روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 511 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 511

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 511

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 511

‫یکشنبه‬ ‫شماره ‪6 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪21‬فروردین ‪ - 1401 -‬سال هشتم‪ /8 -2022/ April/ 10-‬رمضان ‪ -1443/‬شماره‪511‬‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫ارزش افزوده کشاورزی در سبد‬ ‫درامدی تولید کنندگان کم رنگ است‬ ‫‪2‬‬ ‫هنر الک تراشی‬ ‫نماد همزیستی جدایی ناپذیر‬ ‫انسان و طبیعت‬ ‫خارج از چارچوب قوانین‬ ‫افزایشقیمتاینترنت‪،‬‬ ‫مشمول جریمه می شود‬ ‫‪3‬‬ ‫ترفندهاییبرایاینکه‬ ‫با اعتماد به نفس‬ ‫به نظر برسید‬ ‫‪4‬‬ ‫تایید ‪۲.۳‬‏‪‎‎‬میلیون نفر‬ ‫در طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و شهرســازی دربــاره پاالیــش ثبت نــام کننــدگان‬ ‫نهضــت ملــی مســکن گفــت‪ :‬کســانی کــه‏پیامــک دریافــت کرده انــد‪ ،‬بــرای تشــکیل پرونــده‬ ‫مــدارک خــود را بــه صــورت حضــوری بــه ادرس اعــام شــده در پیامــک تحویــل‏دهنــد تــا بــرای‬ ‫واریــز اورده ‪ ۴۰‬میلیونــی بــه بانــک معرفــی شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی بــازار کســب و کار‪ ،‬بــه متقاضیــان نهضــت ملــی مســکن‬ ‫پیامکــی طــی روزهــای گذشــته ارســال‏شــده کــه در ان عنــوان شــده « جهــت تکمیــل فراینــد‬ ‫ثبــت نــام درصــورت داشــتن شــرایط الزم بــا در دســت داشــتن اصــل و کپــی‏مــدارک مــورد نیــاز‬ ‫بــه محــل ســاختمان اعــام شــده در پیامــک ارســال شــده مراجعه کننــد و در غیــر این صورت‬ ‫از ســامانه‏حــذف و عواقــب بعــدی بعهــده متقاضــی اســت ‏»‬ ‫محمــود محمــودزداه‪ ،‬دربــاره اینکــه پــس از دریافــت ایــن پیامــک چه وظیفـه ای متقاضیان‬ ‫نهضــت ملــی مســکن دارنــد‪ ،‬گفــت‪:‬‏بررســی ســه شــاخص ســابقه مالکیــت‪ ،‬متاهــل یــا‬ ‫سرپرســت خانــوار بــودن و ســبز بــودن فــرم «ج» متقاضیــان در وزارت راه و‏شهرســازی‬ ‫انجــام شــده اســت و شــاخص چهــارم کــه ســابقه ســکونت متقاضیــان اســت در اســتان ها‬ ‫بررســی می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬بــرای صــد درصــد کســانی کــه ثبــت نــام کردنــد‪ ،‬بررســی ایــن ســه شــاخص‬ ‫توســط ســتاد انجــام و اســامی تاییــد شــده‏بــه کارتابــل اســتان ها و شــهرهای جدیــد مــورد‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫تقاضــا ارســال شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت‪ :‬در شــهرهای جدیــد و اســتان ها ســایر شــاخص ها‬ ‫توزیع گسترده گوجه فرنگی‬ ‫با قیمت ‪ ۹‬هزار تومان‬ ‫‪6‬‬ ‫مرحلــه بــه مرحلــه بررســی شــده اســت و‏کســانی کــه پیامــک دریافــت کردنــد مــدارک خــود‬ ‫را بــه صــورت حضــوری بــرای تشــکیل پرونــده فیزیکــی بــه ادرس اعــام شــده‏در پیامــک‬ ‫تحویــل دهنــد؛ چراکــه مــدارک متقاضــی تــا پیــش از ایــن فقــط در ســامانه بارگــذاری و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اعــام شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫محمودزاده توضیح داد‪ :‬به محض اینکه ســابقه ‪ ۵‬ســال ســکونت در اســتان کنترل شــود‪،‬‬ ‫فــرد متقاضــی بــرای تشــکیل پرونــده‏بــه نظــام بانکــی معرفی و بعــد از افتتاح حســاب و واریز‬ ‫وجــه بــه پــروژه متصــل می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪ ۴۰‬میلیون تومان اورده اولیه نهضت ملی مسکن است‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی گفــت‪ :‬مبلــغ ‪ ۴۰‬میلیــون تومــان‬ ‫همــان اورده اولیــه نهضــت ملــی مســکن‏اســت کــه در پنــج مرحلــه و بــه منظــور پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی پــروژه واریــز می شود‪.‬تســهیالت بانکــی نیــز در ‪ ۴‬مرحلــه به حســاب‏ســازنده واریز‬ ‫خواهد شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گفتــه معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و شهرســازی در زمــان انعقــاد قــرارداد‬ ‫بیــن ســازنده و متقاضــی جــدول مربوطــه‏در خصــوص زمــان واریــز بــه اگاهــی و امضــای‬ ‫طرفیــن می رس ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در نخستین مرحله پاالیش نهضت ملی مسکن‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬نفر تایید شدند‬ ‫محمــودزاده در مــورد ایــن ســوال کــه در مرحلــه نخســت از جمعیــت ‪ ۵‬میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هــزار‬ ‫نفــری چــه تعــداد ثبــت نــام کننــدگان‏در نهضــت ملــی مســکن تاییــد شــدند؟‪ ،‬گفــت‪ :‬حــدود‬ ‫‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۳۰۰‬نفــر بــا اشــراف گســترده ای کــه نســبت بــه بررســی ســه‏شــاخص «ســابقه‬ ‫مالکیــت‪ ،‬متاهــل یــا سرپرســت خانــوار بــودن و ســبز بــودن فــرم «ج» متقاضیــان» وجــود‬ ‫داشــت‪ ،‬از بیــش از ‪۵‬‏میلیــون ثبــت نامــی در ایــن طــرح‪ ،‬تاییــد شــدند و بعــد از بررســی در‬ ‫اســتان ها بــاز هــم ممکــن اســت ایــن عــدد کاهــش یابـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬یکــی از سیاس ـت های کالن دولــت در حــوزه مســکن طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن اســت کــه ســاخت‏چهــار میلیــون واحد مســکونی در چهار ســال دولت‬ ‫ســیزدهم را هــدف دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اکنــون نزدیــک بــه ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار واحــد زمیــن امــاده اغــاز عملیــات اجرایــی بــر‬ ‫اســاس اعــام وزیــر راه و شهرســازی‏اســت کــه بــا ایــن میــزان زمینــی کــه امــاده شــده بــه‬ ‫همــراه اغــاز عملیــات اجرایــی بیــش از ‪ ۸۸۰‬هــزار واحــد مســکونی‪ ،‬بیــش از ‪۷۰‬‏درصد اراضی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن تامیــن شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫اگهی برگزاری مزایده فروش محصوالت سردرختی میوه‬ ‫شــرکت گــروه تخصصــی کشــاورزی و دام زریــن رویــش مانــدگار (ســهامی خــاص) در نظــر دارد محصــول ســر‬ ‫درختــی بــاغ میــوه خــود شــامل انــواع مختلــف‏هلــو‪ ،‬شــلیل‪ ،‬الــو را واقــع در اســتان گلســتان ازادشــهر‪،‬فلکه‬ ‫الله‪،‬کیلومتــر یــک جــاده گنبــد جنــب شــرکت گل چشــمه‪،‬باغ موقوفــه میرســعد الــه ایلخانی(بــاغ‏اوقــاف) در‬ ‫ســطح ‪300‬هکتــار از طریــق مزایــده عمومــی بفــروش برســاند ‏‪.‬‬ ‫متقاضیــان محتــرم مــی تواننــد جهــت اطــاع از شــرایط و دریافــت اوراق شــرکت در مزایــده از زمــان درج اگهــی تــا پایــان وقــت‬ ‫اداری روز دوشــنبه مــورخ ‏‏‪ 1401/02/05‬بــه ادرس دفتــر مرکــزی تهــران خیابــان نوفــل لوشــاتو روبــروی خیابــان هانــری کربــن‬ ‫ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه ســاختمان مطهــری طبقــه‏دوم شــرکت کشــاورزی و دام زریــن رویــش مانــدگار مراجعــه و یــا بــا‬ ‫شــماره ‪ 09106864074 -09359305515- 09127661719‬تمــاس حاصــل نماینــد‏و پــس از هماهنگــی الزم بــا دفتــر مرکــزی‬ ‫تهــران جهــت بازدیــد و دریافــت اوراق شــرکت در مزایــده بــه ادرس مذکــور مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫در ضمن دریافت‏فرم شرایط مزایده در باغ به ادرس مذکور قابل اخذ می باشد ‪.‬‏‬ ‫روابط عمومی شرکت زرین رویش ماندگار‬ ‫نکات و معیارهای مهم‬ ‫برای ازدواج موفق‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‏«سیمرغ سعادت ‏»‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید »‏‬ ‫سرویس کالم حق‪:‬‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏‬ ‫استاد حاج اصغر زنگانه‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول‏)‬ ‫ی ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪:‬‏‏ محمد دیلم کتول ‏‬ ‫حمن الرَّحیم »‏‬ ‫‏« بِس ِم اللّه ِ الر ّ ِ‬ ‫مقدمه ‪:‬‏‬ ‫‏« قــران کریــم ‪ ،‬برتریــن ‪ ،‬مانــدگار و کاملتریــن کتــاب هدایــت اســت ‪ (...‬ایــه ‪ ۹‬ســوره اســراء)»‬ ‫‏ســعادت و خوشــبختی بشــر زمانــی ممکــن مــی شــود کــه همچــون کائنــات (اســمانها ‪ ،‬زمیــن و‬ ‫موجــودات) تحــت فرمــان خــدا حرکــت نمــوده ‪،‬‏عــاوه بــر رشــد تکوینــی اعضــاء و جــوارح ‪ ،‬در‬ ‫صفــر تــا صــد زندگــی نیــز از قوانیــن افریــدگار (خــدا) اطاعــت کــرده و همــه ی جوانــب‏‏(فــردی ‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬اخالقــی ‪ ،‬سیاســی ‪ ،‬اقتصــادی ‪ ) ...‬خــود را مطابــق فرامیــن او شــکل داده و جامعــه ای‬ ‫مطابــق شــرع مقــدس اســام ‏تنظیــم نمایــد ‪.‬‏‬ ‫قــران ‪ ،‬تنهــا منبــع ایــن ســعادت و خوشــبختی اســت کــه ســنت پیامبــر اکــرم و امامــان معصــوم‬ ‫(ص) ان را تبیین و تفســیر کرده تا فهم و‏عمل به ان برای شــکل دادن « ســبک زندگی بشــر»‬ ‫و پوشــیدن «لبــاس تقــوا» بــرای حضــور در عرضــه ی اخــرت اســان تــر شــود ‪.‬‏‬ ‫بــا همیــن «هــدف مقــدس» ‪ ،‬نســبت بــه تهیــه پیــام هــای کوتــاه هــر جــزء قــران کریــم تحــت‬ ‫عنــوان «ســیمرغ ســعادت» اقــدام شــده و در ایــن مــاه‏پـُـر برکــت از طریــق روزنامــه وزیــن « بــازار‬ ‫کســب و کار پــارس» بــه عاشــقان قــران کریــم ارائــه مــی گــردد‪.‬‏‬ ‫امیــد اســت بــا مراجعــه بــه تیتــر پیام هــای کوتــاه هــر جــزء و بهــره منــدی کاملتــر از قــران‬ ‫حکیــم نســبت بــه فهــم و عمــل بــه قــران و نورانیــت‏زندگــی دنیــا و اخــرت ‪ ،‬قــدم شایســته ای‬ ‫ ‬ ‫‏‬ ‫برداشــته باشــیم ‪.‬‏‬ ‫جزء اول ‪ ،‬پیام اول ‪:‬‏‬ ‫‏«رنگ خُدا ‏»‬ ‫‏« قران ‪ ،‬معجزه بی مانند ‏»‬ ‫ســورَۀ م ِّثًلـِه ِ وَادًعُــوا ً ُ‬ ‫ون اللـه ِ‬ ‫ـب مَّمَّــا نَزَلًنـَـا عَلَــی عَبًدِنـَـا فَاًتـُـوا ًب ِ ُ‬ ‫شـهَدَاءک ُم مِّــن د ُ ِ‬ ‫‏« وَاِن ک ُنتـُ ًم فِــی رَیًـ ٍ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫ن‏تَف ْ َعلُــوا ف َ‬ ‫ُ‬ ‫ـاس وَالْحِجَــارَه ُ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ـ‬ ‫الن‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ود‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫الن‬ ‫ـوا‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫ات‬ ‫اِ ً‬ ‫َ ِ َ ُ َ‬ ‫ن _ فَــا ِ ْ‬ ‫ن ل َ َّـ ْم تَف ْ َعلُــوا وَل َـ ْ‬ ‫ُ‬ ‫ن ک ُنًتـُ ًم َصادِقِیـ َ‬ ‫ْ‬ ‫ن « ایــات ‪ ۲۳‬و ‪ ۲۴‬ســوره بقــره »‏‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫اف‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫َّتْ‬ ‫د‬ ‫اُع ِـ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ‬ ‫‏(اگــر در انچــه بــر بنــده خــود نــازل کــرده ایــم شــک داریــد پــس اگــر راســت مــی گوییــد ســوره ای‬ ‫ماننــد ان بیاوریــد وگواهــان خــود از غیــر خــدا‏را فــرا خوانید(‪)۲۳‬پــس اگــر نکردیــد و هرگــز‬ ‫نمی توانیــد کــرداز ان اتشــی کــه اتــش زنــه اش مردمــان و سنگ هاهســتند و بــرای کافــران‏امــاده‬ ‫شــده بپرهیزیــد (‪ )۲۴‬‏‬ ‫ایــن جــزء شــامل ســوره مبارکــه حمــد (فاتحــه الکتــاب) شــامل ‪ ۷‬ایــه و تــا ایــه ‪ ۱۴۱‬ســوره مبارکــه‬ ‫بقــره جمعــا ً‪ ۱۴۸‬ایــه مــی باشــد کــه بخشــی‏از پیــام هــای ان را بــه شــرح حاضــر تقدیــم می کنیم‪:‬‬ ‫‏‪-1‬‏‪ .‬قــران کریــم در ســوره مبارکــه حمــد ‪ ،‬انســان ها را بــه ســه دســته تقســیم مــی کنــد کــه عبارتنــد‬ ‫از ‪:‬‏الــف ـ عبــد و بنــده خــدا ‪ ،‬کــه بــرای بندگــی از خــدا یــاری مــی طلبــد و خــدا نیــز بــا فرســتادن‬ ‫پیامبــران و کتــاب و وحــی و امدادهــای دیگــر او‏را بــرای زندگــی ســعادتمندانه و بندگــی خــدا یــاری‬ ‫ســبعا ً‬ ‫مــی کنــد ‏‪.‬‏( ایــن ســوره شــریفه توســط ایــات ‪ ۷۸‬ســوره حجــر ‪ ،‬صفحــه ‪ ۲۶۶‬ولَقَـد ً ءَائًَینـ َ‬ ‫ـاک َ‬ ‫ـران ال َعظیــم ‪ ...‬تــا ‪ ۹۳‬تاییــد شــده‏اســت‏)‬ ‫م ِـ َ‬ ‫ن المَثانـ ِـی وَالقُـ ِ‬ ‫ب ـ مغضوبین که همان کفار و معاندین هستند ‏‪.‬‬ ‫ج ـ ضالین و گمراهان‏‬ ‫‏‪ — ۲‬فراخوان و دعوت عمومی بشریت‏‬‫‏« ای مــردم ! خدایــی را عبودیــت و پرســتش کنیــم کــه جهــان هســتی و ما را افریــده ‪ ،‬نه خدایان‬ ‫دروغین(بت و قدرتهای استعماری)شاید‏تقوای الهی نصیبمان شود‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪.....‬‬ ‫( ایه ‪ ۲۱‬تا ایه ‪۲۴‬سوره بقره ‏)‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫ شنبه ‪ 20‬فروردین‬ ‫یک شنبه ‪ 21‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪511‬‬ ‫از جان گذشتگی‬ ‫مامور وظیفه شناس‬ ‫پلیس راه خراسان شمالی‬ ‫ماموروظیفه شــناس پلیس راه اســتان با از جان گذشــتگی‬ ‫خــود‪ ،‬باعــث نجــات جــان یکی از شــهروندان شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبری پلیس‪ ،‬ســرهنگ «جواد‬ ‫گرامــی مقــدم» رئیــس بازرســی فرماندهی انتظامی اســتان‬ ‫در‏رابطــه بــا ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از شــهروندان‬ ‫عزیــز از طریــق تمــاس بــا ســامانه ‪ 197‬اعــام کــرد کــه‬ ‫مامورپلیـس راه‏اســتان بــا از جــان گذشــتگی خــود از انفجــار‬ ‫یــک خــودروی ‪ 405‬در حاشــیه شــهر بجنــورد جلوگیــری کــرد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن ماموروظیفه شــناس بــا‬ ‫مشــاهده دود ناشــی از اتصــال ســیم بــرق شــارژر خــودروی‬ ‫‪ 405‬پــارک شــده‏در کنــار جــاده‪ ،‬بالفاصله خود را به نزدیکی‬ ‫خــودرو می رســاند‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن همــکار وظیفه شــناس بــه‬ ‫وســیله کپســول‏اتش نشــانی و جــدا کــردن فنــدک خــودرو از‬ ‫قســمت شــارژر‪ ،‬مانــع از وقــوع اتش ســوزی و انفجــار ایــن‬ ‫خــودرو شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه مالــک خــودروی ‪405‬‬ ‫نیــز بــه جهــت تقدیــر و تشــکر از ایــن همــکار شــجاع بــا‬ ‫ســامانه ‪ 197‬‏تمــاس گرفتــه و ایــن از جــان گذشــتگی‬ ‫ماموروظیفه شــناس پلیس راه را اعالم می کند‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬تــاش شــبانه روزی ‏کارکنــان پلیــس کــه بــدون‬ ‫هیچ گونــه چشم داشــتی بــه امنیــت و ارامــش شــهروندان‬ ‫فکــر می کننــد‪ ،‬بــر هیچ کــس پوشــیده نبــوده و ‏نیســت‏‪.‬‬ ‫رئیــس بازرســی فرماندهــی انتظامــی اســتان در پایــان‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬پــل ارتباطــی ‪ 197‬بــه صــورت شــبانه روزی امــاده‬ ‫دریافــت‏هرگونــه انتقــاد‪ ،‬پیشــنهاد‪ ،‬تقدیــر و یــا شــکایت از‬ ‫عملکــرد پلیــس بــوده و مــردم عزیــز نیــز می تواننــد از طریــق‬ ‫تمــاس بــا ایــن‏ســامانه پلیــس را در اجــرای هرچــه بهتــر‬ ‫ماموریت هــای محولــه یــاری کننــد‬ ‫‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار‬ ‫کشت پنبه در گلستان‬ ‫رییــس اداره پنبــه و دانه هــای روغنــی ســازمان‬ ‫جهادکشــاورزی گلســتان از اغــاز کشــت پنبــه خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬امســال طبــق پیــش بینــی ایــن محصــول در ســطح‬ ‫‪ ۲۶‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار از مــزارع اســتان کشــت می شــود‪.‬‬ ‫علــی موســی خانــی اظهارداشــت‪ :‬وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی مشــوق های خوبــی بــرای کشــاورزان پنبـه کار‬ ‫اختصــاص داده اســت کــه از جملــه ان می تــوان بــه‬ ‫پرداخــت ‪ ۵۰‬درصــد قیمــت بــذر بــه صــورت یارانــه ای‬ ‫اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫وی اقــام بــذور پنبــه در گلســتان را «لطیــف‪ ،‬تابــان‪،‬‬ ‫ســاجدی و پرتــو» اعــام و بیــان کــرد‪ :‬تمــام ایــن بــذور بــا‬ ‫تاییــد مرکــز تحقیقــات پنبــه مناســب کشــت بــا شــرایط‬ ‫اب و هوایــی اســتان هســتند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی امســال تمــام ایــن بــذور بــرای نخســتین‬ ‫بــار بــه صــورت دلینتــه و ضــد عفونــی توزیــع می شــود‬ ‫کــه مهمتریــن تاثیــر مثبــت ان کاهــش مــرگ و میــر در‬ ‫ابتــدای مرحلــه ســبز شــدن‪ ،‬کشــت راحــت تــر و جوانــه‬ ‫زدن ایــن محصــول بــا رطوبــت کمتــر اســت‪.‬‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کارپارس‬ ‫برگزاریمی کند‬ ‫نخستین جشنواره‬ ‫پیشگی یرازاسیب ه یا‬ ‫اجتماعی‬ ‫تیتر‪ ،‬یادداشت ‪،‬‬ ‫مقاهل‪،‬زگارشوعکس‬ ‫عالقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند‬ ‫اثار خود را به دفتر موسسه حداکثر تا پایان‬ ‫اردیبهشت‪ 1401‬ارسال کنند‪.‬‬ ‫برای دریافت ادرس دفتر‬ ‫اسکن کنید‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 56,060,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 12,935,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 127,520,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 128,410,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 72,830,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 41,720,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫ضرورت ایجاد صنایع تبدیلی‬ ‫در گلستان ؟‬ ‫صنایــع تبدیلــی وابســته بــه کشــاورزی بــه عنــوان شــرط الزم و‬ ‫محــرک توســعه ایــن بخــش در اســتان محســوب مــی شــود و‬ ‫در واقــع صنعتــی شــدن کشــاورزی و توســعه صنایــع تبدیلــی‬ ‫و تکمیلــی بخــش کشــاورزی دارای ارتبــاط تنگاتنگــی بــا یکدیگــر‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫به دلیل کمبود صنایع تبدیلی در گلستان‪:‬‬ ‫ارزش افزوده کشاورزی‬ ‫در سبد درامدی‬ ‫تولید کنندگان‬ ‫کم رنگ است‬ ‫سرویس کشاورزی_هنگامه خاندوزی‪:‬‬ ‫اســدی مدیــر صنایــع تبدیلــی و امنیــت غذایی جهاد کشــاورزی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬بــه دلیــل کمبــود صنایع تبدیلــی ارزش افــزوده‬ ‫محصــوالت کشــاورزی در ســبد درامــدی تولیــد کننــدگان کــم‬ ‫رنــگ اســت‪.‬‬ ‫زمانــی کــه تمــام تــاش کشــاورزان بعــد یــک زمســتان ســرد و ســیاه‬ ‫و تابســتانی گــرم و طاقــت فرســا از بیــن مــی رود‪ ،‬ان وقــت مســئوالن‬ ‫بــرای دلــداری دادن و یــا شــاید هــم توجیــه کــردن کــم کاری هــای‬ ‫خــود‪ ،‬دلیــل نابــودی یــک دوره زحمــت کشــاورز و هزینه های هنگفت‬ ‫تولیــدی کــه داشــته و بــه نتیجــه نرســیده را نبود صنایع تبدیلــی و خام‬ ‫فروشــی محصــوالت در گلســتان مــی داننــد‪.‬‬ ‫امــا تــا کــی و کجــا بایــد برویــم تــا شــاهد ایــن باشــیم کــه صنایــع‬ ‫تبدیلــی در اســتان گلســتان مرتبــط بــا کشــت محصــوالت کشــاورزی‬ ‫مســتقر شــود و این همه خســارت به کشــاورزان گلســتانی و اقتصاد‬ ‫اســتان وارد نشــود‪ .‬‬ ‫بــرای بررســی ضــرورت ایجــاد صنایــع تبدیلــی در گلســتان و‬ ‫برنامه ریــزی هــای کــه در ایــن خصــوص تــا کنــون انجام شــده گفتگوی‬ ‫بــا نقــی اســدی مدیــر صنایــع تبدیلی و امنیــت غذایی جهاد کشــاورزی‬ ‫گلســتان داشــته ایــم‪.‬‬ ‫ضرورت ایجاد صنایع تبدیلی در گلستان ؟‬ ‫ایجــاد صنایــع تبدیلــی در اســتان را یــک ضــرورت اســت و بــا اســتقرار‬ ‫صنایــع تبدیلــی در اســتان‪ ،‬محصــوالت کشــاورزی در بهتریــن زمــان و‬ ‫بــا کیفیــت مناســب عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫محصــوالت کشــاورزی بــه صــورت خــام بــه دیگــر اســتان ها فروختــه‬ ‫می شــود کــه در هنــگام حمــل و نقــل محصــوالت کشــاورزی ضایعــات‬ ‫زیــادی بــه وجــود مــی ایــد و زمانــی کــه محصــول بــه مقصــد می رســد‬ ‫چگونه انسان های بزرگ‪،‬‬ ‫متوسط و کوچک را بشناسیم؟‬ ‫سرویس اموزش‪:‬‬ ‫(ابزاری ساده جهت سنجش سطح توسعه یافتگی ما)‬ ‫ درس ‪:١‬انســان های بــزرگ زودتــر از دیگــران ســام مــی دهنــد‪.‬‬‫انســان های متوســط در ســام کــردن عجلــه ای ندارند‪.‬انســان های‬ ‫کوچــک امــا منتظرنــد دیگــران بــه ان هــا ســام کننــد‪.