روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 522 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 522

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 522

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 522

‫سهشنبه‬ ‫شماره ‪19 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 6‬اردیبهشت ‪ - 1401 -‬سال هشتم‪ /24 -2022/ April/ 26-‬رمضان ‪ -1443/‬شماره‪522‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫نقش فنگشویی در حوزه سالمت‬ ‫روان و رفاه اجتماعی‬ ‫‪3‬‬ ‫سفره ساده افطاری‬ ‫با قیمت های الکچری‬ ‫‪2‬‬ ‫افراد موفق تعطیالت خود‬ ‫‪۱۰۰‬هزار خانوار‬ ‫برگزاری‪ 30259‬نفر ساعت‬ ‫اموزش برای کارکنان شرکت‬ ‫‪4‬‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫دچار فقر قطعی هستند‬ ‫را چگونه می گذرانند؟‬ ‫‪5‬‬ ‫پدری ‪ ،‬مادری کردن‬ ‫با رفتارهای محبت امیز‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫مشکالت عمده بیکاری‪ ،‬نبود سامانه‬ ‫جستجوی شغل‬ ‫گرانی ها را باید‬ ‫از ریشه خشکاند‬ ‫سرویس اقتصاد‪ -‬هادی حق شناس اقتصاددان ‪:‬‬ ‫اســاس یــا صــورت مســئله گرانی هــا‪ ،‬در یــک ســمت‬ ‫فزونــی تقاضــا بــر عرضــه اســت و در یــک ســمت دیگــر‬ ‫افزایــش هزینــه تولیــد اســت‪ .‬در اقتصــاد ایــران هر دو‬ ‫اتفــاق افتــاده؛ هــم بــا کمبــود عرضــه و هــم بــا افزایــش‬ ‫هزینــه تولیــد مواجه هســتیم‪.‬‬ ‫اگــر در ســمت عرضــه بخواهیــم بحــث کنیم اگر فقط‬ ‫و فقــط دلیــل کرونــا را بــه عنــوان یــک عامــل مهــم در‬ ‫کاهــش عرضــه بدانیــم‪ ،‬امــروز اقتصادهــای بــزرگ دنیا‬ ‫هــم بــه خاطــر کرونــا کــه در دو ســال گذشــته در جهــان‬ ‫اتفــاق افتــاد‪ ،‬منجــر بــه کاهــش عرضــه در جهــان شــد‪.‬‬ ‫در دنیــا هــم رشــد اقتصــادی نســبت بــه میــان مــدت‪،‬‬ ‫کاهشــی بــوده و هــم تجــارت کاهــش پیــدا کــرد‪ .‬وقتــی‬ ‫عامــل کرونــا اثرگــذار روی اقتصادهــای توســعه یافتــه‬ ‫باشــد‪ ،‬بــرای اقتصــادی شــبیه ایــران کــه از تحریــم‬ ‫ضربــه قابــل توجهــی دیــده‪ ،‬کرونــا ان ضربــه را تشــدید‬ ‫کــرد‪ .‬وقتــی در ســمت عرضــه دچــار مشــکل هســتیم‪،‬‬ ‫تردیــدی وجــود نــدارد‪ .‬مصــداق ان را می توانیــم در‬ ‫موضوع خودرو‪ ،‬در مســئله مســکن و به دلیل کمبود‬ ‫و کاهــش بارندگــی در ایــن چنــد ســال گذشــته را در‬ ‫بخــش محصــوالت کشــاورزی ببینیــم‪ .‬پــس اینکــه مــا‬ ‫در ســمت عرضــه دچــار مشــکل هســتیم‪ ،‬نبایــد تردیــد‬ ‫کــرد و چنــد نمونــه از مصادیــق ان ذکــر شــد‪ .‬امــا در‬ ‫ســمت افزایــش هزینه هــا هــم بــاز همین طــور اســت‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 97‬بــه ایــن ســمت بــه دلیــل اینکــه یــک جــزء‬ ‫مهــم درامــد مــا کاهــش پیــدا کــرد‪ ،‬نبایــد تردیــد کنیــم‪.‬‬ ‫در همیــن بودجــه ســال جــاری مجمــوع درامــد نفــت‬ ‫بــه طــور مســتقیم و برداشــت از صنــدوق ذخیــره ارزی‬ ‫تقریبــا نزدیــک بــه ‪ 37‬درصــد منابــع بودجــه ناشــی از‬ ‫منابــع نفــت اســت‪.‬‬ ‫ایــن درحالــی اســت کــه در ســال های ‪ 98 ،97‬و ‪99‬‬ ‫در فــروش نفــت دچــار مشــکل شــدیم‪ .‬گرچــه گفتــه‬ ‫می شــود کــه دور زدیــم یــا راهــکاری دیگــر پیــدا کردیــم‬ ‫ولــی مشــکل درامــد داشــتیم و ایــن کمبــود درامــد‬ ‫هــم یــا بــا فــروش اوراق بهــادار یــا اســتقراض از بانــک‬ ‫مرکــزی تامیــن شــد‪ .‬اینکــه امــروز حجــم نقدینگــی‬ ‫اقتصــاد بــه بیــش از ‪ 4‬میلیــون میلیــارد تومــان رســیده‬ ‫بــه دلیــل عــدم تحقــق درامدهــای نفتــی یا مالیاتــی در‬ ‫ایــن ســال های تحریــم بــوده کــه اثــار ان را در نــرخ‬ ‫تــورم می بینیــم‪.‬‬ ‫نرخ تورم هم یعنی افزایش هزینه تولید‬ ‫اینکــه شــورای دســتمزد امســال مجبــور می شــود کــه‬ ‫دســتمزد کارگــران را ‪ 57‬درصــد افزایــش دهــد بــه دلیــل‬ ‫جبــران بخشــی از تــورم در گذشــته بــوده و تــورم هــم‬ ‫بــه دلیــل عــدم تحقــق درامدهــای نفتــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســال های ‪ 95‬و ‪ 96‬تقریبا در چهار دهه گذشــته از این‬ ‫جهــت کــه نــرخ تــورم یــک رقمــی شــد‪ ،‬بی ســابقه بــود‪.‬‬ ‫اگــر ترامــپ در ســال‪ 97‬از برجــام خــارج نمی شــد‬ ‫و ان رونــد ســال های ‪ 95‬و ‪ 96‬ادامــه پیــدا می کــرد‬ ‫و درامدهــای نفتــی تحقــق پیــدا می کــرد و نقــل و‬ ‫انتقــاالت پولــی بــه روال عــادی بــود‪ ،‬مطمئنــا امــروز‬ ‫شــرایط اقتصــادی ایــران اینطــور کــه در ان قــرار‬ ‫گرفتیــم‪ ،‬نبــود‪.‬‬ ‫ولــی بــه هــر حــال ریشــه گرانی هــا را هــم در بخــش‬ ‫واقعــی اقتصــاد بایــد دیــد؛ یعنــی کمبــود تولیــد کــه‬ ‫شــاخص ان را در نــرخ رشــد اقتصــادی بایــد ببینیــم‬ ‫و همچنیــن در بخــش غیرواقعــی اقتصــاد کــه منظــور‬ ‫افزایــش حجــم پــول و افزایــش رشــد نقدینگــی و‬ ‫افزایــش نــرخ تــورم و افزایــش هزینــه تولیــد بایــد‬ ‫دیــد‪ .‬اینهــا واقعیت هــای اقتصــاد اســت کــه مــردم در‬ ‫کــف خیابــان یــا کــف بــازار در قالــب افزایــش قیمــت‬ ‫گوشــت‪ ،‬مــرغ‪ ،‬برنــج یــا ســایر مایحتــاج عمومــی نظیــر‬ ‫شــیر و ماســت و‪ ...‬می بیننــد‪.‬‬ ‫در واقــع علت العلــل هــم در سیاسـت های پولــی هم‬ ‫ریشــه در صــادرات و واردات کشــور در بخــش نفــت و‬ ‫غیرنفــت بــوده و هــم در بخــش تولیــد‪ ،‬رشــد اقتصادی‬ ‫و هــم در بخــش شــاخص های پولــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫براینــدش ایــن اســت کــه یــک هفتــه قیمــت پیــاز و‬ ‫ســیب زمینی گــران می شــود و هفتــه بعــد قیمــت تخم‬ ‫مــرغ و کاالهــای دیگــر و الــی اخــر‪.‬‬ ‫لــذا تــا زمانــی کــه بــه ریشــه تــورم نپردازیــم ایــن‬ ‫داســتان ادامــه خواهــد داشــت‪ .‬و اینکــه فکــر کنیــم‬ ‫دولــت دســتمزدها را افزایــش دهــد مشــکل حــل‬ ‫می شــود‪ ،‬طبیعتــا ایــن هــم مشــکل را حــل نخواهــد‬ ‫کــرد‪ .‬مشــکل در اصــاح ســاختار‪ ،‬عــدم بهــره وری‬ ‫بنگاه هــای اقتصــادی‪ ،‬عــدم بهــره وری مدیریت هــا‬ ‫یــا ســوءتدبیرها یــا هــر عنوانــی کــه بخواهیــم بــه کار‬ ‫ببریــم‪ ،‬اســت‪ .‬تــا زمانــی کــه از نیروهــای خوشــفکر و‬ ‫باتدبیــر در راس امــور و شــرکت ها و هــر جایــی کــه‬ ‫تولیدکننــده و خدمــات و کاالها هســتند‪ ،‬بهره نگیریم‬ ‫ایــن هدفــی کــه در بودجــه ســال جــاری گذاشــتند که از‬ ‫هشــت واحــد رشــد اقتصــادی‪ ،‬ســه و نیــم واحــد ان از‬ ‫بهــره وری باشــد‪ ،‬اتفــاق نخواهــد افتــاد‪.‬‬ ‫وقتــی بهــره وری اتفــاق نیفتــاد یعنــی اینکــه در ســمت‬ ‫عرضــه دچــار مشــکل هســتیم‪ ،‬یعنــی تقاضــا فزونی تر‬ ‫از عرضــه اســت و ایــن گرانی هــا هــم ادامــه کــرد‪/.‬‬ ‫ارمــان ملی‬ ‫سرپرســت اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان گفــت‪ :‬از سیاسـت های اصلــی و اصولــی‬ ‫مــا حفــظ اشــتغال موجــود‏اســت و بــرای حــل مشــکالت بیــن جوامــع کارگــری و کارفرمایــی ‪ ۱۶‬هیــات‬ ‫تشــخیص و ‪ ۱۱‬هیــات حــل اختــاف داریــم کــه بیــش‏از ‪ ۹۰‬درصــد ارای صــادر در دیــوان عدالــت اداری‬ ‫تاییــد می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬حســینعلی خواجه مظفــری بــه مناســبت فــرا رســیدن هفتــه‬ ‫کار و کارگــر در یــک‏نشســت خبــری اظهارداشــت‪ :‬امارهایــی در دســت داریــم کــه افــراد بــه شــیوه های‬ ‫مختلــف نشــان دهنــده حــدود ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۵۰‬درصــد ایــن‏در شــغل های دیگــر مشــغول کار هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫خواجه مظفــری بیــان کــرد‪ :‬در اجــرای طــرح کارورزی بــرای دانــش اموختــگان دانشــگاهی کــه ســه‬ ‫مــاه بــه صــورت ازمایشــی‏مشــغول بــه کار می شــوند در ‪ ۲‬و نیــم ســال گذشــته هــزار و ‪ ۸۰۰‬نفــر نــام‬ ‫نویســی کــرده بودنــد کــه حــدود ‪ ۷۰‬درصــد انــان مشــغول‏بــه کار شــدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در ســامانه مشــاغل خانگــی در اســتان‪ ،‬افــرادی کــه دارای مــدرک مهارتــی هســتند‬ ‫می نواننــد نســبت بــه دریافــت‏تســهیالت اقــدام کننــد کــه تاکنــون ‪ ۵۰۹‬نفــر نــام نویســی کرده انــد‬ ‫وی به زیســت بوم اشــتغال اســتان اشــاره کرد و افزود‪ :‬در بخش اشــتغال ســهیمه کل اســتان برای‬ ‫ســال جــاری ‪ ۳۱‬هــزار و‏‏‪ ۳۱۰‬نفــر پیــش بینــی شــده کــه حــوزه صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــا هشــت‬ ‫هــزار نفــر تعهــد اشــتغال‪ ،‬بیشــترین ســهم را دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫خواجه مظفــری یــاداور شــد‪ :‬نبــود ســامانه جســتجوی شــغل چــه بــرای کارجویــان و چــه کارفرمایــان‪،‬‬ ‫از مشــکالت عمــده بیــکاری‏در اســتان بــوده کــه بــا راه انــدازی ان در گلســتان‪ ،‬در مــدت ‪ ۲‬ماه گذشــته‬ ‫‪ ۴۱۵‬کارجــو و ‪ ۱۴۷‬مــورد کارفرمــا بــرای ‪ ۳۸۵‬شــغل‏نــام نویســی کردنــد کــه در مجمــوع ‪ ۴۰‬نفــر تاکنون‬ ‫ســرکار رفته و به اشــتغال مشــغول شــدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مشــاغل خــود در ســال ‪ ۹۹‬مجموعــا چهــار هــزار و ‪ ۶۵۵‬نفــر اخــراج شــدند کــه ایــن امــار‬ ‫ســال قبــل چهــار هــزار و‏‏‪ ۲۴۹‬نفــر بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬دســت کــم ‪ ۲‬هــزار نفــر در اســتان ســال ‪۹۹‬بیمــه بیــکاری دریافــت‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫می کردنــد کــه ایــن رقــم در شــرایط‏کنونــی هــزار و ‪ ۱۵۰‬نفــر کاهــش یافتــه اســ ‪‎‬‬ ‫سرپرست اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت‪ :‬هدف اصلی در چنین پرونده هایی‬ ‫صلح و ســازش اســت و‏طبق امار میزان صلح و ســازش در پرونده های تشــکیل شــده در گلســتان‬ ‫نســبت بــه میانگیــن کشــوری باالتــر اســت امــا در‏مجمــوع حــدود پنــج هــزار درخواســت در ســال در‬ ‫ســامانه الکترونیــک بــا عنــوان «ســامانه جامــع روابــط کار» در گلســتان به‏ثبت می رسـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫خواجه مظفــری گفــت‪ :‬ســه دفتــر کفالــت کار بــرای اتبــاع خارجــی در گلســتان وجــود دارد کــه کارت‬ ‫کار بــرای اتباعــی کــه مجــوز‏حضــور در اســتان را دارنــد‪ ،‬صــادر می کننــد و مــا پروانــه کار بــرای انــان‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫صــادر می کنی ـ ‪‎‬‬ ‫وی بــدون اشــاره بــه تعــداد کارت هــای صــادر شــده بــرای اتبــاع بیگانــه در گلســتان یــاداور شــد‪:‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫تاکنــون ســه هــزار و ‪ ۴۰‬پروانــه‏کار بــرای متقاضیــان صــادر شــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بخــش تســهیالت روســتایی ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۲۴۲‬طــرح بــه میــزان پنــج هــزار و ‪ ۱۴۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال تســهیالت دریافــت‏کردنــد و در بخــش تســهیالت مشــاغل خانگــی مســتقل و پشــتیبان از‬ ‫مجمــوع ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۸۷‬پرونــده تشــکیل شــد بــرای دریافــت‏‏‪ ۵۷۵‬میلیــارد ریــال تســهیالت‪ ،‬بــه هــزار‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫و ‪ ۵۲۴‬طــرح در مجمــوع ‪ ۳۴۶‬میلیــارد ریــال تاکنــون پرداختــه شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫سرپرســت اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان گفــت‪ :‬در ایــن اســتان ‪ ۲۴‬مرکــز کاریابــی‬ ‫داخلــی‪ ۲ ،‬مرکــز کاریابــی‏بین المللــی و ‪ ۱۱‬مرکــز مشــاوره و خدمــات کارافرینــی نیــز فعالیــت دارنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان گفــت‪ :‬در گلســتان ‪ ۱۱‬هــزار تعاونــی ثبــت‬ ‫شــده داریــم کــه ســه هــزار و‏‏‪ ۷۰‬تعاونــی فعــال هســتند و از کل تعاونی هــای ثبــت شــده هــزار و ‪۴۴۵‬‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫تعاونــی در کنــار یــک اتحادیــه ویــژه بانــوان داری ‪‎‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه از ‪ ۱۷‬تعاونــی برتــر در اســتان‪ ،‬پنــج تعاونی در بخش بانــوان بودند‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬ضعیــف بــودن‏فرهنــگ تعاونــی در کشــور‪ ،‬اختالفــات داخلــی مدیــران تعاونی هــا‪ ،‬ادغــام شــدن‬ ‫ان هــا بــا هــم و مســائلی مشــابه باعــث شــده تــا برخــی‏تعاونی هــا فعال نباشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دو شنبه ‪ 5‬اردیبهشت‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪522‬‬ ‫استان های خراسان با‬ ‫کمبود برق مواجه هستند‬ ‫مدیرعامــل بــرق منطقــه ای خراســان گفــت‪:‬‬ ‫اســتان های خراســان شــمالی‪ ،‬رضــوی و جنوبــی تــا‬ ‫پایــان تابســتان بــا هــزار و ‪ ۳۰۰‬مــگاوات کمبــود بــرق‬ ‫روبــرو خواهــد بــود‪.‬‬ ‫حســین محمــودی در حاشــیه امضــای تفاهم نامــه‬ ‫تامیــن زیرســاخت هــای بــرق شــهرک صنعتــی‬ ‫شــیروان در بجنــورد اظهــار داشــت‪ :‬نیــاز مصــرف‬ ‫همزمــان اســتان هــای خراســان در لحظــه پیــک بــار‬ ‫چهــار هــزار ‪ ۸۱۲‬مــگاوات و در حالــت عــادی ایــن رقــم‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۱۶۰‬مــگاوات اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از هــم اکنــون بایــد مدیریــت مصــرف‬ ‫بــرق اغــاز شــود تــا بــا توجــه بــه خشکســالی هــا‬ ‫نیروگاه هــای بــرق ابــی مــا بتواننــد بــرای تامیــن بــرق‬ ‫بخشــی از بــرق در تابســتان ذخیــره داشــته باشــند‪.‬‬ ‫محمــودی گفــت‪ :‬بــار قابــل تامیــن در تابســتان در‬ ‫حالــت عــادی ســه هــزار و ‪ ۵۱۷‬مــگاوات و در حالــت‬ ‫هشــدار ســه هــزار و ‪ ۳۸۶‬مــگاوات اســت کــه بایــد‬ ‫تــاش کنیــم منابــع و مصــارف اختــاف زیــادی‬ ‫نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اســتان خراســان شــمالی طــی‬ ‫ســال گذشــته در مقایســه بــا اســتان های خراســان‬ ‫رضــوی و جنوبــی پاییــن تریــن ســهم خاموشــی ها را‬ ‫بــا پنــج درصــد داشــت و یــک دقیقــه هــم خاموشــی‬ ‫بــه صنایــع اســتان خراســان شــمالی اعمــال نشــد و‬ ‫مدیریــت مصــرف اتفــاق افتــاد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬سیاســتی در دولــت اســت کــه صنایــع بــه‬ ‫کمــک شــرکت بــرق بیاینــد و ‪ ۱۰‬هــزار مــگاوات نیــروگاه‬ ‫نصــب کننــد کــه بــا ایــن اقــدام مــی توانیــم امیــدوار‬ ‫باشــیم مشــکالت بخــش صنعــت بــرق رفــع شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از خــرداد تــا تابســتان امســال نیــز صنایــع‬ ‫در مدیریــت بــار بــه کمــک شــرکت بــرق خواهنــد‬ ‫امــد و مصــرف خــود در ســاعات پیــک بــار بــا توجــه‬ ‫بــه برنامــه ای کــه در تفاهــم نامــه هــای خــود دارنــد‬ ‫کاهــش خواهنــد داد و در قبــال ایــن کاهــش مصــرف‬ ‫مشــوق هایی نیــز خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫بــر اســاس پیــش بینــی هــای وزارت نیــرو تــا پایــان‬ ‫تابســتان امســال حــدود ‪ ۱۴‬هــزار مــگاوات کمبــود‬ ‫تولیــد بــرق در کشــور خواهیــم داشــت کــه بخشــی از‬ ‫ایــن کمبــود از طریــق کاهــش مصــرف بــرق صنایــع و‬ ‫خاموشــی چــاه هــای کشــاورزی و پمپاژهــا و کاهــش‬ ‫مصــرف ‪۵۰‬درصــدی بــرق ادارات در پیــک بــار تامیــن‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کمیته امداد‬ ‫خراسان شمالی به جوانان‬ ‫جویای کار تسهیالت‬ ‫پرداخت می کند‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)‬ ‫خراسان شــمالی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه برنامــه جدیــد‬ ‫ایــن نهــاد بــه جوانــان جویــای کار (نیازمنــدان پنــج‬ ‫دهــک پاییــن درامــدی) کــه زیــر پوشــش ایــن نهــاد‬ ‫نیســتند تســهیالت پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد اظهــار داشــت‪ :‬در برنامــه هــای‬ ‫ابالغــی‪ ،‬کمیتــه امــداد خراســان شــمالی مســوولیت‬ ‫ایجــاد حــدود ‪ ۱۲‬هــزار فرصــت شــغلی بــرای جوانــان‬ ‫جویــای کار را برعهــده دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬میــزان اعتبــار اشــتغال کمیتــه امــداد در‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۲۵۶‬میلیــارد تومــان بــود کــه امســال‬ ‫ایــن رقــم بــه بیــش از ‪ ۴۵۰‬میلیــارد تومــان افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه دربــاره ســاز و کار و چگونگــی پرداخــت‬ ‫ایــن تســهیالت افــزود‪ ۵۰ :‬درصــد ایــن اعتبــار بــرای‬ ‫مددجویــان و ‪ ۵۰‬درصــد دیگــر نیــز بــرای نیازمنــدان‬ ‫غیــر تحــت حمایــت پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬ایــن تســهیالت در قالــب قــرض‬ ‫الحســنه بــا ســود چهــار درصــد و تــا ســقف ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان از طریــق بانــک هــای عامــل اســتان‬ ‫بــه نیازمنــدان پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫الهــی راد گفــت‪ :‬در ســال گذشــته چهــار هــزار و ‪۱۶۵‬‬ ‫فرصــت شــغلی بــرای مددجویــان و اقشــار اســیب‬ ‫پذیــر اســتان ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا جمعیــت بیــش از ‪۸۶۳‬‬ ‫هــزار نفــری حــدود ‪ ۶۰‬هــزار و ‪ ۲۵۵‬خانــوار بــا جمعیتی‬ ‫در حــدود ‪ ۱۱۲‬هــزار نفــر زیــر پوشــش خدمــات حمایتی‬ ‫کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی از نظــر ســرانه درامــد خانــوار‪ ،‬در‬ ‫رده اخریــن اســتان های کشــور قــرار دارد‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 55,690,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 12,850,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 126,990,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 129,730,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 71,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 42,320,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫مرغ منجمد عرضه نمی شود‬ ‫در شــروع ســال مــرغ منجمــد عرضــه شــد امــا االن نــه گوشــت‬ ‫و نــه مــرغ منجمــد در بــازار نیســت و تهیــه مــرغ و گوشــت تــازه‬ ‫نیــز از عهــده مــا خــارج اســت‪.‬‬ ‫شــاید در مــاه هــای دیگــر بتوانیــم بــدون مــرغ و گوشــت نیــز‬ ‫زندگــی کنیــم امــا در مــاه رمضــان بــا توجــه بــه روزه داری اعضــای‬ ‫خانــواده و فرزندانــم نیــاز اســت کــه یــک وعــده گوشــت را در غــذا‬ ‫اســتفاده کنیم‪.‬‬ ‫بازار کسب و کار بررسی می کند‪:‬‬ ‫سفره ساده افطاری با‬ ‫قیمت های الکچری‬ ‫سرویس اقتصاد‪-‬هنگامه خاندوزی‪:‬‬ ‫هرســاله بــا شــروع مــاه رمضــان بــازار فــروش کاالهــای اساســی‬ ‫داغتــر مــی شــود امــا امســال برپایــی یــک ســفره ســاده افطــاری بــا‬ ‫قیمــت هــای الکچــری بــرای خانــواده هــای کــم درامــد و متوســط‬ ‫جامعــه دشــوار تــر از همیشــه اســت‪.‬‬ ‫بــا شــروع مــاه مبــارک رمضــان کنتــرل و نظــارت بــر بــازار شــدیدتر‬ ‫مــی شــود تــا مــردم روزه دار بتواننــد بــا شــرایط بهتــری ارزاق خــود‬ ‫را تهیــه کننــد‪.