روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 505 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 505

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 505

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 505

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫پنج شنبه ‪ 26‬اسفند ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 17-‬مارس ‪ /14 -2022/‬شعبان ‪ -1443/‬شماره‪505‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫نوروز شعر بی غلطی است که پایان رویاهای ناتمام را تفسیر می کند‬ ‫چه افسانه ی زیبایی‪....‬زیباتر از واقعیت‬ ‫بــا خیــزش و رویــش فصــل بهــار ‪،‬درس یک ســالگی تغییــر و تحــول و تدبــر روزنامــه بــازار کســب و کار پــارس هــم بــه زیبایــی‬ ‫وخســتگی ناپذیــر بــه پایــان رســیده اســت بــه یمــن رویــش ســبز‪،‬لبخند ونفســی دوبــاره ‪،‬روزنامــه بــازار کســب و کار پــارس بــا ارزوی‬ ‫بــی انتهــای سالمتی‪،‬شــادکامی وســالی پــر از برکــت ســال نــو را بــه همــه ی شــما هموطنــان عزیــز و گرامــی تبریــک عــرض مــی دارد‪.‬‬ ‫چگونه «برکت»‬ ‫جهانی شد‬ ‫‪3‬‬ ‫در اینده برای تامین‬ ‫گندم و ارد‪،‬‬ ‫مشکلی نداریم‬ ‫توزیع مرغ با کد ملی‬ ‫وجود ندارد‬ ‫‪4‬‬ ‫مردم سرمایه های اصلی‬ ‫در بعد اجتماعی‬ ‫هستند‬ ‫‪5‬‬ ‫ایــن ارامــش نتیجــه همــکاری اعضــای ایــن قــرارگاه باهــم اســت‪،‬‬ ‫علــی رغــم تحریم هــا و مشــکالت تامیــن ارز‪ ،‬در ‪ ۶‬ماهــه ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه‪ ۵۳ ،‬درصــد توزیــع نهــاده دامــی افزای ـش ‬ ‫یافتــه اســت و هرمــاه یــک میلیــارد دالر ارز ترجیحــی بــرای تامیــن‬ ‫نهــاده اختصــاص داده شــده اســت‪...‬‬ ‫‪ 313‬شهید‬ ‫در یک گردان خط شکن‬ ‫‪8‬‬ ‫نوروز‬ ‫را با احتیاط‬ ‫سپریکنیم‬ ‫عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید‬ ‫بهشــتی گفــت‪ :‬گمانه زنی هــای متخصصــان‪،‬‬ ‫پیش بینــی اینــده همه گیــری را ‏دشــوار می دانــد و‬ ‫احتمــال ادامــه ان را تــا دو ســه ســال اینــده تقویــت‬ ‫می کنــد؛ بنابرایــن بــا وجــود واکسیناســیون گســترده‬ ‫بایــد‏تعطیــات ســال نــو را بــا احتیــاط بگذرانیــم و‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫همچنــان پروتکل هــا را رعایــت کنیــ ‪‎‬‬ ‫همــه گیــری کرونــا کــه از بیش از ‪ ۲‬ســال قبل زندگی‬ ‫همــه مــردم جهــان را تحــت تاثیــر قــرار داده تاکنــون‬ ‫پنــج جهــش ژنتیکــی‏خطرناک شــامل الفا‪ ،‬بتــا‪ ،‬گاما‪،‬‬ ‫دلتــا و امیکــرون داشــته اســت‪ .‬امیکــرون جدیدتریــن‬ ‫نســخه جهــش یافتــه ایــن ویــروس اولیــن بــار‏در مــاه‬ ‫نوامبــر (ابــان) در افریقــای جنوبــی شناســایی شــد‬ ‫و ســازمان جهانــی بهداشــت ان را «گونــه نگــران‬ ‫کننــده» اعــام کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کرونــا تاکنــون ‪ ۶‬مــوج بــا مــوارد ابتــای بــاال در ایــران‬ ‫ثبــت کــرده و هــر کــدام از ایــن ســویه ها مــرگ و ابتــای‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫زیــادی را بــرای‏مــردم بــه همــراه داشــته اس ـ ‪‎‬‬ ‫ســویه امیکــرون بــه عنــوان جدیدتریــن ســویه کرونــا بــا‬ ‫توجــه بــه افزایــش مــوارد ابتــا بــا وجــود واکسیناســیون‬ ‫گســترده در ایــران‏همچنــان موجب نگرانی کارشناســان‬ ‫و مســئوالن اســت‪ .‬وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی روز یکشــنبه ‪ ۲۸‬اذر ‏مــاه مشــاهده ســویه‬ ‫امیکــرون را در ایــران تاییــد کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دکتــر حمیــد ســوری در مــورد وضعیــت همــه گیــری‬ ‫کرونــا بعــد از ظهــور ســویه امیکــرون اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫تاکنــون پنــج واریانــت ‏‏(ســویه) هشــداردهنده در‬ ‫همه گیــری کوویــد ‪ ۱۹‬در جهــان رخ داده کــه بــه جــز‬ ‫ســویه گامــا بقیــه واریانــت هــا در کشــور مــا تلفــات‏و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫هزینــه هنگفتــی را تحمیــل کــرده اســ ‪‎‬‬ ‫ایــن همــه گیرشــناس ادامــه داد‪ :‬کامیابــی هــا و‬ ‫ناکامی هایــی داشــته ایــم‪ .‬درس هایــی اموختــه شــده‬ ‫و درس هایــی هــم نیاموختــه ایــم‪.‬‏تغییــر در وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی در تابســتان‬ ‫گذشــته و بــه دنبــال ان اغــاز ورود واکســن فــراوان بــه‬ ‫کشــور‏و ســرعت گرفتــن واکسیناســیون بــرای جبــران‬ ‫مافــات‪ ،‬امیــد را در برخــی ایجــاد کــرد کــه چیــزی به پایان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫همــه گیــری در کشــور‏نمانــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫ســوری گفــت‪ :‬ایــن تصــور هــم پیــش بینــی هــای‬ ‫پوشــش واکسیناســیون را زیــر ســوال بــرد و هــم بــا‬ ‫امــدن میهمــان ناخوانــده‏امیکــرون معــادالت را برهــم‬ ‫زد‪ .‬در حالــی کــه تعــداد مــرگ هــای تاییــد شــده روزانــه‬ ‫کرونــا بــه حــدود ‪ ۲۰‬نفــر رســیده بــود بــا‏جهشــی ســریع‬ ‫ســیر صعــودی مــوارد بســتری و مــرگ و میــر بیمــاران‬ ‫شــروع شــد و بــه بــاالی ‪ ۲۴۰‬نفــر در روز رســی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید‬ ‫بهشــتی ادامــه داد‪ :‬گرچــه هنــوز تعــداد مــرگ هــا بــا‬ ‫مــوج پنجــم ناشــی از دلتــا‏فاصلــه زیادی داشــت؛ تجربه‬ ‫دیگــری بــرای سیاســتگذاران حــوزه ســامت برجــای‬ ‫گذاشــت تــا در مقابــل ایــن ویــروس ســاده‏اندیــش‬ ‫نباشــند و بیشــتر بــه توصیه هــای متخصصــان امــر‬ ‫گــوش دهنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ایــا مــی تــوان گفــت‬ ‫بــه دوران همــه گیــری کرونــا نزدیک می شــویم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫گمانــه زنــی هــای‏متخصصــان اپیدمیولــوژی (همه گیر‬ ‫شناســی) در سراســر جهــان کــه کمتــر بــا اتفــاق نظــر‬ ‫همــراه اســت‪ ،‬نشــان مــی دهــد پیــش بینــی‏اینــده‬ ‫همــه گیــری در ماه هــای پیــش رو را بســیار دشــوار و‬ ‫حتــی احتمــال ایــن کــه دو ســه ســال دیگــر ادامــه یابــد‪،‬‬ ‫تقویــت مــی کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســوری بــا اشــاره بــه شــبیه تریــن همــه گیــری بشــر در‬ ‫یکــی دو ســده اخیــر افــزود‪ :‬همــه گیــری کــه در حــدود‬ ‫ســال ‪ ۱۸۹۰‬میــادی‏رخ داد‪ ،‬گرچــه مــرگ و میری بســیار‬ ‫کمتــر از همــه گیــری انفلوانــزای اســپانیایی داشــت؛‬ ‫امــا دارای الگــو و ماهیتــی شــبیه تــر بــه‏کوویــد ‪ ۱۹‬بــود‪.‬‬ ‫بیمــاری مســبب همــه گیــری ســال ‪ ۱۸۹۰‬بــه اشــتباه‬ ‫انفلوانــزای روســی لقــب گرفــت‪ ،‬ولــی مشــخص شــد‬ ‫نــه‏انفلوانــزا بلکــه یــک بیمــاری ناشــی از کروناویــروس‬ ‫بــود‪ .‬بــا مراجعــه بــه تاریــخ مــی بینیــم امکان حضور ســه‬ ‫تــا پنــج ســاله همــه‏گیــری کرونــا را در شــرایط حاضــر‬ ‫تقویــت می کنــ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر پیشــرفت هــای علمــی طــی ‪۱۳۰‬‬ ‫ســال گذشــته و وضعیــت متفــاوت دانــش بشــر امروز‬ ‫بــا دوران قبــل تاکیــد‏کــرد‪ :‬از هوشــمندی ویــروس‬ ‫بــرای ادامــه بقــای خــود نبایــد غافــل بــود‪ .‬جهش هــای‬ ‫اینــده کروناویــروس بــرای کســی قابــل پیــش بینــی‬ ‫‏نیســت و همــان طــور کــه ســویه دلتــا بــه عنــوان‬ ‫چهارمیــن ســویه هشــداردهنده‪ ،‬وخامــت بیشــتری از‬ ‫بیمــاری را نســبت بــه ســویه‏هــای قبلــی نشــان داد‪،‬‬ ‫مشــخص نیســت بــاز شــاهد ســویه هشــداردهنده‬ ‫ششــم خواهیــم بــود یــا خیــر؟‬ ‫جهش های ویروس و میزان اثربخشی واکسن‬ ‫ایــن اســتاد اپیدمیولــوژی در پاســخ بــه ایــن ســوال‬ ‫کــه ایــا ادامــه تزریــق دزهــای واکســن هــای موجــود‬ ‫مــی توانــد بشــر را مصــون نگــه‏دارد؟ تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫تحریریه روزنامه بازار کسب وکار‬ ‫شــواهد چنیــن چیــزی را نشــان نمــی دهنــد و برعکــس‬ ‫شــاهد کاهــش میــزان اثربخشــی واکســن هــای موجــود‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫‏هســتی ‪‎‬‬ ‫ســوری گفــت‪ :‬ویــروس‪ ،‬هــم بــا جهــش و هــم بــا‬ ‫جســت وجــوی میزبــان هــای مختلــف مــی خواهــد‬ ‫بــه حیــات خــود ادامــه دهــد‪ .‬شــاید‏ســویه‪‎BA.‎‬‏‪۲‬‏‪‎ ‎‬ایــن‬ ‫نقــش را اکنــون بــه خوبــی بــازی مــی کنــد و بایــد مراقــب‬ ‫ان باشــیم‪ .‬متاســفانه نظــام مراقبــت ژنومیــک نداریــم‬ ‫و ‏تعــداد تســت های توالــی یابــی موجــود نمی توانــد‬ ‫تصویر روشــنی از الگوی ســویه های کرونا در کشــورمان‬ ‫را نشــان ده ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬چرخــش ویــروس و وضعیــت ابتــا‬ ‫بــه بیمــاری هــم بــه خاطــر فقــدان بیماریابــی فعــال و‬ ‫تعــداد انــدک تســت‪ ،‬قابــل‏تحلیــل اپیدمیولــوژی ایــن‬ ‫همــه گیــری نیســت‪ .