روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 520 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 520

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 520

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 520

‫یکشنبه‬ ‫شماره ‪17 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 4‬اردیبهشت ‪ - 1401 -‬سال هشتم‪ /22 -2022/ April/ 24-‬رمضان ‪ -1443/‬شماره‪520‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫تدوین طرح نهایی‬ ‫و ‪ ۲۲‬هکتاری اشوراده‬ ‫‪3‬‬ ‫اقتصاد بدون رشد یا رکود اقتصادی؛‬ ‫زندگی در کدام‏امکان پذیر است؟‬ ‫‪2‬‬ ‫پدیده سواد مصنوعی‬ ‫تسهیل شدن صدور سند‬ ‫و الگوی جدید نادانی‬ ‫مالکیتروستایی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫چهار طرح تفصیلی‬ ‫شهرهای استان گلستان‬ ‫در دست تهیه است‬ ‫ثبت ازدواج موقت‬ ‫یا صیغه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‏«سیمرغ سعادت ‪ »۲‬‏‬ ‫ادامه شماره ‪519‬‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول ‏‏) ‏‬ ‫‏« سی پیام حیاتبخش از قران مجید ‏»‬ ‫حمن الرَّحیم ‏»‬ ‫‏« بِس ِ‬ ‫م اللّه ِ الر ّ‬ ‫ِ‬ ‫جزء پنجم‪ ،‬پیام پنجم‏‪:‬‬ ‫‏« شرک ‪ ،‬غیر قابل بخشش است ‏»‬ ‫نیُ ْ‬ ‫نیُ ْ‬ ‫شــرِکْ بِاللَّه ِ فَقَد ِ افْت َرَى‬ ‫ا ِ َّ‬ ‫ن الل َّـ َه لَ یَغْفِــر ُ ا َ ْ‬ ‫ن یَشَ ــاء ُ وَمَ ْ‬ ‫ن ذَلـِـکَ لِمَـ ْ‬ ‫شــرَکَ بـ ِه ِ وَیَغْفِــر ُ مَــا دُو َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫نیُ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫شــرِکْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫شَ‬ ‫لَ‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫غ‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫‏‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫غ‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫الل‬ ‫ن‬ ‫ـکَ‬ ‫کَ‬ ‫اِثْمًــا عَظِیمًــا ﴿‪﴾۴۸‬ا ِ َّ‬ ‫َ َ ِ ُ ْ ُ َ ِ ِ ََ ِ ُ َ ُ َ ِ َِ ْ َ ُ ََ ْ‬ ‫بِالل َّـه ِ فَقَـد ْ َضـل َّ َضلَ ًل بَعِیـد ًا ﴿‪ ۱۱۶‬‏﴾‬ ‫خداونــد (هرگــز) شــرک را نمــی بخشــد! و پائیــن تــر از ان را بــرای هــر کس بخواهد (و شایســته‬ ‫بدانــد) مــی بخشــد‪ ،‬و ان کــس کــه بــرای‏خــدا‪ ،‬شــریکی قــرار دهــد‪ ،‬گنــاه بزرگــی مرتکــب شــده‬ ‫اســت‪ ...)۴۸( .‬خداونــد شــرک بــه او را نمــی امــرزد (ولــی) کمتــر از ان را بــرای هــر‏کــس بخواهــد‬ ‫(و شایســته بینــد) مــی امــرزد و هــر کــس بــرای خــدا شــریکی قائــل شــود در گمراهــی دوری‬ ‫افتــاده اســت‪ ۱۱۶( .‬‏)‬ ‫ایــن جــزء بــا ایــه ‪۲۴‬ســوره مبارکــه نســاء اغــاز و بــه ایــه ‪ ۱۴۷‬همیــن ســوره جمعــا بــا ‪ ۱۲۳‬ایــه‬ ‫پایــان مــی یابــد‪ ،‬و بخشــی از پیــام هــای ان بــه‏شــرح ذیــل مــی باشــد ‏‪:‬‬ ‫ـ موضــوع مهــم ازدواج ‪ ،‬تشــکیل خانــواده ‪ ،‬بــاروری ‪ ،‬جامعــه جــوان و کارامــد( ایــات ‪ ۲۴‬تــا‬ ‫‪ ۲۸‬نســاء‏)‬ ‫ـ سالمت اقتصادی و خوردن مال دیگران کفاره گناهان ( ایات ‪ ۲۹‬تا ‪ ۳۳‬نساء ‏)‬ ‫‏‪ . 1‬ای مومنــان امــوال یکدیگــر را بــه باطــل نخوریــد ‪ ،‬مگــر بــا تجــارت و رضایــت یکدیگــر ‪ ،‬و‬ ‫اگــر کســی از روی دشــمنی و ســتم چنیــن‏کنــد‪ ،‬بــزودی گرفتــار اتــش خواهــد شــد ‪ (.‬ایــات‬ ‫‪۲۸‬تا‪۳۳‬النســاء) وضعیــت اقتصــادی موجــود در جامعــه اکثــرا ّبواســطه چشــم داشــت بــه مــال‬ ‫‏مــردم و اختــاس هــا مــی باشــد ‏‪.‬‬ ‫‏ —خانواده و سبک زندگی قرانی‏‬ ‫‏‪ . 2‬مــردان بواســطه فضــل الهــی و بخاطــر بخشــش و نفقــه ی اموالشــان ســایه ســار (و‬ ‫سرپرســت) زنــان هســتند ‪( .‬ایــه ‪ ۳۴‬النســاء‏)‬ ‫‏‪ .3‬در صــورت احســاس شــکاف و اختــاف بیــن زن و شــوهر‪،‬اگر قصــد اصــاح بیــن انهــا را‬ ‫دارید‪،‬بــا انتخــاب حَکَــم ازطرفیــن بینشــان‏اصــاح دهید(ایــه ‪ ۳۵‬النســاء‏)‬ ‫‏‪ . 4‬خــدا را بندگــی نمــوده وچیــزی را بــرای او شــریک قائــل نشــویدوبه والدین‪،‬اقوام‪،‬یتیمــان ‪،‬‬ ‫مساکین‪،‬همســایگان‪،‬در راه مانــدگان و‏خدمــت کاران خودمحبــت واحســان کنیدکــه خداونــد‬ ‫هــر کــس فخرفروشــی کندرادوســت نــدارد( ایــه ‪ ۳۶‬النســاء‏)‬ ‫‏‪ . 5‬ایمــان و عمــل صالــح ‪ ،‬بهشــت جــاودان و همســران پــاک و مطهــر را بــرای شــما بــه ارمغــان‬ ‫خواهــد اورد‪(.‬ایه ‪ ۵۷‬النســاء‏)‬ ‫ـ امانت والیت وحکومت ‪ ( :‬ایات ‪۷۳‬تا ‪۷۵‬النساء‏)‬ ‫‏‪. 6‬ای اهل ایمان کا اطاعت از خدا ‪ ،‬رســول و ولی خدا داشــته باشــید و اگر در چیزی منازعه‬ ‫کردیــد خــدا و پیامبــر را بــرای خــود‏فصــل الخطاب قرار دهید ‪(.‬ایه ‪ ۵۹‬النســاء)‏‬ ‫ـ اهل صراط مستقیم ‏‪:‬‬ ‫‏‪ . 7‬انــان کــه خــدا بــه انهــا نعمــت داده و در صــراط مســتقیم هدایــت کــرده و از خــدا و‬ ‫پیغمبــرش اطاعــت مــی کننــد ‪ ،‬انبیــاء صدیقیــن ‪ ،‬شــهداء‏و صالحیــن هســتند(ایه ‪ ۶۹‬النســاء ‏)‬ ‫ادامه دارد‪....‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫پنج شنبه ‪ 1‬اردیبهشت‬ ‫یک شنبه ‪ 4‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪520‬‬ ‫بخشی از سواحل‬ ‫بندرترکمن از وجود زباله‬ ‫پاکسازی شد‬ ‫محیط بانــان و جمعــی از عالقمنــدان بــه طبیعــت و‬ ‫محیــط زیســت بندرترکمــن بــه مناســبت روز زمیــن‬ ‫پــاک یــک کیلومتــر از ســواحل دریــای خــزر در حــوزه‬ ‫ایــن شهرســتان را از زباله هــای بجــای مانــده از حضــور‬ ‫مســافران پاکســازی کردنــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت بندرترکمــن ‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن اقــدام بــا هــدف بهســازی و پاکســازی‬ ‫ســیمای ســواحل شهرســتان از زبالــه هــا و پســماندها‬ ‫بــه مناســبت بزرگداشــت ‪ ۲‬اردیبهشــت روز زمیــن‬ ‫پــاک‪ ،‬انجــام شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه علــی بیانــی بیشــتر پســماندهای جمـع اوری‬ ‫شــده حاصــل حضــور گردشــگران و مســافران بــه‬ ‫منطقــه اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن برنامــه بــا هــدف اگاهــی‬ ‫دادن بــه بومیــان منطقــه و بــا همــکاری هــال احمــر‬ ‫‪ ،‬شــهرداری ‪ ،‬شــورای شــهر و همیــاران و تشــکل‬ ‫هــای زیســت محیطــی انجــام شــد تــا بــا حساســیت‬ ‫بیشــتری نســبت بــه حفــظ و زیباســازی ســیمای‬ ‫ســاحلی توجــه کننــد‪.‬‬ ‫بیانــی اظهارداشــت‪ :‬در ایــن برنامــه بیــش از ‪۳۰۰‬‬ ‫کیلوگــرم پســماند و زبالــه از ســطح حاشــیه ســواحل‬ ‫جمــع اوری شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت بندرترکمــن از‬ ‫عالقمنــدان حیــات وحــش و طبیعــت خواســت پــس‬ ‫از اســتفاده از زیبایــی طبیعــت نســبت بــه پاکســازی‬ ‫زبالــه هــای ناشــی از فعالیــت خــود اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫طبــق قانــون اساســی در جمهــوری اســامی حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت کــه نســل امــروز و نســل هــای بعــد‬ ‫بایــد در ان حیــات اجتماعــی رو بــه رشــدی داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬وظیفــه عمومــی تلقــی مــی گــردد‪.‬‬ ‫بندرترکمــن بــا افــزون بــر ‪ ۸۰‬هــزار نفــر جمعیــت در‬ ‫شــمال غــرب اســتان گلســتان واقــع اســت‪.‬‬ ‫صدور ‪ 11‬پروانه حد مجاز‬ ‫االینده ها در گلستان‬ ‫در سال ‪1400‬‬ ‫سرپرســت اداره کل اســتاندارد گلســتان از صــدور‬ ‫‪ 11‬پروانــه حــد مجــاز االینــده هــا در محصــوالت‬ ‫کشــاورزی بــا همــکاری ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫اســتان براســاس دســتورالعمل کاربــرد نشــان حــد‬ ‫مجازاالینــده هــا در محصــوالت کشــاورزی توســط‬ ‫اداره کل اســتاندارد در ســال ‪ 1400‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اســتاندارد‬ ‫گلســتان‪ ،‬ســید مهــدی حســینی بــا اعــام ایــن مطلــب‬ ‫افــزود‪ :‬صــدور پروانه هــای نشــان حــد مجــاز االینــده هــا‬ ‫در راســتای کاهــش اســتفاده از ســموم و االینده هــای‬ ‫مــورد مصــرف در تولیــد محصــوالت کشــاورزی بــه میــزان‬ ‫اســتاندارد اســت کــه ایــن مهــم افزایــش کیفیــت و‬ ‫ســامت محصــوالت تولیــدی کشــاورزی و حفاظــت از‬ ‫اب و خــاک را بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬فلفــل دلمــه ای‪ ،‬نعنــاع‪ ،‬هلــو‪ ،‬الــو‪ ،‬خیار‪،‬‬ ‫گوجــه فرنگــی‪ ،‬ســیب زمینــی و نخــود محصوالتــی‬ ‫بــوده انــد کــه بــرای ان هــا پروانــه کاربــرد نشــان‬ ‫حدمجــاز االینــده هــا صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫حســینی افــزود‪ :‬پــس از درخواســت تولیدکننــدگان‬ ‫متقاضــی بــرای دریافــت پروانــه یــاد شــده‪،‬‬ ‫کارشناســان کنتــرل کیفیــت و شــرکت هــای بازرســی‬ ‫تاییــد صالحیــت شــده بــه شــکل دوره ای از مــزارع‬ ‫و باغــات بازدیــد و اقــدام بــه نمونــه بــرداری محصــول‬ ‫می کننــد و در صــورت انطبــاق در ازمــون هــای‬ ‫باقیمانــده ســموم‪ ،‬مایکوتوکســین‪ ،‬فلــزات ســنگین و‬ ‫نیتــرات‪ ،‬بــه محصــول مربوطــه پروانــه کاربــرد نشــان‬ ‫حــد مجــاز االینــده هــا ارائــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬فرهنــگ اســتفاده از محصــوالت‬ ‫کشــاورزی دارای پروانــه کاربــرد نشــان حــد مجــاز‬ ‫االینــده هــا بایــد اشــاعه پیــدا کنــد و ایــن موضــوع‬ ‫موجــب افزایــش کیفیــت محصــوالت کشــاورزی‪،‬‬ ‫ارتقــای ســامت جامعــه و همچنیــن تولید محصوالت‬ ‫صــادرات محــور خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســید مهــدی حســینی در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬اشــتیاق‬ ‫بــه مصــرف محصــوالت کشــاورزی ســالم‪ ،‬بــه دلیــل‬ ‫نگرانی هــای روز افــزون از الودگی هــای محصــوالت‬ ‫و محیــط زیســت‪ ،‬رو بــه افزایــش اســت و محصــوالت‬ ‫تولیــدی دارای حــد مجــاز االینــده هــا از بــازار صادراتــی‬ ‫خوبــی نیــز برخــوردار شــده اســت‪.‬‬ ‫کرونا را جدی بگیریم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 54,280,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 12,534,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 123,480,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 124,490,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 73,400,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 41,450,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫زندگی در یک جامعه‬ ‫«بی رشد»‏‬ ‫اقتصاددان هــای محیـط زیسـت گرا‪« ،‬بی رشــدی» را بــه معنــی‬ ‫کاهــش برابــر و متناســب مقیــاس تولیــد و مصــرف در جوامــع‬ ‫‏تعریــف می کننــد کــه کاهــش مصــرف انــرژی و مــواد خــام را‬ ‫در پــی دارد‪ .‬ایــن امــر مســتلزم «متابولیــزم اجتماعــی» کوچکتر‬ ‫‏نیســت بلکــه مهمتــر ایــن کــه شــامل جامعــه ای اســت کــه‬ ‫متابولیســم ان ســاختار و هدف هــای متفاوتــی دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بررسی دو مفهوم اقتصادی؛‬ ‫اقتصاد بدون رشد‬ ‫یا رکود اقتصادی؛‬ ‫زندگی در کدام‬ ‫‏امکان پذیراست؟‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫گلســتان – بــازار کســب و کار‪ -‬ایــا امــکان حفــظ ثبــات اقتصــادی‬ ‫بــدون رشــد اقتصــادی وجــود دارد و کشــورهای ثروتمنــد حاضــر‬ ‫‏بــه کاهــش تدریجــی رشــد اقتصــادی بــه نفــع کشــورهای فقیرتــر‬ ‫خواهنــد بــود؟ زندگــی در رکــود اقتصــادی یــا اقتصــاد بی رشــد‏امــکان‬ ‫پذیراســت؟ اینهــا پرس ـش هایی هســتند کــه در نظریــه و جنبــش‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫«اقتصادبی رشــد» مــورد بررســی قــرار گرفتــه اس ـ ‪‎‬‬ ‫کارشناســان اقتصــادی می گوینــد رشــد بی محابــای اقتصــادی بــا‬ ‫ثبــات زیســت محیطــی در تضــاد اســت‪ .‬چگونــه می توانیــم الگویــی‬ ‫‏اقتصــادی ایجــاد کنیــم کــه در عیــن حفــظ ثبــات اقتصــادی‪ ،‬الــزام به‬ ‫رشــد اقتصــادی را کاهــش دهــد ‪‎‬؟‬ ‫‏«بی رشــدی‪‎ (degrowth) ‎‬‏»اصطالحــی اســت کــه در ســال های‬ ‫اخیــر بــرای اشــاره بــه یــک جنبــش سیاســی‪ ،‬اقتصــادی و‏اجتماعــی‬ ‫و نیــز برخــی نظریه هــای منتقــد پارادایــم رشــد اقتصــادی بــه کار‬ ‫م ـی رود‪ .‬البتــه منشــاء چنیــن گرایش هایــی بــه جنبش هــای‏ضــد‬ ‫صنعتــی شــدن قــرن نوزدهــم می رس ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏«بی رشــدی» در اصــل بــه معنــای کنــار گذاشــتن و رهــا کــردن رشــد‬ ‫اقتصــادی بــه عنــوان یــک هــدف اجتماعــی‪ ،‬در بــر دارنده یک‏مســیر‬ ‫تــازه بــرای جامعــه اســت؛ مســیری کــه در ان جوامــع منابــع کمتــری‬ ‫مصرف می کنند و ســازماندهی و شــکل زندگی‏متفاوتی نســبت به‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫امروز خواهند داشـ ‪‎‬‬ ‫‏«بی رشــدی» در اصــل بــه معنــای کنــار گذاشــتن و رهــا کــردن رشــد‬ ‫اقتصــادی بــه عنــوان یــک هــدف اجتماعــی‪ ،‬در بــر دارنده یک‏مســیر‬ ‫تــازه بــرای جامعــه اســت؛ مســیری کــه در ان جوامــع منابــع کمتــری‬ ‫مصــرف می کننــد و ســازماندهی و شــکل زندگــی‏متفاوتــی نســبت‬ ‫بــه امــروز خواهنــد داشــت‬ ‫در چنیــن جوامعــی اصــل بــر ایــن اســت کــه ســامت اجتماعــی‬ ‫و زیســت محیطــی جایگزیــن تولیــد ناخالــص داخلــی بــه عنــوان‬ ‫‏شــاخص خوشــبختی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پیشرفت اقتصادی واقعی چه شکلی دارد؟‬ ‫پاســخ ســنتی بــه ایــن پرســش ایــن اســت کــه یــک اقتصــاد بزرگ تــر‬ ‫همــواره بهتــر اســت امــا ایــن ایــده بــه طــور روزافزونــی در تنگنــا‬ ‫‏قــرار می گیــرد زیــرا اکنــون می دانیــم یــک ســیاره بــا منابــع محــدود‬ ‫اقتصــادی نمی توانــد بــرای همیشــه رشــد کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســیاره زمیــن زمانــی خالــی از انســان بــود امــا امــروزه لبریــز از‬ ‫انســان های مصرف گــرا شــده و انســان های بیشــتری منابــع‬ ‫‏بیشــتری را مصــرف می کننــد‪ .‬بــرای حفــظ شــرایط اقتصــادی کنونــی‬ ‫در اینــده بــه ســیاره ای بــه انــدازه یــک و نیــم برابــر زمیــن‏کنونــی نیــاز‬ ‫خواهــد بــود! ایــن درحالــی اســت کــه چالــش مبــارزه بــا فقــر جهانــی‬ ‫نیــز بــار اقتصــاد بــر دوش اکوسیســتم را تشــدید‏خواهــد کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫انتظــار مــی رود کــه جمعیــت زمیــن تــا پایــان ســده جــاری بــه ‪۱۱‬‬ ‫میلیــارد نفــر برســد و ایــن درحالــی اســت کــه کشــورهای ثروتمنــد‬ ‫‏جهــان نیــز همچنــان و ظاهــرا بــدون هیــچ حــد و مــرزی بــه دنبــال‬ ‫رشــد اقتصادهــای خــود هســتند‪ .‬در چنیــن شــرایطی بازنگــری در‬ ‫‏مفهوم رشــد در عصر محدودیت ها قابل اجتناب نیســت‪ .‬پرســش‬ ‫ایــن اســت کــه ایــا ایــن بازنگــری در نتیجــه فاجعــه رخ خواهــد‏داد یا‬ ‫بــر اثــر طراحــی و بــا برنامــه؟‬ ‫ایــده وجــود یــک اقتصــاد بــا وضعیــت ثابــت‪ ،‬یــک جایگزیــن مطــرح‬ ‫کــرده اســت امــا ایــن اصطــاح تــا حــدی گمــراه کننــده اســت زیــرا‬ ‫‏نشــان می دهــد کــه ضــرورت دارد‪ ،‬فقــط انــدازه اقتصــاد را در حــد‬ ‫فعلــی ثابــت نــگاه داشــت امــا بــا توجــه بــه اینکــه کشــورهای فقیــر‬ ‫‏نیازمنــد رشــدی بــرای بهبــود وضعیــت زندگــی هســتند‪ ،‬بنابراین این‬ ‫گــذار مســتلزم ایــن اســت کــه کشــورهای ثروتمنــد تقاضــای‏خــود‬ ‫بــرای منابــع و انــرژی را بــه میــزان زیــادی کاهــش دهن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬بــرای ایجــاد تمایــز بیــن مفهــوم «بی رشــدی» بــا رکــود اقتصــادی‬ ‫بایــد دانســت کــه بی رشــدی عبــارت از یــک مرحلــه انقبــاض‬ ‫‏اقتصــادی برنامه ریــزی شــده و متناســب در کشــورهای ثروتمنــد‬ ‫تــا زمانــی کــه بــه درون محــدوده ظرفیــت «بیوفیزیــکال» ســیاره‬ ‫‏زمیــن برســد ایــن موضــوع بــه ایجــاد درخواســت هایی بــرای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بی رشــدی‪‎»(degrowth)‎‬دامن زده اســ ‪‎‬‬ ‫بــرای ایجــاد تمایــز بیــن مفهــوم «بی رشــدی» بــا رکــود اقتصــادی‬ ‫بایــد دانســت کــه بی رشــدی عبارت از یک مرحلــه انقباض‏اقتصادی‬ ‫برنامه ریــزی شــده و متناســب در کشــورهای ثروتمنــد تــا زمانــی کــه‬ ‫بــه درون محــدوده ظرفیــت «بیوفیزیــکال» ســیاره‏زمیــن برســد‏‪.‬‬ ‫برخــی از اقتصاددان هــا در ایــن مرحلــه‪ ،‬طرفــداران «بی رشــدی»‬ ‫اقتصــادی را بــه سوء برداشــت و فهــم نادرســت از ظرفیــت‏بالقــوه‬ ‫فنــاوری و بازارهــا و دســتاوردهای بهــره وری متهــم می کننــد امــا بایــد‬ ‫توجــه داشــت کــه بهــره وری بــدون تکافــوی منابــع‏نتیجــه الزم را‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫نخواهــد داشـ ‪‎‬‬ ‫بــا وجــود چنــد دهــه پیشــرفت های مهــم در زمینــه فنــاوری و‬ ‫بهبودهــای بــزرگ در زمینــه بهــره وری امــا بــاز هــم تقاضــای انــرژی‏و‬ ‫منابــع مصرفــی در اقتصــاد جهانــی رو بــه افزایــش اســت‪ .‬علــت این‬ ‫مســاله ایــن اســت کــه در یــک اقتصــاد رشــد‪ -‬محــور‪،‬‏دســتاوردهای‬ ‫ناشــی از بهــره وری نیــز بــار دیگــر بــرای مصــرف و رشــد بیشــتر‬ ‫ســرمایه گذاری می شــود؛ امــا در مقابــل‪ ،‬مفهــوم ‏‏«بی رشــدی»‬ ‫مســتلزم پذیــرش چیــزی اســت کــه بــه عنــوان «راه اســان تر» بــه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫معنــی تولیــد و مصــرف کمتــر شــناخته شــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫زندگی در یک جامعه «بی رشد ‏»‬ ‫اقتصاددان هــای محیــط زیســت گرا‪« ،‬بی رشــدی» را بــه معنــی‬ ‫کاهــش برابــر و متناســب مقیــاس تولیــد و مصــرف در جوامــع‬ ‫‏تعریــف می کننــد کــه کاهــش مصــرف انــرژی و مــواد خــام را در‬ ‫پــی دارد‪ .