‬‬ ‫امــا امســال بــا همــه ایــن نظــارت هــا گویــا کنتــرل بــازار از دســت‬ ‫مســئوالن خــارج شــده اســت و هــر روز بــر قیمــت کاالهــا اضافــه‬ ‫مــی شــود بطــوری کــه ســفره افطــاری ســاده نیــز بــرای یــک کارگــر بــا‬ ‫حداقــل حقــوق الکچــری محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫زولبیــا بامیــه‪ ،‬خرمــا و ســبزی کــه از قدیــم پــای ثابــت ســفره های‬ ‫افطــاری ایرانــی هــای بــوده اســت‪ ،‬امســال بــا قیمــت هــای سرســام‬ ‫اور از ســفره افطــار پرکشــیده اســت و تهیــه حداقل هــا نیــز بــرای‬ ‫خانــواده هــای گلســتانی ســخت تــر از همیشــه شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه در بهمــن مــاه ســال گذشــته در جلســه ای کــه‬ ‫بــا وزرای صنعــت‪ ،‬معــدن تجــارت‪ ،‬جهــاد کشــاورزی و دادگســتری‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬بر اســتمرار و تشــدید بازرسـی ها در ایام پایانی ســال با‬ ‫توجــه بــه فــرا رســیدن عیــد نــوروز و مبــارک رمضــان تاکید شــد و ســه‬ ‫وزارت خانــه دســت در دســت هــم دادنــد تــا تمهیداتــی بــرای کنتــرل‬ ‫بــازار عیــد و مــاه رمضــان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫همچنیــن بــا توجــه بــه تاکیــد محمــد مخبــر معــاون اول رئیــس‬ ‫جمهــور در اولیــن جلســه ســتاد تنظیــم بــازار بر اینکــه روند فعلی‬ ‫نظــارت بــر بــازار بایــد بــه طــور مســتمر و بــه خصــوص بــا توجــه‬ ‫بــه در پیــش بــودن مــاه مبــارک رمضــان ادامــه داشــته باشــد تــا‬ ‫قیمــت کاالهــای ضــروری و اقــام پرمصرف ســبد خانــوار افزایش‬ ‫پیــدا نکنــد‪.‬‬ ‫امــا گویــا ایــن تمهیــدات راه بــه جایــی نبــرده اســت و کنتــرل‬ ‫قیمــت هــا در بــازار بــرای دولتمــران در مــاه رمضــان اقدامــی‬ ‫ناممکــن شــده اســت‪.‬‬ ‫فروش باید براساس قیمت های تنظیم بازار انجام شود‬ ‫طبــق گفتــه مدیــر تنظیــم بــازار جهــاد کشــاورزی گلســتان قیمــت‬ ‫هــای تنظیــم بــازار بــرای کاالهــای اساســی از جملــه مــرغ و گوشــت‪،‬‬ ‫برنــج و شــکر و دیگــر مایحتــاج ســفر افطــار بــه همــه فروشــگاه هــا‬ ‫اعــام شــده اســت و فــروش بــا قیمــت باالتــر جــرم محســوب شــده‬ ‫و بــا ان برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حســین پهلوانــان اظهــار کــرد‪ :‬در اخرین قیمت گــذاری های انجام‬ ‫شــده شــکر بســته بنــدی ‪ 16‬هــزار و ‪ 500‬تومــان‪ ،‬گوشــت گوســاله‬ ‫منجمــد مخلــوط کیلویــی ‪ 95‬هــزار تومــان‪ ،‬گوشــت گوســفندی‬ ‫منجمــد مخلــوط ‪ 85‬هــزار تومــان‪ ،‬برنــج خارجــی کیلــوی‪ 12‬الــی ‪18‬‬ ‫هــزار تومــان اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫پهلوانــان بــا اشــاره بــه اینکــه خرمــا و زولبیــا بامیــه بــه قیمت تنظیم‬ ‫بــازار عرضــه نمــی شــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬قیمــت گوشــت گوســاله تــازه‬ ‫در بــازار کیلــوی ‪ 155‬تــا ‪ 165‬هــزار تومــان اســت و گوشــت تــازه‬ ‫گوســفندی نیــز از ‪ 185‬تــا ‪ 195‬هــزار تومــان عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر امــور بازرگانــی جهــاد کشــاورزی گلســتان بــا بیــان اینکــه‬ ‫مــرغ زنــده نیــز در بــازار کیلــوی ‪ 28‬هــزار و ‪ 500‬تومــان عرضــه مــی‬ ‫شــود‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در شــروع ســال عرضــه مــرغ منجمــد‬ ‫کیلــوی ‪ 20‬هــزار تومــان انجــام شــد ولــی در حــال حاضــر ایــن‬ ‫عرضــه انجــام نمــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاکنــون از ظرفیــت ‪ 374‬تــن مــرغ منجمــد بــرای طــرح‬ ‫ضیافــت تنهــا ‪ 151‬تــن توزیــع شــده اســت و در حــال حاضــر توزیــع‬ ‫مــرغ منجمــد را بــه صــورت محــدود و در مناطــق کــم برخــوردار و‬ ‫اقشــار اســیب پذیــر جامعــه داریــم‪.‬‬ ‫پهلوانــان دلیــل عــدم عرضــه مــرغ منجمــد را کاهــش قیمــت مــرغ‬ ‫گــرم در بــازار دانســت و گفــت‪ :‬از انجایــی کــه قیمــت عرضــه مــرغ‬ ‫منجمــد در بــازار بــا مــرغ گــرم متفــاوت بــود مــردم بیشــتر گرایــش‬ ‫بــه خریــد مــرغ منجمــد داشــتند بــرای همیــن بــه منظــور حمایــت از‬ ‫تولیــد کننــدگان توزیــع مــرغ منجمــد فعــا متوقــف شــده اســت‪.‬‬ ‫قیمت ها در ماه رمضان افزایش داشته است‬ ‫یــک شــهروند گفــت‪ :‬بــا وجــود اینکــه اعــام مــی شــود قیمت هــا‬ ‫کنتــرل شــده اســت و کمبــودی در بــازار وجــود نــدارد امــا زمانــی کــه‬ ‫بــرای خریــد مــی ایــم متوجــه افزایــش قیمــت هــا مــی شــویم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در چنــد ســال گذشــته ســبد معیشــتی خانــواده هــای‬ ‫ایرانــی بــه دلیــل کرونــا و تحریــم هــای کــه پشــت ســر گذاشــته ایــم‬ ‫کوچــک و کوچــک تــر شــد و مــردم دیگــر ظرفیــت بیشــتر از ایــن را‬ ‫ندارنــد کــه بتواننــد تامیــن کننــده هزینــه هــای زندگــی خــود باشــند‪.‬‬ ‫وی ادامــه مــی دهــد‪ ،‬همســر مــن بــا درامــد حداقلــی بایــد خــرج‬ ‫یــک زندگــی چهــار نفــره را بدهــد و ایــن در شــرایط امــروز‪ ،‬کار بســیار‬ ‫ســختی اســت‪.‬‬ ‫محمــد احمــدی یــک کارگــر گلســتانی نیــز در خصــوص‬ ‫جهاد تبیینی برای بیان مظلومیت فلسطین‬ ‫در روز قدس ضروری است‬ ‫رییــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی گلســتان گفــت‪ :‬جهــاد تبیینــی بیــان مظلومیــت مســلمانان‬ ‫فلســطینی در روز جهانــی قــدس بــا هــر امــکان تبلیغــی و تشــویقی ضــروری اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام احمدرضــا احمــدی اظهارداشــت‪ :‬یکــی از پدیــده هــای سیاســی انقــاب اســامی‪ ،‬نامگــذاری‬ ‫اخریــن جمعــه مــاه مبــارک رمضــان بــه نــام روز قــدس از ســوی امــام راحــل بــه منظــور حمایــت جهــان اســام‬ ‫از مــردم مظلــوم فلســطین اســت تــا مــردم ازادیخــواه جهــان بــا حضــور فیزیکــی در راهپیمایــی ایــن روز بــا‬ ‫هــدف پشــتیبانی از قیــام بیــش از هفتــاد ســاله مــردم مســلمان فلســطین‪ ،‬خشــم و انزجــار خــود را از از رژیــم‬ ‫صهیونیســتی و امریــکا فریــاد بزننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیــش از هفتــاد ســال مــردم فلســطین بــرای ارمــان هــا و اهــداف بلنــد دینــی‪ ،‬مذهبــی و رهایــی‬ ‫سرزمینشــان از دســت صهیونیســت هــا مقاومــت مــی کننــد و جهــان اســام و برخــی کشــورهای ازادیخــواه در‬ ‫اخریــن جمعــه مــاه مبــارک رمضــان جبهــه مقاومــت را حمایــت می کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه هماهنگــی هــای برنامــه ریــزی روز قــدس بــر مبنــای دو محــور مراســم و جهــاد تبیینــی ان بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬پــس از گذشــت بیــش از ‪ ۲‬ســال از شــیوع ویــروس کرونــا و اعمــال محدودیت هــای کــه فرصــت برگــزاری‬ ‫بســیاری از برنامه هــای جمعــی را بــا ممنوعیــت مواجــه کــرد‪ ،‬امســال راهپیمایــی روز جهانــی قــدس در اســتان‬ ‫گلســتان بــه صــورت حضــوری و بــا محوریــت جهــاد تبیینــی برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫رییــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی گلســتان گفــت‪ :‬برگــزاری راهپیمایــی روز جهانــی قــدس همزمــان‬ ‫بــا سراســر کشــور و اخریــن جمعــه مــاه مبــارک رمضــان در ‪ ۵۰‬نقطــه اســتان گلســتان بــا حضــور گســترده مــردم‬ ‫پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام احمــدی اظهارداشــت‪ :‬راهپیمایــی حضــوری روز جهانــی قــدس در مرکــز اســتان روز جمعــه بــه‬ ‫افزایــش قیمــت هــا بــه خبرنــگار بــازار گفــت‪ :‬هــر روز چشــم‬ ‫بــه راه ایــن هســتیم کــه تــورم و بــازار کنتــرل شــود تــا شــرایط‬ ‫بهتــری داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هــر ســاله همزمــان بــا مــاه مبــارک رمضــان برخــی‬ ‫کاالهــای تنظیــم بــازار بــرای قشــر اســیب پذیــر وارد بازار می شــد اما‬ ‫امســال نیــز همیــن حداقــل هــا انجــام نشــده و شــرایط را بــرای مــا‬ ‫ســخت تــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــروع ســال جدیــد خبــر افزایــش حقــوق ‪ 57‬درصــدی‬ ‫کارگــران امیــد را در دلمــان زنــده کــرد کــه هنــوز مســئوالن جامعــه به‬ ‫فکــر قشــر اســیب پذیــر و کارگــر هســتند امــا هنــوز حقــوق فروردیــن‬ ‫را دریافــت نکــرده ایــم‪ ،‬هزینــه هــای زندگــی شــاید بیــش از ‪57‬‬ ‫درصــد افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارگــر گلســتانی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــا ایرانــی هــا رســم داریــم‬ ‫کــه ضیافــت افطــاری در ایــن ایــام برگــزار مــی کردیــم امــا بــا توجــه‬ ‫بــه ایــن هزینــه هــا سرســام اور حتــی نمــی توانیــم یک ســفره ســاده‬ ‫افطــاری بــرای خانــواده خــود داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــن بــرای اینکــه بتوانــم از عهــده هزینه های زندگی‬ ‫بربیایــم در ســه شــیفت کار مــی کنــم امــا متاســفانه هــر چــه تــاش‬ ‫مــی کنــم بــاز هــم بــه نتیجــه نمی رســم‪.‬‬ ‫مرغ منجمد عرضه نمی شود‬ ‫یــک خانــم خانــه دار گفــت‪ :‬در شــروع ســال مــرغ منجمــد عرضــه‬ ‫شــد امــا االن نــه گوشــت و نــه مــرغ منجمــد در بــازار نیســت و تهیــه‬ ‫مــرغ و گوشــت تــازه نیــز از عهــده مــا خــارج اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاید در مــاه هــای دیگــر بتوانیــم بــدون مــرغ و گوشــت‬ ‫نیــز زندگــی کنیــم امــا در مــاه رمضــان بــا توجــه بــه روزه داری اعضــای‬ ‫خانــواده و فرزندانــم نیــاز اســت کــه یــک وعــده گوشــت را در غــذا‬ ‫اســتفاده کنیم‪.‬‬ ‫ایــن خانــم خانــه دار گفــت‪ :‬همســر مــن ‪ 5‬میلیــون درامــد دارد کــه‬ ‫بایــد هزینــه یــک زندگــی ‪ 5‬نفــره را تامیــن کنــد‪ ،‬بنظــر شــما گوشــت‬ ‫کیلویــی‪ 195‬هــزار تومــان بــا درامــد مــن و تعــداد اعضــای خانــواده ام‬ ‫هــم خوانــی دارد؟‬ ‫بــازار کاالهــای مصرفــی از برنــج تــا روغــن‪ ،‬چــای‪ ،‬مــرغ‪ ،‬گوشــت‪،‬‬ ‫خرمــا‪ ،‬ســبزیجات و‪ ...‬همــه ســاله در اســتانه مــاه رمضــان داغ تــر از‬ ‫هــر ایــام دیگــری می شــود‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه امســال نیــز هماننــد ســال های گذشــته‬ ‫دولــت تاکیــد کــرده بــا سیاسـت های نظارتــی اجــازه نمی دهد قیمت‬ ‫مایحتــاج ســفره روزه داران افزایــش یابــد و وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫عهــده دار تامیــن ایــن محصــوالت شــده اســت‪.‬‬ ‫امــا در حــال حاضــر بــا توجــه بــه قیمــت هــای اعــام شــده تنظیــم‬ ‫بــازار و قیمــت هــای موجــود در بــازار یــک ســفره افطــاره ســاده بــرای‬ ‫یــک خانــواده چهــار نفــر ایرانــی بــا توجــه بــه قیمــت خرمــا بســته‬ ‫ای ‪ 30‬الــی ‪ 40‬هــزار تومــان‪ ،‬مــرغ کیلــوی ‪ 29‬هــزار تومــان‪ ،‬برنــج‬ ‫خارجــی کیلــوی ‪ 30‬هــزار تومــان گوشــت کیلویــی ‪ 190‬هــزار تومــان‬ ‫شــاید بیــش از ‪ 300‬الــی ‪ 400‬هــزار تومــان تمــام خواهــد شــد و بــرای‬ ‫یــک کارگــر ســاده بــا درامــد ماهانــه ســه الــی پنــج میلیــون تومــان‪،‬‬ ‫تامیــن ایــن حداقــل هــا امــر ســخت و ناممکنــی شــده و این نشــانگر‬ ‫ایــن مســئله اســت کــه دولــت بایــد یــک برنامــه جــدی تــری بــرای‬ ‫کنتــرل تــورم داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مقصــد مصلــی نمــاز جمعــه ایــن شــهر بــا ســخنرانی حســین مظفــر عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و‬ ‫اجــرای برنامــه هــای دیگــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جهــاد تبییــن‪ ،‬روشــنگری و بیــان محورهــای روز جهانــی قــدس بایــد مقدمــات ان و حضــور در‬ ‫راهپیمایــی ســامت محــور‪ ،‬فاخــر و باشــکوه توســط کارشناســان دســتگاه هــا و نهادهــای مختلفــی از جملــه‬ ‫امــوزش و پــرورش‪ ،‬تبلیغــات اســامی و دانشــگاه هــا امــاده شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در زمــان حاضــر و بــا شــرایطی کــه رژیــم غاصــب صهیونیســتی جنایــت خــود را در ســرزمین های‬ ‫اشــغالی بــه اوج خــود رســانده‪ ،‬الزم اســت ایــن راهپیمایــی هرچــه بــا شــکوه تر انجــام و وحــدت و انســجام امــت‬ ‫اســامی بــه جهانیــان نشــان داده شــود‪.‬‬ ‫رییــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی گلســتان گفــت‪ :‬امــروز مســلمانان و ازادیخواهــان سراســر جهــان‬ ‫بــا حمایــت مــادی و معنــوی از جبهــه مقاومــت مــردم مظلــوم فلســطین بــه یقیــن پیــروزی و نصــرت مبــارزان و‬ ‫جهادگــران ایــن میــدان را رقــم مــی زننــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام احمــدی اضافــه کــرد‪ :‬کمــک بــه ملــت فلســطین بــرای نجــات از تســلط اســرائیل و ازادی قــدس‬ ‫تنهــا در گــرو اتحــاد و یکدلــی مســلمانان و امــت اســام اســت و بــرای ایــن مهــم در بســترهای مجــازی و در‬ ‫کانال هــای مختلــف در راســتای اهــداف و سیاســت هــای راهبــردی تبلیــغ و تشــویق بــه جهــاد تبیینــی روز جهانــی‬ ‫قــدس و شــرکت در راهپیمایــی روز جمعــه شــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیــت متشــکل از اقــوام و مذاهــب گوناگــون دارد کــه در ‪۳۳‬‬ ‫نقطــه شــهری و یــک هــزار و ‪ ۵۰‬روســتا مســتقرند‪.‬‬ ‫روز جهانــی قــدس اخریــن جمعــه مــاه مبــارک رمضــان اســت کــه امــام خمینــی (ره) بنیانگــذار جمهوری اســامی‬ ‫ایــران در ســال ‪ ۱۳۵۸‬شمســی ان را روز رســمی بــرای حمایــت از مــردم فلســطین تعییــن کــرد و ان را روز حیــات‬ ‫اســام نامیدنــد و از مســلمانان جهــان خواســت بــرای کوتــاه کــردن دســت رژیــم صهیونیســتی و پشــتیبانان ان‬ ‫بــه هــم بپیوندند‪.‬‬ ‫نامگــذاری اخریــن جمعــه مــاه رمضــان بــه عنــوان روز قــدس‪ ،‬بــا حمایــت بســیاری از روشــنفکران جهــان‬ ‫مواجــه شــد و امــروز عــاوه بــر ایــران در کشــورهای مختلفــی از جهــان‪ ،‬راهپیمایــی و مراســم روز قــدس‬ ‫برگــزار مــی شــود کــه بــا فریــاد خــود همبســتگی بین المللــی بــا مــردم فلســطین و حمایــت از حقــوق قانونی‬ ‫انــان را اعــام مــی کننــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫شکات خراسان شمالی ‪ ۸۵‬درصد بدهی زندانیان جرایم غیرعمد را بخشیدند‬ ‫مدیــر نمایندگــی ســتاد دیــه خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۸۵‬درصــد بدهــی زندانیــان جرایــم غیرعمــد ایــن اســتان توســط شــاکیان بخشــیده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪522‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫پس از روشن شدن چراغ اخطار‬ ‫بنزین چند کیلومتر می توانید‬ ‫رانندگی کنید؟‬ ‫رنگ درمانی برای احساسات‬ ‫ثابــت شــده کــه اســتفاده صحیــح از رنــگ هــا در محیــط‬ ‫اطــراف باعــث تقویــت روحیــه و تاثیــر مثبــت روی‬ ‫احساســات مــا می شــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل تعــادل مناســب‬ ‫در ایــن بخــش می توانــد بــرای کســانی کــه از بیمــاری هــای‬ ‫روحــی رنــچ می برنــد تاثیــرات بســیار مفیــدی بــه همــراه‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫نقش فنگشویی‬ ‫در حوزه سالمت‬ ‫روان و رفاه‬ ‫اجتماعی‬ ‫سرویس اچتماعی‪-‬‬ ‫معمــاری وانــرژی‬ ‫لیــا علــی نــژاد کارشــناس ارشــد‬ ‫نقــش فنگشــویی در حــوزه ســامت روان و رفــاه اجتماعــی‬ ‫فلســفه باســتانی فنــگ شــویی کــه منشــا چینــی دارد اساســا‬ ‫بــه ایــن موضــوع مــی پــردازد کــه چطــور رابطــه یــک فــرد بــا‬ ‫محیــط اطرافــش روی رفــاه و راحتــی او تاثیــر مــی گــذارد و‬ ‫عــاوه بــر ایــن راه هــای بهبــود و افزایــش ایــن تاثیــر را هــم‬ ‫نشــان مــی دهــد‪ .‬ایــن مســاله بــه طــور طبیعــی حــوزه ســامت‬ ‫روان را هــم در برمــی گیــرد و بــاور کنیــد یــا نــه‪ ،‬ایــن روش‬ ‫زندگــی واقعــا مــی توانــد زندگــی تــان را تحــت تاثیــر قــرار بدهــد‪.‬‬ ‫شش دلیل برای موثر و کارامد بودن فنگ شویی وجود دارد‪:‬‬ ‫‪ _۱‬در هم ریختگی و اشفتگی کمتر به معنای استرس کمتر است‬ ‫مــا بــه عنــوان عضــوی از یــک جامعــه مصــرف کننــده‪ ،‬تمایــل‬ ‫مســمومی بــه ســمت جمــع کــردن چیزهــای بیشــتر داریــم؛‬ ‫حتــی اگــر خانــه مــان بــه انــدازه کافــی پــر باشــد! ایــن مکانیســم‬ ‫روانشــناختی بــا نیــاز بــه داشــتن چیزهایــی کــه کمتــر برایمــان‬ ‫جــذاب اســت تشــدید مــی شــود و نتایــج ان روی روح و روان‬ ‫مــا ویــران کننــده اســت‪.‬‬ ‫تحقیقــات پزشــکی هــم از ایــن ادعاهــا حمایــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫طبــق تحقیــق انجــام شــده در ‪ U.C.L.A‬کــه روی ‪ 32‬خانــواده‬ ‫متوســط ســاکن لــس انجلــس انجــام شــد و بــا اســتناد بــه‬ ‫نیویــورک تایمــز‪ ،‬همــه مــادران شــرکت کننــده در تحقیــق زمانــی‬ ‫کــه بــا وســایل مــادی شــان ســر و کار داشــتند هورمــون هــای‬ ‫اســترس بیشــتری تولیــد مــی کردنــد‪ .‬احتمــاال ایــن مســاله‬ ‫بــرای شــما هــم اشــنا بنظــر مــی رســد و ان را تجربــه کــرده ایــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬ســه چهــارم خانــواده هــای شــرکت کننــده در‬ ‫ایــن مطالعــه فضــای خیلــی کمــی در گاراژشــان باقــی مانــده‪ ،‬بــه‬ ‫طــوری کــه حتــی نمــی تواننــد اتومبیلشــان را انجــا پــارک کننــد‪.‬‬ ‫ایــن اتفــاق بــه ایــن دلیــل افتــاده کــه گاراژ را بــا وســایلی کــه‬ ‫قبــا خریــده انــد و االن نیــازی بــه انهــا ندارنــد و اســتفاده شــان‬ ‫نمــی کننــد پــر کــرده انــد‪ .‬بــا اینکــه ایــن فقــط یــک نمونــه کوچــک‬ ‫تحقیقــی بــود؛ امــا در واقــع بــرای اکثــر مــردم دنیــا اوضــاع بــه‬ ‫همیــن روال اســت‪.‬‬ ‫اگــر هــر روز بــا ایــن منظــره یعنــی یــک حیــاط یــا گاراژ یــا حیــاط‬ ‫خلــوت پــر و شــلوغ روبــرو شــوید چــه حســی پیــدا مــی کنیــد؟ ایــا‬ ‫خانــه رفتــن برایتــان جذابیــت کمتــری پیــدا نمــی کنــد؟‬ ‫متاســفانه ایــن رفتــار پیامدهــای بــد و شــدیدی روی ســامت‬ ‫روح و روان شــما مــی گــذارد‪ .‬تراکــم عوامــل اســترس زا کــه دور‬ ‫و بــر شــما را شــلوغ مــی کنــد در نهایــت باعــث بــروز اضطــراب‬ ‫مــی شــود و اگــر بــه ایــن اضطــراب توجــه نشــود در نهایــت‬ ‫بــه یــک مشــکل جدیــد روحــی تبدیــل مــی گــردد‪ .‬حــاال ســوال‬ ‫اینجاســت کــه نقــش فنــگ شــویی در ایــن میــان چیســت و‬ ‫چطــور مــی توانــد بــه حــال چنیــن مشــکلی کمــک کنــد؟‬ ‫اول از همــه بگذاریــد خاطــر نشــان کنیــم کــه درهــم و برهمــی و‬ ‫شــلوغی بــه فنــگ شــویی کالســیک مربــوط نمــی شــود‪ .