‬نداشــتن دسترســی بــه داده هــای‬ ‫همه گیــری و ضعــف تحقیقــات بومــی هــم احتمــال‬ ‫‏تحلیــل اشــتباه از اینــده همه گیــری را بیشــتر مــی کنــد‪.‬‬ ‫پــس مجبوریــم بــه علــم همه گیرشناســی؛ بررسـی های‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫جهانــی و شــواهد‏علمــی بین المللــی تکیــه کنی ـ ‪‎‬‬ ‫اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی‬ ‫گفــت‪ :‬میــزان باالتــر ابتــا بــه کرونــا مــی توانــد احتمــال‬ ‫جهش هــای بیشــتر در ویــروس‏را بــاال ببــرد؛ بنابرایــن‬ ‫بعــد از امیکــرون بایــد بیشــتر مراقــب بــود و ایــام‬ ‫تعطیــات ســال نــو را بــا احتیاط کامل و پایــش و نظارت‬ ‫‏کافــی بگذرانیــم تــا ماننــد ایــام مشــابه ســال گذشــته ‬ ‫میهمــان مــوج هفتــم نباشــیم‪ .‬بســیار خوشــبینانه‬ ‫خواهــد بــود کــه منتظــر پایان همه‏گیــری در دوران پس‬ ‫از امیکــرون باشــیم‪ .‬خطایــی راهبــردی اســت کــه تصــور‬ ‫کنیــم تنهــا بــا افزایش پوشــش و دز واکسیناســیون‏قادر‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫بــه خداحافظــی از ایــن همه گیــری هســتی ‪‎‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬نیازمنــد تحقیقــات بیشــتر‪ ،‬همــکاری‬ ‫بیشــتر و جــذب حداکثــری افــراد متخصــص و کاربلــد‬ ‫هســتیم‪ .‬همــه گیــری ‏کرونــا بســیار قهارتــر از ان‬ ‫اســت کــه تنهــا توســط عــده ای معــدود در محــدوده‬ ‫یــک ســازمان یــا وزارتخانــه و تنهــا بــا تکیــه بــه‏تجــارب‬ ‫کارشناســان و متخصصــان قابــل مهــار باشــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مرکــز روابــط عمومــی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی اعــام کــرد‪ :‬در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته‪،‬‬ ‫‪ ۱۱۸‬بیمــار کوویــد‪ ۱۹‬‏جــان خــود را از دســت دادنــد و‬ ‫مجمــوع جان باختــگان ایــن بیماری بــه ‪ ۱۳۸‬هــزار و ‪۹۴۹‬‬ ‫نفــر رســید و ‪ ۶۱۰‬بیمــار جدیــد‏بســتری شــدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش تــا کنــون ‪ ۴۸‬میلیــون و ‪۲۵۰‬‬ ‫هــزار و ‪ ۹۴۷‬ازمایــش تشــخیص کوویــد‪ ۱۹‬در کشــور‬ ‫انجــام شــده اســت‪ .‬‏همچنیــن ‪ ۶۳‬میلیــون و ‪۵۶۱‬‬ ‫هــزار و ‪ ۹۱۶‬نفــر دُز اول‪ ۵۶ ،‬میلیــون و ‪ ۱۷۷‬هــزار و‬ ‫‪ ۶۴۲‬نفــر دُز دوم و ‪ ۲۵‬میلیــون و ‪۶۱‬‏هــزار و ‪ ۱۹۶‬نفــر‪،‬‬ ‫دُز ســوم واکســن کرونــا را تزریــق کــرده انــد و مجمــوع‬ ‫واکسـن های تزریــق شــده در کشــور بــه ‪ ۱۴۴‬میلیــون‏و‬ ‫‪ ۸۰۰‬هــزار و ‪ ۷۵۴‬دُز رســی ‪‎‬د‪‎.‬‏‪/‬ایرنا‬ ‫‪‎‎‬‬ ‫روابط عمومی و شورای فرهنگی‬ ‫بانک ملی استان گلستان‬ ‫‪2‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫اطالعات اقتصادی شرکت های زیرمجموعه‬ ‫وزارتخانه ها منتشر می شود‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــه پافشــاری دولــت بــر عنصــر شــفافیت اطالعات اقتصــادی تاکید‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬دولــت بــه همــه وزارتخانه هایــی کــه شــرکت های زیرمجموعــه انهــا صورت هــای‬ ‫مالــی افشانشــده دارنــد‪ ،‬تاکیــد کــرده تــا هــر چــه زودتــر اقــدام بــه شــفافیت کننــد‪.‬‬ ‫«ســید احســان خانــدوزی» در مراســم رونمایــی از ســامانه جدیــد پایــش و نظــارت بــازار ســرمایه‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در ‪ ۱۸‬ابــان مــاه وعــده دادیــم کــه تــا پایــان امســال نخســتین قــدم را در حــوزه‬ ‫نظارتــی بــازار ســرمایه بــر خواهیــم داشــت و اعــام کردیــم کــه بایــد توانمندی هــای باالتــری بــرای‬ ‫نظــارت بــر بــازار ســرمایه تحقــق و شــکل بگیــرد‪.‬‬ ‫وی اعــام کــرد‪ :‬خوشــحالیم کــه نخســتین گام نظارتــی را قبــل از پایــان ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــا همــت و‬ ‫تــاش رییــس ســازمان بــورس در بــازه زمانــی اعــام شــده‪ ،‬محقــق کردیــم‪.‬‬ ‫خانــدوزی افــزود‪ :‬ایــن اقــدام درراســتای گونــه دوم حمایت هــا بــود کــه ســازو کارهــای نهــادی الزم‬ ‫را بــرای بــه حداقــل رســاندن عناصــر ضــد اعتمــاد در بــازار ســرمایه فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی تاکیــد کــرد‪ :‬در پیچیده تریــن بازارهــای جهــان هــم بایــد تــاش‬ ‫شــود تــا ایــن مســایل بــه حداقل تریــن وضــع ممکــن برســد‪ ،‬یعنــی ســاز و کارهــای نهــادی کــه‬ ‫اجــازه گســترش فریــب و دســتکاری را در ســطح فعــاالن بــازار ســرمایه می دهنــد‪ ،‬بایــد بــه‬ ‫حداقــل برســند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســامانه هــای نظارتــی امــروز یکــی از مصادیــق همــان ســاز و کارهــای نهــادی اســت و‬ ‫امیدواریــم بــا توســعه و گســترش ان بــه کاهــش ضــرر و زیــان مــردم کمــک شــود‪.‬‬ ‫خانــدوزی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته مــردم دچــار خســران و زیــان هــای جــدی از بــازار ســرمایه‬ ‫شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬بخــش گســترده ان بــه ســواد مالــی انهــا و بخــش دیگــر بــه ضعــف نظــارت بــر‬ ‫می گــردد کــه باعــث شــد تــا بخــش زیــادی از مــردم بــا اطالعــات اشــتباه و عــدم مداخلــه بــه موقــع‬ ‫ســامانه هــای نظارتــی‪ ،‬بخــش زیــادی از ســرمایه و اعتمــاد خــود را نســبت بــه ایــن بــازار از دســت‬ ‫بدهنــد‪ .‬امیدواریــم ســامانه های نظارتــی کمــک کننــده بــه ترمیــم بــی اعتمادی هــای ایجــاد شــده‬ ‫در بــازار باشــند‪.‬‬ ‫بازار سرمایه؛ جایگاه پول های هوشمند‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســه عنصــر مــا را مکلــف بــرای حرکــت در ایــن مســیر مــی کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬عنصــر‬ ‫اول ایــن اســت کــه بــازار ســرمایه جایــگاه پــول هــای هوشــمند اســت‪ ،‬همچنیــن گســتره بــی‬ ‫نظیــری را نســبت بــه ســال هــای گذشــته پیــدا کــرده اســت و در اخــر اینکــه بازار ســرمایه به شــدت‬ ‫در معــرض تعــارض منافــع و بســترهای فســاد اســت‪.‬‬ ‫خانــدوزی بــا اشــاربه بــه اینکــه در برابــر عنصرهــای اعــام شــده بایــد ســه عنصــر نظارتــی را مــورد‬ ‫تقویــت قــرار دهیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬در ابتــدا بایــد در مقابــل پــول هــای هوشــمند‪ ،‬مکانیــزم هــای نظــارت ‬ ‫هوشــمند تقویــت شــوند‪ ،‬اگــر صاحبــان بیشــترین بهره هــای هوشــی از طریــق انــواع روش هــای‬ ‫تجــارت و اســتفاده از فنــاوری هــا تــاش مــی کننــد تــا ســودهای انــدک را در ایــن بــازار جمــع کننــد‪ ،‬نهــاد‬ ‫ناظــر نبایــد ضعیــف باشــد و بایــد همســو بــا بازیگــران جدیــد مجهــز بــه فنــاوری هــای هوشــمند باشــد‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت‪ :‬همچنیــن همســو بــا گســترش بــازار بایــد زمینــه گســتردگی‬ ‫اهــرم هــا و عناصــر نظارتــی فراهــم شــود‪ .‬در مقابــل عناصــر ســوم کــه مســاله مدیریــت تعــارض‬ ‫منافــع اســت بایــد تــاش شــود تــا نهــاد ناظــر در بــازار ســرمایه پیراســته تــر از هــر بــازار دیگــری‬ ‫نســبت بــه تعــارض منافــع عمــل کنــد زیــرا تخلفــات در ایــن بــازار شیشـه ای تــر از هــر بــازار دیگــری‬ ‫نشــان داده مــی شــود‪.‬‬ ‫خانــدوزی افــزود‪ :‬از رییــس ســازمان بــورس درخواســت داریــم تــا گــزارش عملکــرد نظارتــی در هــر‬ ‫یــک از ســامانه ها را بــه طــور دقیــق بررســی کنــد و فعــاالن بــازار بداننــد کــه تخلفــات در هــر مقــام و‬ ‫ســطحی و هــر وابســتگی کــه ان شــرکت دارد توســط مقــام ناظــر بــورس کشــف و افشــا می شــود‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن اقــدام بایــد کمــک کننــده بــه بازگشــت اعتمــاد‬ ‫بــه فعــاالن بــازار ســرمایه باشــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در راســتای ایجــاد شــفافیت‪ ،‬صورت هــای مالــی شــرکت های‬ ‫زیــر مجموعــه وزارت اقتصــاد را در شــهریور مــاه بــا اســتفده از ســامانه کــدال شــفاف کردیــم‪.‬‬ ‫وی بــه پافشــاری دولــت برعنصــر شــفافیت اطالعــات اقتصــادی تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬دولــت بــه‬ ‫همــه وزارتخانه هایــی کــه شــرکت های زیرمجموعــه انهــا صــورت هــای مالــی افشانشــده دارنــد‪،‬‬ ‫تاکیــد کــرده اســت تــا صورت هــای مالــی را شــفاف کننــد در غیــر اینصــورت وزارت اقتصــاد بــه‬ ‫نیابــت از ان وزارتخانه هــا ‪ ،‬صورت هــای مالــی شــرکت ها را شــفاف می کنــد‪.