روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 523 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 523

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 523

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 523

‫شنبه‬ ‫شماره ‪20 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪4:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪ - 1401 -‬سال هشتم‪ /28 -2022/ April/ 30-‬رمضان ‪ -1443/‬شماره‪523‬‬ ‫ی از جنس نامتعارف‬ ‫شوخ ‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪3‬‬ ‫امضا کوچک است‬ ‫اما هویت می افریند‬ ‫تامینامکانات‬ ‫ورزشی مشکل است‬ ‫خاطرات نیزارهای‬ ‫هورالعظیم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدرسه تخریب‬ ‫نشد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عفاف و حجاب‪،‬‬ ‫پیشزمینه ای برای نیل‬ ‫به امنیت اجتماعی‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‏«سیمرغ سعادت قسمت اخر ‏»‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید ‏»‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪:‬‏ محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫‏« اهل بیت (ع) ‪،‬حامل قران و سنت پیامبر اکرم( ص) ‏»‬ ‫ن (از ان هــا کــه اگاهنــد) از‬ ‫بِالْبَی ِّنَاتِوَالزُّبُرِوَاَنْزَلْنَااِل َیْــکَ الذِّکْرَلِت ُبَی ِّن َلِلنَّا ِ‬ ‫س ـمَان ُزِّل َاِل َیْهِمْوَل َ َعلَّه ُ ْم یَتَفَکـ َّـرُو َ‬ ‫دالئــل روشــن و کتــب (پیامبــران پیشــین) ومــا ایــن‏ذکر(قران)رابرتــو نــازل کردیــم تــا انچــه بــه ســوی‬ ‫مــردم نــازل شــده اســت بــرای ان هــا تبییــن کنــی ‪ ،‬شــاید اندیشــه کننــد( نحــل‪ ۴۴‬ص ‪ 272‬‏)‬ ‫جــزء شــریف چهاردهــم بــا ســوره مبارکــه حجــر (‪ 99‬ایــه) اغــاز و تــا انتهــای ســوره مبارکــه نحــل‬ ‫(‪ 128‬ایــه) جمعــا ًبــا ‪ 227‬ایــه پایــان مــی یابــد‏کــه اهــم پیــام هــای ان ذیــا ًتقدیــم مــی گــردد ‪:‬‏‬ ‫‏— اًمل ‪ :‬ارزو ‪ ...‬ایه (‪-3‬حجر ص ‪ 262‬‏)‬ ‫‏— ذکر به معنای قران ‪ _44( :‬نحل ‪11‬یس ‪ _5‬زرخرف‪_51‬قلم ‪ _8‬ص ‪_25‬قمر‏)‬ ‫‏‪ .1‬خداونــد قــران را نــازل کــرده(و علیرغــم میــل و تــاش مذبوحانــه دشــمنان کافــر و منافــق‬ ‫اســام و ‪ ) ...‬از ان محافظــت خواهــد کــرد ‏‪.‬‬ ‫‏( ‪9‬ـ ‪6‬حجرص ‪ _58 262‬ال عمران ‪_43‬نحل ‪ _7‬انسان ‪ _ 105‬انسان ‪ _ 29_30‬فرقان‏)‬ ‫‏‪ .2‬زمیــن در عیــن اینکــه کــروی اســت ‪ ،‬ولــی انچنــان گســترده و بــا کوه هــا ‪ ،‬گیاهــان و انــواع‬ ‫وســایل زندگــی ســاخته شــده ؛ کــه امــکان‏زندگــی و حیــات در ان فراهــم امــده و انســان نیــز از‬ ‫گل خشــکیده بدبــو و تیــره رنگــی (از همیــن زمیــن) افریــده شــده تــا در ان زندگــی کــرده ‪،‬‏بمیــرد‬ ‫و محشــور شــود ‪ 26( .‬ـ‪ _ 17‬حجــر ‪ 22‬و ‪ - 21‬بقــره ص ‪ 4‬‏)‬ ‫‏— گمراهی از صراط مستقیم توسط شیطان ‏‪:‬‬ ‫‏‪ .3‬ایــا مــی دانیــم ؛ شــیطان قســم خــورده بــا زینــت بخشــی دنیــا (نعمتهــا و مظاهــر ان) بــرای‬ ‫فرزنــدان ادم همگــی را گمــراه نمایــد ‪ .‬مگــر‏بنــدگان مخلّــص خــدا کــه در صــراط مســتقیم علــوی‬ ‫(یعنــی همــان راه اســام نــاب محمــدی (ص)و والیــت امیرمومنــان علــی (ع) قــرار گرفته‏باشــند‪.‬‬ ‫( ‪ 49‬ـ ‪ _ 28‬حجــر ص ‪ 263‬ـ ‪ _ 10‬اعــراف ص ‪ 151‬‏)‬ ‫‏‪ .4‬بخشــی از زنــان جامعــه ‪ ،‬بایــد بیاندیشــند ؛ چــرا فرشــتگان مامــور نــزول عــذاب بــه جامعــه‬ ‫مجــرم و گنــه کار(مگــر خانــدان نــوح (ع)‏همســران حضــرت را درجمــع عــذاب شــوندگان قــرار‬ ‫دادنــد ؟!( ‪ 75‬ـ ‪ _51‬حجــر‏)‬ ‫‏‪ .5‬ایــا مــی دانیــم ؛ قــوم لــوط (بــه جــای ازدواج ‪ ،‬ســرگرم رفتارهــای ســوء اخالقــی شــده بودنــد)‬ ‫هنــگام طلــوع افتــاب بــا صیحــه ای مرگبــار (بــه‏صــورت صاعقــه یا زلزلــه) ‪ ،‬زیر و رو و نابود شــدند‬ ‫؟( ‪77‬ـ ‪ _ 65‬حجــر ‏)‬ ‫‏— و لقداتیناک ًَسبعا ًمن المثانی و القرءان العظیم ‏‪:‬‬ ‫ن ال َمثانِی ‪ :‬قران عَظیم ‪..‬‏‪.‬‬ ‫‏— َ‬ ‫سبٌعاًم ِ َ‬ ‫‏‪ .6‬در عظمــت ســوره مبارکــه حمــد همیــن بــس کــه در وحــی الهی ‪ ،‬بطور مســتقل در کنار قران‬ ‫عظیم مطرح شــده اســت ‪_ 87 (.‬حجر‏ص ‪ 266‬‏)‬ ‫‏— کفایت خدا ‪( :‬خدا کفایت می کند) ‏‪:‬‬ ‫‏‪ .7‬اگــر مــا (مســلمانان) بــه ماموریــت الهــی (وظیفــه دینــی) خــود اشــکارا و بــا بــی اعتنایــی بــه‬ ‫مشرکان (و نظم بین المللی ظالم استکباری)‏عمل کنیم ؛ خداوند شر انان (استهزاءکنندگان‬ ‫و دشــمنان) را از مــا دفــع خواهــد کــرد ‪ 95( .‬ـ ‪_ 94‬حجــر ‪_ 139 _140‬نســاء ‪ _ 68‬انعــام ‏‏ ‏)‬ ‫‏— خدا ‪ ،‬افرینش انسان و جهان ‪:‬‏‪-‬‬ ‫‏‪ .8‬در یــک نــگاه و بــا پذیــرش اینکــه یقیــن ‪ ،‬بــا مــرگ انســانها برایشــان فــرا مــی رســد ‪ ،‬مــی تــوان‬ ‫گفــت ‪ :‬اگرعبودیــت و بندگــی خدا(همــگام‏بــا حمــد و ســجده الهــی) تــداوم (اگاهانــه وعالمانــه)‬ ‫بیابــد ‪،‬محصــول ان (بــرای ســالک الــی اللــه) یقیــن اســت ‪ 98 (.‬ـ ‪ _ 98‬حجــر ‪ 9‬‏)‬ ‫درادامه همراه باشید‪....‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫پنج شنبه ‪ 8‬اردیبهشت‬ ‫ شنبه ‪ 10‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪523‬‬ ‫اجرای عملیات توسط‬ ‫نیروهای یگان حفاظت‬ ‫شیالت گلستان‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت شــیالت گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫در راســتای حفاظــت از منابــع ملــی و مبــارزه بــا صیــد‬ ‫غیرمجــاز‪ ،‬عملیــات پاکســازی مناطــق الــوده از دام هــای‬ ‫غیرمجــاز بــا حضــور ماموریــن ســتادی و پایــگاه هــای‬ ‫اشــوراده و گمیشــان و بــا همــکاری کارکنــان و صیــادان‬ ‫امــور خاویــاری اســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از روابــط عمومــی‬ ‫اداره کل شــیالت گلســتان ســرهنگ دوم ابوالفضــل‬ ‫تمســکنی بــا اعــام ایــن خبــر بیــان داشــت‪ :‬در ایــن‬ ‫عملیــات ماموریــن توانســتند در منطقــه کومــه یــک‬ ‫مــرزی فــی مابیــن دام هــای غضروفــی شــیالتی‪ ،‬تعداد‬ ‫‪ ۵۰۰‬رشــته دام فلســدار‪ ۱۶ ،‬شــاخه لنگــر‪ ،‬و ‪ ۵‬قطعــه‬ ‫ماهــی اســتخوانی بالصاحــب را کشــف نماینــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن ماموریــن یــگان حفاظــت از‬ ‫منابــع ابــزی شــیالت گلســتان در ایــن عملیــات تعــداد‬ ‫‪ ۶‬قطعــه بچــه ماهــی خاویــاری را کــه بــه صــورت زنــده‬ ‫در دام هــای غضروفــی صیــد شــده بودنــد‪ ،‬جداســازی‬ ‫کــرده و در راســتای رســالت خــود مبنــی بــر حفاظــت از‬ ‫منابــع ملــی‪ ،‬در دریــا رهاســازی کردنــد‪ .‬فرمانــده یــگان‬ ‫حفاظــت از منابــع ابــزی شــیالت گلســتان در پایــان‬ ‫گفــت‪ :‬کشــفیات بــه دســت امــده در ایــن عملیــات‪،‬‬ ‫جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه پایــگاه گمیشــان‬ ‫منتقــل گردیــد‪.‬‬ ‫تدوین سند راهبردی‬ ‫استراتژیک توسعه استان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از پایــگاه اطــاع‬ ‫رسانی‪،‬جلســه تدویــن ســند راهبــردی اســتراتژیک توســعه‬ ‫اســتان‪،‬با حضــور عابــدی رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه‬ ‫ریــزی اســتان گلســتان و مشــاور پــروژه و همــکاران ســازمان‬ ‫برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬اولویــت بنــدی مســائل اســتان و شناســایی و ارائــه‬ ‫راهکارهــا مــی توانــد کمــک بســیار چشــمگیری بــه توســعه‬ ‫اســتان و تدویــن ســند راهبــردی نمایــد‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان افزود‪:‬تدویــن ســند راهبــردی‬ ‫توســعه استان‪،‬نقشــه راهــی بــرای توســعه اســتان اســت‬ ‫و اهداف‪،‬برنامــه هــا و چشــم انــداز اســتان را ترســیم‬ ‫می نمایــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان‬ ‫خاطرنشــان کرد‪:‬تدویــن ســند راهبردی‪،‬تصویــر اینــده‬ ‫ســازمان اســت و ایــن تدوین‪،‬چشــم انــداز افقــی از اســتان و‬ ‫دیــدی دراز مــدت از توســعه اســتان مــی باشــد‪.