‬در واقــع‬ ‫رفــع ایــن درهــم و برهمــی هــا بخشــی از فنــگ شــویی جدیــد‬ ‫اســت کــه بــه خاطــر افزایــش مصــرف گرایــی ظهــور کــرده و بــرای‬ ‫حــل مشــکالت زندگــی معاصــر طراحــی شــده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از مهــم تریــن نکاتــی کــه فنــگ شــویی عصــر جدیــد ارائــه‬ ‫مــی دهــد ایــن اســت کــه هــر چــه اطرافمــان خلــوت تــر باشــد‬ ‫و شــلوغی کمتــری در زندگــی داشــته باشــیم احســاس بهتــری‬ ‫هــم خواهیــم داشــت‪ .‬اگــر محیــط اطرافتــان مرتــب و منظــم‬ ‫باشــد روزتــان را بــا احســاس ارامــش شــروع مــی کنیــد و همیــن‬ ‫مســاله باعــث کاهــش اضطــراب در شــما مــی شــود و ه شــما‬ ‫کمــک مــی کنــد تــا تعــادل درونــی خــود را بازیابــی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اتاق خواب مطابق فنگ شویی‪ ،‬باعث خواب بهتر می شود‬ ‫مــی دانســتید کــم خوابــی هــم مــی توانــد نشــانه بیمــاری‬ ‫هــای روحــی باشــد و هــم دلیــل ان؟ امارهــای منتشــر شــده‬ ‫توســط دانشــکده پزشــکی هــاروارد نشــان مــی دهــد بیمارانــی‬ ‫کــه از مشــکالتی مثــل اضطــراب‪ ،‬افســردگی یــا اختــال دو‬ ‫قطبــی رنــج مــی برنــد‪ ،‬همزمــان بــا ایــن مشکلشــان بــی خوابــی‬ ‫را هــم تجربــه مــی کننــد‪ .‬امــا مطالعــه توصیفــی منتشــر‬ ‫شــده در ایــن مقالــه مــورد دیگــری را هــم نشــان مــی دهــد‬ ‫انتخــاب مــکان مناســب بــرای خوابیــدن از مهمتریــن اصــول‬ ‫فنــگ شــویی اســت‪ .‬قبــل از هــر چیــز بایــد اتاقــی را انتخــاب‬ ‫کنیــد کــه در قســمت پشــتی خانــه باشــد تــا از ســر و صداهــا‬ ‫و اشــفتگی هــای بیــرون دور باشــید‪ .‬عــاوه بــر ایــن تخــت‬ ‫خوابتــان را بایــد روبــروی یــک دیــوار خالــی کــه هیــچ در و اینـه ای‬ ‫روی ان نیســت قــرار بدهیــد‪.‬‬ ‫یــک اتــاق خــواب بــا فنــگ شــویی مناســب باعــث خــواب بهتــر‬ ‫و ارام تــر شــما مــی شــود کــه هــم بــرای ســامت جســمتان‬ ‫ضروریســت و هــم ســامتی روحتــان‪ .‬اتــاق خوابــی کــه فنــگ‬ ‫شــویی مناســب و خوبــی داشــته باشــد ایــن امــکان را فراهــم‬ ‫مــی کنــد کــه انــرژی هــای مثبــت یــا چــی (‪ )Qi‬در اتــاق جریــان‬ ‫پیــدا کنــد و شــما بــه خــواب عمیــق برویــد‪ .‬اگــر از اصــول فنــگ‬ ‫شــویی پیــروی کنیــد‪ ،‬ســامت روانــی شــما افزایــش مــی یابــد‪ .‬از‬ ‫همــه مهمتــر اینکــه فــردی کــه خــوب بخوابــد و اســتراحت کافــی‬ ‫داشــته باشــد ســرحال تــر و شــادتر اســت‪.‬‬ ‫‪ -۳‬تقویت سالمت روح و روان از طریق طبیعت‬ ‫فلســفه فنــگ شــویی حــاوی یــک مفهــوم مهــم یعنــی اصــل‬ ‫باســتانی تائــو اســت کــه بــه ارتبــاط انســان بــا طبیعــت اشــاره‬ ‫مــی کنــد‪ .‬ایــن ارتبــاط را مــی تــوان از استنشــاق اول هــوای تــازه‬ ‫موقــع رســیدن بــه ســاحل تــا فــرو بــردن پاهــا در شــن و ماســه‪،‬‬ ‫ارامــش گرفتــن در میــان درختــان جنــگل و هــر چیــز دیگــری در‬ ‫طبیعــت پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫اقدامات شورای فرهنگی باید‬ ‫موجب پویایی و افزایش انگیزه‬ ‫کارکنان شود‬ ‫وقتــی پــای فنــگ شــویی وســط مــی ایــد شــما بایــد تــاش کنیــد‬ ‫بــه هــر نحــوی کــه شــده طبیعــت را وارد زندگــی تــان کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر دچــار مشــکالت روحــی و روانــی هســتید‪ ،‬انــس گرفتــن بــا‬ ‫طبیعــت مــی توانــد کمــک زیــادی بــه شــما کنــد‪ .‬تحقیقــات اخیــر‬ ‫انجــام شــده توســط دکتــر گرگــوری برتمن از دانشــگاه اســتنفورد‬ ‫روی گــروه کوچکــی از داوطلبــان نشــان داده اســت کــه‬ ‫طبیعــت درمانــی در کاهــش بیمــاری هــای روحــی موثــر اســت‪.‬‬ ‫واقعیــت جالــب‪ :‬جنــگل درمانــی یکــی از روش هــای مبتنــی بــر‬ ‫تحقیقــات علمــی اســت کــه از طریــق ان مــی تــوان بــه بهبــود‬ ‫و تقویــت روحیــه و حــل مشــکالت روحــی روانــی کمــک کــرد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر همــه اینهــا‪ ،‬داشــتن گل و گیــاه در خانــه هــم‬ ‫می توانــد بــه شــما کمــک کنــد‪ .‬تحقیقــات نشــان مــی دهنــد‬ ‫گیاهــان خانگــی تراکــم و بهــره وری را افزایــش مــی دهنــد و‬ ‫باعــث ایجــاد شــادی‪ ،‬کاهــش اســترس‪ ،‬ایجــاد حــس شــفقت‬ ‫و مهربانــی‪ ،‬افزایــش میــزان انــرژی و بهبــود توانایــی هــای‬ ‫یادگیــری می شــوند‪ .‬داشــتن گل و گیــاه در خانــه بــا اصــول‬ ‫فنــگ شــویی بســیار هماهنــگ اســت‪.‬‬ ‫‪_۴‬حفظ چشم انداز مثبت‬ ‫وقتــی زمــان و تالشــتان را صــرف اســتقبال از افــکار و مســائل‬ ‫مثبــت مــی کنیــد‪ ،‬کــم کــم متوجــه تغییراتــی در نحــوه نگرشــتان‬ ‫مــی شــوید‪ .‬ممکــن اســت کلیشــه ای بــه نظــر برســد امــا ایمــان و‬ ‫بــاور بــه اینــده ای شــادتر و بهتــر واقعــا مــی تواند باعث شــگفتی‬ ‫شــود‪ .‬اگــر مــی خواهیــد بــا اختــاالت روحــی تــان مبــارزه کنیــد‬ ‫اول بایــد بــه ایــن بــاور برســید کــه چنیــن کاری امــکان پذیــر‬ ‫اســت‪ .‬ایــن اتفــاق فقــط بــا صــرف وقــت و تــاش بــرای دعــوت‬ ‫از انــرژی هــای مثبــت رخ مــی دهــد و باعــث مــی شــود هــر روز‬ ‫قــوی تــر و مثبــت تــر از روز قبــل باشــید‪.‬‬ ‫‪_۵‬رنگ درمانی برای احساسات‬ ‫ثابــت شــده کــه اســتفاده صحیــح از رنــگ هــا در محیــط‬ ‫اطــراف باعــث تقویــت روحیــه و تاثیــر مثبــت روی احساســات‬ ‫مــا می شــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل تعــادل مناســب در ایــن بخــش‬ ‫می توانــد بــرای کســانی کــه از بیمــاری هــای روحــی رنــچ می برنــد‬ ‫تاثیــرات بســیار مفیــدی بــه همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪_۶‬فنگ شویی و افزایش قدرت تمرکز‬ ‫یکــی از روش هــای مهــم بــه کارگیــری فنــگ شــویی کــه بــرای‬ ‫عمــوم مــردم قابــل اســتفاده اســت ادغــام چنــد شــئ کلیــدی بــا‬ ‫هــم اســت کــه موضــوع مشــترکی دارنــد‪.‬‬ ‫تــا زمانــی کــه دســتورالعمل هــای مربــوط بــه جایگــذاری رعایــت‬ ‫شــود ایــن اشــیاء موظفنــد جریــان انــرژی در فضــای زندگــی را‬ ‫افزایــش بدهنــد کــه ایــن مســاله بــه نوبــه خــود باعــث کیفیــت‬ ‫بهتــر ســطح زندگــی مــی شــود‪.‬‬ ‫تمرکــز روی بهبــود جســم و فیزیــک مــا از ایــن طریــق می توانــد‬ ‫ارامــش خاطــر ایجــاد کنــد و باعــث ظهــور دیــدگاه و نگــرش‬ ‫مثبــت در مــا شــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬ایــن مســاله باعــث مــی‬ ‫شــود کســانی کــه بــا اختــاالت روحــی دســت و پنجــه نــرم‬ ‫مــی کننــد دوبــاره روی روح و روانشــان کنتــرل و تســلط پیــدا‬ ‫کننــد‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬زمانــی کــه همــه چیــز دســت بــه دســت‬ ‫هــم مــی دهــد تــا شــما را زمیــن بزنــد‪ ،‬احســاس بهره منــدی‬ ‫از یــک انــرژی بــزرگ و قــوی واقعــا کمــک دهنــده اســت‪.‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫اینکــه در مــورد اثربخشــی و قــدرت فنــگ شــویی شــک کنیــد‬ ‫طبیعی است و خیلی راحت به ذهن می اید‪ .‬با این وجود باید‬ ‫بدانیــد رعایــت اصــول فنــگ شــویی ســبب مــی شــود هــم از نظــر‬ ‫جســمی و هــم از لحــاظ روحــی تاثیــرات مثبتــی دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫دســتیابی بــه تعــادل فراینــد پیچیــده ایســت امــا دســتیابی بــه‬ ‫نتایــج ان در دراز مــدت واقعــا ارزشــش را دارد‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان در اولیــن جلســه شــورای فرهنگی در ســال جدیــد گفت‪ :‬اقدامات شــورای‬ ‫فرهنگــی بایــد موجــب افزایــش انگیــزه کارکنــان و پویایی ان ها شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان‪ ،‬دکتــر غالمعلــی شــهمرادی بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه مخابــرات مجموعــه ای فنــی و خدمــت رســان بــوده انجــام فعالیت هــای فرهنگــی را وظیفــه‬ ‫ذاتــی ندانســت امــا ضــرورت اجــرای اقدامــات فرهنگــی را در افزایــش نشــاط و انگیــزه کارکنــان همچنیــن‬ ‫پویایــی محیــط کار دانســت ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قطعــا نتیجــه ان بــرای جامعــه و مشــترکین خدمــت رســانی بهتــر خواهــد بــود ‪ .‬و بــا اشــاره بــه‬ ‫مســئولیت اجتماعــی کــه بــر عهــده مخابــرات اســت بــر داشــتن پیوســت فرهنگــی در ارائــه تمــام خدمــات و‬ ‫ســرویس ها تاکیــد داشــت و گفــت‪ :‬فرهنــگ ســازی در ابعــاد مختلــف میتوانــد مهمتریــن ویژگــی و نتیجــه‬ ‫فعالیت هــای فرهنگــی باشــد و بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫شــهمرادی از مشــارکت و حضــور خانــواده هــای کارکنــان در برنامــه هــای فرهنگــی ابــراز خرســندی کــرد و‬ ‫اســتمرار انــرا موجــب تحکیــم خانــواده و همراهــی بیشــتر انهــا بــا هــم دانســت‪.‬‬ ‫در ادامــه جلســه عناویــن برنامــه هــای قابــل اجــرا در ســه ماهــه اول ســال ‪ ۱۴۰۱‬مشــخص و بــرای اجــرای‬ ‫ان هــا در زمــان مشــخص برنامــه ریــزی شــد‪.‬‬ ‫ هــر راننــده ای گهگاهــی اجــازه مــی دهــد کــه بــاک خودرویــش‬‫بــه انــدازه ای خالــی شــود کــه چــراغ اخطــار بنزیــن روشــن شــود‪.‬‬ ‫بــا اینکــه همــه مــا مــی دانیــم کــه در حالــت ایــده ال بایــد قبــل‬ ‫از اینکــه بــاک بــه ¼ برســد ان را پــر کنیــم ولــی گهگاهــی بــا‬ ‫بــاک ¼ رانندگــی مــی کنیم‪.‬قبــل از اینکــه مجــددا بــا بــاک خالــی‬ ‫رانندگــی کنیــد‪ ،‬ارزشــش را دارد کــه بدانیــد پس از روشــن شــدن‬ ‫چــراغ اخطــار بنزیــن واقعــا چنــد مایــل مــی توانیــد بــا خــودروی‬ ‫خــود رانندگــی کنیــد‪ .‬همچنیــن در ایــن مقالــه ازخودروبانک بــه‬ ‫اطالعاتتــان اضافــه مــی شــود کــه بدانیــد رانندگــی بــا بــاک ¼‬ ‫کــدام قســمتهای دیگــر خــودرو را در معــرض خطــر قــرار میدهــد‪.‬‬ ‫بخش اول‪:‬‬ ‫ ایا رانندگی با چراغ اخطار بنزین روشن خطرناک است؟‬‫ بیشــترین نگرانــی هنــگام رانندگــی بــا چــراغ بنزیــن روشــن‬‫احتمــال تمــام شــدن بنزیــن و گیــر کــردن در جــاده اســت کــه‬ ‫نــه تنهــا یــک دردســر اســت بلکــه گیــر افتــادن در یــک شــرایط‬ ‫خطرنــاک نیــز اســت‪ .‬احتمــال دارد در بزرگــراه خــودروی شــما از‬ ‫حرکــت بــاز ایســتد در حالــی کــه خودروهــای کنــاری بــا ســرعت‬ ‫بیــش از ‪ 70‬مایــل (‪ 112‬کیلومتــر در ســاعت) در حــال حرکــت‬ ‫هســتند یــا ممکــن اســت در یــک پیــچ کــور در بزرگــراه خــودروی‬ ‫شــما متوقــف شــود و یــک خــودرو از پشــت بــا شــما تصــادف کنــد‪.‬‬ ‫رانــدن خــودرو بــا بــاک ¼ همچنیــن مــی توانــد بــه خــودروی‬ ‫شــما اســیب بزنــد‪ .‬اگــر بنزیــن تمــام کنیــد ممکــن اســت بــه‬ ‫کاتالیــزور شــما صدمــه برســد کــه ســپس مجبــور بــه تعمیــر یــا‬ ‫تعویــض ان شــوید‪ .‬حتــی رانندگــی بــا بنزیــن کــم داخــل بــاک‬ ‫مــی توانــد بــه پمــپ بنزیــن شــما اســیب بزنــد زیــرا هــر اشــغال‬ ‫و کثیفــی کــه در بــاک شــما باشــد (کــه طبیعتــا در تــه بــاک جمــع‬ ‫مــی شــوند) هنگامــی کــه باک شــما تقریبــا خالی باشــد از پمپ‬ ‫بنزیــن شــما عبــور خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫رانندگــی بــا چــراغ بنزیــن روشــن خــودروی شــما را از بین نمی برد‬ ‫ولــی تکــرار مکــرر ان باعــث صدمــه رســیدن به خودرو می شــود‪.‬‬ ‫بخش دوم‪:‬‬ ‫ مســافتی کــه پشــت امپــر خــودروی شــما هنــگام روشــن‬‫شــدن چــراغ بنزیــن تخمیــن میزنــد چقــدر قابــل اعتمــاد اســت؟‬ ‫در پشــت امپر بیشــتر خودروهای جدید هنگام روشــن شــدن‬ ‫چــراغ بنزیــن مســافت قابــل طــی کــردن قبــل از تمــام شــدن‬ ‫بنزیــن نمایــش داده مــی شــود کــه تخمیــن میزنــد قبــل از تمام‬ ‫شــدن بنزیــن چنــد مایــل مــی توانیــد بــا خــودرو رانندگــی کنیــد‪.‬‬ ‫بســیاری از راننــدگان ترجیــح مــی دهنــد از ایــن ویژگــی خــودرو‬ ‫بــه جــای چــراغ اخطــار بنزیــن اســتفاده کننــد و تصــور کننــد کــه‬ ‫وقتــی نمایشــگر مســافت باقــی مانــده ‪ 20‬مایــل را نشــان مــی‬ ‫دهــد مــی تواننــد تــا قبــل از تمــام شــدن بنزیــن ‪ 20‬مایــل (‪32‬‬ ‫کیلومتــر) رانندگــی کننــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود تکیــه بر مســافت باقی مانده ای که پشــت امپر‬ ‫نشــان مــی دهــد یــک عمــل خطرنــاک اســت زیــرا ایــن مســافت‬ ‫فقــط یــک تخمیــن تقریبــی اســت‪ .‬ایــن تخمیــن بــر اســاس‬ ‫میانگیــن مســافت طــی شــده هنــگام رانندگــی بــا خودرویتــان‬ ‫محاســبه شــده اســت و در نتیجــه ممکــن اســت نســبت بــه‬ ‫شــرایط رانندگــی فعلــی شــما زیــاد دقیــق نباشــد‪.‬‬ ‫مثــا اگــر بیشــتر مواقــع در بزرگــراه رانندگــی کــرده باشــید‬ ‫هنگامــی کــه در ترافیــک گیر کرده باشــید مســافت تخمین زده‬ ‫شــده احتمــاال زیــاد دقیــق نیســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــا وجــودی کــه پشــت امپــر خــودروی شــما هنگامــی‬ ‫کــه بــاک خــودرو نســبتا پــر باشــد تخمیــن نســبتا دقیقــی ارائــه‬ ‫مــی دهــد‪ ،‬نبایــد ایــن عــدد را بــه عنــوان مســافت دقیــق قابــل‬ ‫طــی کــردن قبــل از تمــام شــدن بنزیــن در حالــت خالــی بــودن‬ ‫بــاک تصــور کنیــد‪.‬‬ ‫با باک خالی چقدر می توانید رانندگی کنید؟‬ ‫ رانندگــی بــا بــاک خالــی گاهــی مواقــع یک ضرورت اســت و وقتی‬‫در چنیــن شــرایطی قــرار مــی گیریــد بســیار مهــم اســت کــه بدانیــد‬ ‫دقیقــا چنــد مایــل دیگــر تــا متوقــف شــدن خــودروی شــما باقــی‬ ‫مانــده اســت‪ .‬بهتــر اســت از قبــل ایــن مســافت را حســاب کنیــد تــا‬ ‫در مواقعــی کــه بنزیــن داخــل بــاک خــودروی شــما واقعــا کــم مــی‬ ‫شــود امادگــی الزم را داشــته باشــید و از متوقــف شــدن ناگهانــی‬ ‫خــودرو جلوگیــری کنیــد‪ .‬اگــر متوجــه شــدید کــه بــاک شــما خیلــی‬ ‫زود خالــی مــی شــود یــا نشــتی بنزیــن داریــد حتما خــودروی خــود را‬ ‫بــه متخصــص نشــان دهیــد تــا ان را بررســی کنــد‪.‬‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کارپارس‬ ‫برگزاریمی کند‬ ‫پی‬ ‫گ‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫سی‬ ‫ع‬ ‫جت‬ ‫ریازا ب اهیا ما ی‬ ‫نخستین جشنواره‬ ‫تیتر‪،‬یادداشت‪،،‬زگارش‪،‬عکس‬ ‫عالقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند‬ ‫اثار خود را به دفتر موسسه حداکثر تا پایان‬ ‫اردیبهشت‪ 1401‬ارسال کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫سه شنبه ‪ 6‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬اردیبهشت‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪522‬‬ ‫هزینه هشت میلیارد تومانی‬ ‫برای ساخت مجتمع گلخانه‬ ‫ساریگل اسفراین‬ ‫برگزاری‪ 30259‬نفر ساعت‬ ‫اموزش برای کارکنان شرکت‬ ‫سرپرســت امور باغبانی ســازمان جهادکشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬هشــت میلیــارد تومــان اعتبــار از محــل‬ ‫اعتبارات ملی و اســتانی برای ســاخت مجتمع ‪ ۵۰‬هکتاری‬ ‫گلخانــه ســاریگل اســفراین هزینــه شــد‪.‬‬ ‫محمــد عفتــی در حاشــیه بازدیــد شــماری از مســووالن‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی و نیــرو در محــل ایــن مجتمــع اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬از ایــن میــزان اعتبــار هفــت میلیــارد تومــان از ملــی‬ ‫و یــک میلیــارد تومــان ان نیــز از محــل اســتانی تامیــن شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مجتمــع گلخانــه ســاریگل در مســاحت ‪۵۰‬‬ ‫هکتار در شهرســتان اســفراین شــامل ‪ ۴۴‬قطعه اســت که‬ ‫هــم اینــک ‪ ۳۰‬هکتــار ان امــاده واگــذاری بــه متقاضیــان و‬ ‫فعــاالن بخــش کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫عفتــی اظهــار داشــت‪ :‬عملیــات مطالعــه و امــاده ســازی‬ ‫زیــر ســاخت هــا بــرای تمامــی مجتمــع انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مســاحت هــر قطعــه از ایــن مجتمــع‬ ‫بیــش از هشــت هــزار متــر مربــع اســت افــزود‪ :‬از فعــاالن‬ ‫بخــش کشــاورزی مــی خواهیــم کــه از ایــن امکانــات و زیــر‬ ‫ســاخت هــا در راســتای افزایــش تولیــد اســتفاده کننــد و‬ ‫همچنیــن تمامــی امکانــات اب و گاز نیــز در ایــن مجتمــع‬ ‫فراهــم اســت‪.‬‬ ‫عفتــی گفــت‪ ۶۶۰ :‬هــزار متــر مربــع اب ســاالنه از محل ســد‬ ‫بیــدواز بــرای ایــن مجتمــع تخصیــص یافتــه اســت کــه هــم‬ ‫اکنــون منتظــر اجــرای خــط انتقــال بــه محــل پــروژه هســتیم‬ ‫کــه بــا اجــرای ان عملیــات کاشــت نیــز اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه الگــوی خاصــی بــرای کشــت و کار در این‬ ‫مجتمــع در نظــر نگرفتــه شــده اســت اظهــار داشــت‪ :‬فعاالن‬ ‫ایــن بخــش مــی تواننــد بــا توجــه به بــازار و دانشــی کــه دارند‬ ‫هــر نــوع محصولــی در ایــن واحــد کشــت و کار کنند‪.‬‬ ‫مدیــر شــرکت شــهرک های کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫نیــز گفــت‪ ۸۳ :‬قطعــه در شــهرک های گلخانــه ای ایــن‬ ‫اســتان امــاده واگــذاری بــه ســرمایه گذاران بــرای فعالیــت در‬ ‫بخش هــای مختلــف کشــاورزی در شهرســتان های مانــه و‬ ‫ســملقان و اســفراین اســت‪.‬‬ ‫بهــروز عربــی اظهــار داشــت‪ :‬تمامــی زیــر ســاخت هــای‬ ‫مــورد نیــاز بــرای واگــذاری ایــن شــهرک هابــه متقاضیــان و‬ ‫ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص شــهرک گلخانــه ای اســفراین نیــز گفــت‪:‬‬ ‫ایــن فضــا کــه ‪ ۵۰‬هکتــار شــامل ‪ ۴۴‬قطعــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هــم اینــک یــک شــهرک گلخانــه ای در‬ ‫مانــه و ســملقان‪ ۲ ،‬شــهرک در شــیروان و یــک شــهرک در‬ ‫اســفراین داریــم اظهــار داشــت‪ :‬شــهرک امــام رضــا (ع)‬ ‫بــا مســاحت ‪ ۳۳۵‬هکتــار فضــای بســیار مناســبی بــرای‬ ‫فعالیــت هــای مختلــف در بخــش گلخانــه ای اســت کــه ‪۶۰‬‬ ‫قطعــه بــرای واگــذاری بــه ســرمایه گــذاران ایجــاد شــده بــود‬ ‫کــه تاکنــون ‪ ۲۱‬قطعــه تحویــل داده شــده و ‪ ۳۹‬قطعــه نیــز‬ ‫امــاده واگــذاری اســت‪.‬‬ ‫عربــی مســاحت فضــای اماده واگــذاری به ســرمایه گذاران‬ ‫در شــهرک گلخانــه ای امــام رضــا (ع) را بیــش از ‪ ۳۲‬هکتــار‬ ‫دانســت و افــزود‪ :‬ایــن فضــا بــرای تمامــی انــوع گیاهــان‬ ‫گلخانــه ای مناســب اســت‪.‬‬ ‫مســاحت کل شــرکت هــای کشــاورزی در اســتان ‪۵۷۵‬‬ ‫هکتــار اســت کــه از مجمــوع این میــزان ‪ ۵۴۵‬هکتار مربوط‬ ‫بــه شــهرک هــای گلخانــه ای و ‪ ۴۵‬هکتــار نیــز مربــوط بــه‬ ‫مجمتــع هــای دامپــروری اســت‪.‬‬ ‫ظرفیــت تولیــدی پیــش بینــی شــده بــرای کل شــرکت های‬ ‫کشــاورزی در اســتان ‪ ۶۷‬هــزار تــن انــواع محصــول‬ ‫کشــاورزی اســت کــه هــم اینــک در فضاهــای مــورد بهــره‬ ‫بــرداری بیــش از ‪ ۵۰۰‬تــن محصــول تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در ایجــاد مجتمــع شــرکت شــهرک هــای‬ ‫گلخانــه ای در کشــور جایــگاه ‪ ۱۷‬را دارد‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون کشــاورزی اب منابــع طبیعــی و محیــط‬ ‫زیســت مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬معــاون اب و خــاک‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی‪ ،‬معــاون وزیــر نیــرو و رییــس حــوزه‬ ‫فــات مرکــزی و شــرق کشــور در محــل بازدیــد از مجتمــع‬ ‫گلخانه ســاریگل حضور داشــتند و بر ســرعت بخشــی روند‬ ‫واگــذاری ان بــه متقاضیــان تاکیــد کردنــد‪.