روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 510 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 510

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 510

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 510

‫شنبه‬ ‫شماره ‪5 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪20‬فروردین ‪ - 1401 -‬سال هشتم‪ /7 -2022/ April/ 9-‬رمضان ‪ -1443/‬شماره‪510‬‬ ‫علوم انسانی را ‪،‬‬ ‫چرا باید دانش بنیان کرد؟‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪3‬‬ ‫عدم امنیت شغلی دغدغه اصلی کارگران‬ ‫افزایش حقوق و تورم‬ ‫‪2‬‬ ‫فروش سموم‬ ‫در فروشگاه های اینترنتی‬ ‫غیر قانونی است‬ ‫وقتیشایسته گزینیقربانی‬ ‫دخالت ها قرار می گیرد‬ ‫‪8‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫و خالقیت‬ ‫در حوزه پوشاک‬ ‫گــرگان‪« -‬تولیــد پوشــاک بــا بهــره گیــری از نمادهــای‬ ‫بومــی‪ ،‬مــی توانــد موجبــات رونــق اقتصــادی و‬ ‫صادراتــی ایــن حــوزه را فراهــم کنــد» ایــن عبــارت‬ ‫بخشــی از یادداشــت ســمانه شــهری نــژاد‪ ،‬پژوهشــگر‬ ‫هنــر گلســتان بــرای بــازار اســت‪.‬‬ ‫ســمانه شــهری نــژاد‪ :،‬بــا توجــه بــه سیاســت هــای‬ ‫کلــی نظــام جهمــوری اســامی ایــران بــا تاســی از‬ ‫تاکیــدات رهبــر معظــم انقــاب مبنــی بــر توجــه بــه‬ ‫موضــوع خودکفایــی در عرصــه هــای مختلف‪ ،‬مصرف‬ ‫کاالهــای ایرانــی و همچنیــن بــه منظــور رونــق تولیــد‬ ‫و افزایــش مصــرف کاالی فرهنگــی در میــان اقشــار‬ ‫مختلــف‪ ،‬تولیــد و توزیــع پوشــاک بــا بهــره گیــری از‬ ‫نمادهــای بومــی و ملــی از طریــق شناســایی بازارهــای‬ ‫پنهــان مــی توانــد موجبــات رونق اقتصــادی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و صادراتــی ایــن حــوزه را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫حــوزه مــد و پوشــاک‪ ،‬بــه منزلــه یکــی از صنایــع‬ ‫پرطرفــدار فرهنگــی‪ ،‬در عیــن ســوداوری اقتصــادی‪،‬‬ ‫نقشــی جــدی در انتقــال ایــده هــای خــاق و رشــد‬ ‫فرهنگــی جوامــع مبتنــی بــر میــراث فرهنگــی انهــا ایفــا‬ ‫کرده و در این مسیر‪ ،‬چرخه ای از افرینش و طراحی‬ ‫تــا تولیــد‪ ،‬توزیــع و نهایتــا ًمصــرف طــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــه عنــوان یکــی از اســتان هــای‬ ‫شــاخص در تنــوع قومــی و فرهنگــی و زبانــی در کشــور‬ ‫بــوده و از ایــن منظــر بســیار حائــز اهمیــت اســت و‬ ‫عــاوه بــر ان مــی تــوان بــه لحــاظ جغرافیایــی قرابــت‬ ‫ان را بــا کشــورهای اســیای مرکــزی در نظــر گرفــت‪.‬‬ ‫وجــود اقــوام ســاکن در اســتان‪ ،‬روســتاهای هــدف‬ ‫گردشــگری‪ ،‬اقتصــاد مبتنــی بــر تولیــد صنایــع دســتی‬ ‫از جملــه نســاجی ســنتی‪ ،‬فــرش بافــی‪ ،‬ســوزندوزی‬ ‫و تولیــد پوشــاک محلــی ایــن اســتان را مــی تــوان در‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫نحوه برخورد با والدین سمی‬ ‫در جایگاه فردی بالغ‬ ‫‪5‬‬ ‫ســطح کالن بــا توجــه بــه توانمندســازی جوامــع محلــی‬ ‫و تلفیــق دانــش بومــی بــا دانــش علمــی و اتصــال بیــن‬ ‫صنعــت‪ -‬دانشــگاه و هنرمنــد‪ ،‬بــا فراهــم ســازی زیــر‬ ‫ســاخت هــای پژوهشــی و اشــتغال موجبــات رشــد و‬ ‫شــکوفایی را در حــوزه تولیــد پوشــاک در ســطح خــرد‬ ‫و کالن رقــم زد‪.‬‬ ‫مشکالت پیش رو‬ ‫عالوه بر ان صنایع تبدیلی در حوزه پشــم و ابریشــم‬ ‫و پنبــه و غیــره هــم بوجــود مــی اینــد و همیــن امــر‪،‬‬ ‫اســتان را بــه قطــب صنعتــی حــوزه پوشــاک مــی توانــد‬ ‫تبدیــل کنــد و باعــث جــذب ســرمایه گــذار مــی شــود‬ ‫امــا در ســطح کالن در حــوزه تولیــدات پوشــاک ملــی‬ ‫کــه جلــو واردات بــی رویــه را بگیــرد مشــکالتی وجــود‬ ‫دارد و همیــن امــر باعــث نشــر ان در اســتان شــده‬ ‫اســت‪ .‬بــا توجــه بــه فراگیــری رشــته هــای دانشــگاهی‪،‬‬ ‫وجــود طراحــان و برگــزاری جشــنواره هــا‪ ،‬نشســت هــا‬ ‫و حضــور اقــوام بومــی و محلــی در ایــران‪ ،‬مشــکالت‬ ‫حــوزه پوشــاک نــام بــرده مــی شــود تــا بــا بررســی ان‬ ‫بتــوان در اســتان اقداماتــی ضــروری و درخــور هم شــان‬ ‫بــا ســابقه فرهنگــی ان در جهــت احیــای هویــت ملــی‬ ‫ایرانــی‪ -‬اســامی انجــام شــود‪:‬‬ ‫‪ .۱‬مشــکل تولید‪ :‬ریســک پذیری پایین‪ ،‬نبود دغدغه‬ ‫فرهنگی‪ ،‬عدم استفاده از ظرفیت های بومی‪ ،‬غفلت‬ ‫از ظرفیت های داخلی و بی توجهی به نیازهای واقعی‬ ‫جامعــه‪ ،‬مغفــول مانــدن ظرفیــت نســاجی‪ ،‬تولیــد و‬ ‫ارائــه لبــاس هایــی فاقــد پیشــینه فرهنگــی و هنــری‬ ‫اســتان گلســتان بــه عنــوان یکــی از اســتان هــای‬ ‫شــاخص در تنــوع قومــی و فرهنگــی و زبانــی در کشــور‬ ‫بــوده و از ایــن منظــر بســیار حائــز اهمیــت اســت و‬ ‫عــاوه بــر ان مــی تــوان بــه لحــاظ جغرافیایــی قرابــت‬ ‫ان را بــا کشــورهای اســیای مرکــزی در نظــر گرفــت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مشــکل تبلیغــات و توزیــع‪ :‬نبــود برنامــه هــای‬ ‫منســجم و پخــش از رســانه ملــی در جریانســازی‪،‬‬ ‫فقــدان نظــام الگــوی تبلیغاتــی مــد اســامی‪ -‬ایرانــی‬ ‫‪ .۳‬مشــکل امــوزش و پژوهــش‪ :‬از واقعیــت هــای‬ ‫اجتماعــی روز صنعــت و بــازار‪ ،‬ضعــف محتوایــی و‬ ‫فقــدان مطالعــات بومــی روشــمند راهبــردی در حــوزه‬ ‫مــد و لبــاس اســامی‪ -‬ایرانــی‬ ‫‪ .۴‬مشــکل طراحــی‪ :‬کپــی کاری و تقلیــد از الگوهــای‬ ‫وارداتــی عامــه پســند‪ ،‬ضعــف صنعــت طراحــی لبــاس‬ ‫داخلــی در بهــره گیــری از ایــده هــا و ســایق بومــی‪،‬‬ ‫یکنواختــی‪ ،‬عــدم پویایــی و نــواوری در طــرح‪ ،‬نبــود‬ ‫تنــوع در رنــگ و عــدم کاربــرد طــرح هــا و نقــوش‪،‬‬ ‫عــدم بــه روزرســانی و پویایــی لبــاس هــای ســنتی‪،‬‬ ‫عــدم نــواوری در ســبک پوشــش مبتنــی بــر اقتضائــات‬ ‫فرهنــگ بومــی‬ ‫‪ .۵‬مشــکل عــدم پیوســتگی و یکپارچــی چرخــه‬ ‫مــد‪ :‬انفــکاک جــدی بــا طراحــی و تولیــد بومــی‪ ،‬نبــود‬ ‫برندســازی داخلــی‪ ،‬نبــود ظرفیــت های مالــی و قوانین‬ ‫و زیرســاخت هــا و ظرفیــت نیــروی انســانی‪ ،‬نبــود افراد‬ ‫متخصــص در برنامــه ریــزی و هدایــت چرخــه مــد‬ ‫‪ .۶‬مشــکل سیاســت هــای دولتــی‪ :‬وابســته ســازی‬ ‫مــد بــه دولــت و سیاســت هــای دولتــی و در نظــر‬ ‫نگرفتــن ظرفیــت هــای بخــش خصوصــی‪ ،‬برخوردهای‬ ‫ســلیقه ای دولتــی‪ ،‬تغییــر مــداوم و عــدم ثبــات‬ ‫سیاســت هــا بــا تغییــر جابجایــی دولــت هــا‪ ،‬وجــود‬ ‫سیاســت هــای محدودیــت افریــن‪ ،‬خــا تســهیالت‬ ‫تشــویقی و حمایتــی‪ ،‬فقــدان عــدم هماهنگــی دولتــی‬ ‫در پیشــبرد مــد اســامی‪ -‬ایرانــی‪ ،‬نبــود عــزم جــدی و‬ ‫کنتــرل واردات قاچــاق‪ ،‬فقــدان حمایــت هماهنــگ از‬ ‫ســرمایه گــذاران لبــاس‪ ،‬فهــم نادرســت و غیرراهبــردی‬ ‫از صنایــع خــاق فرهنگــی‪ ،‬فقــدان رویکرد اســتراتژیک‬ ‫مبنــی بــر پیونــد اقتصــاد و فرهنــگ‬ ‫شاخص ها و معیار انتخاب لباس‬ ‫تناســب بــا ظاهــر‪ ،‬بــه روز بــودن‪ ،‬زیبایــی و راحتــی‪،‬‬ ‫حجاب و پوشــیدگی و مزیت اســتفاده از ظرفیت های‬ ‫بومــی و توجــه بــه هنــر از شــاخص های انتخاب لباس‬ ‫هســتند بــا توجــه بــه مطالعــه و پژوهــش در اســتان‬ ‫و شناســایی ظرفیــت هــا و پتانســیل هــای روســتایی‬ ‫و شــهری مــی تــوان راهــکار و مزیــت اســتفاده از‬ ‫ظرفیت هــای بومــی اســتان در حــوزه تولیــد صنایــع‬ ‫فرهنگــی را اشــاره کــرد راهکارهایــی ماننــد توســعه‬ ‫صنایــع فرهنگــی کــه باعــث عــدم خشــونت اجتماعــی‬ ‫مــی شــود‪ ،‬احیــای نقــش امــوزش و پــرورش در‬ ‫ت قــرار دادن پایــداری افزایــش‬ ‫هنرهــای بومــی‪ ،‬اولویـ ‬ ‫تولیــد در پــرورش کــرم ابریشــم؛‬ ‫همچنیــن در ایــن راســتا بایــد موضوعاتــی ماننــد‬ ‫اهمیــت بــه صنعــت نــخ ریســی و پارچه بافــی و علمی‬ ‫شــدن ایــن حرفــه و صنعــت‪ ،‬امــوزش بــه جوانــان بــا‬ ‫تاکیــد بــر اشــتغال زایــی و صنعــت ســوداور‪ ،‬افزایــش‬ ‫تعــداد خانوارهــای اشــتغال بــه ایــن حرفــه‪ ،‬کاهــش‬ ‫ســطح بیــکاری‪ ،‬کاهــش معضــات اجتماعــی‪ ،‬کمــک‬ ‫بــرای جلوگیــری از مهاجــرت بی رویه به شــهر‪ ،‬کاهش‬ ‫تبعــات منفــی بیــکاری‪ ،‬توانمندســازی افــراد بــرای‬ ‫زندگــی بهتــر‪ ،‬افزایــش ســامت و بهداشــت روانــی‪،‬‬ ‫افزایــش امیــد بــه زندگــی‪ ،‬توســعه عرصــه زندگــی کار و‬ ‫حرفــه‪ ،‬بهبــود روابــط اجتماعی و مناســبات اجتماعی و‬ ‫انتقــال ارزش هــا و فرهنــگ ها و هنجارهای اجتماعی‬ ‫و جامعــه پذیربــودن‪ ،‬مــد نظــر قــرار گیرد‪/.‬بــازار‬ ‫* دکترای پژوهش هنر‬ ‫راانالینبخوانیدودانلودکنید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی ‪01732688214‬‬ ‫قیمت کود ‪ 50‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی را جدی بگیرید‬ ‫سرویس سالمت‪:‬‬ ‫سرپرســت مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی اعــام کــرد‪ :‬در سراســر ‏کشــور در مــاه مبــارک رمضــان همــه‬ ‫مراکــز واکسیناســیون کرونــا فعــال هســتند و بــرای واکســینه شــدن در برابــر کوویــد‬ ‫‪۱۹‬‏مــردم می تواننــد بــه ایــن مراکــز مراجعــه کننــد‪‎.‎‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمــد هاشــمی اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫تزریــق ایــن واکســن تاثیــری بــر روزه داری مــردم‏نــدارد وســبب ابطــال روزه انهــا‬ ‫نمی شــود‪ ،‬بــه همیــن منظــور در مــاه مبــارک رمضــان مراکــز واکسیناســیون‬ ‫همچنــان بــه‏خدمت رســانی ادامــه می دهنــد تــا رونــد واکسیناســیون شــتاب گیــرد‪‎.‎‬‬ ‫وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬از برخــی مراجــع عظــام تقلیــد‪ ،‬بــرای اطمینــان‬ ‫بیشــتر مــردم و مشــکل نداشــتن تزریــق واکســن‏کرونــا در مــاه مبــارک رمضــان‬ ‫فتواهایــی گرفتــه شــده اســت کــه از ســوی ایــن مراجع اعالم شــد انــواع امپول های‬ ‫دارویــی‪،‬‏تقویتــی یــا بی حســی کــه بــه صــورت عضالنــی تزریــق می شــوند همچنیــن‬ ‫تزریــق عضالنــی واکســن بــرای افــراد روزه دار اشــکال‏نــدارد امــا تزریــق امپول هــا و‬ ‫ســرم های وریــدی کــه در رگ تزریــق می شــود جایــز نیس ـت‪‎.‎‬‬ ‫هاشــمی ادامــه داد‪ :‬برخــی دیگــر از ایــن مراجــع نیــز دربــاره حکــم تزریــق امپــول‬ ‫و ســرم در حیــن روزه داری اینگونــه معتقــد‏هســتند کــه واکســن و تزریــق امپولــی‬ ‫کــه بــه جــای دارو اســتعمال می شــود یــا عضــو را بی حــس مــی کنــد اشــکال نــدارد‪،‬‬ ‫احتیــاط‏واجــب ان اســت کــه روزه دار از اســتعمال امپولــی کــه بــه جــای غــذا بــه‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫کار مــی رود‪ ،‬خــودداری کنـ ‪‎‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن نظــر دیگــر مراجــع عظــام تقلیــد ایــن اســت کــه تزریــق‬ ‫امپــول و ســرم مطلقــا مبطــل روزه نیســت و از‏نظــر دیگــر مراجــع عظــام تقلیــد‪،‬‬ ‫تزریــق امپــول بــه نــوع ان بســتگی دارد؛ تزریــق امپول هــای مغــذی‪ ،‬روزه را باطــل‬ ‫می کنــد امــا‏اگــر امپــول غیرغذایــی و دارویــی باشــد روزه باطــل نمی شــود‪‎.‎‬‬ ‫سرپرســت مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت بهداشــت گفــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه اینکــه حــدود ‪ ۲‬هفتــه تعطیــات نــوروزی‏را پشــت ســر گذاشــته ایم و همــه‬ ‫مــردم در دیــد و بازدیدهــای عیــد نــوروز بوده انــد امــکان اینکــه امــار مبتالیــان بــه‬ ‫کرونــا در میــان‏افــراد واکســینه نشــده بیشــتر شــود‪ ،‬وجــود دارد پــس ضروریســت‬ ‫ایــن افــراد بــرای تزریــق واکســن در مــاه مبــارک رمضــان اقــدام‏کنن ـد‪‎.‎‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اکنــون همــه مراکــز واکسیناســیون بــا رونــد قبــل از مــاه‬ ‫مبــارک رمضــان بــه قــوت خــود فعــال هســتند و هیــچ‏مشــکلی بــرای روزه داری افراد‬ ‫بــا تزریــق واکســن وجــود نــدار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫هاشــمی اضافــه کــرد‪ :‬بــه مــردم پیشــنهاد مــی شــود از ایــن فرصــت مــاه مبــارک‬ ‫رمضــان بــرای تزریــق واکســن کرونــا اســتفاده کننــد‏تــا امــار واکسیناســیون افــراد‬ ‫واکســینه شــده افزایــش یابــد چــون متاســفانه پــس از تعطیــات نــوروزی میــزان‬ ‫رعایــت پروتکل هــای‏بهداشــتی نیــز تــا حــدودی رونــد کاهشــی داشــته و همیــن‬ ‫امــر ممکــن اســت بــه رونــد افزایشــی شــدن امــار مبتالیــان منجــر شــود‪‎.‎‬‬ ‫سرپرســت مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت بهداشــت در پایــان‬ ‫گفــت‪ :‬مــردم نبایــد تصــور کننــد کــه چــون در ایــن‏ایــام بــه نوعــی هــم پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی را کمتــر رعایــت کردنــد و هــم ضمــن دیــد و بازدیدهــای نــوروزی‪ ،‬موضــوع‬ ‫کرونــا‏بــرای انهــا جنبــه عــادی پیــدا کــرده‪ ،‬دیگــر کرونــا نیســت؛ ایــن تصــور کامــا‬ ‫اشــتباه اســت و بایــد بــرای واکسیناســیون خــود در ‏ســریع تریــن زمــان ممکــن‬ ‫اقــدام کنن ـد‪‎.‎‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫پنج شنبه ‪ 18‬فروردین‬ ‫شنبه ‪ 20‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪510‬‬ ‫قطع رابطه سیاسی‬ ‫جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و امریکا‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 54,280,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 12,534,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 123,480,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 124,490,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 73,400,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 41,450,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫افزایش حقوق کارگران‬ ‫متناسب باشرایط تورم است‬ ‫در شــورای عالــی کار و بــا حضــور نماینــده دولــت و نماینــده‬ ‫کارفرمایــان و کارگــران در خصــوص میــزان افزایــش حقــوق‬ ‫کارگــران تصمیــم گیــری شــده اســت و همــه مســائل در ایــن‬ ‫خصــوص کارشناســی شــده اســت‪.‬‬ ‫سرویس انقالب‪:‬‬ ‫چنین روزی در تاریخ ‪ 20‬فروردین ‪ 1359‬در سال ‪1856‬‬ ‫پیمانــی میــان ایــران و ایــاالت متحده امریکا منعقد شــد‬ ‫کــه اگرچــه ‪ -‬پیمــان دوســتی و بازرگانــی ‪-‬نامیــده می شــد‬ ‫امــا بــه موجــب ان اتبــاع امریــکا از حقــوق بــرون مــرزی‬ ‫برخــوردار مــی شــدند ‪ .‬ایــن نخســتین پیمــان رســمی‬ ‫میــان ایــران و امریــکا بــود‪.‬‬ ‫پــس از ان امریکائی هــا بــا اعــزام میســیونرهای‬ ‫مذهبــی ســعی در ایجــاد زمینــه هــای نفــوذ خــود تحــت‬ ‫پوشــش فعالیت هــای مذهبــی و فرهنگــی و انســان‬ ‫دوســتانه داشــتند ‪ .‬در ســال ‪ 1883‬نخســتین ســفیر‬ ‫امریــکا بــا نــام ســاموئل بنجامیــن وارد ایــران شــد و‬ ‫پنــج ســال بعــد حــاج حســینقلی خــان بــه عنوان ســفیر‬ ‫ایــران وارد واشــنگتن شــد ‪.‬‬ ‫پــس از ان امریــکا ســعی در نفــوذ اقتصــادی در ایــران‬ ‫داشــت و در ســال ‪ 1911‬یــک هیــات مستشــاری مالــی‬ ‫امریــکا بــا ریاســت مــورگان شوســتر وارد ایــران شــد ‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1921‬نیــز یــک هیــات مستشــاری مالــی بــرای‬ ‫اداره امــور مالیــه کشــور تحــت ریاســت ارتــور میلســپو‬ ‫وارد ایــران شــد ‪ .‬در شــهریور ‪ 1320‬امریــکا همــراه‬ ‫متفقیــن خــاک ایــران را بــه اشــغال دراورد و بــا اوجگیــری‬ ‫روزافــزون ســلطه جویــی امریــکا پــس از جنــگ دوم‬ ‫جهانــی‪ ،‬امریــکا در ایــران نیــز نفــوذ خــود را گســترانید‬ ‫بطوریکــه بــا طــرح ریــزی و اجــرای کودتــای ‪ 28‬مــرداد‬ ‫سرنوشــت سیاســی و اقتصــادی و ‪ ...‬ایــران را تــا انقــاب‬ ‫اســامی بــه دســت گرفــت ‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1335‬ســازمان مخــوف ســاواک را تحــت‬ ‫نظــارت ســیا در ایــران ایجــاد کــرد و در دهــه ‪ 1340‬بــا‬ ‫اجــرای اصالحــات ارضــی زمینــه بــرای ایجــاد بــازار انبــوه‬ ‫مصرفــی بــرای کاالهــای غربــی و خصوصــا امریــکا فراهم‬ ‫شــد و بــا بــه یغمــا بــردن منابــع نفتــی کشــور و فــروش‬ ‫ســاح و کاالهــای مصرفــی ایــران را بیــش از پیــش بــه‬ ‫ســمت وابســتگی حرکــت داد ‪.‬‬ ‫چنانکــه در ‪ 1343‬بــا تصویــب ننگیــن کاپیتوالســیون‬ ‫وجــه سیاســی ایــن وابســتگی بیــش از پیــش نمایــان‬ ‫شــد‪ .‬بــا وقــوع انقــاب اســامی اگرچــه امریــکا در‬ ‫ایــران پایــگاه خــود را از دســت داد ‪ .‬امــا دخالت هــا و‬ ‫توطئه هــای ایــن کشــور پایــان نداشــت ‪ .‬بــا تســخیر‬ ‫ســفارت امریــکا در تهــران در ‪ 13‬ابــان ‪ 58‬توســط‬ ‫دانشــجویان مســلمان پیــرو خــط امــام و افشــای اســناد‬ ‫جاسوســی ‪ ،‬امریــکا پایه هــای قــدرت خویــش را بیــش‬ ‫از هــر زمانــی متزلــزل مــی دیــد ‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا تــاش خــود را بــرای مقابلــه بــا انقــاب‬ ‫اســامی بیشــتر کــرد و در ‪ 20‬فروردیــن ‪ 1359‬رابطــه‬ ‫سیاســی خــود را بــا ایــران قطــع و دســت بــه یکســری‬ ‫توطئــه هــای نافرجــام علیــه انقــاب اســامی زد از‬ ‫جملــه‪ :‬حملــه نظامــی بــه طبــس ‪ ،‬کودتــای نــوژه ‪ ،‬جنــگ‬ ‫تحمیلــی ‪ ،‬تحریــم اقتصــادی و ‪ ...‬امــا پــس از گذشــت‬ ‫ســال ها هنــوز هــم ایــن توطئــه هــای نافرجــام باقــی‬ ‫مانــده اســت‪.‬‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کارپارس‬ ‫برگزاریمی کند‬ ‫نخستین جشنواره‬ ‫پیشگی یرازاسیب ه یا‬ ‫اجتماعی‬ ‫تیتر‪ ،‬یادداشت ‪،‬‬ ‫مقاهل‪،‬زگارشوعکس‬ ‫عالقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند‬ ‫اثار خود را به دفتر موسسه حداکثر تا پایان‬ ‫اردیبهشت‪ 1401‬ارسال کنند‪.‬‬ ‫برای دریافت ادرس دفتر‬ ‫اسکن کنید‬ ‫عدم امنیت شغلی‬ ‫دغدغه اصلی کارگران‬ ‫افزایش‬ ‫حقوق و تورم‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬هنگامه خاندوزی‪:‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه دولــت بــه منظــور حمایــت از قشــر کارگــر افزایــش‬ ‫حقــوق ‪ 57‬درصــدی را بــرای ایــن قشــر اعــام کــرد‪ ،‬امــا از انجایی که‬ ‫ایــن بخشــش بایــد از جیــب کارفرمایان هزینه شــود امنیت شــغلی‬ ‫کارگــران را بــا چالــش مواجــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫چنــد ســالی اســت‪ ،‬کــه حقــوق کارگــران متناســب بــا تــورم بــر‬ ‫اســاس مــاده ‪ 41‬قانــون کار افزایــش نداشــته اســت‪ ،‬امــا امســال‬ ‫دولــت ســیزدهم تصمیــم گرفــت در کنــار افزایــش ‪ 10‬درصدی حقوق‬ ‫کارمنــدان‪ ،‬افزایــش ‪ 57‬درصــدی حقــوق کارگــران را اعــام کنــد‪.‬‬ ‫افزایــش حقــوق بــرای کارگــران ان هــم در این شــرایط اقتصادی کار‬ ‫بســیار پســندیده ای اســت امــا قبــل از ان شــاید دولــت بایــد همــه‬ ‫عواقــب کار را در نظــر مــی گرفــت تــا ایــن شــرینی بــه یکبــاره بــرای‬ ‫کارگــر تلــخ نشــود‪ .