‬‬ ‫عابــدی‪،‬در این جلســه‪،‬مهمترین قابلیت هــا و مزیت هــای‬ ‫نســبی اســتان و اصلــی تریــن و مهــم تریــن مســائل‬ ‫توســعه ای اســتان‪،‬راهبردهای توســعه ای و اقدامــات‬ ‫اجرایــی اولویــت دار را مدنظــر قــرار داد و به ارائه توضیحاتی‬ ‫جامــع از مســائل اساســی اســتان گلســتان پرداخــت‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪:‬باید با نگاهی هوشمندانه و خردمندانه‪،‬در‬ ‫جهــت نیــل بــه چشــم انداز‪،‬اهداف‪،‬ماموریت ها و‬ ‫راهبردهــای موردنظــر بــه ســوی توســعه و پیشــرفت اســتان‬ ‫با تعاملی ســازنده و اثرگذار و ســاختاری کارامد و اثربخش‬ ‫گام برداریــم‪.‬‬ ‫اعالم خرابی تلفن ثابت‬ ‫با شماره تماس ‪20117‬‬ ‫مشــتریان مخابــرات مــی تواننــد جهــت اعــام خرابی تلفن‬ ‫ثابــت بــا شــماره ‪ 20117‬تمــاس بگیرنــد ‪.‬‬ ‫به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلســتان‪،‬‬ ‫ســامانه ‪ 20117‬جهــت اعــام خرابــی تلفــن ثابــت بــرای‬ ‫مشــترکان در نظر گرفته شــده اســت و مشــترکان می توانند‬ ‫از ایــن طریــق نســبت بــه اعــام خرابــی اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫دکتــر غالمعلــی شــهمرادی نیــز بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫ســامانه های ارائــه خدمــات غیرحضــوری مخابــرات بــه جهت‬ ‫تســریع در دریافــت خدمــات و رفــاه حــال انهــا تعبیــه شــده‬ ‫گفــت ‪ :‬بهــره منــدی از ایــن ســامانه هــا موجــب خواهــد شــد‬ ‫درخواســت هــای مطــرح شــده در زمــان مناســب تامیــن و‬ ‫اجــرا شــود ‪.‬‬ ‫وی شــماره تمــاس ‪ 20117‬را یکــی از مهــم تریــن‬ ‫ســامانه هایی دانســت کــه اگــر مشــترکین خرابــی تلفــن‬ ‫ثابــت خــود را از ان طریــق اعــام نماینــد موجــب خواهــد‬ ‫شــد کارشناســان رفــع خرابــی نســبت بــه اقــدام بــه موقــع‬ ‫عمــل نماینــد ‪.‬‬ ‫همچنیــن مشــتریان مــی تواننــد درخواســت هــای ثبــت‬ ‫شــده در ایــن ســامانه را از همیــن طریــق پیگیــری کــرده و در‬ ‫جریــان رونــد رفــع درخواســت خــود باشــند‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 54,280,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 12,534,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 123,480,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 124,490,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 73,400,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 41,450,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫با امضا خصوصیات اشخاص‬ ‫اشکار می شود‬ ‫روانشناســان معتقدنــد شــیوه امضــا کــردن ادم هــا‬ ‫می توانــد برخــی از خصوصیــات رفتــاری انهــا را اشــکار کنــد ‪.‬‬ ‫امضــای ســاده ها‪ :‬ایــن نــوع امضــاء ممکــن اســت نــزد‬ ‫افــراد بــی ســواد دیــده شــود کــه نمــی تواننــد قلــم را درســت‬ ‫در دســت بگیرنــد و درعیــن حــال در افــرادی کــه بــزرگ‬ ‫قــوم هســتند و از شــخصیت خــود اگاهــی کامــل دارنــد و‬ ‫بــه تصورشــان فقــط نوشــتن نامشــان کافــی اســت‪ ،‬دیــده‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫امضا کوچک است‬ ‫اما هویت می افریند‬ ‫سرویس اجتماعی‪-‬سهیال عالالدین‬ ‫شــنیدید کــه مــی گوینــد کــه امضــا فالنی درســت مثل شــخصیت‬ ‫ان شــیک‪،‬مدیریتی و بــا کالس اســت‪ .‬بنــده خــدا پــدر بــزرگ خــدا‬ ‫بیامــرز مــن هــم همچیــن نظــری داشــت همیشــه مــی گفــت‪:‬‬ ‫بــرای شــخصیت خــودت هزینــه کــن هزینــه ای کــه بــا یکبــار‬ ‫انجــام دادن ‪ ،‬عمــری یعنــی بــرای همیشــه بــرای تــو می مانــد امــا‬ ‫خــدا بیامــرز همیشــه پاییــن هــر ســندش اثــر انگشــت داشــت‪.‬‬ ‫حــرف خــدا بیامــرز مــرا تــوی فکــر فــرو بــرد واقعــا امضــای یــک نفــر‬ ‫چقــدر مــی توانــد مهــم باشــد که به ادم شــخصیت بدهــد وارد بانک‬ ‫مــی شــوم تــا از نزدیــک شــاهد امضــا هــای مختلــف بــا توجــه بــه‬ ‫شــخصیت و موقعیــت افــراد باشــم البتــه کــه روحیات فــرد هم برای‬ ‫مــن مهــم بــود ‪.‬بــه هــوای پــر کــردن برگــه واریــزی بــه جایگاهــی کــه‬ ‫وســط بانــک بــرای پــر کــردن فــرم هــا گذاشــته بودنــد مــی روم ‪.‬‬ ‫پســرجوان ‪26‬ســاله کــه مغــازه تعمیــرات کامپیوتــر دارد بــا غــرور‬ ‫خاصــی کــه نــوک خــودکارش اســت نــام خــود را بــه صــورت یــک طــرح‬ ‫بــه امضــا تبدیــل کــرد و یــک خــط هــم روی ان کشــید خــودم را بــه‬ ‫عنــوان خبرنــگار معرفــی می کنــم و علــت اینکه اســم خــود را به عنوان‬ ‫مــدل امضــای خــود انتخــاب کــرده اســت می گوید‪:‬مــن بــه تواناییهــای‬ ‫خــودم ایمــان دارم و مــی دانــم کــه ایــن خــودم مــن بــا اســم ســعید‬ ‫هســتم کــه دارم بــه جایگاههــای مهــم و بــاال مــی رســم شــاید قبــول‬ ‫ایــن جملــه و طــرز فکــر اوایــل برایــم ســخت بــود امــا به مــرور زمان پی‬ ‫بــردم کــه واقعــا امضــا مثــل خیلــی چیــزای دیگر که به ادم شــخصیت‬ ‫مــی بخشــد و بــرای مــا تــا ابــد بــه یــادگار مــی مانــد‪.‬‬ ‫در حیــن صحبــت بــا ایــن پســر جــوان ‪ ,‬نگاهــم بــه ســمت امضایــی‬ ‫رفــت کــه بــه ســر انســان ختــم مــی شــد حتــی چشــم و بینــی هــم‬ ‫داشــت ‪.‬خیلــی بــرای مــن جالــب بــود نحــوه فاصلــه گذاری ها‪،‬نحــوه‬ ‫گذاشــتن نقطــه هــا‪ ،‬نــوع چرخــش حــروف همــه و همــه حقایقــی‬ ‫بودنــد کــه در ایــن امضــا نهفتــه بــود از صاحــب امضــاء در مــورد‬ ‫شغل شــان پرســیدم گفــت‪ :‬مجسمه ســاز اســت و یــک موسســه‬ ‫فرهنگــی و هنــری دارد از انجایــی کــه امضــا را یــک نیــاز واقعــی‬ ‫می دانــد و مرتبــط بــا شــخصیت ‪ .‬معــرف حضــور خــود در جاهــا و‬ ‫مــکان هــای مختلــف در موقعیــت هــا ی متفاوت حتــی اگر خودش‬ ‫حضــور نداشــته باشــد را امضــای خــود می دانــد و معتقــد اســت‬ ‫کســانی کــه شــخصیت مهمــی دارنــد و کاره ای در جامعــه هســتند‬ ‫نبایــد امضــای معمولــی داشــته باشــند مــن خــودم بــه طــرح و مــدل‬ ‫امضــا خیلــی حســاس هســتم ‪.‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــد کــه امضاهــای افــراد در هــر ســطحی از‬ ‫جامعــه در نــوع خــود بــه افقی‪،‬عمــودی ‪ ،‬دایــره ای و مــورب‬ ‫تغییــر شــکل پیــدا مــی کنــد و بــه ثبــت مــی رســد کــه در ایــن بیــن‬ ‫ا مضــای دایــره ای عمومــی تریــن امضــا اســت و نشــان دهنــده‬ ‫انعطاف پذیــری کســی کــه بــرای ذهــن خــود محــدوده تعییــن‬ ‫می کنــد و خواهــان شــباهت اســت‪.‬‬ ‫امضای افقی نشان از منطقی بودن دارد که بستگی به راست دست‬ ‫یــا چــپ دســت بــودن‪ ،‬مقــدار سخت کوشــی ان مشــخص می شــود‬ ‫امضــای عمــودی نشــان از راســخ و روی حــرف خــود مانــدن اســت‬ ‫کــه بســتگی بــه حرکــت از بــاال یــا پاییــن مقــدار سخت کوشــی و‬ ‫مبارزه جویــی ان مشــخص می شــود‪.‬‬ ‫امضــای مــورب نوعــی تلفیــق امضــای افقــی و عمــودی اســت و‬ ‫بســته بــه راســت دســت یــا چــپ دســت بــودن و اینکــه از بــاال یــا‬ ‫پاییــن شــروع شــده باشــد‪ ،‬مقــدار سخت کوشــی ان مشــخص‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن نــوع امضاهــا در خــود نوعــی باهوشــی دارد بــه‬ ‫هرحــال زشــت و زیبــا بــودن یــا پیچیــده و ســاده بــودن امضــا بــرای‬ ‫ادم هــای مختلــف‪ ،‬فــرق دارد مثــا خیلی هــا یــک دایــره‪ ،‬بیضــی‬ ‫یــا مثلــث یــا یــک ســین را کــه بــه ســمت بــاال کشــیده و چرخانــده‬ ‫شــده اســت بــه عنــوان امضــا اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫این کــه خیلی هــا ایــن امضــا را می کننــد هــم برمی گــردد بــه‬ ‫اولیــن بــاری کــه بــه امضــا نیــاز پیــدا کرده انــد‪ .‬مثــا وقتــی کــه‬ ‫بــرای اولیــن بــار می خواهنــد فــرم بانکــی را امضــا کننــد‪ .‬فــوری‬ ‫ایــن امضــای ســاده را می کشــند و فکــر می کننــد اجبــاری وجــود‬ ‫دارد کــه تــا اخــر عمــر همــان را بایــد ادامــه دهنــد‪ .‬در حالــی کــه‬ ‫از نظــر قانونــی هــم می شــود رفــت بانــک و ان را تغییــر داد‪.‬‬ ‫روانشناســان معتقدنــد شــیوه امضــا کــردن ادم هــا می توانــد‬ ‫برخــی از خصوصیــات رفتــاری انهــا را اشــکار کنــد ‪.‬‬ ‫امضــای ســاده ها‪ :‬ایــن نــوع امضــاء ممکــن اســت نــزد افــراد بــی‬ ‫ســواد دیــده شــود کــه نمــی تواننــد قلــم را درســت در دســت‬ ‫بگیرنــد و درعیــن حــال در افــرادی کــه بــزرگ قــوم هســتند و‬ ‫از شــخصیت خــود اگاهــی کامــل دارنــد و بــه تصورشــان فقــط‬ ‫نوشــتن نامشــان کافــی اســت‪ ،‬دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫امضــای مهربان هــا‪ :‬ادم هــای مهربــان و بخشــنده‪ ،‬هنــگام‬ ‫ی دهنــد‪.