روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 506 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 506

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 506

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 506

‫یکشنبه‬ ‫شماره ‪1 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 14‬فروردین ‪ - 1400 -‬سال هشتم‪ /01 -2022/ April/ 22-‬رمضان ‪ -1443/‬شماره ‪506‬‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫اببندان ها توسعه گردشگری وکشاورزی‬ ‫را به همراه دارد‬ ‫اگــر بخواهیــم ممنوعیــت کشــت شــالی را در اســتان داشــته باشــیم نبایــد ایــن ممنوعیــت در خصــوص نس ـق ها کــه از‬ ‫اب هــای روان بــرای کشــت محصــوالت اســتفاده مــی کننــد باشــد‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫روند سخت اعطای مجوز مهمترین مشکل تولید‬ ‫سوق دادن صندوق های مالی‬ ‫به سمت تولیدات دانش بنیان‬ ‫‪2‬‬ ‫برای طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫‪ ۲۱۰‬هکتار زمین در گلستان‬ ‫تامین شد‬ ‫«صنعتبیمه‪،‬‬ ‫بستری مناسب در‬ ‫تحقق شعار سال»‬ ‫سرویس اقتصاد ‪ -‬محمد دیلم کتولی؛‬ ‫بــا بوجــود وجــود امــدن‬ ‫تحــوالت نویــن در ســبک‬ ‫زندگــی مــردم و ورود‬ ‫بــه عصــر اطالعــات‪ ،‬در‬ ‫«صنعــت بیمــه» نیــز مثــل‬ ‫ســایر صنایع تحوالت بســیار‬ ‫شــگرفی رخ داده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب‬ ‫و کار؛ بــا بوجــود وجــود‬ ‫امــدن تحــوالت نویــن در‬ ‫ســبک زندگــی مــردم و ورود بــه عصــر اطالعــات‪ ،‬در‬ ‫«صنعــت بیمــه» نیــز مثــل ســایر صنایــع تحــوالت‬ ‫بســیار شــگرفی رخ داده اســت‪.‬‬ ‫« صنعــت بیمــه » در مقاطــع مختلــف و حتــی در‬ ‫زمــان وقــوع حــوادث و بحــران هــا ‪ ،‬مــی توانــد نقــش‬ ‫مهمــی را بــه عنــوان تکیــه گاه مالــی و پشــتیبانی‬ ‫بــزرگ اقتصــادی بــرای مــردم ایفــا کنــد ‪.‬‬ ‫این صنعت اساســا ًیک«صنعت پولســاز »بوده‬ ‫و ریســک وارد بــر ارکان جامعــه را تقریبــا بــه صفــر‬ ‫می رســاند‪.‬‬ ‫متاســفانه ایــن بخــش تــا حــدود زیــادی نادیــده‬ ‫گرفتــه شــده و مغفــول مانــده اســت ‪.‬‬ ‫دلیــل عمــده ان یعنــی « دلیــل غفلــت مــردم از‬ ‫صنعــت بیمــه» وجــود نداشــتن اگاهــی و نبــود «‬ ‫فرهنــگ بهــره بــرداری از بیمــه» اســت ‪.‬‬ ‫مثــل تبعــات ســیل ســال ‪ ۹۴‬و ‪ ۹۸‬اســتان گلســتان‬ ‫کــه اگــر پوشــش هــای کامــل بیمــه ای وضــع شــده‬ ‫بــود و مــردم مــی توانســتند خســارت های وارد شــده‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫‪ ۵‬شیوه برای مقابله‬ ‫با بمباران خبری‬ ‫‪4‬‬ ‫اجرای استانداردهای ‪ ۸۵‬گانه‬ ‫را خودروسازها فراهم کنند‬ ‫‪3‬‬ ‫را از طریــق بیمــه دریافــت کننــد و بــه انهــا ایــن‬ ‫خســارت ها پرداخــت می شــد‪ ،‬بخــش عظیمــی‬ ‫از مشــکالت مالــی و اقتصــاد ی اســتان‬ ‫گلســتان حــل می شــد ‪.‬‬ ‫«توســعه فرهنــگ بیمــه» و توســعه‬ ‫«فرهنگ کســب درامــد از طریــق فعالیــت ‬ ‫اقتصادی هوشــمندانه»مبتنی بر عملکرد دانش‬ ‫بنیــان می توانــد اشــتغال زایی بســیار زیــادی را در‬ ‫ســطح اســتان گلســتان ایجــاد نمایــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان نمونــه‪ ،‬مــی تــوان گفــت کــه حــدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۱۳۰‬عنــوان پوشــش بیمـه ای وجــود دارد‬ ‫بــرای مــردم ناشــناخته اســت و یــا از مزایــای ان‬ ‫هیــچ نــوع اســتفاده ای نمی شــود‬ ‫اگــر تعــدادی از ایــن پوشــش ها توســط‬ ‫شــرکت های بیمــه ای بــه طــور کامــل اجــرا و‬ ‫در اختیــار مــردم قــرار بگیــرد و از طریــق «‬ ‫فرهنگ ســازی و اگاه کــردن مــردم» بــه فرهنــگ‬ ‫اســتفاده از بیمــه از یــک ســو و انجــام تعهــدات‬ ‫دقیــق بیمــه گــر شــرکتهای بیمــه‪ ،‬از ســوی دیگر انجام‬ ‫شــود‪ ،‬بســیاری از مشــکالت جامعــه مخصوصــا ًبخــش‬ ‫اشــتغال قابــل حــل خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اگر در یک نظام و سیستم اقتصادی‪ ،‬کسی «ریسک‬ ‫اقتصادی» شــما رو بخرد و برای ریســک اقتصادی شــما‬ ‫هزینــه بکنــد و شــما بــرای ریســک اقتصــادی خودتــان از‬ ‫«هزینه هــای زندگی»‪«،‬پس اندازهــا و پول هایــی کــه‬ ‫برای اتیه فرزندان تان در نظر گرفتید» اســتفاده نکنید‬ ‫قطعــا ًرشــد اقتصــادی شــامل حــال شــما می شــود‪.‬‬ ‫اگر «صنعت بیمه »بتواند«ریسـک های اقتصادی»‬ ‫را بــه عهــده گرفتــه و پوشـش های مختلف بیمه های‬ ‫اقتصــادی را ارائــه بدهــد بســیاری از مشــکالت‬ ‫«اشــتغال و کارافرینــی» در اســتان گلســتان حــل‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫صنعــت بیمــه در اســتان گلســتان بســیار بکــر‬ ‫بــوده و بســیاری از مــردم از پوشــش هــای بیمــه ای‬ ‫خبــر ندارنــد و بســیاری از شــرکت هــای بیمــه ای بــه‬ ‫تعهــدات خــود در قبــال بیمه شــدگان انطور که باید‪،‬‬ ‫عمــل نکردنــد خیلــی از مــردم زمیــن هــای کشــاورزی‬ ‫خــود را بیمــه کردنــد وقتــی بــا خســارت مواجــه شــدند‬ ‫نتوانســتند خســارت قابــل توجهــی را از شــرکت هــای‬ ‫بیمــه دریافــت کننــد و ایــن موضــوع ‪ ،‬بــه نظــر مــی‬ ‫رســد کــه نقــش کلیــدی صنعــت بیمــه را خدشــه دار‬ ‫کــرده اســت ‪.‬‬ ‫کســی کــه خــودرو خــودش را بــا یــک پوشــش‬ ‫چگونهپیامک های‬ ‫کالهبرداری را بشناسیم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫قطار گردشگری کبودوال‬ ‫سفر با قطار به اعماق جنگل‬ ‫بیمـه ای بیمــه کــرده ‪ ،‬امــا در زمــان ســانحه نتوانســته‬ ‫از ایــن پوشــش کامــل اســتفاده نمایــد دیگــر توجهی‬ ‫بــه صنعــت بیمــه نــدارد‪.‬‬ ‫اینگونه به نظر می رســد که « اهل فن » وکســانی‬ ‫کــه از صنعــت بیمــه« اگاهــی و دانــش» کافــی دارند‬ ‫و بــا «فرهنــگ بیمــه گــری» اشــنا هســتند بایــد وارد‬ ‫عرصه شــوند‪.‬‬ ‫نگارنــده متعهــد خواهــد شــد کــه اگــر « صنعــت‬ ‫بیمه در اســتان گلســتان » بر اســاس اســتانداردهای‬ ‫بین المللــی صنعــت بیمــه عمــل کنــد‪ ،‬چیــزی بــه‬ ‫عنــوان « بیــکاری‪ ،‬اشــتغال ناقــص و تولیــد انجــام‬ ‫نشــده و کارخانــه تعطیــل شــده » نخواهیــم داشــت‬ ‫و بــا کمــک «صنعــت بیمــه» و ارائــه پوشــش های‬ ‫مختلــف بیمــه بــه تنهایــی بــرای حــل مشــکالت‬ ‫اقتصــادی اســتان گلســتان کفایــت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ایــن توانایــی در «شــرکت هــای بیمــه » وجــود دارد‬ ‫کــه در ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــا کمــک و مســاعدت مســئولین‬ ‫اســتان‪ «،‬شــخص اســتاندار » و معاونــت اقتصــادی‬ ‫اســتانداری و کســانی کــه دســت اندرکار مســائل‬ ‫اقتصــادی در مجموعــه دولــت در اســتان گلســتان‬ ‫هســتند‪ ،‬مشــکالت اقتصــادی مــردم را در بخــش‬ ‫اشــتغال رو حــل کننــد و ایــن انجــام پذیــر نخواهــد‬ ‫بود مگر از طریق اشــنایی مردم با« فرهنگ بیمه»‬ ‫«اشــنایی بیمــه گرهــا » با مشــخصات ن ُرم های بیمه‬ ‫و اعمــال دقیــق قوانیــن بیمــه در اســتان گلســتان کــه‬ ‫ان شــاءالله بــا عــزم ملــی ‪ ،‬قابــل اجراســت‪.‬‬ ‫راانالینبخوانیدودانلودکنید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫سرویس گردشگری ‪ -‬وحید حاج سعیدی‪:‬‬ ‫توســعه گردشــگری و اســتفاده از شــیوه های خالقانه در معرفی جاذبه های گردشــگری یکی از راهکارهای‬ ‫اساســی و قابــل اعتنــا در دنیــا در جهــت رســیدن بــه توســعه پایــدار در حــوزه توریســم اســت‪ .‬از ســویی بــه‬ ‫روز کــردن مســیرهای دســتیابی بــه مناطــق گردشــگری همــراه بــا کاهــش الودگــی زیســت محیطــی و حفــط‬ ‫طبیعــت یکــی از دغدغــه هــای مســئوالن ایــن حــوزه اســت‪ .‬بــی تردیــد از میــان وســایل حمــل و نقــل‪ ،‬قطــار‬ ‫یکــی از مهمتریــن و پرکاربردتریــن وســایل حمــل و نقــل در دنیــا محســوب مــی شــود کــه توجــه ویــژه ای‬ ‫هــم بــه ایــن صنعــت صــورت مــی گیــرد و هزینــه زیــادی صــرف تحقیــق و توســعه ان مــی شــود‪ .‬بــر همیــن‬ ‫اســاس توســعه شــبکه ریلــی در مناطــق گردشــگری مــورد توجــه ویــژه قــرار گرفتــه‪ ،‬بــه طــوری کــه در دهــه‬ ‫هــای اخیــر قطارهــای گردشــگری ‪ ،‬قطارهــای تاریخــی‪ ،‬قطارهــای مــوزه ای‪ ،‬قطارهــای غذایــی و ‪ ...‬توانســته‬ ‫انــد توجهــات زیــادی را در حــوزه گردشــگری بــه خــود جلــب کننــد‪ .‬امــروزه قطارهــای گردشــگری بــرای تفریــح و‬ ‫گــردش مســافران در خدمــت صنعــت گردشــگری قــرار دارنــد و در کشــور مــا نیز موضوع قطارهای گردشــگری‬ ‫پررنگ تــر از قبــل شــده و اقدامــات خوبــی در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت‪ .‬البتــه هنــوز تــا اســتانداردهای‬ ‫جهانــی و رســیدن بــه حــد مطلــوب فاصلــه زیــادی وجــود دارد‪ ،‬امــا فعالیــت هــای صــورت گرفتــه در ایــن حــوزه‬ ‫قابــل اعتنــا و مفیــد بــه نظــر مــی رســند‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال قطــار گردشــگری ســوادکوه یــا همــان قطــار گردشــگری تهــران شــمال یکــی از قطارهــای‬ ‫گردشگری کشور است که طرفداران زیادی دارد و همه ساله گردشگران داخلی و خارجی متعددی از سفر‬ ‫بــا ایــن قطــار لــذت مــی رونــد‪ .‬قطــار گردشــگری تهــران ‪ -‬بــادرود هــم دومیــن قطــار گردشــگری کشــور اســت‪.‬‬ ‫در حقیقــت برخــی از مســیرهای ریلــی کشــور بــه قــدری زیبــا هســتند کــه بســیاری از گردشــگران داخلــی و‬ ‫خارجــی تنهــا بــا هــدف دیــدن جاذبــه هــای مســیرهای ریلــی تصمیــم مــی گیرنــد از ایــن مســیرهای جــذاب و‬ ‫خاطــره انگیــز بازدیــد کننــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد قطارهــای گردشــگری کشــور بــه صــورت رفــت و برگشــت در یــک مســیر مواصالتــی مشــغول بــه‬ ‫خدمترســانی هســتند ولــی از ایــن ایــده مــی تــوان تنهــا بــا رویکــرد تفریحــی در نقــاط و مناطــق بکر گردشــگری‬ ‫بهــره بــرد‪ .‬بــر همیــن پیوســت جنــگل کبــود وال کــه در اســتان گلســتان یکــی از جاذبه های گردشــگری کشــور‬ ‫اســت و همــه ســاله گردشــگران زیــادی از سراســر کشــور بــرای تماشــای ایــن موهبــت الهــی بــه ایــن اســتان‬ ‫ســفر مــی کننــد‪ ،‬مــی توانــد بــه صــورت پایلــوت میزبــان اولیــن قطــار گردشــگری صرفــا ًتفریحــی در کشــور‬ ‫باشــد‪ .‬هــر چنــد وجــود ابشــارهای متعــدد‪ ،‬رودخانــه‪ ،‬ســد کبــودوال و اختــاف دمای ‪ 16‬درجه ای بین شــهر و‬ ‫جنگل و ‪ ...‬به اندازه کافی در جذب گردشــگر به این ناحیه گردشــگری موثر هســتند ولی تعبیه امکانات و‬ ‫خدمات جدید تفریحی و ســازگار با محیط زیســت یکی از نیازمندی ها در توســعه زیرســاخت ها و امکانات‬ ‫در محوطــه ایــن ســایت گردشــگری چشــم نــواز اســت‪.‬‬ ‫احــداث قطــار گردشــگری در محــدوده مســیرهای جنگلــی و ییالقــی یکــی از طــرح هــا و ایــده هــای نویــن در‬ ‫ایــن حــوزه اســت کــه قطعــا ًمــی توانــد در ســایر مناطــق کشــور نیــز دنبــال شــود‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر احــداث راه اهــن در شــرایطی کــه نیــاز بــه احــداث پــل و تونــل باشــد‪ ،‬بــه طــور میانگیــن‬ ‫ده میلیــارد تومــان هزینــه دارد و در شــرایطی کــه مســیر همــوار باشــد ایــن مبلــغ تــا یــک میلیــارد تومــان در‬ ‫هــر کیلومتــر کاهــش مــی یابــد و احــداث مســیر ریلــی در ایــن ســایت در مقایســه بــا ســایر طــرح هــا توجیــه‬ ‫اقتصــادی دارد‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد بــه جــای پیگیــری طــرح هــای پــر هزینــه و گــران نظیــر احــداث تلــه کابیــن و ‪ ...‬احــداث‬ ‫یــک قطــار گردشــگری در ایــن پــارک و اطــراف دریاچــه ســد کبــود وال مــی توانــد در توســعه گردشــگری ایــن‬ ‫ناحیــه موثــر باشــد‪.‬‬ ‫ایجــاد جاذبــه گردشــگری نویــن‪ ،‬تــردد کمتــر خــودرو در جنــگل‪ ،‬صرفــه جویــی در مصــرف ســوخت‪ ،‬کســب‬ ‫درامــد پایــدار و ‪ ...‬از جملــه مزایــای طــرح قطــار گردشــگری در ناحیــه جنگلــی کبــودوال اســت کــه در صــورت‬ ‫اجــرای صحیــح خــود در جــذب گردشــگر نیــز موثــر اســت‪.‬‬ ‫ناگفتــه نمانــد بــا وجــود اســتفاده بهینــه از ظرفیــت هــای محیــط زیســت در کشــور‪ ،‬هنــوز نــگارش ایــن‬ ‫یادداشــت بــه پایــان نرســیده اســت فریــاد وااســفا و واجنــگالی طرفدارنماهــای محیــط زیســت و مخالفــان‬ ‫توســعه در اســتان گلســتان بــه بهانــه حفاظــت از محیــط زیســت بــه گــوش مــی رســد! بــه هــوش‪...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬فروردین‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬فروردین ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪506‬‬ ‫مطالبه عموم مردم‬ ‫برخورد و برکناری کسانی‬ ‫است که برخالف قوانین‬ ‫عمل می کنند‬ ‫رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر برخــورد بهنــگام و قاطــع بــا‬ ‫تخلفــات در دولــت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬از وظایــف اصلــی و‬ ‫جــدی همــه مســئولین جلوگیــری از تخلــف از قانــون و‬ ‫مقــررات اســت و برخــورد و برکنــاری کســانی کــه برخــاف‬ ‫ایــن ضوابــط عمــل می کننــد‪ ،‬مطالبــه عمومــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش حــوزه دولــت بــازار کســب و کار‪ ،‬ایــت اللــه‬ ‫ســید ابراهیــم رئیســی در جلســه هیــات دولــت بــا اشــاره‬ ‫بــه اهمیــت تامیــن کاالهــای اساســی گفــت‪ :‬دولــت در‬ ‫ماه هــای گذشــته اقدامــات مناســبی در ایــن زمینه انجام‬ ‫داده و کمبودهــای موجــود را برطــرف کــرده اســت امــا‬ ‫الزم اســت بــا تســهیل شــرایط و مقــررات همچنــان بــرای‬ ‫تهیــه اقــام مــورد نیــاز کشــور اقدام شــود و در این راســتا‬ ‫همــه دســتگاه ها بــا جدیــت موضــوع را پیگیــری کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور برضــرورت پرداخــت بــه موقــع پــول‬ ‫کشــاورزانی کــه گنــدم و ســایر محصــوالت خــود را بــه‬ ‫دولــت می فروشــند تاکیــد کــرد و اظهارداشــت‪ :‬ایــن‬ ‫دولــت بایــد دولــت خــوش حســاب باشــد و الزمــه اش‬ ‫ایــن اســت کــه مبلــغ محصولــی ماننــد گنــدم را کــه‬ ‫خریــداری می کنــد بالفاصلــه بــه کشــاورز پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫رئیســی بــا تاکیــد بــر لــزوم برخــورد بهنــگام و قاطــع بــا‬ ‫تخلفــات در حــوزه دولــت گفــت‪ :‬وقتــی دولــت ضابطــه‬ ‫و مقرراتــی تعییــن و بــه مجریــان ابــاغ می کنــد همــه‬ ‫دســتگاه ها موظــف هســتند از ان تبعیــت کننــد و از‬ ‫وظایــف اصلــی و جــدی همــه مســووالن ایــن اســت کــه‬ ‫اجــازه ندهنــد از قانــون و مقــررات تخلــف صــورت پذیــرد‬ ‫ضمــن انکــه برخــورد و برکنــاری کســانی کــه برخــاف ایــن‬ ‫ضوابــط عمــل می کننــد‪ ،‬مطالبــه عمومــی اســت‪.‬‬ ‫رئیســی در ادامــه حمایــت و تقویــت شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان را مــورد تاکیــد قــرار داد و اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫رابطــه بــا فعالیت هــای دانش بنیــان و فناورانــه نبایــد بــه‬ ‫اقدامــات شــکلی و بی کیفیــت بســنده شــود و در ایــن‬ ‫زمینه الزم اســت معاونت علمی و همه وزراء با دســتور‬ ‫کار مشــخص و بــا هماهنگــی بیــن همــه بخش هــای‬ ‫درون ســازمانی و بــرون ســازمانی از جملــه جهــاد‬ ‫دانشــگاهی اقدامــات فاخــر و ارزشــمندی را اغــاز کننــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت کــه همچنــان پــس از گذشــت ‪ 7‬مــاه از‬ ‫دولــت ســیزدهم برخــی وزارتخانه هــا و دســتگاه های اجرایی‬ ‫بــر عــدم اجــرای قوانیــن پافشــاری و دســتورالعمل های‬ ‫داخلــی را جایگزیــن قوانیــن مــورد اجــرا قــرار داده انــد ‪.‬کــه‬ ‫الزم اســت در ایــن خصــوص اقدامــات فــوری توســط رئیــس‬ ‫دولــت صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کارپارس‬ ‫برگزاریمی کند‬ ‫نخستین جشنواره‬ ‫اسیب ه یااجتماعی‬ ‫وخـــشونت‬ ‫تیتر‪ ،‬یادداشت ‪ ،‬مصاحبه‬ ‫مقاهل‪،‬زگارشوعکس‬ ‫عالقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند‬ ‫اثار خود را به دفتر موسسه حداکثر تا پایان‬ ‫اردیبهشت‪ 1401‬ارسال کنند‪.‬‬ ‫برای دریافت ادرس دفتر‬ ‫اسکن کنید‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 54,330,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 12,543,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 120,480,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 124,800,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 73,550,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 41,300,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫وجود مشکل در تامین مالی‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫نکتــه اینکــه بــورس هــای کاالیــی بــا توجــه بــه شــفافیتی کــه‬ ‫در عرضــه و تقاضــا ایجــاد کــرده انــد مــی تواننــد کمــک کننــده در‬ ‫حــوزه تولیــد باشــند‪.‬‬ ‫روند سخت اعطای مجوز‬ ‫مهمترین مشکل تولید‬ ‫سوق دادن‬ ‫صندوق هایمالی‬ ‫به سمت تولیدات‬ ‫دانش بنیان‬ ‫سرویس ‪ -‬اقتصاد‪:‬‬ ‫یــک کارشــناس اقتصــادی گفــت‪ :‬در صــورت ســرمایه گذاری و‬ ‫سیاســتگذاری صحیــح و درســت صــادرات تولیــدات مجموعه هــای‬ ‫دانش بنیــان در میــان مــدت‪ ،‬خواهــد توانســت از صــادرات نفــت‬ ‫پیشــی بگیــرد‪.‬‬ ‫«ســید محمدجــواد میرطاهــر» بــا اشــاره بــه شــعار «تولیــد‪ ،‬دانــش‬ ‫بنیــان و اشــتغال افریــن» و راه هــای تحقــق ان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫از طریــق شــرکت هــای دانــش بنیــان توســعه اقتصــاد کشــور از‬ ‫مهمتریــن ویژگی هایــی اســت کــه اقتصادهای پیشــرفته مــی توانند‬ ‫از ان برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫میرطاهــر بــا تاکیــد بــر اینکــه در ایران بیــش از ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬شــرکت‬ ‫دانــش بنیــان وجــود دارد کــه نیازمند توســعه کمی و کیفی هســتند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در اقتصــاد هــر کشــوری وجــود تعــداد زیــاد شــرکت های‬ ‫دانــش بنیــان بــه ایــن معناســت کــه ســرمایه گــذاری بیشــتری در‬ ‫حوزه هــای مربــوط بــه ‪ high tech‬انجــام شــده اســت‪ ،‬در نتیجــه‬ ‫بهــره وری تولیــد افزایــش یافتــه و از ان محــل مــی تــوان اقداماتی را‬ ‫مربــوط بــه صــادرات محصــوالت ایــن شــرکت هــا انجــام داد‪.‬‬ ‫کمک تولید به افزایش اشتغال افرینی در کشور‬ ‫در ادامــه ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه بــا اشــاره بــه مســایل مربــوط بــه‬ ‫افزایــش اشــتغال افرینــی افــزود‪ :‬رونــد تولیــد بر ‪ ٢‬پایه اســتوار اســت که‬ ‫با قیمت های مناسب‬ ‫خرما‬ ‫ماه مبارک رمضان‬ ‫عرضه می شود‬ ‫سرویس اقتصاد‪ -‬کشاورزی‪:‬‬ ‫رییــس انجمــن ملــی خرمــا ایــران بــا بیــان اینکــه خرمــای مــورد‬ ‫نیــاز مــاه مبــارک رمضــان تامیــن شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬خرمــا را‬ ‫بــا قیمت هــای مناســب فروشــگاه های زنجیــره ای و میادیــن‬ ‫میــوه و تــره بــار طــی توافقــات بــا وزارت جهــاد کشــاورزی‪،‬‬ ‫عبارتنــد از ســرمایه و کار‪ ،‬نــوع نخســت مربــوط بــه تولیدهای ســرمایه بر‬ ‫هســتند و نــوع دیگــر تولیــد مبتنــی بــر کار و اشــتغال افرینــی خواهنــد‬ ‫بــود کــه ادامــه فعالیــت انهــا ســبب ایجــاد اشــتغال در کشــور مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــه طــور مثــال تولیــدات شــرکت های‬ ‫پتروپاالیشــی ســرمایه بــر هســتند امــا برخــی از کســب و کارهــا‬ ‫همچــون گردشــگری اشــتغال افریــن خواهند بود‪ ،‬گفت‪ :‬تاســیس‬ ‫یــک پاالیشــگاه یــا مجموعــه پتروشــیمی ممکــن اســت نیازمنــد‬ ‫هزینــه ســنگینی باشــد امــا می تــوان از طریــق ان اشــتغال کمتــری‬ ‫را پوشــش داد؛ ایــن در حالیســت کــه مــی تــوان بــا همــان ســرمایه‬ ‫حــوزه گردشــگری را بــا میــزان اشــتغال افرینــی چشــمگیر فعــال کرد‬ ‫کــه قابــل قیــاس بــا میــزان اشــتغال افرینــی پاالیشــگاه نیســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از راه هــای توســعه اشــتغال افرینــی‪ ،‬ایجــاد کســب و‬ ‫کارهایی اســت که ممکن اســت با ســرمایه اندک زمینه ســاز اشــتغال‬ ‫کالن باشــد کــه ایــن امــر موتــور محــرک اقتصــاد ایــران خواهد شــد‪.‬‬ ‫مشکالت حاکم بر سر راه تولید در اقتصاد کشور‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مشــکالت موجــود در مســیر تولیــد گفــت‪ :‬رونــد‬ ‫ســخت اعطــای مجوزهــا بــا بروکراســی و فرایندهــای پیچیــده‬ ‫مهمتریــن مشــکل موجــود‪ ،‬اســت کــه بایــد طــی شــود‪ ،‬ایــن مســاله‬ ‫زمینــه ســاز مشــکالتی ســخت بــر ســر راه تولیدکننــدگان بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه وجــود چنیــن مســایلی‪ ،‬نیازمنــد ایجــاد‬ ‫تســهیالت در اعطای مجوزها و کاهش قوانین دســت و پاگیر هســتیم‬ ‫کــه ایــن امــر در نهایــت مــی توانــد منجــر بــه رشــد تولیــد هــم شــود‪.‬‬ ‫میرطاهــر بــا اشــاره بــه اینکــه موضــوع دیگــر مســاله مربــوط بــه‬ ‫ثبــات اقتصــادی اســت کــه ایــن موضــوع مربــوط بــه متغیرهایــی‬ ‫ماننــد نــرخ ارز و نــرخ بهــره می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬تولیدکنندگان با توجه‬ ‫بــه ایــن مســایل مــی تواننــد حســاب و کتــاب خــود را داشــته باشــند‬ ‫و اقــدام بــه برنامــه ریــزی بــرای اینــده فعالیــت هــای خــود کننــد‪.‬‬ ‫بازار سرمایه ایفا کننده نقش مهم در اقتصاد ایران‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نقــش بــازار ســرمایه در تحقــق شــعار ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــازار ســرمایه ایفــا کننــده نقشــی مهــم در اقتصــاد ایــران‬ ‫اســت‪ ،‬بایــد اقدامــی انجــام شــود تــا شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫بتواننــد وارد بــورس شــوند و عرضــه اولیــه انهــا صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫میرطاهــر معتقــد اســت کــه بهتــر اســت تامیــن مالی شــرکت های‬ ‫دانــش بنیــان کــه مبتنــی بر اشــتغال هســتند از طریق بازار ســرمایه‬ ‫انجام شــود‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه ادامــه داد‪ :‬اکنــون در کشــور شــرکت‬ ‫پــروژه هــا وجــود دارنــد کــه ایــن شــرکت هــا مــی تواننــد بــه ســمت‬ ‫تولیــد اشــتغال افریــن و نیــز تولیــد دانــش بنیــان پیــش رونــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه وجــود صنــدوق هــای تامیــن مالــی جمعــی کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬مــی تــوان ایــن صنــدوق هــا را بــه ســمت پروژه هــای مبتنــی‬ ‫بــر دانــش بنیــان و اشــتغال افریــن ســوق داد کــه ایــن مســاله در‬ ‫توســعه شــرکت هــای دانــش بنیــان و ایجــاد اشــتغال در کشــور‬ ‫عرضــه می کننــد‪.‬‬ ‫«محســن رشــیدفرخی» در خصــوص خرمــا مــورد نیــاز مــاه‬ ‫مبــارک رمضــان اظهــار داشــت‪ :‬هماننــد هــر ســال در کشــور در‬ ‫ســال ‪ ،۱۴۰۰‬یــک میلیــون و ‪ ۲۵۰‬هزارتــن خرمــا تولیــد شــده اســت‬ ‫و هیــچ کمبــودی در ایــن زمینــه نداریــم‪.‬‬ ‫رییــس انجمــن ملــی خرمــا ایــران در ایــن ارتبــاط تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫جلســاتی بــه همیــن منظــور بــا معاونــت هــای تنظیــم بــازار جهــاد‬ ‫کشــاورزی و میادیــن میــوه و تــره بــار شــهرداری برگــزار شــد و‬ ‫امادگــی خــود را بــرای عرضــه مســتقیم کاال اعــام کردیــم و مقــرر‬ ‫شــد بــه کســانی کــه ســتاد تنظیــم بــازار معرفــی مــی کننــد بــه هــر‬ ‫میــزان کــه بخواهنــد خرمــا ارایــه شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای ارایــه خدمــات بــه روزه داران همچنیــن‬ ‫توافــق شــد فروشــگاه های زنجیــره ای خرمــا بــا ســود معمــول و‬ ‫قیمــت هــای مناســب عرضــه کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه خرمــا بــه انــدازه کافــی موجــود اســت‬ ‫گفــت‪ :‬بــه وزارت جهــاد کشــاورزی ‪،‬انجمــن اعــام امادگــی کــرد‬ ‫کــه خرمــا بــه میــزان الزم درب ســردخانه هــا در مبــادی خروجــی‬ ‫بــا قیمــت هــای مناســب در اختیارشــان قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خرمــا کمتریــن افزایــش قیمــت را بــا توجــه‬ ‫بــه تــورم موجــود طــی چهارســال اخیر‪،‬داشــته اســت گفــت‪ :‬در‬ ‫صورتــی کــه خرمــا بــا قیمــت هایــی خــارج از عــرف عرضــه شــود‪،‬‬ ‫بایــد ســتاد تنظیــم بــازار و دســتگاه هــای نظارتــی ورود کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد خرمــای مصرفــی کشــور مربــوط بــه مــاه مبــارک‬ ‫رمضــان اســت‬ ‫رییــس انجمــن ملــی خرمــا ایــران گفــت‪ :‬از کل خرمــای تولیــدی‬ ‫کشــور‪ ،‬نزدیــک ‪ ۳۰‬درصــد صــادر و ‪ ۷۰‬درصــد بــه مصــرف داخلــی‬ ‫کشــور مــی رســد کــه از ایــن میــزان نیــز ‪ ۴۰‬درصــد مصــرف کل‬ ‫مربــوط بــه مــاه مبــارک رمضــان اســت‪.‬‬ ‫وی واریتــه هــای خرمــا در اســتان هــای جنوبــی را متنــوع‬ ‫دانســت و ادامــه داد‪ :‬ایــن محصــول از اهمیــت ویــژه ای برخوردار‬ ‫می توانــد کمــک بســیاری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وجود مشکل در تامین مالی شرکت های دانش بنیان‬ ‫میرطاهــر بــه وجــود مشــکل در تامیــن مالــی شــرکت هــای دانــش‬ ‫بنیــان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــازار ســرمایه بــه عنــوان بــازاری متشــکل‬ ‫بــرای تامیــن مالــی از طریــق ابزارهــای مختلــف محســوب می شــود؛‬ ‫بــرای ایــن موضــوع بایــد ابزارســازی صــورت بگیــرد کــه ایــن اقــدام در‬ ‫بــازار انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه اظهــار داشــت‪ :‬نکتــه دیگــر اینکــه‬ ‫بــورس هــای کاالیــی بــا توجــه بــه شــفافیتی کــه در عرضــه و تقاضــا‬ ‫ایجــاد کــرده انــد مــی تواننــد کمــک کننــده در حــوزه تولیــد باشــند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در مســاله شــرکت هــای دانــش بنیان بورس ایــده (بازار‬ ‫دارایــی فکــری فرابــورس) و بــورس کاال مــی تواننــد نقــش افرینــی‬ ‫مهمــی را در توســعه شــرکت هــای دانــش بنیــان ایفــا کنند و محلی‬ ‫بــرای عرضــه محصــوالت دانــش محــور باشــند‪.‬‬ ‫میرطاهــر ادامــه داد‪ :‬زمانــی کــه بــورس کاال در حــوزه هــای مختلف‬ ‫فعــال شــود‪ ،‬ایــن شــفافیت و ســاماندهی در عرضــه و تقاضــا منجــر‬ ‫بــه افزایــش حجــم تولیــد شــرکت هــای تولیــدی خواهد شــد‪.‬‬ ‫راه های رفع مشکالت موجود بر سر راه شرکت های دانش بنیان‬ ‫این کارشــناس بازار ســرمایه به راه های کمک به شــرکت های دانش‬ ‫بنیــان بــرای رفــع مشــکالت موجود اشــاره و خاطرنشــان کرد‪ :‬حــوزه های‬ ‫مربــوط بــه بیمــه شــرکت هــای دانــش بنیــان از جمله راه هایی اســت که‬ ‫مــی توانــد کمــک کننده به شــرکت هــای دانش بنیان باشــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬همچنیــن کمــک دیگــر بــه ایــن شــرکت هــا‪،‬‬ ‫تاســیس پــارک هــای فنــاوری جدیــد اســت کــه بایــد در حــوزه هــای‬ ‫مختلــف ایجــاد و محــل تجمعــی بــرای شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫شــوند‪ ،‬چراکــه از ایــن طریــق مــی تــوان زمینــه تامیــن مالــی همــه‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان را فراهــم کــرد و در برخــی صنایــع و‬ ‫حوزه هــا ماننــد کشــاورزی جــای خالــی ان محســوس هســت‪.‬‬ ‫میرطاهــر خاطرنشــان کــرد‪ :‬در گــزارش توجیهــی هایــی کــه بــرای‬ ‫پــروژه هــای مختلــف شــرکت هــای دانــش بنیــان بررســی مــی شــود‬ ‫بایــد مســاله مربــوط بــه اشــتغال هــم بــه عنــوان یــک شــاخص‬ ‫کلیــدی عملکــرد ویــژه مــورد بررســی قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه بــا بیــان اینکــه بــا انجــام ایــن اقدامــات‪،‬‬ ‫کار بــرای پــروژه هایــی کــه بایــد تاییــده بگیرنــد و توســط بانــک هــا یــا بازار‬ ‫ســرمایه تامیــن مالــی شــوند‪ ،‬اســان تــر خواهــد شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬قاعدتــا‬ ‫ایــن موضــوع بــر مســاله اشــتغال افرینــی تاثیرگــذار اســت و دیگــر نــگاه‬ ‫اقتصــادی صــرف مبتنــی بــر ســود و زیــان نخواهــد بــود‪ ،‬بلکــه نگاهــی‬ ‫بلندمــدت مبتنــی بــر اشــتغال افرینــی نیــز مدنظــر قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امیــدوارم ســال ‪ ١٤٠١‬ســال شــکوفایی تولیــد و جهــش‬ ‫اشــتغال افرینــی باشــد تــا بتــوان از طــرق مختلف اقــدام به حمایت‬ ‫از شــرکت هــای دانــش بنیــان کــرد و شــاهد ورود بیشــتر جوانــان پــر‬ ‫انگیــزه بــه حــوزه تولیــد باشــیم‪.‬‬ ‫اســت بــرای مثــال هرمــزگان بــا کمتریــن تولیــد‪ ،‬بیشــترین‬ ‫خرمــای صادراتــی پیــارم‪ ،‬اســتان کرمــان بیشــترین تولیــد خرمــای‬ ‫مضافتــی و ســایر اســتان هــای جنوبــی بیشــترین تولیــد کبــکاب‬ ‫را دارنــد‪.‬‬ ‫وی درباره وضعیت ابی اســتان های جنوبی کشــور و نخلســتان ها‬ ‫گفــت‪ :‬اکنــون در کنــار مشــکل کــم ابــی‪ ،‬بحــث ورشکســتگی اب را‬ ‫بــه دلیــل از دســت دادن ذخایــر ابــی تجدیدپذیــر داریــم و بــا توجــه‬ ‫بــه فرونشســت زمیــن در صــورت ادامــه رونــد مدیریــت فعلــی ابــی‬ ‫وضعیــت اینــده نگــران کننــده اســت‪.‬‬ ‫رشــیدفرخی اضافــه کــرد‪ :‬در بحــث کــم ابــی و خشکســالی‬ ‫اســتان هــای جنوبــی کشــور متاثرتریــن اســتان هــا هســتند کــه‬ ‫بایــد راهــکاری بــرای ان اندیشــیده شــود‪.‬‬ ‫پیش بینی صادرات بیش از ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر خرما در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫رییــس انجمــن ملــی خرمــا ایــران گفــت‪ :‬مــا هــر ســال بــه‬ ‫طــور متوســط نزدیــک ‪ ۲۵‬درصــد محصــول صادراتــی داریــم کــه‬ ‫تــا پایــان مــاه مبــارک رمضــان و ســال زراعــی جدیــد یــک چهــارم‬ ‫محصــول صــادر می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در ســال ‪ ، ۱۳۹۹‬حــدود ‪ ۲۷۰‬هزارتــن بــه‬ ‫ارزش ‪ ۳۰۰‬میلیــون دالر صــادرات داشــتیم کــه بیشــترین تمرکــز‬ ‫صادراتــی مــا کشــورهای اروپایــی اســت‪.‬‬ ‫بررســی هــای میدانــی نشــان مــی دهــد کــه نــرخ هــر کیلوگــرم‬ ‫خرمــا مضافتــی بیــن ‪ ۳۵‬تــا ‪ ۴۰‬هزارتومــان‪ ،‬خرمــا خاســویی بیــن‬ ‫‪ ۶۵‬تــا ‪ ۹۰‬هزارتومــان‪ ،‬خرمــا پیــارم بیــن ‪ ۱۲۰‬تــا ‪ ۱۵۰‬هزارتومــان و‬ ‫خرمــا زاهــدی بیــن ‪ ۳۸‬تــا ‪ ۵۰‬هزارتومــان اســت‪.‬‬ ‫طبــق امارهــا تولیــد خرمــا در ســال زراعــی ‪ ۹۹ - ۹۸‬یــک میلیــون‬ ‫و ‪ ۲۵۰‬هــزار تــن بــود‪ .‬قیمــت هرکیلوگــرم خرمــای مضافتــی در‬ ‫اســتان های جنوبــی کشــور ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان و خرمــای‬ ‫کبــکاب حــدود ‪ ۱۲‬هــزار تومــان و در بازارهــای مصرفــی قیمــت هــر‬ ‫کیلوگــرم خرمــای مضافتــی بیــن ‪ ۲۲‬تــا ‪ ۲۳‬هــزار تومــان و خرمــای‬ ‫کبــکاب معمولــی و عســلی بیــن ‪ ۱۷‬تــا ‪ ۲۵‬هــزار تومــان بــود‪.‬‬ صفحه 2 ‫اولویت استفاده بهینه از اب های مرزی است‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اســتفاده بهینــه از اب هــای مــرزی بــرای تغذیــه مخــازن زیرزمینــی و افزایــش حجــم اب ســد بــارزوی شــیروان‬ ‫در اولویــت اســت و بــر ایــن اســاس بایــد اقدامــات الزم انجــام گیــرد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬فروردین ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪506‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫اببندان محمد اباد‬ ‫چهار منظوره است‬ ‫هواگیری سیستم ترمز‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه در فــاز اول ایــن طــرح هســتیم امــا مــردم‬ ‫اســتقبال خوبــی از ایــن پــروژه داشــته انــد کــه امیدواریــم بــا کمــک‬ ‫مســئوالن بتوانیــم فازهــای دیگــر ایــن مجموعــه گردشــگری را بهــره‬ ‫بــرداری کنیــم وزمینــه را بــرای رونــق بیشــتر اســتان فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫عالوه بر این در فصل های از ســال که محصوالت کشــاورزی‬ ‫نیازمند اب نیستند‪ ،‬پرورش ماهی در این اب بندان داریم‪.‬‬ ‫نگاهی به اببندان های‬ ‫روستای محمداباد‪:‬‬ ‫اببندان ها توسعه‬ ‫گردشگری وکشاورزی‬ ‫را به همراه دارد‬ ‫سرویس گردشگری و کشاورزی‪-‬هنگامه خاندوزی‪:‬‬ ‫همــواره از گذشــته هــای دور اب کانــون توجــه بشــر بــوده و از‬ ‫انجایــی کــه ایــران جــزء مناطــق خشــک و نیمــه خشــک محســوب‬ ‫مــی شــود و بــا توجــه بــه نامتعــادل بــودن توزیــع زمانــی و مکانــی‬ ‫بارش ها در کشــورمان همواره مســئوالن و متخصصین در تالش‬ ‫هســتند تــا اب را در فصــول پربــاران ذخیــره کــرده و در فصلهــای‬ ‫زراعــی بــرای مصــارف کشــاورزی و مصــارف دیگــر مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫یکــی از ابنیــه هــای ذخیــر ه اب‪ ،‬اببنــدان هــا اســت کــه جــزئ‬ ‫ابنیه هــای ســنتی اســتانهای شــمالی کشــور اســت ازانجایــی کــه‬ ‫اببندان هــا بــا کاربردهــای مشــابه هزینه هــای کمتــری نســبت بــه‬ ‫ســازه های ذخیــره اب و ســدهای مخزنــی بــزرگ دارند لــزوم احداث‬ ‫اببندان های جدید و مرمت و بهســازی اببندانه ای ســنتی موجود‬ ‫در اســتان های شــمالی بــه شــدت احســاس می شــود‪.‬‬ ‫توجــه بــه ابندان هــا از اویــل دهــه هفتــاد در اســتان گلســتان بــا‬ ‫توجــه بــه خشکســالی و کمبــود بــارش هــا مــورد توجــه قــرار گرفــت‬ ‫و در ایــن ســال هــا اب بندانهــای زیــادی در اســتان احــداث شــد کــه‬ ‫روســتای محمــد ابــاد گــرگان یکــی از روســتاهای پیشــرو در احــداث‬ ‫اببندان و اســتفاده از این ظرفیت برای توســعه کشــاورزی و رونق‬ ‫اقتصــادی منطقه اســت‪.