روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 521 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 521

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 521

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 521

‫دو شنبه‬ ‫شماره ‪18 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 5‬اردیبهشت ‪ - 1401 -‬سال هشتم‪ /23 -2022/ April/ 25-‬رمضان ‪ -1443/‬شماره‪521‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫کسب درامد از اینترنت رایگان‬ ‫از ‪ 0‬تا ‪100‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اسیب های اجتماعی‬ ‫پدیده ای واقعی‬ ‫وقابلکنترلهستند‬ ‫‪3‬‬ ‫حمله به اتاق بازرگانی هدفی‬ ‫جز زمین گیر کردن‬ ‫بخش خصوصی ندارد‬ ‫‪4‬‬ ‫تولید ‪ ۱۲‬میلیون گلدان‬ ‫گل و گیاه زینتی‬ ‫درگلستان‬ ‫افراد موفق تعطیالت خود‬ ‫را چگونه می گذرانند؟‬ ‫‪5‬‬ ‫طرحواره‬ ‫چیست‪!...‬؟‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‏«سیمرغ سعادت ‪ »۲‬‏‬ ‫ادامه شماره ‪519‬‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول ‏‏) ‏‬ ‫‏« سی پیام حیاتبخش از قران مجید ‏»‬ ‫‏ تذکر مهم ‪ :‬‏‬ ‫‏« ایا ما نمی توانیم حداقل در زمره ی صدیقین ‪ ،‬شهداء و صالحین قرار بگیریم ؟»‏‬ ‫ـ نگاه جهانی اسالم به مستضعفین ( مقاومت و سپاه قدس ) (ایات ‪۷۴‬تا ‪ ۸۱‬النساء‏)‬ ‫‏‪ . 8‬از وظایــف امــت اســامی و موحــدان سراســر عالــم ‪ ،‬یــاری رســاندن بــه مســتضعفانی اســت کــه‬ ‫فریــاد یــاری بلنــد کــرده انــد ‪ ( .‬ایــه‪۷۵‬‏النســاء)‏‬ ‫ـی ال یَمـوُت ) اجتنــاب ناپذیــر و غیرممکــن اســت ‪(.‬ایــه ‪۷۸‬‬ ‫‏‪ . 9‬فــرار از مــرگ بــرای همــه( غیــر از حَـ ّ‬ ‫النســاء‏)‬ ‫‏‪. 10‬خوبــی هــای عالــم ازخــدا و هــر چــه بــدی و ســیئه هســت‪ ،‬ازمافرزنــدان ادم ســرمی زند‪(.‬ایــه ‪۷۹‬‬ ‫النساء)‏‬ ‫ـ قران معجزه جاوید ‏‪:‬‬ ‫‏‪ . 11‬اگــر قــران از جانــب غیرخــدا بــود ( هماننــد همــه مطالــب بشــری در ان اختالفــات بســیاری پیــدا‬ ‫مــی کردیــد ‪ (.‬ایــه ‪ ۸۲‬النســاء )( ‏ایــات‪ ۲۴‬و ‪ ۲۳‬بقــره _ ‪ ۳۸‬یونــس _‪ ۸۲‬النســاء _ ‪ ۱۳‬هــود_ ‪۴۹‬‬ ‫قصــص ‏)‬ ‫‏‪ . 12‬خــدای بــدون شــریک کســی اســت کــه شــما را بــرای روز قیامــت (کــه شــکی در ان نیســت)‬ ‫یقینــا گــرد اورده و محشــور خواهــد کــرد‪ ،‬ایــا‏راســتگوتر از خــدا ‪،‬کســی هســت ؟(‪ ۸۷‬النســاء ) ‏‬ ‫‏ ‪ 1‬ـ امنیت روانی و اجتماعی جامعه ‪ (:‬ایات ‪ ۸۵‬تا ‪۹۴‬النساء‏)‬ ‫‏ ‪ 1‬ـ واسطه خیر شدن ‪۸۵‬‏‬ ‫‪ 3‬ـ مواظبت از جریان نفاق و فتنه‬ ‫‏ ‪ 2‬ـ سالم ‪ ،‬کد سالمتی ‪ ،‬صلح و دوستی‪۸۶‬‬ ‫‏‪. 13‬هــر کــس مومنــی راعمــدا بــه قتــل برســاند‪ .‬جــزای اوجهنــم جاودان‪،‬غضــب ولعنــت الهــی اســت‬ ‫و برایــش عــذاب بزرگــی فراهــم خواهــد‏شــد(ایه‪ ۹۳‬النســاء‏)‬ ‫‏ ‪ 4‬ـ پیش گیری از قتل و کشتار مومنین ایات ‪ ۹۲‬و ‪ ۹۳‬‏)‬ ‫‏‪ 5‬ـ ممانعت از مهر (ایه ‪ ۹۴‬النساء‏)‬ ‫‏‪ . 14‬کســانی کــه بــا مــال و جانشــان در راه خــدا جهــاد و تــاش مــی کننــد‪ ،‬بــا اجری عظیم در پیشــگاه‬ ‫خدا فضیلت و برتری دارند ‪۹۵ (.‬‏النســاء‏)‬ ‫ـ فضیلت و ارزشمندی مهاجرت ‏‪:‬‬ ‫‏‪. 15‬مهاجــرت در راه خــدا انقــدر ارزشــمند اســت کــه اگــر فــرد مهاجــر(در حــال مهاجــرت) مرگــش فــرا‬ ‫رســد‪ ،‬اجــر و پــاداش او بــا خداســت ‪ .‬‏‏(ایــه‪ ۱۰۰‬النســاء )‏‬ ‫ـ نمــاز فرمانــی بــرای مدیریــت زمــان ( ایــه ‪۱۰۳‬النســاء) اداره ‪ ۲۴‬ســاعته جامعــه و امــور زندگــی بــا‬ ‫ســاختار و تشــکیالت و محتوائــی بــه‏نــام نمــاز‏‬ ‫‏‪ .16‬نجــوا و در گوشــی صحبــت کــردن مگــر بــرای نیکــی وامر به معروف واصــاح بین مردم ‪ ،‬مجوزی‬ ‫نداردواگر کسی برای‏خداچنین کند ‪ ،‬پاداش بزرگی در پیش خواهدداشت(ایه ‪۱۱۴‬النساء‏)‬ ‫ـ قران برای حکومت و اداره امور جامعه مطابق فرمان خدا نازل شده است ‪( .‬ایه ‪ ۱۰۵‬النساء‏)‬ ‫‏‪ .17‬هــر کس(چــه زن و مــرد) اعمــال صالــح انجــام دهــد واردبهشــت خواهــد شــد ‪(.‬ایــه ‪ ۱۲۴‬النســاء‬ ‫)کلمــه مومــن مفهــوم مردانــه نداشــته و‏بیانگــر زنــان و مــردان مومــن اســت ‏‪.‬‬ ‫‏‪ . 18‬ای مومنــان از بــر پاکننــدگان قســط و عدالــت باشــید و بــرای خــدا شــهادت بدهیــد ‪ ،‬حتــی‬ ‫اگــر بــر علیــه خود‪،‬والدیــن و اقوامتــان باشــد(ایه ‏‏‪۱۳۵‬النســاء‏)‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 4‬اردیبهشت‬ ‫دو شنبه ‪ 5‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪521‬‬ ‫دستگیری صیادان غیرمجاز‬ ‫توسط نیروهای یگان‬ ‫حفاظت شیالت گلستان‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬طــی‬ ‫عملیاتــی توســط ماموریــن یــگان حفاظــت شــیالت‬ ‫گلســتان بــا هــدف مقابلــه بــا صیدغیرمجــاز و صیــادان‬ ‫غیرقانونــی‏ماموریــن ایــن یــگان توانســتند یــک صیــاد‬ ‫غیــر مجــاز را بــه همــراه یــک قایــق موتــوری‪ ،‬شناســایی‬ ‫و دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل شــیالت گلســتان‪،‬‬ ‫‏ســرهنگ دوم ابوالفضــل تمســکنی بــا اعــام ایــن خبــر‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬در ایــن عملیــات کــه در خلیــج گــرگان‬ ‫انجــام شــد مامــوران توانســتند مقــدار ‪ ۸۰‬کیلوگــرم‬ ‫ماهی اســتخوانی‏کفال بالصاحب را کشــف و به پایگاه‬ ‫اشــوراده منتقــل نماینــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن در یــک عملیــات ســاحلی در‬ ‫منطقــه چاالشــت‪ ،‬ماموریــن یــگان حفاظــت از منابــع‬ ‫ابــزی‏شــیالت گلســتان پــس از گشــت زنــی در حوالــی‬ ‫شــرکت تعاونــی هــای پــره‪ ،‬بــا هماهنگــی و دســتور‬ ‫قاضــی‪ ،‬تعــداد ‪ ۱۳‬بــاب کومــه صیــادی غیرمجــاز را‬ ‫تخریــب نمودنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده‏یــگان حفاظــت از منابــع شــیالت گلســتان در‬ ‫ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنیــن در راســتای تعامــات‬ ‫و هماهنگــی هــای یــگان هــای حفاظــت منابــع ابــزی‬ ‫شــیالت دو اســتان ‏گلســتان و مازنــدران و دریابانــی‬ ‫اســتان گلســتان عملیات مشــترکی به منظور پاکســازی‬ ‫مناطــق الــوده از دامهــای غیرمجــاز و مقابلــه بــا صیــادان‬ ‫غیرقانونــی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وی‏گفــت‪ :‬مامــوران در ایــن عملیــات توانســتند در‬ ‫حــوزه اســتحفاظی اســتان گلســتان (منطقــه چاالشــت)‬ ‫یــک متهــم را بــه همــراه یــک دســتگاه قایــق و یک قطعه‬ ‫ماهــی‏اســتخوانی‪ ،‬شناســایی و دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ دوم تمســکنی افــزود‪ :‬در ادامــه ایــن عملیــات‬ ‫تعــداد ‪ ۵۰۰‬رشــته دام فلســدار غضروفــی ‪۳۰۰ ،‬‬ ‫رشــته دام فلســدار ‪۸ ،‬‏شــاخه لنگــر‪ ۵ ،‬قطعــه ماهــی‬ ‫اســتخوانی ‪ ۵ ،‬شــاخه لنگــر بالصاحــب کشــف شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تعــداد ‪ ۱۵‬قطعــه بچــه ماهــی خاویــاری کــه‬ ‫بــه صــورت زنــده در دام غضروفــی اســیر‏شــده بودنــد‬ ‫پــس از جداســازی در دریــا رهاســازی گردیــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬در بخــش ســاحلی ایــن عملیــات‬ ‫نیــز در ســواحل و محــدوده شــرکت تعاونی هــای شــرق‬ ‫صیــدگاه‏میانقلعــه تعــداد ‪ ۵۰‬رشــته دام اســتخوانی‬ ‫بالصاحــب کشــف و بــه پایــگاه اشــوراده منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫‪ ۴۸۴‬خانه روستایی‬ ‫در گنبدکاووس به‬ ‫بهره برداری رسید‬ ‫‪ ۴۸۴‬واحــد مســکونی در قالــب طــرح ویــژه بهســازی و‬ ‫نوســازی مســکن روســتایی بــا اعتبــار ‪ ۹۶۸‬میلیــارد ریــال‬ ‫روز یکشــنبه بــا حضــور معــاون بنیــاد مســکن کشــور بــه‬ ‫صــورت متمرکــز در روســتای پشــمک پناده گنبــدکاووس بــه‬ ‫بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫مدیــر بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گنبــدکاووس‬ ‫در ایــن مراســم گفــت‪ :‬امــروز بــا حضــور مســووالن‬ ‫کشــوری و اســتانی ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۸۲۶‬میلیــارد و ‪ ۲۱۰‬میلیــون‬ ‫ریــال پــروژ ه بنیــاد مســکن بــا ‪ ۳۵‬هــزار و ‪ ۲۵۹‬خانــوار‬ ‫بهره بــردار در ایــن شهرســتان افتتــاح شــد و یــا عملیــات‬ ‫ســاخت ان اغــاز گردیــد‪.‬‬ ‫مرتضــی صابــری افــزود‪ :‬ایــن طرح هــا کــه بــا هــدف‬ ‫محرومیــت زدایــی‪ ،‬توســعه‪ ،‬عمــران و ابادانــی روســتاها‬ ‫اجــرا می شــود‪ ،‬شــامل افتتــاح ‪ ۴۸۴‬واحــد مســکونی بــا‬ ‫اعتبــار ‪ ۹۶۸‬میلیــارد ریــال و اغــاز ســاخت هــزار و ‪ ۶۳۹‬واحــد‬ ‫مســکونی بــا اعتبــار چهــار هــزار و ‪ ۹۱۷‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫مدیــر بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گنبــدکاووس افتتــاح‬ ‫‪ ۵۰‬پــروژه عمرانــی بــا اعتبــار بیــش از ‪ ۱۰۶‬میلیــارد ریــال و‬ ‫اغــاز عملیــات اجرایــی ‪ ۱۵۱‬پــروژه عمرانــی بــا اعتبــار ‪۳۰۹‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۹۹۰‬میلیــون ریــال را از دیگــر برنامه هــای امــروز‬ ‫ایــن شهرســتان اعــام کــرد‪.‬‬ ‫صابــری اظهارداشــت‪ :‬تحویــل ‪ ۳۱۰‬جلــد ســند مالکیــت‬ ‫روســتایی‪ ،‬واگذاری ‪ ۳۰‬قطعه زمین مســکونی به مســاحت‬ ‫هفــت هــزارو ‪ ۵۰۰‬متــر مربــع و ارزش ‪ ۱۵‬میلیــارد ریــال و‬ ‫اغــاز ســاخت ‪ ۹۶‬خانــه در قالــب طــرح نهضــت ملی مســکن‬ ‫(شــهری) بــا ‪ ۵۱۰‬میلیــارد ریــال امــروز در ایــن شهرســتان‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون عمــران روســتایی بنیــاد مســکن کشــور‪ ،‬نماینــده‬ ‫مــردم گنبــدکاووس در مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬معــاون‬ ‫عمرانــی اســتاندار گلســتان‪ ،‬مدیــرکل بنیــاد مکســن اســتان‬ ‫و ســایر مســووالن اســتانی و شهرســتانی در برنامــه هــای‬ ‫امــروز بنیــاد مســکن گنبــدکاووس حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫شهرســتان مــرزی گنبــدکاووس بــا ‪ ۳۷۵‬هزار نفر جمعیت‬ ‫در شــرق اســتان گلســتان واقع اســت‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 56,010,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 12,924,000‬ریال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی‬ ‫‪ 126,980,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 130,720,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 71,950,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه‬ ‫‪ 42,430,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫شناسایی مهارت‪ ،‬تخصص‬ ‫و عالقه خود‪‎‬‬ ‫اولیــن کار بــرای ان کــه شــما بتوانیــد یــک کســب و کار اینترنتــی‬ ‫راه انــدازی کنیــد شــناخت توانایــی و مهــارت هــای شــما میباشــد‪.‬‬ ‫باتوجــه بــه مهــارت هــای خــود می توانیــد حــوزه فعالیــت خــود را‬ ‫انتخــاب کنیــد ‪.‬‬ ‫کسب درامد از اینترنت‬ ‫رایگان از ‪ 0‬تا ‪100‬‬ ‫سرویس اموزش ‪:‬‬ ‫خیلــی از شــما میپرســید کــه چگونــه میتوانیــم یــک ایــده ی مناســب‬ ‫بــرای کســب و کار اینترنتــی خــود پیــدا کنیــم ؟یــا اینکــه در کل چگونه در‬ ‫اینترنــت بــه درامدزایــی برســیم؟‬ ‫شــاید مقاالتی که تا به االن راجب کســب و کار اینترنتی و روش های‬ ‫کســب درامــد از اینترنــت درون ســایت اکادمــی ســبز منتشــر کــردم نیاز‬ ‫شــما را حــل نکــرده باشــد بــه همیــن دلیــل تصمیــم گرفتــم یــک اموزش‬ ‫کامــل کســب درامــد از اینترنــت از ‪ 0‬تــا ‪ 100‬بــرای شــما قــرار بدهــم ‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه بــه صــورت کامــل بــه شــما توضیــح میدهــم کــه چگونــه‬ ‫می توانیــد یــک کســب درامــد اینترنتــی بــدون ســرمایه ی ممکــن بــرای‬ ‫خودتــان راه انــدازی کنیــد‪ .‬امیــدوارم دوســتانی کــه هنــوز نمیداننــد‬ ‫چگونــه یــک کســب و کار اینترنتــی در منــزل را راه انــدازی کننــد بعــد از‬ ‫خوانــدن ایــن مقالــه مشکالتشــان حــل بشــود و هــر چه زودتر کســب و‬ ‫کار اینترنتــی خودشــان را راه انــدازی کننــد‪.‬‬ ‫راه های کسب درامد از اینترنت در منزل ‬ ‫در ایــن قســمت تصمیــم داریــم تــا شــما را بــا راه هــای کســب درامــد‬ ‫از اینترنــت در منــزل اشــنا کنــم همــان طــور کــه گفتــم کســب درامــد از‬ ‫اینترنــت راه و روش هــاس گوناگونــی دارد کــه در ایــن بخــش بــه صورت‬ ‫کامــل راجــب ان پرداخته ایــم ‪.‬‬ ‫‪_1‬فروش کاال و محصوالت فیزیکی‬ ‫در این روش از کســب درامد اینترنتی شــما اگر خدمات و محصوالت‬ ‫فیزیکــی داریــد بــه صــورت اینترنتــی ان هــا را میفروشــی شــما خیلــی‬ ‫راحــت میتوانیــد محصــوالت فیزیکی خودتــان و یا دیگران را در اینترنت‬ ‫بفروشــید ‪ .‬بــه عنــوان مثــال فروشــگاه های اینترنتی بامیلــو و دیجیکاال‬ ‫کــه کاال و محصــوالت دیگــران را بــه صــورت اینترنتــی میفروشــند و بــه‬ ‫ازای هــر فــروش مبلغــی را از صاحبــان کاال دریافــت میکننــد ‪.‬‬ ‫شــما خیلــی ســاده میتوانیــد یــا محصــوالت و کاالی فیزیکــی‬ ‫خودتــان و دیگــران را بفروشــید کــه بــرای فــروش اینترنتــی بــه یــک‬ ‫وبســایت نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫‪_2‬ارائه خدمات خود‬ ‫در ایــن روش از کســب درامــد اینترنتــی شــما بــه صــورت مســقیم و‬ ‫یــا واســط میتوانیــد خدمــات خــود را بــه مشــتریان خــود ارائــه بدهیــد‬ ‫مثــل طراحــی ســایت‪ ،‬خدمــات ســئو و بهینــه ســازی وبســایت‪ ،‬خدمــات‬ ‫هاســتینگ و… اگــر خدماتــی را ارائــه می دهیــد توصیــه میکنــم ایــن‬ ‫روش کســب درامــد از اینترنــت را انتخــاب کنیــد و ادامــه بدهیــد ‪.‬‬ ‫‪_3‬تولید محصوالت اموزشی‬ ‫و امــا یکــی از پولســازترین و کــم دردســر تریــن راه هــای کســب درامــد‬ ‫از اینترنــت کــه هــدف اصلــی مــا هم اســتفاده از این روش کســب و کار‬ ‫اینترنتی اســت تولید محتوا و محصوالت اموزشــی میباشــد‪.‬‬ ‫ایــن مــدل فــروش اطالعــات یکــی از پولســازترین مشــاغل اینترنتــی در‬ ‫جهــان میباشــد ‪ .‬اگــر شــما در زمینــه ای تخصــص و مهــارت دارید خیلی‬ ‫راحــت میتوانیــد ان را بــه پــول تبدیــل کنیــد شــما می توانیــد بــه صــورت‬ ‫مســتقیم و غیــر مســتقیم محتــوای خــود را بــه پــول تبدیــل کنیــد‪.‬‬ ‫بــه صــورت مســتقیم دقیقــا مثــل ســایت اکادمــی ســبز محصــوالت‬ ‫اموزشــی و دانلــودی تولیــد کنیــد و بــرای فــروش درون ســایت‬ ‫خــود قــرار بدهیــد و یــا مثــل وبســایت هــای فــروش فالــوور و الیــک‬ ‫اینســتاگرام و یــا حتــی مثــل ســایت هــای فــروش قالــب و افزونه های‬ ‫وردپــرس و جومــا و…‬ ‫و بــه صــورت غیــر مســتقیم مثــل ســایت زومیــت بــا تولیــد محتــوا‬ ‫ترافیــک جــذب کنیــد و از طریــق تبلیغــات بــرای دیگــر شــرکت هــا و‬ ‫وبســایت هــا درامــد باالیــی کســب کنیــد ‪ .‬بهتریــن و پولســازترین راه‬ ‫کســب درامــد از اینترنــت فــروش اصالعــات خودتــان میباشــد کــه شــما‬ ‫می توانیــد یــک کســب و کار اینترنتــی بــدون ســرمایه و هزینه ی اضافی‬ ‫بــرای خدتــان راه انــدازی کنیــد چــون اصــا بــه هیــچ هزینــه ســنگینی‬ ‫مثــل طراحــی ســایت‪ ،‬تبلیغــات ‪ ،‬ســئو و بهینــه ســازی وبســایت و…‬ ‫نیــاز نداریــد‪.‬‬ ‫اموزش کسب درامد از اینترنت رایگان و کامل‬ ‫در ایــن قســمت قصــد دارم بــه صــورت کامــل و قــدم بــه قــدم امــوزش‬ ‫کســب درامــد از اینترنــت را رایــگان و از ‪ 0‬تــا ‪ 100‬بــه شــما یــاد بدهــم‬ ‫کــه چگونــه می توانیــد بــا کمتریــن ســرمایه ممکــن یــک کار اینترنتــی در‬ ‫منــزل راه انــدازی کنیــد ‪.‬کلیــه مراحــل را بــه صــورت گام بــه گام بــه شــما‬ ‫یــاد می دهــم ‪.‬‬ ‫گام اول ‪ :‬شناسایی مهارت‪ ،‬تخصص و عالقه خو ‪‎‬د‬ ‫در اولیــن قــدم شــما بایــد تخصــص و مهــارت و عالقــه هــای خــود را‬ ‫شناســایی کنیــد ‪ .‬بایــد برســی کنیــد کــه چــه تخصــص و مهــارت هایــی‬ ‫داریــد بــه عنــوان مثــال اگــر در زمینــه قانــون جــذب و موفقیــت عالقــه‬ ‫داریــد ایــن یــک توانایــی خــوب محصــوب می شــود‪.‬‬ ‫اگــر شــما فــن بیــان خوبــی داشــته باشــید ایــن میتوانــد یــک مهــارت و‬ ‫تخصــص حســاب بشــود‪،‬اگر شــما فتوشــاپ‪ ،‬ورد‪،‬پاورپوینــت و… بلــد‬ ‫باشــید در کســب و کارتــان بــه شــما خیلــی کمــک خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫پــس اولیــن کار بــرای ان کــه شــما بتوانیــد یــک کســب و کار اینترنتــی‬ ‫راه اندازی کنید شــناخت توانایی و مهارت های شــما میباشــد‪ .‬باتوجه‬ ‫بــه مهــارت هــای خــود میتوانیــد حــوزه فعالیــت خــود را انتخــاب کنیــد ‪.‬‬ ‫گام دوم ‪ :‬انتخاب حوزه فعالیت‬ ‫گام دوم بــرای راه انــدازی کســب و کار اینترنتــی و کســب درامــد از‬ ‫اینترنــت انتخــاب حــوزه فعالیــت میباشــد ‪ .‬شــما بایــد حــوزه فعالیــت‬ ‫خــود را بــا توجــه بــه تخصــص و مهــارت هــای خــود راه انــدازی کنیــد ‪.‬‬ ‫منظــور از حــوزه فعالیــت ایــن نیســت کــه شــما بیایــد و یــک ایــده ی‬ ‫نــاب را انتخــاب کنیــد ‪ .‬دقــت کنیــد کــه اصــا قــرار نیســت شــما کســب و‬ ‫کار خــود را بــا ایــده هایــی اســتارت بزنیــد کــه قبال توســط دیگران شــروع‬ ‫نشــده باشــد ‪.‬‬ ‫انتخــاب حــوزه فعالیــت شــما میتوانــد بــا توجــه بــه تخصــص و‬ ‫مهارت هــای شــما باشــد بــه عنــوان مثــال اگــر شــما در زمینــه ی‬ ‫برنامه نویســی تخصــص داریــد خیلــی راحــت میتوانیــد تخصــص خــود‬ ‫را بــه یــک وبســایت اموزشــی تبدیــل کنیــد و از طریــق تولیــد محتــوای‬ ‫اموزشــی بــه درامــد اینترنتــی باالیــی در مــاه دســت پیــدا کنیــد ‪.‬‬ ‫خیلــی از افــراد هــم تخصصــی ندارنــد و بــه دنبــال حوزه ی پــر طرفداری‬ ‫هســتند ‪ .‬در ایــن حالــت شــما بایــد یــک حــوزه ی پرطرفــدار را انتخــاب‬ ‫کنیــد و ســعی کنیــد در ان متخصــص بشــوید ‪.‬‬ ‫بــرای انکــه شــما بتوانیــد یــک حــوزه فعالیــت مناســب را انتخــاب کنیــد‬ ‫بایــد بــه طــور کامــل برســی کنیــد و ببینیــد کــه کــدام حــوزه فعالیــت‬ ‫مناســب تــر اســت ‪ .‬بــرای برســی حــوزه فعالیت ها میتوانیــد از ابزارهای‬ ‫گــوگل اســتفاده کنیــد ‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال شــخصی در زمینــه ی قانــون جــذب و فــن بیــان‬ ‫تخصــص دارد شــما خیلــی راحــت میتوانیــد بــا ابــزار گــوگل ترنــد برســی‬ ‫کنیــد کــه کــه کــدام حــوزه فعالیــت مناســب تــر اســت‪ .‬گــوگل ترنــد بــه‬ ‫شــما رونــد دیــده شــدن یــک کلیــد واژه را نشــان میدهــد به عنــوان مثال‬ ‫در طــول یــک بازهــی زمانــی چقــدر صعــودی و نزولــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫گام سوم ‪ :‬برسی سایت رقبا‬ ‫برســی ســایت رقبــا یکــی از مهمتریــن کارهایــی اســت کــه قبــل از‬ ‫شــروع کســب و کارتــان بایــد انجــام بدهیــد بــرای اینــکار شــما عبــارت‬ ‫حــوزه فعالیــت خودتــان را ســرچ میکنیــد و ‪ 10‬نتیجــه ی اول را به صورت‬ ‫کامــل برســی میکنیــد ‪.