روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 508 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 508

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 508

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 508

‫سهشنبه‬ ‫شماره ‪3 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 16‬فروردین ‪ - 1401 -‬سال هشتم‪ /03 -2022/ April/ 24-‬رمضان ‪ -1443/‬شماره‪508‬‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫خرید تضمینی گندم گلستان‬ ‫و تضعیف حق کشاورزان‬ ‫‪3‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در اولین روز ماه مبارک رمضان‬ ‫مهندسی تالوت نیازمند‬ ‫توجه ویژه قاریان است‬ ‫‪8‬‬ ‫اصول موفقیت‏‬ ‫جان تازه در ‪ 69‬واحد تولیدی‬ ‫بازگشت به کار ‪ 794‬نفر‬ ‫‪7‬‬ ‫برنامه دولت برای‬ ‫افزایشتولید‬ ‫خودرو در کنترل‬ ‫قیمت ها موثر است‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫رییــس اتحادیــه نمایشــگاه داران خــودروی پایتخــت‬ ‫بــا تقدیــر از پیگیری هــای مــداوم وزیــر صمــت از‬ ‫وضعیــت تولیــد و عرضــه خــودرو‪ ،‬گفــت‪ :‬تامیــن نیــاز‬ ‫بــازار و کاهــش حبــاب قیمتــی خــودرو مهمتریــن‬ ‫موضــوع اســت کــه در صــورت ناتوانــی خودروســازان‬ ‫داخلــی بایــد بــا واردات تامیــن شــود‪.‬‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــرای دومیــن‬ ‫ت مــاده ای‬ ‫بــار پــس از صــدور فرمــان هشــ ‬ ‫رئیس جمهــوری در حــوزه خــودرو‪ ،‬از گروه هــای‬ ‫صنعتــی ایــران خــودرو و ســایپا بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا‪ ،‬اقداماتــی کــه ایران خــودرو و ســایپا‬ ‫بــا هدایــت وزارت صمــت انجــام داده انــد‪ ،‬حکایــت از‬ ‫ایــن دارد کــه مــردم در ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــا خدمــات بهتــری‬ ‫از ســوی خودروســازان مواجــه خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه «ســعید موتمنــی» رییــس‬ ‫اتحادیــه نمایشــگاه داران خــودروی پایتخــت امــروز‬ ‫در گفت وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا افــزود‪:‬‬ ‫عملکــرد وزیــر صنعــت در بــاب پیگیــری تولیــد و‬ ‫عرضــه خــودرو کــه حتــی در روز تعطیــل ســیزدهم‬ ‫فروردین مــاه اتفــاق افتــاد‪ ،‬قابــل تقدیــر اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬وزیــر صمــت بایــد تجربیــات وزرا و‬ ‫سرپرســتان پیشــین وزارتخانــه را در نظــر داشــته‬ ‫باشــد کــه هرچنــد اقداماتــی از ایــن دســت انجــام‬ ‫می شــد‪ ،‬امــا نتوانســتند قدمــی مثبــت بردارنــد‪.‬‬ ‫موتمنــی تصریــح کــرد‪ :‬وزیــر صمــت بایــد بتوانــد‬ ‫از نظــرات اســاتید‪ ،‬صاحبنظــران و کارشناســان و‬ ‫تجــارب انهــا اســتفاده کنــد کــه نیــاز بــازار چیســت‬ ‫و ایــا خودروســازان داخلــی قــادر بــه تامیــن بــازار‬ ‫هســتند یــا خیــر؟ اگــر داخلی هــا قــادر بــه تامیــن‬ ‫بــازار نیســتند‪ ،‬بایــد همچــون ســایر کاالهــا اجــازه‬ ‫داده شــود کــه کمبــود ان از خــارج تامیــن شــود‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه نمایشــگاه داران خــودروی پایتخــت‬ ‫بــا بیــان اینکــه کیفیــت موضوعــی نیســت کــه بتــوان‬ ‫یک شــبه محقــق کــرد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در تصادفــات‬ ‫اخیــر ایــام نــوروز هــم شــاهد بودیــم کــه ایربــگ‬ ‫هیچیــک از خودروهــای تصــادف کــرده بــاز نشــد‪،‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه در جهــان اگــر مشــکلی برای‬ ‫حتــی یــک دســتگاه خــودرو پیــش بیایــد‪ ،‬خودروســاز‬ ‫ضمــن پرداخــت خســارت‪ ،‬همــه مســوولیت را بــر‬ ‫عهــده می گیــرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد ‪ :‬حــال کــه رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫از ایــن صنعــت گالیــه کــرده و رییس جمهــوری و‬ ‫شــخص وزیــر صمــت پیگیــری جــدی بــر رفــع نواقــص‬ ‫و مشــکالت پیــش امــده دارنــد‪ ،‬بایــد یــک بــار بــرای‬ ‫همیشــه ایــن مســائل حــل شــود‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫انچــه در بــازار مشــهود اســت کمبــود خــودرو بــوده‬ ‫و عرضــه خــودرو از ســوی خودروســاز اتفــاق نیفتــاده‬ ‫اســت و در مجمــوع عرضــه موجــود پاســخگوی نیــاز‬ ‫بــازار نیســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام صنفــی تصریح کــرد‪ :‬بــا حــرف و گفتــار‬ ‫درمانــی مشــکل حــل نمی شــود و بایــد نیــاز بــازار‬ ‫تامیــن شــود‪ .‬اکنــون تهیــه خــودروی صفــر کیلومتــر‬ ‫بــرای مشــتریان در بــازار بــه ســختی انجــام می شــود‬ ‫و خریدارانــی کــه نیــاز مبــرم بــه خــودرو دارنــد‪ ،‬بابــت‬ ‫همــان خــودرو مجبورنــد پــول بیشــتری بپردازنــد‪.‬‬ ‫شایعه مجاز نبودن واردات خودروی سواری‬ ‫موتمنــی بــا بیــان اینکــه تــا کــی مــردم بایــد ایــن‬ ‫فاصلــه قیمتــی را پرداخــت کننــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬ازاد‬ ‫شــدن واردات خــودرو امیــدی بــرای خــارج شــدن‬ ‫کســب و کارهــا از رکــود بــود‪ ،‬امــا دوبــاره اعــام شــد‬ ‫کــه قــرار نیســت واردات خــودروی ســواری انجــام‬ ‫شــود؛ ایــن صحبت هــا حتــی اگــر صحــت نداشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬بــر بــازار تاثیــر روانــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی اضافه کــرد‪ :‬اکنــون عــده ای بــا احتمــال اینکــه‬ ‫دولــت قصــدی بــرای واردات خودروهــای ســواری‬ ‫نــدارد‪ ،‬از فــروش خــودروی خارجــی خــود دســت‬ ‫می کشــند و انهایــی کــه پولــی در اختیــار داشــته‬ ‫باشــند بــرای خریــد و افزایــش ســرمایه خــود‬ ‫اقــدام می کننــد و همــه اینهــا بــه معنــای افزایــش‬ ‫ســوداگری اســت‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه نمایشــگاه داران خــودروی پایتخــت‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر واردات انجــام شــود‪ ،‬نقطــه امیــدی‬ ‫بــرای بــازار خــودرو و مشــتریان خواهــد بــود‪ ،‬امــا بــه‬ ‫نظــر می رســد مافیــای خــودرو مانــع بزرگــی در برابــر‬ ‫ان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه قیمــت کارخانــه ای ‪ ۱۴۹‬میلیــون‬ ‫تومانــی پــژو ‪ ۲۰۶‬تیــپ‪ ۲‬و قیمــت ‪ ۲۷۰‬میلیون تومانی‬ ‫ان در بــازار‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬انحصارگــر خــودرو دوســت‬ ‫دارد بــازار را مدیریــت کنــد‪ ،‬بــر ایــن اســاس از تولیــد‬ ‫می کاهــد و بــه کیفیــت نیــز اهمیــت نمی دهــد‪ ،‬زیــرا‬ ‫ســود انهــا در کــم تولیــد کــردن اســت‪.‬‬ ‫موتمنــی یــاداور شــد‪ :‬خودروســازان داخلــی‬ ‫نتوانســتند در موضوعــات کیفیــت و قیمــت‬ ‫خواســته ها و رضایــت عمــوم و مســووالن را جلــب‬ ‫کننــد و اگــر قــرار بــر واردات باشــد نیــز از روی اجبــار‬ ‫مسیرسبز‬ ‫ایران پاک‬ ‫برای صیادی‪ ،‬شرایط اقلیمی‬ ‫دریای خزر مناسب نیست‏‬ ‫‪4‬‬ ‫اســت و مجبوریــم بــرای تنظیــم بــازار و تامیــن‬ ‫خواســته های مــردم خــودروی کارکــرده وارد کنیــم‪.‬‬ ‫وی تصریح کــرد‪ :‬خــودرو نقــش اساســی در زندگــی‬ ‫مــردم بــازی می کنــد و بایــد بــه انــدازه کافــی در‬ ‫اختیــار باشــد و ایــن‪ ،‬احتــرام بــه حقــوق شــهروند و‬ ‫مصرف کننــده اســت‪.‬‬ ‫بــا انتشــار قانــون بودجــه ســال ‪ ،۱۴۰۱‬حــذف حکــم‬ ‫مربــوط بــه واردات خــودرو در متــن نهایــی بودجــه‪،‬‬ ‫بــا واکنش هایــی مواجــه شــده اســت‪.‬‬ ‫علــت تغییــر متــن بودجــه پــس از تصویــب‬ ‫نماینــدگان مجلــس‪ ،‬ایــن بــود کــه در زمــان رفــع‬ ‫ایــرادات شــورای نگهبــان بــه بخــش واردات خــودرو‪،‬‬ ‫«محمدباقــر قالیبــاف» رئیــس مجلــس در صحــن‬ ‫علنــی مجلــس توضیــح داد کــه ایــن موضــوع مــورد‬ ‫ایــراد مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام نیــز قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬قالیبــاف در جلســه علنــی مجلــس‬ ‫بــه طــور تلویحــی از نماینــدگان مجلــس مجــوز‬ ‫گرفــت کــه بــرای اینکــه بودجــه معطــل نمانــد‪ ،‬اگــر‬ ‫مجمــع همچنــان بــه ایــن بنــد ایــراد گرفــت‪ ،‬ایــرادات‬ ‫موردنظــر (واردات خــودروی ســواری) حــذف شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــا حــذف بخــش مربــوط بــه واردات‬ ‫خــودروی ســواری از متــن نهایــی بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬بــه‬ ‫نظــر می رســد‪ ،‬ایــرادات مجمــع تشــخیص مصلحــت‬ ‫نظــام همچنــان پابرجــا بــوده و رئیــس مجلــس نیــز‬ ‫ان بخــش مــورد مناقشــه را حــذف کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال روز گذشــته «ســید نظــام موســوی»‬ ‫ســخنگوی هیــات رئیســه مجلــس شــورای اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬مجــوز مجلــس بــرای واردات خــودرو‬ ‫پابرجاســت و دولــت از ابتــدای فروردیــن مــی توانــد‬ ‫خــودروی ســواری وارد کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از موضوعاتــی کــه مجلــس‬ ‫یازدهــم در ‪ ۱.۵‬ســال گذشــته دنبــال کــرده اســت‪،‬‬ ‫بحــث واردات خــودرو بــود و تاکنــون در ایــن‬ ‫زمینــه مصوبــات پــی در پــی داشــت کــه البتــه بــا‬ ‫ایــرادات مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام مواجــه‬ ‫شــده بــود‪ .‬امــا اخریــن اقــدام مجلــس در قانــون‬ ‫بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬اســت کــه در نهایــت بــه صــورت‬ ‫کلــی واردات خــودرو بــه تصویــب مجلــس و تاییــد‬ ‫شــورای نگهبــان رســیده و ایــن موضــوع جــای هیــچ‬ ‫خدشــه ای نــدارد‪.‬‬ ‫موســوی‪ ،‬بــا رد برخــی شــایعاتی مبنــی بــر ایــن کــه‬ ‫در قانــون بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬واردات خــودروی ســواری‬ ‫حــذف شــده اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬در ایــن بنــد‬ ‫تصریــح شــده کــه دولــت اجــازه واردات خــودرو بــا‬ ‫رعایــت سیاســت های کلــی نظــام و شــرایط ســه‬ ‫گان ـه ای کــه در ایــن همیــن بندامــده دارد از جملــه‬ ‫ایــن کــه «ضوابــط واردات خــودرو و روش تامیــن‬ ‫ارز توســط دولــت تعییــن می شــود»‪« ،‬عــدم اســیب‬ ‫بــه تولیــد داخلــی و بــازار ارز بــا تشــخیص دولــت»‬ ‫و ایــن کــه «شــرایط رقابتــی رعایــت شــود» بنابرایــن‬ ‫بــا رعایــت ایــن اصــول دولــت اجــازه واردات هرنــوع‬ ‫خودرویــی دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫اقتصاد ایران در سال ‪ ۱۴۰۰‬و چشم انداز سال ‪ – ۱۴۰۱‬رشد اقتصادی‬ ‫امسال اقتصاد ایران رشد قابل مالحظه ای را‬ ‫تجربه می کند‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫در صــورت احیــای برجــام فــروش نفــت دو برابــر شــده و ایــن مبلــغ بــه اقتصــاد ایران تزریق می شــود؛‬ ‫در ایــن صــورت بخشــی از کاســتی ها و عــدم ســرمایه گذاری ها جبــران خواهــد شــد کــه ایــن مســئله‬ ‫رشــد اقتصــادی را تقویــت خواهــد کرد‪.‬‬ ‫ایا اقتصاد ایران در ســال ‪ ۱۴۰۱‬رشــد را تجربه خواهد کرد؟ هادی حق شــناس‪ ،‬کارشــناس اقتصادی‬ ‫در گفت وگــو بــا می گویــد‪ :‬ســال ‪ ۱۴۰۱‬یکــی از ســال های خــوب بــرای اقتصــاد ایــران خواهــد بــود و رشــد‬ ‫اقتصــادی قابــل توجهــی را تجربــه خواهیــم کرد‪ .‬رشــد اقتصــادی در نیمــه دوم ســال گذشــته هــم‬ ‫مثبــت بــود کــه نشــان دهنده عملکــرد مناســب در بخش هــای مختلــف اقتصــاد کشــور اســت‪.‬‬ ‫حق شــناس ادامــه می دهــد‪ :‬البتــه بــه دلیــل دو شــوک ناشــی از تحریــم و شــیوع بیمــاری کرونــا کــه‬ ‫در ســال های ‪ ۱۳۹۷‬و ‪ ۱۳۹۸‬بــر پیکــر نحیــف اقتصــاد ایــران وارد امــد‪ ،‬شــاخص هایی ماننــد نــرخ تورم‪،‬‬ ‫رشــد نقدینگــی و پیشــی گرفتــن نــرخ اســتهالک ســرمایه بــر نــرخ ســرمایه گذاری برجســته شــد کــه‬ ‫جبــران ایــن مــوارد نیــاز بــه زمــان دارد‪ .‬بنابرایــن شــرایط بــه گونـه ای اســت کــه رشــد اقتصــادی را مــردم‬ ‫کمتــر احســاس می کننــد‪.‬‬ ‫او می گویــد‪ :‬در ســال گذشــته صــادرات غیرنفتــی و صــادرات نفتــی رشــد داشــته و در شــاخص‬ ‫رشــد اقتصــادی اثراتــی داشــته‪ ،‬امــا تاثیــر ان هــا در بخــش واقعــی اقتصــاد کمتــر دیــده می شــود‪.‬‬ ‫او ادامــه می دهــد‪ :‬اقتصــاد ایــران ســال ها اســت کــه تورم هــای دو رقمــی را تجربــه می کنــد‪ .‬در‬ ‫حــال حاضــر اگرچــه صــادرات نفــت بــه یــک میلیــون بشــکه رســیده ولــی نســبت بــه ســال ‪ ۹۶‬کــه ‪۲.۵‬‬ ‫میلیــون بشــکه بــود‪ ،‬ایــن میــزان صــادرات کــم اســت‪ .‬از طرفــی بــا توجــه بــه اینکــه قیمــت نفــت هــم‬ ‫افزایــش داشــته‪ ،‬زود اســت بــه دنبــال اثــار ان در اقتصــاد باشــیم‪.‬‬ ‫او دربــاره اینــده اقتصــاد کشــور می گویــد‪ :‬بــا توجــه بــه در نظــر گرفتــن اصالحــات اقتصــادی ماننــد‬ ‫نظــام مالیاتــی‪ ،‬تغییــرات در بودجــه و خوش بینــی دربــاره انجــام مذاکــرات بایــد دو فــرض بــرای‬ ‫اصالحــات در اقتصــاد ایــران در نظــر داشــت‪  .‬در مــدل اول بــا فــرض احیــای برجــام‪ ،‬فــروش نفــت بــه‬ ‫دو برابــر افزایــش پیــدا خواهــد کــرد و ایــن رقــم بــه اقتصــاد ایــران تزریــق می شــود کــه قاعدتــا ًبخشــی‬ ‫از کاســتی ها و عــدم ســرمایه گذاری ها از طریــق ان جبــران خواهــد شــد‪ .‬همچنیــن نقــل و انتقــاالت‬ ‫پولــی مــا امکان پذیــر می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه حق شــناس‪ ،‬اکنــون دربــاره بازگردانــدن پــول خــود از کــره جنوبــی‪ ،‬عــراق و دیگــر کشــورها‬ ‫دچــار مشــکل هســتیم؛ حتــی حــق رای خــود را در ســازمان ملــل از دســت داده ایــم؛ بنابرایــن احیــای‬ ‫برجــام نقــل و انتقــاالت پولــی را بــه شــکل عــادی بــه شــکل قبــل تبدیــل می کنــد‪.‬‬ ‫او تصریــح می کنــد‪ :‬از مزایــای احیــای برجــام ایــن اســت کــه ســرمایه گذاری در ایــران چــه از‬ ‫ســوی خارجی هــا و چــه ایرانی هــای مقیــم خــارج در ایــران افزایــش پیــدا خواهــد کــرد‪ .‬اگــر‬ ‫شــرایط خــوب پیــش رود‪ ،‬رشــد اقتصــادی کــه از ســال گذشــته داشــتیم‪ ،‬تقویــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن اقتصــاددان می گویــد‪ :‬فــرض دوم‪ ،‬برگشــتن کســب و کارهــا بــه روال عــادی اســت‪ .‬از انجــا کــه‬ ‫تمــام پیش بینی هــا ایــن اســت کــه عــوارض کرونــا بــه حداقــل خواهــد رســید و برجــام هــم بــه حالــت‬ ‫عــادی برمی گــردد‪ ،‬بنابرایــن پیــش بینــی می شــود‪ ،‬ســال ‪ ۱۴۰۱‬یکــی از ســال های خــوب اقتصــاد ایــران‬ ‫خواهــد بــود و رشــد اقتصــادی قابــل توجهــی را خواهیــم دیــد‪.‬‬ ‫حق شناس تاکید می کند‪ :‬در کنار این شرایط‪ ،‬اقتصاد ایران نیاز به اصالحات ساختاری دارد‪.‬‬ ‫تمــام دولت هــا تصمیــم داشــتند تــا در قالــب بودجــه دســت بــه اصالحاتــی بزنند که هیــچ یک موفق‬ ‫نشــدند و نتیجــه ان شــد کــه بودجه هــا کــم و بیــش شــبیه هــم بــود‪ .‬اصالحــات بایــد در قالــب برنامــه‬ ‫دیــده شــود و دولــت هــم بــه دنبــال برنامــه پنــج ســاله هفتــم اســت‪ ،‬در ایــن حــوزه می تــوان دســت بــه‬ ‫اصالحــات ســاختاری زد کــه سیاسـت های مالــی و بازرگانــی و مالیاتــی را در برگیرد‪/.‬‬ ‫اتاق ایران انالین‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دو شنبه ‪ 15‬فروردین‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪508‬‬ ‫احداث یک جاده روستایی در‬ ‫گالیکشگلستان‬ ‫رئیــس اداره نظــارت بــر ســاخت راه هــای فرعــی و‬ ‫روســتایی اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫گلســتان از احداث و اســفالت راه روســتایی یورت کاظم‬ ‫بطــول یــک و نیــم کیلومتــر در حــوزه راههــای روســتایی‬ ‫شهرســتان گالیکــش در اغازیــن روزهــای ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫خبــرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار ابراهیــم جاویــدزاده در‬ ‫مصاحبــه بــا پایــگاه اطالع رســانی اداره کل گفت‪ :‬مســیر‬ ‫روســتایی یورت کاظم بدلیل کوهســتانی بودن و شــیب‬ ‫فــراوان پیــش از ایــن فاقــد یــک راه مناســب و دسترســی‬ ‫بــوده کــه بعنــوان یکــی از اولویت هــای کاری ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪،‬بــرای احــداث و اســفالت این مســیر مبلغ‬ ‫‪ ۲۵‬میلیــارد ریــال از محــل منابــع ملــی و اســتانی هزینــه‬ ‫شــده است‪.‬‬ ‫جاویــدزاده ادامــه داد‪ :‬روســتای یــورت کاظــم یکــی‬ ‫از روســتاهای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار شهرســتان اســت کــه‬ ‫بــا اســفالت ان تعــداد روســتاهای عــدم برخــوردار از‬ ‫اســفالت شهرســتان بــه ‪ ۲‬روســتا کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫دست وکیل قالبی‬ ‫در بجنورد رو شد‏‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از دســتگیری فــردی کــه‬ ‫تحــت عنــوان وکیــل از شــهروندان کالهبــرداری مــی کــرد‪،‬‬ ‫در بجنــورد خبــر‏دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ»مقصود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏شــکایت یکــی از شــهروندان‬ ‫مبنــی بــر اینکــه فــردی بــا معرفــی خــود بــه عنــوان وکیــل از‬ ‫وی کالهبــرداری کــرده اســت‪ ،‬بالفاصلــه‏موضــوع بــا جدیت‬ ‫در دســتور کار پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا انجــام اقدامــات فنــی‬ ‫و اطالعاتــی و بررســی اظهــارات شــاکی دریافتنــد متهــم بــا‬ ‫ســوء‏اســتفاده از اعتمــاد شــاکی اقــدام بــه کالهبــرداری‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬فــرد مــورد نظــر کــه به محض اطــاع از‬ ‫طــرح شــکایت‏شــاکی متــواری شــده بــود‪ ،‬بــا ســرعت عمــل‬ ‫کاراگاهــان در یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر و بــه مقــر‬ ‫انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان بــا بیــان اینکــه متهــم‬ ‫در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪ 400‬میلیــون ریــال‬ ‫کالهبرداری از شــاکی‏اعتراف کرد‪ ،‬یاد اور شــد‪ :‬در بررســی‬ ‫ســوابق ایــن فــرد مشــخص شــد کــه ایــن فــرد تــا کنــون از ‪7‬‬ ‫نفــر دیگــر نیــز کالهبــرداری کــرده‏اســت‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ رســتگار ادامــه داد‪ :‬در بازرســی از دفتــر کار‬ ‫ایــن فــرد ‪ 7‬مــورد قــرارداد وکالــت و ‪ 3‬جلــد ســند ازدواج و‬ ‫همچنیــن ‪ 2‬قطعــه‏مهــر وکالــت کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه اینکــه تمــام شــاکیان‬ ‫پرونــده توســط کاراگاهــان شناســایی و بــه مقــر پلیــس‬ ‫اگاهــی اســتان‏دعــوت شــدند‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬متهم در نهایت‬ ‫بعــد تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کارپارس‬ ‫برگزاریمی کند‬ ‫نخستین جشنواره‬ ‫اسیب ه یااجتماعی‬ ‫وخـــشونت‬ ‫تیتر‪ ،‬یادداشت ‪ ،‬مصاحبه‬ ‫مقاهل‪،‬زگارشوعکس‬ ‫عالقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند‬ ‫اثار خود را به دفتر موسسه حداکثر تا پایان‬ ‫اردیبهشت‪ 1401‬ارسال کنند‪.