روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 515 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 515

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 515

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 515

‫شنبه‬ ‫شماره ‪12 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه ‪27‬فروردین ‪ - 1401 -‬سال هشتم‪ /14 -2022/ April/ 16-‬رمضان ‪ -1443/‬شماره‪515‬‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫غرور بخاطر پست و مقام‪،‬‬ ‫طلیعه شکست و مقدمه سقوط است‬ ‫‪2‬‬ ‫مجازات ها‬ ‫بازدارنده‬ ‫جرم نیستند‬ ‫فواید تماشای فیلم ترسناک‪،‬‬ ‫اسیب ها و نکاتی که باید‬ ‫در نظر بگیرید‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصد فارغ التحصیالن‬ ‫دانشگاه فنی و حرفه ای گلستان‬ ‫جذب بازار کار می شوند‬ ‫‪4‬‬ ‫پدری ‪ ،‬مادری کردن‬ ‫افزایش سهمیه ارد‬ ‫گلستان‬ ‫با رفتارهای محبت امیز‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‏«سیمرغ سعادت»‏‬ ‫سرویس قران و عترت ‪ -‬محمد دیلم کتولی‪:‬‬ ‫ادامه شماره ‪514‬‬ ‫‏__ تبییــن حکــم شــرعی قصــاص بــه عنــوان مایــه حیــات و زنــده بــودن جامعــه بشــری‬ ‫اســت‪( .‬چــرا کــه موجــب امنیــت و پیشــگیری از‏تخلفــات فتنــه انگیــز اســت)‬ ‫(ایات ‪ ۱۷۸‬و ‪ ۱۷۹‬سوره بقره)‏‬ ‫‏__ روزه داری در طول ماه مبارک رمضان با هدف رسیدن به تقوای الهی‬ ‫‏‬ ‫(ایات ‪ ۱۸۳‬تا ‪ ۱۸۵‬سوره‏بقره )‬ ‫‏__ رعایت حالل و حرام و نخوردن مال یکدیگر و تصرف به حرام ‪.‬‬ ‫( ایه ‪ ۱۸۸‬سوره بقره )‏‬ ‫‏__ جهاد و مبارزه در راه خدا‪ (.‬ایه ‪ ۱۹۰‬سوره بقره)‏‬ ‫‏__ افــراد بشــر و مســلمانان جهــان اگــر مــی خواهنــد همگــی در صلــح و اشــتی و امنیــت‬ ‫بیــن الملــی رندگــی کننــد ؛ بایــد همچــون امــام علــی‏‏(ع) (کــه در لیلــه المبیــت بخاطــر رضــا‬ ‫و خشــنودی خــدا جــان خــود را معاملــه کــرد و در جــای پیامبــر اکــرم (ص)خوابیــد تــا ان‬ ‫حضــرت‏ســالم بمانــد باشــند و از گام هــا (مســیر و خط)شــیطان پیــروی نکننــد و بداننــد کــه‬ ‫گمراهــی وضاللت‪،‬بعــد از بیــان نشــانه هــای اشــکار الهــی‏پذیرفتنــی نیســت‬ ‫(یعنی اسالم ناب همان مسیرعلوی(ع)است)(ایات ‪ ۲۰۷‬تا ‪۲۰۹‬سوره بقره)‏‬ ‫‏__ انفاق در راه خدا ‪ ،‬مانع هالکت فردی و اجتماعی می شود ‪( .‬ایه ‪ ۱۵۹‬سوره بقره)‏‬ ‫‏__ فتنه و اختالف انگیزی (در پیشگاه خداوند) از قتل بزرگتر می باشد ‪.‬‬ ‫(ایه ‪ ۲۱۷‬سوره بقره)‏‬ ‫‏__ مُســکرات و مســت کننــده هــا شــاید منافــع کوچــک و حقیــری داشــته باشــند ‪ ،‬ولــی اثــار‬ ‫زشــت و پلیــد و گنــاه الــود ان بســی بیشــتر اســت‏قــدری اگــر بیاندیشــید ‪.‬‬ ‫(ایه ‪ ۲۱۹‬سوره بقره )‏‬ ‫‏__ رعایــت حــال یتیمــان و بــی سرپرســتان جامعــه بــا نظــر اصــاح اجتماعــی از وظایــف‬ ‫مومنــان اســت ‪( .‬ایــه ‪ ۲۲۰‬ســوره بقــره )‏‬ ‫‏__ طــاق یکــی از مســایل پیچیــده و مهــم خانوادگــی و اجتماعــی اســت کــه اســام عزیــز‬ ‫و قــران کریــم بــا بیــان شــرایط ویــژه از پذیــرش‏اســان ان (بــرای حفــظ خانــواده و نســلهای‬ ‫پــاک اینــده) ســرباز زده اســت ‪( .‬ایــات ‪ ۲۲۴‬تــا ‪ ۲۴۲‬ســوره بقــره)‏‬ ‫‏__ کســی کــه مدیریــت امــور مملکــت را بعهــده مــی گیــرد‪ ،‬بایــد حداقــل دو ویژگــی‬ ‫مهم(یعنــی ‪ _۱‬علــم و دانایــی بــه امــور ‪ _۲‬ســامت‏جســمی و روحــی) را داشــته و مــورد‬ ‫تاییــد رهبــر دینــی (الهــی) نیــز باشــد‪ ( .‬ایــات ‪ ۲۲۴‬تــا ‪ ۲۴۸‬ســوره بقــره )‏‬ ‫‏—مدیــر اجرائــی و مالــک جامعــه بایــد‪ :‬عالــم و ســالم بــوده وتوســط ولــی خــدا و رهبــر الهــی‬ ‫جامعــه اســامی منصــوب شــود‪ .‬ایــات ‪ ۲۴۶‬تــا‏‏‪ ۲۵۲‬ســوره بقــره) ‏‬ ‫در پایــان ایــن جــزء خداونــد متعــال بــا بیــان داســتان طالوت(مدیــر اجرائــی کشــور) و‬ ‫نبــی الهــی‬ ‫دشــمنانش‪ ،‬جالــوت (جبهــه باطــل و اســتکبار) و تحــت ‏زعامــت رهبــر و‬ ‫ّ‬ ‫ســموئیل(ولی خــدا) و بــا دســت جــوان مبــارز ‪ ،‬انقالبــی و والیــت پذیــر‪ :‬داوود(ع) عوامــل‬ ‫پیــروزی و نصــرت‏الهــی را بــه ترســیم مــی کشــد ‪.‬‏‬ ‫پایان فصل اول‪...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫پنج شنبه ‪ 25‬فروردین‬ ‫ شنبه ‪ 27‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪515‬‬ ‫در جلسه هم اندیشی مدیر عامل شرکت‬ ‫اب منطقه ای گلستان با همکاران‪:‬‬ ‫تاکید بر دانش بنیانی‬ ‫در مدیریت منابع اب‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان در نشســت‬ ‫هــم اندیشــی بــا همــکاران شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬بــه یــاری خداونــد ‪ ،‬اعتبــارات عمرانــی‬ ‫شــرکت اب منطقــه ای در بخــش هــای ابرســانی بــه‬ ‫برخــی شــهرها ‪ ،‬سدســازی هــا و احــداث شــبکه هــای‬ ‫ابیــاری و زهکشــی در ســال ‪ ۱۴۰۰‬و بویــژه پــس از ســفر‬ ‫پربرکــت ریاســت جمهــوری بالــغ بــر ‪ ۲‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان شــده اســت کــه نشــان از پیگیــری هــای مســتمر‬ ‫شــرکت و توجــه و همیــاری همــه مســئوالن مرتبــط‬ ‫اســتانی و ملــی دارد کــه بایــد تــاش هــای همــکاران نیــز‬ ‫در ســال جــاری چنــد برابــر بشــود تــا ایــن طــرح هــا بــه‬ ‫نتیجــه برســد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از روابــط عمومــی شــرکت‬ ‫اب منطقــه ای گلســتان‪ ،‬مهنــدس ســید محســن‬ ‫حســینی در جلســه هــم اندیشــی همــکاران شــرکت‬ ‫اب منطقــه ای گلســتان بــه مناســبت ســال جدیــد‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬تــاش همــکاران طــی دو ســال گذشــته در‬ ‫بخش هــای مختلــف موجــب شــد جایــگاه شــرکت ارتقــا‬ ‫یافتــه و مســائل و اولویــت هــای مــورد پیگیــری شــرکت‬ ‫اب منطقــه ای بــه بخــش مهمــی از اولویــت هــای اســتان‬ ‫تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫مهنــدس حســینی اظهــار داشــت‪ :‬اتمــام بدنــه و ابگیــری‬ ‫ســد نرمــاب‪ ،‬اغــاز عملیــات اجرایــی ســه طــرح بــزرگ‪ :‬ســد‬ ‫میرداماد(شــصت کالتــه) ‪ ،‬زهکشــی اراضــی ‪ ۷۸‬هــزار‬ ‫هکتــاری اســتان و فــاز دوم شــبکه قــره ســو‪ -‬زرینــگل‬ ‫از جملــه طــرح هــا و برنامــه هــای مهــم ایــن شــرکت در‬ ‫ســال جــاری اســت کــه بــا اعتبــارات تخصیــص یافتــه امیــد‬ ‫اســت تســریع شــود‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت بــا بیــان اینکــه امســال توســط‬ ‫مقــام معظــم رهبــری «ســال تولیــد‪ ،‬دانش بنیــان و‬ ‫اشــتغال افرین» نامگــذاری شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬دانــش‬ ‫بنیــان شــدن مدیریــت منابــع اب کمــک مــی کنــد تــا بهــر‬ ‫وری بیشــتری در این خصوص داشــته باشــیم و اشــتغال‬ ‫بیشــتری نیــز ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مدیریــت بهــره ورانــه منابــع اب بــا‬ ‫توجــه بــه خشکســالی و اقنــاع مــردم در بخش هــای‬ ‫مختلــف‪ ،‬توجــه بــه حقــوق مــردم وتکریــم انــان‪،‬‬ ‫ازادســازی تجــاوزات بــه حریــم و بســتر رودخانــه هــا‪،‬‬ ‫اجــرای بخش هــای مختلــف طــرح تعادلبخشــی‪،‬‬ ‫اجــرای طــرح هــای گردشــگری ســدها‪ ،‬اتمــام مطالعــات‬ ‫نیــروگاه هــای برقابــی کوچــک مقیــاس ‪ ،‬اغــاز مطالعــات‬ ‫نیروگاه هــای خورشــیدی شــناور در مخــازن ســدها‪،‬‬ ‫تســریع در اتمــام طــرح هــای نیمــه کاره و اساســی‬ ‫اســتان ماننــد نرمــاب و طــرح هــای ابرســانی ‪ ،‬همراســتا‬ ‫کــردن مــردم و مخاطبــان بــا اهــداف شــرکت و تســریع در‬ ‫کار اربــاب رجــوع را از جملــه اولویــت هــای اصلــی کاری‬ ‫شــرکت اب منطقــه ای در ســال جــاری عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت بیــان کــرد‪ :‬همــدل و هــم صــف‬ ‫شــدن‪ ،‬نظــم در کارهــا‪ ،‬شــناخت درســت از امــور‪،‬‬ ‫برنامه ریــزی و ســازماندهی و در نهایــت پیگیــری مســائل‬ ‫تــا حصــول نتیجــه مــی بایســت در دســتور کار همیشــگی‬ ‫همــکاران شــرکت باشــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در ایــن جلســه معاونــان و مدیــران‬ ‫شــرکت گــزارش اقدامــات در ســال ‪ ۱۴۰۰‬و برنامــه هــای‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬را بیــان کردنــد‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 54,280,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 12,534,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 123,480,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 124,490,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 73,400,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 41,450,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫در نظام اسالمی را به معنای‬ ‫مورد سوال بودن برشمردند‬ ‫در‏نظام های سیاسی جهان مسئوالن مورد سوال مردم هستند‬ ‫امــا در نظــام اســامی مســئوالن عــاوه بــر مــردم‪،‬‏در معرض ســوال‬ ‫و مواخذه مهمتر و ســنگین تر ِ خداوند نیز هســتند‪.‎‬‬ ‫غرور بخاطر پست‬ ‫و مقام‪ ،‬طلیعه شکست‬ ‫و مقدمه سقوط است‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیــدار مســئوالن و کارگــزاران نظــام‬ ‫همــه مســائل کشــور را‏قطعــا ًقابــل حــل خواندنــد و بــا تبییــن ابعــاد‬ ‫مختلف شــعار ســال‪ ،‬تاکید کردند‪ :‬منظومه قدرت جمهوری اســامی و‬ ‫‏دســتاوردهای گوناگــون ان در بخش هــای مختلــف‪ ،‬ایــران را بــه الگویــی‬ ‫جــذاب بــرای ملتهــا تبدیــل کــرده اســت و‏ناامیــد کــردن مــردم و القــای‬ ‫ـس بن بســت‪ ،‬جفــا بــه مــردم و انقــاب اس ـت‪.‎‬‬ ‫حـ ّ‬ ‫ایشــان بــا تمجیــد از بیــداری و تحــرکات جوانــان فلســطینی در‬ ‫ســرزمین های اشــغالی گفتنــد‪ :‬ایــن تحــرکات نشــان ‏داد فلســطین‬ ‫برخــاف تــاش امریــکا و پیروانــش زنــده اســت و بــه فضل الهــی پیروزی‬ ‫نهایــی از ان مــردم فلســطین‏خواهــد بــود‪.‎‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای در ابتــدای سخنانشــان و در بیــان‬ ‫توصیه هــای معنــوی‪ ،‬بــا اســتناد بــه ایــات قرانــی و ادعیــه‪،‬‏اســتغفار را‬ ‫همــراه بــا نیــت صادقانــه‪ ،‬موجــب صفــا و طهــارت روحــی و جلــب رحمــت‬ ‫الهــی در زندگــی فــردی و‏همچنیــن در میدان هــای ملــی و عرصه هــای‬ ‫بــزرگ اجتماعــی خواندن ـد‪.‎‬‬ ‫ایشــان‪ ،‬اســتغفار را‪ ،‬هــم از ارتــکاب عمــل ممنــوع و هــم از عمــل‬ ‫نکــردن بــه وظایــف و تــرک فعــل‪ ،‬ضــروری دانســتند و‏گفتند‪ :‬خیلــی از ما‬ ‫مســئوالن بــه علــل مختلــف بــه تــرک فعــل و انجــام نــدادن وظایف مبتال‬ ‫هســتیم کــه خداونــد در‏ایــن بــاره انســان را ســخت گیرانه مــورد مواخــذه‬ ‫قــرار می ده ـد‪.‎‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای مســئولیت در نظــام اســامی را بــه معنــای‬ ‫مــورد ســوال بــودن برشــمردند و افزودنــد‪ :‬در‏نظام هــای سیاســی جهــان‬ ‫مســئوالن مــورد ســوال مــردم هســتند امــا در نظــام اســامی مســئوالن‬ ‫عــاوه بــر مــردم‪،‬‏در معــرض ســوال و مواخــذه مهمتــر و ســنگین تر ِ‬ ‫خداونــد نیــز هســتند‪.‎‬‬ ‫ایشــان بــا ابــراز خرســندی از حضــور گســترده جوانــان در مجموعــه‬ ‫مدیریتــی نظــام‪ ،‬همــه مســئوالن را بــه مراقبــت‏کامــل از دو اســیب مهم‬ ‫یعنــی «غــرور» و «انفعــال» فراخواندنــد و افزودند‪ :‬غرور بخاطر پســت و‬ ‫مقــام‪ ،‬موفقیت‪‎‬هــا‪،‬‏غَــرّه شــدن بــه لطــف پــروردگار و هــر منشــا دیگــری‪،‬‬ ‫«طلیعــه شکســت» و «مقدمــه ســقوط درونــی و اجتماعــی و‏کاری»‬ ‫انســان خواهــد بــود و بــا ایجــاد توهــم و بزرگ بینــی‪ ،‬فــرد مســئول را از‬ ‫مــردم دور می کنــد‪.‎‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی اســیب دوم را «انفعــال» برشــمردند و گفتنــد‪:‬‬ ‫انفعــال بــه معنــای احســاس بن بســت در امــور‪،‬‏نقطــه مقابــل غــرور و‬ ‫خطرنــاک اســت کــه دشــمنان تــاش دارنــد بــا روش هــای گوناگــون ان را‬ ‫در جامعــه و در میــان‏مســئوالن القــاء کننــد کــه البتــه بــر اســاس وعــده‬ ‫تخلف ناپذیــر الهــی‪ ،‬راه مقابلــه بــا ایــن طراحــی دشــمن‪« ،‬صبــر» و‬ ‫‏‏«تقــوا» اســت‪ .‬صبــر یعنــی خســته نشــدن و از میــدان خــارج نشــدن‪ ،‬و‬ ‫تقــوا نیــز یعنــی مراقــب حرکــت خــود و دشــمن‏بــودن‪.‎‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه دایــره تقــوا وســیع اســت و‬ ‫در حــوزه هــای مختلــف از جملــه اقتصــاد‪،‬‏دیپلماســی و امنیــت‪ ،‬معنــای‬ ‫خــاص خــود را دارد‪ ،‬گفتنــد‪ :‬امــروز ناامیــد کــردن مــردم و القــای حــس بن‬ ‫بســت در‏جامعــه‪ ،‬جفــا بــه مــردم‪ ،‬کشــور و انقــاب اسـت‪.‎‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه برخــی شــاخص های منفــی در زمینــه اقتصــادی‬ ‫گفتنــد‪ :‬مســائل و مشــکالت وجــود دارنــد امــا‏قابــل حــل هســتند و مبنای‬ ‫ارزیابــی و قضــاوت دربــاره شــرایط کشــور و موفقیت هــای ان‪ ،‬نبایــد فقط‬ ‫شــاخص های‏اقتصــادی باشــد بلکــه بایــد شــاخص های دیگــر را نیــز در‬ ‫نظــر گرفــت و همــه مــوارد را بــا هــم ســنجید‪.‎‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد‪ :‬بــا وجــود مــوارد منفــی در اقتصــاد‪ ،‬در‬ ‫همیــن حــوزه نیــز نشــانه های موفقیــت وجــود‏دارد کــه یــک نمونــه ان‬ ‫تــاب اوری اقتصــاد کشــور در برابــر تحریم هــای بی ســابقه اس ـت‪.‎‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای‪ ،‬رســیدن بــه خودکفایــی در برخــی مــوارد‬ ‫از جملــه تولیــد شــش نــوع واکســن کرونــا‪ ،‬بدهــی‏خارجــی نزدیــک بــه‬ ‫صفــر کشــور‪ ،‬و پیشــرفت های علمــی و صنعتــی و فنــاوری در حوزه هــای‬ ‫مختلــف را نشــانه های‏دیگــر موفقیــت برشــمردند و خاطرنشــان کردنــد‪:‬‬ ‫روان جریــان‬ ‫یــک نمونــه دیگــر از موفقیت هــا‪ ،‬پیــش رفتــن صحیــح و‬ ‫ِ‬ ‫‏مدیریت کشــور اســت و برخالف برخی کشــورهای دیگر و با وجود همه‬ ‫دشــمنی ها‪ ،‬مدیریــت کشــور بــه صــورت‏قانونــی و بدون نیاز بــه اقدامات‬ ‫خــارج از روال‪ ،‬دســت بــه دســت شــده اسـت‪.‎‬‬ ‫ایشــان گفتنــد‪ :‬ایــن دســتاوردها و مــوارد دیگــر همچــون گســترش عمق‬ ‫راهبــردی و نفــوذ معنــوی ایــران در منطقــه‪،‬‏جمهــوری اســامی را بــه یــک‬ ‫نمونــه جــذاب تبدیــل کرده اسـت‪.‎‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای افزودنــد‪ :‬دشــمن براســاس طمع ورزی هــای‬ ‫خــود‪ ،‬حرف هــای یــاس اوری را بیــان می کنــد کــه‏قبــا ًهــم از اینگونــه‬ ‫مطالــب بیــان می شــد امــا نادرســتی همــه ان مطالــب بعدهــا بــه اثبــات‬ ‫رســید ماننــد ســخنان‏صــدام هنــگام اغــاز جنــگ تحمیلــی و وعــده فتــح‬ ‫یک هفتـه ای تهــران و یــا ســخنان چنــد ســال قبــل یــک دلقــک‏امریکایــی‬ ‫کــه گفتــه بــود کریســمس را در تهــران جشــن می گیریـم‪.‎‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی تاکیــد کردنــد‪ :‬اینکــه امریکایی هــای مغــرور‬ ‫صریحــا ًاعتــراف می کننــد کــه فشــار حداکثری علیه‏ایران شکســت خفت‬ ‫بــار خــورده‪ ،‬موضــوع بســیار مهمــی اســت کــه نبایــد فرامــوش شــود‪.‎‬‬ ‫رهبــر انقــاب در بخــش دیگــری از سخنان شــان و در بیــان نکاتــی‬ ‫دربــاره شــعار ســال‪ ،‬بــا اشــاره بــه بعضــی‏دیدگاههــای مطرح شــده دربــاره‬ ‫ت «دانش بنیانــی» و «اشــتغال افرینی» گفتند‪:‬‬ ‫ناســازگاری دو خصوصیـ ِ‬ ‫ت فنــاوری‪ ،‬نیاز به نیروی انســانی‬ ‫ایــن حــرف‏درســت اســت کــه با پیشــرف ِ‬ ‫کمتــر می شــود امــا ایــن مطلــب دربــاره شــرایط‏کشــور ما کــه ظرفیت های‬ ‫تعطیــل یــا نیمه تعطیــل زیــادی در بخش هــای پایین دســت دارد صــادق‬ ‫نیســت و بــا‏دانش بنیــان کــردن تولیــد در ایــن بخش هــا‪ ،‬فرصت هــای‬ ‫شــغلی نیــز چنــد برابــر می شــود‪.‎‬‬ ‫ایشــان نتیجــه تولیــد دانش بنیــان را ارتقــاء نیــروی انســانی شــاغل‬ ‫و به کارگیــری جوانــان تحصیل کــرده خواندنــد و ‏افزودنــد‪ :‬متاســفانه‬ ‫درصــد باالیــی از دانش اموختــگان کشــور در عرصه هــای غیــر مرتبــط‬ ‫بــا رشــته تحصیلــی خــود‏شــاغل هســتند کــه بــا گســترش شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان‪ ،‬کیفیــت نیــروی انســانی دســتگاهها نیــز ارتقــاء می یابــد و‬ ‫‏نخبــگان از روی اوردن بــه مشــاغل کــم ارزش بی نیــاز می شــوند‪.‎‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای‪ ،‬معاونــت علمــی را موظــف بــه تعییــن‬ ‫ضوابــط کیفــی و شــاخص های دقیــق بــرای پذیــرش ‏شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان دانســتند و خاطرنشــان کردنــد‪ :‬افزایــش تعــداد شــرکت ها‬ ‫کافــی نیســت و در ایــن زمینــه بایــد ‏شــاخص های حیاتــی دیگــری‬ ‫همچــون نــواوری‪ ،‬کاهــش ارزبــری‪ ،‬اشــتغال افرینی‪ ،‬قابلیــت صــادرات‬ ‫و رقابت پذیــری نیــز‏مــورد نظــر قــرار بگیــرد‪.‎‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا تاکید بر اینکه توســعه شــرکت های دانش بنیــان باید بر‬ ‫اســاس اولویت ها و با نیازســنجی بر مبنای‏گره گشــایی از مســائل کشــور‬ ‫باشــد‪ ،‬گفتنــد‪ :‬شــرکت های دانش بنیــان در بخش هایــی همچــون بخش‬ ‫کشــاورزی‏توســعه یابنــد کــه امنیــت اقتصــادی کشــور وابســته بــه ان هــا‬ ‫اســت‪ ،‬ظرفیــت جــذب نیروهــای متخصــص و غیرشــاغل در‏ان هــا بــاال‬ ‫اســت و یــا بخش هایــی ماننــد نفــت و گاز و معــادن کــه بــا خام فروشــی‪،‬‬ ‫منابــع ارزشــمند کشــور را بــدون‏ارزش افــزوده صــادر می کننـد‪.‎‬‬ ‫ایشــان در ایــن زمینــه افزودنــد‪ :‬متاســفانه مــواد خــام در کشــور بــا‬ ‫قیمــت ارزان صــادر‪ ،‬و محصــول نهایــی بــا قیمــت‏گــران وارد می شــود در‬ ‫حالی کــه بــا تولیــد دانش بنیــان بایــد ایــن رونــد اصــاح و محصــول نهایــی‬ ‫تولیــد و صــادر شــود‪.‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای همچنیــن بــا تاکیــد بــر حمایــت دولــت از‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان‪ ،‬گفتنــد‪ :‬دولــت‏بزرگ تریــن مصرف کننــده در‬ ‫کشــور اســت و مصــداق کامــل حمایــت واقعــی دولــت از دانش بنیان هــا‪،‬‬ ‫جلوگیــری از‏واردات بی رویــه اسـت‪.‎‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬تدویــن برنامــه هفتــم توســعه را ضــروری خواندنــد و‬ ‫افزودنــد‪ :‬ایــن برنامــه قــرار بــود ســال گذشــته تدویــن‏و از امســال اجرایــی‬ ‫شــود کــه نشــد امــا امســال دولــت و مجلــس همت کنند تــا برنامه هفتم‬ ‫بــر اســاس‏سیاسـت های کلــی نظــام‪ ،‬تدویــن و تصویــب شــود‪.‎‬‬ ‫ایشــان مردمــی بــودن و مهمتــر از ان مردمــی مانــدن را از ویژگی هــای‬ ‫الز ِم هــر مســئول نظــام اســامی خواندنــد و‏گفتنــد‪ :‬دیــدن یــا شــنیدن‬ ‫واقعیــات در میــدان و یــا از منابــع مــورد وثــوق‪ ،‬زمینه ســاز برنامه ریــزی و‬ ‫اقدامــات صحیــح‏خواهــد بــود‪.‎‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای در همیــن زمینــه افزودنــد‪ :‬گاهــی مــردم‬ ‫عــادی نکاتــی را بــه مســئول می گوینــد که از‏مشــاوران کارکشــته و نزدیک‬ ‫هــم شــنیده نمی شــود‪.‎‬‬ ‫ایشــان بــا ابــراز ناخرســندی از اجــرا نشــدن سیاســتهای کلــی اصــل ‪۴۴‬‬ ‫تاکیــد کردنــد‪ :‬دولــت می توانــد بــا تحقــق ایــن‏سیاســتها‪ ،‬اقتصــاد کشــور‬ ‫را بــر دوش مــردم قــرار دهــد و خــود بــه سیاســتگذاری‪ ،‬نظــارت و هدایــت‬ ‫بپــردازد تــا حــل‏مشــکالت شــتاب بگیــرد‪.‎‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه کشــورهایی که بــدون نفت از رشــد اقتصادی‬ ‫برخوردارنــد‪ ،‬افزودنــد‪ :‬نفــت حــدود صــد ســال‏اســت که همچون مــاده ای‬ ‫مخــدر‪ ،‬اعتیــاد ســختی در کشــور ایجــاد کــرده کــه بایــد حتما ًعالج شــود‪.‎‬‬ ‫ایشــان اقتصــاد ِ بــدون نفــت را هدفــی بلندمــدت خواندنــد و افزودنــد‪:‬‬ ‫حداقــل دو دولــت در مســئولیت های هشــت‏ســاله بایــد همــت کننــد تــا‬ ‫ایــن مشــکل بــه ســامان برســد البتــه اگــر همــان روزی کــه اقتصــاد بــدون‬ ‫نفــت را مطــرح‏کردیــم اجــرای ان شــروع می شــد امــروز کشــور وضــع‬ ‫متفاوتی داش ـت‪.‎‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــا اشــاره بــه احتماالتــی کــه دربــاره‬ ‫برخــی گشــایش های ارزی مطــرح می شــود‪ ،‬گفتنــد‪:‬‏مراقــب باشــیم‬ ‫اگــر احتمــاال ًگشایشــی ایجــاد شــد‪ ،‬درامدهــا صــرف واردات بی رویــه‬ ‫نشــود و بــه مســائل زیربنایــی از‏جملــه حمــل و نقــل جــاده ای و‬ ‫ریلــی‪ ،‬شــرکت های دانش بنیــان‪ ،‬نوســازی صنایــع‪ ،‬راههــای ارتباطــی‬ ‫بــا کشــورهای‏همســایه و حــل مشــکل مهــم اب اختصــاص یابــد کــه‬ ‫خوشــبختانه دولــت در مســئله اب کارهــای خوبــی اغــاز کــرده‏امــا حــل‬ ‫ایــن مشــکل بــه پــول نیــاز دارد‪.‎‬‬ ‫رهبــر انقــاب شــورای اقتصــادی ســران قــوا را فرصتــی مهــم بــرای‬ ‫تصمیم گیری هــای الزم دانســتند و گفتنــد‪ :‬ایــن‏شــورا در دولــت قبــل‬ ‫و بــا چنــد دســتور کار مهــم از جملــه اصــاح ســاختار بودجــه‪ ،‬حــل‬ ‫مســئله بانکــی و مدیریــت‏مقابلــه بــا تحریم هــا تشــکیل شــد که ســه‬ ‫قــوه بــا همــکاری و صمیمیــت کاملــی کــه دارنــد بایــد از ایــن ظرفیــت‬ ‫‏اســتفاده کننـد‪.‎‬‬ ‫رهبــر انقــاب مســئله فرهنــگ را بســیار مهــم و نیازمنــد مجاهــدت‬ ‫هوشــمندانه برشــمردند و گفتنــد‪ :‬مراکــز رســمی‏فرهنگــی و همچنیــن‬ ‫فعــاالن فرهنگــی کــه بــه یــاری خــدا در ســطح گســترده مشــغول‬ ‫فعالیتنــد‪ ،‬فرهنــگ و علــم را‏کامــا ًجــدی بگیرنــد و بــا چشــمان بــاز بــه‬ ‫فعالیــت شــبانه روزی و مجاهدانــه در ایــن زمینــه بپردازنــد‪.‎‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای بــا اشــاره بــه جهت گیــری خــوب دیپلماســی‬ ‫کشــور تاکیــد کردنــد‪ :‬مســئوالن مطلقــا ً معطّــل ‏مســئله هســته ای‬ ‫نشــوند و بــر اســاس واقعیــات کشــور بــه برنامه ریــزی و اقــدام بــرای حــل‬ ‫مشــکالت بپردازن ـد‪.‎‬‬ ‫ایشــان مســئوالن مذاکــرات را‪ ،‬انقالبــی‪ ،‬متدیّــن و پــر جــد ّ و جهــد‬ ‫خواندنــد و افزودنــد‪ :‬وزیــر امــور خارجــه و مســئوالن ‏مذاکره کننــده‬ ‫گزارش هــای دقیقــی را بــه مراکــز داخلــی مــی دهنــد‪ .‬نقــد و اظهــار نظــر‬ ‫دربــاره عملکــرد انهــا هــم ایــرادی‏نــدارد بــه شــرط اینکــه از ســوءظن و‬ ‫بدبینــی بــه دور باشــد و همچنانکــه بارهــا گفتــه ام موجــب تضعیــف‬ ‫عناصــر میــدان‏و ناامیــدی مــردم نشــود‪.‎‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا ابــراز خرســندی از مقاومــت هیــات مذاکره کننــده در‬ ‫مقابــل زورگویی هــا و زیاده خواهی هــا گفتنــد‪:‬‏طــرف مقابــل کــه بدعهدی‬ ‫کــرد و از برجــام خــارج شــد االن احســاس درماندگــی و بــن بســت می کند‬ ‫امــا نظــام‏اســامی کــه بــا اتــکای به مــردم از مشــکالت زیادی عبــور کرده‪،‬‬ ‫از ایــن مرحلــه هــم عبــور خواهــد کــرد‪.‎‬‬ ‫رهبــر انقــاب در بخــش دیگــری از سخنانشــان بــا تمجیــد از بیــداری‪،‬‬ ‫تحــرّک و تــاش جوانــان فلســطینی در ســرزمین‏هــای ‪ ۱۹۴۸‬و در مرکــز‬ ‫ســرزمین هــای اشــغالی افزودنــد‪ :‬ایــن تحــرکات نشــان داد فلســطین‬ ‫برخــاف تــاش امریــکا‏و پیروانــش زنــده اســت و هرگــز بــه فراموشــی‬ ‫ســپرده نخواهــد شــد و بــا ادامــه تحــرکات جــاری و به فضل الهــی‏پیروزی‬ ‫ان مــردم فلســطین خواهــد بــود‪.‎‬‬ ‫نهایــی از ِ‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای همچنیــن بــا تمجیــد از شــجاعت مــردم‬ ‫مظلــوم یمــن در توصیــه ای دلســوزانه و خیرخواهانــه‏بــه مســئوالن‬ ‫ســعودی گفتنــد‪ :‬چــرا بــه جنگــی کــه مــی دانیــد احتمــال پیــروزی در ان‬ ‫را نداریــد ادامــه مــی دهیــد؟‏راهــی پیــدا کنیــد و خــود را از ایــن معرکــه‬ ‫خــارج کنی ـد‪.‎‬‬ ‫ایشــان اتش بــس اخیــر در یمــن را خیلــی خــوب خواندنــد و افزودنــد‪:‬‬ ‫اگــر ایــن توافــق بــه معنــای واقعــی کلمــه اجــرا شــود‏می توانــد ادامــه یابــد‬ ‫و بــدون تردیــد مــردم یمــن بــه برکــت همّــت‪ ،‬شــجاعت و ابتــکار عمــل‬ ‫خــود و رهبرانشــان پیروزنــد‏و خداونــد هــم بــه ایــن مــردم مظلــوم کمــک‬ ‫خواهــد کــرد‪.‎‬‬ ‫رهبــر انقــاب در توصیه هــای پایانــی بــه مســئوالن کشــور گفتنــد‪:‬‬ ‫ت ان را قــدر بدانی ـد‪.‎‬‬ ‫فرصــت مســئولیت بســیار زودگــذر اســت و هــر‏ســاع ِ‬ ‫توصیه دوم رهبر انقالب پرهیز از اقدامات نمایشی بود‪.‎‬‬ ‫ایشــان همچنیــن افزودنــد‪ :‬تعــارض منافــع کــه همــه در مذمّــت ان‬ ‫ســخن می گوینــد‪ ،‬فقــط در عرصــه اقتصــاد نیســت و‏اگــر در موضوعــی‬ ‫میــان توجــه مــردم بــه مــا و رعایــت مصالــح عمومــی کشــور تعارضــی‬ ‫پیــش ایــد‪ ،‬بایــد منفعــت خــود را‏نادیــده بگیریــم و بــه مصالــح عمومــی‬ ‫توجــه کنی ـم‪.‎‬‬ ‫توصیــه بــه دولــت و مجلــس بــرای رعایــت خطــوط فاصــل و عمــل‬ ‫کــردن در حیطــه وظایــف و اختیــارات‪ ،‬اخریــن توصیــه‏رهبــر انقــاب بــه‬ ‫مســئوالن کشــور بــود‪.‎‬‬ ‫در ابتــدای ایــن دیــدار‪ ،‬حجــت االســام والمســلمین رئیســی رئیــس‬ ‫جمهــور‪ ،‬گفتمــان دولــت را گفتمــان انقــاب ‏اســامی بــا تاکیــد بــر‬ ‫مولفه هــای مردمــی بــودن‪ ،‬عدالت خواهــی و تحول گرایــی برشــمرد و‬ ‫گفــت‪ :‬ســند تحــول دولــت‏بــا همفکــری جمــع زیــادی از صاحبنظــران‬ ‫امــاده و منتشــر ش ـد‪.‎‬‬ ‫رئیس جمهور‪« ،‬اقدام و عمل» را مهمتر از «برنامه» دانســت و افزود‪:‬‬ ‫بــا تامیــن گســترده واکســن و همــکاری‏احــاد مــردم‪ ،‬بــا تغییــر محســوس‬ ‫شــرایط‪ ،‬کســب و کارها مجددا ًرونق گرفت و امســال ســفرهای نوروزی‬ ‫جهش‏زیادی داشـت‪.‎‬‬ ‫اقــای رئیســی مواجهــه خردمندانــه بــا مســئله کســری بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬را از‬ ‫دیگــر اقدامــات دولــت در هشــت مــاه‏گذشــته دانســت و گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫مــدت تــاش کردیــم بــا افزایــش تولیــد نفــت و گاز و افزایــش صــادرات‬ ‫نفتــی و‏همچنیــن افزایــش درامدهــای مالیاتــی‪ ،‬از کســری بودجــه و‬ ‫ـول منجــر بــه تــورم جلوگیــری شــود‪.‎‬‬ ‫خلــق پـ ِ‬ ‫رئیــس جمهــور افزایــش اختیــارات اســتانی و تکمیــل پروژه هــای نیمــه‬ ‫تمــام را از دیگــر برنامه هــای دولــت خوانــد و‏گفــت‪ :‬مهــار تــورم از دســتور‬ ‫کارهــای اصلــی دولــت اســت و گزارشــهای مراکــز امــاری نشــان می دهــد‬ ‫کــه رشــد‏صعــودی تــورم متوقــف‪ ،‬و رونــد نزولــی ان اغــاز شــده اسـت‪.‎‬‬ ‫اقــای رئیســی ایجــاد شــفافیت و برخــورد بــا بســترهای فســادزا‬ ‫را جــزو اقدامــات و برنامــه هــای اساســی دولــت ‏برشــمرد و‬ ‫گفــت‪ :‬مصوبــات ســفرهای اســتانی بــا اعتبــارات و در زمان بنــدی‬ ‫مشــخص در حــال اجــرا اســت‪.‎‬‬ صفحه 2 ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان کمک مردمی در مراکز نیکوکاری خراسان شمالی‬ ‫جمع اوری شد‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫ شنبه ‪ 27‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪515‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫تشخیص نوع مایعی که‬ ‫از زیر موتور خودرو میریزد‬ ‫(به زبان ساده )‬ ‫کشف عمده نهاد های دامی‬ ‫عمــده کاالهــای مکشــوفه شــامل؛ برنــج‪ ،‬گنــدم‪ ،‬ارد‪ ،‬روغــن‬ ‫خوراکــی‪ ،‬قنــد و شــکر و‏نهــاده هــای دامــی بــوده اســت‪.‬‏‬ ‫ســال گذشــته بــر اســاس‏برنامــه عملیاتــی تدویــن شــده‪،‬‬ ‫‪ 18‬طــرح مبــارزه بــا کاال و ارز در اســتان اجــرا و بــه مبلــغ یــک‬ ‫هــزار و ‪310‬‏میلیــارد ریــال کاالی قاچــاق در اســتان کشــف‬ ‫شــد کــه نســبت بــه ســال قبــل ‪ 79‬درصــد رشــد داشــت‪.‬‏‬ ‫مجازات ها بازدارنده‬ ‫جرمنیستند‬ ‫سرویس امنیت اقتصادی‪-‬فریبا مسکنی‪:‬‬ ‫رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی گلســتان از اجــرای هشــت‬ ‫طــرح مقابلــه بــا احتــکار در سراســر اســتان در ســال گذشــته‬ ‫خبــرداد و‏ادامــه داد‪ :‬در ایــن راســتا ‪ ۸۸‬فقــره پرونــده تشــکیل‬ ‫کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ان در ســال قبــل ‪ ۹‬درصــد رشــد‬ ‫داشــته و در ‏تعــداد دســتگیری ها نیــز شــاهد افزایــش ‪۱۴‬‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫درصــدی بودیــ ‪‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ عباســعلی‬ ‫پهلوانی نســب اظهارداشــت‪ :‬بســتر قاچــاق چــوب را کاهــش‬ ‫‏واردات چــوب و تامیــن نشــدن مــواد اولیــه فعالیــت کارخانه هــا‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫و کارگاه هــای چوب بــری‪ ،‬در گلســتان فراهــم کــرده اســ ‪‎‬‬ ‫رییــس پلیــس امنیــت اقتصــادی گلســتان گفــت‪ :‬نظــارت بــر‬ ‫واحدهــای تولیــدی غیرمجــاز زغــال و تعطیلــی ان هــا‪ ،‬کنتــرل‬ ‫بیشــتر‏مســیرهای ورودی و خروجــی اســتان‪ ،‬برخــورد شــدید‬ ‫بــا قاچاقچیــان چــوب‪ ،‬تعییــن شــعب ویــژه جرایــم چــوب‬ ‫در تعزیــرات و ‏دادســرا بــرای ایجــاد وحــدت رویــه در صــدور‬ ‫احــکام جرایــم قاچاقچیــان‪ ،‬کنتــرل مراکــز خریــد چــوب االت‪،‬‬ ‫کارخانه هــا و صنایــع ‏تبدیلــی وابســته‪ ،‬تصحیــح در اصــاح‬ ‫قوانیــن مبــارزه بــا قاچــاق چــوب و نیــز توســعه زراعــت چــوب‬ ‫ اگــر در تشــخیص رنــگ مایــع ریختــه شــده روی زمیــن بــه‬‫ل داریــد تکــه ای‬ ‫خاطــر تیرگــی یــا شــنی بــودن زمیــن مشــک ‬ ‫کارتــن ســفید یــا کاغــذ را زیــر ناحیــه ای کــه نشــتی دارد‬ ‫بگذاریــد تــا بهتــر بتوانیــد ان را ببینیــد و تشــخیص دهیــد‪.‬‬ ‫و ایجــاد مشــوق بــرای کاشــت ‏در روســتاها از مهم تریــن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫راهکارهــای مقابلــه و مبــارزه بــا پدیــده قاچــاق چــوب اســ ‪‎‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پارســال ‪ ۴۳۴‬هــزار و ‪ ۱۹۸‬کیلوگــرم انــواع‬ ‫چــوب قاچــاق در اســتان کشــف شــد کــه از جملــه عوامــل‬ ‫تقویت کننــده‏ایــن جــرم ســود سرشــار حاصــل از فــروش چــوب‬ ‫قاچــاق‪ ،‬تناســب نداشــتن مجــازات بــا جــرم و نبــود نظــارت کافی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫در‏بهره بــرداری از جنــگل ‪ ،‬اســ ‪‎‬‬ ‫پهلوانی نســب ادامــه داد‪ :‬همچنیــن پارســال یــک بانــد قاچــاق‬ ‫‪ ۱۷‬نفــره چــوب معــروف بــه موریانه هــای جنــگل در شهرســتان‬ ‫‏کردکــوی کشــف و متهمــان اعــم از قاچاقچیــان اصلــی‪ ،‬مال خــر‪،‬‬ ‫حمل کننــده بارهــا‪ ،‬کارکنــان منابــع طبیعــی و قرق بــان دســتگیر‬ ‫و‏یــک بانــد قاچــاق چــوب در بندرگــز متالشــی شــده بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رییــس پلیــس امنیــت اقتصــادی گلســتان در ادامــه بــه‬ ‫تشــکیل پرونــده در حــوزه جرائــم و مفاســد اقتصــادی در اســتان‬ ‫اشــاره کــرد و‏گفــت‪ :‬بخــش زیــاد پرونده هــای تشــکیل شــده‬ ‫مربــوط بــه زمین خــواری بــوده کــه دســتگیری متهمــان در ایــن‬ ‫بخــش پارســال ‪۳۴‬‏درصــد نســبت بــه ســال ماقبــل بیشــتر ش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پهلوانی نســب گفــت‪ :‬کشــف یــک فقــره زمین خــواری بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۱۰۱‬هــزار و ‪ ۱۴۸‬مترمربــع بــه ارزش بیــش از ‪۳۰‬‬ ‫میلیــارد‏ریــال در کاللــه و یــک فقــره زمین خــواری بــه مســاحت‬ ‫‪ ۳۶۰‬هــزار مترمربــع بــه ارزش ‪ ۱۰‬میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫در ‏اق قــا از مهم تریــن پرونده هــای ایــن بخــش اســت‪‎.‎‬‬ ‫رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی گلســتان در ادامــه از از‬ ‫افزایــش ‪ ۳۶‬درصــدی پرونــده هــای زمیــن خــواری اســتان در‬ ‫ســال قبــل ‏خبــردا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در مجمــوع جرایــم و مفاســد اقتصــادی در‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۲۱‬درصــد در تشــکیل پرونــده و ‪ ۳۳‬درصــد در‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫دســتگیری ‏متهمــان افزایــش داشــتی ‪‎‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در زمیــن خــواری شــاهد افزایــش ‪ ۳۶‬درصــدی‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫پرونده هــا و افزایــش ‪ ۳۴‬درصــدی دســتگیری متهمــان بودیــ ‪‎‬‬ ‫پهلوانــی نســب ادامــه داد‪ :‬مســاحت زمین هــا اعــم از تصرفــات‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اراضــی دولتــی و تغییــر کاربــری ‪ ۱۰۸‬هکتــار بوده اسـ ‪‎‬‬ ‫طبــق گفتــه وی در ســال گذشــته چهــار طــرح نســبت بــه مبــارزه‬ ‫بــا زمیــن خــواران مــورد اجــرا قــرار گرفــت کــه ارزش ان ‪۵۵۳‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫میلیــارد‏ریــال بــوده اسـ ‪‎‬‬ ‫رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی گلســتان از اجــرای هشــت‬ ‫طــرح مقابلــه بــا احتــکار در سراســر اســتان در ســال گذشــته‬ ‫خبــرداد و‏ادامــه داد‪ :‬در ایــن راســتا ‪ ۸۸‬فقــره پرونــده تشــکیل‬ ‫دستگیری ‪ ۳۵‬حفار محوطه های تاریخی‬ ‫خراسان شمالی در ‪ ۷‬ماه گذشته‬ ‫فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی خراســان شــمالی گفت‪:‬‬ ‫‪ ۳۵‬حفــار غیــر مجــاز محوطــه هــای تاریخــی اســتان از نیمه دوم پارســال تاکنون دســتگیر شــده اند‪.‬‬ ‫ســرهنگ خلیــل حاجــی زاده اظهــار داشــت‪ ۲۵ :‬نفــر از ایــن افــراد در نیمــه دوم پارســال و ‪ ۱۰‬نفــر‬ ‫در ســال جــاری در رابطــه بــا حفــاری هــای غیــر مجــاز مناطــق تاریخــی و تحــت پوشــش میــراث‬ ‫فرهنگــی خراســان شــمالی دســتیگر شــده انــد‪.‬‬ ‫وی از کشــف هشــت فلــز یــاب و تعــدادی از ادوات جــرم دیگــر و ‪ ۲۴۹‬شــی تاریخــی ماننــد ســکه‬ ‫و قطعــات کــوزه هــای ســفالی از ایــن افــراد خبــر داد و گفــت‪ :‬از ‪ ۱۰‬فقــره حفــار غیرمجــازی کــه‬ ‫امســال دســتگیر شــدند ‪ ۹‬نفــر در روســتای نجــف ابــاد و ســلولی در حیــن حفــاری دســتگیر و یــک‬ ‫حفــار نیــز در روســتای ایــوب بــوده کــه تحویــل مقامــات قضایــی شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی خراســان شــمالی در‬ ‫مــورد دســتگیری حفــاران روســتای نجــف ابــاد گفــت‪ :‬در پــی رصــد اطالعاتــی یــگان حفاظــت اداره کل‬ ‫افزایش ‪۶۴‬درصدی مصارف‬ ‫بانک های خراسان شمالی‬ ‫دبیــر کمیســیون هماهنگــی بانــک هــای خراســان شــمالی گفت‪:‬مصــارف بانــک های خراســان‬ ‫شــمالی بــا ‪۶۴‬درصــد افزایــش در ســال گذشــته نســبت بــه ســال ‪ 99‬بــه ‪ ۲۲۶‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال رســید‪.‬‬ ‫علــی اکبــر هدایتــی اظهــار داشــت‪ :‬اگرچــه در پایــان ســال گذشــته منابــع سیســتم بانــک هــای‬ ‫دولتــی و غیردولتــی خراســان شــمالی کــه شــامل ‪ ۱۳‬بانــک اســت بــه ‪ ۱۷۵‬میلیــارد ریــال رســید کــه‬ ‫رشــدی معــادل ‪ ۴۳.۱۱‬درصــد داشــت امــا مصــارف بانــک هــای مــا هــم افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه بانــک هــا بایــد ‪۸۰‬درصــد منابــع خــود را مصــرف کننــد افــزود‪ :‬نســبت منابــع‬ ‫بــه مصــارف بانــک هــای اســتان در ســال ‪۱۱۲.