روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 519 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 519

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 519

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 519

‫چهارشنبه‬ ‫شماره ‪16 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪31‬فروردین ‪ - 1401 -‬سال هشتم‪ /18 -2022/ April/ 20-‬رمضان ‪ -1443/‬شماره‪519‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫«جهاد تبیین» روحیه جهادی‬ ‫و پشتکار می طلبد‬ ‫‪3‬‬ ‫قوت گرفتن خاموشی برق‬ ‫در تابستان‬ ‫‪5‬‬ ‫اتکا به واحدهای دانش بنیان‬ ‫برای بومی سازی تجهیزات‬ ‫هالل احمر اولویت است‬ ‫توسعه زیست بوم‬ ‫اقتصاد دانش بنیان‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده ثبت جهانی‬ ‫دیوار بزرگ‬ ‫گرگان در مرحله‬ ‫رفع نواقص است‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی گلســتان گفــت‪ :‬چنــد مــورد نقص مــدارک‬ ‫در پرونــده ارســالی دیــوار بــزرگ گــرگان برای ثبت جهانی‬ ‫بــه ســازمان یونســکو اعــام شــد کــه اقدامــات الزم بــرای‬ ‫رفــع انهــا و تکمیــل مــدارک در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار رحمــان فرمانــی بــه‬ ‫مناســبت گرامیداشــت ‪ ۲۹‬فروردیــن به عنــوان روز‬ ‫بین المللــی بناهــا و محوطه هــای تاریخــی اظهارداشــت‪:‬‬ ‫پیــرو دغدغه هــای چندیــن ســاله مــردم و مســووالن در‬ ‫ســطح محلــی و ملــی و بــا توجــه بــه احــراز صالحیــت‬ ‫دیــوار بــزرگ گــرگان بــر اســاس معیارهــای ‪ ۹‬گانــه‬ ‫کنوانســیون میــراث جهانــی بــه منظــور پیشــنهاد ثبــت در‬ ‫فهرســت میــراث جهانــی‪ ،‬ســال ‪ ۱۳۹۶‬پرونــده نامــزدی‬ ‫ایــن اثــر ارزشــمند تنظیــم و بعــد ارســال بــه دبیرخانــه‬ ‫یونســکو به عنوان هیجدهمین اثر پیشــنهادی از کشــور‬ ‫ایــران در فهرســت نامزدهــای ثبــت جهانــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا تامیــن اعتبــار اولیــه تهیــه پرونــده‬ ‫ثبــت جهانــی دیــوار بــزرگ گــرگان همزمــان بــا ســفر‬ ‫رییــس جمهــور ســابق بــه گلســتان در ســال ‪،۱۳۹۷‬‬ ‫رونــد تکمیــل اطالعــات مــورد نیــاز پرونــده بــا همــکاری‬ ‫معــاون ســابق میــراث فرهنگــی کشــور و همراهــی اداره‬ ‫کل امــور پایگاه هــا و دفتــر ثبــت میــراث جهانــی ایــران و‬ ‫ایــن پایــگاه تســریع شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی گلســتان اضافــه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت‬ ‫موضــوع مقدمــات الزم بــرای جمــع اوری اســناد و مــدارک‪،‬‬ ‫تصویربرداری هوایی با هواپیمای سرنشین دار به منظور‬ ‫تهیــه نقشــه های رقومی(دیجیتــال) بــرای تهیــه نقشــه‬ ‫عرصــه و حریــم قلمــرو دیــوار بــزرگ گــرگان و تاسیســات‬ ‫وابســته‪ ،‬تدویــن طرح هــای جامــع حفاظــت و پایــش‪،‬‬ ‫ضوابــط اســتحفاظی‪ ،‬مطالعــات جامــع باســتان شناســی‪،‬‬ ‫البــوم نقشــه ها‪ ،‬مرمــت و احیــا‪ ،‬کنتــرل و مدیریــت‪،‬‬ ‫گردشــگری‪ ،‬معرفــی و امــوزش‪ ،‬ترجمــه نقشـه ها و متــون‬ ‫بــه زبــان انگلیســی و تنظیــم اولیــه پرونــده در دســتورکار‬ ‫‪5‬‬ ‫چطور عادت های خوب‬ ‫و ماندگار در خودمان‬ ‫ایجادکنیم؟‬ ‫وچه هرزه می شود قلبی که‬ ‫عاشق شود و عاشقی نکند! ‏‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‏«سیمرغ سعادت ‪ »۲‬‏‬ ‫قــرار گرفــت و در نهایــت شــهریور ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــه همــراه‬ ‫چهــار پرونــده پیشــنهادی از کشــور ایــران بــه دبیرخانــه‬ ‫میــراث جهانــی ارســال شــد‪.‬‬ ‫فرمانــی افــزود‪ :‬طبــق روال معمول پرونده های ارســالی‬ ‫توســط کارشناســان مجرب مورد بررســی و مطالعه قرار‬ ‫گرفــت و چنــد مــورد نقــص در مــدارک اعــام شــد کــه بــا‬ ‫تکمیــل ایــن نواقــص مــدارک الزم دوبــاره بــرای پیوســت‬ ‫بــه پرونــده ثبــت جهانــی دیــوار تاریخــی گــرگان بــه‬ ‫ســازمان یونســکو ارســال می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬دیــوار دفاعــی‪ ،‬دیــوار‬ ‫بــزرگ گــرگان یــا دیــوار ســرخ کــه در برخــی متــون قدیمی‬ ‫بــا عنــوان مــار ســرخ مطــرح شــده یکــی از ســه دیــوار‬ ‫تاریخــی جهــان اســت‪.‬‬ ‫ایــن دیــوار بــا طــول حــدود ‪ ۲۰۰‬کیلومتــر و عــرض بیــن‬ ‫‪ ۲‬تــا ‪ ۱۰‬متــر‪ ،‬بــا نام هــای ســد اســکندر‪ ،‬ســد انوشــیروان‪،‬‬ ‫ســد فیــروز‪ ،‬دیــوار دفاعــی‪ ،‬قــزل ییــان‪ ،‬قــزل االنــگ‬ ‫و االن(بــه زبــان ترکمنــی) هــم در منابــع جغرافیــای‬ ‫تاریخــی و ســفرنامه ها نــگارش شــده اســت‪.‬‬ ‫امروزه بقایای دیوار تاریخی از کرانه های شــرقی دریای‬ ‫خــزر تــا ارتفاعــات و دره هــای البــرز شــرقی در دامنــه بیلی‬ ‫کــوه (پــارک ملــی گلســتان نزدیــک روســتای زاو در شــمال‬ ‫شــرقی شهرســتان کالله) قابل مشــاهده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی گلســتان اظهارداشــت‪ :‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬اثــر‬ ‫تاریخی‪ ،‬باســتانی و طبیعی در اســتان شناســایی شــده‬ ‫اســت کــه تاکنــون بــا اعتبــار پنــج میلیــارد ریــال ‪ ۹۸۴‬اثــر‬ ‫در فهرســت اثــار ملــی و پنــج اثــر شــامل «گنبــد قابوس‪،‬‬ ‫جنگل هــای هیرکانــی‪ ،‬دوتــار‪ ،‬کمانچه و راه اهن شــمال‬ ‫بــه جنــوب» در فهرســت اثــار جهانــی ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــی اعتبــار پیــش بینــی شــده در ســالجاری بــرای‬ ‫ثبــت اثــار تاریخــی‪ ،‬باســتانی و طبیعــی گلســتان در‬ ‫فهرســت اثــار ملــی را ‪ ۲‬میلیــارد ریــال اعــام و بیــان‬ ‫کــرد‪ ۵۰ :‬اثــر اســتان در انتظــار ثبــت ملــی قــرار دارد و‬ ‫پرونده هــای انهــا بــه تهــران ارســال شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تــاش بــر ایــن اســت تــا نیمــه اول‬ ‫ســالجاری میــزان اثــار ثبــت ملــی گلســتان بــه عــدد‬ ‫هــزار رســیده و جشــن هزارمیــن اثــر ثبت ملی اســتان‬ ‫برگــزار شــود‪.‬‬ ‫فرمانــی افتتــاح خانــه تاریخــی موقوفــه مالصنــم‬ ‫بقــال در شــهر تاریخــی اســتراباد(گرگان) بــا کاربــری‬ ‫گردشــگری‪ ،‬برگــزاری نشســت تخصصــی نقــش اقلیــم‬ ‫در ســاخت دیــوار بــزرگ گــرگان‪ ،‬نشســت تخصصــی‬ ‫گنبدقابــوس در حــوزه تمدنــی دشــت گــرگان‪ ،‬کارگاه‬ ‫باستان شناســی در شــهر باســتانی جرجــان بــرای جامعــه‬ ‫محلــی‪ ،‬نشســت همــکاری بــا اداره اوقــاف و هیــات ‬ ‫امنــای امامــزاده یحیــی بــن زیــد(ع) در راســتای پیشــبرد‬ ‫اهــداف شــهر باســتانی جرجــان‪ ،‬پاک ســازی محوطه هــای‬ ‫باســتانی‪ ،‬بازدیــد مجــازی از میــراث جهانــی گنبدقابــوس‬ ‫و بازدیــد دانش امــوزان هنرســتان رشــته گردشــگری از‬ ‫محوطه هــای باســتانی و بناهــای تاریخــی اســتان را از‬ ‫مهمتریــن برنامه هــای اجرایــی بــه مناســبت روز بناهــا و‬ ‫محوطه هــای تاریخــی اعــام کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــی بــا اشــاره بــه تصویــب هــزار و ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫ت طرح هــای میــراث‬ ‫بــرای ایجــاد و توســعه زیرســاخ ‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان در ســفر‬ ‫اســتانی اســفندماه ســال گذشــته رییــس جمهــور‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫طبــق برنامــه ریــزی اولیــه این اعتبــار در صورت تخصیص‬ ‫در حوزه هــای ســه گانه میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایــع دســتی از جملــه تکمیــل ســایت مــوزه تورنگ تپه‪،‬‬ ‫تکمیــل ســایت مــوزه شــهر تاریخــی جرجــان‪ ،‬مطالعــه‪،‬‬ ‫امــاده ســازی‪ ،‬حفاظــت‪ ،‬مرمــت و احیــای دیــوار بــزرگ‬ ‫گــرگان‪ ،‬مرمــت و احیــای شــهر تاریخــی اســتراباد‪ ،‬مــوزه‬ ‫بــزرگ گلســتان‪ ،‬تکمیــل فــاز یــک مــوزه میــراث روســتایی‬ ‫گلســتان (قــرق) و تکمیــل‪ ،‬ســاماندهی و حفاظــت و‬ ‫مرمــت میــراث جهانــی گنبدقابــوس هزینــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گلســتان یکــی از اســتان هــای شــمالی و گردشــگری‬ ‫ایــران بــوده کــه در کنــار دریای خزر‪ ،‬کشــور ترکمنســتان‪،‬‬ ‫اســتان های خراســان شــمالی‪ ،‬ســمنان و دامنــه هــای‬ ‫شــرقی البــرز و مازنــدران واقــع شــده و در ایــام ســال‬ ‫میزبــان مســافرانی اســت کــه بــرای اقامــت یــا ادامــه‬ ‫ســفر ایــن اســتان و مســیرهای ان را انتخــاب مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان بــا وســعت افــزون بــر ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر‬ ‫مربــع ‪ ،‬جمعیتــی حــدود دو میلیــون نفــر دارد کــه در‬ ‫‪ ۳۰‬شــهر و حــدود یکهــزار روســتا زندگــی مــی کننــد و‬ ‫شهرنشــین ها بیشــتر از روستانشــینان ان هســتند‪.‬‬ ‫گلســتان واقع بین دو قطب گردشــگری شــمال کشــور و‬ ‫زیارتــی مشــهد بــه نگارســتان ایران نیز شــهر بــوده و اقوام‬ ‫متعــددی را در خــود جــای داده اســت کــه شــامل فــارس‪،‬‬ ‫ترکمــن‪ ،‬سیســتانی‪ ،‬تــرک (اذربایجانــی و قزلبــاش)‪،‬‬ ‫ی هــا‪ ،‬بلــوج و قــزاق هــا هســتند‪/.‬ایرنا‬ ‫مازندرانـ ‬ ‫ادامه شماره ‪518‬‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫‏‏‪ . 8‬قــران‬ ‫ـ مراحــل ســه گانــه اعــام تنفــر ونفــی ربــا ( ایــه ‪ ۲۹‬ســوره روم صفحــه ‪)۴۰۵‬‬ ‫ســخنی اســت بــرای مــردم و هدایــت و موعظــه بــرای متقیــن و پرهیــزگاران اســت ‪ (.‬ایــه ‪ ۱۳۸‬ســوره‬ ‫ال عمــران ‏)‬ ‫‏‪ . 9‬اطاعت از کافرین بازگشت و ارتجاع به عقب و قرین با خسارت است(ایه ‪ ۱۴۹‬ال عمران‏)‬ ‫‏‪ .۱۰‬مــرگ در راه خــدا ‪ ،‬مغفــرت الهــی اســت و رحمتــی را در پــی خواهــد داشــته کــه از همــه انچــه در‬ ‫طــول زندگــی دنیــا جمــع کــرده ایــم‏باالتــر خواهــد بــود ‪ ( .‬ایــه ‪ ۱۵۷‬ال عمــران )‏‬ ‫‏‪ . 11‬اگــر خــدا یــاری تــان کنــد ‪ ،‬هیچکــس بــر شــما پیــروز نخواهــد شــد و اگــر خــدا ذلیلتــان کنــد ‪ ،‬بعــد‬ ‫از ان چــه کســی مــی توانــد یــاری تــان کنــد‏و مومنــان بــر خــدا تــوکل خواهنــد کــرد‪ / ۱۶۰( .‬ال عمــران‏)‬ ‫ـ شهادت و حیادت شهیدان ‏‪:‬‬ ‫‏‪ .۱۲‬و گمــان مبریــد انــان کــه کــه در راه خــدا کشــته (شــهید) شــده انــد مردگاننــد‪ ،‬بلکــه زنــده بــوده و‬ ‫نــزد پروردگارشــان روزی (مخصــوص)‏دارنــد‪ .‬از انچــه خــدا از فضلــش به انها بخشــیده در خوشــحالی‬ ‫‪ ،‬ســرور و شــادمانی هســتند ‪ (.‬ایــه ‪ ۱۷۱‬ال عمــران‏)‬ ‫‏ ‪ .۱۳‬هرگــز دوســت نداشــته باشــید بــه انچــه کــه نکــرده ایــد ‪ ،‬مــورد ســتایش قــرار گیریــد‪ ( .‬ایــه ‪۱۸۸‬‬ ‫ال عمــران )‏‬ ‫‏‪ .۱۴‬پــروردگارا ! انچــه را کــه بــه پیغمبرانــت وعــده داده ای بــه مــا عطــا کــن و وز قیامــت مــارا خــوار‬ ‫مکــن کــه وعــده هــای تــو تخلــف ناپذیــر‏اســت ‏‪.‬‬ ‫‏‪ . 15‬دســتور اســام بــه بهســازی و بازســازی خانــواده هــای تخریــب شــده یــا ضربــه خــورده( ایــه ‪۱‬تــا‬ ‫‪ ۶‬نســاء‏)‬ ‫‏‪ 16‬ـ فرامیــن اقتصــادی ‪ ،‬اجتماعــی ‪ ،‬اخالقــی بــرای حفــظ خانــواده و روابــط درســت فامیلــی( ایــات‬ ‫‪ ۷‬تــا ‪ ۲۳‬ســوره نســاء‏)‬ ‫‏‪ 17‬ـ یک تعریف دقیق از توبه( ایات ‪ ۱۶‬تا ‪۱۸‬سوره نساء ‏)‬ ‫تفسیر ‏‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــات ‪ ۷۰‬و ‪ ۷۱‬ســوره فرقــان و حکمــت ‪ ۱۷‬نهــج البالغــه صفحــه ‪ ۲۵‬نهج البالغه ترجمه‬ ‫مرحــوم دشــتی( رحمــت اللــه‏علیه) چنین بــر می اید‏‪:‬‬ ‫‏‪ 1‬ـ پشیمانی ‏‬ ‫‏‪ 2‬ـ تصمیم به عدم بازگشت‏‬ ‫‏‪ 3‬ـ دادن حقوق حرام‬ ‫‏ ‪ 4‬ـ بجا اوردن تمام واجبات ضایع شده‏‬ ‫‏ ‪ 5‬ـ اب کردن گوشت حرام‏‬ ‫‏ ‪ 6‬ـ چشــاندن رنــج طاعــت بــه جــان و تــن ‪ ،‬بجــای لذتهــای حــرام کــه بــه جــان چشــانده بــودی ‪ ،‬حــاال‬ ‫بگو اســتغفرالله ‏‪.‬‬ ‫‏( اللهم اتقبل منا هذالقلیل _ خدایا این خدمت ناچیز را از ما قبول کن )‏‬ ‫ادامه دارد‪....‬‬ ‫فروش سرقفلی مغازه گرگان‬ ‫‪ 18‬متر مغازه داخل پاساژداوری طبقه همکف‬ ‫تماس‪09117004364-‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬فروردین‬ ‫چهارشنبه ‪ 31‬فروردین‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪519‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫انجام ‪ ۶۳‬درصد زایمان های‬ ‫پارسال خراسان شمالی‬ ‫باروش طبیعی‬ ‫سرپرســت معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ ۶۳ :‬درصــد زایمان هــای مــادران‬ ‫بــاردار در اســتان‪ ،‬پارســال بــا هــدف فرزنــداوری ایمــن بــا‬ ‫روش طبیعــی انجــام شــد‪.‬‬ ‫دکتــر محمدرضــا جمعــه زاده اظهــار داشــت‪ :‬ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۵۶۲‬زایمــان در بیمارســتان های‬ ‫اســتان انجــام شــده اســت کــه از ایــن تعــداد ‪ ۶‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۷۳‬مــادر بــاردار اســتان زایمــان طبیعــی داشــته اند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســزارین در خراســان شــمالی حــدود‬ ‫‪ ۱۷‬درصــد کمتــر از میانگیــن کشــوری اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫حالــی کــه درصــد ســزارین نخس ـت زا در کشــور ‪۵۷.۵۸‬‬ ‫درصــد اســت‪ ،‬ایــن میانگیــن در اســتان ‪ ۳۷.۹۰‬ثبــت‬ ‫شــده اســت کــه ایــن امــر بــه اموزش هــای دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی‪ ،‬فرهنگ ســازی و ترغیــب مــادران بــرای‬ ‫زایمــان طبیعــی در ســال هــای اخیــر بــر مــی گــردد‪.‬‬ ‫جمعــه زاده بــا اشــاره بــه عــوارض روش ســزارین‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬وضعیــت جســمانی بیشــتر مادرانــی کــه بــا روش‬ ‫طبیــع فرزنــد خــود را بــه دنیــا مــی اورنــد به ســرعت بهبود‬ ‫یافتــه و نــوزادان ســالمی خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کاهــش فوت مــادران باردار در اســتان‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در حالــی کــه در ســال ‪ ،۹۹‬هشــت مــادر فــوت‬ ‫کــرده بــود‪ ،‬ایــن رقــم در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــه ســه نفــر رســید‪.‬‬ ‫جمعــه زاده بــا بیــان اینکــه در نیمــه نخســت فروردیــن‬ ‫ســالجاری‪ ،‬تولــد ‪ ۴۷۴‬نــوزاد ثبــت شــده اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۲۴۰‬نــوزاد دختــر و ‪۲۳۶‬‬ ‫نــوزاد پســر در مراکــز تحــت پوشــش دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی اســتان متولــد شــدند‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۱۱‬بیمارســتان و هــزار و ‪۴۴۴‬‬ ‫تخــت بیمارســتانی اســت و هــم اکنــون پنــج هــزار نفر در‬ ‫حــوزه ســامت ایــن اســتان خدمــت رســانی مــی کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری‪ ۳۶۰ ،‬پزشــک عمومــی‬ ‫و ‪ ۲۵۰‬پزشــک متخصــص فعالیــت دارند‪.‬‬ ‫پیش بینی امسال ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫فرصت شغلی برای‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬براســاس برنامــه‬ ‫ریــزی انجــام شــده توســط دســتگاه هــای اجرایــی و‬ ‫نهادهــای حمایتــی‪ ۱۶ ،‬هــزار فرصــت شــغلی تــا پایــان‬ ‫امســال در ایــن اســتان پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫محمدرضا حســین نژاد در کارگروه اقتصادی‪ ،‬اشــتغال‬ ‫و ســرمایه گــذاری خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬رشــد‬ ‫اقتصــادی توســط دولــت بــرای اســتان ها هدفگــذاری‬ ‫شــده و ســهم ایــن اســتان از میــزان اشــتغالزایی در‬ ‫ســالجاری ‪ ۱۶‬هــزار فرصــت شــغلی اســت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اقتصاد خراســان شــمالی بر محوریت‬ ‫کشــاورزی و گردشــگری قــرار دارد و ســهم تمامــی‬ ‫بخش هــا بــرای اشــتغالزایی در ســالجاری مشــخص‬ ‫شــود و در ایــن راســتا تــاش کننــد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی ادامه داد‪ :‬بر اســاس براورد‬ ‫کارشناســان بــرای رســیدن بــه ایــن جایــگاه بایــد بــه رشــد‬ ‫اقتصــادی ‪ ۷.۴‬درصــدی در اســتان دسـت یابیم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــرای رســیدن بــه هــر هدفــی نیــاز بــه‬ ‫برنامــه ریــزی داریــم و دســتگاه های اجرایــی فرصــت‬ ‫دارنــد تــا نیمــه دوم اردیبهشــت مــاه نقشــه راه خــود را‬ ‫بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف تدویــن و مشــخص کننــد و‬ ‫ایــن طــرح بایــد شــفاف و قابــل دفــاع باشــد و روش هــای‬ ‫رســیدن بــه هــدف در ان مشــخص شــود‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی در ادامــه‬ ‫پیرامــون شــعار ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــه عنــوان «ســال تولیــد‪،‬‬ ‫دانش بنیــان و اشــتغال افرین» از ســوی رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تمامی دســتگاه هــا برای تحقق‬ ‫شــعار ســال تــاش کننــد و در ابتــدا بایــد هــر نهــادی‬ ‫نیــاز کاالیــی خــود کــه از خــارج کشــور تامیــن می کنــد‪،‬‬ ‫شناســایی در جهــت تولیــد ان گام بــردارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نقشــه راه خراســان شــمالی در حــوزه‬ ‫دانــش بنیــان بایــد تدویــن شــود‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬بایــد ســامانه‬ ‫جامعــی در ایــن خصــوص شــکل گیــرد و مشــخص شــود‬ ‫کــه بــر روی ســاخت چــه کاالیــی بایــد ســرمایه گــذاری کــرد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه ‪۴۴‬‬ ‫درصــد انــان در روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫پروانــه تاکســی خــودرو پرایــد بــا شــماره‬ ‫پالک‪137‬ت‪22‬گــرگان ‪59‬بــه نــام عبدالــه گلبینــی مفــرد‬ ‫فرزنــد حســن بــا کــد ملــی ‪ ۲۱۲۲۵۶۵۹۱۸‬مفقــود گردیــده از‬ ‫درجــه اعتبــار ســاقط اســت‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 54,280,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 12,534,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 123,480,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 124,490,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 73,400,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 41,450,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫من یک زن‬ ‫اسیب دیده هستم‬ ‫مــن روســپی نیســتم مــن یــک زن اســیب دیــده‬ ‫هســتم کــه عــزت نفســش زیــر ســوال رفتــه اســت زن‬ ‫شــده ام کــه بــرای خــواب کســی رویــا باشــم زن نشــدم‬ ‫کــه در تنهایــی حســرت اغــوش عاشــقانه را بکشــم‬ ‫‏‬ ‫وچه هرزه می شود‬ ‫قلبی که عاشق شود‬ ‫و عاشقی نکند! ‏‬ ‫سرویس اجتماعی ‪ -‬سهیال عالالدین‪:‬‬ ‫ســاعاتی از اخــر شــب مــی گــذرد عقربــه هــای ســاعت تنــد‬ ‫تند‪،‬رگبــاری در ان موقــع شــب کــه در حــال گــذر اســت و بنــا‬ ‫دارد تــا بــه مــرز ‪12:00‬برســدو مــن بــا یکــی از همــکاران بــا تــرس و‬ ‫دلهــره در شــهرکی کــه خانــه هــای ان تقریبــا تــازه ســاخت اســت در‬ ‫انتظار‪،‬اشــخاصی کــه عــزت نفــس ان هــا زیــر ســوال رفتــه اســت و‬ ‫همخــواب ادم هــای بیخــواب شــده انــد ‪.‬واقعــا برای خوشــنامی صد‬ ‫ســال کــم اســت امــا بــرای بــد نامــی یــک لحظــه کافیســت‪.‬‬ ‫خانمــی زیبــا ‪ ،‬خــوش تیــپ وجــوان کــه برحســب اتفــاق پســوند‬ ‫فاحشــه بهــش داده انــد بــا کلــی کالس کاری وارد مکانــی می شــود‬ ‫کــه مدنظــر اســت چندثانیــه ای پشــت در مکــث مــی کنــد و بــا‬ ‫نگاهــی بــه اطــراف ‪ ،‬بــا بــاز شــدن در وارد مــی شــود‪ .‬وچشــمان‬ ‫مــا در انتظــار بیــرون امــدن خانــم بــه در خیــره مــی مانــد داشــتم‬ ‫بــا خــودم فکــر می کــردم االن در دل ان خانــه ی تیمــی چــه مــی‬ ‫گــذرد؟ خوک هــای نرکثیــف و پولــدار قیمــت ان هــا را برچــه مبنایــی‬ ‫مــی ســنجنند؟ بعــد ســنجش حداقــل چنــد بــار بایــد ایــن زنــان‬ ‫نحیــف و زخــم خــورده ‪،‬جلــوی چنــد چشــم پــر از حــرص و ولــع‬ ‫ایــن خــوک هــای کثیــف بــا چــه فرمــی عــرض انــدام کننــد تــا قیمــت‬ ‫شــان تعییــن شــود؟ مغــزم داشــت رگ بــه رگ می شــد بــرای دختــر‬ ‫خانم هــای جــوان کــه محتــاج نــان شــب هســتند و یــا در خانــواده ای‬ ‫بــد سرپرســت زندگــی می کننــد ‪.‬‬ ‫در بــاز مــی شــود و فــرد مــورد نظــر مــا بــه همــراه دو نفــر دیگــر از‬ ‫مــکان مــورد نظــر خــارج مــی شــوند پیــام مــی گــذارد کــه بــه ســمت‬ ‫شــهرداری حرکــت کنیــم ‪ .‬ان هــا ســوار ماشــین شــدند و مــا هــم‬ ‫پشــت ســر ان هــا بــه راه افتادیــم جلــوی بســتنی فروشــی بــازار امــام‬ ‫پیــاده شــدند و وارد بســتنی فروشــی شــدند ‪ .‬قیافــه و ظاهــر ان هــا‬ ‫طــوری بــود کــه نگاه هــای اطــراف را بــه ســمت ان هــا مــی کشــاند‬ ‫پیــام دادم شــما بســتنی تونــو میــل بفرماییــد مــا بیــرون منتظرتــون‬ ‫مــی مانیــم ‪.‬جــواب داد‪:‬مهمــان مــن باشــید خالصــه از مــا نــه و از‬ ‫اون تعــارف زیــاد ‪ ،‬فقــط مــن رفتــم و همــکار اقــا در ماشــین مانــد ‪.‬‬ ‫از قبــل بــا ترانــه کــه ‪44‬ســال داشــت ودارای یــک فرزنــد بــود‬ ‫هماهنــگ کــرده بــودم کــه راجــع بــه چــه چیزهایــی مــی خواهــم‬ ‫صحبت بشــود و ان هم بدون مقدمه صحبتش را اینگونه شــروع‬ ‫کرد‪:‬بانــی ورود او بــه ایــن پاتــوق و خانــه تیمــی دختــر خالــه اش‬ ‫بــوده اســت بعــد از اینکــه شــوهرش بــا یــک زن عراقــی ازدواج کــرد‬ ‫و او تنهــا فرزنــدش بنیتــا کــه ان موقــع ‪4‬ســال داشــت را رهــا کــرد‬ ‫و رفــت و از انجایــی کــه شــغلی بلــد نبــود بــا طــی تماســی بــا دختــر‬ ‫خالــه اش کــه تهــران زندگــی مــی کــرد و شــخص پولــداری بــود و ان‬ ‫زمــان می گفــت داخــل یــک شــرکت معتبــر کارمنــد اســت و قــول‬ ‫پیــدا کــردن کار بــه او داده بــود بــه ســمت تهــران حرکــت مــی کنــد‬ ‫بــه مــدت ‪1‬مــاه در خانــه ی دختــر خالــه اش مهمــان مــی شــود و‬ ‫در طــی ایــن مــدت شــاهد رفــت و امــد ســاعت هــای خــاص دختــر‬ ‫خالــه اش مــی شــود بــا دختــر بچــه ی ‪ 4‬ســاله اش را رهــا کــرد و بــا‬ ‫یــک زن عراقــی رفتنــد بــه عــراق‪ ،‬در اثــر نــداری وســیر کــردن شــکم‬ ‫فرزنــدش ناخواســته بــه ایــن کار تــن داده اســت و تقریبــا از ایــن راه‬ ‫پــول زیــادی بــه جیــب مــی زنــد ترانــه دو روز در هفتــه تعطیلــی دارد‬ ‫و فقــط هــم بــا ثروتمنــدان در ارتبــاط اســت از اینکــه زندگــی خــود را‬ ‫اینگونــه ســپری مــی کنــد خســته نشــده اســت مــی گویــد‪ :‬چــون بــه‬ ‫قــول خــودش حســاب شــده پیــش مــی رود نــه خســته اســت و نــه‬ ‫ناراحــت ‪ .‬تــازه بــه عنــوان خالــه مشــتری هــم معرفــی مــی کنــد و‬ ‫درصــد مــی گیــرد تنهــا ناراحتــی ترانــه ایــن اســت کــه فرزنــدش دختر‬ ‫اســت و نگــران اینــده اش کــه مبــادا راه اورا در پیــش بگیــرد امــا بــاز‬ ‫هــم بــا ایــن جملــه خــود را راضــی نگــه داشــته اســت کــه اگــر یــک‬ ‫درصــد ورق بــه ضــرر دختــرش برگشــت انتخــاب زندگــی بــه عهــده ی‬ ‫خــود دختــرش اســت کــه تــوی ایــن راه بیفتــد یــا مســیر دیگــری را‬ ‫بــرای خــودش برگزینــد ‪.‬‬ ‫از ترانــه در مــورد بیمــاری هایــی کــه مقاربتــی هســتند می پرســم‬ ‫کــه تــا بحــال بــرای مشــکلی پیــش نیــاورده و او در جوابــم ادامــه‬ ‫مــی دهــد‪ :‬هــر کــه طــاووس خواهــد جــور هندوســتان کشــد مگــر‬ ‫مــی شــود بــا ایــن همــه ارتبــاط ‪،‬بیمــاری بوجــود نیایــد امــا چشــم بــه‬ ‫روی همــه چیــز بســته ایــم و بــه خودمــان تلقیــن کردیــم کــه مــا کــور‬ ‫هســتیم و چیــزی نمــی بینیــم ‪.‬‬ ‫در ادامــه دوســت ترانــه غنچــه کــه ‪22‬ســال دارد مــی گوید‪:‬هــر‬ ‫کســی قیمــت خــودش را دارد‪ .‬پردرامدتــر از ایــن کار پیــدا نکــرده‬ ‫اســت بــه قــول خــودش کار ســالم هــم بخواهــی انجــام بدهــی‬ ‫انگشــت اشــاره ی همــه بــه ســمتت اســت ‪،‬اجبــاری در ایــن کار‬ ‫نــداری ‪ ،‬بــه رضایــت خــودت تــن بــه ایــن کار مــی دهــی تقریبــا دو‬ ‫ســال و انــدی تــن فروشــی را شــغل خــود مــی دانــد و برخــاف ترانه‬ ‫برایــش مهــم نیســت کــه طــر‬ ‫ف چــه ســنی دارد و در چــه ســطحی از درامــد قــرار دارد مجــرد‬ ‫اســت یــا متاهــل و یــا مطلقــه ‪ ،‬او فقــط پولــش را مــی گیــرد شــاید‬ ‫در یــک شــب ‪700‬هــزار تومــان کاســب باشــد و یــا شــاید ‪100‬هــزار‬ ‫تومــان ‪.‬‬ ‫غنچــه بــا اینکــه پــدر ثروتمنــدی داشــته اســت امــا بــه خاطــر تالفــی‬ ‫اینکــه پــدرش بــا زنــان روســپی در ارتبــاط بــود و مــادرش را بــه‬ ‫خااطــر ایــن قضیــه کــه متوجــه حرکــت پــدرش شــده بــود و مــادرش‬ ‫خودکشــی کــرده اســت بــه ایــن کار تــن در داده اســت و اصــا هم از‬ ‫ایــن قضیــه ناراحــت نیســت‪.‬‬ ‫پرســیدم اذیــت نمــی شــوی ادم هــای جــور واجــور بــا بــوی گندهــا‬ ‫و در ســن هــای مختلــف پاســخ داد ‪ :‬فقــط پولــش برایــم مهــم‬ ‫اســت بــه مــن چــه ربطــی دارد ان مــرد زن دارد یــا نــدارد‪ ،‬پیــر اســت‬ ‫یــا جــوان‪ ،‬دوســتش خواهــم داشــت یــا نــه‪ ،‬مگــر مــن قــرار اســت‬ ‫تــا اخــر عمــر بــا ان زندگــی کنــم امثــال ماهــا کــه بــه شــیوه هــای‬ ‫مختلــف بــا مشــکالت انبــوه تــن بــه ایــن کار داده ایــم در بــه روی هر‬ ‫چــی عشــق و عاشــقی و دوســت داشــتن واقعــی بســته ایــم این هــا‬ ‫را دیگــر بایــد داخــل قصه هــا جســتجو کــرد در شــرایط فعلــی حتی از‬ ‫داخــل قصــه هــم بیــرون امــده و خبــری از عشــق و عاشــقی نیســت‬ ‫وقتــی بــرای تامیــن امــر ومعــاش زندگــی ‪ ،‬دنبــال نــان حــال باشــی‬ ‫بــه خاطــر تــورم وفشــارهای اقتصــادی و هــزار هــزار مشــکل دیگر که‬ ‫مســئولین مــا اصــا برایشــان مهــم نیســت و هرروز به مشــکالتمان‬ ‫افــزوده مــی شــود و صداهــا را در گلــو یمــان خفــه کرده انــد مــی‬ ‫خواهــم وقتــی بــه مــن خــوش نمــی گــذرد و اســایش و ارامشــی‬ ‫بــرای مــن نیســت مــی خواهــم بــرای هیــچ کــس نباشــد ‪....‬‬ ‫برســیم بــه زیبــا کــه داســتان زندگــی اش بــا همــه ی ان هــا متفاوت‬ ‫اســت ‪26‬ســاله ‪2‬ماهــی مــی شــود بــا ایــن گــروه در ارتبــاط اســت‬ ‫عالقــه ای بــه صحبــت راجــع بــه خانــواده اش نــدارد امــا بــا بــاال زدن‬ ‫اســتینش زخــم هــا و جراحت هایــی کــه در اثــر ســوختگی ســیگار و‬ ‫چاقــو ایجــاد شــده اســت را نشــان مــی دهــد لکنــت زبــان دارد و بــا‬ ‫همــان حالــت مــی گویــد‪ :‬همــه ی این هــا بــه خاطــر همــان عشــق‬ ‫و دوســت داشــتنی اســت کــه بــر روی بــدن مــن ایجــاد شــده اســت‬ ‫وای خــدا چــه شـب هایی کــه مــن زجــر نکشــیدم بــه خاطــر همیــن‬ ‫هفت هزار تن جو یارانه ای پارسال در اختیار عشایر‬ ‫خراسان شمالی قرار گرفت‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســال گذشــته هفــت هــزار تــن جــو بــا قیمــت یارانــه‬ ‫ای بــرای کاهــش اثــرات خشکســالی در اختیــار عشــایر اســتان قــرار گرفــت کــه ایــن رونــد در صــورت‬ ‫نیــاز ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫محمدرضــا قلــی پــور اظهــار داشــت‪ :‬جــو یارانــه ای بــه طــور میانگیــن بــا قیمــت ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۳۰‬تومــان‬ ‫بــه ازای هــر کیلوگــرم میــان ایــن دامــداران توزیــع شــده اســت و عــاوه بــر ان در ایــن مــدت ‪ ۱۵‬هــزار‬ ‫تــن کنســانتره بــا قیمــت متوســط پنــج هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان در هــر کیلوگــرم بــرای تغذیــه دســتی دام‬ ‫عشــایر توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫دوســت داشــتن بــا همســری کــه مثــا بــرای خــودش کســی بــود و‬ ‫اداره ای را مدیریــت مــی کــرد ‪ ,‬چــه مدیریتــی ؟ اهــی می کشــد‪:‬‬ ‫فقــط ایــن را بگویــم کــه این هــا یــک شــب بــه مــدت ‪2‬ســاعت بعــد از‬ ‫خــوردن مشــروب همســرم بــا همکارانــش بــه روی بــدن مــن ایجــاد‬ ‫شــده اســت بــا ترفنــد توانســتم خــودم را ازون ســگ دونــی نجــات‬ ‫بدهــم و طــاق بگیــرم خــدا روشــکر مــی کنــم هیــچ بچ ـه ای ازش‬ ‫نــدارم یــک روانــی جنســی بــه تمــام عیــار‪ .‬زیبــا در ادامــه گفــت ‪:‬‬ ‫مــن روســپی نیســتم مــن یــک زن اســیب دیــده هســتم کــه عــزت‬ ‫نفســش زیــر ســوال رفتــه اســت زن شــده ام کــه بــرای خــواب کســی‬ ‫رویــا باشــم زن نشــدم کــه در تنهایــی حســرت اغــوش عاشــقانه را‬ ‫بکشــم ‪ .‬گفتــم حیــف نیســتی تــن بــه ایــن کار دادی خودتــو راضــی‬ ‫کــن و دســت از ایــن کار بکــش بــرو ســمت خانواده ات‪.‬مــن شــنیدم‬ ‫کــه ان هــا همــه جــوره حمایتــت مــی کنند و دوســت دارنــد در جوابم‬ ‫گفــت ‪ :‬تــا انتقامــم را از همســرم و همــکاران خــوک صفتشــان‬ ‫نگیــرم دســت از ایــن کار نمــی کشــم ان هــا باید تقــاص پس بدهند‬ ‫کاری مــی کنــم کــه خواهــر و همسرانشــان تــن بــه ایــن کار بدهند و‬ ‫مثــل مــن بــه تــن فروشــی روی بیاورنــد‪..‬‬ ‫دخترانــی کــه در ایــن شــهر تــن فروشــی مــی کنند هر کــدام بدنبال‬ ‫هــدف خاصــی بــه ایــن کار تــن در مــی دهنــد یکــی بدنبــال درامــد و‬ ‫دیگــری بدنبــال جــای خــواب مــی گــردد‪.‬‬ ‫نامــش رهاســت ‪27‬ســاله بــا چشــم هــای بــه رنــگ لنــز یشــمی‬ ‫کــه زیبایــی خاصــی بــه صورتــش بخشــیده اســت ‪4‬ســال اســت‬ ‫کــه روســپیگری مــی کنــد و قصــد دارد ایــن کار را تــا ‪35‬ســالگی‬ ‫ادامــه دهــد‪ .‬رهــا فــارغ التحصیــل روانشناســی از یــک دانشــگاه‬ ‫معتبراســت و مــدرک فــارغ التحصیلــی اش را بــه مــن نشــان مــی‬ ‫دهــد و مــی خنــدد و مــی گویــد‪ :‬کالس و اخــاق روی قیمــت ان هــا‬ ‫تاثیــر بســزایی دارد ‪.‬‬ ‫رها از بعد خانواده مشــکل خاصی ندارد اما همیشــه بدنبال یک‬ ‫زندگــی رویایــی و مســتقل بــدور از خانــواده بــرای خــود بــوده اســت و‬ ‫بدنبــال رفتــن از ایــران اســت رهــا خــط قرمزی بــرای خــودش دارد که‬ ‫بــا افــراد متاهــل بــه هیــچ وجــه وارد رابطــه نشــود امــا طمع پــول زیاد‬ ‫و رفتــن از ایــران ایــن خــط قرمزهــا را برایــش کــم رنــگ کــرد خیلــی‬ ‫خیلــی مودبانــه و بــا کالس صحبــت مــی کنــد برخــاف بســیاری از‬ ‫زنــان روســپی دیگــر کــه اکثــرا خشــن و بــی اعصــاب هســتند ‪.‬رهــا‬ ‫از محــل کاری کــه در ان مشــغول بــوده اســت مــی گویــد کــه ســر‬ ‫حقــوق دادن و اخالقیــات چقــدر خــردش کردنــد رئیــس شــرکت بــه‬ ‫او پیشــنهاد رابطه جنســی داد و و قتی قبول نکرد او را از کار اخراج‬ ‫کــرد و دوســتم یــک کار تیمــی را معرفــی کــرده بــود کــه زیــر نظــر یــک‬ ‫مــرد بــود کار تیمــی ان هــا نهایــت بــه ایــن جایــگاه ختــم شــد ‪.‬در امد‬ ‫رهــا بــه خاطــر فــول سرویســش بــه ماهــی ‪20‬میلیــون مــی رســد ‪.‬‬ ‫روســپیگری نوعــی زندگــی خطرنــاک و ســخت اســت کــه بــه ســبب‬ ‫امیختگــی دالیــل چندگانــه فــردی‪ ،‬خانوادگــی و ســاختاری در بــروز‬ ‫ان‪ ،‬فرار قربانیان از این گرداب ســهمگین بســیار دشــوار می نماید‪.‬‬ ‫پدیــده ای تــوام بــا تحقیــر‪ ،‬تهدیــد‪ ،‬ارعــاب‪ ،‬ازار زبانــی و جنســی‪،‬‬ ‫شـی انگاری و خشــونت مفرط فیزیکی علیه زنان روســپی پدیده ای‬ ‫کــه در زیــر پوســت جامعــه مــا قدرتمندانــه در حــال زیســتن اســت و‬ ‫چــون گردابــی ترســناک نــه تنها تمامــی هویــت زن را در خویش فرو‬ ‫می بلعــد بلکــه جامع ـه ای را در تنفــس مرگبــار خویــش بــه تباهــی‬ ‫می کشــاند‪ ،‬عرصـه ای کــه گســتره مصادیــق بســیار اســت و درجــات‬ ‫متعــددی را در خــود جــای داده اســت‪ ،‬از روســپی ســطح پاییــن‬ ‫گرفتــه تــا روســپی ســطح متشــخص‪ .‬درجاتــی کــه بــا صعــودش‬ ‫هویــت زن را بــه نــزول می کشــاند‪.‬‬ ‫بدیــن ترتیــب تن فروشــی پدیده ایســت چــون تــوده ســرطانی کــه‬ ‫هرگونــه بی تفاوتــی‪ ،‬غفلــت و کوچک تریــن رفتــار نادرســت بــه‬ ‫ریشــه دوانیــدن و پیشــروی ســریع ان می انجامــد‪ .‬پدیــده ای کــه بــه‬ ‫دلیــل پیونــد عمیقــش بــا نهــاد خانــواده مســوولیت تــک تک افــراد را‬ ‫در زدودنــش می طلبــد و مســوولیت صاحب قدرتان‪ ،‬سیاســتمداران‬ ‫و برنامه ریــزان اموزشــی و اجتماعــی را صدچنــدان می کنــد‪ .‬بعضــی‬ ‫هــا ‪،‬فقــط قلبــت را از باکــره بــودن در مــی اورنــد ‪..‬بــی انکــه قصــد‬ ‫ارضــای ِ نیــازش را داشــته باشــند‪..‬وچه هــرزه مــی شــود قلبــی کــه‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای کاهــش دغدغــه عشــایر‪ ،‬پارســال ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۲۰‬تــن ارد‪ ،‬بیــش از یــک میلیــون و‬ ‫‪ ۲۷۴‬هــزار لیتــر نفــت ســفید و ‪ ۱۰۳‬هــزار و ‪ ۷۳۳‬کیلوگــرم کپســول گاز میــان ایــن تولیدکننــدگان‬ ‫توزیــع شــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره خریــد تضمینــی دام عشــایر در ســال گذشــته اظهــار داشــت‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۱۱‬هــزار و ‪۲۱۴‬‬ ‫راس از ایــن دامــداران بــه صــورت تضمینــی خریــداری شــدکه در مجمــوع دام عشــایر بــه وزن ‪۵۴۲‬‬ ‫هــزار کیلوگــرم در قالــب ایــن طــرح راهــی کشــتارگاه هــا شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری خراســان شــمالی قیمــت هــر کیلوگــرم دام زنــده در قالــب خریــد تضمینــی‬ ‫را بــه طــور ترکیبــی ( بــره‪ ،‬بــز و گوســفند) حــدود ‪ ۴۵‬هــزار تومــان اعــام کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫طــرح در هشــت اســتان درگیــر خشکســالی از جملــه خراســان شــمالی اجــرا شــد و هــر دامــدار بــه ازای‬ ‫تحویــل هــر کیلوگــرم دام زنــده ســه کیلوگــرم جــو یارانــه ای تحویــل گرفــت‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار نفــر عشــایر خراســان شــمالی در قالــب پنــج هــزار و ‪ ۳۵۰‬خانــوار حــدود ‪ ۷۰۰‬هــزار راس دام‬ ‫ســبک در اختیــار دارنــد کــه ‪ ۲۵‬درصــد گوشــت اســتان را تولیــد می کننــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫پاسخگویی مستقیم مسئولین اداره گاز به درخواستهای مردمی درمیز خدمت‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان گلســتان ‪ ،‬در حاشــیه برپایــی نمــاز جمعــه در مصلــی نگیــن شــهر‪ ،‬اولیــن برنامــه میــز خدمــت در ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــا‬ ‫حضــور سرپرســت فرمانــداری ازادشــهر امــام جمعــه‪ ،‬بخشــدار مرکــزی و دیگــر مســوولین شهرســتانی و همچنیــن روســای ادارات گاز ازادشــهر و نگیــن شــهر بــا‬ ‫هــدف گفتگــوی مســتقیم مــردم و رفــع مشــکالت و نیازمنــدی هــای انــان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 31‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪519‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫پس از روشن شدن چراغ اخطار‬ ‫بنزین چند کیلومتر می توانید‬ ‫رانندگی کنید؟‬ ‫به باور شما نویسنده تراز‬ ‫انقالب اسالمی کیست و باید‬ ‫چه ویژگی هایی داشته باشد؟‬ ‫نویســنده ای کــه دربــاره انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس‬ ‫می نگارد و شــعر‪ ،‬موســیقی‪ ،‬فیلم‪ ،‬داســتان‪ ،‬نقاشــی‪ ،‬عکس‪،‬‬ ‫مجســمه و هــر اثــر هنــری را خلــق و تولیــد می کنــد‪ ،‬بایــد بــه‬ ‫ارزش هــای مقــدس اثــر خــود ایمــان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫غالمرضا خارکوهی چهر ه سال هنر‬ ‫انقالب استان گلستان در گفت و گو با‬ ‫ایبنا؛‬ ‫«جهاد تبیین» روحیه‬ ‫جهادی و پشتکار‬ ‫می طلبد‬ ‫سرویس روایت فتح ‪ -‬حسن حسینی نژاد‬ ‫غالمرضــا خارکوهــی‪ ،‬نویســنده‪ ،‬تاریخ نــگار گلســتانی و چهــر ه‬ ‫ســال هنــر انقــاب اســتان گلســتان در ســال جــاری معتقــد اســت‪:‬‬ ‫کســی کــه اعتقــاد جــدی و محکمــی بــه ارمان هــا و ارزش هــای‬ ‫انقالبــی نــدارد نمی توانــد نویســنده یــا هنرمنــد تــراز انقــاب باشــد‪.‬‬ ‫«جهاد تبیین» روحیه جهادی و پشتکار می طلبد‬ ‫خبرگــزاری کتــاب ایران (ایبنــا) در گلســتان‪ ،‬بیســتم فروردین مــاه‬ ‫بــه یــاد هنرمنــد شــهید‪ ،‬متعهــد و بســیجی‪ ،‬ســیدمرتضی اوینــی‬ ‫به عنــوان «روز هنــر انقــاب اســامی» نام گــذاری شــده اســت و‬ ‫طــی یــک هفتــه بــا همیــن عنــوان از هنرمنــدان انقالبــی سراســر‬ ‫کشــور تجلیــل مــی شــود‪.‬‬ ‫غالمرضــا خارکوهــی‪ ،‬تاریخ نــگار و پژوهشــگر عرصــه انقــاب‬ ‫اســامی عنوان «چهر ه ســال هنر انقالب» ‪ 1400‬اســتان گلســتان‬ ‫را کســب کــرده اســت‪ .‬وی متولــد ســال ‪ 1345‬در شهرســتان‬ ‫گــرگان‪ ،‬صاحب امتیــاز و مدیرمســئول نشــریه انقــاب کــه تــا‬ ‫بــه امــروز حــدود ‪ 30‬کتــاب را ازجملــه «حماســه ‪ 5‬اذر ســال ‪57‬‬ ‫گــرگان»‪« ،‬انقــاب اســامی بــه روایتــی دیگــر»‪« ،‬تاریــخ شــفاهی‬ ‫زندگــی و مبــارزات ایت اللــه گرگانــی»‪« ،‬اســتان گلســتان در‬ ‫انقــاب اســامی»‪« ،‬اســتان گلســتان بــه روایــت اســناد انقــاب»‪،‬‬ ‫«خاطــرات ایت اللــه نــور مفیــدی»‪« ،‬فراینــد تاســیس بســیج و‬ ‫ادغــام ان بــا ســپاه»‪« ،‬خانــه امــن»‪« ،‬روایتــی از نقــش اســتان‬ ‫گلســتان در دفــاع مقــدس»‪« ،‬اســتان گلســتان در نهضــت امــام‬ ‫خمینــی» و «نقــش جهادگــران ســنگر ســاز بــی ســنگر» منتشــر‬ ‫کــرده و اثــار دیگــری را در دســت چــاپ دارد؛ دربــار ه فعالیت هــای‬ ‫قلمــی و پژوهشـی اش‪ ،‬نویســند ه در طــراز انقــاب‪ ،‬کتــاب و حــوزه ‬ ‫نشــر در گام دوم انقــاب‪ ،‬نقــش مدیــران حــوز ه فرهنــگ در مســیر‬ ‫تمــدن بــزرگ اســامی بــه گفت وگــو نشســته ایم‪.‬‬ ‫دربــاره فعالیت هــای قلمــی و پژوهشــی کــه ایــن روزهــا مشــغول‬ ‫بــه ان هســتید و اثــاری کــه امــاد ه چــاپ داریــد بفرماییــد؟‬ ‫از نویســندگانی هســتم که همیشه مشــغول کارم‪ .‬یا می خوانم‪،‬‬ ‫یــا می نویســم و یــا در حــال جمـع اوری خاطــرات و اســناد هســتم‪.‬‬ ‫معــروف اســت کــه می گوینــد منصــور حــاج ســال ها چوبــه دارش‬ ‫را بــر دوش می کشــید تــا موعــدش به ســر رســید‪ .‬بنــده بیــش‬ ‫از چهــل ســال اســت‪ ،‬کتاب هــا و اثــارم را عاشــقانه بــر دوش‬ ‫می کشــم تــا موعــدم فرابرســد‪ .‬اکنــون نیــز تــا هســتم‪ ،‬مثــل‬ ‫همیشــه‪ ،‬هــم می خوانــم و هــم می نویســم‪ .‬ایــن دو کار مثــل‬ ‫خــون در رگ هایــم جــاری اســت‪.‬‬ ‫چنــد اثــر در نوبــت چــاپ دارم؛ به عــاوه‪ ،‬ایــن روزهــا نیــز دو کتــاب‬ ‫در دســت تالیــف دارم کــه هرکــدام حــدود ‪ 1000‬صفحــه اســت و در‬ ‫حــال تکمیــل ان هــا هســتم؛ کتــاب «شهرســتان گــرگان در دفــاع‬ ‫مقــدس» و دیگــری کتــاب «معمــای ایت اللــه منتظــری»‪ .‬اولــی بــا‬ ‫مضمــون محلــی و دومــی در ســطح ملــی اســت‪.‬‬ ‫نوشــتن را قبــل از پیــروزی انقــاب از نوجوانــی به انــدازه درک‬ ‫خــودم اغــاز کــردم و نخســتین کارم نوشــتن یــک قطعــه شــعر‬ ‫و یــک داســتان کوتــاه بــا مضامیــن اجتماعــی بــود؛ امــا ان زمــان‬ ‫مدرســه مــا در روســتای الــو کالتــه گــرگان نــه کتابخانــه داشــت و نه‬ ‫اســتاد راهنمــا و نــه مــن پولــی بــرای خریــد کتــاب داشــتم‪.‬‬ ‫شــاگرداول کالس بــودم و هرچــه از کتــاب و مجل ـ ه قدیمــی پیــدا‬ ‫می کــردم می خوانــدم؛ امــا وقــوع انقــاب اســامی مــرا متحــول کرد‬ ‫ت یافتم‪ .‬با‬ ‫و به انبوه کتاب ها و منابع و اســتادان ارزشــمندی دسـ ‬ ‫شــوق بســیار‪ ،‬هم در وقایع و مجالس انقالبی شــرکت می جســتم‬ ‫و هــم منابــع سیاســی و تاریخــی و مذهبــی را باعالقــه می خواندم و‬ ‫یادداشــت می کــردم‪ .‬حاصــل اینــک تالیــف بیــش از ‪ 30‬جلــد کتــاب‬ ‫مســتند و صدهــا مقالــه و ســخنرانی و مصاحبــه؛ به اضافــه فراهــم‬ ‫کــردن کتابخان ـه ای تخصصــی در موضــوع تاریــخ انقــاب بــا ‪10-15‬‬ ‫هــزار جلــد کتــاب و هــزاران مجلــه و ســند تاریخــی اســت‪.