‬‬ ‫برای دریافت ادرس دفتر‬ ‫اسکن کنید‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 54,710,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیار ‪ 12,642,000‬ریال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی‬ ‫‪ 123,470,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 124,940,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 72,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه‬ ‫‪ 41,200,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫همراهی مسافران در اجرای طر ‪‎‬ح ‪‎‬‬ ‫بــا اطــاع رســانی گســترده تــاش شــد تــا از تــوان مســافران و‬ ‫گردشــگران در حفــظ محیــط زیســت اســتفاده‏کنیــم و در ایــن‬ ‫راســتا بــا نصــب بنرهایــی و درج شــماره تلفن هــای رایــگان و‬ ‫اداره بــر ان شــدیم تــا همراهــی بیشــتر مســافران را‏داشــته‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫باشــی ‪‎‬‬ ‫مسیرسبز‬ ‫ایران پاک‬ ‫سرویس محیط زیست‪:‬‬ ‫گلســتانی ها هماننــد دیگــر هموطنــان در تعطیــات نــوروزی‬ ‫امســال تــاش کردنــد تــا بــا اجــرای طــرح «مســیر ســبز ‪ -‬ایــران‬ ‫پــاک»‏عــاوه بــر تقویــت نقــش افرینــی مــردم در بخــش محیــط‬ ‫زیســت زمینــه حفاظــت مطلوبتــر از زیســتگاه هــا و زیســتمندان‬ ‫هــر اســتانی‏را فراهــم کنــد کــه به اعتقاد کارشناســان نیــاز ضروری‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫جامعــه امــروز اسـ ‪‎‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در شــرایط طبیعــی و معمــول ســرانه‬ ‫تولیــد زبالــه در ایــران حــدود ‪ ۷۵۰‬گــرم محاســبه شــده اســت‏کــه‬ ‫از بســیاری از کشــورهای جهــان بیشــتر اســت امــا ایــن رقــم بــه‬ ‫روزهــا و مــاه هــای معمــول ســال مربــوط اســت و بــه طــور‏معمــول‬ ‫در روزهــای منتهــی بــه اعیــاد و تعطیــات بــه ویــژه نــوروز بــه ســبب‬ ‫برخــی ســنت هــا و رســوم شــاهد افزایــش محســوس‏میــزان زبالــه‬ ‫تولیــدی توســط خانوارهــا هســتیم و بــا توجــه بــه اینکــه بخشــی از‬ ‫جمعیــت بــرای گــذران تعطیــات ســراغ مســافرت و‏رفتن به گشــت‬ ‫و گــذار می رونــد‪ ،‬ســهم طبیعــت و مناطــق بیــن شــهر از زبالــه‬ ‫تولیــدی نســبت ســایر ایــام ســال بیشــتر مــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫امســال پــس از ‪ ۲‬ســال ایــام کرونایــی و بــا فروکــش کــردن نســبی‬ ‫شــیوع این ویروس امار مســافرت های نوروزی نســبت به ‪۲‬‏ســال‬ ‫قبــل ســیر صعــودی داشــته اســت ‪ ،‬بــه زبــان ســاده تر بــا افزایــش‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ســفر‪ ،‬ســهم طبیعــت از زبالــه تولیــدی افزایــش یافـ ‪‎‬‬ ‫همیــن امــر ســبب شــد تــا ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه‬ ‫عنــوان متولــی طبیعــت طــرح ملــی» مســیر ســبز ‪ -‬ایــران پــاک « را‬ ‫بــا‏هــدف اجــرای طــرح هــای پاکســازی طبیعــت‪ ،‬بــه ویــژه حاشــیه‬ ‫محورهــای مواصالتــی شــهری‪ ،‬روســتایی و مناطــق تفرجــی و‬ ‫‏طبیعی راه اندازی و برای اجرا ان را به تمام اســتانداران ‪ ۳۱‬اســتان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫کشــور ابــاغ کــرده اس ـ ‪‎‬‬ ‫ابــاغ ایــن طــرح راهــکاری بــرای کاهــش پخــش و پراکنــش انــواع‬ ‫پســماندها از جملــه پالســتیک‪ ،‬کاغــذ‪ ،‬ضایعــات و نخاله هــای‬ ‫‏ســاختمانی و بعضــا تخلیــه غیرمجــاز پســماندهای صنعتــی و ویــژه‬ ‫در حاشــیه محورهــای مواصالتــی‪ ،‬مناطــق ســاحلی‪ ،‬دریایــی ‏و‬ ‫ســایر زیســتگاه هــای طبیعــی کشــور اســت تــا عــاوه بــر کاهــش‬ ‫الودگی های بهداشــتی و تخریب محیط زیســت‪ ،‬گســتره‏وســیعی‬ ‫از طبیعــت از وجــود زبالــه در امــان بمانــد و دیــدگان مســافران و‬ ‫گردشــگران از ســیمای کریــه و زشــت محــروم و در‏امــان بمانن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫یکــی از شهرســتان هــای اســتان گلســتان در اجــرای ایــن طــرح‬ ‫پویاتــر از ســایر مناطــق بــه نظــر مــی رســید‪ ،‬شهرســتان بنــدر‏ترکمــن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫در حاشــیه خلیــج گــرگان در غــرب گلســتان اس ـ ‪‎‬‬ ‫رییس حفاظت محیط زیســت بندرترکمن از اجرای طرح مســیر‬ ‫ســبز ‪ -‬ایــران پــاک و برقــراری گشــت خودرویــی ویــژه حفــظ‏محیــط‬ ‫‪ ۲۵‬هزار نفر از اقشار کم درامد‬ ‫خراسان شمالی رایگان بیمه‬ ‫می شوند‬ ‫مدیر صندوق بیمه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر خراســان شمالی‬ ‫گفــت‪ :‬امســال‪ ۲۵ ،‬هــزار نفــر از نیازمنــدان اســتان در اجرای طرح بیمه‬ ‫فراگیــر رایــگان بیمــه اجتماعــی می شــوند کــه بیشــتر ان هــا در مناطــق‬ ‫روســتایی و محروم ســکونت دارند‪.‬‬ ‫محمدرضــا غالمــزاده اظهــار داشــت‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح اقشــار‬ ‫کــم درامــد بــا حمایــت دولــت امســال زیــر پوشــش صنــدوق بیمــه‬ ‫کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫طــرح ملــی بیمــه اجتماعــی فراگیــر محرومــان و اقشــار کــم برخــوردار‬ ‫صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر بــا تحــت‬ ‫پوشــش قــرار گرفتــن یــک میلیــون و ‪ ۲۵۰‬هــزار نفــر پارســال بــا حضــور‬ ‫زیســت در جــاده هــا و ســواحل اســتان طــی تعطیــات نــوروزی‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫علــی بیانــی اظهارداشــت‪ :‬در ایــن طــرح از همــه تــوان پشــتیبانی‬ ‫و خودرویــی اداره اســتفاده شــد و کارشناســان و محیــط بانــان در‬ ‫‏جاده هــای منطقــه مســتقر و از ایــن طریــق بــا اطــاع رســانی‪،‬‬ ‫میهمانــان نــوروزی را بــه حفاظــت از طبیعــت زیبــای گلســتان‬ ‫‏تشــویق کردنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫همراهی مسافران در اجرای طر ‪‎‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬بــا اطــاع رســانی گســترده تــاش شــد تــا‬ ‫از تــوان مســافران و گردشــگران در حفــظ محیــط زیســت اســتفاده‬ ‫‏کنیــم و در ایــن راســتا بــا نصــب بنرهایــی و درج شــماره تلفن هــای‬ ‫رایــگان و اداره بــر ان شــدیم تــا همراهــی بیشــتر مســافران را‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫‏داشــته باشــی ‪‎‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هموطنــان مــی توانســتند در صــورت مشــاهده‬ ‫تخلف هــای زیســت محیطــی از جملــه شــکار حیوانــات‪ ،‬قطــع‬ ‫درختــان‪،‬‏روشــن کــردن اتــش در جنــگل و مناطــق حفاظــت شــده‪،‬‬ ‫مراتــب را بــه شــماره هــای ‪ ۱۵۴۰‬یــا ‪ ۰۱۷۳۲۵۴۵۴۶۳‬بــه صــورت‬ ‫‏شــبانه روزی اطــاع دهنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان بنــدر ترکمــن‬ ‫ادامــه داد‪ :‬طــرح مســیر ســبز ‪ -‬ایــران پــاک بــا اجــرای ‪ ۲‬برنامــه‬ ‫‏پاکســازی مبــادی شــهر و ایجــاد کمــپ ویــژه طــرح در بنــدر ترکمــن‬ ‫کار خــود را اغــاز کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در نخســتین روزهــای اجــرای ایــن طــرح پاکســازی‬ ‫ســواحل خلیج گرگان و اســکله بندرترکمن با همکاری اداره‏ورزش‬ ‫و جوانــان ‪ ،‬شــهرداری هــال احمــر‪ ،‬تشــکل هــای محیــط زیســتی و‬ ‫مــردم طبیعــت دوســت منطقــه برگــزار شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گفتــه وی همچنیــن کمــپ ویــژه ایــن طــرح در محــل اســکله‬ ‫بندرترکمــن راه انــدازی و محیــط بانــان و کارشناســان شهرســتان بــه‬ ‫‏خدمــت رســانی و پاســخگویی بــه مســافران پرداختن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ش‪‎‬‬ ‫نهادینه شدن فرهنگ زیست محیطی و حیات وح ‪‎‬‬ ‫بیانــی اضافــه کــرد‪ :‬نمایــش تروفــه هــا و تاکســیدرمی پرنــدگان‬ ‫ابــزی مهاجــر خلیــج گــرگان یکــی دیگــر از برنامــه هــای اجــرا شــده‏در‬ ‫ایــن طــرح بــود کــه بــا اســتقبال بــی نظیــر احــاد مــردم همــراه بــود‪،‬‬ ‫تــاش شــد تــا بــا ایــن برنامــه مــردم را گونــه هــای حیــات وحــش‬ ‫‏منطقــه اشــنایی و همراهــی بیشــتر انــان در صیانــت و پاســداری از‬ ‫ایــن زیســتمندان را داشــته باشــیم‪‎ .‎‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا اطــاع رســانی مناســب در خصــوص جلوگیــری‬ ‫از تخریــب و الودگــی محیــط زیســت در مــکان هــای پــر تــردد‬ ‫‏شهرســتان از طریــق تبلیغــات محیطــی و رســانه هــای اســتانی و‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی و نیــز اســتفاده از ظرفیــت هــای بــرون‬ ‫‏ســازمانی و تشــکل هــای مــردم نهــاد بــه عمــوم مــردم و بهــره‬ ‫بــرداران از طبیعــت زیبــای بندرترکمــن ‪،‬ســعی بــر ان شــده اســت‬ ‫کــه‏عــاوه بــر توســعه گردشــگری طبیعــی و مســئوالنه‪ ،‬صیانــت از‬ ‫زیســتگاه های و مواهــب الهــی اجرایــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کاری ارزند ‪‎‬ه‪‎‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان ایــن پویــش را کار‬ ‫بســیار ارزنــده ای برشــمرد و افــزود‪ :‬پیــش از ایــن و در ســال های‬ ‫‏گذشــته ایــن پویــش در اســتان های محدودتــری انجــام مــی شــد‬ ‫امــا امســال تحــت عنــوان مســیر ســبز‪ ،‬ایــران پــاک و در کل کشــور‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏اجــرا شــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫محمدرضــا کنعانــی بــا اشــاره بــه اینکــه نقــش مشــارکت مردمــی‬ ‫و همراهــی انهــا در داشــتن محیــط زیســتی ســالم و پــاک بســیار‬ ‫حائــز‏اهمیــت اســت ‪ ،‬گفــت‪ :‬امیدواریــم ایــن حرکــت و پویــش ملی‬ ‫ســبب توجــه هرچــه بیشــتر احــاد جامعــه بــه مســوولیتی کــه در‬ ‫قبــال‏محیــط زیســت دارنــد شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح تمامــی افــراد دارای شــرایط پــس از‬ ‫پایــش بــه صــورت رایــگان از خدمــات بیمــه ای برخــوردار خواهنــد شــد‬ ‫که برای هر اســتانی ســهمیه ای در نظر گرفته شــده که شــامل اقشــار‬ ‫نیازمنــد و ســه دهــک پاییــن جامعــه مــی شــود کــه از بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫اســتان خراســان شــمالی از نظــر ســطح درامــدی در رتبــه هــای پاییــن‬ ‫کشــوری قــرار دارد از مســووالن مربــوط مــی خواهیــم کــه ایــن ســهم را‬ ‫افزایــش دهنــد تــا افــراد بیشــتری تحــت حمایــت بیمــه ای قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫غالمــزاده افــزود‪ :‬ســطح محرومیــت بیشــتر مناطــق ایــن اســتان بــاال‬ ‫اســت کــه از دولــت مــی خواهیــم ســهم ایــن اســتان را در طــرح هــای‬ ‫حمایتــی از جملــه بیمــه ای افزایــش دهنــد تا شــاخص های محرومیت‬ ‫در ایــن خطــه کاهــش یابــد چــرا کــه شــمار زیــادی از جمعیــت ایــن‬ ‫اســتان هیــچ نــوع بیمــه ای ندارنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬افــرادی کــه در ایــن طــرح ثبــت نــام شــوند از‬ ‫حمایت هــای پنــج ســاله دولــت بهــره خواهنــد بــرد‪ ،‬در ســال اول از‬ ‫تخفیــف ‪ ۱۰۰‬درصــدی برخــوردار خواهنــد شــد‪ ،‬از ‪ ۱۵‬درصــد حــق بیمــه‬ ‫کــه بایــد در ســال اول پرداختــه شــود ‪ ۱۵‬درصــد را دولــت پرداخــت مــی‬ ‫کنــد و در ســال هــای دوم تــا پنجــم بــه ترتیــب هــر ســال یــک درصــد از‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬امیدواریــم بــا اجــرای ایــن برنامــه هــا و همچنیــن‬ ‫اقداماتــی در زمینــه اجــرای برنامــه هــای اموزشــی و اطــاع‏رســانی‬ ‫باعــث ارتقــای فرهنــگ محیــط زیســتی و مســوولیت اجتماعــی‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫شــویم و همــه در قبــال حقــوق شــهروندی مســووالنه عمــل‏کنی ـ ‪‎‬‬ ‫در راســتای تحقــق اصــل ‪ ۵۰‬قانــون اساســی کشــور و اهــداف‬ ‫توســعه پایــدار‪ ،‬تعییــن نقــش و جایــگاه مــردم بســیار مهــم اســت‬ ‫از‏ایــن رو ارتقــای ســطح فرهنــگ محیــط زیســت جامعه و اســتفاده‬ ‫از ظرفیــت هــای موجــود در ان و ایجــاد همگرایــی در ســازمان‏هــا‬ ‫و نهادهــای ذیربــط بــرای اجــرای چنیــن طــرح هایــی زمنیــه اعتــای‬ ‫فرهنــگ و جایــگاه محیــط زیســت در جامعــه را مهیــا مــی‏ســاز ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه تاکیــد کارشناســان امــر چنیــن طــرح هایــی برای نهادینه شــدن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫فرهنگ حفظ محیط زیســت در کشــور بســیار ضروری‏اسـ ‪‎‬‬ ‫انــان معتقدنــد نهادهــای مربــوط و دخیــل در ســتاد نــوروزی هــر‬ ‫اســتان بایــد بــرای اطــاع رســانی و اگاهــی بخشــی مســافران و‬ ‫‏گردشــگران از ایــن طــرح تــاش مضاعفی داشــته باشــند و یکپارچه‬ ‫عمــل کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مباحــث و مــوارد مربــوط بــه محیــط زیســت امــروز بــه عنــوان ابــر‬ ‫چالــش هــای اســتانی هــم مطــرح اســت کــه بایــد بــرای رفع ایــن‏امر‬ ‫مهــم در جامعــه تدابیــر ویــژه ای اتخــاذ شــود و رویکــرد رســانه هــای‬ ‫گروهــی بــرای فرهنــگ ســازی حفاظــت از ان جامعــه‏بایــد تغییــر‬ ‫کنــد تــا بیشــترین فــراورده را ایــن ارتبــاط داشــته تولیــد کننـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫لزوم اطالع رسانی از قبل‬ ‫مظفراذیــش دبیــر تشــکل هــای زیســت محیطــی گلســتان در‬ ‫خصــوص اجــرای طــرح مســیر ســبز ‪ -‬ایــران پــاک اظهارداشــت‪ :‬در‬ ‫‏‏ چنیــن طرح هایــی کــه در قالــب ملــی اجــرا مــی شــوند بایــد مــوارد‬ ‫زودتــر بــه اســتان ها ابــاغ شــود تــا فرصــت الزم بــرای طــرح‏ریــزی‬ ‫مطلــوب ان فراهــم شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬اگــر چنیــن طــرح هایــی زودتــر از عیــد نــوروز ابــاغ‬ ‫شــود امــکان تیــم بنــدی اعضــای ســمن هــای مردمــی وجــود دارد‬ ‫‏و مــی تــوان از ظرفیــت بیشــتر نیروهــای مردمــی در ایــن طــرح‬ ‫اســتفاده کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اذیــش یــاداور شــد‪ :‬مشــابه چنیــن طرحــی در ســال ‪ ۹۳‬و ‪ ۹۴‬هــم‬ ‫در اســتان هــای شــمالی کشــور از جملــه گلســتان بــا عنــوان مســیر‬ ‫‏ســبز ‪ -‬ســاحل پــاک اجــرا ولــی در ادامــه متوقــف شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬بــه گفتــه وی اگــر بــه دنبــال اثربخشــی مطلــوب و حداکثــری‬ ‫از اجــرای چنیــن طــرح هایــی هســتیم بایــد چنیــن برنامــه هایــی‬ ‫بــدون‏وقفــه و بــه صــورت مســتمر اجــرا شــود تــا دســتاوردهای‬ ‫ان مانــا باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا وســعت افــزون بر‪۲۱‬هــزار کیلومترمربــع‬ ‫بــا برخــورداری از جاذبه هــای غنــی گردشــگری بــه عنــوان‬ ‫گوش ـه ای‏از بهشــت ایــران و یکــی از قطب هــای گردشــگری‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫کشــور مطــرح اس ـ ‪‎‬‬ ‫در اســتان گلســتان واقــع در شــمال کشــور بیــش از یــک هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬اثــر مذهبــی‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬تفریحــی و توریســتی وجــود‏دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫هــر ســاله در تعطیــات بــه ویــژه نــوروز حــدود ‪ ۲۰‬میلیــون نفــر‬ ‫گردشــگر و زائــر مرقــد مطهــر حضــرت علــی ابــن موســی‏الرضــا(ع) از‬ ‫ایــن اســتان گــذر مــی کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بندرترکمن دارای بیســت کیلومتر نوار ســاحلی بوده و همه ســاله‬ ‫در ایــام نــوروز میزبــان خیــل بیشــماری از مســافران و‏گردشــگران از‬ ‫سراســر کشــور اســت در ســالیان گذشــته ســابقه حضــور بیــش از‬ ‫‪ ۲‬میلیــون نفــر گردشــگر در تعطیــات نــوروزی‏را در کارنامــه دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بندرترکمــن بــه ســبب دارا بــودن ســواحل زیبــا و وجــود جزیــره‬ ‫اشــوراده ظرفیــت مطلوبــی در خصــوص جــذب گردشــگر‏برخــوردار‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن شهرســتان بــا دارا بــودن بیــش از ‪ ۸۰‬هــزار نفــر جمعیت‬ ‫ت‪‎.‬‏‪/‬ایرنا‬ ‫در شــمال غــرب اســتان گلســتان واقــع اس ـ ‪‎‬‬ ‫ســهم دولــت کاســته مــی شــود‪.‬‬ ‫غالمــزاده گفــت‪ :‬در ســال پنجــم بیمــه شــده بایــد ســهم بیمــه خــود‬ ‫را پرداخــت کنــد‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه در صنــدوق بیمــه روســتایی‬ ‫دولــت ‪ ۸۵‬درصــد حــق بیمــه هــر فــرد را نیــز پرداخــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫در گــزارش پایــش فقــر در ســال ‪ ۱۳۹۹‬اســتان خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫طبــق شــاخص های ترکیبــی وزارت رفــاه‪ ،‬دومیــن اســتان محــروم‬ ‫کشــور اســت‪ .‬نــام شهرســتان راز و جــرگالن در لیســت محرومتریــن‬ ‫شهرســتان های کشــور درج شــده اســت‬ ‫طبــق امــار هــا نیــز درامــد ســرانه مــردم خراســان شــمالی بــه نســبت‬ ‫ســایر نقــاط کشــور پایین تــر اســت و بــرای حــل ایــن موضــوع بایــد‬ ‫تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬پارســال پنــج هــزار و ‪ ۲۵۰‬خانــوار روســتایی‪ ،‬عشــایری‬ ‫و جمعیــت شــهرهای زیــر ‪ ۲۰‬هــزار نفــر ایــن اســتان زیر پوشــش بیمه‬ ‫اجتماعــی رفتنــد‪.‬‬ ‫غالمــزاده جمعیــت مشــمول ایــن صنــدوق کــه شــامل جمعیــت بــاالی‬ ‫‪ ۱۸‬تا ‪ ۵۰‬ســال اســت حدود ‪ ۱۷۹‬هزار نفر عنوان کرد و اظهار داشــت‪:‬‬ ‫تاکنــون از ایــن تعــداد ‪ ۶۷‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬نفــر بیمــه شــده انــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪ ۳۴‬هزار کیلوگرم فراورده خام دامی در خراسان شمالی معدوم شد‬ ‫معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بازدیدهــای طــرح نــوروزی ایــن اداره کل امســال منجــر بــه معــدوم ســازی ‪۳۴‬‬ ‫هــزار کیلوگــرم فــراورده خــام دامــی غیربهداشــتی در اســتان شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪508‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫عیبماشین‪،‬موتور‪،‬‬ ‫ترموستات‪،‬گاز‪،‬جلوبندی‬ ‫خرید تضمینی گندم براساس‬ ‫کیفیت نرخ گذاری شود‬ ‫در ســال های گذشــته در کمیســیون کشــاورزی قیمت گذاری‬ ‫گنــدم براســاس کیفیــت را پیگــری کــرده ایــم و برنامــه و‬ ‫نشســت هــای نیــز بــا وزارت کشــاوزی در ایــن خصــوص انجــام‬ ‫شــد و حتــی اســتان گلســتان را بــه عنــوان پایلــوت این مســئله‬ ‫انتخــاب کردیــم‪.‬‬ ‫خبرگزاری بازار بررسی می کند‪:‬‬ ‫خریدتضمینیگندم‬ ‫گلستان و تضعیف حق‬ ‫کشاورزان‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬هنگامه خاندوزی‬ ‫گــرگان‪ -‬بــا وجــود اینکــه گنــدم اســتان گلســتان از کیفیــت بســیار‬ ‫باالتــری نســبت بــه ســایر ارقــام گنــدم در ســطح کشــور برخــوردار‬ ‫اســت امــا در خریــد تضمینــی قیمــت گنــدم گلســتان بــا دیگر نقاط‬ ‫کشــور یکســان اســت کــه ایــن مســئله تضعیــف حــق کشــاورزان‬ ‫اســتان را در پــی دارد‪.