‬ایــن امــر مســتلزم «متابولیزم اجتماعی» کوچکتر‏نیســت‬ ‫بلکــه مهمتــر ایــن کــه شــامل جامعـه ای اســت کــه متابولیســم ان‬ ‫ســاختار و هدف هــای متفاوتــی دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در یک جامعه با اقتصاد «بی رشد» تمایل به سمت محلی سازی‬ ‫اقتصــاد تــا حــد ممکــن وجــود دارد‪ .‬ایــن اقــدام بــه کاهــش‏تجــارت‬ ‫جهانــی (و اثــرات ســوء زیســت محیطــی ناشــی از ان) و نیــز افزایش‬ ‫مقاومــت و انعطاف پذیــری در برابــر وضعیت هــای‏نامشــخص و‬ ‫مبهــم اینــده منجــر خواهــد شــد‪ .‬همچنیــن یکــی از اقدامــات دیگــر‬ ‫در ایــن زمینــه‪ ،‬کاهــش ســاعات کار در اقتصــاد‏رســمی و در ازای ان‬ ‫تولیــدات بیشــتر در خانــه اســت‪ .‬در ایــن صــورت مــردم درامــد کمتــر‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫امــا ازادی و فراغــت بیشــتری خواهنــد‏داشـ ‪‎‬‬ ‫در هــر جایــی کــه امکان پذیــر باشــد‪ ،‬مــردم غــذای ارگانیــک خــود را‬ ‫تولیــد‪ ،‬باغچــه خــود را ابیــاری می کننــد و محصــوالت‏کشــاورزی را‬ ‫در محله هــا عمــل می اورنــد‪ .‬گــذار بــه ســمت اقتصــاد «بی رشــد»‬ ‫و وضعیــت ثابــت بــه اشــکال مختلــف قابــل روی‏دادن اســت امــا‬ ‫ماهیــت ایــن نگــرش جایگزیــن بیانگــر ان اســت کــه ایــن تغییر باید‬ ‫«از پاییــن بــه بــاال» باشــد نــه اینکــه از بــاال (و از‏ســمت دولــت)‬ ‫تحمیــل شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫هزینه هــای رشــد اقتصــادی شــامل وضعیــت نامســاعد بهداشــت‬ ‫روانــی‪ ،‬ســاعات طوالنــی کار‪ ،‬ازدحــام و الودگــی اســت‪ .‬ممکــن‬ ‫‏اســت کــه تولیــد ناخالــص داخلــی همچنــان افزایــش یابــد امــا در‬ ‫راهکارهای رفع موانع بر سر راه تولید استان‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در ایــن نشســت گفــت‪  :‬امــاده ایــم بــا حضــور اداره کل صمــت‬ ‫اســتان همــه ظرفیــت هــای حقوقــی و قضایــی دادگســتری اســتان را بــرای حمایــت از بخــش تولیــد‬ ‫اســتان پــای کار بیاوریــم ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬پارســال بیــش از ‪ 400‬مــورد بازدیــد از واحدهــای تولیــدی اســتان داشــتیم کــه‬ ‫در همیــن بازدیدهــای میدانــی مشــکالت زیــادی بــا کمــک دســتگاه هــای اجرایــی و بانک هــا حــل شــد‪.‬‬ ‫بســیاری از اقتصادهــای توســعه یافته‪ ،‬شــاخص های رفاهــی از‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫دهــه‏‏‪ ۱۹۷۰‬تــا کنــون تغییــر زیــادی نداشــته اس ـ ‪‎‬‬ ‫از یــک ســطح مشــخص باالتــر‪ ،‬رشــد اقتصــادی بیشــتر‬ ‫موجــب افزایــش رضایــت و شــادی نخواهــد شــد‪ .‬زمانــی کــه‬ ‫نیازهــای ‏اساســی تامیــن شــد‪ ،‬درامــد بیشــتر بــه «کاالهــای‬ ‫منزلتــی‪‎(PositionalGoods) ‎‬تخصیــص خواهــد یافــت‪ .‬از ایــن‬ ‫رو در‏جوامــع پیشــرفته ایــن «رشــد» نیســت کــه رفــاه اجتماعــی را‬ ‫بهبــود می بخشــد بلکــه برابــری درامدهــا ایــن کار را خواهــد کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در یــک جامعــه بــا اقتصــاد «بی رشــد»‪ ،‬تمایــل بــه ســمت‬ ‫محلی ســازی اقتصــاد تــا حــد ممکــن وجــود دارد‪ .‬ایــن اقــدام‬ ‫بــه کاهــش ‏تجــارت جهانــی (و اثــرات ســوء زیســت محیطــی‬ ‫ناشــی از ان) و نیــز افزایــش مقاومــت و انعطاف پذیــری در برابــر‬ ‫وضعیت هــای‏نامشــخص و مبهــم اینــده منجــر خواهــد شــداما ایــا‬ ‫اقتصــاد «بی رشــد» شــدنی و عملــی اســت؟‬ ‫بــر اســاس گــزارش موســوم بــه «ســعادت بــدون رشــد» نوشــته‬ ‫«تیــم جکســون» اقتصــاددان‪ ،‬اقتصادهــای مــدرن اشــکارا حــول‬ ‫رشــد‏مصــرف بنــا نهــاده شــده اند؛ ان هــم در حالــی کــه تاکنــون‬ ‫تــاش زیــادی بــرای طراحــی یــک مــدل اقتصــادی غیرمبتنــی بر رشــد‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏بلندمــدت انجــام نشــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش موســوم بــه «ســعادت بــدون رشــد» نوشــته‬ ‫«تیــم جکســون» اقتصــاددان‪ ،‬اقتصادهــای مــدرن اشــکارا حــول‬ ‫رشــد‏مصــرف بنــا نهــاده شــده اند؛ انهــم در حالــی کــه تاکنــون‬ ‫تــاش زیــادی بــرای طراحــی یــک مــدل اقتصــادی غیرمبتنــی بر رشــد‬ ‫ت‪‎‬‬ ‫‏بلندمــدت انجــام نشــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫یکــی از مطالعــات مهــم در ایــن زمینــه کار اقتصــاددان «پیتــر‬ ‫ویکتــور» اســت کــه مهمتریــن عوامــل گــذار بــه ســمت یــک اقتصــاد‬ ‫‏پایــدار را تغییراتــی در ســرمایه گذاری و ســاختار بــازار کار می دانــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در مطالعــه مــوردی اقتصــاد کالن او بــرای کشــور کانــادا‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاری خالــص تجــاری (کســب وکارها) کاهــش داده‬ ‫می شــود و‏در کنــار ان ســرمایه گذاری از کاالهــای خصوصــی‬ ‫بــه ســمت کاالهــای عمومــی تغییــر مســیر می دهــد و ایــن کار‬ ‫از طریــق‏تغییراتــی در نظــام مالیاتــی و هزینه هــای عمومــی‬ ‫صــورت می گیــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نیــروی کار را نیــز می تــوان تــا حــدی بــه علــت تغییــرات جمعیتــی‬ ‫و تــا حــدی از طریــق سیاسـت هایی بــا هــدف تثبیــت جمعیــت‪ ،‬بــه‬ ‫‏ثبــات رســاند‪ .‬فــرض بــر ایــن اســت کــه بهــره وری نیــروی کار بــاال ‬ ‫مـی رود کــه ایــن مســاله بطــور طبیعــی بــه کاهــش کارهــا و‏مشــاغل‬ ‫در دســترس منجــر خواهــد شــد امــا در ایــن مــدل اقتصــادکالن‪،‬‬ ‫از طریــق تقســیم برابرتــر کار بیــن نیــروی کار موجــود‪،‬‏از بیــکاری‬ ‫جلوگیــری خواهــد شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫جنبــش «بی رشــدی» از ســال ‪ ۲۰۰۸‬کنفرانس هــای بین المللــی‬ ‫برگــزار کــرده و الهام بخــش جنبش هایــی بــا مضامیــن مشــابهی‬ ‫در‏کشــورهای مختلف از جمله در مکزیک‪ ،‬هندوســتان و تایلند‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بوده اس ـ ‪‎‬‬ ‫طرفــداران و نظریه پــردازن اقتصــاد «بی رشــد» از جملــه بــا انتشــار‬ ‫کتــاب جدیــدی بــا عنــوان «راهنمایــی بــه یــک جهــان فراتــر از‬ ‫‏ســرمایه داری» از مزیت هــای ان می گوینــد و اســتدالل می کننــد کــه‬ ‫ایدئولــوژی رشــد‪ ،‬نابرابری هــای فزاینــده و ویرانــی‏اکولوژیــک مرتبــط‬ ‫بــا ســرمایه داری را پنهــان می ســازد‪ .‬ایــن نظریه پــردازان بــه ادعــای‬ ‫خــود دیدگاهــی بــرای «پساســرمایه داری»‏فراتــر از رشــد اقتصــادی‬ ‫ارائــه می دهن ـد‪‎. ‎‬‬ ‫امــا در عیــن حــال برخــی منتقــدان بــر ایــن باورنــد کــه جنبــش‬ ‫«اقتصــاد بی رشــد» بــرای مبــارزه بــا تغییــرات اب و هوایــی و حفــظ‬ ‫‏ســیاره زمیــن‪ ،‬یــک دیــدگاه ارمان شــهری (اتوپیایــی) و رمانتیــک‬ ‫اســت اما یک دســتور کار سیاسـت گذاری نیســت‪ .‬همچنین‏تحقق‬ ‫چنیــن ایــده ای در عرصــه عمــل نیــز چالش هایــی خواهــد داشــت‬ ‫بــه ویــژه کــه الزامــات رشــد اقتصــادی بــه طــور عمیقــی در‏تــار و پــود‬ ‫جوامــع ســرمایه داری‪ ،‬بــازاری تنیــده شــده اس ـت‪‎. ‎‬‬ ‫در مجمــوع می تــوان گفــت تحقــق چنیــن امری مســتلزم تغییرات‬ ‫بــزرگ فرهنگــی و فعالیت هــای پایـه ای در جوامــع انســانی اســت‏و‬ ‫همــه اینهــا نیازمنــد تحوالت ســاختاری‪ ،‬اقتصادی و سیاســی اســت‬ ‫کــه هنــوز ایجــاد نشــده ان ‪‎‬د‪/‎.‬ابرنا‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬بازدیــد هــای میدانــی‪  ‬بــه مدیــران ایــن فرصــت را مــی دهــد تــا بــا دیــد بازتــر‬ ‫مســائل و مشــکالت فعــاالن بخــش تولیــد اســتان را درک و بــرای رفــع ان برنامــه ریــزی و اقــدام کننــد ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان در ادامــه گفــت‪  :‬در حــل مشــکالت و رفــع موانــع تولیــد اســتان‬ ‫امســال تمرکــز ســتاد اقتصــاد مقاومتــی دادگســتری بــر گــره گشــایی‪  ‬از مشــکالت بخــش دانــش‬ ‫بنیــان اســت ‪.‬‬ ‫درویشــعلی حســن زاده‪ ،‬سرپرســت صمــت اســتان هــم در ایــن جلســه گفــت‪ :‬کمــک بــه فعــال کــردن‬ ‫واحدهــای صنعتــی نیمــه کاره بــا ‪ 60‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی‪  ‬و همــکاری تنگاتنــک بــا پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری اســتان بــرای کمــک بــه ســرمایه گذارانــی کــه قصــد ورود بــه عرصــه دانــش بنیــان دارنــد از‬ ‫جملــه برنامــه هــای امســال اداره صمــت اســتان اســت و در ایــن راه‪  ‬از حمایــت هــای دادگســتری نیــز‬ ‫بهــره منــد خواهیــم شــد ‪.‬‬ صفحه 2 ‫تعریف بسته حمایتی دولت برای کارفرمایانی که ایجاد اشتغال جدید دارند‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اعــام کــرد‪ :‬بــه دنبــال اعــام شــعار امســال از ســوی مقــام معظــم رهبــری بــا عنــوان «ســال تولیــد‪ ،‬دانش بنیــان و اشــتغال افرین»‬ ‫بســته حمایتــی دولــت بــرای کارفرمایانــی کــه ایجــاد اشــتغال جدیــد دارنــد‪ ،‬تعریــف می شــود‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار از وزارت تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی‪« ،‬حجت الله عبدالملکی» در نخســتین نشســت شــورای عالی کار با حضور همه نمایندگان کارگری‬ ‫و کارفرمایــی در ســال ‪ ۱۴۰۱‬کــه بــا موضــوع تقویــت فرصت هــای شــغلی برگــزار شــد بــه اهمیــت حمایــت از کارفرمایانی که شــغل جدید ایجاد می کنند‪ ،‬اشــاره کرد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 4‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪520‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫علت صدای گیربکس خودرو در‬ ‫هنگام دنده عقب چیست؟‬ ‫صدور بررسی قانونی‬ ‫برای راه اندازی سازمان‬ ‫توسعه گردشگری‬ ‫اجــرای طــرح گردشــگری در توســعه اقتصــادی و رفــع‬ ‫چالــش بیــکاری اســتان تاثیرگــذار اســت و مســووالن اســتانی‬ ‫بــرای تحقــق کامــل ایــن طــرح بایــد بیشــتر تــاش تــا اهالــی‬ ‫هرچــه زودتــر از ان بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫نهایی شدن طرح ‪ ۲۲‬هکتاری‬ ‫گردشگری جزیره اشوراده‬ ‫گلستان برای اجرا‬ ‫تدوین طرح نهایی‬ ‫و ‪ ۲۲‬هکتاری‬ ‫اشوراده‬ ‫سرویس گردشگری‪:‬‬ ‫طــرح طبیعت گــردی ‪ ۲۲‬هکتــاری جزیــره اشــوراده بــه عنــوان یکــی‬ ‫از مصوبــات ســفر مــاه اســفند پارســال رییــس جمهــور بــه گلســتان‬ ‫بــه همــراه مالحظــات زیســت محیطــی ان نهایــی شــده و بــرای اغــاز‬ ‫عملیــات اجرایــی در انتظــار تشــکیل جلســه شــورای عالــی معمــاری و‬ ‫شهرســازی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬اجــرای طــرح گردشــگری در تنهــا‬ ‫جزیــره ایرانــی دریــای خــزر از اصلی تریــن مطالبــات مردم و مســووالن‬ ‫گلســتان در دهه هــای اخیــر بــود و انــان همــواره تاکیــد داشــتند‬ ‫کــه اجــرای ایــن طــرح مــی توانــد عــاوه بــر ایجــاد درامــد و توســعه‬ ‫اقتصــادی بــرای اســتان‪ ،‬مشــاغل متعــدد و پایــدار بــرای جوانــان‬ ‫گلســتان ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان و امــام جمعــه‬ ‫گــرگان در جلســه چنــدی قبــل شــورای اداری گلســتان بــا تاکیــد بــر‬ ‫اجــرای پــروژه گردشــگری جزیــره اشــوراده بــه عنــوان یکــی از مصوبــات‬ ‫ســفر اســتانی رییــس جمهــور گفــت‪ :‬ایــن جزیــره ســکوی توســعه‬ ‫اقتصــادی گلســتان اســت‪.‬‬ ‫ایت اللــه ســیدکاظم نورمفیــدی در ایــن جلســه گفتــه بــود‪ :‬اجــرای‬ ‫کامــل ایــن طــرح می توانــد گلســتان را بــه قطــب گردشــگری تبدیــل‬ ‫کــرده و درهــای توســعه و ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی را بــه روی‬ ‫ســرمایه گذاران بــاز کنــد‪.‬‬ ‫در ســال هــای گذشــته وعده هــای بســیاری بــرای اجــرای پــروٍژه‬ ‫گردشــگری در جزیــره اشــوراده داده شــده بــود کــه هیچ کــدام‬ ‫ان هــا بــه ســرانجام نرســید تــا ایــن کــه در ســفر ســیزدهم اســفند‬ ‫ســال گذشــته رییــس جمهــور بــه گلســتان مقــرر شــد شــورای عالــی‬ ‫کاهش ‪ ۱۵‬هزار تومانی قیمت دام‬ ‫زنده درخراسان شمالی‬ ‫رییس اداره امور تعاونی های اداره کل عشــایری خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬نســبت بــه یــک مــاه گذشــته قیمــت دام زنــده در اســتان ‪۱۰‬‬ ‫تــا ‪ ۱۵‬هــزار تومــان کاهــش یافتــه کــه ایــن امر ســبب نگرانی عشــایر‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫معمــاری و شهرســازی بــه عنــوان یکی از نهادهای تاثیرگــذار در اجرای‬ ‫ایــن پــروژه‪ ،‬دغدغــه هــا و الزامــات الزم را جمــع اوری و بــه مدیــران‬ ‫گلســتان ابــاغ کنــد تــا زمینــه عملــی شــدن ایــن طــرح مهیــا شــود‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور‪ :‬نهادهــا مکلــف بــه رفــع گــره هــای پیــش روی ایــن‬ ‫طــرح هســتند‬ ‫رییــس جمهــور در ســفر یکــروزه خــود بــه گلســتان بارهــا تاکیــد‬ ‫کــرده بــود‪ :‬منعــی بــرای عملیاتــی شــدن پــروژه گردشــگری در جزیــره‬ ‫اشــوراده وجــود نــدارد و همــه نهادهــا مکلــف بــه رفــع گره هــای‬ ‫پیــش روی ایــن طــرح هســتند‪.‬‬ ‫در مــدت زمــان کوتاهــی پــس از ایــن ســفر‪ ،‬شــورای عالی معمــاری و‬ ‫شهرســای مالحظات و موارد الزم برای اصالح را به مدیران گلســتان‬ ‫اعــام کــرد و ســازمان همیــاری شــهرداری های اســتان بــه عنــوان‬ ‫مجــری پــروژه‪ ،‬طــرح نهایــی را بــا کمــک مشــاور تدویــن کــرد‪.‬‬ ‫تدوین طرح نهایی و ‪ ۲۲‬هکتاری اشوراده‬ ‫در همیــن پیونــد‪ ،‬معــاون امــور عمرانــی اســتانداری گلســتان‬ ‫افــزود ‪ :‬طــرح نهایــی و ‪ ۲۲‬هکتــاری طبیعــت گــردی اشــوراده بــه‬ ‫همــراه تمامــی جزییــات تدوین شــده و تمام مالحظــات الزم در ان‬ ‫گنجانــده شــده اســت‪.‬‬ ‫ســیدمحمدرضا ســید النگی اظهارداشــت‪ :‬در انتظار برگزاری جلســه‬ ‫شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی هســتیم تــا تاییــد نهایــی طــرح را‬ ‫دریافــت کــرده و پــروژه را بــرای اجــرا بــه پیمانــکار واگــذار کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همزمــان بــا پیگیــری پــروژه از طریــق ســازمان همیــاری‬ ‫شــهرداری های گلســتان‪ ،‬نمایندگان مجلس اســتان درصدد هســتند‬ ‫بــا حمایــت وزارت میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی و‬ ‫شــکل گیــری ســازمان توســعه گردشــگری اشــوراده‪ ،‬ســرعت اجــرای‬ ‫پــروژه را شــتاب دهنــد‪.‬‬ ‫صدور بررسی قانونی برای راه اندازی سازمان توسعه گردشگری‬ ‫نماینــده مــردم بندرگز‪،‬گمیشــان‪،‬ترکمن و کردکــوی درمجلــس‬ ‫شــورای اســامی اظهارداشــت‪ :‬همزمــان بــا اجــرای طــرح طبیعــت‬ ‫گــردی در عرصــه ‪ ۲۲‬هکتــاری جزیــره اشــوراده؛ زیرســاخت های الزم‬ ‫بــرای میزبانــی از گردشــگران و مســافران در ســایت پشــتیبان ایــن‬ ‫پــروژه واقــع در ســواحل شــهر بندرترکمــن توســعه خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫عبدالجــال ایــری اظهــار داشــت‪ :‬احــداث ســایت پشــتیبان طــرح‬ ‫طبیعــت گــردی اشــوراده نظیــر اقامتــگاه‪ ،‬هتــل و متــل در عرصــه‬ ‫ســرزمینی بنــدر ترکمــن می توانــد زمینــه صیانــت و حفاظــت بیشــتر‬ ‫طبیعــت منطقــه اشــوراده را دوچنــدان کنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــرای تســریع در ایــن پــروژه مکاتبــه ای بــا رییــس‬ ‫جمهــور هــم انجــام شــد و وی دســتور پیگیــری و بررســی راهــکاری‬ ‫قانونــی بــرای راه انــدازی ســازمان توســعه گردشــگری را صــادر کــرد‪.‬‬ ‫ایــری افــزود‪ :‬هــر چنــد ســازمان همیاری هــای شــهرداری گلســتان‬ ‫مجــری تخصصــی اجــرای پــروژه نیســت امــا بــرای تهیــه طــرح‬ ‫تالش هــای خوبــی را انجــام داده و مشــکلی بــرای اجــرای عملــی طــرح‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫در همین ارتباط‪ ،‬شــماری از شــهروندان گلســتانی پس از اگاهی‬ ‫بخشــی از ایــن اقــدام جهــادی دولــت مردمــی ســیزدهم‪ ،‬اجــرای‬ ‫طــرح گردشــگری اشــوراده را از خدمــات ارزنــده ٔ دولــت مردمــی در‬ ‫حــوزه گردشــگری ایــن اســتان برشــمردند و گفتند‪ :‬اجــرای این طرح‬ ‫طبیعــت گــردی بــه طــور قطــع تحــول اقتصــادی بــرای ایــن اســتان‬ ‫رقــم خواهــد زد‪.‬‬ ‫مهــرداد صمــدی دانشــجوی دانشــگاه ازاد اســامی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫امــروز زمــان ان رســیده اســت کــه بــرای رفــع مشــکالت و تامیــن‬ ‫مطالبــات مــردم در حــوزه هــای مختلــف بــا دولــت مردمــی ســیزدهم‬ ‫همــراه و همــگام باشــیم چــرا کــه رییــس جمهــور در مــدت کوتــاه‬ ‫مســوولیت خــود نشــان داد کــه بــرای حــل مشــکالت کشــور عــزم را‬ ‫جــزم کــرده اســت‪.‬‬ ‫حــاج حســن قاســمعلی دیگــر شــهروند ایــن خطــه اغــاز اجــرای‬ ‫طــرح طبیعــت گــردی در ســواحل بنــدر ترکمــن اســتان گلســتان را‬ ‫اقــدام بــی نظیــر دولــت بــر شــمرد و تصریــح کــرد‪ :‬رییــس جمهــور بــا‬ ‫ایــن اقــدام جهــادی ‪ ،‬درهــای امیــد تحــول و توســعه را براین اســتان‬ ‫گشــوده اســت‪.‬‬ ‫وی اجــرای ایــن طــرح گردشــگری را در توســعه اقتصــادی و رفــع‬ ‫چالش بیکاری این اســتان تاثیرگذار دانســت و تاکید کرد‪ :‬مســووالن‬ ‫اســتانی بــرای تحقــق کامــل ایــن طــرح بایــد بیشــتر تــاش تــا اهالــی‬ ‫هرچــه زودتــر از ان بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از ایرنــا‪ ،‬طــرح گردشــگری در تنهــا‬ ‫جزیــره ایرانــی دریــای خــزر از اصلی تریــن مطالبــات مردم و مســووالن‬ ‫گلســتان در دهه هــای اخیــر بــود‪ ،‬بــا امضــای قــرارداد بیــن اســتانداری‬ ‫گلســتان و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت‪ ،‬تحقــق ارزوی دیرینــه‬ ‫مــردم اســتان بــرای بهــره منــدی از مزایــای اقتصــادی و معیشــتی ان‬ ‫وارد مرحلــه جدیــدی شــد و بــا زدن کلنــگ عملیــات اجرایــی ایــن طــرح‬ ‫در ســال ‪ ۹۷‬تکاپــو و تقــا بــرای اجــرای مصوبــه دولــت اغــاز شــد‪.