روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 517 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 517

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 517

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 517

‫دو شنبه‬ ‫شماره ‪14 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪29‬فروردین ‪ - 1401 -‬سال هشتم‪ /16 -2022/ April/ 18-‬رمضان ‪ -1443/‬شماره‪517‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫ما حیوان نیستیم‬ ‫دانش اموز هستیم‪‎‎‬‬ ‫‪2‬‬ ‫حلزون ها دیرتر‬ ‫به خط پایان می رسند!‬ ‫‪3‬‬ ‫کنکور رشته های خاص‬ ‫حذف نمی شود‬ ‫‪ ۵‬نشانه که می گویند‬ ‫شما به تنهایی نیاز دارید‬ ‫‪6‬‬ ‫قول مسووالن برای تزریق‬ ‫ارد و افزایش نظارت ؛‬ ‫نانوایی های‬ ‫گلستانخلوت‬ ‫می شود‬ ‫تزریــق ارد بیشــتر و افزایــش ســهمیه نانوایی هــا در کنــار‬ ‫تشــدید نظــارت از جملــه راهکارهــای مدیــران گلســتان‬ ‫بــرای کاهــش شــلوغی و ازدحــام صف هــای نانوایــی‬ ‫در ایــن اســتان بــه خصــوص در گــرگان اســت تــا ارائــه‬ ‫خدمــات بــه شــهروندان بهتــر از گذشــته انجــام شــود‪.‬‬ ‫یکــی از مــواردی کــه در روزهــای اخیــر در کوچــه و‬ ‫خیابان هــای شــهر و روســتاهای گلســتان بــه چشــم‬ ‫می ایــد‪ ،‬ازدحــام جمعیــت مقابــل نانوایــی هــا اســت کــه‬ ‫ایــن شــلوغی در ســاعات منتهــی بــه پایــان روز و افطــار‬ ‫بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫بخشــی از ایــن شــلوغی بــه ویــژه در هنــگام غــروب بــه‬ ‫ســبب تمایــل مــردم بــرای خریــد نــان گــرم و تــازه بــرای‬ ‫ســفره افطــار قابــل پذیــرش اســت امــا اســتمرار ایــن‬ ‫صف هــا در ســاعات مختلــف روز عــاوه بــر گالیــه منــدی‬ ‫مــردم صــدای اعتــراض نماینــدگان مــردم گلســتان در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی را هــم دراورد‪.‬‬ ‫دالیــل مختلفــی بــرای ایــن رخــداد مطــرح شــده کــه از‬ ‫ان جملــه مــی تــوان بــه کاهــش ســهیمه ارد نانوایــی هــا‬ ‫و نبــود ارد کافــی ودر نتیجــه کاهــش ســاعات پخــت‪،‬‬ ‫مصــرف ســهیمه فروردیــن نانوایــی هــا در تعطیــات‬ ‫نــوروزی بــه ســبب حجــم بــاالی مســافرت هــا و فروکــش‬ ‫کــردن ذخیــره ارد نانوایــی هــا و کاهــش پخــت ‪ ،‬فــروش‬ ‫غیرمجــاز ارد یارانــه ای بــه صــورت غیرمجاز از ســوی برخی‬ ‫از خبــازان ‪ ،‬خریــد گســترده نــان از دامــداران و اســتفاده از‬ ‫ان بــرای تغذیــه چارپایــان و دام بــه ســبب قیمــت پاییــن‬ ‫ان اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫البتــه افزایــش اقــام خوراکــی خانوارهــا ناشــی از تــورم‬ ‫اقتصــادی ســبد خریــد روزانــه خانوارهــا را کوچکتــر کــرده‬ ‫و حــذف بخشــی از اقــام مصرفــی ماننــد برنــج ‪ ،‬گوشــت‬ ‫قرمــز و ماهــی از ایــن ســبد و گرایــش بــه اســتفاده از نــان‬ ‫بــه عنــوان قــوت غالــب هــم تاثیــر زیــادی در شــکل گیــری‬ ‫ایــن صــف هــا دارد‪.‬‬ ‫اکــرم فندرســکی یکــی از ســاکنان محلــه چاله بــاغ گرگان‬ ‫بازگشتقیمت ها‬ ‫به اسفند ‪۱۴۰۰‬‬ ‫اظهارداشــت ‪ :‬در چنــد روز اخیــر شــلوغی نانوایــی هــا‬ ‫بیشــتر از روزهــای قبــل شــده و ســاعات پخــت نانوایــی‬ ‫هــم بــه حــدود ســه ســاعت کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود اگــر دیرتــر بــرای تهیــه نــان بــه نانوایــی مراجعه‬ ‫کنیــم شــاهد ســهمیه بنــدی نــان خواهیــم بــود یعنــی‬ ‫شــاطر بــه هــر فــرد تعــداد حداکثــر پنــج نــان مــی دهــد تــا‬ ‫نــان بــه همــه مشــتریان برســد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هنگامــی کــه از نانواهــا در خصــوص‬ ‫دلیــل ســهیمه بنــدی نــان مــی پرســیم بــه کمبــود‬ ‫ســهمیه ارد اشــاره مــی کننــد ولــی ایــن موضــوع برای‬ ‫گلســتان کــه هــزاران هکتار گندمــزار دارد قابل قبول‬ ‫و پذیــرش نیســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهروند گرگانــی گفــت‪ :‬بایــد نظارت هــا بــر عملکــرد‬ ‫و فعالیــت نانوایــی هــا بیشــتر شــود بــه عنــوان مثــال در‬ ‫برخــی مواقــع شــاهد هســتیم کــه کیسـه های ارد را از در‬ ‫پشــت نانوایــی خــارج می کننــد‪.‬‬ ‫ســیدعلی میقانــی یکــی دیگــر از اهالــی گــرگان هــم‬ ‫گفــت‪ :‬فــارغ از ســختی هــای تهیــه نــان و صف هــای‬ ‫طوالنــی موضــوع اصلــی بــه کیفیــت و قابــل اســتفادده‬ ‫بــودن ان برمــی گــردد ‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬هیــچ نظارتــی بــر عملکــرد نانوایی هــا وجــود‬ ‫نــدارد و نــان در برخــی از نانوایــی هــا بــرای اســتفاده‬ ‫مناســب نیســت و حتــی گفتــه می شــود کــه نانواهــا بــه‬ ‫طــور عمــد نــان را بــا کیفیــت پاییــن پخــت می کننــد تــا نــان‬ ‫بیــات و مانــده را بــا قیمــت بیشــتر بــه دامــداران بفروشــند‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه نانوایی هــای گــرگان در خصــوص‬ ‫صف هــای طویــل تهیــه نــان در ایــن شــهر گفــت ‪ :‬بطــور‬ ‫کلــی بــا توجــه بــه گرانــی کاالهایــی ماننــد برنــج‪ ،‬نــان قوت‬ ‫غالــب مــردم شــده و بنابرایــن دولــت بایــد ســهمیه ارد‬ ‫نانوایی هــا را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫حمیــد مقیمــی افــزود ‪ :‬ارزان بــودن قیمــت نــان نســبت‬ ‫بــه علوفــه هــا و نــرخ خــوراک دام یکــی از دالیــل افزایــش‬ ‫صف هــای طوالنــی جلــوی نانوایــی هــا اســت زیــرا در‬ ‫مــاه هــای اخیــر برخــی از دامــداران ترجیــح مــی دهنــد‬ ‫بــا حضــور در صــف نــان و تهیــه نــان دولتــی از ان بــرای‬ ‫خــوراک دام اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تغییــر ســاعات پخــت نــان و تمرکــز‬ ‫بیشــتر نانوایــی هــا بــرای پخــت نــان در بعــد ظهــر هــم در‬ ‫شــکل گیری صف هــای طوالنــی موثــر اســت زیــرا قبــل از‬ ‫مــاه رمضــان بخشــی از مــردم نــان مــورد نیاز خــود را صبح‬ ‫تهیــه مــی کردنــد‪.‬‬ ‫مقیمــی در خصــوص فــروش غیرمجــاز ارد یارانــه ای از‬ ‫ســوی برخــی خبــازان بــه خــارج از شــبکه هم گفــت ‪ :‬هیچ‬ ‫مماشــاتی بــا متخلفــان ایــن حــوزه نداریــم و شــهروندان‬ ‫هرگونــه تخلــف از ایــن صنــف را از طریــق تمــاس بــا‬ ‫شــماره ‪ ۱۳۵‬یــا ‪ ۱۲۴‬گــزارش دهنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬معرفــی واحدهــای متخلــف بــه تعزیــرات و‬ ‫کاهــش ســهیمه اٰرد تخصیصــی از جملــه مجــازات هــای‬ ‫پیــش بینــی شــده بــرای متخلفــان اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم علــی ابــاد کتــول در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی هــم گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه پیگیــری و مذاکــرات‬ ‫صــورت گرفتــه بــرای رفــع معضــل کمبــود ارد در‬ ‫نانوایی هــای گلســتان و بــا موافقــت وزیر جهاد کشــاورزی‬ ‫‪4‬‬ ‫ســهمیه ارد اختصاصــی ایــن اســتان افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫رحمــت اللــه نــوروزی افــزود‪ :‬وضعیــت تهیــه نــان و‬ ‫صف هــای طوالنــی جلــوی نانوایــی هــا ســبب ناراحتــی‬ ‫مــردم شــده بــود کــه بــا مذاکــرات صــورت گرفتــه بــا‬ ‫مجموعــه وزارت جهــاد کشــاورزی قــول داده شــد کــه‬ ‫بـه زودی ســهمیه اختصاصــی ارد یارانـه ای و نیمه یارانه ای‬ ‫گلســتان افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬گلســتان پــس از خوزســتان و فــارس در‬ ‫رده ســوم تولیــد گنــدم کشــور قــرار دارد و کیفیــت گنــدم‬ ‫تولیــدی گلســتان در کشــور بــی نظیــر اســت و شایســته‬ ‫نیســت کــه زارعانــی کــه خــود گنــدم کشــور را تولیــد‬ ‫می کننــد بــرای تامیــن نــان در تنگنــا باشــند‪.‬‬ ‫معــاون اســتاندار گلســتان هــم در بازدیــد ســرزده از‬ ‫نانوایی هــای گــرگان وضعیــت بــازار ارد و نــان ایــن شــهر‪،‬‬ ‫دالیل شــلوغی و راســتی ازمایی اجرای دستورالعمل های‬ ‫تو گــو با مــردم و نانوایان‬ ‫ابــاغ شــده ایــن بخــش را در گف ‬ ‫مــورد بررســی قــرار داد‪.‬‬ ‫ســید محســن دهنــوی گفــت ‪ :‬همزمانــی نــوروز و مــاه‬ ‫مبــارک رمضــان باعــث کمبودهایــی در بخــش ارد شــد‬ ‫کــه بــرای جبــران ان ســهمیه های خوبــی را بــه مجموعــه‬ ‫نانوایی هــای سراســر اســتان تزریــق کردیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در برخــی نقــاط شــهری همچنــان‬ ‫شــاهد صف هــای طوالنــی در نانوایی هــا هســتیم‪ ،‬امــا‬ ‫تــاش مــی کنیــم ایــن مشــکل تــا پایــان فروردیــن بــه‬ ‫حداقــل برســد‪.‬‬ ‫دهنــوی بــا اشــاره بــه تفاوت زیــاد قیمــت ارد یارانه ای‬ ‫و ازاد افــزود‪ :‬بخشــی از ارد یارانــه ای در بــازار ازاد‪،‬‬ ‫خریــد و فــروش می شــود کــه بــا نظــارت مــردم بایــد‬ ‫مدیریــت شــود‪.‬‬ ‫دهنــوی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا تقویــت نظــارت هــا ‪ ،‬بهبــود‬ ‫عملکــرد نانوایــی هــا و تزریــق ارد کافــی مشــکالت کیفــی‬ ‫نــان و صف هــای طویــل مــردم گلســتان بــرای تهیــه نــان‬ ‫خاتمــه یابــد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۸۰‬واحــد نانوایــی شــامل هــزار و ‪ ۸۳۰‬واحــد‬ ‫نانوایــی دولتــی‪ ۵۰۰ ،‬واحــد نانوایــی ازادپــز (نیمــه دولتــی)‬ ‫و ‪ ۵۰‬واحــد نانوایــی ســوپر ازادپــز دارای مجــوز در مناطــق‬ ‫شــهری و روســتایی اســتان گلســتان فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۳۶‬کارخانــه ارد بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه‬ ‫‪ ۱.۴‬میلیــون تــن ارد و ‪ ۱.۶‬میلیــون ظرفیــت ســیلو‬ ‫گنــدم دارد و عــاوه بــر ان در ایــن اســتان ســاالنه ‪۳۵۰‬‬ ‫تــا ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی بــه کشــت‬ ‫گنــدم اختصــاص می یابــد‪.‬‬ ‫گلســتان از نظــر کمیــت و میــزان تولیــد گنــدم‪ ،‬رتبــه‬ ‫ســوم ایــران را دارد و ایــن در حالــی اســت کــه مســاحت‬ ‫ان بســیار کمتــر از اســتان های دارای ظرفیــت کشــاورزی‬ ‫همچــون فــارس و خوزســتان اســت و عــاوه بــر ایــن بــه‬ ‫بــاور برخــی کارشناســان در بحــث کیفیــت مقــام اول‬ ‫کشــور را دارد زیــرا گلوتــن موجــود در محصــول ان بیشــتر‬ ‫از ســایر نقــاط اســت‪.‬‬ ‫گلوتــن؛ پروتئینــی اســت کــه باعــث کــش امــدن خمیــر‬ ‫و تــرد شــدن نــان بــا کیفیــت بســیار مناســب می شــود و‬ ‫از ایــن حیــث گنــدم تولیــدی در گلســتان یکــی از بهتریــن‬ ‫محصــوالت کیفــی ایــران اســت‪/‬ایرنا‬ ‫ش‬ ‫ی‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫توصی ‪‎‬ه‪‎‬های ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬خانواد ‪‎‬ه‪‎‬ها‬ ‫‪‎‬شادکام ‪‎‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‏«سیمرغ سعادت ‪ »۲‬‏‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول)‏‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪:‬‏محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان)‏‬ ‫ادامه شماره ‪516‬‬ ‫‏‪ . 7‬نفــی ربــا و عــدم مقایســه ان بــا تجــارت و خریــد و فــروش ‪( .‬ایــات‬ ‫‪۲۷۵‬تا‪۲۷۹‬ســوره بقــره)‏‬ ‫‏‪ . 8‬بزرگتریــن ایــه قــران ‪ ،‬دســتور بــه کتابــت و حســابداری داد و ســتد هــای‬ ‫تجــاری و ‪ ...‬داده اســت ‪ .‬اگــر مســلمانان از ابتــدا چنیــن مــی‏کردنــد ‪ ،‬امــروز( و بــه‬ ‫مــرور زمــان و کســب تجربیــات نظــری و عملــی) بزرگتریــن دانشــگاه های بازرگانــی‪،‬‬ ‫حســابداری و اقتصــادی ) از‏ان مســلمانان مــی بــود ‪( .‬ایــه‪ ۲۸۵‬ســوره بقــره )‏‬ ‫‏‪ . 9‬هــر کــس بــه انــدازه توانایــی ( علمــی ‪ ،‬جســمی و قــدرت اقتصــادی اجتماعــی‬ ‫و ‪ ) ...‬خــود بایــد مســئولیت پذیــر باشــد ‪( .‬ایــه ‪ ۲۸۶‬ســوره‏بقــره )‏‬ ‫‏‪ . 10‬یکــی از روشــهای مهــم تفســیری ایــن اســت کــه ‪ :‬قــران بــا ایــات دیگــر‬ ‫قران(ایــات متشــابه بوســیله ایــات محکم)تبییــن و تفســیر شــود(ایه‏‏‪ ۷‬ســوره‬ ‫ال عمــران)‏‬ ‫ـ راه درست دسترسی به حقیقت قران ‪:‬‏‬ ‫‏‪ . 11‬راســتی «راســخون در علــم » چــه کســانی هســتند کــه خداونــد انــان را ‪ ،‬در‬ ‫کنــار خــود ‪ ،‬از داننــدگان و تاویــل و تفســیر کننــدگان قــران‏کریــم مــی دانــد ؟‏‬ ‫ـ ال یَم ُ‬ ‫ش ُه االالمطهرون( ایات ‪۷۷‬تا ‪ ۷۹‬سوره واقعه ص ‪ ۵۳۷‬مصحف شریف)‏‬ ‫ـ مطهــر کســی اســت کــه بــدون الودگــی باشــد ‪ ( :‬ایــه ‪ ۱۰۰‬ســوره یونــس عقــل ؛ و‬ ‫ایــات ‪ ۱۲۵‬تــا ‪ ۲۲۰‬ســوره انعــام ایمــان)‏‬ ‫‏‪ . 12‬عمــوم مــردم بــه دنبــال شــهوات دنیاینــد مگــر عبــاد و بنــدگان خــدا کــه اهــل‬ ‫معرفــت و اســتغفار ‪ ،‬صبــور ‪ ،‬راســتگو ‪ ،‬بخشــنده و اهــل‏نیمــه شــب( نمــاز شــب)‬ ‫و ســحر هســتند ‪ .‬ایــات ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۱۸‬ســوره ال عمــران ص ‪)۵۲‬‏‬ ‫‏‪ . 13‬دیــن ( واقعــی ) فقــط اســام اســت ‪ .‬تنهــا دیــن پذیرفتــه شــده نــزد خــدا ‪،‬‬ ‫اســام مــی باشــد ( ایــه ‪ ۱۹‬ســوره ال عمــران)‏‬ ‫‏‪ . 14‬اطاعــت از خــدا و پیامبــر اصــل و رویگردانــی از ان کفــر اســت ‪ ( .‬ایــه ‪۳۲‬‬ ‫ســوره ال عمــران )‏‬ ‫ـ معیــار تشــخیص خداخواهــی صادقانــه از مدعیــان دروغیــن( ایــه ‪ ۱۶۵‬ســوره‬ ‫بقره«اشــد حبّــا للــه»ص ایــات ‪ ۲۵‬تــا ‪ ۳۱‬ال عمــران ایــه ‪،‬ایــه‏‏‪ ۲۹‬فتــح صفحــه ‪)۵۱۵‬‏‬ ‫‏‪ . 15‬سرنوشــت زنــی پــاک بنــام حضــرت مریــم بــرای الگــو گیــری زنــان و مــادران‬ ‫(ایــات ‪ ۵۷‬و ‪ ۵۸‬ســوره ال عمــران)‏‬ ‫‏‪ . 16‬در ایــه مباهلــه تفســیر خانــدان پیغمبــر و اهــل بیــت و اینکــه امــام علــی(ع)‬ ‫همچــون جــان و عینیــت پیامبــر اکــرم (ص) معرفــی شــده ‏اســت تــا بگویــد‪:‬‬ ‫رویگردانــی از ایــن حقیقــت (پذیــرش تــداوم اســام نــاب ‪ ،‬بوســیله تشــیع‬ ‫علــوی(ع) فســاد و موجــب لعنــت الهــی خواهــد بــود(‏ایــات ‪ ۶۱‬و ‪ ۶۲‬ســوره ال‬ ‫عمــران )‏‬ ‫‏‪ . 17‬تبعیــت ازهرمســلکی بــه غیــراز اســام مــورد قبــول نیســت و هرکــس چنیــن‬ ‫کنــد‪،‬در اخــرت از زیــان کاران خواهــد بود(ایــات ‪ ۶۱‬و‏‏‪ ۸۵‬ســوره ال عمــران)‏‬ ‫ادامه دارد‪....‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫ شنبه ‪ 27‬فروردین‬ ‫دو شنبه ‪ 29‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪517‬‬ ‫ساماندهی برخورد‬ ‫با مظاهر علنی فساد‬ ‫در سطح جامعه‬ ‫رئیس کل دادگســتری گلســتان از ســاماندهی برخورد با‬ ‫مظاهر علنی فســاد در اســتان خبر داد ‪.‬‬ ‫حیدر اســیابی در جلســه شــورای اســتانی پیشــگیری از‬ ‫وقــع جــرم اســتان گفــت‪ :‬در حــوزه برخــورد بــا مظاهــر‬ ‫علنــی فســاد و در بحــث عفــاف و حجــاب هیــچ خــا‬ ‫قانونــی نداریــم ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬یکــی از قوانیــن راهکارهــای‬ ‫گســترش عفــاف و حجــاب مصــوب ســال ‪ 1384‬شــورای‬ ‫انقال فرهنگیســت که در مصوبات ان برای ‪ 26‬دســتگاه‬ ‫بیــش از ‪ 300‬وظیفــه بــه عنــوان تکالیف بــرای ارگان های‬ ‫متولــی تعریــف شــده اســت کــه بایــد اجــرا شــود ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫متاســفانه وضعیــت موجــود در ایــن حــوزه ‪ ،‬معلــول‬ ‫تــرک فعــل هاییســت کــه در ایــن زمینــه اتفــاق افتــاده‬ ‫اســت یعنــی ارگان هــای متولــی بــه وظایــف خودشــان‬ ‫عمــل نکــرده انــد‪.‬‬ ‫اســیابی بــا بیــان ایــن کــه در خصــوص عفــاف و حجاب‪،‬‬ ‫مجــازات اخریــن راهــی اســت کــه بایــد انجــام شــود‬ ‫افــزود‪ :‬تمرکــز اصلــی مــا بــر انجــام اقدامــات فرهنگــی و‬ ‫ترویجــی اســت ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬در جلســه امــروز کــه بــا حضــور‬ ‫اســتاندار برگــزار شــد بــه صــورت جــدی بــه این حــوزه ورود‬ ‫کردیــم و اقدامــات بــرای اجرایــی کردن قانون راهکارهای‬ ‫توســعه عفــاف و حجــاب در ســه بخــش اجرایــی‪ ،‬رصــد و‬ ‫پایــش و گــزارش گیــری دنبــال خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬بخــش اجرایــی مربــوط بــه‬ ‫دستگاه هاییســت کــه در حــوزه عفــاف و حجــاب وظایف‬ ‫و تکالیــف بــرای انــان تعییــن شــده اســت و متولیان باید‬ ‫پیگیــری کننــد ‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬پایــش و نظــارت بــر دســتگاه های‬ ‫اجرایــی هــم بــر عهــده اداره کل بازرســی خواهــد بــود و‬ ‫کار گــزارش گیــری و رصــد مجمــوع اقدامــات دســتگاه ها‬ ‫هــم بــه دبیرخانــه معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری از‬ ‫وقــوع جــرم اســتان‪ ،‬ســپرده شــد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬امیداواریــم بــا‬ ‫اهتمــام اســتاندار و عــزم دســتگاه هــای اجرایــی و فعــال‬ ‫شــدن ارگان هایــی کــه تکالیــف سیاســت گذاری در‬ ‫بخــش عفــاف و حجــاب را دارنــد شــاهد بهبــود وضعیــت‬ ‫موجــود باشــیم ‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان هــم در ایــن جلســه گفــت‪ :‬دربــاره‬ ‫راهکارهــای برخــورد بــا مظاهــر علنــی فســاد و ترویــج‬ ‫عفــاف و حجــاب و امــر بــه معــروف نهــی از منکــر‬ ‫تصمیم هــای خوبــی گرفتــه شــد و همــه دســتگاه هــا‬ ‫موظــف هســتند بــرای اجــرای ایــن برنامــه هــا همــکاری‬ ‫تنگاتنگــی بــا دادگســتری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫علــی محمــد زنگانــه افــزود‪ :‬مقــرر شــد طــرح هــای‬ ‫ویــژه قرارگاهــی بــرای نقــاط در معــرض اســیب اســتان از‬ ‫جملــه النــگ دره تهیــه شــود ‪.‬‬ ‫زنگانــه ادامــه داد‪ :‬در ایــن طــرح هــا محــور همــه‬ ‫اقدامــات در گام نخســت مشــارکت مــردم و بــا حضــور‬ ‫امــران بــه معــروف و ناهیــان از منکــر و پشــتیبانی و‬ ‫حمایــت هــای دســتگاه هــای فرهنگــی بــرای اقدامــات‬ ‫ترویجــی درکنــار اقدامــات ســلبی هســت ‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بــا انجــام مجمــوع ایــن‬ ‫اقدامــات و برنامــه هــا بــا اســتفاده از ظرفیــت همــه‬ ‫دســتگاه هــا کــه تعییــن تکلیــف شــده و وظایــف ان هــا‬ ‫کامــا روشــن هســت مطمئــن هســتیم فضــا را بــه‬ ‫ســمت یــک حیــات طیبــه در اســتان گلســتان ببریــم ‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان نیــز در ادامــه‬ ‫ایــن جلســه گفــت‪ :‬در حــوزه مــواد مخــدر‪ ،‬مشــروبات‬ ‫الکلــی و مظاهــر فســاد کــه بــه صــورت علنــی اســت‬ ‫جــای هیــچ اغماضــی نیســت و بــه صــورت جــدی ورود‬ ‫می کنیــم و شــبانه روز خــودم شــخصا امــاده ام‪.‬‬ ‫جلســه شــورای پیشــگیری از وقــوع جــرم اســتان بــا‬ ‫موضــوع ســاماندهی برخــورد بــا مظاهــر علنــی فســاد‬ ‫در جامعــه بــا حضــور اســتاندار گلســتان و مدیــران‬ ‫دســتگاه های اجرایــی برگــزار شــد ‪.‬‬ ‫اب نبض زندگی ‪ ...‬با هدر‬ ‫دادن‪ ،‬اهنگ ان را کند‬ ‫نسازیم‪( .‬نجات اب در گرو‬ ‫توجه همه ما‏)‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 54,280,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 12,534,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 123,480,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 124,490,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 73,400,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 41,450,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫کسی که سیلی می خورد‬ ‫سیلی می زند‬ ‫کســی کــه در کودکــی و از کودکــی چــه در خانــواده و بعضــا در‬ ‫مدرســه کــه محــل رشــد تعلیــم و تربیــت و شــخصیت دهــی‬ ‫بــه دانــش امــوز اســت ســیلی مــی خــورد و توهیــن مــی شــنود‬ ‫در موضــع بزرگســالی در اجتمــاع بدنبــال تالفــی و ســرکوب‬ ‫عقده هــای درونــی ســیلی مــی زنــد و تحقیــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫ما حیوان نیستیم‬ ‫دانش اموز هستیم‪‎‎‬‬ ‫سرویس اجتماعی ‪ -‬سهیال عالالدین‪:‬‬ ‫یکــی از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و اﻣﻮزﺷﯽ‬ ‫و اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ‬ ‫دانش امــوزان ‏در اﺑﻌﺎد دﯾﻨﯽ‪ ،‬ﻋﻠﻤﯽ‪ ،‬اﻣﻮزﺷﯽ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫و ﮐﺸﻒ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻫﺪاﯾﺖ رﺷﺪ ﻣﺘﻮازن روﺣﯽ و ﻣﻌﻨﻮی و‬ ‫ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﻧﺎن‪ ،‬مدرســه اﺳﺖ‏در اصــل مدرســه بانــی شــخصیت‬ ‫دادن و حافــظ حیثیــت و ابــروی کــودکان و نوجوانــان اســت‪‎ .