‬‬ ‫گلســتان بــا توجــه بــه اینکــه قطــب کشــاورزی اســت و دومیــن‬ ‫تولیــد کننــده امنیــت غذایــی کشــور محســوب مــی شــود امــا از‬ ‫لحــاظ درامــدی مــردم ایــن اســتان در ســطح پایینــی زندگــی‬ ‫می کنــد کــه شــاید ایــن امــر ریشــه در نادیــده گرفتــن ظرفیــت هــا و‬ ‫پتانســیل های کــه در ایــن اســتان وجــود دارد باشــد‪.‬‬ ‫یکــی از بهتریــن ظرفیــت هــای کــه در ایــن اســتان وجــود دارد‬ ‫کشــت گنــدم مرغــوب و بــا کیفیــت اســت‪ ،‬گندمــی کــه بــه گفتــه‬ ‫کارشناســان بــا اســتانداردهای جهانــی برابــری دارد و از لحــاظ‬ ‫گلوتــن و پروتئیــن از ســایر اقــام کشــت شــده در ســطح کشــور‬ ‫بســیار مرغــوب تــر اســت‪.‬‬ ‫گلســتان از اســتان های پیشــرو و ممتــاز در امــر خریــد تضمینــی‬ ‫گنــدم اســت کــه هــر ســاله مــازاد گنــدم اســتان را بــرای تامیــن‬ ‫گنــدم کیفــی دیگــر نقــاط کشــور از طــرق ریلــی و جــاده ای بــه‬ ‫اســتان های کشــور ارســال می کنــد‪.‬‬ ‫گنــدم گلســتان از نظــر ویژگی هــای کیفــی‪ ،‬همچنــان رکــورددار‬ ‫کیفیــت گنــدم در ســطح کشــور اســت‪ ،‬و بــا داشــتن ‪ ۱۲‬تــا ‪۱۳‬‬ ‫درصــد پروتئیــن‪ ۲۸ ،‬الــی ‪ ۳۰‬درصــد گلوتــن مرطــوب و ‪ ۷۸‬الــی‬ ‫‪ ۸۰‬کیلوگــرم وزن هکتوتیــر‪ ،‬مرغوب تریــن گنــدم کشــور بــه‬ ‫شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫کیفیــت موجــود در گندم هــای اســتان ســبب شــده بخش هــای‬ ‫خصوصــی ســایر اســتان ها پــس از خریــد‪ ،‬ان را بــرای افزایــش‬ ‫کیفیــت ارد بــا ســایر گندم هــا مخلــوط کننــد‪.‬‬ ‫امــا همــه ایــن امتیازهــا باعــث ایــن نشــده کــه قیمــت خریــد ایــن‬ ‫محصــول در گلســتان بــا دیگــر اســتان هــا متفــاوت باشــد و عــاوه‬ ‫بــر ایــن بــا توجــه بــه صنایــع تبدیلــی کــه در گلســتان بــرای فــراوری‬ ‫گنــدم وجــود دارد امــا بــه لحــاظ مرغوبیــت بخشــی از گنــدم ایــن‬ ‫اســتان بــه صــورت خــام بــه اســتان هــای دیگــر ارســال مــی شــود‪.‬‬ ‫امســال بــا توجــه بــه اینکــه قیمــت تضمینــی خریــد گنــدم ‪11‬هــزار‬ ‫و ‪ 500‬تومــان اعــام شــده اســت امــا بــاز هــم شــاهد اجحــاف در‬ ‫حــق گنــدم کاران گلســتانی هســتیم‪ ،‬چــرا کــه در خریــد تضمینــی‬ ‫قیمــت همــه ارقــام گنــدم یکســان اســت و کشــاورز گلســتانی کــه‬ ‫کرایه ناوگان حمل بار و‬ ‫مسافر بجنورد افزایش یافت‬ ‫رییــس ســازمان حمــل و نقــل بــار و مســافر شــهرداری بجنــورد‬ ‫گفــت‪ :‬نــرخ جابــه جایــی بــار و مســافر در مرکــز اســتان ‪۴۰‬‬ ‫درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫حمیدرضــا شــافعی اظهــار داشــت‪ :‬افزایــش نــرخ جابــه جایــی‬ ‫بــار و مســافر از دیــروز اجرایــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه افزایــش تــورم ســالیانه‪ ،‬شــورای‬ ‫اســامی شــهر بــا افزایــش کرایــه هــا موافقــت کــرد و پــس‬ ‫از ســیر مراحــل قانونــی‪ ،‬نــرخ کرایــه جابجــای بــار و مســافر‬ ‫گنــدم بــا کیفیــت و بــا تنــاژ کمتــر را کشــت مــی کنــد‪ ،‬بــا کشــاورز‬ ‫دیگــر اســتان هایی کــه گنــدم بــی کیفیــت و بــا حداقل تنــاژ دو برابر‬ ‫اســتان گلســتان کشــت مــی کنــد برابراســت‪.‬‬ ‫خرید تضمینی گندم براساس کیفیت نرخ گذاری شود‬ ‫امیــر یوســفی نائــب رئیــس اتــاق بازرگانــی گــرگان در ایــن‬ ‫خصــوص گفــت‪:‬در ســال هــای گذشــته در کمیســیون کشــاورزی‬ ‫قیمــت گــذاری گنــدم براســاس کیفیــت را پیگــری کــرده ایــم و‬ ‫برنامــه و نشســت هــای نیــز بــا وزارت کشــاوزی در ایــن خصــوص‬ ‫انجــام شــد و حتــی اســتان گلســتان را بــه عنــوان پایلــوت ایــن‬ ‫مســئله انتخــاب کردیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ولــی متاســفانه شــرایطی بــه گونــه ای رقــم خــورد که با‬ ‫همــه پیگــری هــای انجام شــده این مســئله محقق نشــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه گنــدم گلســتان گلتــون و پروتئیــن باالتــری‬ ‫نســبت بــه گنــدم دیگــر اســتان هــای کشــور برخــوردار اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪:‬در حــال حاضــر محصــوالت دیگــر ماننــد برنــج‬ ‫بــا ارقــام متفــاوت و قیمــت هــای مختلــف خریــداری مــی شــود‬ ‫و مــا انــواع برنــج خــزر‪ ،‬فجــر‪ ،‬شــیرودی‪ ،‬طــارم و برنــج هــای‬ ‫متفــاوت دیگــری داریــم کــه هــر کــدام بــر اســاس نــوع کیفیــت ان‬ ‫قیمت گــذاری مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ایــن گنــدم نیــز بایــد براســاس کیفــت ان درجــه‬ ‫بنــدی و خریــداری شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬در همــه جــای دنیــا براســاس‬ ‫کیفیــت گنــدم بــر روی ان نــرخ گــذاری انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫یوســفی بــا بیــان اینکــه گنــدم نیــز بایــد براســاس پروتئیــن و‬ ‫گلتــون ان خریــداری مــی شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬یکــی از اعتراضــات‬ ‫همیشــگی مــا ایــن بــوده اســت کــه بایــد گنــدم اســتان گلســتان بــا‬ ‫توجــه بــه کیفیــت ان خریــداری شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬گنــدم گلســتان درصــد پروتئــن ان نســبت به همه‬ ‫گنــدم هــای دیگــر اســتان هــای کشــور از کیفیــت بهتــری برخــوردار‬ ‫هســتند و در عیــن حــال نیــز بــا توجــه به کیفیت بــاالی ان عملکرد‬ ‫ان در هــر هکتــار کمتــر از ســایر مناطــق کشــور اســت‪.‬‬ ‫نائــب رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق ایــران بــا بیــان اینکــه تناژ‬ ‫محصــول گنــدم در گلســتان ‪3‬و نیــم تــا چهــار تــن اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫امــا در اســتان هــای دیگــر بــا توجــه بــه اقلیــم و وضعیــت اب و‬ ‫هــوای کــه وجــود دارد محصــول گنــدم از کیفتــی پایینــی برخــوردار‬ ‫اســت امــا تنــاژ محصــول در هــر هکتــار بــاالی شــش تــن اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کشــاورز اســتانی کــه گنــدم کیفیــت پاییــن بــا‬ ‫تنــاژ بیشــتر را بــه دســت مــی اورد در خریــد تضمینــی بــا کشــاورز‬ ‫گلســتانی کــه گنــدم بــا کیفیــت بــاال و تنــاژ کمتــر را کشــت می کنــد‬ ‫یکســان دیــده مــی شــود و مــی تــوان گفــت ایــن یــک نــوع بــی‬ ‫عدالتــی اســت کــه بــرای مــردم ایــن اســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫یوســفی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تــا زمانــی کــه در خرید تضمینی قیمت‬ ‫خریــد گنــدم در همــه جــای کشــور یکســان اســت مــی تــوان بــه‬ ‫نوعــی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه کشــاورز گلســتانی بــا کشــت گندم‬ ‫بــه دولــت یارانــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫نائــب رئیــس اتــاق بازرگانــی گــرگان ادامــه داد‪ :‬مــا بــاز هــم ایــن‬ ‫مســئله را پیگــری خواهیــم کــرد و مطالعــات خــود را در ایــن زمینــه‬ ‫ادامــه خواهیــم داد تــا باالخــره دولــت تصمیــم بگیــرد کــه گنــدم نیز‬ ‫ماننــد دیگــر محصــوالت بــا توجــه بــه کیفیــت ان خریــداری شــود‪.‬‬ ‫وی متذکــر شــد‪ :‬اگــر ایــن مســئله محقــق شــود کمــک بســیاری‬ ‫خواهــد کــرد تــا کشــاورزان مــا بــه ســمت کشــت محصــوالت بــا‬ ‫کیفیــت قــدم بــر دارنــد‪.‬‬ ‫قیمت گذاری متفاوت در خرید تضمینی امکان پذیر نیست‬ ‫در ایــن میــان امــا معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی جهــاد‬ ‫کشــاورزی گلســتان نظــر دیگــری دارد او معتقــد اســت کــه گنــدم‬ ‫اســتان گلســتان دیگــر ماننــد گذشــته کیفیــت قبــل را نــدارد و ایــن‬ ‫امــکان وجــود نــدارد کــه در خریــد تضمینــی‪ ،‬گنــدم گلســتان را بــا‬ ‫اعــم از تاکســی همگانــی‪ ،‬تلفنــی و بیســیم وهمچنیــن نــاوگان‬ ‫بــاری نســبت بــه ســال گذشــته ‪ ۴۰‬درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫شــافعی گفــت‪ :‬بــر اســاس همیــن مصوبــه نــرخ کرایــه‬ ‫اتوبوس هــای درون شــهری کــه تحــت مالکیــت‬ ‫شــهرداری اســت ‪ ۱۲‬هــزار ریــال و نــرخ کرایــه‬ ‫نــاوگان بخــش خصوصــی ‪ ۱۳‬هــزار ریــال در‬ ‫صــورت اســتفاده از کارت بلیــط الکترونیکــی‬ ‫تعییــن شــد و نــرخ کرایــه بصــورت وجــه نقــد هــم‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار ریــال اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان حمــل و نقــل بــار و مســافر‬ ‫شــهرداری بجنــورد افــزود‪ :‬نــرخ ســرویس هــای‬ ‫مــدارس بــا توجــه بــه اینکــه بــرای یــک ســال‬ ‫تحصیلــی بــوده شــامل ایــن مصوبــه نشــده و‬ ‫هیچگونــه افزایشــی در نــرخ ســرویس مــدارس‬ ‫مجــاز نیســت‪.‬‬ ‫تعــداد اتوبــوس هــای فعــال در شــهر بجنــورد ‪۶۰‬‬ ‫دســتگاه اســت‪.‬‬ ‫قیمت هــای متفــاوت خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا عباســی در گفتگــو اظهــار کــرد‪ :‬در خرید تضمینی نمی‬ ‫توانیــم بــرای گنــدم اســتان گلســتان قیمــت دیگری داشــته باشــیم‬ ‫چــرا کــه دیگــر اســتان هــای همســایه نیــز کشــت گنــدم دارنــد و در‬ ‫فــروش ایــن محصــول تقــاب و دیگــر مســائل پیــش خواهــد امــد‬ ‫بــر همیــن اســاس دولــت نمــی توانــد در خریــد تضمینــی قیمتــی‬ ‫متفــاوت بــرای خریــد گنــدم گلســتان اعــام کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در قیمــت ازاد‪ ،‬گنــدم گلســتان باالتــر از‬ ‫دیگــر اســتان هــا خریــداری مــی شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬برخــی کارخانجــات‬ ‫در خریــد ازاد قیمــت باالتــر از نــرخ تضمینــی گنــدم اســتان را‬ ‫خریــداری مــی کننــد‪.‬‬ ‫عباســی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال زراعــی اینــده قیمــت خریــد‬ ‫تضمینــی کیلویــی ‪ 9‬هــزار و ‪ 500‬تومــان اعــام شــده اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬امیدواریــم بــا افزایــش قیمــت گنــدم شــاهد بهبــود‬ ‫شــرایط و رونــق اقتصــادی کشــاورزی در گلســتان باشــیم‪.‬‬ ‫وی در خصــوص تنــاژ کمتــر برداشــت محصــول گنــدم نیســت بــه‬ ‫دیگــر اســتان افــزود‪ :‬تنــاژ گنــدم بســتگی بــه زمــان کشــت و ابیــاری‬ ‫ایــن محصــول دارد بــرای همیــن میــزان برداشــت گنــدم در اســتان‬ ‫گلســتان کمتــر از دیگــر اســتان هاســت‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی جهــاد کشــاورزی گلســتان ادامــه‬ ‫داد‪ :‬گنــدم هــای بهــاره محصولــی دهــی شــان بیــش از چهــار و نیم‬ ‫تــن نیســت امــا رکــورد تــا هفــت تــن نیــز مــی رســد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در گنــدم هــای پاییــزه چــون مــدت زمان بیشــتری برای‬ ‫کاشــت و برداشــت وجــود دارد بــا توجــه بــه ابیــاری بســیاری کــه‬ ‫انجــام مــی شــود و بهــره منــدی از نــور کافــی عملکــرد بهتــری دارنــد‪.‬‬ ‫عباســی بــا اشــاره بــه اینکــه نــرخ گــذاری گنــدم براســاس کیفیــت‬ ‫مشــکل قانونــی دارد و قابلیــت اجرایــی نــدارد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫مســئله دیگــری کــه وجــود دارد گندم مــا در حال حاضر ان کیفیت‬ ‫قدیــم را نــدارد و چندیــن اســتان دیگــر وجــود دارد کــه گنــدم ان هــا‬ ‫نیــز بــه کیفیــت گنــدم گلســتان نزدیــک اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ارقــام گنــدم در گلســتان نســبت بــه ســال های‬ ‫گذشــته عــوض شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ارقامــی کــه در حــال حاضــر در‬ ‫اســتان کشــت مــی شــود تنــاژ بیشــتری دارد بــرای همیــن از میــزان‬ ‫کیفیــت محصول کاســته شــده اســت‪.‬‬ ‫گلستان تولید کننده بذر گندم کشور باشد‬ ‫یــک کارشــناس جهــاد کشــاورزی نیــز در خصــوص اینکــه چــه‬ ‫اقدامــی انجــام شــود کــه گنــدم گلســتان بــا توجــه بــه مرغوبیــت‬ ‫ان خریــداری شــود بــه خبرنــگار بــازار گفــت‪ :‬گندمــی کــه در اســتان‬ ‫گلســتان کشــت مــی شــود نســبت بــه ســایر اســتان هــا کیفیــت‬ ‫باالتــری دارد امــا دولــت در خریــد تضمینــی نمــی توانــد قیمــت‬ ‫گــذاری متفــاوت داشــته باشــد بــر همیــن اســاس گنــدم گلســتان‬ ‫نیــز همتــراز بــا ســایر اســتان هــا خریــداری مــی شــود‪.‬‬ ‫رمضانعلــی جعفــری بــا بیــان اینکــه در خریــد تضمینــی چنــد‬ ‫نرخــی بــودن گنــدم مشــکالتی را بــه وجــود مــی اورد‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر برخــی از مــزارع گنــدم در اســتان گلســتان بــرای تولیــد‬ ‫بــذر ســایر اســتان هــا محصــول کشــت مــی کننــد کــه بــا توجــه بــع‬ ‫اینکــه زیــر نظــر مرکــز تحقیقــات کشــاورزی کشــت مــی شــود هــم‬ ‫از کیفــت باالتــری برخــوردار اســت و هــم اینکــه ان را بــا قیمــت‬ ‫باالتــری بــه فــروش مــی رســانند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای اینکــه بتوانیــم بهــره وری و ارتقــا کیفیــت گنــدم را‬ ‫در اســتان داشــته باشــیم مــی توانیــم زمینــه ای را ایجــاد کنیــم کــه‬ ‫گلســتان تولیــد کننــده بــذر گنــدم دیگــر اســتان های کشــور باشــد‪.‬‬ ‫جعفــری ادامــه داد‪ :‬اگــر ایــن مســئله اتفــاق بیفتد عــاوه بر اینکه‬ ‫کیفیــت گنــدم در ســطح کشــور بــاال مــی رود گنــدم کار گلســتانی‬ ‫نیــز مــی توانــد محصــول بــا کیفیــت خــود را بیشــتر از قیمــت خریــد‬ ‫تضمینــی به فــروش برســاند‪.‬‬ ‫همچنیــن در بجنــورد حــدود ‪ ۷۰۰‬دســتگاه تاکســی همگانــی و‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬دســتگاه تاکســی تلفنــی و بیســیم فعــال اســت‪.‬‬ ‫ بررسی برخی ایرادات و مشکالت ماشین‬‫ مشکالت برداشتن ترموستات‪:‬‬‫‪ -۱‬زمــان ســرباالیی موتــور خــودرو داغ شــده و در ســرپایینی‬ ‫یــک مرتبــه و دفعتــا ســرد شــده کــه احتمــال تــاب برداشــتن‬ ‫سرســیلندر و ترک برداشــتن سرســیلندر و بلوکه ســیلندر زیاد‬ ‫اســت‬ ‫‪ -۲‬در ســرمای خیلــی ســردبخاری در نیــم ســاعت گــرم‬ ‫می شــو د‬ ‫‪ -۳‬موتور در دمای نرمال کار نمی کند ‪.‬‬ ‫چــون اوال دیــر بــه دمــای مطلــوب مــی رســد تاان موقــع موتور‬ ‫در شــرایط نرمال کار نمی کند‪.‬‬ ‫در ضمــن دمــای مطلــوب کارکــرد موتــور ‪ 85‬تــا ‪۹۵‬درجــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫پایین تر یا باالتر اسیب زا است‪.‬‬ ‫حتی پایینتر اسیب زا است‪.‬‬ ‫چــون لقــی قطعــات زیــاد اســت و ســایش قطعــات زیــاد‬ ‫می شــود‬ ‫معایب و مزایای دریچه گاز برقی‬ ‫ دریچــه گاز برقــی بــه دلیــل امــکان کنتــرل دقیق تــر میــزان‬‫هــوای ورودی بــه موتــور‪ ،‬نســبت بــه دریچــه گاز مکانیکــی‬ ‫برتــری داشــت‪ .‬زیــرا در ایــن حالــت راندمــان و کارایــی موتــور‬ ‫بیشــتر خواهــد شــد‪ .‬از مزایــای دیگــر دریچــه گاز برقــی کاهش‬ ‫مصــرف ســوخت و الودگــی اســت‬ ‫چرا رانندگان از دریچه گاز برقی ناراضی هستند‬ ‫ از معایــب اصلــی ایــن دریچــه تاخیــر در عملکــرد اســت‪،‬‬‫بدیــن معنــی کــه میــان فشــردن پــدال گاز توســط راننــده و بــاز‬ ‫شــدن دریچه گاز اختالف زمان محسوســی وجود دارد‪ ،‬که در‬ ‫شــتاب اولیــه تاثیــر منفــی شــدیدی می گــذارد و همچنیــن در‬ ‫ســطوح شــیب دار ایــن تاخیــر واقعــا ازاردهنــده اســت و اجــازه‬ ‫شــتاب گیری مناســب بــه خــودرو نمی دهــد‪.‬‬ ‫در خودروهایــی کــه دریچــه گاز ان هــا ســیمی اســت بــه‬ ‫محــض فشــردن پــدال مســتقیما ًدریچــه گاز همزمــان شــروع‬ ‫بــه بــاز شــدن می نمایــد ولــی در دریچه هــای برقــی رونــد کار‬ ‫ایــن چنیــن نیســت‬ ‫خودرو به چپ و راست می رود‬ ‫ توضیح مشکل‪:‬‬‫در حرکــت احســاس مــی کنیــد کــه همــواره بایــد توســط‬ ‫فرمــان‪ ،‬مســیر حرکــت را تنظیــم کنیــد‪ .‬ایــن مشــکل در‬ ‫ســرعت های بــاال بیشــتر محســوس اســت‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫ خــودرو بیــش از حــد بارگــذاری شــده اســت و یــا بــار در یــک‬‫ســمت ان بیشــتر از ســمت دیگــر اســت‪.‬‬ ‫‪ -۱‬پیچ چرخها شل شده است‬ ‫‪ -۲‬چرخها تنظیم نیستند‬ ‫‪ -۳‬چــرخ دنــده فرمــان از تنظیــم خــارج شــده اســت و بایــد‬ ‫تعویــض شــود‬ ‫‪ -۴‬فنرهای خودرو ضعیف شده اند‬ ‫‪ -۵‬بلبرینگ هــای چرخ هــای جلــو از تنظیــم خــارج شــده انــد‬ ‫و یــا فرســوده شــده انــد‬ ‫‪ -۶‬سیستم تعلیق ویا جلوبندی مشکل پیدا کرده است‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کارپارس‬ ‫برگزاریمی کند‬ ‫اسیب اهیاجتماعیوخشونت‬ ‫نخستین جشنواره‬ ‫تیتر‪،‬یادداشت‪،‬مصاحبه‪،‬زگارش‪،‬عکس‬ ‫عالقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند‬ ‫اثار خود را به دفتر موسسه حداکثر تا پایان‬ ‫اردیبهشت‪ 1401‬ارسال کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫سه شنبه ‪ 16‬فروردین ‪1401‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬فروردین‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪508‬‬ ‫با پیگیری دادگستری؛‬ ‫‏ برای توسعه شرکت های‬ ‫دانش بنیان زیرساخت ها‬ ‫مهیاست‬ ‫جان تازه در ‪ 69‬واحد تولیدی‬ ‫بازگشت به کار ‪ 794‬نفر‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری گلســتان بــا اشــاره‬ ‫بــه بخــش کشــاورزی و زیرســاخت های موجــود در‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬رمــز تحقــق‏شــعار ســال جــاری بــرون‬ ‫ســپاری و ســهولت در واگــذاری امکانــات بخــش‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری حــوزه کشــاورزی بــه‏شــرکت های‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫دانــش بنیــان اســ ‪‎‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از رونــق دوبــاره تولیــد در ‪ 69‬کارخانــه تعطیــل اســتان در ســال‬ ‫گذشــته خبر داد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی گفــت‪ :‬ســال گذشــته دبیرخانــه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی دادگســتری گلســتان‬ ‫‪ 348‬واحــد تولیــدی تعطیــل شناســایی و لیســت ایــن واحــد هــا بــه تفکیــک هــر شهرســتان بــه‬ ‫دادســتان هــای سراســر اســتان ارســال شــد تــا بــا کمــک دســتگاه هــای اجرایــی مشــکالت ایــن‬ ‫‪ ۵‬برابر حداقل دستمزد‪ ،‬جریمه‬ ‫روزانه به کارگیری اتباع غیرمجاز‬ ‫مدیرکل اشــتغال اتباع خارجی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از‬ ‫تعییــن میــزان جریمــه به کارگمــاردن اتبــاع خارجــی غیرمجــاز در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬خبــر داد کــه بــه میــزان پنــج برابــر حداقــل دســتمزد بــرای هــر روز‬ ‫خواهــد بود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪،‬‬ ‫«محســن ابراهیمــی» افــزود‪ :‬بــر اســاس بنــد «ج» مــاده ‪ ۱۱‬قانــون‬ ‫تنظیــم بخشــی از درامدهــای دولــت‪ ،‬هــر کارفرمایــی کــه از نیــروی کار‬ ‫خارجــی غیرمجــاز اســتفاده یــا در مشــاغلی بــه جز شــغل تعیین شــده‬ ‫در پروانــه کار اقــدام کنــد‪ ،‬بــه پنــج برابــر حداقــل دســتمزد برای هــر روز‬ ‫اشــتغال جریمــه می شــود‪.