‬‬ ‫شــاید از خودتــان بپرســید کــه چگونــه بایــد ســایت رقبــای خودتــان را‬ ‫برســی کنیــم؟‬ ‫شــما بایــد تــک تــک محتــوا و مقــاالت ســایت رقبــا ‪ ،‬خدمــات‪،‬‬ ‫محصوالت و… ســایت رقبایتان را به صورت کامل برســی کنید ‪ .‬شــما‬ ‫بایــد بــه صــورت کامــل وبســایت رقبــای خودتان را برســی کنید‪ .‬محتوای‬ ‫ســایت رقبــای را برســی کنیــد و ببینیــد کــه از چنــد کلمــه تشــکیل شــده‬ ‫اســت ‪ ،‬تبلیــغ نویســی صفحــات محصــول رقبــا را برســی کنیــد‪ ،‬بایــد‬ ‫میــزان ترافیــک ســایت رقبــا را برســی کنیــد بــرای ایــن کار میتوانیــد ابــزار‬ ‫الکســاتولبار و یــا خــود ســایت الکســا اســتفاده کنیــد ‪.‬‬ ‫شــما بایــد برســی کنیــد کــه ســایت رقبــای شــما کــی کار خــود را شــروع‬ ‫کــرده اســت تــا متوجــه بشــوید در زمــان فعالیتــش تــا بــه االن چقــدر‬ ‫پیشــرفت داشــته اســت ‪ .‬بــرای اینــکار شــما میتوانیــد از ســایت ‪who.is‬‬ ‫اســتفاده کنیــد و تاریخچــه دامنــه را دنبــال کنیــد ‪.‬‬ ‫حتمــا محتــوای ســایت رقبــای خودتــان را برســی کنیــد ‪ .‬محتــوا بهترین‬ ‫چیــز اســت کــه بــا برســی ان می توانیــد بفهمیــد رقبــای شــما چقــدر‬ ‫حرف ـه ای هســتند ‪ .‬اگــر محتــوا ســایت رقیبتــان ضعیــف باشــد شــما‬ ‫می توانیــد بــا تمرکــز بیشــتر بــر روی رقیبتــان غلبــه کنیــد و ایــن یــک‬ ‫فرصــت طالیــی تــا از رقیبتــان جلــو بزنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن صفحــه ی محصــول و خدمــات هــم بــه همیــن شــکل‬ ‫میباشــد شــما بایــد صفحــه محصــوالت و خدمــات رقبــا را بــه صــورت‬ ‫کامــل برســی کنیــد‪ ،‬در کســب و کار اینترنتــی صفحــات محصــول و‬ ‫خدمــات بســیار مهــم اســت بایــد صفحــات محصــول شــما جــذاب تــر و‬ ‫کامــل تــر از رقبایتــان باشــد ‪.‬‬ ‫تبلیــغ نویســی صفحــه محصــول رقیبتــان بــه شــما نشــان میدهــد‬ ‫کــه چقــدر در کارش حرفــه ای و ضعیــف میباشــد ‪ ،‬شــما بایــد بــه‬ ‫صورت کامل تبلیغ نویســی صفحه محصوالت انها را برســی کنید‪.‬‬ ‫بــا همیــن برســی وبســایت رقیبتــان خیلــی راحت می توانیــد از خیلی‬ ‫چیزهــا بــا خبــر بشــوید ‪.‬‬ ‫برســی ســئو وبســایت رقیبتــان خیلــی خیلــی مهــم اســت ‪ ،‬یکــی دیگــر‬ ‫از کار هــای مهــم در هنــگام برســی وبســایت رقیبتــان ایــن اســت کــه از‬ ‫نظــر ســئو ســایت رقیبتــان را تحلیــل کنیــد ‪ .‬شــما بــا ابــزار هــای ‪moz ،‬‬ ‫‪ ahrefs‬و… می توانیــد بــه صــورت کامــل ســئو ســایت رقیبتــان را تحلیل‬ ‫کنیــد‪ .‬بایــد ببینیــد کــه در چــه ســایت هایی لینک ســاخته اســت و شــما‬ ‫نیــز در جاهایــی کــه رقیبتــان شــروع بــه لینــک ســازی کــرده شــما هــم‬ ‫لینــک ســازی کنیــد ‪.‬‬ ‫بحث برسی رقبا بسیار مهم است که باید ان را جدی بگیرید‪.‬‬ ‫گام چهارم ‪ :‬طراحی و ساخت سایت‬ ‫یکــی از مهــم تریــن مراحــل کســب درامــد از اینترنــت طراحــی ســایت‬ ‫میباشــد ولــی خیلــی از افــراد فکــر میکننــد کــه بــرای طراحــی ســایت باید‬ ‫هزینــه هــای چنــد میلیونــی را بــه شــرکت هــای طراحــی ســایت بپردازند‬ ‫تــا انهــا بــرای شــما یــک ســایت راه انــدازی کننــد و یا برای طراحی ســایت‬ ‫باید کدنویســی و برنامه نویســی بلد باشــیم که این یک اشــتباه بســیار‬ ‫بزرگ میباشــد ‪.‬‬ ‫شــما بــرای طراحــی ســایت اصــا بــه هیــچ عنوان به علم کدنویســی‬ ‫و برنامــه نویســی نیــاز نداریــد ‪ ،‬شــما اصــا نیــاز نیســت بــرای طراحــی‬ ‫ســایت خــود هزینــه پرداخــت کنیــد پــس بخاطــر همیــن خودتــان‬ ‫بایــد دســتبکار شــوید و یــک وبســایت بــرای کســب و کار اینترنتــی‬ ‫خــود راه انــدازی کنیــد تــا بتوانیــد از اینترنــت کســب درامــد کنیــد ‪.‬‬ ‫خودتــان بــه راحتــی میتوانیــد بــرای کســب و کار انالیــن خــود یــک‬ ‫وبســایت راه انــدازی کنیــد ‪.‬‬ ‫اولیــن کار در طراحــی ســایت تهیــه ی یــک هاســت و دامیــن میباشــد‪.‬‬ ‫نــام دامیــن را بایــد بــا توجــه بــه کســب و کار خــود انتخــاب کنیــد ‪.‬‬ ‫انتخــاب نــام دامیــن بــا شــما میباشــد ‪ .‬در انتخــاب نــام دامنــه ی خــود‬ ‫دقت داشــته باشــید و برای انتخاب هاســت از شــرکت های هاســتینگ‬ ‫معتبــر اســتفاده کنیــد ‪.‬‬ ‫در انتخاب هاســت خود بســیار دقت داشــته باشــید‪ ،‬به این نکات در‬ ‫انتخاب هاســت مناســب استفاده کنید ‪:‬‬ ‫‪ -1‬برای انتخاب هاست حتما از شرکت های معتبر استفاده کنید ‪.‬‬ ‫‪ -2‬بــه هیــچ عنــوان از هاســت هــای رایــگان و ارزان در کســب و کار‬ ‫اینترنتــی خــود اســتفاده نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬ســعی کنیــد از هاســت هــای بــا کیفیــت کــه ســرعت باالیــی دارنــد‬ ‫اســتفاده کنیــد ‪.‬‬ ‫‪ -4‬خیلــی مهــم اســت کــه اپ تایــم ســایت شــما همیشــه بــاال باشــد و‬ ‫در دســترس کاربــران شــما باشــد ‪.‬‬ ‫پــس همــان طــور کــه گفتــم در انتخــاب هاســت خیلــی دقــت داشــته‬ ‫باشــید ‪.‬‬ ‫بــرای طراحــی ســایت هــم بهتــر اســت از ‪ cms‬وردپــرس اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر بخواهــم راجــب وردپــرس در ایــن مقالــه صحبت کنم ممکن‬ ‫اســت خیلــی طوالنــی بشــود ولــی همیــن را بدانیــد کــه بهتریــن ســایت‬ ‫ســاز رایــگان در جهــان وردپــرس میباشــد بخاطــر اینکه هم ســاده اســت‬ ‫و هــم کار کــردن بــا ان اســان میباشــد ‪.‬‬ ‫شــما بــا وردپــرس میتوانیــد یــک وبســایت کامــا حرفــه ای بــا تمــام‬ ‫امکانــات موجــود بــرای خــود راه انــدازی کنیــد ‪ ،‬با قالــب و افزونه هایی‬ ‫کــه بــرای وردپــرس ارائــه شــده اســت شــما میتوانیــد یــک وبســایت‬ ‫حرفــه ای بــا ظاهــر و امکانــات مــورد نظــر بــرای خــود راه انــدازی کنیــد‬ ‫بــه عنــوان مثال میتوانید یک وبســایت فروشــگاهی بــا امکانات کامل‬ ‫و درگاه پرداخــت انالیــن و… راه انــدازی و طراحــی کنیــد ‪.‬‬ ‫چرا بهتر است خودمان طراح سایتمان باشیم ؟‬ ‫اول اینکــه اگــر بخواهیــد طراحــی ســایتتان را بــه شــرکت هــای‬ ‫طراحــی ســایت بپردازیــد بایــد هزینــه ی بســیار ســنگینی را بدهیــد‪.‬‬ ‫هزینــه ی طراحــی ســایت در شــرکت هــای طراحــی ســایت از ‪1‬‬ ‫میلیــون تومــان تــا چنــد ده میلیــون تومــان میباشــد‪ ،‬همچنیــن اگــر‬ ‫مشــکلی در ســایتتان بوجــود بیایــد و یــا بخواهیــد روی وبســایتتان‬ ‫تغییــری را بدهیــد بایــد بازهــم بــه شــرکت هــای طراحــی ســایت‬ ‫مراجعــه کنیــد و بــاز هــم هزینــه ی ســنگینی بپردازیــد‪.‬‬ ‫امــا اگــر خودتــان طــراح ســایت خــود باشــید بدونــه نیــاز بــه ‪0‬‬ ‫تومــان هزینــه ی اضافــی میتوانیــد یــک وبســایت کامــا حرفـه ای‬ ‫بــا تمــام امکانــات حرفــه ای بــرای خــود راه انــدازی کنیــد و هــر‬ ‫زمانــی کــه بخواهیــد می توانیــد تغییراتــی را در ان ایجــاد کنیــد ‪.‬‬ ‫شــما اگــر بخواهیــد یــک کســب و کار اینترنتــی موفقــی راه انــدازی‬ ‫کنیــد بایــد خودتــان مشــکالتتان را حــل کنیــد‪ ،‬شــما بایــد بــه یــک‬ ‫وبمســتر حرفــه ای تبدیــل بشــوید و خودتــان مشــکالت ســایت و‬ ‫کســب و کارتــان را حــل کنیــد ‪.‬‬ ‫چگونــه خودمــان یــک فروشــگاه اینترنتــی راه انــدازی کنیــم؟‬ ‫شــاید شــما تصــور کنیــد بــرای انکــه یــک فروشــگاه اینترنتــی را‬ ‫راه انــدازی کنیــد بایــد هزینــه بســیار زیــادی را پرداخــت کنیــم‬ ‫ولــی اصــا چنیــن نیســت‪ ،‬شــما خیلــی راحــت توســط وردپــرس و‬ ‫نصــب افزونــه ووکامــرس مــی توانیــد یــک فروشــگاه اینترنتــی بــا‬ ‫تمــام امکانــات راه انــدازی کنیــد‪.‬‬ ‫افزونــه ووکامــرس کامــا رایــگان اســت و شــما مــی توانیــد بــا‬ ‫نصــب ان بــر روی ســایت خــود ان را بــه یــک فروشــگاه اینترنتــی‬ ‫بــا تمــام امکانــات و تجهیــزات تبدیــل کنیــد‪ ،‬مــی شــود و اصــا‬ ‫نیــاز بــه کار خاصــی نیســت ‪.‬‬ ‫از ســفارش محصــوالت در ســایت تــا تحویــل دادن ان بــه‬ ‫مشــتری کامــا اتوماتیــک صــورت مــی گیــرد همــه مراحــل از‬ ‫خریــد تــا تحویــل همــه چیــز بــه صــورت کامــا اتوماتیــک و بــه‬ ‫ســادگی انجــام میشــود‪ /.‬اکادمــی ســبز ‪ -‬ادامــه دارد‪...‬‬ صفحه 2 ‫کمک ‪ ۱۲۰‬میلیون ریالی خیرین به هالل احمر بندرگز همزمان با شبهای قدر‬ ‫خیرین بندرگز تعدادی اقالم به بانک امانات تجهیزات پزشکی و هالل احمر بندرگز اهدا کردند‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 5‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪521‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫عوامل خرابی کاتالیزور خودرو‬ ‫ورود سازمان ها و تشکل های‬ ‫غیر دولتی یکی از راهکارهای‬ ‫حمایت از اسیب دیدگان است‬ ‫ کاتالیــزور بخشــی از سیســتم کنتــرل االیندگــی خــودرو‬‫اســت کــه گازهــای خطرناکــی نظیــر منوکســید کربــن و‬ ‫هیدروکربن هــای نســوخته را بــه بخــار اب و دی اکســید کربــن‬ ‫کــه نســبتا کم خطرتــر اســت تبدیــل می کنــد‪ .‬عمــر ایــن قطعــه‬ ‫معمــوال بــه بیــش از ده ســال می رســد امــا در مــوارد خرابــی ان‬ ‫بایــد فــورا عیب یابــی و تعویــض شــود‪ .‬در خیلــی از کشــورها‬ ‫رانندگــی بــدون کاتالیــزور بــه خاطــر ضررهای محیط زیســتی ان‬ ‫جــرم ســنگینی محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ســازمان هــا وتشــکل هــای غیــر دولتــی یکــی از راهکارهــای‬ ‫حمایــت از اســیب دیــدگان اجتماعــی ‏هســتند‪.‬این‬ ‫ســازمان ها کــه در تمامــی جوامــع ریشــه دارنــد در عصــر‬ ‫کنونــی کارکردهــای مختلــف و موثــری پیــدا‏کــرده انــد و نقــش‬ ‫مهمــی در حیــات جوامــع ایفــا مــی کننــد‪.‬‬ ‫نخستین جشنوراه رسانه ای‬ ‫پیشگیری از اسیب های‬ ‫اجتماعی‬ ‫اسیبهای اجتماعی‬ ‫پدیده ای واقعی‬ ‫وقابل کنترل هستند‬ ‫سرویس اسیب اجتماعی‪ -‬فریبا مسکنی‪:‬‬ ‫در پیدایــش انحرافــات اجتماعــی و رفتارهــای نابهنجــار و‬ ‫اســیب زا عوامــل متعــددی بــه عنــوان عوامــل پیدایــش‏و زمینــه‬ ‫ســاز می توانــد موثــر باشــد عواملــی همچــون ‪:‬‏‬ ‫عوامــل فــردی‪ :‬جنــس‪ ،‬ســن‪ ،‬وضعیــت ظاهــری و قیافــه‪،‬‬ ‫ضعــف و قــدرت‪ ،‬بیمــاری‪ ،‬عامــل ژنتیــک و‪....‬‏‬ ‫عوامــل روانــی‪ :‬حساســیت‪ ،‬نفــرت‪ ،‬تــرس و وحشــت‪،‬‬ ‫اضطــراب‪ ،‬کــم هوشــی‪ ،‬خیــال پــردازی‪ ،‬قــدرت طلبــی‪ ،‬کــم‬ ‫‏رویــی‪ ،‬پرخاشــگری‪ ،‬حســادت‪ ،‬بیمــاری هــای روانــی و‪...‬‏‬ ‫عوامــل محیطــی‪ :‬اوضــاع و شــرایط اقلیمــی‪ ،‬شــهر و روســتا‪،‬‬ ‫کوچــه و خیابــان‪ ،‬گرمــا و ســرما و‪....‬‏‬ ‫عوامــل اجتماعــی‪ :‬خانــواده‪ ،‬طــاق‪ ،‬فقــر‪ ،‬فرهنــگ‪ ،‬اقتصــاد‪،‬‬ ‫بــی کاری‪ ،‬شــغل‪ ،‬رســانه هــا‪ ،‬مهاجــرت‪ ،‬جمعیــت‏و‪. ...‬‏‬ ‫از انجــا کــه ممکــن اســت در پیدایــش هــر رفتــاری‪ ،‬عوامــل‬ ‫فــوق و یــا حتــی عوامــل دیگــری نیــز موثــر باشــد‪ ،‬از‏ایــن رو‪،‬‬ ‫نمــی تــوان بــه یــک بــاره فــرد بزهــکار را بــه عنــوان علــت العلــل‬ ‫در جامعــه مقصــر شــناخت و ســایر‏عوامــل را نادیــده گرفــت‪.‬‏‬ ‫رئیس بســیج رســانه اســتان گلســتان خبر از برگزاری نخســتین‬ ‫جشــنواره رســانه ای پیشــگیری از اســیب های ‏اجتماعــی داد‬ ‫و گفــت‪ :‬ایــن جشــنواره توســط موسســه مطبوعاتــی مرواریــد‬ ‫بــازار کســب و کار پــارس و بــا‏مشــارکت ایــن نهــاد رســانه ای و‬ ‫اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان برگــزار مــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫محمــد مهــدی تجــری اظهــار داشــت‪ :‬ایــن جشــنواره در دو‬ ‫بخــش حرفــه ای و مردمــی برگــزار خواهــد شــد کــه ‏بخــش‬ ‫حرف ـه ای جشــنواره شــامل تیتــر‪ ،‬مقالــه و یادداشــت‪ ،‬گــزارش‪،‬‬ ‫عکــس (تــک عکــس‪ ،‬گــزارش خبــری) و‏بخــش مردمــی شــامل‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫عکــس و کلیــپ خبــری اســ ‪‎‬‬ ‫وی در ادامــه بــا تشــریح موضوعــات جشــنواره گفــت‪ :‬عفــاف‬ ‫وحجــاب‪ ،‬ســرقت‪ ،‬خودکشــی‪ ،‬تصــادف جــاده ای‪،‬‏قاچــاق کاال‬ ‫و ارز‪ ،‬خشــونت اجتماعــی‪ ،‬خشــونت علیــه زنــان‪ ،‬کســب وکار‪،‬‬ ‫محورتحــول‪ ،‬طــاق‪ ،‬الــکل‪،‬‏فرزنــداوری‪ ،‬ســالمندان‪ ،‬کــودکان‬ ‫کار‪ ،‬حاشیه نشــینی‪ ،‬خانــواده‪ ،‬کســب وکار‪ ،‬رســانه‪ ،‬کرونــا و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ازدواج از‏موضوعــات ایــن جشــنواره اس ـ ‪‎‬‬ ‫اسیب های اجتماعی چیست؟‬ ‫مدیــر عامــل موسســه مطبوعاتــی بــازار کســب و کار گفــت‪:‬‬ ‫اســیب های اجتماعــی پدیده هایــی واقعــی‪ ،‬متغیــر‪،‬‏قانونمنــد‬ ‫و قابــل کنتــرل و پیــش گیری انــد‪ .‬چــرا کــه در واقــع اســیب‬ ‫شناســی اجتماعــی بــه بررســی انــواع‏مشــکالت می پــردازد کــه‬ ‫در ســطح اجتماعــی مطــرح هســتند و ســعی می کننــد علــل‬ ‫مختلــف ان هــا را از جنبه هــای‏مختلــف فــردی ‪ ،‬اجتماعــی و‬ ‫غیــره مــورد بررســی قــرار ده ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫حمیدرضــا محمدیــاری در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب و کار‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬هــر جامع ـه ای متناســب بــا‏شــرایط‪ ،‬فرهنــگ‪،‬‬ ‫رشــد و انحطــاط خــود بــا انواعــی از انحرافــات و مشــکالت‬ ‫روبروســت کــه تاثیــرات مخربــی روی‏فراینــد ترقــی ان جامعــه‬ ‫دارد‪ .‬شــناخت چنیــن عواملــی می توانــد مســیر حرکــت جامعــه‬ ‫را بســوی ترقــی و‏تعامــل همــوار ســازد‪ ،‬بطــوری کــه عــاوه بــر‬ ‫درک عمــل ان هــا و جلوگیــری از تــداوم ان عمــل‪ ،‬بــا ارائــه راه‬ ‫‏حل هایــی مناســب می تــوان بــه ســامت جامعــه کمــک نمــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی یــاداور شــد ‪ :‬کنتــرل پذیــری اســیبهای اجتماعی شــناخت‬ ‫علمــی ان هــا را در هــر جامعــه ای بــرای پاســخ‏بــه پرسشــهای‬ ‫نظــری و عملــی و کاربــردی از ایــده هــا و یافته هــای علمــی‬ ‫تولیــد شــده در برنامــه ریــزی هــای‏کوتــاه و بلنــد مــدت بــرای‬ ‫مقابلــه صحیــح بــا اســیبهای اجتماعــی‪ ،‬درمان یا پیشــگیری از‬ ‫گســترش و پیدایــش‏انهــا را ضــروری و پــر اهمیــت می ســازد‪.‬‏‬ ‫وی گفــت از چنــد جنبــه اســیب های اجتماعــی قابــل بررســی‬ ‫هســتند‪:‬‏‬ ‫از زوایــه انســان‪،‬که هــر انســان بــا هــر دیــن وائیــن‬ ‫‏‪-1‬‬ ‫واعتقــاد وفکــر‪ ،‬ومذهــب وگرایــش ومســلک وارتبــاط بــا‏جنــاح‬ ‫یــا حــزب خاصــی یــا بــا ترحــم یــا بــا هدایــت ویــا بــا همراهــی‬ ‫اعتقــاد دارنــد کــه بــه گروه هــای اســیب پذیــر‏یــاری نماینــد مثــا ً‬ ‫هــر انســانی دوســت دارد بــه پیــر مــرد یــا پیرزنــی کمــک کنــد‬ ‫وهــر انســانی دوســت دارد بــه‏نابینایــی کمــک کنــد و‪...‬‏‬ ‫‏‪ -2‬از زاویــه اجتماعــی اگــر بــه ایــن اســیب هــای اجتماعــی‬ ‫بموقــع رســیدگی نشــود افزایــش جــرم وجنایــت را‏در پــی دارد‬ ‫کــه مخــرب انضبــاط اجتماعــی اســت‬ ‫‏‪ -3‬از جنبــه سیاســی‪ ،‬کــه اگــر توجــه نشــود کشــور را بــه‬ ‫دامــن بیگانــگان ســوق می دهــد و بجــای فرهنــگ ‏خــودی‬ ‫فرهنــگ بیگانــه در کشــور پیــاده مــی شــود و بــه اعتقــادات دینــی‬ ‫ومذهبــی جامعــه لطمــه وارد مــی نمایــد‪،‬‏وجــود اســیب های‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬بزرگنمایــی وتبلیغــات دشــمنان کشــور را در پــی دارد‬ ‫ضمــن انکــه وجــود‏اســیب های اجتماعــی در کشــور اســامی‬ ‫عامــل تبلیــغ منفــی بــر ضــد اســام اســت لــذا الزم اســت کــه‬ ‫اســیب های ‏اجتماعــی ریشــه یابی شــود واز کلــی گویــی در‬ ‫جامعــه پرهیــز گــردد وبــا ارائــه راهکاره ـا ی مــدرن بــه جزئیــات‬ ‫‏اســیب های اجتماعــی توجــه شــود‪.‬‏‬ ‫وی گفــت ‪ :‬ســازمان هــا وتشــکل هــای غیــر دولتــی یکــی از‬ ‫راهکارهــای حمایــت از اســیب دیــدگان اجتماعــی‏هســتند‪.‬این‬ ‫ســازمان ها کــه در تمامــی جوامــع ریشــه دارنــد در عصــر کنونــی‬ ‫کارکردهــای مختلــف و موثــری پیــدا‏کــرده انــد و نقــش مهمــی‬ ‫در حیــات جوامــع ایفــا مــی کنند‪.‬ســازمان هــای غیردولتــی بــا‬ ‫تاثیرگــذاری در وضــع و ‏اجــرای سیاســت هــای اجتماعــی‪،‬در‬ ‫نقــش هــای مختلفــی مثــل مشــاور دولت‪،‬منتقــد دولــت وگاه‬ ‫حتــی بــه عنــوان‏بــازوی اجرایــی سیاســت هــای اجتماعــی دولتهــا‬ ‫فعالیــت دارند‪.‬ایــن ســازمان هــا بــا ویژگــی هــای منحصــر بــه‬ ‫فــردی‏کــه دارند‪،‬امــروزه بــه نمــاد حکومــت مــردم تبدیل شــده اند‬ ‫و بــه نظــر مــی رســد در هــر جامعــه ای کــه ایــن ‏ســازمان ها‬ ‫فعال تــر و گســترده تــر عمــل مــی کنند‪،‬ارمــان حکومــت مــردم‬ ‫بــر مــردم دســت یافتنــی تــر مــی‏باشــد‪.‬‏‬ ‫اصحاب رسانه تلنگری باشند برای مسئوالن‬ ‫رئیــس اداره رســانه فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫بــا اطالعــات ارزشــمندی اصحــاب رســانه کــه در حــوزه اســیب های‬ ‫‏اجتماعــی دارنــد مــی تواننــد تلنگــری بــرای مســئوالن باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــرج رمضانــی در گفتگــو ب ـا‪‎ ‎‬خبرنــگار بــازار کســب و کار‪‎ ‎‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬همــواره یکــی از دغدغــه هــای مهــم جوامــع مخصوصــا‬ ‫‏کشــورهای جهــان ســوم و کشــورهای در حــال توســعه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اســیب های اجتماعــی بــوده اســ ‪‎‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــا وجــود ســتادهای کشــوری و اســتانی‬ ‫تسهیل و رفع موانع تولید گلستان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از پایــگاه اطــاع رســانی‪،‬عابدی رئیــس مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان‬ ‫گلســتان‪،‬در کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان‪،‬که بــا حضــور دکتــر زنگانه اســتاندار گلســتان‬ ‫تشــکیل شــد‪،‬حضور یافت‪.‬‬ ‫دکتــر زنگانــه اســتاندار گلســتان در کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان تاکیــد کــرد ‪:‬مدیــران‬ ‫کاالهــای مــورد نیــاز دســتگاه خــود را چنانچــه در اســتان تولیــد می شــود از تولیدی هــای غیراســتانی‬ ‫در ایــن حــوزه متاســفانه تــا کنــون خروجــی مناســبی را در‬ ‫فعالیت هــای ‏گروهــی بدســت نیاورده ایــم‪.