‎‬‬ ‫بــا ایــن حــال گهــگاه از گوشــه و کنــار کشــور خبرهایــی مبنــی بــر‬ ‫ازار و اذیــت دانش امــوزان بــه شــیوه های مختلــف بــه گــوش‬ ‫می رســد‪ .‬کــه‏همچنــان تنبیــه در مــدارس کشــور وجــود دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫امیــر علــی بــه همــراه چنــد تــن از دوســتانش کــه تــاز ه از مدرســه‬ ‫تعطیــل شــدند بــرای رســیدن بــه خانــه ســوار اتوبــوس مــی شــوند‬ ‫بغــل دســت‏صندلــی مــن مــی نشــینند امیــر علــی دســت چــپ‬ ‫خــود را هــر از گاهــی بــه پــس ســرش مــی بــرد و ان را ماســاژ‬ ‫مــی دهــد و بــا اخ گفتــن ان را ‏رهــا مــی ســازد دوســت امیــر‬ ‫علــی وحیــد بــا خنــده دســتش را بــه ســر امیــر علــی مــی کشــد‬ ‫و می گویــد‪ :‬احســاس مــی کنــم ور کــرده ‪ .‬نامــرد‏بدجــوری زده ‪.‬‬ ‫مــن بــه هــوای اینکــه بــا همســن و ســال خــود در مدرســه دعــوا‬ ‫کردنــد یکــی دیگــر از دوســتان امیــر علــی حســام ‪ ،‬اســتین خــود‬ ‫‏را بــاال می زنــد و جــای خــراش روی بازویــش را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫امیــر علــی شــاکی از شــخصی بنــام ‪ ....‬کــه ناظــم مدرســه اســت‬ ‫کــه اول‏دعــوا رو بــرادر زاده ی خــود ناظــم شــروع کــرده انهــا بــرای‬ ‫دفــاع از خــود بــا ان درگیــر شــدند و وقتــی ناظــم متوجــه مــی شــود‬ ‫کــه بــرادرزاده‏اش از دســت امیــر علــی کتــک خــورده بــه ســمت‬ ‫امیــر علــی رفتــه و تــوی صورتــش ســیلی می زنــد امیــر علــی‬ ‫می گویــد‪ :‬ناظــم حتــی اجــازه ‏صحبــت نــداد کــه اصــا تعریــف‬ ‫کنیــم چــه اتفاقــی افتــاده اســت مقصــر بــرادرزاده ی ناظــم بــود کــه‬ ‫بــه یکــی از دوســتان امیــر علــی کــه از نظــر‏وضعیــت اقتصــادی در‬ ‫ســطح پاینــی اســت و در بدتریــن نقطــه ایــن شــهر کــوی عرفــان‬ ‫زندگــی مــی کنــد توهیــن کــرد و بــه روی صورتــش‏اب دهــان پــرت‬ ‫کــرد و همیــن امــر باعــث عصبانیــت امیــر علــی و دیگــر دوســتانش‬ ‫در دفــاع از دوســت خــود ش ـد‪‎. ‎‬‬ ‫در ادامــه وحیــد مــی گویــد‪:‬در بیشــتر مدرســه هــا معلــم هــا بــه‬ ‫خودشــان اجــازه مــی دهنــد کــه هــر طــور کــه دلشــان مــی خواهــد‬ ‫بــا مــا رفتــار کننــد‏مــا حیــوان کــه نیســتیم دانــش امــوز هســتیم‪.‬‬ ‫گنــاه ان بچــه هایــی کــه از بعــد درســی ضعیــف هســتند و کــم‬ ‫حافظــه و یــا خانــواده هــای انهــا درامــد‏کمــی دارنــد چیــه ؟ کــه‬ ‫معلم هــای مدرســه جلــوی همســن وســالهای خودمــون نیــش و‬ ‫کنایــه مــی زننــدو بی احترامــی مــی کننــد و متقابــا انهــا هــم‏یــاد‬ ‫می گیرنــد کــه بــه مــا توهیــن کننــد و ناســزا بگوینــد و درنهایــت کار‬ ‫بــه دعــوا و کتــک کاری ختــم بشــود‪‎. ‎‬‬ ‫تبعیــض و تنبیــه و همچنیــن توهیــن و تحقیربــه دانش امــوزان چه‬ ‫از سمت مدیران‪،‬معاونین و معلمان و چه از سمت دانش اموزانی‬ ‫کــه‏از بعــد درســی و درامــدی در مرحلــه ی باالتــری قــرار دارنــد‪،‬‬ ‫اثــرات منفــی هســتند کــه همیشــه بــا دانــش امــوز می مانــد همـه ی‬ ‫ایــن مــوارد‏عــزت نفــس دانش امــوزان را پاییــن مــی اورد و انهــا را‬ ‫پرخاشــگر می کنــد تــا جایــی کــه دانش امــوز عالقـه اش را نســبت بــه‬ ‫درس و مدرســه از‏دســت داده و از همــه چیــز متنفــر مــی شــود ‪.‬‬ ‫کســی در کودکــی و از کودکــی چــه در خانــواده و بعضــا در مدرســه‬ ‫کــه محــل رشــد تعلیــم و‏تربیــت و شــخصیت دهــی بــه دانــش امــوز‬ ‫اســت ســیلی می خورد و توهین می شــنود در موضع بزرگســالی در‬ ‫اجتمــاع بدنبــال تالفــی و‏ســرکوب عقده هــای درونــی ســیلی می زنــد‬ ‫و تحقیــر مــی کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫خ البــرزی کــه دختــر ‪12‬ســاله اش در یکــی از مــدارس راهنمایــی‬ ‫در حــال تحصیــل اســت مــی گویــد ‪ :‬نگیــن ‪8‬ســالش بــود کــه‬ ‫پــدرش را در‏اثــر ایســت قلبــی از دســت مــی دهــد از انجایــی‬ ‫کــه یــک فرزنــد دختــر دیگــر کــه دوســال از نگیــن کوچکتــر اســت‬ ‫داشــتم از عهــده ی مخــارج‏انهــا بــر نمــی امــدم کار مــی کــردم‬ ‫فقــط در حــد اینکــه شــکم شــان را ســیر کنــم و اجــاره خانــه‬ ‫بپــردازم یکبــار نگیــن بــا ناراحتــی از مدرســه بــه‏خانــه امــد و کیــف‬ ‫مدرســه اش را محکــم بــه زمیــن کوبیــد کــه مامــان مــن دیگــه بــه‬ ‫مدرســه نمــی روم بچــه هــای مدرســه بــه خاطــر کفــش و کیفــم‬ ‫‏کــه دوســاله دارم مــی پوشــم و رنــگ و رو رفتــه اســت مســخره ام‬ ‫مــی کننــد حتــی معلــم ورزش منــو از تیــم والیبــال مدرســه حــذف‬ ‫کــرد و‪‎..... ‎‬‬ ‫قیمت هر کیلوگرم شکر ماه رمضان‬ ‫با ‪ ۱۶‬هزارو ‪ ۳۵۰‬تومان‬ ‫دبیــرکل اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی کشــور بــا بیــان اینکــه قیمــت هــر کیلوگــرم شــکر دولتــی بــا نــرخ‬ ‫‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۳۵۰‬تومــان طــی روزهــای اتــی عرضــه می شــود خبــرداد و گفــت‪ :‬وزارت جهــاد کشــاورزی حوالــه‬ ‫شــکر تحــت عنــوان طــرح مــاه رمضــان ارایــه کــرده اســت کــه در کاهــش نــرخ ایــن محصــول در بــازار اثــر‬ ‫گــذار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار «قاســمعلی حســنی» در بخــش عمــده فروشــی در خصــوص‬ ‫وضعیــت بــازار شــکر و برنــج اظهــار داشــت‪ :‬هــر کیلوگــرم شــکر بــا قیمــت ‪ ۱۲‬هــزارو ‪ ۵۳۵‬تومــان براســاس‬ ‫ایــن حوالــه در اختیــار اعضــای اتحادیــه قــرار می گیــرد و کیلویــی ‪ ۱۶‬هــزارو ‪ ۳۵۰‬تومــان به فروش می رســد‬ ‫کــه شــکر دولتــی از ‪ ۱۳۵۰‬تومــان افزایــش نســبت بــه ســال گذشــته برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫دبیــرکل اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی کشــور بــه چنــد نرخــی بــودن شــکر در بــازار اشــاره کــرد و‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬بخشــی از شــکر ازاد توســط کارخانجــات ‪ ۱۶‬هــزارو ‪ ۵۰۰‬تومــان بــه عــاوه ‪ ۹‬درصــد ارزش‬ ‫افــزوده اســت کــه بیــش از ‪ ۲۰‬هزارتومــان می شــود و بــرای مصــرف کننــدگان ‪ ۲۵‬هزارتومــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ارتقاء کیفیت خدمتگزاری به مردم‬ ‫در مخابرات منطقه گلستان‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان در جلســه بــا روســای ادارات مخابــرات بــر ارتقــا کیفیــت‬ ‫چنــد روز گذشــته ویدیویــی در فضــای مجــازی منتشــر شــد‬ ‫کــه نشــان می دهــد یکــی از کارکنــان مدرســه در حالــی کــه‬ ‫دانش امــوزان در صــف‏ایســتاده اند بــا قیچــی بــه کوتــاه کــردن‬ ‫مــوی انهــا اقــدام می کنــد پیشــتر نیــز خبــری از شکســتن ســر‬ ‫دانش امــوز پایــه چهــارم دبســتان توســط معلــم‏در شهرســتان‬ ‫اشــنویه منتشــر شــده بــود وبایــد اعتــراف کــرد کــه ایــن نــوع‬ ‫رفتارهــای خشــن و زننــده یــک رفتــار کــودک ازاری اســت و‬ ‫‏همینطــور شــکایت خانــواده هــا از رفتــار برخــی مدیــران و معاونان‬ ‫بــه شــیوه هــای مختلــف در اخبــار هــا و فضــای مجــازی اعــام‬ ‫شــد‪.‬‏رفتارهایــی کــه بــه قــدری اســیب زا و مخــرب بــوده اســت‬ ‫کــه دانــش امــوزان دیگــر عالقــه ای بــه مدرســه رفتــن ندارنــد ودر‬ ‫نهایــت بــه عواقــب‏و تبعــات روحــی وروانــی دانش امــوزان در‬ ‫هــر مقطــع و شــرایط ســنی پســر و دختــر فرقــی نمــی کنــد ‪،‬منجــر‬ ‫مــی شــود ‪.‬برخوردهــای غیــر‏فرهنگــی و غیــر انســانی کــه عامــل‬ ‫اصلــی ان ســاختار معیــوب نظــام اموزشــی اســت در محیــط‬ ‫اموزشــی ایجــاد مــی شــود و وزارت امــوزش‏و پــرورش بــه خاطــر‬ ‫ســامت روحــی و روانــی کــودکان بایــد زمــان گزینــش و اســتخدام‬ ‫معلمــان و مدیــران و معاونیــن ســامت روان ‏‪،‬پارامترهــای‬ ‫شخصی‪،‬شــخصیتی و انگیزشــی انهــا را هــم مــورد بررســی قــرار‬ ‫دهــد امــا متاســفانه زمــان گزینــش ‪ ،‬تمــام ایــن مــوارد نادیــده‬ ‫‏گرفتــه مــی شــود و اینگونــه رفتارهــا بــه امــری طبیعــی و رایــج‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫تبدیــل شــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫ســامتی‪ ،‬تندرســتی و نشــاط داشــتن از حقــوق و نیازهــای اولیــه‬ ‫هــر دانــش امــوز و دانشــجویی اســت اســت کــه بایــد بــرای حفــظ‬ ‫و ارتقــای‏ان بــه طــور مــداوم برنامه ریــزی شــود‪ .‬ایــن موضــوع در‬ ‫نظــام تعلیــم و تربیــت‪ ،‬اهمیــت بیشــتری پیــدا می کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســوءرفتار بــا هریــک از اینهــا منجــر بــه صدمــات روانــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬شــناختی و جســمانی انهــا می شــود‪ .‬مصادیــق‬ ‫ایــن ســوءرفتارها شــامل‪ :‬‏اســتفاده از اظهــارات و کنایه هــای‬ ‫تحقیرامیــز بــه دانش امــوز‪ ،‬عبــارات تهدیدامیــز‪ ،‬تمســخر‬ ‫دانش امــوز‪ ،‬نادیده گرفتــن و منــزوی کــردن‪ ،‬‏ترســاندن‪ ،‬فریــاد‬ ‫زدن‪ ،‬مجــازات کــردن‪ ،‬تنبیــه بدنــی‪ ،‬ایجــاد زخــم‪ ،‬شکســتگی و‬ ‫… اســت‪‎..‎‬‬ ‫بعضــی ادم هــا ســعی مــی کننــد حقارتشــان را بــا تحقیــر ِ دیگــران‬ ‫بپوشــانند توهیــن مــی کننــد ‪ ،‬افتــرا مــی زننــد ‪ ،‬و برچســب هــای‬ ‫زننــده مــی‏چســبانند و حــرکات غیــر معقــول انجــام مــی دهنــد‬ ‫ادم هــای بیشــعوری کــه بــی فکــر هســتند قــدرت تفکــر ندارنــد‬ ‫بــا بــروز رفتارهــای روان‏پریــش خــود ‪ ،‬بــی فرهنگــی خــود را جــار‬ ‫مــی زننــد ادم هــای ســالم بــرای خودشــان و دیگــران ارزش قائــل‬ ‫هســتند و توهیــن نمــی کنن ـد‪‎ .‎‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه قــرار اســت در قالــب طــرح رمضــان چنــد صــد تــن شــکر توزیــع شــود گفــت‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر ایــن محصــول در شــرکت های بســته بنــدی قــرار دارد تــا در بســته های یــک کیلوگرمــی بــه‬ ‫مرحلــه توزیــع برســد‪.‬‬ ‫وی بیشــترین نوســان قیمت کاالهای اساســی را مربوط به خرده فروشـی های ســطح کشــور دانســت و‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬دربخــش بنکــداری نظــارت داریــم امــا در خرده فروشـی ها نظارتــی نداریم‪.‬‬ ‫حســنی اضافــه کــرد‪ :‬البتــه بخشــی از شــکر بــا قیمــت ‪ ۱۵‬هزارتومــان در فروشــگاه های زنجیــره ای از قبــل‬ ‫عیــد باقــی مانده اســت‪.‬‬ ‫قیمت برنج در بنکداری بین ‪ ۴۷‬تا ‪ ۸۰‬هزارتومان‬ ‫دبیــرکل اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی کشــور گفــت‪ :‬اکنــون قیمــت برنــج ایرانــی در بنکــداری براســاس‬ ‫درجــه بنــدی بیــن ‪ ۴۷‬تــا ‪ ۸۰‬هزارتومــان اســت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬وضعیــت بــازار نشــان می دهــد کــه قیمــت‬ ‫مصــوب برنــج کــه توســط دولــت تعییــن شــده بــود اعمــال نمی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬البتــه نــرخ برنــج هنــدی ‪ ۱۸‬هزارتومــان بــرای بنکــداری و بــرای مصرف کننــگان ‪ ۱۸‬هزارو‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وزارت جهــاد کشــاورزی ســهمیه ای در اختیــار اتحادیــه بنکــداران قــرار داده کــه برنــج تایلنــدی‬ ‫بــا قیمــت ‪ ۱۱‬هزارتومــان خریــداری مــی شــود و بنکــداران ‪ ۱۱‬هــزارو ‪ ۹۰۰‬تومــان در اختیــار خــرده فروشـی ها‬ ‫قــرار می دهنــد و نــرخ ایــن محصــول بــرای مصــرف کننــدگان ‪ ۱۲‬هــزارو ‪ ۵۰۰‬تومــان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬قیمــت فــروش بــرای مصرف کننــده بــه منظــور پیشــگیری از افزایــش‬ ‫بی ضابطــه بــرای هــر کیلوگــرم برنــج طــارم ایرانــی درجــه یــک ‪ ۶۵‬هــزار تومــان‪ ،‬برنــج طــارم درجــه دو ‪۶۰‬‬ ‫هــزار تومــان‪ ،‬برنــج ایرانــی شــیرودی ‪ ۴۲‬هــزار تومــان‪ ،‬برنــج هنــدی وارداتــی ‪ ۳۰‬هــزار تومــان و برنــج‬ ‫پاکســتانی وارداتی ‪ ۳۱‬هزار تومان طبق مصوبه معاون توســعه بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی در یکم‬ ‫اســفندماه ســال ‪ ۱۴۰۰‬تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫قیمــت برنج هــای وارداتــی کــه توســط شــرکت خدمــات بازرگانــی تهیــه شــده بــه ازای هــر کیلوگــرم برنــج‬ ‫هنــدی ‪ ۱۱۲۱‬مبلــغ ‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان‪ ،‬پاکســتانی ‪ ۱۱۲۱‬مبلــغ ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان و تایلنــدی مبلغ ‪۱۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫خدمتگــزاری بــه مــردم تاکیــد کــرد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان ‪ ،‬دکتــر‬ ‫غالمعلــی شــهمرادی کــه در جلســه بــا روســای ادارات مخابــرات در ســطح اســتان ســخن‬ ‫مــی گفــت ‪ :‬بــا اشــاره بــه عملکــرد مطلــوب مخابــرات در ســال گذشــته‪ ،‬بــر ارتقــاء کیفیــت‬ ‫خدمتگــزاری بــه مــردم تاکیــد کــرد ‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــا اشــاره بــه اینکــه حمایــت بخــش هــای ســتادی از ادارات‬ ‫مخابــرات در ســطح شهرســتان ها ضــرروی اســت افزود‪:‬بــا انتخــاب معیــن ومعرفــی ان هــا‬ ‫بــه شهرســتان های شــرق ‪ ،‬غــرب ومرکــز اســتان انــرا موجــب ســرعت بخشــیدن بــه اجــرای‬ ‫برنامه هــا وپــروژه هــا و ارتقــاء تعامــل و پیشــبرد برنامــه هــا بــا ســتاد دانســت ‪.‬‬ ‫وی انجــام برنامــه هــای تکلیفــی ‪ ،‬رســیدگی بــه مشــکالت مــردم تســریع در رفــع خرابی هــا‪،‬‬ ‫تکریــم مشــترکین وتوســعه شــبکه را از برنامــه هــای اولویــت دار در ســال ‪ 1401‬برشــمرد‬ ‫وبراجــرای دقیــق وبــه موقــع ان هــا تاکیــد کــرد ‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪ ۶۶۵‬تخلف واحدهای صنفی شیروان در سال گذشته ثبت شد‬ ‫رییــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت شــیروان گفــت‪ :‬پارســال در بازدیدهــای انجــام شــده از واحدهــای صنفــی ایــن شهرســتان‬ ‫خراسان شــمالی‪ ۶۶۵ ،‬مــورد تخلــف ثبــت و ‪ ۵۵۹‬فقــره پرونــده در ایــن زمینــه تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 29‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪517‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫مشکالت رایج بد کار کردن‬ ‫در حالت گاز خودروهای گازسوز‬ ‫کارخانه ای‬ ‫دعوی زرگری میان خودی ها÷‬ ‫طــرح افزایــش نــرخ اینترنــت انچنــان شــتاب زده و ناگهانــی‬ ‫بــود کــه حتــی قســمتی از بدنــه دولــت و حکومــت و مجلــس‬ ‫را نیزغافلگیــر کــرد! ‪ .‬بــه طــوری کــه در روزهــای اخیــر شــاهد‬ ‫موضــع گیــری هــا و انتقــادات تنــد نماینــدگان مجلــس بــه‬ ‫بــاال رفتــن تعرفــه هــای اینترنــت از ســوی اپراتورهــای فعــال‬ ‫در ایــران شــدیم ‪ .‬امــا ایــا ایــن دعــوای زرگــری میــان خودی هــا‬ ‫نیســت ؟!‬ ‫حلزون ها دیرتر‬ ‫به خط پایان‬ ‫می رسند!‬ ‫سرویس فناوری ‪ -‬نرگس رضایی‪:‬‬ ‫ایــن روزهــا حتمــا هنــگام خریــد بســته هــای اینترنتــی متوجــه‬ ‫گرانــی ‪ ۶۰‬درصــدی ان هــاو حــذف بعضــی از امکانــات مثــل‬ ‫اینترنــت شــبانه و بلنــد مــدت شــده ایــد بنابرایــن‪ ،‬تمامــی‬ ‫بســته هــای مــدت دار خــارج از اپلیکیشــن هــای تعریــف شــده‬ ‫دیگرارایــه نمــی شــود؟ البتــه دو اپراتــور پــر طرفــدار ایرانســل و و‬ ‫همــراه اول تغییراتــی گــران قیمــت در بســته هــای خــود ایجــاد‬ ‫کــرده انــد مهمتــر اینکــه نزدیــک بــه ‪ ۹۵‬درصــد مــردم ایــران‬ ‫از مشــترکان صــد در صــدی ایــن دو اپراتــور هســتندو طبیعــی‬ ‫اســت هرگونــه تغییــر در نحــوه ســرویس دهــی هــا بــا واکنــش‬ ‫مشــترکان روبــرو شــود‪.‬‬ ‫نرگــس رضایی‪/‬اپراتورهــای ســرویس دهنــده‪ ،‬بــرای توجیــه‬ ‫نابهنــگام گرانــی ســرویس دهــی خــود معتقــد هســتند بــا توجــه‬ ‫بــه قیمــت هــای موجــود ســرمایه گــذاری بــا تعرفــه هــای فعلــی‬ ‫بــه صرفــه نیســت!‬ ‫(اگــر بــه فروشــگاه همــراه اول مراجعــه کنیــد‪ ،‬شــاهد فــروش‬ ‫بســته های اینترنــت یــک روزه تــا ‪ ۴‬ماهــه خواهیــد بــود و فعــا‬ ‫امــکان خریــداری بســته یــک ســاله وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫برخــی بســته های کوتــاه مــدت موجــود مثــل ‪ ۳۰‬روزه نیــز‬ ‫دســت خــوش تغییــرات شــده و دیگــر خبــری از بســته های بــا‬ ‫حجــم بــاال نیســت‪.‬‬ ‫بســته های یــک ماهــه همــراه اول – پیــش از ایــن امــکان‬ ‫خریــد بســته بــا حجــم ‪ ۱۰‬و ‪ ۱۵‬گیگابایــت نیــز وجــود داشــت‬ ‫اگــر کــد ‪ *۱۰۰#‬را نیــز شــماره گیری و گزینــه بلنــد مــدت را‬ ‫انتخــاب کنیــد‪ ،‬تنهــا بســته های ‪ ۲‬و ‪ ۴‬ماهــه بــرای فــروش‬ ‫وجــود دارنــد و در بســته های اینترنــت یــک ماهــه نیــز خبــری‬ ‫از بســته ‪ ۱۰‬و ‪ ۱۵‬گیگابایــت نیســت‪ .‬مشــترکان ایرانســل در‬ ‫صــورت شــماره گیری کــد دســتوری ‪ *۵۵۵*۵*۴#‬می تواننــد‬ ‫جهــت خریــد بســته های بلنــد مــدت اقــدام کــرده امــا در حــال‬ ‫حاضــر تنهــا بســته های ‪ ۶۰‬و ‪ ۱۲۰‬روزه نمایــش داده می شــوند‬ ‫و خبــری از بســته یــک ســاله و ســه ماهــه نیســت‪ ).‬بــه نقــل از‬ ‫ســایت دیجیاتــو‬ ‫(اپراتورهــا طبــق مصوبــه ‪ ۲۶۶‬کمیســیون تنظیــم مقــررات‬ ‫ارتباطــات‪ ،‬اجــازه دارنــد هــر گیــگ اینترنــت را تــا ‪ ۴۲‬هــزار تومــان‬ ‫بفروشــند‪ .‬اکنــون برخــی اپراتورهــا از ایــن ظرفیــت قانونــی‬ ‫اســتفاده کــرده و قیمــت بســته های اینترنــت را در چارچــوب‬ ‫قانــون امــا بــدون مجــوز ســازمان تنظیــم مقــررات و بــدون‬ ‫اطــاع کاربــران افزایــش داده انــد‪ .‬ایرنــا‬ ‫بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬اپراتورهــا بــر اســاس ایــن مصوبــه‬ ‫می توانســتند بیــن ســقف و کــف تعرفــه در حرکــت باشــند‪.‬‬ ‫امــا ایــن در حالــی اســت کــه براســاس همیــن مصوبــه‬ ‫تبصــره ای بــه ان ضمیمــه شــده اســت کــه دارنــده پروانــه موظف‬ ‫اســت در اعمــال سیاســت اســتفاده منصفانــه جزئیــات دقیــق را‬ ‫بــه مشــترکین اعــام کنــد! حــال انکــه افزایــش تعرفــه اینترنــت‬ ‫بــدون اطــاع مشــترکان و بــه صــورت ضــر ب العجلــی اســت‪.‬‬ ‫و در قســمتی دیگــر از خبــر ایــن خبرگــزاری وابســته بــه دولــت‪،‬‬ ‫نوشــته شــده کــه بــدون مجــوز ســازمان تنظیــم مقــررات و بــدون‬ ‫اطــاع کاربــران افزایــش داده انــد کــه خــوب بــاز در تبصــره‬ ‫دوم همیــن مصوبــه امــده اســت کــه بــرای اعمــال سیاســت‬ ‫اســتفاده منصفانــه اعــام جزئیــات مربوطــه‪ ،‬از ســوی هریــک‬ ‫از دارنــدگان پروانــه بــه ســازمان الزامــی اســت‪ .‬ایــن یعنــی همــه‬ ‫ایــن اتفاقــات در زیــر تاییــدات وزیــر ارتباطــات و طبــق قوانیــن‬ ‫موجــود و مصوبــه مــورد بحــث‪ ،‬صــورت گرفتــه اســت !‬ ‫طــرح افزایــش نــرخ اینترنــت انچنــان شــتاب زده و ناگهانــی‬ ‫بــود کــه حتــی قســمتی از بدنــه دولــت و حکومــت و مجلــس‬ ‫را نیزغافلگیــر کــرد! ‪ .‬بــه طــوری کــه در روزهــای اخیــر شــاهد‬ ‫موضــع گیــری هــا و انتقــادات تنــد نماینــدگان مجلــس بــه بــاال‬ ‫رفتــن تعرفــه هــای اینترنــت از ســوی اپراتورهــای فعــال در ایــران‬ ‫شــدیم ‪ .‬امــا ایــا ایــن دعــوای زرگــری میــان خــودی هــا نیســت ؟!‬ ‫موضــوع مهمتــر انکــه مگــر مــی شــود اپراتــور هــا بــدون در نظــر‬ ‫گرفتــن قوانیــن موجــود و بــدون هماهنگــی در هفــت خــوان‬ ‫ســد هــای دولتــی کاری از پیــش ببرنــد ؟! البتــه کــه نــه!