‬‬ ‫پــس از مراســم افتتاحیــه ایــن پــروژه کــش و قــوس میــان حامیــان‬ ‫محیــط زیســت و مدیــران اجرایــی گلســتان اغــاز شــد که در نخســتین‬ ‫گام و بــا پیگیــری هــای تشــکل های محیــط زیســت‪ ،‬مســاحت طــرح‬ ‫گردشــگری در اشــوراده از ‪ ۳۸۰‬هکتــار بــه ‪ ۳۸‬هکتــار کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫در طــرح جدیــد قــرار شــد کل طــرح گردشــگری در ‪ ۳۸‬هکتــار اجــرا‬ ‫شــود و فقــط ‪ ۲۲‬هکتــار ان بــه صــورت زون متمرکــز گردشــگری در‬ ‫مجــاورت بافــت مســکونی و متــروک فعلــی اشــوراده قــرار داشــته‬ ‫باشــد تــا اســیبی بــه ایــن زیســتگاه وارد نشــود‪.‬‬ ‫همزمان با عملیات اجرایی توســط ســازمان همیاری شــهرداری های‬ ‫گلســتان‪ ،‬عالقه منــدان محیــط زیســت بــا طرح شــکایت هــای متعدد‬ ‫از مدیــران اســتان و محیــط زیســت کشــور‪ ،‬توقــف اجــرای ایــن طــرح‬ ‫را خواســتار شدند‪.‬‬ ‫در ایــن بــازه زمانــی مدیــران گلســتان بــا هــدف شــتاب دادن بــه رونــد‬ ‫انتقال مصالح به جزیره‪ ،‬یک ســایت پشــتیبان را در اراضی ســاحلی‬ ‫بندرترکمــن انتخــاب و جــاده ای بــه طــول ‪ ۷۰۰‬متــر و عــرض ‪ ۱۰‬متــر بــه‬ ‫ســوی خلیــج گــرگان احــداث کردنــد تــا بــا پهلوگیــری شــناور در خلیــج‬ ‫گــرگان‪ ،‬انتقــال مصالــح بــه اشــوراده تســهیل شــود امــا بــا دســتور‬ ‫مراجــع قضایــی ادامــه ســاخت ایــن جــاده متوقــف شــد‪.‬‬ ‫پــس از صــدور دســتور توقــف جــاده دسترســی‪ ،‬شــکایت حامیــان‬ ‫محیــط زیســت همچنــان ادامــه داشــت تــا اینکــه در خــرداد پارســال‬ ‫معاونــت قضایــی دادســتان کل کشــور دســتور توقــف کامــل طــرح‬ ‫گردشــگری اشــوراده را صــادر کــرد‪.‬‬ ‫پــروژه ملــی گردشــگری و طبیعــت گــردی جزیــره اشــوراده شــامل‬ ‫ســاخت اســکله‪ ،‬مســیر دسترســی‪ ،‬االچیــق‪ ،‬رســتوران و دیگــر‬ ‫زیرســاخت هــای مــورد نیــاز حضــور گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫جزیــره اشــوراده کــه تمــام ســال میزبــان انــواع پرنــدگان بومــی و‬ ‫مهاجــر اســت در ســال ‪ ۵۴‬جــزو نخســتین مناطــق زیســت کــره جهان‬ ‫معرفــی و ثبــت شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ‪ ۴۰‬درصــد خاویــار ایــران در نزدیکــی ایــن جزیــره بــه‬ ‫دســت می ایــد‪.‬‬ ‫ایــن جزیــره قبــل از وقــوع ســیل ســال ‪ ۱۳۷۲‬بــا امکاناتــی همچــون‬ ‫پاســگاه ژاندارمــری‪ ،‬شــرکت تعاونــی روســتایی‪ ،‬مدرســه‪ ،‬مغــازه‪،‬‬ ‫مســجد و حســینیه بیــش از هــزار نفــر ســکنه داشــت کــه بــه مشــاغل‬ ‫دامــداری‪ ،‬کارگــری‪ ،‬پیشــه وری و ماهیگیــری مشــغول بودنــد امــا بــا‬ ‫طغیــان رود ولــگا در روســیه و وقــوع ســیالب ایــن جزیــره ایرانی خالی‬ ‫از ســکنه شــد‪/.‬ایرنا‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی اکبــر اصغــرزاده اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫عشــایر اســتان نگــران افزایــش قیمــت نهــاده هــای دامی هســتند از این‬ ‫رو در ســال جــاری عرضــه دام زنــده افزایــش یافتــه و افزایــش عرضــه‬ ‫ســبب کاهــش قیمــت دام زنــده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه عشــایر نگــران رونــد کاهــش قیمــت‬ ‫دام زنــده هســتند گفــت‪ :‬صحبــت هــای مطــرح شــده در زمینــه حــذف‬ ‫ارز ترجیحــی ایــن جــو را در جامعــه ایجــاد کــرده اســت کــه قمیــت نهــاده‬ ‫هــای دامــی بــه طــور چشــمگیری افزایــش مــی یابــد بــر همیــن اســاس‬ ‫دامــداران دام هــای خــود را بــه فــروش گذاشــته انــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره امــور تعاونی هــای اداره کل عشــایری خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬قیمــت دام زنــده کــه تــا یــک مــاه پیــش بــه طــور میانگین بــه ازای‬ ‫هــر کیلوگــرم ‪ ۶۵‬هــزار تومــان بــود اکنــون ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬هــزار تومــان کاهــش‬ ‫یافته اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬عشــایر از اکنــون نگــران افزایــش قیمــت نهــاده هــای دامــی‬ ‫و افزایــش هزینــه هــای تمــام شــده نگهــداری و پــرورش دام هســتند‪،‬‬ ‫زیــرا بــا افزایــش قیمــت نهــاده هــای دامــی تامیــن ایــن اقــام بــرای ایــن‬ ‫دامــداران مشــکل جــدی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اصغــرزاده اظهــار داشــت‪ :‬امیــد اســت دولــت بــرای حمایــت از‬ ‫عشــایر برنامه ریــزی داشــته باشــد تــا عرضــه دام بویــژه دام مولــد‬ ‫نگــران کننــده نشــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره امــور تعاونی هــای اداره کل عشــایری خراسان شــمالی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬اکنــون عشــایر اســتان دام هــای خــود حتــی دام هــای‬ ‫مولــد را بــرای فــروش روانــه بــازار مــی کننــد‪ .‬‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار نفــر عشــایر خراســان شــمالی ‪ ۷۰۰‬هــزار راس دام ســبک در‬ ‫اختیــار دارنــد کــه ‪ ۲۵‬درصــد گوشــت اســتان را تولیــد می کننــد‪.‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪1400 – 5458‬‬ ‫– ‪ 1400/12/19‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1399-50‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقه دو بجنوردتصرفــات مالکانه‏بالمعــارض متقاضی اقای‪/‬خانم مهــدی احمدی‬ ‫فرزنــد غریــب رضــا بشــماره شناســنامه ‪ 0670194311‬صــادره از بجنــورد‏درششــدانگ یکبــاب منــزل بــه مســاحت ‪ 156‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بخــش دو بجنــورد خریــداری‏از مالــک رســمی اقــای ‪ /‬خانــم رحمانقلــی اذری فرزنــد عباســقلی‬ ‫محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‏بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی‏تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه‏ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم‏وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‏تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/01/20:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/02/04 :‬‏احمد اصغری شیروان‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫‏‪ -‬حتمــا بــرای اکثــر راننــدگان خودروهــای بــا سیســتم دنــده‬ ‫دســتی اتفــاق افتــاده اســت کــه در هنــگام تعویــض دنــده‬ ‫دســتی دنده عقب‪ ،‬صدای‏ناهنجاری را شــنیده اند! این تغییر‬ ‫صــدا برخــی از راننده هــا را دچــار نگرانــی می کنــد به طــوری کــه‬ ‫بــه ســامت فنــی جعبــه دنــده و یــا‏گیربکــس خودرو خود شــک‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن صــدا نتیجــه فعــل و انفعاالتــی در سیســتم‬ ‫چــرخ دنده هــا می باشــد کــه در ادامــه بــه توضیــح انهــا‏خواهیــم‬ ‫پرداخــت‪.‬‏‬ ‫‏‪ -‬در سیســتم انتقــال قــدرت دســتی‪ ،‬بیشــتر از دنده هــای‬ ‫مارپیــچ اســتفاده می کننــد امــا دنــده عقــب بــه دلیــل موقعیــت‬ ‫خــاص خــود نیــاز بــه نــوع‏دیگــری از چــرخ دنده هــا دارد کــه بــه‬ ‫چــرخ دنــده ســاده معــروف اســت‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬دنده هایــی کــه نســبت دنده هــای جلــو (مثبــت) را ایجــاد‬ ‫می کننــد همــه مارپیــچ هســتند (ماننــد‪ :‬دنــده یــک‪،‬دو و ســه)‪.‬‬ ‫دندانه هــای مارپیــچ‏به صــورت مــورب بــرش خورده انــد‪ .‬زمانــی‬ ‫کــه دو دنــده در سیســتم چــرخ دنــده مارپیــچ بــا هــم درگیــر‬ ‫می شــوند‪ ،‬تمــاس دندانه هــا در پایــان یــک‏دندانــه شــروع‬ ‫می شــود و ایــن تمــاس به صــورت تدریجــی باعــث چرخانــدن‬ ‫دو چــرخ دنــده می شــود‪.‬تا زمانــی کــه دو دندانــه به صــورت‬ ‫کامــل‏در حــال درگیــری هســتند ایــن درگیــری تدریجــی باعــث‬ ‫می شــود کــه چــرخ دنده هــای مارپیــچ مالیم تــر و ارام تــر از‬ ‫چــرخ دنده هــای ســاده عمــل‏کننــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬به دلیــل وجــود زاویــه در دندانه هــای دنده هــای مارپیــچ‪،‬‬ ‫بیــش از یــک دندانــه در یــک زمــان در ایــن نــوع چــرخ دند ‏ه‪‎‬هــا‬ ‫بــا هــم درگیــر هســتند‏کــه ایــن نــوع برخــورد و یــا ســایش باعــث‬ ‫می شــود کــه ایــن چــرخ دنده هــا قــدرت بیشــتر‪ ،‬بــا تنــش‬ ‫کمتــری داشــته باشــند‪.‬‏‬ ‫‏‪ -‬تنهــا مشــکل در مــورد چــرخ دنده هــای مارپیــچ ایــن اســت‬ ‫کــه ان هــا بــه ســختی در کنــار هــم و در خــارج از درگیــری به هــم‬ ‫می لغزنــد‪ .‬در‏یــک سیســتم تعویــض دنــده دســتی‪ ،‬دنده هــای‬ ‫جلــو در حالــت درگیــری قــرار دارنــد (در تمــام زمان هــا)‬ ‫و حلقه هــا توســط دســته تعویــض دنــده ‏کنتــرل شــده و‬ ‫ســرعت های متفاوتــی را بــه محــور خروجــی منتقــل می کننــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -‬دنــده عقــب در سیســتم تعویــض دنــده دســتی به عنــوان‬ ‫دنــده هرزگــرد می چرخــد‬ ‫چــرخ دنــده ســاده بــزرگ بــا دو چــرخ دنــده ســاده دیگــر‪ ،‬در‬ ‫زمانــی کــه نیــاز بــه تغییــر جهــت چرخــش (دنــده عقــب) داشــته‬ ‫باشــیم بــر روی هــم‏می لغزنــد (بــا هــم برخــورد می کننــد)‪.‬‬ ‫بیشــتر چــرخ دنده هــای بــکار رفتــه در سیســتم های انتقــال‬ ‫قــدرت دســتی از نــوع مارپیــچ هســتند‪ .‬ســه چــرخ‏دنــده کــه‬ ‫مخصــوص دنــده عقــب اســت از انــواع دندانه هــای ســاده‬ ‫به شــمار می رونــد‏‪.‬‬ ‫دنده هــای ســاده بــا دندانه هــای مســتقیم‪ ،‬در مقایســه بــا‬ ‫چــرخ دنده هــای مارپیــچ‪ ،‬لغــزش بیشــتری نســبت بــه هــم‬ ‫دارنــد‪ .‬هنگامــی کــه دندانه هــای‏چــرخ دنــده بــا یــک چــرخ‬ ‫دنــده ســاده درگیــر اســت‪ ،‬به جــای ایــن کــه بــه ارامــی لغــزش‬ ‫داشــته باشــند دندانه هــا بــا هــم برخــورد می کننــد‪ .‬ایــن‏واکنــش‬ ‫موجــب بــروز اندکــی ســر و صــدا و نیــز افزایــش تنــش بــر روی‬ ‫دندانه هــا می شــود‪ .‬‏‬ ‫‏‪ -‬هنگامــی کــه صــدای بلندتــری نســبت بــه درگیــری ســایر‬ ‫دنده هــا می شــنوید‪ ،‬ان صــدای تغییــر وضعیــت و چرخــش‬ ‫دنــده خــودرو اســت؛‏صدایــی کــه می شــنوید صــدای برخــورد و‬ ‫درگیــری دنده هــای ســاده عقــب بــا یکدیگــر اســت‪ .‬از ای ـن رو‬ ‫می تــوان گفــت کــه ایــن امــری طبیعــی ‏و عــادی اســت و‬ ‫مشــکلی وجــود نــدارد‏‪.‬‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کارپارس‬ ‫برگزاریمی کند‬ ‫پی‬ ‫گ‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫سی‬ ‫ع‬ ‫جت‬ ‫ریازا ب اهیا ما ی‬ ‫نخستین جشنواره‬ ‫تیتر‪،‬یادداشت‪،،‬زگارش‪،‬عکس‬ ‫عالقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند‬ ‫اثار خود را به دفتر موسسه حداکثر تا پایان‬ ‫اردیبهشت‪ 1401‬ارسال کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫یک شنبه ‪ 4‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 4‬اردیبهشت‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪520‬‬ ‫یک قصر بادی در گنبد‬ ‫پلمب شد‬ ‫چهار طرح تفصیلی شهرهای استان‬ ‫گلستان در دست تهیه است‬ ‫نتایــج جلســات کارگــروه زیربنایی‪،‬توســعه روســتایی‪ ،‬عشــایری‪ ،‬شــهری و امایــش ســرزمین و‬ ‫محیــط زیســت اســتان گلســتان‬ ‫راه و شهرســازی گلســتان معاون شهرســازی و معماری اداره کل راه و شهرســازی اســتان گلستان‬ ‫بــا بیــان اینکــه ‪ ۲۰‬طــرح تفصیلــی شــهرهای اســتان ابــاغ شــده گفــت‪ :‬چهارطــرح تفصیلــی‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫ارتقاء کیفیت خدمتگزاری‬ ‫به مردم در مخابرات‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان در جلســه بــا روســای‬ ‫ادارات مخابــرات بــر ارتقــا کیفیــت خدمتگــزاری بــه‬ ‫مــردم تاکیــد کــرد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه‬ ‫گلســتان ‪ ،‬دکتــر غالمعلــی شــهمرادی کــه در جلســه‬ ‫بــا روســای ادارات مخابــرات در ســطح اســتان ســخن‬ ‫مــی گفــت ‪ :‬بــا اشــاره بــه عملکــرد مطلــوب مخابــرات‬ ‫در ســال گذشــته ‪ ،‬بــر ارتقــاء کیفیــت خدمتگــزاری بــه‬ ‫مــردم تاکیــد کــرد ‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫حمایــت بخــش هــای ســتادی از ادارات مخابــرات در‬ ‫ســطح شهرســتان ها ضــرروی اســت افزود‪:‬بــا انتخــاب‬ ‫معیــن ومعرفــی ان هــا بــه شهرســتان های شــرق ‪،‬‬ ‫غــرب ومرکــز اســتان انــرا موجــب ســرعت بخشــیدن‬ ‫بــه اجــرای برنامــه هــا وپــروژه هــا و ارتقــاء تعامــل و‬ ‫پیشــبرد برنامــه هــا بــا ســتاد دانســت ‪.‬‬ ‫وی انجــام برنامــه هــای تکلیفــی ‪ ،‬رســیدگی بــه‬ ‫مشــکالت مــردم تســریع در رفــع خرابــی هــا‪ ،‬تکریــم‬ ‫مشــترکین وتوســعه شــبکه را از برنامــه هــای اولویــت‬ ‫دار در ســال ‪ 1401‬برشــمرد وبراجــرای دقیــق وبــه موقــع‬ ‫ان هــا تاکیــد کــرد ‪.‬‬ ‫پیگیر پایان یافتن‬ ‫این بی عدالتی هستم‬ ‫وظیفه ذاتی جمعیت هالل احمر‬ ‫آمادگی در مقابل حوادث است‬ ‫دستگیری یک کارشناس رسمی‬ ‫متخلف دیگر در گرگان‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در توئیتــی از پیگیــری بــرای پایــان‬ ‫یافتــن بــی عدالتــی در حقــوق و دســتمزد خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪« ،‬حجــت اللــه عبدالملکــی»‬ ‫در ایــن توئیــت افــزود‪ :‬امــروز توفیــق شــد ســاعاتی را بــا کارکنــان ســتاد‬ ‫وزارت کار گفت وگــو کنــم؛ گالیه هــای بــه حقــی داشــتند و البتــه‬ ‫قدیمی‪ ،‬از بی عدالتی در نظام پرداخت حقوق و دســتمزد در کشــور؛‬ ‫ماه هاســت بــه پشــتوانه حمایــت رئیس جمهــور‪ ،‬پیگیــر پایــان یافتــن‬ ‫ایــن بی عدالتــی هســتم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بــه دنبــال تجمــع جمعــی از‬ ‫کارکنــان وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در اعتــراض بــه‬ ‫ناعادالنــه بــودن نظــام پرداخــت حقــوق و دســتمزد در بیــن‬ ‫دســتگاه های دولتــی‪ ،‬وزیــرکار ضمــن تاییــد ایــن موضــوع‬ ‫دســتور داد کمیتــه ویــژه ای متشــکل از کارمنــدان بــرای‬ ‫ســاماندهی امــور رفاهــی ایــن وزارتخانــه تشــکیل شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمــوی جمعیــت‬ ‫هــال احمــر گلســتان‪ ،‬قاســم غربــب ا ٓبــادی در ا ٓیٔیــن تکریــم و معارفــه‬ ‫مدیرعامــل اســتان ضمــن قدردانــی از مدعویــن بــرای حضــور در ایــن‬ ‫مراســم گفــت‪ :‬هــال احمــر یــک ســازمان مردمــی اســت‪ ،‬وظیفــه‬ ‫اصلــی مــا در هــال احمــر امدادونجــات اســت و امدادونجــات پیشــانی‬ ‫هــال احمــر اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت جمعیــت هــال احمــر گلســتان افــزود‪ :‬ا ٓمادگــی در حــوزه‬ ‫قبــل حیــن و بعــد از بحــران هــا مهم اســت به ویژه در حوزه پیشــگیری‬ ‫ســعی خواهیــم کمتریــن خســارات متوجه مردم شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اقدامــات خوبــی تــا بــه امــروز انجام شــده اســت‬ ‫و ســعی خواهیــم کــرد در فضــای ا ٓرامــش بــا همــکاری همــه ی‬ ‫همــکاران و بهــره منــدی از همــه ی ظرفیــت هــا ادامــه مســیر‬ ‫دهیــم و همچنیــن فرصــت هــای جدیــدی را هــم ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫غریــب ابــادی در پایــان گفــت‪ :‬هــدف همــه ی مــا خدمــت بــه‬ ‫نظــام و جامــه عمــل پوشــاندن بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری و‬ ‫سیاســت هــای دولــت قــوی و مردمــی اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه تــاش هــای حفاظــت و اطالعــات دادگســتری بــرای‬ ‫جلوگیــری از تبانــی در اعــام نظرهای کارشناســی؛ یک کارشــناس‬ ‫رســمی دیگــر در گــرگان دســتگیر شــد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬ایــن کارشــناس متخلــف‬ ‫در پرونــده مربــوط بــه بــراورد قیمــت کارشناســی تجهیــزات و‬ ‫تاسیســات یــک کارخانــه بــه یکــی از طرفیــن پرونــده قــول داده‬ ‫بــود در ازای دریافــت مبالغــی ‪ ،‬تجهیــزات ایــن کارخانــه را باالتــر از‬ ‫قیمــت واقعــی ارزش گــذاری کنــد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬بــا رصــد اطالعاتــی حفاظــت و اطالعــات‬ ‫دادگســتری گلســتان ایــن کارشــناس متخلــف پــس ازدریافــت ‪10‬‬ ‫ســکه بهــار ازادی و ‪ 600‬میلیــون تومــان وجــه نقــد ‪ ،‬دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫پیشــتر رئیــس کل دادگســتری گلســتان از اغــاز اقدامــات ویــژه‬ ‫حفاظــت و اطالعــات دادگســتری اســتان بــرای رصــد و پایــش‬ ‫کارشناســان رســمی در راســتای مبــارزه بــا فســاد خبــر داده بــود‪.‬‬ ‫چنــد روز پیــش هــم ‪ 2‬کارشــناس متخلــف هنــگام دریافــت ‪20‬‬ ‫ســکه بهــار ازادی در ازای ارائــه نظــر کارشناســی خــاف واقــع در ‬ ‫یــک پرونــده ملکــی ‪ 20‬میلیــارد تومانــی‪ ،‬دســتگیر شــدند ‪.‬‬ ‫حضور شش هلدینگ بزرگ سرمایه گذاری‬ ‫حوزه پتروشیمی در گلستان‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫در ســفر بــه اســتان گلســتان اغــاز شــد و پــس از ان در ســفر رئیــس جمهــور بــه گلســتان هــم بــر کمــک بــه‬ ‫راه انــدازی ایــن طــرح تاکیــد شــد ‪.‬‬ ‫طرح پتروشــیمی گلســتان از ‪ 16‬ســال پیش تاکنون بر زمین مانده اســت و بیش از ‪ ۹۰‬هزار ســهامدار دارد ‪.