‬‬ ‫رئیس منابع انســانی شــرکت گـــاز استـــان گلســتان با اشــاره به جایگاه اموزش و اهمیت بهبود ســطح‬ ‫دانــش و مهــارت کارکنــان شــرکت در راســتای بهــره وری و کاهــش هزینــه هــا بــا توجــه بــه دوران ســخت‬ ‫کرونــا و اســتفاده از اســاتید توانمنــد و بــا تجربــه و بــا اســتفاده از سیســتم هــای اموزشــی غیــر حضــوری‬ ‫سیســتم وبینــار؛ از برگــزاری‪ 14003‬نفــر ســاعت امــوزش بــرای کارکنــان رســمی ‪ 6452 ،‬نفــر ســاعت بــرای‬ ‫یک قاتل در گلستان به حرمت‬ ‫شب های قدر بخشیده شد‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬یــک قاتــل کــه چهــار ســال‬ ‫قبــل دوســت صمیمــی خــود را بــه قتــل رســانده بــود بــا گذشــت اولیــای‬ ‫دم و بــه حرمــت امــام علــی (ع) و شـب های قــدر بخشــیده شــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی اظهــار داشــت‪ :‬در یکســال اخیــر بارهــا ریش ســفیدان‬ ‫و اعضــای شــورای حــل اختــاف‪ ،‬پادرمیانــی کردنــد ولــی خانــواده‬ ‫داغــدار حاضــر بــه گذشــت نشــدند‪.‬با درخواســت خانــواده مقتــول‪،‬‬ ‫حکــم قصــاص صــادر شــد و در نوبــت اجــرا قــرار گرفــت امــا در ســومین‬ ‫شــب از لیالــی قــدر و پــس از برگــزاری نشســت مشــترک بــا حضــور‬ ‫بــزرگان و اعضــای شــورای حــل اختــاف در زنــدان گــرگان‪ ،‬اولیــای دم‬ ‫از حــق شــرعی و قانونــی خــود گذشــته و از اجــرای حکــم قصــاص‬ ‫منصــرف شــدند‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان ادامــه داد‪ :‬محکــوم بــه قصــاص‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۷‬در پــی دعــوای لفظــی در یکــی از روســتاهای کمــاالن‬ ‫شهرســتان علی ابــاد کتــول مــرگ دوســت صمیمــی اش خــود را رقــم‬ ‫زده بود‪.‬بــه گفتــه وی پارســال ‪ ۲۱‬محکــوم بــه قصــاص بــا گذشــت‬ ‫اولیــای دم و پادرمیانــی شــورای حــل اختــاف اســتان گلســتان فرصت‬ ‫زندگــی دوبــاره پیــدا کردنــد‪.‬‬ ‫رییــس شــورای حــل اختــاف گلســتان تاکیــد دارد کــه اعضــای شــورا‬ ‫در پرونــد ه افــراد شــروری کــه یقیــن دارند ازادی او ســبب تکرار شــرارت‬ ‫ایــن فــرد در جامعــه می شــود بــرای صلــح و ســازش اقــدام نمی کننــد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تن انبار برای خرید‬ ‫تضمینی گندم و کلزا‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی گلســتان گفــت‪ ۲۰۰ :‬هــزار تــن انبــار ذخیــره‬ ‫ایــن مدیریــت برای خرید تضمینی بخشــی از محصــوالت دانه روغنی‬ ‫کلــزا و گنــدم تولیــدی ســال زراعــی جــاری اســتان امــاده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از حجــت اللــه صالح المومنیــن اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬امســال ‪ ۸۰‬مرکــز در ‪ ۱۴‬شهرســتان بــرای خریــد تضمینــی کلزا‬ ‫و گنــدم جانمایــی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ســال زراعــی قبــل ‪ ۳۵‬هــزار تــن کلــزا و ‪ ۷۲‬هــزار‬ ‫تــن گنــدم از کشــاورزان گلســتان بــه صــورت تضمینــی خریــداری‬ ‫شــده بــود‪.‬‬ ‫ســال زراعــی جــاری در ‪ ۳۷۵‬هــزار و ‪ ۱۵۳‬هکتــار از اراضــی گلســتان‬ ‫گندم کشــت شــده اما براثر خشکســالی ‪ ۸۹‬هزار و ‪ ۸۴۲‬هکتار ســبز‬ ‫نشــد و از ســطح ســبز موجــود تولیــد ‪ ۹۰۰‬هــزار تــن محصــول پیــش‬ ‫بینــی مــی شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن در ســال زراعــی جــاری کشــت کلــزا در ‪ ۹۰‬هــزار هکتــار‬ ‫برنامــه ریــزی شــده بــود کــه بــه دلیــل خشکســالی‪ ،‬کشــت ایــن‬ ‫محصــول بــه ‪ ۴۲‬هــزار هکتــار کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم امســال هــر کیلوگــرم ‪ ۱۰۵‬هــزار ریــال‬ ‫اســت و دولــت بــه ازای هــر کیلوگــرم ‪ ۱۰‬هــزار ریــال پــاداش تعییــن‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫رییــس دادگســتری گنبــدکاووس هــم در ایــن مراســم کــه نماینــده مــردم ایــن شهرســتان در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬فرمانــدار‪ ،‬روســای ادارات و نهادهــا‪ ،‬ائمــه جمعــه‪ ،‬علمــای شــیعه و‬ ‫اهــل ســنت و اعضــای شــورای تامیــن حضــور داشــتند‪ ،‬گفــت‪ :‬اقــدام بــه ازادی زندانیــان توســط‬ ‫افــراد نیکــوکار و تــاش بــرای کاهــش جمعیــت کیفــری زندان هــا در راســتای ســند تحــول قــوه‬ ‫قضاییــه اســت‪.‬‬ ‫علــی یزدانــی افــزود‪ :‬ظرفیــت زنــدان گنبــدکاووس کــه شــرق اســتان گلســتان را پوشــش می دهــد‪،‬‬ ‫بســیار پاییــن و جمعیــت فعلــی زندانیــان در ایــن شهرســتان چنــد برابــر ظرفیــت اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ازادی زندانیــان جرایــم مالــی غیرعمــد یــا محکومــان مالــی کــه حکــم جلــب ان هــا‬ ‫توســط محاکــم قضایــی صــادر شــده بــا ســایر زندانیانــی کــه جرائــم خــاص مرتکــب شــدند‪ ،‬فــرق‬ ‫دارد و ایــن عــده بایــد دوران محکومــت خــود را بــرای اصــاح بگذارنــد و از حقــوق و تســهیالت‬ ‫قانونــی پیــش بینــی شــده ماننــد رای بــاز و اشــتغال برخــوردار نیســتند‪.‬‬ ‫محمــد شــهرکی رییــس مجمــع خیریــن اســتان گلســتان و رییــس شــعبه ‪ ۱۱‬صلــح و ســازش‬ ‫دادگســتری گنبــدکاووس بــا فراهــم کــردن زمینــه ازادی ‪ ۱۵۴‬زندانــی امــروز جمــع زندانیــان ازاد‬ ‫شــده توســط خــود از ســال ‪ ۸۲‬تاکنــون را بــه عــدد ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۸۵۴‬نفــر افزایــش داد ضمــن اینکــه‬ ‫در ایــن مــدت زمینــه رهایــی از قصــاص محکــوم بــه اعــدام ‪ ۳۱‬زندانــی را بــا جلــب رضایــت اولیــای‬ ‫دم فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی به مبلغ پرداختی برای ازادی این ‪ ۱۵۴‬زندانی اشاره ای نکرد‪.‬‬ ‫گنبدکاووس با ‪ ۳۷۵‬هزار نفر جمعیت دومین شهرستان بزرگ استان گلستان است‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬هزار میلیارد ریال برای عمران‬ ‫روستاهای کشور اختصاص یافت‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سرپرســت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان گفــت ‪:‬گلســتان در‬ ‫تائیــد اطالعــات ارائــه شــده شــاخص هــای طــرح ســیما ‪ ،‬موفــق بــه‬ ‫کســب رتبــه یــک گردیــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی‬ ‫بــرق گلســتان ؛ ســید احمــد موســوی گفــت ‪ :‬گلســتان در تائیــد‬ ‫اطالعــات ارائــه شــده شــاخص هــای طــرح ســیما در ســامانه یکپارچــه‬ ‫مدیریــت اســتراتژیک شــرکت توانیــر بــا کســب درصــد تائیــد ‪99.71‬‬ ‫درصــد ‪ ،‬موفــق بــه کســب رتبــه یــک بیــن شــرکت هــای توزیــع نیــروی‬ ‫بــرق سراســر کشــور گردیــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪:‬ایــن مهــم در راســتای تحقــق راهبردهــای ابالغــی‬ ‫مقــام معظــم رهبــری در اصــاح شــفاف ســازی و کارامــدی نظــام‬ ‫اداری دســتگاه ها و ســازمان ها می باشد‪.‬کســب ایــن مقــام بــه‬ ‫همــت و تــاش جمعــی همــکاران شــرکت توزیــع بــرق گلســتان‬ ‫صــورت پذیرفــت‪.‬‬ ‫محمــد شــهرکی نیکــوکار گنبــدی و رییــس شــعبه ‪ ۱۱‬صلــح و ســازش دادگســتری ایــن شهرســتان‬ ‫به مناســبت مــاه مبــارک رمضــان و ایــام شــهادت مــوالی متقیــان حضــرت علــی(ع) زمینــه ازادی‬ ‫‪ ۱۵۴‬زندانــی بدهــکار و جرایــم مالــی غیرعمــد را فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫در اییــن ازادی ایــن تعــداد زندانــی کــه روز یکشــنبه در نمازخانــه دادگســتری گنبــدکاووس برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬امــام جمعــه ایــن شهرســتان گفــت‪ :‬ایــن اقدامــات خیرخواهانــه کــه دیــن مبیــن اســام نیــز‬ ‫توصیــه بــه انجــام ان دارد‪ ،‬بســیار ارزشــمند اســت و بایــد بیــش از پیــش در جامعــه ترویــج و‬ ‫نهادینــه شــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام محمــود ترابــی افــزود‪ :‬اینکــه انســان نیکــوکار قبــل از انکــه فــرد خطــاکار بــه زنــدان‬ ‫بــرود بــا جلــب رضایــت شــاکیان از زندانــی شــدن او جلوگیــری کنــد‪ ،‬اقدامــی پســندید ه اســت کــه‬ ‫محمــد شــهرکی بــا پشــتکار خــود اقــدام بــه صلــح و ســازش دعــاوی و ازادی زندانیــان می کنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ازادی ‪ ۱۵۴‬زندانــی یــه محکــوم بــه زنــدان امــار بســیار باالیــی اســت کــه یــک فــرد‬ ‫بــه تنهایــی زمینــه ازادی انهــا را فراهــم می کنــد و بایــد چنیــن فرهنگــی را در بیــن ســایر نیکــوکاران‬ ‫نهادینــه کــرد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کسب رتبه اول گلستان‬ ‫در بین شرکت های توزیع‬ ‫نیروی برق سرتاسر کشور‬ ‫نیکوکار گنبدی ‪ ۱۵۴‬زندانی بدهکار را ازاد کرد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کارکنــان قــراردادی و ‪ 9804‬نفــر ســاعت بــرای کارکنــان پیمانکاری خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گـــزارش بــازار کســب وکار از روابــط عمومـــی شــرکت گاز اســتان گلســتان‪ ،‬علیرضــا گروســی در ایــن‬ ‫خصــوص گفت‪:‬بــا برگــزاری کالس هــای مختلــف اموزشــی از ابتــدا تــا انتهــای ســال ‪ ، 1400‬بیــش از‬ ‫‪ 2888‬نفــر از کارکنــان در دوره هــای مختلــف تخصصــی و مهارت هــای عمومــی شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا مطلــوب خوانــدن ســطح کیفــی برگــزاری ایــن دوره هــا و اســتقبال خــوب کارکنــان افزود‪:‬بیشــتر‬ ‫دوره هــای اموزشــی کــه در ســال ‪ 1400‬برگــزار شــد مربــوط بــه حــوزه هــای منابــع انســانی – فنــی و مالــی‬ ‫و بازرگانــی و ‪ HSE‬مــی باشــد‬ ‫گروســی تصریــح کرد‪:‬بــرای افزایــش کیفیــت دوره هــای اموزشــی برنامــه هایــی پیش بینی شــده اســت‬ ‫و تــاش داریــم بــا بررســی کارشناســی ‪ ،‬اهتمــام الزم بــرای برگــزاری دوره هــای اموزشــی متناســب بــا‬ ‫ضــرورت هــا و نیازمنــدی هــای ســازمانی بعمــل ایــد‬ ‫وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر نقــش ارزنــده واحــد امــوزش در باالتــر بــردن رشــد علمــی و مهارتــی کارکنــان‬ ‫بــه عنــوان مهمتریــن ســرمایه هــای اصلــی شــرکت افــزود‪ :‬یکــی از مهــم تریــن اهــداف و برنامــه هــای‬ ‫واحــد امــوزش برگــزاری دوره هــای اموزشــی متنــوع و کیفــی اســت کــه بــا توجــه بــه برنامه ریــزی به عمل‬ ‫امــده و تدویــن تقویــم اموزشــی بــرای کارکنــان ‪ ،‬خوشــبختانه ایــن واحــد شــروع بــه برگــزاری ایــن دوره هــا‬ ‫کــرده اســت ‪.‬‬ ‫رئیس منابع انســانی شــرکت گاز اســتان گلســتان در خاتمه ضمن تقدیر از مســاعدت های مدیریت‬ ‫عامــل و مســولین شــرکت ‪ ،‬بــا اشــاره حضــور فعــال و منظــم کارکنــان در دوره هــای اموزشــی اظهــار‬ ‫داشــت‪:‬امیدواریم بــا همــت ‪ ،‬همدلــی و تــاش هــر چــه بیشــتر بتوانیــم در راســتای اهــداف مــورد نظــر‬ ‫ســازمان بویــژه ارائــه هــر چــه بهتــر خدمــات بــه همــکاران گام هــای موثــری و ارزنــده ای برداریــم‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫دمای هوا ‪ 24‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 57‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 5 UV‬به ‪10‬‬ ‫توفــان هــای تنــدری عصرگاهــی‪ .‬بیشــینه ‪24‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد غــرب شــمال غربــی از ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتر‬ ‫در ســاعت‪ .‬احتمــال بــارش بــاران ‪.%60‬‬ ‫معــاون عمــران روســتایی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گفــت‪ :‬نیــاز امســال بنیــاد مســکن در زمینه‬ ‫عمــران روســتایی ‪ ۱۵۰‬هــزار میلیــارد ریــال اســت کــه از محــل قانــون بودجــه امســال تاکنــون ‪ ۵۰‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال بــه ایــن بخــش اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫محمدرضــا شــاملو در حاشــیه مراســم افتتــاح و اغــاز عملیــات اجرایــی پروژه هــای بنیــاد مســکن‬ ‫گنبــدکاووس در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا اشــاره بــه وجــود حــدود ‪ ۳۹‬هــزار و ‪ ۴۶۵‬روســتای باالی‬ ‫‪ ۲۰‬خانــوار در کشــور بیــان کــرد‪ :‬بــرای ‪ ۴۰‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬روســتای بــاالی ‪ ۲۰‬خانوار و همچنین روســتاهای‬ ‫زیــر ‪ ۲۰‬خانــوار طــرح هــادی تهیــه شــده و مبنــای فعالیت هــای اقتصــادی‪ ،‬عمرانــی و اجتماعــی در‬ ‫روســتاها طرح هــای هــادی اســت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تاکنون در حدود ‪ ۲۲‬هزار روســتای کشــور طرح هادی و بهســازی محیط روســتا اجرا‬ ‫شــده و شــاخص برخورداری در زمینه اجرای طرح هادی در روســتاهای کشــور ‪ ۵۵‬درصد اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن در زمینــه ســنددار کــردن امــاک کــه یــک کار مشــترک میــان بنیــاد مســکن و‬ ‫ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور بــه حســاب می ایــد هــم تاکنــون بــرای حــدود ســه میلیــون و‬ ‫‪ ۸۰۰‬هــزار واحــد مســکونی یــا تجــاری روســتایی و شــهرهای زیــر ‪ ۲۵‬هــزار نفــر جمعیــت ســند مالکیت‬ ‫صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫معاون بنیاد مســکن کشــور گفت‪ :‬بر اســاس قانون برنامه ششــم توســعه باید برای ‪ ۳۰۰‬روســتای‬ ‫کشــور طرح هــای بهســازی و احیــای بافت هــای بــا ارزش گردشــگری تهیــه شــود کــه ‪ ۲۹۰‬روســتا دارای‬ ‫ایــن طرح شــدند‪.‬‬ ‫شــاملو گفــت‪ :‬گلســتان در زمینــه تهیــه و اجــرای طرح هــای هــادی از میانگیــن شــاخص های‬ ‫برخــورداری ملــی جلوتــر اســت بــه طــوری کــه تاکنــون بــرای ‪ ۱۰۰‬درصد روســتاهای واجد شــرایط اســتان‬ ‫ی اجرایــی شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن طــرح تهیــه و در ‪ ۸۰‬درصــد روســتاها وارد کارهــا ‬ ‫بــا حضــور مســووالن کشــوری و اســتانی ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۸۲۶‬میلیــارد و ‪ ۲۱۰‬میلیــون ریــال پــروژ ه بنیــاد‬ ‫مســکن بــا ‪ ۳۵‬هــزار و ‪ ۲۵۹‬خانــوار بهره بــردار در گنبــدکاووس افتتــاح شــد و یــا عملیــات ســاخت ان‬ ‫اغــاز گردیــد‪.‬‬ ‫ایــن طرح هــا کــه بــا هــدف محرومیــت زدایــی‪ ،‬توســعه‪ ،‬عمــران و ابادانــی روســتاها اجــرا‬ ‫می شــود‪ ،‬شــامل افتتــاح ‪ ۴۸۴‬واحــد مســکونی بــا اعتبــار ‪ ۹۶۸‬میلیــارد ریــال و اغــاز ســاخت هزار‬ ‫و ‪ ۶۳۹‬واحــد مســکونی بــا اعتبــار چهــار هــزار و ‪ ۹۱۷‬میلیــارد ریــال‪ ،‬افتتــاح ‪ ۵۰‬پــروژه عمرانــی‬ ‫بــا اعتبــار بیــش از ‪ ۱۰۶‬میلیــارد ریــال و اغــاز عملیــات اجرایــی ‪ ۱۵۱‬پــروژه عمرانــی بــا اعتبــار ‪۳۰۹‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۹۹۰‬میلیــون ریــال‪ ،‬واگــذاری ‪ ۳۰‬قطعــه زمیــن مســکونی بــه مســاحت هفــت هــزارو‬ ‫‪ ۵۰۰‬متــر مربــع و ارزش ‪ ۱۵‬میلیــارد ریــال و اغــاز ســاخت ‪ ۹۶‬خانــه در قالــب طــرح نهضــت ملــی‬ ‫مســکن (شــهری) بــا ‪ ۵۱۰‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 23‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 72‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬از ‪10‬‬ ‫غالبل ابری‪ .‬بیشینه ‪33‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬اردیبهشت‬ ‫گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪522‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫دیدار سرپرست‬ ‫جمعیت هالل احمر گلستان‬ ‫با نماینده مردم علی اباد کتول‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی جمعیــت هــال احمــر گلســتان‪ ،‬در ایــن نشســت کــه در فضایــی کامــا صمیمــی‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬ابتــدا دکتــر نــوروزی ضمــن تســلیت ایــام شــهادت مولــی الموحدیــن حضــرت علــی (ع) به اهمیت‬ ‫جایــگاه هــال احمــر در راســتای ارائــه ی خدمــات متعــدد بــه مــردم شــریف اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬در حــوادث‬ ‫متعــدد چشــم امیــد مــردم بــه خدمــات هــال احمــر دوختــه مــی شــود و ضــرورت دارد بــا کار شــبانه روزی‬ ‫توانمنــدی جمعیــت در ســطح اســتان بــه گونــه ای ارتقــا پیــدا کنــد کــه جــای هیــچ نگرانــی وجــود نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن دیــدار قاســم غریــب ابــادی سرپرســت جمعیــت هــال احمــر اســتان هــم ضمــن تســلیت ایــام‬ ‫عــزاداری و تشــکر از دکتــر نــوروزی‪ ،‬عنــوان کــرد کــه خدمــت در هــال احمــر باقیــات صالحاتــی اســت کــه اگــر‬ ‫توفیــق داشــته باشــیم مــی توانــد دنیــا و اخــرت مــا را تضمیــن کنــد‪.‬‬ ‫غریــب ابــادی همچنیــن افــزود‪ :‬در هــال احمــر ســر و کار مــا بــا اقشــار اســیب پذیــر اســت و نیــاز اســت‬ ‫حمایت هــای همــه جانبــه از جمعیــت صــورت پذیــرد تــا بتوانیــم بــه بهتریــن نحــو بــه مــردم شــریف اســتان‬ ‫خدمــت کنیــم‪.