روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 518 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 518

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 518

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 518

‫سهشنبه‬ ‫شماره ‪15 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪30‬فروردین ‪ - 1401 -‬سال هشتم‪ /17 -2022/ April/ 19-‬رمضان ‪ -1443/‬شماره ‪« 518‬براینمایشکارنکنید»‬ ‫ارزان بودن نان دلیل صف های‬ ‫طوالنی است‬ ‫‪3‬‬ ‫کاهشقیمت ها‬ ‫در بازار‬ ‫قیمت سیب زمینی‪ ،‬پیاز و گوجه فرنگی‬ ‫در بازار کاهش یافت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬میلیارد دستاورد سفر‬ ‫‪ 26‬بازرسی فنی از صنایع‬ ‫نیمه تمامگلستان‬ ‫در سال ‪1400‬‬ ‫رئیسی برای پروژه های‬ ‫خود مراقبتی با ‪ ۳۰‬عادت‬ ‫ساده اما موثر برای سالمت‬ ‫جسم و روح‬ ‫انرژی بر گلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫غلبه بر ترس‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‏«سیمرغ سعادت ‪ »۲‬‏‬ ‫ادامه شماره ‪517‬‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫جزء چهارم‪ ،‬پیام چهارم‪:‬‏‬ ‫‏« افرینش جهان هستی ‪ ،‬بی هدف نیست»‏‬ ‫َ‬ ‫اب ‪۱۹۰‬‬ ‫ق ال َّ‬ ‫ا ِ َّ‬ ‫ض وَاخْتِلَ ِ‬ ‫سمَاوَا ِ‬ ‫ل وَالنَّهَار ِ ل َایَا ٍ‬ ‫ت لِاُولِی الْاَلْب َ ِ‬ ‫ف اللَّی ْ ِ‬ ‫ن فِی خ َل ْ ِ‬ ‫ت وَالْار ْ ِ‬ ‫َّ‬ ‫ال َّ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ت‬ ‫َل‬ ‫خ‬ ‫ــی‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ــر‬ ‫ک‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫‏‬ ‫م‬ ‫ــ‬ ‫ه‬ ‫ُوب‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ــى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ــود‬ ‫ع‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ــا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ــ‬ ‫الل‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ــر‬ ‫ک‬ ‫ذ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫یــ‬ ‫ذ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫ــق السَّــمَاوَا ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ َ‬ ‫َ َ ُ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫وَالْا َ‬ ‫هــذَا بَاط ِ ً‬ ‫اب النَّــار ِ ‪۱۹۱‬‬ ‫ر‬ ‫ــت َ‬ ‫ض رَب َّنَــا مَــا خَلَق ْ َ‬ ‫ــا ُ‬ ‫ْ‬ ‫ســبْحَان َکَ فَقِنَــا عَــذ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫مســلما در افرینــش اســمان ها و زمیــن و در پــی یکدیگــر امــدن شــب و روز بــرای‬ ‫خردمنــدان نشــانه هایــی [قانــع کننــده اســت‪ )۱۹۰( .‬همانــان‏کــه خــدا را [در همــه احــوال‬ ‫ایســتاده و نشســته و بــه پهلــو ارمیــده یــاد مــی کننــد و در افرینــش اســمان ها و زمیــن‬ ‫می اندیشــند [کــه] پــروردگارا‏این هــا را بیهــوده نیافریــده ای منزهــی تــو پــس مــا را از عــذاب‬ ‫اتــش دوزخ در امــان بــدار‪)۱۹۱( .‬‏‬ ‫ایــن جــزء از ایــه ‪ ۹۳‬ســوره مبارکــه ال عمــران اغــاز و پــس از پایــان ســوره (ایــه ‪ )۲۰۰‬در‬ ‫ایــه ‪ ۲۳‬ســوره مبارکــه نســاء جمعــا بــا ‪ ۱۳۰‬ایــه‏ختــم مــی یابــد‪ .‬بخشــی از اهــم پیــام هــای‬ ‫ایــن جــزء کــه محــوری تریــن ان هــا‪ ،‬هدفمنــدی افرینــش جهــان هســتی اســت بــه شــرح‬ ‫ذیــل تقدیــم مــی‏گــردد ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .١‬اگــر جویــای بــر نیکــوکاری هســتید ‪ ،‬از انچــه بــه ان عشــق مــی ورزیــد انفــاق کنیــد ‪.‬‬ ‫(‪/۹۲‬ال عمــران) ‏‬ ‫‏‪ .٢‬از فرهنــگ ابراهیمــی و توحیــدی پیــروی کــرده و از مشــرکین نباشــید ‪/۹۵ ( .‬ال عمــران)‏‬ ‫ســاز و کار جامعــه جهانــی و بیــن المللــی اســام !‏‬ ‫‏‪ . 3‬حــج بــرای هدایــت ‪ ،‬رهبــری و مدیریــت جهانــی طراحــی شــده و در ان ایاتــی روشــن‬ ‫وجــود دارد کــه اگــر جامعــه بشــری بــه ان وارد‏شــده و ان را بــرای اداره امــور زندگــی خــود‬ ‫برگزینــد ‪ ،‬در امنیــت قــرار خواهــد گرفــت ‪/۹۷ .‬ال عمــران‬ ‫ـ عوامل انسجام اجتماعی و وحدت ؟ (ایات ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۰۴‬ال عمران )‏‬ ‫‏‪ 1‬ـ عدم اطاعت از اهل کتاب ‪۱۰۰‬‏‬ ‫‏‪ 4‬ـ رعایت تقوا و پرهیزکاری ‪۱۰۳‬‏‬ ‫‏‪ 6‬ـ شکر و سپاس نعمت های الهی ‪۱۰۳‬‏‬ ‫‏‪ 2‬ـ اعتماد و اعتقاد به قران ‪۱۰۱‬‏‬ ‫‏‪ 5‬ـ اعتماد به خدا و رعایت وحدت ‪۱۰۳‬‏‬ ‫‏‪ 7‬ـ امر به معروف و نهی از منکر ‪۱۰۴‬‏‬ ‫‏‪ 3‬ـ اعتماد و پیروی از وجود پیامبر اکرم( ص)‏‬ ‫‪ .4‬بــرای وحــدت و عــدم تفرقــه ‪ ،‬اعتصــام و چنــگ انداختــن بــه حبــل الهــی (قــران ‪ ،‬پیامبــر‬ ‫ ‬ ‫‏‬ ‫و اهــل بیــت ‪ ):‬امــری ضــروری اســت (‪۱۰۳‬‏ال عمــران)‬ ‫‏‪ . 5‬قیامــت ‪،‬روزی اســت کــه در ان فقــط دو چهــره وجــود دارد‪،‬ســفید رویــان وســیاه‬ ‫رویــان( ایــه ‪ ۱۰۶‬ال عمــران)‏‬ ‫ـ ثروت و جمعیت عوامل قدرت ملی هستند‪.‬‏‬ ‫ـ حفظ اطالعات و امنیت جامعه اسالمی‏‬ ‫ـ مبارزه بیرون از مرزها ( ایه‪ ۱۲۱‬ال عمران )‏‬ ‫‏‪ . 6‬ای مومنــان و مبــارزان در راه خــدا ! بــرای یــاری شــما ســربازان غیبــی ( مالئکــه ) نیــز‬ ‫وجــود دارنــد ‪ ( .‬ایــه‪ ۱۲۳‬و ‪ ۱۲۵‬ـ ســوره ال‏عمــران)‏‬ ‫‏‪ . 7‬ای مومنــان از خــدا بترســید و ربــا و ســود مضاعــف از یکدیگــر نخوریــد ‪ ،‬از اتــش جهنــم‬ ‫کــه بــرای کافــران امــاده شــده بترســید و از خــدا‏و پیغمبــرش اطاعــت کنیــد( ایــات ‪ ۱۳۰‬تــا‬ ‫‪ ۱۳۲‬ســوره ال عمــران)‏‬ ‫ادامه دارد‪....‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دو شنبه ‪ 29‬فروردین‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪518‬‬ ‫کاهش ‪ 30‬تا ‪ 40‬درصدی‬ ‫قیمت کاالها با درج قیمت‬ ‫تولیدکننده‬ ‫سرپرســت اداره کل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان‬ ‫در اجــاس عمومــی اتــاق اصنــاف مرکــز اســتان گلســتان‬ ‫گفــت ‪ :‬درج قیمــت تولیدکننــده بــر روی کاالهــا باعــث‬ ‫کاهــش ‪ 30‬تــا ‪ 40‬درصــدی قیمت هــا شــده اســت ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابط عمومــی اداره کل‬ ‫صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان‪ ،‬درویــش‬ ‫علــی حســن زاده در اجــاس عمومــی اتــاق اصناف مرکز‬ ‫اســتان گلســتان کــه بــا حضــور اعضــای هیــات رئیســه‬ ‫اتــاق اصنــاف و روســای اتحادیــه هــای صنفــی مرکــز‬ ‫اســتان گلســتان در محــل ســالن جلســات اتــاق اصنــاف‬ ‫مرکــز اســتان گلســتان برگــزار گردیــد‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫طــرح هــای مهــم وزارت صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫کــه در ســه ماهــه پایانــی ســال گذشــته اجرایــی شــد ‪،‬‬ ‫طــرح درج قیمــت تولیدکننــده بــر روی کاالهــا بــود کــه بــا‬ ‫گروه بندی هــای مختلــف بــه تدریــج اغــاز شــد ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از ابتــدای اردیبهشــت مــاه تمامــی کاالهــای‬ ‫تولیــدی کــه قابلیــت بســته بندی دارند مشــمول درج قیمت‬ ‫تولیــد کننــده و مصرف کننــده خواهنــد بــود و واحدهــای‬ ‫تولیــدی مکلفنــد بــر روی کاالهــای تولیــدی خــود قیمــت‬ ‫نهایــی تولیــد و قیمــت مصــرف کننــده را درج نماینــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬تمامــی تیم هــای نظارتــی‪ ،‬از طریــق‬ ‫بازدیدهــای میدانــی و ســرزده از واحدهــای تولیــدی‬ ‫‪ ،‬انبارهــا ‪ ،‬اصنــاف و مراکــز توزیــع را بــا جدیــت رصــد‬ ‫می کننــد و بــا متخلفــان برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت گلســتان‬ ‫افــزود ‪ :‬درج قیمــت تولیدکننــده بــر رویکاالهــا باعــث‬ ‫کاهــش ‪ 30‬تــا ‪ 40‬درصــدی قیمت هــا شــده اســت ‪.‬‬ ‫ثبت ‪ ۶۶۵‬تخلف واحدهای‬ ‫صنفی در سال گذشته‬ ‫رییــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت شــیروان‬ ‫گفــت‪ ۶۶۵:‬مــورد تخلــف ثبــت و ‪ ۵۵۹‬فقــره پرونــده‬ ‫در ایــن زمینــه تشــکیل پارســال در بازدیدهــای‬ ‫انجــام شــده از واحدهــای صنفــی ایــن شهرســتان‬ ‫خراسا ن شمالی‪،‬شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار عبداللــه گلــی اظهــار‬ ‫داشــت‪ ۱۲ :‬میلیــارد و‪ ۳۸۳‬میلیــون ریــال ارزش‬ ‫ریالــی کل پرونده هــای تشــکیل شــده بــود کــه عمــده‬ ‫تخلفــات در خصــوص گــران فروشــی‪ ،‬درج نکــردن‬ ‫قیمــت‪ ،‬کم فروشــی‪ ،‬احتــکار‪ ،‬عرضــه خــارج از شــبکه‬ ‫و رعایــت نکــردن نــکات بهداشــتی مرتبــط بــا بیمــاری‬ ‫کرونــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬طــی ایــن مــدت‪ ،‬چهــار‬ ‫هــزار و ‪ ۹۶۰‬مــورد بازرســی بــا ‪ ۳۱۱‬روز گشــت مشــترک ‬ ‫از واحدهــای صنفــی شهرســتان بــا همــکاری صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت‪ ،‬اصنــاف و پلیــس اگاهــی صــورت‬ ‫گرفــت کــه گــروه هــای مزبــور بر بــازار و کاالهای اساســی‬ ‫نظــارت کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن مــدت ‪ ۱۳۹‬مــورد بازرســی قاچــاق‬ ‫صــورت گرفــت کــه ‪ ۱۷‬پرونــده قاچــاق در ایــن شهرســتان‬ ‫تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت شــیروان یکی از‬ ‫مهم تریــن اهــداف نظارت هــا و بازرس ـی ها را جلوگیــری‬ ‫از تخلفــات اقتصــادی دانســت و گفــت‪ :‬ســامانه‬ ‫پاســخگویی ‪ ۱۲۴‬بــه صــورت سیســتمی امــاده دریافــت‬ ‫درخواســت ها‪ ،‬شــکایات مردمــی در حــوزه بــازار بــرای‬ ‫بررســی و رســیدگی بــه حقــوق مصــرف کننــدگان اســت‪.‬‬ ‫وی بررســی درج قیمــت کاالهــا و جلوگیــری از احتــکار‬ ‫اقــام ضــروری و کنتــرل بــر بــازار هــدف نظارت و بازرســی‬ ‫از واحدهــای صنفــی را دانســت و افــزود‪ :‬بــا اخاللگــران‬ ‫تنظیم بازار و سو استفاده کنندگان از شرایط اقتصادی‬ ‫دشــوار مــردم‪ ،‬بــا صــورت قاطــع برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏ اگهــی موضــوع مــاده ‪3‬‬ ‫قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‏برابر رای شــماره‬ ‫‪ 140060307005005569‬مــورخ ‪1400/12/28‬هیــات بــه شــماره‬ ‫کالســه ‪1399 - 240‬موضوع قانون تعیین‏تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات‏مالکانــه بالمعارض‬ ‫متقاضــی اقــای خــداداد فیــروزه فرزنــد نقــی بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 1739‬صــادره از بجنــورد در یکبــاب ســاختمان بــه‏مســاحت ‪158‬‬ ‫متــر مربــع از پــاک ‪ 4933‬فرعــی از ‪ 125‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫قریــه عزیــز بخــش دو بجنــورد خریــداری از‏مالــک رســمی اقــای‬ ‫رضــا فیــروزه فرزنــد قربانعلــی محرزگردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‏‏‪ 15‬روز اگهــی مــی‬ ‫شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت ‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از‏تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پس از اخذ رســید‪،‬ظرف مدت یک ماه ازتاریخ‏تســلیم‬ ‫اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول‬ ‫‏اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‏تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/01/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/01/30 :‬‬ ‫احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 57,320,000‬ریــال هــر گــرم طالی ‪ 18‬عیار ‪ 13,26,000‬ریال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی‬ ‫‪ 129,470,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 133,490,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 73,080,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه‬ ‫‪ 42,760,000‬ریال محاســبه و عرضه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫کاهش قیمت‬ ‫سیب زمینی و پیاز در بازار‬ ‫بــا شــروع فصــل گرمــا بــه تدریــج ســیب زمینــی نــو و پیــاز‬ ‫بــه وفــور وارد بــازار مــی شــود کــه موجــب کاهــش قیمــت هــا‬ ‫خواهــد شــد اکنــون قیمــت هــر کیلوگــرم ســیب زمینــی کهنــه‬ ‫انبــاری همــدان‪ ،‬اردبیــل و کرمانشــاه بیــن ‪ ۴‬تــا ‪ ۸‬هزارتومــان‬ ‫و ســیب زمینــی نــو بیــن ‪ ۷‬هــزارو ‪ ۵۰۰‬تــا ‪ ۱۱‬هزارتومــان و پیــاز‬ ‫بیــن ‪ ۳‬هــزارو ‪ ۵۰۰‬تــا ‪ ۶‬هزارتومــان اســت‪.‬‬ ‫قیمت سیب زمینی‪،‬‬ ‫پیاز و گوجه فرنگی‬ ‫در بازار کاهش‬ ‫یافت‬ ‫سرویس اقتصادی‪:‬‬ ‫رییــس اتحادیــه بارفروشــان از کاهــش قیمــت گوجــه فرنگــی بــه‬ ‫کمتــر از ‪ ۱۰‬هزارتومــان از پنجــم اردیبهشــت مــاه خبــرداد و گفــت‪ :‬‬ ‫در میــدان عمــده فروشــان تــره بــار قیمــت گوجــه فرنگــی بیــن ‪۷‬‬ ‫تــا ‪ ۱۲‬هزارتومــان شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار «مصطفــی دارایــی نــژاد» دربــاره‬ ‫وضعیــت بــازار گوجــه فرنگــی و میــوه و صیفــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر قیمــت گوجــه فرنگــی ضعیــف (کال بنــدری رنــگ‬ ‫اوری شــده و انبــاری) بیــن ‪ ۷‬تــا ‪ ۹‬هزارتومــان و گوجــه فرنگــی‬ ‫درجــه یــک ‪ ۱۲‬هزارتومــان و گوجــه فرنگــی گلخانـه ای بیــن ‪ ۱۵‬تــا ‬ ‫‪ ۱۶‬هزارتومــان بــه فــروش مــی رســد‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه بارفروشــان تصریــح کــرد‪ :‬بنابرایــن بــا توجــه بــه‬ ‫قیمــت عمــده فروشــی ایــن محصــوالت بایــد قیمــت هــر کیلوگــرم‬ ‫گوجــه فرنگــی در بــازار و خــرده فروشــی هــا نزدیــک ‪ ۱۵‬هــزارو‬ ‫‪ ۹۰۰‬تومــان (‪ ۳۵‬درصــد ســود) بدســت مصــرف کننــدگان برســد و‬ ‫نــرخ هایــی بیــش از ایــن گــران فروشــی محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه گوجــه فرنگــی جیرفــت تــازه وارد بــازار شــده‬ ‫اســت اظهارداشــت‪ :‬از پنجــم اردیبهشــت مــاه نیــز گوجــه فرنگــی‬ ‫کازورن بــه بــازار عرضــه مــی شــود کــه موجــب افــت قیمــت‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دارایــی نــژاد خاطرنشــان کــرد‪ :‬دو هفتــه قبــل قیمــت هــر‬ ‫کیلوگــرم گوجــه فرنگــی در میــدان عمــده فروشــان تــره بــار بــه‬ ‫‪ ۱۵‬هزارتومــان رســیده بــود کــه امــروز نزدیــک ســه هزارتومــان‬ ‫کاهــش را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی قیمــت فعلــی گوجــه فرنگــی درجــه یــک را بــرای مصــرف‬ ‫کننــدگان ‪ ۱۵‬هــزارو ‪ ۹۰۰‬تومــان در بــازار دانســت و از مــردم‬ ‫خواســت تــا در صــورت مشــاهده هرگونــه گــران فروشــی از ســوی‬ ‫خــرده فروشــی هــا مراتــب را بــه بازرســی اتحادیــه خــرده فروشــان‬ ‫و شــماره تمــاس ‪ ۱۲۴‬بازرســی صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫گــزارش دهنــد تــا برخــورد جــدی بــا افــراد متخلــف صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫کاهش قیمت سیب زمینی و پیاز در بازار‬ ‫رییــس اتحادیــه بارفروشــان بــه کاهــش تدریجــی قیمــت ســیب‬ ‫زمینــی و پیــاز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــا شــروع فصــل گرمــا بــه‬ ‫تدریــج ســیب زمینــی نــو و پیــاز بــه وفــور وارد بــازار مــی شــود‬ ‫کــه موجــب کاهــش قیمــت هــا خواهــد شــد اکنــون قیمــت‬ ‫هــر کیلوگــرم ســیب زمینــی کهنــه انبــاری همــدان‪ ،‬اردبیــل و‬ ‫کرمانشــاه بیــن ‪ ۴‬تــا ‪ ۸‬هزارتومــان و ســیب زمینــی نــو بیــن ‪۷‬‬ ‫هــزارو ‪ ۵۰۰‬تــا ‪ ۱۱‬هزارتومــان و پیــاز بیــن ‪ ۳‬هــزارو ‪ ۵۰۰‬تــا ‪۶‬‬ ‫هزارتومــان اســت‪.‬‬ ‫افــت قیمــت میــوه هــای نوبرانــه از اردیبهشــت مــاه بــا وفــور‬ ‫عرضــه‬ ‫دارایــی نــژاد دربــاره قیمــت میــوه هــای نوبرانــه گفــت‪ :‬در‬ ‫میــدان عمــده فروشــی قیمــت گوجــه ســبز بیــن ‪ ۷۰‬تــا ‪۱۲۰‬‬ ‫هزارتومــان اســت کــه در خــرده فروشــی هــا و بــازار نیــز بــا‬ ‫توجــه بــه کیفیــت بایــد ‪ ۹۵‬تــا ‪ ۱۵۰‬هزارتومــان قیمــت داشــته‬ ‫باشــد کــه منطقــی اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اکنــون گوجــه ســبز از ورامیــن و پــل ذهــاب‬ ‫وارد بــازار شــده امــا از اردیبهشــت مــاه ایــن محصــول از دشــت‬ ‫مغــان‪ ،‬ســاوه و شــهریار وارد بــازار مــی شــود کــه افــت قیمــت‬ ‫پیــدا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برحســب درجــه بنــدی و ریــزی و درشــتی قیمــت‬ ‫تــوت فرنگــی گلخانــه ای ‪ ۶۰‬هزارتومــان‪ ،‬تــوت فرنگــی ســاری و‬ ‫گــرگان بیــن ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۶۰‬هزارتومــان‪ ،‬هندوانــه جیرفــت بیــن ‪ ۵‬تــا ‪۷‬‬ ‫هزارتومــان ‪ ،‬ملــون بیــن ‪ ۹‬تــا ‪ ۱۲‬هزارتومــان‪ ،‬جانــا (نوعــی شــبیه‬ ‫ملــون ) ‪ ۱۷‬هزارتومــان و چغالــه بــادام کاشــانی بیــن ‪ ۱۵‬تــا تــا ‪۶۵‬‬ ‫هزارتومــان اســت‪.‬‬ ‫اعــام جزئیــات قیمــت میــوه و صیفــی عمــده فروشــی تــا هفتــه‬ ‫اول اردیبهشــت ‪۱۴۰۱‬‬ ‫رییــس اتحادیــه بارفروشــان بــا اعــام جزئیــات قیمــت انــواع‬ ‫میــوه و صیفی جــات درجــه یــک تــا درجــه ســه‪ ،‬براســاس نرخ نامــه‬ ‫عمده فروشــی محصــوالت کشــاورزی در میــدان میــوه و تره بــار‬ ‫تهــران در دوره زمانــی ‪ ۲۸‬فروردیــن مــاه تــا ‪ ۴‬اردیبهشــت مــاه‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬افــزود‪ :‬براســاس ایــن نرخ نامــه قیمــت هــر کیلوگــرم‬ ‫چغالــه بــادام بیــن ‪ ۱۵‬هــزار تــا ‪ ۷۰‬هزارتومــان‪ ،‬انــار ســاوه بیــن‬ ‫‪ ۱۴‬هــزار تــا ‪ ۲۰‬هــزار تومــان‪ ،‬انــار شــیراز بیــن ‪ ۱۵‬هــزار تــا ‪۲۵‬‬ ‫هــزار تومــان‪ ،‬بـ ِـه بیــن ‪ ۱۷‬هــزار تــا ‪ ۲۸‬هــزار تومــان‪ ،‬ســیب قرمــز‬ ‫مراغــه بیــن ‪۱۲‬هــزار تــا ‪ ۱۷‬هــزار تومــان‪ ،‬ســیب زرد میانــه بیــن‬ ‫‪ ۱۸‬هــزار تــا ‪ ۲۹‬هزارتومــان‪ ،‬ســیب زرد دماونــد بیــن ‪ ۹‬هــزار تــا‬ ‫‪ ۲۲‬هــزار تومــان‪ ،‬ســیب قرمــز دماونــد بیــن ‪ ۷‬هــزار تــا ‪ ۱۴‬هــزار‬ ‫تومــان اســت‪.‬‬ ‫گلستان خانه ووشو ندارد‬ ‫سرویس ورزشی‪:‬‬ ‫رییــس هیــات ووشــو گلســتان بــا اشــاره بــه ای ـن کــه زمانــی قهرمانــان جهانــی ایــن رشــته از شــرق‬ ‫گلســتان بودنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬امــا امــروز شــاهد هســتیم بــه علــت نبــود زیرســاخت ها ورزشــکاران و قهرمانان‬ ‫مــا از دســتیابی بــه مدال هــای ملــی و بین المللــی و جهانــی محــروم هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار صدیقــه جهانشــاهی در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران بــا اشــاره بــه‬ ‫ایــن کــه در رشــته ســاندا امــروز ووشــوی ایــران از کشــور چیــن کــه بــه عنــوان مبــدا اصلــی ان اســت‬ ‫پیشــی گرفتــه و قهرمانــان و مــدال اوران بســیاری بــا مربیــان بومــی ایرانــی در کشــور وجــود دارنــد‪،‬‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬امــا از ایــن مدال اوری هــا و قهرمانــان متاســفانه گلســتان ســهمی نــدارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در همــه شــاخص های مــورد نظــر فدراســیون ووشــو گلســتان خیلــی عقــب افتــاده‬ ‫اســت و بــا ایــن شــاخصه ها فاصلــه معنــاداری دارد‪ ،‬بــه طــوری کــه در ارزیابــی ســال ‪ ۹۵‬بــه عنــوان‬ ‫ســی و یکمیــن هیــات اســتانی در مجموعــه فدراســیون شــناخته شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در دهــه ‪ ۸۰‬و اوایــل دهــه ‪ ۹۰‬ووشــوی گلســتان از وضــع بــه نســبتا خوبــی برخــوردار بــود‬ ‫امــا متاســفانه از ان ســال بــه بعــد دچــار افــت شــد و دیگــر نتوانســت از ســال ‪ ۹۶‬تحرکاتــی در خــور تــا‬ ‫بــه امــروز داشــته باشــد‪.