۵ ،۹۹‬درصــد و در پایــان ســال گذشــته بــه ‪ ۱۲۹‬درصــد‬ ‫رســید کــه نــه تنهــا صــد در صــد منابــع را مصــرف کردیــم بلکــه ‪ ۵۱‬هــزار میلیــارد ریــال هــم بیشــتر‬ ‫کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ان در ســال قبــل ‪ ۹‬درصــد رشــد‬ ‫داشــته و در ‏تعــداد دســتگیری ها نیــز شــاهد افزایــش ‪۱۴‬‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫درصــدی بودیــ ‪‎‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ارزش ریالــی کاالهــای مکشــوفه احتــکاری ‪۸۸۹‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــوده کــه در مــدت مشــابه بــا ســال ‪ ۹۹‬از نظــر‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ریالــی‏‏‪ ۱۱۳‬درصــد افزایــش داشــته اسـ ‪‎‬‬ ‫طبــق گفتــه وی عمــده کاالهــای کشــف شــده شــامل برنــج‪،‬‬ ‫گنــدم‪ ،‬ارد‪ ،‬روغــن خوراکــی‪ ،‬قنــد‪ ،‬شــکر و نهاده هــای دامــی‬ ‫بــوده اســت‬ ‫پهلوانــی نســب افــزود‪ :‬عمــده کاالهــای مکشــوفه شــامل؛‬ ‫برنــج‪ ،‬گنــدم‪ ،‬ارد‪ ،‬روغــن خوراکــی‪ ،‬قنــد و شــکر و‏نهــاده هــای‬ ‫دامــی بــوده اســت‪.‬‏‬ ‫‏‏وی بــا اشــاره بــه فعالیــت هــای صــورت گرفتــه در حــوزه قاچــاق‬ ‫کاال و ارز‪ ،‬گفــت‪ :‬ســال گذشــته بــر اســاس‏برنامــه عملیاتــی‬ ‫تدویــن شــده‪ 18 ،‬طــرح مبــارزه بــا کاال و ارز در اســتان اجــرا و بــه‬ ‫مبلــغ یــک هــزار و ‪310‬‏میلیــارد ریــال کاالی قاچــاق در اســتان‬ ‫کشــف شــد کــه نســبت بــه ســال قبــل ‪ 79‬درصــد رشــد داشــت‪.‬‏‬ ‫‏ ‏رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی گلســتان ادامــه داد‪:‬‬ ‫بیشــترین کشــفیات در حــوزه ســوخت و مــواد نفتــی‪ ،‬‏مــواد‬ ‫غذایــی خارجــی‪ ،‬داروهــای دامــی و ســیگار و چــوب بــوده اســت‪.‬‏‬ ‫‏ وی اظهارداشــت‪ :‬در ایــن راســتا ‪ 976‬نفــر دســتگیر شــدند‬ ‫و ‪ 426‬خــودرو نیــز توقیــف شــد و پرونــده هــا‏تحویــل مراجــع‬ ‫قضایــی شــد‪.‬‏‬ ‫‏‏پهلوانــی نســب‪ ،‬کشــف داروهــای دامــی بــه تعــداد ‪ 80‬هــزار‬ ‫و ‪ 540‬قلــم بــه ارزش ‪ 4‬میلیــارد و ‪ 27‬‏میلیــون ریــال در علــی‬ ‫ابــاد کتــول‪ ،‬کشــف نهــاده هــای دامــی بــه میــزان ‪ 19‬هــزار و ‪300‬‬ ‫کیلوگرم به ارزش‏‏‪ 730‬میلیون ریال در گنبدکاووس‪ ،‬کشــف ‪96‬‬ ‫هــزار و ‪ 852‬قلــم انــواع لوازم پزشــکی و بهداشــتی بــه‏ارزش بیش‬ ‫از ســه میلیــارد و ‪ 300‬میلیــون ریــال‪ ،‬کشــف ‪ 16‬هــزار و ‪ 400‬قلــم‬ ‫ســرنگ پزشــکی به‏ارزش ‪ 820‬میلیون ریال در گرگان‪ ،‬کشــف ‪40‬‬ ‫بهلــه پرنــده شــکاری بــه ارزش ‪ 3‬میلیــارد و ‪ 500‬میلیــون‏ریــال در‬ ‫بندرترکمــن و کشــف ‪ 648‬دســتگاه لــوازم اشــپزخانه بــه ارزش ‪10‬‬ ‫میلیــارد ریــال در گنبــد را از‏مهمتریــن کشــفیات حــوزه قاچــاق کاال‬ ‫و ارز اســتان در ســال گذشــته برشــمرد‏‪.‬‬ ‫‏‏وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ســال گذشــته‪ 118 ،‬فقــره در حــوزه‬ ‫میانــر تشــکیل شــد کــه ‪ 879‬دســتگاه رمــز ارز‏توقیــف و ‪112‬‬ ‫متهــم دســتگیر شــدند کــه ارزش ریالــی پرونــده رمــز ارزهــا‪182 ،‬‬ ‫میلیــارد و ‪ 695‬میلیــون‏ریــال بــوده اســت‪.‬‏‬ ‫میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان مبنــی بــر انجــام حفــاری غیرمجــاز در حوالــی‬ ‫روســتا قزلقــان و نجف ابــاد بجنــورد‪ ،‬بــا هماهنگــی انجــام شــده بــا دســتگاه قضایی و همکاری پاســگاه‬ ‫انتظامــی قزلقــان اقدامــات الزم بــرای دســتگیری ایــن بانــد در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن عملیــات تعــداد زیــادی االت و ادوات حفــاری نیــز کشــف و تحویــل‬ ‫مراجــع مربــوط شــد‪.‬‬ ‫حاجــی زاده افــزود‪ :‬بــر اســاس مــاده ‪ ۵۶۲‬قانــون مجــازات اســامی‪ ،‬هرگونــه حفــاری و کاوش‬ ‫به قصــد به دسـت اوردن امــوال تاریخــی و فرهنگــی ممنــوع بــوده و افــرادی کــه بــه ایــن کار اقــدام‬ ‫کننــد از ‪ ۶‬مــاه تــا ســه ســال حبــس مــی شــوند و اشــیای مکشــوفه نیــز بــه نفــع میراث فرهنگــی‬ ‫کشــور و االت و ادوات حفــاری بــه نفــع دولــت محکــوم می شــود و چنانچــه حفــاری در اماکــن‬ ‫و محوطه هــای تاریخــی کــه در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده اســت‪ ،‬یــا در بقــاع متبرکــه‬ ‫و اماکــن مذهبــی انجــام شــده باشــد عــاوه بــر ضبــط اشــیای مکشــوفه و االت و ادوات حفــاری‬ ‫مرتکــب بــه حداکثــر مجــازات مقــرر محکــوم می شــود‪.‬‬ ‫تعــداد اثــار ثبــت شــده اســتان در فهرســت اثــار ملــی ‪ ۶۲۱‬اثــر تاریخــی‪ ،‬طبیعــی و ناملمــوس‬ ‫اســت کــه از مجمــوع اثــار ثبــت شــده در فهرســت ملــی کشــور ‪ ۵۰۹‬اثــر تاریخــی‪ ۴۲ ،‬اثــر طبیعــی‪،‬‬ ‫‪ ۷۰‬اثــر ناملــوس و تعــداد ‪ ۱۱‬اثــر نیــز ثبــت جهانــی شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان بــا دارا بــودن ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر دارای ‪ ۱۱۵‬جاذبــه گردشــگری‪ ۲۴ ،‬منطقــه نمونــه ملــی و‬ ‫اســتانی و هشــت روســتای هــدف گردشــگری مقصــدی بکــر بــرای طبیعــت دوســتان و عالقه منــدان‬ ‫بــه فرهنــگ و ایین هــای اقــوام مختلــف اســت‪.‬‬ ‫از منابــع مصــرف شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه مصــارف بایــد ‪ ۸۰‬درصــد منابــع سیســتم بانک هــای‬ ‫اســتان ها را شــامل شــود و افزایــش بیــش از ایــن موجــب مــی شــود تــا بانــک مرکــزی سیســتم‬ ‫بانکــی اســتان ها را جریمــه کنــد‪.‬‬ ‫هدایتــی در مــورد تســهیالت بخــش هــای مختلــف نیــز خاطرنشــان کــرد‪ :‬پرداخــت تســهیالت در‬ ‫بخــش کشــاورزی در ســال گذشــته نســبت بــه ســال ‪۸۴ ،۹۹‬درصــد و در بخــش صنعــت و معــدن‬ ‫نیــز ‪۱۱۹‬درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه پرداخــت تســهیالت در بخــش مســکن و ســاختمان ‪ ۲۰‬درصــد و در‬ ‫خدمــات و بازرگانــی ‪۶۶‬درصــد افزایــش داشــته اســت افــزود‪ :‬در مجمــوع در بخــش هــای اقتصــادی‬ ‫توانســتیم رشــد ‪۶۴‬درصــدی را ثبــت کنیــم‪.‬‬ ‫دبیــر کمیســیون هماهنگــی بانــک هــای اســتان در مــورد نســبت منابــع ارزان قیمــت بانــک هــا بــه‬ ‫منابــع گــران کــه از شــاخص هــای اصلــی سیســتم بانکــی اســت نیــز گفــت‪:‬در ســال ‪ ۹۹‬نســبت‬ ‫منابــع ارزان قیمــت مــا ‪ ۳۷‬بــه ‪۶۳‬درصــد بــود کــه در ســال ‪ ۱۴۰۰‬تقریبــا یــک درصــد از منابــع ارزان‬ ‫قیمــت مــا بــه ســمت منابــع گرانقیمــت حرکــت کــرد‪.‬‬ ‫وی از کاهــش منابــع ارزی نیــز خبــر داد و اظهــار داشــت‪ :‬در ســال ‪ ۱۴۰۰‬منابــع ارزی مــا از ‪۶۹۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــه ‪ ۶۱۰‬میلیــارد ریــال کاهــش یافــت کــه معــادل ‪ ۱۱.۵‬درصــد مــی شــود‪.‬‬ ‫ قهوه ای است یا سیاه؟‬‫روغن موتــور در ابتــدا رنگــی طالیــی و شــفاف دارد امــا پــس از‬ ‫مدتــی اســتفاده و گــرم شــدن می توانــد بــه رنگ هــای قهــوه ای‬ ‫روشــن‪ ،‬قهــوه ای تیــره و حتــی ســیاه دربیایــد‪ .‬گاهــی اوقــات‬ ‫روغــن چکــه کــرده دارای لکه هــای ســیاه یــا قهــوه ای اســت زیــرا‬ ‫در مســیر نشــتی گردوخــاک و کثیفــی را نیــز بــه همــراه خــود‬ ‫م ـی اورد؛ امــا روغن موتــور معمــوال ًروش ـن تر اســت مخصوصــا ً‬ ‫اگــر تــازه باشــد‪.‬‬ ‫ سبز‪ ،‬ابی‪ ،‬زرد یا نارنجی ؟‬‫چنــد ســال قبــل مایــع خنک کننــده پیشــرانه (همــان ضدیــخ)‬ ‫تنهــا بــا رنــگ ســبز تولیــد می شــد امــا بــا دسـت یابی صنعتــی بــه‬ ‫تکنولــوژی اســید غیــر ارگانیــک و اســیدهای ارگانیــک و هیبرید‪،‬‬ ‫طیــف ضدیخ هــا نیــز گســترش یافتــه اســت‪ .‬ایــن روزهــا شــما‬ ‫می توانیــد مایعــات خنک کننــده ســبز‪ ،‬ابــی‪ ،‬نارنجــی و زرد را‬ ‫بیابیــد‪ .‬البتــه رنگ هــای قرمــز و صورتــی نیــز بــه تعــداد بســیار‬ ‫محــدود در برخــی خودروهــا دیــده می شــوند‪.‬‬ ‫ اگــر بــا نــگاه بــه رنــگ مایــع ریختــه شــدن روی زمیــن‬‫نتوانســتید مطمئــن شــوید کــه ایــن مایــع خنک کننــده اســت دو‬ ‫توصیــه داریــم‪.‬‬ ‫ در زمــان ســرد بــودن پیشــرانه در رادیاتــور را بــاز کــرده و رنــگ‬‫ضدیــخ را ببینیــد‪ .‬اگــر رنــگ ان بــا رنــگ مایع نشــتی یکســان بود‬ ‫شــما موضــوع را می فهمید‪.‬‬ ‫ برخــی مایعــات خنک کننــده همچنیــن دارای بــوی قــوی‬‫پروپیلــن گالیکــول هســتند‪ .‬مایــع ریختــه شــده روی زمیــن را‬ ‫لمــس کــرده و ســپس بــو کنیــد‪ .‬اگــر بویــی مشــابه را تشــخیص‬ ‫دادیــد از نــوع نشــتی مطمئــن خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫ صورتی روشن یا کثیف است؟‬‫در بخــش باالیــی گفتیــم کــه رنــگ صورتی نیــز می تواند داللت‬ ‫بر نشــتی مایع خنک کننده داشــته باشــد؛ اما این رنگ از مایع‬ ‫خنک کننــده چنــدان معمــول نیســت و نشــتی صورتی رنــگ در‬ ‫واقــع می توانــد نشــان دهنــده از دســت رفتــن روغــن گیربکــس‬ ‫یــا مایــع هیدرولیــک فرمــان باشــد‪ .‬هــر دو مایــع رنگ هــای قرمز‬ ‫روشــن تــا صورتــی را دارنــد‪ .‬هماننــد روغن موتــور‪ ،‬گرمــا و زمــان‬ ‫نیــز می توانــد رنــگ ایــن مایعــات را تیــره و کثیــف کنــد‪.‬‬ ‫شفاف یا مایل به زرد است؟‬‫نشــتی روغــن ترمــز خطرنــاک اســت زیــرا ایــن سیســتم بــه‬ ‫منظــور عملکــردی مطمئــن بــه فشــار هیدرولیــک متکــی‬ ‫اســت‪ .‬وجــود مایــع شــفاف یــا مایــل بــه زرد نزدیــک بــه‬ ‫چرخ هــای خــودرو و یــا زیــر دیــواره اتــش خــودرو مشــکلی‬ ‫جــدی را نشــان می دهــد‪ .‬ایــن روغــن نیــز می توانــد در‬ ‫اثــر گرمــا و گذشــت زمــان تیره تــر شــود بنابرایــن بــه خاطــر‬ ‫داشــته باشــید کــه بــه محــض رویــت ایــن نشــانه ها ســریعا ً‬ ‫بــه مکانیکــی باتجربــه مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫ شفاف ؟‬‫ تنهــا دو احتمــال بــرای نشــتی کامــا ًشــفاف در زیــر خــودرو‬‫وجــود دارد‪ .‬اولیــن ســناریو کــه محتمل تریــن نیــز هســت اینکــه‬ ‫مایــع ریختــه شــده روی زمیــن تنهــا اب اســت کــه بــه احتمــال‬ ‫زیــاد بــه خاطــر اســتفاده از کولــر بــه روی زمیــن چکــه کــرده‬ ‫اســت‪ .‬ســناریوی بدتــر نیــز اینکــه مایــع یــاد شــده بنزیــن اســت‬ ‫کــه فــورا ًبــه خاطــر بــو می تــوان ان را تشــخیص داد‪.‬‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کارپارس‬ ‫برگزاریمی کند‬ ‫پی‬ ‫گ‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫سی‬ ‫ع‬ ‫جت‬ ‫ریازا ب اهیا ما ی‬ ‫نخستین جشنواره‬ ‫تیتر‪،‬یادداشت‪،،‬زگارش‪،‬عکس‬ ‫عالقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند‬ ‫اثار خود را به دفتر موسسه حداکثر تا پایان‬ ‫اردیبهشت‪ 1401‬ارسال کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫ شنبه ‪ 27‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 27‬فروردین‬ ‫بجنورد‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪515‬‬ ‫تمدید فصل صید ماهیان‬ ‫استخوانی در اب های استان‬ ‫دمای هوا ‪ 17‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 64‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 17‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب جنوب غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصد فارغ التحصیالن‬ ‫دانشگاه فنی و حرفه ای گلستان‬ ‫جذب بازار کار می شوند‬ ‫معــاون صیــد وبنــادر ماهیگیــری شــیالت گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫فصــل صیــد ماهیــان اســتخوانی خــزر تــا پایــان فروردیــن‬ ‫تمدیــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل شــیالت گلســتان‬ ‫دکتــر محســن یحیایــی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه افزایش‬ ‫روزهــای کوالکــی در فصــل صیــد جــاری و بــا هــدف کمــک‬ ‫بــه معیشــت صیــادان و همچنیــن تامیــن مولــد مــورد نیــاز‬ ‫مراکــز بازســازی ذخائــر اســتان‪ ،‬فصــل صیــد کــه قرار بــود ‪۱۵‬‬ ‫فروردیــن بــه پایــان برســد تــا پایــان ایــن مــاه تمدیــد گردیــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گونــه غالــب صیــد در محــدوده اب هــای‬ ‫گلســتان ‪ ،‬ماهــی کفــال اســت کــه زمــان تکثیــر ان در‬ ‫شــهریور ومهــر اســت و تمدیــد زمــان فصــل صیــد اســیبی‬ ‫بــه ذخائــر ایــن ماهــی وارد نمــی کنــد ‪.‬‬ ‫معاون صید و بنادر ماهیگیری شــیالت گلســتان با اشــاره‬ ‫بــه میــزان صیــد ماهیــان اســتخوانی از اب هــای اســتان‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬ازابتــدای فصــل صیــد از ‪ ۱۵‬مهــر ‪ ۱۴۰۰‬تا کنون‬ ‫صیــادان گلســتانی ‪ ۲۱۲‬تــن انــواع ماهــی اســتخوانی از خزر‬ ‫صیــد کــرده انــد‪.‬‬ ‫دکتــر یحیایــی در پایــان گفــت‪ ۸۱۳ :‬صیــاد گلســتانی‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۷۰‬تــن کفــال‪ ۲۰ ،‬تــن ماهــی ســفید‪ ۱۸ ،‬تــن‬ ‫ماهــی کپــور و ‪ ۳‬تــن دیگــر ماهیــان خــزری صیــد کــرده انــد‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه فنــی و حرفـه ای گلســتان گفــت‪ :‬از مجمــوع حــدود چهــار هــزار دانشــجوی دختــر و‬ ‫پســر ایــن مرکــز امــوزش عالــی ‪ ۷۰‬درصــد بومــی هســتند که بر اســاس بررســی امــاری بیــش از ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫انــان پــس از پایــان دوره تحصیــل جــذب بــازار کار می شــوند‪.‬‬ ‫منصــور غفــاری در نشســت خبــری افــزود‪ :‬ایــن مرکــز جــزو دانشــگاه نســل چهــارم‪ ،‬کارافریــن و‬ ‫مهــارت محــور و بــا اتــکا بــه ظرفیــت هــای موجــود تحقــق تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال افریــن‬ ‫اســت و بــا نــگاه تولیــد ثــروت افریــن‪ ،‬کارافرینــی و کمــک بــه اشــتغال جوانــان تحصیلکــرده را مــورد‬ ‫توجــه جــدی قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ظرفیــت هــای ایــن دانشــگاه از جملــه امکانــات تحصیلــی مناســب و خدمــات رفاهــی رایگان‬ ‫بــه خوبــی معرفــی نشــده و در ان صــورت مــی تــوان بــه جــذب جوانــان مســتعد اقــدام و فرصــت رشــد‬ ‫اقتصــادی را بــرای انــان فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر توجــه بــه اقتصــاد دانــش بنیــان متکــی بــه صنایــع خــاق در رشــته هــای مختلــف ایــن‬ ‫دانشــگاه گفــت‪ :‬در چنــد ســال اینــده راه انــدازی پــارک مرکــز علــم‪ ،‬فنــاوری و مهارتــی رشــد در دانشــگاه‬ ‫فنــی و حرفــه ای گلســتان بــرای هــم افزایــی صنایــع در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اعــام ایــن کــه هــم اکنــون پنــج دانشــکده و اموزشــکده وابســته بــه دانشــگاه فنــی و حرفـه ای‬ ‫در چهــار شــهر گلســتان فعــال اســت گفــت کــه ‪ ۲‬واحــد از ایــن تعــداد دخترانــه و ‪ ۳‬واحــد هــم‬ ‫پســرانه اســت‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه فنــی و حرفــه ای گلســتان گفــت‪ ۶۵ :‬درصــد کارگاه هــای دانشــگاه فنــی و حرفــه ای‬ ‫گلســتان بــرای امــوزش بــه روز شــده و بــر اســاس نظــارت کارشناســان کارگاه چــاپ‪ ،‬کارگاه بافــت و‬ ‫همچنیــن ســه ســایت کامپیوتــر اســتان نیــاز بــه روز شــدن دارنــد‪.‬‬ ‫غفــاری بــا اشــاره بــه پــروژه امــاده افتتــاح در ســال جــاری‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــرای تکمیــل پــروژه نیمه تمام‬ ‫ورزشــی اموزشــکده کردکــوی بــا هــزار و ‪ ۱۰۰‬متــر مربــع زیربنــا بــه حــدود ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال و تکمیــل ســه‬ ‫پــروژه نیمــه تمــام کارگاه هــای اموزشــی بــه حــدود ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن کارگاه اموزشــی پســران چمــران بــا ‪ ۵۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی بــه ‪۱۴۰‬‬ ‫میلیــار ریــال‪ ،‬کارگاه اموزشــی پســران علــی ابــاد کتــول بــا ‪ ۵۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی بــه‪۵۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال و کارگاه اموزشــی ســاختمان الکترونیــک کردکــوی بــا ‪ ۲۵‬درصــد پیشــرفت بــه ‪۲۱۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫مرزنشینان خراسان شمالی‬ ‫پیش از واردات کاال‬ ‫ظرفیت های استان را بسنجند‬ ‫تامین ‪ ۳۲‬میلیارد تومان‬ ‫کمک بالعوض برای زلزله‬ ‫زدگان خراسان شمالی‬ ‫رییــس اداره بازرگانــی خارجــی ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مرزنشــینان پیــش از وارد‬ ‫کــردن کاال بایــد از ظرفیت هــای مــورد نیــاز اســتان اگاه باشــند‬ ‫تــا از بــروز مشــکالت احتمالــی جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫امیــن قربانــی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای اســتفاده از ســهمیه الزم‬ ‫اســت تمامــی افــراد دارای کارت مبــادالت مــرزی بــا مراجعــه‬ ‫بــه شــرکت هــای تعاونــی مرزنشــینان محــل زندگــی نســبت بــه‬ ‫تمدیــد کارت هــای خــود بــه منظــور اســتفاده از تســهیالت در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده بــرای مرزنشــینان اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫امــکان خریــد کاالی دپــوی گمــرک بــرای مرزنشــینان اســتان‬ ‫وجــود نــدارد‬ ‫رییــس اداره بازرگانــی خارجــی ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــر اســاس اســتعالم انجــام‬ ‫شــده از گمــرک اســتان و بــه اســتناد قانــون امــور گمرکــی‪،‬‬ ‫امــکان خریــد کاالی دپــو شــده در گمــرک‪ ،‬بــرای دارنــدگان کارت‬ ‫مبــادالت مــرزی ایــن خطــه وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫معاون امور بازســازی و مســکن روســتایی بنیاد مســکن‬ ‫انقــاب اســامی خراســان شــمالی گفــت‪ ۳۲ :‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار بــرای پرداخــت کمــک بالعــوض بــه زلزلــه‬ ‫زدگان اســتان تامیــن شــد کــه بــزودی بــه ایــن خســارت‬ ‫دیــدگان پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫علــی روحانــی اظهــار داشــت‪ :‬پیــش از ایــن ‪۱۶‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار بــرای کمــک بالعــوض بــه خســارت‬ ‫دیــدگان از زلزلــه پارســال در شهرســتان هــای گرمــه‪،‬‬ ‫جاجــرم و مانــه و ســملقان تامیــن شــده بــود کــه ایــن‬ ‫رقــم معــادل ‪ ۵۰‬درصــد اعتبــار مصــوب در هیــات‬ ‫وزیــران بــود و اخیــرا ‪ ۵۰‬درصــد از ایــن اعتبــار بــه‬ ‫دســت رســید‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کمــک بالعــوض بــرای ســرعت‬ ‫دادن بــه ســاخت ‪ ۶۵۰‬واحــد مســکونی روســتایی‬ ‫و ‪ ۱۴۵‬واحــد مســکونی شــهری پرداخــت مــی شــود‬ ‫افــزود‪ :‬خســارت دیــدگان از زلزلــه بــرای ســاخت هــر‬ ‫واحــد مســکونی در روســتاها ‪ ۳۵‬میلیــون تومــان‬ ‫و در شــهرها ‪ ۴۰‬میلیــون تومــان کمــک بالعــوض‬ ‫دریافــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫معــاون امــور بازســازی و مســکن بنیــاد مســکن‬ ‫روســتایی انقــاب اســامی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫بــرای تعمیــری هــر واحــد مســکونی روســتایی هــم‬ ‫‪ ۱۵‬میلیــون تومــان کمــک بالعــوض بــه ایــن خســارت‬ ‫دیــدگان پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫تامیــن ‪ ۲‬میلیــارد ‪ ۷۵۰‬میلیــون تومــان هزینــه پروانــه‬ ‫ســاخت‬ ‫روحانــی در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا اشــاره بــه تامیــن‬ ‫هزینــه هــای مربــوط بــه صــدور پروانــه ســاخت در مناطــق‬ ‫زلزلــه زده در شهرســتان هــای گرمــه‪ ،‬جاجــرم و مانــه‬ ‫و ســملقان گفــت‪ :‬بــر اســاس مصوبــه هیــات وزیــران ‪۲‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۷۵۰‬میلیــون تومــان اعتبــار در ایــن زمنیــه تامیــن‬ ‫شــد کــه اخیــرا تمــام ایــن مبلــغ بــه دســت رســیده اســت‪.