‬‬ ‫این پروژه در این سال ها فقط ‪ 20‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته است‬ ‫در ادامــه پیگیــری هــای دادگســتری گلســتان ‪ ،‬شــش هلدینــگ بــزرگ ســرمایه گــذاری حــوزه پتروشــیمی بــه‬ ‫همــراه تیــم کارشناســی شــرکت صنایــع پتروشــیمی ایــران بــه گلســتان ســفر کردنــد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت ‪ :‬در جلســه ای کــه بــا حضــور نماینــدگان ایــن هلدینــگ هــا و بــا حضــور‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان ‪ ،‬بازپــرس پرونــده و معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار در دادگســتری کل‬ ‫اســتان برگــزار شــد ‪ ،‬ابعــاد حقوقــی و قضایــی پرونــده بررســی و شــفاف ســازی شــد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬مقــرر شــد یکســری مســتندات جدیــد از پتروشــیمی گلســتان در اختیــار شــرکت هــای‬ ‫سرمایه گذار قرار داده شود تا پس از بررسی ‪ ،‬برای سرمایه گذاری در پتروشیمی گلستان تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬هلدینــگ هــا نظــر خــود را بــه وزارت نفــت ارائــه مــی دهنــد و بــا تاییــد وزارت نفت‪ ،‬شــرکت یا‬ ‫شــرکت های ســرمایه گذار برای راه اندازی پتروشــیمی اســتان ‪ ،‬معرفی خواهند شــد ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬خوشــبختانه رئیــس قــوه قضاییــه و رئیــس جمهــور پیگیــر حــل مشــکل ایــن پــروژه هســتند و‬ ‫امیدواریــم بــه زودی شــاهد از ســرگیری عملیــات اجرایــی پتروشــیمی گلســتان باشــیم ‪.‬‬ ‫تکاپــو بــرای راه انــدازی دوبــاره پتروشــیمی گلســتان ‪ 25‬اذرمــاه پارســال بــا دســتور ویــژه رئیــس قــوه قضاییــه‬ ‫محصول انبوه ؟!!‬ ‫به قیمت تهدید منابع‬ ‫اب کشور ؟!!‬ ‫‪7‬‬ ‫شــهرهای اســتان گلســتان در دســت تهیــه اســت‪.‬‬ ‫سیده فرشته خلیل زاده معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان‬ ‫درگفتگــو بــا خبرنــگار پایــگاه اطــاع رســانی وزارت راه و شهرســازی ‪ ،‬بــا اشــاره بــه طــرح تفصیلــی‬ ‫شــهرهای اســتان اظهــار کــرد‪ :‬مطالعــات مرحلــه اول تهیــه طــرح تفصیلــی شــهرهای کردکــوی و‬ ‫بندرگــز اتمــام یافتــه و مرحلــه دوم درحــال تهیــه‪ ،‬بررســی و تصویــب مــی باشــد و تهیــه طــرح‬ ‫تفصیلــی شــهرهای اق قــا و مینودشــت بــا رویکــرد بازافرینــی شــهری و حفاظــت از بافت تاریخی‬ ‫در حــال انجــام مــی باشــد‪.‬همچنین در ســال‪ ۱۴۰۰‬در کمیســیون مــاده ‪ ۵‬محــدوده بافــت فرســوده‬ ‫شــهرهای جلیــن و ســرخنکالته مصــوب گردیــد و تصویــب بافــت فرســوده برخــی دیگــراز شــهرهای‬ ‫اســتان نیــز در دســت اقــدام مــی باشــد‪.‬‬ ‫معــاون شهرســازی و معمــاری اداره کل راه و شهرســازی اســتان گلســتان در ادامــه بــا اشــاره بــه طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن افــزود‪ :‬در چهارچــوب قانــون جهــش تولیــد مســکن تاکنــون در ســطح شــهرهای‬ ‫اســتان بیــش از‪ ۱۲۲‬هکتــار الحــاق اراضــی بــه محــدوده قانونــی شــهرها و بیــش از ‪ ۲۵‬هکتــار از اراضــی‬ ‫اســتان تغییــر کاربــری در جهــت اجــرای قانــون مذکــوردر جلســات مربوطــه انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ضــرورت و تاکیــد بــر موضــوع راهبــری و نظــارت بــر اجــرای ضواب ـط و مقــررات‬ ‫شهرســازی و معمــاری و مصوبــات شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران‪ ،‬راهبــری و نظــارت‬ ‫بــر تهیــه و اجــرای طرح هــای توســعه و عمــران و راهبــری دبیرخانه هــای کمیســیون های تخصصــی‬ ‫مســکن و شهرســازی وکمیســیون مــاده ‪ ۵‬دراســتان اظهــار کــرد‪ :‬درســال ‪ ۱۴۰۰‬تعــداد ‪ ۱۴‬جلســه‬ ‫کمیســیون مــاده پنــج در اســتان برگــزار شــد کــه منجــر بــه اتخاذ تصمیــم در خصــوص ‪ ۲۶۷‬مصوبه ‬ ‫بوده اســت‪ ،‬همچنین تعداد ‪ ۱۱‬جلســه کارگروه زیربنایی‪،‬توســعه روســتایی‪ ،‬عشــایری‪ ،‬شــهری و‬ ‫امایــش ســرزمین و محیــط زیســت در اســتان برگــزار شــده اســت کــه در مجمــوع ‪ ۳۳۲‬مصوبــه در‬ ‫ســال گذشــته در همیــن راســتا بــه تصویــب رســیده اســت‪.‬‬ ‫معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان مطرح کرد؛‬ ‫معــاون ارزیابــی انطبــاق اســتاندارد گلســتان از پلمــب‬ ‫یــک قصــر بــادی در شــرق اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫داوود مزیــدی در گفتگــو بــا پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫اســتاندارد گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬کارشناســان و‬ ‫بازرســان اســتاندارد در شــرق اســتان حیــن بازرســی از‬ ‫زمیــن هــای بــازی‪ ،‬یــک تجهیــز تــکان دهنــده و قصــر‬ ‫بــادی مشــاهده نمودنــد کــه بــدون داشــتن مجــوز‬ ‫اســتاندارد در حــال فعالیــت بــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مــاده ‪ 15‬قانــون تقویــت و توســعه نظــام‬ ‫اســتاندارد مبنــی بــر اینکــه هــرگاه اجــرای اســتاندارد در‬ ‫مــورد کاال یــا خدمتــی اجبــاری اعالم شــود‪ ٬‬پس از انقضای‬ ‫مهلــت مقــرر‪ ٬‬تولیــد‪ ٬‬تمرکــز‪ ٬‬توزیــع و فــروش ایــن گونــه‬ ‫کاال و خدمــت بــا کیفیــت پاییــن تــر از اســتاندارد مربــوط‬ ‫و یــا بــدون عالمــت اســتاندارد ایــران ممنــوع می باشــد؛‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬تجهیــزات مســتقر در زمیــن هــای بــازی و‬ ‫شــهربازی هــا نیــز مشــمول اســتاندارد اجبــاری مــی باشــند‬ ‫و لــذا تمامــی شــهرهای بــازی ملــزم بــه اخــذ تاییدیــه‬ ‫اســتاندارد بــرای فعالیــت تجهیــزات خــود هســتند‪.‬‬ ‫به گفته مزیدی تجهیز غیر اســتاندارد شناســایی شــده‬ ‫در شهرســتان گنبــد کاووس‪ ،‬تــا اطــاع ثانــوی و اخــذ‬ ‫مجوز توســط کارشناســان اســتاندارد پلمب شــده اســت‬ ‫و بدیهــی اســت فــک پلمــب و بهــره بــرداری از تجهیــز‬ ‫تــا قبــل از اخــذ تاییدیــه اســتاندارد غیــر قانونــی اســت‪.‬‬ ‫معــاون ارزیابــی انطبــاق اســتاندارد یــاداور شــد‬ ‫شــهروندان مــی تواننــد کاالهــا و خدمــات غیر اســتاندارد‬ ‫مشــاهده شــده در بــازار را از طریــق ســامانه پیامکــی‬ ‫‪ 30001517‬یــا ســامانه رســیدگی بــه شــکایات ‪ 1517‬بــه‬ ‫اداره کل اســتاندارد گلســتان اعــام و گــزارش نماینــد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دمای هوا ‪ 25‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 42‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬به ‪10‬‬ ‫افتاب‪ .‬بیشینه ‪ 25‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب جنوب غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫نظام ناعادالنه حقوق‬ ‫و دستمزد باید اصالح شود‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫در اعتــراض بــه ناعادالنــه بــودن نظــام پرداخــت حقــوق و دســتمزد در بیــن دســتگاه های‬ ‫دولتــی‪ ،‬وزیــرکار ضمــن تاییــد ایــن موضــوع دســتور داد کمیتــه ویــژه ای متشــکل از کارمنــدان‬ ‫بــرای ســاماندهی امــور رفاهــی ایــن وزارتخانــه تشــکیل شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪« ،‬حجت اللــه‬ ‫عبدالملکــی» در نشســت هم اندیشــی بــا کارکنــان ســتاد وزارت کار دســتور داد کمیتــه ای‬ ‫ویــژه بــرای ســاماندهی امــور رفاهــی تشــکیل شــود‪.‬‬ ‫وی در ایــن نشســت بــا ناعادالنــه خوانــدن پرداخــت حقــوق و دســتمزد در دســتگاه های‬ ‫اجرایــی گفــت‪ :‬بــرای افزایــش بودجــه وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی تمــام تــاش خــود‬ ‫را بــه کار خواهیــم بســت‪.‬‬ ‫وزیــر کار افــزود‪ :‬شــخص رئیــس جمهــور هــم چنــد بــار در جلســات هیئــت دولــت نســبت‬ ‫بــه ضــرورت واریــز عادالنــه حقــوق و دســتمزد تاکیــد داشــته و در ایــن خصــوص ســازمان‬ ‫اداری و اســتخدامی و ســازمان برنامــه و بودجــه نیــز کارگروهــی ویــژه تشــکیل داده انــد‪.‬‬ ‫عبدالملکــی بــه لــزوم بهره منــدی از تجربیــات نیروهــای بدنــه وزارت کار اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای تربیــت مدیــران ارشــد و هدایــت جوانــان نخبــه و مســتعد در ایــن مجموعــه‪،‬‬ ‫بسترســازی های الزم را انجــام می دهیــم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬افزایــش کارانــه‪ ،‬رفاهیــات‪ ،‬حقــوق و دســتمزد‪ ،‬پــاداش و عیــدی کارکنــان‬ ‫ســتادی و اســتانی وزارت کار بــه صــورت ویــژه در دســتور کار اســت‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬مدیــرکل امــور بازرســی وزارتخانــه و یکــی از کارمنــدان‬ ‫را مامــور برگــزاری انتخابــات کمیتــه ســاماندهی امــور رفاهــی وزارت مــردم کــرد؛ بــر اســاس‬ ‫پیشــنهاد وزیــر کــه بــا اســتقبال کارکنــان مواجــه شــد ‪ ۴‬نفــر از اعضــای ایــن کمیتــه ‪ ۵‬نفــره بــه‬ ‫انتخــاب کارمنــدان و یــک نفــر بــه عنــوان نماینــده وزیــر حضــور خواهــد داشـت ‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت جمعــی از کارکنــان انتقــادات خــود را در حضــور وزیــر و معاونیــن وی‬ ‫مطــرح کردنــد‪ .‬تفــاوت میــزان حقــوق و رفاهیــات کارکنــان وزارت کار بــا دســتگاه های دولتــی‬ ‫از جملــه مطالبــات مطــرح شــده بــود‪.‬‬ ‫جمعــی از کارمنــدان در پایــان بــه صــورت چهــره بــه چهــره مســائل و مشــکالت خــود را بــا‬ ‫عبدالملکــی مطــرح کردنــد؛ ایــن نشس ـت ها بــه صــورت دوره ای تکــرار خواهــد شــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 25‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 72‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬از ‪10‬‬ ‫کمی ابری‪ .‬بیشینه ‪ 25‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 4‬اردیبهشت‬ ‫گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 4‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪520‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫تسهیل شدن صدور سند مالکیت روستایی‬ ‫رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک گنبــدکاووس گفــت‪ :‬بــا افزایــش مشــارکت روســتاییان و اجــرای‬ ‫دقیــق و کامــل قوانیــن صــدور ســند بــرای امــاک مســکونی واقــع در بافــت روســتا و یــا اراضــی زراعــی‬ ‫و باغــی گنبــدکاووس ایــن بخــش اســان تر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار ‪ ،‬رضــا ســارانی در دیــدار مردمــی بــا اهالــی روســتای اســام ابــاد از توابــع‬ ‫بخــش مرکــزی گنبــدکاووس اظهــار داشــت‪ :‬روســتائیانی کــه ســند رســمی دفترچـه ای بــرای امــاک‬ ‫مســکونی‪ ،‬زراعــی و باغــی خــود دارنــد نیــز می تواننــد بامراجعــه بــه بنیــاد مســکن‪ ،‬جهادکشــاورزی و‬ ‫اداره ثبــت اســناد شهرســتان نســبت بــه تعویــض ان بــه ســند تکبرگــی (کاداســتری) اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اخــذ ســند رســمی بــه امــاک افــراد هویــت داده و ارزش اقتصــادی انهــا را افزایــش‬ ‫می دهــد ضمــن اینکــه از اختالفــات ملکــی بیــن وراث فروشــنده و خریــدار در اینــده هــم جلوگیــری‬ ‫خواهــد کرد‪.‬‬ ‫ســارانی در ادامــه گفــت‪ :‬بــا تصویــب مــاده ‪ ۱۴۷‬اصالحــی قانــون ثبــت اســناد درســال ‪ ۱۳۶۵‬و‬ ‫اصالحیه هــای بعــدی ان و نیــز‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی افــراد می تواننــد‬ ‫بــه صــورت انفــرادی و مســتقیم‬ ‫درخواســت ســند مالکیــت نماینــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک گنبــدکاووس افــزود‪ :‬پــس‬ ‫از تحویــل پرونــده بــه اداره ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫ایــن اداره نســبت بــه انجــام‬ ‫مراحــل اداری صــدور ســند‬ ‫مالکیــت اقــدام خواهــد کــرد‬ ‫ضمــن اینکــه در صورتــی کــه ملــک انهــا معترضــی داشــته باشــد می توانــد در مــدت زمــان اگهــی‬ ‫الصاقــی برابــر قوانیــن و مقــررات موضوعــه اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫وی از اعضــای شــوراها و دهیــاران روســتاهای گنبــدکاووس خواســت همــکاری بیشــتری بــا اداره‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک بــرای اگاهــی بخشــی بــه روســتاییان درخصــوص اهمیــت اخــذ ســند مالکیــت‬ ‫رســمی بــرای امــاک داشــته باشــند‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت کــه برخــی اعضــای کارگــروه ثبتــی و حقوقــی‪ ،‬نماینــده بنیــاد مســکن انقــاب‬ ‫اســامی و مدیــر دفتــر کل دادگســتری گنبــدکاووس حضــور داشــتند‪ ،‬بــه ســواالت حقوقــی و ثبتــی‬ ‫اهالــی روســتای اســام ابــاد پاســخ داده شــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫افتادن در دیگ شیر مرگ‬ ‫کودک بیست ماهه را رقم زد‬ ‫توقیف پژو پارس با ‪90‬میلیون‬ ‫خالفی در گنبدکاووس‬ ‫انهدام باند سارقان کیف قاپ‬ ‫به ‪ 24‬فقره سرقت در بجنورد‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از مــرگ یــک کــودک بیســت‬ ‫ ماهــه در اثــر افتــادن در دیــگ شــیر در حــال جــوش‏خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مســعود وحیــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪:‬‏در پــی اعــام مرکــز فوریت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر مــرگ‬ ‫یــک کــودک ‪ 20‬ماهــه در روســتای چخماقلــو از توابــع‏شهرســتان‬ ‫بجنــورد‪ ،‬بالفاصلــه گشــت انتظامــی کالنتــری ‪ 12‬امــام رضــا (ع) بــه‬ ‫محــل اعــزام شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بررس ـی های انجام شــده مشــخص شــد‬ ‫کــه یــک کــودک بیسـت ماهه در اثــر ســهل انگاری‏والدینــش در داخــل‬ ‫دیــگ شــیر در حــال جــوش افتــاده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن کــودک بــر اثــر‬ ‫شــدت ســوختگی جــان خــود‏را از دســت داد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ وحیــدی بابیــان اینکــه جســد ایــن کــودک بیسـت ماهه بــه‬ ‫ســردخانه بیمارســتان امام علی (ع) تحویل‏داده شــد‪ ،‬از شــهروندان‬ ‫و خصوصــا ًوالدیــن عزیــز خواســت تــا بیشــتر مراقــب فرزنــدان خــود‬ ‫باشــند تــا شــاهد وقــوع‏این گونــه حــوادث نباشــیم‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ «محمــود علــی فــر» در گف ـت و گــو بــا خبرنــگار پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬گفــت‪ :‬مامــوران پلیــس راهــور شهرســتان همــه‬ ‫روزه‪ ،‬در راســتای ایجــاد فضــای امــن و ترافیــک روان و بــا هــدف‬ ‫کاهــش حــوادث ترافیکــی انجــام وظیفــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پلیــس راهورحیــن کنتــرل نامحســوس یــک‬ ‫دســتگاه پژوپــارس متخلــف رابــه علــت ســرعت غیرمجــاز متوقــف‬ ‫کردنــد کــه در بررســی ســوابق ان مشــخص شــد‪ ،‬خــودرو مذکــور‬ ‫دارای ‪ 67‬فقــره تخلــف بــا مبلــغ ‪ 90‬میلیــون ریــال خالفــی اســت‬ ‫کــه از ادامــه تــردد خــودرو جلوگیــری و جهــت ســیر مراحــل قانونــی‬ ‫روانــه پارکینــگ شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی فــر تصریــح کــرد‪ :‬برابــر مــاده ‪ 8‬قانــون رســیدگی بــه‬ ‫تخلفــات رانندگــی از تــردد خودروهــای متخلــف بــا خالفــی بیــش‬ ‫از ‪ 10‬میلیــون ریــال جلوگیــری و در صــورت مشــاهده توقیــف و بــه‬ ‫پارکینــگ منتقــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس در ادامــه بــا تاکیــد بــر قاطعیــت‬ ‫پلیــس در اجــرای قانــون‪ ،‬عنــوان داشــت‪ :‬بــرای ارتقــاء امنیــت‬ ‫ترافیکــی‪ ،‬پلیــس بــا اجــرای دقیــق قوانیــن بــا راننــدگان متخلــف‬ ‫برخــورد می کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از انهــدام بانــد ‪ 8‬نفــره ســارقان‬ ‫کیف قــاپ بــا ‪ 24‬فقــره ســرقت در بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫«مقصــود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫پــی اعــام‏چنــد مــورد کیف قاپــی همــراه بــا ضرب وجــرح توســط‬ ‫عــده ای ناشــناس موتورســوار‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در‬ ‫دســتور کار‏کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫پلیســی و گشــت زنی هــای مســتمر و هدفمنــد در ســطح شــهر‬ ‫‏بجنــورد موفــق شــدند یکــی از ســارقان را شناســایی و دســتگیر‬ ‫کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا دســتگیری ایــن فــرد ســایر ســارقان نیــز‏دســتگیر و‬ ‫بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه در مجمــوع در رابطــه بــا‬ ‫ایــن پرونــده ‪ 8‬نفــر ســارق دســتگیر شــدند‪ ،‬افــزود‪ 3 :‬دســتگاه‬ ‫‏موتورســیکلت کــه توســط ایــن افــراد در سرقت هامورداســتفاده‬ ‫قــرار می گرفــت نیــز توقیــف و بــه پارکینــگ منتقــل شــدند‏‪.‬‬ ‫سرهنگ رستگار بابیان اینکه متهمان در بازجویی هایانجام شده‬ ‫بــه ‪ 24‬فقــره ســرقت کیف قاپــی در ســطح شــهر بجنــورد‏اعتــراف‬ ‫کردنــد‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬متهمــان بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫و پنجمیــن جلســه کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬مدیــران بــه هیــچ وجــه حــق ایــن را ندارنــد چنانچــه‬ ‫در اســتان کاالهــای مــورد نیــاز دســتگاه شــان تولیــد می شــود از‬ ‫تولیدی هــای غیراســتانی خریــداری و اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬البتــه ایــن مصوبــه در دولــت هشــتم هــم وجــود‬ ‫داشــت امــا بررس ـی ها نشــان می دهــد بــه خوبــی اجرایــی نشــده‬ ‫و از ایــن پــس ایـن مصوبــه رصــد و پیگیــری می شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال جدیــد از ســوی رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬مجموعه هــای تولیــدی بایــد‬ ‫بــه ســمت تولیــد کاالهــای کیفی تــر و رقابت پذیــر برونــد و بــه ایــن‬ ‫مســاله توجــه جــدی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بایــد اهلیــت مدیــران پروژه هایــی‬ ‫کــه در اســتانه شــروع قــراردار هســتند دقیــق بررســی شــود‪ ،‬زیــرا‬ ‫ســرمایه گذاری کــه منابــع مــورد نیــازش همــه وابســته بــه تســهیالت‬ ‫باشــد‪ ،‬بــدون شــک دچــار چالــش و مشــکالت فــراوان می شــود‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬در ایــن خصــوص کارگروه هــای تخصصــی بایــد‬ ‫قــدم محکــم و مســتحکم بردارنــد و یــک زمان بنــدی مشــخص‬ ‫بــرای پروژه هــا تعییــن شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی اهلیــت و تــوان منابــع مالــی و اورده ســرمایه گذار‬ ‫بایــد تاییــد شــود تــا دچــار مشــکل نشــود‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه شــعار ســال یکــی از کارهــا و‬ ‫اولویت هــای مــا راه انــدازی واحدهــای نیمــه کاره و تعطیــل اســت‪.