‬‬ ‫خانــدوزی اعــام کــرد‪ :‬امیدواریــم گام هــای مســتمر بتوانــد در خروجــی یــک بــازار ســالم و‬ ‫منصفانــه خــود را نشــان دهــد و بــرای ســال ‪ ۱۴۰۱‬شــاهد دســتاوردهای ارزشــمند باشــیم‪/.‬ایرنا‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫چهار شنبه ‪ 25‬اسفند‬ ‫پنج شنبه ‪ 26‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 51,010,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 11,779,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی‬ ‫‪ 116,030,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 118,230,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 67,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه‬ ‫‪ 37,340,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪505‬‬ ‫تمدید زمان تعیین‬ ‫تکلیف واگذاری اراضی‬ ‫مسکونی غیرفعال تا‬ ‫اردیبهشت ماه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫حســین محبوبــی مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان‬ ‫گلســتان ازتمدیــد تعییــن تکلیــف واگــذاری اراضــی‬ ‫مســکونی غیرفعــال تــا پایــان اردیبهشــت مــاه ‪ ۱۴۰۱‬در‬ ‫ســفر ریاســت جمهــور بــه اســتان گلســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی‪،‬‬ ‫(گلستان) حسین محبوبی مدیرکل راه و شهرسازی‬ ‫گلســتان از تمدیــد تعییــن تکلیــف واگــذاری اراضــی‬ ‫مســکونی غیرفعــال تــا پایــان اردیبهشــت ‪ ۱۴۰۱‬در‬ ‫ســفر ریاســت محتــرم بــه اســتان خبــرداد و گفــت‪:‬‬ ‫کلیــه دارنــدگان قراردادهــای زمیــن هــای مســکونی‬ ‫از ســوی اداره کل راه و شهرســازی کــه مهلــت اخــذ‬ ‫پروانــه و احــداث بنــای ان هــا منقضــی شــده اســت‬ ‫‪ ،‬هرچــه ســریعتر بــه اداره واگــذاری اداره کل راه‬ ‫و شهرســازی مراجعــه نمــوده و نســبت بــه ایفــای‬ ‫تعهــدات خــود و اخــذ پروانــه اقــدام نماینــد ‪ ،‬در‬ ‫غیــر اینصــورت قــرارداد واگــذاری ان هــا از درجــه‬ ‫اعتبــار ســاقط مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر ســازمان ملــی زمیــن‬ ‫و مســکن بــه تمامــی اشــخاصی کــه قراردادهــای‬ ‫واگــذاری زمیــن هــای مســکونی منعقــد کــرده انــد و بــه‬ ‫هــر دلیلــی موفــق بــه اخــذ پروانــه و شــروع ســاخت و‬ ‫ســاز و اخــذ پایــان کار نشــده انــد‪ ،‬بــرای اخریــن بــار تــا‬ ‫پایــان اردیبهشــت مــاه ســال ‪ ۱۴۰۱‬فرصــت مــی دهــد‬ ‫کــه نســبت بــه انجــام تعهــدات خــود اقــدام نمــوده و‬ ‫در نهایــت ســند زمیــن تحویلــی را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول درخصــوص ان دســته از افــرادی‬ ‫کــه پــس از گذشــت مهلــت یادشــده ‪ ،‬بــاز هــم‬ ‫نســبت بــه اخــذ پروانــه و شــروع ســاخت و ســاز‬ ‫اقــدام ننماینــد گفــت ‪ :‬شــهروندان شــریف گلســتانی‬ ‫کــه دارای قــرارداد واگــذاری زمیــن بــا ایــن اداره کل‬ ‫هســتند در صــورت عــدم تمدیــد قــرارداد در مهلــت‬ ‫اعــام شــده ‪ ،‬مشــمول فســخ قــرارداد واگــذاری شــده‬ ‫و زمیــن واگذارشــده از ایشــان پــس گرفتــه شــده و بــه‬ ‫دولــت بازگردانــده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫برگزاری انتخابات هیات‬ ‫رییسه شورای هماهنگی‬ ‫روابط عمومی های استان‬ ‫گلستان‬ ‫بــا حضــور ســید علــی مهاجــر معــاون سیاســی امنیتی‬ ‫و اجتماعــی اســتاندار گلســتان‪ ،‬ســید حســین علــوی‬ ‫مدیــر کل دفتــر اســتاندار و روابــط عمومــی و روابــط‬ ‫عمومــی دســتگاه های اجرایــی انتخابات هیات رییســه‬ ‫شــورای هماهنگــی روابــط عمومــی هــای اســتان‬ ‫گلســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫ســازمان مدیریــت وبرنامه ریــزی اســتان گلســتان وبــه نقــل‬ ‫از پایــگاه اطــاع رســانی اســتانداری گلســتان جلســه هیــات‬ ‫رییســه شــورای هماهنگــی روابــط عمومــی هــای اســتان‬ ‫گلســتان برگــزار شــد و معــاون سیاســی امنیتــی و اجتماعــی‬ ‫اســتاندار گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬همراهــی تمامــی روابــط‬ ‫عمومــی هــا در ســفر ریاســت جمهــور به گلســتان ارزشــمند‬ ‫و شایســته تقدیــر بــود‬ ‫ســید علــی مهاجــر گفــت‪ :‬نــگاه مــا بــه روابط عمومــی کامال‬ ‫کاربــردی اســت و البتــه روابــط عمومــی نقــش قابــل توجهــی‬ ‫در ارائــه خدمــات دســتگاه هــای اجرایــی دارد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن جلســه مدیــر کل دفتــر اســتاندار و‬ ‫روابــط عمومــی یــاداور شــد‪ :‬بایــد در قالــب روابــط عمومــی‬ ‫رســالت خــود را در بیــان خدمــات انقــاب اســامی بــه‬ ‫انجــام برسانیم‪.‬ســید حســین علــوی خاطر نشــان کــرد‪ :‬باید‬ ‫خدمــات بــا صداقــت بــه تــوده هــای مــردم انتقــال یابــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه معــاون روابــط عمومــی‪ ،‬تشــریفات و امــور‬ ‫بیــن الملــل اســتانداری گلســتان گفــت‪ :‬هــدف مــا دانــش‬ ‫افزایــی در حــوزه روابــط عمومــی و تقویــت فرهنــگ گفتمــان‬ ‫و معرفــی دســتاورد هــای جمهــوری اســامی اســت‪.‬‬ ‫علــی متکــی تاکیــد کــرد‪ :‬تــاش مــا هــم افزایــی روابــط‬ ‫عمومــی هــا ‪ ،‬انتقــال تجربیــات ‪ ،‬بهــره بــرداری از ان و رفــع‬ ‫مظلومیــت هــا و محرومیــت هــای گلســتان اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت در ایــن انتخابــات کــه بــا رای دهــی‬ ‫‪ ۷۷‬مدیــر روابــط عمومــی انجــام شــد‪ ،‬اقایــان مجیــد‬ ‫دهنوخلجــی ‪،‬ارش فوالدیــان‪ ،‬ســید جــال میرشمســی‪،‬‬ ‫ولــی الــه ســاور‪ ،‬جــواد صلواتیــان‪ ،‬حنظلــه گرزیــن و‬ ‫خانــم منصــوره ســاورعلیایی بــه عنــوان اعضــای هیــات‬ ‫رییســه‪ ،‬اقــای مرتضــی مقــدس بــه عنــوان بــازرس و اقــای‬ ‫محمدعلــی خانــدوزی بــه عنــوان خزانــه دار بــه مدت ‪ 2‬ســال‬ ‫انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫استان ها به صنایع تبدیلی‬ ‫مجهز نیستند‬ ‫ایــن ارامــش نتیجــه همــکاری اعضــای ایــن قــرارگاه باهــم‬ ‫اســت‪ ،‬علــی رغــم تحریم هــا و مشــکالت تامیــن ارز‪ ،‬در ‪۶‬‬ ‫ماهــه ســال ‪ ۱۴۰۰‬نســبت بــه مــدت مشــابه‪ ۵۳ ،‬درصــد توزیع‬ ‫ش یافتــه اســت و هرمــاه یــک میلیــارد‬ ‫نهــاده دامــی افزایــ ‬ ‫دالر ارز ترجیحــی بــرای تامیــن نهــاده اختصــاص داده شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫توزیع مرغ با کد ملی‬ ‫وجود ندارد‬ ‫سرویس اقتصاد کشاورزی‪:‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت‪ :‬در مقایســه ‪ ۶‬ماهــه دوم‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته‪ ،‬امســال از‬ ‫صف هــای چندیــن کیلومتــری ســال گذشــته دیگــر خبــری نیســت‬ ‫و توزیــع مــرغ بــا کــد ملــی دیگــر وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بازار کســب و کار از وزارت جهاد کشــاورزی‪،‬‬ ‫«ســید جــواد ســاداتی نــژاد » در جلســه قــرارگاه امنیــت غذایــی‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬از ابتــدای دولــت و بــا توجــه بــه تاکیــد ریاســت‬ ‫جمهــوری بــه ســفره مــردم و پایــداری در معیشــت در اقشــار‬ ‫مختلــف مــردم‪ ،‬وزارت جهــاد کشــاورزی عهــده دار فرماندهــی‬ ‫واحــد زنجیــره تولیــد و تامیــن مــواد غذایــی شــده اســت کــه در‬ ‫ارامــش بــازار نقــش مهمــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه این کــه تامیــن غــذا‬ ‫و ســفره مــردم‪ ،‬مبحــث روزانــه ای اســت بــه ایــن جمع بنــدی‬ ‫رســیدیم کــه بایــد کاالهــای اساســی را روزانــه مــورد رصــد قــرار‬ ‫دهیــم‪ .‬بــر ایــن اســاس در وزارت جهــاد کشــاورزی قــرارگاه امنیت‬ ‫غذایــی را ایجــاد کردیــم کــه ایــن قــرارگاه هــرروز ســاعت ‪ ۶‬تــا ‪۸‬‬ ‫صبــح به صــورت کشــوری جلســه تشــکیل می دهــد و به طــور‬ ‫روزمــره حــوزه محصــوالت اساســی مــورد رصــد قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن قــرارگاه تمــام زنجیــره اعــم از تعزیــرات‪،‬‬ ‫اتــاق اصنــاف‪ ،‬بســیج‪ ،‬ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و‬ ‫تولیدکننــدگان و وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت حضــور دارنــد‬ ‫و در تصمیم گیــری مشــارکت دارنــد‪ .‬در مقایســه ‪ ۶‬ماهــه دوم‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته‪ ،‬امســال‬ ‫از صــف هــای چندیــن کیلومتــری ســال گذشــته دیگــر خبــری‬ ‫نیســت و توزیــع مــرغ بــا کــد ملــی دیگــر وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬دالیــل ایــن پایــداری و ارامــش کنــار هــم بــودن‬ ‫تمــام زنجیــره تولیــد‪ ،‬تامیــن و توزیــع محصــوالت کشــاورزی و‬ ‫رصــد روزانــه و مــدام تولیــد و بــازار اســت و یکــی از اولویت هــا و‬ ‫وظایــف مــا حفــظ ایــن پایــداری اســت‪.