‬‬ ‫امضــا کــردن‪ ،‬قلــم را بســیار ارام روی کاغــذ حرکــت م ـ ‬ ‫ســادگی امضــای انهــا‪ ،‬از قلــب ســاد ه شــان خبــر می دهــد‪.‬‬ ‫امضــای مغرورهــا‪ :‬ادم هایــی کــه بــ ه جــای امضــا کــردن‪ ،‬نــام‬ ‫خــود را مــی نویســند‪ ،‬خــود را فــردی بــا ارزش مــی داننــد و بــه‬ ‫توانایــی هایشــان ایمــان دارنــد‪.‬‬ ‫امضــای بــی خیال هــا‪ :‬کســانی کــه امضایشــان‪ ،‬گنــگ و خــط‬ ‫ خطــی اســت و بــا عجلــه و بــدون درنــگ امضــا مــی کننــد‪ ،‬زندگــی‬ ‫را اســان مـی گیرنــد و بــه خاطــر موانعــی کــه ســر راه شــان اســت‪،‬‬ ‫زندگــی را بــه کام خــود تلــخ نمــی کننــد‪.‬‬ ‫امضــای لجباز هــا‪ :‬اگــر طــرف مقابل تــان در امضایــش از خطــوط‬ ‫عمــودی اســتفاده می کنــد‪ ،‬بایــد بدانیــد بــا فــردی لجبــاز روب ـه رو‬ ‫هســتید کــه معمــوال هــر کاری کــه بخواهــد‪ ،‬انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫امضــای عصبی هــا‪ :‬اگــر بــا فــردی روبــه رو هســتید کــه امضایــش‬ ‫شــلوغ اســت‪ ،‬بدانیــد کــه شــخصیتی مضطــرب و نــاارام دارد بــه‬ ‫ویــژه اگــر ایــن شــخص‪ ،‬امضایــی بــا شــکل های در هــم و اشــفته‬ ‫را انتخــاب کــرده اســت‪ ،‬مــی توانیــد اســان تــر احتمــال مضطــرب‬ ‫بودنــش را مطــرح کنیــد‪.‬‬ ‫امضــای خجالتی هــا‪ :‬کســانی کــه کوتــاه و کوچــک امضــا می کننــد‪،‬‬ ‫افــرادی خجالتــی هســتند کــه اعتمــاد بــه نفــس پایینــی دارد‪.‬‬ ‫امضــای مرموز هــا‪ :‬اگــر هنــگام امضــا کــردن‪ ،‬خــودکار را ارام حرکت‬ ‫مــی دهــد و مراقــب اســت کــه بــه بهترین شــکل امضا کنــد‪ ،‬احتماال‬ ‫شــخصیتش بــا انچــه بــروز مــی دهــد متفــاوت اســت و می خواهــد‬ ‫در مقابــل شــما‪ ،‬خــود را بهتــر از انچــه کــه هســت جلــوه دهــد‪.‬‬ ‫امضــای جدی هــا و منظم هــا‪ :‬ادم هایــی کــه هنــگام امضــا‬ ‫کــردن‪ ،‬خــودکار را روی کاغــذ فشــار مــی دهنــد‪ ،‬اغلــب افــراد‬ ‫جــدی و منظمــی هســتند‪.‬‬ ‫امضــای خــوش خلق هــا و بــد خلق هــا‪ :‬امضایــی کــه از خطــوط‬ ‫شکســته صــاف تشــکیل شــده باشــد‪ ،‬بیانگــر خصوصیــات مثبــت‬ ‫و خلــق و خــوی یکنواخــت صاحــب ان و امضــای زیگزاگــی بیانگــر‬ ‫خلــق و خــوی خشــک صاحــب ان اســت‪.‬‬ ‫امضــای راســتگو ها و غیــر راســتگوها‪ :‬صداقــت را در شــکل‬ ‫دایره هــا میتــوان یافــت افــرادی کــه شــکل حــرف هــای دایــره‬ ‫شــکل در انهــا کامــا گــرد بــوده و چیــزی درون دایــره هــا‬ ‫قــرار نــدارد‪ ،‬بــا جهــان اطــراف خــود صداقــت دارنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫بررس ـی ها نشــان داده کــه اگــر فــردی بــاالی فــرم را امضــا کــرد‪،‬‬ ‫احتمــاال ادم راســتگویی نیســت‪ ،‬امــا اگــر پاییــن فــرم را امضــا‬ ‫کــرد‪ ،‬بیشــتر می توانیــد بــه گفته هایــش اعتمــاد کنیــد‪.‬‬ ‫تامین امکانات ورزشی مشکل است‬ ‫دبیــر فدراســیون بدمینتــون گفــت‪ :‬در تامیــن امکانــات ورزشــی ایــن رشــته ماننــد تــوپ پــری‪ ،‬راکــت‬ ‫اســتاندارد و حتــی تیشــرت و کفــش بــا مشــکل مواجــه هســتیم‪.‬‬ ‫ن اظهارداشــت‪ :‬البتــه ایــن مشــکل از قدیــم وجــود داشــته و تنهــا مختــص رشــته و‬ ‫فرشــاد نصرتــی در گــرگا ‬ ‫فدراســیون مــا نیســت امــا در ســالیان اخیــر بــا نوســانات ارزی‪ ،‬دامنــه ان افزایــش و شــدت یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬البتــه فدراســیون و مجموعــه هیات هــای اســتان های مــا در کشــور مشــکلی بــرای‬ ‫امضــای منطقی هــا و غیــر منطقی هــا‪ :‬اگــر فــرد هنــگام امضــا‬ ‫کــردن‪ ،‬خــودکار را بــه طــرف عقربــ ه هــای ســاعت حرکــت‬ ‫می دهــد‪ ،‬فــردی منطقــی اســت امــا اگــر برعکــس ایــن حرکــت را‬ ‫ی دهــد‪ ،‬احتمــاال بــا فــرد غیرمنطقــی روبــه رو هســتید‬ ‫انجــام م ـ ‬ ‫کــه بــه اســانی دالیــل شــما را نمی پذیــرد و قانــع نمی شــود‪.‬‬ ‫امضــای برونگراهــا‪ :‬اگــر بــا فــردی رو ب ـه رو هســتید کــه بــزرگ و‬ ‫بــا حــروف درشــت امضــا مــی کنــد‪ ،‬احتمــاال بــا یــک برونگــرا در‬ ‫ارتبــاط هســتید‪ .‬از طــرف دیگــر‪ ،‬کســانی کــه در ســمت راســت‬ ‫یــک متــن امضــا مــی کننــد‪ ،‬ادم هایــی برونگــرا و اجتماعــی‬ ‫هســتند کــه خیلــی راحــت بــا غریبه هــا صمیمــی می شــوند‪.‬‬ ‫امضــای درونگراهــا‪ :‬افــرادی کــه ســمت چــپ صفحــه را بــرای‬ ‫ی کننــد‪ ،‬ادم هــای خجالتــی و درونگرایــی‬ ‫امضــا کــردن انتخــاب مـ ‬ ‫هســتند کــه راحــت بــا هرکســی کنــار نم ـی اینــد‪.‬‬ ‫امضای ســختکوش ها‪ :‬کســانی که در امضایشــان از خطوط منحنی‬ ‫و بــدون زاویــه اســتفاده می کننــد‪ ،‬ادم هــای سختکوشــی هســتند کــه‬ ‫بــا هــوش و پشــتکار فــراوان شــان بــه هــر چــه بخواهنــد می رســند‪.‬‬ ‫امضــای تاثیرگذارهــا‪ :‬اگــر حلقــه خــط بــه دور نــام صاحــب امضــا‬ ‫پیچیــده شــده باشــد‪ ،‬ســر و کار مــا بــا کســانی اســت کــه بــا‬ ‫کلمــات در دیگــران تاثیــر بســیاری مــی گذارنــد‪.‬‬ ‫امضــای محتاط هــا‪ :‬اگــر حلقــه خــط بــه نــام صاحــب امضــاء‬ ‫پایــان دهــد یــا زیــر ان خــط بکشــد‪ ،‬نویســنده در زمــره افــراد بــا‬ ‫نرمــش‪ ،‬محتــاط و بــا مهــارت اســت و ایــن نــوع امضــاء نشــانه‬ ‫مدیــران و دیپلمــات هــا یــا بازرگانانــی زیــرک و موفــق اســت‪.‬‬ ‫امضــای مبــارزه جوهــا‪ :‬امضــاء بــا خطــوط بیضــی دراز‪ ،‬البتــه‬ ‫اگــر از یــک حلقــه تشــکیل شــده باشــد‪ ،‬عالمــت مبــارزه جویــی‪،‬‬ ‫همــراه بــا مهــارت و زرنگــی در فــرد اســت‪.‬‬ ‫امضــای بدبین هــا و بلنــد پروازهــا‪ :‬اگــر بعــد از امضــاء یــک نقطــه‬ ‫گــذارده شــود‪ ،‬امتنــاع‪ ،‬احتیــاط و بدبینــی را نشــان می دهــد و‬ ‫اگــر امضــاء بــاال رونــده باشــد‪ ،‬خوشــحالی‪ ،‬صادقانــه‪ ،‬جهــش و‬ ‫بلنــد پــروازی را در فــرد نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫امضــای مثبــت اندیش هــا‪ :‬امضاهایــی کــه بــه شــکل پرنــده یــا‬ ‫اشــکال دیگــر باشــند‪ ،‬بیانگــر خصوصیــات مثبــت صاحــب ان‬ ‫هســتند ‪ .‬ایــن افــرادی درســت هســتند کــه در انجــام کارشــان‪،‬‬ ‫بــه ویــژه در کارهــای محاســباتی موفــق انــد‪.‬‬ ‫امضــای بــی مســوولیت ها‪ :‬امضاهــای ناخوانــا و گریــزان‪ ،‬تمایــل‬ ‫فــرد را بــه شــانه خالــی کــردن از مســئولیت نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫امضــای شــجاع ها و بــا اعتمــاد بــه نفس هــا‪ :‬امضــای افــرادی کــه‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس باالیــی دارنــد‪ ،‬معمــوال فضــای زیــادی اشــغال‬ ‫مــی کنــد‪ .‬ایــن مســاله خصوصــا در حــرف اول امضــای ان هــا‬ ‫نمــود خواهــد داشــت‪ .‬افــراد دارای اعتمــاد بنفــس و جســور و‬ ‫شــجاع‪ ،‬معمــوال حــرف اول امضایشــان بزرگتــر‪ ،‬زیباتــر یــا خــوش‬ ‫فــرم تــر از ســایر حــروف اســت‪.‬‬ ‫امضــای اســتقالل طلب هــا و خــود محورهــا‪ :‬در امضــای افــرادی‬ ‫کــه قوانیــن دقیــق و محکــم درونــی دارنــد و بــه نظــرات دیگــران‬ ‫توجــه زیــادی ندارنــد‪ ،‬یــک خــط افقــی کــه بــا فشــار نســبتا زیــادی‬ ‫درج شــده(زیر امضــا) دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫امضــای تحلیل گراهــا‪ :‬در امضــای افــرادی کــه طــرز فکــر انهــا‬ ‫تحلیلــی اســت‪ ،‬حالتــی قلــه ماننــد مثــل ‪( 7‬فارســی) دیــده‬ ‫میشــود(مانند یــک دره)‪ .‬افــرادی کــه در امضــای انهــا یــک قلــه‬ ‫کــوه نــوک تیــز ماننــد ‪ 8‬فارســی دارنــد‪ ،‬در یــک موضــوع خــاص‬ ‫بــه شــدت عمیــق مــی شــوند‪.