روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 507 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 507

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 507

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 507

‫دوشنبه‬ ‫شماره ‪2 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 15‬فروردین ‪ - 1401 -‬سال هشتم‪ /02 -2022/ April/ 23-‬رمضان ‪ -1443/‬شماره‪507‬‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫نماز تراویح و نمازلیق‬ ‫ایــن فعــال اجتماعــی اضافــه کــرد ‪ :‬از دیگــر اییــن مــاه مبــارک رمضــان‪ ،‬در میــان ترکمــن هــا مراســم «یــا رمضــان» اســت کــه‬ ‫ایــن‏مراســم بــه طــور عمــده در شــب چهاردهــم مــاه رمضــان بعــد از نمــاز عشــاء و تراویــح توســط روحانیــون مســاجد محــل‬ ‫و جوانــان‏و نوجوانــان بیــرون از مســجد اجــرا مــی شــود و در ان افــراد بــه صــورت گــروه گــروه بــه خانه هــای مــردم رفتــه و‬ ‫ســروده های‏مذهبــی و یــا ســوره مبارکــه ای را بــا صــدای بلنــد بــرای صاحبخانــه قرائــت مــی کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫استفاده از ظرفیت‬ ‫نخبگانیکشور‬ ‫در زیست بوم‬ ‫دانش بنیان‬ ‫‪2‬‬ ‫دنبال کردن اخبار و سالمت‬ ‫روان؛ ایا باید خبرها‬ ‫را نادیده بگیریم؟‬ ‫امسال ‪ ۱۹‬نفر در حوادث‬ ‫ترافیکی‬ ‫گلستان جان باختند‬ ‫‪4‬‬ ‫تولیددانش بنیان‬ ‫پیش نیازپویایاقتصاد‬ ‫سرویس اقتصاد‬ ‫ســرمایه گذاری و رشــد کمــی و کیفــی تولیــد دانش بنیــان‬ ‫بــه اعتقــاد شــماری از کارشناســان گلســتانی زمینــه پویایــی‬ ‫اقتصــاد و مقابلــه‏بــا تحریم هــای دشــمن را فراهــم کــرده و‬ ‫اصلــی تریــن مســیر رســیدن بــه خودکفایــی و حــل مشــکالت‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫مزمــن کشــور و ایــن اســتان در‏بخــش اشــتغال و تولیــد اس ـ ‪‎‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بــا وجــود انکــه طــی ســالیان‬ ‫اخیــر بــه مراکــز دانــش بنیــان و خــاق توجــه بیشــتری شــده‬ ‫امــا ایــن‏توجــه و دقــت بــه ایــن بنــگاه هــای علمــی‪ ،‬پژوهشــی‬ ‫و تولیــدی در مقیاســی نبــود کــه راهگشــای مشــکالت ایــن‬ ‫بخــش باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیــان بــر ایــن اســاس بنــا شــده انــد‬ ‫کــه مرهــم و گــره گشــای مشــکالت بخــش صنعــت و یــا‬ ‫واحدهــای تولیــدی‏دیگــر باشــند امــا در ســال هــای گذشــته‬ ‫رویکــرد کلــی حاکمیــت چنــان بــود کــه برخــی از فعــاالن حــوزه‬ ‫دانــش بنیــان از فعالیــت در‏ایــن بخــش دلســرد شــدند و در‬ ‫خوشــبینانه ترین حالــت قیــد فعالیــت در ایــن بخــش را زده یــا‬ ‫در روی خاکســتری ماجــرا مهاجــرت‏کردن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‎‬در ســال هــای گذشــته شــرکت هــای بــزرگ صنعتی انگشــت‬ ‫شــماری بودنــد کــه بــه صــورت واقعــی و حقیقــی در حــوزه‬ ‫دانــش‏بنیــان ســرمایه گــذاری کــرده و بــه توفیقــات زیــادی‬ ‫رســیدند امــا هنــوز بســیاری از مدیــران ترجیــح مــی دهنــد کــه‬ ‫میزهــای مدیریتــی‏خــود را گرفتــار ریســک و امــا و اگــر نکنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫جوانــان گام دوم انقــاب کــه موفــق بــه پرتــاب ماهــواره بــه‬ ‫مــدار زمیــن ‪ ،‬ســاخت واکــس کرونــا و تولیــد موشــکهای نقطــه‬ ‫زن و‏دوربــرد شــده انــد ازمــون هــای خــود را بــه درســتی پــس‬ ‫داده انــد و در ســال جــاری هــم کــه رهبــر معظــم انقــاب‪ ،‬ان‬ ‫را بــه ســال‏تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال افریــن نامگــذاری‬ ‫کــرده همــگان وطیفــه داریــم تا بــرای تحقــق ان گامهای جدی‬ ‫برداریـم‪‎.‎‬‬ ‫از نماینــدگان مجلــس در قــوای مقننــه تــا مدیــران اجرایــی‬ ‫بخــش هــای مختلــف حاکمیتــی و البتــه احــاد مــردم بایــد در‬ ‫کنــار هــم بــرای‏اجرایــی شــدن تولیــد دانــش بنیــان بــا اراده ای‬ ‫راســخ وارد میــدان عمــل شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬تامین و واگذاری فضای مناســب برای اســتقرار شــرکت ها‪،‬‬ ‫تســهیل ســازی در پروســه ثبــت شــرکت هــای دانــش بنیــان و‬ ‫‏تمدیــد جــواز انهــا ‪ ،‬اعطــای تســهیالت کــم بهــره و مناســب‪،‬‬ ‫همــکاری بانــک هــا و موسســات مالــی در تضامیــن وام ‪،‬‬ ‫پیــش بینــی ‏معافیــت هــای مالیاتــی ‪ ،‬بیمــه ای و گمرکــی‪،‬‬ ‫تعهــد بــه خریــد تولیــدات کیفــی و رقابتــی پذیــر و پرهیــز از‬ ‫خرید کاالهای مشــابه‏خارجی ‪ ،‬اســیب شناســی شــرکت های‬ ‫قدیمی و ترســیم ســاز و کارهای الزم برای روان ســازی فرایند‬ ‫تمدیــد مجــوز شــرکت‏هــای خــاق و دانــش بنیــان بخشــی از‬ ‫حمایــت هایــی اســت کــه مــی تــوان بــا اجــرای ان بــه حــوزه‬ ‫دانــش و فنــاوری رونــق دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بایــد بپذیریــم کــه بــرای حــل مشــکالت و دشــواری ها و‬ ‫کاســتی های بــه ارث رســیده از گذشــتگان و کاهــش اثــرات‬ ‫تحریم هــا و‏حســادت های شــرورانه چــاره ای بــه جــز تولیــد‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫دانــش بنیــان فــراروی ایــران نیســ ‪‎‬‬ ‫بــا توجــه بــه منویــات رهبــر معظــم انقالب بــر همه کارگــزاران‬ ‫و خدمتگــذاران کشــور تکلیــف اســت تــا بــا تبــری جســتن از‬ ‫اقدامــات‏نمایشــی و فانتــزی بــا ترســیم ســاز و کارهــای عملــی‬ ‫و اجرایــی زمینــه تحقــق تولیــد دانــش بنیــان را فراهم کنند که‬ ‫در صــورت‏اجــرا مــی توانــد بســیاری از چالــش هــا و تنگناهــای‬ ‫فــراروی اقتصــاد کشــور را برطــرف کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تولیــدات دانــش بنیــان بــه افزایــش اعتمــاد و تقویــت روحیــه‬ ‫ملــی منجــر مــی شــود‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان گلســتان در ایــن‬ ‫خصــوص گفــت‪ :‬وقــف بســتر اقتصــادی ارزشــمندی بــرای‬ ‫طــرح هــای‏دانــش بنیــان مهیــا مــی کنــد و اوقــاف بــا همــکاری‬ ‫دانشــگاه هــا و مراکــز دانــش بنیــان اســتان تــاش دارد تــا ایــن‬ ‫مهــم را بــه منصــه‏ظهــور برســان ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫حجــت االســام روح الــه ســلیمانی فــرد بیــان کــرد‪ :‬ایــن نهــاد‬ ‫بــرای محقــق شــدن شــعار ســال هماننــد ســال هــای گذشــته‬ ‫اقدامــات ‏حمایتــی از صنایــع تبدیلــی‪ ،‬کاالهــای پزشــکی‪،‬‬ ‫خدمــات کشــاورزی‪ ،‬دامــداری و صنعــت طیــور دانــش بنیــان‬ ‫بــرای عــدم وابســتگی‏بــه خــارج و جلوگیــری از خــروج ارز در‬ ‫دســتور کار خــود دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه گلســتان گفــت‪ :‬ایــن اداره کل‬ ‫از طرح هــای دانش بنیــان و اشــتغال افریــن بــرای تولیــد‬ ‫ســرمایه و‏کمــک بــه محرومیت زدایــی حمایــت می کنــد کــه‬ ‫امیدواریــم جوانــان‪ ،‬نخبــگان و مســووالن دارای طــرح و ایــده‬ ‫بــر مبنــای تولیــد‏دانش بنیان و اشــتغال افریــن در قالب های‬ ‫مختلــف از جملــه فنــاوری‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬پزشــکی و گردشــگری‬ ‫بــه اوقــاف مراجعــه‏کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬بــا تاکیــدات ویــژه رهبــر معظــم انقــاب بــه‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی و تولیــد دانــش بنیان به یقیــن امروز نقش‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫نخبــگان‏و مســووالن کلیــدی و ویژه اسـ ‪‎‬‬ ‫بــه گفتــه وی تولیــدات کیفــی و کمــی دانــش بنیــان و علمــی‬ ‫بــه افزایــش اعتمــاد و تقویــت روحیــه ملــی منجــر خواهــد شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه گلســتان گفــت‪ :‬در جهــان‬ ‫امــروز کــه جنــگ روانــی و ذهنــی اراده هــا بــرای ســرخوردگی‬ ‫نخبــگان‏و مــردم اســت در میــدان عمــل بــا تولیــد دانش بنیان‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫بایــد نقــش ویــژه روانــی و شــناختی ایفــا کنیـ ‪‎‬‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق پژوهــش و فنــاوری گلســتان گفــت ‪:‬‬ ‫ســال گذشــته بــه چهار شــرکت دانــش بنیان ‪ ۵۹‬میلیــارد ریال‬ ‫تســهیالت‏پرداخــت کردیــم و ایــن رونــد در ســال ‪ ۱۴۰۱‬هــم بــا‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫شــتاب بیشــتری ادامــه خواهــد یافـ ‪‎‬‬ ‫محمــد رضایــی بیــان کــرد‪ :‬بــرای تقویــت ایــن حمایــت هــا‬ ‫نیــاز بــه اهــرم هــای مالــی توســط بانــک هــا و باالخــص‬ ‫صنــدوق نــواوری و‏شــکوفایی در ســطح کالن داریــم و عــاوه‬ ‫بــر ان ضریــب خــط اعتبــاری تخصیــص یافتــه به بروزرســانی‬ ‫نیــاز دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬قرارگرفتــن صنــدوق هــای پژوهــش و فنــاوری‬ ‫در کشــور بــه عنــوان عامــل تبصــره مــاده ‪ ۱۸‬و همچنیــن‬ ‫اســتفاده‏از ظرفیــت اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی هــم می‬ ‫توانــد بــه ایــن بخــش کمــک بســزایی کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق پژوهــش و فنــاوری گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫جزیره اشوراده سکوی توسعه‬ ‫اقتصادی گلستان است‬ ‫‪6‬‬ ‫نحــوه ارائــه تســهیالت بــه صــورت کامــل فراینــدی و چابــک در‬ ‫بســتر‏اتوماســیون(کنترل و هدایت دســتگاهی بطور خودکار)‬ ‫انجــام مــی پذیــرد و تــا مرحلــه نهایــی متقاضــی نیــاز بــه حضور‬ ‫در‏صنــدوق نــدار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه ظرفیــت شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫گلســتان نیــاز بــه تقویــت دارد تــا رشــد کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در زمــان‬ ‫حاضــر ‪۴۳‬‏شــرکت دانــش بنیــان در اســتان فعــال هســتند که‬ ‫از نظــر مقیــاس بزرگــی و تراکنــش مالــی تعداد کمــی از ان ها‬ ‫رشــد یافتــه بــوده و‏نیــاز اســت بــه بقیــه ان هــا کمــک شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن‪‎‬‬ ‫حل مشکالت با تولید دانش بنیا ‪‎‬‬ ‫نماینــده مــردم علــی ابــاد کتــول در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫هــم گفــت ‪ :‬شــعار ســالی کــه رهبــر معظــم انقــاب ابــاغ‬ ‫فرمودنــد‪ ،‬در ‏برگیرنــده همــه نیازهــا و ملزومــات امــروز و‬ ‫فــردای جامعــه ایرانــی اســت و بــر مدیــران حــوزه معاونــت‬ ‫علمــی رییــس جمهــور و‏دیگــر نهادهــای متولی تکلیف اســت‬ ‫کــه در کوتــاه مــدت یــک برنامــه ریــزی جامــع ترســیم کننــد تــا‬ ‫تولیــد دانــش بنیــان بــه جایــگاه‏اصلــی خــود در کشــور برس ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رحمــت اللــه نــوروزی یــاداور شــد‪ :‬دســتیابی بــه راه حــل‬ ‫مشــکالت اقتصــادی و رونــق کســب و کار از مســیر تولیــد‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫دانــش بنیــان‏بســیار کوتــاه تــر و مطمئــن تــر اســ ‪‎‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای اجرایی شــدن شــعار ســال باید بر مبنای‬ ‫ســندامایش ســرزمین و ســند جامــع اشــتغال راهکارهــای‬ ‫عملیاتــی‏در نهادهــا و ســازمان هــای مختلــف ترســیم و بــه‬ ‫صــورت انقالبــی ان را دنبــال کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نــوروزی افــزود‪ :‬مــی توانیــم بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای‬ ‫خــدادادی موجــود و بهــره گیــری از دانــش بنیــان عــاوه‬ ‫بــر خودکفایــی در‏بخــش امنیــت غذایــی بــه بازارهــای‬ ‫هدفــی همچــون بــازار اوراســیا ‪ ،‬عــراق و دیگــر کشــور هــا‬ ‫در پیرامــون ایــران برســیم و رونــق‏اقتصــادی را در میــدان‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫عمــل معنــا کنی ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬‬ ‫لزوم حمای ‪‎‬‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری گلســتان هــم گفــت ‪:‬‬ ‫زیرســاخت های جــدی و مناســبی در بخــش تحقیقــات‬ ‫و فنــاوری در حــوزه جهــاد‏کشــاورزی گلســتان وجــود دارد‬ ‫کــه بــا در اختیــار گذاشــتن ایــن امکانــات مــی تــوان زمینــه‬ ‫توســعه و یــا ایجــاد شــرکت هــای دانــش‏بنیــان در اســتان‬ ‫را محقــق کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گفتــه مهــدی غفــاری وجود نیروی انســانی توانمنــد و اگاه‬ ‫در کنــار امکانــات ســخت افــزاری و توســعه اشــتغال و افزایش‬ ‫بهــره‏وری در حــوزه کشــاورزی را عملیاتــی مــی کن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تجربــه شــرکت هــای دانــش بنیــان در بخش‬ ‫کشــاورزی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تجربــه فعالیــت در حــوزه کشــت‬ ‫بافــت‏هــای گیاهــی در گلســتان مبیــن ان اســت کــه می تــوان‬ ‫بــا انــدک ســرمایه گذاری در حــوزه شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫کشــاورزی‏جهــش چشــمگیری در بخــش اشــتغال و ارزاوری‬ ‫ایجــاد کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری گلســتان یــاداور شــد‪ :‬در کنــار‬ ‫کاهــش کاغذبــازی اداری موجــود در بخــش ثبت و یــا واگذاری‬ ‫بــه‏شــرکت های دانش بنیــان جدیــد بایــد تــاش کنیــم تــا‬ ‫شــرکتهای موجــود پابرجــا بمانن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫غفــاری ادامــه داد‪ :‬مانایــی شــرکت هــای دانــش بنیــان و‬ ‫خــاق فعلــی در گلســتان بایــد بــه عنــوان اصــل نخســت مــد‬ ‫نظــر همــه‏دســتگاه های متولــی قــرار گیر ‪‎‬د‪/‎.‬ایرنــا‬ ‫نکات مهم در امنیت‬ ‫کارت های بانکی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫دریاچه های پنهان‬ ‫محمدرضا عزیزپور‬ ‫‪‎‎‬داشــت کــه تمــام اب هــای موجــود در ایــران قابــل اســتفاده نیســت و درصــد‬ ‫باالیــی از ان را اب هــای شــور تشــکیل می دهنــد کــه روزبــه‏روز بــر میــزان ان‬ ‫هــم افــزوده می شــود‪ .‬برداشــت بی رویــه اب هــای زیرزمینــی شــیرین از طریــق‬ ‫چاه هــای عمیــق و نیمــه عمیــق‏موجــب کاهــش میــزان اب شــیرین و افزایــش‬ ‫اب هــای شــور می شــود‪ .‬تبدیــل اب هــای شــور بــه شــیرین و همچنیــن انتقــال‬ ‫اب بیــن‏حوضــه ای هــم بــه دلیــل هزینــه زیــاد‪ ،‬مقــرون بــه صرفــه نیســت‪.‬‬ ‫در چنــد ســال اخیــر برداشــت بــی رویــه منابــع اب زیرزمینــی مشــکالتی‏ایجــاد‬ ‫کــرده کــه بایــد بــا برنامه ریزی هــای اصولــی و علمــی راهــی بــرای جبــران ان‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫پیــدا کنی ـ ‪‎‬‬ ‫اقــدام قوی تــر بــرای جلوگیــری از الودگــی اب هــای ســطحی بــه مراتــب از حفــظ‬ ‫اب هــای زیرزمینــی ســاده تر اســت‪ .‬اســتفاده از‏ابخوان هــا بایــد اخریــن راه حــل‬ ‫تامیــن اب باشــد‪ .‬ایــن منابــع بایــد بــرای نســل اینــده نگـه داری شــون ‪‎‬د‪‎‬‬ ‫‪‎‎‬اولیــن قــدم در اصــاح وضعیــت بحرانــی اب هــای زیرزمینــی ایــن اســت کــه‬ ‫بدانیــم چــه میــزان اب زیرزمینــی را بــرای چــه نیازهایــی ‏مصــرف کرده ایــم‪.‬‬ ‫قــدم مهــم دیگــر ایــن اســت کــه مدیریــت منابــع اب زیرزمینــی را بــا مشــارکت‬ ‫کشــاورزان انجــام دهیــم‪ .‬درصــد باالیــی‏از مصــارف اب زیرزمینــی بــه کشــاورزی‬ ‫اختصــاص دارد کــه بــا مدیریــت صحیــح می تــوان از تخلیــه ســفره های اب‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫زیرزمینــی‏کاس ـ ‪‎‬‬ ‫نکتــه مهــم دیگــر قیمت گــذاری اب هــای زیرزمینــی اســت کــه می بایــد اصــاح‬ ‫شــود‪ .‬تــاش بــرای تغذیــه ابخوان هــا هــم می توانــد مــورد‏توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫گام دیگــر بهبــود مدیریــت اب هــای ســطحی اســت کــه در نتیجــه‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از اب هــای زیرزمینــی را کاهــش می دهــد‪ .‬‏حــدود ‪ ۸۰‬درصــد از پســاب ها و‬ ‫فاضالب هــا بــدون تصفیــه در محیــط رهــا می شــوند کــه غالبــا ً بــه رودخانه هــا‬ ‫می رســند و ان هــا را الــوده‏می کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اقــدام قوی تــر بــرای جلوگیــری از الودگــی اب هــای ســطحی بــه مراتــب از حفــظ‬ ‫اب هــای زیرزمینــی ســاده تر اســت‪ .‬اســتفاده از ابخوان هــا‏بایــد اخریــن راه حــل‬ ‫تامیــن اب باشــد‪ .‬ایــن منابــع بایــد بــرای نســل اینــده نگـه داری شــوند‪ .‬بنابرایــن‬ ‫بــا اســتمرار صرفه جویــی عمومــی‪ ،‬‏برنامه ریــزی دقیــق و مدیریــت کالن‪،‬‬ ‫اســتفاده بهینــه از اب و جلوگیــری از هــدر رفتــن منابــع موجــود‪ ،‬بایــد کمبــود‬ ‫اب را جبــران کــرد‏و تحقــق ایــن مســئله در وهلــه اول نیــاز بــه اشــاعه فرهنــگ‬ ‫مصــرف بهینــه اب دارد‪‎. ‎‬‬ ‫اصــاح الگــوی مصــرف در بخــش کشــاورزی‪ ،‬صنایــع و اب اشــامیدنی‬ ‫از اقدامــات موثــر در رفــع چالــش کم ابــی در کشــور ماســت‪ .‬‏افزایــش نــرخ‬ ‫بهــره وری اب در بخــش کشــاورزی‪ ،‬از طریــق اســتفاده از ســامانه های نویــن‬ ‫کشــت بایــد بــه صــورت اصولــی مدیریــت‏شــود‪ .‬در بخــش صنعــت بایــد طــرح‬ ‫بازچرخانــی در بخــش فاضــاب اجرایــی شــود و از ایــن اب بــرای ابیــاری فضــای‬ ‫ســبز نواحــی و ‏شــهرک های صنعتــی اســتفاده شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در بخــش اب اشــامیدنی بایــد طرح هــای بازچرخانــی به معنــای واقعــی اجــرا شــود‪.‬‬ ‫رونــق اقتصــادی و کاهــش امــار بیــکاری در کشــور‏در گــروی تامین اب پایدار اســت‪.‬‬ ‫مســاله کاهــش تدریجــی منابــع زیرزمینــی و ســطحی اب در اســتان ها را بایــد بــه‬ ‫مــردم گوشــزد کــرد‪،‬‏در واقــع کاهــش میــزان برداشــت اب هــای زیرزمینــی نیازمنــد‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫فرهنگ ســازی و زمینه ســازی قانونــی و فنــی اسـ ‪‎‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬فروردین‬ ‫دو شنبه ‪ 15‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪507‬‬ ‫ماه مبارک امد‬ ‫ای دوستان‬ ‫«رمضــان» در لغــت از «رمضــاء» بــه معناى شــدت حرارت‬ ‫گرفته شــده و به معناى ســوزانیدن مى‏باشــد‪.‬‬ ‫چــون در ایــن مــاه گناهــان انســان بخشــیده مى‏شــود‪،‬‬ ‫بــه ایــن مــاه مبــارک رمضــان گفته‏انــد‪.‬‬ ‫رمضــان نــام یکــى از ماه‏هــاى قمــرى و تنهــا مــاه قمــرى‬ ‫اســت کــه نامــش در قــران امــده اســت و یکــى از چهــار‬ ‫ماهــى اســت کــه خداونــد متعــال جنــگ را در ان حــرام‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مــاه کتاب‏هــاى اســمانى قران‏کریــم‪ ،‬انجیــل‪،‬‬ ‫تــورات‪ ،‬صحــف و زبــور نــازل شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مــاه‪ ،‬در میــان مســلمانان از احتــرام‪ ،‬اهمیــت و‬ ‫جایــگاه ویــژه‏اى برخــوردار و مــاه ســلوک روحــى انــان‬ ‫اســت و مومنــان بــا مقدمه‏ســازى و فراهــم کــردن‬ ‫زمینه‏هــاى معنــوى در ماه‏هــاى رجــب و شــعبان هــر‬ ‫ســال خــود را بــراى ورود بــه ایــن مــاه شــریف و پربرکــت‬ ‫امــاده مى‏کننــد‪ ،‬و بــا حلــول ایــن مــاه بــا شــور و اشــتیاق‬ ‫و دادن اطعــام و افطــارى بــه نیازمنــدان‪ ،‬شـب‏زنده‏دارى‬ ‫و عبــادت‪ ،‬تــاوت قــران‪ ،‬دعــا‪ ،‬اســتغفار‪ ،‬دادن صدقــه‪،‬‬ ‫روزه‏دارى و‪ ...‬روح و جــان خــود را از سرچشــمه فیــض‬ ‫الهــى ســیراب مى‏کننــد‪.‬‬ ‫انســان افــزون بــر جنبــه مــادى و جســمى‪ ،‬داراى بُعــد‬ ‫معنــوى و روحــى هــم هســت و هــر کــدام در رســیدن‬ ‫بــه کمــال مطلــوب خود‪ ،‬برنامه‏هــاى ویژه را نیــاز دارند‪،‬‬ ‫یکــى از برنامه‏هــا بــراى تقویــت و رشــد بُعــد معنــوى‪،‬‬ ‫تقــوا و پرهیــزگارى اســت؛ یعنــى اگــر انســان بخواهــد‬ ‫خــودش را از جنبــه معنــوى رشــد و پــرورش دهــد و‬ ‫بــه طهــارت و کمــال مطلــوب برســد‪ ،‬بایــد هــواى نفــس‬ ‫خــود را مهــار کنــد و موانــع رشــد را یکــى پــس از دیگــرى‬ ‫بــر دارد و خــود را ســرگرم لذت‏هــا و شــهوات جســمى‬ ‫نکنــد‪ .‬یکــى از اعمالــى کــه در ایــن راســتا موثــر و مفیــد‬ ‫اســت روزه‏دارى اســت‪ ،‬قــران کریــم مى‏فرمایــد‪...