‬‬ ‫ســاداتی نــژاد بابیــان این کــه در هیــچ دوره ای در اســتانه عیــد‬ ‫نــوروز ایــن ارامــش را در بــازار نداشــته ایم‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫ارامــش نتیجــه همــکاری اعضــای ایــن قــرارگاه باهــم اســت‪،‬‬ ‫علــی رغــم تحریم هــا و مشــکالت تامیــن ارز‪ ،‬در ‪ ۶‬ماهــه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬نســبت بــه مــدت مشــابه‪ ۵۳ ،‬درصــد توزیــع نهــاده دامــی‬ ‫افزایــش یافتــه اســت و هرمــاه یــک میلیــارد دالر ارز ترجیحــی‬ ‫بــرای تامیــن نهــاده اختصــاص داده شــده اســت‪ .‬در حــال‬ ‫حاضــر در حــال تــدارک تامیــن ارز ترجیحــی بــرای نهــاده دامــی‬ ‫فروردین مــاه هســتیم و مشــکلی در تامیــن وجــود نــدارد‪ ،‬وزارت‬ ‫جهــاد کشــاورزی تــا روز اخــر وجــود ارز ترجیحــی‪ ،‬ایــن ارز را بــرای‬ ‫تامیــن نهــاده تامیــن خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی در رابطــه بــا تامیــن میــوه شــب عیــد‬ ‫گفــت‪ :‬میــوه شــب عیــد کــه بــر اســاس مصوبــات خریداری شــده‬ ‫در تمــام اســتان ها ذخیــره شــده اســت و وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫بــر نحــوه خریــد‪ ،‬کیفیــت محصــوالت‪ ،‬نحــوه ذخیره ســازی و‬ ‫توزیــع در بــازار نظــارت کامــل دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ‪ ۵‬موضــوع اساســی در بخــش کشــاورزی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬یکــی از ایــن اولویت هــا امنیــت غذایــی اســت کــه در‬ ‫راســتای ان کشــاورزی قــراردادی را راه انــدازی کردیــم‪ ،‬در ‪ ۶‬مــاه‬ ‫گذشــته ‪ ۲۵۰‬هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی را بــه کشــاورزی‬ ‫قــراردادی گنــدم اختصــاص داده ایــم کــه کشــاورز بیمــه می شــود‬ ‫و کــود دریافــت می کنــد و در اخــر پــس از برداشــت محصــول بــا‬ ‫خریــدار تســویه می کنــد‪ ،‬البتــه از ســال زراعــی اینــده‪ ،‬ســم و بــذر‬ ‫هــم بــه قراردادهــا اضافــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســاداتی نــژاد ادامــه داد‪ :‬شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران بــرای‬ ‫ســال اینــده کشــت قــراردادی برنــج را خواهنــد داشــت و طبــق‬ ‫برنامه ریــزی انجام شــده‪ ،‬خریــد میــوه شــب عیــد بــرای ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬بــا کشــاورزی قــراردادی بــا باغــداران انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی در رابطــه بــا صــدور اســناد اراضــی گفــت‪ :‬تاکنــون تنهــا ‪۴‬‬ ‫درصــد از اراضــی دارای ســند شــده اند کــه بــرای تســریع در ایــن‬ ‫امــر‪ ،‬در ســازمان امــور اراضــی کشــور قــرارگاه تشــکیل شــده‬ ‫اســت و تــا پایــان دولــت ســیزدهم جشــن ســنددار شــدن اراضــی‬ ‫کشــاورزی را خواهیــم گرفــت‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی بابیــان این کــه موضــوع ســوم دسترســی‬ ‫بــه اطالعــات و داده اســت کــه در ایــن زمینــه در کشــور دچــار‬ ‫نقــص هســتیم‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬قــرارگاه رصدخانــه کشــاورزی‬ ‫ایــران را راه انــدازی کرده ایــم و امیدواریــم تــا پایــان ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫فــاز اول رصدخانــه کشــاورزی ایــران بــه بهره بــرداری برســد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه این کــه بخــش کشــاورزی در حــوزه‬ ‫ســرمایه گذاری دچــار نقــص اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬اســتان ها بــه‬ ‫صنایــع تبدیلــی مجهــز نیســتند و امیدواریــم بــا کمــک دولــت و‬ ‫ایجــاد زمینــه ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در اســتان ها‪،‬‬ ‫زنجیــره ارزش تکمیــل و از خــام فروشــی جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫ســاداتی نــژاد در رابطــه بــا دیپلماســی غذایــی و ارتبــاط بــا‬ ‫همســایگان تصریــح کــرد‪ :‬صــادرات محصــوالت کشــاورزی‬ ‫بــه کشــورهای همســایه به ویــژه در شــرایط جنــگ اوکرایــن و‬ ‫روســیه‪ ،‬یکــی از اولویت هــای وزارت جهــاد کشــاورزی اســت‬ ‫و امیدواریــم بتوانیــم در تامیــن ســفره همســایگان کشــور‬ ‫ســهیم شــویم‪.‬‬ ‫امنیت غذایی همسو با امنیت ملی و اقتدار کشوراست‬ ‫« علــی نیکــزاد » نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی و‬ ‫نماینــده مــردم اردبیــل‪ ،‬ســرعین‪ ،‬نمیــن و نیــر‪ ،‬هــم در ایــن‬ ‫جلســه اظهارداشــت‪ :‬صادقانــه بگویــم‪ ،‬زمانــی کــه ســاداتی نــژاد‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی از مجلــس رفــت و بــه دولــت پیوســت‪،‬‬ ‫مجلــس شــورای اســامی متضــرر شــد و یــک نیــروی خــدوم و‬ ‫مردمــی را از دســت داد‪ ،‬ایشــان بســیار متدیــن‪ ،‬پیگیــر و اشــنا‬ ‫بــه امــور بخــش کشــاورزی بــود و بخــش را کامــا رصــد مــی کــرد‬ ‫و دغدغــه کشــاورزان را داشــت‪ ،‬بــا وجــود متضــرر شــدن مجلــس‬ ‫امــا حضــور ایشــان در وزارت جهــاد کشــاورزی باعــث خوشــحالی‬ ‫نیروهــای انقالبــی مجلــس و دولــت مردمــی اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم اردبیــل‪ ،‬ســرعین‪ ،‬نمیــن و نیــر گفت‪:‬عــدم‬ ‫هماهنگــی یکــی از دالیــل اصلــی ناکامــی دولــت قبــل در بهبــود‬ ‫معیشــت و تامیــن ســفره مــردم بــود‪.‬‬ ‫وی در رابطــه بــا اهمیــت امنیــت غذایــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مقــام‬ ‫معظــم رهبــری بــر امنیــت غذایــی تاکیــد بســیار دارنــد و امنیــت‬ ‫غذایــی را همســو بــا امنیــت ملــی و قــدرت در منطقــه مــی داننــد‪.‬‬ ‫نیکــزاد تصریــح کــرد‪ :‬موضــوع امایــش ســرزمین در حــوزه‬ ‫کشــاورزی بســیار حائــز اهمیــت اســت و واقعیــت غیرقابــل‬ ‫انــکار اســت کــه اگــر در دولــت اقــای رئیســی و در وزارت اقــای‬ ‫ســاداتی نژاد اتفاقــی نیفتــد‏‪ ،‬بعیــد اســت دیگــر اتفــاق خاصــی‬ ‫رخ دهــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬کشــت وســیع محصــوالت کشــاورزی و‬ ‫جلوگیــری از خرده مالکــی و نیــز در دســترس بــودن ماشــین االت‬ ‫کشــاورزی و اهمیــت دادن بــه مکانیزاســیون بایــد مــورد توجــه‬ ‫خــاص قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫اگهی دعوت به مناقصه عمومی شماره‪‎‎‬‏‪67‬‏‪‎/‬‏‪00‬‏‪97/‎‬‬ ‫اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان گلســتان در نظــر دارد مناقصــه تهیــه ‪ ،‬بارگیــری ‪ ،‬حمــل و نصــب‏گاردریــل در محــور هــای اســتان گلســتان را بــه شــماره‬ ‫‪ 97/00/67‬را از طریــق ســامانه الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد‪.‬‏کلیــه مراحــل فراخــوان مناقصــه از دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه تــا ارســال دعوتنامــه از طریق درگاه ســامانه‬ ‫‏الکترونیکــی دولــت (ســتاد) انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل‏ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای‬ ‫الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند‏‏‪.‬تاریخ انتشــار در ســامانه ‪ 1400/12/23‬میباشــد ‪ .‬اطالعــات و اســناد مناقصــه عمومــی از طریــق ســامانه ســتاد بــه‏مناقصــه‬ ‫گــران ارســال خواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬مهلت دریافت اسناد مناقصه ‪ :‬ساعت ‪ 13:00:00‬تاریخ ‪ 401/01/07‬‏‪1‬‬ ‫‏‪ -‬مهلت ارسال پاسخ پیشنهادها از طریق سامانه ‪ :‬ساعت ‪ 13:00:00‬تاریخ ‪1401/01/20‬‏‬ ‫‏‪ -‬تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه ‪ 1401/01/21‬ساعت ‪ 8‬صبح‬ ‫‪‎- ‎‬ادرس واطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار ‪ :‬گــرگان ‪ -‬میــدان بســیج ‪ -‬ســایت اداری ‪ -‬مقابــل ضلــع شــرقی‏اســتانداری –اداره کل راهــداری وحمــل ونقــل جــاده ای‬ ‫اســتان گلســتان ‪،‬کــد پســتی ‪ 49189- 37141‬تلفــن ‏‏‪ 32422572‬داخلــی ‪243‬‏‬ ‫‏‪ -‬اطالعات تکمیلی در اسناد میباشد‪‎.