‬‏‬ ‫رمضانــی در حــوزه اســیب هــای اجتماعــی در گلســتان بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه برخــی امارهــای نگــران کننــده وجــود دارد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در‏ایــن زمینــه بایــد پژوهش هــای جــدی صــورت‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫گیــرد تــا بتوانیــم راهــکاری بــرای پیشــگیری از ان تدبیــر کنیــ ‪‎‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه برگــزاری نخســتین جشــنواره‬ ‫رســانه ای بــا رویکــرد اســیب هــای اجتناعــی خبــرداد و گفــت‪:‬‬ ‫در حــوزه‏پیشــگیری از اســیب هــای اجتماعــی ایــن جشــنواره‬ ‫بــرای نخســتین بــار توســط موسســه مطبوعاتــی مرواریــد بــازار‬ ‫کســب و کار ‏پــارس بــا همــکاری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی گلســتان و بســیج رســانه برگــزار خواهــد شــد و بــا توجــه‬ ‫بــه گســترده بــودن‏ایــن بخــش جــای کار بســیاری وجــود دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رئیــس اداره رســانه فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان در‬ ‫حــوزه اســیب هــای اجتماعــی گفــت‪ :‬اصحــاب رســانه اطالعــات‬ ‫ارزشــمندی‏در ایــن خصــوص دارنــد کــه مــی تواننــد بــا تحلیــل و‬ ‫واکاوی خــوب تلنگــری بــه مســئوالن امــر در حــوزه پیشــگیری از‬ ‫اســیب هــای‏اجتماعــی ایجــاد کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اســیب هــای اجتماعــی کــه در شــرایط‪‎ ‎‬کرون ـا‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــر جامعــه وارد شــده‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬اســیب هــای اجتماعــی‬ ‫جدیــد‏ماننــد بــازی یارانــه ای‪ ،‬ماهــواره و فضــای مجــازی نیــز‬ ‫بــا توجــه بــه شــرایط‪‎ ‎‬کرونـا‪‎ ‎‬در جامعــه گســترش یافتــه و اثــرات‬ ‫منفــی از لحــاظ‏روحــی و روانــی بــر کــودکان و دانــش امــوزان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫داشــته اسـ ‪‎‬‬ ‫رمضانــی افــزود‪ :‬هنــوز ســواد رســانه ای در خصــوص کنتــرل‬ ‫فضــای مجــازی وجــود نــدارد و بایــد در ایــن حــوزه کارهــای‬ ‫بســیاری انجــام ‏شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا برگــزاری ایــن جشــنواره امیدواریــم تــا بــا‬ ‫کمــک مــردم و اصحــاب رســانه بتوانیــم پژوهش هــای خوبــی در‬ ‫ایــن زمینــه‏انجــام شــود ‪.‬‏‬ ‫امــروز‪‎ ‎‬نقطــه مقابــل فضــای مجــازی‪ ،‬قــدرت تمــدن اســام‬ ‫اســت‬ ‫دبیر نخســتین جشــنواره رســانه ای کاهش اســیب های اجتماعی‬ ‫گفــت‪ :‬نخســتین جشــنواره پیشــگیری‏از اســیب های اجتماعــی‬ ‫بــرای برانگیختــن رغبــت‪ ،‬مشــارکت و توجه ویژه عمومــی به مبارزه‬ ‫ریش ـه ای بــا‏اســیب های اجتماعــی شــکل گرفتــه کــه امیدواریــم‬ ‫گامــی در راســتای تحقــق تمــدن اســامی باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ولــی اللــه شــهابی در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب و کار بــا‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه عقربــه زیســتی انســان ها را‏فضــای مجــازی از‬ ‫هــم گســیخته اســت‪ ،‬اظهــار داشــت ‪ :‬در حــال حاضــر عقربــه‬ ‫زیســتی مــردم تغییــر‏کــرده و متاســفانه در خانــواده تعلیــم و‬ ‫تربیــت جــای خــود را پیــدا نمی کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫شــهابی نقطــه مقابــل فضــای مجــازی امــروز قــدرت تمدنــی‬ ‫اســام اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اگــر مــا بــه درســتی در‏بیــن مــردم فضــای‬ ‫مجــازی را تبییــن کنیــم و کارگــزاران مــا الــوده تشــریفات نشــوند‬ ‫قوانیــن مــا در جــای‏خــودش قــرار بگیــرد و عدالــت در جامعــه‬ ‫چــه از طــرف مــردم و چــه کارگــزاران بــه درســتی اجــرا شــود‬ ‫‏مطمئنــا تمــدن اســامی پاســخ همــه انهــا را خواهــد دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مدیرعامــل موسســه مطبوعاتــی مرواریــد بــازار کســب و کار‬ ‫پــارس در پایــان بــا دعــوت از اهالــی رســانه اســتان و‏شــهروندان‬ ‫خواســت تــا در ایــن رویــداد رســانه ای شــرکت نمــوده و هــر‬ ‫نــوع اثــر تولیــدی خــود را از ابتــدای‏فروردیــن ‪ 1399‬تــا ‪2‬خــرداد‬ ‫‪ 1401‬در تارنمــای جشــنواره بــه نشــانی‏‪golestan-festival.ir‬‏‬ ‫بارگــزاری کننــد‪.‬‏‬ ‫گفتنــی اســت ایــن جشــنواره کــه بعنــوان نخســتین جشــنواره‬ ‫رســانه ای پیشــگیری از اســیب های اجتماعــی در ‏گلســتان و‬ ‫شــاید در ســطح کشــوری مــی باشــد می طلبــد کــه دســتگاه ها و‬ ‫ســازمانها و نهادهــای مرتبــط در ایــن‏ارتبــاط بــرای هــر چــه بهتــر‬ ‫برگــزار شــدن ایــن جشــنواره ورود پیــدا کننــد‪.‬‏‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه اســتان گلســتان ‪ ۴۲‬پایــگاه خبــری‪،‬‬ ‫‪2‬روزنامــه‪ 134 ،‬دفتــر رســانه ای شــامل خبرگــزاری‪،‬‏نشــریه چاپی و‬ ‫الکترونیکــی و ‪ ۱۶۵‬نماینــده نشــریه سراســری فعــال دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫خریــداری نکننــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان تصریــح کرد‪:‬بــا بیــان اینکــه مجموعه هــای تولیــدی بایــد بــه ســمت تولیــد کاالهــای‬ ‫کیفی تــر و رقابت پذیــر برونــد افــزود ‪ :‬تولیــد کننــدگان بایــد بــه ایــن مســاله توجــه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری گلســتان هــم گفــت ‪ :‬بــا توجــه بــه شــعار‬ ‫ســال یکــی از کارهــا و اولویت هــای مــا راه انــدازی واحدهــای نیمـه کاره و تعطیــل اســت‪.‬‬ ‫ســیدمحمد دهنــوی افــزود‪ :‬بیشــتر مشــکالت ایــن واحدهــای تولیــدی در حــوزه بانک هــا و تســهیالت‬ ‫اســت‪.‬وی ادامه داد‪ :‬گلســتان در پرداخت تســهیالت بازســازی و نوســازی در جایگاه دوم و در پرداخت‬ ‫تســهیالت رونــق تولیــد در جایــگاه هفتم کشــور قــرار دارد‪.‬‬ ‫او همچنیــن گفــت ‪ :‬مــا تــاش مــی کنیــم وضعیــت تولیــد و اشــتغال نیــروی کار فعلــی را حفــظ کنیــم‬ ‫و ایــن اولویــت مــا اســت‪.‬‬ ‫ عالئم خرابی کاتالیزور‬‫درســت کار نکــردن یــا از کار افتــادن کاتالیــزور عالئمــی دارد‬ ‫کــه راننــده یــا تکنیســین ماهــر می توانــد بــا بررســی ان هــا بــه‬ ‫عیــب ایجــاد شــده پــی ببــرد‪ .‬در ادامــه بــه ‪ 9‬مــورد از ایــن عالئــم‬ ‫اشــاره کرده ایــم‪:‬‬ ‫ افزایش ناگهانی مصرف سوخت‬‫ افت شتاب گیری‬‫ روشن نشدن یا استارت خوردن نامناسب خودرو‬‫ مــردور شــدن خــودرو در تســت های االیندگــی (بــه دلیــل‬‫انتشــار بیــش از انــدازه ی هیدروکربــن و منوکســیدکربن)‬ ‫ روشن شدن چراغ چک خودرو‬‫ بد کار کردن خودرو و لرزش در سرعت های پایین‬‫ حــس شــدن بویــی شــبیه بــه تخــم مــرغ گندیــده در داخــل‬‫کابیــن‪ .‬ایــن یکــی از شــایع ترین عالئــم خرابــی کاتالیــروز اســت‪.‬‬ ‫در هنــگام خامــوش بــودن و ســرد بــودن خــودرو‪ ،‬اگر کاتالیروز‬ ‫را بــا دســت تــکان دهیــد و صــدای تق تقــی شــبیه بــه تــکان‬ ‫خــوردن ســنگریزه از ان شــنیده شــود‪ ،‬علــت ان فروپاشــی و‬ ‫تخریــب شــبکه های داخــل کاتالیــزور اســت‪.‬‬ ‫دمــای کاتالیــزور پــس از مدتــی رانندگــی بایــد بــه ‪ 700‬یــا ‪800‬‬ ‫درجـه ی ســانتی گراد برســد‪ .‬اگــر ایــن دمــا با حرات‪-‬ســنج مادون‬ ‫قرمز بررســی شــود و کمتر از میزان اســتاندارد باشــد‪ ،‬کاتالیزور‬ ‫درســت کار نمی کنــد‪.‬‬ ‫ در خودروهــای قدیمی تــر‪ ،‬رایج تریــن علــت خرابــی کاتالیــزور‬‫گرفتگــی ان اســت‪ .‬اگــر خــروج دود حاصــل از احتــراق موتــور‬ ‫بــه علــت گرفتگــی شــبکه های کاتالیــزور دچــار مشــکل شــود‪،‬‬ ‫ورود هــوا بــه موتــور هــم دچــار اختــال شــده و افــت شــدیدی‬ ‫در عملکــرد موتــور دیــده می شــود‪.‬‬ ‫کاتالیــزور نســبت بــه تغییــرات دمــا و ترکیبــات گازهــای‬ ‫خروجــی حســاس اســت‪ ،‬بــرای مثــال خرابــی واشــر سرســیلندر‬ ‫باعــث ورود اب و روغــن بــه محفظــه ی احتــراق شــده و در‬ ‫نتیجــه گازهــای خروجــی ایجــاد شــده بــه کاتالیــزور اســیب‬ ‫می رســانند‪.‬‬ ‫اگــر سیســتم جرقـه ی خــودرو معیــوب باشــد ناقــص ســوختن‬ ‫مخلــوط ســوخت و هــوا بــه کاتالیــزور اســیب خواهــد رســاند‪.‬‬ ‫گــرم شــدن بیــش از حــد موتــور می توانــد باعــث خرابــی‬ ‫کاتالیــزور شــود‪.‬‬ ‫مکمل هــای انژکتورشــور و اکتــان بوســترها می تواننــد بــه‬ ‫کاتالیــزور اســیب برســانند‪ .‬اســتفاده از مــواد غیراســتاندارد در‬ ‫خــودرو بــه هیچ وجــه پیشــنهاد نمی شــود‪.‬‬ ‫ ضربـه ی شــدید و صدمــات فیزیکــی هــم می تواننــد از علــل‬‫خرابــی کاتالیــزور باشــند‪.‬‬ ‫ بایــد توجــه داشــت کــه برطــرف کــردن ایــن عیــوب قبــل از‬‫اقــدام بــه تعویــض کاتالیــزور الزامــی اســت‪ ،‬چــرا کــه در صــورت‬ ‫رفــع نشــدن مشــکل‪ ،‬دوبــاره بــه کاتالیــزور اســیب خواهــد‬ ‫رســید‪ .‬مکانیک هــا و تکنیســین ها می تواننــد بــا اســتفاده از‬ ‫دســتگاه دیــاگ و بررســی پارامترهــای مربــوط بــه کاتالیــزور‪،‬‬ ‫ماننــد راندمــان حجمــی موتــور یــا کارکــرد سنســور اکســیژن‪،‬‬ ‫عیــب ایجادشــده را تشــخیص داده و بعــد کاتالیــزور خــراب را‬ ‫تعویــض کننــد‪.‬‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کارپارس‬ ‫برگزاریمی کند‬ ‫پی‬ ‫گ‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫سی‬ ‫ع‬ ‫جت‬ ‫ریازا ب اهیا ما ی‬ ‫نخستین جشنواره‬ ‫تیتر‪،‬یادداشت‪،،‬زگارش‪،‬عکس‬ ‫عالقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند‬ ‫اثار خود را به دفتر موسسه حداکثر تا پایان‬ ‫اردیبهشت‪ 1401‬ارسال کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫دو شنبه ‪ 5‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 5‬اردیبهشت‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 26‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 43‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 5 UV‬به ‪10‬‬ ‫غالبا ًابری‪ .‬بیشینه ‪26‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شرق جنوب شرقی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتردر ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪521‬‬ ‫نباید صنعت گردشگری‬ ‫دچار دافعه شود‬ ‫حمله به اتاق بازرگانی هدفی جز‬ ‫زمین گیر کردن بخش خصوصی ندارد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار هــادی حق شــناس‪ ،‬کارشــناس اقتصــادی معتقــد اســت‪ :‬تضعیــف اتــاق ایــران‬ ‫بــه عنــوان قدیمی تریــن نهــاد مدنــی بخــش خصوصــی‪ ،‬بــه تضعیــف فعالیت هــای ســازمان یافته ایــن بخــش‬ ‫منجــر شــده و نتیجـه ای جــز تقویــت اقتصــاد زیرزمینــی نخواهد داشــت‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس کارشــناس اقتصــادی بــا انتقــاد از حمــات ســازمان یافته علیــه اتــاق ایــران گفــت‪ :‬اتــاق‬ ‫ایــران قدیمی تریــن تشــکل مدنــی بخــش خصوصــی اســت و تضعیف این نهــاد یعنی تضعیف فعالیت های‬ ‫ســازمان یافته بخــش خصوصــی و تقویــت اقتصــاد زیرزمینــی‪ .‬حمله کننــدگان بــه اتــاق ایــران هدفــی جــز‬ ‫زمین گیــر کــردن بخــش خصوصــی ندارنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه جــرات می تــوان گفــت در طــول ســال های بعــد از جنــگ تنهــا نهــاد غیردولتــی‪ ،‬جــدی و‬ ‫کارامــد کــه بــا تحقیــق و مطالعــه مســائل اقتصــاد ایــران را مطــرح کــرد اتــاق ایــران بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قبــل از اینکــه دولتی هــا اهمیــت و جایــگاه بخــش خصوصــی را بداننــد‪ ،‬قبــل از اینکــه ان هــا از‬ ‫اهمیــت بهــره وری در اقتصــاد اگاه شــوند و قبــل از انکــه از اهــم چالش هــای جــدی اقتصــادی ایــران مطلــع‬ ‫شــوند ایــن اتــاق ایــران بــود کــه بــا انجــام دو کار مســائل اقتصــاد کشــور را در ســطح ملــی مطــرح کــرد‪ :‬اول‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬در صنعــت گردشــگری یــک چارچــوب و‬ ‫نظام نامـ ه بایــد بــا الهــام از منابــع دینــی و فرهنگــی ترســیم‬ ‫شــود‪ ،‬ضمــن اینکــه قابلیت هــا و ظرفیت هــای کشــور‬ ‫معرفــی و بــرای گردشــگران استانداردســازی می شــود دچــار‬ ‫دافعــه نشــویم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار غالمرضــا منتظــری دربــاره‬ ‫توســعه گردشــگری در کشــور اظهــار داشــت‪ :‬گردشــگری‬ ‫می توانــد صنعــت درجــه یــک کشــور باشــد اگــر کــه بــه‬ ‫ایــن موضــوع واقع بینانــه نــگاه کنیــم‪ ،‬چــرا کــه قــرار اســت‬ ‫از درامدهــای نفتــی فاصلــه بگیریــم‪ ،‬بهتریــن تکیــه گاه‬ ‫اقتصــادی جایگزیــن نفــت صنعــت گردشــگری اســت‪.‬‬ ‫نایــب رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس بــا اشــاره بــه‬ ‫ضــرورت تدویــن نظام نامه گردشــگری گفت‪ :‬در زمان ســفر‬ ‫بــه ایــران همــه چیــز بــرای گردشــگران خارجــی بایــد قابــل‬ ‫پیش بینــی باشــد؛ بایــد بــا الهــام از منابــع دینــی فرهنگــی‬ ‫یــک چارچــوب و نظام نام ـ ه در صنعــت گردشــگری ترســیم‬ ‫شــود‪ ،‬ضمــن اینکــه قابلیت هــا و ظرفیت هــای کشــور بایــد‬ ‫معرفــی و بــرای گردشــگران استانداردســازی شــود تــا دچــار‬ ‫دافعــه نشــویم‪.‬‬ ‫اقتصاد روستا فعال شود‬ ‫منتظــری در ادامــه افــزود‪ :‬مجلــس توجــه ویــژه ای بــه‬ ‫حفاظــت از بافــت تاریخــی دارد‪ ،‬در بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬هــم بــرای‬ ‫ترمیــم مرمــت و حفــظ بافــت تاریخــی شــهرها روســتاها‬ ‫تصویــب شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از طرفــی دیگــر گردشــگران امــروزه عالقــه‬ ‫چندانــی بــه هتل هــای چنــد ســتاره لوکــس در شــهرها‬ ‫نــدارد‪ ،‬بلکــه تمایــل دارد در یــک فضــای طبیعــی و بافــت‬ ‫تاریخــی در روســتا اقامــت داشــته باشــد کــه بایــد اقتصــاد‬ ‫روســتا فعــال شــود؛ و البتــه انچــه بــه رونــق اقتصــاد روســتا‬ ‫کمــک مــی کنــد بوم گــردی اســت کــه بیشــتر ان هــا در‬ ‫مناطــق کــم برخــوردار کشــور قــرار دارنــد مــا هــم در بودجــه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬اعتبــارات خوبــی در ایــن زمینــه تصویــب کردیــم‪.‬‬ ‫منتظــری افــزود‪ :‬وزیــر میراث فرهنگــی رویکرد جدیدی‬ ‫را اغازکــرده جلســات مختلفــی را بــا ســرمایه گــذاران‬ ‫گذاشــته و از ان هــا دعــوت کــرده اســت‪ ،‬مجلــس هــم‬ ‫چتــر حمایتــی خــود را بــر ســر بخــش خصوصی بیــش از‬ ‫گذشــته بــاز کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مشــکالت بســیاری در حــوزه صنایع دســتی‬ ‫وجــود دارد کــه از دولــت خواســتیم کــه انهــا موانــع اجرایی را‬ ‫برطــرف کننــد و اگــر در قوانیــن مــواردی وجــود دارد کــه مانــع‬ ‫زا اســت‪ ،‬اعــام کننــد مــا ان را اصــاح و تعدیــل می کنیــم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به راه اندازی بازارچه های دائمی صنایع دستی‬ ‫گفــت‪ :‬اغلــب هنرمنــدان و تولیدکننــدگان صنایع دســتی‬ ‫بــرای دل خــود اثــر خلــق می کند‪،‬نمایشــگاه های موســمی و‬ ‫فصلــی پاسـخ گوی معیشــت و اقتصــاد جامعــه هنرمنــدان‬ ‫صنایع دســتی نیســت‪ ،‬ان طــور کــه ضرغامــی توضیــح‬ ‫داد قــرار شــده در اســتان ها حتــی در مجموعــه هــای‬ ‫گردشــگری‪ ،‬فضاهایــی بــرای بازارچــه هایــی راه اندازی شــود‬ ‫تــا هنرمنــدان بتواننــد بــه صــورت دائمی حضور پیــدا کنند تا‬ ‫محصــوالت خــود را معرفــی و بــه راحتــی بفروشــند‪.‬‬ ‫نایــب رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس گفــت‪ :‬از‬ ‫بخش هــای مهــم صنایــع دســتی صــادرات اســت در ایــن‬ ‫خصــوص نیــز جلس ـه ای بــا دبیــر شــورای عالی مناطــق ازاد‬ ‫(ســعید محمــد) داشــتیم کــه در ایــن بخــش کمــک کننــد‬ ‫تــا صنایــع دســتی صرفــا بــه داخــل کشــور محــدود نشــود‪،‬‬ ‫فعــاالن صنایــع دســتی هــم بتواننــد همزمــان بــا تورهــای‬ ‫خارجــی کــه شــکل می گیــرد از ایــن فرصــت بــه خوبــی‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫دعــوت مقامــات کشــور بــا عنــوان صبحانه هــای کاری و دوم راه انــدازی مرکــز پژوهش هــا و ارائــه گزارشــان‬ ‫دقیــق بــه مراکــز تصمیــم گیــر و تصمیم ســاز کشــور‪.‬‬ ‫حق شــناس بــا اشــاره بــه ادعاهــای مطــرح شــده دربــاره مباحــث مالــی و بودجــه اتــاق ایــران بیان کــرد‪ :‬از انجا‬ ‫کــه اتــاق ایــران از جمــع بازرگانــان ایــران تشــکیل شــده اطالعــات مالــی و پولــی ان هــا شــفاف اســت‪ .‬اتفاقا ًبه‬ ‫نظــر می رســد بخشــی از اقتصــاد ایــران کــه زیرزمینــی و داللــی اســت بــا اهــداف مشــخص بــه ســراغ مجامعی‬ ‫مثــل اتــاق ایــران امــده اســت کــه مناســبات مالــی ان زیــر ذره بیــن رســانه ها و نهادهــای نظارتــی قــرار داشــته‬ ‫و شــفافیت عملکرد ان پرواضح اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اگــر اتــاق ایــران و اتاق هــای اســتان ها نبودنــد شــاید ایــن ســطح از اطالعــات اقتصــادی کــه امــروز‬ ‫در اختیــار مــردم اســت وجــود نداشــت‪ .‬امــروز عمــوم مــردم می داننــد مشــکل اقتصــاد ایــران عــدم کنتــرل‬ ‫نقدینگــی‪ ،‬عــدم کنتــرل تــورم‪ ،‬عــدم اجــرای سیاسـت های باثبــات بخش بازرگانی و ‪ ...‬اســت و بخشــی از این‬ ‫حاصــل عملکــرد اتاق هــای بازرگانــی اســت‪.‬‬ ‫حق شــناس تاکیــد کــرد‪ :‬چــه بســا اگــر ایــن اتاق هــا بیشــتر از ســوی دولت هــا حمایــت می شــدند در هنــگام‬ ‫بحران هایــی ماننــد تحریــم و ‪ ...‬کارامــدی ان هــا هــم بیشــتر می توانســت نمــود داشــته باشــد‪ .‬بــا همــه‬ ‫این هــا تحقیــق و تفحــص‪ ،‬طــرح مســائل حاشــیه ای و ادعاهــای نادرســت علیــه اتــاق ایــران می تواند فرصتی‬ ‫تاریخــی بــرای اتــاق تــا دربــاره ابعــاد عملکــرد خــود و نقــش خــود در اقتصــاد ایــران اطالع رســانی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تــاش برخــی نماینــدگان بــرای تبدیــل اتــاق ایــران بــه یــک نهــاد عمومــی غیردولتــی گفــت‪:‬‬ ‫اتاق هــای بازرگانــی تنهــا در ایــران وجــود نــدارد و در هــر کشــوری چنیــن تشــکلی وجــود دارد‪ .‬اگــر این نهاد هم‬ ‫دچــار دسـت کاری شــده و از هویــت اصلــی و اســتقالل خــود دور بیفتــد ماننــد برخــی نهادهــای دیگــری کــه مــا‬ ‫دسـت کاری کردیــم کارامــدی ان از بیــن خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫حق شــناس تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن اقــدام تــاش بــرای ســوق دادن ایــن تشــکل بــه ســمت دولتــی شــدن و کاهش‬ ‫اســتقالل عملکــرد و تهــی کــردن بخــش خصوصــی از ماهیــت خــود و زمین گیــر کــردن ان اســت‪/.