‬‬ ‫ درس ‪ :٢‬انســان های بــزرگ اول فکــر مــی کننــد‪ ،‬بعــد حــرف‬‫می زننــد‪ .‬انســان های متوســط اول حــرف می زننــد‪ ،‬بعــد فکــر‬ ‫می کنند‪.‬انســان های کوچــک اصــا فکــر نمی کننــد‪.‬‬ ‫ درس ‪ :٣‬انســان های بــزرگ بدی هــای دیگــران را فرامــوش‬‫می کنند‪.‬انســان های متوســط خوبی هــای دیگــران را فرامــوش‬ ‫می کنند‪.‬انســان های کوچــک قبــول ندارنــد کــه چیــزی را فرامــوش‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫ درس ‪ :۴‬انســان های بــزرگ انتقادپذیرند‪.‬انســان های متوســط‬‫انتقــاد گریزند‪.‬انســان های کوچــک انتقــاد ســتیزند‪.‬‬ ‫ درس ‪ :۵‬انســان های بــزرگ اشــتباهات خــود را جبــران می کننــد‪.‬‬‫انســان های متوســط اشــتباهات خــود را تکــرار می کنند‪.‬انســان های‬ ‫کوچــک اصــا قبــول ندارنــد کــه در زندگــی اشــتباه می کننــد‪.‬‬ ‫‪ -‬درس ‪ :۶‬انســان های بــزرگ بــه فکــر حفــظ جایــگاه دیگران هســتند‪.‬‬ ‫از کیفیــت ان کاســته مــی شــود کــه بــه دلیــل نبــود صنایــع تبدیلــی در‬ ‫اســتان اســت‪.‬‬ ‫اگــر بتوانیــم صنایــع تبدیلــی را در نقاطــی کــه کشــت محصــوالت‬ ‫انجــام می شــود مســتقر کنیــم‪ ،‬ســبب کاهــش قیمــت بــرای مصــرف‬ ‫کننــده خواهــد شــد و جلــوی ضایعــات محصــول نیــز گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫اســتقرار صنایــع تبدیلــی کمــک می کنــد تــا کشــاورزان محصــوالت‬ ‫خــود را در بهتریــن زمــان بــا کیفیــت مناســب بــرای بهــره وری عرضــه‬ ‫کننــد کــه ایــن امــر بــه افزایــش راندمــان اقتصــادی‪ ،‬جلوگیــری از خــام‬ ‫فروشــی محصــوالت و افزایــش بهــره وری نیــز کمــک بســیار زیــادی‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫صنایــع تبدیلــی وابســته بــه کشــاورزی بــه عنــوان شــرط الزم و‬ ‫محــرک توســعه ایــن بخــش در اســتان محســوب مــی شــود و در واقــع‬ ‫صنعتــی شــدن کشــاورزی و توســعه صنایــع تبدیلــی و تکمیلی بخش‬ ‫کشــاورزی دارای ارتبــاط تنگاتنگــی بــا یکدیگــر اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان چــه میــزان قابلیــت ایجــاد صنایــع تبدیلــی را در خود‬ ‫دارد؟‬ ‫تصمیــم گیــری دربــاره ایــن کــه چــه صنایعــی در چــه مکانــی احــداث‬ ‫شــود از مــوارد بســیار بــا اهمیــت بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا برخــورداری از منابــع اب‪ ،‬اقلیــم مناســب و اراضی‬ ‫حاصــل خیــز و مســتعد از قطــب هــای کشــاورزی کشــور بــه حســاب‬ ‫مــی ایــد کــه هــر چنــد در ایــن بیــن بخشــی از ایــن محصــوالت بــرای‬ ‫مصرف مســتقیم و مصرف صنایع موجود اســتفاده می شــود‪ ،‬بازهم‬ ‫مــازاد تولیــد در بســیاری از محصــوالت وجــود دارد کــه بیانگــر قابلیــت‬ ‫بــاال ی اســتان در اســتقرار صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی اســت‪.‬‬ ‫در اســتان گلســتان شهرســتان هــای علــی ابــاد‪ ،‬گــرگان و رامیــان‬ ‫بــرای اســتقرار صنایــع بخــش کشــاورزی الویــت باالیــی دارنــد‪.‬‬ ‫تولیــد ســاالنه چهــار میلیــون و ‪ 700‬هــزار تــن انــواع محصــول زراعــی‬ ‫و باغــی‪ ،‬گلســتان را بــه یکــی از ارکان مهــم کشــاورزی کشــور تبدیــل‬ ‫کــرده کــه توجــه بیــش از گذشــته بــه توســعه صنایــع تبدیلــی می تواند‬ ‫راهــکار موثــر شــتاب بــه رونــق تولیــد و اقتصــاد اســتان و هــزاران‬ ‫بهره بــردار ان باشــد‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار اراضــی و باغــی مســتعد تولیــد انــواع‬ ‫محصــوالت کشــاورزی دارد کــه بخــش عمــده ایــن تولیــدات بــه‬ ‫دلیــل نبــود امــکان تبدیــل بــه محصــول بهتــر بــه صــورت خــام مصــرف‬ ‫می شــود و ایجــاد ارزش افــزوده ان در ســبد درامــدی تولیدکننــدگان و‬ ‫رونــق اقتصــادی اســتان کــم رنــگ اســت‪.‬‬ ‫گلســتان در تولیــد ‪ ۱۶‬محصــول راهبــردی کشــور شــامل دانــه هــای‬ ‫روغنــی کلــزا ‪ ،‬ســویا و افتابگــردان‪ ،‬هلــو‪ ،‬توتــون و گوشــت مــرغ‬ ‫رتبــه اول‪ ،‬گنــدم‪ ،‬چغندرقنــد و خرمالــو مقــام دوم‪ ،‬شــلتوک (برنج)‪،‬‬ ‫پیله تــر ابریشــم‪ ،‬میگــو و پنبــه رتبــه ســوم‪ ،‬ماهیــان پرورشــی و‬ ‫خاویــاری رتبــه چهــارم و جــو و زیتــون رتبــه پنجــم کشــوری را دارد‬ ‫کــه نشــان دهنــده نقــش و اهمیــت کشــاورزی منطقــه در توســعه و‬ ‫خودکفایــی کشــور اســت‪.‬‬ ‫وضعیــت موجــود صنایــع تبدیلــی و غذایــی مدیریت جهاد کشــاورزی‬ ‫اســتان گلستان؟‬ ‫از ســال هــای گذشــته تاکنــون ‪ 378‬واحــد صنایــع تبدیلــی از جملــه‬ ‫در بخــش هــای زراعــی بــا ظرفیــت تولیــد یــک میلیــون و ‪ 340‬هــزار‬ ‫تــن‪ ،‬باغــی بــا ظرفیــت تولیــد ‪ 188‬هــزار تــن ‪ ،‬دامــی بــا ظرفیــت‬ ‫تولیــد دو میلیــون و ‪ 744‬هــزار تــن راه انــدازی شــده کــه در مجمــوع‬ ‫انســان های متوســط فقــط بــه فکــر حفــظ جایــگاه خــود هســتند‪.‬‬ ‫انســان های کوچــک بــه فکــر نابــودی جایــگاه دیگــران هســتند‪.‬‬ ‫ درس ‪ :٧‬انســان های بــزرگ بــه فکــر جلــب رضایــت خداوند متعال‬‫هستند‪.‬انســان های متوســط بــه فکــر جلــب رضایــت مــردم هســتند‪.‬‬ ‫انســان های کوچــک انقــدر از خــود راضی انــد کــه هیــچ کــس از ان هــا‬ ‫راضی نیســت‪.‬‬ ‫ درس ‪ :٨‬انســان های بــزرگ خواســته های دیگــران را تامیــن‬‫می کنند‪.‬انســان های متوســط تقاضــای تامیــن خواسته هایشــان را‬ ‫توســط دیگــران دارنــد‪ .‬انســان های کوچــک خواسته هایشــان را بــه‬ ‫دیگــران تحمیــل می کننــد‪.‬‬ ‫ درس ‪ :٩‬انســان های بــزرگ بــرای احقــاق حقــوق دیگــران‬‫می کوشــند‪ .‬انســان های متوســط فقــط بــرای اثبــات حقــوق خــود‬ ‫تــاش می کننــد‪ .‬انســان های کوچــک امــا انــگار فقــط در تضییــع‬ ‫حقــوق دیگــران پافشــاری می کننــد‪.‬‬ ‫درس‪ :١٠‬انســان های بــزرگ کارشــان را خــوب انجــام مــی دهنــد‪،‬‬‫اگرچــه تشــویق نشــوند‪ .‬انســان های متوســط به شــرط تشــویق‪،‬‬ ‫کارشــان را خــوب انجــام می دهند‪.‬انســان های کوچــک امــا تــا تنبیــه‬ ‫نشــوند‪ ،‬کارشــان را درســت انجــام نمی دهنــد‪.‬‬ ‫درس ‪ :١١‬انســان های بــزرگ طبــق برنامــه عبــادت می کننــد‪.‬‬‫انســان های متوســط بــدون برنامــه عبــادت می کننــد‪ .‬انســان های‬ ‫کوچــک اصــا عبــادت نمی کننــد‪.‬‬ ‫ درس ‪ :١٢‬انســان های بــزرگ انــرژی فراوانــی بــه شــما می دهنــد‪.‬‬‫انســان های متوســط نــه انــرژی می دهنــد و نــه انــرژی می گیرنــد‪.‬‬ ‫انســان های کوچــک امــا انــرژی فراوانــی از شــما می گیرنــد‪.‬‬ ‫اشــتغال مســتقیم بیــش از ‪ 13‬هــزار و ‪ 874‬نفــر را ایجــاد کــرده اســت‪ .‬‬ ‫فعــاالن حــوزه اقتصــادی گلســتان همــواره بــر اهمیــت ســرمایه گذاری‬ ‫و حمایــت از توســعه صنایــع تبدیلــی اســتان در حــذف خــام فروشــی‬ ‫محصــوالت کشــاورزی منطقــه تاکیــد فــراوان دارنــد تــا اثــار مثبــت ان‬ ‫در زندگــی بهــره بــرداران و رونــق اقتصــادی اســتان بیشــتر دیــده شــود‪.‬‬ ‫بــرای حفــظ صنایــع تبدیلــی موجــود در گلســتان بــا چــه مشــکالتی‬ ‫مواجــه هســتیم؟‬ ‫در زمــان حاضــر ایــن واحدهــا بــا ظرفیــت بیــن ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬درصــد‬ ‫فعالیــت دارنــد و از مهــم تریــن مشــکل ان هــا نداشــتن ســرمایه در‬ ‫گــردش بــرای تامیــن مــواد اولیــه اســت کــه ایجاد رونــق صنایع تبدیلی‬ ‫بخــش کشــاورزی در منطقــه‪ ،‬نیازمنــد حمایــت برای تزریق تســهیالت‬ ‫ارزان قیمــت و ایجــاد‪ ،‬نوســازی‪ ،‬بازســازی و خریــد مــاده خــام در‬ ‫فراینــد فــراوری و همچنیــن ارایــه مشــوق هــای الزم بــرای حوزه صنایع‬ ‫تبدیلی کشــاورزی اســتان در اولویت قرار دارد و دســتگاه های مرتبط‬ ‫و بانــک هــای عامــل درخدمــت ســرمایه گــذاران هســتند‪.‬‬ ‫عــاوه بــر صنایــع ایجــاد شــده‪ ،‬گلســتان نیازمنــد چــه میــزان صنایــع‬ ‫تبدیلــی جدیــد اســت؟‬ ‫بــا توجــه بــه ظرفیــت مــاده خــام تولیــدی وبررســی کارشناســان‬ ‫تخصصــی مدیریــت صنایــع تبدیلــی جهادکشــاورزی اســتان‪ ،‬در‬ ‫زمینه هــای زیــر مــی تــوان صنایــع تبدیلــی را در گلســتان گســترش‬ ‫دهیــم‪.‬‬ ‫فــراوری و بســته بنــدی تخــم مــرغ بــا ظرفیــت توســعه ‪27‬‬ ‫هــزار تــن در ســال انــواع فــراورده هــای لبنــی بــا ظرفیــت‬ ‫توســعه ‪ 119‬هــزار تــن در ســال خــوراک امــاده دام و طیــور بــا‬ ‫ظرفیــت توســعه بیــش از ‪ 2‬میلیــون و ‪ 996‬هــزار تــن در ســال‬ ‫کشــتارگاه صنعتــی دام بــا ظرفیــت توســعه ‪ 92‬هــزار تــن در ســال‬ ‫بســته بنــدی‪ ،‬انجمــاد و فــراوری ابزیــان بــا ظرفیــت توســعه ‪ 210‬هــزار‬ ‫تــن در ســال قطعــه بنــدی‪ ،‬بســته بنــدی‪ ،‬انجمــاد و فــراوری انــواع‬ ‫گوشــت قرمــز و مــرغ بــا ظرفیــت توســعه ‪ 102‬هــزار تــن در ســال‬ ‫بســته بنــدی عســل و ســایر محصــوال حاصــل از زنبــور (مــوم‪،‬‬ ‫ژل رویــال و ‪ ) ...‬بــا ظرفیــت توســعه دو هــزار تــن در ســال‬ ‫خــوراک امــاده ابزیــان و تولیــد مکمــل هــا بــا ظرفیــت توســعه ‪20‬‬ ‫هــزار تــن در ســال بســته بنــدی و فــراوری گیاهــان دارویــی بــا ظرفیــت‬ ‫توســعه دو هــزار و ‪ 827‬تــن در ســال فــراوری و بســته بنــدی انــواع‬ ‫میــوه و ســبزیجات ( انگــور‪ ،‬انــار و ‪ ) ...‬بــا ظرفیــت توســعه ‪ 50‬هــزار‬ ‫تــن در ســال درجــه بنــدی و بســته بنــدی حبوبــات و غــات بــا ظرفیــت‬ ‫توســعه ‪ 200‬هــزار تــن در ســال درجــه بنــدی‪ ،‬بســته بنــدی و فــراوری‬ ‫ســیب زمینــی بــا ظرفیــت توســعه بیــش از از ‪ 107‬هــزار تــن در ســال‬ ‫تولیــد انــواع مربــا ‪ ،‬کمپــوت ‪ ،‬مارمــاالرد ‪ ،‬ترشــیجات و شــوریجات‬ ‫بــا ظرفیــت تولیــد ‪ 50‬هــزار تــن در ســال کنســانتره میــوه جــات بــا‬ ‫ظرفیــت ‪ 100‬هــزار تــن در ســال تولیــد انــواع فــراورده هــای گوشــتی‬ ‫از ماهــی و ســایر ابزیــان بــا ظرفیــت توســعه ‪ 210‬هــزار تــن در ســال‬ ‫بیشترین کمبود صنایع تبدیلی در کدام بخش هاست؟ ‬ ‫با توجه به ظرفیت فراوری موجود نســبت به محصوالت کشــاورزی‬ ‫تولید شــده در اســتان بیشــترین کمبود صنایع تبدیلی در حوزه های‬ ‫بســته بنــدی و فــراوری گیاهــان دارویــی‪ ،‬درجــه بنــدی‪ ،‬بســته بنــدی و‬ ‫فراوری ســیب زمینی‪ ،‬کشــتارگاه صنعتی دام‪ ،‬کنســانتره میوه جات‪،‬‬ ‫اســانس و افزودنــی هــای طبیعــی غذایــی و همچنیــن تولیــد انــواع‬ ‫فــراورده هــای گوشــتی از ماهــی و ســایر ابزیــان اســت‪.‬‬ ‫ درس ‪ :١٣‬انســان های بــزرگ اهــل مطالعــه و مطالبه انــد‪.‬‬‫انســان های متوســط اهــل مقایســه و مناظره اند‪.‬انســان های کوچــک‬ ‫اهــل مغالطــه و مناقشــه اند‪.‬‬ ‫ درس ‪ :١۴‬انســان های بــزرگ بــا توجــه بــه واقعیت هــای مهــم‬‫تصمیــم می گیرنــد‪ .‬انســان های متوســط بــا توجــه به وقایع نــه چندان‬ ‫مهــم تصمیــم می گیرنــد‪ .‬واقعیــت ایــن اســت کــه انســان های کوچک‬ ‫اصــا تصمیمــات مهمــی نمی گیرنــد!‬ ‫ درس ‪ :١۵‬انســان های بــزرگ بــرای هــر کاری مشــاوره می کننــد‪.‬‬‫انســان های متوســط همــواره مشــاهده می کنند‪.‬انســان های کوچــک‬ ‫فقــط مشــاجره می کننــد‪.‬‬ ‫ درس ‪ :١۶‬انســان های بــزرگ در هــر فرصتــی می اندیشــند‪.‬‬‫انســان های متوســط فرصــت اندیشــیدن پیــدا نمی کنند‪.‬انســان های‬ ‫کوچــک اصــا نیــازی بــه اندیشــیدن نمی بیننــد‪.‬‬ ‫ درس ‪ :١٧‬انســان های بــزرگ بی جهــت حــرف نمی زنند‪.‬انســان های‬‫متوســط خیلــی حــرف می زنند‪.‬انســان های کوچــک فقــط حــرف می زننــد‪.‬‬ ‫ درس ‪ :١٨‬انســان های بزرگ به حال دوســتان مفیدند‪.‬انســان های‬‫متوســط دوســتان بــه حالشــان مفیدند‪.‬انســان هــای کوچــک اصــا ‬ ‫دوســتی ندارنــد تــا بــه حالشــان مفیــد باشــد‪.‬‬ ‫ درس ‪ :١٩‬انســان های بــزرگ پــول را خــرج دیگــران می کنــد‪.‬‬‫انســان های متوســط پــول را خــرج خــود می کنند‪.‬انســان های کوچــک‬ ‫امــا خــود را خــرج پــول می کننــد‪.‬‬ ‫ درس ‪ :٢٠‬انســان های بــزرگ می داننــد چــرا کار می کننــد‪.‬‬‫انســان های متوســط نمی داننــد چــرا کار می کنند‪.‬انســان های کوچــک‬ ‫اصــا کاری نمی کننــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫جنایت تکفیری در مشهد نقشه دشمن برای ایجاد اختالف است‬ ‫امــام جمعــه گنبــدکاووس گفــت‪ :‬جنایــت تکفیــری در مشــهد و شــهادت مظلومانــه طــاب جهادی در ســاحت مقدس حضــرت علی بن موســی الرضا (ع)‬ ‫نقشــه دشــمن بــرای اختــاف انــدازی بیــن اقــوام و ملت هاســت و بایــد نگاهــی هوشــمندانه بــا این دسیسـه ها داشــت‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 21‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪511‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫شناخت چوب و طبیعت‬ ‫دو هنر دست و ذهن خالق‬ ‫پرسش و پاسخ‬ ‫‏‪۱‬‏‪‎- ‎‬لطفــا در مــورد ترموســتات و درجــه بنــدی اش توضیــح دهیــد‬ ‫و از کجــا بایــد فهمیــد کــه خــراب شــده و اگــر خــراب بشــود چــه‬ ‫ضــرری‏بــرای ماشــین بــه وجــود مــی اورد ‪‎‬؟!‪‎‬‬ ‫هنــر الک تــراش بــا اســتفاده از شــناخت کافــی از چــوب‬ ‫و طبیعــت‪ ،‬خــود از دو هنــر دســت و ذهــن خــاق نســبت‬ ‫بــه داشــته های فرهنگــی و تاریخــی‪ ،‬تلفیقــی بی بدیــل‬ ‫ایجــاد می کــرد‪ .‬ایــن هنــر در گذشــته هنــر کاربــردی و‬ ‫تزئینــی بــوده و در حــال حاضــر بیشــتر ترئینــی اســت‪.‬‬ ‫هنر الک تراشی‬ ‫نماد همزیستی جدایی ناپذیر‬ ‫انسان و طبیعت‬ ‫سرویس هنر‪:‬‬ ‫تــا پیــش از حملــه مغــول‪ ،‬کرانــه باختــری دریــای مازنــدران‬ ‫یــا کاســپین‪ ،‬تاپورســتان یــا تبرســتان نامیــده مــی شــد؛‬ ‫چنانکــه از ســکه هــای بــه دســت امــده ســده های دوم و‬ ‫ســوم هجــری ایــن ســرزمین بــه خــط پهلــوی تاپورســتان ذکر‬ ‫شــده اســت‪ .‬نــام تبرســتان همــراه بــا حملــه مغــول در قــرن‬ ‫هفتــم از رواج افتــاد و کلمــه مازنــدران بــه معنــی بخشــی از‬ ‫تبرســتان یــا توابــع ان بــه کار رفتــه اســت‪.‬‬ ‫برخــی از مشــاغل گذشــته مناطــق جلگــه ای مازنــدران‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬نمدمالــی‪ ،‬ماهیگیــری‪ ،‬دامــداری و حصیربافــی‪،‬‬ ‫اســت کــه همچنــان تــا حــدی رواج دارد‪.‬‬ ‫هنــر الک تراشــی یــا چوتاشــی (کچــه تاشــی)یکی از ایــن‬ ‫مشــاغل تقریبــا ً از یــاد رفتــه اســت کــه در مناطــق جنگلــی‬ ‫و روســتایی در گذشــته مــورد توجــه بــوده و بــر اســاس‬ ‫نیاز هــای روزمــره انــواع ســازه های ان رشــد یافتــه و ســاخته‬ ‫می شــده اســت (چــو تــراش از ‪ 2‬کلمــه چــو بــه معنــی چــوب‬ ‫در زبــان محلــی مازنــدران و تــراش بــه معنی تراشــیدن‬ ‫تشــکیل شــده اســت)‪.‬‬ ‫هنــر الک تراشــی یــا کچــه تراشــی بــه مهارتــی بیــش از‬ ‫مهــارت یــک نجــار یــا چــوب تــراش معمولــی نیــاز دارد‪.‬‬ ‫هنــر الک تــراش بــا اســتفاده از شــناخت کافــی از چــوب و‬ ‫طبیعــت‪ ،‬خــود از دو هنــر دســت و ذهــن خــاق نســبت بــه‬ ‫داشــته هــای فرهنگــی و تاریخــی‪ ،‬تلفیقــی بــی بدیــل ایجــاد‬ ‫مــی کــرد‪ .‬ایــن هنــر در گذشــته هنــر کاربــردی و تزئینــی بوده‬ ‫و در حــال حاضــر بیشــتر ترئینــی اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه رقابتــی کــه اجنــاس تقلبــی چینــی بــه وجــود‬ ‫اورده و بــازار شــمال کشــور را نیــز همچــون ســایر بخشــهای‬ ‫کشــور بــه دســت گرفتــه انــد‪ ،‬الک تراشــی دیگــر خریــدار و‬ ‫مصــرف کننــده نــدارد و در حــال از بیــن رفتــن و فراموشــی‬ ‫اســت‪ .‬اکنــون در شهرســتان نــور تنهــا انگشــت شــمار‬ ‫پیرمردانــی هســتند کــه بــه ایــن پیشــه مشــغول انــد و بیــم‬ ‫ان مــی رود همــراه بــا رفتــن خودشــان از ایــن دنیــا‪ ،‬ایــن‬ ‫حرفــه چندهزارســاله را نیــز بــا خــود ببرنــد‪.‬‬ ‫هنــر الک تراشــی همــان ســاخت ظــروف و احجــام چوبــی‬ ‫ســنتی بــا اســتفاده از چــوب هــای جنگلــی اســت کــه بــا‬ ‫نقــوش اســطوره ای و الهــام گرفتــه از طبیعــت اطــراف‬ ‫منقــوش مــی کردنــد‪ .‬بــا توجــه بــه قدمــت اســتان مازنــدران‬ ‫و ســایت هــای کشــف شــده در ایــن اســتان‪ ،‬ثابــت شــده‬ ‫کــه مازنــدران ســابقه تاریخــی ‪ 7000‬ســاله دارد کــه بــه‬ ‫دلیــل جنــگل انبــوه و گونــه هــای مختلــف درختــان جنگلــی‪،‬‬ ‫طبیعتــا ً الک تراشــی و اســتفاده بومیــان از چــوب قدمــت‬ ‫بســیار طوالنــی دارد‪.‬‬ ‫بومیــان گذشــته ســاکن مناطــق جنگلــی بــه دلیــل فراوانــی‬ ‫درختــان و ایــن کــه بیشــتر نیــاز خــود را از چــوب تهیــه‬ ‫می کردنــد کــه رفتــه رفتــه در ســاخت لــوازم چوبــی از تنــه و‬ ‫ریشــه درختــان مهــارت یافتنــد‪.‬‬ ‫ایــن هنــر یــک کار ابتــکاری و بــا ذوق و ســلیقه اســت‪ .‬بــا‬ ‫شــناختی کــه از انــواع درختــان جنگلــی دارنــد‪ ،‬بــرای ســاخت‬ ‫مصنوعــات چوبــی از ریشــه و چــوب خــاص بــا اســتفاده‬ ‫از ابــزار معمولــی و دســتی کــه بســیار ســاده و ابتدایــی‬ ‫اســت اســتفاده مــی کردنــد‪ .‬طــروف چوبــی کــه از ریشــه‬ ‫درختــان تهیــه مــی شــود ســبک تــر و در مقابــل ســرما و گرمــا‬ ‫مقاوم تــر اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن تــرک بــر نمــی دارد‪ ،‬در اثــر ضربــه بــه ســادگی نمــی‬ ‫شــکند و عمــر مفیــد ان گاهــی بیــش از ‪ 100‬ســال اســت‬ ‫کــه البتــه بســتگی بــه نــوع چــوب دارد‪ .‬بــرای برخــی لــوازم‬ ‫ضــروری منــزل‪ ،‬از ریشــه متصــل بــه ســاقه کــه بــا شــیب‬ ‫مالیمــی در خــاک نفــوذ کــرده اســت اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫چــون ایــن نــوع ریشــه هــا کمتــر در معــرض بــرف و بــاران‬ ‫قــرار دارنــد‪ .‬چوبــی کــه از تنــه درختــان اســتفاده مــی کننــد‬ ‫نبایــد تــر بــوده و بــه اصطــاح شــیره چــوب از دســت رفتــه و‬ ‫تقریبــا ً خشــک شــده باشــد‪.‬‬ ‫ظــروف الک تراشــی را نبایــد در کنــار اتــش یــا بخــاری قــرار‬ ‫داد و یــا در جایــی مرطــوب ‪ ،‬بایــد در جــای عــادی بــا دمــای‬ ‫مناســب باشــد‪ .‬برخــی از ظــروف تهیــه شــده از ایــن راه‬ ‫عبارتنــد از‪ :‬الک جولــه‪ ،‬کلــز‪ ،‬الک دانــه پــاش‪ ،‬قندچولــه‪،‬‬ ‫تنباکــو چولــه‪ ،‬قاشــق ‪ ،‬مالقــه‪ ،‬کتــراچ‪.‬‬ ‫الک تراشــی بــه معنــای تراشــیدن چــوب بــرای تولیــد برخــی‬ ‫ابزارهــای مــورد نیــاز زندگــی‪ ،‬قدمتــی چنــد هزارســاله در‬ ‫مناطــق جنگلــی اســتان گلســتان دارد و بــه عنــوان یکــی از‬ ‫هنرهــای اصیــل و ابتــکاری جنگل نشــینان‪ ،‬نمــاد همزیســتی‬ ‫جدایی ناپذیــر انســان و طبیعــت اســت‪.‬‬ ‫الک تراشــی در گذشــته یکــی از مشــاغل عمومــی در‬ ‫روســتاهای برخــوردار از جنــگل گلســتان بــه شــمار مــی رفــت‬ ‫کــه نیازهــای زندگــی بــه خصوص ابــزار مورد نیاز اشــپزخانه ها‬ ‫را تولیــد مــی کــرد امــا بــا غلبــه ســبک زندگــی شــهری و ورود‬ ‫کاالهــای جدیــد و مــدرن‪ ،‬اســتفاده از وساســل چوبــی در‬ ‫اشــپزخانه هــا ارام ارام فرامــوش شــد و محصــوالت الک‬ ‫تراشــی رنــگ و بــوی کاالهــای تزیینــی گرفــت‪.‬‬ ‫ســال ها پــس از حاشــیه نشــینی الک تراشــی‪ ،‬روی اوردن‬ ‫دوبــاره مــردم بــه ابزارهــای چوبــی بــا توجــه بــه کارکــرد‬ ‫مطلــوب و زیبایــی محصــوالت‪ ،‬جــان تــازه ای بــه ایــن هنــر‬ ‫ســنتی و اصیــل گلســتان داد و ابزارهــای اســتادان الک‬ ‫تــراش را از پســتوی کارگاه هــا خــارج کــرد‪.