‬‬ ‫البتــه در ایــن راه ســختی زیــادی کشــیده ام و خون دل هــای زیــادی‬ ‫خــورده ام‪ .‬برخــی شــاید تصــور کننــد بــا توجــه بــه این کــه دربــاره‬ ‫وقایــع انقــاب و دفــاع مقــدس می نویســم و ســخن می گویــم‪،‬‬ ‫زندگــی راحــت و مرفهــی دارم و دولــت کمکــم می کنــد؛ امــا این طور‬ ‫نیســت‪ ،‬بنــده بــا داشــتن تحصیــات فوق لیســانس‪ ،‬خــود را از‬ ‫بســیاری موقعیت هــای اداری و اقتصــادی و رفاهــی و حتــی پســت‬ ‫هیــات علمــی و مقطــع دکتــرا محــروم کــرده ام و اکنــون بــا حقــوق‬ ‫بازنشســتگی ســازمان جهــاد کشــاورزی امرارمعــاش می کنــم و‬ ‫ِ‬ ‫بــا خانــواده ام در محلــه ای تاریخــی و خانــه ای قدیمــی زندگــی‬ ‫می کنــم؛ به طوری کــه جــا بــرای نگـه داری انبــوه کتاب هایــم نــدارم‪.‬‬ ‫به عبارت دیگــر عاشــقانه فــدای تاریــخ انقــاب شــدیم‪ .‬بااین وجــود‬ ‫بــاز همچنــان مشــغول ایــن کار هســتم‪ .‬رهبــر کبیــر انقــاب امــام‬ ‫خمینــی(ره) فرمودنــد‪« :‬بایــد پایه هــای تاریــخ انقــاب اســامی ما‪،‬‬ ‫چــون خــود انقــاب بــر دوش پابرهنــگان مغضــوب قدرت هــا و‬ ‫ابرقدرت هــا باشــد» و مــن خــود را یکــی از همیــن قشــر می دانــم‪.‬‬ ‫بــه بــاور شــما نویســند ه تــراز انقــاب اســامی کیســت و بایــد چــه‬ ‫ویژگی هایــی داشــته باشــد؟‬ ‫مــن قبــا ً در یکــی از ســخنرانی هایم گفتــه ام؛ نویســنده ای‬ ‫کــه دربــاره انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس می نــگارد و شــعر‪،‬‬ ‫موســیقی‪ ،‬فیلــم‪ ،‬داســتان‪ ،‬نقاشــی‪ ،‬عکــس‪ ،‬مجســمه و هــر اثــر‬ ‫هنــری را خلــق و تولیــد می کنــد‪ ،‬بایــد بــه ارزش هــای مقــدس اثــر‬ ‫خــود ایمــان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫نمی تــوان بــا نگاهــی ســکوالر اثــری بــرای یــک انقــاب مقــدس‬ ‫و مذهبــی خلــق کــرد‪ .‬هــر اثــر نوشــتاری یــا تجســمی یــا نمایشــی‬ ‫از باورهــای مــا ریشــه می گیــرد‪ .‬بنابرایــن کســی کــه اعتقــاد جــدی‬ ‫و محکمــی بــه ارمان هــا و ارزش هــای انقالبــی نــدارد نمی توانــد‬ ‫نویســنده یــا هنرمنــد تــراز انقــاب باشــد‪.‬‬ ‫در گام دوم انقــاب اســامی بــه ســر می بریــم و در مســیر‬ ‫«جهــاد تبییــن» طــرح چــه موضوعاتــی در قالــب کتــاب را ضــروری‬ ‫می دانیــد؟‬ ‫روحیــه جهــادی یعنــی کار خالصانــه کــردن بــا ایمــان و اعتقــاد‬ ‫بــرای جامعــه و کســی کــه می خواهــد بــه «جهــاد تبییــن» بپــردازد‪،‬‬ ‫نخســت بایــد روحیــه جهــادی و دوم پشــتکار داشــته باشــد‪.‬‬ ‫گروه هــای جهــادی زیــادی در مناطــق محــروم بــه خانه ســازی و‬ ‫خدمــات عمرانــی و اجتماعــی و بهداشــتی مشــغول هســتند و‬ ‫در صداوســیما هــم خدماتشــان معرفــی می شــود؛ درحالی کــه‬ ‫بســیاری از نویســندگان به تنهایــی و بــا دســت خالی باروحیــه ای‬ ‫جهــادی بــه نوشــتن موضوعــات مختلــف تاریخــی‪ ،‬اجتماعــی‪،‬‬ ‫ادبــی و مذهبــی در مناطــق مختلــف کشــور مشــغول هســتند کــه‬ ‫نقششــان کمتــر از ســایر گروه هــای جهــادی نیســت‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا نهادهــای فرهنگــی و علمــی و اموزشــی می تواننــد‬ ‫بــا بینــش و تفکــر جهــادی بخشــی از بودجه هــای خــود را صــرف‬ ‫تدویــن موضوعــات مربــوط بــه تاریــخ انقــاب و دفــاع مقــدس‬ ‫بکننــد تــا ناگفته هــای زیــادی از وقایــع گذشــته بــرای نســل جدیــد و‬ ‫نس ـل های اینــده تدویــن و منتشــر شــود‪.‬‬ ‫تاریــخ معاصــر ایــران رویدادهــا و اتفاقات زیادی را از ســر گذرانده‬ ‫دختر شیروانی به مسابقات انتخابی تیم ملی‬ ‫نوجوانان تنیس روی میز دعوت شد‬ ‫مربــی و اســتاد تنیــس روی میــز شــیروان گفــت‪ :‬بنابراعــام کنفدراســیون تنیــس روی میــز اســیا‬ ‫درخردادمــاه جــاری‪ ،‬عقیلــه ارشــادی فــر از ایــن شهرســتان خراســان شــمالی بــه مســابقات انتخابــی‬ ‫کــه تشــریح و تدویــن ان هــا ده هــا ســال طــول می کشــد؛ امــا اگــر‬ ‫نویســندگان معاصــر کــه شــاهد و یــا نزدیــک بــه ایــن دوره هســتند‬ ‫غفلــت کننــد‪ ،‬نویســندگان و خواننــدگان اینده دچار کج اندیشــی و‬ ‫تحریف نــگاری خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن هنــوز شــاهد کاســتی های زیــادی در زمینــه تاریــخ‬ ‫انقــاب اســامی هســتیم و هنــوز کتــاب جامعــی دربــاره برخــی از‬ ‫موضوعــات منتشــر نشــده اســت کــه می تــوان بــه مــواردی چــون‬ ‫اصالحــات ارضــی در دهــه چهــل یــا واقعــه ‪ 17‬شــهریور‪ ،‬محــرم‬ ‫ســال ‪ ،57‬بازگشــت امــام در ‪ 12‬بهمــن‪ ،‬اتفاقــات بهمــن ســال‬ ‫‪ ،57‬دربــاره دولــت موقــت‪ ،‬حســاب ‪ 100‬امــام و خانه ســازی بــرای‬ ‫محرومــان در ســال ‪ ،58‬ماجــرای بنی صــدر‪ ،‬گروه هــای سیاســی‪،‬‬ ‫نهادهــای انقــاب مثــل جهاد ســازندگی و کمیتــه انقالب‪ ،‬عملیات‬ ‫دفــاع مقــدس‪ ،‬ماجــرای ســلمان رشــدی و کتــاب ایــات شــیطانی‪،‬‬ ‫خدمــات چهل ســاله جمهــوری اســامی در مقایســه بــا قبــل و‬ ‫صدهــا موضــوع دیگــر اســت کــه نانوشــته یــا کــم گفتــه مانــده و‬ ‫الزم اســت نویســندگان و نهادهــای پژوهشــی باروحیــه جهــادی به‬ ‫این گونــه موضوعــات بپردازنــد‪.‬‬ ‫رهبــری فرموده انــد‪« :‬روحیـ ه جهــادی یعنــی اعتمــاد بــه این کــه «ما‬ ‫می توانیــم» و کار بی وقفــه و خســتگی ناپذیر و اســتفاده از همــه ‬ ‫ظرفیــت وجــودی و ذهنــی و اعتمــاد بــه جوان هــا‪ .‬بــه نظــر شــما‬ ‫اهل قلــم بــرای ایــن زمانــه و افــق پیــش رو چــه بایــد انجــام دهنــد؟‬ ‫روحیه جهادی مختص قشــر خاص یا تخصص خاصی نیســت؛‬ ‫بلکــه در همـ ه زمینه هــای اجتماعــی امــکان تبلــور ان وجــود دارد‪.‬‬ ‫هرکــس در هــر شــغل و تخصصــی می توانــد باایمــان و اعتقــاد و‬ ‫پشـت کار‪ ،‬کمــر همــت بــه خدمــت مــردم ببنــدد‪.‬‬ ‫نویســندگان به ویــژه جوانــان هــم می تواننــد در رشــته های مختلــف‬ ‫هنــری‪ ،‬ادبــی‪ ،‬تاریخــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬ســینمایی‪ ،‬شــعر‪ ،‬داســتان‬ ‫و ســایر رشــته ها کــه موردنیــاز جامعــه اســت بــا دقــت و ظرافــت‪،‬‬ ‫اثــاری ارزشــمند خلــق و تولیــد کننــد‪ .‬اگرچــه چــاپ ایــن اثــار بســیار‬ ‫گــران تمــام می شــود و بــرای برخــی ناممکــن اســت‪ ،‬امــا معتقــدم‬ ‫بازهــم نبایــد ناامیــد شــد؛ بلکــه بــا همــان روحیــه جهــادی بنگاریــد و‬ ‫در فضــای مجــازی و یــا در نشــریات مختلــف منتشــر کنیــد‪.‬‬ ‫روحیــه جهــادی اقتضــا می کنــد در شــرایط ســخت‪ ،‬مــرد میــدان و‬ ‫عمــل باشــیم وگرنــه در وقــت اســایش و رفــاه همه خــود را قهرمان‬ ‫می پندارنــد‪ .‬قهرمانــان واقعــی «جهــاد تبییــن» در هنگامــه جــدال‬ ‫بــا ســختی ها مقاومــت می کننــد و راهــی بــرای موفقیــت می یابنــد‬ ‫و تســلیم نمی شــوند‪.‬‬ ‫بــه بــاور شــما نقــش و وظایــف مدیــران به ویــژه مدیــران حــوزه ی‬ ‫فرهنــگ بــرای توســع ه قلــم و نویســند ه تــراز انقــاب اســامی‬ ‫براســاس ســند «مهندســی فرهنگــی» و در مســیر تمــدن بــزرگ‬ ‫اســامی چیســت؟‬ ‫تبییــن موضوعــات تاریخــی مثــل ســکه ای اســت کــه دو رو دارد‪.‬‬ ‫یکــروی ان «شــیر» اســت کــه نویســندگان و مورخــان انقالبــی‬ ‫هســتند و مثــل شــیر جســورانه بــه تدویــن و تشــریح رویدادهــای‬ ‫تاریــخ معاصــر می پردازنــد؛ امــا روی دیگــر ایــن ســکه «خــط»‬ ‫اســت؛ یعنــی خطــی اعتبــاری بــرای تامیــن بودجــه انتشــار اثــار‬ ‫مولفــان الزم اســت‪.‬‬ ‫نمی شــود کــه نهادهــای پژوهشــی و علمــی و فرهنگــی‬ ‫بودجه هــای خــود را مخفــی کننــد و یــا جــور دیگــری هزینــه کننــد و‬ ‫از نویســندگان انتظار داشــته باشــند که با شکم گرســنه و نخوردن‬ ‫و نپوشــیدن‪ ،‬یک ســال صــرف تالیــف یــک کتــاب کننــد‪ ،‬امــا بــرای‬ ‫چــاپ و فــروش اثــار خــود بــه «چــه کنــم‪ ،‬چــه کنــم» بیفتنــد‪.‬‬ ‫هرســال بودجه هــای زیــاد تحقیقاتــی بــه برخــی دانشــگاه ها و‬ ‫مراکــز فرهنگــی اختصــاص می یابــد کــه اندک ان بــرای موضوعات‬ ‫انقــاب و دفــاع مقــدس صــرف می شــود؛ بنابرایــن دولــت به ویــژه‬ ‫وزارت فرهنــگ و امــوزش عالــی‪ ،‬وزارت اموزش وپــرورش‪ ،‬وزارت‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬دانشــگاه های مختلــف‪ ،‬موسســات‬ ‫مطالعاتــی‪ ،‬نهادهایــی مثــل بخــش فرهنگــی بنیــاد شــهید‪،‬‬ ‫حــوزه هنــری‪ ،‬ســازمان تبلیغــات‪ ،‬شــورای هماهنگــی تبلیغــات‪،‬‬ ‫حوزه هــای علمیــه‪ ،‬کنگــره شــهدا‪ ،‬اداره حفــظ و نشــر ارزش هــای‬ ‫دفــاع مقــدس و مراکــز مشــابه الزم اســت تدابیــر بهتــری بــرای رفع‬ ‫ایــن نواقــص بیندیشــند‪ /.‬ایبنــا‬ ‫تیــم ملــی نوجوانــان تنیــس روی میــز دختــر دعــوت شــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا ارشــادی فــر اظهــار داشــت‪ :‬ایــن بازیکــن اســتان بــا رنکینــگ ‪ ۱۰‬نوجوانــان کشــور‪ ،‬در ایــن‬ ‫مســابقات حضــور خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مســابقات انتخابــی تیــم ملــی تنیــس روی میــز نوجوانــان دختــر کشــور بــرای‬ ‫اعــزام بــه مســابقات اســیای میانــه از ‪ ۱۴‬اردیبهشــت مــاه بــه مــدت ســه روز بــه میزبانــی شــهر‬ ‫اصفهــان برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ارشــادی فــر اضافــه کــرد‪ :‬امیــد اســت تــا ایــن ورزشــکار در مســابقات اتــی در ترکیــب ثابــت تیــم‬ ‫ملــی قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫این شهرستان دارای ‪ ۳۲‬باب اماکن ورزشی و سه هزار و ‪ ۵۰۰‬ورزشکار سازمان یافته است‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان بــا ‪ ۱۵۷‬هــزار نفــر جمعیــت بــه عنــوان دومیــن شهرســتان پرجمعیــت خراســان‬ ‫شــمالی در ‪ ۶۰‬کیلومتــری شــرق بجنــورد قــرار دارد‪.‬‬ ‫ هــر راننــده ای گهگاهــی اجــازه مــی دهــد کــه بــاک خودرویــش‬‫بــه انــدازه ای خالــی شــود کــه چــراغ اخطــار بنزین روشــن شــود‪.‬‬ ‫بــا اینکــه همــه مــا مــی دانیــم کــه در حالــت ایــده ال بایــد قبــل‬ ‫از اینکــه بــاک بــه ¼ برســد ان را پــر کنیــم ولــی گهگاهــی بــا بــاک‬ ‫¼ رانندگــی مــی کنیم‪.‬‬ ‫قبــل از اینکــه مجــددا بــا بــاک خالــی رانندگــی کنیــد‪ ،‬ارزشــش‬ ‫را دارد کــه بدانیــد پــس از روشــن شــدن چــراغ اخطــار بنزیــن‬ ‫واقعــا چنــد مایــل مــی توانیــد بــا خــودروی خــود رانندگــی کنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن مقالــه ازخودروبانک بــه اطالعاتتــان اضافــه‬ ‫مــی شــود کــه بدانیــد رانندگــی بــا بــاک ¼ کــدام قســمتهای دیگر‬ ‫خــودرو را در معــرض خطــر قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫بخش اول‪:‬‬ ‫ایا رانندگی با چراغ اخطار بنزین روشن خطرناک است؟‬ ‫ بیشــترین نگرانــی هنــگام رانندگــی بــا چــراغ بنزیــن روشــن‬‫احتمــال تمــام شــدن بنزیــن و گیــر کــردن در جــاده اســت کــه‬ ‫نــه تنهــا یــک دردســر اســت بلکــه گیــر افتــادن در یــک شــرایط‬ ‫خطرنــاک نیــز اســت‪ .‬احتمــال دارد در بزرگــراه خــودروی شــما از‬ ‫حرکــت بــاز ایســتد در حالــی کــه خودروهــای کنــاری بــا ســرعت‬ ‫بیــش از ‪ 70‬مایــل (‪ 112‬کیلومتــر در ســاعت) در حــال حرکــت‬ ‫هســتند یــا ممکــن اســت در یــک پیــچ کــور در بزرگــراه خــودروی‬ ‫شــما متوقــف شــود و یــک خــودرو از پشــت بــا شــما تصــادف کنــد‪.‬‬ ‫رانــدن خــودرو بــا بــاک ¼ همچنیــن مــی توانــد بــه خــودروی‬ ‫شــما اســیب بزنــد‪ .‬اگــر بنزیــن تمــام کنیــد ممکــن اســت بــه‬ ‫کاتالیــزور شــما صدمــه برســد کــه ســپس مجبــور بــه تعمیــر یــا‬ ‫تعویــض ان شــوید‪ .‬حتــی رانندگــی بــا بنزیــن کــم داخــل بــاک‬ ‫مــی توانــد بــه پمــپ بنزیــن شــما اســیب بزنــد زیــرا هــر اشــغال‬ ‫و کثیفــی کــه در بــاک شــما باشــد (کــه طبیعتــا در تــه بــاک جمــع‬ ‫مــی شــوند) هنگامــی کــه باک شــما تقریبــا خالی باشــد از پمپ‬ ‫بنزیــن شــما عبــور خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫رانندگــی بــا چــراغ بنزیــن روشــن خــودروی شــما را از بین نمی برد‬ ‫ولــی تکــرار مکــرر ان باعــث صدمــه رســیدن به خودرو می شــود‪.‬‬ ‫بخش دوم‪:‬‬ ‫ مســافتی کــه پشــت امپــر خــودروی شــما هنــگام روشــن‬‫شــدن چــراغ بنزیــن تخمیــن میزنــد چقــدر قابــل اعتماد اســت؟‬ ‫در پشــت امپــر بیشــتر خودروهــای جدیــد هنگام روشــن شــدن‬ ‫چــراغ بنزیــن مســافت قابــل طــی کــردن قبــل از تمــام شــدن‬ ‫بنزیــن نمایــش داده مــی شــود کــه تخمیــن میزنــد قبــل از تمام‬ ‫شــدن بنزیــن چنــد مایــل مــی توانیــد بــا خــودرو رانندگــی کنیــد‪.‬‬ ‫بســیاری از راننــدگان ترجیــح مــی دهنــد از ایــن ویژگــی خــودرو‬ ‫بــه جــای چــراغ اخطــار بنزیــن اســتفاده کننــد و تصــور کننــد کــه‬ ‫وقتــی نمایشــگر مســافت باقــی مانــده ‪ 20‬مایــل را نشــان مــی‬ ‫دهــد مــی تواننــد تــا قبــل از تمــام شــدن بنزیــن ‪ 20‬مایــل (‪32‬‬ ‫کیلومتــر) رانندگــی کننــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود تکیــه بر مســافت باقی مانده ای که پشــت امپر‬ ‫نشــان مــی دهــد یــک عمــل خطرنــاک اســت زیــرا ایــن مســافت‬ ‫فقــط یــک تخمیــن تقریبــی اســت‪ .‬ایــن تخمیــن بــر اســاس‬ ‫میانگیــن مســافت طــی شــده هنــگام رانندگــی بــا خودرویتــان‬ ‫محاســبه شــده اســت و در نتیجــه ممکــن اســت نســبت بــه‬ ‫شــرایط رانندگــی فعلــی شــما زیــاد دقیــق نباشــد‪.‬‬ ‫مثــا اگــر بیشــتر مواقــع در بزرگــراه رانندگــی کــرده باشــید‬ ‫هنگامــی کــه در ترافیــک گیــر کــرده باشــید مســافت تخمیــن‬ ‫زده شــده احتمــاال زیــاد دقیــق نیســت‪ .‬بنابرایــن بــا وجــودی کــه‬ ‫پشــت امپــر خــودروی شــما هنگامــی کــه بــاک خــودرو نســبتا پر‬ ‫باشــد تخمیــن نســبتا دقیقــی ارائــه مــی دهــد‪ ،‬نباید این عــدد را‬ ‫بــه عنــوان مســافت دقیــق قابــل طــی کــردن قبل از تمام شــدن‬ ‫بنزیــن در حالــت خالــی بــودن بــاک تصــور کنیــد‪.‬‬ ‫ با باک خالی چقدر می توانید رانندگی کنید؟‬‫ رانندگــی بــا بــاک خالــی گاهــی مواقــع یــک ضــرورت اســت و‬‫وقتــی در چنیــن شــرایطی قــرار مــی گیریــد بســیار مهــم اســت‬ ‫کــه بدانیــد دقیقــا چنــد مایــل دیگــر تــا متوقــف شــدن خــودروی‬ ‫شــما باقــی مانــده اســت‪ .‬بهتــر اســت از قبــل ایــن مســافت را‬ ‫حســاب کنیــد تــا در مواقعــی کــه بنزیــن داخــل بــاک خــودروی‬ ‫شــما واقعــا کــم مــی شــود امادگــی الزم را داشــته باشــید و از‬ ‫متوقــف شــدن ناگهانــی خــودرو جلوگیــری کنیــد‪ .‬اگــر متوجــه‬ ‫شــدید کــه بــاک شــما خیلــی زود خالــی مــی شــود یــا نشــتی‬ ‫بنزیــن داریــد حتمــا خــودروی خــود را بــه متخصــص نشــان‬ ‫دهیــد تــا ان را بررســی کنــد‪.‬‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کارپارس‬ ‫برگزاریمی کند‬ ‫پی‬ ‫گ‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫سی‬ ‫ع‬ ‫جت‬ ‫ریازا ب اهیا ما ی‬ ‫نخستین جشنواره‬ ‫تیتر‪،‬یادداشت‪،،‬زگارش‪،‬عکس‬ ‫عالقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند‬ ‫اثار خود را به دفتر موسسه حداکثر تا پایان‬ ‫اردیبهشت‪ 1401‬ارسال کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫چهارشنبه ‪ 31‬فروردین‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 31‬فروردین‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 30‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 22‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪30‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب جنوب غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪519‬‬ ‫پرداخت ‪ ۴۹۰‬میلیارد تومان‬ ‫وام اشتغال روستایی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫توسعه زیست بوم‬ ‫اقتصاد دانش بنیان‬ ‫سرپرســت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ ۴۹۰ :‬میلیــارد تومــان وام اشــتغالزایی بــه‬ ‫متقاضیان روســتایی و عشــایری این اســتان در ‪ ۲‬ســال‬ ‫گذشــته پرداخــت شــد کــه نقــش مهمی در اشــتغال این‬ ‫اقشــار داشــت‪.‬‬ ‫مهــدی اســام خــواه اظهــار داشــت‪ :‬تســهیالت قــرض‬ ‫الحســنه بــه ایــن قشــر تولیــد کننــده در راســتای حمایــت از‬ ‫بخــش کشــاورزی و دامپــروری پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در راســتای اجــرای سیاســت هــای وزارت متبوع‬ ‫در توســعه اشــتغال بخش کشــاورزی و مهاجرت معکوس‬ ‫از شــهر بــه روســتا طــی ســال هــای گذشــته با وجــود بیماری‬ ‫کرونــا و برخــی مشــکالت اعتبــاری ایــن میــزان تســهیالت‬ ‫بــا هــدف اشــتغال روســتاییان و عشــایر خراســان شــمالی‬ ‫پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫اســام خــواه بــا بیــان اینکــه اشــتغال روســتایی در‬ ‫بخــش هــای کشــاورزی و دامپــروری ســهم باالیــی در‬ ‫نــرخ اشــتغال خراســان شــمالی را بــه خــود اختصــاص‬ ‫داده اســت افــزود‪ :‬حمایــت از ایــن بخــش همیشــه وجــود‬ ‫داشــته اســت امــا عــدم ایجــاد اشــتغال پایــدار در بخــش‬ ‫هــای مزبــور بــا توجــه بــه تخصیــص اعتبار مطلوبــی که در‬ ‫ســال هــای گذشــته بــه ایــن بخــش صــورت گرفــت کمبــود‬ ‫نظــارت دســتگاه هــای متولــی ایــن بخــش هــا اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی‬ ‫بــا اشــاره بــه رتبــه دوم فقــر اســتان در شــاخص کشــوری‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬ایجــاد اشــتغال هنــوز هــم نیازمنــد تســهیالت‬ ‫کــم بهــره بــرای اقشــار مختلــف جامعــه اســت امــا نظــارت‬ ‫بــر نحــوه اســتفاده از ان و اجــرای درســت و جلوگیــری از‬ ‫انحــراف اعتبــارات مربــوط نیــاز بــه قانــون جامــع و اصــاح‬ ‫رونــد ســنوات گذشــته دارد‪.‬‬ ‫اســام خــواه بــا بیــان اینکه موضوع اشــتغال روســتاییان و‬ ‫عشــایر بایــد بــه صــورت ریشــه ای حــل و فصــل شــود گفت‪:‬‬ ‫شــورای هماهنگــی دســتگاه هــای زیــر مجموعــه وزارت‬ ‫متبــوع در خراســان شــمالی بــا تشــکیل کارگــروه مشــورتی‬ ‫بــا نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی موانــع موجــود را‬ ‫مطــرح و از ظرفیــت نماینــدگان اســتفاده خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫براســاس سرشــماری نفــوس و مســکن ســال ‪،۹۵‬‬ ‫خراسان شــمالی ‪ ۸۶۵‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه ‪۴۴‬‬ ‫درصــد ان در روســتاها ســاکن هســتند‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی تاکیــد کــرد‪ :‬وزارت کار بــرای توســعه اقتصــاد دانش بنیــان در‬ ‫کشــور عــزم جــدی دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی‪« ،‬حجت اللــه عبدالملکــی »‬ ‫در نشســت مشــترک وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری بــا‬ ‫اشــاره بــه نامگــذاری ســال ‪ ۱۴۰۱‬مقــام معظــم رهبــری بــا عنــوان «تولیــد‪ ،‬دانش بنیــان‪ ،‬اشــتغال‬ ‫افریــن»‪ ،‬گفــت‪ :‬توســعه کارافرینــی و اشــتغال دانش بنیــان محــور اصلــی اقدامــات وزارت مــردم‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۱‬خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــرکت ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعــی «شســتا» در ســال جدیــد بــا رویکــرد توســعه‬ ‫کمــی و کیفــی بــه حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان خواهــد پرداخــت‪.