‬‬ ‫سرپرســت جمعیــت اســتان در ادامــه بــه کمبودهــای موجــود در جمعیــت اســتان پرداخــت و گفــت‪ :‬یکــی‬ ‫از مباحثــی کــه مــی توانــد‬ ‫قــدرت مانــور جمعیــت در‬ ‫بحــث خدمــات افزایــش‬ ‫دهــد منابــع مالــی و کســب‬ ‫درامــد اســت‪ ،‬لــذا مــا جهــت‬ ‫رســیدن بــه منابــع و درامــد‬ ‫پایــدار نیــاز بــه تکمیــل و‬ ‫راه انــدازی کارخانــه ســرنگ‬ ‫ســازی و پــروژه ســی ان جــی‬ ‫و ســایر پــروژه هــای مرتبــط‬ ‫داریــم کــه در ایــن مســیر‬ ‫کمــک نماینــدگان محتــرم و‬ ‫پــر تــاش اســتان مــی توانــد‬ ‫ایــن مشــکالت را مرتفــع‬ ‫نمایــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫غرق شدن جوان ‪ 25‬ساله در‬ ‫استخر ذخیره اب کشاورزی‏‬ ‫دستگیری ‪ 3‬سارق و کشف ‪ 9‬فقره‬ ‫سرقت در اسفراین‏‬ ‫اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی‬ ‫در مانه و سملقان‏‬ ‫‏ فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج از غــرق شــدن یــک جــوان‬ ‫‪ 25‬ســاله در اســتخر ذخیــره اب‏کشــاورزی یکــی از روســتاها خبــر‬ ‫دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ»علیرضا‬ ‫پوربــه» امــروز در تشــریح ایــن خبــر افــزود‪ :‬در‏پــی تمــاس تلفنــی‬ ‫بــه مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر غــرق شــدگی یک نفر‬ ‫در اســتخر ذخیره‏اب کشــاورزی در یکی از روســتاهای شهرســتان‬ ‫فــاروج‪ ،‬بالفاصلــه مامــوران پاســگاه انتظامــی نجــف ابــاد‏بــه محل‬ ‫حادثــه اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه بــا حضــور مامــوران در محــل‬ ‫و در بررســی هــای اولیــه مشــخص شــد یــک‏جــوان ‪ 25‬ســاله در‬ ‫داخــل اســتخر فــوت کــرده اســت‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬جســد بــا کمــک‬ ‫اهالــی روســتا و‏مامــوران انتظامــی بیــرون کشــیده شــد کــه در‬ ‫بررســی اولیــه جســد‪ ،‬اثــار کبــودی و خراشــیدگی مشــاهده‏نشــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج همچنیــن خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫فــرد غــرق شــده از اهالــی همــان‏روســتا بــوده کــه جســد حســب‬ ‫دســتور مقــام قضائــی بــرای تعییــن علــت تامــه فوت به ســردخانه‬ ‫پزشــکی‏قانونــی انتقــال و تحقیقــات در خصــوص علــت فــوت در‬ ‫دســت بررســی مــی باشــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از اجــرای طــرح ارتقــاء امنیــت‬ ‫اجتماعی در برخورد با‏هنجارشــکنان و دســتگیری ‪ 3‬ســارق و کشــف ‪9‬‬ ‫فقــره ســرقت در ایــن رابطــه خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــد روهنــا‬ ‫« بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــه‏منظــور افزایــش امنیــت‬ ‫عمومــی و برخــورد بــا هنجارشــکنان اجــرای طــرح ضربتــی ارتقــاء امنیت‬ ‫‏اجتماعــی بــا محوریــت مبــارزه بــا ســرقت هــای خــرد بــا بکارگیــری چنــد‬ ‫اکیــپ ازکالنتــری ‪ ،11‬پلیــس‏اگاهــی و پاســگاه هــای تابعــه در ســطح‬ ‫شهرســتان بــه مــدت دو روز بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــد ‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مامــوران بعــد از انجــام اقدامــات قانونــی و قضائــی‬ ‫نســبت بــه اجــرای طــرح اقــدام‏کردنــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در اجــرای ایــن‬ ‫طــرح مامــوران موفــق بــه دســتگیری ‪ 3‬نفــر ســارق ســابقه دار‏و کشــف‬ ‫‪ 9‬فقــره انــواع ســرقت شــدند ‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن طــرح همچنیــن ‪2‬‬ ‫دســتگاه خــودرو و ‪ 2‬دســتگاه‏موتورســیکلت هــم توقیــف شــدند‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهمــان پــس از تشــکیل پرونــده جهــت ســیر‏مراحل‬ ‫قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند ‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین هــدف پلیــس از اجــرای‬ ‫طــرح ارتقــاء امنیــت اجتماعــی را‏افزایــش امنیــت ‪،‬اســایش و ارامــش‬ ‫شــهروندان دانســت و خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهروندان عزیــز در‏صــورت‬ ‫اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک مراتــب را بالفاصلــه از طریــق پــل‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از اجــرای طــرح ارتقــاء‬ ‫امنیــت اجتماعــی و دســتگیری‏‏‪ 22‬نفــر متهــم در ایــن شهرســتان خبــر‬ ‫دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبرگــزاری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مهــدی‬ ‫مهــران فــر « در تشــریح جزئیــات ایــن‏خبــر گفــت‪ :‬در راســتای برخــورد‬ ‫قاطــع و قانونــی بــا افــراد هنجارشــکن و کاهــش امــار جرائــم و افزایــش‬ ‫‏احســاس ارامــش و امنیــت در بیــن شــهروندان‪ ،‬اجــرای طــرح ارتقــاء‬ ‫امنیــت اجتماعــی و اخالقــی در‏دســتور کار پلیــس مانــه و ســملقان‬ ‫قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران در اجــرای ایــن طــرح کــه بــه مــدت‬ ‫‪ 2‬روز در ســطح شهرســتان اجــرا‏شــد‪ 8 ،‬واحــد صنفــی و تعــدادی از‬ ‫پاتــوق هایــی کــه در حاشــیه شــهر وجــود داشــت بازدیــد کردنــد‪،‬‏افزود‪:‬‬ ‫در همیــن رابطــه ‪ 3‬کیلــو و ‪ 839‬گــرم انــواع مــواد مخــدر صنعتــی و‬ ‫ســنتی کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهــران فــر بــا بیــان اینکــه در طــول اجــرای ایــن طــرح ‪6‬‬ ‫نفــر معتــاد متجاهــر و ‪ 5‬نفــر خــرده‏فــروش مــواد مخــدر نیــز دســتگیر‬ ‫شــدند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬یــک واحــد صنفــی نیــز کــه اقــدام بــه نگهــداری‬ ‫و‏فــروش مــواد مخــدر مــی کــرد نیــز بــا هماهنگــی هــای انجــام شــده‬ ‫پلمــپ شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان بــا بیــان اینکــه در‬ ‫همیــن رابطــه ‪ 4‬نفــر ســارق ســابقه‏دار در اجــرای ایــن طــرح دســتگیر‬ ‫بهزیســتی نیســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه رفع فقر مطلق بر اســاس دســتوالعمل های‬ ‫ابالغــی در حــال اجراســت افــزود‪ :‬افــرادی کــه شناســایی شــده‬ ‫انــد پایــش و اقدامــات دســتگاه هــای مختلــف بــرای کمــک بــه‬ ‫ان هــا اغــاز شــده اســت کــه از جملــه ان پرداخــت مقــرری و‬ ‫توانمندســازی ان هــا اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاخص فقــر مطلــق نداشــتن ســرپناه‪ ،‬خــوراک و‬ ‫پوشــاک مناســب اســت‪.‬‬ ‫اســام خــواه افــزود‪ :‬رفــع فقــر مطلــق توســط ســامانه حامــی در‬ ‫کل کشــور در حــال اجراســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه رتبــه دوم فقــر اســتان در شــاخص کشــوری‬ ‫گفــت‪ :‬ایجــاد اشــتغال هنــوز هــم نیازمنــد تســهیالت کــم بهــره‬ ‫بــرای اقشــار مختلــف جامعــه اســت امــا نظــارت بــر نحوه اســتفاده‬ ‫از ان و اجــرای درســت و جلوگیــری از انحــراف اعتبــارات مربــوط‬ ‫نیــاز بــه قانــون جامــع و اصــاح رونــد ســنوات گذشــته دارد‪.‬‬ ‫ایجاد بیش از ‪ ۱۶‬هزار اشتغال‬ ‫وی از برنامــه ریــزی مــدون بــرای ایجــاد ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬شــغل‬ ‫جدیــد تــا پایــان ســال خبــر داد و افــزود‪ :‬اســتان متعهــد بــه ایجــاد‬ ‫ایــن مشــاغل بــا توجــه بــه ظرفیــت دســتگاه هــا شــده اســت‪.‬‬ ‫اســام خــواه اظهــار داشــت‪ :‬بــا وجــود ظرفیــت هــای اشــتغال‬ ‫زایــی کــه در بخــش هــای مختلــف اســتان از قبیــل صنعــت‪،‬‬ ‫خدمــات‪ ،‬کشــاورزی و دامپــروری موجــود اســت و بــا بهــره گیــری‬ ‫از توانمنــدی شــرکتهای دانــش بنیــان اشــتغال مزبــور محقــق‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬در راســتای اجــرای سیاس ـت های وزارت متبــوع‬ ‫در توســعه اشــتغال بخــش کشــاورزی ســال قبــل تســهیالتی بــه‬ ‫مبلــغ ‪ ۴۹۲‬میلیــارد تومــان بــرای اشــتغال روســتاییان و عشــایر‬ ‫اســتان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه از رســیدگی بــه ‪۲‬هــزار و ‪ ۲۶۰‬پرونــده اختالفــات‬ ‫کار و کارگــری در ســال قبــل خبــر داد و افــزود‪۲۲ :‬درصــد ایــن‬ ‫پرونده هــا بــه ســازش ختــم شــد‪.‬‬ ‫وی مشــموالن قانــون کار اســتان را ‪ ۸۳‬هــزار ‪ ۴۴۱‬نفــر برشــمرد‬ ‫و افــزود‪ :‬تــا اســفند مــاه ســال قبــل ‪ ۹۱۲‬نفــر در اســتان نیــز بیمــه‬ ‫بیــکاری دریافــت مــی کننــد کــه نســبت بــه ســال ‪ ۹۹‬بــه شــمار‬ ‫افــرادی کــه بیمــه بیــکاری دریافــت مــی کننــد ‪ ۴۵‬نفــر افــزوده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬نــرخ بیــکاری در اســتان ‪ ۹.۷‬درصــد و ایــن‬ ‫رقــم در کشــور ‪ ۹.۲‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی خراســان‬ ‫شــمالی بــا بیــان ایــن کــه در هفتــه کار و کارگــر ‪ ۶۸‬برنامــه اجــرا‬ ‫مــی شــود افــزود‪ :‬ایــن برنامــه هــا در همــه شهرســتان هــا اجــرا و‬ ‫هفــت برنامــه محــوری نیــز در بجنــورد اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی از نظــر ســرانه درامــد خانــوار‪ ،‬در ردیــف‬ ‫اخریــن اســتان هــای کشــور قــرار دارد و ایــن اســتان رتبــه دوم‬ ‫فقــر در بیــن اســتانهای کشــور را داراســت‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۶۰‬هــزار و ‪ ۲۵۵‬خانــوار بــا جمعیتــی حــدود ‪ ۱۱۲‬هــزار‬ ‫نفــر در اســتان خراســان شــمالی زیــر پوشــش خدمــات حمایتــی‬ ‫کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) هســتند‪.‬‬ ‫براســاس سرشــماری نفــوس و مســکن ‪ ،۹۵‬ایــن اســتان ‪۸۶۳‬‬ ‫هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه ‪ ۴۴‬درصــد انــان در روســتاها‬ ‫ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫‪۱۰۰‬هزار خانوار در‬ ‫خراسان شمالی دچار‬ ‫فقرقطعیهستند‬ ‫سرپرســت اداره کل تعــاون‪ ،‬کار ورفــاه اجتماعــی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬براســاس امارهــا‪۱۰۰ ،‬هــزار خانــوار در ایــن اســتان‬ ‫دچــار فقــر قطعــی هســتند کــه بخشــی از انهــا زیــر پوشــش هیــچ‬ ‫نهــاد حمایتــی نیســتند‪.‬‬ ‫مهــدی اســام خــواه اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه امــاری کــه‬ ‫از نهادهــای حمایتــی و موسســات خیریــه و دیگــر منابــع جمــع‬ ‫اوری شــده اســت ‪ ۴۲‬هــزار نفــر در اســتان نیــز بــا وجــود فقــر‬ ‫مطلــق تحــت پوشــش نهادهــای حمایتــی ماننــد کمیتــه امــداد و‬ ‫پویش به حرمت علی (ع)؛‬ ‫فرصت دوباره زندگی به یک محکوم به قصاص با پادرمیانی‬ ‫رئیس کل دادگستری گلستان‬ ‫یک محکوم به قصاص با گذشت اولیای دم بخشیده شد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان گلســتان در نشســتی کــه دیشــب در زنــدان گــرگان بــا حضــور اولیــای دم و اعضــای شــورای حــل اختــاف‬ ‫برگــزار شــد گفــت‪ :‬محکــوم بــه قصــاص‪ ،‬ســال ‪ 1397‬در پــی دعــوای لفظــی در یکــی از روســتاهای کمــاالن مــرگ دوســت صمیمــی اش‬ ‫یارانه دالری و سامانه‬ ‫ثبت مافیا!‬ ‫دوســتانی کــه از دور و نزدیــک بــا حقیــر اشــنایی دارنــد‬ ‫نیــک واقفنــد کــه حــدود و ثغــور افاضــات را مــا را حــد و‬ ‫عــددی نیســت و پشــتوانه ایــن تســلط بــه بســیاری از‬ ‫علــوم ارضــی‪ ،‬ســماوی و حتــی بحــری‪ ،‬تلمــذ در یکــی از‬ ‫بزرگتریــن مکتبخانه هــای شــمال شــرق کشــور در دهــه‬ ‫‪ 60‬اســت!‬ ‫فلــذا بــا واکاوی یکــی از مشــکالت عدیــده اقتصــادی کــه‬ ‫امــروز مبتالبــه جامعــه اســت‪ ،‬بنــا داریــم گــره از کار دولــت‬ ‫و خلــق توامــان بگشــائیم‪.‬‬ ‫حقیقــت امــر ایــن روزهــا واژه مافیــا و دســت هــای پشــت‬ ‫پــرده بــه کــرات شــنیده مــی شــود و تقریبــا هــر روز دربــاره‬ ‫نقــش مخــرب مافیــا در مشــکالت کشــور ســخنی گفتــه‬ ‫می شــود‪ .‬پیــش از ایــن هــم بســیاری از صاحبــان مناصــب‬ ‫و مشــاغل و مســئوالن مختلــف از وجــود مافیاهــای‬ ‫متفــاوت از جملــه مافیــای خــودرو‪ ،‬مافیــای دارو‪ ،‬مافیــای‬ ‫گوشــت‪ ،‬مافیــای ارز‪ ،‬مافیــای میــوه‪ ،‬مافیــای تجهیــزات‬ ‫پزشــکی و انــواع و اقســام مافیاهــا کــه بــا اقدامــات خــود‬ ‫در حــال ضربــه زدن بــه اقتصــاد کشــور هســتند‪ ،‬ســخن‬ ‫گفتــه بودنــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد دولتمــردان در تــاش هســتند پوزه ایــن مافیا ها‬ ‫را بــه اســفالت ســاخته شــده بــا قیــر یارانــه ای بمالنــد‪ ،‬امــا‬ ‫ظاهــرا ً ایــن «تــو بمیــری» بــا «تــو بمیــری» هــای گذشــته‬ ‫تفــاوت هــای ماهــوی فــراوان دارد و مقابلــه بــا مافیــا بــه‬ ‫دالیــل گوناگــون میســر نیســت‪ ( .‬همــان داســتان گــر پــرده‬ ‫بیفتد نمی دونم نه تو مانی و نه من و باقی داستان ‪)...‬‬ ‫فلــذا مــا امــروز قصــد داریــم بــا یــک راهــکار مارینــاد شــده و‬ ‫عملــی‪ ،‬دســتکم اثــرات و تبعــات حضــور مافیــا در کشــور را‬ ‫کمرنــگ کنیــم و اندکــی از االم مــردم بکاهیــم‪.‬‬ ‫همــان طــور کــه مســتحضرید در حــال حاضــر بخــش‬ ‫اعظمــی از منابــع کشــور در قالــب یارانــه هــای گوناگــون‪،‬‬ ‫از یارانــه مــردی کــه مــی خواســت همــه کار هــا را یــک تنــه‬ ‫انجــام دهــد گرفتــه تــا یارانــه معیشــتی و یارانــه گوشــت و‬ ‫نــان و ‪...‬بــه خلــق اللــه پرداخــت مــی شــود کــه بــا توجــه بــه‬ ‫کاهــش ارزش پــول ملــی ایــن یارانــه هــا نــه تنهــا دردی از‬ ‫مــردم دوا نمــی کنــد‪ ،‬بلکــه دولــت هــم در پرداخــت ایــن‬ ‫یارانــه هــا بــا مشــکالت عدیــده ای مواجــه اســت‪.‬‬ ‫فلــذا پیشــنهاد مــی شــود بــه جــای پرداخــت ایــن مبالــغ‬ ‫ناچیــز بــه خلــق اللــه‪ ،‬بــا راه انــدازی یــک ســامانه و ثبــت‬ ‫نــام گروه هــا و دســتجات مافیــا در حــوزه هــای مختلــف‪،‬‬ ‫ایــن یارانــه هــا تجمیــع شــوند و بــه صــورت دالری و ارزی‬ ‫بــه مافیــا پرداخــت شــود! باالخــره زندگــی کســی کــه بــرای‬ ‫تعویــض روغــن‪ ،‬بایــد خودرویــش را بــه دوبــی ببــرد و ‪23‬‬ ‫میلیــون هزینــه کنــد و یــا هزینــه شــارژ اپارتمــان دختــرش‬ ‫در مــاه در اروپــا بــا حقــوق ‪ 15‬کارگــر ســاختمانی برابــر‬ ‫اســت‪ ،‬بــا زندگــی مــا معمولی هــا تفــاوت دارد و قطعــا ً‬ ‫یارانــه ‪ 45‬هــزار تومانــی کفــاف ایــن امــورات را نمــی دهــد!‬ ‫بــا ایــن راهبــرد و تزریــق منابــع مالــی بــه ایــن افــراد‪،‬‬ ‫دســتکم بخــش اعظمــی از هزینــه هــای زندگــی الکچــری‬ ‫انهــا پوشــش داده مــی شــود و دســت از ســر مــا بــر مــی‬ ‫دارنــد‪ .‬در ادامــه نیــز قطــع بــه یقیــن شــاهد کاهــش‬ ‫قاچــاق کاال از مبــادی رســمی‪ ،‬اختــاس‪ ،‬ارتشــاء‪ ،‬تعــرض‬ ‫بــه بیــت المــال‪ ،‬تولیــد کاالهــای بــی کیفیــت‪ ،‬افزایــش‬ ‫لجــام گســیخته قیمــت هــا‪ ،‬نفــوذ بــه بدنــه دولــت‪ ،‬تــاش‬ ‫بــرای تغییــر و یــا دور زدن قوانیــن و ‪ ...‬خواهیــم بــود!‬ ‫البتــه بــه شــرطی کــه هــر جوجــه قاچاقچــی یــا محتکــر دو‬ ‫زاری نخواهــد خــودش را مافیــا جــا بزنــد!‬ ‫خــود را رقــم زد‪.‬‬ ‫حیدر اسیابی افزود‪ :‬پس از رسیدگی پرونده و با درخواست خانواده مقتول‪ ،‬حکم قصاص صادر و در نوبت اجرا قرار گرفت ‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬در یکســال گذشــته بارهــا ریش ســفیدان و اعضــای شــورای حــل اختــاف‪ ،‬پادرمیانــی کردنــد امــا خانــواده داغــدار حاضــر‬ ‫بــه گذشــت نشــدند‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬دیشــب در ســومین شــب از لیالــی قــدر بــار دیگــر نشســتی بــا حضــور بــزرگان و اعضــای شــورای‬ ‫حــل اختــاف در زنــدان گــرگان برگــزار شــد کــه ایــن بــار اولیــای دم بــه حرمــت امــام علــی علیــه الســام و شــب های قــدر‪ ،‬بزرگوارانــه از حق‬ ‫شــرعی و قانونــی خــود گذشــتند و از اجــرای حکــم قصــاص منصــرف شــدند ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی بــا بیــان ایــن کــه نخســتین بخشــش محکــوم بــه قصــاص در ســال جدیــد ثبــت شــد افــزود‪ :‬پارســال ‪ 21‬محکــوم بــه‬ ‫قصــاص بــا گذشــت اولیــای دم و پادرمیانــی شــورای حــل اختــاف ‪ ،‬فرصــت زندگــی دوبــاره پیــدا کردنــد ‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬همچنیــن در قالــب پویــش « بــه حرمــت علــی ع مــی بخشــم» از ابتــدای مــاه مبــارک رمضان تاکنون با گذشــت شــاکیان‬ ‫و کمــک خیــران ‪ 154‬بدهــکار کــه در اســتانه ورود بــه زنــدان بودنــد ازاد شــدند ‪.‬‬ ‫احمــد جعفــری‪ ،‬رئیــس شــورای حــل اختــاف گلســتان هــم در نشســت دیشــب گفــت‪ :‬تــاش همــکاران ما در جلــب رضایت اولیــای دم‬ ‫در پرونــده هایــی اســت کــه محکومــان ناخواســته و اتفاقــی مرتکــب قتــل شــده اند‪.‬‬ صفحه 5 ‫سه شنبه ‪ 6‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪522‬‬ ‫سرویس روانشانسی‪-‬زهرا ذوالقدر‬ ‫چگونه منظم باشیم؟‬ ‫ایــا شــما بــه خاطــر بی نظمــی‪ ،‬زمــان زیــادی را در طــول روز هــدر‬ ‫می دهیــد؟ شــاید ‪ ۵‬دقیقــه بــه دنبــال یــک پرونــده ی گمشــده‬ ‫بگردیــد‪ ۵ ،‬دقیقـه ی دیگــر بــه دنبــال ایمیلــی کــه حــاوی جزئیــات‬ ‫یــک جلســه ی مهــم اســت و شــاید ‪ ۱۰‬دقیقــه هــم بــه دنبــال‬ ‫فهرســت انجــام کارهــای امــروز بگردیــد کــه الی یــک خــروار کاغذ‬ ‫روی میزتــان گــم شــده اســت‪ .‬بــدون اینکــه متوجــه باشــید‪ ،‬یــک‬ ‫ســاعت در روز بــه دنبــال چیزهایــی می گردیــد کــه گــم کرده ایــد‬ ‫و ایــن فقــط کار یــک روز شماســت! تصــور کنیــد هــر هفتــه‪ ،‬هــر‬ ‫مــاه و هــر ســال چقــدر زمان تــان را بــه هــدر می دهیــد!‬ ‫بســیاری از مــردم بــا بی نظمــی‪ ،‬دســت وپنجه نــرم می کننــد‪.‬‬ ‫درحالی کــه بعضــی از افــراد فکــر می کننــد بــا وجــود بی نظمــی‬ ‫هــم می تواننــد بــه کارشــان برســند‪ ،‬امــا ایــن بی نظمــی در اخــر‪،‬‬ ‫هزینـه ی باالیــی را برای شــان در پــی خواهــد داشــت‪ .‬بی نظمــی‬ ‫می توانــد مــا را از ارتقــای شــغلی کــه همیشــه بــه دنبــال ان‬ ‫بودیــم‪ ،‬دور کنــد‪ .‬بی نظمــی مانــع خالقیــت مــا می شــود‪،‬‬ ‫اســترس را بــه زندگــی مــا اضافــه می کنــد و جلــوی بهــره وری و‬ ‫موثــر بــودن مــا را می گیــرد‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه‪ ،‬بــه برخــی از اســتراتژی های منظــم شــدن‬ ‫خواهیــم پرداخــت تــا بتوانیــم زندگــی و کارمــان را بــا وجــود نظــم‪،‬‬ ‫طــوری ادامــه بدهیــم کــه از توانایی هایمــان نهایــت اســتفاده را‬ ‫ببریــم‪.‬‬ ‫بهترین روش های منظم شدن‬ ‫از دفتر یادداشت استفاده کنید‬ ‫یــک اســتراتژ ی کــه بســیاری از افــراد منظــم از ان اســتفاده‬ ‫می کننــد کار کــردن بــا دفتــر یادداشــت اســت‪ .‬ایــن دفتــر‬ ‫یادداشــت گزیــده ای از افــکار و کارهایــی اســت کــه می خواهیــد‬ ‫در طــول روز انجــام بدهیــد‪.‬‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬هنــگام مکالمــه ی تلفنــی بــا یــک همــکار یــا‬ ‫مشــتری‪ ،‬در چنیــن دفتــری یادداشــت بــرداری کنیــد‪ .‬اگــر‬ ‫مشــغول کار هســتید و بایــد بــه خاطــر داشــته باشــید نکتـه ای را‬ ‫بــه رئیس تــان بگوییــد‪ ،‬ان نکته را در دفتر یادداشــت ثبت کنید‪.‬‬ ‫اگــر بعــد از ظهــر یــک جلسـه ی طوفــان فکــری داریــد‪ ،‬ایده هایــی‬ ‫کــه در دفتــر یادداشــت ثبــت کرده ایــد‪ ،‬بــه کمــک شــما می اینــد‪.‬‬ ‫مزیــت دفتــر یادداشــت ایــن اســت کــه تمــام افــکار‪ ،‬جزئیــات‬ ‫مکالمــات و ایده هایتــان را یک جــا جمــع می کنیــد و زمانــی کــه‬ ‫چیــزی را می نویســید‪ ،‬دیگــر نیــاز نیســت بــرای به یــاداوردن ان‪،‬‬ ‫انــرژی ذهنــی صــرف کنیــد‪.‬‬ ‫بهتــر اســت بــه هــر روز‪ ،‬یــک صفحــه ی جدیــد و تاریــخ دار‬ ‫اختصــاص بدهیــد (از یــک سررســید اســتفاده کنیــد)‪ .‬بــا ایــن‬ ‫روش‪ ،‬بــه راحتــی می توانیــد بــه روزهــای قبــل رجــوع کنیــد و‬ ‫اطالعاتــی را کــه بــه دنبــال ان هســتید‪ ،‬پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫در پانزده دقیقه ی نخست روز کاری‪ ،‬منظم شوید‬ ‫صبــح وقتــی وارد اتــاق کارتــان می شــوید‪ ،‬پانــزده دقیقــه ی‬ ‫نخســت را صــرف بررســی کارهایــی کنیــد کــه بایــد ان روز انجــام‬ ‫بدهیــد‪ .‬بــا فهرســت «اقدامــات بعــدی» از «برنامـه ی عملیاتی» ‬ ‫خــود شــروع کنیــد یــا یــک فهرســت انجام کارهای پیــش رو تهیه‬ ‫کنیــد و مهم تریــن اولویــت هایتــان را در راس فهرســت قــرار‬ ‫دهیــد‪ .‬بــا ایــن روش‪ ،‬می فهمیــد چــه کارهــای مهمــی را بایــد در‬ ‫ابتــدای روز و چــه کارهایــی را بعــد از ظهــر انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫حیــن نظــم بخشــیدن بــه زمان تــان‪ ،‬دانســتن ایــن کــه کارایــی‬ ‫شــما در چــه زمانــی از روز بیشــتر اســت‪ ،‬می توانــد در زمان بنــدی‬ ‫کارهایتــان مفیــد باشــد‪ .‬در مقالـه ی کــدام کارهــا را صبــح انجــام‬ ‫بدهیــم؟ بیشــتر بــا ایــن موضــوع اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫روی میزتان را مرتب کنید‬ ‫میــز کار شــما اغلــب هزاربیشـه ای اســت کــه روی ان کاغذهای‬ ‫قدیمــی‪ ،‬پروژه هــای اینــده‪ ،‬پرونده هایــی کــه هم اکنــون روی‬ ‫انهــا کار می کنیــد و یــک خــروار کاغــذ وجــود دارد کــه هنــوز دور‬ ‫نینداخته ایــد‪ .‬بــا اینکــه برخــی از افــراد ادعــا می کننــد بــا یــک میــز‬ ‫شــلوغ و بهم ریختــه بهتــر کار می کننــد‪ ،‬امــا ایــن وضعیــت بــرای‬ ‫بســیاری از مــا ناخوشــایند و گیج کننــده اســت‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد نظــم را تجربــه کنیــد‪ ،‬پــس مرتــب کــردن میــز‬ ‫کار یــک اســتراتژی هوشــمندانه اســت‪ .‬شــاید ایــن کار‪ ،‬ابتــدا‬ ‫وقت گیــر باشــد‪ ،‬پــس بهتــر اســت اخــر روز کاری یــا اخــر هفتــه‬ ‫را بــه ایــن کار اختصــاص دهیــد‪ .‬مهــم اســت ایــن کار را اهســته‬ ‫انجــام دهیــد‪ ،‬به ویــژه اگــر میــز کار شــما بــه شــدت بهم ریختــه‬ ‫اســت!‬ ‫اول‪ ،‬همــه چیــز را از روی میزتــان برداریــد‪ .‬پرونده هــا‪ ،‬کاغذهــا‬ ‫و گزارش هایــی کــه کارتــان بــا انهــا تمــام شــده اســت و هــر‬ ‫چیــزی را کــه دیگــر بــه ان نیــاز ندارید؛ دور بیندازید‪ .‬لــوازم اداری‬ ‫رومیــزی را بایــد داخــل یــک کشــو یــا قفســه قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫اقــام باقیمانــده احتمــاال پوش ـه ها و کاغذهایــی هســتند کــه‬ ‫هم اکنــون بــه انهــا نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫یک «منطقه ی کار» روی میزتان مشخص کنید‬ ‫ایــن منطقــه را بــه مــواردی اختصــاص دهیــد کــه بــرای تکمیــل‬ ‫پروژه هــا بــه انهــا نیــاز داریــد‪ .‬بــه محــض تمــام کــردن یــک کار‪،‬‬ ‫ایــن منطقــه را از ایــن کار خالــی کنیــد و کار دیگــری را وارد ان‬ ‫منطقــه کنیــد‪.‬‬ ‫تجهیــزات و پرونده هایــی را کــه بیشــتر از انهــا اســتفاده‬ ‫می کنیــد‪ ،‬منظــم کنیــد‬ ‫هــر قــدر بیشــتر از چیــزی اســتفاده می کنیــد‪ ،‬ان چیــز بایــد بــه‬ ‫شــما نزدیک تــر باشــد‪ .‬میزتــان را بــر اســاس کاربــری اشــیا منظــم‬ ‫کنیــد نــه بــر اســاس ظاهــری کــه بــه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫شــما چگونــه میــز کارتــان را مرتــب می کنیــد؟ پنــج دقیقــه ی‬ ‫اخــر هــر روز کاری تــان را بــه مرتــب کــردن میــز کارتــان اختصاص‬ ‫دهیــد‪ .‬بــا ایــن کار‪ ،‬روز بعــد را بــا یــک میــز کار مرتــب و تمیــز‬ ‫اغــاز خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫ابزار نظم دهی‬ ‫مــا در عصــر فناوری هــای شــگفت انگیز زندگــی می کنیــم‪.‬‬ ‫م بخشــیدن بــه زندگی مــان‬ ‫بیاییــد از ایــن فناوری هــا بــرای نظ ـ ‬ ‫اســتفاده کنیــم!‬ ‫در ادامه باچطور همراه ماباشید‪.....‬‬ ‫افراد موفق تعطیالت خود را چگونه می گذرانند؟‬ ‫سرویس سالمت‪-‬امین ادراکی‬ ‫زمســتان کم کــم در حــال رفتــن اســت و صــدای پــای بهــار‬ ‫می ایــد‪ .‬ســال نــو و بزرگ تریــن تعطیــات رســمی کشــور در‬ ‫راه اســت‪ .‬خیلی هــا مرخصــی گرفته انــد کــه بــه مســافرت‬ ‫برونــد و بــا خانــواده خــوش بگذراننــد یــا فقــط اســتراحت کننــد‬ ‫و بــرای یــک ســال جدیــد و خــوب امــاده شــوند‪ .‬افــراد موفــق‬ ‫بــرای تعطیالت شــان هــم‪ ،‬برنامه ریــزی دارنــد و قــدر تمــام‬ ‫لحظه هایشــان را می داننــد‪ .‬بیاییــد بــا هــم ایــن متــن را بخوانیــم‬ ‫تــا یــاد بگیریــم کــه در برنامه ریــزی بــرای تعطیــات نــوروز چــه‬ ‫نکته هایــی را بایــد مــد نظــر قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪521‬‬ ‫‪ .۹‬بیرون بروید و از طبیعت زیبای بهاری لذت ببرید‬ ‫تیلــور می گویــد‪« :‬تعطیــات زمــان خوبــی بــرای بیــرون رفتــن‬ ‫و اســتفاده از هــوای تــازه اســت؛ مخصوصــا وقتــی کل هفتــه‬ ‫را خیلــی ســخت کار کرده ایــد و حســابی مشــغله داشــته اید‪».‬‬ ‫‪ .۱۰‬ورزش کنید‬ ‫افــراد موفــق می داننــد کــه ورزش چــ ه قــدر بــرای ســامت‬ ‫جســمی و ذهنی شــان مهــم اســت‪ .‬پــس تنبلــی را کنــار بگذاریــد‪،‬‬ ‫در برنامه ریــزی بــرای تعطیــات ورزش را هــم بگنجانیــد و بــه‬ ‫جــای خوابیــدن ورزش کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬کارهایی که دوست دارید انجام بدهید‬ ‫تیلــور می گویــد‪« :‬تعطیــات زمــان خوبــی بــرای رســیدن بــه‬ ‫کارهــای مــورد عالقــه و تجدیــد خاطــرات بــا گذشــته تان اســت‪.‬‬ ‫می توانیــد بــه خریــد برویــد‪ ،‬بــا دوســتان تان قــرار بگذاریــد‪،‬‬ ‫کتــاب بخوانیــد‪ ،‬نقاشــی بکشــید یــا هــر کار‬ ‫دیگــری کــه دوســت داریــد انجــام بدهیــد‪».‬‬ ‫کارهایــی کــه شــما را خوشــحال می کننــد‬ ‫انجــام بدهیــد؛ کارهایــی کــه در طــول ســال‬ ‫وقــت کافــی بــرای انجــام دادن شــان نداریــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬به کار فکر نکنید‬ ‫همـه ی مــا در زندگی مــان مشــکل داریــم‪،‬‬ ‫ولــی افــراد موفــق بــا فکــر کــردن بــه‬ ‫کارهــای عقب مانــده یــا چالش هــای اینــده‬ ‫خودشــان را نگــران نمی کننــد‪ .‬در عــوض‬ ‫ســعی می کننــد از تعطیالت شــان لــذت‬ ‫ببرنــد و اســتراحت کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬انرژی تان را بازیابی کنید‬ ‫هم ـه ی مــا گاهــی الزم اســت اســتراحت‬ ‫کنیــم تــا دوبــاره انــرژی بگیریــم‪ .‬افــراد‬ ‫موفــق از تعطیــات اســتفاده می کننــد تــا‬ ‫ســرزنده شــوند و دوبــاره بــه حداکثــر تــوان و انرژی شــان برســند‪.‬‬ ‫قطعــا ان هــا برنامه ریــزی دارنــد و فعــال هســتند اما حواس شــان‬ ‫بــه ســاعت خواب شــان هــم هســت و از تعطیالت شــان بــرای‬ ‫اســتراحت کــردن و انــرژی گرفتــن اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬به اینده فکر کنید‬ ‫تیلــور می گویــد‪« :‬خیلــی از افــراد موفــق شــب اخــر تعطیــات‪،‬‬ ‫بــه هفتــه ی پیــش ِ رو و هدف هایــی کــه می خواهنــد بــه‬ ‫سرویس اموزش‪-‬میالد فروحی‬ ‫راز سالمتی چیست؛ متخصصان‬ ‫در این باره چه می گویند؟‬ ‫چــرا مــا بیمــار می شــویم؟ ریش ـه ی بیماری هــا از کجاســت؟ بیمــار‬ ‫شــدن گاهــی اجتناب ناپذیــر اســت‪ ،‬ولــی مــا می توانیــم بــا داشــتن‬ ‫ســبک زندگــی ســالم احتمــال بــروز بیماری هــا را کاهــش بدهیــم و‬ ‫بــدن و ذهنــی ســالم تر داشــته باشــیم‪ .‬مــا در ادامـه ی ایــن نوشــته‪،‬‬ ‫راز ســامتی را از زبــان ســه متخصــص ایرلنــدی بررســی می کنیــم‪.‬‬ ‫دکتــر «الــوا دالتــون»‪ ،‬کــه پزشــک عمومــی مرکــز پزشــکی‬ ‫اســتیلورگان در دوبلیــن اســت‪ ،‬در ایــن بــاره می گویــد‪:‬‬ ‫ادامه شماره ‪521‬‬ ‫دکتــر «کارنــا هنلــی»‪ ،‬پزشــک عمومــی و اســتاد دانشــگاه نیــز‬ ‫معتقــد اســت کــه‪:‬‬ ‫‪ .۱‬عالوه بر تمرینات ورزشی‪ ،‬تمرینات کششی نیز انجام دهید‬ ‫اخیــرا مــردم بیشــتر بــه ورزش اهمیــت می دهنــد‪ .‬انهــا‬ ‫فعالیت هایــی از قبیــل پیــاده روی‪ ،‬دوچرخه ســواری و دویــدن را‬ ‫در برنامــه ی روزانــه خــود گذاشــته اند‪ ،‬ولــی چیــزی کــه در ایــن‬ ‫بیــن چنــدان بــه ان توجــه نشــده‪ ،‬تمرینــات کششــی اســت‪ .‬بــا‬ ‫تمرینــات کششــی منظــم می توانیــد تــا حــد زیــادی از ارتــروز‪،‬‬ ‫مشــکالت گــردن‪ ،‬ســتون فقــرات و کمــر پیشــگیری کنیــد‪ .‬ورزش‬ ‫پیالتــس‪ ،‬یــوگا‪ ،‬تای چــی‪ ،‬شــنا و هــر گونــه فعالیتــی کــه باعــث‬ ‫ی شــود‪ ،‬مفیــد اســت‪ .‬اگــر‬ ‫حرکــت مفاصــل در دامنــه ی حرکتــ ‬ ‫بیمــاری‪ ،‬جراحــت یــا ارتــروز داریــد‪ ،‬پیــش از ورزش بــا پزشــک‬ ‫مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬میوه ها و سبزیجات را در رژیم غذایی خود بگنجانید‬ ‫احتمــاال توصیه هایــی ماننــد مصــرف چربــی‪ ،‬شــکر‪ ،‬نمــک‪،‬‬ ‫کلســترول و گوشــت قرمــز ِ کمتــر و در مقابــل مصــرف مقــدار‬ ‫سرویس اموزش‪-‬نیلوفر شهدوست‬ ‫زیــادی فیبــر را شــنیده اید‪.‬‬ ‫چیــزی کــه نبایــد هرگــز‬ ‫فرامــوش کنیــد‪ ،‬مصــرف‬ ‫میوه هــا و ســبزیجات‬ ‫اســت‪ .‬ایــن بــار کــه بــرای‬ ‫خریــد مــواد غذایــی بــه‬ ‫بــازار می رویــد‪ ،‬تــاش‬ ‫کنیــد مقــدار میوه هــا و‬ ‫ســبزیجات بیــش از ســایر‬ ‫مــواد خوراکــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بیشــتر از چــکاپ‬ ‫ســامتی روی ســبک‬ ‫زندگــی ســالم تمرکــز کنیــد‬ ‫در‬ ‫پیــش‬ ‫چنــدی‬ ‫‪BMJ‬‬ ‫هفته نامــه ی‬ ‫(یکــی از مشــهورترین‬ ‫هفته نامه هــای پزشــکی)‬ ‫مقالــه ای بــا عنــوان‬ ‫«چــکاپ عمومــی ســامت‬ ‫کارایــی نــدارد» بــه‬ ‫چــاپ رســید‪ .‬نمی تــوان‬ ‫ازمون هــای عمومــی ســامت را کامــا رد کــرد‪ ،‬ولــی بایــد بیشــتر‬ ‫روی داشــتن ســبک زندگــی ســالم و عــادات ســالم تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مزایای ترک سیگار احتماال بیش از تصور شماست‬ ‫زمانــی کــه مصــرف ســیگار را متوقــف کنیــد‪ ،‬پــس از دو ســال‬ ‫خطــر بــروز مشــکالت قلبــی عروقــی در شــما مشــابه فــردی‬ ‫خواهــد بــود کــه هرگــز ســیگار نکشــیده اســت‪ .‬اگــر بتوانیــد قبــل‬ ‫از ‪ ۴۰‬ســالگی ســیگار را تــرک کنیــد‪ ،‬احتمــال مرگ تــان بــر اثــر‬ ‫مصــرف ســیگار به طــور چشــمگیری کاهــش می یابــد‪ .‬تــرک‬ ‫ســیگار کار بســیار ســختی اســت‪ ،‬ولــی بــرای ایــن کار می توانیــد‬ ‫تحقیــق و راه هــای مختلفــی را امتحــان کنیــد‪ .‬می توانیــد زمانــی‬ ‫کــه هــوس ســیگار کشــیدن در شــما زیــاد شــد‪ ،‬نفــس عمیــق‬ ‫بکشــید‪ ،‬اب بنوشــید و بــه طریقــی حــواس خــود را پــرت کنیــد‪.‬‬ ‫چطور به حرف مردم اهمیت ندهیم؟‬ ‫بی توجهــی بــه حــرف مــردم کمــی ســخت اســت‪ .‬امــا گام هــای بی شــماری بــرای فــرار از ایــن افــت‬ ‫ن برانــداز وجــود دارد‪ .‬شــاید بــه نظرتــان قضیــه کمــی زیــادی تلــخ جلــوه داده شــد ه اســت‪ ،‬امــا‬ ‫خانمــا ‬ ‫اهمیــت زیــاد بــه حــرف مــردم بــه همیــن ناگــواری‪ ،‬زندگــی را تلــخ و محــدود می کنــد‪ .‬اگــر مــدام فکــر‬ ‫کنیــد کــه زیــر ذره بیــن مــردم هســتید و شــما را قضــاوت می کننــد‪ ،‬زندگــی برایتــان ســخت می شــود‪ .‬تنها‬ ‫یک بــار بــه دنیــا می اییــد‪ ،‬یک بــار دوران جوانــی را تجربــه می کنیــد و همـه ی مراحــل دیگــر نیــز بــه ســرعت‬ ‫قو بــاد مــی گذرنــد‪ .‬پــس بــه جــای مقایسـه ی عقایدتــان بــا نظــرات دیگــران‪ ،‬ســعی کنیــد حــرف مــردم‬ ‫بر ‬ ‫را کنــار بگذاریــد و ارزش هــای خــود را شــکل بدهیــد و راحــت و رهــا‪ ،‬طــوری زندگــی کنیــد کــه دوســت‬ ‫داریــد و الیــق ان هســتید‪ ،‬یعنــی در اســایش و ارامــش و بــدون اهمیــت دادن بــه حرف مــردم‪ .‬در ادامه‬ ‫روش هایــی بــرای اجتنــاب از تاثیــرات منفــی حــرف مــردم ارائــه شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱‬اعتما د به نفس تان را افزایش بدهید‬ ‫خــود را همان طــور کــه هســتید‪ ،‬بپذیریــد‪ .‬مهارت هــا و توانایی هــای خــود را افزایــش بدهیــد و قبــول‬ ‫کنیــد کــه خداونــد انســان ها را متفــاوت و بــا روحیـ ه و ویژگی هــای متنوعــی افریــد ه اســت‪ .‬بــرای اینکــه‬ ‫دیگران شــما را دوســت داشــته باشــند یا بپذیرند‪ ،‬تغییر نکنید‪ .‬فهرســتی از خصوصیاتی که در مورد‬ ‫خــود می پســندید‪ ،‬تهیــه نماییــد و در کنــار ان ویژگی هایــی را کــه دوســت نداریــد نیــز یادداشــت کنیــد‬ ‫و ببینیــد بــرای تغییــر و بهبــود ان هــا چــه بایــد کــرد‪ .‬مثــا اگــر میــان کالم دیگــران رژه می رویــد و ایــن‬ ‫ویژگــی شــما را در معــرض افتــادن از چشــم همــگان قــرار داده اســت‪ ،‬حتمــا بایــد فکــری بکنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫رفتــار را تحــت کنتــرل خــود دربیاوریــد و قبــل از حــرف زدن‪ ،‬فکــر کــردن را بخشــی اجبــاری از فراینــد‬ ‫رفتاری تــان کنیــد‪ .‬انچــه را کــه در شــما غیرقابــل تغییــر اســت‪ ،‬قبــول کنیــد‪ .‬بــرای نمونه اندازه قد شــما‬ ‫بــه هیچ وجــه دســت خودتــان نبــوده اســت و بــا غــم و غصــه خــوردن حتــی نیــم ســانتی متر هــم بــه ان‬ ‫اضافــه نمی شــود؛ پــس مثبت نگــر باشــید و روی ویژگی هــای غیرقابــل تغییــر تمرکــز نکنیــد‪ .‬شــکرگزار‬ ‫باشــید و یادتــان نــرود کــه قــد بلنــد گاهــی خیلــی هــم دردســر ســاز اســت و باعــث می شــود ســر و‬ ‫کلـه ی فــرد بــه ســقف و ایــن طــرف و ان طــرف اصابــت کنــد‪ .‬گذشــته از ایــن شــوخی‪ ،‬یادتــان باشــد که‬ ‫خــود را بــا هــر شــکل و ظاهــری کــه هســتید‪ ،‬دوســت بداریــد‪ .‬شــما هرقــدر هــم زیبــا و خوش انــدام‬ ‫باشــید‪ ،‬بــاز هــم کســی از شــما بهتــر هســت‪ .‬پــس فقــط و فقــط خــدای بــزرگ را بــرای هرچه کــه دارید‬ ‫ســپاس گزار باشــید‪.‬‬ ‫بــر شکس ـت ها و حــرف مــردم تمرکــز نکنیــد‪ .‬گاهــی اوقــات قبــل از انجــام هــر کاری انقــدر بــه حــرف‬ ‫ان هــا برســند فکــر می کننــد‪ .‬امــا بــه خودشــان اســترس وارد‬ ‫نمی کننــد‪».‬‬ ‫امیدواریــم کــه توانســته باشــیم در برنامه ریــزی بــرای تعطیــات‬ ‫نــوروز بــه شــما کمــک کــرده باشــیم تــا از تعطیالت تــان بــه‬ ‫ـش‬ ‫بهتریــن نحــو ممکــن اســتفاده کنیــد و ســال بســیار خوبــی پیـ ِ‬ ‫رو داشــته باشــید‪.‬‬ ‫باچطور همراه ماباشید‪.....‬‬ ‫‪ .۵‬تمرینــات ورزشــی عملکــرد تمــام دســتگاه های بــدن را بهبــود‬ ‫می بخشــد‬ ‫اگــر عــاوه بــر تاثیــرات فیزیکــی می خواهیــد از تاثیــرات روانــی‬ ‫ورزش نیــز بهره منــد شــوید‪ ،‬بهتــر اســت بیــرون از خانــه و در‬ ‫فضــای ازاد ورزش کنیــد‪ .‬دکتــر نیــک کویــل مشــاور ترویــج‬ ‫ســامتی می گویــد‪:‬‬ ‫«اگــر می شــد ورزش را بــه صــورت قُرصــی در اورد‪ ،‬یکــی از‬ ‫مفیدتریــن قرص هایــی می شــد کــه تــا حــاال ســاخته شــده‬ ‫اســت‪».‬‬ ‫باچطور همراه ماباشید‪.....‬‬ ‫مــردم و نظــرات دیگــران فکــر می کنیــم کــه عمــا انــرژی الزم را بــرای بــه نحــو احســن انجــام دادن ان‬ ‫کار از دســت می دهیــم‪ .‬در عــوض ســعی کنیــد بــا نادیــده گرفتــن قضــاوت دیگــران و حــرف مــردم‪،‬‬ ‫اهدافــی بــرای خــود تعییــن و انهــا را بــه بخش هــای کوچک تــر تقســیم کنیــد و تــاش کنیــد هــر مســیر‬ ‫تو گــو بــا دیگــران اعتمــاد بــه نفــس‬ ‫را بــا موفقیــت پشــت ســر بگذاریــد‪ .‬مثــا اگــر می خواهیــد در گف ‬ ‫بیشــتری داشــت ه باشــید‪ ،‬ایــن هــدف را بــه اجــزای کوچک تــری بشــکنید‪ .‬تمــاس چشــمی‪ ،‬گــوش دادن‬ ‫موثــر‪ ،‬پرســیدن ســواالت مناســب و جواب هــای صادقانــه‪ ،‬بخش هایــی از هــدف افزایــش اعتمــاد بــه‬ ‫نفــس هســتند‪ .‬اگــر در برنامـه ای کــه در نظــر گرفته ایــد موفق نمی شــوید‪ ،‬نترســید و جا نزنیــد؛ در عوض‬ ‫ســعی کنید از ان درس بگیریــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه هــر چیــزی در درون خــود فراینــدی از یادگیــری را‬ ‫جــای داد ه اســت و هیچ کــس‪ ،‬به ویــژه در تالش هــا و گام هــای اول‪ ،‬ایــده ال و کامــل نیســت‪.‬‬ ‫این قــدر بــه حــرف مــردم و نــگاه انهــا اهمیــت ندهیــد‪ .‬بــاور کنیــد دیگــران ان قدرهــا کــه فکــر می کنیــد‬ ‫بــرای بررســی و تحلیــل رفتــار شــما وقــت نمی گذارنــد‪ .‬بــرای همــه پیــش می ایــد کــه اشــتباه کننــد یــا‬ ‫در اصطــاح خودمانــی‪ ،‬ســوتی بدهنــد‪ .‬خــب طبیعــی اســت کــه بعــد از چنیــن اتفاقاتــی احســاس‬ ‫ناخوشــایندی ســراغ تان بیایــد‪ ،‬ولــی مطمئــن باشــید کــه هیچ کــس بــه انــدازه شــما ایــن موضــوع را جدی‬ ‫نگرفتـ ه اســت‪ .‬در برخوردهــای بعــدی بــه راحتــی می توانیــد ایــن مســئله را جبــران کنیــد‪ .‬کافــی اســت از‬ ‫انچــه کرده ایــد درس عبــرت بگیریــد و اعتمــاد بــه نفــس داشــت ه باشــید‪.‬‬ ‫از دیدگاه هــای منفــی وحشــت نکنیــد‪ .‬بعضــی افــراد بــا صراحــت بیشــتری دربــاره ویژگی هــای ســایرین‬ ‫صحبــت می کننــد و در برخــی مــوارد هــم کامــا در اشــتباه هســتند‪ .‬چنانچــه دیــدگاه انهــا دربــاره ی‬ ‫شــما نادرســت اســت‪ ،‬انهــا را نادیــده بگیریــد‪ .‬ســعی نکنیــد کســی را توجیــه کنیــد‪ ،‬زیــرا بحــث و حــرف‬ ‫هیچ وقــت چیــزی را اثبــات نمی کنــد؛ در عمــل بــه انهــا نشــان بدهیــد کــه اشــتباه می کننــد‪ .‬ولــی وقتــی‬ ‫حــق بــا دیگــران اســت‪ ،‬ایــن بــار حــرف مــردم چنــدان هــم ب ـی راه نیســت‪ ،‬پــس ســعی کنیــد بیشــتر‬ ‫دربــاره ی ان ویژگی هــا فکــر کنیــد و از نقطــه نظــرات دیگــران بــرای اصــاح و بهبــودی بهــره بگیریــد‪ .‬فرض‬ ‫کنیــد دوســتان یــا همکاران تــان معتقدنــد کــه شــما بدخلــق و تندمــزاج هســتید‪ ،‬اگــر به واقــع چنیــن‬ ‫اســت‪ ،‬حــرف انهــا را تمــام و کمــال بشــنوید و ســعی کنیــد رفتارتــان را کنتــرل کنیــد‪ .‬اینجــا تنهــا جایــی‬ ‫اســت کــه حــرف مــردم بــرای شــما موثــر و ســازنده اســت‪ .‬همیشــه یادتــان باشــد کــه نیــت افــراد را از‬ ‫انتقــاد کــردن دریابیــد‪ .‬وقتــی دربــاره صفتــی در خــود مطمئــن هســتید و انتقــاد دیگــران بــه شــما وارد‬ ‫نیســت‪ ،‬حرفشــان را جــدی نگیریــد و بــه اصطــاح خودمــان در دل بگوییــد «تــو خوبــی» و از کنــار انتقــاد‬ ‫بی مــورد او رد بشــوید‪ .‬بــاور کنیــد بحــث نکــردن و پــاک کــردن دیدگاه هــای تــوام بــا بدجنســی و عبــور از‬ ‫حــرف مــردم شــما را روز بــه روز قوی تــر و شــادتر می کنــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ماباشید‪.....‬‬ صفحه 6 ‫پلمب مراکز غیرمجاز خرید و فروش ضایعات در گالیکش‬ ‫در بازید سرزده دادستان گالیکش ‪ ،‬شش مرکز غیرمجاز خرید ضایعات در این شهرستان شناسایی و پلمب شد‪.‬‬ ‫دادستان گالیکش گفت‪ :‬این مراکز در راستای پیشگیری و کاهش سرقت پلمب شد‪.‬‬ ‫سیدسعید جباری افزود‪ :‬در این بازرسی سرزده ‪ ،‬اموال مسروقه نیز کشف و دو نفر دستگیر شدند‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫پدری ‪ ،‬مادری کردن‬ ‫با رفتارهای‬ ‫محبتامیز‬ ‫عشــق بــه خــود پایــه و اســاس تمــام ان چیــزی اســت کــه در‬ ‫تجربــه ی بشــر زیبــا و پرمعناســت ‪ ،‬و پــدری و مــادری‏کــردن هــم‬ ‫از قاعــده مســتثنا نیســت‪ .‬ســاده بگویــم ‪ ،‬عشــق بــه خــود اســاس‬ ‫مســولیت فــردی و لــذت اســت و اگــر تــو‏خــودت را دوســت نداشــته‬ ‫باشــی ‪ ،‬نمــی توانــی پــدر یــا مــادری خــوب باشــی‏‪.‬‬ ‫بگــذار فرزنــدت هــم خــودش را دوســت داشــته باشــد‏‪‎.‎‬خردســالی‬ ‫کــه خــودش را دوســت داشــته باشــد ‪ ،‬تبدیــل بــه ‏بزرگســالی‬ ‫مســئول مــی شــود کــه قــادر اســت زندگــی کاملــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس بــاال یکــی از بهتریــن‏پایــه ریزی هــا بــرای اینــده‬ ‫فرزنــدت اســت‏‪.‬‬ ‫خردســالی کــه بــه مرحلــه پذیــرش خــود مــی رســد‪ ،‬زندگیــش‬ ‫ســفری رضایــت بخــش مــی شــود و یکدفعــه چنــان‏قــوی مــی شــود‬ ‫کــه مــی توانــد شــجاعانه از عهــده ی چالش هایــی کــه زندگــی ســر‬ ‫راهــش قــرار مــی دهــد‪ ،‬بربیایــد و‏پــاداش ان هــم ایــن اســت کــه‬ ‫وقتــی یــاد بگیــرد بــا خــودش مهربــان و شــفیق باشــد‪ ،‬قــدر مســلم‬ ‫عشــق بــه دیگــران را‏هــم بــه دنبــال خواهــد داشــت‏‪.