‬‬ ‫وی ادام ـه داد‪ :‬بــا توجــه بــه مصوبــه شــورای عالــی کار کــه حداقــل‬ ‫دســتمزد روزانــه امســال را یــک میلیــون و ‪ ۳۹۳‬هــزار و ‪ ۲۵۰‬ریــال‬ ‫تعییــن کــرده اســت‪ ،‬مبلــغ جریمــه بابــت هــر روز اشــتغال غیــر مجــاز‬ ‫اتبــاع خارجــی بــه میــزان پنــج برابــر حداقــل دســتمزد روزانــه یعنــی‬ ‫معــادل ‪ ۶‬میلیــون و ‪ ۹۶۶‬هــزار و ‪ ۲۵۰‬ریــال خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن میــزان جریمــه در صــورت تکــرار تخلــف ‪ ۲‬برابــر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل اشــتغال اتبــاع خارجــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫افزود‪ :‬همچنین در صورت اســتنکاف از پرداخت این جریمه‪ ،‬کارفرما‬ ‫مطابــق بــا مــاده ‪ ۱۸۱‬قانــون کار بــه محاکــم قضایــی معرفی می شــود‪.‬‬ ‫جابجایی ‪ ۷‬هزار و ‪ ۶۰۰‬مسافر‬ ‫نوروزی در فرودگاه گرگان‬ ‫مدیــرکل فــرودگاه هــای اســتان گلســتان گفــت‪ :‬از اغــاز طــرح‬ ‫نــوروزی تــا ســیزدهم فروردیــن هفــت هــزار و ‪ ۶۰۰‬مســافر و‬ ‫گردشــگر از طریــق فــرودگاه گــرگان جابجــا شــدند‪.‬‬ ‫علــی متانــت اظهارداشــت‪ :‬ایــن شــمار مســافران در مجمــوع‬ ‫بــا ‪ ۱۳۸‬پــرواز داخلــی از فــرودگاه بیــن المللــی اســتان اعــزام‬ ‫و پذیــرش شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســفرهای نــوروزی ســال جــاری ‪ ۱۴‬پــرواز فــوق‬ ‫العــاده برنامــه ریــزی شــده هــم انجــام شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فــرودگاه هــای گلســتان بــه خدمــات ارائــه شــده در‬ ‫ســال گذشــته از طریــق فــرودگاه گــرگان اشــاره و اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫در ســال گذشــته ســه هــزار و ‪ ۳۳۶‬ســورتی پــرواز در ایــن‬ ‫فــرودگاه انجــام و حــدود ‪ ۱۸۰‬هــزار نفــر مســافر جابجــا شــدند‪.‬‬ ‫وی در خصــوص مســیرهای پــروازی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه‬ ‫شــهرهای تهــران‪ ،‬مشــهد‪ ،‬زاهــدان‪ ،‬کیــش‪ ،‬اهــواز‪ ،‬عســلویه‪،‬‬ ‫بندرعبــاس‪ ،‬قشــم‪ ،‬شــیراز و اکتائــوی قزاقســتان پــرواز داشــته‬ ‫و بنــا داریــم تعــداد پروازهــا را افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫متانــت تصریــح کــرد‪ :‬عــاوه بــر ایــن پیگیــر برقــراری پــرواز‬ ‫داخلــی گــرگان‪ -‬چابهــار و گــرگان‪ -‬زابــل هــم هســتیم‪.‬‬ ‫استان ‪ ۲‬میلیون نفری گلستان ‪ ۲‬فرودگاه دارد‪.‬‬ ‫اجرای قانون دانش بنیان رشد‬ ‫اقتصادی را در پی دارد‬ ‫نماینــده مــردم شــیروان در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬یکــی از قوانیــن مترقــی و ارزشــمند‬ ‫مجلــس‪ ،‬قانــون جهــش تولیــد دانــش‏بنیــان اســت کــه ســال گذشــته مصــوب شــد و بــه رشــد‬ ‫اقتصــادی کشــور می توانــد کمــک کنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کارعلــی جــدی اظهــار داشــت‪ :‬در تالشــیم تــا مشــکالت مختلــف کــه‬ ‫دســت و پــا گیــر شــرکت دانــش بنیــان‏اســت‪ ،‬در قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیان‪،‬حــل شــود و‬ ‫کرونا را جدی بگیریم‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬مبلغ دینی به روستاهای‬ ‫خراسان شمالی اعزام شدند‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫واحدهــا را بررســی و بــرای رفــع موانــع بــر ســر راه تولیــد ایــن کارخانــه هــا تــاش کننــد ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان افــزود‪ :‬بــرای ســرعت بخشــیدن بــه رفــع موانــع تولیــد هــم‪،‬‬ ‫دبیرخانــه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی دادگســتری را در دادســرای مرکــز اســتان متمرکــز کردیــم تــا‬ ‫بــا اختیــارات نظارتــی کــه دادســتان مرکــز اســتان دارد در صــورت نیــاز بــرای حــل مشــکالت ســایر‬ ‫حوزه هــای قضایــی نیــز اقــدام شــود ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬بــا همــت دســتگاه قضایــی پارســال همــه دســتگاه هــای اجرایــی هــم پــای‬ ‫کار امدنــد کــه نتیجــه ان بــه راه افتــادن خــط تولیــد در ‪ 69‬واحــد تعطیــل بــود ‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬بــا فعــال شــدن ایــن کارخانــه هــا در مجمــوع ‪ 794‬کارگــر بــه محــل کار خــود‬ ‫بازگشــتند ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬ایجــاد واحدهــای صلــح و ســازش بــرای حــل و فصــل‬ ‫مســائل کارگری‪ ،‬راه اندازی مرکز داوری و شــعبه شــورای حل اختالف ویژه تجار و شــرکت های‬ ‫تولیــدی بــا همــکاری اتــاق بازرگانــی از دیگــر اقدامــات پارســال دادگســتری اســتان بــرای همــوار‬ ‫کــردن مســیر تولیدکننــدگان بــود‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی‪ ،‬بــه تــاش هــای دادگســتری بــرای جلوگیــری از توقــف تولیــد هــم اشــاره کــرد‬ ‫و افــزود‪ :‬جلوگیــری از توقیــف خطــوط تولیــد‪ ،‬رســیدگی خــارج از نوبــت و حداکثــر ‪ 5‬ماهــه بــه‬ ‫پرونده هــای واحدهــای تولیــدی در شــعب تخصصــی ‪ ،‬رســیدگی فــوری پرونده هــای مفاســد‬ ‫اقتصــادی بــه منظــور ایجــاد بســتر بــرای فعالیــت ســالم اقتصــادی از جملــه ایــن تــاش هــا بــود‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬سرکشــی از شــهرک های صنعتــی‪ ،‬نشســت بــا فعــاالن اقتصــادی اســتان‬ ‫بــرای بررســی مشــکالت انــان و پیگیــری رفــع موانــع بانکــی بــر ســر راه تولیدکنندگان هــم از جمله‬ ‫اقدامــات دادگســتری اســتان بــرای کمــک بــه رفــع موانــع تولیــد و رونــق اقتصادی اســتان اســت که‬ ‫امســال نیــز بــا جدیــت و بــا اولویــت واحدهــای دانــش بنیــان دنبــال مــی شــود ‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مهــدی غفــاری‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬در حــوزه جهــاد کشــاورزی گلســتان‬ ‫زیرســاخت های جدیــد و ‏مناســبی در بخــش‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری وجــود دارد کــه بــا در اختیــار‬ ‫گذاشــتن ایــن امکانــات مــی تــوان زمینــه توســعه و‬ ‫یــا ایجــاد ‏شــرکت هــای دانــش بنیــان در اســتان را‬ ‫محقــق کــرد‪.‎‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬وجــود نیــروی انســانی توانمنــد و اگاه‬ ‫در کنــار امکانــات ســخت افــزاری و توســعه اشــتغال‬ ‫و افزایــش بهــره وری‏در حــوزه کشــاورزی را عملیاتــی‬ ‫خواهــد کــرد‪.‎‬‬ ‫غفــاری بــا اشــاره بــه تجربــه شــرکت های دانــش‬ ‫بنیــان در بخــش کشــاورزی خاطرنشــان کــرد‪ :‬جهــش‬ ‫چشــمگیری در بخــش‏اشــتغال و ارزاوری بــا تجربــه‬ ‫فعالیــت در حــوزه کشــت بافت هــای گیاهــی در‬ ‫گلســتان مبیــن ان اســت کــه می تــوان بــا انــدک‬ ‫‏ســرمایه گذاری در حــوزه شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫کشــاورزی ایجــاد کــرد‪.‎‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در کنــار کاهــش کاغذبــازی‬ ‫اداری موجــود در بخــش ثبــت و یــا واگــذاری یــه بــه‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان جدیــد بایــد‏تــاش کنیــم تــا‬ ‫شــرکت های موجــود پابرجــا بماننــد‪.‎‬‬ ‫غفــاری ادامــه داد‪ :‬مانایــی شــرکت هــای دانــش‬ ‫بنیــان و خــاق فعلــی در گلســتان بایــد بــه عنــوان‬ ‫اصــل نخســت مــد نظــر همــه‏دســتگاه های متولــی‬ ‫قــرار گیــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری گلســتان بیــان کــرد‪:‬‬ ‫شــرط بقــا و دوام شــرکت هــای دانــش بنیــان حمایــت‬ ‫دســتگاه های اجرایــی و ‏حاکمیتــی از انهاســت بــه‬ ‫زبــان ســاده تــر انکــه شــرکتهای دولتــی و یــا نهادهــای‬ ‫حاکمیتــی بایــد هنــگام خریــد محصــول موردنیــاز‪،‬‏بــه‬ ‫تولیــدات ایــن واحدهــا توجــه ویــژه ای داشــته باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه تاکیــد وی اگــر محصــول تولیــدی خــوب و رقابــت‬ ‫پذیــر بــا محصــوالت خارجــی اســت بایــد اولویــت بــا‬ ‫تولیــدات داخــل باش ـد‪.‎‬‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫فعالیــت ‪ ۵۰‬شــرکت دانــش بنیــان و ‪ ۱۲‬شــرکت خــاق‬ ‫در گلســتان گفــت‪ :‬در‏ســال گذشــته ‪ ۴۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــه طــور مســتقیم از ســوی پــارک علــم و فنــاوری از‬ ‫شــرکت هــا زیــر مجموعــه پــارک حمایــت‏مــادی شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬رهبــر معظــم‬ ‫انقالب اســامی ســال ‪ ۱۴۰۱‬را ســال «تولیــد؛‬ ‫دانش بنیــان‪ ،‬اشــتغال افرین» ‏نامگــذاری کردنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دمای هوا ‪ 30‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 22‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪30‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب جنوب غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رئیس کل دادگستری گلستان‪:‬‬ ‫پرونده قتل گنبد کاووس به‬ ‫صورت ویژه پیگیری می شود‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان بــا تاکیــد بــر اینکــه پرونــده ‪ ۲‬قتــل‬ ‫شــب گذشــته گنبــد کاووس بــه صــورت ویــژه پیگیــری می شــود‪ ،‬از‬ ‫بازداشــت یــک مظنــون در ایــن پرونــده خبــر داد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفت‪ :‬از زمــان بــروز ایــن حادثــه‪،‬‬ ‫دادســتان و بازپــرس ویــژه قتــل گنبــدکاووس در صحنــه حاضــر شــدند‬ ‫و بــه صــورت ویــژه پیگیــر ایــن پرونــده هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ایــن ایــن کــه فعــا بــرای اظهــار نظــر دربــاره علــت‬ ‫یــا انگیــزه ایــن قتل هــا زود اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬بایــد منتظــر تکمیــل‬ ‫تحقیقــات و بررســی مســتندات مانــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان گلســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬مظنــون بــه قتــل در‬ ‫شــعبه بازپرســی دادســرای گنبــد تفیهــم اتهــام شــد و بــرای تحقیقــات‬ ‫بیشــتر فعــا در بازداشــت اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬شــامگاه دیشــب (شــنبه ‪ ۱۳‬فروردیــن) دو نفــر در‬ ‫محلــه چــای بوییــن گنبــدکاووس بــه قتــل رســیدند‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت هــا از مزایــای ویــژه در زمینــه مالیــات‪ ،‬بیمــه اجتماعــی و‏ســایر مــوارد بهره منــد شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫جــدی افــزود‪ :‬در ایــن خصــوص الزاماتــی بــرای معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری‪ ،‬وزارت علــوم‬ ‫و وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و‏تجــارت تعییــن شــد تــا تولیــد دانــش بنیــان در کشــور تســهیل شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نماینــده مــردم شــیروان در مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد‪ :‬تولیــد دانــش بنیــان کــه بــا‬ ‫کاهــش هزینــه هــا همــراه مــی شــود‪ ،‬مــی‏توانــد قــدرت رقابــت تولیدکننــدگان و صنعتگــران مــا را‬ ‫در بــازار جهانــی تقویــت کنــد‪ ،‬تولیــدی کــه صــادرات محــور باشــد مــی‏توانــد ارزش افــزوده ایجــاد‬ ‫کــرده و درامــدزا باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همــه مســووالن بایــد دســت بــه دســت هــم دهنــد تــا از شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫حمایــت شــود‪ ،‬چــرا کــه شــرکت های‏دانــش بنیــان خوبــی در اســتان ایجــاد شــده کــه همچنــان بــه‬ ‫مرحلــه تولیــد انبــوه نرســیده و در ایــن خصــوص نیــاز بــه حمایــت وجــود‏دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــر گفــت‪ :‬رهبــر معظــم انقــاب در ســال هــای اخیــر بــا انتخــاب شــعارها اعــام‬ ‫کردنــد کــه دغدغــه اقتصــاد و تولیــد‏در جامعــه دارنــد و امســال هــم نــام ســال بــه تولیــد دانــش‬ ‫بنیــان گــره خــورده اســت‪ ،‬امــا بــه نظــر مــی رســد هنــوز برخــی بــه درک‏واقعــی از حمایــت از تولیــد‬ ‫نرســیده ان ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بایــد همــه درک کننــد کــه حمایــت از تولیــد‪ ،‬کارافرینــی و خدمــت بــه صنعتگــر‬ ‫در عمــل خدمــت بــه کشــور و‏کمــک بــه توســعه کشــور اســت‪ ،‬حمایــت از تولیدکننــده منجــر بــه‬ ‫رونــق تولیــد رونــق اقتصــاد و اشــتغال زایــی مــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نماینــده مــردم شــیروان در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬نهادهــا و دســتگاه هــای مختلــف از‬ ‫جملــه امــور مالیاتــی‪ ،‬تامیــن‏اجتماعــی وبانــک هــا بایــد از تولیدکننــده و صنعتگــر و از کارافرینــان‬ ‫حمایــت داشــته باشــند تــا مانــع از راه تولیــد کننــده برداشــته‏شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی اداره کل تبلیغــات اســامی خراســان شــمالی گفــت‪ ۲۰۰ :‬مبلــغ بــه مناســبت‬ ‫مــاه مبــارک رمضــان بــرای تبلیــغ احــکام دینــی بــه روســتاهای اســتان اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫حجت االســام ناصــر هدایتــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن مبلغــان دینــی اعــزام شــده جــدای از ‪۱۲۰‬‬ ‫روحانــی مســتقر در مســاجد روســتاها هســتند کــه در مــاه مبــارک رمضــان فعالیــت تبلیغــی دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تبییــن فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در خصــوص شــعار ســال‪ ،‬جهــاد‬ ‫تبییــن و فرزنــداوری از اولویــت هــای تبلیغــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بیــان احــکام و تفســیر قــران‪،‬‬ ‫احیــای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر‪ ،‬اســیب های اجتماعــی‪ ،‬حجــاب و عفــاف‪ ،‬تاکیــد بــر‬ ‫لــزوم افزایــش جمعیــت‪ ،‬اقتصــاد مقاومتــی‪ ،‬گفتمــان دینــی و ترویــج ســبک زندگــی اســامی از‬ ‫موضوعــات ســخنرانی مبلغــان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫حجت االســام هدایتــی یــاداور شــد‪ :‬مــردم هــر منطقــه اگــر نیــازی بــه مبلــغ در مــاه مبــارک‬ ‫رمضــان دارنــد‪ ،‬بــه ادارات تبلیغــات اســامی در شهرســتان ها مراجعــه کننــد و درخواســت خــود‬ ‫را ارئــه کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ‪ ۲‬ســال گذشــته مبلغــان دینــی بــه شــکلی محــدود اعــزام مــی شــدند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در دو ســال اخیــر بدلیــل شــرایط کرونایــی تنهــا ‪ ۵۰‬مبلــغ در قالــب طــرح چهــره بــه چهــره‬ ‫بــه روســتاها اعــزام و بــا مــردم گفــت و گــو مــی کردنــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی هــزار و ‪ ۱۰۲‬مســجد دارد کــه ‪ ۹۰۰‬بــاب ان مربــوط بــه نواحــی روســتایی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۴۴‬درصد جمعیت خراسان شمالی در روستاها سکونت دارند‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 38‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪33‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬فروردین‬ ‫گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪508‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫برای صیادی‪ ،‬شرایط اقلیمی‬ ‫دریای خزر مناسب نیست‏‬ ‫گلســتان بیــش از ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر ســاحل دارد و شــغل بخشــی از ســاکنان شــهرهای بندرگــز‪ ،‬گمیشــان و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬ماهیگیــری‏در دریــای خــزر اسـ ‪‎‬‬ ‫ســال هــای گذشــته بــه دلیــل وقــوع تندبادهــای دریایــی‪ ،‬چنــد ماهی گیــر اهــل شهرســتان گمیشــان‬ ‫و بندرترکمــن در حاشــیه خــزر بــه‏ســبب واژگونــی قایــق در دریــای خــزر جــان خــود را از دســت دادنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا گســتره افــزون بــر ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع و برخــورداری از هفــت اقلیــم اب و‬ ‫هوایــی‪ ۲۸ ،‬مرکــز بــاران‏ســنجی برخــط و ‪ ۱۴۰‬مرکــز ایســتگاه هواشناســی دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫گلســتان از جنــوب بــا ســمنان‪ ،‬از شــرق بــا خراســان شــمالی‪ ،‬از غــرب بــا مازنــدران و از شــمال بــا‬ ‫ترکمنســتان همســایه اســت‏‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان از ظهــر روز دوشــنبه بــه ماهی گیــران بــا اشــاره بــه اغــاز فعالیت ســامانه‬ ‫ناپایــدار در اســتان توصیــه‏کــرد بــه دلیــل احتمــال وزش تندبــاد ‪ ۷۰‬کیلومتری و مواج شــدن خلیج گرگان‬ ‫و دریــای خــزر از حضــور در ایــن پهنه هــای ابــی‏خــودداری کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار نوربخش دادشــی اظهار داشــت‪ :‬بررســی نقشـه های هواشناســی بیانگر‬ ‫فعالیــت تناوبــی ایــن‏ســامانه تــا شــامگاه امــروزدر گلســتان اســت و در ایــن مــدت ابرناکــی اســمان‪،‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بارندگــی‪ ،‬مــه الودگــی‪ ،‬رعــد و بــرق و گاهــی وزش‏شــدید بــاد دور از انتظــار نیسـ ‪‎‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا وزش بــاد ‪ ۷۰‬کیلومتــر بــر ســاعت‪ ،‬ارتفــاع امــواج دریــای خــزر از یــک متر عبور می کند‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫و در ایــن شــرابط‏فعالیــت بــرای گروه های صیادی خطرناک اسـ ‪‎‬‬ ‫افــزون بــر ‪ ۲‬هــزار فرونــد انــواع قایــق موتــوری در دریــای خــزر و خلیــج گــرگان بــه ماهی گیــری‬ ‫مشــغول هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫حوادث‬ ‫کشف بیش از ‪ 5‬تن ارد قاچاق‬ ‫در بجنورد‏‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان بجنورد از کشــف ‪ 5‬تن و ‪ 850‬کیلوگرم‬ ‫ارد قاچاق در این شهرســتان خبر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬سرهنگ»مســعود‬ ‫وحیــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‬ ‫‏خبــری مبنــی بــر اینکــه فــردی اقــدام به نگهــداری تعداد ‪ 117‬کیســه ارد‬ ‫قاچــاق در یــک دامــداری کــرده اســت‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع‏در دســتور‬ ‫کار قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران انتظامــی شهرســتان بجنــورد بــا‬ ‫همــکاری کاراگاهــان پلیــس امنیــت اقتصــادی بــه محــل مــورد‏نظــر‬ ‫مراجعــه کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا هماهنگــی