‬اتاق ایران‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫در قالب پویش به حرمت علی(ع)‬ ‫جلوگیری از ورود ‪ ۱۳۴‬محکوم‬ ‫کیفری به زندان های گلستان‬ ‫یکصــد و ‪ ۳۴‬محکــوم در اســتانه ورود بــه زنــدان بــا بخشــش شــاکیان‬ ‫و کمــک خیــر گنبــدی بــه اغــوش خانــواده هــای خود بازگشــتند‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬ایــن افــراد بــه علــت ناتوانــی‬ ‫در پرداخــت دیــه ناشــی از تصادفــات و بدهــکاری در اســتانه ورود بــه‬ ‫زنــدان بودنــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬بــا پادرمیانــی اجــرای احــکام کیفــری گنبــد‬ ‫کاووس و اعضــای شــورای حــل اختــاف ایــن شهرســتان‪ ،‬شــاکیان‬ ‫در قالــب پویــش «بــه حرمــت علــی علیــه الســام مــی بخشــم»‪،‬‬ ‫از دریافــت بخــش عمــده طلــب خــود‪ ،‬چشــم پوشــی کردنــد‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬بخشــی از طلــب ایــن افــراد را نیــز یکــی از خیریــن‬ ‫گنبدی پرداخت ‪.‬در قالب این پویش ‪ ۱۳۶‬محکوم از شهرســتان های‬ ‫گنبــد و رامیــان بــه جــای رفتــن بــه زنــدان‪ ،‬راهــی خانــه شــدند‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬ایــن افــراد بدهــی هــای کمتــر از هفــت میلیــون‬ ‫تومــان داشــتند ‪.‬‬ ‫پارســال هــم بــا تــاش اعضــای شــوراهای حــل اختــاف اســتان‬ ‫و گذشــت طلبــکاران ‪ ۳۶۴‬محکــوم ِ در اســتانه ورود بــه زنــدان‪،‬‬ ‫ازاد شــدند‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری گلستان ؛‬ ‫برخورد بدون اغماض با‬ ‫صیادان پرندگان شکاری‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان‪ ،‬همزمــان بــا اغــاز فصــل‬ ‫بازگشــت پرنــدگان شــکاری بــه اســمان ِ اســتان‪ ،‬روســای‬ ‫حــوزه هــای قضایــی بندرترکمــن‪ ،‬گمیشــان و داشــلی بــرون‬ ‫را مکلــف کــرد بــه صــورت ویــژه بــر پرونــده هــای مرتبــط بــا‬ ‫صیــد ایــن پرنــدگان نظــارت کننــد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬بــا کســانی کــه‬ ‫اقــدام بــه زنــده گیــری‪ ،‬شــکار‪ ،‬خریــد و فــروش‪ ،‬حمــل‬ ‫و نگهــداری و قاچــاق پرنــدگان شــکاری نماینــد‪ ،‬قاطعانــه‬ ‫برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬توقیــف وســایل و ابــزار مربــوط بــه‬ ‫شــکار ایــن پرنــدگان هــم از دیگــر مــواردی اســت کــه بــا‬ ‫جدیــت در ایــن شهرســتان هــا بایــد دنبــال شــود ‪.‬‬ ‫ســالهای اخیــر صیــد پرنــدگان شــکاری ماننــد شــاهین ‪،‬‬ ‫بحــری‪ ،‬باالبــان و دلیجــه بــا هــدف فــروش بــه کشــورهای‬ ‫حاشــیه خلیــج فــارس‪ ،‬محیــط زیســت جانــوری اســتان‬ ‫گلســتان را در معــرض خطــر جــدی قــرار داده اســت ‪.‬‬ ‫بازرسی بدون تعطیلی‬ ‫استاندارد از شهربازی ها‬ ‫در نوروز ‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫به ابیاری نوین هزار و ‪ ۲۰۰‬هکتار کشتزار‬ ‫پارسال تجهیز شد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در ادامــه بازدیدهــای خــود از‬ ‫شــرکت های دانش بنیان در فاصله کمتر از ده روز دوباره به شــهرک‬ ‫صنعتــی اق قــا رفــت و از شــرکت هــای دانــش بنیــان بازدیــد کــرد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در بازدیــد از چهــار شــرکت دانــش‬ ‫بنیــان گفــت‪ :‬مشــکالت و موانــع پیــش روی این شــرکت ها شناســایی‬ ‫و در قالــب بانــک اطالعاتــی در دبیرخانــه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی‬ ‫دادگســتری اســتان جمــع اوری مــی شــود ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬تمرکــز مــا در کنــار ایجــاد بانــک اطالعاتــی ایــن‬ ‫واحدهــا‪ ،‬بــر رفــع همزمــان موانــع شــرکت های دانــش بنیــان بــا کمــک‬ ‫دســتگاه هــای اجرایــی و بانک هــا اســت ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬هفتــه گذشــته هــم تفاهــم‬ ‫نامــه بــا پــارک علــم و فنــاوری اســتان بــه منظور حمایــت های حقوقی‬ ‫و قضایــی از ایــن واحدهــا امضــا کردیــم واز هفــت شــرکت دانــش‬ ‫بنیــان اســتان بازدیــد بعمــل امــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قرار اســت تا پایان شــهریور امســال از همه شــرکت های‬ ‫دانــش بنیــان اســتان بازدیــد و مشکالتشــان را بررســی و بــرای رفــع‬ ‫موانــع موجــود تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری اســتان گلســتان به اتفاق دادســتان مرکز‬ ‫اســتان از ابتــدای امســال تاکنــون از یــازده شــرکت دانــش بنیــان‬ ‫بازدیــد کــرده انــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل اســتاندارد گلســتان گفت‪ :‬نوروز ‪ 1401‬با بازرســی اســتاندارد از شــهربازی ها‪،‬‬ ‫پــارک هــا و زمیــن هــای بــازی اســتان گلســتان همــراه بــود‪.‬‬ ‫ســید مهــدی حســینی اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت ایمنــی اســتفاده از تجهیــزات شــهربازی‬ ‫و زمیــن هــای بــازی و جلوگیــری از حــوادث ناگــوار بویــژه بــرای کــودکان‪ ،‬طــرح ویــژه نــوروزی از ‪15‬‬ ‫اســفند ‪ 1400‬لغایــت ‪ 15‬فروردیــن ســال ‪1401‬در ســطح اســتان اجــرا شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه ایــن بازرســی از تجهیــزات توســط اداره کل اســتاندارد گلســتان بــا‬ ‫همــکاری شــرکت بازرســی فنــی تاییــد صالحیــت شــده در ایــام نــوروز انجــام شــد گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫ایــام از تعــداد ‪ 72‬تجهیــز بــازی مســتقر در ‪ 23‬شــهربازی گــرگان و اینچــه بــرون بازرســی بــه عمــل‬ ‫امــد کــه تعــداد ‪ 4‬تجهیــز مســتقر در ایــن شــهربازی هــا بــه دلیــل نداشــتن تاییدیــه ایمنــی پلمــب‬ ‫و از چرخــه بهــره بــرداری خــارج شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه حســینی‪ :‬در ایــن ایــام همچنیــن تعــداد ‪ 60‬تجهیــز مســتقر در ‪ 15‬زمیــن بــازی شهرســتانهای‬ ‫گــرگان‪ ،‬علــی ابــاد و گنبــد کاووس توســط شــرکت بازرســی فنــی‪ ،‬مــورد بازرســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای اســتاندارد گلســتان یــاداور شــد‪ :‬تجهیــزات پارک هــا و زمیــن های بــازی و شــهرهای بازی‪،‬‬ ‫مشــمول مقــررات اجــرای اســتاندارد اجبــاری اســت و بایــد در مرحلــه ســاخت‪ ،‬نصــب و بهــره بــرداری‬ ‫دارای گواهینامــه باشــند لــذا بــه منظــور نظــارت مســتمر و تامیــن امنیــت جانــی شــهروندان‪ ،‬اســتاندارد‬ ‫گلســتان در طــول ســال ‪ 1400‬نیــز عــاوه بــر انجــام ‪ 100‬مــورد بازرســی فنــی توســط شــرکت هــای بازرســی‬ ‫تاییــد صالحیــت شــده‪ ،‬راســا از مجمــوع ‪ 198‬تجهیــز مســتقر در ‪ 41‬شــهربازی اســتان‪ ،‬بازرســی ادواری‬ ‫بــه عمــل اورد کــه تعــداد ‪ 18‬تجهیــز بــه دلیــل نداشــتن تاییدیــه ایمنــی پلمــب‪ 77 ،‬تجهیــز جمــع اوری و‬ ‫بهــره بــردار ‪ 4‬تجهیــز غیــر اســتاندارد نیــز بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪6‬‬ ‫تالش مستمر دادگستری گلستان برای‬ ‫رفع موانع شرکت های دانش بنیان‬ ‫مدیــر امــور اب‪ ،‬خــاک و فنــی و مهندســی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬بــه ســامانه ابیــاری نویــن هــزار و ‪ ۲۰۰‬هکتــار از کشــتزارهای اســتان پارســال مجهــز‬ ‫شــد کــه بهره بــرداران در ایــن زمینــه بیــش از ‪ ۱۸‬میلیــارد تومــان تســهیالت گرفتنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســیدابراهیم ســیدی اظهــار داشــت‪ :‬بــه ســامانه ابیــاری نویــن‬ ‫نیــز در ســال ‪ ۹۹‬بــه همیــن میــزان اراضــی کشــاورزی تجهیــز شــده بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۱۶ :‬میلیــارد تومــان از مجمــوع اعتبــارات ســال گذشــته نیــز بــه صــورت اســناد‬ ‫خزانــه و مابقــی نقــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۳۹‬هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی ایــن اســتان بــه ســامانه‬ ‫ابیــاری نویــن تجهیــز شــده اســت‪.‬‬ ‫ســیدی اظهــار داشــت‪ :‬طبــق بــراورد اولیــه ‪ ۵۰‬هــزار هکتــار از ســطح اراضــی کشــاورزی ایــن‬ ‫اســتان قابلیــت اجرایــی بــرای اجــرای طــرح هــای ابیــاری تحــت فشــار را دارد کــه بــا احتســاب‬ ‫اجــرای طــرح هــای ابیــاری کــم فشــار ایــن ســطح بــه حــدود ‪ ۹۵‬هــزار هکتــار مــی رســد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب‪ ،‬خــاک و فنــی و مهندســی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬در ســال هــای اخیــر دولــت از اجــرای سیســتم ابیــاری نویــن در زمیــن هــای کشــاورزی‬ ‫حمایــت هــای خوبــی داشــته‪ ،‬بــه طــوری کــه ‪ ۸۵‬درصــد هزینــه هــا از ســوی دولــت تامیــن‬ ‫مــی شــود و کشــاورز ‪ ۱۵‬درصــد از هزینــه هــا را تامیــن مــی کنــد امــا هــم اینــک اعتباراتــی‬ ‫کــه از طریــق اســناد خزانــه اختصــاص مــی یابــد باعــث افزایــش قیمــت تجیهــزات مــورد نیــاز‬ ‫مــی شــود کــه بــه کشــاورز تحمیــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســیدی گفــت‪ :‬راندمــان ابیــاری در ســال هــای ‪ ۹۲‬در ســطح اراضــی ایــن اســتان ‪ ۳۴‬درصــد‬ ‫بــود کــه بــا اجــرای طــرح هــای ابیــاری نویــن ایــن شــاخص بــه حــدود ‪ ۴۷‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬راندمــان ابیــاری ‪ ۴۶‬درصــد در ســطح کل اراضــی اســتان محاســبه شــده‬ ‫اســت امــا اگــر ایــن شــاخص را تنهــا در اراضــی کــه طــرح هــای ابیــاری نویــن اجــرا شــده اســت‬ ‫محاســبه کنیــم بــه طــور متوســط بیــش از ‪ ۷۵‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه طــور تفکیــک راندمــان ابیــاری در طــرح هــای کــم فشــار ‪ ۶۵‬درصــد‪ ،‬ابیــاری‬ ‫بارانــی ‪ ۷۵‬درصــد و قطــره ای نیــز بــه ‪ ۹۰‬درصــد خواهــد رســید‪.‬‬ ‫ســیدی گفــت‪ :‬تمــام بهــره بــرداران و متقاضیــان اجــرای طــرح هــای ابیاری نوین مشــروب از‬ ‫منابــع مختلــف ابــی‪ ،‬در صــورت ارایــه درخواســت بــه مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان‪،‬‬ ‫نســبت بــه تشــکیل پرونــده و انجــام مطالعــات و تهیــه طــرح بــه صــورت رایــگان اقــدام‬ ‫می شــود و پــس از طــی مراحــل تاییــد طــرح‪ ،‬تامیــن اعتبــار و اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫ســطح اراضــی کشــاورزی و بایــر خراســان شــمالی ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار اســت‪ ،‬کل اراضــی‬ ‫اســتان ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار هکتــار اســت کــه اکنــون ‪ ۱۳‬درصــد از ایــن ســطح بــه بخــش‬ ‫کشــاورزی اختصــاص دارد و ‪ ۸۷‬درصــد نیــز اراضــی غیرکشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫‪ ۴۴‬درصد جمعیت ‪ ۸۶۳‬هزار نفری این استان در نواحی روستایی سکونت دارند‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۸۲‬هزار بهره بردار بخش کشاورزی در این استان مشغول به فعالیت هستند‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 23‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 78‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬از ‪10‬‬ ‫ابری‪ .‬بیشینه ‪23‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 5‬اردیبهشت‬ ‫گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دو شنبه ‪ 5‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪521‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫تولید ‪ ۱۲‬میلیون گلدان‬ ‫گل و گیاه زینتی در گلستان‬ ‫معــاون مدیریــت باغبانــی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬ســاالنه ‪ ۱۲‬هــزار تــن ســبزی و‬ ‫صیفــی‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۲‬میلیــون گلــدان گل و گیــاه زینتــی و چهــار میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار اصلــه نهــال و‬ ‫نشــا تولیــد گلخانه هــای در حــال بهره بــرداری اســتان می کننــد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار نویــد رضــا فرهانــی اظهــار داشــت‪ :‬راهــکاری پایــدار در تولیــد محصــوالت‬ ‫کشــاورزی و صرفــه جویــی در مصــرف اب زراعــی و ایجــاد فرصت هــای شــغلی مطمئــن با ســرمایه گذاری‬ ‫بــرای ایجــاد گلخانــه کشــاورزی‪ ،‬اســت ک ـ ه طــی ســال های اخیــر توجــه مســووالن گلســتان را بــرای‬ ‫برنامه ریــزی و جــذب ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی بــه خــود جلــب کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اســتان دارای ســرعت خوبــی در مســیر دســتیابی بــه اهــداف برنامــه پنجــم توســعه‬ ‫و ســطح ابالغــی‪ ،‬هــزار هکتــاری ایجــاد گلخانــه پیــش بینــی شــده کــه بــا توجــه بــه هماهنگــی‬ ‫دســتگاه هــای مرتبــط اســتانی و اســتقبال متقاضیــان بــرای ســرمایه گــذاری‪ ،‬ایجــاد و بهــره بــرداری‬ ‫گلخانــه اســت‪.‬‬ ‫معــاون مدیریــت باغبانــی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان افــزود‪ :‬ایجــاد و بهــره بــرداری ‪۳۵‬‬ ‫هکتــار گلخانــه ســهمیه امســال اســتان اســت در حالــی کــه بــا برنامــه ریــزی صــورت گرفتــه ‪۷۰‬‬ ‫هکتــار گلخانــه بــا پیشــرفت ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۹۰‬مــورد بهره بــرداری قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای بهــره بــرداری هــر هکتــار گلخانــه بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫اقتصــادی فعلــی کشــور بــه ‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۱۵۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت‪.‬‬ ‫فرهانــی گفت‪:‬بــرای ایجــاد گلخانــه مشــکلی در پرداخــت تســهیالت بانکــی بــه متقاضیان در اســتان‬ ‫وجــود نــدارد و ســرمایه گــذاران مــی تواننــد از تســهیالت اعطــای برابــر ‪ ۸۰‬درصــد ســرمایه گذاری بــا‬ ‫نــرخ ســود ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۲‬درصــد و بــاز پرداخــت پنــج ســاله بــا یــک ســال تنفــس اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان بــرای ایجــاد ‪ ۵۴۰‬هکتــار گلخانــه پروانــه صــادر کــرده‬ ‫کــه تــا پایــان ســال قبــل ‪ ۸۰‬هکتــار ان مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫گلســتان ســاالنه در شــرایط عــادی مطابــق گــزارش ســازمان جهادکشــاورزی پنــج میلیــون و ‪۴۰۳‬‬ ‫هــزار تــن انــواع محصــول کشــاورزی در ایــن اســتان تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫گلســتان در تولیــد ‪ ۱۵‬محصــول شــامل دانه هــای روغنــی کلــزا‪ ،‬ســویا و افتابگــردان‪ ،‬هلــو‪ ،‬توتــون و‬ ‫گوشــت مــرغ رتبــه اول‪ ،‬گنــدم‪ ،‬چغندرقنــد و خرمالــو مقــام دوم‪ ،‬شــلتوک(برنج)‪ ،‬پیلــه تــر ابریشــم‪،‬‬ ‫میگــو و پنبــه رتبــه ســوم‪ ،‬ماهیــان پرورشــی و خاویــاری رتبــه چهــارم و جــو و زیتــون رتبــه پنجــم‬ ‫کشــوری را دارد‪.‬‬ ‫تولیــدات ســاالنه کشــاورزی گلســتان از ظرفیــت ‪ ۶۶۷‬هــزار زمیــن کشــاورزی‪ ،‬چهــار میلیــون واحــد‬ ‫دامــی‪ ۴۵۲ ،‬هــزار و ‪ ۱۸۵‬هکتــار جنــگل‪ ۸۶۲ ،‬هــزار و ‪ ۸۲۵‬هکتــار عرصــه مرتعــی‪ ،‬بیــش از هــزار‬ ‫واحــد مرغــداری و دسترســی بــه ‪ ۱۱۰‬کیلومتــر از ســاحل دریــای خــزر بــه دســت مــی ایــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا ‪ ۲‬میلیــون نفــر جمعیــت در شــمال کشــور قــرار دارد و اقتصــاد اصلــی ســاکنان‬ ‫ان بــر پایــه کشــاورزی اســتوار اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫اجرای طرح ارتقاء امنیت‬ ‫اجتماعی در شیروان‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از اجــرای طــرح ارتقــاء امنیــت‬ ‫اجتماعــی باهــدف برخــورد بــا‏ســوداگران مــرگ و مبــارزه بــا مــواد مخدر‬ ‫در ســطح شهرســتان خبر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‏اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬طــرح ارتقــاء امنیــت اجتماعــی باهــدف برخــورد بــا ســوداگران‬ ‫مرگ و مبارزه با مواد‏مخدر در ســطح شهرســتان شــیروان به مرحله‬ ‫اجــرا گذاشــته شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اجــرای ایــن طــرح کــه بــه صــورت مقتدرانــه‬ ‫و یــک روزه اجــرا شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در ‏ایــن رابطــه از ‪ 13‬بــاب مغــازه و‬ ‫منــزل کــه محــل فــروش و نگهــداری مــواد مخــدر بــوده و از قبــل نیــز‬ ‫‏شناسایی شــده بودنــد‪ ،‬مــورد بازرســی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه در بازرســی از ایــن مکان هــا مقــدار‬ ‫‪ 3‬کیلــو و ‪ 275‬گــرم انــواع مــواد‏مخــدر ســنتی و صنعتــی و مقــداری‬ ‫اقــام ممنوعــه دیگــر کشــف و ضبــط شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در همیــن‬ ‫‏رابطــه ‪ 6‬نفــر خرده فــروش و توزیع کننــده مــواد مخــدر دســتگیر و یــک‬ ‫دســتگاه خــودروی ســواری کــه در‏امــر حمــل و نگهــداری مــواد مخــدر‬ ‫مورداســتفاده قــرار می گرفــت نیــز توقیــف شــد‏‪.‬‬ ‫خودروی سرقتی کمتر از یک ساعت‬ ‫در شیروان کشف و به مالباخته‬ ‫بازگردانده شد‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از کشــف یــک دســتگاه‬ ‫خــودروی ســرقتی کمتــر از یــک‏ســاعت در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار خبرنــگار بازار کســب و کار از پایگاه خبری پلیس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور»‏اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام یــک مــورد‬ ‫ســرقت اتومبیــل در ســطح شهرســتان‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا‏جدیــت‬ ‫در دســتور کار مامــوران کالنتــری ‪ 12‬قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا تــاش مســتمر و بی وقفــه و‬ ‫همچنیــن گشــت زنی هایهدفمنــد‏موفــق شــدند خــودروی موردنظــر را‬ ‫در حوالــی شــهر شــیروان کشــف کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬خــودروی موردنظــر‏بــا‬ ‫هماهنگی هایانجام شــده بعــد از تنظیــم صورت جلســه بــه مالباختــه‬ ‫تحویــل داده شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه بــا تیزبینیمامــوران ســارق مــورد‬ ‫شناســایی قرارگرفتــه و اقدامــات‏پلیســی بــرای دســتگیری ایــن فــرد در‬ ‫دســتور کار اســت‪ ،‬از شــهروندان خواســت تا ضمن توجه به‏توصیه و‬ ‫هشــدارهای پلیســی در راســتای پیشگیری از وقوع ســرقت‪ ،‬در صورت‬ ‫اطــاع از هرگونــه‏مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل‬ ‫ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫دستگیری ‪ 18‬خرده فروش‬ ‫مواد مخدر در اسفراین‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین ازکشــف ‪ 919‬گــرم انــواع مــواد‬ ‫مخــدر و دســتگیری ‪ 18‬خــرده‏فــروش مــواد مخدرویــک نفــر قاچاقچــی‬ ‫در اجــرای طــرح ارتقــاء امنیــت اجتماعــی در ایــن شهرســتان‏خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد روهنــا» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــه‬ ‫‏منظــور افزایــش امنیــت عمومــی ‪،‬پاکســازی نقــاط الــوده و مبــارزه بــا‬ ‫ســرقت هــای خــرد ‪،‬اجــرای طــرح‏ارتقــاء امنیــت اجتماعــی بــه مــدت‬ ‫‪ 48‬ســاعت بــا بکارگیــری چنــد اکیــپ از مامــوران پلیــس موادمخــدر‪،‬‬ ‫‏پاســگاههای تابعــه در مناطــق الــوده و جــرم خیز شهرســتان به مرحله‬ ‫اجــرا گذاشــته شــد ‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بازرســی هــای صــورت گرفتــه در محــل‏اختفــای انــان‬ ‫ابــزار و االت اســتعمال مــواد مخــدر ‪،‬مقــدار ‪ 653‬گــرم مــواد مخــدر‬ ‫ســنتی از نــوع تریــاک و‏مقــدار‪ 266‬گرم انــواع موادمخدر صنعتی‪،‬یک‬ ‫پاکــت ســیگار و ‪10‬عــدد تجهیــزات ماهــواره کشــف و ضبــط‏شــد‏‪.