‬افزایــش ‪ 57‬درصــدی حقــوق‪ ،‬شــاید در ظاهــر بــه‬ ‫نفــع کارگــر رقــم خــورده اســت‪ ،‬امــا در باطــن بســیاری از کام هــای‬ ‫قبــل از اینکــه شــیرینی ایــن اتفــاق را بچشــد تلــخ خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دریافت حقوق توافقی در برخی از بنگاه های اقتصادی‬ ‫مصطفــی امینــی کارگــر یکــی از بنــگاه هــای کوچــک اقتصــادی در‬ ‫گلســتان در خصــوص ایــن افزایــش قیمــت گفــت‪ :‬ایــن تصمیــم‬ ‫بــرای مــا اتفــاق بســیار خوبــی بــوده اســت‪ ،‬امــا بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫اکثــر کارگــران در بخــش خصوصــی فعالیــت دارنــد‪ ،‬شــاید پرداخــت‬ ‫ایــن حقــوق از تــوان کارفرمــا خــارج باشــد ایــا دولــت بــرای ایــن‬ ‫مســئله فکــر کــرده اســت؟‬ ‫وی افــزود‪ :‬از زمانــی کــه ایــن افزایــش حقــوق را اعــام کــرده انــد‪،‬‬ ‫بیــش از اینکــه بــه دنبــال ایــن باشــم چــه میــزان حقــوق خواهــم‬ ‫داشــت‪ ،‬بــه ایــن مســئله فکــر مــی کنــم کــه ایــن افزایــش حقــوق‬ ‫باعــث اخــراج برخــی از کارگــران نشــود و فکــر اخــراج و بیــکاری مانــع‬ ‫ایــن مــی شــود کــه بــه افزایــش حقــوق فکــر کنــم‪.‬‬ ‫صــادق رایجــی کــه در یــک ســوپر مارکــت در شهرســتان کردکــوی‬ ‫فعالیــت مــی کنــد در ایــن خصــوص گفت‪ :‬من ســال هاســت که در‬ ‫این فروشــگاه مشــغول کار هســتم اما با وجود اینکه بیمه هســتم‬ ‫تاکنــون مطابــق قانــون کار حقــوق دریافــت نکــرده ام‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬حقــوق مــا توافقــی اســت یعنــی مــا بــا توجــه بــه‬ ‫شــرایط کارفرمــا حقــوق دریافــت مــی کنیــم و بــرای اینکــه شــک و‬ ‫شــبه ای نیــز بــرای قانــون کار بــه وجــود نیایــد کــه کارفرمــا زیــر ســوال‬ ‫بــرود در اخــر هــر مــاه کارفرمــا حقــوق کامــل را بــه حســاب مــا واریــز‬ ‫مــی کنــد امــا بعــد از چنــد روز مــا بخشــی از حقــوق را بــه حســاب‬ ‫کارفرمــا بــر مــی گردانیــم‪.‬‬ ‫ایــن جــوان کردکــوی افــزود‪ :‬مــن در حــال حاضــر ‪ 30‬ســال ســن‬ ‫دارم امــا بــا کار شــبانه روزی در ایــن فروشــگاه حتــی از حداقــل‬ ‫حقــوق بهــره منــد نیســتم و بــه همیــن منظــور اصــا بــه ازدواج و‬ ‫تشــکیل زندگــی فکــر نمــی کنــم چــون مــی دانــم کــه نمــی توانــم از‬ ‫عهــده ای ایــن مســئولیت بربیایــم‪.‬‬ ‫افزایش حقوق باعث تورم می شود‬ ‫مهــدی عســگری کارگــر بخــش تاسیســات بیمارســتان مســعود‬ ‫گفــت‪ :‬پرداخــت حقــوق در بیمارســتان بــا توجــه به قانــون کار انجام‬ ‫مــی شــود‪ ،‬امــا انچــه کــه ســبب دلواپســی مــا از افزایــش حقــوق‬ ‫‪ 57‬درصــدی مــی شــود ایــن اســت کــه زمانــی کــه حقــوق ‪ 20‬درصــد‬ ‫افزایــش داشــت گرانــی هــای افســار گســیخته شــد امــروز کــه به ‪57‬‬ ‫درصــد رســیده اســت گرانــی و تــورم بــه چــه میــزان خواهــد رســید؟‬ ‫ایــا بــا حقــوق پنــج الــی شــش میلیــون تومانــی مــی توانــم از عهــده‬ ‫یــک زندگــی چهــار نفــره بــر بیایــم‪.‬‬ ‫ایــن جــوان گرگانــی بــا بیــان اینکــه مشــکالت جامعــه کارگــری تنهــا‬ ‫بــه افزایــش حقــوق بــر نمــی گــردد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬دولــت تنهــا بــا‬ ‫افزایــش حقــوق نمــی توانــد مشــکالت ایــن قشــر را برطــرف کنــد و‬ ‫بایــد بــرای امنیــت شــغلی‪ ،‬شــرایط زندگــی ایــن قشــر با توجه بــه تورم‬ ‫و دیگــر مســائل نیــز برنامــه داشــته باشــد و در ایــن بخــش در کنــار‬ ‫کارفرمایــان دولــت نیــز حمایتــی هــای از قشــر کارگــر داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــن ســه ســال پیــش در بیمارســتان فلســفی گــرگان‬ ‫مشــغول کار بــودم ‪ 10‬ســال از جوانــی خــود را در ایــن بیمارســتان‬ ‫گذرانــدم امــا بــدون اطــاع رســانی قبلی‪ ،‬بیمارســتان تصمیم گرفت‬ ‫بخش تاسیســات را به شــرکت واگذار کند و در شــب عید ‪ 6‬نفر از‬ ‫نیروهــای بــا ســابقه را اخــراج کــرد بــدون اینکــه فکــر کننــد چــه بــای‬ ‫بــه ســر مــا خواهــد امــد‪.‬‬ ‫اداره کار نیز حق ما را ضایع کرد‬ ‫عســگری ادامــه داد‪ :‬متاســفانه بــه اداره کار نیــز مراجعــه کردیــم‬ ‫و بعــد از کــش و قــوس هــای فــراوان نتوانســته ایــم بــه حــق خــود‬ ‫برســیم و حاصــل ‪ 10‬ســال تــاش مــا اخــراج از بیمارســتان و دریافت‬ ‫حقــوق بیــکاری شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســنوات ناچیــزی نیــز در ان زمــان بــرای مــا در‬ ‫نظــر گرفــت شــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬اداره کار حتــی بــه دو ســال پرداختــی‬ ‫نصــف و نیمــه بیمارســتان در اویــل کار کــه بــه حســابمان واریــز مــی‬ ‫کــرد بــا توجــه بــه اینکــه همــه اســتعالم هــا را از بانــک گرفتــه بودیــم‬ ‫نیــز اهمیتــی نــداد‪.‬‬ ‫عســگری گفــت‪ :‬مــن هنــوز ســنوات خــود را بعــد از ســه ســال اخراج‬ ‫از بیمارســتان دریافــت نکــرده ام و امیــدوارم واقعــا قانونــی وجــود‬ ‫داشــته باشــد که یک عده از روی شــکم ســیری نتوانند انقدر راحت‬ ‫بــا سرنوشــت و زندگــی کارگــران و خانواده هــای انهــا بــازی کننــد‪.‬‬ ‫واقعــا مشــکالت جامعــه کارگــری در جامعــه بســیار اســت‪،‬‬ ‫مشــکالتی کــه در طــی ســال هــا نادیــده گرفتــه شــده و امــروز بــا‬ ‫یــک تصمیــم یــک شــبه نمــی تــوان ایــن چالــش هــا را از بیــن بــرد‪.‬‬ ‫بازار کنترل نشود افزایش قیمت تاثیری بر زندگی کارگر ندارد‬ ‫غالمرضــا طالبــا دبیــر اجرایــی خانــه کارگــر گلســتان در ایــن‬ ‫خصــوص گفــت‪ :‬افزایــش حقــوق کارگــران همــه ســاله بــر اســاس‬ ‫مــاده ‪41‬قانــون کار‪ ،‬درشــورای عالــی کار بــا توجــه بــه نــرخ موجــود‬ ‫در جامعــه کــه توســط مراجــع رســمی از جملــه بانــک مرکــزی اعــام‬ ‫مــی شــود و بــا توجــه بــه دســتمزد کارگــران و ســبد معیشــتی ان هــا‬ ‫انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تــورم ‪ 43‬درصــدی کــه بانــک مرکــزی اعــام کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در یــک ســال گذشــته تــورم افسارگســیخته کــه بــر‬ ‫جامعــه حاکــم بــود و رکــود اقتصــادی کــه بــه وجــود امــد‪ ،‬اقشــار‬ ‫اســیب پذیــر جامعــه را ازار داده اســت‪.‬‬ ‫طالبــا بــا بیــان اینکــه بــه همیــن دلیــل در ســال جــاری دولــت‬ ‫افزایــش حقــوق ‪ 57‬درصــدی را بــرای جامعــه کارگــری اعــام کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬از انجایــی کــه افزایــش چنیــن رقمــی بــار‬ ‫مالــی بــرای بخــش خصوصــی دارد بــرای همیــن دســتمزد کارگــر را‬ ‫دادستان گالیکش؛‬ ‫همه عوامل دخیل‬ ‫در بروز تصادفات اعالم شود‬ ‫سیدســعید جبــاری از پلیــس راه و راهــور خواســت‪ :‬عــاوه بــر اعــام ســهم راننــدگان در بــروز‬ ‫حــوادث ترافیکــی نــوروز امســال جــاده هــای ایــن شهرســتان ‪ ،‬نقــش و درصــد تقصیــر ســایر عوامــل‬ ‫موثــر در بــروز تصادفــات را نیــز بررســی و اعــام کننــد‪.‬‬ ‫دادســتان جبــاری در جلســه ای کــه بــا هــدف بررســی حــوادث ترافیکــی نــوروز امســال برگــزار‬ ‫شــده بــود افــزود‪ :‬پلیــس نبایــد فقــط بــه تقصیــر راننــدگان اکتفــا کنــد و بایــد نقــش شــهرداری‪،‬‬ ‫راهــداری‪ ،‬پیمانــکاران ســاخت جــاده و شــرکت هــای خــودرو ســاز در بــروز تصادفــات بــه صــورت‬ ‫دقیــق اعــام شــود‪.‬‬ ‫زیــاد افزایــش ندادنــد و بیشــتر بحــث هــای مزایایــی جابنــی حقــوق‬ ‫ماننــد حــق اوالد‪ ،‬حــق مســکن‪ ،‬خواربــار‪ ،‬بــن نقــدی و اینهــا را‬ ‫افزایــش داده انــد کــه در مجمــوع افزایــش حقــوق کارگــران بــه ‪57‬‬ ‫درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫دبیــر اجرایــی خانــه کارگــر گلســتان ادامــه داد‪ :‬ایــن رقــم نســبت‬ ‫بــه ســال هــای گذشــته رقــم خوبــی اســت ولــی انچــه کــه مســلم‬ ‫اســت اگــر نتواننــد در طــول مــاه هــای فروردیــن و اردیبهشــت کــه‬ ‫همــه ســاله افزایــش انچنانــی قیمــت هــا را داریــم‪ ،‬بــازار را کنتــرل‬ ‫کننــد ایــن مســئله هیــچ تاثیــری در زندگــی کارگــران و بازنشســتگان‬ ‫نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از سیاســت هــای دولــت در ســال‬ ‫جــاری حــذف ارز تدریجــی اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا ایــن اقــدام افزایــش‬ ‫قیمــت هــا بیــش از گذشــته خواهــد شــد و تزریــق ایــن نقدینگــی‬ ‫بــه ســبد معیشــتی کارگــران نــه تنهــا بــرای رفــع مشــکالت جامعــه‬ ‫کارگــری موثــر نخواهــد بــود بلکــه اثــر منفــی خواهــد داشــت و در‬ ‫نهایــت شــاهد هســتیم کــه یــک ایمنــی ســبد معیشــت کاذب بــه‬ ‫وجــود مــی ایــد‪.‬‬ ‫طالبــا تصریــح کــرد‪ :‬دولــت بایــد در ایــن راســتا سیاســتی بــه کار‬ ‫ببــرد کــه تــورم مربــوط بــه جامعــه را کنتــرل کنــد مخصوصــا در مــوارد‬ ‫کاالهــای مصرفــی‪ ،‬اگــر ایــن اتفــاق نیفتــد قطعــا ایــن افزایــش‬ ‫مشــکلی از جامعــه کارگــری حــل نخواهــد کــرد بلکــه تاثیــر منفــی‬ ‫نیــز بــر جامعــه خواهــد گذاشــت و شــوک بــه بــازار وارد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دولــت موظــف هســت بــرای کارفرماهــای کوچــک و‬ ‫اصناف بســته های تشــویقی در نظر بگیرد و از یارانه های بیمه ای‬ ‫اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫افزایش حقوق کارگران متناسب باشرایط تورم است‬ ‫امــا در ایــن میــان مدیــرکل کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان نظــر‬ ‫دیگــری دارد‪ ،‬حســین خواجــه مظفــری گفــت‪ :‬در شــورای عالــی‬ ‫کار و بــا حضــور نماینــده دولــت و نماینــده کارفرمایــان و کارگــران‬ ‫در خصــوص میــزان افزایــش حقــوق کارگــران تصمیــم گیــری شــده‬ ‫اســت و همــه مســائل در ایــن خصــوص کارشناســی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن افزایــش حقــوق متناســب بــا تــورم رشــد‬ ‫خوبــی نســبت بــه ســال هــای گذشــته داشــته اســت‪.‬‬ ‫خواجــه مظفــری بــا اشــاره بــه اینکــه در خصــوص ایــن میــزان‬ ‫افزایش حقوق و تورم ناشــی از ان انتقاداتی وجود داشــته اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬از انجایــی کــه در ســال هــای گذشــته ایــن افزایــش‬ ‫حقــوق متناســب بــا تــورم نبوده اســت‪ ،‬افزایــش ‪ 57‬درصدی حقوق‬ ‫کارگــران نــه تنهــا باعــث تورم نخواهد شــد بلکه ســطح درامــدی این‬ ‫قشــر برابــر بــا دیگــر افــراد جامعــه مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی ادامــه داد‪ :‬بــرای اینکــه‬ ‫افزایــش حقــوق از ســوی کارفرمایــان اعمال شــود‪ ،‬اداره تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی نظــارت هــای زیــاد در ایــن خصــوص دارد و تثبیــت‬ ‫و حفــظ اشــتغال از وظایــف اصلــی ایــن مجموعــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اگــر ایــن افزایــش حقــوق از ســوی کارفرمایــان‬ ‫اعمــال نشــود بــا انهــا برخــورد خواهــد شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬کارشناســان و‬ ‫بازرســان بــه همــه مجموعــه هــای کارگــری نظــارت دارنــد تــا حقــی از‬ ‫کارگــران ضایــع نشــود‪.‬‬ ‫خواجــه مظفــری بــا اشــاره بــه اینکــه انتظــار تعدیــل نیروی هــای‬ ‫کارگــری را بــه منظــور افزایــش حقــوق انجــام شــده نداربــم‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫شــرایط کارگــران و تــورم بــه گونــه ای رقــم خــورده اســت کــه افزایش‬ ‫حقــوق در ایــن بخــش کامــا بــه حــق و منصفانــه اســت‪.‬‬ ‫انچــه مســلم اســت اگــر چــه حــق وحقــوق کارگــران در ســال های‬ ‫گذشــته انچنــان کــه بایــد و شــاید دیــده نشــده‪ ،‬امــا سرنوشــت یــک‬ ‫جامعــه در دســتان توانمنــد کارگــران ان نهفتــه اســت وهمانطور که‬ ‫نیازمنــد دکتــر‪ ،‬مهنــدس‪ ،‬معلــم و دیگر شــغل ها هســتیم‪ ،‬نیازمند‬ ‫کارگــران پرتــوان بــرای بــاال بــردن تولیــد و بــه گــردش دراوردن چــرخ‬ ‫اقتصــاد نیــز هســتیم‪ ،‬بــرای همیــن شایســته اســت مســئوالن قبــل‬ ‫از نشســتن بــر پشــت میــز تصمیــم گیــری همــه پیامدهــای ان را در‬ ‫زندگــی ایــن قشــر مــورد ارزیابــی قــرار دهنــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫انتقاد عضو شورای اسالمی شهر بجنورد از اجرای طرح بوستان بانوان‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر بجنــورد گفــت‪ :‬پیوســت هــای اخــذ اســتعالم هــای فنــی و اجرایــی در ایجــاد دومیــن بوســتان بانــوان در بجنــورد‬ ‫لحــاظ نشــده و ایــن طــرح بــا وجــود نقدهــای اجرایــی‪ ،‬عملیاتــی شــده اســت‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫ شنبه ‪ 20‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪510‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫بهترین زمان برای تعویض‬ ‫باتری خودرو چه زمانی است‬ ‫دو سناریو برای نگاه‬ ‫به علوم انسانی در کشور‬ ‫بــرای تقویــت علــوم انســانی در کشــور یــک راه حــل همــان‬ ‫مســیری اســت کــه تاکنــون پیمــوده شــده‪ ،‬یعنــی اســاتید‬ ‫دانشــگاه در‏فضایــی اکادمیــک و بــه دور از جامعه شــان بــه‬ ‫مطالعــه بپردازنــد و بــا هدایــت پایان نامه هــای دانشــجویی بــه‬ ‫تولیــد مقاالتــی کمــک‏کننــد کــه در بهتریــن حالــت زینت بخش ‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫کتابخانــه همــان دانشــگاه اس ـ ‪‎‬‬ ‫علوم انسانی‬ ‫را ‪،‬چرا باید‬ ‫دانش بنیان کرد؟‬ ‫سرویس اندیشه و تاریخ‏‪:‬‬ ‫دانش بنیــان کــردن علــوم انســانی بــا راه انــدازی شــرکت های‬ ‫تخصصــی ضمــن ایجــاد اشــتغال گســترده بــرای فارغ التحصیــان‬ ‫‏جــوان رشــته های مرتبــط‪ ،‬بــه حــل مشــکالت و مســائل جامعــه‬ ‫نیــز کمــک می کنــد‪ ،‬بــا این حــال مســیر مذکــور کــه تــازه در کشــور‬ ‫‏شــروع شــده چنــدان بــدون مشــکل هــم نیســت و نیــاز بــه‬ ‫سیاســت گذاری دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬در حــال حاضــر تقریبــا ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫دانشــجویان کشــور محصــل یکــی از رشــته های زیــر‏مجموعــه‬ ‫علــوم انســانی هســتند‪ .‬از نــکات جالــب توجــه اینکــه بســیاری از‬ ‫دانشــجویان بعد از تحصیل در یکی از رشــته های‏دانشــگاهی زیر‬ ‫مجموعــه علــوم تجربــی و ریاضــی بــرای ادامــه تحصیــل در مقاطــع‬ ‫باالتــر تغییــر رشــته می دهنــد و در علــوم‏انســانی تحصیل شــان را‬ ‫بــه پایــان می برن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه از گذشــته هــای دور بــر اثــر تفکــری کــه‬ ‫از فضــای محــدود اشــتغالزایی و ابهــام در اینــده شــغلی بــرای‬ ‫‏رشــته های علــوم انســانی بــه مــرور شــکل گرفتــه بــود خانواده هــا با‬ ‫تحصیــل فرزنــدان خــود در رشــته علــوم انســانی دوران‏دبیرســتان‬ ‫موافــق نبودن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دیــدگاه فــوق هرچنــد در گــذر زمــان تعدیــل شــد و امــروز امارهــا‬ ‫ایــن تغییــر نگــرش را نشــان می دهــد‪ .‬امــا هنــوز مشــکالت شــغلی‬ ‫‏جوانــان تحصیل کــرده در رشــته های علــوم انســانی حــل نشــده‬ ‫اســت‪ .‬دانش بنیان کردن علوم انســانی و راه اندازی شــرکت های‬ ‫‏تخصصــی یکــی از راه هــای بــرون رفــت از مشــکالتی اســت کــه بــر‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ایــن رشــته پایــه ای ســایه افکنــده اسـ ‪‎‬‬ ‫فارغ التحصیالنی که بیکار می مانن ‪‎‬د!‪‎‬‬ ‫ابــراز تمایــل بــه راه انــدازی مــدارس غیــر دولتــی علــوم انســانی‬ ‫یکــی از شــاخص هایی اســت کــه نشــان می دهــد در جامعــه‬ ‫ایرانــی‏نســبت بــه حــوزه علــوم انســانی یــک تغییــر نــگاه رخ داده‬ ‫اســت‪ .‬امــا بســیاری از فارغ التحصیــان این رشــته ها بعــد از اتمام‬ ‫‏تحصیــل بــه شــکل مطلــوب جــذب بــازار کار مرتبــط نمی شــوند و یا‬ ‫بیــکار می ماننــد و در نهایــت عالقه شــان بــه ایــن رشــته ها‏عمدتــا‬ ‫بــه شــکوفایی در بــازار کار ختــم نمی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫برخــی فارغ التحصیــان رشــته های مذکــور نهایتــا مشــاغلی‬ ‫همچــون معلمــی‪ ،‬خبرنــگاری‪ ،‬کارمنــد شــرکت های فرهنگــی‬ ‫را‏تجربــه می کننــد و یــا در شــکل ناامیدانه تــری مشــاغل ازاد‬ ‫را بــر می گزیننــد و رابطه شــان بــا علــوم انســانی صرفــا در حــد‬ ‫مطالعــه‏شــخصی مقــاالت و کتاب هاســت‪ .‬امــا ایــن افــراد خــود‬ ‫در تولیــد علــم بــرای جامعــه بــه منظــور حــل مســائلش نقشــی‬ ‫ندارنــد و هیـچ گاه‏فرصــت پیــدا نمی کننــد کــه مســاله ای علمــی‬ ‫را حــل کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫عواقب بی توجهی به علوم انسانی‬ ‫خــاء حــل نشــدن مســائل مرتبــط بــا علــوم انســانی در جامعــه‪،‬‬ ‫کم کــم در ابعــاد دیگــری ماننــد صنعــت‪ ،‬اقتصــاد‪ ،‬پزشــکی و‪ ...‬هم‬ ‫‏خــود را نشــان می دهــد‪ .‬چــرا کــه مســائل جامعــه به هــم پیوســته‬ ‫هســتند و یــک جامعــه بــرای رشــد و تعالــی خــود نیــاز دارد در همــه‬ ‫‏مســائل بــه راه حــل برسـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال زمانــی بــرای بخــش حمــل و نقــل درون شــهری‬ ‫کالنشــهر تهــران ضــرورت راه انــدازی متــرو احســاس شــد‪ .‬بعــد‬ ‫از‏ســال ها خطــوط متــرو راه انــدازی شــد و توســعه پیــدا کــرد‪،‬‬ ‫امــا همیــن متــرو کــه توانســته بــار اعظــم مشــکالت جابه جایــی‬ ‫شــهروندان‏را ب ـه دوش بکشــد محملــی بــرای بــروز و ظهــور فقــر‪،‬‬ ‫کــودکان کار‪ ،‬ســرقت و‪ ...‬هــم هســت‪ .‬حــال اگــر ایــن مســائل‬ ‫اجتماعــی‏به جــای خــودش حــل نشــود‪ ،‬ممکــن اســت روزگاری‬ ‫برســد کــه بــا وجــود ســرویس گســترده متــروی تهــران عالقمنــدی‬ ‫بــه اســتفاده‏از ان کــم و کمتــر شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه عبارتــی می تــوان گفــت بی توجهــی بــه علــوم انســانی موجــب‬ ‫می شــود پیشــرفت در حوزه هــای دیگــر اجتماعــی بــه توســعه ملــی‬ ‫‏کشــور منجــر نشــود‪ .‬چــرا کــه تقویــت علــوم انســانی و توجــه بــه‬ ‫بســیاری از ایــده هــای کاربــردی فــارغ التحصیــان ان موجــب‬ ‫‏می شــود مســائل و مشــکالت جامعــه درک شــوند و بــرای رفــع‬ ‫ان هــا راه حــل پیــدا شــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫دو سناریو برای نگاه به علوم انسانی در کشور‬ ‫بــرای تقویــت علــوم انســانی در کشــور یــک راه حــل همــان‬ ‫مســیری اســت کــه تاکنــون پیمــوده شــده‪ ،‬یعنــی اســاتید‬ ‫دانشــگاه در ‏فضایــی اکادمیــک و بــه دور از جامعه شــان بــه‬ ‫مطالعــه بپردازنــد و بــا هدایــت پایان نامه هــای دانشــجویی بــه‬ ‫تولیــد مقاالتــی کمــک‏کننــد کــه در بهتریــن حالــت زینــت بخـش ‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫کتابخانــه همــان دانشــگاه اســ ‪‎‬‬ ‫در کنــار ایــن مراکــز دولتــی بــه شــکل مــوردی تحقیقاتــی انجــام‬ ‫دهنــد کــه لزومــا ادامــه هــم پیــدا نمی کنــد و بــا توجــه بــه رخــوت‬ ‫سیســتم‏اداری کارهــا جنبــه نمادیــن دارنــد‪ .‬عــاوه بــر ان بعضــی‬ ‫پژوهشــگاه های رســمی کشــور هــم کــه جیره خــوار بودجه هــای‬ ‫دولتــی‏هســتند فقــط در یــک چهارچــوب از پیــش تعییــن شــده‬ ‫فعالیــت کننــد و تمایلــی بــه نــواوری نداشــته باشــن ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫یــا اینکــه می تــوان راه جدیدتــری طــی کرد‪ ،‬به عبارتــی طرحی نو در‬ ‫انداخــت‪ .