روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 512 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 512

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 512

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 512

‫دو شنبه‬ ‫شماره ‪9 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪22‬فروردین ‪ - 1401 -‬سال هشتم‪ /9 -2022/ April/ 11-‬رمضان ‪ -1443/‬شماره‪512‬‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫کشاورزی باید دانش بنیان باشد‬ ‫شــعار امســال در برگیرنــده همــه نیازهــا و ملزومــات امــروز و فــردای جامعــه ایرانــی اســت و مدیــران حــوزه‬ ‫معاونــت علمــی رییــس جمهــور و دیگــر نهادهــای متولــی بایــد یــک برنامــه ریــزی جامــع ترســیم کننــد تــا تولیــد‬ ‫دانــش بنیــان بــه جایــگاه اصلــی خــود در کشــور برســد‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫هراس زدایی از ارتکاب جرم ‪،‬‬ ‫متهم ردیف اول افزایش‬ ‫موارد مجرمانه در جامعه‬ ‫‪3‬‬ ‫جز شهادت‬ ‫هوش اجتماعی یعنی چه؟‬ ‫چطور ان را تقویت کنیم؟‬ ‫مباد قسمت ما‬ ‫‪8‬‬ ‫بزودیقیمت ها‪،‬‬ ‫با ورود گوجه‬ ‫جنوب به بازار‬ ‫متعادل می شود‬ ‫مدیــرکل دفتــر محصــوالت علوف ـه ای و جالیــزی وزارت‬ ‫جهــاد کشــاورزی بــا تاکیــد بــر تامیــن گوجــه فرنگــی‪،‬‬ ‫پیــاز و ســیب زمینــی مــورد‏نیــاز کشــور کمبــودی در ایــن‬ ‫خصــوص وجــود نــدارد‪ ،‬گفــت‪ :‬ب ـه زودی قیمت هــا‪ ،‬بــا‬ ‫افزایــش عرضــه ایــن محصــوالت از اســتان های‏جنوبــی‬ ‫متعــادل می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار «حســین اصغــری» در‬ ‫خصــوص افزایــش قیمــت گوجــه فرنگــی‪ ،‬پیــاز و ســیب‬ ‫زمینــی در بــازار اظهــار ‏داشــت‪ :‬مشــکل در توزیــع و‬ ‫بازاررســانی بــه موقــع بــوده و ایــن افزایــش قیمــت در بــازار‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بــه دلیــل کمبــود تولیــد نبوده‪،‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه هرســاله تولید محصــوالت اصلی‬ ‫براســاس برنامه ریــزی تولیــد می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬در ســطح‬ ‫‪ ۲۲‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬‏هکتــار‪،‬در فصــل بهــار امســال (‪)۱۴۰۱‬‬ ‫کاهش قیمت برای‬ ‫‪ ۸۵۰۰‬قلم کاال مشمول‬ ‫می شود‬ ‫رییــس ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و‬ ‫تولیدکننــدگان گفــت‪ :‬در مجمــوع ‪ ۱۲‬هــزار قلــم کاال‬ ‫مشــمول طــرح درج قیمــت‏همزمــان تولیدکننــده و‬ ‫مصرف کننــده اســت کــه از ایــن تعــداد‪ ،‬هشــت هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬قلــم کاال شــامل کاهــش قیمــت می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار؛ عبــاس تابــش در‬ ‫بازدیــد از یــک کارخانــه محصــوالت نوشــیدنی در‬ ‫خصــوص‏اغــاز مراحــل طــرح درج قیمــت تولیدکننــده‬ ‫و مصرف کننــده‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬ایجــاد شــفافیت الزم‬ ‫عامل افزایش نرخ تورم‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی بود‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ ۹۹۰‬هــزار تــن گوجــه فرنگــی تولیــد‪ ،‬در ســطح ‪ ۱۸‬هــزار‬ ‫هکتار‪ ۵۳۴‬هــزار تــن ســیب زمینــی و‏در ســطح ‪ ۱۷‬هــزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هکتــار‪ ۸۳۴‬هــزار تــن پیــاز تولیدمــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اکنــون از اســتان هــای جنوبــی‬ ‫شــامل بوشــهر‪ ،‬هرمــزگان‪ ،‬جنــوب کرمــان و سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بخــش عمــده‏گوجــه فرنگــی‪ ،‬پیــاز و ســیب‬ ‫زمینــی مــورد نیــاز وارد بــازار سراســر کشــور مــی شــود و‬ ‫نگرانــی در ایــن خصــوص وجــود نــدار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بــا افزایــش عرضــه ایــن محصــوالت خبــر از رونــد‬ ‫کاهشــی قیمت هــا داد و گفــت‪ :‬برحســب کیفیــت امــروز‬ ‫قیمــت هــر کیلوگــرم ‏گوجــه فرنگــی به طــور متوســط‬ ‫ســرمزرعه بیــن چهــار تــا هفــت هــزار تومــان و در میــدان‬ ‫مرکــزی میــوه و تــره بــار بیــن ‪ ۶‬هــزار تــا ‪۱۰‬‏هــزار تومــان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بــوده اس ـ ‪‎‬‬ ‫اصغــری در ادامــه خاطرنشــان کرد‪ :‬طبــق امــار ســال‬ ‫زراعــی ‪ ،۱۴۰۰ -۱۳۹۹‬در مجمــوع بیــش از پنــج میلیــون و‬ ‫‪ ۴۰۰‬هــزار تــن تولیــد‏در ســطح ‪ ۱۱۳‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬هکتــار‪،‬‬ ‫پنــج میلیــون و ‪ ۵۱‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬تــن ســیب زمینــی در ســطح‬ ‫‪ ۱۴۳‬هــزار و ‪ ۲۶۰‬هکتــار و ســه‏میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار تــن‬ ‫پیــاز در ســطح ‪ ۶۷‬هــزارو ‪ ۸۰۰‬هکتــار تولیــد شــده بــود که‬ ‫کفــاف بــازار کشــور را می ده ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر محصــوالت علوفــه ای و جالیــزی وزارت‬ ‫جهــاد کشــاورزی ادامــه داد‪ :‬همــه ســاله طبــق روال بــا‬ ‫تغییــرات فصــل خللــی‏در بــازار رســانی برخــی محصــوالت‬ ‫صیفــی انجــام مــی شــود کــه پــس از مــدت زمــان کوتاهــی‬ ‫مشــکل برطــرف شــده و قیمــت هــا بــه‏ثبــات مــی رسـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪،‬در دو هفتــه اخیر قیمت‬ ‫محصــوالت کشــاورزی در حالــی بــا نوســان روبـه رو شــد‬ ‫کــه در هفتــه دوم‏تعطیــات نــوروز نــرخ گوجــه فرنگــی‬ ‫بــه بیــش از ‪ ۲۵‬هــزار تومــان و در هفتــه نخســت مــاه‬ ‫مبــارک رمضــان بــه ‪ ۳۵‬تــا ‪ ۴۰‬هــزار‏تومــان در برخــی‬ ‫اســتان هــا رســی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گفتــه «مصطفــی دارایی نــژاد» رییــس اتحادیــه‬ ‫بارفروشــان‪ ،‬یکــی از دالیــل اصلــی ایــن امــر نبــود‬ ‫سوخت کافی و پایین بودن‏کرایه بارگیری محصوالت‬ ‫کشــاورزی و اعتصــاب کامیــون داران بوده اســت‪ ،‬یعنی‬ ‫بــا وجــود اینکــه ‪ ۱۷‬درصــد بــه تعرفــه‏کامیــون داران‬ ‫اضافــه شــد امــا انــان تمایلــی بــه بــار زدن محصــوالت‬ ‫کشــاورزی نداشــتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫امــا بــا رایزنی هــای انجــام شــده بیــن کشــاورزان و‬ ‫کامیــون داران و افزایــش ‪ ۱۰‬درصــدی نــرخ کرایه بــار‪ ،‬از روز‬ ‫پنجشــنبه (هجدهــم‏فروردین مــاه) بارگیــری محصــوالت‬ ‫کشــاورزی بــرای ‪ ۳۰‬اســتان کشــور شــروع شــد و همیــن‬ ‫امــر تنــش قیمتــی در میــدان اصلــی‏میوه وتــر ه بــار را‬ ‫کاهــش دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وضعیــت بــازار از روز جمعــه (نوزدهــم فروردیــن مــاه)‬ ‫نشــان می دهــد کــه بــا عرضــه گســترده گوجــه فرنگــی‬ ‫در میادیــن میــوه و تــره‏بــار‪ ،‬ایــن محصــول بــا قیمــت‬ ‫بیــن ‪ ۹‬تــا ‪ ۱۲‬هــزار تومــان بــه فــروش می رســد و شــواهد‬ ‫حاکــی اســت کــه در روزهــای اینــده نــرخ ایــن‏محصــول‬ ‫کاهــش یاب ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــرای مــردم و‏مصــرف کننــده‪ ،‬هــدف اصلــی از اجــرای‬ ‫ایــن طــرح بــوده‪ ،‬ضمــن اینکــه هــدف دوم نیــز کاهش‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫قیمــت حاصــل از‏بهینــه ســازی زنجیــره توزیــع اس ـ ‪‎‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون بــه صــورت‬ ‫اختیــاری بنگاه هــا می تواننــد اقــدام بــه اجــرای ایــن طــرح‬ ‫کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬اجــرای ایــن‏طــرح از ابتــدای اردیبهشــت‬ ‫ســال جــاری‪ ،‬الزامــی اســت و همــه کاالهــای بســته بندی‬ ‫ت‪‎‬همزمــان تولیــد‬ ‫ج‪‎‬قیمـ ‪‎‬‬ ‫و ســوپری در کشــور مشــمول‏در ‪‎‬‬ ‫کننــده و مصــرف کننــده مــی شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رییــس ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و‬ ‫تولیدکننــدگان بــا اشــاره بــه اینکــه در ســفر بــه‬ ‫اســتان ها‪ ،‬پیگیــر هســتیم ایــن اتفــاق رخ‏دهــد‪،‬‬ ‫ت‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای اجــرای ایــن طــرح تــا کنــون بــه صــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اقــدام کردیــم امــا بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫‪‎‬ارشــاد ‪‎‬‬ ‫امــوزش هــای الزم داده شــده ‏اســت و تمــام‬ ‫بنگاه هــا‪ ،‬شــرکت های پخــش و فروشــگاه های‬ ‫زنجیــره ای و خــرده فروش هــا اشــنا بــه طــرح‬ ‫هســتند‪ ،‬بــا الزامــی‏شــدن ان‪ ،‬از ایــن پــس هرگونــه‬ ‫عــدم رعایــت ضوابــط ابالغــی دولــت بــرای تامیــن و‬ ‫ی‬ ‫توزیــع‪ ،‬بــه معنــای عــدم تمکیــن‏ا ‪‎‬ز‪‎‬سیاســت ها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ابالغــی و اجرایــی نظــام تامیــن و توزیــع خواهــد بــود‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫و مشــمول تعزیــر اســ ‪‎‬‬ ‫تابــش‪ ۴۰ ،‬درصدمیانگیــن کاهــش قیمــت کاالهــای‬ ‫مشــمول طــرح درج قیمــت تولیدکننــده و مصرف کننده‬ ‫ی‪‎‬توزیــ ‪‎‬ع‬ ‫را دانســت و ادامــه‏داد‪ :‬اصنــاف و شــبکه ها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــرده فــروش مکلــف هســتند بــه اســتناد مــاده ‪۱۵‬‬ ‫قانــون نظــام صنفــی‪ ،‬قیمــت مصــرف کننــده را‏روی‬ ‫قفســه فروش درج کنند و اجرای درج همزمان قیمت‬ ‫تولیدکننــده و مصــرف کننــده نافــی وظیفــه قانونی برای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫درج روی‏قفســه نیس ـ ‪‎‬‬ ‫ف‪‎‬کننــده روی‬ ‫ت‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬درج قیم ـ ‪‎‬‬ ‫کاال گــذرا اســت و بعــد از جــا افتــادن طــرح بــرای مــردم‪،‬‬ ‫قیمــت مصــرف‏کننــده از روی کاال حــذف و فقــط قیمت‬ ‫تولیدکننــده درج می شــود امــا بایــد قیمــت مصــرف‬ ‫کننــده روی قفســه فــروش باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫عبــاس تابــش در پایــان یــاداور شــد‪ :‬بــه تمــام‬ ‫ی‬ ‫واحدهــای تولیــدی ابــاغ کردیــم د ‪‎‬ر ‪‎‬کاالهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مصرفــی حداکثــر‪ ۳۰ ،‬درصــد قیمــت‏تولیــد کننــده‬ ‫می تواند افزایش یابد و اگر بیشــتر باشــد‪ ،‬اجحاف‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫و تخلــف اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪5‬‬ ‫در ماه مبارک رمضان‬ ‫مراقبترفندهایمجرمان‬ ‫سایبریباشید‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‏«سیمرغ سعادت»‏‬ ‫ادامه شماره ‪511‬‬ ‫‏‪ — ۲‬فراخوان و دعوت عمومی بشریت‏‬ ‫‏« ای مــردم ! خدایــی را عبودیــت و پرســتش کنیــم کــه جهــان هســتی و مــا را افریــده ‪ ،‬نــه خدایــان‬ ‫دروغین(بــت و قدرتهــای استعماری)شــاید‏تقــوای الهــی نصیبمــان شــود‪ (.‬ایــه ‪ ۲۱‬تــا ایــه ‪۲۴‬ســوره‬ ‫بقــره ‏)‬ ‫‏ ـ بندگــی خــدای جهــان افریــن انســان ‪ ،‬زمیــن و اســمانها‪ ،‬خــدای افریننــده ثمــرات و مــواد خوراکــی‬ ‫‪ ...‬ـ قــران کتــاب عبودیــت ( ایــات ‪ ۲۳‬و‏‏‪ ۲۴‬ســوره بقــره‏)‬ ‫ـ زندگی بهشتی ( ایه ‪ ۲۴‬سوره بقره‏)‬ ‫‏— علم و دانایی ضرورت زندگی در زمین ‏‪:‬‬ ‫ـ اگــر خداونــد بــرای اثبــات و بیــان یــک حقیقــت علمــی ‪ ،‬فکــری و مذهبــی از بیــان مثالهــای کوچــک‬ ‫و بــزرگ شــرم نمــی کنــد‪ ،‬پــس شــرم‏مومنــان در بیــان حقایــق علمــی و ‪ (...‬بــا رعایــت اخــاق و ادب‬ ‫اجتماعی)جایگاهــی نخواهــد داشــت ‪( .‬ایــه ‪ ۲۶‬بقــره‏)‬ ‫‏ ایــا توجــه کــرده ایــم کــه ‪ :‬ادم پــس از فراگیــری و تعلیــم همــه اســماء الهــی انــگاه کــه مظهــر (علــم‬ ‫رب شــد) بــه فرمــان الهــی‏مســجود فرشــتگان واقــع گردیــد( ‪ ۲۴‬تــا ‪ ۳۰‬ســوره بقــره ‏)‬ ‫و دانــش و علــم ّ‬ ‫تاکیــد ایــن ایــات بــر ان اســت کــه‪« :‬انســان بخاطــر انســان بــودن ارجحیــت و ارجعیــت بــر ســایر‬ ‫موجــودات عالَــم نــدارد ‪ ،‬بلکــه برتــری بشــر‏بخاطــر علم ‪ ،‬دانش و اگاهی و ملکــه ی اخالق و عبودیت‬ ‫اگاهانــه و نـَـه غریــزی اســت »‏‬ ‫شَ رف مرد به جود است و عبادت به سجود‬ ‫هرکه این هر دو ندارد ‪ ،‬عَدمش بِه ز وجود‏‬ ‫‏_‪ .‬وفای به عهد در مقابل خدا یعنی ‪:‬‏‬ ‫‏ _ تعجیل در ایمان و عدم پیشتازی در کفر‬ ‫‏ _ کم بهانکردن و نفروختن ایات الهی‏‬ ‫‏_ رعایت تقوا و حساب بردن از خدا‏‬ ‫‏_ عدم کتمان و پوشش حق (بوسیله باطل‏)‬ ‫‏_ اقامه نماز (تشکیل و بر پایی دولت اسالمی‏)‬ ‫‏ _ پرداخــت زکات (بودجــه دولــت اســامی) _احســاس مســئولیت بیعــت مردمــی اجتماعی و حضور‬ ‫در عرصه(همــگام بــا نمــاز گــزاران)‏و جماعت مســلمین)‏‬ ‫‏_ دعوت مردم به نیکی و نیکوکاران (موارد فوق) و غافل نبودن از دعوت نفس و جان خویش‪.‬‏‬ ‫‏_ برخورد عاقالنه با این عهد و پیمان‏‬ ‫‏_ درخواســت کمــک از خــدا بــرای تحقــق ایــن عهــد و پیمــان از طریــق صبــر ‪ ،‬نمــاز و خشــوع (چــرا‬ ‫کــه ایــن فراینــد ‪،‬‏ازمایشــی بســیار ســخت و ســنگین اســت ؛ مگــر بــرای خاشــعان) ( ایــات ‪ ۴۰‬تــا ‪۶۴‬‬ ‫ســوره بقــره)‏‬ ‫‏_ ‪ .‬احاطه گناه بر فرد ‪ ،‬یا پوشــش همگانی گناه در اجتماع ‪ ،‬موجب انحطاط و جهنم همیشــگی‬ ‫؛ امــا محصــول ایمــان و عمــل صالــح‏‏(و نتیجــه بخــش بــودن ان) بــرای فــرد و جامعــه (خوشــبختی و‬ ‫ســعادت) و بهشــت جــاودان را در پــی خواهــد داشــت ( ایــات ‪ ۸۱‬و ‪۸۲‬‏ســوره بقــره ‏)‬ ‫‏__ میثــاق الهــی ‪ ،‬بــا بنــی اســرائیل( بــه عنــوان نمــاد شــاخص بنــدگان خــداو ارائــه ترســیمی از یــک‬ ‫جامعــه نمونــه و مدینــه فاضلــه) مفــاد ایــن‏میثــاق نامــه عبارتنــد از ‪:‬‏‬ ‫ـ عدم عبودیت و پرستش غیر خدا‏‬ ‫ـ نیکی و احسان به پدر و مادر‏‬ ‫ـ نیکی و احسان به نزدیکان و اقوام‬ ‫ـ نیکی و احسان به یتیمان‏‬ ‫‏ ـ نیکی و احسان به بینوایان و بیچارگان‬ ‫‏ ـ سخن گفتن و گفتگو با مردم در اوج نیکی و زیبایی‏‬ ‫ـ اقامه نماز (تشکیل و بر پایی دولت اسالمی)‏‬ ‫ـ پرداخت زکات (بودجه دولت اسالمی)‏‬ ‫ادامه دارد‪...‬‏‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 21‬فروردین‬ ‫دو شنبه ‪ 22‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪512‬‬ ‫نهضت فراگیر صلح‬ ‫و سازش در گلستان‬ ‫رئیــس مرکــز توســعه حــل اختــاف گلســتان؛‬ ‫اعضــای مرکــز توســعه حــل اختــاف ‪،‬صلــح یــاران‬ ‫و هیات هــای صلــح بــا راه انــدازی نهضــت صلــح و‬ ‫ســازش بــه مــدد دســتگاه قضایــی اســتان مــی اینــد‬ ‫و بــرای حــل و فصــل مســالمت امیــز اختالفــات و‬ ‫دعــاوی مــردم تــاش می کننــد‪.‬‬ ‫احمــد جعفــری گفــت‪ :‬همــه پرونــده هــای قابــل‬ ‫گذشــت‪ ،‬پیــش از رســیدگی در محاکــم جهــت حــل و‬ ‫فصــل‪ ،‬بــه شــورای حــل اختــاف فرســتاده مــی شــود‪.‬‬ ‫جعفــری افــزود‪ :‬در قالــب نهضــت فراگیــر صلــح و‬ ‫ســازش‪ ،‬عــاوه بــر اعضــای مرکــز توســعه حــل اختــاف‬ ‫اســتان‪ 255 ،‬صلــح یــار از ریــش ســفیدان و بــزرگان‬ ‫اقــوام اســتان و ‪ 12‬هیئــت صلــح اقوام‪،‬مذاهــب و‬ ‫محــات اســتان هــم بــه مــدد دســتگاه قضایــی اســتان‬ ‫مــی اینــد و بــرای حــل و فصــل مســالمت امیــز اختالفات‬ ‫و دعــاوی مــردم تــاش مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پویــش « بــه حرمــت علــی (ع)‬ ‫می بخشــم « هــم ویــژه مــاه مبــارک رمضــان بــه همــت‬ ‫ســتادصبر اســتان‪ ،‬بــرای کمــک بــه جلــب رضایــت اولیای‬ ‫دم در پرونــده هــای قصــاص اغــاز شــده و امیدواریــم‬ ‫همچــون پارســال ‪ ،‬ثمــره خوبــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫معــاون قضایــی رئیس کل دادگســتری گلســتان گفت‪:‬‬ ‫پارســال صلــح یــاران و اعضــای شــورای حــل اختــاف در‬ ‫‪ 21‬پرونــده قصــاص پادرمیانــی کردنــد و اولیــای دم هــم‬ ‫بزرگوارانــه از حــق شــرعی و قانونــی خــود گذشــتند و از‬ ‫اجــرای حکــم قصــاص منصــرف شــدند‪.‬‬ ‫احمــد جعفــری افــزود‪ :‬نزدیــک بــه ‪ 39‬هــزار پرونــده‬ ‫هــم ســال گذشــته در شــوارهای حــل اختــاف اســتان بــا‬ ‫ســازش طرفیــن مختومــه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫لزوم توسعه تولیدات‬ ‫دانش بنیان در بخش کشاورزی‬ ‫محــور اساســی حرکــت بخــش کشــاورزی در ایــن دولــت‪،‬‬ ‫توســعه کشــاورزی تجــاری و دانــش بنیــان خواهــد بــود تــا‬ ‫ایــران بتوانــد در ایــن زمینــه در جایــگاه اصلــی و واقعــی خــود‬ ‫قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫کشاورزی باید‬ ‫دانش بنیان باشد‬ ‫پیام زندگی‬ ‫( ادم حسابی باشیم!)‬ ‫چــون ادم حســابی هــا وقتــی اشــتباه می کننــد‪ ،‬نمیترســند‪،‬‬ ‫فــرار نمیکننــد‪ ،‬معــذرت خواهــی کــرده و تقصیــر را بــه گــردن‬ ‫کســی دیگــر نمــی انــدازد‪ .‬او دروغ نمــی گویــد و بــرای رســیدن‬ ‫بــه هــدف خــود هــر وســیله ای را مبــاح نمــی کنــد‪.‬‬ ‫انهــا اهــل محاســبه هســتند ولــی نــه تنهــا بــرای دنیــای خود‬ ‫بلکــه گوشــه چشــمی بــه اخــرت دارنــد‪:‬‬ ‫ُحاســبُوا‬ ‫پیامبــر ص فرمــود «حا ِ‬ ‫ســک ُ ْم قَبْــلَ ا َ ْ‬ ‫نت َ‬ ‫ســبُوا اَنْف ُ َ‬ ‫(خویشــتن را محاســبه کنیــد پیــش از ان کــه بــه حســاب‬ ‫شــما برســند ‪.‬‬ ‫ادم حســابی هــا وارد هــر رابطــه ا ی نمی شــوند یــا وقتــی‬ ‫وارد رابطــه ای شــدند وفــادار بــه قانون‪،‬اخــاق و شــرع‬ ‫می ماننــد‪.‬‬ ‫از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه واله) مى خوانیم‪:‬‬ ‫ن‬ ‫ن ال ْ َعبْــد ُ مُوْمِنــا ًحَتّــى یُحا ِ‬ ‫ســ ُه ا َشَ ــد َّ مِــ ْ‬ ‫«الیَکُــو ُ‬ ‫ــب نَف ْ َ‬ ‫س َ‬ ‫حاســبَه ِ ال َّ‬ ‫ک شَ ریْـــک َ ُه‪»...