« :‬‬ ‫اى افــرادى کــه ایمــان اورده‏ایــد! روزه بــر شــما نوشــته‬ ‫شــد‪ ،‬همــان گونــه کــه بــر پیشــینیان از شــما نوشــته‬ ‫شــده‪ ،‬تــا پرهیــزگار شــوید‪.‬‬ ‫امــروزه در علــم پزشــکى و از نظــر بهداشــت و تندرســتى‬ ‫نیــز در جــاى خــود ثابــت شــده کــه روزه‏دارى تاثیرهــاى‬ ‫فراوانــى بــر ارامــش روح و روان و ســامتى جســم و‬ ‫بــدن دارد‪ ،‬دفــع چربى‏هــاى مزاحــم‪ ،‬تنظیــم فشــار‪ ،‬قنــد‬ ‫خــون‪ ،‬و‪ ...‬نمونــه ان اســت‪.‬‬ ‫انســان روزه‏دار در هنــگام گرســنگى و تشــنگى‪ ،‬فقــرا‬ ‫و بینوایــان را یــاد مى‏کنــد و در نتیجــه بــه کمــک ان‏هــا‬ ‫مى‏شــتابد‪ .‬حضــرت امــام حســن عســگرى(ع) دربــاره‬ ‫علــت وجــوب روزه مى‏فرمایــد‪« :‬تــا توانگر درد گرســنگى‬ ‫را بچشــد و در نتیجــه بــه نیازمنــد کمــک کنــد‪.‬‬ ‫رمضــان؛ یعنــی باالتــر از جبرئیــل رفتــن و در ضیافــت و در‬ ‫خانــه دوســت‪ ،‬بــی پــرده و بــی حضــور نامحــرم قــدم نهــادن‪.‬‬ ‫ن ماه رحمت تو فرا می رســد‪.‬‬ ‫خدایــا‪ ،‬مــاه مبــارک رمضــا ْ‬ ‫روزهــا بــه امیــد امدنــش نشســتم تــا در زالل حضـ ْ‬ ‫ـورش‬ ‫ـی خطــا و گنــاه بشــویم و بــه درگاه رحمــت‬ ‫دلــم را از تیرگـ ِ‬ ‫و مهــر تــو کــه در ایــن مــاه گشــوده اســت‪ ،‬چنــگ زنــم و از‬ ‫ســفره مهربانــی و لطفــت بهــره هــا جویم‪.‬‬ ‫خدایــا‪ ،‬چــه بســیارند در ایــن مــاه گرســنگی کِشــندگان‬ ‫و چــه کــم انــد روزه داران؛ کــه روزه داری نــه فقــط در‬ ‫ن کــه در دوری از هــر عمــل زشــت‬ ‫نخــوردن و نیاشــامید ْ‬ ‫و ناپســندی اســت‪ .‬خدایــا‪ ،‬کمکــم کــن تــا روزه داری‬ ‫حقیقــی و راســتین باشــم‪.‬‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کارپارس‬ ‫برگزاریمی کند‬ ‫نخستین جشنواره‬ ‫پیشگی یرازاسیبه یا‬ ‫اجتماعی‬ ‫تیتر‪ ،‬یادداشت ‪،‬‬ ‫مقاهل‪،‬زگارشوعکس‬ ‫عالقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند‬ ‫اثار خود را به دفتر موسسه حداکثر تا پایان‬ ‫اردیبهشت‪ 1401‬ارسال کنند‪.‬‬ ‫برای دریافت ادرس دفتر‬ ‫اسکن کنید‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 54,280,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 12,534,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 123,480,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 124,490,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 73,400,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 41,450,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫استفاده از ظرفیت نخبگانی‬ ‫کشور در زیست بوم دانش بنیان‬ ‫یکــی از بخــش هــای ذی ربــط معاونــت علمــی و فنــاوری‬ ‫ریاســت جمهــوری‪ ،‬بنیــاد ملــی نخبــگان اســت‪ ،‬ایــن معاونــت‬ ‫در روزهــای‏اخیــر دولــت ســیزدهم فعالیــت هــای بســیاری‬ ‫بــرای کمــک بــه جامعــه نخبگانــی و اســتفاده از ظرفیــت انهــا‬ ‫در اکوسیســتم نــواوری و‏شــکوفایی کــرده اســت‪ ،‬بــه طــوری‬ ‫کــه بــه گفتــه دکتــر ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری‪ ،‬اییــن نامــه مربــوط بــه‏جــذب نخبــگان کشــور در‬ ‫ســازمان های دولتــی در دولــت ســیزدهم بــه تازگــی ابــاغ‬ ‫شــده اســت و حداکثــر طــی ‪ ۳‬مــاه اینــده اجــرا‏خواهــد ش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫استفاده از ظرفیت‬ ‫نخبگانی کشور در‬ ‫زیست بوم دانش بنیان‬ ‫سرویس اقتصاد‬ ‫ارتقــای نظــام ملــی نــواوری‪ ،‬توســعه اقتصــاد دانش بنیــان و‬ ‫زیســت بوم فنــاوری و نــواوری کــه از اهــداف معاونــت علمــی‬ ‫و ‏فنــاوری ریاســت جمهــوری اســت‪ ،‬بــا توجــه ویــژه دولــت‬ ‫ســیزدهم در ‪ ۲۰۰‬روز اغــاز بــه کار ایــن دولــت مردمــی رونــد رو بــه‬ ‫‏رشــدی داشــته اســت تــا گامــی در جهــت افزایــش ســهم دانــش‬ ‫در اقتصــاد و تولیــد ناخالــص ملــی باشــد‪‎.‎‬‬ ‫بــه گــزارش‪‎‎‬گــروه علــم و امــوزش بــازار کســب و کار‪ ،‬معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه عنــوان دســتگاهی‬ ‫‏فراســازمانی‪ ،‬سیاســت گذاری‪ ،‬تســهیل گری‪ ،‬حمایــت و‬ ‫هماهنگــی بــرای توســعه فناوری هــای راهبــردی را بــر اســاس‬ ‫‏اولویت هــای نقشــه جامــع علمــی کشــور و بــا درنظرگرفتــن نیازهــا‬ ‫و مســائل فناورانــه بــرای بسترســازی و توســعه فناوری هــای‬ ‫‏پیشــرفته و تبدیــل ایــده بــه ثــروت بــه ویــژه در حوزه هــای‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫اولویــت دار کشــور را در دســتورکار قــرار داده اســ ‪‎‬‬ ‫معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری همــواره ســعی‬ ‫بــر ترویــج و توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان در کشــور داشــته و‬ ‫تــا‏حــدودی بــا ارایــه راهکارهــا و حمایــت هــای نویــن در ایــن‬ ‫زمینــه موفــق بــوده اســت و در ‪ ۲۰۰‬روز ادامــه فعالیــت هــای‬ ‫خــود در‏دولــت ســیزدهم نیــز بــا حمایــت هــای رییــس جمهــور بــر‬ ‫گســترش ایــن فرهنــگ و توســعه خدمــات دانــش بنیــان همــت‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫گمــارده اسـ ‪‎‬‬ ‫بــه طــوری کــه در ایــن روزهــای اغازین از فعالیــت دولت مردمی‬ ‫بــرای تحقــق ایــن هــدف ‪ ۱۰‬ســتاد توســعه فنــاوری و یــک‏کارگــروه‬ ‫تخصصــی متناســب بــا حوزه هــای راهبــردی و اولوی ـت دار نقشــه‬ ‫جامــع علمــی کشــور در معاونــت علمــی و فنــاوری ‏فعالیــت‬ ‫می کننــد‪ ،‬ایــن ســتادها در طــول دوره ‪ ۱۰۰‬روزه ‪ ۱۹۶‬طــرح توســعه‬ ‫فنــاوری متناســب بــا نیازهــای جامعــه را در‏ســتادهای توســعه‬ ‫راهبــردی فنــاوری و ‪ ۱۵‬طــرح فناورانــه نیازمحــور متناســب بــا‬ ‫اولویت هــای اعالمــی ســازمان ها و نهادهــای‏کشــور را تعریــف‬ ‫و وارد فــاز عملیاتــی کــرده اسـت‪‎.‎‬‬ ‫در ‪ ۱۰۰‬روز دوم فعالیــت دولــت نیــز طــرح هــا و فعالیــت هــای‬ ‫بســیاری در ســتادهای ‪ ۱۰‬گانــه معاونــت علمــی و دســتگاه هــای‬ ‫‏ذی ربــط ایــن معاونــت انجــام شــده اســت‪ .‬حمایــت از طرح هــای‬ ‫کالن بــا هــدف رفــع چالش هــای اساســی کشــور از طریــق‬ ‫توســعه‏تولیــد محصــوالت و خدمــات مبتنــی بــر فنــاوری از دیگــر‬ ‫خدمــات معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری اس ـت‪‎. ‎‬‬ ‫اجــرای طــرح هــای کالن متعــدد در زمینــه هــای زیســتی‪ ،‬حمــل‬ ‫و نقــل‪ ،‬هوافضــا‪ ،‬ســلول هــای بنیــادی و صنایــع خــاق در ایــن‬ ‫‏مــدت صــورت گرفتــه اســت کــه از جملــه ان مــی تــوان‪‎‎‬تولیــد‬ ‫داروی پیشــرفته پرکینــرا بــرای درمــان روماتیســم کــودکان‪ ،‬تولیــد‬ ‫‏واکســن کرونــای اســپایکوژن نخســتین واکســن ایران ســاخت‬ ‫بخــش خصوصــی‪ ،‬تولیــد موفــق و اخــذ مجــوز ورود بــه بــازار‬ ‫‏واکســن انفلوانــزای فصلــی‪ ،‬انجــام تســت های موفــق پیــش‬ ‫بالینــی و اخــذ مجــوز ورود بــه فــاز یــک بالینــی واکســن کرونــا بــر‬ ‫پایــه‏پلتفــرم‪‎MRNA ‎‬بــرای نخســیتن بــار در کشــور و بــا دانــش‬ ‫فنــی بومــی‪ ،‬رونمایــی از واکســن اکتیمــای مســری (دام ســبک)‪،‬‬ ‫‏تولیــد واکســن ابزیان اســترپتوکوکوزیس‪/‬الکتوکوکوزیس‪،‬تولید‬ ‫‪ ۵‬محصــول مکمــل‪ ،‬کنســانتره و افزودنی هــای خــوراک دام ‏و‬ ‫طیــور و تدویــن اطلــس فنــاوری زیرســاخت های ازمایشــگاهی‬ ‫صنعــت خــودرو‪‎‎‬را برشــمرد‪‎.‎‬‬ ‫ب ‪‎ RO‬بــا سیســتم ترکیبــی بــر‬ ‫افتتــاح ســامانه تصفیــه پســا ‪‎‬‬ ‫پایــه نانــو شهرســتان کاشــان‪ ،‬تهیــه برنامــه کالن ارتقــای امنیــت‬ ‫‏غذایــی در کشــور‪ ،‬حمایــت از توســعه کشــت گیاهــان دارویــی بــا‬ ‫تغییــر الگــوی کشــت ‪ ۸‬گیــاه زراعــی منتخــب‪ ،‬تدویــن‏اساســنامه‬ ‫و تهیــه نقشــه های ازمایشــگاه ملــی نخســتین ســانان متکــی‬ ‫بــر مشــاوره بین المللــی توســط متخصصــان پژوهشــگاه‏رویــان‪،‬‬ ‫انعقــاد قــرارداد ایجــاد دو مرکــز جراحــی رباتیــک از راه دور در‬ ‫دو شــهر بندونــگ و جــک جاکارتــا (اندونــزی)‪،‬‏افتتــاح ســامانه‬ ‫شــیرین ســازی اب لــب شــور بوشــهر‪ ،‬افتتــاح خانه هــای خــاق‬ ‫و نــواوری‪ ،‬راه انــدازی نســخه اولیــه ســامانه ‏اجرایــی ســازی‬ ‫بــازار بهینــه ســازی انــرژی و تهیــه و تدویــن دســتورالعمل‬ ‫ملــی اســتفاده از ســلول و فراورده هــای ســلولی در‏مطالعــات‬ ‫تحقیقاتــی و کاربردهــای درمانــی در دامپزشــکی‪‎ ‎‬از دیگــر‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫برنامه هــای ملــی اجــرا شــده در ایــن مــدت اســ ‪‎‬‬ ‫ایجــاد خانــه هــای خــاق نیــز از دیگــر فعالیــت هایــی اســت کــه‬ ‫توســط معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــرای توســعه‬ ‫‏صنایــع فعــال در ایــن حــوزه در حــال پیگیــری و توســعه اســت‪ ،‬بــه‬ ‫طــوری کــه اکنــون ‪ ۷۰‬خانــه خــاق در سراســر کشــور راه‏انــدازی‬ ‫شــده و بزرگتریــن خانــه خــاق و نــواوری در اخریــن روزهــای اســفند‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬توســط دانشــگاه ازاد اســامی و بــا‏حمایــت معاونــت علمــی و‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫فنــاوری ریاســت جمهــوری اغــاز بــه کار کــرده اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬حضور و پذیرش شرکت های دانش بنیان در تابلوی بورس‬ ‫توســعه روش هــای تامیــن مالــی شــرکت های دانش بنیــان از‬ ‫اهــداف معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری اســت و‬ ‫در همیــن‏راســتا و بــا حمایت هــای صــورت گرفتــه تاکنــون ‪۵۰‬‬ ‫شــرکت در تابلوهــای بــورس و فرابــورس پذیــرش شــده اند کــه‬ ‫از میــان ‪۴۳‬‏شــرکت دانــش بنیــان در تابلوهــای مختلــف بــورس‬ ‫و فرابــورس (‪ ۲۵‬شــرکت در بــورس و ‪ ۱۸‬شــرکت در فرابــورس)‬ ‫فعــال‏هســتند و هفــت شــرکت دیگــر نیــز مراحــل پذیــرش یا درج‬ ‫را گذرانده انــد و در صــورت بهبــود شــرایط بــازار ســرمایه؛ عرضــه‬ ‫‏خواهنــد شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫درامــد و فــروش ایــن ‪ ۵۰‬شــرکت دانش بنیــان فعــال یــا پذیــرش‬ ‫شــده در بازار ســرمایه در ســال منتهی به ســال ‪ ۹۹‬بیش از ‪۴۲۰‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏هــزار میلیــارد ریال بوده اسـ ‪‎‬‬ ‫رشــد قابــل توجــه حضــور فعــاالن زیسـت بوم نــواوری و فنــاوری‬ ‫در بــازار ســرمایه طــی ســال های اخیــر‪ ،‬زمینــه را بــرای رونــق‬ ‫‏ایــن کســب وکارها فراهــم کــرده‪ ،‬بــه طــوری کــه بــا تســهیل و‬ ‫حمایــت از پذیــرش شــرکت های دانش بنیــان در بــازار ســرمایه‬ ‫و رشــد‏شــرکت های دانش بنیــان در ســال های اخیــر‪ ،‬پذیــرش‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان جهــش چشــمگیری داشــته اســ ‪‎‬‬ ‫شــرکت های پذیــرش شــده در بــازار بــورس در حوزه هــای مختلــف‬ ‫فناورانــه فعالیــت می کننــد؛ امــا در ایــن میــان ســهم‏مجموعه هــای‬ ‫فعــال حــوزه رایانــه بــا ‪ ۲۸‬درصــد‪ ،‬بیشــتر از دیگــر عرصه هــای‬ ‫فناورانــه اســت‪ ،‬گــروه دارویــی بــا ‪ ۲۱‬درصــد و‏گــروه محصــوالت‬ ‫شــیمیایی بــا ‪ ۱۴‬درصــد در رتبه هــای دیگــر قــرار دارن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت نخبگانــی کشــور در زیســت بــوم دانــش‬ ‫بنیــان‬ ‫یکــی از بخــش هــای ذی ربــط معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری‪ ،‬بنیــاد ملــی نخبــگان اســت‪ ،‬ایــن معاونــت در روزهــای‬ ‫‏اخیــر دولــت ســیزدهم فعالیــت هــای بســیاری بــرای کمــک بــه‬ ‫جامعــه نخبگانــی و اســتفاده از ظرفیــت انهــا در اکوسیســتم‬ ‫نــواوری و‏شــکوفایی کــرده اســت‪ ،‬بــه طــوری کــه بــه گفتــه دکتــر‬ ‫ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری‪ ،‬اییــن نامــه‬ ‫مربــوط بــه ‏جــذب نخبــگان کشــور در ســازمان های دولتــی در‬ ‫دولــت ســیزدهم بــه تازگــی ابــاغ شــده اســت و حداکثــر طــی ‪۳‬‬ ‫مــاه اینــده اجــرا‏خواهــد شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در حــال حاضــر از ظرفیــت نخبــگان کشــور در شــرکت هــای‬ ‫دانــش بنیــان یــا دانشــگاه هــا بــه عنــوان هیــات علمــی اســتفاده‬ ‫مــی‏شــود امــا اخیــرا مســیر دیگــری توســط دولــت ســیزدهم بــرای‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت نخبگانــی کشــور بــاز شــده و ان جــذب در‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏ســازمان هــای دولتــی اس ـ ‪‎‬‬ ‫توســعه اکوسیســتم دانــش بنیــان بــا اســتفاده از ظرفیت هــای‬ ‫بین المللــی‪‎ ‎‬‬ ‫مرکــز تعامــات بیــن المللــی علــم و فنــاوری معاونــت علمــی و‬ ‫فنــاوری ریاســت جمهــوری در قالــب چهــار برنامــه تبــادل فنــاوری‪،‬‬ ‫‏توســعه صــادرات‪ ،‬برنامــه همــکاری بــا متخصصــان و کارافرینــان‬ ‫ایرانــی خــارج از کشــور و ســند جامــع همــکاری هــای بیــن‬ ‫‏المللــی ایــران در تــاش بــرای تزریــق توانمنــدی هــای دانشــی و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫تخصصــی زیســت بــوم فنــاوری و نــواوری بــه دنیــا اس ـ ‪‎‬‬ ‫ایــن مرکــز در جهــت توســعه صــادرات شــرکت هــای دانــش‬ ‫بنیــان و تبــادل فنــاوری‪ ،‬ایجــاد خانــه هــای نــواوری و صــادرات‬ ‫ایــران‏ســاخت در برخــی از کشــورها در دســتور کار خــود قــرار‬ ‫داده اســت‪ ،‬در حــال حاضــر ایــن خانــه هــا در کشــورهای چیــن‪،‬‬ ‫کنیــا‪،‬‏روســیه‪ ،‬ســوریه و ترکیــه راه انــدازی شــده انــد و بــه زودی‬ ‫کشــورهای عــراق و ارمنســتان نیــز میزبــان ایــن خانــه هــای‬ ‫نــواوری‏خواهنــد بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫همچنیــن بــرای اســتفاده از ظرفیــت هــای موجــود در عرصــه‬ ‫بیــن المللــی بــرای توســعه اکوسیســتم نــواوری در کشــور‬ ‫اســتفاده از‏ظرفیــت ایرانیــان خــارج از کشــور در دســتور کار ایــن‬ ‫معاونــت گرفتــه بــه طــوری کــه ایــن طــرح از ســال ‪ ۹۴‬در کشــور‬ ‫در‏حــال اجــرا اســت و امســال ‪ ۵۶۰‬ایرانــی خــارج از کشــور از ایــن‬ ‫حمایت هــا اســتفاده کــرده ان ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــا توجــه بــه زیرســاخت هایــی کــه در دانشــگاه ها و شــرکت های‬ ‫دانــش بیــان بــرای بازگشــت ایرانیــان بــه کشــور ایجــاد شــده‬ ‫‏اســت‪ ۲۵ ،‬درصــد بازگشــتی هــا در دانشــگاه هــا مشــغول بــه کار‬ ‫مــی شــوند‪ ،‬یعنــی ‪ ۴۰۰‬نفــر عضــو هیــات علمــی در دانشــگاه ها‬ ‫‏کــه عمدتــا دانشــگاه هــای برتــر هســتند مشــغول فعالیــت‬ ‫شــده انــد‪ .‬مابقــی انهــا در شــرکت هــای دانــش بنیــان فعالیــت‬ ‫می کننــد و‏تاکنــون ‪ ۳۰۰‬اســتارتاپ از ســوی ایــن افــراد راه انــدازی‬ ‫شــده کــه ایجــاد بخشــی از ایــن اســتارتاپ هــا در دولت ســیزدهم‬ ‫بــوده‏اس ـت‪‎. ‎‬‬ ‫پرداخــت ‪ ۲۴‬هــزار میلیــارد تومــان خدمــات مالــی بــه دانــش‬ ‫بنیان هــا‪‎ ‎‬‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی در راســتای قانــون حمایــت از‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیــان بــه عنــوان بــزرگ تریــن نهــاد مالــی‬ ‫‏حمایــت از فعــاالن ایــن زیســت بــوم تشــکیل و فعالیــت خــود را‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اغــاز کــرده اسـ ‪‎‬‬ ‫تاکنــون ایــن صنــدوق بــه منظــور تجــاری ســازی نــواوری هــا و‬ ‫اختراعــات‪ ،‬کاربــردی کــردن دانــش و دســتاوردهای پژوهشــی و‬ ‫‏تکمیــل زنجیــره ایــده‪ /‬محصــول‪ /‬بــازار از شــرکت هــای دانــش بنیان‬ ‫پشــتیبانی و حمایــت کــرده و خدمــات مالــی و اعتبــاری از‏جملــه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫کمــک‪ ،‬تســهیالت و مشــارکت بــرای انهــا تامیــن کــرده اس ـ ‪‎‬‬ ‫هــدف نهایــی صنــدوق نــواوری و شــکوفایی بــه عنــوان یــک نهــاد‬ ‫توســعه ای کمــک بــه رونــق اقتصــادی کشــور از طریــق حوزه‏هــای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫دانــش بنیــان و فنــاوری هــای برتــر اسـ ‪‎‬‬ ‫در همیــن راســتا امســال ایــن صنــدوق ‪ ۲۴‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫خدمــات مالــی شــامل تســهیالت‪ ،‬ضمــات نامــه‪ ،‬ســرمایه گــذاری‬ ‫ت‪‎‬شــامل‬ ‫و‏توانمندســازی پرداخت کرده اســت ‪‎‬؛‪‎‬خدمات تســهیال ‪‎‬‬ ‫انــواع تســهیالت قرض الحســنه (نمونه ســازی‪ ،‬اشــتغال زایی) و‬ ‫‏کم بهــره (تولیــد صنعتــی‪ ،‬لیزینــگ و فــروش اقســاطی‪ ،‬ســرمایه‬ ‫در گــردش‪ ،‬تامیــن فضــای کاری) اســت کــه متناســب بــا نیــاز‬ ‫‏شــرکت های دانش بنیــان و در مراحــل مختلــف چرخــه عمــر‬ ‫محصــول و توســعه شــرکت قابــل اســتفاده اسـت‪.‎‬‬ ‫همچنیــن ضمانــت نامــه شــامل صــدور انــواع ضمانت نامه هــای‬ ‫بانکــی (ضمانت نامه هــای پیمــان‪ ،‬حــد اعتبــاری ضمانت نامــه)‬ ‫‏مــورد نیــاز شــرکت های دانش بنیــان توســط بانک هــای همــکار‬ ‫ایــن صنــدوق و بــا هزینه هــای مالــی پاییــن (در ســپرده نقــدی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫مــورد‏نیــاز و کارمــزد صــدور) اس ـ ‪‎‬‬ ‫خدمــات ســرمایه گذاری‪‎‎‬شــامل ســرمایه گذاری غیرمســتقیم در‬ ‫طرح هــای دانش بنیــان‪ ،‬طرح هــای نواورانــه و اســتارتاپ ها بــا‬ ‫‏هم ســرمایه گذاری نهادهــای مالــی و پژوهشــی (صندوق هــای‬ ‫پژوهــش و فنــاوری و ‪ )...‬و همچنیــن مشــارکت در تاســیس‬ ‫‏صندوق هــای جســورانه بورســی و خصوصــی اســت‪ ،‬همچنیــن‬ ‫خدمــات توانمندســازی صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‪ ،‬شــامل‬ ‫‏حمایت هــای بالعوضــی اســت کــه در راســتای تجاری ســازی‬ ‫محصــوالت دانش بنیــان بــه شــرکت ها ارایــه می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن حمایت هــا دربردارنــده خدمــات متنــوع شــامل امــوزش‪،‬‬ ‫مشــاوره‪ ،‬رتبه بنــدی رقابت پذیــری‪ ،‬حفاظــت از مالکیــت‬ ‫فکــری‪،‬‏توســعه بــازار‪ ،‬اخــذ اســتانداردها و مجوزهــا‪ ،‬رویدادهــا‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫و شبکه ســازی اســ ‪‎‬‬ ‫ایــن صنــدوق عــاوه بــر شــرکت هــای دانــش بنیــان بــه شــرکت‬ ‫هــای فنــاور غیــر دانــش بنیــان نیــز بــا همــکاری صنــدوق هــای‬ ‫‏پژوهــش و فنــاوری در جهــت توســعه زیســت بــوم نــواوری و‬ ‫فنــاوری کشــور کمــک مــی کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بخشــی از ‪ ۲۴‬میلیــارد تومــان در ‪ ۲۰۰‬روز فعالیــت دولــت‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ســیزدهم‪ ،‬بــه فعــاالن زیســت بــوم نــواوری ارایــه شــده اســ ‪‎‬‬ ‫ابالغ اساسنامه بنیاد علم ایران در دولت سیزدهم‪‎‎‬‬ ‫تغییــر نــام «صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران» بــه‬ ‫«بنیــاد علــم ایــران» بــه گفتــه ایمــان افتخــاری رییــس بنیــاد علــم‬ ‫ایــران‏فعالیت هــای ایــن صنــدوق در طــول ســال های گذشــته‬ ‫دســتخوش تغییــر و تحــوالت بســیاری شــده اســت‪ ،‬از ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۱‬تبدیــل ‏صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران بــه‬ ‫بنیــاد علــم ایــران در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی مطــرح‬ ‫شــد و در اخریــن‏جلســه شــورا بــا دســتور رییــس شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی ایــن موضــوع در قالــب اساســنامه ای بــه‬ ‫تصویــب رســید‪ ،‬تصویــب‏ایــن اساســنامه شــروع یــک توســعه‬ ‫اثرگــذار در صنــدوق بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مجموعــه حمایت هــای پژوهشــی وزارت علــوم در ایــن بنیــاد‬ ‫متمرکــز شــده و ایــن بنیــاد ظرفیتــی را بــرای حمایــت از پایــان‬ ‫نامه هــا ‏و طرح هــای پژوهشــی ایجــاد می کنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در مــدت فعالیــت دولــت ســیزدهم همچنیــن حمایــت از ‪۳۵۰‬‬ ‫طــرح پژوهشــی‪ ،‬دوره پســادکتری‪ ،‬کرســی و گرنــت پژوهشــی‪،‬‬ ‫‏رســاله و پایــان نامــه در صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و‬ ‫فنــاوران (بنیــاد علــم ایــران) و نیــز تعریــف ‪ ۹۰‬پــروژه علمــی و‬ ‫‏فناورانــه بــا همــکاری مشــترک بــا نهادهــای علمــی و فنــاوری‬ ‫ت‪‎.