‬‬ ‫کشت ‪ 200‬هکتار شالی در روستای محمد اباد‬ ‫دهیــار روســتای محمــد ابــاد در خصــوص احــداث اببنــدان در ایــن‬ ‫روســتا گفــت‪ :‬اب بنــدان اصلــی روســتا در ســال ‪ 1363‬در زمینــی‬ ‫کــه مــردم اهــدا کردنــد احــداث شــده اســت‪.‬‬ ‫محمــد رمضــان پــور اظهــار کــرد‪ :‬در ســال ‪ 89‬اب بنــدان دوم‬ ‫روســتا از محــل درامــد اب بنــدان شــماره یــک بــه مســاحت‬ ‫‪10‬هکتــار احــداث کردیــم و در ســال ‪ 95‬اب بنــدان شــماره ســه را‬ ‫از محــل درامــد اب بنــدان یــک و دو احــداث و ایــن مجموعــه را‬ ‫گســترش دادیــم‪.‬‬ ‫رمضــان پــور افــزود‪ :‬بــه واســطه وجــود ایــن اب بندان هــا‬ ‫درگذشــته حــدود ‪ 60‬هکتــار شــالی در ایــن روســتا کشــت می شــد‬ ‫کــه بــا احــداث فــاز ســوم و چهــارم اب بنــدان ایــن رقــم افزایــش‬ ‫پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫دهیــار روســتای محمــد ابــاد گــرگان گفــت‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫چهــاراب بنــدان در روســتای محمــد ابــاد در مســاحت ‪ 63‬هــزار‬ ‫هکتــار احــداث شــده اســت و مســاحت کشــت شــالی نیــز در ایــن‬ ‫روســتا از ‪ 60‬هکتــار بــه ‪ 200‬هکتــار رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه دلیــل اب مناســبی کــه ایــن اب بنــدان‬ ‫بــرای کشــاورزی تامیــن مــی کنــد کشــاورزی روســتا رونــق خوبــی‬ ‫داشــته اســت و شــالی کــه در ایــن روســتا کشــت مــی شــود از‬ ‫مرغوبیــت خوبــی نســبت بــه دیگــر نقــاط اســتان برخــوردار اســت ‪.‬‬ ‫دهیــار روســتای محمــد ابــاد خاطرنشــان کــرد‪ :‬عــاوه بــر ایــن بــه‬ ‫واســطه وجــود ایــن ابنبــدان مجموعــه گردشــگری روســتا نیــز در‬ ‫زمینــی بــا مســاحت یــک و نیــم هکتــار بــا مبلغ ســه میلیــارد تومان‬ ‫خریــداری کــرده ایــم در فــاز اول ان اجرایــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه در فــاز اول ایــن طــرح هســتیم امــا‬ ‫مــردم اســتقبال خوبــی از ایــن پــروژه داشــته انــد کــه امیدواریــم بــا‬ ‫کمــک مســئوالن بتوانیــم فازهــای دیگــر ایــن مجموعــه گردشــگری را‬ ‫بهــره بــرداری کنیــم وزمینــه را بــرای رونــق بیشــتر اســتان فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫رمضــان نــژاد تصریــح کــرد‪ :‬عــاوه بــر ایــن در فصــل هــای از ســال‬ ‫کــه محصــوالت کشــاورزی نیازمنــد اب نیســتند‪ ،‬پــرورش ماهی در‬ ‫ایــن اب بنــدان داریــم‪.‬‬ ‫دهیــار روســتای محمــد ابــاد گرگان متذکر شــد‪ :‬این روســتا حدود‬ ‫‪ 5‬هــزار و ‪ 192‬نفــر جمعیــت دارد و در ‪ 5‬کیلومتــری شــهر گــرگان‬ ‫قــرار دارد و اب بنــدان نیــز بــه فاصلــه یــک کیلومتــری روســتا قــرار‬ ‫گرفتــه اســت و ظرفیــت بســیار خوبــی بــرای کشــاورزی‪ ،‬اشــتغال و‬ ‫گردشــگری منطقــه فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫اببندان محمد اباد چهار منظوره است‬ ‫عیســی اتراچالــی مدیرعامــل اببنــدان محمــد ابــاد گــرگان در‬ ‫خصــوص پــروژه اببنــدان ایــن روســتا بــه خبرنــگار بــازار گفــت‪:‬‬ ‫روســتای محمــد ابــاد بــا همدلــی و همــکاری شــورا و دهیــاری بــا‬ ‫مــردم روســتا توانســته اســت پــروژه ای اب بنــدان را در چهــار فــاز‬ ‫اجرایــی کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یــک ایــرادی کــه در ایــن خصــوص وجــود دارد برخــی‬ ‫بــه دنبــال ایــن هســتند کــه جلــوی ایــن طــرح بــه دلیل عدم کشــت‬ ‫شــالی گرفتــه شــود امــا مــا یــک قطــره از اب چــاه نیــز بــرای کشــت‬ ‫شــالی ایــن منطقــه اســتفاده نمــی کنیــم‪.‬‬ ‫اتراچالــی ادامــه داد‪ :‬اگــر بخواهیــم ممنوعیــت کشــت شــالی را در‬ ‫اســتان داشــته باشــیم نبایــد ایــن ممنوعیــت در خصوص نسـق ها که‬ ‫از اب هــای روان بــرای کشــت محصــوالت اســتفاده مــی کننــد باشــد‪.‬‬ ‫هیئــت مدیــره اببنــدان محمــد ابــاد گــرگان بــا بیــان اینکــه‬ ‫خوشــبختانه ایــن روســتا از محدودیــت منابــع ابــی کمبــودی نــدارد‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬مــا امادگــی ایــن را داریــم عــاوه بــر ‪ 200‬هکتــاری کــه‬ ‫کشــت شــالی انجــام مــی شــود‪ 200‬هکتــار دیگــر نیــز بــه ان اضافــه‬ ‫کنیــم چــرا کــه محدودیــت ابــی در ایــن منطقــه نداریــم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تالش شــده تا از ظرفیت اببندان برای توســعه‬ ‫روســتا و منطقــه بیشــترین بهــره را ببریــم افــزود‪ :‬بــا اســتفاده از‬ ‫یــک ســوم اب ایــن ابنــدان پــرورش ماهــی حدود ‪ 100‬تــن راه اندازی‬ ‫کرده ایــم کــه در ایــن حــوزه نیــز بســیار موفــق بوده ایــم‪.‬‬ ‫اتراچالــی یــاداور شــد‪ :‬در مجمــوع با اســتفاده از ایــن ابندان چهار‬ ‫موضوع کشــاورزی‪ ،‬پرورش ماهی‪ ،‬گردشــگری و ورزش را در این‬ ‫روســتا دنبــال مــی کنیــم کــه خوشــبختانه گردشــگری روســتا بــا‬ ‫همــت دهیــار و شــورای بــه نتایــج خوبــی رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اب ابنبــدان از رودخانــه هــای باالدســتی تامین‬ ‫می شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬مــا در ایــن مجمــوع دو میلیــون ‪ 650‬هــزار متــر‬ ‫مکعــب بــا مجــوز اب منطق ـه ای حــق اب داریــم کــه مــی توانیــم‬ ‫از ان بــرای توســعه طرح هــای اســتفاده کنیــم کــه امیدواریــم‬ ‫مســئوالن نیــز مــا را در مســیر رســیدن بــه اهــداف همراهــی کننــد‪.‬‬ ‫پروژه گردشگری اببندان محمد اباد موفق بوده است‬ ‫بخشــدار مرکــزی گــرگان احــداث اب بندان در روســتای محمداباد‬ ‫گــرگان را از پــروژه هــای موفــق در ایــن زمینــه برشــمرد و گفــت‪:‬‬ ‫اهالــی ایــن روســتا نشــان دادنــد کــه بــا همدلــی و همــکاری هــم‬ ‫می تواننــد اتفاقــات خوبــی را بــرای توســعه منطقــه رقــم بزننــد‪.‬‬ ‫محمــود اهنگــر توجــه بــه بخــش گردشــگری ایــن پــروژه را ضــروت‬ ‫برشــمرد و اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه ایــن روســتا در نزدیکــی‬ ‫شــهر گــرگان قــرار دارد مــی توانــد بــا بهــره منــدی از ایــن اب بنــدان‬ ‫و ایجــاد جاذبــه هــای چشــم نــواز محــل مناســبی بــرای توســعه‬ ‫گردشــگری باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اب بنــدان محمــد ابــاد در حوزه گردشــگری‬ ‫و درامــد پایــدار دهیــاری هــا بــا کمــک شــورا و دهیــاری منطقــه‬ ‫احــداث شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬حــدود ‪ 15‬هــزار متــر مربــع عرصــه این‬ ‫منطقــه بــرای گردشــگری برنامــه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫اهنگــر افــزود‪ :‬در فــاز اول حــدود دو هــزار متــر مربــع و بــا هزینــه‬ ‫‪ 600‬میلیــون تومــان تــا بــه االن انجــام شــده کــه از ایــن میــزان ‪130‬‬ ‫میلیــون تومــان از محــل ســازمان شــهرداری هــا وهمیــاری هــای‬ ‫کل کشــور و ‪ 350‬میلیــون تومــان از محــل درامــد دهیــاری و ‪120‬‬ ‫میلیــون تومــان نیــز از محــل مشــارکت مردمــی بــرای احــداث ایــن‬ ‫طــرح گردشــگری هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫بخشــدار بخــش مرکــزی یــاداور شــد‪ :‬بــرای کل عرصــه گردشــگری‬ ‫ایــن منطقــه نزدیــک بــه ســه میلیــارد تومــان هزینــه بــراورد شــده‬ ‫اســت کــه امیدواریــم مســئوالن نیــز کمــک کننــد تــا شــرایط بــرای‬ ‫اســتفاده از ایــن پــروژه هــا هــر چــه زودتــر عملیاتــی شــود‪.‬‬ ‫الگوی توسعه محمد اباد را برای روستاهای دیگر تکثیر کرد‬ ‫روســتای محمــد ابــاد بــا اســتفاده از پتانســیل هــای کــه دارد‬ ‫توانســت شــرایط را بــه گونــه ای رقــم بزنــد کــه در ســفر اخیــر‬ ‫هیــات دولــت بــه اســتان گلســتان وزیــر کشــور ایــن روســتا را یــک‬ ‫روســتای موفــق در توســعه اب بنــدان هــا برشــمرد و گفــت‪ :‬در‬ ‫محمدابــاد ابتــکار خوبــی انجــام شــده والگویــی شــکل گرفته اســت‬ ‫کــه ان شــاءالله بتــوان ان را تکثیــر کــرد‪.‬‬ ‫احمــد وحیــدی اظهــار کــرد‪ :‬یــک روســتای خودکفــا ایجــا د شــده‬ ‫اســت‪ ،‬زمین هــا بــه شــکل یکپارچــه اســتفاده می شــود و بــا‬ ‫اب بنــدی کــه توســط مــردم زده شــده اســت‪ ،‬اب نگهــداری شــده‬ ‫و از ان بــرای کشــاورزی و پــرورش ماهــی اســتفاده مــی کننــد‪،‬‬ ‫همچنیــن جــذب گردشــگری دارنــد و زمینــه توســعه را طراحــی‬ ‫کرده انــد‪.‬‬ ‫وزیــر کشــور اضافــه کــرد‪ :‬ایــن حاصــل فکــر‪ ،‬ابتــکار و حمیتــی‬ ‫اســت کــه مــردم ایــن روســتا بــه خــرج داده انــد و روســتای خــود‬ ‫را بــه دســت خودشــان ابــاد کردنــد‪ .‬امــروز می تواننــد افتخــار کننــد‬ ‫کــه یــک روســتای قشــنگ‪ ،‬بــدون بیــکاری و روســتایی کــه می توانــد‬ ‫هزینــه هــای خــود را تامیــن کننــد‪ ،‬ایجــاد کرده انــد و ایــن بــه مــردم‬ ‫عزیــز روســتا و عزیزانــی کــه ایــن کار مهــم را پایه ریــزی و شــروع‬ ‫کردنــد‪ ،‬جــای تشــکر و تبریــک دارد و مــن دســت انهــا را می بوســم‪.‬‬ ‫انچــه کــه مســلم اســت در شــرایط خشکســالی کنونــی افزایــش‬ ‫اببنــدان در اســتان مــی توانــد کمــک زیــادی بــه حــل بحــران در‬ ‫منطقــه داشــته باشــد چــرا کــه اب بنــدان هــا بــا تکیــه بــر فنــاوری و‬ ‫دانــش بومــی‪ ،‬کوچــک وزودبــازده بــودن‪ ،‬قیمــت پاییــن بازســازی و‬ ‫احــداث و اســتفاده چنــد منظــور از ان در کوتــاه مــدت تــا حــدودی‬ ‫مــی توانــد مشــکالت موجــود در منطقــه را بهبــود بخشــد و رونــق و‬ ‫شــکوفایی را بــرای مــردم اســتان گلســتان بــه ارمغــان اورد‪.‬‬ ‫‪ ۵‬شیوه برای مقابله با بمباران خبری‬ ‫سرویس اموزش‪:‬‬ ‫مایکل زیفرا از متخصصان روان شناسی گروهی پزشکی نورث وسترن امریکا در یک یادداشت ‪ ۵‬شیوه کارامد مدیریت بمباران اخبار را پیشنهاد کرده است‪ .‬خالصه مقاله به نقل از یورونیوز‪:‬‬ ‫‪ .۱‬از موضوعــات خبــری تحریک امیــز دوری کنیــد ‪ :‬اگــر بیــن شــما و خبــری کــه دنبــال می کنیــد یــک رابطــه شــخصی وجــود داشــته باشــد‪ ،‬استرســی کــه حــس می کنیــد دو چنــدان خواهــد بــود‪ .‬اگــر متوجــه شــده اید‬ ‫کــه برخــی کانال هــای خبــری و شــبکه های تلویزیونــی اخبــاری را پوشــش می دهنــد کــه بــرای شــما خوشــایند نیســت‪ ،‬بهتــر اســت دیگــر ایــن منابــع خبــری را دنبــال نکنید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬زمــان اختصــاص یافتــه بــه اخبــار را محــدود کنیــد‪ :‬بــا توجــه بــه رشــد ‪-‬تکنولــوژی گوشـی های هوشــمند و تعــدد ‪-‬اپلیکیشـن های خبری شــما هــر روز بیشــتر از گذشــته در معــرض حجــم نامحــدودی از اخبــار قرار‬ ‫ع داشــتن از وقایــع جــاری در زندگــی روزمــره مهــم اســت امــا از یــاد نبریــد کــه اختصــاص بیــش از انــدازه وقــت بــه اخبــار می توانــد ســامت روانــی شــما را هــم بــه مخاطــره بینــدازد‪.‬‬ ‫می گیریــد‪ .‬درســت اســت کــه اطــا ‬ ‫بهتریــن راه مدیریــت عالقه هــای خــود در مصــرف زمــان اختصــاص یافتــه بــه اخبــار و محــدود کــردن زمانــی اســت کــه بــه دنبــال کــردن اخبــار از روی وبســایت ها و ‪-‬شــبکه های اجتماعی می پردازیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اگاهــی نســبت بــه میــزان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی‪ :‬شــبکه های اجتماعــی ایــن قابلیــت را دارنــد کــه احســاس شــما از دنیــای اخبــار و ‪-‬اطالعــات را تشــدید کننــد‪ .‬همیشــه و همه وقــت اخبــار بــه شــکلی‬ ‫از اشــکال در شــبکه های اجتماعــی ظاهــر می شــوند و به صــورت خــودکار در معــرض دیــد شــما قــرار می گیرنــد؛ موضوعــی کــه می توانــد تمــام توجــه شــما را معطــوف خــود کنــد‪ .‬مســئله ای کــه همزمــان امــکان‬ ‫تمرکــز شــما بــر موضوعــات دیگــر را نیــز تحــت تاثیــر قــرار می دهــد و ان را بشــدت ســخت می کنــد‪ .‬بنابرایــن الزم اســت کــه نســبت بــه محتــوای شــبکه های اجتماعــی هوشــیار باشــید و اپلیکیشـن هایی را کــه بــرای‬ ‫روانتــان مضــر هســتند از روی گوشــی خــود پــاک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تمریــن مدیریــت خــوب اســترس‪ :‬مدیریــت صحیــح و در عیــن حــال مــداوم ‪-‬اســترس می توانــد راهــی اســان و موثــر بــرای کمــک بــه کاهش ‪-‬اضطراب خبری باشــد‪ .‬ورزش منظم‪ ،‬خواب کافی و تغذیه مناســب‬ ‫از دیگــر فاکتورهــای الزم در مبــارزه بــا اســترس هســتند‪ .‬اگــر فکــر می کنیــد که تلفن شــما باعث اضطرابتان می شــود‪ ،‬خاموشــش کنید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬درک کنیــد کــه ایــن طبیعــی اســت‪ :‬صرفنظــر از اینکــه چــه نامــی بــر ان می گذاریــد‪ ،‬امــروزه اضطــراب ناشــی از خبــر بــه پدیــده خیلــی رایجــی تبدیــل شــده اســت‪ .‬مــا در دوران نامطمئنــی زندگــی می کنیــم و‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن عــدم اطمینــان خــود بــه عامــل اصلــی ‪-‬اضطراب زایــی بیــن مــردم مبــدل شــده اســت‪.‬‬ ‫️ عواملی که باعث وارد شدن هوا در مدار می شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬اگــر ســوراخ پــر کــردن گرفتــه شــود در موقــع برگشــت‬ ‫پیســتون هــوا از راه کالهــک عقــب وارد دســتگاه‬ ‫می شــود ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬خالــی شــدن مخــزن روغــن ترمــز باعــث هــوا گرفتــن‬ ‫مــدار مــی شــود‬ ‫‪ -۳‬در اثر سوراخ شدن یا عدم ابندی قطعات‪.‬‬ ‫طریقه هواگیری ‪:‬‬ ‫ برای هواگیری از سیلندر چرخی که دورتر از‬‫ســیلندر اصلــی اســت شــروع کــرده و ســپس نوبــت بــه‬ ‫ســیلندر مقابــل در روی همــان محــور مــی رســد بعــد‬ ‫از ســیلندر هــای واقــع در محــور دیگــر باالخــره نوبــت‬ ‫بــه نزدیگتریــن ســیلندر چرخــی کــه بــه ســیلندر اصلــی‬ ‫قــرار دارد مــی رســد امــا در صورتــی کــه اتومبیــل در‬ ‫چرخ هــای جلــو از ترمــز دیســکی و عقــب کاســه ای باشــد‬ ‫ابتــدا بایــد از چرخهــای جلــو چرخــی کــه دورتــر از‬ ‫ســیلندر قــرار دارد هواگیــری را اغــاز کــرده و بعــد‬ ‫چرخ هــای عقــب را امــا نکتــه مهــم ایــن کــه اگــر‬ ‫سیســتم ترمــز دارای بوســتر باشــد حتمــا بایــد بــه‬ ‫خاطــر اینکــه بوســتر در مــدار قــرار گیــرد اتومبیــل را‬ ‫روشــن نمــوده و هواگیــری را انجــام داد‪.‬‬ ‫ بــرای هواگیــری ابتــدا اطــراف درپــوش مخــزن را‬‫کامــا تمیــز مــی کنیم ســپس درب مخزن را برداشــته‬ ‫و داخــل ان را کامــا از روغــن پــر مــی کنیــم در ضمن‬ ‫حیــن هواگیــری بایــد دقیقــا مقــدار روغــن ترمــز در‬ ‫مخــزن را مــد نظــر داشــته باشــیم کــه کمتــر از حــد‬ ‫معییــن نشــود ســپس بــرای اینکــه هواگیــری کامــا‬ ‫انجــام شــود شــیلنگ پالســتیکی شــفافی را انتخــاب‬ ‫کــرده ابتــدا اچــار پیــچ هواگیــری را در محــل اچــار گیــر‬ ‫گذاشــته ســپس لولــه الســتیکی را روی ســوراخ پیــچ‬ ‫هواگیــری نصــب مــی کنیــم وســر دیگــر شــیلنگ را‬ ‫در داخــل ظــرف یــا لیــوان شیشــه ای کــه داخــل ان‬ ‫روغــن ترمــز می باشــد قــرار مــی دهیــم‪.‬‬ ‫ بــرای هواگیــری کــه یــک نفــر کمــک داشــته باشــیم‬‫بدیــن طریــق عمــل می کنیم که نفر کمکــی پدال ترمز‬ ‫را چندیــن مرتبــه فشــارداده کــه خــوب پــدال ترمــز زیــر‬ ‫پایش ســفت شــده و دیگر پایین نرود در این حالت‬ ‫پــای خــود را از روی پــدال بــر نمــی دارد و محکــم بــه‬ ‫روی ان فشــار مــی اورد ســپس بــا هماهنگــی بــه‬ ‫شــخصی کــه مــی خواهــد هواگیــری کنــد عالمــت‬ ‫می دهــد (می گویــد ترمــز بــرای هواگیــری امــاده اســت)‬ ‫در ایــن موقــع نفــر دوم پیــچ هواگیــری را شــل نمــوده‬ ‫تــا روغــن وهــوا از داخــل ســیلندر مربوطــه بــه داخــل‬ ‫ظــرف شیشـه ای تخیلــه شــود‪.‬‬ ‫️در ایــن زمــان بــا تخلیــه شــدن روغــن و هــوا پــدال ترمــز‬‫بــه ســمت پاییــن حرکــت مــی کنــد نفــر اول تــا زمانــی کــه‬ ‫بوســیله نفــر دوم اعــام نشــده کــه پــدال ترمــز را بــزن‬ ‫بایــد پــای خــود را محکــم روی پــدال فشــار دهــد زمانــی‬ ‫کــه نفــر دوم پیــچ هواگیــری را بســت و اعــام کــرد‬ ‫پــدال بــزن نفــر اول دوبــاره ماننــد قبــل عمــل کــرده تــا‬ ‫پــدال زیــر پایــش کامــا ســفت شــود نفــر دوم هــم ماننــد‬ ‫قبــل عمــل کــرده البتــه ایــن عمــل دو الــی ســه مرتبــه‬ ‫تکــرار شــود تــا زمانــی کــه روغــن ترمــز بــدون کــف از پیــچ‬ ‫هواگیــری خــارج شــود‪.‬‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کارپارس‬ ‫برگزاریمی کند‬ ‫اسیب اهیاجتماعیوخشونت‬ ‫نخستین جشنواره‬ ‫تیتر‪،‬یادداشت‪،‬مصاحبه‪،‬زگارش‪،‬عکس‬ ‫عالقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند‬ ‫اثار خود را به دفتر موسسه حداکثر تا پایان‬ ‫اردیبهشت‪ 1401‬ارسال کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫یک شنبه ‪ 14‬فروردین ‪1400‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬فروردین‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪506‬‬ ‫مجلس مصمم تر‬ ‫از گذشته در رفع موانع‬ ‫تولید دانش بنیان است‬ ‫برای طرح نهضت ملی مسکن ‪۲۱۰‬‬ ‫هکتار زمین در گلستان تامین شد‬ ‫عضو کمیســیون کشــاورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی مجلس‬ ‫شــورای اســامی گفــت‪ :‬نماینــدگان مــردم در مجلــس در‬ ‫تالش انــد بــرای تولیــد بویــژه تولیــدات دانــش بنیانــی موانع‬ ‫موجــود را ســریعتر رفــع کننــد تــا بدیــن صــورت شــاهد‬ ‫تحقــق شــعار ســال باشــیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار امــان اللــه حســین پــور اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان ســال گذشــته‬ ‫مصــوب شــد کــه بــرای کمــک بــه بهبــود و رشــد اقتصــادی‬ ‫کشــور یکــی از قوانیــن ارزشــمند مجلــس محســوب‬ ‫می شــود‪ ،‬همچنیــن نماینــدگان بــا تصویــب قانــون‪ ،‬تــاش‬ ‫کردنــد تــا موانــع مربــوط بــه کســب و کار برطــرف و صــدور‬ ‫مجوزهــا بــرای ســرمایه گــذاران ســهل شــود‪ ،‬امســال هــم‬ ‫اهتمــام مــا در خانــه ملــت رفــع قوانیــن مزاحــم در زمینــه‬ ‫تولیــد اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم اســفراین در مجلــس شــورای اســامی بــا‬ ‫بیــان اینکــه برخــی قوانیــن مزاحم تولید باید برداشــته شــود‬ ‫و برخــی قوانیــن بایــد اصــاح شــود افــزود‪ :‬مقدمــات در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی بــرای تحقــق شــعار ســال امــاده‬ ‫اســت و در ســال جدیــد تمــام موانــع بــرای تولید بویژه تولید‬ ‫دانــش بنیــان برداشــته مــی شــود‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون کشــاورزی‪ ،‬اب و منابــع طبیعــی مجلس‬ ‫شــورای اســامی گفــت‪ :‬گــره خــوردن شــعار ســال بــه‬ ‫موضــوع اقتصــاد نشــان از وجــود مشــکالت در ایــن زمینــه‬ ‫داشــته و رهبــر معظــم انقــاب در ســال هــای اخیــر همــواره‬ ‫دغدغــه اقتصــاد و رونــق تولیــد داشــته انــد و امســال بــه‬ ‫صــورت ویــژه بــه ایــن موضــوع تاکیــد دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای رســیدن بــه رونــق تولیــد و رونق اقتصادی‬ ‫چــاره ای جــز تولیــد بــا محوریــت دانــش بنیــان و علمــی‬ ‫نداریــم‪ ،‬بــرای مقابلــه بــا مشــکالت اقتصــادی و غلبــه بــر‬ ‫تحریــم هــا بایــد تولیــد رونــق گیــرد و در ایــن زمینــه بایــد‬ ‫تــوان علمــی و تولیــد دانــش بنیــان تقویــت شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر نقــش دانــش بنیــان و تولیــد علمــی در‬ ‫بازاریابــی محصــوالت گفــت‪ :‬تولیــدی کــه بــر مبنــای علمــی‬ ‫باشــد کــم هزینــه تــر و بهــره وری در ان باالتــر اســت‪ ،‬بایــد‬ ‫تــاش کنیــم بــا کمتریــن هزینــه هــا‪ ،‬بیشــترین میــزان‬ ‫تولیــد محصــوالت محقق شــود‪ .‬اکنون‪ ،‬رقابــت در بازارهای‬ ‫جهانــی در محــور اقتصــاد و تولیــد اســت‪ ،‬کاالیــی کــه از‬ ‫فنــاوری بیشــتر و پیشــرفته تر برخــوردار باشــد بــازار بهتــری‬ ‫دارد کــه ایــن مهــم بــا اســتفاده از تــوان شــرکت های دانــش‬ ‫بنیــان دســت یافتنــی اســت‪.‬‬ ‫حســین پــور گفــت‪ :‬اکنــون بــه علــت شــرایط نامناســب در‬ ‫واحدهــای تولیــدی و بهــره نبــردن از دانــش روز‪ ،‬شــاهدخام‬ ‫فروشــی در بســیاری از زمینــه هــای کشــاورزی و معدنــی‬ ‫هســتیم‪ ،‬عالوه بر ان علمی نبودن تولید در کشــور ســبب‬ ‫شــده تــا هزینــه هــای تولیــد بســیار بــاال باشــد کــه در نتیجــه‬ ‫ان قیمــت تمــام شــده تولیــد محصــول بــاال اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــاال بــودن قیمــت تمــام شــده تولیــد‬ ‫ســبب کاهش توان رقابت تولیدکنندگان کشــور در ســطح‬ ‫جهــان شــده اســت؛ در ایــن میــان اســتفاده از ظرفیت هــای‬ ‫موجــود در شــرکت های دانــش بنیــان مــی توانــد بــه کاهش‬ ‫هزینــه هــای تولیــد و افزایــش تــوان رقابــت در بازارهــای‬ ‫جهانــی کمــک کنــد‪.‬‬ ‫نماینده مردم اســفراین در مجلس شــورای اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬تولیــدی کــه بــر مبنــای علمــی باشــد‪ ،‬محصــول‬ ‫بهتــر و بــا کیفیــت باالتــری را بــه بــازار عرضــه مــی کنــد‬ ‫و مشــتری بیشــتری را بــه خــود جــذب مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬رهبــر معظــم انقــاب بــه‬ ‫درســتی ظرفیــت علــم و دانــش و شــرکت هــای دانــش‬ ‫بنیــان در حــل مشــکالت اقتصــاد و تولیــد را شناســایی‬ ‫و گوشــزد کــرده انــد و اکنــون تمــام مســووالن بایــد‬ ‫بــرای تحقــق ان تــاش داشــته باشــند‪ ،‬تحقــق‬ ‫منویــات معظــم لــه بــا مصاحبــه و زدن بنــر و یــا‬ ‫صحبــت کــردن امــکان پذیــر نیســت بایــد تــاش شــود‬ ‫تــا از تمــام ظرفیــت هــا در ایــن زمینــه بهــر بــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان گفــت‪ :‬بــرای ســاخت ‪ ۲۶‬هــزار واحــد مســکونی تاکنــون ‪۲۱۰‬‬ ‫هکتــار زمیــن در شــهرهای اســتان در قالــب طــرح نهضــت ملــی مســکن تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫حســین محبوبــی از اولویت هــا و برنامه هــای دولــت ســیزدهم اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن‬ ‫را برشــمرد و اظهارداشــت‪ ۲۹ :‬اســفند ســال ‪ ۱۴۰۰‬مهلــت نــام نویســی افــراد واجــد شــرایط در ایــن‬ ‫طــرح بــه پایــان رســید و اکنــون رونــد تاییــد صالحیــت ایــن افــراد در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ســال ‪ ۸۸‬بــرای خان ـه دار شــدن حــدود ‪ ۲۰‬هــزار نفــر از ســاکنان شــهرهای گلســتان‬ ‫در طــرح اقــدام ملــی مســکن و در ادامــه ‪ ۶۸‬هــزار و ‪ ۸۱۱‬نفــر بــا تغییــر نــام در طــرح نهضــت ملــی‬ ‫مســکن نام نویســی کردنــد کــه گــرگان بــا حــدود ‪ ۲۱‬هــزار نفــر‪ ،‬گنبــدکاووس بــا بیــش از هشــت هــزار‬ ‫‪1‬‬ ‫سرپرســت ســازمان صنعت معدن و تجارت گلســتان گفت‪ :‬اســتان‬ ‫گلستان در پرداخت تسهیالت بازسازی ونوسازی در جایگاه دوم ودر‬ ‫پرداخــت تســهیالت رونــق تولیــد در جایگاه هفتم کشــور قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬درویشــعلی حســن زاده اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬از محــل اعتبــارات رونــق تولیــد ســال ‪ 1400‬یعنــی از‬ ‫ابتــدای مــرداد مــاه ‪ 1400‬تــا کنــون درخواســت ‪ 356‬واحــد تولیــدی‬ ‫اســتان پــس از تصویــب در کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد‬ ‫اســتان جهــت دریافــت ‪ 3629‬میلیــارد تومــان تســهیالت رونــق‬ ‫تولیــد بــه بانک هــای عامــل ارســال شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬از کل واحد هــای معرفــی شــده بــه بانکهــا تــا کنــون‬ ‫تعــداد ‪ 166‬واح ـد تولیــدی اســتان حــدود ‪ 971‬میلیــارد تومــان‬ ‫تســهیالت رونــق تولیــد دریافــت نمــوده انــد ‪.‬‬ ‫بــه گفتــه حســن زاده ‪ ،‬از محــل اعتبــارات بازســازی و نوســازی‬ ‫نیــز تاکنــون درخواســت تســهیالت ‪ 296‬واحــد تولیــدی اســتان‬ ‫جهــت دریافــت ‪ 1217‬میلیــارد تومــان در کارگــروه مصــوب و جهــت‬ ‫پرداخــت بــه بانک هــای اســتان ارســال شــده کــه ‪ 71‬واحــد ‪237‬‬ ‫میلیــارد تومــان تســهیالت ایــن بخــش را دریافــت نمــوده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬در حــال حاضــر اســتان گلســتان در حــوزه پرداخــت‬ ‫تســهیالت رونــق تولیــد در جایــگاه هفتــم کشــور و در حــوزه پرداخت‬ ‫تســهیالت بازســازی و نوســازی در جایــگاه دوم کشــور قــرار دارد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه تاکیــد رییس جمهــور بــرای اجرای‬ ‫طــرح توســعه گردشــگری جزیــره اشــوراده گفــت‪ :‬برخــی افــراد و‬ ‫مدیــران مانــع اجــرای ایــن طــرح هســتند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کسب وکار علی محمدزنگانه اظهارداشت‪:‬اگر‬ ‫ایــن افــراد همچنــان بــه مانــع تراشــی و ایســتادگی مقابــل اراده دولــت‬ ‫و دســتور صریــح رییــس جمهــور ادامــه دهنــد اســامی انــان را بــه مــردم‬ ‫خواهم گفت تا بدانند چه کســانی مانع توســعه گلســتان هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اجــرای طــرح طبیعت گــردی اشــوراده بــدون شــک توســعه‬ ‫اســتان را شــتاب خواهــد بخشــید و کســانی کــه در اســتان مســوولیت‬ ‫دارنــد بایــد بــرای بــه ســرانجام رســیدن ایــن طــرح تــاش کننــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬یکــی از موضوعــات دیگــری کــه در ســفر رییس جمهور‬ ‫و هیــات دولــت بــه گلســتان بــر اجــرای ان تاکیــد شــد‪ ،‬الیروبــی‬ ‫و بازگشــایی کانال هــای ابرســان خلیــج گــرگان اســت کــه اگــر‬ ‫رونــد خشــک شــدن خلیــج ادامــه داشــته باشــد‪ ،‬فاجعــه زیســت‬ ‫محیطــی در انتظــار اســتان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬میــزان االینده هایــی کــه ســبب اســیب بــه ایــن کانــال‬ ‫شــده‪ ،‬بســیار زیــاد و جبــران ناپذیــر اســت و بــه همیــن دلیــل هیــات‬ ‫دولــت بــا تــرک تشــریفات‪ ،‬اجــرای الیروبــی را برعهــده قــرارگاه‬ ‫خاتم االنبیــا بــه عنــوان پیمانــکار و ســازمان بنــادر و کشــتیرانی بــه‬ ‫عنــوان مجــری طــرح قــرار داد‪.‬‬ ‫عملیــات اجرایــی ‪ ۲‬هــزار واحــد طــرح نهضــت ملــی مســکن‬ ‫بــا حضــور معــاون وزیــر راه و شهرســازی‪ ،‬اســتاندار خراســان‬ ‫شــمالی و شــماری از مســئوالن اســتانی و شهرســتانی در‬ ‫شــیروان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره راه و شهرســازی شــیروان در حاشــیه‬ ‫ایــن اییــن اظهــار داشــت‪ :‬ایــن تعــداد واحــد مســکونی طبــق‬ ‫برنامه ریــزی هــای صــورت گرفتــه بــرای رفــع نیــاز تمامــی اقشــار‬ ‫مــردم ســاخته مــی شــود کــه عملیــات احــداث ان تــا ‪ ۲‬ســال‬ ‫اینــده بــه اتمــام خواهــد رســید‪.‬‬ ‫محمــد حاجی پــور گفــت‪ :‬زیربنــای هــر واحــد مســکونی‬ ‫‪۹۰‬مترمربــع اســت کــه بــرای هــر نفــر تســهیالت بانکــی ســه‬ ‫میلیــارد ریــال در نظــر گرفتــه شــده و اورده اولیــه هــر نفــر هــم‬ ‫فعــا ‪ ۴۰۰‬میلیــون ریــال اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تاکنــون بیــش از پنــج هــزار متقاضــی‬ ‫ایــن شهرســتان خراســان شــمالی در طــرح ملــی مســکن ثبــت‬ ‫نــام کرده انــد‪.‬‬ ‫طریــق گمــرکات ان مناطــق بــه خــارج صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مراکــز فــراوری نیــز مقــدار کمــی از میگــو تولیــدی‬ ‫ســال قبــل موجــود اســت کــه بــه مــرور از گمــرکات صــادر یــا بــه‬ ‫ســایر اســتان هــا صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫در ســال زراعــی قبــل ‪ ۷۴‬مزرعــه پــرورش میگــو در ســطح هــزار‬ ‫و ‪ ۲۵۰‬هکتــار بــا میانگیــن تراکــم ذخیــره ســازی ‪ ۱۱۱‬هــزار و ‪۲۳۸‬‬ ‫قطعــه در هکتــار فعــال و مقــدار هــزار و ‪ ۵۴۱‬تــن محصــول‬ ‫برداشــت شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان در ادامــه افــزود‪ ۹۰ :‬درصــد از‬ ‫میگــوی تولیــدی ایــن اســتان‪ ،‬جنبــه صادراتــی دارد و بیشــتر‬ ‫صــادرات ایــن محصــول بعــد از فصــل برداشــت محصــول و در‬ ‫نیمــه دوم ســال صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫محرابــی از امادگــی بــرای تولیــد میگــو در ســال زراعــی جــاری در‬ ‫مجتمــع پــرورش میگــو گمیشــان خبــر داد و افــزود‪ :‬کار پــرورش‬ ‫میگــو در ایــن خطــه از میانــه اردیبهشــت مــاه بــا دریافــت گواهــی‬ ‫از دامپزشــکی و امــاده ســازی مزرعــه از ســوی متقاضیــان طــرف‬ ‫قــرارداد اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫صــادرات میگــوی پرورشــی و ارزاوری ایــن محصــول در گلســتان‬ ‫در ســال ‪ ۹۷‬بــه افــزون بــر ‪ ۱۲‬میلیــون دالر رســیده بــود کــه در‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬بــه دلیــل شــیوع ویــروس لکــه ســفید و تلفــات ســنگین‬ ‫انجــام نشــد و در ســال ‪ ۹۹‬بــه دلیــل اجــرای عملیــات پیشــگیرانه‬ ‫و رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی توســط دامپزشــکی در‬ ‫مــزارع‪ ،‬محصــول تولیــدی مجتمــع میگــوی گمیشــان هرچنــد‬ ‫کاهــش شــدید یافــت ولــی صــادرات ایــن محصــول از اســتان‬ ‫‪ ۱۹۴‬تــن بــه کشــورهای امارات‪،‬عمــان و چیــن انجــام شــد‪.‬‬ ‫پرورش میگو در خطه گلستان از دهه ‪ ۷۰‬اغاز شد و ثمربخش‬ ‫بــودن پــرورش میگــو در گمیشــان بــرای نخســتین ســال‪ ،‬ترغیــب‬ ‫دســتگاه هــای مرتبــط اســتانی را بــرای جــذب ســرمایه گــذاری در‬ ‫ایــن حــوزه کشــاورزی طبــق ســند امایــش دوچنــدان کــرد و بــه‬ ‫مــرور طــی یــک دهــه اخیــر بــا جــذب اعتبــارات دولتــی بــرای ایجــاد‬ ‫زیرســاخت هــا در حــوزه هــای مختلــف از جملــه خــط انتقــال اب‬ ‫از دریــا‪ ،‬مــزارع‪ ،‬صنایــع فــراوری و بســته بنــدی در شــهرک هــا از‬ ‫جملــه گمیشــان‪ ،‬اکنــون ظرفیــت پوشــش اجــرای ایــن طــرح در‬ ‫مرحلــه اول بــرای امــاده ســازی و ســرمایه گــذاران در فضایــی بــه‬ ‫مســاحت چهــار هــزار هکتــار فراهــم اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس مطالعــات صــورت گرفتــه شــیالت گلســتان‪ ،‬بــا‬ ‫بهــره بــرداری از مجمــوع ‪ ۲‬فــاز در مجتمــع میگــو گمیشــان‪ ،‬بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۱۰‬هــزار هکتــار طــی برنامــه ای تــا افــق ‪ ،۱۴۰۴‬ســاالنه‬ ‫افــزون بــر ‪ ۱۷‬هــزار تــن میگــو تولیــد و بیــش از ‪ ۱۰۰‬میلیــون دالر‬ ‫بــرای کشــور ارزاوری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان گفــت‪ ۵۱۰ :‬تــن میگــو تولیــدی بــا‬ ‫وجود محدودیت کرونایی ســال گذشــته از اســتان با صدور گواهی‬ ‫بهداشــتی بــه کشــورهای چیــن‪ ،‬عمــان و امــارات صــادر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار؛ غالمرضــا محرابــی‬ ‫اظهــار داشــت‪ ۲۰ :‬گواهــی بهداشــتی بــرای ایــن میــزان میگــوی‬ ‫صادراتــی توســط ایــن نهــاد صــادر شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬عــاوه بــر ایــن بــه ســایر اســتان های کشــور ‪۷۳۵‬‬ ‫تــن میگــو تولیــدی بــا مجــوز بهداشــتی حمــل و مقادیــری از ان از‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رتبه دوم گلستان در پرداخت‬ ‫تسهیالت بازسازی و نوسازی‬ ‫‪ ۵۱۰‬تن میگوی سال گذشته‬ ‫به خارج از کشور صادر شد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‏رســمیبرابر اراء صــادره هیــات موضــوع مــاده ســه قانــون و مــاده ســیزده ائیــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی فاقــد ســند‏رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی مینودشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات‏متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود‪ .‬درصورتــی‏کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‏دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‏اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬پــاک ‪-48/403‬اصلــی قریــه خوردیمــاق‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای اصالحــی شــماره ‏‏‪ 140060312006001208‬مــورخ ‪ 1400/12/01‬بــه نــام اقــای ابراهیــم ممشــلو فرزنــد محمــد حســین ش ش ‪ 66‬صــادره از‏مینودشــت شــماره ملــی ‪ 4889815430‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای‬ ‫احداثــی بــه مســاحت ‪197.77‬‏‪‎‎‬مترمربــع مجــزی‏شــده از قســمتی از پــاک ‪-48/403‬اصلــی واقــع در مینودشــت خیابــان رزمنــدگان ده متــری دوم انتقالــی مــع الواســطه از امیــد‏کرامتلــو‪ .