‬ ‫و بازهــم تاکیــد مــی کنیــم کــه اپراتورهــای مســلط در هریــک‬ ‫الزمه حل مشکالت جامعه‬ ‫همراهی و همدلی است‬ ‫اســتاندار گلســتان همدلــی و همراهــی را الزمــه حــل مشــکالت جامعــه برشــمرد و گفــت‪ :‬ائمــه‬ ‫جمعــه و جماعــات بــه خاطــر نــوع ارتباطــات بــا مــردم ضمــن بیــان مشــکالت و محدودیت هــای‬ ‫پیــش روی اســتان ان هــا را بــه صبــر و همراهــی بــا مدیــران و دولتمــردان دعــوت کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ‪ ،‬علی محمــد زنگانــه در نشســت بــا ائمــه جمعــه اســتان‬ ‫افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ایــات و روایــات قرانــی‪ ،‬صبــر و دعــوت بــه صبــر‪ ،‬مقدمــه ایجــاد شــبکه تعــاون‬ ‫کنترل دولت بر قیمت نهاده های‬ ‫مسکن مطلوب است‬ ‫عضــو کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬برخــی ســوداگران تــاش می کننــد بــه‬ ‫بهانــه حــذف احتمالــی ارز یارانـه ای‪ ،‬بــازار مســکن را متالطــم کــرده و قیمت هــا را افزایــش دهنــد امــا‬ ‫دولــت بــا برنامه ریــزی و کنتــرل مطلــوب و حفــظ قیمــت نهاده هــای بــازار مســکن از افزایــش قیمــت‬ ‫ان جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫عبدالجــال ایــری اظهارداشــت‪ :‬نظــارت بــر بــازار فــوالد‪ ،‬ســیمان و دیگــر نهاده هــای صنعــت ســاختمان‬ ‫مطلــوب اســت و اگــر تخلفــی گــزارش شــود اقدامــات بازدارنــده خوبــی بــرای ان در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫نماینده مردم بندرگز‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬ترکمن و کردکوی در مجلس شــورای اســامی گفت ‪ :‬با وجود مدیریت‬ ‫نــرخ اقــام موثــر در ســاخت مســکن برخــی مالــکان و ســازندگان عمــده مســکن‪ ،‬نــرخ را بــه صــورت روزانــه‬ ‫از بازارهــای ســه گانــه (صــوت ثابــت‪ ،‬داده ثابــت و همــراه‬ ‫(اعــم از داده و صــوت) پــس از تنظیــم طــرح هــای تعرفــه ای‬ ‫مــورد نظــر خــود (اعــم از عــادی و تشــویقی) بــا توجــه بــه کــف و‬ ‫ســقف تعرفــه هــای مصــوب‪ ،‬ملــزم بــه اخــذ تاییدیــه از ســازمان‬ ‫میباشــند‪.‬‬ ‫زمانــی کاهــش قیمــت هــا و بســته هــای تشــویقی بیشــتر بــرای‬ ‫رقابــت بیــن اپراتــور هــا‪ ،‬کام مشــترکان را شــیرین مــی کــرد و‬ ‫امــروز کام ســرمایه گــذاران در ســایه روشــن را!… البتــه گرانــی‬ ‫تعرفــه هــای ایــن دو اپراتوراتفــاق تــازه ای نیســت بلکــه پیــش‬ ‫از ایــن در ســال های ‪ ۹۷ ،۹۹‬و ‪ ۹۵‬نیــز تغییراتــی در فــروش‬ ‫بســته های خــود داده بودنــد‪ .‬بــه طــور مثــال اواخــر اســفند‬ ‫‪ ،۱۳۹۷‬همــراه اول عرضــه بســته های بلنــد مــدت شــش ماهــه‬ ‫و یکســاله خــود را متوقــف کــرد‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل در میــان ســخنان نماینــدگان معتــرض بــه‬ ‫گرانــی اینترنــت عضــو کمیســیون امــوزش و تحقیقــات مجلــس‬ ‫یازدهــم امانقلیــچ شــادمهر گفتــه اســت؛ ایــن موضــوع بســیاری‬ ‫از کاربــران را شــوکه کــرده اســت‪ ،‬ایــا در پشــت پــرده جهــش‬ ‫یکبــاره تعرفــه بســته هــای اینترنتــی و کنــدی ان طــرح صیانــت‬ ‫یــا محدودســازی خیمــه زده اســت؟ قیمــت گــذاری دســتوری‬ ‫و دخالــت بــی حــد و حصــر دولــت در اقتصــاد شــرکت هــای‬ ‫مخابراتــی و ارتباطــی باعــث شــده انهــا هــم دچــار سرنوشــت‬ ‫مشــابه خودروســازان شــوند‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر ســوالی کــه مطــرح اســت اینکــه مــا بایــد‬ ‫مشــترکان را قانــع کنیــم کــه تعرفــه هــا کامــا قانونــی و در ســایه‬ ‫قوانینــی افزایــش یافتــه اســت کــه قبــل تــر هــا نیــز ایــن مصوبــه‬ ‫وجــود داشــته و فقــط اجرایــی نمــی شــده اســت و اینکــه فقــط‬ ‫مطالبــه کنیــم چــرا گــران شــدن ‪ ۶۰‬درصــدی اینترنــت را زودتربــه‬ ‫اطــاع مشــترکان نرســانده اســت؟!‬ ‫اینترنــت یــک کاالی لوکــس نیســت بلکــه جــزو مصــارف‬ ‫ضــروری خانــوار بــرای همــه اســت از جملــه دانــش امــوزان‪،‬‬ ‫دانشــجویان و دورکاران اداری و…‬ ‫جالــب اســت بدانیــد‪ ،‬ســرعت اینترنــت ایــران در میــان ‪۱۳۸‬‬ ‫کشــور دارنــده امکانــات ارتباطــی و اینترنتــی در رتبــه ‪ ۷۹‬قــرار‬ ‫دارد و از نظــر ســرعت اینترنــت در منطقــه از تمــام کشــورهای‬ ‫همســایه بــه جــز ترکمنســتان‪ ،‬افغانســتان و پاکســتان پایین تــر‬ ‫اســت فقــط در پایــان بــه ایــن کنایــه بســنده کنیــم کــه حلزون هــا‬ ‫در دنیــای پــر ســرعت و پیشــرفت و تکنولــوژی خیلــی خیلــی‬ ‫دیرتــر بــه خــط پایــان خواهنــد رســید‪ .‬وقتــی مــی توانیــم بــا‬ ‫وجــود امکانــات موجــود در کشــورمان جگــوار باشــیم چــرا‬ ‫حلزون؟!!!!‪/‬عصــر اصفهــان‬ ‫اجتماعــی بیــن مومنــان اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اگــر خواهــان عنایــت الهــی هســتیم بایــد بــا هــم‪ ،‬رابطــه مومنانــه مبتنــی بــر تقــوای‬ ‫اجتماعــی برقــرار کنیــم و بــا ایــن همدلــی و همراهــی می توانیــم بــر مشــکالت پیــروز شــویم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تــاش و کوشــش و مجاهــدت در ایــن برهــه‪ ،‬کمتــر از دفــاع مقــدس نیســت‬ ‫و بــا توجــه بــه تهاجــم نــرم و جنــگ همــه جانبــه فرهنگــی‪ ،‬اقتصــادی و اجتماعــی دشــمن‪ ،‬مــا در‬ ‫عرصــه دفــاع مطهــر قــرار داریــم‪.‬‬ ‫اســتاتدار گلســتان گفــت‪ :‬شــرایط کشــور و بــه دنبــال ان شــرایط اســتان بــه گون ـه ای اســت کــه‬ ‫گــذر از ایــن ســختی ها نیازمنــد صبــر و اســتقامت اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬تــاش داریــم درامــد ســرانه خانــوار گلســتانی کــه در زمــان حاضــر نصــف میانگیــن‬ ‫کشــوری اســت بــه میانگیــن کشــوری برســانیم و بــرای اینکــه ایــن اتفــاق بیفتــد‪ ،‬نیازمنــد همــت‪،‬‬ ‫وحــدت و انســجام مدیــران و مــردم هســتیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا پیگیری هــا و همراهــی مدیریــت ارشــد و نماینــدگان اســتان در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬ایــن اســتان در الیحــه بودجــه ســال جــاری جــزو پنــج اســتان برتــر بــه لحــاظ رشــد‬ ‫اعتبــارات عمرانــی اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا تحقــق بودجــه ســال جــاری و همچنیــن اعتبــارات ســفر رییــس‬ ‫جمهــور‪ ،‬بخشــی از عقــب ماندگی هــای اســتان در حوزه هــای زیرســاختی را جبــران کنیــم‪.‬‬ ‫افزایــش مــی دهنــد ‪.‬‬ ‫ایــری ادامــه داد‪ :‬برخــی ســوداگران از هــر راهــی بــرای برهــم زدن ارامــش بــازار مســکن اســتفاده مــی کننــد‬ ‫و بــه بهانه هــای متعــدد همچــون افزایــش دســتمزد کارگــران و یــا حــذف احتمالــی ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی مــی‬ ‫خواهنــد موجــب افزایــش مضاعــف قیمــت در بــازار شــوند ‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی گفــت ‪ :‬برخــی از ایــن افزایــش قیمــت هــا بــه ســبب‬ ‫شــکاف بیــن عرضــه و تقاضــا اســت کــه اگــر دولــت می خواهــد ایــن چالــش را برطــرف کنــد بایــد دامنــه‬ ‫مشــارکت متقاضیــان واقعــی مســکن در ســاخت و ســازها را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫ایــری بیــان کــرد‪ :‬بــه عنــوان مثــال اگــر قــرار اســت زمیــن رایگانــی بــرای ســاخت خانه هــای مــردم پیش بینــی‬ ‫شــود الزم اســت در مناطقــی کــه امــکان واگــذاری ایــن زمین هــا وجــود دارد از دادن ایــن زمیــن به پیمانکاران‬ ‫جلوگیــری گردد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم شهرســتان هــای بندرگــز‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬ترکمــن و کردکــوی در مجلــس شــورای اســامی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬حــدود ‪ ۶‬مــاه قبــل و حیــن تصویــب قانــون جهــش تولیــد مســکن‪ ،‬نــرخ و قیمــت تمــام شــده هــر متــر‬ ‫مربــع مســکن تعییــن و ابــاغ شــده بــود و تــاش می شــود بــا اعمــال نــرخ هــای مناســب‪ ،‬عــاوه بــر رعایــت‬ ‫حقــوق متقاضیــان مســکن‪ ،‬پیمانــکاران هــم متضرر نشــوند‪.‬‬ ‫ ریپ زدن در حالت گاز‬‫ در صورتــی کــه خــودرو در حالــت بنزیــن بــدون مشــکل‬‫کار می کنــد ولــی در حالــت گازســوز ریــپ می زنــد‪ ،‬احتمــالا‬ ‫انژکتورهــای گاز خــودرو خــراب باشــند‪ ،‬بــرای تســت انژکتورهــا‬ ‫بهتریــن راه لمــس شــیلنگ های خروجــی از انژکتورهــا بــه‬ ‫منیفولــد خــودرو می باشــد‪ .‬اگــر پاشــش همــه انژکتورهــا زیــر‬ ‫دســت احســاس شــد‪ ،‬ان هــا ســالمند در غیــر اینصــورت یــک یــا‬ ‫چنــد انژکتــو ‍ِر معیــوب مشــخص می گــردد‪.‬‬ ‫ ریپ زدن در حالت گاز‪:‬‬‫ بــه هنــگام تغییــر فشــار گاز‪ ،‬دمــای ان بــه شــدت کاهــش‬‫مــی یابــد وامــکان یــخ زدن گاز داخــل رگوالتــور وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از ایــن امــر لولــه هــای اب گــرم کــه از‬ ‫شــیلنگهای رادیاتــور بخــاری انشــعاب یافتــه انــد‪ ،‬از داخــل‬ ‫رگوالتــور عبــور یافته انــد‪ .‬در صــورت وجــود هــوا در سیســتم‬ ‫خنــک کننــده خــودرو یــا گرفتگی لولــه هــای ورودی‪ ،‬خروجی به‬ ‫رگوالتــور دمــای داخــل رگوالتــور مناســب نبــوده و باعــث تغییــر‬ ‫دمــای گاز خروجــی شــده و باعــث عــدم یکنواختــی نســبت‬ ‫ســوخت بــه هــوا و در نتیجــه بــد کارکــردن موتور و ریــپ زدن ان‬ ‫می شــود‪ ،‬پــس رگالتــور بایــد کامــا داغ شــود‪.‬‬ ‫ فشار گاز خروجی از رگوالتور تنظیم نیست ‪:‬‬‫ بــا دســتگاه عیــب یــاب فشــار خروجــی را بررســی نماییــد و در‬‫صورتــی کــه کمتــر از دو بــار بــود‪ ،‬بــا چرخاندن پیچ تنظیــم (واقع‬ ‫شــده بــر بــاالی رگوالتــور ) فشــار را تنظیــم نمایید‪.‬‬ ‫ فیلتر مسدود شده است‪:‬‬‫ بـــه منظــور جلوگیــری از ورود ذرات بــه داخــل ریــل انژکتــور و‬‫خرابــی نشــیمنگاههای انژکتــور در ورودی ریـــل انژکـــتور از یـــک‬ ‫فیلـتر اسـتفاده شـده است که این فیلتر قادر است ذرات ‪۸۰‬‬ ‫میکرونــی موجــود در گاز را جــذب نمایــد‪ .‬پــس از مــدت زمــان‬ ‫مشــخص ‪ ٤٠‬هــزار کیلومتــر ایــن فیلتــر بایــد تعویــض گــردد‪.‬‬ ‫ سنسور فشار خال ایراد دارد‪:‬‬‫ در صورتــی کــه ایــن سنســور معیــوب باشــد‪ ،‬اطالعــات فشــار‬‫خروجــی از رگوالتــور بــه صــورت نادرســت بــه ‪ ECU‬گاز ارســال‬ ‫مــی گــردد و گرچــه فشــار خروجــی از رگوالتــور دو بــار باشــد ولی‬ ‫‪ ECU‬ایــن فشــار را کمتــر یــا بیشــتر از ایــن مقــدار دانســته و‬ ‫اجــازه تبدیــل بــه حالــت گاز را نمی دهــد‪.‬‬ ‫ سنسور دمای اب ایراد دارد ‪:‬‬‫ در صورتــی کــه سنســور دمــای اب ورودی رگوالتــور ایــراد‬‫داشــته باشــد‪ ،‬اطالعــات دمــای اب نادرســت بــه ‪ ECU‬ارســال‬ ‫شــده‪ ،‬باعــث مــی شــود علیرغــم رســیدن دمــا بــه حــد الزم‪،‬‬ ‫خــودرو بــه حالــت گاز تبدیــل نشــود ‪.‬‬ ‫(یــا در حالــی کــه هنــوز دمــا بــه حــد الزم نرســیده‪ ،‬خــودرو‬ ‫بــه حالــت گاز تبدیــل شــود و ایــن باعــث بــد کارکــردن موتــور‬ ‫می شــود)‬ ‫ خرابی شیر سر مخزن‪:‬‬‫ در صــورت خرابــی شــیر ســر مخــزن بــا وجــود بــاز بــودن شــیر‪،‬‬‫گاز از مســیر عبــور نمــی کنــد کــه ایــن امــر بخاطــر خرابــی توپــی‬ ‫شــیر اســت‪.‬‬ ‫ و در اخر‪:‬‬‫ کلید تبدیل خراب است‪.‬‬‫‪ -‬ای سی یو خراب است‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کارپارس‬ ‫برگزاریمی کند‬ ‫پی‬ ‫گ‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫سی‬ ‫ع‬ ‫جت‬ ‫ریازا ب اهیا ما ی‬ ‫نخستین جشنواره‬ ‫تیتر‪،‬یادداشت‪،،‬زگارش‪،‬عکس‬ ‫عالقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند‬ ‫اثار خود را به دفتر موسسه حداکثر تا پایان‬ ‫اردیبهشت‪ 1401‬ارسال کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫دو شنبه ‪ 29‬فروردین ‪1401‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 29‬فروردین‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪517‬‬ ‫به درخواست اهالی‬ ‫قلعه حسن گرگان‬ ‫کنکور رشته های خاص‬ ‫حذف نمی شود‬ ‫ورود ویــژه دادســتانی بــرای مبــارزه بــا خــرده فروشــان‬ ‫موادمخــدر در ایــن منطقــه دادســتان عمومــی و‬ ‫انقــاب مرکــز اســتان گفــت‪ :‬بــه درخواســت اهالــی‬ ‫محلــه قلعــه حســن گــرگان یــک تیــم عملیاتــی بــا‬ ‫حضــور دادیــار ویــژه مبــارزه میدانــی بــا مــواد مخــدر‬ ‫و نیــروی انتظامــی بــر پاکســازی خــرده فروشــان‬ ‫موادمخــد در ایــن منطقــه تشــکیل شــد ‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو افــزود‪ :‬در نخســتین حضــور ایــن‬ ‫تیــم عملیاتــی ‪ 8 ،‬مــکان عرضــه موادمخــدر کــه بــا‬ ‫کمــک مــردم ایــن منطقــه شناســایی شــده بــود ‪،‬‬ ‫پاکســازی و ‪ 7‬نفــر دســتگیر شــدند ‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو افــزود‪ :‬در بازرســی از تعــدادی از‬ ‫ایــن منــازل ‪ ،‬لولــه گــذاری هــای مخصــوص کــه بــرای‬ ‫پنهــان کــردن و از بیــن بــردن موادمخــدر هنگام حضور‬ ‫مامــوران در دیــوار و کــف ایــن خانه هــا کارگــذاری‬ ‫شــده بــود هــم کشــف و بــا ســیمان مســدود شــد ‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان گفــت‪ :‬فعالیــت هــای ایــن‬ ‫تیــم عملیاتــی بــا همــکاری اهالــی ایــن منطقــه تــا‬ ‫زمــان از بیــن بــردن عوامــل ناامنــی در ایــن محلــه‬ ‫ادامــه دارد ‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو افــزود‪ :‬انــواع ســاح ســرد ماننــد‬ ‫قمــه‪ ،‬تبــر‪ ،‬شمشــیر ‪ 2 ،‬دســتگاه موتورســیکلت‬ ‫ســرقتی و ســاح شــکاری غیرمجــاز از دیگــر کشــفیات‬ ‫امــروز در بازرســی از مراکــز فــروش موادمخــدر بــود‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در دیــدار چنــد شــب‬ ‫پیــش بــا اهالــی کــوی عرفــان گــرگان از رویکــرد محلــه‬ ‫محــوری دادگســتری اســتان در ســال جدیــد بــرای‬ ‫حــل مشــکالت و اســیب هــای اجتماعــی بــا کمــک و‬ ‫همراهــی مــردم همــان محــات خبــر داده بــود‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری بــا بیــان اینکــه اکنــون ‪ ۶۵۰۰‬شــرکت دانــش بنیــان در کشــور‬ ‫فعــال اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬کنکــور ‪،‬بــا وجــود بــه اینکــه بــرای رشــته هــای خــاص تقاضــا زیــاد اســت‪ ،‬حــذف‬ ‫شــدنی نیســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ‪ ،‬محمــد علــی زلفــی گل در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫امــکان حــذف کنکــور یــا اســتفاده از ســوابق تحصیلــی بــرای ‪ ۸۵‬درصــد رشــته هــای دانشــگاهی‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬امــا راهــی جــز برگــزاری کنکــور بــرای رشــته هــای پــر طرفــدار نیســت ضمــن اینکــه اکنــون‬ ‫در برخــی از رشــته هــا پذیــرش براســاس ســوابق تحصیلــی صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه وضعیــت شــرکت هــای دانــش بنیــان فعــال در کشــور گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر حــدود یــک و نیــم برابــر ایــن شــرکت ها‪ ،‬هســته هــای فنــاور در پــارک علــم و فنــاوری و مراکــز‬ ‫رشــد هســتند و چنانچــه بســترهای الزم بــرای ایــن هســته ها فراهــم شــود‪ ،‬بــه مــرور می تواننــد بــه‬ ‫شــرکت دانــش پایــه و دانــش بنیــان تبدیــل شــوند‪.‬‬ ‫سه ماه فرصت برای ایجاد‬ ‫کمپ های مجاز ترک اعتیاد‬ ‫در گالیکش‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب گالیکــش بــه بهزیســتی اســتان‬ ‫ســه مــاه فرصــت داد بــرای راه انــدازی مراکــز مجــاز تــرک اعتیــاد‬ ‫در ایــن شهرســتان چــاره اندیشــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســید ســعید جبــاری اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬تنهــا یــک کمــپ تــرک اعتیــاد بخــش خصوصــی در‬ ‫ایــن شهرســتان دایــر اســت کــه بــه علــت ظرفیــت محــدود و‬ ‫هزینــه هــا ‪ ،‬افــرادی کــه توانایــی مالــی ندارنــد ‪ ،‬نمــی تواننــد از‬ ‫خدمــات درمانــی بــرای تــرک اعتیــاد بهــره منــد شــوند ‪.‬‬ ‫جبــاری افــزود‪ :‬مدیــر کل بهزیســتی اســتان گلســتان ‪۳‬مــاه‬ ‫فرصــت دارد بــا بــه کارگیــری امکانــات قانونــی بــرای انجــام‬ ‫فراینــد قانونــی تاســیس کمــپ مجــاز تــرک اعتیــاد در حــوزه‬ ‫قضایــی گالیکــش اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫ســید ســعید جبــاری گفــت‪ :‬اگــر در مهلــت تعییــن شــده‬ ‫اقدامــی صــورت نگیــرد از بــاب حفــظ حقــوق عامــه و مقابلــه بــا‬ ‫تــرک فعــل مدیــران‪ ،‬اقــدام قانونــی مــی کنیــم‪.‬‬ ‫همزمــان بــا ســالروز والدت بــا ســعادت کریــم اهل بیت‬ ‫عصمــت و طهــارت (ع)‪ ،‬حضرت امام حســن مجتبی(ع)‬ ‫تعــداد ‪ ۳۲‬ســری جهیزیــه بــه نوعروســان زیرپوشــش‬ ‫اداره کمیته امداد داشــلی برون شهرســتان گنبدکاووس‬ ‫اهــدا شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره کمیتــه امــداد داشــلی بــرون گنبــدکاووس‬ ‫درســخنانی گفــت‪ :‬ارزش هــر جهیزیــه کــه شــامل پنــج‬ ‫قلــم کاال شــامل «تلویزیــون‪ ،‬یخچــال‪ ،‬جــارو برقــی‪،‬‬ ‫اجاق گاز و ماشــین لباسشــویی» می باشــد و توســط این‬ ‫نهــاد بــا همراهــی برخــی نیکوکاران تهیه شــده مبلــغ ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال اســت‪.‬‬ ‫خداپرســت افــزود‪ :‬اداره کمیتــه امــداد داشــلی بــرون‬ ‫گنبــدکاووس درســال گذشــته نیــز تعــداد ‪ ۲۰۷‬ســری‬ ‫جهیزیــه بــه ارزش کل ‪ ۴۱‬میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون ریــال‬ ‫بــا همراهــی نیکــوکاران ایــن شهرســتان تهیــه و بــه‬ ‫نوعروســان زیرپوشــش اهــدا کــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬هنــوز ‪ ۱۸‬نوعــروس دیگــر زیرپوشــش‬ ‫ایــن اداره در نوبــت دریافــت جهیزیــه هســتند کــه‬ ‫امیدواریــم بــا همراهــی نیکــوکاران و طــی چنــد مــاه‬ ‫اینــده‪ ،‬جهیزیــه تهیــه و بــه انهــا اهــدا شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬طبــخ و توزیــع ‪ ۵۹‬هــزار وعــده غــذای گــرم‬ ‫در قالــب طــرح اطعــام و افطــار مهــدوی و ‪ ۶‬هــزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬بســته معیشــتی بیــن مددجویــان زیرپوشــش از‬ ‫برنامه هــای ایــن اداره در مــاه مبــارک رمضــان می باشــد‬ ‫کــه تاکنــون نیمــی از ان هــا توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از پایــگاه اطــاع رســانی‪،‬عابدی رئیــس‬ ‫ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان در طــی نشســت‬ ‫بــا ایــن پایــگاه تصریــح کــرد‪:‬در تبصــره ‪ 18‬قانــون بودجــه در ســالجاری‬ ‫بــرای تحقــق رشــد ‪ 8‬درصــدی بــرای اســتان گلســتان‪2،‬هزار میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار مصــوب شــده اســت‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان اظهــار کرد‪:‬اعتبــار دو هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫بــرای ایجــاد زیرســاخت هــای بخــش تولیــد و کمک های فنــی اعتباری‬ ‫بــه بنــگاه هــای تولیــدی و اقتصــادی اســتان تخصیــص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪:‬اســتاندار اســتان گلســتان بــه فرمانــداران‬ ‫شهرســتان ابــاغ کــرده و کمیتــه بایــد تشــکیل شــود و مجموعــه‬ ‫برنامه هــا در حــوزه ســرمایه گــذاری مشــخص شــده و چهــار و نیــم‬ ‫درصــد از رشــد ‪ 8‬درصــد از محــل ســرمایه گــذاری اســت‪.‬‬ ‫عابــدی گفت‪:‬ســه و نیــم درصــد از رشــد ‪ 8‬درصــد از محــل بهــره بــری‬ ‫اســت کــه بــرای اقــدام ایــن کار‪،‬همــت جهــادی نیــاز اســت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪:‬برای تحقق این اقدام بزرگ جهادی بخش های دولتی‬ ‫و خصوصــی کمــک نماینــد و مجموعــه اقتصــاد اســتان بــا بخش هــای‬ ‫تولیــدی و اقتصــادی (صنعت‪،‬گردشگری‪،‬خدمات‪،‬کشــاورزی)گره‬ ‫خــورده اســت‪.‬‬ ‫زمینــی مــردم را دچــار مشــکل کــرده و در چنیــن شــرایط بحرانــی دولتــی هــا مــدام شــعار مــی دهنــد‬ ‫کــه اقتصــاد و معیشــت مــردم را بــه برجــام گــره نــزده انــد‪ ،‬امــا انچــه عیــان اســت چــه حاجــت بــه‬ ‫بیــان اســت‪ .‬امــروز ایــن امــر بــه وضــوح مشــخص اســت کــه بســیاری از مشــکالت مــردم بــه ایــن‬ ‫تحریــم هــا گــره خــورده اســت‪ .‬مســئوالن بایــد فکــری بــه حــال اصــاح شــیوه حکمرانــی کننــد‪.‬‬ ‫اگــر چــه دولــت و ارکان حاکمیــت بــا اســتفاده از صــدا و ســیما و روزنامــه هــای دولتــی دائمــا‬ ‫تبلیــغ مــی کننــد کــه همــه چیــز خــوب اســت و مشــکالت در حــال برطــرف شــدن اســت‪.