‬‬ ‫دولــت بــرای ســاخت هــر واحــد مســکونی در شــهرها ‪۱۰‬‬ ‫میلیــون تومــان و در روســتاها ‪ ۲‬میلیون تومــان برای صدور‬ ‫پروانــه ســاختمانی تامیــن کــرده اســت‪.‬‬ ‫با حضور دادستان مینودشت‬ ‫حکم تخریب ‪ 6‬بنای غیرمجاز‬ ‫در شهرستان مینودشت اجرا شد‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب مینودشــت گفــت‪ :‬رای قلــع و‬ ‫قمــع ایــن بناهــا قطعــی شــده بــود و در روســتاهای قلمــی‪ ،‬ده‬ ‫عبداللــه ‪ ،‬چــراغ تپــه‪ ،‬تاشــته و محمــد زمــان خــان مینودشــت‬ ‫اجــرا شــد ‪.‬‬ ‫یاســر بــای افــزود‪ :‬ایــن بناهــا در ‪ 2‬هــزار و ‪ 770‬مترمربــع از‬ ‫زمیــن هــای کشــاورزی و باغــی ایــن شهرســتان بــا تغییــر کاربــری‬ ‫غیرمجــاز ســاخته شــده بودنــد ‪.‬‬ ‫ســال گذشــته نیــز بــا ورود دادســتانی ســاخت و ســازهای غیــر‬ ‫مجــاز در حریــم و بســتر رودخانــه چهــل چــای تنگــه مینودشــت‬ ‫تخریــب و ‪ ۱۲‬هــزار مترمربــع از حریــم و بســتر ایــن رودخانــه‬ ‫رفــع تصــرف شــد ‪.‬‬ ‫سیستم گرمایشی ‪ ۱۵‬هزار کالس‬ ‫درس امسال استانداردسازی می شود‬ ‫معــاون فنــی و بازرســی ســازمان نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس گفــت‪ :‬طبــق‬ ‫برنامه ریزی هــای انجــام شــده در ســال جــاری سیســتم گرمایشــی ‪ ۱۵‬هــزار کالس در مــدارس‬ ‫کشــور استانداردســازی مــی شــود‪.‬‬ ‫داریــوش ورناصــری بــا بیــان ایــن کــه هــم اکنــون ‪ ۴۴‬هــزار کالس درس سیســتم گرمایشــی‬ ‫اســتاندارد ندارنــد‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬پــس از تعــداد یادشــده‪ ،‬استانداردســازی بقیــه لــوازم گرمایشــی‬ ‫تــا پایــان ســال بعــد انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح مدیریــت ســبز در فضاهــای اموزشــی تصریــح کــرد‪ :‬بــا اجــرای ایــن‬ ‫برگزاری بازاموزی کمک های اولیه‬ ‫ویژه ی کارکنان هالل احمر‬ ‫استان گلستان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از روابــط عمومــی جمعیــت هــال‬ ‫احمــر گلســتان‪ ،‬فرهــاد میقانــی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪ :‬از‬ ‫انجایــی کــه هــال احمــر در امدادرســانی بــه حــوادث بــه ویــژه‬ ‫حــوادث غیرمترقبــه نقــش مهمــی دارد‪ ،‬پرســنل هــال احمــر‬ ‫هــم بایــد از امادگــی الزم برخــوردار باشــند تــا بتواننــد در کنــار‬ ‫نجاتگــران در امدادرســانی هــا مشــارکت کننــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر گلســتان افــزود‪ :‬بــه همیــن‬ ‫منظــور یــک دوره بازامــوزی امــداد و کمکهــای اولیــه در ‪۴‬‬ ‫منطقــه ی اســتان بــرای پرســنل هــال احمــر سراســر اســتان‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهــار کــرد‪ :‬در نظــر اســت طــی مراحــل بعــدی‬ ‫ســایر امــوزش هــای امــدادی کارکنــان هــم بازامــوزی و ارتقــا‬ ‫پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫طــرح شــاهد ‪ ۳۵‬تــا ‪ ۴۵‬درصــد صرفه جویــی در مصــارف انــواع انــرژی خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫ورناصــری در خصــوص مــدارس عشــایر خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای بهبــود فضاهــای اموزشــی عشــایر‬ ‫ک ســری تجهیــزات مناســب در اختیارشــان قــرار دهیــم کــه‬ ‫از ســال گذشــته تصمیــم گرفتــه شــد یـ ‬ ‫تعــدادی چــادر و کانکــس ارســال کردیــم و تعــدادی هــم امســال ارســال خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ ۱۳ :‬اســتان کشــور دارای عشــایر هســتند کــه امکانــات لحــاظ شــده‪ ،‬بی ـن ان هــا‬ ‫ن رونــد ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫توزیــع شــده و ای ـ ‬ ‫معــاون ســازمان نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز بــا اشــاره بــه بازگشــایی مــدارس و وجــود ویــروس‬ ‫کرونــا‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن شــرایط یکــی از شــاخص های اصلــی مــا در رعایــت معمــاری و‬ ‫طراحــی تهویــه بــه ویــژه ســرویس های بهداشــتی اســت زیــرا ســرویس های بهداشــتی مــدارس‬ ‫ارتبــاط مســتقیم بــا کرونــا دارد‪.‬‬ ‫‪ ۵‬هزار مدرسه سرویس بهداشتی و ابخوری مناسب ندارد‬ ‫ورناصــری تصریــح کــرد‪ :‬بررســی ها نشــان می دهــد کــه پنــج هــزار فضــای اموزشــی ســرویس‬ ‫بهداشــتی و ابخــوری مناســبی ندارنــد کــه کار مناسب ســازی را از ســال گذشــته اغــاز کــرده ایــم‪.‬‬ ‫به تاکید وی تهویه مناسب باید در همه مدارس رعایت شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬هفــت هــزار پــروژه ایــن ســازمان در دســت اجــرا دارد کــه بخشــی از اعتبــارات‬ ‫ســاخت ایــن پروژه هــا از محــل منابــع ملــی و بخشــی دیگــر از محــل کمک هــای خیریــن تامیــن‬ ‫می شــود کــه ســهم خیریــن و مشــارکت انهــا در کشــور بیــن ‪ ۳۵‬تــا ‪ ۵۰‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫ورناصــری بــه منظــور شــرکت در اییــن تودیــع و معارفــه مدیــرکل نوســازی ‪ ،‬توســعه و تجهیــز‬ ‫گلســتان بــه گــرگان ســفر کــرد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫مهلت یک ماهه دادگستری گلستان‬ ‫برای حدنگاری اراضی ملی در حریم روستایی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان بــه دســتگاه هــای متولــی بــرای حدنــگاری و تعییــن‬ ‫تکلیــف اراضــی ملــی در بافت هــای روســتایی اســتان یــک مــاه فرصــت داد تــا اقــدام الزم‬ ‫بــرای جلوگیــری از تجــاوز بــه ایــن زمیــن هــا را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از روابــط عمومــی دادگســتری گلســتان‪ ،‬حیــدر اســیابی‬ ‫افــزود‪ :‬ادارات کل بنیــاد مســکن‪ ،‬منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‪ ،‬ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اســتان مکلفنــد در ایــن فرصــت تعییــن شــده بــرای تثبیــت مالکیــت ایــن زمیــن هــا بــه نــام‬ ‫دولــت اقــدام کننــد و نتیجــه را بــه دبیرخانــه شــورای حفــظ حقــوق بیــت المــال در دادگســتری‬ ‫اســتان گــزارش دهنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امــاک ملــی و منابــع طبیعــی واقــع در حریــم و بافــت روســتاهای گلســتان‬ ‫کــه بــه بنیــاد مســکن تحویــل داده شــده اند هنــوز حدنــگاری نشــده و ایــن مشــکل بســتر را‬ ‫بــرای دســت انــدازی و تجــاوز بــه ایــن زمیــن هــا در روســتاهای اســتان فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬تاکنــون حدنــگاری یــک میلیــون و ‪ ۲۹۱‬هــزار هکتــار از اراضــی ملــی و منابــع‬ ‫طبیعــی اســتان بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫‪ ۴۷‬درصــد از جمعیــت یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــری گلســتان مطابــق سرشــماری‬ ‫نفــوس و مســکن ســال ‪ ،۹۵‬روســتایی بــوده و ایــن اســتان رتبــه دوم کشــوری را بــه لحــاظ‬ ‫جمعیــت روســتایی در کشــور دارد‪.‬‬ ‫مطابــق سرشــماری نفــوی و مســکن ســال ‪ ، ۹۵‬در اســتان گلســتان ‪ ۲۲۸‬هــزار خانــوار‬ ‫روســتایی در بیــش از هــزار روســتا و ابــادی ســکونت دارنــد کــه امــرار معــاش ان هــا بــر پایــه‬ ‫کشــاورزی اســتوار اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 15‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 98‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪ 15‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 27‬فروردین‬ ‫گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 27‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪515‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫افزایش سهمیه ارد گلستان‬ ‫نماینــده مــردم علــی ابــاد کتــول در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه پیگیــری و‬ ‫مذاکــرات صــورت گرفتــه بــرای رفــع معضــل کمبــود ارد در نانوایــی هــای گلســتان و بــا موافقــت‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی ســهمیه ارد اختصاصــی ایــن اســتان افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫رحمــت اللــه نــوروزی افــزود‪ :‬وضعیــت تهیــه نــان و صــف هــای طوالنــی جلــوی نانوایــی هــا ســبب‬ ‫رنجــش و ناراحتــی مــردم شــده بــود کــه بــا مذاکــرات صــورت گرفتــه بــا مجموعــه وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی قــول داده شــد کــه بــزودی ســهمیه اختصاصــی ارد یارانــه ای و نیمــه یارانــه ای گلســتان‬ ‫افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬گلســتان در تولیــد گنــدم پــس از اســتان هــای خوزســتان و فــارس بیشــترین تولیــد‬ ‫ایــن محصــول را در اختیــار دارد و کیفیــت گنــدم تولیــدی منطقــه گلســتان در کشــور بــی نظیــر‬ ‫اســت و شایســته نیســت کــه زارعانــی کــه خــود گنــدم کشــور را تولیــد مــی کننــد بــرای تامیــن قــوت‬ ‫خــود در تنگنــا باشــند‪.‬‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۸۰‬واحــد نانوایــی شــامل هــزار و ‪ ۸۳۰‬واحــد نانوایــی دولتــی‪ ۵۰۰ ،‬واحــد نانوایــی ازادپــز‬ ‫(نیمــه دولتــی) و ‪ ۵۰‬واحــد نانوایــی ســوپر ازادپــز دارای مجــوز در مناطــق شــهری و روســتایی اســتان‬ ‫گلســتان فعالیــت دارند‪.‬‬ ‫در روز هــای گذشــته ایجــاد صــف هــای طوالنــی بــرای خریــد نــان بــه یکــی از چشــم انــداز هــای‬ ‫پرتکــرار کوچــه خیابــان هــای شــهرها و روســتاهای گلســتان تبدیــل شــده اســت‪ ،‬هــر چنــد بخشــی‬ ‫از ایــن ازدحــام در ســاعات منتهــی بــه افطــار قابــل قبــول اســت امــا ســاعات طوالنــی رویــت ایــن‬ ‫صف هــا موضــوع دیگــری اســت کــه بایــد ابعــاد ان مشــخص شــود‪.‬‬ ‫در یکــی دو ســال اخیــر بــه ویــژه چنــد مــاه گذشــته و بــا افزایــش صــد درصــدی قیمــت برنــج در‬ ‫بــازار‪ ،‬نــان بــه عنــوان قــوت غالــب بیشــتر خانوارهــای ایرانــی و البتــه گلســتانی تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫گرانــی برنــج چنــان تاثیرگــذار بــوده کــه حتــی بســیاری از شــالیکاران و برنــج کاران هــم ترجیــح‬ ‫می دهنــد تــا برنــج تولیــدی خــود را در بــازار فروختــه و از نــان بــه عنــوان قــوت قالــب اســتفاده کننــد‬ ‫در گلســتان ‪ ۳۶‬کارخانــه ارد بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه ‪ ۱.۴‬میلیــون تــن ارد و ‪ ۱.۶‬میلیــون ظرفیــت‬ ‫ســیلو گنــدم فعالیــت دارد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان ســاالنه ‪ ۳۵۰‬تــا ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی بــه کشــت گنــدم اختصــاص‬ ‫مــی یابد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان از نظــر کمیــت و میــزان تولیــد گنــدم‪ ،‬رتبــه دوم ایــران را دارد و ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه مســاحت ان بســیار کمتــر از اســتان های دارای ظرفیــت کشــاورزی همچــون فــارس و‬ ‫خوزســتان اســت و عــاوه بــر ایــن بــه بــاور برخــی کارشناســان در بحــث کیفیــت مقــام اول کشــور را‬ ‫دارد زیــرا گلوتــن موجــود در محصــول ان بیشــتر از ســایر نقــاط اســت‪.‬‬ ‫گلوتــن؛ پروتئینــی اســت کــه باعــث کــش امــدن خمیــر و تــرد شــدن نــان بــا کیفیــت بســیار مناســب‬ ‫می شــود و از ایــن حیــث گنــدم تولیــدی در گلســتان یکــی از بهتریــن محصــوالت کیفــی ایــران اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری ‪ 35‬نفر خرده فروش‬ ‫و معتاد در اجرای طرح پاک سازی‬ ‫اطراف مدارس‬ ‫تلف شدن ‪ 4‬راس گوسفند‬ ‫در حمله گرگ گرسنه‬ ‫در «اسفراین‪»‎‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ‪ 35‬نفــر‬ ‫خرده فــروش و معتــاد در اجــرای طــرح ضربتــی پاک ســازی اطــراف‬ ‫‏مــدارس خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار پایــگاه خبری پلیس‪ ،‬ســرهنگ «محمد‬ ‫غالمــی» اظهــار داشــت‪ :‬قبــل از بازگشــایی‏مــدارس در ســال جــاری‪،‬‬ ‫طــرح ضربتــی پاک ســازی اطــراف مــدارس بــه مــدت ‪ 3‬روز در ســطح‬ ‫اســتان بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته‏شــد‏‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬افــزود‪ :‬در همیــن رابطــه ‪ 21‬نفــر خرده فــروش و توزیع کننــده و‬ ‫همچنیــن تعــداد ‪ 14‬نفــر معتــاد متجاهــر نیــز دســتگیر شــدند‏‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬خرده فروشــان و توزیع کننــدگان مــواد مخــدر بعــد از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضایــی و معتادان‏متجاهر دستگیرشــده‬ ‫نیــز بــه کمپ هــای تــرک اعتیــاد ســطح اســتان معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫غالمــی بــا تاکیــد بــر اینکــه اجــرای این گونــه طرح هــا بــه صــورت‬ ‫مســتمر و بی وقفــه در ســطح اســتان تــداوم دارد‪ ،‬از‏شــهروندان و‬ ‫خصوصــا ًدانــش امــوزان عزیــز خواســت تــا در صــورت اطــاع از وجــود‬ ‫هرگونــه مــوارد مشــکوک و حضــور این گونــه افــراد‏کــه بــه ســامت و‬ ‫امنیــت جامعــه ضربــه وارد می کننــد‪ ،‬بالفاصلــه مراتــب را از طریق پل‬ ‫ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین گفــت‪ :‬گــرگ‬ ‫گرســنه در حملــه بــه یــک دامــداری در‏روســتای «تــوی» ایــن‬ ‫شهرســتان ‪ 4‬راس گوســفند را دری ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫ســید ســعید عزیــزی اظهــار داشــت‪ :‬بــا اعــام‏مرکــز فوریت هــای‬ ‫پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر حملــه گــرگ بــه یــک دامــداری دریکــی از‬ ‫روســتاهای‏شهرســتان اســفراین‪ ،‬بالفاصلــه مامــوران پاســگاه‬ ‫ســارمران جهــت بررســی بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بــا حضــور در محــل حادثــه مشــاهده‬ ‫کردنــد‪ ،‬گــرگ گرســنه بــا حملــه بــه یــک ‏دامــداری‪ 4 ،‬راس‬ ‫گوســفند را دریــده و تلــف کــرده اســت‪.‬‏‬ ‫جانشــین انتظامــی شهرســتان اســفراین بــه دامــداران هشــدار‬ ‫داد‪ :‬دامــداران بــا ایجــاد ســرپناه و‏افــزودن نگهبــان و اســتفاده‬ ‫از حیوانــات اهلــی (ســگ گلــه) از وقــوع خطــرات احتمالــی‬ ‫جلوگیــری کننــد ‏تــا شــاهد ایــراد خســارت مالــی و جانــی بــه‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫دامــداران نباشــی ‪‎‬‬ ‫یک کشته در برخورد تندر‬ ‫با موتورسیکلت در اسفراین‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان اســفراین از وقوع یک فقره تصادف در‬ ‫برخورد یک دســتگاه تندر با‏موتورســیکلت و کشــته شــدن یک نفر در‬ ‫سطح شهرســتان خبر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس ســرهنگ‬ ‫«محمــد روهنــا» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر بیــان‏داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫دریافــت گزارشــی از مرکــز فوریتــی پلیــس ‪ ،110‬مبنــی بــر وقــوع یــک‬ ‫فقــره تصــادف در‏خیابــان بهــار جنوبــی‪ ،‬بالفاصل ـ ه مامــوران پلیــس‬ ‫راهــور و انتظامــی بــه محــل اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬مامــوران بــا حضــور در محــل مشــاهده کردنــد‬ ‫یــک دســتگاه خــودرو ســواری تنــدر‏ال نــود بــا موتورســیکلت برخــورد‬ ‫کــرده اســت کــه متاســفانه در ایــن حادثــه راننــده موتورســیکلت بــه‬ ‫‏علــت شــدت جراحــات وارده در بیمارســتان فــوت نمــوده اســت‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬برابــر نظــر کارشناســان تصادفــات‬ ‫پلیــس راهــور‪ ،‬علــت تامــه تصــادف‏عــدم رعایــت حــق تقــدم از طــرف‬ ‫راننــده ال نــود بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬از‬ ‫راننــدگان وســایل نقلیــه‏درخواســت داریــم بــا ســرعت مجــاز و مطمئنه‬ ‫رانندگــی کننــد تــا شــاهد بــروز این گونــه حــوادث ناگــوار‏نباشــیم‏‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دریافت اسناد جهت‬ ‫شرکت در مناقصه با مشخصات زیر دعوت به عمل می اورد‬ ‫‪ -۱‬موضوع مناقصه‪:‬‬ ‫اجــرای دســتمزدی فونداســیون و اســکلت بتــن ‪ ۳۶‬واحــد مســکونی بــه مســاحت تقریبــی ‪ ۵۱۵۰‬متــر مربــع بلــوک شــماره ‪ ۵‬ســایت زیتــون از پــروژه طــرح‬ ‫اقــدام ملــی مســکن در شــهر گرگان‪،‬مطابــق اســناد‪ ،‬جزئیــات و نقشــه هــای پیوســت اســناد مناقصــه‬ ‫‪ -۲‬براورد اولیه و مبلغ تضمین‪:‬‬ ‫براورد اولیه‪ :‬بعدد(‪۱۰.