‬م‪ -‬الــف‪10286 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪1400 /12/15 :‬‏‪‎ ‎‬تاریخ انتشارنوبت دوم‪1401/01/14 :‬‏جواد پورمند‪-‬‏‪‎‎‬رئیس ثبت اسناد و امالک مینودشت‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابررای هیات بشــماره ‪ 140060312004007920‬پرونده کالســه ‪ 1399114412004000761‬اقای محمد حســین بازور‏فرزند‬ ‫حیــدر بــه شــماره شناســنامه ‪ 4404‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 4888685169‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه‏مســاحت ‪ 306.43‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-1/10516‬اصلــی واقــع درگنبــدکاووس روســتای زابــل ابــاد بخــش ‪ 10‬حــوزه‬ ‫‏ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک مــع الواســطه از قلیــچ کوچکــی (مالــک رســمی)‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه‏فاصلــه ‪ 15‬روز اگهی می شــود که چنانچه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد‏ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه‏ازتاریــخ تســلیم اعتراض‪ ،‬دادخواســت خــود را به مراجع قضایــی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اســت درصورت انقضای‬ ‫مــدت مذکــور و‏عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪10268 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/12/15 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1401/01/14 :‬‏ رضــا ســارانی – مدیــر واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبــدکاووس‏‬ ‫واکسن به تنهایی نمی تواند ما را از ابتال به کرونا در امان نگه دارد حتما باید‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی ‪ ۲‬هزار‬ ‫واحد طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫در شیروان‬ ‫مانع تراشی برخی مدیران در‬ ‫اجرای طرح گردشگری اشوراده‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬نفــر‪ ،‬مینودشــت بــا پنــج هــزار و ‪ ،۴۸۵‬ازادشــهر بــا نزدیــک بــه چهــار هــزار نفــر و اق قــا بــا‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۳۲۹‬نفــر بیشــترین متقاضیــان را دارنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان گفــت‪ ۳۸ :‬هــزار متقاضــی مســکن تاکنــون بــا داشــتن چهــار‬ ‫شــرط اســتفاده نکــردن از تســهیالت دولتــی‪ ،‬عــدم ســابقه مالکیــت شــخصی(ثبت اســناد و امــاک)‪،‬‬ ‫تاهــل و ســابقه پنــج ســاله ســکونت‪ ،‬مجــاز و تاییــد شــدند کــه بــا توجــه بــه ادامــه دار بــودن‬ ‫پاالیش هــا تعــداد متقاضیــان واجــد شــرایط افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫محبوبــی تعهــد اســتان در چهــار ســال را ســاخت ‪ ۹۴‬هــزار واحــد مســکونی در مناطــق شــهری و‬ ‫روســتایی اعــام و تصریــح کــرد‪ :‬طبــق برنامه ریــزی بایــد هــر ســاله ‪ ۲۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬واحــد ســاخته‬ ‫شــود کــه ســهم ســاکنان مناطــق شــهری ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۴۷۴‬واحــد اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬تاکنــون ‪ ۲۱۰‬هکتــار زمیــن بــرای ســاخت ‪ ۲۶‬هزار واحد مســکونی در مناطق شــهری‬ ‫در قالــب طــرح نهضــت ملــی مســکن بــا همــکاری دســتگاه های دولتــی و بــه صــورت خودمالکــی‬ ‫تامیــن شــد و برخــی از پروژه هــا در گــرگان‪ ،‬گنبــدکاووس‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬ازادشــهر و کاللــه‬ ‫بــه صــورت مجتمع ســازی و گروه ســاخت در حــال احــداث و یــا در مرحلــه اخــذ پروانــه قــرار دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان پیــش بینــی اولیــه هزینــه ســاخت هــر واحــد طــرح اقــدام ملــی‬ ‫مســکن بــا زیربنــای بیــن ‪ ۹۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬مترمربــع را پنــج میلیــارد ریــال اعــام کــرد و ادامــه داد‪ :‬طبــق‬ ‫مصوبــه شــورای عالــی پــول و اعتبــار بــرای پروژه هــای مذکــور در شــهر گــرگان ســه میلیــارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال و ســایر شــهرهای اســتان ســه میلیــارد ریــال تســهیالت بــا نــرخ ســود ‪ ۱۸‬درصــد و‬ ‫بازپرداخــت ‪ ۲۰‬ســاله و پــس از ســه ســال تنفــس دوران ســاخت پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان ‪ ۱.۹‬میلیــون نفــر جمعیــت دارد کــه در ‪ ۱۴‬شهرســتان (‪ ۳۴‬نقطــه شــهری و حــدود‬ ‫یــک هــزار روســتای دارای کــد شناســایی) ســکونت دارنــد ضمــن اینکــه ‪ ۲۳‬شــهر ایــن اســتان شــمالی‬ ‫جمعیــت کمتــر از ‪ ۲۰‬هــزار نفــر دارنــد کــه مشــمول دریافــت تســهیالت مســکن روســتایی می شــوند‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫دمای هوا ‪ 27‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 26‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪27‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب جنوب غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫در کنار دوز سوم واکسن کرونا دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنیم ‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 30‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 39‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪30‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یکشنبه ‪ 14‬فروردین‬ ‫گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬فروردین ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪506‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫اجرای استانداردهای ‪ ۸۵‬گانه‬ ‫را خودروسازها فراهم کنند‬ ‫رییــس مرکــز ملــی تاییــد صالحیــت ســازمان اســتاندارد گفــت‪ :‬خودروســازها بــرای ادامــه تولیــد‬ ‫موظــف بــه رعایــت همــه اســتانداردهای ‪ ۸۵‬گانــه ســاخت خــودرو هســتند و در ســال جدیــد بایــد‬ ‫زیرســاخت های الزم بــرای اجــرای ان را فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار انوشــه رحمانــی در حاشــیه بازدیــد از اداره اســتاندارد‬ ‫گنبــدکاووس بــه خبرنــگاران اظهــار داشــت‪ :‬پیــش از ایــن ‪ ۹‬مــورد از مجمــوع اســتاندارد ‪ ۸۵‬گانــه‬ ‫ســاخت خــودرو بــه ســبب نبــود پتانســیل اجرایــی در خودروســازها تعلیــق شــده بــود امــا اواخــر ســال‬ ‫گذشــته ایــن اســتانداردها رفــع تعلیــق گردیــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خودروســازها مکلــف بــه ایجــاد زیرســاخت های الزم و رعایــت کامــل همــه ‪۸۵‬‬ ‫اســتاندارد ایــن صنعــت هســتند و ســازمان اســتاندارد بــر رعایــت کامــل اســتانداردها نظــارت خواهــد‬ ‫کــرد تــا خــودروی باکیفیــت در اختیــار مــردم قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫رحمانــی‪ ،‬بــه شــعار نــوروزی امســال رهبــر معظــم انقــاب اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ســازمان ملــی‬ ‫اســتاندارد بــرای تحقــق ایــن شــعار از تولیــد کاالهــای باکیفیــت حمایــت خواهــد کــرد زیــرا تولیــد‬ ‫بیشــتر ســبب افزایــش صــادرات و ایجــاد اشــتغال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز ملــی تاییــد صالحیــت ســازمان اســتاندارد ادامــه داد‪ :‬بــرای توســعه دانــش بنیــان نیــز‬ ‫ایــن ســازمان تنهــا مرجــع صــدور گواهــی کیفیــت کاالهــای دانــش بنیــان اســت و بــه شــرکت های‬ ‫ایــن حــوزه در کســب مجــوز و گواهــی کیفیــت کاالهــا بــرای فــروش بهتــر ان در بازاهــای داخلــی و‬ ‫خارجــی کمــک خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی از اجــرای طــرح عیدانــه ســازمان ملــی اســتاندارد درخصــوص کیفــی ســازی ارائــه خدمــات بــه‬ ‫مســافران نــوروزی خبــر داد و گفــت‪ :‬در ایــن طــرح کــه بــرای نخســتین بــار اجــرا می شــود و تمــام‬ ‫ادارات کل اســتاندارد اســتان هــا بــر کیفیــت ارائــه خدمــات در زائرســراها‪ ،‬هتل هــا‪ ،‬مراکــز عرضــه‪،‬‬ ‫رســتوران ها و تمامــی خدماتــی کــه مســافران دریافــت می کننــد نظــارت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫رحمانــی افــزود‪ :‬ســازمان ملــی اســتاندارد طبــق مــاده ‪ ۱۷‬قانــون توســعه و تقویــت نظــام اســتاندارد‬ ‫کــه قانونــی فراگیــر و فرابخــش اســت‪ ،‬می توانــد بــه هــر انچــه کــه بــا ســامت و بهداشــت و ایمنــی‬ ‫مــردم ســر و کار دارد ورود کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬نظــارت بــر مباحــث خدمــات پــس از فــروش از جملــه در خــودرو و لــوازم خانگــی بــا‬ ‫هــدف احقــاق حقــوق مــردم امســال در دســتور کار ســازمان اســتاندارد قــرار دارد‪.‬‬ ‫رحمانــی از همــکاری ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬ازمایشــگاه در کشــور بــا ســازمان ملــی اســتاندارد خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬از ایــن تعــداد ازمایشــگاه ‪ ۲۸‬مــورد ان در گلســتان قــرار دارد کــه بــا توجــه بــه فعالیــت ‪۴۶۰‬‬ ‫واحــد تولیــدی ایــن اســتان‪ ،‬تعــداد ان بســیار انــدک اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫‏ کشف مقدار تقریبی ‪ 8‬کیلوگرم‬ ‫تریاک در عملیات مشترک پلیس‏‬ ‫مرگ جوان ‪ 28‬ساله‬ ‫در پی واژگونی موتورسیکلت‏‬ ‫کشف انواع مواد روانگردان‬ ‫دراسفراین‏‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان راز و جرگالن «ســرهنگ عبدالله‬ ‫صادقــی»از کشــف مقــدار ‪8‬کیلــو و ‪ 200‬گــرم مــواد مخدر تریاک‬ ‫در عملیــات مشــترک پلیــس مــواد ‏مخــدر شهرســتان راز و‬ ‫مرزبانــی خبــر دا ‪‎‬د ‪‎‬‬ ‫‏بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ عبداللــه‬ ‫صادقــی فرمانــده انتظامــی شهرســتان راز و جرگالن در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪:‬در راســتای تــداوم اجــرای طــرح ارتقــاء امنیــت‬ ‫اجتماعــی و‏کســب خبــر مبنــی بــر اینکــه یک نفــر در زمینه تهیه‬ ‫و توزیــع مــواد مخــدر فعالیــت و قصــد جابجایــی مقــداری مــواد‬ ‫مخدر از شهرســتان بجنورد به راز و جرگالن‏دارد که شناســایی‬ ‫و دســتگیری ان در دســتور کار مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد‬ ‫مخــدر ایــن فرماندهــی بــا همــکاری مرزبانــی راز قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ عبداللــه صادقــی بیــان داشــت بــا عنایــت بــه اهمیــت‬ ‫موضــوع و پــس از تالشــهای شــبانه روزی مامــوران و تعقیــب و‬ ‫مراقبــت در محــور روســتای تنگــه‏ترکمــن مســتقر و در یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه موفــق بــه دســتگیری ‪ 1‬نفــر قاچاقچــی و کشــف مقــدار‬ ‫هشــت کیلــو و دویســت گــرم مــواد مخــدر از نــوع تریــاک و‏همچنیــن‬ ‫توقیــف یــک دســتگاه خــودرو پرایــد نمودنــد ‪.‬‬ ‫واژگونــی یــک دســتگاه موتورســیکلت در شــهر جاجــرم‪ ،‬راکــب ‪28‬‬ ‫ســاله ان را بــه کام‏مــرگ کشــان ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «رضا قندی» فرمانده‬ ‫انتظامــی شهرســتان جاجــرم گفــت‪ :‬یــک مــورد واژگونــی موتورســیکلت‬ ‫در کمربنــدی ایــت اللــه‏رفســنجانی جاجــرم بــه مرکــز فوریــت هــای‬ ‫پلیســی ‪ 110‬اعــام کــه بالفاصلــه تیمــی از ماموران‏کالنتری ‪ 11‬رســالت ‪،‬‬ ‫پلیــس راهــور و نیروهــای امــدادی در محــل حاضــر شــدند‏‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا بررســی هــای بــه عمــل امده مشــخص شــد یک دســتگاه‬ ‫موتورســیکلت بــه‏راکبــی جــوان ‪28‬ســاله در حاشــیه جــاده واژگــون و‬ ‫راکب موتورســیکلت مصدوم و توســط نیروهای‏امدادی به بیمارســتان‬ ‫حضــرت جــواد االئمــه (علیــه اســام) شــهر جاجــرم منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ قنــدی تصریــح کــرد‪ :‬مصــدوم ایــن ســانحه بــا توجــه بــه‬ ‫شــدت جراحــات وارده علــی رغــم‏تــاش کادر پزشــکی فــوت نمودنــد‏‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬علت وقوع این ســانحه توســط کارشناســان تصادفات‬ ‫پلیس راهور در دســت‏بررســی می باشــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا ابــراز تاســف از ایــن حادثــه از شــهروندان خواســت هنــگام‬ ‫‏اســتفاده از موتورســیکلت‪ ،‬بــا رعایــت قانــون و مقــررات راهنمایــی‬ ‫و رانندگــی و بویــژه اســتفاده از‏کاله ایمنــی و ســرعت مجــاز از وقــوع‬ ‫اینگونــه حــوادث جلوگیــری کننــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین ازکشــف انــواع‬ ‫مــواد وقــرص هــای‏روانگــردان درایــن شهرســتان خبــرداد‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «سیدســعیدعزیزی» در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در‬ ‫پــی دریافــت خبــر موثــق از منابــع و مخبریــن محلــی مبنــی بــر‬ ‫‏اینکــه شــخصی بــه هویــت معلــوم درواحــد صنفــی خــود اقــدام‬ ‫بــه فــروش اقــام ممنوعــه بــه ویــژه قــرص هــای مخــدر مــی‬ ‫نمایــد مامــوران پلیــس اطالعــات وامنیــت‏عمومــی جهــت بررســی‬ ‫موضــوع بــه محــل مراجعــه کردنــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین انتظامــی شهرســتان اظهــار کــرد‪ :‬در بررســی بــه عمــل‬ ‫امــده توســط مامــوران تعــداد ‪420‬عــدد انــواع قــرص روانگــردان‬ ‫‪460,‬بســته بــی تــی و‪1800‬بســته‏نــاس جمعــا مقــدار ‪58‬کیلــو‬ ‫‪800‬گــرم نــاس ازایــن واحــد صنفــی کشــف وضبــط شــد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬درایــن رابطــه یــک نفــر متهم دســتگیر وپس ازتشــکیل‬ ‫پرونــده تحویــل مراجع قضایی شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ عزیــزی بااشــاره بــه اینکــه پلیــس بــه هیــچ عنــوان اجــازه‬ ‫جــوالن بــه ســوداگران مــرگ وافــرادی کــه ســامت جامعــه را بــه‬ ‫خطــر مــی انــدازد نمــی دهــد‏ازشــهروندان خواســت تادرصــورت‬ ‫اطــاع ازهرگونــه مــوارد مشــکوک مراتــب را بالفاصلــه ازطریــق پــل‬ ‫ارتباطــی ‪110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫اموزش مقابله با‬ ‫اتش را ساکنان‬ ‫‪ ۱۰۰‬روستای جنگلی‬ ‫گلستانفراگرفتند‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان بــا تاکیــد بــر نقــش‬ ‫امــوزش و توانمندســازی جوامــع بومــی و محلــی در پیشــگیری از‬ ‫اتش ســوزی جنگل هــا و مراتــع گفــت‪ :‬در راســتای رســیدن بــه ایــن‬ ‫هــدف ســاکنان ‪ ۱۰۰‬روســتای گلســتان امــوزش مقابلــه بــا اتــش در‬ ‫عرصه هــای منابــع طبیعــی را فــرا گرفتنــد‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی اظهــار داشــت‪ :‬این روســتاها بیشــتر در حاشــیه‬ ‫یــا داخــل جنــگل قــرار دارنــد و در هــر روســتا یــک گــروه ‪ ۱۱‬نفــره بــرای‬ ‫مقابلــه بــا اتــش ســوزی احتمالــی در عرصه هــا ســازماندهی شــدند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ایــن اداره کل هــزار و ‪ ۱۰۰‬نیــروی بومــی امــوزش دیــده‬ ‫بــرای مقابلــه بــا اتــش در عرصــه هــای جنگلــی در اختیــار دارد تــا در‬ ‫مواقــع ضــروری از ایــن ظرفیــت در کنــار جنگلبانــان اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان ادامــه داد‪ :‬تجهیــز این‬ ‫تعــداد نیروهــای امــوزش دیــده بــه تخصیــص ‪ ۴۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار‬ ‫نیــاز دارد تــا تجهیــزات ضــروری از جملــه دمنــده‪ ،‬لبــاس اطفــا حریــق‪،‬‬ ‫شــن کــش و فلسـک بک خریــداری و در اختیــار انــان قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫لطفــی گفــت‪ ۱۵۰ :‬روســتای اولویــت دار بــرای ســازماندهی و‬ ‫امــوزش نیروهــای بومــی در پیشــگیری و مقابلــه بــا اتش ســوزی‬ ‫جنــگل در گلســتان شناســایی شــدند کــه تاکنــون ایــن طــرح در ‪۱۰۰‬‬ ‫روســتا اجــرا شــد‪.‬‬ ‫وی بیشــترین عامــل اتــش ســوزی در عرصــه هــای منابــع طبیعــی‬ ‫گلســتان را خطــای انســانی دانســت و گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه نقــش‬ ‫و اهمیــت موضــوع امــوزش در پیشــگیری از خطراتــی کــه متوجــه‬ ‫منابــع طبیعــی اســت‪ ،‬امــوزش بــه همیــاران طبیعــت‪ ،‬گــروه هــای‬ ‫مردمــی و مرتعــداران و جوامــع محلــی حاشــیه جنــگل در اولویــت‬ ‫فعالیــت هــای ایــن اداره کل قــرار دارد‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان‪،‬‬ ‫پارســال ‪ ۸۴۴‬هکتــار از مســاحت جنگل هــا و مراتــع ایــن اســتان در‬ ‫اتــش ســوخت‪.‬‬ ‫کمبــود زیــر ســاخت هــا‪ ،‬گرانــی تجهیــزات پایــش و کنتــرل حریــق‪،‬‬ ‫کمبــود نیــرو و نداشــتن بالگــرد از دغدغــه هــای متولیــان جنگل های‬ ‫هیرکانــی گلســتان در مواجهــه بــا اتــش ســوزی اســت کــه بخشــی‬ ‫ازایــن تنگناههــا را بایــد بــا توانمندســازی و بهــره گیــری از ظرفیــت‬ ‫جوامــع حاشــیه نشــین ایــن عرصــه هــا کاهــش داد‪.‬‬ ‫جنگل هــا و مراتــع از جملــه ثروت هایــی هســتند کــه نقــش کلیــدی‬ ‫در ایجــاد زیســتگاه های حیــات وحــش‪ ،‬تولیــد اکســیژن‪ ،‬کاهــش‬ ‫الودگــی‪ ،‬جــذب دی اکســیدکربن‪ ،‬حفــظ گونه هــای گیاهــی و‬ ‫جانــوری‪ ،‬کنتــرل ریزگردهــا‪ ،‬و حفــظ اب و خــاک دارنــد‪.‬‬ ‫گلســتان یکــی از اســتان هــای غنــی در حــوزه جنــگل محســوب‬ ‫می شــود‪ ،‬گلســتان فــارغ از انکــه از بیشــترین و وســیع تریــن‬ ‫رویشــگاه ســرخدار ایــران در شهرســتان علی ابــاد کتــول و بهتریــن‬ ‫و غنی تریــن رویشــگاه هــای بلــوط «بلندمــازو» جهــان در شهرســتان‬ ‫گالیکــش را برخــوردار اســت صدهــا هــزار هکتــار از جنــگل هــای‬ ‫هیرکانــی را در دل خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫جنگل هــای هیرکانــی زیســت بــوم ‪ ۲۹۶‬گونــه پرنــده‪ ۹۸ ،‬گونــه‬ ‫پســتاندار و ‪ ۱۵۰‬گیــاه بومــی درختــی و بوتــه ای اســت‪ .‬ســهم اســتان‬ ‫گلســتان از مجمــوع حــدود ‪ ۲‬میلیــون هکتار جنــگل هیرکانی افزون‬ ‫بــر ‪ ۴۵۲‬هــزار هکتــار بــوده و در مقایســه بــا مازنــدران و گیــان از‬ ‫ســطح کمتــری برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫هــر چنــد در فراینــد ثبــت جنــگل هیرکانــی مناطــق جنــگل ابــر‪،‬‬ ‫افراتختــه و جهان نمــا از گلســتان در قالــب جنــگل هــای هیرکانــی به‬ ‫ثبــت جهانــی رســید امــا ســایر مناطــق اســتان نیــز فســیل های زنــده‬ ‫ارزشــمندی هســتند کــه ارزش گــذاری مــادی بــرای ان غیرممکــن بــه‬ ‫نظــر مــی رســد‪.‬‬ ‫اتش ســوزی یکــی از عوامــل اصلــی تغییــر در اکوسیســتم های‬ ‫طبیعــی از جملــه جنــگل هاســت کــه در ســالهای مختلــف و بــر‬ ‫اســاس تغییــرات اقلیمــی شــدت و ضعــف تاثیــرات مخــرب ان‬ ‫افزایــش یــا کاهــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫امبوالنس ‪115‬‬ ‫تاکسی تلفنی نیست!‬ ‫ســاعت از ‪ 10‬گذشــته اســت‪ .‬بچــه هــای ‪ 115‬خســته‬ ‫از یــک روز کاری ســخت در حــال اســتراحت هســتند‬ ‫کــه از مرکــز یــک ماموریــت جدیــد اعــام مــی شــود‪.‬‬ ‫امبوالنــس اعــزام مــی شــود و چنــد دقیقــه بعــد‬ ‫بــه مقصــد اعــام شــده مــی رســند‪ .‬بیمــار کــه یــک‬ ‫مــرد شــصت ســاله اســت و چنــد روزی از درد در‬ ‫ناحیــه شــکم رنــج مــی بــرد و کمــی بی حــال اســت‪،‬‬ ‫از تاخیــر پرســنل شــاکی اســت! زن د رحالــی کــه‬ ‫ســبد مســافرتی ‪ ،‬فالســک چــای‪ ،‬دســتمال کاغــذی‪،‬‬ ‫ملحفــه‪ ،‬تعــدادی میــوه و دو اســتکان را امــاده کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬ســوار امبوالنــس مــی شــود‪ .‬ظاهــرا ً حفــظ‬ ‫کــردن تلفــن ‪ 115‬اورژانــس از حفــظ کــردن تلفــن‬ ‫اژانــس هــا اســان تــر اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس پروتــکل هــای درمانــی‪ ،‬وظیفــه اورژانس‬ ‫پیــش بیمارســتانی رســیدگی بــه مــوارد فوریتهــای‬ ‫پزشــکی و ارائــه خدمــات بــه مصدومیــن و بیمــاران‬ ‫اور‍ژانســی مــی باشــد‪ .‬در واقــع کار ایــن مجموعــه‬ ‫از صحنــه حادثــه اغــاز شــده و در مرکــز درمانــی بــه‬ ‫پایــان مــی رســد‪.‬‬ ‫اما به چه مواردی فوریتهای پزشکی گفته می شود؟‬ ‫بیماریهــا و حــوادث اورژانــس بــه مــواردی اطــاق‬ ‫مــی گردنــد کــه در صــورت عــدم ارائــه بــه موقــع‬ ‫اقدامــات امــدادی ‪ -‬درمانــی ‪ ،‬منجــر بــه صدمــات‬ ‫عضــوی و یــا جانــی و نیــز مشــکالت روانــی بیمــار‬ ‫میشــود‪.‬‬ ‫مثالهایــی از مــوارد اورژانــس کــه در زمــره وظایــف‬ ‫اورژانــس ‪ ۱۱۵‬هســتند عبارتنــد از اورژانس هــای قلبی‪،‬‬ ‫اورژانس هــای محیطــی و شــغلی‪ ،‬اورژانس هــای‬ ‫اعصــاب‪ ،‬اورژانس هــای زنــان و زایمــان‪ ،‬اورژانس هــای‬ ‫گوارشــی‪ ،‬اورژانس هــای تنفســی‪ ،‬اورژانس هــای‬ ‫دســتگاه اســکلتی و ‪...‬‬ ‫در واقــع وظیفــه اورژانــس ‪ 115‬رســاندن بیمارانــی بــه‬ ‫بیمارســتان اســت کــه اوال ً جــان انهــا در خطــر باشــد‬ ‫و زمــان بــرای نجــات انهــا حیاتــی اســت و یــا اینکــه‬ ‫انتقــال بیمــار توســط اطرافیــان باعــث خطــرات دیگــر‬ ‫نظیــر قطــع نخــاع و فــوت نــوزاد و عــوارض جبــران‬ ‫ناپذیــر گــردد‪.‬‬ ‫اما متاســفانه ای عده ای اورژانس ‪ 115‬را با اژانس‬ ‫مســافرتی و تاکســی تلفنــی اشــتباه گرفته انــد و‬ ‫گاهــی اوقــات شــاهد انتقــال دســته جمعــی یــک‬ ‫خانــواده بــا امبوالنــس بــه مراکــز درمانــی هســتیم‬ ‫کــه همگــی از دچــار بــی حالــی یــا تهــوع و ‪...‬‬ ‫هســتند‪ .‬ایــن رویــداد کــه ان را ناشــی خــود خواهــی‬ ‫یــا ضعــف در امــوزش و معرفــی وظایــف اورژانــس‬ ‫‪ 115‬و یــا هــر چیــز دیگــری بدانیــم ممکــن اســت‬ ‫روزی باعــث بــه خطــر افتــادن جــان عزیــزان شــود‪.‬‬ ‫خدمــات اجتماعــی بــا خدمــات شــخصی تفــاوت‬ ‫دارنــد‪ .‬زندگــی اجتماعــی را بیاموزیــم‪.‬‬ ‫ص‬ ‫رف‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫ویی‬ ‫کم مصرف کردن نیست‬ ‫درست مصرف کردن است‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬فروردین ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪506‬‬ ‫عالئم امیکرون چیست؟‬ ‫سرویس روانشانسی‪-‬فاطمه زاهدی‬ ‫احساسات دیگران‬ ‫را چطور تایید کنیم؟‬ ‫اعتبارســنجی احساســی یعنــی درک و پذیــرش‬ ‫احساســات شــخص دیگــر‪ .‬وقتــی فــرد ایــن نــوع اعتبــار را‬ ‫دریافــت می کنــد‪ ،‬احســاس می کنــد دیگــران نه تنهــا بــه‬ ‫احساســاتش توجــه می کننــد و حرفــش را می شــنوند‪،‬‬ ‫بلکــه انهــا را می پذیرنــد‪ .‬اگــر فــردی احســاس کنــد افــکار‪،‬‬ ‫احساســات و عواطفش شــنیده و درک نمی شــوند‪ ،‬ممکن‬ ‫اســت گوشــه گیر شــود‪ .‬بی اعتبــاری احساســی حتــی‬ ‫ممکــن اســت باعــث شــروع اختــاالت روانــی ماننــد اختالل‬ ‫شــخصیت مــرزی (‪ )BPD‬شــود‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬دربــاره‬ ‫مفهــوم اعتبارســنجی احساســی و نحــوه تاییــد احساســات‬ ‫دیگــران صحبــت می کنیــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫اعتبارسنجی احساسی یعنی چه؟‬ ‫اعتبارســنجی عاطفــی فراینــد یادگیــری‪ ،‬درک و‬ ‫بیــان پذیــرش تجربــه عاطفــی شــخص دیگــر اســت‪.‬‬ ‫اعتباربخشــیدن بــه یــک احســاس بــه ایــن معنــا نیســت‬ ‫کــه شــما بــا طــرف مقابــل موافــق هســتید یا فکــر می کنید‬ ‫کــه واکنــش عاطفــی او موجــه اســت‪ ،‬بلکــه یعنــی بــدون‬ ‫اینکــه بخواهیــد ایــن احســاس فــرد را از بیــن ببریــد یــا او‬ ‫را به خاطــر داشــتن ایــن احســاس شــرمنده کنیــد‪ ،‬دربــاره‬ ‫احساســش بــا او صحبــت می کنیــد‪.‬‬ ‫چرا اعتبارسنجی احساسی مهم است؟‬ ‫اعتبارســنجی عاطفــی نقش هــای مهمــی بــرای مــا ایفــا‬ ‫می کنــد و برخــی مزایــای ان عبارت انــد از‪:‬‬ ‫برقــراری ارتبــاط موثــر‪ :‬وقتــی احساســات کســی را تاییــد‬ ‫می کنیــد‪ ،‬نشــان می دهیــد کــه بــه او اهمیــت می دهیــد و‬ ‫او را همان طــوری می پذیریــد کــه هســت‪.‬‬ ‫تقویــت روابــط‪ :‬زمانــی کــه احساســات کســی را‬ ‫می پذیریــد‪ ،‬بــا هــم ارتبــاط عمیق تــری برقــرار می کنیــد و‬ ‫این طــوری رابطه تــان تقویــت می شــود‪.‬‬ ‫نشــان دادن ارزش طــرف مقابــل‪ :‬وقتــی احساســات‬ ‫کســی را تاییــد می کنیــد‪ ،‬بــه او نشــان می دهیــد کــه بــرای‬ ‫شــما مهــم اســت‪.‬‬ ‫تنظیــم عاطفــی بهتــر‪ :‬وقتــی فــرد احســاس می کنــد‬ ‫دیگــران او را درک می کننــد و او را همان طــور می پذیرنــد‬ ‫کــه هســت‪ ،‬می توانــد احساســاتش را بهتــر تنظیــم کننــد‪.‬‬ ‫چگونه احساسات دیگران را تایید کنیم؟‬ ‫بــا انجــام کارهایــی می توانیــد احساســات دیگــران را‬ ‫به خوبــی تاییــد کنیــد‪ .‬بهبــود ایــن مهــارت نه تنهــا می توانــد‬ ‫روابــط شــما بــا دیگــران را بهبــود ببخشــد‪ ،‬بلکــه می توانــد‬ ‫بــه شــما کمــک کنــد افــکار و احساســات خــود را نیــز‬ ‫به درســتی تاییــد کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬احساســات او را شناســایی کنیــد و بــه رســمیت‬ ‫بشنا ســید‬ ‫اولیــن قــدم بــرای تاییــد احســاس عاطفــی طــرف مقابــل‬ ‫پذیرفتــن احســاس اوســت‪ .‬اگــر طــرف مقابــل احساســات‬ ‫خود را به درســتی بیان نکرده باشــد‪ ،‬ممکن اســت مجبور‬ ‫شــوید از او بپرســید چــه احساســی دارد یــا احساســش را‬ ‫حــدس بزنیــد و ســپس از او بپرســید کــه دســت متوجــه‬ ‫احساســش شــده اید یــا خیــر‪.‬‬ ‫تصــور کنیــد همســرتان از دســت شــما عصبانــی اســت‪.‬‬ ‫از محــل کار بــه خانــه می اییــد و او بــا عصبانیــت رفتــار‬ ‫می کنــد‪ .‬اگــر از قبــل احساســش را بــا شــما در میــان‬ ‫گذاشــته و می دانیــد از شــما عصبانــی اســت‪ ،‬می توانیــد‬ ‫ایــن احســاس را بپذیریــد و بگوییــد‪« :‬می فهمــم کــه‬ ‫عصبانــی هســتی» امــا اگــر چیــزی نگفتــه و عصبانــی بــه‬ ‫نظــر می رســد‪ ،‬می توانیــد بگوییــد‪« :‬بــه نظــر می رســه‬ ‫عصبانــی هســتی‪ ،‬درســته؟»‬ ‫اعتبارســنجی احساســی بــا گــوش دادن شــروع می شــود‪.‬‬ ‫مهــم اســت کــه پاسـخ های شــفاهی مختصــری بدهیــد تا‬ ‫بــه او نشــان بدهیــد کــه حرف هایــش را می شــنوید‪ .‬در‬ ‫حالــی کــه شــخص در حــال صحبــت اســت‪ ،‬کلماتی مانند‬ ‫«خــب» و «اوهــوم» بگوییــد تــا احســاس کنــد حواســتان‬ ‫کامــا پیــش اوســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬منبع احساسات او را بشناسید‬ ‫مرحله بعدی شناســایی موقعیت یا نشــانه ای اســت که‬ ‫باعــث ایجــاد ایــن احساســات شــده اســت‪ .‬از فرد بپرســید‬ ‫کــه چــه چیــزی باعــث ایجــاد ایــن احســاس شــده اســت‪.‬‬ ‫گاهــی ممکــن اســت طــرف مقابــل نتوانــد ایــن موضــوع را‬ ‫به وضــوح بیــان کنــد یــا تمایلــی بــه صحبــت دربــاره دلیــل‬ ‫احساســش نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫شــاید الزم باشــد فقــط نشــان بدهیــد کــه متوجــه ناراحتی او‬ ‫شــده اید و دوســت داریــد بدانیــد چــه شــده اســت‪ ،‬امــا بــدون‬ ‫درک واضــح از موقعیــت ایــن کار برایتــان دشــوار اســت‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشید‪..‬‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬کاویان برزگریان‬ ‫عالئــم امیکــرون چیســت؟ بــا عالئــم امیکــرون بــه طــور کامــل‬ ‫اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا امیکــرون بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت و احتمــال‬ ‫اینکــه هــر لحظــه بــا فــردی مبتــا بــه ایــن بیمــاری برخــورد‬ ‫کنیــد‪ ،‬بســیار زیــاد اســت‪ .‬از طــرف دیگــر بنظــر می رســد کــه‬ ‫ایــن بیمــاری بــا نــوع دلتــا تــا حــدودی متفــاوت اســت و همیــن‬ ‫نحــوه ی تشــخیص را بــرای بیشــتر مــردم ســخت کــرده اســت‪.‬‬ ‫پــس بهتــر اســت بــا عالئــم امیکــرون اشــنا شــوید تــا در صــورت‬ ‫ابتــا بــه ایــن بیمــاری ســریع تر بتوانیــد درمــان را شــروع نماییــد‪.‬‬ ‫امــا عالئــم امیکــرون چیســت؟ در ادامــه بــه طــور مفصــل بــه ایــن‬ ‫موضــوع پرداخته ایــم‪.‬‬ ‫هــر ویروســی در طــول زمــان جهش هــای جدیــدی می یابــد‬ ‫و ویــروس کرونــا نیــز از ایــن قضیــه مســتثنی نیســت‪ .‬برخــی‬ ‫از ایــن تغییــرات هیــچ تاثیــری بــر ویــروس ندارنــد‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه برخــی دیگــر می تواننــد میــزان مســری بــودن‪ ،‬بافت هایــی‬ ‫کــه الــوده می کننــد یــا شــدت بیمــاری را تغییــر دهنــد‪ .‬در ‪26‬‬ ‫نوامبــر ‪ ،2021‬ســازمان بهداشــت جهانــی (‪ )WHO‬نــوع جدیــدی‬ ‫از ویــروس کرونــا را گــزارش کــرد کــه بــا نــام امیکــرون شــناخته‬ ‫شــد‪ .‬از انجایــی کــه شــدت انتقــال ایــن نــوع از ویــروس کرونــا‬ ‫بســیار بــاال می باشــد‪ ،‬همیــن باعــث نگرانــی مقامــات بهداشــتی‬ ‫جهانــی شــده اســت‪ .‬همچنیــن ایــن احتمــال وجــود دارد کــه‬ ‫امیکــرون بتوانــد حتــی واکــس کرونــا را نیــز دور بزنــد‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل در سراســر دنیــا اقدامــات احتیاطــی بــرای کاهــش شــیوع‬ ‫امیکــرون شــروع شــده اســت امــا بــه هرحــال جلوگیــری از‬ ‫گســترش کامل ان غیرممکن اســت و شــما باید مراقب باشــید‪.‬‬ ‫در زیــر بــه عالئــم امیکــرون پرداخته ایــم‪.‬‬ ‫عالئم امیکرون چیست؟‬ ‫کرونــا معمــوال بــا از دســت دادن حــس چشــایی و بویایــی‬ ‫همــراه بــود و همیــن می توانســت تشــخیص کرونــا را اســان تر‬ ‫کنــد‪ .‬امــا در مــورد امیکــرون شــرایط فقــط می کنــد و فــرد‬ ‫ممکــن اســت چنــان شــباهتی بــه عالئــم کرونــا نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫گزارش هــا نشــان می دهــد کــه امیکــرون بیشــتر عالئمــی شــبیه‬ ‫بــه ســرماخوردگی معمولــی را دارد و گاهــا عالئ ـم گیج کننــده ای‬ ‫مثــل کمــردرد نیــز گــزارش شــده اســت‪ .‬عالئــم امیکــرون کامــا‬ ‫شــبیه بــه ســرماخوردگی اســت امــا ‪ 5‬عالمــت شــایع ان عبارتنــد‬ ‫از ‪ :‬از ابریــزش بینــی‪ ،‬ســردرد‪ ،‬بیحالــی و خســتگی‪ ،‬عطســه و‬ ‫گلــودرد‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی عالئــم احتمالــی امیکــرون بــه شــکل زیــر گــزارش‬ ‫شــده اســت‪:‬‬ ‫تب یا لرز‬ ‫سرفه‬ ‫تنگی نفس‬ ‫خستگی‬ ‫دردهای عضالنی‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬فاطمه زنگنه‬ ‫کتاب درمانی؛‬ ‫چه چیزهایی درباره این‬ ‫درمان موثر باید بدانیم؟‬ ‫وقتــی بــا مشــکالتی ماننــد اضطــراب و افســردگی‬ ‫دســت به گریبانیم‪ ،‬ســاده نیســت کــه درک کنیــم چــه در ذهــن‬ ‫و جســم مــا رخ می دهــد‪ ،‬به ویــژه اگــر تجربــه دیگــری نداشــته‬ ‫باشــیم کــه بتوانیــم شــرایطمان را بــا ان مقایســه کنیــم‪ .‬کتــاب‬ ‫درمانــی ایــن شــکاف را بــا ادبیــات پــر می کنــد‪ .‬کتاب درمانــی‬ ‫روشــی مقرون به صرفــه اســت کــه معمــوال بــرای تکمیــل ســایر‬ ‫روش هــای درمانــی اســتفاده می شــود و بــرای تمــام ســنین مفیــد‬ ‫اســت‪ .‬کتاب هایــی کــه توصیــه می شــوند هــر گونــه ادبــی و هــر‬ ‫موضوعــی را در بــر می گیرنــد‪ ،‬ولــی کتاب درمانگــران بیشــتر از‬ ‫کتاب هــای داســتانی اســتفاده می کننــد‪ .‬در ادامــه توضیــح‬ ‫می دهیــم کــه کتــاب درمانــی بــرای حــل کــدام مشــکالت موثــر‬ ‫اســت و چگونــه و چقــدر بــه حــل مشــکالت مــا کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫کتاب درمانی برای حل چه مشکالتی مناسب است؟‬ ‫مطالعــه بــرای افــراد در هــر ســنی مفیــد اســت و موجــب افزایش‬ ‫خوداگاهــی‪ ،‬باالرفتــن عزت نفــس و بهبــود توانایــی رویارویــی بــا‬ ‫بحران هــای رشــد می شــود‪ .‬می تــوان کتاب درمانــی را بــا ســایر‬ ‫شــیوه های درمانــی ماننــد بازی درمانــی و رفتــار درمانــی شــناختی‬ ‫ترکیــب کــرد‪.‬‬ ‫می توانیــم از کتــاب درمانــی بــرای حــل چنیــن مســائل و‬ ‫مشــکالتی اســتفاده کنیــم‪:‬‬ ‫اضطراب؛‬ ‫افسردگی؛‬ ‫تروما؛‬ ‫اعتیاد؛‬ ‫غم و اندوه؛‬ ‫اختالل خوردن؛‬ ‫نگرانی هــای وجــودی ماننــد انــزوا‪ ،‬پوچــی زندگــی‪ ،‬ازادی و‬ ‫مــرگ؛‬ ‫طــاق‪ ،‬مشــکالت خانوادگــی یــا ســایر چالش هــای مربــوط بــه‬ ‫روابــط؛‬ ‫سوءمصرف مواد؛‬ ‫مدیریت خشم؛‬ ‫رفتار نامناسب اجتماعی؛‬ ‫کم رویی؛‬ ‫مواجهــه بــا طردشــدن یــا گرایش هــای منفــی دیگــری ماننــد‬ ‫نژادپرســتی‪ ،‬تبعیــض جنســیتی و ســن گرایی یــا تبعیــض ســنی؛‬ ‫درمان سوءمصرف خفیف الکل‪.‬‬ ‫کتــاب‬ ‫درمانگــر می توانــد از کتاب هــای خودیــاری ماننــد‬ ‫ِ‬ ‫تمرینــات ارامش بخــش بــرای افــراد مضطــرب اســتفاده کنــد یــا‬ ‫بــرای بیمــاری کــه به تازگــی یکــی از عزیزانــش را از دســت داده‬ ‫اســت‪ ،‬داســتان شــخصیتی تخیلــی را انتخــاب کنــد کــه بــا غ ـم و‬ ‫انــدوه و اســیب مــرگ یکــی از عزیزانــش روبــه رو شــده اســت‪.‬‬ ‫کتاب درمانی چگونه به حل مشکالت ما کمک می کند؟‬ ‫درمانگر با اســتفاده از ماجراهای کتاب های داســتانی‪ ،‬شــعرها‪،‬‬ ‫نمایشــنامه ها‪ ،‬داســتان های کوتــاه و کتاب هــای خودیــاری‬ ‫بــه بیمــار کمــک می کنــد کــه درک عمیق تــری از مشــکالت و‬ ‫نگرانی هایــش پیــدا کنــد‪ .‬کتــاب درمانــی موجــب می شــود بــه‬ ‫چالش هایــی اگاه شــویم کــه بــا انهــا روبــه رو هســتیم و بــرای‬ ‫رفــع نگران کننده تریــن مشــکالت خــود راهکارهایــی بیابیــم‪.‬‬ ‫کتــاب درمانــی درک‪ ،‬خوداگاهــی و توانایــی حــل مســئله مــا را‬ ‫افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫درمانگــر می توانــد از کتــاب درمانــی بــرای پیشــگیری نیــز‬ ‫اســتفاده کنــد‪ ،‬یعنــی بــه افــراد کمــک کنــد کــه راه هــای مقابلــه بــا‬ ‫چالش هــای زندگــی را بیاموزنــد‪.‬‬ ‫کتاب درمانــی روشــی ارزان و اســان اســت کــه عــوارض جانبــی‬ ‫کمــی دارد (البتــه اگــر اصــا عوارضــی داشــته باشــد!)‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫بــرای بیمارانــی کــه زمــان کــم یــا بودجــه محــدودی دارنــد یــا‬ ‫سردرد‬ ‫مشکالت چشایی یا بویایی‬ ‫گلو درد‬ ‫ابریزش بینی‬ ‫حالت تهوع یا استفراغ‬ ‫اسهال‬ ‫فــرد مبتــا بــه امیکــرون ممکــن اســت همــه یــا ترکیبــی از عالئــم‬ ‫بــاال را تجربــه کنــد‪.‬‬ ‫ایا امیکرون روی ریه ها تاثیر می گذارد؟‬ ‫بنظــر می رســد کــه امیکــرون نســبت بــه نســخه های قبلی تــر‬ ‫ویــروس کرونــا خفیف تــر اســت و نســبت بــه نــوع دلتــا ویــروس‬ ‫کرونــا بســیار مالیم تــر می باشــد‪ .‬طبــق گزارش هــا احتمــال‬ ‫عفونــت شــدید ریــه در امیکــرون نســبت بــه انــواع قبلــی بســیار‬ ‫کمتــر اســت‪ .‬دلیــل ان نیــز بــه ایــن خاطــر اســت کــه برخــاف‬ ‫انــواع دیگــر امیکــرون دســتگاه تنفســی را الــوده نمی کنــد و در‬ ‫داخــل ریه هــا بــه خوبــی تکثیــر نمی شــود‪ .‬امــا بــا ایــن حــال بــا‬ ‫ذات الریــه شــدید همــراه اســت‪ .‬البتــه هنــوز مطالعــات بیشــتر‬ ‫بــر روی ایــن موضــوع صــورت نگرفتــه اســت و نمی تــوان نظــر‬ ‫قطعــی داد‪.‬‬ ‫ایا واکسن کرونا می تواند از ابتال به امیکرون جلوگیری کند؟