روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 516 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 516

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 516

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 516

‫سهشنبه‬ ‫شماره ‪13 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪28‬فروردین ‪ - 1401 -‬سال هشتم‪ /15 -2022/ April/ 17-‬رمضان ‪ -1443/‬شماره‪516‬‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫سموم بی کیفیت‬ ‫بالی جان کشاورزان‬ ‫‪3‬‬ ‫کرونا در نوروز‬ ‫برای مردم عادی شد‬ ‫نگاهی به وجه تسمیه‬ ‫‪8‬‬ ‫تفویض ‪ ۳۵‬اختیار‬ ‫وزیر اقتصاد‬ ‫به استان ها‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بخشــی از وظایــف‬ ‫و اختیــارات ایــن وزارتخانــه را بــا رعایــت قوانیــن و‬ ‫مقــررات و دســتورالعمل های مربــوط بــه واحدهــای‬ ‫اســتانی تفویــض کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از شــادا‪ ،‬وزیــر‬ ‫امــور اقتصــادی و دارایــی در راســتای سیاســت های‬ ‫دولــت ســیزدهم و بــه منظــور تمرکززدایــی و تســهیل و‬ ‫تســریع در انجــام امــور‪ ،‬طــی ابالغــی بــه مدیــران کل‬ ‫امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان ها و مدیــران اســتانی‬ ‫دســتگاه های وابســته و تابعــه وزارت اقتصــاد‪ ،‬تعــدادی‬ ‫از وظایــف و اختیــارات ایــن وزارتخانــه را با رعایت قوانین‬ ‫و مقــررات و دســتورالعمل های مربــوط بــه واحدهــای‬ ‫مذکــور تفویــض کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در ایــن تفویــض خزانـه دار‬ ‫کل کشــور‪ ،‬معاونــان ســتادی و روســای ســازمان های‬ ‫وابســته و تابعــه را مکلــف کــرده اســت‪ ،‬ضمــن فراهــم‬ ‫نمــودن مقدمــات و پیش نیازهــای الزم‪ ،‬نظارت هــای‬ ‫مســتمر در مــوارد تفویضــی را بــه عمــل اورده و گــزارش‬ ‫چگونگــی اجــرای مــوارد واگذارشــده را بــه صــورت‬ ‫شــش ماهه بــه وی ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫فهرســت وظایــف و اختیاراتــی کــه بــر اســاس ابــاغ‬ ‫خانــدوزی بــه مدیــران کل امــور اقتصــادی و دارایــی‬ ‫اســتان ها و مدیــران اســتانی دســتگاه های وابســته و‬ ‫تابعــه وزارت اقتصــاد تفویــض شــده‪ ،‬بــه تفکیــک و‬ ‫تفضیــل هــر بخــش در ادامــه امــده اســت‪:‬‬ ‫خزانه داری کل کشور‪:‬‬ ‫ مجــوز دسترســی بــه ســامانه خودروهــای دولتــی بــه‬‫منظــور‪:‬‬ ‫الــف‪ :‬رفــع و اصــاح اختــاف امــار خودروهــای‬ ‫دســتگاه های اجرایــی محلــی اســتان‬ ‫ب‪ :‬امکان تغییر امضاهای مقام های مجاز استانی‬ ‫ج‪ :‬امــکان صــدور مجــوز شــماره گذاری خودروهــای‬ ‫دولتــی ســواری بــه اســتان‬ ‫ امــکان رفــع و اصــاح مغایــرت امــاری امــوال منقــول‬‫دســتگاه های اجرایــی اســتان‬ ‫ مجــوز ویرایــش اطالعــات ملــک‪ ،‬حــذف اطالعــات‬‫ملــک‪ ،‬تاییــد کاربــران‪ ،‬انتقــال اطالعــات ملــک صرفــا ً‬ ‫جهــت دســتگاه های اجرایــی محــدوده همــان اســتان‬ ‫ انجــام امــور محــدود بــه افتتــاح حســاب نــزد بانــک‬‫مرکــزی بــه طــور مســتقیم توســط خزانــه معیــن‬ ‫‪ -‬ارتبــاط پرداخــت بــا حوالــه بانــک مرکــزی و همچنیــن‬ ‫پارسال ‪ ۸۸۶‬مددجوی‬ ‫بهزیستیخراسانشمالی‬ ‫خانه دار شدند‬ ‫سرعت گرفتن عرضه‬ ‫ارزهای خانگی به بازار‬ ‫کوهمیسینو‬ ‫ارتبــاط ان بــا کــد ملــی افــراد و شماره حســاب انهــا نــزد‬ ‫بانک هــا توســط خزانــه معیــن‬ ‫معاونت سیاست گذاری اقتصادی‪:‬‬ ‫ نظــارت بــر انتخــاب طرح هــای معرفی شــده توســط‬‫دســتگاه اجرایــی اســتان بــه کمیتــه اســتانی بنــد الــف‬ ‫تبصــره ‪ ۱۸‬قانــون بودجــه ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫معاونت امور بانکی‪ ،‬بیمه و شرکت های دولتی‪:‬‬ ‫ افزایــش ســطح اختیــار مدیــران بانکــی اســتان در‬‫پرداخــت تســهیالت بــه صــورت دوره ای و متناســب بــا نیاز‬ ‫هــر اســتان‬ ‫ افزایــش ســطح اختیــار مدیــران بانکی اســتان در صدور‬‫ضمانت نامــه و گشــایش اعتبــار اســنادی بــه صــورت‬ ‫دوره ای و متناســب بــا نیــاز هــر اســتان‬ ‫ اختیــار مدیــران اســتانی بــرای جابجایــی کارکنــان بانــک‬‫در ســطح همــان اســتان‬ ‫کلیــه مــوارد فــوق پــس از تصویــب هیئت مدیــره بانــک‬ ‫قابل اجــرا اســت‪.‬‬ ‫معاونت توسعه مدیریت و منابع‪:‬‬ ‫ ارزیابــی عملکــرد مدیــران واحدهــای تابعــه اســتانی‬‫وزارت متبــوع توســط مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی‬ ‫اســتان بــا توجــه بــه شــاخص اختصاصــی میــزان تعامــل و‬ ‫هماهنگــی بــا اداره کل امــور اقتصادی و دارایی اســتان در‬ ‫اجــرای سیاس ـت ها‪ ،‬برنامه هــا و تعامــات ســتاد مرکــزی‬ ‫وزارتخانــه بــه میــزان ‪ ۲۰‬درصــد امتیــاز عوامــل اختصاصــی‬ ‫(‪ ۱۰‬امتیــاز از ‪ ۵۰‬امتیــاز عوامــل اختصاصــی بــه ایــن‬ ‫شــاخص اختصــاص یابــد)‬ ‫ افزایــش مبلــغ در اختیــار مدیــرکل هر اســتان‪ ،‬موضوع‬‫تبصره ‪ ۳‬بند ‪ ۵‬دســتورالعمل نحوه اســتفاده از اعتبارات‬ ‫اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۲۱۷‬قانــون مالیات هــای‬ ‫مســتقیم‪ ،‬از ‪ ۲‬درصــد کل اعتبــار ابالغــی در هــر مرحلــه از‬ ‫پــاداش اختصــاص داده شــده بــه ‪ ۴‬درصــد‬ ‫مرکز عالی دادخواهی و تشخیص صالحیت حرفه ای‪:‬‬ ‫ اختیار رســیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی نســبت‬‫بــه مالیــات قطعــی شــده موضــوع مــاده ‪ ۲۵۱‬مکــرر قانــون‬ ‫مالیات هــای مســتقیم‪ ،‬توســط هیئت هــای مســتقر در‬ ‫اســتان ها‪ ،‬بــرای اشــخاص حقیقــی تا ســقف یــک میلیارد‬ ‫ریــال و بــرای اشــخاص حقوقی تا ســقف ده میلیــارد ریال‬ ‫اعم از منابع مالیاتی مســتقیم و ارزش افزوده (برای هر‬ ‫عملکــرد یــا هــر دوره ارزش افــزوده)‬ ‫سازمان امور مالیاتی کشور‪:‬‬ ‫بخشــودگی جرائــم مالیاتــی موضــوع مــاده ‪ ۱۹۱‬قانون‬‫مالیات هــای مســتقیم و تقســیط بدهــی در اجــرای‬ ‫مــاده ‪ ۱۶۷‬همــان قانــون بــه مدیــران کل امــور مالیاتــی‬ ‫تفویــض می گــردد‪.‬‬ ‫گمرک جمهوری اسالمی ایران‪:‬‬ ‫جابجایــی پرســنل بــرای تامیــن نیروی انســانی در ســطح‬‫گمــرکات اجرایــی اســتان تا ســطح کارشــناس مســئول‬ ‫سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی‪:‬‬ ‫ اختیــار درفــروش و واگــذاری کاالهایــی کــه بیــش از یک‬‫ســال از ورود ان بــه انبــار گذشــته و حداقــل یــک بــار در‬ ‫مزایــده مطــرح و بــه فــروش نرســیده باشــد تــا ســقف ســه‬ ‫برابــر نصــاب معامــات کوچــک‬ ‫‪ -‬اختیــار در تهاتــر دیــن و طلــب‪ ،‬در خصــوص کاالهایــی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کــه حداقــل یک بــار در مزایــده سراســری مطــرح و بــه‬ ‫فــروش نرســیده اند‪ ،‬مشــروط بــه اخــذ کلیــه مجوزهــای‬ ‫الزم و بــا ارزش ارزی روز اظهارنامــه (‪ ۲۴‬ســاعت قبــل از‬ ‫صــدور حوالــه) بــه شــرطی کــه کمتــر از ارزش کارشــناس‬ ‫رســمی نباشــد تــا ســقف دو برابــر نصــاب معامــات‬ ‫متوســط (بــر مبنــای ارزش ارزی روز فوق الذکــر)‬ ‫ اختیــار اصــاح حوالــه فــروش در خصــوص کاالهــای‬‫متروکــه ای کــه پــس از فــروش و خــروج ان از محوطــه‬ ‫گمــرک کاالی فروخته شــده بــا کاالی موجــود متروکــه‬ ‫مطابقــت نــدارد بــه شــرط اخــذ تاییدیــه باالتریــن مقــام‬ ‫گمــرک مربوطــه‬ ‫ اختیــار تمدیــد زمــان واریز وجه بــرای برندگان مزایده ای‬‫کــه نفــر دوم نــدارد حداکثــر تــا ده روز اداری بــرای یک بار‬ ‫ اختیــار تعدیــل قیمــت بــرای کاالهایــی کــه حداقــل دو‬‫بــار در مزایــده بــه فــروش نرســیده اند تــا ‪ ۳۰‬درصــد در‬ ‫زمــان اعتبــار تاریــخ کارشناســی بــا هماهنگــی کارشــناس‬ ‫رســمی مربوطــه‬ ‫ اختیار فروش ضایعات حاصل از انهدام‬‫ اختیــار ارزیابــی کاالهــا توســط ارزیــاب اســتان تا ســقف‬‫نصــاب معامــات کوچــک برابــر قوانیــن مطروحــه در‬ ‫شــیوه نامه‬ ‫ اختیــار تمدیــد حواله هــای فــروش بــرای یک مرتبــه و‬‫بــه مــدت ‪ ۱۰‬روز و در غیــر ایــن صــورت موضوعــات بــه‬ ‫دبیرخانــه شــورای فــروش امــوال منقــول جهــت اخــذ‬ ‫تصمیــم ارجــاع گــردد‬ ‫ اختیــار اعــاده کاالی متروکــه طبــق تبصــره یــک مــاده‬‫‪ ۳۳‬قانــون امــور گمرکــی‬ ‫ اختیــار فــروش و واگــذاری کاالهــای ســریع الفســاد‬‫درجــه یــک تــا ســقف نصــاب معامــات متوســط‬ ‫ اختیــار فــروش و واگــذاری کاالهــای ســریع الفســاد‬‫درجــه دو تــا ســقف نصــاب معامــات کوچــک‬ ‫ اختیــار فــروش و واگــذاری کاالهــا بــه نهادهــای‬‫حمایتــی صرفــا ً کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)‪،‬‬ ‫ســازمان بهزیســتی‪ ،‬هــال احمــر و ســازمان امــور‬ ‫زندان هــا تــا ســقف نصــاب معامــات کوچــک بــرای دو‬ ‫بــار بــرای هــر دســتگاه در ســال بــا تاییــد ارزش توســط‬ ‫مدیریــت مربوطــه در ســتاد‬ ‫ اختیــار بــرای تمدیــد مهلــت خــروج کاال بــرای خریدارانــی‬‫کــه کاالی حجیــم دارنــد بــرای یک بــار حداکثــر تــا ‪ ۱۰‬روز کار‬ ‫مــوارد ذیــل نیــز بــا نهایــی شــدن ســاختار و ایجــاد اداره‬ ‫کل و ذی حســاب مســتقل در اســتان تفویــض می شــود‪:‬‬ ‫ اختیار تنظیم قرارداد و مصالحه نامه با وثیقه گذار‬‫ اختیار واریز حق الزامه کارشناس‬‫ اختیار واریز ودایع شرکت کنندگان در مزایده‬‫ اختیار واریز وجوه به حساب دادگستری‬‫ اختیار تایید فیش خریدار توسط کاربر استان‬‫ اختیار تمدید صدور حواله های فروش‬‫ســازمان ســرمایه گذاری های و کمک هــای اقتصــادی‬ ‫و فنــی ایــران‪:‬‬ ‫اختیــار اعطــای مشــوق های ســرمایه گذاری اســتانی در‬‫راســتای ایجــاد مزیــت رقابتــی بــرای جــذب ســرمایه گذاری‬ ‫بــه اســتانداران بــه عنــوان رئیــس مرکــز خدمــات‬ ‫ســرمایه گذاری اســتان‬ ‫چطور می توان‬ ‫یک خانواده‬ ‫خوشبخت داشت؟‏‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‏«سیمرغ سعادت ‪ »۲‬‏‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول‏)‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪:‬‏محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان)‏‬ ‫حمن الرَّحیم »‏‬ ‫‏« بِس ِ‬ ‫م اللّه ِ الر ّ ِ‬ ‫جزء سوم ‪ ،‬پیام سوم ‏‪:‬‬ ‫‏« همه چیز بر محور تحید ‏»‬ ‫ْ‬ ‫ت وَمَــا فِــی الْا َْ‬ ‫ٌ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫لَ‬ ‫لَ‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ذ‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫َا‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ـو‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ٌ‬ ‫ض مَـ ْ‬ ‫الل َّـ ُه لَ اِل َـ َه ا ِ َّل هُـو َ الْحَـ ُّ‬ ‫ی الْقَیـُّ ُ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ذَا ال َّـذِی ی َ ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫شَ‬ ‫لَ‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫یط‬ ‫ح‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫َل‬ ‫خ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫یه‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫‏ا‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ِ‬ ‫ن عِلْم ِـه ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ـیء ٍ م ِـ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ ْ‬ ‫شـفَعُ عِنـْدَه ُ ا ِ َّل ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫م ﴿‪﴾۲۵۵‬لَ‬ ‫ســی ُّ ُه ال َّ‬ ‫سـمَاوَا ِ‬ ‫سـعَ کُر ْ ِ‬ ‫ا ِ َّل بِمَــا شَ ــاء َ و َ ِ‬ ‫ت وَالْاَر ْ َض وَلَ یَئـُـودُه ُ حِفْظُهُمَــا وَهُـو َ ال ْ َعل ِـ ُّ‬ ‫ی‏ال ْ َعظِیـ ُ‬ ‫ن الر ُّ ْ‬ ‫ســکَ‬ ‫ن یَکْف ُـر ْ بِالطَّاغُــو ِ‬ ‫ن بِالل َّـه ِ فَقَـد ِ ا ْ‬ ‫ت وَیُوْم ِـ ْ‬ ‫ی فَمَـ ْ‬ ‫ستَم ْ َ‬ ‫ن ال ْ َغـ ِّ‬ ‫شـد ُ م ِـ َ‬ ‫ـن ق َـد ْ ت َبَیـَّ َ‬ ‫اِکـْـرَاه َ فِــی الدِّیـ ِ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫لَ‬ ‫ْ‬ ‫م ﴿‪ ۲۵۶‬‏﴾‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫الل‬ ‫و‬ ‫‏‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫ف‬ ‫ان‬ ‫بِالْعُـرْوَه ِ الْوُثْقَــى‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫سـمِیع ٌ عَلِیـ ٌ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫هیــچ معبــودی نیســت جــز خداونــد یگانــه زنــده ‪ ،‬کــه قائــم بــه ذات خویــش اســت ‪ ،‬و موجــودات‬ ‫دیگــر ‪ ،‬قائــم بــه او هســتند ‪ ،‬هیچــگاه خــواب‏ســبک و ســنگینی او را فــرا نمــی گیــرد ‪ ( ،‬و لحظـه ای‬ ‫از تدبیــر جهــان هســتی ‪ ،‬غافــل نمــی مانــد ‪ )،‬انچــه در اســمان ها و انچــه در زمیــن‏اســت ‪ ،‬از‬ ‫ان اوســت‪ ،‬کیســت کــه در نــزد او ‪ ،‬جــز بــه فرمــان او شــفاعت کنــد ؟! ( بنابرایــن ‪ ،‬شــفاعت‬ ‫شــفاعت کنندگان‪ ،‬بــرای ان هــا کــه‏شایســته شــفاعت انــد ‪ ،‬از مالکیــت مطلقــه او نمــی کاهــد ) ‪.‬‬ ‫انچــه را در پیــش روی ان هــا ( بنــدگان ) و پشــت سرشــان اســت مــی دانــد ‪ ( ،‬و‏گذشــته و اینــده‪،‬‬ ‫در پیشــگاه علــم او ‪ ،‬یکســان اســت ) ‪ .‬و کســی از علــم او اگاه نمــی گــردد ‪ ،‬جــز بــه مقــداری کــه‬ ‫لــو بخواهــد ‪( .‬اوســت کــه‏بــه همــه چیــز اگاه اســت ‪ ،‬و علــم و دانــش محــدود دیگــران ‪ ،‬پرتــوی از‬ ‫علــم بــی پایــان و نامحــدود اوســت ) ‪ .‬تخــت ( حکومــت ) او ‪،‬‏اســمانها و زمیــن را در بــر گرفتــه ‪ ،‬و‬ ‫نگاهداری ان دو ( اسمان و زمین ) ‪ ،‬او را خسته نمی کنند ‪ .‬بلندی مقام و عظمت ‪،‬‏مخصوص‬ ‫اوســت (‪ )۲۵۵‬‏‬ ‫در قبــول دیــن ‪ ،‬اکراهــی نیســت ( زیــرا ) راه درســت از راه انحرافــی ‪ ،‬روشــن شــده اســت بنابرایــن‪،‬‬ ‫کســی کــه بــه طاغــوت ( بــت و شــیطان‏و هــر موجــود طغیانگــر ) کافــر شــود و بــه خــدا ایمــان اورد‪،‬‬ ‫بــه دســتگیره محکمــی چنــگ زده اســت ‪ ،‬کــه گسســتنی بــرای ان نیســت ‪ .‬و‏خداونــد ‪ ،‬شــنوا و‬ ‫داناســت ‏‪.‬‬ ‫ایــن جــزء از ایــه ‪ ۲۵۳‬ســوره مبارکــه بقــره تــا پایــان ســوره ( ایــه ‪ ) ۲۸۶‬و تــا ایــه ‪ ۹۲‬ســوره ال عمران‬ ‫جمعــا ً‪ ۱۲۵‬ایــه مــی باشــد کــه بخشــی‏از پیــام هــای ان بــه شــرح ذیل می باشــد ‏‪:‬‬ ‫پیوند توحید و خدمات اقتصادی اجتماعی ‏‪:‬‬ ‫در ایــن جــزء شــریف پــس از طــرح ایــه الکرســی کــه همــه حقیقــت توحیــد و خداشناســی را در‬ ‫قالبــی رســا بیــان کــرده ‪ ،‬بــه مــواردی کــه ذیــا ً‏مــی اوریــم پرداختــه شــده اســت ‪ ،‬تــا بگویــد هــر‬ ‫اندیشــه ‪ ،‬اعتقــاد و عملــی کــه از مســلمانان ســر مــی زنــد بایــد بــر محــو توحیــد نــاب باشــد ‪.‬‏مــواردی‬ ‫چــون ‏‪:‬‬ ‫‏‪ . 1‬انفاق کردن قبل از فرا رسیدن مرگ ‪(.‬ایه ‪ ۲۵۴‬سوره بقره‏)‬ ‫‏‪ . 2‬اعتقــاد بــه قیامــت و چگونگــی زنــده شــدن و برانگیختــه شــدن مــردگان (ایــه ‪ ۲۵۹‬و ‪ ۲۶۰‬ســوره‬ ‫بقره ‏)‬ ‫‏‪ . 3‬پاداش ‪ ۷۰۰‬برابری انفاق در پیشگاه الهی ‪(.‬ایه ‪ ۱۶۱‬سوره بقره ‏)‬ ‫‏ بــا عنایــت بــه ایــه مذکــور مــی تــوان میــزان محصــول گنــدم و تنــاژ ان را در هکتــار از نظــر قــران‬ ‫کریــم محاســبه و اعــام نمــود ‏‪.‬‬ ‫‏‪ . 4‬یــک ســخن زیبــا و گذشــت از نیازمنــدان ‪ ،‬بهتــر از صدقــه دادن و خیراتــی اســت کــه در پــی ان‬ ‫(بــرای ان ) ســرزنش باشــد ‪.‬چــرا کــه‏منــت و ازار دادن ( بــه گیرنــده انفاق)باعث باطل شــدن صدقه‬ ‫و انفاق داده شــده‪،‬خواهد شــد‪ (.‬ایات ‪ ۲۶۳‬ـ ‪ ۲۶۲‬ســوره بقره ‪.‬‏)‬ ‫‏‪ . 5‬انفاق باید از پاک ترین اموال برداشته شود ‪ .‬ایه‪ ۲۶۷‬بقره ‪.‬‏)‬ ‫‏‪ . 6‬انفاق نکردن و امر به فحشاء از فرامین شیطانی است ‪ .‬ایه ‪ ۲۶۸‬سوره بقره ‏)‬ ‫ادامه دارد‪....‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫ شنبه ‪ 27‬فروردین‬ ‫یک شنبه ‪ 28‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪516‬‬ ‫مراکز اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان نیاز دارد‬ ‫سرپرست اداره کل اموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی‬ ‫گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۱۵۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای تکمیــل و‬ ‫تجهیــز هفــت مرکــز امــوزش فنــی و حرف ـه ای اســتان نیــاز‬ ‫می باشــد کــه امیــد مــی رود دولــت بــا تامیــن ان موافقــت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مهــدی رحمــدل اظهــار داشــت‪ :‬عملیــات ســاخت هفــت‬ ‫مرکــز اموزشــی در اســتان ناتمــام اســت کــه ایــن پروژه هــا‬ ‫بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و امیــد می رود‬ ‫بتوانیــم اعتبــار مناســب و مــورد نیــاز را تامیــن کنیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن پــروژه هــای ناتمــام شــامل مراکــز‬ ‫اموزشــی در اســفراین‪ ،‬راز‪ ،‬اشــخانه‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم و‬ ‫‪ ۲‬مرکــز در بجنــورد اســت یکــی از مراکــز در مرکــز اســتان‬ ‫در گلســتان شــهر بجنــورد بــه عنــوان بزرگتریــن مجموعــه‬ ‫مســکن مهــر اســتان در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل امــوزش فنــی و حرفــه ای ‬ ‫خراسان شــمالی افــزود‪ :‬ظرفیــت اموزشــی در اســتان‬ ‫بــا تکمیــل‪ ،‬تجهیــز و بهره بــرداری از ایــن پــروژه هــا‬ ‫بــه ‪ ۲‬برابــر افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در وضعیــت کنونــی ظرفیــت بــرای‬ ‫امــوزش بیــش از هشــت هــزار نفــر در مراکــز اســتان وجــود‬ ‫دارد کــه بــا بهــره بــرداری از پــروژه هــای در دســت اجــرا ایــن‬ ‫رقــم بــه بیــش از ‪ ۱۶‬هــزار نفــر افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل امــو زش فنــی و حرفــه ای خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬اداره کل امــوزش فنــی و حرفــه ای‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۹‬مرکــز اموزشــی در بخــش دولتــی‬ ‫دارد و شــمار اموزشــگاه هــای بخــش خصوصــی هــم ‪۱۸۷‬‬ ‫بــاب اموزشــگاه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســال گذشــته در دوره هــای‬ ‫امــوزش مهــارت فنــی و حرفــه ای بخــش دولتــی هشــت‬ ‫هــزار و ‪ ۵۱۹‬نفــر از مــردم اســتان شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫هدفگذاری ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫فرصت شغلی برای‬ ‫نیازمندان‬ ‫معــاون حمایــت و ســامت کمیتــه امــداد امــام‬ ‫خمینــی (ره) گفــت‪ :‬بــرای مددجویــان زیــر پوشــش‬ ‫ایــن نهــاد و کســانی کــه مســتعد شــغل هســتند‬ ‫بــرای ســال جــاری ایجــاد ‪ ۵۰۰‬هــزار فرصــت شــغلی‬ ‫هدفگــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار حسین خدرویسی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬اولویــت ایــن نهــاد بــرای نیازمنــدان ایجــاد‬ ‫اشــتغال خانگــی و خــرد اســت کــه در حیــن اجــرای طــرح‬ ‫مشــخص خواهــد شــد کــه چــه تعــداد بــرای مددجویــان‬ ‫زیــر پوشــش و چــه تعــداد بــرای مســتعدان شــغل‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬توســط کمیتــه امــداد ‪ ۲۲۰‬هــزار شــغل‬ ‫ســال گذشــته اجــرا شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در تــاش هســتیم پشــت‬ ‫نوبتــی مشــاغل را