‬ان طــرح نــو هــم چیــزی نیســت جــزء اینکــه‏شــرکت های‬ ‫دانــش بنیــان در حــوزه علــوم انســانی ایجــاد شــود کــه در ان‬ ‫فارغ التحصیــان نخبــه کار کننــد و بــرای مراکــز مختلــف‏دولتــی‪،‬‬ ‫حاکمیتــی‪ ،‬بخــش خصوصــی و‪ ...‬متناســب بــا نیازشــان مســائل را‬ ‫حــل کننــد و تولیــد علمــی را بــا ماهیــت پویــا دنبــال کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ماهیت شرکت های دانش بنیان‬ ‫ن دســته از شــرکت ها هســتند کــه بــا‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان ا ‬ ‫اســتفاده از علــم‪ ،‬بــه ثــروت می رســند‪ .‬ایــن شــرکت های دانــش‬ ‫بنیــان‏حــوزه علــوم انســانی اگــر راه انــدازی و توســعه پیــدا کننــد‬ ‫مبتنــی بــر اصــول بــازار فعالیــت می کننــد و در انهــا رقابــت وجــود‬ ‫دارد و‏مــدام خــود را بـه روز نگــه می دارنــد و بــر لبــه مرزهــای دانــش‬ ‫حرکــت می کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســنگ بنــای ایجــاد شــرکت های دانــش بنیــان (حوزه هــای فنــی)‬ ‫به شــکل رســمی در ســال ‪ ۱۳۸۹‬گذاشــته شــد‪ .‬در ان مقطــع‬ ‫مجلــس ‏شــورای اســامی قانونــی را تصویــب کــرد کــه اجــازه‬ ‫تاســیس شــرکت های دانــش بنیــان بــه صاحبــان ایده هــای‬ ‫نواورانــه در‏حوزه هــای فنــی صــادر شــد‪ .‬ایــن افــراد می توانســتند‬ ‫از تســهیالت و حمایت هــای قانونــی اســتفاده کننــد‪ ،‬امــا در‬ ‫حــوزه علــوم انســانی‏کمــاکان خــاء وجــود داشــت تــا اینکــه بعــد‬ ‫از گذشــت بیــش از یک دهــه در خــرداد ســال گذشــته معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری ریاســت‏جمهــوری بــرای اجــرای مصوبــه ایین نامه‬ ‫ارزیابــی «شــرکت های دانش بنیــان نــوع ‪ »۳‬فراخوانــی بــرای ثبــت‬ ‫شــرکت ها و‏موسســات فعــال در حــوزه علــوم انســانی و اجتماعــی‬ ‫ایین جزء خوانی قران در مساجد‬ ‫خراسان شمالی برگزار می شود‬ ‫مدیــرکل تبلیغــات اســامی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اییــن جــزء خوانــی قــران کریــم در مــاه‬ ‫مبــارک رمضــان در مســجد تمامــی شهرســتان هــای اســتان برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫را صــادر کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن شــرکت های دانش بنیــان می تواننــد بــه ملمــوس کــردن تاثیر‬ ‫علــوم انســانی در زندگــی مــردم نقش افرینــی کننــد‪ ،‬ضمــن اینکــه‬ ‫‏بــرای ایجــاد اشــتغال گســترده بــرای فارغ التحصیــان رشــته های‬ ‫علــوم انســانی می تواننــد نقــش پررنگــی داشــته باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فضا برای تحول علوم انسانی فراهم شده است‬ ‫از نــگا ‪‎‬ه ‪‎‬ســعید رضــا عاملــی‪ ،‬دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫اینکــه اجــازه تاســیس شــرکت های دانــش بنیــان حــوزه علــوم‬ ‫‏انســانی در کشــور صــادر شــده اتفــاق مبارکــی اســت‪ .‬او در همــان‬ ‫مقطــع طــی دیــداری بــا مدیرعامــل صنــدوق نــواوری و‏شــکوفایی‬ ‫ریاســت جمهــوری گفتــه بــود حوزه هــای علــوم انســانی و اجتماعی‬ ‫در رشــته های مختلــف ماننــد مدیریــت‪ ،‬حقــوق‪،‬‏روانشناســی‪،‬‬ ‫علــوم شــناختی و … بایــد بیــش از پیــش مــورد توجــه صنــدوق‬ ‫قــرار گیرنــد و بــرای انهــا در طراحــی و توســعه‏کســب وکارهای‬ ‫تخصصی تمهیدات الزم اندیشــیده شــود و ما شــاهد شــکل گیری‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان در حوزه هــای علومــی‏اجتماعــی و علوم‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫انســانی باشــی ‪‎‬‬ ‫از نــگا ‪‎‬ه ‪‎‬عبداللــه معتمــدی‪ ،‬رئیــس دانشــگاه عالمــه طباطبایــی‬ ‫توجــه بــه علــوم انســانی اســامی فراتــر از زمــان جمهوری اســامی‬ ‫‏و مــکان ایــران بــوده اســت و هیچ زمانــی همچــون امــروز کشــور‬ ‫امادگــی تحــول در علــوم انســانی را نداشــته اســت‪ .‬موضوعــی کــه‬ ‫‏بــا راه انــدازی «شــرکت های دانــش بنیــان نــوع ‪ »۳‬می تــوان اثــرات‬ ‫ان را بــه شــکل ملمــوس در جامعــه احســاس کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مشکالت راه اندازی شرکت های دانش بنیان علوم انسانی‬ ‫بــا ایــن حــال راه انــدازی همیــن شــرکت های دانــش بنیــان خالی از‬ ‫اشــکال نیســت و همیــن مجموعه هــا نیــز بــا مشــکالتی مواجهنــد‬ ‫کــه ‏الزم اســت بــرای ان چاره اندیشــی صــورت گیــرد‪ .‬در ایــن‬ ‫ی ‪‎‬رئیــس مرکــز رشــد و کارافرینــی‬ ‫ص ‪‎‬علــی اصغرســعد ابــاد ‪‎‬‬ ‫خصــو ‪‎‬‬ ‫‏دانشــگاه شــهید بهشــتی معتقــد اســت به طــور کلــی شــرکت های‬ ‫دانــش بنیــان اغلــب بــا پذیــرش از ســمت صنعــت و دیگــر نهادهــا‬ ‫‏مواجهنــد‪ .‬ایــن گــزاره را اگــر بــه شــرکت های دانــش بنیــان حــوزه‬ ‫علــوم انســانی تعمیــم بدهیــم‪ ،‬معنـی اش ایــن اســت کــه انهــا نیــز‬ ‫‏بـه زودی بــا مشــکالت مشــابهی روبـه رو خواهنــد شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســعدابادی یــک دلیــل بــرای ایــن مــورد ِ پذیــرش قــرار نگرفتــن‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان را حمایت هــا و تســهیالتی می دانــد‬ ‫کــه بــه ‏چنیــن مجموعه هایــی تعلــق می گیــرد و حساســیت‬ ‫برانگیــز می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫از نــگاه رئیــس مرکــز رشــد و کارافرینــی دانشــگاه شــهید بهشــتی‬ ‫محدودیت هــا بــرای «شــرکت های دانــش بنیــان نــوع ‪ »۳‬بیشــتر‬ ‫‏هــم هســت‪ .‬او در ایــن خصــوص در گفت وگویــی رســانه ای‬ ‫گفتــه بــود در بخــش ایین نامــه‪ ،‬محصــول شــرکت های ایــن حــوزه‬ ‫بایــد‏جــزو یــک لیســت از پیــش تعیین شــده باشــند؛ ایــن لیســت‬ ‫به دلیــل گســتردگی فعالیت هایــی کــه در علوم انســانی انجــام‬ ‫می شــود‪ ،‬متغیــر‏بــوده و ایــن یعنــی ممکــن اســت کاال و خدمتــی‬ ‫وجــود داشــته باشــد کــه لیســت بــرای ان امــاده نشــده باشــد ولــی‬ ‫منطقــا ًبتوانــد‏دانش بنیــان محســوب شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫او یکی از محدودیت هایی که شامل حال نوع سوم شرکت های‬ ‫دانش بنیــان می شــود را برخــوردار نبــودن از حمایت هــای‏جامــع‬ ‫مشــمول شــرکت های نــوع اول و دوم می دانـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســعدابادی بــا بیــان اینکــه برخــوردار نبــودن از معافیت هــای‬ ‫موجــود‪ ،‬پوش ـش های بیم ـه ای و تســهیالت شــرکت در مناقصــه‬ ‫از‏جملــه مــوارد تعریــف نشــده بــرای «شــرکت های دانــش بنیــان‬ ‫نــوع ‪ »۳‬اســت‪ ،‬تاکیــد می کنــد کــه انچــه واضــح اســت مغفــول‬ ‫مانــدن‏توجــه بــه علــوم انســانی در حــوز ه کســب و کار اســت‪ .‬ایــن‬ ‫بی توجهــی تاکنــون کشــور مــا را دچــار مســائلی کرده اســت کــه اگــر‬ ‫–‏سیاســت گذاران‪ -‬درصــدد برطــرف کــردن ان برنیاینــد‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت اســیب های غیرقابــل جبــران پیــش بیای ‪‎‬د‪‎.‬‏‪/‬ایرنــا‬ ‫حجــت االســام حمیــد رفیعــی اظهــار داشــت‪ :‬در ‪ ۲‬ســال گذشــته بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫مراســم جزءخوانــی قــران کریــم در مــاه مبــارک رمضــان بــدون حضــور شــهروندان برگــزار مــی شــد‬ ‫امــا امســال بــا رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی ایــن اییــن بــا حضــور مــردم اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا هماهنگــی صــدا و ســیمای مرکــز خراســان شــمالی مراســم جــزء خوانــی قــران کریــم‬ ‫در امامــزاده ســیدعباس(ع) بجنــورد نیــز بــه صــورت زنــده از شــبکه اســتانی پخــش مــی شــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام رفیعــی بــا دعــوت از مــردم بــرای حضــور و اســتفاده از اییــن جزخوانــی قــران‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن اییــن عــاوه بــر قرائــت قــران بــه بیــان احــکام دینــی‪ ،‬تفســیر و ترویــج ســبک‬ ‫زندگــی قرانــی و اســامی هــم پرداختــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اعــزام ‪ ۲۰۰‬مبلــغ بــه مناســبت مــاه مبــارک رمضــان بــرای تبلیــغ احــکام دینــی بــه‬ ‫روســتاهای اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬تبییــن فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در خصــوص شــعار ســال‪،‬‬ ‫جهــاد تبییــن و فرزنــداوری‪ ،‬بیــان احــکام و تفســیر قــران‪ ،‬احیــای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر‪،‬‬ ‫اســیب های اجتماعــی‪ ،‬حجــاب و عفــاف‪ ،‬اقتصــاد مقاومتــی‪ ،‬گفتمــان دینــی و ترویــج ســبک‬ ‫زندگــی اســامی از موضوعــات ســخنرانی مبلغــان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی هــزار و ‪ ۱۰۲‬مســجد دارد کــه ‪ ۹۰۰‬بــاب ان مربــوط بــه نواحــی روســتایی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۴۴‬درصد جمعیت خراسان شمالی در روستاها سکونت دارند‪.‬‬ ‫ باتــری خــودرو یکــی از قطعــات کلیدی ان اســت که در صورت‬‫ـده ایجــاد می کنــد‪ .‬اطــاع از‬ ‫خرابــی‪ ،‬مشــکالت زیــادی بــرای راننـ ‬ ‫شــرایط باتــری و زمــان تعویــض ان یکــی از مــوارد مهمــی اســت‬ ‫کــه مالــکان خــودرو بایــد از ان هــا اطــاع داشــته باشــند‪.‬‬ ‫در ادامــه بــه بررســی ایــن مســاله خواهیــم پرداخــت کــه چــه‬ ‫زمانــی بایــد نســبت بــه تعویــض باتــری خــودرو مبــادرت کــرد‪.‬‬ ‫ باتــری خــودرو در صــورت نــو بــودن‪ ،‬می توانــد خروجــی شــدت‬‫جریانــی حــدود ‪ ۵۰۰‬تــا ‪ ۷۰۰‬امپــر را تولیــد کنــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه ایــن مقــدار امپــر بــه اســتارتر موتــور خــودرو وارد‬ ‫می شــود می توانــد میــل لنــگ خــودرو را بــه راحتــی چرخانــده و‬ ‫پیشــرانه را بــه ســرعت روشــن کنــد؛ حتــی زمانی که دمــای هوای‬ ‫بیــرون بســیار پاییــن باشــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه عمــر باتــری باالتــر م ـی رود دیگــر توانایــی روزهــای‬ ‫نخســت را در فراهــم کــردن امپــر کافــی نــدارد و همیــن مســاله‬ ‫باعــث می شــود کــه دیگــر اســتارتر پیشــرانه توانایــی چرخانــدن‬ ‫ســریع میــل لنــگ را نداشــته باشــد و مخصوصــا اگــر دمــای هــوا‬ ‫پاییــن باشــد ممکــن اســت دیگــر امکان روشــن کردن پیشــرانه ی‬ ‫خــودرو را نداشــته باشــد‪ .‬بســیاری از راننــدگان ممکــن اســت بــا‬ ‫خودرویــی کــه مــدت طوالنــی خامــوش بــوده و ســپس توانایــی‬ ‫روشــن شــدن را نــدارد‪ ،‬مواجــه شــده باشــند‪.‬‬ ‫چنیــن مخمص ـه ای بــه هیــچ وجــه جــز شــرایطی نیســت کــه‬ ‫کســی دوســت داشــته باشــد در ان گرفتــار شــود‪.‬‬ ‫ بــه گــزارش اقتصــاد انالیــن‪ ،‬حــال ســوال اساســی ایــن اســت‬‫کــه ایــا بایــد باتــری خــود را قبــل ایــن کــه بــه چنیــن مرحلــه ای‬ ‫برســد تعویض کنیم؟ یکی از مراکز ســرویس تخصصی خودرو‬ ‫کــه فــروش محصــوالت ب ام و‪ ،‬هیونــدای‪ ،‬کادیــاک‪ ،‬مینــی‬ ‫و ولــوو را بــر عهــده دارد در ایــن بــاره می گویــد کــه باتری هــای‬ ‫اتومبیــل بــه طــور معمــول و در شــرایط عــادی تــا چهــار الــی پنــج‬ ‫ســال یــا حتــی کمتــر‪ ،‬عمــر می کننــد‪ .‬اگــر باتــری خــودروی شــما‬ ‫عمــری بــه ایــن میــزان دارد بهتــر اســت قبــل از اینکــه برایتــان‬ ‫دردســر درســت کنــد بــه فکــر تعویــض ان باشــید‪.‬‬ ‫شرایط عادی‬ ‫ شــرایط عــادی بــه فاکتورهــا و عوامــل بســیاری وابســته اســت‪.‬‬‫بــه طــور عــادری‪ ،‬باتــری خــودرو نبایــد تحــت حــرارت خیلــی پایین‬ ‫یــا خیلــی بــاال و تــکان و ضربــه قــرار گیــرد و یــک سیســتم شــارژر‬ ‫اصولــی و اســتاندارد بایــد بــه ان متصــل باشــد‪ .‬امــا در دنیــای‬ ‫واقعــی شــرایط ممکــن اســت فــرق کند‪ .‬بــرای مثال اگــر در محل‬ ‫گرمســیری زندگــی می کنیــد در برخــی از روزهــای ســال‪ ،‬باتــری‬ ‫خــودروی شــما تحــت دمــای بســیار باالیــی قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫ در برخــی از مناطــق داخــل کشــور نیــز در طــول ســال باتــری‬‫تحــت دمــای بســیار بــاال و در ادامــه دمــای بســیار پاییــن قــرار‬ ‫می گیــرد کــه ایــن مســاله بــه شــدت ســامت باتــری را تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار می دهــد‪ .‬اگــر تســمه ی باتــری نیــز دچــار مشــکل‬ ‫شــود ایــن قطعــه بــه انــدازه ی کافــی شــارژ نخواهد شــد و بــزودی‬ ‫برایتــان دردســر ایجــاد خواهــد کــرد‪ .‬پــس بــه طــور کلــی باتری هــا‬ ‫بــه نــدرت در شــرایط کاری نرمــال قــرار دارنــد و عمــر کمتــری از‬ ‫میــزان اعــام شــده ی تولید کننــدگان خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫سفرهای کوتاه‬ ‫ شــاید جالــب باشــد بدانیــد انجــام ســفرهای کوتــاه یــا‬‫توقف هــای زیــاد در طــی ســفرهای طوالنــی نیــز می توانــد بــه‬ ‫باتــری خــودرو اســیب برســاند‪ .‬دلیــل ایــن امــر ایــن اســت کــه در‬ ‫ایــن شــرایط‪ ،‬باتــری هیچــگاه فرصــت شــارژ شــدن کامــل را پیــدا‬ ‫نمی کنــد در نتیجــه پدیــده ی الیــه الیــه شــدن اســید در باتــری رخ‬ ‫می دهــد و چنیــن پدیــده ای ســبب اســیب دیــدن صفحه هــا و در‬ ‫نهایــت کاهــش طــول عمــر باتــری می شــود‪.‬‬ ‫نشانه های پایان عمر باتری‬ ‫ واضح تریــن و ســاده ترین نشــانه ای کــه نزدیــک شــدن باتــری‬‫بــه پایــان عمــر کاری را نشــان می دهــد ایــن اســت کــه باتــری‬ ‫خــودروی شــما در حالــت شــارژ کامــل (بــرای مثــال پــس از طــی‬ ‫مســافت طوالنــی) نتوانــد دوبــاره پیشــرانه را روشــن کنــد‪ .‬البتــه‬ ‫ایــن قضیــه می توانــد ناشــی از وجــود ایــراد در مــدار شــارژ باتــری‬ ‫خــودرو نیــز باشــد بنابرایــن بایــد بــه دقــت چــک شــود‪ ،‬البتــه هــر‬ ‫مکانیکــی می توانــد ایــن عیب یابــی را بــرای شــما انجــام دهــد‪.‬‬ ‫ بــا ایــن حــال اگــر سیســتم شــارژ مشــکلی نداشــته باشــد‪،‬‬‫بدیــن معنــی اســت کــه باتــری در وضعیــت خوبــی قــرار نــدارد‪.‬‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کارپارس‬ ‫برگزاریمی کند‬ ‫پی‬ ‫گ‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫سی‬ ‫ع‬ ‫جت‬ ‫ریازا ب اهیا ما ی‬ ‫نخستین جشنواره‬ ‫تیتر‪،‬یادداشت‪،،‬زگارش‪،‬عکس‬ ‫عالقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند‬ ‫اثار خود را به دفتر موسسه حداکثر تا پایان‬ ‫اردیبهشت‪ 1401‬ارسال کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫شنبه ‪ 20‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 20‬فروردین‬ ‫بجنورد‬ ‫دمای هوا ‪ 30‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 22‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪30‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب جنوب غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪510‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‪:‬‬ ‫«شهید مرتضی اوینی»‬ ‫هنرمندی متعهد و تجلی‬ ‫هنر انقالب اسالمی است‬ ‫مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان ‪:‬‬ ‫قیمت کود ‪ 50‬درصد کاهش‬ ‫داشته است‬ ‫مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان در‬ ‫حاشــیه مراســم هفته هنر انقالب اســامی گلســتان‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬امیــدوارم در حــد تــوان بکوشــیم اندیش ـه های‬ ‫«شــهید مرتضــی اوینــی» ایــن هنرمنــد متعهــد و‬ ‫انقالبــی را بازشناســی کــرده و بــه نســل جــوان هنرمنــد‬ ‫منتقــل کنیــم‪.‬‬ ‫مراســم گرامیداشــت هفتــه هنــر انقــاب اســامی‬ ‫و اییــن تکریــم و معارفــه رئیــس حــوزه هنــری اســتان‬ ‫گلســتان بــا حضــور محمدمهــدی دادمــان رئیــس‬ ‫حــوزه هنــری کشــور‪ ،‬میثــم مــرادی معــاون راهبــری‬ ‫اســتان های حــوزه هنــری‪ ،‬ســید محمــد دهنــوی‬ ‫هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان‪ ،‬ســید‬ ‫حســین علــوی مســئول اداره کل دفتــر اســتاندار و‬ ‫روابــط عمومــی‪ ،‬محمــد رعیــت مدیرکل فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اســامی گلســتان و جمعی از مدیران کل و مســئوالن‪،‬‬ ‫خانــواده ی معــزز شــهدا و ایثارگــران و اهالــی فرهنــگ‪،‬‬ ‫هنــر و رســانه در چهارشــنبه ‪ 17‬فروردین مــاه در ســینما‬ ‫عصــر جدیــد برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم از خدمــات «محمــد خواجــه نــژاد»‬ ‫قدردانــی بــه عمــل امــد و «ســید حســام بنــی فاطمــه» با‬ ‫حکــم محمدمهــدی دادمــان رئیــس حــوزه هنــری کشــور‬ ‫به عنــوان رئیــس جدیــد حــوزه هنــری اســتان گلســتان‬ ‫معارفــه شــد‪.‬‬ ‫در حاشــیه ی ایــن مراســم «محمــد رعیــت» مدیــرکل‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان ضمــن ادای احتــرام‬ ‫بــه ســید شــهیدان اهل قلــم شــهید مرتضــی اوینــی و‬ ‫گرامیداشــت هفتــه ی هنــر انقــاب اســامی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫شــهید بزرگــوار اوینــی تجلــی هنــر انقــاب اســامی‬ ‫اســت و تمــام لحظه هــای عمــر خــود را در میســر تحقــق‬ ‫ارزش هــای انقــاب اســامی در قالــب هنــر صــرف کــرد‬ ‫و خدمــات گســترده ی هنــری از خــود بــه یــادگار گذاشــت‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــهید اوینــی بیــن هنــر‪ ،‬تفکر و عرفــان ارتباط‬ ‫خاصــی قائــل بــود و اعتقــاد داشــت هنــر ازلحــاظ مضمون‬ ‫و محتــوی عیــن تفکــر و حکمــت و عرفــان اســت و تنهــا‬ ‫در نحــوه بیــان و تجلــی از انــان متمایــز می شــود و مایــه‬ ‫اصلــی هنــر نیــز عشــق و عرفــان اســت‪ ،‬مســیحای عشــق‬ ‫بــوده کــه روح شــیدایی در پیکــر هنــر می دمــد و اگــر ایــن‬ ‫روح نباشــد‪ ،‬هنــر نیــز جســدی مــرده بیــش نیســت‪.‬‬ ‫هزارجریبــی‪ ،‬مدیــر شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬بــه منظــور حمایــت‬ ‫از کشــاورزان در ســال جــاری شــاهد کاهــش ‪ 40‬الــی ‪ 50‬درصــدی قیمــت کودهــای پایــه در‬ ‫گلســتان هســتیم‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫‏برابــر رای شــماره ‪ 1400/12/19 – 1400 – 5458‬هیــات بــه کالســه‬ ‫پرونــده شــماره ‪ 1399-50‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض‬ ‫متقاضــی اقای‪/‬خانــم مهــدی احمــدی فرزنــد غریــب رضــا بشــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 0670194311‬صــادره از بجنــورد‏درششــدانگ یکبــاب منــزل‬ ‫بــه مســاحت ‪ 156‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫کهنــه کنــد بخــش دو بجنــورد خریــداری‏از مالــک رســمی اقــای ‪ /‬خانــم‬ ‫رحمانقلــی اذری فرزنــد عباســقلی محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‏بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود‬ ‫در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند مــی‏تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه‏ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــورو عــدم‏وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‏تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/01/20:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/02/04 :‬‏‬ ‫احمد اصغری شیروان‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫اقدام ارزشمند کارکنان بافه سیم‬ ‫گلستان در پاکسازی طبیعت‬ ‫مکالمه نامحدود با ‪ ۵‬مشترک‬ ‫در طرح رمضان همراه اول‬ ‫برگزاری جلسه شورای فرهنگی‬ ‫اداره کل شیالت گلستان‬ ‫همــه ســاله بــا پایــان یافتــن تعطیــات نــوروز و فرا رســیدن روز طبیعت‪،‬‬ ‫بســیاری از شــهروندان بــا حضــور در مناطــق تفریحــی و جنگلــی بــه‬ ‫تفریــح مــی پردازنــد‪ .