‬ ‫امیکــرون می توانــد باعــث عفونــت جدیــدی در هــر فــردی شــود‬ ‫امــا بــه هــر حــال اگــر بــه طــور کامــل واکســینه شــده باشــید‪،‬‬ ‫احتمــاال ابتــا بــه عفونــت شــدید کمتــر اســت‪ .‬امــا بــا ایــن حــال‬ ‫توصیــه می شــود کــه همــه افــراد جامعــه فاصلــه اجتماعــی را‬ ‫رعایــت کننــد و حتمــا از ماســک اســتفاده نماینــد‪.‬‬ ‫امیکرون چقدر مسری است؟‬ ‫امیکــرون مســری تر از نــوع دلتــا اســت‪ .‬ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه نــوع دلتــا دوبرابــر ســویه اصلــی ویــروس کرونــا قابــل انتقــال‬ ‫بــود‪ .‬امــا بــا ایــن حــال دوره کمــون یــا نهفتگــی امیکــرون کوتاه تــر‬ ‫بــوده و بــه طــور متوســط ســه روز طــول می کشــد‪ .‬دوره نهفتگــی‬ ‫دوره زمانــی بیــن ابتــا بــه ویــروس و بــروز عالئــم اســت‪ .‬از‬ ‫انجایــی کــه امیکــرون دوره کمــون کوتــاه تــری دارد‪ ،‬عالئــم را‬ ‫ســریعتر بــروز خواهیــد داد و مــی توانیــد ان را ســریع تر نیــز بــه‬ ‫دیگــران منتقــل کنیــد‪ .‬شــما حتــی ممکــن اســت در طــول دوره‬ ‫نهفتگــی یعنــی حتــی قبــل از بــروز عالئــم نیــز ان را بــه دیگــران‬ ‫منتقــل کنیــد‪.‬‬ ‫امیکــرون بــر روی کــودکان زیــر پنــج ســال کــه نمی تواننــد‬ ‫واکســینه شــوند نیــز تاثیــر می گــذارد؟‬ ‫بلــه‪ ،‬امــا بــه نظــر مــی رســد کــه امیکــرون در کــودکان خفیف تــر‬ ‫اســت‪ .‬امــا بــا ایــن حــال‪ ،‬بــه ایــن معنــی نیســت کــه کــودکان‬ ‫تحــت تاثیــر امیکــرون قــرار نمی گیرنــد‪ .‬واکس ـن بــرای کــودکان‬ ‫زیــر پنــج ســال هنــوز در حــال مطالعــه هســتند و امیدواریــم بــه‬ ‫زودی در دســترس قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫افــرادی بــا مشــکالت ســامت روان خفیــف تــا‬ ‫متوســط‪ ،‬مفیــد اســت‪.‬‬ ‫خوانــدن اثــار ادبــی و صحبت کــردن دربــاره انهــا‬ ‫بــه بیمــاران کمــک می کنــد‪:‬‬ ‫از دیدگاهــی غیــر از دیــدگاه خودشــان مســائل‬ ‫را ببیننــد؛‬ ‫گذشــته دشــوار یــا عالئــم ناراحت کننــده را درک‬ ‫کنند ؛‬ ‫امیــدواری‪ ،‬رضایــت و همدلــی را احســاس‬ ‫کننــد؛‬ ‫عزت نفسشــان بهبــود یابــد و احســاس‬ ‫خودکارامــدی کننــد‪.‬‬ ‫توجه مهم‬ ‫مطالعــه مقــاالت و جســتجو در اینترنــت باعــث‬ ‫افزایــش اطالعــات عمومــی شــما می شــود امــا‬ ‫هیــچ وقــت نمی توانــد جایگزیــن مناســبی بــرای‬ ‫مراجعــه بــه متخصــص و دریافــت مشــاوره های‬ ‫تخصصــی باشــد‪.‬‬ ‫اگــر دچــار مســاله ای شــده اید‪ ،‬مشــورت بــا‬ ‫مشــاوران ماهــر و متخصــص می توانــد مســیر‬ ‫زندگــی شــما را هموارتــر کنــد‪ .‬جهــت مشــاهده‬ ‫لیســتی از بهتریــن مشــاورها و روانشــناس ها‬ ‫کلیــک کنیــد‪:‬‬ ‫خوانــدن کتــاب‪ ،‬به ویــژه کتاب هایــی کــه دیــدگاه جدیــدی‬ ‫را ارائــه می دهنــد یــا خواننــده را بــه خــارج از منطقــه امنــش‬ ‫می برنــد‪ ،‬همدلــی و تحمــل دیگــران و مهارت هــای میان فــردی‬ ‫(ماننــد توانایــی درک احساســات دیگــران) را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫وقتــی از کتــاب درمانــی در محیــط گروهــی اســتفاده می شــود‪،‬‬ ‫شــرکت کنندگان می تواننــد دربــاره تفسیرشــان از داســتان و‬ ‫ارتباطــی کــه میــان داســتان و مشــکالت زندگــی خــود می بیننــد‬ ‫بازخــورد بدهنــد یــا بگیرنــد‪ .‬ایــن روش برقــراری ارتبــاط را‬ ‫بهبــود می دهــد و گفت وگوهــا و ارتباطــات عمیق تــر را در‬ ‫شــرکت کنندگان تقویــت می کنــد‪.‬‬ ‫مطالعــه باعــث تقویــت اثــرات ســایر درمان هــا می شــود و‬ ‫امیــد بــه تغییــرات مثبــت را ایجــاد می کنــد‪ .‬کتــاب درمانــی بــا‬ ‫ایجــاد امــکان ادامــه درمــان در خــارج از جلســات‪ ،‬فراینــد درمــان‬ ‫را تســریع می کنــد‪ .‬به گفتــه بســیاری از درمانگرانــی کــه از‬ ‫کتاب درمانــی اســتفاده می کننــد‪ ،‬ایــن روش مشــارکت و تعهــد‬ ‫بیمــار بــه فراینــد درمانــی را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫کتاب درمانی چقدر تاثیر دارد؟‬ ‫بیشــتر متخصصــان توافــق دارنــد خوانــدن فعالیت مولدی اســت‬ ‫کــه می توانــد ســامت روان را بهبــود دهــد‪ ،‬زیــرا مطالعــه موجــب‬ ‫افزایــش همدلــی‪ ،‬تیزشــدن ذهــن و تغییــر رفتــار می شــود‪.‬‬ ‫بعضــی روان شناســان معتقدنــد کــه داســتان ها توانایــی خواننــده‬ ‫در تشــخیص و تفســیر احساســات دیگــران را بهبــود می بخشــند‪.‬‬ ‫در ادامــه بــا چطــور همــراه مــا باشــید‪...‬‬ صفحه 6 ‫کالهبرداری از طریق تبلیغات اغواکننده در فضای مجازی‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا گلســتان گفــت‪ :‬شــهروندان بــرای خریــد هرگونــه کاال در فضــای مجــازی چــه فروشــگاه های انالیــن و چــه کاال هــا و خدمــات‬ ‫تبلیغ شــده در ســایت های واســط بایــد دقــت کننــد تــا در دام مجرمــان ســایبری نیفتنــد‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬فروردین ‪1400‬‬ ‫راهکارهای‬ ‫ایجاد نشاط‬ ‫درونی‏‬ ‫سرویس اجتماعی ‪ -‬هاجر مومن‪:‬‬ ‫شــادی و نشــاط یکــی از نیازهــای اساســی و‬ ‫فطــری انســان اســت‪ .‬شــادی ضرورتــی اســت‬ ‫کــه بــه زندگــی معنــا می بخشــد و عاملــی‬ ‫‏اســت کــه بــه روح و روان انســان ایــن توانایــی‬ ‫را می دهــد کــه در مســیر کمــال و تعالــی خــود‬ ‫بکوشــد و بتواند بر ســختی و‏مشــکالت این راه‬ ‫چیــره شــود و از ایــن تــاش خــود لــذت ببــر ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫راهکارهای ایجاد نشاط درونی‬ ‫شــادی و نشــاط یکــی از نیازهــای اساســی و‬ ‫فطــری انســان اســت‪ .‬شــادی ضرورتــی اســت‬ ‫کــه بــه زندگــی معنــا مــی بخشــد و عاملــی‬ ‫اســت کــه بــه روح و روان‏انســان ایــن توانایــی‬ ‫را می دهــد کــه در مســیر کمــال و تعالــی خــود‬ ‫بکوشــد و بتواند بر ســختی و مشــکالت این راه‬ ‫چیــره شــود و از ایــن تــاش خــود لــذت ببــرد‏‪.‬‬ ‫اســاس جهــان هســتی و پدیده هــای ان بــه‬ ‫گونــه ای طراحــی شــده اند کــه در ادمــی شــادی‬ ‫و نشــاط ایجــاد کننــد‪ .‬بهــار بــا طــراوت‪ ،‬صبــح پــر‬ ‫لطافــت‪ ،‬طبیعــت بــا ‏ظرافت‪،‬ابشــارهای زیبــا‪،‬‬ ‫گل هــای رنگارنــگ‪ ،‬محبــت و هــزاران افریــده دیگر‪،‬‬ ‫همــه و همــه شــادی اور و لــذت بخــش اســت‏‪.‬‬ ‫تکنیــک هــای تقویــت اعتمــاد بــه نفــس و کســب‬ ‫شــادی‏‪:‬‬ ‫بــر نقــاط قــوت خــود پافشــاری کنیــد‪ :‬بالیــدن به‬ ‫توانایی هــای خــود‪ ،‬بــر چســب منفــی بــه خــود‬ ‫نــزدن و بــر جســته کــردن امتیــازات احســاس‬ ‫رضایــت و‏خرســندی به شــما خواهــد داد‪ .‬پس‬ ‫بــا هــر نــوع تفکــر منفــی برخــورد کنیــد تــا غــم و‬ ‫غصــه شــما را فــرا نگیــرد‏‪.‬‬ ‫خــود را ســرزنش نکنیــد‪ :‬ســرزنش و ســرکوفت‬ ‫زدن به خود‪ ،‬نشاط و شادمانی را از شما سلب‬ ‫می کنــد‪ ،‬زیــرا نســبت های نــاروا بــه خــود دادن‪،‬‬ ‫در ضمیــر‏ناخــود اگاه می مانــد و از ضمیــر ناخود‬ ‫اگاه پیام هــای منفــی بــه ذهــن مخابره می شــود‬ ‫چگونهپیامک های‬ ‫کالهبرداری‬ ‫را بشناسیم‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان گفــت‪ :‬ســهل انگاری‪ ،‬طمـع ورزی‪ ،‬نبــود دانش و ســواد ســایبری کافی از‬ ‫مهم تریــن علــل وقــوع کاله برداری هــا در فضــای مجــازی می باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ ابراهیــم پرســا در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬برابــر بررســی‬ ‫صــورت گرفتــه بــر روی امــار جرائــم بــه وقــوع پیوســته و پرونده هــای واصلــه بــه پلیــس فتــا اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫در ســال ‪ 1400‬شــاهد افزایــش حــدود ‪ 25‬درصــدی وقــوع جرائــم ســایبری بودیــم ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مجمــوع پرونده هــا‪ ،‬حدود‪24‬درصــد مربــوط بــه کاله بــرداری رایانـه ای می باشــد کــه متاســفانه‬ ‫شــگردهای تکــراری و پیش پاافتــاده به کارگیــری شــده توســط کاله بــرداران‪ ،‬همچنــان قربانــی می گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کاله بــرداری در صفحــات اینســتاگرامی تبلیــغ و فــروش کاال و خدمــات و کاله بــرداری‬ ‫از طریــق درج اگهی هــای فریبنــده و اغواکننــده در ســایت های واســطه دیــوار و شــیپور بیشــترین‬ ‫وقــوع را داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی در توصیــه بــه افــرادی کــه فریــب تبلیغــات جــذاب کانال هــا و صفحــات شــبکه های اجتماعــی را‬ ‫می خورنــد گفــت‪ :‬از فروشــگاه های اینترنتــی معتبــر کــه دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیــک هســتند خریــد کنیــد‬ ‫و بــه اگهی هــا و تبلیغــات کاالی ارزان کــه هویــت و نــام و نشــان اگهی دهنــده و فروشــنده مشــخص نشــده‬ ‫اســت‪ ،‬اعتنــا نکنیــد و بــدون تحقیــق کامــل و بررســی هویــت اگهــی دهنــده یــا فروشــگاه‪ ،‬بــا مشــاهده تبلیغ‬ ‫کاال و یــا خدمــات مــورد نظــر خــود‪ ،‬اقــدام بــه واریــز وجــه یــا بیعانــه نکنیــد‪.‬‬ ‫عامل انتشار تصاویر خصوصی‬ ‫و خانوادگی شناسایی شد‬ ‫پلیس فتا‪ ،‬ســرهنگ مهدی دانش پور از شناســایی و دســتگیری‬ ‫عامــل مزاحمــت و انتشــار تصاویــر خصوصــی و خانوادگــی یکــی از‬ ‫شــهروندان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ مهــدی دانــش پــور‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه اداره پلیــس‬ ‫و طــرح شــکایتی بــا ایــن عنــوان کــه فــردی اقدام به انتشــار تصاویر‬ ‫شــخصی وی همــراه بــا نوشــتن مطالــب و الفــاظ نامناســب در یک‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫خطر سرقت اطالعات‬ ‫در هنگام دانلود تقویم‬ ‫سال ‪1401‬‬ ‫و در ایــن شــرایط احســاس می کنیــد کــه تــوان‬ ‫انجــام کاری را نداریــد‪.‬‏البتــه ایــن گفتــه بــدان‬ ‫معنــا نیســت کــه اشــتباهات را نادیــده بگیریــد‬ ‫بلکــه نشــان می دهــد کــه راجــع بــه نقــاط ضعــف‬ ‫و قــدرت بایــد قضــاوت منصفانــه داشــت‏‪.‬‬ ‫خــود را تشــویق کنیــد‪ :‬انتظــار نداشــته باشــید‬ ‫کــه دیگــران از شــما تعریــف کــرده یــا شــما را‬ ‫تشــویق کنند‪ .‬چه بســا بی توجهی یا حســادت‬ ‫و نظایــر ان باعــث‏مــی شــود کــه دیگــران کمتــر‬ ‫شــما را تشــویق کننــد‪ ،‬ولــی خودتــان را هــر‬ ‫سرپرســت اداره پیشــگیری از جرائــم ســایبری مرکــز تشــخیص‬ ‫و پیشــگیری پلیــس فتــا گفــت‪ :‬ارســال پیامک هــای جعلــی و‬ ‫کاله بــرداری بــه یکــی از مهم تریــن شــگردهای مجرمــان ســایبری‬ ‫در ایــن ایــام تبدیل شــده اســت‪ .‬ایــن پیامک هــا حــاوی لینــک هــای‬ ‫ل می شــوند‪.‬‬ ‫جعلــی بــوده و از سرشــماره های معمولــی ارســا ‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ دوم حامــد محمــدی سپاســی گفــت‪:‬‬ ‫سوءاســتفاده از مناســبت ها‪ ،‬حــوادث و اخبــار مهــم روز یکــی‬ ‫از مهم تریــن ترفندهــای مجرمــان ســایبری بــرای کاله بــرداری از‬ ‫هم وطنــان گرامــی می باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ثبت نــام ســهام عدالــت‪ ،‬ابــاغ الکترونیــک‬ ‫قضایــی‪ ،‬رجیســتری تلفــن همــراه و ســامانه همتــا‪ ،‬اینترنــت‬ ‫هدیــه ســال ‪ 1401‬و ‪ ....‬از مهم تریــن عناوینــی هســتند کــه‬ ‫توســط مجرمــان ســایبری بــرای کاله بــرداری از هم وطنــان‬ ‫استفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ سپاســی در ادامــه بــا اشــاره بــه امــار بــاالی وقــوع‬ ‫این گونــه کاله برداری هــا تاکیــد کــرد‪ :‬هم وطنــان عزیــز بایــد بــه‬ ‫ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــند کــه بســیاری از ایــن پیامک هــا‬ ‫جعلــی بــوده و ان هــا بــه دنبــال کاله بــرداری و برداشــت غیرمجــاز‬ ‫از حســاب های بانکــی انــان می باشــند‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چگونــه پیامک هــای جعلــی‬ ‫را از واقعــی تشــخیص بدهیــم گفــت‪ :‬پیامک هــای جعلــی‬ ‫دو مشــخصه مهــم دارنــد‪ .‬یکــی این کــه ایــن پیامک هــای از‬ ‫سرشــماره های معمولــی و شــخصی ارســال می شــوند کــه‬ ‫الزم اســت هم وطنــان گرامــی به محــض مشــاهده این گونــه‬ ‫پیامک هــا بــدون توجــه بــه ان شــماره مذکــور را مســدود نماینــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ سپاســی در ادامــه گفــت‪ :‬اکثــر مراجــع رســمی‬ ‫شگردهای تکراری و پیش پاافتاده کاله برداران‪،‬‬ ‫همچنان قربانی می گیرد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪506‬‬ ‫چنــد وقــت یــک بــار تحســین کنیــد و پــاداش‬ ‫بدهیــد‪ .‬ایــن امــر وجودتان را از شــور و شــوق و‬ ‫‏شــادمانی لبریــز مــی کنــد‏‪.‬‬ ‫محدودیت هــا و کمبــود هــای خــود را بپذیریــد‬ ‫و بــا ان هــا کنــار بیاییــد‪ :‬از مشــکالت نهراســید و‬ ‫بــه شکسـت ها نیندیشــید‪،‬بلکه بــه موفقیت ها‬ ‫فکــر کنیــد و‏بدانید فقط شــما نیســتید کــه دارای‬ ‫ایــن مشــکل هســتید‪ .‬از ایــن طریــق ‪ ،‬جــرات‬ ‫پیشــروی و مســئولیت پذیــری پیــدا مــی کنیــد و‬ ‫شــادی بــر زندگــی تــان حاکــم‏خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پیامک هــای خــود را از سرشــماره هــای مشــخص(‪mask‬‬ ‫‪ )number‬ارســال مــی کننــد‪adliran، hamta، policefata .‬‬ ‫‪ ، bargh، rahvar naja‬و ‪ ....‬از مهمتریــن سرشــماره هایــی‬ ‫هســتند کــه توســط ســازمان هــای مربوطــه مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫گرفتــه و پیامــک هــای خــود را ارســال مــی کننــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره پیشــگیری از جرائم ســایبری پلیس فتا دومین‬ ‫مشــخصه پیامک های جعلی را ارائه لینک های فیشــینگ عنوان‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬معمــوال ًدر انتهــای پیامک هــای جعلــی لینکــی بــه‬ ‫کاربــر معرفی شــده و از وی خواســته می شــود بــا مراجعــه بــه‬ ‫لینــک مذکــور مراحــل بعــدی را پیگیــری کنــد‪ .‬مراحلــی کــه بــا اخذ‬ ‫اطالعــات و یــا ارســال بدافــزار همــراه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ سپاســی ادامــه داد‪ :‬ایــن لینک هــای جعلــی بــوده و‬ ‫یــا بــه درگاه هــای جعلی(فیشــینگ) هدایت شــده و یــا بــا نصــب‬ ‫اپلیکیش ـن های جعلــی بــه دنبــال اخــذ دسترســی بــه اطالعــات‬ ‫ذخیره شــده درگوشــی قربانی(گالــری تصاویــر‪ ،‬دفترچــه تلفــن‬ ‫همــراه‪ ،‬دسترســی بــه رمزهــای عبــور و ‪ )...‬هســتند‪.‬‬ ‫وی در توصیــه بــه کاربــران تاکیــد کــرد‪ :‬به محــض مراجعــه بــه‬ ‫لینک هــای معرفی شــده بایــد منتظــر وقــوع کاله بــرداری و ســوء‬ ‫اســتفاده از شــماره تلفــن و لیســت مخاطبیــن فــرد قربانــی باشــیم‪.‬‬ ‫پــس کاربــران گرامــی بایــد بــدون توجــه بــه ایــن پیامک ها نســبت به‬ ‫حــذف پیامــک و مســدود کــردن شــماره تلفــن مذکــور اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬بنــا بــه هــر دلیلــی اگــر بــا مراجعــه بــه‬ ‫لینک هــای ارســالی مــورد سوءاســتفاده مجرمــان ســایبری قــرار‬ ‫گرفتــه و از شــماره شــما بــه دیگــران‪ ،‬پیامــک هــای کالهبــرداری‬ ‫ارســال شــد بالفاصلــه ضمــن اطــاع رســانی بــه مخاطبیــن خــود‬ ‫نســبت بــه حــذف دسترســی هــای ایجاد شــده اقــدام و در صورت‬ ‫امــکان گوشــی خــود را بــه تنظیمــات کارخانــه برگردانیــد‪.‬‬ ‫کالهبردار همراه بانک جعلی ناکام ماند‬ ‫پلیــس فتــا از نــاکام مانــدن کالهبــردار ســایبری کــه بــا ســاخت نــرم افــزار جعلــی همــراه بانــک یکــی از‬ ‫بانــک هــای کشــور اقــدام بــه برداشــت ‪ 250‬میلیــون ریــال از حســاب شــهروند اراکــی نمــوده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ احســان انقــی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه شــهروندان بــه مجموعــه پلیــس فتــا و ارائــه مرجوعـه ی قضایــی بــا ایــن موضــوع کــه‬ ‫مبلــغ ‪ 250‬میلیــون ریــال بــه صــورت اینترنتــی و غیرمجــاز از حســابش برداشــت شــده اســت پرونــده ای در‬ ‫ایــن پلیــس تشــکیل گردیــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاکی در اظهــارات ابتدایــی خــود بیــان داشــت کــه بــه دنبــال نصــب نرم افزار همــراه بانک خود‬ ‫بــرای انجــام تراکنــش هــای بانکــی بــوده اســت کــه بــدون توجــه بــه توصیــه هــای پلیــس در موتــور جســت و‬ ‫جــو ی گــوگل نــرم افــزاری را یافتــه و پــس از نصــب نــرم افــزار جعلــی در دام کالهبــرداران گرفتــار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در ادامــه بــا توجــه بــه بررسـی های صــورت گرفتــه بــر مســتندات موجود‪ ،‬مشــخص گردید‬ ‫وجــه برداشــت شــده از حســاب شــاکی پرونــده در چــه مســیری منتقــل و مصــرف گردیــده اســت کــه بــا‬ ‫توجــه بــه اســتعالم هــای بــه موقــع کارشناســان پلیــس در نهایــت متهــم در پایتخــت شناســایی شــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان بیــان داشــت‪ :‬هموطنــان بــه هیــچ وجــه نــرم افزارهــای کاربــردی موردنظــر خــود را در‬ ‫جســت و جو هــای گــوگل یــا ســایر موتورهــای جســت وجوگــر دانلــود و نصــب نکننــد و صرفــا جهــت‬ ‫دریافــت نــرم افــزار هــای موبایلــی بــه خصــوص همــراه بانــک کــه بــا مــراودات مالــی همــراه اســت از‬ ‫بازارهــای داخلــی یــا ســایت اصلــی بانــک اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫صفحه اینســتاگرامی کرده اســت‪ ،‬رســیدگی به موضوع در دســتور‬ ‫کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬با انجام اقدامات کارشناســی توســط کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس هویــت متهــم مــورد شناســایی قــرار گرفــت و طــی‬ ‫هماهنگــی بــا مقــام قضایــی کلیــه محتــوای صفحــه مذکــور و‬ ‫پســت های مربوطــه حــذف شــد و متهــم جهــت ســیر مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مرجــع قضایــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬کاربــران گرامــی در فضــای ســایبر‬ ‫از بارگــذاری و بــه اشــتراک گذاشــتن تصاویــر و فیلم هــای شــخصی‬ ‫خــودداری کننــد و در تعامــل بــا دیگــران در فضــای مجــازی و‬ ‫شــبکه های اجتماعــی رعایــت احتــرام بــه حریــم خصوصــی افــراد را‬ ‫نیــز همــواره مدنظــر داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی ضمــن هشــدار بــه کســانی کــه بــا ابــرو و حیثیت دیگــر کاربران‬ ‫بــازی می کننــد‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬یکــی از معضــات کنونــی جامعــه مــا‬ ‫حفــظ حریــم خصوصــی افــراد اســت که به اشــکال مختلف توســط‬ ‫ســودجویان و کاله بــرداران نادیــده گرفتــه شــده و بــا سوءاســتفاده‬ ‫از مصادیــق مختلــف نقــض ایــن موضــوع‪ ،‬از قربانیــان اخــاذی و‬ ‫هتــک حیثیــت می شــود‪ ،‬بنابرایــن هموطنــان در صــورت مواجهــه‬ ‫بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک ان را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس ‪ www.Cyberpolice.ir‬بخــش ثبــت گزارش هــای مردمــی‬ ‫بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫تهدید به انتشار تصاویر و اخاذی‬ ‫در شبکه اجتماعی واتس اپ‬ ‫پلیــس فتــا از کشــف یــک فقــره پرونــده بــا موضــوع دریافــت فیلــم‬ ‫و تصاویــر خصوصــی از شــهروندان وتهدیــد بــه انتشــار ان در شــبکه‬ ‫اجتماعــی واتســاپ خبــر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار از پایگاه اطالع رســانی پلیس‬ ‫فتــا ســرهنگ مرتضــی ابــو طالبــی اظهــار داشــت‪ :‬در پــی شــکایت‬ ‫خانمــی جــوان مبنــی بــر تهدیــد و اخــاذی برای انتشــار تصاویر و فیلم‬ ‫شــخصی در فضــای مجــازی توســط فــردی ناشــناس‪ ،‬موضــوع در‬ ‫دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاکی در اظهــارات اولیــه خــود بیــان داشــت مدتــی‬ ‫اســت از طریــق واتــس اپ بــا فــردی در فضــای مجــازی اشــنا‬ ‫شــدم کــه بــا ســوء اســتفاده از اعتمــادم و بــه بهانــه نشــان‬ ‫دادن عکس هــای مــن بــه خانــواده اش و راضــی کــردن انهــا‬ ‫بــرای خواســتگاری و ازدواج‪ ،‬عکــس و تصاویــر خصوصــی ام را‬ ‫درخواســت کــرد و مــن نیــز ارســال کــردم‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره پیشــگیری از جرائــم ســایبری مرکــز‬ ‫تشــخیص و پیشــگیری پلیس فتا از احتمال ورود بدافزار‬ ‫در هنــگام دانلــود فایــل ‪( zip‬تقویــم ‪ )1401‬خبــر داد و در‬ ‫توصیــه بــه کاربــران تاکیــد کــرد‪ :‬فایــل هــای مــورد نیــاز خود‬ ‫را از منابــع رســمی و ســایت هــای معتبــر دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ازپایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ دوم حامــد محمــدی‬ ‫سپاسی گفت‪ :‬نقش مخرب بدافزارها در کاهش امنیت‬ ‫ســایبری کاربــران‪ ،‬ســازمان هــا و مراکــز مهــم بــر کســی‬ ‫پوشــیده نیســت‪ .‬بســیاری از مجرمیــن ســایبری بــا طراحی‬ ‫بدافزارهــای مختلــف بــه دنبــال نفــوذ‪ ،‬دسترسـی های غیــر‬ ‫مجــاز و تخریــب داده هــای مهــم و حســاس شــخصی و‬ ‫ســازمانی مــی باشــند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬شــنود‪ ،‬دسترســی بــه فایــل هــای‬ ‫حســاس و مهــم‪ ،‬امــکان برقــراری تمــاس‪ ،‬دریافــت و‬ ‫ارســال پیامــک و ماننــد ان از مهمتریــن اهــداف مجرمیــن‬ ‫ســایبری هســتند‪ .‬پــس هموطنــان گرامــی و کاربــران‬ ‫فضــای مجــازی بایــد بــه ایــن موضــوع دقــت و توجــه ویــژه‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ســرهنگ سپاســی دانلــود از منابــع نــا معتبــر را یکــی از‬ ‫مهمتریــن روش هــای نفــوذ بدافزارهــا عنــوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫مهمتریــن علــت در ایجــاد دسترســی هــای غیــر مجــاز‪،‬‬ ‫عــدم رعایــت مــوارد ایمنــی از قبیــل نبــود انتــی ویــروس‬ ‫معتبــر و بــروز و همچنیــن مراجعــه بــه کانــال ها‪ ،‬گــروه ها‬ ‫و ســایت هــای نــا معتبــر مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به یکی از مهمترین خطرات برای کارمندان‬ ‫و شــاغلین ســازمان هــای خصوصــی و دولتــی اشــاره کرد و‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه تعطیــات نــوروزی رو بــه اتمــام‬ ‫بــوده و شــاهد اغــاز ســال کاری جدیــد هســتیم لــذا دانلــود‬ ‫و نصــب نســخه هــای دیجیتــال و اپلیکیشــن تقویــم ‪1401‬‬ ‫یکــی از اقدامــات اولیــه کارمنــدان بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫ســرهنگ سپاســی بــا اشــاره بــه مســئولیت حســاس‬ ‫کارمنــدان و شــاغلین ســازمان های دولتــی و خصوصــی‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬برخــی از مجرمیــن ســایبری بــه دنبــال ســرقت‬ ‫اطالعــات مهــم و حســاس و سوءاســتفاده از انــان‬ ‫می باشــند پــس الزم اســت ضمــن رعایــت مــوارد ایمنــی‪،‬‬ ‫از مراجعــه بــه منابــع نــا معتبــر و دریافــت فایل هــای‬ ‫مشــکوک خــودداری شــود‪.‬‬ ‫وی عــدم ذخیــره ســازی اطالعــات در سیســتم هــای‬ ‫متصــل بــه اینترنــت را بســیار مهــم دانســت و تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫سیســتم هــای متصــل بــه اینترنــت بایــد مجهــز بــه انتــی‬ ‫ویــروس معتبــر و بــروز بــوده و مــوارد ایمنــی از قبیــل فعال‬ ‫بــودن دیــواره اتــش و ‪ ....‬در انــان رعایــت شــده باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در سیســتم هــای الــوده میــزان ارســال‬ ‫اطالعــات معمــوال بیشــتر از حالــت معمــول بــوده کــه بــا‬ ‫مقایســه ‪ sent‬و ‪ received‬مــی تــوان ایــن تفــاوت را‬ ‫مشــاهده کرد‪ .‬معموال میزان دریافت اطالعات بیشــتر از‬ ‫ارســال اطالعــات مــی باشــد‪ .‬بنابرایــن در صــورت مشــاهده‬ ‫مــوارد غیــر عــادی بایــد نســبت بــه برطــرف کــردن مشــکل‬ ‫اقدامــات الزم صــورت پذیــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ سپاســی در ادامــه یــاداور شــد‪ :‬مراجعــه بــه‬ ‫منابــع معتبــر‪ ،‬اســتفاده از انتــی ویــروس هــای معتبــر و‬ ‫بــروز و عــدم ذخیــره ســازی اطالعــات در سیســتم هــای‬ ‫متصــل بــه اینترنــت مــی توانــد تــا حد بســیار زیــادی امنیت‬ ‫ســایبری را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره پیشــگیری از جرائــم ســایبری مرکــز‬ ‫تشــخیص و پیشــگیری پلیــس فتــا در پایــان گفــت‪:‬‬ ‫وب ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ cyberpolice.ir‬مرجعی‬ ‫کامــل از اخبــار‪ ،‬اطالعــات و اموزش هــای ســایبری بــوده‬ ‫و کاربــران بــا مراجعــه بــه ان هــا می تواننــد راهنمایی هــای‬ ‫الزم را دریافــت نماینــد و در صــورت نیــاز نیــز می تواننــد‬ ‫گــزارش مــوارد مشــکوک را در ســامانه پاســخگویی‬ ‫فوریت هــای ســایبری و شــماره تلفــن ‪ ۰۹۶۳۸۰‬به صــورت‬ ‫شــبانه روزی بــا همــکاران مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬در ادامه مشــخص شــد متهم با این روش از شــهروندان‬ ‫فیلــم وعکــس تهییــه نمــوده و اقدام به تهدیــد و اخاذی می کند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پــس از بررســی اظهــارات شــاکی و جمــ ع اوری‬ ‫مســتندات الزم‪ ،‬متهــم مــورد شناســایی قــرار گرفــت کــه پــس‬ ‫از هماهنگی هــای الزم بالفاصلــه دســتگیر و پــس از تکمیــل‬ ‫پرونــده بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ابوطالبــی تصریــح کــرد‪ :‬در ابتــدا متهــم منکــر بــزه ارتکابــی شــد؛‬ ‫ولــی پــس از مواجهــه بــا مــدارک و مســتندات احصــاء شــده توســط‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس بــه ناچــار لــب بــه اعتــراف گشــود و انگیــزه‬ ‫خــود از ایــن اقــدام انتقام جویــی و مشــکالت قبلــی عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی در توصیــه بــه شــهروندان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در حفــظ و‬ ‫نگهــداری اطالعــات شــخصی و خانوادگــی خــود نهایــت دقــت را بــه‬ ‫عمــل اورده و از ارســال ان هــا بــه افــراد غریبــه جــدا ًخــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬وب ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪cyberpolice.ir‬‬ ‫مرجعــی کامــل از اخبــار‪ ،‬اطالعــات و اموزش هــای ســایبری بــوده‬ ‫و کاربــران بــا مراجعــه بــه ان هــا می تواننــد راهنمایی هــای الزم‬ ‫را دریافــت نماینــد و در صــورت نیــاز نیــز می تواننــد گــزارش مــوارد‬ ‫مشــکوک را در ســامانه پاســخگویی فوریت هــای ســایبری و شــماره‬ ‫تلفــن ‪ ۰۹۶۳۸۰‬به صــورت شــبانه روزی بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫مــاه رمضــان؛ تنهــا مــاه قمــری اســت کــه نامــش در قــران امــده اســت و یکــی از چهــار ماهــی اســت کــه خداونــد متعــال‬ ‫جنــگ را در ان حــرام کــرده اســت‪ .‬و خداونــد متعــال از بنــدگان خــود در ایــن مــاه در نهایــت کرامــت و مهربانــی پذیرایــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -506‬سال هشتم‬ ‫‪-506-- 1443‬‬ ‫‪/‬رمضان‪1443/‬‬ ‫‪/01‬رمضان‪/‬‬ ‫‪01 - 2022 //April‬‬ ‫‪April// 03 - 1400 //01‬‬ ‫یک شنبه ‪01//14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫عید واقعى _روز بی گناه‬ ‫ن قَب ِـ ‬ ‫الســام) ‪ :‬اِنَّمَــا هُ ـو َ عِی ـد ٌ لِمَ ـ ْ ‬ ‫لَ الل ّـ ُه ِ‬ ‫قــال امــام علــی( علیــه ّ‬ ‫صیَامَ ـ ُه و َ شَ ــک َر َ‬ ‫ل ُّ ی َـو ْ ٍ م لَ یُعْ َصــى الل ّـ ُه فِی ـ ه ِ فَهُوَعِی ـد ٌ‪.‬‬ ‫قِیَامَ ـ ُه وَک ُ ‬ ‫امــام (ع) در یکــى از اعیــاد (عیــد فطــر) فرمــود‪{ :‬امــروز تنهــا بــراى کســانى روز عیــد‬ ‫ت هــاى شــبانۀ انــان مــورد‬ ‫اســت کــه روزۀ ان هــا مقبــول درگاه پــروردگار و عبــاد ‬ ‫پذیــرش او قــرار گرفتــه اســت و(بنابرایــن) هــر روزى کــه در ان عصیــان خداونــد‬ ‫نشــود ان روز‪ ،‬عیــد اســت‪} .‬‬ ‫امــام علــی(ع)در ایــن گفتــار حکیمانــه کــه در یکــى از اعیــاد (عیــد فطــر)‬ ‫ى فرمایــد ‪«:‬امــروز تنهــا‬ ‫فرموده‪،‬اشــاره بــه نکتــۀ مهمــى دربــارۀ عیدکرده‪،‬نخســت مـ ‬ ‫بــراى کســانى روز عیــد اســت کــه روزۀ ان هــا مقبــول درگاه پــروردگار و عبادت هــاى‬ ‫شــبانۀ انــان مــورد پذیــرش او قــرار گرفتــه باشــد»؛ ‪.‬ســپس نتیجــۀ گســترده و‬ ‫مهمــى از ان گرفتــه‪ ،‬مى افزاید‪(«:‬بنابرایــن) هــر روزى کــه در ان عصیــان خداونــد‬ ‫نشــود ان روز‪ ،‬عیــد اســت»‪.‬حقیقت ایــن اســت کــه همــۀ مــردم جهــان بــراى‬ ‫خــود روزهــاى شــادى خاصــى دارنــد کــه ان را عیــد مى نامنــد‪ .‬ایــن روزهــا یــا ماننــد‬ ‫عیــد نــوروز اســت کــه تحــول جالبــى در جهــان طبیعــت رخ مى دهــد؛ گیاهــان‬ ‫مى خندنــد‪ ،‬درختــان شــکوفه مى کننــد و حیــات و زندگــى در طبیعــت تجدیــد‬ ‫مى شــود‪ .‬یــا این کــه در ان روز‪ ،‬فتــح مهمــى در تاریــخ مــردم یــک منطقــه واقــع‬ ‫شــده و یــا تحــول اجتماعــى و علمــى صــورت گرفتــه کــه یــاد و خاطــرۀ ان را زنــده‬ ‫مى دارنــد و عیــد مى شــمرند‪ .‬جالــب این کــه در اســام‪ ،‬اعیــاد به دنبــال اطاعــت‬ ‫اوامــر مهــم الهــى قــرار دارد‪ .‬در عیــد فطــر‪ ،‬ملــت مســلمان بعــد از یــک مــاه روزه‬ ‫داشــتن بــه فرمــان خــدا و عبــادات روزانــه و شــبانه و بــر شــیطان پیــروز شــدن‪،‬‬ ‫ایــن پیــروزى را جشــن مى گیرنــد؛ جشــن اطاعــت فرمــان حــق‪ .‬در عیــد قربــان کــه‬ ‫دومیــن عیــد اســامى اســت بعــد از انجــام فریضــۀ حــج توســط‍ زوار خانــۀ خــدا‬ ‫و بــه پایــان رســاندن قســمت عمــدۀ ایــن فریضــه‪ ،‬حاجیانــى کــه در مِنــا هســتند‬ ‫عیــد مى گیرنــد و ســایر مســلمانان نیــز بــا ان هــا هم صــدا مى شــوند و ان را روز‬ ‫عیــد اعــام مى کننــد کــه ان هــم عیــد اطاعــت اســت‪.‬از این جــا روشــن مى شــود‪،‬‬ ‫این کــه امــام علــی(ع) مى فرمایــد‪ :‬روز عیــد فطــر عیــد بــراى کســانى اســت کــه روزه‬ ‫و طاعــات ان هــا قبــول شــده‪ ،‬یــک واقعیــت اســت‪ .‬کســانى کــه خداى نکــرده اصــا ً‬ ‫روزه نگرفته انــد و یــا روزه هــاى ان هــا الــوده بــه گناهــان و نافرمانى هــا بــوده و بــه‬ ‫همیــن دلیــل مقبــول درگاه حــق واقــع نشــده نمى تواننــد شــاد و خوشــحال باشــند؛‬ ‫شــادى از ان کســانى اســت کــه طاعاتشــان مقبــول درگاه حــق شــده اســت‪ .‬بــر‬ ‫اســاس ایــن منطــق هــر روزى کــه انســان در ان گنــاه نکنــد و از صبحگاهــان تــا‬ ‫اخــر شــب از معصیــت پــروردگار بپرهیــزد ان روز‪ ،‬روز عیــد او محســوب مى شــود‬ ‫و بــه ایــن بیــان‪ ،‬مــا مى توانیــم تمــام ایــام ســال را ایــام عیــد خــود قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫البتــه در اســام اعیــاد دیگــرى وجــود دارد کــه مربوط‍ ـ بــه حــوادث بســیار مهم اســت‬ ‫ازجملــه عیــد غدیــر کــه همــان عیــد والیــت و منصــوب شــدن امیرمومنــان علیــه‬ ‫الســام بــه خالفــت و جانشــینى پیامبــر اکــرم( ص) اســت و عیداللّــه االکبــر نامیــده‬ ‫شــده اســت‪ .‬میالدهاى پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) نیز هرکدام عید‬ ‫محســوب مى شــود چــون یــاداور واقعــۀ مهمــى اســت و ان بهره منــد شــدن از یــک‬ ‫پیشــواى بــزرگ الهــى اســت‪ .‬در قــران مجیــد نیــز اشــاره بــه یکى از اعیاد مســیحیان‬ ‫شــده و ان روزى اســت کــه بــراى حوارییــن مائــدۀ اســمانى فرارســید‪ .‬ان هــا قبــا ًبــه‬ ‫حضــرت مســیح(ع) چنیــن گفتــه بودنــد کــه ایــا پــروردگار تــو مى توانــد مائــده اى از‬ ‫اســمان بــراى مــا فــرو فرســتد کــه از ان بخوریــم و اطمینــان کامــل بــه نبــوت تــو پیدا‬ ‫کنیـم ؟ در این جــا حضــرت مســیح{ ع} بــه پیشــگاه خداونــد چنیــن عرضــه داشــت‪:‬‬ ‫خداونــدا! پــروردگارا! از اســمان مائــده اى بــر مــا بفرســت تــا بــراى اول و اخــر مــا‪،‬‬ ‫عیــدى باشــد و نشــانه اى از تــو؛ و بــه مــا روزى ده! تــو بهتریــن روزى دهندگانــى؛«‬ ‫ن ل َنـَـا عِیــدا ً ِلَو َّلِنـَـا و َ اخِرِنـَـا و َ ای َـ هً‬ ‫س ـمَاء ِ ت َکـ ُـو ُ ‬ ‫لْ عَل َیْنـَـا مَائ ِـد َ ه ً م ِـ َ ‬ ‫م رَب َّنـَـا اَنــز ِ ‬ ‫اللَّه ُـ َّ ‬ ‫ن ال َّ‬ ‫ن » یکــى از علمــاى اهــل ســنت بــه نــام ابوالفتــح‬ ‫ـت خ َیــر ُ الرَّازِقِیـ َ ‬ ‫مِنـْـکَ و َ ارْزُقْنـَـا و َ اَنـ ْ َ ‬ ‫دیرینــى در کتــاب طهــاره القلــوب چنیــن نقــل مى کنــد که مــردى در یکــى از روزهاى‬ ‫عیــد خدمــت علــى(ع) رســید‪ .‬مشــاهده کــرد ان حضــرت نــان خشــکى مى خــورد‬ ‫عــرض کــرد‪ :‬اى امیرمومنــان! روز عیــد‪ ،‬شــما نــان خشــک و خشــن مى خوریــد؟‬ ‫امــام علــی(ع) فرمــود‪« :‬الیَــو َ م عِیـد ُ مَــن قُبـ ِـل َصومُــه و ُ‬ ‫ســعیُه و غُفِــر ذَنبُه ثم‬ ‫شــکِر َ َ‬ ‫صــى الل ّـ َ ه ت َعالــى فیـ ه ِ فَه ُـو َ عِیـد ٌ؛ امــروز عیــد‬ ‫قــال‪ :‬الیَــو َ م ل َنــا عِیـد ٌ و ک ُ ‬ ‫ل ُّ یــو ٍ م ال ن َع ِ‬ ‫اســت بــراى کســانى کــه روزۀ ان هــا قبــول شــده و بــه ســعى ان هــا پــاداش داده‬ ‫شــده و گناهانشــان بخشــوده شــده اســت»‪.‬‬ ‫ســپس فرمود‪«:‬امــروز بــراى مــا عیــد اســت و هر روزى کــه در ان معصیت خداوند‬ ‫را نکنیــم ان روز هــم بــراى مــا عید اســت»‪.‬‬ ‫ل ُّ الن ّ ِ ‬ ‫انت ت َبکى و ک ُ ‬ ‫شاعر عرب مى گوید‪ :‬قالوا اتى العِید ُو الایّا ُ م مُشرِق َ ه ٌو َ ‬ ‫اس مَسرور ُ‬ ‫ن لنــا عِیــدا ًو الّ فهــذا الیــو ُ م عاشــور ُ گفتنــد‪ :‬روز عیــد‬ ‫ـاب کا َ ‬ ‫لَ الاحبـ ِ ‬ ‫صـ ‬ ‫ـت ّ ‬ ‫فَقلـ ُ ‬ ‫ان و َ ْ‬ ‫امــده و ایــام نورانــى و تــوام بــا شــادمانى اســت پــس چــرا تــو گریه مى کنــى در حالى‬ ‫کــه همــۀ مــردم مســرورند؟ گفتــم‪ :‬اگــر وصــال محبــوب رخ دهــد عیــد مــا خواهــد‬ ‫بــود و اال روز عاشــوراى ماســت‪.