‬؛ (انســان هرگــز اهــل ایمــان‬ ‫شریــ ِ‬ ‫مُ َ‬ ‫نخواهــد شــد مگــر ایــن کــه در حسابرســى خویــش ســختگیر‬ ‫باشــد؛ حتّــى ســختگیرتر از حســاب شــریک نســبت بــه‬ ‫شــریکش‪.)!...‬‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کارپارس‬ ‫برگزاریمی کند‬ ‫نخستین جشنواره‬ ‫پیشگی یرازاسیب ه یا‬ ‫اجتماعی‬ ‫تیتر‪ ،‬یادداشت ‪،‬‬ ‫مقاهل‪،‬زگارشوعکس‬ ‫عالقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند‬ ‫اثار خود را به دفتر موسسه حداکثر تا پایان‬ ‫اردیبهشت‪ 1401‬ارسال کنند‪.‬‬ ‫برای دریافت ادرس دفتر‬ ‫اسکن کنید‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 56,510,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیار ‪ 13,044,000‬ریال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی‬ ‫‪ 127,900,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 128,980,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 73,150,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه‬ ‫‪ 42,320,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫سرویس کشاورزی‪:‬‬ ‫کشــاورزی گلســتان بــا محصــوالت متنــوع و مراکــز تحقیقاتــی‪،‬‬ ‫پیشــگام امنیــت غذایــی کشــور اســت کــه نفــوذ دانــش در‬ ‫واحدهــای تولیــدی بــا کمــک کنشــگران و فعــاالن ایــن بخــش‬ ‫و اســتقرار شــرکت های دانــش بنیــان می توانــد بــه ارتقــای‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬افزایــش تولیــد و ایجــاد فرصــت هــای شــغلی بیشــتر‬ ‫منجــر شــود‪.‬‬ ‫​بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬دانــش و فنــاوری عاملــی بنیــادی‬ ‫اســت و گســتردگی کاربــرد ان مهمتریــن عامــل رشــد در اقتصــاد‬ ‫نویــن بــه شــمار مــی ایــد و بررســی اقتصــاد جهانــی نشــان‬ ‫می دهــد کشــورهایی کــه از رشــد اقتصــادی باالتــر و پایدارتــر‬ ‫برخوردارنــد بــه گســترش صنایــع دانــش بنیــان و صــادرات‬ ‫کاالهــای دانش بــر توجــه بیشــتری دارنــد‪.‬‬ ‫اقتصــاد دانــش بنیــان ایــن امــکان را بــرای کشــورهای در حــال‬ ‫توســعه فراهــم می کنــد تــا بــدون نیــاز بــه پشــت ســر گذاشــتن‬ ‫مرحلــه هــای ســنتی توســعه و الــزام بــه پیمــودن فراینــد زمان بــر‬ ‫تغییــرات ســاختاری‪ ،‬از اقتصــاد کشــاورزی بــه اقتصــاد صنعتــی‬ ‫و ســرانجام بــه اقتصــاد دانــش بنیــان رســیده و فراینــد توســعه‬ ‫خــود را شــتاب دهنــد‪.‬‬ ‫اقتصــاد دانــش بنیــان تنهــا بســتگی بــه شــمار محــدودی صنایــع‬ ‫مبتنــی بــر فنــاوری بســیار پیشــرفته نــدارد بلکــه در ایــن نــوع‬ ‫اقتصــاد ‪ ،‬همــه فعالیــت هــای اقتصــادی (صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫کشــاورزی) بــه شــکلی بــر دانــش متکــی اســت‪.‬‬ ‫گــذر از اقتصــاد ســنتی بــه اقتصــاد دانــش محــور‪ ،‬بــر تولیــد‪،‬‬ ‫توزیــع و اســتفاده از دانــش بــه عنــوان عامــل اصلــی در همــه‬ ‫ابعــاد جامعــه اســتوار اســت و بــی تردیــد پیوســتگی‬ ‫کارکردهــای تولیــد‪ ،‬توزیــع و کاربــرد دانــش در پرتــو فراهــم بودن‬ ‫زیربناهــا و روبناهــا از جملــه نهادهــای دانــش هماننــد دانشــگاه‪،‬‬ ‫بنــگاه هــای فنــاوری محــور‪ ،‬موسســات تحقیــق و توســعه اســت‬ ‫کــه موجبــات تحقــق اقتصــاد و توســعه دانــش محــور را در همــه‬ ‫بخــش هــا از جملــه کشــاورزی فراهــم مــی اورد‪.‬‬ ‫کشــاورزی بــه عنــوان قطــب اصلــی اقتصــاد گلســتان مــی توانــد‬ ‫زمینــه ســاز توســعه فراگیــر و بهبــود معیشــت اهالــی ایــن خطــه‬ ‫باشــد و همــه کارشناســان و مدیــران برایــن بخــش و توســعه‬ ‫شــرکت هــای دانــش بینــان در بخــش کشــاورزی تاکیــد دارنــد‬ ‫تــا عــاوه بــر اشــتغال افرینــی و ارتقــای امنیــت غذایــی‪ ،‬کســب‬ ‫درامدهــای ارزی و اســتقالل سیاســی و اقتصــادی کشــور هــم‬ ‫تضمیــن شــود‪.‬‬ ‫گلســتان در تولیــد ‪ ۱۶‬محصــول راهبــردی رتبــه هــای اول تــا‬ ‫پنجــم کشــوری را دارد کــه نشــان دهنــده نقــش و اهمیــت‬ ‫کشــاورزی منطقــه در توســعه و خودکفایــی کشــور اســت و گــذر‬ ‫از کشــاورزی ســنتی بــه تجــاری و اقتصــادی و بهــره گیــری از علوم‬ ‫و دانــش هــای نویــن مــی توانــد بــا افزایــش بهــره وری زمینــه‬ ‫ســاز بهبــود معیشــت فعــاالن ایــن بخــش و اشــتغال افرینــی‬ ‫را رقــم بزنــد‪.‬‬ ‫در کنــار شــرکت هــای دانــش بنیــان بخــش کشــاورزی کــه‬ ‫می توانــد در حــوزه به زراعــی‪ ،‬اصــاح بــذور‪ ،‬افزایــش راندمــان‬ ‫در هکتــار و بکارگیــری فنــاوری هــای نویــن جــان دوبــاره ای بــه‬ ‫کشــاورزی ببخشــد‪ ،‬صنایــع تکمیلــی و تبدیلــی هــم بــه عنــوان‬ ‫بخشــی از زنجیــره شــرکت هــای دانــش بنیــان نقــش افرینــی‬ ‫زیــادی در عملــی شــدن شــعار ســال دارنــد‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۳۶۱‬واحــد صنایــع تبدیلــی کشــاورزی از جملــه ‪۱۶۳‬‬ ‫واحــد در بخــش زراعــی‪ ۷۶ ،‬واحــد در بخــش باغــی‪ ۵۰ ،‬واحــد در‬ ‫بخــش دام‪ ،‬پنــج واحــد در بخــش لبنــات و ‪ ۴۶‬واحــد در بخــش‬ ‫تولیــد خــوراک دام دارد کــه ظرفیــت اســمی فــراوری ایــن واحدهــا‬ ‫ســه میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار تــن در ســال بــراورد مــی شــود‪.‬‬ ‫تولیــد ســاالنه پنــج میلیــون و ‪ ۴۰۳‬هــزار تــن انــواع محصــول‬ ‫زراعــی و باغــی‪ ،‬گلســتان را بــه یکــی از ارکان مهــم کشــاورزی‬ ‫کشــور تبدیــل کــرده کــه توجــه بیــش از گذشــته بــه علــوم‪،‬‬ ‫فنــون‪ ،‬فــن اوری هــای نویــن و دانــش هــای کاربــردی و در‬ ‫نهایــت توســعه صنایــع تبدیلــی مــی توانــد راهــکار موثــر شــتاب‬ ‫بــه رونــق تولیــد و اقتصــاد اســتان و هــزاران بهره بــردار ان باشــد‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر بهــره منــدی گلســتان از ســرمایه انســانی توانمنــد‬ ‫و وجــود چندیــن مرکــز علمــی و پژوهشــی همتــراز بــا موسســات‬ ‫دانشــگاهی و تحقیقاتــی جهــان زمینــه ســاز تحقــق شــعار تولیــد‬ ‫را فراهــم خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫لزوم توسعه تولیدات دانش بنیان در بخش کشاورزی‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان اق قــا در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬عملیاتــی شــدن شــعار ســال بایــد بــر مبنــای مزیت هــای‬ ‫نســبی هــر منطقــه احصــا و روش هــای مناســبی بــرای اجــرای در‬ ‫نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫غــام رضــا منتظــری افــزود‪ :‬گلســتان یــک اســتان کشــاورزی‬ ‫محســوب مــی شــود و بــرای نهادینــه کــردن شــعار ســال بایــد‬ ‫بــه ســراغ حــل دغدغــه هــا و توســعه تولیــدات دانــش بنیــان در‬ ‫بخــش کشــاورزی‪ ،‬زراعــت و دامــداری حرکــت کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬فــراوری و بســته بنــدی محصــوالت زراعــی در کنــار‬ ‫راه انــدازی صنایــع تبدیلــی از جملــه مــواردی اســت کــه می توانــد بــه‬ ‫موضــوع تولیــدات دانــش بنیــان جامــه عمــل بپوشــاند‪.‬‬ ‫نایــب رییــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬طــرح هــای دانــش بنیــان بــه طــور معمــول کــم‬ ‫هزینــه تــر از ســایر پــروژه هــا و طــرح هــای ســنتی اســت و‬ ‫مــدت زمــان ثمردهــی انهــا نســبت بــه پــروژه هــای ســنتی کمتــر‬ ‫و دســتاوردهای اقتصــادی ان نســبت بــه حجــم ســرمایه گــذاری‬ ‫اولیــه بســیار باالتــر اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم علــی ابــاد کتــول در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫هــم گفــت ‪ :‬شــعار امســال در برگیرنــده همــه نیازهــا و ملزومــات‬ ‫امــروز و فــردای جامعــه ایرانــی اســت و مدیــران حــوزه معاونــت‬ ‫علمــی رییــس جمهــور و دیگــر نهادهــای متولــی بایــد یــک‬ ‫برنامهریــزی جامــع ترســیم کننــد تــا تولیــد دانــش بنیــان بــه‬ ‫جایــگاه اصلــی خــود در کشــور برســد‪.‬‬ ‫رحمــت اللــه نــوروزی یــاداور شــد‪ :‬بــرای اجــرای شــعار ســال‬ ‫بایــد بــر مبنــای ســندامایش ســرزمین و ســند جامــع اشــتغال‬ ‫راهکارهــای عملیاتــی در نهادهــا و ســازمان هــای مختلــف‬ ‫ترســیم کــرد‪.‬‬ ‫بهره وری باال و اشتغال پایدار با کشاورزی دانش بنیان‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای گســترده اســتان گلســتان در‬ ‫بخــش کشــاورزی اظهارداشــت‪ :‬کشــاورزی دانــش بنیــان بــا‬ ‫هــدف بهــره وری بــاال و اشــتغال پایــدار از رویکردهــای دولــت‬ ‫جهــادی ســیزدهم اســت‪.‬‬ ‫نــوروزی بیــان کــرد‪ :‬محــور اساســی حرکــت بخــش کشــاورزی در‬ ‫ایــن دولــت‪ ،‬توســعه کشــاورزی تجــاری و دانــش بنیــان خواهــد‬ ‫بــود تــا ایــران بتوانــد در ایــن زمینــه در جایــگاه اصلــی و واقعــی‬ ‫خــود قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم علــی ابــاد کتــول در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬دســتیابی بــه راه حــل مشــکالت اقتصــادی و رونــق‬ ‫کســب و کار از مســیر تولیــد دانــش بنیــان بســیار کوتــاه تــر و‬ ‫مطمئــن تــر اســت‪.‬‬ ‫نــوروزی افــزود‪ :‬مــی توانیــم بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای‬ ‫خــدادادی موجــود و بهــره گیــری از دانــش بنیــان عــاوه بــر‬ ‫خودکفایــی در بخــش امنیــت غذایــی بــه بازارهــای هدفــی‬ ‫همچــون بــازار اوراســیا ‪ ،‬عــراق و دیگــر کشــورهای پیرامــون ایــران‬ ‫برســیم و رونــق اقتصــادی را در میــدان عمــل معنــا کنیــم‪.‬‬ ‫کشاورزی‪،‬دامداری و صنایع تبدیلی مزیت های گلستان‬ ‫عضــو هیــات رییســه مجلــس شــورای اســامی هــم در‬ ‫ســفر چنــدی قبــل بــه گلســتان در دیــدار بــا مدیــران اســتان‬ ‫گفتــه بــود‪ :‬کشــاورزی‪ ،‬دامــداری و صنایــع تبدیلــی از جملــه‬ ‫مزیت هــای گلســتان اســت کــه تاکنــون توجــه ویــژه ای بــه ان‬ ‫نشــده و ضــرورت دارد شــرکت های دانــش بنیــان بــه ســراغ ایــن‬ ‫ظرفیت هــای بومــی هدایــت شــوند‪.‬‬ ‫سیدمحســن دهنــوی افــزود‪ :‬گلســتان در تولیــد بســیاری‬ ‫از محصــوالت زراعــی ماننــد توتــون در زمــره اســتان های برتــر‬ ‫کشــور محســوب می شــود امــا گرفتــار خام فروشــی مزمــن اســت‬ ‫و ایجــاد واحدهــای فــراوری یــک ضــرورت غیرقابــل انــکار اســت‪.‬‬ ‫لزوم سرمایه گذاری‬ ‫رییــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و‬ ‫کشــاورزی گــرگان هــم بــا اشــاره بــه اهمیــت ســرمایه گــذاری در‬ ‫حــوزه شــرکت هــای دانــش بنیــان بخــش کشــاورزی گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫حــوزه حلقــه مرتبــط و مهــم بــرای تــداوم رونــق تولیــد کشــاورزی‬ ‫و ایجــاد ارزش افــزوده اســت‪.‬‬ ‫امیــر یوســفی افــزود‪ :‬ســرمایه گذاری بیشــتر در حــوزه‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان و صنایــع تبدیلــی گلســتان بــا‬ ‫اقتصــادی مبتنــی بــر کشــاورزی از اقــدام هــای مهــم و زیربنایــی‬ ‫محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بایــد در ایــن حــوزه تــاش فراوانــی صــورت گیــرد‬ ‫تــا مشــکل خــام فروشــی‪ ،‬ضایعــات محصــوالت کشــاورزی و‬ ‫ارزان فروشــی محصــوالت بــه ویــژه در زمــان برداشــت بــا تکمیــل‬ ‫یــا ایجــاد طــرح هــای صنایــع تبدیلــی کشــاورزی بــه صــورت‬ ‫ریش ـه ای حــل شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان هــم بــا تاکیــد بــر بســیج همــه ظرفیت هــای‬ ‫اســتان بــرای تحقــق شــعار ســال و تولیــد دانــش بنیــان افــزود‪:‬‬ ‫ســرمایه گذاری و حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان را‬ ‫بــا جدیــت کامــل پیگیــری خواهیــم کــرد و در ایــن بخــش‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان همســو بــا ظرفیــت هــای اســتان در‬ ‫اولویــت قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫ضرورت پوست اندازی در بخش کشاورزی‬ ‫علــی محمــد زنگانــه گفــت ‪ :‬بایــد پوســت اندازی در حــوزه‬ ‫کشــاورزی انجــام گیــرد و یکــی از بخــش هایــی کــه مــی توانــد‬ ‫زمینــه ایجــادد تحــول در بخــش کشــاورزی را عملیاتــی کنــد‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیــان هســتند‪​.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬تــا افــق ‪ ۱۴۰۴‬درامــد خانــواده گلســتانی بایــد بــه‬ ‫میانگیــن کشــور برســد کــه بــرای ایــن کار بایــد درامــد ناخالــص‬ ‫اســتان از ‪ ۵۶‬هــزار میلیــارد تومــان بــه ‪ ۱۱۲‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫افزایــش یابــد و بــا توجــه بــه اینکــه بیــش از نیمــی از اقتصــاد‬ ‫گلســتان بــر محــور کشــاورزی اســت‪ ،‬ایــن اتفــاق بایــد بــا تحــول‬ ‫در کشــاورزی و صنایــع وابســته رخ دهــد‪.‬‬ ‫م جمعــه گــرگان هــم‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در گلســتان و امــا ‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه نقــش تاثیرگــذار شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫در توســعه و رونــق امــورات مختلــف‪ ،‬بخــش کشــاورزی کشــور‬ ‫بــرای رشــد‪ ،‬پیشــرفت و ترقــی بایــد بــه ســمت دانش بنیــان شــدن‬ ‫حرکــت کنــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه ســیدکاظم نورمفیــدی اظهارداشــت‪ :‬اگــر کشــاورزی‬ ‫دانش بنیــان شــود از جهــات متعــدد فوایــد و بــرکات زیــادی بــرای‬ ‫کشــور و کشــاورزان خواهــد داشــت کــه از مهمتریــن فوایــد ایــن‬ ‫کار افزایــش محصــول‪ ،‬درامــد بیشــتر کشــاورز و بــه خودکفایــی‬ ‫رســیدن در تولیــد محصــوالت متعــدد کشــاورزی و جلوگیــری از‬ ‫واردات اســت‪.‬‬ ‫کشاورزی باید به سمت دانش بنیان حرکت کند‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬از ‪ ۳۸‬میلیــارد دالر واردات کشــور‪ ۲۰ ،‬میلیــارد‬ ‫دالر مربــوط بــه بخــش کشــاورزی ماننــد واردات برنــج‪ ،‬گنــدم‪،‬‬ ‫ســویا‪ ،‬روغن هــای ســویا و افتابگــردان و گوشــت گاو اســت در‬ ‫صورتــی کــه بــا دانش بنیــان شــدن کشــاورزی‪ ،‬نیــازی بــه واردات‬ ‫ایــن محصــوالت نخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫ن نبــودن کشــاورزی و مدیریــت‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه علــت دانش بنیــا ‬ ‫غلــط ان‪ ،‬ایــن وضعیــت بــه وجــود امــده و همین مدیریت ســبب‬ ‫شــده تــا یــک ســال محصولــی ماننــد ســیب زمینی بــرای کشــاورز‬ ‫درامــد خوبــی داشــته باشــد و ســال بعــد همیــن محصــول دفــن‬ ‫و موجــب زیــان شــود‪.‬‬ ‫کشــاورزی دانــش بنیــان‪ ،‬افــزون بــر اســتفاده از تجربه هــای‬ ‫پرشــمار علمــی و فنــاوری‪ ،‬نیازمنــد در دســت داشــتن‬ ‫اســتانداردها و دانــش فراینــدی اســت‪ .‬اقتصــاد در ایــن دوران‬ ‫بــرای عبــور ازچالش هــای کنونــی‪ ،‬بــر اقتصــاد و تولیــد دانــش‬ ‫بنیــان تاکیــد کــرده کــه در ان بــا اتــکا بــه منابــع انســانی فرهیختــه‬ ‫و اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن بــه عنــوان اصلــی تریــن عامــل‬ ‫ایجــاد ثــروت‪ ،‬بــه اقتصــادی کــردن تولیــد و خلــق مزیــت رقابتــی‬ ‫توجــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫اقتصــاد عصــر حاضــر بــر پایــه بهــره وری بــاالی عوامــل تولیــد‪،‬‬ ‫کارامــدی توزیــع و کاربــرد دانــش در مدیریــت شــکل گرفتــه و‬ ‫پیشــرفت کشــاورزی را بــه ارمغــان مــی اورد کــه رســیدن بــه ایــن‬ ‫هــدف مســتلزم ارتبــاط موثــر فراینــد تولیــد علــم بــا فراینــد تولیــد‬ ‫و توزیــع محصــول اســت‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار اراضــی و باغــی مســتعد تولیــد انــواع‬ ‫محصــوالت کشــاورزی دارد کــه بخــش عمــده ایــن تولیــدات بــه‬ ‫دلیــل نبــود امــکان تبدیــل بــه محصــول بهتــر بــه صــورت خــام‬ ‫مصــرف می شــود و ایجــاد ارزش افــزوده ان در ســبد درامــدی‬ ‫تولیدکننــدگان و رونــق اقتصــادی اســتان کــم رنــگ اســت‪​.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بــ ه مناســبت اغــاز ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی در پیامــی‪ ،‬امســال را ســال‬ ‫«تولیــد؛ دانش بنیــان‪ ،‬اشــتغال افرین» نامگــذاری کردند‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫فصل صید ماهیان استخوانی در گلستان طوفانی تمام می شود‬ ‫فعــاالن شــرکت های ماهی گیــری گلســتان اخریــن روز صیــد ماهیــان اســتخوانی دریــای خــزر را بــا تجربــه وزش بــاد ‪ ۸۰‬کیلومتــر بــر ســاعت و‬ ‫مــواج و طوفانــی شــدن ایــن پهنــه ابــی بــه پایــان خواهنــد رســاند‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 22‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪512‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫اقتدار پلیس فدای خلوت‬ ‫شدن زندان ها‬ ‫نکاتی درباره پولیش‬ ‫امــا انچــه کــه در ایــن رهگــذار از همــه خطرنــاک تــر اســت‪،‬‬ ‫شکســته شــدن شــان و هیمنــه پلیــس در برخــورد بــا اشــرار‪،‬‬ ‫ســابقه داران‪ ،‬ســارقان و هتــک حیثیــت کننــدگان اســت‪.‬‬ ‫فی المثــل بــا قوانیــن جدیــد متهــم یــا مجرمــی کــه بــا روزهــا و‬ ‫ســاعت هــا تــاش و رصــد شــبانه روزی و هماهنگــی بــا قاضــی‬ ‫و دادســتان و ‪ ...