‬‬ ‫روهنــا در پایــان بــا بیــان اینکــه متهمــان پــس از تشــکیل پرونــده بــه‬ ‫منظــور انجــام اقدامــات‏قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬مخــان نظــم و امنیــت عمومــی بداننــد‏پلیــس هرگــز‬ ‫مجــال عــرض انــدام و قــدرت نمائــی را بــه ســوداگران مــرگ نخواهد داد‬ ‫و بــا تمــام تــوان در‏راســتای برقــراری نظم و امنیت شــهروندان و مبارزه‬ ‫بــا پدیــده شــوم اعتیــاد اقــدام مــی کنــد‏‪.‬‬ ‫برای مشترکان کم مصرف‬ ‫از ابتدای اردیبهشت ماه تعرفه های‬ ‫اب و برق تغییر نمی کند‬ ‫مصرفــی بــه شــرکت های دولتــی ذی ربــط داده شــده اســت‪ ،‬اعمــال‬ ‫افزایــش تعرفــه فقــط بــه پیشــنهاد وزارتخانه هــای مربــوط و تصویب‬ ‫هیئت وزیــران امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس طبــق مصوبــه هیــات وزیــران وقــت‪ ،‬هرســاله از‬ ‫ابتــدای اردیبهشــت ماه هفــت درصــد بــه تعرفــه بــرق مشــترکان‬ ‫کم مصــرف افــزوده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن میــزان بــرای مشــترکانی کــه رعایــت الگوهای مصــرف را نکنند‪،‬‬ ‫‪ ۱۶‬درصــد عــاوه بــر ‪ ۷‬درصــد خواهــد بــود‪ .‬ســال گذشــته وزارت نیــرو‬ ‫طــرح تــازه افزایــش تعرفــه اب و بــرق بــرای مشــترکان پُرمصــرف را‬ ‫بــه مرحلــه اجــر در اورد‪.‬‬ ‫«علی اکبــر محرابیــان» وزیــر نیــرو دربــاره تعرفه هــای اب گفتــه‬ ‫بــود‪ :‬تعرفــه اب بهــا در ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــرای مشــترکانی کــه طبــق الگــو‬ ‫مصــرف می کننــد هیچ گونــه تغییــری نکــرده امــا بــرای ان دســته از‬ ‫افــرادی کــه بیــش از الگــو‪ ،‬مصــرف دارنــد به صــورت پلکانــی مشــمول‬ ‫افزایــش قیمــت می شــود‪.‬‬ ‫پیش ازایــن هــم «مصطفــی رجبی مشــهدی» ســخنگوی صنعت‬ ‫بــرق دربــاره تغییــرات قبض هــای بــرق کــه بــر اســاس بنــد «ی»‬ ‫تبصــره ‪ ۸‬قانــون بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۰‬از ابتــدای بهمن مــاه ســال‬ ‫جــاری اجرایــی شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــر اســاس ایــن تغییــر مشــترکانی کــه‬ ‫مصــرف ان هــا کمتــر از الگــوی تعریف شــده بــرق مصــرف کننــد از‬ ‫تعرفــه یارانـه ای بــرق برخــوردار خواهنــد بــود و تعرفــه مشــترکانی‬ ‫کــه بیــش از الگــو مصــرف داشــته باشــند به صــورت پلکانــی‬ ‫افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه عبارتــی دیگــر مشــترکانی کــه بیش تــر از الگــو‬ ‫مصــرف کننــد‪ ،‬متناســب بــا ایــن افزایــش از یارانــه ان هــا کاســته‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬همچنیــن در صورتــی کــه مصرف مشــترکانی که تحت‬ ‫پوشــش کمیتــه امــداد یــا بهزیســتی هســتند کمتــر از نصــف الگــوی‬ ‫تعییــن شــده باشــد تعرفــه ان هــا رایــگان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران افــزود‪ :‬درواقــع این‬ ‫تغییــرات شــامل حــال ‪ ۲۵‬درصــد از مشــترکان می شــود کــه حــدود‬ ‫‪ ۹‬درصــد از ان هــا نیــز کمــی بیــش از الگــو مصــرف دارنــد کــه بــا کمــی‬ ‫کاهــش در مصــرف‪ ،‬می تواننــد مصــرف خــود را بــه کمتــر از الگــوی‬ ‫تعریــف شــده برســاند؛ درواقــع می تــوان گفــت صورتحســاب ‪۷۵‬‬ ‫درصــد از مشــترکان تغییــری نکــرده اســت‪.‬‬ ‫اکنــون در اســتانه اردیبهشـت ماه ‪ ۱۴۰۱‬قرارگرفته ایــم و «محمــد الــه‬ ‫داد» معــاون هماهنگــی توزیــع توانیــر اعــام کــرد که تعرفه هــا برای‬ ‫مشــترکان کم مصــرف و مشــترکانی کــه تــا حــد الگــو مصــرف دارنــد‪،‬‬ ‫تغییــر نخواهــد کرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــا مشــترکان پرمصــرف در صــورت رعایــت نکــردن‬ ‫الگــوی مصــرف بایــد بــا دقــت بیشــتری هزینه هــای خــود را بررســی‬ ‫کننــد‪ ،‬زیــرا هزینه هــا بــرای ان هــا چنــد برابــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در گلستان‬ ‫نیروگاه های کوچک‬ ‫برقی احداث‬ ‫می شود‬ ‫ترکمــن و کردکــوی در مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه‬ ‫صــدور مجــوز الزم بــرای ســاخت نیــروگاه هــای کوچــک بــرق در‬ ‫نواحــی غــرب اســتان گلســتان گفــت‪ :‬ســاخت ایــن واحدهــای‬ ‫تولیــد انــرژی در گلســتان را برخــی مشــکالت مالــی و تعلل هــا‪،‬‬ ‫یکســال بــه تاخیــر انداخــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار عبدالجــال ایــری اظهارداشــت‪ :‬یــک‬ ‫واحــد از مجمــوع چهــار واحــد نیــروگاه بــرق بــر اســاس وعده هــای‬ ‫وزارت نیــرو مقــرر شــد کــه تابســتان ســالجاری بــه بهــره بــرداری‬ ‫برســد کــه ایــن کار در تابســتان ‪ ۱۴۰۲‬محقــق می شــود‪.‬‬ ‫ایــن عضــو کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬نیروگاه هایــی بــا تــوان تولیــد پنــج‪ ،‬هشــت‪ ۱۵ ،‬و ‪ ۲۵‬مــگاوات‬ ‫از جملــه نیــروگاه هایــی هســتند کــه ســرمایه گــذاران بخــش‬ ‫خصوصــی بــرای ســاخت ان در گلســتان اعــام امادگــی کرده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا ســاخت ایــن نیروگاه هــا‪ ،‬بخشــی از مشــکل‬ ‫کمبــود بــرق فعــاالن صنعتــی بــه ویــژه مســتقر در نواحــی و‬ ‫شــهرک هــای صنعتــی اســتان برطــرف مــی شــود و دغدغــه هــا‬ ‫ان هــا در تابســتان کاهــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫ایــری خاطرنشــان کــرد‪ :‬امــروز انــرژی بــرق نقــش مهمــی در‬ ‫اقتصــاد دارد و بــر‬ ‫توســعه پایــدار و رفــاه‬ ‫جوامــع موثــر اســت و‬ ‫همچنیــن بــر افزایــش‬ ‫تولیــد ناخالــص داخلی‬ ‫تاثیــر مســتقیم دارد‬ ‫کــه یکــی از مهم تریــن‬ ‫شــاخص های توســعه‬ ‫یافتگــی هــر کشــور در‬ ‫قالــب مصــرف ســرانه‬ ‫بــرق ان نمــود پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫اکنــون در اســتان گلســتان مطابــق بــا سرشــماری نفــوس و مســکن‬ ‫سال ‪ ،۹۵‬یک میلیون و ‪ ۸۶۹‬هزار نفر در هزار و ‪ ۷۵‬روستا و ابادی‬ ‫و ‪ ۳۳‬نقطــه شــهری زندگــی مــی کننــد کــه بــرق مصرفــی ســاکنان ان‬ ‫بیشــتر از طریق یک نیروگاه ســیکل ترکیبی در شهرســتان علی اباد‬ ‫بــا تولیــد هــزار مــگاوات بــرق تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫تعــداد مشــترکین بــرق در گلســتان افــزون بــر ‪ ۷۵۰‬هــزار‬ ‫مشــترک اســت‪.‬‬ ‫تعرفــه اب و بــرق ‪ ۷‬درصــد از ابتــدای اردیبهشــت هــر ســال‪ ،‬بــر‬ ‫اســاس مصوبــه ‪ ۳‬ســال پیــش هیــات دولــت قبــل‪ ،‬بــرای مشــترکان‬ ‫کم مصــرف افزایــش خواهــد یافــت امــا ایــا امســال ایــن مصوبــه بــا‬ ‫توجــه بــه اعمــال افزایــش تعرفــه اب و برق از بهمن پارســال اجرایی‬ ‫خواهــد شــد؟‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی بــازار کســب و کار طبــق مصوبــه‬ ‫جلســه مــورخ ‪ 97/۱۲/19‬هیــات وزیــران در خصوص «افزایش بهای‬ ‫اب شــرب و بــرق»‪ ،‬از ابتــدای اردیبهشـت ماه هــر ســال قیمــت اب‬ ‫و بــرق ‪ ۷‬درصــد افزایــش می یابــد و در قبــوض محاســبه می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن طبــق بنــد الحاقــی ‪ ۶‬الیحــه بودجــه ســال ‪ ۹۷‬نیــز بــر‬ ‫اســاس قوانیــن و مقــررات‪ ،‬اختیــار افزایــش بهــای اب‪ ،‬بــرق و گاز‬ ‫نماینــده مــردم شهرســتان هــای بندرگــز‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬بنــدر‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫حاال که لجه کالهش کجه!‬ ‫شــفافیت اراء نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی کــه‬ ‫اتفاقــا ً بســیاری از کاندیداهــا در بحبوبــه انتخابــات از‬ ‫ان بــه شــدت حمایــت مــی کردنــد و مــردم نیــز خواســتار‬ ‫اجــرای ان هســتند‪ ،‬امــروز بالذاتــه در مجلــس هــوا خــواه‬ ‫فراوانــی نــدارد و در دو فرصــت گذشــته نماینــدگان بــه ان‬ ‫روی خــوش نــداده و ایــن طــرح رای نیــاورد‪ (.‬هــر چنــد‬ ‫هنــوز هــم تعــداد نمایندگانــی کــه در مصاحبــه هــا و در‬ ‫حــوزه هــای انتخابیــه خــود از ایــن طــرح حمایــت مــی کنند‪،‬‬ ‫خیلــی بیشــتر از تعــداد مخالفــان ایــن طــرح اســت و حــال‬ ‫اینکــه چــرا ایــن طــرح در مجلــس رای نمــی اورد و اللــه‬ ‫و اعلــم‪)....‬‬ ‫امــا ایــن روز هــا داســتان شــفافیت وارد مرحلــه جدیــدی‬ ‫شــده اســت و در حالــی کــه نماینــدگان مجلــس انقالبــی‬ ‫در دو فرصــت گذشــته بــه ان رای ندادنــد ( ان هــم‬ ‫فقــط بــرای مشــخص شــدن رای موافــق یــا مخالــف) در‬ ‫اقدامــی دور اندیشــانه خواســتار اعمــال شــفافیت در همــه‬ ‫دســتگاه هــا و نهــاد هــا شــدند و در حالــی کــه ‪ 25‬طــرح دو‬ ‫فوریتــی در نوبــت بررســی در صحــن مجلــس اســت‪ ،‬ایــن‬ ‫طــرح بــا رای بــاال مــورد موافقــت قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه طــرح شــفافیت اراء نماینــدگان‬ ‫کــه اصــا ً دارای پیچیدگــی خاصــی نبــود و تنهــا بیانگــر‬ ‫اعــام موافقــت یــا مخالفــت نماینــدگان در خصــوص‬ ‫مــوارد مطروحــه در مجلــس بــود‪ ،‬از ســوی نماینــدگان‬ ‫مــورد موافقــت قــرار نگرفــت و حــال نماینــدگان دو‬ ‫فوریــت طرحــی موســع را تصویــب کــرده انــد کــه قطعــا ً‬ ‫دارای پیچیدگــی هــا و الیــه هــای امنیتــی و غیــر امنیتــی‬ ‫متعــددی اســت و بســیاری از دســتگاه هــا در برابــر ان‬ ‫مقاومــت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫البتــه ایــن کــه مــردم بداننــد در حیــات خلــوت ادارات و‬ ‫نهادهــای دولتــی مختلــف چــه مــی گــذرد و یــا مثــا ً چــه‬ ‫کســانی مخالــف وارادات خــودرو هســتند و یــا چــرا رتبــه‬ ‫بنــدی فرهنگیــان و نظــام خدمــات پرســتاری فرهنگیــان‬ ‫اجــرا نمــی شــود و یــا چــه کســانی در صــدد تغییــر مربــی‬ ‫موفــق تیــم ملــی فوتبــال هســتند و اساســا ًچــرا نمــی تــوان‬ ‫بــا هیــچ مافیایــی در کشــور مقابلــه کــرد و قــس علــی هــذا‬ ‫‪ ...‬قطعــا ً پســندیده و مــورد تائیــد همــه مــردم اســت ولــی‬ ‫مــی تــوان حــدس زد‪ ،‬تســری طــرح شــفافیت بــه هــر ســه‬ ‫قــوه کشــور بــا عنــوان« طــرح شــفافیت قــوای ســه گانه‬ ‫دســتگاه هــای اجرایــی و ســایر نهادهــا» بــه دالیــل‬ ‫مختلــف زمــان بــر‪ ،‬فرسایشــی و حتــی غیــر عملــی باشــد‪.‬‬ ‫ای کاش نماینــدگان مجلــس در گام اول طــرح شــفافیت‬ ‫اراء در مجلــس را تصویــب مــی کردنــد و خــود در ایــن امــر‬ ‫پیشــقدم مــی شــدند بعــد نســبت بــه تســری ایــن مهــم بــه‬ ‫ســایر نهــاد هــا اقــدام مــی کردنــد‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد ایــن رویکــرد « حــاال کــه ل َجــه‪ /‬کالهــش‬ ‫ک َجــه» و اگــر اســیاب قــرار اســت بچرخــد بایــد بــرای همــه‬ ‫بچرخــد‪ ،‬نوعــی فــرار بــه جلــو و تاکتیــک هوشــمندانه ای برای‬ ‫گریــز از شــفافیت اســت‪ ،‬چــرا کــه نــگارش طرحــی چنــان‬ ‫موســع کــه خواســتار شــفافیت در همــه الیــه هــای نهــاد هــا‬ ‫و دســتگاه هــا بــا ســاختارهای متفــاوت باشــد‪ ،‬قطعــا ًبارهــا و‬ ‫بارهــا در فیلتــر شــورای نگهبــان گیــر خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫زمان‬ ‫تنها سرمایه ی واقعی هر‬ ‫انسان و تنها چیزی است‬ ‫که او نباید به اسانی هدر‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫توماس ادیسون‪ ،‬مخترع‬ ‫امریکایی‬ صفحه 5 ‫دو شنبه ‪ 5‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪521‬‬ ‫سرویس روانشانسی‪-‬امین ادراکی‬ ‫‪ ۱۸‬عادت مخربی که همین‬ ‫امروز باید انها را ترک کنید‬ ‫زندگــی همــه ی مــا را عادت هایمــان می ســازند‪ .‬ایــن‬ ‫ی را تعییــن می کننــد و شــخصیت ‬ ‫عادت هــا روال زندگ ـ ‬ ‫ی را بــر اســاس‬ ‫مــا را شــکل می دهنــد‪ .‬اگــر زندگــ ‬ ‫عادت هــای خــوب بســازیم‪ ،‬می توانیــم پیشــرفت کنیــم و‬ ‫بــه اهداف مــان برســیم‪ .‬امــا عادت هــای بــد اســتعدادها‬ ‫را تلــف می کننــد‪ .‬در واقــع عادت هــای بــد راه رســیدن بــه‬ ‫ت پیشــرفت را ک ُند می کنند‪ .‬در‬ ‫هدف را منحرف و ســرع ‬ ‫ادامـه ی ایــن مطلــب بــا ‪ ۱۸‬عــادت بــدی اشــنا می شــویم‬ ‫کــه بــرای دســت یابی بــه موفقیــت بایــد انهــا را تــرک‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪520‬‬ ‫‪ .۱۵‬استعدادهایتان را پرورش دهید‬ ‫افــراد موفــق هیچ وقــت از یادگرفتــن ســیر نمی شــوند‪.‬‬ ‫مطالعــه بهتریــن راه یادگیــری و به دســت اوردن‬ ‫اطالعــات اســت‪ .‬مطالعــه دیدتــان را بــاز می کنــد و باعــث‬ ‫می شــود از اتفاق هایــی کــه در دنیــای بیــرون در جریــان‬ ‫اســت باخبــر و از روش هــای جدیــد اگاه شــوید‪ .‬مهــم‬ ‫نیســت کــه چقــدر در کارتــان موفــق هســتید‪ ،‬همیشــه‬ ‫بایــد بــه پیشــرفت بیشــتر فکــر کنیــد‪ .‬دانــش بــه شــما‬ ‫قــدرت می دهــد رویاهــای بزرگ تــری داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱۶‬پرسیدن عیب نیست‬ ‫افــرادی کــه ســوال می پرســند و شــنونده های خوبــی‬ ‫هســتند دیــد بهتــری نســبت بــه اتفاقــات اطراف شــان‬ ‫دارنــد‪ .‬ســوال پرســیدن بــه شــما کمــک می کنــد کــه‬ ‫اطالعــات کافــی به دســت بیاوریــد و درســت تصمیــم‬ ‫بگیریــد‪ .‬ادم هایــی کــه زیــادی خــود را بــاور دارنــد و‬ ‫فکــر می کننــد همــه چیــز را می داننــد قطعــا در اشــتباه‬ ‫هســتند‪ .‬یــک ذهــن کنجــکاو و بــاز به شــما کمک می کند‬ ‫کــه حرف هــای دیگــران را خــوب بشــنوید‪ .‬اگــر شــنونده ی‬ ‫خوبــی باشــید می توانیــد از تجربه هــا و نصیحت هــای‬ ‫دیگــران اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۷‬معذرت خواهی را فراموش نکنید‬ ‫همـه ی مــا اشــتباه می کنیــم اما گاهی قبول مســئولیت ‬ ‫ســخت اســت‪ .‬قبــول دارم اینکــه بــا نفس مــان بجنگیــم‬ ‫و بپذیریــم کــه اشــتباه کرده ایــم کار راحتــی نیســت؛ امــا‬ ‫وقتــی قبــول کنیــم کــه اشــتباه کرده ایــم مــردم به ســادگی‬ ‫مــا را می پذیرنــد‪ .‬معذرت خواهــی احتــرام اطرافیــان را‬ ‫برای تــان بــه ارمغــان م ـی اورد‪ .‬وقتــی بپذیریــد کــه یــک‬ ‫جــای کارتــان می لنگــد‪ ،‬حــس صداقــت در شــما تقویــت‬ ‫می شــود و می توانیــد پیشــرفت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۸‬نگذارید شکست ها شما را از پا در بیاورند‬ ‫نگذاریــد شکســت ها مانــع پیشــرفت تان شــوند‪ ،‬در‬ ‫عوض از انها درس بگیرید‪ .‬شــما در این مورد شــجاع تر‬ ‫از بقیــه بوده ایــد‪ ،‬ریســکی کرده ایــد کــه نتیجــه نــداده‬ ‫اســت‪ .‬اســمان کــه بــه زمیــن نرســیده‪ .‬حــس خیلــی‬ ‫بــدی اســت امــا بایــد بدانیــد کــه تن ‍هــا نیســتید‪ .‬هم ـه ی‬ ‫ادم هــای موفــق بارهــا شکســت خورده انــد‪ .‬بررســی کنید‬ ‫ببینیــد کجــای کارتــان اشــتباه بــوده اســت‪ .‬درس هــای‬ ‫الزم را یــاد بگیریــد تــا بتوانیــد بــه جلــو حرکــت کنیــد و در‬ ‫اینــده بهتــر تصمیــم بگیریــد‪.‬‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫هم وطن گرامی؛‬ ‫با تشکر از مشارکت‬ ‫شما پیرامون عدم کلیک‬ ‫بر روی لینک های جعلی‬ ‫در پیامک های ارسالی‬ ‫از شماره های شخصی‬ ‫و توفیق ‪ 80‬درصدی در‬ ‫این زمینه‪ ،‬خواهشمند‬ ‫است با استمرار این روند‬ ‫و اگاهسازی دوستان و‬ ‫بستگان خود پلیس فتا‬ ‫را در پیشگیری از این جرم‬ ‫یاری نمائید‪.‬‬ ‫افراد موفق تعطیالت خود را چگونه می گذرانند؟‬ ‫سرویس سالمت‪-‬امین ادراکی‬ ‫زمســتان کم کــم در حــال رفتــن اســت و صــدای پــای بهــار‬ ‫می ایــد‪ .‬ســال نــو و بزرگ تریــن تعطیــات رســمی کشــور در‬ ‫راه اســت‪ .‬خیلی هــا مرخصــی گرفته انــد کــه بــه مســافرت‬ ‫برونــد و بــا خانــواده خــوش بگذراننــد یــا فقــط اســتراحت کننــد‬ ‫و بــرای یــک ســال جدیــد و خــوب امــاده شــوند‪ .‬افــراد موفــق‬ ‫بــرای تعطیالت شــان هــم‪ ،‬برنامه ریــزی دارنــد و قــدر تمــام‬ ‫لحظه هایشــان را می داننــد‪ .‬بیاییــد بــا هــم ایــن متــن را بخوانیــم‬ ‫تــا یــاد بگیریــم کــه در برنامه ریــزی بــرای تعطیــات نــوروز چــه‬ ‫نکته هایــی را بایــد مــد نظــر قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫«برتــری‬ ‫کتــاب‬ ‫ ی‬ ‫ه‬ ‫نویســند‬ ‫مایــکل کِــر (‪،)Michael Kerr‬‬ ‫ِ‬ ‫منــش» کــه ســخنرانی های بین المللــی زیــادی در زمینــه ی‬ ‫کســب وکار دارد‪ ،‬می گویــد‪« :‬افــراد موفــق اهمیــت تعطیــات‬ ‫را می داننــد و در تعطیــات بــه کارهــای مــورد عالقه شــان‬ ‫می رســند و انرژی شــان را دوبــاره بازیابــی می کننــد‪».‬‬ ‫لیــن تیلــور (‪ ،)Lynn Taylor‬نویســنده ی کتــاب «مدیــر‬ ‫زورگوی تــان را رام کنیــد‪ :‬چطــور رفتارهــای بچه گان ـه ی مدیرتــان‬ ‫را مدیریــت کنیــد و بــه کارتــان رونــق بدهیــد»‪ ،‬می گویــد‪« :‬افــراد‬ ‫موفــق روزهــای اخــر را خیلــی ســخت کار می کننــد تــا بتواننــد‬ ‫از اوقــات فراغت شــان بــه بهتریــن شــکل ممکــن اســتفاده‬ ‫کننــد‪ ».‬انهــا دور هم ـه ی مشــغله های کاری شــان را کــه باعــث‬ ‫خــراب شــدن تعطیــات عزیزشــان می شــود خــط می کشــند‪.‬‬ ‫تیلــور اضافــه می کنــد‪« :‬افــراد موفــق می داننــد کــه امیختــه‬ ‫شــدن تعطیــات و کارشــان فقــط باعــث گــول خــوردن خودشــان‬ ‫می شــود‪».‬‬ ‫افــراد موفــق از قبــل کارهای شــان را انجــام می دهنــد و بــرای‬ ‫تعطیالت شــان برنامه ریــزی می کننــد تــا تعطیالت شــان بــا‬ ‫فشــارهای کاری هــدر نــرود‪.‬‬ ‫تیلــور می گویــد‪« :‬تعطیــات طوالنــی بــا تعطیــات عــادی فــرق‬ ‫دارنــد‪ ،‬چــون می دانیــد کــه بــه انــدازه ی کافــی وقــت داریــد کــه‬ ‫حســابی اســتراحت کنیــد‪ ،‬بــه ادم هــای مهــم زندگی تــان ســر‬ ‫بزنیــد‪ ،‬بــا انهــا تمــاس بگیریــد و کارهای تــان را انجــام بدهیــد‪.‬‬ ‫زمان هــای از دســت رفتــه هیچ وقــت برنمی گردنــد؛ بایــد طــوری‬ ‫از وقت تــان اســتفاده کنیــد کــه بــه هدف هــای کوتاه مــدت و‬ ‫درازمدت تــان کمــک کنــد‪».