پاالیــش و نیازهــای اولیــه انهــا را‬ ‫برطــرف کنیــم گفــت‪ :‬بــا برنامــه ریــزی انجــام شــده در‬ ‫نظــر داریــم ابتــدا بــا توانمندســازی مددجویــان‪ ،‬انهــا را‬ ‫از زیــر پوشــش دائمــی ایــن نهــاد خــارج کنیــم کــه ایــن‬ ‫توانمندســازی بــا ایجــاد اشــتغال بــرای یــک میلیــون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هــزار زن سرپرســت خانــوار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫معــاون حمایــت و ســامت کمیتــه امــداد امــام‬ ‫خمینــی (ره) در ادامــه گفــت‪ :‬ایــن توانمندســازی‬ ‫بــا ایجــاد اشــتغال‪ ،‬کمــک بــه ازدواج مجــدد و یــا‬ ‫برگردانــدن انهــا بــه زندگــی قبلــی میســر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خدرویســی افــزود‪ :‬تحقــق ایــن میــزان شــغل نیــاز بــه‬ ‫مقدماتــی دارد کــه در ایــن راســتا مــددکاران اجتماعــی‬ ‫نیــاز مددجویــان را در زمینــه هــای مختلــف از جملــه‬ ‫شــغل‪ ،‬مســکن‪ ،‬ازدواج مجــدد باکمــک مشــاوران و‬ ‫روانشناســان شناســایی و تدویــن مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اکنــون در کشــور ‪ ۲‬میلیــون و ‪۲۵۰‬‬ ‫خانــوار باجمعیــت پنــج میلیــون نفــر زیــر پوشــش‬ ‫خدمــات ایــن نهــاد قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫احتمال وجود موج بعدی‬ ‫کرونا در پی بازگشایی‬ ‫مدارس‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه در رفــت و امدهــای عیــد‏نــوروز بعــد از‬ ‫مدت هــا شــاهد دیــد و بازدیدهــای مــردم پــس از ‪ ۲‬ســال بودیــم‬ ‫بایــد تــا پایــان فروردیــن مــاه امســال مــدارس بــاز مــی‏شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن رفــت و امدهــا‪ ،‬بازگشــایی مــدارس و برگشــتن بــه‬ ‫شــرایط عــادی احتمــال دارد مــوج بعــدی را بــه همــراه‏داشــته‬ ‫باشــد کــه امیدواریــم در حالــت خوشــبینانه ایــن موضــوع‬ ‫امــار ابتــا و بســتری افزایــش چندانــی نداشــته باشــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کرونا در نوروز برای‬ ‫مردم عادی شد‬ ‫رییــس مرکــز تحقیقــات ویــروس شناســی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی شــهید بهشــتی بــا بیــان اینکــه احتمــال پیــک جدیــد کرونا‬ ‫در‏هفته هــای اینــده وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬براســاس اطالعــات و‬ ‫امــار موجــود جهشــی در امــار مبتالیــان بــه کرونــا را در اینــده‬ ‫شــاهد‏خواهیــم بــود چــون در تعطیــات نــوروزی کرونــا بــرای‬ ‫مــردم عــادی ش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬نــوروز ‪ ۱۴۰۱‬پــس از دو ســال از‬ ‫شــیوع کرونــا کــه بــه مــردم اجــازه عیــد دیدنــی و دیــد و بازدیــد‬ ‫نــداده‏بــود‪ ،‬امســال خــاف ان عمــل شــد‪ ،‬ســفرهای نــوروزی‬ ‫افزایــش یافــت‪ ،‬میهمانــی درعیــد بــه راه بــود و کرونــا تــا حــدودی‬ ‫فرامــوش شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مــردم در زمــان شــیوع کرونــا انگونــه کــه دلشــان مــی خواهــد‬ ‫بــرای تعطیــات نــوروزی برنامــه ریــزی نکردنــد تعطیــات نــوروزی‬ ‫‏امســال کــه کرونــا تــا حــدودی فروکــش کــرد‪ ،‬دســتورالعمل های‬ ‫بهداشــتی تــا حــدود زیــادی کنــار گذاشــته شــد‪ ،‬بــا وجــود اینکــه‬ ‫روبوســی عیــد ‏از ســوی بســیاری از کارشناســان ممنــوع شــده‬ ‫بــود‪ ،‬امــا در فضــای مجــازی دورهمــی هــا‪ ،‬اجتمــاع بــزرگ و‬ ‫روبوســی هــا هــم بــه نمایــش‏گذاشــته ش ـد‪‎.‎‬‬ ‫ایــن ســهل انــگاری هــا و توجــه نکــردن بــه دســتورالعمل های‬ ‫بهداشــتی شــاید در چنیــن روزی خــود را نمایــان نکنــد امــا در‬ ‫هفتــه هــای اینــده‏بــه گفتــه برخــی اپیدمیولوژیســت هــا ممکــن‬ ‫اســت ایــران را وارد پیــک جدیــدی کنــد کــه شــاید دوبــاره اژیــر‬ ‫خطــر را بــرای همــه بــه صــدا‏دراورد و امــار ابتــا یــا بســتری ناشــی‬ ‫از کرونــا رونــد افزایشــی پیــدا کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه همیــن منظــور دکتــر علیرضــا ناجــی رییــس مرکــز تحقیقــات‬ ‫ویــروس شناســی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی‏در ایــن‬ ‫بــاره اظهــار داشــت‪ :‬طــی دو هفتــه اخیــر تعــداد شــهرهای قرمــز‬ ‫کرونایــی در کشــور افزایــش یافتــه و حتــی براســاس امارهــای‬ ‫‏موجــود جهشــی در تعــداد افــراد بســتری شــده در مراکــز درمانــی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫و بیمارســتانی نیــز مشــاهده شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬براســاس اطالعــات موجــود میــزان افــراد‬ ‫بســتری شــده در مراکــز درمانــی امــاری حــدود‪ ۲‬برابــر دارد و ایــن‬ ‫‏موضوعــات همــه بــه دلیــل رفــت و امدهــای قبــل از عیــد و دیــد و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بازدیدهــای تعطیــات نــوروزی اس ـ ‪‎‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــردم ایــران پــس از دو ســال از شــیوع‬ ‫کرونــا دیگــر بخاطــر ایــن شــرایط بــه ســتوه امــده بودنــد بــه همیــن‬ ‫دلیــل ســال‏‏‪ ۱۴۰۱‬بســیاری از مــردم ضمــن دیــد و بازدیدهــای‬ ‫نــوروزی مســافرت هایــی بــه دیگــر شــهرها داشــتند و در ایــن‬ ‫زمینــه امارهــای‏متعــددی از ایــن ســفرها و برنامــه هــای عیــد‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫دیدنــی را شــاهد بودی ـ ‪‎‬‬ ‫ناجــی بــا بیــان اینکــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬در تعطیــات نــوروزی از‬ ‫مســافرت ها بــه صــورت جــدی اســتقبال شــد و حتــی براســاس‬ ‫‏اطالعــات موجــود بســیاری از ســفرها و دیــد و بازدیدهــای نوروزی‬ ‫بــه صــورت متراکــم انجــام شــد کــه ایــن موضــوع در ‏تصاویــر‬ ‫ارســالی مــردم در شــبکه ها و فضــای مجــازی بــه خوبــی قابــل‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫مشــاهده اس ـ ‪‎‬‬ ‫احتمــال اینکــه افزایــش امــار ابتــا یــا بســتری بــه کرونــا ناشــی از‬ ‫ایــن ســفرها را داشــته باشــیم وجــود دارد و حتــی ممکــن‏اســت‬ ‫مــوج جدیــدی در راه باشــد‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همــه ایــن مــوارد باعــث شــده اســت کــه‬ ‫در همــه شــهرهای کشــور ایــن موضــوع دیــده شــود و شــاید‬ ‫بخاطــر همیــن‏موضوعــات مــا شــاهد مــوج جدیــدی از کرونــا در‬ ‫هفته هــای اینــده باشــیم‪‎ .‎‬‬ ‫ناجــی اضافــه کــرد‪ :‬احتمــال اینکــه افزایــش امــار ابتــا یا بســتری‬ ‫بــه کرونــا ناشــی از ایــن ســفرها را داشــته باشــیم وجــود دارد و‬ ‫‏حتــی ممکــن اســت مــوج جدیــدی در راه باشــد‪ ،‬بایــد بخاطــر ایــن‬ ‫شــرایط بــا احتیــاط بیشــتری بــه ایــن مســاله اندیشــی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی دربــاره بازگشــایی مــدارس پــس از تعطیــات نــوروزی نیز اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه در رفــت و امدهــای عیــد‏نــوروز بعــد از‬ ‫مــدت هــا شــاهد دیــد و بازدیدهــای مــردم پــس از ‪ ۲‬ســال بودیــم‬ ‫بایــد تــا پایــان فروردیــن مــاه امســال مــدارس بــاز مــی‏شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ناجــی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن رفــت و امدهــا‪ ،‬بازگشــایی مــدارس و‬ ‫برگشــتن بــه شــرایط عــادی احتمــال دارد مــوج بعــدی را بــه همراه‬ ‫‏داشــته باشــد کــه امیدواریــم در حالــت خوشــبینانه ایــن موضــوع‬ ‫امــار ابتــا و بســتری افزایــش چندانــی نداشــته باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رییــس مرکــز تحقیقــات ویــروس شناســی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی شــهید بهشــتی گفــت‪ :‬در چنیــن شــرایطی کــه تزریــق‬ ‫واکســن دز‏ســوم یــا یــاداور خیلــی مهــم اســت‪ ،‬برخــی افــراد‬ ‫هنــوز دز اول و دوم خــود را نیــز تزریــق نکــرده انــد کــه ایــن‬ ‫مســاله نگــران کننــده‏اســت‪ ،‬البتــه بایــد بــرای جلوگیــری از ابتــای‬ ‫کــودکان بــه کرونــا نیــز مســاله واکسیناســیون در کــودکان نیــز‬ ‫جــدی گرفتــه شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اینکــه برخــی دســتورالعمل های بهداشــتی‬ ‫محصوالت رقابتی ‪ ،‬ثمره اقتصاد‬ ‫دانش بنیان تولید است‬ ‫پویش « به امید خدا»‬ ‫عالقــه منــدان جهــت شــرکت در ایــن پویــ ‬ ‫ش‬ ‫می تواننــد برنامــه یــا کاری کــه بــا امیــد بــه خــدا در‬ ‫ســال جدیــد قصــد رســیدن بــه ان را دارنــد بــرای مــا‬ ‫بــه شــماره ‪ ۳۰۰۰۲۱۲‬ارســال نماینــد‪.‬‬ ‫بــه قیــد قرعــه بــه ‪ ۳۰‬نفــر از شــرکت کننــدگان‬ ‫هدایــای یــک میلیــون تومانــی اهــدا خواهــد گردیــد‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 56,350,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 13,016,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 128,880,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 130,610,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 73,600,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 42,600,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫مدیــر حــوزه علمیــه گلســتان در راســتای تحقــق شــعار ســال بــا تاکیــد بــر ضــرورت تغییــر نگــرش و‬ ‫عملکردهــا گفــت‪ :‬تولیــد محصــوالت رقابتــی در عرصه هــای بیــن المللــی و رشــد اقتصــادی کشــور‬ ‫ثمــره اقتصــاد دانش بنیــان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار حجــت االســام مصطفــی ملکــی اظهــار داشــت‪ :‬مــورد تاکیــد‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی طــی چندســال اخیــر اقتصــاد دانش بنیــان بــا رویکــرد اشــتغال زایی‬ ‫را رعایــت کننــد و ماســک بزننــد امــا در تجمعــات و دیــد و‬ ‫‏بازدیدهــای عیــد کمتــر بــه ایــن موضــوع توجــه کننــد‪ ،‬خــود زمینــه‬ ‫خطــر ابتــا را بــه همــراه دارد چــون در ایــام تعطیــات نــوروزی‏تــا‬ ‫حــدودی کرونــا بــرای برخــی افــراد عــادی شــده بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در مــدارس نیــز فقــط اســتفاده از ماســک‬ ‫مهــم نیســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬شــرایط فیزیکــی بــه دانــش امــوزان‬ ‫اجــازه‏نمــی دهــد کــه بــا ایــن شــرایط بتواننــد دســتورالعمل های‬ ‫بهداشــتی را رعایــت کننــد‪ ،‬اگرچــه معتقدیــم امــوزش حضــوری‬ ‫بســیار‏تاثیرگذارتــر از امــوزش در فضــای مجــازی اســت امــا بایــد‬ ‫همــه مســایل بــرای رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی در مــدارس‪،‬‬ ‫‏دانشــگاه ها و خوابگاه هــا و مــدارس جــدی گرفتــه شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ناجــی تاکیــد کــرد‪ :‬چــون دز ســوم واکســن کرونــا بســیار مهم اســت‬ ‫پــس بایــد امــار دانشــجویان‪ ،‬معلمــان و کارکنــان را بــرای‏تزریــق دز‬ ‫ســوم اســتخراج کــرد تــا دز بوســتر بــرای انهــا تزریــق شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بــه ایــن موضــوع کــه چــرا بایــد شــرط تزریــق واکســن بــرای‬ ‫حضــور دانــش امــوزان در مــدارس برداشــته شــود‪ ،‬نیــز اشــاره‬ ‫‏کــرد و افــزود‪ :‬برخــی از والدیــن و خانــواده هــا نســبت بــه ایــن‬ ‫قضیــه واکنــش نشــان داده انــد کــه ممکــن اســت واکســنی‬ ‫کــه بــرای‏دانــش امــوزان تزریــق شــده مشــکل دارد کــه شــرط‬ ‫واکســن را بــرای حضــور برداشــته انــد کــه در ایــن زمینــه بایــد‬ ‫مــردم را توجیــه‏کــرد کــه تمــام واکســن هــای موجــود ایمــن و‬ ‫مهــم هســتند و ضــرری بــرای فرزنــدان انــان نــدارد و نیــاز اســت‬ ‫واکســن زده شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رییــس مرکــز تحقیقــات ویــروس شناســی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی شــهید بهشــتی ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر همــه‬ ‫کشــورها بــه‏ســمت واکسیناســیون پیــش رفتــه انــد و در دنیــا‬ ‫کنتــرل کوویــد ‪ ۱۹‬بــا واکسیناســیون اســت نــه اینکــه عفونــت را‬ ‫کنتــرل کنیــم بلکــه‏بایــد بــا واکسیناســیون جلــوی بیمــاری جدیــد‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫و بســتری شــدن و مــرگ و میــر را بایــد گرفــ ‪‎‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــا هــم بایــد ایــن سیاســت افزایــش میزان‬ ‫واکسیناســیون را دنبــال کنیــم و واکسـن های دز بوســتر یــا یــاداور‬ ‫‏را بــرای همــه افــرادی کــه ممکــن اســت اســتفاده کنیــم تــا بتوانیم‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫تــا حــدود زیــادی ایــن ویــروس را کنتــرل شــده بدانیـ ‪‎‬‬ ‫ناجــی اضافــه کــرد‪ :‬ســویه اومیکــرون خیــز بلنــد و امارهــای‬ ‫باالیــی از نظــر ابتــا‪ ،‬بســتری و مــرگ داشــت و مــی تــوان ادعــا‬ ‫کــرد‏کــه هیــچ خانــواده ای نبــود کــه تحــت تاثیــر اومیکــرون نبــوده‬ ‫باشــد امــا بــا ایــن وجــود گســتردگی شــبکه و ایمنــی حاصــل‬ ‫از واکســن‏بــی تاثیــر نبــوده اســت و بــا تقویــت ایــن موضــوع‬ ‫و واکســن های موثــر مــی تــوان تبعــات منفــی ان را همچنــان‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫کاهــش دهیــ ‪‎‬‬ ‫وی در عیــن حــال اظهــار داشــت‪ :‬بایــد بــه صــورت جدی دز ســوم‬ ‫کرونــا بــرای همــه مهــم تلقــی شــود چــون براســاس امارهــا نشــان‬ ‫‏داده شــد کــه اغلــب افــرادی کــه واکسیناســیون انهــا کامــل شــده‬ ‫بــود بــا نــوع خفیــف اومیکــرون مبتــا شــدند و مــرگ ناشــی از ان‬ ‫نیــز‏کمتــر بــود‪ .‬امــا بــا ایــن وجــود امیدواریــم کــه دیگــر پــس از‬ ‫م‪‎.‬‏‪/‬ایرنا‬ ‫اومیکــرون ســویه جدیــدی نداشــته باشــی ‪‎‬‬ ‫بــرای راهگشــایی مشــکالت اقتصــادی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در کشــورهای اقتصــادی بیــش از ‪ ۵۰‬ســال اســت کــه واحدهــای تحقیــق و توســعه‬ ‫اقتصــاد دانــش بنیــان ایجــاد شــده و بنــگاه هــا و شــرکت هــای بــزرگ اقتصــادی بــه ایــن مهــم بــرای‬ ‫ســرمایه گذاری توجــه ویــژه ای دارنــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام ملکــی در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬کنتــرل قیمت هــا و ایجــاد امــکان رقابــت بــا‬ ‫برندهــای دیگــر تولیــدات در کشــور بــا برداشــتن محدودیــت هــا رقابتــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قطعــا مــردم بــا رفــع مشــکالت کیفــی و کمــی و توجــه بــه اقتصــاد دانــش بنیــان‪ ،‬تولیــد و‬ ‫اشــتغال‪ ،‬بــه دنبــال تولیــدات خارجــی نخواهنــد رفــت چــرا کــه اســتفاده از تولیــدات خارجــی خیانــت‬ ‫و ضربــه زدن بــه اقتصــاد کشــور اســت‪.‬‬ ‫مدیــر حــوزه علمیــه گلســتان بیــان کــرد‪ :‬بــا تکیــه بــر صنعــت دانــش بنیــان در عرصــه هــای مختلفــی‬ ‫از جملــه داروســازی‪ ،‬پزشــکی‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬طیــور‪ ،‬نظامــی و موشــکی‪ ،‬هســته ای امیدواریــم در همــه‬ ‫عرصــه هــا بــه موفقیــت بیشــتر دســت پیــدا کنیــم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در زمــان حاضــر بایــد تفکــر‪ ،‬جهــت گیــری هــا‪ ،‬خــط مشـی ها و سیاسـت گذاری ها‬ ‫بــه ســمت رونــق شــرکت هــای دانــش بنیــان حرکــت کنــد و تولیــدات در بخــش هــای مختلــف مبتنــی‬ ‫بــر علــم و فنــاوری روز باشــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همانطــور کــه در کشــورهای پیشــرفته بــه تولیــدات فرهنگــی از جملــه صنعــت‬ ‫پردرامــد و پربیننــده ســینما و فیلــم بــرای حــل مشــکالت توجــه ویــژه ای دارنــد در اقتصــاد دانــش‬ ‫بنیــان هــم بایــد پیوســت فرهنگــی و معنــوی بــرای رشــد و ارتقــا مــورد توجــه قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫حجــت االســام ملکــی اظهــار داشــت‪ :‬در عرصــه هــای مختلــف جامعــه دانــش بنیــان از جملــه‬ ‫اقتصــاد و هــوش مصنوعی‪،‬تربیــت یافتــگان حــوزه هــای علمــی نقــش افرینــی مــی کننــد و در تحقــق‬ ‫فرهنــگ دانــش بنیــان و مبتنــی بــر دانایــی‪ ،‬تفکــر و سیاســت گذاری هــا جامعــه نقــش گســترده ای‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بیــش از یــک دهــه رهبــر معظــم انقــاب اســامی در نامگــذاری‬ ‫ســال ها بــر مســائل اقتصــادی‪ ،‬نــواوری و شــکوفایی‪ ،‬جهــاد اقتصــادی‪ ،‬تولیــد ملــی‪ ،‬حماســه‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬اقتصــاد مقاومتــی‪ ،‬رونــق تولیــد‪ ،‬جهــش تولیــد و لــزوم پیشــرفت اقتصــادی تاکیــد و‬ ‫توجــه داشــته و امســال هــم بــا هــدف رفــع مشــکالت معیشــتی و رونــق دادن بــه ســفره هــای مــردم‬ ‫بــه نــام «تولیــد‪ ،‬دانــش بنیــان و اشــتغالزایی» نــام گــذاری شــده اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫شمار فوتی کرونایی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته خراسان شمالی صفر شد‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در هیــچ مــوردی از فــوت بیمــاران مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در ایــن اســتان ثبــت نشــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 28‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪516‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫پرسش و پاسخ با هر انچه‬ ‫که در ارتباط با خودرو خود‬ ‫باید بدانید‬ ‫کنترل بیولوژیک به جای‬ ‫استفاده از سموم بی کیفیت‬ ‫هزینــه هــای سرســام اور و بی کیفیتــی ســموم موجــود در بازار‬ ‫اســتفاده از ایــن افــت کش هــای شــیمیایی بــار مالــی بســیاری را‬ ‫بــرای کشــاورز به همــراه دارد‪.‬‬ ‫سموم بی کیفیت‬ ‫بالی جان‬ ‫کشاورزان‬ ‫سرویس کشاورزی_هنگامه خاندوزی؛‬ ‫بــی کیفیــت بــودن ســموم کشــاورزی در کنــار مســئله افزایــش‬ ‫چنــد برابــری قیمــت افــت کــش هــا‪ ،‬لطمــه زیــادی بــه کشــاورزان‬ ‫زده اســت‪ ،‬در چنــد ســال گذشــته کشــاورزان در ایــن خصــوص‬ ‫همیشــه شــکایت دارنــد امــا حــرف هــا و مســائل انها تاکنــون راه به‬ ‫جایــی نبــرده اســت و ســموم بــی کیفیــت و تقلبــی بــا قیمــت هــای‬ ‫سرســام اور همچنــان در بــازار جــوالن مــی دهــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه مســئوالن جهــاد کشــاورزی مدعــی هســتند کــه‬ ‫کیفیت ســموم برابر با اســتانداردهای الزم برخوردار اســت و انچه‬ ‫ســبب مــی شــود کــه کشــاورزان از کیفیــت ســموم ناراضــی باشــند‬ ‫عــدم اطــاع انهــا از زمــان و میــزان اســتفاده از ســموم اســت‪.‬‬ ‫انچــه مســلم اســت‪ ،‬اســتفاده اســتاندار و بهینــه از ســموم بــرای‬ ‫کشــاورزی ضــروری اســت و اگــر کشــاورز نتوانــد ســموم مــورد نظــر‬ ‫خــود را بــه موقــع تامیــن و تــدارک ببینــد شــاهد خســارت ‪ 30‬الــی‬ ‫‪ 40‬درصــدی بــه مــزارع هســتیم‪.