‬هیج ســمی‬ ‫بــرای حاکمیــت و جامعــه خطرناکتــر و مهلــک تــر از ســرخوردگی و نــا امیــدی نیســت‪ .‬بایــد تــاش‬ ‫کنیــم کــه مذاکــرات ویــن بــه نتیجــه برســد تــا بخشــی از مشــکالت برطــرف شــده و اعتمــاد مــردم‬ ‫بــه حاکمیــت بیشــتر شــود‪ .‬بــا احیــای برجــام گشــایش هــای در اقتصــاد ایجــاد شــده و اعتراضــات‬ ‫مــردم کاهــش یافتــه و زمینــه بــرای ســرمایه گــذاری و رونــق تولیــد دانــش بنیــان کــه ســفارش مقــام‬ ‫معظــم رهبــری اســت فراهــم مــی شــود‪.‬‬ ‫طرح صیانت نیز از همان مدیریت های ناکارامدی اســت که توســط مجلس یازدهم ارائه شــده‬ ‫و واکنــش هــای اعتراضــی اکثریــت مــردم را بــه دنبــال داشــته اســت‪ .‬ایــن امــر مســجل اســت کــه‬ ‫اینگونــه طــرح هــای دســتوری‪ ،‬کلیشــه ای و نــخ نمــا اثــار منفــی فراوانــی در جامعــه خواهــد داشــت‬ ‫و تجــارب گذشــته در مــورد ویدئــو‪ ،‬ماهــواره و‪ ...‬نشــان مــی دهــد کــه اینگونــه طرحهــا مشــکالت را‬ ‫بیشــتر کــرده و جــز تخریــب جامعــه و افــکار عمومــی و ایجــاد اختــال بیشــتر در کســب و کار مــردم‬ ‫چیــزی بــه همــراه نخواهــد داشــت‪ .‬امیــد اســت دولــت و مجلــس بــا اصــاح شــیوه هــای مدیریتــی‬ ‫خــود و انتخــاب مدیــران کارامــد و بــا تجربــه در جهت حل مشــکالت مردم تالش نمایند‪ .‬انشــاء ا‪...‬‬ ‫روح الله کالنتری‬ ‫فلزات سنگین در محصوالت باغی‬ ‫و گلخانه های گلستان در محدوده‬ ‫استاندارد قرار دارد‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬ایــن کارشناســان در یکــی‬ ‫از پرونــده هــای اختــاف ملکــی‪ ،‬بــرای ارائــه نظــر بــه نفــع یکــی از‬ ‫طرفیــن پرونــده ‪ 20 ،‬ســکه بهــار ازادی خواســته بودنــد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬بــا رصــد اطالعاتــی حفاظــت و اطالعــات‬ ‫دادگســتری گلســتان‪ ،‬ایــن دو کارشــناس متخلــف‪ ،‬هنــگام‬ ‫دریافــت وجــه‪ ،‬دســتگیر و بــا صــدور قــرار تامیــن کیفــری مناســب‪،‬‬ ‫روانــه زنــدان شــدند ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی گلســتان بــا اشــاره بــه نقــش مهــم‬ ‫نظرهــای کارشناســی در رونــد رســیدگی بــه پرونــده هــا گفــت‪:‬‬ ‫اقدامات ویژه ای در حفاظت و اطالعات دادگســتری اســتان برای‬ ‫رصــد و پایــش کارشناســان رســمی اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان بــه مــردم توصیــه کــرد‪ :‬بــه‬ ‫افــرادی کــه ادعــای حــل مشــکل انــان از راه هــای غیرقانونــی و در‬ ‫ازای دریافــت پــول در دســتگاه قضایــی و ســازمان های تابعــه قــوه‬ ‫قضاییــه را دارنــد‪ ،‬اعتمــاد نکننــد و در صــورت مواجــه شــدن بــا‬ ‫چنیــن مــواردی بــا شــماره ‪ 1580‬حفاظــت و اطالعــات دادگســتری‬ ‫اســتان تمــاس بگیرنــد و اطــاع دهنــد و یــا بــه صــورت حضــوری بــه‬ ‫دفتــر حفاظــت و اطالعــات دادگســتری اســتان بــه نشــانی گــرگان ‪،‬‬ ‫بلــوار شــهید کالنتــری ( کمربنــدی)‪ ،‬خیابان دانشــجو ‪ ،‬دادگســتری‬ ‫کل مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولــت‪ «:‬افزایــش ســفرهای مــردم در ایــام نــوروز نشــانه تــوان اقتصــادی مــردم اســت‪».‬‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی‪ « :‬وضع سفره های مردم بهتر شده است‪».‬‬ ‫یکــی از چالــش هــای مهــم دولــت رئیســی اســتفاده از مدیــران ناکارامــد و کــم تجربــه بــا‬ ‫رویکردهــا و اندیشــه هــای غیــر واقعــی و توهــم زاســت‪ .‬اینکــه ســخنگوی دولــت ســفرهای نــوروزی‬ ‫مــردم را نشــانه وضعیــت اقتصــادی مــردم تحلیــل کنــد و یــا ســید جــواد ســاداتیان وزیــر جهــاد‬ ‫کشــاورزی اعــام کنــد کــه وضــع ســفره هــای مــردم بهتــر شــده اســت‪ ،‬نشــانه عــدم درک مشــکالت‬ ‫مــردم و جامعــه اســت‪.‬‬ ‫بایــد ایــن حقیقــت را متوجــه باشــیم کــه روش هــای شــدیدا نمایشــی و تبلیغــی تاریــخ مصــرف‬ ‫محــدودی دارد و خیلــی زود بــه ضــد خــودش تبدیــل خواهــد شــد‪ .‬یکــی از عوامــل نارضایتــی مــردم‪،‬‬ ‫فســادهای اســت کــه هــر روز افشــاء مــی شــود و مــردم بــه ویــژه اقشــار محــروم و مســتضعف و‬ ‫حقــوق بگیــر خیلــی زود بــه ایــن نتیجــه مــی رســند کــه حــق انهــا از بیت المــال بــه حلقــوم ایــن‬ ‫مفســدان ســرازیر مــی شــود‪.‬حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی شــوک بزرگــی را بــه اقتصــاد و معیشــت مــردم‬ ‫وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫گرانــی هــای سرســام اور اجنــاس از گوشــت و مــرغ و برنــج و تخــم مــرغ و حتــی گوجــه و ســیب‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بازداشت دو کارشناس رسمی‬ ‫متخلف در استان گلستان‬ ‫دو هزار میلیارد تومان برای رشد‬ ‫‪8‬درصدی گلستان مصوب شد‬ ‫مدیران ناکارامد و کم تجربه و نداشتن برنامه‪،‬‬ ‫چالش دولت و مجلس‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬وظیفــه سیاســت گــذاری در علــم و فنــاوری را وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‬ ‫در ســتاد‪ ،‬دارد و اکنــون بســترهای ســخت افــزاری‪ ،‬نــرم افــزاری و مغزافــزاری تحقــق شــعار ســال در‬ ‫وزارت علــوم فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری اظهــار داشــت‪ :‬دانشــگاه هــا‪ ،‬موسســات پژوهشــی و پارک هــای‬ ‫علــم و فنــاوری‪ ،‬بســترهای مناســب بــرای بهــره گیــری از ظرفیــت نخبــگان در فضــای فیزیکــی‬ ‫مناســب و همچنیــن زمینــه حضــور افــراد صاحــب ایــده در مراکــز رشــد وجــود دارد‪.‬‬ ‫زلفــی گل ادامــه داد‪ :‬اعضــای هیــات علمــی و دانشــجویان کــه در راســتای تبدیــل ایــده بــه نــواوری‪،‬‬ ‫تولیــد و پدیــده گام بردارنــد بــه طــور حتــم مشــمول سیســتم ترغیبــی و تشــویقی مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی و بــا ایجــاد معاونــت فنــاوری در وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬اعتبــارات مناســبی در قانــون بودجــه امســال پیــش بینــی شــده اســت تــا حداقل هایــی بــرای‬ ‫ازمایــش ایــده و تبدیــل ان بــه محصــول امــاده شــود‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای پیشــرفت و توســعه‪ ،‬اعتبــار مالــی نبایــد‬ ‫مــاک باشــد گفــت‪ :‬عــزم و اراده مــی توانــد تعییــن کننــده باشــد کــه ســال جــاری دانشــجویان عــزم‬ ‫جــدی دارنــد تــا در راســتای تحقــق شــعار ســال و فرمــان مقــام معظــم رهبــری بیشــترین بهــره گیــری‬ ‫را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫زلفــی گل یــاداور شــد‪ :‬اکنــون تعامــل و همــکاری مناســبی میــان معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری و معاونــت فنــاوری وزارت علــوم وجــود دارد و بــه منظــور حضــوری شــدن دانشــگاه ها از‬ ‫تمــام ظرفیــت هــا بهــره گیــری شــده اســت هرچنــد در برخــی از دانشــگاه هــا بــه واســطه پــاره ای‬ ‫از محدودیت هــا‪ ،‬اموزش هــا بــه صــورت ‪۱۰۰‬درصــد حضــوری نیســت و امیــد اســت بــا حمایــت‬ ‫اســتانداران و همــکاری وزارت علــوم و صنــدوق رفــاه دانشــجویان شــرایط حضور پرشــور دانشــجویان‬ ‫در مقاطــع مختلــف تحصیلــی فراهــم شــود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫‪ ۳۲‬نوعروس زیرپوشش‬ ‫کمیته امداد گنبدکاووس‬ ‫جهیزیهگرفتند‬ ‫‪2‬‬ ‫دمای هوا ‪ 12‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 86‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫رگبــار‪ .‬بیشــینه ‪12‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد غــرب شــمال غربــی از ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر در ســاعت‪ .‬احتمال بارش‬ ‫باران ‪.%70‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫رئیــس امــور ازمایشــگاه هــای اســتاندارد گلســتان از نتایــج بررســی محصــوالت‬ ‫کشــاورزی باغــی و گلخانــه ای اســتان خبــر داد و میــزان االینــده هــا در ایــن محصوالت‬ ‫را در حــد قابــل قبــول دانســت‪.‬‬ ‫مهدیس مســیبی اظهار داشــت‪ :‬در طرح پایش و کنترل محصوالت خام کشــاورزی‬ ‫در محــل مراکــز تولیــد اعــم از باغــات و گلخانــه هــا‪ ،‬از نظــر میــزان االینــده هــای‬ ‫کشــاورزی شــامل ســموم افــت کــش هــا‪ ،‬فلــزات ســنگین‪ ،‬نیتــرات کــه به مدت شــش‬ ‫مــاه از مهرمــاه لغایــت اســفند مــاه ‪ 1400‬توســط پژوهشــگاه اســتاندارد بــا همــکاری‬ ‫اســتاندارد گلســتان اجرا شــد‪ ،‬از چند محصول کشــاورزی باغی و گلخانه ای گلســتان‬ ‫نمونــه بــرداری صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن مســئول در اســتاندارد گلســتان‪ :‬در ایــن طــرح کــه بــا تخصیــص اعتبــار‬ ‫از ســوی ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان در گلســتان بــه اجــرا در امــد‪ ،‬از‬ ‫محصــوالت پرتقــال‪ ،‬زیتــون‪ ،‬خیــار و گوجــه فرنگــی بــه عنــوان محصــوالت شــاخص‬ ‫اســتان‪ ،‬نمونــه اخــذ شــد و نمونه هــا از نظــر باقیمانــده افــت کــش هــا‪ ،‬فلــزات ســنگین‬ ‫و نیتــرات مــورد بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫مســیبی افزود‪ :‬نتایج نشــان داد میزان فلزات ســنگین ســرب و کادمیوم در پرتقال‪،‬‬ ‫خیــار‪ ،‬گوجــه فرنگــی و زیتــون در محــدوده قابل قبول اســتاندارد قــرار دارد و هم چنین‬ ‫مقــدار قلــع در نمونــه هــای زیتــون نیــز مطابق با اســتاندارد ملی اســت‪.‬‬ ‫رئیــس امــور ازمایشــگاه هــای اســتاندارد گلســتان بــا بیــان ایــن مطلــب کــه از نظــر‬ ‫مانــده افــت کــش هــا نیــز ‪ 141‬نــوع افــت کــش روی هــر محصــول بررســی شــده‪ ،‬مــورد‬ ‫انالیــز قــرار گرفــت‪ ،‬گفــت‪ :‬نتایــج نشــان داد در یــک نمونــه گوجــه فرنگــی‪ ،‬باقــی مانــده‬ ‫افــت (حشــره)کش کلرپیریفــوس از مــرز اســتاندارد بیشــتر بــود بــه عــاوه ایــن کــه‬ ‫میــزان نیتــرات در یکــی از نمونه هــای خیــار و دو نمونــه گوجــه فرنگــی باالتــر از محدوده‬ ‫قابــل قبــول گــزارش شــد امــا خوشــبختانه در نمونــه هــای پرتقــال‪ ،‬خیــار و زیتــون عــدم‬ ‫انطباقــی از ایــن نظــر مشــاهده نشــد‪.‬‬ ‫مســیبی در پایــان توصیــه کــرد مالحظــات الزم در خصــوص اســتفاده بهینــه از کودهای‬ ‫نیتروژنی و ســموم دفع افات و رعایت اســتانداردهای عملیات خوب کشــاورزی (‪)GAP‬‬ ‫جهــت حفــظ ســامت مصــرف کنندگان بیشــتر مــورد توجه کشــاورزان قــرار گیرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 19‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 79‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪19‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 29‬فروردین‬ ‫گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دو شنبه ‪ 29‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪517‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫بازگشت قیمت ها‬ ‫به اسفند ‪۱۴۰۰‬‬ ‫هــر ســاله شــاهد افزایــش قیمــت محصــوالت لبنــی در چنــد مرحلــه توســط برخی کارخانجات هســتیم‬ ‫کــه بــه تازگــی تعــدادی از برندهــا اقــدام بــه افزایــش نــرخ مجــدد کردنــد‪ ،‬امــا دولــت طــی اقدامــی‬ ‫کارخانجاتــی را کــه خودســرانه قیمــت فــراروده هــای لبنــی را افزایــش داده بودنــد مجبــور بــه بازگشــت بــه‬ ‫قیمــت هــای ســال گذشــته کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار در مــرداد مــاه ‪ ۱۴۰۰‬پــس از کــش و قوس هــای فــراراون ســرانجام شــورای‬ ‫قیمت گذاری محصوالت اســتراتژیک وزارت جهاد‪ ،‬قیمت شــیرخام ‪ ۶۴۰۰‬تومان درب گاوداری و ‪۶۶۰۰‬‬ ‫تومــان درب کارخانــه تعییــن کرد‪.‬‬ ‫بــا افزایــش قیمــت شــیرخام از ‪ ۴۵۰۰‬تومــان بــه ‪ ۶۶۰۰‬تومــان قیمــت محصــوالت لبنــی افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬بــر اســاس اعــام ســازمان حمایــت از مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان و مصوبــه ســتاد تنظیــم‬ ‫بــازار قیمــت ‪ ۱۰‬قلــم کاالی لبنــی همچــون شــیر کــم چــرب ‪ ۱۱‬هــزار تومــان‪ ،‬شــیر نیــم چــرب ‪ ۱۱‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومــان‪ ،‬شــیر پرچــرب ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬تومــان‪ ،‬شــیر کامــل ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬تومــان‪ ،‬شــیر کیسـه ای کــم چــرب‬ ‫‪ ۸۲۰۰‬تومــان‪ ،‬ماســت دو نیــم کیلویــی کــم چــرب ‪ ۳۴‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬تومــان‪ ،‬ماســت دو نیــم کیلویــی پرچــرب‬ ‫‪ ۳۷‬هــزار ‪ ۶۰۰‬تومــان‪ ،‬ماســت ‪ ۹۰۰‬گرمــی کــم چــرب ‪ ۱۲‬هخــزار و ‪ ۵۰۰‬تومان‪،‬ماســت ‪ ۹۰۰‬گرمــی پــر چــرب‬ ‫‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬تومــان و پنیــر یــو اف ‪ ۴۰۰‬گرمــی ســاده ‪ ۲۲‬هــزار تومــان مشــمول قیمــت گــذاری شــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن قیمــت فراروده هــای لبنــی از مــرداد مــاه ســال ‪ ۱۴۰۰‬تاکنون تغییری نداشــته و ســه قلــم از این‬ ‫کاالهــا (شــیر کیسـه ای‪ ،‬ماســت ‪ ۲.۵‬کیلویــی و پنیــر) بــا تخفیــف ‪ ۱۰‬درصــدی کــه در ابتــدای کار دولــت‬ ‫ســیزدهم بــه تولیدکننــدگان اعمــال شــد‪ ،‬کمتــر از قیمــت هــای ذیــل عرضــه شــدند‪.‬‬ ‫در واقــع تغییــر قیمــت فــراورده هــای لبنــی منــوط بــه افزایــش قیمت شــیرخام توســط ســازمان حمایت‬ ‫از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اســت‪.‬‬ ‫افزایش قیمت فراورده های لبنی در انتظار نرخ شیرخام‬ ‫«محمدرضــا بنی طبــا» ســخنگوی انجمــن صنایــع لبنــی در واکنــش بــه افزایــش قیمــت برخــی از محصــوالت‬ ‫لبنــی در روزهــای اخیــر گفــت‪ :‬افزایــش قیمــت در برخــی از محصــوالت لبنــی و در برخــی از برندهــا رخ داده‬ ‫کــه بــا تذکــر وزارت جهــاد کشــاورزی و انجمــن صنایــع لبنــی بــه قیمــت قبــل برگشــت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬قیمــت لبنیــات در حــال حاضــر بــه قیمــت اســفند مــاه ســال گذشــته عرضــه می شــود‬ ‫و تــا پایــان مــاه مبــارک رمضــان نیــز قیمــت لبنیــات تغییــری نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ســخنگوی انجمن صنایع لبنی ادامه داد‪ :‬تعیین قیمت فراورده های لبنی بســته به نرخ شــیر خام اســت و‬ ‫در صورتــی کــه قیمــت ایــن محصــول افزایــش زیادی نداشــته باشــد میزان تغییر قیمت زیــادی نخواهد بود‪.‬‬ ‫بنی طبــا افزایــش هزینه هــای تولیــد را از علــل افزایــش نــرخ فراروده هــای لبنــی در هــر ســال عنــوان‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬افزایــش نــرخ حقــوق و دســتمزد‪ ،‬مــواد بســته بنــدی و دیگــر هزینه هــای ســربار بــر قیمــت‬ ‫لبنیــات تاثیــر گــذار اســت امــا از انجایــی کــه حــدود ‪ ۷۰‬درصــد قیمــت فراورده هــای لبنــی را قیمــت‬ ‫شــیرخام تعییــن می کنــد بایــد همزمــان بــا نــرخ شــیر تغییــر نــرخ داشــته باشــد‪.‬‬ ‫درج همزمان نرخ تولید و مصرف کننده از اردیبهشت ماه‬ ‫ســخنگوی انجمــن صنایــع لبنــی افــزود‪ :‬بــرای شــفاف ســازی قیمــت تولیدکننــده و مصــرف کننــده از‬ ‫ابتــدای اردیبهشــت مــاه ســال جــاری روی محصــوالت درج می شــود‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫ورود خودروهای افرود به اراضی‬ ‫جنگلی ممنوع شد‬ ‫دستگیری سارق کابل برق‬ ‫دررامیان‬ ‫احتکار ‪ 20‬تن سبوس‬ ‫در گمیشان‬ ‫معــاون فرهنگــی و اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی گلســتان بــا‬ ‫اشــاره بــه تــردد خودروهــای افــرود در مناطــق جنگلــی‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫تــردد ایــن مــدل خودروهــا در اراضــی جنگلــی و عرصــه هــای ملــی‬ ‫موجــب فشــرده شــدن خــاک‪ ،‬کاهــش نفــوذ اب بــه خــاک و در‬ ‫نتیجــه فرســایش ان در دراز مــدت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «رضــا رضــی» در‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای مجــوز قضائــی‪ ،‬ورود خودروهــای افرود‬ ‫بــه داخــل جنــگل هــا ممنــوع بــوده و بــا متخلفــان برابــر قانــون‬ ‫برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حفــظ محیــط زیســت و طبیعــت خــدادادی همــواره از‬ ‫دغدغــه هــای مهــم شــهروندان و مســئوالن بــوده لــذا بایــد در ایــن‬ ‫زمینــه برنامــه ریــزی هــای هدفمندی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫ســرهنگ رضــی گفــت‪ :‬تهدیــد حیــات وحــش و تخریــب پوشــش‬ ‫گیاهــی یکــی دیگــر از نتایــج منفــی جــوالن خودروهــای افــرود در‬ ‫مناطــق جنگلــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار از پایگاه خبری پلیس ســرهنگ‬ ‫«ابوالفضــل وزیــری» پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه دنبــال وقــوع‬ ‫چندیــن فقــره ســرقت کابــل بــرق در حــوزه خــان ببیــن و بروز مشــکالت‬ ‫فــراوان بــرای شــهروندان‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع بصــورت ویــژه در‬ ‫دســتور مامــوران پاســگاه انتظامــی خــان ببیــن قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ادامــه باتــاش هــای اطالعاتــی مامــوران و رصــد‬ ‫دوربیــن هــای مــدار بســته‪ ،‬متهــم در مخفیگاهــش اطــراف شــهر‬ ‫بــا یــک دســتگاه موتورســیکلت شناســایی و پــس از هماهنگــی‬ ‫بــا مرجــع قضائــی در عملیاتــی ضربتــی و غافلگیرانــه‪ ،‬ســارق را‬ ‫دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در تحقیقــات اولیــه و پــس از مواجهــه بــا‬ ‫مســتندات غیرقابــل انــکار پلیــس‪ ،‬چــاره ای جــز اقــرار نداشــت و بــه‬ ‫‪ 10‬فقــره ســرقت کابــل بــرق اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫وزیــری ادامــه داد‪ :‬متهــم پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی و موتــور ســیکلت نیــز بــه پارکینــگ منتقــل شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی رامیــان در پایان از شــهروندان خواســت‪ :‬هرگونه‬ ‫مــوارد مشــکوک و پرســه زدن افــراد ولگــرد در محــات را از طریــق‬ ‫شــماره تلفــن ‪ 110‬بــه مرکــز فوریــت هــای پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‬ ‫ســرهنگ «محمد فرزبود» ‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬در راســتای برخورد‬ ‫بــا کاالی قاچــاق و احتــکار‪ ،‬مامــوران پلیــس اگاهــی شهرســتان‬ ‫بــا اقدامــات تخصصــی موفــق شــدند محــل دپــوی ســبوس‬ ‫احتــکار شــده را در ایــن شهرســتان شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مامــوران پــس از هماهنگــی بــا مراجــع‬ ‫قضائــی و باحضــور نماینــده اداره صمــت شهرســتان بــه محــل‬ ‫مــورد نظــر اعــزام و در بازرســی از انبــار مربوطه موفق به کشــف‬ ‫‪20‬تــن ســبوس احتــکاری شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گمیشــان بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن‬ ‫خصــوص یــک متهــم دســتگیر و تحویــل مراجــع قضائــی شــد‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬کارشناســان ارزش کاالی احتــکاری را یــک میلیــارد و‬ ‫دویســت میلیــون ریــال بــراورد کرده انــد‪.‬‬ ‫امــا بایــد شــتاب بیشــتری بــه ایــن بخــش داد و همــه دســتگاه های‬ ‫متولــی پــای کار بیاینــد و کمــک کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا همــه محدودیت هایــی و کمبودهایــی کــه‬ ‫داریــم امــروز عــزم جــدی و راســخ داریــم کــه ایــن تحــول ایجــاد‬ ‫شــود و بهتریــن نقطــه بــرای ارتقــای زیســت بــوم دانش بنیــان‬ ‫دانشــگاه ها هســتند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬نبایــد بــار ایــن تحــول تنهــا بــه روی پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری باشــد چــون ایــن پــارک هــم ظرفیت هــا و محدودیت هایــی‬ ‫دارد کــه نمونــه ان نیــروی خــاق اســت و ایــن نیروهــای خــاق بایــد‬ ‫در دانشــگاه ها تربیــت شــوند و در واقــع ایــن پیونــد بیــن دانشــگاه و‬ ‫پــارک و ســایر دســتگاه ها ناگسســتنی اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬نامگــذاری ســال جــاری از ســوی رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب مبنــی بــر تولیــد‪ ،‬دانش بنیــان‪ ،‬اشــتغال افرین تنهــا بــه‬ ‫ک شــعار نیســت بلکــه تکلیــف همگانــی اســت‪.