‬‬ ‫یکــی از معــدود کارگاه هــای الک تراشــی گلســتان کــه‬ ‫بــه تنهایــی بــار حفاظــت از ایــن هنــر قدیمــی را بــه دوش‬ ‫می کشــد‪ ،‬در روســتای ســالیکنده کردکــوی قــرار دارد کــه‬ ‫در ان مــرد ‪ ۵۰‬ســاله ای بــه همــراه دختــرش بــا اســتفاده‬ ‫از ریشــه و تنــه درختــان جنگلــی بــدون بهره گیــری از ابــزار‬ ‫کار مــدرن و بــا وســایلی ماننــد تیشــه و مغــار‪ ،‬ظــروف‬ ‫چوبــی ماننــد پــارچ‪ ،‬الکچــه‪ ،‬الک نــان‪ ،‬الک قنــد ریزکــن و‬ ‫اب گــردان را کــه بــا نقــوش اســطوره ای و الهــام گرفتــه از‬ ‫طبیعــت اطــراف منقــوش می شــود‪ ،‬تولیــد می کنــد‪.‬‬ ‫مهــران مهــدان در ایــن کارگاه کــه باهــدف حفــظ میــراث‬ ‫فرهنگــی و تاریخــی منطقــه محــل ســکونت خــود راه انــدازی‬ ‫کــرده چوب هــای بالاســتفاده جنگلــی را در خدمــت هنــر در‬ ‫اورده و بــا تولیــد ابزارهــای متنــوع‪ ،‬ایــن حرفــه را تــا حــد‬ ‫زیــادی از خطــر فراموشــی نجــات داده اســت‪.‬‬ ‫الک تراشــی حرفــه خانوادگــی و اجــدادی اســتاد مهــدان‬ ‫اســت کــه موجــب شــده او از هفــت ســالگی زیــر و بــم ایــن‬ ‫هنــر را از پدربزرگــش اموختــه و بــا فــوت و فــن هــای ان بــه‬ ‫خوبــی اشــنا شــود‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد ‪ ۵۰‬ســاله اهــل روســتای ســالیکنده کردکــوی‬ ‫تــا مــدت هــا از هنــرش بــرای رنــگ و لعــاب دادن بــه چــوب‬ ‫اســتفاده نمــی کــرد امــا از هشــت ســال قبــل جرقــه راه‬ ‫انــدازی یــک کارگاه الک تراشــی در ذهنــش زده شــد و پــس‬ ‫از مشــورت بــا بــزرگان روســتا احیــای ایــن میــراث کهــن را‬ ‫اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫وی بــه رونــد شــکل دهــی چــوب بــرای الک تراشــی اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬بــرای تولیــد محصــول الک تراشــی ابتــدا چــوب‬ ‫مناســب را تهیــه کــرده و توســط تبــر شــکل و فــرم کلــی‬ ‫محصــول مشــخص مــی شــود‪ .‬بــرای کــم کــردن قطــر چــوب‬ ‫از تیشــه اســتفاده مــی شــود و پــس از ایجــاد شــکل اولیــه‪،‬‬ ‫ظرف هــا را بــه مــدت یــک روز درون اب قــرار مــی دهیــم تــا‬ ‫نــرم شــود و ســپس جزئیــات کار را بــا ظرافــت بــر روی ان‬ ‫تراشــیده و در ســایه قــرار مــی دهیــم‪.‬‬ ‫کارشــناس میــراث فرهنگــی گلســتان هــم گفــت‪ :‬الک‬ ‫تراش هــا خراطــان ماهــری هســتند و بــا شــناختی کــه از‬ ‫انــواع درختــان جنگلــی دارنــد بــرای ســاخت مصنوعــات‬ ‫چوبــی از چــوب درختانــی چــون ون‪ ،‬نمــدار و انجیلــی‬ ‫اســتفاده می کننــد و بــا کمــک گرفتــن از ابــزار کار بســیار‬ ‫ابتدایــی‪ ،‬اثــار زیبایــی خلــق می کننــد‪.‬‬ ‫مریــم منصــوری اظهــار داشــت‪ :‬هنرمنــدان الک تــراش بــه‬ ‫دلیــل نرمــی چــوب درختــان پهــن بــرگ بــه راحتــی می تواننــد‬ ‫بــر روی انــان کار کــرده و فــرم و شــکل دلخــواه را ایجــاد‬ ‫کننــد‪ ،‬همچنیــن ایــن گونــه از درختــان در برابــر خشــکی‬ ‫و رطوبــت عکس العمــل ناچیــزی از خــود نشــان می دهنــد‬ ‫و در مقابــل پیچیدگــی‪ ،‬کــج شــدن و تــرک خــوردن مقــاوم‬ ‫هســتند‪ .‬در بیــن درختــان پهــن بــرگ‪ ،‬تــراش و فــرم دهــی‬ ‫بــه چــوب درختــان ون و ازاد بــه دلیــل ســختی اوندهــای‬ ‫انــان بســیار مشــکل اســت امــا ظــروف ســاخته شــده از انهــا‬ ‫کیفیــت بهتــر و مقاومــت باالیــی دارد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در مناطــق جنگلــی شــمال ایــران بــه‬ ‫خصــوص گلســتان هــر جــا کــه دسترســی بــه درختــان‬ ‫جنگلــی چــون نمــدار و شمشــاد امکان پذیــر باشــد می تــوان‬ ‫نشــانه هایی از تراشــیدن ظــروف چوبــی را یافــت‪.‬‬ ‫کارشــناس میــراث فرهنگــی گلســتان ادامــه داد‪ :‬شــیوه‬ ‫تولیــد شــاید در همــه نقــاط تــا حــدی یکســان باشــد امــا‬ ‫انچــه کــه انهــا را از هــم متمایــز می کنــد بهــره گرفتــن از‬ ‫مــواد اولیــه یــا نقــوش و تکنیک هــای حفاظتــی موجــود‬ ‫در هــر منطقــه اســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال در مازنــدران بــرای‬ ‫تغییــر رنــگ در مرحلــه پرداخــت ابتــدا ظــرف را بــر روی اتــش‬ ‫گــرم می کننــد ســپس مخلوطــی از خــاک زغــال و ماســت را‬ ‫بــر روی بدنــه ظــرف مالیــده و بــر روی حــرارت می گرداننــد در‬ ‫ایــن روش پــس از اتمــام کار ظــرف بــه رنــگ قرمــز مایــل بــه‬ ‫ســیاه بســیار خوش رنگــی در می ایــد امــا در گلســتان بــرای‬ ‫تغییــر رنــگ و بــاال بــردن مقاومــت ان‪ ،‬ظــرف را در دیــگ‬ ‫شــیر می جوشــانند‪.‬‬ ‫معــاون صنایــع دســتی اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع‬ ‫دســتی و گردشــگری گلســتان هــم گفــت‪ :‬بیــش از ‪۲۰‬‬ ‫هنرمنــد الک تــراش در مناطــق کوهپایه ای اســتان مشــغول‬ ‫بــه فعالیــت هســتند و برخــی از ان هــا ایــن هنــر ســنتی را‬ ‫بــرای جلوگیــری از نابــودی و فراموشــی بــه عالقــه منــدان‬ ‫امــوزش مــی دهنــد‪.‬‬ ‫مریــم حاجی ابراهیمــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬از جملــه مهمتریــن مشــکالت الک تراشــان‬ ‫گلســتانی محدودیــت در اســتفاده از چــوب جنگلــی‪،‬‬ ‫بازاریابــی ضعیــف و نااشــنایی مــردم بــا ایــن رشــته و‬ ‫محصــوالت ان اســت کــه شــرکت در نمایشــگاه هــای ملــی‬ ‫و بیــن المللــی و ایجــاد بســتر مناســب فــروش برخــی از ایــن‬ ‫مشــکالت را برطــرف خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫فــن و مهــارت الک تراشــی گلســتان ســال ‪ ۹۶‬در فهرســت‬ ‫اثــار ملــی بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بــه لحــاظ تنــوع و رشــته های‬ ‫صنایــع دســتی ایــران رتبــه اول را در جهــان بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۲۹۶‬رشــته صنایــع دســتی فعــال در کشــور وجــود دارد‬ ‫کــه ‪ ۳۰‬هــزار هنرمنــد صنایــع دســتی گلســتان بیــش از‬ ‫‪ ۸۰‬رشــته بومــی و غیربومــی از جملــه فــرش دســتبافت‪،‬‬ ‫ابریش ـم بافی‪ ،‬نمدمالــی‪ ،‬البســه محلــی اقــوام‪ ،‬زیــور االت‬ ‫ترکمنــی‪ ،‬حصیــر بافــی‪ ،‬ســوزندوزی ترکمــن و جاجیــم بافــی‬ ‫را دنبــال می کننــد‪.‬‬ ‫گلســتان دارای صنایع دســتی متنوعــی اســت کــه بــه‬ ‫اعتقــاد کارشناســان می تــوان بــا رفــع دغدغــه فــروش‬ ‫داخلــی و خارجــی هنرمنــدان و صنعتگــران ایــن حــوزه‪،‬‬ ‫زمینــه رونــق بخشــیدن بــه تولیــد و تــداوم پایــدار ایــن نــوع‬ ‫کســب وکار را فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫اگهیمناقصه‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی گرگان در نظر دارد انتشارات دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه به امور اداری مراجعه و یا با شماره ‪ 01732132290‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫ضمنا هزینه درج اگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫‪‎- ‎‬هــر پیشــرانه ای‪ ،‬یــک دمــای بهینــه کارکــرد دارد کــه در ان‬ ‫دمــا‪ ،‬کــم تریــن مصــرف و بیــش تریــن بازدهــی و تــوان از موتــور‬ ‫حاصــل مــی‏شــود‪ .‬وظیفــه ترموســتات‪ ،‬نگــه داشــتن موتــور در‬ ‫ایــن دماســت و ایــن کار را از طریــق بــاز و بســته کــردن دریچــه‬ ‫میــان اب موتــور و اب‏رادیاتــور انجــام می دهــد‪ .‬عــده ای تصــور‬ ‫مــی کننــد کــه ترموســتات‪ ،‬یــک وســیله تزیینــی و حتــی اضافــی‬ ‫اســت و تصــور مــی کننــد بــا بــاز‏کــردن ان‪ ،‬موتــور در دمــای پــا‬ ‫ییــن تــری کار مــی کنــد و بنابرایــن راحــت تــر اســت! در حالــی کــه‬ ‫کارکــرد موتــور در دمــای پــا ییــن تــر از‏دمــای بهینــه ای که بــرای ان‬ ‫تعریــف شــده‪ ،‬باعــث افزایــش مصــرف و االیندگــی ان خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬بنابرایــن انتخــاب نــوع ترموســتات بســتگی‏مســتقیم بــه‬ ‫اســتانداردی دارد کــه ســازنده خــودرو بــرای موتــور ان تعیین کرده‬ ‫اســت و بــرای فهمیــدن ان بایــد بــه دفترچــه راهنمــا یــا‏تعمیــرگاه‬ ‫مجــاز ان خــودرو مراجعــه کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎- ‎‬اگــر ترموســتات خــراب شــود‪ ،‬دو حالــت دارد‪ :‬یــا مســیر اب را‬ ‫بــاز نمــی کنــد کــه در ایــن صــورت امپــر اب بســیار بــاال خواهــد‬ ‫رفــت‪ ،‬یــا ایــن‏کــه مســیر را نمــی بنــدد و در ایــن صــورت دمــای‬ ‫اب پــا ییــن مــی مان ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎- ‎‬ایــا ماشــین هــای انژکتــور امکانــش هســت در فصــول ســرد‬ ‫زمســتان روشــن نشــود؟ قاعدتــا سیســتم انژکتــور بایــد بــا تــک‬ ‫اســتارت روشــن‏شــود امــا اگــر نشــد عیوبــی دارد یــا نقــص فنــی و‬ ‫ایــا ربطــی بــه انژکتــور نــدارد ‪‎‬؟!‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬اصــوال اســتارت خــوردن خودروهــای انژکتــوری نســبت بــه‬ ‫خودروهــای قدیمــی کــه کاربراتــوری بودنــد‪ ،‬بســیار راحت تــر‬ ‫اســت‪ ،‬چــون‏در ایــن خودروهــا‪ ،‬ســامانه مدیریــت الکترونیکــی‬ ‫موتــور‪ ،‬میــزان مخلــوط ســوخت و هــوا را بــر اســاس اطالعــات‬ ‫دریافتی از حســگرهای‏مختلف از جمله دما و تراکم هوا انجام‬ ‫مــی دهــد‪ .‬بنابرایــن اگــر خــودروی انژکتــوری دیــر روشــن شــود‪،‬‬ ‫غیرطبیعــی اســت و بایــد بــه‏تعمیــرکار مجــرب مراجعــه کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۳‬‏‪‎- ‎‬پــژو ‪ 405‬در چــه ســالی در فرانســه طراحــی و بــه تولیــد‬ ‫رســید ‪‎‬؟!‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬شــرکت پــژو در ژوئیــه ســال ‪ 1987‬مــدل ‪ 405‬را بــرای اولیــن بــار‬ ‫بــه بــازار عرضــه کرد‪.‬ایــن خــودرو یــک ســال بعــد عنــوان بهتریــن‬ ‫‏خــودرو اروپــا را بــه دســت اورد کــه بــر اســاس تعــداد ارای مصــرف‬ ‫کننــدگان بــود و ایــن تعــداد رای‪ ،‬در تاریــخ ایــن نظرســنجی بــی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ســابقه‏بــوده اسـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۴‬‏‪‎- ‎‬در پیــچ بــا ســرعت زیــاد پیچیــدن بیــش تریــن اســیب بــه‬ ‫کجــای خــودرو وارد مــی شــود و ایــا ترمــز گرفتــن ســر پیــچ اســیب‬ ‫بیشــتری وارد‏مــی کنــد ‪‎‬؟!‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬اصــوال هــر گونــه حرکــت ناگهانــی بــه هــر شــیء‪ ،‬احتمــال‬ ‫اســیب بــه ان را بــاال مــی بــرد کــه خــودرو نیــز از ایــن قاعــده‬ ‫مســتثنا نیســت‪ .‬در‏پیــچ هــا بیشــترین فشــار بــه چــرخ هــای‬ ‫جلــو و مشــخصا سیســتم تعلیــق یــا جلوبنــدی و پلــوس هــا وارد‬ ‫مــی شــود و ایــن فشــار بــا ترمــز بیــش تــر‏مــی شــود‪ ،‬چــرا کــه‬ ‫وزن تحمیــل شــده بــه قطعــات جلوبنــدی بــا اعمــال نیــروی ترمــز‬ ‫و انتقــال وزن خــودرو بــه چــرخ هــای جلــو‪ ،‬افزایــش می‏یابــد‪.‬‬ ‫سیســتم فرمــان و تایرهــا هــم بخــش هایــی هســتند کــه در‬ ‫پپچ هــا‪ ،‬تحــت فشــار قــرار مــی گیرنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۵‬‏‪‎- ‎‬بهتریــن راه بــرای کاهــش فرســایش قطعــات متحــرک‬ ‫داخلــی پیشــرانه چیســت؟!‬ ‫‪‎- ‎‬اســتفاده از روغــن موتــور توصیــه شــده و اســتاندارد و تعویــض‬ ‫بــه موقــع ان بــه همــراه گــرم کــردن ســریع خــودرو در ابتــدای‬ ‫کارکــرد‏پیشــرانه‪ ،‬مــواردی اســت کــه مــی توانــد منجــر بــه کاهــش‬ ‫فرســایش قطعــات داخلــی موتــور شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کارپارس‬ ‫برگزاریمی کند‬ ‫پی‬ ‫گ‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫سی‬ ‫ع‬ ‫جت‬ ‫ریازا ب اهیا ما ی‬ ‫نخستین جشنواره‬ ‫تیتر‪،‬یادداشت‪،،‬زگارش‪،‬عکس‬ ‫عالقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند‬ ‫اثار خود را به دفتر موسسه حداکثر تا پایان‬ ‫اردیبهشت‪ 1401‬ارسال کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫یک شنبه ‪ 21‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 21‬فروردین‬ ‫بجنورد‬ ‫دمای هوا ‪ 16‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 72‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 6 UV‬به ‪10‬‬ ‫رگبارهــای عصرگاهــی‪ .‬بیشــینه ‪16‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد غــرب شــمال غربــی از ‪ 15‬تــا ‪ 30‬کیلومتــر در ســاعت‪.‬‬ ‫احتمــال بــارش بــاران ‪.%60‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪511‬‬ ‫تصویب ‪۱۰۱‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت برای ‪ ۱۱‬واحد‬ ‫بوم گردی در مینودشت‬ ‫سازمان تنظیم مقررات اعالم کرد‪:‬‬ ‫رییس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫مینودشــت گفــت‪ ۱۰۱ :‬میلیــارد ریــال تســهیالت از منابع بند‬ ‫الــف تبصــره ‪ ۱۸‬قانــون بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬بــرای پرداخــت بــه ‪۱۱‬‬ ‫واحــد اقامتــگاه بــوم گــردی روســتایی در حــال ســاخت ایــن‬ ‫شهرســتان تصویــب شــده اســت‪.‬‬ ‫رضــا پورمهــدی افــزود‪ :‬ایــن تســهیالت از ســوی کارگــروه‬ ‫ویــژه ای در وزارت میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی مصــوب و نامــه معرفــی بــه بانــک واحدهــای بــوم‬ ‫گــردی درحــال ســاخت مینودشــت ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬پیشــرفت فیزیکــی ‪ ۱۱‬واحــد بــوم گــردی‬ ‫واقــع در روســتاهای «ده چناشــت‪ ،‬مالشــی‪ ،‬قلعــه قافــه‪،‬‬ ‫ساســنگ‪ ،‬کفــش محلــه‪ ،‬کلوکنــد‪ ،‬ســایر‪ ،‬زنــدان چــال‬ ‫و طــول ارام» بــاالی ‪ ۷۰‬درصــد اســت کــه بــا دریافــت‬ ‫تســهیالت ابالغــی حداکثــر تــا پایــان نیمــه نخســت امســال‬ ‫بــه بهــره بــرداری مــی رســند‪.‬‬ ‫پورمهــدی از فعــال بــودن ‪ ۱۷‬واحــد بــوم گــردی روســتایی‬ ‫دارای پروانــه فعالیــت در مینودشــت خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫بــا افتتــاح هــر یــک از واحدهــای درحــال ســاخت ایــن‬ ‫شهرســتان بــرای ‪ ۲‬تــا پنــج نفــر فرصــت شــغلی ایجــاد‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره میراث فرهنگی مینودشــت ادامــه داد‪ :‬عالوه‬ ‫بــر ایــن ‪ ۲۰‬متقاضــی دیگــر راه انــدازی یــا احــداث واحــد‬ ‫بــوم گــردی در ایــن شهرســتان مشــغول کار هســتند کــه‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی واحــد انهــا از صفــر تــا ‪ ۳۰‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اقامــت ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬نفــر در مراکــز‬ ‫اقامتــی رســمی و موقــت مینودشــت در تعطیــات نــوروزی‬ ‫امســال‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬از ایــن تعــداد هــزار و ‪ ۶۶۲‬نفــر در‬ ‫واحدهــای بــوم گــردی ایــن شهرســتان اقامــت داشــتند‪.‬‬ ‫پورمهــدی افــزود‪ :‬بســیاری از روســتاهای مناطــق جنگلی و‬ ‫کوهســتانی مینودشــت ظرفیـت خوبــی بــرای راه انــدازی یــا‬ ‫احــداث واحــد بــوم گــردی روســتایی دارنــد کــه متقاضیــان‬ ‫می تواننــد بــا مراجعــه بــه میــراث فرهنگــی درخواســت خــود‬ ‫را ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫«بــوم گــردی یــا همــان گردشــگری روســتایی شــکلی‬ ‫جدیــد از صنعــت گردشــگری رواج یافتــه در کشــورمان‬ ‫اســت کــه در ان افــراد بــه جــای حضــور در هتل هــا و اماکــن‬ ‫شــلوغ و پــر ازدحــام‪ ،‬راهــی روســتاهای بکــر می شــوند تــا‬ ‫بــه دور از هیاهــوی زندگــی روزمــره ســاعتی‪ ،‬شــاید هــم‬ ‫روزی و هفتــه ای را در ارامــش برامــده از ایــن ویژگی هــا‬ ‫ســپری کننــد و بــه معنــای دقیق تــر گردشــگران بــوم گــرد‬ ‫بــه روســتاها می رونــد تــا هماننــد انهــا زندگــی کننــد‪ ،‬ماننــد‬ ‫انهــا غــذای محلــی بخورنــد‪ ،‬ماننــد انــان به طبیعــت بروند تا‬ ‫لذت های یک زندگی ســاده و صمیمی روســتایی را تجربه‬ ‫کــرده و از ان بهره منــد شــوند»‪.‬‬ ‫شهرســتان مینودشــت بــه ســبب بهره منــدی از مواهــب‬ ‫طبیعــی و خــدادادی کــم نظیــر ماننــد جنگل هــای هیرکانــی‪،‬‬ ‫ابشــارهای دلنــواز‪ ،‬چشــم اندازهــای زیبــا‪ ،‬مناطــق مرتفــع و‬ ‫روســتاهای جنگلــی و کوهســتانی بــه بهشــت گردشــگری‬ ‫گلســتان مشــهور اســت‪.‬‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی کــم نظیــر مینودشــت در حاشــیه‬ ‫جــاده بیــن المللــی شــمال ‪ -‬مشــهد در کنــار طبیعــت زیبــا‬ ‫و بکــر جلگـه ای و کوهســتانی ان ســبب شــده تــا هــر ســاله‬ ‫باالخــص در نــوروز و تابســتان جمعیــت قابــل توجهــی از‬ ‫مســافران و گردشــگران از سراســر ایــران اســامی بــه ایــن‬ ‫شهرســتان کــه در ارتفــاع ‪ ۹۰۱‬متــری از ســطح دریــا قــرار‬ ‫دارد‪ ،‬بیاینــد و از طبیعــت و فضاهــای تفریحــی و زیبایــش‬ ‫بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫وجــود ‪ ۲‬پــارک جنگلــی «باقــر ابــاد و چهــل چــای» از‬ ‫دیدنی تریــن تفرجگاه هــا و اســتراحتگاه ها بــرای مســافران‬ ‫در همــه ایــام ســال بویــژه نــوروز و تابســتان اســت کــه در‬ ‫کنــار هــر یــک از ایــن ‪ ۲‬پــارک جنگلــی‪ ،‬رودخانه ای خروشــان‬ ‫جــاری و چشــمه ســارهای گــوارا قــرار دارد‪.‬‬ ‫خارج از چارچوب قوانین‬ ‫افزایش قیمت اینترنت‪،‬‬ ‫مشمول جریمه می شود‬ ‫ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی در اطالعیـه ای اعــام کــرد‪ :‬موضــوع افزایــش قیمــت‬ ‫اینترنــت ثابــت در برخــی اپراتورهــا در دســت بررســی اســت تــا چنانچــه خــارج از چارچــوب قانونــی‬ ‫باشــد‪ ،‬نســبت بــه اصــاح صریــح و جریمــه قانونــی متخلفــان اقــدام شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش گــروه علــم و امــوزش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســازمان تنظیــم مقــررات در واکنــش بــه اخبــار‬ ‫مربــوط بــه گرانــی اینترنــت توســط برخــی اپراتورهــا کــه در فضــای مجــازی منتشــر شــده اســت‪،‬‬ ‫اقــدام بــه انتشــار اطالعی ـه ای کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن اطالعیــه بــا اشــاره بــه این کــه کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات بــه عنــوان باالتریــن‬ ‫رکــن تصمیــم گیــر در وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اســت‪ ،‬امــده اســت‪ :‬هیچگونــه مصوبــه‬ ‫جدیــدی در مــورد تعرفــه اینترنــت نداشــته اســت و اخریــن تعرفــه مصــوب اینترنــت همــراه مربــوط‬ ‫بــه ســال ‪ ۹۵‬و ثابــت مربــوط بــه ســال ‪ ۹۶‬اســت کــه طــی انهــا ســقف و کــف قیمــت تعییــن شــده‬ ‫اســت تــا اپراتورهــای بخــش خصوصــی نســبت بــه تعییــن قیمــت خدمــات و بســته های اینترنتــی در‬ ‫محــدوده ســقف و کــف اقــدام کننــد‪ .‬مــورد اخیــر افزایــش قیمــت اینترنــت ثابــت در برخــی اپراتورهــا‬ ‫در دســت بررســی اســت تــا چنانچــه در خــارج از چارچــوب قانونــی (مصوبــات ســالهای ‪ ۹۵‬و ‪)۹۶‬‬ ‫باشــد‪ ،‬نســبت بــه اصــاح صریــح و جریمــه قانونــی متخلفــان اقــدام شــود‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن اطالعیــه ذکــر شــده اســت‪ :‬از انجــا کــه فراهــم کــردن تمهیــدات الزم بــرای‬ ‫خدمــات باکیفیــت و پایــدار توســط اپراتورهــا از مســئولیت هــای اصلــی ســازمان تنظیــم مقــررات‬ ‫و ارتباطــات رادیویــی اســت‪ ،‬الزم می دانیــم توجــه کاربــران بــه ایــن نکتــه را نیــز جلــب کنیــم کــه بــر‬ ‫اســاس مقــررات مصــوب ســال هــای گذشــته اپراتورهــا در محــدوده مشــخصی مجــاز بــه تعریــف‬ ‫بســته های خدماتــی بودنــد کــه بــه دلیــل شــرایط رقابتــی بعضــا در ســطح بســیار پایینتــری اقــدام بــه‬ ‫تعرفه گــذاری میکردنــد و اکنــون بــا افزایــش چندبرابــری هزینه هــا‪ ،‬ادامــه ســرمایه گــذاری و پاســخ‬ ‫بــه مصــرف روزافــزون مشــترکین بــا چالــش جــدی مواجــه شــده اســت‪ .