‬‬ ‫حافظ شیرازی نیز می فرماید‪:‬‬ ‫ز کوی یار می اید نسیم باد نوروزی از این باد ا َر مدد خواهی چراغ دل برافروزی‬ ‫به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی به گلزار ای کز بلبل غزل گفتن بیاموزی‬ ‫و همچنین هم او می فرماید‪:‬‬ ‫که در دستت بجز ساغر نباشد‬ ‫خوش امد گل وز ان خوشتر نباشد‬ ‫که دایم در صدف گوهر نباشد‬ ‫زمان خوشدلی دریاب و در یاب‬ ‫که گل تا هفته دیگر نباشد‬ ‫غنیمت دان و می خور در گلستان‬ ‫ببخشا بر کسی کش زر نباشد‬ ‫ایا پرلعل کرده جام زرین‬ ‫شرابی خور که در کوثر نباشد‬ ‫بیا ای شیخ و از خمخانه ما‬ ‫که علم عشق در دفتر نباشد‬ ‫بشوی اوراق اگر همدرس مایی‬ ‫منابــع‪ _۱:‬نهج البالغــه امــام علــی (علیه‏الســام )کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل‬ ‫از کتــاب پیــام امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد پانزدهم‪.‬صفحــه ‪ ۴۳۵‬بــه بعــد‬ ‫‪ _۲‬نرم افزار گنجور ‪ ،‬اشعار حافظ شیرازی‬ ‫گردان حمزه با والیت‬ ‫ُ‬ ‫هست و هشیار‬ ‫‪ 313‬شهید در یک‬ ‫گردان خط شکن‬ ‫قسمت اخر‬ ‫تهیــه و تنظیم‪ {:‬محمــد دیلــم کتولــی‪ ،‬رزمنــده و جانبــاز گــردان‬ ‫حمــزه سیدالشــهدا و فعــال رســانه ای گلســتان}‬ ‫منطقه عملیات‪ :‬منطقه عمومی حلبچه و خرمال‬ ‫ماموریــت و اهــداف‪ :‬تصــرف و تامیــن ســه راه کــرده گــو‪ ،‬ســه راه‬ ‫خرمــال – دوجیلــه‪ -‬ســیّد صــادق‪ -‬پاســگاه گیلــک و ازاد ســازی ان‬ ‫و تامیــن شــهر خرمــال بــود‪.‬‬ ‫فرمانده هــان‪ :‬فرمانــده گــردان‪ :‬بــرادر بســیجی حــاج جــواد‬ ‫کارگــر‪ /‬جانشــین گــردان‪ :‬ســردار شــهید حســن قــورچ بیگــی ‪/‬‬ ‫معــاون گــردان‪ :‬ســردار محســن قربانــی و شــهید جــال الدیــن‬ ‫عالءالدینی (با توجّه به شــهادت شــهید حســن قورچ بیگی در‬ ‫همیــن عملیــات ســردار محســن قربانــی جانشــین گــردان شــد)‬ ‫شــهدا‪ :‬تعــداد ‪ 43‬نفــر از رزمنــدگان گــردان در ایــن عملیــات‬ ‫بــه شــهادت رســیّد نــد کــه شــهیدان حســن قــورچ بیگــی و‬ ‫جالل الدیــن عالءالدینــی و رضــا حــق شــناس نیــز جــزء شــهدای‬ ‫ایــن عملیــات مــی باشــند‪.‬‬ ‫جدول تقویم عملیات های پدافندی‬ ‫ردیــف منطقــه عملیــات تاریــخ شــروع تاریــخ پایــان مــدّت‬ ‫وســعت منطقــه‬ ‫‪ 1‬جفیــر ‪1 1362/1/13 1361/12/13‬مــاه درعــرض ‪3‬کیلومتــر‬ ‫وعمــق ‪4‬کیلومتــر‬ ‫‪ 2‬جفیــر ‪1 1362/3/17 1362/2/15‬مــاه و‪2‬روز در عــرض‬ ‫‪6‬کیلو متــر‬ ‫‪ 3‬پاســگاه زیــد ‪3 1363/6/13 1363/3/10‬مــاه و‪6‬روز در‬ ‫عــرض ‪2‬کیلومتــر‬ ‫‪ 4‬چنگولــه ‪ 9 1364/5/26 1363/8/26‬مــاه در عــرض‪6‬‬ ‫کیلومتــر‬ ‫‪ 5‬شــط العلــی ‪1 1364/10/30 1364/9/24‬مــاه و‪ 6‬روز در عــرض‬ ‫‪1/5‬کیلومترودر عمق ‪4‬کیلومتر‬ ‫‪ 6‬فـــــاو ‪ 1 1365/1/18 1364/12/1‬مــاه و‪18‬روز عــرض‬ ‫کیلومتــر‬ ‫‪1‬کیلومترعمــق‪1/5‬‬ ‫‪ 7‬فـــاو ‪ 1 1365/3/13 1365/2/13‬ماه در عرض ‪800‬متر‬ ‫‪ 8‬فـــاو ‪8 1365/5/23، 1365/5/15‬روز در عرض ‪2‬کیلومتر‬ ‫‪ 9‬شــلمچه ‪25 1367/2/30 1367/2/5‬روز عــرض‬ ‫‪4‬کیلومتروعمــق ‪ 4‬کیلومتــر‬ ‫‪ 10‬شلمچه ‪20 1367/3/24 1367/3/4‬روز‬ ‫‪ -11‬مجنون ‪ 2 - 1367/4/4 - 1367/4/3‬روز‬ ‫عرض‪7‬کیلومتروعمق‪2‬کیلومتر‬ ‫‪ 12‬شــلمچه ‪2 1367/7/25 1367/5/27‬مــاه عــرض‬ ‫‪2‬کیلومتروعمــق ‪4‬کیلومتــر‬ ‫‪ 13‬ارونــد کنــار ‪4 1368/7/10 1368/2/18‬مــاه و‪22‬روز عــرض‬ ‫‪8‬کیلومتــر وعمــق ‪3‬کیلومتــر‬ ‫‪ 14‬خســرو ابــاد ‪4 1368/7/10 1368/2/18‬مــاه و‪22‬روز عــرض‬ ‫‪8‬کیلومتــر وعمــق ‪3‬کیلومتــر‬ ‫‪ 15‬خســرو ابــاد ‪6 1369/9/7 1362/2/9‬مــاه و‪28‬روز عــرض‬ ‫‪8‬کیلومتــر وعمــق ‪2‬کیلومتــر‬ ‫‪ 16‬ارونــد کنــار ‪8 1371/11/1 1371/2/23‬مــاه و‪8‬روز عــرض‬ ‫‪8‬کیلومتــر وعمــق ‪3‬کیلومتــر‬ ‫‪-1‬جفیــر‪ :‬گــردان حمــزه طــی ‪ 2‬مرحلــه از تاریــخ ‪ 13‬اســفند ‪1361‬‬ ‫الــی ‪ 13‬فروردیــن ‪ 1362‬و ‪ 15‬اردیبهشــت ‪ 1362‬الــی ‪ 17‬خــرداد‬ ‫‪1362‬در مجمــوع بــه مــدّت ‪ 2‬مــاه و ‪ 2‬روز ماموریــت پدافنــد و‬ ‫نگهــداری از خطــوط واگــذار شــده در منطقــه جفیــر را بــر عهــده‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫فرمانده هــان‪ :‬فرمانــده گــردان‪ :‬شــهید ناصــر بهداشــت‪/‬‬ ‫جانشــین گــردان‪ :‬فرهــاد بیرامــی ‪ /‬معــاون گــردان‪ :‬جلیــس‬ ‫انجمیرانــی صیــاد‬ ‫‪ -2‬پاســگاه زیــد‪ :‬گــردان حمــزه (س) از تاریــخ ‪ 10‬خــرداد‬ ‫‪1363‬الــی ‪ 13‬شــهریور ‪ 1363‬بــه مــدّت ‪ 3‬مــاه و ‪ 6‬روز‬ ‫ماموریــت پدافنــد و نگهــداری از خطــوط واگذار شــده در منطقه‬ ‫پاســگاه زیــد را بــر عهــده داشــت‪.‬‬ ‫فرماندهان‪ :‬فرمانده گردان‪ :‬شهید یوسف سجودی‪ /‬جانشین‬ ‫گــردان ‪ :‬شــهید جعفــر شیرســوار ‪ /‬معــاون گــردان ‪ :‬غالم اوصیا‬ ‫شــهدا‪ :‬یــک نفــر از رزمنــدگان گــردان در ایــن عملیــات بــه‬ ‫شــهادت رســیّد‪.‬‬ ‫‪ -3‬چنگولــه‪ :‬گــردان از تاریــخ ‪ 26‬ابــان ‪ 1363‬الــی ‪ 26‬مــرداد‬ ‫‪ 1364‬بــه م ـدّت ‪ 9‬مــاه ماموریــت پدافنــد و نگهــداری از خطــوط‬ ‫واگــذار شــده در منطقــه چنگولــه را بــر عهــده داشــت‪.‬‬ ‫فرمانده هــان‪ :‬فرمانــده گردان‪:‬شــهید ناصــر بهداشــت جانشــین‬ ‫گردان‪:‬شــهید جعفــر شیرســوار‬ ‫معاون گردان‪ :‬شهید موسی محسنی‬ ‫شــهدا‪ :‬در ایــن ماموریــت ‪ 37‬نفــر از رزمنــدگان گــردان بــه‬ ‫شــهادت رســیّدند کــه شــهید ناصــر بهداشــت فرمانــده محــور‬ ‫چنگولــه از شــهدای ایــن ماموریــت بوده انــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬هورالعظیــم( شــط العلــی)‪ :‬گــردان از تاریــخ ‪ 24‬اذر ‪ 1364‬الی‬ ‫‪ 30‬دی مــاه ‪ 1364‬بــه مـدّت ‪ 1‬مــاه و شــش روز ماموریــت پدافنــد‬ ‫و نگهــداری از خطــوط واگــذار شــده در منطقــه هورالعظیــم را بــر‬ ‫عهــده داشــت‪.‬‬ ‫فرمانده هان‪ :‬فرمانده گردان‪:‬شهید صادق مکتبی‬ ‫جانشین گردان‪ :‬سردار هامون مکتبی‬ ‫معاون گردان‪ :‬برادر احمد محمودی‬ ‫شــهدا‪ :‬در ایــن ماموریــت ‪ 5‬نفــر از رزمنــدگان گــردان بــه‬ ‫شــهادت رســیدند‪.‬‬ ‫‪-5‬فــاو‪ :‬گــردان حمــزه طــی ‪ 3‬مرحلــه واز تاریخ هــای‪ 3‬فروردیــن‬ ‫‪ 1365‬الــی ‪18‬فروردیــن ‪ 1365‬و ‪ 13‬اردیبهشــت ‪ 1365‬الــی‬ ‫‪13‬خــرداد ‪1365‬و ‪15‬مــرداد ‪1365‬الــی ‪ 23‬مــرداد ‪1365‬در مجموع‬ ‫بــه مـدّت ‪ 1‬مــاه و ‪ 25‬روز ماموریــت پدافنــد و نگهــداری از خطــوط‬ ‫واگــذار شــده در منطقــه فــاو( جــاده ام القصــر و کارخانــه نمــک)‬ ‫را بــر عهــده داشــت‪.‬‬ ‫فرمانده هان‪:‬مرحلــه اول‪ -‬فرمانــده گردان‪ :‬شــهید صادق مکتبی‬ ‫بــوده کــه در ان ایــام بــه شــهادت رســیّد‬ ‫جانشین گردان‪:‬احمد محمودی‬ ‫مرحلــه دوم‪-‬فرمانــده گردان‪:‬ســردار ولــی اللــه نانــوا کنــاری‪/‬‬ ‫جانشــین گــردان‪ :‬حــاج جــواد کارگــر‬ ‫مرحلــه ســوم‪-‬فرمانده گردان‪:‬بــرادر بســیجی حــاج جــواد کارگــر ‪/‬‬ ‫جانشــین گــردان‪ :‬مهرعلــی ابراهیــم نــژاد‬ ‫شــهدا‪ :‬در ایــن عملیــات ‪ 16‬نفــر از رزمنــدگان گــردان بــه شــهادت‬ ‫رســیّد نــد کــه شــهید صــادق مکتبــی نیــز در ایــن ماموریــت بــه‬ ‫فیــض شــهادت نائــل امــد‪.‬‬ ‫‪ -6‬شــلمچه‪ :‬گــردان حمــزه طــی ‪ 3‬مرحلــه در تاریخهــای‬ ‫‪ 5‬اردیبهشــت ‪ 1367‬الــی ‪ 30‬اردیبهشــت ‪ 1367‬و ‪4‬خــرداد‬ ‫‪1367‬الــی ‪ 24‬خــرداد ‪1367‬و ‪ 25‬مــرداد ‪1367‬الــی ‪ 25‬مهــر‬ ‫‪ 1367‬در مجمــوع بــه مـدّت ‪ 2‬مــاه و ‪ 15‬روز ماموریــت پدافنــد‬ ‫و نگهــداری از خطــوط واگــذار شــده در منطقــه شــلمچه را بــر‬ ‫عهــده داشــته اســت‪.‬‬ ‫فرمانده هان‪:‬‬ ‫مرحله اول‪-‬فرمانده گردان‪ :‬محسن قربانی‬ ‫جانشین گردان‪:‬برادر رحیم کابلی‬ ‫معاون گردان ‪ :‬شهید ابراهیم جهان بین‬ ‫مرحلــه دوم‪ -‬فرمانــده گــردان‪ :‬محســن قربانــی ‪ /‬جانشــین‬ ‫گردان‪:‬بــرادر رحیــم کابلــی‬ ‫معاون گردان ‪ :‬شهید ابراهیم جهان بین‬ ‫مرحلــه ســوم‪ ---‬شــهدا‪ :‬در ایــن عملیــات ‪ 9‬نفــر از رزمنــدگان‬ ‫گــردان بــه شــهادت رســیّدند‪.‬‬ ‫‪ -7‬جزیــره مجنــون ‪ :‬گــردان حمــزه ســیّد الشّــهداء از تاریــخ‬ ‫‪ 3‬تیــر مــاه ‪ 1367‬الــی ‪ 4‬تیــر مــاه ‪ 167‬بــه مــدّت ‪ 2‬روز بــه‬ ‫ماموریــت تامیــن منطقــه پدافنــدی مجنــون و جلوگیــری از‬ ‫پیشــروی دشــمن و اجــرای پاتــک را بــر عهــده داشــته اســت‪.‬‬ ‫فرمانده هان‪ :‬فرمانده گردان‪ :‬محسن قربانی‬ ‫جانشین گردان‪:‬برادر رحیم کابلی‬ ‫معاون گردان ‪ :‬شهید ابراهیم جهان بین‬ ‫شــهدا‪ :‬در ایــن ماموریــت ‪ 14‬نفــر از رزمنــدگان گردان به شــهادت‬ ‫رســیّد نــد کــه شــهیدان ابراهیــم جهان بیــن‪ ،‬رضــا صادقــی و داود‬ ‫شــیخ در همیــن ماموریــت بــه فیــض شــهادت نائــل شــدند‪.‬‬ ‫‪ -8‬ارونــد کنار‪:‬گــردان حمــزه طــی ‪ 2‬مرحلــه و از تاریخ هــای‬ ‫‪18‬اردیبهشــت ‪ 1368‬الــی ‪ 10‬مهــر مــاه ‪ 1368‬و ‪ 23‬اردیبهشــت‬ ‫‪ 1371‬الــی ‪ 1‬بهمــن مــاه ‪1371‬در مجمــوع بــه مــدّت ‪ 12‬مــاه و‬ ‫‪ 22‬روز ماموریــت پدافنــد و نگهــداری از خطــوط واگــذار شــده‬ ‫در منطقــه ارونــد کنــار و قســمتی از جزیــره ابــادان را بــر عهــده‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫فرمانده هان‪:‬مرحلــه اول‪ -‬فرمانــده گــردان‪ :‬بــرادر محســن‬ ‫قربانــی‪ /‬جانشــین گــردان‪ :‬عســگری قلــی پــور‪ /‬معــاون گــردان‪:‬‬ ‫رحیــم کابلــی‬ ‫مرحلــه دوم‪ -‬فرمانــده گــردان‪ :‬بــرادر محســن قربانــی‪ /‬جانشــین‬ ‫گــردان‪ :‬اســماعیل خــوش نمــا ‪ /‬معــاون گــردان‪ :‬رحیــم کابلــی‬ ‫شــهدا‪ -9 ---:‬خســرو اباد‪:‬گــردان حمــزه طــی ‪ 2‬مرحلــه از‬ ‫تاریخ هــای ‪ 18‬اردیبهشــت ‪ 1368‬الــی ‪ 10‬مهــر مــاه ‪ 1368‬و ‪9‬‬ ‫اردیبهشــت ‪ 1369‬الــی ‪7‬اذر ‪ 1369‬و در مجمــوع بــه مـدّت ‪ 11‬مــاه‬ ‫و ‪ 20‬روز ماموریــت پدافنــد و نگهــداری از خطــوط واگــذار شــده در‬ ‫منطقــه خســرو ابــاد را بــر عهــده داشــته اســت‪.‬‬ ‫فرمانده هــان‪ :‬مرحلــه اول‪ -‬فرمانــده گــردان‪ :‬بــرادر محســن‬ ‫قربانــی ‪ /‬جانشــین گــردان‪ :‬عســگری قلــی پــور‬ ‫معاون گردان‪ :‬نورعلی رمضان نژاد‬ ‫مرحلــه دوم‪ -‬فرمانــده گــردان‪ :‬بــرادر محســن قربانــی‪ /‬جانشــین‬ ‫گــردان ‪ :‬اســماعیل خــوش نمــا‪/‬‬ ‫معاون گردان‪ :‬سردار شهید حاج رحیم کابلی‬ ‫گردان پس از جنگ‬ ‫پــس از دوران پــر فــروغ دفــاع مقـدّس ومـدّت کوتاهــی بعــد از‬ ‫ان کــه گــردان ماموریــت پدافنــد و خــط نگهــداری در جنــوب را بــر‬ ‫عهــده داشــت در اوایــل دهــه هفتــاد بــه عقبــه و محــل اســتقراری‬ ‫تعیــن شــده بــه ســازمان تیــپ ‪ 2‬تاســوعا لشــکر پیــاده ‪ 25‬کربــا‬ ‫بازگشــت‪ .‬در ایــن ایــام عــاوه بــر خــروج نیروهــای بســیجی از‬ ‫گــردان‪ ،‬بخشــی از نیروهــای پایــور بــه علــت حضــوردر واحدهــا‬ ‫و گردان هــای دیگــر و جابجایــی در رده هــای مختلــف ســپاه از‬ ‫ســازمان گــردان خــارج شــدند‪ ،‬وگــردان ازنظــر نیرویــی کمــی‬ ‫کوچکترشــد ولــی ســازمان رزم خــود را حفــظ نمــود‪.‬در ایــن دوران‬ ‫کــه گــردان در پــادگان شــهید یونســی مســتقر بــود عمــوم کارهــا‬ ‫معطــوف بــه تــداوم امــوزش و حضــور در تمرینــات تاکتیکــی‬ ‫می شــده اســت‪.‬اوایل دهــه هشــتاد ســازمان گــردان گســترش‬ ‫یافــت و بــا همــان وظایــف قبلــی بــه کار خــود ادامــه داد؛ امّــا‬ ‫ایــن بــار بــا توجّــه بــه ورود نیروهــای جــوان و بــه بدن ـه ی گــردان‪،‬‬ ‫ذوق و شــوق‪ ،‬نــواوری و ابتــکار و تدبیــر در همــه ی امــور بویــژه‬ ‫در رزمایش هــا کــه نشــان از توانمنــدی و اســتعداد بالقــوه گــردان‬ ‫داشــت بیشــتر بــه چشــم می امــد و بــه صــورت یــک رونــد صعودی‬ ‫تــا اواخــر ایــن دهــه ادامــه پیــدا کرد‪.‬البتـّـه در اواســط ایــن دهــه‬ ‫محــل اســتقرار گــردان بــه پــادگان کربــای ســاری انتقــال یافــت‪.‬‬ ‫در ادامــه ی کار گــردان در ســال ‪ 1388‬طــی چندیــن مرحلــه‬ ‫نیروهــای پشــتیبانی اتــش گــردان جهــت مقابلــه بــا اشــرار و‬ ‫گروه هــای معانــد بــه گــردان تــکاوری صابریــن کــه در منطقــه‬ ‫جنــوب شــرق حضــور داشــتند مامــور شــدند کــه در ان ماموریــت‬ ‫هــم حضــور موفــق و قابــل قبولــی داشــتند‪ .‬اما گســترده ترین‬ ‫ماموریــت گــردان پــس از دفــاع مقـدّس حضــور در مناطق شــمال‬ ‫غــرب کشــور( ارومیه‪-‬اشــنویه) و سلســله عملیاتهــای نیــروی‬ ‫زمینــی ســپاه در تابســتان و پاییــز ســال ‪ 1390‬بــه منظــور مقابلــه‬ ‫بــا منافقیــن و گروهــک پــژاک بــوده کــه در انجــا گردان مســئولیت‬ ‫پدافنــدی را در طــی کل ماموریــت بــا شــش پایــگاه و پاســگاه بــر‬ ‫عهــده داشــت و بــه حــول و ق ـوّه الهــی در ایــن ماموریــت خطیــر‬ ‫نیزباتــوک ّل برخداونــد متعــال وتــاش وهمّــت وصــف ناشــدنی‬ ‫رزمنــدگان گــردان کارنامــه خــوب و ارزشــمندی را از خــود بــه جــای‬ ‫گذاشــت‪.‬از همــه بــا شــکوه تــر حضــور رزمنــدگان گــردان حمــزه‬ ‫سیدالشــهدا(ع)در دفــاع از حــرم اهل بیــت عصمــت( ع) و مقابله‬ ‫بــا فتنــه تکفیــری_ داعشــی در کشــور بــرادر ســوره اســت کــه‬ ‫شــرح ایــن دالوری هــا ‪،‬رشــادت هــا و ایثــار و شــهادت هــا مثنــوی‬ ‫هفتــاد مــن کاغــذ اســت ‪.‬و امــروز پــس از گذشــت ‪ 25‬ســال از‬ ‫دوران دفــاع مقدّس‪،‬گــردان حمــزه ســیّد ال ّ‬ ‫شــهداء(ع) بــا همــان‬ ‫صالبــت و قــدرت و بــا داشــتن نیروهــای جــوان و والیــی خــود و بــا‬ ‫تکیــه بــر فرهنگــی نــاب یعنی گذشــته ســرخ( عاشــورای حســینی)‬ ‫و اینــده ای ســبز(ظهور امــام زمــان (عجــل اللــه تعالــی فرجــه‬ ‫الشــریف))امادگی رزمــی بســیار بــاال و بصیــرت الزم را جهــت‬ ‫انجــام هرگونــه ماموریــت بــرای حفــظ ارزشــها و ارمانهــای انقــاب‬ ‫اســامی در سراســر ایــران اســامی و حتّــی فراتــر از مرزهــای‬ ‫جمهــوری اســامی دارد ‪.‬‬ ‫داوود مردی بود از گردان حمزه‬ ‫حمزه به داوود است‪ ،‬ان گردان حمزه‬ ‫گردان حمزه خط شکن ‪ ،‬رودی خروشان‬ ‫گردان حمزه سوز و اه و ‪ ،‬عشق و عرفان‬ صفحه 8 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬فروردین ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪506‬‬ ‫عالئم امیکرون چیست؟‬ ‫سرویس روانشانسی‪-‬فاطمه زاهدی‬ ‫احساسات دیگران‬ ‫را چطور تایید کنیم؟‬ ‫اعتبارســنجی احساســی یعنــی درک و پذیــرش‬ ‫احساســات شــخص دیگــر‪ .‬وقتــی فــرد ایــن نــوع اعتبــار را‬ ‫دریافــت می کنــد‪ ،‬احســاس می کنــد دیگــران نه تنهــا بــه‬ ‫احساســاتش توجــه می کننــد و حرفــش را می شــنوند‪،‬‬ ‫بلکــه انهــا را می پذیرنــد‪ .‬اگــر فــردی احســاس کنــد افــکار‪،‬‬ ‫احساســات و عواطفش شــنیده و درک نمی شــوند‪ ،‬ممکن‬ ‫اســت گوشــه گیر شــود‪ .‬بی اعتبــاری احساســی حتــی‬ ‫ممکــن اســت باعــث شــروع اختــاالت روانــی ماننــد اختالل‬ ‫شــخصیت مــرزی (‪ )BPD‬شــود‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬دربــاره‬ ‫مفهــوم اعتبارســنجی احساســی و نحــوه تاییــد احساســات‬ ‫دیگــران صحبــت می کنیــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫اعتبارسنجی احساسی یعنی چه؟‬ ‫اعتبارســنجی عاطفــی فراینــد یادگیــری‪ ،‬درک و‬ ‫بیــان پذیــرش تجربــه عاطفــی شــخص دیگــر اســت‪.‬‬ ‫اعتباربخشــیدن بــه یــک احســاس بــه ایــن معنــا نیســت‬ ‫کــه شــما بــا طــرف مقابــل موافــق هســتید یا فکــر می کنید‬ ‫کــه واکنــش عاطفــی او موجــه اســت‪ ،‬بلکــه یعنــی بــدون‬ ‫اینکــه بخواهیــد ایــن احســاس فــرد را از بیــن ببریــد یــا او‬ ‫را به خاطــر داشــتن ایــن احســاس شــرمنده کنیــد‪ ،‬دربــاره‬ ‫احساســش بــا او صحبــت می کنیــد‪.‬‬ ‫چرا اعتبارسنجی احساسی مهم است؟‬ ‫اعتبارســنجی عاطفــی نقش هــای مهمــی بــرای مــا ایفــا‬ ‫می کنــد و برخــی مزایــای ان عبارت انــد از‪:‬‬ ‫برقــراری ارتبــاط موثــر‪ :‬وقتــی احساســات کســی را تاییــد‬ ‫می کنیــد‪ ،‬نشــان می دهیــد کــه بــه او اهمیــت می دهیــد و‬ ‫او را همان طــوری می پذیریــد کــه هســت‪.‬‬ ‫تقویــت روابــط‪ :‬زمانــی کــه احساســات کســی را‬ ‫می پذیریــد‪ ،‬بــا هــم ارتبــاط عمیق تــری برقــرار می کنیــد و‬ ‫این طــوری رابطه تــان تقویــت می شــود‪.‬‬ ‫نشــان دادن ارزش طــرف مقابــل‪ :‬وقتــی احساســات‬ ‫کســی را تاییــد می کنیــد‪ ،‬بــه او نشــان می دهیــد کــه بــرای‬ ‫شــما مهــم اســت‪.‬‬ ‫تنظیــم عاطفــی بهتــر‪ :‬وقتــی فــرد احســاس می کنــد‬ ‫دیگــران او را درک می کننــد و او را همان طــور می پذیرنــد‬ ‫کــه هســت‪ ،‬می توانــد احساســاتش را بهتــر تنظیــم کننــد‪.‬‬ ‫چگونه احساسات دیگران را تایید کنیم؟‬ ‫بــا انجــام کارهایــی می توانیــد احساســات دیگــران را‬ ‫به خوبــی تاییــد کنیــد‪ .‬بهبــود ایــن مهــارت نه تنهــا می توانــد‬ ‫روابــط شــما بــا دیگــران را بهبــود ببخشــد‪ ،‬بلکــه می توانــد‬ ‫بــه شــما کمــک کنــد افــکار و احساســات خــود را نیــز‬ ‫به درســتی تاییــد کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬احساســات او را شناســایی کنیــد و بــه رســمیت‬ ‫بشنا ســید‬ ‫اولیــن قــدم بــرای تاییــد احســاس عاطفــی طــرف مقابــل‬ ‫پذیرفتــن احســاس اوســت‪ .‬اگــر طــرف مقابــل احساســات‬ ‫خود را به درســتی بیان نکرده باشــد‪ ،‬ممکن اســت مجبور‬ ‫شــوید از او بپرســید چــه احساســی دارد یــا احساســش را‬ ‫حــدس بزنیــد و ســپس از او بپرســید کــه دســت متوجــه‬ ‫احساســش شــده اید یــا خیــر‪.‬‬ ‫تصــور کنیــد همســرتان از دســت شــما عصبانــی اســت‪.‬‬ ‫از محــل کار بــه خانــه می اییــد و او بــا عصبانیــت رفتــار‬ ‫می کنــد‪ .‬اگــر از قبــل احساســش را بــا شــما در میــان‬ ‫گذاشــته و می دانیــد از شــما عصبانــی اســت‪ ،‬می توانیــد‬ ‫ایــن احســاس را بپذیریــد و بگوییــد‪« :‬می فهمــم کــه‬ ‫عصبانــی هســتی» امــا اگــر چیــزی نگفتــه و عصبانــی بــه‬ ‫نظــر می رســد‪ ،‬می توانیــد بگوییــد‪« :‬بــه نظــر می رســه‬ ‫عصبانــی هســتی‪ ،‬درســته؟»‬ ‫اعتبارســنجی احساســی بــا گــوش دادن شــروع می شــود‪.‬‬ ‫مهــم اســت کــه پاسـخ های شــفاهی مختصــری بدهیــد تا‬ ‫بــه او نشــان بدهیــد کــه حرف هایــش را می شــنوید‪ .‬در‬ ‫حالــی کــه شــخص در حــال صحبــت اســت‪ ،‬کلماتی مانند‬ ‫«خــب» و «اوهــوم» بگوییــد تــا احســاس کنــد حواســتان‬ ‫کامــا پیــش اوســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬منبع احساسات او را بشناسید‬ ‫مرحله بعدی شناســایی موقعیت یا نشــانه ای اســت که‬ ‫باعــث ایجــاد ایــن احساســات شــده اســت‪ .‬از فرد بپرســید‬ ‫کــه چــه چیــزی باعــث ایجــاد ایــن احســاس شــده اســت‪.‬‬ ‫گاهــی ممکــن اســت طــرف مقابــل نتوانــد ایــن موضــوع را‬ ‫به وضــوح بیــان کنــد یــا تمایلــی بــه صحبــت دربــاره دلیــل‬ ‫احساســش نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫شــاید الزم باشــد فقــط نشــان بدهیــد کــه متوجــه ناراحتی او‬ ‫شــده اید و دوســت داریــد بدانیــد چــه شــده اســت‪ ،‬امــا بــدون‬ ‫درک واضــح از موقعیــت ایــن کار برایتــان دشــوار اســت‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشید‪..‬‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬کاویان برزگریان‬ ‫عالئــم امیکــرون چیســت؟ بــا عالئــم امیکــرون بــه طــور کامــل‬ ‫اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا امیکــرون بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت و احتمــال‬ ‫اینکــه هــر لحظــه بــا فــردی مبتــا بــه ایــن بیمــاری برخــورد‬ ‫کنیــد‪ ،‬بســیار زیــاد اســت‪ .‬از طــرف دیگــر بنظــر می رســد کــه‬ ‫ایــن بیمــاری بــا نــوع دلتــا تــا حــدودی متفــاوت اســت و همیــن‬ ‫نحــوه ی تشــخیص را بــرای بیشــتر مــردم ســخت کــرده اســت‪.‬‬ ‫پــس بهتــر اســت بــا عالئــم امیکــرون اشــنا شــوید تــا در صــورت‬ ‫ابتــا بــه ایــن بیمــاری ســریع تر بتوانیــد درمــان را شــروع نماییــد‪.‬‬ ‫امــا عالئــم امیکــرون چیســت؟ در ادامــه بــه طــور مفصــل بــه ایــن‬ ‫موضــوع پرداخته ایــم‪.‬‬ ‫هــر ویروســی در طــول زمــان جهش هــای جدیــدی می یابــد‬ ‫و ویــروس کرونــا نیــز از ایــن قضیــه مســتثنی نیســت‪ .‬برخــی‬ ‫از ایــن تغییــرات هیــچ تاثیــری بــر ویــروس ندارنــد‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه برخــی دیگــر می تواننــد میــزان مســری بــودن‪ ،‬بافت هایــی‬ ‫کــه الــوده می کننــد یــا شــدت بیمــاری را تغییــر دهنــد‪ .‬در ‪26‬‬ ‫نوامبــر ‪ ،2021‬ســازمان بهداشــت جهانــی (‪ )WHO‬نــوع جدیــدی‬ ‫از ویــروس کرونــا را گــزارش کــرد کــه بــا نــام امیکــرون شــناخته‬ ‫شــد‪ .‬از انجایــی کــه شــدت انتقــال ایــن نــوع از ویــروس کرونــا‬ ‫بســیار بــاال می باشــد‪ ،‬همیــن باعــث نگرانــی مقامــات بهداشــتی‬ ‫جهانــی شــده اســت‪ .‬همچنیــن ایــن احتمــال وجــود دارد کــه‬ ‫امیکــرون بتوانــد حتــی واکــس کرونــا را نیــز دور بزنــد‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل در سراســر دنیــا اقدامــات احتیاطــی بــرای کاهــش شــیوع‬ ‫امیکــرون شــروع شــده اســت امــا بــه هرحــال جلوگیــری از‬ ‫گســترش کامل ان غیرممکن اســت و شــما باید مراقب باشــید‪.‬‬ ‫در زیــر بــه عالئــم امیکــرون پرداخته ایــم‪.‬‬ ‫عالئم امیکرون چیست؟‬ ‫کرونــا معمــوال بــا از دســت دادن حــس چشــایی و بویایــی‬ ‫همــراه بــود و همیــن می توانســت تشــخیص کرونــا را اســان تر‬ ‫کنــد‪ .‬امــا در مــورد امیکــرون شــرایط فقــط می کنــد و فــرد‬ ‫ممکــن اســت چنــان شــباهتی بــه عالئــم کرونــا نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫گزارش هــا نشــان می دهــد کــه امیکــرون بیشــتر عالئمــی شــبیه‬ ‫بــه ســرماخوردگی معمولــی را دارد و گاهــا عالئ ـم گیج کننــده ای‬ ‫مثــل کمــردرد نیــز گــزارش شــده اســت‪ .‬عالئــم امیکــرون کامــا‬ ‫شــبیه بــه ســرماخوردگی اســت امــا ‪ 5‬عالمــت شــایع ان عبارتنــد‬ ‫از ‪ :‬از ابریــزش بینــی‪ ،‬ســردرد‪ ،‬بیحالــی و خســتگی‪ ،‬عطســه و‬ ‫گلــودرد‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی عالئــم احتمالــی امیکــرون بــه شــکل زیــر گــزارش‬ ‫شــده اســت‪:‬‬ ‫تب یا لرز‬ ‫سرفه‬ ‫تنگی نفس‬ ‫خستگی‬ ‫دردهای عضالنی‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬فاطمه زنگنه‬ ‫کتاب درمانی؛‬ ‫چه چیزهایی درباره این‬ ‫درمان موثر باید بدانیم؟‬ ‫وقتــی بــا مشــکالتی ماننــد اضطــراب و افســردگی‬ ‫دســت به گریبانیم‪ ،‬ســاده نیســت کــه درک کنیــم چــه در ذهــن‬ ‫و جســم مــا رخ می دهــد‪ ،‬به ویــژه اگــر تجربــه دیگــری نداشــته‬ ‫باشــیم کــه بتوانیــم شــرایطمان را بــا ان مقایســه کنیــم‪ .‬کتــاب‬ ‫درمانــی ایــن شــکاف را بــا ادبیــات پــر می کنــد‪ .‬کتاب درمانــی‬ ‫روشــی مقرون به صرفــه اســت کــه معمــوال بــرای تکمیــل ســایر‬ ‫روش هــای درمانــی اســتفاده می شــود و بــرای تمــام ســنین مفیــد‬ ‫اســت‪ .‬کتاب هایــی کــه توصیــه می شــوند هــر گونــه ادبــی و هــر‬ ‫موضوعــی را در بــر می گیرنــد‪ ،‬ولــی کتاب درمانگــران بیشــتر از‬ ‫کتاب هــای داســتانی اســتفاده می کننــد‪ .‬در ادامــه توضیــح‬ ‫می دهیــم کــه کتــاب درمانــی بــرای حــل کــدام مشــکالت موثــر‬ ‫اســت و چگونــه و چقــدر بــه حــل مشــکالت مــا کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫کتاب درمانی برای حل چه مشکالتی مناسب است؟‬ ‫مطالعــه بــرای افــراد در هــر ســنی مفیــد اســت و موجــب افزایش‬ ‫خوداگاهــی‪ ،‬باالرفتــن عزت نفــس و بهبــود توانایــی رویارویــی بــا‬ ‫بحران هــای رشــد می شــود‪ .‬می تــوان کتاب درمانــی را بــا ســایر‬ ‫شــیوه های درمانــی ماننــد بازی درمانــی و رفتــار درمانــی شــناختی‬ ‫ترکیــب کــرد‪.‬‬ ‫می توانیــم از کتــاب درمانــی بــرای حــل چنیــن مســائل و‬ ‫مشــکالتی اســتفاده کنیــم‪:‬‬ ‫اضطراب؛‬ ‫افسردگی؛‬ ‫تروما؛‬ ‫اعتیاد؛‬ ‫غم و اندوه؛‬ ‫اختالل خوردن؛‬ ‫نگرانی هــای وجــودی ماننــد انــزوا‪ ،‬پوچــی زندگــی‪ ،‬ازادی و‬ ‫مــرگ؛‬ ‫طــاق‪ ،‬مشــکالت خانوادگــی یــا ســایر چالش هــای مربــوط بــه‬ ‫روابــط؛‬ ‫سوءمصرف مواد؛‬ ‫مدیریت خشم؛‬ ‫رفتار نامناسب اجتماعی؛‬ ‫کم رویی؛‬ ‫مواجهــه بــا طردشــدن یــا گرایش هــای منفــی دیگــری ماننــد‬ ‫نژادپرســتی‪ ،‬تبعیــض جنســیتی و ســن گرایی یــا تبعیــض ســنی؛‬ ‫درمان سوءمصرف خفیف الکل‪.‬‬ ‫کتــاب‬ ‫درمانگــر می توانــد از کتاب هــای خودیــاری ماننــد‬ ‫ِ‬ ‫تمرینــات ارامش بخــش بــرای افــراد مضطــرب اســتفاده کنــد یــا‬ ‫بــرای بیمــاری کــه به تازگــی یکــی از عزیزانــش را از دســت داده‬ ‫اســت‪ ،‬داســتان شــخصیتی تخیلــی را انتخــاب کنــد کــه بــا غ ـم و‬ ‫انــدوه و اســیب مــرگ یکــی از عزیزانــش روبــه رو شــده اســت‪.‬‬ ‫کتاب درمانی چگونه به حل مشکالت ما کمک می کند؟‬ ‫درمانگر با اســتفاده از ماجراهای کتاب های داســتانی‪ ،‬شــعرها‪،‬‬ ‫نمایشــنامه ها‪ ،‬داســتان های کوتــاه و کتاب هــای خودیــاری‬ ‫بــه بیمــار کمــک می کنــد کــه درک عمیق تــری از مشــکالت و‬ ‫نگرانی هایــش پیــدا کنــد‪ .‬کتــاب درمانــی موجــب می شــود بــه‬ ‫چالش هایــی اگاه شــویم کــه بــا انهــا روبــه رو هســتیم و بــرای‬ ‫رفــع نگران کننده تریــن مشــکالت خــود راهکارهایــی بیابیــم‪.‬‬ ‫کتــاب درمانــی درک‪ ،‬خوداگاهــی و توانایــی حــل مســئله مــا را‬ ‫افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫درمانگــر می توانــد از کتــاب درمانــی بــرای پیشــگیری نیــز‬ ‫اســتفاده کنــد‪ ،‬یعنــی بــه افــراد کمــک کنــد کــه راه هــای مقابلــه بــا‬ ‫چالش هــای زندگــی را بیاموزنــد‪.‬‬ ‫کتاب درمانــی روشــی ارزان و اســان اســت کــه عــوارض جانبــی‬ ‫کمــی دارد (البتــه اگــر اصــا عوارضــی داشــته باشــد!)‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫بــرای بیمارانــی کــه زمــان کــم یــا بودجــه محــدودی دارنــد یــا‬ ‫سردرد‬ ‫مشکالت چشایی یا بویایی‬ ‫گلو درد‬ ‫ابریزش بینی‬ ‫حالت تهوع یا استفراغ‬ ‫اسهال‬ ‫فــرد مبتــا بــه امیکــرون ممکــن اســت همــه یــا ترکیبــی از عالئــم‬ ‫بــاال را تجربــه کنــد‪.‬‬ ‫ایا امیکرون روی ریه ها تاثیر می گذارد؟‬ ‫بنظــر می رســد کــه امیکــرون نســبت بــه نســخه های قبلی تــر‬ ‫ویــروس کرونــا خفیف تــر اســت و نســبت بــه نــوع دلتــا ویــروس‬ ‫کرونــا بســیار مالیم تــر می باشــد‪ .‬طبــق گزارش هــا احتمــال‬ ‫عفونــت شــدید ریــه در امیکــرون نســبت بــه انــواع قبلــی بســیار‬ ‫کمتــر اســت‪ .‬دلیــل ان نیــز بــه ایــن خاطــر اســت کــه برخــاف‬ ‫انــواع دیگــر امیکــرون دســتگاه تنفســی را الــوده نمی کنــد و در‬ ‫داخــل ریه هــا بــه خوبــی تکثیــر نمی شــود‪ .‬امــا بــا ایــن حــال بــا‬ ‫ذات الریــه شــدید همــراه اســت‪ .‬البتــه هنــوز مطالعــات بیشــتر‬ ‫بــر روی ایــن موضــوع صــورت نگرفتــه اســت و نمی تــوان نظــر‬ ‫قطعــی داد‪.‬‬ ‫ایا واکسن کرونا می تواند از ابتال به امیکرون جلوگیری کند؟‬ ‫امیکــرون می توانــد باعــث عفونــت جدیــدی در هــر فــردی شــود‬ ‫امــا بــه هــر حــال اگــر بــه طــور کامــل واکســینه شــده باشــید‪،‬‬ ‫احتمــاال ابتــا بــه عفونــت شــدید کمتــر اســت‪ .‬امــا بــا ایــن حــال‬ ‫توصیــه می شــود کــه همــه افــراد جامعــه فاصلــه اجتماعــی را‬ ‫رعایــت کننــد و حتمــا از ماســک اســتفاده نماینــد‪.‬‬ ‫امیکرون چقدر مسری است؟‬ ‫امیکــرون مســری تر از نــوع دلتــا اســت‪ .‬ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه نــوع دلتــا دوبرابــر ســویه اصلــی ویــروس کرونــا قابــل انتقــال‬ ‫بــود‪ .‬امــا بــا ایــن حــال دوره کمــون یــا نهفتگــی امیکــرون کوتاه تــر‬ ‫بــوده و بــه طــور متوســط ســه روز طــول می کشــد‪ .‬دوره نهفتگــی‬ ‫دوره زمانــی بیــن ابتــا بــه ویــروس و بــروز عالئــم اســت‪ .‬از‬ ‫انجایــی کــه امیکــرون دوره کمــون کوتــاه تــری دارد‪ ،‬عالئــم را‬ ‫ســریعتر بــروز خواهیــد داد و مــی توانیــد ان را ســریع تر نیــز بــه‬ ‫دیگــران منتقــل کنیــد‪ .‬شــما حتــی ممکــن اســت در طــول دوره‬ ‫نهفتگــی یعنــی حتــی قبــل از بــروز عالئــم نیــز ان را بــه دیگــران‬ ‫منتقــل کنیــد‪.‬‬ ‫امیکــرون بــر روی کــودکان زیــر پنــج ســال کــه نمی تواننــد‬ ‫واکســینه شــوند نیــز تاثیــر می گــذارد؟‬ ‫بلــه‪ ،‬امــا بــه نظــر مــی رســد کــه امیکــرون در کــودکان خفیف تــر‬ ‫اســت‪ .‬امــا بــا ایــن حــال‪ ،‬بــه ایــن معنــی نیســت کــه کــودکان‬ ‫تحــت تاثیــر امیکــرون قــرار نمی گیرنــد‪ .‬واکس ـن بــرای کــودکان‬ ‫زیــر پنــج ســال هنــوز در حــال مطالعــه هســتند و امیدواریــم بــه‬ ‫زودی در دســترس قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫افــرادی بــا مشــکالت ســامت روان خفیــف تــا‬ ‫متوســط‪ ،‬مفیــد اســت‪.‬‬ ‫خوانــدن اثــار ادبــی و صحبت کــردن دربــاره انهــا‬ ‫بــه بیمــاران کمــک می کنــد‪:‬‬ ‫از دیدگاهــی غیــر از دیــدگاه خودشــان مســائل‬ ‫را ببیننــد؛‬ ‫گذشــته دشــوار یــا عالئــم ناراحت کننــده را درک‬ ‫کنند ؛‬ ‫امیــدواری‪ ،‬رضایــت و همدلــی را احســاس‬ ‫کننــد؛‬ ‫عزت نفسشــان بهبــود یابــد و احســاس‬ ‫خودکارامــدی کننــد‪.‬‬ ‫توجه مهم‬ ‫مطالعــه مقــاالت و جســتجو در اینترنــت باعــث‬ ‫افزایــش اطالعــات عمومــی شــما می شــود امــا‬ ‫هیــچ وقــت نمی توانــد جایگزیــن مناســبی بــرای‬ ‫مراجعــه بــه متخصــص و دریافــت مشــاوره های‬ ‫تخصصــی باشــد‪.‬‬ ‫اگــر دچــار مســاله ای شــده اید‪ ،‬مشــورت بــا‬ ‫مشــاوران ماهــر و متخصــص می توانــد مســیر‬ ‫زندگــی شــما را هموارتــر کنــد‪ .‬جهــت مشــاهده‬ ‫لیســتی از بهتریــن مشــاورها و روانشــناس ها‬ ‫کلیــک کنیــد‪:‬‬ ‫خوانــدن کتــاب‪ ،‬به ویــژه کتاب هایــی کــه دیــدگاه جدیــدی‬ ‫را ارائــه می دهنــد یــا خواننــده را بــه خــارج از منطقــه امنــش‬ ‫می برنــد‪ ،‬همدلــی و تحمــل دیگــران و مهارت هــای میان فــردی‬ ‫(ماننــد توانایــی درک احساســات دیگــران) را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫وقتــی از کتــاب درمانــی در محیــط گروهــی اســتفاده می شــود‪،‬‬ ‫شــرکت کنندگان می تواننــد دربــاره تفسیرشــان از داســتان و‬ ‫ارتباطــی کــه میــان داســتان و مشــکالت زندگــی خــود می بیننــد‬ ‫بازخــورد بدهنــد یــا بگیرنــد‪ .‬ایــن روش برقــراری ارتبــاط را‬ ‫بهبــود می دهــد و گفت وگوهــا و ارتباطــات عمیق تــر را در‬ ‫شــرکت کنندگان تقویــت می کنــد‪.‬‬ ‫مطالعــه باعــث تقویــت اثــرات ســایر درمان هــا می شــود و‬ ‫امیــد بــه تغییــرات مثبــت را ایجــاد می کنــد‪ .‬کتــاب درمانــی بــا‬ ‫ایجــاد امــکان ادامــه درمــان در خــارج از جلســات‪ ،‬فراینــد درمــان‬ ‫را تســریع می کنــد‪ .‬به گفتــه بســیاری از درمانگرانــی کــه از‬ ‫کتاب درمانــی اســتفاده می کننــد‪ ،‬ایــن روش مشــارکت و تعهــد‬ ‫بیمــار بــه فراینــد درمانــی را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫کتاب درمانی چقدر تاثیر دارد؟‬ ‫بیشــتر متخصصــان توافــق دارنــد خوانــدن فعالیت مولدی اســت‬ ‫کــه می توانــد ســامت روان را بهبــود دهــد‪ ،‬زیــرا مطالعــه موجــب‬ ‫افزایــش همدلــی‪ ،‬تیزشــدن ذهــن و تغییــر رفتــار می شــود‪.‬‬ ‫بعضــی روان شناســان معتقدنــد کــه داســتان ها توانایــی خواننــده‬ ‫در تشــخیص و تفســیر احساســات دیگــران را بهبــود می بخشــند‪.‬‬ ‫در ادامــه بــا چطــور همــراه مــا باشــید‪...‬‬ صفحه 6 ‫کالهبرداری از طریق تبلیغات اغواکننده در فضای مجازی‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا گلســتان گفــت‪ :‬شــهروندان بــرای خریــد هرگونــه کاال در فضــای مجــازی چــه فروشــگاه های انالیــن و چــه کاال هــا و خدمــات‬ ‫تبلیغ شــده در ســایت های واســط بایــد دقــت کننــد تــا در دام مجرمــان ســایبری نیفتنــد‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬فروردین ‪1400‬‬ ‫راهکارهای‬ ‫ایجاد نشاط‬ ‫درونی‏‬ ‫سرویس اجتماعی ‪ -‬هاجر مومن‪:‬‬ ‫شــادی و نشــاط یکــی از نیازهــای اساســی و‬ ‫فطــری انســان اســت‪ .‬شــادی ضرورتــی اســت‬ ‫کــه بــه زندگــی معنــا می بخشــد و عاملــی‬ ‫‏اســت کــه بــه روح و روان انســان ایــن توانایــی‬ ‫را می دهــد کــه در مســیر کمــال و تعالــی خــود‬ ‫بکوشــد و بتواند بر ســختی و‏مشــکالت این راه‬ ‫چیــره شــود و از ایــن تــاش خــود لــذت ببــر ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫راهکارهای ایجاد نشاط درونی‬ ‫شــادی و نشــاط یکــی از نیازهــای اساســی و‬ ‫فطــری انســان اســت‪ .‬شــادی ضرورتــی اســت‬ ‫کــه بــه زندگــی معنــا مــی بخشــد و عاملــی‬ ‫اســت کــه بــه روح و روان‏انســان ایــن توانایــی‬ ‫را می دهــد کــه در مســیر کمــال و تعالــی خــود‬ ‫بکوشــد و بتواند بر ســختی و مشــکالت این راه‬ ‫چیــره شــود و از ایــن تــاش خــود لــذت ببــرد‏‪.‬‬ ‫اســاس جهــان هســتی و پدیده هــای ان بــه‬ ‫گونــه ای طراحــی شــده اند کــه در ادمــی شــادی‬ ‫و نشــاط ایجــاد کننــد‪ .‬بهــار بــا طــراوت‪ ،‬صبــح پــر‬ ‫لطافــت‪ ،‬طبیعــت بــا ‏ظرافت‪،‬ابشــارهای زیبــا‪،‬‬ ‫گل هــای رنگارنــگ‪ ،‬محبــت و هــزاران افریــده دیگر‪،‬‬ ‫همــه و همــه شــادی اور و لــذت بخــش اســت‏‪.‬‬ ‫تکنیــک هــای تقویــت اعتمــاد بــه نفــس و کســب‬ ‫شــادی‏‪:‬‬ ‫بــر نقــاط قــوت خــود پافشــاری کنیــد‪ :‬بالیــدن به‬ ‫توانایی هــای خــود‪ ،‬بــر چســب منفــی بــه خــود‬ ‫نــزدن و بــر جســته کــردن امتیــازات احســاس‬ ‫رضایــت و‏خرســندی به شــما خواهــد داد‪ .‬پس‬ ‫بــا هــر نــوع تفکــر منفــی برخــورد کنیــد تــا غــم و‬ ‫غصــه شــما را فــرا نگیــرد‏‪.