‬دســتگیر می شــود‪ ،‬همان روز ازاد می شــود و‬ ‫چــه بســا زودتــر از مامــوران نیــروی انتظامــی بــه خانــه می رســد‬ ‫ اولیــن و مهمتریــن مســئله در مــورد پولیــش‪ ،‬انتخــاب‬‫درســت نــوع پولیــش میباشــد کــه شــامل شــدت زبــری ان‬ ‫می باشــد (پولیــش نــرم‪ ،‬زبــر و…)‬ ‫ پولیش چیزی به رنگ و ســطح بدنه خودروی شــما اضافه‬‫نمی کنــد‪ ،‬بلکــه الیــه ای نــازک از ســطح را حذف می کند‪.‬‬ ‫ یــک پولیــش همانطــور کــه می توانــد خــودروی شــما‬‫را زیبــا کنــد‪ ،‬در صــورت انتخــاب و اســتفاده نــا درســت‬ ‫می توانــد بــه خــودروی شــما اســیب برســاند‪.‬‬ ‫ رنــگ هــای غیــر متالیــک راحــت تــر و ســریعتر پولیــش‬‫میشــوند خطــوط روی انهــا رفــع میشــود ولــی بــه همــان‬ ‫نســبت اســیب پذیــر تــر از رنــگ هــای متالیــک می باشــند‬ ‫در حالــی کــه رنــگ هــای متالیــک کمــی ســخت تــر بــراق‬ ‫شــده امــا بــه دلیــل ضخیــم تــر بــودن الیــه خارجــی انهــا‪،‬‬ ‫خراش هــا معمــوال در همــان الیــه خارجــی قــرار گرفتــه و‬ ‫حتمــا بــا پولیــش قابــل ترمیــم می باشــند‪.‬‬ ‫ مــات شــدن و تــار شــدن ســطح رنــگ خــودرو نیــز بــه‬‫دلیــل وجــود مجموعــه ای از خراشــهای خیلــی ریــز و‬ ‫زیــاد می باشــد کــه بــا چشــم بــه تنهایــی قابــل تشــخیص‬ ‫نمی باشــند و در نتیجــه تنهــا رنــگ را مــات نشــان‬ ‫می دهنــد‪.‬‬ ‫ همــه خراش هــا بــا پولیــش قابل ترمیم نمی باشــند (در‬‫صورتــی کــه عمــق انهــا بیشــتر از ضخامــت الیــه خارجــی‬ ‫باشــد) امــا مطمئنــا ایــن گونــه خراش هــا نیــز بــا پولیــش‬ ‫ریزتــر و کوتاهتــر و نازکتــر خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫هیــچ پولیشــی نمیتوانــد رنــگ از بیــن رفتــه را دوبــاره بــاز‬ ‫گردانــد‪.‬‬ ‫فالیویل‬ ‫ درقســمت انتهــاى میــل لنــگ فالیویــل قــرار دارد‬‫فالیویــل کــه بــه نــام چــرخ طیــار یــا چــرخ لنگــر نیــز خوانده‬ ‫مــى شــود‪ ،‬وزنــه ســنگینى اســت کــه در کار موتــور تاثیــر‬ ‫بســزایى دارد ‪.‬‬ ‫عملیات زیر به عهده فالیویل قرار دارد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬در زمــان احتــراق کــه پیســتون از نقطــه مــرگ بــاال‬ ‫بــه نقطــه مــرگ پاییــن مــى ایــد جلــوى ضربــه را گرفتــه و‬ ‫لــرزش موتــور را از بیــن مــى بــرد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬چــون قدرتــى کــه از طــرف پیســتون بــه میــل لنــگ‬ ‫داده مــى شــود‪ ،‬یکنواخــت نیســت موجــب مــى شــود کــه‬ ‫ســرعت میــل لنــگ کــم یــا زیــاد شــود‪ .‬اینرســى فالیویــل‬ ‫تمایــل دارد کــه ان را بــا ســرعت ثابــت حرکــت دهــد‬ ‫بنابرایــن فالیویــل در موقعــى کــه میــل لنــگ تمایــل بــه‬ ‫افزایــش ســرعت داشــته باشــد قــدرت را گرفتــه و هنگامــى‬ ‫کــه تمایــل بــه کاهــش ســرعت داشــته باشــد ‪،‬قــدرت بــه‬ ‫ان پــس مــى دهــد‪ .‬ایــن عمــل ضربــات وارده از پیســتون‬ ‫را خنثــى کــرده و مانــع شکســتن و پیچــش میــل لنــگ مــى‬ ‫شــود‪ .‬بزرگــى و ســنگینى فالیویــل نســبت عکــس باتعــداد‬ ‫ســیلندرها دارد‪ ،‬مثــا فالیویــل خــودروی چهــار ســیلندر از‬ ‫فالیویــل خــودروی هشــت ســیلندر بزرگ تــر و همیــن طــور‬ ‫ســنگین تراســت‪.‬‬ ‫‪ -۳‬نیــروى انفجــارى را در خــود ذخیــره کــرده و براى تکمیل‬ ‫عملیــات ســه گانــه بعــدى بــه میــل لنگ کمک مــى کند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬در ســطح خارجــى (محیــط میــل لنــگ) دنــده هــاى‬ ‫مخصوصــى نصــب شــده کــه بــه منظــور گردانــدن موتــور‬ ‫بــه وســیله دســتگاه الکتریکــى اســتارت بــه کار مــی رود و‬ ‫باعــث گــردش میــل لنــگ هنــگام اســتارت زدن و روشــن‬ ‫شــدن موتــور مــى شــود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬فالیویــل ‪،‬یکــى از قطعــات دســتگاه انتقــال نیــرو‬ ‫محســوب شــده و نیــروى موتــور بــه وســیله‬ ‫کالچ از ایــن قطعــه بــه جعبــه دنــده منتقــل مــى شــود‪.‬‬ ‫فالیویــل روى صفحــه مدورنعلبکــى شــکلى کــه در انتهــاى‬ ‫میــل لنــگ قــرار دارد و بــه نــام فالنــچ تــه میــل لنــگ معروف‬ ‫اســت ‪،‬توســط پیــچ هایــى متصــل مى شــود‪ .‬در مرکــز‬ ‫دایــره فالنــچ ســوراخى وجــود دارد کــه بــه عنــوان تکیــه‬ ‫گاه ســر شــفت ورودى گیربکــس بــوده و بــراى جلوگیــرى‬ ‫از اصطــکاک داخــل ســوراخ از بــوش یــا بلبرینــگ ســوزنی‬ ‫اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫هراس زدایی از ارتکاب جرم ‪،‬‬ ‫متهم ردیف اول‬ ‫افزایش موارد مجرمانه‬ ‫در جامعه‬ ‫سرویس اجتماعی‪ -‬وحید حاج سعیدی ( روزنامه نگار)‪:‬‬ ‫پیچیدگــی قوانیــن اییــن دادرســی کیفــری و قوانیــن مجــازات‬ ‫اســامی تــا انــدازه ای اســت کــه درک و فهــم کامــل ایــن قوانیــن‬ ‫نیــاز بــه تخصــص و مهــارت قضایــی دارد و نمــی تــوان بــه راحتــی‬ ‫الیــه هــای مختلــف ایــن قوانیــن در شــرایط گوناگــون تفســیر‬ ‫کــرد‪ .‬امــا ان چیــزی کــه در ایــن قوانیــن ثابــت و بــا تغییــر اســت و‬ ‫قانونگــذار بــرای ان مجــازات تعریــف کــرده اســت «جــرم» اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس قوانیــن موجــود «هــر رفتــاری اعــم از فعــل یــا تــرک‬ ‫فعــل کــه در قانــون بــرای ان مجــازات تعییــن شــده اســت جــرم‬ ‫محســوب می شــود‪ ».‬هــر چنــد ممکــن اســت مــوارد مجرمانــه در‬ ‫کشــور های مختلف‪ ،‬به لحاظ ســاختار دارای تفاوت هایی باشــند‬ ‫امــا معمــوال ًرویــه انتخــاب مجــازات در مــورد محکومیــن دارای دو‬ ‫مولفــه بازدارندگــی و اجــرای عدالــت اســت‪.‬‬ ‫مجــازات در واقــع نوعــی واکنــش اجتماعــی در مقابــل پدیــده‬ ‫مجرمانــه اســت و جامعــه بــرای تنظیــم روابــط اجتماعــی میــان‬ ‫مــردم و حفــظ ارزش هــای اساســی حاکــم بــر روابطشــان ناچــار‬ ‫اســت در مقابــل افــراد هنجارشــکن واکنــش نشــان دهــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود هــر از چنــد گاه دولــت هــا بــا توجــه بــه تغییــرات‬ ‫ناگزیــر جامعــه و امــکان بــروز تخلفــات جدیــد (نظیــر اقدامــات‬ ‫مجرمانــه در فضــای مجــازی)‪ ،‬نســبت بــه تغییــر قوانیــن جــزاء‬ ‫اقــدام مــی کننــد‪.‬‬ ‫در کشــور مــا نیــز بــر اســاس همیــن نیــاز در تغییــر قوانیــن و بــه‬ ‫روز رســانی انهــا‪ ،‬شــهریور ســال ‪« ،98‬دســتورالعمل ســاماندهی‬ ‫زندانیــان و کاهــش جمعیــت کیفــری زندان هــا» در ‪ ۲۹‬مــاده از‬ ‫ســوی ایت اللــه رییســی ریاســت قــوه قضاییــه وقــت ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫چــرا کــه در بیــن مجازات هــا‪ ،‬مجــازات حبــس در ســال های اخیــر‬ ‫بــه دالیلــی ماننــد داشــتن اثــار زیان بــار بــرای مجــرم‪ ،‬خانــواده‬ ‫او و جامعــه‪ ،‬عــدم بازدارندگــی مناســب‪ ،‬هزینه هــای بــاالی‬ ‫زنــدان‪ ،‬حرفــه ای تــر شــدن زندانیــان به واســطه اموزش هــای‬ ‫زندانیــان دیگــر و‪ ...‬مــورد انتقــاد بســیاری قــرار گرفتــه بــود‪.‬‬ ‫هــر چنــد در تدویــن ایــن دســتورالعمل کــه به منظور حبــس زدایی‬ ‫و اعمــال جرایــم جایگزیــن حبــس‪ ،‬مالحظــات متعــددی تعبیــه‬ ‫شــده اســت امــا بــه نظــر مــی رســد‪ ،‬ایــن مالحظــات کافــی نبــوده‬ ‫و افزایــش میــزان جــرم در جامعــه در ســال هــای اخیــر‪ ،‬حجــت‬ ‫گفتــار فــوق اســت‪.‬‬ ‫یکــی از ســواالت مهمــی کــه از واضعــان ایــن قانــون بایــد پرســید‬ ‫ایــن اســت کــه هــدف از تصویــب ایــن قانــون‪ ،‬کاهــش تعــداد‬ ‫زندانیــان بــوده یــا کاهــش جــرم؟ اگــر هدف صرفا ًکاهــش زندانیان‬ ‫و خلــوت کــردن زنــدان هــا باشــد بایــد گفــت ایــن خطــر وجــود دارد‬ ‫کــه بــا بازگشــت مجرمــان بــه جامعــه شــاهد افزایش میــزان جرم و‬ ‫جنایــت باشــیم و امــار هــا نیــز در دو ســال اخیــر بــر ایــن امــر صحــه‬ ‫مــی گذارنــد! از ســویی بایــد اذعــان داشــت در جامعـه ای کــه تعــداد‬ ‫مرتکبیــن جــرم ان بــه ســبب فقــدان برخــورد مناســب و بازدارنــده‪،‬‬ ‫افزایــش یابنــد و بــه تبــع ان جرائــم زیــاد شــود‪ ،‬اعتمــاد عمومــی‬ ‫نســبت بــه حاکمیــت و دســتگا ه قضایــی ســلب خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ 2600‬عنوان مجرمانه!‬ ‫بــا وجــود اینکــه کاهــش پرونــده هــای ورودی بــه محاکــم قضایــی‬ ‫یــک ضــرورت اســت و قانون گــذاران بایــد بــه دنبــال راه کارهایــی‬ ‫جهــت پاییــن اوردن نــرخ جــرم در جامعــه باشــند امــا ایــن مهــم در‬ ‫قانــون جدیــد بــه شــکل واضــح مشــاهده نمی گــردد‪ .‬وجــود ‪2600‬‬ ‫عنــوان مجرمانــه در قوانیــن قضایــی کشــور عــدد بســیار باالیــی‬ ‫اســت کــه همیــن رقــم در افزایــش تعــداد پرونــده هــای قضایــی‬ ‫موثــر اســت و بایــد در ان تجدیــد نظــر شــود و بــاز تعریفــی از برحی‬ ‫جرایــم صــورت گیــرد‪ .‬جالــب اینکــه هــر روز بــه عــدد مصادیــق‬ ‫مجرمانــه هــم اضافــه مــی شــود‪ .‬از یــک ســو بــرای کاهــش مــوارد‬ ‫مجرمانــه و پرونــده هــای ورودی بــه قضــا تــاش مــی شــود و از‬ ‫ســوی دیگــر ارســال پیامــک تبلیغاتــی‪ ،‬برگــزاری مراســم عروســی‬ ‫در باغــات‪ ،‬ماســک نــزدن‪ ،‬عــدم رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‪،‬‬ ‫برگــزاری مراســم جشــن و عروســی و عــزا در ایــام کرونــا‪ ،‬داشــتن‬ ‫پــاک مخــدوش‪ ،‬اســتفاده از فیلتــر شــکن روشــن کردن اتــش‪ ،‬در‬ ‫جنــگل و‪ ...‬از مصادیــق مجرمانــه اعــام مــی شــوند!‬ ‫معامله با مجرمان یا مجازات مجرمان؟!‬ ‫امــا مقولــه ای کــه درک ان المحالــه در ســال هــای اخیــر بــرای‬ ‫مــردم عــادی ســخت تــر شــده اســت‪ ،‬نــه افزایــش میــزان جــرم‪،‬‬ ‫بلکــه هــراس زدایــی از انجــام جــرم و پرداخــت خســارات به شــیوه‬ ‫نقــدی اســت تــا جایــی کــه در ماجــرای چنــد ســال قبــل تصــادف‬ ‫خــودوری لوکــس در اصفهــان کــه منجــر بــه فــوت یــک بیگنــاه‬ ‫شــد‪ ،‬مالــک خــودرو کــه دختــر جوانــی بــود بــه راحتــی عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫کشــتیم کــه کشــتیم؛ پولوشــو مــی دیــم! در حقیقــت بــه نظــر‬ ‫مــی رســد قوانیــن جدیــد بیشــتر شــبیه بــه معاملــه بــا مجرمــان‬ ‫اســت تــا مجــازات انــان و بســیاری از جرایــم بــا پرداخــت مبالغــی‬ ‫بســیار جزیــی تحــت عناویــن مختلــف قابــل بخشــودگی و رفــع‬ ‫اتهــام اســت‪.‬‬ ‫تعمیــم پرداخــت جریمــه نقــدی ( کــه قطعــا ًدر مقایســه بــا‬ ‫ســایر مجــازات هــا اســان تــر و مقبــول تــر اســت) بــه ســایر‬ ‫تخلفــات در جامعــه باعــث شــده تــا نــرخ هزینــه ارتــکاب جــرم‬ ‫در جامعــه بــه شــدت کاهــش پیــدا کنــد و ماحصــل ایــن رویکرد‬ ‫ناگفتــه پیداســت‪.‬‬ ‫امــروز در حالــی کــه نفــت کــش هــای مــا میلیون ها لیتر ســوخت‬ ‫و حامــل هــای انــرژی را بــا اقتدار تمــام و بدون کوچکترین وقفه ای‬ ‫در برابــر چشــمان ملوانــان و خدمــه بزرگتریــن ناوشــکن های‬ ‫امریکایــی بــه ان ســوی دنیــا حمــل مــی کننــد‪ ،‬پلیــس مــا در‬ ‫خیابــان هــا بــا بلنــد گــو اعــام مــی کنــد کــه شیشــه خــودرو را بــاال‬ ‫بکشــید تــا موبایــل تــان مــورد ســرقت قــرار نگیــرد چــرا کــه ســرقت‬ ‫موبایــل تــاوان چندانــی نــدارد! در همیــن کشــورهای همســایه‬ ‫برخــی راننــدگان ایرانــی بابــت همــراه داشــتن مقــدار کمــی مــوارد‬ ‫مخــدر کــه قطعــا ًمصــداق مصــرف شــخصی اســت در زنــدان بــه‬ ‫ســر مــی برنــد ولــی برخــی قاچاقچیــان دانــه درشــت مــواد مخــدر‬ ‫در کشــور مــا بــا قــرار وثیقــه در خــارج از زنــدان حبــس مــی کشــند!‬ ‫بــه نظــر مــی رســد بــا کاهــش ارزش پــول ملــی پرداخــت هزینــه‬ ‫جرائــم از جرایــم رانندگــی گرفتــه تــا جرایــم خشــن و ‪ ...‬کامــا ًاثــر‬ ‫بازدارندگــی خــود را از دســت داده انــد‪ .‬چــرا کــه در اکثــر مــوارد ایــن‬ ‫جرایــم در مقابــل جــرم یــا بــزه صــورت گرفتــه‪ ،‬بــه قــدری ناچیــز‬ ‫هســتند کــه بــرای پرداخــت ان حتــی نیــازی بــه بررســی موجــودی‬ ‫کارت نیســت!‬ ‫اقتدار پلیس فدای خلوت شدن زندان ها‬ ‫اما انچه که در این رهگذار از همه خطرناک تر اســت‪ ،‬شکســته‬ ‫شــدن شــان و هیمنــه پلیــس در برخــورد بــا اشــرار‪ ،‬ســابقه داران‪،‬‬ ‫ســارقان و هتــک حیثیــت کننــدگان اســت‪ .‬فی المثــل بــا قوانیــن‬ ‫جدیــد متهــم یــا مجرمــی کــه بــا روزهــا و ســاعت هــا تــاش و رصــد‬ ‫شــبانه روزی و هماهنگــی بــا قاضــی و دادســتان و ‪ ...‬دســتگیر‬ ‫مــی شــود‪ ،‬همــان روز ازاد می شــود و چــه بســا زودتــر از مامــوران‬ ‫نیــروی انتظامــی بــه خانــه می رســد! افزایــش درگیــری متهمــان و‬ ‫مجرمــان بــا نیروهــای پلیــس کــه در مواقعــی منجــر بــه صدمــات‬ ‫و حتــی فــوت مامــوران نیــروی انتظامــی شــده اســت‪ ،‬ماحصــل‬ ‫سالمتی روزه داران‪ ،‬هدف اجرای طرح رمضان است‬ ‫سرپرســت اســتاندارد گلســتان از اجــرای طــرح بازرســی ویــژه رمضــان در اســتان گلســتان خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬هــدف از اجــرای طــرح‏رمضــان‪ ،‬حفــظ ســامت شــهروندان و بــه ویــژه روزه داران اســت‏‪.‬‬ ‫ســید مهــدی حســینی اظهــار داشــت‪ :‬بــا فــرا رســیدن مــاه مبــارک رمضــان‪ ،‬اســتاندارد گلســتان ماننــد‬ ‫همیــن رویکــرد اســت‪.‬‬ ‫البتــه ایــن همــه ماجــرا نیســت و پلیــس امــروز باید جور کــم کاری‬ ‫ســایر نهــاد هــای اموزشــی و تربیتــی را بکشــد که در انجــام وظایف‬ ‫محولــه موفــق نبــوده انــد و در حالــی کــه پلیــس بایــد در اخریــن‬ ‫گام ایفــای نقــش کنــد‪ ،‬امــروزه بــه عنــوان اوانگارد در همــه امورات‬ ‫بایــد پیشــقدم باشــد‪ .‬از بیــرون بــودن چنــد تــار مــوی دختــران ‪،‬‬ ‫دعــوای پــدر پســری‪ ،‬خودکشــی نوجــوان ‪ 13‬ســاله‪ ،‬ســرقت ســیم‬ ‫و کابــل و نفــت و گاز گرفتــه تــا کشــف مشــروبات الکلــی و مــواد‬ ‫مخــدر و دســتگیری ســاقی و ســارق کــه بعضــا ًبــرای رهایــی انهــا‬ ‫‪ 300‬مســئول تمــاس تلفنــی مــی گیرنــد!‬ ‫گسترش دادگستری و کمیته اجرای احکام شخصی‬ ‫حفــظ نظــم و برقــراری امنیــت عمومــی و جلوگیــری از بــروز بــزه و‬ ‫جرم در جامعه هدف غایی تدوین قوانین کیفری اســت؛ اما گاه‬ ‫قوانیــن خــود بــه عنــوان عاملــی جــرم زا‪ ،‬زمینه هــای اخــال امنیــت‬ ‫و نظــم عمومــی را فراهــم می اورنــد و در مواقعــی نداشــتن عواقــب‬ ‫ســنگین خــود باعــث گرایــش ســایر افــراد جامعــه بــه ایــن ســمت و‬ ‫ســو مــی شــود و اگــر افزایــش میــزان جرایــم در دو ســال را اخیــر‬ ‫را مرتبــط بــا ایــن موضــوع بدانیــم ســخنی بــه گــزاف نگفتــه ایــم!‬ ‫از ســویی بــا کاهــش مجــازات بســیاری از جرائــم و هــراس زدایــی‬ ‫از انجــام جــرم‪ ،‬بــه دلیــل بازدارنــده نبــودن مجازات هــای موجــود‪،‬‬ ‫عــده ای دیگــر بــرای دادخواهــی بــه دســتگاه قضایــی مراجعــه‬ ‫نکــرده و خــود بــا گــرد اوری اعضــای کمیتــه اجــرای احــکام شــخصی‬ ‫و رفاقتــی (!) اقــدام بــه احقــاق حقــوق خــود مــی کننــد‪ .‬ایــن امــر‬ ‫موجــب افزایــش هرج ومــرج و درگیــری هــا در جامعــه‪ ،‬افزایــش‬ ‫تعــداد پرونده هــا و چنــد مرحلــه ای شــدن دادرســی ها خواهــد‬ ‫گردیــد کــه قطعــا ًبــا روح دســتورالعمل کاهــش جرایــم و جمعیــت‬ ‫کیفــری در تضــاد اســت‪.‬‬ ‫پایان سخن‬ ‫بــی هیــچ تردیــد ادامــه رویــه مذکــور و ناچیــز بودن میــزان مجازات‬ ‫منجــر بــه هــراس زدایــی از ارتــکاب اعمــال مجرمانــه و افزایــش‬ ‫میــزان پرونــده هــای قضایــی و بالتبــع افزایــش جمعیــت کیفــری‬ ‫جامعــه خواهــد شــد و در نهایــت بــی اعتمــادی بــه قــوه قضائیــه‬ ‫و نیروهــای نظامــی و انتظامــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت‪ .‬بــاز‬ ‫تعریــف جــرم و مجــرم و حفــظ شــان پلیــس و قــوه قضاییــه در‬ ‫صــدور احــکام قضایــی‪ ،‬اســتفاده از احــکام جایگزیــن نظیــر بــه‬ ‫کارگیــری مجرمــان در انجــام امــورات ســخت( نظیراحــداث جــاده‬ ‫و پــل و یــا کار در معــدن کــه بازدارندگــی ایجــاد کنــد)‪ ،‬بــاال بــردن‬ ‫هزینــه انجــام جــرم بــه ویــژه در قبــال زیــاده خواهــان‪ ،‬اســتفاده‬ ‫بیشــتر از دســتبند و پابنــد الکترونیکــی و ‪ ...‬از جملــه راهکارهایــی‬ ‫هســتند کــه در ســه مقطــع کوتــاه مــدت‪ ،‬میــان مــدت و بلند مدت‬ ‫مــی تواننــد در ســاماندهی امــورات مربــوط بــه مجرمــان موثــر‬ ‫باشــند‪ .‬امــا ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت انچــه کــه در افزایــش‬ ‫میــزان جــرم و جنایــت مغفــول مانــده اســت‪ ،‬بــی توجهــی بــه‬ ‫فرهنــگ ســازی و امــوزه هــای دینــی و شــناختی اســت‪.‬‬ ‫رد پــای ایــن ســنگ بنــای غلــط را بایــد در امــوزش مبانــی اولیــه‬ ‫اجتماعــی و اخالقــی در جامعــه کاویــد‪ .‬اگر نگاهی بــه اطراف مان‬ ‫در ادارات‪ ،‬مغــازه هــا‪ ،‬پــارک هــا و بیلبــورد هــای بزرگــراه هــا‬ ‫بیاندازیــم در مــی یابیــم کــه در امــوزش بســیاری از امــوزه هــای‬ ‫اخالقــی و تربیتــی اولیــه در مانــده ایــم و امــروز بایــد ان هــا در‬ ‫قالــب بیلبــورد یــا تابلوهــای بــزرگ بــه شــهروندان گوشــزد کنیــم!‬ ‫تابلوهایــی نظیــر «لطفــا ًســکوت را رعایــت فرمائیــد»؛ «لطفــا بــه‬ ‫صندلــی راننــده دســت نزنیــد»‪« ،‬لطفــا در پــارک اتــش روشــن‬ ‫نکنیــد»؛ «لطفــا ًاینجــا ســیگار نکشــید»؛ «لطفــا ًدر برابــر اشــتباه‬ ‫خــود‪ ،‬عــذر خواهــی کنیــد»؛ «لطفــا ًدر ایــن مــکان از موبایــل‬ ‫اســتفاده نکنیــد»؛ و ‪ ...