‬‬ ‫معنــای یــ ‬ ‫سرپرســت معاونت هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬اگــر در گذشــته بــا توجــه بــه مســائل اقتصــاد کشــور از‬ ‫اقتصــاد دانش بنیــان حــرف زده می شــد شــاید بــرای همــگان جــای‬ ‫تعجــب داشــت امــا رهبــر معظــم انقــاب بــه جوانــان دانشــجویان‬ ‫و مخترعــان اعتمــاد کردنــد و در قبــال همیــن اعتمــاد امســال را بــه‬ ‫ایــن نــام نهادنــد‪.‬‬ ‫دهنــوی بــا اشــاره بــه ایــن کــه تحــول در کشــور هزینــه دارد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫اما متولی تحول یک دســتگاه نیســت بلکه همه مســوولیت داریم‬ ‫تــا در ایــن تحــول نقش افرینــی کنیــم امــا نبایــد از یــاد ببریــم کــه در‬ ‫دولت هــای گذشــته اعتقــاد و ایمانــی کــه رهبــر معظــم انقــاب بــه‬ ‫جوانان‪ ،‬دانشــجویان و مخترعان و مبتکران داشــتند جاری و ســاری‬ ‫نشــده اســت و بارهــا معظــم لــه در مســائل دانش بنیــان خــود وارد‬ ‫شــده‪ ،‬مطالعــه کــرده و مطالبــه داشــتند‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونت هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬تشــکیل یــک تیــم طراحــی زیســت بــوم علــم و فنــاوری یـک ‬ ‫ن مســیر بایــد همــه ظرفیت هــا دیــده شــود‬ ‫تکلیــف اســت و در ای ـ ‬ ‫و از ســوی دیگــر معتقدیــم بــرای شــکل گیری ایــن زیســت بــوم‪،‬‬ ‫هم اهنگــی و هم افزایــی در توافق نامه هــای مشــترک الزم اســت‪.‬‬ ‫دهنــوی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن زیســت بــوم ســند همــکاری و هماهنگــی‬ ‫همــه دســتگاه های متولــی در عرصــه دانش بنیــان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر توســعه صنــدوق نــواوری‪ ،‬گفــت‪ :‬این صنــدوق باید‬ ‫شــاخ و بــرگ داشــته باشــد کــه در مســیر توســعه ان نیازمنــد توجــه‬ ‫بــه ظرفیــت بخــش خصوصی هســتیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی دولتی هــا بــه تنهایــی تولی گــری ایــن همــه زیســت‬ ‫بــوم علــم و فنــاوری را ندارنــد و بخــش خصوصــی بایــد در کنــار دولت‬ ‫شــتاب دهنده باشــد‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونت هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری گلســتان‬ ‫بــر توجــه بــه زیســت بــوم خدمــات تاکیــد و اضافــه کــرد‪ :‬بــرای حــوزه‬ ‫خدمــات هــم بایــد قانــون جهــش دانش بنیــان و معافیت هــای ان‬ ‫لحــاظ شــود و همــه زیســت بوم هــای علــم و فنــاوری در حوزه هــای‬ ‫مختلــف بــرای افزایــش ارزش افــزوده‪ ،‬اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫دهنــوی بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای دانش امــوزی و معلمــان‬ ‫ت بوم هــا‬ ‫و مهارت امــوزی در نســل های پاییــن در ایــن زیســ ‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬توجــه بــه نســل جدیــد بــرای پــرورش نیروهــای‬ ‫کارامــد و خــاق موثــر اســت و در همیــن مســیر در تابســتان ســال‬ ‫جــاری شــاهد افنتــاح دومیــن مرکــز نــواوری دانش امــوزی کشــور در‬ ‫گــرگان خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬بــرای ایجــاد شــهرک های فنــاوری و نــواوری‬ ‫مشــارکت بخــش خصوصــی بســیار اثربخــش و عظیــم خواهــد بــود‬ ‫و مــا بایــد بــه ســمتی برویــم کــه مســیر پیشــرفت و فعالیــت بخــش‬ ‫خصوصــی را تســهیل کنیــم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬دانــش بنیــان شــدن و دانــش بنیــان بــودن‬ ‫یــک اختــراع نیســت بلکــه بــه اصــاح فرایندهــا مرتبــط اســت و‬ ‫مجموعه هایــی کــه بتواننــد خودشــان را بــا شــرایط روز هماهنــگ‬ ‫کــرده و بــر اســاس نیــاز بــا ســرعت تغییــر دهنــد تــا فعــال و پویــا‬ ‫بماننــد یعنــی دانــش بنیــان هســتند‪.‬‬ ‫خط مقدم شکوفایی‬ ‫شرکت های‬ ‫دانش بنیان ‪،‬‬ ‫دانشگاه ها هستند‬ ‫سرپرســت معاونت هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬امــروز دانشــگاه ها خــط مقــدم شــکوفا شــدن شــرکت های‬ ‫دانــش بنیــان بــه خاطــر ایفــای نقــش اساســی در تربیت نســل اینده‬ ‫کشــور هستند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ‪ ،‬ســیدمحمد دهنــوی در‬ ‫کارگــروه دانش بنیــان ایــن اســتان در اســتانداری اظهارداشــت‪ :‬ایــران‬ ‫بــه لحــاظ علمــی امــروز در رتبــه هــای نخســت جهانــی قــرار دارد امــا‬ ‫کمــی عقــب تــر بــه لحــاظ تکنولــوژی و دانش بنیان هســتیم کــه برای‬ ‫رســاندن علــم و دانش بنیــان بــودن ان بــا همدیگــر بایــد تــاش کــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬هــر چنــد اقداماتــی در ایــن بخــش صــورت گرفتــه‬ ‫فعالیت غیرمجاز ‪ ۵‬معدن شن و ماسه‬ ‫در گرگان متوقف شد‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب گــرگان گفــت‪ :‬فعالیــت پنــج معــدن شــن و ماســه در زمین هــای‬ ‫کشــاورزی ایــن شهرســتان بــه علــت برداشــت غیرمجــاز و رعایــت نکــردن اســتاندارد تعییــن‬ ‫شــده‪ ،‬متوقــف شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دادگســتری گلســتان‪ ،‬محمــود اســپانلو افــزود‪ :‬در نخســتین‬ ‫گام اجــرای ایــن طــرح‪ ،‬معــادن برداشــت شــن و ماســه در زمین هــای کشــاورزی روســتای‬ ‫اهنگــر محلــه و توسکســتان گــرگان بررســی و فعالیــت پنــج معــدن مجــاور این روســتاها‬ ‫تعطیل شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســه مــورد از ایــن معــادن مجــوز فعالیــت نداشــته و ‪ ۲‬مــورد بــا وجــود‬ ‫داشــتن مجــوز فعالیــت بــا ایجــاد گــودال هــای عمیــق بیشــتر از اســتاندارد تعییــن‬ ‫شــده‪ ،‬برداشــت مــی کردنــد‪.‬‬ ‫گاه و گه نقاشی‬ ‫سیب و گالبی می کنم!‬ ‫درســت اســت اقتصــاد در بــازار میــوه مــا تابــع هیــچ قانــون و‬ ‫مقرراتــی نیســت ولــی ایــن دلیــل نمی شــود تابع احساســات‬ ‫هــم نباشــد‪ .‬وقتــی هــم کــه اقتصــاد احساســاتی مــی شــود‬ ‫دیگــر کســی جلــو دار ادا و اطــوارش نیســت و بــا کوچکتریــن‬ ‫انتقــادی‪ ،‬نــاز و کرشــمه اش شــروع مــی شــود کــه هیــچ‬ ‫کــس را یــاری خریــداری ناز و کرشــمه اش نیســت‪ .‬انجاســت‬ ‫کــه میــوه هــا هــم مثــل ســایر کاال هــا و خدمــات‪ ،‬گــوی‬ ‫ســبقت را از هــم مــی رباینــد و قیمــت میــوه هــا در برخــی‬ ‫مقاطــع ســر بــه فلــک کــه خــوب اســت ســر بــه ناکجــا ابــاد‬ ‫مــی گذارنــد‪ .‬هــر چنــد بــه منظــور کنتــرل نــرخ انــواع میــوه‪،‬‬ ‫اتحادیــه فروشــندگان میــوه و تره بــار بیانیــه هــای شــدید‬ ‫اللحنــی صــادر مــی کنــد ولــی همــه مــی داننــد ایــن بیانیه هــا‬ ‫مثــل رای هــای کمیتــه هــای انضباطــی فوتبــال ابکــی اســت‬ ‫و قیمــت میــوه همچنــان باالســت‪ .‬هــر چنــد مصــرف میــوه‬ ‫بــرای بــدن مفیــد اســت ولــی بــا ایــن قیمــت هــا « نــه در‬ ‫خــواب و نــه بیــداری چنیــن میــوه نچیدســتم » فلــذا چنــد‬ ‫پیشــنهاد در خصــوص فراگیــر شــدن مصــرف میــوه در کشــور‬ ‫ارائــه مــی گــردد‪:‬‬ ‫‪   ‬الــف) اب بســتن‪ :‬این صنعــت اب درمانــی در همــه‬ ‫صنایــع کاربــرد دارد‪ .‬وقتــی یــک ســریال ‪ 30‬قســمتی بــا‬ ‫چنــد تانکــر اب ‪ 90‬قســمتی مــی شــود‪ ،‬چــرا مــا بــه میوه هــا‬ ‫اب نبندیــم‪ .‬اصــا ً صنعــت ابــکاری میــوه هــا در گذشــته‬ ‫هــم وجــود داشــت و اســنادش هــم موجــود اســت‪ «:‬صد‬ ‫میــوه چــو شیشــه های شــربت ‪ . . .‬هــر یــک مــزه ای بــه‬ ‫خوشــگواری » بــا ایــن شــیوه حجــم یــک کیلــو میــوه بــه‬ ‫صــورت تصاعــدی بــاال مــی رود و مایــه اش فقــط کمــی شــکر‬ ‫و مقــداری پــودر میــوه و یــک لگــن اب اســت‪.‬‬ ‫‪   ‬ب) نقاشــی میوه‪ :‬قــرار نیســت همیشــه میــوه واقعــی‬ ‫روی ســامتی بــدن تاثیــر بگــذارد‪ .‬گاهــی اوقــات تصویــر‬ ‫ســازی ذهنــی یــا حتــی نقاشــی میــوه باعــث ایجــاد تــوازن در‬ ‫ســاختار ســلولی بــدن میــوه مــی شــود و ویتامیــن هــای مــورد‬ ‫نظــر در بــدن ســاخته مــی شــوند‪ .‬بــه قــول شــاعر «الاقل تــا‬ ‫شــکل میــوه مانــد انــدر خاطــرم ‪ . . .‬گاه و گــه نقاشــی ســیب‬ ‫و گالبــی مــی کنــم!»‬ ‫‪   ‬ج) انتقــال موقــت مزایــای میــوه بــه ســایر میــوه‬ ‫جات‪ :‬گاهــی اوقــات بــا اظهــار نظــر یــک دانشــمند کــه معلوم‬ ‫نیســت کــدام ســلطان میــوه ســبیلش را چــرب کــرده‬ ‫– در مــورد مزایــا و خــواص یــک میــوه‪ ،‬قیمــت میــوه مــورد‬ ‫نظــر چنــد برابــر مــی شــود‪ .‬توصیــه مــی شــود بــا هماهنگــی‬ ‫بیــن ســاطین میــوه ایــن مزایــا بــه صــورت ادواری بیــن‬ ‫میوه هــا توزیــع شــود تــا عــاوه بــر اجــر و قــرب یافتــن میوه ها‬ ‫و صیفــی جاتــی کــه در ایــن ســالها مــورد بــی مهــری قــرار‬ ‫گرفتــه انــد‪ ،‬نظیــر بادمجــان‪ ،‬کــدو‪ ،‬ســیب زمینــی و امثالهــم‪،‬‬ ‫قیمــت بقیــه میــوه هــا کمــی پائیــن بیاید تــا بتوانیــم الاقل به‬ ‫صــورت نوبرانــه مصــرف کنیــم‪.‬‬ ‫‪   ‬د) حــذف تصاویــر میــوه از دروس ریاضــی‪ :‬در درس‬ ‫ریاضــی بــه جــای اســتفاده از تصویــر ســیب و پرتقــال و‬ ‫هندوانــه و خربــزه از تصویــر خــودرو و خانــه اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫در ایــن صــورت بچــه هــا از همــان کودکــی در مــی یابنــد‬ ‫کــه در بزرگســالی بــرای ازدواج خانــه و ماشــین الزم اســت و‬ ‫خربــزه اب اســت!‬ ‫کروناهمچنان‬ ‫در کمین است‬ ‫اســپانلو ادامــه داد‪ :‬رســیدگی بــه پرونــده مالــکان ایــن معــادن در دادســرای گــرگان اغــاز شــده‬ ‫و نماینــده جهــاد کشــاورزی هــم مکلــف اســت تــا زمــان تعییــن تکلیف پرونــده‪ ،‬از ایــن معادن‬ ‫سرکشــی و از فعالیــت احتمالــی انــان جلوگیری کند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪:‬در روســتای اهنگــر محلــه ‪ ۶‬معــدن مجــاز برداشــت شــن و ماســه همچنــان فعــال‬ ‫اســت و قــرار شــد بــرای جلوگیــری از خطــر ســقوط افــراد ‪ ،‬گــودال های برداشــت شــن و ماســه‬ ‫حصارکشــی شود ‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای جلوگیــری از بــروز خســارت بــه محصــوالت کشــاورزی بــر اثــر گــرد‬ ‫و خــاک ناشــی از تــردد ماشــین هــای حمــل شــن و ماســه‪ ،‬مالــکان ایــن معــادن مکلــف شــدند‬ ‫جــاده بیــن مــزارع مســیر ایــن معــادن را زیرســازی و قیرپاشــی کننــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫دو شنبه ‪ 29‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪517‬‬ ‫سرویس روانشانسی‪-‬بهاره رضاجو‬ ‫فواید تماشای فیلم‬ ‫ترسناک‪ ،‬اسیب ها و نکاتی‬ ‫که باید در نظر بگیرید‬ ‫ادامه شماره ‪516‬‬ ‫‪ .۱‬اثرات فیزیولوژیکی‬ ‫فیلم هــای ترســناک از ترفندهــای روان شــناختی‬ ‫اســتفاده می کننــد؛ یعنــی بــا دســتکاری تصاویــر‪ ،‬صــدا‬ ‫و داســتان‪ ،‬توهــم تعلیــق و خطــر در افــراد بــه وجــود‬ ‫می اورنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه مغــز مــا از واقعی نبــودن تهدیدهــا اگاه اســت‪،‬‬ ‫هم زمــان بــدن طــوری انهــا را ثبــت می کنــد کــه انــگار‬ ‫وجــود دارنــد؛ بــه همیــن دلیــل‪ ،‬هنــگام تماشــای ایــن‬ ‫فیلم هــا‪ ،‬تپــش قلــب افزایــش می یابــد‪ ،‬ادرنالین ترشــح‬ ‫می شــود و تمرکزمــان فقــط روی تــرس از موضــوع فیلــم‬ ‫اســت‪ ،‬حتی وقتی می دانیم در خانه یا ســینما هســتیم‬ ‫و هیــچ خطــر واقعـی ای وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫به طورکلــی تماشــای ایــن فیلم هــا بــرای افــرادی کــه‬ ‫می تواننــد ایــن توهــم را همــان طــور که هســت پــردازش‬ ‫کننــد و درک کننــد کــه واقعــی نیســت‪ ،‬ضــرر نــدارد‪.‬‬ ‫مشــاهده و تجربــه چیــزی به شــکل هم زمــان‪ ،‬ماننــد‬ ‫نوعــی دفیــوژن یــا رهایــی اســت کــه درواقــع پیش نیــازی‬ ‫بــرای لذت بــردن از فیلــم ترســناک اســت‪.‬‬ ‫فیلم هــای ترســناک بــرای برانگیختــن احساســات‬ ‫خاصــی ماننــد تنــش‪ ،‬تــرس‪ ،‬اســترس و شــوک طراحــی‬ ‫شــده اند‪ .‬ایــن احساســات باعــث ترشــح هورمون هایــی‬ ‫ماننــد نوراپی نفریــن‪ ،‬کورتیــزول و ادرنالیــن از سیســتم‬ ‫عصبــی خودمختــار می شــوند‪.‬‬ ‫واکنــش فیزیولوژیکــی ایــن هورمون هــا بــا گشادشــدن‬ ‫مردمــک چشــم‪ ،‬افزایــش ضربــان قلــب و تنش عضالنی‬ ‫مشــخص می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اختالل خواب‬ ‫اگرچــه ادرنالیــن ترشح شــده درهنــگام تماشــای فیلــم‬ ‫ترســناک باعــث می شــود بیشــتر از ان لــذت ببریــم‪،‬‬ ‫اگــر بیش ازحــد ترشــح شــود‪ ،‬در خــواب اختــال‬ ‫ایجــاد می کنــد‪ .‬حتــی سرخوشــی خاصــی کــه بعــد از‬ ‫حس کــردن تــرس ایجــاد می شــود‪ ،‬ارامش بخــش‬ ‫نیســت‪ ،‬فعال کننــده اســت؛ بــه همیــن دلیــل اجــازه‬ ‫نمی دهــد خــوب بخوابیــد‪ .‬خــواب بی کیفیــت بر ســامت‬ ‫روان تاثیــر منفــی می گــذارد و احساســات بــد را تشــدید‬ ‫می کنــد‪ ۹۰ .‬درصــد از افــراد مبتــا بــه افســردگی‪ ،‬کیفیــت‬ ‫خوابشــان ضعیــف اســت‪.‬‬ ‫افــرادی کــه حســاس هســتند‪ ،‬حتــی ممکــن اســت‬ ‫تصاویــر فیلــم را بــه رویــا وارد کننــد و بــه ایــن ترتیــب‬ ‫خوابشــان مختــل شــود‪ .‬ایــن تصاویــر کابــوس ایجــاد‬ ‫می کننــد و باعــث ایجــاد اختــال در خــواب عمیــق‬ ‫(‪ )REM‬می شــوند‪.‬‬ ‫اگــر مشــکل خــواب داریــد امــا بــه فیلــم ترســناک هــم‬ ‫عالقه مندیــد‪ ،‬حداقــل در اواخــر شــب ایــن فیلم هــا را‬ ‫تماشــا نکنیــد‪ .‬تــرس نوعــی برانگیختگــی فیزیولوژیکــی‬ ‫ایجــاد می کنــد کــه ذهــن را بیــدار و هوشــیار نگــه مـی دارد‬ ‫و بــرای خوابیــدن ایدئــال نیســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اضطراب‬ ‫افــرادی کــه بــا اختــال اضطــراب مواجــه هســتند‪،‬‬ ‫بیشــتر تحت تاثیــر فیلم هــای ترســناک قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫اضطــراب مزمــن حساســیت فــرد را در صــورت مواجهــه‬ ‫بــا محرک هــای وحشــت زا افزایــش می دهــد؛ بنابرایــن‬ ‫احتمــال واکنــش منفــی در انهــا بیشــتر از دیگــران اســت‪.‬‬ ‫بــدن افــرادی کــه مشــکل اضطــراب دارنــد‪ ،‬احســاس‬ ‫تــرس را به عنــوان تهدیــد واقعــی تلقی می کنــد؛ بنابراین‬ ‫اضطــراب و تــرس را بیشــتر افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬فیلم ترسناک و سالمت روان‬ ‫برخــی فیلم هــای ترســناک ایــن حــس را القــا می کننــد‬ ‫کــه انــگار همــه بیمــاران روانــی قــرار اســت بــه قاتــل‬ ‫زنجیــره ای تبدیــل شــوند‬ ‫یکــی از مــوارد بحث برانگیــز کــه دربــاره یک ســری‬ ‫ک بخصــوص وجــود دارد‪ ،‬نــوع‬ ‫از فیلم هــای ترســنا ِ‬ ‫تصویرســازی انهــا از بیمــاری روانــی اســت‪ .‬دکتــر دنــی‬ ‫ودینــگ (‪ ،)Danny Wedding‬روان شــناس امریکایــی‪،‬‬ ‫بــر ایــن بــاور اســت فیلم هایــی ماننــد «روانــی» کــه رابطه‬ ‫بیــن اســکیزوفرنی و اختــال هویــت را اشــتباه می گیرند‪،‬‬ ‫مشــکالت متعــددی ایجــاد می کننــد‪ .‬به عنــوان مثــال‪،‬‬ ‫مایــکل مه یــرز در فیلــم «هالوویــن» یــک بیمــار مبتــا به‬ ‫بیمــاری روانــی را بــه تصویــر می کشــد کــه از بیمارســتان‬ ‫فــرار می کنــد تــا بــه جنــون کشــتن ادامــه دهــد و فیلــم‬ ‫«کابــوس در خیابــان الــم» ایــن بــاور غلــط را تقویــت‬ ‫می کنــد کــه افــرادی کــه بیمارســتان روانــی را تــرک‬ ‫می کننــد‪ ،‬دیوانــه‪ ،‬شــرور و خطرنــاک هســتند‪.‬‬ ‫از ان طــرف‪ ،‬فیلــم پرفــروش جوکــر را بــا بــازی‬ ‫بی همتــای خواکیــن فینکــس در نظــر بگیریــد کــه به طــرز‬ ‫هوشــمندانه ای تاثیــر جامعــه و محیطــی را کــه فــرد در‬ ‫ان زندگــی کــرده اســت بــر ســامت روان او بررســی‬ ‫می کنــد‪ .‬درســت اســت کــه در ایــن فیلــم نوعــی کلیشــه‬ ‫دربــاره افــرادی کــه از نظــر روانــی ســالم هســتند وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬بایــد ایــن را هــم بــه یــاد داشــته باشــیم کــه لزومــا‬ ‫این طــور نیســت کــه همــه افــرادی کــه بیمــاری روانــی‬ ‫دارنــد بــه قاتــل زنجیــره ای تبدیــل می شــوند یــا دســت بــه‬ ‫کشــتارجمعی می زننــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫‪ ۵‬نشانه که می گویند شما به تنهایی نیاز دارید‬ ‫سرویس سالمت‪-‬محمدرضا عاشوری‬ ‫ـه مــا مشــغله های مختلفــی داریــم و بســته بــه مســائل گوناگــون‪،‬‬ ‫همـ ٔ‬ ‫زمــان قابل توجهــی از روز را بــه کمــک بــه دیگــران و بــراورده کــردن‬ ‫نیازهــای انهــا اختصــاص می دهیــم‪ .‬ایــن رونــد ادامــه پیــدا می کنــد‬ ‫و درنهایــت بــه جایــی می رســیم کــه دیگــر حتــی تــوان انجــام دادن‬ ‫ســاده ترین کارهــا را هــم در خــود نمی بینیــم‪ .‬فکــر می کنیــد علــت ایــن‬ ‫مســئله چیســت؟ شــاید مهم تریــن دلیــل ایــن باشــد کــه به مــرور در‬ ‫ایــن مشــغله ها گــم می شــویم و خلــوت کــردن بــا خودمــان را فرامــوش‬ ‫ـه امــروز چطــور بــه همیــن موضــوع اختصــاص دارد و‬ ‫می کنیــم‪ .‬مقالـ ٔ‬ ‫درادامــه‪ ،‬از تجربیــات هنرمنــدی می خوانیــد کــه بــر ایــن مشــکل غلبــه‬ ‫کــرده اســت‪ .‬او مــا را بــا ‪ ۵‬نشــانه ای کــه می گوینــد جســم و روح مــان بـه ‬ ‫تنهایــی نیــاز دارنــد‪ ،‬اشــنا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫غروبــی کامــا معمولــی اســت‪ :‬شــام روی گاز اســت‪ ،‬همســرم در‬ ‫اشــپزخانه مشــغول کار اســت‪ ،‬بچــه در اتاقــش بــازی می کنــد‪ .‬مــن‬ ‫هــم روی کاناپــه ســرگرم کتابخوانــی هســتم یــا در اتاق خــواب لباس هــا‬ ‫را تــا می کنــم کــه همســرم ســر می رســد و ســوالی می پرســد‪ ،‬یــا بچــه‬ ‫به هنــگام بــازی ســروصدا راه می انــدازد‪.‬‬ ‫در موقعیت هایــی مثــل ایــن بــدون اینکــه دســت خــودم باشــد بــا‬ ‫خــودم می گویــم‪« :‬ا َه‪ ،‬دوبــاره شــروع شــد‪ ».‬و احســاس می کنــم کــه‬ ‫ادرنالیــن خونــم بیشــتر و بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫ایــن فریــاد ناگهانــی درونــی بــه مــن نشــان می دهــد کــه طاقتــم طــاق‬ ‫شــده اســت و موعــد ان رســیده اســت کــه زمانــی را بــه «خــودم»‪ ،‬در‬ ‫تنهایــی اختصــاص دهــم‪.‬‬ ‫در مقــام زن‪ ،‬مــادر و همســری کــه در ایــن جامعــه زندگــی می کنــد‪،‬‬ ‫کامــا طبیعــی اســت کــه بــه اســانی درگیــر انجــام بی وقف ـ ٔه کارهایــی‬ ‫بــرای دیگــران شــویم‪ .‬بااین حــال بســیار ضــرروری اســت کــه از خودمــان‬ ‫نیــز غافــل نشــویم‪ .‬و ایــن غافــل نشــدن از خــود گاهــی بــه ایــن‬ ‫معناســت کــه از همــه چیــز دور شــویم و زمانــی را در خلــوت خودمــان‬ ‫ســپری کنیــم‪.‬‬ ‫بــا ایــن تنهایــی شــانس تجدیــد قوای موردنیــاز برای ادامه دادن مســیر‬ ‫را در اختیــار خودمــان می گذاریــم‪ .‬اگــر از ان غافل شــویم ممکن اســت‬ ‫احساســاتی مثــل خســتگی مفــرط بــه ســراغ مان بیایــد و همچنیــن از‬ ‫لحــاظ روحــی و جســمی کــم بیاوریم‪.‬‬ ‫امــا چطــور بفهمیــم کــه چــه زمانــی بــه ایــن تنهایــی نیــاز داریــم؟‬ ‫خوشــبختانه مــن موفــق شــدم بــه هشــدارهایی کــه بــدن و ذهنــم در‬ ‫چنیــن مواقعــی بــه مــن می دهنــد‪ ،‬پــی ببــرم‪ :‬یعنــی زمانــی کــه بیــش‬ ‫از تحملــم در حــال تــاش کــردن هســتم و بایــد دســت نگــه دارم و‬ ‫کمــی بــه خــودم بپــردازم‪ .‬درادامــه جزئیــات بیشــتری درمــورد ایــن‬ ‫نشــانه ها خواهــم گفــت‪ ،‬شــاید بــرای شــما هــم اشــنا باشــند و بتوانیــد‬ ‫از تجربه هــای مــن اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬وقتی دیگر چیزی جذابیت قبل را ندارد‬ ‫یکــی از اولیــن نشــانه هایی کــه برایــم حاکــی از نیــاز بــه تنهایــی اســت‪،‬‬ ‫زمانــی اســت کــه دیگــر چیــزی بــه نظــرم لذت بخــش نمی ایــد‪ .‬در‬ ‫ایــن مواقــع ممکــن اســت بــا خــودم کلنجــار بــروم و کســل شــوم‪ ،‬یــا‬ ‫ی انجام شــان اشــتیاق دارم‪،‬‬ ‫پروژه هــای خالقانـه ای را کــه همیشــه بــرا ‬ ‫عقــب بینــدازم‪.