‬‬ ‫خــود را ســرزنش نکنیــد‪ :‬ســرزنش و ســرکوفت‬ ‫زدن به خود‪ ،‬نشاط و شادمانی را از شما سلب‬ ‫می کنــد‪ ،‬زیــرا نســبت های نــاروا بــه خــود دادن‪،‬‬ ‫در ضمیــر‏ناخــود اگاه می مانــد و از ضمیــر ناخود‬ ‫اگاه پیام هــای منفــی بــه ذهــن مخابره می شــود‬ ‫چگونهپیامک های‬ ‫کالهبرداری‬ ‫را بشناسیم‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان گفــت‪ :‬ســهل انگاری‪ ،‬طمـع ورزی‪ ،‬نبــود دانش و ســواد ســایبری کافی از‬ ‫مهم تریــن علــل وقــوع کاله برداری هــا در فضــای مجــازی می باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ ابراهیــم پرســا در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬برابــر بررســی‬ ‫صــورت گرفتــه بــر روی امــار جرائــم بــه وقــوع پیوســته و پرونده هــای واصلــه بــه پلیــس فتــا اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫در ســال ‪ 1400‬شــاهد افزایــش حــدود ‪ 25‬درصــدی وقــوع جرائــم ســایبری بودیــم ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مجمــوع پرونده هــا‪ ،‬حدود‪24‬درصــد مربــوط بــه کاله بــرداری رایانـه ای می باشــد کــه متاســفانه‬ ‫شــگردهای تکــراری و پیش پاافتــاده به کارگیــری شــده توســط کاله بــرداران‪ ،‬همچنــان قربانــی می گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کاله بــرداری در صفحــات اینســتاگرامی تبلیــغ و فــروش کاال و خدمــات و کاله بــرداری‬ ‫از طریــق درج اگهی هــای فریبنــده و اغواکننــده در ســایت های واســطه دیــوار و شــیپور بیشــترین‬ ‫وقــوع را داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی در توصیــه بــه افــرادی کــه فریــب تبلیغــات جــذاب کانال هــا و صفحــات شــبکه های اجتماعــی را‬ ‫می خورنــد گفــت‪ :‬از فروشــگاه های اینترنتــی معتبــر کــه دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیــک هســتند خریــد کنیــد‬ ‫و بــه اگهی هــا و تبلیغــات کاالی ارزان کــه هویــت و نــام و نشــان اگهی دهنــده و فروشــنده مشــخص نشــده‬ ‫اســت‪ ،‬اعتنــا نکنیــد و بــدون تحقیــق کامــل و بررســی هویــت اگهــی دهنــده یــا فروشــگاه‪ ،‬بــا مشــاهده تبلیغ‬ ‫کاال و یــا خدمــات مــورد نظــر خــود‪ ،‬اقــدام بــه واریــز وجــه یــا بیعانــه نکنیــد‪.‬‬ ‫عامل انتشار تصاویر خصوصی‬ ‫و خانوادگی شناسایی شد‬ ‫پلیس فتا‪ ،‬ســرهنگ مهدی دانش پور از شناســایی و دســتگیری‬ ‫عامــل مزاحمــت و انتشــار تصاویــر خصوصــی و خانوادگــی یکــی از‬ ‫شــهروندان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ مهــدی دانــش پــور‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه اداره پلیــس‬ ‫و طــرح شــکایتی بــا ایــن عنــوان کــه فــردی اقدام به انتشــار تصاویر‬ ‫شــخصی وی همــراه بــا نوشــتن مطالــب و الفــاظ نامناســب در یک‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫خطر سرقت اطالعات‬ ‫در هنگام دانلود تقویم‬ ‫سال ‪1401‬‬ ‫و در ایــن شــرایط احســاس می کنیــد کــه تــوان‬ ‫انجــام کاری را نداریــد‪.‬‏البتــه ایــن گفتــه بــدان‬ ‫معنــا نیســت کــه اشــتباهات را نادیــده بگیریــد‬ ‫بلکــه نشــان می دهــد کــه راجــع بــه نقــاط ضعــف‬ ‫و قــدرت بایــد قضــاوت منصفانــه داشــت‏‪.‬‬ ‫خــود را تشــویق کنیــد‪ :‬انتظــار نداشــته باشــید‬ ‫کــه دیگــران از شــما تعریــف کــرده یــا شــما را‬ ‫تشــویق کنند‪ .‬چه بســا بی توجهی یا حســادت‬ ‫و نظایــر ان باعــث‏مــی شــود کــه دیگــران کمتــر‬ ‫شــما را تشــویق کننــد‪ ،‬ولــی خودتــان را هــر‬ ‫سرپرســت اداره پیشــگیری از جرائــم ســایبری مرکــز تشــخیص‬ ‫و پیشــگیری پلیــس فتــا گفــت‪ :‬ارســال پیامک هــای جعلــی و‬ ‫کاله بــرداری بــه یکــی از مهم تریــن شــگردهای مجرمــان ســایبری‬ ‫در ایــن ایــام تبدیل شــده اســت‪ .‬ایــن پیامک هــا حــاوی لینــک هــای‬ ‫ل می شــوند‪.‬‬ ‫جعلــی بــوده و از سرشــماره های معمولــی ارســا ‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ دوم حامــد محمــدی سپاســی گفــت‪:‬‬ ‫سوءاســتفاده از مناســبت ها‪ ،‬حــوادث و اخبــار مهــم روز یکــی‬ ‫از مهم تریــن ترفندهــای مجرمــان ســایبری بــرای کاله بــرداری از‬ ‫هم وطنــان گرامــی می باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ثبت نــام ســهام عدالــت‪ ،‬ابــاغ الکترونیــک‬ ‫قضایــی‪ ،‬رجیســتری تلفــن همــراه و ســامانه همتــا‪ ،‬اینترنــت‬ ‫هدیــه ســال ‪ 1401‬و ‪ ....‬از مهم تریــن عناوینــی هســتند کــه‬ ‫توســط مجرمــان ســایبری بــرای کاله بــرداری از هم وطنــان‬ ‫استفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ سپاســی در ادامــه بــا اشــاره بــه امــار بــاالی وقــوع‬ ‫این گونــه کاله برداری هــا تاکیــد کــرد‪ :‬هم وطنــان عزیــز بایــد بــه‬ ‫ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــند کــه بســیاری از ایــن پیامک هــا‬ ‫جعلــی بــوده و ان هــا بــه دنبــال کاله بــرداری و برداشــت غیرمجــاز‬ ‫از حســاب های بانکــی انــان می باشــند‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چگونــه پیامک هــای جعلــی‬ ‫را از واقعــی تشــخیص بدهیــم گفــت‪ :‬پیامک هــای جعلــی‬ ‫دو مشــخصه مهــم دارنــد‪ .‬یکــی این کــه ایــن پیامک هــای از‬ ‫سرشــماره های معمولــی و شــخصی ارســال می شــوند کــه‬ ‫الزم اســت هم وطنــان گرامــی به محــض مشــاهده این گونــه‬ ‫پیامک هــا بــدون توجــه بــه ان شــماره مذکــور را مســدود نماینــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ سپاســی در ادامــه گفــت‪ :‬اکثــر مراجــع رســمی‬ ‫شگردهای تکراری و پیش پاافتاده کاله برداران‪،‬‬ ‫همچنان قربانی می گیرد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪506‬‬ ‫چنــد وقــت یــک بــار تحســین کنیــد و پــاداش‬ ‫بدهیــد‪ .‬ایــن امــر وجودتان را از شــور و شــوق و‬ ‫‏شــادمانی لبریــز مــی کنــد‏‪.‬‬ ‫محدودیت هــا و کمبــود هــای خــود را بپذیریــد‬ ‫و بــا ان هــا کنــار بیاییــد‪ :‬از مشــکالت نهراســید و‬ ‫بــه شکسـت ها نیندیشــید‪،‬بلکه بــه موفقیت ها‬ ‫فکــر کنیــد و‏بدانید فقط شــما نیســتید کــه دارای‬ ‫ایــن مشــکل هســتید‪ .‬از ایــن طریــق ‪ ،‬جــرات‬ ‫پیشــروی و مســئولیت پذیــری پیــدا مــی کنیــد و‬ ‫شــادی بــر زندگــی تــان حاکــم‏خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پیامک هــای خــود را از سرشــماره هــای مشــخص(‪mask‬‬ ‫‪ )number‬ارســال مــی کننــد‪adliran، hamta، policefata .‬‬ ‫‪ ، bargh، rahvar naja‬و ‪ ....‬از مهمتریــن سرشــماره هایــی‬ ‫هســتند کــه توســط ســازمان هــای مربوطــه مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫گرفتــه و پیامــک هــای خــود را ارســال مــی کننــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره پیشــگیری از جرائم ســایبری پلیس فتا دومین‬ ‫مشــخصه پیامک های جعلی را ارائه لینک های فیشــینگ عنوان‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬معمــوال ًدر انتهــای پیامک هــای جعلــی لینکــی بــه‬ ‫کاربــر معرفی شــده و از وی خواســته می شــود بــا مراجعــه بــه‬ ‫لینــک مذکــور مراحــل بعــدی را پیگیــری کنــد‪ .‬مراحلــی کــه بــا اخذ‬ ‫اطالعــات و یــا ارســال بدافــزار همــراه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ سپاســی ادامــه داد‪ :‬ایــن لینک هــای جعلــی بــوده و‬ ‫یــا بــه درگاه هــای جعلی(فیشــینگ) هدایت شــده و یــا بــا نصــب‬ ‫اپلیکیش ـن های جعلــی بــه دنبــال اخــذ دسترســی بــه اطالعــات‬ ‫ذخیره شــده درگوشــی قربانی(گالــری تصاویــر‪ ،‬دفترچــه تلفــن‬ ‫همــراه‪ ،‬دسترســی بــه رمزهــای عبــور و ‪ )...‬هســتند‪.‬‬ ‫وی در توصیــه بــه کاربــران تاکیــد کــرد‪ :‬به محــض مراجعــه بــه‬ ‫لینک هــای معرفی شــده بایــد منتظــر وقــوع کاله بــرداری و ســوء‬ ‫اســتفاده از شــماره تلفــن و لیســت مخاطبیــن فــرد قربانــی باشــیم‪.‬‬ ‫پــس کاربــران گرامــی بایــد بــدون توجــه بــه ایــن پیامک ها نســبت به‬ ‫حــذف پیامــک و مســدود کــردن شــماره تلفــن مذکــور اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬بنــا بــه هــر دلیلــی اگــر بــا مراجعــه بــه‬ ‫لینک هــای ارســالی مــورد سوءاســتفاده مجرمــان ســایبری قــرار‬ ‫گرفتــه و از شــماره شــما بــه دیگــران‪ ،‬پیامــک هــای کالهبــرداری‬ ‫ارســال شــد بالفاصلــه ضمــن اطــاع رســانی بــه مخاطبیــن خــود‬ ‫نســبت بــه حــذف دسترســی هــای ایجاد شــده اقــدام و در صورت‬ ‫امــکان گوشــی خــود را بــه تنظیمــات کارخانــه برگردانیــد‪.‬‬ ‫کالهبردار همراه بانک جعلی ناکام ماند‬ ‫پلیــس فتــا از نــاکام مانــدن کالهبــردار ســایبری کــه بــا ســاخت نــرم افــزار جعلــی همــراه بانــک یکــی از‬ ‫بانــک هــای کشــور اقــدام بــه برداشــت ‪ 250‬میلیــون ریــال از حســاب شــهروند اراکــی نمــوده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ احســان انقــی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه شــهروندان بــه مجموعــه پلیــس فتــا و ارائــه مرجوعـه ی قضایــی بــا ایــن موضــوع کــه‬ ‫مبلــغ ‪ 250‬میلیــون ریــال بــه صــورت اینترنتــی و غیرمجــاز از حســابش برداشــت شــده اســت پرونــده ای در‬ ‫ایــن پلیــس تشــکیل گردیــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاکی در اظهــارات ابتدایــی خــود بیــان داشــت کــه بــه دنبــال نصــب نرم افزار همــراه بانک خود‬ ‫بــرای انجــام تراکنــش هــای بانکــی بــوده اســت کــه بــدون توجــه بــه توصیــه هــای پلیــس در موتــور جســت و‬ ‫جــو ی گــوگل نــرم افــزاری را یافتــه و پــس از نصــب نــرم افــزار جعلــی در دام کالهبــرداران گرفتــار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در ادامــه بــا توجــه بــه بررسـی های صــورت گرفتــه بــر مســتندات موجود‪ ،‬مشــخص گردید‬ ‫وجــه برداشــت شــده از حســاب شــاکی پرونــده در چــه مســیری منتقــل و مصــرف گردیــده اســت کــه بــا‬ ‫توجــه بــه اســتعالم هــای بــه موقــع کارشناســان پلیــس در نهایــت متهــم در پایتخــت شناســایی شــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان بیــان داشــت‪ :‬هموطنــان بــه هیــچ وجــه نــرم افزارهــای کاربــردی موردنظــر خــود را در‬ ‫جســت و جو هــای گــوگل یــا ســایر موتورهــای جســت وجوگــر دانلــود و نصــب نکننــد و صرفــا جهــت‬ ‫دریافــت نــرم افــزار هــای موبایلــی بــه خصــوص همــراه بانــک کــه بــا مــراودات مالــی همــراه اســت از‬ ‫بازارهــای داخلــی یــا ســایت اصلــی بانــک اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫صفحه اینســتاگرامی کرده اســت‪ ،‬رســیدگی به موضوع در دســتور‬ ‫کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬با انجام اقدامات کارشناســی توســط کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس هویــت متهــم مــورد شناســایی قــرار گرفــت و طــی‬ ‫هماهنگــی بــا مقــام قضایــی کلیــه محتــوای صفحــه مذکــور و‬ ‫پســت های مربوطــه حــذف شــد و متهــم جهــت ســیر مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مرجــع قضایــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬کاربــران گرامــی در فضــای ســایبر‬ ‫از بارگــذاری و بــه اشــتراک گذاشــتن تصاویــر و فیلم هــای شــخصی‬ ‫خــودداری کننــد و در تعامــل بــا دیگــران در فضــای مجــازی و‬ ‫شــبکه های اجتماعــی رعایــت احتــرام بــه حریــم خصوصــی افــراد را‬ ‫نیــز همــواره مدنظــر داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی ضمــن هشــدار بــه کســانی کــه بــا ابــرو و حیثیت دیگــر کاربران‬ ‫بــازی می کننــد‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬یکــی از معضــات کنونــی جامعــه مــا‬ ‫حفــظ حریــم خصوصــی افــراد اســت که به اشــکال مختلف توســط‬ ‫ســودجویان و کاله بــرداران نادیــده گرفتــه شــده و بــا سوءاســتفاده‬ ‫از مصادیــق مختلــف نقــض ایــن موضــوع‪ ،‬از قربانیــان اخــاذی و‬ ‫هتــک حیثیــت می شــود‪ ،‬بنابرایــن هموطنــان در صــورت مواجهــه‬ ‫بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک ان را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس ‪ www.Cyberpolice.ir‬بخــش ثبــت گزارش هــای مردمــی‬ ‫بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫تهدید به انتشار تصاویر و اخاذی‬ ‫در شبکه اجتماعی واتس اپ‬ ‫پلیــس فتــا از کشــف یــک فقــره پرونــده بــا موضــوع دریافــت فیلــم‬ ‫و تصاویــر خصوصــی از شــهروندان وتهدیــد بــه انتشــار ان در شــبکه‬ ‫اجتماعــی واتســاپ خبــر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار از پایگاه اطالع رســانی پلیس‬ ‫فتــا ســرهنگ مرتضــی ابــو طالبــی اظهــار داشــت‪ :‬در پــی شــکایت‬ ‫خانمــی جــوان مبنــی بــر تهدیــد و اخــاذی برای انتشــار تصاویر و فیلم‬ ‫شــخصی در فضــای مجــازی توســط فــردی ناشــناس‪ ،‬موضــوع در‬ ‫دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاکی در اظهــارات اولیــه خــود بیــان داشــت مدتــی‬ ‫اســت از طریــق واتــس اپ بــا فــردی در فضــای مجــازی اشــنا‬ ‫شــدم کــه بــا ســوء اســتفاده از اعتمــادم و بــه بهانــه نشــان‬ ‫دادن عکس هــای مــن بــه خانــواده اش و راضــی کــردن انهــا‬ ‫بــرای خواســتگاری و ازدواج‪ ،‬عکــس و تصاویــر خصوصــی ام را‬ ‫درخواســت کــرد و مــن نیــز ارســال کــردم‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره پیشــگیری از جرائــم ســایبری مرکــز‬ ‫تشــخیص و پیشــگیری پلیس فتا از احتمال ورود بدافزار‬ ‫در هنــگام دانلــود فایــل ‪( zip‬تقویــم ‪ )1401‬خبــر داد و در‬ ‫توصیــه بــه کاربــران تاکیــد کــرد‪ :‬فایــل هــای مــورد نیــاز خود‬ ‫را از منابــع رســمی و ســایت هــای معتبــر دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ازپایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ دوم حامــد محمــدی‬ ‫سپاسی گفت‪ :‬نقش مخرب بدافزارها در کاهش امنیت‬ ‫ســایبری کاربــران‪ ،‬ســازمان هــا و مراکــز مهــم بــر کســی‬ ‫پوشــیده نیســت‪ .‬بســیاری از مجرمیــن ســایبری بــا طراحی‬ ‫بدافزارهــای مختلــف بــه دنبــال نفــوذ‪ ،‬دسترسـی های غیــر‬ ‫مجــاز و تخریــب داده هــای مهــم و حســاس شــخصی و‬ ‫ســازمانی مــی باشــند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬شــنود‪ ،‬دسترســی بــه فایــل هــای‬ ‫حســاس و مهــم‪ ،‬امــکان برقــراری تمــاس‪ ،‬دریافــت و‬ ‫ارســال پیامــک و ماننــد ان از مهمتریــن اهــداف مجرمیــن‬ ‫ســایبری هســتند‪ .‬پــس هموطنــان گرامــی و کاربــران‬ ‫فضــای مجــازی بایــد بــه ایــن موضــوع دقــت و توجــه ویــژه‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ســرهنگ سپاســی دانلــود از منابــع نــا معتبــر را یکــی از‬ ‫مهمتریــن روش هــای نفــوذ بدافزارهــا عنــوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫مهمتریــن علــت در ایجــاد دسترســی هــای غیــر مجــاز‪،‬‬ ‫عــدم رعایــت مــوارد ایمنــی از قبیــل نبــود انتــی ویــروس‬ ‫معتبــر و بــروز و همچنیــن مراجعــه بــه کانــال ها‪ ،‬گــروه ها‬ ‫و ســایت هــای نــا معتبــر مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به یکی از مهمترین خطرات برای کارمندان‬ ‫و شــاغلین ســازمان هــای خصوصــی و دولتــی اشــاره کرد و‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه تعطیــات نــوروزی رو بــه اتمــام‬ ‫بــوده و شــاهد اغــاز ســال کاری جدیــد هســتیم لــذا دانلــود‬ ‫و نصــب نســخه هــای دیجیتــال و اپلیکیشــن تقویــم ‪1401‬‬ ‫یکــی از اقدامــات اولیــه کارمنــدان بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫ســرهنگ سپاســی بــا اشــاره بــه مســئولیت حســاس‬ ‫کارمنــدان و شــاغلین ســازمان های دولتــی و خصوصــی‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬برخــی از مجرمیــن ســایبری بــه دنبــال ســرقت‬ ‫اطالعــات مهــم و حســاس و سوءاســتفاده از انــان‬ ‫می باشــند پــس الزم اســت ضمــن رعایــت مــوارد ایمنــی‪،‬‬ ‫از مراجعــه بــه منابــع نــا معتبــر و دریافــت فایل هــای‬ ‫مشــکوک خــودداری شــود‪.‬‬ ‫وی عــدم ذخیــره ســازی اطالعــات در سیســتم هــای‬ ‫متصــل بــه اینترنــت را بســیار مهــم دانســت و تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫سیســتم هــای متصــل بــه اینترنــت بایــد مجهــز بــه انتــی‬ ‫ویــروس معتبــر و بــروز بــوده و مــوارد ایمنــی از قبیــل فعال‬ ‫بــودن دیــواره اتــش و ‪ ....‬در انــان رعایــت شــده باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در سیســتم هــای الــوده میــزان ارســال‬ ‫اطالعــات معمــوال بیشــتر از حالــت معمــول بــوده کــه بــا‬ ‫مقایســه ‪ sent‬و ‪ received‬مــی تــوان ایــن تفــاوت را‬ ‫مشــاهده کرد‪ .‬معموال میزان دریافت اطالعات بیشــتر از‬ ‫ارســال اطالعــات مــی باشــد‪ .‬بنابرایــن در صــورت مشــاهده‬ ‫مــوارد غیــر عــادی بایــد نســبت بــه برطــرف کــردن مشــکل‬ ‫اقدامــات الزم صــورت پذیــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ سپاســی در ادامــه یــاداور شــد‪ :‬مراجعــه بــه‬ ‫منابــع معتبــر‪ ،‬اســتفاده از انتــی ویــروس هــای معتبــر و‬ ‫بــروز و عــدم ذخیــره ســازی اطالعــات در سیســتم هــای‬ ‫متصــل بــه اینترنــت مــی توانــد تــا حد بســیار زیــادی امنیت‬ ‫ســایبری را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره پیشــگیری از جرائــم ســایبری مرکــز‬ ‫تشــخیص و پیشــگیری پلیــس فتــا در پایــان گفــت‪:‬‬ ‫وب ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ cyberpolice.ir‬مرجعی‬ ‫کامــل از اخبــار‪ ،‬اطالعــات و اموزش هــای ســایبری بــوده‬ ‫و کاربــران بــا مراجعــه بــه ان هــا می تواننــد راهنمایی هــای‬ ‫الزم را دریافــت نماینــد و در صــورت نیــاز نیــز می تواننــد‬ ‫گــزارش مــوارد مشــکوک را در ســامانه پاســخگویی‬ ‫فوریت هــای ســایبری و شــماره تلفــن ‪ ۰۹۶۳۸۰‬به صــورت‬ ‫شــبانه روزی بــا همــکاران مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬در ادامه مشــخص شــد متهم با این روش از شــهروندان‬ ‫فیلــم وعکــس تهییــه نمــوده و اقدام به تهدیــد و اخاذی می کند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پــس از بررســی اظهــارات شــاکی و جمــ ع اوری‬ ‫مســتندات الزم‪ ،‬متهــم مــورد شناســایی قــرار گرفــت کــه پــس‬ ‫از هماهنگی هــای الزم بالفاصلــه دســتگیر و پــس از تکمیــل‬ ‫پرونــده بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ابوطالبــی تصریــح کــرد‪ :‬در ابتــدا متهــم منکــر بــزه ارتکابــی شــد؛‬ ‫ولــی پــس از مواجهــه بــا مــدارک و مســتندات احصــاء شــده توســط‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس بــه ناچــار لــب بــه اعتــراف گشــود و انگیــزه‬ ‫خــود از ایــن اقــدام انتقام جویــی و مشــکالت قبلــی عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی در توصیــه بــه شــهروندان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در حفــظ و‬ ‫نگهــداری اطالعــات شــخصی و خانوادگــی خــود نهایــت دقــت را بــه‬ ‫عمــل اورده و از ارســال ان هــا بــه افــراد غریبــه جــدا ًخــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬وب ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪cyberpolice.ir‬‬ ‫مرجعــی کامــل از اخبــار‪ ،‬اطالعــات و اموزش هــای ســایبری بــوده‬ ‫و کاربــران بــا مراجعــه بــه ان هــا می تواننــد راهنمایی هــای الزم‬ ‫را دریافــت نماینــد و در صــورت نیــاز نیــز می تواننــد گــزارش مــوارد‬ ‫مشــکوک را در ســامانه پاســخگویی فوریت هــای ســایبری و شــماره‬ ‫تلفــن ‪ ۰۹۶۳۸۰‬به صــورت شــبانه روزی بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬فروردین ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪506‬‬ ‫عالئم امیکرون چیست؟‬ ‫سرویس روانشانسی‪-‬فاطمه زاهدی‬ ‫احساسات دیگران‬ ‫را چطور تایید کنیم؟‬ ‫اعتبارســنجی احساســی یعنــی درک و پذیــرش‬ ‫احساســات شــخص دیگــر‪ .‬وقتــی فــرد ایــن نــوع اعتبــار را‬ ‫دریافــت می کنــد‪ ،‬احســاس می کنــد دیگــران نه تنهــا بــه‬ ‫احساســاتش توجــه می کننــد و حرفــش را می شــنوند‪،‬‬ ‫بلکــه انهــا را می پذیرنــد‪ .‬اگــر فــردی احســاس کنــد افــکار‪،‬‬ ‫احساســات و عواطفش شــنیده و درک نمی شــوند‪ ،‬ممکن‬ ‫اســت گوشــه گیر شــود‪ .‬بی اعتبــاری احساســی حتــی‬ ‫ممکــن اســت باعــث شــروع اختــاالت روانــی ماننــد اختالل‬ ‫شــخصیت مــرزی (‪ )BPD‬شــود‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬دربــاره‬ ‫مفهــوم اعتبارســنجی احساســی و نحــوه تاییــد احساســات‬ ‫دیگــران صحبــت می کنیــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫اعتبارسنجی احساسی یعنی چه؟‬ ‫اعتبارســنجی عاطفــی فراینــد یادگیــری‪ ،‬درک و‬ ‫بیــان پذیــرش تجربــه عاطفــی شــخص دیگــر اســت‪.‬‬ ‫اعتباربخشــیدن بــه یــک احســاس بــه ایــن معنــا نیســت‬ ‫کــه شــما بــا طــرف مقابــل موافــق هســتید یا فکــر می کنید‬ ‫کــه واکنــش عاطفــی او موجــه اســت‪ ،‬بلکــه یعنــی بــدون‬ ‫اینکــه بخواهیــد ایــن احســاس فــرد را از بیــن ببریــد یــا او‬ ‫را به خاطــر داشــتن ایــن احســاس شــرمنده کنیــد‪ ،‬دربــاره‬ ‫احساســش بــا او صحبــت می کنیــد‪.‬‬ ‫چرا اعتبارسنجی احساسی مهم است؟‬ ‫اعتبارســنجی عاطفــی نقش هــای مهمــی بــرای مــا ایفــا‬ ‫می کنــد و برخــی مزایــای ان عبارت انــد از‪:‬‬ ‫برقــراری ارتبــاط موثــر‪ :‬وقتــی احساســات کســی را تاییــد‬ ‫می کنیــد‪ ،‬نشــان می دهیــد کــه بــه او اهمیــت می دهیــد و‬ ‫او را همان طــوری می پذیریــد کــه هســت‪.‬‬ ‫تقویــت روابــط‪ :‬زمانــی کــه احساســات کســی را‬ ‫می پذیریــد‪ ،‬بــا هــم ارتبــاط عمیق تــری برقــرار می کنیــد و‬ ‫این طــوری رابطه تــان تقویــت می شــود‪.‬‬ ‫نشــان دادن ارزش طــرف مقابــل‪ :‬وقتــی احساســات‬ ‫کســی را تاییــد می کنیــد‪ ،‬بــه او نشــان می دهیــد کــه بــرای‬ ‫شــما مهــم اســت‪.‬‬ ‫تنظیــم عاطفــی بهتــر‪ :‬وقتــی فــرد احســاس می کنــد‬ ‫دیگــران او را درک می کننــد و او را همان طــور می پذیرنــد‬ ‫کــه هســت‪ ،‬می توانــد احساســاتش را بهتــر تنظیــم کننــد‪.‬‬ ‫چگونه احساسات دیگران را تایید کنیم؟‬ ‫بــا انجــام کارهایــی می توانیــد احساســات دیگــران را‬ ‫به خوبــی تاییــد کنیــد‪ .‬بهبــود ایــن مهــارت نه تنهــا می توانــد‬ ‫روابــط شــما بــا دیگــران را بهبــود ببخشــد‪ ،‬بلکــه می توانــد‬ ‫بــه شــما کمــک کنــد افــکار و احساســات خــود را نیــز‬ ‫به درســتی تاییــد کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬احساســات او را شناســایی کنیــد و بــه رســمیت‬ ‫بشنا ســید‬ ‫اولیــن قــدم بــرای تاییــد احســاس عاطفــی طــرف مقابــل‬ ‫پذیرفتــن احســاس اوســت‪ .‬اگــر طــرف مقابــل احساســات‬ ‫خود را به درســتی بیان نکرده باشــد‪ ،‬ممکن اســت مجبور‬ ‫شــوید از او بپرســید چــه احساســی دارد یــا احساســش را‬ ‫حــدس بزنیــد و ســپس از او بپرســید کــه دســت متوجــه‬ ‫احساســش شــده اید یــا خیــر‪.‬‬ ‫تصــور کنیــد همســرتان از دســت شــما عصبانــی اســت‪.‬‬ ‫از محــل کار بــه خانــه می اییــد و او بــا عصبانیــت رفتــار‬ ‫می کنــد‪ .‬اگــر از قبــل احساســش را بــا شــما در میــان‬ ‫گذاشــته و می دانیــد از شــما عصبانــی اســت‪ ،‬می توانیــد‬ ‫ایــن احســاس را بپذیریــد و بگوییــد‪« :‬می فهمــم کــه‬ ‫عصبانــی هســتی» امــا اگــر چیــزی نگفتــه و عصبانــی بــه‬ ‫نظــر می رســد‪ ،‬می توانیــد بگوییــد‪« :‬بــه نظــر می رســه‬ ‫عصبانــی هســتی‪ ،‬درســته؟»‬ ‫اعتبارســنجی احساســی بــا گــوش دادن شــروع می شــود‪.‬‬ ‫مهــم اســت کــه پاسـخ های شــفاهی مختصــری بدهیــد تا‬ ‫بــه او نشــان بدهیــد کــه حرف هایــش را می شــنوید‪ .‬در‬ ‫حالــی کــه شــخص در حــال صحبــت اســت‪ ،‬کلماتی مانند‬ ‫«خــب» و «اوهــوم» بگوییــد تــا احســاس کنــد حواســتان‬ ‫کامــا پیــش اوســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬منبع احساسات او را بشناسید‬ ‫مرحله بعدی شناســایی موقعیت یا نشــانه ای اســت که‬ ‫باعــث ایجــاد ایــن احساســات شــده اســت‪ .‬از فرد بپرســید‬ ‫کــه چــه چیــزی باعــث ایجــاد ایــن احســاس شــده اســت‪.‬‬ ‫گاهــی ممکــن اســت طــرف مقابــل نتوانــد ایــن موضــوع را‬ ‫به وضــوح بیــان کنــد یــا تمایلــی بــه صحبــت دربــاره دلیــل‬ ‫احساســش نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫شــاید الزم باشــد فقــط نشــان بدهیــد کــه متوجــه ناراحتی او‬ ‫شــده اید و دوســت داریــد بدانیــد چــه شــده اســت‪ ،‬امــا بــدون‬ ‫درک واضــح از موقعیــت ایــن کار برایتــان دشــوار اســت‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشید‪..‬‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬کاویان برزگریان‬ ‫عالئــم امیکــرون چیســت؟ بــا عالئــم امیکــرون بــه طــور کامــل‬ ‫اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا امیکــرون بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت و احتمــال‬ ‫اینکــه هــر لحظــه بــا فــردی مبتــا بــه ایــن بیمــاری برخــورد‬ ‫کنیــد‪ ،‬بســیار زیــاد اســت‪ .‬از طــرف دیگــر بنظــر می رســد کــه‬ ‫ایــن بیمــاری بــا نــوع دلتــا تــا حــدودی متفــاوت اســت و همیــن‬ ‫نحــوه ی تشــخیص را بــرای بیشــتر مــردم ســخت کــرده اســت‪.‬‬ ‫پــس بهتــر اســت بــا عالئــم امیکــرون اشــنا شــوید تــا در صــورت‬ ‫ابتــا بــه ایــن بیمــاری ســریع تر بتوانیــد درمــان را شــروع نماییــد‪.‬‬ ‫امــا عالئــم امیکــرون چیســت؟ در ادامــه بــه طــور مفصــل بــه ایــن‬ ‫موضــوع پرداخته ایــم‪.‬‬ ‫هــر ویروســی در طــول زمــان جهش هــای جدیــدی می یابــد‬ ‫و ویــروس کرونــا نیــز از ایــن قضیــه مســتثنی نیســت‪ .‬برخــی‬ ‫از ایــن تغییــرات هیــچ تاثیــری بــر ویــروس ندارنــد‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه برخــی دیگــر می تواننــد میــزان مســری بــودن‪ ،‬بافت هایــی‬ ‫کــه الــوده می کننــد یــا شــدت بیمــاری را تغییــر دهنــد‪ .‬در ‪26‬‬ ‫نوامبــر ‪ ،2021‬ســازمان بهداشــت جهانــی (‪ )WHO‬نــوع جدیــدی‬ ‫از ویــروس کرونــا را گــزارش کــرد کــه بــا نــام امیکــرون شــناخته‬ ‫شــد‪ .‬از انجایــی کــه شــدت انتقــال ایــن نــوع از ویــروس کرونــا‬ ‫بســیار بــاال می باشــد‪ ،‬همیــن باعــث نگرانــی مقامــات بهداشــتی‬ ‫جهانــی شــده اســت‪ .‬همچنیــن ایــن احتمــال وجــود دارد کــه‬ ‫امیکــرون بتوانــد حتــی واکــس کرونــا را نیــز دور بزنــد‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل در سراســر دنیــا اقدامــات احتیاطــی بــرای کاهــش شــیوع‬ ‫امیکــرون شــروع شــده اســت امــا بــه هرحــال جلوگیــری از‬ ‫گســترش کامل ان غیرممکن اســت و شــما باید مراقب باشــید‪.‬‬ ‫در زیــر بــه عالئــم امیکــرون پرداخته ایــم‪.‬‬ ‫عالئم امیکرون چیست؟‬ ‫کرونــا معمــوال بــا از دســت دادن حــس چشــایی و بویایــی‬ ‫همــراه بــود و همیــن می توانســت تشــخیص کرونــا را اســان تر‬ ‫کنــد‪ .‬امــا در مــورد امیکــرون شــرایط فقــط می کنــد و فــرد‬ ‫ممکــن اســت چنــان شــباهتی بــه عالئــم کرونــا نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫گزارش هــا نشــان می دهــد کــه امیکــرون بیشــتر عالئمــی شــبیه‬ ‫بــه ســرماخوردگی معمولــی را دارد و گاهــا عالئ ـم گیج کننــده ای‬ ‫مثــل کمــردرد نیــز گــزارش شــده اســت‪ .‬عالئــم امیکــرون کامــا‬ ‫شــبیه بــه ســرماخوردگی اســت امــا ‪ 5‬عالمــت شــایع ان عبارتنــد‬ ‫از ‪ :‬از ابریــزش بینــی‪ ،‬ســردرد‪ ،‬بیحالــی و خســتگی‪ ،‬عطســه و‬ ‫گلــودرد‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی عالئــم احتمالــی امیکــرون بــه شــکل زیــر گــزارش‬ ‫شــده اســت‪:‬‬ ‫تب یا لرز‬ ‫سرفه‬ ‫تنگی نفس‬ ‫خستگی‬ ‫دردهای عضالنی‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬فاطمه زنگنه‬ ‫کتاب درمانی؛‬ ‫چه چیزهایی درباره این‬ ‫درمان موثر باید بدانیم؟‬ ‫وقتــی بــا مشــکالتی ماننــد اضطــراب و افســردگی‬ ‫دســت به گریبانیم‪ ،‬ســاده نیســت کــه درک کنیــم چــه در ذهــن‬ ‫و جســم مــا رخ می دهــد‪ ،‬به ویــژه اگــر تجربــه دیگــری نداشــته‬ ‫باشــیم کــه بتوانیــم شــرایطمان را بــا ان مقایســه کنیــم‪ .‬کتــاب‬ ‫درمانــی ایــن شــکاف را بــا ادبیــات پــر می کنــد‪ .‬کتاب درمانــی‬ ‫روشــی مقرون به صرفــه اســت کــه معمــوال بــرای تکمیــل ســایر‬ ‫روش هــای درمانــی اســتفاده می شــود و بــرای تمــام ســنین مفیــد‬ ‫اســت‪ .‬کتاب هایــی کــه توصیــه می شــوند هــر گونــه ادبــی و هــر‬ ‫موضوعــی را در بــر می گیرنــد‪ ،‬ولــی کتاب درمانگــران بیشــتر از‬ ‫کتاب هــای داســتانی اســتفاده می کننــد‪ .‬در ادامــه توضیــح‬ ‫می دهیــم کــه کتــاب درمانــی بــرای حــل کــدام مشــکالت موثــر‬ ‫اســت و چگونــه و چقــدر بــه حــل مشــکالت مــا کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫کتاب درمانی برای حل چه مشکالتی مناسب است؟‬ ‫مطالعــه بــرای افــراد در هــر ســنی مفیــد اســت و موجــب افزایش‬ ‫خوداگاهــی‪ ،‬باالرفتــن عزت نفــس و بهبــود توانایــی رویارویــی بــا‬ ‫بحران هــای رشــد می شــود‪ .‬می تــوان کتاب درمانــی را بــا ســایر‬ ‫شــیوه های درمانــی ماننــد بازی درمانــی و رفتــار درمانــی شــناختی‬ ‫ترکیــب کــرد‪.‬‬ ‫می توانیــم از کتــاب درمانــی بــرای حــل چنیــن مســائل و‬ ‫مشــکالتی اســتفاده کنیــم‪:‬‬ ‫اضطراب؛‬ ‫افسردگی؛‬ ‫تروما؛‬ ‫اعتیاد؛‬ ‫غم و اندوه؛‬ ‫اختالل خوردن؛‬ ‫نگرانی هــای وجــودی ماننــد انــزوا‪ ،‬پوچــی زندگــی‪ ،‬ازادی و‬ ‫مــرگ؛‬ ‫طــاق‪ ،‬مشــکالت خانوادگــی یــا ســایر چالش هــای مربــوط بــه‬ ‫روابــط؛‬ ‫سوءمصرف مواد؛‬ ‫مدیریت خشم؛‬ ‫رفتار نامناسب اجتماعی؛‬ ‫کم رویی؛‬ ‫مواجهــه بــا طردشــدن یــا گرایش هــای منفــی دیگــری ماننــد‬ ‫نژادپرســتی‪ ،‬تبعیــض جنســیتی و ســن گرایی یــا تبعیــض ســنی؛‬ ‫درمان سوءمصرف خفیف الکل‪.‬‬ ‫کتــاب‬ ‫درمانگــر می توانــد از کتاب هــای خودیــاری ماننــد‬ ‫ِ‬ ‫تمرینــات ارامش بخــش بــرای افــراد مضطــرب اســتفاده کنــد یــا‬ ‫بــرای بیمــاری کــه به تازگــی یکــی از عزیزانــش را از دســت داده‬ ‫اســت‪ ،‬داســتان شــخصیتی تخیلــی را انتخــاب کنــد کــه بــا غ ـم و‬ ‫انــدوه و اســیب مــرگ یکــی از عزیزانــش روبــه رو شــده اســت‪.‬‬ ‫کتاب درمانی چگونه به حل مشکالت ما کمک می کند؟‬ ‫درمانگر با اســتفاده از ماجراهای کتاب های داســتانی‪ ،‬شــعرها‪،‬‬ ‫نمایشــنامه ها‪ ،‬داســتان های کوتــاه و کتاب هــای خودیــاری‬ ‫بــه بیمــار کمــک می کنــد کــه درک عمیق تــری از مشــکالت و‬ ‫نگرانی هایــش پیــدا کنــد‪ .‬کتــاب درمانــی موجــب می شــود بــه‬ ‫چالش هایــی اگاه شــویم کــه بــا انهــا روبــه رو هســتیم و بــرای‬ ‫رفــع نگران کننده تریــن مشــکالت خــود راهکارهایــی بیابیــم‪.‬‬ ‫کتــاب درمانــی درک‪ ،‬خوداگاهــی و توانایــی حــل مســئله مــا را‬ ‫افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫درمانگــر می توانــد از کتــاب درمانــی بــرای پیشــگیری نیــز‬ ‫اســتفاده کنــد‪ ،‬یعنــی بــه افــراد کمــک کنــد کــه راه هــای مقابلــه بــا‬ ‫چالش هــای زندگــی را بیاموزنــد‪.‬‬ ‫کتاب درمانــی روشــی ارزان و اســان اســت کــه عــوارض جانبــی‬ ‫کمــی دارد (البتــه اگــر اصــا عوارضــی داشــته باشــد!)‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫بــرای بیمارانــی کــه زمــان کــم یــا بودجــه محــدودی دارنــد یــا‬ ‫سردرد‬ ‫مشکالت چشایی یا بویایی‬ ‫گلو درد‬ ‫ابریزش بینی‬ ‫حالت تهوع یا استفراغ‬ ‫اسهال‬ ‫فــرد مبتــا بــه امیکــرون ممکــن اســت همــه یــا ترکیبــی از عالئــم‬ ‫بــاال را تجربــه کنــد‪.‬‬ ‫ایا امیکرون روی ریه ها تاثیر می گذارد؟‬ ‫بنظــر می رســد کــه امیکــرون نســبت بــه نســخه های قبلی تــر‬ ‫ویــروس کرونــا خفیف تــر اســت و نســبت بــه نــوع دلتــا ویــروس‬ ‫کرونــا بســیار مالیم تــر می باشــد‪ .‬طبــق گزارش هــا احتمــال‬ ‫عفونــت شــدید ریــه در امیکــرون نســبت بــه انــواع قبلــی بســیار‬ ‫کمتــر اســت‪ .‬دلیــل ان نیــز بــه ایــن خاطــر اســت کــه برخــاف‬ ‫انــواع دیگــر امیکــرون دســتگاه تنفســی را الــوده نمی کنــد و در‬ ‫داخــل ریه هــا بــه خوبــی تکثیــر نمی شــود‪ .‬امــا بــا ایــن حــال بــا‬ ‫ذات الریــه شــدید همــراه اســت‪ .‬البتــه هنــوز مطالعــات بیشــتر‬ ‫بــر روی ایــن موضــوع صــورت نگرفتــه اســت و نمی تــوان نظــر‬ ‫قطعــی داد‪.‬‬ ‫ایا واکسن کرونا می تواند از ابتال به امیکرون جلوگیری کند؟‬ ‫امیکــرون می توانــد باعــث عفونــت جدیــدی در هــر فــردی شــود‬ ‫امــا بــه هــر حــال اگــر بــه طــور کامــل واکســینه شــده باشــید‪،‬‬ ‫احتمــاال ابتــا بــه عفونــت شــدید کمتــر اســت‪ .‬امــا بــا ایــن حــال‬ ‫توصیــه می شــود کــه همــه افــراد جامعــه فاصلــه اجتماعــی را‬ ‫رعایــت کننــد و حتمــا از ماســک اســتفاده نماینــد‪.‬‬ ‫امیکرون چقدر مسری است؟‬ ‫امیکــرون مســری تر از نــوع دلتــا اســت‪ .‬ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه نــوع دلتــا دوبرابــر ســویه اصلــی ویــروس کرونــا قابــل انتقــال‬ ‫بــود‪ .‬امــا بــا ایــن حــال دوره کمــون یــا نهفتگــی امیکــرون کوتاه تــر‬ ‫بــوده و بــه طــور متوســط ســه روز طــول می کشــد‪ .‬دوره نهفتگــی‬ ‫دوره زمانــی بیــن ابتــا بــه ویــروس و بــروز عالئــم اســت‪ .‬از‬ ‫انجایــی کــه امیکــرون دوره کمــون کوتــاه تــری دارد‪ ،‬عالئــم را‬ ‫ســریعتر بــروز خواهیــد داد و مــی توانیــد ان را ســریع تر نیــز بــه‬ ‫دیگــران منتقــل کنیــد‪ .‬شــما حتــی ممکــن اســت در طــول دوره‬ ‫نهفتگــی یعنــی حتــی قبــل از بــروز عالئــم نیــز ان را بــه دیگــران‬ ‫منتقــل کنیــد‪.