‬قطعــا ً ادامــه ایــن رونــد‪،‬‬ ‫دسترســی مــردم عزیزمــان بــه خدمــات بــا کیفیــت و پایــدار را دچــار مشــکل خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫در پایــان اطالعیــه ســازمان تنظیــم مقــررات تاکیــد شــده اســت‪ :‬در عیــن حــال‪ ،‬اپراتورهــای ارتباطــی‬ ‫ضــروری اســت بــا رعایــت شــرایط اقشــار مختلــف جامعــه و حتــی االمــکان تامیــن بخشــی از منابــع‬ ‫مالــی موردنیــاز خــود از طــرق دیگــر و بــا هماهنگــی بــا ایــن ســازمان‪ ،‬افزایــش حداقلــی قیمــت هــا‬ ‫را مبتنــی بــر چارچــوب مصوبــات مدنظــر قراردهنــد و ان هــم حتمــا صــرف توســعه شــبکه شــود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫با ورود دادگستری گلستان؛‬ ‫بانک های استان ملزم‬ ‫به بازگرداندن سود مازاد‬ ‫در ‪ ۳۰‬پرونده مرتبط‬ ‫با تولید شدند‬ ‫رئیس کل دادگستری استان گلستان از رد دادخواست بانک ها برای‬ ‫دریافت سود و جریمه مازاد از تولیدکنندگان در ‪ 30‬پرونده خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار حیــدر اســیابی‪ ،‬گفــت‪ :‬دادگاه هــای‬ ‫اســتان گلســتان پارســال دادخواســت بانک هــا بــرای دریافــت ســود و‬ ‫جریمــه مــازاد از تولیدکننــدگان را در ‪ 30‬پرونــده‪ ،‬خــاف مصوبــات‬ ‫بانــک مرکــزی و شــورای پــول و اعتبــار تشــخیص دادنــد و رد کردنــد‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬بــا صــدور ایــن اراء کــه همــه ان هــا قطعــی اســت‪،‬‬ ‫واحد هــای تولیــدی‪ ،‬ســود اضافــی و جریمــه مــازاد را نمی پردازنــد و اگــر‬ ‫پرداختــه باشــند بانک هــا موظفنــد بــه انــان بازگرداننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان گفــت‪ :‬از ‪ ۲۴‬چالــش مهم و اصلی‬ ‫شناســایی شــده بــر ســر راه تولیــد و ســرمایه گــذاری در اســتان ‪۲۰ ،‬‬ ‫مــورد مربــوط بــه بانک هاســت کــه در ایــن بیــن دریافــت ســود های‬ ‫بانکــی و جریمه هــای نامتعــارف یکــی از مشــکالت اصلــی واحد هــای‬ ‫تولیــدی اســت ‪.‬‬ ‫اغاز خرید گندم بذری‬ ‫در گلستان‬ ‫پروژه های ساخت راه های‬ ‫روستایی گلستان سرعت گرفت‬ ‫گنــدم هــای بــذری فــراوری نشــده شــرکت هــای تولیــد کننــده‬ ‫بــذر گلســتانی از یکشــنبه مــورخ ‪ 1401/۰۱/07‬در دو مرکــز‬ ‫ســیلوی دولتــی فاضــل ابــاد و گالیکــش خریــداری مــی شــود ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از روابــط عمومــی اداره کل غلــه‬ ‫وخدمــات بازرگانــی گلســتان ‪ ،‬محمدرضــا افشــار سرپرســت‬ ‫اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان در همیــن خصــوص‬ ‫گفــت ‪ :‬گنــدم بــذری فــراوری نشــده شــرکتهای تولیــد کننــده بــذر‬ ‫گلســتانی در دو مرکــز دولتــی ســیلو گالیکــش و ســیلو ملکــی‬ ‫فاضــل ابــاد بــه صــورت تضمینــی بــا قیمــت مصــوب اعالمــی‬ ‫خریــداری می گــردد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان یــاداور‬ ‫شــد ‪ :‬خریــد گنــدم در ســال زراعــی جــاری تنهــا از طریــق‬ ‫ســامانه جامــع پهنــه بنــدی ســازمان جهــاد کشــاورزی انجــام‬ ‫می شــود و بــه شــرکت هــای تولیــد کننــده بــذر معرفــی شــده‬ ‫توســط ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان و کشــاورزان توصیــه‬ ‫کــرد کــه در اســرع وقــت نســبت بــه ثبــت و بــه روز رســانی‬ ‫اطالعــات موردنیــاز اقــدام نماینــد ‪.‬‬ ‫معــاون فنــی و روســتایی اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬پــس از ســفر ریاســت جمهــوری و ابــاغ اعتبــارات‬ ‫عمرانــی‪ ،‬اجــرای پروژه هــای ســاخت راههــای روســتایی بیــش از‬ ‫گذشــته در اســتان شــدت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫قاســم دبــوری فریمانــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا ســفر ریاســت محتــرم‬ ‫جمهــوری بــه اســتان ‪ ۶‬پــروژه و بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۱۵۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــرای ســاخت راههــای روســتایی اســتان بــه تصویــب رســید کــه ‬ ‫احــداث ســاخت راه روســتایی یــورت کاظــم گالیکــش در نــوروز ‪1401‬‬ ‫نمونــه بــارز ان مــی باشــد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬ســاخت راه روســتایی قرمســه به چارقلی در گمیشــان‪،‬‬ ‫بندبصیرابــاد بــه پنــج پیکــر در حــوزه بندرترکمــن و گمیشــان و اســام‬ ‫ابــاد شــاده بــه بزرگــراه در کردکــوی از جملــه انهاســت کــه در حــوزه‬ ‫غــرب اســتان قــراردارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای حــوزه شــرق نیــز ســاخت راه هایی همچــون کرداباد‪،‬‬ ‫ازادتپــه بــه پیــرواش و اشــوربای بــه اوچ تپــه در علــی ابــاد و اق قــا‪،‬‬ ‫اخلــی فجــر در رامیــان و قورچــای حاجــی نبــی در ازادشــهر بــه تصویب‬ ‫رســیده کــه تمامــی انهــا در مرحلــه هــای مختلــف اجــرا قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬بــا اضافــه شــدن ایــن راه هــا بــه حــوزه راه هــای‬ ‫روســتایی‪ ،‬تعــداد روســتاهای بــاالی ‪ 20‬خانــوار بــه ‪ 890‬روســتا‬ ‫می رســد کــه از راه مناســب برخــوردار خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان مرغ‬ ‫نگران نباشند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور بــا بیــان اینکــه از ســه روز گذشــته خریــد حمایتــی مــرغ در‬ ‫اســتان های تولیدکننــده اغــاز شــده‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن خصــوص تولیدکننــدگان نگرانــی نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار «محســن ســامی» دربــاره خبرهــای کــه مبنــی بــر باقــی مانــدن مــرغ روی‬ ‫دســت تولیدکننــدگان اظهــار داشــت‪ :‬تولیــد مــرغ از یــک ماه گذشــته تا به امــروز رو به افزایــش بوده بنابراین‬ ‫از زمانــی کــه مشــکل مــازاد مــرغ در کشــور مطــرح شــد‪ ،‬شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور عملیــات خریــد‬ ‫را در چهــار اســتان پرتولیــد از ســه روز گذشــته ماننــد گلســتان‪ ،‬گیــان‪ ،‬مازنــدران و ایــام اغــاز کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــه ادارات جهــاد کشــاورزی و ادارات پشــتیبانی امــور دام اســتان هــا اکنــون بخشــنامه‬ ‫خریــد حمایتــی مــرغ مــازاد از تولیدکننــدگان سراســر کشــور ابــاغ شــده اســت بنابرایــن تولیدکننــدگان هیــچ‬ ‫دغدغــه ای نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور اظهارداشــت‪ :‬مــرغ مــازاد بــه هــر میــزان کــه باشــد‪ ،‬شــرکت‬ ‫پشــتیبانی امــور دام کشــور ایــن محصــول را بــه قیمــت مصــوب از تولیدکننــدگان خریــداری مــی کنــد بنابرایــن‬ ‫هــر تولیدکننــده ای کــه تصــور مــی کنــد نمــی توانــد مــرغ تولیــدی خــود را در بــازار بــه فــروش برســاند بــا‬ ‫مراجعــه بــه اداره کل پشــتیبانی اســتان خــود و طبــق روال ســنوات گذشــته بــا نــرخ هــای مصــوب خریــداری‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســامی بــا تاکیــد براینکــه هیــچ محدودیتــی بــرای تحویــل گیــری و خریــد مــرغ مــازاد تولیــد داخــل نداریــم‬ ‫گفــت‪ :‬نــرخ مصــوب بــرای هــر کیلوگــرم مــرغ ‪ ۳۰‬هزارتومــان و بــرای نــژاد اریــن ‪ ۳۳‬هــزار و ‪ ۳۶۰‬تومــان‬ ‫تعیین شــده اســت و تولیدکنندگان می توانند با این نرخ ها تولیدات خود را تحویل ادارات کل پشــتیبانی‬ ‫اســتان بدهنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور بــا بیــان اینکــه وضعیــت ذخایــر گوشــت مــرغ کشــور تکمیــل‬ ‫اســت گفــت‪ :‬وقتــی مــرغ داخلــی بــا مــازاد تولیــد روبروســت بــه ایــن معناســت کــه ذخایــر مــا اشــباع اســت و‬ ‫مشــکلی در خصــوص ذخایــر محصــوالت پروتئینــی در شــرکت پشــتیبانی امــور دام نداریــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬از ابتــدای اســفندماه ســال ‪ ۱۴۰۰‬تاکنــون نیــز بــرای تنظیــم بــازار گوشــت مــرغ‪ ،‬بیــش از ‪۵۰‬‬ ‫هزارتــن مــرغ منجمــد بــه بــازار سراســر کشــور بــا قیمــت مصــوب کیلویــی ‪ ۲۰‬هزارتومــان عرضــه شــده اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تاکید بر حمایت از شرکت های دانش بنیان‬ ‫در جهت تحقق شعار سال ‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــر حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان در جهــت تحقــق شــعار‬ ‫تولیــد ‪ ،‬دانــش بنیــان و اشــتغال افریــن تاکیــد کــرد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان ‪ ،‬دکتــر غالمعلــی‬ ‫شــهمرادی کــه در اولیــن جلســه شــورای اداری در ســال ‪ 1401‬ســخن مــی گفــت ‪ :‬بــا اشــاره بــه اهمیــت‬ ‫اقتصاد دانش بنیان افزود امروزه یکی از مظاهر و شــاخص های اصلی توســعه یافتگی دســتیابی‬ ‫بــه اقتصــاد دانــش بنیــان اســت و انچــه توســعه پایــدار و پیشــرفت هــر کشــوری را تضمیــن مــی کنــد‪،‬‬ ‫میــزان رشــد اقتصــاد دانــش بنیــان ان کشــور اســت‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن میــان شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫بعنــوان موتــور محرکــه اقتصــاد دانــش بنیــان محســوب مــی شــوند گفــت ‪ :‬در ایــران شــرکت های‬ ‫زیــادی تحــت عنــوان دانــش بنیــان هــا در حــوزه هــای مختلــف مشــغول فعالیــت هســتند و‬ ‫ســوداوری بــاالی شــرکت هــای فعــال در حــوزه دانــش بنیــان در کشــورهای توســعه یافتــه از‬ ‫یــک ســو و ضــرورت فعالیــت موثــر در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی از ســوی دیگــر ‪ ،‬باعــث شــده‬ ‫اســت تــا جایــگاه شــرکت هــای دانــش بنیــان در ســطح کشــور بیــش از پیــش پررنــگ تــر شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد علیرغــم سیاســتگذاری هــای مختلفــی کــه بــرای حمایــت از ایــن شــرکت هــا صــورت‬ ‫گرفتــه ‪ ،‬هنــوز ســهم اقتصــاد دانــش بنیــان از اقتصــاد کشــور بســیار پاییــن بــوده و ایــران در شــاخص‬ ‫اقتصــاد دانــش بنیــان در بیــن کشــورهای جهــان جایــگاه مناســبی نــدارد‪.‬‬ ‫وی نقش مخابرات در تحقق شــعار ســال ‪ 1401‬را تاثیرگذار دانســت و حمایت از شــرکت های دانش‬ ‫بنیــان و تامیــن نیازهــای ارتباطــی ایــن شــرکت هــا و همچنیــن مشــارکت در فعالیــت ان هــا را از جمله‬ ‫اقداماتــی دانســت کــه مخابــرات اســتان مــی توانــد برنامه ریــزی نماید ‪.‬‬ ‫مدیرمخابــرات منطقــه گلســتان ســپس بــه تبییــن سیاســت هــا و برنامــه هــای مخابــرات منطقــه‬ ‫گلســتان پرداخــت و هــدف اصلــی تمــام فعالیــت هــای انجــام شــده را ارائــه خدمــات بــه مــردم و‬ ‫کســب رضایتمنــدی مشــترکین دانســت ‪.‬‬ ‫وی ابــزار الزم بــرای تحقــق هــدف هــای ابالغــی را منابــع انســانی کارامــد عنــوان کــرد و بــر افزایــش‬ ‫همگرایــی و اتحــاد و پشــتیبانی های الزم بیــن ســتاد و شهرســتان هــا تاکیــد داشــت‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان داشــتن نــگاه عدالــت محورانــه بیــن کارکنــان و توســعه عادالنــه‬ ‫ارتباطــات مخابراتــی ‪ ،‬رعایــت انظبــاط در محیــط کاری ‪،‬پرهیــز از پرداختــن بــه حواشــی ‪،‬ارتقــاء تعامل‬ ‫درون و بــرون ســازمانی ‪ ،‬تکریــم مشــتریان و رســیدگی بــه درخواســت هــای انهــا بــا ســعه صــدر ‪،‬‬ ‫هماهنگــی و همخوانــی اقدامــات بــا اهــداف ســازمان ‪ ،‬انجــام فعالیــت هــای خالقانــه ‪،‬تعریــف کار و‬ ‫شــرح وظیفــه بصــورت منعطــف و قابــل تغییــر ‪،‬بــا برنامه بودن و پیشــبرد امور بر اســاس برنامه ریزی‬ ‫انجــام شــده ‪ ،‬اجــرای دقیــق تکالیــف ابــاغ شــده از ســوی شــرکت مخابــرات ایــران ‪ ،‬پویایــی بیــش از‬ ‫پیــش جریــان هــای درامــدی و فعالســازی بیشــتر کمیتــه هــای تشــکیل شــده ‪ ،‬انجــام توســعه های‬ ‫ضــروری بــا تضمیــن برگشــت ســرمایه همچنیــن توجــه ویــژه به نگهــداری‪ ،pm ،‬و سرکشــی از مراکز‬ ‫را از جملــه مــوارد و نــکات بســیار ضــروری و مــورد اهمیــت دانســت و اجــرای ان هــا توســط تــک تــک‬ ‫مدیــران ‪ ،‬روســا و کارکنــان را خواســتار شــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 15‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 95‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬از ‪10‬‬ ‫رگبار‪ .‬بیشینه ‪15‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪ .‬احتمال بارش باران ‪.%60‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 21‬فروردین‬ ‫گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 21‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪511‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫توزیع گسترده گوجه فرنگی‬ ‫با قیمت ‪ ۹‬هزار تومان‬ ‫در میادیــن میــوه و تره بــار گوجه فرنگــی از روز جمعــه ‪ 19‬فروردیــن بــا قیمــت ‪ ۹‬تــا ‪ ۱۲‬هــزار تومــان بــه‬ ‫میــزان کافــی توزیع شــده و بــه فــروش می رســد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬در سراســر جهــان ایــران بــه طور میانگین ســاالنه ‪ ۶.۵‬میلیون تــن از ‪۱۹۰‬‬ ‫میلیــون تــن گوجه فرنگــی را تولیــد می کنــد و همــواره یکــی از اصلی تریــن صادرکننــدگان ایــن محصــول‬ ‫بــه کشــورهای منطقــه بــوده اســت و در برخــی از ســال ها نیــز تولیــد ایــن محصــول بــه حــدی زیــاد بــود‬ ‫کــه بــا وجــود خریــد گســترده کارخانجــات رب و صــادرات؛ بخشــی از گوجه فرنگــی تولیــدی تلــف شــده و‬ ‫دور ریختــه می شــود‪.‬‬ ‫خبرهــا حکایــت از ان دارد کــه ســالجاریی نیــز ‪ ۲‬تــا ‪ ۳‬برابــر ســال گذشــته کشــاورزان مــزارع خــود را‬ ‫بــه کشــت گوجــه اختصــاص داده انــد ولــی بــا ایــن وجــود طــی دو هفتــه اخیــرا ًقیمــت ایــن محصــول بــه‬ ‫شــدت بــه صــورت کاذب رونــد افزایــش داشــته تــا جایــی کــه در برخــی شــهرهای کشــور همچــون اهــواز‬ ‫نیــز بــه شــدت کمبــود ان در بــازار احســاس می شــد‪.‬‬ ‫علــت اصلــی ایــن افزایــش قیمــت را عمــده خرده فروشــان در کاهــش عرضــه گوجه فرنگــی در میادیــن‬ ‫مرکــزی میــوه و تره بــار عنــوان کردنــد‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیــه بارفروشــان نیــز علــت این افزایش قیمت افسارگســیخته را مشــکالت کامیــون داران و‬ ‫کاهــش تمایــل انهــا بــه بــار زدن محصوالت کشــاورزی دانســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه همچنیــن اعــام کــرد کــه در شــرایط عــادی حــدود ‪ ۲۰۰۰‬تــا ‪ ۳۰۰۰‬تــن گوجه فرنگــی وارد‬ ‫میــدان میــوه و تره بــار می شــد ولــی ایــن حجــم در چنــد روز قبــل بــه شــدت تقلیــل پیــدا کــرد و بــه ‪ ۳۰‬تــا‬ ‫‪ ۵۰‬هــزار تــن در هــر روز رســید‪.‬‬ ‫امــا طــی دو روز اخیــر مشــکل عرضــه گوجه فرنگــی حــل شــد و مشــاهدات از برخــی غرفه هــای میــوه و‬ ‫تره بــار شــهرداری و خرده فروش ـی ها نشــان می دهــد کــه قیمــت گوجه فرنگــی بــا کاهــش محسوســی‬ ‫قیمــت روبــرو شــده اســت و هم اکنــون گوجه فرنگــی بــه میــزان کافــی در ایــن غرفه هــا توزیع شــده و بــا‬ ‫قیمــت ‪ ۹‬تــا ‪ ۱۲‬هــزار تومــان بــه فــروش می رســد‪.‬‬ ‫هم اکنــون نیــز برداشــت ایــن محصــول در مینــاب بندرعبــاس و بوشــهر نیــز اغــاز شــده و بــا افزایــش‬ ‫عرضــه‪ ،‬شــاهد کاهــش قیمــت ان خواهیــم بــود و انتظــار مـی رود تــا ســه روز اینــده قیمــت گوجه فرنگــی‬ ‫بــه زیــر ‪ ۹‬هــزار تومــان برســد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫واژگونی منجر به اتش سوزی‬ ‫سواری پراید در فاروج‬ ‫استفاده از گواهینامه جعلی‬ ‫کار دست راننده داد‬ ‫برخورد پراید با گاردریل ‪ 3‬نفر‬ ‫مجروح داشت‬ ‫در پــی واژگونــی یــک دســتگاه ســواری پرایــد در محــور فــاروج بــه‬ ‫شــیروان‪ ،‬خــودرو دچــار اتش ســوزی و‏راننــده نیــز مجــروح شــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار‪ ،‬فرمانــده انتظامی شهرســتان فــاروج در‬ ‫تشــریح جزئیــات ایــن‏خبــر افــزود‪ :‬شــب گذشــته در پــی اعــام مرکــز‬ ‫فوریت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر وقــوع یــک فقــره‏واژگونــی خــودرو‬ ‫در محــور فــاروج بــه شــیروان‪ ،‬بالفاصلــه گشــت کالنتــری ‪ 11‬بــه محــل‬ ‫اعــزام شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ «علیرضــا پوربــه» بیــان داشــت‪ :‬بــا حضــور مامــوران در‬ ‫محــل مشــخص شــد یــک دســتگاه ســواری‏پرایــد بــر اثــر واژگونــی در‬ ‫حاشــیه جــاده دچــار اتش ســوزی شــدید شــده اســت‏‪.‬‬ ‫وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا حضــور عوامــل اتش نشــانی‬ ‫حریــق مهــار و راننــده خــودرو نیــز کــه دچــار‏مصدومیــت شــده بــود‪،‬‬ ‫بــه بیمارســتان ایت اللــه «هاشــمی رفســنجانی» شهرســتان شــیروان‬ ‫منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬کارشناســان پلیـس راه علــت‬ ‫ایــن ســانحه را عــدم توانایــی در کنتــرل‏وســیله نقلیــه ناشــی از تخطی‬ ‫از ســرعت مطمئنــه توســط راننــده ســواری پرایــد بیــان کردنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه از کشــف یــک تیغــه گواهینامــه‬ ‫جعلــی توســط واحــد گشــت پلی ـس راه گرمــه‪ -‬جاجــرم ‏خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫«مجتبــی نظافتــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫پــی کنتــرل‏خودروهــای عبــوری و بررســی مــدارک توســط واحــد گشــت‬ ‫پلیـس راه گرمــه‪ -‬جاجــرم راننــده ای کــه از یــک تیغــه گواهینامــه‏جعلی‬ ‫اســتفاده می کــرد‪ ،‬دســتگیر و بــه پلیــس اگاهــی شهرســتان تحویــل‬ ‫داده شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن فــرد در قبال پرداخــت ‪ 50‬میلیون ریال‬ ‫گواهی نامــه جعلــی را اخــذ کــرده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در‏بازجویی هــای‬ ‫انجام شــده مشــخص شــد کــه ایــن فــرد از طریــق یــک کانــال‬ ‫اینســتاگرامی بــا جاعــل اشــنا می شــود و گواهینامــه‏جعلــی را از‬ ‫او اخــذ می کنــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ نظافتــی بابیــان اینکــه متهــم درنهایــت بــه همــراه پرونــده‬ ‫متشــکله بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‏اقدامــات‬ ‫پلیســی بــرای شناســایی و دســتگیری فــرد جاعــل ادامــه دارد‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از برخــورد یــک دســتگاه‬ ‫پرایــد بــا گاردریــل و مجروحیــت ‪ 3‬نفــر‏خبــر داد‪‎.‎‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار‪ ،‬ســرهنگ «مســعود وحیــدی» بــا‬ ‫اعــام جزئیــات ایــن خبــر‏اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام مرکــز‬ ‫فوریت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر وقــوع یــک مــورد حادثــه‬ ‫‏رانندگــی در محــور «بجنــورد‪ -‬شــیروان» بالفاصلــه گشــت‬ ‫انتظامــی و پلیــس راه بــه همــراه عوامــل ‏امــدادی بــه محــل‬ ‫موردنظــر اعــزام شــدند‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن حادثــه یــک دســتگاه پرایــد بــا‬ ‫گاردریــل کنــار جــاده برخــورد و از ناحیــه‏جلــو اتش گرفتــه بــود‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در همیــن رابطــه ‪ 3‬نفــر از سرنشــینان خــودرو به شــدت‬ ‫دچــار ســوختگی‏شــده کــه بالفاصلــه توســط عوامــل اورژانــس‬ ‫حاضــر در صحنــه بــه بیمارســتان منتقــل شــدند‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه حــال هر ‪ 3‬نفــر از مجروحان‬ ‫مســاعد اعالم شــده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬‏علــت وقــوع ایــن‬ ‫حادثــه توســط کارشناســان پلی ـس راه در دســت پیگیــری اســت‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ وحیــدی در پایــان از راننــدگان خواســت تــا بــا دقــت‬ ‫بیشــتری رانندگــی کــرده و حتمــا ً قوانیــن و‏مقــررات راهنمایــی‬ ‫و رانندگــی را رعایــت کــرده تــا شــاهد وقــوع حــوادث تلــخ و‬ ‫دل خــراش نباشــیم‪.