‬‬ ‫ســیدمحمد دهنــوی در ایــن جلســه افــزود‪ :‬گلســتان ســال‬ ‫گذشــته توانســت رتبــه چهــارم کشــور در جهــت حــل مشــکالت‬ ‫واحدهــای تولیــدی کســب کنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬عمــده مشــکالت ایــن واحدهــای تولیــدی در‬ ‫حــوزه بانک هــا و تســهیالت اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬گلســتان در پرداخــت تســهیالت بازســازی‬ ‫و نوســازی در جایــگاه دوم و در پرداخــت تســهیالت رونــق تولیــد‬ ‫در جایــگاه هفتــم کشــور قــرار دارد ‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری‬ ‫گلســتان افــزود‪ :‬از محــل اعتبــارات رونــق تولیــد ســال گذشــته‬ ‫یعنــی از ابتــدای مــرداد مــاه ‪ ۱۴۰۰‬تــا پایــان ایــن ســال درخواســت‬ ‫‪ ۳۵۶‬واحــد تولیــدی اســتان پــس از تصویــب در کارگــروه تســهیل‬ ‫و رفــع موانــع تولیــد اســتان جهــت دریافــت ‪ ۳۶‬هــزار و ‪۲۹۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال تســهیالت رونــق تولیــد بــه بانک هــای عامــل ارســال‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫دهنــوی ادامــه داد‪ :‬از کل واحدهــای معرفــی شــده بــه‬ ‫بانک هــا تعــداد ‪ ۱۶۶‬واحــد تولیــدی اســتان حــدود ‪ ۹‬هــزار و ‪۷۱۰‬‬ ‫میلیاردریــال تســهیالت رونــق تولیــد دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه دهنــوی از محــل اعتبــارات بازســازی و نوســازی تــا‬ ‫پایــان ســال ‪ ۱۴۰۰‬درخواســت تســهیالت ‪ ۲۹۶‬واحــد تولیــدی‬ ‫اســتان جهــت دریافــت ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۱۷۰‬میلیــارد ریــال در کارگــروه‬ ‫مصــوب و جهــت پرداخــت بــه بانک هــای اســتان ارســال شــده کــه‬ ‫‪ ۷۱‬واحــد ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۷۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت ایــن بخــش را‬ ‫دریافــت داشــتند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در پایان ســال ‪ ۱۴۰۰‬گلســتان در پرداخت تســهیالت‬ ‫رونــق تولیــد در جایــگاه هفتــم کشــور و در پرداخــت تســهیالت‬ ‫بازســازی و نوســازی در جایــگاه دوم کشــور قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن در ســال گذشــته ‪ ۳۳‬واحــد صنعتــی‬ ‫راکــد اســتان احیــا شــده و بــه چرخــه تولیــد بازگشــت کــه در نتیجــه‬ ‫ان ‪ ۳۹۰‬نفــر مشــغول بــه کار شــدند و در ایــن بخــش اســتان‬ ‫گلســتان رتبــه چهــارم کشــور را کســب کردنــد‪.‬‬ ‫مدیران دستگاه های‬ ‫اجرای باید‬ ‫از تولیدات داخل‬ ‫استفاده کنند‬ ‫اســتاندار گلســتان تاکیــد کــرد ‪ :‬بــا هــدف رونــق تولیــد‪ ،‬کاالهــای‬ ‫موردنیازشــان نهادهــا و ادارات اجرایــی اســتان از محصــوالت‬ ‫تولیــدی ایــن اســتان تهیــه کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علی محمــد زنگانه در پانصد و بیســت‬ ‫اموزش شهروندی طرح شهر ایمن‬ ‫موســی الرضا صفری ریاســت ســازمان اتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری گرگان گفت ‪ :‬در ســال گذشــته ســازمان اتش نشــانی‬ ‫گــرگان بــا رویکــرد توجــه خــاص بــه مســئله امــوزش شــهروندی طــرح شــهر ایمــن را در شــهر گــرگان و بــا هماهنگــی ســایر دســتگاه های‬ ‫اجرایــی کلیــد زد ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪:‬در عملکــرد ســال ‪ 1400‬امــوزش هــای زیــر در ســطح شــهر انجــام شــده ‪.‬خانــه هــای فرهنگ و با امــوزش مقدماتی اطفاء حریق‬ ‫و کار با خاموش کننده های دســتی ‪ ،‬ایمنی در منزل ‪ ،‬اشــپزخانه و اسانســور در دو مرحله و برای کلیه خانه های فرهنگ ســطح شــهر‬ ‫انجــام شــد کــه در حــدود ‪ 600‬نفــر در ایــن دوره امــوزش دیــده اند ‪.‬‬ ‫صفری خاطرنشــان کرد‪ :‬با هماهنگی و نامه نگاری های انجام شــده با فرمانداری و ســایر دســتگاه های اجرایی طرح اموزش کارکنان‬ ‫ادارات ‪ ،‬بانک هــا‪ ،‬پرســنل انتظامــی و نظامــی و ســایر دســتگاه هــا ‪ ......‬انجــام شــد و تعــداد ‪ 1200‬نفــر در ســال گذشــته اموزش هــای الزم‬ ‫نظیــر اطفــاء حریــق و نحــوه کار بــا خامــوش کننــده های دســتی را فراگرفتند ‪.‬‬ ‫سالم‬ ‫شــهروند‪ :‬افشــای نــام بدهــکاران بانکــی‪ ،‬یــک گام بــه‬ ‫جلــو‬ ‫علــم تــاج‪ :‬فقــط خــدا کنــد ایــن گام بــه گام کــردن هــا‬ ‫منجــر بــه بازگشــت بیــت المــال شــود!‬ ‫شــهروند‪ :‬مهــران مدیــری‪ :‬هیچوقــت بــه مــن ســیمرغ‬ ‫ندادنــد‬ ‫علم تاج‪ :‬عجب‪...‬‬ ‫شــهروند‪ :‬دختــران فوتســال‪ :‬بگذاریــد بــازی هایمــان‬ ‫پخــش شــود‬ ‫علم تاج‪ :‬به قول نقی معمولی اِ‪ ....‬چشمم روشن!‬ ‫اهنــگ‪ :‬باشــگاه بدنســازی بــا شــهریه ‪ 320‬میلیونــی در‬ ‫ســال‬ ‫علــم تــاج‪ :‬جالــب اینجاســت کــه رایانــه ایــن افــراد‬ ‫هنــوز قطــع نشــده!‬ ‫تابنــاک‪ :‬نماینــده مــردم ســاری‪ :‬مســئله پتروشــیمی‬ ‫میانکالــه بــه غیــر از مــردم مازنــدران بــه هیــچ ربطــی نــدارد‬ ‫علــم تــاج‪ :‬االن ایــن بابــا موافــق ســاخت پتروشــیمی‬ ‫اســت یــا مخالــف؟!‬ ‫تابنــاک‪ :‬زلنســکی‪ :‬امــاده ده ســال جنــگ بــا روســیه‬ ‫هســتیم‬ ‫علــم تــاج‪ :‬داداش مــا کــه شــخصا ً از جنــگ و خونریــزی‬ ‫بیزاریــم‪ .‬ولــی روز اول کــه پشــت تلویزیــون گریــه مــی‬ ‫کــردی! دســتمال کاغــذی رســید؟!‬ ‫تابنــاک‪ :‬جزئیــات گــم شــده ‪ 1500‬میلیــارد تومــان در اتــاق‬ ‫بازرگانــی ایــران‬ ‫علــم تــاج‪ :‬همــون جــا زیــر فرشــه‪ ...‬خــوب بگردیــن پیــدا‬ ‫میشــه! بعــد بــه مــا میگــن ســوت بزنیــن!‬ ‫تابنــاک‪ :‬افتتاحیــه جهــت پرژکتــور ورزشــگاه قدیــم تالــش‬ ‫بــا حضــور اســتاندار‬ ‫علــم تــاج‪ :‬شــاید قــرار اســت فینــال جــام جهانــی قطــر در‬ ‫تالــش برگــزار شــود و مــا خبــر نداریــم!‬ ‫تابنــاک‪ :‬ســهامداری کــه هــم بانکــدار اســت و هــم ابــر‬ ‫بدهــکار بانکــی‬ ‫علم تاج‪ :‬از ریش می کند و به سبیل پیوند می کند!‬ ‫تابنــاک‪ :‬رئیســی‪ :‬در ‪ 8‬مــاه گذشــته تــا حــد زیــادی جلــوی‬ ‫ســیل تــورم را گرفتیــم‬ ‫علم تاج‪ :‬تازه جلوی تورم را گرفتید شده این؟!‬ ‫تابنــاک‪ :‬کالهبــردار ایرلنــدی ‪ 86‬هــزار دالر گــوش‬ ‫پرســپولیس را بریــد‬ ‫علــم تــاج‪ :‬مــرد حســابی اون کاله بــردار نیســت؛ افتابــه‬ ‫دزد اســت! از پرونــده بوژیــدار رادوشــوویچ خبــر داری؟!‬ ‫صنعت‪ :‬نتیجه انحصار خودرو رانت و فساد است‬ ‫علــم تــاج‪ :‬خــدا کنــد فقــط رانــت و فســاد باشــد‪ .‬ســالی‬ ‫چنــد هــزار نفــر قربانــی ایــن انحصــار مــی شــوند!‬ ‫امتیاز‪ :‬اجاره اتاق به جای خانه در تهران‬ ‫علم تاج‪ :‬بریم خبر بعدی لطفا‪...‬‬ ‫بهار‪ :‬نشاط شهروندی ‪ ،‬گمشده مدیریت شهری‬ ‫علــم تــاج‪ :‬مومــن مــردم نــون نــدارن بخــورن‪ ،‬بــه جــای‬ ‫خونــه‪ ،‬اطــاق و پشــت بــام اجــاره مــی کنــن! بعــد شــما‬ ‫دنبــال نشــاط شــهروندی هســتی؟!‬ ‫توســعه ایرانــی‪ :‬یــک کارشــناس‪ :‬ایــران بــی ضابطــه تریــن‬ ‫ســاختار اجــاره داری جهــان را دارد‬ ‫علــم تــاج‪ :‬نــه اینکــه در ســایر مقــوالت خیلــی ضابطــه‬ ‫منــد هســتیم!‬ ‫اب کاالیی قابل تولید یا قابل‬ ‫جایگزین نیست که بتوان با افزایش‬ ‫جمعیت تولید ان را افزایش داد یا ان‬ ‫را جایگزین‏نمود‪( .‬نجات اب در گرو‬ ‫توجه همه ما‏)‬ ‫در دیــدار بــا فرمانــده محتــرم ســپاه گــرگان مقــرر شــد امــوزش پایــگاه هــای بســیج در محــات شــهر گــرگان انجــام شــود کــه در ایــن‬ ‫اموزش هــا مــواردی نظیــر نحــوه اطفــا حریــق و نحــوه کار بــا خامــوش کننــده هــای دســتی انجــام شــد و تعــداد ‪ 450‬نفــر امــوزش دیدنــد ‪.‬‬ ‫بــرای اولیــن بــا در راســتای اجــرا ی طــرح امــوزش نمازگــزاران مســجد اغــاز شــد و در ایــن دوره ‪ 1820‬نفــر از نمازگــزاران مســاجد در وقــت‬ ‫نمــاز ظهــر و عصــر و یــا مغــرب و عشــاء اموزش هایــی نظیــر ایمنــی در منــزل ‪ ،‬پیشــگیری از مــرگ خامــوش و شــناخت خامــوش کننــده هــا‬ ‫انجــام شــد ‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪:‬اموزش هــای مجتمــع هــای مســکونی پرجمعیــت از اصلــی تریــن مــوارد طــرح شــهر ایمــن بــوده و کــه بــا هماهنگــی های‬ ‫واحــد امــوزش کارشناســان امــوزش ســازمان در محــل مجتمــع هــای مســکونی حاضــر شــده و امــوزش ایمنــی در منــزل را برگــزار کردنــد کــه‬ ‫در ســال گذشــته ‪ 38‬مجتمــع مســکونی و تعــداد ‪ 465‬نفــر از اهالــی مجتمــع هــا امــوزش دیــده انــد ‪.‬‬ ‫تیم هــای واکنــش ســریع نیــز بــا رایزنــی در بیمارســتان ها و راه اهــن تشــکیل شــد کــه هــدف اصلــی ایــن طــرح کاهــش خســارات وارده‬ ‫جانی و مالی و پیشــگیری از گســترش حریق در مرحله اولیه اســت ‪ ،‬در ســال گذشــته ‪ 30‬نفر از پرســنل بیمارســتان های مســعود‪ ،‬پنج‬ ‫اذر و صیــاد شــیرازی اموزش هــای مقدماتــی و تخصصــی دیدنــد ‪.‬‬ ‫در ســال گذشــته بــا همــکاری ســازمان حمــل مســافر و بــار شــهرداری گــرگان ‪ ،‬طــرح تاکســی اتــش نشــان از بیــن راننــدگان تاکســی فعــال‬ ‫در ســطح شــهر در دو مرحلــه امــوزش مقدماتــی اطفــاء حریــق و شــناخت خامــوش کننــده هــا نیــز برگــزار گردیــد ‪.‬‬ صفحه 5 ‫یک شنبه ‪ 4‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪520‬‬ ‫سرویس روانشانسی‪-‬امین ادراکی‬ ‫‪ ۱۸‬عادت مخربی که همین‬ ‫امروز باید انها را ترک کنید‬ ‫زندگــی همــه ی مــا را عادت هایمــان می ســازند‪ .‬ایــن‬ ‫عادت هــا روال زندگــی را تعییــن می کننــد و شــخصیت مــا‬ ‫را شــکل می دهنــد‪ .‬اگــر زندگــی را بــر اســاس عادت هــای‬ ‫خــوب بســازیم‪ ،‬می توانیــم پیشــرفت کنیــم و بــه اهداف مــان‬ ‫برســیم‪ .‬امــا عادت هــای بــد اســتعدادها را تلــف می کننــد‪.‬‬ ‫در واقــع عادت هــای بــد راه رســیدن بــه هــدف را منحــرف و‬ ‫ســرعت پیشــرفت را ک ُنــد می کننــد‪ .‬در ادامـه ی ایــن مطلــب‬ ‫بــا ‪ ۱۸‬عــادت بــدی اشــنا می شــویم کــه بــرای دس ـت یابی بــه‬ ‫موفقیــت بایــد ان هــا را تــرک کنیــد‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪519‬‬ ‫‪ .۸‬خودتان یا دیگران را تخریب نکنید‬ ‫اگــر همیشــه بــا خودتــان در مــورد جنبه هــای منفــی مســائل‬ ‫صحبــت کنیــد یــا دیگــران را تخریــب کنیــد‪ ،‬در واقــع امــواج‬ ‫منفــی زیــادی را بــه زندگی تــان راه داده ایــد‪ .‬وقتــی بــه خودتــان‬ ‫می گوییــد‪« :‬وای تــو چقــدر خنگــی» یا «هیــچ کاری رو نمی تونی‬ ‫درســت انجــام بــدی» بــه خودتــان صدمــه می زنیــد و در نتیجــه‬ ‫نمی توانیــد پیشــرفت کنیــد‪ .‬بــه همیــن صــورت وقتــی دیگــران را‬ ‫تخریــب می کنیــد‪ ،‬پیشــرفت انهــا را ک ُنــد می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬گاهی قلمرو ارامش خود را ترک کنید‬ ‫خطــر کــردن بــرای خیلی هــا ترســناک اســت‪ .‬بــه عــاوه‬ ‫وقتــی از ناحیــه ی اســایش تان بیــرون می رویــد‪ ،‬یعنــی‬ ‫احتمــال شکســت هــم وجــود دارد‪ .‬امــا تــا زمانــی کــه امتحــان‬ ‫نکنیــد متوجــه نمی شــوید کــه چــه قابلیت هایــی داریــد‪.‬‬ ‫ادم هــای موفقــی را بــه یــاد بیاوریــد کــه قدم هــای بــزرگ و‬ ‫فراتــر از ناحیـه ی امنیت شــان برداشــتند مثــل بیــل گِیتــس‪،‬‬ ‫الری الیســون‪ ،‬وارن بافِت و ریچارد برانســون‪ .‬همه ی ان ها‬ ‫شکســت را تجربــه کردنــد‪ ،‬امــا خودشــان را جلــو کشــیدند‬ ‫و موفــق شــدند‪ .‬یادتــان باشــد خطرهــای بــزرگ احتمــاال ‬ ‫موفقیت هــای بــزرگ را نیــز بــه دنبــال دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬الزم نیست همیشه کامل باشید‬ ‫هیچ کــدام از مــا بی نقــص نیســتیم‪ .‬اگــر همیشــه بــرای‬ ‫کمــال محــض تــاش کنیــد‪ ،‬بــرای خود یک هــدف غیرقابل‬ ‫دسترســی گذاشــته اید‪ .‬ممکــن اســت در انجــام خیلــی‬ ‫کارهــا عالــی باشــید‪ ،‬امــا خــب کارهــای زیــاد دیگــری وجــود‬ ‫دارنــد کــه بــا ان هــا مشــکل داریــد‪ .‬گاهــی اوقــات شکســت‬ ‫می خوریــد و گاهــی پیــروز می شــوید‪ .‬بــه جــای اینکــه از‬ ‫خودتــان انتظارهــای عجیــب و غریبــی داشــته باشــید کــه‬ ‫هیچ وقــت بــه ان هــا نمی رســید‪ ،‬قبــول کنیــد کــه شــما هــم‬ ‫می توانیــد اشــتباه کنیــد‪ .‬ســعی کنیــد از اشــتباهات خــود‬ ‫درس بگیریــد‪ .‬ایــن تجربه هــا بــه شــما کمــک می کننــد‬ ‫رشــد کنیــد و قوی ت ـر شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬منتظر وقت مناسب نمانید‬ ‫اگــر بــرای انجــام کارهایتــان منتظــر رســیدن وقــت مناســب‬ ‫باشــید‪ ،‬همیشــه بایــد مثــل یــک ناظــر بــه زندگی تــان نــگاه‬ ‫کنیــد‪ .‬البتــه ریســک های حساب شــده بــا در نظــر گرفتــن‬ ‫اقتصــاد و وقــت گذاشــتن بــرای تقویــت مهارت هایتــان بحث ‬ ‫دیگــری اســت؛ امــا اجــازه ندهیــد کــه تــرس حرکــت شــما را‬ ‫بــه ســمت جلــو متوقــف کنــد‪ .‬اگــر هیچ وقــت شــروع نکنیــد‪،‬‬ ‫هیچ وقــت پیــروز نمی شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬ولخرجی نکنید‬ ‫ول خرجــی جــزو عادت هــای بــد ِ خانمان برانــداز اســت کــه‬ ‫می توانــد خیلــی راحــت مشــکالت اقتصــادی زیــادی برای تــان‬ ‫به وجــود بیــاورد و باعــث شــود کــه فرصت هــای موفقیــت‬ ‫را از دســت بدهیــد‪ .‬بســیاری از مــا نســبت بــه خرج هــای‬ ‫کوچــک بی توجــه هســتیم امــا بــه قــول معــروف «انــدک‬ ‫انــدک جمــع گــردد وانگهــی دریــا شــود»‪ .‬ناگهــان می بینیــم‬ ‫هرچــه داشــتیم را خــرج کرده ایــم و چیــزی تــه حســاب مان‬ ‫باقــی نمانــده اســت! اگــر از ان دســته ادم هایــی هســتید‬ ‫کــه بــرای فرامــوش کــردن مشــکالت و بــدون برنامه ریــزی‬ ‫خریــد می کنیــد‪ ،‬منظــورم را کامــا درک کرده ایــد‪ .‬هنگامــی‬ ‫کــه برنامه ریــزی مالــی داشــته باشــیم‪ ،‬کمتــر بــه مشــکل‬ ‫برمی خوریــم‪ .‬اگــر عــادت کنیــم درســت و منطقــی پــول خــرج‬ ‫کنیــم‪ ،‬دغدغـه ی اقتصــادی کمتــری خواهیــم داشــت‪ ،‬بهتــر‬ ‫می توانیــم روی کارهــا تمرکــز کنیــم و وقــت و انرژی بیشــتری‬ ‫بــرای دس ـت یابی بــه هــدف خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬اهمیت پشتکار را فراموش نکنید‬ ‫در راه رســیدن بــه موفقیــت اســتعداد هرگــز نمی توانــد‬ ‫جایگزیــن تــاش باشــد‪ .‬قطعــا اســتعداد خیلــی کمــک‬ ‫می کنــد امــا خــب می توانیــد توانایی هــا و اســتعدادهایتان را‬ ‫تقویــت کنیــد‪ .‬تــاش و پشــتکار موتورهایــی هســتند کــه بــه‬ ‫شــما کمــک می کننــد بــه هدف تــان برســید‪ .‬اگــر بتوانیــد روی‬ ‫هدف تــان متمرکــز بمانیــد و بــدون خســتگی برایــش تــاش‬ ‫کنیــد‪ ،‬یــک بــرگ برنــده خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬بدانید چه وقت باید رها کنید‬ ‫وقت هایــی هســت کــه خیلــی بــرای هدف تــان زحمــت‬ ‫کشــیده اید‪ ،‬هــزار نقشــه ی مختلــف را امتحــان کرده ایــد‪،‬‬ ‫روش هــای مختلــف را بــه کار گرفته ایــد و خالصــه از دل و‬ ‫جــان مایــه گذاشــته اید‪ ،‬امــا بــا ایــن همــه تــاش و زحمــت‬ ‫بــاز هــم نتیجــه نگرفته ایــد‪ .‬معمــوال در ایــن مواقــع دل تــان‬ ‫می خواهــد همــه چیــز را رهــا کنیــد‪ .‬بعضــی وقت هــا‬ ‫دل کنــدن از چیزهایــی کــه بــه انهــا وابســتگی عاطفــی یــا‬ ‫اقتصــادی داریــد خیلــی ســخت اســت‪ ،‬امــا اگــر بدانید که چه‬ ‫موقــع بایــد همــه چیــز را رها کنیــد‪ ،‬می توانیــد از فرصت های‬ ‫جدیــد پیــش رویتــان اســتفاده کنیــد‪ .‬ادامــه دادن کاری‬ ‫کــه بــه نتیجــه نمی رســد جــزو عادت هــای بــدی اســت کــه‬ ‫انرژی تــان را هــدر می دهــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫عوامل موفقیت از دید برایان تریسی؛ ‪ ۹‬عاملی که شما را به ارزوهایتان می رساند‬ ‫سرویس سالمت‪-‬الهام صدوقی نیا‬ ‫ت برایــان تریســی (‪Brian‬‬ ‫توصیه هــای منحصربه فــرد موفقیــ ِ‬ ‫‪ )Tracy‬را امتحــان کنیــد تــا اثــر فوق العــاده ان را در کار و‬ ‫زندگی تــان ببینیــد‪ .‬برایــان تریســی یکــی از معروف تریــن و برتریــن‬ ‫ســخن رانان‪ ،‬مربیــان و نویســندگان دنیاســت کــه بــه کشــورهای‬ ‫بســیاری ســفر کرده و ســخنرانی ها و ســمینارهای او در زمینه های‬ ‫مختلفــی ماننــد رشــد و توســعه فــردی‪ ،‬رهبــری‪ ،‬مدیریــت زمــان‪،‬‬ ‫کســب و کار و فــروش اســت‪.‬‬ ‫تریســی عوامــل موفقیــت را شناســایی کــرده کــه بــه شــما کمــک‬ ‫می کنــد تــا هــم در زندگــی فــردی و هــم در زندگــی حرفــه ای‬ ‫خــود بــه موفقیت هــای زیــادی دســت یابیــد‪ .‬اگــر بخشــی از ایــن‬ ‫توصیه هــا یــا تمامــی انهــا را اجــرا کنیــد‪ ،‬در مســیر صحیحــی قــرار‬ ‫خواهیــد گرفــت و بــه زودی بــه خواســته های خــود می رســید‪.‬‬ ‫‪ .١‬توجه به اموزش‬ ‫پژوهش هــا نشــان می دهــد‪ ،‬باالتریــن میــزان حقــوق دریافتــی‬ ‫متعلــق بــه افــراد تحصیل کــرده یــا دارای دانــش و مهــارت اســت‪.