‬فــی واقــع در امــوزش مفاهیمــی را کــه‬ ‫بایــد در مهــد هــای کــودک و در بــد بینانــه تریــن در کالس هــای‬ ‫اول و دوم ابتدایــی بــه دانــش امــوزان یــا همــان شــهروندان‬ ‫بالقــوه مــی اموختیــم‪ ،‬موفــق نبودیــم و امــروز باید با شــیوه هایی‬ ‫پــر خــرج و کــم اثــر ‪ ،‬ایــن امــوزه هــا دوبــاره و چنــد بــاره یــاد اوری‬ ‫و تکــرار کنیــم‪.‬‬ ‫بــدون تعــارف بایــد اذعــان کنیــم نهــاد هــای فرهنگــی و اموزشــی‬ ‫کشــور در انجــام رســالت خــود توفیقــی حاصــل نکردنــد کــه امــروز‬ ‫تعــداد پرونــده هــای قضایــی مــا بــا تعــداد پرونــده هــای قضایــی‬ ‫هنــد یــک میلیــاردی برابــر اســت! بــه هــوش‪...‬‬ ‫ســال های گذشــته‪ ،‬گروه های‏بازرســی متشــکل از همکاران‪ ،‬شــرکت های بازرســی و ازمایشــگاه های‬ ‫همــکار را بــرای بازرســی از اصنــاف و نیــز نمونــه بــرداری‏از اقــام تشــکیل داده اســت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی ایــن طــرح‪ ،‬گــروه هــای بازرســی مطابــق بــا برنامــه تعییــن شــده‪ ،‬بــه بــازار مراجعــه‬ ‫می کننــد و از کاالهــای پرمصــرف‏در ایــن مــاه‪ ،‬بازرســی و نمونــه بــرداری مــی نماینــد تــا از اســتاندارد‬ ‫بــودن کاالهــا اطمینــان حاصــل کننــد‏‪.‬‬ ‫به گفته حسینی کاالهای مغایر با استاندارد مطابق قانون‪ ،‬مشمول اقدام حقوقی می شود‏‪.‬‬ ‫وی در پایــان تاکیــد کــرد شــهروندان مــی تواننــد در صــورت مــوارد مغایــر بــا اســتاندارد‪ ،‬موضــوع را از‬ ‫طریــق ســامانه پیامکــی ‏‏‪ 30001517‬بــه اداره کل اســتاندارد گلســتان اعــام نماینــد تــا در اســرع وقــت‬ ‫موضــوع مــورد بررســی قــرار گیــرد‏‪.‬‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کارپارس‬ ‫برگزاریمی کند‬ ‫پی‬ ‫گ‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫سی‬ ‫ع‬ ‫جت‬ ‫ریازا ب اهیا ما ی‬ ‫نخستین جشنواره‬ ‫تیتر‪،‬یادداشت‪،،‬زگارش‪،‬عکس‬ ‫عالقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند‬ ‫اثار خود را به دفتر موسسه حداکثر تا پایان‬ ‫اردیبهشت‪ 1401‬ارسال کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫دو شنبه ‪ 22‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 22‬فروردین‬ ‫بجنورد‬ ‫بهره برداری صحیح از اب در استان نیازمند کار فرهنگی‬ ‫فراوان است‬ ‫تشریح چالش های اب‬ ‫برای بهره برداران‬ ‫اتمــام مهلــت نــام نویســی در طــرح نهضــت‬ ‫ملــی در اســتان گلســتان پنجشــنبه ‪ ۱۸‬فروردیــن ‪- ۱۴۰۱‬‬ ‫‪-۱۷:۱۱‬اســتان ها‬ ‫راه و شهرســازی گلســتان معــاون مســکن و ســاختمان‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬تعــداد‬ ‫‪ ۸۸۶۲۱‬متقاضــی گلســتانی در ســامانه طــرح حمایتــی‬ ‫مســکن موفــق بــه نــام نویســی شــده انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری وزارت راه و‬ ‫شهرســازی (گلستان)‪،‬اســدالله پنــاه یــزدان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــا اعــام رســمی وزارت راه و شهرســازی‪ ۲۹ ،‬اســفند پایــان‬ ‫مهلــت نــام نویســی در طــرح نهضــت ملــی مســکن بودکــه‬ ‫بــا اتمــام ایــن فرصــت و پــس از گــزارش گیــری از ســامانه‬ ‫ثمن‪ ،‬حدود ‪ ۶۹‬هزار متقاضی مســکن در اســتان گلســتان‬ ‫ثبــت نــام خــود را بــا موفقیــت انجــام دادنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از تعــداد کل ثبــت نــام کننــدگان ‪ ۵۶۳۰۰‬نفــر‬ ‫مــرد و ‪ ۱۲۵۱۱‬نفــر زن هســتند‪.‬‬ ‫پنــاه یــزدان بــا اشــاره بــه ایــن کــه افــراد پــس از ثبــت نــام بــا‬ ‫یکــی از پنــج نــوع نتیجــه و اســتعالم اولیــه مواجــه خواهنــد‬ ‫شــد توضیــح داد‪ :‬بــر اســاس اخریــن امــار تاکنــون از‬ ‫مجمــوع ثبــت نــام کننــدگان‪ ۵۲۶۲ ،‬متقاضــی در وضعیــت‬ ‫«در انتظــار تکمیــل اســتعالم»‪ ۲۴۷۶۴ ،‬متقاضــی در‬ ‫وضعیــت «در انتظــار تاییــد اســتعالم»‪ ۳۰۷۸۳ ،‬متقاضــی‬ ‫در وضعیــت «در انتظــار بررســی» ‪ ۲۲۳۱ ،‬متقاضــی در‬ ‫وضعیــت «تاییــد نهایــی یــا افتتــاح حســاب یــا تخصیــص‬ ‫پــروژه» و ‪ ۵۷۶۵‬متقاضــی در وضعیــت «رد درخواســت یــا‬ ‫انصــراف» هســتند‪.‬‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫اســتان گلســتان بــه تنــوع در مراحــل ثبــت نــام اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬از ‪ ۸۸۶۲۱‬نفــر ثبــت نامــی تاکنــون‬ ‫‪ ۶۸۸۱۱‬متقاضــی در فــاز شــش (نهضــت ملــی)‪۴۶۹۶ ،‬‬ ‫متقاضــی در فــاز پنــج‪ ۳۷۹۶ ،‬متقاضــی فــاز فرهنگیــان‪،‬‬ ‫‪۱۹۳‬متقاضــی فــاز طــاب‪ ۱۴۱۰،‬متقاضــی فــاز کمیتــه‬ ‫امــداد امــام خمینــی(ره)‪ ۵۲۶ ،‬متقاضــی فــاز بهزیســتی‬ ‫و تعــداد ‪ ۱۲۵۳‬متقاضــی بــه عنــوان عضــو بنیــاد ملــی‬ ‫نخبــگان در ســامانه نــام نویســی کــرده انــد‪.‬‬ ‫پنــاه یــزدان بــا بیــان اینکــه خودمالکیــن اســتان از دیماه‬ ‫تــا ‪ ۲۹‬اســفند ســال گذشــته بــرای احــداث ‪ ۵۴۹۷‬واحــد‬ ‫مســکونی بــا ثبــت نــام در ســامانه «ثمــن» درخواســت‬ ‫اســتفاده از تســهیالت طــرح نهضــت ملــی مســکن‬ ‫کردنــد‪ .‬اظهــار داشــت‪ :‬هــم اســتانی های گرامــی در همــه‬ ‫شــهرهای گلســتان کــه دارای زمیــن بــوده و بــرای ان‬ ‫پروانه ســاختمان گرفته و برای دریافت وام و تســهیالت‬ ‫طــرح نهضــت ملــی تــا پایــان اســفند ‪ ۱۴۰۰‬بــا مراجعــه بــه‬ ‫ســامانه مذکــور اقــدام بــه ثبــت نــام نمودنــد کــه بــا اتمــام‬ ‫ایــن فرصــت و پــس از گــزارش گیــری از ســامانه ثمــن‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۲۱۱‬متقاضــی خودمالکــی در گــرگان بــرای احــداث‬ ‫‪ ۴۷۰۴‬واحد و ‪ ۱۲۳‬متقاضی در ســایر شــهرهای اســتان‬ ‫گلســتان بــرای احــداث ‪ ۷۹۳‬واحــد ثبــت نــام خــود را بــا‬ ‫موفقیــت انجــام دادنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۲۳۳ :‬نفــر از خودمالکیــن اســتان از بانــک‬ ‫مســکن و ‪ ۱۰۱‬متقاضــی از بانــک هــای ســپه‪ ،‬ملــت‪ ،‬ملــی و‬ ‫صــادارات و مابقــی از ســایر بانک هــا درخواســت تســهیالت‬ ‫نمــوده انــد کــه بــر اســاس اخریــن امــار تاکنــون تعــداد‬ ‫‪ ۳۶‬متقاضــی موفــق بــه انعقــاد قــرارداد بــا بانــک مــورد‬ ‫درخواســت تســهیالت شــده و ‪ ۱۴۴‬متقاضــی در مرحلــه‬ ‫«در انتظــار دریافــت مــدارک جهــت درخواســت تســهیالت‬ ‫مشــارکت مدنــی « و در مرحلــه «درخواســت تســهیالت‬ ‫مشــارکت مدنــی» هســتند و درخواســت ‪ ۷‬متقاضــی عقــد‬ ‫مشــارکت از ســوی بانک هــا رد شــده اســت‪.‬‬ ‫پنــاه یــزدان در خصــوص نــوع سرپرســتی متقاضیــان ثبت‬ ‫نــام شــده در ســامانه ثمــن اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع ثبــت‬ ‫نــام کننــدگان‪ ۵۱۳۲۰ ،‬متقاضــی متاهــل‪ ۴۱۷۸ ،‬نفــر زنــان‬ ‫مجــرد بــاالی ‪ ۳۵‬ســال و ‪ ۳۳۸‬نفــر مــردان باالی ‪ ۴۵‬ســال‪،‬‬ ‫‪ ۷۶۰۰‬نفرمــردان مجــرد ‪ ۲۳‬تــا ‪ ۴۵‬ســال هســتند‪.‬‬ ‫ایــت اللــه حســینی شــاهرودی نماینــده مــردم اســتان در مجلــس خبــرگان رهبــری گفــت‪ :‬بهــره‬ ‫بــرداری صحیــح از اب در اســتان در بخــش هــای مختلــف نیازمنــد کار فــراوان فرهنگــی اســت کــه‬ ‫بایــد توســط متولیــان امرانجــام شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‪ ،‬ایــت اللــه شــاهرودی در ایــن جلســه‬ ‫بــا تشــکر ازمدیــر عامــل شــرکت اب منطقــه ای و دیگــر همــکاران بــرای مدیریــت منابــع ابــی در‬ ‫اســتان در شــرایط بحرانــی‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــا کاهــش بــارش هــا و خشکســالی هــای اخیــر دســتگاه های‬ ‫مختلــف اعــم از اب منطقــه ای‪ ،‬جهــاد کشــاورزی ‪ ،‬اب و فاضــاب و دیگــر متولیــان امــر بایــد‬ ‫سرعت ساخت راه روستایی‬ ‫گلستان با اعتبار سفر‬ ‫رییس جمهور‬ ‫معــاون فنــی و روســتایی اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫گلســتان بــا اشــاره بــه شــتاب ســاخت راه هــای روســتایی گلســتان بــا‬ ‫تامیــن اعتبــار مصوبــات ســفر رییــس جمهــور گفــت‪ :‬پــس از مناســب‬ ‫شــدن شــرایط اب و هوایــی‪ ،‬ســاخت راه هــای روســتایی اســتان‬ ‫ســرعت بیشــتری خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز شــنبه روابــط عمومــی اداره کل راهــداری و حمــل و‬ ‫نقل جاده ای گلســتان ‪ ،‬قاســم دبوری فریمانی اظهارداشــت‪ :‬در ســفر‬ ‫رییــس جمهــور بــه اســتان ‪ ۶‬پــروژه بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۱۵۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــرای ســاخت راه هــای روســتایی اســتان بــه تصویــب رســید کــه‬ ‫اعتبــار اجــرای ایــن طرح هــا تامیــن گردیــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اغــاز ســاخت راه روســتایی یــورت کاظــم گالیکــش در‬ ‫نــوروز امســال نمونــه ملمــوس ایــن پروژه هــا اســت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ســاخت راه روســتایی قرمســه ‪ -‬چارقلی در گمیشــان‪،‬‬ ‫بندبصیرابــاد ‪ -‬پنــج پیکــر در بندرترکمــن و گمیشــان و اســام ابــاد‬ ‫شــاده ‪ -‬کردکــوی از جملــه پروژه هــای مصــوب ســفر رییــس جمهــور‬ ‫بــه اســتان اســت‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان گفــت‪ :‬طــی ســال ‪،1400‬‬ ‫تعــداد ‪ 529‬حلقــه چــاه غیــر مجــاز در راســتای اجــرای طــرح احیــا و‬ ‫تعادل بخشــی منابع اب زیرزمینی مســدود و از برداشــت غیرمجاز ‪8‬‬ ‫میلیــون متــر مکعــب اب از ســفره هــای زیرزمینی گلســتان جلوگیری‬ ‫شــده اســت ‪ ،‬ضمــن اینکــه در ایــن مــدت از حفــر ‪ 155‬حلقــه چــاه‬ ‫غیرمجــاز نیــز در حیــن حفــر جلوگیــری شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی شــرکت اب منطقــه‬ ‫ای گلســتان‪ ،‬ســید محســن حســینی مدیر عامل این شــرکت‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکــه ایــن اقــدام در راســتای حفاظــت از منابــع ابی و صیانت از منافع‬ ‫دارندگان چاه مجاز‪ ،‬توســط ادارات منابع اب شهرســتانها و با نظارت‬ ‫دادســتانی و همــکاری نیــروی انتظامــی صــورت پذیرفــت‪ ،‬افــزود‪ :‬یکــی‬ ‫از منابــع مهــم و کمیــاب اســتان‪ ،‬منابــع ابــی اســت کــه حفاظــت از ان ‬ ‫عــزم جــدی را می طلبــد و وجــود چاه هــای غیرمجــاز و برداشــت بی رویــه‬ ‫از ان هــا مشــکل بزرگــی اســت کــه هــم ابخوانهــا را مــورد تهدیــد قــرار‬ ‫داده و هــم منافــع دارنــدگان چــاه مجــاز کــه در زمینــه هــای اقتصــادی‬ ‫ســرمایه گــذاری کــرده انــد را بــا مشــکالت اساســی مواجــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در ســالهای اخیــر فشــار بــه منابع اب زیرزمینی کشــور‬ ‫جهــت تامیــن اب مــورد نیــاز بخشــهای مختلــف (کشــاورزی‪ ،‬شــرب و‬ ‫بهداشــت‪ ،‬فضــای ســبز‪ ،‬صنایــع و خدمــات و‪ )...‬فزونــی یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪ :‬مرغداری هــای شهرســتان نگــران مرغ هــای تولیــدی خــود‬ ‫نباشــند زیراکــه بــا پیگیری هــای انجــام گرفتــه‪ ،‬پشــتیبانی امــور دام مرغ هــا را بــا قیمــت تضمینــی‬ ‫خریــداری می کنــد‪.‬‬ ‫حســن ایزانلــو بــا اشــاره بــه مــازاد مــرغ تولیــدی در ایــن شهرســتان اظهــار داشــت‪ :‬بــرای تامیــن‬ ‫مــرغ در ایــام نــوروز و مــاه مبــارک رمضــان جوجــه ریــزی در مرغــداری هــای شهرســتان انجــام‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای حمایــت از تولیــد کننــده و مصــرف کننــده پشــتیبانی امــور دام هــر‬ ‫کیلوگــرم مــرغ تولیــدی را بــا قیمــت ‪ ۳۰۰‬هــزار ریــال خریــداری مــی کنــد کــه وزن مــرغ هــای‬ ‫‪9‬‬ ‫به عشایر خراسان شمالی‬ ‫در سال گذشته پرداخت شد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بازداشت یک مظنون دیگر‬ ‫در پرونده قتل های‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان از بازداشــت یــک مظنــون‬ ‫دیگر در پرونده قتل های این هفته گنبدکاووس خبر داد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی گفــت ‪ :‬مظنــون بــه قتــل امــروز در دادســرای‬ ‫گنبــدکاووس تفیهــم اتهــام گردیــدو هــم اکنــون در بازداشــت‬ ‫اســت ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان گفــت‪ :‬تحقیقــات در حــال‬ ‫انجــام اســت و منتظــر نتیجــه اقدامــات قضایــی و پلیســی‬ ‫در ایــن پرونــده هســتیم‪.‬‬ ‫اســیابی گفــت‪ :‬از زمــان بــروز ایــن حادثــه دســتور یــک تیــم‬ ‫ویــژه ای متشــکل از دادســتان مرکــز اســتان ‪ ،‬دادســتان‬ ‫گنبــدکاووس و بازپــرس پیگیــر رونــد پرونــده هســتند‪.‬‬ ‫شــامگاه شــنبه ‪ ۱۳‬فروردیــن دو نفــر در محلــه چــای بوییــن‬ ‫گنبــدکاووس بــه قتــل رســیدند‪.‬‬ ‫خریــداری شــده یــک کیلــو و ‪ ۲۰۰‬گــرم‪ ،‬یــک کیلــو و ‪ ۸۰۰‬گــرم و ‪ ۲‬کیلوگــرم اســت‪.‬‬ ‫ایزانلــو اضافــه کــرد‪ :‬بــرای حمایــت از مــرغ داری هــای شهرســتان‪ ،‬اســتان هــای دیگــر مــرغ زنــده‬ ‫شهرســتان را بــا قیمــت هــر کیلوگــرم ‪ ۱۸۵‬هــزار ریــال خریــداری مــی کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪ :‬ایــن شهرســتان قطــب تولیــد مــرغ در اســتان‬ ‫خراسان شــمالی اســت کــه ‪ ۷۰‬درصــد مــرغ تولیــدی اســتان را داراســت و ســال گذشــته ‪ ۶‬میلیــون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هــزار جوجــه ریــزی در مرغــداری هــای شهرســتان صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫به گفته وی قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد در بازار این شهرستان‪ ۲۰۰ ،‬هزار ریال است‪.‬‬ ‫ظرفیــت تولیــد مــرغ ایــن‬ ‫شهرســتان در هــر دوره ‪۴۵‬‬ ‫روزه‪ ،‬یــک میلیــون و ‪۳۴۳‬‬ ‫هــزار قطعــه اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان ‪۵۰‬‬ ‫واحــد مــرغ گوشــتی بــا‬ ‫ظرفیــت یــک میلیــون و‬ ‫‪ ۳۸۳‬هــزار و ‪ ۸۴۰‬قطعــه بــا‬ ‫جوجه ریــزی‪ ۶ ،‬میلیــون و‬ ‫‪ ۳۶۴‬هــزار و ‪ ۱۴۳‬قطعــه در‬ ‫ســال دارد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۲۲۳‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫استمرار مبارزه با ابخوان خواری‬ ‫مرغداران نگران فروش‬ ‫مرغ های خود نباشند‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫در بحــث تبییــن فرهنــگ مصــرف و تغییــر الگــوی کشــت در اســتان متناســب بــا کــم ابــی تــاش‬ ‫مضاعــف انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان در ایــن دیــدار گفــت‪ :‬نقــش علمــا در فرهنــگ ســازی‬ ‫بخــش هــای مختلــف همــواره نقــش بــی بدیلــی بــوده اســت وامیــد داریــم از ایــن ظرفیــت ارزنــده‬ ‫در اســتان در تبییــن مســائل و چالــش هــا و راه حــل هــای کاهــش تنــش هــای ابــی در اســتان‬ ‫بهــره گیــری شــود‪.‬‬ ‫مهنــدس ســید محســن حســینی بــا بیــان اینکــه طــی ‪ 45‬ســال گذشــته و بــر طبــق امــار اســتان‪ ،‬هــر‬ ‫ســه ســال بــا یکــی از موضوعــات خشکســالی و ســیل رو بــه رو بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن موضــوع‬ ‫موجــب مــی شــود وضعیــت اب در اســتان حســاس باشــد و مــا بایــد همــواره بــرای مدیریــت ســیالب‬ ‫بــا انجــام اقداماتــی ماننــد ســاخت ســدها‪ ،‬الیروبــی رودخانــه هــا‪ ،‬عــدم ســاخت و ســاز در حریــم و‬ ‫بســتر رودخانــه هــا و اصــاح و تعریــض پــل هــا و ‪..‬امادگــی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت بــا بیــان اینکــه اســتان گلســتان تحــت شــرایط حــدی اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫همچنیــن همــواره بایــد مباحــث خشکســالی را نیــز مــد نظــر قــرار دهیــم چــرا کــه ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار از‬ ‫اراضــی اســتان گلســتان تحــت کشــت دیــم و وابســته بــه میــزان بــارش هــا اســت و اگــر کشــاورزان‬ ‫توجــه الزم را بــه ایــن موضــوع نداشــته باشــند بــا خســارت هــای فــراوان در ســال هــای خشکســالی‬ ‫مواجــه مــی شــوند‪.‬‬ ‫مهنــدس حســینی بــا بیــان اینکــه الگــوی کشــت بــه دلیــل صرفــه نبــودن اقتصــادی بــرای کشــاورزان‬ ‫در اســتان کامــا رعایــت نمــی شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬پنبــه گنــدم و ســویا و کلــزا از جملــه محصوالتــی اســت‬ ‫کــه نیــاز بــه اب کمتــری دارد امــا بــه دلیــل نداشــتن صرفــه اقتصــادی کمترکشــت مــی شــود کــه‬ ‫نیــاز اســت متولیــان امــر نســبت بــه اطــاع رســانی بــه کشــاورزان اهتمــام بیشــتری داشــته باشــد تــا‬ ‫فشــار کمتــری بــه ابخــوان هــای اســتان وارد شــود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪512‬‬ ‫اتمام مهلت نام نویسی‬ ‫در طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫دمای هوا ‪ 21‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 62‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪21‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال غرب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۲۲۳‬میلیــارد و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال تســهیالت دریافــت کردنــد و بــرای ‪ ۱۶۱‬نفــر اشــتغال پایــدار ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا قلــی پــور اظهــار داشــت‪ :‬ســال گذشــته یــک میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫تســهیالت خشکســالی مــاده ‪ ۱۰‬و‪ ۱۲‬خشکســالی بیــن صندوق هــای خــرد زنــان عشــایری‬ ‫توزیــع شــده اســت‪ ،‬عــاوه بــر ان ‪ ۱۱۶‬میلیــارد و ‪ ۹۱۰‬میلیــون ریــال تســهیالت صنــدوق‬ ‫توســعه ملــی بــا کارمــزد ‪ ۱۰‬درصــد وبازپرداخــت یــک ســاله پرداخــت شــد ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن ‪ ۴۴‬میلیــارد و ‪ ۸۵۰‬میلیــون ریــال تســهیالت خشکســالی مــاده ‪ ۱۰‬و‪۱۲‬‬ ‫خشکســالی بــا کارمــزد چهــار درصــد بــا بازپرداخــت پنــج ســاله بــه عشــایر اســتان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پرداخــت ‪ ۱۲‬میلیــارد و ‪ ۴۷۰‬میلیــون‬ ‫ریــال تســهیالت دامــدار کارت از دیگــر اقدامــات حمایتــی از عشــایر اســت کــه در ســال‬ ‫گذشــته محقــق شــد‪ ،‬ایــن منابــع بــا کارمــزد ‪ ۱۱‬درصــد بــا بازپرداخــت یــک ســاله در اختیــار‬ ‫قــرار مــی گیــرد‪ ،‬همچنیــن پارســال ‪ ۶۱‬میلیــارد و ‪ ۹۲۰‬میلیــون ریــال تســهیالت منابــع داخلــی‬ ‫بانــک کشــاورزی بــه ایــن قشــر پرداخــت شــد کــه ایــن منابــع هــم بــا کارمــزد ‪ ۱۸‬درصــد بــا‬ ‫بازپرداخــت یــک ســاله در اختیــار متقاضیــان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تولیــد پنــج هــزار و ‪ ۱۰۸‬مترمربــع صنایــع دســتی داری شــامل قالــی و تابلــو‬ ‫فــرش ابریشــمی‪ ،‬پشــتی‪ ،‬گلیــم و پــاس‪ ،‬تولیــد یکهــزار و ‪ ۷۱۶‬مــورد صنایــع دســتی‬ ‫غیــرداری شــامل خورجیــن‪،‬کاله‪ ،‬دســتکش‪ ،‬گلــدوزی و ســرمه دوزی از دیگــر تولیــدات ایــن‬ ‫قشــر در اســتان اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬عشــایر اســتان در ســال گذشــته گیاهــان‬ ‫دارویــی از جملــه مریــم گلــی واویشــن باغــی و گل محمــدی بــه میــزان یکهــزار و ‪۴۶۰‬‬ ‫کیلوگــرم تولیــد کردنــد‪.