‬‏‬ ‫باید اقتصادی در کشور اجرایی شود‬ ‫که نتیجه ان در معیشت مردم‬ ‫احساس گردد‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬بــر همــه مــا وظیفــه اســت کــه‬ ‫در راســتای منویــات مقــام معظــم رهبــری کــه قســمتی از ان تحــت‬ ‫عنــوان شــعار ســال‪ ،‬بــه عنــوان نقشــه راه بــرای مــا مشــخص گردیده‬ ‫اســت‪ ،‬اقتصادی را در کشــور اجرایی کنیم که نتیجه و تبلور مثبت‬ ‫ان در معیشــت مــردم احســاس گــردد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از روابــط عمومــی اداره کل شــیالت‬ ‫گلســتان مهنــدس ســید جــواد قدس علــوی در جلســه «راهکارهای‬ ‫بررســی و برنامــه ریــزی تحقــق شــعار ســال » تصریــح کــرد‪ :‬بیــش‬ ‫از یــک دهــه اســت کــه مقــام معظــم رهبــری شــعار هــر ســال را بــه‬ ‫مســائل اقتصــادی اختصــاص مــی دهنــد و امســال هــم کــه بــا تدبیــر‬ ‫خــود «تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال افریــن» را برگزیــده انــد‪ ،‬در‬ ‫واقــع ایــن عنــوان نوعــی ریــل گــذاری و سیاســت گــذاری در حــوزه‬ ‫اقتصــاد مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امســال بایــد تولیــدی را مــد نظــر قــرار دهیــم کــه بــا علــم‬ ‫و دانــش روز و بومــی انجــام گیــرد و دومیــن خصیصــه ان اشــتغال‬ ‫افرینــی باشــد کــه الزمــه اجرایــی ان بســتر ســازی و امــاده نمــودن‬ ‫زیــر ســاخت ها مــی باشــد‪ .‬همچنیــن بایــد محصولــی تولیــد کنیــم‬ ‫کــه رقابــت پذیــر در بــازار هــای جهانــی بــوده و بــه نوعــی مشــتری‬ ‫پســند باشــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬اگــر مــی خواهیــم ســرمایه گــذار‬ ‫بــدون دغدغــه وارد امــر تولیــد شــود بایــد بســتری را فرهــم کــرد کــه‬ ‫بــدون دغدغــه بــه کار تولیــد خــود بپــردازد‪ .‬چــرا کــه در واقــع تولیــد‬ ‫در اختیــار بخــش خصوصــی و ســرمایه گــذار اســت و دولــت بــه‬ ‫عنــوان برنامــه ریــز و سیاســت گــذار بایــد موانــع تولیــد را مرتفــع و‬ ‫مشــوق های ســرمایه گذاری را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫مهنــدس قــدس علــوی بــا تاکیــد بــر ظرفیــت هایــی منحصربفــرد‬ ‫ابــزی پــروری اســتان بیــان داشــت‪ :‬ظرفیت هــای قابــل توجهــی در‬ ‫حــوزه شــیالت در اســتان وجــود دارد کــه مــی تواننــد زمینــه رشــد و‬ ‫توســعه منطقــه را فراهــم اورنــد‪ .‬از جملــه ایــن طــرح هــا ‪ 4‬طــرح‬ ‫ویــژه اقتصــاد مقاومتــی از جملــه پــرورش میگــو‪ ،‬پــرورش ماهیــان‬ ‫خاویــاری‪ ،‬پــرورش ماهــی بــا اســتفاده دومنظــوره از اب چاه هــای‬ ‫کشــاورزی و پــرورش ماهــی در دریــا اســت کــه ایــن طــرح هــا‬ ‫می تواننــد بــا تلفیــق «تولیــد دانــش بنیــان» و «اقتصــاد مقاومتــی»‬ ‫تاثیــر بســیار زیــادی در توســعه و ارزاوری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اگــر بخواهیــم بــه انچــه کــه مدنظر مقام معظــم رهبری‬ ‫در تحقــق شــعار ســال اســت برســیم بایــد برنامــه ای مناســب بــا‬ ‫جــدول زمانبنــدی تدویــن کنیــم‪ .‬ایــن برنامــه در حــوزه شــیالت در‬ ‫کشــور و اســتان تدویــن شــده و بــرش شهرســتانی ان نیــز بــه زودی‬ ‫امــاده مــی شــود‪.‬‬ ‫ورود هزاران چلچله رودخانه ای به بندرترکمن‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت بندرترکمــن از ورود و النه گزینــی هــزاران قطعــه پرنــده مهاجــر‬ ‫چلچلــه رودخانـه ای بــه ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن مهمانان بهاری تا اوایل فصل تابســتان‬ ‫در منطقه ماندگار هســتند‪.‬‬ ‫علــی بیانــی اظهــار داشــت ‪ :‬ایــن پرنــده هــا همــه ســاله از نیمــه دوم فروردیــن از عــرض های جنوبی تر‬ ‫کشــور بــرای زاداوری بــه حواشــی رودخانــه هــای گلســتان به ویژه بندرترکمــن مهاجرت می کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬بــا توجــه بــه در دســترس بــودن غــذای ایــن چلچلــه هــا (حشــرات اب دوســت) در‬ ‫رودخانه هــای لــب شــور منطقــه ایــن پرندهــا در حاشــیه رودخانــه هــای قــره ســو‪ ،‬گرگانــرود و دیگــر‬ ‫کانــال هــای زهکشــی غــرب و شــمال غرب گلســتان بــه وفــور قابــل مشــاهده هســتند‪.‬‬ ‫رییــس محیــط زیســت بندرترکمــن ادامــه داد ‪ :‬چلچلــه رودخانــه ای تــا نیمــه اول تیــر در منطقــه حضــور‬ ‫دارنــد و پــس از کســب توانایــی پــرواز جوجــه هــای ‪ ۲‬ماهــه‪ ،‬دوبــاره بــه عــرض هــای جنوبی تــر بــر مــی گردنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬پــرواز دســته جمعــی هــزاران قطعــه از ایــن پرنــده در ســاعات ابتدایــی یــا پایانــی روز و تــاش‬ ‫بــرای کســب غــذا‬ ‫و انتقــال ان بــه‬ ‫جوجــه هــا چشــم‬ ‫اندازهــای زیبایــی‬ ‫را خلــق مــی کنــد‪.‬‬ ‫بیانــی خاطرنشــان‬ ‫حــوزه‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫ســر ز مینی‬ ‫شهر ســتا ن‬ ‫بندرترکمــن بــه‬ ‫ســبب برخــورداری‬ ‫از زیســتگاه های‬ ‫متعــدد ســاالنه‬ ‫میزبــان بیــش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬گونــه پرنــده‬ ‫ا ســت ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نقــش مکانیزاســیون در رشــد بهــره وری تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه سیاســت گــذاری هــای دولــت‪ ،‬ســاالنه رشــد ‪8‬‬ ‫درصــدی اقتصــاد را در کشــور شــاهد خواهیــم بــود کــه ‪ 50‬درصد این‬ ‫رشــد اقتصــادی بایــد در حــوزه بهــره وری انجــام گیــرد کــه بــا افزایــش‬ ‫تــوان مکانیزاســیون می توانیــم بهــره وری را بــاال ببریــم‪ .‬مدیــران‬ ‫شهرســتانی بایــد در جلســاتی کــه در قالــب کمیتــه برنامه ریــزی‬ ‫در هــر شهرســتان برگــزار مــی شــود حضــور یابنــد و زمینــه رشــد‬ ‫ســرمایه گذاریی و رفــع موانــع و تنگناهایــی تولیــد ابــزی پــروری‬ ‫شهرســتان خــود را فراهــم اورنــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان در پایــان بــا ابــراز امیــدواری از رفــع‬ ‫مشــکالت ابــزی پــروری اســتان بــا کمــک شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫اذعــان داشــت‪ :‬تکثیــر میگــو و افزایــش مولــد ماهیــان خاویــاری از‬ ‫جملــه مســائلی اســت کــه در حــال حاضــر در حــوزه ابــزی پــروری‬ ‫اســتان مطــرح هســتند کــه امیدواریــم بــا کمــک شــرکت هــای دانش‬ ‫بنیــان و طــرح هــای تحقیقاتــی بتوانیــم ایــن معضــات را رفــع کنیم‪.‬‬ ‫چــرا کــه اگــر بــه دنبــال تولیــد پایــدار هســتیم بایــد زنجیــره ایــن تولید‬ ‫را در داخــل اســتان بومــی ســازی کنیــم‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ایــن جلســه بــا حضــور مدیــر کل‪ ،‬معاونیــن‪،‬‬ ‫کارشناســان و روســای ســتادی‪ ،‬شهرســتان هــا و مراکــز تکثیــر‬ ‫شــیالت اســتان‪ ،‬رئیــس مرکــز تحقیقــات ابزیــان اب هــای داخلــی‬ ‫گــرگان و نماینــده شــرکت مــادر تخصصــی ماهیــان خاویــاری اســتان‬ ‫در محــل ســالن جلســات اداره کل شــیالت گلســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫تصادفات با ریشه ژنتیکی‬ ‫در کشور!‬ ‫بســیاری از بــزرگان و اکابــر بــر ایــن باورنــد کــه تنــوع و‬ ‫ایجــاد تغییــر باعــث رشــد و پویایــی و بالندگــی و از ایــن‬ ‫جــور چیزهــای مثبــت مــی شــود تــا جایــی کــه ایــن موضــوع‬ ‫در اشــعار شــعرا نیــز دیــده مــی شــود و جایــی شــاعر‬ ‫فرمــوده« تنــوع توانگــر کنــد مــرد را!» فلــذا مــا همیشــه‬ ‫منتظــر بودیــم کــه یــک نفــر ادم متفــاوت یــا یــک مســئول‬ ‫جســور پیــدا شــود و دســت بــه یــک ســاختار شــکنی‬ ‫ت ُپــل و اساســی در خصــوص دالیــل تصادفــات رانندگــی‬ ‫در مملکــت بزنــد و دوشــاخ تصادفــات را از پریــز خطــای‬ ‫انســانی بیــرون بکشــد‪ .‬هــر چنــد در ســال هــای گذشــته‬ ‫ایــن اتفــاق در یــک مقیــاس کوچــک رخ داد ولــی کافــی‬ ‫نیســت و منتظــر تحــوالت جدیــد هســتیم‪ .‬فلــش بــا‬ ‫رویکــرد جرایــد‪ ...‬‬ ‫روزنامــه جــام جــم ســال ‪ 92‬در گزارشــی الیــی کشــی را‬ ‫عامل بســیاری از تصادفات ذکر کرد و منتشــر ســاخت«از‬ ‫ابتــدای امســال ‪ 5135‬تصــادف بــه علــت الیــی کشــی در‬ ‫تهــران رخ داده اســت ‪ .‬در ضمــن نویســنده گــزارش ذکــر‬ ‫نمــود کــه الیــی کشــی و ویــراژ دادن ریشــه ژنتیکــی دارد و‬ ‫برخــی بــه جــای تصمیــم گیــری منطقــی و عقالنــی‪ ،‬فقــط‬ ‫بــه احساســات و هیجــان هــا توجــه مــی کننــد‪ ».‬‬ ‫معــاون وقــت شــهردار تهــران نیــز فرمــوده بودنــد‬ ‫‪ 90‬درصــد تصادفــات تهــران بــه علــت «غــرور نابجــا و‬ ‫لجبــازی» برخــی راننــدگان در ســطح شــهر اســت‪ .‬یعنــی‬ ‫ایــن طــوری کــه دوســتان ســال ها عنــوان مــی کننــد علــل‬ ‫تصــادف همــواره انســانی اســت و بــاز نشــدن کیســه هــای‬ ‫هــوا و نداشــتن تــاب و تــوان ارابــه هــای مــرگ و غیــر‬ ‫اســتاندارد بــودن جــاده تاثیــر چندانــی در افزایــش مــرگ و‬ ‫میــر جــاده ای نــدارد و مشــکل تقریبــا ً ارثــی اســت! علـی ای‬ ‫حــال بــا عنایــت بــه ســاختار شــکنی و فتــح بابــی کــه در‬ ‫خصــوص عوامــل حادثــه ســاز تصادفــات درون شــهری‬ ‫حــادث شــده اســت‪ ،‬اگــر ریــا نباشــد مــا نیــز چنــد عامــل‬ ‫پنهــان مانــده از چشــمان شــهالی دوســتان رونمایــی‬ ‫می کنیــم‪:‬‬ ‫الــف) ماشــین االت میلیــاردی‪ :‬یکــی از دالیــل بــروز‬ ‫برخــی تصادفــات وجــود همیــن ماشــین االت میلیــاردی‬ ‫جماعــت اغنیــا در کوچــه و خیابــان هــا اســت کــه گاهــی‬ ‫اوقــات خلــق اللــه چنــان مبهــوت جــال و جبــروت ان هــا‬ ‫شــده کــه بــه در و دیــوار مــی زننــد‪ .‬فقــط مــا مانــده ایــم اگــر‬ ‫روزی زبــان عمــو ســیفی الل‪ ،‬بــا یکــی از ایــن کجــاوه هــای‬ ‫مُرَصــع تصــادف کنیــم‪ ،‬چگونــه بایــد خســارت بپردازیــم؟‬ ‫ب) بیلبــورد هــای تبلیغاتــی‪ :‬تبلیغــات دیــگ و پاتیــل و‬ ‫کفپــوش رویایــی و کفــش هــای جادویــی در صــدا و ســیما‬ ‫کــم بــود حــاال در بزرگــراه هــا بیلبــورد نصــب کــرده انــد‬ ‫از ایــن طــرف خیابــان تــا ان طــرف باقالــی هــا! معلــوم‬ ‫اســت کــه اگــر راننــده تنــد خوانــی هــم بلــد باشــد‪ ،‬بــاز هــم‬ ‫مطالعــه نصــف تابلــو مــی مانــد بــرای بعــد از تصــادف بــا‬ ‫خــودروی جلویــی!‬ ‫پ) افزایــش ضریــب ایمنــی خودروهــا روی کاغــذ‪:‬‬ ‫بی شــک دیگــر از عوامــل تصادفــات بیــن جــاده ای همیــن‬ ‫اعــام افزایــش ضریــب ایمنــی خــودرو هــا و نصــب کیســه‬ ‫هــوا اســت‪ .‬خلــق اللــه هــم قصــه را جــدی گرفتــه و فکــر‬ ‫مــی کننــد واقعــا ً ایمنــی خودروهــا بــاال رفتــه اســت و تــا‬ ‫خرتنــاق گاز مــی دهنــد‪ .‬غافــل از اینکــه کیســه هــوای‬ ‫موجــود در خــودرو صرفــا ً یــک اپشــن خوابیــده اســت‬ ‫و قــرار نیســت در تصادفــات از خــواب بیــدار شــود!‬ ‫فقــط خــدا کنــد ایــن موضــوع ژنتیک و لجبــازی و تصادفات‬ ‫ارثــی ‪ ...‬در ســازمان هــای بیمــه بــه صــورت جــدی پیگیــری‬ ‫نشــود‪ .‬چــون مــی ترســیم چنــد صبــاح دیگــر‪ ،‬بیمــه هــا‬ ‫بــرای پرداخــت غرامــت تصادفــات ژنتیکــی و روانــی اِن‬ ‫قُلــت جدیــد بیاورنــد و از خلــق اللــه گواهــی ســامت‬ ‫ژنتیکــی درخواســت کننــد!‬ ‫منابعملی‬ ‫میراث ما برای‬ ‫نسل های اینده‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 21‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪511‬‬ ‫سرویس روانشانسی‪-‬مریم مقدس برهان‬ ‫گوش دادن همدالنه‬ ‫چیست و چطور‬ ‫اتفاق می افتد؟‬ ‫شــما پیــش از ایــن بــا گــوش دادن فعاالنــه اشــنا‬ ‫شــدید‪ ،‬حــاال می خواهیــم پــارا فراتــر گذاشــته و بــا‬ ‫یــک مرحلـه ی باالتر گــوش دادن یعنی گــوش دادن‬ ‫همدالنــه نیــز اشــنا شــویم‪ .‬گــوش دادن همدالنــه‬ ‫تکنیــک ســاختار یافتــه ای بــرای گــوش کــردن بــه‬ ‫صحبت های دیگران و پرســیدن ســوال از انهاســت‪.‬‬ ‫بــکار بــردن ایــن تکنیــک باعــث می شــود از مفاهیــم‬ ‫و عواطــف طــرف مقابل تــان درک عمیق تــری‬ ‫پیــدا کــرده و بــه ایــن ترتیــب روابــط خــود را بهبــود‬ ‫ببخشــید‪ .‬بــه کمــک راه هایــی کــه در ایــن مقالــه‬ ‫گفتــه خواهــد شــد‪ ،‬می توانیــد مهارت تــان در گــوش‬ ‫دادن را بیشــتر از انچــه هســت توســعه دهیــد‪.‬‬ ‫چرا باید از گوش دادن همدالنه استفاده کنیم؟‬ ‫اســتفاده موثــر و صادقانــه از گــوش دادن بــا‬ ‫همدلــی‪ ،‬اعتمــاد اعضــای تیم تــان را بــرای شــما بــه‬ ‫ارمغــان مــی اورد‪ .‬وقتــی همدالنــه بــه انهــا گــوش‬ ‫فــرا دهیــد‪ ،‬بــه جــای اینکــه دنبــال برطــرف کــردن‬ ‫نشــانه های ســطحی امــا احتمــاال خطرنــاک باشــید‪،‬‬ ‫می توانیــد علــت ریشــه ای مشــکالت را پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫چه باید کنیم؟‬ ‫صبورانــه بــه حرف هــای طــرف مقابل تــان گــوش‬ ‫کنیــد؛ حتــی اگــر بــا او موافــق نباشــید‪ .‬خیلــی‬ ‫مهــم اســت کــه بــا تکان هــای ســر و عباراتــی مثــل‬ ‫«می فهمم» و «متوجهم» به گوینده نشــان دهید‬ ‫کــه اعتبــار افــکار و احساســاتش را می پذیریــد‪ .‬ایــن‬ ‫پذیــرش الزامــا بــه معنــی موافقــت نیســت‪ .‬تــاش‬ ‫کنیــد احساســاتی کــه او ابــراز می کنــد را متوجــه‬ ‫شــوید‪ ،‬درک کنیــد و همزمــان بــه محتــوای ایــن‬ ‫اطالعــات عاطفــی هــم توجــه نماییــد‪ .‬فکــر کنیــد‬ ‫یــک اینــه هســتید‪ .‬افــکار و احساســات مخاطــب را‬ ‫برایــش تکــرار کنیــد‪.‬‬ ‫مــدام او را تشــویق کنیــد بــه صحبتــش ادامه دهد‪،‬‬ ‫امــا هم زمــان خالصـه ای از صحبــت را هــم ان وســط‬ ‫بگنجانیــد‪ .‬مثــا می شــود گفــت «پــس احســاس‬ ‫می کنــی نقشــت در تیم تــون اونقــدر کــه الزمــه‬ ‫پررنــگ نیســت» یــا «فکــر می کنــی اســتعدادها‬ ‫ســمَت دیگــه بیشــتر بــه درد‬ ‫و تجربه هــات تــو یــه ِ‬ ‫می خــوره» یــا «احســاس می کنــی بــه انــدازه ی‬ ‫کافــی تــو ایــن پــروژه بهــت اهمیــت نمـی دن»‪ .‬ایــن‬ ‫خالصه هــا بایــد بــه شــکل خنثــی گفتــه شــوند؛‬ ‫طــوری کــه طــرف مقابــل را بــه ســوی نتیجه گیــری‬ ‫خاصــی هدایــت نکننــد‪.‬‬ ‫شــنونده ای کــه همدلــی نشــان می دهــد نمی گــذارد‬ ‫گوینــده حالــت دفاعــی بــه خــودش بگیــرد‪ .‬بــرای این‬ ‫کار ســعی کنیــد ســوال های مســتقیم نپرســید‪ ،‬در‬ ‫مــورد حرف هایــش بحــث نکنیــد و حتــی در مــورد‬ ‫درســت و غلطــی حقایــق هــم جــدال راه نیندازیــد‪.‬‬ ‫شــواهد را بعــدا می شــود بررســی کــرد‪ .‬در ایــن‬ ‫لحظــه بایــد تمــام توجه تــان بــه حرف هایــی باشــد‬ ‫کــه گفتــه می شــود و احساســاتی کــه او نشــان‬ ‫می دهــد‪ .‬وقتــی طــرف مقابــل حرفــی می زنــد کــه‬ ‫نیــاز بــه توضیــح بیشــتر دارد‪ ،‬خیلــی ســاده جملــه‬ ‫او را بــه شــکل ســوالی تکــرار کنیــد‪ .‬مثــا اگــر گفــت‬ ‫ســمَت فعلیــم زیــاد راضــی نیســتم‪،».‬‬ ‫«مــن در ِ‬ ‫شــما بگویید«پــس میگــی از ســمت فعلیــت راضــی‬ ‫نیســتی؟» شــاید همیــن کار ســاده بــرای بــه حــرف‬ ‫دراوردن او کافــی باشــد‪.‬‬ ‫توجــه کنیــد کــه چــه حرف هایــی ناگفتــه می ماننــد‪.‬‬ ‫بیشــتر وقت هــا‪ ،‬مطالبــی کــه گوینــده پیــش‬ ‫خــودش نگــه مــی دارد بــه انــدازه ی اطالعاتــی کــه‬ ‫بــا شــما ســهیم می شــود اهمیــت دارد‪ .‬اگــر طــرف‬ ‫مقابــل نظــر شــما را پرســید‪ ،‬صــادق باشــید‪ .‬فقــط‬ ‫ســعی کنیــد نظــری ندهیــد کــه افــکار او را تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار بدهــد یــا اینکــه باعــث ادامــه نــدادن‬ ‫صحبتــش گــردد‪.‬‬ ‫نکته‪ :‬‬ ‫حواس تــان بــه هیجانــات خودتــان هــم باشــد؛ بــه‬ ‫خودتــان اجــازه احساســاتی شــدن در مــورد قضیــه‬ ‫ندهیــد‪.‬‬ ‫ایــن نکتــه را نیــز همیشــه بــه یــاد بســپارید‪ :‬اول‬ ‫درک کنیــد‪ ،‬درســتی اش را بعــدا بســنجید‪.‬‬ ‫ســرانجام بــه خاطــر بســپارید کــه وقتــی اطمینــان‬ ‫طــرف صحبت تــان را بــه دســت می اوریــد و او‬ ‫می پذیــرد کــه حرف هایــش پیــش شــما محفــوظ‬ ‫خواهــد مانــد‪ ،‬ان وقــت اســت کــه او می توانــد‬ ‫ازادانه تــر حرفــش را بزنــد‪ .‬بــا ایــن کار بــرای همــه‪،‬‬ ‫نتایــج موفقیت امیزتــری رقــم می زنیــد‪ :‬هــم‬ ‫کارمندتــان‪ ،‬هــم خودتــان‪ ،‬هــم تیــم و هــم بــه‬ ‫طــور کلــی شــرکت تان‪ .‬زمانــی کــه ایــن اعتمــاد را بــه‬ ‫دســت اوردیــد‪ ،‬کاری نکنیــد کــه از دســتش بدهیــد‪.‬‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫ترفندهایی برای اینکه با اعتماد به نفس به نظر برسید‬ ‫سرویس سالمت‪-‬نیلوفر شهدوست‬ ‫اگــر بدانیــد چطــور قوی تــر و بااعتمادبه نفس تــر بــه نظــر برســید‪ ،‬در‬ ‫موقعیت هــای مختلــف زندگــی بهتــر ظاهــر خواهیــد شــد‪ .‬حتــی اگــر‬ ‫ویژگــی خاصــی را نداشــته باشــید‪ ،‬بــا تــاش بــرای ایجــاد ان در خــود و‬ ‫تقلیــد از ادم هایــی کــه ان ویژگــی را دارند‪ ،‬احتمال دســتیابی به ویژگی‬ ‫مدنظــر قــوت می گیــرد‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬چنــد ترفنــد را معرفــی کرده ایــم‬ ‫بــرای اینکــه بــا اعتمادبه نفــس بــه نظــر برســید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬به زبان بدنتان دقت کنید‬ ‫زبــان بــدن ادم هــای بی اعتمادبه نفــس چگونــه اســت؟ اگــر دقــت‬ ‫کــرده باشــید‪ ،‬گاهــی سرشــان پاییــن اســت‪ ،‬شــانه هایی افتــاده دارنــد‪،‬‬ ‫جمــع می نشــینند و فضــای کمــی را بــه خــود اختصــاص می دهنــد و از‬ ‫همــه مهم تــر‪ ،‬از برقــراری تمــاس چشــمی بــا دیگران اجتنــاب می کنند‪.‬‬ ‫همــه ایــن حالت هــا هــم همــراه اضطــراب و خجالــت هســتند‪.‬‬ ‫اگــر بــدن شــما هــم چنیــن زبانــی داشــته باشــد‪ ،‬غیرمســتقیم بــه‬ ‫دیگــران نشــان می دهیــد کــه اعتمادبه نفــس اندکــی داریــد‪ .‬پــس‬ ‫یکــی از نخســتین اقدامــات بــرای اینکــه در نظــر خــود و دیگــران‬ ‫اعتمادبه نفــس بیشــتری داشــته باشــید‪ ،‬ایــن اســت کــه بــه زبــان بــدن‬ ‫خــود دقــت و ان را اصــاح کنیــد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬چنــد نکتــه بــرای اصــاح‬ ‫زبــان بــدن را مطــرح کرده ایــم‪.‬‬ ‫چند نکته درباره زبان بدن‬ ‫اگــر هنــوز امادگــی تغییــر زبــان بدنتــان در جمــع را نداریــد‪ ،‬ایــن‬ ‫کار را مقابــل اینــه تمریــن کنیــد‪ .‬از خودتــان فیلــم بگیریــد و ببینیــد‬ ‫تمرین هایتــان چطــور پیــش می رونــد و بایــد بیشــتر روی چــه چیزهایی‬ ‫تمرکــز کنیــد‪ .‬اگــر دوســتی قابل اعتمــاد داریــد‪ ،‬می توانیــد از او کمــک‬ ‫بگیریــد و بــا هــم تمریــن کنیــد‪.‬‬ ‫ســرتان را بــاال بگیریــد و نگاهــی مســتقیم و رو بــه جلو داشــته باشــید‪.‬‬ ‫یــاد بگیریــد کــه صــاف و مســتقیم بایســتید و پاهایتــان را محکــم روی‬ ‫زمیــن بگذاریــد‪ .‬بــرای اینکــه قــوی و محکــم بـه نظـر برســید‪ ،‬کمــی پاهــا‬ ‫را از هــم بــاز نگــه داریــد تــا لــرزان و متزلــزل نباشــید‪.‬‬ ‫حتــی موقــع نشســتن هــم تعــادل انــدام را حفــظ کنیــد و حالتــی‬ ‫خمیــده و خجــول بــه بدنتــان ندهیــد‪ .‬هیچ وقــت پاهایتــان را جمــع‬ ‫نکنیــد و مضطــرب ننشــینید‪.‬‬ ‫وقتی می نشــینید‪ ،‬به صندلی تکیه بزنید و اگر دســته دارد‪ ،‬دسـت ها‬ ‫را روی ان بگذاریــد یــا دسـت هایتان را روی پاهــا قــرار بدهیــد‪ .‬یادتــان‬ ‫باشــد کــه قــوز نکنیــد و تــا می توانیــد ایــن حــس را در خــود و دیگــران بــه‬ ‫وجــود بیاوریــد کــه راحــت هســتید و چیــزی معذبتــان نمی کند‪.‬‬ ‫توجه به حالت دست ها‬ ‫اگــر بیــش از حــد از دســت هایتان اســتفاده کنیــد‪ ،‬انــگار کمــی‬ ‫مضطــرب هســتید‪ .