‬امــا متاســفانه پس از پایــان این روز بــه یادماندنی‪،‬‬ ‫بســیاری از شــهروندان از جمــع اوری زبالــه هــای تولیــد شــده ســرباز‬ ‫می زننــد و ان هــا را در جــوی‪ ،‬نهــر‪ ،‬دریــا‪ ،‬جنــگل و دشــت رهــا مــی ســازند‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود عالقــه منــدان بــه طبیعــت و مناطــق جنگلــی در قبــال ایــن‬ ‫کار غیــر فرهنگــی بــی تفــاوت ننشســته و بــا حضــور در ایــن مناطــق بــه‬ ‫پاکســازی طبیعــت مــی پردازنــد‪.‬‬ ‫بــر همیــن اســاس مدیریــت کارخانــه بافــه ســیم گلســتان بــا تعطیــل‬ ‫ســاختن ایــن واحــد تولیــدی از همــه کارگــران و کارکنــان ایــن مجموعــه‬ ‫تولیــدی کــه بالــغ بــر ‪ 250‬نفر هســتند‪ ،‬خواســت تا با همــکاری نیروهای‬ ‫منابــع طبیعــی و حضــور در منطقــه جنگلــی زریــن بــه پاکســازی ایــن‬ ‫منطقــه گردشــگری بپردازنــد‪.‬‬ ‫رســول مظفــری مدیــر ایــن کارخانــه هــدف از اجــرای این طــرح را اموزش‬ ‫و توســعه فعالیــت هــای فرهنگــی عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬مــا در قبــال‬ ‫نسـل های اینده مســئول هســتیم و پاکســازی طبیعت یکی از راه های‬ ‫حفــظ محیــط زیســت و تحویــل ان بــه صــورت پــاک و احیــا شــده بــه‬ ‫نســل هــای بعــد اســت‪.‬‬ ‫همراه اول در ماه مبارک رمضان امســال‪ ،‬فرصت مکالمه نامحدود‬ ‫بــا پنــج شــماره همــراه اولــی و برنــده شــدن در قرعه کشــی ‪ ۳۰‬جایــزه‬ ‫‪ ۱۰‬میلیــون تومانــی را بــرای مشــترکان خــود فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه‬ ‫گلســتان ‪ ،‬ایــن طــرح ویــژه کــه تمامــی مشــترکان همــراه اول را در بــر‬ ‫می گیــرد‪ ،‬امــکان مکالمــه نامحــدود بــا پنــج شــماره همــراه اولــی را از‬ ‫اغــاز ایــن مــاه مبــارک تــا ‪ ۱۳‬اردیبهشــت ‪ ۱۴۰۱‬را فراهــم می ســازد‪.‬‬ ‫همچنیــن مشــترکان بــرای بهره منــدی از مزایــای ایــن طــرح‪ ،‬بــا‬ ‫شــماره گیری کددســتوری «ســتاره ‪ ۱۰‬ســتاره ‪ ۴۳‬مربــع» و تنهــا بــا‬ ‫پرداخــت ‪ ۴۹۰۰‬تومــان‪ ،‬فرصــت مکالمــه نامحــدود در ایــن بــازه زمانــی‬ ‫را بــا پنــج شــماره همــراه اولــی خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت محدودیتــی در شــیوه ثبــت پنــج شــماره وجــود‬ ‫نــدارد؛ به نحــوی کــه مشــترکان می تواننــد هــر پنــج شــماره را از لحظــه‬ ‫ورود بــه طــرح‪ ،‬ثبــت یــا اینکــه بــه مــرور زمــان شــماره های دلخــواه‬ ‫خــود را وارد کننــد‪.‬‬ ‫در طــرح ویــژه مــاه رمضــان همــراه اول‪ ۳۰ ،‬جایزه ‪ ۱۰‬میلیون تومانی‬ ‫مختص مشــترکان مشــارکت کننده در طرح نیز در نظر گرفته شــده‬ ‫کــه بعــد از پایــان مــاه مبــارک قرعه کشــی خواهد شــد‪.‬‬ ‫مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در شیالت استان گفت‪ :‬نخستین‬ ‫جلســه شــورای فرهنگــی ایــن اداره کل بــا موضــوع ســاماندهی‪،‬‬ ‫هماهنگــی‪ ،‬برنامــه ریــزی و تدویــن پیوسـت های فرهنگــی (ویــژه عفاف‬ ‫و حجــاب) در اداره کل شــیالت گلســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از روابــط عمومــی اداره کل شــیالت‬ ‫گلســتان‪ ،‬حجــت االســام و المســلیمن نیشــابوری در ایــن جلســه‬ ‫ضمــن تقدیــر و تشــکر از اعضــای ســتاد و تبریــک عیــد نــوروز باســتانی و‬ ‫همچنیــن فــرا رســیدن مــاه مبــارک رمضــان بــا اشــاره بــه برخــی از ایــات‬ ‫و روایــات عفــاف و حجــاب گفــت‪ :‬حجــاب در لغــت بــه معنــای ایجــاد‬ ‫مانــع‪ ،‬پــرده و پوشــش امــده اســت امــا اســتعمال ایــن کلمــه بیشــتر بــه‬ ‫معنــای پوشــش اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــا هــر پوششــی حجــاب نیســت بلکــه پوششــی حجــاب‬ ‫نامیــده مــی شــود کــه انســان را از نــگاه شــهوت الــود دیگــران حفــظ‬ ‫کنــد و دارای دو بعــد ایجابــی و ســلبی اســت کــه از تلفیــق ان دو‬ ‫حجــاب اســامی محقــق مــی شــود و وظیفــه مــا نیــز فعالیــت در هــر‬ ‫دو جنبــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫نیشــابوری در پایــان گفــت‪ :‬امیدواریــم بــا همــکاری همــه همــکاران‬ ‫و برنامــه ریــزی هــای مناســب بتوانیــم در طــول ســال برنامــه هــای‬ ‫مناســب و شایســته ای را بــا موضــوع عفــاف و حجــاب در شــیالت‬ ‫اجرایــی نماییــم‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 12‬درصدی متوفیان در جاده ها‬ ‫سرعتغیرمجازبیش ترینعلت‬ ‫وقوع تصادفات‬ ‫رئیــس پلی ـس راه اســتان از کاهــش ‪ 12‬درصــدی تعــداد متوفیــان در تصادفــات جــاده ای در ســطح اســتان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫خبــر داد و گفــت‪:‬‏ســرعت غیرمجازبیش تریــن علــت وقــوع تصادفــات در محورهــای اســتان بــوده اس ـ ‪‎‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار‪ ،‬ســرهنگ «رحمــان اســپیدکار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫ایــام نــوروز‏ســال ‪ 1401‬تعــداد ‪ 223‬مــورد تصــادف در محورهــای اســتان بــه وقــوع پیوســته کــه در مقایســه بــا‬ ‫مــدت مشــابه ســال قبــل ‪19‬‏درصــد افزایــش داشــته اســت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ 11‬مــورد از تصادفــات فوتــی بــوده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن تعــداد تصــادف فوتــی در‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مقایســه بــا مــدت مشــابه‏ســال قبــل ‪ 10‬درصــد افزایــش داشــته اســت‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه متاســفانه در تصادفــات جــاده ای ‪ 15‬نفــر از هم وطنانمــان در محورهــای‬ ‫اســتان جــان خــود را‏از دســت داده انــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــه شــکر خــدا تعــداد متوفیــان در مقایســه بــا مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل ‪ 12‬درصــد کاهــش داشــته‏اســت‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ اســپیدکار بابیــان اینکــه در ایــن مــدت ‪ 87‬مــورد تصــادف جرحی نیــز در جاده های خراسان شــمالی‬ ‫بــه وقــوع پیوســته‏اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬ایــن تعــداد تصــادف جرحــی نیــز در مقایســه بــا طــرح نــوروزی ســال‬ ‫گذشــته ‪ 9‬درصــد کاهــش داشــته اســت‏‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه از ابتــدای شــروع طــرح نــوروزی ســال ‪ 1401‬تــا پایــان طــرح‪ 103 ،‬نفــر مجــروح شــدند کــه در‬ ‫مقایســه بــا مــدت‏مشــابه ســال قبــل ‪ 16‬درصــد کاهــش داشــته اســت‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیـس راه اســتان ادامــه داد‪ :‬در ایــن بــازه زمانــی ‪ 125‬مورد تصادف خســارتی نیز در محورهای اســتان‬ ‫بــه وقــوع‏پیوســته کــه بــا افزایــش ‪ 52‬درصــدی همراه بوده اســت‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه در ایــن مــدت ‪ 28‬هــزار و ‪ 279‬مــورد تخلــف نیــز توســط راننــدگان بــه ثبــت‬ ‫رســیده اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‏ایــن رقــم در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ 34‬درصــد کاهــش داشــته اســت‏‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه ســرعت غیرمجــاز بــا ‪ 10‬هــزار و ‪ 357‬مــورد بیش تریــن علــت وقــوع تصادفــات بــوده اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــا‏بررسـی های انجام شــده ســبقت غیرمجــاز نیــز بــا ‪ 2‬هــزار و ‪ 23‬مــورد در مقایســه بــا مــدت مشــابه‬ ‫ســال قبــل ‪ 57‬درصــد افزایــش را‏نشــان می دهــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ اســپیدکار بــا اشــاره بــه اینکــه اســتفاده از تلفــن همــراه حیــن رانندگــی نیــز ‪ 679‬مــورد بــه ثبــت‬ ‫رســیده کــه در مقایســه‏بــا مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ 39‬درصــد افزایــش را نشــان می دهــد‪ ،‬افــزود‪ :‬عــدم‬ ‫اســتفاده از کمربنــد ایمنــی نیــز بــا ‪ 5‬هــزار و ‪87‬‏مــورد در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ 26‬درصــد‬ ‫افزایــش را نشــان می دهــد‏‪.‬‬ ‫‪ ۶.۶‬درصد جمعیت واجد شرایط گلستان‬ ‫واکسن کرونا نزدند‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار پــارس حمیــد هــزار جریبــی اظهــار کــرد‪ :‬برابرتصمیــم وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی بــه منظــور حمایــت از کشــاورزان قیمــت کودهــای پایــه فســفات و پتــاس ‪ 40‬الــی ‪50‬‬ ‫درصــد کاهــش قیمــت داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــا قیمــت کــود اوره بــا توجــه بــه اینکــه از قیمــت پایینــی برخــوردار بــود امــا خریــد‬ ‫ان از شــرکت هــای پتروشــیمی بســیار گرانتــر تمــام مــی شــد ‪ 30‬الــی ‪ 40‬درصــد افزایــش قیمــت‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫هــزار جریبــی بــا بیــان اینکــه توزیــع کــود بــر مبنــای ســامانه جهــاد کشــاورزی انجــام مــی شــود‪،‬‬ ‫افــزود‪ 99 :‬درصــد کشــاورزان گلســتان در ایــن ســامانه عضــو هســتند و بــا مراجعــه بــه جهــاد‬ ‫کشــاورزی ثبــت نــام انهــا بــر اســاس مســاحت زمینــی کــه دارنــد انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی گلســتان بــا بیــان اینکــه میــزان اختصــاص کــود بــرای‬ ‫هــر محصــول توســط واحــد فنــی موسســه خــاک و اب اراضــی کشــاورزی انجــام مــی شــود‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬کارشناســان بــا بازدیــد از زمیــن هــای کشــاورزی کــود را بــر مبنــای ســامانه هــای تعریــف شــده‬ ‫بــه کشــاورز اختصــاص مــی دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته یــک برهــه زمانــی افزایــش قیمــت کــود را داشــته ایــم‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬همیــن مســئله باعــث شــد کــه ســامانه فــروش کــود بســته شــود و کســانی کــه از‬ ‫قبــل نیــز حوالــه داشــته انــد بایــد براســاس قیمــت جدیــد کــود را خریــداری مــی کردنــد‪.‬‬ ‫هزارجریبــی ادامــه داد‪ :‬ایــن امــر موجــب نارضایتــی برخــی از کشــاورزان شــد کــه بــا تعامــات‬ ‫و نامــه نــگاری هــای انجــام شــده توانســته ایــم مشــکل ایــن افــراد را حــل کنیــم‪ ،‬امــا کشــاورزان‬ ‫بایــد توجــه داشــته باشــند کــه قیمــت عرضــه کــود در ســامانه بــروز اســت و اگــر قیمــت کاهــش‬ ‫یــا افزایــش داشــته باشــد براســاس قیمــت همــان تاریخــی کــه کشــاورز کــود دریافــت مــی کنــد‬ ‫محاســبه می شــود نــه تاریــخ حوالــه ای کــه کشــاورز در دســت دارد‪.‬‬ ‫علــی باقــری جمعیــت گلســتان را بــر اســاس اعــام مرکــز امــار ایــران حــدود یک میلیــون و ‪ ۹۹۰‬هزار‬ ‫نفــر ذکــر کــرد و اظهارداشــت‪ :‬یــک میلیــون و ‪ ۵۲۹‬هــزار نفــر از ایــن جمعیــت را افــراد بــاالی ‪ ۱۲‬ســال‬ ‫واجــد شــرایط دریافــت واکســن کرونــا تشــکیل می دهند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــاوه بــر اطــاع رســانی های متــداول از طریــق رســان ه ملــی‪ ،‬خبرگزاری هــا و شــبکه های‬ ‫مجــازی‪ ،‬مراکــز بهداشــت هــر شهرســتان بــا اســتفاده از نظــر علمــا و کارشناســان بر اســاس خالقیت‬ ‫برنامه هــای تشــویقی ماننــد افزایــش ســاعت فعالیــت بــه ویــژه در مــاه مبــارک رمضــان بعــد از افطــار‬ ‫را بــا هــدف دعــوت از مــردم اســتان بــرای تزریــق نوبــت اول واکســن کرونــا و تکمیــل زنجیــره ان در‬ ‫دســتورکار دارند‪.‬‬ ‫مدیــر پیشــگیری و مبــارزه بــا بیماری هــای مرکــز بهداشــت گلســتان ادامــه داد‪ :‬مراکــز بهداشــت‬ ‫شهرســتان ها در کنــار تــاش بــرای تشــویق تمــام افــراد جامعــه بــه تزریــق واکســن‪ ،‬بــا کمــک‬ ‫فرمانداری هــا و روســای ادارات پیگیــر پوشــش ‪ ۱۰۰‬درصــدی واکســن کرونــا در میــان کارکنــان‬ ‫اداری هســتند‪.‬‬ ‫باقــری بیــان کــرد‪ :‬تاکنــون ســه میلیــون و ‪ ۲۴۷‬هــزار و ‪ ۳۸۹‬دُز واکســن کرونــا بــه مــردم گلســتان‬ ‫تزریــق شــد کــه یــک میلیــون و ‪ ۴۸۶‬هــزار و ‪ ۱۰۳‬دُز ان نوبــت اول‪ ،‬یــک میلیــون و ‪ ۲۶۷‬هــزار و ‪ ۱۰۱‬دُز‬ ‫نوبــت دوم و ‪ ۴۹۴‬هــزار و ‪ ۱۸۵‬دُز ان مربــوط بــه نوبــت ســوم بــوده اســت‪.‬بر اســاس امــار ذکــر شــده‬ ‫تاکنــون ‪ ۹۳.۴‬درصــد جمعیــت بــاالی ‪ ۱۲‬ســال اســتان نوبــت اول و ‪ ۸۲.۹‬درصــد نوبــت دوم واکســن‬ ‫کرونــا را دریافــت کردنــد و ایــن عــدد بــرای نوبــت ســوم در جمعیــت بــاالی ‪ ۱۲‬ســال ‪ ۳۲.۳‬درصــد و‬ ‫بــرای جمعیــت بــاالی ‪ ۱۸‬ســال ‪ ۳۷.۱‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫مدیــر پیشــگیری و مبــارزه بــا بیماری هــای مرکز بهداشــت گلســتان گفــت‪ ۱۳ :‬درصد از مردم اســتان‬ ‫بعــد از گذشــت یــک مــاه از زمــان تزریــق نوبــت اول و ‪ ۵۷‬درصــد بعــد از گذشــت ســه مــاه و یــک‬ ‫هفتــه از نوبــت دوم بــرای تزریــق نوبت هــای بعــدی خــود مراجعــه نکردند‪.‬باقــری بــا تاکیــد بر اهمیت‬ ‫حفــظ زنجیــره واکســن کرونــا از ایــن افــراد خواســت هرچــه زودتــر بــرای تکمیــل رونــد واکسیناســیون‬ ‫خــود بــه مراکــز تجمیعــی پیــش بینــی شــده در تمــام شهرســتان های اســتان مراجعــه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در مــاه مبــارک رمضــان حداقــل یــک مرکــز تجمیعــی بــرای انجــام واکسیناســیون‬ ‫کرونــا افــراد مراجعــه کننــده در ســاعات صبــح تــا ظهــر و بعــد از افطــار فعــال اســت‪.‬‬ ‫مدیر پیشــگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشــت گلســتان اظهارداشــت‪ :‬بیشــترین اســتقبال‬ ‫از تزریــق واکســن کرونــا در اســتان مربــوط بــه مــردم شهرســتان های گــرگان‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬کردکــوی و‬ ‫مینودشــت اســت‪.‬‬ ‫گ کرونایــی شهرســتان های‬ ‫طبــق اخریــن اعــام دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان در رابطــه بــا رنـ ‬ ‫اســتان‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬علی ابادکتــول و کاللــه در وضعیــت نارنجــی‪ ،‬گــرگان‪ ،‬گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫گالیکــش‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬مراوه تپــه‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬اق قــا و رامیــان در وضعیــت زرد و کردکــوی‬ ‫در وضعیــت ابــی قــرار دارنــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 38‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪33‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪20‬فروردین‬ ‫گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 20‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪510‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان‪:‬‬ ‫عرضه هرگونه سموم به صورت‬ ‫اینترنتی غیرقانونی است‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات جهــاد کشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬هــر گونــه فــروش اینترنتــی ســموم غیرقانونــی‬ ‫اســت و بایــد بــا ان برخــورد شــود و بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه از طریــق مراجــع قانونــی بــا این متخلفین‬ ‫برخــورد شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار کیانــوش حــق نمــا اظهــار داشــت‪ :‬هیــچ کــدام از فروشــگاه های اینترنتــی‬ ‫فــروش ســموم مجــوز قانونــی نــدارد و بــا مکاتباتــی کــه بــا حراســت وزارت جهــاد کشــاوزی انجــام شــده‬ ‫اســت پیشــنهاد داده ام کــه بــا پلیــس فتــا بــه ایــن مســئله رســیدگی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان ‪ 500‬ســم فروشــی وجــود دارد کــه همــه انهــا بــدون اســتثنا مجــوز‬ ‫فــروش از ســازمان نظــام مهندســی جهــاد کشــاورزی اســتان دارنــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬از ســال ‪1386‬‬ ‫صدور مجوزهای ســم فروشــی را وزارت جهاد کشــاروزی به ســازمان نظام مهندســی واگذار کرده اســت‬ ‫حــق نمــا ادامــه داد‪ :‬ایــن ســازمان موظــف اســت کــه هــم کیفیــت ســموم و توزیــع ان رســیدگی کامــل‬ ‫داشــته باشــد در کنــار ان ســازمان جهــاد کشــاورزی نیــز اعمــال نظــارت عالــی بــر نظــارت هــای انجــام‬ ‫شــده را دارد‪.‬‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات جهــاد کشــاورزی گلســتان بــا اشــاره بــه اینکــه هیــچ گونــه برگشــت صــادرات‬ ‫محصولــی را بــه دلیــل اســتفاده غیــر اســتاندارد از ســموم نداشــته ایــم‪ ،‬تصریــح کرد‪ :‬ســال گذشــته برای‬ ‫‪ 16‬محصــول صــادرات داشــته ایــم و هیــچ کــدام از محصــوالت برگشــت نخــورده اســت مگر اینکه خودما‬ ‫در قرنطینــه محمولــه را بــه دلیــل رعایــت نکــردن اســتانداردها برگشــت داده ایــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه عنــوان مثــال یــک نمونــه از برگشــتی هــای مــا به دلیل اســتاندارد میــزان خاک همراه‬ ‫ســیب زمینی بوده اســت و ما خودمان این محصول را برگشــت داده ایم و مشــکلی به دلیل اســتفاده‬ ‫غیر اســتاندارد از ســموم در محصوالت کشــاورزی نداشته ایم‪.‬‬ ‫حــق نمــا بــا بیــان اینکــه ســمومی کــه در گلســتان اســتفاده مــی شــود همگــی مــورد تاییــد در اتحادیــه‬ ‫اروپــا اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬اگــر برکشــت محصولــی بــه دلیــل اســتفاده از ســموم غیــر اســتاندارد نیــز در کشــور‬ ‫گــزارش شــده باشــد بــه دلیــل ایــن اســت کــه اســتاندارد کشــورها در اســتفاده از ســموم متفــاوت اســت‪،‬‬ ‫مثــا کشــوری ماننــد روســیه ‪ ،‬ســموم اســتفاده شــده در ایــن محصــوالت صادراتــی را در لیســت خــود‬ ‫نــدارد و عــدم اســتاندارد بــرای ان محصــول اعــام مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای رفــع ایــن مشــکل در حــال حاضــر اطــاع رســانی بــه کشــاورزان انجــام شــده کــه‬ ‫بــرای هــر کشــوری کــه مــی خواهیــم صــادرات انجــام دهیــم ابتــدا اســتاندارد کشــور مقصــد بررســی و بــر‬ ‫اســاس ان تولیــدات محصــوالت انجــام شــود‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف ‪ 2‬دستگاه ماینر قاچاق‬ ‫در «اسفراین»‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از کشــف ‪ 2‬دســتگاه‬ ‫ماینــر بــه ارزش ‪ 500‬میلیــون ریــال در‏ایــن شهرســتان خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش خبرنگاربــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ مجیــد یگانــه پــور در تشــریح ایــن خبر اظهار‏داشــت‪:‬‬ ‫مامــوران پلیــس اگاهــی در راســتای طــرح مبــارزه با قاچــاق کاال‬ ‫و ارز فــردی را کــه در منــزل‏اقــدام بــه اســتخراج ارز دیجیتــال‬ ‫می کــرد‪ ،‬شناســایی کردنــد‏‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬مامــوران پــس از هماهنگــی بــا مرجــع‬ ‫قضایــی در بازرســی از منــزل متهــم تعــداد ‪2‬‏دســتگاه ماینــر‬ ‫قاچــاق بــه ارزش ‪ 500‬میلیــون ریــال کشــف کردنــد‏‪.