‬‬ ‫رییــس هیــات ووشــو گلســتان ادامــه داد‪ :‬بــرای نخســتین بــار در ســال ‪ ۹۶‬در تاریــخ ایــن رشــته یــک‬ ‫بانــو بــه عنــوان رییــس هیــات اســتانی انتخــاب شــد و بعــد از چهــار ســال در اخریــن ارزیابــی صــورت‬ ‫گرفتــه گلســتان بــا ‪ ۱۷‬پلــه صعــود بــه رده چهاردهــم کشــور ارتقــاء یافــت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬قیمــت هــر کیلوگــرم پرتقــال تامســون شــمال‬ ‫بیــن هفــت هــزار تــا ‪ ۱۲‬هــزار تومــان‪ ،‬پرتقــال نــاول بیــن ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫تــا ‪ ۲۸‬هــزار تومــان‪ ،‬پرتقــال خونــی جنــوب و شــمال بیــن ‪ ۸‬هــزار‬ ‫تــا ‪ ۱۴‬هزارتومــان‪ ،‬لیموشــیرین بیــن ‪ ۱۴‬هــزار تــا ‪ ۱۱‬هــزار تومــان‪،‬‬ ‫کیــوی بیــن ‪ ۱۵‬هــزار تــا ‪ ۲۱‬هزارتومــان و لیمــو تــرش ســنگی بیــن‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار تــا ‪ ۱۸‬هــزار تومــان مــی رســد‪.‬‬ ‫دارایــی نــژاد گفــت‪ :‬قیمــت هــر کارتــن انانــاس بیــن ‪ ۶۰۰‬هــزار‬ ‫تــا ‪ ۸۰۰‬هــزار تومــان‪ ،‬هــر کیلوگــرم مــوز بیــن ‪ ۲۵‬هــزار تــا ‪۳۰‬‬ ‫هــزار تومــان اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬قیمــت هــر کیلوگــرم هندوانــه محبوبــی بیــن‬ ‫پنــج هــزار تــا ‪ ۷‬هزارتومــان‪ ،‬هندوانــه خطــی بیــن ســه هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تــا هفــت هزارتومــان‪ ،‬خیــار اصفهــان بیــن ‪ ۴‬هــزار تــا‬ ‫‪ ۷‬هــزارو ‪ ۵۰۰‬تومــان‪ ،‬خیــار گلخانــه ای بیــن ‪ ۷‬هــزارو ‪۵۰۰‬‬ ‫تــا ‪ ۱۱‬هــزارو ‪ ۵۰۰‬تومــان‪ ،‬خیــار بوتــه ای بیــن ‪ ۶‬هــزار تــا ‪۸‬‬ ‫هــزار تومــان‪ ،‬گوجــه فرنگــی بوت ـه رس بیــن ‪ ۹‬هــزارو ‪ ۵۰۰‬تــا‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار تومــان‪ ،‬باقالــی ســبز بیــن ‪ ۶‬هــزار تــا ‪ ۸‬هزارتومــان‪،‬‬ ‫نخــود فرنگــی بیــن ‪ ۱۳‬هــزار تــا ‪ ۱۸‬هزارتومــان‪ ،‬لوبیاســبز بیــن‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار تــا ‪ ۲۳‬هــزار تومــان و هویــج بیــن ســه هــزار تــا ‪۵‬‬ ‫هزارتومــان بــه فــروش می رســد‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه بارفروشــان افــزود‪ :‬نــرخ هــر کیلوگــرم بادمجــان‬ ‫دلمـه ای بیــن ‪ ۳‬هــزارو ‪ ۵۰۰‬تــا ‪ ۹‬هــزار تومــان‪ ،‬بادمجــان قلمــی‬ ‫بیــن ‪ ۶‬هــزار تــا ‪ ۱۲‬هزارتومــان‪ ،‬بادمجــان گلخانـه ای بیــن ‪ ۹‬هــزار‬ ‫تــا ‪ ۱۸‬هــزار تومــان‪ ،‬پیــاز شــیری و زرد بیــن ســه هــزارو ‪ ۵۰۰‬تــا ‪۶‬‬ ‫هــزارو ‪ ۵۰۰‬تومــان‪ ،‬ســبزی جــور بیــن ‪ ۴‬هــزار تــا ‪۶‬هــزار تومــان‪،‬‬ ‫ســبزی خــوردن بیــن ‪ ۵‬هــزار تــا ‪ ۹‬هــزار تومــان‪ ،‬ســیب زمینــی‬ ‫بیــن ‪ ۴‬هــزار تــا ‪ ۸‬هزارتومــان‪ ،‬ســیب زمینــی نــو بیــن ‪ ۷‬هــزارو‬ ‫‪ ۵۰۰‬تــا ‪ ۱۲‬هــزارو ‪ ۵۰۰‬تومــان‪ ،‬ســیرتازه برگــدار بیــن ‪ ۸‬هــزار تــا‬ ‫‪ ۱۲‬هزارتومــان و سیرخشــک بیــن ‪ ۳۰‬هــزار تــا ‪ ۴۵‬هــزار تومــان‬ ‫عرضــه می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نــرخ هــر کیلوگــرم فلفــل تندریــز بیــن ‪ ۵‬هــزار‬ ‫تــا ‪ ۹‬هــزار تومــان‪ ،‬فلفــل دلمــه ســبز بیــن ‪ ۱۲‬هــزار تــا ‪ ۱۷‬هــزار‬ ‫تومــان‪ ،‬فلفــل دلمــه ای گلخانــه ای بیــن ‪ ۱۸‬هــزار تــا ‪ ۲۵‬هــزار‬ ‫تومــان‪ ،‬کاهــو پیــچ ســاالدی بیــن ‪ ۳‬هــزار تــا ‪ ۶‬هزارتومــان و‬ ‫کاهــو رســمی بیــن ‪ ۳‬هــزار تــا پنــج هزارتومــان‪ ،‬کــدو مســمایی‬ ‫بیــن ‪ ۶‬هــزار تــا ‪ ۱۰‬هــزار تومــان‪ ،‬کرفــس بیــن ‪ ۳‬هــزار تــا ‪۵‬‬ ‫هزارتومــان‪ ،‬گل کلــم بیــن ‪ ۳‬هــزار تــا ‪ ۶‬هــزار تومــان‪ ،‬کلــم‬ ‫ســفید بیــن ‪ ۳‬هــزار تــا ‪ ۵‬هزارتومــا و کلــم قرمــز بیــن دو هــزارو‬ ‫‪ ۵۰۰‬تــا ‪ ۴‬هــزارو ‪ ۵۰۰‬تومــان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬طبــق نرخنامــه عمــده فروشـی ها‬ ‫نــرخ هرکیلوگــرم میــوه و صیفــی جــات بایــد بــه دســت مصــرف‬ ‫کننــدگان بــا ‪ ۳۵‬درصــد ســود برســد امــا در بــازار خــرده فروشــی‬ ‫ســطح شــهر قیمــت هــر کیلوگــرم میــوه و صیفــی بیــش از قیمــت‬ ‫نرخنامــه مصــوب بــه فــروش می رســد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬بــر اســاس سیاســت های وزارت جهــاد کشــاورزی‪،‬‬ ‫واردات انــواع میــوه بــه جــز مــوز‪ ،‬انانــاس‪ ،‬نارگیــل و انبــه‬ ‫همچنــان ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫داد‪:‬‬ ‫ادامــه‬ ‫وی‬ ‫متاســفانه یکــی از‬ ‫زیرســاخت های اساســی‬ ‫و معضــل اصلــی ایــن‬ ‫هیــات نداشــتن خانــه‬ ‫ووشــو اســت کــه در ایــن‬ ‫مســیر بــه دنبــال ســالن‬ ‫اســتاندارد در مرکــز‬ ‫اســتان بودیــم امــا بــا‬ ‫قطــع امیــد کــردن از ایــن‬ ‫گــردش بــه دنبــال ان در‬ ‫شهرســتان ها رفتیــم کــه‬ ‫ســالنی بــه مــا معرفــی‬ ‫شــد امــا تاکنــون تحویــل‬ ‫داده نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬تنهــا ســالن ایــن‬ ‫رشــته ورزشــی در‬ ‫شهرســتان کردکــوی‬ ‫واقــع بــود کــه بــه دلیــل عــدم نگهــداری مناســب‪ ،‬ســالن دیگــر قابلیــت اســتفاده نداشــت و هزینــه‬ ‫تعمیــرات ان بســیار زیــاد بــود بــه همیــن دلیــل توافقــی بیــن پیمانــکار بــرای ترمیــم و اداره کل ورزش‬ ‫و جوانــان گلســتان صــورت نگرفــت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اکنــون ســه باشــگاه خصوصــی در شهرســتان های گــرگان‪ ،‬گنبــدکاووس و نوکنــده‬ ‫فعــال هســتند و شهرســتان گنبــدکاووس اولیـن شهرســتان شــاخص اســتان در ایــن رشــته اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اکنــون گلســتان ‪ ۸۶۱‬بیمــه شــده ورزشــی در رشــته ووشــو دارد و ایــن رشــته در‬ ‫‪ ۱۰‬شهرســتان دارای هیــات مســتقل بــوده و شهرســتان های گمیشــان‪ ،‬علی ابادکتــول‪ ،‬رامیــان و‬ ‫ازادشــهر فاقــد هیــات مربوطــه هســتند‪.‬‬ صفحه 2 ‫حدود یک هزا ر جلسه خانه قرانی در گلستان برگزار می شود‬ ‫رئیــس اداره امــور قرانــی تبلیغــات اســامی گلســتان گفــت‪ :‬ایــن همایــش کلیــد شــروع ‪ ۵۰۰‬تــا یک هــزار جلســه خانــه قرانــی در ســطح‬ ‫گلســتان بــوده و تــاش داریــم تــا ایــن تعــداد جلســات را امســال در شــهرها و روســتاهای اســتان گلســتان برگــزار کنیــم‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪518‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫علتهای روغن سوزی خودرو‬ ‫عبارتند از‬ ‫نظارتی وجود ندارد‬ ‫هیــچ نظارتــی بــر عملکــرد نانوایی هــا وجــود نــدارد و نــان در‬ ‫برخــی از نانوایــی هــا بــرای اســتفاده مناســب نیســت و حتــی‬ ‫گفتــه می شــود کــه نانواهــا بــه طــور عمــد نــان را بــا کیفیــت‬ ‫پاییــن پخــت می کننــد تــا نــان بیــات و مانــده را بــا قیمــت‬ ‫بیشــتر بــه دامــداران بفروشــند‪.‬‬ ‫ارزان بودن نان‬ ‫دلیل صف های‬ ‫طوالنی است‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫تامیــن ارد بیشــتر و افزایــش ســهمیه نانوایی هــا در کنــار‬ ‫تشــدید نظــارت از جملــه راهکارهــای مدیــران گلســتان بــرای‬ ‫کاهــش شــلوغی و ازدحــام صف هــای نانوایــی در ایــن اســتان‬ ‫بــه خصــوص در گــرگان اســت تــا ارائــه خدمــات بــه شــهروندان‬ ‫بهتــر از گذشــته انجــام شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار؛ یکــی از مــواردی کــه در روزهــای‬ ‫اخیــر در کوچــه و خیابــان هــای شــهر و روســتاهای گلســتان بــه‬ ‫چشــم می ایــد‪ ،‬ازدحــام جمعیــت مقابــل نانوایــی هــا اســت کــه ایــن‬ ‫شــلوغی در ســاعات منتهــی بــه پایــان روز و افطــار بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫بخشــی از ایــن شــلوغی بــه ویــژه در هنــگام غــروب بــه ســبب‬ ‫تمایــل مــردم بــرای خریــد نــان گــرم و تــازه بــرای ســفره افطــار قابــل‬ ‫پذیــرش اســت امــا اســتمرار ایــن صــف ها در ســاعات مختلــف روز‬ ‫عــاوه بــر گالیــه منــدی مــردم صــدای اعتــراض نماینــدگان مــردم‬ ‫گلســتان در مجلــس شــورای اســامی را هــم دراورد‪.‬‬ ‫دالیــل مختلفــی بــرای ایــن رخــداد مطــرح شــده کــه از ان‬ ‫جملــه مــی تــوان بــه کاهــش ســهیمه ارد نانوایــی هــا و نبــود‬ ‫ارد کافــی ودر نتیجــه کاهــش ســاعات پخــت‪ ،‬مصــرف ســهیمه‬ ‫فروردیــن نانوایــی هــا در تعطیــات نــوروزی بــه ســبب حجــم‬ ‫بــاالی مســافرت هــا و فروکــش کــردن ذخیــره ارد نانوایــی هــا‬ ‫و کاهــش پخــت‪ ،‬فــروش غیرمجــاز ارد یارانــه ای بــه صــورت‬ ‫غیرمجــاز از ســوی برخــی از خبــازان ‪ ،‬خریــد گســترده نــان از‬ ‫دامــداران و اســتفاده از ان بــرای تغذیــه چارپایــان و دام بــه‬ ‫ســبب قیمــت پاییــن ان اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫البتــه افزایــش اقــام خوراکــی خانوارهــا ناشــی از تــورم اقتصــادی‬ ‫ســبد خریــد روزانــه خانوارهــا را کوچکتــر کــرده و حــذف بخشــی از‬ ‫اقــام مصرفــی ماننــد برنــج ‪ ،‬گوشــت قرمــز و ماهــی از ایــن ســبد‬ ‫و گرایــش بــه اســتفاده از نــان بــه عنــوان قــوت غالــب هــم تاثیــر‬ ‫زیــادی در شــکل گیــری ایــن صــف هــا دارد‪.‬‬ ‫اکــرم فندرســکی یکــی از ســاکنان محلــه چالــه بــاغ گــرگان‬ ‫اظهارداشــت ‪ :‬در چنــد روز اخیــر شــلوغی نانوایــی هــا بیشــتر از‬ ‫روزهــای قبــل شــده و ســاعات پخــت نانوایــی هــم بــه حــدود ســه‬ ‫ســاعت کاهــش یافتــه اســت ‪.‬‬ ‫وی افــزود اگــر دیرتــر بــرای تهیــه نــان بــه نانوایــی مراجعــه‬ ‫کنیــم شــاهد ســهمیه بنــدی نــان خواهیــم بــود یعنــی شــاطر بــه‬ ‫هــر فــرد تعــداد حداکثــر پنــج نــان مــی دهــد تــا نــان بــه همــه‬ ‫مشــتریان برســد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬هنگامــی کــه از نانواهــا در خصــوص دلیــل ‬ ‫ســهیمه بندی نــان مــی پرســیم بــه کمبــود ســهمیه ارد اشــاره‬ ‫مــی کننــد ولــی ایــن موضــوع بــرای گلســتان کــه هــزاران هکتــار‬ ‫گندمــزار دارد قابــل قبــول و پذیــرش نیســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهروند گرگانــی گفــت‪ :‬بایــد نظارت هــا بــر عملکــرد و‬ ‫فعالیــت نانوایــی هــا بیشــتر شــود بــه عنــوان مثــال در برخــی‬ ‫مواقــع شــاهد هســتیم کــه کیســه های ارد را از در پشــت‬ ‫نانوایــی خــارج می کننــد‪.‬‬ ‫ســیدعلی میقانــی یکــی دیگــر از اهالــی گــرگان هــم گفــت ‪:‬‬ ‫فــارغ از ســختی هــای تهیــه نــان و صف هــای طوالنــی موضــوع‬ ‫اصلــی بــه کیفیــت و قابــل اســتفادده بــودن ان برمــی گــردد ‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬هیــچ نظارتــی بــر عملکــرد نانوایی هــا وجــود نــدارد‬ ‫و نــان در برخــی از نانوایــی هــا بــرای اســتفاده مناســب نیســت و‬ ‫حتــی گفتــه می شــود کــه نانواهــا بــه طــور عمــد نــان را بــا کیفیــت‬ ‫پاییــن پخــت می کننــد تــا نــان بیــات و مانــده را بــا قیمــت بیشــتر‬ ‫بــه دامــداران بفروشــند‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه نانوایی هــای گــرگان در خصــوص صــف هــای‬ ‫طویــل تهیــه نــان در ایــن شــهر گفــت ‪ :‬بطــور کلــی بــا توجــه بــه‬ ‫گرانــی کاالهایــی ماننــد برنــج‪ ،‬نــان قــوت غالــب مــردم شــده و‬ ‫بنابرایــن دولــت بایــد ســهمیه ارد نانوایی هــا را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫حمیــد مقیمــی افــزود ‪ :‬ارزان بــودن قیمــت نــان نســبت بــه‬ ‫علوفــه هــا و نــرخ خــوراک دام یکــی از دالیــل افزایــش صف های‬ ‫طوالنــی جلــوی نانوایــی هــا اســت زیــرا در مــاه هــای اخیــر برخــی‬ ‫از دامــداران ترجیــح مــی دهنــد بــا حضــور در صــف نــان و تهیــه‬ ‫نــان دولتــی از ان بــرای خــوراک دام اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تغییــر ســاعات پخــت نــان و تمرکــز بیشــتر‬ ‫نانوایــی هــا بــرای پخــت نــان در بعــد ظهــر هــم در شــکل گیــری‬ ‫صف هــای طوالنــی موثــر اســت زیــرا قبــل از مــاه رمضان بخشــی‬ ‫از مــردم نــان مــورد نیــاز خــود را صبــح تهیــه مــی کردنــد‪.‬‬ ‫مقیمــی در خصــوص فــروش غیرمجــاز ارد یارانــه ای از ســوی‬ ‫برخــی خبــازان بــه خــارج از شــبکه هــم گفــت ‪ :‬هیــچ مماشــاتی بــا‬ ‫متخلفــان ایــن حــوزه نداریــم و شــهروندان هرگونــه تخلــف از ایــن‬ ‫صنــف را از طریــق تمــاس بــا شــماره ‪ ۱۳۵‬یــا ‪ ۱۲۴‬گــزارش دهنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬معرفــی واحدهــای متخلــف بــه تعزیــرات و کاهــش‬ ‫ســهیمه اٰرد تخصیصــی از جملــه مجــازات هــای پیــش بینــی‬ ‫شــده بــرای متخلفــان اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم علــی ابــاد کتــول در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫هــم گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه پیگیــری و مذاکــرات صــورت گرفتــه‬ ‫بــرای رفــع معضــل کمبــود ارد در نانوایــی هــای گلســتان و بــا‬ ‫گلستان ظرفیت ویژه ای‬ ‫در معرفی پوشاک اقوام دارد‬ ‫مدیــرکل­ فرهنـگ­ و­ ارشــاد­ اســامی­­­ گلســتان گفــت‪ :‬در معرفــی میــراث پوشــاک اقــوام مختلــف ایرانی ‬ ‫اســامی بــه نســل جــوان ایــن اســتان ظرفیــت ویــژه ای دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمــد رعیــت در اییــن گشــایش نمایشــگاه عفاف و حجــاب در مجتمع‬ ‫فرهنگــی هنــری شهرســتان اق قــا اظهــار داشــت‪ :‬گلســتان بــا وجــود اقــوام مختلــف ظرفیــت هــای بی‬ ‫شــمار و عمیقــی در حــوزه معرفــی عفــاف و حجــاب بــه عنــوان پوشــاک زیبــا و ســالم دارد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬ســبک زیبــا و صحیــح ایرانــی ‪ -‬اســامی بایــد حفــظ‪ ،‬معرفــی و گســترش یابــد تــا ایــن‬ ‫میــراث بــه عنــوان جامعــه مــورد توجــه همــگان قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حضــور دانــش امــوزان در این نمایشــگاه خاطرنشــان کرد‪ :‬حضور کــودکان و نوجوانان‬ ‫در جشــنواره هــای حجــاب و عفــاف ظرفیــت خوبــی بــرای اشــنایی انهــا بــا میــراث کهن فرهنگ پوشــاک‬ ‫منطقه و ترویج ان اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان ادامــه داد‪ :‬در عرصــه پوشــش گذشــتگان مردمــان‬ ‫بی حجابــی و بــی عفتــی جایگاهــی نداشــته ولــی متاســفانه شــیطان از مســیرهای مختلفــی از جملــه‬ ‫زینــت دادن گناهــان‪ ،‬انســان هــا را بــه گمراهــی کشــانده و از ان هــا ســوء اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫موافقــت وزیــر جهــاد کشــاورزی ســهمیه ارد اختصاصــی ایــن‬ ‫اســتان افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫رحمــت اللــه نــوروزی افــزود‪ :‬وضعیــت تهیــه نــان و صــف هــای‬ ‫طوالنــی جلــوی نانوایــی هــا ســبب ناراحتــی مــردم شــده بــود کــه‬ ‫بــا مذاکــرات صــورت گرفتــه بــا مجموعــه وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫قــول داده شــد کــه بـه زودی ســهمیه اختصاصــی ارد یارانـه ای و‬ ‫نیمــه یارانــه ای گلســتان افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬گلســتان پــس از خوزســتان و فــارس در رده ســوم‬ ‫تولیــد گنــدم کشــور قــرار دارد و کیفیــت گنــدم تولیدی گلســتان در‬ ‫کشــور بــی نظیــر اســت و شایســته نیســت کــه زارعانــی کــه خــود‬ ‫گنــدم کشــور را تولیــد مــی کننــد بــرای تامیــن نــان در تنگنــا باشــند‪.‬‬ ‫معــاون اســتاندار گلســتان هــم در بازدیــد ســرزده از‬ ‫نانوایی هــای گــرگان وضعیــت بــازار ارد و نــان ایــن شــهر‪ ،‬دالیــل‬ ‫شــلوغی و راســتی ازمایــی اجــرای دســتورالعمل های ابــاغ‬ ‫شــده ایــن بخــش را در گفــت و گــو بــا مــردم و نانوایــان مــورد‬ ‫بررســی قــرار داد‪.‬‬ ‫ســید محســن دهنــوی گفــت ‪ :‬همزمانــی نــوروز و مــاه مبــارک‬ ‫رمضــان باعــث کمبودهایــی در بخــش ارد شــد کــه بــرای جبــران‬ ‫ان ســهمیه های خوبــی را بــه مجموعــه نانوایی هــای سراســر‬ ‫اســتان تزریــق کردیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در برخــی نقــاط شــهری همچنــان شــاهد‬ ‫صف هــای طوالنــی در نانوایی هــا هســتیم‪ ،‬امــا تــاش‬ ‫می کنیــم ایــن مشــکل تــا پایــان فروردیــن بــه حداقــل برســد‪.‬‬ ‫دهنــوی بــا اشــاره بــه تفــاوت زیــاد قیمــت ارد یاران ـه ای و ازاد‬ ‫افــزود‪ :‬بخشــی از ارد یارانــه ای در بــازار ازاد‪ ،‬خریــد و فــروش‬ ‫می شــود کــه بــا نظــارت مــردم بایــد مدیریــت شــود‪.‬‬ ‫دهنــوی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا تقویــت نظــارت هــا ‪ ،‬بهبــود عملکــرد‬ ‫نانوایــی هــا و تزریــق ارد کافــی مشــکالت کیفــی نــان و‬ ‫صف هــای طویــل مــردم گلســتان بــرای تهیــه نــان خاتمــه یابــد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۸۰‬واحــد نانوایــی شــامل هــزار و ‪ ۸۳۰‬واحــد‬ ‫نانوایــی دولتــی‪ ۵۰۰ ،‬واحــد نانوایــی ازادپــز (نیمــه دولتــی) و ‪۵۰‬‬ ‫واحــد نانوایــی ســوپر ازادپــز دارای مجــوز در مناطــق شــهری و‬ ‫روســتایی اســتان گلســتان فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۳۶‬کارخانــه ارد بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه ‪ ۱.۴‬میلیون‬ ‫تــن ارد و ‪ ۱.۶‬میلیــون ظرفیــت ســیلو گنــدم دارد و عــاوه بــر ان‬ ‫در ایــن اســتان ســاالنه ‪ ۳۵۰‬تــا ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار از اراضــی‬ ‫کشــاورزی بــه کشــت گنــدم اختصــاص می یابــد‪.‬‬ ‫گلســتان از نظــر کمیــت و میــزان تولیــد گنــدم‪ ،‬رتبــه ســوم‬ ‫ایــران را دارد و ایــن در حالــی اســت کــه مســاحت ان بســیار‬ ‫کمتــر از اســتان های دارای ظرفیــت کشــاورزی همچــون فــارس‬ ‫و خوزســتان اســت و عــاوه بــر ایــن بــه بــاور برخــی کارشناســان‬ ‫در بحــث کیفیــت مقــام اول کشــور را دارد زیــرا گلوتــن موجــود‬ ‫در محصــول ان بیشــتر از ســایر نقــاط اســت‪.‬‬ ‫گلوتــن؛ پروتئینــی اســت کــه باعــث کــش امــدن خمیــر و تــرد‬ ‫شــدن نــان بــا کیفیــت بســیار مناســب می شــود و از ایــن حیــث‬ ‫گنــدم تولیــدی در گلســتان یکــی از بهتریــن محصــوالت کیفــی‬ ‫ایــران اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫رعیــت افــزود‪ :‬ذات و سرشــت‬ ‫انســان هــا زیبــا پســندی و‬ ‫زیبایــی دوســتی بــوده کــه‬ ‫شــیطان افــراد را از مســیر‬ ‫زیبایــی راســتین و حقیقــی بــه‬ ‫انحراف کشــانده و از ســنت ها‬ ‫و نیکــی هــای یادگار گذشــتگان‬ ‫دور مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪:‬حــوزه عفــاف‬ ‫و حجــاب و الگــو زیبــا‪ ،‬صحیــح‬ ‫و ســالم ایرانــی اســامی از‬ ‫گذشــتگان به ما میراث رســیده‬ ‫کــه شــیاطین می خواهنــد ما را‬ ‫از ایــن گنجینه هــا دور کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی گلســتان بایــد میــراث نیــک‪ ،‬اندیشــه واالی گذشــتگان و فرهنــگ ان هــا در بیــن اقشــار‬ ‫مختلــف مــردم ترویــج داده شــود‪.