‬‬ ‫احتیاط کن‬ ‫وقتــی مــی بینــی از دســت فرزنــدت از کــوره در مــی روی‪ ،‬یــا وقتــی‬ ‫واکنــش تــو از روی عقــل و منطــق نیســت‪ ،‬یــک‏نفــس عمیــق‬ ‫بکــش‪ ،‬از ده تــا هــزار بشــمار و از خــودت بپــرس‪ « :‬چــه بالیــی‬ ‫ســرم امــده ؟» یــا « چــرا چنیــن‏احساســی دارم؟ « نفــس بکــش‪،‬‬ ‫نفــس بکــش‪ ،‬نفــس بکــش‪ ،‬و قبــل از هــر اقدامــی فکــر کــن‪ .‬در‬ ‫نتیجــه یــک بــار‏دیگــر شــیرینی فــوق العــاده ی بچــه ات را احســاس‬ ‫مــی کنــی‪ .‬هیــچ چیــز مهمتــر از ایــن نیســت کــه بــا عشــق و‏محبــت‬ ‫بــه فرزنــدت‪ ،‬روح و جســم او را مهــار کنــی‏‪.‬‬ ‫از صمیم قلب گوش بده‬ ‫گــوش دادن از صمیــم قلــب کامــا بــا گــوش دادن فــرق دارد‪.‬‬ ‫وقتــی بچــه ات دلخــور اســت‪ ،‬احتیــاج دارد بــا‏حساســیت بــه‬ ‫حرف هایــش گــوش داده شــود و دائــم حرفــش را قطــع نکننــد‪.‬‬ ‫یــادت باشــد اصواتــی مثــل « اهــوم « یــا ‏‏» اوه « گاهــی کافــی‬ ‫بــه نظــر مــی رســد‪.‬گوش دادن از صمیــم قلــب باعــث افزایــش‬ ‫احســاس صمیمیــت بــا فرزنــدت‏مــی شــود و بســیاری اوقــات پــی‬ ‫مــی بــری کــه گــوش دادن در ارامــش و ســکوت‪ ،‬تنهــا چیــزی اســت‬ ‫کــه فرزنــدت‏بــرای پیــدا کــردن راه حــل مشــکلش بــه ان نیــاز دارد‏‪.‬‬ ‫سعی کن درک کنی‬ ‫درک کــردن یعنــی تــو نــه تنهــا حرف هــای بچــه ات را مــی فهمــی‪،‬‬ ‫بلکــه اگاهــی او چــه موقــع ســرخورده اســت‪ ،‬چــه‏موقــع نیــاز دارد‬ ‫تنهــا باشــد‪ ،‬چــه موقــع جریحــه دار یــا کالفــه اســت‪ ،‬حتــی اگــر یــک‬ ‫کلمــه در ایــن مــورد حــرف نزنــد‏‪.‬‬ ‫به سواالتش جواب بده‬ ‫ثبت ازدواج دائم و موقت‬ ‫انچــه کــه در فقــه اســامی بــرای صحــت عقــد نــکاح واجــد اهمیــت اســت ‪ ،‬قصــد و رضایــت‬ ‫زن و مــرد بــرای ازدواج بــا یکدیگــر مــی باشــد و اصــوال بــه ثبــت رســیدن ازدواج میــان ان هــا جــزء‬ ‫شــرایط صحــت عقــد نــکاح تلقــی نشــده اســت ‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬قانونگــذار بــرای اینکــه اثبــات عقــد‬ ‫نــکاح در صــورت بــروز اختــاف بــه اســانی امــکان پذیــر باشــد و روابــط میــان زوجیــن تحــت قاعــده‬ ‫و نظــم اجتماعــی در ایــد ‪ ،‬ثبــت ازدواج یــا نــکاح را در مــواردی ضــروری و الزامــی دانســته اســت‬ ‫کــه البتــه میــان عقــد ازدواج دائــم و عقــد نــکاح موقــت یــا صیغــه در ایــن خصــوص اختالفاتــی بــه‬ ‫چشــم مــی خــورد ‪ .‬بــه همیــن مناســبت در ادامــه ایــن مقالــه قصــد داریــم ابتــدا بــه توضیــح ثبــت‬ ‫نــکاح پرداختــه و در ادامــه ثبــت نــکاح دائــم و ثبــت نــکاح موقــت را بــه صــورت جداگانــه تحلیــل و‬ ‫بررســی نماییــم ‪.‬‬ ‫لزوم ثبت عقد نکاح‬ ‫بــا عنایــت بــه قواعــد فقهــی و همچنیــن حقوقــی ماننــد قانــون مدنــی در مــی یابیــم کــه عقــد نــکاح‬ ‫یــک عقــد رضایــی اســت و وقــوع ان منــوط بــه انجــام هیــچ گونــه تشــریفاتی نشــده اســت ‪ .‬بــر‬ ‫ایــن اســاس مــی تــوان گفــت زمانــی کــه زن و مــرد در خصــوص عقــد نــکاح بــه توافــق برســند و‬ ‫صیغــه عقــد ازدواج جــاری شــود ‪ ،‬ازدواج بــه صحــت انجــام گرفتــه اســت و لزومــی نــدارد تــا عقــد‬ ‫ازدواج بــه ثبــت برســد تــا معتبــر تلقــی شــده و حقــوق و تکالیــف ازدواج بــر ذمــه زن و مــرد مســتقر‬ ‫شــود ‪ .‬بــا ایــن حــال در برخــی شــرایط ممکــن اســت کــه زن و مــرد در خصــوص برخــی از مســائل‬ ‫بــه اختــاف برســند و بــرای حــل دعــاوی خانوادگــی خــود ناگزیــر بــه دادگاه مراجعــه کننــد ‪ .‬در ایــن‬ ‫شــرایط ‪ ،‬نخســتین مســئله ای کــه ممکــن اســت بــا ان مواجــه شــوند ‪ ،‬اثبــات رابطــه زوجیــت‬ ‫اســت کــه تنهــا در صورتــی مــی تــوان رابطــه زوجیــت را در دادگاه اثبــات نمــود کــه عقــد نــکاح بــه‬ ‫ثبــت رســیده باشــد ‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال در صورتــی کــه مــردی نفقــه همســر خــود را نــداده باشــد و زن بخواهــد نفقــه خــود را‬ ‫مطالبــه کنــد ‪ ،‬بایــد تصویــر برابــر بــا اصــل شــده ســند ازدواج را بــه دادگاه ارائــه نمایــد تــا دادگاه بــا احــراز‬ ‫رابطــه زوجیــت ‪ ،‬بتوانــد حکــم بــه پرداخــت نفقــه زن صــادر کنــد ‪ .‬بنابرایــن لــزوم ثبــت ازدواج یــا نــکاح از‬ ‫جهــت نظــم بخشــیدن بــه رابطــه زوجیــت در اجتمــاع و اثبــات زوجیــت در دادگاه ‪ ،‬امــری ضــروری و پــر‬ ‫دستگیری قاتل با‬ ‫سرعت عمل پلیس‬ ‫شیروان‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از‬ ‫دســتگیری قاتــل فــراری کــه یکــی از شــهروندان‬ ‫را بــا ضربــات ســاح ســرد بــه قتــل‏رســانده بــود‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ»مجید یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏یــک‬ ‫مــورد نــزاع و درگیــری منجــر بــه قتــل در یکــی از‬ ‫خیابــان هــای ســطح شــهر شــیروان‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫عوامــل گشــت انتظامــی‏کالنتــری ‪ 11‬امــام علــی‬ ‫(ع) بــه محــل مــورد نظــر اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا بررســی‬ ‫صحنــه وقــوع قتــل دریافتنــد کــه ایــن فــرد بــا‬ ‫ایجــاد درگیــری بــه وســیله ســاح ســرد‏ضربــات‬ ‫ســنگینی را بــه مقتــول وارد کــرده و در نهایــت‬ ‫وی را بــه قتــل مــی رســاند‪ ،‬افــزود‪ :‬در ادامــه بــا‬ ‫دو نفــر دیگــر نیــز در همــان‏مــکان درگیر شــده و‬ ‫انهــا را نیــز بــه شــدت مجروح که توســط عوامل‬ ‫اورژانــس بــه بیمارســتان منتقــل مــی شــوند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بــا بیان‬ ‫اینکــه بالفاصلــه بــا ســرعت عمــل مامــوران فــرد‬ ‫قاتــل در یــک عملیــات ضربتــی‏دســتگیر و بــه‬ ‫مقــر انتظامــی منتقــل مــی شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫متهــم بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫مراحــل قانونــی بــه‏مراجــع قضائــی معرفــی و در‬ ‫نهایــت راهــی زنــدان مــی شــود‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور بــا اشــاره بــه اینکــه بــه‬ ‫شــکر خــدا حــال دو نفــر مصــدوم نیــز مســاعد‬ ‫گــزارش شــده اســت‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪:‬‏پلیــس‬ ‫بــا هرگونــه اقدامــی کــه بــه امنیــت و ارامــش‬ ‫شــهروندان در جامعــه اخــال وارد کنــد بــا‬ ‫قــدرت برخــورد کــرده و از شــهروندان‏نیــز انتظــار‬ ‫داریــم تــا ضمــن باالبــردن اســتانه تحمــل خــود‬ ‫در صــورت مواجــه بــا هرگونــه مــورد مشــکوک‬ ‫بالفاصلــه مراتــب را از‏طریــق پــل ارتباطــی ‪110‬‬ ‫مراتــب را بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫اگــر دلــت مــی خواهــد از ان ارتباط هایــی بــا فرزنــدت داشــته‬ ‫باشــی کــه هــر وقــت دلخــوری‪ ،‬نگرانــی یــا ســوالی دارد‏یکراســت بــه‬ ‫ســراغ تــو بیایــد‪ ،‬بایــد اطمینــان داشــته باشــد کــه صادقانه بــه تمام‬ ‫ســواالت او جــواب مــی دهی‪.‬ایــن‏کار همیشــه هم اســان نیســت‪،‬‬ ‫چــون بچــه هــا فــوت و فــن طــرح ســواالت ســخت را بلــد هســتند‏‪.‬‬ ‫ســواالت پــی در پــی نشــانه هــوش کــودک اســت و وقتــی بچــه‬ ‫ات حرفهــا و اعمــال تــو را زیــر ســوال مــی بــرد‪ ،‬نشــانه‏بــی احترامــی‬ ‫نیســت‏‪.‬‬ ‫از او نظر خواهی کن‬ ‫بــزرگ کــردن بچــه حکــم خیابانــی دو طرفــه را دارد‪ .‬پــر کردن ظرفی‬ ‫خالــی بــا افــکار و عقایــد و احساســات خــودت‏نیســت‪ .‬بچــه هــا‬ ‫هــم افــکار و عقایــد و احساســاتی بــرای خودشــان دارنــد کــه اگــر‬ ‫در مــوردش ســوال کنــی‪ ،‬ان هــا را بــا‏تــو در میــان مــی گذارنــد‪ .‬اگــر‬ ‫مشــتاق باشــی‪ ،‬بچــه ات مــی توانــد دیدگاه هایــی تــازه را بــه تــو‬ ‫نشــان دهــد‏‪.‬‬ ‫بچــه هــا خیلــی چیزهــا بــرای گفتــن دارنــد‪ .‬بنابرایــن اگــر پذیــرای‬ ‫ان باشــی‪ ،‬پــی مــی بــری کــه بچــه ات چــه‏چیزهایــی مــی دانــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت دخالــت دادن کــودکان بــه ایــن روش وقــت و انــرژی‬ ‫می طلبــد‪ ،‬امــا اغــازی اســت‏بــای راه حــل خالقانــه‏‪.‬‬ ‫تمام و کمال فرزندت را حمایت کن‬ ‫مــا بــه عنــوان پــدر یــا مــادر دلمــان مــی خواهــد از فرزندانمــان در‬ ‫برابــر تمــام دردهــا و رنجهــا و بــی عدالتیهــای‏زندگــی حمایــت کنیــم‪.‬‬ ‫البتــه ایــن ناممکــن اســت‪ ،‬امــا مــی توانیــم جــوی برایشــان ایجــاد‬ ‫کنیــم کــه امنیــت جســمانی‏و عاطفــی و روانــی داشــته باشــند‪.‬‏‪.‬‬ ‫منبــع‪ :‬راههــای شــگفت انگیــز عشــق بــه فرزنــد‪ ،‬جــودی فــورد ‪،‬‬ ‫مترجــم نفیســه معتکــف ‪ ،‬انتشــارات نشــر علــم‬ ‫فایــده مــی باشــد کــه البتــه موضــوع ثبــت ازدواج در خصــوص ازدواج دائــم و ازدواج موقــت تــا حــدودی‬ ‫متفــاوت اســت کــه در ادامــه بــه بررســی ان هــا خواهیــم پرداخــت ‪.‬‬ ‫ثبت نکاح دائم‬ ‫احــکام و اثــار مربــوط بــه ازدواج دائــم بــه عنــوان یکــی از رســمی تریــن انــواع عقــد نــکاح ‪ ،‬در‬ ‫قانــون مدنــی و قانــون حمایــت خانــواده بــه پیــروی از فقــه شــیعه مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت‬ ‫کــه یکــی از مهــم تریــن احــکام مربــوط بــه ازدواج دائــم ‪ ،‬لــزوم ثبــت نــکاح دائــم مــی باشــد کــه در‬ ‫قانــون حمایــت خانــواده مــورد پیــش بینــی قــرار گرفتــه اســت ‪ .‬بــر اســاس مــاده بیســتم از قانــون‬ ‫حمایــت خانــواده مصــوب ســال ‪ ، 1392‬ثبــت ازدواج دائــم در تمامــی مــوارد الزامــی اســت و ثبــت‬ ‫نــکاح دائــم در ایــن قانــون بــه عهــده مــرد ( شــوهر ) قــرار گرفتــه اســت ‪ .‬لــزوم ثبــت ازدواج دائــم بــه‬ ‫دلیــل اثــار مهمــی کــه از ایــن نــوع ازدواج بــه بــار مــی ایــد ‪ ،‬مســئله ای مهــم و ضــروری تلقــی شــده‬ ‫اســت ؛ تــا حــدی کــه در مــاده ‪ 49‬همیــن قانــون بــرای عــدم ثبــت ازدواج دائــم توســط مــرد جــرم‬ ‫ضمانــت اجــرای جــرم عــدم ثبــت ازدواج دائــم نیــز پیــش بینــی شــده اســت کــه اگــر مــردی نســبت‬ ‫بــه ازدواج دائــم اقــدام نمــوده و از ثبــت ازدواج دائــم در دفاتــر رســمی خــودداری کنــد ‪ ،‬عــاوه بــر‬ ‫اینکــه بــه ثبــت نــکاح دائــم الــزام مــی شــود ‪ ،‬بــه پرداخــت جــزای نقــدی درجــه ‪ 5‬و یــا حبــس درجــه‬ ‫هفــت محکــوم خواهــد شــد ‪ .‬بنابرایــن در نــکاح دائــم مــرد موظــف اســت کــه طبــق تشــریفات ثبــت‬ ‫ازدواج دائــم نســبت بــه ایــن امــر مبــادرت نمایــد ‪.‬‬ ‫ثبت نکاح موقت‬ ‫همانگونــه کــه در قســمت قبــل اشــاره گردیــد ‪ ،‬بــر اســاس قانــون ثبــت نــکاح دائــم اصــوال در‬ ‫تمامــی مــوارد الزم و ضــروری و الزم اســت ؛ امــا اصــوال عقــد نــکاح موقــت بــه دلیــل جنبــه موقتــی‬ ‫بــودن ان بــه ثبــت نمــی رســد و در قانــون نیــز الزامــی کلــی بــه ثبــت نــکاح موقــت مــورد پیــش‬ ‫بینــی قــرار نگرفتــه اســت و الــزام بــه ثبــت نــکاح در قانــون حمایــت خانــواده مختــص عقــد دائــم‬ ‫اســت؛ نــه عقــد نــکاح موقــت ‪ .‬بنابرایــن عــدم ثبــت نــکاح موقــت توســط مــرد ضمانــت اجرایــی نیــز‬ ‫در پــی نخواهــد داشــت ‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬در برخــی از شــرایط اســتثنائی شــوهر مکلــف بــه ثبــت‬ ‫نــکاح موقــت شــده اســت و تنهــا در همیــن مــوارد اســت کــه مــرد بایــد عقــد نــکاح موقــت را ثبــت‬ ‫کنــد ‪ .‬مــوارد الــزام بــه ثبــت نــکاح موقــت بــر اســاس قانــون حمایــت از خانــواده عبارتنــد از حالتــی‬ ‫کــه زوجــه ضمــن عقــد نــکاح موقــت بــاردار مــی شــود ؛ حالتــی کــه زوجــه ضمــن عقــد نــکاح موقــت‬ ‫تحــت عنــوان شــرط ضمــن عقــد نــکاح بــا زوج شــرط مــی کنــد کــه صیغــه یــا نــکاح موقــت بــه ثبــت‬ ‫برســد و همچنیــن در صورتــی کــه پــس از عقــد موقــت زن و مــرد توافــق کننــد کــه عقــد موقــت بــه‬ ‫ثبــت برســد ‪ .‬بــر ایــن اســاس ‪ ،‬در غیــر از ایــن مــواردی کــه ذکــر شــد ‪ ،‬ثبــت نــکاح موقــت توســط‬ ‫شــوهر کامــا اختیــاری اســت ؛ نــه اجبــاری و در قانــون نیــز ضمانــت اجــرای عــدم ثبــت ازدواج‬ ‫موقــت در غیــر از مــوارد مذکــور مــورد پیــش بینــی قــرار نگرفتــه اســت ‪.‬‬ ‫انهدام یک باند بزرگ‬ ‫قمار با ‪ 1100‬میلیارد‬ ‫تومان گردش مالی‬ ‫معــاون اجرایــی پلیــس فتــا انتظامــی کشــور از‬ ‫انهــدام بانــد بــزرگ قمــار و شــط بنــدی انالیــن بــا‬ ‫گــردش مالــی بیــش از ‪ 1100‬میلیــارد تومــان در‬ ‫اســتان مازنــدران خبــر داد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ «حســین ابراهیمــی معــاون اجرایــی‬ ‫پلیــس فتــا انتظامــی کشــور ضمــن تشــریح ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت ‪ :‬بــا اقــدام عملیاتــی ‪ ،‬اشــراف‬ ‫اطالعاتــی و تــاش شــبانه روزی کارگاهــان‬ ‫ســایبری در مجموعــه پلیس فتــا ‪ ،‬تمامی اعضای‬ ‫ایــن بانــد قمــار انالیــن بــه تعــداد ‪ 33‬نفــر و ‪ 8‬نفــر‬ ‫متهــم اصلــی مــورد شناســایی قــرار گرفتــه و بــا‬ ‫کســب مجــوز قضایــی بــه ایــن پلیــس احضــار یــا‬ ‫دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مســدود شــدن ‪ 150‬قطعــه کارت‬ ‫بانکــی اجــاره ای کــه توســط متهمــان در چرخــه‬ ‫پولشــویی ایــن فراینــد مجرمانــه قــرار گرفتــه بــود‪،‬‬ ‫بیــان داشــت ‪ :‬در بررســی هــای انجــام شــده‪،‬‬ ‫مشــخص گردیــد تمامــی اعضــاء دســتگیر شــده‬ ‫بــه صــورت یــک بانــد ســازمان یافتــه و شــبکه ای‬ ‫اقــدام بــه تهیــه کارت بانکــی کــرده و بــا ایجــاد‬ ‫صفحــات متعــدد در شــبکه اجتماعی اینســتاگرام‬ ‫بــا تبلیغــات کاذب و فریــب کاربران و به خصوص‬ ‫جوانــان اقــدام بــه فعالیــت در خصــوص قمــار بــه‬ ‫صــورت انالیــن می کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا مجموعــه اقدامــات‬ ‫ســلبی و ایجابــی پلیــس فتــا در ســطح کشــور‬ ‫در مقایســه بــا ادوار گذشــته شــاهد کاهــش‬ ‫چشــمگیری جرایمــی ماننــد قمــار و شــرط بنــدی‬ ‫انالیــن هســتیم ‪ ،‬افــزود‪ :‬تشــکیل کارگــروه هــای‬ ‫ویــژه مبــارزه بــا ایــن پدیــده غیــر قانونــی از اولویــت‬ ‫هــای اصلــی ماموریتــی ایــن پلیــس بــوده و در کل‬ ‫کشــور برخــورد قاطــع و قانونــی با مجرمان اینگونه‬ ‫جرایــم در حــال اجراســت و همــکاری و تعامــل‬ ‫قــوه قضاییــه و بانــک مرکــزی بــا ایــن پلیــس در‬ ‫راســتای برخــورد بــا ایــن پدیــده شــوم تــا کنــون‬ ‫بســیار موثــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســین ابراهیمــی بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫بیشــترین قربانیــان ایــن فراینــد مجرمانــه در‬ ‫کشــور‪ ،‬جوانــان هســتند از خانــواده هــا خواســت‪:‬‬ ‫نظــارت بیــش تــری بــر عملکــرد ســایبری فرزنــدان‬ ‫خــود داشــته باشــند و همــواره اگاه باشــند کــه‬ ‫تمامــی ایــن تبلیغــات دروغیــن در فضــای مجــازی‬ ‫بــه منظــور فریــب افــراد اطراحــی شــده و در‬ ‫نهایــت ســود ایــن فراینــد مجرمانــه بــه حســاب‬ ‫دایــر کننــدگان ســایت ها قمار و شــرط بنــدی واریز‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون اجرایــی پلیــس فتــا انتظامــی کشــور بــا‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه بــه هیچ عنــوان کارت هــای بانکی‬ ‫خــود را بــه عنــوان اجــاره یــا امانــت در اختیــار فــرد‬ ‫دیگــری قــرار ندهیــد؛ از عمــوم مــردم خواســت ‪:‬‬ ‫در صــورت مشــاهده مــوارد مشــکوک بالفاصلــه‬ ‫بــا مرکــز امــداد فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬تمــاس‬ ‫حاصــل نمــوده و موضــوع را گــزارش نماینــد‪.‬‬ ‫ب ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‪www.‬‬ ‫وی و ‬ ‫‪ cyberpolice.ir‬را بــه عنــوان مرجعــی کامــل‬ ‫از اخبــار‪ ،‬اطالعــات و اموزش هــای ســایبری‬ ‫نــام بــرد و اظهــار داشــت ‪ :‬ســامانه پاســخگویی‬ ‫فوریت هــای ســایبری و شــماره تلفــن ‪۰۹۶۳۸۰‬‬ ‫نیــز جهــت رســیدگی هــر چــه ســریع تــر بــه مــوارد‬ ‫مجرمانــه در اختیــار عمــوم مــردم اســت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪522‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫کشف بزرگترین انبار مجازی‬ ‫اورجینال های تقلبی‬ ‫در پایتخت‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات از کشــف یــک‬ ‫انبــار بــزرگ مــواد اولیــه روغنــی تقلبــی ‪ ۱0۰‬میلیــارد ریالــی‬ ‫در منطقــه کهریــزک خبــر داد‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ داود‬ ‫معظمــی گــودرزی در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس در پــی رصــد و پایــش فضــای‬ ‫مجــازی و شــبکه های اجتماعــی اگهــی هایــی تحــت عنــوان‬ ‫فــروش روغــن هــای گــران قیمــت برندهــای معــروف‬ ‫خارجــی مخصــوص پوســت و مــو و داروهــای پزشــکی نظیــر‬ ‫امــگا ‪ ،3‬روغــن ارگان و ‪ ...‬مشــاهده نمودنــد کــه بنابــر‬ ‫گزارشــات واصلــه احتمــال تقلبــی و فاســد بــودن ان هــا‬ ‫متصــور گردیــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا پایتخــت‬ ‫اقدامــات ویــژه خــود را اغــاز کردنــد و بــا بهــره گیــری از‬ ‫روش هــای فنــی و علمــی و بــا تکمیــل شــدن تحقیقــات‬ ‫و پیگیــری ســرنخ هــای بدســت امــده در فضــای مجــازی و‬ ‫مشــخص شــدن موقعیــت مکانــی ان در منطقــه جنــوب‬ ‫تهــران پــس از تشــریفات قضایــی تیمــی از مامــوران ایــن‬ ‫پلیــس بــه همــراه کارشناســان ســازمان غــذا و دارو بــه‬ ‫محــل مــورد نظــر اعــزام و طــی یــک عملیــات پلیســی انبــار‬ ‫مــورد نظــر در کنتــرل پلیــس قــرار گرفــت و ‪ 4‬نفــر متهــم‬ ‫دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬در بررســی هــای انجــام شــده مشــخص‬ ‫شــد کــه مجرمیــن در ایــن انبــار بــه مســاحت حــدود ‪3000‬‬ ‫متــر مربــع روغــن هــای خوراکــی فاســد و غیرقابل اســتفاده‬ ‫را بــا مــواد اولیــه نامشــخص ترکیــب کــرده و بــا بســته بندی‬ ‫و چــاپ لیبــل اصالــت متعلــق بــه برندهــای خارجــی‬ ‫معتبــر پوســت و مــو و زیبایــی تحــت عنــوان داروهــای‬ ‫پزشــکی نظیــر امگا‪،3‬روغــن ارگان و‪ ...‬در شــرایطی‬ ‫بســیار نامطلــوب و کامــا غیربهداشــتی و غیــر اســتاندارد‬ ‫نگهــداری مــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن افــراد قصــد توزیــع ایــن‬ ‫محصــوالت تقلبــی را در ســطح وســیعی در تهــران بــزرگ‬ ‫داشــتند خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا اقــدام بــه موقــع پلیــس‬ ‫تمامــی اعضــای ایــن بانــد قبــل از هرگونــه اقــدام دســتگیر‬ ‫و از ایــن انبــار بیــش از ‪ 8‬هــزار لیتــر انــواع روغــن هــای‬ ‫غیرقابــل اســتفاده‪،‬بیش از هفــت تــن پــودر مــواد اولیــه‬ ‫تولیــدی بــا محتــوای نامشخص‪،‬دســتگاه چــاپ لیبــل و‬ ‫تعــداد زیــادی لیبــل چــاپ شــده برندهــای خارجــی کشــف‬ ‫گردیــد‪.