۷۰۴.۸۲۴.۷۳۸‬ریال)بحروف ده میلیارد و هفتصد و چهارمیلیون وهشتصدوبیست وچهار هزار هفتصد و سی و هشت ریال‬ ‫مبلغ تضمین‪ :‬به عدد(‪ )۵۳۶.۰۰۰.۰۰۰‬و به حروف پانصد و سی وشش میلیون ریال می باشد‪.‬‬ ‫مبلغ تصمین شده در مناقصه باید به یکی از صورت های مشروحه زیر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود‬ ‫الف _ضمانت نامه بانکی‬ ‫ب_ فیش واریز وجه نقد به حساب شماره ‪ ۰۲۰۱۱۶۴۹۷۱۰۰۳‬بانک ملی شعبه شهید بهشتی به نام بنیاد مسکن استان گلستان‬ ‫*مــدت اعتبــار تضمیــن هــای فــوق بایــد حداقــل ســه ماهــه پــس از تاریــخ افتتــاح پیشــنهادها بــوده و بــرای ســه مــاه دیگــر نیــز قابــل تمدیــد باشــد و عــاوه‬ ‫بــر ان ضمانــت نامــه هــای بانکــی بایــد طبــق فرمهــای مــورد قبــول تضمیــن تنظیــم شــود‪.‬‬ ‫‪-۳‬صالحیت های مورد نیاز ‪:‬‬ ‫* گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران صادر شده توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی‬ ‫‪_ ۴‬اخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه ‪:‬دوشنبه‪1401/۰۱/29‬‬ ‫‪ -۵‬اخرین مهلت تحویل اسناد ‪:‬چهارشنبه ‪1401/۰۲/14‬‬ ‫‪ -6‬تاریخ بازگشایی اسناد‪:‬پنجشنبه‪1401/۰۲/15:‬‬ ‫‪ -7‬طریقه دریافت اسناد‪ :‬از طریق مراجعه به سایت بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان به نشانی‪www.bmgolestan .ir.‬‬ ‫* از طریق پایگاه ملی مناقصات ادرس ‪iets.mporg.ir‬‬ ‫* از طریق مراجعه به ادرس گرگان‪ :‬میدان بسیج سایت اداری‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان _طبقه اول امور قراردادها‬‫‪_ ۸‬مدت اعتبار پیشنهادها‪ :‬یکی ماه از مهلت تسلیم پیشنهادها‬ ‫‪ -9‬نام دستگاه مناقصه گزار ‪ :‬بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان‬ ‫‪ -10‬نشانه دستگاه مناقصه گزار ‪:‬استان گلستان گرگان میدان بسیج سایت اداری بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫‪ -11‬تلفن تماس‪ ۰۱۷-۳۲۴۳۵۰۳۲ :‬داخلی ‪(۱۶۹‬واحد امور قراردادها و کنترل پروژه )‬ ‫نوبت اول ‪ -‬م الف ‪10732 :‬‬ ‫بانک ویژه ابربدهکاران‬ ‫بانکی!‬ ‫خــدا را کــرور کــرور شــکر اعــام اســامی ابــر بدهــکاران بانکــی‬ ‫البتــه منهــای دانــه درشــت هــا از فرمــت بگــم بگــم و مخفــی‬ ‫مانــدن در جیــب کاپشــن و ‪ ...‬بــه رویکــرد انتشــار ماهانــه در‬ ‫ســامانه تغییــر پیــدا کــرده و خلــق اللــه خیــال شــان از ایــن‬ ‫بابــت راحــت شــد‪ .‬بــاور بفرمائیــد ایــن داســتان در ایــن دوره‬ ‫بیــکاری و نــرخ پائیــن اشــتغال زایــی موجــب ایجاد مشــاغل و‬ ‫حرفــه هــای متعــدد فراوانــی شــده اســت‪ .‬مثــا ًدو روز دیگــر‬ ‫بچــه هــا از هــم ســوال مــی کننــد «بابــات چــه کارس؟»‬ ‫دوســتش بــا افتخــار مــی گــه‪« :‬ابربدهــکار بانکیــه یــا اون‬ ‫یکــی میگــه بابــام مســئول وصــول مطالبــات از ابربدهــکاران‬ ‫بانکیــه!» حــاال ایــن البــا یــک عــده کارچــاق کــن‪ ،‬مشــاور‬ ‫رشــوه‪ ،‬موتــور رشــوه بــر‪ ،‬کاربــر پرداخــت رشــوه‪ ،‬کاربــر‬ ‫دریافــت رشــوه و ‪ ...‬هــم بــه باالبــردن امــار اشــتغال کمــک‬ ‫مــی کننــد‪ .‬امــا از انجــا کــه ایــن روزهــا ابربدهکار بانکی شــدن‬ ‫( از نگاه دور کیم جامعه شــناس) مســتلزم زیر پا گذاشــتن‬ ‫یک نموره اخالقیات اســت و از ســویی جامعه به ابربدهکار‬ ‫بانکی نیاز دارد با اجازه از رئیس بانک مرکزی و وزیر محترم‬ ‫اقتصــاد بــه شــیوه مالــوف و رســم معهــود یــک پیشــنهاد‬ ‫مارماالشــده و غنــی شــده بــا اخالقیــات ارائــه مــی شــود‪.‬‬ ‫و اما طرح غنی شده بانکی‪...‬‬ ‫بــه منظــور پیشــگیری از هــدر رفــت انــرژی کارکنــان بانک هــا‬ ‫و بــر و بچــه هــای قــوه قضائیــه و نیــروی انتظامــی و ‪ ...‬در‬ ‫شناســایی ابربدهــکاران بانکــی‪ ،‬تعییــن میــزان معوقــات‪،‬‬ ‫بگیــر ببنــد‪ ،‬محاکمــه‪ ،‬توقیــف امــوال و ‪ ...‬پیشــنهاد می شــود‬ ‫در کنــار شــعبات معمولــی بانــک هــا‪ ،‬چندیــن شــعبه ویــژه‬ ‫ابــر بدهــکاران بانکــی نیــز تاســیس شــود تــا هــم مــردم‬ ‫تکلیف شــان را بداننــد و هــم ابربدهــکاران!‬ ‫در ضمــن توصیــه مــی گــردد در زمــان تنظیــم بودجــه‬ ‫ســاالنه مملکــت منابــع تپلــی بــرای ایــن شــعبات خــاص‬ ‫در نظــر گرفتــه شــود و نظــارت شــدید اعمــال شــود کــه‬ ‫ایــن منابــع مالــی فقــط در راســتای خدمترســانی بــه ابــر‬ ‫مشــتریانی هزینــه شــود کــه قصــد تبدیــل شــدن بــه ابــر‬ ‫بدهــکار را دارنــد و خــدای ناکــرده اختــاس‪ ،‬پرداخــت‬ ‫وام هــای اشــتغالزایی‪ ،‬ازدواج‪ ،‬کار افرینــی و ‪ ...‬منجــر بــه‬ ‫دور شــدن از اهــداف طــرح نشــود!‬ ‫بــا افتتــاح چنین شــعباتی در اینده شــاهد مکالماتــی از این‬ ‫دســت خواهیــم بود‪:‬‬ ‫ابرمشتری‪ :‬سالم‬ ‫ابر رئیس بانکی‪ :‬سالم بفرمایید در خدمتم‬ ‫ابرمشتری‪ 500 :‬میلیارد وام می خوام‬ ‫ابر رئیس بانکی‪ :‬جسارتا ًقصد باز پرداخت که ندارین؟!‬ ‫چون برای ما مسئولیت داره ‪...‬‬ ‫ابرمشــتری‪ :‬نــه پــدر جــان مگــه بــا بچــه طرفــی؟! مــن ســالی‬ ‫چنــد هــزار میلیــارد مالیــات و عــوارض و جریمــه رو دور‬ ‫می زنــم بعــد بیــام وام بانکــی رو پــس بــدم؟!‬ ‫ابــر رئیــس بانکــی‪ :‬پــس ایــن فــرم رو بی زحمت پر کنیــن‪....‬‬ ‫فقــط نــام و نــام خانوادگــی و شــماره موبایــل‪ ...‬البتــه شــماره‬ ‫موبایــل هــم فقــط بــرای اطــاع رســانی در خصــوص خدمــات‬ ‫جدیــد بانکیه!‬ ‫ابر مشتری‪ :‬بله پر کردم‪.‬‬ ‫ابــر رئیــس بانکــی‪ :‬اگــر هــم زیــاد تمایــل به انتشــار اسـم تون‬ ‫در ســامانه لیســت ماهیانــه ابربدهــکاران نداریــن‪ ،‬بــه‬ ‫جــای اســم تــون‪ ،‬اســم یــک کارتــن خــواب رو درج کنــم؟‬ ‫ابــر مشــتری‪ :‬داداش مــن اســم و فامیلــم رو بــا یــک پاســاژ‬ ‫عوض نمی کنم‪ .‬هر سامانه ای که دوس داری ثبتش کن!‬ ‫ابر رئیس بانکی‪ :‬داشــتن مشــتریانی مثل شــما باعث اعتبار‬ ‫و افتخار بانکه‪ .‬ایشــالله وام های باالی هزار میلیارد!‬ ‫به غیراز رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی‬ ‫تزریق دز سوم واکسن‬ ‫الزامی است‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫ شنبه ‪ 27‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪515‬‬ ‫سرویس روانشانسی‪-‬بهاره رضاجو‬ ‫فواید تماشای فیلم‬ ‫ترسناک‪ ،‬اسیب ها و نکاتی‬ ‫که باید در نظر بگیرید‬ ‫شــاید بــا دیــدن تیتــر ایــن مطلــب اولیــن چیــزی کــه‬ ‫بــه ذهــن بســیاری از مــا برســد ایــن باشــد کــه «فوایــد‬ ‫تماشــای فیلم هــای ترســناک؟ مگــر فیلــم ترســناک‬ ‫فایــده ای هــم دارد؟»‪ .‬از ان ســو‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫طرفــداران ایــن ژانــر بگوینــد‪« :‬ایــن فیلم هــا عالــی‬ ‫هســتند»‪ .‬حقیقــت ایــن اســت کــه پاســخ کوتــاه بــه‬ ‫ایــن ســوال هــم مثبــت اســت هــم منفــی‪ .‬به طورکلــی‬ ‫ایــن بحــث جذاب تــر از ان اســت کــه فقــط بــا چنــد‬ ‫جملــه بتــوان ســروته ان را هــم اورد‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬چــرا‬ ‫بــا وجــود اینکــه ایــن فیلم هــا در دل بیننــده اضطــراب‬ ‫و اســترس ایجــاد می کننــد‪ ،‬بازهــم صندلی هــای‬ ‫ســینماهای سراســر جهــان بــرای تماشــای فیلــم‬ ‫ترســناک پــر اســت؟ چــرا پرطرفدارتریــن فیلم هایــی‬ ‫کــه از شــبکه های پخــش فیلــم خانگــی ماننــد‬ ‫نتفلیکــس یــا فیلیمــوی خودمــان پخــش می شــوند‪،‬‬ ‫مربــوط بــه ژانــر وحشــت هســتند؟ در ایــن مطلــب‬ ‫می خواهیــم دربــاره فوایــد تماشــای فیلــم ترســناک و‬ ‫تاثیــرات مثبــت و منفــی ان صحبــت کنیــم‪ .‬بخشــی را‬ ‫هــم بــه کــودکان اختصــاص داده ایــم تــا بــه تردیدهــای‬ ‫والدیــن دربــاره اینکــه ایــا کــودکان بایــد فیلــم ترســناک‬ ‫ببیننــد یــا نــه‪ ،‬پاســخ دهیــم‪.‬‬ ‫ارامشی در دل ترس و لرز‬ ‫صحن ـه ای از فیلــم کابــوس در خیابــان الــم‪ ،‬ســاخته‬ ‫وس کریــون‪۱۹۸۴ ،‬‬ ‫خیلــی جالــب اســت‪ ،‬بــرای بســیاری از عالقه منــدان‬ ‫بــه فیلم هــای ترســناک‪ ،‬بخشــی از جذابیــت ایــن ژانــر‬ ‫بــه ارامــش خاصــی برمی گــردد کــه در دل ترس ولــرز و‬ ‫هیجــان ایــن فیلم هــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫فکــر نمی کنــم کســی وجــود داشــته باشــد کــه اگــر‬ ‫بــه او بگوییــم تصاویــری ارامش بخــش را در ذهــن‬ ‫مجســم کــن‪ ،‬اولیــن چیــزی کــه بــه ذهنــش بیایــد‬ ‫هیوالهــای زیــر تخــت‪ ،‬زامبی هایــی کــه از گــور‬ ‫برمی خیزنــد و دیوانه هــای اره برقی به دســت باشــند!‬ ‫پــس ایــن ارامــش از کجــا می ایــد؟‬ ‫وس کریــون (‪ )Wes Craven‬پاســخ ایــن ســوال را‬ ‫خیلــی قشــنگ توضیــح داده اســت‪ .‬کریــون کارگــردان‬ ‫مشــهور و تحسین شــده دو فیلــم فوق العــاده در ژانــر‬ ‫وحشــت اســت کــه طرفــداران ایــن فیلم هــا حتمــا انهــا‬ ‫را دیده انــد‪« :‬کابــوس در خیابــان الــم» و «جیــغ»‪.‬‬ ‫کریــون در مصاحبــه ای بــرای مســتند «تــرس در‬ ‫تاریکــی» کــه در ســال ‪ ۱۹۹۱‬ســاخته شــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫فیلم هــای ترســناک تــرس را ایجــاد نمی کننــد‪،‬‬ ‫بلکــه ان را [کــه از قبــل وجــود دارد] از درون فــرد‬ ‫بیــرون می کشــند‪.‬‬ ‫گفتــه کریــون کوتــاه بــود امــا پیامــی داشــت کــه بــه‬ ‫یــک حقیقــت پنهــان اشــاره می کــرد‪ :‬برقــراری تعامــل‬ ‫مــا بــا چیزهایــی کــه مــا را می ترســانند‪ ،‬خــودش‬ ‫می توانــد شــکلی از تخلیــه روانــی باشــد‪.‬‬ ‫فواید تماشای فیلم ترسناک‬ ‫بســیار خــوب‪ ،‬بیاییــد ببینیــم ایــن فیلم هایــی کــه بــا‬ ‫دیگــران می بینیــم و بــه جیغ هــا و ازجاپریدن هایشــان‬ ‫می خندیــم درصورتی کــه خودمــان از تــرس خوابمــان‬ ‫نمی بــرد‪ ،‬چــه مزایایــی دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬در کالری سوزی به بدن کمک می کنند‬ ‫فیلــم درخشــش‪ .۱۹۸۰ ،‬فیلمــی کــه باعــث می شــود‬ ‫حســابی کالــری بســوزانید!‬ ‫بــاور نمی کنیــد؟ محققــان دانشــگاه وســت مینســتر‬ ‫در انگلســتان در یــک مطالعــه در ســال ‪ ،۲۰۱۲‬از‬ ‫‪ ۱۰‬نفــر خواســتند فیلــم ترســناک تماشــا کننــد تــا‬ ‫ضربــان قلــب‪ ،‬میــزان دریافــت اکســیژن و خروجــی‬ ‫دی اکســیدکربن انهــا را پایــش کننــد‪ .‬فیلمــی کــه بــه‬ ‫هــر فــرد می دادنــد بــا دیگــری متفــاوت بــود‪ .‬نتایــج‬ ‫نشــان داد فــردی کــه فیلــم «درخشــش» را دیــده‬ ‫بــود‪ ،‬به خاطــر ازجاپریــدن و جیــغ زدن ‪ ۱۸۴‬کالــری‬ ‫ســوزاند کــه از کالــری ســوزی همــه افــراد شــرکت کننده‬ ‫بیشــتر بــود‪ .‬ایــن مقــدار معــادل ‪ ۴۰‬دقیقــه پیــاده روی‬ ‫بی وقفــه اســت! دو فیلــم «جن گیــر» و «ارواره هــا»‬ ‫در جایــگاه دوم قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫محرک هــای اســترس زایی نظیــر تماشــای یــک فیلــم‬ ‫ترســناک‪ ،‬باعــث می شــوند بــدن ادرنالیــن ترشــح کنــد‬ ‫کــه واکنــش جنگ یاگریــز را در بــدن تحریــک خواهــد‬ ‫کــرد‪ .‬بــدن هــم به ســرعت از ذخایــر کالــری خــود‬ ‫اســتفاده می کنــد تــا بــرای فــرار یــا مبــارزه بــا تهدیــدی‬ ‫کــه از مغــز دریافــت کــرده اســت امــاده باشــد؛ بــه‬ ‫همیــن دلیــل کالــری می ســوزانید!‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫بابل تی چیست؟ چه خواصی دارد؟ چطور تهیه می شود؟‬ ‫سرویس سالمت‪-‬فاطمه زنگنه‬ ‫بابــل تــی نوشــیدنی بومــی تایــوان اســت کــه به تازگــی در جهــان‬ ‫محبــوب شــده‪ .‬ایــن نوشــیدنی ظاهــری جــذاب و مــزه ای شــیرین‬ ‫دارد و می توانــد جایگزیــن اســموتی میــوه ای و قهــوه باشــد‪ .‬بابــل‬ ‫تــی طعم هــای گوناگونــی دارد و می تــوان در ان از شــربت ها و‬ ‫مخلفــات دیگــری ماننــد ژلــه‪ ،‬پودینــگ‪ ،‬یــخ و تکه هــای میــوه‬ ‫اســتفاده کــرد‪ .‬ایــن نوشــیدنی معمــوال ســرد و بــا نــی درشــت ســرو‬ ‫می شــود کــه بــرای مکیــدن دانه هــا بوبــا همــراه بــا چــای مناســب‬ ‫اســت‪ .‬در ادامــه توضیــح می دهیــم کــه بابــل تــی چیســت و از‬ ‫چــه مــوادی تشــکیل می شــود‪ ،‬چــه خواصــی دارد و چگونــه تهیــه‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫بابل تی چیست؟‬ ‫بابــل تــی معمــوال از چــای شیرین شــده‪ ،‬شــیر و دانه هــای تاپیــوکا‬ ‫تشــکیل می شــود‪ .‬البتــه ایــن نوشــیدنی طعم هــای گوناگونــی‬ ‫دارد‪ ،‬از چای هــای ســاده ای ماننــد چــای ســیاه یــا یــاس گرفتــه تــا‬ ‫طعم هــای میــوه ای ماننــد توت فرنگــی‪ ،‬شــهد گیاهــی و حتــی تــارو‪.‬‬ ‫بابــل تــی معمــوال ســرد ســرو می شــود و گاهــی بــه ان چــای بوبــا‬ ‫نیــز می گوینــد‪.‬‬ ‫تارو (‪ )taro‬از ســبزیجات ریشـه ای اســت که در غذاهای اســیایی‬ ‫اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫بابل تی از ‪ ۲‬قسمت تشکیل می شود‪:‬‬ ‫چای پایه؛‬ ‫افزودنی ها و مخلفات همراه چای‪.‬‬ ‫چــای پایــه معمــوال چــای ســیاه‪ ،‬ســبز‪ ،‬ســفید یــا چای یاس اســت‪.‬‬ ‫البتــه می توانیــد از چای هــای دیگــری ماننــد ماچا الته‪ ،‬شــربت هایی‬ ‫بــا طعــم میوه هایــی ماننــد انانــاس و توت فرنگــی یــا شــیر اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬در ادامــه دربــاره افزودنی هــا مفصــل توضیــح داده ایــم‪.‬‬ ‫افزودنی ها و مخلفات بابل تی‬ ‫‪ .۱‬پودینگ‬ ‫پودینــگ از زرده تخم مــرغ‪ ،‬خامــه و شــکر تهیــه می شــود و‬ ‫گزینــه ای عالــی بــرای بابل تی هــای خامــه ای اســت‪ .‬می توانیــد از‬ ‫پودینــگ بــا طعم هــای متفاوتــی ماننــد طعــم ریشــه تــارو و ســایر‬ ‫میوه هــا نیــز اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ژله‬ ‫معمــوال بافــت ژلــه ســفت تر از پودینــگ اســت‪ .‬می توانیــد از ژلــه‬ ‫در هــر نوعــی از بابــل تــی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬تاپیوکا‬ ‫دانه هــای تاپیــوکا کــه بــه ان بوبــا نیــز می گوینــد از نشاســته‬ ‫تصفیه شــده و بــدون گلوتــن تاپیــوکا تهیــه می شــود‪ .‬نشاســته‬ ‫تاپیــوکا از ریشــه کاســاوا اســتخراج می شــود‪ .‬کاســاوا گیاهــی‬ ‫اســت کــه بیشــتر در نیجریــه و تایلنــد کشــت می شــود‪ .‬تاپیــوکا از‬ ‫افزودنی هــای معمــول در دســرهای ســنتی اســیایی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫دانه هــا بافتــی لغزنــده و جویدنــی و مــزه ای شــیرین دارنــد و شــبیه‬ ‫مرواریدهــای کوچــک ســیاهی هســتند کــه در تــه لیــوان بابــل تــی‬ ‫داغ یــا ســردتان ته نشــین می شــوند‪.‬‬ ‫بوبــا مــزه خاصــی نــدارد و معمــوال بــه ان شــیرین کننده اضافــه‬ ‫می شــود‪ .‬به گفتــه نیویــورک تایمــز‪ ،‬نشاســته تاپیــوکا بــا شــربت‬ ‫شــکر قهــوه ای‪ ،‬اب‪ ،‬پتاســیم ســوربات و گــوارگام ترکیــب می شــود‬ ‫تــا پــودری مرطــوب بــا رنگــی کاراملــی تولیــد شــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬توپ های تارو یا تارو بال‬ ‫ایــن مــاده غذایــی ســنتی تایوانــی از پــوره ســیب زمینی شــیرین‬ ‫تشــکیل می شــود و می تــوان ان را به صــورت داغ یــا ســرد بــه بابــل‬ ‫تــی اضافــه کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬میوه‬ ‫می توانیــد روی بابــل تــی میوه هــای رنگارنگــی بگذاریــد و خاصیــت‬ ‫ایــن نوشــیدنی خوش مــزه را افزایــش دهیــد‪ .‬انبــه‪ ،‬کیــوی‪،‬‬ ‫توت فرنگــی‪ ،‬شــهد گیاهــی و میــوه گل ســاعتی طعم هــای محبوبــی‬ ‫هســتند کــه معمــوال بــرای بابــل تــی اســتفاده می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬شیر یا افزودنی غیرلبنی برای خامه ای کردن نوشیدنی‬ ‫می توانیــد روی چــای خــود از خامــه زده شــده اســتفاده کنیــد‪ .‬بــرای‬ ‫ایجــاد طعمــی متفــاوت می توانیــد از کمی پودر پنیــر یا پنیرخامه ای‬ ‫اســتفاده کنیــد و چــای پنیــری تهیــه کنیــد‪ .‬شــاید برایتــان عجیــب‬ ‫باشــد‪ ،‬ولــی ترکیــب شــیرینی و شــوری عالــی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬شیرین کننده‬ ‫گرچــه دســتور ســنتی بــرای بابــل تــی وجــود نــدارد‪،‬‬ ‫ســاده ترین نــوع ان چای ســبز یــا ســیاه شیرین شــده همــراه‬ ‫بــا دانه هــای تاپیوکاســت‪ .‬البتــه می توانیــد بابــل تــی بــدون‬ ‫بوبــا نیــز داشــته باشــید!‬ ‫خواص بابل تی‬ ‫خــواص بابــل تــی بــه مــواد اولیــه استفاده شــده در ان بســتگی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بابــل تــی معمــوال کالــری زیــادی دارد و به دلیــل طعــم شــیرین‬ ‫و عجیــب و دانه هــای تاپیــوکای جویدنــی اش محبــوب اســت نــه‬ ‫خــواص و فوایــدش بــرای ســامتی‪ .‬بابــل تــی مقادیــر اندکــی از ایــن‬ ‫مــواد مغــذی دارد‪:‬‬ ‫فوالت یا فولیک اسید؛‬ ‫کلسیم؛‬ ‫اهن؛‬ ‫سلنیوم‪.‬‬ ‫خواص دانه های تاپیوکای استفاده شده در بابل تی‬ ‫ویتامیــن و مــواد معدنــی تاپیــوکا بســیار کــم اســت و کمبــود فیبــر‬ ‫ان به انــدازه ای اســت کــه اگــر مقــدار زیــادی از ان را مصــرف کنیــد‪،‬‬ ‫احتمــاال دچار یبوســت می شــوید‪ .‬البتــه کالــری و کربوهیدرات های‬ ‫ان می تواننــد انــرژی شــما را افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫خواص حاصل از چای بابل تی‬ ‫فنول هــا و پلی فنول هــای چــای موجــود در بابــل تــی اثــرات‬ ‫مطلوبــی بــر مشــکالت قلبی عروقــی و چاقــی دارنــد‪ .‬چــای موجــود‬ ‫در ایــن نوشــیدنی بــرای ســامتی ایــن مزایــا را دارد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬کاهش فشارخون و کمک به سالمت قلب‬ ‫ی ســبز (پایــه معمــول بابــل تــی) فشــارخون و کلســترول کل‬ ‫چــا ‬ ‫را پاییــن مــی اورد و در نتیجــه خطــر ابتــا بــه بیماری هــای جــدی‬ ‫ماننــد بیمــاری قلبــی و ســکته را کاهــش می دهــد‪ .