‬‬ ‫‪ 1400‬سال سیاه کشاورزان بود‬ ‫محمــد رضــا مقصودلــو یــک کشــاورز و مهنــدس جهــاد کشــاورزی‬ ‫در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬بنــده حــدود ‪ 40‬ســال اســت کــه در حــوزه‬ ‫کشــاورزی فعــال هســتم امــا در چنــد ســال اخیــر بــه دلیــل واردات‬ ‫ســموم بــی کیفیــت لطمــه فراوانــی بــه کشــاورز وارد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه تحریم هــا اکثــر ســمومی کــه در بــازار‬ ‫وجــود دارد ســموم بــی کیفیــت چینــی اســت و همیــن مســئله‬ ‫خســارت زیــادی را بــه کشــاورزان وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫مقصودلــو ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه گرانــی هــای بیــش از انــدازه‬ ‫ســموم اما کارایی ان کم شــده اســت چند روز پیش از ســم علف‬ ‫کــش بــرای مــزارع اســتفاده کــردم امــا هیــچ تاثیــری نداشــته اســت‬ ‫وی بــا اشــاره بــه هزینــه هــای سرســام اور افــت کــش هــا گفــت‪:‬‬ ‫ســم علــف کــش لیتــری ‪ 140‬هــزار تومــان اســت بــه ازای هــر هکتار‬ ‫‪ 4‬لیتــر ســم اســتفاده کــرده ایــم مــی شــود ‪ 700‬هــزار تومــان ایــن‬ ‫تنهــا هزینــه ســم اســت و هزینــه هــای ســم پاشــی را حســاب‬ ‫نکــرده ایــم‪.‬‬ ‫ایــن کشــاورز گلســتانی تاکیــد کــرد‪ :‬مگــر عایــده ای کشــاورز از‬ ‫یــک محصــول چقــدر مــی توانــد باشــد کــه ایــن همــه هزینــه تولیــد‬ ‫پرداخــت کنــد‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬ســموم با نگاه کاســبی وارد کشــور می شــود‬ ‫و در نهایــت گنــاه را بــه گــردن کشــاورز مــی اندازنــد کــه زمــان بنــدی‬ ‫و میــزان اســتفاده از ســموم را نمــی دانــد‪.‬‬ ‫مقصودلــو بــا بیــان اینکــه ‪ 1400‬ســال ســیاه کشــاورزان بــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در ســال گذشــته هیــچ محصولــی بــه ســود نرســید و‬ ‫عــاوه بــر ســموم بــی کیفیــت شــرایط اقلییمــی نیــز بســیار تاثیــر‬ ‫گــذار بــود و خســارت بســیاری بــه کشــاورزان وارد شــد کــه غیــر‬ ‫قابــل جبــران اســت‪.‬‬ ‫کنترل بیولوژیک به جای استفاده از سموم بی کیفیت‬ ‫امیــر فیــروزی کارشــناس حــوزه ســم و کــود نیــز در ایــن خصــوص‬ ‫گفــت‪ :‬متاســفانه در بــازار ســموم بــی کیفیــت و تقالبی زیاد اســت‬ ‫و کشــاورزان دچــار مشــکالت بســیاری شــده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای کشــاورز کــه ‪ 5‬ســال پیــش اســتفاده درســت از‬ ‫ســموم داشــته اســت و حــاال مجــرب تــر شــده نمــی تــوان دلیــل‬ ‫عــدم تاثیرگــذاری ســموم را بــی اطالعــی کشــاورز از میــزان و نحــوه‬ ‫اســتفاده از ان دانســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متاســفانه در حــوزه ســم و کــود تقلــب بســیار زیــاد‬ ‫اســت و ســم هــای شــرکت هــای خــوب وارد کشــور نمــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس حــوزه ســم و کــود بــا اشــاره بــه انــواع تخلــف هــای‬ ‫کــه در حــوزه فــروش کــود و ســم انجــام مــی شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه افزایــش قیمــت ســم و کــود کارگاه هــای زیــر زمینــی در ایــن‬ ‫حــوزه زیــاد شــده و متاســفانه شــاهد هســتیم کــه کارگاه هــای کــه‬ ‫لیبــل ســم را عــوض مــی کننــد و یــا ســم تاریــخ مصــرف گذشــته را‬ ‫وارد بــازار مــی کننــد‪.‬‬ ‫فیــروزه ای ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه هزینــه هــای سرســام‬ ‫اور و بی کیفیتــی ســموم موجــود در بــازار اســتفاده از ایــن‬ ‫افت کش هــای شــیمیایی بــار مالــی بســیاری را بــرای کشــاورز‬ ‫بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــن بــه همــه کشــاوزان ایــن توصیــه را مــی کنــم کــه بــا‬ ‫توجــه بــه شــرایط موجــود و بــرای بــاال بــردن کیفیــت محصــوالت از‬ ‫کنتــرل بیولوژیــک اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس حــوزه کــود و ســم خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســال هاســت‬ ‫کــه در ازمینــه کنتــرل بیولوژیــک فعالیــت مــی کنیــم و در بــاغ‬ ‫خــودم ایــن مســئله را امتحــان کــرده ام‪ ،‬ســالم تــر‪ ،‬کــم هزینه تــر و‬ ‫مطمئــن تــر اســت و عــاوه بــر اینکــه مــی توانیــم ایمنــی بهتــر بــرای‬ ‫محصــوالت داشــته باشــیم بــه حفــظ محیــط زیســت نیــز کمــک‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫کیفیت همه سموم در ازمایشگاه ها بررسی می شود‬ ‫کیانــوش حــق نمــا مدیــر حفــظ نباتــات جهــاد کشــاورزی امــا نظــر‬ ‫دیگری دارد‪ ،‬او معتقد اســت ســم های موجود در بازار از کیفیت‬ ‫خوبــی برخــوردار هســتند و برابــر بــا اســتانداردهای جهانــی و مــورد‬ ‫تاییــد اتحادیه اروپاســت‪.‬‬ ‫حــق نمــا گفــت‪ :‬دو نــوع ســم در اســتان وجــود دارد یکــی وارداتــی‬ ‫اســت و یکــی دیگــر نیــز تکنیــکال هســتند کــه در داخــل کشــور‬ ‫بســته بنــدی و فرمولــه مــی شــود و بــه فــروش مــی رســد کــه بــاز‬ ‫هــم مــاده اولیــه ان از خــارج کشــور وارد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کیفیــت همــه ســموم وارداتی و ســمومی کــه در داخل‬ ‫مدیران دستگاه های اجرایی تولیدات با کیفیت‬ ‫استان را در اولویت خرید قرار دهند‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬مدیــران دســتگاه های اجرایــی بایــد اولویــت خریــد خــود را محصــوالت بــا‬ ‫کیفیــت تولیــد شــده در داخــل اســتان قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علی محمــد زنگانــه در بازدیــد از مجموعــه تولیــدی بافــه ســیم‬ ‫گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬از تولیــد کنندگانــی کــه توســعه کمــی و توســعه کیفــی را مــورد توجــه قــرار‬ ‫می دهنــد‪ ،‬حمایــت و پشــتیبانی می شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تولیدکنندگانــی کــه از ظرفیت هــای دانــش بنیانــی اســتفاده کننــد و بهــره وری‬ ‫را افزایــش دهنــد‪ ،‬می تواننــد از مزایــای ان در زمینه هــای مختلــف بــه ویــژه در زمینــه تســهیالت‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫زنگانــه تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد طراحــی فرایندهــای ســرمایه گذاری‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬تولیــد و صــدور‬ ‫مجوزهــا صــورت گیــرد و مشــکالت انهــا رفــع گــردد و در واقــع اجــرای نهضــت اصــاح فرایندهــا‬ ‫ضــروری اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬خوشــبختانه محصــوالت تولیــد شــده در مجموعــه بافــه ســیم از نظــر‬ ‫کیفیــت و قیمــت قــدرت رقابت پذیــری دارد و جــزو معــدود مجموعــه هایــی در اســتان اســت کــه‬ ‫ارتقــا کیفیــت را بــا جدیــت دنبــال می کنــد‪.‬‬ ‫کشــور بســته بنــدی مــی شــود در ازمایشــگاه مــورد بررســی قــرار‬ ‫می گیــرد‪ ،‬اگــر کیفیــت ســم درســت باشــد شــرکت توزیــع و فرمولــه‬ ‫کننــده مــی توانــده بــه فــروش برســاند و اگــر منفــی باشــد اجــازه‬ ‫ورود ان ســم بــرای توزیــع داده نمــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات جهــاد کشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫ارزیابــی عملکــرد ســموم وارداتــی قابــل مصــرف و هــم ســمومی‬ ‫کــه تکنیــکال بــوده انــد و فــراوری ان انجام شــده اســت همکاران‬ ‫در سراســر اســتان قبــل از توزیــع بــه بازدیــد مــی رونــد نمونــه هــا‬ ‫را راندمــی چــک مــی کنیــم و بــرای بایگانــی ســه ســال نمونــه هــا‬ ‫را نگهــداری مــی کنیــم تــا اگــر کشــاورزی از کیفیــت ســم توزیــع‬ ‫شــده اعتــراض داشــته باشــد بــا نــوع ســم نمونــه بــرداری شــده‬ ‫مقایســه شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬زمانــی کــه ایــن ســم وارد بــازار نیــز مــی شــود بــه‬ ‫صــورت راندمــی از خــرد فــروش هــا نمونــه گیــری مــی شــود و بــه‬ ‫ازمایشــگاه مرجــع ارســال مــی کنیــم کــه صحــت و ســوق کیفیــت‬ ‫ســموم مشــخص شــود‪.‬‬ ‫حــق نمــا بــا اشــاره بــه اینکــه در برخــی مواقــع نیــز ســموم تقلبــی‬ ‫در بــازار عرضــه مــی شــود‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ســال گذشــته در‬ ‫مانور دومی که برای بازرســی از ســموم تقلبی در اســتان تشــکیل‬ ‫داده ایــم ‪ 15‬پرونــده بــه مراجــع قانونــی در ایــن خصــوص معرفــی‬ ‫کردیــم کــه تخلفــات انهــا در دســت بررســی قــرار دارد‪.‬‬ ‫برخی کشاورزان اززمان و میزان استفاده سموم اگاهی ندارد‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر کشــاورزی در زمینــه بــی کیفیــت‬ ‫ســموم اعتــراض دارد مــی توانــد بــه جهــاد کشــاورزی مراجعــه‬ ‫کنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬هــر کشــاورزی اگــر بــه ســمی اعتــراض دارد بــه ادارات‬ ‫جهــاد کشــاورزی شهرســتان هــا اعتــراض کنــد و مــا بــا نمونــه هــای‬ ‫ازمایشــگاهی کــه در دســت داریــم صحــت و ســوق ایــن ادعــا را‬ ‫مــورد بررســی قــرار مــی دهیــم‪.‬‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات جهــاد کشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬البتــه‬ ‫همیشــه عــدم تاثیــر گــذاری ســموم بــرای کیفیــت ان نســت و‬ ‫برخــی مواقــع کشــاورزان زمــان و یــا میــزان اســتفاده از ســموم را در‬ ‫هــر هکتــار رعایــت نمــی کنند و همین امر ســبب عــدم تاثیرگذاری‬ ‫ســموم مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتفاده مــداوم از یــک نــوع ســم نیــز‬ ‫تاثیرگــذاری ان را کــم خواهــد کــرد‪ ،‬افــزود‪ :‬وقتــی ســم خوبــی در‬ ‫منطقــه اســتفاده مــی شــود کشــاورزان تــاش مــی کننــد کــه از ان‬ ‫اســتفاده کننــد و ایــن امــر ســبب مــی شــود کــه در مــدت ســه ســال‬ ‫اینــده ایــن ســم اثــر خــود را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬جهاد کشــاورزی برای رفع این مســئله بروزرســانی‬ ‫ســموم موجــود در بــازار را مطابــق بــا اســتانداردهای جهانــی بــه‬ ‫کشــاورزان معرفــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫حــق نمــا افــزود‪ :‬تــاش مــان بــر ایــن اســت کــه بــه کشــاورز‬ ‫توصیــه کنیــم تنــاوب ســموم و محصــوالت کشــاورزی کــه در هــر‬ ‫ســال کشــت مــی کنــد را تغییــر دهــد تــا شــاهد عملکــرد بهتــر در‬ ‫ایــن زمینــه باشــیم‪.‬‬ ‫پذیرفتــن ایــن مســئله کــه کیفیــت ســموم کشــاورزی نســبت بــه‬ ‫چنــد ســال گذشــته کمتــر شــده اســت بــا توجــه بــه صحبــت هــای‬ ‫کشــاورزان کار بســیار ســختی نیســت امــا انچــه مســلم اســت بــا‬ ‫شــرایط تحریمــی کــه در جامعــه وجــود دارد بایــد در ایــن زمینــه نیــز‬ ‫بــا توجــه بــه منویــات رهبــری بــه ســمت تولیــدات دانــش بنیــان‬ ‫حرکــت کنیــم و کشــاورزان ایــن امــکان را دهیــم تــا بتوانــد تولیــد بــا‬ ‫کیفیــت تــر و بــا هزینــه هــای کمتــری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫زنگانــه اســتاندار گلســتان در راســتای رفــع موانــع تولیــد‪ ،‬حمایــت از تولیــدات بــا کیفیــت در اســتان‬ ‫و توســعه تولیــدات دانــش بنیــان از مجموعــه بافــه ســیم بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫‏‪ -۱‬وســیله ســواری بنــده هــر یــک هفتــه مقــداری اب‬ ‫رادیــات کــم میکنــد‪ ،‬نــه ریــزش اب دارد نــه روغــن‬ ‫قاطــی شــده‪ .‬در ضمــن رادیاتــور را‏نــو خریــدم و در‬ ‫رادیــات را هــم نــو گرفتــم‪ .‬ممکــن اســت از واشــر‬ ‫سرســیلندر باشــد؟داخل موتــور نشــتی اب کــه بــا‬ ‫روغــن مخلــوط شــده‏نیســت‪ .‬لطفــا توضیــح بدهیــد؟‬ ‫‏‪ -‬کــم شــدن اب سیســتم خنــک کننــده ممکــن اســت‬ ‫بــه علــت نشــتی و ســوراخ بــودن هــر یــک از اجــزای‬ ‫سیســتم‪ ،‬خرابــی درپــوش رادیاتــور‪ ،‬تــرک‏خوردگــی‬ ‫تنــه ســیلندر و خرابــی واشــر سرســیلندر باشــد‪ .‬بــرای‬ ‫تشــخیص دقیــق علــت ایــن امــر بایــد بــه تعمیــرکار‬ ‫ماهــر مراجعــه کنیــد تــا‏سیســتم‪ ،‬تحــت فشــار قــرار‬ ‫گیــرد و دلیــل ان مشــخص شــود‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۲‬چــرا خودروهــا بــا اســتاندارد یــورو ‪ 4‬تولیــد می شــوند‪،‬‬ ‫در حالــی کــه مــا بنزیــن بــا ایــن کیفیــت خیلی کــم داریم‪.‬‬ ‫ایــن ضــرر مســتقیم متوجــه‏خریــداران نیســت‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه حــق انتخــاب روز را از مشــتری گرفتیــم‪ .‬همچنیــن ایا‬ ‫ســمند ســورن‏‪ELX‬‏ تولید نمی شــود؟‬ ‫‏‪ -‬قبــا در ایــن مــورد پاســخ داده ایــم کــه ایــن‪،‬‬ ‫ســازمان های ذیربــط از جملــه حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت هســتند کــه خودروســازان را ملــزم بــه‏تولیــد‬ ‫ایــن خودروهــا مــی کننــد‪ ،‬در حالــی کــه هنــوز ســوخت‬ ‫متناســب با ان در سراســر کشــور توزیع نشــده اســت‪.‬‬ ‫‏‏‪ -۳‬علــت اینکــه پیشــرانه هــای مــدرن و پیشــرفته بــی‬ ‫صــدا و منظــم نســبت بــه انــواع قبلــی کار می کننــد‬ ‫چیســت؟‬ ‫‏‪ -‬یکــی از علــل ســاده ایــن قضیــه‪ ،‬برقــی شــدن‬ ‫پروانــه خنــک کننــده رادیاتور اســت کــه در خودروهای‬ ‫قدیمــی‪ ،‬بــه موتــور متصــل بــود و بــا ‏گاز دادن و‬ ‫افزایــش دور موتــور‪ ،‬ســرعت و صــدای ان هــم بیشــتر‬ ‫می شــد‪ ،‬امــا علــت عمــده این قضیه‪ ،‬پیشــرفت هایی‬ ‫اســت کــه در‏بخــش هــای مختلف پیشــرانه خــودرو از‬ ‫جمله سرســیلندر و میل لنگ صورت گرفته و نتیجه‬ ‫ان عالوه بر مصرف کمتر‪ ،‬قدرت و‏گشــتاور بیشــتر و‬ ‫ســروصدای ناچیــز اســت‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۴‬ایــا رینــگ و پیســتون خــودرو ماننــد تســمه تایــم‬ ‫بعــد از طــی مســافتی مشــخص بایــد تعویــض شــود؟‬ ‫‏‪ -‬در دفترچــه راهنمــای خــودرو در مــورد تعویــض‬ ‫دوره ای رینــگ و پیســتون مطلبــی ذکــر نشــده‪،‬‬ ‫بنابرایــن نیــازی بــه ایــن کار نیســت‪.‬‏چنــان چــه ایــن‬ ‫قطعــات دچــار اســتهالک شــده و نیــاز بــه تعویــض‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬اشــکاالتی در پیشــرانه بــروز می کنــد‬ ‫و عالئمــی ظاهــر مــی‏شــود کــه تعمیــرکار نیــاز بــه‬ ‫تعویــض ان را تشــخیص خواهــد داد؛ از جملــه‬ ‫مشــکالتی در احتــراق ســوخت‪ ،‬روغــن ســوزی‪ ،‬افــت‬ ‫تــوان و‏امثالهــم‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۵‬در اگــزوز خــودرو بنــده دوده ای بــه صــورت الیــه‬ ‫اســت کــه دســت میکشــم دود ســیا هرنــگ و نســبتا‬ ‫زیــاد اســت‪ .‬مــدل وســیله بنــده ‪ 86‬‏اســت‪ ،‬االن‬ ‫مــی خواهــم بدانــم کــه ایــن دودهــا‪ ،‬چیســت؟ در‬ ‫ضمــن بــرای فیلتــر هــوا و تنظیــم موتــور بــه نمایندگی‬ ‫مراجعــه کــردم‪ ،‬گفتنــد‏مشــکلی نیســت‪ .‬؟‬ ‫‏‪ -‬اصــوال ســه نــوع دود از خروجــی اگــزوز متصــور‬ ‫اســت‪ :‬ســیاه‪ ،‬ابــی و ســفید‪ .‬دود ســفید‪ ،‬ناشــی از‬ ‫وجــود بخــار اب در گازهــای خروجــی‏اســت‪ .‬دود ابــی‬ ‫نشــانه ســوختن روغــن بــه همــراه بنزیــن اســت و‬ ‫نهایتا دود ســیاه‪ ،‬نشــانه بیش از حد ســوختن بنزین‬ ‫ویــا بــه هــم خــوردن‏نســبت اختــاط هــوا و ســوخت‬ ‫اســت‪ .‬ایــن امــر ممکــن اســت بــه دلیــل کثیــف بــودن‬ ‫شــمع‪ ،‬کثیفــی فیلتــر (هــوای ناکافــی و در نتیجــه‬ ‫نســبت‏ســوخت زیــاد)‪ ،‬کثیــف بــودن اســتپر موتــور و‬ ‫تنظیــم نبــودن انژکتــور باشــد و خــارج از این هــا دلیــل‬ ‫دیگــری نــدارد‏‪.‬‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کارپارس‬ ‫برگزاریمی کند‬ ‫پی‬ ‫گ‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫سی‬ ‫ع‬ ‫جت‬ ‫ریازا ب اهیا ما ی‬ ‫نخستین جشنواره‬ ‫تیتر‪،‬یادداشت‪،،‬زگارش‪،‬عکس‬ ‫عالقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند‬ ‫اثار خود را به دفتر موسسه حداکثر تا پایان‬ ‫اردیبهشت‪ 1401‬ارسال کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫یک شنبه ‪ 28‬فروردین ‪1401‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 28‬فروردین‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪516‬‬ ‫سرپرست اداره کل صمت‬ ‫گلستان گفت ‪:‬‬ ‫سرعت گرفتن عرضه ارزهای‬ ‫خانگی به بازار‬ ‫صدور فاکتور الکترونیک‬ ‫از خردادماه با جدیت اجرا‬ ‫خواهد شد‬ ‫نایــب رییــس اتحادیــه طــا و جواهــر تهــران گفــت‪ :‬قیمــت طــا و انــواع ســکه تــا اواســط هفتــه بــه‬ ‫باالتریــن حــد قیمــت خــود رســیدند امــا از روز چهارشــنبه قیمت هــا کاهــش یافــت و روز پنجشــنبه ایــن‬ ‫رونــد ادامــه داشــت‪ .‬حبــاب ســکه در هفتــه اخیــر ‪ ۱۸۰‬هــزار تومــان افزایــش یافــت و در روز پنجشــنبه‬ ‫بــا توجــه بــه افزایــش تقاضــا بــرای خریــد ســکه بــه ‪ ۳۲۰‬هــزار تومــان هــم رســید‪ .‬معامــات در هفتــه‬ ‫گذشــته متعــارف و عرضــه و تقاضــا نیــز متعــادل بــود امــا در روز پنجشــنبه تقاضــا بــر ای خریــد ســکه‬ ‫افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزازش بــازار کســب و کار محمــد کشــتی ارای در خصــوص تحــوالت بــازار طــا در هفتــه اخیــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در طــول هفتــه گذشــته به جــز نوســانات بهــای انــس جهانــی نــرخ ارز نیــز نوســانات‬ ‫شــدیدی داشــت بــه طــوری کــه از ابتــدای هفتــه ســیر صعــودی داشــت و تــا روز چهارشــنبه بــه کانــال‬ ‫‪ ۲۸‬هــزار تومــان وارد شــد و حتــی بــا قیمــت ‪ ۲۸‬هــزار و ‪ ۲۵۰‬هــزار تومــان معاملــه می شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫اســتان گلســتان در نشســت معــاون هماهنگــی‬ ‫امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان بــا اعضــای شــورای‬ ‫مدیــران اداره کل صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان‬ ‫گلســتان گفــت ‪ :‬صــدور فاکتــور الکترونیــک کــه از‬ ‫ســال گذشــته اغــاز شــده از خردادمــاه بــا جدیــت‬ ‫اجرایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل صنعــت ‪ ،‬معدن‬ ‫و تجــارت اســتان گلســتان ‪ ،‬درویــش علــی حســن‬ ‫زاده در نشســت معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اعضــای شــورای مدیــران اداره‬ ‫کل صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان گفــت‬ ‫‪ :‬طــرح صــدور فاکتــور الکترونیکــی کــه توســط وزارت‬ ‫صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت از ســال گذشــته اغــاز‬ ‫شــده از خردادمــاه بــا جدیــت اجرایــی خواهــد شــد کــه‬ ‫در ایــن طــرح تمامــی واحدهــای صنعتــی در اســتان‬ ‫موظــف هســتند فاکتورهــای خریــد و فــروش خــود را‬ ‫در ســامانه جامــع تجــارت ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫حسـن زاده بیــان کــرد‪ :‬بــرای اعتبارســنجی تســهیالت‬ ‫ایــن واحدهــا نیــز بانک هــا از طریــق ایــن ســامانه‬ ‫اقــدام خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه پــروژه ســامانه رصــد و پایــش کاال‬ ‫کــه ذیــل ســامانه جامــع تجــارت در حــال انجــام اســت‬ ‫اشــاره نمــوده و افــزود ‪ :‬ایــن پــروژه جریــان گــردش‬ ‫کاال در کشــور را شــفاف مــی کنــد ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬در ایــن پــروژه همــه عوامــل بــازار از‬ ‫تولیدکننــده ‪ ،‬مرکــز پخــش ‪ ،‬تــوزع کننــده و ‪ ...