‬‬ ‫اینجــا ‪ ۱۴‬نکتــه کــه بایــد در برنامه ریــزی بــرای تعطیــات مــد‬ ‫نظــر قــرار بدهیــد را بــا هــم مــرور می کنیــم‪:‬‬ ‫‪ .۱‬برنامه ریزی کنید‬ ‫کِــر می گویــد‪« :‬خیلــی از افــراد موفــق بــرای تعطیالت شــان هــم‬ ‫بــه خوبــی برنامه ریــزی می کننــد تــا وسوســه نشــوند و بــه ســراغ‬ ‫کار نرونــد‪ ».‬خیلــی وقت هــا بــرای مسافرت شــان هتــل یــا پــرواز‬ ‫رزرو می کننــد و حتــی بــرای خریــد یــا وقــت گذرانــدن و تفریــح بــا‬ ‫فرزندان شــان هــم برنامه ریــزی دارنــد‪».‬‬ ‫تیلــور هــم می گویــد‪« :‬ایــن نــوع افــراد‪ ،‬خیلــی منظــم هســتند‬ ‫و بــرای یــک تعطیــات طوالنــی برنام ـه ای عملیاتــی دارنــد‪ ،‬امــا‬ ‫برنامه شــان ان قــدر انعطاف پذیــر اســت کــه بتواننــد از پــس‬ ‫کارهایــی ضــروری و اضطــراری کــه ممکــن اســت پیــش بیایــد‬ ‫هــم بربیاینــد‪».‬‬ ‫‪ .۲‬خوب کار کنید‬ ‫کِــر می گویــد‪« :‬افــراد موفــق قبــل از شــروع تعطیــات‬ ‫کارهای شــان را انجــام می دهنــد تــا در حیــن تعطیــات ذهــن‬ ‫ازادتــری داشــته باشــد‪ ،‬بتواننــد اســتراحت کننــد و از اوقــات‬ ‫فراغت شــان لــذت ببرنــد‪».‬‬ ‫پــس قبــل از تعطیــات ســال نــو‪ ،‬کارهای تــان را انجــام بدهیــد‪:‬‬ ‫بــا همکارهایتــان خداحافظــی کنیــد‪ ،‬محــل کارتــان را تمیــز کنیــد‪،‬‬ ‫ن را انجــام بدهیــد و‬ ‫اگــر کاری ضــروری باقــی مانــده حتمــا ا ‬ ‫یــک برنام ـه ی دقیــق و واضــح بــرای کارتــان بعــد از تمــام شــدن‬ ‫تعطیــات بچینیــد تــا در تعطیــات خیال تــان از بابــت کار راحــت‬ ‫باشــد و بتوانیــد حســابی از هــوای بهــاری و طبیعــت اســتفاده‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬برای استفاده از تلفن همراه قانون بگذارید‬ ‫افــراد موفــق بــرای زمــان اســتفاده از تلفــن همــراه و ایمیــل‬ ‫قوانینــی می گذارنــد کــه خودشــان و همکاران شــان ملــزم بــه‬ ‫رعایــت انهــا هســتند‪ .‬پــس همــه می داننــد کــه اگــر کار واجبــی‬ ‫داشــتند چــه زمانــی بایــد تمــاس بگیرنــد تــا بــه جــواب برســند‪.‬‬ ‫کِــر معتقــد اســت‪« :‬ایــن کار بــه همکاران تــان نشــان می دهــد‬ ‫کــه هــر کســی نیــاز دارد مدتــی بــه تعطیــات واقعــی بــرود و‬ ‫کامــا اســتراحت کنــد؛ پــس اگــر کســی کاری داشــته باشــد بایــد‬ ‫صبــر کنــد‪ .‬بــا اینکــه کارمنــدان ایــن موضــوع را می داننــد امــا‬ ‫گاهــی بایــد از زبــان کارفرمایشــان نیــز بشــنوند تــا بتواننــد در‬ ‫تعطیــات به خوبــی اســتراحت کننــد‪».‬‬ ‫‪ .۴‬تکنولوژی را کنار بگذارید‬ ‫افــراد موفــق نــه تنهــا بــرای خودشــان قانــون می گذارنــد‪ ،‬بلکــه‬ ‫واقعــا دور موبایــل و لپ تاپ شــان را خــط می کشــند؛ ایــن کار را‬ ‫حداقــل روز تحویــل ســال انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫روزهــای قشــنگ بهــار را بــا نشســتن و زل زدن بــه صفحــه ی‬ ‫نمایــش خــراب نکنیــد‪ .‬تــا ان جــا کــه امــکان دارد از وســایل‬ ‫الکترونیکــی دوری کنیــد‪ .‬ایــن کار بــه شــما کمــک می کنــد بهتــر‬ ‫بخوابیــد و ذهن تــان را ازاد کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬خیلی کم کار کنید‬ ‫اگــر بخواهیــد بــا خانــواده بــه مســافرت برویــد‪ ،‬اشــپزی کنیــد و‬ ‫بــه عید دیدنــی برویــد‪ ،‬حتــی تعطیــات هــم خیلــی ارام نیســت‬ ‫و احتمــاال بایــد خیلــی پُــر جنب وجــوش باشــید‪ ،‬امــا بــا ایــن‬ ‫حــال خیلی هــا قــدر ایــن فرصت هــا را هــم می داننــد و واقعــا‬ ‫اســتراحت می کننــد‪.‬‬ ‫تیلــور می گویــد‪« :‬چــون تجــارت بــا ســرعت خیلــی زیــادی‬ ‫جلــو مــی رود خیلــی از مــردم مجبــور هســتند کــه برنامه ریــزی‬ ‫فشــرده ای داشــته باشــند‪ .‬مجبورنــد تمــام طــول هفتــه را کار‬ ‫کننــد‪ ،‬جلســه داشــته باشــند و اســترس زیــادی را تجربــه کننــد‪،‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر اگــر بــرای یــک روز برنامــه و الــزام خاصــی‬ ‫نداشــته باشــند احتمــاال احســاس خــوب و خوشــایندی خواهنــد‬ ‫داشــت‪».‬‬ ‫‪ .۶‬با دوستان و خانواده وقت بگذرانید‬ ‫شــاید در طــول هفتــه ســرتان خیلــی شــلوغ باشــد و وقــت‬ ‫کافــی بــرای عزیزان تــان نداشــته باشــید و نتوانیــد ان طــور کــه‬ ‫بایــد بــه انهــا توجــه کنیــد‪ .‬امــا تعطیــات زمــان خوبــی اســت و‬ ‫بــه شــما ایــن فرصــت را می دهــد کــه بــا دوســتان و خانواده تــان‬ ‫دور هــم جمــع شــوید‪ ،‬خــوش بگذرانیــد و بــه انهــا ثابــت کنیــد کــه‬ ‫چــه قــدر دوست شــان داریــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬در کارهای خیریه شرکت کنید‬ ‫خیلی هــا در برنامه ریــزی بــرای تعطیــات‪ ،‬کارهــای داوطلبانــه‬ ‫را هــم می گنجاننــد‪ ،‬از وقــت ازادشــان بــرای کمــک بــه دیگــران‬ ‫اســتفاده می کننــد و کارهــای خیرخواهانــه انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫می توانیــد بــه بهزیســتی یــا خانــه ی ســالمندان ســر بزنیــد یــا‬ ‫در مراســمات خیریــه بــه نفــع نیازمنــدان شــرکت کنیــد‪ .‬از ایــن‬ ‫طریــق بــه دیگــران کمــک می کنیــد و لحظه هــای زیبــای زندگــی‬ ‫را بــا دیگــران شــریک می شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۸‬به نقاط مختلف استان تان سر بزنید‬ ‫مســافرت نــوروزی ممکــن اســت کمــی بی نظــم و پـُـر هرج ومــرج‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫کِــر می گویــد‪« :‬خیلــی از افــراد موفــق ترجیــح می دهنــد بــه‬ ‫جــای اینکــه وقــت‪ ،‬هزینــه و انرژی شــان را صــرف مســافرت های‬ ‫طوالنــی کننــد بــه بــاغ خودشــان یــا طبیعــت اطــراف خانه شــان‬ ‫ســر بزننــد و در انجــا اســتراحت کننــد‪ .‬بــه ایــن شــکل دردســر‬ ‫برنامه ریــزی بــرای تعطیــات را هــم نخواهنــد داشــت‪ .‬از طرفــی‬ ‫روزهــای اخــر تعطیــات ترافیــک خیلــی ســنگین اســت و‬ ‫اســترس برگشــت بــه موقــع‪ ،‬می توانــد تمــام لــذت تعطیــات را‬ ‫خــراب کنــد و خســته تر شــوند‪».‬‬ ‫ســفرهای درون اســتانی هــم پیشــنهاد خوبــی هســتند‪ .‬بــه‬ ‫جاهایــی ســر بزنیــد کــه تــا بــه حــال نرفته ایــد؛ زود می توانیــد‬ ‫برگردیــد‪ ،‬بــا مکان هــای طبیعــی اســتان تان اشــنا می شــوید و‬ ‫بــه برنامه ریــزی زیــادی هــم احتیــاج نداریــد‪.‬‬ ‫درادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬میالد فروحی‬ ‫راز سالمتی چیست؛ متخصصان‬ ‫در این باره چه می گویند؟‬ ‫چــرا مــا بیمــار می شــویم؟ ریش ـه ی بیماری هــا از کجاســت؟ بیمــار‬ ‫شــدن گاهــی اجتناب ناپذیــر اســت‪ ،‬ولــی مــا می توانیــم بــا داشــتن‬ ‫ســبک زندگــی ســالم احتمــال بــروز بیماری هــا را کاهــش بدهیــم و‬ ‫بــدن و ذهنــی ســالم تر داشــته باشــیم‪ .‬مــا در ادامـه ی ایــن نوشــته‪،‬‬ ‫راز ســامتی را از زبــان ســه متخصــص ایرلنــدی بررســی می کنیــم‪.‬‬ ‫دکتــر «الــوا دالتــون»‪ ،‬کــه پزشــک عمومــی مرکــز پزشــکی‬ ‫اســتیلورگان در دوبلیــن اســت‪ ،‬در ایــن بــاره می گویــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬وزن متعادلی داشته باشید‬ ‫چاقــی باعــث افزایــش فشــار خــون می شــود و ایــن امــر خطــر بــروز‬ ‫ســکته های مغــزی و بســیاری از ســرطان ها را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن چاقــی می توانــد باعــث تشــدید عالئــم بیمــاری‬ ‫اســم شــود و مشــکالت مفصلــی ماننــد بیمــاری ارتــروز را افزایــش‬ ‫می دهــد‪ .‬رژیــم غذایــی ســالم بایــد شــامل مقــدار زیــادی میــوه ‪،‬‬ ‫ســبزیجات‪ ،‬مــرغ‪ ،‬ماهــی‪ ،‬غــات کامــل و ســبوس دار باشــد‪ .‬در‬ ‫مقابــل بایــد تــا حــد امــکان مصــرف شــکر‪ ،‬چربی هــای ناســالم‪،‬‬ ‫گوشــت قرمــز‪ ،‬نمــک و نوشــیدنی های الکلــی را کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬روزی ‪ ۳۰‬دقیقه تمرینات هوازی داشته باشید‬ ‫ورزش‪ ،‬فشــار و قنــد خــون را کاهــش می دهــد‪ ،‬در نتیجــه‬ ‫خطــر بــروز بیماری هــای قلبــی و ســکته های مغــزی نیــز بــه تبــع‬ ‫ان کاهــش خواهــد یافــت‪ .‬همچنیــن ورزش باعــث ازاد شــدن‬ ‫«اندروفین هــا» در بــدن می شــود‪ .‬ایــن هورمون هــا مُســکن ‬ ‫طبیعــی بــدن هســتند و احتمــال بــروز نگرانــی و افســردگی ها را تــا‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد کاهــش می دهنــد‪ .‬تحقیقــات نشــان می دهــد مهم تریــن‬ ‫عامــل مرخصی هــای اســتعالجی‪ ،‬اســترس و مشــکالت روانــی‬ ‫کارکنــان اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بهبود قدرت عضالت و افزایش انعطاف پذیری‬ ‫دومیــن عامــل مرخصــی اســتعالجی درد پشــت اســت‪ .‬اغلــب‬ ‫ایــن مشــکالت ناشــی از زندگــی کم تحــرک و بــه دنبــال ان ضعــف‬ ‫عضــات پشــت و باســن اســت‪ .‬شــما می توانیــد بــا انجــام ورزش‬ ‫پیالتــس‪ ،‬یــوگا‪ ،‬تای چــی یــا دو دقیقــه چمباتمــه زدن در روز ایــن‬ ‫عضــات را تقویــت کنیــد‬ ‫‪ .۴‬روزانــه ‪ ۱۵‬دقیقــه پوس ـت تان را در معــرض نــور خورشــید قــرار‬ ‫دهیــد‬ ‫در نیمکــره ی شــمالی بــرای تامیــن ویتامیــن ‪ D‬بایــد پوســت خــود را‬ ‫در معــرض نــور خورشــید قــرار دهیــد‪ .‬مراقب باشــید این کار موجب‬ ‫ســوختگی پوســت نشــود‪ .‬صبــح و غــروب بهتریــن زمان هــا بــرای‬ ‫اســتفاده از نــور خورشــید اســت‪ .‬از کرم هــای ضــد افتــاب اســتفاده‬ ‫نکنیــد‪ .‬همچنیــن موانعــی ماننــد شیشــه مانــع عبــور پرتوهایــی‬ ‫می شــود کــه در ایجــاد ویتامیــن ‪ D‬نقــش دارنــد‪.‬‬ ‫ویتامیــن ‪ D‬در اســتحکام اســتخوان ها‬ ‫نقــش دارد و می توانــد از شــروع ارتــروز‬ ‫جلوگیــری کنــد‪ .‬شــواهد جدید به دســت‬ ‫امــده نشــان می دهــد ویتامیــن ‪ D‬بــا‬ ‫تقویــت دســتگاه ایمنــی‪ ،‬خطــر ابتــا بــه‬ ‫ســرطان ها‪ ،‬بیماری هــای قلبــی و ام اس‬ ‫را کاهــش می دهــد و باعــث تقویــت‬ ‫روحیــه ی فــرد می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬سیگار نکشید‬ ‫نکشــیدن ســیگار خطــر ابتــا بــه انــواع‬ ‫بیماری هــا از قبیــل بیماری هــای قلبــی‪،‬‬ ‫ســکته ی مغــزی و ســرطان ها را کاهــش‬ ‫می دهــد‪.‬‬ ‫دکتــر «ری ولــی»‪ ،‬رئیــس کمیتــه ی‬ ‫پزشــکان عمومی ســازمان پزشکی ایرلند‬ ‫نیــز می گویــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬رژیــم غذایــی‪ ،‬وزن و فعالیــت‬ ‫فیز یکــی‬ ‫رژیم غذایی مهم ترین عامل برای داشتن وزن مناسب و سالمت‬ ‫اســت‪ .‬غــذا نقــش مهمــی در ســامت شــما دارد؛ بنابرایــن بایــد در‬ ‫مــورد غــذا بیشــتر بدانیــد‪ .‬بهتــر اســت بــرای صبحانــه از غــات کامــل‬ ‫و فراورده هــای ان (اردهــای تیــره و نان هــای تولیــدی از اردهــای‬ ‫کامــل و ســبوس دار) اســتفاده کنیــد‪ .‬مصــرف زیــاد چربی های اشــباع‬ ‫شــده می توانــد باعــث افزایــش کلســترول خــون شــود‪ .‬ایــن امــر باعــث‬ ‫افزایــش خطــر بیماری هــای قلبــی می شــود‪ .‬غذاهــای سرشــار از شــکر و‬ ‫نوشــیدنی های الکلــی بــا داشــتن انــرژی بــاال می توانــد باعث اضافــه وزن‬ ‫شــما شــود‪ .‬ایــن مــواد غذایــی می توانند باعث پوســیدگی دندان شــوند‪،‬‬ ‫مخصوصــا اگــر همــراه بــا وعده هــای غذایــی مصــرف شــوند‪ .‬حتمــا روزی‬ ‫‪ ۵‬نوبــت میــوه و ســبزیجات میــل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بیشتر اب بنوشید‬ ‫یــک نشــانه ی خــوب کــه بــه کمــک ان می فهمیــد بــه انــدازه ی کافــی‬ ‫اب مصــرف کرده ایــد‪ ،‬رنــگ ادرارتــان اســت‪ .‬اگــر بــه انــدازه ی کافــی اب‬ ‫مصــرف کنیــد‪ ،‬رنــگ ادرارتــان شــفاف تر (بی رنــگ) می شــود‪ .‬می توانیــد‬ ‫همــراه بــا وعده هــای غذایــی یــک لیــوان اب مصــرف کنیــد‪ .‬اگــر بــه‬ ‫همــراه خانــواده وعــده ی غذایــی خــود را میــل می کنیــد‪ ،‬یــک پــارچ اب‬ ‫ســر ســفره بیاوریــد‪ .‬اتحادی ـه ی امنیــت غذایــی اروپــا توصیــه می کنــد‬ ‫زنــان روزانــه ‪ ۶/۱‬لیتــر و مــردان ‪ ۲‬لیتــر مایعــات مصــرف کننــد‪ .‬این مقدار‬ ‫معــادل ‪ ۸‬لیــوان ‪ ۲۰۰‬میلی لیتــری بــرای زنــان و ‪ ۱۰‬لیــوان بــرای مــردان‬ ‫اســت‪ .‬کم ابــی بــدن می توانــد موجــب احســاس خســتگی‪ ،‬ســردرد‪،‬‬ ‫یبوســت و بســیاری از بیماری هــای دیگــر شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬از مصرف نوشیدنی های الکلی بپرهیزید‬ ‫مصــرف ‪ ۵‬وعــده (تقریبــا ‪ ۵۰۰‬میلی لیتــر در هــر وعــده) ابجــوی‬ ‫کم الــکل در هفتــه باعــث تولیــد ‪ ۴۴۲۰۰‬کیلوکالــری در ســال می شــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــدار کالــری معــادل خــوردن ‪ ۲۲۱‬عــدد دونــات اســت‪ .‬الــکل بــا‬ ‫تولیــد ‪ ۷‬کیلوکالــری بــه ازای هــر گــرم‪ ،‬کالــری باالیــی تولیــد می کنــد‪.‬‬ ‫بیشــتر ایــن کالــری ِ اضافــه در نهایــت بــه شــکل چربی در ناحیـه ی کمر و‬ ‫پهلــوی مــا ذخیــره می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬فشار خون خود را کنترل کنید‬ ‫فشــار خــون بــاال معمــوال عالئــم خاصــی نــدارد و بــه همیــن خاطــر بــه‬ ‫ان «قاتــل خامــوش» نیــز گفتــه می شــود‪ .‬تشــخیص و کنتــرل فشــار‬ ‫خــون بــاال کار اســانی اســت و در بیشــتر مــوارد می تــوان بــه راحتــی ان‬ ‫را کنتــرل کــرد‪ .‬فشــار خــون بــاال می توانــد منجــر بــه ســکته های مغــزی‪،‬‬ ‫بیماری هــای قلبــی و جنــون شــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬شب ها به اندازه ی کافی بخوابید‬ ‫بیشــتر بزرگســاالن ســالم به ‪ ۷‬تا ‪ ۹‬ســاعت خواب شــبانه نیاز دارند‪.‬‬ ‫خــواب کافــی و مناســب بــر روی ســامتی‪ ،‬ارتباط تــان بــا دیگــران و‬ ‫وضعیــت شــغلی تان تاثیــر مثبتــی بــر جــای می گــذارد‪ .‬حتمــا روال‬ ‫خــوب و منظمــی بــرای خــواب خــود داشــته باشــید و مراحــل زیــر را‬ ‫انجــام دهیــد‪:‬‬ ‫در ســاعات مشــخصی بخوابیــد‪ .‬بــدن مــا عاشــق روال منظــم خــواب‬ ‫اســت؛‬ ‫روزهــا در یــک ســاعت مشــخص بیــدار شــوید‪ ،‬حتــی در روزهــای‬ ‫تعطیــل؛‬ ‫کم خوابــی خــود را بــه جــای خوابیــدن طوالنی تــر‪ ،‬بــا چــرت زدن جبــران‬ ‫کنید؛‬ ‫بیــش از حــد چــرت نزنیــد‪ ،‬زیــرا ایــن کار می توانــد موجــب بی خوابــی در‬ ‫شــب هنگام شــود؛‬ ‫در مقابــل احســاس خواب الودگــی بعــد از شــام مقاومــت کنیــد‪ .‬اگــر‬ ‫ش ـب ها خیلــی زود بخوابیــد‪ ،‬احتمــاال نیمه هــای شــب از خــواب بیــدار‬ ‫می شــوید و نمی توانیــد دوبــاره بــه خــواب برویــد‪.‬‬ ‫در ادمه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫ویژگی افراد پرخطر در فضای مجازی‬ ‫از ویژگــی هــای افــراد پــر خطــر در فضــای مجــازی‪ ،‬ایجــاد صمیمیــت بــا افــراد و در نهایــت اخــذ اطالعــات انجــام می دهنــد تــا بتواننــد کالهبــرداری کننــد‪ .‬توصیــه‬ ‫می شــود بــا افــرادی کــه شــناختی بــا انهــا نداریــم و هویــت ان شــخص بــرای مــا مجهــول اســت‪ ،‬هیچگونــه ارتباطــی نداشــته باشــیم‪ .‬همچنیــن در صورتــی کــه‬ ‫ایــن مســاله منجــر بــه تهدیــدی بــرای امنیــت و اســایش افــراد بوجــود اورد‪ ،‬مــی تــوان بــا راه هــای ارتباطــی از پلیــس فتــا کمــک گرفــت‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 5‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫طرحواره‬ ‫چیست‪!...‬؟‬ ‫افــراد در طــول زندگــی بــر اســاس طرحــواره هــای خــود بــه‬ ‫محیــط پاســخ می دهنــد‪ .‬بــر اســاس ایــن‏طرح واره هــا تصمیــم‬ ‫می گیرنــد‪ ،‬انتخــاب می کننــد و عمــل می کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫طــرح واره نوعــی چهارچــوب و قالبــی محســوب می شــوند کــه‬ ‫بــر اســاس تجربــه شــکل می گیرنــد‪.‬‏طرح واره هــا را می تــوان بــه‬ ‫یــک فلــش ممــوری تشــبیه کــرد کــه داخــل ایــن فلــش خالــی‬ ‫اســت و بــا توجــه‏بــه داده هــای محیطــی درون ان پــر می شــود و‬ ‫مجموعـه ای از اطالعــات‪ ،‬باورهــا و انتقــادات فــرد در ان‏ذخیــره‬ ‫می شــود کــه فــرد وابســته بــه ایــن اطالعــات عمــل می کنــد‪.‬‏‬ ‫انواع طرحواره‪:‬‏‬ ‫‏بریدگــی و طــرد‪ :‬افــرادی کــه در ایــن طرحــواره قــرار می گیرنــد‬ ‫نمی تواننــد دل بســتگی ایمــن و رضایــت ‏بخشــی بــا دیگــران‬ ‫برقــرار کننــد‪ .‬چنیــن افــرادی نیازشــان بــه ثبــات‪ ،‬امنیــت‪،‬‬ ‫محبــت‪ ،‬عشــق و ‏تعلق خاطــر‪ ،‬بــراورد نخواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫بســیاری از ان هــا دوران کودکــی تکان دهنده ایداشــته اند و در‬ ‫بزرگ ســالی تمایــل دارنــد به گونــه ای‏نســنجیده و شــتاب زده از‬ ‫یــک رابطــه خــود اسیب رســان بــه رابط ـه ی دیگــری پنــاه برنــد یــا‬ ‫از برقــراری‏روابــط بیــن فــردی نزدیــک اجتنــاب کننــد‪.‬‏‬ ‫بی اعتمــادی و بدرفتــاری‪ :‬انتظــار اینکــه دیگــران بــه انســان‬ ‫ضربــه می زننــد‪ ،‬بدرفتــار می باشــند‪ .‬‏انســان را ســرافکنده‬ ‫می کننــد دروغ می گوینــد و دغــل کار و ســودجو هســتند‪ .‬ایــن‬ ‫انتظــار باعــث‏می شــود فــرد وقایــع پیرامــون خــود را به گون ـه ای‬ ‫خــاص ادراک کنــد‪.‬‏‬ ‫اســیبی که به فرد وارد نموده اند‪ ،‬عمومی بوده و یا اینکه درنتیجه ی‬ ‫غفلــت مفــرط پدیــد امــده‏اســت‪ .‬ممکــن اســت فــرد احســاس کنــد‬ ‫همیشــه یــک نفــر او را مـی دزدد و یــا حــق او را می خــورد‏‪.‬‬ ‫محرومیــت هیجانــی‪ :‬نیــاز فــرد بــه حمایــت عاطفــی به انــدازه ی‬ ‫کافــی از جانــب دیگــران ارضــا‏نمی شــوند‪.‬‏‬ ‫نقص‪/‬شــرم‪ :‬احســاس اینکــه فــرد در مهم تریــن جنبه هــای‬ ‫شــخصیتش‪ ،‬انســان ناقــص‪ ،‬نامطلــوب‪ ،‬‏حقیــر و بــی ارزش‬ ‫اســت یــا اینکــه در نظــر افــراد مهــم زندگ ـی اش‪ ،‬فــردی منفــور‬ ‫و نامطلــوب ‏به حســاب می ایــد‪ .‬همچنیــن ایــن طرحــواره‬ ‫حساســیت بیــش از حــد نســبت بــه انتقــاد‪ ،‬طــرد‪ ،‬ســرزنش‪،‬‬ ‫‏کم رویــی‪ ،‬مقایســه های نابجــا‪ ،‬احســاس ناامنــی در حضــور‬ ‫دیگــران و حــس شــرمندگی در ارتبــاط بــا ‏عیــب و نقص هــای‬ ‫درونــی را در برمی گیــرد‪.‬‏‬ ‫انــزوای اجتماعی‪/‬بیگانگــی‪ :‬احســاس اینکــه فــرد از جهــان‬ ‫کناره گیــری کــرده و بــا دیگــران متفــاوت یــا ‏وصلــه ناجــور‬ ‫اجتمــاع اســت یــا احســاس اینکــه بــه جامعــه یــا گــروه خاصــی‬ ‫تعلق خاطــر نــدارد‪.‬‏‬ ‫وابســتگی‪/‬بی کفایتی‪ :‬اعتقــاد بــه اینکــه فــرد نمی توانــد‬ ‫مســئولیت های روزمــره را بــدون کمــک ‏فــراوان دیگــران در‬ ‫حــد قابــل قبولــی انجــام دهــد‪ .‬ایــن حالــت اغلــب بــه صــورت‬ ‫درماندگــی افراطــی و ‏منفعــل بــودن ظاهــر می شــود‪.