‬‬ ‫یــک فــرد تحصیل کــرده بــا دانــش‪ ،‬بینــش و اگاهــی نســبت بــه‬ ‫زمینــه ی کاری خــود‪ ،‬از روندهــا و تغییــرات ان مطلــع اســت؛‬ ‫بنابرایــن امــوزش مســئله ای اســت کــه در طــول زندگــی بایــد‬ ‫همــواره مــورد توجــه قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫‪ .٢‬کسب مهارت‬ ‫یکــی از عوامــل موفقیــت داشــتن مهــارت اســت‪ .‬هــر چقــدر‬ ‫مهارت هــای بیشــتری داشــته باشــید‪ ،‬فرصت هــای بهتــری بــرای‬ ‫رشــد و پیشــرفت در شــغل تان خواهیــد داشــت‪ .‬شــما می توانیــد‬ ‫از طریــق مطالعــه یــا کســب تجربیــات مختلــف‪ ،‬مهارت هــای ‬ ‫خــود را افزایــش دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .٣‬گسترش ارتباطات‬ ‫گســترش دایــره ی ارتباطــات بســیار مهــم اســت‪ .‬ایــن کار بــه‬ ‫زمــان و تــاش زیــادی نیــاز دارد و شــما بایــد دائمــا در حــال‬ ‫افزایــش میــزان ارتباطــات خــود باشــید‪ .‬در ایــن صــورت بــا‬ ‫افــراد زیــادی اشــنا خواهیــد شــد کــه هــر یــک بــه نوب ـه ی خــود‬ ‫می تواننــد در موقــع لــزوم بــه یــاری شــما بیاینــد و بــه موفقیــت‬ ‫و پیشــرفت تان کمــک کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬پولدار بودن‬ ‫مدیریــت پــول و دارایــی بســیار مهــم اســت‪ .‬اگــر بــه میــزان‬ ‫کافــی پــول داشــته باشــید می توانیــد از فرصت هــای پیــش‬ ‫روی خــود اســتفاده کنیــد‪ .‬بــرای مثــال اگــر از شــغل تان رضایــت‬ ‫نداشــته باشــید‪ ،‬امــا بــه درامــد ان نیــاز داشــته باشــید بــه راحتــی‬ ‫نمی توانیــد موقعیــت خــود را تغییــر دهیــد‪ ،‬امــا اگــر امکانــات و‬ ‫گزینه هــای مختلفــی پیــش رو داشــته باشــید در ایــن صــورت‬ ‫قــادر خواهیــد بــود ازادانه تــر عمــل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬برخورداری از عادات کاری خوب‬ ‫ایــن عــادت بــه معنــای اولویت بنــدی مناســب کارهــا و فعــال‬ ‫بــودن اســت و بهــره وری را بــاال می بــرد‪ .‬ظرفیــت شــما بــرای‬ ‫افزایــش میــزان بازگشــت بــه موقــع ســرمایه ایــن امــکان را بــه‬ ‫شــما می دهــد تــا در زمــان کمتــر‪ ،‬دســتاوردهای بیشــتری داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬مرتــب و منظــم بــودن و دقــت داشــتن در کارهــا باعــث‬ ‫موفقیــت می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬مثبت اندیشی‬ ‫شــما ایــن قــدرت را داریــد تــا فــارغ از هــر مســیری کــه در‬ ‫ان هســتید‪ ،‬مثبت اندیــش باشــید‪ .‬بایــد ســعی کنیــد در هــر‬ ‫شــرایطی جنبـه ی مثبــت ماجــرا را ببینیــد و بــه پیــش برویــد‪ .‬یــک‬ ‫دیــدگاه مثبــت ذهنــی هــم در زندگــی کاری و هــم شــخصی بــرای‬ ‫شــما بســیار مفیــد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .٧‬داشتن ظاهر مناسب‬ ‫ماننــد انســان های موفــق لبــاس بپوشــید‪ .‬ایــن یــک حقیقــت‬ ‫اســت کــه ظاهــر افــراد بــر زندگی شــان اثــر دارد و افــراد بر اســاس‬ ‫ظاهرشــان قضــاوت می شــوند‪ .‬یکــی از بهتریــن راه هایــی کــه‬ ‫می توانیــد خودتــان را بــه بهتریــن نحــو بــه دیگــران نشــان دهیــد‪،‬‬ ‫ایجــاد یــک تصویــر مثبــت از خودتــان اســت؛ بنابرایــن ارزش دارد‬ ‫کــه کمــی از وقت تــان را صــرف رســیدن بــه ظاهرتــان بکنیــد‪.‬‬ ‫‪ .٨‬افزایش خالقیت‬ ‫خالقیــت یکــی از مهم تریــن عوامــل موفقیــت در زندگــی اســت‬ ‫و بهتریــن راهــی اســت کــه می توانیــد بــه کمــک ان همــراه بــا‬ ‫کار مــداوم در ســریع ترین زمــان ممکــن بــه اهــداف خــود دســت‬ ‫یابیــد‪ .‬بــه یــاد داشــته باشــید گاهــی داشــتن تنهــا یــک ایــده‬ ‫می توانــد منجــر بــه ثروت افرینــی شــود‪ .‬اکنــون تصــور کنیــد‪،‬‬ ‫ایده هــای فوق العــاده ای در ســر داریــد‪.‬‬ ‫‪ .٩‬برخوداری از یک شخصیت محکم و دوست داشتنی‬ ‫احترامــی کــه بــه دنبــال اعتمــاد ِ ســایرین ایجــاد شــود‪ ،‬پایــه‬ ‫و اســاس قدرتمنــدی بــرای زندگــی و روابــط کاری و شــخصی‬ ‫شماســت‪ .‬رعایــت انضبــاط شــخصی و داشــتن صداقــت باعــث‬ ‫می شــود‪ ،‬فرصت هــای زیــادی بــه روی شــما گشــوده شــود‪.‬‬ ‫وقتــی دیگــران شــما را فــردی امیــن و راســتگو بداننــد بیشــتر بــه‬ ‫شــما اعتمــاد خواهنــد کــرد و شــما را قبــول خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬میالد فروحی‬ ‫برترین تکنیک های خالقیت؛‬ ‫حس نواوری را در خود تقویت‬ ‫کنید‬ ‫ممکــن اســت گاهــی موانــع فکــری مانــع خالقیــت نویســنده‬ ‫شــوند‪ .‬شــاید بــا تمــام انــرژی شــروع بــه نوشــتن کنیــد‪ ،‬ولــی چیــزی‬ ‫کــه می نویســید شــما را راضــی نکنــد‪ .‬از ان بدتــر ممکــن اســت‬ ‫ســاعت ها فکــر کنیــد و هیــچ چیــزی بــرای نوشــتن پیــدا نکنیــد و‬ ‫منتظــر امدادهــای غیبــی بمانیــد‪ .‬ایــن امــر بــرای افــرادی کــه بایــد‬ ‫هــر روز محتــوا تولیــد کننــد‪ ،‬مشــکالت بیشــتری ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫امــا خوشــبختانه راه هایــی وجــود دارد کــه بــه شــما کمــک می کنــد‬ ‫تــا موانــع فکــری را کنــار بزنیــد‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید تــا بــا ‪ ۸‬تکنیــک‬ ‫خالقیــت اشــنا شــوید‪ .‬ایــن تکنیــک هــای خالقیــت نه تنهــا در تولید‬ ‫محتــوا‪ ،‬بلکــه در تمامــی زمینه هــای زندگــی می تواننــد مفیــد باشــند‪.‬‬ ‫‪ .۱‬از تکنیک نقشه ی ذهنی استفاده کنید‬ ‫ابتــدا بــا یــک روش قدیمــی شــروع می کنیم‪ .‬نقشـه ی ذهنی (که‬ ‫بــا نــام مســتعار نمــودار عنکبوتــی نیــز شــناخته می شــود) ماننــد‬ ‫رنــگ ســیاه در لباس هاســت کــه هیــچ وقــت از مُــد نمی افتــد‪.‬‬ ‫کلیــد موفقیــت نقشـه ی ذهنــی ایــن اســت کــه از هــر چیــزی کــه‬ ‫بــه ذهن تــان می رســد‪ ،‬یادداشــت برداری کنیــد‪ .‬از هیــچ چیــزی‬ ‫غافــل نشــوید‪ .‬مهــم نیســت کــه ایده تــان چقــدر بعیــد و دور از‬ ‫ذهــن باشــد‪ .‬می توانیــد ایــده ی خودتــان را بــرای بعدهــا نگــه‬ ‫داریــد‪ .‬تــا می توانیــد ایده هــای مختلــف خلــق کنیــد‪ .‬هــر چــه‬ ‫بیشــتر ایده پــردازی کنیــد‪ ،‬احتمــال اینکــه بــه ایــده ی طالیــی خــود‬ ‫دســت پیــدا کنیــد‪ ،‬بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬فهرستی از سواالت تهیه کنید‬ ‫کــودکان خردســال خالقیــت فوق العــاده ای دارنــد‪ .‬کنجــکاوی‪،‬‬ ‫خیال پــردازی و تشــنگی انهــا بــرای دانســتن هیــچ حــد و مــرزی‬ ‫نــدارد‪ .‬کــودکان در مــورد هــر چیــزی ســوال می پرســند‪ .‬چــون همــه‬ ‫چیــز برای شــان تازگــی دارد‪ .‬چراهــای کــودکان پایانــی نــدارد‪ .‬شــاید‬ ‫ســواالت کــودکان بعضــی اوقــات باعــث عصبانیــت بزرگترهــا شــود‪،‬‬ ‫ولــی در عیــن حــال می توانــد الهام بخــش هــم باشــد‪.‬‬ ‫مــا بــا افزایــش ســن کمتــر ســوال می پرســیم‪ .‬بیشــتر مســائل بــرای‬ ‫مــا روشــن اســت‪ ،‬زیــرا قبــا برای مــان توضیــح داده شــده اســت‪.‬‬ ‫شــاید بــه همیــن دلیــل قــوه ی تخیــل بزرگســاالن بســیار ضعیف تــر‬ ‫از کــودکان اســت‪.‬‬ ‫اگــر تــاش کنیــم بیشــتر ســوال بپرســیم‪ ،‬موضــوع موردنظــر‬ ‫مــا جــای بیشــتری بــرای خیال پــردازی خواهــد داشــت‪ .‬در اینجــا‬ ‫تکنیــک چک لیســت می توانــد بــه کمک مــان بیایــد‪ .‬ایــن لیســت‬ ‫شــامل ســوال هایی اســت کــه بایــد پیــش از شــروع کارمــان از خــود‬ ‫بپرســیم‪.‬‬ ‫الکــس ازبــورن (‪ )Alex Osborn‬کــه بــه عنــوان پــدر طوفــان فکــری‬ ‫شــناخته می شــود‪ ،‬در کتــاب فوق العــاده ی خــود بــه نــام «تخیــل‬ ‫عملــی» نزدیــک بــه ‪ ۷۵‬ســوال خالقانــه مطــرح کــرد تــا خواننــده را‬ ‫بــه ایده پــردازی تشــویق کنــد‪ .‬خوانــدن ایــن کتــاب می توانــد بســیار‬ ‫مفیــد باشــد‪ ،‬ولــی بــرای شــروع می توانیــد از ‪ ۶‬ســوال کلــی اســتفاده‬ ‫کنید‪:‬‬ ‫چرا؟‬ ‫کجا؟‬ ‫کِی؟‬ ‫چه کسی؟‬ ‫چه چیزی؟‬ ‫چطور؟‬ ‫زمانــی کــه خواســتید در مــورد موضوعــی بنویســید‪ ،‬ایــن ســوال ها‬ ‫را از خودتــان بپرســید‪ .‬امــکان دارد در پاســخ هایتان‪ ،‬نــکات‬ ‫هیجان انگیــزی نهفتــه باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬تکنیک «شش کاله فکری» را اجرا کنید‬ ‫ایــن تکنیــک کــه یکــی از تکنیــک هــای خالقیــت اســت در اوایــل‬ ‫دهــه ی ‪ ۸۰‬میــادی توســط ادوارد دوبونــو (‪)Edward de Bono‬‬ ‫ابــداع شــده اســت و امــروزه در بســیاری از تجارت هــا در سرتاســر‬ ‫جهــان بــه کار گرفتــه می شــود‪ .‬ایــن تکنیــک از شــما می خواهــد‬ ‫پیــش از تصمیم گیــری بــه جنبه هــای مختلــف تصمیــم خــود فکــر‬ ‫کنیــد‪ .‬جوانــب مختلــف تصمیم تــان بــه طــور اســتعاره ای بــه عنــوان‬ ‫کاله مطــرح شــده اند و هــر کــدام یــک جهــت فکــری متفــاوت را‬ ‫نشــان می دهنــد‪ .‬بــا کاله ســفید بایــد بــه حقایــق و اطالعــات موجود‬ ‫فکــر کنیــد‪ .‬کاله قرمــز بــرای تفکــر بــه جنبه هــای احساســی تصمیــم‬ ‫اســت‪ .‬بــا کاله ســیاه بایــد بــه جنبه هــای منطقــی منفــی و نیم ـه ی‬ ‫خالــی لیــوان و بــا کاله زرد بــه جنبه هــای منطقــی مثبت تصمیم تان‬ ‫فکــر کنیــد‪ .‬کاله ســبز مســئولیت تفکــر بــه ایده هــای خالقانــه و‬ ‫نواوری هــا را بــر عهــده دارد‪ .‬در نهایــت کاله ابــی هــم بــرای کنتــرل‬ ‫کل فراینــد اســت‪.‬‬ ‫ایــن تکنیــک بــه طــور فــردی یــا گروهی قابل اســتفاده اســت‪ .‬شــاید‬ ‫بعضــی اوقــات احســاس کنیــد بیــش از یــک کاله بــر ســرتان اســت‪.‬‬ ‫ایــن تکنیــک کمــک می کنــد تــا بــا روشــی منطقــی و در عیــن حــال‬ ‫خالقانــه تصمیمــات خــود را بســنجید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تکنیک «تفکر جانبی» را به کار ببرید‬ ‫ایــن روش نیــز بــه دســت دکتــر دوبونــو ابــداع شــد‪ .‬در ایــن روش‬ ‫فــرد بایــد بــا نگاهــی دیگــر بــه شــرایط نــگاه کنــد‪ .‬در واقــع ایــن روش‬ ‫می گویــد ســاده ترین جــواب همیشــه درســت نیســت‪ .‬مــا بیشــتر‬ ‫مشــکالت را بــه روش خطــی و مرســوم حــل می کنیــم‪ .‬مثــا اگــر‬ ‫اتفاقــی افتــاده باشــد‪ ،‬می گوییــم بایــد بــه فــان دلیــل ایــن اتفــاق‬ ‫روی داده باشــد‪.‬‬ ‫مــا در مواجهــه بــا مســائل مختلــف‪ ،‬قــدم بــه قــدم بــرای حــل‬ ‫مســاله پیــش می رویــم‪ .‬دکتــر دوبونــو مــا را تشــویق می کنــد تــا بــا‬ ‫نگاهــی متفــاوت شــرایط را ارزیابــی کنیــم و از نــگاه همیشــگی خــود‬ ‫بــه رویدادهــا کمــی فاصلــه بگیریــم‪ .‬بــا ایــن تکنیــک می توانیــم از‬ ‫کلیش ـه ها دور شــویم و مســائل را بــا نگاهــی خالقان ـه و نــو مــورد‬ ‫بررســی قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫‪ .۵‬لغات تصادفی خلق کنید‬ ‫بــرای ایــن کار بــه راحتــی دو لغــت تصادفــی انتخــاب کنیــد و بــه‬ ‫خالقانه تریــن شــکل ممکــن‪ ،‬بــه موضــوع مــورد نظــر خــود گــره‬ ‫بزنیــد‪ .‬می توانیــد از فرهنــگ لغــت یــا چنــد کاغــذ اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫تعــدادی لغــت را بــر روی چندیــن کاغــذ بنویســید و ســپس بــه طــور‬ ‫تصادفــی دو کاغــذ را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬از تصاویر کمک بگیرید‬ ‫اگــر در خلــق ایــده نــاکام ماندیــد‪ ،‬در مــورد زمینـه ی مــورد نظــر خــود‬ ‫جسـت وجویی میــان تصاویــر انجــام دهیــد‪ .‬یــک تصویــر را بــه طــور‬ ‫تصادفــی انتخــاب کنیــد‪ .‬ســپس تــاش کنیــد تا داســتان پشــت این‬ ‫تصویر را بســازید‪.‬‬ ‫مثــا تصویــر ســگی را کــه بــه اســمان نــگاه می کنــد‪ ،‬می بینیــد‪.‬‬ ‫بــا خودتــان فکــر می کنیــد کــه ایــا او ســگی خیال پــرداز اســت یــا‬ ‫می خواهــد پــرواز کنــد‪ .‬شــاید مطــرح کــردن ایــده ی ســگ فضایــی‬ ‫در مــورد ان عکــس عالــی باشــد‪ .‬اجــرای ایــن روش بــا عکــس افــراد‬ ‫می توانــد دشــوارتر باشــد‪ .‬تــاش کنیــد تــا بــرای افــراد در عکــس‬ ‫شــخصیت پردازی کنیــد‪ .‬کم کــم تصویــر ذهنــی خــود را بســط دهیــد‬ ‫تــا بــه ایده هایــی جالــب برســید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬چشم انداز خود را تغییر دهید‬ ‫ایــن تکنیــک دشــوار اســت‪ .‬ولــی بــرای ایــن کار بایــد ابتــدا پــا در‬ ‫کفــش دیگــران بگذاریــد‪ .‬بعضــی اوقــات ان قــدر درگیــر کار خــود‬ ‫می شــویم کــه نمی توانیــم از دور بــه ان نــگاه کنیــم و اشــتباهات‬ ‫خــود را ارزیابــی کنیــم‪.‬‬ ‫بهتــر اســت نظــرات خــود را بــا دیگــران بــه اشــتراک بگذاریــد و یــک‬ ‫جفــت چشــم جدیــد بــرای نــگاه کــردن بــه کارتــان داشــته باشــید‪ .‬از‬ ‫انتقــادات ســازنده اســتقبال کنیــد‪ .‬ضرورتــی نــدارد تمــام نظــرات را‬ ‫ترتیــب اثــر دهیــد‪ ،‬ولــی ممکــن اســت در ایــن نظــرات و انتقــادات‪،‬‬ ‫نــکات ســودمندی وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬بلند شوید و به بیرون بروید‬ ‫بیشــتر مــردم تاثیــر خســتگی را دســت کــم می گیرنــد‪ .‬اگــر بیشــتر‬ ‫روز را در محیطــی ثابــت مشــغول بــه کار هســتید‪ ،‬خــوب اســت‬ ‫گاهــی بــه بیــرون برویــد و کمــی قــدم بزنیــد‪ .‬ایــن کار بــه شــما کمــی‬ ‫اســودگی و ارامــش می بخشــد‪ .‬بــه جــای اینکــه تمــام روز ذهن تــان‬ ‫را درگیــر کار خــود بکنیــد‪ ،‬لحظاتــی بــه ذهن تــان اســتراحت بدهیــد‪.‬‬ ‫بگذاریــد ذهن تــان بــه هــر چیــزی کــه دوســت داریــد فکــر کنــد‪.‬‬ ‫بــه پارکــی کــه در نزدیک ـی منــزل یــا محــل کارتــان اســت برویــد و‬ ‫ذهن تــان را ازاد کنیــد‪ .‬از معجــزه ی طبیعــت اســتفاده کنیــد‪ .‬چنــد‬ ‫لحظــه ارامــش و ســکوت باعــث افزایــش انــرژی و خالقیــت شــما‬ ‫می شــود‪ .‬تمرینــات مدیتیشــن هــم بــا کاهــش دغدغه هــای ذهنــی‬ ‫و ایجــاد ارامــش‪ ،‬می توانــد بــه افزایــش خالقیت تــان کمــک کنــد‪.‬‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫اطالعیه جدید سازمان وظیفه عمومی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران در خصوص معافیت‬ ‫برابــر اعــام ســازمان وظیفــه عمومــی فرماندهــی انتظامــی کل کشــور دربنــد (‪ )3‬مــاده (‪ )44‬مکــرر قانــون ان دســته از‏مشــمولینی کــه تنها پســر خانواده تحت‬ ‫پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) یــا بهزیســتی دارای ســه فرزنــد دختــر‏باشــند در شــمول معافیت قــرار می گیرن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 4‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫ثبت ازدواج موقت‬ ‫یا صیغه‬ ‫ثبــت عقــد موقــت از نظــر قانــون اصــوال الزامــی نبــوده و عــدم ثبــت‬ ‫ان نیــز بــا ضمانــت اجرایــی مواجــه نمــی باشــد ‪ .‬بــا ایــن وجــود‪ ،‬در‬ ‫برخــی مــوارد اســتثنایی‪ ،‬ثبــت ازدواج موقــت اجبــاری بــوده کــه ایــن‬ ‫مــوارد عبارتنــد از‪ :‬بــاردار شــدن زوجــه‪ ،‬شــرط ضمــن صیغــه موقــت و‬ ‫توافــق طرفیــن‪ .‬در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه برای ثبــت صیغه موقت‬ ‫کجــا بایــد رفــت؟ بایــد گفــت مرجــع ثبــت ازدواج موقــت در مــوارد‬ ‫الزامــی ‪ ،‬همچــون نــکاح دائــم‪ ،‬دفاتــر رســمی ازدواج می باشــند‪.‬‬ ‫در نظــام حقوقــی کشــور مــا بــه تبعیــت از فقــه شــیعه‪ ،‬دو نــوع‬ ‫ازدواج بــه رســمیت شــناخته شــده و قانونــی مــی باشــد‪ :‬ازدواج‬ ‫دائــم و عقــد موقــت‪ .‬ازدواج موقــت یــا عقــد موقــت‪ ،‬هانطــور کــه‬ ‫از عنــوان ان مشــخص اســت‪ ،‬بــر خــاف نــکاح دائم‪،‬بــرای مــدت‬ ‫معینــی منعقــد شــده کــه البتــه طــول ایــن مــدت بــا محدودیــت‬ ‫شــرعی یــا قانونــی مواجــه نمــی باشــد‪.‬‬ ‫صیغــه موقــت در برخــی از احــکام و اثــار بــا ازدواج دائــم تفــاوت‬ ‫دارد ‪ .‬بــه عنــوان مثــال ‪ ،‬قانونگــذار در قانــون حمایــت خانــواده‬ ‫ثبــت ازدواج دائــم را در تمامــی مــوارد اجبــاری اعــام کــرده و‬ ‫بــرای عــدم ثبــت ان نیــز مجــازات در نظــر گرفتــه اســت ‪ .‬امــا در‬ ‫خصــوص عقــد موقــت ‪ ،‬چنیــن الزامــی را مقــرر نداشــته اســت ‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود‪ ،‬در برخــی مــوارد اســتثنایی مطابــق قانــون حمایت‬ ‫خانــواده‪ ،‬ثبــت ازدواج موقــت نیــز اجبــاری بــوده و بنابرایــن حکــم‬ ‫قانــون در ایــن مــوارد‪ ،‬الــزام بــه ثبــت ازدواج موقــت مــی باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن مــوارد‪ ،‬ایــن ســوال بســیار مطــرح مــی گــردد کــه کجــا‬ ‫صیغــه موقــت کنیــم و بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬بــرای ثبــت صیغــه‬ ‫موقــت کجــا بایــد رفــت؟‬ ‫بــه همیــن دلیــل در ایــن مقالــه‪ ،‬بــه بررســی مســاله ثبــت‬ ‫ازدواج موقــت یــا صیغــه پرداختــه‪ ،‬ابتــدا حکــم کلــی ثبــت‬ ‫ازدواج موقــت را توضیــح داده و در بخــش دوم‪ ،‬در خصــوص‬ ‫مــوارد الــزام بــه ثبــت ازدواج موقــت در قانــون حمایــت خانــواده‬ ‫صحبــت خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫ثبت ازدواج موقت‬ ‫مــاده ‪ 49‬قانــون حمایــت خانــواده در مــورد مــردی کــه اقــدام بــه‬ ‫انعقــاد عقــد نــکاح بــا زنــی نمــوده ولــی ازدواج خــود را در دفتــر‬ ‫رســمی ازدواج بــه ثبــت نرســاند ‪ 2 ،‬تکلیــف و ضمانــت اجــرا را‬ ‫پیــش بینــی نمــوده اســت‪:‬‬ ‫‪۱‬مطابــق تکلیــف اول‪ ،‬زوج ملــزم بــه ثبــت نــکاح در دفتــر‬ ‫ازدواج مــی گــردد‪.‬‬ ‫‪۲‬ضمانــت اجــرای کیفــری تخلــف از حکــم قانــون نیــز پرداخــت‬ ‫جــزای نقــدی درجــه پنــج و یــا حبــس تعزیــری درجــه هفــت بــرای‬ ‫مــرد خواهــد بــود ‪ .