‬‬ ‫امیکــرون بــر روی کــودکان زیــر پنــج ســال کــه نمی تواننــد‬ ‫واکســینه شــوند نیــز تاثیــر می گــذارد؟‬ ‫بلــه‪ ،‬امــا بــه نظــر مــی رســد کــه امیکــرون در کــودکان خفیف تــر‬ ‫اســت‪ .‬امــا بــا ایــن حــال‪ ،‬بــه ایــن معنــی نیســت کــه کــودکان‬ ‫تحــت تاثیــر امیکــرون قــرار نمی گیرنــد‪ .‬واکس ـن بــرای کــودکان‬ ‫زیــر پنــج ســال هنــوز در حــال مطالعــه هســتند و امیدواریــم بــه‬ ‫زودی در دســترس قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫افــرادی بــا مشــکالت ســامت روان خفیــف تــا‬ ‫متوســط‪ ،‬مفیــد اســت‪.‬‬ ‫خوانــدن اثــار ادبــی و صحبت کــردن دربــاره انهــا‬ ‫بــه بیمــاران کمــک می کنــد‪:‬‬ ‫از دیدگاهــی غیــر از دیــدگاه خودشــان مســائل‬ ‫را ببیننــد؛‬ ‫گذشــته دشــوار یــا عالئــم ناراحت کننــده را درک‬ ‫کنند ؛‬ ‫امیــدواری‪ ،‬رضایــت و همدلــی را احســاس‬ ‫کننــد؛‬ ‫عزت نفسشــان بهبــود یابــد و احســاس‬ ‫خودکارامــدی کننــد‪.‬‬ ‫توجه مهم‬ ‫مطالعــه مقــاالت و جســتجو در اینترنــت باعــث‬ ‫افزایــش اطالعــات عمومــی شــما می شــود امــا‬ ‫هیــچ وقــت نمی توانــد جایگزیــن مناســبی بــرای‬ ‫مراجعــه بــه متخصــص و دریافــت مشــاوره های‬ ‫تخصصــی باشــد‪.‬‬ ‫اگــر دچــار مســاله ای شــده اید‪ ،‬مشــورت بــا‬ ‫مشــاوران ماهــر و متخصــص می توانــد مســیر‬ ‫زندگــی شــما را هموارتــر کنــد‪ .‬جهــت مشــاهده‬ ‫لیســتی از بهتریــن مشــاورها و روانشــناس ها‬ ‫کلیــک کنیــد‪:‬‬ ‫خوانــدن کتــاب‪ ،‬به ویــژه کتاب هایــی کــه دیــدگاه جدیــدی‬ ‫را ارائــه می دهنــد یــا خواننــده را بــه خــارج از منطقــه امنــش‬ ‫می برنــد‪ ،‬همدلــی و تحمــل دیگــران و مهارت هــای میان فــردی‬ ‫(ماننــد توانایــی درک احساســات دیگــران) را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫وقتــی از کتــاب درمانــی در محیــط گروهــی اســتفاده می شــود‪،‬‬ ‫شــرکت کنندگان می تواننــد دربــاره تفسیرشــان از داســتان و‬ ‫ارتباطــی کــه میــان داســتان و مشــکالت زندگــی خــود می بیننــد‬ ‫بازخــورد بدهنــد یــا بگیرنــد‪ .‬ایــن روش برقــراری ارتبــاط را‬ ‫بهبــود می دهــد و گفت وگوهــا و ارتباطــات عمیق تــر را در‬ ‫شــرکت کنندگان تقویــت می کنــد‪.‬‬ ‫مطالعــه باعــث تقویــت اثــرات ســایر درمان هــا می شــود و‬ ‫امیــد بــه تغییــرات مثبــت را ایجــاد می کنــد‪ .‬کتــاب درمانــی بــا‬ ‫ایجــاد امــکان ادامــه درمــان در خــارج از جلســات‪ ،‬فراینــد درمــان‬ ‫را تســریع می کنــد‪ .‬به گفتــه بســیاری از درمانگرانــی کــه از‬ ‫کتاب درمانــی اســتفاده می کننــد‪ ،‬ایــن روش مشــارکت و تعهــد‬ ‫بیمــار بــه فراینــد درمانــی را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫کتاب درمانی چقدر تاثیر دارد؟‬ ‫بیشــتر متخصصــان توافــق دارنــد خوانــدن فعالیت مولدی اســت‬ ‫کــه می توانــد ســامت روان را بهبــود دهــد‪ ،‬زیــرا مطالعــه موجــب‬ ‫افزایــش همدلــی‪ ،‬تیزشــدن ذهــن و تغییــر رفتــار می شــود‪.‬‬ ‫بعضــی روان شناســان معتقدنــد کــه داســتان ها توانایــی خواننــده‬ ‫در تشــخیص و تفســیر احساســات دیگــران را بهبــود می بخشــند‪.‬‬ ‫در ادامــه بــا چطــور همــراه مــا باشــید‪...‬‬ صفحه 6 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫مــاه رمضــان؛ تنهــا مــاه قمــری اســت کــه نامــش در قــران امــده اســت و یکــی از چهــار ماهــی اســت کــه خداونــد متعــال‬ ‫جنــگ را در ان حــرام کــرده اســت‪ .‬و خداونــد متعــال از بنــدگان خــود در ایــن مــاه در نهایــت کرامــت و مهربانــی پذیرایــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -506‬سال هشتم‬ ‫‪-506-- 1443‬‬ ‫‪/‬رمضان‪1443/‬‬ ‫‪/01‬رمضان‪/‬‬ ‫‪01 - 2022 //April‬‬ ‫‪April// 03 - 1400 //01‬‬ ‫یک شنبه ‪01//14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫عید واقعى _روز بی گناه‬ ‫ن قَب ِـ ‬ ‫الســام) ‪ :‬اِنَّمَــا هُ ـو َ عِی ـد ٌ لِمَ ـ ْ ‬ ‫لَ الل ّـ ُه ِ‬ ‫قــال امــام علــی( علیــه ّ‬ ‫صیَامَ ـ ُه و َ شَ ــک َر َ‬ ‫ل ُّ ی َـو ْ ٍ م لَ یُعْ َصــى الل ّـ ُه فِی ـ ه ِ فَهُوَعِی ـد ٌ‪.‬‬ ‫قِیَامَ ـ ُه وَک ُ ‬ ‫امــام (ع) در یکــى از اعیــاد (عیــد فطــر) فرمــود‪{ :‬امــروز تنهــا بــراى کســانى روز عیــد‬ ‫ت هــاى شــبانۀ انــان مــورد‬ ‫اســت کــه روزۀ ان هــا مقبــول درگاه پــروردگار و عبــاد ‬ ‫پذیــرش او قــرار گرفتــه اســت و(بنابرایــن) هــر روزى کــه در ان عصیــان خداونــد‬ ‫نشــود ان روز‪ ،‬عیــد اســت‪} .‬‬ ‫امــام علــی(ع)در ایــن گفتــار حکیمانــه کــه در یکــى از اعیــاد (عیــد فطــر)‬ ‫ى فرمایــد ‪«:‬امــروز تنهــا‬ ‫فرموده‪،‬اشــاره بــه نکتــۀ مهمــى دربــارۀ عیدکرده‪،‬نخســت مـ ‬ ‫بــراى کســانى روز عیــد اســت کــه روزۀ ان هــا مقبــول درگاه پــروردگار و عبادت هــاى‬ ‫شــبانۀ انــان مــورد پذیــرش او قــرار گرفتــه باشــد»؛ ‪.‬ســپس نتیجــۀ گســترده و‬ ‫مهمــى از ان گرفتــه‪ ،‬مى افزاید‪(«:‬بنابرایــن) هــر روزى کــه در ان عصیــان خداونــد‬ ‫نشــود ان روز‪ ،‬عیــد اســت»‪.‬حقیقت ایــن اســت کــه همــۀ مــردم جهــان بــراى‬ ‫خــود روزهــاى شــادى خاصــى دارنــد کــه ان را عیــد مى نامنــد‪ .‬ایــن روزهــا یــا ماننــد‬ ‫عیــد نــوروز اســت کــه تحــول جالبــى در جهــان طبیعــت رخ مى دهــد؛ گیاهــان‬ ‫مى خندنــد‪ ،‬درختــان شــکوفه مى کننــد و حیــات و زندگــى در طبیعــت تجدیــد‬ ‫مى شــود‪ .‬یــا این کــه در ان روز‪ ،‬فتــح مهمــى در تاریــخ مــردم یــک منطقــه واقــع‬ ‫شــده و یــا تحــول اجتماعــى و علمــى صــورت گرفتــه کــه یــاد و خاطــرۀ ان را زنــده‬ ‫مى دارنــد و عیــد مى شــمرند‪ .‬جالــب این کــه در اســام‪ ،‬اعیــاد به دنبــال اطاعــت‬ ‫اوامــر مهــم الهــى قــرار دارد‪ .‬در عیــد فطــر‪ ،‬ملــت مســلمان بعــد از یــک مــاه روزه‬ ‫داشــتن بــه فرمــان خــدا و عبــادات روزانــه و شــبانه و بــر شــیطان پیــروز شــدن‪،‬‬ ‫ایــن پیــروزى را جشــن مى گیرنــد؛ جشــن اطاعــت فرمــان حــق‪ .‬در عیــد قربــان کــه‬ ‫دومیــن عیــد اســامى اســت بعــد از انجــام فریضــۀ حــج توســط‍ زوار خانــۀ خــدا‬ ‫و بــه پایــان رســاندن قســمت عمــدۀ ایــن فریضــه‪ ،‬حاجیانــى کــه در مِنــا هســتند‬ ‫عیــد مى گیرنــد و ســایر مســلمانان نیــز بــا ان هــا هم صــدا مى شــوند و ان را روز‬ ‫عیــد اعــام مى کننــد کــه ان هــم عیــد اطاعــت اســت‪.‬از این جــا روشــن مى شــود‪،‬‬ ‫این کــه امــام علــی(ع) مى فرمایــد‪ :‬روز عیــد فطــر عیــد بــراى کســانى اســت کــه روزه‬ ‫و طاعــات ان هــا قبــول شــده‪ ،‬یــک واقعیــت اســت‪ .‬کســانى کــه خداى نکــرده اصــا ً‬ ‫روزه نگرفته انــد و یــا روزه هــاى ان هــا الــوده بــه گناهــان و نافرمانى هــا بــوده و بــه‬ ‫همیــن دلیــل مقبــول درگاه حــق واقــع نشــده نمى تواننــد شــاد و خوشــحال باشــند؛‬ ‫شــادى از ان کســانى اســت کــه طاعاتشــان مقبــول درگاه حــق شــده اســت‪ .‬بــر‬ ‫اســاس ایــن منطــق هــر روزى کــه انســان در ان گنــاه نکنــد و از صبحگاهــان تــا‬ ‫اخــر شــب از معصیــت پــروردگار بپرهیــزد ان روز‪ ،‬روز عیــد او محســوب مى شــود‬ ‫و بــه ایــن بیــان‪ ،‬مــا مى توانیــم تمــام ایــام ســال را ایــام عیــد خــود قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫البتــه در اســام اعیــاد دیگــرى وجــود دارد کــه مربوط‍ ـ بــه حــوادث بســیار مهم اســت‬ ‫ازجملــه عیــد غدیــر کــه همــان عیــد والیــت و منصــوب شــدن امیرمومنــان علیــه‬ ‫الســام بــه خالفــت و جانشــینى پیامبــر اکــرم( ص) اســت و عیداللّــه االکبــر نامیــده‬ ‫شــده اســت‪ .‬میالدهاى پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) نیز هرکدام عید‬ ‫محســوب مى شــود چــون یــاداور واقعــۀ مهمــى اســت و ان بهره منــد شــدن از یــک‬ ‫پیشــواى بــزرگ الهــى اســت‪ .‬در قــران مجیــد نیــز اشــاره بــه یکى از اعیاد مســیحیان‬ ‫شــده و ان روزى اســت کــه بــراى حوارییــن مائــدۀ اســمانى فرارســید‪ .‬ان هــا قبــا ًبــه‬ ‫حضــرت مســیح(ع) چنیــن گفتــه بودنــد کــه ایــا پــروردگار تــو مى توانــد مائــده اى از‬ ‫اســمان بــراى مــا فــرو فرســتد کــه از ان بخوریــم و اطمینــان کامــل بــه نبــوت تــو پیدا‬ ‫کنیـم ؟ در این جــا حضــرت مســیح{ ع} بــه پیشــگاه خداونــد چنیــن عرضــه داشــت‪:‬‬ ‫خداونــدا! پــروردگارا! از اســمان مائــده اى بــر مــا بفرســت تــا بــراى اول و اخــر مــا‪،‬‬ ‫عیــدى باشــد و نشــانه اى از تــو؛ و بــه مــا روزى ده! تــو بهتریــن روزى دهندگانــى؛«‬ ‫ن ل َنـَـا عِیــدا ً ِلَو َّلِنـَـا و َ اخِرِنـَـا و َ ای َـ هً‬ ‫س ـمَاء ِ ت َکـ ُـو ُ ‬ ‫لْ عَل َیْنـَـا مَائ ِـد َ ه ً م ِـ َ ‬ ‫م رَب َّنـَـا اَنــز ِ ‬ ‫اللَّه ُـ َّ ‬ ‫ن ال َّ‬ ‫ن » یکــى از علمــاى اهــل ســنت بــه نــام ابوالفتــح‬ ‫ـت خ َیــر ُ الرَّازِقِیـ َ ‬ ‫مِنـْـکَ و َ ارْزُقْنـَـا و َ اَنـ ْ َ ‬ ‫دیرینــى در کتــاب طهــاره القلــوب چنیــن نقــل مى کنــد که مــردى در یکــى از روزهاى‬ ‫عیــد خدمــت علــى(ع) رســید‪ .‬مشــاهده کــرد ان حضــرت نــان خشــکى مى خــورد‬ ‫عــرض کــرد‪ :‬اى امیرمومنــان! روز عیــد‪ ،‬شــما نــان خشــک و خشــن مى خوریــد؟‬ ‫امــام علــی(ع) فرمــود‪« :‬الیَــو َ م عِیـد ُ مَــن قُبـ ِـل َصومُــه و ُ‬ ‫ســعیُه و غُفِــر ذَنبُه ثم‬ ‫شــکِر َ َ‬ ‫صــى الل ّـ َ ه ت َعالــى فیـ ه ِ فَه ُـو َ عِیـد ٌ؛ امــروز عیــد‬ ‫قــال‪ :‬الیَــو َ م ل َنــا عِیـد ٌ و ک ُ ‬ ‫ل ُّ یــو ٍ م ال ن َع ِ‬ ‫اســت بــراى کســانى کــه روزۀ ان هــا قبــول شــده و بــه ســعى ان هــا پــاداش داده‬ ‫شــده و گناهانشــان بخشــوده شــده اســت»‪.‬‬ ‫ســپس فرمود‪«:‬امــروز بــراى مــا عیــد اســت و هر روزى کــه در ان معصیت خداوند‬ ‫را نکنیــم ان روز هــم بــراى مــا عید اســت»‪.‬‬ ‫ل ُّ الن ّ ِ ‬ ‫انت ت َبکى و ک ُ ‬ ‫شاعر عرب مى گوید‪ :‬قالوا اتى العِید ُو الایّا ُ م مُشرِق َ ه ٌو َ ‬ ‫اس مَسرور ُ‬ ‫ن لنــا عِیــدا ًو الّ فهــذا الیــو ُ م عاشــور ُ گفتنــد‪ :‬روز عیــد‬ ‫ـاب کا َ ‬ ‫لَ الاحبـ ِ ‬ ‫صـ ‬ ‫ـت ّ ‬ ‫فَقلـ ُ ‬ ‫ان و َ ْ‬ ‫امــده و ایــام نورانــى و تــوام بــا شــادمانى اســت پــس چــرا تــو گریه مى کنــى در حالى‬ ‫کــه همــۀ مــردم مســرورند؟ گفتــم‪ :‬اگــر وصــال محبــوب رخ دهــد عیــد مــا خواهــد‬ ‫بــود و اال روز عاشــوراى ماســت‪.‬‬ ‫حافظ شیرازی نیز می فرماید‪:‬‬ ‫ز کوی یار می اید نسیم باد نوروزی از این باد ا َر مدد خواهی چراغ دل برافروزی‬ ‫به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی به گلزار ای کز بلبل غزل گفتن بیاموزی‬ ‫و همچنین هم او می فرماید‪:‬‬ ‫که در دستت بجز ساغر نباشد‬ ‫خوش امد گل وز ان خوشتر نباشد‬ ‫که دایم در صدف گوهر نباشد‬ ‫زمان خوشدلی دریاب و در یاب‬ ‫که گل تا هفته دیگر نباشد‬ ‫غنیمت دان و می خور در گلستان‬ ‫ببخشا بر کسی کش زر نباشد‬ ‫ایا پرلعل کرده جام زرین‬ ‫شرابی خور که در کوثر نباشد‬ ‫بیا ای شیخ و از خمخانه ما‬ ‫که علم عشق در دفتر نباشد‬ ‫بشوی اوراق اگر همدرس مایی‬ ‫منابــع‪ _۱:‬نهج البالغــه امــام علــی (علیه‏الســام )کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل‬ ‫از کتــاب پیــام امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد پانزدهم‪.‬صفحــه ‪ ۴۳۵‬بــه بعــد‬ ‫‪ _۲‬نرم افزار گنجور ‪ ،‬اشعار حافظ شیرازی‬ ‫گردان حمزه با والیت‬ ‫ُ‬ ‫هست و هشیار‬ ‫‪ 313‬شهید در یک‬ ‫گردان خط شکن‬ ‫قسمت اخر‬ ‫تهیــه و تنظیم‪ {:‬محمــد دیلــم کتولــی‪ ،‬رزمنــده و جانبــاز گــردان‬ ‫حمــزه سیدالشــهدا و فعــال رســانه ای گلســتان}‬ ‫منطقه عملیات‪ :‬منطقه عمومی حلبچه و خرمال‬ ‫ماموریــت و اهــداف‪ :‬تصــرف و تامیــن ســه راه کــرده گــو‪ ،‬ســه راه‬ ‫خرمــال – دوجیلــه‪ -‬ســیّد صــادق‪ -‬پاســگاه گیلــک و ازاد ســازی ان‬ ‫و تامیــن شــهر خرمــال بــود‪.‬‬ ‫فرمانده هــان‪ :‬فرمانــده گــردان‪ :‬بــرادر بســیجی حــاج جــواد‬ ‫کارگــر‪ /‬جانشــین گــردان‪ :‬ســردار شــهید حســن قــورچ بیگــی ‪/‬‬ ‫معــاون گــردان‪ :‬ســردار محســن قربانــی و شــهید جــال الدیــن‬ ‫عالءالدینی (با توجّه به شــهادت شــهید حســن قورچ بیگی در‬ ‫همیــن عملیــات ســردار محســن قربانــی جانشــین گــردان شــد)‬ ‫شــهدا‪ :‬تعــداد ‪ 43‬نفــر از رزمنــدگان گــردان در ایــن عملیــات‬ ‫بــه شــهادت رســیّد نــد کــه شــهیدان حســن قــورچ بیگــی و‬ ‫جالل الدیــن عالءالدینــی و رضــا حــق شــناس نیــز جــزء شــهدای‬ ‫ایــن عملیــات مــی باشــند‪.‬‬ ‫جدول تقویم عملیات های پدافندی‬ ‫ردیــف منطقــه عملیــات تاریــخ شــروع تاریــخ پایــان مــدّت‬ ‫وســعت منطقــه‬ ‫‪ 1‬جفیــر ‪1 1362/1/13 1361/12/13‬مــاه درعــرض ‪3‬کیلومتــر‬ ‫وعمــق ‪4‬کیلومتــر‬ ‫‪ 2‬جفیــر ‪1 1362/3/17 1362/2/15‬مــاه و‪2‬روز در عــرض‬ ‫‪6‬کیلو متــر‬ ‫‪ 3‬پاســگاه زیــد ‪3 1363/6/13 1363/3/10‬مــاه و‪6‬روز در‬ ‫عــرض ‪2‬کیلومتــر‬ ‫‪ 4‬چنگولــه ‪ 9 1364/5/26 1363/8/26‬مــاه در عــرض‪6‬‬ ‫کیلومتــر‬ ‫‪ 5‬شــط العلــی ‪1 1364/10/30 1364/9/24‬مــاه و‪ 6‬روز در عــرض‬ ‫‪1/5‬کیلومترودر عمق ‪4‬کیلومتر‬ ‫‪ 6‬فـــــاو ‪ 1 1365/1/18 1364/12/1‬مــاه و‪18‬روز عــرض‬ ‫کیلومتــر‬ ‫‪1‬کیلومترعمــق‪1/5‬‬ ‫‪ 7‬فـــاو ‪ 1 1365/3/13 1365/2/13‬ماه در عرض ‪800‬متر‬ ‫‪ 8‬فـــاو ‪8 1365/5/23، 1365/5/15‬روز در عرض ‪2‬کیلومتر‬ ‫‪ 9‬شــلمچه ‪25 1367/2/30 1367/2/5‬روز عــرض‬ ‫‪4‬کیلومتروعمــق ‪ 4‬کیلومتــر‬ ‫‪ 10‬شلمچه ‪20 1367/3/24 1367/3/4‬روز‬ ‫‪ -11‬مجنون ‪ 2 - 1367/4/4 - 1367/4/3‬روز‬ ‫عرض‪7‬کیلومتروعمق‪2‬کیلومتر‬ ‫‪ 12‬شــلمچه ‪2 1367/7/25 1367/5/27‬مــاه عــرض‬ ‫‪2‬کیلومتروعمــق ‪4‬کیلومتــر‬ ‫‪ 13‬ارونــد کنــار ‪4 1368/7/10 1368/2/18‬مــاه و‪22‬روز عــرض‬ ‫‪8‬کیلومتــر وعمــق ‪3‬کیلومتــر‬ ‫‪ 14‬خســرو ابــاد ‪4 1368/7/10 1368/2/18‬مــاه و‪22‬روز عــرض‬ ‫‪8‬کیلومتــر وعمــق ‪3‬کیلومتــر‬ ‫‪ 15‬خســرو ابــاد ‪6 1369/9/7 1362/2/9‬مــاه و‪28‬روز عــرض‬ ‫‪8‬کیلومتــر وعمــق ‪2‬کیلومتــر‬ ‫‪ 16‬ارونــد کنــار ‪8 1371/11/1 1371/2/23‬مــاه و‪8‬روز عــرض‬ ‫‪8‬کیلومتــر وعمــق ‪3‬کیلومتــر‬ ‫‪-1‬جفیــر‪ :‬گــردان حمــزه طــی ‪ 2‬مرحلــه از تاریــخ ‪ 13‬اســفند ‪1361‬‬ ‫الــی ‪ 13‬فروردیــن ‪ 1362‬و ‪ 15‬اردیبهشــت ‪ 1362‬الــی ‪ 17‬خــرداد‬ ‫‪1362‬در مجمــوع بــه مــدّت ‪ 2‬مــاه و ‪ 2‬روز ماموریــت پدافنــد و‬ ‫نگهــداری از خطــوط واگــذار شــده در منطقــه جفیــر را بــر عهــده‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫فرمانده هــان‪ :‬فرمانــده گــردان‪ :‬شــهید ناصــر بهداشــت‪/‬‬ ‫جانشــین گــردان‪ :‬فرهــاد بیرامــی ‪ /‬معــاون گــردان‪ :‬جلیــس‬ ‫انجمیرانــی صیــاد‬ ‫‪ -2‬پاســگاه زیــد‪ :‬گــردان حمــزه (س) از تاریــخ ‪ 10‬خــرداد‬ ‫‪1363‬الــی ‪ 13‬شــهریور ‪ 1363‬بــه مــدّت ‪ 3‬مــاه و ‪ 6‬روز‬ ‫ماموریــت پدافنــد و نگهــداری از خطــوط واگذار شــده در منطقه‬ ‫پاســگاه زیــد را بــر عهــده داشــت‪.‬‬ ‫فرماندهان‪ :‬فرمانده گردان‪ :‬شهید یوسف سجودی‪ /‬جانشین‬ ‫گــردان ‪ :‬شــهید جعفــر شیرســوار ‪ /‬معــاون گــردان ‪ :‬غالم اوصیا‬ ‫شــهدا‪ :‬یــک نفــر از رزمنــدگان گــردان در ایــن عملیــات بــه‬ ‫شــهادت رســیّد‪.‬‬ ‫‪ -3‬چنگولــه‪ :‬گــردان از تاریــخ ‪ 26‬ابــان ‪ 1363‬الــی ‪ 26‬مــرداد‬ ‫‪ 1364‬بــه م ـدّت ‪ 9‬مــاه ماموریــت پدافنــد و نگهــداری از خطــوط‬ ‫واگــذار شــده در منطقــه چنگولــه را بــر عهــده داشــت‪.‬‬ ‫فرمانده هــان‪ :‬فرمانــده گردان‪:‬شــهید ناصــر بهداشــت جانشــین‬ ‫گردان‪:‬شــهید جعفــر شیرســوار‬ ‫معاون گردان‪ :‬شهید موسی محسنی‬ ‫شــهدا‪ :‬در ایــن ماموریــت ‪ 37‬نفــر از رزمنــدگان گــردان بــه‬ ‫شــهادت رســیّدند کــه شــهید ناصــر بهداشــت فرمانــده محــور‬ ‫چنگولــه از شــهدای ایــن ماموریــت بوده انــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬هورالعظیــم( شــط العلــی)‪ :‬گــردان از تاریــخ ‪ 24‬اذر ‪ 1364‬الی‬ ‫‪ 30‬دی مــاه ‪ 1364‬بــه مـدّت ‪ 1‬مــاه و شــش روز ماموریــت پدافنــد‬ ‫و نگهــداری از خطــوط واگــذار شــده در منطقــه هورالعظیــم را بــر‬ ‫عهــده داشــت‪.‬‬ ‫فرمانده هان‪ :‬فرمانده گردان‪:‬شهید صادق مکتبی‬ ‫جانشین گردان‪ :‬سردار هامون مکتبی‬ ‫معاون گردان‪ :‬برادر احمد محمودی‬ ‫شــهدا‪ :‬در ایــن ماموریــت ‪ 5‬نفــر از رزمنــدگان گــردان بــه‬ ‫شــهادت رســیدند‪.‬‬ ‫‪-5‬فــاو‪ :‬گــردان حمــزه طــی ‪ 3‬مرحلــه واز تاریخ هــای‪ 3‬فروردیــن‬ ‫‪ 1365‬الــی ‪18‬فروردیــن ‪ 1365‬و ‪ 13‬اردیبهشــت ‪ 1365‬الــی‬ ‫‪13‬خــرداد ‪1365‬و ‪15‬مــرداد ‪1365‬الــی ‪ 23‬مــرداد ‪1365‬در مجموع‬ ‫بــه مـدّت ‪ 1‬مــاه و ‪ 25‬روز ماموریــت پدافنــد و نگهــداری از خطــوط‬ ‫واگــذار شــده در منطقــه فــاو( جــاده ام القصــر و کارخانــه نمــک)‬ ‫را بــر عهــده داشــت‪.‬‬ ‫فرمانده هان‪:‬مرحلــه اول‪ -‬فرمانــده گردان‪ :‬شــهید صادق مکتبی‬ ‫بــوده کــه در ان ایــام بــه شــهادت رســیّد‬ ‫جانشین گردان‪:‬احمد محمودی‬ ‫مرحلــه دوم‪-‬فرمانــده گردان‪:‬ســردار ولــی اللــه نانــوا کنــاری‪/‬‬ ‫جانشــین گــردان‪ :‬حــاج جــواد کارگــر‬ ‫مرحلــه ســوم‪-‬فرمانده گردان‪:‬بــرادر بســیجی حــاج جــواد کارگــر ‪/‬‬ ‫جانشــین گــردان‪ :‬مهرعلــی ابراهیــم نــژاد‬ ‫شــهدا‪ :‬در ایــن عملیــات ‪ 16‬نفــر از رزمنــدگان گــردان بــه شــهادت‬ ‫رســیّد نــد کــه شــهید صــادق مکتبــی نیــز در ایــن ماموریــت بــه‬ ‫فیــض شــهادت نائــل امــد‪.‬‬ ‫‪ -6‬شــلمچه‪ :‬گــردان حمــزه طــی ‪ 3‬مرحلــه در تاریخهــای‬ ‫‪ 5‬اردیبهشــت ‪ 1367‬الــی ‪ 30‬اردیبهشــت ‪ 1367‬و ‪4‬خــرداد‬ ‫‪1367‬الــی ‪ 24‬خــرداد ‪1367‬و ‪ 25‬مــرداد ‪1367‬الــی ‪ 25‬مهــر‬ ‫‪ 1367‬در مجمــوع بــه مـدّت ‪ 2‬مــاه و ‪ 15‬روز ماموریــت پدافنــد‬ ‫و نگهــداری از خطــوط واگــذار شــده در منطقــه شــلمچه را بــر‬ ‫عهــده داشــته اســت‪.‬‬ ‫فرمانده هان‪:‬‬ ‫مرحله اول‪-‬فرمانده گردان‪ :‬محسن قربانی‬ ‫جانشین گردان‪:‬برادر رحیم کابلی‬ ‫معاون گردان ‪ :‬شهید ابراهیم جهان بین‬ ‫مرحلــه دوم‪ -‬فرمانــده گــردان‪ :‬محســن قربانــی ‪ /‬جانشــین‬ ‫گردان‪:‬بــرادر رحیــم کابلــی‬ ‫معاون گردان ‪ :‬شهید ابراهیم جهان بین‬ ‫مرحلــه ســوم‪ ---‬شــهدا‪ :‬در ایــن عملیــات ‪ 9‬نفــر از رزمنــدگان‬ ‫گــردان بــه شــهادت رســیّدند‪.‬‬ ‫‪ -7‬جزیــره مجنــون ‪ :‬گــردان حمــزه ســیّد الشّــهداء از تاریــخ‬ ‫‪ 3‬تیــر مــاه ‪ 1367‬الــی ‪ 4‬تیــر مــاه ‪ 167‬بــه مــدّت ‪ 2‬روز بــه‬ ‫ماموریــت تامیــن منطقــه پدافنــدی مجنــون و جلوگیــری از‬ ‫پیشــروی دشــمن و اجــرای پاتــک را بــر عهــده داشــته اســت‪.‬‬ ‫فرمانده هان‪ :‬فرمانده گردان‪ :‬محسن قربانی‬ ‫جانشین گردان‪:‬برادر رحیم کابلی‬ ‫معاون گردان ‪ :‬شهید ابراهیم جهان بین‬ ‫شــهدا‪ :‬در ایــن ماموریــت ‪ 14‬نفــر از رزمنــدگان گردان به شــهادت‬ ‫رســیّد نــد کــه شــهیدان ابراهیــم جهان بیــن‪ ،‬رضــا صادقــی و داود‬ ‫شــیخ در همیــن ماموریــت بــه فیــض شــهادت نائــل شــدند‪.‬‬ ‫‪ -8‬ارونــد کنار‪:‬گــردان حمــزه طــی ‪ 2‬مرحلــه و از تاریخ هــای‬ ‫‪18‬اردیبهشــت ‪ 1368‬الــی ‪ 10‬مهــر مــاه ‪ 1368‬و ‪ 23‬اردیبهشــت‬ ‫‪ 1371‬الــی ‪ 1‬بهمــن مــاه ‪1371‬در مجمــوع بــه مــدّت ‪ 12‬مــاه و‬ ‫‪ 22‬روز ماموریــت پدافنــد و نگهــداری از خطــوط واگــذار شــده‬ ‫در منطقــه ارونــد کنــار و قســمتی از جزیــره ابــادان را بــر عهــده‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫فرمانده هان‪:‬مرحلــه اول‪ -‬فرمانــده گــردان‪ :‬بــرادر محســن‬ ‫قربانــی‪ /‬جانشــین گــردان‪ :‬عســگری قلــی پــور‪ /‬معــاون گــردان‪:‬‬ ‫رحیــم کابلــی‬ ‫مرحلــه دوم‪ -‬فرمانــده گــردان‪ :‬بــرادر محســن قربانــی‪ /‬جانشــین‬ ‫گــردان‪ :‬اســماعیل خــوش نمــا ‪ /‬معــاون گــردان‪ :‬رحیــم کابلــی‬ ‫شــهدا‪ -9 ---:‬خســرو اباد‪:‬گــردان حمــزه طــی ‪ 2‬مرحلــه از‬ ‫تاریخ هــای ‪ 18‬اردیبهشــت ‪ 1368‬الــی ‪ 10‬مهــر مــاه ‪ 1368‬و ‪9‬‬ ‫اردیبهشــت ‪ 1369‬الــی ‪7‬اذر ‪ 1369‬و در مجمــوع بــه مـدّت ‪ 11‬مــاه‬ ‫و ‪ 20‬روز ماموریــت پدافنــد و نگهــداری از خطــوط واگــذار شــده در‬ ‫منطقــه خســرو ابــاد را بــر عهــده داشــته اســت‪.‬‬ ‫فرمانده هــان‪ :‬مرحلــه اول‪ -‬فرمانــده گــردان‪ :‬بــرادر محســن‬ ‫قربانــی ‪ /‬جانشــین گــردان‪ :‬عســگری قلــی پــور‬ ‫معاون گردان‪ :‬نورعلی رمضان نژاد‬ ‫مرحلــه دوم‪ -‬فرمانــده گــردان‪ :‬بــرادر محســن قربانــی‪ /‬جانشــین‬ ‫گــردان ‪ :‬اســماعیل خــوش نمــا‪/‬‬ ‫معاون گردان‪ :‬سردار شهید حاج رحیم کابلی‬ ‫گردان پس از جنگ‬ ‫پــس از دوران پــر فــروغ دفــاع مقـدّس ومـدّت کوتاهــی بعــد از‬ ‫ان کــه گــردان ماموریــت پدافنــد و خــط نگهــداری در جنــوب را بــر‬ ‫عهــده داشــت در اوایــل دهــه هفتــاد بــه عقبــه و محــل اســتقراری‬ ‫تعیــن شــده بــه ســازمان تیــپ ‪ 2‬تاســوعا لشــکر پیــاده ‪ 25‬کربــا‬ ‫بازگشــت‪ .‬در ایــن ایــام عــاوه بــر خــروج نیروهــای بســیجی از‬ ‫گــردان‪ ،‬بخشــی از نیروهــای پایــور بــه علــت حضــوردر واحدهــا‬ ‫و گردان هــای دیگــر و جابجایــی در رده هــای مختلــف ســپاه از‬ ‫ســازمان گــردان خــارج شــدند‪ ،‬وگــردان ازنظــر نیرویــی کمــی‬ ‫کوچکترشــد ولــی ســازمان رزم خــود را حفــظ نمــود‪.‬در ایــن دوران‬ ‫کــه گــردان در پــادگان شــهید یونســی مســتقر بــود عمــوم کارهــا‬ ‫معطــوف بــه تــداوم امــوزش و حضــور در تمرینــات تاکتیکــی‬ ‫می شــده اســت‪.‬اوایل دهــه هشــتاد ســازمان گــردان گســترش‬ ‫یافــت و بــا همــان وظایــف قبلــی بــه کار خــود ادامــه داد؛ امّــا‬ ‫ایــن بــار بــا توجّــه بــه ورود نیروهــای جــوان و بــه بدن ـه ی گــردان‪،‬‬ ‫ذوق و شــوق‪ ،‬نــواوری و ابتــکار و تدبیــر در همــه ی امــور بویــژه‬ ‫در رزمایش هــا کــه نشــان از توانمنــدی و اســتعداد بالقــوه گــردان‬ ‫داشــت بیشــتر بــه چشــم می امــد و بــه صــورت یــک رونــد صعودی‬ ‫تــا اواخــر ایــن دهــه ادامــه پیــدا کرد‪.‬البتـّـه در اواســط ایــن دهــه‬ ‫محــل اســتقرار گــردان بــه پــادگان کربــای ســاری انتقــال یافــت‪.‬‬ ‫در ادامــه ی کار گــردان در ســال ‪ 1388‬طــی چندیــن مرحلــه‬ ‫نیروهــای پشــتیبانی اتــش گــردان جهــت مقابلــه بــا اشــرار و‬ ‫گروه هــای معانــد بــه گــردان تــکاوری صابریــن کــه در منطقــه‬ ‫جنــوب شــرق حضــور داشــتند مامــور شــدند کــه در ان ماموریــت‬ ‫هــم حضــور موفــق و قابــل قبولــی داشــتند‪ .‬اما گســترده ترین‬ ‫ماموریــت گــردان پــس از دفــاع مقـدّس حضــور در مناطق شــمال‬ ‫غــرب کشــور( ارومیه‪-‬اشــنویه) و سلســله عملیاتهــای نیــروی‬ ‫زمینــی ســپاه در تابســتان و پاییــز ســال ‪ 1390‬بــه منظــور مقابلــه‬ ‫بــا منافقیــن و گروهــک پــژاک بــوده کــه در انجــا گردان مســئولیت‬ ‫پدافنــدی را در طــی کل ماموریــت بــا شــش پایــگاه و پاســگاه بــر‬ ‫عهــده داشــت و بــه حــول و ق ـوّه الهــی در ایــن ماموریــت خطیــر‬ ‫نیزباتــوک ّل برخداونــد متعــال وتــاش وهمّــت وصــف ناشــدنی‬ ‫رزمنــدگان گــردان کارنامــه خــوب و ارزشــمندی را از خــود بــه جــای‬ ‫گذاشــت‪.‬از همــه بــا شــکوه تــر حضــور رزمنــدگان گــردان حمــزه‬ ‫سیدالشــهدا(ع)در دفــاع از حــرم اهل بیــت عصمــت( ع) و مقابله‬ ‫بــا فتنــه تکفیــری_ داعشــی در کشــور بــرادر ســوره اســت کــه‬ ‫شــرح ایــن دالوری هــا ‪،‬رشــادت هــا و ایثــار و شــهادت هــا مثنــوی‬ ‫هفتــاد مــن کاغــذ اســت ‪.‬و امــروز پــس از گذشــت ‪ 25‬ســال از‬ ‫دوران دفــاع مقدّس‪،‬گــردان حمــزه ســیّد ال ّ‬ ‫شــهداء(ع) بــا همــان‬ ‫صالبــت و قــدرت و بــا داشــتن نیروهــای جــوان و والیــی خــود و بــا‬ ‫تکیــه بــر فرهنگــی نــاب یعنی گذشــته ســرخ( عاشــورای حســینی)‬ ‫و اینــده ای ســبز(ظهور امــام زمــان (عجــل اللــه تعالــی فرجــه‬ ‫الشــریف))امادگی رزمــی بســیار بــاال و بصیــرت الزم را جهــت‬ ‫انجــام هرگونــه ماموریــت بــرای حفــظ ارزشــها و ارمانهــای انقــاب‬ ‫اســامی در سراســر ایــران اســامی و حتّــی فراتــر از مرزهــای‬ ‫جمهــوری اســامی دارد ‪.‬‬ ‫داوود مردی بود از گردان حمزه‬ ‫حمزه به داوود است‪ ،‬ان گردان حمزه‬ ‫گردان حمزه خط شکن ‪ ،‬رودی خروشان‬ ‫گردان حمزه سوز و اه و ‪ ،‬عشق و عرفان‬ صفحه 8 ‫کالهبرداری از طریق تبلیغات اغواکننده در فضای مجازی‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا گلســتان گفــت‪ :‬شــهروندان بــرای خریــد هرگونــه کاال در فضــای مجــازی چــه فروشــگاه های انالیــن و چــه کاال هــا و خدمــات‬ ‫تبلیغ شــده در ســایت های واســط بایــد دقــت کننــد تــا در دام مجرمــان ســایبری نیفتنــد‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬فروردین ‪1400‬‬ ‫راهکارهای‬ ‫ایجاد نشاط‬ ‫درونی‏‬ ‫سرویس اجتماعی ‪ -‬هاجر مومن‪:‬‬ ‫شــادی و نشــاط یکــی از نیازهــای اساســی و‬ ‫فطــری انســان اســت‪ .‬شــادی ضرورتــی اســت‬ ‫کــه بــه زندگــی معنــا می بخشــد و عاملــی‬ ‫‏اســت کــه بــه روح و روان انســان ایــن توانایــی‬ ‫را می دهــد کــه در مســیر کمــال و تعالــی خــود‬ ‫بکوشــد و بتواند بر ســختی و‏مشــکالت این راه‬ ‫چیــره شــود و از ایــن تــاش خــود لــذت ببــر ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫راهکارهای ایجاد نشاط درونی‬ ‫شــادی و نشــاط یکــی از نیازهــای اساســی و‬ ‫فطــری انســان اســت‪ .‬شــادی ضرورتــی اســت‬ ‫کــه بــه زندگــی معنــا مــی بخشــد و عاملــی‬ ‫اســت کــه بــه روح و روان‏انســان ایــن توانایــی‬ ‫را می دهــد کــه در مســیر کمــال و تعالــی خــود‬ ‫بکوشــد و بتواند بر ســختی و مشــکالت این راه‬ ‫چیــره شــود و از ایــن تــاش خــود لــذت ببــرد‏‪.‬‬ ‫اســاس جهــان هســتی و پدیده هــای ان بــه‬ ‫گونــه ای طراحــی شــده اند کــه در ادمــی شــادی‬ ‫و نشــاط ایجــاد کننــد‪ .‬بهــار بــا طــراوت‪ ،‬صبــح پــر‬ ‫لطافــت‪ ،‬طبیعــت بــا ‏ظرافت‪،‬ابشــارهای زیبــا‪،‬‬ ‫گل هــای رنگارنــگ‪ ،‬محبــت و هــزاران افریــده دیگر‪،‬‬ ‫همــه و همــه شــادی اور و لــذت بخــش اســت‏‪.‬‬ ‫تکنیــک هــای تقویــت اعتمــاد بــه نفــس و کســب‬ ‫شــادی‏‪:‬‬ ‫بــر نقــاط قــوت خــود پافشــاری کنیــد‪ :‬بالیــدن به‬ ‫توانایی هــای خــود‪ ،‬بــر چســب منفــی بــه خــود‬ ‫نــزدن و بــر جســته کــردن امتیــازات احســاس‬ ‫رضایــت و‏خرســندی به شــما خواهــد داد‪ .‬پس‬ ‫بــا هــر نــوع تفکــر منفــی برخــورد کنیــد تــا غــم و‬ ‫غصــه شــما را فــرا نگیــرد‏‪.‬‬ ‫خــود را ســرزنش نکنیــد‪ :‬ســرزنش و ســرکوفت‬ ‫زدن به خود‪ ،‬نشاط و شادمانی را از شما سلب‬ ‫می کنــد‪ ،‬زیــرا نســبت های نــاروا بــه خــود دادن‪،‬‬ ‫در ضمیــر‏ناخــود اگاه می مانــد و از ضمیــر ناخود‬ ‫اگاه پیام هــای منفــی بــه ذهــن مخابره می شــود‬ ‫چگونهپیامک های‬ ‫کالهبرداری‬ ‫را بشناسیم‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان گفــت‪ :‬ســهل انگاری‪ ،‬طمـع ورزی‪ ،‬نبــود دانش و ســواد ســایبری کافی از‬ ‫مهم تریــن علــل وقــوع کاله برداری هــا در فضــای مجــازی می باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ ابراهیــم پرســا در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬برابــر بررســی‬ ‫صــورت گرفتــه بــر روی امــار جرائــم بــه وقــوع پیوســته و پرونده هــای واصلــه بــه پلیــس فتــا اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫در ســال ‪ 1400‬شــاهد افزایــش حــدود ‪ 25‬درصــدی وقــوع جرائــم ســایبری بودیــم ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مجمــوع پرونده هــا‪ ،‬حدود‪24‬درصــد مربــوط بــه کاله بــرداری رایانـه ای می باشــد کــه متاســفانه‬ ‫شــگردهای تکــراری و پیش پاافتــاده به کارگیــری شــده توســط کاله بــرداران‪ ،‬همچنــان قربانــی می گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کاله بــرداری در صفحــات اینســتاگرامی تبلیــغ و فــروش کاال و خدمــات و کاله بــرداری‬ ‫از طریــق درج اگهی هــای فریبنــده و اغواکننــده در ســایت های واســطه دیــوار و شــیپور بیشــترین‬ ‫وقــوع را داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی در توصیــه بــه افــرادی کــه فریــب تبلیغــات جــذاب کانال هــا و صفحــات شــبکه های اجتماعــی را‬ ‫می خورنــد گفــت‪ :‬از فروشــگاه های اینترنتــی معتبــر کــه دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیــک هســتند خریــد کنیــد‬ ‫و بــه اگهی هــا و تبلیغــات کاالی ارزان کــه هویــت و نــام و نشــان اگهی دهنــده و فروشــنده مشــخص نشــده‬ ‫اســت‪ ،‬اعتنــا نکنیــد و بــدون تحقیــق کامــل و بررســی هویــت اگهــی دهنــده یــا فروشــگاه‪ ،‬بــا مشــاهده تبلیغ‬ ‫کاال و یــا خدمــات مــورد نظــر خــود‪ ،‬اقــدام بــه واریــز وجــه یــا بیعانــه نکنیــد‪.‬‬ ‫عامل انتشار تصاویر خصوصی‬ ‫و خانوادگی شناسایی شد‬ ‫پلیس فتا‪ ،‬ســرهنگ مهدی دانش پور از شناســایی و دســتگیری‬ ‫عامــل مزاحمــت و انتشــار تصاویــر خصوصــی و خانوادگــی یکــی از‬ ‫شــهروندان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ مهــدی دانــش پــور‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه اداره پلیــس‬ ‫و طــرح شــکایتی بــا ایــن عنــوان کــه فــردی اقدام به انتشــار تصاویر‬ ‫شــخصی وی همــراه بــا نوشــتن مطالــب و الفــاظ نامناســب در یک‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫خطر سرقت اطالعات‬ ‫در هنگام دانلود تقویم‬ ‫سال ‪1401‬‬ ‫و در ایــن شــرایط احســاس می کنیــد کــه تــوان‬ ‫انجــام کاری را نداریــد‪.‬‏البتــه ایــن گفتــه بــدان‬ ‫معنــا نیســت کــه اشــتباهات را نادیــده بگیریــد‬ ‫بلکــه نشــان می دهــد کــه راجــع بــه نقــاط ضعــف‬ ‫و قــدرت بایــد قضــاوت منصفانــه داشــت‏‪.‬‬ ‫خــود را تشــویق کنیــد‪ :‬انتظــار نداشــته باشــید‬ ‫کــه دیگــران از شــما تعریــف کــرده یــا شــما را‬ ‫تشــویق کنند‪ .‬چه بســا بی توجهی یا حســادت‬ ‫و نظایــر ان باعــث‏مــی شــود کــه دیگــران کمتــر‬ ‫شــما را تشــویق کننــد‪ ،‬ولــی خودتــان را هــر‬ ‫سرپرســت اداره پیشــگیری از جرائــم ســایبری مرکــز تشــخیص‬ ‫و پیشــگیری پلیــس فتــا گفــت‪ :‬ارســال پیامک هــای جعلــی و‬ ‫کاله بــرداری بــه یکــی از مهم تریــن شــگردهای مجرمــان ســایبری‬ ‫در ایــن ایــام تبدیل شــده اســت‪ .‬ایــن پیامک هــا حــاوی لینــک هــای‬ ‫ل می شــوند‪.‬‬ ‫جعلــی بــوده و از سرشــماره های معمولــی ارســا ‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ دوم حامــد محمــدی سپاســی گفــت‪:‬‬ ‫سوءاســتفاده از مناســبت ها‪ ،‬حــوادث و اخبــار مهــم روز یکــی‬ ‫از مهم تریــن ترفندهــای مجرمــان ســایبری بــرای کاله بــرداری از‬ ‫هم وطنــان گرامــی می باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ثبت نــام ســهام عدالــت‪ ،‬ابــاغ الکترونیــک‬ ‫قضایــی‪ ،‬رجیســتری تلفــن همــراه و ســامانه همتــا‪ ،‬اینترنــت‬ ‫هدیــه ســال ‪ 1401‬و ‪ ....‬از مهم تریــن عناوینــی هســتند کــه‬ ‫توســط مجرمــان ســایبری بــرای کاله بــرداری از هم وطنــان‬ ‫استفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ سپاســی در ادامــه بــا اشــاره بــه امــار بــاالی وقــوع‬ ‫این گونــه کاله برداری هــا تاکیــد کــرد‪ :‬هم وطنــان عزیــز بایــد بــه‬ ‫ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــند کــه بســیاری از ایــن پیامک هــا‬ ‫جعلــی بــوده و ان هــا بــه دنبــال کاله بــرداری و برداشــت غیرمجــاز‬ ‫از حســاب های بانکــی انــان می باشــند‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چگونــه پیامک هــای جعلــی‬ ‫را از واقعــی تشــخیص بدهیــم گفــت‪ :‬پیامک هــای جعلــی‬ ‫دو مشــخصه مهــم دارنــد‪ .‬یکــی این کــه ایــن پیامک هــای از‬ ‫سرشــماره های معمولــی و شــخصی ارســال می شــوند کــه‬ ‫الزم اســت هم وطنــان گرامــی به محــض مشــاهده این گونــه‬ ‫پیامک هــا بــدون توجــه بــه ان شــماره مذکــور را مســدود نماینــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ سپاســی در ادامــه گفــت‪ :‬اکثــر مراجــع رســمی‬ ‫شگردهای تکراری و پیش پاافتاده کاله برداران‪،‬‬ ‫همچنان قربانی می گیرد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪506‬‬ ‫چنــد وقــت یــک بــار تحســین کنیــد و پــاداش‬ ‫بدهیــد‪ .‬ایــن امــر وجودتان را از شــور و شــوق و‬ ‫‏شــادمانی لبریــز مــی کنــد‏‪.‬‬ ‫محدودیت هــا و کمبــود هــای خــود را بپذیریــد‬ ‫و بــا ان هــا کنــار بیاییــد‪ :‬از مشــکالت نهراســید و‬ ‫بــه شکسـت ها نیندیشــید‪،‬بلکه بــه موفقیت ها‬ ‫فکــر کنیــد و‏بدانید فقط شــما نیســتید کــه دارای‬ ‫ایــن مشــکل هســتید‪ .‬از ایــن طریــق ‪ ،‬جــرات‬ ‫پیشــروی و مســئولیت پذیــری پیــدا مــی کنیــد و‬ ‫شــادی بــر زندگــی تــان حاکــم‏خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پیامک هــای خــود را از سرشــماره هــای مشــخص(‪mask‬‬ ‫‪ )number‬ارســال مــی کننــد‪adliran، hamta، policefata .‬‬ ‫‪ ، bargh، rahvar naja‬و ‪ ....‬از مهمتریــن سرشــماره هایــی‬ ‫هســتند کــه توســط ســازمان هــای مربوطــه مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫گرفتــه و پیامــک هــای خــود را ارســال مــی کننــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره پیشــگیری از جرائم ســایبری پلیس فتا دومین‬ ‫مشــخصه پیامک های جعلی را ارائه لینک های فیشــینگ عنوان‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬معمــوال ًدر انتهــای پیامک هــای جعلــی لینکــی بــه‬ ‫کاربــر معرفی شــده و از وی خواســته می شــود بــا مراجعــه بــه‬ ‫لینــک مذکــور مراحــل بعــدی را پیگیــری کنــد‪ .