‬‬ ‫عشــایر ایــن اســتان بــا تولیــد ‪ ۲۵‬درصــد گوشــت اســتان‪ ،‬هشــت درصــد گوشــت قرمــز‬ ‫عشــایر کشــور را تولیــد مــی کننــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 26‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 60‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪26‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال شرقی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 22‬فروردین‬ ‫گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دو شنبه ‪ 22‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪512‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫عامل افزایش نرخ تورم‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی بود‬ ‫نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و روســیه بــا بیــان اینکــه شــاهد از بیــن رفتــن رانــت و ایجــاد‬ ‫تعــادل در قیمت هــا بــا حــذف ارز ترجیحــی خواهیــم شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬دولــت می توانــد یارانــه و سوبســید را‬ ‫بــه طــور مســتقیم بــا حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی‪ ،‬در اختیــار مصرف کننــده قــرار دهــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار «کامبیــز میرکریمــی» در خصــوص حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا تخصیــص ایــن نــرخ ارز بایــد نظــارت نیــز افزایــش پیــدا می کــرد تــا قیمــت کاالی وارداتــی و‬ ‫قیمت مصرف کننده متناســب باشــد و به صورت بهینه تخصیص یافته باشــد‪ ،‬اما کاالهای وارد شــده‬ ‫بــا ایــن ارز‪ ،‬در عمــل کاالهــا بــا قیمت هــای مختلــف بــه دســت مــردم می رســید و مشــکالت فراوانــی را‬ ‫ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه همــراه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی فســاد وجــود دارد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــرای دســتیابی بــه ایــن ارز‬ ‫شــرایط رقابــت یکســان وجــود نداشــت و بــرای تجــارت‪ ،‬توزیــع بــه طــور مناســب نمی شــد‪ .‬بــا توجــه بــه‬ ‫پاییــن بــودن ایــن نــرخ وارداتــی‪ ،‬انتقادهــای بســیاری را نیــز بــه همــراه داشــت‪.‬‬ ‫میرکریمــی بــا بیــان اینکــه قیمــت تعادلــی کاالهــا بــا توزیــع ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی نیــز از بیــن مــی رود‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬اهمیــت بســیار زیــادی نحــوه تخصیــص ایــن ارز داشــت‪ ،‬چــرا کــه بــه صــورت عادالنــه‬ ‫تقســیم نمی شــد و بســیاری از تولیدکننــدگان و تجــار را بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی موجــب کاهــش صف هــای طوالنــی بــرای دریافــت ایــن نــرخ ارز‪ ،‬‬ ‫از بیــن رفتــن رانــت ‪ ،‬ایجــاد تعــادل در قیمت هــا و کاهــش عرضــه کاال بــا قیمــت افزایشــی از ســوی‬ ‫فروشــندگان خارجــی می شــود‪.‬‬ ‫نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و روســیه در ادامــه گفــت‪ :‬واردات کاال بــا نــرخ ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی در توزیــع مشــکل ایجــاد می کــرد و دســتگاه های نظارتــی ماننــد تعزیرات حکومتی‪ ،‬ســتاد مبارزه‬ ‫بــا قاچــاق کاال و ارز‪ ،‬ســتاد تنظیــم بــازار و نهادهــای دیگــر را درگیــر بررســی و نظــارت کــرده بــود کــه ایــن‬ ‫موضــوع بروکراســی اداری تجــاری را افزایــش مـی داد‪.‬‬ ‫میرکریمــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا طــی شــدن تمــام ایــن مراحــل بــاز هــم عدالــت در توزیــع صــورت‬ ‫نمی گرفــت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬بــا حــذف ارز ترجیحــی از واردات بایــد مراقبــت الزم انجــام شــود تــا ایــن یارانــه‬ ‫مســتقیم بــه مصــرف کننــده تعلــق بگیــرد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬تخصیــص ایــن ارز‪ ،‬بــه منظــور کمــک رســانی بــه اقشــار ضعیــف جامعــه انجــام‬ ‫می شــد امــا بــه دلیــل مشــکالت دولــت بــرای عرضــه ان‪ ،‬در عمــل موجــب افزایــش تــورم شــد کــه در‬ ‫نهایــت قشــر پاییــن جامعــه را تحــت فشــار بیشــتری قــرار داد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫اعتراف به ‪ 118‬فقره سرقت‬ ‫در بجنورد‬ ‫کشف پرونده کاله برداری‬ ‫‪ 400‬میلیونی در بجنورد‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ‪ 10‬نفــر ســارق ســابقه دار بــا‬ ‫‪ 118‬فقــره ســرقت در بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بازارکســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســردار «ســعید‬ ‫مطهــری زاده» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبر اظهار داشــت‪ :‬در پی اعالم‬ ‫‏چندیــن مــورد ســرقت در ســطح اســتان‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیت‬ ‫در دســتور کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان قــرار‏گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا تــاش مســتمر و همچنیــن‬ ‫بررســی های میدانــی موفــق شــدند محــل اختفــای ســارقان را‬ ‫‏شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در دو عملیــات غافلگیرانــه ‪ 10‬نفــر ســارق‬ ‫ســابقه دار توســط کاراگاهــان دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی‏منتقــل‬ ‫شــدند‏‪.‬‬ ‫ســردار مطهری زاده بابیان اینکه ســارقان در بازجویی هایانجام شــده‬ ‫بــه ‪ 118‬فقــره انــواع ســرقت اعتــراف کردنــد‪ ،‬یــاداور شــد‪:‬‏ســرقت از‬ ‫اماکــن عمومــی‪ ،‬خصوصــی‪ ،‬منــزل‪ ،‬مغــازه‪ ،‬موتورســیکلت‪ ،‬داخــل‬ ‫خــودرو و ‪ ...‬ازجملهسرقت هایانجام شــده توســط‏ایــن افــراد بــود‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی بابیــان اینکــه دررونــد رســیدگی‬ ‫بــه ایــن پرونــده ‪ 14‬نفــر مال خــر نیــز شناســایی و دســتگیر‏شــدند‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬درنهایــت تمــام متهمــان بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی‏شــدند‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری فــردی کــه اقــدام‬ ‫بــه یــک مــورد کاله بــرداری بــه ارزش ‪ 400‬میلیــون ریــال کــرده‏بــود‪ ،‬در‬ ‫بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش ازارکســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــد‬ ‫غالمــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‬ ‫‏شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه فــردی بــا ترفنــد فــروش‬ ‫خــودرو از وی کاله بــرداری کــرده اســت‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع با‏جدیت در‬ ‫دســتور کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش کاراگاهــان و همچنیــن همــکاری‬ ‫شــاکی‪ ،‬فــرد کاله بــردار شناســایی و دســتگیر شــد‪ ،‬افــزود‪:‬‏متهــم در‬ ‫تحقیقــات انجام شــده بــه یــک مــورد کاله بــرداری از شــاکی بــه ارزش‬ ‫‪ 400‬میلیــون ریــال اعتــراف کــرد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه متهــم درنهایــت بعــد از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی‏شــد‪،‬‬ ‫از شــهروندان خواســت تــا ضمــن توجــه بــه هشــدارها و توصیه هــای‬ ‫پلیــس‪ ،‬در صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک‏بالفاصله مراتب‬ ‫را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان رازوجــرگالن از فروریختــن‬ ‫ســقف یــک دامــداری کــه منجــر بــه مــرگ ‪ 2‬جــوان شــد خبــر‬ ‫داد‪‎.‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیس‪ ،‬ســرهنگ «عبدالله‬ ‫صادقــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬شــب‬ ‫‏گذشــته در پــی تمــاس مردمــی بــا مرکــز فوریت هــای پلیســی‬ ‫‪ 110‬مبنــی بــر فروریختــن ســقف یــک دامــداری در حوالــی‬ ‫‏روســتای داشــلی قلعــه بالفاصلــه گشــت انتظامــی بــه همــراه‬ ‫عوامــل اورژانــس بــه محــل اعــزام شــدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه در ایــن حادثــه ‪ 2‬جــوان ‪22‬‬ ‫ســاله کــه مشــغول علوفــه دادن بــه دام هــا بودنــد به شــدت‬ ‫‏مجــروح و درنهایــت جــان خــود را از دســت دادنــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫علــت وقــوع ایــن حادثــه بافــت فرســوده ایــن دامــداری‬ ‫اعالم شــده ‏اســت‪.‬‏‬ ‫عضــو کابینــه دولــت مردمــی در ادامــه بــا اشــاره بــه جزئیــات‬ ‫تخصیــص بودجــه ‪ ۲‬درصــدی دســتگاه ها بــه حــوزه فرهنــگ‬ ‫وهنــر‪،‬‏تصریــح کــرد‪ :‬بــه دنبــال دریافــت بودجــه ســایر دســتگاه ها‬ ‫و شــرکت های دولتــی نیســتیم بلکــه تــاش داریــم ضمــن نظــارت‬ ‫‏براجــرای ایــن مصوبــه‪ ،‬ایــن موضــوع باعــث شــود دســتگاه‬ ‫ـی اصلــی دولــت یعنــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫فرهنگـ ِ‬ ‫بــر‏هزینــه کــرد دســتگاه ها قالــب هدایتگــری نیــز داشــته باشــد‪‎.‎‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬معتقدیــم بــا اختصــاص ایــن ‪ ۲‬درصــد بودجــه‬ ‫دســتگاههای اجرایــی عــاوه بــر مدیریــت و سیاسـت گذاری واحــد‬ ‫‏در هزینــه کــرد دســتگاه های اجرایــی‪ ،‬ایــن اقــدام همچنیــن‬ ‫جهشــی در اعتبــارات فرهنگــی ایجــاد کــرده کــه کمــک می کنــد‬ ‫بخشــی از‏عقــب ماندگی هــای حــوزه فرهنــگ و هنــر در ســال های‬ ‫اخیــر از ایــن طریــق جبــران شــوند‪‎.‎‬‬ ‫اســماعیلی بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه شــعار اصلــی دولــت ســیزدهم‬ ‫«مدیریــت‪ ،‬هدایــت و سیاســتگذاری مناســب در انجــام هزینــه‬ ‫‏کردهــای فرهنگــی اســت»‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬ایــن مهــم در قالــب‬ ‫یــک روش روشــن‪ ،‬قانونمنــد و در چارچــوب اییــن نامــه ای از‬ ‫‏ســوی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی مبتنــی بــر اهــداف و‬ ‫رویکردهــای نظــام و دولــت‪ ،‬راهبــری خواهــد ش ـد‪‎.‎‬‬ ‫رئیــس کمیســیون فرهنگــی دولــت در ادامه ســخنان خــود درباره‬ ‫افزایــش بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬حــوزه فرهنــگ و هنــر خاطرنشــان‬ ‫‏کــرد‪ :‬بودجــه ســال اینــده حــوزه فرهنــگ و هنــر در تــراز بودجــه‬ ‫ســال جــاری بــا اندکــی افزایــش در نظــر گرفتــه شــده اس ـت‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گفتــه اســماعیلی‪ ،‬در بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬فضاهــای خوبــی‬ ‫بــرای فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری در کشــور و رونــق ایــن‬ ‫فعالیت هــا‏پیش بینــی شــده اســت تــاش خواهیــم کــرد در ســال‬ ‫جــاری گره هــای بیشــتری از حــوزه فرهنــگ و هنــر بــاز و مشــکالت‬ ‫اصحــاب‏فرهنــگ‪ ،‬هنــر و رســانه رفــع شــود‪‎.‎‬‬ ‫اســماعیلی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬بــا توجــه بــه‬ ‫مســائل و اولویت هایــی کــه داشــتیم در حــد مقدوراتــی کــه بــرای‬ ‫دولــت‏فراهــم بــود کمــک بــه حــل مشــکالت حــوزه فرهنــگ و هنــر‬ ‫دیــده شــده اسـت‪‎.‎‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در عیــن حــال یــاداور شــد‪:‬‬ ‫بــر اســاس الیحــه بودجــه ‪ ،۱۴۰۱‬در ســال اینــده دســتگاه های‬ ‫اجرایــی‏مجازنــد تــا دو درصــد (‪۲‬درصــد)از بودجــه هزینـه ای خــود‬ ‫را بــه تولیــدات فرهنگــی قرانــی‪ ،‬نمایشــی‪ ،‬مطبوعاتــی‪ ،‬رســانه ای‬ ‫‏نویــن‪ ،‬نشــر و کتــاب و گردشــگری اختصــاص دهنــد‪‎.‎‬‬ ‫اســماعیلی ادامــه داد‪ :‬طبــق بنــد ز تبصــره ‪( ۹‬امــوزش‪ ،‬پژوهــش‬ ‫و فرهنــگ) مــاده واحــده الیحــه بودجــه پیشــنهادی دولــت‪،‬‬ ‫‏دســتگاه های اجرایــی منــدرج در ایــن قانــون و پیوس ـت های ان‬ ‫مجازنــد تــا دو درصــد از بودجــه هزینـه ای خــود را بــرای هم افزایــی‬ ‫‏و ارتقــای فعالیــت هــا و تولیــدات فرهنگــی از قبیــل موضوعــات‬ ‫قرانــی‪ ،‬نمایشــی‪ ،‬مطبوعاتــی‪ ،‬رســانه ای نویــن‪ ،‬نشــر و کتــاب و‬ ‫‏گردشــگری اختصــاص دهن ـد‪‎.‎‬‬ ‫دنبال دریافت بودجه‬ ‫دستگاه های دولتی نیستیم‬ ‫وزیرفرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا بیــان اینکــه اختصــاص ‪ ۲‬درصد‬ ‫بودجــه دســتگاه ها بــه فرهنــگ وهنــر موجــب تحــول جــدی‏در‬ ‫ایــن حــوزه می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه دنبــال دریافــت بودجــه ســایر‬ ‫دســتگاه ها نبــوده بلکــه عهــده دار نقــش هدایتگــری و نظــارت بــر‬ ‫‏هزینه هــای تعییــن شــده در چارچــوب قوانیــن درالیحــه بودجــه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬را در حــوزه فرهنــگ و هنــر پیگیری ـم‪‎.‎‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمدمهــدی اســماعیلی‪‎ ‎‬‏ بــا‬ ‫اشــاره بــه پیشــرانی فرهنــگ در همــه حوزه هــا و همچنیــن‬ ‫تاکیــد ویــژه‏برایــن مهــم‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬از اولویت هــای دولــت‬ ‫و حاکمیــت توجــه بــه فرهنــگ اســت از ایــن رو در بودجــه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫عــاوه ‏‏ برمیــزان افزایــش کمــی بودجــه حــوزه فرهنــگ و هنــر‬ ‫و همچنیــن مســئولیت های مشــترک بــا ســایر دســتگاه ها‪،‬‬ ‫مصــوب شــده تــا ‪۲‬‏درصــد بودجــه ان هــا بــه حــوزه فرهنــگ و‬ ‫هنــر اختصــاص یابــد‪‎. ‎‬‬ ‫مراقب افراد سودجو در استفاه از عنوان‬ ‫بیمه سالمت خراسان شمالی باشید‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬برخــی افــراد و شــرکت های خصوصــی بــا‬ ‫اســتفاده از نــام و عنــوان مشــابه ســازمان «بیمــه ســامت ایــران» از شــهروندان ســودجویی‬ ‫می کننــد کــه بایــد مراقــب ایــن افــراد یــا شــرکت هــای تقلبــی بــود‪.‬‬ ‫دکتــر محســن رعنائــی اظهــار داشــت‪ :‬هیــچ شــرکت وابســته بــه ســازمان بیمــه ســامت ایــران‬ ‫وجــود نــدارد کــه اقــدام بــه صــدور کارت و دفترچــه بیمــه پایــه درمــان کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برخــی افــراد و شــرکت هــای خصوصــی بــا اســتفاده از نــام و عنــوان مشــابه ســازمان‬ ‫اقــدام بــه صــدور انــواع کارت و دفترچــه هــای بیمــه بــرای ارائــه خدماتــی نظیــر دنــدان پزشــکی و‬ ‫بــا اخــذ وجــه از بیمــه شــدگان مــی کننــد؛ بدیــن وســیله اداره کل بیمــه ســامت خراســان شــمالی‬ ‫اعــام مــی کنــد کــه ایــن شــرکت هــا ســودجو بــوده و هیــچ گونــه وابســتگی بــه ســازمان بیمــه‬ ‫ســامت ایــران کــه ســازمانی دولتــی اســت‪ ،‬ندارنــد‪.‬‬ ‫رعنائی اظهار داشت‪ :‬هرگونه رابطه بیمه سالمت با این افراد و شرکت ها تکذیب می شود‪.‬‬ ‫فروریختن سقف دامداری‪،‬‬ ‫مرگ ‪ 2‬جوان را در رازوجرگالن‬ ‫رقم زد‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت خراســان شــمالی تاکیــد کــرد‪ :‬دفترچــه هــای کاغــذی از اذر مــاه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫حــذف شــده اســت و ســازمان بیمــه ســامت هیــچ گونــه صــدور دفترچــه ای نــدارد‪ ،‬در حــال حاضــر‬ ‫هیــچ شــرکت وابســته بــه ســازمان بیمــه ســامت ایــران وجــود نــدارد کــه اقــدام بــه صــدور کارت و‬ ‫دفترچــه بیمــه پایــه درمــان کنــد‪.‬‬ ‫رعنائــی افــزود‪ :‬تنهــا نمایندگــی هــای ایــن ســازمان‪ ،‬دفاتــر پیشــخوان دولــت طــرف قــرارداد‬ ‫هســتند و هــم اســتانی هــا بــرای پوشــش بیمــه ســامت‪ ،‬صرفــا از طریــق دفاتــر پیشــخوان دولــت‬ ‫طــرف قــرارداد در ســطح اســتان خراســان شــمالی و یــا ســامانه خدمــات شــهروندی بــه ادرس‬ ‫‪ www.bimehsalamatiranian.ir‬و یــا تمــاس بــا شــماره ‪ ۱۶۶۶‬اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫رعنائــی اظهــار داشــت ‪ :‬ایــن اداره کل از هــم اســتانی هــا مــی خواهــد تــا بــه هیــچ وجــه بــه‬ ‫تماس هــای تلفنــی ‪ ،‬مکاتبــه ای ایــن شــرکت هــا اعتمــاد نکننــد و نیازهــای خــود بــه بیمــه درمانــی‬ ‫پایــه را صرفــا ً از طریــق مراکــز معتبــر یادشــده ‪ ،‬پیگیــری کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۷۰۲‬هــزار و ‪ ۴۷۱‬نفــر از شــهروندان اســتان زیــر پوشــش بیمــه ســامت هســتند‪ ،‬در مجمــوع‬ ‫حــدود ‪ ۸۴‬درصــد بیمــه شــدگان از خدمــات رایــگان بهــره منــد هســتند کــه شــامل بیمــه شــدگان‬ ‫روســتایی و بیمــه ســامت همگانــی اســت کــه حــق بیمــه پرداخــت نمــی کننــد‪.