‬بــا ایــن توضیــح کــه جــزای نقــدی درجــه پنــج‬ ‫بیــش از هشــت میلیــون تومــان الــی هجــده میلیــون تومــان‬ ‫اســت و حبــس تعزیــری درجــه هفــت ‪ ،‬شــامل حبــس از ‪ 91‬روز‬ ‫تــا ‪ 6‬مــاه خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫نکتــه ای کــه بایــد بــه ان توجــه شــود ان اســت کــه تکلیــف و‬ ‫ضمانــت اجــرای کیفــری در نظــر گرفتــه شــده در مــاده ‪ 49‬قانــون‬ ‫حمایــت خانــواده‪ ،‬اختصــاص بــه عقــد نــکاح دائــم داشــته و علــی‬ ‫القاعــده در مــورد ازدواج موقــت اجــرا نمــی شــود ‪ .‬در نتیجــه‪،‬‬ ‫ثبــت عقــد موقــت از نظــر قانــون اصــوال الزامــی نبــوده و عــدم‬ ‫ثبــت ان نیــز بــا ضمانــت اجرایــی مواجــه نمــی باشــد ‪ .‬چــرا کــه‬ ‫قانونگــذار در قانــون حمایــت خانــواده تنهــا در خصــوص عقــد‬ ‫دائــم مجــازات عــدم ثبــت ازدواج را مقــرر داشــته اســت‪.‬‬ ‫یکــی از ســواالتی کــه در رابطــه بــا عقــد موقــت از ســوی افــرادی‬ ‫کــه قصــد انعقــاد ایــن نــوع از عقــد را داشــته‪ ،‬مطــرح مــی شــود‪،‬‬ ‫ایــن ســوال اســت کجــا صیغــه موقــت کنیــم و بــه عبــارت دیگــر‪،‬‬ ‫بــرای ثبــت صیغــه موقــت کجــا بایــد رفــت؟ در پاســخ بــه ایــن‬ ‫ســوال بایــد گفــت کــه از نظــر قانــون‪ ،‬ثبــت عقــد موقــت اصــوال ‬ ‫اجبــاری نبــوده و بنابرایــن بــر خــاف نــکاح دائــم کــه حتمــا بایــد‬ ‫در دفاتــر رســمی ازدواج ثبــت گــردد‪ ،‬در صیغــه موقــت مرجــع‬ ‫خاصــی بــرای ثبــت عقــد موقــت در نظــر گرفتــه نشــده اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود‪ ،‬پیشــنهاد مــی شــود جهــت جلوگیــری از بــروز‬ ‫مشــکالت احتمالــی اینــده‪ ،‬صیغــه موقــت نیــز در دفتــر رســمی‬ ‫ازدواج ثبــت گــردد‪.‬‬ ‫الزام به ثبت ازدواج موقت‬ ‫همانطــور کــه در بخــش قبــل توضیــح دادیــم ‪ ،‬اصــوال ثبــت‬ ‫ازدواج موقــت یــا صیغــه از نظــر قانــون الزامــی نبــوده و در‬ ‫نتیجــه ضمانــت اجرایــی نیــز بــرای عــدم ثبــت عقــد موقــت‬ ‫در قانــون در نظــر گرفتــه نشــده اســت‪ .‬بــا ایــن وجــود‪ ،‬در‬ ‫برخــی مــوارد اســتثنایی مطابــق قانــون حمایــت خانــواده‪ ،‬ثبــت‬ ‫ازدواج موقــت نیــز اجبــاری بــوده و بنابرایــن حکــم قانــون در‬ ‫ایــن مــوارد‪ ،‬الــزام بــه ثبــت ازدواج موقــت مــی باشــد‪ .‬مــوارد‬ ‫الــزام بــه ثبــت ازدواج موقــت مطابــق مــاده ‪ 21‬قانــون حمایــت‬ ‫خانــواده عبارتنــد از ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬در مواردی که در مدت ازدواج موقت‪ ،‬زوجه باردار شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬در صورتــی کــه ثبــت عقــد موقــت بــه صــورت شــرط ضمــن‬ ‫ازدواج موقــت قیــد شــود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬در صورتــی کــه طرفیــن پــس از ازدواج موقــت در مــورد ثبــت‬ ‫عقــد موقــت توافــق نمایند‪.‬‬ ‫در مــواردی کــه قانونــا الــزام بــه ثبــت ازدواج موقــت وجــود‬ ‫داشــته و ایــن تکلیــف بــر عهــده زوج قــرار مــی گیرد‪ ،‬در پاســخ‬ ‫بــه ایــن ســوال کــه کجــا صیغــه موقــت کنیــم و بــه عبــارت‬ ‫دیگــر‪ ،‬بــرای ثبــت صیغــه موقــت کجــا بایــد رفــت؟ بایــد گفــت‬ ‫کــه تنهــا مرجــع قانونــی بــرای ثبــت صیغــه موقــت‪ ،‬دفاتــر‬ ‫رســمی ازدواج مــی باشــند‪.‬‬ ‫به روزرسانی اضطراری گوگل کروم باگ‬ ‫‪ Zero-Day‬را برطرف می کند‬ ‫‪ RCE Zero-day‬به هکرها اجازه می دهد‬ ‫کل سیستم را از راه دور کنترل کنند‬ ‫گــوگل یــک نقــص مهــم را در مرورگــر‬ ‫کــروم خــود اصــاح کــرده اســت و تعداد‬ ‫اســیب پذیری های روز صفــر رفــع شــده‬ ‫در ســال ‪ 2022‬را بــه عــدد ‪ 4‬رســاند‪.‬‬ ‫گــوگل دو اســیب پذیری را در‬ ‫مرورگــر کــروم خــود بــه عنــوان بخشــی‬ ‫از به روزرســانی اضطــراری ایــن‬ ‫هفتــه برطــرف کــرد‪ ،‬از جملــه یــک‬ ‫اســیب پذیری ســردرگمی کــه در حــال‬ ‫حاضر در طبیعت مورد ســوء اســتفاده‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫نــوع اســیب پذیری ســردرگمی‬ ‫(‪ )1364-2022-CVE‬بــر موتــور جــاوا‬ ‫اســکریپت و ‪ WebAssembly‬در مرورگــر تاثیــر می گــذارد‪ .‬بــا ایــن نــوع نقــص‪ ،‬یــک برنامــه یــک منبــع‬ ‫(ماننــد یــک اشــاره گــر یــا شــی) را بــا اســتفاده از یــک نــوع اختصــاص مــی دهــد امــا بعــدا ًســعی مــی‬ ‫کنــد بــا اســتفاده از یــک نــوع ناســازگار بــه منبــع دسترســی پیــدا کنــد‪ .‬ایــن اســیب پذیری می توانــد بــرای‬ ‫از کار افتــادن مرورگــر‪ ،‬راه انــدازی خطاهــای منطقــی یــا حتــی اجــرای کــد دلخــواه مــورد ســوء اســتفاده‬ ‫قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت در هشــدار نوشــت‪« :‬گــوگل از وجــود یــک ســوء اســتفاده بــرای ‪ 1364-2022-CVE‬در‬ ‫طبیعــت اگاه اســت‪ .‬جزئیــات تــا زمانــی کــه اکثــر کاربــران در پلتفرم هــای ‪ Windows، Linux‬و ‪Mac‬‬ ‫بــه نســخه ‪ Chrome 100.0.4896.127‬به روزرســانی نشــوند‪ ،‬محــدود می شــوند‪ .‬ایــن مشــکالت ســایر‬ ‫مرورگرهــای مبتنــی بــر ‪ Chromium‬ماننــد ‪ Microsoft Edge، Brave‬و ‪ Vivaldi‬را نیــز تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫دومیــن مشــکلی کــه رفــع شــد بــه نظــر مــی رســد مربــوط بــه مســائلی باشــد کــه در داخــل فــاش شــده انــد‪.‬‬ ‫ایــن هشــدار ان را «اصالحــات مختلــف از ممیــزی هــای داخلــی‪ ،‬فــازی ســازی و ســایر ابتــکارات» می نامــد‪.‬‬ ‫ایــن ســومین به روزرســانی اضطــراری کــروم در ســال ‪ 2022‬و ســومین اســیب پذیری روز صفــر اســت‬ ‫کــه تــا کنــون در ســال جــاری اصــاح شــده اســت‪ .‬در مــاه مــارس‪ ،‬گــوگل (بــه همــراه مایکروســافت) یــک‬ ‫نقــص مهــم در موتــور جــاوا اســکریپت ‪ ‪(CVE1096-2022-)‬Chromium v8‬را کــه بــه طــور فعــال مــورد‬ ‫ســوء اســتفاده قــرار مــی گرفــت‪ ،‬برطــرف کــرد‪.‬‬ ‫مایکروســافت یــک به روزرســانی اضطــراری بــرای اســیب پذیری اجــرای کــد از راه دور در ‪Windows‬‬ ‫‪ Print Spooler‬منتشــر کــرده اســت کــه ایــن نقــص بــه یــک مهاجــم احــراز هویــت از راه دور اجــازه‬ ‫می دهــد تــا کــد دلخــواه را بــا امتیــازات ‪ SYSTEM‬اجــرا کنــد‪.‬‬ ‫بــا دسترســی بــه سیســتم‪ ،‬مهاجــم مــی توانــد برنامــه هــا را نصــب‪ ،‬مشــاهده‪ ،‬تغییــر یا حــذف داده‬ ‫هــا یــا ایجــاد حســاب های جدیــد بــا حقــوق کامــل کاربــر را انجــام دهــد‪ .‬یــک مهاجــم از راه دور مــی‬ ‫توانــد بــا ارســال درخواســتی بــه چاپگــر از ایــن نقــص ســوء اســتفاده کنــد و انهــا مــی تواننــد امتیــازات‬ ‫‪ SYSTEM‬کــد را اجــرا کننــد‪.‬‬ ‫‪ CERT‬اضافــه کــرد کــه یــک کاربــر محلــی غیرمجــاز ممکــن اســت بتوانــد کــد دلخــواه را بــا‬ ‫امتیــازات ‪ SYSTEM‬نیــز اجــرا کنــد بنابرایــن مایکروســافت متوجــه شــد کــه تالش هــای‬ ‫بهره بــرداری فعــال ایــن اســیب پذیری را هــدف قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫‪ CERT‬گفــت کــه «ســرویس ‪ Microsoft Windows Print Spooler‬دسترســی بــه عملکــردی‬ ‫را محــدود نمــی کنــد کــه بــه کاربــران اجــازه مــی دهــد چاپگرهــا و درایورهــای مرتبــط را اضافــه‬ ‫کننــد و مــی توانــد بــه یــک مهاجــم احــراز هویــت از راه دور اجــازه دهــد تــا کــد دلخــواه را بــا‬ ‫امتیــازات ‪ SYSTEM‬روی یــک سیســتم اســیب پذیــر اجــرا کنــد‪».‬‬ ‫مایکروســافت اصالحــی بــرای اســیب پذیری عمومــی منتشــر کــرده اســت و دارای ویژگــی جدیــدی‬ ‫اســت کــه بــه مشــتریان اجــازه می دهــد حفاظت هــای قوی تــری را اجــرا کننــد‪ .‬بــه روز رســانی‬ ‫هــای امنیتــی بــرای همــه سیســتم عامــل هــای وینــدوز در دســترس نیســت‪ ،‬بــه روز رســانی توســط‬ ‫مایکروســافت برای ویندوز ســرور ‪،2016‬‬ ‫ویندوز ‪ ،10‬نســخه ‪ 1607‬و ویندوز ســرور‬ ‫‪ 2012‬بــا تاخیــر انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ‪ ،CERT‬به روزرســانی های‬ ‫مایکروســافت فقــط اجــرای کــد از راه‬ ‫دور (‪ RCE‬از طریــق ‪ SMB‬و ‪ )RPC‬و‬ ‫نــه نــوع افزایــش امتیــاز محلــی (‪)LPE‬‬ ‫را اصــاح می کننــد‪ CERT ،‬غیرفعــال‬ ‫کــردن ســرویس ‪ Print Spooler‬و‬ ‫غیرفعــال کــردن ســرویس چــاپ از راه‬ ‫دور ورودی را توصیــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری در قالب کانال های همسریابی‬ ‫در شبکه های اجتماعی‬ ‫مراقب اطالعات هویتی‬ ‫خود در فضای مجازی باشید‬ ‫پلیــس فتــا شناســایی و دســتگیری فــردی کــه بــا ایجــاد کانــال و پیج همســر یابی در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی تلگــرام و اینســتاگرام اقــدام بــه کالهبرداری از شــهروندان می نمود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ فیض الــه‬ ‫احمــدی اظهــار کــرد‪ :‬بــا تــاش کارشناســان پلیــس فتــا در فضــای مجــازی‪ ،‬کانالــی به عنــوان‬ ‫همســریابی کــه از مــردم کالهبــرداری می کــرد‪ ،‬شناســایی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اقدامــات کارشناســی و پلیســی متهــم بــه هویــت معلــوم در یکــی از‬ ‫شهرســتان های اســتان مــورد شناســایی قــرار گرفــت و بــا هماهنگــی مراجع قضایـی در یک‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ احمــدی بیــان کــرد‪ :‬متهــم پــس از دســتگیری در ابتــدا منکــر هرگونــه بــزه ارتکابــی شــد‬ ‫و بــا ســخنان گمــراه کننــده قصــد فریــب پلیــس را داشــت کــه بــا روبـه رو شــدن بــا ادلــه دیجیتــال‬ ‫انکارناپذیــر جمـع اوری شــده ضمــن اقــرار بــه جــرم خــود بــه کالهبــرداری بــه مبلــغ ‪100.000.000‬‬ ‫ریــال اعتــراف کــرد و انگیــزه خــود را کســب درامــد و کالهبــرداری از شــهروندان عنــوان نمــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬پلیــس فتــا بــا افــرادی کــه اقــدام بــه رفتارهــای مجرمانــه در فضــای مجــازی و‬ ‫سوء اســتفاده از اطالعــات و تصاویــر شــخصی افــراد می کننــد بــه شــدت برابــر قانــون برخــورد‬ ‫کــرده و تحویــل دســتگاه قضایــی خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی از کاربــران فضــای مجــازی و خانواده هــا خواســت‪ :‬به هیچ عنــوان عکس هــای شــخصی و‬ ‫خصوصــی خــود را در فضــای مجــازی منتشــر نکننــد چراکــه بســیاری از ســودجویان این عکس ها‬ ‫را برداشــته و در کانال هــا و ســایت های مختلــف بــه اشــتراک می گذارنــد‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان خواســت‪ :‬هشــدار های پلیــس فتــا را جــدی بگیرنــد و در صــورت اطــاع از‬ ‫هرگونــه فعالیــت مجرمانــه در فضــای مجــازی یــا پیــام رســان های موبایلــی موضــوع را از طریــق‬ ‫نشــانی پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات مردمــی گــزارش نماینــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬مجرمیــن ســایبری بــا سوءاســتفاده از اطالعــات کاربــران فضــای مجــازی اقــدام به‬ ‫انجــام کالهبــرداری ســازمان یافته مالــی‪ ،‬پول شــویی‪ ،‬قمــار و شــرط بندی های انالیــن می نماینــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ مرتضــی عســگری‬ ‫گفــت‪ :‬کاربــران از ارائــه اطالعــات شــخصی و محرمانــه خــود بــه افــراد ناشــناس و دوســتان ســایبری‬ ‫کــه در شــبکه های اجتماعــی و یــا فضــای حقیقــی بــا ان هــا دوســت شــده اند و اطالعــات زیــادی از‬ ‫ان هــا ندارنــد‪ ،‬خــودداری کــرده تــا گرفتــار کالهبــرداران ســایبری نشــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســهل انگاری در نگهــداری و عــدم افشــاء اطالعــات هویتــی کالهبــرداران را‬ ‫قــادر می ســازد بــدون اطــاع شــخص بــه ارتــکاب مــوارد مجرمانــه ای ماننــد قمــار‪ ،‬شــرط بندی‪،‬‬ ‫کالهبرداری هــای مالــی و برداشــت های غیرمجــاز و غیــره دســت بزننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قطعــا ً ایــن امــر نـه تنهــا دردســرهای فراوانــی بــرای برخــی از کاربــران ســاده انگار در حفــظ‬ ‫اطالعــات شــخصی و محرمانــه ایجــاد می کنــد‪ ،‬بلکــه بعــد از ردیابــی در پرونده هــای مجرمانــه نظیــر‬ ‫پرونــده هــای مالــی به عنــوان مالــک حســاب بانکــی بایــد پاســخگوی اتهامــات نیــز باشــند‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــی عســگری بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬تحــت هیــچ شــرایطی اطالعــات شــخصی‬ ‫و محرمانــه زندگــی خــود را در فضــای حقیقــی و مجــازی باالخــص شــبکه های اجتماعــی در اختیــار‬ ‫دیگــران قــرار ندهیــد و ایــن شــبکه ها را محیــط امــن و قابل اعتمــادی تصــور نکنیــد‪.‬‬ ‫وی شــهروندان خواســت‪ :‬هشــدار های پلیــس فتــا را جــدی بگیرنــد و در صــورت اطــاع از هرگونــه‬ ‫فعالیــت مجرمانــه در فضــای مجــازی یــا پیام رســان های موبایلــی موضــوع را از طریــق نشــانی‬ ‫پلیس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات مردمــی گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪520‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫متالشی شدن باند‬ ‫کالهبرداری میلیاردی‬ ‫در تهران‬ ‫پلیــس فتــا از کشــف پرونــده کالهبــرداری تلفنــی بــا‬ ‫موضــوع برنــده شــدن در یــک مســابقه تلفنــی خبــر داد و‬ ‫گفــت ‪ :‬مجرمیــن بیــش از ســه میلیــارد تومــان از تعــداد‬ ‫حــدود ‪ 200‬نفــر از شــهروندان کالهبــرداری کــرده بودنــد‬ ‫کــه دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کاراز پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیس فتا‪ :‬ســرهنگ داود معظمی گودرزی‪،‬‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت ‪ :‬یکــی از شــهروندان‬ ‫بــه ایــن پلیــس مراجعــه و مدعــی شــد شــخصی بــا وی‬ ‫تمــاس گرفتــه و ضمــن معرفــی خــود بعنــوان نماینــده‬ ‫شــرکت مخابــرات و یکــی از اپراتورهــای تلفــن همــراه‬ ‫و بــا ایجــاد محیطــی شــبیه بــه صــدای اســتودیو و دیگــر‬ ‫اقدامــات فریبنــده اعــام کــرده کــه شــما برنــده مســابقه‬ ‫خــوش حســابی اپراتــور شــده ایــد و مبلــغ دو میلیــارد ریــال‬ ‫از وی کالهبــرداری کــرده اســت ‪ ،‬همچنیــن پرونــده هــای‬ ‫مشــابه دیگــری نیــز در ایــن زمینــه بــه پلیــس فتــا پایتخــت‬ ‫واصــل گردیــده بــود ‪ .‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬مجرمیــن بــا اســتفاده از ترفندهــای‬ ‫زیرکانــه مالباختــه را متقاعــد کــرده کــه جهــت دریافــت‬ ‫جایــزه خــود کدهــای مختلفــی را کــه از پشــت تلفــن بــه‬ ‫وی اعــام مــی کــرده اســت در مرورگــر تلفــن همــراه خــود‬ ‫وارد و اعــام کنــد‪ ،‬شــاکی بــا یــک غفلــت ســاده در نهایــت‬ ‫متوجــه ســرقت تمامــی موجــودی حســاب هــای بانکــی‬ ‫خــود مــی شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی ادامــه داد‪ :‬موضــوع در دســتور کار‬ ‫متخصصــان پلیــس فتــا قــرار گرفــت و پــس از اقدامــات‬ ‫تخصصــی و تحقیقــات ســایبری متهمیــن در یکــی از‬ ‫اســتانهای همجــوار تهــران شناســایی و پــس از تشــریفات‬ ‫قضایــی اعضــای اصلــی ایــن بانــد در یــک زمــان و در ســه‬ ‫نقطــه مختلــف دســتگیر و بــه پلیــس فتــا منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬مجرمیــن پــس از انتقــال بــه پلیس فتــا‬ ‫بــزه انتســابی را پذیرفتنــد و اظهــار ندامــت کردنــد ‪ ،‬‬ ‫همچنیــن از ایــن بانــد تعــداد بیــش از ‪ 200‬کارت بانکــی‬ ‫مختلــف بــه نــام اشــخاص غیــر کــه بــه جهــت پولشــویی‬ ‫اســتفاده مــی نمودنــد ‪ 11 ،‬عــدد گوشــی تلفــن همــراه‪،‬‬ ‫‪ 2‬دســتگاه لــپ تــاپ ‪ 12 ،‬دســتگاه کارتخــوان بــه نــام‬ ‫اشــخاص غیر ‪ 68 ،‬ســری مدارک شناســایی کامل شــامل‬ ‫شناســنامه ‪ ،‬کارت ملــی و ‪ ...‬و چنــد صــد کارت هدیــه‬ ‫مختلــف کشــف گردیــد و متهمیــن بــا هــدف ســوء اســتفاده‬ ‫از ایــن مــدارک و دســتگاه کارت خــوان و کارت هــای بانکــی‬ ‫اقــدام بــه جمــع اوری انهــا نمــوده بودنــد ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه گســترده بــودن ابعــاد کالهبــرداری ایــن‬ ‫مجرمیــن افــزود‪ :‬ممکــن اســت شــیوه هــای کالهبــرداری‬ ‫ایــن افــراد مجــرم متفــاوت باشــد امــا در نهایــت بــه یــک‬ ‫شــیوه عمــل مــی کننــد و بــا اعــام برنــده شــدن مخاطبــان‪،‬‬ ‫بــا ترفندهــای ماهرانــه تمــام اطالعــات حســاب بانکــی‬ ‫افــراد را دریافــت کــرده و بــا اســتفاده از ان اقــدام بــه‬ ‫برداشــت از حســاب افــراد مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬همــان گونــه کــه بــه‬ ‫دفعــات توســط پلیــس هشــدار داده شــده اســت بــه هیــچ‬ ‫عنــوان جهــت دریافــت جایــزه نیــازی بــه حضــور در پــای‬ ‫دســتگاه عابربانــک و یــا دادن اطالعــات محرمانــه حســاب‬ ‫بانکــی از جملــه اینترنــت بانــک و همــراه بانــک نیســت و‬ ‫تماس هایــی کــه ایــن مــوارد را از شــهروندان درخواســت‬ ‫می نماینــد قطعــا کالهبــرداری اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت ‪ :‬هیــچ ســازمان دولتــی اعــم از صــدا‬ ‫و ســیما و اپراتورهــای تلفــن همــراه ‪ ،‬شــرکت مخابــرات‪،‬‬ ‫ســازمان حــج و زیــارت و ‪ ...‬بــا اســتفاده از خطــوط‬ ‫شــخصی و از بســتر شــبکه هــای اجتماعــی بــا هیچکــس‬ ‫تمــاس نمی گیرنــد و صــرف اســتفاده از لوگــو و یــا‬ ‫نشــان ایــن ســازمان ها بــر روی پروفایــل شــخص تمــاس‬ ‫گیرنــده در شــبکه هــای اجتماعــی دلیلــی بــر صحــت‬ ‫و تائیــد منشــاء ایــن تمــاس هــا نمــی باشــد همچنیــن‬ ‫شــهروندان مــی تواننــد هرگونــه مــوارد مشــکوک را‬ ‫از طریــق ســایت اینترنتــی پلیــس فتــا ناجــا بــه ادرس ‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬اطــاع رســانی نماینــد‪.