هــای بعمــل امــده در بازرســی‬ ‫از ایــن مــکان تعــداد ‪ 117‬کیســه ارد قاچــاق بــه وزن ‪5‬‏تــن و ‪850‬‬ ‫کیلوگــرم کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه ارزش ایــن مقــدار ارد قاچــاق‬ ‫حــدود ‪ 52‬میلیــون و ‪ 650‬هــزار ریــال بــراورد شــده اســت‪ ،‬یاد اور‏شــد‪:‬‬ ‫در ایــن رابطــه یــک نفــر متهــم دســتگیر که بــرای انجام مراحــل قانونی‬ ‫بعــد از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی‏شــد‬ ‫در تحقق جهاد تبیین روابط‬ ‫عمومی ها نقش مهمی دارند‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫نقــش مهــم و اساســی در تحقــق جهــاد تبییــن را روابط عمومی های‬ ‫‏ادارات و دســتگاه هــای اجرایــی بــر عهــده دارنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســیدعلی مهاجــر در جلســه شــورای‬ ‫اداری گلســتان اظهارداشــت‪ :‬پیــش از اغــاز ســال ‪ 1401‬و‏قــرن جدیــد‬ ‫انتخابــات شــورای روابــط عمومی هــا برگــزار و هیــات رییســه جدیــد‬ ‫ان مشــخص شــدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مدیــران برخــی از دســتگاه ها هیچگونــه توجهــی بــه‬ ‫حــوزه روابــط عمومی هــا ندارنــد‪ ،‬در صورتــی کــه ایــن بخــش‏در واقــع‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بــازوان هــر اداره ای اسـ ‪‎‬‬ ‫بــه تاکیــد وی روابــط عمومی هــا می تواننــد بــا اطالع رســانی درســت‬ ‫و بــه موقــع در جامعــه نشــاط و امیدافرینــی ایجــاد کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مهاجــر گفــت‪ :‬هــر مدیــرکل جدیــد یــا ابقــا شــده ای کــه بخواهــد‬ ‫معاونــان خــود را تغییــر دهنــد بایــد بــا هماهنگــی و مطلــع بــودن‬ ‫‏معاونت هــای مربوطــه و اطــاع اســتاندار باشــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن مدیــران دســتگاه های اجرایــی چنانچــه‬ ‫بخواهنــد مدیــران شهرســتانی خــود را تغییــر دهنــد‪ ،‬ایــن تغییــر و‬ ‫‏تحــوالت هــم بایــد بــا هماهنگــی فرمانــداران باشــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رامیان میزبان ‪ ۳۴۲‬هزار‬ ‫مسافر نوروزی بود‬ ‫فرمانــدار رامیــان واقــع در شــرق اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫جاذبه هــای طبیعــی‪ ،‬تاریخــی و فرهنگــی ایــن شهرســتان از ‪۲۷‬‬ ‫کشف خودرو سرقتی‬ ‫کمتراز ‪ 24‬ساعت در جاجرم‏‬ ‫ت ‪‎:‬مامــوران پلیــس اگاهــی‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم گفــ ‪‎‬‬ ‫شهرســتان خــودروی ســرقتی را کمتــر از ‪24‬ســاعت کشــف کردنــ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «رضــا قنــدی» گفت‪:‬‬ ‫مامــوران پلیــس اگاهــی شهرســتان بــا اطــاع از ســرقت یــک‏دســتگاه‬ ‫خــودرو «پرایــد» از شــهر جاجــرم در روز گذشــته‪ ،‬بــا تحقیقــات و گشــت‬ ‫زنی هــای مســتمر در ســطح حــوزه اســتحفاظی‪ ،‬موفــق‏شــدند خــودرو‬ ‫مســروقه را کمتــر از ‪ 24‬ســاعت کشــف کننــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم بــا بیــان اینکــه تــاش جهــت‬ ‫دســتگیری ســارق یــا ســارقان ادامــه دارد بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬در‬ ‫‏راســتای پیشــگیری از ســوء اســتفاده ســودجویان و ســارقان و پیشــگیری‬ ‫از ســرقت وســایل نقلیــه‪ ،‬شــهروندان مــی بایســت خــودروی‏خــود را بــه‬ ‫قفــل مرکــزی‪ ،‬دزدگیــر‪ ،‬قفــل‬ ‫پــدال‪ ،‬قفــل فرمــان‪ ،‬ســوییچ‬ ‫مخفــی و ســایر لــوازم امنیتــی‬ ‫و بازدارنــده مجهزکننــد‏‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونت هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری گلســتان‬ ‫گفــت‪ ۱۲۰ :‬هــزار میلیــارد ریــال بودجــه مصوبــات طرح هــا و‏پروژه هــا‬ ‫و ‪ ۱۳۰‬هــزار میلیــارد ریــال هــم در قالــب مصوبه تســهیالتی در ســفر‬ ‫رییــس جمهــور و هیــات دولــت به اســتان بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســیدمحمددهنوی اظهارداشــت‪ :‬همچنیــن بــرای خلیــج گــرگان در‬ ‫کنــار مصوبــات قبــل و حیــن ســفر مبلــغ ‪ ۲۵‬هــزار میلیــارد ریــال هــم‬ ‫‏بــه ان تخصیــص داده شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬عملیــات توپوگرافــی جدیــد منطقــه انجــام شــده‬ ‫و عملیــات اجرایــی اوایــل اردیبهشــت توســط قــرارگاه خاتــم بــا‬ ‫‏مســوولیت ســازمان بنــادر و کشــتیرانی انجــام خواهــد شــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ ۱۳ :‬هــزار و ‪ ۶۵۰‬میلیــارد ریــال هــم در قالــب‬ ‫پروژه هــای مختلــف بــه حســاب دســتگاه های اجرایــی واریــز شــده‬ ‫‏کــه هیــچ مدیــری حــق نــدارد‪ ،‬مبالــغ واریــز شــده را در جــای دیگــر‬ ‫جــزء پــروژه تعریــف شــده‪ ،‬هزینــه کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کشف خودروی پیکاپ سرقتی‬ ‫در گرمه‏‬ ‫جانشــین فرماندهــی انتظامــی شهرســتان گرمــه گفــت‪ :‬مامــوران‬ ‫پلیــس تجســس کالنتــری شهرســتان خــودروی ســرقتی را بالفاصلــه‬ ‫‏کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرگرد «علــی‬ ‫اصغــر غالم زاده»جانشــین فرماندهــی انتظامــی شهرســتان گرمــه‬ ‫گفــت‪ :‬مامــوران‏پلیــس تجســس کالنتــری شهرســتان بــا اطــاع از‬ ‫ســرقت یک دســتگاه خودرو «پیکاپ» از شــهر تهران در روز گذشــته‪،‬‬ ‫با تحقیقات و‏گشــت زنی های مســتمر در ســطح حوزه اســتحفاظی‪،‬‬ ‫موفــق بــه رویــت خــودرو مســروقه در ســطح شــهر شــدند و پــس از‬ ‫اســتعالم‏پــاک از ســامانه پارکینــگ کالنتــری مشــخص گردیــد در‬ ‫ســامانه حکــم توقیــف ســرقت را دارد کــه در ایــن خصــوص خــودرو‬ ‫مذکــور کشــف و ‏فــردی بــه هویــت معلــوم دســتگیر کــه در ایــن‬ ‫خصــوص خــودرو جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه پارکینــگ داللــت و‬ ‫نامبــرده جهــت بررســی‏بیشــتر بــه کالنتــری انتقــال گردیــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرماندهــی انتظامــی شهرســتان گرمــه بــه شــهروندان‬ ‫توصیــه کــرد‪ :‬در راســتای پیشــگیری از ســوء اســتفاده ســودجویان‬ ‫و‏ســارقان و پیشــگیری از ســرقت وســایل نقلیــه‪ ،‬شــهروندان مــی‬ ‫بایســت خــودروی خــود را بــه قفــل مرکــزی‪ ،‬دزدگیــر‪ ،‬قفــل پــدال‪،‬‬ ‫قفــل‏فرمــان‪ ،‬ســوییچ مخفــی و ســایر لــوازم امنیتــی و بازدارنــده‬ ‫مجهزکننــد‏‪.‬‬ ‫معــاون اســتاندار گلســتان ادامــه داد‪ :‬شــورای عالــی معمــاری‬ ‫و شهرســازی موظــف شــده‪ ،‬مصوبــه نهایــی اجــرای طــرح توســعه‬ ‫‏گردشــگری اشــوراده را کــه شــخص رییــس جمهــور بطــور جــدی‬ ‫پیگیــر ان اســت‪ ،‬تــا پایــان فروردیــن مــاه ســال جــاری ابــاغ‏نمایــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دهنــوی افــزود‪ :‬مصوبــه دیگــری در ســفر رییــس جمهــور مربــوط‬ ‫بــه پتروشــیمی گلســتان داشــتیم کــه بنــا شــد ‪ ۲‬شــرکت پتروشــیمی‬ ‫‏بــزرگ ســهامداری و مدیریــت ان را برعهــده بگیرنــد کــه زمــان بــه‬ ‫ســرانجام رســیدن اطالع رســانی خواهــد ش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مصوبــه دیگــر مربــوط بــه راه اهــن کریــدور شــمال‬ ‫جنــوب بــود کــه از دفتــر رییــس جمهــور مهلــت یــک ماهــه بــه‏وزارت‬ ‫راه داده شــد تــا طــرح مــورد نظــر را امــاده و ارائــه نمایــد کــه اعتبــارات‬ ‫ان بــه الیحــه بودجــه اضافــه خواهــد شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۵۰‬میلیــارد ریــال بــرای ‪ ۴۷‬ریــز‬ ‫پــروژه در ســفر رییــس جمهــور مصــوب شــده و هــزار و‏‏‪ ۶۵۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال هــم بــرای بخــش کشــاورزی بــه خصــوص ســایت کشــاورزی و‬ ‫پــرورش میگــو در گمیشــان تخصیــص داده‏شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫معــاون اســتاندار گلســتان افــزود‪ ۶۸ :‬پــروژه هــم خــارج از ســفر‬ ‫در قالــب دور دوم مصوبــات بــه نهــاد ریاســت جمهــوری ارســال‏شــد‬ ‫کــه در کارگــروه چهــار نفــره تخصصــی بررســی و پــس از تاییــد بــه‬ ‫تصویــب خواهــد رســی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪:‬‬ ‫م تولیــد و اقتصــاد از ســوی‏رهبــر‬ ‫نامگــذاری ســه ســال متوالــی بــه نــا ‬ ‫معظــم انقــاب‪ ،‬نشــان از اهمیــت جایــگاه تولیــد در کشــور دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی اظهــار داشــت‪ :‬در ســال گذشــته شــاهد‬ ‫ســفر ســه رییــس قــوه در اســتان بودیــم و تخصیــص ‪ ۲۵۰‬هــزار‬ ‫‏میلیــارد ریــال مصوبــه در قالــب ســفر رییس جمهــور‪ ،‬پرخیر و برکت‬ ‫بــود کــه ایــن میــزان اعتبــار مصوبــه‪ ،‬نســبت بــه اســتان های‏دیگــر‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫حائــز اهمیــت اسـ ‪‎‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اجرایی شــدن مصوبات ســفر‪ ،‬نیازمند پیگیری و همت‬ ‫همــه مدیــران اســت کــه اگــر ایــن کار صــورت نگیــرد‪،‬‏مصوبــات‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫فایــده ای نخواهــد داش ـ ‪‎‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پروژه هایــی کــه دولــت دســتور داده و مــا بایــد‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫پیگیــری کنیــم و حضــور بیــن مــردم دارای اهمیــت اســ ‪‎‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪:‬‬ ‫مصوبات ســفر در حوزه اب‪ ،‬بخشــی از مشــکالت را در‏کوتاه مدت‬ ‫برطــرف می کنــد و بخشــی مربــوط بــه سدهاســت کــه در دراز مــدت‬ ‫مشــکالت را حــل خواهــد کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اســفند پارســال تــا پایــان ‪ ۱۳‬فروردیــن امســال میزبــان ‪ ۳۴۱‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۴۳‬مســافر و گردشــگر نــوروزی بــود‪.‬‬ ‫مهدی اســتیری افزود‪ :‬از مجموع مســافران و گردشــگران بازدید‬ ‫کننــده از جاذبه هــای گردشــگری رامیــان طــی تعطیــات نــوروزی‬ ‫امســال ‪ ۲۷۸‬هــزار و ‪ ۱۱۱‬نفــر از جاذبه هــای طبیعــی‪ ۴۷ ،‬هــزار و‬ ‫‪ ۹۴۸‬نفــر از جاذبه هــای تاریخــی و ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۴۸۴‬نفــر از اماکــن‬ ‫مذهبــی ایــن شهرســتان دیــدن کردنــد‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در ایــن مــدت هفــت هــزار و ‪ ۸۲۶‬نفــر از‬ ‫مســافران و گردشــگران نــوروزی از اماکــن اقامتــی رامیــان شــامل‬ ‫چهــار هتــل‪ ،‬یــک مُتــل‪ ،‬یــک مهمانپذیــر‪ ۶ ،‬بــوم گــردی و چهــار‬ ‫خانــه مســافر اســتفاده کردنــد‪.‬‬ ‫اســتیری ادامــه داد‪ :‬رامیــان بــا جمعیــت تقریبــی ‪ ۸۷‬هــزار نفــر‬ ‫ســرزمینی محصــور در بیــن رشــته کوه هــای البــرز شــرقی اســت‬ ‫کــه بــا چشــمه ســارها‪ ،‬ابشــارها و جویبارهــای متنــوع‪ ،‬جنگل هــا‬ ‫و چشــم اندازهــای زیبــای طبیعــی و تاریخــی خــود‪ ،‬منطقــه ای‬ ‫جــذاب بــرای گردشــگران داخلــی و خارجــی بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫ارتفاعــات قلعــه میــران‪ ،‬چشــمه گل رامیــان‪ ،‬ارتفاعــات و‬ ‫روســتاهای ییالقــی «النــگ‪ ،‬پاقلعــه‪ ،‬شــیر ابــاد‪ ،‬شــفیع ابــاد‪،‬‬ ‫پشــمکی‪ ،‬کشــکک‪ ،‬ویــرو‪ ،‬جوزچــال‪ ،‬الهــادی‪ ،‬ملــچ ارام» و‬ ‫چشــمه های نیلبــرگ‪ ،‬ســیدکالته‪ ،‬انجیــر چشــمه‪ ،‬ســرگل و‬ ‫ابشــارهای پشــمکی‪ ،‬شــیراباد‪ ،‬ســرخه کمــر‪ ،‬شــفت‪ ،‬جــوزک‪،‬‬ ‫اوتــره‪ ،‬اوشرشــر‪ ،‬هشــت بهشــت و اوگردگــرد و همیــن طــور وجود‬ ‫اب بندان هــای زیبــای شــفیع ابــاد‪ ،‬نقــی ابــاد‪ ،‬اللــه بــاغ و کلوکــن‬ ‫تنهــا قســمتی از چشــم اندازهــای طبیعــی رامیــان اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بخشــی از ایــن اعتبــار مربــوط بــه حــل تنــش‬ ‫ابــی در اســتان اســت کــه کمتریــن مشــکل ابــی در تابســتان‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫را داشــته باشــی ‪‎‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫تابناک‪ :‬گفتگوی شش‬ ‫ساعته کنگره با داماد ترامپ‬ ‫علم تاج‪ :‬داماد خوب از ذغال لیمو هم بهتره!‬ ‫وزیــر کشــور‪ :‬دو کافــی شــاپ ‪ 27‬هــزار بلیــط تقلبــی بــرای‬ ‫بــازی ایــران و لبنــان فروختنــد‬ ‫علــم تــاج‪ :‬اگــر صــدور هــر بلیــط ‪ 5‬دقیقــه طــول بکشــد‬ ‫و کافــی شــاپ ‪ 10‬ســاعت در روز بــاز باشــد‪ ،‬فــروش ایــن‬ ‫تعــداد بلیــط ‪ 3‬مــاه طــول مــی شــود! در ثانــی بچــه مشــهد‬ ‫زرنــگ تــره از اینــه کــه ســرش کاله بــره یــره!‬ ‫تابنــاک‪ :‬محســن رضایــی‪ :‬محدویتــی در ارائــه تســهیالت‬ ‫بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان وجــود نــدارد‬ ‫علــم تــاج‪ :‬فقــط کنــد سرنوشــت ایــن تســهیالت بــی پایــان‬ ‫مثــل ارز ‪ 4200‬تومانــی نشــود! خــدا بــه خیــر بگذرانــد‪...‬‬ ‫ایرنــا‪ :‬وزیــر نیــرو‪ :‬حــذف کامــل یارانــه پــر مصــرف هــا تــا‬ ‫دو ســال دیگــر‬ ‫علــم تــاج‪ :‬داداش فکــر نکنــم دریافــت قبــوض واقعــی‬ ‫بابــت حامــل هــای انــرزی دو ســال طــول بکشــه هــا!‬ ‫ایــن دیگــه ســرک کشــیدن بــه حســاب هــای خصوصــی‬ ‫نیســت!‬ ‫تابناک‪ :‬قیمت واقعی بنزین یک دالر است‪ ،‬اما حداقل‬ ‫درامــد معمــول ماهیانــه در دنیــا هم ســه هزار دالر اســت!‬ ‫علم تاج‪ :‬عجب‪...‬‬ ‫تابنــاک‪ :‬نــرخ ارد در ایــران یــک دهــم قیمــت جهانــی‬ ‫اســت‬ ‫علــم تــاج‪ :‬نــرخ دســتمزد در ایــران چنــد صــدم قیمــت‬ ‫جهانــی اســت؟!‬ ‫همشهری‪ :‬پشت پرده قاچاق و گرانی دارو‬ ‫علــم تــاج‪ :‬ای بابــا قاچــاق و گرانــی کــه دیگــر پشــت و رو‬ ‫نــدارد‪ .‬بنــدگان خــدا خیلــی هــم رو راســت و شــفاف در‬ ‫حــال قاچــاق و گــران کــردن دارو هســتند!‬ ‫ایران‪ :‬خالی شدن پارکینگ ها از خودرو‬ ‫علــم تــاج‪ :‬فقــط کنــد خودروهــا بــه تعطیــات نــوروزی‬ ‫نرفتــه باشــند!‬ ‫ابــرار‪ :‬ارزش یارانــه ‪ 45‬هــزار تومانــی ‪ 7‬هــزار تومــان شــده‬ ‫است‬ ‫علــم تــاج‪ :‬از قضــا هــم در قضــا بایــد گریخــت!‬ ‫توســعه ایرانــی‪ 663 :‬کشــته و ‪ 8000‬زخمــی در کمتــر از‬ ‫بیســت روز‬ ‫علم تاج‪ :‬باز خدا را شکر تعطیالت دو هفته است!‬ ‫اقتصــاد اینــده‪ :‬بانــوی انقالبــی افشــاگر فســاد با برچســب‬ ‫سیاســی برکنار شــد‬ ‫علم تاج‪ :‬از تنور سرد نان در نمی اید!‬ ‫فرهیختــگان‪ :‬اســکوچیچ کیفیــت تیــم ملــی را بــاال نبــرد‪.‬‬ ‫بــا یــک خداحافظــی خوشــحالمون کــن‬ ‫علــم تــاج‪ :‬اره بــرو بــذار بــذار یــک دالل بیــاد ایــن دوســتان‬ ‫هــم بــه کاســه لیســی شــان برســند! واال اگــر اســکوچیچ‬ ‫تیــم ملــی را قهرمــان جهــان کنــد‪ ،‬بــاز هــم یــک عــده بــه‬ ‫ایــن بابــا انتقــاد وارد مــی کنــن!‬ ‫‏هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی‏برابــر رای شــماره ‪ 1400/11/30 – 1400 – 4987‬هیــات بــه‬ ‫کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400-149‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر‬ ‫واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‬ ‫‏بالمعــارض متقاضــی اقای‪/‬خانــم علــی منــادی فــرد فرزنــد قهرمــان‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪2463‬صــادره از بجنــورد درششــدانگ یکبــاب‬ ‫‏منــزل مســکونی بــه مســاحت ‪ 101.15‬متــر مربــع از پــاک ‪1332‬‬ ‫فرعــی از ‪ 164‬اصلــی واقــع در اراضــی حصــار بخــش دو بجنــورد‬ ‫‏خریــداری از مالــک رســمی اقایــان یحیــی و براتعلــی و رجبعلــی‬ ‫و غالمعلــی و محمــد نقــی و حمیــد رضــا و شــکر شــهرت همگــی‬ ‫‏رجــب پــور مقــدم همگــی فرزنــدان علــی اصغــر و امــان اللــه و مریــم‬ ‫شــهرت هــر دو زعفرانــی فرزنــدان حســن و خانــم شــهناز باغچقــی‬ ‫‏فرزنــد حســن محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی‬ ‫‏کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دو ‏مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه‏مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫مالکیــت‏صادرخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‏تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/01/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/01/31 :‬‏‬ ‫‏ احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫‏‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪508‬‬ ‫سرویس روانشانسی‪-‬فاطمه مهراسبی‬ ‫تقویتقاطعیت‬ ‫در تصمیم گیری‬ ‫با ‪ ۱۲‬راهکار اثربخش‬ ‫بــرای افــرادی کــه قاطعیــت ندارنــد و ان را در خودشــان‬ ‫تقویــت نمی کننــد‪ ،‬تصمیم گیــری عــذاب اور اســت‪.‬‬ ‫ایــن افــراد زمــان و انــرژی زیــادی را صــرف گرفتــن‬ ‫تصمیم هــای نه چنــدان مهــم می کننــد و وقتــی نیــاز‬ ‫دارنــد تصمیمــی مهــم بگیرنــد‪ ،‬حســابی بــه دردســر‬ ‫می افتنــد‪ .‬بــا خوانــدن ایــن مقالــه متوجــه می شــوید‬ ‫چگونــه می توانیــد در تمــام جوانــب زندگــی خــود فــرد‬ ‫قاطعــی باشــید‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪507‬‬ ‫‪ .۴‬اطالعات بیشتری به دست بیاورید‬ ‫اگــر هنــوز نمی توانیــد گزینه هــای مختلــف را بــا‬ ‫هــم مقایســه کنیــد‪ ،‬یعنــی بــه اطالعــات بیشــتری‬ ‫نیــاز داریــد‪ .‬نــوع اطالعاتــی کــه دربــاره گزینه هــا بــه‬ ‫دســت می اوریــد هــم بســیار مهــم اســت‪ .‬مثــا هنــگام‬ ‫انتخــاب شــغل بررســی اینکــه فــان شــخص در ان‬ ‫جایــگاه موفــق بــوده یــا خیــر‪ ،‬اطالعــات درســتی نیســت‪.‬‬ ‫شــما کامــا بــا ان فــرد فــرق داریــد و نتایــج متفاوتــی‬ ‫بــه دســت می اوریــد‪ .‬اطالعاتــی کــه شــما بایــد بررســی‬ ‫کنیــد‪ ،‬ویژگی هــای الزم بــرای فعالیــت در ان ســمت‬ ‫شــغلی اســت‪.‬‬ ‫افزایــش اطالعــات بایــد بــه شــما کمــک کنــد گزینه هــا‬ ‫را راحت تــر بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬امــکان اجــرای هم زمــان چنــد گزینــه را بررســی‬ ‫کنیــد‬ ‫یکــی از روش هــای افزایــش قاطعیــت ایــن اســت کــه‬ ‫نیــازی بــه تصمیم گیــری نداشــته باشــید و بتوانیــد چنــد‬ ‫گزینــه را هم زمــان اجــرا کنیــد‪ .‬هنــگام انتخــاب رشــته‪،‬‬ ‫ممکــن اســت بــه بیشــتر از یــک حــوزه عالقــه داشــته‬ ‫باشــید کــه شــاید ارتباطــی بــه هــم نداشــته باشــند؛‬ ‫مثــا هم زمــان شــیمی و نقاشــی را دوســت داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬ایــا نمی توانیــد در دانشــگاه شــیمی بخوانیــد‬ ‫و هم زمــان در دوره هــای طراحــی شــرکت کنیــد؟ یــا‬ ‫هنــگام انتخــاب مقصــد مســافرت‪ ،‬ایــا نمی توانیــد‬ ‫طــوری برنامه ریــزی کنیــد کــه هــم بــه شــیراز برویــد و‬ ‫هــم از اصفهــان بازدیــد کنیــد؟‬ ‫‪ .۶‬ارزش هایتان را مشخص کنید‬ ‫وقتــی مقصــد مشــخص باشــد‪ ،‬انتخــاب مســیر‬ ‫درســت در دوراهی هــا ســاده می شــود‪ .‬همیشــه‬ ‫هنــگام تصمیم گیــری ارزش هــا و ماموریت هــای خــود‬ ‫در زندگــی را بــه خاطــر داشــته باشــید تــا گزینــه ای را‬ ‫انتخــاب کنیــد کــه همســو بــا مقاصــد شــما باشــد‪.