‎‬‬ ‫‏‪ -‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪1456‬‏‬ ‫‏‪ -‬جهت کسب اطالعات میتوانید به سایت پایگاه ملی مناقصات و مزایدات به ادرس زیر رجوع نمایید‬ ‫‏‪ -‬براورد انجام کار ‪11 ،054،462، 500‬ریال مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪ 553 ،000،000‬ریال ‪،‬‏نوع‪:‬ضمانتنامه بانکی یا فیش بانکی ( وجه نقد)‏‬ ‫‏‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫‏‪ -‬ادرس سایت مناقصات و مزایدات ‪:‬‬ ‫‏‪www.setadiran.ir‬‬ ‫‏‪ -‬ادرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) ‪:‬‬ ‫شناسه اگهی ‪۱۰۴۷۹:‬‏‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان‬ ‫دبیرخانه کمیسیون معامالت‬ صفحه 2 ‫مدیر مرکز اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیریت حوادث دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان گفت‪ :‬تاکنون ‪۲۰‬‬ ‫نفــر بــر اثــر حــوادث چهارشــنبه ســوری در ایــن اســتان مصــدوم و بــه مراکــز درمانی منتقل شــدند‪.‬‬ ‫محمدجــواد مقســمی امــار مصدومــان امســال اخریــن چهارشــنبه ســال را ‪ ۱۴‬مــرد و ‪ ۶‬زن اعــام و اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫ایــن امــار در مقایســه بــا ‪ ۳۰‬مــورد ســال گذشــته یــک ســوم کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیشــترین مصدومــان بــا ‪ ۱۱‬نفــر مربــوط بــه گــرگان و چهــار نفــر در گنبــدکاووس بــود ضمن اینکه بقیه‬ ‫مصدومــان توســط تیم هــای اورژانــس بــه مراکــز درمانی ســایر شهرســتان های اســتان انتقــال یافتند‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫چهارشنبه سوری‬ ‫در گلستان ‪۲۰‬‬ ‫مصدوم داشت‬ ‫پنج شنبه ‪ 26‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪505‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫تمرکز بر روی پلتفرم های‬ ‫تولید واکسن‬ ‫صحیح ترین روش به راه‬ ‫افتادن در خودروهای گیربکس‬ ‫اتوماتیک چگونه است؟‬ ‫خودبــاوری و حمایــت از جوانــان دانشــمند تیــم تخصصــی‬ ‫شــرکت دارویــی برکــت مثــل همیشــه کار خــودش را کــرد‪.‬‬ ‫در ماه هــای نخســتین پاندمــی کرونــا خبــری در صــدر رســانه‬ ‫قــرار گرفت‪.‬تمرکــز بــر روی ‪ 6‬پلتفــرم اصلــی ســاخت واکســن‬ ‫و توســعه ان بــرای ســاخت واکســن داخلــی کرونــا از ســوی‬ ‫متخصصــان ایــن مرکــز بــه صــورت رســمی اعــام شــد‪.‬‬ ‫چگونه «برکت»‬ ‫جهانی شد‬ ‫سرویس سالمت‪:‬‬ ‫خودبــاوری و حمایــت از جوانــان دانشــمند تیــم تخصصی شــرکت‬ ‫دارویــی برکــت مثــل همیشــه کار خــودش را کــرد‪ .‬در ماه هــای‬ ‫نخســتین پاندمــی کرونــا خبــری در صــدر رســانه قــرار گرفت‪.‬تمرکــز‬ ‫بــر روی ‪ 6‬پلتفــرم اصلــی ســاخت واکســن و توســعه ان بــرای‬ ‫ســاخت واکســن داخلــی کرونــا از ســوی متخصصــان ایــن مرکــز بــه‬ ‫صــورت رســمی اعــام شــد‪ .‬خبــری کــه بــه یکــی از امیدهــای کشــور‬ ‫بــرای دســتیابی بــه واکســن مقابلــه بــا ویــروس کوویــد ‪ 19‬تبدیــل‬ ‫شــد‪ .‬دانشــمندان جــوان ایرانــی بــا بررســی شــیوه های مبتنــی بــر‬ ‫ویروس هــای تضعیــف شــده‪ ،‬فعــال و کشــته شــده بــه پلتفــرم‬ ‫مناســبی بــرای ســاخت واکســن رســیدند‪.‬‬ ‫بهمــن مــاه ســال ‪ 1398‬کشــور در تحریم هــای حداکثــری بــه ســر‬ ‫می بــرد‪ .‬در همــان روزهــا بــود کــه همــه گیــری کرونــا بــه مرزهــا‬ ‫رســید و خیلــی زود رنــگ بســیاری از شــهرهای نقشــه را قرمــز‬ ‫کــرد‪ .‬در چنیــن شــرایط فــوق حــاد و بحرانــی بــود کــه ســتاد اجرایــی‬ ‫فرمــان حضــرت امــام(ره) بــا دغدغه هــای همیشــگی اجتماعــی‬ ‫خــود داوطلبانــه بــه ایــن کارزار امــد و بــا خطرپذیــری حداکثــری و‬ ‫تــاش هــای تیــم تخصصــی خــود ورق ایــن تهدیــد را برگردانــد و بــه‬ ‫فرصتــی اســتثنایی تبدیــل کــرد‪ .‬در گــزارش پیــش رو مســیر حرکت‬ ‫کووایــران برکــت از اغــاز ســاخت تــا رســیدن بــه مــرز ‪ 60‬میلیــون دز‬ ‫تولیــد واکســن را بررســی کرده ایــم‪ .‬واکســنی کــه ایــن روزهــا بــه‬ ‫یکــی از اصلی تریــن کاندیداهــا بــرای مقابلــه بــا ســویه های شــدید‬ ‫امیکــرون معرفــی می شــود‪.‬‬ ‫ماجرای یک امیدواری نافرجام‬ ‫در ســخت ترین روزهایــی کــه نبــض کادر درمــان بــرای رســیدگی‬ ‫به بیماران بســتری شــده در بیمارســتان ها به شــماره افتاده بود‪،‬‬ ‫مســئوالن علــی رغــم پرداخــت رقم هــای کالن بــرای تامین واکســن‬ ‫از طریــق کوواکــس هــم بــه نتیجــه نرســیدند‪ .‬موجــی از ناامیــدی‬ ‫همپــای پیک هــای شــدید کرونــا شــده بــود و تعــداد قربانیــان ایــن‬ ‫ویــروس روز بــه روز قطعه هــای تــازه ارامســتان ها را پــر می کــرد‪.‬‬ ‫خانواده هــای زیــادی داغــدار شــده بودنــد و تامیــن واکســن بــه‬ ‫حالــت تعویــق درامــده بــود‪ .‬مســئوالن وقــت در همــان روزهــا بــا‬ ‫ابــراز نگرانــی از تحریم هــا می گفتنــد و همیــن موانــع جامعــه را‬ ‫ترس خــورده تــر می کــرد‪ .‬محدودیت هــا شــهرها را بــه تعطیلــی‬ ‫کشــاند و رونــق از محافــل و اموزشــگاه ها و بازارهــا و مــدارس‬ ‫برداشــته شــد‪.‬‬ ‫تمرکز بر روی پلتفرم های تولید واکسن‬ ‫خودبــاوری و حمایــت از جوانــان دانشــمند تیــم تخصصــی‬ ‫شــرکت دارویــی برکــت مثــل همیشــه کار خــودش را کــرد‪.‬‬ ‫در ماه هــای نخســتین پاندمــی کرونــا خبــری در صــدر رســانه‬ ‫قــرار گرفت‪.‬تمرکــز بــر روی ‪ 6‬پلتفــرم اصلــی ســاخت واکســن‬ ‫و توســعه ان بــرای ســاخت واکســن داخلــی کرونــا از ســوی‬ ‫متخصصــان ایــن مرکــز بــه صــورت رســمی اعــام شــد‪ .‬خبــری‬ ‫کــه بــه یکــی از امیدهــای کشــور بــرای دســتیابی بــه واکســن‬ ‫مقابلــه بــا ویــروس کوویــد ‪ 19‬تبدیــل شــد‪ .‬دانشــمندان جــوان‬ ‫ایرانــی بــا بررســی شــیوه های مبتنــی بــر ویروس هــای تضعیــف‬ ‫شــده‪ ،‬فعــال و کشــته شــده بــه پلتفــرم مناســبی بــرای ســاخت‬ ‫واکســن رســیدند‪.‬‬ ‫تولید انبوه واکسن از ویروس غیر فعال شده‬ ‫پلتفــرم هایــی مبتنــی بــر پروتئیــن نوترکیــب‪ ،‬ام ار ان ای‪،‬‬ ‫ادنــو ویــروس‪ ،‬وکتــور ویــروس‪ ،‬دی ان ای مــورد بررســی دقیــق‬ ‫متخصصــان شــرکت دارویــی برکــت قــرار گرفتنــد کــه عــاوه‬ ‫بــر ان هــا بــرای اولیــن بــار ســاخت واکســن کرونــا مبتنــی بــر‬ ‫روش ســلول هــای بنیادیــن نیــز بــه دســت دانشــمندان ایرانــی‬ ‫مــورد پژوهــش و بررســی قــرار گرفتــه و در نهایــت تولیــد‬ ‫واکســن بــا روش ویــروس غیــر فعــال شــده در دســتور تولیــد‬ ‫انبــوه قــرار گرفــت‪ .‬بــا راه انــدازی خــط تولیــد واکســن داخلــی‬ ‫ســنگ اندازی هــا بــرای تحریــم هــای بیشــتر از ســوی امریــکا‬ ‫و متحدانــش جانــی دوبــاره گرفــت‪ .‬جلوگیــری از نقــل و انتقــال‬ ‫منابــع مالــی‪ ،‬ممانعــت از انتقــال تجهیــزات در فرودگاه هــای‬ ‫مبــدا و احتــکار مــواد اولیــه از تالش هــای ایــن کشــورها بــرای‬ ‫محــدود کــردن تولیــد واکســن در کشــور بــود‪ .‬در دی مــاه‬ ‫ســال ‪ 1399‬شــرکت های دانــش بنیــان برکــت نیــز در لیســت‬ ‫تحریم هــای امریــکا قــرار گرفتنــد تــا حمایت هــای حداقلــی از‬ ‫ایــن گروه هــای ســازنده نیــز برداشــته شــود‪ .‬خــط تولیــد واکســن‬ ‫بــرای چنــد مــاه محــدود شــد امــا در نهایــت ایــن دشــمنی هــا‬ ‫بــه ســرانجام دلخــواه ســناریو نویســان ایــن توطئــه نرســید و‬ ‫واکســن برکــت بــه مرحلــه تســت بالینــی رســید‪.‬‬ ‫بالفاصلــه پــس از ایــن موفقی ـت بــود کــه دولــت امریــکا لغــو‬ ‫تحریــم هــای ظالمانــه کــه ســامت مــردم ایــن مــرز و بــوم‬ ‫را نشــانه گرفتــه بــود را در دســتور کار خــود قــرار داد‪ .‬مســیر‬ ‫پیشــرفت اولیــن واکســن ایرانــی تــا جایــی پیــش رفــت کــه‬ ‫اقدامــات الزم بــرای اخــذ مجــوز ســازمان بهداشــت جهانــی در‬ ‫حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫کووبرکت نخستین واکسن منطقه غرب اسیا‬ ‫عبــور از ایــن مســیر صعــب قفــل توقــف خطــوط تولیــد را‬ ‫شکســت‪ .‬بــه طــوری کــه امــروز پــس از گذشــت یــک ســال‬ ‫تمــام خطــوط تولیــد راه انــدازی شــده و بــا اســتفاده از تمــام‬ ‫ظرفیت هــای ان‪ ،‬گــروه دارویــی برکــت موفــق بــه تولیــد ‪60‬‬ ‫میلیــون دز واکســن کرونــا شــد و عمــا راندمــان تولیــد واکســن‬ ‫بــه ‪ 5‬هــزار واکســن در لیتــر رســید تــا جایــی کــه ایــن شــرکت‬ ‫اکنــون توانایــی تولیــد ‪ 1‬میلیــون دز واکســن در روز را دارد‪ .‬در‬ ‫کنــار ایــن اقدامــات‪ ،‬بســتر شــکل یافتــه‪ ،‬ســاختار ویــژه ای را‬ ‫بــرای تولیــد واکســن بیمــاری هــای ویروســی دیگــر ایجــاد کــرده‬ ‫و در اینــده مــی توانــد در تولیــد واکســن بیمــاری هــای ویروســی‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫واکســن اختصاصــی برکــت بــرای امیکــرون ‪ 29‬روز بعــد از ورود‬ ‫ســویه جدید‬ ‫ورود ســویه امیکــرون بــا قابلیــت انتقــال چنــد برابــری ویــروس‬ ‫نگرانــی تــازه ای در جامعــه ایجــاد کــرد‪ .‬گزارش هــای ابتــای‬ ‫خانوادگــی بــه ایــن نــوع از ویــروس جهــش یافتــه کرونــا حاکــی‬ ‫از ان بــود کــه واکســن های موجــود توانایــی کمتــری بــرای‬ ‫تولیــد انتی بــادی بــرای مقابلــه بــا ایــن ســویه را در بــدن ایجــاد‬ ‫مــی کننــد و باعــث بروزعالئــم اولیــه ســرماخوردگی و انفلوانــزا‬ ‫می شــود‪ .