‬بایــد‬ ‫ضمــن ثبــت نقــش خــود در ایــن ســامانه ‪ ،‬کلیــه‬ ‫عملیــات خریــد ‪ ،‬فــروش و ‪ ...‬خــود را درج نمایــد ‪.‬‬ ‫حســن زاده اضافــه کــرد ‪ :‬مهمتریــن مزیــت ایــن‬ ‫طــرح ایــن اســت کــه جریــان گــردش کاال بصــورت‬ ‫کامــا شــفاف مشــخص مــی شــود و در هــر لحظــه‬ ‫مســئولین مــی تواننــد میــزان موجــودی انبــار کاالهــای‬ ‫مختلــف را مالحظــه کننــد و همچنیــن کمبودهــا‬ ‫و مشــکالت مربــوط بــه کاالهــای مختلــف را رصــد‬ ‫و اســیب شناســی نماینــد و تصمیمــات بموقــع و‬ ‫دقیقــی بگیرنــد ‪.‬‬ ‫وی بــه طــرح زنجیــره تامیــن مالــی نیــز اشــاره نمــوده‬ ‫و گفــت ‪ :‬رونــد اجــرای ایــن طــرح نیــز اینچنیــن اســت‬ ‫کــه تولیدکننــده بــرای تولیــد خــود نیــاز بــه مــواد‬ ‫اولیــه دارد و در قبــال تامیــن ان بایــد پــول پرداخــت‬ ‫نمایــد و وقتــی کــه تولیدکننــده درخواســت تســهیالت‬ ‫می نمایــد بــر اســاس فاکتــور الکترونیکــی ثبــت شــده‬ ‫در ســامانه‪ ،‬تســهیالت بــه حســاب تامیــن کننــده‬ ‫مــواد اولیــه واریــز مــی شــود ‪.‬‬ ‫بــرای مناطــق مختلــف شــهری کشــور در ســال ‪ ۱۴۰۱‬ســقف‬ ‫تســهیالت حســاب جوانــان بانــک مســکن نســبت بــه ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۲‬برابــر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بانــک مرکــزی بــا افزایــش‬ ‫حداقــل مبلــغ ســپرده گذاری از ‪ ۲۰۰‬بــه ‪ ۴۰۰‬هــزار تومــان و‬ ‫افزایــش ســقف تســهیالت حســاب وام مســکن جوانــان از ‪۱‬‬ ‫میلیــارد تومــان‪ ۸۵۰ ،‬و ‪ ۷۰۰‬میلیــون تومــان تعییــن شــده بــرای‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬به مبالغ ‪ ۱.۷ ،۲‬و ‪ ۱.۴‬میلیارد تومان در ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫بــه ترتیــب در تهــران‪ ،‬مراکــز اســتان ها و شــهرهای بــاالی ‪۲۰۰‬‬ ‫هــزار نفــر جمعیــت و ســایر مناطــق شــهری‪ ،‬بــرای حســاب های‬ ‫افتتاحــی ســال ‪ ،۱۴۰۱‬موافقــت کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن برخــی از ضوابــط و شــرایط حســاب پس انــداز‬ ‫مســکن جوانــان بــرای پرداخــت تســهیالت از ایــن محــل بــرای‬ ‫ســال جــاری تغییــر کــرده کــه شــامل تغییــر تقســیم بندی‬ ‫مناطــق جغرافیایــی حســاب جوانــان بــه ترتیــب از ســه منطقــه‬ ‫«تهــران»‪« ،‬شــهرهای بــزرگ» و «ســایر مناطــق شــهری» بــه‬ ‫«تهــران»‪« ،‬مراکــز اســتان ها و شــهرهای بــاالی ‪ ۲۰۰‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت» و «ســایر مناطــق شــهری» اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬دســتگاه هــای متولــی در‬ ‫کوتاهتریــن زمــان بــرای حدنــگاری و تعییــن تکلیــف اراضــی ملــی‬ ‫در بافــت هــای روســتایی اســتان اقــدام کننــد ‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری گلســتان که ریاســت شــورای حفظ حقوق‬ ‫بیــت المــال اســتان را نیــز برعهــده دارد بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫امــاک ملــی و منابــع طبیعــی واقــع در حریــم و بافــت روســتاهای‬ ‫اســتان کــه بــه بنیــاد مســکن تحویــل شــده هنــوز حدنــگاری نشــده‬ ‫اســت کــه همیــن امــر‪ ،‬بســتر را بــرای دســت انــدازی و تجــاوز بــه‬ ‫ایــن زمیــن هــا در روســتاهای اســتان فراهــم کــرده اســت ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬اداره کل بنیــاد مســکن اســتان ‪ ،‬اداره کل‬ ‫منابــع طبیعــی و اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مکلفنــد‬ ‫طــی یــک مــاه بــرای تثبیــت مالکیــت ایــن زمیــن هــا بــه نــام دولــت‬ ‫اقــدام کننــد و نتیجــه را بــه دبیرخانــه شــورای حفــظ حقــوق بیــت‬ ‫المــال در دادگســتری اســتان گــزارش دهنــد ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان گفــت‪ :‬خوشــبختانه بــا همــت‬ ‫شــبانه روزی دســتگاه های متولی به ویژه اداره کل ثبت اســناد و‬ ‫امــاک‪ ،‬کار حدنــگاری یــک میلیــون و ‪ 291‬هــزار هکتــار از اراضــی‬ ‫ملــی و منابــع طبیعــی اســتان ســال گذشــته بــه پایــان رســید و این‬ ‫اراضــی ســند دار شــد ‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان‬ ‫در نشســت معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان بــا‬ ‫اعضــای شــورای مدیــران اداره کل صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان‬ ‫گلســتان گفــت ‪ :‬از ابتــدای اردیبهشــت مــاه ســالجاری درج قیمــت‬ ‫تولیــد کننــده و مصــرف کننــده بــرای تمامــی کاالهــای تولیــدی قابــل‬ ‫بســته بنــدی اجبــاری خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از روابــط عمومــی اداره کل صنعــت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اســتان گلســتان ‪ ،‬درویش علی حســن زاده گفت ‪:‬‬ ‫ت ماه امســال تمامی کاالهای تولیدی که قابلیت‬ ‫از ابتدای اردیبهشـ ‬ ‫بســته بندی دارنــد مشــمول درج قیمــت تولیــد کننــده و مصرف کننــده‬ ‫خواهنــد بــود و واحدهــای تولیــدی مکلفنــد بــر روی کاالهــای تولیــدی‬ ‫خــود قیمــت نهایــی تولیــد و قیمــت مصــرف کننــده را درج نماینــد ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬تمامــی تیم هــای نظارتــی‪ ،‬از طریــق بازدیدهــای‬ ‫میدانــی و ســرزده از واحدهــای تولیــدی ‪ ،‬انبارهــا ‪ ،‬اصنــاف و مراکــز‬ ‫توزیــع را بــا جدیــت رصــد می کننــد و بــا متخلفــان برخــورد خواهد شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان خاطرنشــان‬ ‫کــرد ‪ :‬از ماه هــای پایانــی ســال گذشــته ایــن طــرح بــا گروه بندی هــای‬ ‫مختلــف بــه تدریــج اغــاز شــد و از ابتــدای اردیبهشــت ایــن طــرح بــرای‬ ‫تمامــی کاالهــای تولیــدی قابــل بســته بنــدی ‪ ،‬اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان بــا اشــاره بــه برنامــه هــای شــیالت گلســتان در برنامــه افــق ‪ 1404‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬در افــق ‪ ،1404‬تولیــدی بالــغ بــر ‪ 60‬هــزار تــن محصــوالت شــیالتی از جملــه پــرورش میگــو‪ ،‬پرورش‬ ‫ماهــی در قفــس‪ ،‬پــرورش ماهــی بــا اســتفاده دومنظــوره از اب چاه هــای مجاز کشــاورزی و ‪ ...‬در برنامه‬ ‫کاری شــیالت گلســتان قرار دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل شــیالت گلســتان‪ ،‬مهنــدس ســید جواد قدس‬ ‫علــوی در جلســه کارگــروه شــیالت گلســتان در خصــوص تکمیــل مطالعــات ســند چشــم انــداز و برنامــه‬ ‫راهبــردی اســتان در افــق ‪ ،1404‬افــزود‪ :‬امیــد اســت اســتان در ســال ‪ ،1404‬بــه تولیــد ناخالــص ســاالنه ‪10‬‬ ‫میلیارد دالر برســد و رشــد متوســط ســاالنه ‪ 12‬درصد را در گلســتان شــاهد باشــیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در افــق برنامــه هــای ‪ 1404‬فرصــت رشــد ‪ 20‬میلیــارد دالری و رســیدن بــه میانگیــن کشــوری‬ ‫ســرانه درامــد بــرای اســتان نیــز پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برنامــه افــق ‪ 1404‬در اواخــر ســال ‪ 98‬تدویــن شــده اســت و نیــاز اســت بــرای تکمیــل این مطالعات‬ ‫در ذیــل ایــن ســند‪ ،‬ســندهای بخشــی‬ ‫و برنامه هــای عملیاتــی‪ ،‬براســاس‬ ‫دســتورالعمل هایی تدویــن گــردد‪.‬‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان در پایــان‬ ‫گفــت‪ :‬امیدواریــم بــا همفکــری بتوانیم‬ ‫برنامــه هــای الزم را در خصــوص‬ ‫رســیدن بــه اهــداف افــق ‪ 1404‬تهیــه‬ ‫نماییــم و در دســت یابــی بــه ایــن‬ ‫اهــداف موفــق عمــل کنیــم‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن جلســه مجری طرح‬ ‫«تجــارت جهانــی مبتنــی بــر مزیت های‬ ‫رقابــت» بــه ارائــه توضیحاتــی در‬ ‫خصــوص اهــداف ایــن طــرح پرداخــت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت طــرح تجــارت جهانــی مبتنــی بــر مزیــت هــای رقابــت (تجمر)‪ ،‬براســاس چشــم انــداز افق‬ ‫‪ 1404‬و برنامــه ‪ 20‬ســاله در اســتان تدویــن شــده و برنامه هــا و راهکارهــای مــورد نیــاز جهــت تحقــق‬ ‫اهــداف در حــوزه هــای مختلــف را ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت جلســه کارگــروه شــیالت در خصــوص تکمیــل مطالعــات ســند چشــم انــداز و برنامه های‬ ‫راهبردی اســتان در افق ‪ 1404‬با حضور مدیر کل‪ ،‬معاونین و روســای ســتادی شــیالت اســتان‪ ،‬و نمایندگانی‬ ‫از معاونــت امــور اقتصــادی اســتانداری‪ ،‬ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی‪ ،‬ســازمان جهــاد کشــاورزی و دیگــر‬ ‫دســتگاه های متولی اســتان در محل ســالن جلســات شــیالت گلســتان برگزار شــد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال با اولویت‬ ‫لوازم یدکی خودرو در گلستان تشدید می شود‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سقف وام مسکن جوانان‬ ‫افزایش یافت‬ ‫حدنگاری اراضی ملی در حریم‬ ‫روستاهایگلستان‬ ‫الزام درج قیمت تولیدکننده برای‬ ‫تمام کاالها از اردیبهشت امسال‬ ‫پیش بینی تولیدی بالغ بر ‪ 60‬هزار تن‬ ‫محصوالت شیالتی در برنامه افق ‪1404‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪2‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در یــک هفتــه گذشــته قیمــت انــس جهانــی همــواره ســیر صعــودی داشــت و بــا ‪۲۲‬‬ ‫دالر افزایــش در اخریــن معامــات روز گذشــته بــه یــک هــزار و ‪ ۹۶۷‬دالر رســید‪.‬‬ ‫کشــتی ارای بــا بیــان اینکــه روز چهارشــنبه انتشــار دو خبــر نــرخ ارز را تحــت تاثیــر قــرار داد و‬ ‫موجــب نــزول قیمــت ارز بــه کانــال ‪ ۲۷‬هــزار تومــان شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬یکــی خبــر ازادســازی منابــع ارزی‬ ‫و دیگــری اطــاق قاچــاق بــه ارزهــای خانگــی بیــش از حــد نصــاب بــود و موجــب شــد عرضــه ارزهــای‬ ‫خانگــی بــه بــازار افزایــش یابــد درنتیجــه نــرخ ارز کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬درنتیجــه می تــوان گفــت افزایــش قیمــت انــس جهانــی طــا و کاهــش نــرخ ارز یکدیگــر‬ ‫را پوشــش دادنــد و قیمــت طــا و ســکه تغییــر محسوســی نداشــت امــا حبــاب ســکه افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫قیمــت ســکه طــرح قدیــم در اخریــن معامــات روز پنجشــنبه بــه ‪ ۱۲‬میلیــون و ‪ ۹۵۰‬هــزار تومــان‬ ‫رســید کــه بــه طــور متوســط ‪ ۱۰۰‬هــزار تومــان افزایــش هفتگــی و ســکه طــرح جدیــد بــه ‪ ۱۳‬میلیــون‬ ‫و ‪ ۱۵۰‬هــزار تومــان رســید کــه ‪ ۱۸۰‬هــزار تومــان افزایــش قیمــت حبــاب ســکه را شــاهد بودیــم‪.‬‬ ‫نایب رئیــس اتحادیــه طــا و جواهــر تهــران گفــت‪ :‬نیم ســکه‪ ،‬ربع ســکه و ســکه های گرمــی نیــز‬ ‫در اخریــن معامــات هفتــه گذشــته نســبت بــه ابتــدای هفتــه ‪ ۵۰‬هــزار تومــان افزایــش قیمــت‬ ‫داشــتند‪ .‬قیمــت هــر مثقــال طــای اب شــده در هفتــه گذشــته بــه طــور متوســط پنــج میلیــون و ‪۶۷۰‬‬ ‫هــزار تومــان بــود و تغییــری نداشــت و هــر گــرم طــای ‪ ۱۸‬عیــار در دوره مذکــور‪ .‬یــک میلیــون و ‪۳۰۷‬‬ ‫هــزار تومــان بــود و مشــاهدات حاکــی از ایــن اســت کــه تغییــری نداشــت‪.‬‬ ‫کشــتی ارای گفــت‪ :‬خبــر ازادســازی منابــع ارزی و اطــاق قاچــاق بــه ارزهــای خانگــی بیــش از حــد‬ ‫نصــاب موجــب شــد عرضــه ارزهــای خانگــی بــه بــازار افزایــش یابــد و نــرخ ارز پاییــن بیایــد‪.‬‬ ‫کشــتی ارای پیش بینــی کــرد رونــد بــازار در هفتــه اینــده نیــز همچــون هفتــه گذشــته باشــد البتــه‬ ‫ممکــن اســت بــا توجــه بــه تغییــرات نــرخ ارز و عرضــه ارزهــای خانگــی بــه بــازار انتظــار داریــم تقاضــا‬ ‫بــرای خریــد ســکه افزایــش یابــد و حبــاب ســکه نیــز رکوردهــای جدیــدی را ثبــت کنــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫در صورت خرید منازل‬ ‫مسکونی حتما قفل های‬ ‫درب ورودی و سایر‬ ‫درب ها را تعویض کنید‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دمای هوا ‪ 7‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 94‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫باران مالیم‪ .‬بیشــینه ‪7‬سیلســیوس‪ .‬وزش باد غرب شــمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ســاعت‪ .‬احتمال‬ ‫بارش بــاران ‪.%80‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سرپرســت اداره کل صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه برنامه ریزی هــای‬ ‫صــورت گرفتــه بــرای مبــارزه بــا پدیــده شــوم قاچــاق کاال گفت‪ :‬پیشــگیری و مقابله بــا قاچاق کاال‬ ‫بــا اولویــت لــوازم یدکــی خــودرو در گلســتان تشــدید می شــود ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بازارکســب وکار از روابــط عمومــی ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬درویشــعلی حســن زاده در اولیــن جلســه کارگــروه حمایــت از تولیــد و نظــارت بــر‬ ‫شــفاف ســازی گــردش کاال در ســطح عرضــه بــا موضــوع بررســی راهــکار هــای مبــارزه بــا قاچــاق‬ ‫کاال در ســطح اســتان گلســتان کــه در محــل ســالن اجتماعــات اداره کل صنعــت ‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت اســتان گلســتان برگــزار شــد بــا اشــاره بــه تــاش همگانــی در راســتای مبــارزه بــا قاچــاق‬ ‫کاال و ارز اظهــار داشــت‪ :‬کلیــه کاالهــای حــوزه لوازم یدکــی خــودرو در مرحلــه اول کمــک فنــر و‬ ‫باطــری و مرحلــه دوم کلیــه لــوازم یدکــی خــودرو ملزم به دریافت شناســه رهگیــری کاال و عرضه‬ ‫بــه مصرف کننــده مــی باشــند‪.‬‬ ‫ایشــان افــزود ‪ :‬عرضــه کننــدگان لــوازم یدکــی خــودرو ملــزم بــه ثبــت نــام در ســامانه جامــع‬ ‫تجــارت و اخــذ کــد نقــش از ایــن ســامانه مــی باشــند در غیــر ایــن صــورت بــا متخلفــان طبــق‬ ‫قانــون برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کاالهــای لــوازم یدکــی بــوده کــه پــس از پایــان فرجــه قانونــی بــا کاالهــای فاقــد شناســه کــد‬ ‫رهگیــری و بــی اصالــت برخــورد خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫حســن زاده گفــت ‪ :‬انتظــار میــرود واحدهــای تامیــن کننــده و عرضــه کننــده لــوازم یدکــی خودرو‬ ‫در اســتان گلســتان پــس از فرجــه قانونــی ازتهیــه و عرضــه کاالی لــوازم یدکــی فاقــد شناســه‬ ‫رهگیــری خــود داری نماینــد ‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه در اســتان گلســتان برنامه ریــزی الزم در راســتای مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز‬ ‫صــورت گرفتــه اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬قاچــاق کاال و ارز ســبب فلــج شــدن اقتصــاد کشــور‬ ‫می شــود و لــذا بــرای شــکوفایی و رونــق اقتصــاد بایــد بــا ایــن پدیــده شــوم مبــارزه کــرد‪.‬‬ ‫وی بــه ســایر مضــرات قاچــاق کاال و ارز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬قاچــاق کاال و ارز عــاوه بــر کاهــش‬ ‫رونــق در اقتصــاد کشــور زمینــه بیــکاری را در کشــور نیــز افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان بــا اشــاره به ضــرورت افزایــش‬ ‫نظــارت در ایــن بخــش خاطرنشــان کــرد‪ :‬شفاف ســازی رونــد ورود و خــروج کاال در اســتان‬ ‫گلســتان بــه افزایــش نظارت هــا کمــک شــایانی می کنــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 12‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 93‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬از ‪10‬‬ ‫رگبار‪ .‬بیشینه ‪12‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪ .‬احتمال بارش باران ‪.%60‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪27‬‬ ‫فروردین گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 28‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪516‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫پارسال ‪ ۸۸۶‬مددجوی بهزیستی‬ ‫خراسان شمالی خانه دار شدند‬ ‫مســوول مســکن اداره کل بهزیســتی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پارســال ‪ ۸۸۶‬مددجــوی زیــر پوشــش ایــن‬ ‫نهــاد حمایتــی در اســتان خانـه دار شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار هــادی قافلــه باشــیان اظهــار داشــت‪ :‬در ســال گذشــته بیــش از ‪ ۴۵‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار بــرای ســاخت و ســاز مســکن مددجویــان زیــر پوشــش ایــن نهــاد حمایتــی جــذب شــد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تحویل واحد های مســکونی برای مددجویان بهزیســتی در ســال گذشــته نســبت به ســال‬ ‫‪ ۹۹‬حــدود ســه برابــر افزایــش یافــت افــزود‪ :‬در ســال ‪ ۹۹‬نیــز حــدود ‪ ۳۰۰‬واحــد مســکونی بــه مددجویان تحویل‬ ‫داده شــد کــه بیــش از ‪ ۱۰‬میلیــارد تومــان نیــز اعتبــار جذب شــده بود‪.‬‬ ‫قافلــه باشــیان اظهــار داشــت‪ :‬ایــن واحدهــای مســکونی شــامل مســکن مهــر و ملــی بــوده اســت کــه بــا‬ ‫کمک هــای بالعــوض ســاخته شــد‪.‬‬ ‫سه هزار و ‪ ۵۰۰‬مددجوی بهزیستی استان مسکن ندارند‬ ‫مســوول مســکن اداره کل بهزیســتی خراســان شــمالی گفت‪ :‬بر اســاس بررسـی های انجام شــده حدود ســه‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬مددجوی بهزیســتی در شــهرها و روســتاهای این اســتان مســکن ندارند‪.‬‬ ‫قافلــه باشــیان بــا بیــان اینکــه خراســان شــمالی جــزو اســتان هــای کــم درامــد کشــور اســت گفــت‪ :‬حــدود یــک‬ ‫هشــتم جمعیــت اســتان زیــر پوشــش ایــن نهــاد قــرار دارنــد کــه نیازمنــد توجــه حمایت هــای بیشــتر در حوزه ها‬ ‫مختلف بویژه مســکن هســتند‪.‬‬ ‫وی بــر حمایــت خیــران در راســتای ســاخت مســکن تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬از نیکــوکاران مــی خواهیم کــه در این‬ ‫زمینه نیز مشــارکت داشــته باشــند تا بخشــی از مشــکالت این قشــر را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫قافلــه باشــیان در بخــش دیگــری از ســخنانش بــر اســان ســازی طــرح مســکن ملــی بــرای مددجویــان‬ ‫بهزیســتی تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬تســهیالت ســاخت مســکن بایــد بــرای اقشــار کــم درامــد و مددجویــان‬ ‫بهزیســتی پاییــن تــر از ‪ ۱۸‬درصــد باشــد تــا انــان بتواننــد از ایــن مزایــا بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن برخــی از شــرایط دریافــت مســکن ملــی بایــد بــرای مددجویــان متفــاوت از ســایر اقشــار‬ ‫باشــد بــه طــور مثــال شــرایط ازدواج بــرای مددجویــان زیــر پوشــش بهزیســتی ســخت اســت که بعضا با ســنین‬ ‫بــاال نیــز مجرد هســتند‪.