‬اگــر بیشــتر‬ ‫شــکر و دانه هــای بوبــای چــای خــود را حــذف کنیــد‪ ،‬نوشــیدنی تان‬ ‫از عناصــر ضدالتهابــی و انتی اکســیدان هایی برخــوردار خواهــد بــود‬ ‫کــه می تواننــد دیــواره رگ هــای خونــی را تقویــت و از تشــکیل پــاک‬ ‫در شــریان ها جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کاهش خطر ابتال به سرطان‬ ‫ی ســبز روی انــواع خاصــی از ســرطان اثــر دارد‪ .‬پژوهشــگران‬ ‫چــا ‬ ‫ی ســبز دریافتنــد کــه می توانــد‬ ‫بــا بررســی انتی اکســیدان های چــا ‬ ‫خطــر ابتــا بــه ســرطان های کبــد‪ ،‬ســینه‪ ،‬پروســتات و کولورکتــال‬ ‫را کاهــش دهــد‪ .‬انتی اکســیدان ها مــوادی هســتند کــه اســیب‬ ‫ناشــی از مولکول هــای ناپایــدار اکســیژن در بــدن را ک ُنــد یــا از ان‬ ‫جلوگیــری می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ضدالتهاب و مفید برای پوست‬ ‫ی ســبز خاصیــت ضدالتهابــی نیــز دارد و موجــب شــفاف و‬ ‫چــا ‬ ‫ی ســبز التــه‬ ‫درخشان شــدن پوســت می شــود‪ .‬البتــه نبایــد از چــا ‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ ،‬زیــرا شــکر فراوانــی دارد‪.‬‬ ‫خواص میوه ها‬ ‫میــزان میــوه موجــود در ایــن چای به اندازه ای نیســت که از خواص‬ ‫ان هــا بهره منــد شــوید‪ .‬گاهــی نیــز از طعم دهنده هــای مصنوعــی‬ ‫میــوه یــا کنســانتره های شــیرین میــوه اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫خواص شیر‬ ‫شــیر از منابــع پروتئیــن و کلســیم اســت؛ کلســیم بــه تقویــت‬ ‫اســتخوان ها و پروتئیــن بــه عملکــرد درســت بــدن کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫چطور خواص بابل تی را بیفزاییم و از مضراتش بکاهیم؟‬ ‫بــا اســتفاده از مــواد مفیــد و ســالم می توانیــد در خانــه بابــل‬ ‫تــی ســالم تر و مغذی تــری تهیــه کنیــد‪ .‬معمــوال بابــل تــی حــاوی‬ ‫مقــدار زیــادی قنــد اســت کــه موجــب ابتــا بــه بیماری هــای مزمنــی‬ ‫ماننــد دیابــت و چاقــی می شــود‪ .‬بابــل تــی بــا شــیرین کننده های‬ ‫مصنوعی‪ ،‬عســل یا ســایر شــیرین کننده های ســالم یا بدون شــکر‬ ‫نیــز گزینــه خوبــی اســت‪.‬‬ ‫می توانیــد بــا مصــرف شــکر یــا شــربت کمتــر‪ ،‬شــیر بــدون چربــی‬ ‫و حــذف دانه هــای تاپیــوکا نوشــیدنی ســالم تری تهیــه کنیــد‪.‬‬ ‫اســتفاده کمتــر از مخلفاتــی ماننــد ژلــه‪ ،‬پودینــگ یــا دانه هــای‬ ‫تاپیــوکا (کــه مقــدار زیــادی شــکر دارنــد) مصــرف شــکر را کاهــش‬ ‫چشــمگیری می دهنــد‪.‬‬ ‫جایگزین کــردن شــیر بــا شــیرهای گیاهــی ماننــد شــیر ســویا‪ ،‬شــیر‬ ‫بــادام‪ ،‬شــیرنارگیل یــا پــودر شــیر غیرلبنــی یــا کافــی کریمــر نیــز‬ ‫کالــری مصرفــی را کاهــش می دهــد‪ .‬خــواص ســامتی ایــن مــواد‬ ‫بیشــتر از شــیر کامــل یــا خامــه اســت و بــرای کســانی کــه بــه لبنیات‬ ‫حساســیت دارنــد نیــز گزینه هــای خوبــی هســتند‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬فاطمه مهراسبی‬ ‫تظاهر به احساسات غیرواقعی؛‬ ‫اسیب ها و نشانه ها‬ ‫گاهــی افــراد بــه دالیــل مختلــف احساساتشــان را پنهــان می کننــد‪.‬‬ ‫مثــا ممکــن اســت در موقعیتــی احســاس خوبــی نداشــته باشــند‪،‬‬ ‫امــا به خاطــر رودربایســتی تظاهــر کننــد خوشــحال هســتند و لــذت‬ ‫می برنــد‪ .‬تظاهــر بــه احساســات غیرواقعــی افــت روابــط عاطفــی‪،‬‬ ‫کاری‪ ،‬خانوادگــی و دوســتانه اســت‪ .‬در ایــن مقالــه می گوییــم وقتــی‬ ‫کســی نقــش بــازی می کنــد‪ ،‬چــه نشــانه هایی دارد تــا بــا تشــخیص‬ ‫ایــن مســئله بتوانیــد مشــکالت روابــط را از بیــن ببریــد و بــه طــرف‬ ‫مقابــل کمــک کنیــد احساســات واقعـی اش را بــروز بدهــد‪.‬‬ ‫منظور از تظاهر به احساسات غیرواقعی چیست؟‬ ‫یکــی از اولیــن اصــول برقــراری ارتبــاط ســالم ایــن اســت کــه افــراد‬ ‫احساساتشــان را صادقانــه بــروز بدهنــد و انهــا را پنهــان نکننــد‪.‬‬ ‫احساســات عملکــردی اجتماعــی دارنــد کــه بیــن انســان ها درک‬ ‫متقابــل ایجــاد می کننــد و امــکان همزیســتی و ســازگاری را برایمــان‬ ‫فراهــم می کننــد‪ .‬احساســات زبــان مشــترک بیــن مــا و حتــی ســایر‬ ‫موجــودات زنــده اســت کــه بــدون نیــاز بــه کالم نشــان می دهــد در‬ ‫لحظــه بــه چــه چیــزی نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫تظاهــر بــه احساســات غیرواقعــی زمانــی رخ می دهــد کــه کســی‬ ‫احساســات واقعــی اش را بــروز نمی دهــد و در جبهــه ای دروغیــن‬ ‫قــرار می گیــرد‪ .‬افــرادی کــه بــه ایــن رفتــار عــادت دارنــد‪ ،‬معمــوال‬ ‫ســعی می کننــد احساســات منفــی ماننــد خشــم یــا ناامیــدی خــود را‬ ‫پنهــان کننــد تــا دچــار دردســر نشــوند‪.‬‬ ‫یکــی از متداول تریــن ســناریوهای تظاهــر احساســات ایــن اســت‬ ‫کــه فــرد لبخنــدی تصنعــی می زنــد و ســعی می کنــد لحــن صحبتــش‬ ‫را تــا حــد امــکان دوســتانه نگــه دارد و بــه صحبــت بــا مخاطــب ادامــه‬ ‫می دهــد‪ .‬گاهــی هــم ایــن افــراد تــاش می کننــد انچــه را تظاهــر‬ ‫می کننــد درونــی احســاس کننــد تــا رفتارشــان طبیعی تــر باشــد‪ .‬در‬ ‫ایــن حالــت ایفــای نقــش انهــا عمیق تــر می شــود و دیگــر ســطحی‬ ‫و تصنعــی نیســت‪ ،‬امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه فــرد همچنــان‬ ‫احساســات واقع ـی اش را بــروز نمی دهــد و مشــغول تظاهــر اســت‪.‬‬ ‫تظاهر به احساسات غیرواقعی چه معایبی دارد؟‬ ‫محققــان دانشــگاه ویرجینــای غربــی در ســال ‪ ۲۰۲۱‬تحقیقاتــی در‬ ‫ایــن بــاره انجــام دادنــد‪ .‬انهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تظاهــر بــه‬ ‫احساســات غیرواقعــی بــا برخــی از پیامدهــای منفــی شــخصی و‬ ‫کاری ارتبــاط مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫بــر اســاس تحقیقــات انهــا‪ ،‬افــرادی کــه بــه بــروز احساســات جعلی‬ ‫عــادت دارنــد در مقایســه بــا دیگــران‪:‬‬ ‫کمتر سالمت اند؛‬ ‫در رفاه کمتری به سر می برند؛‬ ‫عملکرد کاری ضعیف تری دارند؛‬ ‫رضایت شغلی کمتری دارند‪.‬‬ ‫ایــن مــوارد تنهــا اثــرات تظاهــر بــه احساســات غیرواقعــی نیســتند؛‬ ‫کارمندانــی کــه بــه ایــن رفتار عــادت کرده انــد‪ ،‬ان را در موقعیت های‬ ‫غیــرکاری هــم انجــام می دهنــد‪ .‬در نتیجــه ممکــن اســت روابــط‬ ‫شخصی شــان هــم تحت تاثیــر قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫ایــن مســئله فقــط مختــص روابــط کاری نیســت و در روابــط‬ ‫والدیــن و فرزنــدان هــم به شــدت دیــده می شــود‪ .‬فرزنــدان به خاطــر‬ ‫قــدرت بیشــتر پــدر و مــادر یــا به خاطــر ترســی کــه از ان هــا دارنــد‪،‬‬ ‫احساساتشــان را بــروز نمی دهنــد و تظاهــر می کننــد احساســی‬ ‫مشــابه والدینشــان دارنــد‪ .‬انهــا نظراتشــان را بیــان نمی کننــد و‬ ‫ترجیــح می دهنــد به جــای توبیخ شــدن‪ ،‬ســکوت کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۵‬نشانه اینکه افراد احساسات واقعی خود را بروز نمی دهند‬ ‫بــا تشــخیص اینکــه خودتــان تــا چــه انــدازه احساســات تان را پنهــان‬ ‫می کنیــد‪ ،‬می توانیــد متوجــه شــوید ایــن کار چــه نشــانه هایی‬ ‫دارد‪ .‬بررســی کنیــد هنگامــی کــه در حــال تظاهــر بــه احساســات‬ ‫غیرواقعــی هســتید‪ ،‬چــه رفتارهایــی می کنیــد تــا اگــر طــرف مقابــل‬ ‫رفتــاری مشــابه نشــان داد‪ ،‬بتوانیــد ایــن موضــوع را به راحتــی‬ ‫تشــخیص دهیــد‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ۵ ،‬نشــانه مهــم را توضیــح داده ایــم کــه بــه شــما نشــان‬ ‫می دهنــد مخاطبتــان در حــال تظاهــر بــه احساســات جعلــی‬ ‫اســت و احتمــاال در باطــن احســاس دیگــری دارد‪ .‬ایــن نشــانه ها‬ ‫معکــوس هــم عمــل می کننــد؛ یعنــی اگــر فــردی ایــن رفتارهــا را‬ ‫از خــود نشــان ندهــد‪ ،‬متوجــه می شــوید کــه فــرد احساســاتش را‬ ‫صادقانــه ابــراز می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬هماهنگ نبودن احساسات طرف مقابل با موقعیت‬ ‫پیــش از هرچیــز دقــت کنیــد کــه در چــه موقعیتــی قــرار داریــد و‬ ‫احساســات طبیعی در چنین موقعیتی چه باید باشــد‪ .‬مثال ممکن‬ ‫اســت در جلسـه ای کاری مشــغول صحبت درباره برخی از مســائل‬ ‫کلیش ـه ای و کس ـل کننده باشــید و خودتــان هــم ایــن را بدانیــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال وقتــی بــه مخاطــب نــگاه می کنیــد‪ ،‬متوجــه می شــوید‬ ‫کــه او لبخنــد می زنــد و طــوری بــه شــما گــوش می دهــد کــه انــگار‬ ‫در حــال شــنیدن داســتانی جــذاب اســت! در چنیــن موقعیتــی بــه‬ ‫ایــن فکــر کنیــد کــه شــاید انچــه می بینیــد احساســات واقعــی طــرف‬ ‫مقابــل نباشــد‪ .‬او فقــط قصــد دارد رضایــت شــما را جلــب کنــد و بــه‬ ‫همیــن دلیــل احساســاتش را بــروز نمی دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬رفتار مصنوعی فرد‬ ‫همــه انســان ها بازیگــران هالیــوود نیســتند کــه بتواننــد به خوبــی‬ ‫نقــش هــر احساســی را بــازی کننــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل زمانــی کــه‬ ‫مخاطبتــان در حــال تظاهــر بــه احساســات غیرواقعــی اســت‪،‬‬ ‫متوجــه می شــوید کــه یــک جــای کار می لنگــد!‬ ‫ممکــن اســت مخاطــب در بــروز احساســات غیرواقعــی بیــش از‬ ‫حــد اغــراق کنــد یــا کامــا مشــخص باشــد کــه در حــال تظاهرکــردن‬ ‫اســت‪ .‬مثــا شــما چیــزی می گوییــد کــه چنــدان خنــده دار نیســت‪،‬‬ ‫ولــی طــرف مقابــل بــرای جلب توجــه شــما چنــد دقیقــه بلندبلنــد‬ ‫می خنــدد! در ایــن صــورت مشــخص اســت کــه فــرد واقعــا دلــش‬ ‫نمی خواســته بــه یــک شــوخی ســاده تــا ایــن انــدازه بخنــدد و فقــط‬ ‫بــرای حفــظ ظاهــر ایــن کار را انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اضطراب فرد‬ ‫منظــور از اضطــراب ایــن نیســت کــه دســت یــا صــدای مخاطبتــان‬ ‫از اســترس بلــرزد! گاهــی اوقــات ممکــن اســت در حیــن صحبــت‪،‬‬ ‫نشــانه های کوچکــی از اســترس را در طــرف مقابــل ببینیــد‪ .‬مثــا‬ ‫ممکــن اســت رشــته کالم از دســتش در بــرود‪ ،‬دسـت هایش ســرد‬ ‫شــوند‪ ،‬بی قــرار باشــد و بــه طــور کلــی هنــگام صحبــت بــا شــما‪ ،‬ارام‬ ‫نباشــد‪ .‬البتــه اســترس در مکالمــه می توانــد علت هــای مختلفــی‬ ‫داشــته باشــد و تظاهــر بــه احساســات غیرواقعــی یکــی از انهاســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬منفعت فرد در پنهان کردن احساساتش‬ ‫گاهــی اوقــات افــراد فقــط بــه ایــن خاطــر بــه احساســاتی غیرواقعی‬ ‫تظاهــر می کننــد کــه می خواهنــد منفعتــی بــه دســت اورنــد‪.‬‬ ‫مثــا ممکــن اســت امتیــازی از مافــوق خــود بگیرنــد یــا ســرمایه ای‬ ‫اجتماعــی بــه دســت اورنــد‪.‬‬ ‫گاهی اوقات هم افراد فقط به این دلیل احساســات واقعی شــان‬ ‫را نشــان نمی دهنــد کــه از واکنــش طــرف مقابــل می ترســند‪ .‬ایــن‬ ‫عالمــت معمــوال در افــرادی دیــده می شــود کــه در حــال تعامــل‬ ‫بــا مقامــات باالتــر از خــود هســتند‪ .‬انهــا ســعی می کننــد واکنشــی‬ ‫نشــان دهنــد کــه بــاب میــل طــرف مقابــل باشــد تــا بتواننــد رضایــت‬ ‫فــرد قدرتمندتــر را جلــب کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬منزوی شدن فرد و فاصله گرفتنش از شما‬ ‫گاهــی ممکــن اســت مخاطبــان تنهــا بــه ایــن خاطــر احساساتشــان‬ ‫را پنهــان کننــد کــه شــما از ان هــا انتظاراتــی ناعادالنــه داریــد‪ .‬مثــا‬ ‫پــدری را تصــور کنیــد کــه می خواهــد فرزنــدش پزشــک شــود و اگــر‬ ‫فرزنــد بگویــد عالقـه ای بــه ایــن رشــته نــدارد‪ ،‬او را توبیــخ می کنــد‪ .‬در‬ ‫نهایــت فرزنــد بــه جایــی می رســد کــه احساســات واقعـی اش دربــاره‬ ‫رشــته پزشــکی را نشــان نمی دهــد و حتــی ممکــن اســت در ایــن‬ ‫رشــته تحصیــل کنــد!‬ ‫کالم اخر‬ ‫زمانــی کــه افــراد نتواننــد احساســات واقعــی خــود را بــروز بدهنــد‪،‬‬ ‫کم کــم عقب نشــینی می کننــد و منــزوی می شــوند‪ .‬انهــا یــاد‬ ‫می گیرنــد از ابــراز احساســات و نظرهایشــان خــودداری کننــد و‬ ‫هم رنــگ جماعــت باشــند‪ .‬ایــن مســئله بــه انهــا اســیب می زنــد‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه‪ ،‬دربــاره عالئمــی صحبــت کردیم که نشــان می دهند‬ ‫افــراد احساســات واقعی شــان را بــروز نمی دهنــد تــا بتوانیــد بــا توجه‬ ‫بــه ایــن نشــانه ها بــه مخاطبانتــان کمــک کنیــد خــود واقعی شــان را‬ ‫نشــان بدهنــد‪ .‬بــا ایــن کار می توانیــد اعتماد مخاطبــان را جلب کنید‬ ‫و بــه انهــا نشــان دهیــد کــه بــرای احساســات واقعی شــان ارزش‬ ‫ط قدرتمنــد و ســالم خواهــد بــود‪.‬‬ ‫قائــل هســتید کــه نتیجـه اش ارتبــا ‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫کالهبردار میلیاردی با ترفند ثبت نام خودرو دستگیر شد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــرد کالهبــرداری خبــر داد‪ ،‬کــه بــا ترفنــد ثبت نــام خــودرو مبلــغ هفــت میلیــارد و ســیصد و پنجــاه میلیــون‬ ‫ریــال از یکــی از هموطنــان کالهبــرداری کــرده بــود‪.‬‬ ‫ شنبه ‪ 27‬فروردین ‪1401‬‬ ‫پدری ‪ ،‬مادری‬ ‫کردن با رفتارهای‬ ‫محبت امیز‬ ‫سرویس خانواده‪:‬‬ ‫عشــق بــه خــود پایــه و اســاس تمــام ان چیــزی اســت کــه در‬ ‫تجربــه ی بشــر زیبــا و پرمعناســت ‪ ،‬و پــدری و مــادری‏کــردن هــم‬ ‫از قاعــده مســتثنا نیســت‪ .‬ســاده بگویــم ‪ ،‬عشــق بــه خــود اســاس‬ ‫مســولیت فــردی و لــذت اســت و اگــر تــو‏خــودت را دوســت نداشــته‬ ‫باشــی ‪ ،‬نمــی توانــی پــدر یــا مــادری خــوب باشــی‏‪.‬‬ ‫بگــذار فرزنــدت هــم خــودش را دوســت داشــته باشــد‪.‬‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬خردســالی کــه خــودش را دوســت داشــته باشــد ‪ ،‬تبدیــل بــه‬ ‫‏بزرگســالی مســئول مــی شــود کــه قــادر اســت زندگــی کاملــی‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬اعتمــاد بــه نفــس بــاال یکــی از بهتریــن ‏پایــه‬ ‫ریزیهــا بــرای اینــده فرزنــدت اســت‪.‬‏‬ ‫خردســالی کــه بــه مرحلــه پذیــرش خــود مــی رســد‪ ،‬زندگیــش‬ ‫ســفری رضایــت بخــش مــی شــود و یکدفعــه چنــان‏قــوی مــی شــود‬ ‫کــه مــی توانــد شــجاعانه از عهــده ی چالش هایــی کــه زندگــی ســر‬ ‫راهــش قــرار مــی دهــد‪ ،‬بربیایــد و‏پــاداش ان هــم ایــن اســت کــه‬ ‫وقتــی یــاد بگیــرد بــا خــودش مهربــان و شــفیق باشــد‪ ،‬قــدر مســلم‬ ‫عشــق بــه دیگــران را‏هــم بــه دنبــال خواهــد داشــت‏‪.‬‬ ‫احتیاط کن‬ ‫وقتــی مــی بینــی از دســت فرزنــدت از کــوره در مــی روی‪ ،‬یــا‬ ‫وقتــی واکنــش تــو از روی عقــل و منطــق نیســت‪ ،‬یــک‏نفــس‬ ‫عمیــق بکــش‪ ،‬از ده تــا هــزار بشــمار و از خــودت بپــرس‪ « :‬چــه‬ ‫بالیــی ســرم امــده ؟» یــا « چــرا چنیــن‏احساســی دارم؟ « نفــس‬ ‫بکــش‪ ،‬نفــس بکــش‪ ،‬نفــس بکــش‪ ،‬و قبــل از هــر اقدامــی فکــر‬ ‫کــن‪ .‬در نتیجــه یــک بــار‏دیگــر شــیرینی فــوق العــاده ی بچــه ات‬ ‫را احســاس مــی کنــی‪ .‬هیــچ چیــز مهمتــر از ایــن نیســت کــه بــا‬ ‫عشــق و‏محبــت بــه فرزنــدت‪ ،‬روح و جســم او را مهــار کنــی‪.‬‏‬ ‫از صمیم قلب گوش بده‬ ‫گــوش دادن از صمیــم قلــب کامــا بــا گــوش دادن فــرق دارد‪.‬‬ ‫وقتــی بچــه ات دلخــور اســت‪ ،‬احتیــاج دارد بــا‏حساســیت بــه‬ ‫حرف هایــش گــوش داده شــود و دائــم حرفــش را قطــع نکننــد‪.‬‬ ‫یــادت باشــد اصواتــی مثــل « اهــوم « یــا‏‏» اوه « گاهــی کافــی‬ ‫بــه نظــر مــی رســد‪.‬گوش دادن از صمیــم قلــب باعــث افزایــش‬ ‫احســاس صمیمیــت بــا فرزنــدت‏مــی شــود و بســیاری اوقــات پــی‬ ‫مــی بــری کــه گــوش دادن در ارامــش و ســکوت‪ ،‬تنهــا چیــزی‬ ‫اســت کــه فرزنــدت‏بــرای پیــدا کــردن راه حــل مشــکلش بــه ان‬ ‫اجرای طرح عملیاتی پلیس فتا بر علیه شایعه‬ ‫سازی در فضای مجازی‬ ‫معــاون فرهنگــی اجتماعــی پلیــس فتــا انتظامــی کشــور از « اجــرای طــرح عملیاتــی پلیــس فتــا بــر علیــه‬ ‫شــایعه ســازی در فضــای مجــازی » در کلیــه واحدهــای انتظامــی پلیــس فتــا در سراســر کشــور خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬بــا عوامــل تولیــد و یــا منتشــرکنندگان اینگونــه محتواهــا برابــر قانــون برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ «رامیــن پاشــایی» بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه در روزهــای اخیــر شــاهد افزایــش نســبی تولیــد و انتشــار مطالــب و محتــوای صوتــی‬ ‫و تصویــری «شــایعه های کــذب در کشــور بــا اهــداف مغرضانــه» هســتیم‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای‬ ‫مقابلــه بــا ایــن پدیــده مجرمانــه طــرح عملیاتــی در کلیــه واحدهــای انتظامــی پلیــس فتــا در سراســر‬ ‫کشــور اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه برخــورد بــا شــایعه ســازان در اولویــت ماموریتــی پلیــس فتــا قــرار دارد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بــر‬ ‫اســاس رصدهــای صــورت گرفتــه در فضــای مجــازی کامــا مشــخص اســت ســطح تولیــد و انتشــار شــایعات‬ ‫بــا اهــداف مغرضانــه‪ ،‬توطئــه‪ ،‬تخریــب روابــط بیــن المللــی‪ ،‬ایجــاد جــو بی اعتمــادی و القــا حس ناامیــدی در‬ ‫هموطنــان صــورت گرفته اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬تمامــی جریانــات خبــری منشــره در ایــن خصــوص در فضــای مجــازی مرتبــط بــا کشــور‬ ‫ایــران‪ ،‬در کارگــروه هــای ویــژه رصــد و پایــش پلیــس فتــا مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار مــی گیــرد و در صــورت‬ ‫شناسایی جاسوس‬ ‫افزار اندرویدی جدید‬ ‫با قابلیت ضبط صدا‬ ‫و تصویر قربانی‬ ‫محققــان از شناســایی یــک جاســوس‬ ‫افــزار تحــت عنــوان اپلیکیشــن ‪process‬‬ ‫‪ manager‬اندرویــدی خبــر دادنــد که شــکلی‬ ‫شــبیه بــه چــرخ دنــده (عالمــت ‪)setting‬‬ ‫دارد کــه مــی توانــد اطالعــات کاربــران ماننــد‬ ‫صدا‪،‬تصویــر‪ ،‬موقعیــت و غیــره را جمع اوری‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫ایــن برنامــه همچنیــن می توانــد مکان هــا‬ ‫را ردیابــی کنــد‪ ،‬پیام هــای متنــی بفرســتد یــا‬ ‫بخوانــد‪ ،‬و بــه فضــای ذخیره ســازی قربانیــان‬ ‫دسترســی پیــدا کنــد تــا ببینــد چــه چیــزی‬ ‫در داخــل ان اســت‪ .