‬‬ ‫تنهــا در بجنــورد مرکــز اســتان حــدود ‪ ۷۵‬هــزار نفــر از جمعیــت ‪ ۲۰۷‬هــزار نفــری ایــن شــهر در‬ ‫ســکونت گاه هــای غیررســمی زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۴۴‬درصد از جمعیت خراسان شمالی در روستاها سکونت دارند‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫خبر انالین‪:‬‬ ‫وزیــر خارجــه عربســتان‪ :‬مشــکل موشـک های بالســتیک ایــران‬ ‫بایــد حــل شــود!‬ ‫علــم تــاج‪ :‬نظرتــان چیســت چنــد تــا را حوالــه شــما کنیــم تــا‬ ‫مشــکل شــان را عیــب یابــی کنیــد؟!‬ ‫کلید‪ :‬چگونه از اداره برق خسارت بگیریم؟‬ ‫علــم تــاج‪ :‬همــان طــور کــه از شــهرداری و اداره راه بابــت خــراب‬ ‫شــدن خودروهــا‪ ،‬خســارت مــی گیریــم!‬ ‫روزگار‪ :‬گرانی لپ تاپ در راه است‬ ‫علــم تــاج‪ :‬گرانــی کــه طبیعــی اســت هــر وقــت ارزان خبــر‬ ‫بدهیــد!‬ ‫گل‪ :‬سجادی باید به هزاران سوال ما پاسخ بدهد‬ ‫علم تاج‪ :‬از صد زبان زبان خموشی رساتر است!‬ ‫گلســتان مــا‪ :‬ســنگدوینی نماینــده گــرگان‪ :‬رســانه هــا بایــد بــی‬ ‫ابــی گــرگان را فریــاد بزننــد‬ ‫علم تاج‪ :‬داداش ما نماینده فرستادیم به جای ما داد بزند!‬ ‫تابنــاک‪ :‬واکنــش رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــه گرانــی دارو؛ از‬ ‫تــورم کمتــر اســت‬ ‫علم تاج‪ :‬اسکندر شاخ دارد‪ ،‬شاخ دارد‪ ،‬شاخ دارد!‬ ‫توســعه‪ :‬علیرضــا منــادی‪ ،‬نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس‪:‬‬ ‫فقــر در حاشــیه های تبریــز بـی داد می کنــد‪ ،‬بــه طــوری کــه امــروز‬ ‫برخــی مــردم بــا قاشــق روغــن تهیــه می کننــد و نــان قســطی‬ ‫می خرنــد‪.‬‬ ‫علــم تــاج‪ :‬در برخــی حاشــیه هــا تهیــه یــک عــدد تخــم مــرغ و‬ ‫رب قاشــقی هــم رصــد شــده!‬ ‫تابناک‪ :‬از سرگیری پخت نان بربری در ماکو‬ ‫علــم تــاج‪ :‬خــدا وکیلــی پخــت نــان بربــری را متوقــف کــرده‬ ‫بودنــد؟! بــاز خــدا را شــکر المــپ هــای ســبز را خامــوش نکردنــد‬ ‫کــه ادم را یــاد کلــه پــزی مــی انــدازد!‬ ‫ایران‪ :‬بایدن‪ :‬روسیه جایی در شورای حقوق بشر ندارد‬ ‫علــم تــاج‪ :‬اســتخوان را تــوی کثافــت بــزن و مشــتلق بــده بــه‬ ‫خبــر چیــن!‬ ‫افتــاب یــزد‪ :‬خانــه پــدری جــال ال احمــد زبالــه دانــی شــده‬ ‫اســت‬ ‫علــم تــاج‪ :‬تــازه خبــر نداریــد پاتــوق معتــادان هــم هســت!‬ ‫افتاب یزد‪ :‬املت دیگر غذای فقرا نیست‬ ‫علــم تــاج‪ :‬وعــده هــا در خصــوص ریشــه کنــی فقــر مطلــق بــا‬ ‫حــذف غــذای هــای فقیرانــه در حــال تحقــق اســت!‬ ‫اعتمــاد‪ :‬وزیــر کشــور‪ 14 :‬میلیــون نفــر در کشــور شــغل‬ ‫ناشایســت و غیــر رســمی دارنــد‬ ‫علــم تــاج‪ :‬فکــر بــد نکنیــد منظورتــان دادزن‪ ،‬عروســک تــن‬ ‫پــوش‪ ،‬خــط نگهــدار تاکســی‪ ،‬ســگ گــردان‪ ،‬قلیــان موتــوری ‪،‬‬ ‫پــاک مخفــی کــن خــودرو و ‪ ...‬اســت!‬ ‫ایران‪ :‬خرما در بوشهر ‪ 20‬هزار تومان‪ /‬در تهران ‪ 170‬هزار تومان‬ ‫علــم تــاج‪ :‬از حلــب تــا کاشــغر میــدان ســلطان ســنجر اســت!‬ ‫مافیــا کــه جــای خــود دارد‪...‬‬ ‫یــورو نیــوز‪ :‬پلیــس المــان مــردی را پــس از دریافــت حــدود ‪۹۰‬‬ ‫دوز واکســن کرونــا دســتگیر کــرد‪.‬‬ ‫علم تاج‪ :‬واال اگر ‪ 90‬دوز را به خر می زدند‪ ،‬سقط می شد!‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 22‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪512‬‬ ‫سرویس روانشانسی‪-‬شراره رحیمی‬ ‫‪ ۱۰‬کتاب برای کنار امدن‬ ‫با شکست عشقی‬ ‫اگــر در حــال جدایــی هســتید یــا تــازه از رابطــ ه‬ ‫عاشــقانه گــذر کرده ایــد‪ ،‬یــک کتــاب خــوب می توانــد‬ ‫منبــع ارامــش بزرگــی برایتــان باشــد‪ .‬شــاید زمــان همــه‬ ‫زخم هــا را التیــام ببخشــد‪ ،‬امــا هیچ چیــز قــدرت کتابــی‬ ‫خــوب بــرای درمــان قلبــی شکســته را نــدارد‪ .‬فرقــی‬ ‫نمی کنــد کــه در چــه مرحلــه ای از شکســت عشــقی‬ ‫قــرار داریــد؛ دلیــل ایــن شکســت هــم اهمیتــی نــدارد‪،‬‬ ‫چــون در ایــن مقالــه کتاب هایــی را معرفــی می کنیــم‬ ‫کــه قطعــا حالتــان را بهتــر خواهنــد کــرد‪ .‬ایــن ‪ ۱۰‬کتــاب‬ ‫شکســت عشــقی بــه شــما کمــک می کننــد کــه بدانیــد‬ ‫تنهــا نیســتید و افــراد زیــادی هســتند کــه حــس اکنــون‬ ‫شــما را دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬دگرگونی‬ ‫نویسنده‪ :‬ریچل کاسک‬ ‫مترجم (پیشنهاد کاربران)‪ :‬رضا جهان ابادی‬ ‫انتشارات (پیشنهاد کاربران)‪ :‬جمهوری‬ ‫تعداد صفحه‪۱۹۲ :‬‬ ‫هنــگام خوانــدن «دگرگونــی» احســاس می کنیــد کــه‬ ‫بــه تماشــای فیلمــی زیبــا نشســته اید و گاهــی بخشــی‬ ‫از ماجــرای ان هســتید‪ .‬بــرای بقــا بعــد از شکســت‬ ‫عشــقی‪ ،‬بــه قدرتــی نیــاز داریــم کــه کتــاب «دگرگونــی»‬ ‫ان را بــه مــا می بخشــد‪ .‬نیویــورک تایمــز دربــاره ایــن‬ ‫کتــاب نوشــته اســت‪« :‬اثــری بــا زیبایــی خیره کننــده و‬ ‫بینش هــای عمیــق‪».‬‬ ‫‪ .۲‬پس از جدایی‬ ‫نویسنده‪ :‬سوزان جی‪ .‬الیوت‬ ‫مترجمــان (پیشــنهاد کاربــران)‪ :‬حجــت محســنی‬ ‫حقیقــی‪ ،‬طیبــه موســوی‬ ‫انتشارات (پیشنهاد کاربران)‪ :‬دانژه‬ ‫تعداد صفحه‪۲۳۲ :‬‬ ‫بازســازی زندگــی پــس از شکســت عشــقی و بازافرینــی‬ ‫شــادی پــس از تجربــه غــم‪ ،‬مهم تریــن خواســته های‬ ‫فــرد اســیب دیده هســتند‪ .‬کتــاب «پــس از جدایــی»‬ ‫تجربــه شــخصی نویســنده را بــا مخاطــب ب ـه اشــتراک‬ ‫می گــذارد‪ .‬اگــر شــما هــم به تازگــی دچــار فقدانــی‬ ‫شــده اید‪ ،‬چــه ناشــی از درگذشــت عزیــزی بــوده و چــه‬ ‫طــاق‪ ،‬ایــن کتــاب بــرای شــما مناســب اســت‪ .‬نویســنده‬ ‫روش هایــی کاربــردی و مختلــف را بــرای دوبــاره‬ ‫برخواســتن بــه شــما نشــان خواهــد داد‪ .‬خانــم الیــوت‬ ‫ایــن کتــاب را بــر اســاس تجربــه زیســته خــود نوشــته‬ ‫ن خاطــر مخاطــب ارتبــاط عمیقــی بــا‬ ‫اســت‪ .‬بــه همیــ ‬ ‫کتــاب برقــرار می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ایلین‬ ‫نویسنده‪ :‬اتوسا مشفق‬ ‫مترجم (پیشنهاد کاربران)‪ :‬مهدی موسوی‬ ‫انتشارات (پیشنهاد کاربران)‪ :‬شمشاد‬ ‫تعداد صفحه‪۲۵۶ :‬‬ ‫«ایلیــن» از زبــان یــک زن روایــت می شــود‪ ،‬زنــی کــه‬ ‫بــا شکســت عشــقی غیرمنتظــره ای مواجــه می شــود‪،‬‬ ‫امــا خــود را بازمی یابــد و بــه زندگــی ادامــه می دهــد‪.‬‬ ‫انچــه رابطــه ای شکســت خورده بــر ســر مــا مــی اورد‬ ‫و مســیری کــه بایــد بــرای شــروع مجــدد طــی کنیــم‪،‬‬ ‫درون مایــه کتــاب «ایلیــن» اســت‪ .‬اگــر مایلیــد قــدرت‬ ‫خــود را بازیابیــد و زندگــی شــادی را از ســر بگیریــد‪ ،‬بــه‬ ‫شــما پیشــنهاد می کنیــم «ایلیــن» را بخوانیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬گیاهخوار‬ ‫نویسنده‪ :‬هان کانگ‬ ‫مترجم (پیشنهاد کاربران)‪ :‬منیره ژیان‬ ‫انتشارات (پیشنهاد کاربران)‪ :‬ازرمیدخت‬ ‫تعداد صفحه‪۱۹۸ :‬‬ ‫گاهــی پــس از یــک شکســت عاطفــی حاالتــی چــون‬ ‫وحشــت‪ ،‬افســردگی و میــل بــه خودکشــی در فــرد‬ ‫ظاهــر می شــود‪ .‬کتــاب «گیاهخــوار» روایــت زندگــی‬ ‫کســی اســت کــه بــا چنیــن سرنوشــتی مواجــه می شــود‪.‬‬ ‫امــا او چگونــه ایــن وضعیــت را مدیریــت می کنــد؟ ایــا‬ ‫موفــق می شــود؟ بهتــر اســت اگــر تجربــه ای مشــابه‬ ‫داریــد حتمــا کتــاب گیاهخــوار را بخوانیــد‪ .‬گیاهخــوار‬ ‫بــه مخاطــب کمــک می کنــد تــا قــوی بمانــد و زندگــی‬ ‫ازدســت رفته خــود را دوبــاره بــه کنتــرل خــود دربیــاورد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬زندگی خصوصی یک سراشپز‬ ‫نویسنده‪ :‬نورا افرون‬ ‫مترجم (پیشنهاد کاربران)‪ :‬مهسا ملک مرزبان‬ ‫انتشارات (پیشنهاد کاربران)‪ :‬اموت‬ ‫تعداد صفحه‪۲۰۸ :‬‬ ‫ایــن کتــاب روایتگــر یــک ازدواج موفــق اســت کــه‬ ‫کامــا غیرمنتظــره بــه شکســت منتهــی می شــود‪ .‬راشــل‬ ‫پــس از انکــه متوجــه می شــود بــاردار اســت‪ ،‬ســر از‬ ‫راز شــوهرش درمـی اورد؛ شــوهرش عاشــق زن دیگــری‬ ‫اســت‪ .‬راشــل کــه عاشــق اشــپزی اســت و اکنــون انتظــار‬ ‫تولــد فرزنــدش را می کشــد‪ ،‬دنیــا را تیــره و تــار می بینــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬تمــام تالشــش را می کنــد کــه حقــش را‬ ‫از زندگــی بگیــرد و نــه از شــوهرش‪ .‬ایــن روایــت ان قــدر‬ ‫منحصربه فــرد و زیباســت کــه هــر کســی از خواندنــش‬ ‫لــذت خواهــد بــرد‪ .‬اگــر هــم تجرب ـه ای مشــابه تجربــه‬ ‫راشــل داشــته اید‪ ،‬قطعــا بعــد از خوانــدن ایــن کتــاب‬ ‫دنیایتــان زیباتــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫ترفندهایی برای اینکه با اعتماد به نفس به نظر برسید‬ ‫سرویس سالمت‪-‬نیلوفر شهدوست‬ ‫اگــر بدانیــد چطــور قوی تــر و بااعتمادبه نفس تــر بــه نظــر‬ ‫برســید‪ ،‬در موقعیت هــای مختلــف زندگــی بهتــر ظاهــر خواهیــد‬ ‫شــد‪ .‬حتــی اگــر ویژگــی خاصــی را نداشــته باشــید‪ ،‬بــا تــاش‬ ‫بــرای ایجــاد ان در خــود و تقلیــد از ادم هایــی کــه ان ویژگــی‬ ‫را دارنــد‪ ،‬احتمــال دســتیابی بــه ویژگــی مدنظــر قــوت می گیــرد‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه‪ ،‬چنــد ترفنــد را معرفــی کرده ایــم بــرای اینکــه بــا‬ ‫اعتمادبه نفــس بــه نظــر برســید‪ .‬ادامــه شــماره ‪511‬‬ ‫‪ .۴‬برای تقویت اعتمادبه نفس به خودتان تکیه کنید‬ ‫یادتــان باشــد کــه مهم تریــن منبــع بــرای تقویــت‬ ‫اعتمادبه نفــس‪ ،‬خودتــان هســتید و بــس‪ .‬هیچ کــس به انــدازه‬ ‫خودتــان نمی توانــد روحیه تــان را تقویــت کنــد‪ .‬همیشــه بــه‬ ‫خودتــان یــاداوری کنیــد کــه چیــزی از دیگــران کــم نداریــد و‬ ‫اگــر در بعضــی زمینه هــا خــوب نیســتید‪ ،‬بــا یادگیــری‪ ،‬تــاش و‬ ‫تمریــن همه چیــز روبــه راه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در مســیر بهترشــدن در زمینه هــای مختلــف زندگــی‪ ،‬واقع بیــن‬ ‫باشــید‪ .‬یعنــی بــرای تحقــق ارزوهایتــان در مســیری واقع گرایانــه‬ ‫و درســت به ســمت هــدف حرکــت کنیــد‪ .‬اگــر درســتان خــوب‬ ‫نیســت‪ ،‬بدیهــی اســت کــه یک شــبه نمی توانیــد شــاگرد اول‬ ‫کالس شــوید‪ .‬اگاهانــه تــاش کنیــد و بــا تکی ـه زدن بــه خــود در‬ ‫مســیر رســیدن بــه هدفتــان حرکــت کنیــد‪.‬‬ ‫افزایــش تمرکــز را تمریــن و مــدام بــه خودتــان یــاداوری کنیــد‬ ‫کــه شــما می توانیــد بــا تــاش و قــدرت خواســتن بــه ارزوهایتــان‬ ‫برســید و قــوی باشــید‪ .‬اینهــا اعتمادبه نفســتان را افزایــش‬ ‫می دهنــد و از شــما فــرد جدیــد و جذاب تــری می ســازند‪.‬‬ ‫روبه روشدن با ترس ها‬ ‫بــا ترس هایتــان روبــه رو شــوید‪ .‬نگذاریــد کــه مســیری نرفتــه‬ ‫ســایه ســرد و تاریکــش را روی زندگی تــان بینــدازد‪ .‬بدانیــد‬ ‫کــه همــه ترس هایــی در زندگــی دارنــد‪ .‬تفــاوت افــراد شــجاع‬ ‫و موفــق در ایــن نیســت کــه از هیچ چیــزی نمی ترســند؛ تنهــا‬ ‫تفــاوت انهــا بــا دیگــران ایــن اســت کــه از مواجهــه بــا ترس هــا‬ ‫شــانه خالــی و در برابرشــان ســر خــم نمی کننــد‪.‬‬ ‫ترس هایتــان را بشناســید‪ .‬بــا بررســی نشــانه های بــروز تــرس‬ ‫در رفتــار و بدنتــان تشــخیص بدهیــد کــه دقیقــا از چــه چیــزی‬ ‫می ترســید یــا چــه چیــزی شــما را معــذب می کنــد‪ .‬شــناخت‬ ‫ریش ـه ها و اگاهــی بــه نشــانه های بــروز تــرس بــه شــما کمــک‬ ‫خواهــد کــرد ان را مهــار کنیــد‪ .‬ترس هایتــان را روی کاغــذ‬ ‫بنویســید‪ .‬ایــن کار بــرای مواجهــه بــا مشــکالت بــه ذهنتــان نظــم‬ ‫می دهــد‪.‬‬ ‫اشــنایی بــا ابعــاد ترســتان کار بســیار مفیــدی اســت‪ .‬بایــد‬ ‫بدانیــد کــه چــرا می ترســید‪ .‬بدتریــن رخــدادی کــه مواجه شــدن‬ ‫بــا تــرس برایتــان رقــم می زنــد‪ ،‬چیســت؟ دیگــران در موقعیــت‬ ‫مشــابه چــه می کننــد؟ همیشــه بــه خــود بگوییــد‪ :‬ترســیدن یــا‬ ‫نترســیدن؟ تاثیــر هــر یــک روی زندگی تــان چیســت‪.‬‬ ‫بــرای مهــار ترس هایتــان از تمرین هــای تنفســی و‬ ‫ارامش بخــش کمــک بگیریــد‪ .‬نفس کشــیدن از دیافراگــم‬ ‫راهــی بــرای ایجــاد ارامــش اســت‪ .‬نفــس عمیــق ضربــان قلــب‬ ‫را متعــادل می کنــد‪ .‬دســت ها را روی شــکم بگذاریــد و طــوری‬ ‫نفــس عمیــق بکشــید کــه فقــط دســت ها و شــکمتان تــکان‬ ‫بخــورد‪ .‬ایــن کار ارامــش زیــادی بــه شــما می دهــد‪.‬‬ ‫فکرهــای منفــی را از خــود دور کنیــد و بــه اســتقبال تمرین هــای‬ ‫یــوگا و مدیتیشــن برویــد‪ .‬اینهــا بــه شــما کمــک می کننــد کــه‬ ‫زیســتن در لحظــه و لذت بــردن از ارامــش لحظــه حــال را درک و‬ ‫بــه زندگی تــان وارد کنیــد‪.‬‬ ‫شما چه فکر می کنید؟‬ ‫تمریــن بــرای توســعه فــردی و تقویــت نقــاط قــوت در کنــار‬ ‫تــاش بــرای رفــع ضعف هــا بــه زندگــی معنــا می دهــد‪.‬‬ ‫معنادارشــدن لحظه هــا همــان چیــزی اســت کــه باعــث‬ ‫می شــود عمرمــان شــادمانه تر بگــذرد‪ .‬نظرتــان چیســت؟ چــه‬ ‫پیشــنهادهای دیگــری بــرای تقویــت اعتمادبه نفــس داریــد؟‬ ‫شــاید هــم در حصــار ترس هایتــان اســیر هســتید و ایــن مقالــه‬ ‫را خوانده ایــد تــا راهــی بــرای رهایــی پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫مــا کــه فکــر می کنیــم همــه می تواننــد بهتــر شــوند و بــا تقویــت‬ ‫نقــاط قــوت و تــاش بــرای رفــع ضعف هــا زندگــی نــاب و شــادی‬ ‫بســازند‪ .‬ترس هایــی داریــد؟ اعتمادبه نفســتان بــاال نیســت؟‬ ‫همه چیــز درســت می شــود‪ .‬شــک نکنیــد!‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬فاطمه زاهدی‬ ‫هوش اجتماعی یعنی‬ ‫چه؟ چطور ان‬ ‫را تقویت کنیم؟‬ ‫تــا بــه حــال توجــه کرده ایــد برخــی افــراد می تواننــد بــدون‬ ‫هیــچ زحمتــی بــا هــر کســی کــه مالقــات می کننــد‪ ،‬صرف نظــر‬ ‫از اینکــه چقــدر پیشــینه انهــا بــا هــم متفــاوت اســت‪ ،‬صحبــت‬ ‫کننــد؟ ایــن مســئله نشــان می دهــد کــه مــا انســان ها چقــدر‬ ‫از نظــر توانایی هــای تعامــل‪ ،‬کنارامــدن و ارتبــاط بــا دیگــران بــا‬ ‫هــم متفاوتیــم‪ .‬همان طــور کــه مــا شایســتگی های اکادمیــک‬ ‫متفاوتــی داریــم‪ ،‬ممکــن اســت شایســتگی اجتماعــی متفاوتــی‬ ‫نیــز داشــته باشــیم‪ .‬ایــن شایســتگی اجتماعــی چیــزی اســت کــه‬ ‫امــروزه هــوش اجتماعــی نامیــده می شــود‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪511‬‬ ‫‪ .۳‬به تفاوت های فرهنگی احترام بگذارید‬ ‫بیشــتر مــردم مهارت هایشــان را از خانــواده‪ ،‬دوســتان و جامعــه‬ ‫خــود یــاد می گیرنــد‪ ،‬امــا فــردی بــا هــوش اجتماعــی بــاال می دانــد‬ ‫کــه دیگــران ممکــن اســت بــر اســاس تربیتشــان واکنش هــا و‬ ‫اداب و رســوم متفاوتــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬گوش دادن فعال را تمرین کنید‬ ‫قبــل از پاســخ دادن‪ ،‬زمانــی را بــه فکرکــردن دربــاره چیزهایــی‬ ‫اختصــاص دهیــد کــه طــرف مقابــل می گویــد‪ .‬گــوش دادن فعــال‬ ‫می توانــد اطالعــات خوبــی بــرای ارتبــاط موثــر بــا دیگــران بــه شــما‬ ‫بدهــد‪ .‬توانایــی گــوش دادن فعاالنــه بــه دیگــران و پاســخ دادن‬ ‫بــه انهــا بــا ســواالت و نظــرات مرتبــط‪ ،‬نمونه هــای بــارز هــوش‬ ‫اجتماعــی هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬مراقب زبان بدنتان باشید‬ ‫زبــان بــدن افــراد چیزهــای زیــادی دربــاره احســاس انهــا بــه مــا‬ ‫می گویــد‪ ،‬حتــی اگــر خودشــان در ایــن بــاره صحبــت نکننــد‪.‬‬ ‫بــه زبــان بدنتــان اگاه باشــید‪ .‬اگــر در حیــن مکالمــه خمیــده‬ ‫شــوید و از نظــر فیزیکــی بی عالقــه بــه نظــر برســید‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫گوینــده اعتمــادش را بــه انچــه می گویــد از دســت بدهــد و در‬ ‫نتیجــه تعاملــی منفــی ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬نشان دهید که اهمیت می دهید‬ ‫اگــر احســاس کردیــد کســی ناراحــت اســت یــا اگــر کســی‬ ‫می گویــد در حــال گذرانــدن مشــکالت و لحظــات ســختی‬ ‫اســت‪ ،‬بــه او نشــان دهیــد کــه واقعــا بــه او اهمیــت می دهیــد‪.‬‬ ‫نشــان دادن همدلــی بــا دیگــران می توانــد بــه شــما کمــک کنــد در‬ ‫ســطح معنادارتــری بــا او ارتبــاط برقــرار کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬قدر افراد مهم زندگی تان را بدانید‬ ‫افــرادی کــه هــوش اجتماعــی باالیــی دارنــد بــا عزیزانشــان روابــط‬ ‫عمیقــی دارنــد‪ .‬بــه احساســات همســر و فرزنــدان‪ ،‬دوســتان‪،‬‬ ‫همــکاران و ســایر هم ســاالن خــود توجــه کنیــد‪ .‬اگــر نزدیک تریــن‬ ‫افــراد زندگی تــان را نادیــده بگیریــد‪ ،‬نمی توانیــد به خوبــی بــا انهــا‬ ‫ارتبــاط برقــرار کنیــد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫تســلط بــر ایــن ویژگــی اســان نیســت؛ اگــر اســان بــود‪ ،‬هرگــز در‬ ‫جمع هــا یــا مهمانی هــا گفت وگــوی ناخوشــایندی پیــش نمی امــد‪.‬‬ ‫بــه کارهایــی توجــه کنیــد کــه افــرادی بــا هــوش اجتماعــی بــاال‬ ‫انجــام می دهنــد و همچنیــن اشــتباهاتی کــه می خواهیــد از انهــا‬ ‫اجتنــاب کنیــد‪ .