‬‏‪/‬ایرنا‬ ‫روســیه و چیــن صــورت گرفتــه اســ ‪‎‬‬ صفحه 2 ‫در قالب طرح هالل رحمت؛ توزیع ‪ ۱۰۰‬بسته حمایتی میان نیازمندان بندرگز‬ ‫ســیدطاها میرصادقــی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه نزدیــک شــدن بــه مــاه مبــارک رمضــان و ضــرورت حمایــت از خانــواده هــای کــم برخــوردار در ایــن مــاه مبــارک‪ ،‬بــه‬ ‫همــت خیریــن و داوطلبــان هــال احمــر بندرگــز ‪ ۱۰۰‬بســته حمایتــی میــان نیازمنــدان تهیــه و توزیــع شــد‪.‬رئیس هــال احمــر شهرســتان بندرگــز افــزود‪ :‬ســبدهای‬ ‫حمایتــی توزیعــی شــامل بســته هــای غذایــی حــاوی روغــن‪ ،‬رب‪ ،‬قنــد‪ ،‬چــای‪ ،‬ماکارونــی‪ ،‬ســویا‪ ،‬شــکر و حبوبــات بــا ارزش ‪ ۳۰‬میلیــون ریــال امــاده شــده اســت‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 15‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪507‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫نماز تراویح‬ ‫اموزش نگه داری خودرو‬ ‫شــکوهترین ســنتی کــه در مــاه رمضــان در بیــن ترکمــن هــا‬ ‫جــاری مــی شــود برپایــی نمــاز تراویــح اســت کــه‏در مســاجد‬ ‫بعــد از نمــاز عشــاء بــه جماعــت اقامــه مــی شــود و پیــر و‬ ‫جــوان و حتــی بچــه هــا بــه صــورت یکپارچــه در ان شــرکت‬ ‫‏مــی کنن ـد‪.‎‬‬ ‫نماز تراویح و نمازلیق‬ ‫سرویس فرهنگی‪:‬‬ ‫بیــش از نیــم میلیــون ترکمــن اهــل ســنت ســاکن گلســتان‬ ‫در مــاه مهمانــی خــدا بــا برپایــی ســنت ها و اداب تاریخــی و‬ ‫مذهبــی خــاص‏خــود تــاش می کننــد عــاوه بــر بهره منــدی از‬ ‫فیوضــات مــاه مبــارک رمضــان‪ ،‬ایین هــای ابــا و اجــدادی خــود را‬ ‫در برابــر‏تحریف هــا و تهدیدهــا حفــظ کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬قطــار لطــف الهــی بــه ایســتگاه‬ ‫«رمضــان» رســید و خــوان نعمــت و بخشــایش پــروردگار بــرای‬ ‫‏بندگانــش گشــوده شــد ‪ ،‬بــا رســیدن مــاه میهمانــی خــدا بــار‬ ‫دیگــر صــدای دلنشــین ربنــا از گلدســته هــا و مناره های مســاجد‬ ‫طنیــن‏انــداز و در بهــار طبیعــت مهیــای عبــادت می شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۴۳۸‬کیلومتــر مربــع مســاحت و‬ ‫بیــش از یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــر جمعیــت‪ ،‬اقوام مختلفی‬ ‫‏همچــون فــارس‪ ،‬ترکمــن‪ ،‬سیســتانی‪ ،‬قــزاق ‪ ،‬شــاهرودی‪ ،‬کــرد‬ ‫و تــرک را در خــود جــای داده کــه هــر یــک بــه فراخــور اداب ابــا و‬ ‫‏اجــدادی خــود تــاش دارنــد تــا در بهــره گیــری از فیوضــات ایــن‬ ‫مــاه از ســایرین عقــب نماننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در میــان قــوم ترکمــن کــه حــدود ‪ ۳۷‬درصــد جمعیــت ایــن‬ ‫اســتان را تشــکیل مــی دهنــد و بیشــتر در نــوار شــمالی اســتان‬ ‫ســاکن هســتند‏مــاه مبــارک رمضــان اهمیــت بســیاری دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در همیــن پیونــد ‪ ،‬حــاج امــان پرنیــان از پژوهشــگران ترکمــن‬ ‫در خصــوص اداب و رســوم مــردم ترکمــن گفــت ‪ :‬دختــران و‬ ‫عالئم بیماری اوتیسم‬ ‫ســرویس ســامت‪:‬ممکن اســت شــما هــم یکــی از والدینــی باشــید‬ ‫کــه بــا دیــدن برخــی عالئــم در رفتــار فرزندتــان نگــران مبتــا شــدن‬ ‫او بــه اوتیســم هســتید‪ .‬بیمــاری اوتیســم یــک وضعیــت پیچیــده ی‬ ‫عصبی‪-‬رفتــاری اســت کــه موجــب اختالالتــی در تعامــات اجتماعی‪،‬‬ ‫رشــد کالمــی و مهارت هــای ارتباطــی می شــود‪ .‬ایــن بیمــاری هــم در‬ ‫کــودکان و هــم در بزرگ ســاالن دیــده می شــود‪ .‬افــرادی کــه اوتیســم‬ ‫دارنــد‪ ،‬اغلــب رفتارهایــی محــدود‪ ،‬تکــراری یــا عالیــق یــا الگوهــای‬ ‫رفتــاری کلیش ـه ای از خــود نشــان می دهنــد‪.‬‬ ‫بیماری اوتیسم چیست؟‬ ‫بــه دلیــل گســتردگی عالئــم ایــن بیمــاری‪ ،‬ان را اختــال طیــف‬ ‫اوتیســم (‪ )ASD‬می نامنــد‪ .‬بیمــاری اوتیســم درجــات مختلفــی دارد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت تنهــا یــک نقــص ســاده باشــد کــه زندگــی طبیعــی بیمار‬ ‫را تــا حــدودی محــدود می کنــد یــا ممکــن اســت ناتوانــی شــدیدی‬ ‫باشــد کــه در ان بــه مراقبت هــای اساســی نیــاز اســت‪ .‬کــودکان‬ ‫مبتــا بــه اوتیســم مشــکالت ارتباطــی دارنــد و از درک احساســات یــا‬ ‫تفکــرات ســایرین عاجــز هســتند؛ بنابرایــن بــرای انهــا مشــکل اســت‬ ‫ت خــود را از طریــق کلمــات‪ ،‬ژسـت ها‪ ،‬حــاالت صــورت‬ ‫کــه احساســا ‬ ‫یــا لمــس کــردن بیــان کننــد‪ .‬مرکــز کنتــرل و پیشــگیری بیماری هــا‬ ‫تخمیــن زده اســت کــه در ســال ‪ ۲۰۱۴‬از هــر ‪ ۵۹‬کــودک یــک کــودک‬ ‫اوتیســم داشــته اســت‪.‬‬ ‫تفاوت اوتیسم و اختالل کم توجهی ـ بیش فعالی چیست؟‬ ‫گاهــی اوتیســم و اختــال کم توجهــی ـ بیش فعالــی (‪ )ADHD‬بــا‬ ‫هــم اشــتباه گرفتــه می شــوند‪ .‬کودکانــی کــه اختــال بیش فعالــی‬ ‫دارنــد‪ ،‬نمی تواننــد ارام بگیرنــد‪ ،‬تمرکــز کننــد و ارتبــاط چشــمی بــا‬ ‫زنــان‏ترکمــن در چنــد روز مانــده بــه مــاه رمضــان بــرای نظافــت‬ ‫مســاجد تکاپــوی بســیار مــی کننــد‪ ،‬گلیجــه هــا در ترکمــن‬ ‫صحــرا بــا‏فــرش کــردن مســاجد بــا نمدهــای ســفید و رنگــی بــا‬ ‫نــام نمازلیــق عبادتــگاه هــا و مســاجد خــود را مهیــای حضــور‬ ‫مهمانــان الهــی مــی‏کنن ـد‪‎. ‎‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬در چنــد روز پایانــی مــاه شــعبان رســم» اللــه‬ ‫یولــی» یعنــی در راه خــدا در شــهرهای ترکمــن نشــین رونــق‬ ‫مــی گیــرد و‏خانــواد ه هــای متمــول ترکمــن بــا خریــد گوســفند‬ ‫و قربانــی و توزیــع کــردن گوشــت ان بــرای همســایه هــا و‬ ‫افــراد بی بضاعــت‪،‬‏امــکان روزه گرفتــن را بــرای همــگان فراهــم‬ ‫می کننــد‪‎. ‎‬‬ ‫پرنیــان ادامــه داد ‪ :‬در روســتاهای ترکمن نشــین رســم بــود کــه‬ ‫بالفاصلــه بعــد از رویــت هــال مــاه رمضــان در مســجد با صدای‬ ‫‏رســا ایــن خبــر اعــام مــی شــد تــا همــگان در جریــان باشــند‪‎.‎‬‬ ‫‪‎‎‬وی ادامــه داد‪ :‬در وقــت ســحر هــم افــراد میانســال محلــه‬ ‫بــا حضــور در کوچــه و پــس کوچــه هــا بــا تکــه چوبــی بــر حلــب‬ ‫می‏کوبیدنــد و رویــت هــال مــاه رمضــان را جــار مــی زدنــد‪‎.‎‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬از جملــه باورهــای دیریــن ترکمن هــا دربــاره‬ ‫مــاه مبــارک رمضــان‪ ،‬شــگون و ثــواب رویــت مــاه در اســمان‬ ‫‏اســت‪ ،‬ترکمن هــا از زن و مــرد تــا کوچــک و بــزرگ در اخریــن‬ ‫شــب از مــاه شــعبان بــه بام هــا می رونــد تــا از ثــواب دیــدن مــاه‬ ‫‏بهره منــد شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پرنیــان ادامــه داد‪ :‬افــراد مســن بــا رویــت نخســت هــال مــاه‬ ‫رمضــان چشــمان خــود را بســته و بــه روی افــراد دیگــر نــگاه‬ ‫نکــرده و ‏ســپس دســت هــای خــود را بــاال بــرده و جمــات‬ ‫دعاگونــه ای ماننــد «ایــی گــور دوم اللــه‪ ،‬امنــت باللــه‪ ،‬ایــار‬ ‫مبــارک الحمداللــه» را‏زیــر لــب زمزمــه مــی کردنــد و ســپس‬ ‫شــروع مــاه رمضــان را بــه یکدیگــر تبریــک مــی گفتنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پرنیــان برگــزاری رســم اشــتی کنان در بیــن ترکمــن هــا را یکــی‬ ‫از اییــن هــای مرســوم در اســتانه مــاه مبــارک رمضــان اعــام‬ ‫کــرد‏و گفــت‪ :‬در چنــد روز باقــی مانــده بــه مــاه مبــارک رمضــان‬ ‫یــاش اویلــی هــا یــا همــان ریــش ســفیدها بــا میزبــان شــدن‬ ‫مراســم‏اشــتی کنان‪ ،‬فرصــت رفــع کــدورت را بیــن مــردم فراهــم‬ ‫مــی کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن پژوهشــگر ترکمــن افــزود‪ :‬در بیــن ترکمن هــا رســم اســت‬ ‫کــه هــر روز چنــد خانــواده بــرای افطــار‪ ،‬نــذر و صدقه هــای خــود‬ ‫کــه‏بیشــتر خرمــا و غــذای ابکــی ماننــد اش و ســوپ اســت را بــه‬ ‫مســاجد بیاورنــد و در کنــار هــم در مســجد افطــار کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نماز تراویح‬ ‫پرنیــان یــاداور شــد ‪ :‬پرشــکوهترین ســنتی کــه در مــاه رمضــان‬ ‫در بیــن ترکمــن هــا جــاری مــی شــود برپایــی نمــاز تراویــح اســت‬ ‫کــه‏در مســاجد بعــد از نمــاز عشــاء بــه جماعــت اقامــه مــی شــود‬ ‫و پیــر و جــوان و حتــی بچــه هــا بــه صــورت یکپارچــه در ان‬ ‫شــرکت‏مــی کننـد‪.‎‬‬ ‫دیگــران برقــرار کننــد‪ .‬ایــن عالئــم در بعضــی از افــراد مبتــا به اختالل‬ ‫طیــف اوتیســم هــم دیــده می شــود‪ .‬بــا وجــود شــباهت ها‪ ،‬اختــال‬ ‫کم توجهی ـ بیش فعالی طیفی از اوتیســم نیســت‪ .‬تفاوتی اساســی‬ ‫بیــن ایــن دو ایــن اســت کــه افــرادی کــه بیش فعالــی دارنــد‪ ،‬در‬ ‫مهارت هــای ارتباطــی اجتماعــی مشــکل ندارنــد‪.‬‬ ‫اگــر تصــور می کنیــد فرزندتــان بیش فعــال اســت‪ ،‬بــرای انجــام‬ ‫ازمایش هــای اختــال کم توجهــی ـ بیش فعالــی بــا پزشــک مشــورت‬ ‫کنیــد‪ .‬تشــخیص درســت و به موقــع می توانــد بــه فرزندتــان ایــن‬ ‫فرصــت را بدهــد تــا درمــان درســت را دریافــت کنــد‪ .‬امــکان دارد‬ ‫کــه فــردی هــم مبتــا بــه اختــال کم توجهــی ـ بیش فعالــی و هــم‬ ‫اوتیســم باشــد‪.‬‬ ‫اوتیسم در کودکان‬ ‫نو ســاالن خــود در‬ ‫کــودکان اوتیســمی نمی تواننــد ماننــد هم س ‬ ‫بعضــی مــوارد رشــد داشــته باشــند یــا ممکــن اســت مشــکالتی در‬ ‫مهارت هــای اجتماعــی یــا زبانــی پیــدا کننــد؛ بــرای نمونــه‪ ،‬کــودک‬ ‫‪۲‬ســاله عــادی ممکــن اســت بــه انجــام بازی هــای ســاده عالقــه‬ ‫نشــان دهــد‪ .‬کــودک ‪۴‬ســاله ای کــه اوتیســم نــدارد‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫در فعالیت هایــی بــا کــودکان دیگــر شــرکت کنــد‪ .‬کــودک اوتیســمی‬ ‫به ســختی می توانــد بــا کــودکان دیگــر ارتبــاط برقــرار کنــد یــا اصــا‬ ‫دوســت نــدارد ایــن کار را انجــام دهد‪.‬یــک کــودک اوتیســمی کــه‬ ‫حساســیت باالیــی دارد‪ ،‬ممکــن اســت در مواجهــه بــا صداهــا‪،‬‬ ‫تمــاس‪ ،‬بوهــا یــا دیــدن مناظــری کــه برای دیگــران عادی اســت‪ ،‬دچار‬ ‫مشــکالتی جــدی یــا در برخــی مــوارد دردنــاک باشــد‪ .‬کــودکان مبتال به‬ ‫اوتیســم ممکــن اســت حــرکات بدنــی تکــراری و تقلیــدی ماننــد تــاب‬ ‫خــوردن‪ ،‬قــدم زدن یــا دســت زدن را انجــام دهنــد و واکنش هــای غیــر‬ ‫معمول نســبت به مردم داشــته باشــند یا به اشــیا وابســتگی شــدید‬ ‫پیــدا کننــد و در مقابــل تغییــرات در روال عــادی زندگــی مقاومــت‬ ‫نشــان دهند یا رفتارهای پرخاشــگرانه داشــته باشــند و به خودشــان‬ ‫اســیب برســانند‪ .‬گاهــی اوقــات ممکــن اســت اصــا متوجــه افــراد‪،‬‬ ‫ایــن پژوهشــگر ترکمــن گفــت ‪ :‬بــرای شــرکت در ایــن نمــاز‪،‬‬ ‫هماننــد ســایر عبــادت هــا و نمازهــای یومیــه‪ ،‬نمازگــزاران کاله‬ ‫ســفید‏بــر ســر مــی گذارنــد و ایــن نمــاز در میــان ترکمــن هــا‬ ‫انقــدر ارزش دارد کــه برخــی روحانیــون یکــی از شــرایط قبولــی‬ ‫روزه را‏منــوط بــه شــرکت در ایــن نمــاز مــی داننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی در تشــریح نمــاز تراویــح خاطرنشــان کــرد ‪ :‬نمــاز تراویــح‬ ‫‪ ۲۰‬رکعــت اســت کــه بــه صــورت جماعــت ‪ ۲‬رکعــت ‪ ۲‬رکعــت‬ ‫‏اقامــه شــده و در فاصلــه چهــار رکعــت دعــای مخصــوص ان‬ ‫قرائــت مــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در قالــب همیــن نمــاز در بســیاری از مســاجد‪،‬‬ ‫از اول مــاه مبــارک رمضــان توســط قاریــان بــه صــورت دســته‬ ‫جمعــی‏ختــم قــران انجــام مــی شــود کــه بــه طــور معمــول هــر‬ ‫شــب پنــج جــزء و در طــول ‪ ۶‬روز ‪ ۳۰‬جــزء ختــم می شــود کــه‬ ‫ایــن عبــادت ‏شــبانه روزه داران ‪ ۲‬تــا ســه ســاعت بــه طــول‬ ‫می انجامــد‪‎. ‎‬‬ ‫ایــن فعــال اجتماعــی اضافــه کــرد ‪ :‬از دیگــر اییــن مــاه مبــارک‬ ‫رمضــان‪ ،‬در میــان ترکمــن هــا مراســم «یــا رمضــان» اســت کــه‬ ‫ایــن‏مراســم بــه طــور عمــده در شــب چهاردهــم مــاه رمضــان‬ ‫بعــد از نمــاز عشــاء و تراویــح توســط روحانیــون مســاجد محــل‬ ‫و جوانــان‏و نوجوانــان بیــرون از مســجد اجــرا مــی شــود و در‬ ‫ان افــراد بــه صــورت گــروه گــروه بــه خانه هــای مــردم رفتــه و‬ ‫ســروده هــای‏مذهبــی و یــا ســوره مبارکــه ای را بــا صــدای بلنــد‬ ‫بــرای صاحبخانــه قرائــت مــی کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بگفتــه پرنیــان‪،‬در پایــان هــر ســروده‪ ،‬حاضــران یــک صــدا‬ ‫بــا گفتــن «اللــه هــو» بــه میــدان دار پاســخ مــی دهنــد و‬ ‫صاحبخانــه بنــا بــه‏توانایــی مالــی نــذرش را بــه عنــوان هدایــا بــه‬ ‫روحانیــون تقدیــم مــی کنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پرنیــان ادامــه داد ‪:‬در روزهــای پایانــی مــاه مبــارک رمضــان‬ ‫مــردم تــاش می کننــد زودتــر از دیگــران هــال مــاه شــوال‬ ‫را رویــت‏کننــد و به نوعــی هــر کــس کــه زودتــر مــاه شــوال را‬ ‫رویــت کنــد ان را بــه اطــاع دیگــر روزه داران می رســاند تــا بنــا‬ ‫بــر اعتقــادات‏مذهبــی بــا پیشــوازی در انجــام اعــام مــاه شــوال‬ ‫ثــواب بیشــتری ببــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی افــزود ‪:‬ترکمن هــا در چنــد روز اخــر مــاه مبــارک رمضــان‬ ‫بــا انجــام خانه تکانــی و خریــد لبــاس نــو بــه اســتقبال عیــد‬ ‫فطــر‏می رونــد و مــردان ترکمــن در روز عیــد فطــر بــا حضــور در‬ ‫عیــدگاه در صفــوف فشــرده و منظــم بــه ســخنان واعظــان گــوش‬ ‫‏می دهنــد و نمــاز عیــد را اقامــه می کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در روز عیــد فطــر هــر یــک از خانواده هــای ترکمــن ســفره ای‬ ‫رنگیــن پهــن می کننــد تــا از مهمانــان خــود پذیرایــی کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‎‬بســیاری از خانواده هــا در روز عیــد مراســم صدقــه دارنــد و‬ ‫نزدیــکان و همســایگان را بــرای صــرف ناهــار دعــوت می کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دیــدار اهــل قبــور هــم از ســنت های مــردم ترکمــن در روز عیــد‬ ‫ت‪‎.‬‏‪/‬ایرنا‬ ‫فطــر اس ـ ‪‎‬‬ ‫ف خــود نشــوند‪ .‬برخــی از ایــن کــودکان‬ ‫اشــیا یــا فعالیت هــای اطــرا ‬ ‫ممکــن اســت دچــار تشــنج های شــدید شــوند؛ در برخــی مــوارد ایــن‬ ‫تشــنج در دوران بلــوغ رخ می دهــد‪.‬‬ ‫تاثیر ورزش بر کودکان مبتال به اوتیسم‬ ‫کــودکان اوتیســمی نمی تواننــد به راحتــی بــا هم سن وســاالن خــود‬ ‫ارتبــاط برقــرار کننــد‪ .‬خیلــی از انهــا نیــاز دارنــد برنامــه روزانــه منظــم‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬ورزش هــم می توانــد بــه انهــا کمــک کنــد‪ .‬اجــرای‬ ‫بعضــی از حــرکات ورزشــی‪ ،‬ممکــن اســت در بهبــود شــرایط کلــی‬ ‫و کاهــش عالئــم‪ ،‬بــه کــودکان اوتیســمی کمــک کننــد‪ .‬هــر نــوع‬ ‫ورزشــی کــه کودکتــان از اجرایــش لــذت می بــرد‪ ،‬می توانــد مفیــد‬ ‫باشــد‪ .‬پیــاده روی و بــازی در زمیــن بــازی مفیــد اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫شــنا و قرارگرفتــن در اب‪ ،‬می توانــد هــم ورزش محســوب شــود و‬ ‫هــم فعالیتــی بــرای تقویــت حافظــه‪ .‬فعالیت هــای تقویــت حــواس‬ ‫می تواننــد بــرای کودکانــی مفیــد باشــند کــه در پــردازش ســیگنال های‬ ‫مغــزی مشــکل دارند‪.‬ورزش هــای برخــوردی می تواننــد بــرای کــودکان‬ ‫اوتیســمی دشــوار باشــند‪ .‬در عــوض می توانیــد کودکتــان را بــه اجــرای‬ ‫ورزش هــای چالش برانگیــز و تقویت کننــده تشــویق کنیــد‪.‬‬ ‫اوتیسم در بزرگ ساالن‬ ‫خانواده هایــی کــه فرزنــد اوتیســمی دارنــد‪ ،‬ممکــن اســت نگــران این‬ ‫موضــوع باشــند کــه چــه زندگـی ای در بزرگ ســالی منتظــر فرزندشــان‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬تعــداد خیلــی کمــی از افــراد مبتال به اوتیســم می توانند‬ ‫زندگی و کار مســتقلی داشــته باشــند‪ .‬اوتیســم در افراد بزرگ ســاالن‬ ‫کو‬ ‫باعــث می شــود انهــا در طــول زندگــی خــود‪ ،‬نیازمنــد کمــ ‬ ‫مداخــات دائمــی هســتند‪.‬‬ ‫شــروع زودهنــگام روش هــای درمانــی می توانــد کیفیــت زندگــی‬ ‫انهــا را بهبــود ببخشــد‪ .‬گاهــی به علــت ســهل انگاری پزشــکان‬ ‫و کارشناســان‪ ،‬خیلــی از افــراد در بزرگ ســالی متوجــه اوتیســم‬ ‫می شــوند؛ امــا بـ ه یــاد داشــته باشــید کــه بــاز هــم بــرای کمــک بــه ایــن‬ ‫افــراد دیــر نیســت‪.‬‬ ‫روشن شدن چراغ چک خطرناک است؟؟؟ و باید چه‬ ‫بخشی از خودرو را کنترل کرد تا مشکل رفع شود؟؟؟‬ ‫ چــراغ چــک‪ ،‬در اصــل چــراغ هشــداری اســت کــه بــه‬‫‪ ECU‬خــودرو متصــل اســت و در صــورت وجــود بعضــی‬ ‫از خطاهــا در ‪ ECU‬ان را بــه اطــاع راننــده می رســاند‪.‬‬ ‫به طــور پیوســته وضعیــت‬ ‫ای ســی یــو‬ ‫کارکــرد اجــزا مختلــف را از طریــق سنســورها‬ ‫عملگر هــا تحــت کنتــرل دارد و بــا دریافــت و‬ ‫ارسال اطالعات با ان ها در تماس است‪.‬‬ ‫درصورتی که در این اتصال و ارتباط هرگونه مشــکلی‬ ‫بــه وجــود ایــد بــا روشــن شــدن چــراغ چک این مشــکل‬ ‫بــه راننــده اطالع داده می شــود‪.‬‬ ‫ بــا روشــن شــدن ایــن چــراغ همچنــان می توانیــد بــه‬‫رانندگــی ادامــه دهیــد امــا بهتر اســت فشــار کمتــری به‬ ‫موتــور بیاوریــد و در ســریع ترین زمــان بــه نمایندگــی یــا‬ ‫تعمیــرگاه برویــد تــا از طریــق دســتگاه های عیب یــاب‬ ‫مشــکل را برطــرف کننــد چراکــه در ایــن شــرایط مصرف‬ ‫ســوخت خــودرو و االیندگــی ان افزایــش پیــدا می کنــد‬ ‫و کارکــرد خــودرو دچــار مشــکل می شــود‪.‬‬ ‫نکته مهم و کاربردی‬ ‫ روشــن شــدن چــراغ چــک بــه ایــن دلیــل اســت کــه‬‫درون حافظــه کامپیوتــر خطــا ثبــت شــده و ایــن خطــا‬ ‫شــامل دو دســته میباشــد‪.‬‬ ‫خطای دایمی‬ ‫خطای موقت‬ ‫خطای دایم‬ ‫ یعنــی یکــی از حســگر یــا عملگرهــا دچــار مشــکل‬‫شــده و بایــد رســیدگی شــود و قطعــه یــا مــدار مربــوط‬ ‫تعویــض یــا تعمیــر شــود‪.‬‬ ‫ خطای موقت‬‫ ایــن خطــا‪ ،‬خطــای انــی میباشــد و بــه دلیــل قطــع‬‫ارتبــاط در یــک لحظــه کــه میتوانــد بــه دلیــل افــت ولتــاژ‬ ‫و امپــر درون مــدار بوجــود ایــد و مشــکل خاصــی‬ ‫نــدارد‪.‬‬ ‫ برای تشخیص خطای دایم و موقت‬‫ زمانیکــه چــراغ چــک روشــن شــد‪ ,‬بایــد ای ســی یــو یا‬‫کامپیوتــر را بــا برداشــتن ســر باطــری منفــی بــه مــدت‬ ‫یــک دقیقــه‪ ،‬ریســت کنیــد‪.‬‬ ‫ اگــر چــراغ چــک خامــوش شــود خطــای موقــت بــوده‬‫و مشــکلی نیست‪.‬‬ ‫ اگــر بــا ریســت چــراغ چــک خامــوش نشــد‪ ,‬خطــای‬‫دایمــی ثبــت شــده و بــا یــد در اســرع وقت به تعمیرگاه‬ ‫رفتــه و توســط دســتگاه عیــب یاب(دیــاگ ) مــورد‬ ‫بررســی و تعمیــر شــود‪.‬‬ ‫ امــا چیــزی ماننــد چــراغ ‪ stope‬خطرنــاک بــوده و‬‫بمحــض روشــن شــدن بایــد خــودرو را متوقــف کــرد‪ ,‬و‬ ‫مشــکل را بررســی و تعمیــر کــرد‪.‬‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کارپارس‬ ‫برگزاریمی کند‬ ‫پی‬ ‫گ‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫سی‬ ‫ع‬ ‫جت‬ ‫ریازا ب اهیا ما ی‬ ‫نخستین جشنواره‬ ‫تیتر‪،‬یادداشت‪،،‬زگارش‪،‬عکس‬ ‫عالقمندان به شرکت در این جشنواره‬ ‫می توانند اثار خود را به دفتر موسسه‬ ‫حداکثر تا پایان اردیبهشت‪ 1401‬ارسال کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫دو شنبه ‪ 15‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 15‬فروردین‬ ‫بجنورد‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪507‬‬ ‫امسال ‪ ۱۹‬نفر در حوادث ترافیکی‬ ‫گلستان جان باختند‬ ‫باد و گرما سطح کشتزارهای‬ ‫دیم شیروان را خشک کرد‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪ :‬هــر چنــد روزهــای‬ ‫پایانــی پارســال شــاهد بــارش ‪ ۴۰‬ســانتیمتری بــرف و ‪۳۰‬‬ ‫میلیمتــری بارندگــی بودیــم امــا‪ ،‬بــاد و گرمــای هــوا در ‪۱۳‬‬ ‫روز گذشــته موجــب خشــکی ســطح کشــتزارهای ایــن‬ ‫شهرســتان خراســان شــمالی شــد‪.