‬مجوزهــای دسترســی‬ ‫بدافــزار فــوق بــه شــرح ذیــل مــی باشــد‪:‬‬ ‫‪ .1‬در مجمــوع‪ ،‬برنامــه بــه عنــوان دسترســی‬ ‫بــه مــکان تلفــن‪.‬‬ ‫‪ .2‬دسترسی به مکان بر اساس ‪.GPS‬‬ ‫‪ .3‬مشاهده وضعیت تمام شبکه‪.‬‬ ‫‪ .4‬اطالعات ‪ Wi-Fi‬را مشاهده کنید‪.‬‬ ‫‪ .5‬از دوربین عکس و فیلم بگیرید‪.‬‬ ‫‪ .6‬اجــازه قــرار دادن در پیــش زمینــه را‬ ‫می د هــد ‪.‬‬ ‫‪ .7‬امــکان ایجــاد ســوکت هــای اینترنتــی را‬ ‫مــی دهــد‪.‬‬ ‫‪ .8‬اجــازه مــی دهــد تــا تنظیمــات صــدا را‬ ‫تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .9‬امــکان خوانــدن یــک تمــاس تلفنــی را‬ ‫مــی دهــد‪.‬‬ ‫‪ .10‬بــه خوانــدن اطالعــات مخاطبیــن اجــازه‬ ‫مــی دهــد‪.‬‬ ‫‪ .11‬بــه خوانــدن دســتگاه هــای ذخیره ســازی‬ ‫خارجــی اجــازه مــی دهد‪.‬‬ ‫‪ .12‬امــکان نوشــتن روی کارت حافظــه را‬ ‫می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .13‬امــکان خوانــدن وضعیــت تلفــن و‬ ‫شناســه ان را مــی دهــد‪.‬‬ ‫‪ .14‬بــه خوانــدن پیامــک هــای ذخیــره شــده‬ ‫روی ســیم کارت اجــازه مــی دهــد‪.‬‬ ‫‪ .15‬اجــازه مــی دهــد تــا برنامــه زمانــی کــه‬ ‫دســتگاه روشــن اســت راه انــدازی شــود‪.‬‬ ‫‪ .16‬دسترسی به ضبط صدا‪.‬‬ ‫‪ .17‬امکان ارسال پیامک‪.‬‬ ‫‪ .18‬از قفــل شــدن دســتگاه جلوگیــری‬ ‫می کنــد ‪.‬‬ ‫نیــاز دارد‪.‬‏‬ ‫سعی کن درک کنی‬ ‫درک کــردن یعنــی تــو نــه تنهــا‬ ‫حرفهــای بچــه ات را مــی فهمــی‪،‬‬ ‫بلکــه اگاهــی او چــه موقــع ســرخورده‬ ‫اســت‪ ،‬چــه ‏موقــع نیــاز دارد تنهــا‬ ‫باشــد‪ ،‬چــه موقــع جریحــه دار یــا‬ ‫کالفــه اســت‪ ،‬حتــی اگــر یــک کلمــه در‬ ‫ایــن مــورد حــرف نزنــد‪.‬‏‬ ‫به سواالتش جواب بده‬ ‫اگــر دلــت مــی خواهــد از ان‬ ‫ارتباطهایــی بــا فرزنــدت داشــته باشــی‬ ‫کــه هــر وقــت دلخــوری‪ ،‬نگرانــی یــا‬ ‫ســوالی دارد‏یکراســت بــه ســراغ تــو‬ ‫بیایــد‪ ،‬بایــد اطمینــان داشــته باشــد‬ ‫کــه صادقانــه بــه تمــام ســواالت او‬ ‫جــواب مــی دهی‪.‬ایــن ‏کار همیشــه‬ ‫هــم اســان نیســت‪ ،‬چــون بچــه هــا‬ ‫فــوت و فــن طــرح ســواالت ســخت را‬ ‫بلــد هســتند‪.‬‏‬ ‫ســواالت پــی در پــی نشــانه هــوش‬ ‫کــودک اســت و وقتــی بچــه ات حرفهــا‬ ‫و اعمــال تــو را زیــر ســوال مــی بــرد‪،‬‬ ‫نشــانه‏بــی احترامــی نیســت‪.‬‏‬ ‫از او نظر خواهی کن‬ ‫بــزرگ کــردن بچــه حکــم خیابانــی دو‬ ‫طرفــه را دارد‪ .‬پــر کــردن ظرفــی خالــی‬ ‫بــا افــکار و عقاید و احساســات خودت‬ ‫‏نیســت‪ .‬بچــه هــا هــم افــکار و عقایــد‬ ‫و احساســاتی بــرای خودشــان دارنــد‬ ‫کــه اگــر در مــوردش ســوال کنــی‪ ،‬انهــا‬ ‫را بــا ‏تــو در میــان می گذارنــد‪ .‬اگــر‬ ‫مشــتاق باشــی‪ ،‬بچــه ات مــی توانــد دیدگاه هایــی تــازه را بــه‬ ‫تــو نشــان دهــد‪.‬‏‬ ‫بچــه هــا خیلــی چیزهــا بــرای گفتــن دارنــد‪ .‬بنابرایــن اگــر پذیــرای‬ ‫ان باشــی‪ ،‬پــی مــی بــری کــه بچــه ات چــه‏چیزهایــی مــی دانــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت دخالــت دادن کــودکان بــه ایــن روش وقــت و‬ ‫انــرژی مــی طلبــد‪ ،‬امــا اغــازی اســت‏بــای راه حــل خالقانــه‪.‬‏‬ ‫تمام و کمال فرزندت را حمایت کن‬ ‫مــا بــه عنــوان پــدر یــا مــادر دلمــان مــی خواهــد از فرزندانمــان‬ ‫در برابــر تمــام دردهــا و رنجهــا و بــی عدالتیهــای‏زندگــی حمایــت‬ ‫کنیــم‪ .‬البتــه ایــن ناممکــن اســت‪ ،‬امــا مــی توانیــم جــوی‬ ‫برایشــان ایجــاد کنیــم کــه امنیــت جســمانی‏و عاطفــی و روانــی‬ ‫داشــته باشــند‪..‬‏‬ ‫منبــع‪ :‬راه هــای شــگفت انگیــز عشــق بــه فرزنــد‪ ،‬جــودی فــورد ‪،‬‬ ‫مترجــم نفیســه معتکــف ‪ ،‬انتشــارات نشــر علــم‬ ‫مواجــه بــا مــوارد خــاف واقعــه و انتشــار اخبــار جعلــی و کــذب برخــورد قضائــی بــا شــایعه ســازان در دســتور‬ ‫کار قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫پاشــایی افــزود‪ :‬اولویــت اصلــی پلیــس فتــا در برخــورد بــا هر گونه محتوای کذب و جعلــی در فضای مجازی‬ ‫پاکســازی و بــر طــرف کــردن الودگــی هــای مربوطــه و در مرحلــه اول توجیــه مرتکبــان اینگونــه جرایــم اســت‬ ‫ولیکــن در صــورت تکــرار و یــا انتشــار بــه نحــوی کــه دارای ضــرر و زیــان مــادی‪ ،‬معنــوی و خســارات روحــی و‬ ‫روانــی فــراوان در جامعــه باشــد بــا عوامــل تولیــد و یــا منتشــر کننــدگان برابــر قانــون برخــورد خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی اجتماعــی پلیــس فتــا انتظامی کشــور خبــر داد‪ :‬تاکنــون تعدادی افــراد در این حــوزه مورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفتــه انــد و ضمــن هماهنگــی بــا مراجــع قضائــی پــس از احضــار ضمــن تکمیــل پرونــده‬ ‫جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع ذی صــاح ارســال شــده انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برابــر بررســی هــای فنــی و تخصصــی صــورت گرفتــه مشــخص شــده اســت حجــم وســیعی از‬ ‫محتــوای شــایعه و کــذب از ســوی معانــدان و مغرضــان در خــارج از مرزهــای ابــی و خارجی کشــور عزیزمان‬ ‫بــا تکنیــک خــاص از جملــه تقطیــع و تحریــف واقعیــت تولیــد و منتشــر مــی شــود کــه متاســفانه تعــدادی‬ ‫افــراد در داخــل کشــور نیــز بــه صــورت عمــدی و ســازمان یافتــه و یــا غیــر تعمــدی نســبت بــه انتشــار ان‬ ‫اقــدام مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬برابــر واکاوی انجــام شــده مشــخص شــد ایــن گونــه محتواهــا هیــچ گونه ســنخیت و تعلق‬ ‫مــکان و زمانــی بــه کشــور ایــران نداشــته و اهــداف اصلــی انتشــار ایــن محتواهــای تولیدی غیر واقعــی که در‬ ‫زمــان هــای خــاص منتشــر مــی شــود صرفــا پیگیــری اهداف مغرضانــه معاندین نظام اســت‪.‬‬ ‫وی از هموطنــان خواســت کــه در صــورت مواجــه بــا هرگونــه محتــوا و یــا کلیــپ صوتــی و تصویــری منتشــر‬ ‫شــده در فضــای مجــازی از جملــه شــبکه هــای اجتماعــی و پیــام رســان هــای غیــر بومــی‪ ،‬ضمــن تجزیــه و‬ ‫تحلیــل ذهنــی اولیــه از صحــت و ســقم مــوارد منتشــره اطمینــان حاصــل کننــد و از بــاز نشــر مطالبــی کــه بــه‬ ‫جعلــی یــا واقعــی بــودن ان شــک دارنــد‪ ،‬خــودداری کننــد و در چرخــه انتشــار شــایعات قــرار نگیرنــد‪.‬‬ ‫دستگیری عامل‬ ‫مزاحمت‬ ‫در اینستاگرام‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری فــردی کــه در شــبکه‬ ‫اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام بــه مزاحمــت بــرای‬ ‫خانــم جــوان نمــوده بــود ‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرگرد‬ ‫احســان بهمنــی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت ‪:‬‬ ‫در پــی مراجعــه و شــکایت یکــی از شــهروندان‬ ‫بــه پلیــس فتــا مبنــی بر ایجــاد مزاحمــت و هتک‬ ‫حیثیــت در شــبکه های اجتماعــی موضــوع بــه‬ ‫صــورت ویــژه در دســتور کار کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بهمنــی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت‬ ‫موضــوع‪ ،‬پــس از ثبــت شــکایت ایــن فــرد‪،‬‬ ‫تحقیقــات جهــت پیگیــری پرونــده اغــاز شــد‪ ،‬که‬ ‫در نتیجــه مشــخص شــد شــخصی بــا ســاختن‬ ‫اکانــت در اینســتاگرام بــا نیــت اخــاذی از کاربــر‬ ‫قصــد ســوء اســتفاده ازوی را داشــته کــه در‬ ‫ادامــه بــا پیگیری هــای انجــام شــده متهــم‬ ‫شناســایی شــد‪.‬‬ ‫وی تشــریح کــرد‪ :‬متهــم در ابتــدا منکــر بــزه‬ ‫انتســابی شــده بــود کــه پــس از روبــرو شــدن بــا‬ ‫مســتندات جــرم چــاره ای جــز اعتــراف نداشــت و‬ ‫در اظهــارات خــود ابــراز ندامــت و پشــیمانی نمود‬ ‫کــه در نهایــت تحویــل مراجــع قضائــی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬کاربــران در فضــای مجــازی از‬ ‫برقــراری هرگونــه ارتبــاط و اعتمــاد بــه افــراد‬ ‫ناشــناس اکیــدا ً پرهیــز نماینــد و همچنیــن از‬ ‫در اختیــار گذاشــتن اطالعــات شــخصی خویــش‬ ‫بــه افــراد ناشــناس و یــا افــرادی کــه در قالــب‬ ‫عناویــن مختلــف بــا انــواع شــگرد هــا از کاربــران‬ ‫شــبکه های اجتماعــی درخواســت اطالعــات‬ ‫شــخصی می نماینــد ‪ ،‬جلوگیــری نماینــد‪.‬‬ ‫ســرگرد بهمنــی از هموطنــان درخواســت‬ ‫کــرد‪ :‬هرگونــه محتــوا و برنامــه مشــکوک‬ ‫را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ ;www.Cyberpolice.ir&nbsp‬لینــک مرکــز‬ ‫فوریت هــای ســایبری بــا پلیــس فتــا در میــان‬ ‫بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪515‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫بارگیری تروجان ‪Shark Bot‬‬ ‫‪ Banking‬از طریق برنامه های‬ ‫انتی ویروس جعلی‬ ‫محققــان امنیــت فنــاوری اطالعــات بریتانیــا از گــروه‬ ‫‪ NCC‬طــی تحقیقــات خــود دریافتنــد کــه نســخه بــروز‬ ‫شــده بدافــزار تروجــان ‪ Shark Bot Banking‬در چهــار‬ ‫عــدد از انتــی ویروســهای موجــود در ‪Google PlayStore‬‬ ‫مخفــی شــده انــد‪.‬‬ ‫نســخه جدیــد تروجــان ‪ Shark Bot Banking‬کــه در انتــی‬ ‫ویــروس هــا مخفــی شــده انــد‪ ،‬بــه عنــوان یــک قــرص ســمی‬ ‫‪ 3‬الیــه عمــل مــی کنــد‪ .‬کــه در الیــه اول بــه عنــوان یک انتی‬ ‫ویــروس ظاهــر مــی شــود در حالــی کــه در الیــه دوم نســخه‬ ‫کوچــک شــده ‪ SharkBot‬اســتخراج مــی شــود‪ ،‬ســپس ایــن‬ ‫بدافــزار جدیدتریــن نســخه خــود را بــا طیــف گســترده ای‬ ‫از قابلیــت هــا دانلــود مــی کنــد‪ .‬محققــان اخریــن نســخه‬ ‫‪ SharkBot‬را در تاریــخ ‪ 28‬فوریــه ‪ 2022‬مشــاهده کردنــد‪.‬‬ ‫برنامــه هــای ‪ PlayStore‬متعــددی کــه از بدافــزار اســتفاده‬‫مــی کنند‪:‬‬ ‫محققــان گــروه ‪ Ncc‬همچنیــن خاطرنشــان کردنــد کــه‬ ‫چندیــن برنامــه دیگــر از قابلیــت ‪ Direct Reply‬اندرویــد‬ ‫بــرای الــوده کــردن دســتگاههای اندرویــدی دیگــر اســتفاده‬ ‫مــی کننــد ‪،‬از ایــن رو پــس از ‪ ، FluBot‬تروجــان ‪SharkBot‬‬ ‫دومیــن تروجــان بانکــی اســت کــه مــی توانــد اعــان حمالت‬ ‫‪ WormAble‬را رهگیــری کنــد‪ .‬محققــان همچنیــن لیســتی‬ ‫از برنامــه هــای مخــرب را منتشــر کــرده انــد کــه در مجمــوع‬ ‫در حــدود ‪ 57000‬بــار دانلــود شــده انــد ایــن نــرم افــزار هــا‬ ‫شــامل ‪:‬‬ ‫•‪(Antivirus Super Cleaner‬با بیش از ‪ 1000‬بار نصب)‬ ‫•‪(Alpha Antivirus Cleaner‬با بیش از ‪ 5000‬بار نصب)‬ ‫•‪Atom Clean-Booster Antivirus‬‬ ‫(با بیش از ‪ 500‬بار نصب)‬ ‫•‪( Powerful Cleaner Antivirus‬بــا بیــش از ‪ 50000‬بــار‬ ‫نصــب)‬ ‫‪ SharkBot‬یــک تروجــان بانکــی بــا دسترســی از راه دور‬ ‫اســت کــه بــرای اولیــن بــار در مــاه اکتبــر یا نوامبر ســال ‪2021‬‬ ‫توسط محققان امنیتی در ‪ cleafy‬کشف شد‪ .‬در ان زمان‬ ‫محققــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ایــن بدافــزار منحصــر‬ ‫بــه فــرد اســت و هیــچ شــباهت و یــا ارتباطــی با بدافــزار های‬ ‫دیگــر ماننــد ‪ Xenomorph‬یــا ‪ TeaBot‬نــدارد‪.‬‬ ‫محققــان همچنیــن توضیــح دادنــد کــه ‪ SharkBot‬یــک‬ ‫بدافــزار بســیار پیچیــده مالــی اســت کــه مــی توانــد اعتبــار‬ ‫نامــه هــا را بــرای انتقــال پــول از دســتگاه هــای الــوده‬ ‫جمـع اوری کنــد‪ SharkBot .‬بــرای انجــام انتقــال تائیدیــه ها‬ ‫از مکانیــزم ‪ MFA‬اســتفاده مــی کنــد‪.‬‬ ‫بیش از سه هزار کیلوگرم‬ ‫مواد مخدر پارسال‬ ‫در خراسان شمالی کشف شد‬ ‫دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬پارســال‪ ،‬ســه هــزار و ‪ ۲۱‬کیلوگــرم مــواد‬ ‫مخــدر ســنتی و صنعتــی در اســتان کشــف شــد کــه نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه ســال ‪ ۲ ،۹۹‬درصــد افزایــش دارد‪.‬‬ ‫ســعید ایتــی اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن ســال گذشــته‬ ‫در راســتای پاکســازی مناطــق و ارتقــای امنیــت اجتماعــی‬ ‫هــزار و ‪ ۴۲۲‬طــرح مقابلــه ای انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در راســتای مبــارزه بــا بنیــان هــای مالــی و‬ ‫امــوال قاچاقچیــان نیــز ‪ ۲۵‬خــودرو توقیــف و بــه صــورت‬ ‫مزایــده ای بــه فــروش رســید‪.‬‬ ‫ایتــی بــا اشــاره اجــرای طــرح یــاری گــران زندگــی در ‪۶۰‬‬ ‫درصــد مــدارس اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬پارســال بــا هــدف کاهــش‬ ‫اســیب های اجتماعــی‪ ،‬رفتارهــای پرخطــر و مبــارزه بــا‬ ‫اعتیــاد در مــدارس اســتان‪ ۳ ،‬میلیــارد و ‪ ۳۴۰‬میلیــون‬ ‫ریــال در حــوزه فرهنگــی هزینــه شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن در راســتای اقدامــات فرهنگــی و‬ ‫ایجــاد نشــاط در روســتاها‪ ۷۵۰ ،‬میلیــون بــرای تجهیــز‬ ‫خانــه ورزش روســتایی اســتان هزینــه شــد‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۵۰‬میلیارد ریال وام اشتغال به معتادان‬ ‫دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬پارســال ‪ ۵۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت‬ ‫اشــتغالزایی بــه ‪ ۹۷‬معتــاد بهبودیافتــه بــا همــکاری اداره‬ ‫کل بهزیســتی‪ ،‬کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) و اداره‬ ‫کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در راســتای حمایــت از بهبــود یافتــگان و‬ ‫ایجــاد مشــوق بــرای کارفرماهــا‪ ،‬از ‪ ۲۲‬فــرد بهبودیافتــه‬ ‫کــه در کارگاه هــا فعالیــت مــی کردنــد‪ ،‬حمایــت هــای‬ ‫بیمــه ای شــد‪.‬‬ ‫میــزان شــیوع اعتیــاد در خراســان شــمالی نســبت بــه‬ ‫جمعیــت فعــال اســتان ‪ ۷.۲۱‬درصــد اســت کــه یــک و نیــم‬ ‫درصــد ایــن جمعیــت فعــال درگیــر اعتیــاد را بانــوان اســتان‬ ‫تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫جمعیــت ایــن اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر اســت و ‪ ۴۴‬درصــد‬ ‫از ایــن جمعیــت در روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫یادواره شهدای گرگان‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -515‬سال هشتم‬ ‫‪-515-- 1443‬‬ ‫‪/‬رمضان‪1443/‬‬ ‫‪/14‬رمضان‪/‬‬ ‫‪14 - 2022 //April‬‬ ‫‪April// 16‬‬ ‫‪16-- 1401 //01‬‬ ‫ شنبه ‪01//27‬‬ ‫‪12‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فریبا مسکنی‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫برترین زهد و پارسایی اخفای انست‬ ‫قال علی ( علیه السالم )‬ ‫لُ الزُّهْد ِ اِخْفَاء ُ الزُّهْد ِ ‪.‬‬ ‫اَف ْ َض ‬ ‫امام علی (علیه السالم )فرمود‪:‬‬ ‫برترین نوع پارسایى مخفى داشتن پارسایى است‪.‬‬ ‫امــام علــی (ع)در ایــن گفتــار حکیمانــه و گهربــارش مى فرماید‪«:‬برتریــن نــوع‬ ‫پارســایى مخفــى داشــتن پارســایى اســت»‬ ‫ایــن ســخن اشــاره بــه برنامـه اى اســت کــه زاهــدان ریایــى در ان عصــر و ایــن عصــر‬ ‫بــراى جلــب قلــوب مــردم انتخــاب مى کردنــد؛ لباس هــاى ســاده و منــدرس و گاه‬ ‫از کربــاس و خان ـه اى محقــر و طعامــى بســیار ســاده بــراى خــود برمى گزیدنــد تــا‬ ‫مــردم بــه ان هــا اقبــال کننــد و گاه انهــا را مســتجاب الدعــوه پندارنــد و از ایــن طریــق‬ ‫مقامــى در اجتمــاع پیــدا کننــد و یــا اموالــى را پنهانــى گــرد مى اوردنــد‪.‬‬ ‫بســیار مى شــد کــه زندگانــى درونــى و بیرونــى انهــا بــا هــم بســیار متفــاوت بــود و بــا‬ ‫توجــه بــه این کــه ریــاکارى نوعى شــرک و خودپرســتى اســت انها گرچه ظاهــرا زاهد‬ ‫ولــى در باطــن مشــرک بودنــد وگاه سرچشــمۀ خطراتــى براى جامعه مى شــدند‪.‬‬ ‫زاهــد واقعــى ان کــس نیســت کــه بــه ســراغ دنیــا رفتــه‪ ،‬ولــى چــون ان را بــه چنــگ‬ ‫نیــاورده ناچــار لبــاس زهــد بــه خــود پوشــیده اســت‪ .‬زاهــد واقعــى کســى اســت کــه‬ ‫دنیــا بــه ســراغش امــده و او ان را نپذیرفتــه و زندگــى زاهدانــه را بــر نعیــم دنیــا‬ ‫ترجیــح داده اســت‪.‬‬ ‫همــان گونــه کــه امیــر مومنــان علــى علیــه الســام در خطبــۀ ‪ ٣٢‬از خطــب نهــج‬ ‫البالغــه مى فرمایــد‪:‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ســبَب ِ ه ِ فَقَ َصرَتـْ ُ ه‬ ‫ع‬ ‫ ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫ق‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ُو‬ ‫ئ‬ ‫ض‬ ‫ک‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ـب‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ط‬ ‫ن‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫د‬ ‫ن اَب ْ َعـ‬ ‫م مَـ ْ ‬ ‫«و َ مِنْه ُـ ْ ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫س م ِ ْ ‬ ‫ن‬ ‫هــاد َ ه ِ و َ ل َی ْ َ ‬ ‫ـاس اَه ِ ‬ ‫ن بِلِبَـ ِ ‬ ‫م الْقَنَاعَـ ه ِ و َ تَزَی َّ َ ‬ ‫سـ ِ ‬ ‫الْحَــا ‬ ‫ْل الز َّ َ‬ ‫لُ عَلَــى حَالـِ ه ِ فَتَحَلَّــى بِا ْ‬ ‫احٍ و َ لَ مَغْـد ًى؛ بعضــى از ان هــا کســانى هســتند کــه ناتوانى اشــان‬ ‫ذَلـِـکَ فِــی مَــر َ ‬ ‫ان هــا را از رســیدن بــه جــاه و مقــام بازداشــته و دستشــان از همــه جــا کوتــاه شــده‬ ‫انــگاه خــود را بــه زیــور قناعــت اراســته و بــه لبــاس زاهــدان زینــت بخشــیده اند‬ ‫در حالــى کــه در هیــچ زمــان نــه در شــب و نــه در روز در ســلک زاهــدان راســتین‬ ‫نبوده انــد»‪.