‬متخصصــان تیــم گــروه دارویــی برکــت ایــن بــار هــم‬ ‫پیشــگام تولیــد واکســن جدیــد شــده و موفــق شــدند در کمتــر‬ ‫از ‪ 29‬روز تنهــا واکســن ویــژه مقابلــه بــا ســویه امیکــرون را بــه‬ ‫کارازمایــی بالینــی برســانند و مجــوز تســت انســانی ان را از‬ ‫وزارت بهداشــت دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫اثربخشی مطلوب واکسن ضد امیکرون‬ ‫بــا گذشــت تنهــا یــک مــاه از شناســایی ســویه امیکــرون در‬ ‫کشــور گــروه دارویــی برکــت ســاخت واکســن اختصاصــی مقابلــه‬ ‫بــا ایــن ســویه را بــه نتیجــه رســاند‪ .‬خنثــی ســازی ویــروس در‬ ‫تســت حیوانــی بــه طــور صــد درصــد بــا اســتفاده از ایــن واکســن‬ ‫بــه ثبــت رســیده اســت و همیــن موضــوع مطلــوب بــودن اثــر‬ ‫بخشــی ایــن واکســن را تاییــد می کنــد‪ .‬مرحلــه تســت انســانی‬ ‫ایــن واکســن بــر روی ‪ 210‬نفــر از داوطلبــان بــه انجــام رســیده‬ ‫و بــه محــض تاییدیه هــای نهایــی و موفقیــت امیــز بــودن‬ ‫تســت انســانی‪ ،‬ایــن واکســن بــه تولیــد انبــوه و مصــرف عمومــی‬ ‫خواهــد رســید‪/.‬ایرنا‬ ‫دریافت ‪ُ ۲‬دز واکسن کرونا‬ ‫توسط ‪ ۸۵‬درصد کسبه‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫رییــس اتــاق اصنــاف گنبــدکاووس از تزریــق نوبــت اول و دوم واکســن‬ ‫کرونــا توســط ‪ ۸۵‬درصــد کســبه و بازاریــان خبــر داد و گفــت‪ :‬هــم اکنــون‬ ‫‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬واحــد صنفــی دارای پروانــه کســب در مناطــق شــهری و‬ ‫روســتایی ایــن شهرســتان مــرزی فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫مهــدی عبدلــی اظهــار داشــت‪ :‬البتــه بــه ســبب پراکندگــی واحدهــای‬ ‫صنفــی ایــن شهرســتان باالخــص در مناطــق روســتایی امــار دقیــق‬ ‫تزریــق هــر دو نوبــت واکســن کرونــا یــا دُز ســوم ان توســط کســبه و‬ ‫بازاریــان هنــوز از ســوی مرکــز بهداشــت اعــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬شــیوه کرونــا از ‪ ۲‬ســال پیــش تاکنــون بویــژه در پنــچ‬ ‫پیــک قبلــی ان خســارت قابــل توجهی به کســبه و بازاریــان گنبدکاووس‬ ‫باالخــص صنــف رســتوران داران و تاالرهــای پذیرایــی بــه ســبب‬ ‫تعطیلی هــای مکــرر در هــر پیــک ایــن بیمــاری وارد کــرد‪.‬‬ ‫عبدلــی گفــت‪ :‬باوجــود پیــش بینــی تســهیالت تــا ســقف ‪ ۶‬میلیــارد‬ ‫ریالــی بــرای جبــران بخشــی از خســارات بــه هــر یــک ایــن واحدهــا و بــا‬ ‫وجــود بارگــذاری مــدارک در ســامانه اعالمــی امــا تاکنــون هیچ تســهیالت‬ ‫کرونایــی بــه صنــف رســتوران داران و تاالرهــای پذیرایــی گنبــدکاووس‬ ‫پرداخــت نشــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق اصنــاف گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬کارکنــان ایــن اتاق‬ ‫و ‪ ۵۰‬اتحادیــه صنفــی ان بــه ســبب شــیوع کرونــا ماهانــه حــدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیــون ریــال بــه کســبه و بازاریانــی کــه تقاضــای صــدور‬ ‫پروانــه کســب و یــا تمدیــد ان را داشــتند‪ ،‬تخفیــف می دادنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــاوه بــر کســبه و بازریــان گنبــدکاووس کــه بــه‬ ‫صــورت خودجــوش در ایــام دو ســال کرونــا اقــدام بــه تهیــه‬ ‫بســته های حمایتــی و معیشــتی و توزیــع ان بیــن نیازمنــدان‬ ‫می کردنــد‪ ،‬فقــط کارکنــان اتــاق اصنــاف ایــن شهرســتان‬ ‫درمجمــوع بالــغ بــر یــک میلیــارد ریــال صــرف تهیــه بســته های‬ ‫حمایتــی و توزیــع ان بیــن نیازمنــدان کردنــد‪.‬‬ ‫عبدلــی اضافــه کــرد‪ :‬از نیمــه دوم شــهریور تــا پایــان بهمــن‬ ‫امســال نیــز تعــدادی از کســبه ارائــه دهنــده خدمــات فنــی‬ ‫(تعمیــرات لــوزام خانگــی‪ ،‬ارایشــگری‪ ،‬خیاطــی) گنبــدکاووس بــا‬ ‫همــکاری بســیج اصنــاف هــر ‪ ۲‬هفتــه یکبــار و در قالــب یــک تیــم‬ ‫بــه روســتاهای کــم برخــوردار ایــن شهرســتان اعــزام و به صــورت‬ ‫رایــگان بــه اهالــی خدمــات ارائــه می کردنــد‪.‬‬ ‫وی درخصــوص طــرح نظــارت ویــژه بــر بــازار شــب عیــد نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬درایــن طــرح ‪ ۱۳‬نیــروی بــازرس اتــاق اصنــاف و بســیج‬ ‫همــراه بــا بازرســان ســایر ادارات و نهادهــا ماننــد مرکــز بهداشــت‪،‬‬ ‫تعزیــرات حکومتــی و اماکــن نیــروی انتظامــی بــر قیم ـت کاالهــا‬ ‫و خدمــات نظــارت و بــا متخلفــان احتمالــی برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق اصنــاف گنبــدکاووس گفــت‪ :‬بــه منظــور تهیــه‬ ‫راحــت اهالــی محــات کــم برخــودار شــهر و برخــی روســتاهای‬ ‫دور دســت و مــرزی ایــن شهرســتان از اقــام پروتئینــی ماننــد‬ ‫تخــم مــرغ‪ ،‬مــرغ و گوشــت قرمــز منجمــد هــر روز یــک دســتگاه‬ ‫خــودرو اقــدام بــه توزیــع اقــام اشــاره شــده بــا قیمــت مصــوب در‬ ‫ایــن مناطــق می کنــد‪.‬‬ ‫عبدلــی درخصــوص نظــارت بــر واحدهــای فاقــد پروانــه کســب‬ ‫در گنبــدکاووس گفــت‪ :‬ایــن شهرســتان بیــن ســه تــا چهــار هــزار‬ ‫واحــد صنفــی فاقــد پروانــه کســب عمومــا در مناطــق روســتایی و‬ ‫دور دســت دارد کــه بــا طــرح جدیــد اداره امــور مالیــات و دارایــی و‬ ‫مشــخص کــردن وضعیــت دســتگاه های کارت خــوان واحدهــای‬ ‫صنفــی و صــدور مجــوز بــرای اســتفاده از ایــن دســتگاه ها بــه‬ ‫احتمــال زیــاد ظــرف ماه هــای اینــده تعــداد قابــل توجهــی از ایــن‬ ‫واحدهــا بــرای دریافــت پروانــه کســب اقــدام خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫ بــا قــرار دادن شــیفتر در حالــت ‪ P‬چــه اتفاقــی می افتــد؟‬‫ ایــا تغییــر وضعیــت دســته دنده از دنده عقــب بــه ‪ D‬در‬‫حــال حرکــت کار درســتی اســت؟‬ ‫ مدتــی قبــل در مقالـه ای بــه ‪ 5‬عــادت مخــرب در رانندگــی‬‫بــا خودروهــای گیربکــس دســتی پرداختیــم‪ ،‬ایــن بــار بــه‬ ‫‪ 6‬عــادت مخــرب در اســتفاده از خودروهــای گیربکــس‬ ‫اتوماتیــک خواهیــم پرداخــت‬ ‫ خودروهــای مــدرن مجهــز بــه گیربکــس اتوماتیــک‪ ،‬بــه‬‫ســطح قابل توجهــی از دوام دس ـت یافته اند‪ .‬عــاوه بــر ایــن‬ ‫مصــرف ســوخت ان هــا نیــز بســیار کاهش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫رانندگــی بــا خودروهــای گیربکــس اتوماتیــک اســان تر از‬ ‫خودروهــای گیربکــس دســتی اســت‪ ،‬پــس چــرا هنــوز عــده ی‬ ‫زیــادی خودروهــای دنــده دســتی خریــداری می کننــد؟‬ ‫ علــت اصلــی چنیــن نگاهــی ایــن واقعیــت اســت کــه‬‫تعمیــرات و نگهــداری گیربکــس اتوماتیــک هزینه بــر و‬ ‫دشــوار اســت‪.‬‬ ‫ باوجوداینکــه رانندگــی بــا خودروهــای گیربکــس اتوماتیــک‬‫راحت تــر اســت‪ ،‬امــا نحــوه ی اســتفاده از ان می توانــد‬ ‫باعــث وارد شــدن اســیب و صدمــه بــه مکانیســم گیربکــس‬ ‫اتوماتیــک شــود‪ .‬البتــه شــایان ذکر اســت کــه در صــورت‬ ‫اســتفاده ی صحیــح و رعایــت چنــد نکت ـه ی مهــم‪ ،‬می تــوان‬ ‫از هزینه هــای سرســام اور پیشــگیری کــرد و عمــر طوالنــی‬ ‫گیربکــس را تضمیــن نمــود‪.‬‬ ‫‪ -۱‬از تعویــض حالــت گیربکــس (‪ )P, R, N, D‬در زمــان‬ ‫حرکــت خــودداری کنیــد‬ ‫عمــل مکانیکــی تعویــض حالت هــای مختلــف گیربکــس‬ ‫اتوماتیــک‪ ،‬بــا کمــک تعــدادی کالچ و نــوار قرارگرفتــه درون‬ ‫گیربکــس صــورت می گیــرد‪ .‬ایــن کالچ هــا و نوارهــا دارای‬ ‫مــوادی هســتند کــه بــا ایجــاد اصطکاک عمــل تعویض حالت‬ ‫دنــده را میســر می ســازند‪ .‬درصورتی کــه همــواره پیــش از‬ ‫تعویــض حالــت دنــده‪ ،‬کامــا ًبــه حالــت ســکون درامــده و‬ ‫ترمــز را فشــار دهیــد؛ بــدون تردیــد ایــن مکانیســم از اتومبیل‬ ‫شــما بیشــتر عمــر خواهــد کــرد‪ .‬امــا وقتــی قبــل از ایســتادن و‬ ‫در حــال حرکــت عمــل تعویــض حالــت دنــده را انجــام دهیــد‪،‬‬ ‫متریــال روی کالچ هــا و نوارهــای گیربکــس اتوماتیــک مانــع‬ ‫حرکــت خــودروی شــما خواهنــد شــد‪ .‬ازانجایی کــه روشــن‬ ‫اســت وظیفـه ی کالچ و نوارهــای درون گیربکــس اتوماتیــک‬ ‫تحمــل فشــار مضاعــف نگه داشــتن اتومبیــل شــما نیســت‪،‬‬ ‫انجــام اشــتباه مذکــور باعــث اســتهالک زودهنــگام گیربکــس‬ ‫خــودروی شــما خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬در حالــت خــاص (‪ )Neutral‬رانندگــی نکنیــد!