‬‬ ‫فرماندار شهرســتان اق قال در این ایین گفت‪ :‬در نمایشــگاه پوشــاک اقوام مختلف شهرســتان های‬ ‫اســتان گلســتان بــه نمایــش گذاشــته شــده و بــه یقیــن مجموعــه هــای فرهنگــی زیبــای اقــوام مختلف ‬ ‫ایرانی اســامی شناســنامه دســت جمعی فرهنگ گلســتان اســت‪ .‬‬ ‫ســلیمان هاشــمی افــزود‪ :‬در نمایشــگاه ‪ ۲۰‬غرفــه بــا رویکــرد عفــاف و حجــاب از تمــام شهرســتان ها‬ ‫شــرکت دارنــد و امیدواریــم در طــول ســال بــه برگــزاری ایــن جشــنواره هــا و نمایشــگاه ها توجــه ویــژه شــود‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬عفــاف و حجــاب تنهــا مختــص بانــوان نبــوده بلکــه برای همه انســان ها معیــار بوده‬ ‫و تاکنــون فــردی بــا داشــتن ان ضــرر نکــرده و در ایــات ‪ ،‬روایــات و قانــون اساســی جمهــوری اســامی به‬ ‫ارزش‪ ،‬کرامــت و جایــگاه ان در جامعــه توجــه ویژه شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -۱‬شکستن رینگهای پیستون‬ ‫‪ -۲‬خورده شدن جداره سیلندر‬ ‫‪ -۳‬الغر شدن پیستون‬ ‫‪ -۴‬خــراب گیــت و الســتیکهای ان(متعلقــات ســر‬ ‫ســیلندر)‬ ‫ عالئم روغن سوزی عبارتند از‪:‬‬‫ خروجی دود ابی رنگ از لوله اگزوز بصورت دائمی‬‫ اگــر دود ابــی در ابتــدای گاز دادن از لولــه اگــزوز‬‫خــارج شــده و ســپس قطــع گــردد‪ .‬از خرابــی گیــت و‬ ‫الســتیک های ان می باشــد‪(.‬متعلقات ســر ســیلندر)‬ ‫ داخــل لولــه اگــزوز چــرب مــی شــودو وقتــی دســتمال‬‫کاغــذی را در داخــل لولــه اگــزوز قــرار دهیــم‪ .‬دســتمال‬ ‫کاغــذی چــرب مــی شــود‪.‬‬ ‫ بــه دهانــه شــمع روغــن مــی زنــد‪ .‬و شــمع را‬‫می ســو زا ند ‪.‬‬ ‫ موتور حتما کسری روغن دارد‪.‬‬‫ اگــر در قالپــاق موتــور را بــاز کنیــد‪،‬دود ابــی از ان خــارج‬‫می شــود‪.‬‬ ‫ چــون محفظــه کارتــل کــه روغــن در انســت بــه بــاالی‬‫سرســیلندر راه دارد‪،‬و چیــزی کــه محفظــه احتــراق را بــه‬ ‫کارتــل گازبنــدی مــی کنــد رینگهــا هســتند‪،‬اگر رینگ هــا‬ ‫ضعیــف باشــند هــم روغــن ســوزی رخ مــی دهــد چــرا‬ ‫کــه روغــن از کنــار رینگهــا بــه محفظــه احتــراق راه یافتــه‬ ‫و می ســوزد‪،‬وگازهای حاصــل از احتــراق نیــز از محفظــه‬ ‫احتــراق بــه کارتــل و از کارتــل بــه بــاالی موتــور یعنــی‬ ‫همانجایــی کــه در قالپــاق موتــور قــرار دارد راه می یابــد‬ ‫و بــا بــاز کــردن در قالپــاق ایــن گازهــا خــارج مــی شــود‪.‬‬ ‫ در ایــن موقعیــت مکانیــک هــا اصطالحــا می گوینــد‬‫موتــور بخــار دارد‪.‬و معمــوال در ایــن حالــت موتــور نیــاز بــه‬ ‫تعمیــر کلــی یعنــی تعویــض رینــگ و پیســتون و حتــی‬ ‫شــاید تــراش ســیلندر یــا تعویــض ســیلندر دارد‪.‬‬ ‫نکات فنی و کاربردی‬ ‫‪ -۱‬نکاتــی را کــه بایــد در کار بــا ‪ECU‬هــا بــر روی خــودرو‬ ‫بدانیــم و رعایــت کنیــم‪:‬‬ ‫هیچــگاه ســوییچ بــاز‪ ،‬کانکتــور رلــه ی دوبــل را جــدا‬ ‫نکنیــم‪ .‬هیچــگاه ســوییچ بــاز‪ ،‬ســر باتــری را بــر نداریــم‪.‬‬ ‫هیچــگاه ســوییچ بــاز‪ ،‬کانکتــور ‪ ECU‬را جــدا نکنیــم‪.‬‬ ‫‪ -۲‬زیــرا هــر ســه مــورد فــوق باعــث مــی شــود بــه تغذیــه‬ ‫‪ ECU‬شــوک وارد شــده و یــک یــا چنــد ‪ IC‬از بــورد ان‬ ‫بســوزد‪ .‬ایــن مســئله حتــی ممکــن اســت منجر شــود که‬ ‫‪ ECU‬کامــلا بســوزد‪.‬‬ ‫ روش صحیح چیست؟‬‫‪ -۱‬ابتــدا ســوییچ را ببندیــد ســپس ســرباتری منفــی را‬ ‫برداریــد (اگــر بجــای منفــی مثبــت را برداریــد لحظــه جــدا‬ ‫شــدن جرق ـه ی بیشــتری مــی زنــد و ایــن یعنــی شــوک‬ ‫بــه تغذیــه ‪ECU‬هــا وارد می شــود ) حــال مــی تــوان بــی‬ ‫هیــچ مشــکلی کانکتــور هــر یــک از ‪ECU‬هــا جــدا کــرد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ضمنــا توجــه داشــته باشــید وقتــی کانکتــور یــک ‪ECU‬‬ ‫را جــدا مــی کنیــد نبایــد دســت روی پایه هــای کانکتــور‬ ‫ان بکشــید چــون الکتریســیته ی ســاکن بــدن می توانــد‬ ‫بســادگی باعــث ســوختن مــدار ‪ ECU‬بشــود ‪.‬‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کارپارس‬ ‫برگزاریمی کند‬ ‫پی‬ ‫گ‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫سی‬ ‫ع‬ ‫جت‬ ‫ریازا ب اهیا ما ی‬ ‫نخستین جشنواره‬ ‫تیتر‪،‬یادداشت‪،،‬زگارش‪،‬عکس‬ ‫عالقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند‬ ‫اثار خود را به دفتر موسسه حداکثر تا پایان‬ ‫اردیبهشت‪ 1401‬ارسال کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫سه شنبه ‪ 30‬فروردین ‪1401‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬فروردین‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 18‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 57‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 18‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب جنوب غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪518‬‬ ‫کوتاه شدن دست واسطه ها‬ ‫با راه اندازی شبکه هوشمند‬ ‫تجاری کشاورزی «اگرینیتو»‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬میلیارد دستاورد سفر رئیسی‬ ‫برای پروژه های نیمه تمام گلستان‬ ‫قربانعلــی روشــنی بــا بیــان اینکــه فــروش محصــوالت‬ ‫کشــاورزی همــواره یکــی از دغدغه­ هــای اصلــی کشــاورزان‬ ‫بــه خصــوص در گلســتان محســوب می ­شــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫محصــوالت کشــاورزی بــا هــزاران مشــقت توســط کشــاورز‬ ‫تولیــد می­ شــود امــا زمــان فــروش محصول‪،‬کشــاورزان بــا‬ ‫مشــکالت عدیــده ­ای مواجــه هســتند و معمــولا واســطه های‬ ‫بخــش کشــاورزی محصــول را بــا قیمــت بســیار ناچیــز‬ ‫علی محمــد زنگانــه در همایــش قرانــی مربیــان و مدیــران خانه هــا و موسســات قرانی در گلســتان اظهــار کرد‪:‬‬ ‫الگوی تربیتی قران توســط عالمه طباطبایی گرداوری شــده و توســط شــهید مطهری بســط داده شــده و این‬ ‫الگــو رفتــاری و ســبک زندگــی مبتنــی بــر قــران بــه عنــوان یــک الگــو کارامــد و اثربخــش مــی توانــد به طــور جدی‬ ‫در دســتور کار اســتان قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مجموعــه اســتانداری و ســکان اجرایــی اســتان حمایــت همــه جانبــه بــرای اجرایــی شــدن‬ ‫ایــن الگــو خواهــد داشــت و از همــه شــما کــه در فعالیت هــای قرانــی تــاش می کنیــد انتظــار داریــم در ترویــج‬ ‫و تقویــت فرهنــگ قرانــی و توســعه جلســات خانگــی قــران کــه از توصیه هــا و تاکیــدات رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫اســت‪ ،‬همــکاری کنیــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه ســنین کودکــی بهتریــن ســن در تعلیــم و تربیــت خاطرنشــان کــرد‪ :‬معتقــدم‬ ‫بهتریــن ســن بــرای تعلیــم و تربیــت افــراد جامعــه ســنین کودکــی کــه پیــش دبســتانی‪ ،‬مهــد و ابتدایــی بــوده و در‬ ‫ایــن ســنین می تــوان بــا اســتفاده از ‪ ۲۰‬درصــد منابــع و تــوان ‪ ۸۰‬درصــد اثربخشــی و نتیجــه مثبــت اســتخراج کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای ایــن ســنین بایــد مفاهیــم قــران و ســبک زندگــی قرانــی در قالــب قصــه‪ ،‬شــعر‪ ،‬بــازی و‬ ‫نمایــش خــاق امــوزش داد زیــرا در ایــن ســنین فکــر‪ ،‬روح و جــان کــودکان پــاک بــوده و هیــچ زنــگاری بــر ان‬ ‫از کشــاورز خریــداری می­ کننــد‪ ،‬امــا همیــن محصــول‬ ‫وقتــی بــه دســت خریــدار واقعــی برســد بــا قیمــت باالتــری‬ ‫عرضــه می­ شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬یــک شــرکت دانش بنیــان در کشــور‬ ‫شــبکه تجاری کشــاورزی بــا عنــوان «اگرینیتــو» را طراحــی‬ ‫و راه انــدازی کــرده کــه هــدف اصلــی از فعالیــت ایــن‬ ‫شــبکه تجــاری‪ ،‬عرضــه و تقاضــای محصــوالت مختلــف‬ ‫کشــاورزی در ســطح کشــور اســت در واقــع در ایــن شــبکه‬ ‫مصرف کننــده می­ توانــد بــدون واســطه محصــول مــورد نظــر‬ ‫خــود را بــا قیمــت مناســبی تهیــه کنــد‪.‬‬ ‫شــبکه تجــاری کشــاورزی «اگرینیتــو» ارائه دهنــده بســتر‬ ‫بازاریابــی مجــازی بــرای تســهیل دسترســی خریــد و فــروش‬ ‫محصــوالت و کاالهــای کشــاورزی اســت‪ ،‬ایــن بســتر ایــن‬ ‫امــکان را بــرای کشــاورزان و تولیدکننــدگان فراهــم کــرده تــا‬ ‫بــازار فــروش خــود را گســترش داده و بــه راحتــی بتواننــد‬ ‫محصــوالت و کاالهــای خــود را بــرای فــروش بــه خریــداران و‬ ‫مصرف کننــدگان بــه نمایــش بگذارنــد‪.‬‬ ‫«اگرینیتــو» مرجعــی مــورد اعتمــاد بــرای خریــداران اســت‬ ‫تــا بــدون واســطه و در ســریع ترین زمــان‪ ،‬محصــوالت و‬ ‫کاالهــای کشــاورزی مــورد نظــر خــود را بــا کمتریــن قیمــت و‬ ‫در زیرســاختی بــا پرداخــت امــن تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان نظام مهندســی کشــاورزی گلســتان‬ ‫از رونمایــی شــبکه تجــاری کشــاورزی در اســتان خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬عمــده محصــوالت قابــل عرضــه توســط‬ ‫تولیدکننــدگان می­ توانــد محصــوالت زراعــی یــا باغــی‬ ‫باشــد در واقــع کشــاورز هــر نــوع محصولــی کــه تولیــد‬ ‫کــرده می توانــد بــه عنــوان کاربــر در ایــن شــبکه ثبت نــام و‬ ‫محصولــش را عرضــه کنــد و هــر فــرد در هــر نقطــه از کشــور‬ ‫نیــز می­ توانــد بــه عنــوان متقاضــی بــرای خریــد محصــول‬ ‫بــدون واســطه از ایــن شــبکه تجــاری اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫روشــنی افــزود‪ :‬یکســری نماینــدگان کیفیــت محصــوالت‬ ‫کشــاورزی را کنتــرل می­ کننــد و اگــر شــرایط عمومــی‬ ‫محصــول مناســب بــود سیســتم تیــک کیفیــت محصــول را‬ ‫فعــال و خریــدار می ­توانــد بــا خیــال راحــت محصــول مــورد‬ ‫نظــر خــود را ســفارش دهــد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در شــبکه تجاری کشــاورزی واســطه حذف و‬ ‫می ­تــوان محصــول را بــا قیمــت مناســب ­تری از تولیــد کننده‬ ‫خریــداری کــرد‪ ،‬همچنیــن تولیدکننــدگان می ­تواننــد تمــام‬ ‫تقاضایــی کــه بــرای خریــد نهــاده‪ ،‬تجهیــزات‪ ،‬ماشــین االت‬ ‫دارنــد در ایــن ســامانه درخواســت و خیلــی راحــت از هــر‬ ‫نقطــه از کشــور تهیــه کننــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص چگونگــی نحــوه امــوزش کشــاورزان بــرای‬ ‫اســتفاده از شــبکه تجــاری توضیــح داد‪ :‬در ‪ ۲۷‬بخــش از‬ ‫اســتان‪ ،‬نمایندگانــی در حــال امــوزش هســتند تــا بــه‬ ‫مکانیــزم کار مســلط شــوند و اجــزای کار را درک کننــد ای ـن ‬ ‫نماینــدگان بایــد در دهســتان های تحــت مجموعــه خــود‬ ‫نفراتشــان را انتخــاب و اموزش ­هــای خــود را انتقــال دهنــد‬ ‫افــرادی کــه در هــر روســتا یــا دهســتان شناســایی شــده­‬ ‫ انــد براســاس حجــم معامــات و تنــوع تولیــد بــه کشــاورزان‬ ‫اگاهی رســانی می­ کننــد تــا در ســامانه ثبت نــام کننــد‪.‬‬ ‫حفظ منافع تولیدکننده در شبکه تجاری کشاورزی‬ ‫بــه گفتــه روشــنی‪ ،‬حــدود یــک ســال و نیــم اســت طراحــی‬ ‫شــبکه تجــاری کشــاورزی توســط یــک شــرکت دانش بنیــان‬ ‫در کشــور می ­گــذرد و ایــن شــبکه بــه صــورت پایلــوت در‬ ‫برخی اســتان ­ها انجام شــده و هدف ان اســت در گلســتان‬ ‫توســعه پیــدا کند‪.‬منافــع تولیدکننــده در شــبکه تجــاری‬ ‫کشــاورزی حفــظ می­ شــود و عرضه کننــده و تولیدکننــده‬ ‫می­ تواننــد در ایــن شــبکه تهاتــر کاالیــی انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بحــث اعتبارســنجی در ایــن شــبکه مطــرح اســت‬ ‫و بــا توجــه بــه فــروش محصــول فــرد تولیدکننــده می­ توانــد‬ ‫اقــدام بــه خریــداری نهــاده کنــد‪.‬‬ ‫نقــش نبســته اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه گفــت‪ :‬خوشــبختانه حــوزه و پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه و مجموعــه دغدغه منــد کشــور محتــوای اولیــه‬ ‫بــرای ایــن ســنین را تهیــه کــرده و صحه گــذاری بــر ان انجــام شــده و مــادران می تواننــد براســاس محتــوای قرانــی‬ ‫در دســترس بــه عنــوان معلــم قرانــی و پرورشــی در منــزل بــه امــوزش کــودکان بپردازنــد‪ .‬مادامــی کــه بــه ایــن‬ ‫ســنین توجــه و مفاهیــم قرانــی ارائــه و امــوزش داده شــود پــس از یــک دهــه شــاهد نوجوانــان و جوانانــی بــا‬ ‫رفتارهــای مبتنــی بــر تقــوا‪ ،‬خودکنترلــی و خودمراقبتــی خواهیــم بــود‪ ،‬متاســفانه در دهه هــای گذشــته بــه ایــن‬ ‫موضــوع توجــه نشــده و امــروزه شــاهد بــروز و ظهــور اســیب های اجتماعــی در بیــن نوجوانــان و جوانــان هســتیم‪.‬‬ ‫زنگانــه مقابلــه بــا تهاجــم نــرم دشــمن را دفــاع مطهر بیان کــرد و افزود‪ :‬در دفاع مقدس جنگ ســخت افزاری‬ ‫و نظامــی دشــمن بــه خوبــی احســاس می شــد و مــردان خانــواده بــرای مقابلــه بــا دشــمن بــه مرزهــای کشــور‬ ‫می رفتنــد امــا امــروز در تهاجــم فرهنگــی و نــرم دشــمن چنیــن حســی نــدارد و در مقابلــه بــا دشــمن بایــد گفــت‬ ‫کــه در دفــاع مطهــر بــوده و همــه احــاد جامعــه در ایــن دفــاع بایــد از ارزش هــا‪ ،‬ایمــان و اعتقــادات خــود دفــاع‬ ‫کــرده و بــه ماننــد هشــت ســال دفــاع مقــدس بی قــرار باشــند‪.‬بهترین ابــزار و فعالیــت فرهنگــی بــرای مقابله با‬ ‫دشــمن برنامه هــا و فعالیت هــای قرانــی اســت‪.‬‬ ‫حاصل سفر رئیس جمهور به استان گلستان مصوباتی به ارزش بیش از ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان بود ‪،‬‬ ‫زنگانــه بــا اشــاره بــه مصوبــات بســیار خــوب ســفر رئیــس جمهــور بــه اســتان گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬در این‬ ‫ســفر مصوبــات خوبــی در حــوزه عمرانــی‪ ،‬تســهیالتی و بانکــی انجــام شــد و حاصــل ایــن ســفر مصوباتــی بــه‬ ‫ارزش بیــش از ‪ ۴۰‬هــزار میلیــارد تومــان بــود ‪ ،‬قبــل از ســال جدیــد مبلــغ یک هــزار و ‪ ۴۰۰‬میلیــارد تومــان بــه‬ ‫صــورت اعتبــار نقــد بــرای پروژه هــای نیمه تمــام و اســتمرار پروژه هــا بــه اســتان گلســتان تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مربیــان و مدیــران موسســات و خانه هــای قرانــی گفــت‪ :‬هریــک از شــما محــور پیشــرفت‬ ‫اســتان بــوده و بایــد نقش افریــن باشــید‪ ،‬شــما عیــون دولــت مردمــی بــوده و بایــد بــه صــورت جــدی در ایــن‬ ‫عرصــه فعالیــت کنیــد تــا چشــمان امیــدوار شــما ســبب کاهــش انحرافــات شــده و امــر بــه معــروف و نهـی از‬ ‫منکــر در جامعــه احیــا شــود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جلسه ستاد استانی پیشگیری و‬ ‫مقابله با کرونابرای شب های احیا‬ ‫تاکید ب ر افزایش همدلی و‬ ‫هم افزایی در جهت پیشبرد اهداف‬ ‫توقف کار ‪ 5‬معدن برداشت شن‬ ‫و ماسه در زمین های کشاورزی‬ ‫معــاون سیاســی امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬در‬ ‫ش ـب های قــدر‪ ،‬در شــهرهای بــا وضعیــت قرمــز‪ ،‬در اماکــن مســقف‬ ‫بــا ‪ 30‬درصــد ظرفیــت و مــدت ‪ 90‬قیقــه‪ ،‬در شــهرهای نارنجــی‪ ،‬در‬ ‫اماکــن مســقف بــا ‪ 50‬درصــد ظرفیــت و مــدت ‪ 90‬قیقــه‪ ،‬در شــهرهای‬ ‫بــا وضعیــت زرد‪ ،‬در اماکــن مســقف بــا ‪ 70‬درصــد ظرفیــت و مــدت‬ ‫‪ 90‬قیقــه و در شــهرهای ابــی بــا رعایــت فاصلــه و اســتفاده از ماســک‬ ‫مراســم برگــزار خواهــد شــد‪ .‬در اماکــن غیرمســقف و فضــای بــاز‪،‬‬ ‫محدودیــت ظرفیــت وجــود نداشــته امــا اســتفاده از ماســک و رعایــت‬ ‫فاصلــه الزامــی اســت‪.‬وی بــا بیــان اینکــه نمــاز عیــد ســعید فطــر نیــز بــا‬ ‫همیــن شــرایط برگــزار مــی شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬راهپیمایــی روز قــدس نیــز‬ ‫پــس از دوســال وقفــه‪ ،‬برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مهاجــر اعــام کــرد‪ :‬تاکنــون ‪ 93.6‬درصــد دوز اول‪ 83.6 ،‬درصــد دوز‬ ‫دوم و ‪ 37.9‬درصــد دوز ســوم واکســن خــود را تزریــق کــرده انــد کــه‬ ‫بخشــداران و دهیــاران بایــد نســبت بــه اگاه ســازی و ترغیــب مــردم‬ ‫نســبت بــه انجــام واکسیناســیون اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪،‬امنیتی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان خاطرنشــان‬ ‫کرد‪:‬انجــام واکسیناســیون در مــدارس ممنــوع اســت و بایــد نســبت به‬ ‫اقنــاع و تشــویق خانــواده هــا بــه تزریــق واکســن اقــدام شــود‪.‬در ایــن‬ ‫جلســه جهت برگزاری مراســم شــب های قدر‪ ،‬راهپیمایی روز قدس‬ ‫و نمــاز عیــد فطــر نیــز تصمیماتــی اتخــاذ شــد‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان در اولیــن جلســه شــورای‬ ‫مدیــران بــر افزایــش همدلــی و هــم افزایــی در جهــت پیشــبرد‬ ‫اهــداف تاکیدکــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از اداره روابــط عمومــی مخابــرات‬ ‫منطقــه گلســتان‪ ،‬دکتــر غالمعلــی شــهمرادی کــه در اولیــن‬ ‫جلســه شــورای مدیــران و در حضــور اعضــای ایــن شــورا ســخن‬ ‫مــی گفــت ‪ :‬بــا تاکیــد بــر تســریع فراینــد ارائــه ســرویس هــا و‬ ‫خدمــات نســبت بــه رعایــت قوانیــن و دوری از تخلــف توصیــه‬ ‫اکیــد داشــت و گفــت ‪ :‬ســرعت بخشــیدن بــه فعالیــت هــا نبایــد‬ ‫موجــب کاهــش کیفیــت و عــدم اجــرای قوانیــن شــود ‪.‬‬ ‫وی تصمیــم گیــری هــای کالن ‪ ،‬ارائــه پیشــنهادات اثــر بخــش و‬ ‫گــزارش اقدامــات کلیــدی حــوزه هــا ‪ ،‬را از برنامــه هــای شــورای‬ ‫مدیــران دانســت و ایجــاد فضــای همدلــی و هــم افزایــی بــا‬ ‫تبییــن سیاســیت هــای مخابــرات توســط اعضــای شــورا در بیــن‬ ‫کارکنــان را از اولویــت هــا بــر شــمرد‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان افزایــش همدلــی و تعامــات‬ ‫ســازنده و انســجام و اتحــاد را رمــز موفقیــت در پیشــبرد و‬ ‫تحقــق اهــداف دانســت و تــاش بیشــتر در ســال ‪1401‬را از‬ ‫تمامــی کارکنــان در بخــش هــای مختلــف خواســتار شــد‪.‬‬ ‫بــا دســتور دادســتان گــرگان بررســی برداشــت هــای غیرمجــاز شــن و‬ ‫ماســه از زمیــن هــای کشــاورزی ایــن شهرســتان اغــاز شــد ‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو‪ ،‬دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان گفــت‪ :‬در‬ ‫نخســتین گام اجــرای ایــن طــرح ‪ ،‬معــادن برداشــت شــن و ماســه در‬ ‫زمیــن هــای کشــاورزی روســتای اهنگــر محلــه و توسکســتان گــرگان‬ ‫بررســی و فعالیــت ‪ 5‬معــدن موقــف شــد ‪.‬‬ ‫اســپانلو افــزود‪ :‬ســه مــورد از ایــن معــادن مجــوز کار نداشــتند و ‪2‬‬ ‫مــورد هــم بــا وجــود داشــتن مجــوز فعالیــت بــا ایجــاد گودال هــای عمیق ‬ ‫بیشــتر از اســتاندارد تعییــن شــده ‪ ،‬برداشــت مــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬رســیدگی بــه پرونــده مالــکان ایــن معــادن در دادســرای‬ ‫گــرگان اغــاز شــده و نماینــده جهــاد کشــاورزی هــم مکلــف اســت تــا‬ ‫زمــان تعییــن تکلیــف پرونــده ‪ ،‬از ایــن معــادن سرکشــی و از فعالیــت‬ ‫احتمالــی انــان جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در روســتای اهنگرمحلــه ‪ 6‬معــدن مجــاز برداشــت شــن‬ ‫و ماســه همچنــان فعــال اســت و قــرار شــد بــرای جلوگیــری از خطــر‬ ‫ســقوط افــراد ‪ ،‬گــودال هــای برداشــت شــن و ماســه حصــار کشــی شــود ‪.