‬ســپس فکــر کنیــد کــه می خواهیــد در موقعیــت‬ ‫اجتماعــی بعــدی‪ ،‬متفــاوت عمــل کنیــد‪ .‬بــرای بهبــود مهارت هــای‬ ‫خــود فعــال باشــید و از شکســت ها و همچنیــن موفقیت هــای‬ ‫خــود درس بگیریــد‪.‬‬ ‫شما بگویید‬ ‫امیدواریــم از خوانــدن ایــن مقالــه لــذت بــرده باشــید‪ .‬اکنــون‬ ‫می دانیــم کــه هــوش اجتماعــی چیســت و چگونــه می تــوان ان را‬ ‫تقویــت کــرد‪ .‬ایــا بــا راهکارهایــی کــه در ایــن مقالــه مطــرح کردیم‬ ‫موافقیــد؟ ایــا تــا بــه حــال گامــی در جهــت بهبــود مهارت هــای‬ ‫ت خــود در‬ ‫اجتماعی تــان برداشــته اید؟ لطفــا نظــرات و تجربیــا ‬ ‫ایــن زمینــه را بــا مــا و کاربــران عزیزمــان در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫اکهی مفقودی‬ ‫دقترچه سرویس مدارس خودرو پراید با پالک ‪ 348‬ص ‪ 13‬گرگان ‪ ۵۹‬به نام ریحانه گلبینی مفرد فرزند علیرضا با کدملی ‪ 2122217014‬مفقود گردیده و از درج اعتبار ساقط گردیده است‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫پلمب قصابی بدون مجوز در گالیکش‬ ‫با دســتور دادســتانی ‪ ،‬قصابی بدون مجوز در شهرســتان گالیکش پلمب شــد ‪.‬دادســتان عمومی و انقالب گالیکش گفت‪ :‬مالک این واحد صنفی برخالف‬ ‫قانــون در محــل قصابــی کشــتار مــی کرد‪.‬سیدســعید جبــاری افــزود‪ :‬ایــن قصابــی پلمــب و بــرای مالــک ان نیــز بــه اتهــام تهدیــد علیــه بهداشــت عمومــی پرونده‬ ‫تشــکیل شد ‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 22‬فروردین ‪1401‬‬ ‫استمرارطرح های‬ ‫ارتقاءامنیتاجتماعی‪،‬‬ ‫سرلوحه کار پلیس‬ ‫باب الرضا (ع‪)‎‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا تاکیــد بــر اینکــه طرح هــای ارتقــاء‬ ‫امنیــت اجتماعــی را باقــدرت و بــه صــورت مســتمر در ســطح‬ ‫‏اســتان اجــرا خواهیــم کــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه هیچ کــس اجــازه‬ ‫نخواهیــم داد تــا نظــم و امنیــت را مختــل کنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســردار «ســعید‬ ‫مطهــری زاده» در جمــع معاونــان‪ ،‬روســای پلیس هــای‬ ‫تخصصــی و‏فرماندهــان انتظامــی شهرســتان های تابعــه‪ ،‬بــا‬ ‫گرامــی داشــت یــاد و خاطــره شــهدا و ارزوی قبولــی طاعــات و‬ ‫عبــادات تمــام‏روزه داران‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬ماموریت هــای پلیــس‬ ‫درســالهای گذشــته باقــدرت انجــام شــد ولــی انتظــار مـی رود تــا‬ ‫در ســال جدیــد‏بــا تالشــی جهادی ترماموریت هایپیـش رو بهتــر‬ ‫از گذشــته اجــرا شــود‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مدیریــت و برنامه ریــزی بهتریــن راه‬ ‫بــرای اجــرای بهینــه ماموریت هــای محولــه اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫کنــار ایــن‏دو موضــوع مهــم‪ ،‬بایــد نظــارت بــر زیرمجموعــه و‬ ‫رســیدگی بــه نیازهــای کارکنــان نیــز بــه عنــوان یــک امــر مهــم در‬ ‫ســرلوحه کار‏تمــام فرماندهــان‪ ،‬روســا و معاونــان باشــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫حمایــت و پشــتیبانی از نیروهــای تحــت امــر نیــز باعــث ارتقــاء‬ ‫انگیــزه‏کارکنــان عزیــز خواهد شــد‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬ارتقاء انگیزه‬ ‫پرســنل زیرمجموعــه هــم موفقیــت در اجــرای ماموریت هــا را‬ ‫بــه دنبــال‏دارد و هــم در ارتقــاء و تــداوم امنیــت پایــدار نقــش‬ ‫مهمــی ایفــا می کنــد‏‪.‬‬ ‫مطهــری زاده ادامــه داد‪ :‬یکــی دیگــر از عواملــی کــه باعــث ارتقاء‬ ‫امنیــت و ارامــش در ســطح جامعــه خواهد شــد‪ ،‬بحث‏تعامالت‬ ‫و همــکاری بــا ســایر رده هــای برون و درون ســازمانی اســت‏‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بابیــان اینکــه بازدیــد از یگان هــای تابعــه بایــد بــه‬ ‫صــورت مســتمر انجــام شــود‪،‬‏یــاداور شــد‪ :‬توجیــه و امــوزش‬ ‫کارکنــان همــواره بــه عنــوان مهم تریــن موضــوع در اجــرای‬ ‫ماموریت هــای محولــه بــوده اســت‪ ،‬پــس‏همــواره بایــد ایــن‬ ‫موضــوع در ســرلوحه کاری قــرار گیــرد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی بــا تاکیــد بــر اینکــه اجــرای‬ ‫طرح هــای ارتقــاء امنیــت اجتماعــی باعــث افزایــش رضایتمندی‬ ‫‏مــردم و تــداوم امنیــت پایــدار در ســطح جامعــه خواهــد شــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬نبایــد اجــازه داد تــا مجرمــان و خصوصاًاراذل واوبــاش در‬ ‫ســطح‏اســتان ازادانــه جــوالن دهنــد‏‪.‬‬ ‫مطهــری زاده خاطرنشــان کــرد‪ :‬گشــت زنی های هدفمنــد و‬ ‫برخــورد مقتدرانــه و در چهارچــوب قانــون باعــث خواهــد شــد‬ ‫‏تــا از طرفــی امنیــت و ارامــش پایــدار باشــد و از طرفــی هــم‬ ‫رضایتمنــدی مــردم نیــز افزایــش پیــدا کنــد‏‪.‬‬ ‫برداشت غیر مجاز ‪ 300‬میلیون ریالی‬ ‫به بهانه اهدای اینترنت دانش اموزی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی کــه در فضــای مجــازی بــا انتشــار تبلیغــات فریبنــده بــه بهانــه اهــدای‬ ‫بســته اینترنــت رایــگان دانــش امــوزی اقــدام بــه برداشــت غیــر مجــاز از حســاب شــهروندان مــی کــرد‪،‬‬ ‫خبرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتا‪ :‬ســرهنگ ســید مصطفــی مرتضوی‪،‬‬ ‫در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬در پــی شــکایت چنــد نفــر از والدیــن دانــش امــوزان مبنــی بــر اینکــه بــا هــدف‬ ‫دریافــت بســته اینترنــت رایــگان موجــودی حســاب ان هــا بــه صــورت غیــر مجاز برداشــت شــده اســت‪،‬‬ ‫کارشناســان پلیــس را بــر ان داشــت تــا موضــوع را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شــاکیان در اینســتاگرام با اگهی جعلی اهدای بســته اینترنت رایگان از طرف اپراتورهای‬ ‫موبایلــی بــه مناســبت بازگشــایی مــدارس روبــرو شــده کــه بــا ورود بــه درگاه پرداخــت از طریــق لینــک‬ ‫معرفــی شــده و پرداخــت ‪20‬هــزار ریــال جهــت شــرکت در قرعــه کشــی متوجــه مــی شــوند عــاوه بــر‬ ‫ایــن کــه بســته اینترنتــی دریافــت نکــرده انــد کل موجــودی حســاب ان هــا نیــز برداشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول عنــوان داشــت‪ :‬در بررســی هــای اولیــه مشــخص مــی شــود‪ ،‬درگاه بانکــی کــه‬ ‫شــاکیان از طریــق ان اقــدام بــه واریــز وجــه کــرده انــد‪ ،‬درگاهــی جعلــی بــوده کــه اطالعــات حســاب‬ ‫بانکــی ان هــا را بــه ســرقت بــرده اســت و مجموعــا ًمنجــر بــه برداشــت ‪ 300‬میلیــون ریــال از حســاب‬ ‫ان هــا شــده اســت‪.‬‬ ‫مرتضــوی گفــت‪ :‬در خریدهــای انالیــن پیــش از ان کــه تبلیغــات اغواکننــده فریب مــان دهــد بایــد‬ ‫بــه اصالــت ســایت توجــه کــرد و هنــگام واریــز وجــه بــا اســتفاده از درگاه هــای پرداخــت الکترونیکــی‬ ‫پروتکل هــای امنیتــی‪ ،‬ادرس صحیــح درگاه بانکــی مــورد نظــر‪ ،‬اطالعــات تمــاس بــا مــا در ســایت و‬ ‫نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی را بــه طــور کامــل بررســی کــرده تــا در دام کالهبــرداران ســایبری قــرار نگیریــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان مــی تواننــد تخلفــات صــورت گرفتــه در فضــای مجــازی را از طریــق‬ ‫ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ Cyberpolice.ir‬بخــش مرکــز فوریــت هــای ســایبری لینــک ثبــت‬ ‫گزارش هــای مردمــی بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫چند توصیه به دانش اموزان‬ ‫در ارتباط با ترددهای روزانه‬ ‫‏‪ )4‬هنگام سوار و پیاده شدن عجله نکنید‪.‬‏‬ ‫اگــر بــا وســیله ی نقلی ـه ی عمومــی (اتوبــوس‪ ،‬مینی بــوس و تاکســی) بــه مدرســه می رویــد‪ ،‬ایــن‬ ‫نــکات را بــه خاطــر‏بســپارید‪:‬‏‬ ‫‏‪ )1‬هنگام سوار و پیاده شدن نوبت را رعایت کنید‪.‬‏‬ ‫‏‪ )2‬از جلوی اتوبوس و مینی بوس به ان طرف خیابان نروید‪.‬‏‬ ‫‏‪ )3‬از دویدن به دنبال وسیله ی نقلیه خودداری کنید‪.‬‏‬ ‫‏‪ )4‬قبل از توقف کامل وسیله ی نقلیه پیاده نشوید‪.‬‏‬ ‫‏‪ )5‬هنــگام پیــاده شــدن‬ ‫از تاکســی از در ســمت‬ ‫راســت خــارج شــوید‪.‬‏‬ ‫‏‪ )6‬در حفــظ و نگهــداری‬ ‫تجهیــزات و امکانــات‬ ‫نقلیــه ی‬ ‫وســیله ی‬ ‫عمومــی کوشــا باشــید‪.‬‏‬ ‫اداره امــوزش همگانــی معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان بــا توجــه بــه‬ ‫بازگشــایی مــدارس بــرای‏دانــش امــوزان عزیــز توصیه هایــی بــه ایــن شــرح دار ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫اگر پیاده به مدرسه می¬روید به این موارد و نکات توجه کنید‪:‬‏‬ ‫‏‪ )1‬هنــگام خــروج از مدرســه عجلــه نکنیــد و بــرای عبــور از عــرض خیابــان‪ ،‬محل هــای مجــاز ماننــد پــل‬ ‫هوایــی‪ ،‬گذرگاه هــای‏خط کشی شــده و محل هایــی کــه تابلــو و چــراغ عابــر پیــاده دارد را انتخــاب کنیــد؛‬ ‫‏‪ )2‬هنگام رفت وامد‪ ،‬به تابلوها و عالئم راهنمایی توجه کنید‪.‬‏‬ ‫‏‪ )3‬قبل از گذر از عرض خیابان‪ ،‬در کنار جدول بایستید و با دقت به هر دو طرف نگاه کنید‪.‬‏‬ ‫اگر با سرویس به مدرسه می روید این نکته ها را رعایت کنید‪:‬‏‬ ‫‏‪ )1‬به موقع در محل سوارشدن به سرویس حاضر شوید‪.‬‏‬ ‫‏‪ )3‬از شــوخی و ســروصدا در داخــل ســرویس خــودداری کنیــد تــا موجــب بــر هــم زدن تمرکــز‬ ‫حــواس راننــده نشــوید‪.‬‏‬ ‫‏‪ )3‬از دویدن به دنبال سرویس که کار بسیار خطرناکی محسوب می شود‪ ،‬خودداری کنید‪.‬‏‬ ‫دانشجویان مشمول‪،‬‬ ‫فقط یک سال مهلت‬ ‫معرفی دارند‬ ‫معــاون وظیفــه عمومــی فرماندهــی انتظامــی‬ ‫اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه حداکثــر معافیــت‬ ‫تحصیلــی برابــر قانــون وظیفــه ‏عمومــی‬ ‫تعریفشــده اســت‪ ،‬‏گفــت‪ :‬برابــر تبصــره (‪)1‬‬ ‫مــاده (‪ )33‬قانــون خدمــت وظیفــه عمومــی‪،‬‬ ‫حداکثــر معافیــت‏تحصیلــی در مقطــع تحصیلــی‬ ‫کاردانــی دو و نیــم ســال‪،‬‏کارشناســی ناپیوســته و‬ ‫کارشناســی ارشــد ناپیوســته ‪3‬‏ســال‪ ،‬کارشناســی‬ ‫پیوســته ‪ 5‬ســال و کارشناســی ارشــد پیوســته‬ ‫‪ 6‬ســال‪ ،‬دکتــرای پیوســته ‪ 8‬ســال ‏و دکتــرای‬ ‫ت‪.‎‬‏‬ ‫‏تخصصــی ‪ 6‬ســال اســ ‪‎‬‏‬ ‫وی بابیــان اینکــه مشــموالن از تاریــخ فراغــت‪،‬‬ ‫انصــراف‪ ،‬اخــراج و یــا تــرک تحصیــل حداکثــر‬ ‫یــک ســال فرصــت دارنــد تــا‏وضعیــت خدمتــی‬ ‫خــود را ‏مشــخص کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬دانشــجویان‬ ‫مقاطــع مختلــف دانشــگاهی کــه در ســنوات‬ ‫اولیــه‏تحصیلــی موفــق بــه فراغــت از تحصیــل‬ ‫نشــدهاند‪ ،‬در صــورت ‏موافقــت کمیســیون‬ ‫مــوارد خــاص دانشــگاه مربوطــه ‏میتواننــد بــه‬ ‫دفاتــر خدمــات الکترونیــک انتظامی (پلیــس‪)10+‬‬ ‫مراجعــه و حداکثــر تــا دو تــرم‏مجــوز ســنوات‬ ‫ارفاقــی بــه‏صــورت مرحلهــای دریافــت کننــد‏‪.‬‬ ‫معــاون وظیفــه عمومــی فرماندهــی انتظامــی‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬دانشــجویانی کــه با‬ ‫بهــره منــدی از ســنوات‏ارفاقــی فارغالــت حصیــل‬ ‫میشــوند‏ماننــد ســایر دانشــجویان از حداکثــر یک‬ ‫ســال مهلــت معرفــی برخــوردار بــوده و همچنیــن‬ ‫‏در صــورت پذیــرش در مقاطــع باالتــر نیز میتوانند‬ ‫از‏معافیــت تحصیلــی برخــوردار شــوند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــجری ادامــه داد‪ :‬مشــموالنی کــه‬ ‫در ســنوات ارفاقــی فارغالتحصیــل نشــوند نیــز‬ ‫از تاریــخ انصــراف و یــا اخــراج‏از تحصیــل یــک‬ ‫ســال مهلــت‏داشــته تــا وضعیــت خدمتــی خــود‬ ‫را مشــخص کننــد‏‪.‬‬ ‫معــاون وظیفــه عمومــی فرماندهــی انتظامــی‬ ‫خراســان شــمالی در پایــان خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫مشــموالن و خانوادههــای‏محتــرم ایــن عزیــزان‬ ‫هــم می‏تواننــد بــرای کســب اطالعــات بیشــتر‪،‬‬ ‫از طریــق پایــگاه اطالعرســانی ســازمان بــه‬ ‫نشــانی ‏‪ ،www.vazifeh.police.ir‬ســامانه‬ ‫تلفــن گویــا بــه شــماره ‏‏‪ 096480‬و یــا کانــال‬ ‫ســازمان در پیامرســان ســروش بــه ‏نشــانی‬ ‫‏‪ @khabaresarbazi‬از اخریــن اخبــار مربوطــه‬ ‫مطلــع شــوند‏‪.‬‬ ‫تهیه شــده در اداره‬ ‫امــوزش همگانــی معاونت‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫انتظامــی‬ ‫فرماندهــی‬ ‫اســتان خراســان شــمالی‬ ‫وزارت دادگستری‬ ‫ایاالت متحده بازار وب‬ ‫تاریک روسی ‪Hydra‬‬ ‫را تعطیل کرد‬ ‫وزارت دادگســتری ایــاالت متحــده ‪Hydra ،‬‬ ‫‪ Market‬یکــی از بزرگتریــن بازارهــای تاریــک ‪،‬‬ ‫نــت جهــان را تعطیــل کــرد‪ .‬وزارت دادگســتری و‬ ‫پلیــس فــدرال المان ســرورهای ‪ Hydra‬و کیف‬ ‫پول هــای ارزهــای دیجیتــال حــاوی ‪ ۲۵‬میلیــون‬ ‫دالر بیت کویــن را توقیــف کردنــد‪.‬‬ ‫‪ Hydra‬یــک بــازار جنایــی انالیــن بــود کــه در‬ ‫ان عمدتــا ً کاربــران روســی کاالهــا و خدمــات‬ ‫غیرقانونــی از جملــه مــواد مخــدر غیرقانونــی‪،‬‬ ‫اطالعات مالی دزدیده شــده‪ ،‬اســناد شناســایی‬ ‫جعلــی و خدمــات پولشــویی و اختــاط را‬ ‫خریــداری و مــی فروختند‪.‬تراکنش های ‪Hydra‬‬ ‫بــا ارز دیجیتــال انجــام می شــد و اپراتورهــا بــا‬ ‫دریافــت کمیســیون بــرای هــر تراکنــش انجــام‬ ‫شــده در بــازار درامــد کســب می کردنــد‪.‬‬ ‫وزارت دادگســتری گفــت کــه در ســال ‪،2021‬‬ ‫هایــدرا ‪ 80‬درصــد از کل معامــات ارزهــای‬ ‫دیجیتــال مرتبــط بــا بــازار تاریــک نــت را بــه‬ ‫خــود اختصــاص داده اســت و از ســال ‪،2015‬‬ ‫ایــن بــازار تقریبــا ً‪ 5.2‬میلیــارد دالر ارز دیجیتــال‬ ‫دریافــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫همــراه بــا خامــوش کــردن ســرورهای هایــدرا‪،‬‬ ‫وزارت دادگســتری همچنیــن علیــه دیمیتــری‬ ‫اولگوویــچ پاولــوف‪ ،‬ســاکن روســیه‪ ،‬بــه دلیــل‬ ‫توطئــه بــرای توزیــع مــواد مخــدر و توطئــه بــرای‬ ‫ارتــکاب پولشــویی در ارتبــاط بــا عملکــرد وی‬ ‫و مدیریــت ســرورهای مــورد اســتفاده بــرای‬ ‫اجــرای ‪ ،Hydra‬اتهامــات جنایــی صــادر کــرد‪.‬‬ ‫ظاهــرا ً پاولــوف مدیــر ســرورهای ‪Hydra‬‬ ‫اســت‪ .‬بــه گفتــه وزارت دادگســتری‪ ،‬پاولــوف‬ ‫ســرورها را از طریــق یــک شــرکت پوســته بــه‬ ‫نــام ‪ Promservice‬کــه بــا نام هــای ‪Hosting‬‬ ‫‪ Company Full Drive، All Wheel Drive‬و‬ ‫‪ 4x4host.ru‬نیــز شــناخته می شــود‪ ،‬مدیریــت‬ ‫می کــرد‪ .‬پاولــوف بــه عنــوان یــک مدیــر فعــال‬ ‫در میزبانــی ســرورهای ‪ ،Hydra‬ظاهــرا ًبــا ســایر‬ ‫اپراتورهــای ‪ Hydra‬توطئــه کــرده اســت تــا بــا‬ ‫ارائــه زیرســاخت های حیاتــی کــه بــه ‪Hydra‬‬ ‫اجــازه می دهــد در یــک محیــط بــازار تاریک نــت‬ ‫رقابتی فعالیت کند و پیشــرفت کند‪ ،‬موفقیت‬ ‫ســایت را بیشــتر کنــد‪.‬‬ ‫یــک روز قبــل از تعطیلــی ‪ ،Hydra‬وزارت‬ ‫دادگســتری همچنیــن یــک مــرد مســتقر در‬ ‫فلوریــدا را دســتگیر کــرد و ‪ 34‬میلیــون دالر‬ ‫ارز دیجیتــال از او بــه عنــوان بخشــی از انحــال‬ ‫وب تاریــک کــه بــه گفتــه یکــی از بزرگتریــن انهــا‬ ‫تــا بــه امــروز اســت‪ ،‬ضبــط کــرد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪512‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫در ماه مبارک رمضان‬ ‫مراقب ترفندهای مجرمان‬ ‫سایبری باشید‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرائــم ســایبری‬ ‫پلیــس فتــا انتظامــی کشــور بــه شــهروندانی کــه قصــد‬ ‫کمــک بــه افــراد نیازمنــد از طریــق فضــای ‏مجــازی در‬ ‫ایــام مــاه مبــارک رمضــان را دارنــد هشــدار داد‪ :‬مراقــب‬ ‫ترفندهــای مجرمــان ســایبری باشــند تــا گرفتارصفحــات‬ ‫فیشــینگ نشــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ع رســانی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــا ‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ علــی محمــد رجبــی ضمــن عــرض‬ ‫قبولــی طاعــات و عبادات گفت‪:‬‏هرســاله در مناســبت های‬ ‫مذهبــی شــاهد افزایــش میــزان کمک هــای مردمــی‬ ‫بــه نیازمنــدان هســتیم و بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از‬ ‫شــهروندان‏کارهــای روزمــره خــود را بــا اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫فضــای مجــازی و بانکــداری الکترونیــک انجــام می دهنــد‪،‬‬ ‫احتمــال کالهبــرداری افزایــش پیــدا‏می کنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬متاســفانه کالهبــرداری در مناســبت های‬ ‫مذهبــی یکــی از شــگردهای مجرمــان ســایبری اســت کــه‬ ‫طــی ان افــراد ســودجو بــا سوء اســتفاده‏از خیرخواهــی‬ ‫مــردم و بــا روش هــای مختلــف و بــا عناوینــی تحــت‬ ‫عنــوان کمــک بــه نیازمنــدان اقــدام بــه کالهبــرداری از‬ ‫شــهروندان می کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ارســال پیــام در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی تحــت عنــوان کمــک بــه نیازمنــدان یکــی از‬ ‫روش هــای مجرمــان ســایبری اســت کــه ‏کالهبــردار بــا‬ ‫ارائــه مــدارک قالبــی و تصاویــر ترحــم انگیــز شــهروندان را‬ ‫اغــوا نمــوده و بــا اعــام شــماره کارت و شــماره حســاب‬ ‫درخواســت ‏کمــک مالــی می کنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رجبــی افــزود‪ :‬ارســال پیامــک جعلــی نیــز یکــی دیگــر از‬ ‫شــیوه های مجرمــان ســایبری اســت کــه در ایــن روش‬ ‫کالهبــرداران بــا ارســال پیامــک‏تحــت عنــوان کمــک بــه‬ ‫نیازمنــدان و بــا درج یــک لینــک جعلــی‪ ،‬شــهروندان را بــه‬ ‫یــک وب ســایت خیریــه جعلــی و پــس از ان بــه درگاه‬ ‫پرداخــت‏جعلــی هدایــت می کننــد و بــا کپــی اطالعــات‬ ‫حســاب و کارت بانکــی اقــدام بــه برداشــت از حســاب‬ ‫انــان می کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان تاکیــد کــرد‪ :‬بــه هیــچ عنــوان در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی بــه افــراد اعتمــاد نکــرده و اقــدام‬ ‫بــه پرداخــت وجــه نکنیــد و کمــک هــای‏خــود را از طریــق‬ ‫ســازمان هــای معتبــر بــه دســت نیازمنــدان برســانی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی از عمــوم مــردم خواســت ‪ :‬در صــورت کمــک بــه‬ ‫نیازمنــدان از طریــق فضــای مجــازی بــه ســایت های معتبــر‬ ‫و دارای اینمــاد مراجعــه نماینــد‏و هنــگام پرداخــت وجــه‬ ‫نیــز بــه ادرس درگاه پرداخــت بانکــی کــه بـا‪‎https ‎‬اغــاز و با‪‎‬‬ ‫‪shaparak.ir ‎‬بــه پایــان مــی رســد توجــه کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وقوع ‪ 578‬مورد تصادف‬ ‫در شهرهای استان‬ ‫افزایش‬ ‫‪ 90‬درصدی تصادفات‬ ‫درون شهری در نوروز ‪1401‬‏‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه در نــوروز‬ ‫امســال‪ ،‬تعــداد ‪ 578‬مــورد تصــادف در شــهرهای اســتان‬ ‫بــه وقــوع‏پیوســته اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن تعــداد تصــادف در‬ ‫مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ 90‬درصــد افزایــش‬ ‫را نشــان می ده ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫«احمــد خندانــی مقــدم» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در ایــام‏نــوروز ســال ‪ 1401‬تعــداد ‪ 73‬مــورد‬ ‫تصــادف جرحــی در شــهرهای ســطح اســتان بــه وقــوع‬ ‫پیوســته کــه در مقایســه بــا مــدت‏مشــابه ســال قبــل ‪3‬‬ ‫درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن بــازه زمانــی ‪ 3‬مــورد‬ ‫تصــادف فوتــی نیــز در حــوزه درون شــهری بــه وقــوع‬ ‫پیوســته اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در‏ایــن مــدت متاســفانه ‪ 4‬نفــر‬ ‫جــان خــود را از دســت داده انــد کــه در مقایســه بــا مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل ‪ 33‬درصــد افزایــش ‏داشــته اســت‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه تصادفات درون شــهری‬ ‫در ایــن مــدت ‪ 94‬نفــر مجــروح داشــته اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪:‬‬ ‫تعــداد‏مجروحــان در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل‬ ‫بــا کاهــش ‪ 2‬درصــدی همــراه بــوده اســت‪.