‬‬ ‫فرماندهــی انتظامــی شهرســتان اســفراین بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫در ایــن زمینــه یــک نفــر دســتگیر و پــس‏از تشــکیل پرونــده‬ ‫جهــت ســیر مراحــل قانونــی تحویــل تعزیــرات حکومتــی شــد‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪:‬‏مبــارزه بی امــان بــا قاچــاق کاال و ارز و برخــورد‬ ‫بــا جرائــم اقتصــادی گامــی موثــر در حمایــت از تولیــد‏داخلــی و‬ ‫ســرمایه گذاری داخلــی اســت‏‪.‬‬ ‫قرار دادن ‪ ۵‬هزار جلد‬ ‫کتاب پارسال در اختیار‬ ‫کودکانروستاییگلستان‬ ‫مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلســتان گفت‪:‬‬ ‫ایجــاد و تجهیــز کتابخانــه ها در روســتاها یکــی از اولویت های کانون‬ ‫اســت کــه ســال گذشــته بیــش از پنــج هــزار جلــد کتــاب در اختیــار‬ ‫کــودکان روســتایی قــرار گرفت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار محبوبــه رجبی نســب اظهارداشــت‪:‬‬ ‫توزیــع بســته هــای فرهنگــی کتــاب و نوشــت افــزار‪ ،‬مســابقات‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬پخــش انیمیشــن‪ ،‬نقاشــی‪ ،‬شعرنویســی‪ ،‬داســتان‬ ‫نویســی‪ ،‬قصــه گویــی‪ ،‬بــازی‪ ،‬مســابقات همــراه بــا مربیــان ســیار از‬ ‫جملــه فعالیــت هــای مهــم ایــن کانــون در مناطــق کــم برخــوردار و‬ ‫روستاهاســت‪.‬‬ ‫در زمــان حاضــر ‪ ۳۴‬کتابخانــه عمومــی شــهری‪ ۳۱ ،‬کتابخانــه‬ ‫عمومــی روســتایی و ‪ ۱۲‬کتابخانــه مشــارکتی در اســتان گلســتان‬ ‫فعــال اســت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬کتابخوانــی بــا فرهنگســازی خانــواده‪ ،‬مدرســه‪،‬‬ ‫دستبند پلیس بر دستان اخالل گر‬ ‫نظم و امنیت عمومی‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از دســتگیری فــردی که ضمن‬ ‫اخــال در نظــم و امنیــت‏عمومــی‪ ،‬اقــدام بــه تعــدی و توهین به ســرباز‬ ‫وظیفــه کــرده بــود در این شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر‏اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام یــک مــورد ایجــاد‬ ‫مزاحمــت منجــر بــه درگیــری در یــک عروســی‪ ،‬بالفاصله‏عوامل گشــت‬ ‫پاســگاه انتظامــی عباس ابــاد بــه محــل ایجــاد درگیــری اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فــردی کــه اقــدام بــه ایجــاد مزاحمــت برای شــرکت کنندگان‬ ‫در عروســی کــرده بــود بــا‏مشــاهده مامــوران انتظامی به ســمت یکی از‬ ‫ســربازان وظیفــه حملـه ور می شــود و ایــن ســرباز‏وظیفــه را بــه وســیله‬ ‫ســاح ســرد مجــروح و از محــل متــواری می شــود‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین بــا اشــاره بــه انتقــال ســرباز‬ ‫وظیفــه مجــروح بــه بیمارســتان‪ ،‬‏اقدامــات فنــی و پلیســی بــرای‬ ‫دســتگیری ایــن فــرد بــا جدیــت شــروع شــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬درنهایــت بعــد‬ ‫از‏گشــت زنی هــای هدفمنــد ایــن فــرد مشــاهده و در یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه متهــم را دســتگیر و بــه‏مقــر انتظامــی منتقــل می کننــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه متهــم درنهایــت بعــد از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی‏بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬خوشــبختانه حــال عمومــی ایــن ســرباز وظیفــه‏خــوب‬ ‫اعالم شــده اســت‏‪.‬‬ ‫دوســتان و فعــاالن اجتماعــی بایــد اولویــت کــودکان و نوجوانــان‬ ‫قــرار گیــرد زیــرا تمــام بچــه هــای کتابخــوان در دانــش‪ ،‬رفتــار‪ ،‬گفتــار‪،‬‬ ‫رفتــار‪ ،‬ارتباطــات و ســطح یادگیــری نســبت بــه همســاالن خــود‬ ‫باالتــر هســتند و بــی شــک جامعــه ای بــه توســعه مــی رســد کــه امــار‬ ‫کتابخوانــی بیشــتری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان گلســتان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬کتــاب کــودک بایــد توســط نویســنده ای توانمنــد بــا‬ ‫اطالعــات دقیــق در ایــن حــوزه نوشــته شــده باشــد و والدیــن بایــد بــه‬ ‫اســم نویســنده‪ ،‬ناشــر‪ ،‬لوگــو‪ ،‬تصویرســازی‪ ،‬محتــوای خالقانــه بــرای‬ ‫جــذب‪ ،‬شــکوفایی و رشــد کودکانشــان توجــه کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬کتــاب هــای کــودک بایــد نیازهــای اموزشــی‪،‬‬ ‫ویژگی هــای مثبــت و مهــارت رفتــار ارتباطــی را بــه صــورت غیــر‬ ‫مســتقیم و جــذاب از جملــه بــه زبــان حیوانــات و گیاهــان بــه‬ ‫کــودکان نشــر دهنــد چــون در جهــان معاصــر امــوزش هــای‬ ‫مســتقیم جوابگــو نیســت‪.‬‬ ‫رجبــی نســب یــاداور شــد‪ :‬بــرای تشــویق و شــوق کــودکان بــه‬ ‫خوانــدن کتــاب اقدامــات فراوانــی از جملــه مشــارکت انهــا در‬ ‫انتخــاب‪ ،‬قــرار دادن کتــاب در ســبدهای خریــد هفتگــی خانــواده‪،‬‬ ‫خوانــدن مشــارکتی‪ ،‬اجــرای نمایــش‪ ،‬قصــه و بــازی برگرفتــه از کتــاب‬ ‫توســط خانــواده هــا انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬تصویرگــری کتــاب یکــی دیگــر از چالــش هــای‬ ‫کتاب هــای کــودک بــوده کــه فقــط نــگاه بصــری کــودکان را تحریــک‬ ‫کــرده و ســنخیتی بــا مطالــب ارائــه شــده ندارنــد و گاهــی بــا کثــرت‬ ‫تصاویــر موضــوع اصلــی گــم مــی شــود کــه توجــه بــه ایــن مهــم در‬ ‫راســتای انتقــال مفهــوم کتــاب و جــذب مخاطــب اثرگــذار خواهد بود‬ ‫و بــی شــک کتــاب کــودک تاثیرگــذار بایــد در تربیــت عاطفــی‪ ،‬رشــد‪،‬‬ ‫توســعه‪ ،‬خالقیــت‪ ،‬حــس کنجــکاوی کــودک نقــش بســیار مهمــی‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان گلســتان‬ ‫خریداری ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال تجهیزات‬ ‫برای سینماهای خراسان شمالی‬ ‫مدیــر انجمــن ســینمایی جوانــان خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پارســال ‪ ۷۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫بــرای خریــد تجهیــزات فیلم بــرداری و صدابــرداری ســینماهای اســتان تخصیــص یافــت‬ ‫کــه تاکنــون ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال ان هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫دستبند پلیس بر دستان‬ ‫اراذل واوباش سابقه دار‬ ‫در مانه و سملقان‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از دســتگیری‬ ‫یــک اوبــاش ســابقه دار در ایــن‏شهرســتان خبــر داد‪‎.‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنگاربــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫‏اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای برخــورد بــا مخــان نظــم و امنیــت و‬ ‫همچنیــن اراذل واوبــاش شهرســتان‪،‬‏یکــی از اوبــاش ســابقه دار‬ ‫مــورد شناســایی قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن فــرد در یــک عملیــات غافلگیرانــه‬ ‫توســط مامــوران انتظامــی ایــن فرماندهــی ‏دســتگیر و بــه‬ ‫مقــر انتظامــی منتقــل شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در بررسی هایانجام شــده‬ ‫مشــخص شــد کــه ایــن فــرد‏اخیــرا ً یکــی از شــهروندان را نیــز‬ ‫بــه وســیله ســاح ســرد مجــروح و از محــل متــواری شــده بــود‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه متهــم بعــد از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع‏قضایــی معرفــی‬ ‫شــد‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا در صــورت اطــاع از هرگونــه‬ ‫اقــدام مجرمانــه بالفاصلــه‏از طریــق ســامانه تلفنــی ‪ 110‬مــوارد را‬ ‫بــه پلیــس اعــام نماینــد‪.‬‏‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬فضاســازی محیــط در کانــون هــای پــرورش فکــری‬ ‫کــودکان و نوجوانــان در انتخــاب ایــن محیــط اموزشــی و اســتفاده‬ ‫از قفســه هــای کتــاب نقــش ویــژه ای در نشــر فرهنــگ کتابخوانــی‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ‪ ۶۲‬فعالیــت جــذاب کتاب محــور از جمله قصه گویی‪،‬‬ ‫نمایشــنامه خوانی و کاردســتی برای ترغیب و تشــویق غیرمســتقیم‬ ‫کــودکان بــه کتابخوانــی در کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان‬ ‫گلســتان انجام می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از چالــش هــای مهــم مطــرح دیگــر در کتــاب کــودک‬ ‫فضــای نقــد اســت کــه بــا توجــه بــه ایــن مهــم کانــون پــرورش فکــری‬ ‫در نشســت دو پنجــره پــس از خوانــدن کتــاب هــا توســط کــودکان و‬ ‫نوجوانــان از مولــف دعــوت کــرده تــا بچــه هــا نقدهــای خــود را بیــان‬ ‫کننــد کــه بــی شــک در چــاپ هــای بعــدی ایــن نقدهــا در اصــاح‬ ‫تالیفــات اثــر مــی گــذارد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ترغیــب کــودکان بــه کتــاب نبایــد ان هــا را از کتــاب‬ ‫دور کــرده و نتیجــه معکــوس داشــته باشــد بلکــه بایــد بــا روش هــای‬ ‫بســیار برنامــه ریــزی شــده توســط کارشناســان و مربیــان کانــون در‬ ‫تشــویق و راهنمایــی ایــن قشــر تــاش کــرد‪.‬‬ ‫کتــاب کــودک در دنیــای علــم و فنــاوری بــرای مراقبــت‪ ،‬مواظبــت‪،‬‬ ‫درک محیــط پیرامــون‪ ،‬افزایــش دانــش‪ ،‬مهــارت و پــرورش و تربیت‪،‬‬ ‫مربیــان همــراه کــودکان بــه شــمار مــی اینــد و والدیــن ب ـ ه عنــوان‬ ‫الگوهــای رفتــاری نقــش بســزایی در پذیرفتــن ایــن معلــم مهربــان‬ ‫داشــته کــه بایــد قرارگیــری کتــاب در ســبد نیازهــای روزمــره کــودکان‬ ‫را فرهنگســازی کننــد‪.‬‬ ‫گلســتان بــا حــدود ‪ ۱.۹‬میلیــون نفــر جمعیــت‪ ۳۶۲ ،‬هــزار‬ ‫دانش امــوز و پنــج هــزار عضــو رســمی کانــون پرورش فکــری کودکان‬ ‫متشــکل از اقــوام و مذاهــب مختلــف ‪ ۳۴‬نقطــه شــهری و هــزار و‬ ‫‪ ۷۵‬روســتا دارد‪.‬‬ ‫محمدرضــا ســپهرداد بــا بیــان اینکــه ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال باقــی مانــده از اعتبــارات‬ ‫تخصیصــی تــا پایــان ســال مالــی هزینــه مــی شــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬اعتبــار تخصیــص‬ ‫یافتــه بــرای خریــد تجهیزاتــی شــامل لنــز‪ ،‬ریکــوردر صــدا‪ ،‬میکروفــن و تعمیــر قطعــات‬ ‫مربــوط بــه ســه پایــه دوربیــن هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه فیلــم ســازی نیازمنــد ‪ ۲‬نــوع تجهیــزات اســت گفــت‪ :‬نــوع اول‬ ‫تجهیــزات حرفــه ای و ســینمایی اســت کــه بخشــی از ان تهیــه شــده و در نــوع دوم‬ ‫تجهیزاتــی اســت کــه بایــد در اختیــار هنرجوهــا قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن انجمــن ســاالنه حــدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬نفر هنرجــو را در زمینه های‬ ‫تولید و فیلم ســازی اموزش می دهد‪ ،‬افزود‪ :‬ســاختار انجمن ســینمای جوانان بر ســه‬ ‫رکــن امــوزش‪ ،‬تولیــد و جشــنواره بنــا شــده اســت و ایــن ســاختار بــه گونــه ای اســت کــه‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫اعتماد‪ :‬ارابه های مرگ‬ ‫در جاده های غیر استاندارد‬ ‫علــم تــاج‪ :‬راننــدگان بــی مبــاالت و لــوازم یدکــی تقلبــی را‬ ‫هــم بــه داســتان اضافــه کنیــد‪ .‬چــه شــود؟!‬ ‫جمهــوری اســامی‪ :‬افزایــش عجیــب و غریــب قیمــت‬ ‫گوشــت در مــاه رمضــان‬ ‫علــم تــاج‪ :‬واقعــا ً شــما در مــاه رمضــان انتظــار کاهــش‬ ‫را د ا شــتید ؟ !‬ ‫هــا‬ ‫قیمــت‬ ‫رســالت‪ :‬تخریــب تــاالب بیــن المللــی بــا افزایــش ســاخت‬ ‫پتروشــیمی در میانکالــه‬ ‫علــم تــاج‪ :‬بــرای حفــظ میانکالــه پــروژه را بدهیــد بــه‬ ‫پیمانــکار پتروشــیمی گلســتان کــه بعــد از ‪ 15‬ســال هنــوز‬ ‫مــکان احــداث کارخانــه جانمایــی نشــده اســت!‬ ‫جــوان‪ :‬میــوه ذخیــره شــده در تهــران هنــوز بــه فــروش‬ ‫نرســیده اســت‬ ‫علــم تــاج‪ :‬خشــک کنیــد یــا صــادر کنیــد بــه کشــورهای‬ ‫دوســت!‬ ‫جــوان‪ :‬حملــه دالالن و نامدیــران بــه مربــی موفــق تیــم‬ ‫ملــی‬ ‫علم تاج‪ :‬از نفس خبیث هر چه گویی امد!‬ ‫نواوران‪ :‬خطر افزایش کرونا با بازگشایی مدارس‬ ‫علــم تــاج‪ :‬همــه جــا بــاز اســت‪ .‬مــردم همــه جــا رفــت و‬ ‫امــد دارنــد ولــی فقــط مــدارس کرونــا دارنــد!‬ ‫مهــد تمــدن‪ :‬کامیــون داران‪ 25 :‬تــن بــار را ‪ 10‬تــن حســاب‬ ‫مــی کنند‬ ‫علــم تــاج‪ :‬خوبــه کــه‪ ...‬اینجــوری کمتــر بــه ماشــین فشــار‬ ‫میاد!‬ ‫عصــر ایرانیــان‪ :‬عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن‬ ‫مجلــس‪ :‬هیچکــدام از وعــده هــای وزیــر صمــت در مــورد‬ ‫خــودرو محقــق نشــده اســت‬ ‫علــم تــاج‪ :‬هــزار وعــده خوبــان یکــی وفــا نکنــد! کجــای‬ ‫کاری مــرد حســابی؟!‬ ‫روزنامــه مســتقل‪ :‬نقــوی حســینی‪ :‬شــاهد بازگشــت‬ ‫مــردم بــه الریجانــی هســتیم‬ ‫علــم تــاج‪ :‬اگــر خیــر داشــت اســمش را مــی گذاشــتند‬ ‫«خیراللــه»!‬ ‫تابنــاک‪ :‬دادســتان کل کشــور‪ :‬در صنعــت خودروســازی‬ ‫دســت هــای پشــت پــرده وجــود دارد‬ ‫علــم تــاج‪ :‬میشــه بفرمائیــد در کــدام صنعــت دســت هــای‬ ‫پشــت پــرده وجود نــدارد؟!‬ ‫تابنــاک‪ :‬عضــو شــورای شــهر ماکــو در اذربایجــان غربــی‪:‬‬ ‫یکــی از نهادهــا در شهرســتان ماکــو دســتور داده چــون‬ ‫نــان بربــری نمــاد صبحانــه اســت‪ ،‬در مــاه رمضــان در‬ ‫شــیفت صبــح بایــد تعطیــل باشــند‬ ‫علــم تــاج‪ :‬یــک عــده از نمــد مالــی فقــط پــف ابــش را یــاد‬ ‫گرفتــه انــد!‬ ‫تجــارت‪ :‬دولــت هیــچ اراده ای بــرای کمــک بــه صنعــت‬ ‫پوشــاک نــدارد‬ ‫علــم تــاج‪ :‬خــدا را شــکر پــس صنعــت پوشــاک در امــان‬ ‫اســت!‬ ‫ص‬ ‫رف‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫ویی‬ ‫هنرجویــان ان بعــد از مدتــی بــه عنــوان مربــی و کادر فعــال خــود انجمــن مشــغول بــه‬ ‫فعالیــت می شــوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما در شرایط کرونایی دوره های فیلم سازی به صورت مجازی برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیــر انجمــن ســینمایی جوانــان خراســان شــمالی گفــت‪ :‬دوره فیلــم ســازی فشــرده بــرای‬ ‫هنرســتان دخترانــه هنرهــای زیبــا کــه ‪ ۳۰‬هنرجــو دارد در اردیبهشــت مــاه اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫سپهرداد گفت‪ :‬همچنین سه دوره در رشته های فیلمنامه نویسی‪ ،‬مدیریت تولید و‬ ‫برنامــه فیلــم و فیلمبــرداری فراخــوان داده شــده اســت و درصــورت بــه حدنصاب رســیدن‬ ‫تعــداد شــرکت کننــدگان برگزار می شــود‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی با جمعیت ‪ ۸۶۳‬هزار نفری دارای ‪ ۹‬ســالن ســینما با ‪ ۲‬هزار‬ ‫‪ ۲۷۴‬صندلی و ‪ ۱۲‬سالن نمایش دارد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫شنبه ‪ 20‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪510‬‬ ‫سرویس روانشانسی‪-‬امنه صرامی‬ ‫کنترل خشم در کودکان؛‬ ‫نشانه های هشدار و روش‬ ‫اموزش‬ ‫همــه گاهــی عصبانــی و خشــمگین می شــوند‪ .‬در واقــع‬ ‫ابــراز صحیــح خشــم نه تنهــا غیرعــادی نیســت‪ ،‬بلکــه رفتــاری‬ ‫کامــا ســالم و طبیعــی اســت‪ .‬بــا وجــود ایــن‪ ،‬برخــی از‬ ‫کــودکان همیشــه خشــمگین و عصبانی انــد و به انــدازه‬ ‫کافــی از زندگــی لــذت نمی برنــد‪ .‬انهــا موقــع بــازی و حتــی‬ ‫تفریحــات ســرگرم کننده هــم بــا بقیــه بحــث و جــدل‬ ‫می کننــد و همیــن بــر کیفیــت زندگی شــان تاثیــر منفــی‬ ‫می گــذارد‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬مســئله کنترل خشــم در کودکان‬ ‫و نشــانه های کــودکان عصبانــی را بــا هــم مــرور می کنیــم‪.‬‬ ‫ســپس روش هایــی بــرای امــوزش کنترل خشــم بــه کودکان‬ ‫معرفــی می کنیــم‪ .‬پــس تــا پایــان بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫دالیل خشم کودکان چیست؟‬ ‫خشــم در کــودکان ممکــن اســت دالیــل مختلفــی داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬مهم تریــن عواملــی کــه در عصبانیــت کــودکان نقش‬ ‫دارنــد یــا باعــث می شــوند کــه انهــا نتواننــد خشــم خــود را‬ ‫درســت ابــراز کننــد‪ ،‬عبارت انــد از‪:‬‬ ‫غم ازدست دادن یکی از عزیزان؛‬ ‫ناراحتی از جدایی والدین؛‬ ‫سابقه ضربه روحی؛‬ ‫قرارگرفتن در معرض قلدری؛‬ ‫مســائل مربــوط بــه ســامت روان مثــل افســردگی یــا‬ ‫اضطــراب؛‬ ‫کم طاقتی کودک در شرایط دشوار‪.‬‬ ‫از کجا بفهمیم فرزندمان نیاز به کمک دارد؟‬ ‫بــه نظــر می رســد کــه بعضــی از کــودکان زودرنــج بــه دنیــا‬ ‫می اینــد‪ .‬ایــن بچه هــا واقعــا هیچ وقــت خوشــحال نیســتند‪.‬‬ ‫همیشــه بی حوصلــه و کم طاقت انــد و مــدام پرخاشــگری‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن رفتارهــای انهــا موجــب ســردرگمی اعضــای‬ ‫خانــواده می شــود‪ ،‬چــون نمی داننــد چطــور بایــد بــا او رفتــار‬ ‫کننــد‪ .‬در نتیجــه فضــای خانــه همیشــه پراســترس اســت‪.‬‬ ‫البتــه کج خلقــی کــودکان نوپــا خیلــی هــم غیرطبیعــی‬ ‫نیســت‪ .‬پرخاشــگری کــودکان پیش دبســتانی نیــز مســئله‬ ‫حــادی نیســت‪ ،‬امــا مهــم اســت کــه چطــور بــا انهــا برخــورد‬ ‫کنیــم‪ .‬بایــد مراقــب نشــانه های هشــداردهنده باشــیم و‬ ‫در صــورت مشــاهده انهــا‪ ،‬از روان شــناس کــودک کمــک‬ ‫بخواهیــم‪ .‬تعــدادی از ایــن نشــانه ها را در ادامــه بررســی‬ ‫کرده ایــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬ناتوانی در برقراری ارتباط با دیگران‬ ‫اگــر کودکتــان هرازگاهــی بــا خواهــر و بــرادرش دعــوا یــا‬ ‫بــه کســی توهیــن می کنــد‪ ،‬طبیعــی اســت‪ .‬زمانــی بایــد بــه‬ ‫کنتــرل خشــم کــودک فکــر کنیــد کــه ایــن مســئله رابطــه او با‬ ‫دوســتانش یــا اعضــای خانــواده را دچــار مشــکل کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اختالل در زندگی خانوادگی‬ ‫نبایــد شــرایط خانــه طــوری باشــد کــه دائــم مجبــور باشــید‬ ‫کج دارومریــز رفتــار کنیــد‪ .‬اگــر امــور روزمره تــان به دلیــل‬ ‫رفتار هــای پرخاشــگرانه فرزندتــان مختــل می شــود‪ ،‬بایــد‬ ‫فکــری بــه حــال ان بکنیــد‪ .‬نادیده گرفتــن چنیــن رفتارهایــی‬ ‫و کنارامــدن بــا انهــا در طوالنی مــدت باعــث ایجــاد مشــکالت‬ ‫حادی تــری خواهــد شــد‪ .‬اگــر کنتــرل خشــم کودکانتــان‬ ‫موجــب شــده از زندگــی به انــدازه کافــی لــذت نبریــد‪ ،‬وقتش‬ ‫رســیده کــه از کارشــناس ســامت و تربیــت کــودک کمــک‬ ‫بخواهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬پرخاشگری‬ ‫هنــگام مواجه شــدن بــا مشــکالت زندگــی‪ ،‬پرخاشــگری‬ ‫بایــد اخریــن راه باشــد‪ .‬امــا کودکانــی کــه نمی تواننــد‬ ‫خشــم خــود را مهــار کننــد‪ ،‬قبــل از هــر کاری پرخاشــگری‬ ‫می کننــد‪ .‬ممکــن اســت فرزندتــان به جــای حــل مشــکالت‬ ‫یا درخواســت کمک‪ ،‬پرخاشــگری کند‪ .‬در واقع پرخاشــگری‬ ‫را بــرای براورده کــردن نیازهایــش بــه کار گیــرد‪ .‬گاهــی مواقع‬ ‫امــوزش کنتــرل خشــم بــه کــودکان بــه انهــا کمــک می کنــد‬ ‫کــه بفهمنــد رفتــار پرخاشــگرانه راه حــل مناســبی بــرای‬ ‫مشــکالت نیســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬رفتارهای بچگانه‬ ‫طبیعــی اســت کــه کودکــی ‪۲‬ســاله هنــگام عصبانیــت‬ ‫خــود را زمیــن بینــدازد یــا روی زمیــن پــا بکوبــد‪ ،‬امــا ایــن‬ ‫رفتــار بــرای کودکــی ‪۸‬ســاله طبیعــی نیســت‪ .‬اگــر فرزندتــان‬ ‫بــزرگ شــده اســت‪ ،‬دیگــر نبایــد مثــل گذشــته زار زار گریــه‬ ‫کنــد‪ .