‬‬ ‫حســن ایزانلــو اظهــار داشــت‪ :‬اگــر بارندگــی تــا پایــان مــاه‬ ‫جــاری انجــام نشــود‪ ،‬شــاهد کاهــش ‪ ۳۰‬درصــدی عملکــرد‬ ‫کشــتزارهای دیــم در شهرســتان خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه راهکارهایــی بــرای جلوگیــری از خســارت‬ ‫و عملکــرد پاییــن محصــول خاطرنشــان کــرد‪ :‬اکنــون فصــل‬ ‫عملیــات داشــت اســت و توصیــه مــی شــود کشــاورزان بــه‬ ‫موقــع اقــدام بــه تغذیــه‪ ،‬ریزمغــذی‪ ،‬مبــارزه بــا علــف هــرز و‬ ‫اســتفاده از کــود فســفات و پتاســه بــرای اراضــی کشــاورزی‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬از ســویی قیمــت کودهــا ‪ ۴۵‬درصــد کاهــش‬ ‫پیــدا کــرده کــه اســتفاده از ان در عملکــرد محصــول تاثیر به‬ ‫ســزایی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ایزانلــو بــا بیــان اینکــه طبــق پیــش بینــی هــای هواشناســی‬ ‫تــا پایــان فروردیــن مــاه بارندگــی صــورت نخواهــد گرفــت‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬اراضــی دیــم نیــاز بــه پنــج مرحلــه ابیــاری دارد و‬ ‫فقــط در صــورت بارندگــی گیــاه مــی توانــد ســبز بمانــد ولــی‬ ‫کشــاورزان اقدامــات الزم را در اراضــی حتمــا انجــام دهنــد و‬ ‫توصیــه هــای الزم را رعایــت کننــد تــا دچــار مشــکالت ناشــی‬ ‫از خشکســالی و تبعــات ناشــی از ان نشــوند‪.‬‬ ‫اکنــون ‪ ۳۱‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار غــات پاییــزه در اراضــی‬ ‫کشــاورزی شهرســتان کشــت شــده اســت که ســال گذشــته‬ ‫ایــن رقــم ‪ ۳۱‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬هکتــار بــود‪.‬‬ ‫مرکــز شهرســتان ‪ ۱۵۷‬هــزار نفــری شــیروان در ‪۶۰‬‬ ‫کیلومتــری شــرق بجنــورد واقــع اســت کــه ایــن خطــه افــزون‬ ‫بــر ‪ ۱۰۵‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی و باغــی دارد‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری گلســتان و قائــم مقــام ســتاد خدمــات ســفر‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬بــا وجــود افزایــش ‪ ۴۳‬درصــدی تــردد خودرویــی و ورود ‪ ۷۶۸‬هــزار خــودرو از چهــار مســیر‬ ‫ورودی بــه گلســتان در تعطیــات نــوروز امســال ‪ ۱۹‬نفــر در حــوادث جــاده ای اســتان کشــته شــدند کــه‬ ‫ایــن رقــم مشــابه امــار پارســال اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار ســیدمحمدرضا ســیدالنگی در جلســه شــورای اداری گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫نــوروز امســال تــردد خودروهــای ســنگین در اســتان پنــج درصــد نســبت بــه پارســال افزایــش یافــت و‬ ‫بیشــترین ســاعت اوج تــردد بیــن ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۱۹‬بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مســیر گــرگان ‪ -‬علی ابادکتــول بــا ‪ ۷۳۰‬هــزار خــودرو‪ ،‬پُرترددتریــن مســیر گلســتان در‬ ‫نــوروز امســال بــود و متوســط ســرعت در جاده هــای اســتان نیــز ‪ ۷۶‬کیلومتــر بــر ســاعت بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫قائم مقام ســتاد خدمات ســفر گلســتان افزود‪ :‬همچنین ورودی مســافرین نوروزی از طریق خطوط‬ ‫راه اهــن ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر و خطــوط هوایــی چهــار هــزار و ‪ ۵۶۵‬نفــر بــود‪.‬‬ ‫ســیدالنگی ادامــه داد‪ :‬در ایــن مــدت یــک میلیــون و ‪ ۱۲۷‬هــزار تــردد در جاده هــای گلســتان ثبــت شــد و‬ ‫بررسی موانع تولیدی‬ ‫علی اباد کتول‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه گلســتان گفــت‪ :‬یــک وقــف‬ ‫مشــارکتی بــا نیــت فرهنگــی و مذهبــی همزمــان بــا اولیــن روز‬ ‫مــاه مبــارک رمضــان در شــهر گالیکــش از توابــع ایــن اســتان‬ ‫ثبــت شــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام روح اللــه ســلیمانی فرد افــزود‪ :‬ایــن وقــف‬ ‫شــامل قطعــه زمینــی بــه مســاحت ‪ ۹۳۴‬مترمربــع بــا ارزش‬ ‫‪ ۲۸‬میلیــارد ریــال اســت کــه بــرای ســاخت فاطمیــه مســجد‬ ‫امــام حســین (ع) در گالیکــش از ســوی واقفــان واگــذار شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬وقــف مشــارکتی یکــی از ظرفیــت هــای رفــع‬ ‫نیازهای روز جامعه و شــتاب در توســعه گلســتان محســوب‬ ‫مــی شــود کــه بــا هــدف تمــدن ســازی نویــن بایــد از ان‬ ‫می تــوان بــه خوبــی اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫حجــت االســام ســلیمانی فــرد گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن‬ ‫کــه ‪ ۹۰‬درصــد از موقوفــه هــای ثبــت شــده گلســتان بــا نیــت‬ ‫مذهبــی در مــاه هــای محــرم و صفــر اســت تــاش می کنیــم‬ ‫واقفــان جدیــد را بــه ســمت رفــع نیازهــای روز جامعه از جمله‬ ‫دارو و درمــان‪ ،‬ازدواج‪ ،‬دانــش بنیــان‪ ،‬اموزشــی و فرهنگــی و‬ ‫مذهبــی هدایــت کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــه برنامــه هــای ایــن اداره کل در مــاه مبــارک رمضــان‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن مــاه عــاوه بــر کارشناســان اوقــاف‬ ‫از مشــارکت ‪ ۳۵‬روحانــی بومــی و اعزامــی از حــوزه علمیــه قــم‬ ‫در بقــاع متبرکــه‪ ،‬بــرای راهنمایــی افــراد عالقمنــدان بــه وقــف‬ ‫امــوال اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه گلســتان بــه اجــرای طــرح‬ ‫ارامــش بهــاری در نــوروز ســال جــاری اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬در‬ ‫ایــن طــرح ســه وقــف متناســب بــا نیــاز روز ثبــت گردیــد‪.‬‬ ‫به منظــور بررســی موانــع تولیــدی شهرســتان علی ابــاد کتــول دکتــر‬ ‫رحمــت الــه نــوروزی نماینــده مجلــس شــورای اســامی منطقــه بــه‬ ‫همــراه ابراهیــم احمــدی فرمانــدار‪ ،‬علــی طالبــی مدیرعامــل شــرکت‬ ‫گاز اســتان‪ ،‬حســن زاده سرپرســت اداره کل صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت‪ ،‬بخشــداران کمــاالن و مرکــزی‪ .‬از کارگاه تولیــد روســری‬ ‫ترکمنــی در بــدراق نــوری بازدیــد بــه عمــل اوردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬در ایــن بازدیــد کــه در راســتای تحقــق شــعار ســال جــاری‬ ‫کــه توســط رهبــر فرزانــه مزیــن بــه ســال تولیــد‪ ،‬دانش بنیــان و‬ ‫اشــتغال افریــن شــده برگــزار شــد‪ ،‬دکتــر رحمــت اله نــوروزی نماینده‬ ‫علی ابــاد کتــول در مجلــس شــورای اســامی بــر رفــع موانــع تولیــد و‬ ‫رشــد و توســعه مراکــز صنعتــی و تجــاری شهرســتان تاکیــد نمــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه ضمــن ارائــه رهنمودهــای الزم در ایــن خصــوص‪،‬‬ ‫مســاعدت و همــکاری ســایر دســتگاه های اجرایــی را در تحقــق‬ ‫ایــن موضــوع مهــم خوانــده و بــر لــزوم رفــع موانــع موجــود و فراهــم‬ ‫نمــودن بــه موقــع امکانــات ‪ ،‬تجهیــزات و ســوخت مــورد نیــاز مراکــز‬ ‫تولیــدی تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫رئیــس حــوزه قضایــی شهرســتان مــراوه تپــه گفــت‪ :‬هشــت و‬ ‫نیــم هکتــار از ایــن اراضــی جنــگل و مابقــی مراتــع بــود ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از ســیدمهدی هاشــمی‬ ‫گفــت‪ :‬بخشــی از ایــن جنــگل هــا و مراتــع بیــش از چهــار دهــه در‬ ‫دســت متجــاوزان بــود کــه پــس از کشــمکش هــای حقوقــی ‪ ،‬بــا‬ ‫رای دادگاه پارســال خلــع یــد و بــه منابــع طبیعــی بازگردانــده شــد ‪.‬‬ ‫هاشــمی ادامــه داد‪ :‬ایــن اراضــی در محــدوده شــهرهای مــراوه‬ ‫تپــه و گلیــداغ قــرار دارد و ســودجویان بــا شــخم شــبانه مراتــع و‬ ‫کشــت و کار‪ ،‬بــه تدریــج ایــن زمیــن هــا را صاحــب شــده بودند ‪.‬‬ ‫رئیــس حــوزه قضایــی شهرســتان مــراوه تپــه گفــت‪ ۲۵ :‬درصــد‬ ‫از مراتــع و ‪ ۱۰‬درصــد از جنگل هــای اســتان گلســتان در ایــن‬ ‫شهرســتان قــرار دارد و بــرای حفــظ ایــن عرصه هــا‪ ،‬پرونده هــای‬ ‫دســت انــدازان و متجــاوزان ‪ ،‬خــارج از نوبــت و بــا ســرعت و‬ ‫دقــت در دادگاه هــای ایــن شهرســتان رســیدگی می شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شــیروان گفــت‪ :‬دامــداران بــرای جلوگیــری از هرگونــه تخریــب‬ ‫مراتــع در منطقــه حفاظــت شــده گلیــل ایــن شهرســتان از ورود زودهنــگام دام و بیــش از ظرفیــت بــه‬ ‫ایــن عرصــه خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫حمیــد فخرانــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه بارش هــای مناســب بــرف در ایــن منطقــه حفاظــت شــده‬ ‫پیــش بینــی مــی شــود امســال ســطح مراتــع در ایــن منطقــه نســبت بــه ســال گذشــته غنی تر باشــد که‬ ‫بــرای جلوگیــری از هرگونــه تخریــب و اســیبی در منطقــه بایــد تدابیــر الزم توســط دســتگاه هــای متولــی‬ ‫صــورت گیرد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر حفــظ و اهمیــت مراتــع افــزود‪ :‬یکــی از مهمتریــن منابــع چــرای دام هــا مراتــع هســتند‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫با ورود دستگاه قضایی ؛‬ ‫‪ 200‬هکتار از جنگلها و مراتع‬ ‫مراوه تپه از متجاوزین پس‬ ‫گرفته شد‬ ‫دامداران از ورود زودهنگام‬ ‫به منطقه گلیل خودداری کنند‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪5‬‬ ‫مســیر شــاهرود ‪ -‬گــرگان روز گذشــته بــا هشــت هــزار و ‪ ۹۰۰‬تــردد‪ ،‬شــلوغ ترین جــاده اســتان بــود و تــردد‬ ‫درون اســتانی ‪ ۶۰‬درصد افزایش داشــت‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬همچنین در نوروز امســال گردشــگران ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار بازدید از اماکن گردشــگری‬ ‫اســتان انجام دادند‪.‬‬ ‫گلســتان در کنار دریای خزر‪ ،‬کشــور ترکمنســتان‪ ،‬اســتان های خراســان شــمالی‪ ،‬ســمنان و دامنه های‬ ‫شــرقی البــرز و مازنــدران واقــع شــده و در ایــام ســال میزبــان مســافرانی اســت کــه بــرای اقامــت یــا ادامــه‬ ‫ســفر ایــن اســتان و مســیرهای ان را انتخــاب مــی کننــد‪.‬‬ ‫گلســتان واقــع بیــن‬ ‫دو قطــب گردشــگری‬ ‫شمال کشــور و زیارتی‬ ‫مشــهد بــه نگارســتان‬ ‫ایــران نیــز شــهر بــوده‬ ‫و اقــوام متعــددی را در‬ ‫خــود جــای داده اســت‬ ‫کــه شــامل فــارس‪،‬‬ ‫ترکمــن‪ ،‬سیســتانی‪،‬‬ ‫تــرک (اذربایجانــی‬ ‫و قز لبــا ش ) ‪،‬‬ ‫مازندرانی هــا‪ ،‬بلــوج و‬ ‫قزاق هــا هســتند‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫یک وقف مشارکتی با نیت‬ ‫فرهنگی و مذهبی در گلستان‬ ‫ثبت شد‬ ‫‪7‬‬ ‫دمای هوا ‪ 30‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 22‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪30‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب جنوب غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نخستین روز بدون فوتی در‬ ‫خراسان شمالی طی قرن جدید‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هیــچ‬ ‫یــک از بیمــاران کرونایــی در خراســان شــمالی جــان خــود را از دســت‬ ‫ندادنــد‪.‬‬ ‫ســید جــواد پورنقــی اظهــار کــرد‪ :‬طــی ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته ‪ ۳۴‬بیمــار‬ ‫جدیــد کرونایــی در بیمارســتان های اســتان بســتری شــدند؛ طــی ایــن‬ ‫مــدت هیــچ بیمــاری جــان خــود را از دســت نــداد‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هــم‬ ‫اکنــون ‪ ۱۳۳‬بیمــار مثبــت و مشــکوک دارای عالئــم بیمــاری کوویــد ‪۱۹‬‬ ‫در بیمارســتان های اســتان بســتری هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت تزریــق دز یــاداور واکســن کرونــا‪ ،‬اضافــه‬ ‫کرد‪ :‬واکسیناســیون و رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی عامل ریشــه‬ ‫کنــی و مهــار بیمــاری کرونــا اســت؛ بنابرایــن شــهروندانی کــه هنــوز‬ ‫واکســن کرونــا دریافــت نکرده انــد یــا نوبــت دز ســوم ان هــا فــرا رســیده‬ ‫ســریع تر نســبت بــه ایــن امــر اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫پورنقی تصریح کرد‪ :‬مبتالیان به کرونا با عالئم شــبه ســرماخوردگی‬ ‫افزایش داشــته است‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی در انتها گفت‪:‬‬ ‫افــراد دارای ایــن عالئــم نســبت بــه قرنطینــه خــود اقــدام کننــد و‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی را جــدی بگیرنــد‪.‬‬ ‫اما باید شــمار دام در مراتع با ظرفیت مراتع هماهنگی داشــته باشــد تا موجب تخریب مراتع نشــود‬ ‫و اگــر چــرای دام هــا در مراتــع مــازاد بــر ظرفیــت مراتــع باشــد و از حــد مجــاز بگــذرد بــه مــرور زمــان‪،‬‬ ‫مشــکالتی بــرای مراتــع ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫فخرانــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای حفــظ مراتــع توصیــه مــی شــود مــردم بــا حضــور مســووالنه خــود در‬ ‫طبیعــت حتی االمــکان از برپــا کــردن اتــش اجتنــاب کــرده و در صــورت نیــاز ضــروری بــه روشــن کــردن‬ ‫اتــش در جنگل هــا و مراتــع‪ ،‬قبــا اطــراف محــل را از خــار و خاشــاک پــاک کــرده و پــس از رفــع نیــاز‪،‬‬ ‫اتــش را کامــا خامــوش کننــد بــر ایــن باوریــم کــه تنهــا بــا رعایــت نــکات ایمنــی و حضــور مســووالنه در‬ ‫طبیعــت‪ ،‬شــاهد اتش گرفتــن ســرمایه های ســبز نخواهیــم بــود‪.‬‬ ‫منطقــه حفاظــت شــده گلیــل و ســرانی در ‪ ۸۵‬کیلومتــری شــهر شــیروان قــرار دارد کــه بــا توجــه بــه‬ ‫دارا بــودن ویژگی هــای خــاص طبیعــی از جملــه جنگل هــای انبــوه ارس و گوناگونــی پوشــش گیاهــی و‬ ‫نیــز زیســت خالــص تریــن قــوچ اوریــال‪ ،‬در ‪ ۲۷‬تیرمــاه ‪ ۱۳۵۰‬بــه عنــوان منطقــه حفاظــت شــده زیســت‬ ‫محیطــی اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫منطقــه حفاظــت شــده گلیــل و ســرانی دارای اب و هوایــی عمومــا کوهســتانی بــا شــیب هــای تنــد و‬ ‫دره هــای عمیــق و صخــره هــای مرتفــع اســت‪ ،‬ایــن منطقــه قســمتی از رشــته کوه های موســوم به کپه‬ ‫داغ را تشــکیل مــی دهــد و از مناظــر زیبایــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان با گســتره ســه هزار و ‪ ۷۸۹‬کیلومترمربع‪ ،‬عالوه بر منطقه حفاظت شــده مرزی‬ ‫«گلیــل و ســرانی» کــه بــه عنــوان زیســت کــره بــه ثبــت جهانــی رســیده‪ ،‬مناطــق بکــر زیســت محیطــی‬ ‫«زوارم و گلیــان‪ ،‬بوســتان شــیرکوه‪ ،‬ییالقــات گیل نامانلــو‪ ،‬بوانلــو و نیــز چپانلــو» را در خــود دارد کــه‬ ‫زیســتگاه انــواع پرنــدگان و جانــوران وحشــی اســت‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‏رســمی‏برابــر رای شــماره ‪ 1400/1615‬هیــات اول‪/‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‏فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کاللــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای محمــد‏جلیــل ابائــی فرزنــد محمــد کریــم بــه شــماره شناســنامه ‪ 1172‬صــادره از در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‏مســاحت ‪ 171.19‬مترمربــع پــاک شــماره ‪ 3090‬فرعــی از ‪-213‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 9‬حــوزه ثبــت ملــک کاللــه‏خریــداری از مالــک رســمی اقای‪/‬خانــم طبــق ســند مشــاعی ارائــه‬ ‫شــده توســط متقاضــی محمــد جلیــل ابائــی محــرز گردیــده‏اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‏خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه‏مراجــع قضایــی‬ ‫تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‏مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪1‎ 0304 :‬‏‪‎‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/12/24 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/01/15 :‬‏بهمن سارلی‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک کالله‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند‏رسمی‬ ‫برابــر اراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‏ثبتــی شهرســتان مــراوه تپــه تصرفــات مالکانــه و بــا معــارض متقاضیــان محــرز گردیــده‬ ‫اســت‪.‬لذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک‏موردتقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز از طریــق روزنامه هــای کثیراالنتشــار و محلــی‏اگهــی مــی شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص ذی نفــع‬ ‫بــه اراء اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند ازتاریــخ انتشــاراگهی تــا دو مــاه‏اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‏اعتــراض مبــادرت بــه‬ ‫تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت مــراوه تپــه‏تحویــل دهــد‪ .‬درایــن صــورت اقدامــات ثبــت‪ ،‬موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت‪ .‬در صورتــی کــه اعتــراض‬ ‫در مهلــت قانونــی‏واصــل نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد‪ ،‬اداره ثبــت محــل بایــد مبــادرت بــه‏صــدور ســند مالکیــت نمایــد‪ .‬صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر‬ ‫ت‪‎.‬پالک ‪-157‬اصلــی بخــش چهــار حــوزه ثبتــی مــراو ه تپـه‏‪ -1‬رای شــماره ‪ 140060312440000169‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412440000035‬متصرفــات مفــروزی و مالکانــه‏ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره)‬ ‫بــه دادگاه نیسـ ‪‎‬‬ ‫بــه شناســه ملــی ‪ 14003127610‬دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه‏زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 39.40‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪ 421‬فرعــی از ‪ –157‬اصلــی واقــع در قریــه‏مــراوه تپــه‬ ‫بخــش چهــار حــوزه ثبتــی مــراوه تپــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای خوجــه پهلوانــی دوجــی‪ .‬م‪ -‬الــف‪:‬‏‏‪10311‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬ســه شــنبه ‪1400/12/24‬‏‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــارنوبت دوم‪ :‬چهارشــنبه ‪1401/01/15‬‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬عبدالحلیــم کوچــک نــژاد‪ -‬سرپرســت ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان مــراوه تپــه‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‏رســمی‏برابــر رای شــماره ‪ 1400/1965‬هیــات اول‪/‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‏فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کاللــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای مهــدی‏گزمــه فرزنــد عبــاس بــه شــماره شناســنامه ‪ 1‬صــادره از در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت‏‏‪ 191.26‬مترمربــع دارای پــاک ثبتــی ‪ 1262‬فرعــی از ‪-213‬اصلــی واقــع در قریــه کاللــه بخــش ‪ 9‬ثبــت ملــک کاللــه‏خریــداری از مالــک رســمی اقــای عبــاس گزمــه محــرز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه‏فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‏مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‏مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‏انقضــای مــدت مذکــور و‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/12/24 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/01/15 :‬م‪-‬الف‪10295 :‬‏‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 38‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪33‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬فروردین‬ ‫گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دو شنبه ‪ 15‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪507‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫کاهش تخلف نانوایی های گلستان‬ ‫نیازمند افزایش سرانه ارد است‬ ‫مدیرعامــل اتحادیــه خبــازان گلســتان گفــت‪ :‬کاهــش تخلفــات حــوزه نانوایی هــای اســتان‬ ‫ماننــد عرضــه خــارج از شــبکه ارد و کم فروشــی‪ ،‬نیازمنــد افزایــش ســهمیه ســرانه ارد و یــا‬ ‫تبدیــل خبازی هــای فاقــد توجیــه اقتصــادی از نــوع یــک (دولتــی) و بــه نــوع ‪( ۲‬نیمــه دولتــی‬ ‫یــا ازادپــز) اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از حمیــد مقیمــی‪ :‬قیمــت هــر کیســه ارد ‪ ۴۰‬کیلویــی را بــرای‬ ‫نانوایی هــای دولتــی ‪ ۳۵۰‬هــزار ریــال و بــرای نانوایی هــای ازادپــز حــدود ‪ ۵۰۰‬هــزار ریــال اعــام کــرد‬ ‫و اظهارداشــت‪ :‬درامــد فــروش نانوایی هــای دولتـی از هــر کیســه یــک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار ریــال و‬ ‫ایــن درامــد بــرای نانوایی هــای ازادپــز ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار ریــال اســت‪.