‬‬ ‫در پایــان بایــد گفــت امضاهــا بــا وجــود کوچــک بــودن هویــت‬ ‫افریننــد و بــه شــخصیتی کــه از مــا بــه جــا گذاشــته مــی شــود‬ ‫اصالــت مــی بخشــند در ســت مثــل امضاهایــی در برخــی از‬ ‫ادارات دولتــی کــه بــه امضــای طالیــی معــروف هســتند و‬ ‫و بــه افــراد خــاص رانــت مــی دهنــد و بــه امضاهــای زر انــدوز‬ ‫هــم معــروف هســتند راســتی یــک نــوع امضــای دیگــری هــم‬ ‫وجــود دارد بــه نــام امضــای دیجیتالــی کــه نوعــی طــرح ریاضــی‬ ‫وار بــرای راســتی ازمایــی اعتبــار پیــام هــا یــا اســناد دیجیتالــی‬ ‫می باشــد نوعــی رمــز نــگاری نــا متقــارن کــه امنیــت تصدیــق‬ ‫هویت‪،‬محرمانــه بودن‪،‬امانتــداری و غیرقابــل انــکار بــودن را‬ ‫تامیــن مــی کنــد و از ان هــا در مقابــل هرگونــه تغییــر غیــر مجــاز‬ ‫محافظــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫زیرســاخت ها ندارنــد و ســالن های خوبــی در اســتان های مختلــف داریــم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بدمینتــون ایــران جــزو فدراســبون های درجــه ‪ ۲‬اســیایی اســت و حتــی نســبت‬ ‫بــه پاکســتان یـک درجــه بــا توجــه بــه عملکــردش باالتــر اســت‪.‬‬ ‫دبیــر فدراســیون بدمینتــون یــاداور شــد‪ :‬کشــورهای چیــن‪ ،‬مالــزی و اندونــزی و چنــد کشــور دیگــر‪،‬‬ ‫جــزو فدراســیون های درجــه یـک هســتند و مــا و کشــورهایی نظیــر ســریالنکا و میانمــار‪ ،‬مالدیــو و حتــی‬ ‫چیــن تایپــه جــزو درجــه ‪ ۲‬محســوب می شــویم‪.‬‬ ‫نصرتــی در خصــوص رقابت هــای اســیایی هانگــژو چیــن گفــت‪ :‬مرحلــه اول اردوی انتخابــی تیم ملــی بخــش‬ ‫اقایــان و بانــوان در مــاه رمضــان در اســتان البــرز برگــزار شــد و مرحلــه نهایی انتخابی هفته اینــده برگزار خواهد‬ ‫شــد کــه در نهایــت چهــار نفــر شــامل ‪ ۲‬ورزشــکار مــرد و ‪ ۲‬ورزشــکار زن بــه هانگــژو اعــزام خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬پیــش از کرونــا حــدود ‪ ۳۰‬هــزار ورزشــکار ســازمان یافتــه داشــتیم امــا اکنــون ایــن‬ ‫امــار بــه حــدود ‪ ۱۸‬هــزار نفــر رســیده و امیدداریــم امســال ایــن امــار را افزایــش دهیــم‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجرای نهضت اسفالت در راستای توزیع عادالنه خدمات‬ ‫شــهردار گنبــد کاووس گفــت‪ :‬اجــرای پــروژه نهضــت اســفالت در راســتای توزیــع عادالنــه و گســترش خدمــات در محله هــای مختلــف شــهر در‬ ‫حــال اجــرا مــی باشــد‪.‬‬ ‫مهنــدس موســوی بــا بیــان اینکــه اســفالت معابــر در دســتور کار و جزو اولویت هــای مدیریــت شــهری اســت و اجــرای طرح هــای نوســازی و اصــاح اســفالت‬ ‫معابــر و خیابان هــای ســطح شــهر و خدمات رســانی بهینــه و کســب رضایت منــدی شــهروندان همــواره از اولویت هــای مدیریــت شــهری در مســیر بهبــود فضــای‬ ‫عمومــی شــهر و ارتقــای کیفیــت زندگی شــهروندان اســت‪.‬‬ ‫ شنبه ‪ 10‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪523‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫دنده اتو ماتیک یا دستی‬ ‫شش ماه حبس و ‪ 74‬ضربه شالق‬ ‫برای متخلفین تجاوز به عنف‬ ‫هــر کــس در اماکــن عمومــی یــا معابــر بــا الفــاظ و حــرکات‬ ‫مخالــف شــئونات اســامی‪ ،‬متعــرض‪ ،‬مزاحــم و موجــب‬ ‫توهیــن بــه کــودکان و زنــان شــود‪ ،‬مجــازات او دو تــا شــش‬ ‫مــاه حبــس و تــا ‪ ۷۴‬ضربــه شــاق خواهــد بــود‪.‬‬ ‫شوخی از جنس‬ ‫نامتعارف‬ ‫سرویس اجتماعی‪ -‬فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫خشــونت علیــه زنــان همــواره ازارهــای جســمی و فیزیکــی را‬ ‫در خــود تداعــی مــی کنــد؛ و زنــان در زندگــی خــود حالــت هــای‬ ‫مختلــف خشــونت؛‬ ‫شامل فیزیکی‪ ،‬روانی‪ ،‬اقتصادی و جنسی را تجربه می کنند‪.‬‬ ‫برخــاف تصــور عموم‪،‬حتــی دنیــای مــدرن نیــز خشــونت علیــه‬ ‫زنــان را کــم نکــرده کــه بیشــتر نیــز کــرده اســت‪.‬‬ ‫حملــه‪ ،‬تجــاوز‪ ،‬اکثریــت گســترده ی قتل هــا بــه دســت مــردان‬ ‫کــه اغلــب بــا معافیــت کامــل از مجــازات رخ مــی دهــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر زنــان جامعــه بــا ‪ 17‬نــوع ازار کالمی‪،‬چشــمی‪،‬‬ ‫لمســی‪ ،‬رفتارهــای جنســی و‪....‬‬ ‫در جامعــه مواجــه هســتند؛ تمــام ایــن ازارهــا از متلــک پراکنی هــا‬ ‫و بــوق زدن ماشــین گرفتــه تــا نــوع نــگاه کــردن‪ ،‬نحــوه صحبــت‬ ‫کــردن و غیــره همــه بــرای زنــان مخــرب و اســیب زا اســت‪.‬‬ ‫تجــاوز جنســی تنهــا یــک حملــه فیزیکی و جنســی نیســت‪:،‬تجاوز‬ ‫بلکــه اســیب عمیــق روحــی و روانــی نیــز بــه دنبــال دارد‪ .‬ایــن‬ ‫خشــونت‪ ،‬هرچنــد همیشــه قتــل را بــه همــراه نداشــته باشــد‪،‬‬ ‫عمومــا ًتهدیــد بــه قتــل را بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫فرهنــگ تجــاوز از طریــق زبــان زن ســتیزی‪ ،‬ابــزاری دیــدن بــدن‬ ‫زنــان و تبدیــل بــه عــادت شــدن خشــونت علیــه زنــان تــداوم‬ ‫مییابــد و بــه ایــن ترتیــب جامعــه ای را می ســازد کــه حقــوق و‬ ‫امنیــت زنــان را نادیــده گرفتــه و پیوســته تــرس از مــورد تجــاوز‬ ‫قــرار گرفتــن را در زنــان تقویــت میکنــد‪.‬‬ ‫بیشــتر پرونده هــای تعــرض جنســی بــه دالیــل متفــاوت بــه‬ ‫پلیــس گــزارش نمی شــوند‪.‬صحبت کردن دربــاره اش دشــوار‬ ‫اســت و معمــوال قربانیــان تجــاوز یــا سوءاســتفاده جنســی‬ ‫ترجیــح می دهنــد در ایــن بــاره ســکوت کننــد؛ معمــوال بانــوان‬ ‫قربانــی تجــاوز یــا سوءاســتفاده جنســی بــرای پیگیــری به پلیس‬ ‫مراجعه نمی کنند‪.‬‬ ‫اینکــه قربانیــان در ایــن مــوارد ســکوت اختیــار میکننــد دالیــل‬ ‫مختلفــی دارد از جملــه‪ :‬احســاس شــرم‪ .‬تــرس از برخــورد‬ ‫خانــواده و اجتمــاع‪ ،‬تــرس از ابــروی فــردی خانوادگــی و مالــی‬ ‫و شــغلی‪،‬معتمد و موجــه بــودن یــا اشــنا و قدرتمنــد بــودن فــرد‬ ‫متجــاوز و عــدم بذیــرش جامعــه و مــورد اتهــام قــرار گرفتــن‬ ‫قربانــی و… میباشــد‪.‬‬ ‫امــا ایــن ســکوت در مقابــل ازار و اذیت هــای جنســی در‬ ‫بانــوان یعنــی ادامــه ایــن عمــل قبیــح در جامعــه قربانــی شــدن‬ ‫افــرادی دیگــر‪.‬‬ ‫هیــچ بهانــه ای را نمی تــوان پذیرفــت کــه فــرد مــورد ازار قــرار‬ ‫گرفتــه را مقصــر رخ دادن اتفــاق دانســت‪.‬‬ ‫گاهــی در جامعــه شــاهد اینگونــه جمــات از برخــی از افــراد‬ ‫جامعــه هســتیم کــه در مواجــه بــا خبــر تجــاوز و یــا تعــرض بــه‬ ‫بانــوان می گویند‪:‬خــود زن خواســته و تــن بــه تجــاوز داده یــا کــرم‬ ‫از خــود درخــت اســت و یــا اگــر لبــاس مناســبی پوشــیده بــود ان‬ ‫اتفــاق نمــی افتــاد امــا در حقیقــت مریــض بــودن فــرد متجــاوز را‬ ‫نادیــده می گیرنــد‪.‬‬ ‫گاهــا در روزنامــه هــا و اخبــار و شــبکه هــای مجــازی شــاهد‬ ‫خبرهایــی بــا تیترهــای‪ :‬تجــاوز جنســی بــه دختــر جوان ‪ 22‬ســاله‬ ‫در حمــام خانــه مجــردی در شــیراز‪-‬ماجرای تجــاوز وحشــتناک دو‬ ‫پســر بــه یــک دختــر در خــودرو در تهــران و‪ ...‬کــه روایــت گــر‬ ‫تجــاوز بــه بانــوان بــوده را شــنیده ایــم‪.‬‬ ‫«الهــه» یکــی از زنانــی اســت کــه در تعــرض در محــل کار خــود‬ ‫می گویــد‪« :‬بارهــا در محــل کارم شــاهد کنایه هــای جنســی از‬ ‫ســوی اقایــان بــوده ام‪ .‬همیشــه قبــل از صحبــت کــردن بــا انهــا‬ ‫چند باری جمالت را در ذهنم مرور می کنم که مبادا از فعل یا‬ ‫کلمـه ای اســتفاده کنــم کــه بــرای انهــا دســتمایه شــوخی جنســی‬ ‫شــود‪ .‬ایــن رفتارهــا همیشــه حــس بــدی بــه مــن می دهــد و‬ ‫دائــم خــودم را ســرزنش می کنــم کــه مگــر چــه رفتاری داشــته م؟‬ ‫که انها به خودشان اجازه چنین شوخی هایی را می دهند؟‬ ‫«فریبــا» کــه در یــک محیــط فرهنگــی کار می کنــد‪ ،‬می گویــد‪:‬‬ ‫«یــک روز وســط کار تصمیــم گرفتــم کــه از مدیــرم ســوال‬ ‫بپرســم‪ .‬متوجــه شــدم او در حــال تماشــای فیلــم غیــر اخالقــی‬ ‫مدرسه تخریب نشد‬ ‫پــس از شــش ســال کشــمکش‪ ،‬خلــع یــد و قلــع و قمــع مدرســه شــهید مدنــی کــوی انقــاب گــرگان‬ ‫منتفــی و بــه ســازش ختــم شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬مالــک قانونــی زمیــن ِ مدرســه از ســال ‪ 95‬بــا اقامــه دعــوی‪،‬‬ ‫زشــتی اســت‪ .‬او وقتــی مــرا دیــد اصــا بــه روی خــودش نیــاورد‬ ‫و در حالــی کــه فیلمــش را می دیــد و متوجــه بــود کــه مــن‬ ‫هــم ان را می بینــم‪ ،‬ســوالم را جــواب داد!»‪ .