‬اگــر کج خلقی هــای کودکتــان مثــل زمــان کودکـی اش‬ ‫ادامــه دارد‪ ،‬بایــد ان را جــدی بگیریــد‪ .‬ایــن رفتارهای بچگانه‬ ‫ممکــن اســت نشــانه ایــن باشــد کــه نمی تواند احساســاتش‬ ‫را به خوبــی کنتــرل کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬احساس ناکامی همیشگی‬ ‫زمانــی کــه بچه هــا بالــغ شــوند‪ ،‬راحت تــر بــا شکســت کنــار‬ ‫می اینــد‪ ،‬امــا همیشــه هــم این طــور نیســت‪ .‬کودکانــی هــم‬ ‫هســتند کــه نمی تواننــد به راحتــی شکســت را بپذیرنــد‪ .‬ایــن‬ ‫دو نمونــه را در نظــر بگیریــد‪:‬‬ ‫کــودک ‪۷‬ســاله ای کــه موقــع بــازی مــدام ســازه هایش را‬ ‫پرتــاب می کنــد؛‬ ‫کــودک ‪۹‬ســاله ای کــه بعــد از هــر اشــتباهی در تکالیفــش‪،‬‬ ‫کاغذهایــش را مچالــه و پرتــاب می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن کــودکان نمی تواننــد به راحتــی بــا شکست هایشــان‬ ‫کنار بیایند‪ .‬اگر از کودکتان چنین رفتارهایی ســر زد‪ ،‬شــاید‬ ‫زمــان ان رســیده کــه بــه او کمــک کنیــد‪.‬‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫نحوه برخورد با والدین سمی در جایگاه فردی بالغ‬ ‫سرویس خانواده‪ -‬مهدیه منصوری‬ ‫پــدر و مــادر از خردســالی نیازهــای کــودک را بــراورده می کننــد و ایــن‬ ‫میــزان وابســتگی رهایــی از انهــا در اینــده را چالش برانگیــز می کنــد‪.‬‬ ‫بســیاری از والدیــن بــه پشــتوانه ایــن وابســتگی‪ ،‬ناخــوداگاه از مرزهــای‬ ‫شــخصی فرزنــد خــود می گذرنــد و ناخواســته او را ازار می دهنــد‪ .‬در‬ ‫چنیــن شــرایطی‪ ،‬در جایــگاه فــردی بالــغ می توانیــم نحــوه برخــورد بــا‬ ‫والدیــن ســمی را بیاموزیــم و مــرزی میــان خــود و والدینمــان مشــخص‬ ‫کنیــم‪ .‬در ادامــه ایــن مقالــه‪ ،‬روش هــای برخــورد بــا والدیــن ســمی را‬ ‫معرفــی می کنیــم کــه حتــی اگــر نتوانســتید رفتــار والدیــن خــود را تغییــر‬ ‫دهیــد‪ ،‬بــا تغییــر رفتــار خودتــان وضعیــت را بهبــود ببخشــید‪.‬‬ ‫دشواری های تعیین مرز با والدین سمی‬ ‫مرزگــذاری درســت بــرای والدیــن ســمی در ابتــدای کار دشــوار‬ ‫اســت‪ ،‬چــون هنــوز ناخــوداگاه درگیــر الگوهــای قدیمــی‬ ‫دوران کودکــی خــود هســتیم‪ .‬کامــا مطابــق ان الگوهــا‬ ‫زندگــی می کنیــم تــا اینکــه باالخــره متوجــه می شــویم چقــدر‬ ‫تحت تاثیرشــان هســتیم‪ .‬البتــه حتــی وقتــی متوجــه ایــن‬ ‫مســئله می شــویم‪ ،‬بــاز هــم کمــی طــول می کشــد تــا مرزهــای‬ ‫ســالم ایجــاد کنیــم و اصــول نحــوه برخــورد بــا والدیــن ســمی را به‬ ‫کار بگیریــم‪ .‬دلیلــش ایــن اســت کــه احســاس گنــاه می کنیــم و‬ ‫نمی خواهیــم بحثــی را شــروع کنیــم؛ می ترســیم بــه احساســات‬ ‫والدینمــان اســیب بزنیــم یــا ان قــدر درگیــر شــده ایم کــه انــگار‬ ‫هیــچ راه فــراری وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫چیــزی کــه بیشــتر از همــه موجــب تــرس مــا می شــود‪ ،‬واکنــش‬ ‫والدیــن بــه مرزهــای جدیــد ماســت‪ .‬می ترســیم نتواننــد ایــن‬ ‫مرزهــا را تحمــل کننــد و زندگی شــان از هــم بپاشــد‪ .‬می ترســیم‬ ‫دیگــر تمایلــی بــه ارتبــاط بــا مــا نداشــته باشــند و نخواهنــد مــا‬ ‫را در زندگــی خــود نگــه دارنــد یــا اینکــه گفت و گــو بــه جروبحثــی‬ ‫اساســی ختــم شــود‪ .‬حقیقــت ایــن اســت کــه ایــن تــرس را‬ ‫ســال ها قبــل خودشــان در وجــود مــا نهاده انــد‪.‬‬ ‫اگــر هنــوز نمی توانیــد به درســتی ســمی بودن یــا نبــودن اعضــای‬ ‫خانــواده خــود را تشــخیص بدهیــد‪ ،‬توصیــه می کنیــم مطلــب‬ ‫نشــانه های رفتــار ســمی در اعضــای نزدیــک خانــواده را بخوانیــد؛‬ ‫اگاهــی اولیــن قــدم بــرای بهبــودی اســت‪.‬‬ ‫شما مسئول واکنش های هیچ کس نیستید‬ ‫اکنــون کــه بالــغ هســتید‪ ،‬احتمــاال خیلــی راحــت می توانیــد‬ ‫واکنــش والدیــن خــود را درســت پیش بینــی کنیــد‪ .‬بیاییــد فــرض‬ ‫کنیــم حدســتان دربــاره واکنــش ان هــا کامــا درســت باشــد‪ ،‬امــا‬ ‫ایــن را هــم در نظــر بگیریــد کــه شــما مســئول واکنــش انســان ها‬ ‫نیســتید و نحــوه برخــورد انهــا بــا مســائل کامــا بــه خودشــان‬ ‫مربــوط اســت‪.‬‬ ‫زندگــی ان هــا تنهــا در صورتــی بــه هــم می خــورد کــه خودشــان‬ ‫چنیــن اجــازه ای بدهنــد‪ .‬اگــر هــم مدتــی کامــا رابطــه خــود را بــا‬ ‫شــما قطــع کننــد‪ ،‬یعنــی ســعی دارنــد دوبــاره کنتــرل رابطــه را‬ ‫بــه دســت اورنــد‪ .‬اگــر رابطه تــان را واقع بینانه تــر بررســی کنیــد‪،‬‬ ‫الگوهــای رابطه تــان را بهتــر تشــخیص می دهیــد و می توانیــد‬ ‫دربــاره ان هــا صحبــت کنیــد تــا شــاید شــیوه مناس ـب تری بــرای‬ ‫برخــورد بــا والدیــن ســمی پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫هــر جدلــی بــرای انکــه ادامـه دار شــود بــه ‪ ۲‬جبهــه مخالــف نیــاز‬ ‫دارد و در ایــن حالــت شــما یــک ســر دعــوا هســتید‪ .‬خــب مجبــور‬ ‫نیســتید وارد دعوایــی شــوید کــه انهــا شــروع کرده انــد! فرامــوش‬ ‫نکنیــد کــه بزرگ شــدن یعنــی رهایــی از الگوهــای ناســالم دوران‬ ‫کودکــی اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬راهکارهایــی بــرای برخــورد بــا ‪ ۴‬دســته از والدیــن‬ ‫ســمی ارائــه کرده ایــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬نحوه برخورد با والدین سمی کنترلگر‬ ‫ایــن مســئله اغلــب بــه یکــی از مســائل «قــدرت در مقابــل‬ ‫احســاس گنــاه» تبدیــل می شــود کــه از رایج تریــن مشــکالت‬ ‫خانواده هــا بــه حســاب می ایــد‪ .‬خودمــان احســاس می کنیــم‬ ‫کنتــرل مــا بایــد در دســت والدینمــان باشــد‪ ،‬چــون تــا بــوده‬ ‫همیــن بــوده و به خاطــر تالشــی کــه بــرای گرفتــن اختیــار زندگــی‬ ‫خــود از انــان می کنیــم‪ ،‬دچــار احســاس گنــاه می شــویم‪.‬‬ ‫چنین والدینی شاید تالش کنند‪:‬‬ ‫فرزندانمان را کنترل کنند؛‬ ‫در ازدواج ما دخالت کنند؛‬ ‫سعی کنند با پول ما را تحت کنترل خود دراورند؛‬ ‫با ایجاد احساس گناه ترغیبمان کنند از انها مراقبت کنیم‪.‬‬ ‫در هــر یــک از ایــن موقعیت هــا ممکــن اســت ســردرگم شــویم؛‬ ‫مطمئنیــم کــه انگیــزه تمــام ایــن کارهــا عشــقی اســت کــه در دل‬ ‫بــه مــا دارنــد‪ ،‬امــا حقیقــت ایــن اســت کــه دوست داشــتن دلیــل‬ ‫خوبــی بــرای کنترل کــردن اطرافیــان نیســت‪ .‬مقولــه عشــق از‬ ‫کنتــرل کامــا جداســت‪.‬‬ ‫در ایــن شــرایط‪ ،‬یکــی از راهکارهــا ایــن اســت کــه خواســته‬ ‫خــود را مشــخص و ان را به عنــوان مــرز تعریــف کنیــد‪ .‬مثــا‬ ‫بگوییــد‪« :‬مامــان‪ ،‬مــن قصــد دارم کار الــف و ب و ج رو انجــام‬ ‫بــدم و دقیقــا هــم همیــن کار رو انجــام مـی دم‪ ».‬یــا «بابــا‪ ،‬مــن‬ ‫ایــن کار رو دوســت دارم نــه اون یکــی رو‪ .‬پــس همیــن کار رو‬ ‫قبــول می کنــم‪».‬‬ ‫در برخــورد بــا والدیــن ســمی وقتــی ان هــا واکنــش نشــان‬ ‫می دهنــد‪ ،‬به جــای تــاش بــرای اصــاح یــا تغییــر احساســات‬ ‫انهــا‪ ،‬ســعی کنیــد احساســات خــود را بپذیریــد و از خودتــان‬ ‫مراقبــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬نحوه برخورد با والدین سمی درگیر اعتیاد‬ ‫زندگــی در کنــار والدیــن معتــاد ایــن بــاور را در فرزنــد ایجــاد‬ ‫می کنــد کــه بایــد بــه نحــوی والدیــن خــود را اصــاح یــا از انهــا‬ ‫مراقبــت کنــد‪ .‬ایــن افــراد توجــه و لطفــی را نثــار والدیــن خــود‬ ‫می کننــد کــه بــه هیــچ احــدی در دنیــا نمی کننــد‪ .‬ممکــن اســت‬ ‫در قبــال انهــا احســاس گنــاه یــا مســئولیت کننــد و شکســتن‬ ‫ایــن الگــو بســیار دشــوار باشــد‪ .‬فکــر می کنیــد چــه کســی‬ ‫مســئول خوشــبختی و تندرســتی شماســت؟ افریــن! خودتــان‬ ‫مســئولید‪ .‬بدانیــد کــه ایــن مســئله دربــاره پــدر و مادرتــان هــم‬ ‫صــدق می کنــد‪ .‬از کوچک تریــن مســئولیت های انــان کــه‬ ‫بــر عهده شــان گرفته ایــد شــروع کنیــد و ذره ذره همــه را بــه‬ ‫خودشــان بازگردانیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬نحــوه برخــورد بــا والدیــن ســمی کــه نقــش قربانــی را بــازی‬ ‫می کننــد‬ ‫ایــن والدیــن بــا ترفندهــای روان شــناختی از شــما می خواهنــد‬ ‫کــه از انــان مراقبــت کنیــد و بــا رفتــار خــود نشــان می دهنــد کــه‬ ‫از پــس مراقبــت از خــود برنمی اینــد‪ .‬احتمــاال بــا وجــود چنیــن‬ ‫والدینــی‪ ،‬فــرد در تمــام طــول زندگــی نقــش پــدر و مــادر را بــازی‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬مثــا‪:‬‬ ‫به گله های مادر از پدر و بالعکس گوش داده است؛‬ ‫قبض ها را پرداخت کرده است؛‬ ‫ناراحتی شــان را تســکین داد ه و بــه هــر نحــوی مراقــب انــان‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫نحــوه برخــورد بــا والدیــن ســمی کــه نقــش بــازی می کننــد‪ ،‬ایــن‬ ‫اســت کــه از مســائل کوچــک شــروع کنیــد و مصرانــه بگوییــد‬ ‫کــه دیگــر مســئولیت مراقبــت از انهــا و انجــام کارهایشــان را‬ ‫ب ـه عهــده نمی گیریــد‪ .‬ســپس اجــازه دهیــد بــدون کمــک شــما‬ ‫اشــتباه کننــد تــا یــاد بگیرنــد‪ .‬مطالعــه کتــاب والدیــن ســمی‬ ‫می توانــد در ایــن راســتا بــه شــما کمــک کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬نحوه برخورد با والدین سمی خشمگی‬ ‫ایــن والدیــن به معنــی واقعــی کلمــه بــه شــما صدمــه زده انــد‪،‬‬ ‫حــال چــه از نظــر روحــی و چــه جســمی‪ .‬حتــی شــاید فکــر کنیــد‬ ‫رفتــار انهــا کامــا طبیعــی اســت‪ ،‬چــون تربیــت انهــا طــوری بــوده‬ ‫کــه چنیــن بــاوری داشــته باشــید‪.‬‬ ‫حــاال در جایــگاه فــرد بالــغ‪ ،‬می توانیــد حــد تحملتــان را خودتــان‬ ‫انتخــاب کنیــد‪ .‬شــاید دیگــر تمایلــی بــه ادامــه ایــن رابطــه‬ ‫نداشــته باشــید یــا به محــض انکــه مکالمــه بــه ابــراز خشــم و‬ ‫توهیــن کشــیده شــود‪ ،‬ان را رهــا کنیــد‪ .‬بــا همیــن قدم هــای‬ ‫کوچــک شــروع کنیــد و تــاش خــود را بســط بدهیــد‪ .‬افــراد‬ ‫مهربــان زیــادی وجــود دارنــد کــه می توانیــد بــا انهــا روابــط ســالم‬ ‫برقــرار کنیــد‪ .‬هیــچ انســانی مجبــور نیســت سوءاســتفاده را‬ ‫تحمــل کنــد‪.‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید زندگــی شــما متعلــق بــه شماســت‬ ‫و مســئولیت مراقبــت از ان هــم بــر عهــده خــود شماســت‪.‬‬ ‫مســئولیت مراقبــت از زندگــی والدینتــان بــه عهــده شــما نیســت‬ ‫و هرگــز هــم نبــوده اســت‪ .‬شــما می توانیــد بــدون اینکــه بــا‬ ‫دیگــران نامهربــان باشــید‪ ،‬بــه خودتــان مهربانــی کنیــد‪ .‬مرزهــا‬ ‫نه تنهــا نشــانه بی مهــری نیســتند‪ ،‬بلکــه از الگوهــای ناســالم‬ ‫قدیمــی به مراتــب بهترنــد‪.‬‬ ‫با چطور همراه ما یاشید‪.....‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬جاوید فرجام نیا‬ ‫بی اعتبار سازی احساسی‬ ‫چیست و چه پیامدهایی دارد؟‬ ‫«خیلــی هــم بــد نیســت‪ .‬تــو نبایــد ایــن احســاس رو داشــته‬ ‫باشــی! تــو همه چــی رو شــخصی می کنــی‪ ».‬اینهــا نمونــه ای از‬ ‫جمالتــی هســتند کــه شــاید شــما نیــز انهــا را در رابطــه شــنیده‬ ‫باشــید‪ .‬ایــن جمــات بیــان می شــوند کــه ظاهــرا راهــکاری ارائــه‬ ‫بدهنــد و حــال مــا را حیــن گــذر از حســی تلــخ یــا دردنــاک بهتــر‬ ‫کننــد‪ ،‬ولــی در واقــع حــال مــا را بدتــر می کننــد‪ .‬ایــن جمــات‬ ‫و جمله هــای مشابهشــان بخشــی از فراینــدی هســتند کــه‬ ‫روان شناســان ان را بــی اعتبــار ســازی احساســی می نامنــد‪ .‬در‬ ‫ایــن مقالــه دربــاره ایــن مفهــوم‪ ،‬پیامد هایــش و نیــز راهکارهایــی‬ ‫بــرای پرهیــز از ان صحبــت می کنیــم‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪509‬‬ ‫‪ .۱‬اخالل در مدیریت احساسات‬ ‫بــی اعتبــار ســازی احساســی می توانــد باعــث ســردرگمی‪،‬‬ ‫شــک بــه خــود و بی اعتمــادی بــه اصالــت احساســاتی شــود کــه‬ ‫تجربــه می کنیــد‪ ،‬یعنــی حــس می کنیــد غلــط هســتند‪ .‬اگــر ایــن‬ ‫وضــع ادامــه پیــدا کنــد‪ ،‬می توانــد بــه قیمــت ش ـک کردن بــه کل‬ ‫احساســات و تجربیــات عاطفــی شــما تمــام شــود‪.‬‬ ‫شــاید بگوییــد خــب مــن بــه حــرف دیگــران دربــاره اینکــه چــه‬ ‫احساســی دارم اهمیتــی نمی دهــم‪ ،‬امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه‬ ‫مــا اغلــب احساســمان را بــه نزدیــکان‪ ،‬عزیــزان و دوســتان خــود‬ ‫می گوییــم‪ .‬پــس به واســطه رابطــه عمیقــی کــه بــا ایشــان داریــم‪،‬‬ ‫نظــرات ان هــا روی برداشــت مــا از احساســمان تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬گسترش احساسات منفی‬ ‫یکــی از پیامدهــای ناگــوار بــی اعتبــار ســازی احساســی‪،‬‬ ‫گســترش احساســات منفــی پــس از بی اعتبارشــدن انهاســت‪.‬‬ ‫وقتــی دیگــران احساســات مــا را بی اعتبــار کننــد‪ ،‬در تــاش‬ ‫بــرای ســرکوب یــا مخفی کردنشــان دچــار احساســات ناخوشــایند‬ ‫دیگــری می شــویم‪ .‬مطالعــات نشــان داده اســت افــراد غمگیــن‬ ‫پــس از بــی اعتبــار شــدن احساسشــان‪ ،‬خشــم و شــرم را نیــز‬ ‫تجربــه کرده انــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بروز اختالل هویتی‬ ‫وقتــی احساســات شــما مــدام بی اعتبــار‬ ‫شــوند‪ ،‬به تدریــج عــزت نفــس شــما کاهــش‬ ‫پیــدا می کنــد کــه یکــی از مهم تریــن‬ ‫ویژگی هــای هویتــی افــراد اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫حالــت‪ ،‬مــدام احساســات خــود را پنهــان‬ ‫می کنیــد ‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مشکالت مربوط به سالمت روان‬ ‫بــی اعتبــار کــردن احساســات منجــر‬ ‫می شــود بــه افزایــش شــدت عالئــم‬ ‫بیمــاری روانــی کــه فــرد بــه ان مبتالســت‪.‬‬ ‫همچنیــن مطالعــات نشــان داده انــد بــی‬ ‫اعتبــار ســازی احساســی از ســوی شــریک‬ ‫عاطفــی‪ ،‬می توانــد یکــی از عوامــل مهــم‬ ‫بــروز افســردگی باشــد‪.‬‬ ‫پیامدهای بی اعتبار سازی احساسی در دوران کودکی‬ ‫ایــن پدیــده می توانــد در هــر ســنی رخ دهــد‪ ،‬امــا بــروز ان‬ ‫در کودکــی پیامد هــای وخیم تــر و بلندمدتــی در پــی دارد‪،‬‬ ‫به خصــوص بــرای کودکانــی کــه احساســات شــدید تری دارنــد‪.‬‬ ‫برخــی از روان شناســان معتقدنــد کــه بــی اعتبــار ســازی‬ ‫احساســی در دوران کودکــی یکــی از عوامــل ابتــا بــه «اختــال‬ ‫شــخصیت مــرزی» اســت‪ .‬ایــن اختــال فــرد را درگیــر احساســات‬ ‫ناپایــدار در حوزه هــای مختلــف زندگــی می کنــد‪.‬‬ ‫دکتــر مارشــا لینه هــان‪ ،‬روان شــناس بالینــی و نویســنده کتابــی‬ ‫دربــاره اختــال شــخصیت مــرزی‪ ،‬می گویــد ‪« :‬کودکانــی کــه‬ ‫حســاس تر هســتند‪ ،‬اگــر در معــرض بــی اعتبــار ســازی احساســی‬ ‫قــرار بگیرنــد‪ ،‬احتمــال بیشــتری دارد کــه در بزرگ ســالی بــه ایــن‬ ‫اختــال دچــار شــوند‪ .‬اگــر کودکــی حســاس کــه در مقایســه بــا‬ ‫هم سن وســال هایش احساســات شــدید تری دارد در معــرض‬ ‫بی اعتبارســازی قــرار گیــرد‪ ،‬می امــوزد کــه به جــای مدیریــت‬ ‫اســترس و عواطفــش‪ ،‬احساســاتش را پنهــان یــا ســرکوب کنــد‪».‬‬ ‫از ایــن گذشــته‪ ،‬برخــی تحقیقــات نشــان داده انــد کــه بــی اعتبــار‬ ‫ســازی عواطــف کــودک بــا اختالالتــی ماننــد اختــال غذاخــوردن و‬ ‫اسیب رســاندن بــه خــود در دوران نوجوانــی ارتبــاط دارد‪.‬‬ ‫چطــور از بــی اعتبــار ســازی احساســی ناخواســته پیشــگیری‬ ‫کنیــم؟‬ ‫همان طــور کــه گفتیــم‪ ،‬بــی اعتبــار ســازی احساســات می توانــد‬ ‫خواســته یــا ناخواســته صــورت گیــرد‪ .‬در حالــت اول کــه بهتریــن‬ ‫راه حــل قطــع ارتبــاط بــا فــرد بی اعتبارکننــده اســت‪ .‬در حالــت دوم‬ ‫کــه رایج تــر اســت‪ ،‬بایــد شــیوه گفتــار و رفتــار خــود را به گون ـه ای‬ ‫اصــاح کنیــم کــه باعــث اســیب زدن بــه دیگــران نشــویم‪.‬‬ ‫اولیــن قــدم بــرای اعتباربخشــی بــه احساســات طــرف مقابــل‪،‬‬ ‫گــوش دادن بــه اوســت‪ .‬گــوش دادن یعنــی هرانچــه را مزاحــم‬ ‫اســت کنــار گذاشــته و تمــام حــواس خــود را متوجــه صحبت هــای‬ ‫طــرف مقابــل کنیــم‪.‬‬ ‫همچنیــن یادگیــری عبارت هایــی ماننــد جمــات زیــر باعــث‬ ‫اعتباربخشــی بــه احســاس طــرف مقابــل می شــود‪:‬‬ ‫متاسفم که این اتفاق افتاد؛‬ ‫حتما خیلی سخت گذشته؛‬ ‫من بهت اهمیت می دم‪ .‬چه کاری از من ساخته است؟‬ ‫من برای شنیدن حرف های تو حاضرم؛‬ ‫طاقت فرسا به نظر می رسد؛‬ ‫متوجهم که خیلی ناراحتی؛‬ ‫حتما خیلی دردناک بوده‪.‬‬ ‫در کنــار اینهــا‪ ،‬پرهیــز از توصیه هــای ناخواســته‪ ،‬پذیرفتــن‬ ‫مســئولیت احساســاتی کــه مــا باعــث ایجادشــان بوده ایــم و‬ ‫ارتقــای مهارت هــای زبــان بــدن‪ ،‬کارهایی انــد کــه می توانیــم بــرای‬ ‫اعتباربخشــی بــه عواطــف طــرف مقابــل انجــام دهیــم‪ .‬در کل‬ ‫هرچقــدر مهــارت همدلــی در مــا تقویــت شــود‪ ،‬کمتــر ناخواســته‬ ‫احساســات دیگــران را بی اعتبــار خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫بهره مند شدن حدود ‪ ۴‬هزار کودک از کارگاه مجازی‬ ‫کارشــناس مســوول فرهنگــی‪ ،‬هنــری کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پارســال ‪ ۵۸‬کارگاه مجــازی تشــکیل‬ ‫شــد کــه ســه هــزار و ‪ ۶۷۲‬کــودک و نوجــوان از ان بهره منــد شــدند‪.‬‬ ‫ شنبه ‪ 20‬فروردین ‪1401‬‬ ‫اقدامات رفع‬ ‫کند کارکردن رایانه‬ ‫در زیــر توصیــه هایــی ارائــه می کنیــم کــه کاربــران مــی تواننــد‬ ‫بــرای کمــک بــه ســرعت بخشــیدن بــه رایانــه و اجــرای ســریعتر ان‬ ‫یــا تعییــن اینکــه چــرا رایانــه کنــد کار مــی کنــد‪ ،‬دنبــال کننــد‪ .‬الزم‬ ‫بــه ذکــر اســت کــه ایــن مطالــب فقــط یــک رایانــه کنــد را پوشــش‬ ‫می دهــد و نــه رایانـه ای کــه کنــد شــروع بــه کار مــی کنــد یــا اتصــال‬ ‫اینترنتــی کنــدی دارد‪ .‬بــرای تشــخیص این مشــکالت‪ ،‬به مــوارد زیر‬ ‫توجــه کنیــد‪:‬‬ ‫راه اندازی مجدد‬ ‫اگــر رایانــه شــما اخیــرا ًراه انــدازی مجــدد نشــده اســت‪ ،‬قبــل از‬ ‫انجــام هــر یــک از مراحــل زیــر‪ ،‬ان را مجــددا ً راه انــدازی کنیــد‪.‬‬ ‫راه انــدازی مجــدد کامپیوتــر مــی توانــد بســیاری از مشــکالت را‬ ‫برطــرف کنــد و اولیــن قــدم اســان می باشــد‪.‬‬ ‫برنامه های پس زمینه‬ ‫یکــی از رایــج تریــن دالیــل کندی کامپیوتر‪ ،‬برنامه هایی اســت که‬ ‫در پــس زمینــه اجــرا مــی شــوند‪ .‬هــر گونــه برنامــه هــای راه انــدازی‬ ‫را کــه باشــروع بــه کار کامپیوتــر‪ ،‬بــه طــور خــودکار اجــرا مــی شــوند‪،‬‬ ‫حــذف یــا غیرفعــال کنید‪.‬‬ ‫نکته‬ ‫(بــرای اینکــه ببینیــد چــه برنامه هایــی در پس زمینه اجرا می شــوند‬ ‫و چــه مقــدار حافظــه و ‪ CPU‬اســتفاده می کننــد‪Task Manager ،‬‬ ‫را بــاز کنیــد‪ .‬اگــر از ویندوز ‪ 7‬یا باالتر اســتفاده می کنیــد‪Resmon ،‬‬ ‫را اجــرا کنیــد تــا درک بهتــری از نحــوه اســتفاده از منابــع رایانــه خــود‬ ‫داشــته باشید‪).‬‬ ‫اگــر روی رایانــه خــود یــک اســکنر انتــی ویــروس‪ ،‬برنامــه حفاظــت‬ ‫از جاســوس افــزار یــا ابــزار امنیتــی دیگــری داریــد‪ ،‬مطمئــن شــوید‬ ‫کــه رایانــه شــما را در پــس زمینــه اســکن نمی کنــد‪ .‬اگــر اســکن در‬ ‫حــال انجــام باشــد‪ ،‬عملکــرد کلــی رایانــه شــما را کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫در ایــن صــورت‪ ،‬اجــازه دهیــد اســکن کامــل شــود و عملکــرد رایانــه‬ ‫بایــد بهبــود یابــد‪.