‬‬ ‫انــگار کــه تمــام انرژیــم تحلیــل رفتــه باشــد و بــرای کار خالقانــه بــه‬ ‫تجدیــد قــوا نیــاز پیــدا کــرده باشــم‪.‬‬ ‫وقتــی چنیــن احساســی پیــدا می کنــم‪ ،‬متوجــه می شــوم کــه بــه‬ ‫تنهایی نیاز دارم‪ .‬شــاید این تنهایی به ســادگی ســر زدن به کتابخانه و‬ ‫ســاعتی گشــتن در میــان کتاب هــا یــا نوشــیدن فنجانی چــای در خلوت‬ ‫یــا حتــی نــگاه کــردن بــه کارهــای هنــری دیگــران باشــد‪.‬‬ ‫می توانــم بــا قاطعیــت بگویــم کــه کمــی خلوت گزینــی‪ ،‬در کنــار پیــدا‬ ‫کــردن چیــز جدیــدی کــه برایــم الهام بخــش باشــد‪ ،‬قــوه ٔ خالقیــت مــن را‬ ‫دوبــاره بــه کار می انــدازد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬هوس خوردن تمام خوراکی های خانه‬ ‫طــی ســال ها بــا شــناخت بهتــر خــودم فهمیــدم کــه گاهــی گرفتــار‬ ‫ـه‬ ‫خــوردن هیجانــی می شــوم‪ .‬بـ ه همیــن خاطــر وقتــی ولــعِ خــوردن همـ ٔ‬ ‫تنقــات موجــود در خانــه بــه ســراغم می ایــد‪ ،‬می فهمــم کــه بایــد کمــی‬ ‫راجــع بــه خــودم فکــر کنــم و ببینــم در دل و ذهنــم چــه می گــذرد‪.‬‬ ‫خیلــی وقت هــا‪ ،‬فکــر خــوردن چیپــس و شــکالت ها بــه ایــن دلیــل‬ ‫بــه ســراغم می ایــد کــه می خواهــم بــا چشــیدن طعــم انهــا راه فــراری‬ ‫پیــدا کنــم‪.‬‬ ‫گاهی اوقــات می دانــم کــه به خاطــر اضطــراب ایــن میــل را پیــدا‬ ‫کــرده ام‪ :‬پــس دوش اب گــرم می گیــرم‪ ،‬کتــاب می خوانــم و تنقالتــم را‬ ‫هــم می خــورم‪ .‬در مواقــع دیگــر‪ ،‬از خــودم می پرســم نیــاز واقعــی مــن‬ ‫چیســت؟ تنقــات اســت؟ می فهمــم کــه این طــور نیســت و به جــای‬ ‫ان‪ ،‬بایــد لیــوان ابــی بــردارم‪ ،‬بــه حیاط خلــوت بــروم و کمــی در ســکوت‬ ‫و ارامــش باشــم‪.‬‬ ‫مــن از تمایلــم بــه خــوردن هیجانــی اگاه شــده ام و در ایــن مواقــع‪،‬‬ ‫بــا خــودم رودررو می شــوم‪ .‬در ایــن صــورت می توانــم بفهمــم کــه ایــا‬ ‫واقعــا بــه خــوردن تنقــات و غــذا نیــاز دارم یــا اینکــه میــل مــن ریشــه در‬ ‫اضطــراب دارد و بایــد بــه خــودم اســتراحت بدهــم‪.‬‬ ‫‪ .۳‬از کوره دررفتن سر مسائل کوچک‬ ‫معمــوال ایــن قــدرت را دارم کــه چندیــن مســئولیت هم زمــان را بپذیرم‬ ‫و تمــام انهــا را بــا ارامــش بــه ســرانجام برســانم؛ بااین وجــود‪ ،‬گاهــی بــا‬ ‫ســاده ترین و بی اهمیت تریــن اتفاق هــا به کلــی از کــوره در م ـی روم‪.‬‬ ‫ـه شــام متوجــه می شــوم کــه یکــی از‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬درســت وســط تهیـ ٔ‬ ‫مــواد موردنیــازم را نخریــده ام‪ ،‬بنابرایــن همین طــور کــه ســعی میکنــم‬ ‫جایگزینــی بــرای ان پیــدا کنــم از نظــر احساســی دچــار درماندگــی‬ ‫می شــوم‪ .‬یــا مثــا ممکــن اســت بعــد از بیــرون امــدن از فروشــگاه‬ ‫متوجــه بشــوم کــه شــامپو نخریــده ام‪ :‬همیــن کافــی اســت تــا بــه گریــه‬ ‫بیفتــم‪.‬‬ ‫هــر وقــت احســاس کنــم ایــن چیزهــای کوچــک اعصابــم را بهــم‬ ‫می ریزنــد‪ ،‬می فهمــم کــه زیــر بــار مشــغله ها کــم اورده ام و وقــت ان‬ ‫رســیده اســت کــه بــا خــودم کمی خلوت کنــم‪ .‬در چنین موقعیت هایی‬ ‫به خوبــی می دانــم کــه بایــد ســراغ تمرین هــای خــود مراقبتــی بــروم‪.‬‬ ‫ایــن تمرین هــا شــامل مــوارد زیــر هســتند‪:‬‬ ‫ت شــرایط را به خاطــر بیــاورم‪ .‬ایــا ایــن موقعیــت دنیــا را بــه اخــر‬ ‫واقعیـ ِ‬ ‫رســانده است؟‬ ‫راجــع بــه برطــرف شــدن یــا نشــدن نیازهــای اساســی و اولی ـه ام فکــر‬ ‫کنــم‪ .‬ایــا گرســنه ام؟ ایــا بــه نوشــیدن اب نیــاز دارم؟ ایــا بــا چنــد دقیقـه ‬ ‫دراز کشــیدن حالــم بهتــر می شــود؟‬ ‫از دیگــران کمــک بگیــرم‪ .‬مثــا شــاید از همســرم بخواهــم حــاال کــه‬ ‫بیــرون اســت‪ ،‬برایــم شــامپو بخــرد‪.‬‬ ‫بــا همیــن کارهــای ســاده کمــی از فشــار موجــود کــم می شــود و بــرای‬ ‫رســیدن بــه ارامــش خاطــر و تجدیــد انــرژی فرصــت پیــدا می کنــم‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بدخلقی با عزیزان‬ ‫مــن شــدیدا بــه خونســردی ام افتخــار می کنــم‪ .‬بنابرایــن وقتــی‬ ‫ســروصدای فرزنــدم مثــل متـه ای روی اعصابــم مـی رود‪ ،‬یا وقتی ســوال‬ ‫پرســیدن همســرم کالفــه ام می کنــد‪ ،‬می فهمــم کــه یــک جــای کار‬ ‫می لنگــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه بــا عزیزانــم بداخــاق و ســختگیر می شــوم‪ ،‬خــودم‬ ‫«وقفــه‬ ‫را در موقعیتــی قــرار می دهــم کــه مــن و خانــواده ام بــه ان‬ ‫ٔ‬ ‫ـص زمانــی اســت کــه‬ ‫خودخواســته» می گوییــم‪ .‬ایــن موقعیــت مختـ ِ‬ ‫یکــی از مــا متوجــه می شــود دیگــر ظرفیتــش تکمیــل شــده اســت و بــه‬ ‫چنــد دقیق ـ ه تنهایــی نیــاز دارد‪.‬‬ ‫وقتــی قــرار اســت از ایــن موقعیــت اســتفاده کنــم‪ ،‬اغلــب بــه‬ ‫اتاق خــواب مــی روم‪ ،‬چنــد نفــس عمیــق می کشــم و از تکنیک هــای‬ ‫برقــراری ارتبــاط بــا زمــان حــال‪ ،‬مثــل لمــس ســنگی یــا بوییــدن عطــر‬ ‫اســتفاده می کنــم‪ .‬شــاید بــا موبایلــم بــازی کنــم یــا دســتی بــه ســر‬ ‫گربه مــان بکشــم‪.‬‬ ‫درحیــن انجــام ایــن کارهــا بــه ایــن هــم فکــر می کنــم کــه در ان لحظه‪،‬‬ ‫بــه چــه چیزی احتیــاج دارم؟‬ ‫وقتــی دوبــاره تــوان تعامــل بــا دیگــران را پیــدا می کنــم‪ ،‬از اتــاق بیــرون‬ ‫می زنــم و به خاطــر بدخلقی هایــم عذرخواهــی می کنــم‪ .‬بــا همســر یــا‬ ‫بچـه ام صحبــت می کنــم و بــه انهــا می گویــم چــرا ایــن رفتــار از مــن ســر‬ ‫زد‪ .‬اگــر هــم بــه چیــزی احتیــاج داشــته باشــم و احســاس کنــم ضــروری‬ ‫اســت‪ ،‬بــه ان هــا خواهــم گفــت‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬امنه صرامی‬ ‫چطور از تنها زندگی کردن‬ ‫لذت ببریم؟‬ ‫بعضــی از مــردم ذاتــا از تنهایــی لــذت می برنــد و بــرای بعضــی‬ ‫دیگــر تنهابــودن معضلــی جــدی اســت‪ .‬اگــر شــما جــزو دســته دوم‬ ‫هســتید‪ ،‬نبایــد نگــران باشــید‪ .‬بــرای شــما هــم راه هایــی هســت‬ ‫کــه از تنهابــودن ناراحــت نباشــید‪ .‬فرقــی هــم نمی کنــد کــه چــه‬ ‫احساســی راجــع بــه تنهایــی داریــد‪ ،‬ایجــاد رابطه ای خوب بــا خودتان‬ ‫ســرمایه گذاری ارزشــمندی اســت‪ .‬از ایــن گذشــته‪ ،‬هــر کســی زمــان‬ ‫زیــادی را بــا خــودش می گذرانــد پــس بهتــر اســت همــه یــاد بگیریــم‬ ‫کــه چطــور از تنهــا زندگی کــردن لــذت ببریــم‪ .‬پیشــنهاد می کنیــم تــا‬ ‫پایــان ایــن مقالــه بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪516‬‬ ‫‪ .۹‬کارهای داوطلبانه انجام بدهید‬ ‫راه هــای زیــادی بــرای انجــام کارهــای داوطلبانــه و خدمــت بــه‬ ‫دیگــران وجــود دارد‪ .‬کارهــای داوطلبان ـه ای کــه در منــزل می تــوان‬ ‫انجــام داد یکــی از بهتریــن روش هــای پُرکــردن تنهایــی اســت‪ .‬کمک‬ ‫بــه دیگــران باعــث می شــود هــم در تنهایــی حــس بهتــری داشــته‬ ‫باشــید و هــم بــا دیگــران بهتــر ارتبــاط برقــرار کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬قدردان چیزهای خوب زندگی باشید‬ ‫بــر اســاس تحقیقــات‪ ،‬قدردانــی حــس شــادی و امیــد را تقویــت‬ ‫می کنــد‪ .‬فهرســتی از چیزهایــی تهیــه کنیــد کــه در زندگــی قــدردان‬ ‫ان هــا هســتید‪ .‬هــر وقــت تنهــا و غمگیــن شــدید‪ ،‬بــه ایــن فهرســت‬ ‫نگاهــی بیندازیــد و چیزهــای خــوب زندگــی را بــه خودتــان یــاداوری‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬به خودتان سخت نگیرید‬ ‫فکرکــردن بــه خودتــان کار خوبــی اســت‪ .‬قضاوت کــردن خودتــان‬ ‫هــم اصــا کار ســختی نیســت‪ ،‬امــا زیــاده روی در ایــن کارهــا‬ ‫اعتمادبه نفــس و شــادی شــما را از بیــن می بــرد‪ .‬بــه خودتــان ســخت‬ ‫نگیریــد‪ .‬همــه ممکــن اســت اشــتباه کننــد‪ ،‬پــس مــدام خودتــان را‬ ‫به خاطــر اشــتباهات ســرزنش نکنیــد‪ .‬بــه ویژگی هــای خوبتــان هــم‬ ‫فکــر کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬برای خودتان یک وعده غذای درجه یک درست کنید‬ ‫تنهــا زندگی کــردن لزومــا بــه ایــن معنــی نیســت کــه جلــوی‬ ‫تلویزیــون غــذای امــاده بخوریــد‪ .‬یــک غــذای خوشــمزه بپزیــد‪ .‬میــز‬ ‫را بچینیــد‪ .‬شــمع روشــن کنیــد و هــر کاری را کــه در مهمانــی شــام‬ ‫بــرای دیگــران انجــام می دهیــد بــرای خودتــان انجــام بدهیــد‪ .‬شــما‬ ‫ارزشــش را داریــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬کاری خالقانه انجام بدهید‬ ‫همیشــه ارزوی انجــام کاری خالقانــه را داشــته اید امــا ان را بــه‬ ‫تعویــق انداخته ایــد؟ چــه وقتــی از االن بهتــر؟ همیــن حــاال شــروع‬ ‫کنیــد! از ســخت بودن کارهــای خالقانــه نترســید‪ .‬چنیــن کارهایــی‬ ‫می تواننــد شــروع خوبــی باشــند‪:‬‬ ‫زیباسازی خانه؛‬ ‫نواختن یک ساز؛‬ ‫نقاشی یک منظره؛‬ ‫نوشتن یک داستان کوتاه‪.‬‬ ‫می توانیــد ایــن کارهــا را خودامــوز انجــام بدهیــد یــا در کالس‬ ‫اموزشــی ثبت نــام کنیــد‪ .‬بــه خودتــان زمــان بدهیــد تــا ببینیــد ایــن‬ ‫کارهــا ارزش انجــام دادن را دارنــد یــا نــه‪ .‬اگــر ایــن کارهــا را دوســت‬ ‫نداشــتید‪ ،‬اشــکالی ندارد‪ .‬انها را از فهرســت کارهای محبوبتان خط‬ ‫بزنیــد و ســراغ کارهــای جدیــد برویــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬برای گردش های تک نفره برنامه ریزی کنید‬ ‫کارهــای هیجان انگیــزی را پیــدا کنیــد کــه می توانید انجــام بدهید و‬ ‫بــرای ان هــا برنامه ریــزی کنیــد‪ .‬بــه خودتــان انتظــار چنیــن چیزهایــی‬ ‫را هدیــه بدهیــد‪ .‬بــه هــر حــال نیمــی از لــذت چیزهــای هیجان انگیــز‬ ‫بــه انتظــاری اســت کــه برای انها می کشــیم‪ .‬چنــد کار هیجان انگیزی‬ ‫کــه می توانیــد انجــام بدهیــد عبارت انــد از‪:‬‬ ‫سفر یک روزه به شهری نزدیک؛‬ ‫رفتن به بازارهای محلی؛‬ ‫تنهایی به کنسرت رفتن‪.‬‬ ‫نکاتی برای لذت بردن از تنهایی در بلند مدت‬ ‫اگــر بــا تنهایــی مشــکلی نداشــتید و از ان لــذت بردیــد‪ ،‬می توانیــد‬ ‫تنهــا زندگی کــردن را هــم امتحــان کنیــد‪ .‬بــرای لذت بــردن از تنهایــی‬ ‫در بلندمــدت هــم راه هایــی وجــود دارد کــه ‪ ۷‬تــا از انهــا را گفته ایــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬سبک زندگی روزمره تان را تغییر بدهید‬ ‫حتــی اگــر روتیــن فوق العــاده ای بــرای زندگــی داشــته باشــید‪،‬‬ ‫بــاز هــم ممکــن اســت بعــد از مدتــی همه چیــز برایتــان تکــراری و‬ ‫خســته کننده شــود‪ .‬بــه ســبک زندگــی روزمــره و محیــط اطــراف خــود‬ ‫بیشــتر فکــر کنیــد‪ .‬بــا چــه کارهایــی حالتــان بهتــر می شــود و چــه‬ ‫کارهایــی شــما را خســته می کنــد؟‬ ‫ک بــار ســعی کنیــد ســبک زندگــی روزمره تــان را‬ ‫هــر چنــد وقــت ی ـ ‬ ‫تغییــر بدهیــد‪ .‬چنــد کاری کــه بــرای تغییــر روتیــن زندگــی می توانیــد‬ ‫انجــام بدهیــد عبارت انــد از‪:‬‬ ‫تغییر دکوراسیون؛‬ ‫رنگ کردن دیوارهای خانه؛‬ ‫ساخت یک باغچه کوچک؛‬ ‫خانه تکانی کردن؛‬ ‫پیداکردن کافه ای جدید؛‬ ‫دورانداختن چیزهای قدیمی‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مهارت های سازگاری را در خودتان تقویت کنید‬ ‫عوامــل اســترس زا در زندگــی کــم نیســتند‪ .‬همیشــه وقایــع بــد‬ ‫اتفــاق می افتنــد‪ .‬اینهــا را نمی تــوان انــکار کــرد‪ ،‬امــا اگــر توانســتید‬ ‫بــا یــک اتفــاق بــد کنــار بیاییــد‪ ،‬ان را فرامــوش نکنیــد‪ .‬مهارت هــای‬ ‫ســازگاری مهارت هایــی هســتند کــه بــرای کنارامــدن بــا وقایــع بــد‬ ‫بــه کار می گیریــم‪ .‬تقویــت ایــن مهارت هــا بســیار مهــم اســت‪ .‬اگــر‬ ‫توانســتید بــا اتفاقــی ناخوشــایند کنــار بیاییــد‪ ،‬خودتــان را بــاور کنید‪.‬‬ ‫شــما خیلــی قوی تــر از ان هســتید کــه فکــرش را می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬روابطتان را گسترش بدهید‬ ‫اگــر تنهــا زندگــی می کنیــد‪ ،‬ممکــن اســت مدت زمــان معاشــرت تان‬ ‫بــا بقیــه کمتــر شــود‪ .‬هیــچ اشــکالی نــدارد‪ ،‬امــا فرامــوش نکنیــد کــه‬ ‫روابــط اجتماعــی همچنــان اهمیــت دارنــد‪ .‬ســعی کنیــد چنــد وقــت‬ ‫ک بــار اعضــای خانــواده یــا دوســتان خــود را مالقــات کنیــد یــا بعــد‬ ‫یـ ‬ ‫از تمام شــدن کارهایتــان بــه دوســتی زنــگ بزنیــد کــه مدت هاســت‬ ‫بــا او حــرف نزده ایــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بخشش را تمرین کنید‬ ‫شــاید بپرســید کــه بخشــش چــه ربطــی بــه احســاس خوشــبختی‬ ‫دارد‪ .‬بخشــش عــاوه بــر فوایــد بی شــماری کــه بــرای ســامت روان‬ ‫دارد‪ ،‬باعــث کاهــش اســترس و افســردگی می شــود‪ .‬وقتــی کســی‬ ‫را می بخشــید‪ ،‬ایــن شــما هســتید کــه بهتریــن احســاس را داریــد نــه‬ ‫طــرف مقابــل‪ .‬حتــی می توانیــد بــه کســی کــه بــه شــما صدمــه زده‬ ‫نامه بنویســید و بگویید او را بخشــیده اید‪ ،‬اما نامه را ارســال نکنید‪.‬‬ ‫ایــن کار بــرای اینکــه احســاس بهتــری داشــته باشــید الزم اســت‪.‬‬ ‫بخشــش دیگــران باعــث می شــود بــاری از دوشــتان برداشــته شــود‪.‬‬ ‫فرامــوش نکنیــد بخشــش خودتــان هــم به انــدازه بخشــیدن دیگــران‬ ‫مهم اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬مراقب سالمتی تان باشید‬ ‫ســامت روان بــر ســامت جســم هــم تاثیــر می گــذارد و بالعکــس‪.‬‬ ‫مراقبــت از ســامت جســمانی باعــث افزایــش شــادی و نشــاط‬ ‫می شــود‪ .‬در ضمــن‪ ،‬باعــث ایجــاد رابطــه فوق العــاده بــا خودتــان‬ ‫هــم می شــود‪ .‬کارهایــی کــه می توانیــد بــرای مراقبــت از ســامتی‬ ‫انجــام بدهیــد عبارت انــد از‪:‬‬ ‫رژیم غذایی سالم؛‬ ‫ورزش منظم؛‬ ‫خواب کافی؛‬ ‫چکاپ ساالنه‪.‬‬ ‫‪ .۶‬برای اینده برنامه ریزی کنید‬ ‫کمــی بــه ایــن موضــوع فکــر کنیــد کــه می خواهیــد ‪ ۵‬یــا ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫اینــده در زندگــی شــخصی و شــغلی چــه جایگاهــی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بــرای رســیدن بــه ان اهــداف چــه بایــد بکنیــد؟ خــب کارهایــی را کــه‬ ‫بــه ذهنتــان می رســند یادداشــت کنیــد‪ .‬ایــن کار را هــر ســال انجــام‬ ‫بدهیــد تــا ببینیــد بــه اهدافتــان نزدیــک شــده اید یــا بایــد روشــتان را‬ ‫عــوض کنیــد‪ .‬برنامه ریــزی بــرای اینــده بــه شــما کمــک می کنــد بــه‬ ‫ک بــار ایــن‬ ‫اینــده امیدوارتــر و خوش بین تــر شــوید‪ .‬کافــی اســت ی ـ ‬ ‫کار را امتحــان کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬از درخواست کمک نترسید‬ ‫گاهــی اوقــات تمــام کارهــای خــوب هــم بــرای لذت بــردن از‬ ‫احســاس تنهایــی کافــی نیســتند‪ .‬اگــر ایــن مشــکالت را دارید‪ ،‬حتما‬ ‫بــا روانشــناس مشــورت کنیــد‪:‬‬ ‫استرس بیش از حد و ورای تحمل؛‬ ‫عالئم اضطراب؛‬ ‫عالئم افسردگی‪.‬‬ ‫بــرای درمــان مشــکالت الزم نیســت در مرحلــه بحرانــی باشــید‪.‬‬ ‫همیــن کــه دوســت داریــد حالتــان بهتــر شــود و بتوانیــد زمانــی را‬ ‫تنهایــی بگذرانیــد هــم کافــی اســت‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫در ایــن مقالــه‪ ،‬روش هایــی را بــرای لذت بــردن از تنهــا زندگی کــردن‬ ‫مطــرح کردیــم‪ .‬امتحان کــردن ایــن کارهــا بــه خودتــان بســتگی‬ ‫دارد‪ ،‬چــون تاثیرشــان بــرای همــه یکســان نیســت‪ .‬بــه هــر حــال‪،‬‬ ‫روش هــای لذت بــردن از تنهایــی فقــط بــه اینهــا خالصــه نمی شــود‪.‬‬ ‫شــما چــه روش هایــی را بــه کار برده ایــد و پیشــنهاد می دهیــد؟‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫پیام جعلی بروزرسانی نرم افزار شاد‬ ‫مجرمــان ســایبری بــا ارســال پیــام هایــی جعلــی مبنــی بــر بروزرســانی اپلیکیشــن شــاد ‪ ،‬کاربــران را بــه وب ســایت هــای جعلــی و نصــب برنامــه هــای مخــرب‬ ‫ترغیــب مــی کننــد‪ .‬جهــت پیشــگیری از بــروز اســیب هــای احتمالــی ‪ ،‬بــه توصیــه هــای کارشــناس پلیــس فتــا توجــه نماییــد‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 29‬فروردین ‪1401‬‬ ‫ش‬ ‫ی‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫توصی ‪‎‬ه‪‎‬های ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬خانواد ‪‎‬ه‪‎‬ها‬ ‫‪‎‬شادکام ‪‎‬‬ ‫‪‎-1‬شــادکامی‪‎ ‎،‬ی ـک‪‎ ‎‬احســاس‪‎ ‎‬درون ـی‪‎ ‎‬اس ـت‪‎ ‎‬تــا‏‪‎ ‎‬قلبــا»‏‪‎ ‎‬خــود‏‪‎ ‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫‪‎‬امــاده‪‎ ‎‬خــوش‪‎ ‎‬رفتــاری‪‎ ‎‬وخوشــرویی‪‎ ‎‬نکنیــم‪‎ ‎،‬در‪‎ ‎‬رفتارمــان‪‎ ‎‬تجل ّـی‪‎‬‬ ‫‪‎‬نخواه ـد‪‎ ‎‬کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬بــر‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬زندگــی ‪‎ ،‎‬نقــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مــرد ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــادکام ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬‏‪-2‬هــ ‪‎‬ر ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جســته‪‎ ‎‬ای‪‎ ‎‬دارنـد‪‎. ‎‬ولـی‪‎ ‎‬مــرد‪‎ ‎‬بـه‪‎ ‎‬لحــاظ‪‎ ‎‬مدیریـت‪‎ ‎‬خانــواده‪‎ ‎،‬در‪‎ ‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫‪‎‬زمینــه‪‎ ‎‬مســئولیّت‪‎ ‎‬ســنگین‪‎ ‎‬تــری‪‎ ‎‬دارد‪‎. ‎‬همــه‪‎ ‎‬اعضــای‪‎ ‎‬خانــواده‪‎،‬‬ ‫‪‎‬بــه‪‎ ‎‬او‪‎ ‎‬تکیــه‪‎ ‎‬مــی‪‎ ‎‬زننــد‪‎. ‎‬لــذا‪‎ ‎‬مــرد‪‎ ‎‬شــاد‪‎ ‎‬کام‪‎ ‎،‬خانــواده‪‎ ‎‬شــاد‪‎ ‎‬کام‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‪‎‬خواهــد‪‎ ‎‬داشــ ‪‎‬‬ ‫‪‎- 3 ‎‬افــکار‪‎ ‎‬منف ـی‪‎ ‎‬را‪‎ ‎‬از‪‎ ‎‬خــود‪‎ ‎‬دور‪‎ ‎‬کنی ـم‪‎. ‎‬خــود‪‎ ‎‬را‪‎ ‎‬بای ـد‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬مقاب ـل‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬در‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســه ‪‎‬‬ ‫ظ ‪‎‬کنیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬حفــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬حوصلگــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬حالــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎‬ارتقــ ‪‎‬ا ‪‎‬دهیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬زندگــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــادکام ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬الــود ‪‎ ،‎‬چــون‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬یــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬افــکا ‪‎‬ر ‪‎‬منفــ ‪‎‬‬ ‫‏‪-4‬هرگــ ‪‎‬ز ‪‎‬اجــاز ‪‎‬ه ‪‎‬ندهیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬موریانـه‪‎ ‎‬هــا‪‎ ‎،‬ریشـه‪‎ ‎‬هــای‪‎ ‎‬مســرت‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬شــادکامی‪‎ ‎‬زندگـی‪‎ ‎‬مــان‪‎ ‎‬را‪‎ ‎‬از‪‎‬‬ ‫‪‎‬بیــن‪‎ ‎‬ببرنــد‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬بــر‪‎ ‎‬مــا‪‎ ‎‬مســلط‪‎ ‎‬شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینــ ‪‎‬ه ‪‎‬ســو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ضــرر‪‎،‬‬ ‫ی ‪‎‬شــخص ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬‏‪-‎5‬‏ ‪‎‬معیارهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بازبینـی‪‎ ‎‬کنیـم‪‎ ‎‬شــادکامی‪‎ ‎،‬عمدتــا»‏‪‎ ‎‬بـه‪‎ ‎‬ادراک‪‎ ‎‬صحیـح‪‎ ‎‬واقعیــت‪‎،‬‬ ‫‪‎‬بســتگی‪‎ ‎‬دارد‪‎. ‎‬همیشــه‪‎ ‎،‬بــه‪‎ ‎‬دســت‪‎ ‎‬اوردن‪‎ ‎‬چیــزی‪‎ ‎،‬ســود‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬از‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬چیــزی ‪‎ ،‎‬ضــر ‪‎‬ر ‪‎‬نخواهــ ‪‎‬د ‪‎‬بــو ‪‎‬د ‏‪.