‬‬ ‫عبدالملکــی بیــان کــرد‪ :‬در ســال جدیــد در دبیرخانــه هیئــت امنــای ســازمان تامیــن اجتماعــی‬ ‫و صندوق هــای تابعــه‪ ،‬معاونــت دانش بنیــان ایجــاد و راه انــدازی کردیــم کــه مســئولیت ان‬ ‫سیاســت گذاری کالن بــا محوریــت حمایــت و توســعه شــرکت های دانش بنیــان زیرمجموعــه‬ ‫صندوق هــای وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬کارگــروه دانش بنیــان شــورای عالــی اشــتغال بــا حضــور وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫احتماعــی و معــاون علمــی ریاســت جمهــوری بــه صــورت مســتمر برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫عبدالملکــی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬تعامــل دو ســویه معاونــت علمــی و وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی می توانــد بســتر مناســبی گســترش اقتصــاد دانش بنیــان فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫«ســورنا ســتاری»‪ ،‬معــاون علمــی رئیــس جمهــوری در ایــن نشســت گفــت‪ :‬توســعه زیس ـت بوم‬ ‫اقتصــاد دانش بنیــان بــا همــکاری وزرات تعــاون ‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی پیگیــری می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬توســعه علمــی پروژه هــای پرچــم دار و ملــی در حوزه هــای شــرکت های زیــر مجموعــه‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی و نظــارت بــر عملکــرد موسســات کاریابــی اعــزام بــه خــارج و‬ ‫حمایــت از طرح هــای نواورانــه کارافرینــان از جملــه محورهــای اصلــی همــکاری معاونــت علمــی‬ ‫رئیــس جمهــوری و وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در ســال ‪ ۱۴۰۱‬خواهــد بــود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫‏هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی ‏برابــر رای شــماره ‪1400/11/30 – 1400 – 4987‬‬ ‫هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400-149‬موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف ‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد‬ ‫سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو‬ ‫بجنوردتصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض متقاضــی اقای‪/‬خانــم علــی‬ ‫منــادی فــرد فرزنــد قهرمــان بشــماره شناســنامه ‪2463‬صــادره‬ ‫از بجنــورد درششــدانگ یکبــاب ‏منــزل مســکونی بــه مســاحت‬ ‫‪ 101.15‬متــر مربــع از پــاک ‪ 1332‬فرعــی از ‪ 164‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی حصــار بخــش دو بجنــورد‏خریــداری از مالــک رســمی‬ ‫اقایــان یحیــی و براتعلــی و رجبعلــی و غالمعلــی و محمــد نقــی‬ ‫و حمیــد رضــا و شــکر شــهرت همگــی‏رجــب پــور مقــدم همگــی‬ ‫فرزنــدان علــی اصغــر و امــان اللــه و مریــم شــهرت هــر دو‬ ‫زعفرانــی فرزنــدان حســن و خانــم شــهناز باغچقــی‏فرزنــد حســن‬ ‫محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی‏کــه‬ ‫اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دو‏مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس‬ ‫از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫‪،‬دادخواســت خــود را بــه‏مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت‏صادرخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‏تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/01/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/01/31 :‬‏‬ ‫احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫بزودی قیمت ‪ ۱۰۰‬قلم دارو‬ ‫کاهش می یابد‬ ‫با جدیت کشت قراردادی‬ ‫گندم و برنج دنبال می شود‬ ‫معــاون بیمــه و خدمــات ســامت ســازمان بیمــه ســامت ایــران‬ ‫گفــت‪ :‬قیمــت ‪ ۱۰۰‬قلــم دارو پــس از تحــت پوشــش بیمــه قــرار‬ ‫گرفتــن‪ ،‬بــزودی کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از از وزارت بهداشــت‪ ،‬مهــدی رضایــی‬ ‫دربــاره کاهــش قیمــت ایــن داروهــا اظهــار داشــت‪ :‬ســال گذشــته‬ ‫حــدود ‪ ۵۶۰‬قلــم دارو افزایــش قیمــت داشــت کــه ‪ ۴۶۰‬قلــم ان بــا‬ ‫اقدامــات بیم ـه ای پوشــش داده شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بیــن ‪ ۹۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬قلــم افزایــش قیمت دارو را شــاهد‬ ‫بودیــم البتــه ایــن داروهــا تحــت پوشــش بیمــه ها نبودنــد‪ ،‬به همین‬ ‫دلیــل و بنــا بــر سیاســت هایی کــه اخیــرا اتخــاذ شــد قــرار اســت‬ ‫داروهایــی کــه افزایــش قیمــت انها تحت پوشــش بیمه قــرار نگرفته‬ ‫بــود در شــورای عالــی بیمــه مطــرح شــود و با نظر مدیرعامل ســازمان‬ ‫بیمــه ســامت‪ ،‬ایــن داروهــا تحــت پوشــش بیمــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا ایــن سیاســت‪ ،‬در مجمــوع بخشــی از داروهــا‬ ‫قیمــت انهــا کاهــش مــی یابــد چــون تحــت پوشــش بیمــه قــرار‬ ‫می گیــرد تــا هزینــه دارو بــرای مــردم کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫رضایــی افــزود‪ :‬در سیاســت هــای ارزی دارو بناســت بخشــی از‬ ‫داروهــا کــه قابلیــت تجویــز بــا نســخ پزشــکان را دارد از یارانــه دولــت‬ ‫هــم بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت‪ :‬کشــت قــراردادی دو محصــول‬ ‫اســتراتژیک گنــدم و برنــج یکــی از مهمتریــن ماموریت هــای‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی اســت کــه بــا جدیــت دنبــال می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی‪« ،‬ســید جــواد ســاداتی نژاد» در نشســت قــرارگاه‬ ‫امنیــت غذایــی کــه بــا حضــور وبینــاری روســای ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی اســتان ها‪ ،‬معاونــت برنامه ریــزی‪ ،‬مدیــران بازرســی‬ ‫و نظــارت بــر کاالهــای اساســی‪ ،‬مدیــران غلــه و تعاون روســتایی‬ ‫اســتان ها برگــزار شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬توســعه کشــاورزی قــراردادی از‬ ‫اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی بــه نقــش ویــژه شــرکت بازرگانــی دولتــی‬ ‫ایــران و شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور در تنظیــم بــازار‬ ‫محصــوالت کشــاورزی اشــاره و تاکیــد کــرد‪ :‬رصــد دقیــق بــازار‬ ‫و توزیــع مویرگــی کاالهــای اساســی مــورد توجــه دو شــرکت‬ ‫مذکــور قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ســاداتی نژاد بــا اشــاره بــر اهمیــت عرضــه مســتقیم و بــدون‬ ‫واســطه محصــوالت کشــاورزی در کشــور اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫راســتای عرضــه مســتقیم محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬ســازمان‬ ‫مرکــزی تعاونــی روســتایی نســبت بــه راه انــدازی روســتابازارها‬ ‫در سراســر کشــور و هوشمندســازی نظــام توزیــع اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫تسهیل وثایق وام های تا ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‬ ‫رییس کل بانک مرکزی گفت‪ :‬لیست ابر بدهکاران بانکی ‪ ،‬طی یکی‪ ،‬دو روز اینده منتشر می شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علــی صالحــی ابــادی پــس از نشســت بــا مدیران عامــل بانک ها درخصوص‬ ‫انتشــار فهرســت بدهــکاران بانکــی توســط بانــک مرکــزی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن لیســت تــا پایــان هفتــه‬ ‫همانطــور کــه پیــش از ایــن وعــده داده بودیــم بــا جزییــات بیشــتر منتشــر می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت‪ :‬بــه زودی توســط بانــک مرکــزی بــه شــبکه بانکــی دســتورالعمل مربــوط بــه‬ ‫تســهیل وثایــق وام هــای خــرد تــا ســقف ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان مبتنــی بــر اعتبــار ســنجی نهایــی شــده ابــاغ‬ ‫خواهد شــد‪.‬‬ ‫صالح ابادی گفت‪ :‬بر اســاس دســتورالعملی که به زودی ابالغ خواهد شــد مواردی شــامل قرارداد الزم‬ ‫االجرا‪ ،‬چک و ســفته وام گیرنده یا ضامن‪ ،‬ســهام بورســی از ســهام عدالت و غیره‪ ،‬گواهی صندوق های‬ ‫ســرمایه گــذاری‪ ،‬اوراق بهــادار‪ ،‬یارانــه‪ ،‬ســیم کارت دائمــی بــه نــام فــرد‪ ،‬وثایــق عینــی ماننــد خــودرو و طــا‬ ‫مبتنــی بــر اعتبــار ســنجی افــراد‪ ،‬تاییــد افــراد توســط شــورای اســامی روســتا در مناطــق روســتایی مبتنــی بر‬ ‫رتبــه اعتبــاری افــراد در وامهــای خــرد زیــر ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان و در قالــب عقــود مختلــف بــه عنــوان وثیقــه‬ ‫تســهیالت مــورد قبــول واقــع خواهد شــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۱۱‬والدت خراسان شمالی مربوط‬ ‫به مادران زیر ‪ ۱۹‬سال بود‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫رییــس ســازمان امــداد و نجــات هــال احمــر کشــور گفــت‪ :‬اســتفاده از‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان بــرای بومی ســازی سیاســت و اولویت هــای‬ ‫ســال جــاری بــا توجــه بــه شــعار «تولید؛ دانش بنیــان‪ ،‬اشــتغال افرین»‬ ‫تجهیــزات هــال احمــر اســت‪.‬‬ ‫مهــدی ولی پــور اظهارداشــت‪ :‬اســتفاده از تــوان دانشــمندان داخلــی و‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیــان یکــی از اولویت هــای ایــن جمعیــت بــرای‬ ‫بومــی ســازی تجهیــزات تخصصــی امــداد و نجــات از جملــه نــاوگان‬ ‫زمینــی و هوایــی و تجهیــزات اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اســتفاده از پهبادهــا و بالگردهایــی بــرای جســتجوی افــراد‬ ‫کــه هزینــه هــای گزافــی بــدون کارایــی انچنــان جمعیــت هــال احمــر را‬ ‫بــر ان داشــته تــا تیــم هــای پهبــادی را بــرای تســریع و افزایــش کارایــی‬ ‫تشــکیل دهد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬لجســتیک نــاوگان زمینــی و هوایــی مــا بایــد نوســازی و‬ ‫به روز شــود و با اســتفاده از فناوری های روز هم داخلی ســازی شــود‬ ‫و هــم توســعه پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان افــزود‪ :‬لجســتیک نــاوگان زمینــی و هوایــی مــا بایــد‬ ‫نوســازی و بــه روز شــود و بــا اســتفاده از فنــاوری هــای روز هــم داخلــی‬ ‫ســازی شــود و هــم توســعه پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا تشــریح اقدامــات انجــام شــده در خصــوص گســترش دسترســی بــه خدمــات‬ ‫بانکــی بــه صــورت غیــر حضــوری‪ ،‬افــزود‪ :‬در خصــوص تســهیل دسترســی مــردم بــه خدمــات بانکــی در‬ ‫راســتای شــمولیت مالــی‪ ،‬امــکان احــراز هویــت و افتتــاح حســاب غیــر حضــوری‪ ،‬اگاهــی افــراد از رتبــه‬ ‫اعتبــاری‪ ،‬اســتفاده از ســفته و امضــای الکترونیــک نیــز فراهــم شــده اســت و بــر ایــن اســاس مشــتریان‬ ‫شــبکه بانکــی مــی تواننــد بــا ســهولت بیشــتر و بــه صــورت غیــر حضــوری از خدمــات بانکــی بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای پــول و اعتبــار ادامــه داد‪ :‬در خصــوص اعتبــار ســنجی ایــن امــکان وجــود دارد کــه هــر فــرد‬ ‫از طریــق شــرکت اعتبارســنجی ایرانیــان بــه رتبــه اعتبــاری خــود دســت یابد‪ .‬همچنین بخشــنامه مربوط به‬ ‫احــراز هویــت و افتتــاح حســاب غیرحضــوری ابــاغ شــده و افــراد در بانکهایــی کــه زیرســاخت الزم بــرای را‬ ‫فراهــم کــرده انــد مــی تواننــد از ایــن خدمــات اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــکان اســتفاده از ســفته الکترونیــک در حــال حاضــر بــرای مــردم فراهــم اســت و متقاضیــان‬ ‫بــدون مراجعــه حضــوری بــه بانــک مــی تواننــد ســفته دریافــت کننــد‪ .‬همچنیــن ضوابــط مربــوط بــه امضــای‬ ‫الکترونیــک نیــز ابــاغ شــده و در بانک هایــی کــه ایــن زیرســاخت را فراهــم کردنــد افــراد مــی تواننــد بــدون‬ ‫حضــور در شــعبه نســبت بــه امضــای اســناد اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫صالــح ابــادی تصریــح کــرد‪ :‬لــذا بــر ایــن اســاس هــم وثایــق بانکــی تســهیل شــده و هــم نحــوه دسترســی‬ ‫مــردم خدمــات بانکــی بــه صــورت غیرحضــوری گســترش پیدا کرده و در مجموع بســته کاملی فراهم شــده‬ ‫اســت کــه امیدواریــم موجبــات رضایــت احــاد جامعــه را فراهــم کند‪.‬‬ ‫صالــح ابــادی افــزود‪ :‬بانــک مرکــزی از ایــن هفتــه انتشــار فهرســت بدهــکاران بــزرگ بانکــی را در چارچــوب‬ ‫مفــاد بنــد د تبصــره ‪ ۱۶‬قانــون بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬و در قالــب جــداول اســتاندارد و مشــخص شــروع می کنــد و ایــن‬ ‫اطالعــات در ســایت بانــک مرکــزی در معــرض عمــوم قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪6‬‬ ‫اولویت هالل احمر اتکا به‬ ‫واحدهای دانش بنیان برای‬ ‫بومی سازی تجهیزات است‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۹۸۹‬فقــره والدت‬ ‫در اســتان ثبــت شــد کــه یکهــزار و ‪ ۲۱۱‬مــورد از ان مربــوط بــه مــادران ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۱۹‬ســال اســت‪.‬‬ ‫علــی زاهــدی نیــا اظهــار داشــت‪ :‬پارســال ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۲۹۲‬مــورد از والدت هــا در مناطــق‬ ‫شــهری اســتان و چهــار هــزار و ‪ ۶۹۷‬مــورد از ایــن واقعــه حیاتــی مربــوط بــه مناطــق روســتایی‬ ‫اســتان ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شــمار والدت هــا در ســال گذشــته نســبت بــه ســال ماقبــل ‪ ۱.۱‬درصــد‬ ‫کاهــش دارد گفــت‪ :‬پارســال والدت هفــت هــزار و ‪ ۱۸۰‬پســر و ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۸۰۹‬نفــر دختــر‬ ‫در اســتان ثبــت شــد کــه شــمار والدت هــا در ســال ‪ ۱۴ ۹۹‬هــزار و ‪ ۱۴۷‬مــورد بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بیشــترین والدت هــا در ســال گذشــته بــا ســه هــزار و ‪ ۷۰۵‬مــورد از مــادران در‬ ‫گــروه ســنتی ‪ ۲۵‬تــا ‪ ۲۹‬ســال بــود و ســه هــزار و ‪ ۴۰۴‬مــورد از والدت هــا مربــوط بــه مــادران‬ ‫‪ ۳۰‬تــا ‪ ۳۴‬ســال اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال خراســان شــمالی گفــت‪ ۵۱۵ :‬مــورد والدت هــا در ســال گذشــته هــم‬ ‫مربــوط بــه مــادران ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۴۴‬ســاله گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫ثبت ‪ ۶‬هزار و ‪ ۳۵۳‬مورد واقعه فوت‬ ‫زاهــدی نیــا در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا اشــاره بــه ثبــت ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۳۵۳‬مــورد واقعــه‬ ‫فــوت در اســتان اظهــار داشــت‪ :‬ســال گذشــته فــوت ســه هــزار و ‪ ۴۲۴‬مــرد و ‪ ۲‬هــزار و ‪۹۲۹‬‬ ‫زن در اســتان ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســه هــزار و ‪ ۶۲۵‬مــورد از واقعــه فــوت در‬ ‫شــهرها و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۲۸‬مــورد هــم در روســتاها بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در شــمال شــرق کشــور واقــع اســت و ‪ ۴۴‬درصــد از جمعیــت ان در‬ ‫روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 38‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪33‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪31‬‬ ‫فروردین گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 31‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪519‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫اتکا به واحدهای دانش بنیان‬ ‫برای بومی سازی تجهیزات‬ ‫هالل احمر اولویت است‬ ‫رییــس ســازمان امــداد و نجــات هــال احمــر کشــور گفــت‪ :‬سیاســت و اولویــت هــای ســال جــاری بــا‬ ‫توجــه بــه شــعار «تولیــد؛ دانش بنیــان‪ ،‬اشــتغال افرین» اســتفاده از شــرکت هــای دانــش بنیــان بــرای‬ ‫بومــی ســازی تجهیــزات هــال احمــر اســت‪.‬‬ ‫مهــدی ولی پــور در حاشــیه اییــن معارفــه مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر گلســتان در گفــت و گــو بــا‬ ‫خبرنگار خبرگزاری جمهوری اســامی اظهارداشــت‪ :‬یکی از اولویت های این جمعیت اســتفاده از توان‬ ‫دانشــمندان داخلــی و شــرکت هــای دانــش بنیــان بــرای بومی ســازی تجهیزات تخصصی امــداد و نجات‬ ‫از جملــه نــاوگان زمینــی و هوایــی و تجهیزات اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اســتفاده از پهبادهــا و بالگردهایــی بــرای جســتجوی افــراد کــه هزینــه هــای گزافــی بــدون‬ ‫کارایــی انچنــان جمعیــت هــال احمــر را بــر ان داشــته تــا تیــم هــای پهبــادی را بــرای تســریع و افزایــش‬ ‫کارایــی تشــکیل دهــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬لجســتیک نــاوگان زمینــی و هوایــی مــا بایــد نوســازی و بــه روز شــود و بــا اســتفاده از‬ ‫فنــاوری هــای روز هــم داخلــی ســازی شــود و هــم توســعه پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان امــداد و نجــات هــال احمــر کشــور تصریــح کــرد‪ :‬مجموعــه حــوزه امــداد و نجــات‬ ‫جمعیــت هــال احمــر چالــش هــای عمــده ای از جملــه تامیــن و تکمیــل ذخایــر انبارهــای امــدادی دارد‬ ‫که براســاس شــاخص های موجود باید برای معادل ‪ ۱۰‬درصد خانوارهای ســاکن کشــور ذخیره ســازی‬ ‫اقــام زیســتی‪ ،‬بهداشــتی و غذایــی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫ولــی پــور ادامــه داد‪ :‬تعییــن تکلیــف معیشــتی‪ ،‬رفاهــی و خدمــات بیمــه ای ســرمایه انســانی نیروهــای‬ ‫داوطلبــی کــه در پایــگاه هــای امــداد و نجــات جمعیــت هــال احمــر همــکاری مــی کننــد از دغدغــه هــای‬ ‫اصلــی بــوده کــه بــا رایزنــی هایــی کــه از طریــق مراجــع از جملــه ســازمان اداری اســتخدامی‪ ،‬برنامــه‬ ‫بودجــه و مجلــس شــورای اســامی پیگیــری مــی کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی هــال احمــر ســال گذشــته اســیب هــا را بــا وجــود وقــوع حــوادث‪ ،‬مشــکالت اعتبــاری و‬ ‫چالــش هــای فــرارو مدیریــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن اییــن از تالش هــای مهــدی میقانــی مدیرعامــل ســابق هــال احمــر گلســتان قدردانــی و قاســم‬ ‫غریب ابــادی بــه عنــوان مدیرعامــل جدیــد ایــن نهــاد معرفــی شــد‪.