‬‏‬ ‫اســیب پذیری نســبت بــه بیمــاری و ضــرر‪ :‬تــرس افراطــی از‬ ‫اینکــه فاجعــه نزدیــک اســت و هرلحظــه ‏احتمــال وقــوع ان‬ ‫وجــود دارد و فــرد نمی توانــد از ان جلوگیــری کنــد و ترس هــا بــر‬ ‫یــک یــا چنــد جنبــه‏متمرکزنــد‪.‬‏‬ ‫خــود تحــول نایافته‪/‬گرفتــار‪ :‬ارتبــاط عاطفــی شــدید و نزدیــک‬ ‫بیــش از حــد بــا یکــی از افــراد مهــم‏زندگــی بــه قیمــت از دســت‬ ‫دادن فردیــت یــا رشــد‪ /‬اجتماعــی طبیعــی غالبــا ً اعتقــاد بــر ایــن‬ ‫اســت کــه‏هیچ یــک از افــراد گرفتــار‪ ،‬بــدون حمایــت دیگــری‪،‬‬ ‫قــادر بــه ادام ـه ی زندگــی نبــوده یــا نمی توانــد شــاد‏باشــد‪.‬‏‬ ‫فــردی کــه چنیــن طرحــواره ای دارد ممکــن اســت احســاس کنــد‬ ‫وجــودش در دیگــران ادغام شــده و‏هویــت جداگان ـه ای نــدارد و‬ ‫ایــن طرحــواره اغلــب بــه صــورت احســاس پوچــی و ســردرگمی و‬ ‫بی هدفــی‏بــروز می کنــد‪.‬‏‬ ‫شکســت‪ :‬بــاور بــه اینکــه فــرد شکسـت خورده اســت یــا در اینده‬ ‫شکســت خواهــد خــورد و ایــن‏شکســت بــرای او اجتناب ناپذیــر‬ ‫اســت و فــرد در مقایســه بــا همســاالنش درزمینــه ی پیشــرفت‬ ‫‏احســاس بی کفایتــی می کنــد و اغلــب شــامل ایــن بــاور اســت‬ ‫کــه شــخص دیوانــه‪ ،‬بی اســتعداد‪ ،‬نــادان و‏نســبت بــه دیگــران‬ ‫موفقیــت کمتــری دارد‪.‬‏‬ ‫استحقاق‪/‬بزرگ منشــی‪ :‬فــرد احســاس می کنــد نســبت بــه‬ ‫دیگــران یکســر و گــردن باالتــر اســت‪.‬‏حقــوق ویــژه ای بــرای خــود‬ ‫قائــل اســت و تعهــدی نســبت بــه رعایــت اصــول روابــط متقابــل‬ ‫کــه راهنمــای‏تعامــات اجتماعــی بهنجــار هســتند‪ ،‬نــدارد‪.‬‏‬ ‫اغلــب بــه ایــن نکتــه پافشــاری می کنــد کــه دیگــران بایــد هــر‬ ‫انچــه او می خواهــد را برایــش فراهــم‏ســازند‪ .‬بــدون توجــه بــه‬ ‫اینکــه ایــا درخواســت او منطقــی اســت یــا اینکــه چــه هزینـه ای‬ ‫بــرای دیگــران‏دارد‪.‬‏‬ ‫خویشــتن داری و خــود انضباطــی ناکافــی‪ :‬مشــکالت مســتمر‬ ‫در خویشــتن داری مناســب و تحمــل ‏نکــردن ناکامی هــا در‬ ‫راه دســتیابی بــه اهــداف شــخصی یــا ناتوانــی در جلوگیــری‬ ‫از بیــان هیجان هــا و ‏تکانه هــا‪ ،‬در شــکل گیریخفیف تر ان‪،‬‬ ‫فــرد به شــدت از ناراحتــی اجتنــاب می کنــد‪ .‬فــردی کــه چنیــن‬ ‫‏طرحــواره ای دارد‪ ،‬درد را تحمــل نمی کنــد و از مســئولیت پذیری‬ ‫گریــزان اســت‪.‬‏‬ ‫اطاعــت‪ :‬احســاس اجبــار نســبت بــه واگــذاری افراطــی کنتــرل‬ ‫خــود بــه دیگــران‪ .‬ایــن کار معمــوال ً بــرای ‏اجتنــاب از خشــم‪،‬‬ ‫محرومیــت یــا انتقــام صــورت می گیــرد‪.‬‏‬ ‫‏ایثــار‪ :‬تمرکــز افراطــی بــر ارضــاء نیازهــای دیگــران در زندگــی روزمره‬ ‫کــه بــه قیمــت عــدم ارضــاء‏نیازهــای خــود فــرد تمــام می شــود‪.‬‏‬ ‫پذیــرش جویی‪/‬جلــب توجــه‪ :‬تاکیــد افراطــی در کســب تاییــد‬ ‫توجــه و پذیــرش از ســوی دیگــران کــه‏مانــع شــکل گیری معنایــی‬ ‫مطمئــن و واقعــی از خــود می شــود‪ .‬احســاس ارزشــمندی فــرد‪،‬‬ ‫بیش تــر بــه‏واکنش هــای دیگــران وابســته اســت تــا بــه تمایــات‬ ‫طبیعــی خــودش‪.‬‏‬ ‫منفــی گرایی‪/‬بــد بینــی‪ :‬تمرکــز عمیــق و مــداوم بــر جنبه هــای‬ ‫منفــی زندگــی همــراه بــا دســت کم ‏گرفتــن جنبه هــای مثبــت‬ ‫زندگــی یــا غفلــت از ان هــا‪ .‬ایــن طرحــواره معمــوال ً شــامل‬ ‫انتظــارات افراطــی در ‏طیــف وســیعی از موقعیت هــای کاری‪،‬‬ ‫مالــی و بیــن فــردی اســت کــه خــود ایــن حالــت منجــر بــه‬ ‫‏اشــتباهات شــدیدی می شــود‪.‬‏‬ ‫طــوری کــه شــخص درنهایــت احســاس می کندزندگــی اش از‬ ‫هــم پاشــیده اســت‪.‬‏‬ ‫بــازداری هیجانــی‪ :‬بــازداری افراطــی از اعمــال احساســات و‬ ‫ارتباطــات خودانگیختــه کــه معمــوال ً بــه‏منظــور اجتنــاب از طــرد‬ ‫دیگــران‪ ،‬احســاس شــرمندگی و از دســت دادن کنتــرل بــر‬ ‫تکانه هــای شــخصی ‏صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫معیارهــای سرســختانه ‪/‬عیب جویــی افراطــی‪ :‬احســاس فشــار‬ ‫و عیب جویــی از خــود و دیگــران‪ ،‬کمال گرایــی‪،‬‏بایدهــا‪ ،‬اشــتغال‬ ‫ذهنــی یــا بازدهــی و زمــان‪.‬‏‬ ‫تنبیــه‪ :‬اعتقــاد بــه اینکــه هــر اشــتباهی مســتلزم تنبیــه ســخت‬ ‫اســت حتــی اگــر خــود فــرد اشــتباه کــرده‏باشــد‪.‬‏‬ ‫عوامل تاثیرگذاردرروندشکل گیری طرحواره‪:‬‏‬ ‫عــزم ارضــا نیازهــا‪ :‬می توانــد منجــر بــه شــکل گیری طرحواره هایــی‬ ‫همچــون محرومیــت هیجانی و‏رهاشــدگی شــود‏‪.‬‬ ‫ارضــاء بیــش از حــد نیازهــا‪ :‬می توانــد منجــر بــه شــکل گیری‬ ‫‍چند هدف یک جعل خبر ناشیانه‬ ‫چند کانال زنجیره ای همسو با مدعیان اصالحات‪ ،‬طی یک خبرسازی و جعل اشکار نوشتند‪:‬‬ ‫اخیــرا در جلســه کمیتــه هســته ای شــورای عالــی امنیــت ملــی‪ ،‬ســعید جلیلــی ادعــا مــی کنــد بهتــر اســت بــا توجــه بــه‬ ‫میــزان فــروش بــاالی نفــت (‪ ۳.۵‬میلیــون بشــکه) و بازگشــت پــول ان‪ ،‬مذاکــره را متوقف کنیم تــا طرف مقابل با التماس‬ ‫بــه ســمت طــرف ایرانــی بیایــد‪ .‬پــس از طــرح ایــن ادعــا‪ ،‬رهبــر انقــاب بــه ایشــان مــی گویــد بهتــر اســت بــا طرح هــای روی‬ ‫کاغــذ جلــو نرویــم و بــا واقعیــات صحبــت کنیــم‪ .‬فــروش ‪ ۳.۵‬میلیــون بشــکه در روز محقــق نشــده اســت‪.‬‬ ‫در دروغ بــودن ایــن خبــر‪ ،‬همیــن بــس کــه امــار صــادرات نفــت بیــن یــک تــا ‪ 5/1‬میلیــون بشــکه در روز‪ ،‬طــی چنــد مــاه‬ ‫گذشــته و بــه دفعــات در رســانه ها و حتــی از ســوی مدیــران منتشــر شــده؛ و بنابرایــن هیــچ صاحــب نظــری بــر خــاف اخبــار‬ ‫اشــکار و بارهــا منتشــر شــده‪ ،‬نمــی توانــد صــادرات نفــت را ‪ ۳.۵‬میلیــون بشــکه (ســه برابــر) اعــام کنــد!‬ ‫️اما هدف از این جعل خبر و فضا ســازی چیســت؟ نخســت؛ ترور شــخصیت دکتر جلیلی‪ .‬دوم؛ غیر واقعی نمایاندن‬ ‫منطــق مقاومــت در مذاکــرات‪ .‬و نهایتــا؛ القــای گــزاره مطلــوب امریــکا و غربگرایــان مبنــی بــر ایــن کــه بــدون مذاکــرات و‬ ‫توافــق نمــی شــود اقتصــاد را اداره کــرد‪.‬‬ ‫اقــای جلیلــی بــا ایــن قبیــل خبــر ســازی ها مــورد هجمــه قــرار مــی گیــرد‪ ،‬چــون جــزو معــدود شــخصیت هایــی اســت کــه‬ ‫در موضــوع مذاکــرات و برجــام و پســا برجــام‪ ،‬بــه رصــد دقیــق تحــوالت پرداختــه و گــزارش هــای فنــی بــه افــکار عمومــی و‬ ‫مســئوالن ارشــد نظــام ارائــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫️بحــث کارشناســی او بــا تیــم اقــای ظریــف در کمیســیون بررســی برجــام (‪ ۲۲‬شــهریور ‪ )۹۴‬معــروف اســت کــه طــی ان‪،‬‬ ‫ظریــف مدعــی لغــو همــه تحریــم هــا و بازگشــت ناپذیــری ان هــا بــه واســطه برجــام بــود؛ اما او بــا ارائه مســتندات‪ ،‬این‬ ‫ارزو اندیشــی را رد مــی کــرد و نســبت بــه خطــرات غفلــت از منافــذ برجــام هشــدار مــی داد‪.‬‬ ‫امــا هــدف باالتــر شــانتاژ اخیــر کــه در پوشــش «زدن جلیلــی» انجــام شــده‪ ،‬تحریــف تحــوالت موازنــه قــدرت در رونــد‬ ‫مذاکــرات اســت‪ .‬مدیــران ارشــد دولــت ســابق در رونــد قهقرایــی معطلــی در برجــام‪ ،‬نهایتــا اعــام کردنــد حتــی یک قطره‬ ‫نفــت هــم نمــی تواننــد بفروشــند و فــروش نفــت کشــور در ســال ‪ ،99‬تــا چنــد صــد هــزار بشــکه ســقوط کــرد‪.‬‬ ‫️امــا اکنــون بــه همــت اجــزای مختلــف نظــام‪ ،‬کشــور توانســته فشــار حداکثــری و تحریــم هــای فلج کننده را پشــت ســر‬ ‫بگــذارد و بــا فــروش ‪ 5/1‬میلیــون بشــکه نفــت‪ ،‬تحریــم هــا را مهــار کند‪.‬‬ ‫ایــن رقــم هــر چنــد بــا نیــاز درامــدی در شــرایط وابســتگی مزمــن بــه صــادرات نفــت فاصلــه دارد‪ ،‬امــا افزایش چشــمگیر‬ ‫ان ظــرف یــک ســال گذشــته‪ ،‬نشــان مــی دهــد کــه بــدون برجــام و تحریــم هــای دو برابر شــده در فراینــد اجرای معیوب‬ ‫ان هــم مــی تــوان تجــارت خارجــی و صــادرات را رونق بخشــید‪.‬‬ ‫چنیــن اتفاقــی بــرای غربگرایــان کــه مدعــی اضطــرار کشــور بــرای اجــرای بــه هــر قیمــت برجــام بــوده اند‪ ،‬فاجعه اســت!‬ ‫انهــا بــا اقــدام جاعالنــه اخیــر کــه جــای تعقیــب قضایــی و امنیتــی دارد‪ ،‬ســعی کــرده انــد انــگاره مطلــوب خــود را بــه‬ ‫مقامــات ارشــد نظــام نســبت دهنــد و مذاکــره از ســر اضطــرار و بــه هــر قیمــت را نتیجــه بگیرنــد!‬ ‫ایــن نکتــه هــم گفتنــی اســت کــه اقــای دکتــر باقــری در طــول ســالیان‪ ،‬از همــکاران نزدیــک اقــای جلیلــی بــوده و القای‬ ‫اختــاف میــان ایــن دو نفــر نیــز بــرای ممانعــت از امــکان هــم افزایــی در میــان مســئوالن انجــام می شــود‪.‬‬ ‫طرحــواره هایــی همچــون وابســتگی‪/‬‏بی کفایتــی و اســتحقاق‬ ‫بزرگ منشــی شــود‪.‬‏‬ ‫اســیب دیــدن و قربانــی شــدن‪ :‬می توانــد منجــر بــه تشــکیل‬ ‫طرحــواره هایــی همچــون نقص‪/‬شــرم‪،‬‏بی اعتمادی‪/‬بدرفتــاری‬ ‫و یــا اســیب پذیری نســبت بــه ضــرر شــود‪.‬‏‬ ‫درونی سازی یا همانندسازی با افراد مهم زندگی‪.‬‏‬ ‫ذهنیت هــای طرحــواره چیســت؟ ذهنیــت در طرحــواره درمانــی‪،‬‬ ‫دیدگاهــی موقــت و حــاوی حالــت‏هیجانــی فعلــی شــما و نحــوه‬ ‫مقابلــه بــا ان اســت؛ بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬ذهنیــت شــما ترکیبــی از‬ ‫‏طرحــواره هــای فعــال و ســبک های مقابلـه ای اســت‪.‬‏‬ ‫ذهنیت هــا بــه صــورت مفیــد (ســازگار) یــا مضــر (ناســازگار)‬ ‫هســتند‪ .‬ذهنیــت طرحــواره هــا را می تــوان بــه ‏چهــار طبقــه‬ ‫تقســیم کــرد‪:‬‬ ‫ ذهنیت هــای کودکانــه کــه احساســات و رفتارهــای کودکانــه‬‫مشــخصه‏ان هــا هســتند‪.‬‏‬ ‫ ذهنیت هایمقابلــه ای ناکارامــد بــرای پیشــگیری از تنــش‬‫هیجانــی مفیــد هســتند ولــی درنهایــت‏باعــث تقویــت طرحــواره‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫ ذهنیت هــای والدینــی ناکارامــد کــه درونســازی نــدای منتقــد‪،‬‬‫‏مطالبــه گــر و خشــن والدیــن را در برمی گیــرد‪.‬‏‬ ‫ ذهنیــت بزرگ ســال ســالم کــه بیانگــر خــود ســالم و کارامــد‬‫اســت‪ .‬ایــن ذهنیــت به تنظیم ســایر‏ذهنیت هــا از طریق تعیین‬ ‫محدودیت هــا و مواجهــه بــا اثــرات ســایر ذهنیت هامی پــردازد‪.‬‏‬ ‫اهداف طرحواره درمانی کدم اند؟‬ ‫شناسایی و به کارگیری طرحواره های التیام دهنده‪.‬‏‬ ‫شناســایی و تعییــن ســبک هایمقابله ای کــه در مســیر نیازهــای‬ ‫هیجانــی قرارگرفته انــد‪.‬‏‬ ‫تغییر الگوهای احساسی و رفتاری حاصل از طرحواره ها‪.‬‏‬ ‫یادگیــری چگونگــی تامیــن نیازهــای هیجانــی اصلــی بــه‬ ‫روش هــای ســالم و انطباقــی‪.‬‏‬ ‫یادگیــری نحــوه مقابلــه ســالم بــا ناکامــی و تنــش در هنگامی که‬ ‫نیازهــای خاصــی تامین نمی شــوند‪.‬‏‬ ‫از چه تکنیک هایی در طرحواره درمانی استفاده می شود؟‬ ‫طرحــواره درمانگــران می تواننــد از چنــد تکنیــک در طــول‬ ‫درمــان اســتفاده کننــد‪ .‬برخــی از تکنیک هــا‏بــرای برخــی از افــراد‬ ‫و طرحــواره هــا بهتــر از ســایر تکنیک هــا عمــل می کننــد‪ .‬اگــر‬ ‫تکنیــک خاصــی‏برایتــان کارامــد نیســت‪ ،‬ان را بــا درمانگرتــان‬ ‫در میــان بگذاریــد‪.‬‏‬ ‫بدانیــد کــه ارتبــاط شــما بــا درمانگرتــان‪ ،‬بخــش مهمــی از‬ ‫طرحــواره درمانــی اســت‪ .‬دو عنصــر مهــم در ‏بســیاری از‬ ‫تکنیک هــای طرحــواره درمانــی وجــود دارد‪ .‬هــردوی ایــن عناصــر‬ ‫تنهــا درصورتــی کــه بــا‏درمانگرتــان بــه حــس راحتــی و امنیــت‬ ‫برســید‪ ،‬کارامــد هســتند‪.‬‏‬ ‫این عناصر به شرح ذیل هستند‪:‬‬ ‫‪ -1‬رویارویــی همدالنــه‪ :‬درمانگرتــان طرحــواره هــای‬ ‫به دســت امده ‏در طــول درمــان را تاییدمی کنــد و هنگامی کــه‬ ‫بــه اهمیــت تغییــر پــی می بریــد بــا شــما همدلــی ‏می کنــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬بازوالدگــری حــد و مــرزدار‪ :‬بــا کمــک درمانگــر و ارائــه حــس‬ ‫امنیــت‪ ،‬دلســوزی و احتــرام از ‏جانــب او‪ ،‬نیازهــای هیجانــی‬ ‫تامیــن نشــده در دوران کودکــی‪ ،‬بــراورده می شــوند‪.‬‏‬ ‫محدودیت هــای طرحــواره درمانــی‪ :‬طرحــواره درمانــی‪ ،‬درمــان‬ ‫امیــد بخشــی بــرای مســائل مختلــف ‏ســامت روان ازجملــه‬ ‫اختالل هــای خــوردن و افســردگی اســت‪ .‬طرحــواره درمانــی هــم‬ ‫ماننــد ســایر‏انــواع درمان هــا یــک تعهــد درمانــی بلندمــدت را‬ ‫می طلبــد‪ .‬شــاید بــه چنــد ســال درمــان نیــاز پیــدا کنیــد‪.‬‏ایــن‬ ‫درمــان تحــت پوشــش بیمــه نیســت و گــران تمــام می شــود‪.‬‏‬ ‫تهیه شده در مرکز مشاوره ارامش معاونت فرهنگی و‬ ‫اجتماعی پلیس خراسان‏شمالی‬ ‫برگرفته از‪ :‬کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید‪ ،‬اثر‪ :‬دکتر‬ ‫جفری ای‪ .‬یانگ‬ ‫کالهبرداری در قالب کانال های‬ ‫همسریابی در شبکه های اجتماعی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی کــه بــا ایجــاد کانــال و پیــج‬ ‫همســریابی در شــبکه های اجتماعــی تلگــرام و اینســتاگرام اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری از شــهروندان مــی نمــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیس فتــا ســرهنگ فیــض الــه احمــدی اظهــار کرد‪:‬بــا تــاش کارشناســان‬ ‫پلیس فتــا در فضــای مجــازی‪ ،‬کانالــی به عنــوان همســریابی کــه از مــردم‬ ‫کالهبــرداری می کــرد‪ ،‬شناســایی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اقدامــات کارشناســی و پلیســی متهــم بــه هویــت معلــوم در‬ ‫یکــی از شهرســتان ها مــورد شناســایی قــرار گرفــت و بــا هماهنگــی مراجــع‬ ‫ی در یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫قضایــ ‬ ‫احمــدی بیــان کــرد‪ :‬متهــم پــس از دســتگیری در ابتــدا منکــر هرگونــه بــزه‬ ‫ارتکابــی شــد و بــا ســخنان گمــراه کننــده قصــد فریــب پلیــس را داشــت کــه بــا‬ ‫روب ـه رو شــدن بــا ادلــه دیجیتــال انکارناپذیــر جم ـع اوری شــده ضمــن اقــرار بــه‬ ‫جــرم خــود بــه کالهبــرداری بــه مبلــغ ‪ 100.000.000‬ریــال اعتــراف کــرد و انگیــزه‬ ‫خــود را کســب درامــد و کالهبــرداری از شــهروندان عنــوان نمــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬پلیــس فتــا بــا افــرادی کــه اقــدام بــه رفتارهــای مجرمانــه در‬ ‫فضــای مجــازی و سوء اســتفاده از اطالعــات و تصاویــر شــخصی افــراد می کننــد‬ ‫بــه شــدت برابــر قانــون برخــورد کــرده و تحویــل دســتگاه قضایــی خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫پلیس فتا از کاربران فضای مجازی و خانواده ها خواســت‪ :‬به هیچ عنوان عکس های‬ ‫شــخصی و خصوصــی خــود را در فضــای مجــازی منتشــر نکننــد چراکــه بســیاری از‬ ‫ســودجویان ایــن عکس هــا را برداشــته و در کانال هــا و ســایت های مختلــف بــه‬ ‫اشــتراک می گذارنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری از شــهروندان خواســت‪ :‬هشــدار های پلیــس فتــا را جــدی‬ ‫بگیرنــد و در صــورت اطــاع از هرگونــه فعالیــت مجرمانــه در فضــای مجــازی یــا‬ ‫پیــام رســان های موبایلــی موضــوع را از طریــق نشــانی پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات مردمــی گــزارش نماینــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪521‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫فریب افرادی که خود را‬ ‫مسئول امنیت پیج معرفی‬ ‫می کنند را نخورید‬ ‫ثبــت شــکایت از کســب و کارهــای اینترنتــی فقــط بــا‬ ‫اطالعــات پرداخــت‬ ‫از ابتــدای اردیبهشــت مــاه ‪ ،1401‬ثبــت شــکایت از‬ ‫کســب و کارهــای اینترنتــی صرفــا ً بــر مبنــای اطالعــات‬ ‫تراکنــش پرداخــت امــکان پذیــر خواهــد بــود‪ .‬همچنیــن‬ ‫ف کننــدگان محتــرم مــی تواننــد جهــت تســریع در‬ ‫مصــر ‬ ‫حصــول نتیجــه نهایــی‪ ،‬از درخواســت داوری در ســامانه‬ ‫اســتفاده نماینــد‪.‬‬ ‫پیــرو اطالعیــه مــورخ هشــتم اســفندماه ‪ 1400‬مبنــی بــر‬ ‫لــزوم ذخیــره اطالعــات تراکنــش پرداخــت هنــگام خریــد‬ ‫از کســب وکارهــای اینترنتــی و رونمایــی از ســامانه‬ ‫هوشــمند رســیدگی بــه شــکایات از کســب وکارهــای‬ ‫اینترنتــی و داوری برخــط مــورخ ‪ 21‬اســفند ‪،1400‬‬ ‫از اول اردیبهشــت مــاه ‪ 1401‬بــه منظــور جلوگیــری از‬ ‫ثبــت شــکایات صــوری و بــی اســاس نســبت بــه کســب‬ ‫ وکارهــای اینترنتــی‪ ،‬کــه موجــب تحمیــل هزینــه و‬ ‫زحمــت بــرای کسـب وکارهــای اینترنتــی مــی شــود‪ ،‬ثبــت‬ ‫شــکایت صرفــا ً بــر مبنــای اطالعــات تراکنــش پرداخــت و‬ ‫اســتعالم ان از بانــک مرکــزی امکان پذیــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بدیــن منظــور‪ ،‬هنــگام ثبــت شــکایت در ســامانه‪ ،‬ورود‬ ‫اقــام اطالعاتــی تراکنــش پرداخــت ماننــد تاریــخ‪ ،‬مبلــغ‪،‬‬ ‫شــماره ترمینــال‪ ،‬شــماره مرجــع تراکنــش و‪ ...‬توســط‬ ‫ف کننــده الزامــی می باشــد‪.‬‬ ‫مصــر ‬ ‫لــذا تمامــی مصــرف کننــدگان محتــرم تجــارت الکترونیکــی‬ ‫مــی بایســت هنــگام خریــد از کســب وکارهــای اینترنتــی‬ ‫حتمــا ً اطالعــات تراکنــش پرداخــت را بــه صــورت دقیــق‬ ‫ذخیــره و نــزد خــود نگهــداری نماینــد تــا در صــورت بــروز‬ ‫مشــکل‪ ،‬امــکان ثبــت شــکایت و پیگیــری از طریــق ســامانه‬ ‫اینمــاد را داشــته باشــند‪ .‬بدیــن منظــور در صــورت پرداخــت‬ ‫اینترنتــی‪ ،‬کافــی اســت از صفحــه تاییــد خریــد کــه پــس‬ ‫از ثبــت اطالعــات در درگاه پرداخــت اینترنتــی و زدن‬ ‫دکمــه پرداخــت نمایــش داده مــی شــود‪ ،‬در نمایشــگر‬ ‫یــا تلفــن همــراه خــود عکــس گرفتــه یــا بــا زدن دکمــه‬ ‫‪ PrintScreen‬از صفحــه کلیــد‪ ،‬تصویــر صفحــه را کپــی‬ ‫و از طریــق جایگــذاری در نــرم افــزاری نظیــر ‪Paint،MS‬‬ ‫‪ Word‬یــا پیــام رســان هــا ذخیــره گــردد‪ .‬همچنیــن امــکان‬ ‫ثبــت شــماره تلفــن همــراه یــا نشــانی ایمیــل نیــز در تمامــی‬ ‫درگاه هــای پرداخــت اینترنتــی بــه صــورت اختیــاری وجــود‬ ‫دارد کــه در صــورت تکمیــل ان‪ ،‬اطالعــات رســید تراکنــش‬ ‫از طریــق پیامــک یــا ایمیــل ارســال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در مــورد پرداخــت هنــگام تحویــل (‪ )CoD‬نیــز کافــی‬ ‫اســت مصــرف کننــدگان محتــرم‪ ،‬رســید کارتخــوان یــا‬ ‫تصویــر ان را نــزد خــود نگهــداری نماینــد‪ .‬الزم بــه تاکیــد‬ ‫اســت کــه در ســامانه هوشــمند رســیدگی بــه شــکایات از‬ ‫کســب وکارهــای اینترنتــی‪ ،‬امــکان ثبــت شــکایت صرفــا ً در‬ ‫صــورت واریــز وجــه از طریــق شــبکه پرداخــت کشــور وجــود‬ ‫دارد و در صــورت واریــز وجــه از طریــق کارت بــه کارت یــا‬ ‫روش هــای دیگــر‪ ،‬امــکان ثبــت شــکایت و پیگیــری خریــد‬ ‫از طریــق ســامانه اینمــاد وجــود نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫در ایــن ســامانه پــس از ثبــت شــکایت توســط‬ ‫مصرف کننــده‪ ،‬چنانچــه شــکایت از طریــق مذاکــره بــا‬ ‫کســب و کار مرتفــع نگــردد مصــرف کننــده محتــرم مــی ‬ ‫توانــد بــا اختیــار خــود شــکایت را از دو مســیر ارجــاع‬ ‫بــه «مراجــع اداری» و یــا «هیئــت داوری» پیــش ببــرد‪.