‬‬ ‫مثــا اگــر در محــل کارتــان بدانیــد کیفیــت محصــول‬ ‫ارزش اســت‪ ،‬بــه قاطعیــت در مدیریــت می رســید و بــا‬ ‫هرگونــه پیشــنهاد تولیــد محصــول بی کیفیــت مخالفــت‬ ‫می کنیــد‪ ،‬حتــی اگــر هزین ـه اش کمتــر باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬از قبل تصمیم گیری کنید‬ ‫ذهــن مــا در طــول روز ظرفیــت مشــخصی بــرای‬ ‫تصمیم گیــری دارد و وقتــی خســته می شــود‪ ،‬قــدرت‬ ‫انتخابــش به شــدت کاهــش می یابــد‪ .‬بایــد برنامه ریــزی‬ ‫کنیــم کــه ایــن انــرژی را بــرای چــه چیــزی صــرف‬ ‫می کنیــم؛ انتخــاب لبــاس یــا تصمیم گیــری دربــاره‬ ‫مســیر توســعه کســب وکار!‬ ‫بــرای اینکــه از قبــل تصمیــم بگیریــد‪ ،‬بهتــر اســت یــک‬ ‫ســاعت در طــول هفتــه زمــان بگذاریــد و بنویســید کــه‬ ‫هــر روز ناهــار و شــام چــه می خوریــد یــا در ان روز چــه‬ ‫لباســی می خواهیــد بپوشــید‪ .‬یــک بــار در طــول هفتــه‬ ‫ایــن کار را انجــام دهیــد و خودتــان را از درگیــری روزمــره‬ ‫نجــات دهیــد!‬ ‫‪ .۸‬از منطقه امن ذهنی تان خارج شوید‬ ‫یکــی از چالش برانگیزتریــن تصمیم گیری هــا زمانــی‬ ‫اســت کــه بایــد بیــن کاری کــه قبــا انجــام داده ایــد و‬ ‫کاری جدیــد و ناشــناخته یکــی را انتخــاب کنیــد‪ .‬در ایــن‬ ‫حالــت‪ ،‬مغــز شــما تــاش می کنــد شــما را در محــدوده‬ ‫امــن و شناخته شــده ذهنــی نگــه دارد‪ .‬جــای تعجــب‬ ‫هــم نیســت؛ وظیفــه مغــز ایــن اســت کــه شــما را زنــده‬ ‫نگــه دارد نــه اینکــه بــه شــادبودن و موفقیت هایتــان‬ ‫اهمیــت بدهــد!‬ ‫تصــور کنیــد بــا فــردی قــرار مالقــات گذاشــته اید کــه‬ ‫تاکنــون او را ندیده ایــد‪ .‬وقتــی زمــان مالقــات نزدیــک‬ ‫می شــود‪ ،‬حــس می کنیــد بهتــر اســت در خانــه بمانیــد‬ ‫و تلویزیــون تماشــا کنیــد‪ .‬احتمــاال اگــر قــرار خــوب‬ ‫پیــش نــرود‪ ،‬بارهــا بــه خودتــان می گوییــد کاش در‬ ‫خانــه مانــده بــودم‪ .‬بــدون انتخــاب ناشــناخته ها و‬ ‫امتحان کردنشــان هیــچ دســتاورد تــازه ای نخواهیــد‬ ‫داشــت و همه چیــز یــا بــه همیــن شــکل باقــی می مانــد‬ ‫یــا بدتــر می شــود! مزیت هــای ورود بــه ناشــناخته ها‬ ‫خیلــی بیشــتر از دورمانــدن از انهاســت‪.‬‬ ‫به جــای اینکــه از نتایــج منفــی تصمیــم بترســید‪ ،‬بــه‬ ‫ایــن فکــر کنیــد کــه ممکــن اســت چــه نتایــج مثبتــی‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در ادامه باجطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫دنبال کردن اخبار و سالمت روان؛ ایا باید خبرها را نادیده بگیریم؟‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬امنه صرامی‬ ‫‪ ۹‬راهکار برای ایجاد تعادل‬ ‫رســانه هایی کــه هــر روز از ان هــا اســتفاده می کنیــم بــر‬ ‫تفکــر‪ ،‬رفتــار و احساســاتمان تاثیــر می گذارنــد‪ .‬اگــر شــما‬ ‫هــم جــزو ان دســته از افــراد هســتید کــه هــر روز اخبــار را‬ ‫دنبــال می کننــد‪ ،‬احتمــاال خبرهــای مربــوط بــه کرونــا بیشــتر‬ ‫بــه گوشــتان می رســد‪ .‬اگرچــه دانســتن اخبــار روز‪ ،‬به ویــژه‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی‪ ،‬حیاتــی اســت‪ ،‬کارشناســان‬ ‫معتقدنــد کــه دنبال کــردن بیــش از انــدازه اخبــار ممکــن اســت بــر‬ ‫ســامت جســمی‪ ،‬عاطفــی و روانــی مــا تاثیــر بگــذارد‪ .‬شــاید بــرای‬ ‫شــما هــم ســوال باشــد کــه دنبــال کــردن اخبــار چطــور منجــر بــه‬ ‫افزایــش اســترس و اضطــراب و افســردگی می شــود‪ .‬در ایــن‬ ‫مقالــه‪ ،‬نظــر کارشناســان ســامت روان دربــاره ایــن مســئله را‬ ‫مــرور می کنیــم و نکاتــی بــرای ایجــاد تعــادل میــان اگاهــی بــه‬ ‫مســائل روز و حفــظ ســامتی می گوییم‪.‬ادامــه شــماره ‪507‬‬ ‫‪ .۳‬پیش از دیدن اخبار‪ ،‬احساسات تان را ارزیابی کنید‬ ‫بــرای حفــظ ســامت روان بهتــر اســت بــه احساســات تان‬ ‫توجــه کنیــد‪ .‬دقــت کنیــد کــه قبــل و بعــد از دیــدن اخبــار چــه‬ ‫حســی داریــد‪ .‬ایــن کار بــه شــما کمــک می کنــد متوجــه تاثیــر‬ ‫دنبــال کــردن اخبــار بــر ســامت روانتــان بشــوید‪ .‬بعــد از انکــه‬ ‫خبرهــای روز را مــرور کردیــد‪ ،‬بــرای شناســایی احساســاتتان از‬ ‫خودتــان ایــن ســوال ســاده را بپرســید‪« :‬ایــا احســاس اگاهــی و‬ ‫ارامــش می کنــم یــا وحش ـت زده‪ ،‬عصبانــی و بدبیــن شــده ام؟»‬ ‫در صورتــی کــه جوابتــان گزینــه دوم اســت‪ ،‬شــاید بهتــر باشــد‬ ‫کــه کمتــر اخبــار را دنبــال کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬رسانه های خبری موثق را دنبال کنید‬ ‫به عقیــده کارشناســان ســامت روان‪ ،‬یکــی از راه هــای‬ ‫حفــظ ســامت روان و مشــاهده اخبــار روز ایــن اســت کــه بــه‬ ‫رســانه های معتبــر اعتمــاد کنیــد‪ .‬اخبــار جعلــی و رســانه های‬ ‫دروغیــن را رهــا کنیــد‪ .‬در رســانه های معتبــر‪ ،‬خبرنــگاران‬ ‫باتجرب ـه ای فعالیــت می کننــد کــه دربــاره موضوعــات مختلــف‬ ‫تحقیــق می کننــد و می کوشــند واقعیت هــا را بگوینــد‪ .‬بــا‬ ‫وجــود ایــن‪ ،‬در اســتفاده از ایــن رســانه ها هــم بایــد اعتــدال‬ ‫را رعایــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬خالصه اخبار را از خانواده یا دوستان نزدیک بشنوید‬ ‫اگــر تماشــای اخبــار باعــث بــروز نشــانه های اضطــراب یــا‬ ‫افســردگی در شــما می شــود‪ ،‬بهتــر اســت ان را رهــا کنیــد‪ .‬بــرای‬ ‫اگاهــی از مســائل روز می توانیــد از دوســتی نزدیــک یــا یکــی از‬ ‫عزیزانتــان بخواهیــد کــه اخبــار را برایتــان گزینــش کنــد‪ .‬نیــازی‬ ‫نیســت کــه همــه در معــرض اخبــار روز باشــیم‪ .‬می توانیــم از‬ ‫فــردی معتمــد خواهــش کنیــم کــه‬ ‫چنــد بــار در هفتــه مهم تریــن خبرهــا‬ ‫را بهمــان بگویــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬مشــترک خبرنامــه یــا پادکســت‬ ‫شــوید‬ ‫به جــای اینکــه هــر روز اخبــار را‬ ‫دنبــال کنیــد و شــبکه های اجتماعــی‬ ‫را بــرای دریافــت خبرهــای جدیــد بــاال‬ ‫و پاییــن کنیــد‪ ،‬مشــترک خبرنامه هــا‬ ‫و پادکســت ها بشــوید‪ .‬بیشــتر‬ ‫رســانه های خبــری بخشــی به نــام‬ ‫خبرنامــه دارنــد کــه می توانیــد در‬ ‫ان عضــو شــوید‪ .‬اســتفاده از ایــن‬ ‫خبرنامه هــا خود به خــود زمــان و‬ ‫محتــوای اخبــار را برایتــان محــدود‬ ‫می کنــد ‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬می توانیــد پادکســت های خبــری را دنبــال‬ ‫کنیــد و در حیــن کارهایــی مثــل ورزش بــه انهــا گــوش بدهیــد‪.‬‬ ‫ایــن کار باعــث می شــود کــه اضطــراب و نگرانی تــان بــه میــزان‬ ‫چشــمگیری کــم شــود‪.‬‬ ‫‪ .۷‬عبارتی مثبت را مدام تکرار کنید‬ ‫دنبــال کــردن اخبــار مثبــت به معنــی انــکار واقعیــت نیســت‪،‬‬ ‫بلکــه یعنــی بــرای هــر چیــز محــدوده ای تعییــن کرده ایــد‪ .‬بــرای‬ ‫ایجــاد محدودیــت در دریافــت اخبــار منفــی و فاجعه بــار‪ ،‬عبارتــی‬ ‫مثبــت مثــل ایــن را بــرای خودتــان انتخــاب کنیــد‪« :‬اطــاع از‬ ‫وقایــع فاجعه بــار و ناراحت کننــده هیــچ تاثیــری روی مــن‬ ‫نــدارد‪ .‬مــن بــه انچــه در دنیــا اتفــاق می افتــد اگاهــم‪ ،‬امــا اجــازه‬ ‫نمی دهــم زندگــی ام را محــدود کنــد‪ .‬مــن می خواهــم قــوی‬ ‫بمانــم و وظیفــه ام را در زندگــی انجــام بدهــم‪».‬‬ ‫‪ .۸‬عوامل استرس زا را محدود کنید‬ ‫بــا بعضــی از افــراد کمتــر معاشــرت کنیــد‪ .‬اگــر یکــی از اعضــای‬ ‫خانواده تــان عــادت دارد در شــبکه های اجتماعــی بــرای دیگــران‬ ‫مطالــب شـک برانگیز از منابــع نامعتبــر بفرســتد‪ ،‬بــرای مدتــی او‬ ‫را دنبــال نکنیــد‪ .‬اگــر دوســت یــا همکارتــان اصــرار دارد کــه دربــاره‬ ‫وقایــع روز صحبــت کنــد و به نظرتــان ایــن مکالمــات برایتــان‬ ‫فایــده ای نــدارد و فقــط باعــث افزایــش اضطرابتــان می شــود‪،‬‬ ‫کمتــر بــا او معاشــرت کنیــد‪.‬‬ ‫بعضــی مواقــع هــم می توانیــد ایــن جمــات را بگوییــد‪« :‬ببیــن‪،‬‬ ‫از ایــن موضــوع خوشــم نم ـی اد‪ .‬ترجیــح م ـی دم راجــع بــه چیــز‬ ‫دیگـه ای حــرف بزنیــم‪ ».‬بعضــی از افــراد بــا شــنیدن ایــن جمــات‬ ‫از صحبــت دربــاره چنیــن مســائلی دســت می کشــند‪.‬‬ ‫‪ .۹‬بعد از دیدن اخبار‪ ،‬کاری مفید انجام بدهید‬ ‫بــرای بســیاری از مــا دنبــال کــردن اخبــار روز ضــروری اســت‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حســاب‪ ،‬بــرای مقابلــه بــا تــرس‪ ،‬اضطــراب و نگرانــی ناشــی‬ ‫از شــنیدن اخبــار چـه کنیــم؟ کارشناســان ســامت روان توصیــه‬ ‫می کننــد کــه بــرای مقابلــه بــا چنیــن احساســاتی بهتــر اســت‬ ‫بالفاصلــه بعــد از مشــاهده اخبــار‪ ،‬کاری مفیــد انجــام بدهیــد‪،‬‬ ‫مثــا‪:‬‬ ‫پیاده روی کنید؛‬ ‫با دوست تان تماس بگیرید؛‬ ‫خودتان را با یک سرگرمی مشغول کنید‪.‬‬ ‫در دورانــی زندگــی می کنیــم کــه هیچ چیــز قطعــی و مشــخص‬ ‫نیســت‪ ،‬بنابرایــن بــه چیزهایــی نیــاز داریــم کــه حواســمان را‬ ‫پــرت و بــه حفــظ ســامت روانمــان کمــک کننــد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫دنبــال کــردن اخبــار باعــث می شــود بــه مســائل روز اگاه‬ ‫بمانیــم و بدانیــم کــه در دنیــای اطرافمــان چــه می گــذرد‪ ،‬امــا‬ ‫دریافــت بیــش از حــد ایــن اطالعــات ممکــن اســت ســامت‬ ‫جســمی و روانی مــان را بــه خطــر بینــدازد‪ .‬اگــر دیــدن اخبــار‬ ‫باعــث اســترس‪ ،‬اضطــراب یــا عصبانیت تــان می شــود‪ ،‬بهتــر‬ ‫اســت محــدودش کنیــد‪ .‬حفــظ ســامت روان و مراقبــت از‬ ‫خودتــان مهم تریــن مســئله اســت و همیشــه بایــد ان را در نظــر‬ ‫بگیریــد‪ .‬اگــر بــا رعایــت نکاتــی کــه گفتیــم بــاز هــم نمی توانیــد‬ ‫اضطرابتــان را مهــار کنیــد‪ ،‬بهتــر اســت از روان شناســی باتجربــه‬ ‫کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫باجطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬فاطمه مهراسبی‬ ‫در جواب «بابای من کجاست؟»‬ ‫چه بگوییم؛ مادران مجرد‬ ‫بخوانند‬ ‫روش های توضیح علت نبود پدر‬ ‫در زندگی کودک‬ ‫کودکانــی کــه بــا مــادران مجــرد زندگــی می کننــد معمــوال دربــاره‬ ‫اینکــه چــرا پدرشــان در زندگــی انهــا حضــور نــدارد‪ ،‬ســواالتی‬ ‫می پرســند‪ .‬اغلــب پاســخ دادن بــه ایــن ســواالت کــودکان‬ ‫ناراحت کننــده اســت‪ ،‬امــا نمی تــوان از ان طفــره رفــت‪ .‬مــادران‬ ‫مجــرد بایــد بداننــد در جــواب «بابــای مــن کجاســت؟» چــه‬ ‫پاســخی بــه کــودک بدهنــد‪ ،‬چــه زمانــی مســئله را بــرای او بــاز‬ ‫کننــد و چطــور دربــاره ایــن موضــوع حــرف بزننــد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬ایــن‬ ‫مســئله را بررســی خواهیــم کرد‪.‬ادامــه شــماره ‪507‬‬ ‫‪ .۴‬بدگویی نکنید‬ ‫بدگویــی از همســر ســابق یکــی از بزرگ تریــن اشــتباهاتی اســت‬ ‫کــه مــادران مجــرد در تربیــت کــودک مرتکــب می شــوند‪ .‬نبایــد‬ ‫هنــگام توضیــح دلیــل غیبــت پــدر از او بــد بگوییــد‪ ،‬امــا در عیــن‬ ‫حــال بایــد واقعیــت را بــه کــودک توضیــح بدهیــد‪ .‬وقتــی واقعیــت‬ ‫اشــتباه یــا قصــور پــدر باشــد‪ ،‬توضیــح ان بــرای کــودک کمــی‬ ‫ســخت می شــود‪.‬‬ ‫اگــر کــودک توضیــح مناســبی از شــما نگیــرد و دلیــل اصلــی ماجــرا‬ ‫را نفهمــد‪ ،‬خــودش در ذهنــش دلیلــی بــرای ایــن موضــوع پیــدا‬ ‫می کنــد و ایــن دالیــل خودســاخته بــه عزت نفــس کــودک اســیب‬ ‫می زننــد‪ ،‬زیــرا او معمــوال فکــر می کنــد پــدرش او را نمی خواســته‬ ‫و بــه همیــن دلیــل رفتــه اســت‪.‬‬ ‫اگــر بــرای پاســخگویی بــه ســوال «بابــای مــن کجاســت» امــاده‬ ‫باشــید‪ ،‬نیــازی نیســت در لحظــه تصمیــم بگیریــد‪ .‬مادرانــی کــه‬ ‫بــدون امادگــی قبلــی بــه ایــن ســوال پاســخ می دهنــد‪ ،‬معمــوال‬ ‫تحت تاثیــر احساســاتی مثــل غــم یــا خشــم قــرار می گیرنــد و‬ ‫بــا جوابشــان بــه کــودک اســیب می رســانند‪ .‬احساســات منفــی‬ ‫شــما دربــاره همســرتان اشــتباه نیســت‪ ،‬امــا ان هــا بــه کــودک‬ ‫ارتباطــی ندارنــد‪.‬‬ ‫هنــگام توضیـح دادن دلیــل نبــودن پــدر‪ ،‬مطمئــن شــوید شــکافی‬ ‫بیــن کــودک و پــدرش ایجــاد نمی کنیــد‪ .‬بــه یــاد داشــته باشــید‬ ‫کــه شــاید کــودک در اینــده بــا پــدرش ارتبــاط برقــرار کنــد‪ .‬شــما‬ ‫نبایــد کاری کنیــد کــه کــودک بــه پــدرش احســاس خوبــی نداشــته‬ ‫باشــد و نخواهــد او را ببینــد‪ .‬بنابرایــن در توضیحــات خــود چنــد‬ ‫ی مثبــت دربــاره پــدر بگنجانیــد و احساســات منفــی را در‬ ‫ویژگــ ‬ ‫قلبتــان نگــه داریــد و ابــراز انهــا را بــه زمانــی موکــول کنیــد کــه نــزد‬ ‫مشــاور می رویــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬درباره خاطرات خوب پدر با کودک صحبت کنید‬ ‫صحبت کــردن دربــاره خاطــرات خوبــی کــه بــا پــدر کــودک‬ ‫داشــته اید مزیت هــای بســیاری دارد‪ .‬کــودک به کمــک ایــن‬ ‫خاطــرات تکه هــای پازلــی را تکمیــل می کنــد کــه از شــخصیت پــدر‬ ‫در ذهنــش ســاخته اســت و تصــور خوبــی از او بــه دســت می اورد‪.‬‬ ‫ایــن خاطــرات در ذهــن کــودک تثبیــت می شــوند و حتــی ممکــن‬ ‫اســت زمانــی کــه رشــد می کنــد و می خواهــد شــخصیت خــودش‬ ‫را بشناســد‪ ،‬از ویژگی هایــی کــه شــما از پــدرش تعریــف کرده ایــد‬ ‫هــم اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫بهتــر اســت از خاطراتــی کــه می خواهیــد بــرای فرزندتــان بگوییــد‪،‬‬ ‫فهرســتی تهیــه کنیــد‪ .‬هــر بــار بــا کــودک دربــاره پــدرش صحبــت‬ ‫می کنیــد یــا او دربــاره پــدرش از شــما می پرســد‪ ،‬یکــی از خاطــرات‬ ‫را برایــش تعریــف کنیــد‪ .‬این طــوری کــودک چیزهــای بیشــتری‬ ‫دربــاره پــدرش می دانــد و اینکــه پــدرش او را (شــاید بــرای‬ ‫همیشــه) رهــا کــرده اســت در ذهنــش کم رنگ تــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬توضیح دهید که همه خانواده ها یک جور نیستند‬ ‫گاهــی اوقــات کــودکان به خاطــر تفــاوت ســاختار خانــواده ‬ ‫خودشــان بــا خانــواده دوستانشــان‪ ،‬از انهــا جــدا می شــوند‪.‬‬ ‫متاســفانه ممکــن اســت برخــی از خانواده هــای ســنتی بــه‬ ‫فرزندشــان اجــازه ندهنــد بــا فرزنــد شــما رفت وامــد کننــد‪،‬‬ ‫فقــط به خاطــر اینکــه شــما مــادری مجــرد هســتید‪ .‬بایــد بــا ایــن‬ ‫واقعیت هــای تلــخ کنــار بیاییــد‪.‬‬ ‫بــه فرزندتــان بگوییــد همــه خانواده هــا شــبیه هــم نیســتند؛‬ ‫برخــی از کــودکان فقــط بــا پدرشــان زندگــی می کننــد‪ ،‬برخــی دیگــر‬ ‫بــا پدربــزرگ و مادربزرگشــان زندگــی می کننــد یــا در پرورشــگاه‬ ‫هســتند و برخــی هــم ماننــد او مــادر مجــرد دارنــد‪ .‬ایــن توضیحــات‬ ‫بــه کــودک کمــک می کنــد کــه بفهمــد کمبــودی نــدارد و به خاطــر‬ ‫نبــودن پــدرش چیــزی را از دســت نمی دهــد‪ .‬او بایــد بدانــد شــما‬ ‫به انــدازه کافــی عاشــق او هســتید و نبــود محبــت پــدرش در‬ ‫زندگــی او را بــا مشــکل مواجــه نمی کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬مردهای مهربان دیگر را به فرزندتان نشان دهید‬ ‫بــه کــودک بگوییــد اینکــه پــدرش در زندگــی او نیســت واقعیتــی‬ ‫انکارنشــدنی اســت‪ ،‬امــا مردهــای دیگــری هســتند کــه او را‬ ‫دوســت دارنــد‪ .‬پدربــزرگ‪ ،‬عمــو‪ ،‬دایــی یــا دوســتان نزدیــک‬ ‫خانــواده مردهایــی هســتند کــه می تواننــد بــا کــودک ارتبــاط‬ ‫داشــته باشــند و خلاهــای نبــود پــدر را تــا حــدی پــر کننــد‪.‬‬ ‫اگــر در خانــواده و دوســتان نزدیــک شــما افــراد قابل اعتمــادی‬ ‫هســتند کــه می تواننــد بــا کــودک وقــت بگذراننــد‪ ،‬اجــازه بدهیــد‬ ‫ایــن کار را انجــام بدهنــد‪ .‬محبــت انهــا بــه کــودک کمــک می کنــد‬ ‫بفهمــد بــا اینکــه پــدرش در زندگــی او نیســت‪ ،‬افــرادی هســتند کــه‬ ‫می تواننــد به انــدازه پــدرش مهربــان باشــند‪.‬‬ ‫‪ .۸‬انچــه را کــودک بــرای کنارامــدن بــا نبــودن پــدرش نیــاز دارد‬ ‫بــه او بدهیــد‬ ‫گاهــی اوقــات ممکــن اســت کنارامــدن بــا اینکــه چــرا پــدر‬ ‫خانــواده را رهــا کــرده اســت و احســاس ترک شــدن چنــد ســال‬ ‫طــول بکشــد‪ .‬شــما بایــد در تمــام ایــن مــدت کنــار فرزندتــان‬ ‫باشــید‪ ،‬احساســاتش را درک کنیــد و بــه او ارامــش بدهیــد‪ .‬حتــی‬ ‫ممکــن اســت الزم باشــد بارهــا تکــرار کنیــد کــه رفتــن پــدرش‬ ‫ارتباطــی بــه او نــدارد‪.‬‬ ‫به روش هــای مختلفــی می توانیــد کنارامــدن کــودک بــا‬ ‫ایــن وضعیــت را ســاده تر کنیــد‪ .‬مثــا از او بخواهیــد دربــاره‬ ‫داشــته هایش بنویســد و بابــت انهــا شــکرگزار باشــد‪ .‬البتــه ایــن‬ ‫کار را زمانــی انجــام بدهیــد کــه کــودک به خاطــر نبــودن پــدرش‬ ‫ناراحــت نیســت‪ .‬ایــن کار درســت وقتــی کــودک به خاطــر نبــودن‬ ‫پــدرش ازرده اســت‪ ،‬نتیجــه خوبــی نخواهــد داشــت‪ .‬هنــگام‬ ‫ناراحتــی فقــط کنــارش باشــید و او را درک کنیــد‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد شــرایطی را بــرای زندگــی فراهــم کنیــد کــه کــودک‬ ‫به خاطــر نبــودن پــدرش احســاس کمبــود نداشــته باشــد و ایــن‬ ‫مســئله را به عنــوان تفــاوت در ســاختار خانــواده بپذیــرد‪ .‬بــرای‬ ‫رســیدن بــه ایــن پذیــرش و اطمینــان از ســامت روانــی کــودک‬ ‫می توانیــد بــا روان شــناس کــودک هــم مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫مســئولیت مــادر مجــرد در زندگــی چنــد برابــر اســت‪ ،‬امــا بایــد‬ ‫بدانیــد کــه ایــن مســئله تقصیــر فرزندتــان نیســت‪ .‬کــودک‬ ‫شــما یکــی از دالیلــی اســت کــه بــه زندگــی امیدواریــد و تــاش‬ ‫می کنیــد‪ .‬او جــز عشــق چیــزی بــرای شــما نــدارد و مســئول‬ ‫هیچ کــدام از اتفاقــات بــد گذشــته نیســت‪.‬‬ ‫بــا کــودک دربــاره ویژگی هــای خــوب پــدرش حــرف بزنیــد و‬ ‫تصــوری خــوب از پــدرش در ذهــن او بســازید‪ .‬نیــازی نیســت‬ ‫غیبــت پــدر در زندگــی را انــکار کنیــد‪ ،‬در عــوض بــه فرزندتــان‬ ‫بگوییــد و نشــان بدهیــد کــه شــما همیشــه همراهــش هســتید‪،‬‬ ‫جایــی نمی رویــد و بی قیــد و شــرط او را دوســت داریــد و از او‬ ‫مراقبــت می کنیــد‪.‬‬ ‫باجطور همراه ما باشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫هشدار‪:‬‬ ‫کاربــر گرامــی؛ کلیــک بــر روی هرگونــه لینــک دریافتــی از شــماره های شــخصی برابــر بــا اعطــای دسترســی کامــل بــه مجــرم و خالــی شــدن حســاب‬ ‫شماست‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬فروردین ‪1401‬‬ ‫اصول موفقیت‏‬ ‫موفقیــت اصلــی تریــن و مهــم تریــن انگیــزه بــرای انســان‬ ‫اســت‪ .‬اگــر از هــر مربــی موفقیــت یــا فــرد موفقــی راه دســتیابی‬ ‫بــه موفقیــت را‏بپرســید بــدون شــک اولیــن توصیــه ان هــا بــه‬ ‫شــما ایــن خواهــد بــود‪ « :‬مثبــت فکــر کنی ـ ‪‎‬د ‪‎».