‎ ‎‬‏ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬داد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دســ ‪‎‬‬ ‫دریافت امتیاز وام شگرد کالهبرداران اینترنتی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری دو کالهبــردار ســایبری کــه بــا شــگردی جدیــد؛ از ‪ 15‬شــهروند بــه‬ ‫بهانــه امتیــاز وام کالهبــرداری نمودنــد ‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس ‪ ،‬ســرهنگ جــواد جهانشــیری در تشــریح‬ ‫خبــر گفت‪:‬بــا شــکایت ‪ 15‬شــهروند مبنــی بــر کالهبــرداری از انهــا جمعــا بــه مبلــغ ‪ 3‬میلیــارد ریــال تحــت‬ ‫عنوان«دریافــت امتیــاز وام » رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــکات در اظهــارات اولیــه خــود بیــان داشــتند؛ بــا فــردی در فضــای مجــازی و شــبکه های‬ ‫اجتماعی نظیر اینســتاگرام و ســایت دیواراشــنا شــده و با توجه به شــرایط اعطای وام قرض الحســنه و‬ ‫نیــازی کــه بــرای دریافــت وام داشــتند شــکات بــرای انتقــال امتیــاز وام ‪ ،‬نــام کاربــری و رمــز عبــور حســاب‬ ‫بانکــی خــود را در اختیــار فــرد ناشــناس در فضــای ســایبری قــرار داده انــد کــه بعــد از کســر اولیــن قســط‬ ‫متوجــه مــی شــوندعالوه بــر برداشــت قســط وام مربوطــه ‪ ،‬فــرد ناشــناس بــا مــدارک انهــا وام دیگــری نیــز‬ ‫بــه اســم ان هــا از بانــک مربوطــه اخــذ شــده اســت و اکنــون مجبــور بــه پرداخــت قســط وامــی هســتند کــه‬ ‫هرگــز ان را دریافــت نکــرده انــد‪.‬‬ ‫جهانشــیری تصریــح کــرد‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا پــس از بررســی هــای الزم و دریافــت مســتندات‬ ‫نکات مهم برای امنیت سایبری‬ ‫کسب و کارهای کوچک‬ ‫سرویس امنیت کسب و کار‪:‬‬ ‫راه انــدازی و توســعه یــک کســب و کار حتــی در زمــان هــای خــوب کار ســختی اســت‪ ،‬امــا در زمان هــای‬ ‫بحرانــی چالــش هــای جدیــدی را بــه همــراه دارد‪ .‬بــا افزایــش اتــکای مــا بــه فنــاوری بــرای بســیاری از جنبه هــای‬ ‫زندگی مــان از جملــه کســب در امــد‪ ،‬درک ایــن موضــوع نیــز افزایــش می یابــد کــه بحران هــا و شــرایط‬ ‫اضطــراری جهانــی یــا حتــی منطقـه ای پیامدهــای مختلفــی در حــوزه کســب و کار دیجیتــال و امنیــت شــغلی‬ ‫بــرای مــا بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬دو ســال پیــش‪ ،‬بســیاری از زندگی هــا و معیشـت ها بــه طــور ناگهانــی بــا‬ ‫یــک هشــدار نابهنــگام بــه حالــت تعلیــق درامــد‪ .‬همه گیــری کوویــد‪ 19-‬شــکنندگی جمعــی مــا را اشــکار کــرد‬ ‫و هجــوم ناگزیــر بــه ســمت فعالیت هــای مجــازی‪ ،‬انعطاف پذیــری بســیاری از کس ـب وکارها را در معــرض‬ ‫ازمایــش قــرار داد و در عیــن حــال زمینـه ی مســاعدی را بــرای جرایــم ســایبری ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫امــروزه نیــز متخصصــان امنیــت ســایبری زنــگ خطــر جهانی دیگری را بــه صــدا در می اورند ‪ ،‬خطر پیامدهای‬ ‫ســایبری بــزرگ ناشــی از جنــگ در اوکرایــن کــه ممکــن اســت عملکــرد برخــی از ســازمان ها را در جهــان مختــل‬ ‫کنــد و در برخــی مــوارد باعــث ایجــاد یــک خطــر جهانــی شــود‪ .‬که در اصطــاح به ان بحران ابشــاری می گویند‪.‬‬ ‫پــس تحــوالت جهــان تاثیــرات مثبــت و منفــی بســیاری را بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــر دنیــای‬ ‫فضــای ســایبری می گــذارد‪.‬‬ ‫ایــن خطــر بــرای ســازمان های دولتــی و شــرکت های چنــد ملیتــی از جمله کسـب وکارهای کوچک و متوســط‬ ‫اینترنتــی ‪ ،‬محتمــل اســت‪ .‬شــرکت های کوچــک بــدون داشــتن پشــتیبان ‪ ،‬ممکــن اســت بــرای دفــاع از خــود‬ ‫در برابــر مجرمــان ســایبری یــا مقابلــه بــا یــک حملــه ســایبری‪ ،‬دچــار مشــکل شــوند و عمــا کار ســختی در‬ ‫پیــش رو دارنــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه بیشــتر امــوزش هــا و پوشــش هــای رســانه ای بــر روی نقض هــای امنیتــی بــزرگ متمرکــز‬ ‫شــده اســت‪ ،‬بســیاری از صاحبــان مشــاغل کوچــک ممکــن اســت بــه خاطــر اینکــه فکر می کنند امن هســتند‪،‬‬ ‫بــه نــکات امنیتــی و رفــع بــاگ ســامانه کســب و کار خــودت اهمیــت چندانــی ندهنــد‪ .‬از ایــن رو امــروزه هیــچ‬ ‫شــرکتی انقــدر کوچــک نیســت کــه مــورد توجــه افــراد جنایــت قــرار نگیــرد یــا اســیب جانبــی ناشــی از حمالتــی‬ ‫کــه بــه اهــداف دیگــر انجــام مــی شــود‪ ،‬دامــن انهــا را نگیــرد‪ .‬در اغلــب مــوارد‪ ،‬شــرکت ها و کســب و کار هــای‬ ‫کوچــک قربانــی حمالتــی می شــوند کــه به طــور بی رویــه در مقیــاس بزرگ تــر بــه کار گرفتــه می شــوند‪.‬‬ ‫اگــر صاحــب کســب و کار اینترنتــی هســتید ‪ ،‬بــا ارزیابــی ریســک امنیتــی خــود ‪ ،‬می توانیــد فــرض کنیــد‬ ‫کــه وضعیــت امنیتــی شــما در مرحلــه نوپایــی قــرار دارد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬چنــد مرحلــه ســاده وجــود دارد کــه‬ ‫مراقب کالهبرداری های اینترنتی‬ ‫در ماه مبارک رمضان باشید‬ ‫پلیــس فتــا از افزایــش کالهبــرداری اینترنتــی در مــاه مبــارک رمضــان خبــر داد‪ ،‬و در ایــن‬ ‫خصــوص بــه شــهروندان هشــدار داد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ دوم حمیدرضــا‬ ‫ســلطان ابــادی‪ ،‬در تشــریح ایــن موضــوع گفــت‪ :‬کالهبــرداران اینترنتــی در ماه مبــارک رمضان نیز‬ ‫با شــگردهای جدید به ســراغ شــهروندان امده و از طریق سوءاســتفاده از نیات خیر هم وطنان‬ ‫مبنــی بــر دریافــت نــذورات ان هــا بــرای یــاری رســاندن بــه نیازمنــدان و افــراد کــم درامــد‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫تولیــد محتــوا در قالــب عکــس و فیلــم نمــوده‪ ،‬بــا تهیــه فیلــم و عکــس از کمــک بــه نیازمنــدان و‬ ‫محرومــان و انتشــار ان در فضــای مجــازی و در شــبکه هــای اجتماعــی مــردم را مجــاب بــه اهــداء‬ ‫نــذورات و هدایــای خــود بــرای انهــا نمــوده و از شــهروندان کالهبــرداری مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان داشــت‪ :‬هــم وطنــان نــوع دوســتی کــه تمایــل دارنــد هدایــا و نــذورات‬ ‫نقــدی یــا غیــر نقــدی خــود را بــه دســت افــراد کــم بضاعــت و مســتمندان واقعــی برســانند‬ ‫حتمــا از طریــق موسســات مجــاز و شــناخته شــده اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســودجویان از روش هــای مختلفــی بــرای کالهبــرداری اســتفاده مــی کننــد‬ ‫ماننــد درخواســت مبلــغ بــرای تشــکیل پرونــده اســتخدامی‪ ،‬پرداخــت نکــردن دســتمزد بعــد‬ ‫از انجــام کار‪ ،‬سوءاســتفاده از مــدارک هویتــی و سوءاســتفاده از کارت هــای بانکــی و‪، ...‬‬ ‫فریــب تبلیغــات متفــاوت ســودجویان در فضــای مجــازی را نخوریــد‪.‬‬ ‫ســلطان ابــادی خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهروندان در صــورت بــروز هرگونــه مشــکل و مواجهــه‬ ‫بــا جرائــم رایانــه ای می تواننــد بــا مراجعــه حضــوری بــه پلیــس فتــا از راهنمایــی مســتقیم‬ ‫کارشناســان و یــا بــا مراجعــه بــه ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬و ثبــت‬ ‫درخواســت در قســمت درخواســت هــای مردمــی و یــا بــا شــماره گیــری ‪ 096380‬مرکــز امـــداد‬ ‫و فوریت هــای سایبـــری بــه جهــت اســتفاده از مشــاوره ها و راهنمایی هــای کارشناســان ایــن‬ ‫پلیــس در جهــت رفــع مشــکالت احتمالــی خــود اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫‏‪-6‬از‪‎ ‎‬احســاس‪‎ ‎‬نفــرت‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬انزجــار‪‎ ‎‬نســبت‪‎ ‎‬بــه‪‎ ‎‬خودمــان‪‎ ‎‬فاصلــ ‪‎‬ه‬ ‫‪‎‬بگیریــم ‪.‬‏‪‎ ‎‬اگـر‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬گذشــته ‪‎ ‎،‬زندگـی‪‎ ‎‬مطابـق‪‎ ‎‬دلخواهمــان‪‎ ‎‬نبــوده‪‎،‬‬ ‫‪‎‬اینــده‪‎ ‎‬را‪‎ ‎‬فــدای‪‎ ‎‬گذشــته‪‎ ‎‬نکنیـم‪‎. ‎‬مـی‪‎ ‎‬تــوان‪‎ ‎‬بـا‪‎ ‎‬بهتـر‪‎ ‎‬زندگـی‪‎ ‎‬کــردن‪‎‬‬ ‫‪‎‬و‪‎ ‎‬برخــورد‪‎ ‎‬مثبــت‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬عقالنــی‪‎ ‎‬از‪‎ ‎‬رنــج‪‎ ‎‬هــای‪‎ ‎‬زیــاد‪‎ ‎‬کاســت‪‎. ‎‬اگــر‪‎ ‎‬بــا‪‎‬‬ ‫‪‎‬خودمــان‪‎ ‎‬کمـی‪‎ ‎‬مهربــان‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬واقـع‪‎ ‎‬بیـن‪‎ ‎‬باشــیم‪‎ ‎،‬شــادکامی‪‎ ‎‬زندگـی‪‎‬‬ ‫‪‎‬را‪‎ ‎‬بهت ـر‪‎ ‎‬احســاس‪‎ ‎‬خواهی ـم‪‎ ‎‬نمــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬‏‪-7‬‏‪‎ ‎‬خــود‪‎ ‎‬را‪‎ ‎‬امــاده‪‎ ‎‬کســب‪‎ ‎‬تجربــه‪‎ ‎‬از‪‎ ‎‬دیگــران‪‎ ‎‬نظیــر‪‎ ‎‬اطرافیــان‪‎‬‬ ‫‪‎‬و‪‎ ‎‬همســرمان‪‎ ‎‬نمایی ـم‪‎. ‎‬تجــارب‪‎ ‎‬تل ـخ‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬نامطبــوع‪‎ ‎‬دیگــران‪‎ ‎،‬م ـا‪‎ ‎‬را‪‎‬‬ ‫‪‎‬متوج ّـه‪‎ ‎‬ارزش‪‎ ‎‬هــای‪‎ ‎‬موجــود‪‎ ‎‬زندگیمــان‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬قدردانـی‪‎ ‎‬از‪‎ ‎‬ان‪‎ ‎‬هـا‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬در‪‎‬‬ ‫‪‎‬نتیج ـه‪‎ ‎‬شــادکامی‪‎ ‎‬بیشــتر‪‎ ‎‬خواهــد نمــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪-8‬‏‪‎ ‎‬بـه‪‎ ‎‬جــای‪‎ ‎‬عیـب‪‎ ‎‬جویـی‪‎ ‎‬نســبت‪‎ ‎‬بـه‪‎ ‎‬هــم‪‎ ‎،‬عیـب‪‎ ‎‬پــوش‪‎ ‎‬باشــیم‪‎‬‬ ‫‪‎‬و‪‎ ‎‬از‪‎ ‎‬شــیوه‪‎ ‎‬هــای‪‎ ‎‬صحیــح‪‎ ‎‬انتقــاد‪‎ ‎‬بــرای‪‎ ‎‬تغییــر‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬اصــاح‪‎ ‎‬رفتــار‪‎‬‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫‪‎‬کم ـک‪‎ ‎‬بگیری ـ ‪‎‬‬ ‫تهیه کننده ‪ :‬مرکز مشاوره ارامش فرماندهی انتظامی گلستان‬ ‫موجــود از شــکات بــا بررســی موضــوع و تحقیقــات اولیــه دریافتنــد فــرد یــا افــراد کالهبــردار بــا ایجــاد‬ ‫تبلیغــات نســبت بــه واگــذاری امتیــاز وام قــرض الحســنه در تلــه کالهبــرداری گرفتــار شــده اند که ناشــی‬ ‫از اعتمــاد بــی جــا انهــا بــه فــرد ناشــناس بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬کارشناســان پلیــس فتــا اقدامــات فنــی و پلیســی خــود را ادامــه داده و در پــی تحقیقــات‬ ‫صــورت گرفتــه عاملیــن کالهبــرداری را در مشــهد مــورد شناســایی قــرار دادنــد و بــا هماهنگــی قضایی دو‬ ‫متهــم دســتگیر و بــه مــکان پلیــس فتــا منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬بــا دســتگیری دومتهــم موصــوف کــه رابطــه دوســتی قدیمــی بــا یکدیگــر داشــتند؛ پــرده از راز‬ ‫دو کالهبــردار بــا ارائــه خدمــات بانکــی کنــار رفــت و مشــخص شــد ایــن دو فــرد موصــوف بــا انگیــزه کســب‬ ‫منفعــت مالــی نســبت بــه درج اگهــی در ســایت دیــوار و شــبکه هــای اجتماعــی نظیــر اینســتاگرام اقــدام‬ ‫نمــوده و بــا پیشــنهاد انتقــال امتیــاز وام بــه افــراد جویــای وام قــرض الحســنه ؛ بویــژه کارمنــدان دولــت‬ ‫از اطالعــات حقوقــی ان هــا ســوء اســتفاده نمــوده و وام دیگــری نیــز بــا اطالعــات انهــا اخــذ کــرده انــد کــه‬ ‫پرونــده هــای متشــکله بــه همــراه مســتندات و دو فــرد کالهبــردار کــه جهــت کســب تکلیــف نهایــی بــه‬ ‫دادســرا ارجــاع شــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص دریافــت هرگونــه وامــی در فضــای ســایبری هشــدار داد و افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه تحــوالت‬ ‫اخیــر فنــاوری اطالعــات بویــژه در حــوزه بانکــداری الکترونیکــی ‪،‬حضــور فیزیکــی افــراد داخــل شــعب ارام‬ ‫ارام حــذف شــده بــه کاربــران فضــای ســایبری توصیــه مــی شــود هرگــز اطالعــات حســاس و مهــم خــود را‬ ‫در اختیــار افــراد غیــر نســپارند زیــرا سیســتم هــای بانکــی فعلــی؛ دارنــده نــام کاربــری و رمــز عبــور را مالــک‬ ‫حســاب مــی شناســد و در ایــن رابطــه حفــظ اطالعــات حســاب بانکــی از مهمتریــن مســئولیت هــای‬ ‫شــهروندی مــی باشــد‪.‬‬ ‫می توانیــد بالفاصلــه بــرای محافظــت از داده هــای خــود و کارمنــدان خــود انجــام دهیــد‪:‬‬ ‫بــرای ارزیابــی ریســک خــود فهرســتی تهیــه کنیــد‪ :‬اگــر ندانیــد چــه چیــزی داریــد‪ ،‬نمــی توانیــد از ان‬ ‫محافظــت کنیــد‪ .‬لیســتی از تمــام ســخت افزارهــای خــود را تهیــه و نگــه داری کنیــد ‪ :‬رایانــه هــای‬ ‫شــخصی‪ ،‬لــپ تاپ هــا‪ ،‬تلفــن هــای همــراه‪ ،‬روترهــا و چاپگرهــا‪ ،‬خدمــات دیجیتــال نــرم افــزاری کــه‬ ‫اســتفاده می کنید‪ ،‬حســاب های بانکی و ســرویس های ابری مانند ‪ Google Docs‬و ‪ iCloud‬را نیز‬ ‫شــامل ایــن لیســت مــی شــوند‪ .‬ایــن لیســت موجودی هــای شــما تشــخیص اینکــه کجــا و چــه چیــزی‬ ‫ممکــن اســت اشــتباه باشــد را اســان تر می کنــد‪.‬‬ ‫سیاســت هــای امنیتــی خــود را تعریــف کنید‪:‬ایمنــی و مدیریــت خــوب دســت بــه دســت هــم مــی دهنــد تــا‬ ‫وضعیــت امنیــت شــما را تضمیــن نمایــد‪.‬‬ ‫امنیــت خــود را بــه چالــش بکشــید و ســوال از خــود بپرســید‪:‬مانند‪ :‬چــرا فقــط کارکنــان مجــاز مــی تواننــد وارد‬ ‫دفتــر شــوند‪ ،‬یــا چــرا ان هــا نبایــد از لــپ تــاپ هــای شــخصی یا ســایر دســتگاه ها برای دسترســی بــه داده های‬ ‫کاری اســتفاده کننــد‪ ،‬بــه کارمنــدان خــود اطــاع دهیــد کــه اگــر از راه دور کار مــی کننــد‪ ،‬چــرا بایــد هنــگام‬ ‫اتصــال بــه ‪ Wi-Fi‬هــای عمومــی مراقــب باشــند‪.‬‬ ‫کنترل هــای دسترســی کارمنــدان را تنظیــم کنیــد‪ :‬بــرای اطمینــان از اینکــه سیاســت های امنیتــی اجــرا‬ ‫می شــوند یــا خیــر‪ ،‬مهــم اســت کــه کنترل هــای فنــاوری اطالعــات را ســر لوحــه کار خــود قــرار دهیــد‪ .‬یــک‬ ‫گام اساســی ایــن اســت کــه یــک نــام کاربــری و رمــز عبــور یــا عبــارت عبــور منحصــر بــه فــرد بــرای هــر کارمنــد‬ ‫بــرای دسترســی بــه لــپ تــاپ خــود و اینترانــت شــرکت تعییــن کنیــد‪ .‬پروتکلی را تنظیــم کنید که کارمنــدان در‬ ‫صــورت مواجهــه بــا هــر نــوع مشــکل امنیتــی یــا حادثه بایــد از ان پیروی کنند‪ .‬همچنیــن باید از نــرم افزارهای‬ ‫امنیتــی بــرای محافظــت از کارمنــدان در برابــر بدافزارهــا اســتفاده کنیــد و در نهایــت‪ ،‬اســتفاده از رمزگــذاری‬ ‫بــرای جلوگیــری از دسترســی و خوانــدن اطالعــات توســط مهاجــم و احــراز هویــت دو مرحله ای بــرای ارائه یک‬ ‫الیــه اضافــی در بــاالی رمــز عبــور را در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫سیاســت هــای امنیتــی خــود را ازمایــش کنیــد‪ :‬بــا انجــام اقدامــات قبلــی گفتــه شــده‪ ،‬کســب و کار شــما‬ ‫تــا حــد خاصــی از حفاظــت بهــره منــد مــی شــود‪ .‬امــا بایــد مطمئــن شــوید کــه تمــام مراحــل بــه خوبــی اتخــاذ‬ ‫شــده اند و در صــورت حملــه‪ ،‬قابلیــت مقابلــه و رفــع ان را داریــد‪ .‬بــه خاطــر داشــته باشــید کــه بایــد مطمئــن‬ ‫شــوید کــه کارمنــدان از رمزهــای عبــور قــوی و منحصــر بــه فــرد اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫امــوزش‪ :‬افزایــش اگاهــی کارکنــان در مــورد امنیــت ســایبری یــک تــاش طوالنــی مــدت اســت‪ .‬حتــی‬ ‫کارمنــدان اگاه ممکــن اســت بــه ایمیــل هــای ســاده فیشــینگ دچــار شــوند‪ .‬یــک اســتراتژی امنیتــی موثــر بــه‬ ‫مدیریــت شــما بــرای اطــاع رســانی و امــوزش کارکنــان بســتگی دارد‪.‬‬ ‫بــه ازمایــش ادامــه دهیــد‪ :‬زمانــی کــه مراحــل قبلــی را پشــت ســر گذاشــتید‪ ،‬مراقــب خــود را ضعیــف نکنید‪.‬‬ ‫شــما بایــد حداقــل یــک بــار یــا بیشــتر در طــول ســال فرایندهــای خــود را مجــددا ًارزیابــی کــرده و اطمینــان‬ ‫حاصــل کنیــد کــه کارکنــان شــما از دســتورالعمل هــای شــما پیــروی می کننــد‪ ،‬همه نرم افزارهای شــما بــه روز‬ ‫هســتند تــا از اســیب پذیــری هــای شــناخته شــده در امــان بماننــد و حســاب هــا و دسترســی کارمندانــی کــه‬ ‫شــرکت را تــرک کــرده انــد غیرفعــال یــا حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫اپلیکیشن های جعلی‬ ‫قران و ادعیه تهدیدی برای‬ ‫شهروندان در لیالی قدر‬ ‫پلیــس فتــا در خصــوص « اپلیکیشــن هــای‬ ‫جعلــی قــران و ادعیــه درشـب های لیالــی قــدر»‬ ‫بــه شــهروندان هشــدار داد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بازارکســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ ســید‬ ‫مصطفــی مرتضــوی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬یکــی از اقدامــات مجرمانــه برخــی افــراد‬ ‫کالهبــردار طراحــی اپلیکیشــن هــای جعلــی‬ ‫قــران و ادعیــه اســت کــه تعــدادی از انهــا الــوده‬ ‫بــه بدافــزار بــوده و بــه محــض دانلــود‪ ،‬بــا هــدف‬ ‫رقت اطالعات تلفن همراه در سیســتم قربانی‬ ‫بارگــزاری مــی شــود‪.‬‬ ‫وی عنــوان داشــت‪ :‬برخــی از نــرم افزارهــا در‬ ‫هنــگام نصــب از کاربــر درخواســت می کننــد تــا‬ ‫برخی از مجوزها (از قبیل دسترسی به دفترچه‬ ‫تلفــن‪ ،‬پیامک هــا‪ ،‬تماس هــای تلفنــی و…) را‬ ‫بــه نرم افــزار بدهــد کــه بــا کمــی دقــت می تــوان‬ ‫متوجــه شــد کــه ایــن مجوزهــا هیــچ ارتباطــی بــه‬ ‫نــوع فعالیــت نرم افــزار ندارنــد‪ .‬بنابرایــن از نصب‬ ‫ایــن گونــه نرم افزارهــا خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــگرد دیگــر برخــی از مجرمــان‬ ‫ســایبری بــه گونــه ای اســت کــه بــه بهانــه فروش‬ ‫یــا معرفــی لینــک دانلــود اپلیکیشــن و دریافــت‬ ‫مبالــغ معمــوال ًناچیــز کاربــران را بــه درگاه هــای‬ ‫جعلــی پرداخــت هدایــت و اطالعــات کارت‬ ‫بانکــی انهــا را ســرقت و موجــودی حســاب انهــا‬ ‫را برداشــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫مرتضــوی گفــت‪ :‬بهتریــن راه بــرای گرفتــار‬ ‫نشــدن در دام مجرمان ســایبری دانلود یا خرید‬ ‫اپلیکیشــن هــای قــران و ادعیــه از ســایت های‬ ‫شــناخته شــده و مارکت های نرم افزاری معتبر‬ ‫و عــدم ورود بــه لینــک هــای ناشــناس اســت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪517‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫دریافت امتیاز وام شگرد‬ ‫کالهبرداران اینترنتی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری دو کالهبــردار‬ ‫ســایبری کــه بــا شــگردی جدیــد؛ از ‪ 15‬شــهروند خراســانی بــه‬ ‫بهانــه امتیــاز وام کالهبــرداری نمودنــد ‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جــواد جهانشــیری‪ :‬در تشــریح خبــر گفت‪:‬بــا‬ ‫شــکایت ‪ 15‬شــهروند مبنــی بــر کالهبــرداری از ان هــا جمعــا‬ ‫بــه مبلــغ ‪ 3‬میلیــارد ریــال تحت عنوان» دریافت امتیــاز وام‬ ‫« رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــکات در اظهــارات اولیــه خــود بیــان‬ ‫داشــتند؛ بــا فــردی در فضــای مجــازی و شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی نظیــر اینســتاگرام و ســایت دیواراشــنا شــده و بــا‬ ‫توجــه بــه شــرایط اعطــای وام قــرض الحســنه و نیــازی کــه‬ ‫بــرای دریافــت وام داشــتند شــکات بــرای انتقــال امتیــاز وام‪،‬‬ ‫نــام کاربــری و رمــز عبــور حســاب بانکــی خــود را در اختیــار‬ ‫فــرد ناشــناس در فضــای ســایبری قــرار داده انــد کــه بعــد‬ ‫از کســر اولیــن قســط متوجــه مــی شــوندعالوه بــر برداشــت‬ ‫قســط وام مربوطــه ‪ ،‬فــرد ناشــناس بــا مــدارک ان هــا وام‬ ‫دیگــری نیــز بــه اســم انهــا از بانــک مربوطــه اخذ شــده اســت‬ ‫و اکنــون مجبــور بــه پرداخــت قســط وامــی هســتند که هرگز‬ ‫ان را دریافــت نکــرده انــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری تصریح کرد‪ :‬کارشناســان پلیس فتا‬ ‫پــس از بررســی هــای الزم و دریافــت مســتندات موجــود‬ ‫از شــکات بــا بررســی موضــوع و تحقیقــات اولیــه دریافتنــد‬ ‫فــرد یــا افــراد کالهبــردار بــا ایجــاد تبلیغــات نســبت بــه‬ ‫واگــذاری امتیــاز وام قــرض الحســنه در تلــه کالهبــرداری‬ ‫گرفتــار شــده اند کــه ناشــی از اعتمــاد بــی جــا ان هــا بــه فــرد‬ ‫ناشــناس بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬کارشناســان پلیــس فتــا اقدامــات فنی و پلیســی‬ ‫خــود را ادامــه داده و در پــی تحقیقــات صــورت گرفتــه‬ ‫عاملیــن کالهبــرداری را مــورد شناســایی قــرار دادنــد و بــا‬ ‫هماهنگــی قضایــی دو متهــم دســتگیر و بــه مــکان پلیــس‬ ‫فتــا منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬بــا دســتگیری دومتهــم موصــوف کــه رابطــه‬ ‫دوســتی قدیمــی بــا یکدیگــر داشــتند؛ پــرده از راز دو‬ ‫کالهبــردار بــا ارائــه خدمــات بانکــی کنــار رفــت و مشــخص‬ ‫شــد ایــن دو فــرد موصــوف بــا انگیــزه کســب منفعــت مالــی‬ ‫نســبت بــه درج اگهــی در ســایت دیــوار و شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی نظیــر اینســتاگرام اقــدام نمــوده و بــا پیشــنهاد‬ ‫انتقــال امتیــاز وام بــه افــراد جویــای وام قــرض الحســنه ؛‬ ‫بویــژه کارمنــدان دولــت از اطالعــات حقوقــی ان هــا ســوء‬ ‫اســتفاده نمــوده و وام دیگــری نیــز بــا اطالعــات ان هــا اخــذ‬ ‫کــرده انــد کــه پرونــده هــای متشــکله بــه همــراه مســتندات‬ ‫و دو فــرد کالهبــردار کــه جهــت کســب تکلیــف نهایــی بــه‬ ‫دادســرا ارجــاع شــد‪.