‬‬ ‫مســوول مســکن اداره کل بهزیســتی خراســان شــمالی اظهار داشــت‪ :‬همچنین تهیه اورده برای اســتفاده از‬ ‫طــرح ملــی مســکن بــرای مددجویــان ســخت اســت کــه بایــد بــرای قشــر مددجــو اورده کمتــر و اقســاطی شــود‬ ‫و همچنیــن از خیــران نیــز مــی خواهیــم در ایــن زمینــه مشــارکت داشــته باشــند تــا ایــن قشــر نیــز ســرپناهی‬ ‫بــرای گــذران زندگــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫قافلــه باشــیان اظهــار داشــت‪ :‬از زمــان اجــرای طــرح نهضــت مســکن بــرای مددجویــان از ســال ‪ ۹۰‬تاکنــون‬ ‫بهزیســتی اســتان یکهــزار و ‪ ۷۰۹‬خانــوار در قالــب مســکن مهــر ثبــت نــام کــرذه بودنــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۱۰‬هــزار نفــر از جمعیــت اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری زیــر پوشــش ایــن نهــاد قــرار دارنــد کــه نیازمنــد توجــه‬ ‫حمایــت هــای بیشــتر در حــوزه هــا مختلــف بــه ویــژه مســکن هســتند‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری عامالن کالهبرداری‬ ‫‪ 25‬میلیاردی در گلستان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس ســردار‬ ‫«ســعیددادگر» اظهار داشــت‪ :‬بدنبال شــکایت تعدادی از شــهروندان‬ ‫مبنــی بــر کالهبــرداری از انــان‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار‬ ‫مامــوران پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی بررســی هــای تخصصــی مامــوران مشــخص شــد‪،‬‬ ‫متهمــان بــا درج تبلیــغ دســتگاه اســتخراج ارز دیجیتــال بــا ســوداوری‬ ‫کالن در فضــای مجــازی ‪ ،‬شــاکیان را بــه کارگاه خــود دعــوت و پــس‬ ‫از نمایــش دســتگاه هــای مــورد نظــر‪ ،‬اعتمــاد انــان را جلــب و مبالــغ‬ ‫هنگفتــی نیــز دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان گلســتان گفت‪ :‬مالباختگان پس از گذشــت‬ ‫مدتــی از نصــب و راه انــدازی دســتگاه هــای اســتخراج ارز دیجیتــال پــی‬ ‫بردنــد ایــن دســتگاه هــا هیــچ ســود دهــی نداشــته و بصــورت ســوری‬ ‫کار مــی کننــد و متهمــان نیــز بــه مکانــی نامعلــوم متــواری شــده انــد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر تصریــح کــرد‪ :‬بــا اشــراف اطالعاتــی و تــاش مامــوران‪،‬‬ ‫هــر دو متهــم شناســایی و پــس از کســب مجوزهــای قانونــی در یــک‬ ‫عملیــات پلیســی دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهمــان در تحقیقــات‬ ‫اولیــه و پــس از مواجهــه بــا مســتندات پلیــس‪ ،‬به کالهبــرداری از ‪ 6‬نفر‬ ‫بــه میــزان ‪ 25‬میلیــارد ریــال اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫پلمپ ‪ 2‬واحد صنفی متخلف‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســفراین از پلمــپ ‪ 2‬واحــد صنفــی‬ ‫متخلــف در اجــرای طــرح تشــدید‏کنترل‪ ،‬نظارت بــر اماکن و تامین‬ ‫نظــم و امنیــت مــاه مبــارک رمضــان در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫«ســید ســعید عزیــزی» در رابطــه بــا ایــن خبــر اظهــار‏داشــت‪ :‬در‬ ‫اجــرای طــرح تشــدید کنتــرل‪ ،‬نظــارت بــر اماکــن و طــرح تامین نظم‬ ‫و امنیــت مــاه مبــارک‏رمضــان‪ ،‬ماموران پلیــس امنیت عمومی این‬ ‫فرماندهــی بــه همــراه نماینــده اصنــاف و بازرســان اداره‏صمــت این‬ ‫شهرســتان طی طرحی مشــترک از تعدادی واحد صنفی در ســطح‬ ‫شهرســتان بازدیــد‏کردند‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح مامــوران بــا‬ ‫هماهنگــی مقــام قضایــی تعــداد ‪ 2‬واحــد‏صنفــی متخلــف را بــه‬ ‫دلیــل عــدم رعایــت حرمــت مــاه مبــارک رمضــان و تخلفــات صنفــی‬ ‫پلمــپ نمودنــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین انتظامــی شهرســتان اســفراین بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫متصدیــان صنــوف متخلــف پــس از تشــکیل‏پرونــده بــه مراجــع‬ ‫قضایــی معرفــی شــدند‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا صنــوف و افــرادی کــه‬ ‫قوانیــن و مقــررات‏اماکــن عمومــی را رعایــت نکننــد برخــورد قانونــی‬ ‫خواهــد شــد و از شــهروندان درخواســت می شــود در ‏صــورت‬ ‫مشــاهده هرگونــه تخلــف مراتــب را بــه پلیــس ‪ 110‬اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫دستگیری سارقان سیم و کابل های‬ ‫مخابراتی با ‪ 10‬فقره سرقت‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســفراین از دســتگیری ســارقان ســابقه دار ســیم و‬ ‫کابل هــای مخابراتــی بــا ‪10‬‏فقــره ســرقت در ایــن شهرســتان خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫محمــد روهنــا‪ ،‬بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی‏وقــوع چنــد‬ ‫فقــره ســرقت ســیم و کابل هــای مخابراتــی در ســطح شهرســتان و‬ ‫اعــام نارضایتــی‏شــهروندان از قطعــی تلفن هــا و اختــال در اینترنــت‬ ‫موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران‏مبــارزه بــا ســرقت‬ ‫پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫روهنــا‪ ،‬افــزود‪ :‬طــی هماهنگــی قضایــی مامــوران در‏یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه ســارق را بــه همــراه یــک نفــر مال خــر دســتگیر و جهــت‬ ‫تحقیقــات بیشــتر بــه‏مقــر انتظامــی داللــت دادنــد‏‪.‬‬ ‫روهنــا بابیــان اینکــه متهمــان در تحقیقــات به عمل امــده بــه ‪ 10‬فقــره‬ ‫ســرقت ســیم و‏کابل هــای مخابراتــی اعتــراف کردنــد‪ ،‬عنــوان داشــت‪:‬‬ ‫بــا هماهنگــی مقــام قضایــی امــوال مســروقه‏تحویــل نماینــده اداره‬ ‫مخابــرات گردیــد‏‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از شــهروندان عزیــز انتظــار ‏مــی رود بــه‬ ‫توصیه هــای پلیــس در خصــوص مســائل ایمنــی پیشــگیری از ســرقت‬ ‫توجــه کننــد در صــورت‏برخــورد بــا این گونــه مــوارد بالفاصلــه مراتــب را‬ ‫از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دریافت اسناد جهت‬ ‫شرکت در مناقصه با مشخصات زیر دعوت به عمل می اورد‬ ‫‪ -۱‬موضوع مناقصه‪:‬‬ ‫اجــرای دســتمزدی فونداســیون و اســکلت بتــن ‪ ۳۶‬واحــد مســکونی بــه مســاحت تقریبــی ‪ ۵۱۵۰‬متــر مربــع بلــوک شــماره ‪ ۵‬ســایت زیتــون از پــروژه طــرح‬ ‫اقــدام ملــی مســکن در شــهر گرگان‪،‬مطابــق اســناد‪ ،‬جزئیــات و نقشــه هــای پیوســت اســناد مناقصــه‬ ‫‪ -۲‬براورد اولیه و مبلغ تضمین‪:‬‬ ‫براورد اولیه‪ :‬بعدد(‪۱۰.۷۰۴.۸۲۴.۷۳۸‬ریال)بحروف ده میلیارد و هفتصد و چهارمیلیون وهشتصدوبیست وچهار هزار هفتصد و سی و هشت ریال‬ ‫مبلغ تضمین‪ :‬به عدد(‪ )۵۳۶.۰۰۰.۰۰۰‬و به حروف پانصد و سی وشش میلیون ریال می باشد‪.‬‬ ‫مبلغ تصمین شده در مناقصه باید به یکی از صورت های مشروحه زیر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود‬ ‫الف _ضمانت نامه بانکی‬ ‫ب_ فیش واریز وجه نقد به حساب شماره ‪ ۰۲۰۱۱۶۴۹۷۱۰۰۳‬بانک ملی شعبه شهید بهشتی به نام بنیاد مسکن استان گلستان‬ ‫*مــدت اعتبــار تضمیــن هــای فــوق بایــد حداقــل ســه ماهــه پــس از تاریــخ افتتــاح پیشــنهادها بــوده و بــرای ســه مــاه دیگــر نیــز قابــل تمدیــد باشــد و عــاوه‬ ‫بــر ان ضمانــت نامــه هــای بانکــی بایــد طبــق فرمهــای مــورد قبــول تضمیــن تنظیــم شــود‪.‬‬ ‫‪-۳‬صالحیت های مورد نیاز ‪:‬‬ ‫* گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران صادر شده توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی‬ ‫‪_ ۴‬اخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه ‪:‬دوشنبه‪1401/۰۱/29‬‬ ‫‪ -۵‬اخرین مهلت تحویل اسناد ‪:‬چهارشنبه ‪1401/۰۲/14‬‬ ‫‪ -6‬تاریخ بازگشایی اسناد‪:‬پنجشنبه‪1401/۰۲/15:‬‬ ‫‪ -7‬طریقه دریافت اسناد‪ :‬از طریق مراجعه به سایت بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان به نشانی‪www.bmgolestan .ir.‬‬ ‫* از طریق پایگاه ملی مناقصات ادرس ‪iets.mporg.ir‬‬ ‫* از طریق مراجعه به ادرس گرگان‪ :‬میدان بسیج سایت اداری‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان _طبقه اول امور قراردادها‬‫‪_ ۸‬مدت اعتبار پیشنهادها‪ :‬یکی ماه از مهلت تسلیم پیشنهادها‬ ‫‪ -9‬نام دستگاه مناقصه گزار ‪ :‬بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان‬ ‫‪ -10‬نشانه دستگاه مناقصه گزار ‪:‬استان گلستان گرگان میدان بسیج سایت اداری بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫‪ -11‬تلفن تماس‪ ۰۱۷-۳۲۴۳۵۰۳۲ :‬داخلی ‪(۱۶۹‬واحد امور قراردادها و کنترل پروژه )‬ ‫نوبت دوم ‪ -‬م الف ‪10732 :‬‬ ‫گره برجامی و ارد ذرت!‬ ‫مــا نفهمیدیــم چــرا یــک عــده فکــر مــی کننــد مملکــت داری‬ ‫بــه همیــن راحتــی اســت کــه پهنــش کنــی بیل میشــه یا نمی‬ ‫دونم دمش را بکشی میل میشه! پدر امرزیده ها هر کاری‬ ‫بــرای خــودش مراتبــی دارد‪ .‬بــه ایــن راحتــی نیســت کــه مثــا ً‬ ‫یــک شــبه رتبــه بنــدی فرهنگیــان اجرایــی شــود و دو میلیــون‬ ‫تومــان بــه حقــوق معلــم هــا اضافــه شــود؛ تعرفه گــذاری‬ ‫خدمات پرســتاری تصویب شــود و پرســتار هم مثل پزشــک‬ ‫در قبــال کار تخصصــی دســتمزد جــدا دریافــت کنــد‪ ،‬یــا زبانم‬ ‫الل واردات خــودرو ازاد شــود و ارابــه هــای نعــش کــش را‬ ‫ببریم پارکینگ اســد بوقی و به زباله دان تاریخ بســپاریم!‬ ‫البتــه نــه اینکــه انجــام ایــن امــورات اجرایــی نباشــد‪ ،‬قطعــا ً‬ ‫هســتند ولــی در حیــن اجــرای برنامــه هــا‪ ،‬دوســتان بــا موانــع‬ ‫و بــه اصطــاح گــره هایــی مواجــه مــی شــوند کــه بخشــی از‬ ‫کار اســت و ممکــن اســت اجــرای پــروژه یــا طــرح را ســال هــا‬ ‫بــه عقــب بیانــدازد!‬ ‫گــره هــم در جریــان هســتید کــه الکــردار از قدیــم االیــام‬ ‫بــوده و هســت‪ .‬بــر اســاس اســناد تاریخــی گــره یــک عارضــه‬ ‫عمــدی در طناب یــا بنــد اســت کــه ممکــن اســت کاربــردی یــا‬ ‫تزئینــی یــا هــر دو باشــد‪ .‬تعدادشــان هــم زیــاد اســت گــره‬ ‫مادربــزرگ‪ ،‬گــره دیــواری و تاجی‪،‬گــره کفن‪،‬گــره ســر تــرک‪،‬‬ ‫گــره سردســت‪ ،‬گــره هشــت‪ ،‬گــره ریــف‪ ،‬گــره مربــع‪ ،‬دو‬ ‫نیمــه ضربــه‪ ،‬گــره خفه بنــد‪ ،‬گــره طنــاب دار‪ ،‬گــره طنــاب دار‬ ‫ســینمایی و ‪...‬‬ ‫قدیــم تــر هــا ایــن گــره هــا کاربردهــای زیــادی داشــتند‬ ‫و بــه ویــژه بــرای نجاتگــران‪ ،‬ملوانــان و کوهنــوردان‪،‬‬ ‫دارای اهمیــت زیــادی بودنــد و اشــنا بــودن بــا گره هــا‪،‬‬ ‫در زندگــی روزانــه انهــا نیــز ضــروری بــه نظــر می رســید‪.‬‬ ‫امــا در ســال هــای اخیــر گــره هــا یــی ایجــاد شــدند کــه نه تنها‬ ‫ضــروری نیســتند بلکــه فقــط دســت و پــا گیــر هســتند البتــه‬ ‫بــرای مــا معمولــی هــا ‪ ...‬وگرنــه بــرای بــرای یــک عــده اهمیت‬ ‫بســیار دارنــد‪ .‬مثــل گــره برجامــی کــه عزیــزان اب خــوردن و‬ ‫الودگــی هــوا را هــم بــه ان گــره زده بودنــد و دنبــال خودشــان‬ ‫مــی کشــیدند! یــک ســال و دو ســال هــم نــه بلکــه هشــت‬ ‫ســال خورشــیدی ‪ ...‬بعــد هــم هــر افزایش قیمتــی در کاال ها‬ ‫و خدمــات را ناشــی از همیــن گــره هــا مــی دانســتند‪.‬‬ ‫امــا االن خــدا را شــکر معیشــت مــردم به برجــام و مذاکرات‬ ‫ان گــره نخــورده اســت ولــی افزایــش قیمــت کاال هــا و‬ ‫خدمــات کمــاکان بــه قــوت خــودش باقی اســت و پــر گاز جلو‬ ‫مــی رود! گاز ورمــه ‪ ...‬گاز ورمــه ‪ ...‬ان هموطــن مــا هــم‬ ‫تاثیــری در ایــن رونــد پرشــتاب نــدارد!‬ ‫تــا جایــی کــه معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت هــم‬ ‫بــدون اینکــه خنــده اش بگیــرد عیــن ســیامک انصــاری بــه‬ ‫دوربیــن خیــره شــده و فرمــوده‪« :‬هرگونــه افزایــش قیمــت‬ ‫کاالیــی کــه امســال صــورت گرفتــه اســت همیــن امشــب‬ ‫اصــاح شــود و بــه قیمــت ســال قبــل برگــردد!»‬ ‫البتــه ایــن قــدر عجلــه هــم صــاح نیســت و مــا راضــی بــه‬ ‫زحمــت نیســتیم کــه دوســتان شــبانه قیمــت هــا را پائیــن‬ ‫بکشــند! تــا اخــر همیــن هفتــه هــم اصــاح شــود خــوب اســت‪.‬‬ ‫علــی ای حــال بــا عنایــت بــه اینکــه ایــن روزهــا تعــداد‬ ‫گره هــای زندگــی مــردم از گــره هــای فــرش شــفقی تبریــز‬ ‫هــم بیشــتر شــده پیشــنهاد مــی شــود چنــد نفــر «کارشــناس‬ ‫گــره» در بدنــه دولــت جاســاز کننــد یــا بــه عنــوان کارشــناس‬ ‫بــه رســانه ملــی دعــوت شــوند تــا در مواقــع لــزوم بــا رعایــت‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی و بــا اســتفاده از ارد ذرت «گــره از‬ ‫کار فروبســته مــا بگشــایند» و مــردم دســتکم خیــال شــان‬ ‫باشــد اگــر افزایــش قیمتــی‪ ،‬گرانــی ‪ ،‬تورمــی داریــم بــه هیــچ‬ ‫معاهــده یــا مذاکــره ای گــره نخــورده اســت و همیــن طــور‬ ‫بیخــودی اســت!‬ ‫بــه قــول خــدا بیامــرز مهســتی گنجــوی رباعــی ســرای‬ ‫بــزرگ ایرانــی ‪ :‬در طــاس فلــک نقــش قضــا و قــدر اســت‪/‬‬ ‫مشــکل گرهیســت خلــق از ایــن بی خبــر اســت‪/‬پندار مــدار‬ ‫کیــن گــره بگشایی‪/‬دانســتن ایــن گــره بــه قــدر بشــر اســت!‬ ‫به غیراز رعایت‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی‬ ‫دز سوم واکسن الزامی است‬ صفحه 5 ‫یک شنبه ‪ 28‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪516‬‬ ‫سرویس روانشانسی‪-‬بهاره رضاجو‬ ‫فواید تماشای فیلم‬ ‫ترسناک‪ ،‬اسیب ها و نکاتی‬ ‫که باید در نظر بگیرید‬ ‫ادامه شماره ‪515‬‬ ‫‪ .۲‬در بهبود خلق وخوی ما نقش دارند‬ ‫مارگــی کــر (‪ ،)Margee Kerr‬جامعه شــناس‪ ،‬متخصــص‬ ‫حــوزه وحشــت و نویســنده کتــاب «جیــغ» می گویــد‪:‬‬ ‫در علــم تــرس‪ ،‬چیزهایــی کــه مــا را می ترســانند می توانــد‬ ‫خلق وخــوی مــا را بهبــود بخشــند‪.‬‬ ‫تحقیقــات او نشــان می دهــد افــراد پــس از تــرس‪ ،‬ارامــش‬ ‫و شــادی بیشــتری احســاس می کننــد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬او فقــط‬ ‫افــرادی را مطالعــه کــرده بــود کــه خودشــان می خواســتند‬ ‫تــرس را تجربــه کننــد؛ بــه همیــن دلیــل‪ ،‬نتایــج ایــن تحقیــق‬ ‫بــرای افــرادی کــه تمایلــی ندارند در چنین مطالعاتی شــرکت‬ ‫کننــد‪ ،‬ممکــن اســت کامــا متفــاوت باشــد‪.‬‬ ‫استیو اورما‪ ،‬روان شناس بالینی می گوید‪:‬‬ ‫تــرس باعــث می شــود احســاس زنده بــودن کنیــم و‬ ‫هوشــیار باشــیم کــه در حــال خارج شــدن از منطقــه امــن‬ ‫خــود هســتیم‪.‬‬ ‫تماشــای فیلم هــای ترســناک هیجان انگیــز اســت و‬ ‫می توانــد بــه افــراد مبتــا بــه افســردگی کمــک کنــد؛ چراکــه‬ ‫باعــث ترشــح ادرنالیــن می شــود‪ ،‬هیجــان را افزایــش‬ ‫می دهــد و انــرژی بیشــتری در فــرد ایجــاد می کنــد‪ ،‬درســت‬ ‫ماننــد تــرن هوایــی کــه تــرس و ادرنالیــن را هم زمان به شــما‬ ‫القــا می کنــد و بنابرایــن دیگــر نگــران چیــزی نخواهیــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬فیلم های ترسناک استرس خوب ایجاد می کنند‬ ‫ممکــن اســت بگوییــد مگــر اســترس مثبــت و خــوب هــم‬ ‫داریــم؟ بلــه داریــم‪ .‬علی رغــم اینکــه داشــتن اســترس در‬ ‫مدت زمــان طوالنــی بــه مــا اســیب می رســاند و ممکــن اســت‬ ‫باعــث باالرفتــن فشــارخون یــا حملــه قلبــی شــود‪ ،‬اســترس‬ ‫در دوره هــای کوتاه مــدت چیــز بــدی نیســت و می توانــد‬ ‫سیســتم ایمنــی را بهبــود بخشــد‪ .‬اســترس خــوب بــه مــا‬ ‫کمــک می کنــد هــرکاری را به بهترین نحــو انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫‪ .۴‬فیلم ترسناک افراد را به هم نزدیک تر می کند‬ ‫فیلم ترسناک افراد را به هم نزدیک تر می کند‬ ‫معمــوال بیشــتر مــا دوســت داریــم فیلم هــای ترســناک‬ ‫را بــا دیگــران تماشــا کنیــم‪ .‬می توانیــم از ایــن فرصــت‬ ‫بــرای نزدیک شــدن بــه اطرافیــان بهــره ببریــم‪ .‬هنگامــی‬ ‫کــه می ترســیم‪ ،‬بدنمــان اکسی توســین ترشــح می کنــد‪:‬‬ ‫هورمونــی کــه مــا را تشــویق می کنــد بــه دیگــران نزدیک تــر‬ ‫شــویم‪ .‬غریــزه بقــا بــه مــا می گویــد بــرای افزایــش امیــد بــه‬ ‫بقــا بایــد بــا دیگــران متحــد باشــیم‪ .‬به زبــان خودمانــی‪ ،‬چنــد‬ ‫نفــر باشــیم‪ ،‬کمتــر می ترســیم!‬ ‫‪ .۵‬فیلم هــای ترســناک بــه مــا کمــک می کننــد بــر‬ ‫ترس هایمــان غلبــه کنیــم‬ ‫هرکســی از چیــز خاصــی می ترســد‪ .‬بــرای مثال برخــی افراد‬ ‫از عنکبــوت می ترســند‪ ،‬بعضی هــا ارتفــاع از ارتفــاع دارنــد‪،‬‬ ‫بعضی هــا از فضاهــای بســته می ترســند و یکــی هــم ماننــد‬ ‫ـه عمــدی بــا چیــزی‬ ‫مــن از سوســک و جک وجانــور! مواجهـ ٔ‬ ‫کــه از ان می ترســیم‪ ،‬ممکــن اســت بــه مــا در غلبــه بــر ان‬ ‫تــرس کمــک کنــد‪ .‬بــه ایــن روش مواجهه درمانــی می گوینــد‪:‬‬ ‫روشــی کــه اغلــب روان شناســان از ان اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫درگیرشــدن در موقعیت هایــی کــه از انهــا می ترســیم‬ ‫می توانــد بــه مــا کمــک کنــد کنتــرل ان موقعیت هــا را در‬ ‫دســت بگیریــم و انهــا را مدیریــت کنیــم‪.‬‬ ‫چرا این طور است؟‬ ‫دلیلــش ایــن اســت کــه بــدن مــا بــه مــا می گویــد در خطــر‬ ‫هســتیم؛ امــا خودمــان از ایــن امــر اگاهــی داریــم کــه در‬ ‫محیطــی امــن هســتیم‪ .‬بنابرایــن وقتــی بــا تــرس روبــه رو‬ ‫می شــویم‪ ،‬کنتــرل احساســات مربــوط بــه تــرس اســان تر‬ ‫اســت‪ .‬اغلــب بعــد از رویارویــی بــا چیــزی کــه همیشــه‬ ‫برایمــان اســترس زا بــوده اســت‪ ،‬احســاس بهتــری خواهیــم‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫کــورت اکلــی (‪ ،)Kurt Oaklee‬بنیان گــذار موسســه‬ ‫روان درمانــی «اکلــی» در سان فرانسیســکو‪ ،‬دراین بــاره‬ ‫می گویــد‪« :‬وقتــی فــرد فیلم هــای ترســناک تماشــا می کنــد‪،‬‬ ‫درســت ماننــد مواجهه درمانــی اســت کــه در ان بیمــار‬ ‫بــا عوامــل اســترس زا در یــک محیــط کنترل شــده مواجــه‬ ‫می شــود تــا تاثیــر انهــا در طــول زمــان کاهــش یابــد‪».‬‬ ‫اکلی می گوید‪:‬‬ ‫[وحشــت] می توانــد بــه مــا بیامــوزد کــه چطــور اســترس‬ ‫دنیــای واقعــی را بهتــر مدیریــت کنیــم‪ .‬در طــول یــک فیلــم‬ ‫پراســترس‪ ،‬مــا عمــدا خودمــان را درمعــرض محرک هــای‬ ‫ایجادکننــده اضطــراب قــرار می دهیــم‪ .‬در اینجــا مــا بــا همان‬ ‫ســازوکارهای مواجهــه ناســالم کــه در زندگــی واقعی برایمان‬ ‫اتفــاق می افتــد درگیــر نیســتیم‪ .‬بنابرایــن یــاد می گیریــم‬ ‫چطــور اســترس را در لحظــه مدیریــت کنیــم‪.‬‬ ‫تاثیرات منفی فیلم های ترسناک‬ ‫تماشــای یــک فیلــم ترســناک ضربــان قلــب و فشــارخون‬ ‫را افزایــش می دهــد؛ بنابرایــن ممکــن اســت بــرای افــرادی‬ ‫که کمی ضعیف هســتند مناســب نباشــد‪ .‬تعریق شــدید و‬ ‫منقبض شــدن ماهیچه هــا هــم از پیامدهــای فیزیولوژیکــی‬ ‫تماشــای فیلــم ترســناک هســتند‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫بابل تی چیست؟ چه خواصی دارد؟ چطور تهیه می شود؟‬ ‫سرویس سالمت‪-‬فاطمه زنگنه‬ ‫بابــل تــی نوشــیدنی بومــی تایــوان اســت کــه به تازگــی در جهــان‬ ‫محبــوب شــده‪ .‬ایــن نوشــیدنی ظاهــری جــذاب و مــزه ای شــیرین‬ ‫دارد و می توانــد جایگزیــن اســموتی میــوه ای و قهــوه باشــد‪ .‬بابــل‬ ‫تــی طعم هــای گوناگونــی دارد و می تــوان در ان از شــربت ها و‬ ‫مخلفــات دیگــری ماننــد ژلــه‪ ،‬پودینــگ‪ ،‬یــخ و تکه هــای میــوه‬ ‫اســتفاده کــرد‪ .