‬پــس بــه حــرکات دســت ها هــم توجــه داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬دسـت هایتان بایــد ازاد باشــند و هنــگام صحبت کــردن به اندازه‬ ‫تــکان بخورنــد و از انهــا اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه اعتمادبه نفــس بیشــتری داشــته باشــید‪ ،‬دســت ها را‬ ‫در جیــب بگذاریــد امــا ســعی کنیــد کــه شس ـت تان مشــخص باشــد‪.‬‬ ‫ارنج هــا را روی میــز بگذاریــد و دســت ها را پشــت میــز قایــم نکنیــد‪.‬‬ ‫می توانیــد دسـت ها را در هــم قفــل کنیــد و انهــا را پشت ســر یــا پشــت‬ ‫بدنتــان نگــه داریــد‪.‬‬ ‫هنــگام صحبت کــردن بــا دیگــران از تمــاس بدنــی غافــل نشــوید‪ .‬البتــه‬ ‫منظورمــان در حــد گرفتــن دســت یــا زدن بــه شــانه فــرد دیگر اســت‪ .‬اگر‬ ‫ارتباطتــان بــه شــما اجــازه چنیــن تماســی را می دهــد‪ ،‬از ان اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬تماس هــای این چنینــی نشــان از اعتمادبه نفــس بــاال دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬با دیگران با قدرت تعامل کنید‬ ‫چطــور بایــد در تعامــات اجتماعی تــان قــوی ظاهــر شــوید؟ خــب‬ ‫مثــا وقتــی در حــال ســخنرانی هســتید یــا بــا دیگــران حــرف می زنیــد‪،‬‬ ‫تمــاس چشــمی برقــرار کنیــد و نگاهتــان را از ادم هــا ندزدیــد‪ .‬ایــن کار‬ ‫نشــان می دهــد کــه اعتمادبه نفــس داریــد و بــه گفت وگــو بــا دیگــران‬ ‫عالقه مندیــد‪.‬‬ ‫حرکاتــی ماننــد زُل زدن بــه زمیــن‪ ،‬کارکردن با تلفن همــراه و نگاه کردن‬ ‫بــه اطــراف هنــگام گفت وگــو‪ ،‬نشــان از کمبــود اعتمادبه نفــس دارنــد‪.‬‬ ‫در ضمــن پیام هــای منفــی دیگــری را هــم منتقــل می کننــد‪ ،‬مثــا ایــن‬ ‫حــس را در انهــا ایجــاد می کننــد کــه مضطــرب هســتید‪ ،‬ادب را رعایــت‬ ‫نمی کنیــد یــا راحــت نیســتید‪.‬‬ ‫راه های درست برقراری ارتباط هنگام گفت وگو‬ ‫از تمــاس چشــمی غافــل نشــوید و دس ـت کم ان قــدر در چش ـم های‬ ‫طــرف مقابــل نــگاه کنیــد کــه متوجــه شــوید چش ـم هایش چه رنگی انــد‪.‬‬ ‫هنــگام دس ـت دادن هــم قــوی باشــید‪ ،‬یعنــی دس ـت تان را به ســمت‬ ‫طــرف مقابــل دراز کنیــد و بــرای ایــن کار پیش قــدم شــوید‪ُ .‬‬ ‫شــل و لرزان‬ ‫دســت ندهیــد و چنــد ثانیــه دســت طــرف را نگــه داریــد‪ .‬زود رهاکــردن‬ ‫دســت نشــان می دهــد کــه بااعتمادبه نفــس نیســتید‪.‬‬ ‫اگــر دســت تان عــرق می کنــد و خیــس اســت‪ ،‬حتمــا دســتمالی در‬ ‫جیــب بگذاریــد و قبــل از دســت دادن‪ ،‬عــرق دســت تان را خشــک کنیــد‪.‬‬ ‫ارام و واضــح صحبــت کنیــد‪ .‬ارامــش صــدا نشــانه اعتمادبه نفــس‬ ‫اســت‪ .‬اگــر تنــد و هیجــان زده حــرف بزنیــد‪ ،‬دیگــران متوجــه می شــوند‬ ‫کــه اضطــراب داریــد‪.‬‬ ‫از جــادوی لبخنــدزدن غافــل نشــوید‪ .‬وقتــی بــه دیگــران لبخنــد‬ ‫می زنیــد‪ ،‬نشــان می دهیــد کــه قــوی و صمیمــی هســتید و می شــود‬ ‫بــا شــما ارتبــاط برقــرار کــرد‪ .‬خندیــدن متعــادل نشــانه اعتمادبه نفــس‬ ‫اســت‪ .‬البتــه یادتــان باشــد کــه خنده هــای پشت ســرهم و‬ ‫بریده بریــده مناســب نیســت و بدتــر نشــان می دهــد کــه مضطــرب‬ ‫و خجالتــی هســتید‪.‬‬ ‫پذیرشتعریف وتمجیدها‬ ‫مــدام عذرخواهــی نکنیــد‪ .‬اگــر کســی مرتکــب اشــتباهی شــود‪ ،‬بایــد از‬ ‫دیگــران طلــب بخشــش کنــد‪ .‬عذرخواهی بیهــوده و از روی تعــارف زیاد‬ ‫باعــث می شــود کــه بی اعتمادبه نفــس جلــوه کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر از شــما تعریــف می کننــد‪ ،‬ان را بپذیریــد و مــدام در پِــی ایــن‬ ‫نباشــید کــه تعــارف کنیــد و خودتــان را کوچــک نشــان بدهیــد‪ .‬مثــا ‬ ‫اگــر کســی بــه شــما می گویــد کــه دســتپخت خوبــی داریــد‪ ،‬شــروع بــه‬ ‫تعــارف نکنیــد و نگوییــد‪« :‬حتمــا گرســنه بودیــن کــه خوشــتون اومده!»‬ ‫در جــواب تمجیــد بگوییــد ســپاس و تمــام!‬ ‫احترام به دیگران و تمرین قوی بودن‬ ‫بــا دیگــران محترمانــه رفتــار کنیــد‪ .‬ایــن کارتــان نشــان می دهــد‬ ‫کــه احســاس امنیــت داریــد‪ ،‬از کســی نمی ترســید‪ ،‬خجالــت‬ ‫نمی کشــید و هیچ کــس بــه شــما حــس تــرس نمی دهــد‪ .‬کســی‬ ‫کــه رفتــاری محترمانــه دارد‪ ،‬نشــان می دهــد کــه بــا خــودش و‬ ‫دیگــران در صلــح اســت‪.‬‬ ‫خــود را در موقعیت هــای جدیــد قــرار بدهیــد‪ .‬مثــا بــه مهمانــی برویــد‬ ‫و تــاش کنیــد کــه بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار کنیــد‪ .‬از همــان گام هــای‬ ‫نخســت نیــاز نیســت کــه بــا همــه افــراد گــرم بگیریــد و ارتبــاط برقــرار‬ ‫کنیــد‪ .‬بــه خودتــان زمــان بدهید و اهسته اهســته مهارت هــای ارتباطی ‬ ‫خودتــان را تقویــت کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر قــرار اســت بــرای ســخنرانی یــا ارائــه امــاده شــوید‪ ،‬از دوســتی‬ ‫نزدیــک بخواهیــد کــه مخاطبتــان شــود و هنــگام تمریــن بــا او‪ ،‬بــه خــود‬ ‫و رفتارهایتــان مســلط شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬سبک زندگی تان را تغییر بدهید‬ ‫داشــتن ســبک زندگــی جــذاب و ســالم هــم راهــی اســت کــه شــما‬ ‫را در نظــر دیگــران بااعتمادبه نفــس نشــان می دهــد‪ .‬تــاش بــرای‬ ‫داشــتن چنیــن ســبکی از زندگــی‪ ،‬شــما را در مســیر تقویــت روحیــه قرار‬ ‫می دهــد‪ .‬بــه ســامت و ظاهــر بــدن و صورت تــان توجــه کنیــد‪ .‬خــوب‬ ‫بپوشــید‪ ،‬خــوب غــذا بخوریــد و ورزش کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر قصــد داریــد بــا کســی رابطــه عاطفــی برقــرار کنیــد یــا قصد شــرکت‬ ‫در مصاحبــه کاری را داریــد‪ ،‬ظاهرتــان را اراســته کنیــد‪ .‬ایــن کار باعــث‬ ‫می شــود بــه خودتــان مطمئن تــر باشــید و بیشــتر بااعتمادبه نفــس بــه‬ ‫نظر برســید‪.‬‬ ‫رسیدگی به ظاهر‬ ‫روزانــه زمانــی را بــه رســیدگی بــه بهداشــت شــخصی اختصــاص‬ ‫بدهیــد‪ .‬دوش بگیریــد‪ ،‬دندان هــا را مســواک بزنیــد‪ ،‬از عطرهــا و‬ ‫خوشــبوکننده های بــدن اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن تالش هــا بــه شــما‬ ‫حــال خوشــی می دهنــد و باعــث می شــوند در جمــع بــه ظاهرتــان‬ ‫احســاس خوبــی داشــته باشــید‪ .‬همیــن می توانــد راهــی بــرای تقویــت‬ ‫اعتمادبه نفــس باشــد‪.‬‬ ‫لباس هایــی بپوشــید کــه بــه شــما احســاس راحتــی و زیباترشــدن‬ ‫می دهنــد‪ .‬راحتــی و حــس خوشــایند بــه ظاهــر راهــی بــرای تقویــت‬ ‫اعتمادبه نفــس اســت‪ ،‬پــس دســت کمش نگیریــد‪.‬‬ ‫ارزش قائل شدن برای خود‬ ‫خــود را دوســت بداریــد‪ .‬موفقیت هایتــان را مــرور کنیــد‪ .‬الزم نیســت‬ ‫دســتاوردهایتان بــزرگ باشــند‪ .‬حتــی گام هــای کوچــک پیــروزی را هــم‬ ‫بــه خــود یــاداوری کنیــد‪ ،‬زیــرا مشــتی نمونــه خــروار هســتند و نشــان‬ ‫می دهنــد کــه اگــر بخواهیــد می توانیــد موفــق و پیــروز باشــید‪.‬‬ ‫بــه خودتــان اعتمــاد داشــته باشــید‪ .‬بــا اعتمادداشــتن بــه خــود‪ ،‬جلــب‬ ‫اعتماد دیگران هم ســاده تر می شــود‪ .‬به رفتارهایتان مســلط باشــید و‬ ‫نگذاریــد تــرس قلبتــان را تســخیر کنــد‪ .‬ترس های غیرمنطقــی را از خود‬ ‫دور کنیــد‪ .‬کســانی کــه اعتمادبه نفــس باالیــی دارنــد از اشــتباه کردن‬ ‫نمی ترســند‪ .‬پــس بــه خودتــان فرصــت و زمــان بدهیــد‪ .‬بــا تمرکــز حتمــا‬ ‫کارهایتــان را در مســیری درســت پیــش خواهیــد بــرد‪.‬‬ ‫تمریــن قوی بــودن و تقویــت اعتمادبه نفــس را دســت کم نگیریــد‪.‬‬ ‫بــا گام هــای کوچــک امــا مهــم شــروع کنیــد؛ در جمــع صبحــت کنیــد‪.‬‬ ‫در کالس درس یــا جلســات حــرف بزنیــد و نظرتــان را بگوییــد‪ .‬از چــه‬ ‫می ترســید؟ از اشــتباه کردن؟ تــاش کنیــد کــه اشــتباه نکنیــد و به پــاس‬ ‫ایــن تــاش بــه خودتــان جرئــت ابــراز نظــر بدهیــد‪.‬‬ ‫همــه اشــتباه می کننــد‪ ،‬همــه نقــاط ضعفــی دارنــد‪ .‬همــه نیــاز به رشــد‬ ‫مــداوم دارنــد‪ .‬خودتــان را از چــه چیــزی می ترســانید؟ نقــاط ضعــف‬ ‫و قوت تــان را بشناســید و ســعی کنیــد ضعف هــا را از بیــن ببریــد و‬ ‫قوت هــا را تقویــت کنیــد‪.‬‬ ‫بــه نقــاط قــوت خــود افتخــار کنیــد و درصــدد رفــع نقــاط ضعفتــان‬ ‫باشــید‪ .‬در ایــن مســیر اشــتباه کردن اجتناب ناپذیــر اســت‪ ،‬پــس بــه‬ ‫اشــتباهات و خطاهــا به چشــم فرصتــی بــرای یادگیــری نــگاه کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای شناســایی نقــاط ضعــف و قــوت خــود شــروع بــه نوشــتن‬ ‫کنیــد‪ .‬توانمندی هــا و ضعف هایتــان را در فهرســتی بنویســید و بــا‬ ‫تــاش بــرای رســیدگی بــه انهــا‪ ،‬فهرســت را به مــرور زمــان اصــاح و‬ ‫به روزرســانی کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬فاطمه زاهدی‬ ‫هوش اجتماعی یعنی چه؟‬ ‫چطور ان را تقویت کنیم؟‬ ‫تــا بــه حــال توجــه کرده ایــد برخــی افــراد می تواننــد بــدون‬ ‫هیــچ زحمتــی بــا هــر کســی کــه مالقــات می کننــد‪ ،‬صرف نظــر‬ ‫از اینکــه چقــدر پیشــینه انهــا بــا هــم متفــاوت اســت‪ ،‬صحبــت‬ ‫کننــد؟ ایــن مســئله نشــان می دهــد کــه مــا انســان ها چقــدر‬ ‫از نظــر توانایی هــای تعامــل‪ ،‬کنارامــدن و ارتبــاط بــا دیگــران بــا‬ ‫هــم متفاوتیــم‪ .‬همان طــور کــه مــا شایســتگی های اکادمیــک‬ ‫متفاوتــی داریــم‪ ،‬ممکــن اســت شایســتگی اجتماعــی متفاوتــی‬ ‫نیــز داشــته باشــیم‪ .‬ایــن شایســتگی اجتماعــی چیــزی اســت کــه‬ ‫امــروزه هــوش اجتماعــی نامیــده می شــود‪.‬‬ ‫هوش اجتماعی یعنی چه؟‬ ‫افرادی که هوش اجتماعی زیادی دارند‪:‬‬ ‫می توانند احساس دیگران را درک کنند؛‬ ‫به طــور شــهودی می داننــد در موقعیت هــای اجتماعــی مختلــف‬ ‫چــه بگوینــد؛‬ ‫حتــی در جمع هــای بــزرگ‪ ،‬مطمئــن و بــا اعتمادبه نفــس بــه نظــر‬ ‫می رســند‪.‬‬ ‫شــاید فکــر کنیــد ایــن افــراد اداب معاشــرت را به خوبــی بلدنــد‪،‬‬ ‫امــا در واقــع هــوش اجتماعــی دارنــد‪ .‬هیچ کــس از نظــر اجتماعــی‬ ‫باهــوش بــه دنیــا نمی ایــد‪ .‬ایــن هــوش شــامل مجموعــه ای از‬ ‫مهارت هاســت کــه فــرد در طــول زمــان یــاد می گیــرد‪.‬‬ ‫هوش اجتماعی از نظر روان شناسی‬ ‫توانایــی مــا بــرای پیشــبرد موفقیت امیــز زندگی مــان به شــدت‬ ‫بــه میــزان هــوش اجتماعــی مــا بســتگی دارد‪ ،‬زیــرا می توانــد‬ ‫بــر روابــط مــا بــا همــکاران‪ ،‬دوســتان و فرزندانمــان و همچنیــن‬ ‫توانایــی مــا بــرای پیشــرفت شــغلی تاثیــر بگــذارد‪ .‬بنابرایــن بــه‬ ‫نفــع ماســت کــه مفهــوم هــوش اجتماعــی را بهتــر درک کنیــم و‬ ‫مهارت هــای الزم بــرای بهبــود ان را توســعه بدهیــم‪.‬‬ ‫مفهــوم مــدرن هــوش اجتماعــی را اولیــن بــار روان شــناس‬ ‫امریکایــی ادوارد ثورندایــک در ســال ‪ ۱۹۲۰‬مطــرح کــرد‪ .‬او هــوش‬ ‫را بــه ‪ ۳‬بُعــد اساســی دســته بندی کــرده بــود‪:‬‬ ‫ظرفیت درک و مدیریت ایده ها (هوش انتزاعی)؛‬ ‫موضوعات عینی (هوش مکانیکی)؛‬ ‫افراد (هوش اجتماعی)‪.‬‬ ‫ثورندایــک هــوش اجتماعــی را این گونــه تعریــف کــرد‪« :‬توانایــی‬ ‫درک و مدیریــت انســان ها بــرای خردمندانــه عمل کــردن در‬ ‫روابــط انســانی‪».‬‬ ‫از ان زمــان‪ ،‬دیدگاه هــای متفاوتــی دربــاره اینکــه ایــا ایــن ویژگــی‬ ‫بایــد به تنهایــی ســاختاری روان شــناختی در نظــر گرفتــه شــود یــا‬ ‫خیــر وجــود داشــته اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬تحقیقــات اخیــر بــه ایــن‬ ‫ایــده اهمیــت داده اســت کــه هــوش توانایــی ادراکــی منفــرد‬ ‫نیســت‪ ،‬بلکــه انــواع مختلفــی از هــوش را در خــود جــای داده‬ ‫اســت کــه همگــی از یکدیگــر تفکیک پذیــر هســتند‪.‬‬ ‫ایــن ایــده تــا حــد زیــادی از نظریــه هــوش چندگانــه هــاوارد‬ ‫گاردنــر (‪ )۱۹۸۳‬سرچشــمه می گیــرد کــه در ان ‪ ۸‬نــوع مختلــف‬ ‫هــوش را پیشــنهاد کــرد‪:‬‬ ‫زبانی کالمی؛‬ ‫بصری فضایی؛‬ ‫طبیعت گرایانه؛‬ ‫جسمی حرکتی؛‬ ‫موزیکال؛‬ ‫ریاضی منطقی؛‬ ‫درون فردی؛‬ ‫میان فردی‪.‬‬ ‫به دلیــل گســتردگی و فقــدان تحقیقــات تجربــی بــه نظریــه‬ ‫گاردنــر انتقــاد شــده اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬عالقــه فزاینــده ای‬ ‫بــه جنبه هــای فــردی و اجتماعــی نظریــه او‪ ،‬یعنــی هــوش‬ ‫درون فــردی و بین فــردی وجــود دارد‪ .‬امــروزه بــه اینهــا به ترتیــب‬ ‫هــوش عاطفــی (هیجانــی) و اجتماعــی گفتــه می شــود‪.‬‬ ‫مقایسه هوش اجتماعی با هوش هیجانی‬ ‫هــوش اجتماعــی توانایــی درک ســایر افــراد‪ ،‬نحــوه کارشــان‪،‬‬ ‫انگیزه شــان و نحــوه همــکاری بــا انهاســت‪ ،‬در حالــی کــه هــوش‬ ‫هیجانــی بیشــتر یــک توانایــی درونــی اســت‪ .‬هــوش هیجانــی بــر‬ ‫درک احساســات‪ ،‬یادگیــری تســلط بــر خــود و اســتفاده از ایــن‬ ‫دانــش بــرای هدایــت رفتــار تمرکــز دارد‪.‬‬ ‫نشانه های داشتن هوش اجتماعی‬ ‫افــرادی کــه از نظــر اجتماعــی باهــوش هســتند‪ ،‬ویژگی هایــی‬ ‫دارنــد کــه بــه انهــا کمــک می کننــد بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار کننــد‪.‬‬ ‫برخــی از ایــن ویژگی هــا عبارت انــد از‪:‬‬ ‫گــوش دادن موثــر‪ :‬فــرد فقــط بــرای اینکــه جــواب بدهــد بــه‬ ‫حــرف دیگــران گــوش نمی دهــد‪ ،‬بلکــه واقعــا بــه حرف هــای‬ ‫طــرف مقابــل توجــه می کنــد‪ .‬در ایــن موقعیــت‪ ،‬طــرف مقابــل از‬ ‫صحبت کــردن بــا ایــن فــرد احســاس خوبــی دارد و فکــر می کنــد‬ ‫کــه به خوبــی درک شــده اســت‪.‬‬ ‫مهارت هــای مکالم ـه ای‪ :‬مهارت هــای مکالم ـه ای بــه فــرد امــکان‬ ‫می دهــد تقریبــا بــا هــر کســی وارد بحــث شــود‪ .‬افــرادی کــه‬ ‫هــوش اجتماعــی باالیــی دارنــد در مکالماتشــان بــا دیگــران بــا‬ ‫درایــت‪ ،‬شــوخ طبع و صمیمــی هســتند و جزئیاتــی را دربــاره افــراد‬ ‫بــه یــاد می اورنــد کــه گفت وگــو را معنادارتــر می کنــد‪.‬‬ ‫مشــاجره نکردن‪ :‬فــرد می دانــد کــه بحث کــردن یــا اثبــات نکتـه ای‬ ‫از طریــق ایجــاد احســاس بــد در شــخص دیگــر راهــکار درســتی‬ ‫نیســت‪ .‬ایــن فــرد ایده هــای شــخص دیگــر را کامــا ً رد نمی کنــد‪،‬‬ ‫بلکــه بــا ذهنــی بــاز بــه او گــوش می دهــد‪ ،‬حتــی زمانــی کــه‬ ‫شــخصا بــا ان موافــق نیســت‪.‬‬ ‫چگونه هوش اجتماعی را توسعه دهیم؟‬ ‫در حالــی کــه بــه نظــر می رســد برخــی افــراد هــوش اجتماعــی‬ ‫را بــدون تــاش واقعــی توســعه می دهنــد‪ ،‬برخــی دیگــر بایــد‬ ‫بــرای توســعه ان تــاش کننــد‪ .‬خوشــبختانه اســتراتژی های‬ ‫خاصــی وجــود دارنــد کــه می تواننــد بــه فــرد در ایجــاد مهارت هــای‬ ‫اجتماعــی کمــک کننــد‪ .‬ترفندهایــی را در ادامــه مطــرح کرده ایــم‬ ‫کــه بــه شــما کمــک می کننــد هــوش اجتماعی تــان را افزایــش‬ ‫دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬به چیزها و کسانی دقت کنید که اطرافتان هستند‬ ‫افــراد کــه از نظــر اجتماعــی باهــوش هســتند بــه نشــانه های‬ ‫اجتماعــی ظریــف اطرافیــان خــود توجــه می کننــد‪ .‬اگــر فــردی در‬ ‫اطرافتــان هســت کــه به نظرتــان مهارت هــای اجتماعـی اش قــوی‬ ‫هســتند‪ ،‬ســعی کنیــد بــه رفتــارش دقــت کنیــد و طــرز رفتــارش بــا‬ ‫دیگــران را ببینیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬هوش هیجانی خود را تقویت کنید‬ ‫هــوش هیجانــی شــبیه بــه هــوش اجتماعــی اســت‪ ،‬امــا بیشــتر‬ ‫بــه نحــوه کنتــرل احساســات خــود و نحــوه همدلــی بــا دیگــران‬ ‫مربــوط می شــود‪ .‬فــردی بــا هــوش هیجانــی بــاال می توانــد‬ ‫احساســات منفــی ماننــد ناامیــدی یــا خشــم را در محیطــی‬ ‫اجتماعــی تشــخیص داده و ان را مهــار کنــد‪ .‬بــرای تقویــت‬ ‫هــوش هیجانــی خــود تــاش کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫سرقت معادل ‪ 400‬میلیون تومانی رمز ارز از کیف پول الکترونیکی شاکی‬ ‫ســارق فــردی بــه جــز تعمیــرکار موبایــل گوشــی تلفــن همــراه هوشــمند شــاکی نبــوده و بــه دلیــل بــی دقتــی مالباختــه در نگهــداری کیــف پــول رمــز ارز و عــدم‬ ‫گــذاردن رمــز روی برنامــه هــای کاربــردی گوشــی تلفــن همــراه متاســفانه کیــف پــول دیجیتالــی وی توســط تعمیــر کار گوشــی تلفــن همــراه خالــی شــده اســت‬ ‫کــه ایــن احمــال کاری شــاکی ؛تعمیــرکار موبایــل را وسوســه کــرده و موجــودی کیــف پــول دیجیتــال وی را خالــی و ایــن ســرقت موصــوف را رقــم زده اســت‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 21‬فروردین ‪1401‬‬ ‫نکات و معیارهای مهم‬ ‫برای ازدواج موفق‬ ‫سرویس خانواده‪:‬‬ ‫دررســیدن بــه ازدواج موفــق هماننــد هــر کار و هــدف دیگــر‬ ‫مســتلزم صــرف تــاش و کوشــش اســت؛ امــا منظــور از وظایــف‬ ‫ازدواج‪،‬‏شســتن ظــروف و خریــد لــوازم منــزل نیســت‪ .‬تالش هایــی‬ ‫کــه منجــر بــه یــک ازدواج موفــق می شــوند شــامل کارهایــی اســت‬ ‫کــه‏در عیــن مفــرح بــودن می تواننددرمان بخــش هــم باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫عدم وابستگی به همسر از نکات مهم ازدواج موفق‏‪:‬‬ ‫اســتقالل و عــدم وابســتگی بــه همســر یکــی از مهم تریــن‬ ‫معیارهــای ازدواج موفــق اســت‪ .‬بــه منظــور اینکــه در ازدواج‬ ‫احســاس‏خوشــبختی کنیــد اول بایــد خودمــان شادباشــیم‪ .‬درواقع‬ ‫ایــن کلیــد یــک ازدواج موفــق اســت‪ .‬بــه همیــن دلیل‪ ،‬زن و شــوهر‬ ‫‏می بایســت زمانــی را جداگانــه بــرای خــود اختصــاص دهنــد تــا بــه‬ ‫ســرگرمی و کارهــای شــخصی خــود بپردازنــد‏‪.‬‬ ‫ایــن دوری از همســر نه تنهــا موجــب دلگرمــی و قــوت قلــب‬ ‫می شــود بلکــه درزمانــی کــه بــرای خــود تنهاییــم‪ ،‬روح خــود را‬ ‫تقویــت‪ ،‬‏خــود را بازســازی و اهــداف‪ ،‬یافته هــا و اولویت هــای‬ ‫شــخصی خــود را بازبینــی می کنیــم‪ .‬از طــرف دیگــر‪ ،‬وابســته بــودن‬ ‫بــه‏همســر‪ ،‬توانایــی شــما بــرای رشــد فکــری بــه عنوان یک شــخص‬ ‫بــا تفکــر ازاد را تضعیــف می کنــد‏‪.‬‬ ‫زمانــی کــه مــا نســبت بــه همســر خــود احســاس اســتقالل‬ ‫می کنیــم‪ ،‬همیشــه در مواقعــی کــه کنــار همســر خــود هســتیم‪،‬‬ ‫‏موضوعــی هســت تــا راجــع بــه ان صحبــت کنیــم و بــرای همســر‬ ‫خــود شــخصیتی قوی تــر‪ ،‬ســالم تر و جذاب تــر خواهیــم داشــت‏‪.‬‬ ‫شنونده خوبی بودن از رازهای ازدواج موفق‏‪:‬‬ ‫درحالی کــه زنــان می بایســت مهــارت شــنونده بــودن را در خــود‬ ‫تمریــن کننــد‪ ،‬مــردان هــم بایــد ایــن مهــارت را موردتوجــه قــرار‬ ‫‏دهنــد‪ .‬اغلــب اوقــات مــردان فرامــوش می کننــد کــه تنهــا چیــزی‬ ‫کــه زن از شــوهر خــود انتظــار دارد یــک گــوش شنواســت‪ .‬بــه‏خاطــر‬ ‫بســپارید شــنیدن بــا گــوش دادن متفــاوت اســت‪ .‬شــنیدن یعنی با‬ ‫اغــوش بــاز بــه چیــزی کــه همســر می گویــد گــوش‏دهیــد‪ ،‬در حیــن‬ ‫صحبــت بــه او نــگاه کنیــد و بــا پاســخی مناســب بــه همســر خــود‬ ‫قــوت قلــب دهیــد‪ .‬شــنیدن راز یــک ازدواج‏موفــق اســت‏‪.‬‬ ‫احترام به همسر رمز رسیدن به ازدواج موفق‏‪:‬‬ ‫باهــم خــوب بــودن بــه معنــی موافقــت همســر بــا همــه چیــز‬ ‫نیســت‪ .‬اکثــر همســرانی کــه قبــل از ازدواج بــه مرکــز مشــاوره‬ ‫‏مراجعــه می کننــد دارای نگــرش‪ ،‬عقایــد و طــرز تفکرهــای‬ ‫متفاوتی انــد و حتــی در برخــی امــور مهــم زندگــی دیــدگاه مشــترکی‬ ‫‏ندارنــد‪ .‬همــه زوج هــا بایــد در پــاره ای از زمینه هــا بــا همســر اختالف‬ ‫نظــر داشــته باشــند و ایــن امــری طبیعــی در زندگــی‏زناشــویی‬ ‫اســت‏‪.‬‬ ‫در یک ازدواج موفق‪ ،‬زن و شــوهر به نظرات همســر خود احترام‬ ‫می گذرانــد‪ .‬همچنیــن بــه یــاد داشــته باشــید اختالفــات‏خانوادگــی‬ ‫و زناشــویی ممکــن اســت در هــر ازدواج وزندگــی مشــترکی اتفــاق‬ ‫بیفتــد‪ ،‬مهــم ایــن اســت کــه زن و شــوهر چگونــه‏بــا ایــن اختالفــات‬ ‫برخــورد کنند‏‪.