‬‏‬ ‫خندانــی مقــدم ادامــه داد‪ :‬تعــداد ‪ 502‬مــورد نیــز تصــادف‬ ‫خســارتی در حــوزه درون شــهری بــه ثبــت رســیده اســتکه‬ ‫در ‏مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ 122‬درصــد‬ ‫افزایــش داشــته اســت‪.‬‏‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در مجمــوع در ایــام نــوروز ســال‬ ‫‪ 1401‬تعــداد ‪ 578‬مــورد تصــادف در حــوزه درون شــهری در‬ ‫‏ســطح اســتان بــه وقــوع پیوســته کــه در مقایســه بــا مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل ‪ 90‬درصــد افزایــش را نشــان می دهــد‪.‬‏‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫کسب نون حالل‪-‬بازار دست فروشان‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ -512‬سال هشتم‬ ‫‪-512-- 1443‬‬ ‫‪/‬رمضان‪1443/‬‬ ‫‪/99 - 2022 //April‬رمضان‪/‬‬ ‫‪April// 1111-- 1401 //01‬‬ ‫دو شنبه ‪01//22‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫از مهلت الهى بترس‬ ‫قال علی (علیه السالم )‬ ‫صی ه ِ فَاحْذَر ْ ه ُ ‪.‬‬ ‫سبْحَان َ ُه یُت َاب ِ عُ عَل َیْکَ ن ِ َعمَ ُه و َ اَن َ ‬ ‫ن اد َ َم ‪ ،‬اِذَا رَاَی ْ َ ‬ ‫یَا ب ْ َ ‬ ‫ْت تَعْ ِ‬ ‫ت رَب َّکَ ُ‬ ‫امام علی (ع) فرمود‪:‬‬ ‫اى فرزنــد ادم! هنگامــى کــه مى بینــى پــروردگارت نعمت هایــش را پى درپــى‬ ‫بــر تــو مى فرســتد در حالــى کــه تــو معصیــت او را مى کنــى از او بتــرس‬ ‫(مبادا مجازات سنگینش در انتظار تو باشد)‪.‬‬ ‫امــام علــی( علیــه الســام )در ایــن ســخن حکمت امیــزش بــه گنــه کاران‬ ‫مغــرور هشــدار مى دهــد و مى فرمایــد‪«:‬اى فرزنــد ادم!‬ ‫هنگامــى کــه مى بینــى پــروردگارت نعمت هایــش را پــى در پــى بــر تــو‬ ‫مى فرســتد در حالــى کــه تــو معصیــت او را مى کنــى از او بتــرس (مبــادا مجازات‬ ‫ســبْحَان َ ُه یُت َابـ ِ ‬ ‫ن اد َ َم ‪ ،‬اِذَا رَاَیْـ َ ‬ ‫ســنگینش در انتظــار تــو باشــد)»؛ (یَــا بـ ْ َ ‬ ‫عُ‬ ‫ـت رَبـ َّـکَ ُ‬ ‫صی ـ ه ِ فَاح ْـذَرْهُ ) ‪.‬‬ ‫عَل َیْــکَ ن ِ َعمَـ ُه و َ اَنـ ْ َ ‬ ‫ـت تَعْ ِ‬ ‫گنهــکاران ســه دســته اند‪ :‬گروهــى الودگــى کمــى دارنــد و یــا اعمــال‬ ‫نیــک بســیار تــوام بــا صفــاى دل‪ .‬خداونــد ایــن گــروه را در همیــن جهــان‬ ‫گرفتــار مجازات هایــى مى کنــد تــا پــاک شــوند و پــاک از جهــان برونــد‪.‬‬ ‫گــروه دیگــرى گناهــان ســنگین تر و مجــازات بیشــترى دارنــد کــه خداونــد بــه‬ ‫ان هــا فرمــان توبــه داده و اگــر توبــه نکننــد در اخــرت گرفتارنــد‪.‬‬ ‫گــروه ســومى هســتند کــه طغیــان و سرکشــى را بــه حــد اعلــى رســانده اند‬ ‫خداونــد انهــا را در همیــن دنیــا گرفتــار عــذاب اســتدراج مى کنــد‪ .‬منظــور از‬ ‫عــذاب اســتدراجى ایــن اســت کــه لطــف و رحمــت خــود را از ان هــا مى گیــرد‬ ‫و توفیــق را از انهــا ســلب مى کنــد‪ ،‬میــدان را بــراى انهــا بــاز مى گــذارد‪ ،‬بلکــه‬ ‫هــر روز نعمــت بیشــترى بــه انهــا مى دهــد تــا پشــت انهــا از بــار گنــاه ســنگین‬ ‫گــردد‪ .‬ناگهــان مجــازات ســنگین و دردناکــى بــه سراغشــان مى ایــد و انهــا را‬ ‫در هــم مى کوبــد و بــه یقیــن مجــازات در ایــن حالــت کــه در نــاز و نعمــت‬ ‫بــه ســر مى برنــد بســیار دردناک تــر اســت‪ .‬ایــن درســت بــه ان مى مانــد کــه‬ ‫شــخصى ســاعت بــه ســاعت از شــاخه هاى درختــى بــاال بــرود و هنگامــى کــه‬ ‫بــه انتهــاى ان برســد ناگهــان تعــادل خــود را از دســت بدهــد و فــرو افتــد و تمام‬ ‫اســتخوان هایش در هــم بشــکند‪.‬‬ ‫قــران مجیــد بارهــا بــه عــذاب اســتدراجى اشــاره مى فرمایــد؛ دربــارۀ گروهــى‬ ‫از امت هــاى پیشــین مى گویــد‪ :‬مــا انهــا را گرفتــار رنــج و ناراحتــى ســاختیم‬ ‫شــاید بیــدار شــوند و تســلیم گردنــد‪«« ...‬فَلَمّــا ن َُســوا مــا ذُکِّــرُوا بِــ ه ِ فَتَحْنــا‬ ‫م بَغْت َـ هً فَــاِذا هُـ ْ ‬ ‫م‬ ‫ـیء ٍ حَتـّـى اِذا فَرِحُــوا بِمــا اُوتـُـوا اَخَذْناهُـ ْ ‬ ‫ل ِّ شَ ـ ْ ‬ ‫ـواب ک ُ ‬ ‫م اَبـ ْ َ ‬ ‫عَل َیْهِـ ْ ‬ ‫ن »؛ هنگامــى کــه انچــه را بــه انهــا تذکــر داده شــده بــود بــه فراموشــى‬ ‫مُبْل ِ ُ‬ ‫ســو َ‬ ‫ســپردند درهــاى همــه چیــز (از نعمت هــا) را بــه روى انهــا گشــودیم تــا (کامــاً)‬ ‫خوشــحال شــدند (و بــه ان دل بســتند) ناگهــان انهــا را گرفتیــم (و ســخت‬ ‫مجــازات کردیــم) و در ایــن هنــگام همگــى مایــوس شــدند»‪.‬‬ ‫ن ک َذَّبـ ُـوا بِایاتِنــا‬ ‫در ســورۀ اعــراف ایــۀ ‪ ١٨٢‬و ‪ ١٨٣‬نیــز مى خوانیــم‪«« :‬وَالَّذِی ـ َ ‬ ‫ن ک َیْدِی مَتِینٌ »؛ و ان ها که‬ ‫نو َ اُمْلِی لَه ُ ْ ‬ ‫ث ال یَعْلَمُو َ ‬ ‫ن حَی ْ ُ ‬ ‫م م ِ ْ ‬ ‫ستَد ْرِجُه ُ ْ ‬ ‫م ا ِ َّ‬ ‫سن َ ْ‬ ‫َ‬ ‫ایــات مــا را تکذیــب کردنــد بــه تدریــج از جایى که نمى دانند گرفتار مجازاتشــان‬ ‫خواهیــم کــرد* و بــه انهــا مهلــت مى دهیــم (تــا مجازاتشــان دردناک تــر باشــد)‬ ‫ب شــده) اســت»‪.‬‬ ‫زیــرا تدبیــر مــن قــوى (و حســا ‬ ‫در کتــاب شــریف کافــى از امــام صــادق (علیــه الســام )چنیــن نقــل شــده‪:‬‬ ‫ـب ذَن ْبــا ًاَت ْب َ َعـ ُه بِنَقِمَـ ه ٍ و َ یُذَکـ ِّـر ُ ه ُ ْ‬ ‫ن الل َّـ َ ه اِذَا اَرَاد َ ب ِ َعبـْد ٍ خ َیْــرا ًفَاَذْنـَ َ ‬ ‫«ا ِ َّ‬ ‫ال ِ ْ‬ ‫ســتِغْفَار َ و َ‬ ‫سـی َ ُه ْ‬ ‫ســتِغْفَار َ و َ یَتَمَادَى بِهَا؛‬ ‫اِذَا اَرَاد َ ب ِ َعبـْد ٍ شَ ــرّا ًفَاَذْنـَ َ ‬ ‫ـب ذَن ْبــا ًاَت ْب َ َعـ ُه بِنِعْمَ ه ٍ لِیُن ْ ِ‬ ‫ال ِ ْ‬ ‫هنگامــى کــه خداونــد نیکــى بندگــى را بخواهــد‪ ،‬بــه هنگامــى که گناهــى انجام‬ ‫مى دهــد او را گوشــمالى مى دهــد تــا بــه یــاد توبــه بیفتــد و هنگامــى کــه بــدى‬ ‫بــراى بنــده اى (بــر اثــر اعمالــش بخواهــد) هنگامــى کــه گناهــى مى کنــد نعمتى‬ ‫بــه او مى بخشــد تــا اســتغفار را فرامــوش کنــد و بــه کار خــود ادامــه دهــد و ایــن‬ ‫م م ِـ ْ ‬ ‫ن‬ ‫ســتَد ْرِجُه ُ ْ ‬ ‫همــان چیــزى اســت کــه خداونــد متعــال مى فرمایــد‪:‬‬ ‫««سن َ ْ‬ ‫َ‬ ‫ن » بالنعــم عنــد المعاصــی؛ مــا ان هــا را تدریجــا از انجــا کــه‬ ‫حَیْـ ُ ‬ ‫ـث ال یَعْلَمُــو َ‬ ‫نمى داننــد (بــه ســوى عــذاب) مى بریــم بــا بخشــیدن نعمــت بــه هنــگام گنــاه»‪.‬‬ ‫در اینجــا ایــن ســوال پیــش مى ایــد کــه کار خداونــد هدایــت و بیــدار ســاختن‬ ‫اســت نــه غافــل کــردن و گرفتــار نمــودن‪ .‬در پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد بــه ایــن‬ ‫نکتــه توجــه داشــت کــه توفیقــات الهــى بــر اثــر لیاقت هاســت؛ گاه افــرادى‬ ‫چنــان مســت و مغــرور و ســرکش مى شــوند کــه هــر گونــه شایســتگى هدایــت‬ ‫را از دســت مى دهنــد و در واقــع اعمــال انهاســت کــه ان هــا را ان قــدر از‬ ‫خــدا دور کــرده کــه حتــى لیاقــت هشــدار ندارنــد‪ ،‬بلکــه بــه عکــس مســتحق‬ ‫مجازات هــاى ســنگین اند‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪ _۱‬نهج البالغــه امــام علــی (علیه‏الســام )کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب‬ ‫پیــام امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۱۶۳‬‬ ‫جز شهادت مباد‬ ‫قسمت ما‬ ‫سرویس ایثار وشهادت_محمد دیلم کتولی‬ ‫ســید عبداللــه حســینی ‪ ،‬شــاعری طلبــه و طلبــه ای عــارف‬ ‫کــه دهــه هاســت مــی شناســمش ‪ ،‬کــم شــعر میگــه ولــی‬ ‫هــر منظومــه اش « غوغــا در عالــم افکنــد « و ایــن هــم ‪:‬‬ ‫شهادت نامه ای با زبان طلبگی‬ ‫پیشکش به مقام شهدای روحانی حرم‬ ‫امدیم از هزاره اندوه‬ ‫سبدی از ستاره زیر عبا‬ ‫در»جیب»‬ ‫ماه در»جَیب» و کهکشان‬ ‫ِ‬ ‫پیکری پاره پاره زیر عبا‪.‬‬ ‫«حمره مشرقیه» عشق است‬ ‫در افق پرتوی که یافته نشر‬ ‫دل به قران شبی «تفال» زد‬ ‫گفت «والفجر ولیال عشر»‬ ‫ازاذل گوییا که در تقسیم‬ ‫عشق کارش به ما محول شد‬ ‫مختصر بود اصل نسخه عشق‬ ‫با حواشی ما مطول شد‬ ‫از نفسهای پاک روح خدا‬ ‫گل خورشید از( دماء) دمید‬ ‫شام دیجور جهل پایان یافت‬ ‫«روزگار فخیم فقه» رسید‬ ‫قرن ها قرن سالیان دراز‬ ‫بحث کردند در «عموم و خصوص»‬ ‫غورکردند در «حواشی متن»‬ ‫چشم بستند بر «ظهور نصوص»‬ ‫بسته بر رویشان برای ابد‬ ‫باب پاکیزه «طهارت» بود‬ ‫«نهی از منکر‪ ،‬امر بر معروف»‬ ‫مختصر در همان عبارت بود‬ ‫شامل جمعشان نمی گردید‬ ‫برکاتی که جمع در جمعه است‬ ‫«حجره»ها را جال نمی بخشید‬ ‫لمعاتی که المع از «لمعه» است‬ ‫امد از دامن افق مردی‬ ‫کرد ما را ز خواب خوش بیدار‬ ‫پیر ما در «کتاب حج» وا کرد‬ ‫باب سرخ «برائت از کفار»‬ ‫پای درس جناب او ماهم‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫باب «سبق و رمایه» را خواندیم‬ ‫این چنین در «اصول» بیداری‬ ‫ما کتاب «کفایه» را خواندیم‬ ‫داد بر معشر بشر «توضیح»‬ ‫حکم مجموعه «مسائل» را‬ ‫کرد با شیوه ای دگر تدریس‬ ‫دفتر «شیخنا»‪ « ،‬رسائل» را‬ ‫چارده قرن گر ز»قتل» گذشت‬ ‫تا به اکنون غریق غم هستی‬ ‫برسر»عمامه سیه» داریم‬ ‫زانکه از «اولیای دم» هستیم‬ ‫سرسپرده به دست اولواالمر‬ ‫دور این انقالب پیچیدم‬ ‫تا که روزی بدارم اویزند‬ ‫بر سر خود طناب پیچیدم‬ ‫خوش درخشیده ایم واین «اشراق»‬ ‫«خصم» مارا به رغم «خیشوم» است‬ ‫ساقیا از فراق می مردیم‬ ‫تا بکی این «رحیق مختوم» است‬ ‫غرب «نصف النهار مبدا» نیست‬ ‫به «گرینویچ» اعتماد مکن‬ ‫مقصد امروز»مسجد االقصی» است‬ ‫«نص» رسیده است «اجتهاد» مکن‬ ‫کعبه را کرده ایم «نصب العین»‬ ‫شعرهامان تمام ائینی است‬ ‫از ره مکه منحرف شده اید‬ ‫زانکه قبله نمایتان چینی است‬ ‫هم لباسم جناب نصرالله‬ ‫اخت سیلی به گوش اسرائیل‬ ‫سی وسه روز کرد بردشمن‬ ‫طعم تلخ شکست را تحمیل‬ ‫انکه چون «حرف جر» بر اسرائیل‬ ‫امده ناگهان و «جر» داده است‬ ‫با من از فتح قله ها گفته است‬ ‫خبر از «مطلع سحر» داده است‬ ‫«فتح» با ماست «کسر» با دشمن‬ ‫بمب ما را تکان نخواهد داد‬ ‫یای «موسی» همیشه یکسان است‬ ‫تن به «اِعراب» تان نخواهد داد‬ ‫اشکارا هالل روشن را‬ ‫در افق کرده ایم «استهالل»‬ ‫لشکر فاتح خمینی را‬ ‫فتح قدس است «منتهی االمال»‬ ‫می شود طالع افتاب ازغرب‬ ‫با افول ستاره داود‬ ‫روز «فتح المبین» خون انروز‬ ‫روز»رضوان» شیعه خواهد بود‬ ‫جرعه ای شد نصیبم از دستت‬ ‫در مسیرت مرا مصمم کرد‬ ‫تا که دندان عقل را کندم‬ ‫ُ ُ‬ ‫اندر وصف چای کندک و وجه تسمیت ان‬ ‫سرویس فرهنگی_دکتر حسن ستایش‬ ‫نــوروز بــزرگ امــد و بگذشــت زمســتان‪ .‬اکنــون کــه طبــع عالــم خــرم و خــوش اســت و‬ ‫کــوه و هامــون بــه نقــش الــوان منقــش ‪ ،‬بــه عــزم گلگشــت بهــار یــا میــل تفریــح و شــکار‪،‬‬ ‫س ـمّار بجنــورد بــران؛ یــا ســوی هــر بحــر و‬ ‫بســاط ک ُن ـدُک بــردار و بــا انجمنــی تــا لــب ُ‬ ‫دشــت و کوهســار و بــاغ و راغ کــه دانــی بشــتاب و بســاط یــک چــای اتشــین بگشــای‪.‬‬ ‫از زغــال و کنــده و چــوب بیــد ‪ ،‬خــوش اتشــی بــر افــروز ‪.‬در پــای اتــش نشــین و‬ ‫ک ُنـدُک را بــر ســر ان جــوش ار و از ان چایــی بســاز کــه چاشــنی خــوان طبیعــت چــای‬ ‫ک ُن ـدُک اســت‪.‬‬ ‫از ســر عربــده مســتانه پایــی بکــوب و دســتی بیفشــان و کاســه ای بــدار و بگــوی ‪ :‬ســاقی‬ ‫ک ُنــدوک بــه دســت! بریــز از ان چــای اتشــین کــه دریــای ســینه مــوج زنــد از بــوی عنبریــن؛‬ ‫و بــا ان رایحــه ســکراور دمنــوش انجمــن را معطــر کــن‪.‬‬ ‫بــه طــرب و شــعف‪ ،‬از ان چــای اتشــین کاســه ای برکــش کــه روح افــزای اســت و‬ ‫کســالت زدای‪ .‬عاشــقانه نــوش کــن کــه بــاده عیــش اســت و هــر ســر شــوریده ای را بــه‬ ‫زانــو اورد‪.‬‬ ‫زینهــار ! ان چــوب و ذغــال نیســت کــه مــی ســوزند بــل عــود اســت کــه بــوی دالویــز ان بــا‬ ‫رخســار اللــه خشــک گیــاه و بــا طعــم انگبیــن بهشــت اتــش زنــد در جــان هــر کــو جرعـه ای‬ ‫از ان چشــد ‪ .‬نیســت چــای‪ ،‬هســت ان مــاء مَعیــن‪ .‬تــو چــه دانــی کــه بــا وجــودش اب‬ ‫حیــوان هیــچ اســت هیــچ !‬ ‫ک ُنــدُک ســبویی فلــزی اســت کــه همــاره درکولــه بــار صحرانشــینان‪ ،‬کــوه پیمایــان و‬ ‫بیابــان در نــوردان اســت؛ و ره توشــه شــبانان و نخجیرجویــان ‪ .‬در کنــار صخــره هــای‬ ‫خلــوت و خامــوش بابــا موســی یــا چشــمه هــای روان و پرخــروش دهــگاه یــا ابشــار دلکــش‬ ‫همــد و غریــو ریــزش اب ؛ در بســتر رودهــای فیــروزه و بازخانــه ‪ ،‬در بیشــه جنــگل هــای‬ ‫المــه یــا در دهانــه غــار بیــدک ‪ ،‬در دامــان کــوه االداغ یــا کــوه اخــر کــه گشــاده چشــمه ای‬ ‫از قلــه ان؛ در بســتر ســبزه هــای تــر دامــان‪ ،‬همــراه بــا نغمــه هــای نــای شــبانان ؛ چــای‬ ‫عشق «سقراط» را «معمم» کرد‬ ‫گرچه مه در «محاق» غیبت رفت‬ ‫افق شرق وغرب تاریک است‬ ‫«متواتر» ترین خبر اینست‬ ‫که ظهور ستاره نزدیک است‬ ‫همه اماده ایم و جان بر کف‬ ‫«لشکر قدس» را امیر کجاست‬ ‫برسان «فاعل مقدر» را‬ ‫ای خدا « مرجع ضمیر» کجاست‬ ‫چقدر این کسوف طول کشید‬ ‫تا بکی این «ضمیرمستتر» است‬ ‫نه فقط اهل عشق منتظرند‬ ‫که خداوند نیز «منتظر» است‬ ‫باکی از مرگ نیست‪ .‬در این راه‬ ‫پیش عشاق مرگ مقهور است‬ ‫جز شهادت مباد قسمت ما‬ ‫مرگ از استان ما دور است‬ ‫شعله های مقاومت برپاست‬ ‫از دمشق ومنامه تا بغداد‬ ‫نصر پرچم زده است در بیروت‬ ‫در یمن عشق میزند فریاد‬ ‫انچنان که خمینی ما گفت‬ ‫عاقبت صهیونیسم خواهد مرد‬ ‫پرچم این رژیم غاصب را‬ ‫صرصر انتفاضه خواهد برد‬ ‫رهبرم در جهاد لب تر کن‬ ‫تر کنم تا که خاک را با خون‬ ‫چارده قرن میکشم با عشق‬ ‫انتظار نبرد با صهیون‬ ‫اذن میدان بده که دلتنگم‬ ‫میکنم بهر مرگ بیتابی‬ ‫دور چشم تو میکشم دیوار‬ ‫با سر وحشیان وهابی‬ ‫تو فقط زیر لب تالوت کن‬ ‫اولین ایه معارج را‬ ‫تا که من فوج فوج بفرستم‬ ‫به جهنم همه خوارج را‬ ‫رهبرم گوشه جبین خم کن‬ ‫تا کنم جان خویش قربانی‬ ‫چفیه بر دوش ودست بر ماشه‬ ‫این همه قاسم سلیمانی‬ ‫خونگــرم ک ُن ـدُک بایــد در هــوای ســرد نوشــیدن ‪.‬‬ ‫ایــن ســبوی مبــارک را در والیــات دگــر «گداجــوش » و «شــامورتی» گوینــد‪ .‬ولــی در نــزد‬ ‫اقــوام کــرام شــمال خراســان بــه » گــودول» ‪ « ،‬تانــکا» ‪« ،‬تونگچــه» و «تیمچــه» ‪ ،‬گاه‬ ‫«حُقّــه» ‪ « ،‬مُقّــه» ‪ «،‬قَلّــو» ‪ « ،‬قُلـِـک » ‪ « ،‬قُلقُلــی» ‪« ،‬چُلُــق» و «ک ُن ـدُک » موســوم‬ ‫اســت کــه البتــه نــام ک ُنـدُک اغلــب اشـهَر و مانــوس تــر اســت و همیــن لفــظ زیباســت کــه‬ ‫چــون بــر زبــان ایــد ‪،‬ابــم افتــد در دهــان از یــاد ان‪.‬‬ ‫اگــر از مــن بپرســید منشــا ایــن لفــظ چیســت و از چــه ســبب ک ُندُکــش نامیــده انــد‪،‬‬ ‫بگویــم کــه ک ُن ـدُک در لغــت فُــرس یعنــی کنــدوی کوچــک؛ همــان ابریــق بــی نــای اســت‬ ‫کــه دســت در گریبــان دارد و معنــی ان الحــق بــر مقتضاســت‪ .‬چــون کنــدوی کوچکــی را‬ ‫ماننــد اســت کــه شــهد نــاب در اوســت‪ .‬و مــا اهــل ایــن دیــار را چــای ک ُن ـدُک نوشــیدن‬ ‫خــوش اســت‪ .‬وه چــه نیکوســت کــه در مبارکبــاد نــوروز امســال‪ ،‬گویمــت چــای ک ُن ـدُک‬ ‫نــوش کــن کــه نوشــت بــاد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!