‬‬ ‫وی در خصوص دریافت هرگونه وامی در فضای ســایبری‬ ‫هشــدار داد و افــزود ‪ :‬بــا توجــه بــه تحــوالت اخیــر فنــاوری‬ ‫اطالعــات بویــژه در حــوزه بانکــداری الکترونیکــی ‪،‬حضــور‬ ‫فیزیکــی افــراد داخــل شــعب ارام ارام حــذف شــده بــه‬ ‫کاربــران فضــای ســایبری توصیــه مــی شــود هرگــز اطالعــات‬ ‫حســاس و مهــم خــود را در اختیــار افــراد غیــر نســپارند زیــرا‬ ‫سیســتم هــای بانکــی فعلــی؛ دارنــده نــام کاربــری و رمــز‬ ‫عبــور را مالــک حســاب مــی شناســد و در ایــن رابطــه حفــظ‬ ‫اطالعــات حســاب بانکــی از مهمتریــن مســئولیت هــای‬ ‫شــهروندی مــی باشــد‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت‪ ،‬پلیس فتا از کلیه کاربران می خواهد‬ ‫درصورت مشــاهده موارد مشــکوک از طریق ســایت پلیس‬ ‫فتــا بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات‬ ‫مردمــی ان را ثبــت کــرده و از اخریــن رویدادهــا از جملــه‬ ‫اخبــار و حــوادث ســایبری مطلــع گردنــد و در صــورت وقــوع‬ ‫حادثــه ای در فضــای ســایبری بالفاصلــه موضــوع را جهــت‬ ‫بررســی کارشناســان پلیــس فتــا بــا شــماره ‪ 096380‬کــه بــه‬ ‫صــورت شــبانه روزی در خدمــت شــهروندان مــی باشــد در‬ ‫میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫بــا منابــع خــود چــه مــی کنیــم ؟!! ‪...‬‬ ‫بهــره وری اب در بخــش کشــاورزی ‏‪:‬‬ ‫ایــران خشــک و نیمــه خشــک ‪ 800 :‬گــرم بــه‬ ‫ازای هــر متــر مکعــب اب‬ ‫کشــورهای پیشــرفته معتــدل و مرطــوب ‪:‬‬ ‫‪ 2000‬گــرم بــه ازای هــر متــر مکعــب اب‬ ‫چــه متناســب !!! (نجــات اب در گــرو توجــه‬ ‫همــه مــا‏)‬ ‫بــا منابــع خــود چــه مــی کنیــم ؟!! ‪...‬‬ ‫بهــره وری اب در بخــش کشــاورزی ‏‪:‬‬ ‫ایــران خشــک و نیمــه خشــک ‪ 800 :‬گــرم بــه‬ ‫ازای هــر متــر مکعــب اب‬ ‫کشــورهای پیشــرفته معتــدل و مرطــوب ‪:‬‬ ‫‪ 2000‬گــرم بــه ازای هــر متــر مکعــب اب‬ ‫چــه متناســب !!! (نجــات اب در گــرو توجــه‬ ‫همــه مــا‏)‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫گرگان‪-‬روستای زیارت جاده ابشار‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -517‬سال هشتم‬ ‫‪-517-- 1443‬‬ ‫‪/‬رمضان‪1443/‬‬ ‫‪/16‬رمضان‪/‬‬ ‫‪16 - 2022 //April‬‬ ‫‪April// 18‬‬ ‫‪18-- 1401 //01‬‬ ‫دو شنبه ‪01//29‬‬ ‫‪14‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫ از پرده پوشى خداوند مغرور مباش!‬ ‫قال علی( علیه السالم )‬ ‫ى ک َاَن َّ ُ ه قَد ْ غَفَر َ ‪.‬‬ ‫ْست َرَ‪،‬حَت ّ ‬ ‫الْحَذَرَالْحَذَر َ فَوَالل َّ ه ِ لَقَد َ‬ ‫امام علی (علیه السالم )مى فرماید‪:‬‬ ‫(از مجــازات الهــى) برحــذر بــاش‪ ،‬برحــذر بــاش‪ ،‬بــه خــدا ســوگند ان قــدر‬ ‫پرده پوشــى کــرده‪ ،‬کــه گویــى امرزیــده اســت‪.‬‬ ‫امــام علــی(ع) در ایــن گفتــار حکیمانــه اش بــه همــۀ معصیــت کاران‬ ‫هشــدار مى دهــد کــه از صبــر الهــى در مقابــل معاصى شــان مغــرور‬ ‫نشــوند‪ .‬مى فرمایــد‪:‬‬ ‫«(از مجــازات الهــى) برحــذر بــاش برحــذر بــاش‪ ،‬بــه خــدا ســوگند ان قــدر‬ ‫پرده پوشــى کــرده کــه گویــى امرزیــده اســت»؛ (الْحَـذَر َ الْحَـذَر َ فَوَالل َّـ ه ِ لَقَـد ْ‬ ‫ى ک َاَنـَّ ُ ه ق َـد ْ غَفَــرَ) ‪.‬‬ ‫ســت َرَ‪ ،‬حَت ّـ ‬ ‫َ‬ ‫اشاره به این که یکى از صفات پروردگار‪ ،‬ستار العیوب بودن است‪.‬‬ ‫بــا رحمــت واســعه اش گناهــان پنهانــى بنــدگان را افشــا نمى کنــد تــا ابــروى‬ ‫ان هــا در نــزد دوســت و دشــمن ریختــه نشــود شــاید بیــدار شــوند بــه ســوى‬ ‫خــدا بــاز گردنــد و از گناهــان خویــش توبــه کننــد و دســت بردارنــد‪ .‬امــا‬ ‫بســیار مى شــود کــه افــراد از ایــن لطــف و رحمــت الهــى ســوء اســتفاده‬ ‫مى کننــد و گمــان دارنــد گناهــى نکرده انــد یــا اگــر گناهــى مرتکــب شــده اند‬ ‫خداونــد بــدون توبــه ان هــا را مشــمول عفــو خــود قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫امــام علــی(ع) در اینجــا هشــدار مى دهــد کــه از ایــن لطــف و عنایــت‬ ‫الهــى مغــرور نشــوید بــه خصــوص این کــه ممکــن اســت ایــن از قبیــل‬ ‫نعمت هــاى اســتدراجى باشــد یعنــى خداونــد گروهــى از گنهــکاران را‬ ‫الیــق عفــو و بخشــش نمى بینــد؛ انهــا را بــه حــال خــود رهــا مى کنــد تــا‬ ‫مجازاتشــان را بــه تاخیــر بینــدازد تــا پشتشــان از بــار گنــاه ســنگین شــود و‬ ‫انــگاه بــه شــدت انهــا را گرفتــه و مجــازات مى کنــد‪.‬‬ ‫در ضمــن ایــن ســخن درســى اســت بــراى بنــدگان کــه انهــا هــم ســتار‬ ‫العیوب باشند و به محض اطالع از گناهان پنهانى کسى‪ ،‬به افشاگرى‬ ‫برنخیزند و ابرویش را نریزند و به او مجال اصالح خویشتن و توبه دهند‪.‬‬ ‫اضافــه بــر ایــن کمتــر کســى اســت کــه عیــب و خطایــى در پنهــان نداشــته‬ ‫باشــد اگــر بــاب افشــاگرى گشــوده شــود‪ ،‬همــگان نســبت بــه یکدیگــر‬ ‫بى اعتمــاد مى شــوند و ســرمایۀ اصلــى جامعــه کــه اعتمــاد اســت از‬ ‫دســت م ـى رود‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫نهج البالغــه امــام علــی (ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۱۸۹‬‬ ‫نقش مساجد‬ ‫در ترویج سبک‬ ‫زندگی اسالمی‬ ‫ایرانی‬ ‫سرویس فرهنگ‪-‬محمددیلم کتولی‬ ‫مــاه مبــارک و ش ـب های قــدر‪ ،‬بهانــه ای شــد کــه بــه نقــش‬ ‫مســاجد در ترویــج ســبک زندگــی اســامی ایرانــی نگاهــی‬ ‫کارشناســی و تحــول افریــن داشــته باشــیم ‪.‬‬ ‫مســاجد از صــدر اســام تاکنــون نقش موثـ ّـری در عرصه های‬ ‫مختلــف زندگــی مســلمانان و بــه خصــوص ملّــت انقالبــی‬ ‫ایــران ایفــا کــرده انــد‪.‬‬ ‫اثــر مســتقیم مســاجد بــر ترویــج ســبک زندگــی اســامی‬ ‫ایرانــی بــه ح ـدّی اســت کــه در همــه ابعــاد دینــی و مذهبــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬و حتـّـی امنیّتــی و‬ ‫نظامــی ‪ ،‬بــه میــزان چشــم گیــری مــی تواننــد موثـ ّـر باشــند‪.‬‬ ‫ســالیانی اســت کــه رهبرحکیــم و فرزانــه انقــاب اســامی‪ ،‬بــا‬ ‫دوراندیشــی و نــگاه راهبــردی خویــش‪ ،‬موضــوع ســبک زندگــی‬ ‫را بــه گفتمانــی عمومــی در فضــای جامعــه و بــه ویــژه محافــل‬ ‫علمــی و فرهنگــی تبدیــل نموده ­انــد‪.‬‬ ‫منظــور از ســبک زندگــی اســامی‪ ،‬شــیوه زندگــی فــردی‬ ‫و اجتماعــی اســت کــه همــه یــا بیشــتر متدیّنیــن بــه اســام‬ ‫یــا قشــر موثّــری از جامعــه اســامی بــه ان عمــل می کننــد‬ ‫و ایــن الگوهــای عملــی در رفتارشــان منعکــس می شــود‪،‬‬ ‫طیــف رفتــاری کــه اصلــی انســجام­ بخش بــر ان حاکــم اســت و‬ ‫عرصــه­ ای از زندگــی را تحــت پوشــش قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫بــرای تعریــف ســبک زندگــی اســامی‪ ،‬نخســت بایــد ســبک‬ ‫زندگــی‪ ،‬شــیوه زندگــی و یــا ســبک زیســتنی را مطالعــه کــرد‬ ‫کــه منعکس ­کننــده­ ی گرایش­ هــا و ارزش ­هــای یــک فــرد و یــا‬ ‫گــروه اســت‪.‬‬ ‫م واره ای وجــود‬ ‫دوم ایــن کــه در ســبک زندگــی‪ ،‬الگوهــای نظــا ‬ ‫دارد کــه همــه رفتارهــای مختلــف زندگــی فــرد یــا گــروه را بــه‬ ‫هــم مرتبــط می­ ســازد و ازنــوع هویــت فردی‪،‬اجتماعــی و دینی‬ ‫حکایــت می کننــد‪.‬‬ ‫ســوم ایــن کــه نــوع نگرش ­هــا و گرایش­ هــا‪ ،‬منشــا ســبک‬ ‫ی ‪ ،‬تفســیر و‬ ‫زندگی ­هــا می شــوند‪.‬اصول اعتقــادی‪ ،‬جهان­ بینـ ­‬ ‫تحلیل از نظام هستی و زندگی ادمی است که سبک زندگی‬ ‫را می­ ســازد‪ .‬مقــام معظـّـم رهبــری در ایــن بــاره می فرماینــد‪:‬‬ ‫«رفتــار اجتماعــی و ســبک زندگــی‪ ،‬تابــع تفســیر مــا اززندگــی‬ ‫اســت‪ .‬هــدف زندگــی چیســت؟هر هدفــی کــه مابــرای زندگــی‬ ‫خودمــان معیــن و ترســیم کنیــم‪ ،‬بــه طورطبیعــی‪ ،‬متناســب با‬ ‫خــود‪ ،‬یــک ســبک زندگــی بــه ماپیشنهادمی شــود »‬ ‫(بیانات رهبری در دیدار دانشــجویان خراســان شــمالی‪٢٣ ،‬‬ ‫مهر ‪.)١٣٩١‬‬ ‫چهــارم ایــن کــه بــا توجّــه بــه نــکات فــوق‪ ،‬می ­تــوان ســبک‬ ‫زندگی اســامی را نمونه ای عملی و نقشــه راهی دانســت که‬ ‫اســام بــرای بشــر ترســیم کــرده اســت‪ ،‬بــه گونـه ای کــه بینــش‬ ‫فــرد‪ ،‬گــروه و جامعــه را نســبت بــه نظــام هســتی‪ ،‬خود‪،‬خــدا و‬ ‫دیگــر انســان­ ها را نشــان می­ دهــد و از تمــام ابعــاد زندگــی در‬ ‫راســتای هــدف افرینــش حکایــت دارد و زندگــی در دنیــا را بــا‬ ‫زندگــی جاویــد اخــروی مرتبــط می ســازد‪.‬‬ ‫در متــون دینــی‪ ،‬تعابیــری کــه از ســبک زندگــی اســامی‬ ‫حکایــت می کنــد‪ ،‬عبارتنــد از‪ :‬ســیره‪ ،‬ســنّت و اُســوه کــه‬ ‫می تــوان ویژگی ­هــای فــوق را در ایــن مفاهیــم یافــت‪.‬‬ ‫مهمتریــن عنصــر سبک ­ســاز در زندگــی مســلمانان‪،‬‬ ‫«مســجد» بــوده اســت‪.‬بر اســاس ایــات‪ ،‬روایــات و احادیــث‬ ‫معتبــر و ســیره­ ی عملــی پیامبــر گرامــی اســام(ص)و اهــل‬ ‫بیت(ع)هیــچ مکانــی منزلــت و رفعــت مســجد را نداشــته‬ ‫وندارد‪.‬مســجد‪ ،‬جایــگاه نشــر معــارف اســامی و تربیــت‬ ‫مومنــان و پرهیــزگاران اســت‪.‬‬ ‫دفــاع از تمــام ارزش­­ هــای دینــی و اســامی در مســجد‬ ‫محقّــق می شــود‪.‬‬ ‫خداونــد همــواره بــه مســجد و اهــل ان نظــر دارد‪ ،‬زیــرا‬ ‫کــه بــارگاه کبریایــی خداونــد بــزرگ اســت‪ .‬برکت هــای زمیــن‬ ‫از مســجد بــه دیگــر ســرزمین ­ها ســرازیر می شــود وحیــات‬ ‫اســام بــا مســجد پیونــد خــورده اســت‪.‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫یکــی از اصلی­ تریــن رســالت های‬ ‫مســجد‪ ،‬نشــر معــارف قرانــی و‬ ‫فرهنگ­ ســازی اســت‪ .‬مســجد بــه‬ ‫دلیــل جایــگاه رفیعــی کــه در اجتمــاع‬ ‫دارد‪ ،‬می ­توانــد فرهنــگ عمومــی‬ ‫را بازســازی نمایــد و ســبک زندگــی‬ ‫انســان ها را اصــاح کنــد‪.‬‬ ‫نقــش جامعه­ شــناختی مســجد‪،‬‬ ‫گویــای ایــن مهــم اســت کــه ایجــاد‬ ‫تغییرات اجتماعی با مســجد امکان­‬ ‫پذیــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در مســجد‪ ،‬مــردم بــا اموزه هــای‬ ‫دینــی اشــنا می شوند‪.‬مســجد انســان‬ ‫را بــا پــاکان و نیــکان همنشــین‬ ‫می نمایــد‪.‬‬ ‫اصــاح مفاســد اخالقــی و‬ ‫نابهنجاری­ هــای اجتماعــی از طریــق‬ ‫ارتبــاط بــا مســجد تحقّــق می ­یابــد؛‬ ‫زیــرا انســان نمازگــزار‪ ،‬از منکــرات و‬ ‫زشــتی­ ها دور خواهــد بــود‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫ـاب‬ ‫ـی اِل َیْـ َ‬ ‫ـک م ِـ َ‬ ‫ن الْکِتَـ ِ‬ ‫«ات ْـلُ مَــا اوحِـ َ‬ ‫ـاَ‬ ‫ـاَ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫م َّ‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫ـى‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫َن‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫الص‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫الصـ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫و َ اَق ِـ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ن»‬ ‫الْفَحْشَ ــاءوَالْمُنک َرِو َ لَذِکْرُالل َّـه ِ اَکْبَــر ُ وَالل َّـ ُه یَعْل َـ ُ‬ ‫م مَــا ت َْصنَعُــو َ‬ ‫انچــه از کتــاب بــه ســوى تــو وحــى شــده اســت بخــوان ونمــاز‬ ‫را برپــادار کــه نمــاز ازکار زشــت و ناپســند بازمــی ‏دارد و قطعــا یــاد‬ ‫خــدا باالتــر اســت و خــدا مى ‏دانــد چــه مى ‏کنید‪(.‬عنکبــوت‪)۴۵ ،‬‬ ‫ایرانیــان همــان طــور کــه در برخــی هویــت و ارزش هــا‪،‬‬ ‫دچــار بحــران شــده انــد‪ ،‬در ســبک زندگــی نیــز در ‪ ۱۰۰‬ســاله‬ ‫اخیــر بــه ویــژه از دوران روی کار امــدن رضاخــان و تجــدد‬ ‫امرانـه اش و بعــد از انقــاب اســامی بــا توســعه گرایش هــای‬ ‫اصــاح طلبانــه دچــار تشــتّت و تذبــذب بســیار در نگــرش هــا‬ ‫و گرایش هــا‪ ،‬اداب و رســوم‪ ،‬نظامــات و ســنن اجتماعــی‪،‬‬ ‫باورهــا و حتــی باورهــای دینــی خــود گشــته و ســبک زندگــی‬ ‫اســامی ایرانــی دچــار تضادهــا و تناقض هــای بســیار شــده‬ ‫اســت‪ ،‬بــه نحــوی کــه از جامعــه مــا یــک جامعــه شــبه مــدرن‬ ‫ســاخته کــه نــه مــی تــوان ان را ســنتی و اســامی نامیــد و نــه‬ ‫مــی تــوان بــر ان نــام مــدرن نهــاد‪.‬‬ ‫بایــد از ایــن تذبــذب هویتــی نگــران بــود‪ .‬نگرانــی در کالم‬ ‫انتقــادی ولــی امــر مســلمین کامــا ً قابــل درک اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی مــی کوشــند تــا ایــن فرضیــه کالن را‬ ‫اثبــات نماینــد کــه زیســتن ایرانــی در زمانــه کنونــی‪ ،‬برامــده از‬ ‫مواجهــه و نــزاع دو ســبک زندگــی غربــی و اســامی اســت‪.‬‬ ‫وقتــی از گلوبالیزیشــن مصــرف گرائــی یــاد مــی کنیــم ازجمله‬ ‫مهمتریــن مســایل درعلــوم اجتماعــی ومطالعــات فرهنگــی‬ ‫اســت امــا غلبــه و شــیوه و ســبک زندگــی مصرفــی کنونــی‬ ‫خطــر بزرگــی بــرای اینــده فرهنــگ هــا و سســت شــدن بنیــاد‬ ‫انســانیت و ســرایت اشــوب در همــه چیــز و همــه جــا و حتــی‬ ‫در شــیوه زندگــی گســترش یافتــه کنونــی اســت‪.‬‬ ‫بــدون شــک مســجد‪ ،‬نقشــی موثــر در تربیــت مخاطبــان‬ ‫خویــش دارد؛ زیــرا ایــن مامــن الهــی‪ ،‬نقشــی بازدارنــده در‬ ‫ی هــای اجتماعــی ایفــا می کنــد‪.‬‬ ‫ارتــکاب جرائــم و بزهــکار ‬ ‫در مســجد‪ ،‬اطالعــات مذهبــی مخاطبــان رشــد می ­یابــد‪ ،‬بــا‬ ‫مســجد ارزش ­هــای انقالبــی اســتمرار می ­یابــد‪ ،‬مســجد در‬ ‫بالندگــی اخالقــی نمازگــزاران‪ ،‬نقشــی موثّــر ایفــا می کنــد‪.‬‬ ‫مســجد می ­توانــد بــا تقویــت عنصــر عفّــت در نوجوانــان و‬ ‫جوانان‪،‬غریــزه ی جنســی در ان هــا را مهــار کند‪.‬بــا فراخوانــی‬ ‫مســجد‪،‬جامعه منســجم شده‪،‬نظم ­پذیرمی شــودازطریق‬ ‫مســاجد می تــوان بســیاری از هجمه ­هــای فرهنگــی غــرب را‬ ‫کنتــرل و ضعیــف نمــود‪ .‬اعتقــادات و باورهــای دینــی از طریــق‬ ‫مســاجد‪ ،‬پاســخ شایســته ای دریافــت می کننــد‪ .‬فرقه ­هــای‬ ‫نوظهــور در مســاجد بــا س ـدّی عظیــم مواجــه می­ گردنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن مســجد می ­توانــد بســتری مهــم بــرای تربیــت‬ ‫انســان ­های شایســته بــرای حکومــت اســامی باشــد‪.‬بر ایــن‬ ‫اســاس می ­تــوان تمــام نیازهــای خانواده هــای اســامی را از‬ ‫طریــق مســاجد تامیــن نمــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن جایــگاه مســجد در جامعــه اســامی‪ ،‬بایــد تــا بــدان‬ ‫پایــه ارتقــا یابــد کــه بتوانــد بــرای تمــام ابعــاد زندگــی ایرانیــان‪،‬‬ ‫الگــوی دینــی و ســالم عرضــه کنــد‪ .‬تنهــا در ایــن صــورت اســت‬ ‫کــه مســجد هویـّـت خویــش را بــاز خواهــد یافــت و بــه پایــگاه‬ ‫حکومــت اســامی تبدیــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اگــر امــروزه ســبک زندگــی غربــی در جــای جــای فرهنــگ مــا‬ ‫رســوخ کــرده ‪ ،‬بــدون شــک‪ ،‬احیــای جایــگاه مســجد می ­توانــد‬ ‫راهــکاری بســیار تاثیرگــذار در مقابــل هجوم این پدیده بیگانه‬ ‫باشــد‪ .‬می ­توان از مســجد‪ ،‬دانشــگاه رســانه ای موثر و مبل ّغی‬ ‫شــوق­ افرین ســاخت‪.‬‬ ‫الگــوی کوچکترشــدن دولــت هــا و ســپردن کار بــه دســت‬ ‫مــردم در مســاجد‪،‬محق ّق مــی شــود و از مهمتریــن عوامــل‬ ‫تعییــن ســبک زندگــی انســان هــا ‪ ،‬مســجد رفتــن و مســجدی‬ ‫شــدن اســت ‪.‬‬ ‫امــروزه هالیــوود در پــی تحمیــل ســبک زندگــی امریکایــی بــر‬ ‫جهانیــان اســت بــه طــوری کــه حتـّـی فریــاد اروپائیــان راهــم در‬ ‫اورده اســت ‪.‬‬ ‫مســجد در کنــار خانــواده و بیــش از مدرســه‪ ،‬بیشــترین‬ ‫نقــش را در تکویــن شــخصیت و تنظیــم رفتــار یــک انســان‬ ‫داردوابعــاد گســترده تــری را نســبت بــه مدرســه کــه وقــت‬ ‫زیــادی از محصــان را دربــر مــی گیرد‪،‬شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫جامعــه از نظــر ارتباطــات اجتماعــی و تشــکیالت ســاخته و‬ ‫موثــر بــه رشــدی برســد کــه مســجدی بــودن شــرط شــناخت‬ ‫شــخصیت افــراد و پذیــرش در جامعــه و مناصــب باشــد‪.‬‬ ‫مــردم بایــد بــا مســجد زندگــی کننــد و مــا بایــد بــرای نــوروز و‬ ‫شــیوه مهمانــی امــدن و رفتــن اهالــی محله مــان‪ ،‬جشــن‬ ‫روز مــادر‪،‬روز پــدر‪ ،‬ســالروز ازدواج وحتــی جشــن تولدهــا در‬ ‫جامعــه اســامی الگــو و ســبک اســامی متناســب و مناســب‬ ‫داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫شناســایی همســر مناســب و کمک به جوانان در امر انتخاب‬ ‫زوج شایســته مــی توانــد از جملــه مهمتریــن کارکردهــای‬ ‫مســاجد در ارائــه ســبک زندگــی دینــی بــه مــردم باشــد ‪.‬‬ ‫مســجد دارای پیچیدگــی هــا‪ ،‬ظرایــف‪ ،‬عمــق‪ ،‬مانــدگاری و اثار‬ ‫تجربــه تشــیالتی اســت و خداونــد متعــال در مســجد‪ ،‬بخــش‬ ‫عمــده ای از زندگــی مــا را طراحــی کــرده بــه گونــه ای کــه از تاکید‬ ‫بر عطر زدن‪،‬لباس خوب پوشــیدن ‪ ،‬حفظ نظافت و پاکیزگی‪،‬‬ ‫ســام وعلیــک و روی خــوش داشــتن‪ ،‬اداب و احــکام مســجد و‬ ‫حفــظ حرمــت ان‪ ،‬همگــی بــر ســبک زندگــی مــا موثــر هســتند‪.‬‬ ‫برخی افراد در مســاجد از تشــکیالت و کار تشــکیالتی گریزان‬ ‫هســتند در صورتی که محیط رشــد در بهترین محیط اجتماعی‬ ‫و حتی تمرین انتخاب و مســئولیت پذیری و تربیت تواناییهای‬ ‫تشــکیالتی برای عناصر مســجدی اســت ‪.‬‬ ‫تعالــی فرهنــگ مســجد و صــدور ایــن فرهنــگ را به جهانیان‬ ‫حائــز اهمیــت واالئــی اســت و بایــد بــا احیــاءو عمــران معنــوی‬ ‫مســاجد توســط مســجدی هــا بــرای مقدمه ســازی ظهــور‬ ‫مهــدی فاطمــه (ع)تــاش کــرد‪.‬‬ ‫ایــن تعالــی ضرورت هــا و الزاماتــی هــم دارد کــه فعــا ًفقــط‬ ‫فهرســتی از ان هــا ارائــه مــی کنیــم‪:‬‬ ‫‪_۱‬مــکان گزینــی مســاجد(بهترین نقطــه از لحــاظ امــکان‬ ‫دسترســی و محیــط مناســب بــرای عبــادات و برگــزاری مراســم)‬ ‫‪ _۲‬روحانــی قابلــی کــه توانایــی اداره مذهبــی‪ ،‬اعتقــادی ‪،‬‬ ‫افزایــش دانــش سیاســی‪ ،‬مذهبــی ‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی و‬ ‫‪ ...‬مــردم بویــژه جوانــان را داشــته باشــد ‪.‬‬ ‫‪ _۳‬کادر اداره کننده قوی ؛ باتدبیر‪ ،‬مومن ؛ با سابقه خوب‬ ‫و بــا قابلیــت هــای اداره یــک مجموعــه فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫ترجیحــا از نوجوانــان ‪ ،‬جوانــان و فرهیختــگان‬ ‫‪_۴‬پشــتوانه مــادی و قابلیــت جــذب کمــک هــای مردمــی ‪،‬‬ ‫نــذورات و حتــی قابلیــت جــذب مشــارکت هــای اقتصــادی و‬ ‫هدایــت دارایــی مــردم بــه ســمت کارهــای مذهبــی و فرهنگــی‬ ‫‪ _۵‬هــدف گــذاری بلندمــدت‪ ،‬میــان مدت و کوتــاه مدت برای‬ ‫برنامــه هــای حیات بخــش مســاجد (از دیــدگاه مقــام معظــم‬ ‫رهبــری و شــهیدان بهشــتی و مطهــری مســجد بایــد جهانــی‬ ‫برنامه ریزی داشــته باشــد نمونه ان حســینیه ارشــاد‪ ،‬مســجد‬ ‫قبــا ‪ ،‬مســجد هامبــورگ و‪) ...‬‬ ‫‪ _۶‬هماهنگــی خــوب و مناســب بــا ســایر دســتگاه های‬ ‫اجرایــی فرهنگــی نظیــر امــور مســاجد‪ ،‬ســازمان تبلیغــات‬ ‫اســامی‪ ،‬حوزه هــای علمیــه‪ ،‬ســپاه و بســیج ‪،‬جریانــات‬ ‫دانشــجویی و دانــش امــوزی و‪ ...‬و دریافــت بودجــه ‪ ،‬امکانات‬ ‫و برنامــه از انــان‬ ‫‪ _۷‬اســیب شناســی و محاســبه دقیق اثربخشــی برنامه های‬ ‫فرهنگــی ‪ ،‬اجتماعــی و اقتصــادی مســاجد (بصــورت فصلــی‬ ‫و ســالیانه )‬ ‫‪ _۸‬تولیــد تشــکل های مختلــف در مســاجد و دادن اجــاره‬ ‫ی بــرای فعالیــت ان هــا( قــرارگاه‬ ‫فعالیــت بــه ان هــا و بستر ســاز ‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا ‪ ،‬قــرارگاه بصیــرت افزایــی ‪ ،‬طــرح صالحیــن و‪)...‬‬ ‫‪ _۹‬تقویــت نقــش تحــول افرین مســجد با انجــام برنامه های‬ ‫جذاب و به روز در مســاجد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!