‬انچــه خواندیــد‪ ،‬‬ ‫دو تعــرض متفاوتــی از انچــه بــرای برخــی خانــم هــای حاضــر‬ ‫درجامعــه اتفــاق افتــاده اســت‪ ،‬بــود‪.‬‬ ‫موضوعــی کــه بایــد بــه ان توجــه داشــت‪ ،‬ایــن اســت کــه خیلــی‬ ‫وقت هــا فــرد ازاردیــده صرفــا ً همــان قربانــی نیســت بلکــه اگــر‬ ‫فــردی شــاهد ازار جنســی نیــز بــوده و ایــن رفتــار بــر او هــم تاثیــر‬ ‫منفــی گذاشــته اســت‪،‬ازار دیــده تلقــی می شــود‪.‬‬ ‫همانطــور کــه مــی دانیــم هــر کــس در اماکــن عمومــی یــا معابــر‬ ‫بــا الفــاظ و کلمــات رکیــک مزاحــم کــودکان و زنــان بشــود و‬ ‫شــخصیت انهــا را بــه نوعــی زیــر ســوال ببــرد مجــازات خواهــد‬ ‫شــد نکتــه مهمــی کــه بایــد بدانیــم‪ ،‬قانونــی کــه بــر پایــه مــاده‬ ‫‪ ۶۱۹‬قانــون مجــازات اســامی کــه در ســال ‪ ۱۳۷۵‬بــه تصویــب‬ ‫رســیده اســت‪ ،‬هــر کــس در اماکــن عمومــی یــا معابــر بــا الفــاظ‬ ‫و حــرکات مخالــف شــئونات اســامی‪ ،‬متعــرض‪ ،‬مزاحــم و‬ ‫موجــب توهیــن بــه کــودکان و زنــان شــود‪ ،‬مجــازات او دو تــا‬ ‫شــش مــاه حبــس و تــا ‪ ۷۴‬ضربــه شــاق خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در رابطــه بــا مجــازات تجــاوز جنســی نیــز قانــون برابــر بنــد ت‬ ‫مــاده ‪ 224‬قانــون مجــازات اســامی وجــود عنــف در تجــاوز‬ ‫جنســی یکــی از مــواردی اســت کــه منجــر بــه تشــدید کیفــر زنــا‬ ‫تــا حــد اعــدام میگــردد‪.‬در واقــع عــدم رضایــت قربانــی اســت کــه‬ ‫امیــزش جنســی را بــه تجــاوز جنســی تبدیــل میکنــد ‪.‬‬ ‫اطــاع عمــوم جامعــه از ایــن قوانیــن کــه حامــی قربانــی و‬ ‫بازدارنــده متجــاوز اســت موثــر خواهــد بــود زیــرا بــا اگاهــی بــه‬ ‫ایــن کــه فــرد متجــاوز حتمــا مجــازات ســختی پیــش رو خواهــد‬ ‫داشــت بعــد از رخ دادن تجــاوز قربانــی بــا اطمینــان خاطــر‬ ‫بیشــتری بــه پلیــس مراجعــه میکنــد‪ .‬شــاید روزی ایــن زنجیــره‬ ‫قطــع شــود و مانعــی بــرای انجــام ایــن خشــونت باشــد‪.‬‬ ‫تجــاوز کــه نوعــی خشــونت علیــه زنــان اســت موضوعــی اســت‬ ‫کــه ســالها پیرامــون ان بــا مســایلی مطــرح و بــا ان روبــرو‬ ‫بوده ایــم امــا نــه تنهــا زنــان بلکــه عمــوم جامعــه چــه زن چــه‬ ‫مــرد بایــد از قربانیــان تجــاوز حمایــت کنیــم و قربانیــان جامعــه‬ ‫بایــد ســکوت و تــرس خــود را کنــار گذاشــته و اگاهانــه در برابــر‬ ‫ایــن خشــونت هــا و ازارهــا فریــاد ســربدهند و جلــوی قربانــی‬ ‫شــدن فــرد دیگــر را بــا بلنــد کــردن صدایمــان بگیریــم‪.‬‬ ‫پیگیــر خلــع یــد و قلــع و قمــع مدرســه بــود کــه‬ ‫بــا پادرمیانــی دادگســتری گــرگان ‪ ،‬مالــک بــه‬ ‫ازای دریافــت مبلغــی پــول و زمیــن معــوض‪،‬‬ ‫از مالکیــت خــود چشــم پوشــید و مدرســه‬ ‫همچنــان در یــد امــوزش و پــرورش باقی ماند ‪.‬‬ ‫در ایــن مدرســه کــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬مترمربــع‬ ‫مســاحت دارد ‪ ۸۰۰‬دانــش امــوز در مقطــع‬ ‫ابتدایــی درس مــی خواننــد کــه اگــر بنــای ان‬ ‫تخریــب مــی شــد ‪ ،‬در منطقــه پرجمعیــت‬ ‫کــوی انقــاب زمیــن دیگــری بــرای ســاخت‬ ‫مدرســه جدیــد و تحصیــل ایــن دانــش‬ ‫امــوزان وجــود نداشــت ‪.‬‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با‏ ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای‏‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری اســتان گلســتان درنظــردارد تجدیــد مناقصــه عمومــی همزمــان بــا ارزیابــی کیفــی (فشــرده) یــک مرحلــه ای ذیــل را‏ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت‬ ‫برگــزار نماید‪.‬کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد‏مناقصه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت‬ ‫(ســتاد) بــه ادرس‏‪www.setadiran.ir‬انجــام‏خواهــد شــد و الزم اســت مناقصه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی‪ ،‬مراحــل ثبت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای‬ ‫‏الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند‪ .‬تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه روز شــنبه مــورخ ‪ 1401/02/10‬می باشــد‪.‬‏‬ ‫مشخصات مناقصه‬ ‫شماره‏فراخوان‏در‏سامانه‏ستاد‏‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‏مناقصه (ریال)‏‬ ‫نوع تضمین‬ ‫واگذاری امورخدمات عمومی و پشتیبانی پارک علم و فناوری استان گلستان‬ ‫‪2001093252000002‬‬ ‫‏‪1/500/000/000‬‏‬ ‫ضمانت نامه‏بانکی‬ ‫هزینه اگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‏‬ ‫ مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬حداکثر ساعت ‪ 19:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/02/14‬‏‬‫ مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 19:00‬روزچهارشنبه مورخ‪1401/02/28‬‏‬‫ مهلت اعتبار پیشنهادات‪ :‬تا تاریخ ‪ 1401/05/28‬می باشد‏‬‫ زمان بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬صبح روز پنج شنبه مورخ ‪1401/02/29‬‏‬‫ اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار‪ :‬گرگان‪ -‬خیابان شهید بهشتی‪ -‬ابتدای بهشت نهم‪ -‬پارک علم و فناوری استان گلستان‪-‬‏کدپستی ‪4913815485‬تلفن ‪01732252181:‬‏‬‫ مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه‪02141934 :‬‏‬‫ دفتر ثبت نام استان تهران ‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‏‬‫‪ -‬م الف‪10807-‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫️چندیــن ســال پیــش گیربکس هــای اتوماتیــک تنهــا در بخــش‬ ‫بســیار کوچکــی از خودروهــا مــورد اســتفاده قــرار می گرفتنــد‪.‬‬ ‫امــا بــا گذشــت زمــان همه چیــز تغییــر کــرده و هم اکنــون‬ ‫خودروهــای بســیاری از مدل هــای شــهری کوچــک گرفتــه تــا‬ ‫ســدان هــای لوکــس بــزرگ از ایــن نــوع گیربکس هــا بهره منــد‬ ‫هســتند‪️.‬بســیاری از کارخانه هــا نمونه هــای دوکالچــه ای را‬ ‫ارائــه می کننــد کــه نه تنهــا ســریع تر از انســان عمــل تعویــض‬ ‫دنــده را انجــام می دهنــد بلکــه مصــرف ســوخت کمتــری را نیــز‬ ‫بــر جــای می گذارنــد‪ .‬برخــی برندهــا اصــا ًدردســر نمونه هــای‬ ‫دســتی را بــه جــان نمی خرنــد‪ .‬خــب بــا ایــن تفاســیر‪ ،‬شــما چــه‬ ‫نــوع گیربکســی را انتخــاب می کنیــد؟ اتوماتیــک یــا دســتی؟‬ ‫پرفورمنــس یــا عملکرد‪:‬عمومــا ًگیربکس هــای اتوماتیــک بــرای‬ ‫کســانی طراحــی شــده بودنــد کــه عالقـه ی چندانــی بــه رانندگــی‬ ‫نداشــتند‪ .‬اگــر لــذت رانندگــی واقعــی را می خواســتید‪ ،‬بایــد یک‬ ‫نمون ـه ی دســتی را انتخــاب می کردیــد‪ .‬امــا هم اکنــون اوضــاع‬ ‫تغییــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫تعویض هــای فوق ســریعی کــه برخــی گیربکس هــای‬ ‫اتوماتیــک دارنــد خیلــی ســریع تر از نمونه هــای دســتی هســتند‪.‬‬ ‫فاصلـه ی بیــن تعویــض دنده هــا در حیــن شــتاب گیری ســریع‬ ‫تنهــا در حــد چنــد دهــم و صــدم ثانیــه اســت البتــه کــه در‬ ‫رانندگــی روزمــره تفاوت هایــی وجــود دارد‪ .‬وقتــی در پیســت‬ ‫یــا در جــاده ای پرپیچ وخــم ســریع می رانیــد‪ ،‬گیربکــس دســتی‬ ‫نســبت بــه نمونـه ی اتوماتیــک زحمــت زیــادی دارد‪ .‬شــما بایــد‬ ‫به صــورت تقریبــا ًهم زمــان ترمــز کنیــد‪ ،‬کالچ را فشــار دهیــد‬ ‫و دنــده را تعویــض کــرده و البتــه بــا پــدال گاز نیــز بــازی کنیــد‪.‬‬ ‫در گیربکــس اتوماتیــک برخــی از ایــن فرایندهــا تنهــا بــا فشــار‬ ‫یــک پــدال صــورت می گیــرد‪ .‬ایــن همــان دلیلــی اســت کــه چــرا‬ ‫برخــی طرفــداران دواتشــه رانندگــی گیربکــس دســتی را ترجیــح‬ ‫می دهنــد‪ .‬ایــن وضعیــت مهــارت بیشــتری را طلــب می کنــد‪.‬‬ ‫حــس بهتــری وجــود خواهــد داشــت وقتی خودتــان همه چیز را‬ ‫بــه خوبــی انجــام می دهیــد‪ .‬مهم تــر از همــه اینکــه در ترافیــک‬ ‫هیچ کســی رانندگــی را دوســت نــدارد امــا اســتفاده از گیربکــس‬ ‫اتوماتیــک باعــث می شــود کــه کمتــر خســته شــوید‪.‬‬ ‫ارزش و قیمت‪️:‬بــه علــت پیچیــده بــودن‪ ،‬اغلــب بایــد بهــای‬ ‫بیشــتری را بــرای ســفارش گیربکــس اتوماتیــک بپردازیــد‪.‬‬ ‫قیمت هــا نســبت بــه برنــد و مــدل خودروهــا بســیار متفــاوت‬ ‫اســت‪ .