‬‬ ‫ی بــه ایــن بهانــه کــه فــروش کیســه ارد قبــل از تبدیــل‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بعضــی از نانوایی هــای دولتـ ‬ ‫بــه نــان بــا نــرخ حــدود یــک میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار ریــال از پخــت ان صرفــه اقتصــادی بیشــتری دارد‬ ‫اقــدام بــه عرضــه خــارج از شــبکه ســهمیه ارد خــود و کم فروشــی می کننــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اتحادیــه خبــازان گلســتان اضافــه کــرد‪ :‬بــرای نانوایی هــای ازادپــز پخــت نــان از فــروش‬ ‫ارد درامــد بیشــتری دارد لــذا تخلفــات کمتــری در بحــث عرضــه خــارج از شــبکه ارد توســط ایــن‬ ‫خبازی هــا گــزارش می شــود و در زمــان حاضــر بهتریــن راهــکار بــرای مدیریــت فعالیــت ایــن حــوزه‬ ‫تبدیــل بخشــی از نانوایی هــای نــوع یــک فاقــد توجیــه اقتصــادی بــه نــوع ‪ ۲‬اســت‪.‬‬ ‫مقیمــی افــزود‪ :‬بــر اســاس چارچوب هــای تعریــف شــده بــرای هــر هــزار و ‪ ۲۰۰‬نفــر‪ ،‬یــک نانوایــی‬ ‫الزم اســت و در ســه ســال اخیــر حــدود ‪ ۱۵۰‬نانوایــی جدیــد دولتــی و ازادپــز در گلســتان مجــوز‬ ‫فعالیــت گرفتنــد کــه اغلــب ان هــا مــازاد بــر نیــاز اســت‪.‬‬ ‫وی ســهمیه ماهانــه ارد مصرفــی نانوایی هــای دولتــی و ازادپــز گلســتان از ســال ‪ ۹۵‬تاکنــون را بــه‬ ‫ترتیــب ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۷۵۰‬تــن و حــدود پنــج هــزار تــن اعــام کــرد و گفــت‪ :‬راه انــدازی هــر واحــد خبــازی‬ ‫جدیــد باعــث کاهــش ســهمیه ســایر نانوایی هــا در ایــن مــدت شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اتحادیــه خبــازان ادامــه داد‪ :‬ایــن مســاله باعــث شــده تــا در برخــی شهرســتان ها از‬ ‫جملــه کاللــه و ازادشــهر نانوایی هــا بــا ســهمیه زیــر پنــج کیســه ارد در روز بــا جمعیــت تحــت‬ ‫پوشــش حــدود ‪ ۵۰۰‬تــا ‪ ۸۰۰‬نفــر فعالیــت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مقیمــی اضافــه کــرد‪ :‬ســهمیه کــم ارد و مشــتری محــدود‪ ،‬از جملــه عوامــل ارتــکاب تخلفاتــی ماننــد‬ ‫فــروش نــان بــرای خــوراک دام‪ ،‬کــم کــردن ســاعت کار و فــروش خــارج از شــبکه ارد توســط ایــن‬ ‫خبازی هــا اســت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬نانوایــی نــوع یــک و ‪ ۵۵۲‬نانوایــی نــوع ‪ ۲‬در گلســتان فعالیــت‬ ‫می کنندکــه در مــاه مبــارک رمضــان حــدود نیمــی از انهــا بــا ســهمیه ارد روزانــه کمتــر از ‪ ۱۲‬کیســه بــه‬ ‫صــورت تــک شــیفت و بقیــه بــا ســهمیه بیشــتر بــه صــورت ‪ ۲‬شــیفت صبــح و بعــد از ظهــر تــا قبــل از‬ ‫اذان مغــرب بــه پخــت نــان مشــغول هســتند‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫واژگونی خودروی سواری ‪، 206‬‬ ‫یک کشته بر جای گذاشت‏‬ ‫‏ کشف مقدار تقریبی ‪ 8‬کیلوگرم‬ ‫تریاک در عملیات مشترک پلیس‏‬ ‫کشف انواع مواد روانگردان‬ ‫دراسفراین‏‬ ‫جانشــین فرمانده انتظامی شهرســتان اســفراین از وقوع یک فقره‬ ‫واژگونــی منجــر بــه فــوت‏در ایــن ســانحه خبــر داد‏‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار‪ ،‬ســرهنگ «سیدســعیدعزیزی» در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی اعــام مرکــز فوریــت هــای‏پلیســی‬ ‫‪110‬مبنــی بــر یــک مــورد واژگونــی در داخــل تونــل محــور اســفراین‬ ‫بجنــورد بالفاصلــه عوامــل انتظامــی و پلیــس راه‏جهــت بررســی‬‫موضــوع بــه محــل مراجعــه کردنــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین انتظامــی شهرســتان اظهــار کــرد‪ :‬در بررســی بــه عمــل امده‬ ‫توســط مامــوران پلیــس راه مشــخص شــد یــک‏دســتگاه خــودروی‬ ‫ســواری ‪ 206‬واژگــون کــه در ایــن ســانحه راننــده خانم ‪ 17‬ســاله خودرو‬ ‫در دم فــوت کــرد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برابــر اعــام کارشــناس پلیــس راه‪ ،‬علــت ایــن حادثه عدم‬ ‫توانایــی درکنتــرل وســیله نقلیــه ناشــی ازتخطــی‏درســرعت مطمئنــه‬ ‫توســط راننــده خــودرو ‪ 206‬بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ عزیــزی در پایــان بــه همــه شــهروندان توصیــه کــرد‪:‬‬ ‫در هنــگام رانندگــی ســرعت مطئنــه را رعایــت و از هرگونــه‏ســرعت‬ ‫و ســبقت غیرمجــاز‪ ،‬اســتفاده از تلفــن همــراه درحیــن رانندگــی‪،‬‬ ‫انحرافــات ناگهانــی و رانندگــی درحالــت خســتگی‏و خــواب الودگــی‬ ‫خــودداری کننــد تــا دیگــر شــاهد چنیــن حــوادث ناگــواری نباشــیم‪.‬‏‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگالن «سرهنگ عبدالله صادقی»از‬ ‫کشــف مقــدار ‪8‬کیلــو و ‪ 200‬گــرم مــواد مخــدر تریــاک در عملیــات مشــترک‬ ‫پلیــس مــواد‏مخــدر شهرســتان راز و مرزبانــی خبــر دا ‪‎‬د‪.‎‬‬ ‫‏ ســرهنگ عبداللــه صادقــی فرمانــده انتظامــی شهرســتان راز و جــرگالن‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬در راســتای تــداوم اجــرای طــرح ارتقــاء امنیــت‬ ‫اجتماعــی و‏کســب خبــر مبنــی بــر اینکــه یــک نفــر در زمینــه تهیــه و توزیــع‬ ‫مــواد مخــدر فعالیــت و قصــد جابجایــی مقــداری مــواد مخــدر از شهرســتان‬ ‫بجنــورد بــه راز و جــرگالن‏دارد کــه شناســایی و دســتگیری ان در دســتور کار‬ ‫مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخدر ایــن فرماندهی با همــکاری مرزبانی‬ ‫راز قــرار گرفــت ‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ عبداللــه صادقــی بیــان داشــت بــا عنایت به اهمیــت موضوع‬ ‫و پــس از تالش هــای شــبانه روزی مامــوران و تعقیــب و مراقبــت در‬ ‫محــور روســتای تنگــه‏ترکمــن مســتقر و در یــک عملیــات غافلگیرانــه‬ ‫موفــق بــه دســتگیری ‪ 1‬نفــر قاچاقچــی و کشــف مقــدار هشــت کیلــو‬ ‫و دویســت گــرم مــواد مخــدر از نــوع تریــاک و‏همچنیــن توقیــف یــک‬ ‫دســتگاه خــودرو پرایــد نمودنــد ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در ادامــه ضمــن تاکیــد بــر همــکاری و ارتبــاط مــداوم‬ ‫شــهروندان بــا پلیــس‪ ،‬از عمــوم شــهروندان خواســت‪ :‬هرگونــه اطــاع از‬ ‫فعالیــت توزیــع‏کننــدگان مــواد مخــدر را بــه مرکــز فوریــت هــای پلیســی‬ ‫‪ 110‬گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین ازکشــف انــواع‬ ‫مــواد وقــرص هــای‏روانگــردان درایــن شهرســتان خبــرداد‏‬ ‫بــه گــزارش بازارکســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫«سیدســعیدعزیزی» در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی دریافــت‬ ‫خبــر موثــق از منابــع و مخبریــن محلــی مبنــی بــر‏اینکــه شــخصی‬ ‫بــه هویــت معلــوم درواحــد صنفــی خــود اقــدام بــه فــروش اقــام‬ ‫ممنوعــه بــه ویــژه قــرص هــای مخــدر مــی نمایــد مامــوران پلیــس‬ ‫اطالعــات وامنیــت‏عمومــی جهــت بررســی موضــوع بــه محــل‬ ‫مراجعــه کردنــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین انتظامــی شهرســتان اظهــار کــرد‪ :‬در بررســی بــه عمــل‬ ‫امــده توســط مامــوران تعــداد ‪420‬عــدد انــواع قــرص روانگــردان‬ ‫‪460‬بســته بــی تــی و‪1800‬بســته ‏نــاس جمعــا مقــدار ‪58‬کیلــو‬ ‫‪800‬گــرم نــاس ازایــن واحــد صنفــی کشــف وضبــط شــد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬درایــن رابطــه یــک نفــر متهم دســتگیر وپس ازتشــکیل‬ ‫پرونــده تحویــل مراجع قضایی شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ عزیــزی بااشــاره بــه اینکــه پلیــس بــه هیــچ عنــوان اجــازه‬ ‫جــوالن بــه ســوداگران مــرگ وافــرادی کــه ســامت جامعــه را بــه‬ ‫خطــر مــی انــدازد نمــی دهــد‏ازشــهروندان خواســت تادرصــورت‬ ‫اطــاع ازهرگونــه مــوارد مشــکوک مراتــب را بالفاصلــه ازطریــق پــل‬ ‫ارتباطــی ‪110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫جزیره اشوراده‬ ‫سکویتوسعه‬ ‫اقتصادی گلستان است‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان و امــام جمعــه بــا تاکیــد بــر‬ ‫اجــرای پــروژه گردشــگری جزیــره اشــوراده بــه عنــوان یکــی از‬ ‫مصوبــات ســفر اســتانی رییــس جمهــور گفــت‪ :‬ایــن جزیــره‬ ‫ســکوی توســعه اقتصــادی گلســتان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایت اللــه ســیدکاظم نورمفیــدی در جلســه شــورای‬ ‫اداری گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬اجــرای کامــل ایــن طــرح می توانــد‬ ‫گلســتان را بــه قطــب گردشــگری تبدیــل کــرده و درهــای توســعه‬ ‫و ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی را بــه روی ســرمایه گذاران‬ ‫بــاز کنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اجــرای طــرح گردشــگری در جزیــره اشــوراده‪،‬‬ ‫الیروبــی خلیــج گــرگان‪ ،‬حــل مشــکل پتروشــیمی‪ ،‬تکمیــل کریــدور‬ ‫شــمال جنــوب و زهکشــی اراضــی کشــاورزی مهمتریــن مصوبــات‬ ‫ســفر رییــس جمهــور بــه گلســتان بــود کــه تکمیــل ان هــا تحــول‬ ‫زیــادی در اســتان ایجــاد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گــرگان ادامــه داد‪ :‬رییــس جمهــور بطــور قاطــع و‬ ‫جــدی پــای مصوبــات ایــن ســفر ایســتاده و اگــر کوتاهــی در اجرای‬ ‫پروژه هــا و مصوبــات باشــد‪ ،‬مســوولین اســتانی مقصــر اصلــی‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گلســتان در مجلــس خبــرگان رهبــری بــا اشــاره‬ ‫بــه نامگــذاری ســال جــاری از ســوی رهبــر معظــم انقــاب بــه‬ ‫ســال «تولیــد‪ ،‬دانش بنیــان‪ ،‬اشــتغال افرین» افــزود‪ :‬کشــاورزی‬ ‫و امنیــت غذایــی از مســایل مهــم جهــان اســت کــه ایــن ‪ ۲‬بــه هــم‬ ‫گــره خــورده و بــرای کاهــش دغدغه هــای ایــن بخــش‪ ،‬کشــاورزی‬ ‫بایــد بــر پایــه دانــش و علــم باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا خطــاب قــرار دادن شــهردار گــرگان گفــت‪ :‬قیمــت زمیــن و‬ ‫خانــه در برخــی مناطــق گــرگان بــه قــدری بــاال اســت کــه جوانــان‬ ‫در ابتــدای زندگــی قــادر بــه خریــد ان نیســتند کــه نیــاز اســت‪،‬‬ ‫شــهرداری در بافــت قدیــم بــا اجــرای طرحــی مناســب واحدهــای‬ ‫ارزان قیمــت ســاخته و در اختیــار جوانــان قــرار دهــد‪.‬‬ ‫جزیــره اشــوراده یکــی از ظرفیت هــای بــی بدیــل گردشــگری‬ ‫کشــور اســت کــه بــه دلیــل داشــتن ســاحل بکــر و چشــم انــداز‬ ‫بدیــع فرصــت مناســبی بــرای توســعه گردشــگری داخلــی و‬ ‫خارجــی دارد‪.‬‬ ‫جزیــره اشــوراده کــه تمــام ســال میزبــان انــواع پرنــدگان بومــی و‬ ‫مهاجــر اســت در ســال ‪ ۱۳۵۴‬جــزو نخســتین مناطــق زیســت کــره‬ ‫جهــان معرفــی و ثبــت شــد‪ ،‬ایــن جزیــره در ‪ ۲‬کیلومتــری غــرب‬ ‫بندرترکمــن در حــوزه اســتحفاظی اســتان گلســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏ اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫‏برابــر رای شــماره ‪ 140060307005005569‬مــورخ ‪1400/12/28‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪1399 - 240‬موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو‬ ‫بجنوردتصرفــات‏مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای خــداداد فیــروزه فرزنــد نقــی بشــماره شناســنامه ‪ 1739‬صــادره از بجنــورد در یکبــاب ســاختمان بــه‏مســاحت ‪ 158‬متــر مربــع از پــاک ‪ 4933‬فرعــی از ‪ 125‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه عزیــز‬ ‫بخــش دو بجنــورد خریــداری از‏مالــک رســمی اقــای رضــا فیــروزه فرزنــد قربانعلــی محرزگردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‏‏‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از‏تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ‏تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی‬ ‫تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول‏اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‏تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/01/15 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/01/30 :‬‬ ‫‏‬ ‫احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫نوروز بدون مدیر و ساخت‬ ‫راهبند با پیت حلبی!‬ ‫کســانی کــه دســتکم در ســال یکــی دو بــار این گوشــی‬ ‫المصــب را کنــار مــی گذارنــد و چهــار صفحــه کتــاب‬ ‫مــی خواننــد نیــک مــی داننــد کــه مدیریــت در دنیــا‬ ‫یــک علــم اســت و هیــچ ربطــی بــه داشــتن والدیــن‬ ‫خــوب و پــدر زن بهتــر و فــک و فامیــل برتــر نــدارد!‬ ‫اما چه کنیم که مدیریت در مملکت ما فری اســتایل‬ ‫یــا بــه قولــی همــان بــاری بــه هــر جهــت اســت‪.‬‬ ‫در واقــع ایــن خزعبــات کــه نمــی دانــم مدیریــت‬ ‫عبارت اســت از فرایند به کارگیری کارامد و اثربخش‬ ‫منابــع مــادی و انســانی و اصولــی چون برنامه ریــزی‪،‬‬ ‫ســازماندهی‪ ،‬بســیج منابــع و امکانــات‪ ،‬هدایــت و‬ ‫کنتــرل و نظــارت بــر اســاس هدف هــای از پیــش‬ ‫تعییــن شــده در مدیریــت نقشــی اساســی دارنــد‬ ‫و ‪ ...‬در مملکــت مــا انــدازه همــان ســبزی خــوردن‬ ‫جنــاب حــداد عــادل هــم ارزش ندارنــد و بــرای‬ ‫مدیــر شــدن تنهــا کافــی اســت ســیم تان وصــل‬ ‫شــود یــا بــه قــول حضــرت موالنــا ســوراخ دعــا را‬ ‫پیــدا کنیــد! حــاال اینکــه چیــزی از علــم مدیریــت‬ ‫ســر در مــی اوریــد یــا نــه چنــدان مهــم نیســت‪.‬‬ ‫فــی المثــل در والیــت مــا مدیــران حمــل و نقــل ریلــی‬ ‫اســتان اعتقــادی بــه نصــب راهبنــد در محــل تقاطــع‬ ‫جــاده و ریــل ندارنــد و راننــده بایــد حواســش را جمــع‬ ‫کنــد کــه قطــار ماشــین و سرنشــینانش را مچالــه اش‬ ‫نکنــد‪ .‬تــازه شــانس اوردیــم کــه واگــن هــای مملکــت‬ ‫را «ایــران خــودرو و ســایپا» تولیــد نمــی کننــد!‬ ‫یــا رئیــس جمهــور مملکــت گفتــه توســعه‬ ‫گردشــگری در اســتان بــه ویــژه اشــوراده بایــد بــا‬ ‫جدیــدت پیگیــری شــود ولــی تعــدادی مدیــران‬ ‫اســتانی مانــع مــی شــوند تــا جایــی کــه اســتاندار‬ ‫گلســتان تهدیــد بــه افشــای نــام مدیرانــی کــرده‬ ‫کــه ســنگ انــدازی و کارشــکنی مــی کننــد!‬ ‫مــا نفهمیدیــم اگــر ایــن بزرگــواران ســنگ انــداز‬ ‫هســتند پــس چــرا هنــوز مدیریــت مــی کننــد و اگــر‬ ‫مدیــر هســتند پــس چــرا ســنگ انــدازی مــی کننــد؟!‬ ‫ماهیانــه حــق ســنگ انــدازی دریافــت مــی کننــد؟!‬ ‫چــوپ پیــدا نمــی کننــد الی چــرخ توســعه اســتان‬ ‫بگذارنــد کــه ســنگ پــرت مــی کننــد؟! یــا اینکــه چــوب‬ ‫الی چــرخ جــواب نمــی دهــد کــه ســنگ انــدازی‬ ‫مــی کننــد؟! خالصــه ماجــرا خیلــی پیچیــده اســت‪.‬‬ ‫حقیقــت امــر ایــن سیســتم مدیریتــی مــا را یــاد طــرح‬ ‫«مــدام» در امــوزش و پــرورش انداخــت‪.‬‬ ‫مــا در مــدارس طرحــی داریــم بــه نــام «مــدام» کــه در‬ ‫ایــن طــرح مــدارس یــک روز در ســال بــدون مدیــر و‬ ‫معلــم اداره مــی شــوند و بچــه هــا خودشــان کالس و‬ ‫مدرســه را مدیریــت و کنتــرل مــی کننــد‪ .‬در ضمــن از‬ ‫انجــا کــه بچــه هــا زبــان یکدیگــر را بهتــر مــی فهمنــد و‬ ‫از ســیر و پیــاز کالس و گــپ هــا و بــاگ هــای مدرســه‬ ‫اگاهــی کامــل دارنــد‪ ،‬خللــی در امــور مدرســه پیــش‬ ‫نمــی ایــد و ان روز همــه راضــی هســتند‪.‬‬ ‫پیشــنهاد مــی شــود در طــول ســال دســتکم ایــام‬ ‫نــوروز مدیــران والیــت مــا هــم بــه تعطیــات برونــد‬ ‫و اجــازه بدهنــد ایــن دو هفتــه ای مــردم خودشــان‬ ‫والیــت شــان را مدیریــت کننــد! ایــن طــوری شــاید‬ ‫شــورای روســتا موقــع تــردد قطــار یــک حفاظــی‪ ،‬پیــت‬ ‫حلبــی چیــزی جلــوی ریــل بگذارنــد تــا هموطنــان مــا‬ ‫زیــر قطــار لــه نشــوند! خــدا را چــه دیدیــد شــاید‬ ‫الیروبــی خلیــج گــرگان و احیــای اشــوراده و بازگشــت‬ ‫ســکنه بــه ایــن جزیــره هــم در همیــن دو هفتــه اغــاز‬ ‫شــود! تــا نظــر شــما چــه باشــد؟!‬ ‫ص‬ ‫رف‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫ویی‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 15‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪507‬‬ ‫سرویس روانشانسی‪-‬فاطمه مهراسبی‬ ‫تقویتقاطعیت‬ ‫در تصمیم گیری‬ ‫با ‪ ۱۲‬راهکار اثربخش‬ ‫بــرای افــرادی کــه قاطعیــت ندارنــد و ان را در خودشــان‬ ‫تقویــت نمی کننــد‪ ،‬تصمیم گیــری عــذاب اور اســت‪.‬‬ ‫ایــن افــراد زمــان و انــرژی زیــادی را صــرف گرفتــن‬ ‫تصمیم هــای نه چنــدان مهــم می کننــد و وقتــی نیــاز‬ ‫دارنــد تصمیمــی مهــم بگیرنــد‪ ،‬حســابی بــه دردســر‬ ‫می افتنــد‪ .‬بــا خوانــدن ایــن مقالــه متوجــه می شــوید‬ ‫چگونــه می توانیــد در تمــام جوانــب زندگــی خــود فــرد‬ ‫قاطعــی باشــید‪.‬‬ ‫بــرای تصمیم گیــری کامــا درســت بــه دو ابــزار نیــاز‬ ‫داریــم کــه هنــوز بشــر بهشــان دســت پیــدا نکــرده‬ ‫اســت‪ ،‬یعنــی همه چیزدانــی و ماشــین زمــان! فقــط‬ ‫اگــر ایــن ابــزار را داشــته باشــیم می توانیــم از نتایــج‬ ‫تصمیم هایمــان اگاه شــویم و درس ـت ترین تصمیــم را‬ ‫بگیریــم‪.‬‬ ‫اولیــن اصــل قاطعیــت ایــن اســت کــه بدانیــد‬ ‫هیچ وقــت نمی توانیــد تصمیمــی بی نقــص بگیریــد؛‬ ‫هرقــدر هــم گزینه هــا را سبک ســنگین کنیــد‪ ،‬در‬ ‫نهایــت احتمــال اشــتباه وجــود دارد‪.‬‬ ‫وقتــی بــر ایــن ذهنیــت اشــتباه غلبــه کنیــد کــه شــما‬ ‫را از عواقــب تصمیم گیــری می ترســاند و وادارتــان‬ ‫می کنــد گزینه هــا را بیش ازحــد بررســی کنیــد‪ ،‬گام‬ ‫مهمــی در مســیر قاطع بــودن برداشــته اید‪ .‬نتیجــه ایــن‬ ‫ذهنیــت اشــتباه فقــط اتــاف انــرژی‪ ،‬انفعــال و حتــی‬ ‫فلــج تحلیلــی اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه نکاتــی را یــاد می گیریــد کــه بــرای افزایــش‬ ‫قاطعیــت در کار‪ ،‬رفتــار‪ ،‬روابــط و مدیریــت بــه شــما‬ ‫کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬بررســی کنیــد نتیجــه نهایــی تصمیــم تــا چــه زمانــی‬ ‫تاثیــر دارد‬ ‫اولیــن گام بــرای تبدیل شــدن بــه فــرد قاطــع‪،‬‬ ‫بررســی کردن تاثیــر نتیجــه نهایــی تصمیــم روی‬ ‫احســاس خــوب شماســت؛ بررســی کنیــد تصمیــم شــما‬ ‫در یــک هفتــه‪ ،‬یــک مــاه و یــک ســال بعــد چــه نتایجــی‬ ‫خواهــد داشــت‪ .‬اگــر تاثیــر تصمیــم در بازه هــای زمانــی‬ ‫مختلــف زیــاد باشــد‪ ،‬حــق داریــد زمــان و انــرژی زیــادی‬ ‫بــرای بررســی ان صــرف کنیــد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت‪،‬‬ ‫صــرف زمــان بیش ازحــد ممنــوع اســت! بعضــی از افــراد‬ ‫حتــی بــرای انتخــاب غــذا در رســتوران هــم مشــکل‬ ‫دارنــد‪ ،‬در حالــی کــه واقعــا تصمیــم مهمــی نیســت!‬ ‫بســیاری از افــراد فقــط به خاطــر تــرس از نتیجــه‬ ‫هنــگام تصمیم گیــری فلــج می شــوند‪ ،‬امــا وقتــی‬ ‫نتیجــه را در افــق زمانــی طوالنی تــری بررســی می کننــد‪،‬‬ ‫متوجــه می شــوند حتــی بدتریــن نتیجه هــا هــم بعــد از‬ ‫مدتــی ان چنــان تاثیــر نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬از ازمون «تنها راه موجود» استفاده کنید‬ ‫وقتــی بیــن چنــد گزینــه مــردد هســتید‪ ،‬بــرای قاطعیــت‬ ‫بیشــتر تصــور کنیــد کــه فقــط یــک راه پیــش روی‬ ‫شماســت و بایــد ان را انتخــاب کنیــد‪ ،‬ســپس نتیجــه را‬ ‫بســنجید‪ .‬مثــا اگــر نمی دانیــد بــرای مســافرت تفریحــی‬ ‫خــود شــیراز را انتخــاب کنیــد یــا اصفهــان را‪ ،‬اول بــه‬ ‫ایــن فکــر کنیــد کــه تنهــا گزینــه پیــش روی شــما شــیراز‬ ‫اســت‪ .‬اگــر شــیراز تنهــا مقصــدی بــود کــه می توانســتید‬ ‫بــرای ســفر انتخــاب کنیــد‪ ،‬چــه احساســی داشــتید؟‬ ‫همیــن ازمــون را بــرای اصفهــان هــم انجــام بدهیــد‪.