‬ایــن نوشــیدنی معمــوال ســرد و بــا نــی درشــت ســرو‬ ‫می شــود کــه بــرای مکیــدن دانه هــا بوبــا همــراه بــا چــای مناســب‬ ‫اســت‪ .‬در ادامــه توضیــح می دهیــم کــه بابــل تــی چیســت و از‬ ‫چــه مــوادی تشــکیل می شــود‪ ،‬چــه خواصــی دارد و چگونــه تهیــه‬ ‫می شــود‪ .‬ادامــه شــماره ‪515‬‬ ‫طرز تهیه بابل تی‬ ‫می توانیــد بســته بــه ذائقه تــان بــا مــواد مختلفــی این چــای را تهیه‬ ‫کنید‪ .‬دســتور های فراوانی وجود دارند‪ ،‬مثال دســتوری که در ان از‬ ‫چــای ســیاه‪ ،‬دانه هــای تاپیــوکا و خامــه کـف دار اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫ی ســبز‪ ،‬اب داغ‪ ،‬دانه هــای تاپیــوکا‪ ،‬عســل‪ ،‬شــیر‬ ‫می توانیــد از چــا ‬ ‫و یــخ نیــز اســتفاده کنید‪.‬‬ ‫در دستور تهیه ای سالم تر‪ ،‬از چنین موادی استفاده می شود‪:‬‬ ‫لیمو؛‬ ‫عسل؛‬ ‫برگ نعناع؛‬ ‫​​گلبرگ رُز؛‬ ‫دارچین؛‬ ‫زنجبیل؛‬ ‫شیر سویا؛‬ ‫برنج قهوه ای؛‬ ‫اب میوه‪.‬‬ ‫در ادامه یکی از دستورهای تهیه بابل تی را ارائه کرده ایم‪.‬‬ ‫نکاتی که پیش از تهیه بابل تی باید در نظر بگیرید‬ ‫پیش از تهیه بابل تی نکات زیر را در نظر داشته باشید‪:‬‬ ‫از چایــی اســتفاده کنیــد کــه طعمــی قــوی دارد (ماننــد چــای ســیاه‬ ‫یــا چــای یاســمن)‪ .‬بــرای تهیــه بابــل تــی‪ ،‬چــای بــا شــیر و تکه هــای‬ ‫یــخ رقیــق می شــود‪ .‬بنابرایــن بایــد از چایــی با طعمی قوی اســتفاده‬ ‫کنیــد کــه طعمــش را حفــظ کنــد‪.‬‬ ‫بعضــی از انــواع بوبــا ‪۵‬دقیق ـه ای می پزنــد و پخــت بعضــی دیگــر‬ ‫تــا ‪ ۱‬ســاعت هــم طــول می کشــد‪ .‬دانه هــای تاپیــوکای ســریع پز را‬ ‫بــه تعــداد الزم بپزیــد نــه بیشــتر‪ ،‬زیــرا دانه هــای پخته شــده پــس‬ ‫از سردشــدن ســفت می شــوند و کیفیــت خوبــی نخواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫البتــه اگــر دانه هــا را در ابــی رهــا کنیــد کــه در ان پختــه شــده اند‪،‬‬ ‫مــدت بیشــتری بافــت نرمشــان را حفــظ می کننــد‪ .‬پــس از پخــت‪،‬‬ ‫اب ظــرف را خالــی نکنیــد و بــا کفگیــر دانه هــای تاپیــوکا را از ظــرف‬ ‫خــارج کنیــد و دانه هــای اضافــه را بیــرون نیاوریــد‪.‬‬ ‫بــرای طعــم بهتــر می توانیــد از شــیر کامــل یا خامه غلیظ اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬اســتفاده از ترکیــب نصــف شــیر کامــل و نصــف خامــه نیــز‬ ‫ایــده خوبــی اســت‪ .‬از گزینه هــای غیرلبنــی ماننــد شــیر مغزهــا یــا‬ ‫شــیر ســویا نیــز می توانیــد اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫شــکر یــا عســل (یــا هــر شــهد غلیــظ دیگــری) را وقتی که چــای داغ‬ ‫اســت اضافــه کنیــد تــا به خوبــی حل شــود‪.‬‬ ‫هرکســی مقــدار شــیرینی خاصــی را ترجیــح می دهــد‪ ،‬پــس‬ ‫می توانیــد شــربتی ســاد ه تهیــه کنیــد تــا هرکس هرچقدر خواســت‬ ‫بــه نوشــیدنی اش اضافــه کنــد‪.‬‬ ‫می توانیــد چــای را ‪ ۱‬یــا ‪ ۲‬روز قبــل دم کنیــد و در یخچــال نگــه‬ ‫داریــد‪ .‬شــربت را نیــز می توانیــد از چنــد روز قبــل امــاده کنیــد‪ .‬ولــی‬ ‫دانه هــای تاپیــوکا را زودتــر از یــک ســاعت قبــل امــاده نکنیــد‪ ،‬زیــرا‬ ‫به ســرعت ســفت می شــوند‪.‬‬ ‫مواد الزم برای ‪ ۴‬نفر‬ ‫‪ ۸‬عــدد چــای کیسـه ای ســیاه یــا ‪ ۳‬قاشــق غذاخــوری چــای ســیاه‬ ‫خشــک؛‬ ‫‪ ۴‬پیمانه اب داغ؛‬ ‫سه چهارم پیمانه دانه های تاپیوکای زودپز؛‬ ‫سروکردن؛‬ ‫شیر کامل یا شیر مدنظر برای ِ‬ ‫شربت ساده یا شیرین کننده مدنظر برای سروکردن‪.‬‬ ‫مواد الزم برای تهیه شربت‬ ‫نصف پیمانه اب؛‬ ‫نصف پیمانه شکر‪.‬‬ ‫می توانیــد مقــدار تاپیــوکا یــا شــربت را بــه ســلیقه خــود تغییــر‬ ‫دهیــد‪.‬‬ ‫طرز تهیه‬ ‫اب جــوش‬ ‫‪ .۱‬چای هــای کیسـه ای یــا چــای خشــک را در ‪ ۴‬پیمانــه ِ‬ ‫بریزیــد‪ .‬بگذاریــد چــای تــا خنک شــدن کامــل اب داخلــش بمانــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بــرای تهیــه شــربت‪ ،‬اب و شــکر را داخــل شــیرجوش بریزیــد و‬ ‫ان را روی شــعله متوســط قــرار دهیــد و به ســرعت هــم بزنیــد‪ .‬صبر‬ ‫کنیــد کــه اب بــه جــوش بیایــد و شــکر کامــا حــل شــود‪ .‬ظــرف را از‬ ‫روی حــرارت برداریــد تــا شــربت خنــک شــود‪ .‬ســپس شــربت را بــه‬ ‫ظرفــی شیشـه ای انتقــال دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬حــدود ‪ ۴‬پیمانــه اب را جــوش بیاوریــد و دانه هــای تاپیــوکا را‬ ‫داخــل ان بریزیــد‪ .‬دانه هــای تاپیــوکا را هــم بزنیــد و صبــر کنیــد تــا‬ ‫شــناور شــوند و بــاال بیاینــد‪ ۵ .‬دقیقــه دیگــر نیــز انهــا را بپزیــد‪ .‬یــک‬ ‫دانــه تاپیــوکا را امتحــان کنیــد کــه مطمئــن شــوید به انــدازه کافــی‬ ‫نــرم شــده اســت‪ .‬اگــر هنــوز ســفت اســت‪ ،‬چنــد دقیقــه دیگــر‬ ‫نیــز صبــر کنیــد‪ .‬پــس از پخــت‪ ،‬دانه هــا را بــا کفگیــر از اب داغ‬ ‫خــارج کنیــد‪ .‬ســپس انهــا را بــه کاسـه ای منتقــل و بــا چنــد قاشــق‬ ‫غذاخــوری شــربت ســاده مخلــوط کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬چــای را داخــل پــارچ صــاف کنیــد‪ .‬در ‪ ۴‬لیــوان بــزرگ دانه هــای‬ ‫تاپیــوکای پختــه‪ ،‬چنــد تکــه یــخ‪ ،‬یــک فنجــان چــای‪ ۱٫۵ ،‬قاشــق‬ ‫غذاخوری شــیر و ‪ ۱٫۵‬قاشــق غذاخوری شــربت ســاده بریزید‪ .‬شــیر‬ ‫و چــای را هــم بزنیــد و مــزه کنیــد‪ .‬بســته بــه ذائقه تــان می توانیــد‬ ‫شــربت و شــیر بیشــتری اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬اگــر بابــل تــی را بــرای مهمان هایتــان امــاده می کنیــد‪ ،‬ظــرف‬ ‫کوچکــی از شــیر و شــربت را روی میــز قــرار دهیــد کــه مهمانــان‬ ‫بتواننــد بــه بابــل تــی خــود شــربت و شــیر اضافــه کننــد‪.‬‬ ‫ســرو می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫ایــن چــای معمــوال بــا نــی مخصــوص بوبــا ِ‬ ‫نــی ان قــدر بــزرگ اســت کــه می توانیــد بــا ان دانه هــای تاپیــوکا را‬ ‫همــراه چــای بمکیــد‪ .‬اگــر ایــن نــی را نداریــد‪ ،‬می توانیــد از قاشــق‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫نکات احتیاطی برای مصرف بابل تی‬ ‫گرچــه حساســیت بــه تاپیــوکا نــادر اســت‪ ،‬در بیمــاران مبتــا بــه‬ ‫بیمــاری ســلیاک یــا ســایر بیماری هــای گوارشــی عدم تحمــل ان‬ ‫مشــاهده شــده اســت‪.‬‬ ‫اگــر بــه ســبزیجات ریشـه دار حساســیت داریــد‪ ،‬از مصــرف تاپیوکا‬ ‫اجتنــاب کنیــد‪ .‬بعضــی از افــرادی کــه بــه شــیره گیاهــی الــرژی‬ ‫دارنــد‪ ،‬ممکــن اســت کــه بــه محصــوالت تهیه شــده از کاســاوا نیــز‬ ‫واکنــش الرژیــک نشــان دهنــد‪.‬‬ ‫در بخش هــای خاصــی از جهــان ریشــه کاســاوا منبــع اصلــی‬ ‫ت اســت‪ .‬ولــی فــراوری نادرســت ان موجــب بــروز‬ ‫کربوهیــدرا ‬ ‫مشــکالت ســامتی جــدی می شــود‪ .‬مثــا پخــت‪ ،‬خیســاندن یــا‬ ‫تخمیــر ناکافــی یــا نادرســت ریشــه یــا پوســت کاســاوا می توانــد‬ ‫منجــر بــه مســمومیت ســیانید‪ ،‬اثــرات عصبــی و گواتــر شــود‪.‬‬ ‫بعضــی از اردهــای تاپیــوکا نیــز ســولفیت دارنــد‪ .‬بنابرایــن اگــر‬ ‫بــه ســولفیت حساســیت داریــد‪ ،‬بهتــر اســت از مصــرف بابــل تــی‬ ‫پرهیــز کنیــد‪.‬‬ ‫در مصــرف بابــل تــی زیــاده روی نکنیــد‪ .‬بیشــتر انــواع بابــل تــی‬ ‫مقــدار زیــادی شــکر دارنــد‪ .‬مصــرف زیــاد شــکر بــا عــوارض ســامتی‬ ‫جــدی ماننــد چاقــی‪ ،‬بیماری هــای قلبی عروقــی‪ ،‬بیمــاری کبــد چــرب‬ ‫غیرالکلــی (‪ ،)NAFLD‬زوال شــناختی و بعضــی از انــواع ســرطان‬ ‫مرتبــط اســت‪ .‬نوشــیدن نوشــیدنی های شیرین شــده بــا شــکر بــا‬ ‫افزایــش چربــی بــدن در کــودکان خردســال نیــز مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫شما بگویید‬ ‫نظــر شــما دربــاره بابــل تــی چیســت؟ تــا بــ ه حــال بابــل تــی‬ ‫نوشــیده اید؟ طعم هــای محبوبتــان کدام هــا هســتند؟ می توانیــد‬ ‫در بخــش «ارســال دیــدگاه» نظــرات خــود را بــا مــا بــه اشــتراک‬ ‫بگذاریــد‪.‬‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬امنه صرامی‬ ‫چطور از تنها زندگی کردن‬ ‫لذت ببریم؟‬ ‫بعضــی از مــردم ذاتــا از تنهایــی لــذت می برنــد و بــرای بعضــی‬ ‫دیگــر تنهابــودن معضلــی جــدی اســت‪ .‬اگــر شــما جزو دســته دوم‬ ‫هســتید‪ ،‬نبایــد نگــران باشــید‪ .‬بــرای شــما هــم راه هایــی هســت‬ ‫کــه از تنهابــودن ناراحــت نباشــید‪ .‬فرقــی هــم نمی کنــد کــه چــه‬ ‫احساســی راجــع بــه تنهایــی داریــد‪ ،‬ایجــاد رابطــه ای خــوب بــا‬ ‫خودتــان ســرمایه گذاری ارزشــمندی اســت‪ .‬از ایــن گذشــته‪ ،‬هــر‬ ‫کســی زمــان زیــادی را بــا خــودش می گذرانــد پــس بهتــر اســت‬ ‫همــه یــاد بگیریــم کــه چطــور از تنهــا زندگی کــردن لــذت ببریــم‪.‬‬ ‫پیشــنهاد می کنیــم تــا پایــان ایــن مقالــه بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫تنهابودن به معنی احساس تنهایی نیست‬ ‫پیــش از انکــه بخواهیــم روش هــای لذت بــردن از تنهایــی را بــه‬ ‫شــما معرفــی کنیــم‪ ،‬الزم اســت تفــاوت ایــن دو مفهوم مشــخص‬ ‫شــود‪ :‬تنهایــی و احســاس تنهایــی‪.‬‬ ‫ممکــن اســت فــردی باشــید کــه در تنهایــی خــود غــرق می شــود‪.‬‬ ‫ایــن بــدان معنــا نیســت کــه فــردی غیراجتماعــی و بــدون روابــط‬ ‫دوســتانه و شــخصی هســتید‪ ،‬بلکــه فقــط از زمــان تنهایی تــان‬ ‫لــذت می بریــد‪ .‬در واقــع شــما بی صبرانــه منتظریــد کــه تنهــا‬ ‫شــوید‪ ،‬در نتیجــه تنهابــودن همیشــه هــم بــا حــس تنهایــی و‬ ‫غــم همــراه نیســت‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر ممکــن اســت خانــواده و دوســتانتان در کنارتــان‬ ‫باشــند‪ ،‬امــا نتوانیــد بــا انهــا به خوبــی ارتبــاط برقــرار کنیــد‪ .‬حتــی‬ ‫ممکــن اســت تنهابــودن شــما را غمگیــن کنــد و بی صبرانــه منتظــر‬ ‫همراهــی بــا بقیــه باشــید‪ .‬بــه ایــن می گوینــد «حــس تنهایــی»‪.‬‬ ‫حــس تنهایــی یعنــی از اینکــه تنهــا بمانیــد غمگیــن شــوید‪ .‬پــس‬ ‫تنهابــودن بــا احســاس تنهایــی فــرق دارد‪.‬‬ ‫نکاتی برای لذت بردن از تنهایی در کوتاه مدت‬ ‫شــاید ایــن نــکات یک شــبه زندگی تــان را عــوض نکننــد‪ ،‬امــا بــه‬ ‫شــما کمــک می کننــد بــا تنهابــودن راحت تــر کنــار بیاییــد‪ .‬بعضــی‬ ‫از ایــن نــکات ممکــن اســت دقیقــا همــان چیــزی باشــند کــه نیــاز‬ ‫داریــد بشــنوید‪ .‬بعضــی هــم ممکــن اســت به نظرتــان منطقــی‬ ‫نباشــند‪ ،‬امــا می توانیــد امتحانشــان کنیــد و به مــرور زمــان انهــا را‬ ‫متناســب بــا زندگــی و شــخصیت خــود تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬از مقایسه خود با دیگران بپرهیزید‬ ‫گفتنــش از انجام دادنــش راحت تــر اســت‪ ،‬امــا ســعی کنیــد از‬ ‫مقایســه زندگــی اجتماعــی خــود بــا دیگــران پرهیــز کنیــد‪ .‬تعــداد‬ ‫دوســتان یــا میــزان رفت وامدهــای اجتماعــی شــما اهمیتــی‬ ‫نــدارد‪ ،‬چــون احتمــاال همیــن مقــدار برایتــان مناســب اســت‪.‬‬ ‫فرامــوش نکنیــد کــه هیچ وقــت نمی تــوان مطمئــن بــود کــه‬ ‫دوســتان و رفت وامــد بیشــتر واقعــا باعــث خوشــحالی می شــود‬ ‫یــا نــه‪.‬‬ ‫‪ .۲‬از شبکه های اجتماعی فاصله بگیرید‬ ‫شــبکه های اجتماعــی به خودی خــود بــد نیســتند‪ ،‬امــا اگــر بــا‬ ‫ســرزدن بــه ایــن شــبکه ها حــس می کنیــد کنــار گذاشــت ه شــده اید‬ ‫یــا اســترس می گیریــد‪ ،‬بایــد از انهــا فاصلــه بگیریــد‪ .‬انچــه در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی می بینیــد‪ ،‬همــه ماجــرا نیســت‪ .‬هیچ وقــت‬ ‫از طریــق ایــن شــبکه ها نمی توانیــد بفهمیــد کــه بقیــه واقعــا‬ ‫خوشــحال اند یــا فقــط این طــور نشــان می دهنــد‪.‬‬ ‫نفســی عمیــق بکشــید و ایــن شــبکه ها را بــرای مدتــی تــرک‬ ‫کنیــد‪ .‬می توانیــد ازمایشــی ســاده انجــام بدهیــد‪ ،‬مثــا به مــدت‬ ‫‪ ۴۸‬ســاعت بــه شــبکه های اجتماعــی ســر نزنیــد‪ .‬اگــر ایــن کار‬ ‫تفاوتــی ایجــاد کــرد‪ ،‬بــرای خودتــان بــازه ای ‪ ۱۰‬تــا ‪۱۵‬دقیق ـه ای در‬ ‫هــر روز مشــخص کنیــد و فقــط در همــان بــازه زمانــی بــه ایــن‬ ‫شــبکه ها ســر بزنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مدتی گوشی را کنار بگذارید‬ ‫دقــت کرده ایــد کــه تلفن هــای همــراه و شــبکه های اجتماعــی‬ ‫مفهــوم تنهایــی را تغییــر داده انــد؟ امــروزه حتــی بــدون اینکــه بــا‬ ‫کســی تمــاس بگیریــد یــا بــه او پیــام بدهیــد‪ ،‬می توانیــد بفهمیــد‬ ‫چطــور روزهایــش را ســپری می کنــد‪.‬‬ ‫تلفن هــای همــراه هوشــمند ابــزار فوق العــاده مفیــدی بــرای‬ ‫شبکه ســازی اجتماعــی و حــس نزدیکــی بــا عزیزانی انــد کــه از‬ ‫انهــا دور هســتیم‪ ،‬امــا بــا وجــود ایــن تلفن هــا قــادر نخواهیــد‬ ‫بــود بــا افــکار خــود تنهــا باشــید‪.‬‬ ‫دفعــه بعــد کــه تنهــا شــدید‪ ،‬تلفــن همــراه را به مــدت ‪ ۱‬ســاعت‬ ‫خامــوش کنیــد‪ .‬از ایــن زمــان بــرای برقــراری ارتبــاط بــا خودتــان‬ ‫اســتفاده کنیــد و ببینیــد کــه تنهابــودن واقعــا چطــوری اســت‪.‬‬ ‫نمی دانیــد زمــان تنهایــی را چطــور ســپری کنیــد؟ راه حــل ســاده‬ ‫اســت! یــک کاغــذ و خــودکار برداریــد و کارهایــی را یادداشــت‬ ‫کنیدکــه در تنهایــی از انهــا لــذت می بریــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬زمانی را برای منحرف کردن افکارتان در نظر بگیرید‬ ‫فکــر تنهایــی هــم شــما را ازار می دهــد؟ شــاید دلیلــش ایــن‬ ‫باشــد کــه مــدت زیــادی از اخریــن بــار کــه تنهــا بوده ایــد گذشــته‬ ‫اســت‪ .‬فقــط کافــی اســت ‪ ۵‬دقیقــه وقــت بگذاریــد و ایــن کارهــا‬ ‫را انجــام ندهیــد‪:‬‬ ‫تلویزیون تماشاکردن؛‬ ‫موسیقی گوش دادن؛‬ ‫در اینترنت پرسه زدن؛‬ ‫شنیدن پادکست؛‬ ‫کتاب خواندن‪.‬‬ ‫جایــی راحــت بــرای نشســتن یــا درازکشــیدن پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫چشــمانتان را ببندیــد‪ ،‬اتــاق را تاریــک کنیــد یــا اگــر دوســت‬ ‫داریــد از پنجــره بــه بیــرون نــگاه کنیــد‪ .‬اگــر ایــن کارهــا به نظرتــان‬ ‫زیــادی کم تحرک انــد‪ ،‬کارهایــی مثــل بافتنــی یــا ظرف شســتن را‬ ‫امتحــان کنیــد‪.‬‬ ‫اجــازه بدهیــد افکارتــان منحــرف شــوند و ببینیــد کــه تــا کجاهــا‬ ‫خواهیــد رفــت! اگــر در ابتــدا ذهنتــان بــا شــما همراهــی نکــرد‪،‬‬ ‫ناامیــد نشــوید‪ .‬به مــرور زمــان ذهنتــان بــه ایــن ازادی جدیــد‬ ‫عــادت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬تنهایی بیرون بروید‬ ‫شــاید کلیشـه ای بــه نظــر برســد‪ ،‬امــا تنهایــی بیرون رفتــن روش‬ ‫خیلــی خوبــی بــرای یادگیــری لــذت تنهایــی اســت‪ .‬نمی دانیــد‬ ‫تنهایــی چــه کار کنیــد؟ خــب تصــور کنیــد کــه بــا یــک دوســت‬ ‫بیــرون رفته ایــد‪ .‬او را کجــا می بریــد؟ دوســت داریــد چــه‬ ‫چیزهایــی را بــه او نشــان بدهیــد؟ حــاال خودتــان را بــه ان جاهــا‬ ‫ببریــد‪ .‬ممکــن اســت ابتــدا کمــی عجیــب بــه نظــر برســد‪ ،‬امــا اگــر‬ ‫ایــن کار را انجــام بدهیــد‪ ،‬خواهیــد دیــد کــه حداقــل چنــد نفــر‬ ‫دیگــر هــم تنهایــی غــذا می خورنــد یــا تنهایــی بــه ســینما می رونــد‪.‬‬ ‫اگــر مشــکل پــول اســت‪ ،‬الزم نیســت خــرج چندانــی بکنیــد‪ .‬ناهــار‬ ‫یــا شــامی ســاده هــم کفایــت می کنــد‪.‬‬ ‫هنــوز هــم به نظرتــان زیــادی ترســناک اســت؟ پــس بــا ‪ ۱۰‬دقیقــه‬ ‫نشســتن در کافــه شــروع کنیــد‪ .‬وقتــی ایــن ‪ ۱۰‬دقیقــه برایتــان‬ ‫عــادی بشــود و احســاس راحتــی کنیــد‪ ،‬دیگــر تنهایــی بیرون رفتــن‬ ‫چنــدان غیرعــادی بــه نظــر نمی رســد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬ورزش کنید‬ ‫ورزش بــه ترشــح هورمــون اندورفیــن کمــک می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫هورمــون باعــث می شــود شــادتر بشــوید‪ .‬اگــر به تازگــی‬ ‫ورزش کــردن را شــروع کرده ایــد‪ ،‬فقــط چنــد دقیقــه ورزش‬ ‫صبحگاهــی هــم کفایــت می کنــد‪ .‬هــر روز ‪ ۱‬یــا ‪ ۲‬دقیقــه فعالیــت‬ ‫بدنــی را بیشــتر کنیــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه اعتمادبه نفــس الزم را پیــدا کردیــد‪ ،‬می توانیــد‬ ‫ایروبیــک یــا ورزش بــا دمبــل را هــم امتحــان کنیــد‪ .‬اگــر هنــوز هــم‬ ‫بــا تنهایــی بیرون رفتــن راحــت نیســتید‪ ،‬تنهایــی باشــگاه رفتن‬ ‫می توانــد شــروع خوبــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬زمانی را به گردش در طبیعت اختصاص بدهید‬ ‫شــاید ایــن هــم کلیشـه ای بــه نظر برســد‪ ،‬اما گــردش در طبیعت‬ ‫را فرامــوش نکنیــد‪ .‬قــدم زدن در ایــن مکان هــا را امتحان کنید‪:‬‬ ‫حیاط خلوت؛‬ ‫پارک؛‬ ‫کنار رودخانه یا دریا‪.‬‬ ‫بــه مناظــر‪ ،‬صداهــا و بوهایــی کــه در طبیعــت هســتند دقــت‬ ‫کنیــد‪ .‬نســیم را روی گونه هــای خــود احســاس کنیــد‪ .‬تحقیقــات‬ ‫نشــان داده انــد کــه گذرانــدن ‪ ۳۰‬دقیقــه در طبیعــت می توانــد‬ ‫افســردگی را کــم و فشــار خــون را تنظیــم کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬مزایای تنهایی را قبول کنید‬ ‫بــرای بعضی هــا ســخت اســت کــه از تنهایــی لــذت ببرنــد‪ .‬شــکی‬ ‫نیســت کــه تنهایــی اطرافتــان ســاکت اســت و کســی نیســت کــه‬ ‫بــه حرفتــان گــوش بدهــد یــا بــه شــما یــاداوری کنــد کــه اجــاق گاز‬ ‫را خامــوش کنیــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬تنهــا زندگی کــردن مزیت هایــی‬ ‫هــم دارد‪ .‬ســعی کنیــد از فضــای ذهنــی و فیزیکــی کــه برایتــان‬ ‫ایجــاد می شــود بــه بهتریــن شــکل اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫مراقب کالهبرداری های اینترنتی در ماه مبارک رمضان باشید‬ ‫پلیس فتا از افزایش کالهبرداری اینترنتی در ماه مبارک رمضان خبر داد‪ ،‬و در این خصوص به شهروندان هشدار داد ‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 28‬فروردین ‪1401‬‬ ‫چطور می توان یک‬ ‫خانواده خوشبخت‬ ‫داشت؟‏‬ ‫خانــواده‪ ،‬نهــادی مقــدس اســت کــه از پیونــد ازدواج زن و مــرد‪،‬‬ ‫هســته اولیــه ان شــکل می گیــرد‪‎. ‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬ایــن دو موجــود‪ ،‬هــر کــدام بــا سرشــت و ویژگی هــای منحصــر‬ ‫بــه فــرد خویــش‪ ،‬توافــق می کننــد تــا طرحــی نــو دراندازنــد و‬ ‫در کنــار یکدیگــر‪،‬‏مســیر حیــات خــود را بــه گون ـه ای مشــترک و‬ ‫متفــاوت بــا حــال و هــوای دوران مجــردی ســپری کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫برخــی اختــاف نظرهــا و تفــاوت ســلیقه ها‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫کشــتی زندگــی زناشــویی را دچــار تــب و تــاب کــرده و مخاطراتــی‬ ‫را متوجــه‏زندگــی مشــترک کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫قــدر مســلم ان اســت کــه هــر پســر و دختــری ازدواج می کننــد‬ ‫بــه امیــد خوشــبختی‪ .‬ولــی واقعــا ایــن ســعادت و خوشــبختی‬ ‫چیســت؟ و چگونــه‏حاصــل می شــود؟‬ ‫هــر چقــدر فهــم‪ ،‬درک‪ ،‬گذشــت‪ ،‬بینــش طرفیــن (زن و شــوهر)‬ ‫بیشــتر باشــد‪ ،‬قــدرت و تــوان مقابلــه و رویارویــی انــان بــا‬ ‫حــوادث و نامالیمــات‏و اختالفــات بیشــتر می شــود‪ .