‬عمومــا ً گیربکــس اتوماتیــک در یــک خــودرو باعــث‬ ‫افزایــش بهــای ‪ 1500‬پونــدی ان می شــود‪ .‬برخــی برندهــا بهــای‬ ‫بیشــتری طلــب می کننــد مثــا ًپورشــه اضافــه پرداخــت ‪220‬‬ ‫پونــدی و برخــی مدل هــای ائــودی ‪ 2900‬پونــدی را می خواهنــد‪.‬‬ ‫مصــرف ســوخت ‪ :‬در گذشــته گیربکــس اتوماتیــک تاثیــری‬ ‫منفــی روی مصــرف ســوخت داشــت امــا نرم افزارهــای‬ ‫هوشــمندتر و نســبت های اضافــی اســتفاده شــده در‬ ‫سیســتم های مــدرن بــه ایــن معنــی اســت کــه در حــال حاضــر‬ ‫گیربکس هــای اتوماتیــک بــه نــدرت اثــری منفــی روی مصــرف‬ ‫ســوخت دارنــد‪.‬‬ ‫البتــه بایــد اشــاره کنیــم کــه مصــرف ادعایــی کارخانــه همیشــه‬ ‫درســت نیســت امــا حداقــل بــه شــما اجــازه می دهــد تــا ایــده ای‬ ‫از نــوع انتخابتــان را بــه دســت بیاورید‪.‬وقتی کــه بــه یــک مــدل‬ ‫معمولــی ب ام و ‪ 320i‬نــگاه می کنیــم‪ ،‬مــدل مجهز به گیربکس‬ ‫دســتی مصــرف ســوخت ‪ 5.3‬لیتــر در هــر صــد کیلومتــر را دارد‬ ‫درحالی کــه ایــن عــدد در مــدل مجهــز بــه گیربکــس اتوماتیــک‬ ‫‪ 5.4‬اســت‪ .‬میــزان االیندگــی هــر دو مــدل نیــز مشــابه اســت‪.‬‬ ‫برخــی گیربکس هــای اتوماتیــک راندمــان بســیار بهتــری‬ ‫نســبت بــه نمونه هــای دســتی دارنــد‪ .‬بــرای مثــال پورشــه ادعــا‬ ‫می کنــد کــه گیربکــس ‪ PDK‬موجــود در ‪ 911‬کــررا نــه تنهــا در‬ ‫خــط مســتقیم ســریع تر عمــل می کنــد بلکــه مصــرف ســوخت‬ ‫کمتــری نیــز دارد‪.‬‬ ‫قضــاوت نهایــی‪ :‬از نظــر اقتصــادی گیربکــس دســتی‬ ‫هنــوز هــم ارزان تــر بــوده و در درازمــدت گیربکــس دســتی‬ ‫انتخــاب بهتــری اســت‪ .‬البتــه اگــر طرفــدار رانندگــی‬ ‫هیجانــی هســتید ایــن انتخــاب اســان تر نیــز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫️اگــر اضافــه پرداخــت ابتدایــی بــرای گیربکس اتوماتیــک را قبول‬ ‫می کنیــد‪ ،‬پــس ایــن نــوع گیربکــس حــس بیشــتری را بــرای‬ ‫شــما خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫گیربکس هــای اتوماتیــک تعویض هــای نــرم داشــته و‬ ‫رانندگــی ســهل تری را نیــز ارائــه می کننــد و البتــه تفــاوت‬ ‫بســیار کوچکــی در بحــث پرفورمنــس و مصــرف ســوخت بــا‬ ‫نمونه هــای دســتی دارنــد‪ .‬چــه کســی از اینکــه رانندگــی‬ ‫برایــش اســان تر شــود فــرار می کنــد؟‬ صفحه 3 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫رونمایی از پوسترنخستین جشنواره اسیب های اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -523‬سال هشتم‬ ‫‪-523-- 1443‬‬ ‫‪/‬رمضان‪1443/‬‬ ‫‪/28‬رمضان‪/‬‬ ‫‪28 - 2022 //April‬‬ ‫‪April// 30‬‬ ‫‪30-- 1401 //02‬‬ ‫ شنبه ‪02//10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫افراط‍ و تفریط‍ ممنوع!‬ ‫و قال علیه السالم‬ ‫ن مُقَتِّرا ً ‪.‬‬ ‫ن مُقَدِّراًوَلَ ت َک ُ ْ ‬ ‫ن مُبَذِّراًوَک ُ ْ ‬ ‫سمَحاًوَلَ ت َک ُ ْ ‬ ‫ک ُ ْ ‬ ‫ن َ‬ ‫امام علی (ع) فرمود‪:‬‬ ‫ســخاوتمند بــاش و در ایــن راه اســراف مکــن و در زندگــى حســاب گر بــاش‬ ‫و ســخت گیر مبــاش‪.‬‬ ‫امــام علیــه الســام در ایــن ســخن کوتــاه و پرمعنــا دعــوت بــه اعتــدال در‬ ‫بــذل و بخشــش هاى مالــى مى کنــد و مى فرماید‪«:‬ســخاوتمند بــاش و در‬ ‫ایــن راه اســراف مکــن و در زندگــى حســاب گر بــاش و ســخت گیر مبــاش»؛‬ ‫ن مُقَتـ ِّـراً) ‪.‬‬ ‫ن مُقَـدِّرا ً و َ لَ ت َکـُ ْ ‬ ‫ن مُبَــذِّراً‪ ،‬و َ کـُ ْ ‬ ‫سـمْحا ً و َ لَ ت َکـُ ْ ‬ ‫(کـُ ْ ‬ ‫ن َ‬ ‫مى دانیــم بســیارى از علمــاى اخــاق اســامى‪ ،‬تمــام فضایــل اخالقــى‬ ‫افراطــ و تفریطــ‍ مى داننــد‪ .‬ایــن مســئله هرچنــد‬ ‫‍ ‬ ‫را حــد وســط‍ در میــان‬ ‫عمومیــت نــدارد؛ ولــى در مــورد بســیارى از صفــات از جملــه فضیلــت‬ ‫ســخاوت صــادق اســت کــه در میــان دو صفــت رذیلــه قــرار گرفتــه‪ :‬اســراف‬ ‫و تبذیــر‪ ،‬و بخــل و تقتیــر‪.‬‬ ‫مُبـذ ّر از مــادۀ «تبذیــر» از ریشــۀ «بذر»(بــر وزن نــذر) در اصــل بــه معنــاى‬ ‫پاشــیدن دانــه اســت؛ ولــى چــون ایــن واژه در مــورد امــوال بــه کار رود بــه‬ ‫کار کســانى اطــاق مى شــود کــه امــوال خــود را بــه صــورت نادرســت مصــرف‬ ‫کــرده و ان را حیــف و میــل مى کننــد‪ .‬معــادل ان در فارســى امــروز ریخــت‬ ‫و پــاش اســت و تفــاوت ان بــا اســراف ایــن اســت کــه اســراف مصــرف‬ ‫بى رویــه و تبذیــر اتــاف بى رویــه اســت‪.‬‬ ‫البته این در صورتى است که این دو واژه در مقابل هم قرار گیرند؛ ولى‬ ‫هرگاه جداگانه اســتعمال شــوند ممکن اســت مفهوم عامى داشــته باشند‪.‬‬ ‫«مُقتِّــر» از مــادۀ «تقتیــر» در اصــل بــه معنــاى تنــگ گرفتــن اســت و‬ ‫هنگامــى کــه در مــورد امــوال بــه کار رود بــه معنــاى بخیــل و خســیس بــودن‬ ‫اســت‪«.‬مقدّر» از مــادۀ تقدیــر بــه معنــاى مدیریــت صحیــح امــوال اســت‬ ‫کــه حــد وســط‍ در میــان تبذیــر و تقتیــر اســت‪.‬‬ ‫قــران مجیــد دربــارۀ مبذ ّریــن مى فرمایــد‪«« :‬و َ ا ِ‬ ‫ت ذَا الْقُرْبــى حَقَّــ ُه و َ‬ ‫ن کانُــوا اِخْــوا َ ‬ ‫ن‬ ‫یل و َ ال ت ُبَــذِّر ْ ت َبْذِیــراً* ا ِ َّ‬ ‫الْم ِ ْ‬ ‫ن الْمُبَذِّرِیــ َ‬ ‫ن و َ ابْــ َ‬ ‫ســکِی َ‬ ‫ن السَّــب ِ ِ‬ ‫ال َّ‬ ‫ین »؛ حــق خویشــاوندان و مســتمندان و وامانــدگان در راه را ادا‬ ‫ط‬ ‫ــیا‬ ‫ش‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫کــن و تبذیــر مکــن‪ ،‬چــرا کــه تبذیــر کننــدگان بــرادران شــیطانند»‪.‬‬ ‫‪-١‬در جــاى دیگــر دربــارۀ صفــات واالى بنــدگان برگزیــده و عبــاد الرحمــان‬ ‫مى فرمایــد‪:‬‬ ‫ن ذلـِـکَ قَوامــاً»؛‬ ‫ن بَی ْـ َ ‬ ‫م یَقْتـُـرُوا و َ کا َ ‬ ‫ســرِفُوا و َ ل َـ ْ ‬ ‫ن اِذا اَنْفَقُــوا ل َـ ْ ‬ ‫««و َ الَّذِی ـ َ ‬ ‫م یُ ْ‬ ‫انهــا کســانى هســتند کــه هنگامــى کــه انفــاق مى کننــد نــه اســراف مى کننــد‬ ‫و نــه بخــل و ســخت گیرى دارنــد و در میــان ایــن دو‪ ،‬حــد اعتــدال را رعایــت‬ ‫مى کننــد»‪.‬‬ ‫‪-٢‬در روایتــى از امــام صــادق علیــه الســام بــا ذکــر مثــال روشــن و جالبــى‬ ‫ایــن حــد اعتــدال بیــان شــده اســت‪ .‬راوى مى گویــد‪:‬‬ ‫ى و َ قَب َ َ‬ ‫«فَاَخ َـذ َ قَب ْ َ‬ ‫ن حَصـ ً ‬ ‫ضـه ً م ِـ ْ ‬ ‫ل َ‬ ‫هـذَا الْاِقْتَــار ُ ال َّـذِی ذَکـَـرَه ُ‬ ‫ضهَــا بِی َـدِه ِ فَقَــا َ‬ ‫ـض قَب ْ َ‬ ‫ه ـذَا‬ ‫ض ـ هً اُخْــرَى فَاَرْخَــى ک َف َّـ ُ ه ک ُلَّهَــا ث ُـ َّ ‬ ‫م قَبَـ َ ‬ ‫الل َّـ ُه فِــی کِت َاب ِـ ه ِ ث ُـ َّ ‬ ‫ل َ‬ ‫م قَــا َ‬ ‫ســر َ ُ‬ ‫ســکَ بَعْ َ‬ ‫ض ـ هً اُخْــرَى فَاَرْخَــى بَعْ َ‬ ‫م اَخ َ ـذ َ قَب ْ َ‬ ‫ل ‬ ‫اف ث ُـ َّ ‬ ‫الْا ِ ْ‬ ‫ضهَــا و َ قَــا َ‬ ‫ضهَــا و َ اَم ْ َ‬ ‫هـذَا الْقَـوَا ُم ؛ امــام مشــتى از ســنگریزه برداشــت و محکــم در دســت خــود‬ ‫َ‬ ‫گرفــت ســپس فرمــود‪ :‬بخــل و اقتــار کــه خداونــد فرمــوده همیــن اســت‪.‬‬ ‫ان گاه مشــت دیگــرى بــر داشــت و چنــان دســت خــود را گشــود کــه همــۀ‬ ‫ان روى زمیــن ریخــت و فرمــود ایــن اســراف اســت ان گاه مشــت دیگــرى‬ ‫برداشــت و ان را بــه طــورى گشــود کــه مقــدارى در کــف دســت باقــى مانــد و‬ ‫مقــدارى از البـه الى انگشــتان فــرو ریخــت و فرمــود ایــن همــان قــوام اســت‬ ‫(کــه در قــران مجیــد امــده اســت)»‪.‬‬ ‫در شــان نــزول ایــۀ ‪ ٢٩‬ســورۀ «اســراء» نیــز امــده اســت کــه شــخص‬ ‫ســائلى از پیغمبــر اکــرم( ص) تقاضــاى پیراهــن کــرد‪ .‬پیامبــر پیراهــن خــود‬ ‫را بــه او بخشــید و همیــن امــر ســبب شــد کــه ان روز نتوانــد بــراى نمــاز‬ ‫بــه مســجد بــرود‪ .‬ایــن جریــان ســبب شــد کــه زبــان منافقــان بــاز گــردد و‬ ‫بگوینــد محمــد خــواب مانــده یــا مشــغول لهــو و ســرگرمى شــده و نمــازش را‬ ‫بــه فراموشــى ســپرده اســت‪(.‬ولى هنگامــى کــه از جریــان کار باخبــر شــدند‬ ‫شــرمنده گشــتند) ایــۀ فــوق نــازل شــد و بــه پیامبــر چنیــن دســتور داد‪:‬‬ ‫ســطْها ک ُ ‬ ‫««و َ ال تَج ْ َعـ ‬ ‫سـط‍ ِ فَتَقْعُـد َ‬ ‫ل َّ الْب َ ْ‬ ‫لْ ی َـدَکَ مَغْلُول َـ هً اِلـى عُنُقِــکَ و َ ال ت َب ْ ُ‬ ‫ســوراً»؛ دســت خــود را بــر گــردن خویــش زنجیــر مکــن (و انفــاق‬ ‫مَلُومــا ً مَح ْ ُ‬ ‫و بخشــش را تــرک منمــا) و بیــش از حــد (نیــز) دســت خــود را مگشــاى کــه‬ ‫خانه نشــین شــوى و مــورد ســرزنش قرارگیــرى و از کار خــود فــرو مانــى»‪.