‬ ‫خــاص کــردن گیربکــس اتوماتیــک روی سراشــیبی باعــث‬ ‫کاهــش مصــرف ســوخت خــودروی شــما نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن انجــام چنیــن اشــتباهی از تســلط شــما بــر‬ ‫روی اتومبیلتــان خواهــد کاســت‪ ،‬در ایــن حالــت امــکان‬ ‫ســرعت گرفتــن وجــود نداشــته و کاهــش ســرعت تنهــا از‬ ‫طریــق پــدال ترمز شــدنی اســت‪ .‬خودروهــای دنده اتوماتیک‬ ‫پیشــرفته تر به انــدازه ای هوشــمند هســتند کــه در ســرازیری‬ ‫سوخت رســانی را بــه موتــور قطــع کــرده و موجــب کاهــش در‬ ‫مصــرف ســوخت می شــوند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬هرگــز بــه بهانــه ی شــتاب اولیــه بیشــتر‪ ،‬در زمــان گاز‬ ‫دادن حالــت (‪ )Drive‬را انتخــاب نکنیــد!‬ ‫ نگه داشــتن پــدال گاز در وضعیــت خــاص و ســپس‬‫انتخــاب ‪ D‬بــرای راه افتــادن می توانــد خســارت و اســیب‬ ‫جبران ناپذیــری بــه گیربکــس اتوماتیــک خــودروی شــما وارد‬ ‫نمایــد‪ .‬همان طــور کــه در بــاال هــم اشــاره گردیــد‪ ،‬وظیف ـه ی‬ ‫کالچ و نوارهــای موجــود در گیربکــس انتخــاب حالت هــای‬ ‫مختلــف گیربکــس در زمــان ایســتادن اســت‪.‬‬ ‫در صــورت وارد شــدن فشــار مضاعــف بــر روی متریــال‬ ‫تعبیه شــده روی کالچ و نوارهــا‪ ،‬ان هــا دچــار اســیب و‬ ‫اســتهالک بی مــورد خواهند شــد‪ .‬یعنی دقیقــا ًهمان اتفاقی‬ ‫کــه در زمــان بــه حرکــت دراوردن خــودرو و گاز دادن به صورت‬ ‫هم زمــان رخ می دهــد‪ .‬روش صحیــح بــه راه افتــادن در‬ ‫خودروهــای گیربکــس اتوماتیــک‪ ،‬به صــورت فشــردن پــدال‬ ‫ترمــز و انتخــاب وضعیــت ‪ Drive‬در زمــان عــادی بــودن دور‬ ‫موتــور اســت‪ .‬در صــورت وجــود دکمــه روی شــیفتر؛ حتمــا ًدر‬ ‫زمــان تعویــض از ان اســتفاده نماییــد‪.‬‬ ‫اومیکرون را جدی بگیریم‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫پنج شنبه ‪ 26‬اسفند‬ ‫بجنورد‬ ‫پنج شنبه ‪ 26‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪505‬‬ ‫دمای هوا ‪ 12‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 60‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪12‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫در اینده برای تامین گندم‬ ‫و ارد‪،‬مشکلی نداریم‬ ‫امسال ‪ ۹‬باب کتابخانه‬ ‫عمومی در خراسان شمالی‬ ‫ساخته شد‬ ‫مدیــر کل کتابخانه هــای عمومــی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬امســال ‪ ۹‬بــاب کتابخانــه عمومــی بــا زیــر‬ ‫بنــای ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬متــر مربــع در ســطح شــهرها و‬ ‫روســتاهای ایــن اســتان ســاخته شــد‪.‬‬ ‫مهــدی اریــان مســاحت ایــن ‪ ۹‬طــرح را هشــت هــزار‬ ‫و ‪ ۹۱۰‬متــر مربــع عنــوان کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬افتتــاح‬ ‫ایــن طــرح هــا بــه زیــر بنــای کتابخانــه هــای عمومــی‬ ‫ایــن اســتان افــزود ایــن در حالــی کــه هــم اینــک در‬ ‫ایــن شــاخص نســبت بــه میانگیــن کشــوری وضعیــت‬ ‫مطلوبــی داریــم‪.‬‬ ‫معــاون برنامه ریــزی شــرکت مــادر تخصصــی بازرگانــی دولتــی ایــران گفــت ‪ :‬بــا تمهیــدات اندیشــیده‬ ‫شــده مشــکلی در تامیــن گنــدم و ارد کشــور بــرای ســال اینــده نخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫قــدرت حیــدری اظهــار داشــت‪ :‬گنــدم و ارد یکــی از حــوزه هــای مهــم تامیــن امنیــت غذایــی کشــور بــه‬ ‫شــمار مـی رود کــه در زمــان حاضــر توجــه ویــژه ای بــه ایــن مهــم شــده و خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬بــرای ســال اینــده روزانــه ‪ ۳۰‬هــزار ریــال بــه ازای هــر فــرد یارانــه در حــوزه ارد در گرفتــه‬ ‫شــده اســت کــه بایــد بــه خوبــی در پرداخــت ان مدیریــت شــود‪.‬‬ ‫حیــدری بــه جایــگاه ایــران در حــوزه زیرســاخت هــای گنــدم و ارد اشــاره و اضافــه کــرد‪ :‬هــم اکنــون ‪۴۰۰‬‬ ‫کارخانــه ارد بــا ظرفیــت ‪ ۲۱‬میلیــون تــن در کشــور فعالیــت دارد‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی شــرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ظرفیت ســیلوی اســتاندارد نگهداری‬ ‫غــات در کشــور را ‪ ۲۲‬میلیــون تــن اعــام کرد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر حمایــت از صنعــت ارد گلســتان در ســال ‪ ۱۴۰۱‬اضافــه کــرد‪ :‬گلســتان جایــگاه ویــژه در‬ ‫تولیــد گنــدم و زیرســاخت هــای ســیلو و تولیــد ارد در کشــور دارد کــه بایــد بیشــتر در رفــع مســائل و‬ ‫مشــکالت فــرارو و بهره بــرداری بیشــتر از ظرفیــت هــا مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن کــه گلســتان ظرفیــت باالیــی تولیــد گنــدم در کشــور دارد مــی طلبــد کــه از‬ ‫خــام فروشــی ایــن محصــول راهبــردی جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫ســیدمحمد دهنــوی‪ ،‬بابــت قیمــت تضمینــی گندم برای ســال زراعی جــاری قدردانی و خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫بایــد بیشــتر در قیمــت گــذاری گنــدم بــه نفــع کشــاورزان کار کنیــم تــا زیــان به این قشــر وارد نشــود‪.‬‬ ‫وی بــه ظرفیــت صنعــت ارد در گلســتان اشــاره کــرد و گفــت ‪ :‬اکنــون از ظرفیــت ایــن صنعــت بــه خوبــی‬ ‫اســتفاده نمــی شــود و نبایــد ایــن حــوزه کــه تاثیرگــذار در رونــق تولیــد ایجــاد فرصــت هــای شــغلی در‬ ‫منطقــه بــوده بــه راحتــی عبــور کــرد‪.‬‬ ‫به گفته وی شــرکت بازرگانی دولتی ایران برای اســتفاده از ظرفیت صنعت ارد اســتان که همســایگی‬ ‫با کشــورهای اوراســیا را دارد باید برنامه ریزی کند‪.‬‬ ‫محمدرضــا افشــار سرپرســت اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی گلســتان حمایــت از ســیلو داران‪،‬‬ ‫صنعــت ارد‪ ،‬هوشمندســازی ســامانه هــا از جملــه حمــل ارد و نصــب ســطح ســنج در ســیلو و دوبیــن‬ ‫پــاک خــوان خــودرو هنــگام خــروج از ســیلو را جــزو برنامــه هــای اصلــی مدیریتــی خــود برشــمرد‪.‬‬ ‫در گلســتان ‪ ۳۶‬کارخانــه ارد بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه ‪ ۱.۴‬میلیــون تــن ارد و ‪ ۱.۶‬میلیــون ظرفیت ســیلو‬ ‫گندم فعالیــت دارد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان از نظــر کمیــت و میــزان تولیــد گنــدم‪ ،‬رتبــه دوم ایــران را دارد و ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫مســاحت ان بســیار کمتر از اســتان های دارای ظرفیت کشــاورزی همچون فارس و خوزســتان اســت و‬ ‫عــاوه بــر ایــن بــه بــاور برخــی کارشناســان در بحــث کیفیــت مقــام اول کشــور را دارد زیــرا گلوتــن موجــود‬ ‫در محصول ان بیشــتر از ســایر نقاط اســت‪.‬‬ ‫گلوتــن؛ پروتئینــی اســت کــه باعــث کــش امــدن خمیــر و تــرد شــدن نــان بــا کیفیــت بســیار مناســب‬ ‫می شــود و از ایــن حیــث گنــدم تولیــدی در گلســتان یکــی از بهتریــن محصــوالت کیفــی ایــران اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫‪ ۱۶‬هزار متر مربع از حریم‬ ‫رودخانه های رامیان ازاد شد‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه از مجمــوع ایــن طــرح هــا چهــار‬ ‫بــاب در شــهرها و مابقــی در روســتاها بــوده اســت‬ ‫افــزود‪ :‬چهــار بــاب کتابخانــه عمومــی در گلســتان‬ ‫شــهر بجنــورد و ســه طــرح نیــز در روســتاهای ارکان‪،‬‬ ‫گریــوان و حصــار گرمخــان ایــن شهرســتان ایجــاد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫اریــان گفــت‪ ۲ :‬بــاب کتابخانــه در اســفراین‪ ،‬دو بــاب در‬ ‫شــیروان و یــک بــاب نیــز در مانــه و ســملقان بــوده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل کتابخانه هــای عمومــی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬هــم اینــک طــرح هــای ســاخت کتابخانــه‬ ‫در روییــن در اســفراین‪ ،‬شــوقان و سنخواســت در‬ ‫جاجــرم‪ ،‬تیتکانلــو در فــاروج‪ ،‬ایــور در گرمــه‪ ،‬امفــی‬ ‫تئاتــر شــیروان‪ ،‬تکمیــل و تجهیــز کتابخانه در اشــخانه‬ ‫نیــز از جملــه طــرح هــای در دســت ســاخت اســت کــه‬ ‫بیــن ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۹۵‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارنــد‪.‬‬ ‫اریــان بــا بیــان اینکــه تعــداد کتابخانــه هــای عمومــی‬ ‫اســتان در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته‬ ‫هشــت درصــد رشــد یافتــه اســت گفــت‪ :‬در ســال‬ ‫گذشــته در ایــن اســتان ‪ ۷۱‬بــاب کتابخانــه عمومــی‬ ‫وجــود داشــت‪.‬‬ ‫وی ســرانه زیــر بنــای کتابخانــه هــای عمومــی ایــن‬ ‫اســتان را حــدود ‪ ۲۵‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬متــر مربــع عنــوان‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬از نظــر ســرانه زیــر بنــا کتابخانــه هــا ‪۲۹‬‬ ‫درصــد در مقایســه بــا ســال گذشــته رشــد داشــته ایم‪.