‬‬ ‫گلســتان مطابــق سرشــماری نفــوس و مســکن ســال ‪ ،۹۵‬یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫متشــکل از اقــوام و مذاهــب مختلــف در ‪ ۳۴‬نقطــه شــهری و هــزار و ‪ ۷۵‬روســتا دارد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫ن خواری ‪ 150‬میلیاردی در‬ ‫زمی ‬ ‫«علی اباد کتول»‬ ‫سارقان حرفه ای در مینودشت‬ ‫به دام افتادند‬ ‫گفــت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری‬ ‫ ‬ ‫ســردار «ســعید دادگــر» در‬ ‫پلیــس‪ ،‬در خصــوص جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــا اشــراف اطالعاتــی‬ ‫مامــوران پلیــس اگاهــی مبنــی بــر تصــرف اراضــی ملــی در یکــی از‬ ‫روســتا های حاشــیه جنگلــی شهرســتان «علــی ابــاد کتــول» مراتــب‬ ‫بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در همیــن راســتا بــا تشــکیل تیمــی ویــژه از عوامــل پلیــس‬ ‫اگاهــی بــه همــراه نماینــده اداره منابــع طبیعــی بــا هماهنگــی مراجــع‬ ‫قضائــی بــه ادرس مــورد نظــر اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی ادامــه داد‪ :‬در پــی نقشــه بــرداری هوایــی‬ ‫و جانمایــی از عرصــه اراضــی ملــی مــورد نظــر و اســتعالم های صــورت‬ ‫گرفته مشــخص شــد‪ 3 ،‬هزار و ‪940‬متر مربع از بهترین اراضی ملی‬ ‫توســط افــرادی مــورد تصــرف غیرقانونــی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر تصریــح کــرد‪ :‬کارشناســان منابــع طبیعــی‪ ،‬ارزش ایــن‬ ‫اراضــی ملــی تصــرف شــده را ‪150‬میلیــارد ریــال بــراورد کردنــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان ضمــن تاکیــد بــر عــزم جــدی پلیــس در برخــورد بــا پدیــده‬ ‫زمین خــواری‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در همیــن راســتا ‪ 4‬نفــر توســط پلیس‬ ‫دســتگیر و بــه مراجــع ذیصــاح معرفی شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس ســرهنگ‬ ‫«علــی اکبــر بــای» اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال وقــوع چنــد فقــره‬ ‫ســرقت کابــل بــرق و مخابــرات در مینودشــت‪ ،‬بررســی موضــوع‬ ‫بــا هــدف کشــف ســرقت هــا بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫مامــوران انتظامــی کالنتــری ‪ 11‬شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اشــراف اطالعاتــی و تــاش بــی وقفــه پلیــس‪3 ،‬‬ ‫ســارق در حیــن ســرقت و ‪ 2‬ســارق دیگــر کــه هــم دســت بودنــد‬ ‫شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مراجــع قضائــی طــی عملیاتــی‬ ‫موفقیــت امیــز در مخفیگاهشــان دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی مینودشــت تصریــح کــرد‪ :‬ســارقان در‬ ‫تحقیقــات مقدماتــی پلیــس بــه ‪ 42‬فقــره ســرقت ســرقت کابــل‬ ‫بــرق و مخابــرات در شهرســتان اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ بــای در پایــان بــا اشــاره بــه توقیــف یــک دســتگاه‬ ‫خــودرو از ســارقان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬متهمــان پــس از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس ســرهنگ‬ ‫«محمــود علــی فــر» ‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال وقــوع چندیــن فقــره‬ ‫ســرقت در گنبــد کاووس‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع ‪،‬در دســتور کار‬ ‫مامــوران انتظامــی شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران انتظامــی پــس از انجــام یکســری اقدامــات‬ ‫تخصصــی و اطالعاتــی گســترده موفــق شــدند ســارقان را شناســایی و‬ ‫در عملیــات هــای جداگانــه ان هــارا دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی فــر تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان در تحقیقــات اولیــه و پــس‬ ‫از مواجهــه بــا مســتندات پلیــس‪ ،‬چــاره ای جــز اقــرار نداشــتتد و بــه ‪20‬‬ ‫فقــره انــواع ســرقت کابل‪ ،‬خودرو و موتورســیکلت‪ ،‬قطعــات خودرویی‬ ‫وســرقت اماکــن خصوصــی ومعابــر در گنبــدکاووس اعتــراف کردند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــد کاووس بــا اشــاره بــه معرفــی متهمــان بــه‬ ‫مراجــع قضائــی از شــهروندان خواســت‪ :‬بــا رعایــت اصــول پیشــگیری از‬ ‫ســرقت و توجه به هشــدارهای پلیس‪ ،‬دســت ســارقان را از اموالشــان‬ ‫کوتــاه کننــد و ضمــن توجــه بــه اقدامــات پیشــگیرانه هــر گونــه مــوارد‬ ‫مشــکوک را از طریــق شــماره تلفــن ‪ 110‬بــه مرکــز فوریــت هــای پلیــس‬ ‫اطــاع رســانی نماینــد‪.‬‬ ‫جمهــوری اذربایجــان‪ ،‬ترکیــه و قــره بــاغ امــکان واردات بــرق وجــود‬ ‫داشــته ودســت کم حــدود ‪ ۶۰۰‬مــگاوات ظرفیــت واردات داریــم‬ ‫ضمــن انکــه درحــال رایزنــی بــا ارمنســتان بــرای واردات از ایــن کشــور‬ ‫نیــز هســتیم‪.‬‬ ‫الــه داد خاطرنشــان کــرد‪ :‬عمــده تــاش ایــن اســت کــه بــا رایزنــی‬ ‫بــا بخــش کشــاورزی و تــاش بــرای ایجــاد نشــدن تالطــم در بــازار‬ ‫از ظرفیــت وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــرای مدیریــت بــار‬ ‫به منظــور کاهــش میــزان تقاضــا اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برداشـت های بــی رویــه اب و بــرق در دشـت های‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه کنتورهای هوشــمندی که نصب می شــود‬ ‫و اصــاح تعرفــه هایــی کــه اتفــاق افتــاد‪ ،‬وزارت نیــرو بــه دنبــال ان‬ ‫اســت کــه هــم بــرای حــل مشــکل تنــش ابــی و هــم بــرای حــل‬ ‫مشــکل ناتــرازی تولیــد و براســاس مجوزهــای صــادر شــده میــزان‬ ‫برداشــت هــا مهــار شــود هــم در بخــش برداشــت و ســاعت های‬ ‫برداشــت مدیریــت صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی توانیــر‪ ،‬یکــی از دالیــل ناتــرازی تولیــد و مصــرف‬ ‫را ناتــرازی در دخــل و خــرج صنعــت بــرق و قیمــت ارزان انــرژی‬ ‫برشــمرد و خاطرنشــان کرد‪ :‬انچــه کــه وزارت نیــرو دنبــال مــی کنــد‬ ‫حــذف یارانــه هــای غیرضــروری و ناعادالنــه اســت‪.‬‬ ‫الــه داد دربــاره اعمــال تعرفــه هــای تــازه بــرای مشــترکان افــزود‪ :‬در‬ ‫بخــش هایــی از مصــرف مــی تــوان بــا حــذف یارانــه هــا ایــن ناتــرازی‬ ‫را جبــران کــرد کــه البتــه همــه گــروه هــا در ایــن بیــن مدنظــر نیســتند‬ ‫و فقــط بخــش هایــی از مشــترکان نیــاز بــه تنظیــم مجــدد تعرفــه هــا‬ ‫دارنــد و توجــه بــه گــروه هــای پاییــن و انهایــی کــه مصــرف درحد الگو‬ ‫دارنــد شــامل افزایــش قیمــت نخواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای مشــترکان پرمصــرف کــه چنــد هــزار مشــترک‬ ‫بــا مصــرف بیــش از الگــو هســتند‪ ،‬برنامــه جــدی بــرای انهــا داریــم و‬ ‫ایــن گــروه بایــد توجــه داشــته باشــند تــا صــورت حساب شــان بیــش‬ ‫از حــد نشــود‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی توانیــر گفت‪ :‬تاکنــون و پس از اعمال تعرفه های‬ ‫جدید افزایش چشــمگیری نداشــته ایم و مشــترکان خوش مصرف‪،‬‬ ‫مصــرف خوبــی داشــته اند‪ ،‬امــا از االن کــه سیســتم های سرمایشــی‬ ‫وارد مــدار مــی شــوند پرمصــرف هــا بایــد دقــت بیشــتری در میــزان‬ ‫مصــرف خــود داشــته باشــند‪.‬‬ ‫برنامه زمان بندی خاموشی‬ ‫الــه داد در بــاره احتمــال انتشــار جــدول خاموشــی هــا بــا توجــه بــه‬ ‫ناتــرازی موجــود در تولیــد و مصــرف‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬امیــد اســت بــه ایــن‬ ‫ســمت نرویــم امــا بایــد شــرایط بدبینانــه را نیــز مــد نظــر قــرار داد و‬ ‫به طــور قطــع بــا توجــه بــه میــزان تــوان تولیــدی کــه در هــر روز بــا‬ ‫توجــه بــه شــرایط دمایــی خواهیــم داشــت و خــروج از مــدار اتفاقــی‬ ‫نیــروگاه هــا‪ ،‬برنامــه زمــان بنــدی خاموشــی خواهیــم داشــت کــه بــه‬ ‫موقــع اطــاع رســانی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬یکــی از الــزام هــای مــا ایــن اســت کــه اگــر مشــکالتی‬ ‫هــم بــروز کــرد تــا انجــا کــه امــکان دارد بــی برنامگــی نباشــد و جــداول‬ ‫مربوطــه اطــاع رســانی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی توزیــع توانیــر در ادامــه یکــی از بخش هایــی کــه‬ ‫انتظــار همــکاری بیشــتر بــا صنعــت بــرق از ان مــی رود را بخــش‬ ‫اداری عنــوان و خاطرنشــان کرد‪ :‬بخش هــای اداری مصــرف مولــد‬ ‫واجــد ارزش افــزوده ندارنــد و بــا توجــه بــه اینکــه بایــد ایــن ناتــرازی‬ ‫در بخــش هــای غیرمولــد درســت شــود تاکیــد مــی کنیــم بخش های‬ ‫اداری مصــرف خــود را کاهــش دهنــد‪ ،‬بــه خصــوص از ســاعت ‪ ۱۲‬کــه‬ ‫بایــد اعمــال شــود‪.‬‬ ‫الــه داد گفــت‪ :‬بــرای بخــش اداری بایــد از ســاعت ‪ ۱۲‬به بعد مصرف‬ ‫در حد سیســتم های امنیتی و روشــنایی حداقلی و ســرورها در حد‬ ‫‪ ۱۰‬درصــد بــار باشــد و در روزهــای تعطیــل هــم بایــد حداقــل باشــد و‬ ‫ایــن امــر بــا کنتورهــای هوشــمند کنترل خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مشــترکان اداری کــه رعایــت نکننــد و مصرف حداقلی در‬ ‫ســاعت غیــر اداری نداشــته باشــند بــا محدودیــت تامین بــرق روبه رو‬ ‫خواهند شــد‪.‬‬ ‫برخورد با استخراج کنندگان غیرمجاز رمز ارز‬ ‫معــاون هماهنگــی توزیــع دربــاره برخــورد بــا اســتخراج کنندگان‬ ‫غیرمجــاز رمــز ارز گفــت‪ :‬یکــی از اولویــت هــا مقابلــه بــا انهایی اســت‬ ‫کــه از بــرق غیرمجــاز بــرای اســتخراج رمــزارز اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫الــه داد تاکیــد کــرد‪ :‬در ایــام گــرم ســال هــم اســتفاده از بــرق در‬ ‫مراکــز مجــاز و هــم غیرمجــاز ممنــوع اســت و بــرای انهــا کــه غیرمجــاز‬ ‫اســتفاده مــی کننــد جرایــم ســخت تــری دیــده شــده و هــم پــاداش‬ ‫بــرای افــرادی کــه ایــن مراکــز را معرفــی کننــد پیش بینــی شــده‬ ‫اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫قوت گرفتن خاموشی‬ ‫برق در تابستان‬ ‫معــاون هماهنگــی توزیــع شــرکت تولیــد‪ ،‬انتقــال و توزیــع نیــروی‬ ‫بــرق ایــران (توانیــر) گفــت‪ :‬احتمــال انتشــار جــدول خاموشـی ها بــا‬ ‫تــداوم ناتــرازی تولیــد و مصــرف بــرق‪ ،‬قــوت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫«محمد اله داد» در حاشــیه نخســتین جلســه ســتاد راهبری عبور‬ ‫از مــوج تابســتان ‪ ۱۴۰۱‬دربــاره وضعیــت تامین برق تابســتان امســال‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬شــرایط ناتــرازی تامیــن بــرق امســال نیــز وجــود دارد و‬ ‫ایــن ناتــرازی تــا ‪ ۱۰‬هزارمــگاوات خواهــد بود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن انباشــتگی ناتــرازی کــه در چنــد ســال ایجــاد‬ ‫شــده اســت در کوتاه مدت جبران نخواهد شــد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از ابتدای‬ ‫امســال اقدامــات بســیار خوبــی بــرای مدیریــت این ناترازی هــا انجام‬ ‫شــده اســت و از همــان روزهــای اغازیــن ســال شــخص وزیــر نیــرو‬ ‫و مدیرعامــل توانیــر برنامه ریزی هــای عمــده ای تــدارک دیــده انــد تــا‬ ‫بــه جــای اعمــال خاموشــی هــا از ظرفیــت همــکاری بخــش هــای‬ ‫مختلــف مصــرف مثــل صنایــع‪ ،‬کشــاورزی و اداری و تــوان مــردم‬ ‫اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی توانیــر گفــت‪ :‬امــروز نیــز قــرارگاه گــذر از پیــک‬ ‫تابســتان فعالیــت خــود را اغــاز کرده و جلسـه ها و برنامــه ریزی های‬ ‫الزم را انجــام خواهــد داد و امیــد اســت بتــوان بــا وجــود شــرایط‬ ‫ناتــرازی در تولیــد و مصــرف بــرق از ســال قبــل امــاده تــر باشــیم تــا‬ ‫اســیب هــای ایــن ناتــرازی کمتــر شــود‪.‬‬ ‫الــه داد دربــاره وضعیــت واردات و صــادرات بــرق در ایــن شــرایط‬ ‫ادام ـه داد‪ :‬بــه طــور قطــع صــادرات بــرق در زمانــی کــه کشــور نیــاز‬ ‫داشــته باشــد بــه حداقــل یــا صفــر خواهــد رســید و در بخــش واردات‬ ‫هــم کارهــای خوبــی انجــام شــده اســت و از همســایگان شــمالی و‬ ‫هــم از ترکیــه بــرق وارد خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬برنامــه ریــزی بــرای تقویــت خطــوط موجــود بــرای‬ ‫واردات انجــام شــده اســت و قراردادهــای خریــد بــرق هــم در دســت‬ ‫تنظیــم اســت کــه امیــد اســت ظرفیــت خوبــی از بخــش واردات بــرق‬ ‫داشــته باشیم‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی توانیــر اظهــار داشــت‪ :‬در حــوزه بــرق منطقــه‬ ‫دستگیری ‪ 5‬سارق و کشف ‪20‬‬ ‫فقره انواع سرقت در گنبدکاووس‬ ‫یارانه دالری و سامانه ثبت‬ ‫مافیا!‬ ‫دوســتانی کــه از دور و نزدیــک بــا حقیــر اشــنایی دارنــد‬ ‫نیــک واقفنــد کــه حــدود و ثغــور افاضــات را مــا را حــد و‬ ‫عــددی نیســت و پشــتوانه ایــن تســلط بــه بســیاری از‬ ‫علــوم ارضــی‪ ،‬ســماوی و حتــی بحــری‪ ،‬تلمــذ در یکــی از‬ ‫بزرگتریــن مکتبخانــه هــای شــمال شــرق کشــور در دهــه‬ ‫‪ 60‬اســت!‬ ‫فلــذا بــا واکاوی یکــی از مشــکالت عدیــده اقتصــادی‬ ‫کــه امــروز مبتالبــه جامعــه اســت‪ ،‬بنــا داریــم گــره از کار‬ ‫دولــت وخلــق توامــان بگشــائیم‪.‬‬ ‫حقیقــت امــر ایــن روزهــا واژه مافیــا و دســت هــای پشــت‬ ‫پــرده بــه کــرات شــنیده مــی شــود و تقریبــا هــر روز دربــاره‬ ‫نقــش مخــرب مافیــا در مشــکالت کشــور ســخنی گفتــه‬ ‫می شــود‪ .‬پیــش از ایــن هــم بســیاری از صاحبــان مناصــب‬ ‫و مشــاغل و مســئوالن مختلــف از وجــود مافیاهــای‬ ‫متفــاوت از جملــه مافیــای خــودرو‪ ،‬مافیــای دارو‪ ،‬مافیــای‬ ‫گوشــت‪ ،‬مافیــای ارز‪ ،‬مافیــای میــوه‪ ،‬مافیــای تجهیــزات‬ ‫پزشــکی و انــواع و اقســام مافیاهــا کــه بــا اقدامــات خــود‬ ‫در حــال ضربــه زدن بــه اقتصــاد کشــور هســتند‪ ،‬ســخن‬ ‫گفتــه بودنــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد دولتمــردان در تــاش هســتند پــوزه ایــن مافیاهــا‬ ‫را بــه اســفالت ســاخته شــده بــا قیــر یارانــه ای بمالنــد‪ ،‬امــا‬ ‫ظاهــرا ً ایــن «تــو بمیــری» بــا «تــو بمیری»هــای گذشــته‬ ‫تفــاوت هــای ماهــوی فــراوان دارد و مقابلــه بــا مافیــا بــه‬ ‫دالیــل گوناگــون میســر نیســت‪ ( .‬همــان داســتان گــر پــرده‬ ‫بیفتــد نمــی دونــم نــه تــو مانــی و نــه مــن و باقــی داســتان ‪)...‬‬ ‫فلــذا مــا امــروز قصــد داریــم بــا یــک راهــکار مارینــاد شــده‬ ‫و عملــی‪ ،‬دســتکم اثــرات و تبعــات حضــور مافیــا در کشــور‬ ‫را کمرنــگ کنیــم و اندکــی از االم مــردم بکاهیــم‪.‬‬ ‫همــان طــور کــه مســتحضرید در حــال حاضــر بخــش‬ ‫اعظمــی از منابــع کشــور در قالــب یارانــه هــای گوناگــون‪،‬‬ ‫از یارانــه مــردی کــه مــی خواســت همــه کار هــا را یــک تنــه‬ ‫انجــام دهــد گرفتــه تــا یارانــه معیشــتی و یارانــه گوشــت و‬ ‫نــان و ‪...‬بــه خلــق اللــه پرداخــت مــی شــود کــه بــا توجــه بــه‬ ‫کاهــش ارزش پــول ملــی ایــن یارانــه هــا نــه تنهــا دردی از‬ ‫مــردم دوا نمــی کنــد‪ ،‬بلکــه دولــت هــم در پرداخــت ایــن‬ ‫یارانــه هــا بــا مشــکالت عدیــده ای مواجــه اســت‪.‬‬ ‫فلــذا پیشــنهاد مــی شــود بــه جــای پرداخــت ایــن مبالــغ‬ ‫ناچیــز بــه خلــق اللــه‪ ،‬بــا راه انــدازی یــک ســامانه و ثبــت‬ ‫نــام گــروه هــا و دســتجات مافیــا در حــوزه هــای مختلــف‪،‬‬ ‫ایــن یارانــه هــا تجمیــع شــوند و بــه صــورت دالری و ارزی‬ ‫بــه مافیــا پرداخــت شــود! باالخــره زندگــی کســی کــه بــرای‬ ‫تعویــض روغــن‪ ،‬بایــد خودرویــش را بــه دوبــی ببــرد و ‪23‬‬ ‫میلیــون هزینــه کنــد و یــا هزینــه شــارژ اپارتمــان دختــرش‬ ‫در مــاه در اروپــا بــا حقــوق ‪ 15‬کارگــر ســاختمانی برابــر‬ ‫اســت‪ ،‬بــا زندگــی مــا معمولــی هــا تفــاوت دارد و قطعــا ً‬ ‫یارانــه ‪ 45‬هــزار تومانــی کفــاف ایــن امــورات را نمی دهــد!‬ ‫بــا ایــن راهبــرد و تزریــق منابــع مالــی بــه ایــن افــراد‪،‬‬ ‫دســتکم بخــش اعظمــی از هزینــه هــای زندگــی الکچــری‬ ‫ان هــا پوشــش داده مــی شــود و دســت از ســر مــا بــر‬ ‫می دارنــد‪ .‬در ادامــه نیــز قطــع بــه یقیــن شــاهد کاهــش‬ ‫قاچــاق کاال از مبــادی رســمی‪ ،‬اختــاس‪ ،‬ارتشــاء‪ ،‬تعــرض‬ ‫بــه بیــت المــال‪ ،‬تولیــد کاالهــای بــی کیفیــت‪ ،‬افزایــش‬ ‫لجــام گســیخته قیمــت هــا‪ ،‬نفــوذ بــه بدنــه دولــت‪ ،‬تــاش‬ ‫بــرای تغییــر و یــا دور زدن قوانیــن و ‪ ...‬خواهیــم بــود!‬ ‫البتــه بــه شــرطی کــه هــر جوجــه قاچاقچــی یــا محتکــر دو‬ ‫زاری نخواهــد خــودش را مافیــا جــا بزنــد!‬ ‫اثرات برداشت نامتعادل‬ ‫از منابع اب ‏‪:‬‬ ‫مانعی بر سر راه توسعه بخش کشاورزی‪،‬‬ ‫فرونشست زمین‪ ،‬هجوم ابهای شور به‬ ‫سمت ابهای شیرین‪ ،‬افت مستمر سطح‬ ‫‏اب چاه ها‪ .‬به کجا می رویم ‪...‬؟!!‬ ‫(نجات اب در گرو توجه همه ما ‏)‬ صفحه 5 ‫چهارشنبه ‪ 31‬فروردین‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪519‬‬ ‫سرویس روانشانسی‪-‬امین ادراکی‬ ‫‪ ۱۸‬عادت مخربی که همین‬ ‫امروز باید انها را ترک کنید‬ ‫زندگــی همــه ی مــا را عادت هایمــان می ســازند‪ .‬ایــن‬ ‫ت مــا‬ ‫ی را تعییــن می کننــد و شــخصی ‬ ‫عادت هــا روال زندگــ ‬ ‫ی را بــر اســاس عادت هــای‬ ‫را شــکل می دهنــد‪ .‬اگــر زندگــ ‬ ‫خــوب بســازیم‪ ،‬می توانیــم پیشــرفت کنیــم و بــه اهداف مــان‬ ‫برســیم‪ .‬امــا عادت هــای بــد اســتعدادها را تلــف می کننــد‪.‬‬ ‫در واقــع عادت هــای بــد راه رســیدن بــه هــدف را منحــرف و‬ ‫ت پیشــرفت را ک ُنــد می کننــد‪ .‬در ادامـه ی ایــن مطلــب‬ ‫ســرع ‬ ‫بــا ‪ ۱۸‬عــادت بــدی اشــنا می شــویم کــه بــرای دس ـت یابی بــه‬ ‫موفقیــت بایــد انهــا را تــرک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬برای دیگران زندگی نکنید‬ ‫هم ـه ی مــا شــخصیت منحصربه فــرد و طــرز تفکــر خــاص‬ ‫خــود را داریــم و بایــد بپذیریــم کــه در مســیر زندگــی ممکــن‬ ‫ت پیــروز شــویم یــا شکســت بخوریــم‪ .‬پــس بایــد تمریــن‬ ‫اسـ ‬ ‫کنیــم کــه روی پــای خــود بایســتیم و راه خودمــان را برویــم‪.‬‬ ‫البتــه خیلــی وقت هــا بــه مشــورت و تجرب ـه ی دیگــران نیــاز‬ ‫داریــم تــا تصمیــم درسـت تری بگیریــم؛ امــا نبایــد تمــام فکــر‬ ‫و ذکرمــان جلــب تاییــد دیگــران باشــد‪ ،‬چــون ایــن کار مــا را‬ ‫از اهداف مــان دور می کنــد‪ .‬اگــر فقــط بــه فکــر جلــب نظــر‬ ‫و تاییــد دیگــران باشــیم اســتقالل مان را گــم می کنیــم و از‬ ‫شــخصیت اصلــی خــود دور می شــویم‪.‬‬ ‫‪ .۲‬دیگران را مقصر ندانید‬ ‫شــاید خیلــی وقت هــا ادم دلــش بخواهــد از زیــر بــار‬ ‫مســئولیت کاری که انجام داده شــانه خالی کند و تقصیر را‬ ‫بــه گــردن دیگــران یــا شــرایط بینــدازد‪ .‬امــا درســت ایــن اســت‬ ‫کــه بــه جــای بهانــه اوردن بــه فکــر چــاره باشــیم‪ .‬بــه جــای‬ ‫اینکــه بــه دنبــال پیــدا کــردن دلیــل و مــدرک بــرای تبرئ ـه ی‬ ‫ل را پیــدا کنیــم‪ .‬مقصر‬ ‫خودمــان باشــیم‪ ،‬بایــد راه حــل مشــک ‬ ‫دانســتن دیگــران جــزو عادت هــای بــد و مانــع پیشــرفت‬ ‫اســت‪ .‬فرقــی نــدارد کــه جامعــه چطــور بــا مــا رفتــار می کنــد‪.‬‬ ‫مــا می توانیــم اعمــال و رفتــار خــود را کنتــرل کنیــم و از دل‬ ‫منفی تریــن مســائل نــکات مثبــت را بیــرون بکشــیم‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اهداف مبهم نداشته باشید‬ ‫بســیاری از مــا ایــده ‪ ،‬فکــر یــا رویا هایــی داریــم کــه دل مــان‬ ‫می خواهــد بــه واقعیــت تبدیــل شــوند‪ ،‬امــا اگــر برنامــه ی‬ ‫منظــم‪ ،‬اراده ی قــوی و نــگاه واقع بینانــه نداشــته باشــیم هیچ‬ ‫ف‬ ‫شانســی بــرای موفقیــت پیــش روی ما نخواهد بــود‪ .‬تعری ِ‬ ‫هــدف اولیــن قــدم بــرای رســیدن بــه ان اســت‪ .‬باید نقشـه ی‬ ‫راه را داشــته باشــیم تا مســیر رســیدن به خواســته هایمان را‬ ‫بدانیــم‪ .‬بــدون نقشـه ای کــه مــا را بــه ســمت اینــده راهنمایی‬ ‫کنــد‪ ،‬ســرگردان و گیــج می شــویم و را ه را گــم می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۴‬به سالمتی تان توجه کنید‬ ‫اگــر بــه رفتارهــای بــدی کــه ســامت مان را بــه خطــر‬ ‫می اندازند مثل تغذیه ی ناســالم‪ ،‬ورزش نکردن و کم خوابی‬ ‫عــادت کنیــم‪ ،‬از نظــر جســمی و روحــی خســته و مضطــرب‬ ‫می شــویم‪ .‬مقاومــت بــدن در برابــر بیماری هــا کــم می شــود‬ ‫و ایــن عادت هــای بــد بــه مــرور زمــان مــا را از پــا درمی اورنــد‪.‬‬ ‫مشــکالت جســمی بازدهــی را کاهــش می دهنــد‪ ،‬زیــرا وقتی‬ ‫حال مــان خــوب نباشــد قــدرت تمرکــز را از دســت می دهیــم‬ ‫و خالقیت مــان هــم کــم می شــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬حتمــا‬ ‫بایــد زمانــی را بــه تفریــح و اســتراحت اختصــاص بدهیــم‪.‬‬ ‫اگــر ســرمان خیلــی شــلوغ باشــد‪ ،‬خیلــی درگیــر کار باشــیم‬ ‫و زندگــی را زیــادی جــدی بگیریــم احتمــاال چیزهــای زیــاد و‬ ‫مهمــی را از دســت خواهیــم داد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬خودتان را دست کم نگیرید‬ ‫اگــر بــه توانایی هایمــان شــک کنیــم‪ ،‬رویاهایمــان را دســتی‬ ‫دســتی ک ُشــته ایم‪ .‬تفکــر منفــی و تــرس از شکســت جــزو‬ ‫عادت هــای بــد هســتند و فقــط حــس دودلــی را تقویــت‬ ‫می کننــد‪ .‬اگــر دائمــا بــه توانایی هــا و اهــداف خــود شــک‬ ‫کنیــم‪ ،‬احساســات منفــی و بدبینان ـ ه تمــام وجودمــان را پــر‬ ‫می کنــد‪ .‬نبایــد اجــازه بدهیــم کــه در چرخ ـه ی افــکار منفــی‬ ‫قــرار بگیریــم و عادت هــای بــد مانــع دســت یابی مــا بــه‬ ‫اهداف مــان شــوند‪.