‬‬ ‫در اینجــا ایــن ســوال پیــش مى ایــد کــه تاکیــد در میانـه روى در انفــاق چگونــه‬ ‫بــا ایثــار (مقــدم داشــتن دیگــران بــر خویشــتن) کــه در حــاالت بســیارى از‬ ‫پیشــوایان امــده ســازگار اســت مثــل انچــه در شــان نــزول ســورۀ «دهــر»‬ ‫و داســتان مســکین و یتیــم و اســیر امــده و بــه دنبــال ان ایــۀ شــریفۀ «و َ‬ ‫ســیراً» نــازل شــد‪.‬‬ ‫م عَل ـ ‬ ‫ن الطَّعــا َ ‬ ‫یُطْعِمُــو َ ‬ ‫ســکِینا ًو َ یَتِیمــا ًو َ ا َ ِ‬ ‫ى حُب ِّـ ه ِ م ِ ْ‬ ‫پاســخ ایــن ســوال روشــن اســت‪ ،‬مســئلۀ اعتــدال حکمــى عــام اســت‬ ‫مربوطــ بــه مــوارد معینــى اســت‪ .‬بــه عبــارت‬ ‫‍ ‬ ‫و ایثــار حکمــى خــاص کــه‬ ‫دیگــر‪ :‬اصــل بــر اعتــدال در مســئلۀ انفــاق و ایثــار یــک استثناســت‪ .‬بــه‬ ‫مربوطــ بــه جایــى اســت کــه بخشــش فــراوان‪،‬‬ ‫‍ ‬ ‫عــاوه‪ ،‬دســتور بــه ایثــار‬ ‫نابســامانى فــوق العــاده اى در زندگــى انســان ایجــاد نکنــد و «ملــوم» و‬ ‫«محســور» نگــردد در غیــر ایــن صــورت بایــد از دســتور اعتــدال پیــروى کــرد‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫نهج البالغــه امــام علــی (ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۲۲۸‬‬ ‫بازگویی خاطرات‬ ‫دوران دفاع‬ ‫مقدس‬ ‫راوی‪ :‬یاسر قورچ بیگی‬ ‫مدتــی بــود کــه گــردان حمــزه در خــط پاســگاه زیــد مســتقر‬ ‫بــود‪ .‬بعلــت طوالنــی شــدن مــدت پدافنــد‪ ،‬اکثــر نیروهــا‬ ‫کالفــه شــده بودنــد‪ .‬از ســویی گرمــای طاقــت فرســای‬ ‫خرمــا پــزان‪ ،‬حقیقتــا پوســت مــا را مــی پخــت‪ .‬تعــدادی از‬ ‫نیروهــا کــه حــال خوبــی داشــتند از جملــه شــهید حســن‬ ‫قورچــی بیگــی در کنــار خاکریــز بــرای خــود قبــری کنــده بــوده‬ ‫و بــه عبــادت مشــغول میبازگویــی خاطــرات دوران دفــاع‬ ‫مقــدس‪ .‬شــدند‪.‬‬ ‫بشنو از نی چون حکایت می کند‬ ‫از جدایی ها شکایت می کند‬ ‫خاطرات‬ ‫نیزارهای‬ ‫هورالعظیم‬ ‫سرویس ایثار و شهادت ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫راوی ‪:‬برادر رزمنده و جانباز ‪ ،‬علی فالح‬ ‫( از دالوران گردان حمزه سیدالشهداء ( ع)‬ ‫اوایــل دیمــاه مــاه ســال‪ ۶۴‬بــود کــه از مرخصــی برگشــتم‪ ،‬بعــد‬ ‫از اینکــه گــردان حمــزه خــط چنگولــه راتحــول داد‪،‬در هورالعظیــم‬ ‫مســتقر شــد‪ .‬گروهــان یــک هــم تــواب مســتقر بود‪.‬امــدم شــط‬ ‫علــی از طریــق اســکله بــه همــراه قایــق غذا‪،‬خــودم رو رســوندم‬ ‫مقــر گروهــان ‪ ،‬اونجــا تمــام ســنگرها روی اب بنــا شــده بــود ‪،‬‬ ‫اکاســیف هــای بزرگــی کــه باروکــش فلــزی بــا قابلیــت اتصــال‬ ‫بــه یکدیگــر کــه چندیــن تــن وزن را روی اب تحمــل می کــرد و‬ ‫باطنــاب از چنــد طــرف در داخــل هــور بــه کــف زمیــن مهــار شــده‬ ‫بــود‪ .‬ســنگر گروهــان یــک هــم ‪ ،‬روی همیــن اکاســیف ها تقریبــا ً‬ ‫در ابعــاد ‪۵‬در‪ ۵‬بناشــده بــود‪.‬‬ ‫در ان زمــان حــاج جــواد کارگــر فرمانــده گروهــان یــک بــود ‪ ،‬یکــی‬ ‫دو روز مقــر گروهــان بــودم‪ ،‬خســته شــدم ‪ ،‬تصمیــم گرفتــم کــه‬ ‫بــه ســنگرهای خــط مقــدم (کمیــن) بــرم ‪ ،‬ولــی حــاج جوادگفت‪«:‬‬ ‫همیــن جــا بــاش»‬ ‫یــک شــب دیگــه مونــدم ‪ ،‬چشــمتون روز بدنبینــه ‪ ،‬بعثی هــا‬ ‫اونقــدر شــب اخــر خمپــاره زدن و تــا صبــح این ســنگر مثــل گهواره‬ ‫تکــون مــی خــورد‪ ،‬تمــام نــی هــای اســتتار از بیــن رفتــه بــود ‪،‬‬ ‫نزدیکــی هــای صبــح کمــی اتــش دشــمن کــه کمتــر شــد‪،‬بعد از‬ ‫نمــاز صبــح مــی بایســت بــرای اســتتار ســنگرها ‪ ،‬کاری مــی کردیــم‬ ‫‪ ،‬چــون بــا روشــن شــدن هــوا‪ ،‬ســنگر کامــا ً در دیــد دشــمن‬ ‫قــرار مــی گرفــت ‪ ،‬بالفاصلــه بــا بچــه هــا دســت بــکار شــدیم و از‬ ‫نی(بردی هــای اطــراف دوبــاره ســنگرگروهان راپوشــش دادیــم ‪.‬‬ ‫درســنگرفرماندهی گروهــان اون شــب یکــی از بــرادران روحانــی‬ ‫کــه بــرای تبلیــغ بــه گروهــان معرفــی شــد مهمــان مــا بــود و قــرار‬ ‫شــد صبــح ایشــونو ببــرن جلــو بــرای تقویــت روحیــه رزمنــدگان‬ ‫دســته هــا کــه در ســنگرهای کمیــن کــه حــدود ‪۱۰۰‬متــر جلوتــر در‬ ‫ابــراه هــا مســتقر بــودن‪ ،‬ولــی اتــش تهیــه بعثــی هــا باعــث شــد‬ ‫تامســیرش کوتــاه تربشــه‪.‬‬ ‫حــاج جــواد صبــح بعــد از نمــاز بــه روحانــی گفــت‪ «:‬امــاده‬ ‫بشــید مــی خوایــم بریــم جلــو ســنگر کمین!»بــرادر روحانــی‬ ‫گفــت ‪«:‬مگــه اینجاکجاســت؟» حــاج جــواد گفــت‪ «:‬اینجــا‬ ‫ســنگر فرماندهــی گروهانــه !» بــرادر روحانــی گفــت ‪ «:‬اقــا‬ ‫قــرار بــود بــه ســنگر فرماندهــی گــردان بــرم فکــر کنــم قایــق منو‬ ‫اشــتباهی اورده اینجــا!»‬ ‫ایــن شــرایط بــی تحرکــی در خــط کــه بــه هیــچ وجــه بــا‬ ‫روحیــه نیروهــای گــردان حمــزه ســازگار نبــود‪ ،‬کار را بجایــی‬ ‫رســاند کــه حتــی فرمانــده گــردان شــهید شــیر ســوار نیــز در‬ ‫فکــر چــاره و بــرون رفــت از ایــن شــرایط بــود‪.‬‬ ‫خــط مقــدم تقریبــا در ارامــش بــود‪ .‬و بــا خبــر شــده بودیــم‬ ‫کــه قــرار اســت در اینــده نزدیــک خــط بــه لشــکر دیگــر‬ ‫تحویــل داده شــود‪ .‬در همــان ایــام پایانــی شــهید شیرســوار‬ ‫چنــد نفــر از فرماندهــان گروهــان هــا را باخبــر کــرد کــه‬ ‫امشــب در ســنگر فرماندهــی درجلســه شــرکت نماینــد‪ .‬مــن‬ ‫نیــز جــزء دعــوت شــدگان بــودم‪ .‬شــب هنــگام در جلســه‬ ‫ایشــان طــرح خــود را بــرای یــک حرکــت ایذایــی مطــرح‬ ‫نمــود‪ .‬طــرح از ایــن قــرار بــود چــون دو یــا ســه روز اینــده‬ ‫خــط را تحویــل مــی دهیــم بایــد یــک شــبهه عملیــات انجــام‬ ‫دهیــم و دشــمن تصــور کنــد عملیــات شــده اســت‪ .‬بعــد از‬ ‫توجیــه مبســوط از طــرح‪ ،‬شــهید شیرســوار یــک دســتگاه‬ ‫ضبــط صــوت اورد و جلــوی مــا گذاشــت و از همــه خواســت‬ ‫هماننــد شــب عملیــات چنــد دقیقــه پشــت ســرهم بلنــد‬ ‫اللــه اکبــر ســر دهیــم‪ .‬مــا تــا تــوان داشــتیم داخــل ســنگر‬ ‫فرماندهــی اللــه اکبــر مــی گفتیــم و صــدا ضبــط شــد‪.‬‬ ‫قــرار شــد هــر فرمانــده ای نیروهــا را توجیــه کنــد‪ .‬و فــردا‬ ‫شــب بــرای اجــرای عملیــات ایذایــی امــاده شــوند‪ .‬قبــل از‬ ‫زمــان شــروع‪ ،‬طبــق طــرح دو دســتگاه بــوق بلنــد گــو در‬ ‫تاریکــی هــوا بــه ســمت ســنگر کمیــن کــه حــدودا ‪ 300‬تــا‬ ‫‪ 500‬متــر بــا خاکریــز اصلــی فاصلــه داشــت انتقــال داده شــد‬ ‫و از انجــا نیــز توســط چنــد نفــر تــا جایــی کــه امــکان داشــت‬ ‫بــه ســنگر کمیــن دشــمن نزدیــک کردنــد‪ .‬ســیم بلندگوهــا‬ ‫بنظــرم از ســنگر فرماندهــی تــا بــوق هــا کشــیده شــده بــود‪.‬‬ ‫کلیــه نیروهــای گــردان در پشــت خاکریــز اصلــی در حــال‬ ‫امــاده بــاش و منتظــر فرمــان عملیــات بودنــد‪.‬‬ ‫بعــد از هماهنگــی و امادگــی کامــل‪ ،‬فرمانــده عملیــات‬ ‫داده شــده و قــرار بــود بــه مــوازات شــروع اللــه اکبــر از‬ ‫بلندگو هــا‪ ،‬نیروهــای پشــت خاکریــز نیــز همــه فریــاد‬ ‫بلنــد اللــه ســر دهنــد و هــم زمــان هــر کســی بــا ســاح‬ ‫خــودش تیــر انــدازی کنــد‪ .‬تقریبــا بــا ایــن هجمــه اللــه اکبــر‬ ‫و اتشــباری‪ ،‬شــب عملیــات را تداعــی مــی کــرد‪ .‬دقیقــا‬ ‫نمــی دانــم چقــدر طــول کشــید و بعــد از پایــان ایــن حرکــت‬ ‫ایذایــی‪ ،‬ســکوت عجیبــی در خــط دشــمن حاکــم بــود و حتــی‬ ‫در حیــن اجــرای ایــن طــرح متوجــه تیرانــدازی از ســوی‬ ‫دشــمن نشــدیم‪.‬‬ ‫پــس از پایــان عملیــات ایذایــی‪ ،‬بــا وضعیــت عــادی نیروهــا‬ ‫بــه ســنگر اســتراحت خــود رفتنــد‪ .‬امــا بعــد از گذشــت‬ ‫ســاعتی کوتــاه کــه تــازه دشــمن بــه خــودش امــده و احیانــا‬ ‫متوجــه ایــن حرکــت ایذایــی شــده بــود و حتــی بــه گفتــه‬ ‫نیروهــای خــودی در کمیــن‪ ،‬دشــمن تعــدادی از ســنگر‬ ‫کمیــن خــود را از تــرس عملیــات رهــا کــرده بــود بــا شــروع‬ ‫اتــش تهیــه ســنگین بــر روی خــط خــودی‪ ،‬وجــب بــه وجــب‬ ‫از زمیــن را بــا گلولــه شــخم مــی زد‪ .