‬‬ ‫اصول موفقیت‬ ‫موفقیــت اصلــی تریــن و مهــم تریــن انگیــزه بــرای انســان‬ ‫اســت‪ .‬اگــر از هــر مربــی موفقیــت یــا فــرد موفقــی راه دســتیابی‬ ‫بــه موفقیــت را‏بپرســید بــدون شــک اولیــن توصیــه ان هــا بــه‬ ‫شــما ایــن خواهــد بــود‪ « :‬مثبــت فکــر کنیــد »‏‪.‬‬ ‫موفقیــت یعنــی ارامــش ذهــن که نتیجه مســتقیم خشــنودی‬ ‫از دانســتن ایــن اســت کــه شــما بهتریــن عملکــرد خــود را ارائــه‬ ‫کرده ایــد‏‪.‬‬ ‫اصول موفقیت در زندگی‬ ‫‪ 3‬مزیت امنیت سایبری‬ ‫پایدار در سازمان ها‬ ‫امنیــت ســایبری پایــدار بــه معنــای اتخــاذ دیــدگاه طوالنــی‬ ‫مــدت در زمینــه کاهــش خطــرات ســایبری اســت‪ .‬کاوش‬ ‫دربخــش هــای فنــی‪ ،‬مالــی‪ ،‬اجتماعــی و بازپرداخــت می توانــد‬ ‫بــرای شــرکت اساســی باشــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه چیــزی پایــدار اســت‪ ،‬بــه جــای فرســایش ســریع‪،‬‬ ‫می توانــد رشــد کنــد و بــه مــدت طوالنــی از خــود حمایــت کنــد‪.‬‬ ‫دویــدن ســریع مــی توانــد قدرتمنــد باشــد امــا کوتــاه مــدت‬ ‫اســت امــا درحالــی کــه پیــاده روی و دویــدن ارام می توانــد‬ ‫یــک فــرد را بــه خــط پایــان مارتــن در فاصلــه‪ 26.2‬مایلــی‬ ‫برســاند‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬پایــداری زیســت محیطی‪ ،‬گزینه هایــی‬ ‫ماننــد حفاظــت از اب و بازیافــت را ترویــج می کنــد کــه بــه‬ ‫حفــظ ســامت جهانــی کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫اصــول پایــداری می تواننــد از برنامه هــای امنیــت ســایبری‬ ‫نیــز بهره منــد شــوند‪ ،‬کــه ان هــا را هــم از لحــاظ کاهــش‬ ‫ریســک ســایبری و هــم مســئولیت پذیری بیشــتر در زمینــه‬ ‫تاثیــر اجتماعــی موثرتــر می ســازد‪ .‬اگــر چــه شــما ممکــن‬ ‫اســت اصطــاح امنیــت ســایبری پایــدار را نشــنیده باشــید‪ ،‬امــا‬ ‫بــرای ســازمان هایــی کــه رو بــه جلــو حرکــت مــی کننــد مهــم‬ ‫اســت‪ .‬بــا پیــش بینــی و برنامــه ریــزی‪ ،‬ســازمان هــا مــی تواننــد‬ ‫شــیوه های امنیتــی پایــدار را کــه منجــر بــه کاهــش خطــر ابتــا‬ ‫‏‪ -1‬از اهداف خود در زندگی اگاه باشید‬ ‫موفقیــت یعنــی دســتیابی بــه یــک هــدف‪ ،‬پــس بــدون هــدف‬ ‫زندگــی و موفقیــت هــم معنایــی نخواهــد داشــت‪ .‬تعییــن‬ ‫هــدف اولیــن اصــل بــرای‏داشــتن یــک زندگــی موفــق اســت‪ .‬در‬ ‫صورتــی کــه اهــداف خــود را مشــخص کنیــد بــا تمرکــز بیشــتری‬ ‫بــه ســمت ان هــا گام بــر مــی داریــد در‏نتیجــه بازدهــی شــما‬ ‫بــه شــدت افزایــش یافتــه و شــروع بــه پیشــرفت مــی کنیــد‪.‬‬ ‫پیشــرفت کــردن ســطح روحیــه و انگیــزه را بــاال مــی برد و‏شــما را‬ ‫بــه قله هــای موفقیــت نزدیــک تــر مــی کنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -2‬وسعت دید خود را گسترش دهید‬ ‫یکــی دیگــر از اصــول موفقیــت بلنــد پــروازی و وســعت نگــرش‬ ‫اســت افــراد بلنــد پــرواز تشــنه رســیدن بــه قلــه هــای بلنــد‬ ‫پیشــرفت و موفقیــت‏در زندگــی خــود هســتند‪ .‬ایــن افــراد‬ ‫بــه صــورت دائمــی در ســر خــود اهــداف بزرگــی دارنــد و بــرای‬ ‫رســیدن بــه ان هــا تــاش مــی کننــد‪ .‬افــق‏دیــد ایــن افــراد فراتــر‬ ‫از بقیــه مــردم اســت‏‪.‬‬ ‫‏‪ -3‬انعطاف پذیر باشید‬ ‫شــرایط زندگــی و مــردم همــواره در حــال تغییــر هســتند‪ .‬بــا‬ ‫توجــه بــه اینکــه مــا نمــی توانیــم تمــام تغییــرات اطــراف خــود را‬ ‫بپذیریــم بایــد فــردی‏انعطــاف پذیــر باشــیم‏‪.‬‬ ‫بــه ریســک هــای امنیتــی میشــود و طــی ســال هــا و دهــه هــا‬ ‫ادامــه مــی یابــد‪ ،‬درنظــر گیرنــد‪.‬‬ ‫چرا شیوه های پایدار امنیت سایبری مهم است؟‬ ‫بــا نصــب سنســورهای نــور اتوماتیــک در دفتــر‪ ،‬شــرکت‬ ‫ممکــن اســت مصــرف انــرژی خــود را کاهــش دهــد و‬ ‫صورتحســاب هــای بــرق خــود را کاهــش دهــد و هــم نتایــج‬ ‫پایــداری محیط زیســت و هــم نتایــج پایــداری مالــی را بهبــود‬ ‫بخشــد‪ .‬بــه طــور مشــابه‪ ،‬اقدامــات پایــدار امنیــت ســایبری ‪،‬‬ ‫شــامل محرک هــا و منافــع فنــی‪ ،‬مالــی‪ ،‬قانونــی‪ ،‬اجتماعــی و‬ ‫نظارتــی هســتند‪ .‬اینهــا شــامل مــوارد زیــر هســتند‪:‬‬ ‫‪.1‬نتایج سایبری بهتر‬ ‫یــک اســتراتژی ســایبری ناپایــدار‪ ،‬زمانــی کــه بــه مرحلــه‬ ‫بــی تاثیــری در کاهــش ریســک برســد‪ ،‬بــه نقطــه کاهــش‬ ‫بــازده مــی رســد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬هــر ســازمان بــه کاربــران‬ ‫امنیتــی نیــاز دارد‪ ،‬در عیــن حــال بســیاری از ان هــا دارای‬ ‫برنامه هــای اموزشــی ایســتا هســتند کــه بــه یادگیــری افــراد‬ ‫کمــک نمی کننــد‪ .‬وادار کــردن کارکنــان بــه تماشــای همــان‬ ‫کلیــپ ‪ 10‬ســاله پیشــگیری از فیشــینگ فتــار ان هــا را تغییــر‬ ‫نخواهــد داد و یــا درک ان هــا از تهدیــدات امــروز را بهبــود‬ ‫نخواهــد داد‪.‬‬ ‫در مقابــل‪ ،‬یــک برنامــه امــوزش اگاهــی امنیتــی پویــا کــه بــه‬ ‫منظــور بازتــاب تهدیــدات در حــال ظهــور تکامــل مــی یابــد و بــه‬ ‫طــور مســتمر مــوارد همیشــگی را بــه شــیوه های جدیــد مــورد‬ ‫توجــه قــرار مــی گیــرد ‪ -‬بهتــر اســت عالقــه و تعامــل کاربــر را‬ ‫حفــظ کنــد‪ .‬بــه نوبــه خــود‪ ،‬کاربــران تبدیــل بــه یــک بخــش‬ ‫پایــدار از راه حــل بــه عنــوان پاســخ دهنــده هــای فعــال در‬ ‫خــط مقــدم مــی شــوند‪.‬‬ ‫در طــرف فنــاوری‪ ،‬متخصصــان امنیــت ســایبری پایــدار‬ ‫در هنــگام تصمیــم گیــری هــای اصلــی معمــاری بــه طــور‬ ‫کالهبرداری تلفنی با ترفند‬ ‫ارائه تهسیالت بانکی‬ ‫پلیــس فتــا از کشــف‬ ‫پرونــده کالهبــرداری‬ ‫تلفنــی خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬متهــم بــا جعــل‬ ‫نهادهــای‬ ‫عنــوان‬ ‫دولتــی و یــا وعــده‬ ‫تســهیالت‬ ‫ارائــه‬ ‫بانکــی از شــهروندان‬ ‫کالهبــرداری می کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علی موالی‪،‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬ســودجویانی‬ ‫دستگیری کالهبردار ارز دیجیتال‬ ‫در مازندران‬ ‫پلیــس فتــا خبــر داد ‪ :‬فــردی کــه بــا انتشــار تبلیغــات خریدوفــروش‬ ‫ارزدیجیتــال در فضــای مجــازی اقــدام بــه کالهبــرداری از یکــی از‬ ‫شــهروندان کــرده بــود‪ ،‬شناســایی و دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســامع خورشــاد در تشــریح ایــن خبــر اعــام کــرد‪ :‬در پــی‬ ‫مراجــع یکــی از شــهروندان بــه ایــن پلیــس مبنــی بــر ســرمایه گــذاری‬ ‫و دریافــت ســود بــه صــورت ارز دیجیتــال از یــک شــخصی نامعلــوم‬ ‫در فضــای مجــازی موضــوع در دســتور کار کارشناســان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫این مقام مسئول خاطرنشان کرد‪ :‬شاکی در اظهارات خود عنوان‬ ‫داشــت چنــد وقــت پیــش درشــبکه اجتماعــی تلگــرام بــا شــخصی که‬ ‫مدعــی بــود در زمینــه ارزهــای دیجیتــال فعالیت می کند و ســودهای‬ ‫کالنــی در ازای ســرمایه گــذاری در ایــن زمینــه پرداخــت مــی کنــد‪،‬‬ ‫اشــنا شــدم و مــدت کوتاهــی بــا وی در ارتبــاط بــودم و پــس از جلــب‬ ‫اعتمــادم مبلــغ یــک میلیــارد ریــال جهــت ســرمایه گــذاری در زمینــه‬ ‫‏‪ -4‬اجتماعی باشید‬ ‫تعامــات اجتماعــی باعــث ایجــاد حــس ارامــش در هــر فــرد‬ ‫مــی شــود‪ .‬داشــتن دوســتانی کــه در شــادی هــا در کنــار هــم‬ ‫باشــیم و در‏شــرایط ســخت زندگــی بــه کمــک مــا بشــتابند یــک‬ ‫دلگرمــی بــزرگ اســت‏‪.‬‬ ‫‏‪ -5‬به توانایی های خود باور داشته باشید‬ ‫بــاور داشــتن بــه خــود و حفــظ اعتمــاد بــه نفــس فرصــت هــای‬ ‫بــی شــماری را بــرای مــا ایجــاد مــی کنــد‪ .‬در حقیقــت هــر ان چه‬ ‫در زندگــی‏خــود داریــد نتیجــه بــاور شــما بــه خــود و ایمــان بــه‬ ‫امــکان پذیــر بــودن ان اســت‏‪.‬‬ ‫‏‪ -6‬خودتان را دوست داشته باشید‬ ‫اولیــن اصــل بــرای قــدم گذاشــتن در مســیر موفقیــت ســامت‬ ‫جســمی و روحــی فــرد اســت‪ .‬وقتــی خودتــان را دوســت داشــته‬ ‫باشــید‏صــاح خــود را در اولویــت قــرار مــی دهیــد ایــن موضــوع‬ ‫باعــث مــی شــود کــه انتخــاب هایــی انجــام دهیــد کــه بــه طــور‬ ‫مــداوم کیفیــت زندگــی‏شــما را بهبــود ببخشــند‏‪.‬‬ ‫‏‪-‬پلیــس افتخــاری «هاجــر مومــن» کارشــناس مرکــز مشــاوره‬ ‫ارامــش‬ ‫اســتراتژیک و بلنــد مــدت فکــر مــی کننــد‪:‬‬ ‫ناپیــدار‪ :‬گرفتــن تحــول دیجیتالــی و رفتــن بــه ابــر بــدون یــک‬ ‫برنامــه امنیتی روشــن‪.‬‬ ‫* پایــدار‪ :‬توســعه یــک اســتراتژی بلنــد مــدت بــرای مدیریــت‬ ‫فعالیــت هــای امنیتــی ابــری و اطمینــان از همــه شــرکای‬ ‫جدیــد و ارائــه دهنــدگان در ایــن اســتراتژی قــرار دارد‪.‬‬ ‫‪ .2‬کنترل هزینه‬ ‫مشــاهده امنیــت ســایبری بــه عنــوان یــک هزینــه غــرق‬ ‫شــده(هزینه غیــر قابــل بازگشــت) بــه عنــوان یــک پاســخ‬ ‫واکنشــی بــه اخریــن حملــه بــه ناچــار منجــر بــه مواجهــه هــای‬ ‫گــران قیمــت و اجتنــاب ناپذیــر مــی شــود‪ .‬ایــن هــا بــه یــک‬ ‫اســتراتژی مالــی ناپایــدار افــزوده مــی شــوند‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر‪ ،‬متخصصــان امنیــت ســایبری پایــدار‪ ،‬بــه‬ ‫طــور فعــال‪ ،‬اهــداف و اولویــت هــا را در ابتــدای ســال تعییــن‬ ‫مــی کننــد تــا بــه بزرگتریــن اســیب پذیــری هــای خــود برســند‪.‬‬ ‫ان هــا هزینــه هــای مرتبــط را در برنامــه ریــزی بودجــه بــه‬ ‫عنــوان ســرمایه گــذاری هــای مهــم در ســامت کلــی ســازمان‬ ‫هــای خــود درنظــر مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬پیشرفت ‪ESG‬‬ ‫دنیــای کســب و کار در مســیر نیــاز بــه بهبــود شــیوه هــای‬ ‫زیســت محیطــی‪ ،‬اجتماعــی و مدیریتــی(‪ )ESG‬حرکــت مــی‬ ‫کنــد‪ .‬ســرمایه گــذاران و مشــتریان بســیار هوشــیار شــده اند و‬ ‫بــه دنبــال ســپردن ســرمایه خــود بــه شــرکت هایی هســتند کــه‬ ‫منعکس کننــده ارزش هــای ان هــا بــوده و ریســک مربــوط بــه‬ ‫‪ ESG‬را بــه حداقــل می رســانند‪ .‬بســیاری از انهــا مــی خواهنــد‬ ‫کســب و کارهــا را ببیننــد کــه بــه عنــوان مثــال‪ ،‬رویکردهــای‬ ‫انــرژی صفــر را اجــرا مــی کننــد و اولویــت هــای اجتماعــی و‬ ‫رفــاه کارکنــان را در شــیوه هــای اســتخدام و نگهــداری ان هــا‬ ‫تعییــن مــی کننــد‪.‬‬ ‫کــه بــا سواســتفاده از شــرایط‪ ،‬وقایــع و مناســبت های روز اقــدام بــه کالهبــرداری از شــهروندان در‬ ‫فضــای مجــازی می کننــد‪ ،‬ایــن بــار نیــز بــا سوءاســتفاده از ســفرهای اســتانی رئیــس جمهــور کــه بــا‬ ‫اســتقبال مــردم و مســئوالن روبــرو مــی شــود از نــام و اعتبــار نهــاد ریاســت جمهــوری از شــهروندان‬ ‫کالهبــرداری کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن روش‪ ،‬کالهبــردار بــا عنــوان نماینــده رئیــس جمهــور بــا قربانــی تمــاس گرفتــه و‬ ‫با اعالم مشــخصاتی اعم از ســمت‪ ،‬کدملی و ســایر اطالعتی از شــهروند که از قبل بدســت اورده‬ ‫اســت بــا وعــده ارائــه تســهیالت بانکــی وی را فریــب مــی دهــد و بــا ترفندهــای متقلبانــه مالباختــه را‬ ‫بــه پــای دســتگاه عابــر بانــک کشــانده و از حســاب وی برداشــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا بــا انجــام تحقیقــات تخصصــی و‬ ‫بررسـی های فنــی‪ ،‬موفــق شــدند کالهبــردار تلفنــی را شناســایی و بــا هماهنگــی مقــام قضایــی در‬ ‫یکــی از شــهرهای شــمالی دســتگیر کننــد‪ .‬متهــم پــس از مشــاهده مــدارک و مســتندات پلیــس بــه‬ ‫بــزه خــود اعتــراف و راهــی دادســرا شــد‪.‬‬ ‫موالــی گفــت‪ :‬گروهــی از ســودجویان هســتند کــه بــا سواســتفاده از مناســب هــا و شــرایط روز بــه‬ ‫دنبــال اخــاذی و کالهبــرداری از مــردم باشــند افــراد ســودجو بــا نــام ســازمان های مختلــف و لوگــوی‬ ‫ان هــا‪ ،‬مخصوصــا در پیــام رســان واتـس اپ‪ ،‬بــا شــهروندان تمــاس مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بــا تاکیــد بــر اینکــه هیــچ ســازمان رســمی در شــبکه های اجتماعــی بــه ویــژه شــبکه های‬ ‫اجتماعــی خارجــی تمــاس و ارتبــاط نمی گیــرد بیــان کــرد‪ :‬اطالعــات و کد هایــی کــه از طریــق پیامــک‬ ‫بــرای شــهروندان ارســال می شــود را دریافــت می کننــد در اختیــار هیــچ کــس قــرار ندهنــد و بــا عنوان‬ ‫ســازمان های دولتــی غیرواقعــی و جعلــی را در تمــاس هــای تلفنــی پیــام رســان هــا و شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی در دام کالهبــردران قــرار نگیرنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول از عمــوم مــردم درخواســت کــرد‪ :‬در صــورت اطــاع از هرگونه فعالیت مجرمانه‬ ‫در فضای مجازی‪ ،‬موضوع را از طریق نشــانی پلیس فتا به ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخش‬ ‫ارتباطــات مردمــی گزارش کنند‪.‬‬ ‫ارزهــای دیجیتــال بــرای وی واریــز کــردم و بعــد از واریــز وجــه و عــدم‬ ‫پاســخ از وی متوجــه شــدم مــورد کالهبــرداری قــرار گرفتــه ام‪.‬‬ ‫ســرهنگ خورشــاد ادامــه داد‪ :‬بــا بررســی هــا و تــاش کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا هویــت متهم مشــخص شــد و با اقدامات صــورت گرفته‬ ‫محــل اختفــای وی مــورد شناســایی قرارگرفــت کــه در یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانه مجرم ســایبری دســتگیرگردید‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬متهــم پــس ازدســتگیری در‬ ‫ابتــدا منکرهرگونــه بــزه ارتکابــی شــد و بــا ســخنان گمــراه کننده قصد‬ ‫فریــب پلیــس را داشــت کــه بــا هوشــیاری کارشناســان پلیس فتــا‬ ‫و روبــه رو شــد بــا ادلــه دیجیتــال انکارناپذیــر جمــع اوری گردیــده‬ ‫لــب بــه ســخن گشــودوبه کالهبــرداری ازحســاب شــاکی بــه مبلــغ‬ ‫‪ 1.000.000.000‬ریــال اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬بــه هیــچ عنــوان بــه‬ ‫هویــت هــا در فضــای مجــازی اعتمــاد نکننــد و اطالعــات محرمانــه‬ ‫خــود از جملــه اطالعــات هویتــی‪ ،‬ایمیــل‪ ،‬نــام کاربــری و رمــز عبــور‬ ‫حســاب های کاربــری دیجیتــال و ‪ ...‬را بــه هیــچ عنــوان در اختیــار‬ ‫افــراد ناشــناس قــرار ندهنــد و توصیه هــای پلیــس فتــا را جــدی‬ ‫بگیرنــد و همــواره مراقــب ترفنــد کالهبــرداران و ســودجویان باشــندو‬ ‫در صورت مشــاهده مــوارد مشــکوک موضــوع را از طریــق ســایت‬ ‫رســمی پلیــس فتــا بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬اعــام کننــد‪.‬‬ ‫پسر ناخلف ‪ 690‬میلیون‬ ‫ریال از حساب پدرش‬ ‫برداشت غیر مجاز کرد‬ ‫رئیس پلیس فتا استان مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان مازنــدران خبــر داد‪ :‬نوجوانــی کــه‬ ‫به صــورت غیرمجــاز از حســاب پــدرش ‪ 690‬میلیــون ریــال‬ ‫برداشــت کــرده بــود‪ ،‬دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســامع خورشــاد رئیــس پلیــس فتا اســتان مازنــدران در‬ ‫گفتگــو بــا خبرنــگار پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر اعــام کــرد‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه‬ ‫پلیــس فتــا اســتان مبنــی بــر اینکــه برداشــت غیــر مجــاز ازحســاب‬ ‫بصــورت اینترنتــی به مبلــغ‪ 690.000.000‬ریــال اظهــار داشــت‬ ‫درایــن راســتا پرونــده اولیــه بــا هماهنگی مقام قضائی تشــکیل و‬ ‫بــا ثبــت اظهــارات شــاکی موضــوع در دســتور کار کارشناســان ایــن‬ ‫پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪508‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫هزاران برنامه موبایل‪،‬‬ ‫داده های کاربر را در معرض‬ ‫نمایش قرار می دهند‬ ‫بــه گفتــه ‪ ،Check Point‬برنامه هــای موبایــل‬ ‫بــا ده هــا میلیــون بــار دانلــود‪ ،‬بــه دلیــل پیکربنــدی‬ ‫نادرســت پایگاه هــای داده ابــری پشــتیبان‪ ،‬داده هــای‬ ‫حســاس کاربــر را فــاش می کننــد‪.‬‬ ‫مطالعــه ســه ماهه فروشــنده امنیتــی بــا یــک‬ ‫پرس وجــوی ســاده در ‪ VirusTotal‬بــرای برنامه هــای‬ ‫تلفــن همــراه فهرســت شــده در ســرویس اســکن‬ ‫بدافــزار کــه بــا پایــگاه داده ابــری ‪ Firebase‬ارتبــاط‬ ‫برقــرار می کنــد‪ ،‬اغــاز شــد‪ .‬در طــول ایــن مطالعــه‪،‬‬ ‫چــک پوینــت ‪ 2113‬برنامــه تلفــن همــراه را بــه ایــن‬ ‫روش کشــف کــرد کــه بــه دلیــل پیکربنــدی نادرســت‪،‬‬ ‫پشــتیبان ‪ Firebase‬ان هــا در معــرض دیــد قــرار‬ ‫گرفتــه بــود‪.‬‬ ‫هنــگام نوشــتن کــد‪ ،‬توســعه دهندگان منابــع‬ ‫زیــادی را بــرای ســخت تر کــردن یــک برنامــه در برابــر‬ ‫انــواع مختلــف حمــات ســرمایه گذاری می کننــد‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬توســعه دهندگان ممکــن اســت از‬ ‫پیکربنــدی صحیــح پایــگاه داده ابــری غفلــت کننــد و‬ ‫درنتیجــه پایــگاه داده هــای بالدرنــگ را در معــرض دیــد‬ ‫قــرار دهنــد کــه در صــورت سوءاســتفاده می توانــد‬ ‫منجــر بــه نقــض فاجعه بــار شــود‪.‬‬ ‫توســعه دهندگان اغلــب به صــورت دســتی تنظیمــات‬ ‫قفل شــده و ایمــن پیش فــرض قوانیــن امنیتــی را‬ ‫بــرای اجــرای ازمایش هــا تغییــر می دهنــد‪ .‬اگــر قبــل‬ ‫از انتشــار برنامــه بــرای تولیــد‪ ،‬قفل و بــدون محافظت‬ ‫باقــی بمانــد‪ ،‬پایــگاه داده را بــرای هرکســی کــه بــه‬ ‫ان دسترســی دارد بــاز می گــذارد‪ .‬بنابرایــن مســتعد‬ ‫خوانــدن و نوشــتن در پایــگاه داده می شــود‪.‬‬ ‫چــک پوینــت چندیــن مجــرم را کــه به این ترتیــب‬ ‫کشــف کــرده بــود برجســته کــرد‪ .‬یکــی از ان هــا یــک‬ ‫برنامــه تجــارت الکترونیــک در امریــکای جنوبــی بــا‬ ‫بیــش از ‪ 10‬میلیــون بارگیــری بــود کــه اعتبــار دروازه‬ ‫‪ API‬و کلیدهــای ‪ API‬را فــاش کــرد‪ .‬یکــی دیگــر از‬ ‫برنامه هــای طراحــی لوگــو‪ ،‬بــا بیــش از ‪ 10‬میلیــون‬ ‫بارگیــری بــود کــه ‪ 130000‬نــام کاربــری‪ ،‬ایمیــل و رمــز‬ ‫عبــور را در معــرض دیــد قــرارداد‪.‬‬ ‫همچنیــن یــک پلتفــرم صوتــی اجتماعــی بــا بیــش از‬ ‫پنــج میلیــون بارگیــری کــه جزئیــات بانــک‪ ،‬موقعیــت‬ ‫مکانــی‪ ،‬شــماره تلفــن و پیام هــای چــت را فــاش‬ ‫می کنــد و یــک برنامــه حســابداری محبــوب کــه‬ ‫‪ 280000‬شــماره تلفــن مرتبــط بــا حداقــل ‪ 80000‬نــام‬ ‫شــرکت‪ ،‬ادرس‪ ،‬موجــودی بانــک‪ ،‬موجــودی نقــدی‪،‬‬ ‫فاکتــور را فــاش می کنــد‪ ،‬فهرســت شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ Check Point‬حتــی یــک برنامــه دوسـت یابی را پیــدا‬ ‫کــرد کــه ‪ 50000‬پیــام خصوصــی ارسال شــده توســط‬ ‫کاربــران را فــاش کــرده اســت‪.‬‬ ‫تنــوع حمــات احتمالــی بــه نــوع داده هــای‬ ‫افشاشــده بســتگی دارد‪ .