‬‬ ‫امنیت اتفاقی‬ ‫نیست‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫سهم عابرین از پیاده رو‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -520‬سال هشتم‬ ‫‪-520-- 1443‬‬ ‫‪/‬رمضان‪1443/‬‬ ‫‪/22‬رمضان‪/‬‬ ‫‪22 - 2022 //April‬‬ ‫‪April// 24‬‬ ‫‪24-- 1401 //02‬‬ ‫یک شنبه ‪02//4‬‬ ‫‪17‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فریبا مسکنی‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫شانزده اصل عقیدتى و عملى ایمان‬ ‫{ بخش دوم } ‪:‬‬ ‫فقال علی (علیه السالم )‬ ‫ان ‬ ‫وَ ُ‬ ‫ن الْاِیمَ ِ‬ ‫سئِلَ عَ ِ‬ ‫یــن ‪ ،‬و َ ال ْ َعــد ِْل ‪ ،‬و َ ال ِْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫الصَّ‬ ‫جهَــاد ِ َو‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ــر‬ ‫ب‬ ‫ــى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ ‪:‬‬ ‫م‬ ‫ــ‬ ‫ائ‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫ ‬ ‫ــع‬ ‫ن عَلَــى اَرْب َ ِ َ َ ِ َ َ‬ ‫الْاِیمَــا ُ‬ ‫ْ َِ َ ِ ِ‬ ‫ُّ‬ ‫قو َ ال َّ‬ ‫ب ‪ :‬عَلَــى ال َّ‬ ‫الصَّ بْــر ُ مِنْهَــا عَلَــى اَرْبَــعِ ُ‬ ‫ــب ‪:‬‬ ‫شــو ْ ِ ‬ ‫ق و َ الزُّهْــدِو َ التَّرَق ِ‬ ‫شــفَ ِ‬ ‫شــ َع ٍ‬ ‫ـن ال َّ‬ ‫ن ا َ ْ‬ ‫ـن ا ْ‬ ‫ـاَ‬ ‫ـب ‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫ـ‬ ‫ س‬ ‫ش ـهَوَا ِ‬ ‫ت ؛ و َ مَ ـ ْ‬ ‫َ‬ ‫شــت َاقَ اِلَــى الْجَن َّـه ِ َ‬ ‫ش ـفَقَ م ِ ـ َ‬ ‫ن النـ َّـار ِ اجْت َنـَ َ‬ ‫ِ‬ ‫فَمَـ ِ‬ ‫ت ‬ ‫ـب الْمَ ـو ْ َ‬ ‫صیبَــا ِ‬ ‫الْمُحَرَّمَــا ِ‬ ‫ن بِالْم ُ ِ‬ ‫ن زَه ِ ـد َ فِــی الدُّنْیَــا ا ْ‬ ‫ت ؛ و َ مَ ـ ْ‬ ‫ســتَهَا َ‬ ‫ـن ارْتَقَـ َ‬ ‫ت ؛ و َ مَـ ِ‬ ‫ت ‪(.‬الــخ)‬ ‫ســار َ َ‬ ‫ع اِلَــى الْخ َیْرَا ِ‬ ‫َ‬ ‫همان گونــه کــه در شــرح مصــدر ایــن کالم حکمت امیــز امــد در این کــه ســوال‬ ‫کننــدۀ از امــام علیــه الســام دربــارۀ حقیقــت ایمــان چــه کســى بــوده اختــاف‬ ‫اســت؛ بعضــى ان را یکــى از بهتریــن یــاران ان حضــرت یعنــى «عمــار یاســر» و‬ ‫بعضــى ان را یکــى از دشــمنان سرســخت ان حضــرت یعنــى «ابــن کــواء» مى دانند‬ ‫کــه احتمــال اول بــه ذهــن بســیار نزدیک تــر اســت‪.‬‬ ‫ولــى در هــر حــال در بعضــى از روایــات امــده کــه امــام علــی(ع) از دادن پاســخ‬ ‫شــخصى بــه او امتنــاع ورزیــد و چــون ســوال و جــواب را بســیار مهــم مى دانســت‬ ‫فرمود‪:‬بــرو فــردا بیــا تــا در جمــع اصحــاب و یــاران بــه تــو پاســخ گویــم‪ ،‬تــا اگــر تــو‬ ‫فرامــوش کنــى دیگــرى ان را حفظـ‍ کنــد‪ ،‬زیــرا این گونــه ســخنان همچــون مرکبــى‬ ‫فــرارى اســت کــه یکــى ان را نمى توانــد بگیــرد و دیگــرى ان را مى گیــرد‪.‬‬ ‫امــام علــی(ع) در اغــاز‪ ،‬بــراى ایمــان چهار ســتون قائل مى شــود و در پاســخ ســوال‬ ‫پیــش گفتــه مى فرماید‪«:‬ایمــان بــر چهــار پایــه اســتوار اســت‪ :‬بــر صبــر و یقیــن و‬ ‫ن عَلَــى اَرْبـَـعِ ‬ ‫ـان فَقَــا َ‬ ‫عدالــت و جهــاد»؛ (و َ ُ‬ ‫ل علیــه الســام‪ :‬الْاِیمَــا ُ‬ ‫ـن الْاِیمَـ ِ‬ ‫ســئِلَ عَـ ِ‬ ‫ْ‬ ‫جهَــادِ) ‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫ال‬ ‫ِ‬ ‫دَعَائـ ِ َم ‪ :‬عَلَــى الصَّ بـْـرِ‪ ،‬و َ‬ ‫َ‬ ‫ـن ‪ ،‬و َ ال ْ َعـد ِْل ‪ ،‬و َ ال ْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫بعضى از شارحان نهج البالغه معتقدند که این پایه هاى چهارگانه همان اصول‬ ‫چهارگانــۀ اخــاق اســت کــه در مبانــى اخــاق ارســطو امــده اســت‪ ،‬وى مى گویــد‪:‬‬ ‫اصول علم اخالق چهار چیز اســت‪ :‬حکمت‪ ،‬عفت‪ ،‬شــجاعت و عدالت‪ .‬بســیارى‬ ‫از علمــاى اخــاق اســامى نیــز اخــاق اســام را بــر پایــۀ ان تفســیر کرده انــد‪.‬‬ ‫انهــا معتقدنــد کــه روح انســان داراى ســه قــوه اســت‪ :‬قــوۀ ادراک‪ ،‬جاذبــه و دافعــه؛‬ ‫قــوۀ ادراک حقایــق را تشــخیص مى دهــد و انســان را بــه تعالــى علمــى مى رســاند‪.‬‬ ‫قــوۀ جاذبــه‪ ،‬همــان قــوۀ جلــب منافــع اســت کــه از ان بــه قــوۀ شــهوت تعبیــر‬ ‫مى شــود‪ .‬البتــه نــه فقطـ‍ شــهوت جنســى‪ ،‬بلکــه هرگونــه خواســته اى بــه معنــاى‬ ‫وســیع کلمــه مــراد اســت‪.‬‬ ‫قــوۀ دافعــه همــان اســت کــه از ان بــه غضــب تعبیــر مى کننــد و حافظــ‍ دفــع‬ ‫زیان هــا از انســان اســت‪ .‬ان هــا بــر ایــن عقیده انــد کــه ایــن ســه قــوه داراى حــد‬ ‫وس ـط‍ و حــد افراطـ‍ و تفریطـ‍ اســت‪ ،‬حــد وس ـط‍ انهــا فضایــل اخالقــى را تشــکیل‬ ‫مى دهــد و منظــور از «عــدل» همــان بهره گیــرى از حــد وســط‍ اســت‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫هــرگاه نیــروى شــهوت و غضــب در اختیــار قــوۀ ادراک قــرار گیــرد و عدالــت حاصــل‬ ‫شــود‪ ،‬اخــاق ادمــى بــه کمــال رســیده اســت‪.‬‬ ‫ولى تطبیق کالم امام (ع)بر تقســیم ارســطویى در اخالق بعید به نظر مى رســد‪،‬‬ ‫زیــرا همــان گونــه کــه در شــرح ایــن چهــار اصــل خواهــد امــد امــام (ع)امــورى را‬ ‫ذکــر مى کنــد کــه فراتــر از انهاســت مثــا صبــر بــر مصیبــت را بــه زحمــت مى تــوان‬ ‫در مســئلۀ شــجاعت یــا عفــت جــاى داد و امــر بــه معــروف و نهــى از منکــر را بــه‬ ‫ســختى مى تــوان در ایــن دو موضــوع وارد دانســت و همچنیــن مــوارد دیگــرى از‬ ‫شــاخه هایى کــه امــام بــراى ایــن چهــار اصــل شــمرده اســت‪ ،‬بنابرایــن ســزاوار اســت‬ ‫مــا ان را تحلیــل و ارزیابــى کنیــم و ســخن مســتقلى دربارۀ تفســیر ایمــان و فضایل‬ ‫انســانى بدانیــم کــه از سرچشــمۀ قــران و علــم امــام علی(ع)جوشــیده اســت‪.‬‬ ‫از انجــا کــه هــدف امــام علــی(ع)در ایــن پاســخ بــه ســوال‪ ،‬شــرح و بیــان ایمــان از‬ ‫نظــر اعتقــاد قلبــى و اثــار لســانى و جنبه هــاى عملــى بــه طــور کامــل اســت بــراى هر‬ ‫یــک از ایــن پایه هــاى چهارگانــه‪ ،‬چهــار شــاخه بیــان فرمــوده کــه در عمــق حقیقــت‬ ‫ایمــان پیــش رفتــه اســت‪.‬‬ ‫ل ایمان‪ :‬صبر‬ ‫پایۀ او ّ ِ ‬ ‫مى فرماید‪«:‬صبر از میان انها‪ ،‬بر چهار شعبه استوار است؛ اشتیاق‪ ،‬ترس‪ ،‬زهد‬ ‫ُّ‬ ‫ق ‪ ،‬و َال َّ‬ ‫ب ‪ :‬عَل َى ال َّ‬ ‫وانتظار»؛ (و َالصَّ بْر ُمِنْهَا عَل َى اَرْبَعِ ُ‬ ‫ب ) ‪.‬‬ ‫ق ‪ ،‬و َالزُّهْدِ‪ ،‬و َالتَّرَق ِ‬ ‫شو ْ ِ‬ ‫شفَ ِ‬ ‫ش َع ٍ‬ ‫«شــوق» بــه معنــاى عالقــه و اشــتیاق بــه چیــزى و «شــفق» در اصــل بــه معنــاى‬ ‫امیختــه شــدن روشــنایى روز بــه تاریکــى شــب اســت‪ ،‬ســپس بــه تــرس امیختــه‬ ‫بــا عالقــه بــه کســى یــا چیــزى بــه کار رفتــه اســت و «زهــد» عــدم وابســتگى‬ ‫بــه دنیــا و زخــارف دنیاســت و «ترقــب» بــه هرگونــه انتظــار گفتــه مى شــود‪.‬‬ ‫ســپس بــه ریشـه هاى هــر یــک از ایــن چهــار شــاخه کــه از ان منشــعب مى شــود‬ ‫پرداختــه مى فرماید‪«:‬ان کــس کــه مشــتاق بهشــت باشــد‪ ،‬شــهوات و تمایــات‬ ‫ســرکش را بــه فراموشــى مى ســپارد و ان کــس کــه از اتــش جهنــم بیمنــاک شــد از‬ ‫گناهــان دورى مى گزینــد و کســى کــه زاهــد و بى اعتنــا بــه دنیــا باشــد مصیبت هــا‬ ‫را ناچیــز مى شــمرد و انکــس کــه انتظــار مــرگ را مى کشــد بــراى انجــام اعمــال نیــک‬ ‫ـن ال َّ‬ ‫ن ا َ ْ‬ ‫ـن ا ْ‬ ‫شـفَقَ ‬ ‫شـهَوَا ِ‬ ‫ت ؛ و َ مَـ ْ‬ ‫شــت َاقَ اِلَــى الْجَنـَّه ِ َ‬ ‫ ســاَ عَـ ِ‬ ‫ســرعت مى گیــرد»؛ (فَمَـ ِ‬ ‫ـن ‬ ‫صیبَــا ِ‬ ‫ـب الْمُحَرَّمَــا ِ‬ ‫ن بِالْم ُ ِ‬ ‫ن زَه ِـد َ فِــی الدُّنْیَــا ا ْ‬ ‫ت ؛ و َ مَـ ْ‬ ‫ســتَهَا َ‬ ‫م ِـ َ‬ ‫ن النـ َّـار ِ اجْت َنـَ َ‬ ‫ت ؛ و َ مَـ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ت ) ‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫َی‬ ‫خ‬ ‫ال‬ ‫ـى‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ ا‬ ‫ع‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫ س‬ ‫َ‬ ‫ـب الْمَـو ْ َ‬ ‫ْ َ ِ‬ ‫ارْتَقَـ َ‬ ‫ت َ َ ِ‬ ‫«سال» به معناى فراموش کردن چیزى است‪.‬‬ ‫در واقــع صبــر و شــکیبایى گاه در مقابــل شــهوت و در مســیر اطاعــت خداســت و‬ ‫گاه در مقــام پرهیــز از گناهــان و گاه در مقابــل مصائــب و درد و رنج هــاى دنیــوى‬ ‫اســت و گاه در مقابــل پایــان عمــر و مــرگ‪.‬‬ ‫بــراى این کــه انســان بتوانــد مواضــع خــود را در مقابــل ایــن امــور چهارگانــه روشــن‬ ‫ســازد بایــد متکــى بــه عقایــد صحیــح گــردد؛ عشــق بــه بهشــت و نعمت هــاى‬ ‫بى پایانــش او را از غلطیــدن در شــهوات ســرکش دنیــا حفظـ‍ مى کنــد و ایــن همــان‬ ‫صبــر بــر طاعــت اســت و ایمــان بــه عــذاب الهــى در اخــرت و خــوف از دوزخ او را‬ ‫از گناهــان بــاز م ـى دارد‪ ،‬چــرا کــه گویــى اتــش دوزخ را بــا چشــم خــود مى بینــد‪.‬‬ ‫از انجــا کــه بى تابــى در برابــر مصائــب بــه دلیــل دلبســتگى هاى دنیــوى اســت‬ ‫هــد مصیبــت‬ ‫ان کــس کــه زاهــد و بى اعتنــا بــه دنیــا باشــد و از ایــن دلبســتگى ها وا ر َ َ‬ ‫در برابــر او کوچــک مى شــود و صبــر در برابــر ان اســان مى گــردد‪.‬‬ ‫سید علی چگونه‬ ‫پسر شجاع شد ؟‬ ‫سرویس ایثار و شهادت ‪ -‬محمد دیلم کتولی‪:‬‬ ‫ســردار رشــید اســام شــهید داوود شــیخ (هدایتــی) و‬ ‫اختصاص اســم مســتعار پســر شجاع به ســیدعلی حسینی‬ ‫اینجانــب ســید علــی حســینی فرزنــد میرشــجاع هســتم‪ .‬در‬ ‫اقــوام مــا و همچنیــن محلــه علــی ابــاد شــکر خــدا ایــن نــام‬ ‫زیــاد بــود‪ .‬ســید علــی فرزنــد اقــا حســن نــوه خالــه ‹ ســید‬ ‫علــی فرزنــد ســید جمــال نــوه عمــه ‹ ســید علــی فرزنــد حــاج‬ ‫اصغــر از اقــوام ‹ ســید علــی پســر حــاج ســید ابوالقاســم‬ ‫پســر دایــی ‹ ســید علــی فرزنــد میــر حســن از بــاال چلــی‬ ‫از اقــوام‪ .‬بــه لطــف الهــی ایشــان همگــی اهــل جبهــه و‬ ‫جنــگ بودنــد‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۶۵‬در گــردان حمــزه سیدالشــهدا ء ایــن حقیــر بــه‬ ‫اتفــاق ســید علــی اقــا حســن بــا هــم و در گروهــان ‪ ۳‬و‬ ‫در یــک دســته حضــور داشــتیم‪.‬‬ ‫ســید علــی پســر عمــه اقــا داوود‬ ‫بــود‪ .‬همیشــه در صــدا زدن مــا‬ ‫مشــکل وجــود داشــت ‹ چــرا کــه‬ ‫بایــد هرکــدام را بــا نــام خودشــان و‬ ‫پــدر صــدا میزدنــد‪ .‬یــک روز از جلــوی‬ ‫چــادر گروهــان ‪ ۲‬رد مــی شــدم‪.‬‬ ‫اقــا داوود بــا تیــم فرماندهــی‬ ‫گروهــان از جملــه ســردار شــهید‬ ‫غــام فــاح نــژاد بــا هــم نشــته‬ ‫بودنــد‪ .‬وقتــی مــرا دیــد بــا صــدای‬ ‫بلنــد گفــت‪ :‬پســر شــجاع بیــا اینجــا‬ ‫کارت دارم‪ .‬بقیــه افــراد بــه ایشــان‬ ‫معتــرض شــده و گفتنــد اولــن‬ ‫ایشــان ســید اســت و دومــن از شــما‬ ‫بزرگتــر اســت ( اقــا داوود ‪ ۲‬الــی‬ ‫‪ ۳‬ســالی از مــن کوچکتــر بــود) چــرا‬ ‫اینجــوری صــداش مــی زنــی؟‪ .‬بــا‬ ‫لحــن زیبــا و همــراه بــا خنــده گفــت‪:‬‬ ‫راســت میگــم ایشــان پســر شــجاع‬ ‫اســت و تــو محلــه مــا او را علــی اقــا‬ ‫شــجاع صــدا میزنیــم‪ .‬بــا توضیحــات اقــا داوود ان جماعــت‬ ‫هــم قبــول کردنــد‪.‬‬ ‫و همیــن داســتان باعــث شــد عزیــزان گــردان حمــزه کــه‬ ‫حــدود ‪ ۲‬ســال از عمــرم را در کنــار اوشــان ســپری کــردم‬ ‫‹ مــرا پســر شــجاع صــدا بزننــد از فرمانــده گــردان گرفتــه‬ ‫تــا تــک تیــر اندازهــای تــازه از راه رســیده‪ .‬در حــال حاضــر‬ ‫نیــز محــدود نفــرات باقــی مانــده گــردان ایــن حقیــر را پســر‬ ‫شــجاع صــدا مــی زنند‪.‬گرچــه از شــجاعت بویــی نبــرده ام‪.‬‬ ‫پی نوشت!‪:‬‬ ‫راوی ایــن خاطــره از رزمنــدگان شــجاع گــردان حمــزه‬ ‫سیدالشــهدا( ع) و ســایر یگانهــای رزمــی ســپاه اســام‬ ‫اســت کــه پــس از جنــگ بــه ادامــه تحصیــل پرداخــت و هــم‬ ‫اکتــون بــا مــدرک مهندســی بــرق در یکــی از اســتان هــای‬ ‫کشــور جــزء مدیــران ارشــد توانیــر هســتند ‪.‬‬ ‫پدیده سواد مصنوعی‬ ‫و الگوی جدید نادانی‬ ‫ روزانــه فقــط در تلگــرام بیــش از ‪ ۳‬میلیــون مطلــب منتشــر مــی شــود‪ .‬جالــب اســت‬ ‫بدانیــد در ســاعت ‪ ۴‬صبــح کــه میــزان مطالــب منتشــر شــده بــه کمتریــن مقــدار خــود‬ ‫مــی رســد نیــز ‪ ۲۵‬هــزار مطلــب نشــر مــی یابــد‪ .‬ایــن میــزان تولیــد محتــوا در شــبکه هــای‬ ‫مختلــف اجتماعــی در طــول تاریــخ بــی نظیــر و فــوق العــاده اســت و منجــر بــه پدیــده جالبــی‬ ‫شــده‪« :‬همــه مــا» راجــع بــه «همــه چیــز» مــی دانیــم امــا بــا ویژگــی هایــی خــاص‪.‬‬ ‫کارل تــارو ژورنالیســت معــروف ژاپنــی مــی گویــد‪ :‬هــر وقــت هــر کســی از هــر چیــزی‬ ‫ســخن می گویــد مــا وانمــود مــی کنیــم کــه دربــارۀ ان می دانیــم‪ .‬همکارانمــان دربــارۀ‬ ‫فیلــم‪ ،‬کتــاب‪ ،‬قیمــت ارز‪ ،‬حملــه نظامــی امریــکا صحبــت می کننــد ســرمان را بــاال و پاییــن‬ ‫می بریــم یعنــی مــن هــم دربــارۀ ان می دانــم‪.‬‬ ‫ایــن در صورتــی اســت کــه ان هــا دربــارۀ ان موضــوع فقــط نظــرات کــس دیگــری را در‬ ‫یــک شــبکه اجتماعــی خوانــده انــد و ان را بازگــو مــی کننــد همــان گونــه کــه مــا نیــز چنیــن‬ ‫می کنیــم‪ .‬مــا بــه شــکلی خطرنــاک بــه نوعــی کپــی بــرداری از دانایــی نزدیــک می شــویم‪ ،‬کــه‬ ‫در واقــع الگــوی جدیــد نادانــی اســت‪ .‬مــا بــا ســواد مصنوعــی روبــرو هســتیم‪.‬‬ ‫تحلیل و تجویز راهبردی‪:‬‬ ‫رســانه هــا باعــث شــده انــد بــه ســرعت بــرق در معــرض اخبــار و بــه ســرعت بــاد در معــرض‬ ‫تحلیــل اخبــار قــرار بگیریــم‪ .‬محیــط اطــراف مــا پــر اســت از اخبــار مغشــوش‪ ،‬اعــداد و ارقــام‬ ‫گــول زننــده و حرف هــای جهـت دار‪ .‬ســه مســاله ایــن موضــوع را تشــدید مــی کنــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬حجــم بــاالی اخبــار و تحلیــل هــا‪ .‬اطالعــات بیشــتر یعنــی فرصــت کمتــر بــرای بررســی‬ ‫دقیــق تــر ان هــا‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ســبک زندگــی شــتابان‪ :‬زندگــی امــروزی نســبت بــه ‪ 200‬ســال پیــش بســیار چــگال تــر شــده‬ ‫اســت‪ .‬یعنــی میــزان رخدادهــای کاری و ارتباطاتــی در واحــد زمــان بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ســواد مصنوعــی‪ :‬نظــرات مــا از پرســه زدن در شــبکه های اجتماعــی سرچشــمه‬ ‫می گیرنــد‪ ،‬نــه مطالعــۀ کتاب هــا! ایــن کپــی بــرداری از دانایــی‪ ،‬در واقــع الگــوی جدیــد‬ ‫نادانــی اســت‪.‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر اســت کــه اخبــار درســت‪ ،‬غلــط‪ ،‬شــایعه و حقیقــت در فضــای مجــازی‬ ‫تقریبــا هــم ارزش انــد‪ .‬چــرا؟ چــون مــا فرصــت نمــی کنیــم کــه درســتی ان چــه را کــه دریافــت‬ ‫مــی کنیــم‪ ،‬بررســی کنیــم‪ .‬بالفاصلــه ان را مــی خوانیــم و احتمــاال ان را بــرای دیگــران‬ ‫فــوروارد (ارســال) مــی کنیــم و در گفتگوهــای خانوادگــی یــا دوســتانه یــا کاری مــان از ان‬ ‫اطالعــات اســتفاده مــی کنیــم کــه نشــان دهیــم از زمانــه عقــب نیســتیم‪.‬‬ ‫چه می توان کرد؟‬ ‫‪ .۱‬تعلیــق قضــاوت‪ .‬نــه بــاور کنیــد و نــه رد کنیــد‪ .‬زمانــی کــه اســتدالل بــه نفــع یــا علیــه ان‬ ‫گفتــه یــا نوشــته نداریــد نــه ردش کنیــد و نــه تاییــد‪ ،‬قضــاوت خــود را معلــق کنیــد تــا زمــان‬ ‫دریافــت اطالعــات کافــی بــرای قضــاوت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬در حالــت غیــر طبیعــی قضــاوت نکنیــد‪ .‬مطالعــات نشــان داده انــد زمانــی کــه افــراد‬ ‫از ارامــش فکــری بیشــتری برخوردارنــد‪ ،‬کیفیــت قضــاوت هــای حرفــه ای شــان افزایــش‬ ‫مــی یابــد‪ .‬بنابرایــن زمانــی کــه شــتاب زده‪ ،‬هیجانــی‪ ،‬خســته و پریشــان هســتیم‪ ،‬کیفیــت‬ ‫قضــاوت هــای مــا افــت مــی کنــد و قضاوتــی کــه در زمــان شــتاب زدگــی مــی کنیــم بــه انــدازه‬ ‫قضــاوت یــک فــرد مســت [غیــر عــادی]‪ ،‬غیرقابــل اتکاســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بــه ســاختارهای مشــکوک‪ ،‬حســاس باشــید‪ .‬جمالتــی کــه بــا فعــل مجهــول و بــدون‬ ‫فاعــل ســاخته شــده اند ماننــد «گفتــه می شــود» یــا «شــنیده ها حاکــی از ان اســت کــه»‬ ‫و «یــا بــر اســاس اخبــار منتشــر شــده» روشــی بــرای پیچانــدن شــما هســتند‪ .‬در ایــن‬ ‫ســاختارها خبــر وجــود دارد‪ .‬امــا منبــع خبــر وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬برای هر چه می خوانید یا می شنوید از خودتان بپرسید‪:‬‬ ‫الف) ایا از منبع خبر‪/‬گزارش مطمئن هستم؟‬ ‫ب) ایــا شــواهد تاییدکننــده یــا اســتدالل هــای قانــع کننــده اورده شــده یــا اینکــه یــک حــرف‬ ‫بــه زبان هــای مختلــف تکــرار شــده؟‬ ‫ج) ایا بین مقدمه و اطالعات ارایه شده و نتایج رابطه منطقی وجود دارد؟‬ ‫د) ایا تمام واقعیت بیان شده یا بخشی از واقعیت؟‬ ‫‪ .۵‬از چــرا و کلمــات هــم خانــواده اســتفاده کنیــد‪ .‬ادم هــای دقیــق دائــم مــی پرســند چــرا؟‬ ‫چــرا کاندیــدای ریاســت جمهــوری شــما بهتــر اســت؟ چــه چیــز باعــث مــی شــود کــه فکــر‬ ‫کنیــد قیمــت ارز بــاال مــی رود؟ چطــور بــه ایــن نتیجــه رســیدید؟‬ ‫‪ .۶‬در فلســفه منطــق‪ ،‬فصلــی وجــود دارد بــه نــام مغالطــات‪ .‬بــرای تقویــت تفکــر ســنجش‬ ‫گرانــه (انتقــادی) بخــش مغالطــات را بخوانیــد تــا بــا بیــش از ‪ ۷۰‬نــوع مغالطــه (=دامــگاه‬ ‫اشــتباه ذهنــی) اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬حضــور در شــبکه هــای اجتماعــی مفیــد اســت‪ .‬جریــان ازاد اطالعــات در ان بســیار‬ ‫جــذاب‪ ،‬مفیــد و غنیمــت اســت‪ .‬امــا فرامــوش نکنیــم کــه ان هــا نمــی تواننــد جایگزیــن‬ ‫کتــاب و تفکــر شــوند‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!