‬انقــدر اتــش زیــاد بــود‪،‬‬ ‫کــه از شــدت مــوج انفجارهــا و دود انــگار دل و روده مــا‬ ‫داشــت از دهــان مــا بیــرون مــی امــد‪ .‬مــا را فــراری جــز پنــاه‬ ‫گرفتــن در پشــت خاکریــز و داخــل ســنگر نداشــتیم‪.‬‬ ‫ایــن شــرایط مدتــی طــول کشــید تــا اینکــه باالخــره دشــمن‬ ‫کوتــاه امــده و شــرایط عــادی شــد‪ .‬و ایــن خــط نیــز بــا همــه‬ ‫خاطــرات و اتفاقاتــی کــه برایمــان اتفــاق افتــاد و ثبــت شــد‬ ‫را تحویــل داده و بــه عقــب برگشــتیم‪.‬‬ ‫اصــرار حــاج جــواد بــرای متقاعــد کــردن وی جهــت حضــور در‬ ‫ســنگرهای کمیــن فایــده ای نداشــت ‪،‬بنــده خــدا بــه بهانــه جلســه‬ ‫تــو ســنگر فرماندهــی گــردان صبــح بــا اولیــن قایــق تــدارکات کــه‬ ‫اومــد ‪،‬ســوار شــد و رفــت عقــب‪ !.‬در همیــن فاصلــه یــه جوانــی بــا‬ ‫چهــره نورانــی بــا قایــق اومــد ســنگر گروهــان بــا همــه احوالپرســی‬ ‫کــرد و مــن هــم افتخــار ایشــان را در اغــوش کشــیدم حــاج جــواد‬ ‫ازش بــه گرمــی پذیرایــی کــرد ‪ ،‬مــن اول نشــناختمش ولــی بعــد از‬ ‫اینکــه رفــت ســوال کــردم‪ «:‬کــه ایشــون کــی بــود ؟»‬ ‫گفتنــد‪ «:‬بــرادر عســگری بــود!» بلــه ایشــون سردارشــهید‬ ‫محمــد رضــا عســگری بــودن کــه هنــوز هــم مفقوداالثــر‬ ‫هســتن‪.‬به هرحــال بــرای مــن هــم مونــدن تــو ســنگرگروهان‬ ‫ســخت بــود‪ ،‬بــه حــاج جــواد گفتــم‪ «:‬میخــوام بــرم تو ســنگرای‬ ‫کمیــن مســتقر بشــم»‬ ‫بــا اصــرار زیــاد بــه همــراه یکــی از تدارکاتچــی هــا کــه بــرای بــردن‬ ‫غــذاب ه ســنگرای کمیــن مــی رفــت بــا یــه بَلم(قایــق هــای کوچــک‬ ‫پارویــی) خــودم رو رســوندم بــه ســنگر کمیــن ‪ ،‬اســم ایــن ســنگر‬ ‫کمیــن کــه نســبت بــه ســنگرهای دشــمن دور تــر و بــه گروهــان‬ ‫نزدیکتــر بــود یــادم نمــی اد چــی بــود‪.‬‬ ‫چنــد روزی اونجــا بــودم دوبــاره بــرای اســتراحت اومدیــم ســنگر‬ ‫فرماندهــی گروهــان ‪ ،‬بالفاصلــه گفتــم‪ «:‬میخــام بــرم( ســنگر‬ ‫کمیــن رضــا) کــه بــه عراقــی هــا نزدیکتر و درســت وســط ابــراه بود‪.‬‬ ‫حاج جواد گفت ‪«:‬علی اونجا نرو !»‬ ‫گفتــم ‪«:‬چرا؟»گفــت ‪«:‬اونجــا خیلــی خطرناکــه ‪ ،‬تاحاال چند نفر‬ ‫بــا خمپــاره ‪ ۶۰‬شــهید و مجــروح شــدن‪ ،‬بــرو جــای دیگــه» گفتــم‪«:‬‬ ‫نــه دوســت دارم بــرم همونجــا !»‬ ‫باالخــره حــاج جــواد قبــول کــرد ‪ ،‬دوبــاره بایــه بلم تــدارکات غروب‬ ‫کــه دیــد و اتــش دشــمن کمتــر بــود رفتــم (ســنگر کمیــن رضــا)‬ ‫خوشــبختانه دوســتان خــط چنگولــه از جملــه مجتبــی صادقلــو و‬ ‫رضــا عامریــان و دو نفــر دیگــه ( کــه اســم شــون یــادم نمیــاد) در‬ ‫اون ســنگر بــودن اونــا رو دیــدم خیلــی خوشــحال شــدم ‪ ،‬بعــد‬ ‫از خــوش و بِــش مختصــر ‪ ،‬مجتبــی کــه مســئول ســنگر بــود‬ ‫توجیهــات الزم را انجــام داد و رفتیــم داخــل ســنگر ‪.‬‬ ‫حــاال کمــی از ســنگر کمیــن داخــل اب براتــون بگــم بــد نیســت‬ ‫کــه بدونیــد‪ .‬ایــن ســنگر هاللــی شــکل کــه مخصــوص اســقرار‬ ‫رزمنــدگان دراب بــود اســکلت ان از فلزبــوده‪ ،‬طــول تقریبــی‬ ‫ان ‪۲‬متــر و عرضــش کمتــر از یــک متــر و ارتفــاع ان هــم حــدود‬ ‫یــک متــر و طــول بــر روی اکاســیف ‪ ۳×۳‬کــه دورتــادور ان بــا‬ ‫کیسـه های خــاک درســت شــده و اطــراف ان هــم بــا نــی پوشــونده‬ ‫شــده بود‪،‬ایــن ســنگر فقــط بــرای ‪ ۴‬یــا ‪ ۵‬نفرطراحــی شــده بــود و‬ ‫یــک نفــر همیشــه بایــد بیــرون ســنگر نگهبانــی مــی داد و ایــن کار‬ ‫بصــورت نوبــه ای انجــام مــی شــد‪.‬‬ ‫_ســنگر کمیــن رضــا _یــه بلــم هــم داشــت تــا بتونــه کارهــای‬ ‫ضــروری و یــا گشــت هــای اطــراف روپوشــش بده البته یه بیســیم‬ ‫بــرای ارتبــاط هــم داشــتیم ‪ ،‬چنــد روزی کــه اونجــا بــودم یــاد گرفتم‬ ‫کــه شــبها بایــد از ســر شــب تاصبــح بریــم اطــراف نی هــا روببُرّیــم‬ ‫و بــا اونــا دورتــادور ســنگر رو بپوشــونیم تــا روزهــا از دیــد دشــمن‬ ‫پنهــان باشــیم‪.‬‬ ‫بــا ایــن وضــع واقعــا ًکمیــن رضــا حــال و روز خوبــی نداشــت ‪،‬‬ ‫اتــش خمپــاره ‪ ۶۰‬و گلولــه هــای مســتقیم تــوپ ‪ ۲۳‬دائــم بــر‬ ‫ســر مــا مــی باریــد و پناهگاهــی جــز همــون ســوله چنــد متــری‬ ‫نداشــتیم و هــر کــس هــم کــه بیــرون ســنگر بــود دائــم در معــرض‬ ‫خطــر قــرار داشــت ‪.‬‬ ‫چنــد روزی از حضــورم در اونجــا گذشــت یــه روز حــدود‬ ‫ســاعت‪۳‬بعدازظهرمن بیــرون ســنگر در حــال نگهبانــی بــودم کــه‬ ‫ناگهــان خمپــاره ‪ ۶۰‬از طــرف ســمت چــپ افتــاد یــک متــری مــن‪،‬‬ ‫درســت خــورد وســط بلــم کــه چســبیده بــه ســنگربود ‪ ،‬در لحظــه‬ ‫اول فکــر کــردم کســی ســیلی محکــم بــه گوشــم زد جــوری کــه‬ ‫صــدای اون هنــوز بعــد از ‪ ۳۶‬ســال طنیــن انــدازه و همچنــان اون‬ ‫صــدا ادامــه داره ‪.‬‬ ‫بــه خــودم اومــدم اروم بچــه هــا رو صــدا زدم ‪ ،‬مجتبــی اومــد‬ ‫بیــرون‪ ،‬بخاطــر افتــادن خمپــاره در اب هــم از شــدت مــوج‬ ‫انفجــار و هــم از تعــداد ترکــش هــا کاســته شــده بــود ولــی‬ ‫بعلــت نزدیکــی بــه محــل اصابــت چنــد تــا ترکــش ن ُقلــی کــه‬ ‫یکــی مســتقیم رفــت داخــل گــوش چپــم ‪ ،‬یکــی هــم رفــت‬ ‫زیــر ناخــن انگشــت وســط دســت چپــم و بقیــه هــم پشــت‬ ‫کتــف چــپ ‪ ،‬مجتبــی حالــم رو پرســید گفتــم‪ «:‬خوبــم»‬ ‫ازمحــل ترکــش هــا خــون مــی امــد ‪ ،‬بنــده خــدا بــا بانــد امدادگــری‬ ‫جــای زخم هــا رو بســت و فــوری بابــی ســیم مجروحیــت مــن رو به‬ ‫گروهــان اطــاع داد‪.‬‬ ‫بعلــت اصابــت خمپــاره بلــم از بیــن رفــت و چــون مــا نزدیــک‬ ‫عراقــی هــا بودیــم نمــی شــد کــه قایــق موتــوری بــا موتــور روشــن‬ ‫بیــاد ‪ ،‬یــه ســاعتی طــول کشــید کــه دیــدم یــه قایــق موتــوری‬ ‫پــا روزنــان بــه همــراه دو نفــر اومــدن تــا مــن رو ببــرن عقــب ‪.‬‬ ‫ازبچــه خداحافظــی کــردم و مــن رو ســوار قایــق کــردن ‪ ،‬کمــی‬ ‫از بچه هــا کــه دور شــدیم‪،‬چند تــا خمپــاره بــه اطرافمــون خــورد‬ ‫و خوشــبختانه مشــکلی پیــش نیامــد ‪،‬حــدود ‪ ۱۰۰‬متــری کــه از‬ ‫ســنگر کمیــن دور شــدیم دیــدم امدادگــر قایــق میگه‪ «:‬چــرا لب و‬ ‫لوچ ـه ات کــج شــده چــرا داری گریــه مــی کنــی ؟»‬ ‫خیلــی بــه مــن برخــورد ‪ ،‬گفتــم« من؟»گفــت «اره‪ ،‬از چشــات‬ ‫داره اشــک میــاد ‪ ».‬گفتــم‪ «:‬درد دارم ولــی بــرای چــی بایــد گریــه‬ ‫کنــم؟» از بــس کــه درد داشــتم خیلــی توجــه بــه حرفــش نکــردم‪،‬‬ ‫بعــد از حــدود ‪ ۲۰۰‬متــری کــه از ســنگر کمیــن دورشــدیم خدمــه‬ ‫قایــق رو روشــن کــردذو بــه ســرعت از خــط مقــدم دور شــدیم و‬ ‫بعــد از حــدود نیــم ســاعت رســیدیم اســکله‪ .‬از اونجــا ســوار یــه‬ ‫تویوتــا امبوالنــس شــدم ‪ ،‬امداگــر امبوالنــس مــن رو چــک و‬ ‫بررســی کــرد و گفــت‪ «:‬غیــر از جاهــای بانــد پیچــی شــده جاهــای‬ ‫دیگــرت ترکــش خــورده؟»‬ ‫گفتــم‪ «:‬نــه» امدادگرگفــت‪ «:‬بــرادر چــرا گریــه مــی‬ ‫کنی‪،‬واقعاًنمی دونســتم باچــه زبابونــی بفهمونــم کــه مــن گریــه‬ ‫نمــی کنم‪،‬فقــط گفتــم‪:‬‬ ‫« اقــا بخــدا مــن گریــه نمــی کنم«چــون هنــوز نفهمیــده‬ ‫بــودم کــه دقیقــا ً ترکــش هــای خمپــاره بــا مــن چــکار کــرده‪،‬‬ ‫مــن فقــط دردهــای محــل ترکــش رو متوجــه مــی شــدم‪.‬‬ ‫باالخره نزدیکای غروب رســیدیم بیمارســتان شــهید بقایی اهواز‪،‬‬ ‫اونجــا کارهــای اورژانســی اولیــه را انحــام دادن‪،‬وقتــی پرســتار‬ ‫داشــت کارهــای پانســمان رو انجــام مــی داد ‪ ،‬برگشــت بــه مــن‬ ‫گفــت‪« :‬بــرادر چــرا گریــه مــی کنــی؟»‬ ‫دیگــه دردهامــو فرامــوش کــردم باخــودم گفتــم یعنــی چــه؟‬ ‫چطــور ممکنــه اشــک از چشــمام بیــاد ولــی خــودم متوجــه نشــم؟‬ ‫وقتــی خواســتم جوابشــو بــدم انــگار بعضــی کلمــات رو‬ ‫نمی تونســتم خــوب اداکنــم‪.‬‬ ‫باالخــره یــه جــوری بهــش گفتم‪«:‬بــه خــدا نــه گریــه نمــی کنــم!»‬ ‫پرســتار گفــت ‪ «:‬پــس چــرا از چشــمات اشــک میــاد»‬ ‫گفتم ‪ « :‬نمی د و نــم ! »‬ ‫ادامه دارد‪.....‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!