‬‬ ‫اگــر اصفهــان تنهــا شــهری بــود کــه می توانســتید‬ ‫بــرای ســفر انتخــاب کنیــد‪ ،‬چــه احساســی داشــتید؟‬ ‫اکنــون می توانیــد انتخــاب کنیــد کــه کــدام را ترجیــح‬ ‫می دهیــد‪ .‬اگــر نتیجــه بررســی هــر دو گزینــه یکــی بــود‪،‬‬ ‫یعنــی اولویــت انهــا یکســان اســت و فرقــی نــدارد کــدام‬ ‫را انتخــاب کنیــد‪ .‬پــس بــدون تردیــد‪ ،‬بلیــت خــود را‬ ‫بخریــد و از ســفرتان لــذت ببریــد!‬ ‫‪ .۳‬نتایــج تصمیم هــای مختلــف را بــا هــم مقایســه‬ ‫کنیــد‬ ‫تصمیم گیری همیشــه ســاده نیســت و حتی قاطع ترین‬ ‫افــراد هــم نمی تواننــد هنــگام تصمیم گیری هــای مهــم‬ ‫کامــا قاطعیــت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫یکــی از راهکارهــا بــرای انتخــاب بهتریــن گزینــه‪،‬‬ ‫مقایســه نتایــج تصمیم هــای مختلــف بــا هــم اســت‪.‬‬ ‫تصــور کنیــد موقعیــت شــغلی جدیــدی بــه شــما‬ ‫پیشــنهاد شــده اســت و بایــد انتخــاب کنیــد کــه‬ ‫می خواهیــد شــغلتان را عــوض کنیــد یــا نــه‪ .‬مزایــای‬ ‫شــغل فعلــی و شــغل جدیــد را بنویســید و ان هــا‬ ‫را مقایســه کنیــد‪ .‬ایــن کار را ان قــدر ادامــه بدهیــد‬ ‫کــه کامــا مطمئــن شــوید یکــی از شــغل ها بهتــر از‬ ‫دیگــری اســت و پذیــرش ان منفعت هــای بیشــتر‬ ‫یــا ضررهــای کمتــری بــرای شــما دارد‪ .‬البتــه ایــن‬ ‫مقایســه بــرای تغییــر شــغل فرضــی اســت و همه چیز‬ ‫بــر اســاس احتمــاالت پیــش م ـی رود‪ .‬همان طــور کــه‬ ‫قبــا گفتیــم‪ ،‬مــا ماشــین زمــان نداریــم و نمی توانیــم‬ ‫کامــا مطمئــن باشــیم!‬ ‫در ادامه باجطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫دنبال کردن اخبار و سالمت روان؛ ایا باید خبرها را نادیده بگیریم؟‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬امنه صرامی‬ ‫‪ ۹‬راهکار برای ایجاد تعادل‬ ‫رســانه هایی کــه هــر روز از انهــا اســتفاده می کنیــم بــر‬ ‫تفکــر‪ ،‬رفتــار و احساســاتمان تاثیــر می گذارنــد‪ .‬اگــر شــما‬ ‫هــم جــزو ان دســته از افــراد هســتید کــه هــر روز اخبــار را‬ ‫دنبــال می کننــد‪ ،‬احتمــاال خبرهــای مربــوط بــه کرونــا بیشــتر‬ ‫بــه گوشــتان می رســد‪ .‬اگرچــه دانســتن اخبــار روز‪ ،‬به ویــژه‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی‪ ،‬حیاتــی اســت‪ ،‬کارشناســان‬ ‫معتقدنــد کــه دنبال کــردن بیــش از انــدازه اخبــار ممکــن اســت بــر‬ ‫ســامت جســمی‪ ،‬عاطفــی و روانــی مــا تاثیــر بگــذارد‪ .‬شــاید بــرای‬ ‫شــما هــم ســوال باشــد کــه دنبــال کــردن اخبــار چطــور منجــر بــه‬ ‫افزایــش اســترس و اضطــراب و افســردگی می شــود‪ .‬در ایــن‬ ‫مقالــه‪ ،‬نظــر کارشناســان ســامت روان دربــاره ایــن مســئله را‬ ‫مــرور می کنیــم و نکاتــی بــرای ایجــاد تعــادل میــان اگاهــی بــه‬ ‫مســائل روز و حفــظ ســامتی می گوییــم‪.‬‬ ‫ما اخبار را دنبال می کنیم یا اخبار ما را؟!‬ ‫به لطــف شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬حتــی کســانی کــه بــه تماشــای‬ ‫اخبــار یــا مطالعــه روزنامه هــا عــادت ندارنــد هــم هــر روز خبرهــا‬ ‫را می بیننــد و می شــنوند‪ ،‬چراکــه ایــن شــبکه ها از اخبــار روز‬ ‫پُرنــد‪ .‬در هیــچ دوره ای از تاریــخ اخبــار روز بــه ایــن انــدازه در‬ ‫دســترس نبــوده اســت‪.‬‬ ‫اینترنــت باعــث شــده اســت کــه حتــی اگــر اخبــار را دنبــال‬ ‫نکنیــد‪ ،‬بــاز هــم انچــه در سراســر جهــان اتفــاق می افتــد بــه‬ ‫گوشــتان برســد‪ .‬هــر روز در شــبکه های اجتماعــی دربــاره چنیــن‬ ‫مســائلی مطالبــی می خوانیــم‪:‬‬ ‫بالیای طبیعی؛‬ ‫خشونت های بی دلیل؛‬ ‫تراژدی های خانوادگی؛‬ ‫درگیری های سیاسی؛‬ ‫وقایع زندگی سلبریتی ها‪.‬‬ ‫فرقــی نــدارد کــه ایــن اخبــار بــر زندگــی مــا تاثیــر می گذارنــد یــا‬ ‫نــه‪ ،‬بـه هــر حــال بــا مشاهده شــان ممکــن اســت دچــار اســترس‬ ‫بشــویم و ســامت روانمــان را از دســت بدهیــم‪.‬‬ ‫چرا دنبال کردن اخبار بر سالمت روان تاثیر می گذارد؟‬ ‫بــر اســاس گــزارش مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیمــاری امریــکا‪،‬‬ ‫شــیوع کرونــا باعــث افزایــش میــزان اســترس در بیشــتر مــردم‬ ‫دنیــا شــده اســت‪ .‬مهم تریــن مشــکالت مــردم در ایــن دوره‬ ‫عبارت انــد از‪:‬‬ ‫تغییر الگوی خواب یا تغذیه؛‬ ‫به خطرافتادن سالمت روان؛‬ ‫ترس و نگرانی درباره سالمتی خودمان و عزیزانمان؛‬ ‫دشواری تمرکز‪.‬‬ ‫اخبــار مربــوط بــه کرونــا کــه هــر روز‪ ،‬هــر ســاعت و حتــی هــر‬ ‫دقیقــه بــه گوشــمان می رســند باعــث افزایــش استرســمان‬ ‫می شــوند‪ .‬متاســفانه ایــن اخبــار اطالعــات جدیــدی بــه مــا‬ ‫نمی دهــد و فقــط مــا را بــه دنبال کــردن پیوســته اخبــار معتــاد‬ ‫می کننــد‪ .‬همچنیــن رســانه ها اغلــب بــه تیترهــای هیجان انگیــز‬ ‫توجــه نشــان می دهنــد و بــر گــزارش اتفاقــات بــد تمرکــز‬ ‫می کننــد تــا اخبــار خــوب‪.‬‬ ‫به عقیــده کارشناســان ســامت روان‪ ،‬حتــی مشــاهده‬ ‫گزارش هــای خبــری کــه در انهــا فقــط ســروصدا بــ ه گــوش‬ ‫می رســد و صحنــه دل خراشــی ندارنــد هــم بــر ســامت روان‬ ‫تاثیــر منفــی می گــذارد‪ .‬ایــن کارشناســان می گوینــد دنبال کــردن‬ ‫مســتمر اخبــار زیان بــار اســت‪ ،‬چــون دریافــت اطالعــات منفــی‬ ‫در درازمــدت ممکــن اســت روی مغــز اثــر منفــی بگــذارد‪.‬‬ ‫دنبــال کــردن اخبــار چگونــه بــر ســامت روانمــان تاثیــر‬ ‫می گــذ ا رد ؟‬ ‫در موقعیت هــای خطرنــاک‪ ،‬واکنــش ســتیز یــا گریــز ِ مغــز فعــال‬ ‫می شــود و بــه دنبــال ان سیســتم های مختلــف بدنمــان واکنــش‬ ‫نشــان می دهنــد‪ .‬مشــاهده اخبــار هــم باعــث می شــود دســتگاه‬ ‫عصبــی ســمپاتیک فعــال شــود و بــدن هورمون هــای اســترس‬ ‫مثــل کورتیــزول و ادرنالیــن ترشــح کنــد‪ .‬در موقعیت هــای‬ ‫بحرانــی شــدت ایــن اتفــاق بیشــتر اســت و ممکــن اســت بــا‬ ‫عالئــم فیزیکــی همــراه باشــد‪ .‬شــایع ترین نشــانه های فیزیکــی‬ ‫عبارت انــد از‪:‬‬ ‫خستگی؛‬ ‫اضطراب؛‬ ‫افسردگی؛‬ ‫اختالل خواب‪.‬‬ ‫نتایــج پژوهشــی نشــان داد کســانی کــه اخبــار منفــی تماشــا‬ ‫می کننــد‪ ،‬فقــط ‪ ۱۴‬دقیقــه بعــد از ان به شــدت مضطــرب یــا‬ ‫ناراحــت می شــوند‪.‬‬ ‫نکاتی برای دنبال کردن اخبار و حفظ سالمت روان‬ ‫همیشــه در همه چیــز بایــد اعتــدال را رعایــت کــرد‪ ،‬ایــن مســئله‬ ‫دربــاره دنبــال کــردن اخبــار هــم صــدق می کنــد‪ .‬کارشناســان‬ ‫ســامت روان معتقدنــد کــه مســئولیت مــا فقــط اگاهــی بــه‬ ‫مســائل روز نیســت‪ ،‬بلکــه حفــظ امنیتمــان هــم بــر عهــده‬ ‫خودمــان اســت‪.‬‬ ‫توصیــه ســازمان بهداشــت جهانــی (‪ )WHO‬بــرای ایجــاد تعــادل‬ ‫میــان اگاهــی بــه مســائل روز و دنبــال کــردن اخبــار ایــن اســت‬ ‫کــه فقــط زمانــی خبرهــای مربــوط بــه کوویــد را جســت وجو‬ ‫کنیــد کــه می خواهیــد بــرای محافظــت از خودتــان و عزیزانتــان‬ ‫برنامه ریــزی کنیــد‪ .‬بــه محــض اینکــه اطالعــات مدنظرتــان را‬ ‫پیــدا کردیــد‪ ،‬اخبــار را رهــا کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای کاهــش تاثیــرات منفــی ایــن اخبــار بــر ذهــن و روانتــان‬ ‫بهتــر اســت بعــد از تماشــای خبرهــا‪ ،‬به ویــژه انهایــی کــه بــه‬ ‫بحران هایــی مثــل کرونــا مربــوط می شــوند‪ ،‬کمــی بــه خودتــان‬ ‫اســتراحت بدهیــد‪ .‬درســت اســت کــه بی اطالعــی از اخبــار روز‬ ‫باعــث می شــود کمــی منــزوی شــوید و حتــی گاهــی ممکــن اســت‬ ‫خطرنــاک باشــد‪ ،‬امــا بایــد میــان دنبــال کــردن اخبــار و حفــظ‬ ‫ســامت روان تعــادل برقــرار کنیــد‪ .‬در ادامــه‪ ۹ ،‬نکتــه بــرای‬ ‫ایجــاد ایــن تعــادل می گوییــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬زمان دنبال کردن اخبار را محدود کنید‬ ‫بســیاری از مــا عــادت کرده ایــم کــه موقــع انجــام کارهــای‬ ‫روزمــره‪ ،‬تلویزیــون را روشــن بگذاریــم و هم زمــان اخبــار تماشــا‬ ‫کنیــم‪ .‬ایــن کار ممکــن اســت بــر احساســاتمان تاثیــر بگــذارد‪.‬‬ ‫کارشناســان ســامت روان توصیــه می کننــد به جــای انکــه‬ ‫موقــع انجــام کارهــای روزانــه صــدای برنامه هــای خبــری مــدام‬ ‫در محیــط پخــش شــود‪ ،‬فقــط ‪ ۳۰‬دقیقــه از روز را بــه مشــاهده‬ ‫اخبــار اختصــاص بدهیــد و بقیــه مواقــع تلویزیــون را خامــوش‬ ‫کنیــد‪ .‬می توانیــد هــر روز مدتــی محــدود مثــا ‪ ۳۰‬دقیقــه بــه‬ ‫شــبکه های اجتماعــی ســر بزنیــد یــا برنامه هــای خبــری تلویزیــون‬ ‫را ببینیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬زمان نگرانی و اضطراب را کم کنید‬ ‫کاســتن مــدت زمــان نگرانــی یکــی از روش هــا بســیار رایــج‬ ‫بــرای مهــار نشــانه های اختــاالت اضطرابــی و کاهــش اضطــراب‬ ‫اســت‪ .‬اســتفاده از ایــن تکنیــک بــرای حفــظ ســامت روان‬ ‫هنــگام دنبــال کــردن اخبــار هــم مفیــد اســت‪.‬‬ ‫خبرهــای روز را مــرور کنیــد و مســائلی را کــه نگرانشــان هســتید‬ ‫شناســایی کنیــد‪ .‬ســپس زمانــی را بــه فکرکــردن دربــاره ایــن‬ ‫مســائل و حــل انهــا اختصــاص بدهیــد‪ .‬بــه زمانــی کــه دربــاره‬ ‫مســائل نگران کننــده فکــر می کنیــد «زمــان نگرانــی» می گوینــد‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد زمــان نگرانی تــان به انــدازه کافــی از زمــان خوابتــان‬ ‫فاصلــه داشــته باشــد تــا مغزتــان پیــش از رفتــن بــه رخت خــواب‪،‬‬ ‫مدتــی اســتراحت کنــد‪.‬‬ ‫کارشناســان ســامت روان توصیــه کرده انــد زمــان نگرانــی‬ ‫و دنبــال کــردن اخبــار را بــه حداقــل برســانید و بعــد از اتمــام‬ ‫ایــن زمــان‪ ،‬ســراغ اخبــار نرویــد و بــه خودتــان یــاداوری کنیــد‬ ‫کــه «فعــا وقتــش نیســت کــه نگــران باشــم» و خودتــان را بــا‬ ‫کارهــای دیگــر ســرگرم کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامه باجطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬فاطمه مهراسبی‬ ‫در جواب «بابای من کجاست؟»‬ ‫چه بگوییم؛ مادران مجرد‬ ‫بخوانند‬ ‫روش های توضیح علت نبود پدر در‬ ‫زندگی کودک‬ ‫کودکانــی کــه بــا مــادران مجــرد زندگــی می کننــد معمــوال دربــاره‬ ‫اینکــه چــرا پدرشــان در زندگــی انهــا حضــور نــدارد‪ ،‬ســواالتی‬ ‫می پرســند‪ .‬اغلــب پاســخ دادن بــه ایــن ســواالت کــودکان‬ ‫ناراحت کننــده اســت‪ ،‬امــا نمی تــوان از ان طفــره رفــت‪ .‬مــادران‬ ‫مجــرد بایــد بداننــد در جــواب «بابــای مــن کجاســت؟» چــه‬ ‫پاســخی بــه کــودک بدهنــد‪ ،‬چــه زمانــی مســئله را بــرای او بــاز‬ ‫کننــد و چطــور دربــاره ایــن موضــوع حــرف بزننــد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬ایــن‬ ‫مســئله را بررســی خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫چطور این مسئله را به کودک توضیح بدهیم؟‬ ‫نیــازی نیســت هرانچــه را کــه باعــث غیبــت پــدر شــده اســت بــا‬ ‫تمــام جزئیــات بــرای کــودک تعریــف کنیــد‪ .‬فقــط کافــی اســت‬ ‫پاســخی بدهیــد کــه بــه او احســاس امنیــت بدهــد‪ .‬اگــر از قبــل‬ ‫بــرای پاس ـخ دادن بــه ایــن ســوال امــاده باشــید‪ ،‬بهتــر از پســش‬ ‫برمی اییــد‪ .‬در ایــن مقالــه ســواالتی را بیــان می کنیــم کــه‬ ‫کــودکان معمــوال در ایــن بــاره می پرســند و روش پاس ـخ دادن بــه‬ ‫ایــن ســواالت را بــه شــما امــوزش خواهیــم داد‪ .‬بعــد از خوانــدن‬ ‫ایــن مقالــه‪ ،‬بهتریــن جمــات بــرای جــواب دادن بــه ســوال «بابــای‬ ‫مــن کجاســت» را می دانیــد و می توانیــد بــه ســواالت فرزندتــان‬ ‫پاســخ بدهیــد‪.‬‬ ‫رایج ترین سواالتی که کودکان درباره پدرشان می پرسند‬ ‫کــودکان از وقتــی وارد مهــد کــودک یــا پیش دبســتانی می شــوند‪،‬‬ ‫ســاختار خانــواده را درک می کننــد و بــا نقش هــای مختلــف اشــنا‬ ‫ـودن نقشــی به نــام پــدر در خانــه و تفــاوت ســاختار‬ ‫می شــوند‪ .‬نبـ ِ‬ ‫خانــواده انهــا بــا همکالسی هایشــان بــرای انهــا بــه ســوالی مهــم‬ ‫تبدیــل می شــود‪ .‬بنابرایــن طبیعــی اســت دربــاره اینکــه چــرا‬ ‫پدرشــان در کنارشــان نیســت از مادرشــان ســوال بپرســند‪ .‬برخــی‬ ‫از ســواالت رایــج کــودکان در ایــن زمینــه عبارت انــد از‪:‬‬ ‫بابای من کیه؟‬ ‫چرا بابا با ما زندگی نمی کنه؟‬ ‫بابا بعدا برمی گرده؟‬ ‫کی می تونم بابا رو ببینم؟‬ ‫دل بابا برای من تنگ نمی شه؟‬ ‫چرا بچه های دیگه بابا دارند ولی من ندارم؟‬ ‫پاســخ یکســانی بــرای ایــن ســواالت وجــود نــدارد‪ .‬ممکــن اســت‬ ‫کــودک در رونــد کنارامــدن بــا غیبــت پــدر بارهــا ایــن ســواالت را بــه‬ ‫شــکل های مختلــف از مــادرش بپرســد‪ .‬بــه همیــن دلیــل مــادران‬ ‫بایــد روش درســت صحبــت بــا کــودک در ایــن بــاره را بداننــد‪.‬‬ ‫چطور به این سواالت پاسخ بدهیم؟‬ ‫‪ ۳‬نکته مهم را به یاد داشته باشید‪:‬‬ ‫بــا کــودک گشــاده رو باشــید و اجــازه بدهیــد بــا شــما احســاس‬ ‫راحتــی کنــد‪.‬‬ ‫مراقــب باشــید کــودک به خاطــر پرســیدن ایــن ســواالت‬ ‫نترســد‪ .‬او بایــد بتوانــد ســوالش را بــدون ناراحتــی مطــرح کنــد و‬ ‫احساســاتش در ایــن بــاره را بــروز بدهــد‪.‬‬ ‫در بــازه ای کــه کــودک در حــال کنارامــدن بــا واقعیــت نبــودن‬ ‫پــدرش اســت‪ ،‬مراقــب و صبــور باشــید‪.‬‬ ‫یکــی از مهم تریــن مــواردی کــه بایــد بــه ان توجــه کنیــد ایــن‬ ‫اســت کــه کــودکان خردســال معمــوال تفکــر ارجاعــی دارنــد‪ ،‬یعنــی‬ ‫تصــور می کننــد مهم تریــن عضــو جهــان پیرامونشــان هســتند و‬ ‫هــر اتفاقــی بــه انهــا ربــط دارد‪ .‬در نتیجــه ممکــن اســت تصــور‬ ‫کننــد انهــا دلیــل نبــودن پدرشــان هســتند و چــون دوست داشــتنی‬ ‫نیســتند یــا کار بــدی انجــام داده انــد پــدر ترکشــان کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــا نکاتــی کــه در ادامــه مقالــه می خوانیــد‪ ،‬یــاد می گیریــد چطــور‬ ‫بایــد بــا کــودک برخــورد کنیــد و چگونــه بــه ســواالتش در ایــن‬ ‫زمینــه پاســخ دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬برای انچه می خواهید بگویید برنامه ریزی کنید‬ ‫بهتــر اســت پیــش از اینکــه کــودک ســوال بپرســد‪ ،‬شــما بــرای‬ ‫پاســخگویی بــه او امــاده شــده باشــید‪ .‬بــه ایــن فکــر کنیــد کــه‬ ‫چطــور قــرار اســت بــه او پاســخ دهیــد و قــرار اســت از چــه کلماتــی‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬ســناریویی بچینیــد کــه در ان قــرار اســت بــه‬ ‫فرزندتــان دربــاره نبــود پــدرش توضیــح بدهیــد‪ .‬بــه یــاد داشــته‬ ‫باشــید در ایــن ســناریو نبایــد از پــدرش انتقــاد کنیــد و بهتــر اســت‬ ‫بیشــتر دربــاره ویژگی هــای خــوب او حــرف بزنیــد‪.‬‬ ‫بهتــر اســت در توضیحــی کــه بــه کــودک می دهیــد‪ ،‬دربــاره دلیــل‬ ‫واقعــی تــرک همســرتان هــم صحبــت کنیــد‪ ،‬همــان دالیلــی کــه‬ ‫در هنــگام جدایــی بــا یکدیگــر در میــان گذاشــتید‪ .‬ایــن ‪ ۳‬جملــه‬ ‫نمونــه را در نظــر بگیریــد‪:‬‬ ‫اون هنوز برای پدرشدن اماده نبود‪.‬‬ ‫پدرت به زمان نیاز داشت که کارهاش رسیدگی کنه‪.‬‬ ‫اون می خواســت یــه جایــی خیلــی دورتــر از جایــی کــه مــا االن‬ ‫هســتیم زندگــی کنــه‪.‬‬ ‫شــما قــرار نیســت نبــود پــدر یــا اشــتباهاتش را توجیــه کنیــد و‬ ‫از او قهرمانــی بــدون خطــا در ذهــن کــودک بســازید‪ .‬بیــان دلیــل‬ ‫واقعــی در لفافـه ای از جمالتــی کــه کــودک بتوانــد درکشــان کنــد‪،‬‬ ‫بــه او کمــک می کنــد کــه متوجــه شــود نبــودن پــدرش تقصیــر او‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬حقیقت را بگویید‬ ‫مــادران همیشــه می خواهنــد از کــودک در برابــر درد و شکســتن‬ ‫قلبشــان محافظــت کننــد‪ .‬بــه همیــن خاطــر ممکــن اســت دلیــل‬ ‫واقعــی غیبــت پــدر را بــه کــودک نگوینــد یــا توضیــح ندهنــد کــه‬ ‫پدرشــان واقعــا چــه کســی بــوده اســت‪ .‬ایــن کار اشــتباه اســت؛‬ ‫در هــر صــورت کــودک بایــد حقیقــت را بدانــد‪.‬‬ ‫هنــگام توضیــح دلیــل واقعــی نبــودن پــدر‪ ،‬بــه نــکات زیــر توجــه‬ ‫داشــته باشــید‪:‬‬ ‫نیــازی نیســت همــه حقیقــت را بگوییــد‪ .‬برخــی از جزئیــات دلیــل‬ ‫تــرک پــدر بــه ذهــن و ســامت روان کــودک اســیب می زننــد‪،‬‬ ‫پــس بهتــر اســت از بیــان انهــا خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه بــرای پاس ـخ دادن بــه ســواالت کــودک برنامه ریــزی‬ ‫می کنیــد‪ ،‬بــه ســن او توجــه داشــته باشــید‪ .‬کــودکان خردســال‬ ‫معمــوال بــا پاســخی ســاده توجیــه می شــوند‪ ،‬امــا کودکانــی کــه بــه‬ ‫مدرســه می رونــد بــه اطالعــات بیشــتر و توضیحــات دقیق تــری‬ ‫نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫اگــر احســاس خوبــی بــه همســر ســابقتان نداریــد‪ ،‬نیــازی نیســت‬ ‫ان را بــه کــودک هــم انتقــال دهیــد‪ .‬ذهنیــت منفــی دربــاره نقــش‬ ‫پــدر در خانــواده بــه کــودک اســیب می رســاند‪.‬‬ ‫حقیقــت را بگوییــد‪ ،‬امــا بــه شــیوه بیــان ان هــم دقــت کنیــد و ان‬ ‫را در لفافـه ای از جمــات مناســب بپیچید‪.‬‬ ‫یکــی از بزرگ تریــن اشــتباهات مــادران ایــن اســت کــه در جــواب‬ ‫«بابــای مــن کجاســت» بــه دروغ می گوینــد او فــوت کــرده اســت‪.‬‬ ‫کــودکان دیــر یــا زود متوجــه می شــوند مــادر بــه انهــا دروغ گفتــه‬ ‫و ممکــن اســت بــه ایــن خاطــر از او برنجنــد‪ .‬به جــای اینکــه تظاهــر‬ ‫کنیــد پــدر از دنیــا رفتــه اســت‪ ،‬واقعیــت را بــه انهــا بگوییــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت کنارامــدن بــا واقعیــت بــرای کــودک ســخت باشــد‪،‬‬ ‫امــا در نهایــت متوجــه می شــود ایــن بهتریــن پاســخی بــوده کــه‬ ‫می توانســته از شــما بگیــرد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬به احساسات کودک توجه کنید‬ ‫وقتــی کــودک دربــاره احساســی حــرف می زنــد کــه به خاطــر‬ ‫نبــودن پــدرش دارد‪ ،‬بــه او گــوش کنیــد‪ .‬اگــر کــودک ناراحــت‬ ‫اســت‪ ،‬ســعی نکنیــد احساســاتش را انــکار کنیــد یــا دنبــال راهــی‬ ‫بگردیــد کــه بــا پرت کــردن حواســش ناراحتــی او را از بیــن ببریــد‪.‬‬ ‫بهتریــن راه ایــن اســت کــه احساســاتش را درک و بــا او همدلــی‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از ایــن جمــات بــه کــودک نشــان می دهــد او و‬ ‫احساســش بابــت نبــودن پــدرش را درک می کنیــد‪:‬‬ ‫می دونم چقدر عصبانی (ناراحت) هستی‪.‬‬ ‫من هم گاهی احساس عصبانیت (ناراحتی) می کنم‪.‬‬ ‫می دونم خیلی سخته‪.‬‬ ‫اشــتباه ترین کار بــی اعتبــار ســازی احساســی و نادیــده گرفتــن‬ ‫احساســات کــودک اســت و اینکــه از خــودش هــم بخواهیــد‬ ‫همیــن کار را انجــام بدهــد‪ .‬هیچ وقــت بــه او نگوییــد‪« :‬همینــه‬ ‫کــه هســت!» ایــن کارهــا و جمــات بــرای کــودک مناســب نیســتند‬ ‫و بــه او کمــک نمی کننــد بــا احساســات و افــکار زیــادی کنــار بیایــد‬ ‫کــه بــه ذهــن و قلبــش هجــوم اورده انــد‪.‬‬ ‫در ادامه باجطور همراه ما باشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫هشدار‪:‬‬ ‫کاربــر گرامــی؛ کلیــک بــر روی هرگونــه لینــک دریافتــی از شــماره های شــخصی برابــر بــا اعطــای دسترســی کامــل بــه مجــرم و خالــی شــدن حســاب‬ ‫شماست‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 15‬فروردین ‪1401‬‬ ‫نکات مهم در امنیت‬ ‫کارت هایبانکی‬ ‫چند نکته مهم‪:‬‬ ‫‪ .1‬بــه محــض دریافــت کارت بانــک‪ ،‬نســبت بــه یادداشــت کــردن‬ ‫شــماره ‪ 16‬رقمــی ان اقــدام نماییــد‪ .‬بــه خاطــر داشــته باشــید بــرای‬ ‫مســدود کــردن حســاب هنــگام ســرقت یــا مفقــود شــدن کارت بــه‬ ‫ایــن شــماره نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬شــماره چهاررقمــی کــه بــه عنــوان رمــز اســتفاده مــی کنیــد‪ ،‬بــه‬ ‫ســادگی برای دیگران قابل حدس زدن نباشــد‪ .‬برای مثال از ســال‬ ‫تولــد‪ ،‬ســال ازدواج یــا شــماره تلفــن خــود اســتفاده نکنید‪.