‬چــک پوینــت نتیجــه گرفــت‬ ‫کــه ایــن گــودال بی انتهــا از احتمــاالت مختلــف از‬ ‫کالهبــرداری‪ ،‬ســرقت هویــت گرفتــه تــا بــاج افــزار یــا‬ ‫حتــی حمــات زنجیــره تامیــن اســت‪.‬‬ ‫پیکربندی هــای نادرســت ابــر پیامدهــای عــدم‬ ‫اگاهــی‪ ،‬سیاســت های مناســب و اموزش هــای‬ ‫امنیتــی اســت کــه بــا کار جدیــد مــدل هیبریــدی‬ ‫خانگــی بیشــتر شــده و موردنیــاز اســت‪ .‬شــیوه های‬ ‫امنیتــی بــد می تواننــد اســیب های گســترده ای ایجــاد‬ ‫کننــد و بااین حــال تنهــا یــک کلیــک ســاده تــا اصــاح‬ ‫فاصله دارنــد‪ .‬ایــن یافته هــا بامطالعــه دیگــری کــه‬ ‫در ایــن هفتــه انجــام شــد نشــان داد کــه ‪ 14‬درصــد‬ ‫از برنامه هــای اندرویــد و ‪ iOS‬کــه از پشــتیبان های‬ ‫ابــری عمومــی اســتفاده می کننــد‪ ،‬پیکربنــدی‬ ‫نادرســتی دارنــد کــه اطالعــات شــخصی کاربــران را‬ ‫افشــا می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ارائــه مســتندات از‬ ‫ســوی شــاکی و بــا بررســی های اولیــه و اقدامــات تخصصــی‬ ‫صورت گرفته توســط تیم کارشناســان این پلیس مشــخص شــد‬ ‫متهــم پسرشــاکی بــوده بــا فعــال ســازی رمــزدوم اقــدام برداشــت‬ ‫وجــوه کــرده؛ بــا هماهنگــی مقــام قضائــی نامبــرده دســتگیر و بــه‬ ‫پلیس فتــا اســتان منتقــل شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ خورشــاد ادامه داد‪ :‬متهم ‪ 15‬ســاله پس از دســتگیری‬ ‫در ابتــدا منکــر هرگونــه بــزه ارتکابی شــد و با ســخنان گمراه کننده‬ ‫قصــد فریــب پلیــس را داشــت کــه بــا هوشــیاری کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا و روبــه رو شــدن بــا ادلــه دیجیتــال انکارناپذیــر‬ ‫جمـع اوری شــده لــب بــه ســخن گشــود؛ بــا اطــاع از شناسـه های‬ ‫کارت بانکــی پــدرش و دسترســی بــه گوشــی موبایــل وی در طــول‬ ‫دومــاه طــی ‪ 14‬مرحلــه تراکنــش بــه منظــور خریــد بــازی انالیــن‬ ‫اعــام داشــت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات اســتان مازنــدران‬ ‫بــا بیــان اینکــه در ادامــه بــا اعــام مشــخصات متهــم بــه فــرد‬ ‫شــاکی‪ ،‬ایــن پــدراز شــکایت خــود صــرف نظــر کــرد ‪ ،‬افــزود‪ :‬پلیس‬ ‫فتــا همــواره توصیــه می کنــد کــه شــهروندان اطالعــات کارت‬ ‫بانکــی خــود را در نــزد خــود حفــظ کــرده و در اختیــار افــراد غیــر‬ ‫قرارندهنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫ساحل زیبای دریای خزر‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -508‬سال هشتم‬ ‫‪-508-- 1443‬‬ ‫‪/‬رمضان‪1443/‬‬ ‫‪/03‬رمضان‪/‬‬ ‫‪03 - 2022 //April‬‬ ‫‪April// 05‬‬ ‫‪05-- 1401 //01‬‬ ‫سه شنبه ‪01//16‬‬ ‫‪3‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫ایشــان تعلّــم‪ ،‬تدبّــر و تفقّــه یعنــی امــوزش و یادگیــری‬ ‫عمیــق را راز بهره منــدی از معــارف عمیــق‪ ،‬باطنــی و‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫چشم پوشى از لغزش جوانمردان‬ ‫م ‬ ‫قــال علــی (علیه الســام ) اَقِیلُــوا ذَوِی الْمُــرُوءَا ِ ‬ ‫م ‪ ،‬فَمَــا یَعْثـُـر ُ مِنْه ُـ ْ‬ ‫ت عَث َرَاتِهِـ ْ‬ ‫عَاث ِـر ٌ ا ِ َّل و َ ی َـد ُ الل َّـ ه ِ بِی َـد ِ ه ِ یَرْفَعُـ ُه ‪.‬‬ ‫امــام علــی (ع) فرمــود‪:‬از لغزش هــاى افــراد بــا شــخصیت (و جوانمــرد)‬ ‫چشم پوشــى کنیــد‪ ،‬چــرا کــه هیــچ کــس از انهــا گرفتــار لغــزش نمى شــود مگــر‬ ‫این کــه دســت خــدا بــه دســت اوســت و او را بلنــد مى کنــد‪.‬‬ ‫امام علی (ع) در این کلمۀ حکمت امیز به لغزش هایى اشاره دارد که گاه از‬ ‫اشخاص با شخصیت سر مى زند و همگان را توصیه مى کند از ان چشم بپوشند‪.‬‬ ‫مى فرمایــد‪«:‬از لغزش هــاى افــراد بــا شــخصیت (و) جوانمــرد چشم پوشــى‬ ‫کنیــد‪ ،‬چــرا کــه هیــچ کــس از انهــا گرفتــار لغــزش نمى شــود مگــر این که دســت‬ ‫م ‪،‬‬ ‫خــدا بــه دســت اوســت و او را بلنــد مى کنــد»؛ (اَقِیلُــوا ذَوِی الْمُــرُوءَا ِ ‬ ‫ت عَث َرَاتِهِ ْ‬ ‫م عَاثـِر ٌ ا ِ َّل و َ ی َـد ُ الل َّـ ه ِ بِی َـد ِ ه ِ یَرْفَعُـ ُه ) ‪.‬‬ ‫فَمَــا یَعْثـُـر ُ مِنْه ُـ ْ ‬ ‫«اقیلــوا» از مــادۀ «اقالــه» در اصــل بــه معنــاى بــاز پــس گرفتــن معاملــه‬ ‫در جایــى اســت کــه خریــدار‪ ،‬پشــیمان مى شــود‪ ،‬ســپس بــه هــر نــوع چش ـم ‬ ‫پوشــى اطــاق شــده اســت‪.‬‬ ‫«مروءات» جمع «مروءه» به معناى شخصیت و جوانمردى است‪.‬‬ ‫«عثرات» جمع «عثره» به معناى لغزش و خطاســت‪ .‬روشــن اســت که هر‬ ‫انســانى ‪ -‬بــه جــز معصومــان علیهــم الســام ‪ -‬در زندگــى خــود گرفتار لغزش یا‬ ‫لغزش هایــى مى شــوند‪ .‬اگــر انهــا افــراد بــا شــخصیت و نیکــوکارى باشــند بایــد‬ ‫بــه موجــب حســن اعمــال و رفتارشــان از ایــن لغزش هــا چشم پوشــى کــرد؛‬ ‫هــر گونــه نقــل ان بــراى دیگــران یــا ســرزنش یــا بزرگ نمایــى کارى اســت خطا و‬ ‫بــر خــاف انصــاف و جوانمــردى‪ ،‬زیــرا خــدا هــم مدافــع این گونــه افــراد اســت‪.‬‬ ‫امــام مى فرمایــد‪ :‬هــرگاه یکــى از ایــن افــراد نیکــوکار و بــا شــخصیت بــه زمیــن‬ ‫بخورند خداوند فورا وى را از زمین بلند مى کند و اجازه نمى دهد ابروى او برود‪.‬‬ ‫از ایــن جملــۀ حکمت امیــز دو نتیجــه مى تــوان گرفــت‪ :‬نتیجــۀ اول کــه در‬ ‫متــن جملــه امــده ایــن اســت کــه لغزش هــاى نیکــوکاران و افــراد پــاک و بــا‬ ‫ـن بــه انهــا را نبایــد بــا ایــن لغزش هــا‬ ‫تقــوا را بایــد نادیــده گرفــت و حســن ظـ ِ ‬ ‫بــه ســوء ظــن مبــدل کــرد‪ .‬ایــن همــان چیــزى اســت کــه در روایــت معــروف‬ ‫کــه بــه صــورت ضــرب المثــل در امــده مى خوانیــم‪« :‬اَلْجَــواد ُ قَــد ْ یَکْبُــو» یــا‬ ‫«قَــد ْ یَکْبُــو الْجَــوادُ» (اســب ارزشــمند و کارامــد گاه ممکــن اســت گرفتــار‬ ‫لغزشــى شــود) و در بعضــى از عبــارات ایــن جملــه بــه ان افــزوده شــده کــه‬ ‫م قَد ْ یَن ْبُو؛ شمشیر برنده نیز گاهى کارگر نمى شود»‪.‬‬ ‫«الصار ِ ُ ‬ ‫ّ‬ ‫نتیجــۀ دومــى کــه مى توانیــم از ان بگیریــم ایــن اســت کــه اگــر راه تقــوا و‬ ‫نیکــوکارى و جوانمــردى را پیــش گیریــم خداونــد بــه هنــگام لغزش هــا مــا را‬ ‫تنهــا نمى گــذارد و دســت مــا را مى گیــرد و از زمیــن بلنــد مى کنــدو ابــروى مــا را‬ ‫حفظـ‍ مى نمایــد‪.‬‬ ‫منبــع‪ _۱:‬نهج البالغــه امــام علــی (علیه‏الســام )کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از‬ ‫کتــاب پیــام امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد دوازدهــم‪.‬‬ ‫ذکــر و دعــوت بــه خداونــد باشــد‪ ،‬گفتنــد‪ :‬تــاوت بایــد‬ ‫جــوری باشــد کــه بــر ایمــان شــنونده بیفزایــد‪ .‬بنابرایــن نبایــد‬ ‫مهندسی تالوت‬ ‫نیازمند توجه ویژه‬ ‫قاریان است‬ ‫سرویس قران و عترت‪:‬‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی در اولیــن روز مــاه مبــارک‬ ‫رمضــان در محفــل نورانــی انــس بــا قــران‪ ،‬مــاه رمضــان را‬ ‫مــاه ضیافــت و گســتره بی نهایــت رحمــت الهــی خواندنــد‬ ‫و تطهیــر قلــب و انــس همــراه بــا تدبـ ّـر و تفقّــه در قــران‬ ‫را از عوامــل مهــم بهره منــدی انســان از ضیافــت پــروردگار‬ ‫کریــم برشــمردند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حضــرت ایــت اللــه خامنـه ای‬ ‫ورود بــه مهمانــی بــزرگ خــدا را نیازمنــد همــت انســان بــرای‬ ‫اجابــت دعــوت پــروردگار خواندنــد و افزودنــد‪ :‬اگــر موفــق بــه‬ ‫ورود بــه ضیافت اللــه شــویم‪ ،‬از مــا بــا فراهــم کــردن فرصــت‬ ‫تقــرب بــه خــدا پذیرایــی بی نظیــری خواهــد شــد کــه چیــزی‬ ‫باالتــر از ان قابــل تصــور نیســت‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه بــرکات و فرصت هــای اعمــال مــاه مبــارک‬ ‫رمضــان افزودنــد‪ :‬ایــن نعمت هــا در واقــع فرصت هــای‬ ‫بی بدیلــی بــرای قــرب بــه پــروردگار اســت بنابرایــن بایــد بــا‬ ‫خشــوع و خضــوع از خداونــد توفیــق بهره منــدی از ایــن‬ ‫فرصــت و پرهیــز از معاصــی را مســالت کنیــم‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا اســتناد بــه ایات قــران‪« ،‬ذکــر» را از نام های‬ ‫مبــارک کتــاب اســمانی و در نقطــه مقابــل غفلــت کــه بالیــی‬ ‫بــزرگ اســت‪ ،‬دانســتند و افزودنــد‪ :‬تــاوت مســتمر و انــس بــا‬ ‫قــران موجــب ارتبــاط بیشــتر بــا پــروردگار اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنـه ای قــران را معجــزه جاودانه پیامبر‬ ‫خاتــم برشــمردند و افزودنــد‪ :‬قــران در همــه ادوار تاریــخ بشــر‪،‬‬ ‫معــارف مــورد نیــاز انســان را در صحنــه وســیع و عظیــم زندگــی‬ ‫فــردی‪ ،‬خانوادگــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬معنــوی‪ ،‬حاکمیتــی و همــه‬ ‫ابعــاد دیگــر در اختیــار قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫کمبود زیرساخت های‬ ‫گردشگری‬ ‫علی ابادکتول‬ ‫سرویس گردشگری ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫شهرســتان علی ابــاد کتــول با وجــود دارا بــودن توانمندی های‬ ‫صنعــت گردشــگری تبدیــل بــه یکــی از مراکــز قابــل توجــه‬ ‫توریســتی شــمال کشــور شــده اســت ‪.‬‬ ‫نمایــش تواننــدی هــای شهرســتان درمجموعــه تلویزیونــی‬ ‫پایتخــت و پخــش مســتند هــای مختلــف از ابشــار کبــودوال‪،‬‬ ‫ســد گلســتان ‪ ،‬امامزاده ها و ســایر جذابیت های گردشــگری‬ ‫و نیــز معرفــی شهرســتان از طریــق سایرمســافران و‪ ...‬باعــث‬ ‫شــناخت هرچــه بیشــتر مــردم کشــور و هجــوم مســافران بــه‬ ‫شهرســتان شــده اســت ‪.‬‬ ‫امــار و اطالعــات مربوطــه نشــان مــی دهــد نــوروز ‪ ۱۴۰۱‬پس از‬ ‫اُفــت تلفــات بیمــاری کرونــا و ازاد شــدن مســافرت ها ‪ ،‬ورودی‬ ‫مســافران به شهرســتان افزایش چشــمگیری داشــته است ‪.‬‬ ‫امــا متاســفانه شهرســتان علی ابادکتــول بــه لحــاظ‬ ‫زیرســاخت های گردشــگری در بدتریــن شــرایط اســت و‬ ‫امکانــات شهرســتان بــه هیــچ وجــه پاســخگوی مســافرین و‬ ‫گردشــگران محتــرم نیســت ‪.‬‬ ‫وقتــی صحبــت در مــورد زیــر ســاخت های صنعــت گردشــگری‬ ‫می شــود ایــن مــوارد در دو بخــش (زیــر ســاخت های ســخت )‬ ‫و ( زیرســاخت های نــرم ) قابــل بررســی هســتند کــه در ایــن‬ ‫مجــال فقــط فهرســت انــان ارائــه و تحلیــل اســنادی _ امــاری انرا‬ ‫بــا وقــت دیگــری موکــول می کنــم‪.‬‬ ‫زیر ساختهای سخت عبارتند از‪:‬‬ ‫_ مراکز اقامتی و پذیرایی‬ ‫ل و نقل‬ ‫_ راه های حم ‬ ‫عالیــه قــران دانســتند و افزودنــد‪ :‬شــرط دســتیابی بــه ایــن‬ ‫معــارف‪ ،‬تطیهــر دل و پاکیزگــی روح اســت کــه ایــن مســئله‬ ‫در دوره جوانــی بســیار ســهل تر اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در ادامــه چنــد نکتــه در خصــوص مســئله‬ ‫تــاوت خطــاب بــه قاریــان قــران بیــان کردنــد‪.‬‬ ‫فراوانــی قاریــان برجســته‬ ‫ایشــان بــا ابــراز خرســندی از‬ ‫ِ‬ ‫و خوش خــوان کشــورمان‪ ،‬ایــن موهبــت را مرهــون‬ ‫انقــاب اســامی دانســتند و گفتنــد‪ :‬امــروز قاریــان مــا از‬ ‫بســیاری از قاریــان کشــورهای دیگــر کــه حتــی گاهــی بــه‬ ‫عنــوان اســتاد بــه ایــران نیــز دعــوت می شــوند‪ ،‬ممتازتــر‬ ‫و بــا کیفیت تــر تــاوت می کننــد کــه ایــن یــک واقعیــت‬ ‫افتخارافریــن اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای افزودنــد‪ :‬البتــه نبایــد کار‬ ‫را تمام شــده دانســت و بایــد همچنــان بــه پیــش رفــت‬ ‫و نقایــص را تکمیــل کــرد زیــرا هــر جــا انســان بــا تصــور ِ‬ ‫پایــان راه‪ ،‬توقــف کنــد نقطــه ســقوط او اســت و ایــن‬ ‫توصیــه مــا بــه همــه فعــاالن از جملــه نویســندگان‪،‬‬ ‫شــاعران و طــاّ ب نیــز اســت‪.‬‬ ‫ایشــان در توصیــه بعــدی‪ ،‬تــاوت را هنــری مقــدس‬ ‫خواندنــد و بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن هنــر بایــد در خدمــت‬ ‫بــه تــاوت بــه عنــوان یــک هنــر ِ صــرف نــگاه کــرد و اجــازه‬ ‫داد حاشــیه ها یــا بعضــی از خودنمایی هــا بــر حالــت ذکــر و‬ ‫دعــوت بــه خــدا غلبــه کنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬موضــوع «مهندســی تــاوت» را نیــز نیازمند‬ ‫توجــه ویــژه قاریــان دانســتند و افزودنــد‪ :‬مهندســی تــاوت‬ ‫یعنــی به گونــه ای بــا انتخــاب لحــن مناســب تــاوت کنیــد‬ ‫کــه در شــنونده عمیقــا ً اثرگــذار باشــد و او را بــه تبعیــت از‬ ‫کالم خــدا وادارد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای‪ ،‬فعالیت هــای قرانــی در‬ ‫کشــور را خــوب امــا ناکافــی ارزیابــی کردنــد و در بیــان‬ ‫پیشــنهادی بــرای گســترش ایــن فعالیت هــا‪ ،‬گفتنــد‪ :‬تبدیــل‬ ‫مســاجد در هــر محلــه بــه پایگاههــای قرانــی و تعامــل و‬ ‫ارتبــاط بــا مســاجد دیگــر ان محلــه و تشــکیل جلســات و‬ ‫مســابقات قرانــی در بیــن انهــا‪ ،‬بهتریــن مشـوّق بــرای وارد‬ ‫شــدن نوجوانــان و جوانــان بــه وادی قــران و بخصــوص‬ ‫تربیــت حافظــان قــران اســت‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬راه تربیــت ‪ ۱۰‬میلیــون حافــظ کــه چنــد‬ ‫ســال قبــل مطــرح کردیــم‪ ،‬وارد کــردن نوجوانــان بــه عرصــه‬ ‫فعالیت هــای قرانــی اســت کــه اینگونــه طرح هــا می توانــد‬ ‫بــه تحقــق ان کمــک کنــد‪.‬‬ ‫_ دسترسی فیزیکی به جاذبه توریستی‬ ‫_ دسترسی به اب لوله کشی‬ ‫_ برخورداری از شبکه برق‬ ‫_ برخــورداری از گاز یــا ســایر فراورده هــای نفتــی _ وجــود‬ ‫سیســتم دفــع زبالــه و فاضــاب‬ ‫_ فضا های سبز و‪...‬‬ ‫باتوجــه بــه ایــن کــه زیرســاخت ها در درامــد بــه طــور‬ ‫گســترده ای در سراســر جامعــه پخــش گردیــده و عامل مهمی‬ ‫در توزیــع متــوازن درامــد در جامعــه می شــود‪ ،‬بــا گســترش‬ ‫صنعــت گردشــگری عــاوه بــر بهبــود اســتانداردهای اقتصــادی‬ ‫در مناطــق گردشــگری‪ ،‬اســتانداردهای فرهنگــی انــان نیــز‬ ‫بهبــود قابــل توجهــی خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫زیر ساخت های نرم عبارتند از‪:‬‬ ‫_ اطــاع رســانی و تبلیغــات( ســطح ملــی و بین المللــی)‬ ‫_ مدیریــت مناســب بخش هــای صنعــت گردشــگری‬ ‫_ وجــود امنیــت بــرای مــردم و گردشــگران _امــوزش و‬ ‫فرهنگ ســازی مــردم جامعــه‬ ‫_ بهداشت و گردشگری الکترونیک‬ ‫هــر کــدام از ایــن مــوارد‪ ،‬شــاخص هایی هســتند کــه می تواننــد‬ ‫رونــد دســتیابی بــه نقطــه ایــده ال عایــده منــدی از صنعــت‬ ‫گردشــگری را بهبــود بخشــند وبــر ترجیحــات وانگیزه هــای‬ ‫گردشــگران بــر ورود بــه منطقــه ای تاثیرگــذار باشــند‪.‬‬ ‫ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی بــا توجــه بــه ماهیــت‬ ‫اقتصــادی خــود دغدغــ ه و عالقــه ای بــرای قــوت بخشــیدن‬ ‫بــه زیــر ســاخت های نــرم گردشــگری جامعــه ندارنــد در‬ ‫حالــی کــه بــرای دســتیابی بــه انچــه توســعه گردشــگری‬ ‫نامیــده می شــود توجــه بــه زیــر ســاخت های نــرم کــه‬ ‫عمدتــا ً از مســائل فرهنگــی نشــات می گیــرد همانقــدر‬ ‫مهــم اســت کــه زیرســاخت های ســخت موردتوجــه اســت‪.‬‬ ‫در حقیقــت توســعه همزمــان ایــن دو زیــر ســاخت بــه مشــابه‬ ‫دو بــال پرنــده بــرای پــرواز اســت‪.‬عالوه بــر بی میلــی بخــش‬ ‫خصوصــی بــرای تقویــت ایــن نــوع زیــر ســاخت ها‪،‬عدم وجــود‬ ‫ابــزار مناســب نقــش افرینــی نیزمزیــد علــت گشــته تــا باعــث‬ ‫عــدم تــوازن زیرســاخت های مــورد نیــاز گــردد‪.‬‬ ‫نگارنــده معتقــد اســت کــه بــرای جــذب گردشــگر نبایدمنتظــر‬ ‫تکمیــل زیرســاخت های گردشــگری بــود‪ ،‬بلکــه بایــد تکمیــل‬ ‫زیرســاخت های گردشــگری و همچنیــن تبلیــغ گســترده و‬ ‫هدفمنــد بــرای جــذب گردشــگر برای شهرســتان علی ابادکتول‬ ‫را بــه طــور همزمــان انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫اینکــه بــرای جــذب گردشــگر‪ ،‬حتمــا ابتدا باید زیرســاخت های‬ ‫گردشــگری را تکمیــل کنیــم‪ ،‬تصــور غلطــی اســت‪ ،‬زیــرا‬ ‫می تــوان همزمــان هــم بــه توســعه زیرســاخت های مــورد نیــاز‬ ‫صنعــت گردشــگری پرداخــت و از قافلــه ســوداوری از ایــن‬ ‫صنعــت ســوداور ‪ ،‬در رقابــت بــا ســایر شــهرهای اســتان های‬ ‫شــمالی عقــب نمانیــم‪.‬‬ ‫بایــد بــا تبلیغــات گســترده بتوانیــم از ظرفیت هــای فعلــی‬ ‫گردشــگری در شهرســتان‪ ،‬بهتریــن بهــر ه بــرداری را داشــت و‬ ‫در عیــن حــال بــا ســرعت و دقــت بــه فکــر تکمیــل انهــا بــود ‪.‬‬ ‫بایــد بــا عــزم بیشــتری بــرای تحقــق اهــداف ســند چشــم انداز‬ ‫توســعه در صنعــت گردشــگری شهرســتان تــاش کنیــم‪ ،‬زیــرا‬ ‫دسترســی بــه اهــداف ایــن ســند در حــوزه گردشــگری بــا توجــه‬ ‫بــه فقــدان زیرســاخت ها و بودجــه و امکانــات موجــود ‪ ،‬فرایند‬ ‫ســاده ای نیســت‪.‬‬ ‫بــه طــور مثال‪ ،‬جــذب تعــداد زیــادی گردشــگر که بایــد‬ ‫محقــق شــود‪ ،‬بــا توجــه بــه وضعیــت بودج ـ ه هــا و امکانــات‬ ‫شهرســتان‪ ،‬امــر راحتــی نیســت و تحقــق ایــن هــدف‪ ،‬صرفــا با‬ ‫برنامه ریــزی دقیــق و علمــی و همچنین همکاری بین بخشــی‬ ‫ســازمان های مختلــف‪ ،‬میســر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫باید کاری کرد که شــهری که توان پذیرش محدودی خانوار‬ ‫مســافر را نــدارد و زیــر ســاخت هــای ســرویس دادن بــه مقــدار‬ ‫محــدودی خانــوار مســافر نــوروزی را نــدارد وخجالــت مهمانــان‬ ‫را میزبانــان انهــا در ایــام پیــک مســافرت می کشــند با توســعه‬ ‫توانمنــدی هــای الزم بــه شــرایط ایــده ال خــودش برســد‬ ‫ظرفیت هــای فعلــی امــاده شــده شهرســتان ( بنابــر اظهــارات‬ ‫فرمانــدار محتــرم ) در تعطیــات نــوروز ‪ ۱۴۰۱‬دو هتــل ‪ ،‬دو‬ ‫مســافرخانه ‪،‬مراکــز بومگردی‪،‬خانــه هــای مســافر و مــدارس‬ ‫و طبــق گزارش(گردشــگری شهرســتان) بالــغ بــر ‪ ۲۰۰۰‬بیتوتــه‬ ‫تعــدادی مدرســه هــم از قبــل بــرای مســافرین امــاده شــده‪،‬‬ ‫کــه بــه هیــچ وجــه پاســخگوی مســافرین محتــرم نیســت‪.‬‬ ‫امیــد اســت برنامــه ریــزی هــا برای توســعه زیرســاختهای ســخت‬ ‫و نــرم گردشــگری شهرســتان علی ابادکتــول ؛ در برنامــه ریــزی‬ ‫هــای اینــده قــرار گرفتــه و ایــن« قــم کوچولــو » شــخصیت و‬ ‫جایــگاه گردشــگری خــود را هماننــد شــخصیت و جایــگاه فرهنگی‬ ‫_ اجتماعــی و تاریخــی خــود پیــدا و بازیابــی نمایــد ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

شماره : 1008
تاریخ : 1403/03/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

شماره : 1007
تاریخ : 1403/03/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

شماره : 1006
تاریخ : 1403/03/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

شماره : 1005
تاریخ : 1403/03/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

شماره : 1004
تاریخ : 1403/03/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

شماره : 1003
تاریخ : 1403/03/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!