‬‬ ‫یادتــان باشــد اگــر عقــب بکشــید نمی توانیــد موفــق شــوید‪.‬‬ ‫پــس بــه خودتــان ایمــان داشــته باشــید‪ ،‬موفقیــت را تجســم‬ ‫کنیــد و مطمئــن باشــید کــه در نهایــت پیــروز می شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬تنبلی را کنار بگذارید‬ ‫وقــت تلــف کــردن مــا را از اهداف مــان دور می کنــد‪.‬‬ ‫چیزهــای ســرگرم کننــده ی زیــادی در دنیــای بیــرون وجــود‬ ‫دارنــد کــه وقــت مــا را می گیرنــد و باعــث بی خیالــی و‬ ‫ی می شــوند‪ .‬اگــر متوقــف شــوید و بــه ســمت جلــو‬ ‫تنبلــ ‬ ‫حرکــت نکنیــد‪ ،‬پیشــرفت نمی کنیــد‪ .‬برنــده کســی اســت‬ ‫کــه می دانــد از هــر فرصتــی چطــور بایــد اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫اگــر از برداشــتن قــدم بعــدی بترســید‪ ،‬بی تفــاوت و ســاکن‬ ‫می شــوید‪ .‬از یــک جایــی بــه بعــد دیگــر نبایــد نقشــه‬ ‫بکشــید‪ ،‬فقــط بایــد عمــل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬از این شاخه به ان شاخه نپرید‬ ‫اعتیــاد بــه شــبکه های اجتماعــی جــزو عادت هــای‬ ‫بــدی اســت کــه بایــد هرچــه ســریع تر تــرک کنیــد‪ .‬اگــر‬ ‫بــه اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی معتــاد باشــید‪،‬‬ ‫هیچ وقــت از شــر حواس پرتــی نجــات پیــدا نمی کنیــد‪.‬‬ ‫وقتــی حواس تــان درگیــر میلیون هــا ادم و اتفاقــات‬ ‫مختلف باشــد‪ ،‬نمی توانید درســت و حســابی تمرکز کنید‪ .‬‬ ‫ی اولویت شــان‬ ‫اگــر ســردرگم باشــید‪ ،‬اهــداف اصلــی زندگـ ‬ ‫را از دســت می دهنــد‪ .‬پــس ســردرگمی را کنــار بگذاریــد تــا‬ ‫بتوانیــد بــه هدف هایتــان دســت بیابیــد‪ .‬هــر وقــت متوجــه‬ ‫شــدید کــه از ایــن شــاخه بــه ان شــاخه می پریــد یک نفس‬ ‫عمیــق بکشــید‪ ،‬ارامــش خــود را حفــظ و ذهن تــان را پــاک‬ ‫کنیــد تــا متمرکزتــر و خالق تــر شــوید‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫چطور عادت های خوب و ماندگار در خودمان ایجاد کنیم؟‬ ‫سرویس سالمت‪-‬میثم عقیلی‬ ‫شــخصیت هــر ادمــی برامــده از مجموعــه ی عادت هایــش اســت‪.‬‬ ‫فکــر نکنــم شــما هــم بــا ایــن حــرف مــن مخالفتــی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ســحرخیز هســتید یــا شـب زنده دار؟ اگــر خودتــان را عــادت بدهیــد‬ ‫کــه هــر شــب ســر ســاعت ‪ ۱۲-۱۱‬بخوابیــد‪ ،‬ادم ســحرخیزی خواهیــد‬ ‫بــود و در نتیجــه شــخصیت تان بــا ان شـب زنده دارهایی کــه خــواب‬ ‫و بیداری شــان را بــا اوقــات شــرعی «موگادیشــو» تنظیــم می کننــد‪،‬‬ ‫کامــا متفــاوت خواهــد بــود! بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬ایــن دســت خودمان‬ ‫اســت کــه چــه جــور ادمــی باشــیم‪ .‬در ایــن مقالــه شــما بــا راه هــای‬ ‫ایجــاد عــادت هــای خــوب در خودتــان اشــنا می شــوید‪.‬‬ ‫راه حل من سه بخشی است‪.‬‬ ‫راه حل سه بخشی ایجاد عادت های خوب‬ ‫هــر عادتــی کــه داریــد – خــوب یــا بــد – از ایــن ســه بخــش‬ ‫تشــکیل می شــود‪:‬‬ ‫‪ .۱‬یاداور‪ :‬چیزی که باعث شروع عادت می شود‬ ‫‪ .۲‬روال ‪ :‬خود ِ عادت‬ ‫‪ .۳‬پــاداش‪ :‬منفعتــی کــه از انجــام دادن عــادت نصیب تــان‬ ‫می شــود‬ ‫اســم ایــن الگــو «راه حــل ســه بخشــی» نــام دارد‪ .‬البتــه بیــن‬ ‫خودمــان بمانــد… اصــا وقــت زیــادی بــرای اســم پیــدا کــردن‬ ‫نگذاشــتم و اولیــن چیــزی کــه بــه ذهنــم رســید را نوشــتم‪.‬‬ ‫وقتی عادت ها را تکه تکه کنیم چه شکلی می شوند؟‬ ‫بیاییــد «بشــکن بشــکن» راه بیندازیــم و یــک عــادت معمولــی را‬ ‫از بــاالی ســاختمان ‪ ۳‬طبقــه پــرت کنیــم کــف کوچــه و بشــکنیم‬ ‫تــا ببینیــم تکه هــای کوچک تــرش چــه شــکلی هســتند‪ .‬بــرای‬ ‫مثــال تخمــه خــوردن را داشــته باشــید‪:‬‬ ‫‪ .۱‬فوتبــال شــروع می شــود (یــاداور)‪ .‬اولیــن چیــزی کــه پــس‬ ‫از شــروع فوتبــال بــه ذهن تــان می رســد ایــن اســت کــه ظــرف‬ ‫تخمــه را بیاوریــد و بگذاریــد کنــار دســت تان‪ .‬یعنــی فوتبــال‬ ‫یــاداور تخمــه خــوردن اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تخمــه می خوریــد (روال)‪ .‬ایــن خــود عــادت اســت‪ .‬تخمــه‬ ‫می شــکنید و می ‏خوریــد و فوتبــال را تماشــا می کنیــد‪ .‬روالــی‬ ‫کــه هــر دفعــه طــی می‏ کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ســرگرم می‏ شــوید (پــاداش)‪ .‬تخمــه خــوردن انقــدر‬ ‫مشــغول تان می کنــد کــه بــازی بــد بازیکنــان تیم تــان را زیــر‬ ‫ســایه خــود می بــرد‪ .‬در حیــن خــوردن تخمــه‪ ،‬اعصاب تــان‬ ‫راحت تــر اســت‪.‬‬ ‫خــب… حــاال می‏ خواهیــم ببینیــم چطــور می‏ تــوان از ایــن‬ ‫ســاختار اســتفاده کــرد تــا بــه عــادت جدیــدی خــو بگیریــم و‬ ‫وِل ک ُنــش نشــویم‪.‬‬ ‫این شکلی‪:‬‬ ‫بخش اول‪ :‬برای عادت جدیدتان «یاداور» درست کنید‬ ‫مثــا می خواهیــد روزی ســه لیتــر اب بخوریــد تــا شــاداب تر‬ ‫شــوید‪ .‬اگــر بــه دوســتان و اشــنایان‏تان بگوییــد‪ ،‬احتمــاال بهتــان‬ ‫خواهنــد گفــت بایــد روی کنتــرل نفــس و اراده و اینجــور چیزهــا‬ ‫کار کنیــد‪ .‬امــا زرشــک!‬ ‫حقیقــت ایــن اســت کــه انگیــزه ســاح خیلــی خوبــی بــرای بــه‬ ‫خاطــر ســپردن عادتــی جدیــد و تکــرار کــردن ان‪ ،‬محســوب‬ ‫نمی شــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬یــاداور بخــش خیلــی مهمــی از‬ ‫خلــق عــادت جدیــد اســت‪ .‬در واقــع یــاداور خــوب‪ ،‬کاری بــه‬ ‫ِ‬ ‫انگیــزه و حافظــه شــما نــدارد و کار خــودش را می‏ کنــد‪.‬‬ ‫برگردیــم بــه شــما کــه می خواســتید روزی ‪ ۳‬لیتــر اب بخوریــد‪.‬‬ ‫اگــر یکــی از ایــن لیوان هــای غول اســای نیــم لیتــری بگیریــد‬ ‫و ان را بــاالی ســینک اشــپزخانه اویــزان کنیــد‪ ،‬هــر بــار کــه‬ ‫وارد اشــپزخانه می‏ شــوید تــا عــادت جهانــی «وارســی کــردن‬ ‫محتویــات یخچــال» را بــه جــا بیاوریــد‪ ،‬ناخــوداگاه چشـم تان بــه‬ ‫ان لیــوان گنــده می افتــد‪ .‬دیــدن ایــن لیــوان بــه شــما یــاداوری‬ ‫می کنــد کــه االن وقــت اب خــوردن اســت‪.‬‬ ‫بــرای انتخــاب یــاداور می توانیــد کارهــای بهتــری هــم بکنیــد‪.‬‬ ‫مثــا لیســت کارهایــی کــه هــر روز خودتــان انجامشــان‬ ‫می دهیــد‪ ،‬یــا هــر روز برایتــان اتفــاق می افتنــد را یادداشــت‬ ‫سرویس اموزش‪-‬جاوید فرجام نیا‬ ‫خود مراقبتی با ‪ ۳۰‬عادت ساده‬ ‫اما موثر برای سالمت‬ ‫جسم و روح‬ ‫خــود مراقبتــی چیســت و چطــور بــه ســامتی مــا کمــک می کنــد؟‬ ‫خودمراقبتــی به معنــای انجــام هــر نــوع فعالیتــی اســت کــه منجــر‬ ‫بــه حفــظ یــا ارتقــای ســامتی جســم و روح مــا می شــود‪ .‬حتمــا ایــن‬ ‫ضرب المثــل را شــنیده اید‪« :‬ک َل اگــر طبیــب بــودی‪ ،‬ســر خــود دوا‬ ‫نمــودی‪ ،».‬مــا بــدون مراقبــت از خــود‪ ،‬امــکان کمــک بــه دیگــران‬ ‫را هــم نداریــم‪ .‬اهمیــت ایــن موضــوع به ویــژه زمانــی کــه همســر‬ ‫و فرزنــد داشــته باشــیم‪ ،‬دوچنــدان می شــود‪ .‬در ادامــه ‪ ۳۰‬روش‬ ‫ســاده و موثــر مراقبــت از خــود را مــرور مــی کنیــم کــه بایــد در رونــد‬ ‫روزمــره زندگی تــان بــه انهــا توجــه کنیــد‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪518‬‬ ‫‪ .۲۷‬با خود روراست باشید‬ ‫خوداگاهــی و درک نیازهای تــان از مهم تریــن ارکان زندگــی شــاد‬ ‫و خــود مراقبتــی اســت‪ .‬بــه نــدای درون تــان گــوش دهیــد و انچــه‬ ‫را می خواهیــد‪ ،‬بفهمیــد‪ .‬وقتــی بــا خودمــان روراســت نباشــیم‪،‬‬ ‫احتمــال اینکــه اســترس و ســردرگمی را تجربــه کنیــم بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲۸‬مرز بکشید‬ ‫ایــن مــورد در حفــظ روابــط بین فــردی بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن لیســت کلــی چیــز را شــامل می‏ شــود‪ .‬مثــا هــر‬ ‫دفعــه کــه ســر ســفره منتظــر ناهــار نشســته اید‪ ،‬یــا هــر دفعــه‬ ‫کــه شــلنگ دستشــویی را بــاز می ‏کنیــد‪ ،‬یــا هــر دفعــه کــه پشــت‬ ‫چــراغ قرمــز گیــر می کنیــد‪ .‬ایــن مواقــع می توانــد یــاداور شــما‬ ‫بــرای تمریــن ذهنــی مکالمــه زبــان ایتالیایــی باشــد‪.‬‬ ‫مثــال ســاده اش همیــن کاری اســت کــه خانواده هــای مســیحی‬ ‫انجــام می‏ دهنــد و موقعــی کــه ســر میــز شــام نشســته اند‪،‬‬ ‫قبــل از دســت بــردن بــه قاشــق و چنــگال‪ ،‬اول دستشــان را بــه‬ ‫همدیگــر می‏ دهنــد و شــکر نعمــت می کننــد‪ ،‬تــا شــکرگزاری (بــه‬ ‫معنــی خوشــحال بــودن از چیزهایــی کــه دارنــد) برایشــان تبدیــل‬ ‫بــه عــادت شــود‪.‬‬ ‫بخــش دوم‪ :‬عادتــی انتخــاب کنیــد کــه شــروع کردنــش اســان‬ ‫باشــد‬ ‫قلــق کار ایــن اســت کــه انقــدر اســانش کنیــد تــا رویتــان نشــود‬ ‫بگوییــد نــه‪.‬‬ ‫توضیــح‪ :‬بیــن انتخــاب هــدف و انتخــاب عــادت تمایــز قائــل‬ ‫شــوید‪ .‬چــون اصــا مثــل هــم نیســتند‪.‬‬ ‫در اینجــا ســنگ بــزرگ عالمــت نــزدن اســت‪ .‬مثــا نشســتید پــای‬ ‫مســابقات المپیــک و ناگهــان بــه ایــن فکــر افتاده ایــد کــه چــرا‬ ‫مــن نتوانــم ماننــد مایــکل فلپــس شــنا کنــم یــا مثــل اوســین‬ ‫بولــت بــدوم‪ .‬مگــر بــه غیــر از ایــن ‪ ۲۵‬کیلــو اضافـه وزن چــه چیــز‬ ‫دیگــری از انهــا کــم دارم؟ ‪ ۴‬هفت ـه ای ابــش می ‏کنــم خــب! بابــا‬ ‫چــه خبرتــان اســت؟ اگــر ایــن شــکم را داخــل ماهیتابــه هــم‬ ‫بیندازیــد بــه ایــن ســرعت اب نمی شــود‪.‬‬ ‫همیــن روحیــه و شــور و اشــتیاق را حفــظ کنیــد‪ .‬امــا‪ ،‬واقعیــت‬ ‫می گویــد تغییــرات پایــدار حاصــل عــادت روزانــه اســت‪ ،‬نــه از‬ ‫شــدن یک دفعــه ای‪.‬‬ ‫ایــن رو بــه ان رو‬ ‫ِ‬ ‫بــه عبــارت دیگــر اگــر می ‏خواهیــد عــادت جدیــدی را شــروع‬ ‫کنیــد تــا ســالم تر و باحال تــر و پولدارتــر زندگــی کنیــد‪ ،‬حــرف ایــن‬ ‫بنــده حقیــر را بپذیریــد و از کــم شــروع کنیــد‪ .‬انقــدر اســانش‬ ‫کنیــد کــه رویتــان نشــود بگوییــد نــه‪.‬‬ ‫چقــدر اســان؟ خیلــی اســان انقــدر اســان کــه از انجــام‬ ‫ندادنــش خجالــت بکشــید‪ .‬در ان ابتــدا‪ ،‬عملکــرد خیلــی مطــرح‬ ‫نیســت‪ .‬فقــط بایــد بــه ان شــخصی تبدیــل شــوید کــه فــان‬ ‫خط قرمزهــای خــود را مشــخص کنیــد‪ .‬وقتــی دچــار دوگانگــی‬ ‫و بالتکلیفــی باشــید اســیب خواهیــد دیــد‪ .‬پــس در شــناخت‬ ‫و تعییــن حریــم خصوصــی خــود‪ ،‬چــه روحــی و چــه جســمی‪،‬‬ ‫کوشــا باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۲۹‬کناره گیری کنید‬ ‫گرچــه فــرار کــردن از واقعیــت هــای زندگــی اسیب زاســت امــا‬ ‫گاهــی اوقــات اندکــی غفلــت از دشــواری ها و روزمرگی هــا بــه‬ ‫بازیابــی روحیــه شــما کمــک می کنــد‪ .‬غــرق شــدن در یــک رمــان‬ ‫یــا تماشــای یــک فیلــم یــا … ‪ .‬انتخــاب بــا شماســت‪.‬‬ ‫‪ .۳۰‬با خودتان مهربان باشید‬ ‫ت نزدیــک‬ ‫طــوری بــا خودتــان رفتــار کنیــد کــه بــا یــک دوســ ِ‬ ‫برخــورد می کنیــد‪ .‬جــوری بــا خــود حــرف بزنیــد کــه در انــگار در‬ ‫حــال حــرف زدن بــا معشــوقه تان هســتید‪ .‬وقتــش شــده کــه ایــن‬ ‫جملــه را بــه خــود بگوییــد‪« :‬خیلــی کارت درســته!»‬ ‫بهانه گیری ممنوع‬ ‫برخــی از افــراد بــرای شــانه خالــی کــردن از خــود مراقبتــی بهانــه‬ ‫تراشــی می کننــد‪ .‬تعــدادی از ایــن بهانه هــا و پاســخ بــه انهــا در‬ ‫ادامــه بیــان شــده اســت‪:‬‬ ‫‪ .۱‬وقتش را ندارم‬ ‫بســیاری از مــوارد خــود مراقبتــی کــه در بــاال گفتــه شــد نــه‬ ‫بــه زمــان زیــادی نیــاز دارد و نــه بــه هزینــۀ گزافــی‪ .‬برعکــس‪،‬‬ ‫برخــی از انهــا ماننــد تنفــس عمیــق یــا در اغــوش گرفتــن فقــط‬ ‫چنــد ثانیــه طــول می کشــند امــا اثراتــی طوالنــی دارنــد‪ .‬کافــی ‬ ‫اســت یک دهــم وقتــی را کــه در شــبکه هــای اجتماعــی صــرف‬ ‫می کنیــم‪ ،‬بــه خــود مراقبتــی اختصــاص دهیــم‪.‬‬ ‫‪ .۲‬نیازی بهش ندارم‬ ‫کار (عــادت) جزئــی از خلــق و خویــش محســوب می شــود‪.‬‬ ‫یــک گرمکــن بپوشــید و ‪ ۷‬دقیقــه نرمــش کنیــد‪ .‬اگــر همیــن ‪۷‬‬ ‫دقیقــه را هــر روز تکــرار کنیــد‪ ،‬تبدیــل بــه عادتــان می شــود‪.‬‬ ‫بعــدا می توانیــد زمــان و شــدت تمریــن را بــاال ببریــد‪ .‬فعــا فقــط‬ ‫بــه همیــن قناعــت کنیــد‪.‬‬ ‫پس قرار شد این کار را بکنید‪:‬‬ ‫عــادت جدیــدی بــرای خــود انتخــاب کنیــد‪ .‬بعــد از خودتــان‬ ‫بپرســید «چطــور می توانــم ایــن عــادت را بــه حــدی اســان کنــم‬ ‫کــه رویــم نشــود بگویــم نــه؟»‬ ‫بخش سوم‪ :‬پاداش تان چیست؟‬ ‫یادتــان باشــد حتمــا جشــن خوشــحالی بگیریــد‪ .‬حتــی اگــر‬ ‫معتــاد تزریقـی ای بودیــد کــه باالخــره توانســته خــودش را عــادت‬ ‫بدهــد فقــط از ســرنگ یکبــار مصــرف اســتفاده کنــد تــا وضعــش‬ ‫از ایــن کــه هســت بدتــر نشــود‪ .‬ان را هــم جشــن بگیریــد‪.‬‬ ‫کســی را دیده ایــد کــه کاری را دوســت نداشــته باشــد و دلــش‬ ‫بخواهــد هــر روز انجامــش بدهــد؟ (حتــی اگــر پــای پــول در میــان‬ ‫باشــد) اگــر قــرار باشــد کاری را بــه قصــد تبدیــل شــدن بــه عــادت‬ ‫انجــام بدهیــم‪ ،‬خیلــی مهــم اســت کــه بعــد از هــر بــار انجــام‬ ‫دادنــش بــه خودمــان پــاداش بدهیــم‪.‬‬ ‫مثــال‪ :‬ســه هفتــه اســت کــه رفتــم باشــگاه کاراتــه اســم نوشــتم‪.‬‬ ‫هــر دفعــه بعــد از پایــان جلس ـه ی تمرینــی بــه خــودم می‏ گویــم‬ ‫«تمریــن خوبــی بــود‪ ،‬عرقــم در اومــد»‪ ،‬یــا «امــروز خــوب‬ ‫ی مــی زدم»‪.‬‬ ‫ماواشــ ‬ ‫اگــر بتوانیــد ایــن حــس پیــروزی یــا موفقیــت را بــه خودتــان‬ ‫القــاء کنیــد‪ ،‬احتمــال اینکــه ســر بــرج باشــگاه کاراتــه را بپیچانیــد‬ ‫خیلــی کمتــر می ‏شــود‪.‬‬ ‫اگر ان لیوان گنده را پر از اب کردید و خوردید‪« .‬پیروزی!»‬ ‫شام سبک خوردید‪« .‬موفقیت!»‬ ‫چهار تا درازنشست رفتید‪« .‬کارت خوبه!»‬ ‫بعــد از هــر کــدام ایــن کارهــا بــه خودتــان حــال بدهیــد و میــوه ی‬ ‫موفقیــت را بــا خوشــحالی گاز بزنید‪.‬‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫اگــر حــاال بــه فکــر مراقبــت از ســامت جســم و روح خــود‬ ‫نباشــید‪ ،‬دیــر یــا زود بایــد درگیــر فرایندهــای پرهزینــه و زمان بـَـر‬ ‫درمــان شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬خیلی خسته ام‬ ‫بســیار خــب! پــس چُــرت بزنیــد‪ .‬همیــن کار ســاده مصداقــی از‬ ‫خــود مراقبتــی اســت‪ .‬به یــاد داشــته باشــید کــه مــوارد گفته شــده‬ ‫در ایــن مقالــه قــرار اســت بــه افزایــش انــرژی شــما کمــک کنــد نــه‬ ‫انکــه از شــما بگیــردش‪.‬‬ ‫‪ .۴‬خیلی سخته‬ ‫ایــن یکــی از بهانه هــای معمــول بــرای فــرار از شــروع کار جدیــد‬ ‫اســت‪ .‬فریــب ایــن بهانــه را نخوریــد‪ .‬از گزینه هــای ســاده و‬ ‫راحــت شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫انگیزۀ خودتان را برای خود مراقبتی شناسایی کنید‬ ‫اگــر دســتورالعمل های خــود مراقبتــی را فقــط بــرای ایــن انجــام‬ ‫می دهیــد کــه «بایــد» بــه ان هــا عمــل کــرد‪ ،‬تــاش شــما دوام‬ ‫زیــادی نخواهــد داشــت‪ .‬انگیــزه و هــدف خــود از انجــام ایــن‬ ‫کارهــا را پیــدا کنیــد‪ .‬ایــا می خواهیــد انســان بهتــر یــا ســالم تر‬ ‫و ســرحال تری باشــید یــا شــاید هــم بــرای موفقیــت تحصیلــی‬ ‫یــا ورزشــی خــود بــه انجــام ایــن کارهــا نیــاز داریــد؟ راهکارهــای‬ ‫خــود مراقبتــی را بــا هــدف مشــخص پیگیــری کنیــد‪ .‬شــما بــرای‬ ‫خودمارقبتــی چــه کاری انجــام می دهیــد ؟ اگــر هنــوز خودمراقبتــی‬ ‫را شــروع نکرده ایــد بــه ان فکــر کنیــد و برنامه تــان را ادر اولیــن‬ ‫فرصــت در زندگی تــان پیــاده کنیــد‪.‬‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫عدم اتالف اب الزمه پایداری کشاورزی پر محصول‪( .‬نجات اب در گرو توجه همه ما)‏‬ صفحه 6 ‫تیم های پشتیبانی تقلبی‬ ‫نــوع دیگــری از حمــات فیشــینگ و کاله بــرداری‪ ،‬هنگامــی اتفــاق می افتــد کــه کاله بــرداران ادعــا می کننــد تیــم پشــتیبانی پــروژه ای خــاص هســتند و از شــما‬ ‫اطالعــات شــخصی‪ ،‬واریــز وجــوه یــا رمــز عبــور شــخصی شــما را درخواســت می کننــد‪ .‬هنگامــی کــه مشــکلی بــا پلتفرم هــای معامالتــی داشــته باشــید‪ ،‬ســعی‬ ‫می کنیــد پاســخ پرسـش های خــود را از گروه هــای اطــاع رســانی یــا مدیــران انهــا بگیریــد‪ .‬ایــن کاله بــرداران از اعتمــاد چنیــن کاربرهایــی سوءاســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 31‬فروردین ‪1401‬‬ ‫مهارت تفکر نقادانه‬ ‫یکــی از مهمتریــن وجــوه تمایــز انســان از دیگــر موجــودات‪،‬‬ ‫قــدرت تفکــر و خالقیــت‪ ،‬قــدرت دســتکاری در ذهــن و‬ ‫پدیده هــا‪،‬‏قــدرت کشــف و تولیــد ابــزار و اندیشــه های جدیــد‬ ‫اســت‪.‬در دنیــای پــر از چالــش امــروز کــه حــق و باطــل‪ ،‬درســت‬ ‫و غلــط‪،‬‏حقیقــت و دروغ ســخت بــه هــم امیخته انــد‪ ،‬داشــتن‬ ‫حــس مهــارت تشــخیص انهــا از یکدیگــر‪ ،‬رمــز موفقیــت در‬ ‫زندگــی اســت‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــیم کــه تفکــر نقــاد بــا تفکــر انتقــادی فــرق‬ ‫می کنــد‪ ،‬چــرا کــه هــدف از انتقــاد شــاید فقــط ایــراد گرفتــن‬ ‫باشــد‪،‬‏ولــی تفکــر نقــاد‪ ،‬نقــد و بررســی همــه جوانــب‪ ،‬نقــاط‬ ‫مثبــت و منفــی موضــوع و مقایســه انهــا بــا یکدیگــر اســت‪،‬‬ ‫بــرای اینکــه‏بتوانیــم تصمیــم درس ـت تر و منطقی تــر بگیریــم‪.‬‬ ‫اگــر هــر کــس بــا تفکــر در خــود بتوانــد بــه نقــد و بررســی‬ ‫مســائل پیــش امــده‏بپــردازد‪ ،‬در می یابــد کــه کلیــد گشــایش‬ ‫هــر قفــل و مشــکلی نــزد خــود اوســت و بی جهــت ان را در‬ ‫نــزد دیگــران می جویــد‪.‬‬ ‫منظــور از تفکــر نقادانــه‪ ،‬تفکــر منطقــی اســت کــه معطوف‬ ‫بــر ایــن اســت کــه فــرد چــه تصمیمــی بگیــرد و چــه کاری‬ ‫انجــام دهــد‪.‬‬ ‫در واقــع ایــن مهــارت از فــرد مــی خواهــد کــه در مــورد ابعــاد‬ ‫زندگــی خــود و دیگــران بــه صــورت نقادانــه فکــر کنــد‪ .‬انچــه در‬ ‫‏مــورد مهــارت تفکــر نقادانــه مــی تــوان گفــت ان اســت کــه «نقاد‬ ‫بــودن» بــه انــدازه تفکــر ارزشــمند اسـت‪‎‬‬ ‫برای تفکر نقادانه بهتر است مراحل زیر را به دنبال کرد‪:‬‏‬ ‫‪‎* ‎‬بــه دقــت بــه انچــه اتفــاق افتــاده‪ ،‬یــا انچــه از شــما خواســته‬ ‫توجــه کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎* ‎‬از جنبه های مختلف موضوع را بررسی کنید‬ ‫‪‎* ‎‬بــه روی انچــه کــه بــرای شــما مهــم و بــا ارزش اســت تمرکــز‬ ‫کنیــد‬ ‫‪‎* ‎‬اگــر چیــزی بــرای شــما مهــم و نــا مشــخص اســت‪ ،‬بپرســید تــا‬ ‫برایتــان مشــخص شــود‬ ‫‪‎* ‎‬چارچــوب فکــری خودتــان را تغییــر دهیــد و بــا فکــر بــاز بــه‬ ‫پدیــده هــا نــگاه کنیــد‪ .‬اســارت در چارچــوب هــای فکــری‏گاهــی‬ ‫بســیار خطرنــاک اســت‬ ‫‪‎* ‎‬بــه ارزیابــی پدیــده هــا و اتفــاق بپردازیــد‪ .‬بــا طــرح چراهــای‬ ‫متعــدد بــه نقــد پدیــده هــا بپرازیــد‬ ‫بحرانی به نام بیکاری و تهدیدی‬ ‫که هر روز جدی ترمی شود‬ ‫ی اجتماعــی اســت و حــل ان بســیاری از‬ ‫بیــکاری شــاهراه اصلــی معضــات و ناهنجاری‏ هــا ‏‬ ‫مشــکالت اجتماعــی‪ ،‬روانــی‪،‬‏اقتصــادی جامعــه را برطــرف می‏ کنــد‪ .‬تاثیــرات ســوء بیــکاری را‬ ‫می‏ تــوان از دیــدگاه جامعه‏ شناســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬‏اجتماعــی و روانــی بررســی کــرد‬ ‫یکــی از بزرگ تریــن مشــکالت هــر جامعـه ای معضــل بیــکاری اســت کــه بســیار خطرنــاک اســت‪.‬‬ ‫همــه انســان‏ ها بــرای گذرانــدن‏زندگــی خــود نیــاز بــه تــاش و فعالیــت دارنــد‪ .‬نیازهــای فــردی و‬ ‫اجتماعــی افــراد در گــرو کار و تــاش اســت و جامعــه نیــز بــرای‏گردانــدن چــرخ تولیــد در تمامــی‬ ‫عرصه‏ هــا بــه نیــروی کار نیــاز دارد‪ .