‬‬ ‫‪ .3‬فقــط کالهبــرداران وانمــود مــی کننــد کــه بــرای انتقــال وجــه‪،‬‬ ‫می بایســت از کارت ارزی خود اســتفاده کنند و شــما را ترغیب به‬ ‫اســتفاده از منــوی انگلیســی مــی نماینــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬بــرای انتقــال وجــه نیــازی بــه اســتفاده از منــوی انگلیســی‬ ‫کالهبرداری در اینستاگرام با‬ ‫ترفند انتقال وجه‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری ســازنده اکانــت جعلــی در‬ ‫اینســتاگرام و درخواســت انتقــال وجــه از دوســتان و اشــنایان‬ ‫مالــک اصلــی پیــج بــرای کالهبــرداری از شــهروندان‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ موســوی رئیــس‬ ‫پلیــس فتــا غــرب اســتان تهــران در تشــریح ایــن خبر عنــوان کرد؛‬ ‫شــخصی بــه پلیــس فتــا مراجعــه و مدعــی شــد فــردی ناشــناس‬ ‫بــا ســاختن اکانــت جعلــی در اینســتاگرام با اســم و تصویــر من از‬ ‫دوســتان و اشــنایانم (فالورهایم) درخواســت وجه قرضی نموده‬ ‫اســت و پــس از واریــز وجــه متوجــه شــدند کــه از طــرف من نبوده‬ ‫و کالهبــرداری شــده اســت‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بیــان داشــت‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا تحقیقــات‬ ‫خــود را اغــاز کردنــد و پــس از انجــام اقدامــات تخصصــی و‬ ‫بکارگیــری فنــون تجربــی و علمــی هویــت متهــم شناســایی شــده‬ ‫بــرای پلیــس محــرز شــد و پــس از تشــریفات قضایــی مجــرم در‬ ‫نیســت‪ .‬منــوی انگلیســی بــرای بهــره بــرداری‬ ‫مســافران خارجــی ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .5‬مراقــب باشــید‪ :‬فقــط کالهبــرداران شــما‬ ‫را بــه اســتفاده از منــوی انگلیســی ترغیــب‬ ‫می نماینــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬هنــگام انجــام عملیــات انتقــال وجــه‪،‬‬ ‫فــرد دریافــت کننــده فقــط شــماره ‪ 16‬رقمــی‬ ‫کارت خــود را اعــام مــی کنــد و نیــازی بــه ارائــه‬ ‫ســایر اطالعــات کارت یــا مراجعــه بــه دســتگاه‬ ‫خودپــرداز نــدارد‪.‬‬ ‫‪ .7‬رمــز جدیــد را بــه خاطــر بســپارید‪ .‬از‬ ‫یادداشــت کــردن رمــز کنــار کارت و قــرار دادن‬ ‫برگــه رمــز در کیــف کارت جــدا ً خــودداری‬ ‫فرماییــد‪.‬‬ ‫‪ .8‬هنــگام وارد کــردن رمــز در دســتگاه‬ ‫خودپــرداز‪ ،‬بــه گونــه ای جلــوی دســتگاه‬ ‫بایســتید کــه کســی امــکان دیــدن صفحــه‬ ‫کلیــد و رمــز شــما را نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ .9‬رمز خود را هر سه تا چهارماه تغییر دهید‪.‬‬ ‫‪.10‬در فروشــگاه هــا و هنــگام خریــد از پایانــه فــروش‪ ،‬خودتــان‬ ‫رمــز را وارد دســتگاه کنیــد و از اعــام ان بــه فروشــنده خــودداری‬ ‫نماییــد‪.‬‬ ‫‪ .11‬در صورتــی کــه در فروشــگاهی مجبــور بــه اعــام رمزتــان‬ ‫شــدید‪ ،‬حتــی المقــدور بــه ســرعت نســبت بــه تغییــر رمــز خــود‬ ‫اقــدام نماییــد‪.‬‬ ‫‪ .12‬از ســپردن کارت خــود بــه دیگــران خــودداری نمایید‪ .‬در صورت‬ ‫شهرســتان شــهریار (غــرب اســتان تهــران) دســتگیر و بــه پلیــس‬ ‫فتــا منتقــل شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری افــزود‪ :‬متهــم پــس از حضــور در پلیــس‬ ‫فتــا اظهــار داشــت بــا راه انــدازی یــک صفحــه جعلــی کاربــران‬ ‫اینســتاگرام بــا دنبــال کننــدگان بــاال‪ ،‬از دوســتان و اشــنایان ان ها‬ ‫بــا ارســال پیــام در دایرکــت اینســتاگرام در خواســت وجــه نمــوده‬ ‫و ســپس شــماره کارت مــورد اســتفاده خــود را جهــت دریافــت‬ ‫وجــه ارســال نمــوده اســت و تــا کنــون ‪ 100‬نفــر از شــکات پرونــده‬ ‫مطروحــه در سراســر کشــور شناســایی و بــا توجــه بــه گســتردگی‬ ‫کالهبــرداری اقدامــات در جهــت شناســایی ســایر شــکات در‬ ‫دســت انجــام مــی باشــد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول به مردم هشدار داد‪:‬‬ ‫‪ -1‬بــه جهــت جلوگیــری از ورود غیــر مجــاز بــه پیــج اینســتاگرامی‬ ‫بــه هیــچ عنــوان از شــماره تمــاس و اعــداد مرتــب جهــت انتخــاب‬ ‫رمــز ورود اســتفاده نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬جهــت هرگونــه دادن اطالعــات محرمانــه و یــا انتقــال وجــه از‬ ‫بســتر اینســتاگرام و یــا صفحــات مجــازی دیگــر اســتفاده نکنیــد و‬ ‫در صــورت اســتفاده جهــت تاییــد بــا مخاطب خــود تماس صوتی‬ ‫حاصــل نمائید‪.‬‬ ‫‪ -3‬هیــچ گونــه اطالعــات محرمانــه (تصاویــر خصوصــی‪ ،‬رمــز‬ ‫اینترنتــی و اطالعــات کارت بانکــی را در پیــام هــای موجــود در‬ ‫تلفــن همــراه و صفحــات مجــازی) بایگانــی نکنیــد‪.‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫سهل انگاری‪ ،‬عامل برداشت‬ ‫از حساب بود‬ ‫لــزوم‪ ،‬بالفاصلــه نســبت به تغییــر رمز خود اقــدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ .13‬رســید دریافتــی از دســتگاه خودپــرداز و کارتخــوان را در محــل‬ ‫رهــا نکنید‪.‬‬ ‫‪ .14‬در صــورت بــروز اشــکال در عملیــات بانکــی‪ ،‬از توســل بــه افراد‬ ‫غریبــه جدا ًخــودداری نمایند‪.‬‬ ‫‪ .15‬از پایانــه فــروش فقــط بــرای خریــد‪ ،‬مانــده گیــری و پرداخــت‬ ‫قبــض اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .16‬بــرای انتقــال وجــه بــه ســایر حســاب هــای خــود یــا دیگــران بــه‬ ‫هیچوجــه از پایانــه فــروش اســتفاده نکنید‪.‬‬ ‫‪ -4‬دنبــال کننــدگان خــود را بــه صــورت عمومــی جهــت رویــت‬ ‫ســایر اشــخاص قــرار ندهیــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بــا هرگونــه فعالیــت ســوء و کالهبــرداری مجرمــان‬ ‫اینترنتــی برخــورد کــرده و در ایــن خصــوص هیچ گونــه مالیمتــی‬ ‫نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا غــرب اســتان تهــران از هموطنــان خواســت‪:‬‬ ‫هرگونــه محتــوا و برنامــه مشــکوک را از طریــق ســایت پلیــس فتــا‬ ‫بــه ادرس ‪ www.Cyberpolice.ir‬لینــک مرکــز فوریت هــای‬ ‫ســایبری بــا پلیــس فتــا بــا مــا در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫تهدید جان و ابروی افراد در فضای مجازی خط‬ ‫قرمز پلیس فتا است‬ ‫پلیــس فتــا از کشــف یــک پرونــده ایجــاد مزاحمــت اینترنتــی در کمتریــن زمــان خبــر داد و گفــت ‪:‬‬ ‫تهدیــد جــان و ابــروی افــراد در فضــای مجــازی خــط قرمــز پلیــس فتــا اســت‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ کاراگاه علــی حســینی پلیــس فتــا در توضیــح‏ایــن خبــر‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬خانــم جوانــی بــا در دســت داشــتن مرجوعــه قضایی به این پلیس مراجعه کــرده و گفت‪:‬‬ ‫فــردی ناشــناس اقــدام بــه ارســال پیام هــای توهیــن امیــز و ایجــاد مزاحمــت و تهدید در واتســاپ برای‬ ‫مــن کــرده و بــا ایــن کار باعــث ســلب ارامــش مــن و خانــواده ام شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول عنــوان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه تهدیــدات صــورت گرفتــه از طــرف متهــم و ایجــاد ابعــاد‬ ‫روانــی و مشــکالت عدیــده بــرای شــاکیه‪،‬موضوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا بــا بکارگیــری روش هــای فنی و شــگردهای پلیســی و در مدت‬ ‫زمــان کوتاهــی متهــم کــه خانمــی ‪ 21‬ســاله بــود را شناســایی کــرده و بــا هماهنگــی مقــام قضایــی بــه‬ ‫پلیــس فتــا احضــار شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســینی افــزود‪ :‬متهمــه پــس از مواجهــه بــا مســتندات و ادلــه موجــود به بزه انتســابی خود‬ ‫معتــرف و در خصــوص علــل ارتــکاب جــرم و انگیــزه خــود گفــت حــدود ‪ 2‬ســال قبــل مبلــغ ‪ 400‬میلیون‬ ‫ریــال جهــت انجــام معاملـه ای بــه شــاکیه قــرض دادم ولــی پــس از گذشــت مدتــی وی این موضــوع را‬ ‫انــکار کــرده و بنــده نیــز بــا ارســال پیام هــای تهدیــد امیــز قصــد انتقــام گیــری داشــتم کــه توســط پلیس‬ ‫فتا دســتگیر شــدم‪.‬‬ ‫کالهبرداری تلفنی با ترفند برنده‬ ‫شدن در مسابقات صدا و سیما‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬مجرمــان ســایبری بــا اســتفاده از پیــام رســان واتســاپ‬ ‫و ســوء اســتفاده از نشــان صــدا و ســیما‪ ،‬بــا قربانیــان تمــاس گرفتــه و بــا‬ ‫روش هــای متقلبانــه از کاربــران کالهبــرداری مــی کننــد‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ ســید نظــام موســوی رئیــس‬ ‫پلیــس فتــا در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬بــا مراجعــه شــخصی بــه‬ ‫پلیــس فتــا مبنــی بــر برداشــت از حســاب ایشــان‪ ،‬در اظهــارات خــود بــه‬ ‫برقــراری یــک تمــاس واتســاپی بــا نشــان صــدا و ســیما مبنــی بــر برنــده‬ ‫شــدنش در یــک مســابقه رادیویــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بیــان داشــت‪ :‬فــرد کالهبــردار از شــاکی می خواهد کــه برای‬ ‫دریافــت جایــزه خــود کــدی کــه بــه تلفــن همــراه وی ارســال شــده اســت‬ ‫را بــرای فردکالهبــردار بازخوانــی کنــد کــه پــس از بازخوانــی کــد ارســال‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪507‬‬ ‫پلیــس فتــا بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع که تهدیــد و توهین در فضای مجــازی همانند تهدید و توهین‬ ‫در فضــای واقعــی جــرم اســت و قانــون گــذار بــرای ان مجــازات حبــس و جــزای نقــدی در نظــر گرفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬بــه شــهروندان هشــدار داد کــه فضــای مجــازی مــکان مناســبی بــرای انتقــام جویــی و تســویه‬ ‫حســاب های شــخصی نیســت و برابــر قانــون بــا متخلفــان در ایــن زمینــه برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در پایــان گفــت‪ :‬شــهروندان در صــورت بــروز مشــکل و مواجهــه بــا جرائــم‬ ‫رایانـه ای می تواننــد موضــوع را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش‬ ‫فوریت هــای ســایبری بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫شــده‪ ،‬حســاب بانکــی قربانــی خالــی مــی شــود‪ .‬متخصصــان ســایبری‬ ‫پلیــس فتــا پــس از اقدامــات تخصصــی و تحقیقــات گســترده در فضای‬ ‫مجــازی هویــت مجــرم را مشــخص و پــس از بررســی هــای فنــی محــل‬ ‫فعالیــت او را شناســایی و متهــم را دســتگیر مــی کننــد‪ .‬همچنیــن بــا‬ ‫دســتور قضایــی متهــم بــه زنــدان معرفــی گردیــد کــه تاکنــون ‪ 22‬نفــر از‬ ‫شــکات شناســایی شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری افــزود‪ :‬متهــم پــس از حضــور در پلیــس فتــا اعــام‬ ‫نمــود پــدرم در زنــدان رجائــی بــه جــرم قتــل عمــد بــه ســر می بــرد و از طریــق‬ ‫پیــام رســان واتســاپ و بــا نشــان صــدا و ســیما از اشــخاص کالهبــرداری‬ ‫مــی نمایــد‪ ،‬و بنــده نیــز کارت هــا اجــاره ای فراهــم مــی کنــم تــا وجــوه‬ ‫ســرقتی را از طریــق خریــد طــا بــه پــول نقــد تبدیــل کنــم‪.‬‬ ‫این مقام مسئول به مردم هشدار داد‪:‬‬ ‫از قبــول درخواســت تلفنــی افــراد ناشــناس مبنــی بــر انجــام هرگونــه‬ ‫عملیــات بانکــی از جملــه انتقــال وجــه‪ ،‬ارائــه رمــز اول و دوم کارت عابــر‬ ‫بانــک بــه بهانــه برنــده شــدن در مســابقه هــا و یا قرعه کشــی هــای رادیویی‬ ‫و تلویزیونــی خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫پلیس فتا از هموطنان خواســت‪ :‬هرگونه محتوا و برنامه مشــکوک را از‬ ‫طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.Cyberpolice.ir‬لینــک مرکــز‬ ‫فوریت هــای ســایبری بــا پلیــس فتــا بــا مــا در میــان بگذارید‪.‬‬ ‫هشدار‪ :‬مجرمین با ارسال‬ ‫پیامک به نام ثنا قوه قضائیه‪،‬‬ ‫مرکز مبارزه با جرایم سازمان‬ ‫یافته‪ ،‬وزارت اطالعات و سایر‬ ‫ادارات دولتی به همراه لینک‬ ‫از شماره های شخصی‪ ،‬به‬ ‫دنبال کالهبرداری و خالی‬ ‫نمودن حساب شما هستند‪.‬‬ ‫لطفاکلیکنفرمایید‪.‬‬ ‫پلیس فتــا گفــت‪ :‬فــردی کــه بصــورت غیــر مجــاز اقــدام بــه‬ ‫برداشــت از حســاب بانکی شــاکی نموده بود‪ ،‬شناســایی و‬ ‫بدســت قانون ســپرده شــد‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتا ‪ :‬ســرهنگ اکبر نصرتی‪،‬‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر گفــت؛ احــدی از شــهروندان بــا در‬ ‫دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی در ایــن پلیــس حاضــر و‬ ‫اعــام کــرد کــه در چندیــن مرحلــه مبلغــی در حــدود ‪900‬‬ ‫میلیــون ریــال از حســاب وی بصــورت غیــر مجــاز برداشــت‬ ‫شــده اســت‪ ،‬بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع‪ ،‬مراتــب‬ ‫بطــور جــد در دســتور کار کارشناســان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا بررس ـی های فنــی و تخصصــی عامــل‬ ‫برداشــت شناســایی و بــا هماهنگــی مرجــع محتــرم‬ ‫قضایــی طــی عملیاتــی متهــم دســتگیر و بــه ایــن پلیــس‬ ‫داللــت گردیــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت‪ :‬فــرد خاطی در مواجهــه با ادله‬ ‫قاطــع پلیــس بــه بــزه ارتکابــی خــود اعتــراف و اعــام کــرد‬ ‫کــه از ســهل انگاری شــاکی سوء اســتفاده نمــوده و بعــد‬ ‫از بدســت اوردن اطالعــات حســاب بانکــی وی‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫برداشــت نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ نصرتــی بــا بیــان اینکه اطالعات حســاب و کارت‬ ‫بانکــی جــز اســنادی اســت کــه بایــد در اختیــار دیگــران قــرار‬ ‫نگیــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬شــهروندان بایــد از واگــذاری‪ ،‬اجــاره کارت‬ ‫و بازگویــی اطالعــات بانکــی خــود بــه دیگــران در فضــای‬ ‫حقیقــی یــا محیــط شــبکه های اجتماعــی جــدا ًخــودداری‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــهروندان جهــت اگاهــی از تراکنش هــای‬ ‫حســاب های بانکــی خــود‪ ،‬حتمــا ســامانه پیامکــی‬ ‫حســاب های خــود را فعــال کننــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬شــهروندان می تواننــد بــا مراجعــه‬ ‫حضــوری بــه پلیــس فتــا و یــا بــا اســتفاده از ســایت ایــن‬ ‫س بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬و یــا تمــاس بــا‬ ‫پلیـ ‬ ‫مرکــز فوریت هــای ســایبری بــه شــماره ‪ 096380‬ســواالت‬ ‫و مشــکالت خــود را مطــرح نماینــد‪.‬‬ ‫پاسخگویی شبانه روزی‬ ‫پلیس فتا در تعطیالت‬ ‫عیدنوروز‬ ‫پلیــس فتــا ضمــن تبریــک ســال نــو بیــان داشــت‪ :‬پلیــس‬ ‫فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات در ایــام نــوروز هماننــد‬ ‫ســالهای گذشــته بــه صــورت شــبانه روزی امــاده ارائــه‬ ‫خدمــات بــه هموطنــان عزیــز مــی باشــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محســن محمــودی در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه فرارســیدن ســال جدیــد و تعطیــات‬ ‫عیــد نــوروز برخــی از هموطنــان در مواجــه بــا مشــکالت‬ ‫در فضــای مجــازی در ایــن ایــام تصــور میکننــد کــه شــاید‬ ‫مراکــز پلیــس تعطیــل باشــد در حالــی کــه چنیــن نبــوده و‬ ‫تمامــی مراکــز پلیــس فتــا در ســطح اســتان و شهرســتان ها‬ ‫امــاده ارائــه خدمــات بــه هموطنــان مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪:‬در همیــن راســتا پلیــس فتــا بــا راه اندازی‬ ‫مرکــز فوریت هــای ســایبری بــه شــماره ‪ 096380‬امــاده‬ ‫پاســخگویی بــوده و کاربــران فضــای مجــازی بــرای دریافــت‬ ‫هرگونــه مشــاوره و بیــان مشــکالت خــود بــه راحتــی مــی‬ ‫تواننــد بــا شــماره اعالمــی تمــاس حاصــل نمــوده و مشــکل‬ ‫خــود را بــا کارشناســان پلیــس فتــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬هموطنــان توجــه‬ ‫داشــته باشــند کــه در صورتــی کــه در فضــای مجــازی‬ ‫بــه طــرق مختلــف در ایــن ایــام تعطیــل مــورد بــزه قــرار‬ ‫گرفتنــد بالفاصلــه بــه پلیــس فتــا اســتان و یــا شهرســتان‬ ‫محــل اقامــت خــود و همچنیــن در صــورت مســافر بــودن‬ ‫بــه پلیــس فتــا ان محــل مراجعــه نمــوده و موضــوع را‬ ‫بــه پلیــس گــزارش دهنــد تــا بــا افــراد کالهبــردار برخــورد‬ ‫قانونــی صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــودی بــا بیــان اینکــه مراقــب کالهبــرداران‬ ‫در ایــن ایــام باشــید خاطرنشــان کــرد‪ :‬کاربــران شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی چنــان چــه پیــام و یــا تماســی بــا عناویــن مختلــف‬ ‫برنــده شــدن جایــزه‪ ،‬تخفیفــات ویــژه عیــد نوروز‪،‬دریافــت‬ ‫اینترنــت رایــگان و یــا هرعنوانــی کــه شــما را بــه پــای‬ ‫دســتگاه هــای خودپــرداز و لینــک هــای جعلــی پرداخــت‬ ‫هدایــت کنــد بــه ایــن گونــه مــوارد اعتمــاد نکــرده تــا در دام‬ ‫مجرمــان ســایبری گرفتــار نشــوید‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــه کالهبــرداران فضــای مجــازی‬ ‫هشــدار داد و گفــت ‪ :‬پلیــس فتــا بــه صــورت شــبانه روزی‬ ‫در تمامــی ایــام ســال در حــال پایــش و رصــد فضــای‬ ‫مجــازی مــی باشــد چنــان چــه افــرادی کــه بخواهنــد بــا‬ ‫ترفندهــای مختلــف اقــدام بــه کالهبــرداری از هموطنــان‬ ‫کننــد پلیــس فتــا بــا همــکاری دســتگاه قضائــی بــا ایــن‬ ‫افــراد در چهارچــوب قانــون برخــورد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان اذربایجــان شــرقی گفــت‪:‬‬ ‫کاربــران عزیــز مــی تواننــد بــه ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.Cyberpolice.ir‬مراجعــه کــرده و از محتواهــای‬ ‫تولیــدی ایــن ســایت اســتفاده الزم را داشــته باشــند‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫مرداب جعفراباد‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -507‬سال هشتم‬ ‫‪-507-- 1443‬‬ ‫‪/‬رمضان‪1443/‬‬ ‫‪/02‬رمضان‪/‬‬ ‫‪02 - 2022 //April‬‬ ‫‪April// 04 - 1401 //01‬‬ ‫دو شنبه ‪01//15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر‬ ‫ستایش محمدیاری‬ ‫دکتر محمد عباسی و معادالت‬ ‫اجتماعی کشور‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫راه تداوم نعمت ها‬ ‫السالم)‬ ‫قال امام علی( علیه ّ‬ ‫ها بقِل َّ ه ِ ُّ‬ ‫الشکْر ِ‪.‬‬ ‫اف الن ِّ َع ِ ‬ ‫م اَطْر َ ُ ‬ ‫َت اِل َیْک ُ ْ ‬ ‫اِذَا و َ َصل ْ ‬ ‫م فَلَ ت ُن َفِّرُوا اَق ْ َصا َ ِ‬ ‫امام علی (ع) فرمود‪:‬‬ ‫هنگامــى کــه مقدمــات نعمت هــا بــه شــما روى اورد ادامــۀ ان را بــه واســطۀ کمــى‬ ‫شــکرگذارى از خــود دور نســازید‪ .‬امــام علــی(ع) در ایــن ســخن حکمت امیــز بــه‬ ‫نکتــۀ دیگــرى دربــارۀ اثــار شــکر نعمــت و اثــار کفــران بیــان مى کنــد ‪.‬‬ ‫نعمت هــا غالبــا ًبه صــورت تدریجــى بــر انســان وارد مى شــود و وظیفــۀ انســان‬ ‫هوشــیار ایــن اســت کــه بــه اســتقبال نعمــت بــرود و اســتقبال از ان راهــى جــز‬ ‫شــکرگزارى نــدارد‪ .‬هــر گاه بــا اغــاز روى اوردن نعمــت بــه شــکر قلبــى و زبانــى و‬ ‫عملــى بپــردازد ادامــه خواهــد یافــت و تــا پایــان ان نصیــب انســان مى شــود و بــه‬ ‫تعبیــر دیگــر بــه گفتــۀ بعضــى از شــارحان نهج البالغــه‪ ،‬نعمت هــا ماننــد گروه هــاى‬ ‫پرنــدگان اســت کــه وقتــى تعــدادى از انهــا بــر شــاخۀ درختى نشســتند بقیــه تدریجا‬ ‫بــه دنبــال انهــا مى اینــد و شــاخه ها را پــر مى کننــد؛ ولــى اگــر گــروه اول صــداى‬ ‫ناهنجــار و حرکــت ناموزونــى بشــنوند یــا ببیننــد فــرار مى کننــد و بقیــه هــم بــه دنبال‬ ‫ان هــا مى رونــد و صحنــه از وجودشــان خالــى مى شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن بســیارى از نعمت هــا بــه صــورت تدریجــى زوال مى پذیرنــد؛‬ ‫هــر گاه انســان در اغــاز زوالــش هوشــیار باشــد و بــه شــکر قلبــى و‬ ‫زبانــى و عملــى بپــردازد مانــع بازگشــت و زوال تدریجــى ان مى شــود‪.‬‬ ‫ایــن ســخن در اصــل برگرفتــه از قــران مجیــد اســت کــه مى فرمایــد‪«« :‬و َ اِذ ْ تَــاَذ َّ َ ‬ ‫ن‬ ‫ن عَذابـ ِـی ل َشَ ـدِید ٌ»؛ بــه خاطــر بیاوریــد‬ ‫ن کَفَرْتـُ ْ ‬ ‫م و َ ل َئـ ِ ْ ‬ ‫م ل َاَزِیدَنَّکـ ُ ْ ‬ ‫ن شَ ــکَرْت ُ ْ ‬ ‫م ل َئـ ِ ْ ‬ ‫رَب ُّکـ ُ ْ ‬ ‫م ا ِ َّ‬ ‫زمانــى کــه پروردگارتــان اعــام داشــت اگــر شــکرگزارى کنیــد (نعمت خویــش‬ ‫را) بــر شــما خواهــم افــزود و اگــر ناسپاســى مجازاتــم شــدید اســت»‪.