‬‬ ‫اســپانلو افــزود‪ :‬بــرای جلوگیــری از خســارت بــه محصوالت کشــاورزان بر‬ ‫اثــر گــرد و خــاک ناشــی از تــردد ماشــین هــای حمــل شــن و ماســه هــم‪،‬‬ ‫مالــکان ایــن معــادن مکلــف شــدند جاده بیــن مزارع مســیر این معادن‬ ‫را زیرســازی و قیرپاشــی کنند‪.‬‬ ‫دستیابی به اهداف استراتژیک‪،‬‬ ‫نیازمند سرمایه ی انسانی‬ ‫توانمند است‬ ‫بــه مناســبت ‪ 25‬فروردیــن مصــادف بــا روز بزرگداشــت عطــار نیشــابوری روز ملــی منابــع انســانی‬ ‫علــی طالبــی مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گلســتان بــا کارکنــان واحــد منابــع انســانی شــرکت‬ ‫دیــدار و گفتگــو کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان گلســتان‪ ،‬در ایــن دیــدار علــی طالبــی بــا تبریــک این‬ ‫روز مهــم‪ ،‬در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬ثبــت روز ملــی منابــع انســانی باانگیــزه توجــه دادن ســازمان ها‬ ‫و نهادهــای دولتــی و خصوصــی بــه اهمیــت ســرمایه های انســانی در ســازمان ها بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه منابــع انســانی‪ ،‬ارتبــاط مســتقیمی بــا بهــره وری و توســعه پایــدار در هــر شــرکت‬ ‫و ســازمانی دارد افزود‪ :‬نیروی انســانی در همه ســطوح ســازمانی‪ ،‬ســرمایه اصلی شــرکت هســتند‬ ‫و بــا نقشــی کــه ایفــا می کننــد بــا مدیریــت صحیــح ســایر منابــع می تواننــد بهتریــن نتیجــه را‬ ‫دررســیدن بــه اهــداف تعیین شــده شــرکت تامیــن نماینــد‪.‬‬ ‫طالبــی اظهــار داشــت‪ :‬ارتقــای ســرمایه ی انســانی و افزایــش کارایــی ان هــا‪ ،‬بی شــک بــه افزایــش‬ ‫بهــره وری ســازمان منجــر می شــود و تمــام ســازمان ها بــرای برخــورداری از عملکــرد مناســب و‬ ‫دســتیابی بــه اهــداف اســتراتژیک خــود نیازمنــد ســرمایه ی انســانی توانمنــد و کارا هســتند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گلســتان همچنیــن در ادامــه نیــز مطالبــی را پیرامــون چینــش و‬ ‫نگهداشــت نیروی انســانی‪ ،‬تناســب شــغل و شــاغل‪ ،‬نیروی انســانی سرچشــمه تحوالت ســازمان‪،‬‬ ‫اخــاق حرف ـه ای و حفــظ کرامــات انســانی‪ ،‬توجــه بــه مقولــه امــوزش باهــدف کــم شــدن خطاهــا‬ ‫و توانمندســازی پرســنل‪ ،‬حضــور فعــال نیروهــای انســانی در تمامــی بخش هــای ســازمان‪ ،‬ایجــاد‬ ‫رضایت منــدی در بدنــه ســازمان و مــوارد مرتبــط دیگــر بیــان نمودنــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 1054‬بازرسی فنی از واحدهای تولیدی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫و خدماتی استان گلستان در سال ‪1400‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫رئیــس امــور ازمایشــگاه هــای اســتاندارد گلســتان از ‪ 1054‬بازرســی فنــی از واحدهــای‬ ‫تولیــدی و خدماتــی در ســال ‪ 1400‬خبــر داد‪.‬‬ ‫مهدیــس مســیبی اظهــار داشــت‪ :‬بازرســی فنــی از واحدهــای تولیــدی و خدماتــی تحــت‬ ‫پوشــش و کنتــرل کاالهــای تولیــد شــده در واحدهــای تولیــدی دارای پروانــه کاربــرد عالمــت‬ ‫اســتاندارد اجبــاری و تشــویقی‪ ،‬یکــی از وظایــف اصلــی ســازمان ملــی اســتاندارد اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ :‬بــا اجــرای ایــن وظیفــه‪ ،‬حصــول اطمینــان از کیفیــت‪ ،‬تامیــن ایمنــی‪ ،‬حفــظ و‬ ‫ارتقــاء ســامت عمومــی و بهداشــت جامعــه و حمایــت از مصــرف کننــدگان و ایجــاد رقابــت‬ ‫ســازنده بیــن تولیــد کننــدگان محصــوالت داخلــی تحقــق مــی یابــد‪.‬‬ ‫مســیبی در ادامــه بیــان داشــت‪ :‬در ســال گذشــته‪ 1054 ،‬بازرســی فنــی از فراینــد تولیــد‪،‬‬ ‫انبارهــا و ازمایشــگاه هــای کنتــرل کیفیــت واحدهــای تولیــدی و خدماتــی اســتان توســط‬ ‫‪15‬کارشــناس فنــی اداره کل و اداره اســتاندارد شهرســتان گنبــد کاووس در قالــب گــروه هــای‬ ‫یــک یــا دو نفــره انجــام شــد‪.‬‬ ‫مســیبی بــا بیــان ایــن کــه ایــن عملکــرد برنامــه تکلیفــی را بیــش از ‪ 100‬درصــد محقــق کــرده‬ ‫اســت گفــت‪ :‬برنامــه تکلیفــی ابالغــی از ســوی ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران‪ 900 ،‬مــورد‬ ‫بازرســی بــوده اســت ‪.‬‬ ‫رئیــس امــور ازمایشــگاه هــای اســتاندارد گلســتان افــزود‪ :‬در ســال ‪ 1400‬همچنیــن مطابــق‬ ‫بــا برنامــه عملیاتــی ابالغــی ســازمان اســتاندارد‪ ،‬گلســتان مکلــف بــه انجــام ‪ 1600‬مــورد نمونه‬ ‫بــرداری از واحــد هــای تولیــدی و انجــام ازمــون روی ‪ 1600‬نمونــه اخــذ شــده از واحدهــای‬ ‫تولیــدی بــود کــه ‪1831‬مــورد نمونــه بــرداری از واحدهــای تولیــدی تحــت پوشــش اســتان‬ ‫در ســال ‪ 1400‬انجــام شــد و در ایــن دو برنامــه تکلیفــی نیــز اســتاندارد گلســتان موفــق بــه‬ ‫تحقــق بیــش از ‪ 100‬درصــد برنامــه مــورد انتظــار شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مســیبی‪ 2078 :‬نمونــه در ازمایشــگاه هــای تاییــد صالحیــت شــده همــکار و‬ ‫ازمایشــگاه هــای اداره کل ازمــون شــد کــه از ایــن تعــداد ‪ 1590‬نمونــه مطابــق بــا اســتاندارد‬ ‫ملــی و ‪ 488‬نمونــه مغایــر بــا اســتاندارد ملــی ایــران بودنــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 25‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 51‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪ 25‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬فروردین‬ ‫گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪518‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫‪ 26‬بازرسی فنی از صنایع‬ ‫انرژی بر گلستان در سال ‪1400‬‬ ‫معــاون ارزیابــی انطبــاق اســتاندارد گلســتان از ‪ 26‬مــورد بازرســی فنــی از صنایــع انــرژی بــر اســتان‬ ‫گلســتان در طــی ســال ‪ 1400‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتاندارد گلســتان‪ ،‬داود مزیــدی در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬از انجایــی‬ ‫کــه بخــش زیــادی از انــرژی مــورد مصــرف در واحدهــای تولیــدی و صنایــع پرمصــرف‪ ،‬بــه دلیــل‬ ‫عــدم اســتفاده صحیــح از انــرژی و عــدم بــه کارگیــری تکنولــوژی هــای اثربخــش تولیــدی اســت‪،‬‬ ‫اســتانداردهای معیــار مصــرف انــرژی‪ ،‬از ســوی ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران‪ ،‬اجبــاری اعــام‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مزیــدی افــزود‪ :‬بــه تبــع اجبــاری شــدن اســتاندارد معیــار مصــرف انــرژی‪ ،‬صنایــع و واحدهــای‬ ‫تولیــدی مشــمول ایــن اســتاندارد‪ ،‬ملــزم بــه رعایــت اســتاندارد تدویــن شــده در ایــن زمینــه هســتند‬ ‫کــه ایــن پایبنــدی بــه الگــوی مصــرف‪ ،‬از ســوی بازرســان اســتاندارد مــورد نظــارت و پایــش مســتمر‬ ‫قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬در ایــن راســتا‪ ،‬در طــی ســال گذشــته‪ 26 ،‬بازرســی فنــی از صنایــع انــرژی بــر‬ ‫اســتان گلســتان انجــام شــده اســت کــه ‪ 18‬بازرســی مطابــق و ‪ 8‬بازرســی نامنطبــق بــوده اســت‪.‬‬ ‫از جملــه ایــن واحدهــا در اســتان گلســتان کــه موفــق بــه دریافــت گواهــی انطبــاق معیــار مصــرف‬ ‫انــرژی در ســال گذشــته شــده انــد‪ ،‬مــی تــوان بــه التــن دانــه صحــرا‪ ،‬بانیــار پلیمــر گنبــد و پــگاه‬ ‫گلســتان اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫معــاون ارزیابــی انطبــاق اســتاندارد بــا ذکــر ایــن مطلــب کــه برنامــه محولــه بــه اســتاندارد گلســتان‬ ‫بــرای بازرســی از صنایــع انــرژی بــر در ســال گذشــته‪ 22 ،‬بازرســی بــوده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬انجــام ‪26‬‬ ‫بازرســی نشــان از تحقــق ‪ 118‬درصــدی ان را بــه دنبــال داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مزیــدی حــدود ‪ 100‬واحــد تولیــدی گلســتان اعــم از فعــال و غیــر فعــال‪ ،‬مشــمول‬ ‫اســتاندارد اجبــاری معیــار مصــرف انــرژی مــی باشــند و بایــد بازرســی هــای ســاالنه از میــزان‬ ‫مصــرف انــرژی ان هــا انجــام شــود کــه ایــن امــر توســط شــرکت هــای بازرســی فنــی انــرژی در‬ ‫اســتان صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫توقیف ‪ 372‬دستگاه‬ ‫موتورسیکلت های متخلف‬ ‫کشف بیش از ‪ 40‬تن‬ ‫چوب قاچاق دربندر ترکمن‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫محمــود علــی فــر در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــه منظور ارتقــاء امنیت‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬ترافیکــی ‪،‬برخــورد الودگــی صوتــی و کاهــش تلفــات جانی‬ ‫و مالــی‪ ،‬طــرح برخــورد بــا موتورســیکلت های متخلــف در ســطح‬ ‫شهرســتان توســط نیروهــای انتظامی‪،‬یــگان امــداد و پلیــس راهــور‬ ‫ایــن فرماندهــی اجــرا شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در طــرح هــای اجراشــده در دومــاه گذشــته تعــداد ‪372‬‬ ‫دســتگاه موتورســیکلت متخلــف بــه علــت نداشــتن گواهینامــه و‬ ‫بیمــه‪ ،‬ایجــاد مزاحمــت و ســلب اســایش عمومــی در بوســتان ها و‬ ‫تفرجگاه ها‪،‬حــرکات نمایشــی‪ ،‬عــدم رعایــت و پایبنــدی بــه قوانیــن‬ ‫راهنمایــی و رانندگــی توقیــف و تحویــل پارکینــگ شــدند‪.‬‬ ‫وی بــه دغدغــه پلیــس بــرای تامیــن امنیــت و ارامــش شــهروندان‬ ‫اشــاره و تصریح کرد‪ :‬پلیس ایجاد نظم و امنیت را در ســطح جامعه‬ ‫در دســتور کار خــود دارد کــه تحقــق ایــن مهــم نیازمنــد تعامــل ســازنده‬ ‫همــه دســتگاه هــا و همراهــی شــهروندان مــی باشــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی فــر ضمــن تقدیــر و تشــکر از همــکاری و همراهــی‬ ‫مطلــوب شــهروندان بــا پلیــس‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬شــهروندان مــی تواننــد‬ ‫در صــورت نیــاز بــه حضــور پلیــس و یــا اطــاع از هرگونــه فعالیــت‬ ‫مشــکوک‪ ،‬مراتــب را بــه مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬اعــام کننــد تا‬ ‫پلیــس در کمتریــن بــازه زمانــی حضــور یابــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس ســرهنگ‬ ‫«محمدعلــی کریمــی» اظهــار داشــت ‪  :‬بــا اشــراف اطالعاتــی‬ ‫مامــوران انتظامــی شهرســتان یــک محمولــه چــوب قاچــاق‬ ‫شناســایی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬بــا هماهنگــی مراحــع قضائــی مامــوران بــه محــل‬ ‫مــورد نظــر اعــزام و در بازرســی از ان بیــش از ‪ 40‬تــن چــوب قاچاق‬ ‫کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ کریمــی ارزش ریالــی چــوب هــای قاچــاق کشــف شــده‬ ‫را برابــر اعــام کارشناســان بالــغ بــر ‪ 2‬میلیــارد ریــال عنــوان کــرد و‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬متهــم پــس از تشــکیل پرونــده بــه مرجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬چــوب هــای قاچــاق کشــف شــده بــه اداره‬ ‫منابــع طبیعــی شهرســتان تحویــل و مــکان مــورد نظــر برابــر مجــوز‬ ‫قضائــی پلمــپ شــد‪.‬‬ ‫ماجرای پتروشیمی میانکاله‬ ‫از صدور مجوز‬ ‫تا مخالف خوانی!‬ ‫پــروژه تاســیس پتروشــیمی در نزدیکــی تــاالب میانکالــه‪ ،‬بــا ســر‬ ‫و صــدای زیــادی در رســانه هــا رو بــه رو شــد‪ .‬موافقــت هــا و‬ ‫مخالفــت هایــی بــا ایــن پــروژه شــنیده مــی شــود‪.‬‬ ‫️موافقــان‪ ،‬از ارزش افــزوده بــاالی صنعــت پتروشــیمی‪،‬‬ ‫درامدزایــی‪ ،‬اشــتغال افرینــی و ارز اوری قابــل توجــه ان دفــاع‬ ‫مــی کننــد و مخالفــان‪ ،‬دغدغــه هــای زیســت محیطــی در کنــار‬ ‫تــاالب را پیــش مــی کشــند و ضمنــا معتقدنــد مالــک پــروژه‪ ،‬یکــی‬ ‫از ابــر بدهــکاران بانکــی اســت‪.‬‬ ‫اســتدالل هــای هــر دو طــرف‪ ،‬کــه در جــای خــود درســت و قابــل‬ ‫تامــل بــه نظــر مــی رســد‪ ،‬ایــن حقیقــت را اشــکار مــی کنــد کــه‬ ‫فــارغ از درســتی احــداث پتروشــیمی‪ ،‬نظــارت کافــی دربــاره محــل‬ ‫اجــرای پــروژه و متولــی ان انجــام نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫️امــا انچــه در ایــن میــان‪ ،‬عجیــب و تاســف بــار اســت‪ ،‬مخالــف‬ ‫خوانــی برخــی رســانه هــای وامــدار مدیریــت اشــرافی در دولــت‬ ‫ســابق اســت‪ .‬ان هــا علیــه دولــت شــانتاژ مــی کننــد‪ ،‬امــا بــه‬ ‫مــردم نمــی گوینــد کــه مجــوز احــداث پتروشــیمی‪ ،‬توســط هیئــت‬ ‫وزیــران در دولــت قبــل و در اســفند ‪ ۹۹‬صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫مجــوز دولتــی ایــن مجتمــع بــرای تولیــد پروپیلــن اســت و‬ ‫همچنیــن مجــوز خــوراک را از وزارت نفــت وقــت و مجــوز برداشــت‬ ‫اب از دریــا و زمیــن را هــم از ســازمان حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫وقــت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫️بیــش از یــک ســال از مصوبــه دولــت روحانــی در ایــن بــاره مــی‬ ‫گــذرد و رســانه هــای همســو بــا دولــت ســابق بــه هنــگام صــدور‬ ‫جزئیات جدید از مذاکرات اخیر‬ ‫در خصوص ازادسازی وجوه‬ ‫مسدودی ایران‬ ‫دستگیری ‪ 3‬سارق و کشف‬ ‫‪ 30‬فقره سرقت کابل برق‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس ســرهنگ‬ ‫«محمدعلــی کریمــی» در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن‬ ‫فقــره ســرقت ســیم و کابــل بــرق در ســطح شهرســتان‪ ،‬موضــوع کشــف‬ ‫و دســتگیری عامــان ســرقت بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران‬ ‫انتظامــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بــا انجــام گشــت زنــی هــای هدفمنــد موفــق بــه‬ ‫شناســایی یــک دســتگاه پرایــد ســواری بــا ‪ 3‬سرنشــین کــه بــه صــورت‬ ‫مشــکوک در ســاعات پایانــی شــب در حــال پرســه زنــی در ســطح شــهر‬ ‫بودنــد‪ ،‬شــدند کــه در حیــن ســرقت کابــل بــرق انــان را دســتگیر مــی کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ کریمــی تصریــح کــرد‪ :‬ســارقان پــس از انتقال به یــگان انتظامی‬ ‫در تحقیقــات فنــی و تخصصــی صــورت گرفتــه بــه ‪ 30‬فقره ســرقت ســیم و‬ ‫کابــل برق در ســطح شهرســتان اعتــراف کردند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد‪ :‬متهمــان پــس از بازســازی صحنــه‬ ‫ســرقت ها بــا تشــکیل پرونــده بــرای ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مقــام‬ ‫قضائــی شــدند و خــودروی توقیفــی نیــز بــه پارکینــگ انتقــال یافــت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی بندرترکمــن در پایــان بــا تقدیــر از تعامــل خــوب مــردم‬ ‫شهرســتان در راســتای همــکاری بــا پلیــس از انــان خواســت‪ ،‬هرگونــه مورد‬ ‫مشــکوک را از طریــق مرکــز فوریــت هــای پلیــس ‪ 110‬گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫تمــام مجوزهــای مذکــور‪ ،‬ســکوت اختیــار کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫امــا دربــاره هویــت مالــک پــروژه (عبداللــه عبــدی) گفتــه می شــود‬ ‫ابربدهــکار بانکــی اســت و تســهیالت دریافتــی او‪،‬تناســبی بــا‬ ‫وثیقه هــای واگــذار شــده نــدارد‪ .‬وی بهمــن مــاه ‪( ۱۳۹۴‬دولــت‬ ‫اول روحانــی)‪ ،‬دو فقــره تســهیالت یورویــی بــا نــرخ دولتــی ‪۳۳۸۳‬‬ ‫تومــان دریافــت کــرده و بیــش از ‪ ۱۳۰۰‬میلیــارد تومــان بــه بانــک‬ ‫توســعه صــادرات بدهکاراســت‪.‬‬ ‫️در اینجــا هــم مدیــران بانکــی و اقتصــادی دولــت ســابق بایــد‬ ‫پاســخگو باشــند کــه چگونــه بــا وجــود بدهــکار بــودن او‪ ،‬مجــوز‬ ‫پتروشــیمی را هــم بــه نامــش صــادر کــرده انــد؟‬ ‫در عیــن حــال انچــه بایــد بــه عنــوان عبــرت‪ ،‬در دولــت جدیــد‬ ‫مــورد توجــه واقــع شــود‪ ،‬لــزوم پرهیــز از مدیریــت بخشــی نگــر و‬ ‫رابطــه مــدار اســت‪.‬‬ ‫️ایــن نــوع مدیریــت موجــب مــی شــود مالحظــات اقتصــادی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و زیســت محیطــی در صــدور مجــوز و تصویــب‬ ‫پــروژه هــا بــه حاشــیه بیافتــد و تاســیس صنایــع راهبــردی ماننــد‬ ‫پتروشــیمی و ذوب اهــن را در تعــارض بــا محیــط زیســت قــرار‬ ‫دهــد؛ چنــان کــه در مناطقــی مثــل اصفهــان مــی بینیــم‪.‬‬ ‫مدیــر امــور بین الملــل بانــک مرکــزی جزئیــات جدیــد از مذاکــرات اخیـــر درخصــوص ازادســازی‬ ‫وجــوه مســدودی ایــران را اعــام کــرد‪:‬‬ ‫اخبــاری کــه طــی روزهــای اخیــر‪ ،‬دربــاره توافــق جدیــد بــرای ازادســازی بخــش قابــل توجهــی از‬ ‫منابــع مســدودی ایــران منتشــر شــده و همچنیــن اخبــار مربــوط بــه ســفر هیــات منطقــه ای بــه‬ ‫تهــران در ایــن خصــوص مــورد تاییــد اســت‪.‬‬ ‫براســاس ایــن توافــق‪ ،‬چارچــوب کلــی بــرای ازادســازی بخــش قابــل توجهــی از منابــع مســدودی‬ ‫ایــران در یکــی از کشــورها مشــخص شــده و ســفر هیــات منطقــه ای بــه تهــران نیــز بــه منظــور‬ ‫جمع بنــدی جزئیــات اجرایــی کــردن ایــن توافــق صــورت گرفتــه اســت‪.‬این مبلــغ چندیــن برابــر‬ ‫مبلغــی اســت کــه اخیــرا پــس از توافــق بــا انگلیــس‪ ،‬وصــول شــد‪.‬‬ ‫در پاســخ بــه اظهارنظــر ســخنگوی وزارت خارجــه امریــکا مبنــی بــر رد ازادســازی منابــع مســدودی‬ ‫ایــران بایــد گفــت کــه مقامــات وزارت خارجــه کشــورمان در اظهارنظرهــای خــود‪ ،‬از توافــق اولیــه‬ ‫بــرای ازادســازی منابــع مســدودی ایــران خبــر دادنــد و هیچــگاه صحبــت از اینکــه منابــع مذکــور ازاد‬ ‫و وصــول شــده اســت‪ ،‬از جانــب مقامــات ایرانــی صــورت نگرفتــه اســت‪ ،‬کمــا اینکــه درخصــوص‬ ‫توافــق ایــران و انگلیــس‪ ،‬وقتــی کــه ‪ ۳۹۰‬میلیــون پونــد بطــور قطعــی وصــول شــد‪ ،‬ایــن موضــوع‬ ‫رســما اعــام و تائیــد شــد‪.‬‬ ‫اتفاقــا ســفر هفتــه گذشــته هیــات منطقــه ای بــه ایــران کــه از ســوی وزارت امــور خارجــه نیــز اعــام‬ ‫شــد‪ ،‬نیــز دقیقــا در همیــن راســتا و بــه منظــور بررســی و جمــع بنــدی درخصــوص جزئیــات نحــوه و‬ ‫فراینــد ازادســازی منابــع مســدودی ایــران در چارچــوب همیــن توافــق‪ ،‬صــورت گرفــت‪ ،‬بنابــر ایــن‬ ‫بــه نظــر میرســد هیچگونــه تعارضــی بیــن ایــن اظهارنظرهـــا وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫هنر یادگار نویسی‬ ‫روی ابنیه تاریخی!‬ ‫همانطــور کــه مــی دانیــم یــادگار نویســی و نــام نیــک از خــود‬ ‫بــه جــای گــذاردن در فرهنــگ مــا یــک جایــگاه ویــژه دارد و‬ ‫از ان بــه عنــوان یــک عمــل نوســتالژیک ( خاطــره انگیــز)‬ ‫یــاد مــی شــود‪ .‬فرقــی هــم نمــی کنــد روی تنــه یــک درخــت‬ ‫‪ 400‬ســاله باشــد یــا نیکــت پــارک و مدرســه یــا روی کتیبه هــا‬ ‫و ســتون های تخــت جمشــید! در ادبیــات مــا نیــز بــه ایــن‬ ‫نکتــه اشــاره شــده «نــام نیکــی گــر بمانــد زادمــی‪      ‬بــه‬ ‫کــزو مانــد ســرای زر نــگار!» حتــی در گذشــته گاهــی اوقــات‬ ‫مــادران خطــاب بــه فرزنــدان مــی گفتنــد‪ « :‬الهــی اســمت را‬ ‫روی ســنگ بکننــد!»