‬مراحلــی کــه بــا اخذ‬ ‫اطالعــات و یــا ارســال بدافــزار همــراه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ سپاســی ادامــه داد‪ :‬ایــن لینک هــای جعلــی بــوده و‬ ‫یــا بــه درگاه هــای جعلی(فیشــینگ) هدایت شــده و یــا بــا نصــب‬ ‫اپلیکیش ـن های جعلــی بــه دنبــال اخــذ دسترســی بــه اطالعــات‬ ‫ذخیره شــده درگوشــی قربانی(گالــری تصاویــر‪ ،‬دفترچــه تلفــن‬ ‫همــراه‪ ،‬دسترســی بــه رمزهــای عبــور و ‪ )...‬هســتند‪.‬‬ ‫وی در توصیــه بــه کاربــران تاکیــد کــرد‪ :‬به محــض مراجعــه بــه‬ ‫لینک هــای معرفی شــده بایــد منتظــر وقــوع کاله بــرداری و ســوء‬ ‫اســتفاده از شــماره تلفــن و لیســت مخاطبیــن فــرد قربانــی باشــیم‪.‬‬ ‫پــس کاربــران گرامــی بایــد بــدون توجــه بــه ایــن پیامک ها نســبت به‬ ‫حــذف پیامــک و مســدود کــردن شــماره تلفــن مذکــور اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬بنــا بــه هــر دلیلــی اگــر بــا مراجعــه بــه‬ ‫لینک هــای ارســالی مــورد سوءاســتفاده مجرمــان ســایبری قــرار‬ ‫گرفتــه و از شــماره شــما بــه دیگــران‪ ،‬پیامــک هــای کالهبــرداری‬ ‫ارســال شــد بالفاصلــه ضمــن اطــاع رســانی بــه مخاطبیــن خــود‬ ‫نســبت بــه حــذف دسترســی هــای ایجاد شــده اقــدام و در صورت‬ ‫امــکان گوشــی خــود را بــه تنظیمــات کارخانــه برگردانیــد‪.‬‬ ‫کالهبردار همراه بانک جعلی ناکام ماند‬ ‫پلیــس فتــا از نــاکام مانــدن کالهبــردار ســایبری کــه بــا ســاخت نــرم افــزار جعلــی همــراه بانــک یکــی از‬ ‫بانــک هــای کشــور اقــدام بــه برداشــت ‪ 250‬میلیــون ریــال از حســاب شــهروند اراکــی نمــوده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ احســان انقــی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه شــهروندان بــه مجموعــه پلیــس فتــا و ارائــه مرجوعـه ی قضایــی بــا ایــن موضــوع کــه‬ ‫مبلــغ ‪ 250‬میلیــون ریــال بــه صــورت اینترنتــی و غیرمجــاز از حســابش برداشــت شــده اســت پرونــده ای در‬ ‫ایــن پلیــس تشــکیل گردیــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاکی در اظهــارات ابتدایــی خــود بیــان داشــت کــه بــه دنبــال نصــب نرم افزار همــراه بانک خود‬ ‫بــرای انجــام تراکنــش هــای بانکــی بــوده اســت کــه بــدون توجــه بــه توصیــه هــای پلیــس در موتــور جســت و‬ ‫جــو ی گــوگل نــرم افــزاری را یافتــه و پــس از نصــب نــرم افــزار جعلــی در دام کالهبــرداران گرفتــار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در ادامــه بــا توجــه بــه بررسـی های صــورت گرفتــه بــر مســتندات موجود‪ ،‬مشــخص گردید‬ ‫وجــه برداشــت شــده از حســاب شــاکی پرونــده در چــه مســیری منتقــل و مصــرف گردیــده اســت کــه بــا‬ ‫توجــه بــه اســتعالم هــای بــه موقــع کارشناســان پلیــس در نهایــت متهــم در پایتخــت شناســایی شــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان بیــان داشــت‪ :‬هموطنــان بــه هیــچ وجــه نــرم افزارهــای کاربــردی موردنظــر خــود را در‬ ‫جســت و جو هــای گــوگل یــا ســایر موتورهــای جســت وجوگــر دانلــود و نصــب نکننــد و صرفــا جهــت‬ ‫دریافــت نــرم افــزار هــای موبایلــی بــه خصــوص همــراه بانــک کــه بــا مــراودات مالــی همــراه اســت از‬ ‫بازارهــای داخلــی یــا ســایت اصلــی بانــک اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫صفحه اینســتاگرامی کرده اســت‪ ،‬رســیدگی به موضوع در دســتور‬ ‫کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬با انجام اقدامات کارشناســی توســط کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس هویــت متهــم مــورد شناســایی قــرار گرفــت و طــی‬ ‫هماهنگــی بــا مقــام قضایــی کلیــه محتــوای صفحــه مذکــور و‬ ‫پســت های مربوطــه حــذف شــد و متهــم جهــت ســیر مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مرجــع قضایــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬کاربــران گرامــی در فضــای ســایبر‬ ‫از بارگــذاری و بــه اشــتراک گذاشــتن تصاویــر و فیلم هــای شــخصی‬ ‫خــودداری کننــد و در تعامــل بــا دیگــران در فضــای مجــازی و‬ ‫شــبکه های اجتماعــی رعایــت احتــرام بــه حریــم خصوصــی افــراد را‬ ‫نیــز همــواره مدنظــر داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی ضمــن هشــدار بــه کســانی کــه بــا ابــرو و حیثیت دیگــر کاربران‬ ‫بــازی می کننــد‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬یکــی از معضــات کنونــی جامعــه مــا‬ ‫حفــظ حریــم خصوصــی افــراد اســت که به اشــکال مختلف توســط‬ ‫ســودجویان و کاله بــرداران نادیــده گرفتــه شــده و بــا سوءاســتفاده‬ ‫از مصادیــق مختلــف نقــض ایــن موضــوع‪ ،‬از قربانیــان اخــاذی و‬ ‫هتــک حیثیــت می شــود‪ ،‬بنابرایــن هموطنــان در صــورت مواجهــه‬ ‫بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک ان را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس ‪ www.Cyberpolice.ir‬بخــش ثبــت گزارش هــای مردمــی‬ ‫بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫تهدید به انتشار تصاویر و اخاذی‬ ‫در شبکه اجتماعی واتس اپ‬ ‫پلیــس فتــا از کشــف یــک فقــره پرونــده بــا موضــوع دریافــت فیلــم‬ ‫و تصاویــر خصوصــی از شــهروندان وتهدیــد بــه انتشــار ان در شــبکه‬ ‫اجتماعــی واتســاپ خبــر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار از پایگاه اطالع رســانی پلیس‬ ‫فتــا ســرهنگ مرتضــی ابــو طالبــی اظهــار داشــت‪ :‬در پــی شــکایت‬ ‫خانمــی جــوان مبنــی بــر تهدیــد و اخــاذی برای انتشــار تصاویر و فیلم‬ ‫شــخصی در فضــای مجــازی توســط فــردی ناشــناس‪ ،‬موضــوع در‬ ‫دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاکی در اظهــارات اولیــه خــود بیــان داشــت مدتــی‬ ‫اســت از طریــق واتــس اپ بــا فــردی در فضــای مجــازی اشــنا‬ ‫شــدم کــه بــا ســوء اســتفاده از اعتمــادم و بــه بهانــه نشــان‬ ‫دادن عکس هــای مــن بــه خانــواده اش و راضــی کــردن انهــا‬ ‫بــرای خواســتگاری و ازدواج‪ ،‬عکــس و تصاویــر خصوصــی ام را‬ ‫درخواســت کــرد و مــن نیــز ارســال کــردم‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره پیشــگیری از جرائــم ســایبری مرکــز‬ ‫تشــخیص و پیشــگیری پلیس فتا از احتمال ورود بدافزار‬ ‫در هنــگام دانلــود فایــل ‪( zip‬تقویــم ‪ )1401‬خبــر داد و در‬ ‫توصیــه بــه کاربــران تاکیــد کــرد‪ :‬فایــل هــای مــورد نیــاز خود‬ ‫را از منابــع رســمی و ســایت هــای معتبــر دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ازپایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ دوم حامــد محمــدی‬ ‫سپاسی گفت‪ :‬نقش مخرب بدافزارها در کاهش امنیت‬ ‫ســایبری کاربــران‪ ،‬ســازمان هــا و مراکــز مهــم بــر کســی‬ ‫پوشــیده نیســت‪ .‬بســیاری از مجرمیــن ســایبری بــا طراحی‬ ‫بدافزارهــای مختلــف بــه دنبــال نفــوذ‪ ،‬دسترسـی های غیــر‬ ‫مجــاز و تخریــب داده هــای مهــم و حســاس شــخصی و‬ ‫ســازمانی مــی باشــند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬شــنود‪ ،‬دسترســی بــه فایــل هــای‬ ‫حســاس و مهــم‪ ،‬امــکان برقــراری تمــاس‪ ،‬دریافــت و‬ ‫ارســال پیامــک و ماننــد ان از مهمتریــن اهــداف مجرمیــن‬ ‫ســایبری هســتند‪ .‬پــس هموطنــان گرامــی و کاربــران‬ ‫فضــای مجــازی بایــد بــه ایــن موضــوع دقــت و توجــه ویــژه‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ســرهنگ سپاســی دانلــود از منابــع نــا معتبــر را یکــی از‬ ‫مهمتریــن روش هــای نفــوذ بدافزارهــا عنــوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫مهمتریــن علــت در ایجــاد دسترســی هــای غیــر مجــاز‪،‬‬ ‫عــدم رعایــت مــوارد ایمنــی از قبیــل نبــود انتــی ویــروس‬ ‫معتبــر و بــروز و همچنیــن مراجعــه بــه کانــال ها‪ ،‬گــروه ها‬ ‫و ســایت هــای نــا معتبــر مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به یکی از مهمترین خطرات برای کارمندان‬ ‫و شــاغلین ســازمان هــای خصوصــی و دولتــی اشــاره کرد و‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه تعطیــات نــوروزی رو بــه اتمــام‬ ‫بــوده و شــاهد اغــاز ســال کاری جدیــد هســتیم لــذا دانلــود‬ ‫و نصــب نســخه هــای دیجیتــال و اپلیکیشــن تقویــم ‪1401‬‬ ‫یکــی از اقدامــات اولیــه کارمنــدان بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫ســرهنگ سپاســی بــا اشــاره بــه مســئولیت حســاس‬ ‫کارمنــدان و شــاغلین ســازمان های دولتــی و خصوصــی‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬برخــی از مجرمیــن ســایبری بــه دنبــال ســرقت‬ ‫اطالعــات مهــم و حســاس و سوءاســتفاده از انــان‬ ‫می باشــند پــس الزم اســت ضمــن رعایــت مــوارد ایمنــی‪،‬‬ ‫از مراجعــه بــه منابــع نــا معتبــر و دریافــت فایل هــای‬ ‫مشــکوک خــودداری شــود‪.‬‬ ‫وی عــدم ذخیــره ســازی اطالعــات در سیســتم هــای‬ ‫متصــل بــه اینترنــت را بســیار مهــم دانســت و تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫سیســتم هــای متصــل بــه اینترنــت بایــد مجهــز بــه انتــی‬ ‫ویــروس معتبــر و بــروز بــوده و مــوارد ایمنــی از قبیــل فعال‬ ‫بــودن دیــواره اتــش و ‪ ....‬در انــان رعایــت شــده باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در سیســتم هــای الــوده میــزان ارســال‬ ‫اطالعــات معمــوال بیشــتر از حالــت معمــول بــوده کــه بــا‬ ‫مقایســه ‪ sent‬و ‪ received‬مــی تــوان ایــن تفــاوت را‬ ‫مشــاهده کرد‪ .‬معموال میزان دریافت اطالعات بیشــتر از‬ ‫ارســال اطالعــات مــی باشــد‪ .‬بنابرایــن در صــورت مشــاهده‬ ‫مــوارد غیــر عــادی بایــد نســبت بــه برطــرف کــردن مشــکل‬ ‫اقدامــات الزم صــورت پذیــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ سپاســی در ادامــه یــاداور شــد‪ :‬مراجعــه بــه‬ ‫منابــع معتبــر‪ ،‬اســتفاده از انتــی ویــروس هــای معتبــر و‬ ‫بــروز و عــدم ذخیــره ســازی اطالعــات در سیســتم هــای‬ ‫متصــل بــه اینترنــت مــی توانــد تــا حد بســیار زیــادی امنیت‬ ‫ســایبری را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره پیشــگیری از جرائــم ســایبری مرکــز‬ ‫تشــخیص و پیشــگیری پلیــس فتــا در پایــان گفــت‪:‬‬ ‫وب ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ cyberpolice.ir‬مرجعی‬ ‫کامــل از اخبــار‪ ،‬اطالعــات و اموزش هــای ســایبری بــوده‬ ‫و کاربــران بــا مراجعــه بــه ان هــا می تواننــد راهنمایی هــای‬ ‫الزم را دریافــت نماینــد و در صــورت نیــاز نیــز می تواننــد‬ ‫گــزارش مــوارد مشــکوک را در ســامانه پاســخگویی‬ ‫فوریت هــای ســایبری و شــماره تلفــن ‪ ۰۹۶۳۸۰‬به صــورت‬ ‫شــبانه روزی بــا همــکاران مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬در ادامه مشــخص شــد متهم با این روش از شــهروندان‬ ‫فیلــم وعکــس تهییــه نمــوده و اقدام به تهدیــد و اخاذی می کند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پــس از بررســی اظهــارات شــاکی و جمــ ع اوری‬ ‫مســتندات الزم‪ ،‬متهــم مــورد شناســایی قــرار گرفــت کــه پــس‬ ‫از هماهنگی هــای الزم بالفاصلــه دســتگیر و پــس از تکمیــل‬ ‫پرونــده بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ابوطالبــی تصریــح کــرد‪ :‬در ابتــدا متهــم منکــر بــزه ارتکابــی شــد؛‬ ‫ولــی پــس از مواجهــه بــا مــدارک و مســتندات احصــاء شــده توســط‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس بــه ناچــار لــب بــه اعتــراف گشــود و انگیــزه‬ ‫خــود از ایــن اقــدام انتقام جویــی و مشــکالت قبلــی عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی در توصیــه بــه شــهروندان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در حفــظ و‬ ‫نگهــداری اطالعــات شــخصی و خانوادگــی خــود نهایــت دقــت را بــه‬ ‫عمــل اورده و از ارســال ان هــا بــه افــراد غریبــه جــدا ًخــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬وب ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪cyberpolice.ir‬‬ ‫مرجعــی کامــل از اخبــار‪ ،‬اطالعــات و اموزش هــای ســایبری بــوده‬ ‫و کاربــران بــا مراجعــه بــه ان هــا می تواننــد راهنمایی هــای الزم‬ ‫را دریافــت نماینــد و در صــورت نیــاز نیــز می تواننــد گــزارش مــوارد‬ ‫مشــکوک را در ســامانه پاســخگویی فوریت هــای ســایبری و شــماره‬ ‫تلفــن ‪ ۰۹۶۳۸۰‬به صــورت شــبانه روزی بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫مــاه رمضــان؛ تنهــا مــاه قمــری اســت کــه نامــش در قــران امــده اســت و یکــی از چهــار ماهــی اســت کــه خداونــد متعــال‬ ‫جنــگ را در ان حــرام کــرده اســت‪ .‬و خداونــد متعــال از بنــدگان خــود در ایــن مــاه در نهایــت کرامــت و مهربانــی پذیرایــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -506‬سال هشتم‬ ‫‪-506-- 1443‬‬ ‫‪/‬رمضان‪1443/‬‬ ‫‪/01‬رمضان‪/‬‬ ‫‪01 - 2022 //April‬‬ ‫‪April// 03 - 1400 //01‬‬ ‫یک شنبه ‪01//14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫عید واقعى _روز بی گناه‬ ‫ن قَب ِـ ‬ ‫الســام) ‪ :‬اِنَّمَــا هُ ـو َ عِی ـد ٌ لِمَ ـ ْ ‬ ‫لَ الل ّـ ُه ِ‬ ‫قــال امــام علــی( علیــه ّ‬ ‫صیَامَ ـ ُه و َ شَ ــک َر َ‬ ‫ل ُّ ی َـو ْ ٍ م لَ یُعْ َصــى الل ّـ ُه فِی ـ ه ِ فَهُوَعِی ـد ٌ‪.‬‬ ‫قِیَامَ ـ ُه وَک ُ ‬ ‫امــام (ع) در یکــى از اعیــاد (عیــد فطــر) فرمــود‪{ :‬امــروز تنهــا بــراى کســانى روز عیــد‬ ‫ت هــاى شــبانۀ انــان مــورد‬ ‫اســت کــه روزۀ ان هــا مقبــول درگاه پــروردگار و عبــاد ‬ ‫پذیــرش او قــرار گرفتــه اســت و(بنابرایــن) هــر روزى کــه در ان عصیــان خداونــد‬ ‫نشــود ان روز‪ ،‬عیــد اســت‪} .‬‬ ‫امــام علــی(ع)در ایــن گفتــار حکیمانــه کــه در یکــى از اعیــاد (عیــد فطــر)‬ ‫ى فرمایــد ‪«:‬امــروز تنهــا‬ ‫فرموده‪،‬اشــاره بــه نکتــۀ مهمــى دربــارۀ عیدکرده‪،‬نخســت مـ ‬ ‫بــراى کســانى روز عیــد اســت کــه روزۀ ان هــا مقبــول درگاه پــروردگار و عبادت هــاى‬ ‫شــبانۀ انــان مــورد پذیــرش او قــرار گرفتــه باشــد»؛ ‪.‬ســپس نتیجــۀ گســترده و‬ ‫مهمــى از ان گرفتــه‪ ،‬مى افزاید‪(«:‬بنابرایــن) هــر روزى کــه در ان عصیــان خداونــد‬ ‫نشــود ان روز‪ ،‬عیــد اســت»‪.‬حقیقت ایــن اســت کــه همــۀ مــردم جهــان بــراى‬ ‫خــود روزهــاى شــادى خاصــى دارنــد کــه ان را عیــد مى نامنــد‪ .‬ایــن روزهــا یــا ماننــد‬ ‫عیــد نــوروز اســت کــه تحــول جالبــى در جهــان طبیعــت رخ مى دهــد؛ گیاهــان‬ ‫مى خندنــد‪ ،‬درختــان شــکوفه مى کننــد و حیــات و زندگــى در طبیعــت تجدیــد‬ ‫مى شــود‪ .‬یــا این کــه در ان روز‪ ،‬فتــح مهمــى در تاریــخ مــردم یــک منطقــه واقــع‬ ‫شــده و یــا تحــول اجتماعــى و علمــى صــورت گرفتــه کــه یــاد و خاطــرۀ ان را زنــده‬ ‫مى دارنــد و عیــد مى شــمرند‪ .‬جالــب این کــه در اســام‪ ،‬اعیــاد به دنبــال اطاعــت‬ ‫اوامــر مهــم الهــى قــرار دارد‪ .‬در عیــد فطــر‪ ،‬ملــت مســلمان بعــد از یــک مــاه روزه‬ ‫داشــتن بــه فرمــان خــدا و عبــادات روزانــه و شــبانه و بــر شــیطان پیــروز شــدن‪،‬‬ ‫ایــن پیــروزى را جشــن مى گیرنــد؛ جشــن اطاعــت فرمــان حــق‪ .‬در عیــد قربــان کــه‬ ‫دومیــن عیــد اســامى اســت بعــد از انجــام فریضــۀ حــج توســط‍ زوار خانــۀ خــدا‬ ‫و بــه پایــان رســاندن قســمت عمــدۀ ایــن فریضــه‪ ،‬حاجیانــى کــه در مِنــا هســتند‬ ‫عیــد مى گیرنــد و ســایر مســلمانان نیــز بــا ان هــا هم صــدا مى شــوند و ان را روز‬ ‫عیــد اعــام مى کننــد کــه ان هــم عیــد اطاعــت اســت‪.‬از این جــا روشــن مى شــود‪،‬‬ ‫این کــه امــام علــی(ع) مى فرمایــد‪ :‬روز عیــد فطــر عیــد بــراى کســانى اســت کــه روزه‬ ‫و طاعــات ان هــا قبــول شــده‪ ،‬یــک واقعیــت اســت‪ .‬کســانى کــه خداى نکــرده اصــا ً‬ ‫روزه نگرفته انــد و یــا روزه هــاى ان هــا الــوده بــه گناهــان و نافرمانى هــا بــوده و بــه‬ ‫همیــن دلیــل مقبــول درگاه حــق واقــع نشــده نمى تواننــد شــاد و خوشــحال باشــند؛‬ ‫شــادى از ان کســانى اســت کــه طاعاتشــان مقبــول درگاه حــق شــده اســت‪ .‬بــر‬ ‫اســاس ایــن منطــق هــر روزى کــه انســان در ان گنــاه نکنــد و از صبحگاهــان تــا‬ ‫اخــر شــب از معصیــت پــروردگار بپرهیــزد ان روز‪ ،‬روز عیــد او محســوب مى شــود‬ ‫و بــه ایــن بیــان‪ ،‬مــا مى توانیــم تمــام ایــام ســال را ایــام عیــد خــود قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫البتــه در اســام اعیــاد دیگــرى وجــود دارد کــه مربوط‍ ـ بــه حــوادث بســیار مهم اســت‬ ‫ازجملــه عیــد غدیــر کــه همــان عیــد والیــت و منصــوب شــدن امیرمومنــان علیــه‬ ‫الســام بــه خالفــت و جانشــینى پیامبــر اکــرم( ص) اســت و عیداللّــه االکبــر نامیــده‬ ‫شــده اســت‪ .‬میالدهاى پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) نیز هرکدام عید‬ ‫محســوب مى شــود چــون یــاداور واقعــۀ مهمــى اســت و ان بهره منــد شــدن از یــک‬ ‫پیشــواى بــزرگ الهــى اســت‪ .‬در قــران مجیــد نیــز اشــاره بــه یکى از اعیاد مســیحیان‬ ‫شــده و ان روزى اســت کــه بــراى حوارییــن مائــدۀ اســمانى فرارســید‪ .‬ان هــا قبــا ًبــه‬ ‫حضــرت مســیح(ع) چنیــن گفتــه بودنــد کــه ایــا پــروردگار تــو مى توانــد مائــده اى از‬ ‫اســمان بــراى مــا فــرو فرســتد کــه از ان بخوریــم و اطمینــان کامــل بــه نبــوت تــو پیدا‬ ‫کنیـم ؟ در این جــا حضــرت مســیح{ ع} بــه پیشــگاه خداونــد چنیــن عرضــه داشــت‪:‬‬ ‫خداونــدا! پــروردگارا! از اســمان مائــده اى بــر مــا بفرســت تــا بــراى اول و اخــر مــا‪،‬‬ ‫عیــدى باشــد و نشــانه اى از تــو؛ و بــه مــا روزى ده! تــو بهتریــن روزى دهندگانــى؛«‬ ‫ن ل َنـَـا عِیــدا ً ِلَو َّلِنـَـا و َ اخِرِنـَـا و َ ای َـ هً‬ ‫س ـمَاء ِ ت َکـ ُـو ُ ‬ ‫لْ عَل َیْنـَـا مَائ ِـد َ ه ً م ِـ َ ‬ ‫م رَب َّنـَـا اَنــز ِ ‬ ‫اللَّه ُـ َّ ‬ ‫ن ال َّ‬ ‫ن » یکــى از علمــاى اهــل ســنت بــه نــام ابوالفتــح‬ ‫ـت خ َیــر ُ الرَّازِقِیـ َ ‬ ‫مِنـْـکَ و َ ارْزُقْنـَـا و َ اَنـ ْ َ ‬ ‫دیرینــى در کتــاب طهــاره القلــوب چنیــن نقــل مى کنــد که مــردى در یکــى از روزهاى‬ ‫عیــد خدمــت علــى(ع) رســید‪ .‬مشــاهده کــرد ان حضــرت نــان خشــکى مى خــورد‬ ‫عــرض کــرد‪ :‬اى امیرمومنــان! روز عیــد‪ ،‬شــما نــان خشــک و خشــن مى خوریــد؟‬ ‫امــام علــی(ع) فرمــود‪« :‬الیَــو َ م عِیـد ُ مَــن قُبـ ِـل َصومُــه و ُ‬ ‫ســعیُه و غُفِــر ذَنبُه ثم‬ ‫شــکِر َ َ‬ ‫صــى الل ّـ َ ه ت َعالــى فیـ ه ِ فَه ُـو َ عِیـد ٌ؛ امــروز عیــد‬ ‫قــال‪ :‬الیَــو َ م ل َنــا عِیـد ٌ و ک ُ ‬ ‫ل ُّ یــو ٍ م ال ن َع ِ‬ ‫اســت بــراى کســانى کــه روزۀ ان هــا قبــول شــده و بــه ســعى ان هــا پــاداش داده‬ ‫شــده و گناهانشــان بخشــوده شــده اســت»‪.‬‬ ‫ســپس فرمود‪«:‬امــروز بــراى مــا عیــد اســت و هر روزى کــه در ان معصیت خداوند‬ ‫را نکنیــم ان روز هــم بــراى مــا عید اســت»‪.‬‬ ‫ل ُّ الن ّ ِ ‬ ‫انت ت َبکى و ک ُ ‬ ‫شاعر عرب مى گوید‪ :‬قالوا اتى العِید ُو الایّا ُ م مُشرِق َ ه ٌو َ ‬ ‫اس مَسرور ُ‬ ‫ن لنــا عِیــدا ًو الّ فهــذا الیــو ُ م عاشــور ُ گفتنــد‪ :‬روز عیــد‬ ‫ـاب کا َ ‬ ‫لَ الاحبـ ِ ‬ ‫صـ ‬ ‫ـت ّ ‬ ‫فَقلـ ُ ‬ ‫ان و َ ْ‬ ‫امــده و ایــام نورانــى و تــوام بــا شــادمانى اســت پــس چــرا تــو گریه مى کنــى در حالى‬ ‫کــه همــۀ مــردم مســرورند؟ گفتــم‪ :‬اگــر وصــال محبــوب رخ دهــد عیــد مــا خواهــد‬ ‫بــود و اال روز عاشــوراى ماســت‪.‬‬ ‫حافظ شیرازی نیز می فرماید‪:‬‬ ‫ز کوی یار می اید نسیم باد نوروزی از این باد ا َر مدد خواهی چراغ دل برافروزی‬ ‫به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی به گلزار ای کز بلبل غزل گفتن بیاموزی‬ ‫و همچنین هم او می فرماید‪:‬‬ ‫که در دستت بجز ساغر نباشد‬ ‫خوش امد گل وز ان خوشتر نباشد‬ ‫که دایم در صدف گوهر نباشد‬ ‫زمان خوشدلی دریاب و در یاب‬ ‫که گل تا هفته دیگر نباشد‬ ‫غنیمت دان و می خور در گلستان‬ ‫ببخشا بر کسی کش زر نباشد‬ ‫ایا پرلعل کرده جام زرین‬ ‫شرابی خور که در کوثر نباشد‬ ‫بیا ای شیخ و از خمخانه ما‬ ‫که علم عشق در دفتر نباشد‬ ‫بشوی اوراق اگر همدرس مایی‬ ‫منابــع‪ _۱:‬نهج البالغــه امــام علــی (علیه‏الســام )کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل‬ ‫از کتــاب پیــام امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد پانزدهم‪.‬صفحــه ‪ ۴۳۵‬بــه بعــد‬ ‫‪ _۲‬نرم افزار گنجور ‪ ،‬اشعار حافظ شیرازی‬ ‫گردان حمزه با والیت‬ ‫ُ‬ ‫هست و هشیار‬ ‫‪ 313‬شهید در یک‬ ‫گردان خط شکن‬ ‫قسمت اخر‬ ‫تهیــه و تنظیم‪ {:‬محمــد دیلــم کتولــی‪ ،‬رزمنــده و جانبــاز گــردان‬ ‫حمــزه سیدالشــهدا و فعــال رســانه ای گلســتان}‬ ‫منطقه عملیات‪ :‬منطقه عمومی حلبچه و خرمال‬ ‫ماموریــت و اهــداف‪ :‬تصــرف و تامیــن ســه راه کــرده گــو‪ ،‬ســه راه‬ ‫خرمــال – دوجیلــه‪ -‬ســیّد صــادق‪ -‬پاســگاه گیلــک و ازاد ســازی ان‬ ‫و تامیــن شــهر خرمــال بــود‪.‬‬ ‫فرمانده هــان‪ :‬فرمانــده گــردان‪ :‬بــرادر بســیجی حــاج جــواد‬ ‫کارگــر‪ /‬جانشــین گــردان‪ :‬ســردار شــهید حســن قــورچ بیگــی ‪/‬‬ ‫معــاون گــردان‪ :‬ســردار محســن قربانــی و شــهید جــال الدیــن‬ ‫عالءالدینی (با توجّه به شــهادت شــهید حســن قورچ بیگی در‬ ‫همیــن عملیــات ســردار محســن قربانــی جانشــین گــردان شــد)‬ ‫شــهدا‪ :‬تعــداد ‪ 43‬نفــر از رزمنــدگان گــردان در ایــن عملیــات‬ ‫بــه شــهادت رســیّد نــد کــه شــهیدان حســن قــورچ بیگــی و‬ ‫جالل الدیــن عالءالدینــی و رضــا حــق شــناس نیــز جــزء شــهدای‬ ‫ایــن عملیــات مــی باشــند‪.‬‬ ‫جدول تقویم عملیات های پدافندی‬ ‫ردیــف منطقــه عملیــات تاریــخ شــروع تاریــخ پایــان مــدّت‬ ‫وســعت منطقــه‬ ‫‪ 1‬جفیــر ‪1 1362/1/13 1361/12/13‬مــاه درعــرض ‪3‬کیلومتــر‬ ‫وعمــق ‪4‬کیلومتــر‬ ‫‪ 2‬جفیــر ‪1 1362/3/17 1362/2/15‬مــاه و‪2‬روز در عــرض‬ ‫‪6‬کیلو متــر‬ ‫‪ 3‬پاســگاه زیــد ‪3 1363/6/13 1363/3/10‬مــاه و‪6‬روز در‬ ‫عــرض ‪2‬کیلومتــر‬ ‫‪ 4‬چنگولــه ‪ 9 1364/5/26 1363/8/26‬مــاه در عــرض‪6‬‬ ‫کیلومتــر‬ ‫‪ 5‬شــط العلــی ‪1 1364/10/30 1364/9/24‬مــاه و‪ 6‬روز در عــرض‬ ‫‪1/5‬کیلومترودر عمق ‪4‬کیلومتر‬ ‫‪ 6‬فـــــاو ‪ 1 1365/1/18 1364/12/1‬مــاه و‪18‬روز عــرض‬ ‫کیلومتــر‬ ‫‪1‬کیلومترعمــق‪1/5‬‬ ‫‪ 7‬فـــاو ‪ 1 1365/3/13 1365/2/13‬ماه در عرض ‪800‬متر‬ ‫‪ 8‬فـــاو ‪8 1365/5/23، 1365/5/15‬روز در عرض ‪2‬کیلومتر‬ ‫‪ 9‬شــلمچه ‪25 1367/2/30 1367/2/5‬روز عــرض‬ ‫‪4‬کیلومتروعمــق ‪ 4‬کیلومتــر‬ ‫‪ 10‬شلمچه ‪20 1367/3/24 1367/3/4‬روز‬ ‫‪ -11‬مجنون ‪ 2 - 1367/4/4 - 1367/4/3‬روز‬ ‫عرض‪7‬کیلومتروعمق‪2‬کیلومتر‬ ‫‪ 12‬شــلمچه ‪2 1367/7/25 1367/5/27‬مــاه عــرض‬ ‫‪2‬کیلومتروعمــق ‪4‬کیلومتــر‬ ‫‪ 13‬ارونــد کنــار ‪4 1368/7/10 1368/2/18‬مــاه و‪22‬روز عــرض‬ ‫‪8‬کیلومتــر وعمــق ‪3‬کیلومتــر‬ ‫‪ 14‬خســرو ابــاد ‪4 1368/7/10 1368/2/18‬مــاه و‪22‬روز عــرض‬ ‫‪8‬کیلومتــر وعمــق ‪3‬کیلومتــر‬ ‫‪ 15‬خســرو ابــاد ‪6 1369/9/7 1362/2/9‬مــاه و‪28‬روز عــرض‬ ‫‪8‬کیلومتــر وعمــق ‪2‬کیلومتــر‬ ‫‪ 16‬ارونــد کنــار ‪8 1371/11/1 1371/2/23‬مــاه و‪8‬روز عــرض‬ ‫‪8‬کیلومتــر وعمــق ‪3‬کیلومتــر‬ ‫‪-1‬جفیــر‪ :‬گــردان حمــزه طــی ‪ 2‬مرحلــه از تاریــخ ‪ 13‬اســفند ‪1361‬‬ ‫الــی ‪ 13‬فروردیــن ‪ 1362‬و ‪ 15‬اردیبهشــت ‪ 1362‬الــی ‪ 17‬خــرداد‬ ‫‪1362‬در مجمــوع بــه مــدّت ‪ 2‬مــاه و ‪ 2‬روز ماموریــت پدافنــد و‬ ‫نگهــداری از خطــوط واگــذار شــده در منطقــه جفیــر را بــر عهــده‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫فرمانده هــان‪ :‬فرمانــده گــردان‪ :‬شــهید ناصــر بهداشــت‪/‬‬ ‫جانشــین گــردان‪ :‬فرهــاد بیرامــی ‪ /‬معــاون گــردان‪ :‬جلیــس‬ ‫انجمیرانــی صیــاد‬ ‫‪ -2‬پاســگاه زیــد‪ :‬گــردان حمــزه (س) از تاریــخ ‪ 10‬خــرداد‬ ‫‪1363‬الــی ‪ 13‬شــهریور ‪ 1363‬بــه مــدّت ‪ 3‬مــاه و ‪ 6‬روز‬ ‫ماموریــت پدافنــد و نگهــداری از خطــوط واگذار شــده در منطقه‬ ‫پاســگاه زیــد را بــر عهــده داشــت‪.‬‬ ‫فرماندهان‪ :‬فرمانده گردان‪ :‬شهید یوسف سجودی‪ /‬جانشین‬ ‫گــردان ‪ :‬شــهید جعفــر شیرســوار ‪ /‬معــاون گــردان ‪ :‬غالم اوصیا‬ ‫شــهدا‪ :‬یــک نفــر از رزمنــدگان گــردان در ایــن عملیــات بــه‬ ‫شــهادت رســیّد‪.‬‬ ‫‪ -3‬چنگولــه‪ :‬گــردان از تاریــخ ‪ 26‬ابــان ‪ 1363‬الــی ‪ 26‬مــرداد‬ ‫‪ 1364‬بــه م ـدّت ‪ 9‬مــاه ماموریــت پدافنــد و نگهــداری از خطــوط‬ ‫واگــذار شــده در منطقــه چنگولــه را بــر عهــده داشــت‪.‬‬ ‫فرمانده هــان‪ :‬فرمانــده گردان‪:‬شــهید ناصــر بهداشــت جانشــین‬ ‫گردان‪:‬شــهید جعفــر شیرســوار‬ ‫معاون گردان‪ :‬شهید موسی محسنی‬ ‫شــهدا‪ :‬در ایــن ماموریــت ‪ 37‬نفــر از رزمنــدگان گــردان بــه‬ ‫شــهادت رســیّدند کــه شــهید ناصــر بهداشــت فرمانــده محــور‬ ‫چنگولــه از شــهدای ایــن ماموریــت بوده انــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬هورالعظیــم( شــط العلــی)‪ :‬گــردان از تاریــخ ‪ 24‬اذر ‪ 1364‬الی‬ ‫‪ 30‬دی مــاه ‪ 1364‬بــه مـدّت ‪ 1‬مــاه و شــش روز ماموریــت پدافنــد‬ ‫و نگهــداری از خطــوط واگــذار شــده در منطقــه هورالعظیــم را بــر‬ ‫عهــده داشــت‪.‬‬ ‫فرمانده هان‪ :‬فرمانده گردان‪:‬شهید صادق مکتبی‬ ‫جانشین گردان‪ :‬سردار هامون مکتبی‬ ‫معاون گردان‪ :‬برادر احمد محمودی‬ ‫شــهدا‪ :‬در ایــن ماموریــت ‪ 5‬نفــر از رزمنــدگان گــردان بــه‬ ‫شــهادت رســیدند‪.‬‬ ‫‪-5‬فــاو‪ :‬گــردان حمــزه طــی ‪ 3‬مرحلــه واز تاریخ هــای‪ 3‬فروردیــن‬ ‫‪ 1365‬الــی ‪18‬فروردیــن ‪ 1365‬و ‪ 13‬اردیبهشــت ‪ 1365‬الــی‬ ‫‪13‬خــرداد ‪1365‬و ‪15‬مــرداد ‪1365‬الــی ‪ 23‬مــرداد ‪1365‬در مجموع‬ ‫بــه مـدّت ‪ 1‬مــاه و ‪ 25‬روز ماموریــت پدافنــد و نگهــداری از خطــوط‬ ‫واگــذار شــده در منطقــه فــاو( جــاده ام القصــر و کارخانــه نمــک)‬ ‫را بــر عهــده داشــت‪.‬‬ ‫فرمانده هان‪:‬مرحلــه اول‪ -‬فرمانــده گردان‪ :‬شــهید صادق مکتبی‬ ‫بــوده کــه در ان ایــام بــه شــهادت رســیّد‬ ‫جانشین گردان‪:‬احمد محمودی‬ ‫مرحلــه دوم‪-‬فرمانــده گردان‪:‬ســردار ولــی اللــه نانــوا کنــاری‪/‬‬ ‫جانشــین گــردان‪ :‬حــاج جــواد کارگــر‬ ‫مرحلــه ســوم‪-‬فرمانده گردان‪:‬بــرادر بســیجی حــاج جــواد کارگــر ‪/‬‬ ‫جانشــین گــردان‪ :‬مهرعلــی ابراهیــم نــژاد‬ ‫شــهدا‪ :‬در ایــن عملیــات ‪ 16‬نفــر از رزمنــدگان گــردان بــه شــهادت‬ ‫رســیّد نــد کــه شــهید صــادق مکتبــی نیــز در ایــن ماموریــت بــه‬ ‫فیــض شــهادت نائــل امــد‪.‬‬ ‫‪ -6‬شــلمچه‪ :‬گــردان حمــزه طــی ‪ 3‬مرحلــه در تاریخهــای‬ ‫‪ 5‬اردیبهشــت ‪ 1367‬الــی ‪ 30‬اردیبهشــت ‪ 1367‬و ‪4‬خــرداد‬ ‫‪1367‬الــی ‪ 24‬خــرداد ‪1367‬و ‪ 25‬مــرداد ‪1367‬الــی ‪ 25‬مهــر‬ ‫‪ 1367‬در مجمــوع بــه مـدّت ‪ 2‬مــاه و ‪ 15‬روز ماموریــت پدافنــد‬ ‫و نگهــداری از خطــوط واگــذار شــده در منطقــه شــلمچه را بــر‬ ‫عهــده داشــته اســت‪.‬‬ ‫فرمانده هان‪:‬‬ ‫مرحله اول‪-‬فرمانده گردان‪ :‬محسن قربانی‬ ‫جانشین گردان‪:‬برادر رحیم کابلی‬ ‫معاون گردان ‪ :‬شهید ابراهیم جهان بین‬ ‫مرحلــه دوم‪ -‬فرمانــده گــردان‪ :‬محســن قربانــی ‪ /‬جانشــین‬ ‫گردان‪:‬بــرادر رحیــم کابلــی‬ ‫معاون گردان ‪ :‬شهید ابراهیم جهان بین‬ ‫مرحلــه ســوم‪ ---‬شــهدا‪ :‬در ایــن عملیــات ‪ 9‬نفــر از رزمنــدگان‬ ‫گــردان بــه شــهادت رســیّدند‪.‬‬ ‫‪ -7‬جزیــره مجنــون ‪ :‬گــردان حمــزه ســیّد الشّــهداء از تاریــخ‬ ‫‪ 3‬تیــر مــاه ‪ 1367‬الــی ‪ 4‬تیــر مــاه ‪ 167‬بــه مــدّت ‪ 2‬روز بــه‬ ‫ماموریــت تامیــن منطقــه پدافنــدی مجنــون و جلوگیــری از‬ ‫پیشــروی دشــمن و اجــرای پاتــک را بــر عهــده داشــته اســت‪.‬‬ ‫فرمانده هان‪ :‬فرمانده گردان‪ :‬محسن قربانی‬ ‫جانشین گردان‪:‬برادر رحیم کابلی‬ ‫معاون گردان ‪ :‬شهید ابراهیم جهان بین‬ ‫شــهدا‪ :‬در ایــن ماموریــت ‪ 14‬نفــر از رزمنــدگان گردان به شــهادت‬ ‫رســیّد نــد کــه شــهیدان ابراهیــم جهان بیــن‪ ،‬رضــا صادقــی و داود‬ ‫شــیخ در همیــن ماموریــت بــه فیــض شــهادت نائــل شــدند‪.‬‬ ‫‪ -8‬ارونــد کنار‪:‬گــردان حمــزه طــی ‪ 2‬مرحلــه و از تاریخ هــای‬ ‫‪18‬اردیبهشــت ‪ 1368‬الــی ‪ 10‬مهــر مــاه ‪ 1368‬و ‪ 23‬اردیبهشــت‬ ‫‪ 1371‬الــی ‪ 1‬بهمــن مــاه ‪1371‬در مجمــوع بــه مــدّت ‪ 12‬مــاه و‬ ‫‪ 22‬روز ماموریــت پدافنــد و نگهــداری از خطــوط واگــذار شــده‬ ‫در منطقــه ارونــد کنــار و قســمتی از جزیــره ابــادان را بــر عهــده‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫فرمانده هان‪:‬مرحلــه اول‪ -‬فرمانــده گــردان‪ :‬بــرادر محســن‬ ‫قربانــی‪ /‬جانشــین گــردان‪ :‬عســگری قلــی پــور‪ /‬معــاون گــردان‪:‬‬ ‫رحیــم کابلــی‬ ‫مرحلــه دوم‪ -‬فرمانــده گــردان‪ :‬بــرادر محســن قربانــی‪ /‬جانشــین‬ ‫گــردان‪ :‬اســماعیل خــوش نمــا ‪ /‬معــاون گــردان‪ :‬رحیــم کابلــی‬ ‫شــهدا‪ -9 ---:‬خســرو اباد‪:‬گــردان حمــزه طــی ‪ 2‬مرحلــه از‬ ‫تاریخ هــای ‪ 18‬اردیبهشــت ‪ 1368‬الــی ‪ 10‬مهــر مــاه ‪ 1368‬و ‪9‬‬ ‫اردیبهشــت ‪ 1369‬الــی ‪7‬اذر ‪ 1369‬و در مجمــوع بــه مـدّت ‪ 11‬مــاه‬ ‫و ‪ 20‬روز ماموریــت پدافنــد و نگهــداری از خطــوط واگــذار شــده در‬ ‫منطقــه خســرو ابــاد را بــر عهــده داشــته اســت‪.‬‬ ‫فرمانده هــان‪ :‬مرحلــه اول‪ -‬فرمانــده گــردان‪ :‬بــرادر محســن‬ ‫قربانــی ‪ /‬جانشــین گــردان‪ :‬عســگری قلــی پــور‬ ‫معاون گردان‪ :‬نورعلی رمضان نژاد‬ ‫مرحلــه دوم‪ -‬فرمانــده گــردان‪ :‬بــرادر محســن قربانــی‪ /‬جانشــین‬ ‫گــردان ‪ :‬اســماعیل خــوش نمــا‪/‬‬ ‫معاون گردان‪ :‬سردار شهید حاج رحیم کابلی‬ ‫گردان پس از جنگ‬ ‫پــس از دوران پــر فــروغ دفــاع مقـدّس ومـدّت کوتاهــی بعــد از‬ ‫ان کــه گــردان ماموریــت پدافنــد و خــط نگهــداری در جنــوب را بــر‬ ‫عهــده داشــت در اوایــل دهــه هفتــاد بــه عقبــه و محــل اســتقراری‬ ‫تعیــن شــده بــه ســازمان تیــپ ‪ 2‬تاســوعا لشــکر پیــاده ‪ 25‬کربــا‬ ‫بازگشــت‪ .‬در ایــن ایــام عــاوه بــر خــروج نیروهــای بســیجی از‬ ‫گــردان‪ ،‬بخشــی از نیروهــای پایــور بــه علــت حضــوردر واحدهــا‬ ‫و گردان هــای دیگــر و جابجایــی در رده هــای مختلــف ســپاه از‬ ‫ســازمان گــردان خــارج شــدند‪ ،‬وگــردان ازنظــر نیرویــی کمــی‬ ‫کوچکترشــد ولــی ســازمان رزم خــود را حفــظ نمــود‪.‬در ایــن دوران‬ ‫کــه گــردان در پــادگان شــهید یونســی مســتقر بــود عمــوم کارهــا‬ ‫معطــوف بــه تــداوم امــوزش و حضــور در تمرینــات تاکتیکــی‬ ‫می شــده اســت‪.‬اوایل دهــه هشــتاد ســازمان گــردان گســترش‬ ‫یافــت و بــا همــان وظایــف قبلــی بــه کار خــود ادامــه داد؛ امّــا‬ ‫ایــن بــار بــا توجّــه بــه ورود نیروهــای جــوان و بــه بدن ـه ی گــردان‪،‬‬ ‫ذوق و شــوق‪ ،‬نــواوری و ابتــکار و تدبیــر در همــه ی امــور بویــژه‬ ‫در رزمایش هــا کــه نشــان از توانمنــدی و اســتعداد بالقــوه گــردان‬ ‫داشــت بیشــتر بــه چشــم می امــد و بــه صــورت یــک رونــد صعودی‬ ‫تــا اواخــر ایــن دهــه ادامــه پیــدا کرد‪.‬البتـّـه در اواســط ایــن دهــه‬ ‫محــل اســتقرار گــردان بــه پــادگان کربــای ســاری انتقــال یافــت‪.‬‬ ‫در ادامــه ی کار گــردان در ســال ‪ 1388‬طــی چندیــن مرحلــه‬ ‫نیروهــای پشــتیبانی اتــش گــردان جهــت مقابلــه بــا اشــرار و‬ ‫گروه هــای معانــد بــه گــردان تــکاوری صابریــن کــه در منطقــه‬ ‫جنــوب شــرق حضــور داشــتند مامــور شــدند کــه در ان ماموریــت‬ ‫هــم حضــور موفــق و قابــل قبولــی داشــتند‪ .‬اما گســترده ترین‬ ‫ماموریــت گــردان پــس از دفــاع مقـدّس حضــور در مناطق شــمال‬ ‫غــرب کشــور( ارومیه‪-‬اشــنویه) و سلســله عملیاتهــای نیــروی‬ ‫زمینــی ســپاه در تابســتان و پاییــز ســال ‪ 1390‬بــه منظــور مقابلــه‬ ‫بــا منافقیــن و گروهــک پــژاک بــوده کــه در انجــا گردان مســئولیت‬ ‫پدافنــدی را در طــی کل ماموریــت بــا شــش پایــگاه و پاســگاه بــر‬ ‫عهــده داشــت و بــه حــول و ق ـوّه الهــی در ایــن ماموریــت خطیــر‬ ‫نیزباتــوک ّل برخداونــد متعــال وتــاش وهمّــت وصــف ناشــدنی‬ ‫رزمنــدگان گــردان کارنامــه خــوب و ارزشــمندی را از خــود بــه جــای‬ ‫گذاشــت‪.‬از همــه بــا شــکوه تــر حضــور رزمنــدگان گــردان حمــزه‬ ‫سیدالشــهدا(ع)در دفــاع از حــرم اهل بیــت عصمــت( ع) و مقابله‬ ‫بــا فتنــه تکفیــری_ داعشــی در کشــور بــرادر ســوره اســت کــه‬ ‫شــرح ایــن دالوری هــا ‪،‬رشــادت هــا و ایثــار و شــهادت هــا مثنــوی‬ ‫هفتــاد مــن کاغــذ اســت ‪.‬و امــروز پــس از گذشــت ‪ 25‬ســال از‬ ‫دوران دفــاع مقدّس‪،‬گــردان حمــزه ســیّد ال ّ‬ ‫شــهداء(ع) بــا همــان‬ ‫صالبــت و قــدرت و بــا داشــتن نیروهــای جــوان و والیــی خــود و بــا‬ ‫تکیــه بــر فرهنگــی نــاب یعنی گذشــته ســرخ( عاشــورای حســینی)‬ ‫و اینــده ای ســبز(ظهور امــام زمــان (عجــل اللــه تعالــی فرجــه‬ ‫الشــریف))امادگی رزمــی بســیار بــاال و بصیــرت الزم را جهــت‬ ‫انجــام هرگونــه ماموریــت بــرای حفــظ ارزشــها و ارمانهــای انقــاب‬ ‫اســامی در سراســر ایــران اســامی و حتّــی فراتــر از مرزهــای‬ ‫جمهــوری اســامی دارد ‪.‬‬ ‫داوود مردی بود از گردان حمزه‬ ‫حمزه به داوود است‪ ،‬ان گردان حمزه‬ ‫گردان حمزه خط شکن ‪ ،‬رودی خروشان‬ ‫گردان حمزه سوز و اه و ‪ ،‬عشق و عرفان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!