‬‬ ‫شــناخت عالیق و ارزش های همســر از نکات دســتیابی به ازدواج‬ ‫موفق ‏‪:‬‬ ‫هــر شــخصی روش منحصربه فــردی در برقــراری رابطــه عاشــقانه‬ ‫بــا همســر خــود دارد‪ .‬وقتــی اولویت هــا و خصوصیــات همســر‏خود‬ ‫را بــه خوبــی بشناســید‪ ،‬رفتارهــای او بــرای شــما دوست داشــتنی‬ ‫اســت‪ .‬روش هایی که همســر شــما بدان وســیله‏عشــق را به شــما‬ ‫ابــراز می کنــد مشــاهده کنیــد‏‪.‬‬ ‫مثــا ً شــوهر شــما در شســتن وســایل خانــه و یــا نگهــداری از‬ ‫فرزنــدان کمــک می کنــد و یــا خانــم شــما در اتــو کــردن پیراهــن یــا‬ ‫‏درســت کــردن غذاهــای موردعالقــه شــما تــاش می کنــد‪ .‬بــرای‬ ‫برخــی ممکــن اســت ایــن زبــان قلــب بــه شــکل یـک کالم‏عاشــقانه‪،‬‬ ‫رفتــن بــه ســفر موردعالقــه همســر و روش هــای دیگــری باشــد‪.‬‬ ‫زبــان قلــب همســر خــود را پیــدا کنیــد تــا همیشــه‏بدانیــد چطــور بــا‬ ‫همســر خــود بــه خوبــی رفتــار کنیــد‪ .‬فهــم زبــان قلــب همســر شــما‬ ‫یکــی از رمــوز موفقیــت در ازدواج اســت‏‪.‬‬ ‫پذیرش خصوصیات همسر از عوامل ازدواج موفق‏‪:‬‬ ‫یکــی از مهم تریــن عوامــل نابــودی یــک رابطــه و افزایــش‬ ‫درخواســت طــاق‪ ،‬عــدم توانایــی زوج در پذیــرش همدیگــر در‬ ‫زندگــی‏مشــترک بــه خصــوص در میــان زنــان اســت کــه همیشــه به‬ ‫همســر خــود غــر می زننــد‪ .‬بــه خاطــر داشــته باشــید کــه شــما بــا چه‬ ‫‏کســی ازدواج کرده ایــد و هم اکنــون چــه کســی اســت‏‪.‬‬ ‫حتــی اگــر بخواهیــد همســر خــود را تغییــر دهیــد نمی توانیــد‪.‬‬ ‫وقتــی همســر خــود را تحــت فشــار قــرار می دهیــد و یــا در حــال‬ ‫‏متقاعــد کــردن وی هســتید‪ ،‬درواقــع شــما فقــط بــر روی نقــاط‬ ‫ضعــف و مشــکالت همســر خــود تمرکــز کرده ایــد‪ .‬نگــرش خــود را‬ ‫در‏مــورد زندگــی مشــترک و ازدواج تغییــر دهیــد و شــروع بــه تمرکــز‬ ‫بــر روی خصوصیــات رفتــاری مثبــت همســر خــود کنیــد و نقــاط‬ ‫‏ضعــف او را بپذیریــد‏‪.‬‬ ‫احساس مسئولیت پذیری الزمه ازدواج موفق‏‪:‬‬ ‫وقتــی تصمیــم بــه انجــام کاری در زندگــی مشــترک می گیریــد‬ ‫مســئولیت موفقیــت و شکســت خــود را بــر عهــده بگیریــد‪ .‬وقتــی‬ ‫‏شــما بــه همــراه همســر خــود بــر روی موضوعــی اختــاف نظــر‬ ‫داریــد‪ ،‬بــه یــاد داشــته باشــید تــا مســئولیت اعمالــی کــه انجــام‬ ‫‏می دهیــد‪ ،‬حرف هایــی کــه گفته ایــد را بپذیریــد‪ ،‬حتــی اگــر‬ ‫دردنــاک‪ ،‬غیرمنطقــی و یــا موجــب دردســر گــردد‪ .‬اگرچــه ایــن کارها‬ ‫انهدام یک باند‬ ‫کالهبرداری اینترنتی‬ ‫با ارزش مالی ‪ 10‬میلیارد ریال‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات پایتخــت از انهــدام یــک بانــد کالهبــرداری اینترنتی کــه اقدام‬ ‫بــه برداشــت غیــر مجــاز از حســاب تعــداد بیــش از ‪60‬‏نفــر از شــهروندان بــا ارزش مالــی حــدودا یــک‬ ‫میلیــارد تومــان نمــوده بودنــد؛ خبــر دا ‪‎‬د‪‎ .‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ داود معظمــی‬ ‫گــودرزی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‏داشــت ‪ :‬در پــی مراجعــه تعــدادی از شــهروندان بــه پلیــس فتــا‬ ‫مبنــی بــر برداشــت غیرمجــاز از حسابشــان بعــد از دریافــت پیامــک جعلــی ســامانه ثنــا‏و ابالغ قضایی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫و یــا کالهبــرداری بــه نــام ان هــا از اشــخاص دیگــر ‪،‬موضــوع در دســتور کار پلیــس قــرار گرفـ ‪‎‬‬ ‫گوگل نسخه جدید به روزرسانی اضطراری‬ ‫امنیتی را منتشر کرد‬ ‫حداقــل ‪ 3.2‬میلیــارد کاربــر کــروم بــه دلیــل اســیب پذیــری روز صفــر در معــرض خطــرات جــدی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫درتاریــخ ‪ 25‬مــارس ‪ 2022‬گــوگل نســخه جدیــد بــه روزرســانی امنیــت اضطــراری ‪Google Chrome‬‬ ‫را انتشــارداد تــا اســیب پذیری امنیتــی روز صفــر در مرورگــر وب را کــه در گذشــته منجــر بــه‬ ‫سوءاســتفاده های زیــادی شــده اســت پــچ کنــد‪ .‬اپدیــت نســخه ‪ 99.0.4844.84‬گــوگل کــروم منتشــر‬ ‫شــد‪ .‬گــوگل ادعــا مــی کنــد کــه معمــوال ایــن نقــص بــه عنــوان یــک اســیب پذیــری امنیتــی منحصــر‬ ‫بفــرد مــورد توجــه قــرار نمی گیــرد و ایــن موضــوع مــی توانــد جــدی باشــد‪ .‬گــوگل همچنیــن در اگهــی بــه‬ ‫روز رســانی خود‪ ،‬این اســیب پذیری را به عنوان ‪ 1096 2022 CVE‬مورد تایید قرار داد و اعالم داشــت‬ ‫کــه از وجــود اســیب های موجــود اگاه بــوده اســت‪.‬‬ ‫اسیب پذیری موجود در ‪Edge‬‬ ‫‪ Edge‬یــک مرورگــر وابســته بــه کــروم اســت و بــه گفتــه گــوگل‪ ،‬در ایــن مرورگــر اســیب پذیــری وجــود‬ ‫دارد‪ .‬از ایــن رو‪ Edge ،‬بــه روز شــد تــا کاربــران را درمعــرض ســوء اســتفاده قــرار نگیرنــد‪ .‬ایــن شــرکت از‬ ‫‏ســاده بــه نظــر می رســند امــا یکــی از کلیدهــای موفقیــت در ازدواج‬ ‫به حســابمی ایند‪.‬‏‬ ‫قرارهای شبانه با همسر برای موفقیت در ازدواج‏‪:‬‬ ‫در میــان رمــوز موفقیــت در ازدواج ایــن یکــی از مهم تریــن مــواردی‬ ‫اســت کــه معمــوال ًتوســط زوج بــه خصــوص ان هایــی کــه مدتــی‏از‬ ‫ازدواجشــانمی گذرد نادیــده گرفتــه می شــود‪ .‬مهــم نیســت در ایــن‬ ‫قــرار شــبانه چــه می گــذرد‪ .‬بــه همیــن ســادگی کــه فقــط‏زمانــی را‬ ‫بــا در کنــار همســر خــود می گذرانیــد موجــب حفــظ و بهبــود رابطــه‬ ‫زن و شــوهر می شــود‪ .‬در ایــن قــرار شــبانه شــما‏بایــد تلفــن همــراه‬ ‫خــود را خامــوش کنیــد تــا اینکه از هرگونهحواس پرتــی در این زمان‬ ‫اجتنــاب شــود‪ .‬همچنیــن ســرگرمی های‏مشــترک مثــل تماشــای‬ ‫تلویزیــون‪ ،‬دوچرخه ســواری و گــردش و ســفر داشــته باشــید‏‪.‬‬ ‫رابطه عاشقانه با همسر از راه های ازدواج موفق‏‪:‬‬ ‫ســعی کنیــد برخــی روزهــا بــه همســر خــود یــک گل هدیــه‬ ‫دهیــد یــا یــک پیــام عاشــقانه برایــش ارســال کنیــد‪ .‬او را بــا غــذای‬ ‫‏موردعالقه اششــگفت زده کنیــد‪ .‬ایده هــای زیــادی بــرای رمانتیــک‬ ‫کــردن زندگــی مشــترک خــود پیــدا کنیــد و ان را اجــرا کنیــد‏‪.‬‬ ‫برای رسیدن به ازدواج موفق از همسر خود تعریف کنید‏‪:‬‬ ‫بــا تعریــف و تمجیــد از همســر خــود به طــور مرتــب و روزانــه از‬ ‫وقــوع طــاق و جدایــی در زندگــی مشــترک خــود پیشــگیری کنیــد‪.‬‬ ‫‏تمجیــد و تعریــف مســتمر از خصوصیــات رفتــاری همســر موجــب‬ ‫تقویــت رابطــه زناشــویی می شــود‪ .‬مثبت گــرا باشــید و اقدامــات‬ ‫‏خوبــی کــه همســر شــما در طــول روز انجــام می دهــد را مشــاهده‬ ‫کنیــد‪ .‬گاهــی اوقــات کــه کارهــا بــه خوبــی پیــش نمـی رود و‏مطابــق‬ ‫بــا ســطح انتظــارت شــما نیســت‪ ،‬بــه جــای تمرکــز بر افــکار منفی به‬ ‫موضوعــات مثبــت فکــر کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــرای دســتیابی بــه ازدواج موفــق از کنتــرل کــردن همســر خــود‬ ‫بپرهیزیــد‏‪:‬‬ ‫افــراد متاهــل اغلــب بــه جایــی می رســند کــه شــروع بــه گــم کــردن‬ ‫خــود می کننــد‪ .‬احســاس حســادت یــا بی کفایتــی بــه ان هــا‏دســت‬ ‫می دهــد و یــا فرامــوش می کننــد کــه ان هــا فــردی مســتقل از‬ ‫همســر خــود هســتند و ممکــن اســت شــروع بــه کنتــرل‏همســر‬ ‫خــود کننــد‪ .‬اکثــر اوقــات ایــن کار غیــرارادی و بــه مــرور بــا افزایــش‬ ‫ســطح انتظــارات از همســر اتفــاق می افتــد‪ .‬برقــراری‏ارتباط صحیح‬ ‫بــا همســر‪ ،‬داشــتن اســتقالل فکــری و بخشــش می توانــد ازدواج را‬ ‫در مســیر خوبــی نگــه دارد‏‪.‬‬ ‫برای موفقیت در ازدواج همسر خود را تهدید به طالق نکنید‏‪:‬‬ ‫فــرض بــر ایــن اســت کــه شــما واقعاًنمی خواهیــد از همســر خــود‬ ‫طــاق بگیریــد‪ ،‬پــس هرگــز او را بــه طــاق تهدیــد نکنیــد‪ .‬زوجینــی‬ ‫‏کــه در حیــن مشــاجره و دعــوا بــا همســر از طــاق و جدایی صحبت‬ ‫می کننــد اغلــب از ایــن واژه بــه عنــوان یــک تهدیــد اســتفاده‬ ‫‏می کننــد‪ .‬اســتفاده از ابــزار تهدیــد بــرای حــل اختالفــات زناشــویی‬ ‫راهــکار موثــری نیســت پــس ان را انجــام ندهیــد‏‪.‬‬ ‫برگرفته از‪ :‬کتاب ازدواج موفق‪ ،‬اثر‪ :‬فاطمه شعیبی‬ ‫گــودرزی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در ایــن ترفنــد بــا عنــوان ســامانه «ثنــا»‪ ،‬عــده ای از مجرمیــن ســایبری بــا‬ ‫طراحــی و ارســال پیامــک حــاوی یــک لینــک‏الــوده بــه بدافــزار فیشــینگ‪ ،‬کاربــران را ترغیــب بــه ورود‬ ‫بــه ســامانه جعلــی و مشــاهده ی ابالغیــه خــود در ازای واریــز وجــوه انــدک می کننــد کــه‏در نهایــت بــه‬ ‫کالهبــرداری از شــهروندان منجــر مــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا بالفاصلــه اقدامــات تخصصــی خــود را اغــاز کردنــد و بــا تــاش‬ ‫شــبانه روزی و بهــره گیــری از روش هــای‏فنــی و علمــی موفــق شــدند ردپــای مجرمیــن را شناســایی‬ ‫کــرده و بــه هویــت اعضــای ایــن بانــد کــه ‪ 3‬نفــر بودنــد دســت پیــدا کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در تحقیقــات انجــام شــده مشــخص گردیــد اعضــای ایــن بانــد عــاوه بــر برداشــت غیــر‬ ‫مجــاز اینترنتــی از حســاب شــهروندان بــا درج‏اگهــی هــای جعلــی اســتخدام در حــوزه رمــز ارز در‬ ‫ســایت های اینترنتی و دریافت مدارک هویتی شــهروندان و حســابهای کاربری انها در‏صرافی های‬ ‫اینترنتــی مختلــف و فروشــگاه هــای انالیــن‪ ،‬اقــدام بــه ســوء اســتفاده از ایــن مــوارد نیــز مــی نمودنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫معظمــی گــودرزی خبــر داد‪ :‬در نهایــت پرونــده وارد مرحلــه عملیاتــی شــده و ایــن مجرمیــن پــس‬ ‫از تشــریفات قضایــی در مخفیــگاه خــود دســتگیر‏و بــه همــراه تجهیــزات الکترونیــک بــه پلیــس فتــا‬ ‫منتقــل شــدند‪‎. ‎‬‬ ‫گــودرزی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن متاســفانه ارســال پیامــک هــای حــاوی لینــک و یــا بدافــزار فیشــینگ‬ ‫خصوصــا ارســال پیامــک ســامانه ثنــا و ســهام‏عدالــت‪ ،‬رجیســتری تلفــن همــراه از جملــه ترفندهــای‬ ‫شــایع مورد اســتفاده متهمان اســت؛ بیان داشــت‪ :‬افراد دســتگیر شــده پس از انتقال به پلیس‏فتا‬ ‫همــه چیــز را انــکار مــی کردنــد امــا بــا مشــاهده مســتندات و ادلــه دیجیتــال جمــع اوری شــده توســط‬ ‫پلیــس ضمــن پذیــرش بــزه انتســابی خــود ؛ پــرده‏از چگونگــی اقدامــات مجرمانــه خود برداشــتتند و به‬ ‫برداشــت غیــر مجــاز مبالغــی از حســاب تعــداد بیــش از ‪ 60‬نفــر از شــهروندان بــا ارزش‏مالــی حــدودا‬ ‫یــک میلیــارد تومانــی و ســوء اســتفاده از مــدارک هویتــی بیــش از ‪ 100‬نفــر اعتــراف نمودنـ ‪‎‬د‪‎ .‬‬ ‫وی در پایــان بــا تاکیــد بــر اینکــه مهمتریــن عامــل پیشــگیری از ایــن نــوع کالهبــرداری‪ ،‬افزایــش‬ ‫اگاهــی در ایــن خصــوص اســت بــه شــهروندان‏توصیــه کــرد‪ :‬بــه هیــچ عنــوان مــدارک شــخصی‪،‬‬ ‫هویتــی خــود و یــا رمــز ورود بــه حســاب های کاربــری مختلــف خــود را در فضــای مجــازی بــه‏افــراد‬ ‫غیــر واگــذار ننماییــد و بــه پیامک هــای ناشــناس کــه دارای لینک هســتند توجه نکنندو دقت داشــته‬ ‫باشــند کــه هیــچ ســازمان رســمی و دولتــی‏از جملــه قــوه قضائیــه بــا شــماره هــای شــخصی بــرای‬ ‫ان هــا پیامــک ارســال نمی کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کاربــران خواســته تــا مرورگرهــای خــود را فــورا بــه روز کنند و اگــر ان ها از نســخه ‪ 99.0.1150.55‬یا باالتر‬ ‫اســتفاده کننــد در معــرض خطــر ‪ 1096 2022 2 CVE‬قــرار نخواهنــد گرفــت‪ .‬جهــت اطــاع بایــد گفــت‬ ‫کــه ‪ Chromium‬از چندیــن مرورگــر دیگــر‪ ،‬از جملــه ‪ Vivaldi‬و‪ Brave‬پشــتیبانی مــی کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬ما‬ ‫مــی توانیــم در مــدت کوتاهــی پچ هــای بیشــتری را ایجــاد کنیــم ‪.‬‬ ‫درباره ‪1096 2022 CVE‬‬ ‫گــوگل بــه جــز ذکــر ایــن نکتــه کــه ‪ Confusion V8‬بــه جــاوا اســکریپت مــورد اســتفاده کــروم اشــاره‬ ‫دارد ‪ ,‬جزئیــات بیشــتر ایــن اســیب پذیری را افشــا نکــرده اســت‪ .‬ایــن پــچ بــرای کانــال ‪ stable‬مرورگــر‬ ‫کــروم منتشــر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش گــوگل ایــن بــاگ بــه انحــاء مختلــف از موتــور جــاوا اســکریپت ‪ V8‬کــروم بهــره بــرداری‬ ‫می کنــد‪ .‬ایــن شــرکت معتقــد اســت کــه محققــان امنیتــی و نویســندگان نــرم افزارهــای مخــرب در‬ ‫تــاش هســتند تــا از ایــن اســیب پذیــری بهــره بــرداری کننــد و ‪ 3.2‬میلیــارد کاربرکــروم را در معــرض‬ ‫خطــر قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫اگــر لوکیشــن متغیــر حافظــه اشــتباها مــورد دسترســی قــرار گیــرد ‪ ،‬منجــر بــه کــراش یا خطــای حافظه ‬ ‫مــی شــود و منجــر بــه اجــرای خودســرانه کدهــا خواهــد شــد‪ .‬ایــن مســئله بــه طــور کلــی در زبان هایــی‬ ‫کــه ایمــن نیســتند اتفــاق مــی افتــد‪ ،‬ماننــد جــاوا اســکریپت‪ C،‬و‪ .++ C‬به همین دلیــل مرورگرهای وب‬ ‫شــدیدا در معــرض ســوء اســتفاده قــرار میگیرنــد‪.‬‬ ‫چگونه پچ مورد نظر را دانلود کنیم ؟‬ ‫به روزرســانی مذکور برای تمام سیســتم های دســکتاپ رایانه ای در دســترس می باشــد‪ .‬گوگل ادعا‬ ‫کــرد کــه در روزهــا یــا هفتــه هــای اینــده تمــام دســتگاه هــا را بــه طــور خــودکار بــه روز رســانی مــی کنــد‪ .‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪511‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫برنامه بازیابی ویندوز ‪ 7‬پس‬ ‫از نصب به روز رسانی های‬ ‫منتشر شده‬ ‫در ژانویه از کار می افتد‬ ‫مایکروســافت اعــام کــرد دیســک های بازیابــی وینــدوز ‪7‬‬ ‫ایجــاد شــده بــا اســتفاده از برنامــه پشــتیبان گیــری و بازیابــی‬ ‫کنتــرل پنــل پــس از نصــب به روز رســانی های ویندوز منتشــر‬ ‫شــده از ‪ 11‬ژانویــه ‪ 2022‬از کار می افتنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬مایکروســافت توضیــح نــداد کــه چــرا ایــن‬ ‫اتفــاق می افتــد‪ ،‬امــا گفتــه اســت کــه دیس ـک های بازیابــی‬ ‫روی سیســتم هایی کار می کننــد کــه به روزرســانی های‬ ‫مشکل ســاز را دریافــت نکــرده باشــند‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت همچنیــن خاطرنشــان کــرد‪ ،‬در حــال حاضــر‬ ‫هیــچ برنامــه پشــتیبان یــا بازیابــی دیگــری تحــت تاثیــر ایــن‬ ‫مشــکل شــناخته شــده قــرار نــدارد‪.‬‬ ‫پــس از نصــب به روزرســانی های وینــدوز منتشــر شــده‬ ‫در ‪ 11‬ژانویــه ‪ 2022‬یــا نســخه های جدیدتــر وینــدوز بــر‬ ‫روی یــک نســخه اســیب دیده از وینــدوز‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫دیسـک های بازیابــی (‪ CD‬یــا ‪ )DVD‬کــه بــا اســتفاده از برنامــه‬ ‫پشــتیبان گیری و بازیابــی (وینــدوز ‪ )7‬در کنتــرل پنــل ایجــاد‬ ‫شــده اند‪ ،‬راه انــدازی نشــوند‪.‬‬ ‫مایکروســافت گفــت‪ :‬دیسـک های بازیابــی کــه بــا اســتفاده از‬ ‫برنامــه پشــتیبان گیری و بازیابــی (وینــدوز ‪ )7‬در دســتگاه هایی‬ ‫کــه به روزرســانی های وینــدوز را قبــل از ‪ 11‬ژانویــه ‪2022‬‬ ‫دریافــت کرده انــد‪ ،‬تحــت تاثیــر ایــن مشــکل قــرار نمی گیرنــد‪.‬‬ ‫لیســت نســخه های وینــدوز تحــت تاثیــر خرابــی دیســک‬ ‫بازیابــی شــامل همــه نســخه های وینــدوز ‪ 10‬نســخه ‪ 1607‬یــا‬ ‫باالتــر و همــه نســخه های وینــدوز ‪ 11‬اســت‪ .‬ردمونــد افــزود کــه‬ ‫در حــال کار بــر روی یــک راه حــل بــرای رفــع ایــن مشــکل اســت‬ ‫کــه بــا انتشــار نســخه اینــده ارائــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بر اســاس امار ‪ 11.99‬درصد از تمام دســتگاه های ویندوزی‬ ‫هنــوز از وینــدوز ‪ 7‬اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬کــه بــا نســخه های‬ ‫مختلــف سیســتم عامــل مایکروســافت ‪ 75.86‬درصــد از‬ ‫دســتگاه هــای دســکتاپ در سراســر جهــان ازویندوزاســتفاده‬ ‫مــی کننــد‪ .‬مایکروســافت قبــا ًچندیــن مشــکل مرتبــط بــا‬ ‫به روزرســانی های ژانویــه ‪ 2022‬وینــدوز را برطــرف کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬از جملــه‪:‬‬ ‫• مشکالت حل ‪ DNS‬ویندوز سرور‬ ‫• مشکل بلوتوث که باعث صفحه ابی ویندوز می شود‬ ‫• کنتــرل کننــده دامنــه وینــدوز بــه دلیــل خرابــی ‪LSASS‬‬ ‫کــه سیســتم را راه انــدازی مجــدد می کــرد‬ ‫• مشکالت نت الگ ویندوز سرور‬ ‫• و یک باگ اکتیو دایرکتوری ویندوز‬ ‫ایــن شــرکت همچنیــن با انتشــار به روزرســانی های اضطــراری‬ ‫خــارج از بانــد (‪ )OOB‬مشــکالت ناشــی از به روزرســانی های‬ ‫پــچ سه شــنبه ژانویــه ‪ ۲۰۲۲‬را حــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫مایکروســافت همچنیــن مشــکالت مربــوط بــه راه انــدازی‬ ‫مجــدد کنترل کننده هــای دامنه ســرور ویندوز‪ ،‬اتصــال ‪،VPN‬‬ ‫خرابــی اتصــال رســانه های قابــل جابجایــی بــا قالب بنــدی‬ ‫‪ ReFS‬را برطــرف نمــوده اســت‪.‬‬ ‫بررسی اسیب پذیری ها‬ ‫و حمالت سایبری‬ ‫در سال ‪2021‬‬ ‫‪ Rapid7‬از انتشار گزارشی خبر داد که در ان ‪ 50‬اسیب پذیری‬ ‫امنیتــی قابــل توجــه و حمــات ســایبری بــا تاثیــر بــاال در ســال‬ ‫‪ 2021‬بررســی مــی شــود‪.‬‬ ‫در هــر روز‪ ،‬متخصصــان امنیتــی بایــد تهدیــدات قابــل قبــول‬ ‫ناشــی از تعــداد زیــادی از اســیب پذیــری هــای گــزارش شــده را‬ ‫اولویت بنــدی کــرده و بــه ان هــا رســیدگی کننــد‪ .‬محققــان هــر‬ ‫ســاله هــزاران اســیب پذیری را تجزیــه و تحلیــل می کننــد تا دالیل‬ ‫اصلــی را درک کننــد‪ ،‬باورهــای غلــط را برطــرف کننــد و اطالعاتــی‬ ‫را در مــورد اینکــه چــرا برخــی از نقص هــا بیشــتر از ســایرین مــورد‬ ‫ســوء اســتفاده قــرار می گیرنــد بــه اشــتراک بگذارنــد‪.‬‬ ‫از ایــن تحقیــق‪ ،‬تیــم گزارشــی از ‪ CVE‬هــای بــا اولویــت باالتــر بر‬ ‫اســاس احتمــال بهــره بــرداری گســترده از انهــا ایجــاد مــی کند‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش ‪ 50‬اســیب پذیری را از ســال ‪ 2021‬نشــان می دهــد‬ ‫کــه خطــرات قابل توجهــی را بــرای مشــاغل در هــر انــدازه ایجــاد‬ ‫می کننــد‪ .‬از ایــن ‪ 50‬اســیب پذیــری‪ 43 ،‬مــورد بــه صــورت‬ ‫طبیعتــی مــورد ســوء اســتفاده قــرار گرفتنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫اســیب پذیری هایی کــه به عنــوان «تهدیدهــای گســترده»‬ ‫طبقه بنــدی شــده اند‪ ،‬بــرای مقیاســی کــه در ان مورد بهره بــرداری‬ ‫قــرار گرفته انــد‪ ،‬نســبت بــه ســال قبــل افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫قابــل توجــه تریــن اســیب پذیــری هــا‪ ،‬تهدیدهــا و ســوء‬ ‫اســتفاده ها در ســال ‪2021‬‬ ‫بهــره بــرداری گســترده و فرصــت طلبانــه در ســال ‪ 2021‬بــه میــزان‬ ‫قابــل توجهــی افزایــش یافته اســت‪ 66 .‬درصد از اســیب پذیری ها‬ ‫در ایــن گــزارش بــه عنــوان تهدیدهــای گســترده طبقه بنــدی‬ ‫شــده اند‪ ،‬در مقایســه بــا تنهــا ‪ 28‬درصــد در ســال ‪.2020‬‬ ‫بیــش از ‪ 60‬درصــد از تهدیــدات گســترده ذکــر شــده در‬ ‫ایــن گــزارش در عملیــات بــاج افــزار اســتفاده شــده اســت‬ ‫و بیــش از نیمــی از تهدیــدات گســترده بــا بهــره بــرداری روز‬ ‫صفــر اغــاز شــده اند‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫ساحل دریای خزر‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -511‬سال هشتم‬ ‫‪-511-- 1443‬‬ ‫‪/‬رمضان‪1443/‬‬ ‫‪/88 - 2022 //April‬رمضان‪/‬‬ ‫‪April// 10‬‬ ‫‪10-- 1401 //01‬‬ ‫یک شنبه ‪01//21‬‬ ‫‪6‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫ّ‬ ‫ کفارۀ گناهان بزرگ‬ ‫قال علی علیه السالم‬ ‫ن ک َفَّارا ِ ُّ‬ ‫وب ‪.