‬درواقــع بدنــه‏ ی اجتمــاع از وجــود هرگونــه نقــص در هــر‬ ‫‏گوشــه‏ ای از ایــن پیکــر‪ ،‬اســیب می‏ بینــد‪.‬‏‬ ‫بیــکاری مهم تریــن علــت افزایــش بزهکاری‏ هــای اجتماعــی اســت و ارتبــاط افزایــش بیــکاری بــا‬ ‫افزایــش بــزه کار در جامعــه مدت‏هــا‏اســت کــه ثابت شــده اســت‪.‬‏‬ ‫بیــکاری یکــی از بزرگ تریــن معضالتــی اســت کــه تــوازن و تعــادل جامعــه را بــه هــم‬ ‫می‏ ریــزد و باعــث ایجــاد بحران‏ هــای متعــدد در‏عرصه‏ هــای اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬روانــی‬ ‫و سیاســی می‏ شــود‪.‬‏‬ ‫بــه عبــارت دیگــر بیــکار کســى اســت کــه ســن او از حــد معینــى تجــاوز کــرده امــا در زمــان‬ ‫مشــخصى هیــچ شــغلى درامدزایــی‏نــدارد و درعین حــال امــاده و مایــل بــه داشــتن کار اســت‪.‬‬ ‫حــد ایــن زمــان کــه ممکــن اســت یــک روز یــا یــک هفتــه یــا یــک مــاه و یــا‏بیشــتر تعییــن شــود‪ ،‬بــه‬ ‫ـه موردبررســی بســتگى دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وضــع کشــور یــا منطقـ ٔ‬ ‫کــودکان و افــراد مســن از ان جهــت کــه قــادر بــه انجــام کار نیســتند‪ ،‬جــزء جمعیــت فعــال‬ ‫به حســاب نمی اینــد‪ .‬زنــان خان ـه دار و‏دانشــجویان اگــر جویــای کار نباشــندو حتــی کســانی کــه‬ ‫بــا وجــود منبــع در امــد کافــی مشــغول بــه انجــام کاری نیســتند نیــز جــزء‏جمعیــت فعــال شــمرده‬ ‫نمی شــوند‪‎.‎‬‬ ‫بیــکاری‪ ،‬بــرای افــرادی کــه تحصیالتشــان را بــه پایــان رســانده امــا بــه دلیــل نداشــتن مهــارت الزم‬ ‫و عــدم تجربـه ی کافــی‏فرصت هــای کاری ندارنــد نیــز اطــاق می گــرد ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مهم ترین علل بیکاری در جوامع کدامند‬ ‫‏‪-1‬مهاجرت از روستا به شهر‬ ‫‏‪-2‬نقص در تولید و توسعه و عدم سرمایه مالی‬ ‫‏‪-3‬سطح درسی و اموزشی‬ ‫‏‪ -4‬اختالل در ساختار اقتصاد ملی کشور‬ ‫‏‪-5‬رشد جمعیت بیش از تولید داخلی‬ ‫بیــکاری مهم تریــن علــت افزایــش بزهکاری‏ هــای اجتماعــی اســت و ارتبــاط افزایــش بیــکاری بــا‬ ‫گواهی دیجیتال چیست و چگونه‬ ‫هکرها را از سرقت داده های‬ ‫حساس باز می دارد؟‬ ‫گواهی هــای دیجیتــال یــک اعتبــار الکترونیکــی هســتند کــه هویــت را‬ ‫بــه صاحــب گواهــی متصــل می کنــد و همچنیــن می توانــد کلیدهــای‬ ‫رمزگــذاری الکترونیکــی را کــه می تواننــد عمومــی و خصوصــی باشــند را‬ ‫جفــت کنــد‪ ،‬ایــن عمدتــا بــرای رمزگــذاری اطالعــات عالمــت بــه صــورت‬ ‫دیجیتالــی اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫کار اصلــی بــرای گواهــی دیجیتــال اطمینــان از محتــوای کلیــد عمومــی‬ ‫اســت کــه متعلــق بــه نهــادی اســت کــه مشــکل دارد‪ ،‬از طــرف دیگــر‬ ‫شــخص ارســال کننــده پیــام را تاییــد مــی کنــد و همچنیــن پیامــی را بــه‬ ‫گیرنــده ارائــه مــی دهــد‪ ،‬ایــن بــدان معنــی اســت کــه شــما بــا موفقیــت‬ ‫یــک رمــز ایجــاد کــرده ایــد کــه مــی توانیــد بــه فرســتنده پاســخ دهیــد‪.‬‬ ‫ایــن تکنیــک رمزگــذاری اســت کــه توســط کلیــد عمومــی و خصوصــی‬ ‫اســتفاده مــی شــود‪ ،‬ایــن نیــز از توزیــع و شناســایی پشــتیبانی مــی کند‬ ‫و پیــام هــا را مــی تــوان بــا یــک کلیــد عمومــی یــا خصوصــی رمزگــذاری‬ ‫کــرد کــه بــرای رمزگشــایی داده هــا اســتفاده مــی شــود‪ .‬ان ها همچنین‬ ‫اطمینــان می دهنــد کــه داده هــا از کجــا نشــات مــی گیرنــد و گیرنــده‬ ‫متوجــه مــی شــود کــه از کــدام کلیــد معتبــر اســتفاده شــده اســت و بــه‬ ‫طــور عمــده معمــوال ًبــه شــخص ثالثــی اعتمــاد مــی کننــد و می توانــد‬ ‫کلیــد عمومــی را از طریــق هویــت‪ ،‬ایمیــل و مــوارد دیگــر تاییــد و‬ ‫مطابقــت دهــد‪.‬‬ ‫ایــن بســته مرجــع صــدور گواهــی بــا هــم در یــک گواهــی کار مــی کنــد‬ ‫کــه در ان یــک کلیــد عمومــی گنجانــده شــده اســت‪ ،‬اطالعــات مربــوط‬ ‫بــه الگوریتم هــای رمزگــذاری داده هــای موضــوع‪ ،‬امضــای دیجیتــال‬ ‫و غیــره را دریافــت می کنــد و همــه چیــز بایــد توســط مرجــع گواهــی‬ ‫‪‎* ‎‬در تفکــر انعطــاف نشــان بدهیــد‪ .‬گاهــی رســیدن بــه یــک‬ ‫نتیجــه مشــخص غیــر ممکــن و یــا مشــکل اســت و توافــق بــر‬ ‫ســر یــک‏قــرارداد‪ ،‬راه حــل نهایــی اســت‪ .‬پــس از بررســی تمــام‬ ‫جوانــب‪ ،‬تصمیــم بگیریــد و عمــل کنیــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎*‎‬بــرای تفکــر انتقــادی‪ ،‬تامــل روی دالیــل باورهــا و اعمــال‪،‬‬ ‫از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار اســت‪ .‬فــرد همچنیــن بایــد‬ ‫‏اشــتیاق زیــادی بــرای در گیــر شــدن در مذاکــرات ‪ ،‬اشــتباه کــردن‬ ‫احتمالــی‪ ،‬تغییرعــادت بــد قبلــی‪ ،‬و پرداختــن بــه‏پیچیدگــی هــای‬ ‫زبــان شــناختی و مفاهیــم انتزاعــی داشــته باشــد‬ ‫‪‎* ‎‬بــا وجــودی کــه اگاهــی هرچــه بیشــتر راجــع بــه یــک مســاله‬ ‫خــاص‪ ،‬بــد نیســت امــا اطالعــات جزئــی در قضــاوت راجــع بــه‬ ‫‏موضوعــات دیگــر کــه محتــوای متفاوتــی دارد‪ ،‬کامــا بــی فایــده‬ ‫و بــا اســتفاده خواهــد بــود‪ .‬بنابرایــن بــه جــای ایــن کــه بــا‬ ‫‏پرداختــن بیــش از حــد بــه جزئیــات هــر موضــوع‪ ،‬زمــان و نیــروی‬ ‫فکــر خــود را بیهــوده صــرف کنیــد ســعی کنیــد بــا بررســی‏اصــول‬ ‫کلــی موضوعــات مختلــف‪ ،‬بــه دامنــه اطالعــات خــود بیفزائیــد‬ ‫تفکــر فعــال شــامل تــاش هــای هوشــیارانه ای بــرای موفــق‬ ‫شــدن در حــل مشــکالت اســت وقتــی منفعالنــه عمــل مــی‬ ‫کنیــم‪ ،‬در‏واقــع اجــازه داده ایــم کــه رویدادهــا و وقایــع دنیــای‬ ‫اطــراف مــا را کنتــرل کننــد یــا بــه دیگــران اجــازه داده ایــم کــه‬ ‫تفکــر مــا‏را مطابــق میــل خودشــان شــکل دهنــد‪ ،‬ایــن رونــد در‬ ‫دراز مــدت بــه ضــرر ماســت‪...‬‏‬ ‫افزایــش بزهــکار در جامعــه‏مدت‏هــا اســت کــه ثابت شــده اســت‪ .‬کاهــش روابــط اجتماعــی و‬ ‫سســت شــدن پیونــد فــرد بــا پیکــره اجتمــاع از دیگــر اثــار ســوء‏بیــکاری اســت‪.‬‏‬ ‫اجتماعــی کــه در ان بیــکاری ریشــه دوانیــده باشــد‪ ،‬بــه ســرعت شــاهد کاهــش جریان‏ هــای‬ ‫اجتماعــی مثبــت خواهــد بــود و ‏مباحثــی هــم چــون ســازگاری‪ ،‬همــکاری‪ ،‬توافــق در مقابــل‬ ‫تعــارض و مخالفــت رنــگ می‏ بــاز ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در چنیــن شــرایطی نیازهــای فــردی و خانوادگــی فــرد مغفــول می‏ مانــد و او بــرای بــراورده کــردن‬ ‫نیازهــای خــود بــه هــر وســیله‏ ای‏متوســل می‏ شــود‪ .‬در جامعــه متعــادل نیــروی کار متخصــص‬ ‫در جــای خــود مشــغول اســت‪ ،‬همــه مــردم نیازهــای یکدیگــر را‏بــراورده می‏ کننــد‪ ،‬امــا بیــکاری‬ ‫در جامعــه خــلا بزرگــی ایجــاد و توســعه شــاخصه ای‪ ،‬توســعه اقتصــادی و اجتماعــی را بــا مشــکل‬ ‫‏روبــرو می کنــد‪ .‬بدیهــی اســت کــه اولیــن تاثیــر بیــکاری‪ ،‬کاهــش درامــد اســت و کاهــش درامــد‬ ‫نه فقــط یــک فــرد و یــک خانــواده‪،‬‏بلکــه کل جامعــه را تحــت تاثیــر قــرار می‏ دهــد‪.‬‏‬ ‫در جامعــه‏ ای کــه عرضــه و تقاضــا متعــادل نباشــد‪ ،‬رونــق اقتصــادی بــه چشــم نمی‏ خــورد و‬ ‫واســطه‏ گری و داللــی و روی اوردن بــه ‏مشــاغل کاذب و فســاد‪ ،‬افزایــش پیــدا می‏ کنــد‪.‬‏‬ ‫بنابراین‪:‬‏‬ ‫بیــکاری بــه عنــوان یکــی از اســیب ها و معضــات اجتماعــی در جوامــع انســانی پدیــد امــده‬ ‫و مشــکالت زیــادی را بــه بــار ‏مــی اورد‪ .‬درواقــع ریشــه بســیاری از مشــکالت و کج روی هــای‬ ‫اجتماعــی همیــن معضــل بیــکاری اســت جوانــان و افــراد زیــادی بــه‏دلیــل بیــکاری و نداشــتن‬ ‫شــغل قــادر بــه ازدواج و تشــکیل زندگــی نیســتند و همیــن موضــوع باعــث می گــردد بــه ســمت و‬ ‫‏ســویی دیگــر یــا بهتــر اســت بگوییمســوءمصرف مــواد مخــدر ســوق پیــدا کننــد‪.‬‏‬ ‫از طرفــی جوانــی بــه دلیــل بیــکاری و مشــکالت خانوادگــی دســت بــه خودکشــی می زنــد‪ ،‬فــرد‬ ‫بیــکار ممکــن اســت بــه ســمت‏قاچــاق مــواد مخــدر‪ ،‬ســرقت‪ ،‬جــذب دوســتان نااهــل شــدن و‬ ‫انــواع کج روی هــای اجتماعــی کشــیده شــود‪.‬‏‬ ‫عواملــی کــه موجــب می شــود بیــکاری یــا هــر پدیــده دیگــری در جامعــه بــه وجــود ایــد و جــوالن‬ ‫دهــدرا بایــد در سیســتم اجتماعــی‏و خــود جامعــه جســتجو کــرد‪ ،‬چراکــه جامعــه می بایســت بــا‬ ‫شناســایی پتانســیل های موجــود‪ ،‬توانایــی و اســتعداد‪ ،‬تخصــص‏افــراد و ‪ ...‬فرصت هــای شــغلی‬ ‫را بــرای جوانــان ایجــاد کــرده و از بــروز اســیب های دیگــر کــه زائیــده بیکاری انــد‪ ،‬پیشــگیری بــه‬ ‫‏عمــل اورد‪.‬‏‬ ‫و کالم اخر‬ ‫راهکارهای پیشگیرانه‪:‬‏‬ ‫‏‪-1‬فراهم نمودن بسترهای مناسب شغلی و ارائه امکانات شغلی به ویژه برای قشر جوان‬ ‫‏‪-2‬به کارگیری نیروهای متخصص و اموزش دیده در مشاغلی که نیاز به ان ها دارد‪.‬‏‬ ‫‏‪-3‬مبــارزه بــا رانت خــواران و اختــاس گــران اقتصــادی کــه یک شــبه ســرمایه مملکــت را بــه‬ ‫تــاراج می برنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪-4‬بومی ســازی و به کارگیــری جوانــان متعهــد و اســتفاده از تخصــص ان هــا در ســازمان های‬ ‫دولتــی و ‪...‬‏‬ ‫‏‪-5‬تالش جهت از بین بردن اختالف طبقاتی‪ ،‬فقر و بی سوادی‬ ‫‏‪-6‬ارائه و فراهم نمودن امکانات شغلی و اقتصادی به ویژه در مناطق محروم و جرم خیز‬ ‫تهیــه و تنظیــم‪ :‬ستوانســوم «مهــدی شــکوهی» کارشــناس اطالع رســانی و خبرنــگار پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‏خراســان شــمالی‬ ‫تاییــد شــود و محــدوده داده هــای گواهــی بایــد معتبــر در نظــر گرفتــه‬ ‫شــود بنابرایــن گواهــی دیجیتــال همیشــه بایــد توســط انــواع مختلــف‬ ‫تراکنــش هــا از جملــه ایمیــل‪ ،‬گــروه افــزار‪ ،‬تجــارت الکترونیــک‪ ،‬انتقال‬ ‫وجــه و غیــره اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫چه کسی می تواند گواهی دیجیتال صادر کند؟‬ ‫هــر نهــادی اختیــار ایجــاد ‪ PKI‬خــود را دارد و مــی توانــد گواهــی‬ ‫دیجیتــال را صــادر کنــد امــا در مــوارد کمــی‪ ،‬رویکــرد مــی توانــد تغییــر‬ ‫کنــد و معقــول باشــد و هــر ســازمانی ‪ PKI‬خــود را بــرای کارهــای داخلی‬ ‫خــود حفــظ مــی کنــد و اکثریــت گواهــی توســط مرجــع صــدور گواهــی‬ ‫(‪ )CA‬صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫انواع گواهینامه های دیجیتال‪:‬‬ ‫انــواع مختلفــی از گواهــی دیجیتــال وجــود دارد کــه توســط مرورگــر‬ ‫وب و وب ســرور اســتفاده مــی شــود‪ ،‬همــه اینهــا در اینترنــت احــراز‬ ‫هویــت مــی شــوند و گواهی هــای دیجیتــال عمدتــا ًبــا وب ســرور دامنــه‬ ‫و ســازمان مرتبــط هســتند‪.‬‬ ‫در این مطلب به چند نوع گواهی اشاره می کنیم‪:‬‬ ‫‪ Domain Validated ‪(DV SSL)‬:‎‬ایــن یکــی از انــواع گواهــی اســت‬ ‫کــه اخریــن تضمیــن را در مــورد دارنــده ارائــه مــی دهــد و متقاضی برای‬ ‫اثبــات حــق اســتفاده از ایــن نــام نیــاز بــه گواهــی دارد‪ ،‬ایــن گواهــی بــه‬ ‫عنــوان تضمینــی عمــل مــی کنــد کــه ثابــت مــی کند فرســتنده یــک نهاد‬ ‫شــناخته شــده است‪.‬‬ ‫‪ Wildcard SSL:‎‬ایــن عمدتــا ًبــرای ایمــن ســازی زیــر دامنــه هــا تحــت‬ ‫یــک دامنــه اصلــی اســتفاده مــی شــود‪ ،‬شــما می توانیــد گواهینامــه‬ ‫‪ SSL‬ارزان قیمــت را از نمایندگی هــای احــراز هویــت پیــدا کنیــد‪ ،‬بــا‬ ‫گواهــی نامــه ‪ SSL‬دارای مزایــای بــی شــماری خواهیــد بــود و مــی توانــد‬ ‫در اعتبــار ســنجی دامنــه و ســازمان در دســترس باشــد‪.‬‬ ‫ســازمان معتبــر (‪ :)OV SSL‬ایــن یکــی از انــواع گواهینامــه اســت‬ ‫کــه تضمیــن بیشــتری را در مــورد دارنــده بــرای تاییــد متقاضــی از حــق‬ ‫داشــتن دامنــه ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫اعتبــار ســنجی تمدیــد شــده (‪ :)EV SSL‬ایــن گواهــی پــس از‬ ‫ارائــه هویــت متقاضــی و رضایــت ‪ CA‬صــادر مــی شــود‪ ،‬ایــن فرایند‬ ‫شــامل تاییــد‪ ،‬وجــود‪ ،‬مطابقــت هویــت بــا ســابقه رســمی‪ ،‬تاییــد‬ ‫نهــاد بــا دامنــه مجــاز‪ ،‬تاییــد همــه چیــز بــا مالــک‪ ،‬مطابقــت بــا‬ ‫گواهــی بیمــه و غیــره اســت‪.‬‬ ‫گواهینامــه هــای امضــای کــد‪ :‬عمدتــا ًبــرای تاییــد اعتبــار نــرم افــزار و‬ ‫فایل های دانلود شــده از اینترنت اســتفاده می شــود و توســعه دهنده‬ ‫بایــد نرم افــزار را بــرای تاییــد در مــورد ســایت های شــخص ثالــث امضــا‬ ‫کنــد کــه ثابــت می کنــد ایــن نرم افــزار تعدیــل نشــده اســت‪.‬‬ ‫گواهــی مشــتری‪ :‬گواهــی مشــتری یــک شناســه دیجیتــال اســت کــه‬ ‫باعــث مــی شــود فــرد از کاربــر دیگــری و از یــک ماشــین بــه ماشــین‬ ‫دیگــر اســتفاده کنــد و معمــوال ًوقتــی فرســتنده ارتبــاط را بــه صــورت‬ ‫دیجیتــال امضــا مــی کنــد‪ ،‬بایــد توســط گیرنــده تاییــد شــود و بــه کاربــر‬ ‫کمــک مــی کنــد تــا بــه پایــگاه داده دسترســی پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫گواهی های دیجیتال کدام نوع امنیت را ارائه می دهند؟‬ ‫گواهــی دیجیتــال بــه عنــوان یــک مرحلــه تاییــد عمــل مــی کنــد کــه‬ ‫عمدتــا ًبــرای ارســال داده هــای محرمانــه ای کــه نیــاز به محافظت دارند‬ ‫اســتفاده مــی کنــد‪ ،‬اکنــون بحــث این اســت کــه چه مزایایــی می توانید‬ ‫از کاربــر گواهــی دیجیتــال انتظــار داشــته باشــید‪.‬‬ ‫محرمانــه بــودن داده هــا‪ :‬کاربــر بــه راحتــی مــی توانــد بــه گواهــی های‬ ‫دیجیتــال وابســته باشــد و ســازمان بــه راحتــی مــی توانــد در واقــع بــا ان‬ ‫ارتبــاط برقــرار کنــد‪ .‬بــدون کلیــد عمومــی‪ ،‬هیــچ کــس نمــی توانــد بــه‬ ‫ســند یــا پیــام هــر فرســتنده ای کــه گواهــی دیجیتــال خــود را ارســال‬ ‫کــرده باشــد دسترســی پیــدا کنــد‪ .‬ایــن تضمیــن می کنــد کــه داده هــای‬ ‫فرســتنده هرگــز گــم نمی شــوند درز نمی کننــد و بــه ســرقت نمی رونــد‪.‬‬ ‫یکپارچگــی داده هــا‪ :‬گواهــی دیجیتــال تضمیــن مــی کنــد کــه هــر‬ ‫اطالعاتــی کــه ارســال شــده اســت بایــد رایــگان باشــد و در حیــن انتقــال‬ ‫بــرای گیرنــده مــورد نظــر تعدیــل شــود‪ ،‬وقتــی همــه چیــز بــه توافــق‬ ‫رســید فقــط کار مقــام امضاکننــده مــی اید و بعــد از امضای ان قــرارداد‬ ‫قابــل تغییــر نیســت‪.‬‬ ‫مدیریــت دسترســی‪ :‬ایــن نــوع گواهــی دیجیتــال تضمیــن‬ ‫می کنــد کــه فقــط طــرف هــای درگیــر بــه اســناد و فایــل هــای دیگر‬ ‫دسترســی دارنــد‪.‬‬ ‫رســیدهای تراکنــش‪ :‬هنگامــی کــه از گواهــی دیجیتــال اســتفاده‬ ‫می کنیــد‪ ،‬گواهــی عــدم انــکار اســت‪ ،‬بــه ایــن معنــی اســت کــه‬ ‫فرســتنده و گیرنــده نمــی تواننــد رد و بــدل شــدن پیــام را انــکار کننــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪519‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫کارگاه اموزشی با هدف‬ ‫افزایش سوادرسانه ای‬ ‫کاربران برگزار شد‬ ‫کارشــناس پلیــس فتــا بــا حضــور در جمــع کاربــران‬ ‫فضای مجــازی در یــک کارگاه اموزشــی بــه تشــریح‬ ‫تهدیــدات و اســیب های فضــای مجــازی بــا هــدف‬ ‫پیشــگیری و کاهــش وقــوع جرائــم ســایبری پرداخــت‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســتوان یکــم امیــر‬ ‫ســبزلون کارشــناس پلیس فتا در راســتای اشــنایی کاربران‬ ‫بــا اســیب ها و تهدیــدات فضــای مجــازی بــا حضــور در‬ ‫ســالن الغدیــر فــارس گفــت‪ :‬رشــد روزافــزون فناوری هــای‬ ‫نویــن و تجهیــزات هوشــمند‪ ،‬هــر قشــری را خواســته یــا‬ ‫ناخواســته بــه فضــای مجــازی ســوق داده اســت‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫اگــر کاربــران ســطح اگاهــی و اطالعــات خــود را در ایــن‬ ‫حوزه هــا افزایــش دهنــد مانــع از سوء اســتفاده افــراد‬ ‫ســودجو می شــوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســهل انــگاری ‪ ،‬بی توجهــی بــه حفاظــت از‬ ‫حریــم خصوصــی‪ ،‬اعتمــاد بی جــا‪ ،‬عــدم اگاهــی و رعایــت‬ ‫نکــردن نــکات امنیتــی توســط کاربــران هنــگام اســتفاده‬ ‫از اینترنــت می توانــد مجرمــان را در رســیدن بــه اهــداف‬ ‫شــوم خــود کمــک کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بیشــتر افــرادی کــه در فضــای مجــازی مورد‬ ‫ســوء اســتفاده و کالهبــرداری قــرار می گیرنــد کاربرانــی‬ ‫هســتند کــه بــه نحــوی اشــنایی بــا مخاطــرات و چالش هــای‬ ‫فضــای مجــازی ندارنــد و در اســتفاده از فضــای مجــازی‬ ‫و شــبکه های اجتماعــی حریــم خصوصــی و مالحظــات‬ ‫امنیتــی ایــن فضــا را لحــاظ نمی کننــد‪.‬‬ ‫وی در ایــن کارگاه مباحثــی را پیرامــون پیشــگیری از‬ ‫ســرقت اطالعــات بانکــی کاربــران‪ ،‬روش هــا و شــیوه‬ ‫کالهبــرداری هــای اینترنتــی و راه هــای پیشــگیری از ایــن‬ ‫قبیــل سوءاســتفاده های مالــی و فیشــینگ‪ ،‬هــک کــردن‪،‬‬ ‫تهدیــدات خودپردازهــا و ســامانه های فــروش‪ ،‬تهدیــدات‬ ‫شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬تهدیــدات موبایــل‪ ،‬روش هــای‬ ‫نویــن ارائــه اینترنــت و همچنیــن مطالبــی حــول بانکــداری‬ ‫الکترونیــک را ارائــه نمــود‪.‬‬ ‫ســتوانیکم ســبزلون بــا اشــاره بــه قابلیــت ســایت پلیــس‬ ‫فتــا‪ ،‬ان را پــل ارتباطــی بــا شــهروندان خوانــد و گفــت‪:‬‬ ‫پلیــس فتــا از همـه شــهروندان عزیــز خواســت‪ :‬در صــورت‬ ‫مشــاهده مــوارد مشــکوک ان را از طریــق ســایت پلیــس‬ ‫فتــا بــه ادرس‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش مرکــز‬ ‫فوریت هــای ســایبری‪ ،‬یــا بــا شــماره تلفــن ‪096380‬‬ ‫گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫کوکی (‪ )Cookie‬اینترنتی‬ ‫چیست؟‬ ‫اســتفاده از کوکــی (‪ )Cookie‬اینترنتــی کــه کوکــی وب‬ ‫یــا کوکــی مرورگــر نیــز نــام دارد‪ ،‬در عصــر جدیــد اینترنــت‬ ‫ضــروری اســت‪ .‬کوکی هــای ‪ HTTP‬بــه وب ســایت ها‬ ‫اجــازه می دهــد هویــت کاربــران‪ ،‬تعــداد دفعــات ورود‬ ‫ان هــا‪ ،‬کاالهــای افزوده شــده توســط ان هــا بــه ســبد‬ ‫خریــد فروشــگاه های اینترنتــی و ســایر اطالعــات دیگــر را‬ ‫بــه یاداورنــد‪.‬‬ ‫کاربردهای کوکی چیست؟‬ ‫اصلی تریــن کاربردهــای کوکی شــامل تســهیل شناســایی‬ ‫هویــت افــراد در هنــگام ورود ان هــا بــه وب ســایت های‬ ‫مختلــف‪ ،‬ارائــه اطالعــات مناســب بــه هــر یــک از کاربــران‬ ‫متناســب بــا ســایق و عالیــق ان هــا یــا ارائــه کاالهــای‬ ‫موردنیــاز هــر یــک از کاربــران بــه ان هــا در فروشــگاه های‬ ‫اینترنتــی می شــود‪.‬‬ ‫مزایا و معایب کوکی چیست؟‬ ‫مزایــای اســتفاده از کوکــی شــامل بهبــود تجربــه وبگــردی‬ ‫و تســهیل و تســریع وبگــردی و معایــب ان شــامل امــکان‬ ‫ردیابــی اطالعــات شــخصی و هویتــی کاربــران توســط‬ ‫شــرکت های تبلیغاتــی و تحلیل کننــده اطالعــات و‬ ‫هکرهــا از ایــن طریــق می شــود‪.‬‬ ‫عدم اتالف اب الزمه‬ ‫پایداری کشاورزی پر‬ ‫محصول‪( .‬نجات اب‬ ‫در گرو توجه همه ما ‏)‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫گرگان‪-‬روستای زیارت جاده ابشار‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -519‬سال هشتم‬ ‫‪-519-- 1443‬‬ ‫‪/‬رمضان‪1443/‬‬ ‫‪/18‬رمضان‪/‬‬ ‫‪18 - 2022‬‬ ‫‪2022//April‬‬ ‫‪April// 20‬‬ ‫‪20-- 1401 //01‬‬ ‫چهار شنبه ‪01//31‬‬ ‫‪16‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫شانزده اصل عقیدتى و عملى ایمان !