‬ ‫و ایــن نشــان از اهمیــت موضــوع و حفــظ نــام بــرای مــدت‬ ‫زمــان طوالنــی تــر بــوده اســت! بــا ایــن وجــود اســتاد حمیــد‬ ‫فدایــی (مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی تخــت جمشید) اشــاره‬ ‫کــرده انــد در ایــام نــوروز هیچگونــه یادگارنویســی جدیــدی در‬ ‫محوطــه تخــت جمشــید صــورت نگرفتــه و تاکنــون گزارشــی‬ ‫هــم در اینبــاره نداشــتیم‪ .‬همچنین نســبت به حضــور اماری‬ ‫میانگیــن ‪ 23‬هــزار نفــر گردشــگر در روز در محوطــه تخــت‬ ‫جمشــید (در ایــام نــوروز) بی توجهــی چنــد نفــر کــه به اشــتباه‬ ‫روی اثــار وارد می شــوند‪ ،‬از لحــاظ امــاری درصــدی نزدیــک بــه‬ ‫صفــر اســت و بعضــا گریــز ناپذیــر اســت‪.‬‬ ‫همیــن تعــداد هــم بــا اخطــار مراقبیــن اثــار و حتــی بــا‬ ‫اعتــراض دیگــر گردشــگران بالفاصلــه از محدوده هــای‬ ‫ممنــوع خــارج شــده اند‪.‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــد کــه یــادگاری نویســی در ایــن ابنیــه‬ ‫قدمــت تاریخــی دارد و همیــن جنــاب فدایــی یــادگار نویســی‬ ‫را بــی توجهــی گردشــگران مــی دانــد‪ ،‬قبــا ًدر ایــن خصــوص‬ ‫فرمــوده بودنــد‪ :‬بعــد از دوره هخامنشــی بــه جــز کتیبه هــای‬ ‫اصلــی دوره ساســانی کــه در نقــش رســتم اســت‪ ،‬مــا بقــی به‬ ‫صــورت یادگاری نویســی اســت کــه تــا دوره اســامی و حتــا‬ ‫قاجــار و صفــوی ادامــه دارد‪ .‬درواقــع بــا طیــف گســترده ای‬ ‫از نوشــته ها رو بــه رو هســتیم کــه نیازمنــد ثبــت و ضبــط و‬ ‫خوانــش هســتند‪ .‬ایــن پــروژه از حــدود دو ســال قبــل اغــاز‬ ‫شــده و امیدواریــم بــا تکمیــل ان بتوانیــم کاتالوگ هایــی‬ ‫امــاده کنیــم و برخــی از ایــن نوشــته ها بــرای نخســتین بــار‬ ‫اســت کــه مــورد خوانــش قــرار می گیرنــد و بخصــوص دربــاره‬ ‫تخــت جمشــید می توانیــم در جریــان فــراز و فرود هــای ایــن‬ ‫مجموعــه در دوره هــای مختلــف تاریخــی قــرار بگیریــم‪.‬‬ ‫مالحظــه فرمودیــد چگونــه خودمــان در حــال تیشــه زدن‬ ‫بــه ریشــه هنرهــای مانــدگار کشــور هســتیم؟! علــی ای‬ ‫حــال پیشــنهاد مــی گــردد بــه جهــت حفــظ ایــن فرهنــگ و پــر‬ ‫بیننده و ماندگار اصولی یادگار نوشــته ها در ابنیه تاریخی‪،‬‬ ‫بخش هایــی از مجموعــه هــای تاریخــی بــرای یــادگار نویســی‬ ‫در نظــر گرفتــه شــوند مثــل ســتون هــا یــا اطــراف کتیبــه هــای‬ ‫ســنگی تــا بازدیدکننــدگان عزیــز علــی الخصــوص ســربازان‬ ‫محتــرم بــه راحتــی و بــدون دغدغــه یــادگار نویســی و در واقــع‬ ‫هنــر نمایــی کننــد‪.‬‬ ‫البتــه توزیــع قلــم هــای مخصــوص نظیــر الک غلــط گیــر‪،‬‬ ‫ماژیــک و حتــی دســتگاه فــرز کــه در حکاکــی ســنگ قبــر‬ ‫بــه کار مــی رود نیــز مــورد انتظــار اســت‪ .‬ایجــاد یــک رشــته‬ ‫دانشــگاهی بــا نــام «ابنیــه نــگاری» و گــرداوری یــادگار‬ ‫نوشــته ها و تالیــف کتابــی بــه نــام «ابنیــه نامــه» از روی‬ ‫نوشــته هــا و اثــار موجــود در مــکان هــای تاریخــی و فرهنگــی‬ ‫(هماننــد اٌتــل نامــه کــه مربــوط بــه اشــعار نوشــته شــده روی‬ ‫وانــت بــار هــا و کامیــون هــا مــی باشــد) باعــث توســعه ایــن‬ ‫فرهنــگ و بــاال رفتــن غنــای فرهنگــی مجموعــه هــای تاریخی‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬از مــا گفتــن بــود‪....‬‬ ‫ما اب را از پدرانمان‬ ‫به ارث نبرده ایم بلکه‬ ‫از فرزندانمان به امانت‬ ‫گرفته ایم ‪( ...‬نجات اب‬ ‫در گرو توجه همه ما ‏)‬ صفحه 5 ‫سه شنبه ‪ 30‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪518‬‬ ‫سرویس روانشانسی‪-‬بهاره رضاجو‬ ‫فواید تماشای فیلم ترسناک‪،‬‬ ‫اسیب ها و نکاتی که باید‬ ‫در نظر بگیرید‬ ‫ادامه شماره ‪517‬‬ ‫تاثیر فیلم های ترسناک بر کودکان‬ ‫اینکــه بایــد بــه کــودکان اجــازه داد فیلــم ترســناک ببیننــد یــا نــه‪،‬‬ ‫موضوعی بحث برانگیز اســت‪ .‬دیوِش شــارما (‪،)Devesh Sharma‬‬ ‫روزنامه نــگار‪ ،‬می گوید‪:‬برخــی از فیلم هــای ســینما عــاوه بــر عناصــر‬ ‫ترســناک ماننــد ماوراءالطبیعــه و عناصــر روان شــناختی‪ ،‬شــامل‬ ‫قتــل و خون ریــزی هــم هســتند‪ .‬هیچ کــدام اینهــا بــرای کــودکان و‬ ‫نوجوانــان مناســب نیســتند‪ .‬مــن خــودم فرزنــد دارم و فکــر می کنــم‬ ‫بچه هــا نبایــد چنیــن صحنه هــای بیش ازحــد خشــونت امیزی را‬ ‫تماشــا کننــد‪ .‬بااین حــال خــود مــن در کودکــی بارهــا مخفیانــه فیلــم‬ ‫ترســناک تماشــا می کردم‪.‬بنابرایــن کودکانــی هســتند کــه بســیار‬ ‫کنجکاونــد و بــه فیلم هــای ژانــر وحشــت عالقــه دارنــد‪.‬‬ ‫به نظــر دکتــر موهیــت شــاه (‪ ،)Mohit Shah‬مشــاور و روان پزشــک‬ ‫هنــدی‪ ،‬والدیــن بایــد کودکانــی را کــه طبیعتــی کنجــکاو دارنــد‬ ‫راهنمایــی کننــد‪ .‬او می گویــد‪:‬‬ ‫اگــر کــودکان عالقــه دارنــد فیلم هــای ترســناک تماشــا کننــد‪ ،‬نبایــد‬ ‫کنجــکاوی ان هــا را مهــار کنیــم؛ بلکــه ابتــدا بایــد مفاهیــم واقعــی و‬ ‫تخیلــی را بــرای انهــا توضیــح دهیــم و ســپس بــه انها اجازه تماشــای‬ ‫فیلم هــا را بدهیــم‪ .‬البتــه توجــه بــه ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت که‬ ‫هــر موضوعــی مناســب ان هــا نیســت‪.‬بنابراین فیلمــی کــه انتخــاب‬ ‫می کنیــد بایــد در رده ســنی خودشــان باشــد و از انهایــی کــه کمتــر‬ ‫از همــه ترســناک اند شــروع کنیــد‪ .‬بــا اولیــن فیلم هــا واکنش هــا و‬ ‫نحوه برخوردشــان را با ترس بســنجید و بررســی کنید که ایا تحمل‬ ‫دیــدن ان را دارنــد یــا نــه‪.‬‬ ‫کابوس های شبانه و فوبیای بلندمدت تا بزرگ سالی‬ ‫یکــی از نمونه هایــی کــه نشــان می دهــد اگــر کودکــی ناخواســته‬ ‫بــه تماشــای فیلمــی ترســناک بنشــیند کــه مناســب کــودکان نیســت‬ ‫ســل اســت‪.‬‬ ‫چــه اتفاقــی می افتــد‪ ،‬مربــوط بــه خانــم انکیتــا بان ِ‬ ‫او بیــن ‪ ۵‬تــا ‪ ۸‬ســال داشــت کــه ناخواســته فیلــم «بیگانه هــا» را‬ ‫دیــد‪ .‬ازانجاکــه قــادر بــه تمیــزدادن واقعیــت از داســتان نبــود‪ ،‬تــا‬ ‫مدت هــا بــا کابوس هــای شــبانه دســت به گریبان بــود و همیشــه‬ ‫می ترســید موجــودات ترســناک از پنجــره وارد شــوند یــا چیــزی از‬ ‫ســینک ظرف شــویی بیرون بیاید‪.‬بانســل حاال حدود ‪ ۲۷‬ســال دارد؛‬ ‫امــا هنــوز ان ناراحتی هــا از بیــن نرفته انــد‪ .‬او می گوید‪:‬یــادم هســت‬ ‫روی بالشــم یــک صــورت خنــدان نقاشــی کــردم تــا موقــع خــواب تنها‬ ‫نباشــم‪ .‬هنــوز هــم تنهــا مانــدن در شــب یــا تنهــا بــودن در اتاق هتل‬ ‫برایــم ســخت اســت‪[ .‬وحشــت] بــا ذهــن ادم بــازی می کنــد‪.‬‬ ‫دکتــر شــاه می گوید‪:‬کــودکان تاثیرپذیــر هســتند‪ .‬وقتــی فیلــم‬ ‫ترســناک تماشــا می کننــد‪ ،‬ممکــن اســت بــا اضطــراب‪ ،‬تــرس‪،‬‬ ‫اختــاالت خــواب و شـب ادراری مواجــه شــوند و نتواننــد تنهــا بخوابند‪.‬‬ ‫البتــه تصمیــم بــا خــود والدیــن اســت کــه بــه کــودک اجــازه بدهنــد چــه‬ ‫فیلم هایــی تماشــا کنــد‪ ،‬امــا ایــن بــه ظرفیــت کــودک بســتگی دارد‬ ‫کــه ایــا تحمــل دیــدن ان صحنه هــا را (حتــی اگــر بــرای رده ســنی او‬ ‫مناســب اســت) دارد یا نه‪.‬دکتر شــاه توصیه می کند کودکان زیر ‪۱۸‬‬ ‫ســال‪ ،‬بهتــر اســت فیلــم ترســناک تماشــا نکننــد تــا احتمــال هرگونــه‬ ‫تــرس یــا فوبیــای طوالنی مــدت کاهــش یابد‪.‬اگــر کــودک می خواهــد‬ ‫ببینــد‪ ،‬پدرومــادر بایــد بــا او صحبــت کننــد و تفــاوت بیــن واقعیــت و‬ ‫تخیــل را توضیــح دهنــد تــا از ایــن اســیب جلوگیری شــود‪.‬بااین حال‬ ‫دکتــر شــاه خاطرنشــان می کنــد کــه تماشــای فیلم هــای ترســناک در‬ ‫ســنین کودکــی نمی توانــد تنهــا دلیــل اضطــراب یــا بی خوابــی باشــد‪.‬‬ ‫اینهــا اختالالتــی پیچیــده هســتند کــه عوامــل موثــر زیــادی در ان هــا‬ ‫نقــش دارنــد‪.‬‬ ‫دسته بندی فیلم های ترسناک برای کودکان‬ ‫در امریــکا و بریتانیــا فیلم هــای ترســناک را بــرای کــودکان‪ ،‬نوجوانان‬ ‫و بزرگ ســاالن دســته بندی می کننــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل کــودکان‬ ‫می تواننــد فیلم هــای ترســناک و هیجان انگیــز مربــوط بــه ســن‬ ‫خودشــان را تماشــا کنند‪.‬به جرئــت می تــوان گفــت در ســطح جهانی‪،‬‬ ‫هیــچ کشــوری به انــدازه ژاپــن در ســاخت فیلم هــای ترســناک موفــق‬ ‫نبــوده اســت‪ .‬فیلم هــای ترســناک ژاپنــی معــروف بــه جی هــورور‬ ‫(‪ )J-horror‬مســلما تکامل یافته تریــن فیلم هــای ژانــر وحشــت‬ ‫هســتند‪ .‬دو فیلــم «حلقــه» و «کینــه» کــه واقعــا بعیــد اســت کســی‬ ‫ان ها را دیده باشــد و نترســیده باشــد‪ ،‬جزو ترســناک ترین فیلم های‬ ‫ژانــر وحشــت هســتند و هالیــوود هــم انهــا را بازســازی کــرده اســت‪.‬‬ ‫مســلما ایــن فیلم هــا به هیچ عنــوان بــرای کــودکان و نوجوانــان‬ ‫مناســب نیســتند و ممکــن اســت اســیبی دائمــی بــه انهــا وارد کننــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل‪ ،‬ژاپــن بــا الهــام از فیلم هایــش‪ ،‬بازی هــای ویدیویی‬ ‫و کتاب هــای کمیــک بــرای قشــر کم سن وســال تر ســاخته اســت کــه‬ ‫بــار ترســناکی ان هــا خیلــی کمتــر اســت‪.‬‬ ‫فیلم های ترسناک در دوران پاندمی‬ ‫براســاس گزارشــی کــه در بیزنــس اینســایدر در مــه ‪ ۲۰۲۰‬کــه‬ ‫اوج کوویــد‪ ۱۹ -‬بــود منتشــر شــد‪ ،‬فــروش فیلم هــای ترســناک در‬ ‫اپلیکیشـن های فیلــم در مقایســه بــا مــاه مــه ســال قبــل از ان‪۱۹۴ ،‬‬ ‫درصــد افزایــش یافتــه بــود‪ .‬در زمانــی کــه دنیــا بــا وحشــت پاندمــی‬ ‫درگیــر بــود‪ ،‬مخاطبــان بــا تماشــای فیلم هــای ترســناک ان تــرس را‬ ‫تعدیــل می کردند‪.‬اکلــی بــر ایــن بــاور اســت کــه تمایــل بیشــتر بــرای‬ ‫ســینمای وحشــت کامــا منطقــی اســت‪.‬‬ ‫او می گوید‪:‬ایــن اصــا غیرعــادی نیســت کــه مــردم در مواقــع‬ ‫اســترس بیشــتر به ســمت فیلم هــای مهیــج یــا ترســناک کشــیده‬ ‫می شــوند‪ .‬فیلــم ترســناک شــما را مجبــور می کنــد بیــش از حــد‬ ‫تمرکــز کنیــد‪ .‬ذهــن نشــخوارکننده و مضطــرب دیگــر بــه عوامــل‬ ‫اســترس زای دنیــای واقعــی کاری نــدارد‪ .‬درعــوض‪ ،‬بــدن در حالــت‬ ‫جنگ وگریــز اســت و هیچ چیــز به جــز هیــوالی وحشــتناک روی‬ ‫صفحه نمایــش اهمیــت نــدارد‪ .‬در طــول پاندمــی کرونــا هــم ایــن‬ ‫موضــوع را به وضــوح دیده ایــم‪.‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫فیلم هــای ترســناک می تواننــد تاثیــر منفــی بــر افــرادی بگذارنــد کــه‬ ‫حساســیت بیشــتری نســبت بــه اضطــراب دارنــد؛ زیــرا چیــزی کــه‬ ‫روی صفحه نمایــش تماشــا می کننــد می توانــد احســاس اســترس‬ ‫و وحشــت را افزایــش دهــد‪ .‬درعــوض بــرای دیگــران‪ ،‬ازادشــدن‬ ‫تنــش کــه بخــش اصلــی احساســی اســت کــه از تماشــای فیلم هــای‬ ‫ترســناک بــه ان هــا دســت می دهــد‪ ،‬می توانــد بــه کاهــش اســترس‬ ‫در زندگــی روزمــره ان هــا کمــک کنــد‪.‬‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫‪ ۵‬نشانه که می گویند شما به تنهایی نیاز دارید‬ ‫سرویس سالمت‪-‬محمدرضا عاشوری‬ ‫همــه مــا مشــغله های مختلفــی داریــم و بســته بــه مســائل‬ ‫ٔ‬ ‫گوناگــون‪ ،‬زمــان قابل توجهــی از روز را بــه کمــک بــه دیگــران و‬ ‫بــراورده کــردن نیازهــای انهــا اختصــاص می دهیــم‪ .‬ایــن رونــد‬ ‫ادامــه پیــدا می کنــد و درنهایــت بــه جایــی می رســیم کــه دیگــر حتــی‬ ‫تــوان انجــام دادن ســاده ترین کارهــا را هــم در خــود نمی بینیــم‪.‬‬ ‫فکــر می کنیــد علــت ایــن مســئله چیســت؟ شــاید مهم تریــن دلیــل‬ ‫ایــن باشــد کــه به مــرور در ایــن مشــغله ها گــم می شــویم و خلــوت‬ ‫ـه امــروز چطــور بــه‬ ‫کــردن بــا خودمــان را فرامــوش می کنیــم‪ .‬مقالـ ٔ‬ ‫همیــن موضــوع اختصــاص دارد و درادامــه‪ ،‬از تجربیــات هنرمنــدی‬ ‫می خوانیــد کــه بــر ایــن مشــکل غلبــه کــرده اســت‪ .‬او مــا را بــا ‪۵‬‬ ‫نشــانه ای کــه می گوینــد جســم و روح مــان ب ـه تنهایــی نیــاز دارنــد‪،‬‬ ‫اشــنا خواهــد کــرد‪ .‬ادامــه شــماره ‪517‬‬ ‫‪ .۵‬قایم شدن در اتاق خواب‪ ،‬دست شویی یا کمد لباس ها‬ ‫تــا حــاال چنــد بــار برایــم پیــش امــده اســت کــه دزدکــی بــا موبایلــم‬ ‫بــه دست شــویی رفتــه ام‪ .‬نــه به خاطــر اینکــه بخواهــم از ان‬ ‫اســتفاده کنــم‪ ،‬بلکــه بــه ایــن خاطــر کــه بــه چنــد لحظــه ســکوت‬ ‫و ارامــش نیــاز داشــتم‪ .‬وقتــی ایــن اتفــاق می افتــد‪ ،‬می فهمــم کــه‬ ‫واقعــا نیــاز دارم بــرای مدتــی تنهــا باشــم؛ نــه اینکــه فقط پنج دقیقه‬ ‫در دست شــویی بمانــم‪.‬‬ ‫وقتــی چنیــن حالــی پیــدا می کنــم‪ ،‬یــا دلــم می خواهــد بــرای‬ ‫مدتــی خــودم را در اتاق خــواب حبــس کنــم‪ ،‬می دانــم کــه واقعــا‬ ‫زمــان ان رســیده اســت کــه کاری کنــم و بــرای مدتــی تنهــا باشــم‪.‬‬ ‫در چنیــن مواقعــی ســعی می کنــم در تقویمــم زمانــی خالــی بــرای‬ ‫ناهــاری تک نفــره پیــدا کنــم؛ یــا بــا همســرم درمــورد مناسـب ترین‬ ‫زمــان بــرای خلوت گزینــی ام مشــورت می کنــم و از او می خــوام‬ ‫در برنامه ریــزی ایــن روز یــاری ام‬ ‫کنــد‪ .‬هنگامــی کــه بعــد از ایــن‬ ‫خلوت گزینــی یــک روزه بــا خــودم‬ ‫بــه خانــه برمی گــردم احســاس‬ ‫می کنــم دوبــاره نیــرو گرفتــه ام و‬ ‫ـه‬ ‫ســرحال شــده ام‪ .‬بــا ایــن روحیـ ٔ‬ ‫تجدیدشــده همســرم حضــورم‬ ‫را بیشــتر احســاس می کنــد و‬ ‫بــا عشــق بیشــتری بــرای بچــه ام‬ ‫مــادری می کنــم‪.‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫همــه ایــن نشــانه ها بــرای مــن‬ ‫ٔ‬ ‫حاکــی از ان هســتند کــه ان طــور‬ ‫کــه بایــد بــه خــودم توجــه نکــرده ام‬ ‫و خــود را فرامــوش کــرده ام‪ .‬وقتــی‬ ‫متوجــه احساســات این چنینــی‬ ‫می شــوم‪ ،‬می توانــم بی تعــارف بــا‬ ‫خــودم رودررو شــوم و به دنبــال راه‬ ‫چــاره ای باشــم‪.‬‬ ‫از کارهایــی مثــل گرفتــن دوش اب گــرم‪ ،‬خوانــدن کتــاب و قــدم‬ ‫زدن بــا دوســتان گرفتــه تــا دور شــدن چنــدروزه از خانــه و خانــواده‪،‬‬ ‫ـه اینهــا بــه مــن کمــک می کننــد تــا جســم و روحــم تــازه شــوند‬ ‫همـ ٔ‬ ‫ـه مســیر فکــر کنــم‪.‬‬ ‫و بــا انــرژی بیشــتری در کنــار عزیزانــم بــه ادامـ ٔ‬ ‫ممکــن اســت کــه نشــانه های شــما متفــاوت از مــن باشــند‪ ،‬امــا‬ ‫حــاال کــه بــا تجربه هــای مــن اشــنا شــدید‪ ،‬وقــت ان اســت کــه بــه‬ ‫خودتــان فکــر کنیــد‪ ،‬نشــانه های نیازتــان بــه تنهایــی را پیــدا کنیــد و‬ ‫ببینیــد بهتریــن راه بــرای برطــرف کــردن ایــن نیــاز چیســت‪ .‬بــه ایــن‬ ‫ـته ان هســتید بــه خودتــان‬ ‫شــکل می توانیــد توجهــی را کــه شایسـ ٔ‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬جاوید فرجام نیا‬ ‫خود مراقبتی با ‪ ۳۰‬عادت ساده‬ ‫اما موثر برای سالمت‬ ‫جسم و روح‬ ‫خــود مراقبتــی چیســت و چطــور بــه ســامتی مــا کمــک می کنــد؟‬ ‫خودمراقبتــی به معنــای انجــام هــر نــوع فعالیتــی اســت کــه منجــر‬ ‫بــه حفــظ یــا ارتقــای ســامتی جســم و روح مــا می شــود‪ .‬حتمــا ایــن‬ ‫ضرب المثــل را شــنیده اید‪« :‬ک َل اگــر طبیــب بــودی‪ ،‬ســر خــود دوا‬ ‫نمــودی‪ ،».‬مــا بــدون مراقبــت از خــود‪ ،‬امــکان کمــک بــه دیگــران‬ ‫را هــم نداریــم‪ .‬اهمیــت ایــن موضــوع به ویــژه زمانــی کــه همســر‬ ‫و فرزنــد داشــته باشــیم‪ ،‬دوچنــدان می شــود‪ .‬در ادامــه ‪ ۳۰‬روش‬ ‫ســاده و موثــر مراقبــت از خــود را مــرور مــی کنیــم کــه بایــد در رونــد‬ ‫روزمــره زندگی تــان بــه انهــا توجــه کنیــد‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫خود مراقبتی چیست و چه ضرورتی دارد؟‬ ‫خــود مراقبتــی یعنــی انجــام دادن هــر قعالیتــی کــه بــرای دســتیابی‬ ‫بــه زندگــی شــاد و متعــادل الزم اســت‪ .‬خــود مراقبتــی بــه جســم‪،‬‬ ‫ذهــن و روح مــا انــرژی می بخشــد و باعــث ســرزندگی مان می شــود‪،‬‬ ‫احســاس خوشــبختی مــا را بیشــتر می کنــد‪ ،‬توانایــی موفقیــت را‬ ‫در مــا افزایــش می دهــد و باعــث بهبــود کیفیــت روابــط و ســطح‬ ‫زندگی مــان می گــردد‪.‬‬ ‫اگــر از فوایــد خــود مراقبتــی اگاه باشــیم‪ ،‬دیگــر ان را صرفا به عنوان‬ ‫گزینــه ای کــه می توانــد نتایــج مفیــدی برای مــان داشــته باشــد‪ ،‬‬ ‫نمی بینیــم‪ ،‬بلکــه بــه ضرورتــی در زندگی مــان بــدل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ضــرورت مراقبــت از خــود را می تــوان در مــوارد زیــر خالصــه کــرد‪:‬‬ ‫به شما قدرت الزم را برای ادامه زندگی می دهد؛‬ ‫در حفظ سالمت روان و جسم ما نقش مهمی دارد؛‬ ‫انــرژی موردنیــاز مــا را بــرای تــاش جهــت موفقیــت و رســیدن بــه‬ ‫اهــداف فراهــم می کنــد؛‬ ‫رعایــت نکــردن ان‪ ،‬دیــر یــا زود‪ ،‬گریبــان مــا را بــا انــواع عــوارض‬ ‫جســمی و روحــی می گیــرد‪.‬‬ ‫خــود مراقبتــی مخصــوص ادم هــای نازک نارنجــی یــا ضعیــف‬ ‫نیســت؛ مفهــوم لوکــس یــا خودخواهانــه ای هــم نیســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫تالشــی اگاهانــه بــرای رشــد و توســعه فــردی افــراد اســت کــه همــه‬ ‫مــا بایــد ان را جــدی بگیریــم‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬عادت موثر خود مراقبتی‬ ‫در ادامــه ‪ ۳۰‬عادتــی را معرفــی می کنیــم کــه می توانیــد در مراقبــت‬ ‫از خــود انجــام دهیــد‪ .‬خیلــی از ایــن روش هــا ســاده‪ ،‬ســریع و بــدون‬ ‫هزینــه هســتند و انجــام برخــی از انهــا چنــد ثانیــه بیشــتر زمــان‬ ‫نمی بــرد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬نفس عمیق بکشید‬ ‫شِخــون و افزایــش‬ ‫تکنیــک تنفــس عمیــق باعــث بهبــود گرد ‬ ‫اضافــی جذب شــده بــه مغــز و‬ ‫هوشــیاری می شــود‪ .‬اکســیژن‬ ‫ِ‬ ‫عضــات مــا نشــاط می دهــد و انهــا را فعــال و ســرزنده می کنــد‪.‬‬ ‫همیــن حــاال یــک نفــس عمیــق بکشــید‪ .‬احســاس بهتــری نداریــد؟‬ ‫‪ .۲‬تغذیه خوبی داشته باشید‬ ‫بــدن شــما ماننــد خــودرو اســت و غــذا هــم ســوخت ان‪ .‬پزشــکان و‬ ‫متخصصــان تغذیــه دو راهــکار کلــی را توصیــه می کننــد‪:‬‬ ‫اول غذاهــای طبیعــی و مغــذی مصــرف کنیــد و تــا حد امکان ســراغ‬ ‫خوراکی هــای فراوری شــده و شــیرینی جات نرویــد؛‬ ‫دوم رژیــم غذایــی مناســب خودتــان را پیــدا کنیــد؛ رژیمــی کــه‬ ‫نیازهــای جســمی شــما را بــراورده کنــد‪ .‬گزینه هــای زیــادی پیــش‬ ‫روی شماســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اب فراوان بنوشید‬ ‫‪ ۵۰‬تــا ‪ ۶۵‬درصــد از بــدن مــا از اب تشــکیل شــده اســت؛‬ ‫درحالی کــه بیــش از ‪ ۷۰‬درصــد برخــی از اعضــای بــدن مــا ماننــد‬ ‫مغــز‪ ،‬قلــب و ریه هــا اب اســت! پــس نوشــیدن ‪ ۸‬لیــوان اب را در‬ ‫روز فرامــوش نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬خوب بخوابید‬ ‫از نظــر برخــی افــراد‪ ،‬خوابیــدن نشــانۀ تنبلی اســت و نخوابیدن یک‬ ‫ویژگ ـی مثبــت بــه حســاب می ایــد‪ .‬امــا پژوهش هــای اخیــر ثابــت‬ ‫کــرده اســت کــه خوابیــدن بــه میزان کافــی در ارتقــای کیفیت زندگی‬ ‫و کار افــراد بســیار موثــر اســت‪ .‬پــس در خودمراقبتــی‪ ،‬خــواب کافــی‬ ‫را در اولویــت قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬به پزشک مراجعه کنید‬ ‫اخریــن بــاری کــه چــکاپ کرده ایــد کــی بــوده اســت؟ چقــدر از درد‬ ‫کشــیدن تان می گــذرد ولــی بــرای درمانــش اقدامــی نکرده ایــد؟‬ ‫خیلــی از بیماری هــا اگــر زود تشــخیص داده شــوند به راحتــی‬ ‫قابل درمان انــد و اگــر دیــر متوجه شــان شــوید‪ ،‬ســخت درمــان‬ ‫می شــوند‪ .‬پــس تــا دیــر نشــده‪ ،‬نوبــت پزشــک بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬شکرگزار باشید‬ ‫بــرای داشــتن زندگــی موردعالقــۀ خــود‪ ،‬ابتــدا بایــد بــه زندگی کنونی‬ ‫خودمــان عشــق بورزیــم‪ .‬پژوهش هــای مختلــف فوایــد پرشــمار‬ ‫شــکرگزاری را روشــن کــرده اســت‪ .‬شــکرگذار بــودن از ســاده ترین‬ ‫و در عیــن حــال‪ ،‬قدرتمند تریــن روش هــای خــود مراقبتــی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬مکمل مصرف کنید‬ ‫بــه کمــک پزشـک تان مــواد مغــذی موردنیــاز بدن تان را شناســایی و‬ ‫مصــرف کنیــد‪ .‬کمبــود ویتامیــن و مــواد معدنــی در بــدن باعــث بــروز‬ ‫بــی حالــی و کســالت و مشــکالت جســمی و روحــی می شــود‪ .‬مثــا ‬ ‫کمبــود ویتامیــن ‪ B12‬احتمــال بــروز اضطــراب را بیشــتر می کنــد و‬ ‫کمبــود ویتامیــن ‪ D‬بــا بســیاری از بیماری هــا مرتبــط اســت‪ .‬همیشــه‬ ‫کیفیــت و تاثیرگــذاری مکمــل هــای غذایــی را درنظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬یکدیگر را در اغوش بگیرید‬ ‫در اغــوش گرفتــن عزیزان تــان یــا حتــی حیــوان خانگی تــان باعــث‬ ‫افزایــش هورمــون اکســی توســین (هورمــون عشــق) و هورمــون‬ ‫ســروتونین (هورمــون شــادی و سرخوشــی) می شــود‪ .‬تقویــت‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن‪ ،‬افزایــش عــزت نفــس‪ ،‬کاهــش فشــار خــون‪،‬‬ ‫تعــادل دســتگاه عصبــی و تمــدد اعصــاب از جملــه فوایــد چنــد ثانیــه‬ ‫در اغــوش کســی بــودن اســت‪.‬‬ ‫‪ .۹‬مدیتیشن کنید‬ ‫مدیتیشــن از متداول ترین شــکل های شناخته شــدۀ خود مراقبتی‬ ‫اســت‪ .‬انواع مدیتیشــن را بشناســید و انها تمرین کنید‪ .‬شــرکت در‬ ‫کالس های مدیتیشــن در یافتن ارامش درون بســیار موثر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬قولنج تان را بگیرید‬ ‫بــدن مــا فشــار های عصبــی را بــه شــیوه های متعــدد و پنهــان (از‬ ‫چشــم مــا) در خــود ذخیــره می کنــد‪ .‬تخلیــۀ ایــن فشــارها از بــدن‬ ‫بــه شــیوه های گوناگــون امکان پذیــر اســت ماننــد انــواع ماســاژ و‬ ‫درمان هــای مبتنــی بــر مالــش اســتخوان ها و ماهیچه هــا‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬پیاده روی کنید‬ ‫همــه از تاثیــرات پیــاده روی بــر ســامت و تناســب انــدام اگاه‬ ‫هســتیم‪ .‬پیــاده روی چــه کنـْـد باشــد و چــه تنــد‪ ،‬مهــم ایــن اســت‬ ‫کــه کفش هــای خــود را بپوشــیم و دســت کم روزی نیــم ســاعت‬ ‫راه برویــم‪ .‬بــرای ایجــاد انگیــزه می توانیــم در هنــگام پیــاده روی‬ ‫موســیقی گــوش دهیــم یــا از ابزارهــا و نرم افزار هــای قدم شــمار‬ ‫اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬با کسانی که دوست شان دارید وقت بگذرانید‬ ‫زمانــی را بــرای خوش گذرانــی بــا عزیزان تــان تعییــن کنیــد‪.‬‬ ‫برنامه ریــزی کنیــد کــه بــا شــریک عاطفی تــان شــام بیــرون برویــد یــا‬ ‫یــک روز را بــه بــازی بــا کــودکان خود اختصاص دهید یا ســاعتی کنار‬ ‫دوســت صمیمی تــان خــوش بگذرانیــد‪ .‬مطالعــات روان شــناختی و‬ ‫جامعه شــناختی نشــان داده انــد افــرادی کــه بــا اطرافیــان خــود‬ ‫روابــط بهتــری برقــرار می کننــد معمــوال بیشــتر احســاس خوشــبختی‬ ‫دارنــد و شــادتر هســتند‪ .‬البتــه نیــازی نیســت ایــن ارتبــاط همیشــه‬ ‫چهره به چهــره باشــد؛ گاهــی تمــاس تلفنــی هــم کافــی اســت!‬ ‫‪ .۱۳‬به تعطیالت بروید‬ ‫بــرای خالصــی از روزمرگــی هــای زندگــی‪ ،‬زمانــی را بــرای رفتــن بــه‬ ‫مســافرت تعییــن کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬به فعالیت های مفرح و موردعالقه تان بپردازید‬ ‫اخریــن بــاری کــه کاری را صرفــا بــرای ســرگرمی و نــه فایــده اش‬ ‫انجــام دادیــد‪ ،‬کــی بــوده اســت؟ بــا اهنــگ موردعالقه تــان برقصیــد‪،‬‬ ‫بــه تماشــای نمایــش طنــز برویــد‪ ،‬بــازی کنیــد‪ ،‬بنویســید یــا چیــزی را‬ ‫کــه دوســت داریــد‪ ،‬بــرای خودتــان بخریــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬به خودتان برسید‬ ‫موهای تــان را اصــاح کنیــد‪ .‬ناخن هــای خودتــان را الک بزنیــد‪ .‬بــه‬ ‫ظاهــر خــود برســید و اراســته و تمیــز باشــید‪ .‬اراســتگی بــه شــما و‬ ‫اطرافیــان حــس بهتــری القــا می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۶‬طبیعت گردی کنید‬ ‫پژوهش هــا نشــان داده اســت گذرانــدن وقــت در طبیعــت بــه‬ ‫کاهــش هورمــون اســترس کمــک می کنــد‪ .‬طبیعــت گــردی و‬ ‫دوری از شــهر و شــلوغی ها می توانــد انــرژی ازدس ـت رفته شــما‬ ‫را جبــران کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۷‬منفی بافی ممنوع‬ ‫بــا افــرادی معاشــرت کنیــد کــه بــه شــما حس وحــال خــوب‬ ‫بدهنــد‪ .‬تــا جایــی کــه می شــود‪ ،‬از افــکار منفــی‪ ،‬افــراد منفــی گــرا و‬ ‫موقعیت هایــی کــه حال تــان را بــد می کنــد‪ ،‬دوری کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۸‬حمام کنید‬ ‫حمــام کــردن روزانــه یکــی از ســاده ترین و ارزان تریــن روش ها برای‬ ‫ســرحال بودن و رفع خســتگی جســمی و روحی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۹‬دربارۀ خود تامل کنید‬ ‫هرچندوقــت یک بــار از روزمرگــی فاصلــه بگیریــد و بــه تامــل و تفکر‬ ‫دربــارۀ خودتــان بپردازیــد‪ .‬موفقیــت هــا و شکســت هــا‪ ،‬شناســایی‬ ‫نقــاط قــوت و ضعــف‪ ،‬برنامــه ریزی بــرای اینده و … از مواردی اســت‬ ‫کــه می تــوان درباره شــان فکــر کــرد‪ .‬از دفترچــه یــا چک لیســت بــرای‬ ‫منظــم کــردن جریــان فکــری خــود اســتفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ .۲۰‬غذای روح را فراموش نکنید‬ ‫کتابخوانــی و یادگیــری مهــارت هــای جدیــد را فرامــوش نکنیــد‪.‬‬ ‫یادگیــری و کســب تجربه هــای جدیــد نقــش مهمــی در ارتقــای‬ ‫توانمندی هــای شــما ایفــا می کنــد‪ .‬هرچــه توانمند تــر شــوید‪،‬‬ ‫احســاس خودارزشــمندی ِ بیشــتری داریــد و حس وحــال بهتــری‬ ‫خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۲۱‬کمک کنید‬ ‫کمــک کــردن بــه دیگــران فقــط بــرای انهــا مفیــد نیســت بلکــه‬ ‫بــه خــود مــا هــم حــس بهتــری می دهــد‪ .‬بــا کارهــای داوطلبانــه‬ ‫و شــرکت در فعالیت هــای خیریــه‪ ،‬بــه دیگــران و خودمــان حــال‬ ‫خــوب هدیــه می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۲۲‬با خودتان کنار بیایید‬ ‫خــود مراقبتــی فقــط شــامل انجــام کار هــای خوشــحال کننده‬ ‫نیســت‪ .‬گاهــی بایــد بــه مســائل تلــخ و حل نشــده هــم رســیدگی‬ ‫کنیــم‪ ،‬پیــش از انکــه دیــر شــود‪ .‬بایــد بــا اســیب دیدگی های روحــی‬ ‫در گذشــته‪ ،‬روابــط ناســالم و عقایــد محدودکننــده رو ب ـه رو شــوید‬ ‫و ان هــا را حل وفصــل کنیــد‪ .‬بــا روان شــناس صحبــت کنیــد‪ .‬بــا‬ ‫کســانی کــه دل تــان می خواهــد بــا انهــا حــرف بزنیــد ولــی بــه دالیلــی‬ ‫مدت هاســت از انهــا عصبانــی هســتید‪ ،‬حــرف بزنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۳‬ماجراجویی کنید‬ ‫خودتــان را بــه چالــش بکشــید و از حبــاب ارامش تــان خارج شــوید‪.‬‬ ‫بــه ســفری غیرمنتظــره برویــد‪ .‬غــذای جدیدی امتحان کنیــد‪ .‬اهداف‬ ‫چالش برانگیــز تحصیلــی یــا شــغلی تعییــن کنیــد‪ .‬موفقیــت در‬ ‫ـش رو بــه شــما حــس خیلــی خوبــی می دهــد‪.‬‬ ‫چالش هــای پیـ ِ‬ ‫‪ .۲۴‬منظم شوید‬ ‫وقتــی بــه امــور زندگــی خــود رســیدگی و انهــا را منظــم می کنیــم‪،‬‬ ‫حــس راحتــی و ارامــش بیشــتری داریــم‪ .‬مطالعــۀ کتاب هایــی مانند‬ ‫«تختخوابــت را مرتــب کــن» بــه مــا ایده هــا و راهکارهایــی بــرای‬ ‫منظــم بــودن و منظــم کــردن جریــان زندگــی می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۵‬روح خود را جال دهید‬ ‫اعتقــادات و باورهــای شــما چیســت؟ چــه چیزهایــی الهام بخــش‬ ‫زندگــی شــما هســتند؟ بــا چیزهایــی کــه می تواننــد روح تــان را تعالی‬ ‫بخشــند‪ ،‬ارتبــاط بگیریــد‪ .‬مدیتیشــن‪ ،‬یــوگا‪ ،‬و مطالعــات مذهبــی و‬ ‫معنــوی بــه شــما در ایــن راه کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۶‬خالق باشید‬ ‫همــۀ مــا بــه رشــد اســتعدادها و دنبــال کــردن عالیــق خــود نیــاز‬ ‫داریــم‪ .‬شــکوفایی اســتعدادها فرصتــی بــرای ابرازوجــود ماســت‪.‬‬ ‫به ســراغ فعالیت هــا و زمینه هــای موردعالقــۀ خــود برویــد کــه در ‬ ‫ان هــا مســتعد هســتید و ان هــا را پــرورش دهیــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫هشدار سطح نارنجی هواشناسی در چند استان کشور‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی جمعیــت هــال احمــر گلســتان‪ ،‬بــه دنبــال هشــدار ســطح نارنجــی هواشناســی در چندیــن اســتان کشــور و پیش بینــی رگبار بــاران‪،‬‬ ‫رعــد و بــرق‪ ،‬تگــرگ و وزش بــاد بســیار شــدید‪ ،‬نیروهــای عملیاتــی هــال احمــر اســتان در ســطح پایــگاه ها و شــعب هالل احمر گلســتان با خودروهــای امدادی‬ ‫در حالــت امــاده بــاش قــرار گرفتنــد تــا در صــورت وقــوع حادثــه بــه کمک اســیب دیدگان بشــتابند‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬فروردین ‪1401‬‬ ‫غلبه بر ترس‬ ‫تــرس یــا فوبــی بــه تــرس از اشــیاء ‪ ،‬موقعیت هــا ‪ ،‬حیوانــات‬ ‫و چیزهــای مختلفــی گفتــه مــی شــود کــه ســه ویژگــی زیــر را‬ ‫داشــته باشــد‏‪:‬‬ ‫‏‪-1‬‏شدید باشد‏‪.‬‬ ‫بــه عبــارت دیگــر اگــر فــردی از چیــزی بترســد امــا ترســش شــدید‬ ‫نباشــد و بتوانــد ان را تحمــل کنــد‪ ،‬مبتــا بــه فوبــی نیســت‏‪.‬‬ ‫‏‪-2‬‏غیر منطقی باشد‏‪.‬‬ ‫یعنــی اگــر رس فــرد شــدید امــا منطقــی باشــد بــه ان فوبــی گفتــه‬ ‫نمــی شــود‏‪.‬‬ ‫‏‪-3‬‏برای زندگی فرد مشکل ایجاد کند‏‪.‬‬ ‫اگــر تــرس فــرد مشــکلی بــرای زندگــی او ایجــاد نکنــد بــه ان فوبــی‬ ‫گفتــه نمــی شــود‏‪.‬‬ ‫فــرد مبتــا بــه فوبــی ‪ ،‬معمــوال از چیــزی کــه مــی ترســد اجتنــاب‬ ‫مــی کنــد‪ .‬مثــا اگــر از اسانســور مــی ترســد ســعی مــس کنــد ســوار‬ ‫‏اسانســور نشــود و اگــر واقعــا مجبــور شــود ســوار اسانســور شــود‪،‬‬ ‫تــرس بســیار شــدیدی را تجربــه مــی کنــد‏‪.‬‬ ‫واکنش ما در برابر ترس چیست ؟‬ ‫تــرس یکــی از واکنش هــای طبیعــی همــه موجــودات اســت‪.‬‬ ‫تــرس باعــث ایجــاد تغییراتــی در بــدن (مثــل افزایــش ضربــان قلب‬ ‫و‏افزایــش ادرنالیــت خــون) مــی شــود کــه بــه مــا کمــک مــی کنــد‬ ‫بتوانیــم یــا بــا موقعیــت هــراس اور روبــرو شــویم و یــا اینکــه از ان‬ ‫دور‏شــویم‏‪.‬‬ ‫ما ترس را به سه شکل تجربه می کنیم‏‪:‬‬ ‫‏‪-1‬‏در بــدن‪ :‬بــا عالئمــی مثــل افزایــش ضربــان قلــب‪ ،‬عــرق کــردن‪،‬‬ ‫لرزیــدن و غیــره‏‪.‬‬ ‫برخورد با عامالن ترویج‬ ‫حیوان ازاری‬ ‫در شبکه های اجتماعی‬ ‫پلیــس فتــا در راســتای برخــورد بــا عامــان ترویــج‬ ‫خشــونت کلیپــی مبنــی بــر حیــوان ازاری در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی از شناســایی و دســتگیری‬ ‫متهمــی در ایــن رابطــه خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ فداییــان در‬ ‫راســتای کشــف ایــن پرونــده گفــت‪ :‬برابــر‬ ‫رصدهــای صــورت گرفتــه در راســتای برخــورد‬ ‫بــا عامــان ترویــج خشــونت کلیپــی مبنــی بــر‬ ‫حیــوان ازاری در شــبکه های اجتماعــی منتشــر‬ ‫گردیــده بــود کــه پلیــس فتــا موضوع را بررســی و‬ ‫در دســتور کار قــرار داد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تیــم رصــد و پایــش پلیــس فتــا‬ ‫در راســتای برنامه هــا و اهــداف خــود‪ ،‬کلیــپ‬ ‫حیــوان ازاری را در یکــی از شــبکه های اجتماعــی‬ ‫احصــاء نمــود کــه بواســطه اقــدام راننــده خــودرو‬ ‫ســبب جریحــه دار شــدن کاربــران فضــای‬ ‫مجــازی گردیــده بــود‪.‬‬ ‫فداییــان افــزود‪ :‬بــا توجــه به مســتندات موجود‬ ‫و انتشــار کلیــپ در برخــی کانــال و گروه هــای‬ ‫اســتانی در شــبکه های اجتماعــی مختلــف و‬ ‫تحلیل موارد مرتبط حیوان ازار مورد شناســایی‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬درادامــه بــا توجــه بــه اهمیــت‬ ‫موضــوع و بازنشــر گســترده مطلــب حیــوان ازاری‬ ‫ایجاد مزاحمت‬ ‫و انتشار تصاویر‬ ‫خصوصی در پیج جعلی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی‬ ‫خبــر داد کــه اقــدام بــه انتشــار تصاویــر‬ ‫خصوصــی در پیــج جعلــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار ســرهنگ‬ ‫موســوی عنــوان کرد‪:‬یکــی از شــهروندان‬ ‫بــا ارائــه مرجوعــه قضایــی بــه ایــن پلیــس‬ ‫مراجعــه و اظهــار داشــت شــخصی در‬ ‫اینســتاگرام اقــدام بــه انتشــار تصاویــر‬ ‫خصوصــی و ایجــاد مزاحمــت در فضــای‬ ‫مجــازی گردیــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا بررســی هــای تخصصــی و‬ ‫اطالعاتــی صــورت گرفتــه مشــخص گردید متهم‬ ‫بــا ایجــاد پیــج جعلــی اقــدام بــه اخــاذی و انتشــار‬ ‫تصاویــر خصوصــی از شــاکی نمــوده اســت ‪.‬‬ ‫موســوی بــا اشــاره بــه دســتگیری متهــم بــا‬ ‫حکــم قضایــی بیــان داشــت‪ :‬در تحقیقــات‬ ‫صــورت گرفتــه ‪ ،‬متهــم در ابتــدا منکــر بــزه‬ ‫‏‪-2‬‏در رفتــار‪ :‬کــه شــامل رفتارهایــی مــی شــود کــه بــرای کاهــش‬ ‫تــرس خــود انجــام مــی دهیــم‪ .‬مثــل فــرار کــردن و یــا‏اجتنــاب و‬ ‫دوری کــردن از محــرک تــرس اور‏‪.‬‬ ‫‏‪-3‬‏در فکــر‪ :‬کــه شــامل افــکاری اســت کــه دربــاره محــرک‬ ‫تــرس اور داریــم‏‪.‬‬ ‫بــرای ان کــه تــرس خودتــان را بهتــر بشناســید بایــد از واکنش های‬ ‫بدنــی خودتــان در زمــان روبــرو شــدن بــا محــرک تــرس اور‏اگاهــی‬ ‫پیــدا کنید‏‪.‬‬ ‫باورهای ترس اور‬ ‫بــاور تــرس اور‪ ،‬باورهایــی هســتند کــه در زمــان روبــرو شــدن بــا‬ ‫موقعیــت تــرس اور در شــما ایجــاد شــده و موجــب تشــدید تــرس‬ ‫‏مــی شــود‪.‬می تــوان ایــن باورهــا را بــه دو دســته تقســیم کــرد‏‪:‬‬ ‫‏‪-1‬‏بــاور صدمــه دیــدن از محــرک تــرس اور‪ :‬مثــل افــکاری دربــاره‬ ‫صدمــه دیــدن توســط ســگ‪ ،‬مــردن بــه خاطر نیــش مار‪،‬‏گیــر کردن‬ ‫در اسانســور و غیــره‬ ‫‏‪-2‬‏بــاور دربــاره اینکــه در زمــان روبــرو شــدن بــا موقعیــت تــرس اور‬ ‫اتفــاق بــدی رخ دهــد‪ :‬مثــل خفــه شــدن بــه علــت تنگــی‏نفــس‪،‬‬ ‫افتــادن از ارتفــاع بــه خاطــر ضعــف و لــرزش پا‪،‬غــش کــردن در‬ ‫زمــان تزریــق امپــول و غیــره‏‪.‬‬ ‫بــه دلیــل اینکــه افــکار و الورهــای تــرس اور یکــی از دالیــل تــداوم‬ ‫ترس هــا هســتند شناســایی و اصــاح انهــا نقــش مهمــی در زمــان‬ ‫‏ترس هــا دارد‏‪.‬‬ ‫اجتناب و روشهای مقابله ای‬ ‫یکــی از عوامــل مهــم تــداوم ترس هــا‪ ،‬اجتنــاب اســت‪.‬روش های‬ ‫اجتنــاب را مــی تــوان بــه دو دســته اشــکار و پنهــان تقســیم کــرد‏‪.‬‬ ‫اجتنــاب اشــکار مثــل روبــرو نشــدن و یــا فــرار از محــرک تــرس اور‬ ‫اســت و اجتنــاب پنهــان مثــل پــرت کــردن حــواس خــود‏‪.‬‬ ‫همــه روش هــای اجتنــاب باعــث تقویــت ایــن بــاور غلــط می شــود‬ ‫کــه محــرک تــرس اور واقعــا ترســناک اســت و بایــد از ان اجتنــاب‬ ‫‏کــرد‪ .‬بــه عبــارت دیگــر مــی تــوان گفــت اگــر چــه اجتنــاب باعــث‬ ‫احســاس ارامــش موقتــی مــی شــود امــا در دراز مــدت موجــب‬ ‫تــداوم‏و تشــدید تــرس مــی شــود‏‪.‬‬ ‫خود مشاهده گری‬ ‫در فضــای مجــازی بــا هماهنگــی مقــام قضایــی‬ ‫متهــم دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫فداییــان گفــت‪ :‬متهــم پــس از حضــور در پلیــس‬ ‫فتــا کلیــپ منتســب بــه خــود را قبــول نمــود کــه‬ ‫پرونــده قضایــی تکمیــل و بــرای ادامــه ســیر مراحــل‬ ‫بــه دادســرا ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫وی بــه کاربــران توصیــه کــرد‪ :‬حیــوان ازاری‬ ‫بــه هــر شــیوه و بــا هــر انگیــزه ممنــوع اســت و‬ ‫مرتکــب یــا مرتکبــان‪ ،‬بــه مجــازات منــدرج در‬ ‫قانون محکوم خواهند شــد؛ شــایان ذکر اســت ‬ ‫کــه از منظــر اعتقــادی و انســانی نیــز ایــن گونــه‬ ‫رفتارهــا مذمــوم بــوده و پلیــس بــه شــدت بــا‬ ‫هــر گونــه رفتــاری کــه ترویــج خشــونت را در پــی‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬برخــورد قانونــی م ـی کنــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بــا معرفــی ســایت پلیــس فتــا‬ ‫بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬از کاربــران‬ ‫درخواســت کــرد از مطالــب اموزشــی ایــن ســایت‬ ‫اســتفاده نمــوده و در صــورت مواجهــه بــا هرگونــه‬ ‫مــوارد مشــکوک و مجرمانــه ان را از طریــق لینــک‬ ‫ســامانه پاســخگویی بــه فوریت هــای ســایبری‪ ،‬بــا‬ ‫مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫انتســابی شــد کــه پــس از روبــرو شــدن بــا‬ ‫مســتندات جــرم‪ ،‬چــاره ای جــز اعتــراف‬ ‫نداشــت و در اظهــارات خــود ابــراز ندامــت و‬ ‫پشــیمانی نمــود و در نهایــت پرونــده به همراه‬ ‫مجرمیــن تحویــل مراجــع قضائــی گردیــد‪.‬‬ ‫موســوی افــزود‪ :‬طبــق مــاده ‪ ۱۶‬ایــن قانــون‪:‬‬ ‫«هرکــس بــه وســیله سیســتم های رایانـه ای‬ ‫یــا مخابراتــی‪ ،‬فیلــم یــا صــوت یــا تصویــر‬ ‫دیگــران را تغییــر دهــد یــا تحریــف کنــد و ان‬ ‫را منتشــر یــا بــا علــم بــه تغییــر یــا تحریــف‬ ‫منتشــر کنــد‪ ،‬بــه نحــوی کــه عرفــا ً موجــب‬ ‫هتــک حیثیــت او شــود‪ ،‬بــه حبــس از ‪۹۱‬‬ ‫روز تــا ‪ ۲‬ســال‪ ،‬یــا جــزای نقــدی از ‪ ۵‬تــا ‪۴۰‬‬ ‫میلیــون ریــال یــا هــر دو مجــازات محکــوم‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــه مــردم هشــدار داد‪ :‬در ایــن بــاره بایــد‬ ‫بدانیــد کــه قانون گــذار ســاکت نمانــده اســت‬ ‫و اگــر فــردی از اطالعــات خصوصــی افــراد‬ ‫ســوء اســتفاده کند و ان را از طریق خدمات‬ ‫رایان ـه ای منتشــر کنــد‪ ،‬طبــق قانــون جرایــم‬ ‫رایان ـه ای مصــوب ســال ‪ ،۱۳۸۸‬بــه مجــازات‬ ‫خواهــد رســید‪.‬‬ ‫پلیس فتا از هموطنان خواست ‪ :‬هرگونه‬ ‫محتوا و برنامه مشــکوک را از طریق ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪Cyberpolice.ir.‬‬ ‫لینــک مرکــز فوریت هــای ســایبری بــا پلیــس‬ ‫فتــا بــا مــا در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫پــس از هــر بــار مواجهــه بــا موقعیت ترس اور‪ ،‬بســیار مهم اســت‬ ‫کــه واکنش هــای خودتــان را در لحظــه یادداشــت کنید‪.‬یادداشــت‬ ‫‏کــردن واکنــش هــا در مواجهــه بــا موقعیــت تــرس اور بــه شــما‬ ‫کمــک مــی کنــد متوجــه شــوید کــه ایــا تــرس شــما کاهــش پیــدا‬ ‫کــرده‏اســت یــا نــه ؟‬ ‫طرح ریزی درمان‬ ‫مواجهه با موقعیت ترس اور‪:‬‏‬ ‫مواجهــه بــه معنــای قــرار گرفتــن منظــم‪ ،‬مــداوم و کنتــرل شــده در‬ ‫موقعیــت تــرس اور اســت‏‪.‬‬ ‫مواجهــه واقعــی بــا موقعیــت تــرس اور باعــث کاهــش تــرس‬ ‫می شــود ‪.