‬بــه دیگــر‬ ‫ســخن‪ ،‬ضعــف شــخصیتی‪ ،‬کوته فکــری‪ ،‬تــک روی‪ ،‬تنــگ نظــری‬ ‫و در نظــر نگرفتــن رضــای خداونــد‏و‪ ...‬عواملــی می شــوند بــرای‬ ‫کاهــش عالق ـه و در نهایــت بــه دلســردی ‪ ،‬بی تفاوتــی و سســت‬ ‫شــدن و فــرو ریختــن پایه هــای خانــواده منجــر مــی‏شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بدیــن ترتیــب‪ ،‬اگــر نگاهمــان بــه همســر و زندگی‪ ،‬نگاهی عمیق‬ ‫و واقع بینانــه و نگرشــمان بــه ازدواج و روابــط زناشــویی‪ ،‬نگرش‬ ‫الهــی و‏انســانی‪ ،‬مبتنــی بــر احتــرام و گذشــت و عشــق و ایثــار‬ ‫باشــد‪ ،‬خواهیــم دیــد کــه طعــم شــیرین و لــذت بخــش زندگــی‪،‬‬ ‫ســالیان ســال در دل و‏جانمــان مانــدگار خواهــد مانـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه راســتی چگونــه می تــوان یــک زندگــی و خانــواده خوشــبخت‬ ‫داشــت؟ و معیارهــای ســعادت و خوشــبختی کدام هــا هســتند؟‬ ‫ایــن نوشــتار ســعی دارد بــا بررســی الیه هــای مختلــف‬ ‫مرتبــط بــا زندگــی زناشــویی‪ ،‬در نهایــت راه هــا و شــیوه ها و‬ ‫شــاخص های خانــواده ‏خوشــبخت را معرفــی کنــد ‪ .‬چــرا کــه‬ ‫اگــر پــدر و مــادر خوشــبخت نباشــند‪ ،‬فرزنــدان انــان هــم طعــم‬ ‫خــوش خوشــبختی ر‪‎‬ا ‪‎‬نخواهنــد چشــید و‏چــه بســا در جامعــه‬ ‫بــا خطــرات و تهدیــدات فراوانــی روبـه رو شــوند کــه حــل و فصــل‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ان هــا بســیار مشــکل و هزینه بــر اســ ‪‎‬‬ ‫اگــر زن و مــرد بلــد نباشــند کــه بــه هــم عشــق بورزنــد‪،‬‬ ‫فرزندانشــان هــم در زندگــی اینــده نصیــب و بهــره مناســبی از‬ ‫عاطفــه و عشــق و محبــت‏نخواهنــد داشــت‪ .‬پــس اگــر مــرد و‬ ‫زن(پــدر و مــادر) روش زندگــی خــوش و خــرم و عاشــقانه را یــاد‬ ‫بگیرنــد‪ ،‬خوشــبختی بچه هایشــان هــم تــا‏حــدود زیــادی تضمیــن‬ ‫شــده اس ـت‪‎.‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬نــگاه شــما بــه طــرف مقابــل (همســر) چگونــه اســت؟ مــا ســه‬ ‫نــوع نــگاه یــا اســتراتژی را بــرای روابــط فی مابیــن زن و شــوهر‬ ‫م!‪‎‬‬ ‫ذکــر می کنیــ ‪‎‬‬ ‫‏‪-1‬استراتژی برد‪ -‬برد(برنده‪ -‬برنده)‏‪‎‬‬ ‫در ایــن نــوع اســتراتژی‪ ،‬هــر دو طــرف (زن و شــوهر) بــه‬ ‫دنبــال تاییــد‪ ،‬تقویــت و تکامــل و موفقیــت هــم هســتند‪ .‬مــرد‬ ‫می گویــد‪ :‬عزیــزم مــن‏قصــد دارم بــه تــو کمــک کنــم تــا ادامــه‬ ‫اجرای طرح عملیاتی پلیس فتا‬ ‫بر علیه شایعه سازی در فضای مجازی‬ ‫معــاون فرهنگــی اجتماعــی پلیــس فتــا انتظامــی کشــور از « اجــرای طــرح عملیاتــی پلیــس فتــا‬ ‫بــر علیــه شــایعه ســازی در فضــای مجــازی » در کلیــه واحدهــای انتظامــی پلیــس فتــا در سراســر‬ ‫کشــور خبر داد و گفت‪ :‬با عوامل تولید و یا منتشــرکنندگان اینگونه محتواها برابر قانون برخورد‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ «رامیــن پاشــایی» بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه در روزهــای اخیــر شــاهد افزایــش نســبی تولیــد و انتشــار مطالــب و محتــوای صوتــی و‬ ‫تصویــری «شــایعه هــای کــذب در کشــور بــا اهــداف مغرضانــه» هســتیم‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای‬ ‫مقابلــه بــا ایــن پدیــده مجرمانــه طــرح عملیاتــی در کلیــه واحدهــای انتظامــی پلیــس فتــا در سراســر‬ ‫کشــور اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه برخــورد بــا شــایعه ســازان در اولویــت ماموریتــی پلیــس فتــا قــرار دارد‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪ :‬بــر اســاس رصدهــای صــورت گرفتــه در فضــای مجــازی کامــا مشــخص اســت ســطح تولیــد و‬ ‫انتشــار شــایعات بــا اهــداف مغرضانــه‪ ،‬توطئــه‪ ،‬تخریــب روابــط بیــن المللــی‪ ،‬ایجــاد جو بی اعتمــادی و‬ ‫القــا حــس ناامیــدی در هموطنــان صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬تمامــی جریانــات خبــری منشــره در ایــن خصــوص در فضــای مجــازی مرتبــط بــا‬ ‫کشــور ایــران‪ ،‬در کارگــروه هــای ویــژه رصــد و پایــش پلیــس فتــا مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار مــی‬ ‫گیــرد و در صــورت مواجــه بــا مــوارد خــاف واقعــه و انتشــار اخبــار جعلــی و کــذب برخــورد قضائــی بــا‬ ‫شایعه ســازان در دســتور کار قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫پاشــایی افــزود‪ :‬اولویــت اصلــی پلیــس فتــا در برخــورد بــا هــر گونــه محتــوای کذب و جعلــی در فضای‬ ‫مجــازی پاکســازی و بــر طــرف کــردن الودگــی هــای مربوطــه و در مرحلــه اول توجیــه مرتکبــان اینگونــه‬ ‫جرایــم اســت ولیکــن در صــورت تکــرار و یــا انتشــار بــه نحــوی کــه دارای ضــرر و زیــان مــادی‪ ،‬معنــوی و‬ ‫خســارات روحــی و روانــی فــراوان در جامعــه باشــد بــا عوامــل تولیــد و یــا منتشــر کننــدگان برابــر قانــون‬ ‫برخــورد خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫نکات پیشگیری از کالهبرداری اینترنتی‬ ‫‪ -1‬رمز عبور و رمز حساب های بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید‪.‬‬ ‫‪ -2‬شماره کارت خود را با افراد نامطمئن و ناشناس به اشتراک نگذارید‪.‬‬ ‫‪ -3‬حتما برای تلفن همراه و لپ تاپ خود رمز عبور در نظر بگیرید‪.‬‬ ‫‪ -4‬بــه اشــخاص در فضــای مجــازی اعتمــاد نکنیــد چــرا کــه بســیاری از افــراد بــا هویــت‬ ‫جعلــی اقــدام بــه فریــب و کالهبــرداری می کننــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬فایل های شخصی و مهم تلفن همراه خود را رمزگذاری کنید‪.‬‬ ‫‪ -6‬اگــر تصمیــم داریــد تلفــن همــراه خــود را بفروشــید حتمــا تمــام اطالعــات موجــود در‬ ‫ان را پیــش از فــروش پــاک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -7‬ســعی کنیــد دوســتان و اعضــای خانــواده خــود را از نــکات امنیتــی و کالهبرداری هــای‬ ‫اینترنتــی اگاه کنیــد زیــرا در اغلــب مــوارد نداشــتن اطالعــات کافــی در ایــن زمینــه موجــب‬ ‫بــروز کالهبــرداری می شــود‪.‬‬ ‫‪ -8‬تلفن همراه و کامپیوتر شخصی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید‪.‬‬ ‫‪ -9‬اجازه ندهید هر کسی به سیستم شخصی شما فلش متصل کند‪.‬‬ ‫‪ -10‬کاغذها و رسید های بانکی خود را در خیابان رها نکنید و حتما ان ها را امحا کنید‪.‬‬ ‫‪ -11‬اگــر بــا مــوردی مواجــه شــدید فــورا بــا پلیــس فتــا تمــاس بگیریــد زیــرا ممکــن اســت‬ ‫چشم پوشــی یــا بی توجهــی شــما بــه یــک مســاله کوچــک‪ ،‬موجــب ورود خســارت های‬ ‫بــزرگ بــه ســایرین و تحقــق جرائــم بــزرگ و گســترده شــود‪.‬‬ ‫تحصیــل بدهــی و زن می گویــد‪ :‬مــن هــم بــرای موفقیــت تــو در‬ ‫کار جدیــد تــا جایــی کــه مقــدور باشــد‏حداکثــر تالشــم را می کنــم‬ ‫ی‪‎.‬‬ ‫کــه تــو مشــکلی در زندگــی نداشــته باش ـ ‪‎‬‬ ‫مــن بــا صرفــه جویــی کمــک می کنــم تــا مثــا اقســاط ماشــین را‬ ‫ســر موقــع بدهــی‪ .‬بــه ایــن می گوینــد برنــده‪ -‬برنــده‪ .‬یعنــی هــر دو‬ ‫طــرف‏می خواهنــد پیــروز و برنــده میــدان زندگــی باشــند‪ .‬این حالت‬ ‫چیــزی شــبیه بهشــت اســت‪ .‬اگــر اینگونــه می اندیشــید و تــاش‬ ‫می کنیــد‪ ،‬پــس‏بهشــت گوارایتــان بــاد و صفایــش را ببریـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪-2‬‏‪‎‎‬استراتژی برد‪ -‬باخت (برنده‪-‬بازنده)‏‪‎‬‬ ‫در ایــن نــوع اســتراتژی‪ ،‬یکی از طرفیــن دنبــال تقویــت و تاییــد‬ ‫و تکامــل اســت و طــرف دیگــر نمی خواهــد پیــروز باشــد‪ .‬فــرد‬ ‫می گوید‪:‬خانــم! ‏شــما در امــور مــن دخالتــی نکــن و ســرگرم‬ ‫بچه هــا و مدرســ ه انهــا و مســائل خانــه بــاش‪ ،‬فــان جــا و‬ ‫فــان جــا هــم نــرو‪ ،‬بــا در و همســایه هــم‏کاری نداشــته بــاش‪،‬‬ ‫اموزشــگاه و ارایشــگاه هــم نمی خواهــد بــروی‪ ،‬از فــان هنــر‬ ‫می خواهــی ســر در بیــاوری کــه چــه بشــود؟ و‪‎...‎‬‬ ‫در ایــن نــوع اســتراتژی‪ ،‬مــرد عالقــه منــد اســت در جامعــه فــرد‬ ‫موفقــی باشــد و هــر کجــا خواســت بــرود و در فــان جلســه و‬ ‫برنامــه شــرکت‏داشــته باشــد ولــی زن او ن ـه‪.‎‬‬ ‫ایــن حالــت در خانواده هــا بســیار اتفــاق می افتــد و شــاید‬ ‫بتــوان گفــت کــه حالــت برزخــی و عــدم اطمینــان کامــل در‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫زندگــی اســت‪ .‬انــگار دچــار ‏نوعــی شــک و تردیــد هســتی ‪‎‬‬ ‫‏‪-3‬‏‪‎‎‬استراتژی باخت‪ -‬باخت( بازنده‪ -‬بازنده)‏‪‎‬‬ ‫در ایــن نــوع نــگاه‪ ،‬مــرد نمی خواهــد زن در جامعــه برنــده و موفــق‬ ‫باشــد و زن هــم متقابــا کاری می کنــد کــه مــرد انچنــان کــه بایــد‬ ‫و شــاید‏اب خــوش از گلویــش پاییــن نــرود و بــه هــر چــه کــه‬ ‫می خواهــد نرســد‪ .‬در ایــن نــوع زندگــی‪ ،‬حالتــی ک ـج دار و مریــض‬ ‫دیــده می شــود‪ .‬در‏واقــع انــان بــرای خــود جهنمــی می ســازند و‬ ‫کارشــان می شــود ســوختن و ســاختن‪ .‬تفاهــم‪ ،‬عشــق و محبــت‬ ‫در ایــن نــوع اســتراتژی بســیار‏کمرنــگ اســت و هــر دو طــرف دچــار‬ ‫نوعــی لجبــازی و تــک روی و غــرور کاذب هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پــس بیاییــد‪ ،‬نــوع نــگاه و نــوع اســتراتژی زندگــی مشــترک مان‬ ‫از نــوع برنــده ‪ -‬برنــده باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی اجتماعــی‬ ‫پلیــس فتــا انتظامــی کشــور خبــر‬ ‫داد‪ :‬تاکنــون تعــدادی افــراد در‬ ‫ایــن حــوزه مــورد شناســایی قــرار‬ ‫گرفتــه انــد و ضمــن هماهنگــی بــا‬ ‫مراجــع قضائــی پــس از احضــار‬ ‫ضمــن تکمیــل پرونــده جهــت‬ ‫ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع‬ ‫ذی صــاح ارســال شــده انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برابــر بررســی هــای‬ ‫فنــی و تخصصــی صــورت گرفتــه‬ ‫مشــخص شــده اســت حجــم‬ ‫وســیعی از محتــوای شــایعه و‬ ‫کــذب از ســوی معانــدان و مغرضــان در خــارج از مرزهــای ابــی و خارجــی کشــور عزیزمــان بــا تکنیــک‬ ‫خــاص از جملــه تقطیــع و تحریــف واقعیــت تولیــد و منتشــر می شــود که متاســفانه تعدادی افــراد در‬ ‫داخــل کشــور نیــز بــه صــورت عمــدی و ســازمان یافتــه و یــا غیــر تعمــدی نســبت بــه انتشــار ان اقــدام‬ ‫مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬برابــر واکاوی انجــام شــده مشــخص شــد ایــن گونــه محتواهــا هیــچ گونــه ســنخیت‬ ‫و تعلــق مــکان و زمانــی بــه کشــور ایــران نداشــته و اهــداف اصلــی انتشــار ایــن محتواهــای تولیــدی‬ ‫غیــر واقعــی کــه در زمــان هــای خــاص منتشــر مــی شــود صرفــا پیگیــری اهــداف مغرضانــه معاندیــن‬ ‫نظــام اســت‪.‬‬ ‫وی از هموطنــان خواســت کــه در صــورت مواجــه بــا هرگونــه محتــوا و یــا کلیــپ صوتــی و تصویــری‬ ‫منتشــر شــده در فضای مجازی از جمله شــبکه های اجتماعی و پیام رســان های غیر بومی‪ ،‬ضمن‬ ‫تجزیــه و تحلیــل ذهنــی اولیــه از صحــت و ســقم مــوارد منتشــره اطمینــان حاصــل کننــد و از بــاز نشــر‬ ‫مطالبــی کــه بــه جعلــی یــا واقعــی بــودن ان شــک دارنــد‪ ،‬خــودداری کننــد و در چرخــه انتشــار شــایعات‬ ‫قــرار نگیرند‪.‬‬ ‫پاشــایی تصریــح کــرد‪ :‬افــراد مشــهور و فعــاالن حرفــه ای سرشــناس فضــای مجــازی وظیفــه مهمــی‬ ‫در ایــن رابطــه دارنــد چــه بســا بســیاری از ایــن شــایعات کــذب کــه توســط معانــدان در خــارج از کشــور‬ ‫تولیــد مــی شــود بــه صــورت ناخواســته و غیــر تعمــدی توســط برخــی از ایــن افــراد در چرخــه بازنشــر‬ ‫قــرار مــی گیــرد لــذا مــی بایســت حتمــا از واقعــی بــودن ایــن اخبــار اطــاع پیــدا کــرده و ســپس اقــدام‬ ‫بــه اظهــار نظــر و بازنشــر ان کننــد‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی اجتماعــی پلیــس فتــا انتظامــی کشــور وب ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www. cyberpolice.ir‬را بــه عنــوان مرجعــی کامــل از اخبار‪ ،‬اطالعات و اموزش های ســایبری‬ ‫نام برد و اظهار داشــت‪ :‬ســامانه پاســخگویی فوریت های ســایبری و شــماره تلفن ‪ ۰۹۶۳۸۰‬نیز‬ ‫بــرای رســیدگی هــر چــه ســریع تــر بــه مــوارد مجرمانــه در اختیــار عمــوم مــردم اســت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪516‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫ثبت نام جاماندگان‬ ‫سهام عدالت‪ ،‬شگرد تازه‬ ‫کالهبرداران‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرائــم ســایبری‬ ‫پلیــس فتــا انتظامــی کشــور بــا اشــاره بــه سوء اســتفاده و‬ ‫کالهبــرداری از شــهروندان در پوشــش ســهام عدالــت بــه‬ ‫هموطنــان هشــدار داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس‬ ‫فتــا‪ :‬ســرهنگ علــی محمــد رجبی در تشــریح ایــن خبر اظهار‬ ‫داشــت ‪ :‬امــروزه مجرمــان ســایبری از هــر رویــداد و یــا خبــری‬ ‫بــرای اقدامــات مجرمانــه خــود بهــره می گیرنــد و می طلبــد‬ ‫شــهروندان ســطح اگاهــی و دانــش خــود را بــه منظــور‬ ‫مواجهــه و مقابلــه بــا مجرمــان ســایبری افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرائم ســایبری پلیس‬ ‫فتــا انتظامــی کشــور گفــت‪ :‬در پــی انتشــار خبــری مبنــی بــر‬ ‫تعییــن تکلیــف جامانــدگان ســهام عدالــت در ســال ‪ ،1401‬ایــن‬ ‫بــار مجرمــان ســایبری بــا ارســال پیامک هایــی بــا عنــوان ســهام‬ ‫عدالــت‪ ،‬اقــدام بــه کالهبــرداری از شــهروندان می کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ابتــدا پیامکــی از ســوی مجرمــان ســایبری‬ ‫بــا یــک شــماره خصوصــی بــا عنــوان « ثبــت نــام جامانــدگان‬ ‫ســهام عدالــت « بــه قربانــی ارســال می شــود و پــس از ان‬ ‫کاربــر را بــه صفحــات فیشــینگ هدایــت و بــه دام می اندازنــد‪.‬‬ ‫رجبــی در خصــوص روش کالهبــرداران در ارتــکاب ایــن‬ ‫جــرم بیــان داشــت ‪ :‬لینکــی بــه همــراه پیامــک بــه قربانــی‬ ‫ارســال می شــود کــه بــا کلیــک بــر روی ان‪ ،‬کاربــر بــه یــک‬ ‫ســایت جعلــی شــبیه بــه ســایت اصلــی ســهام عدالــت‬ ‫هدایــت می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مراحــل بعــد شــخص کالهبــردار کاربــر‬ ‫را بــا روش هــای مختلــف از قبیــل ثبــت نــام در ســایت و‬ ‫یــا پرداخــت وجــه و بــا عناویــن مختلــف بــه درگاه جعلــی‬ ‫پرداخــت‪ ،‬هدایــت و پــس از ان اطالعــات بانکــی فــرد بــه‬ ‫ســرقت مــی رود و حســاب وی نیــز خالــی می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرائــم ســایبری‬ ‫پلیــس فتــا انتظامی کشــور توجــه به سرشــماره پیامک های‬ ‫ارســالی را یکــی از راه هــای تشــخیص پیامــک جعلــی عنــوان‬ ‫کــرد و تصریــح کــرد ‪ :‬پیامک هــای اطــاع رســانی از ســوی‬ ‫ارگان هــا و ســازمان ها بــه هیــچ وجــه بــا سرشــماره شــخصی‬ ‫ارســال نمی شــود و فقــط بــا سرشــماره و یــا ماســک همــان‬ ‫ســازمان ارســال می شــود‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬بــه هیــچ عنــوان‬ ‫فریــب پیامک هــای جعلــی کــه از ســوی افــراد ســودجو بــا‬ ‫سرشــماره های ناشــناس ارســال می شــود را نخورنــد و بــر‬ ‫بــروی لینک هــای ارســالی نیــز کلیــک نکننــد‪.‬‬ ‫وی از عمــوم مــردم خواســت‪ :‬بــرای پیگیــری مــواردی از‬ ‫قبیــل ســهام عدالــت و ‪ ...‬بــه وب ســایت ها و شــماره هــای‬ ‫اعالم شــده از ســوی ســازمان ها مراجعه نمایند و خبرهای‬ ‫مربوطــه را نیــز از طریــق رســانه ملــی و خبرگزاری هــای‬ ‫معتبــر دنبــال کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علی محمــد رجبــی گفــت‪ :‬وب ســایت پلیــس‬ ‫فتــا بــه ادرس ‪ cyberpolice.ir‬مرجعــی کامــل از اخبــار‪،‬‬ ‫اطالعــات و اموزش هــای ســایبری بــوده و کاربــران بــا‬ ‫مراجعــه بــه ان هــا می تواننــد راهنمایی هــای الزم را‬ ‫دریافــت نماینــد و در صــورت نیــاز نیــز می تواننــد گــزارش‬ ‫مــوارد مشــکوک را در ســامانه پاســخگویی فوریت هــای‬ ‫ســایبری و شــماره تلفــن ‪ ۰۹۶۳۸۰‬به صــورت شــبانه روزی بــا‬ ‫همــکاران مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫سرمایه گزاران ارزهای‬ ‫دیجیتال مراقب باشند‬ ‫عامل انتشار تصاویر خصوصی در اینستاگرام‬ ‫دستگیر شد‬ ‫پلیــس فتــا‪ ،‬از دســتگیری عامــل انتشــار تصاویــر خصوصــی چنــد نفــر از شــهروندان در شــبکه‬ ‫اجتماعــی اینســتاگرام خبــر داد‪.‬‬ ‫ع رســانی پلیس فتا ســرهنگ مرتضی ابوطالبی‪،‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار از پایگاه اطال ‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی شــکایت چنــد نفــر از شــهروندان مبنــی بــر انتشــار تصاویــر‬ ‫شخصی شــان در یکــی از شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا ایــن فرماندهی قــرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اقدامــات فنــی‪ ،‬شــیوه و شــگردهای خــاص پلیســی‪ ،‬متهــم بــه هویــت معلــوم در یکــی‬ ‫ی در یــک عملیات‬ ‫از شهرســتان های اســتان مــورد شناســایی قــرار گرفــت و بــا هماهنگــی مقــام قضایـ ‬ ‫غافلگیرانه دستگیرشد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهــم در بازجویی هــای اولیــه منکــر بــزه ارتکابــی شــد؛ ولــی پــس از مواجهــه بــا مدارک‬ ‫و مســتندات احصــاء شــده توســط کارشناســان ایــن پلیــس بــه ناچــار لــب بــه اعتــراف گشــود و انگیــزه‬ ‫خــود را انتقــام گرفتــن از شــاکیان عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫مرتضــی ابوطالبــی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬کاربــران گرامــی در فضــای ســایبر از بارگــذاری و بــه‬ ‫اشــتراک گذاشــتن تصاویــر و فیلم هــای شــخصی خــودداری کننــد و در تعامــل بــا دیگــران در فضــای‬ ‫مجــازی و شــبکه های اجتماعــی رعایــت احتــرام بــه حریــم خصوصــی افــراد را نیــز همــواره مدنظــر‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی ضمــن هشــدار بــه کســانی کــه بــا ابــرو و حیثیــت دیگــر کاربــران بــازی می کننــد‪ ،‬بیــان داشــت‪:‬‬ ‫یکــی از معضــات کنونــی جامعــه مــا حفــظ حریــم خصوصــی افــراد اســت کــه بــه اشــکال مختلــف‬ ‫توســط ســودجویان و کاله بــرداران نادیــده گرفتــه شــده و بــا سوءاســتفاده از مصادیــق مختلــف نقــض‬ ‫ایــن موضــوع‪ ،‬از قربانیــان اخــاذی و هتــک حیثیــت می شــود‪ ،‬بنابرایــن هموطنــان در صــورت مواجهــه‬ ‫بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک ان را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪www.Cyberpolice.ir‬‬ ‫بخــش ثبــت گزارش هــای مردمــی بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫در حــوزه ارزهــای دیجیتــال جرایــم گوناگونــی از جملــه‬ ‫فعالیــت شــرکت های هرمــی و طرح هــای پونــزی (طــرح‬ ‫پونــزی یــک ســرمایه گــذاری فریبکارانــه اســت در ایــن‬ ‫ترفنــد ســودهایی کــه بــه ســرمایه گذاران برگردانــده‬ ‫مــی شــود از بهــره هــای متعــارف بــه طــرز غیــر عــادی‬ ‫باالتــر اســت‪ .