‬‬ ‫گــودرزی افــزود‪ :‬پلیــس فتــا بــا رصد هــای مســتمر و‬ ‫شــبانه روزی خــود در فضــای مجــازی بــا کســانی در ایــن‬ ‫فضــا اقــدام بــه فــروش ایــن گونــه اقــام کننــد‪ ،‬مطابــق‬ ‫قانــون برخــورد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بــا بیــان اینکــه خریــد و فــروش محصــوالت‬ ‫دارویــی در فضــای مجــازی ممنــوع اســت بــه شــهروندان‬ ‫توصیــه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه امــکان ارائــه داروهــای‬ ‫تقلبــی و تاریــخ گذشــته در فضــای مجــازی متصــور‬ ‫اســت‪ ،‬بهتــر اســت هرگونــه دارو و مــواد بهداشــتی را از‬ ‫دارو خانه هــا یــا مراکــز بهداشــت تهیــه و خریــداری کننــد‬ ‫و بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در خصــوص تهدیــدات‬ ‫و اســیب های فضــای ســایبری بــه ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫دفن زباله ها در‬ ‫حاشیه شهرها و حتی‬ ‫در جوار منابع اب‬ ‫سطحی و زیرزمینی‪،‬‬ ‫سالمت اب و همه‬ ‫موجودات زنده را‬ ‫به‏خطر می اندازد‪.‬‬ ‫(نجات اب در گرو‬ ‫توجه همه ما ‏)‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫گرگان‪-‬انجیراب‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -522‬سال هشتم‬ ‫‪-522-- 1443‬‬ ‫‪/‬رمضان‪1443/‬‬ ‫‪/24‬رمضان‪/‬‬ ‫‪24 - 2022 //April‬‬ ‫‪April// 26‬‬ ‫‪26-- 1401 //02‬‬ ‫سه شنبه ‪02//6‬‬ ‫‪19‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫شانزده اصل عقیدتى و عملى ایمان !‬ ‫{ بخش چهارم } ‪:‬‬ ‫فقال علی (علیه السالم )‬ ‫ن الْاِیمَ ِ ‬ ‫ان‬ ‫لَ عَ ِ ‬ ‫سئ ِ ‬ ‫وَ ُ‬ ‫ـق ‪ ،‬و َ التَّنـَـاز ُع ‪ ،‬و َ الزَّیْــغ ‪ ،‬و َ ِّ‬ ‫و َ الْکُفْــر ُ عَلَــى ا َ‬ ‫ُّ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫اق ‪ :‬فَمَـ ْ ‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫الت‬ ‫ـى‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ ‪:‬‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ائ‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫ـع‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫الشـقَ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ـن الْحَـ ِّ‬ ‫ـب اِلَــى الْحَـ ِّ‬ ‫ـق ؛ و َ مَـ ْ ‬ ‫ن‬ ‫ـل دَا َ م عَمَــا ه ُ عَـ ِ ‬ ‫ن ک َثـُـر َ نِزَاع ُـ ُه بِالْجَهْـ ِ ‬ ‫ـق ؛ و َ مَـ ْ ‬ ‫م یُنـ ِ ْ ‬ ‫ت َ َعمَّــقَ ل َـ ْ ‬ ‫ســکْر َ َّ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫الضلَ لَهِ ؛ و َ مَ ْ ‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ ‪،‬‬ ‫ه‬ ‫ِّئ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫َت‬ ‫ ‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫ ‪،‬‬ ‫ه‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ح‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫ ‬ ‫ْ‬ ‫زَا َ ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ ُ‬ ‫َ ُ‬ ‫ســاء َ‬ ‫َ‬ ‫غ َ‬ ‫لَ عَل َی ْـ ه ِ اَمْــرُهُ ‪ ،‬و َ َضــاقَ عَل َی ْـ ه ِ مَخْرَج ُ ـ ُه ‪ .‬وَ(الــخ)‬ ‫ت عَل َی ْـ ه ِ طُرُق ُـ ُه ‪ ،‬و َ اَع ْ َض ـ ‬ ‫ـاق وَعُــر َ ْ ‬ ‫شَ ـ َّ ‬ ‫ترجمه‬ ‫امــام علــی(ع) فرمــود‪ :‬کفــر بــر چهــار پایــه قــرار دارد‪ :‬تعمق (رفتن به دنبــال اوهام‬ ‫بــه گمــان کنجــکاوى از اســرار) و ســتیزه جویى و جــدال‪ ،‬و انحــراف از حــق (بــه ســبب‬ ‫هــوا و هوس هــا و تعصب هــا) و شــقاق (و دشــمنى بــا حــق و لجاجــت در برابر ان)‪.‬‬ ‫ان کــس کــه تعمــق و کنجــکاوى ناصــواب پیشــه کنــد هرگــز به حق بــاز نمى گردد‪.‬‬ ‫ان کــس کــه بــر اثــر جهــل‪ ،‬بســیار بــه نــزاع و ســتیز برخیــزد‪ ،‬نابینایــى او نســبت‬ ‫بــه حــق پایــدار خواهــد مانــد و کســى کــه از راه حــق منحــرف شــود (و بــه دنبــال‬ ‫هوس هــا بــرود) خوبــى در نظــرش بــدى و بــدى نــزدش خوبــى جلــوه مى کنــد و‬ ‫گرفتــار مســتى گمراهــى مى شــود و ان کــس کــه بــه عنــاد و لجــاج پــردازد طــرق‬ ‫رســیدن (بــه حــق) بــراى او ناهمــوار مى گــردد و کارهــا بــر او ســخت و پیچیــده‬ ‫مى شــود و در تنگنایــى کــه خــارج شــدن از ان مشــکل اســت گرفتــار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــک نیــز بــر چهــار پایه اســتوار اســت‪ :‬بــر «مراء»(گفــت و گوى بى حاصــل)‪ ،‬ترس‬ ‫(از کشــف حقیقــت) تردیــد (در تصمیم گیــرى)‪ ،‬و تســلیم (خودباختگــى)‪ .‬ان کــس‬ ‫کــه مــراء و گفــت و گــوى بى حاصــل را عــادت خــود قــرار دهــد ظلمــت و تاریکــى‬ ‫شـب هاى شــک او را بــه روشــنایى روز ِ یقیــن نمى رســاند و ان کــس کــه از حقایــق‬ ‫پیــش روى خــود وحشــت کنــد (و از تصمیم گیــرى صحیــح بپرهیــزد) بــه قهقــرا بــاز‬ ‫مى گــردد و ان کــس کــه در تردیــد و دودلــى باشــد (و در تصمیم گیــرى وســواس بــه‬ ‫خــرج دهــد) زیــر ســم شــیاطین لــه مى شــود و کســى کــه در برابــر عوامــل هالکــت‬ ‫خویــش در دنیــا و اخــرت تســلیم گــردد (و بــه مبــارزه بــر ضــد اســباب شــک و شــبهه‬ ‫بــر نخیــزد) در هــر دو جهــان هــاک خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مرحــوم ســیّد رضــى پــس از پایــان ایــن حدیــث مى گویــد‪ :‬بعــد از ایــن کالم‪،‬‬ ‫ســخنان دیگــرى بــوده کــه مــا از بیــم اطالــۀ ســخن و خارج شــدن از هــدف اصلى در‬ ‫ایــن بــاب‪ ،‬از ان هــا صــرف نظــر کردیــم‪.‬‬ ‫ارکان کفر و شک‬ ‫امــام علــی(ع) در ایــن بخــش از کالم خــود نیــز داد ســخن را دربــارۀ تبییــن‬ ‫پایه هــاى کفــر داده و مى فرماید‪«:‬کفــر بــر چهــار پایــه قــرار دارد‪ :‬تعمــق (رفتــن‬ ‫بــه دنبــال اوهــام بــه گمــان کنجــکاوى از اســرار) و ســتیزه جویى (جــدال و مــراء) و‬ ‫انحــراف از حــق (بــه ســبب هــوا و هوس هــا و تعصب هــا) و دشــمنى بــا حــق (بــه‬ ‫ســبب لجاجــت)»‬ ‫ــق ‪ ،‬و َ التَّنَــاز ُع ‪ ،‬و َ الزَّیْــغ ‪ ،‬و َ ِّ‬ ‫اق ) ‪.‬‬ ‫(و َ الْکُفْــر ُ عَلَــى اَرْبَــعِ ‪ :‬دَعَائِــ َ ‬ ‫الشــقَ ِ‬ ‫م عَلَــى الت َّ َعم ُّ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫امــام در واقــع موانــع شــناخت و عوامــل انحــراف از حــق و حجاب هایــى کــه در برابــر‬ ‫فکــر انســان قــرار مى گیــرد و مانــع از مشــاهدۀ حقایــق مى گــردد را بیــان فرمــوده‪،‬‬ ‫زیــرا هــر یــک از عوامــل چهارگانــۀ بــاال بــه تنهایــى کافــى اســت انســان را از معرفــت‬ ‫حــق بــاز دارد و در بیراهه هــا ســرگردان ســازد تــا چــه رســد بــه این کــه چهــار عامــل‬ ‫جمــع شــود‪.‬‬ ‫ان گاه در ادامــۀ ایــن ســخن مى فرماید‪«:‬ان کــس کــه تعمــق و کنجــکاوى ناصــواب‬ ‫ـب اِلَــى الْحَـ ِّ‬ ‫ـق ) ‪.‬‬ ‫م یُنـ ِ ْ ‬ ‫ن ت َ َعمَّــقَ ل َـ ْ ‬ ‫پیشــه کنــد هرگــز بــه حــق بــاز نمى گــردد»؛ (فَمَـ ْ ‬ ‫منظــور از «تعمــق» جســتجوگرى بیــش از حــد اســت مخصوصــا ًدر امــورى کــه‬ ‫رســیدن بــه کنــه ان مشــکل یــا غیــر ممکــن اســت‪.‬‬ ‫ان گاه امــام علــی(ع) از پیامدهــاى شــقاق (دشــمنى لجوجانــه بــا حــق) ســخن‬ ‫مى گویــد و مى فرمایــد‪«:‬ان کــس کــه بــه عنــاد و لجــاج پــردازد طــرق رســیدن‬ ‫(بــه حــق) بــراى او ناهمــوار مى شــود و کارهــا بــر او ســخت و پیچیــده مى گــردد‬ ‫و در تنگنایــى کــه خــارج شــدن از ان مشــکل اســت گرفتارخواهــد شــد»‬ ‫ت » از مــادۀ «وَعْــر» بــه معنــاى زمیــن ناهمــوار و‬ ‫بــا توجــه بــه این کــه «وَعُــر َ ْ‬ ‫ســنگالخ اســت و این کــه «اَع ْ َضــل» از مــادۀ «عَ ْ‬ ‫ضــل» بــه معنــاى مشــکل شــدن‬ ‫و ممنــوع گشــتن اســت روشــن مى شــود کــه این گونــه افــراد در چــه تنگناهایــى‬ ‫قــرار مى گیرنــد‪.‬‬ ‫مى دانیــم یکــى از موانــع شــناخت همــان حجــاب خطرنــاک لجاجــت و دشــمنى بــا‬ ‫حــق اســت‪ .‬این گونــه افــراد در پیمــودن راه خداشناســى یــا معرفــت پیغمبــر (ص)‬ ‫و امــام( ع) بــه کســى مى مانــد کــه در ســنگالخ خطرناکــى گرفتــار شــده و هرگــز‬ ‫نمى توانــد خــود را بــه مقصــد برســاند‪ .‬لجاجــت بــه اواجــازه نمى دهدکــه ازپی ـش ‬ ‫ى هــاى غلطـ‍ وتعصب هــاى بى جادســت بــردارد‪.‬‬ ‫داور ‬ ‫ســپس امام علی(ع)به ســراغ بیان شــاخه هاى شــک مى رود و مى فرماید‪«:‬شــک‬ ‫نیــز بــر چهــار پایــه اســتوار اســت‪ :‬بــر مــراء (گفــت و گــوى بى حاصــل)‪ ،‬تــرس‬ ‫(از کشــف حقیقــت) و تردیــد (در تصمیم گیــرى)‪ ،‬تســلیم (خودباختگــى)»‬ ‫ان گاه امــام علی(ع)دربــارۀ چهارمیــن رذیلــۀ اخالقــى این گونــه افــراد‬ ‫مى فرماید‪«:‬کســى کــه در برابــر عوامــل هالکــت خویــش دردنیــا و اخــرت تســلیم‬ ‫گردد(وبــه مبــارزه برضداســباب شــک و شــبهه برنخیزد)درهــر دوجهــان هــاک‬ ‫خواهــد شــد»‬ ‫ارکان نفــاق و صفــات منافقــان نیــز مشــروحا ً امــده اســت و در اغــاز ان‬ ‫مى فرماید‪«:‬نفــاق (نیــز) بــر چهــار پایــه اســتوار اســت‪ :‬بــر هــواى نفــس‪ ،‬سســتى و‬ ‫تهــاون‪ ،‬تعصــب و طمــع»‬ ‫در پایــان هــم بــراى هــوا چهــار شــعبه‪(:‬بغى‪ ،‬عــدوان‪ ،‬شــهوت و طغیــان) و‬ ‫بــراى سســتى و تهــاون چهــار شــعبه‪(:‬مغرور شــدن‪ ،‬ارزوهــاى دور و دراز‪ ،‬تــرس‬ ‫از غیــر خــدا و مماطلــه و سســتى) و بــراى حفیظــه (تعصــب) چهــار شــعبه ذکــر‬ ‫شــده‪«:‬کبر‪ ،‬تفاخــر‪ ،‬خودبزرگ بینــى و عصبیــت» و بــراى طمــع نیــز چهــار شــاخه‬ ‫امــده است‪(:‬شــادى (از زر و زیــور دنیــا)‪ ،‬خودباختگــى‪ ،‬لجاجــت و فزون طلبــى)‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫نهج البالغــه امــام علــی (ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام امیرالمومنیــن‬ ‫علــی (ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪ ۲۱۴‬تــا ‪۲۲۰‬‬ ‫سپاهی از جنس‬ ‫مردم‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫« دوم اردیبهشت سالروز تشکیل سپاهی از جنس مردم »‬ ‫در طــول تاریــخ ایــران و انقــاب اســامی ‪ ،‬ســازمان هــا و‬ ‫نهادهــای مختلفــی شــکل گرفتنــد ‪ ،‬رشــد یافتنــد و بــه بلــوغ کاری‬ ‫خــود رســیدند‪ .‬امــا کمتــر نهــاد یــا ســازمانی بــه انــدازه « ســپاه‬ ‫پاســداران انقــاب اســامی» ســیر تکاملــی خــودش را اینگونــه‬ ‫جامــع طــی کــرده اســت ‪.‬‬ ‫در دوم اردیبهشــت مــاه ‪ ۱۳۵۸‬بنیــان گــذار نظــام جمهــوری‬ ‫اســامی ‪ ،‬نهــادی را پایه گــذاری نمــود کــه در ایــن ‪ ۴۰‬ســال‪ ،‬لحظه‬ ‫بــه لحظــه بــر محبوبیتــش میــان ملت افــزوده شــده و تاثیر مثبت‬ ‫حضــورش در همــه عرصــه هــا‪ ،‬خصومــت دشــمنان بــا ان را‪،‬‬ ‫بیشــتر کــرده اســت‪.‬‬ ‫«ســپاهی» از جنــس مــردم کــه از بــدو تشــکیل بــا وجــود‬ ‫مشــکالت فــراوان‪ ،‬در فعالیــت هــای بــزرگ و مهمــی شــرکت‬ ‫داشــته و بــه صــورت جــدی مقابــل اشــرار و ضــد انقــاب و ایــادی‬ ‫بیگانــگان صــف ارایــی کــرده کــه نشــان از رشــادت ها‪ ،‬جانبــازی‬ ‫هــای مظلومانــه و غریبانــه ی عزیزانــی دارد کــه بــرای پاســداری‬ ‫از کیــان اســام‪ ،‬میهــن اســامی و حفــظ تمامیــت ارضــی کشــور‪،‬‬ ‫از خــون خــود مایــه گذاشــتند تــا جمهــوری اســامی ســرافراز و‬ ‫پرشــکوه بمانــد‪.‬‬ ‫ترور شــخصیت های موثر نظام‪ ،‬که از ســوی دشــمنان شــیطان‬ ‫صفــت بــه ویــژه اســتکبار جهانــی در دســتور کار قــرار گرفتــه بــود‬ ‫و شــهادت فرهیختگانــی چــون شــهید مطهــری‪ ،‬شــهید ســپهبد‬ ‫قرنــی‪ ،‬شــهید مفتــح‪ ،‬شــهید بهشــتی‪ ،‬شــهید باهنــر و شــهید‬ ‫رجائــی‪ ،‬ســپاه را بــر ان داشــت تــا در جهــت توقــف ایــن ترورهــای‬ ‫وحشــیانه و ناجوانمردانــه‪ ،‬بــه مقابلــه برخیــزد و توطئــه شــوم ضد‬ ‫انقــاب را از بیــن ببــرد‪.‬‬ ‫جایــگاه ارزشــمند ســپاه در طــول ‪ ۸‬ســال دفــاع مقــدس‪ ،‬بــی نیاز‬ ‫از توصیــف اســت؛ حــق کالم در ایــن زمینــه همــان جملــه ی امــام‬ ‫راحــل اســت کــه فرمــود‪« :‬اگــر ســپاه نبــود‪ ،‬کشــور هم نبــود‪».‬‬ ‫ایــن نهــاد مقــدس پــس از فراغــت از جنــگ بــا عنــوان قــرارگاه‬ ‫ســازندگی خاتــم االنبیــاء (ص)‪ ،‬در راه ماموریــت دفــاع از‬ ‫دســتاوردهای انقــاب اســامی و توســعه اقتصــادی همــه جانبــه‬ ‫کشــور‪ ،‬گام برداشــت‪.‬‬ ‫گســترش و تعمیــم جنــگ و خشــونت‬ ‫در منطقــه غــرب اســیا باعــث شــد ‪ ،‬ســپاه‬ ‫نــگاه فرامــرزی و منطقــه ای خــود را تقویــت‬ ‫و نقــش حساســی در ایــن برهــه از تاریــخ‬ ‫ایفــا کنــد ‪ ،‬ســپاه قــدس بــه فرماندهــی‬ ‫ســردار دل هــا شــهید حــاج قاســم بــا قلــع و‬ ‫قمــع داعــش و گروه هــای تکفیــری و ارهابــی‬ ‫در عــراق و ســوریه نقــش « تولیــد امنیــت‬ ‫پایدار» در منطقه را بســیار متعهدانه انجام‬ ‫داد ‪ ،‬شــهادت «ســردار دل ها » و « شــهدای‬ ‫مدافــع حــرم» نهایــت ایــن ایثــار و فــداکاری‬ ‫در ایــن راه بــود‪ .‬‬ ‫ســپاه پاســداران افــزون بــر وظیفــه اصلــی‬ ‫خــود کــه حفــظ کیــان اســامی کشــور بــود‪،‬‬ ‫بــر اســاس فرمــان مقــام معظــم رهبــری‪،‬‬ ‫وارد میــدان ســازندگی شــد و بــا اهدافــی‬ ‫ّ ّ‬ ‫سردار شهید صمد اسودی‬ ‫« چریک شب شکن ‪ ،‬کابوس‬ ‫دشمنان »‬ ‫سرویس خاطرات و شهدا ‪ -‬محمد دیلم کتولی‪:‬‬ ‫راوی ‪ :‬حمیدرضااحمدی ا َتویی‬ ‫رزمنده و کادر گردان حمزه سیدالشهدا (ع)‬ ‫صمــد ا ّســوّدی فرزنــد اســدالله در دومیــن روز اســفند ‪ 1339‬در شــهر گنبــد بــه دنیــا‬ ‫امــد‪ .‬قــران را از شــش ســالگی نــزد مــا حــاج صالــح فــرا گرفــت و تحصیــات ابتدایــی تــا‬ ‫دبیرســتان را در زادگاهــش ادامــه داد‪.‬‬ ‫ســال ســوم دبیرســتان‪ ،‬تصمیــم گرفــت وارد ارتــش شاهنشــاهی شــود‪ ،‬امــا بــا مخالفــت‬ ‫جــدی خانــواده اش روبــرو شــد و بــه شــغل مکانیکــی روی اورد و اســتاد کار ایــن فــن شــد‪.‬‬ ‫بیســتم شــهریور ســال ‪ 1358‬بــه خدمــت ســربازی فــرا خوانــده شــد و در پــادگان چهــل‬ ‫دختــر شــاهرود مشــغول خدمــت شــد‪ .‬در پــادگان بــود کــه از طریــق رادیــو شــنید‪ ،‬ضــد‬ ‫انقــاب در شــهر گنبــد اشــوب کــرده اســت‪ ،‬بالفاصلــه مرخصــی گرفــت و بــه گنبــد امــد و‬ ‫در ایــن درگیری هــا ســه بــار مجــروح شــد‪.‬‬ ‫عضویت در سپاه و فرماندهی گردان امام حسین(ع)‬ ‫صمــد اســودی اول دیمــاه ســال ‪ 1360‬بــه عضویــت رســمی ســپاه پاســداران در امــد و‬ ‫هماننــد چریکــی ورزیــده هــر جــا کــه نیــاز بــه مقابلــه بــا دشــمن احســاس مــی شــد ســاح‬ ‫بــه دوش حضــور می یافــت‪ .‬در خــرداد مــاه ‪ 1361‬بــه جبهــه اعــزام و فرماندهــی گــردان‬ ‫امــام حســین(ع) تیــپ کربــا را عهــده دار شــد‪ .‬در مهــر مــاه همیــن ســال بــه پشــت‬ ‫جبهــه بازگشــت و ازدواج کــرد‪ .‬پــس از ازدواج کــه بــا یــک مراســم بســیار ســاده برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬بــار دیگــر در اواخــر دی مــاه ‪ 1361‬بــه جبهــه رفــت و تــا اواخــر تیــر مــاه ‪ 1362‬در‬ ‫جبهــه مانــد و فرماندهــی گــردان امــام حســین را عهــده دار شــد‪.‬‬ ‫️قابلیت های نظامی و چریکی‬ ‫یکــی از نیروهــای گردانــش می گویــد‪ « :‬در تیرانــدازی انقــدر تســلط و اعتمــاد بــه نفــس‬ ‫داشــت کــه وقتــی نیروهــای گــردان را بــه خــط می کــرد و فرمــان از جلــو‬ ‫نظــام م ـی داد‪ ،‬می گفــت‪ « :‬انقــدر بایــد مرتــب و در یــک خــط مســتقیم بایســتید کــه‬ ‫فقــط ســر اولیــن نفــر شــما را ببینــم و اگــر بــا کلــت تیــری شــلیک کــردم از بغــل گــوش‬ ‫همــه رد شــود » و عمــا ً نیــز چنیــن می کــرد‪.‬‬ ‫قــادر بــود ســوار بــر موتــور ســیکلت بــا ســرعت ‪ ۵۰‬تــا ‪۶۰‬کیلومتــر گلولــه ارپــی جــی‬ ‫را در قبضــه جــا گــذاری و شــلیک کنــد و هــدف مــورد نظــر را منهــدم نمایــد‪ .‬از ایــن‬ ‫صحنــه فیلمبــرداری شــده و در فیلــم ســینمایی «شــب شــکن» اســتفاده شــده‬ ‫اســت‪ .‬می گفــت‪ :‬مــن قــادرم مسلســل را در حــال حرکــت موتــور خشــاب گــذاری‬ ‫و تیرانــدازی کنــم و هــدف مــورد نظــر را بزنــم‪».‬‬ ‫امادگی برای عملیات بدر و‪ ...‬شهادت‬ ‫پــس از پایــان ماموریــت‪ ،‬بــه پشــت جبهــه برگشــت و مجــددا ًدر مــورخ ‪ 24‬شــهریور ‪1362‬‬ ‫بــه جبهه هــای غــرب اعــزام گردیــد و نزدیــک بــه هفــت مــاه در غــرب فرمانــده عملیــات ســپاه‬ ‫نظیــر تــداوم ارتبــاط ســپاه و مــردم و ایجــاد بســتر مناســب بــرای‬ ‫مشــارکت نیروهــای متخصــص در توســعه کشــور تمــام تــاش‬ ‫خویــش را بــه کار گرفــت تــا در راه ابادانــی و عظمــت کشــور‬ ‫اســامی ایــران‪ ،‬حضــوری فعّــال و ســازنده داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ســپاه پاســداران در شــرایط فعلــی بــرای عبــور از بحران هــا‬ ‫بازیگــر نقــش اول اســت و بــه عنــوان پرچــم دار ســازندگی در‬ ‫مناطــق محــروم و اســیب دیــده‪ ،‬بــا دانــش جوانــان ایرانــی گــره‬ ‫گشــایی مــی کنــد‪.‬‬ ‫کارنامــه ســه دهــه پــر افتخــار ســپاه در عرصه‏ هــای مختلــف‪،‬‬ ‫امیدهــای فراوانــی را بــرای مســووالن نظــام و همــه دوســتداران‬ ‫انقــاب در سراســر جهــان ایجــاد کــرده اســت‪ ،‬در دهــه چهــارم‬ ‫انقــاب اســامی نیــز ســپاه بــا پشــتوانه و تجربــه بیــش از ســه‬ ‫دهــه گذشــته خــود می ‏توانــد دســتاوردهای بزرگتــری را بــه نظــام‬ ‫جمهــوری اســامی و ملت‏هــای اســامی هدیــه نمایــد‪.‬‬ ‫مریــوان بــود‪ .‬از انجــا بــه اهــواز رفــت تــا بــه جبهه هــای جنــوب بــرود‪ .‬در ایــن اعزام همســرش‬ ‫را نیــز بــه اهــواز بــرد و در پایــگاه شــهید بهشــتی ســاکن شــد‪.‬‬ ‫صمــد اســودی کــه بــرای عملیــات بــدر امــاده می شــد‪ ،‬در ســاعت ‪ 8‬و ‪ 30‬دقیقــه صبــح‬ ‫شــنبه ‪ 18‬اســفند ‪ 1363‬در پــادگان شــهید بیگلــو بــه شــهادت رســید‪ .‬همســرش می گویــد‪:‬‬ ‫«پــس از شــهادت‪ ،‬در عالــم رویــا بــه مــن گفــت کــه مــن همنشــین حضــرت ابوالفضــل(ع)‬ ‫هســتم و نگــران مــن نبــاش‪».‬‬ ‫‪_۱۳۶۴‬فــاو‬ ‫اســفند‬ ‫‪۱۹‬‬ ‫شــهادت‬ ‫منصوریــان_‬ ‫حســن‬ ‫شــهید‬ ‫خدایــا مــرا ببخــش چنــان کــه انطــور کــه بایــد شــاید وظیف ـه ام کــه تــو برایــم محــول کــردی‬ ‫بــه نحــو احســن انجــام نــدادم و ای ملــت بزرگــوار ایــران بــه هــوش باشــید نکنــد دشــمنان‬ ‫دســت بــه کارهایــی علیــه ایــن انقــاب نوپــای دســت زنــد در تمــام جنبــه هــا مواظــب انقــاب‬ ‫و رهبــر بزرگــوار باشــید از او اطاعــت کنیــد کــه اطاعــت از او فرمانبــرداری از ولــی زمــان اســت و‬ ‫اطاعــت از او اطاعــت از پــروردگار متعــال اســت در مراســم دعــای کمیــل و نمــاز جمعه حضور‬ ‫فعاالنه داشــته باشــید و نگذارید دشــمن میان شــما تفرقه ایجاد نماید از امام و نماینده او‬ ‫اطاعــت کامــل کنیــد خصوصــا ًاز حاجــی اقــای ســید صابــر جبــاری مواظبت کنیــد و نگذارید او‬ ‫تنهــا بمانــد و ای بــرادران از شــما مــی خواهــم کــه در مــرگ مــن صبــر و مقاومــت پیشــه کنیــد‬ ‫و کوچکتریــن ضعــف و سســتی بــر خــود نشــان ندهیــد کــه دشــمنان از ایــن موضــوع ســوء‬ ‫اســتفاده کننــد و بــه خواهــران توصیــه مــی کنــم زینــب وار در مجلس و محافل حاضر شــوند‬ ‫و هیچ گونه ناراحت نباشــند چون رســم و راه عاشــقی مختص بقاء در فناســت من عاشــق‬ ‫اللــه شــدم و هیــچ نیــروی نمــی توانــد مــرا از عقیــده ام بــاز دارد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!