‬‏‬ ‫چرا باید مواجهه انجام دهیم؟‬ ‫یکــی از دالیــل اصلــی تــداوم ترس هــا‪ ،‬اجتنــاب از موقعیــت‬ ‫تــرس اور اســت‪.‬چون اجتنــاب باعــث مــی شــود شــما بــا موقعیــت‬ ‫تــرس‏اور روبــرو نشــوید و هیــچ گاه متوجــه نشــوید موقعیتــی کــه‬ ‫از ان مــی ترســید‪ ،‬تــرس اور نیســت‪ .‬بنابرایــن بــرای اینکــه بتوانیــد‬ ‫بــر‏تــرس خودتــان غلبــه کنیــد بایــد بــا چیــزی کــه از ان مــی ترســید‬ ‫روبــرو شــوید‏‪.‬‬ ‫نردبان مواجهه‬ ‫مواجهــه بــرای انکــه هــم موثــر باشــد و هــم اینکــه تــرس شــدید‬ ‫و غیــر قابــل تحملــی ایجــاد نکنــد‪ ،‬بایــد بــه صــورت تدریجــی انجــام‬ ‫‏شــود‪.‬به ایــن معنــی کــه هــر بــار بــه شــکلی بــا موقعیــت تــرس اور‬ ‫روبــرو شــوید کــه باعــث ایجــاد تــرس در فــرد مــی شــود امــا ایــن‬ ‫‏تــرس شــدید و غیرقابــل تحمــل نباشــد‪ .‬به عبارت دیگــر در مواجهه‬ ‫تمرینــات بــه مــرور مشــکل تــر مــی شــوند‏‪.‬‬ ‫مواجهه تدریجی‬ ‫بهتریــن شــیوه مواجهــه‪ ،‬مواجهــه تدریجــی اســت‪ .‬در مواجهــه‬ ‫تدریجــی‪ ،‬تمریــن را از ســاده تریــن مــورد در تــرس مواجهــه خــود‬ ‫‏شــروع کــرده و پــس از انکــه مواجهــه بــا ایــن موقعیــت ترســی در‬ ‫فــرد ایجــاد نکــرد‪ ،‬ســراغ موقعیــت بعــدی کــه مشــکل تــر اســت‪،‬‬ ‫‏مــی رویــد و بــه همیــن شــکل ادامــه مــی دهیــد تــا همــه مــوارد‬ ‫موجــود در نردبــان مواجهــه را بــه اتمــام برســانند و تــرس فــرد کامــا ‬ ‫‏برطــرف شــود‏‪.‬‬ ‫سرتان با کالهبرداری‬ ‫در پوشش جام جهانی‬ ‫کاله نرود‬ ‫پلیــس فتــا نســبت بــه کالهبــرداری از‬ ‫شــهروندان در پوشــش فــروش بلیــت‬ ‫مســابقات و تورهــای جــام جهانــی قطــر‬ ‫هشــدارداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ‬ ‫داود معظمــی گــودرزی‪ ،‬بــا بیــان اینکــه‬ ‫کالهبــرداران و مجرمــان ســایبری از هــر‬ ‫فرصتــی بــرای کالهبــرداری و سوءاســتفاده از‬ ‫مــردم اقــدام می کننــد‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا نزدیــک شــدن بــه ایــام جــام‬ ‫جهانــی فوتبــال قطــر و افزایــش خبرهــا در‬ ‫مــورد ان‪ ،‬ممکــن اســت برخــی از شــهروندان‬ ‫بــا توجــه بــه مجــاورت محــل برگــزاری ایــن‬ ‫دیدارهــا قصــد داشــته باشــند کــه بــه کشــور‬ ‫قطــر ســفر کننــد‪ .‬افــراد ســودجو نیــز از ایــن‬ ‫عالقــه بــا خبــر بــوده و در همیــن راســتا‬ ‫هرچــه بــه زمــان برگــزاری مســابقات نزدیکتــر‬ ‫شــویم‪ ،‬بیشــتر اقــدام بــه درج تبلیغــات بــا‬ ‫موضــوع فــروش بلیــط دیدارهــا یــا ســفر بــه‬ ‫قطــر خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫عامل انتشار محتویات‬ ‫غیراخالقی در شبکه های‬ ‫اجتماعی دستگیر شد‬ ‫پلیــس فتــا‪ ،‬از دســتگیری عامــل انتشــار‬ ‫محتویــات غیــر اخالقــی در شــبکه اجتماعــی‬ ‫اینســتاگرام خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش یــازار کســب وکار از‬ ‫پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتا‪:‬‬ ‫ســرهنگ یوســف شــاکری در‬ ‫اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی رصــد فضــای‬ ‫مجــازی توســط کارشناســان این‬ ‫پلیــس‪ ،‬فــردی کــه اقــدام بــه‬ ‫انتشــار محتویات غیراخالقی در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی می کــرد‪،‬‬ ‫مــورد شناســایی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا‬ ‫هماهنگــی مراجــع قضائــی‬ ‫ایــن فــرد در یــک عملیــات‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کالهبــرداران بــا اســتفاده‬ ‫از عناویــن جلــب توجــه کننــده ماننــد بلیــت‬ ‫ارزان‪ ،‬ســفر ارزان و ‪ ...‬کــه ســعی در‬ ‫هدایــت کاربــران بــه صفحــات خــود دارنــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬افــراد ســودجو کاربــران را بــه بهانــه‬ ‫خریــد بلیــت بــه صفحــات جعلــی فیشــینگ‬ ‫هدایــت کــرده و در انجــا اقــدام بــه ســرقت‬ ‫اطالعــات بانکــی انــان و برداشــت غیــر مجــاز‬ ‫از حسابشــان کننــد‪.‬‬ ‫گــودرزی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن ایــن احتمــال‬ ‫وجــود دارد کــه مجرمــان ســایبری کاربــران‬ ‫را بــه لینک هــای الــوده هدایــت کــرده و از‬ ‫طریــق بدافزارهــا اقــدام بــه سوءاســتفاده‬ ‫از اطالعــات داخــل گوشــی انــان کننــد کــه‬ ‫در ایــن شــرایط احتمــال ســرقت اطالعــات‬ ‫هویتــی کاربــران نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی دربــاره شــیوه دیگــر مجرمــان ســایبری‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬در مــواردی نیــز ممکــن اســت‬ ‫مجرمــان اقــدام بــه فــروش بلیــت یــا‬ ‫تورهــای ســفر بــه کشــور قطــر کننــد‪ ،‬امــا‬ ‫در واقــع ایــن بلیت هــا و تورهــا خیالــی یــا‬ ‫جعلــی بــوده و در نهایــت بــه دلیــل انکــه‬ ‫اصالــت ندارنــد امــکان تماشــای دیــدار‬ ‫یــا ســفر بــه کشــور قطــر بــرای خریــدار از‬ ‫دســت م ـی رود و ســودجویان نیــز مبالغــی‬ ‫را کالهبــرداری می کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه الزم اســت شــهروندان‬ ‫بــرای تهیــه بلیت هــای تــور و تماشــای‬ ‫دیدارهــا بــه مراکــز رســمی و دارای مجــوز‬ ‫مراجعــه کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬اعتمــاد کــردن بــه‬ ‫لینک هــای ناشــناس در فضــای مجــازی‬ ‫ریســک باالیــی دارد‪ .‬پلیــس فتــا نیــز بــر ایــن‬ ‫فضــا نظــارت داشــته و بــا هرگونــه اقدامــات‬ ‫مجرمانــه برخــورد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫پلیســی دســتگیر و بــه پلیــس فتــا منتقــل شــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬متهــم در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــد‪.‬‬ ‫شــاکری از هم وطنــان عزیــز خواســت ‪ :‬از‬ ‫عضویــت در این گونــه صفحــات خــودداری کــرده‬ ‫و در صــورت مشــاهده ایــن قبیــل صفحــات کــه‬ ‫بــه طــرق مختلــف همچــون انتشــار محتــوای‬ ‫غیراخالقــی اقــدام بــه جــذب مخاطــب می نمایند‪،‬‬ ‫مشــخصات انهــا را از طریــق ســایت پلیــس فتــا‬ ‫بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش مرکــز‬ ‫فوریت هــای ســایبری قســمت ثبــت گزارش هــای‬ ‫مردمــی‪ ،‬بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪518‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫یک بار برای همیشه‪،‬تایید‬ ‫دومرحله ای حساب های‬ ‫کاربری خود را فعال کنید‬ ‫پلیــس فتــا بــا اشــاره بــه شــیب صعــودی هــک شــدن‬ ‫حســاب های کاربــری هموطنــان در فضای مجــازی‪ ،‬نســبت‬ ‫بــه فعــال ســازی گــذرواژه دومرحلــه ای تمــام حســاب هــای‬ ‫کاربــری در فضــای مجــازی هشــدار داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ احســان انقــی در تشــریح ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون شــکایت های‬ ‫واصلــه و تماس هــای مردمــی بــا مرکــز فوریــت هــای‬ ‫ســایبری اســتان در خصــوص هــک حســاب کاربــری بــه‬ ‫خصــوص اینســتاگرام‪ ،‬رونــدی افزایشــی داشــته و تعــداد‬ ‫زیــادی از هموطنــان عزیــز بــه واســطه رعایــت نکــردن‬ ‫نــکات امنیتــی در دام مجرمــان ســایبری گرفتــار شــده اند‬ ‫و دسترســی ان هــا از صفحــه شخصیشــان بــه کلــی قطــع‬ ‫گردیــده اســت‪.‬‬ ‫وی دلیــل اصلــی هــک شــدن حســاب هــای کاربــری را‬ ‫ســهل انــگاری کاربــران و اســتفاده از کلمــات عبــور بســیار‬ ‫ضعیــف دانســت و افــزود‪ :‬بررســی دقیــق تمــاس هــا و‬ ‫گزارشــات مردمــی حاکــی از ان اســت کــه عــدم توجــه بــه‬ ‫هشــدارهای پلیــس و اســتفاده از رمــز عبــور ســاده کــه در‬ ‫برخــی مــوارد حتــی افــراد از شــماره موبایــل خودشــان بــه‬ ‫عنــوان رمــز عبــود اســتفاده کرده انــد زمینــه ســاز دسترســی‬ ‫غیرمجــاز شــیادان ســایبری را فراهــم اورده اســت‪.‬‬ ‫انقــی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه هــک اینســتاگرام بــا‬ ‫اســتفاده از نــرم افزارهــای تقلبــی و واســط بــه عنــوان یکــی‬ ‫دیگــر از روش هــای هــک مــی باشــد نیــز بیــان کــرد‪ :‬یکــی‬ ‫از مــواردی کــه بــه واســطه ان اکانــت اینســتاگرام کاربــران‬ ‫هــک می شــود‪ ،‬اســتفاده از نرم افزارهــای واســطه ای‬ ‫بــرای افزایــش تعــداد فالــور‪ ،‬الیــک یــا کامنــت اســت کــه‬ ‫اطالعــات ورود بــه حســاب کاربــران را گرفتــه و دسترســی‬ ‫غیرمجــاز را انجــام مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص شــگرد کالهبــرداران پــس از دسترســی‬ ‫بــه حســاب کاربــری قربانیــان افــزود‪ :‬مجرمیــن پــس از‬ ‫دسترســی بــه حســاب کاربــری افــراد در اینســتاگرام‪،‬‬ ‫اقــدام بــه ارســال پیام هایــی مبنــی بــر درخواســت کمــک‬ ‫مالــی بــه دالیــل مختلــف همچــون ســانحه رانندگــی‪،‬‬ ‫بســتری شــدن در بیمارســتان ‪،‬گــم کــردن مــدارک‬ ‫و کارت هــای بانکــی و‪ ...‬مــی کننــد و بــا ذکــر مبلــغ و‬ ‫شماره حســاب ب ـه تمامــی دوســتان و دنبــال کننده هــای‬ ‫قربانــی‪ ،‬در خواســت وجــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی از هموطنــان خواســت‪ :‬جهــت پیشــگیری از هــک‬ ‫اکانــت اینســتاگرام خــود از رمزهــای پیچیــده شــامل‬ ‫حــروف کوچــک‪ ،‬حــروف بــزرگ‪ ،‬اعــداد و نشــانه اســتفاده‬ ‫کننــد و افــزود‪ :‬بــا فعال ســازی ورود دومرحلــه ای امنیــت‬ ‫حســاب کاربــری خــود را تــا حــد ممکــن باالبــرده و در‬ ‫صــورت دریافــت هرگونــه پیــام کمــک مالــی از ســمت‬ ‫دوســتان و اشــنایان خــود در شــبکه های اجتماعــی از‬ ‫جملــه اینســتاگرام حتمــا ً بــا انهــا تمــاس گرفتــه و از صحــت‬ ‫درخواســت مطمئــن شــوند‪.‬‬ ‫انقــی بــا تاکیــد بــر عــدم اعتمــاد بــه افــراد ناشــناس‬ ‫جهــت واریــز هرگونــه وجــه افــزود‪ :‬حتــی پــس از دریافــت‬ ‫پیــام از دوســتان و اشــنایان خــود نیــز قصــد واریــز وجــه‬ ‫داشــتید حتمــا پــس تمــاس تلفنــی و هماهنگــی کامــل‬ ‫ایــن اقــدام خــود را کامــل نماییــد و از واریــز هرگونــه وجــه‬ ‫بــرای افــراد ناشــناس جــدا خــودداری نماییــد و در صــورت‬ ‫وجــود هرگونــه مشــکل در فضــای مجــازی بــا کارشناســان‬ ‫مرکــز فوریــت هــای ســایبری بــه شــماره تمــاس ‪096380‬‬ ‫تمــاس گرفتــه و از توصیــه هــای راهبــردی ایــن پلیــس‬ ‫بهــره منــد گردیــد‪.‬‬ ‫افت سطح اب‬ ‫در چاه ها‪ ،‬ناشی‬ ‫از حفر چاه های‬ ‫غیرمجاز مجاور و‬ ‫پمپاژ بی رویه اب‬ ‫می باشد‪( .‬نجات اب‬ ‫در گرو توجه‏همه ما ‏)‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫مراسم وداع شاعرایینی شادروان محمدزمان گلدسته‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -518‬سال هشتم‬ ‫‪-518-- 1443‬‬ ‫‪/‬رمضان‪1443/‬‬ ‫‪/17‬رمضان‪/‬‬ ‫‪17 - 2022 //April‬‬ ‫‪April// 19‬‬ ‫‪19-- 1401 //01‬‬ ‫سه شنبه ‪01//30‬‬ ‫‪15‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫ شانزده اصل عقیدتى و عملى ایمان !‬ ‫{ بخش اول } ‪:‬‬ ‫فقال علی (علیه السالم )‬ ‫ن عَل َى اَرْبَعِ دَعَائ ِ َم ‪ :‬عَل َى َّ‬ ‫وَ ُ‬ ‫ان الْاِیمَا ُ‬ ‫ْل ‪ ،‬و َ‬ ‫ن الْاِیمَ ِ‬ ‫ین ‪ ،‬و َ ال ْ َعد ِ‬ ‫الصبْرِو َ الْیَق ِ ِ‬ ‫سئِلَ عَ ِ‬ ‫شفَق و َ الزُّهْدِو َ التَّرق ُّ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫جهَادِو َ َّ‬ ‫ب ‪:‬‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ ‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ال‬ ‫َى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ ‪:‬‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫ش‬ ‫ ‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫َى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫َِْ َ ٍ َ‬ ‫الصبْر ُ مِنْهَا َ‬ ‫ْ ِ َ‬ ‫َ ِ‬ ‫ال ْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ـاَ‬ ‫ـب ‬ ‫ـ‬ ‫َن‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫ الن‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫قَ ‬ ‫ف‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ ا‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ ؛‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ ال‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫ـ‬ ‫ س‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ال‬ ‫ـى‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫َاقَ ا‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ ا‬ ‫ـن‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫فَمَـ ِ‬ ‫ُّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ت ‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ ؛‬ ‫ت‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫یب‬ ‫ص‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ ب‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ال‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ز‬ ‫ ‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ ؛‬ ‫ت‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫َ‬ ‫ـب الْمَو ْ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫الْمُحَ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـن ارْتَقَـ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ن مِنْهَــا عَل َـى اَرْبـَـعِ ُ‬ ‫صــرَهِ الْفِطْنـَهِ ‪،‬‬ ‫ســار َ َ‬ ‫ع اِلَــى الْخ َیْــرَا ِ‬ ‫ب ‪ :‬عَلَــى ت َب ْ ِ‬ ‫ت ‪ .‬و َ الْیَقِیـ ُ‬ ‫َ‬ ‫شـ َع ٍ‬ ‫ن ت َب َ َّ‬ ‫صــر َ فِــی الْفِطْنـَهِ ‬ ‫ن ‪ .‬فَمَـ ْ‬ ‫ل الْحِکْمَـهِ ‪ ،‬و َ مَوْعِظـَهِ الْعِبـْـرَهِ ‪ ،‬و َ ُ‬ ‫ســنَّهِ الْاَو َّلِیـ َ‬ ‫و َ تَــاَو ُّ ِ‬ ‫ن عَــر َ َف ‬ ‫ن ت َبَیَّنـَ ْ‬ ‫ت َبَیَّنـَ ْ‬ ‫ـت ل َـ ُه الْحِکْمَ ـهُ عَــر َ َف الْعِبـْـرَهَ ؛ و َ مَ ـ ْ‬ ‫ـت ل َـ ُه الْحِکْمَ ـهُ ؛ و َ مَ ـ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫الْعِبـْـرَه َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ص ‬ ‫َائ‬ ‫غ‬ ‫َى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ ‪:‬‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ ‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫َى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ ‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫َّل‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ ف‬ ‫ن‬ ‫َا‬ ‫ک‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ف‬ ‫ ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ن فَهِ ـ َم عَل ِـ َم ‬ ‫ســاخَهِ الْحِل ْـ ِ‬ ‫م ‪ ،‬و َ زُهْــرَهِ الْحُک ْـ ِ‬ ‫م ‪ ،‬و َ غَ ـوْر ِ الْعِل ْـ ِ‬ ‫الْفَه ْ ـ ِ‬ ‫م ‪ ،‬فَمَ ـ ْ‬ ‫م ‪ ،‬و َ ر َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ شَ‬ ‫َ‬ ‫ن حَل ُـ َم ‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ ؛‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ح‬ ‫ ال‬ ‫ع‬ ‫ائ‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ـ‬ ‫ ص‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫غ‬ ‫ ‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ ‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ ؛‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫َ ِِ ُ ِ َ َ ْ‬ ‫غَ ـوْر َ ال ِ ِ َ َ ْ َ ِ َ ْ َ ِ ِ َ َ َ َ ْ‬ ‫ـاس حَمِیــداً‪ .‬و َ ال ِْ‬ ‫م یُفَرِّط ْـ‍ فِــی اَمْــرِهِ و َ عَـ َ‬ ‫جهَــاد ُ مِنْهَــا عَلَــى اَرْبـَـعِ ‬ ‫ل َـ ْ‬ ‫ـاش فِــی النـ َّ ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫ِّ‬ ‫َ‬ ‫ن ‪،‬‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ ف‬ ‫ْق‬ ‫د‬ ‫الص‬ ‫و‬ ‫‪،‬‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ْک‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ ال‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫ ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫الن‬ ‫و‬ ‫ ‪،‬‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ـى‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ ‪:‬‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫شـ ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ن نَهَــى‬ ‫ن اَمَــر َ بِالْمَعْــرُو ِ‬ ‫َان الْفَا ِ‬ ‫ن ‪ ،‬و َ مَـ ْ‬ ‫ن ‪ :‬فَمَـ ْ‬ ‫ف شَ ـد َّ ظُهُــور َ الْمُوْمِنِیـ َ‬ ‫سـقِی َ‬ ‫و َ شَ ــن ِ‬ ‫ـن الْمُن ْکـَـر ِاَرْغَـ َم اُنـ ُ َ‬ ‫ن ق َ َ‬ ‫ضـى مَا عَل َیْهِ ‪،‬‬ ‫ن َ‬ ‫ن ؛ و َ مَـ ْ‬ ‫ـوف الْکَافِرِیـ َ‬ ‫ صـدَقَ فِــی الْمَوَاط ِ ِ‬ ‫عَـ ِ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ شَ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـب الل َّـ ُه ل َـ ُه و َ اَر ْ َضــاهُ ی َـو ْ َم الْقِیَامَـهِ ‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫غ‬ ‫ ‪،‬‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ ل‬ ‫ـب‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫غ‬ ‫و‬ ‫ ‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ ال‬ ‫ئ‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫و َ مَـ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫تذکــر ‪ {:‬ایــن کلمــه قصــار ‪ ،‬در واقــع یکــی از جامــع تریــن بیانــات مولــی‬ ‫امیرالمومنیــن علــی(ع) اســت کــه اصول شــانزده گانه عقیدتــى و عملى ایمان‬ ‫را بــا زیباتریــن بیــان توضیــح مــی دهنــد ‪}.‬‬ ‫ترجمه ‪:‬‬ ‫از امــام علــی (ع)دربــارۀ ایمــان ســوال شــد فرمــود‪ :‬ایمــان بر چهار پایه اســتوار‬ ‫اســت‪ :‬بــر «صبــر» و «یقیــن» و «عدالت» و «جهاد»‪.‬‬ ‫صبــر از میــان ان هــا‪ ،‬بــر چهــار شــعبه اســتوار اســت؛ بــر اشــتیاق‪ ،‬تــرس‪،‬‬ ‫زهــد و انتظــار‪.‬‬ ‫ان کــس کــه مشــتاق بهشــت باشــد‪ ،‬شــهوات و تمایــات ســرکش را بــه‬ ‫فراموشــى مى ســپارد و ان کــس کــه از اتــش جهنــم بیمنــاک باشــد از گناهــان‬ ‫دورى مى گزینــد و کســى کــه زاهــد و بى اعتنــا بــه دنیــا باشــد مصیبت هــا را‬ ‫ناچیــز مى شــمرد و ان کــس کــه انتظــار مــرگ را مى کشــد بــراى انجــام اعمــال‬ ‫نیــک ســرعت مى گیــرد‪.‬‬ ‫یقیــن نیــز بــر چهــار شــاخه اســتوار اســت‪ :‬بــر بینــش هوشــمندانه و عمیــق‬ ‫و پــى بــردن بــه دقایــق حکمــت و پنــد گرفتــن از عبرت هــا و اقتــدا بــه روش‬ ‫پیشــینیان (صالــح)‪.‬‬ ‫کسى که بینایى هوشمندانه داشته باشد حکمت و دقایق امور براى او روشن‬ ‫مى شود و کسى که دقایق امور براى او روشن شود عبرت فرا مى گیرد و کسى‬ ‫که درس عبرت گیرد چنان اســت که گویا همیشــه با گذشــتگان بوده اســت‪.‬‬ ‫عدالــت نیــز چهــار شــعبه دارد‪:‬فهــم دقیــق‪ ،‬علــم و دانــش عمیــق‪ ،‬قضــاوت‬ ‫صحیــح و روشــن و حلــم و بردبــارى راســخ کســى کــه درســت بیندیشــد بــه‬ ‫اعمــاق دانــش اگاهــى پیــدا مى کنــد و کســى کــه بــه عمــق علــم و دانــش برســد‬ ‫از سرچشــمۀ احــکام‪ ،‬ســیراب مى گــردد و ان کــس کــه حلــم و بردبــارى پیشــه‬ ‫کنــد گرفتــار تفریطـ‍ و کوتاهــى در امــور خــود نمى شــود و در میــان مــردم بــا‬ ‫ابرومنــدى زندگــى خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫جهاد (نیز) چهار شاخه دارد‪:‬‬ ‫امــر بــه معــروف‪ ،‬نهــى از منکــر‪ ،‬صــدق و راســتى در معرکه هــاى نبــردو‬ ‫دشــمنى بــا فاســقان‪ .