‬‬ ‫فایل های موقت را حذف کنید‬ ‫همانطــور کــه کامپیوتــر برنامــه هــا را اجــرا مــی کنــد‪ ،‬فایــل هــای‬ ‫موقــت روی هــارد دیســک ذخیــره می شــوند‪ .‬حــذف این فایل های‬ ‫موقــت بــه بهبــود عملکــرد رایانــه کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫کامپیوترهایویندوزی‬ ‫ابتــدا پیشــنهاد می کنیــم از ابــزار ‪ Windows Disk Cleanup‬بــرای‬ ‫حــذف فایل هــای موقــت و ســایر فایل هایــی کــه دیگــر در رایانــه‬ ‫مــورد نیــاز نیســتند اســتفاده کنیــد‪ .‬متاســفانه‪Disk Cleanup ،‬‬ ‫ممکــن اســت همــه فایل هــای موجــود در فهرســت موقــت را حذف‬ ‫نکنــد‪ .‬بنابرایــن پیشــنهاد مــی کنیــم فایل هــای موقت را بــه صورت‬ ‫دســتی حــذف کنیــد‪ .‬منــوی ‪ Start‬را بــاز کنیــد یــا کلیــد ‪Windows‬‬ ‫را فشــار دهیــد‪ ،‬ســپس ‪ temp‬را در قســمت ‪ Search‬تایــپ کنیــد‪.‬‬ ‫توجه داشته باشید‬ ‫در وینــدوز ‪ XP‬و قبــل از ان‪ ،‬روی گزینــه ‪ Run‬در منــوی ‪Start‬‬ ‫کلیــک کنیــد و ‪ temp‬را در قســمت ‪ Run‬وارد کنیــد‪ Enter .‬را‬ ‫فشــار دهیــد و یــک پوشــه ‪ Temp‬بایــد بــاز شــود‪ .‬می توانیــد تمــام‬ ‫فایل هــای موجــود در ایــن پوشــه را حــذف کنیــد و اگــر فایل هایــی‬ ‫در حــال اســتفاده هســتند و قابــل حــذف نیســتند‪ ،‬می تــوان از انهــا‬ ‫صرف نظــر کــرد‪.‬‬ ‫فضای هارد دیسک رایگان‬ ‫بررســی کنیــد کــه حداقــل ‪ 200-500‬مگابایــت فضــای خالــی هــارد‬ ‫دیســک وجــود داشــته باشــد‪ .‬ایــن فضــای موجــود بــه رایانــه اجــازه‬ ‫مــی دهــد تــا فضایــی بــرای افزایــش حجــم فایــل ‪ swap‬داشــته‬ ‫باشــد و فضایــی بــرای فایــل هــای موقــت فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫هارد دیسک خراب‬ ‫هــارد دیســک را بــرای خطــا بررســی کنیــد‪ .‬در رایانــه وینــدوزی‪،‬‬ ‫‪ ScanDisk، chkdsk‬یــا چیــزی معــادل ان را اجــرا کنید تا مطمئن‬ ‫شــوید کــه مشــکلی از لحــاظ فیزیکــی در هــارد دیســک رایانــه وجود‬ ‫نــدارد‪ .‬در رایانــه ‪ ،macOS‬بــه برنامــه ‪ Disk Utility‬دسترســی پیــدا‬ ‫کنیــد و از گزینــه ‪ First Aid‬جهــت بررســی هــارد دیســک بــرای‬ ‫وجــود خطــا اســتفاده کنیــد‪ .‬بــرای بــاز کــردن ‪:Disk Utility‬‬ ‫روی نماد ‪ Launchpad‬در ‪ dock‬کلیک کنید‪.‬‬ ‫پوشه ‪ Other‬را باز کنید‪.‬‬ ‫روی ‪ Disk Utility‬کلیک کنید تا برنامه باز شود‪.‬‬ ‫مطمئن شوید که هارد دیسک تکه تکه نشده باشد‬ ‫‪ Defrag‬را اجــرا کنیــد تــا اطمینــان حاصــل کنیــد کــه داده هــا بــه‬ ‫فروشندگان بی مباالت در سایت دیوار‬ ‫قربانی برنامه رسید ساز جعلی شدند‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری عامــل کالهبــرداری از فروشــندگان ســایت دیــوار در فضــای‬ ‫ســایبری خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار ســرهنگ جــواد جهانشــیری در تشــریح خبــر اظهــار داشــت‪ :‬بــا مراجعــه‬ ‫چنــد نفــر شــهروندان بــه پلیــس فتــا و طــرح شــکایت مبنــی بــر اینکــه پــس از درج اگهــی در ســایت‬ ‫واســطه گــر دیــوار شــخصی از طریــق شــبکه های اجتماعــی نظیــر واتــس اپ و تلگــرام بــا ان هــا ارتبــاط‬ ‫برقــرار نمــوده و پــس از مراجعــه حضــوری و جلــب اعتمــاد بــا ارائــه رســید بانکــی و بیــان اینکــه مبلــغ‬ ‫را پایــا کــرده اســت و طــی چنــد ســاعت اینــده به حســاب شــما واریــز می گــردد کاال را تحویــل گرفتــه و‬ ‫علی رغــم گذشــت زمــان تاکنــون هیــچ مبلغــی به حســاب واریــز نگردیــده اســت لــذا رســیدگی بــه ایــن‬ ‫موضــوع در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برابــر اظهــارات شــاکیان و بررسـی های فنــی به عمل امــده معلــوم شــد متهــم کــه از طریــق‬ ‫اپلیکیشــن رســید ســاز جعلی اقدام به کالهبرداری از قربانیان کرده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه متهــم در زمــان خریــد هیــچ اطالعــات هویتــی و یــا تمــاس تلفنــی بــه‬ ‫فروشــندگان نــداده بــوده کارشناســان پلیــس فتــا ظــرف مــدت ‪ 48‬ســاعت اقدامــات فنــی و تخصصــی‬ ‫کاسبی اینستاگرامی‬ ‫با تبلیغات غیر اخالقی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی کــه بــا ایجــاد‬ ‫صفح ـه ای در اینســتاگرام محصــوالت پوشــاک‬ ‫خــود را بــا تبلیغــات غیــر قانونــی بــه فــروش‬ ‫می رســاند‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار ســرهنگ علــی‬ ‫محمدپــور‪ ،‬پلیــس فتــا در رابطــه بــا ایــن خبــر‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا طــی رصــد‬ ‫و بررســی شــبانه روزی فضــای مجــازی صفحــه‬ ‫اینســتاگرامی را مشــاهده کردنــد کــه بــرای‬ ‫فــروش محصــوالت پوشــاک خــود از قبیــل‬ ‫شــال و کاله و غیــره از تبلیغــات خــاف قانــون‬ ‫و عــرف اســتفاده نمــوده بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا بررســی های فنــی و تخصصــی‬ ‫بــه عمــل امــده توســط کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫مالــک صفحــه مــورد شناســایی قــرار گرفــت و‬ ‫بــا اخــذ دســتور قضایــی در ایــن پلیــس حضــور‬ ‫پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هنگامــی کــه متهــم بــا‬ ‫مــدارک و مســتندات پلیــس روبــرو شــد‬ ‫صفحــه شناسایی شــده را متعلــق بــه خــود‬ ‫دانســت و بیــان داشــت ایــن کار را صرفــا‬ ‫جهــت افزایــش درامــد انجــام داده اســت‪،‬‬ ‫همچنیــن از وی تعهــد گرفتــه شــد تــا نســبت‬ ‫بــه بارگــذاری تصاویــر غیــر اخالقــی در فضــای‬ ‫مجــازی اقــدام ننمایــد‪.‬‬ ‫محمــد پــور خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه انتشــار تصاویــر غیــر اخالقــی جــرم‬ ‫محســوب می شــود‪ ،‬پلیــس فتــا بــا هماهنگی‬ ‫مقــام قضایــی بــا انتشــار دهنــدگان محتــوای‬ ‫غیــر اخالقــی برخــورد قانونــی انجــام می دهــد‪،‬‬ ‫لــذا از شــهروندان خواســتاریم در صــورت‬ ‫اطــاع از هرگونــه فعالیــت مجرمانه در فضای‬ ‫ های موبایلــی موضــوع‬ ‫ مجــازی یــا پیام رســان ‬ ‫س فتــا بــه ادرس‬ ‫را از طریــق نشــانی پلیــ ‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات‬ ‫مردمــی گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫بهتریــن ترتیــب ممکــن مرتــب شــده انــد‪.‬‬ ‫هارد دیسک را تست کنید‬ ‫بــا نگاهــی بــه ‪ SMART‬درایــو‪ ،‬از ابزارهــای نــرم افــزاری دیگــر بــرای‬ ‫تســت هــر گونــه خطــا در هــارد دیســک اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫ویروس ها را اسکن کنید‬ ‫اگــر رایانــه شــما بــه یــک یــا چنــد ویــروس الــوده شــده باشــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت کندتــر کار کنــد‪ .‬اگــر روی رایانــه شــما برنامــه انتــی‬ ‫ویــروس نصــب نیســت‪ ،‬ابــزار انالیــن رایــگان ‪Housecall Trend‬‬ ‫‪ Micro‬را بــرای اســکن و حــذف ویــروس هــای رایانــه خــود اجــرا‬ ‫کنیــد‪ .‬همچنیــن توصیــه مــی کنیــم یک برنامــه انتی ویــروس برای‬ ‫محافظــت فعــال در برابــر ویــروس هــا نصــب کنیــد‪.‬‬ ‫اسکن بدافزار‬ ‫امــروزه‪ ،‬نــرم افزارهــای جاسوســی و ســایر بدافزارهــا عامــل اصلــی‬ ‫بســیاری از مشــکالت رایانــه ای از جملــه عملکــرد کندتــر هســتند‪.‬‬ ‫حتــی اگــر یــک اســکنر انتــی ویــروس روی رایانه نصب شــده باشــد‪،‬‬ ‫توصیــه مــی کنیــم اســکن بدافــزار را نیــز اجــرا کنیــد‪ .‬از نســخه‬ ‫رایــگان ‪ Malwarebytes‬بــرای اســکن رایانــه خــود بــرای بدافــزار‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫ناسازگاری سخت افزاری‬ ‫بررســی کنیــد کــه ‪ Device Manager‬هیــچ تداخلــی نداشــته‬ ‫باشــد‪ .‬در صــورت وجــود‪ ،‬ایــن مشــکالت را حــل کنیــد زیــرا ممکــن‬ ‫اســت باعــث مشــکل شــما شــوند‪.‬‬ ‫سیستم عامل را به روز کنید‬ ‫بــرای بــه روز رســانی رایانــه ای کــه مایکروســافت وینــدوز دارد‪،‬‬ ‫‪ Windows Update‬را اجــرا کنیــد‪ .‬بــرای بــه روز رســانی رایانــه‬ ‫‪ ،macOS‬نــرم افــزار بــه روز رســانی را اجــرا کنیــد‪ .‬بــرای ارتقــای‬ ‫سیســتم عامــل‪ ،‬از اپ اســتور اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫غیر فعال کردن پالگین های مرورگر‬ ‫اگــر زمانــی کــه از مرورگــر وب خــود اســتفاده می کنید‪ ،‬رایانه شــما‬ ‫کنــد کار مــی کنــد‪ ،‬پالگین هــا یــا افزونه هــای مرورگــر را غیرفعــال‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫درایورهای خود را به روز کنید‬ ‫مطمئــن شــوید کــه ســخت افــزار رایانــه شــما جدیدتریــن درایورهــا‬ ‫را داراســت‪ ،‬بــه خصــوص اخریــن درایورهــای ویدیویــی‪ .‬داشــتن‬ ‫درایورهــای قدیمــی مــی توانــد باعــث ایجــاد مجموعــه ای از‬ ‫مشــکالت‪ ،‬از جملــه عملکــرد کنــد شــود‪.‬‬ ‫کامپیوتر را دوباره راه اندازی کنید‬ ‫پــس از انجــام هــر یــک از تغییــرات بــاال‪ ،‬دســتگاه خــود را مجــددا‬ ‫راه انــدازی کنیــد‪.‬‬ ‫و تعقیــب و مراقبــت‬ ‫شــبانه روزی متهــم را‬ ‫مورد شناســایی قرار داده‬ ‫و بــا هماهنگــی مقــام‬ ‫قضایــی دســتگیر و بــه‬ ‫پلیــس فتــا انتقــال دادند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬در‬ ‫تحقیقــات بــه عمــل‬ ‫امــده از متهــم توســط‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا‪،‬‬ ‫وی بــه چندیــن فقــره‬ ‫کالهبــرداری بــا نــرم افــزار‬ ‫رســید ســاز نظیــر خریــد‬ ‫ســکه و گوشــی موبایــل‬ ‫اعتــراف نمــود و انگیــزه خــود را کســب منفعــت مالــی عنــوان کــرد ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه در ایــن کالهبــرداری تاکنــون بیــش از چهــارده پرونــده بــا ارزش‬ ‫ل شــده اســت بــه کاربــران هشــدار داد‪ :‬فروشــندگان پــس از دریافــت رســید‬ ‫ده میلیــارد ریــال تشــکی ‬ ‫پرداخــت‪ ،‬حتمــا ًموجــودی حســاب خــود را چــک کــرده و بــه یــاد داشــته باشــید کــه حتمــا ًپیامــک واریــز‬ ‫بانــک را فعــال و درصورتی کــه خدمــات پیامکــی نداریــد‪ ،‬از طریــق دســتگاه خودپــرداز موجــودی خــود‬ ‫را بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫جهانشــیری خاطرنشــان کرد ‪ :‬ســایت پلیس فتا به ادرس ‪ cyberpolice.ir‬مرجعی کامل از اخبار‪،‬‬ ‫اطالعــات و اموزش هــای ســایبری بــوده و کاربــران بــا مراجعــه بــه ان می تواننــد راهنمایی هــای الزم را‬ ‫دریافت نمایند همچنین در صورت نیاز می توانند گزارش موارد مشــکوک را در ســامانه پاســخگویی‬ ‫بــه فوریت هــای ســایبری و یــا شــماره تمــاس ‪ 096380‬به صــورت ‪ 24‬ســاعته بــا همــکاران مــا در میــان‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫کالهبرداراناینترنتی‬ ‫در ماه مبارک رمضان‬ ‫بــا شــروع مــاه مبــارک رمضــان‪ ،‬کالهبــرداران‬ ‫اینترنتــی با سوء اســتفاده از نیــات خیرخواهانه‬ ‫شــهروندان و بــا انجــام تبلیغــات مختلــف در‬ ‫بســتر شــبکه های اجتماعــی مبنــی بــر دریافــت‬ ‫نــذورات بــرای یــاری رســاندن بــه نیازمنــدان‬ ‫اقــدام بــه کالهبــرداری مــی کننــد‪ .‬شــگرد‬ ‫کالهبــردران بــه ایــن صــورت مــی باشــد کــه‬ ‫بــا تهیــه کلیــپ هــای تصویــری شــامل فیلــم و‬ ‫عکــس از نیازمندان‪ ،‬محرومــان و خانواده های‬ ‫م بضاعــت مدعــی دریافــت وجوه نــذورات به‬ ‫کـ ‬ ‫منظــور کمک رســانی بــه افــراد اســیب پذیر و‬ ‫نیازمنــد می شــوند‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بــه هموطنــان توصیه مــی کند که‬ ‫در صــورت تمایــل بــه پرداخــت نــذورات نقــدی‬ ‫یــا غیــر نقــدی خــود‪ ،‬حتمــا ًاز طریق موسســات‬ ‫مجــاز و شــناخته شــده اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪510‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫چگونه خرید اینترنتی‬ ‫امن داشته باشیم؟‬ ‫توجــه کنیــد کــه فروشــگاهی کــه قصــد خریــد اینترنتــی و‬ ‫پرداخــت اینترنتــی یــا واریــز وجه بــه ان را دارید باید معتبر‬ ‫باشــد‪ .‬پــس از فروشــگاه هایی خریــد الکترونیکــی خــود را‬ ‫انجــام دهیــد کــه او دارای «نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی»‬ ‫بــوده و در ضمــن فروشــگاه دارای پشــتیبانی باشــد‪،‬‬ ‫همچنیــن بــرای اطمینــان بیشــتر می توانیــد نــام فروشــگاه‬ ‫را در گــوگل ســرچ کــرده و از پیشــینه و رزومــه کاری ان‬ ‫مطلــع شــوید‪.‬همچنین از خریــد از فروشــگاه هایی کــه‬ ‫فاقــد ادرس فیزیکــی هســتند خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫هنــگام خریــد الکترونیکــی از مرورگــر بــه روز اســتفاده‬ ‫کنیــد‪:‬‬ ‫هنــوز هــم دیــده می شــود کــه بســیاری از افــراد از‬ ‫مرورگرهــای قدیمــی و غیراســتاندارد ماننــد اینترنــت‬ ‫اکســپلورر نســخه ‪ 6‬یــا مرورگرهــای قدیمــی دیگــر بــرای‬ ‫گشــت و گــذار در اینترنــت اســتفاده می کننــد‪ .‬اگــر بــه‬ ‫ســامت اطالعــات خــود اهمیــت می دهید و دوســت دارید‬ ‫کــه ســایت های فروشــگاه های اینترنتــی را بــه درســتی‬ ‫روی مرورگــر خــود ببینیــد‪ ،‬از اخریــن نســخه مرورگــر مــورد‬ ‫عالقه تــان اســتفاده کنیــد‪ ،‬چــرا کــه مرورگرهــا خــود دارای‬ ‫مشــکالت و حفره هــای امنیتــی هســتند کــه بــا کشــف انهــا‬ ‫نســخه ای جدیــد جهــت پوشــش ایــن حفره هــای امنیتــی‬ ‫عرضــه خواهــد شــد‪ .‬پــس از اخریــن نســخه مرورگرتــان‬ ‫بــرای خریــد الکترونیکــی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫از هــر کامپیوتــری بــرای خریــد الکترونیکــی اســتفاده‬ ‫نکنیــد‪:‬‬ ‫اگــر بــه هــر دلیلــی بــرای چنــد ســاعت یــا چنــد روز بــه‬ ‫کامپیوتــر خودتــان دسترســی نداریــد‪ ،‬از خریــد کــردن‬ ‫توســط کامپیوترهایــی ماننــد کافــی نت هــا خــودداری‬ ‫کنیــد؛ چــرا کــه احتمــال نصــب بــودن برنامه هایــی کــه‬ ‫بتوانــد کلیــد واژه هــای شــما یــا رمــز کارتتــان را در خــود‬ ‫ذخیــره کننــد وجــود دارد‪ .‬در ایــن مواقــع لــذت خریــد کــردن‬ ‫از خــود مغــازه را بــر خــود حــرام نکنیــد‪.‬‬ ‫از کلیــد واژه یــا رمــز عبــور معتبــر و غیرقابــل پیش بینــی‬ ‫اســتفاده کنیــد‪:‬‬ ‫ســایتی کــه قصــد خریــد از ان را داریــد بــه احتمــال زیــاد از‬ ‫شــما می خواهــد کــه در ســایت عضــو شــوید‪ .‬ســاخت یــک‬ ‫حســاب کاربــری و رمــز عبــور شــاید در ابتــدا ســاده بــه نظــر‬ ‫برســد‪ ،‬امــا روی رمــز عبورتــان کمــی بیشــتر تامــل کنیــد‪.‬‬ ‫رمــز عبورتــان را ترکیبــی از کاراکترهــای مختلــف و بــا طــول‬ ‫حداقــل ‪ 8‬کاراکتــر قــرار دهیــد تــا ایمن تــر باشــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری ‪ 2‬میلیاردی‬ ‫به بهانه فروش پوشاک‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری فــردی خبــر داد کــه بــا درج‬ ‫اگهــی فــروش مانتــو در یکــی از ســایت های اگهــی‬ ‫محــور اقــدام بــه کالهبــرداری از شــهروندان نمــوده بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ حشــمت‬ ‫ســلیمانی‪ ،‬پلیــس فتــا در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی شــکایت خانمــی مبنــی بــر مشــاهده‬ ‫اگهــی فــروش مانتــو زیــر قیمــت بــازار از وی کالهبــرداری‬ ‫شــده اســت‪ ،‬موضوع در دســتور کار کارشناســان پلیس‬ ‫فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســلیمانی ادامــه داد‪ :‬شــاکی بیــان داشــت کــه در یکــی‬ ‫از ســایت های اگهــی محــور‪ ،‬یــک اگهــی تحــت عنــوان‬ ‫«فــروش مانتــو بــه قیمــت کارخانــه» برخــورد کــرد ه و‬ ‫ضمــن برقــراری تمــاس بــا فــرد تبلیــغ کننــده‪ ،‬مجــرم‬ ‫مبلــغ ‪ 145‬میلیــون ریــال وجــه بعنــوان پیــش پرداخــت‬ ‫از شــاکی درخواســت می کنــد و پــس از دریافــت وجــه؛‬ ‫دیگــر جوابگــو پیام هــا و تماس هــای تلفنــی متقاضــی‬ ‫نبــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬باتوجــه بــه حساســیت پرونــده‪ ،‬موضــوع‬ ‫در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت کــه‬ ‫بــا اقدامــات فنــی صــورت گرفتــه‪ ،‬مشــخص شــد متهــم‬ ‫بــا ایجــاد اگهی هــای مختلــف بــا همیــن موضــوع مبلــغ‬ ‫‪ 2‬میلیــارد ریــال از تعــداد حــدودا ً ‪ 20‬نفــر اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری نمــوده اســت کــه بــا اقدامــات فنــی‪ ،‬فــرد مــورد‬ ‫نظــر مــورد شناســایی قــرار گرفــت و طــی هماهنگــی بــا‬ ‫دســتگاه قضایــی‪ ،‬دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم در اظهــارات خــود هــدف از ایــن کار‬ ‫را کســب درامــد بیــان داشــت و در ادامــه صحبت هــای‬ ‫خــود بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه برخــی از شــهروندان‬ ‫بــه واســطه قیمــت پاییــن و بــه دلیــل طمــع ورزی و از‬ ‫روی اعتمــاد نابجــا‪ ،‬اقــدام بــه واریــز وجــه بعنــوان پیــش‬ ‫پرداخــت می نمودنــد‪.‬‬ ‫ســلیمانی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬کاربــران هرگــز فریــب‬ ‫اینگونــه اگهی هــا را نخورنــد و خریدهــای اینترنتــی خــود‬ ‫را از طریــق ســایت های دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی‬ ‫یــا همــان ای نمــاد اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫وی از هموطنــان خواســت‪ :‬در خصــوص خریــد از‬ ‫ســایت های خریــد و فــروش دقــت کافــی را داشــته‬ ‫باشــند و در صــورت برخــورد بــا هرگونــه مــورد مشــکوک‬ ‫ان را از طریــق وب ســایت پلیــس فتــا بــه نشــانی‬ ‫اینترنتــی ‪ www.cyberpolice.ir‬و یــا بــا شــماره تلفــن‬ ‫‪ 096380‬بــا کارشناســان مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫ابشار پله ای روستای جعفراباد‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -510‬سال هشتم‬ ‫‪-510-- 1443‬‬ ‫‪/‬رمضان‪1443/‬‬ ‫‪/77 - 2022 //April‬رمضان‪/‬‬ ‫‪April// 9- 1401 //01‬‬ ‫ شنبه ‪01//20‬‬ ‫‪5‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫مرد عمل باش!‬ ‫قال علی (علیه السالم )‬ ‫ع ب ِ ه ِ ن ََسب ُ ُه ‪.‬‬ ‫سر ِ ْ ‬ ‫ن اَبْطَا َب ِ ه ِ عَمَل ُ ُه ل َ ْ ‬ ‫مَ ْ ‬ ‫م یُ ْ‬ ‫امام علی( ع) فرمود‪:‬‬ ‫کســى کــه عملــش او را (از پیمــودن مــدارج کمــال) ک ُندســازد ن ََســبش بــه او‬ ‫ســرعت نخواهــد بخشــید‪.‬‬ ‫ستایش محمدیاری‬ ‫وقتیشایسته گزینی‬ ‫قربانیدخالت ها‬ ‫قرار می گیرد‬ ‫سرویس اجتماعی‪:‬محمد دیلم کتولی‬ ‫امــام علــی (ع)در ایــن ســخن پربــار و حکمت امیــز بــه اهمیــت عمــل صالــح و‬ ‫نیــک در سرنوشــت انســان اشــاره دارد و تلویحــا ًکســانى را کــه بــر نســب خــود‬ ‫تکیــه مى کننــد در خطــا مى شــمرد و مى فرماید‪«:‬کســى کــه عملــش او را (از‬ ‫پیمــودن مــدارج کمــال) ک ُنــد ســازد ن ََســبش بــه او ســرعت نخواهــد بخشــید»‪.‬‬ ‫قــران مجیــد و روایــات اســامى در جــاى جــاى خــود بــر فرهنــگ عمــل تکیــه‬ ‫کــرده اســت و ان را مقــدم بــر هــر چیــز مى شــمرد و ایــن ایــۀ شــریفۀ قرانــى‬ ‫کــه بــه صــورت شــعار بــراى مســلمانان در امــده شــاهد ایــن گفتــار اســت‪« :‬ا ِ َّ ‬ ‫ن‬ ‫م »‪.