‬ایــن طــرح بــه جــای ان کــه ســودی کــه از‬ ‫فعالیــت اقتصــادی واقعــی بــه دســت امــده باشــد را بــه‬ ‫ســرمایه گذاران پرداخــت کنــد از پــول خودشــان یــا از پــول‬ ‫دیگــر ســرمایه گــذاران بــه ان هــا ســود پرداخــت مــی کنــد)‪،‬‬ ‫فیشــینگ وب ســایت ها و ایمیل هــا‪ ،‬کاله بــرداری از طریــق‬ ‫ترغیــب بــه کســب درامــد کاذب‪ ،‬دسترســی غیرمجــاز بــه‬ ‫کیــف پول هــای ارزهــای دیجیتــال‪ ،‬افزونه هــای مرورگرهــا‬ ‫کــه برخــی افــراد ســودجو تحــت عناویــن مختلفــی اعــم از‬ ‫اســتخراج و دریافــت بیــت کویــن و ایــردراپ هــای رایــگان‬ ‫بــا اســتفاده از بدافزارهــای الــوده اقــدام بــه سوءاســتفاده‬ ‫از دســتگاه های رایانــه ای و ســرورهای شــرکت ها بــرای‬ ‫اســتخراج رمــز ارزهــا می کننــد‪ ،‬اتفــاق می افتــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫اب بندان زیبای محمداباد‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -56‬سال هشتم‬ ‫‪-56-- 1443‬‬ ‫‪/‬رمضان‪1443/‬‬ ‫‪/15‬رمضان‪/‬‬ ‫‪15 - 2022 //April‬‬ ‫‪April// 17‬‬ ‫‪17-- 1401 //01‬‬ ‫یک شنبه ‪01//28‬‬ ‫‪13‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فریبامسکنی‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫سریع ترین مالقات ‪،‬‬ ‫دیدار مرگ است!‬ ‫قال علی( علیه السالم )‬ ‫ع الْمُلْتَقَى ‪.‬‬ ‫سر َ َ ‬ ‫ْت فِی اِد ْبَارٍوَالْمَو ْ ُ ‬ ‫اذَاک ُن َ ‬ ‫ال ‪،‬فَمَا ا َ ْ‬ ‫ت فِی اِقْب َ ٍ‬ ‫امام علی (ع) فرمود‪:‬‬ ‫در حالــى کــه تــو بــه زندگــى پشــت مى کنــى و مــرگ بــه تــو روى مــى اورد‬ ‫مالقــات (بــا یکدیگــر) چــه ســریع خواهــد بــود‪.‬‬ ‫امــام علــی (ع) در ایــن جملــۀ حکمت امیــز در مــورد ســرعت گذشــت عمــر و‬ ‫فرارســیدن لحظــات مــرگ بــه همــگان هشــدار مى دهــد مى فرمایــد‪«:‬در حالــى‬ ‫کــه تــو بــه زندگــى پشــت مى کنــى و مــرگ بــه تــو روى م ـى اورد مالقــات (بــا‬ ‫یکدیگــر) چــه ســریع خواهــد بــود!»؛‬ ‫ع الْمُلْتَقَى ) ‪.‬‬ ‫سر َ َ ‬ ‫ْت فِی اِد ْبَارٍ‪ ،‬و َ الْمَو ْ ُ ‬ ‫(اِذَا ک ُن َ ‬ ‫ال ‪ ،‬فَمَا ا َ ْ‬ ‫ت فِی اِقْب َ ٍ‬ ‫نکتــۀ مهمــى در ایــن ســخن پرمحتــواى امام علی(ع) اســت که نخســت همۀ‬ ‫انســان ها را در حــال حرکــت بــه ســوى پایــان عمــر معرفــى مى کنــد و ایــن یــک‬ ‫واقعیــت اســت‪ .‬از لحظـه اى کــه انســان متولــد مى شــود و هــر ســاعتى کــه بــر‬ ‫او مى گــذرد بخشــى از ســرمایۀ عمــر او کاســته و هــر نفســى کــه مى زنــد یــک‬ ‫گام بــه پایــان زندگــى نزدیــک مى گــردد‪ ،‬زیــرا عمــر انســان بــه هــر حــال محــدود‬ ‫اســت و اگــر هیــچ مشــکلى هــم بــراى او پیــش نیایــد روزى پایــان مى پذیــرد‪.‬‬ ‫درســت ماننــد چراغــى کــه مــادۀ اشــتعال زایش تدریجــا ً کــم‬ ‫مى شــود و روزى تمــام و ســرانجام خامــوش خواهــد شــد‪.‬این حرکــت‬ ‫ســریع بــدون یــک لحظــه توقــف ادامــه داردوبــه ایــن ترتیــب‪ ،‬از‬ ‫این ســو همــۀ انســان ها شــتابان بــه ســوى مــرگ حرکــت مى کننــد‪.‬‬ ‫از ســوى دیگر‪ ،‬پیوســته عوامل مرگ به ســوى انســان در حرکت اند خواه این‬ ‫عوامــل از طریــق حــوادث ناگهانــى‪ ،‬زلزله هــا‪ ،‬طوفــان و ســیالب‪ ،‬تصادف هــا‬ ‫و ماننــد ان باشــد یــا بــه صــورت بیمارى هایــى کــه بــا گذشــت عمــر و ضعــف‬ ‫و ناتوانــى اعضــا خــواه ناخــواه دامــان انســان را مى گیــرد و بدیــن ترتیــب دو‬ ‫حرکــت از دو ســو رو بــه روى یکدیگــر دائمــا ًدر حــال انجامند از یک ســو‪ ،‬انســان‬ ‫به ســوى نقطــۀ پایــان زندگــى و از ان ســو‪ ،‬حــوادث به ســوى انســان در حرکــت‬ ‫اســت و در چنیــن شــرایطى مالقــات بــا یکدیگــر ســریع خواهــد بــود؛ ماننــد دو‬ ‫وســیلۀ نقلی ـه اى کــه از دو طــرف روبــروى یکدیگــر بــا ســرعت در حرکت انــد و‬ ‫چیــزى نمى گــذرد کــه بــه هــم مى رســند‪.‬‬ ‫ت الَّــذِی‬ ‫ن الْمَــو ْ َ ‬ ‫قــران مجیــد خطــاب بــه قــوم یهــود مى فرمایــد‪«« :‬قُــ ‬ ‫لْ ا ِ َّ‬ ‫ـب و َ ال َّ‬ ‫شــهاد َ ه ِ فَیُن َب ِّئ ُکـ ُ ْ ‬ ‫م‬ ‫م الْغَیْـ ِ ‬ ‫ى عالـِ ِ ‬ ‫ن اِلـ ‬ ‫م تـُـرَدُّو َ ‬ ‫م ثـُ َّ ‬ ‫ن مِنـْ ُه فَاِنـ َّ ُه مُالقِیکـ ُ ْ ‬ ‫تَف ِـر ُّو َ ‬ ‫ُ‬ ‫ن »؛‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫ْت‬ ‫بِمــا ک ُن‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بگــو ان مرگــى کــه (بــه پنــدار خــود) از ان فــرار مى کنیــد بــه یقیــن بــا شــما‬ ‫مالقــات خواهــد کــرد ســپس بــه ســوى کســى بــاز مى گردیــد کــه از پنهــان و‬ ‫اشــکار باخبــر اســت و شــما را ازانچــه انجــام مى دادیدباخبــر مى ســازد»‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه روایــات فراوانــى از معصومیــن علی(ع)نقــل شــده اســت‬ ‫ازجملــه در همیــن کلمــات قصار‪،‬امــام علــی(ع)(در کلمــۀ ‪ )٧٤‬فرمــوده اســت‪:‬‬ ‫ـس الْمَ ـرْء ِ خُطـَـا ه ُ اِلَــى اَجَل ِـهِ ؛ نَفَس هــاى انســان گام هــاى او بــه ســوى‬ ‫«نَفَـ ُ ‬ ‫مــرگ اوســت»‪.‬‬ ‫در نامــۀ ‪ ٢٧‬از بخــش نامه هــاى امــام علیــه الســام خواندیــم کــه مى فرمایــد‪:‬‬ ‫م مِنـْ ُه اَد ْرَک َکـُ ْ ‬ ‫ن فَرَرْتـُ ْ ‬ ‫م و َ ا ِ ْ ‬ ‫م ل َـ ُه اَخَذَکـُ ْ ‬ ‫ن اَقَمْتـُ ْ ‬ ‫ت ا ِ ْ ‬ ‫م طـُـرَدَاء ُ الْمَـو ْ ِ ‬ ‫«و َ اَن ْتـُ ْ ‬ ‫م و َ هُـو َ‬ ‫ِّ‬ ‫ُّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ن خ َلفِکـ ُـم؛‬ ‫م و َ الدنْیَــا ت ُطـوَى م ِـ ْ ‬ ‫صیکـ ُ ْ ‬ ‫م ‪ ،‬المَـو ْ ُ ‬ ‫م م ِـ ْ ‬ ‫م ل َکـ ُ ْ ‬ ‫اَل ْـز َ ُ ‬ ‫ت مَعْقــود ٌبِنَوَا ِ‬ ‫ن ظِلکـ ُ ْ‬ ‫شــما رانــده شــدگان و تعقیب شــدگان مــرگ هســتید (و صیــد شــدگان بــه‬ ‫وســیلۀ ان) اگــر بایســتید شــما را دســتگیر خواهــد کــرد و اگــر فــرار کنیــد بــه‬ ‫شــما خواهــد رســید و مــرگ از ســایۀ شــما بــه شــما همراه تــر اســت و بــا مــوى‬ ‫پیشــانى شــما گــره خــورده و دنیــا در پشــت ســر شــما بــه ســرعت در هــم‬ ‫پیچیــده مى شــود(وپایان عمــردور نیســت)»‪.‬‬ ‫هــدف از تمــام ایــن هشــدارها ایــن اســت کــه زندگــى دنیــا غفلت زاســت و‬ ‫هنگامــى کــه انســان بــه ان ســرگرم شــود گاه همــه چیــز را فرامــوش مى کنــد‬ ‫و چنــان گام برمـى دارد کــه گویــى زندگــى دنیــا ابــدى اســت نــه خبــرى از اخــرت‬ ‫نــه توشـه اى بــراى ان ســفر و نــه اندوختـه اى بــراى ان دیــار تهیــه مى کنــد ایــن‬ ‫هشــدارها بــراى ایــن اســت کــه انســان را تکانــى دهــد و از ایــن خــواب غفلــت‬ ‫بیــدار کنــد و پیــش از انکــه فرصت هــا از دســت بــرود او را بــه تهیــۀ زاد و توشــه‬ ‫وا دارد‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫نهج البالغــه امــام علــی (ع)کلمــات قصــار‪ ،‬به نقــل از کتاب پیام امیرالمومنین‬ ‫علــی (ع)جلــد دوازدهم‪ .‬صفحه ‪۱۸۴‬‬ ‫نگاهی به وجه‬ ‫تسمیه کوه میسینو‬ ‫سرویس تاریخ وگردشگری‪-‬دکتر حسن ستایش‬ ‫کــوه میســینو بــا ارتفــاع ‪ 2500‬متــر در محدوده دهســتان گیفان‬ ‫بخــش گرمخــان و در ‪ 90‬کیلومتــری شــمال شــرقی بجنــورد مرکــز‬ ‫اســتان خراســان شــمالی واقــع شــده اســت ‪ .‬جهــت کــوه شــرقی‪-‬‬ ‫غربــی بــوده و مختصــات جغرافیایــی قلــه ان بــه طــول ‪ ۵۷‬درجــه‬ ‫و ‪ ۳۲‬ثانیــه و عــرض ‪ ۳۷‬درجــه و ‪ ۵۵‬ثانیــه می باشــد کــه خــط‬ ‫الــراس ان مــرز ایــران و ترکمنســتان را تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫در کتــاب فرهنــگ جغرافیایــی کوههــای کشــور (جلــد چهــارم)‬ ‫از ایــن کــوه بــه عنــوان « سیســنو» یــاد شــده اســت کــه البتــه‬ ‫بایــد گفــت کســی تــا کنــون نشــنیده اســت کــه مــردم منطقــه بــه‬ ‫ایــن کــوه سیســنو گفتــه باشــند‪ .‬در بــادی امــر بــه نظــر مــی رســد‬ ‫کــه اشــتباه چاپــی در ان رخ داده اســت؛ ولــی چــون ایــن واژه‬ ‫بــا حــروف التیــن (‪ ) sisnow‬نیــز اوانــگاری شــده اســت شــبهه‬ ‫اشــتباه چاپــی منتفــی خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫بــه هــر حــال تحریــف واژه میســینو بــه سیســنو به هــر دلیلی در‬ ‫ایــن کتــاب صــورت گرفتــه باشــد حقیقتا ً نه شــرایط جغرافیایی و‬ ‫نــه پیشــینه تاریخــی ایــن کــوه‪ ،‬هیــچ معنــای محصلــی بــرای وجــه‬ ‫تســمیه ترکیــب (ســیس ‪ +‬نــو) بــه دســت نمــی دهد ‪.‬‬ ‫همچنیــن در فصــل اول موافقت نامــه مــرزی اخــال‪ -‬خراســان‬ ‫مــورخ ‪ ۳۰‬اذر ‪ ۱۲۶۰‬هجــری قمــری کــه بیــن ناصرالدیــن شــاه و‬ ‫دولــت روســیه منعقــد گردیــد کــوه میســینو بــه صــورت میســیناب‬ ‫( یعنــی اب میســین) هــم ذکــر شــده اســت( مرزهــای ایــران ‪ ،‬ص‬ ‫‪ . ) ۱۲‬در اینجــا نیــز بایــد گفــت از «اب مســین» هیــچ تســمیه‬ ‫موجهــی مســتفاد نمــی شــود‪.‬‬ ‫البتــه در همیــن راســتا‪ ،‬در افــواه عمومــی وجــه تســمیه عامیانــه‬ ‫ای بســیار شــایع اســت و ان ایــن اســت کــه در ایــن کــوه معــدن‬ ‫مــس وجــود دارد و گفتــه مــی شــود اثــار اســتخراج ان کــه در‬ ‫گذشــته هــای دور رخ داده هنــوز در بخشــی از دامنــه ایــن کــوه‬ ‫دیــده می شــود‪.‬‬ ‫بــه فــرض صحــت ایــن فرضیــه کــه در اینجــا معــدن مــس باشــد‬ ‫و تکلیــف جــزء اول کلمــه ( میــس ) روشــن شــود کــه تلفــظ بومــی‬ ‫مــس اســت ؛ پــس جــزء دوم ایــن کلمــه ( نــو ) چــه نقشــی دارد‬ ‫و لفــظ میســینو در ایــن ترکیــب بــه چــه معنــا خواهــد بــود ؟‬ ‫امــا کســانی کــه معــدن مــس‪ ،‬علی الخصوص مس سرچشــمه‬ ‫را از نزدیــک دیــده انــد می داننــد کــه عــوارض توپوگرافــی که عموما ً‬ ‫در معــادن مــس وجــود دارد در کــوه میســینو اساســا ًبــه چشــم‬ ‫نمــی خــورد ‪ .‬وانگهــی ارزش معــدن مــس بــرای همــگان واضــح‬ ‫اســت و مســلما ً اینگونــه ســرمایه مهــم ملــی هرگــز نمــی توانــد از‬ ‫چشــم رس دولت هــای دو کشــور دور مانــده باشــد‪ .‬از انجــا کــه‬ ‫هیــچ گونــه توجهــی از ســوی زمیــن شناســان هم به ایــن موضوع‬ ‫صــورت نگرفتــه اســت وجــه تســمیه مذکــور نمــی توانــد محلــی از‬ ‫اعــراب داشــته باشــد‪.‬‬ ‫امــا واقعیــت ایــن اســت کــه « میســینو » یــک لغــت روســی‬ ‫اســت (واژه نامــه الم تــا کام ) کــه بــه صــورت ‪ masinev‬در برنامــه‬ ‫‪ google maps‬ثبــت شــده و در کتــاب گیتــا شناســی جلــد اول‬ ‫(ص ‪ ) 512‬نیــز بــه همیــن صــورت اوانــگاری شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود ایــن‪ ،‬منشــا ایــن نــام بــه دوره اشــکانیان بــاز مــی گــردد‪.‬‬ ‫زیــرا ترکمنســتان فعلــی کــه خاســتگاه و زیســتگاه ترکمن هاســت‬ ‫در روزگار باســتان جزئــی از امپراتــوری ایــران بــود و نواحــی جنوبــی‬ ‫ان را پارتهــا یــا اشــکانیان بــه خــود اختصــاص داده بودنــد‪ .‬شــهر‬ ‫عشــق ابــاد کــه در حقیقــت « اشــک ابــاد» بــوده اســت در‬ ‫نزدیکــی نســا پایتخــت اشــکانیان قــرار داشــت ‪ .‬بعدهــا بــا حمالت‬ ‫و مهاجرتهایــی کــه بــه ایــن منطقــه صــورت گرفــت‪ ،‬مــراودات‬ ‫فرهنگــی و تجــاری میــان اقــوام بــه قــدری بــود کــه تاثیرپذیــری‬ ‫زبانــی و فرهنگــی انهــا از اشــکانیان اجتنــاب ناپذیــر مــی نمــود؛ به‬ ‫طــوری کــه عناصــر زبانــی زیــادی بــه زبــان ترکمنــی راه یافــت‪ .‬یکــی‬ ‫ســنِه اســت ‪.‬‬ ‫از ان عناصــر واژه م ِ ِ‬ ‫ســنِه در زبــان پارتــی بــه مکانــی اطــاق مــی شــد کــه مابیــن دو‬ ‫مِ ِ‬ ‫رودخانــه باشــد ‪ .‬مثــا ً اســتان ادیابنــه کــه بیــن رودهــای دجلــه‬ ‫ســنِه نــام داشــت ( شــهرهای ایــران‬ ‫و فــرات واقــع شــده بــود م ِ ِ‬ ‫در روزگار پارتیــان و ساســانیان‪ ،‬ص‪ . )۱۱۲‬ایــن واژه وارد زبــان‬ ‫ایتالیایــی نیــز شــد بــه طــوری کــه اکنــون در جزیــره سیســیل‬ ‫شــهری بــه نــام «میســینا» بیــن دو دریــای تیریــن و یونیــن قــرار‬ ‫دارد و انهــا را از هــم جــدا مــی کنــد‪ .‬حتــی کلمه مُســنّاه به معنای‬ ‫مانــع ‪ ،‬ســد و اب بنــد در زبــان عربــی ریشــه در همیــن واژه دارد‪.‬‬ ‫ســنِه در دو معنــا بــه کار‬ ‫در زبــان ترکمنــی نیــز وامــواژه م ِ ِ‬ ‫رفتــه اســت ‪:‬‬ ‫‪ -1‬هــر نــوع برجســتگی و بلنــدی اعــم از کــوه و تپــه و ماهــور کــه‬ ‫اطــراف یــک منطقــه خشــکی یــا ابــی فراگرفته باشــد یا حــد و مرز‬ ‫زمین هــای زراعــی را مشــخص ســازد ( لهجــه نخورلــی)‪،‬‬ ‫‪ -2‬جــوی ابــی کــه بــرای ریختــن بــه اســیاب دارای ارتفــاع شــده‬ ‫اســت ( ترکمــن دیلیــن ســوزلوگی ) ‪.‬‬ ‫ســنِه» در زبــان پارتــی از زبــان یونانــی قدیــم‬ ‫امــا خــود واژه « م ِ ِ‬ ‫الزامات مسئولیت‬ ‫در نظام جمهوری اسالمی‬ ‫سرویس اجتماعی فرعنگی‪-‬محمددیلم کتولی‬ ‫مســئولیت در نظــام جمهــوری اســامی ودیعــه و امانتــی اســت کــه توســط رهبــری و بــه‬ ‫عنــوان تکلیــف و وظیفــه بــه افــراد بــا شــرایطی خــاص واگــذار مــی شــود ‪.‬‬ ‫مدیــران از خُــرد تــا کالن ‪ ،‬بــا شــرایط ( پروتــکل خــاص) بــه ایــن مناصــب مــی رســند ‪.‬‬ ‫ن هــا را فراهــم کنــد و هــم‬ ‫اینجــا { میــدان میــن } هــم مــی توانــد راه عبــور ملتــی را لــز بحــرا ‬ ‫مــی توانــد بــا کوچکتریــن خطــا ‪ ،‬رزمنــده را بــه خاکســتر تبدیــل کنــد ‪.‬‬ ‫بخشــی از ایــن الزامــات را برگرفتــه از تعالیــم امامیــن انقــاب اســامی بــر مــی شــمریم ‪:‬‬ ‫_ اوال بایــد شــخصیت مدیریتــی پیــدا کننــد یعنــی در رفتارشــان قبــل و بعــد از مســئولیت‬ ‫تفــاوت باشــد‪ .‬ایــن تفــاوت ‪ ،‬پرســتیژ و پرنســیب نیســت بلکــه شــخصیت مســئوالن بایــد‬ ‫تغییــر کــرده و از یــک فــرد عــادی بــی مســئولیت بــه یــک انســان متعالــی تبدیــل شــود ‪.‬‬ ‫یعنــی اخــاق و رفتــار انــان مثــل شــهید رجایــی تنظیــم شــده باشــد ‪(.‬مدیــران منصــوب‬ ‫امــروز اســتان گلســتان را بــه مطالعــه ســیره شــهید مظلــوم بهشــتی ‪ ،‬شــهید رجائــی ‪،‬‬ ‫اخــذ شــده اســت ‪ .‬زیــرا در اثــر تبــادالت دینــی و علمــی میــان‬ ‫ایرانیــان و یونانیــان فرمانروایــان اشــکانی بــه زبــان یونانــی هــم‬ ‫ســخن مــی گفتنــد و حتــی ضــرب ســکه هایشــان دوزبانه بــود ‪ .‬در‬ ‫ســن» یونانــی بــاز مــی گــردد کــه بــه‬ ‫واقــع ریشــه ایــن واژه بــه «م ِ ِ‬ ‫معنــای میانــه و حــد وســط ‪ ،‬اســم خــاص ویرانــه های دولت شــهر‬ ‫عصر کالســیک بوده اســت‪ .‬برجها و باروهای مرتفع و مســتحکم‬ ‫ایــن شــهر کــه بــه هــزاره دوم پیــش از میــاد بــاز می گردد مشــهور‬ ‫اســت( تاریــخ فرهنــگ و تمــدن یونــان‪ ،‬ص ‪.)14‬‬ ‫بــاری ‪ ،‬همانطــور کــه گفتــه شــد نــام ایــن کــوه در اصــل‬ ‫ســنِه» بــوده کــه احتمــاال ًاز زمــان اشــکانیان روی ان نهــاده‬ ‫«م ِ ِ‬ ‫شــده و ترکمن هــا همــان نــام را پذیرفتــه و بــه کار بــرده انــد ‪ .‬بعــد‬ ‫از فروپاشــی روســیه تــزاری و ســلطه اتحــاد جماهیــر شــوروی بــر‬ ‫ترکمنســتان ایــن نــام بــه صــورت « میســینوف» بــه کار رفــت («‬ ‫اُف » یــک پســوند روســی بــه معنــای نســبت و تعلــق اســت ؛‬ ‫ماننــد پســوند « ی » در واژه تهرانــی) و ایرانیهــا نیــز بــه تبعیــت از‬ ‫ان هــا از ایــن نــام اســتفاده کردنــد ؛ منتهــا بــا حــذف حــرف پایانی‬ ‫ان بــه میســینو تبدیــل گردیــد‪ .‬بدیــن ترتیــب مــی تــوان گفــت‬ ‫وجــه تســمیه میســینو ایــن بوده اســت کــه این مــکان جغرافیایی‬ ‫بــه عنــوان مرتفــع تریــن رشــته کــوه در ان روزگاران میــان دو‬ ‫منطقــه از خراســان بــزرگ فاصلــه انداختــه اســت ‪.‬‬ ‫ولــی ایــن نامگــذاری ربطــی بــه نقــش فعلــی ایــن کــوه نــدارد‬ ‫کــه مــرز ایــران و ترکمنســتان محســوب مــی شــود‪ .‬چنانکــه گفتــه‬ ‫شــد در موافقتنامــه اخــال کــه طــی ان مرزهــای ایــران در شــمال‬ ‫شــرقی تعییــن گردیــد اشــاره ای بــه کــوه میســینو شــده اســت و‬ ‫مســلما ًایــن نــام در همــان ایــام کــه قــرارداد منعقــد گردیــد روی‬ ‫کوه گذاشــته نشــد؛ بلکه از قرن ها قبل به نام میســینو شــناخته‬ ‫شــده بــود‪ .‬در واقــع حــدود و ثغــور ایــران در ایــن منطقــه فراتــر از‬ ‫رود اتــرک و کوههــای اطــراف ان بــوده اســت‪ .‬زیــرا تا قبــل از دوره‬ ‫قاجــار مرزهــای شــمال شــرقی ایــران در قســمت اعظــم دوران‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬ســاله اش رودهــای ســیحون و ســند بــوده و کــوه میســینو‬ ‫همچنــان جــزء والیــت خراســان بزرگ قرار داشــته اســت‪ .‬بنابراین‬ ‫مبنــای ایــن نامگــذاری صرفــا ًحائــل بــودن میــان دو منطقــه اســت‬ ‫نــه نقــش مــرزی داشــتن میــان دو کشــور‪.‬‬ ‫شــهید ســتاری ‪ ،‬شــهید صیــاد شــیرازی و‪ ...‬توصیــه مــی کنــم)‬ ‫_ دومــا بداننــد کــه ایــن مســئولیت امانــت ولــی پلــه ترقــی خودشــان اســت بایــد ایــن‬ ‫پله هــا رو بــا موفقیــت طــی کننــد‪.‬‬ ‫بقول حضرت موالنا ‪:‬‬ ‫پلکان این جهان ما و منی است‬ ‫الجرم زین پلکان افتادنی است‬ ‫الجرم انکس که باالتر نشست استخوانش سخت تر باید شکست ‪.‬‬ ‫_ ســوم اینکــه حضــرات بداننــد در پیشــگاه مــردم و شــهدا و ایثارگــران و مــردم بــه عنــوان ‬ ‫ولــی نعمت هــای انــان بایــد خــود را پاســخگو بداننــد ‪.‬‬ ‫_ چهــارم خــود را بدهــکار نظــام بداننــد نــه طلبــکار ‪ ،‬گذشــته شــان هرچــه بــوده فرامــوش‬ ‫کننــد و بــرای رفــع بدهــکاری بــه نظــام و انقــاب اســامی و امامیــن انقــاب اســامی و‬ ‫شــهدا تــاش کننــد‪.‬‬ ‫قطعــا بــا ایــن رونــد بــا طــی ســیره امثــال شــهید مظلــوم بهشــتی و رجایــی و شــهید‬ ‫ســلیمانی و بــا اقتــدا بــه ســیره امامیــن انقــاب اســامی خــود را ســرباز بداننــد و بــا افتخــار‬ ‫بــرای انجــام وظیفــه کمــر همــت ببندنــد ‪.‬‬ ‫ایــن ســلک و ســیره ( رّضــی اللــه عّنهُــم و رَضــو عَنــه ) هــم انهــا شــکر گــذار نعمــت‬ ‫مســئولیت در نظــام جمهــوری اســامی هســتند و هــم خداونــد بنابــر فطــرت الهــی مکلــف‬ ‫بــه تاییــد و حمایــت از انهاســت‪.‬‬ ‫ن الذ ّین امنوا و ا َنّالله عَلی ن َصرِهم ل َقدیر)‬ ‫ان الله یُدافع عَ ُ‬ ‫بنابر ایات قران کریم( ّ‬ ‫‪#‬مسئولیت‬ ‫‪#‬امانت_الهی‬ ‫‪#‬مقاممعظمرهبری‬ ‫‪#‬فرمانداربخشدارمعاونین‬ ‫‪#‬شهدا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 774

روزنامه بازار کسب و کار پارس 774

شماره : 774
تاریخ : 1402/03/16
روزنامه بازار کسب و کار پارس 773

روزنامه بازار کسب و کار پارس 773

شماره : 773
تاریخ : 1402/03/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 772

روزنامه بازار کسب و کار پارس 772

شماره : 772
تاریخ : 1402/03/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 771

روزنامه بازار کسب و کار پارس 771

شماره : 771
تاریخ : 1402/03/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 770

روزنامه بازار کسب و کار پارس 770

شماره : 770
تاریخ : 1402/03/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 769

روزنامه بازار کسب و کار پارس 769

شماره : 769
تاریخ : 1402/03/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!