‬ان کــس کــه امــر بــه معــروف کنــد پشــت مومنــان را‬ ‫محکــم ســاخته و ان کــس کــه نهــى از منکــر کنــد بینــى کافــران (و منافقــان)‬ ‫را بــه خــاک مالیــده و کســى کــه صادقانــه در میدان هــاى نبــرد بــا دشــمن (و‬ ‫هرگونــه مقابلــه بــا ان هــا) بایســتد وظیفــۀ خــود را (در امــر جهاد) انجــام داده و‬ ‫کســى کــه فاســقان را دشــمن دارد و بــراى خــدا خشــم گیــرد خداونــد بــه خاطــر‬ ‫او خشــم و غضــب مى کنــد (و او را در برابــر دشــمنان حفظـ‍ مى نمایــد) و روز‬ ‫قیامــت وى را خشــنود مى ســازد‪.‬‬ ‫امــام علــی(ع) در ایــن کالم جامــع‪ ،‬تفســیرى بــراى ایمــان ذکــر کــرده کــه در‬ ‫هیــچ منبــع دیگــرى بــه ایــن گســتردگى و وضــوح دیــده نمى شــود؛ ایمــان را‬ ‫فراتــر از جنبه هــاى عقیدتــى‪ ،‬از جنبه هــاى عملــى و رفتــارى نیــز مــورد توجــه‬ ‫قــرار داده اســت و تمــام ریزه کارى هــا و نــکات دقیقــى را کــه در تشــکیل ایمــان‬ ‫موثــر اســت برشــمرده اســت‪.‬‬ ‫نخســت ایمــان را بــر چهــار پایــه و هــر یــک از پایه هــا را بــر چهــار پایــۀ دیگــر‬ ‫اســتوار دانســته که مجموعا ًشــانزده اصل از اصول ایمان (عقیدتى و عملى)‬ ‫را تشــکیل مى دهــد و بــه یقیــن اگــر کســى بتوانــد این اصــول شــانزده گانه را در‬ ‫خــود زنــده کنــد در اوج قلــۀ ایمــان قــرار خواهــد گرفــت و چنیــن ایمانــى اســت‬ ‫کــه مى توانــد دنیــا را بــه ســوى امنیــت و ارامــش و عــدل و داد رهبــرى کنــد و‬ ‫انســان را بــه مقــام قــرب پــروردگار و اوج افتخــار انســانى برســاند‪.‬‬ ‫همان گونــه کــه در ذیــل ایــن حدیــث شــریف خواهــد امــد‪ ،‬امــام بــراى کفــر‬ ‫هــم چهــار ســتون قائــل شــده اســت و همچنیــن بــراى شــک و از کالم مرحــوم‬ ‫ســیّد رضــى اســتفاده مى شــود کــه ایــن حدیــث شــریف داراى ذیــل قابــل‬ ‫مالحظ ـه اى بــوده کــه ســیّد رضــى ان را از بیــم طوالنــى شــدن ســخن حــذف‬ ‫کــرده و مطابــق انچــه بعضــى نقــل کرده انــد امــام علــی (ع) در ذیــل‪ ،‬پایه هــاى‬ ‫نفــاق را نیــز مشــروحا بیــان فرمــوده اســت‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫نهج البالغه امام علی (ع)کلمات قصار‪ ،‬به نقل از کتاب پیام امیرالمومنین‬ ‫علــی (ع)جلــد دوازدهم‪ .‬صفحه ‪ ۱۹۴‬به بعد‬ ‫کرونا را جدی بگیریم‬ ‫حمله ارتش‬ ‫عراق به فاو‬ ‫سرویس جبهه وهنروشهادت‪-‬محمد دیلم کتولی‬ ‫راوی ‪:‬‬ ‫حــاج اقــا نــادر زارع زاده ( رزمنــده و جانبــاز گــردان حمــزه‬ ‫سیدالشــهدا (ع)‬ ‫در اوایــل فروردیــن مــاه ‪ 1367‬مطابــق بــا دهــه ســوم مــاه‬ ‫مــارس ‪ 1988‬عــراق‪ ،‬اطالعاتــی را از ســازمان اطالعات مرکزی‬ ‫امریــکا ‪ CIA‬دریافــت نمــود کــه نشــان مـی داد ایــران بخشــی‬ ‫از واحدهــای توپخانــه خــود را از شــرق ارونــدرود بــه عقــب‬ ‫کشــیده اســت‪.‬‬ ‫ایــن اقــدام بیانگــر عقب نشــینی بخشــی از یگان هــای‬ ‫ســپاه پاســداران انقــاب اســامی نیــز بــود‪ .‬از ایــن زمــان کار‬ ‫اماده ســازی نیروهــای عراقــی بــرای اجــرای عملیــات تهاجــم بــه‬ ‫فــاو اغــاز شــد ‪.‬‬ ‫عــراق بــرای حملــه بــه فــاو ‪ 26‬ماه زیرســازی الزم را انجام داده‬ ‫بــود و ضمــن انجــام تــاش هــای گســترده در انتظــار فرصــت‬ ‫مناســب بــرای حملــه بــود ‪.‬‬ ‫محــور هــای حملــه عــراق ‪:‬محور جــاده ام القصــر‪ ،‬جــاده‬ ‫راهبــردی و جــاده البحــار حاشــیه ازانجایــی کــه تهاجــم عــراق به‬ ‫فــاو در‪ ۲۴/۴/۱۹۸۸‬برابــر بــا روز اول مــاه مبــارک رمضــان اغــاز‬ ‫شــد‪ ،‬رژیــم عــراق اســم عملیــات را رمضــان المبــارک گذاشــت‪.‬‬ ‫عدنــان خیراللــه فرمانــده عملیــات و وزیــر دفاع عــراق باز پس‬ ‫گیــری فــاو را بــه عنــوان هدیــه تولــد صــدام اعــام کــرده بود ‪.‬‬ ‫شرح حمله‬ ‫در غــروب روز ‪ 27‬فروردیــن ‪ 1367‬عالیمــی از تحــرکات افندی‬ ‫دشــمن توســط واحــد هــای پدافنــدی خــودی رصــد می شــود‪.‬‬ ‫عالیــم نشــان مــی داد کــه نیروهــای عراقــی در حــال افنــد‬ ‫بــه ســر میبردنــد‪ .‬بــا تاریــک شــدن هــوا در ســاعت ‪ 24‬اتــش‬ ‫تهیــه دشــمن جلــوی خــط لشــکرهای ‪ 14‬امــام حســین (ع) و‬ ‫‪ 41‬ثارللــه در محــور کارخانــه نمــک اغــاز و ســپس به محورهای‬ ‫دیگــر و خطــوط عقبــه پدافنــدی گســترش وتــا طلــوع افتــاب‬ ‫ادامــه یافــت‪.‬‬ ‫ بــا انعــکاس تحــرکات دشــمن بــه رده هــای بــاال دســت‬ ‫فرماندهــان قــرارگاه هــا ویگان هــای تهاجمــی ســپاه کــه درگیر‬ ‫پاتــک هــای پــس ازعملیــات والفجــر ‪ 10‬وهمچنیــن ســمینار‬ ‫بــرای تحــول در ســازمان رزم ســپاه در باختــران بــه ســر‬ ‫می بردنــد بــا شــنیدن خبــر تحــرک دشــمن ‪ ،‬شــتابان عــازم‬ ‫منطقــه فــاو شــدند ‪.‬‬ ‫روز اول حمله دشمن‬ ‫ســحرگاه روز یکشــنبه‪ 28‬فروردیــن مــاه ســال ‪،1367‬‬ ‫یگان هــای نیــروی زمینــی ارتــش عــراق وابســته بــه دو ســپاه‬ ‫هفتم و گارد جمهوری از ســه محور با پشــتیبانی همه جانبه‬ ‫اتــش توپخانــه و ادوات وحمــات ‪ ،‬هوایــی‪ ،‬موشــکی‪ ،‬و بــا‬ ‫اســتفاده کســترده از انــواع ســاح هــای شــیمیایی عملیــات‬ ‫خــود را اغــاز نمودنــد‪.‬‬ ‫در ایــن عملیــات یــگان هــای گارد در حــد فاصــل جــاده‬ ‫اســتراتژیک تــا خورعبدللــه بــه فرماندهــی حســین رشــید‬ ‫التکریتــی و یــگان هــای ســپاه هفتــم ارتــش عــراق تحــت‬ ‫فرماندهــی سرلشــکر ماهرعبدالرشــید در حدفاصــل ارونــد تــا‬ ‫جــاده اســتراتژیک گســترش یافتــه وهردوســپاه تحــت امــر‬ ‫ســپهبد عدنــان خیــر اللــه وزیــر دفاع صــدام به اجــرای عملیات‬ ‫پرداختنــد ‪ .‬دشــمن ابتــدا بــه ســه محــور عملیاتــی از خــور‬ ‫عبداللــه تــا ســاحل ارونــد حملــه کــرد ‪.‬‬ ‫در محــور نخلســتان تیــپ یــک کماندویــی دشــمن بــه‬ ‫ســمت خط لشــکر ‪ 44‬قمر و ‪ 17‬علی بن ابیطالب پیشــروی‬ ‫نمــود لیکــن نیروهــای خــودی بــا هوشــیاری و مقاومــت‬ ‫شــدید موفــق شــدند ایــن یــگان دشــمن را کــه از لشــکر ‪7‬‬ ‫پیــاده بــود بــا شکســت مواجــه نماینــد و در همــان خــط اول‬ ‫زمین گیــر نماینــد ‪.‬‬ ‫در محــور جــاده البحار‪،‬قــوای دشــمن بــه مواضــع لشــکر ‪8‬‬ ‫نجــف حملــه کــرده درحالــی کــه رزمنــدگان ایــن یــگان درگیــر‬ ‫عوامــل شــیمیایی دشــمن بودنــد خطــوط لشــکر ‪ 8‬نجــف را‬ ‫شــکافتند و بــا فلــش مســتقیم بــه ســمت فــاو بــر روی جــاده‬ ‫البحــار پیشــروی کــرده وســپس بــا فلــش دیگــری بــه ســمت‬ ‫جنــوب (جــاده اســتراتژیک) بــرای دورزدن نیروهــای لشــکر ‪17‬و‬ ‫‪ 44‬قمــر بنــی هاشــم ادامــه دادنــد ‪.‬‬ ‫در محــور جنوبــی یعنــی حــد فاصــل جــاده اســتراتژیک تــا‬ ‫خــور عبداللــه لشــکر ‪ 41‬را از نقطــه الحــاق بــا لشــکر ‪25‬‬ ‫کربــا نیروهــای دشــمن (لشــکر حمورابــی و مدینــه المنــوره)‬ ‫موفــق گشــتند کــه در خطــوط نیروهــای خــودی رخنــه ایجــاد‬ ‫کننــد و اقــدام بــه گســترش رخنــه دهنــد در نهایــت دشــمن‬ ‫موفــق شــد لشــکر ‪14‬امــام حســین (ع)و ‪ 41‬ثاراللــه را دور‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫زده و در روی جــاده ام القصــر بــه صــورت مســتقیم اقــدام‬ ‫بــه پیشــروی بــه ســمت پایــگاه موشــکی پنــج ضلعــی و‬ ‫هاللــی نمــود در ایــن زمــان نبــردی ســنگین در گرفــت در اثــر‬ ‫مقاومــت رزمنــدگان خــودی انبوهــی از تانــک هــای دشــمن‬ ‫بــر روی جــاده منهــدم شــد ‪ .‬‬ ‫قــوای عراقــی کــه ایــن شــرایط را پیــش بینــی کــرده بودنــد ‪،‬‬ ‫در کنــار یــگان هــای زرهــی مهاجــم دســتگاهای مهندســی را‬ ‫نیــز بــه حرکــت در اورده وعــاوه برپــر کــردن بریدگــی هــای‬ ‫موجــود بــر روی جــاده موانــع و ادوات و تانــک هــای مورد هدف‬ ‫قرارگرفتــه را بالفاصلــه از جــاده خــارج کــرده و بــه پیــش روی‬ ‫خــود ادامــه میدادنــد ‪ .‬هوشــیاری نیــروی زمینــی ســپاه و تالش‬ ‫یگان هــای پدافنــدی و مهندســی بــرای ایجــاد موانــع تعجیلــی و‬ ‫تقویــت خــط پدافنــدی بــرای توقــف قــوای مهاجــم بــه ســرعت‬ ‫بــی تاثیــر گشــته ودر اثــر فشــارهای مضاعــف دشــمن ســاعتی‬ ‫بعــد بــا درهــم شکســتن مقاومــت سرســختانه رزمنــدگان‬ ‫جــان برکــف دو لشــکر ‪ 25‬و ‪ 41‬رخنـه ای در ایــن محــور ایجــاد‬ ‫مــی شــود ‪ .‬نیروهــای دشــمن بــا اســتفاده از ایــن فرصــت ‬ ‫ودرحالیکــه بخشــی از ان هــا لبــاس شــبیه بســیجیان بــه تــن‬ ‫داشــتند و برخــی نیــز بــه زبــان فارســی صحبــت می کردنــد ‪،‬‬ ‫خطــوط پدافنــدی نیروهــا بــر روی جــاده اســتراتژیک و وســط‬ ‫کارخانــه نمــک را ‪ ،‬در مــی نوردنــد امــا ‪ .‬علــی رغــم برتــری قابــل‬ ‫مالحظــه نیروهــای دشــمن کــه خط دفاعــی نیروهای خــودی را‬ ‫بر اثرجهنمی از اتش و فشــار و نیروی زرهی درهم شکســتنه‬ ‫و پیــش روی می کردنــد ‪.‬‬ ‫امــا بــر اثــر مقاومــت نیروهــای خــودی بــار دیگر به عقــب رانده‬ ‫شــدند و رخنــه هــا ترمیــم شــد ‪ .‬ســماجت نیروهــای عراقــی در‬ ‫پیــش روی بــا وجــود تلفاتــی کــه بــر ان هــا وارد امده بود نشــان‬ ‫مـی داد کــه از وضعیــت خطــوط خــودی و نیروهــای موجــود در‬ ‫ان هــا اطالعــات کافــی داشــته و بــر ایــن بــاور هســتند کــه ایــن‬ ‫مقاومــت هــا شکســته خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫بــه مــوازات پیــش روی نیروهــای دشــمن در فــاو ‪ 50‬فرونــد‬ ‫قایــق و تعــدادی نــاو و ناوچــه نیــروی دریایــی عــراق در‬ ‫خورعبدللــه امــاده شــدند تــا در ســاحل فــاو نیــرو پیــاده کننــد ‪.‬‬ ‫بــر اثــر فشــار دشــمن در حوالــی ظهــر بــار دیگــر رخنــه ان هــا ‬ ‫در برخــی از محورهــا بــا شکســته شــدن خطــوت خــودی ادامــه‬ ‫یافت و ســپس در پشــت مواضع نیروهای خودی به پیشــروی‬ ‫ادامــه دادنــد ‪.‬‬ ‫لشــکر نجــف اعــام مــی کنــد قــرارگاه تاکتیکــی ان هــا بــه‬ ‫همراه بخشــی از تجهیزاتشــان در دســت دشــمن است لشکر‬ ‫‪ 17‬و تیــپ ‪ 44‬در خطــر محاصــره هســتند ‪.‬‬ ‫در چنیــن شــرایطی فرماندهــان خــودی درخواســت هلــی‬ ‫کوپتــر ‪ ،‬هواپیمــا ‪ ،‬توپخانــه ضــدزره و پدافنــد ضدهوایــی را در‬ ‫دســتور کار خــود قــرار دادنــد تــا بوســیله ان هــا بتواننــد جلــوی‬ ‫پیشــروی دشــمن را بگیرنــد و در همیــن حــال نیروهــای ســه‬ ‫لشــکر ســپاه پاســداران شــامل ‪ 8‬نجــف ‪ 25‬کربــا و ‪ 14‬امــام‬ ‫حســین (ع) بــه دشــمن حملــه کــرده و ضمــن شــکار تعــداد‬ ‫زیــادی از تانــک هــا شــمار زیــادی از نیروهــای انــان را کشــته و‬ ‫امکاناتشــان را منهــدم کردنــد ‪.‬‬ ‫نبــرد نابرابــر تاپایــان روز اول ادامــه یافــت ودر این روز دشــمن‬ ‫بجــز محــور میانــی کارخانــه نمک ‪ ،‬در دو محور دیگر نتوانســت‬ ‫مقاومت رزمندگان اســام را در هم بشــکند ‪.‬‬ ‫بــا اغــاز تاریکــی شــب فرماندهــان قــرارگاه هــا ویگان هــای‬ ‫درگیرشــامل ‪ 25‬و‪ 17‬و ‪ 8‬و ‪ ، 44‬تــاش زیــادی کردنــد و ضــد‬ ‫حملــه هایــی را هــم برعلیــه دشــمن انجــام دادنــد‪.‬‬ ‫امــا تــداوم اتــش و حمــات پــی در پــی شــیمیایی و تلفــات‬ ‫وارده بــه یگانهــای پدافنــدی خــودی و نرســیدن نیــروی تهاجمی‬ ‫جدیــدو ادامــه پیشــروی و اســتفاده دشــمن از حجــم انبــوه‬ ‫امــواج انســانی در شــب ‪،‬امــکان هرگونــه عکــس العمــل موثــر‬ ‫قــوای خــودی را نــاکام گذاشــت ‪.‬‬ ‫روز دوم حمله دشمن‬ ‫ســپیده دم صبــح روز دوم تهاجــم بــه فــاو ‪ ،‬بــه نقــل از‬ ‫واحدهــای شــنود خــودی ســرفرماندهی ارتــش عــراق بــه‬ ‫یگان هــای درگیــر دســتور مــی دهــد مرحلــه دوم نبــرد را اغــاز‬ ‫کننــد ‪.‬قــوای دشــمن نیــز بواســطه موفقیت هــای روز گذشــته‪،‬‬ ‫نبــرد روز دوم رابــا روحیــه مضاعــف از محــور هــای مختلــف‬ ‫شــروع کــرد ‪.‬‬ ‫ســاعت ‪ 6:40‬دقیقــه فرمانــده نیــروی هوایــی ارتــش اعــام‬ ‫کــرد جــاده هــای عقبــه دشــمن را بمبــاران کرده انــد وخســارت و‬ ‫تلفــات ســنگینی بــه مهاجمــان وارد شــده اســت ‪ .‬ســاعتی بعــد‬ ‫عراقــی هــا کــه در اســتانه ورود بــه شــهر فــاو بودنــد پــل بعثــت‬ ‫را کــه تنهــا پــل و اصلــی تریــن راه تــدارک نیروهــای خــودی در‬ ‫منطقــه بــود هــدف راکــت قــرار دادنــد و چنــد نقطــه از ان را‬ ‫تخریــب کردنــد ‪.‬‬ ‫در پــی ایــن حادثــه انــدک پشــتیبانی و تــردد نیروهــای خــودی‬ ‫از پــل بــه تدریــج ک ُنــد شــد و بــه مــوازات ان تــاش نیروهــای‬ ‫خــودی بــرای خــروج از شــهر فــاو افزایــش یافــت ‪.‬‬ ‫از طرفــی در ســاعت‪11‬صبح ایــن روز محکم تریــن دژ پدافنــدی‬ ‫خــودی در محــدوده لشــکر ‪ 14‬امــام حســین(ع)علیرغم دســتور‬ ‫فرمانــده کل ســپاه بــرای حفــظ ان ومقاومــت سرســختانه‬ ‫رزمنــدگان جــان برکــف لشــکر ‪ 14‬و ‪ ، 25‬توســط یگان هــای‬ ‫گارد جهمــوری شکســته شــد و شــهر فــاو در خطــر ســقوط و‬ ‫یگان هــای خــودی در محورهــای دیگرپدافنــدی در شــرف‬ ‫محاصــره قرارگرفتنــد‪.‬‬ ‫از ایــن زمــان بــه بعــد مقاومــت یگان هــا در محورهــای دیگــر‬ ‫بدلیــل نبــود نیــرو و پشــتیبانی یکــی پــس از دیگــری در هــم‬ ‫مــی شکســت یگانهــای قــرارگاه نــوح ولشــکر ‪ 41‬در محــور خــور‬ ‫عبداللــه و یگان هــای ‪ 17‬و ‪ 44‬مســتقر در محــور ســاحل ارونــد‬ ‫در محاصــره قرارگرفتنــد ‪.‬‬ ‫لشــکر ‪ 8‬ماموریــت خــود را کمــک بــه ‪ 17‬معطــوف کــرد امــا‬ ‫موفقیتــی بدســت نیــاورد و خــود در خطــر محاصــره قرارگرفــت ‬ ‫لشــکر ‪ 14‬و ‪ 25‬هــم بــا محــدود نفــرات باقــی مانــده در تــاش‬ ‫بــرای پــس زدن دشــمن ‪ ،‬علیرغــم انهــدام بخشــی از نیروهــا و‬ ‫تجهیــزات دشــمن‪ ،‬نتیجــه ای نگرفتنــد‪.‬‬ ‫لــذا شــمارش معکــوس بــرای ســقوط کل مواضــع نیروهــای‬ ‫ایرانــی در شــبه جزیــره فــاو اغــاز شــد زیــرا کلیه خطــوط دفاعی‬ ‫خــودی در حــال در هــم شکســته شــدن بــود و تشــکیل خــط‬ ‫دفاعــی جدیــد نیــز بــه امکانــات مهندســی و زمــان نیــاز داشــت ‬ ‫همچنیــن بــه دلیــل از هــم پاشــیدگی نیروهــای خــودی و‬ ‫فقــدان خــط دفاعــی و بــه مــوازات ان وســعت و حجــم پیــش‬ ‫روی نیروهــای دشــمن امــکان مهــار و اداره اوضــاع بــه کلــی از‬ ‫میــان رفــت و بــه همیــن دلیــل دســتور عقــب نشــینی و تخلیــه‬ ‫منطقــه رســما صــادر شــد ‪.‬‬ ‫از ساعت ‪ 12‬ظهر روز دوم قرارگاه پدافندی سیدالشهدا (ع)‬ ‫بدلیــل نزدیکــی قــوای دشــمن و ناامــن شــدن بــه شــرق ارونــد‬ ‫منتقــل شــد ‪ .‬تشــدید حمــات هوایــی دشــمن بــه پــل بعثت‬ ‫بیــش از پیــش بــر مشــکالت پشــتیبانی و تــردد نیروها افــزود ‪.‬‬ ‫عوامــل روانــی ناشــی از ایــن وضعیــت از یــک ســو و تحــرکات ‬ ‫تاکتیکــی مذبوحانــه همزمــان دشــمن در منطقــه عملیاتــی‬ ‫شــلمچه از ســوی دیگــر باعــث ســردرگمی فرماندهــان ودر‬ ‫نتیجــه بــه تدریــج زمینــه تخلیــه شــهر فــاو را فراهــم ســاخت ‪.‬‬ ‫بــه دســتور سرلشــکر رحیــم صفــوی بســیج امکانــات بــرای‬ ‫انتقــال مجروحیــن و شــهدا و نیروهــای محاصــره شــده‬ ‫لشــکر های ‪8‬و‪ 17‬و ‪ 44‬و تخلیــه غــرب ارونــداز ســاعت ‪ 15‬اغــاز‬ ‫شــد دشــمن مرتــب پــل بعثــت را بمبــاران و شــیمیایی مـی زد‪،‬‬ ‫تعــداد زیــادی خــودرو بــر روی پــل در حــال ســوختن بــود امــا‬ ‫تخلیــه نیروهــا بــا قایــق بــه ســرعت در حــال انجــام بــود ‪.‬‬ ‫بمباران های تشــدید شــده دشــمن در بعد از ظهر امروز بی‬ ‫وقفــه ادامــه یافت ‪.‬‬ ‫در ســاعت ‪ 17‬کلیــه امکانــات بیمارســتان فــاو تخلیــه شــد ‪.‬‬ ‫بــا غــروب افتــاب کارترمیــم خرابــی هــای پــل بعثــت انجــام و‬ ‫رونــد تخلیــه امــکان از غــرب ارونــد ســرعت گرفــت و تاصبــح‬ ‫روزبعدشــهدا و مجروحیــن و تقریباکلیــه امکانــات ســالم ‬ ‫منتقــل شــد ‪.‬‬ ‫وضعیت اتش خودی ‪:‬‬ ‫دشــمن بــا دور زدن ادوات‪ ،‬زرهــی و بعضــا ً توپخانــه هــای‬ ‫خــودی عــاوه بــر اینکــه توانســت مقاومت نیروهــای باقیمانده‬ ‫در خــط مقــدم را تــا حــدودی در هــم شکســته و ان ها را مجبور‬ ‫بــه عقــب نشــینی نمایــد‪ ،‬موفــق شــد از اجــرای اتش مســتقیم‬ ‫تانــک و ضــد زره و اتــش غیرمســتقیم خمپــاره هــا و دیگــر‬ ‫ادوات خــودی (نیروهــای جمهــوری اســامی ایــران ) بــر روی‬ ‫خــود جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن توانســت تعــدادی از توپخانــه هــای نزدیــی را‬ ‫بــه تصــرف خــود دراورد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب بجــز اتــش محــدود‬ ‫توپخانــه هــای دوربــرد کــه فاصلــه زیــادی از خــط درگیــری‬ ‫داشــتند و توپخانــه هایــی کــه در شــرق ارونــدرود مســتقر‬ ‫بودند‪.‬اتــش دیگــری روی نیروهــای مهاجــم دشــمن نبــود و‬ ‫بــا خیــال اســوده تــری بــه پیشــروی خــود ادامــه مــی دادنــد‪.‬‬ ‫نبرد شیمیایی دشمن در فاو‬ ‫ همزمــان بــا شــروع عملیــات ‪ ،‬تــک شــیمیایی دشــمن در‬ ‫ســطح وســیعی از خــط دوم (اورژانــس و توپخانــه) نیروهــای‬ ‫خــودی بــه جــز محــدوده حاشــیه ارونــد بــه ســمت عقبــه اغــاز‬ ‫شــده و در همــان ابتــدا بســیاری از نیروهــای ادوات‪ ،‬ضــدزره‬ ‫و توپخانــه را از رده خــارج کــرد و بعــد ازنیــم ســاعت دشــمن‬ ‫بــا بکارگیــری یگان هــای زرهــی و پیــاده کــه در نزدیکــی خــط‬ ‫اول کمیــن کــرده بودنــد بــه ســرعت بــه طــرف خــط پدافنــدی‬ ‫رزمنــدگان اســام هجــوم مــی اورنــد‪.‬‬ ‫نیروهــای عراقــی در خطــوط مقــدم کــه با مقاومــت رزمندگان‬ ‫اســام مواجــه مــی شــدند بــا بکارگیــری ســاح های شــیمیایی‬ ‫ناپایــدار مثــل ســیانور و خــون موجــب شکســتن خط می شــدند‬ ‫و بــه نفــوذ خــود ادامــه مــی دادنــد‪.‬‬ ‫تمامــی نیروهــای پیــاده دشــمن مجهــز بــه تجهیــزات کامــل‬ ‫ضــد شــیمیائی بــوده و بــا ورود بــه منطقــه الــوده از گازهــای‬ ‫شــیمیائی منتشــر شــده توســط خودشــان ‪ ،‬در امــان بودنــد ‪.‬‬ ‫شــدت تــک شــیمیائی عــراق بــه حــدی بــود کــه تــوان رزم را از‬ ‫نیروهــای مــا گرفتــه بــود رعــب و وحشــت اســتفاده شــیمیایی‬ ‫دشــمن تقریبــا ًدر اکثــر نیروهــا ســایه افکنــده بود‪.‬بطوریکــه‬ ‫در موقــع عقــب نشــینی از فــاو نیروهــا بــا هراســی کــه از تــک‬ ‫شــیمیایی دشــمن داشــتند بــا وضــع نامناســبی عقــب نشــینی‬ ‫مــی کردنــد همچنیــن دشــمن بعثــی بــرای جلوگیــری از‬ ‫پشــتیبانی و بازســازی یگان هــای در خــط و تثبیــت مواضعــی‬ ‫کــه بــه تصــرف خــود دراورده بــود ‪ ،‬بمبــاران شــیمیایی عقبــه ها‬ ‫ماننــد دارخویــن پــادگان حمیــد و فارســیات و هویــزه و تمامــی‬ ‫مواضــع اســتقرار توپخانــه هــارا ادامــه داد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

شماره : 850
تاریخ : 1402/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

شماره : 849
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

شماره : 848
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

شماره : 847
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

شماره : 846
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 845

روزنامه بازار کسب و کار پارس 845

شماره : 845
تاریخ : 1402/07/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!