‬‬ ‫اَکْرَمَکـ ُ ْ ‬ ‫م عِنـْد َ الل ّـ ه ِ اَت ْقاکـُ ْ‬ ‫درســت اســت کــه نســب عالــى یکــى از مزایــاى اجتماعــى افــراد محســوب‬ ‫مى شــود ولــى در واقــع جنبــۀ تشــریفاتى دارد؛ انچــه بــه حقیقــت و واقعیــت‬ ‫مقــرون اســت اعمــال خــود انســان اســت و بســیار دیده ایــم افــرادى کــه از‬ ‫خانواده هــاى پاییــن بودنــد بــه ســبب جــد و جهــد و تــاش و کوشــش بــه‬ ‫مقامــات عالــى رســیده اند در حالــى کــه افــراد دیگــرى بــا نسـب هاى عالــى بــر‬ ‫اثــر سســتى و تنبلــى خــوار و بى مقــدار شــدند‪.‬‬ ‫از انچــه گفتیــم روشــن مى شــود کــه عمــل در اینجــا ‪ -‬بــر خــاف انچــه ابــن‬ ‫ابى الحدیــد نگاشــته ‪ -‬بــه معنــاى عبــادت نیســت بلکــه هرگونــه عمــل مثبــت‬ ‫معنــوى و مــادى را شــامل مى شــود‪.‬‬ ‫در حدیــث معــروف و مشــروحى ایــن حقیقــت در لبــاس دیگــرى از امــام‬ ‫ســجاد نقــل شــده اســت و خالصــۀ حدیــث چنیــن اســت کــه «اصمعــى»‬ ‫مى گویــد‪ :‬شــبى در مکــه بــودم کــه شــبى مهتابــى بــود هنگامــى کــه اطــراف‬ ‫خانــۀ خــدا طــواف مى کــردم صــداى زیبــا و غم انگیــزى گــوش مــرا نــوازش داد‪.‬‬ ‫بــه دنبــال صاحــب صــدا مى گشــتم کــه چشــمم بــه جــوان زیبــا و خوش قامتــى‬ ‫افتــاد کــه اثــار نیکــى از او نمایــان بــود‪ .‬دســت در پــردۀ خانــۀ کعبــه افکنــده و بــا‬ ‫جمله هــاى پرمعنــا و تــکان دهنــده اى بــا خــدا مناجــات مى کنــد‪.‬‬ ‫مناجــات او مــرا ســخت تحــت تاثیــر قــرار داد‪ .‬ان قــدر ادامــه داد و گفــت و‬ ‫گفــت کــه مدهــوش شــد و بــه روى زمیــن افتــاد‪ .‬نزدیــک رفتــم و ســرش را بــه‬ ‫دامــان گرفتــم و بــه صورتــش خیــره شــدم دیــدم امــام زیــن العابدیــن علــى بــن‬ ‫الحســین(ع) اســت‪.‬‬ ‫ســخت بــه حــال او گریســتم‪ .‬قطــرۀ اشــکم بــر صورتــش افتــاد و بــه هــوش‬ ‫امــد و فرمــود‪:‬‬ ‫ـن ال َّـذِی ا َ ْ‬ ‫ـن ذِکـْـر ِمــوالى؛ کیســت کــه مــرا از یاد موالیــم به خود‬ ‫شـ َغل َنِی عَـ ِ ‬ ‫«مَـ ِ ‬ ‫مشــغول داشــته» عرض کردم‪«:‬اصمعى» هســتم اى ســید و موالى من این‬ ‫چــه گریــه و چــه زارى اسـت ؟ تــو از خانــدان نبــوت و معــدن رســالتى‪ .‬مگــر خــدا‬ ‫لَ الْبَی ْ ِ ‬ ‫ـس اَهْـ ‬ ‫م الرِّجْـ َ ‬ ‫ـب عَن ْکـ ُ ُ ‬ ‫در مــورد شــما نفرمــود‪« :‬اِنَّمــا یُرِیـد ُ الل ّـ ُه لِیُذْهِـ َ ‬ ‫ت وَ‬ ‫م ت َطْهِیراً» امام برخاســت و نشســت و فرمود‪:‬‬ ‫یُطَه ِّرَک ُ ْ ‬ ‫ن عَبـْـدا ً‬ ‫ن و َ ل َـو ْ ک َا َ ‬ ‫س ـ َ ‬ ‫ـات خَلَــقَ الل َّـ ُه الْجَن َّـ هَ لِمَ ـ ْ ‬ ‫هیْهـ َ ‬ ‫هیْهـ َ ‬ ‫ـات َ‬ ‫« َ‬ ‫ن اَطَاعَ ـ ُه و َ اَح ْ َ‬ ‫شــیّاً؛ هیهــات هیهــات‬ ‫صــا ه ُ و َ لَــو ْ ک َا َ ‬ ‫شــیّا ًو َ خَلَــقَ النَّــار َ لِمَــ ْ ‬ ‫ن وَلَــدا ًقُر َ ِ‬ ‫حَب َ ِ‬ ‫ن عَ َ‬ ‫خداونــد بهشــت را بــراى مطیعــان و نیکــوکاران افریــده‪ ،‬هرچنــد غــام حبشــى‬ ‫باشــد و دوزخ را بــراى عاصیــان خلــق کــرده‪ ،‬هرچنــد فــرد بزرگــى از قریــش‬ ‫باشــد مگــر ایــن ســخن خــدا را نشــنیده اى کــه مى فرمایــد‪ :‬هنگامــى کــه در‬ ‫صــور دمیــده شــود و قیامــت برپــا گــردد نسـب ها بــه درد نمى خــورد و کســى از‬ ‫ان ســوال نمى کنــد»‪.‬‬ ‫جنــاب ســعدى حــال ایــن دو گــروه را در شــعر خــود بــه خوبــى ســروده اســت‬ ‫و مى گویــد‪:‬‬ ‫وقتى افتاد فتنه اى در شام‬ ‫هرکس از گوشه اى فرا رفتند‬ ‫روستا زادگان دانشمند‬ ‫به وزیرى پادشا رفتند‬ ‫پسران وزیر ناقص عقل‬ ‫به گدایى به روستا رفتند‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪ _۱‬نهج البالغــه امــام علــی (علیه‏الســام )کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل‬ ‫از کتــاب پیــام امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۱۴۹‬‬ ‫‪ _۲‬نرم افزار گنجور ‪ ،‬اشعار سعدی شیرازی‬ ‫چــرا برخــی از نماینــدگان مجلــس در انتصابــات دخالــت‬ ‫می کننــد؟‬ ‫تعارض منافع‪ ،‬استقالل قوا و ریل خدمت را نابود می کند‬ ‫از دالئــل تاخیــر در انتصــاب اســتانداران و ســپس‬ ‫فرمانــداران‪ ،‬بخشــداران و‪ ،...‬دخالــت برخــی از نماینــدگان‬ ‫در انتصابــات اســت کــه زیــان ایــن مداخله گــری متوجــه‬ ‫مــردم می شــود و زمینــه نارضایــی انــان از دولــت و نظــام‬ ‫اســامی را فراهــم مــی اورد‪.‬‬ ‫در پشــت نــگاه و اطــاع مــردم‪ ،‬نــزاع فشــل کننــده‬ ‫و پرهزینــه ای در جریــان اســت کــه موجــب تاخیــر در‬ ‫انتصــاب مســئوالن می شــود و ان نیــز‪ ،‬دخالــت برخــی‬ ‫از نماینــدگان مجلــس در انتخــاب مســئوالن اســت‪.‬‬ ‫موضــوع از زمــان انتخــاب اســتانداران شــروع می شــود و تــا‬ ‫بــه انتخــاب مدیــران و روســای شهرســتان و حــوزه انتخابیــه‬ ‫نماینــدگان تســری می یابــد‪ .‬دامنــه دخالــت بعضــی از‬ ‫نمایندگان‪ ،‬ان چنانکه ســابقه ان در برخی از شهرســتان های‬ ‫مازنــدران مشــاهده شــد‪ ،‬بــه روســای مــدارس و معاونــان‬ ‫مــدارس و حتــی خدمتگــذاران مــدارس هــم کشــانده می شــد‪،‬‬ ‫کــه خــدا کنــد دیگــر بویــژه در ایــن دولــت تکــرار نشــود‪.‬‬ ‫منع دخالت نمایندگان در انتصابات‬ ‫ششــم خــرداد ‪ 1400‬بــود کــه رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار‬ ‫تصویــری بــا نماینــدگان از دخالــت نماینــدگان در امــور‬ ‫اجرایــی و عــزل و نصب هــا گالیــه کــرده و نســبت بــه موضــوع‬ ‫اینگونــه هشــدار دادنــد‪« :‬یکــی از اســیب ها ورود نماینــدگان‬ ‫در مســائل اجرایــی اســت؛ فــرض بفرمائیــد وارد شــدن در‬ ‫اینکــه مدیــرکلّ فــان تشــکیالت در شــهر مــا یــا در اســتان مــا‬ ‫مثــا ًفــرض کنیــد کــه چــه کســی باشــد‪ ،‬چــه کســی نباشــد؛‬ ‫اســتاندار‪ ،‬فرمانــدار و از ایــن قبیــل‪ .‬حــاال یک وقــت در مواردی‬ ‫یــک حالــت اضطــراری ممکــن اســت رخ بدهــد کــه ان مــوارد‬ ‫اســتثنایی را مــن کاری نــدارم امّــا بــه طــور معمــول نماینــدگان‬ ‫محتــرم از ایــن مســائل اجرایــی بایــد کنــاره بگیرنــد‪ ،‬وارد شــدن‬ ‫در ایــن مســائل و بــا مســئول اجرایــی در ایــن زمینــه گفتگــو‬ ‫کــردن و توافــق کــردن و امثــال این هــا خطراتــی دارد؛ از ایــن‬ ‫بایســتی اجتنــاب بشــود‪».‬‬ ‫امــا متاســفانه بــا تشــکیل دولــت جدیــد و اغــاز جابجایی های‬ ‫مدیریتــی‪ ،‬البی گری هــا‪ ،‬ســفارش ها و واســطه گری ها‬ ‫در رابطــه بــا عــزل و نصب هــا شــروع شــد و در اســتان های‬ ‫مختلــف رد پــای دخالــت نماینــدگان در انتصابــات اســتان ها‬ ‫دیــده می شــود بــه طــوری کــه موجــب اعتــراض ائمــه جمعــه‪،‬‬ ‫جنبــش دانشــجویی و فعــاالن اجتماعــی شــده اســت‪.‬‬ ‫دخالــت نماینــده موجــب تزلــزل در نظــارت می شــود‬ ‫براســاس قانــون‪ ،‬از وظائــف مهــم نماینــدگان مجلس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬نظــارت بــر کار قــوه مجریــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن وظیفــه زمانــی بــه خوبــی قابــل انجــام اســت کــه‬ ‫مســئوالن قــوه مجریــه در قبــال انتصابــات خــود ازاد باشــند‬ ‫تــا در قبــال ایــن انتخــاب خــود را موظــف بداننــد‪ ،‬امــا اگــر خــود‬ ‫عامــل انتصــاب نباشــند و فــرد انتصــاب یافتــه بــراو تحمیــل‬ ‫شــده باشــد‪ ،‬او نمی توانــد در قبــال عملکــرد ایــن فــرد‪ ،‬جوابگــو‬ ‫باشــد؛ از ســوی دیگــر‪ ،‬فــرد تحمیــل شــده نیــز خــود را در قبــال‬ ‫نماینــده توصیه کننــده مســئول می دانــد و چــه بســا در مقابــل‬ ‫مســئول اصلــی خــود سرکشــی و نافرمانــی کنــد‪.‬‬ ‫دالئل غیرقابل قبول برای دخالت‬ ‫برخــی از نماینــدگان دخالت کننــده‪ ،‬ایــن گونــه اســتدالل‬ ‫می کننــد کــه مــا در قبــال مــردم و خدمت رســانی بــه انهــا‬ ‫مســئولیم‪ .‬در پاســخ ایــن مدعیــان بایــد گفــت کــه ایــا قانــون‬ ‫اساســی در قبــال ایــن نگرانــی نماینده هــای مداخله گــر‬ ‫ســکوت اختیــار کــرد و یــا در نقــش نظارتــی‪ ،‬تمــام دغدغه های‬ ‫محتمــل را بــه خوبــی رفــع کــرد و ایــن حــق را ر بخــش‬ ‫نظــارت و ســئوال بــرای نماینــدگان محتــرم در نظــر گرفــت و‬ ‫هرگونــه دخالــت در امــور اجرایــی بویــژه در بخــش انتصابــات‬ ‫را بــرای نماینــدگان ممنــوع کــرد‪ ،‬و طبیعــی اســت کــه قانــون‬ ‫مجازات هایــی را بــرای متخلفــان در نظــر گرفتــه اســت‪ .‬قانــون‬ ‫اساســی بــر اســتقالل قــوا تاکیــد و تصریــح دارد و نماینــدگان‬ ‫بــه پای بنــدی بــر ایــن قانــون ســوگند یــاد کردنــد‪ ،‬از ایــن رو ایــن‬ ‫گونــه دخالت هــا خــاف قانــون از ســوی متولــی ان اســت‪.‬‬ ‫تعارض منافع‪ ،‬عامل اصلی دخالت است‬ ‫امــا وضــوح دالئــل ایــن دخالــت‪ ،‬بــر کســی پوشــیده نیســت‬ ‫کــه بایــد عیــان ان را بیــان داشــت کــه بخشــی از ایــن دالئــل‬ ‫مربــوط بــه وعده هــای ایــن نماینــدگان مداخله گــر در‬ ‫انتصابــات اســت کــه بــه معمــوال ًوعــده پســت و مســئولیت را‬ ‫بــه مســئوالن ســتاد خــود داده بودنــد و هزینــه ایــن وعده هــا را‬ ‫می خواســتند از محــل جایگاه هــای دولتــی‪ ،‬کــه بایــد متعلــق‬ ‫بــه شایســتگان جامعــه باشــد‪ ،‬بپردازنــد‪.‬‬ ‫هرچنــد بایــد ایــن حقیقــت را تصریــح کــرد کــه اکثــر‬ ‫نماینــدگان مجلــس مبــرای از ایــن تخلفاتنــد‪ ،‬امــا واقعیــت‬ ‫ایــن اســت کــه بعضــی از نماینــدگان در ایــن وادی فعالنــد‪.‬‬ ‫وجــه دیگــر اهتمــام ایــن قلیــل نماینــدگان در تصاحــب‬ ‫پســت ها و مســئولیت ها‪ ،‬ناظــر بــر مهندســی انتخابــات‬ ‫پیــش رو اســت‪ .‬ایــن تیــپ از نماینــدگان‪ ،‬مترصدنــد تــا بــا‬ ‫گمــاردن و نمــک گیرکــردن برخــی از ســمپات ها و هــواداران‬ ‫خــود در مناصــب‪ ،‬بتواننــد از ظرفیــت ایــن مناصــب در‬ ‫انتخابــات بعــد بــرای تضمیــن انتخــاب خــود اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ایــن اقــدام غلــط‪ ،‬منشــاء چنــد پیامد منفی اســت‪ .‬ابتدا اینکه‬ ‫دخالــت در کار قــوه مجریــه و خــاف اســتقالل قواســت‪ .‬بــروز‬ ‫تالــی فاســد‪ ،‬نتیجــه قطعــی ایــن دخالــت نابجــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫دوم اینکــه‪ ،‬نظــام شایســته گزینــی را بشــدت زیــر ســئوال‬ ‫می بــرد و حــق مــردم در دریافــت خدمــات برتــر را زیــر پــا قــرار‬ ‫می دهــد‪ ،‬کــه نتیجــه ان‪ ،‬نارضایــی تدریجــی جامعــه از نظــام‬ ‫اســامی اســت کــه تاکنــون نیــز کشــور ضایعــات و خســارات‬ ‫فراوانــی در ایــن ارتبــاط متحمــل شــده اســت‪.‬‬ ‫نکتــه ســوم‪ ،‬بــاب شــدن ایــن قاعــده نامیمــون و مســموم‬ ‫در نظــام مدیریــت و انتخــاب روســا و مســئوالن اســت کــه‬ ‫مبتنــی بــر داد و ســتد و رانت خــواری و ســراغاز بســیاری از‬ ‫مفاســد و از جمله «فســاد مدیریتی» و «فســاد اقتصادی»‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫طبیعــی اســت کــه اگــر مســئول اجرایــی دخالــت یــک‬ ‫نماینــده در انتصابــات را بپذیــرد‪ ،‬خــود نیــز خواهان اســتفاده‬ ‫از ظرفیــت ان نماینــده در تامیــن خواســته های خــود‪ ،‬کــه‬ ‫قطعــا ً ان نیــز در چارچــوب کارویژه هــای تعریــف شــده‬ ‫بــرای او نیســت‪ ،‬خواهــد شــد و ایــن نیــز‪ ،‬فســادافرین‬ ‫اســت‪ ،‬ضمــن اینکــه حــق فرزنــدان شایســته مــردم در ایــن‬ ‫جایگاه هــای مســئولیتی را تضییــع کــرده اســت و در ایــن دنیا‬ ‫و ان دنیــا بایــد پاســخگو باشــد‪.‬‬ ‫تقدیر از نمایندگان وظیفه شناس‬ ‫شهید روایت فتح‬ ‫سرویس ایثار وشهادت‪:‬‬ ‫در چنین روزی ‪ 20‬فروردین ‪ 1372‬سید مرتضی اوینی‬ ‫در ســال ‪ 1326‬ش‪ .‬در شــهرری‪ ،‬واقــع در جنــوب تهــران‪ ،‬بــه دنیــا امــد‪ .‬پــدرش مهنــدس‬ ‫معــدن بــود‪ .‬او تحصیــات ابتدایــی و متوســطه را در شــهرهای زنجــان‪ ،‬کرمــان و تهــران‬ ‫ســپری کــرد و در ســال ‪ 1344‬ش‪ .‬دیپلــم گرفــت‪ .‬همــان ســال وارد دانشــکد ه هنرهــای زیبــای‬ ‫دانشــگاه تهــران شــد‪ .‬رشــته تحصیلــی او معمــاری بــود‪ .‬هــم درس می خوانــد و هــم کار‬ ‫می کــرد‪ .‬در ســال ‪ 1354‬ش‪ .‬فوق لیســانس معمــاری گرفــت‪.‬‬ ‫پــس از پیــروزی انقــاب اســامی اوینــی بــه فیلم ســازی روی اورد‪ .‬او بــه گــروه تلویزیونی‬ ‫جهــاد ســازندگی رفــت و شــروع بــه ســاخت فیلمهــای مســتند کــرد‪ .‬نخســتین فیلــم او‬ ‫دربــاره ســیلی بــود کــه در ســال ‪ 1358‬ش‪ .‬در خوزســتان امــد‪ .‬فیلمهــای مســتند بعــدی‬ ‫او یکــی «شــش روز در ترکمــن صحــرا» بــود کــه دربــاره اقدامــات ضــد انقــاب در منطقــه‬ ‫گنبــد تهیــه شــد و دیگــری «خــان گزیده هــا» بــود کــه دربــاره خانهــای منطقــه فیروزابــاد‬ ‫فــارس ســاخته شــد‪.‬‬ ‫اوینــی بــا شــروع جنــگ (‪ 31‬شــهریور ‪ )1359‬و محاصــره بنــدر خرمشــهر بــه ایــن شــهر رفــت‬ ‫انچــه کــه گفتــه شــد و بایــد گفته شــود‪ ،‬بمعنی عــدم لحاظ‬ ‫نقطــه نظــرات نماینــدگان در انتصابــات نیســت و مالحظــه‬ ‫نظــرات ان هــا از ســوی صاحبــان انتصابــات در چارچــوب‬ ‫شایســته گزینــی مــورد تاکیــد می باشــد‪ .‬چیــزی کــه بایــد از‬ ‫ان پرهیــز کــرد‪ ،‬فشــار نماینــده در انتصــاب مصادیــق خاص‬ ‫مــورد اصــرار نماینــده بواســطه مالحظــات غیرارزشــی و‬ ‫صالحیتــی اســت‪.‬‬ ‫تاکیــد بــر مبــرا بــودن جریــان نماینــدگان محتــرم مجلــس‬ ‫شــورای اســامی از مقولــه «دخالــت در انتصابــات»‬ ‫اســت کــه حــق مســئوالن قــوه مجریــه و یکــی از‬ ‫موضوعــات مهــم ایــن روزهــای کشــور در بســیاری از‬ ‫اســتان ها و شهرســتان ها و از جملــه در مازنــدران اســت‪.‬‬ ‫در اینجــا بایــد از نمایندگانــی بــه نیکــی یــاد کــرد کــه بــا‬ ‫بازگــذاردن دســت مســئوالن اجرایــی در انتصابــات‪ ،‬عــاوه بــر‬ ‫حــذف حاشــیه ها‪ ،‬بــا نظــارت بموقــع و ناصحانــه خــود‪ ،‬شــان و‬ ‫جایــگاه مجلــس و نمایندگــی را مــورد صیانــت قــرار می دهند و‬ ‫کمک شــایانی در فرایند خدمت رســانی را متوجه مســئوالن و‬ ‫مدیــران اجرایــی می کننــد‪.‬‬ ‫صالحیــت نماینــدگان مداخله گــر زیــر ســئوال اســت‬ ‫هــادی طحان نظیــف ســخنگوی شــورای نگهبــان در واکنــش‬ ‫بــه ایــن موضــوع اظهــار می دارد‪ :‬بیانــات رهبــر انقــاب در ایــن‬ ‫رابطــه نیــز مشــخص اســت و ایشــان نماینــدگان مجلــس را از‬ ‫دخالــت در انتصابــات برحــذر داشــته اند‪.‬‬ ‫بنابرایــن اگــر امــری از ســوی شــورای نگهبــان دخالــت در‬ ‫امــور اجرایــی محســوب شــود‪ ،‬قطعــا در بررســی صالحیــت‬ ‫نماینــدگان از ســوی شــورای نگهبــان نیــز مــورد نظــر قــرار‬ ‫خواهــد گرفــت‪ .‬البتــه ایــن موضــوع در دوره هــای گذشــته‬ ‫نیــز مســبوق بــه ســابقه بــوده و در همــان دوره هــا نیــز‬ ‫شــورای نگهبــان بــا نماینــدگان خاطــی بــر اســاس قانــون‬ ‫برخــورد کــرده اســت‪.‬‬ ‫ت نمایندگــی‬ ‫دخالــت در عــزل و نصب هــا خــروج از صالحی ـ ‬ ‫اســت‬ ‫قانون گــذاری و نظــارت دو وظیفــه اصلــی نماینــده مجلــس‬ ‫اســت و ابزارهایــی چــون اســتیضاح‪ ،‬تذکــر‪ ،‬ســوال‪ ،‬تحقیــق‬ ‫و تفحــص و غیــره بــرای ایــن اســت کــه نماینــده در حــوزه‬ ‫کاری خــود بــه درســتی روی ریــل نظــارت حرکــت کنــد‪ .‬ورود‬ ‫نماینــده بــه عــزل و نصب هــا بــه معنــای ایــن اســت کــه حرکت‬ ‫و ریل گــذاری درســت نیســت‪ .‬ایــن مســئله در یــک بعــد دیگــر‬ ‫ســبب می شــود کــه اعتمــاد مــردم خدش ـه دار شــود‪ ،‬چــرا کــه‬ ‫اینگونــه دخالت هــای نماینــده را در راســتای حفــظ موقعیــت‬ ‫اتــی انــان تحلیــل می کننــد و نــه خدمــت صادقانــه‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا‪ ،‬امین الله زمانــی‪ ،‬مدیــرکل انتخابــات شــورای‬ ‫نگهبــان‪ ،‬بــا اشــاره بــه ایــن مطلب که‪ :‬اگر نماینــده ای در بحث‬ ‫عــزل و نصب هــا دخالــت کنــد ایـن کار خــروج از صالحیت های‬ ‫نمایندگــی اســت و مغایــر بــا توصیه هــای صریــح مقــام‬ ‫معظــم رهبــری خواهــد بــود‪ ،‬می افزایــد‪ :‬بــا توجــه بـ ه ســوگند‬ ‫نماینــدگان بــرای صیانــت و حفاظــت از قانــون اساســی اگــر‬ ‫نماینــده ای بخواهــد ســهم خواهی کنــد و در عــزل و نصب هــا‬ ‫دخالــت کنــد خــاف اســتقالل قــوا و موضــوع اصــل ‪ ۵۷‬قانــون‬ ‫اساســی بــوده و حتــی التــزام عملــی او بــه قانــون اساســی نیــز‬ ‫مــورد ســوال اســت‪.‬‬ ‫قانون چاره جویی کرده است‬ ‫بــرای رفــع نگرانی هــا انتظــار ایــن اســت کــه شــورای محتــرم‬ ‫نگهبــان بــا رصــد دقیــق رفتارهــای نماینــدگان بســتر مفاســد‬ ‫احتمالــی را از ریشــه بخشــکاند و ایــن گونــه رفتارهــا را در‬ ‫تعییــن صالحیــت مــورد لحــاظ قــرار دهــد‪ .‬بســیاری از‬ ‫صاحب نظــران معتقدنــد کــه اگــر در یــک دوره انتخابــات‬ ‫دخالــت نماینــدگان در انتصابــات موجــب رد صالحیــت ان‬ ‫نماینــده شــود و ایــن نظــارت و اعمــال همچنــان بــا جدیــت از‬ ‫ســوی شــورای نگهبــان مــورد تعقیب قــرار گیــرد‪ ،‬ایــن نگرانــی‬ ‫بتدریــج کــم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫و بــا یــاری همکارانــش فیلــم «فتــح خــون» را ســاخت‪ .‬ســپس مجموعــه «حقیقــت» را بــرای‬ ‫شــهر ابــادان تهیــه کــرد‪ .‬مشــهورترین کار اوینی ســاخت مجموعه تلویزیونــی «روایت فتح»‬ ‫بــود کــه از ســال ‪1364‬ش‪ .‬از تلویزیــون پخــش شــد‪ .‬روایــت فتــح‪ ،‬از انجــا کــه چهــره واقعــی‬ ‫جبهه هــای جنــگ را نشــان م ـی داد مــورد توجــه قــرار گرفــت‪ .‬اوینــی‪ ،‬متــن ایــن فیلم هــا را‬ ‫خــودش می نوشــت و گویندگــی ان را نیــز بــه عهــده داشــت‪ .‬او غیــر از ســاخت فیلم هــای‬ ‫مســتند‪ ،‬فعالیــت چشــمگیری نیــز در مطبوعــات داشــت‪ .‬مقــاالت او ابتــدا در ماهنامــه‬ ‫اعتصــام چــاپ شــد و بعدهــا در ماهنامــه جهــاد‪.‬‬ ‫او از سال ‪ 1368‬ش در ماهنامه سوره مقاله می نوشت‪ .‬مدتی نیز سردبیر ان بود‪.‬‬ ‫مجموعــه مطالبــی کــه او در ســوره چــاپ کــرد بیــش از ‪ 2500‬صفحــه اســت‪ .‬از کارهــای دیگر‬ ‫او راه انــدازی ماهنامــه «ادبیــات داســتانی» و تاســیس «دفتــر مطالعــات دینــی هنــر» در‬ ‫حــوزه هنــری بــود‪ .‬اوینــی در ســال ‪ 1371‬ش‪ .‬بــار دیگــر ســاخت مجموعــه تلویزیونــی روایــت‬ ‫فتــح را اغــاز کــرد و راهــی مناطــق مختلــف جنگــی شــد‪ .‬او شــنیده بــود‪ ،‬داالنهایــی در منطقــه‬ ‫فکــه پیــدا شــده کــه پیکــر دههــا رزمنــده ایرانــی در انجــا مدفــون اســت‪.‬‬ ‫در ‪ 20‬فروردیــن ‪ 1372‬او و همکارانــش بــه ان منطقــه رفتنــد‪ .‬پــای ســید مرتضــی اوینــی‬ ‫روی یــک میــن خنثــی نشــده رفــت‪ .‬در اثــر انفجــار‪ ،‬یــک پــای او قطــع شــد و بــر اثــر شــدت‬ ‫خون ریــزی در راه بیمارســتان بــه شــهادت رســید‪ .‬مهنــدس ســعید یزدان پرســت نیــز در ایــن‬ ‫حادثــه شــهید شــد‪ .‬فیلمهــای ســاخته شــده اوینــی کــه از تلویزیــون پخش شــد ‪ 25‬مجموعه‬ ‫بــود‪ .‬نوشــته های او نیــز تاکنــون در دوازده جلــد کتــاب منتشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه نقــل از ‪ :‬دایرۀ المعــارف انقــاب اســامی (وابســته بــه حــوزه هنــری)‪ ،‬ج‪ ،1‬ص ‪ 23‬منبــع‪:‬‬ ‫موسســه مطالعات و پژوهش های سیاســی‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

شماره : 850
تاریخ : 1402/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

شماره : 849
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

شماره : 848
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

شماره : 847
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

شماره : 846
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 845

روزنامه بازار کسب و کار پارس 845

شماره : 845
تاریخ : 1402/07/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!