‬ ‫{ بخش چهارم } ‪:‬‬ ‫فقال علی (علیه السالم )‬ ‫ن الْاِیمَ ِ ‬ ‫ان‬ ‫لَ عَ ِ ‬ ‫سئ ِ ‬ ‫وَ ُ‬ ‫ـق ‪ ،‬و َ التَّنـَـاز ُع ‪ ،‬و َ الزَّیْــغ ‪ ،‬و َ ِّ‬ ‫و َ الْکُفْــر ُ عَلَــى ا َ‬ ‫ُّ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫اق ‪ :‬فَمَـ ْ ‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫الت‬ ‫ـى‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ ‪:‬‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ائ‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫ـع‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫الشـقَ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ـن الْحَـ ِّ‬ ‫ـب اِلَــى الْحَـ ِّ‬ ‫ـق ؛ و َ مَـ ْ ‬ ‫ن‬ ‫ـل دَا َ م عَمَــا ه ُ عَـ ِ ‬ ‫ن ک َثـُـر َ نِزَاع ُـ ُه بِالْجَهْـ ِ ‬ ‫ـق ؛ و َ مَـ ْ ‬ ‫م یُنـ ِ ْ ‬ ‫ت َ َعمَّــقَ ل َـ ْ ‬ ‫ســکْر َ َّ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫الضلَ لَهِ ؛ و َ مَ ْ ‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ ‪،‬‬ ‫ه‬ ‫ِّئ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫َت‬ ‫ ‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫ ‪،‬‬ ‫ه‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ح‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫ ‬ ‫ْ‬ ‫زَا َ ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ ُ‬ ‫َ ُ‬ ‫ســاء َ‬ ‫َ‬ ‫غ َ‬ ‫لَ عَل َی ْـ ه ِ اَمْــرُهُ ‪ ،‬و َ َضــاقَ عَل َی ْـ ه ِ مَخْرَج ُ ـ ُه ‪ .‬وَ(الــخ)‬ ‫ت عَل َی ْـ ه ِ طُرُق ُـ ُه ‪ ،‬و َ اَع ْ َض ـ ‬ ‫ـاق وَعُــر َ ْ ‬ ‫شَ ـ َّ ‬ ‫ترجمه‬ ‫امــام علــی(ع) فرمــود‪ :‬کفــر بــر چهــار پایــه قــرار دارد‪ :‬تعمــق (رفتــن بــه دنبــال‬ ‫اوهــام بــه گمــان کنجــکاوى از اســرار) و ســتیزه جویى و جــدال‪ ،‬و انحــراف از حــق‬ ‫(بــه ســبب هــوا و هوس هــا و تعصب هــا) و شــقاق (و دشــمنى بــا حــق و لجاجــت‬ ‫در برابــر ان)‪ .‬ان کــس کــه تعمــق و کنجــکاوى ناصــواب پیشــه کنــد هرگــز بــه حــق‬ ‫بــاز نمى گــردد‪ .‬ان کــس کــه بــر اثــر جهــل‪ ،‬بســیار بــه نــزاع و ســتیز برخیــزد‪ ،‬نابینایى‬ ‫او نســبت بــه حــق پایــدار خواهــد مانــد و کســى کــه از راه حــق منحــرف شــود (و‬ ‫بــه دنبــال هوس هــا بــرود) خوبــى در نظــرش بــدى و بــدى نــزدش خوبــى جلــوه‬ ‫مى کنــد و گرفتــار مســتى گمراهــى مى شــود و ان کــس کــه بــه عنــاد و لجــاج پــردازد‬ ‫طــرق رســیدن (بــه حــق) بــراى او ناهمــوار مى گــردد و کارهــا بــر او ســخت و پیچیــده‬ ‫مى شــود و در تنگنایــى کــه خــارج شــدن از ان مشــکل اســت گرفتــار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــک نیــز بــر چهــار پایــه اســتوار اســت‪ :‬بــر «مراء»(گفــت و گــوى بى حاصــل)‪،‬‬ ‫تــرس (از کشــف حقیقــت) تردیــد (در تصمیم گیــرى)‪ ،‬و تســلیم (خودباختگــى)‪.‬‬ ‫ان کــس کــه مــراء و گفــت و گــوى بى حاصــل را عــادت خــود قــرار دهــد ظلمــت‬ ‫و تاریکــى شــب هاى شــک او را بــه روشــنایى روز ِ یقیــن نمى رســاند و ان کــس‬ ‫کــه از حقایــق پیــش روى خــود وحشــت کنــد (و از تصمیم گیــرى صحیــح‬ ‫بپرهیــزد) بــه قهقــرا بــاز مى گــردد و ان کــس کــه در تردیــد و دودلــى باشــد (و در‬ ‫تصمیم گیــرى وســواس بــه خــرج دهــد) زیــر ســم شــیاطین لــه مى شــود و کســى‬ ‫کــه در برابــر عوامــل هالکــت خویــش در دنیــا و اخــرت تســلیم گــردد (و بــه مبــارزه‬ ‫بــر ضــد اســباب شــک و شــبهه بــر نخیــزد) در هــر دو جهــان هــاک خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مرحــوم ســیّد رضــى پــس از پایــان ایــن حدیــث مى گویــد‪ :‬بعد از این کالم‪ ،‬ســخنان‬ ‫دیگــرى بــوده کــه مــا از بیــم اطالــۀ ســخن و خــارج شــدن از هــدف اصلــى در ایــن‬ ‫بــاب‪ ،‬از انهــا صــرف نظــر کردیــم‪.‬‬ ‫ارکان کفر و شک‬ ‫امــام علــی(ع) در ایــن بخــش از کالم خــود نیــز داد ســخن را دربــارۀ تبییــن‬ ‫پایه هــاى کفــر داده و مى فرماید‪«:‬کفــر بــر چهــار پایــه قــرار دارد‪ :‬تعمــق (رفتــن‬ ‫بــه دنبــال اوهــام بــه گمــان کنجــکاوى از اســرار) و ســتیزه جویى (جــدال و مــراء) و‬ ‫انحــراف از حــق (بــه ســبب هــوا و هوس هــا و تعصب هــا) و دشــمنى بــا حــق (بــه‬ ‫ـق ‪ ،‬و َ التَّنـَـاز ُعِ ‪ ،‬و َ الزَّیْــغِ ‪،‬‬ ‫ســبب لجاجــت)»؛ (و َ الْکُفْــر ُ عَلَــى اَرْبـَـعِ ‪ :‬دَعَائـ ِ َ ‬ ‫م عَلَــى الت َّ َعمُّـ ِ‬ ‫و َ ِّ‬ ‫اق ) ‪.‬‬ ‫الشــقَ ِ‬ ‫امــام در واقــع موانــع شــناخت و عوامــل انحــراف از حــق و حجاب هایــى که در برابر‬ ‫فکــر انســان قــرار مى گیــرد و مانــع از مشــاهدۀ حقایــق مى گــردد را بیــان فرمــوده‪،‬‬ ‫زیــرا هــر یــک از عوامــل چهارگانــۀ بــاال بــه تنهایــى کافــى اســت انســان را از معرفــت‬ ‫حــق بــاز دارد و در بیراهه هــا ســرگردان ســازد تــا چــه رســد بــه این کــه چهــار عامــل‬ ‫جمــع شــود‪.‬‬ ‫ان گاه در ادامــۀ ایــن ســخن مى فرماید‪«:‬ان کــس کــه تعمــق و کنجــکاوى ناصــواب‬ ‫ـب اِل َى الْحَـ ِّ‬ ‫ـق ) ‪.‬‬ ‫م یُنـ ِ ْ ‬ ‫ن ت َ َعمَّــقَ ل َـ ْ ‬ ‫پیشــه کنــد هرگــز بــه حــق بــاز نمى گــردد»؛ (فَمَـ ْ ‬ ‫منظــور از «تعمــق» جســتجوگرى بیــش از حــد اســت مخصوصــا ًدر امــورى کــه‬ ‫رســیدن بــه کنــه ان مشــکل یــا غیــر ممکــن اســت‪.‬‬ ‫ان گاه امــام علــی(ع) از پیامدهــاى شــقاق (دشــمنى لجوجانــه بــا حــق) ســخن‬ ‫مى گویــد و مى فرمایــد‪«:‬ان کــس کــه بــه عنــاد و لجــاج پــردازد طــرق رســیدن (بــه‬ ‫حــق) بــراى او ناهمــوار مى شــود و کارهــا بــر او ســخت و پیچیــده مى گــردد و در‬ ‫تنگنایــى کــه خــارج شــدن از ان مشــکل اســت گرفتارخواهــد شــد»‬ ‫ت » از مــادۀ «وَعْــر» بــه معنــاى زمیــن ناهمــوار و‬ ‫بــا توجــه بــه این کــه «وَعُــر َ ْ‬ ‫ســنگالخ اســت و این کــه «اَع ْ َضــل» از مــادۀ «عَ ْ‬ ‫ضــل» بــه معنــاى مشــکل شــدن‬ ‫و ممنــوع گشــتن اســت روشــن مى شــود کــه این گونــه افــراد در چــه تنگناهایــى‬ ‫قــرار مى گیرنــد‪.‬‬ ‫مى دانیــم یکــى از موانــع شــناخت همــان حجــاب خطرنــاک لجاجــت و دشــمنى بــا‬ ‫حــق اســت‪ .‬این گونــه افــراد در پیمــودن راه خداشناســى یــا معرفــت پیغمبــر (ص)‬ ‫و امــام( ع) بــه کســى مى مانــد کــه در ســنگالخ خطرناکــى گرفتــار شــده و هرگــز‬ ‫نمى توانــد خــود را بــه مقصــد برســاند‪ .‬لجاجــت بــه اواجــازه نمى دهدکــه ازپی ـش ‬ ‫ى هــاى غلطـ‍ وتعصب هــاى بى جادســت بــردارد‪.‬‬ ‫داور ‬ ‫ســپس امام علی(ع)به ســراغ بیان شــاخه هاى شــک مى رود و مى فرماید‪«:‬شــک‬ ‫نیــز بــر چهــار پایــه اســتوار اســت‪ :‬بــر مــراء (گفــت و گــوى بى حاصــل)‪ ،‬تــرس (از‬ ‫کشــف حقیقــت) و تردیــد (در تصمیم گیــرى)‪ ،‬تســلیم (خودباختگــى)»‬ ‫ان گاه امــام علی(ع)دربــارۀ چهارمیــن رذیلــۀ اخالقــى این گونــه افــراد‬ ‫مى فرماید‪«:‬کســى کــه در برابــر عوامــل هالکــت خویــش دردنیــا و اخــرت تســلیم‬ ‫گردد(وبــه مبــارزه برضداســباب شــک و شــبهه برنخیزد)درهــر دوجهــان هــاک‬ ‫خواهــد شــد»‬ ‫ارکان نفــاق و صفــات منافقــان نیــز مشــروحا ً امــده اســت و در اغــاز ان‬ ‫مى فرماید‪«:‬نفــاق (نیــز) بــر چهــار پایــه اســتوار اســت‪ :‬بــر هــواى نفــس‪ ،‬سســتى و‬ ‫تهــاون‪ ،‬تعصــب و طمــع»‬ ‫در پایــان هــم بــراى هــوا چهــار شــعبه‪(:‬بغى‪ ،‬عــدوان‪ ،‬شــهوت و طغیــان) و‬ ‫بــراى سســتى و تهــاون چهــار شــعبه‪(:‬مغرور شــدن‪ ،‬ارزوهــاى دور و دراز‪ ،‬تــرس‬ ‫از غیــر خــدا و مماطلــه و سســتى) و بــراى حفیظــه (تعصــب) چهــار شــعبه ذکــر‬ ‫شــده‪«:‬کبر‪ ،‬تفاخــر‪ ،‬خودبزرگ بینــى و عصبیــت» و بــراى طمــع نیــز چهــار شــاخه‬ ‫امــده است‪(:‬شــادى (از زر و زیــور دنیــا)‪ ،‬خودباختگــى‪ ،‬لجاجــت و فزون طلبــى)‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫نهج البالغــه امــام علــی (ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام امیرالمومنیــن‬ ‫علــی (ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪ ۲۱۴‬تــا ‪۲۲۰‬‬ ‫«همدلی‬ ‫وهمزبانی‪‎‬راهکار‬ ‫اصلی گام دوم‬ ‫انقالب»‬ ‫سرویس ایثار و شهادت ‪-‬محمددیلم کتولی‬ ‫همدلــی و همزبانــی مدیــران دولــت مردمــی ‪ ،‬بــا اقشــار‬ ‫مختلــف جامعــه بویــژه بــا نماینــدگان محتــرم مجلس شــورای‬ ‫اســامی ‪ ،‬نماینــده محتــرم ولــی فقیــه‪ ،‬نماینده مردم شــریف‬ ‫اســتان گلســتان در مجلــس خبــرگان رهبــری و‪ ...‬بــرای حــل‬ ‫مســائل و گره گشــایی از امور مردم بســیار ضروری ‪ ،‬شــیرین‬ ‫و جــذاب و در عیــن حــال کارگشاســت‪.‬‬ ‫شــنیدن اخبــار و گزارشــات دریافتــی از برگــزاری جلســات در‬ ‫ایــن راســتا جــزء زیباتریــن جلــوه هــای همدلــی و رســیدن بــه‬ ‫همزبانــی در ایــن راســتا اســت ‪.‬‬ ‫برعکس ان شــنیدن اخبار از ســهم خواهی هریک احاد یاد‬ ‫شــده از یکدیگــر ‪ ،‬جــزء ازاردهنــده تریــن اخبــار بــرای مردمــی‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫اســت کــه ‪ ،‬دل بــه گــر ه گشــائی مشــکالت از دولــت «کار و‬ ‫کرامــت» و داعیــه رســیدن بــه افق«ایــران قوی»بســته انــد ‪.‬‬ ‫نگارنــده جزءکســانی اســت کــه حامی«گزینــه دیگــری »‬ ‫بــرای اســتانداری گلســتان بــوده ولــی پــس از انتصاب«دکتــر‬ ‫ســمَت اســتانداری گلســتان در‬ ‫علــی محمــد زنگانــه» بــه ِ‬ ‫همــه فعالیــت هــای فرهنگی‪،‬سیاســی‪ ،‬اجتماعــی و رســانه‬ ‫ای اهتمــام بــه حمایــت از ایشــان داشــته و شــخص ایشــان‬ ‫و معاونیــن محترمشــان و بــزرگان جریــان انقالبــی بــه ایــن‬ ‫حمایــت و پشــتیبانی اعتــراف و اذعــان دارنــد ‪.‬‬ ‫البتـّـه ایــن امــوزه ای اســت کــه از ســرور و مقتدایمان«امــام‬ ‫خامنــه ای عزیز»اموختــه ایــم ‪،‬کــه در همــه دولــت هــا‬ ‫اســاس را بر«حمایــت و پشــتیبانی از دولت هــا و مســئولین‬ ‫مستقر»گذاشــته و اهتمــام بــه ان دارنــد ‪.‬‬ ‫ایــن حمایــت امّــا ‪ ،‬نافــی نقدهــای منصفانــه و بــدور‬ ‫از احساســات ودر عیــن حال«ســهم خواهانــه»از‬ ‫مســئولین نیســت ‪.‬‬ ‫اگــر بــه برخــی« انتصابــات ضعیــف و ناکارامــد» ‪« ،‬بکارگیــری‬ ‫از افــراد ‪ ،‬زیــر فشــار زیــد و عَمــر» کــه صــدای ان در‬ ‫«دورقوزابــاد!» هــم شــنیده شــده معترضیــم ‪ ،‬شــف ّاف و‬ ‫روشــن بــه اســتحضار رســاندیم‪.‬‬ ‫اگــر بــه دخالــت« خــاف قوانیــن ‪ ،‬مقــررات و منویّــات‬ ‫رهبــری» در امــور اجرایــی از ســوی عزیــزان نماینــده مجلــس‬ ‫و احتمــاال ًنماینــده معــز ٌز رهبــری و یــا هــر شــخص حقیقــی و‬ ‫حقوقــی دیگــر معترضیــم ‪ ،‬ان حضــرات را هــم « وَلــو بَلَــغ مــا‬ ‫بَلَــغ» مطلــع ســاختیم ‪.‬‬ ‫امّــا اذعــان داریــم کــه انچــه در حــال حاضــر « خیــر و صــاح‬ ‫اســتان گلســتان» اســت و مــی توانــد بــه « افقــی روشــن‬ ‫بــرای اســتان گلســتان ختــم شــود تنهــا و تنهــا «همدلــی‬ ‫وهمزبانــی» بیــن همــه احــاد جامعه « بویژه رجال سیاســی ‪،‬‬ ‫شــخصیت های تاثیرگــذار و مســئولین اجرایــی اســت والغیــر ‪.‬‬ ‫طــی کــردن هــر مســیری غیــر از ایــن موجــب « یــاس و‬ ‫ناامیــدی مــردم ‪ ،‬سوءاســتفاده مخالفــان نظــام ‪ ،‬تفرقــه و‬ ‫تشــتّت ‪ ،‬غبارالود شــدن ســاحت سیاســی _ اجتماعی اســتان‬ ‫و‪ » ...‬مــی شــود و همــان مــی شــود کــه قــران مجیــد بــا‬ ‫صراحــت همــه را ان بشــدّت منــع کــرده اســت‪.‬‬ ‫« عملیات والفجر مقدماتی طلیعه‬ ‫نصرت الهی در جبهه های‬ ‫دفاع مقدس»‬ ‫سرویس ایثار و شهادت ‪-‬محمددیلم کتولی‬ ‫بررســی تحــوالت دفــاع مقــدس ‪ ،‬نشــان مــی دهــد تهاجــم دشــمن بعثــی کــه بــا هــدف‬ ‫برانــدازی نظــام جمهــوری اســامی ایــران اغــاز شــده بــود ‪ ،‬بــا مقاومــت جانانــه مــردم‪،‬‬ ‫نیروهــای مســلح و تدابیــر الهــی امــام خمینــی(ره) و اخــاص و از جــان گذشــتگی‬ ‫بســیجیان و نیروهــای مردمــی بــه عاملــی بــرای ســرنگونی و اضمحــال دیکتاتــوری «‬ ‫صــدام حســین » تبدیــل شــده بــود ‪.‬‬ ‫در حالــی کــه عــدم موفقیــت در عملیــات رمضــان ‪ ،‬پیشــروی در شــرق بصــره را دور از‬ ‫دســترس نشــان مــی داد ‪ ،‬پیــروزی در عملیــات محــرم و تســل ّط بــر زمیــن هــای تخــت‬ ‫اســتان میســان ‪ ،‬دســتیابی بــه شــهر العمــاره عــراق بــه عنــوان تهدیــد همزمــان علیــه‬ ‫دو شــهر بصــره و بغــداد محســوب مــی شــد لــذا حدفاصــل فکــه تــا چزابــه بــرای انجــام‬ ‫عملیــات والفجــر انتخــاب گردیــد‪.‬‬ ‫اولیــن هــدف تصــرف پــل غزیلــه بــود و چنانچــه ایــن مرحلــه از عملیــات بــا موفقیــت‬ ‫انجــام مــی شــد‪ ،‬تصــرف شــهر العمــاره بــه عنــوان دومیــن هــدف در دســتور کار قــرار‬ ‫مــی گرفــت‪.‬‬ ‫بررسی استعداد دشمن در این منطقه نشان دهنده نگاه راهبردی فرماندهان جنگ بود‬ ‫مســئولیت پدافنــد از منطقــه عملیاتــی از چیــات تــا هورالعظیــم بــه عهــده ســپاه چهــارم‬ ‫عــراق بود‪،‬کــه بــا شــروع عملیــات ســایر یگانهــا نیــز بــه منطقــه وارد شــدند‪.‬‬ ‫همچنیــن اســتعداد قــوای خــودی بــرای انجــام ایــن عملیــات نشــان مــی دهــد کــه‬ ‫نیروهــای مســلح و بویــژه ســپاه پاســداران انقــاب اســامی خــود را بازیافتــه و در صــدد‬ ‫ترمیــم ســاختار و ســازمان رزم خــود هســتند‪.‬‬ ‫بعــد از عملیــات محــرم‪ ،‬ســپاه پاســداران در صــدد گســترش ســازمان رزم خــودی برامــد‬ ‫و بــا ایجــاد ســه ســپاه عملیاتــی ‪ ،‬تحــت امــر قــرارگاه مرکــزی خاتــم االنبیــاء (ص) عملیات‬ ‫والفجــر مقدماتــی را اجــرا کــرد‪.‬‬ ‫ب ریحُکُــم‬ ‫{وَاَطیعُوااللَّــ َه وَرَســول َ ُه وَالت َنازَعوافَتَفشَ ــلواوَت َذ َ‬ ‫ه َ‬ ‫ن}{ســوره مبارکه الانفال ایــه ‪۴۶‬‬ ‫وَاصبـ ِـرواا ِ َّ‬ ‫ن الل َّـ َه مَـعَ ّ‬ ‫الصابِری َ‬ ‫{و(فرمان)خــدا وپیامبــرش را اطاعــت نماییــد! و نــزاع‬ ‫(وکشمکش)نکنید‪،‬تاسســت نشــوید و قــدرت(و شــوکت)‬ ‫شــما ازمیــان نرودوصبــر و اســتقامت کنیدکــه خداونــد بــا‬ ‫اســتقامت کنندگان اســت!}‬ ‫امــام خامنــه ای عزیــز در فحــوای کالم مبــارک خــود ضمــن‬ ‫قرائــت همیــن ایــه فرمودنــد‪ «:‬عزیــزان مــن! بــرادران!‬ ‫خواهــران! در سرتاســر کشــور‪ ،‬امــروز مــا احتیــاج داریــم بــه‬ ‫اتحــاد و یکپارچگــی‪ .‬بهانه هــای اختــاف زیــاد اســت‪.‬گاهی‬ ‫در یــک قضیـه ای ســلیقه ی یــک نفــر‪ ،‬دو نفــر بــا هــم یکســان‬ ‫نیســت؛ ایــن نبایــد بهانـه ی اختــاف بشــود‪ .‬گاهــی در کســی‬ ‫یــک گرایشــی هســت‪ ،‬در دیگــری نیســت؛ ایــن نبایــد مایـه ی‬ ‫اختــاف بشــود‪.‬اراء‪ ،‬نظــرات‪ ،‬همــه محترمنــد‪.‬‬ ‫اختــاف در درون‪ ،‬منازعــه ی در درون‪ ،‬موجــب فَشَ ــل‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫قــران بــه مــا تعلیــم میدهــد‪ « :‬وَالت َنازَعــو افَتَفشَ ــلوا‬ ‫ـب ریحُک ُم»اگــر منازعــه کنیــم‪ ،‬ســر مســائل گوناگــون‬ ‫وَت َذ َ‬ ‫هـ َ‬ ‫مســائل سیاســی‪ ،‬مســائل اقتصــادی‪ ،‬مســائل شــخصیتی‬‫ دســت به یقه شــویم‪ ،‬دشــمن مــا جَــری می شــود‪.‬یک‬‫مقــدار از جراتــی کــه دشــمن در ســالهای گذشــته پیداکرد‪،‬بــه‬ ‫خاطراختالفات بود» (بیانات در حرم رضوی در اغاز سال ‪)۹۱‬‬ ‫نکتــه پایانــی ایــن کــه اختــاف و تفرقــه بیــن مســئوالن در هــر‬ ‫رده ای نقشــه دشــمن و اختــاف سیاســی و تشــتّت در ارکان‬ ‫نظــام ارزوی انهاســت ‪.‬‬ ‫وحــدت و انســجام بیــن مســئوالن نظــام ‪ ،‬از همــه‬ ‫شــیرین تــر در همــکاری هــای ‪‎‬مدیــران شــیعه و اهــل‬ ‫ســنت گلســتان‪ ،‬مــی توانــد الگــو و اســوه حســنه ای‬ ‫بــرای راهبــری پیشــرفت و عدالــت و حرکــت بســمت ایجــاد‬ ‫تمــدن نویــن اســامی باشــد‪.‬‬ ‫جامعــه مــا بــرای تحقّــق « گام دوم انقــاب اســامی » تنهــا‬ ‫نیــاز بــه « همدلــی وهمزبانــی » دارد ‪.‬‬ ‫در ضمــن یگانهایــی از ارتــش ‪ ،‬مثــل لشــکر ‪ 16‬زرهــی و تیــپ ‪ 84‬خــرم ابــاد و ‪ 16‬گــردان‬ ‫توپخانــه در ایــن عملیــات شــرکت داشــتند‪.‬‬ ‫شــاید بــه جــرات بتــوان گفــت یکــی از طراحــی هــای پیچیــده جنگــی کــه تمــام جوانــب‬ ‫عملیــات در ان دیــده شــده بــود در والفجــر مقدماتــی اعمــال شــد ‪.‬‬ ‫در طراحــی عملیــات مقــرر شــد قــوای دو قــرارگاه کربــا و نجــف بــه طــرف العمــاره‬ ‫تــک نماینــد‪ .‬در مرحلــه اول‪ ،‬قــوای قــرارگاه نجــف در محــور طاووســیه تــا رشــیده ‪ ،‬حــد‬ ‫فاصــل خــط تــا کانــال هــای اخــر را تصــرف کــرده و در مرحلــه دوم و در ادامــه تــک ‪،‬‬ ‫جنــاح راســت تــا حاشــیه جنوبــی دویرج(پشــت جــاده اســفالت فکــه و در غــرب بزرگــراه و‬ ‫ســرپل حلفائیــه) را تصــرف نماینــد‪ .‬نیروهــای قــرارگاه کربــا نیــز مــی بایســت بــا اســتفاده‬ ‫از معابــر وصولــی جــای پــای تصــرف شــده توســط قــرارگاه نجــف را تــا چزابــه ادامــه داده‬ ‫و در پشــت کانــال پدافنــد نماینــد‪.‬‬ ‫در مرحلــه دوم منطقــه شــرق غزیلــه و شــمال هورالهویــزه پاکســازی شــده و ســرپل‬ ‫غزیلــه تامیــن گــردد‪.‬‬ ‫هــم چنیــن بــا احــداث خاکریــز ‪ ،‬جنــاح قــوای کربــا مــی بایســت تامیــن شــود تــا چنانچــه‬ ‫ماموریــت قــوای نجــف در رســیدن بــه جــاده بــا مشــکل مواجــه شــد‪ ،‬جنــاح قــوای کربــا‬ ‫از تعــرض و اســیب دشــمن مصــون بمانــد‪.‬‬ ‫در صورتــی کــه اهــداف مراحــل اول و دوم عملیــات تحقــق مــی یافــت‪ ،‬چنیــن پیــش‬ ‫بینــی شــده بــود کــه بــا بازســازی یــگان هــا و ایجــاد شــرایط مناســب و نیــز بــا توجــه بــه‬ ‫وضعیــت دشــمن‪ ،‬عملیــات در مرحلــه ســوم بــه ســمت العمــاره ادامــه یابــد‪ .‬هــم چنیــن‬ ‫مقــرر شــد در منطقــه چیــات و طیــب و منطقــه فــاو عملیــات فریــب انجــام شــود‪.‬‬ ‫شرح عملیات‬ ‫در ســاعت ‪ 21:30‬روز ‪ 1361/11/17‬پــس از اعــام رمــز مبــارک یااللــه‪ ،‬یااللــه‪ ،‬یااللــه‬ ‫عملیــات از پنــج محــور شــمال و جنــوب رشــیده‪ ،‬صفریــه و ارتفاعــات چرمــر و خــاک‬ ‫اغــاز شــد و نیروهــا در تاریکــی مطلــق شــب بــه منظــور پاکســازی میادیــن میــن‪،‬‬ ‫رخنــه و شکســتن خطــوط دفاعــی دشــمن پیشــروی کردنــد‪ .‬وســعت و عمــق موانــع و‬ ‫اســتحکامات دشــمن و وجــود کانــال هــای متعــدد ‪ ،‬هوشــیاری و اطــاع قبلــی دشــمن‬ ‫نســبت بــه وقــوع عملیــات‪ ،‬ســرعت الزم را از نیروهــا گرفــت‪.‬‬ ‫یکــی از اســیب هــای جــدی در دفــاع مقــدس مســئله نفــوذ و جاسوســی بــود کــه در ایــن‬ ‫عملیــات نیــز بــه رونــد اجــرای عملیــات لطمــه هایــی وارد کرد ‪.‬‬ ‫در نتیجــه‪ ،‬اگــر چــه خــط اول دشــمن شکســته شــده بــود‪ ،‬لیکــن بــه دلیــل عــدم‬ ‫پاکســازی منطقــه و عــدم الحــاق نیروهــا‪ ،‬امــکان اســتقرار کامــل وجــود نداشــت‪ ، .‬کــه‬ ‫بــه عــدم تامیــن کامــل اهــداف مرحلــه اول عملیــات منجــر شــدند‪ .‬بــه رغــم وضعیــت‬ ‫موجــود بــه خاطــر موقعیــت خاصــی کــه بــه تبــع اغــاز عملیــات در میــان مــردم ایجــاد‬ ‫شــده بــود و نیــز تبلیغــات ســوء دشــمن و مســئله نفــوذ و جاسوســی ایــن مرحلــه از‬ ‫عملیــات بدلیــل امادگــی دشــمن بــا لطمــه هایــی مواجــه شــد‪.‬‬ ‫مرحله دوم عملیات‬ ‫در ســاعت ‪ 21‬روز ‪ 1361/11/20‬بــه منظــور انهــدام نیــرو و تجهیــزات دشــمن اغــاز‬ ‫گردیــد‪ .‬امــا ایــن بــار نیــز عــدم هماهنگــی در نیروهــای عمــل کننــده و هــم چنیــن‬ ‫هوشــیاری دشــمن و احاطــه او بــر راه کارهــای خــودی‪ ،‬مانــع از پیشــروی رزمنــدگان‬ ‫گردیــد‪ .‬ضمنــا ً در ایــن عملیــات عــاوه بــر انهــدام قابــل توجــه تیپ هــای ‪ 905‬و ‪704‬‬ ‫و یــک گــردان از نیروهــای ســودانی‪ ،‬تعــداد ‪ 113‬تــن از نیروهــای دشــمن اســیر شــدند‪.‬‬ ‫شــاهکار ایــن عملیــات رو کــردن دســت دشــمن در اســتفاده از نیروهــای فراملیتــی (غیــر‬ ‫عراقــی و عمدتــا کشــورهای متحجــر عــرب ) بــود کــه بعدهــا باعــث دســتاوردهایی در‬ ‫صحنــه « عملیــات روانــی جنــگ » گردیــد ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!