‬‬ ‫بسیارى از بنیان گذاران مذاهب باطله نیز در سلک همین زاهدان ریایى بودند‪.‬‬ ‫بــه تعبیــرى دیگــر‪ :‬زاهــد کســى اســت کــه وابســته بــه دنیــا و اســیر ان نباشــد نــه‬ ‫ان کــس کــه دســتش از همــه چیــز تــه اســت‪.‬‬ ‫همان گونــه کــه امیــر مومنــان علــى (ع) در تفســیر زهــد از ایــۀ شــریفۀ‬ ‫م و َ ال تَفْرَحُــوا بِمــا اتاک ُـ ْم » اســتفاده کــرده اســت و‬ ‫ى مــا فات َک ُـ ْ ‬ ‫س ـوْا عَل ـ ‬ ‫«لِک َیْــا ت َا ْ َ‬ ‫مى فرماید‪«:‬تمــام زهــد در دو جملــه از قــران امــده اســت‪ ،‬خداونــد ســبحان‬ ‫مى فرمایــد‪ :‬بــر گذشــته تاســف نخوریــد و نســبت بــه انچــه بــه شــما داده اســت‬ ‫دلبنــد و شــاد نباشــید»‪.‬‬ ‫امــام علــی(ع) در روایــت دیگــرى کــه در غــرر الحکــم امــده تعبیــر جالــب دیگــرى‬ ‫دارد و مى فرمایــد‪:‬‬ ‫ل ُّ وَیَت ْرُکُــ ُه الْجُلُّ ؛زهــد‬ ‫ل ُّ مــا یَعْهَــد ُ و َ یَمْدَحُــ ُه الْــک ُ ‬ ‫ل ُّ مــا یُوجَــد ُ و َ اَجَــ ‬ ‫«الزُّهْــد ُ اَقَــ ‬ ‫ب تریــن چیزهــا وارزشــمندترین انهاســت همــگان ان را‬ ‫وپارســایى کمیــا ‬ ‫مى ســتایندولى اکثرمــردم بــه ان عمــل نمى کننــد»‪.‬‬ ‫دربــارۀ اهمیــت زهــد و پارســایى و مراتــب و درجــات ان بحــث مشــروحى ذیــل‬ ‫خطبــۀ ‪ ٨١‬از همیــن کتــاب امــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســخن را بــا ذکــر دو نکتــه پایــان مى دهیــم‪ :‬نخســت این کــه اگــر ســوال شــود‬ ‫چگونــه مى تــوان زاهــد بــود و زهــد را پنهــان کــرد در پاســخ مى گوییــم‪ :‬شــخص‬ ‫زاهــد بایــد در مجامــع ماننــد دیگــران رفتــار کنــد؛ مثــا ًاگــر ســر ســفره اى اســت کــه‬ ‫غذاهــاى مختلــف در ان اســت مقــدارى از هــر کــدام تنــاول کنــد نــه این کــه همــۀ‬ ‫غذاهــا را کنــار بزنــد مثــا بــه نــان و پنیــرى قناعــت نمایــد و از نظــر لبــاس‪ ،‬لبــاس‬ ‫ســادۀ معمولــى بپوشــد نــه لبــاس غیــر متعــارف زاهدانــه و بــه ایــن ترتیــب مى تواند‬ ‫در باطــن زاهــد باشــد و در ظاهــر فــردى معمولــى‪.‬‬ ‫نکتــۀ دیگــر این کــه هــر گاه زاهــد بــه زهــدش افتخــار کنــد و ان را اظهــار نمایــد در‬ ‫واقــع زاهــد نیســت‪ ،‬چــرا کــه دلبســتگى بــه زهــد و افتخــار بــه ان و جلــب نظــر مردم‬ ‫از ایــن طریــق خــود عیــن رغبــت در دنیــا و بــر ضــد زهــد اســت‪.‬‬ ‫گوئیــا غــزل حافــظ شــیرازی ترجمــان همیــن کالم نــاب امیــر کالم اســت کــه‬ ‫ســروده ‪:‬‬ ‫واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند‬ ‫چون به خلوت می روند ان کار دیگر می کنند‬ ‫کلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس‬ ‫توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند‬ ‫وییا باور نمی دارند روز داوری‬ ‫کاین همه قلب و دغل در کار داور می کنند‬ ‫یا رب این نودولتان را با خر خودشان نشان‬ ‫کاین همه ناز از غالم ترک و استر می کنند‬ ‫ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان‬ ‫می دهند ابی که دل ها را توانگر می کنند‬ ‫حسن بی پایان او چندان که عاشق می کشد‬ ‫زمره دیگر به عشق از غیب سر بر می کنند‬ ‫بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی‬ ‫کاندر ان جا طینت ادم مخمر می کنند‬ ‫صبحدم از عرش می امد خروشی عقل گفت‬ ‫قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪ _۱‬نهج البالغــه امــام علــی (ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتاب پیــام امیرالمومنین‬ ‫علــی (ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحه ‪۱۷۹‬‬ ‫‪_۲‬گنجور نرم افزار شعر پارسی ؛ اشعار لسان الغیب حافظ شیرازی‬ ‫ جزیره مجنون ‪ ،‬بانک‬ ‫خاطرات دلنشین رزمندگان‬ ‫گردان حمزه سیدالشهدا (ع)‬ ‫(قسمت دوم )‬ ‫راوی علی فالح‪:‬‬ ‫(رزمنده و جانباز گردان حمزه سیدالشهدا (ع)‬ ‫بــه جعفــر کــه کالــک منطقــه دســتش بــود و داشــت بچــه هــا رو‬ ‫توجیــه مــی کــرد ‪.‬‬ ‫بــه شــوخی گفتــم‪ :‬جعفــر از تــو نقشــه مســیر عقــب نشــینی رو‬ ‫بــه مــن نشــون بــده گفت‪:‬عقــب نشــینی کــه نقشــه نمــی خــواد‬ ‫گفتــم‪ :‬جعفــر ایــن همــه چهــار راههــا رو ندیــدی بــا دژبانــی هــای‬ ‫مختلــف ارتــش و ســپاه فــردا معلــوم نیســت کــه بایــد از کــدوم‬ ‫طــرف بریــم عقــب واقعاًحــس عجیبــی داشــتم و فکــر مــی کــردم‬ ‫دشــمن البــای نیزارهــا کمیــن کــرده و هرلحظــه ممکنــه بــه مــا‬ ‫حملــه کنــه ‪.‬‬ ‫باالخره پیشنهاد مفید رو برای موندن قبول نکردم چون تازه از‬ ‫مرخصــی اومــده بــودم‪ ،‬هیچگونه تجهیــزات نظامی‪،‬لباس‪،‬حتی‬ ‫کفــش هــم نداشــتم ‪،‬ایــن بــود کــه دوبــاره بــه همــراه عبــاس و‬ ‫چنــد نفــر دیگــه برگشــتم عقــب تــا هــم تــو بــر پاکــردن چادرهــا بــه‬ ‫بچــه هــا کمــک کنــم و همیــن کــه کــم و کســری هــای تجهیــزات‬ ‫نظامــی و تدارکاتــی خودمــو تکمیــل کنــم تــا بتونــم همــراه بچه هــا‬ ‫بــرم خــط‪.‬‬ ‫برپایی چادر تقریبا ًتا ساعت ‪ ۱۲‬شب طول کشید‪،‬بچه هاخیلی‬ ‫خســته بــودن‪ ،‬زود خوابیــدم‪ ،‬حــدود ســاعت ‪۳‬دصبــح بــود کــه‬ ‫صــدای غــرش توپخانــه هــای خــودی و حجــم اتــش دشــمن مــن‬ ‫رو از خــواب بیــدار کــرد ‪ ،‬انگاردقیامتــی بــر پــا شــد‪.‬‬ ‫همــه سراســیمه بلنــد شــدیم‪ ،‬مــن کــه از فــرط خســتگی بیــن‬ ‫خــواب و بیــداری بــودم دیــدم حســین فــاح اومــد بــه مــن میگــه ‪:‬‬ ‫اقــای محســن قربانــی گفــت بــرو بــه بچــه هــای توپخونه بگــو االن‬ ‫وقــت شــلیکه؟ بچــه هــا خوابــن فعــا ًشــلیک نکنن ‪.‬‬ ‫مــن کــه حــال خوبــی نداشــتم رفتــم پیــش اقامحســن‬ ‫گفتــم ‪:‬ایــن چــه دســتوری بــود کــه بــه حســین گفتــی‪.‬‬ ‫گفت ‪:‬جدی میگم ‪.‬‬ ‫مــن کــه حــال خوشــی نداشــتم کمــی مکــث کــردم و گفتــم‪ :‬اقــا‬ ‫محســن مــا رو گیــر اوردی؟‬ ‫شروع کرد به خندیدن و گفت‪ :‬اگه یه کم دیگه اصرار می کردم‬ ‫واقعا ًمی رفتی ‪ ،‬همه بچه ها دنبال تجهیزات خودشون بودن‪.‬‬ ‫ســریع نمــاز صبــح رو خوندیــم ‪ ،‬رفتــم پیــش عبــاس دیدم بچه ها‬ ‫دور شــو گرفتــن تــا کم و کســری هــا رو ازش بگیرن‪.‬‬ ‫هــوا هنــوز گــرگ و میــش بــود دیــدم از تــو جــاده چنــد تــا ماشــین‬ ‫زیــل ‪ ،‬ایفــا ‪ ،‬جیــپ ارتشــی‪ ،‬بــار وبندیــل خودشــونو بســتن‬ ‫دارن میــرن‪ ،‬ازیکــی شــون ســوال کــردم مــی خوایــد بریــد خــط‪.‬‬ ‫گفــت ‪:‬نه‪،‬مــا از خــط میائیــم ‪ ،‬عــراق حملــه کــرده‪ ،‬خــط یــک‬ ‫شکســته شــد ‪،‬مــا هــم عقــب نشــینی کردیــم‪.‬‬ ‫ازنحــوه جمــع کــردن وسایلشــون ازجملــه افتابــه کــه اویــزون‬ ‫ماشینشــون بــوده متوجــه شــدم بنــده خداهــا ‪ ،‬وســایل شــونو‬ ‫از قبــل امــاده کــرده بــودن‪ ،‬بــه محــض اولیــن شــلیک عراقــی‬ ‫هــا اومــدن عقــب‪ ،‬درچشــم بــه هــم زدنــی بچــه هایــی کــه‬ ‫وسایلشــون تکمیــل بــود رفتــن خــط و گــردان خلــوت شــد تــا‬ ‫حــدی کــه فقــط مــن مونــدم باحــاج مختــار اســماعیلی ‪ ،‬اقــا‬ ‫ســیروس شیرســوار و چنــد نفــر دیگــر ‪ ،‬خواســتم همیــن جــوری‬ ‫بــدون تجهیــزات بــرم کــه اقــا ســیروس اومــد جلومــو گرفــت و‬ ‫گفــت ‪:‬علــی کجــا می خــوای بــری؟‬ ‫گفتم ‪:‬می رم خط گفت ‪:‬این کار منطقی نیست حداقل صبرکن‬ ‫تا اگه از بچه های گردان کسی خواست بره خط همراهش برو‬ ‫دیــدم حرفــش منطقــی اســت‪ .‬منتظــر مونــدم ولــی هیچکــس‬ ‫بــه خــط مقــدم نمــی رفت‪،‬برعکــس همــه از خــط میامــدن و‬ ‫می گفتــن بریــد عقــب‪.‬‬ ‫اوضــاع خیلــی بــه هــم ریختــه بود‪،‬همــه درحــال فــرار و عقــب‬ ‫نشــینی بــودن‪ ،‬حــاال مونــده بودیــم چــه کنیــم ‪ ،‬نــه راه پیــش‬ ‫داشــتیم و نــه مــی شــد کــه مقــر را بــا ایــن همه وســایل موجــود در‬ ‫گــردان ول کــرد و رفــت عقــب‪ ،‬بــاد شــدیدی از روبرو میامد ‪ ،‬دیدم‬ ‫حــاج مختــار سراســیمه‪،‬اومد بــه مــا چنــد نفــری کــه مونــده بودیــم‬ ‫گفت‪:‬بچــه هــا شــما بــوی خاصــی احســاس نمــی کنیــد‪ ،‬فکــر کنــم‬ ‫عراقــی هــا شــیمیایی زدن‪.‬‬ ‫اولــش متوجــه نشــدیم ولــی خیلــی زود همــه بویــی‬ ‫کــه مربــوط بــه گاز اعصــاب بــود را متوجــه شــدیم‪،‬‬ ‫خوشــبختانه بعلــت شــدت وزش بــاد اثرگــذاری ان زیــاد نبــود ‪،‬بــا‬ ‫ایــن حــال ســریع بــا چفیــه خیــس جلــوی دهانمــان را پوشــاندیم‪،‬‬ ‫منتظــر بودیــم تــا از خــط مقــدم توســط بچــه هــای گــردان خبــری‬ ‫بــه مــا برســه تــا مــا تکلیفمــون را بدونیــم‪.‬‬ ‫دیگــه ســاعت حــدود ســاعت ‪ ۸‬صبــح بــود ‪ ،‬بــا وضعیــت‬ ‫جســمی کــه حــاج مختــار و اقــا ســیروس داشــتند ‪ ،‬نگــران‬ ‫بودیــم ‪ ،‬اگــه بنــا باشــه بــه عقــب برگردیــم‪ ،‬ایــن بنــده خداهــا‬ ‫بــدون وســیله نقلیــه عقــب رفتــن براشــون امــکان پذیرنبــود‪.‬‬ ‫یــه موتــور هنــدا ‪ ۱۲۵‬تــو مقــر بــود ‪ ،‬بــه ایــن دو بــرادر گفتیــم ‪:‬پــس‬ ‫شــما بریــد و مــا مــی مونیــم تــا از خــط خبری برای ما بیــاد ‪ ...‬قبول‬ ‫نکردنــد‪ ،‬روی جــاده پــر از نیروهــا و خودروهایــی بــود کــه داشــتن‬ ‫مــی رفتــن عقــب و هواپیماهــای عراقــی هم دائم با نامــردی تمام‬ ‫اونــا رو بمــب بــاران مــی کــردن‪.‬‬ ‫خیلــی هــا شــهید و مجــروح شــدن ولــی هرکــس هــر وســیله ای‬ ‫کــه داشــت درحــال عقــب نشــینی بــود‪ ،‬حتــی بعضــی از خودروهــا‬ ‫کــه چــرخ هاشــون هــم پنچــر بــود و روی رینــگ بــدون الســتیک‪،‬‬ ‫داشــتن مــی رفتــن عقــب چــون کســی تــو اون شــرایط فرصــت‬ ‫تعویــض زاپــاس رو نداشــت ‪.‬‬ ‫تقریبــا ًمحشــری بــه پــا شــده بــود‪ ،‬مــی دیدیــم دشــمن بــه ســه‬ ‫راهــی طالئیــه نزدیــک وحلقــه محاصــره مــا تنــگ ترمــی شــد ‪،‬‬ ‫بعضــی بچه هــا گفتــن بریــم‪ ،‬گفتــم‪ :‬منتظرمــی مونیــم تــا بــه مــا‬ ‫دســتور بــدن ‪ ،‬مــن همینطــوری عقــب نمــی رم‪ ،‬حــدود ســاعت‬ ‫‪ ۱۰‬صبــح بودکــه یــه تویوتاروانــت‪ ،‬نزدیــک مقــر ایســتادولی همــه‬ ‫سرنشــین های ان هراســان بودنــد ‪ ،‬دیــدم حــاج محســن قربانــی‬ ‫جلــو نشســته و تعــدادی ازرزمنــدگان گــردان بــه همــراه تعــدادی‬ ‫مجروح و چند تا از پیکرهای شهدا هم که پشت وانت بودبااشاره‬ ‫بــدون اینکــه پیــاده شــه از همــون داخــل ماشــین بــه ماگفــت‪:‬‬ ‫بچــه هــا شــما هنــوز اینجائیــد ‪ ،‬هرچــه ســریعتر خــود تونــو‬ ‫برســونید عقــب کــه دشــمن مــا رودمحاصــره کــرده‪.‬‬ ‫فکــر کنــم اقاســیروس و چنــد تــا از بچــه هــا بــزور خودشــون رو‬ ‫انداختــن پشــت وانــت بعــد ماشــین خیلــی ســریع ازمادورشــد‪.‬‬ ‫حــاال نگرانــی مــا از بابــت حــاج مختــار بودکــه بهــش گفتم‪:‬ســریع‬ ‫موتــور رو روشــن کــن تــو بــرو ‪ ،‬مــا پشــت ســرت میائیــم‬ ‫تقریباًشــش هفــت نفــری مــی شــدیم از اون جمــع فقــط اقــای‬ ‫حســن باقــری کــه بچــه کوچکســرا بوددیــادم هســت‪،‬هنوز صــد‬ ‫متــری از مقــر دور نشــدیم کــه پشــت ســرم صــدای ایســت اومــده‬ ‫دیــدم یــه بنــده خدایــی اسلحشــو گرفتــه بــه ســمت یــه تویوتــا‬ ‫استیشــن و اونــو وادار بــه ایســت کــرده و میگــه بایــد حتمــا ًمــا رو‬ ‫ســوارکنی اگــه مــارا بــا خودتــون نبــری شــلیک مــی کنــم ‪.‬‬ ‫مــن بهــش گفتــم ‪:‬چــرا اینــکار رو کــردی گفــت‪ :‬مگــه نمی بینــی‬ ‫دشــمن محاصــره مــون کــرده ناگهــان دیــدم یکی سرشــو ازشیشــه‬ ‫ماشــین بیــرون اورده و شــبیه مرتضــی قربانیــه بــا اشــاره میگــه‬ ‫بچــه هــا از در پشــتی سوارشــین‪ ،‬بــا ســابقه ای کــه از اقــا مرتضــی‬ ‫مــی دونســتم ‪ ،‬فکــر مــی کــردم واکنــش نشــون میده‪،‬رولــی ایــن‬ ‫اتفاق نیافتاد ‪ ،‬فقط چهار نفر تونســتیم ســوار شــیم‪ ،‬ولی حســن‬ ‫باقــری موقعــی کــه رفــت سوارشــه بــا دســتور اقــا مرتضی ماشــین‬ ‫حرکــت کــرد وربنــده خــدا هرچــی مــی دویــد بمــا نمــی رســید و‬ ‫باالخــره جــا مونــد‪ ،‬اقــا مرتضــی ســوال کــرد‪ :‬کــه فرمانده تــون‬ ‫محســن قربانیــه ؟ گفتــم‪ :‬اره گفــت ‪:‬خــب کجاهــه گفتــم‪ :‬نیــم‬ ‫ســاعت پیــش بــا بچــه هــا رفــت عقــب گفــت ‪:‬خــدا رو شــکر‬ ‫دوباره سوال کرد ‪:‬خودت دیدی و مطمئنی؟گفتم‪ :‬بله خودم با اقا‬ ‫محسن صحبت کردم ایشون گفتن با بچه هارزود بیائین عقب‬ ‫باایــن حرفــم خیالــش جمــع شــد ‪،‬رســیدیم ســه راهــی طالئیــه ‪،‬‬ ‫اقامرتضــی بــه راننــده گفت‪:‬بــزن کنارفکرکــردم مــا رو مــی خــواد‬ ‫پیــاده کنــه گفتم‪:‬حاجــی پیــاده شــیم گفــت‪ :‬نــه شــما بشــینین‬ ‫مــی دیــدم کــه تانک هــای دشــمن بــا ماصــد متــر هــم فاصلــه‬ ‫نداشــتن و از شــدت گرمــا داشــتیم خفــه مــی شــدیم اقامرتضــی‬ ‫بــی محابــا رفــت بطــرف تانک هــا تــا ازوضــع منطقــه بیشــتر مطلــع‬ ‫بشــه تــو همیــن حیــن یکــی از تانک هــای دشــمن بطرفمــون‬ ‫شــلیک کــر دولــی گلولــه درچندمتــری مــا بــه خاکریز اصابــت کرد‪،‬‬ ‫تــرس عجیبــی مــا را فــرا گرفت‪،‬ولــی شــجاعت اقــا مرتضــی بــه‬ ‫ماهــا روحیــه مــی داد ‪.‬‬ ‫اقــا مرتضــی ســریع سوارماشــین شــد و بــه راننــده گفــت‬ ‫ســریع بروجلــوت ســر چهــارراه ایــن بچــه هــا رو پیــاده کــن مــی‬ ‫خواهیــم برگردیــم خط‪،‬یــه خــورده کــه رفتیــم رســیدیم بــه چهــار‬ ‫راه‪ ،‬پیــاده شــدیم و از اقــا مرتضــی تشــکر کردیــم و ماشــینش‬ ‫دور زد تــا اونوببــره خــط‪ ،‬مــن بــه اون بنــده خدایــی کــه اســلحه‬ ‫را گرفــت طــرف ماشــین اقــای قربانــی بهــش گفتــم ‪ :‬شــانس‬ ‫اوردی اقــای قربانــی بــه روی تــو اســلحه نکشــید و گرنــه همونجــا‬ ‫کارتــو مــی ســاخت گفتــم میدونــی ایــن کــی بــود؟ گفــت‪ :‬نــه‬ ‫گفتــم ‪:‬فرمانــده لشــکر بــود اقــای مرتضــی قربانــی‬ ‫بیچــاره تــازه اونجــا فهمیــد کــه کــه بــا کــی طــرف بــوده گفــت‪:‬کاش‬ ‫زودتــر مــی گفتــی تــا ازش معــذرت خواهــی کنــم گفتــم بخیــر‬ ‫گذشــت زودتــر بریــم کــه داره دیــر میشــه‬ ‫_____‬ ‫(قسمت سوم )‬ ‫راوی علی فالح‪(:‬رزمنده و جانباز گردان حمزه سیدالشهدا(ع)‬ ‫وقتــی رســیدیم چهــاراه دیــدم دو طــرف جاده با فاصله حــدود ‪۲۰۰‬‬ ‫متــر از هــم دوتــا دژبانــی یکــی ســمت چــپ یکــی ســمت راســت‬ ‫مستقره ودارن نیروها را هدایت می کنند‪ ،‬فکری به ذهنم رسید‬ ‫باخــودم گفتــم مگــه میشــه روی یــک جــاده دو تــا دژبانــی داشــته‬ ‫باشــه ‪ ،‬پــس اول میــرم ‪ ،‬پیــش دژبانــی ســمت راســت جــاده کــه‬ ‫مســیر طالئیــه بــود ‪ ،‬ببینــم چــه خبــره وقتــی از دژبان ســوال کردم‬ ‫بــرای رفتــن بــه عقــب از کــدام ســمت بایــد بریــم گفــت ازهمیــن‬ ‫ســمت( راســت جــاده) بعــد رفتــم بــه دژبانــی ســمت چــپ جــاده‬ ‫از اون بنــده خــدا ســوال کــردم گفتــم ‪:‬مســیر عقــب کــدام طرفــه ؟‬ ‫گفــت ‪:‬از همیــن طرف(ســمت چــپ) برویــد واقعــا موندیــم کــه‬ ‫بایــداز کــدام طــرف بریــم ایــا اینــا مــا را بــه ســمت عقــب هدایــت‬ ‫مــی کننــد یــا بــه ســمت دشــمن بــه شــک اوفتادم‪،‬بــه بچــه هــا‬ ‫گفتــم مــن بــه ایــن دژبانــا اعتمــاد نــدارم ‪ ،‬هرکــی می خــواد همراه‬ ‫مــن بیــاد ‪ ،‬بیادمــن از وســط همیــن بیابون بیــن دو دژبانی حرکت‬ ‫میکنــم هرکــی مایلــه همــراه مــن بیــاد‪ ،‬مــا حــدودا ًچهــار یــا پنــج‬ ‫نفــر بودیــم کــه از وســط بیابــون حرکــت کردیم با خــودم گفتم‪:‬اگر‬ ‫دشــمن ســمت چــپ باشــد مــا بــه ســمت راســت حرکــت می کنیــم‬ ‫و اگــه دشــمن ســمت چــپ مــا بــود بــه ســمت راســت میریــم‪.‬‬ ‫بــا ایــن فرضیــه ‪،‬بعــد حــدود ‪۴‬یــا ‪ ۵‬ســاعت کــه حرکــت کردیــم‬ ‫تمــام اب و غــذای مــا تمــام شــد ‪ ،‬تشــنگی بــر مــا مســتولی‬ ‫شــد‪ ،‬بچــه هــا تمــام لب هاشــون خشــکیده بــود زیــر ایــن‬ ‫گرمــای افتــاب تیرمــاه تقریبــا ً‪ ۴۰‬یــا ‪ ۵۰‬درجــه ای چــاره ای جــز‬ ‫حرکــت و رســاندن خودمــون بــه جــای امــن نداشــتیم‪ ،‬باالخــره‬ ‫نزدیــکای غــروب رســیدیم بــه یــه جــاده همونجــا همــه افتــادم‬ ‫پایین‪،‬هیچکــدام نــای بلنــد شــدن نداشــتیم بعــد از چنــد‬ ‫دقیقــه یــه ماشــین بنزتــک ارتشــی پــر از نیــرو بــا بلنــد کــردن‬ ‫دســتمان ایســتاد بنــده خــدا راننــده اومــد پاییــن گفت‪:‬چــه خبــره‬ ‫دیــد از تشــنگی داریــم میمیریــم یــه خــورده اب بــه مــاداد و چنــد‬ ‫تــا اب میــوه برامــون اورد تابخوریــم ‪،‬حالمــون کــه جــا اومــد‬ ‫گفــت ‪:‬کجــا میخوایــن بریــن گفتیــم مــی خوایــم بریــم عقــب‬ ‫گفت‪ :‬جاندارم ‪ ،‬اگه میتونین ســوار شــین‪ ،‬برید باال باربند‪ ،‬جای‬ ‫ســوزن انداختــن نبــود بــه زور خودمونــو بیــن بچــه هــا جــا کردیــم‬ ‫و در قســمت بــار بنــد ســوار شــدیم بعــد از حــدود نیــم ســاعت‬ ‫یــه جایــی پیــاده شــدیم کــه نزدیــک موقعیــت شــهید گلگــون‬ ‫بــود بــه هــر طریقــی بــود از اونجــا دوبــاره ‪،‬بــا یــه تویوتاروانــت‬ ‫خودمونــو رســوندیم بــه مقــر شــهید گلگــون کــه گــردان مــا در‬ ‫انجــا مســتقر بــود‪ ،‬هواداشــت تاریــک مــی شــد ‪ ،‬ولــی از تعــدادی‬ ‫بچه هــا گــردان خبــری نبــود‪ ،‬همــه نگــران بودیــم کــه چــرا بچه هــا‬ ‫نیومــدن از جملــه مفیــد اســماعیلی‪ ،‬ســید مهــدی رضایــی‪ ،‬جعفر‬ ‫خنکــدار ‪،‬ایــت ســروعلی‪ ،‬ابراهیــم جهــان بیــن‪ ،‬مجیــد تقی پــور‪،‬‬ ‫مجیدبابایــی و غیره‪،‬وقتــی رســیدیم مقرحــاج را ازماســراغ‬ ‫مفیــدرو مــی گرفت‪،‬چندروزبعدرفتیــم هفــت تپه‪،‬خبرهای خوبی‬ ‫برامون‪،‬اونجــا ازطریــق بعضــی بچــه هــا کــه تــازه از وســط درگیــری‬ ‫جنــگ اومــده بودن‪،‬متوجــه شــدیم کــه تعــداد زیــادی ازبچــه های‬ ‫گــردان اســیر و شهیدشــدن کــه اســامی برخــی در ایــن مجموعــه‬ ‫ذکــر شــده اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!