‬‬ ‫قــران مجیــد سرگذشــت بســیار عبرت امــوزى از قــوم ســبا نقــل مى کنــد کــه‬ ‫ن رِز ِ ْق رَب ِّکُــ ْ ‬ ‫خداونــد نعمــت بســیار وافــرى بــه انهــا داد و فرمــود‪«« :‬ک ُلُــوا مِــ ْ ‬ ‫م وَ‬ ‫ا ْ‬ ‫ب غَفُــورٌ»؛ ازروزى پروردگارتــان بخوریــد و شــکر او را‬ ‫شــک ُرُوا لَــ ُه بَلْــد َ ه ٌ ط َی ِّبَــ ه ٌ و َ ر َ ٌّ ‬ ‫بــه جــا اوریــد؛ شــهرى پــاک و پاکیــزه در اختیــار شماســت و پــروردگارى امرزنــده»‪.‬‬ ‫ولــى انهــا بــه کفــران پرداختنــد و ســد عظیمــى کــه ســبب ابــادى کشــور انهــا شــده‬ ‫بــود بــر اثــر ســیالب و عوامــل دیگــر در هــم شکســت و تمــام ابــادى و باغ هــا و‬ ‫مــزارع ویــران شــد به گونــه اى کــه نتوانســتند در انجــا بماننــد و ناچــار در اطــراف‬ ‫متفــرق شــدند‪.‬‬ ‫روایــات فراوانــى دربــارۀ اهمیــت شــکر از پیغمبــر اکــرم (ص)و امامــان معصــوم‬ ‫(ع) بــه دســت مــا رســیده کــه اهمیــت ایــن فضیلــت انســانى را اشــکار مى ســازد‪.‬‬ ‫امام صادق (ع)مى فرماید‪:‬‬ ‫م یَ ْ‬ ‫ت عَل َیْهِ ـ ْ ‬ ‫م‬ ‫شــک ُرُوا ف َ َصــار َ ْ ‬ ‫ـب فَل َـ ْ ‬ ‫م عَلَــى ق َـو ْ ٍ م بِالْمَوَاهِـ ِ ‬ ‫ل َّ اَن ْ َع ـ َ ‬ ‫ن الل َّـ َ ه عَ ـز َّ وَجَ ـ ‬ ‫«ا ِ َّ‬ ‫ً‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫م نِعْمَـه ؛ خداونــد متعــال بــه‬ ‫ت عَل َیْهِـ ْ ‬ ‫ـب ف َصبَــرُوا ف َصــار َ ْ ‬ ‫وَبـَـاال ًو َ ابْتَلَــى قَوْمــا ًبِالمَ َصائـ ِ ِ ‬ ‫گروهــى از مــردم نعمــت داد‪ ،‬امــا انهــا شــکرش را بــه جــا نیاوردنــد در نتیجــه ان‬ ‫متــاع مایــۀ وبالشــان شــد و گروهــى از مــردم را بــه مصائبــى گرفتــار کــرد لکــن ان ها‬ ‫صبــر کردنــد و (شــکرگزار بودنــد) در نتیجــه مصیبت هــا بــه نعمت هــا تبدیــل شــد»‪.‬‬ ‫در اینجا دو سوال باقى مى ماند‪:‬‬ ‫نخست این که حقیقت شکر چیست ؟‬ ‫شــکر ســه مرحلــه دارد‪ :‬مرحلــۀ قلبــى کــه انســان از نعمت هــاى خــدا خشــنود‬ ‫و راضــى و سپاســگزار باشــد و مرحلــۀ زبانــى کــه انچــه را درون قلــب اوســت بــر‬ ‫زبــان جــارى ســازد؛ ولــى از همــه مهم تــر مرحلــۀ عملــى شــکر اســت و ان بــه طــور‬ ‫شــفاف ایــن اســت کــه از نعمت هــاى الهــى درســت بهره بــردارى کنــد و اهــداف ایــن‬ ‫مواهــب را در نظــر گیــرد و بــه ســوى ان اهــداف حرکــت کنــد؛ اگــر خــدا عقلــى بــراى‬ ‫درک نیــک و بــد بــه او داده از ایــن عقــل در مســیر شــیطنت اســتفاده نکنــد و اگــر او‬ ‫را مشــمول موهبــت ازادى کــرده از ایــن ازادى بــراى پیشــرفت و تکامــل بهــره گیــرد‬ ‫نــه در مســیر بى بنــد و بــارى و گنــاه و فســاد همچنیــن در مــورد اعضــاى بــدن کــه هر‬ ‫کــدام موهبتــى عظیــم اســت و در مــورد مــال و ثــروت و فرزنــد و همســر‪ .‬بســیارند‬ ‫کســانى کــه شــکر قلبــى و زبانــى دارنــد؛ ولــى در مرحلــۀ شــکر عملــى مقصرنــد‪.‬‬ ‫اگــر در مفهــوم شــکر بــه ان گونــه کــه در بــاال گفتــه شــد دقــت کنیــم‬ ‫فلســفۀ ان نیــز روشــن مى شــود‪ ،‬زیــرا ایــن مواهــب مــال مــا نیســت‬ ‫از ســوى دیگــرى اســت و ان را بــراى اهــداف خاصــى افریــده و اگــر‬ ‫در غیــر ان اهــداف بــه کار گرفتــه شــود خیانــت در ان نعمــت اســت‪.‬‬ ‫از اینجــا پاســخ ســوال دیگــرى نیــز روشــن مى شــود کــه خــدا چــه نیــازى بــه تشــکر‬ ‫و سپاســگزارى مــا دارد‪ .‬ممکــن اســت انســان ها بــا سپاســگزارى تشــویق شــوند و‬ ‫ارامــش روحــى پیــدا کننــد‪ .‬خــدا کــه نیــازى بــه اینهــا نــدارد‪ .‬ولــى از انچــه در بــاال‬ ‫گفتــه شــد فهمیدیــم کــه ســخن از نیــاز خــدا در میــان نیســت؛ ســخن از نیــاز مــن‬ ‫اســت کــه اگــر نعمت هــا و مواهــب الهــى را کــه بــراى اهــداف خاصــى اســت در‬ ‫غیــر ان بــه کار گیــرم طبیعــى اســت کــه از ان محــروم خواهــم شــد‪ ،‬زیــرا خداونــد‬ ‫حکیــم اســت و حکیــم ایــن مواهــب را بــه افــراد الیــق و وظیفه شــناس مى دهــد‪.‬‬ ‫اضافــه بــر ایــن کســانى کــه نعمت هــاى الهــى را ضایــع مى کننــد و در غیــر اهــداف‬ ‫ان مصــرف مى نماینــد در واقــع اهانتــى بــه ســاحت قــدس پــروردگار کرده انــد و از‬ ‫ایــن جهــت درخــور عقوبتــى هســتند‪.‬‬ ‫حضرت موالنا نیز می فرماید‪:‬‬ ‫که هله نعمت فزون شد شکر کو‬ ‫مرکب شکر ار بخسپد حرکوا‬ ‫شکر منعم واجب اید در خرد‬ ‫ورنه بگشاید در خشم ابد‬ ‫هین کرم بینید وین خود کس کند‬ ‫کز چنین نعمت به شکری بس کند‬ ‫سر ببخشد شکر خواهد سجده ای‬ ‫پا ببخشد شکر خواهد قعده ای‬ ‫شکر نعمت ‪ ،‬نعمتت افزون کند‬ ‫رئیس جدید سازمان‬ ‫امور اجتماعی کجا‬ ‫ایستاده است ؟‬ ‫سرویس اجتماعی_دکتر حسن بیارجمندی‬ ‫دکتــر محمــد عباســی از چهــره هــای شــناخته شــده کشــوری اهــل‬ ‫اســتان گلســتان چنــد روز پیــش بعنــوان معــاون وزیــر کشــور‬ ‫و رئیــس ســازمان امــور اجتماعــی کشــور منصــوب و معارفــه‬ ‫شــد‪.‬عده ای در گــرگان مرکــز اســتان گلســتان و زادگاه او بــا‬ ‫تنــزل شــدید ایــن انتصــاب و تحلیلــی سیاســی از ان بعنــوان یــک‬ ‫کاتالیــزور تغییــر معادالت سیاســی کنونی در گــرگان یاد و صحنه‬ ‫و میــدان کار و خدمــت بــه مــردم در اســتان را بــه یــک میــدان‬ ‫وزن کشــی سیاســی درون جریانــی تشــبیه نمودنــد کــه دکتــر‬ ‫عباســی رئیــس ســازمان امــور اجتماعی! و تیــم و نیروهای نزدیک‬ ‫بهترینبرنامهغذایی‬ ‫برای روزه اولی ها‬ ‫لیال اصالنی‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه بیشترشــان تــا اســم مــاه رمضــان‬ ‫می ایــد ســراز پــا نمی شناســند‪ .‬هــر چــه باشــد رســیدن بــه‬ ‫ســن تکلیــف و روزه داری از مصادیــق بزرگ شــدن شــان بــه‬ ‫حســاب می ایــد و می خواهنــد ان را بــه رخ همــه بکشــند‪.‬‬ ‫امــا یــک مــاه دســت کشــیدن از عادت هــای غذایــی و برنامــه‬ ‫خــواب و بــازی و البتــه هله هولــه خــوردن بــه ایــن ســادگی ها‬ ‫هــم نیســت و ممکــن اســت فرزنــد شــما میانــه ایــن راه بــا یــک‬ ‫برنامــه نادرســت کــم بیــاورد‪ .‬پــس بــرای ایــن کــه ایــن شــوق‬ ‫تــا اخــر مــاه مبــارک در ایــن دل هــای کوچــک بمانــد چــه بایــد‬ ‫بکنیــم؟‬ ‫امســال همزمــان بــا شــروع مــاه مبــارک رمضــان شــاهد‬ ‫بازگشــایی مــدارس هــم هســتیم‪ .‬خیلــی از والدیــن از ایــن‬ ‫بازگشــایی اســتقبال کرده انــد امــا برخــی بــا نگرانــی از همزمــان‬ ‫شــدن مــاه روزه داری و بازگشــایی مــدارس حــرف می زننــد‪.‬‬ ‫بازگشــایی مــدارس بــه خــودی خــود و لغــو کالس هــای انالیــن‬ ‫برنامــه روتیــن دانــش امــوزان را بــا تغییرانــی رو بــه رو مــی کند‬ ‫حــاال ایــن اتفــاق بــا تغییــر در برنامــه خــواب و غــذای ان ها نیز‬ ‫قــرار اســت همزمــان شــود‪ .‬ایــن میــان ســوال خیلــی از والدین‬ ‫ایــن اســت کــه بــا چــه برنامــه غذایــی کــودک و نوجــوان شــان‬ ‫را بــرای اســتقبال از مــاه مبــارک رمضــان امــاده کننــد‪ .‬برخــاف‬ ‫انچــه تبلیــغ مــی شــود روزه داری انقــدر هــا هــم بــرای کــودکان‬ ‫و نوجوانــان طاقــت فرســا نیســت‪ .‬اگــر راهکارهــای رســیدن بــه‬ ‫یــک برنامــه غذایــی ســالم در مــاه رمضــان را بشناســیم و بــه‬ ‫ان عمــل مــی کنیــم ایــن گــروه ســنی نیــز در کنــار بزرگ ترهــای‬ ‫خــود می تواننــد تکلیــف روزه داری شــان را بــه ســامت بــه‬ ‫انجــام برســانند‪ .‬در ایــن گــزارش راهکارهایــی کــه «ســمیرا‬ ‫تاجدینی»کارشــناس ارشــد تغذیــه بــرای روزه اولــی ها توصیه‬ ‫کــرده را معرفــی می کنیــم‪ .‬ایــن کارشــناس تغذیــه بــاور دارد‬ ‫روزه بــرای نوجوانــان نــه تنهــا ضــرری نــدارد بلکــه مــی توانــد‬ ‫باعــث دفــع ســموم و ایجــاد تعــادل در بافــت چربــی بدن شــود‬ ‫و بــه ســامتی بیشــتر ان هــا کمــک کنــد‪.‬‬ ‫حذف سحری ممنوع!‬ ‫راســت گفتــه انــد کــه «خــواب در وقــت ســحرگاه گــران‬ ‫می گردد»‪.‬بیــدار کــردن نوجوان هــا و کوچکتــر هــا بــرای‬ ‫ســحری شــاید ســخت تریــن خــان روزه داری بــرای ایــن گــروه‬ ‫ســنی باشــد‪ .‬والدیــن روزه اولــی هــا بایــد تــاش زیــادی بــرای‬ ‫بــه او در گــرگان عهــده دار ان هســتند! نگارنــده از واکنــش هــای‬ ‫احتمالــی اضالعــی از ایــن گــروه در ســاری و بیرجنــد بــی اطــاع‬ ‫اســت و قضاوتــی نمیکنــد امــا انچــه مســلم اســت بــه زعــم بعــض‬ ‫وابســتگان ایــن گــروه در گرگان‪،‬ســازمان امــور اجتماعــی کشــور و‬ ‫دبیرخانــه ان بــا وانهــادن امــور ذاتــی خــود بــه زودی بــه اتــاق فکــر‬ ‫و کانــون هماهنگی هــا و رایزنــی هــای سیاســی و مــراودات انــان‬ ‫تبدیــل مــی شــود!‬ ‫امــا ســازمان امــور اجتماعــی کشــور کــه در یکصــد و هفتــاد و‬ ‫هفتمیــن جلســه مــورخ ‪ 1395/7/24‬شــورای عالــی اداری و در‬ ‫راســتای اجــرای منویــات مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر ارتقــاء‬ ‫نقش شورای اجتماعی کشور در راهبری پیشگیری و مقابله با‬ ‫پدیده ها‪ ،‬اسیب ها و مشکالت اجتماعی و تشکیل سازمانی‬ ‫چابــک و کارامــد بــرای انســجام بخشــیدن بــه فعالیت هــای‬ ‫حــوزه هــا و دســتگاه های اجتماعــی کشــور و پیگیــری و نظــارت‬ ‫بــر اقدامــات و برنامه هــای دســتگاه هــای مســئول در ایــن‬ ‫حــوزه‪ ،‬منــدرج در بنــد ســوم نامــه شــماره ‪/1-8802‬م مــورخ‬ ‫‪ 1394/8/28‬دفتــر مقــام معظــم رهبــری مصــوب و تاســیس‬ ‫گردیــد بــا چنیــن تحلیــل ســطحی صدراالشــاره از ایــن انتصــاب‬ ‫بــه هــر نیــت و برنامــه ی فــردی یــا گروهــی در گــرگان باشــد؛‬ ‫اوال ‪ :‬بهتریــن فرصــت تاریخــی بــرای خدمــت حقیقــی و‬ ‫تحقــق منویــات رهبــری را از شــخص دکتــر محمــد عباســی‬ ‫و حتــی نخبــگان اجتماعــی اســتان گلســتان بــرای نقــش‬ ‫افرینــی در خــط مقــدم امــور اجتماعــی کشــور و الهــام‬ ‫بخشــی بــه ســایر اســتان هــا را خواهــد گرفــت و ان را‬ ‫بــه ضعــف مفــرط و بــه ضــد خــود مبــدل خواهــد نمــود‬ ‫ثانیــا ‪ :‬یکــی از حســاس تریــن موقعیــت هــای و مقاطــع نظــام‬ ‫اســامی بــرای ریــل گــذاری جدیــد اجتماعــی در دولــت مردمــی‬ ‫ایــت اللــه رئیســی و مدیریــت پدیــده هــای ان را از دســت‬ ‫خواهنــد داد‪.‬‬ ‫کــه خاصــه بــا توجــه بــه جنــس تهدیــدات پیچیده_ترکیبــی و‬ ‫فضــای دوحکمرانی(فیزیکــی بــا غلبــه مجــازی) کنونــی بــا انباشــت‬ ‫مفــرط مســائل اجتماعــی و ســاخت بحــران از ان و تعمیــق‬ ‫شــکاف های واگرایانــه عمــا بــازی در زمیــن دشــمنی خواهــد بــود‬ ‫کــه در دو دهــه گذشــته بدنبــال پیــاده ســازی پــروژه فروپاشــی‬ ‫اجتماعــی بــا بهــره گیــری از نیروهــای نیابتــی لیبــرال درون‬ ‫ســازمان های اداری ذیربــط امــور اجتماعــی و بــرون ســازمان هــای‬ ‫اداری در فضــای شــبکه هــای اجتماعــی و قشــر خاکســتری ان‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫امیــدوارم کــه دکتــر محمــد عباســی در خلــوت از خــودش ســوال‬ ‫کنــد کــه حقیقتــا پشــت کــدام میــز و تحــت چــه عنوانــی ایســتاده‬ ‫اســت ؟ و ایفــای وظایــف و مســئولیت هــای مــورد انتظــار نظــام‬ ‫و دولــت مردمــی در ایــن شــرایط حســاس کشــور چــه تاثیــری بــر‬ ‫فضــای عمومــی جامعــه مــورد هجمــه جنــگ ترکیبــی بــا پیوســت‬ ‫جنــگ شــناختی و ادراکــی و انبوهــی از روایــت ســازی هــا دارد؟‬ ‫رئیــس جدیــد ســازمان امــور اجتماعــی کشــور در ایــن چنــد روز‬ ‫بــا دسترســی بــه اطالعــات طبقــه بنــدی حــوزه اجتماعــی کشــور و‬ ‫تحــرکات خارجــی قطعــا بــه تصویــر جامعــی از جامعه کنونی پس‬ ‫از دو دهه افند دشــمنان تحت ســامانه های پیچیده ای همچون‬ ‫پدیده هــای فرهنگــی ‪ ،‬اقتصــادی و معیشــتی‪ ،‬قومی و جمعیتی‪،‬‬ ‫زیســت محیطــی و فضــای مجــازی و در یــک کالم ترکیبــی از همــه‬ ‫انــان رســیده اســت کــه در فضــای خودمختــار مجــازی تحــت یــک‬ ‫جنــگ تبلیغاتــی شــناختی و ادراکــی در حــال تصویــر ســازی و‬ ‫ســاخت حبــاب هــای اطالعاتــی از برهــم ریختگــی هــا ‪ ،‬سســت‬ ‫و رهــا شــدگی هــا ‪،‬اختــاالت هویتــی و تزلــزل در مولفــه هــای‬ ‫هویــت اجتماعــی‪ ،‬خلــل و اختــال در خدمــات اجتماعــی و رشــد‬ ‫جرایــم و عمومیــت ان ‪..‬بــرای فلــج کــردن روحیــه عامــه مــردم‬ ‫ایــران اســامی هســتند‪.‬‬ ‫ایــن فلــج کــردن روحیــه اجتماعــی مــردم کــه مبتنــی بــر ســاخت‬ ‫تصاویــر و روایــت هــای کذایــی کــه خاصــه بــا مجموعــه ای از‬ ‫عوامــل اجتماعــی عاطفــی برجســته و هم افزامــی گردند؛ســرابی‬ ‫از اشــفتگی اجتماعــی را در فضــای مجــازی بوجــود اورده اســت‬ ‫کــه گهگاهــی در فضــای فیزیکــی تحــت اعتراضــات شــیوع انــی‬ ‫می یابــد و تمــام حــوزه هــای دیگــر را تحــت الشــعاع قــرار می دهد‬ ‫و بســرعت هــم فــرو مــی نشــیند‪.‬‬ ‫امــاده کــردن یــک ســحری مقــوی و کامــل انجــام دهنــد‪ ،‬امــا‬ ‫خیلــی از روزه اولــی هــا بــه خیــال ایــن کــه مــی تواننــد بــدون‬ ‫ایــن وعــده از پــس روزه داری بربیاینــد قیــد ســحری خــوردن را‬ ‫می زننــد‪ .‬تاجدینــی متخصــص تغذیــه نوجوانــان در این زمینه‬ ‫می گوید‪« :‬این گروه ســنی در حال رشــد هســتند و بیشــتر از‬ ‫دیگــر گروه هــا بــه چهــار دســته غذایــی نیــاز دارند‪ .‬حــذف وعده‬ ‫ســحری در مــاه رمضــان مــی توانــد مشــکالت جســمی زیــادی‬ ‫را بــه نوجوانــان تحمیــل کنــد‪ .‬تقریبــا تمــام انــرژی مــورد نیــاز‬ ‫نوجوانــان در طــول روز از طریــق ســحری تامیــن می شــود و بــا‬ ‫حــذف ان‪ ،‬بــدن ان هــا مجبــور بــه ســوزاندن عضــات خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬پــس ســحری ســر فرصت‪ ،‬بــدون عجلــه و خواب الودگی‬ ‫بایــد در برنامــه غذایــی قــرار بگیــرد‪ .‬نوجوانــان و روزه اولی هــا‬ ‫بایــد در ایــن زمینــه توجیــه شــوند تــا بتواننــد در طــول روز بــا‬ ‫انــرژی کافــی بــه کارهــای روزمــره شــان بپردازنــد‪ .‬اولیــن پیامــد‬ ‫حــذف ســحری افــت شــدید قنــد خــون اســت و ســرگیجه‪،‬‬ ‫تهــوع‪ ،‬بــی حالــی از عــوارض ان خواهــد بــود‪ .‬پــس ایــن وعــده‬ ‫غذایــی مــاه رمضانــی را جــدی بگیریــد‪».‬‬ ‫از مکمل ها غافل نشوید‬ ‫گنجانــدن تمــام مــواد غذایــی مــورد نیــاز یــک نوجــوان در یــک‬ ‫وعده کار ســاده ای نیســت اما این کارشــناس تغذیه می گوید‬ ‫بــا یــک برنامــه ریــزی صحیــح غذایــی می تــوان بســیاری از‬ ‫کمبود هــا را جبــران کــرد‪« :‬غــذای هــای مقــوی لزومــا غذاهــای‬ ‫گــران قیمــت نیســتند‪ .‬بســیاری از انــرژی زاهــای طبیعــی در‬ ‫بســیاری از خانــه هــا مصــرف مــی شــوند‪ .‬وعــده ســحری بهتــر‬ ‫اســت از غذاهای بســیار چرب و ســنگین نباشــد و در کنار ان‬ ‫از گــروه ســبزیجات و فیبــر هــا و غــات نیــز اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫یــک نوجــوان بیــش از یــک بزرگســال نیــاز بــه تامیــن ویتامیــن‬ ‫هــا و امــاح ضــروری بــرای رشــد دارد‪ ،‬بنابرایــن بایــد وعــده‬ ‫هــای غــذای ایــن گــروه ســنی کامــل تــر باشــد‪ .‬بســیاری از‬ ‫والدیــن نگــران کمبــود ویتامیــن هــا و امــاح معدنــی در ایــن‬ ‫دوره هســتند‪ .‬بهتــر اســت بــا مشــورت یــک پزشــک در زمــان‬ ‫روزه داری از قــرص هــای مکمــل مولتــی ویتامیــن‪ ،‬کلســیم و‬ ‫اهــن نیــز اســتفاده شــود‪».‬‬ ‫پرخوری کمکی به رفع گرسنگی نمی کند!‬ ‫پــر کــردن معــده در وعــده ســحری چنــدان کار عاقالنـه ای بــه‬ ‫نظــر نمی رســد‪ .‬ایــن وعــده غذایــی بیــن دو تــا ســه ســاعت بــه‬ ‫صــورت کامــل هضــم مــی شــود و پــر خــوری کمــک چندانــی به‬ ‫رفــع گرســنگی در طــول روز نمی کنــد‪ .‬پــس والدیــن بایــد از‬ ‫بیــش از پیــش غــذا خورانــدن بــه کــودکان و نوجوانــان پرهیــز‬ ‫داشــته باشــند‪« .‬تاجدینــی » در ایــن بــاره می گویــد بهتریــن‬ ‫وعــده هــای غذایــی وعــده هــای ترکیبــی هســتند‪« :‬زیــاد‬ ‫خــوردن ســحری هــم همانقــدر مضــر اســت کــه نخــوردن ان‪.‬‬ ‫ایــن وعــده بایــد متعــادل و مهــم تــر از ان متناســب مصــرف‬ ‫شــود‪ .‬یعنــی تمــام گــروه هــای غذایــی در ان وجــود داشــته‬ ‫باشــد و نیازهــای جســمی نوجــوان در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫مصرف نان ســبوس دار‪ ،‬شــیر و لبنیات‪ ،‬گوشــت و ســبزیجات‬ ‫در وعــده ســحری الزامــی اســت و مــی توانــد وعــده غذایــی‬ ‫ســالمی بــرای نوجــوان فراهــم کنــد‪».‬‬ ‫چالش تامین اب روزانه‬ ‫بهتر اســت در وعده ســحری بیشــتر از غذاهایی مثل عدس‬ ‫پلــو و لوبیاپلــو کــه برنــج هــای مرکــب هســتند اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫«ســمیرا تاجدینــی» متخصــص تغذیــه می گویــد ایــن نــوع از‬ ‫پلو هــا بــه زمــان طوالنــی تــری بــرای هضــم احتیــاج دارنــد و‬ ‫بنابرایــن کمتــر باعــث گرســنگی و افــت قنــد خــون می شــوند‪:‬‬ ‫«متاســفانه در وعــده ســحری کمتــر بــه ایــن نــوع از غذاهــای‬ ‫ســنتی مــان توجــه مــی شــود در حالــی کــه مصــرف ایــن‬ ‫ترکیب هــا می توانــد بــرای نوجوانــان بســیار مقــوی باشــد‪ .‬در‬ ‫کنــار ایــن غذاهــا بایــد بــه تامیــن اب بــدن نیــز توجــه شــود‪.‬‬ ‫مصــرف ســبزیجات و میوه هــای ابــدار مثــل کاهــو‪ ،‬خیــار و‬ ‫هندوانــه در ســحری بــه تامیــن اب مورد نیاز بــدن در طول روز‬ ‫و کاهــش تشــنگی کمــک مــی کنــد‪ .‬همــراه ســحری‪ ،‬مصــرف‬ ‫دو یــا ســه عــدد خرمــا و کمــی اجیــل بــدون نمــک می توانــد‬ ‫بــه تامیــن انــرژی نوجوانــان در طــول روز کمــک زیــادی کنــد‪.‬‬ ‫فنــدق‪ ،‬گــردو و بــادام بهتریــن اجیــل هایــی هســتند کــه‬ ‫می توانیــد در وعــده ســحری بخوریــد‪ .‬مصــرف کافئیــن توصیه‬ ‫نمی شــود امــا نوشــیدن یــک فنجــان چــای کمرنــگ همــراه بــا‬ ‫شــیرین کننده هــای طبیعــی ماننــد عســل‪ ،‬تــوت و خرمــا بــرای‬ ‫روزه اولی هــا مفیــد اســت‪».‬‬ ‫ویژگی های یک افطاری سالم‬ ‫شــاید بــاورش کمــی ســخت باشــد امــا در روزهــای ابتدایــی‬ ‫مــاه مبــارک رمضــان بســیاری از درمانــگاه هــا بعــد از ســاعات‬ ‫افطــار پذیــرای اورژانســی افــرادی مــی شــوند کــه قنــد‬ ‫خون شــان ناگهــان بــاال رفتــه و مشــکالت گوارشــی مانند تهوع‬ ‫و دلپیچــه پیــدا کــرده انــد‪ .‬تاجدینــی متخصــص تغذیــه در این‬ ‫بــاره می گویــد افطــاری هــای ســنگین لطــف بــه روزه اولــی هــا‬ ‫نیســت و ان ها را دچار مشــکالت گوارشــی می کند‪«:‬والدین‬ ‫همــواره دلســوز فرزنــدان شــان هســتند‪.‬خیلی از ان هــا بــه‬ ‫گمــان ایــن کــه روزه داری را بــرای فرزنــدان شــان شــیرین‬ ‫تــر کننــد در یــک وعــده غذایــی چنــد مــدل غــذا و مخلفــات و‬ ‫تنقــات می گنجاننــد‪ .‬نوجوانــی کــه روزه بــوده اگاهــی زیــادی‬ ‫دربــاره ایــن مــواد غذایــی نــدارد و معمــوال ان هــا را پشــت ســر‬ ‫هــم و بــه مقــدار زیــاد و یــک جــا مصــرف مــی کنــد‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل خیلــی از روزه اولی هــا در ســاعت هــای پــس از افطــار‬ ‫دچــار مشــکالت گوارشــی مــی شــوند‪ ».‬تاجدینــی می گویــد‬ ‫یــک افطــار ســالم ویژگــی هایــی دارد کــه در صــورت رعایــت‬ ‫شــدن مــی توانــد بــه ســامت جســمانی فــرد کمــک کنــد‪:‬‬ ‫«یــک افطــار ســالم‪ ،‬افطــاری اســت کــه معــده شــما را ســنگین‬ ‫نکنــد و در عیــن حــال مــواد مــورد نیــاز را بــه بدنتــان برســاند‪.‬‬ ‫بزرگتریــن مشــکلی کــه روزه دارهــا در افطــار دارنــد ایــن اســت‬ ‫کــه ناگهــان قنــد خونشــان بــاال مــی رود یــا ناگهــان معده شــان‬ ‫کــه ســاعت ها خالــی بــوده پــر مــی شــود و دیگــر نمــی تواننــد‬ ‫از جــا تــکان بخورنــد‪ .‬پــس بهتــر اســت در همیــن ابتــدای مــاه‬ ‫مبــارک رمضــان ایــن رویــه را اصــاح کنیم‪.‬افطــار زمانــی بــرای‬ ‫پرخــوری نیســت‪.‬بهتر اســت افطارمــان را بــا شــیر گــرم‪ ،‬یــک‬ ‫عــدد خرمــا یــا چنــد دانــه کشــمش شــروع کنیــم‪ .‬یــک کاســه‬ ‫ســوپ رقیــق شــده بــدون رشــته می توانــد انتخــاب خوبــی برای‬ ‫غــذای ســاده افطــار یــک نوجــوان باشــد‪».‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!