‬‬ ‫ف کننــدگان مــی تواننــد جهــت‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت‪ ،‬مصــر ‬ ‫تســریع در حصــول نتیجــه نهایــی‪ ،‬از درخواســت داوری‬ ‫در ســامانه اســتفاده نماینــد‪ .‬فراینــد داوری در ســامانه‬ ‫برخــط حــل اختــاف جمعــی بــه عنــوان اولیــن ســامانه‬ ‫داوری برخــط در کشــور کــه بخشــی از ســامانه هوشــمند‬ ‫لو‬ ‫رســیدگی بــه شــکایات مــی باشــد‪ ،‬انجــام مــی گــردد‪ .‬حـ ‬ ‫فصــل اختالفــات در ایــن ســامانه بــدون نیــاز بــه رســیدگی‬ ‫قضایــی و شــبه قضایــی انجــام و از طریــق فراینــد داوری‬ ‫طــی حداکثــر ســه هفتــه بــه رای الزم االجــرا منتهی خواهد‬ ‫شــد و عــاوه بــر ضمانــت اجرایــی اداری بــرای کســب و‬ ‫کارهــای اینترنتــی‪ ،‬رای صــادره قابلیــت اجــرا از طریــق قــوه‬ ‫قضائیــه را نیــز خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫مــدرک تحصیلــی کارشناســی پیوســته رشــته مهندســی‬ ‫پزشــکی‪ -‬بیوالکترونیــک ســرکار خانــم زهــرا ســنچولی‬ ‫فرزند غالمحســین با شــماره ملی ‪ ۲۰۸۰۵۹۱۸۸۶‬صادره‬ ‫از ســاری متولــد ‪ ۱۳۷۴‬بــا معــدل میانگیــن کل ‪۱۵.۱۹‬‬ ‫مفقودشــده و از درج اعتبــار ســاقط گردیــده اســت‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫روستای زیارت استانه مقدس امام زاده عبدالله ابن موسی کاظم<ع>‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -521‬سال هشتم‬ ‫‪-521-- 1443‬‬ ‫‪/‬رمضان‪1443/‬‬ ‫‪/23‬رمضان‪/‬‬ ‫‪23 - 2022 //April‬‬ ‫‪April// 25‬‬ ‫‪25-- 1401 //02‬‬ ‫دو شنبه ‪02//5‬‬ ‫‪18‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫شانزده اصل عقیدتى و عملى ایمان !‬ ‫{ بخش سوم } ‪:‬‬ ‫فقال علی (علیه السالم )‬ ‫ن الْاِیمَ ِ ‬ ‫ان‬ ‫لَ عَ ِ ‬ ‫سئ ِ ‬ ‫وَ ُ‬ ‫م ایمان‪ :‬یقین‬ ‫پایۀ دو ِ ‬ ‫سپس امام علی(ع)از شاخه هاى یقین سخن مى گوید و مى فرماید‪«:‬یقین‬ ‫بــر چهــار شــاخه اســتوار اســت‪ :‬بــر بینــش هوشــمندانه و عمیــق و پــى بــردن به‬ ‫دقایــق حکمــت و پنــد گرفتــن از عبرت ها و اقتدا به روش پیشــینیان (صالح)»‬ ‫ممکــن اســت ایــن چهــار شــاخه اشــاره بــه چهــار رشــته از علــوم انســانى باشــد‪:‬‬ ‫نخســت علــوم تجربــى اســت کــه از «تبصــره الفطنــه» سرچشــمه مى گیــرد‬ ‫و دوم علــوم نظــرى اســت کــه از «تاویــل الحکمــه» بــه دســت مى ایــد ســوم‬ ‫علومــى اســت کــه از تاریــخ نصیــب انســان مى شــود و مایــۀ عبــرت اوســت و‬ ‫چهــارم علــوم نقلــى اســت کــه از ســنن پیشــنیان بــه دســت مى ایــد‪ .‬هنگامــى‬ ‫کــه انســان ایــن چهــار رشــتۀ علمــى را پیگیــرى کنــد و از انهــا بهــرۀ کافــى ببــرد‬ ‫بــه مقــام یقیــن مى رســد‪.‬‬ ‫مثــا ًدربــارۀ خداشناســى نخســت چشــم بــاز کنــد و بــه خوبــى اثــار پــروردگار را‬ ‫در جهــان هســتى ببینــد ســپس بــا اندیشــۀ عمیــق رابطــۀ ان را بــا مبــدا افرینش‬ ‫قــادر و حکیــم درک کنــد ان گاه از حــوادث تاریخــى عبــرت بگیــرد و خــدا را از‬ ‫البـه الى ان بشناســد و پــس از ان بــر انچــه از پیشــنیان صالــح و عالــم به دســت‬ ‫امــده مــرور کنــد و علــوم انهــا را بــه علــم خــود بیفزایــد تــا یــک خداشــناس کامــل‬ ‫گــردد‪ .‬همچنیــن در مــورد خودســازى و عوامــل تقــرب بــه پــروردگار‪.‬‬ ‫ان گاه امــام علیــه الســام میوه هــاى هــر یــک از ایــن شــاخه هاى چهارگانــه‬ ‫را بیــان مى کنــد و مى فرماید‪«:‬کســى کــه بینایــى هوشــمندانه داشــته باشــد‬ ‫حکمــت و دقایــق امــور بــراى او روشــن مى شــود و کســى کــه دقایــق امــور بــراى‬ ‫او روشــن شــود عبــرت فــرا مى گیــرد و کســى کــه درس عبــرت گیرد چنان اســت‬ ‫کــه گویــا همیشــه بــا گذشــتگان بــوده اســت»؛‬ ‫ـن حاصــل از علــم اســتوار اســت؛ علومــى کــه از‬ ‫یــک پایــۀ مهــم ایمــان‪ ،‬بــر یقیـ ِ ‬ ‫مبداهــاى متعــدد سرچشــمه مى گیــرد و روح را ســیراب مى کنــد و اعتقــاد ِ انســان‬ ‫را بــه مبــدا و معــاد محکــم مى ســازد و اثــارش در اخــاق و عمــل ظاهــر مى گــردد‪.‬‬ ‫م ایمان‪ :‬عدل‬ ‫پایۀ سو ِ ‬ ‫ســپس امــام علــی(ع) بــه ســراغ شــاخۀ هــاى عدالــت مـى رود و شــاخه هاى‬ ‫ایــن پایــۀ مهــم را چنیــن شــرح مى دهد‪«:‬عدالــت نیــز چهــار شــعبه دارد‪ :‬فهــم‬ ‫دقیــق‪ ،‬علــم و دانــش عمیــق‪ ،‬قضــاوت صحیــح و روشــن و حلــم و بردبــارى»‬ ‫در واقــع کســى کــه بخواهــد حکــم عادالنـه اى کنــد نخســت بایــد از قابلیــت و‬ ‫اســتعداد شایســته اى در فهــم موضــوع برخــوردار باشــد تــا هرگونــه خطــا در‬ ‫تشــخیص موضــوع موجــب خطــا در نتیجــۀ حکــم نشــود‪ .‬ســپس اگاهــى الزم‬ ‫را در ارتباط‍ ـ بــا حکــم پیــدا کنــد و ان را دقیقــا منطبــق بــر موضوع نمایــد‪ ،‬ان گاه‬ ‫حکــم نهایــى را بــه طــور واضــح و روشــن و خالــى از هرگونــه ابهــام بیــان کنــد و‬ ‫در ایــن مســیر‪ ،‬موانــع را بــا حلــم و بردبــارى برطــرف ســازد‪.‬‬ ‫گرچــه فهــم بــه معنــاى مطلــق دانســتن و پــى بــردن بــه حقیقــت اســت و بــا‬ ‫علــم چنــدان تفاوتــى نــدارد؛ ولــى چــون در اینجــا در مقابــل علــم قــرار گرفتــه‬ ‫مناســب اســت کــه فهــم ناظــر بــه موضــوع و علــم ناظــر بــه حکــم باشــد‪.‬‬ ‫چــه بســا ممکــن اســت اربــاب دعــوا بــا ســخنان خشــن و حــرکات نامــوزون و‬ ‫اصرارهــاى بى جــا‪ ،‬روح قاضــى را ازرده ســازند‪ .‬حلــم و بردبــارى راســخ او نبایــد‬ ‫اجــازه دهــد ایــن گونــه امــور در روحــش اثــر بگــذارد و کمترین تغییــرى در حکم‬ ‫ایجــاد کند‪.‬‬ ‫ان گاه امــام علــی(ع) در یــک نتیجه گیــرى حکیمانــه‪ ،‬اثــار هــر یــک از ایــن‬ ‫شــاخه هاى چهارگانــۀ عدالــت را بیــان مى کنــد‪ ،‬مى فرماید‪«:‬کســى کــه درســت‬ ‫بیندیشــد بــه اعمــاق دانــش اگاهــى پیــدا مى کنــد و کســى کــه بــه عمــق علــم و‬ ‫دانــش برســد از سرچشــمۀ احــکام‪ ،‬ســیراب بــاز مى گــردد و ان کــس کــه حلــم‬ ‫و بردبــارى پیشــه کنــد گرفتــار تفریطـ‍ و کوتاهــى در امــور خــود نمى شــود و در‬ ‫میــان مــردم بــا ابرومنــدى زندگــى خواهــد کــرد»‬ ‫م ایمان‪ :‬جهاد‬ ‫پایۀ چهار ِ ‬ ‫ســپس امــام علــی(ع) از چهارمیــن پایــۀ ایمــان یعنى جهــاد دم مى زنــد و براى‬ ‫ان ماننــد ســه پایــۀ گذشــته چهــار شــاخه ذکــر مى کنــد و مى فرماید‪«:‬جهــاد‬ ‫(نیــز) چهــار شــاخه دارد‪ :‬امــر بــه معــروف‪ ،‬نهــى از منکــر‪ ،‬صــدق و راســتى در‬ ‫معرکه هــاى نبــرد‪ ،‬و دشــمنى بــا فاســقان»‬ ‫اصول موفقیّت در کارها‬ ‫انچــه امــام علــی(ع) در ایــن بخــش از ســخنان پرمعنایــش دربــارۀ ارکان‬ ‫ایمــان و شــاخه هاى ان بیــان فرمــوده‪ ،‬عــاوه بــر این کــه راه رســیدن بــه ایمــان‬ ‫کامــل را بــراى تمــام رهپویــان ایــن راه نشــان داده‪ ،‬در واقــع اصــول موفقیــت و‬ ‫پیشــرفت بــراى هــر کار اســت؛خواه جنبــۀ معنــوى داشــته باشــد یاجنبــۀ مــادى‬ ‫و ان اصــول چنیــن اســت‪:‬‬ ‫‪ .١‬علم و اگاهى کافى براى انجام ان کار‪.‬‬ ‫‪ .٢‬جهادوتالش وکوشش در راه رسیدن به مقصود‪.‬‬ ‫‪ .٣‬صبــر و شــکیبایى در برابــر موانــع راه و هــر گونــه کارشــکنى از ســوى‬ ‫مخالفــان‪.‬‬ ‫‪ .٤‬غوطـه ور نشــدن در هــوا و هوس هــا و عــدم وابســتگى و تــرک اســارت در‬ ‫چنــگال ان هــا‪.‬‬ ‫حــال اگــر بــر ایــن ارکان چهارگانــه اصــول شــانزده گانه نیز افزوده شــود و نتایج‬ ‫هــر یــک بــه دقــت مــورد بررســى قــرار گیــرد برنامــۀ کاملــى را تشــکیل مى دهــد‬ ‫کــه صراط‍ ـ مســتقیم بــراى رســیدن به پیروزى هاســت‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫نهج البالغه امام علی (ع)کلمات قصار‪ ،‬به نقل از کتاب پیام امیرالمومنین‬ ‫علــی (ع)جلــد دوازدهم‪ .‬صفحه ‪ ۲۰۶‬به بعد‬ ‫سالروز شهادت‬ ‫اسمانی شدن‬ ‫یاران حمزه‪..‬‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫درســالروز شــهادت اســمانی شــدن یــاران حمــزه شــیران‬ ‫شــرزه ازگــردان حمــزه‪ ،۲‬دلــم هــوای شــلمچه کــرد یــاد‬ ‫دوســتانی کــه ان شــب قیچــی شــدند‪.‬فرمانده اکبــر‬ ‫خــودش اونشــب بعنــوان جانشــین گــردان بــود امــا‬ ‫مســولیت روبــدوش دیگــران مینــدازن بایــک گروهــان‬ ‫از بچــه هــای لشــگر ‪27‬رســول زدیــم بــه خــط ‪،‬روز قبــل‬ ‫ارکان گروهان هــا بــرای شناســایی رفتیــم خط‪،‬خودروهــا‬ ‫باســرعت بــاال بایــد تــو یــک جــاده مســتقیم میرفتــن و‬ ‫بچه هــا نرســیده بــه ســه راه مــرگ زمانــی کــه دور ماشــین‬ ‫کــم میشــد بایــد میپریدیــم پاییــن قبــل گروهــان ‪1‬بچــه هــای‬ ‫گروهــان ‪2‬کــه اقــای پازوکــی وبــرادر نانــوا و‪...‬بــودن نرســیده‬ ‫بــه ســه راه مــرگ مــورد هــدف گلولــه تانــک قــرار گرفتنــد‬ ‫وبچــه هــا ی ارکان همــه شــون شــهیدومجروح شــدند نوبــت‬ ‫بچــه هــای مارســید محمدمحمودی‪.‬نورعلــی رمضــان نــژاد‪.‬‬ ‫عباس تی بی تی شــهید فالح جمشــید احمدی اســماعیل‬ ‫بزرگــی ‪...‬ســوار تویوتــا نرســیده بــه ســه راه مــرگ پریدیــم‬ ‫پاییــن گلولــه هــا مثــل بــارون میباریــد کنــار بلــدوزر ی کــه‬ ‫قبــا مــورد اصابــت قــرار گرفــت فرمانــده گــردان تقــی فقیــه‬ ‫رو دیــدم درحالــی کــه خیلــی بهــم خــورده بودوســیگار بــه‬ ‫لــب داشــت بهــم گفــت اتــش دشــمن خیلــی زیــاده ‪،‬بچه ها‬ ‫قصابــی میشــن ‪..‬رفتیــم ســمت چــپ اخــر یــن جایــی کــه‬ ‫نیروهــا ی اطالعــات عملیــات بودنــد درحــد یــک ســربلند‬ ‫کردنــد منطقــه رو برایمــان توجیــه کردنــد میدونســتیم‬ ‫تقریبــا چــه اتفاقــی وشــرایط ســختی در انتظارمــان بــود‬ ‫خالصــه یــک شناســایی اجمالــی انجــام دادیــم‪ ،‬وقتــی‬ ‫برگشــتیم بــه مقــر گــردان‪ ،‬ظاهرابچــه هاگــردان فکــر‬ ‫میکردنــد ماشــین مــا مــورد اصابــت قــرار گرفــت وبــرای مــا‬ ‫اتفاقــی افتــاد‪ ،‬قبــل رفتــن بــه مقــر لبــاس وبادگیرهامونــو‬ ‫راشســتیم و تمیــز کردیــم تــا روحیــه نیروهــا بهــم نریــزه‬ ‫بچه هــا هــم اومــدن اســتقبال مــا ‪..‬نگرانــی ام را بــه‬ ‫دوســتم حــاج رضــا بهرامــی درمیــان گذاشــتم بهشــون گفتــم‬ ‫چــی درانتظــار ماســت وجلســه ای رو بانیروهــای دســته ی‬ ‫خــودم گذاشــتم وبــه همــه گفتــم هرعزیــزی میخــواد نیــاد‬ ‫مختارهســت اونشــب کــه تداعــی کننــده شــب عاشــورا‬ ‫بــود خیلــی نگــران و ناراحــت بــودم چــون اکثرنیروهــام از‬ ‫‪2‬منطقــه بودنــد تقریبــا ‪20‬رزمنــده المشــیری‪20 ،‬رزمنــده‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫ازبارانــی وچنــد نفــر ازچالــوس وقائمشــهر بودنــد کــه اگرتــو‬ ‫عملیــات خدایــی ناکــرده شــرایط پیچیــده شــود و تلفــات‬ ‫مازیادشــود‪ ،‬از دو روســتا بــود همچنیــن دوعمــوی منــم‬ ‫تودســته ام بودنــد ماجــرای دوســتان شــهید تــا ســه راهــی‬ ‫مــرگ را قبــا حــاج رضــا بهرامــی توضیــح دادنــد فــردای‬ ‫اونشــب کــه تقریبــا ‪24‬ســاعت رو در ســنگرهای حفرشــده‬ ‫روباهــی کمیــن بســربردیم جــوری کــه تــو ایــن ‪24‬ســاعت‬ ‫فقــط درحــد چهارزانــو نشســته بودیــم شــب عملیــات‬ ‫فرارســید ســردارنانوا کنــاری واکبــر اقــا خنکــداراز گــردان‬ ‫حمــزه ‪ 1‬بــه کمــک گــردان حمــزه ‪2‬امــده وفرماندهــی رو‬ ‫عهــده دار بودنــد گروهــان ضربــت ‪27‬حضــرت رســول ص‬ ‫جلــوی ســتون ومــا بعنــوان دســته یــک از گروهــان یــک‬ ‫پشــت ســر اونــا رفتیــم بســمت دشــمن بعــد طــی مســافتی‬ ‫پشــت خط هــای مقطــع ای منورهابــاالی ســر مــان روشــن‬ ‫نیروهــا رو ســریع در ســنگرهای کــه ازقبــل وجــود داشــت‬ ‫مســتقر کردیــم یــادم میــاد اونشــب عراقی هــا بقــدری‬ ‫گســتاخ شــده بودنــد تانک هاشــون نورافکن هــا رو روشــن‬ ‫وبچــه هــارو دنبــال وشــکار میکردنــد‪ ،‬تــواون منطقــه کوچــک‬ ‫تمــام ســاح ها رو توســربچه هــا خالــی میشــدتااینکه‬ ‫اونشــب مــن مجــروح شــدم بــه عمــوی بزرگتــرم کــه پیشــم‬ ‫بــود اروم گفتــم ســینه خشــابمو بــاز کنــه وگفتــم بــا چفیــه‬ ‫کتفــم را ببنــده تــو ایــن گیــرو دار خبررســیدکه حــاج غــام‬ ‫اوصیــاء بــا گــردان ویــژه وارد عمــل خواهدشــد مــن بــه حــاج‬ ‫رضابهرامــی گفتــم مــن دارم میــرم عقــب عمــوی خــودم رو‬ ‫هــم کــه مجــروح شــد میبــرم‪ ،‬شــما مواظــب دیگــر بچــه هــا‬ ‫باشــید‪ ،‬گــردان ویــژه وارد عمــل شــد بعــداز حرکــت بســوی‬ ‫عقــب بعدهــا حــاج رضابهرامــی دربــاره اونشــب ودرمحاصره‬ ‫قرارگرفتــن بچه هــای گــردان حمــزه ونقشــی کــه گــردان‬ ‫ویــژه وســردادغالم اوصیــاء ایفــاء کردنــد وتاقبــل از رســیدن‬ ‫گــردان ویــژه چــه ترســابچه های گــردان حمــزه امــد را‬ ‫برایمــان توضیــح داد‪ ...‬درایــن شــب عزیــز یادوخاطــره همــه‬ ‫شــهداء را گرامــی میداریــم وعلــو درجــات را بــرای حــاج غــام‬ ‫اوصیــاء کــه بــه دوســتان شــهیدش پیوســت را از ایــزد منــان‬ ‫مســلت داریــم‪.‬‬ ‫باز امشب یاد لشکر کرده‏ام‬ ‫یاد سرداران بى‏ سر کرده ام‬ ‫باز امشب یاد یاران شهید‬ ‫پرده‏ ى بغض گلویم را درید‬ ‫یاد مردانى ز نسل بوتراب‬ ‫شرمگین از خونشان صد افتاب‬ ‫یاد گمنامان تیپ ذوالفقار‬ ‫مى‏کند باز این دلم را بى‏قرار‬ ‫یاد مردانى که بى‏ سر بوده‏اند‬ ‫با شقایق ها برادر بوده‏اند‬ ‫یاد غواصان گردان حبیب‬ ‫سینه سرخان صمیمى و نجیب‬ ‫یاد سوسنگرد و تیپ نینوا‬ ‫یاد بهمنشیر و شب هاى دعا‬ ‫یاد سرداران عاشورا‪ ،‬خدا‬ ‫مى‏برد دل را به سمت کربال‬ ‫مى‏برد انجا که اغاز است و بس‬ ‫مى‏برد انجا که پرواز است و بس‬ ‫مى‏برد اروند و نجوا مى‏کند‬ ‫در دلم صد شور بر پا مى‏کند‬ ‫« در قبله به دنیا امد‬ ‫و به قبله رهسپارشد »‬ ‫محمد دیلم کتولی‪:‬‬ ‫بر روح تمام شیعیان تیغ زدند‬ ‫بر مردترین مرد جهان تیغ زدند‬ ‫خورشید به سینه‪ ،‬ماه بر سر می زد‬ ‫انگار به فرق اسمان‪ ،‬تیغ زدند!‬ ‫امشــب راه دل همــه عاشــقان به مســجد کوفه ختــم می شــود و نــگاه مالئکــه بــه تیــزی‬ ‫شمشــیری اســت که فــرق عدالــت را می شــکافد‪.‬‬ ‫شــب نوزدهــم رمضان اســت و اولیــن شــب قــدر کــه در ان فــرق اولیــن امــام‬ ‫شــیعیان هدف شمشــیر بُــرا ّن کیــن و جهل می شــود‪.‬‬ ‫شــبی کــه در فضیلــت ان امــام صــادق(ع) فرمودنــد‪« :‬مقــدرات در شــب نوزدهــم تعیین‪،‬‬ ‫در شــب بیســت و یکــم تاییــد و در شــب بیســت و ســوم مــاه [رمضــان] امضــا می‏ شــود‪».‬‬ ‫امشــب محــراب مســجد کوفــه رنگیــن از خــون ابرمــردی اســت کــه دوســتی بــا او وزنــه‬ ‫ســنگین برائــت در قیامــت اســت؛ همانگونــه کــه پیامبــر اســام(ص) فرمودنــد‪« :‬ســرلوحه‬ ‫مى‏برد بى‏دغدغه ‪ ،‬بى‏ادعا‬ ‫کو به کو تا سرزمین الله‏ ها‬ ‫در جزیره مى‏برد‪ ،‬مجنون کند‬ ‫چون بلم‏ ها باز غرق خون کند‬ ‫مى‏برد انجا که پرپر مى‏شدیم‬ ‫تا همان جا که کبوتر مى‏ شدیم‬ ‫برد و اخر کار دستم داد عشق‬ ‫باز هم امشب شکستم داد عشق‬ ‫یاد خرمشهر و ابادان بخیر‬ ‫یاد مهران‪ ،‬یاد حاج عمران بخیر‬ ‫اى سوسنگرد‪ ،‬سردارت کجاست‬ ‫ان قدیمى یاور و یارت کجاست‬ ‫ان علمدار رشید جبهه‏ ها‬ ‫ان دالور مرد میدان بال‬ ‫ان تجالیى که مرد مرد بود‬ ‫مرد تیغ و زخم و مرد درد بود‬ ‫واژه‏ ها امشب مرا یارى کنید‬ ‫مانده‏ام اخر شما کارى کنید‬ ‫بارها داغ برادر دیده‏ ام‬ ‫داغ گل‪ ،‬داغ صنوبر دیده‏ ایم‬ ‫زخم ها از تیر و خنجر خورده‏ایم‬ ‫دل به دست عافیت نسپرده‏ایم‬ ‫بارها ما مرگ خود را دیده‏ایم‬ ‫در هواى مرگ خود رقصیده‏ایم‬ ‫باز امشب یاد لشکر کرده‏ام‬ ‫یاد از ان سردار بى سر کرده‏ام‬ ‫با توام اى باکرى‪ ،‬اى هم نبرد‬ ‫اى برادر‪ ،‬همنفس‪ ،‬همراز درد‬ ‫بى تو اینجا بوى غربت مى‏دهد‬ ‫بوى غفلت‪ ،‬بوى تهمت مى‏زند‬ ‫دیگر اینجا منطق باروت نیست‬ ‫هیچ کس را صحبت از ماووت نیست‬ ‫با تو بودم تا دعایم گم نبود‬ ‫اشک و اه و سوزهایم گم نبود‬ ‫پیرهن گم کرده‏ام همرنگ خاک‬ ‫پیرهن زخمى و خونى‪ ،‬چاک چاک‬ ‫پیرهن ساده‪ ،‬صمیمى‪ ،‬بى‏ریا‬ ‫پیرهن تن پوش مردان خدا‬ ‫پیرهن بوى خدا مى‏داد حیف‬ ‫ى داد حیف‬ ‫بوى دشت نینوا م ‏‬ ‫پیرهن بى تو دلم طوفانى است‬ ‫چشم هایم باز هم بارانى است‬ ‫پیرهن دل با غم تو اشناست‬ ‫دل اسیر غربت ائینه‏ هاست‬ ‫باز من چوب مالمت مى‏خورم‬ ‫بى تو از پشتم جراحت مى‏ خورم‬ ‫پیرهن زخم زبانم مى‏ زنند‬ ‫باز هم اتش به جانم مى‏ زنند‬ ‫فاو تا فاو این دلم در شیون است‬ ‫صد شلمچه درد امشب با من است‬ ‫عشق زیر اتش خمپاره ماند‬ ‫بینوا دل‪ ،‬باز هم بیچاره ماند‬ ‫پرونــده هــر مومــن (در روز قیامت) دوســتی و محبــت علــی بــن ابی طالــب (ع) اســت‪».‬‬ ‫حضــرت «علــی»(ع) از قبلــه امــد و بــه قبلــه رهســپار می شــود‪ ،‬او کــه ســنگینی نامــش‬ ‫ت‬ ‫ســایه رحمــت تمــام یتیمــان کوفــه اســت و اینــک بــا رفتنــش حکایــت اهــل زمین‪ ،‬حکایـ ِ‬ ‫بــی کســی و بــی پــدر شدن اســت‪.‬‬ ‫او مظهــر شــجاعت و اینــه نمایــان عدالــت علــوی بود؛ از همین روســت که پیامبر مهربانی(ص)‬ ‫در وصفــش فرمودنــد‪« :‬نــگاه کردن به ســیمای علی علیه الســام عبادت اســت‪».‬‬ ‫امــان از جاهلیــت ابــن ملجم کــه بــه خیــال خام خــود فرق حضرت علی(ع) را می شــکافد‬ ‫تــا حضــورش را بــه نیســتی بکشــاند غافــل از اینکــه حضــرت «علی»(ع) ماندگارتریــن‬ ‫شــعر مردانگــی و عدالــت تــا قیامت اســت‪.‬‬ ‫کســی اســت کــه پیغمبــر‬ ‫اســام(ص) در وصفــش‬ ‫فرمودنــد‪:‬‬ ‫«همای ـش و محافــل خــود‬ ‫را بــا ذکــر و یــاد علــی(ع)‬ ‫مُزیّــن نمائیــد‪.».‬‬ ‫ایــن اســت قصه بی پایــان‬ ‫حضــرت علــی(ع) و راه‬ ‫بــی انتهــای عدالــت‬ ‫ومردانگــی بــرای تمــام‬ ‫قر ن هــا‬ ‫سالروز ضربت خوردن‬ ‫حضرت علی (ع) تسلیت باد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 843

روزنامه بازار کسب و کار پارس 843

شماره : 843
تاریخ : 1402/06/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 842

روزنامه بازار کسب و کار پارس 842

شماره : 842
تاریخ : 1402/06/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 841

روزنامه بازار کسب و کار پارس 841

شماره : 841
تاریخ : 1402/06/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 840

روزنامه بازار کسب و کار پارس 840

شماره : 840
تاریخ : 1402/06/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 839

روزنامه بازار کسب و کار پارس 839

شماره : 839
تاریخ : 1402/06/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 838

روزنامه بازار کسب و کار پارس 838

شماره : 838
تاریخ : 1402/06/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!