‬‬ ‫م اِغَاثَهُ الْمَلْهُو ِ‬ ‫ُوب الْعِظَا ِ‬ ‫مِ ْ‬ ‫ف ‪ ،‬و َ التَّنْف ِ ُ‬ ‫َ‬ ‫ن الْمَکْر ُ ِ‬ ‫ت الذن ِ‬ ‫یس عَ ِ‬ ‫امام علی (ع)فرمود‪:‬‬ ‫از جملــه کفاره هــاى گناهــان بــزرگ‪ ،‬بــه فریــاد بیچــاره و مظلــوم رســیدن و‬ ‫تســل ّى دادن بــه افــراد غمگیــن اســت‪.‬‬ ‫امــام علــی (ع)در ایــن ســخن نورانـى اش اشــاره بــه بعضى از کفــارات گناهان‬ ‫بــزرگ مى کنــد؛ کفــاره اى کــه مى توانــد ان گنــاه را جبــران نماید‪ .‬مى فرمایــد‪«:‬از‬ ‫جملــه کفاره هــاى گناهــان بــزرگ‪ ،‬بــه فریــاد بیچــاره و مظلــوم رســیدن و‬ ‫ن ک َفَّــارا ِ ُّ‬ ‫م اِغَاثـَهُ ‬ ‫ـوب الْعِظـَـا ِ‬ ‫تســل ّى دادن بــه افــراد غمگیــن اســت»؛ (م ِـ ْ‬ ‫َ‬ ‫ت الذنـ ُ ِ‬ ‫وب ) ‪.‬‬ ‫الْمَلْهُــو ِ‬ ‫ف ‪ ،‬و َ التَّنْفِیـ ُ‬ ‫ـن الْمَکـ ْـر ُ ِ‬ ‫ـس عَـ ِ‬ ‫«ملهــوف» معنــاى وســیعى دارد کــه هــر فــرد مظلــوم و بیچــاره اى را‬ ‫شــامل مى شــود؛ خــواه بیمــار باشــد یــا گرفتــار طلبــکار و یــا فقیــر نــادار و یــا‬ ‫زندانــى بى گنــاه‪ .‬کســى کــه بــه کمــک این گونــه افــراد بشــتابد مى توانــد‬ ‫عفــو الهــى را در برابــر گناهانــى کــه انجــام داده بــه خــود متوجــه ســازد‪.‬‬ ‫«مکــروب» بــه هــر شــخص غمگیــن گفتــه مى شــود؛ خــواه غــم او در مصیبــت‬ ‫عزیــزش باشــد یــا غــم بیمــارى یــا فقــر یــا شکســت در امــر تجــارت و یــا هــر‬ ‫غــم دیگــر‪.‬‬ ‫«تنفیــس» همــان زدودن غــم اســت‪ .‬در جایــى کــه ممکــن اســت عامــل‬ ‫غــم برطــرف شــود زدودنــش از ایــن طریــق خواهــد بــود؛ ماننــد زدودن‬ ‫فقــر از طریــق کمــک مالــى و انجــا کــه نمى تــوان عامــل ان را برطــرف کــرد‬ ‫مى تــوان از طریــق تســلى دادن‪ ،‬غــم و انــدوه را ســبک نمــود ماننــد کســى‬ ‫کــه عزیــزش را از دســت داده بــا تســلیت گفتــن و دلــدارى دادن بــه وســیلۀ‬ ‫دوســتان‪ ،‬غــم و اندوهــش کاهــش مى یابــد یــا برطــرف مى شــود‪ .‬اینهــا همــه‬ ‫مصــداق تنفیــس اســت‪ .‬در یــک جملــه کمک هــاى مردمــى در اســام بــه هــر‬ ‫شــکل و بــه هــر صــورت اهمیــت فــوق العــاده اى دارد؛ هــم موجــب برکــت‬ ‫در زندگــى و هــم ســبب برطــرف شــدن بالهــا و هــم کفــارۀ گناهــان اســت‪.‬‬ ‫در کتاب تمام نهج البالغه این سخن حکمت امیز با اضافاتى امده است‪.‬‬ ‫ن کَفّــارا ِ ُّ‬ ‫َ‬ ‫ـل ‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫م اِغَاث َـ ُه الْمَلْهُــو ِ‬ ‫ـوب الْعِظـَـا ِ‬ ‫ف ‪ ،‬و َ م ِـ ْ‬ ‫مى فرمایــد‪« :‬م ِـ ْ‬ ‫َ‬ ‫ت الذنـ ُ ِ‬ ‫ن اَف ْ ِ‬ ‫ُّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـل ‬ ‫ـ‬ ‫ائ‬ ‫ض‬ ‫ف‬ ‫ ال‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫ف‬ ‫ ا‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ ‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫الض‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ ‪،‬‬ ‫وب‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ ال‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫ ‬ ‫ـس‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫الْمَــکَار ِ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫م التَّن ْفیـ ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ الصن َائـ ِـع ‪ ،‬و َ بـَ ُّ‬ ‫َّ‬ ‫ف ؛ از جملــه کفــارات گناهــان بــزرگ کمــک‬ ‫ع‬ ‫اصطِنـَـا‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ـث الْمَعْــرُو ِ‬ ‫ِ‬ ‫بــه مظلــوم و از برتریــن فضایــل اخالقــى برطــرف ســاختن غــم اندوهگیــن‬ ‫و پذیرایــى از مهمانــان و از افضــل فضایــل‪ ،‬نیکــى کــردن و نشــر کارهــاى‬ ‫پســندیده اســت»‬ ‫در حدیثــى از امــام صــادق علیــه الســام مى خوانیــم کــه از رســول خــدا(ص)‬ ‫ن ‬ ‫نقــل مى کنــد‪« :‬مَـ ْ‬ ‫ن مُوْمِنــا ًن َفَّـ َ‬ ‫ـس الل َّـ ُه عَــز َّ وَجَـلَّ عَن ْـ ُه ث َلَ ثــا ًو َ َ‬ ‫ن اَعَــا َ‬ ‫ســبْعِی َ‬ ‫ُّ‬ ‫ْ‬ ‫ل ‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫ـب‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ ‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫َی‬ ‫ْت‬ ‫ن‬ ‫ث‬ ‫و‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ن کُرْب َـهً عِن ْـد َ ک ُرَب ِـهِ الْعُظْمَــى قَــا َ‬ ‫کُرْب َـهً وَاح ِـدَهً فِــی ال َ َ‬ ‫ِ َ َ‬ ‫َ‬ ‫حَیْـ ُ‬ ‫م ؛ کســى کــه انســان باایمانــى را یــارى دهــد‬ ‫ـاس بِاَنْف ُ ِ‬ ‫ســهِ ْ‬ ‫ـث یَتَشَ ــاغَلُ النـ َّ ُ‬ ‫خداونــد متعــال هفتــاد و ســه انــدوه را از او زایــل مى کنــد؛ یکــى در دنیــا و‬ ‫هفتــاد و دو انــدوه بــه هنــگام انــدوه بــزرگ (در قیامــت) در انجــا کــه همۀ مردم‬ ‫مشــغول بــه خویشــند»‪.‬‬ ‫کفــاره ‪ -‬چنان کــه از نامــش پیداســت ‪ -‬چیــزى اســت کــه امــر دیگــرى را‬ ‫مى پوشــاند‪ .‬در روایــات اســامى امــور زیــادى بــه عنــوان کفــارۀ گنــاه ذکــر شــده‬ ‫اســت؛ از جملــه‪ :‬فقــر‪ ،‬بیمــارى‪ ،‬تــرس از حاکــم ظالــم‪ ،‬خســارات مالــى‪ ،‬غــم‬ ‫و انــدوه‪ ،‬تــرس و وحشــت‪ ،‬ســجده هاى طوالنــى‪ ،‬انجــام حــج و عمــره‪ ،‬زیــارت‬ ‫قبــور معصومــان علیهــم الســام مخصوصــا ًزیارت امام حســین علیه الســام‬ ‫و صلــوات بــر محمــد و ال محمــد‪ .‬ایــن ســخن را بــا کالمــى از امــام علــى بــن‬ ‫موســى الرضــا( علیهمــا الســام) پایــان مى دهیــم کــه مى فرمایــد‪:‬‬ ‫ن َّ‬ ‫ الصــاَ هِ عَلَــى مُحَم َّـد ٍ‬ ‫ن ل َـ ْ‬ ‫«مَ ـ ْ‬ ‫م یَق ْـدِر ْ عَلَــى مَــا یُک َفِّــر ُ ب ِـهِ ذُن ُوب َـ ُه فَلْیُکْث ِـر ْ م ِـ َ‬ ‫ُّ‬ ‫هد ْمــا؛ کســى کــه توانایــى نــدارد کفــاره اى بــراى‬ ‫ـوب َ‬ ‫و َ ال ِـهِ فَاِنَّهَــا تَه ْـد ِ ُم الذنـ ُ َ‬ ‫گناهــان خــود فراهــم ســازد فــراوان بــر محمــد و ال محمد صلوات بفرســتد که‬ ‫گناهــان را نابــود مى کنــد»‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪ _۱‬نهج البالغــه امــام علــی (علیه‏الســام )کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب‬ ‫پیــام امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۱۵۶‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫هفت تپه ‪ ،‬مقر‬ ‫عاشقان و عارفان‬ ‫سرویس خاطرات‪:‬محمد دیلم کتولی‬ ‫راوی ‪ :‬علی فالح‬ ‫رزمنده و جانباز گردان حمزه سیدالشهدا(ع)‬ ‫فکــر کنــم اوایــل ســال ‪ ۶۵‬بــود کــه گــردان بعــد از ماموریــت‬ ‫خــط فــاو ‪ ،‬بــه هفــت تپــه اومــد‪.‬‬ ‫اون موقــع شــهید شــیر ســوار مســئول گــردان و حــاج جــواد‬ ‫کارگــر فرمانــده گروهــان یــک بودنــد‪ .‬نیروهــای گــردان را‬ ‫جهــت اســتراحت بــه مرخصــی فرســتادند‪ .‬مــن کــه تــازه از‬ ‫مرخصــی امــده بــودم در هفــت تپــه قصــد مانــدن داشــتم‪.‬‬ ‫ظاهــرا ً ارکان گــردان هــم تصمیــم داشــتند بــه مرخصــی‬ ‫‪۱۵‬روزه برونــد‪ .‬شــهید شــیر ســوار و حــاج جــواد کارکــر گفتنــد‪:‬‬ ‫حاالکــه تــو نمــی خواهــی مرخصــی بریــد‪ ،‬مراقــب گــردان‬ ‫(نیروهــا ‪،‬کانتینــر تــدارکات) بــاش ‪.‬‬ ‫مــن هــم قبــول کــردم ‪،‬کلیدکانتینــر رو بــه مــن دادنــد و‬ ‫خداحافظــی کردنــد و رفتنــد‪ .‬تقریبــا ًبارفتــن ارکان گــردان‪ ،‬کل‬ ‫نیروهــای گــردان بــا ســربازان حــدود ‪ ۱۵‬نفر بیشــتر نمی شــدیم‬ ‫کــه دو نفــر از اونــا ‪ ،‬بــرادران بســیار خــوب ومحبــوب گــردان‬ ‫اکبــر حســینیان و گــودرز رهیــده بودنــد‪ .‬بعــد از رفتــن بــرادران‬ ‫ارکان بــه ذهنــم افتادکــه حــاال مســئولیت کار تــو دســت منــه‬ ‫یــه جــوری مدیریــت کنــم کــه موقــع تحویــل کــم و کســری‬ ‫نداشــته باشــم ایــن بــود کــه ســر فرصــت‪ ،‬تنهایــی اول بــه‬ ‫ســراغ کانتینــر رفتــم و درب انــرا بــاز کــردم ببینــم داخــل اون‬ ‫چــه خبــره تــا از موجــودی ان امــاری داشــته باشــم‪.‬‬ ‫وقتــی درب کانتینــر رو بــاز کــردم تــازه فهمیــدم چــه‬ ‫امکاناتــی داریــم و بــه مــا نمــی دادنــد امــا در ایــن بــاره بــه‬ ‫کســی چیــزی نگفتــم‪.‬‬ ‫چنــد روزی گذشــت ‪ ،‬دیــدم روزهــا بــرای ماخیلــی ســخت‬ ‫مــی گــذره ‪ ،‬از یــک طــرف بیــکاری و از طــرف دیگــه کمبــود غــذا‬ ‫و هــوا هــم تقریبــا ًگــرم بــود‪ .‬ایــن بــود کــه بــه اکبــر گفتــم ‪:‬‬ ‫ســرمه اگــه موافــق باشــی‪ ،‬انجــام بدیــم‬ ‫ یــه فکرایــی تــو َ‬ ‫اکبرگفت‪ :‬باشه‪ ،‬موافقم‬ ‫از قضا فرداش دیدم از طرف لشکر اومدن گفتند‪:‬‬ ‫یکــی بیــاد نیروهــای اعزامــی کــه از طــرف لشــگر بــه‬ ‫ایــن گــردان اختصــاص داده شــده رو تحویــل بگیــره‬ ‫حــدود ســی چهــل نفــر مــی شــدند‪ ،‬کــه تعــدادی از اونــا بچــه‬ ‫هــای قائــم شــهر بــودن از جملــه مرحــوم ارســان کــه مربــی‬ ‫تکوانــدو بــود ‪.‬اونــا رو در داخــل چادرهــای خالــی گروهــان ‪۳‬‬ ‫جــای دادیــم ‪ .‬تــا بعــد از اومــدن بچــه هــا از مرخصــی تعییــن‬ ‫تکلیــف بشــوند‪.‬‬ ‫همــون روز بــا اکبــر حســینیان نقشــه کشــیدیم کــه امشــب‬ ‫نیروهــای جدیــد رو ببریــم رزم شــبانه چونکــه محیــط اطــراف‬ ‫و ماهــارو خــوب نمــی شــناختن‪ ،‬اکبــر قبــول کــرد ‪ ،‬یــه‬ ‫جایــی نزدیــک گــردان فاطمــه زهــرا (س) رو بــرای میــدان‬ ‫میــن فرضــی انتخــاب کردیــم و بــا چنــد تــا بانــد ســفید‬ ‫پانســمان ‪ ،‬معبــری بــه عــرض یــک متــر و طــول پانــزده متــر‬ ‫درســت کردیــم تــا بــه اصطــاح نیروهــا را ازمیــدان میــن‬ ‫عبــور دهیــم ایــن کار بــه ســرعت توســط اکبــر امــاده شــد‪.‬‬ ‫مــن هــم تقریبــا ًتــی ان تــی هــا رو کــه قبــا ًاز بمــب خوشـه ای‬ ‫تهیــه کــرده بــودم را ردیــف کــردم تــا در موعــد مقــرر در کنــار‬ ‫چادرهــای تــازه واردیــن جــا ســازی کنــم ‪.‬‬ ‫ایــن بنــده خداها(یعنــی نیروهایــی کــه تــازه از راه رســیده‬ ‫بودنــد) اینقــدر خســته و کوفتــه بــودن کــه بالفاصلــه بعد از‬ ‫نمــاز مغــرب زود شامشــون رو خــوردن و خوابیدنــد‪ ،‬قبــل‬ ‫از اجــرای کار بــه چادرهاشــون سرکشــی کــردم تــا ببینــم‬ ‫اوضــاع چــه خبــره‪ ،‬دیــدم اکثــرا ًدر خواب عمیقی فرو رفتن‬ ‫و فقــط چنــد نفــر بــه تعــداد انگشــتان دســت بیدارنــد کــه‬ ‫انهــا هــم دقایقــی بعــد خوابیدنــد ‪ ،‬پــس از مشــورت با اکبر‬ ‫قــرار شــد حــدود ســاعت یــازده کار مــون رو شــروع کنیــم ‪،‬‬ ‫ولــی قبــل از اون اخریــن توجیهــات بــرای نحــوه انجــام کار‬ ‫مطلــوب صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫قــرار شــد بعــد از شــروع مانــور گــودرز نقــش عراقــی رو بــازی‬ ‫کنــه‪ ،‬و اکبــر هــم نیروهــا رو جمــع کنــه و براشــون صحبــت‬ ‫کنــه‪ ،‬بعــد رزم شــبانه رو شــروع کنیــم‪ ،‬مــن هــم در حاشــیه‬ ‫تــو تاریکــی باشــم ‪.‬‬ ‫ولــی اکبــر گفــت ‪ :‬مــن نمــی تونــم صحبــت کنــم ‪،‬ضمــن‬ ‫اینکــه ارزش مانــور را اینقــدر پائیــن نیاریــم بهتره بگیم که این‬ ‫مانــور از طــرف امــوزش لشــگره و تــور و بعنــوان یکی از مربیان‬ ‫امــوزش لشــگر معرفــی مــی کنــم و یــه خــورده بــرا بچه هــا‬ ‫صحبــت کــن باالخــره ســاعت یــازده شــد ‪ ،‬تــی ان تی هــا رو در‬ ‫البــای چادرهــا کار گذاشــتم ‪.‬‬ ‫فکــر کنــم کال ً پنــج نفــر قــرار بــود کــه ایــن رزم شــبانه رو‬ ‫پوشــش بدیــم‪ ،‬دو نفــر دیگــه یــادم نمــی اد چــه کســانی‬ ‫بودنــد‪ ،‬همــه نیروهــا کامــا ًخــواب بودنــد هرکــس بــر اســاس‬ ‫مســئولیت تعییــن شــده در موقعیــت مــورد نظــر قــرار گرفــت‪،‬‬ ‫عملیــات بــا چنــد انفجــار پــی درپــی( تــی ان تــی) اغــاز شــد‪،‬‬ ‫شــدت انفجارهــا بخاطــر نزدیکــی به چادر کمــی از حد معمول‬ ‫زیــاد بــود طوریکــه چادرهــا بــه هــوا بلنــد و فانوس هــای داخل‬ ‫چــادر خامــوش شــدند و بیــرون هــم کامــا تاریــک بــود‪ ،‬واقعــا ً‬ ‫صــدای وحشــتناکی داشــت‪ ،‬هرکــس کــه داخــل چــادر بــود‪ ،‬بــا‬ ‫فریــاد یــا ابالفضــل‪ ،‬یــا ام حســین‪ ،‬خــودش رو به بیــرون چادر‬ ‫رســوند و هرکــدوم پابرهنــه بــه ســمتی فرار می کردنــد و گودرز‬ ‫هــم بــه زبــان عربــی چیزایــی مــی گفــت‪ ،‬مــن یــک لحظــه تــو‬ ‫اون تاریکــی دیــدم ارســان کــه عینکــی بــود دّم چــادر دنبــال‬ ‫عینکــش مــی گشــت ‪ ،‬دیگــه کســی تــو چــادر نمونــد‪ ،‬بــا لحــن‬ ‫عربــی گــودرز بعضــی هــا رفتــن پشــت خاکریزهــا قایــم شــدند‬ ‫‪ ،‬بعضــی هــا فــرار کــردن و از خاکریزهــا اونقــدر دور شــدند کــه‬ ‫در ایــن حیــن دیــدم گــودرز یــه عده رو شــبیه اســرا داره میاره و‬ ‫دســتا رو سرشــونه ‪ ،‬یــه صدایــی هــم از پشــت خارکریــز گردان‬ ‫مــی امــد کــه { الدخیــل } مــی گفــت و واقعــا ًبــاورش شــد کــه‬ ‫عراقــی هاحملــه کردنــد ‪.‬‬ ‫دیــدم گــورز رفــت اونــو اورد‪ ،‬بعــد از حــدود نیــم‬ ‫ســاعت همــه رو جمــع کردیــم‪ ،‬اکبــر بــه اونــا از جلــو‬ ‫نظــام داد و وقتــی صــف درســت شــد بــه بچــه گفــت‪:‬‬ ‫بشــینید بعــد از صحبــت کوتاهــی توضیــح داد و گفــت‪:‬االن‬ ‫مســئول امــوزش لشــگر مــی خــواد بــا شــما صحبــت کنــه‪ ،‬مــن‬ ‫کــه درگوشــه ای از ایــن صــف بــودم یکــه خوردم‪،‬قــرار نبــود‬ ‫مــن بعنــوان مســئول امــوزش بـ ِـرم صحبــت کنــم ولــی بخاطــر‬ ‫اینکــه کارخــراب نشــه فــورا ًچفیــه را شــبیه فلســطینی ها‪ ،‬دور‬ ‫ســرم بســتم تاکســی من رو نشناســه‪ ،‬رفتم جلو ‪ ،‬روی بلوکه‬ ‫هایــی کــه قبــا بعنــوان ســکو چیــده بودنــد ایســتادم ‪ ،‬واقعــا‬ ‫امــاده شــنیدن چنیــن حرفــی از اکبــر نبــودم ‪ ،‬مونــدم چــی‬ ‫بگــم کــه در شــان مســئول امــوزش لشــگر باشــه ‪ ،‬تــوکل بــه‬ ‫خــدا کــردم و کمــی خــودم روکنتــرل کــردم و بــی درنــگ خودمــو‬ ‫رســوندم روی ســکوهای بلوکــی ‪ ،‬ابتــدا ایــه رب شــرح لــی‬ ‫وصــدری ویســرلی‪...‬رو خونــدم ‪ ،‬کمــی دربــاره امــام و لــزوم‬ ‫تقویــت معنویــت ‪ ،‬علــت حضــور در جبهــه ‪ ،‬ســپس امادگــی‬ ‫رزمــی بــرای رفتــن بــه خــط رو بــرای ا ونــا تقریبــا ً بمــدت ‪۱۵‬‬ ‫دقیقــه تشــریح کــردم و پــس ازان حرکــت کردیــم بــه ســمت‬ ‫منطقــه مانــور و حــدود ســاعت ‪۳‬صبح برگشــتیم بــه چادرها و‬ ‫ایــن قصــه تــا اومــدن ارکان گــردان یــک بــار دیگــر تکــرار شــد ‪،‬‬ ‫امــا نــه بــه ایــن شــکل بلکــه مالیــم تــر و بــا اطالع قبلــی نیروها‬ ‫صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫امــا بــر عکــس انفجــارات درمحــل صــورت گرفتــه شــدیدتر‬ ‫بــود‪ ،‬چــون عــاوه بــر مــواد منفجــره‪ ،‬از ار پــی جــی‪ ،۷‬تیربــار‪،‬‬ ‫نارنجــک تفنگــی هــم اســتفاده شــد‪.‬‬ ‫بعدهــا از بچــه هــا شــنیدم از طــرف لشــگر یــه عــده اومــدن‬ ‫بــرای پیگیــری قضیــه مانــور ولــی ظاهرا چیزی گیرشــون نیومد‬ ‫یــا حداقــل از نتایــج ان بنــده چیــزی نمــی دونــم‪.‬‬ ‫چنــد روز قبــل از اومــدن ارکان گــردان‪ ،‬یــه روز صبــح یــه‬ ‫ماشــین نیســان کمــک هــای مردمــی از فومن(گیالن)اومــد‬ ‫بــرای گــردان و تحویــل بنــده دادن‪ ،‬رســیدی کــه بــه من تحویل‬ ‫دادن بصــورت شــمارش دانـه ای کاال بــود‪ ،‬مــن قبــول نکــردم‪،‬‬ ‫گفتــن چــرا گفتم‪:‬بنوســین کارتنــی (مثــا ًکمپــوت ‪۱۰‬کارتــن‪،‬‬ ‫شــیرینی ‪ ۵‬کارتــن) گفتــن چــرا‪ ،‬بهانــه اوردم و گفتــم حــال و‬ ‫حوصلــه شــمارش نــدارم‪ ،‬قبــول کــردن و رســید کارتنــی بــه من‬ ‫دادن‪ ،‬مــن هــم بــا کمــک بچه هــا اونــا رو توی چــادر مخصوص‬ ‫جــا ســازی کــردم‪ ،‬تــا در فرصــت مناســب بــه کانتینــر منتقــل‬ ‫کنــم‪ ،‬بعــد از رفتــن اونــا بچــه هــا رو جمــع کــردم گفتــم‪:‬‬ ‫اگــه بچــه هــای خــوب باشــین از امــروز وضــع خــورد و خــوراک‬ ‫تــون خوب میشــه !‬ ‫گفتند‪ :‬چکار کنیم‬ ‫گفتــم‪ :‬اول اینکــه کل گــردان بایــد نظافــت بشــه‪ ،‬دوم‬ ‫مراســمات نمــاز و دعــا هــم بــه راه باشــه‪ ،‬بعــد از پایان مراســم‬ ‫کمپــوت و شــیرینی بــا من‪(،‬تقریبــاً‪ ،‬تااومــدن ارکان پنــج روزی‬ ‫مونــده بــود) بــه شــرطی کــه یک روز قبــل ازاومــدن ارکان کمک‬ ‫کنیــن تــا ایــن وســایال رو تــو کانتینــر جابجــا کنیــم‪.‬‬ ‫بچــه هــا قبــول کــردن‪ ،‬هــر شــب و هــر روز مراســم مــی‬ ‫گذاشــتن‪ ،‬مــن هــم بــه قولــم عمــل مــی کــردم ‪.‬‬ ‫بعــد از مدتــی یکــی از بچــه هاگفــت ‪:‬علــی ایــن همــه بــذل‬ ‫و بخشــش مــی کنــی‪ ،‬چجــوری می خــوای بعــدا ًجــواب بــدی؟‬ ‫گفتــم‪ :‬نگــران نبــاش‪ ،‬فقــط کارتن هــای خالــی رو دور نریزیــد‬ ‫و یــه جایــی سرپوشــیده نگهــداری کنیــد کــه الزم میشــه‬ ‫ســرانجام یــه روز مونــده بــود تــا نیروها از مرخصی بیــان‪ ،‬ابتدا‬ ‫بــه تنهایــی کارتــن هــای کوچــک کــه کاالهــای حجیــم داخــل‬ ‫ان بــود رو ریختــم داخــل کارتــن هــای بــزرگ کــه کمپــوت و‬ ‫کنســرو درونــش بــود و بــه ایــن ترتیــب فقــط چنــد تــا کارتــن‬ ‫خالــی کوچیــک مونــده بــود بــا یــه عالمــه کمپــوت و کنســرو‬ ‫‪،‬اونــا روداخــل کارتن هــای کوچیــک ریختــم وقتــی پــر شــد در‬ ‫اون هــا رو بــا چســب پهــن بســتم‪ ،‬تقریبــا ًامــار درســت شــد و‬ ‫تعــدادی هــم کمپــوت و کنســروب اقــی مونــد کــه اونــا رو بیــن‬ ‫بچــه هــا تقســیم کــردم‪.‬‬ ‫بچه هــای گــردان روجمــع کردم‪،‬گفتــم‪ :‬بیائیــد کمــک‬ ‫کنیــد‪ ،‬وســایال رو بزاریــم داخــل کانتینــر رســید رو دادم‬ ‫دســت یکــی از بچــه هــا گفتــم حــاال بــر اســاس اون بارهــا‬ ‫رو ببریــد تــو کانتینــر‪ ،‬وقتــی کار تمــوم شــد‪ ،‬یکــی از‬ ‫دوســتان بــا تعحــب گفــت‪ :‬علــی چــی شــد گفتــم ‪:‬چــی‬ ‫گفــت‪ :‬امــار درســت بــود‪ ،‬پــس ایــن همــه کمپــوت و کنســرو‬ ‫خوردیم چی؟گفتم‪ :‬نوش جونتون‪،‬خوب سهمیه خودتون بود‬ ‫یکــی گفــت ‪ :‬مگــه از رو ایــن انگرفتی؟گفتــم ‪ :‬اگــه گرفتــه‬ ‫بــودم امــار درســت نبــود بنــده خــدا خیلــی التمــاس کــرد‬ ‫کــه قصــه چیه؟گفتــم‪ :‬االن نمــی تونــم بگم‪،‬ســرفرصت‬ ‫بهــت مــی گم‪،‬ولــی مهــم نیســت‪ ،‬مهــم اینــه کــه ایــن چنــد‬ ‫روزی خاطــره بــدی ازمــن نداشــته باشــین فــرداش بچــه هــا‬ ‫از مرخصــی اومدن‪،‬مســئول کانتینــر یــه پیرمــرد بچــه گیــان‬ ‫بــود‪ ،‬متاســفانه اســمش یــادم نیســت‪،‬اومدچادرمون ‪ ،‬خیلــی‬ ‫خوشــحال بــود ‪ ،‬گفتــم ‪ :‬معلومــه بهــت خــوش گذشــت‬ ‫گفــت‪ :‬اره ‪،‬بچــه هــا و نــوه هامــو دیــدم‪ ،‬یــه خــورده کارهــای‬ ‫عقــب افتــاده داشــتم انحــام دادم‪ ،‬دیگــه خیالــم جمــع شــد‪.‬‬ ‫گفتــم ‪:‬حاجــی ماموریتــم تمــام شــد ‪ ،‬اینــم کلیــد کانتینــر و‬ ‫رســید کمک هــای مردمی‪،‬همــه چیــز و صحیــح و ســالم‬ ‫تحولیــش دادم و اونــم کلــی تشــکر کــرد ‪.‬بعد از پیشــش رفتم‬ ‫چــادر خــودم تــو گروهــان یــک‪ ،‬چنــدروزی گذشــت رفتم پیش‬ ‫کانتینــر گفتــم ‪:‬حاجــی کتونــی مــی خــوام گفــت نداریم گفتم‪:‬‬ ‫حاجــی مــی خــوای نشــونت بــدم‬ ‫گفت ‪:‬مگه میدونی کجاهه؟‬ ‫گفتــم ‪ :‬اره دلمــو زدم بــه دریــا بهــش گفتــم ‪:‬حاجــی ازاین به‬ ‫بعــدا گــه مــن اومــدم چیــزی خواســتم بــه مــن نــدادی میــرم به‬ ‫بچــه هــا میگم تــو کانتینرچیه ؟‬ ‫زد توســرش گفــت‪ :‬ای وای بیچــاره شــدم چــرا کلیــد‬ ‫رو بــه تــو دادم‪ ،‬حاالکتونــی رو بگیــر بــرو دیگــه اینــورا‬ ‫نیا‪،‬تقریبــا تــا موقعــی کــه ایــن بنــده خــدا بــود مــن مشــکل‬ ‫نداشــتم‪ ،‬ســر اخــر بــه مــن گفــت ‪:‬علــی تــو مــن رو‬ ‫بیچــاره کــردی‪ ،‬خــدا منــو بکشــه از دســتت راحــت بشــم‬ ‫گفتم ‪:‬خدانکنه ان شــاءالله هرچه زودتر شــهید بشــی دوباره‬ ‫کلیــد بیفتــه دســت مــا کلــی خندیــد و گفتــم ‪:‬حاجــی دیگــه‬ ‫مزاحمــت نمــی شــم‪ ،‬بعــد از مدتی رفتیم خط دیگــه اون بنده‬ ‫خــدا رو ندیــدم ‪ ،‬اگــه زنــده هســت خداحفظــش کنــد ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!