‬‬ ‫مدیــر کل کتابخانه هــای عمومــی خراســان شــمالی بــا‬ ‫بیــان اینکــه ســرانه زیــر بنــای کتابخانــه هــای عمومــی‬ ‫اســتان بیــش از میانگیــن کشــوری اســت گفــت‪:‬‬ ‫ســرانه زیــر بنــای کتابخانــه هــای عمومــی بــه ازای هــر‬ ‫‪ ۱۰۰‬نفــر جمعیــت محاســبه مــی شــود ایــن میانگیــن‬ ‫در کشــور یــک متــر و ‪ ۸۶‬ســانتی متــر اســت‪ ،‬ســرانه‬ ‫زیــر بنــای کتابخانــه هــای عمومــی اســتان ‪ ۲‬متــر و ‪۹۳‬‬ ‫ســانتی متــر اســت‪.‬‬ ‫اریــان ظهــار داشــت‪ ۸۹۶ :‬هــزار جلــد کتــاب در ایــن‬ ‫کتابخانــه هــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه ‪۴۴‬‬ ‫درصــد از ایــن جمعیــت در روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب رامیــان گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۱۶‬هــزار‬ ‫مترمربع حریم و بســتر رودخانه فصلی یقورعلی این شهرســتان‬ ‫کــه در تصــرف اشــخاص بــود در ادامــه طــرح ازادســازی حریــم‬ ‫رودخانه هــای گلســتان ازاد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از دادگســتری گلســتان‪،‬‬ ‫ت و ســازهای متجــاوزان در ‪۲‬‬ ‫احمــد مظفــری اظهارداشــت‪ :‬ســاخ ‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰‬مترمربــع از حریــم و بســتر رودخانــه نیلبرگ شهرســتان‬ ‫رامیــان هــم بــا دســتور دادســتانی توســط امــور اب تخریــب و‬ ‫پاکســازی شــد‪.‬‬ ‫دادســتان شهرســتان از بســتن ‪ ۳۵‬چــاه غیرمجــاز در رامیــان و‬ ‫خان ببیــن در چنــد مــاه اخیــر خبــر داد و گفــت‪ :‬بــا پـُـر شــدن ایــن‬ ‫چاه هــا از برداشــت غیرمجــاز ســاالنه ‪ ۴۹۵‬هــزار مترمکعــب اب‬ ‫از ســفره های اب زیرزمینــی ایــن شهرســتان جلوگیــری گردیــد‪.‬‬ ‫مظفــری افــزود‪ ۱۷ :‬چــاه غیرمجــاز دیگــر هــم کــه رای مســدود کردن‬ ‫ان در محاکــم اســتان قطعــی شــده تــا ‪ ۲‬مــاه اینــده پـُـر می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دســتگاه های متولــی حفــظ انفــال شهرســتان مکلفند‬ ‫گشـت های نــوروزی بــرای جلوگیــری از دســت انــدازی و ســاخت و‬ ‫ســاز در عرصه هــای ملــی و منابــع طبیعــی ایجــاد و نتیجــه ان را بــه‬ ‫دادســتانی گــزارش دهند‪.‬‬ ‫دسترسی امن و راحت به تفرجگاه‬ ‫تنگه مینودشت با اقدامات‬ ‫دادستانی‬ ‫بــا جمــع اوری نخالــه هــای حاصــل از تخریــب بناهــای غیرمجــاز در‬ ‫تنگــه مینودشــت ‪ ،‬از امــروز دسترســی بــه ایــن تفرجــگاه بــرای عمــوم‬ ‫ِ مــردم ازاد شــد ‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب مینودشــت گفــت‪ :‬هفتــه گذشــته رای‬ ‫قطعــی ‪ 15‬مــورد خلــع یــد و تخریــب بیــش از ‪ 100‬االچیــق در حریــم و‬ ‫بســتر رودخانــه چهــل چــای تنگــه ایــن شهرســتان اجــرا شــد ‪.‬‬ ‫یاســر بــای افــزود‪ :‬بــه مالــکان ایــن االچیق هــا ‪ 5‬روز برای جمــع اوری‬ ‫نخالــه هــای حاصــل از تخریــب‪ ،‬فرصــت دادیــم کــه در ایــن مــدت‬ ‫اهــن االت و مصالــح قابــل اســتفاده توســط مالــکان جمــع اوری شــد‬ ‫و نخالــه هــای ســاختمانی هــم باقــی مانــد‪.‬‬ ‫دادســتان بــای ادامــه داد‪ :‬نخالــه هــای ســاختمانی باقــی مانــده هــم‬ ‫امــروز توســط شــهرداری جمــع اوری شــد و بــه ایــن ترتیــب همــه‬ ‫‪ 12‬هــزار مترمربــع از حریــم و بســتر رودخانــه چهــل چــای کــه تصــرف‬ ‫شــده بــود ‪ ،‬پاکســازی شد‪.‬ســالها بــود تعــدادی از افــراد بــا تجــاوز بــه‬ ‫حریــم رودخانــه چهــل چــای در تنگــه مینودشــت و ایجــاد دکــه هــا و‬ ‫کافــه هــا ‪ ،‬عمــا دسترســی مــردم بــه رودخانــه را محــدود کــرده بودنــد‬ ‫کــه بــا قلــع و قمــع بناهــای غیرمجــاز و جمــع اوری نخالــه هــا‪ ،‬فضــای‬ ‫ایــن تفرجــگاه جنگلــی در دســترس همــه مــردم قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫هدف اصلی رزمایش ترافیکی نوروز‬ ‫‪1401‬حفظ جان مسافران است‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «فــرزاد تاجــره» در حاشــیه رزمایــش ترافیکــی نــوروز‬ ‫‪ ،1401‬اظهــار داشــت‪ :‬مجموعــه فرماندهــی انتظامــی سراســر‬ ‫کشــور ماموریــت هــای متعــدد و حساســی را برعهــده دارد که در‬ ‫راســتای حفــظ جــان‪ ،‬مــال و ابــروی مــردم اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای برقــراری نظــم و امنیــت شــهروندان بایــد‬ ‫برنامــه ریــزی متعــددی و خوبــی داشــته باشــیم و از ظرفیــت‬ ‫تمامــی دســتگاه هــا اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی گلســتان افــزود‪ :‬انتظامــی اســتان‬ ‫به اعتیاد نه بگوییم‬ ‫در طــول ســال ماموریــت هــای مختلفــی را انجــام مــی دهــد کــه‬ ‫هــدف اصلــی ان حفــظ و ارتقــاء امنیــت اســت‪ ،‬لــذا در ســایه‬ ‫امنیــت اســت کــه فعالیــت هــای فرهنگــی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬ورزشــی و‬ ‫اقتصــادی بــه نتیجــه مــی رســد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه رزمایــش ترافیکــی نــورزو ‪،1401‬‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬هــدف اصلــی از اجــرای ایــن رزمایــش و ماموریــت خطیر‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫در رشته های فنی تنها‬ ‫‪ ۳۵‬درصد از دانش اموزان‬ ‫تحصیل می کنند‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هــم اینــک تنهــا ‪ ۳۵‬درصــد‬ ‫دانش امــوزان اســتان در رشــته های فنــی و حرف ـه ای و کار و دانــش مشــغول بــه تحصیــل‬ ‫هســتند کــه براســاس هدفگــذاری هــا بایــد ایــن رقــم بــه ‪ ۵۰‬درصــد رســد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ابوالقاســم اکبــری در شــورای امــوزش و پــرورش‬ ‫خراسان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬ظریــب اســتان در جــذب و هدایــت تحصیلــی دانش امــوزان‬ ‫برگزاری دوره تخصصی نجات‬ ‫در اوار در بندرگز‬ ‫دوره اموزشــی تخصصــی پایــه جســتجو و نجــات در حــوادث‬ ‫شــهری(اواربرداری) بــرای امدادگــران بندرگــز برگزارشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از جمعیــت هــال احمــر‬ ‫شهرســتان بندرگــز‪ ،‬ســیدطاها میرصادقــی گفــت‪ :‬بــا هــدف‬ ‫تربیــت و ارتقــای امدادگــران و نجاتگــران بــرای پاســخگویی‬ ‫مناســب بــه حــوادث در مناطــق شــهری‪ ،‬یــک دوره تخصصــی‬ ‫پایــه جســتجو و نجــات شــهری(اوار)‪ ،‬بــا حضــور ‪ ۲۰‬فراگیــر‬ ‫بصــورت تئــوری و عملــی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمعیــت هــال احمــر شهرســتان بندرگــز افــزود‪ :‬در‬ ‫ایــن دوره فراگیــران بــا مقدمــات جســتجو و نجــات در اوار‪،‬‬ ‫تجهیــزات نجــات‪ ،‬هدایــت عملیــات جســتجو‪ ،‬عالمــت گــذاری‪،‬‬ ‫مالحظــات فوریــت هــای پزشــکی در اوار‪ ،‬تریــاژ مصــدوم در‬ ‫ســاختمان‪ ،‬خــروج مصــدوم و حمــل تخصصــی اشــنا شــدند‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت جلســات تئــوری دوره اوار در شهرســتان بندرگــز‬ ‫و کالس هــای عملــی در ســایت اوار اســتان تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫پیــش رو حفــظ جــان مســافران و همراهــان در مســافرت‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره گفــت‪ :‬اســتان گلســتان بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه در مســیر امــام رضــا(ع) قــرار دارد‪ ،‬مقصــد بســیاری‬ ‫از مســافران و هموطنــان عزیــز مــا مــی باشــد کــه در ایــن‬ ‫راســتا همــه عوامــل و ســازمان های دخیــل در اجــرای طــرح‬ ‫مســئولیت دارنــد بــه خوبــی بــه وظایــف خــود عمــل کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مجموعــه انتظامــی اســتان‪ ،‬پلیــس راهــور‬ ‫و پلیــس راه از امــروز تــا پایــان تعطیــات نــوروزی در‬ ‫امــاده بــاش کامــل قــرار دارنــد و تامیــن ایمنــی و کنتــرل‬ ‫تــردد راه هــا‪ ،‬روان ســازی ترافیــک در بحــث عبــور و مــرور‬ ‫را برعهــده دارنــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی گلســتان افــزود‪ :‬یکــی از‬ ‫اولویت هــای اصلــی پلیــس راهــور برخورد با عطوفت و مهربانی‬ ‫بــا مســافران نــوروزی اســت و بــا متخلفــان و کســانیکه بخواهند‬ ‫جــان دیگــران را بــه خطــر بیندازنــد برابــر قانــون برخــورد نماینــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره در پایــان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان عزیــز‬ ‫بداننــد هــر انچــه در مجموعــه انتظامــی اســت در اجــرای ایــن‬ ‫طــرح بکارگیــری خواهیــم کــرد تــا انشــاله پــس از پایــان طــرح‬ ‫حتــی یــک کشــته هــم نداشــته باشــیم‪.‬‬ ‫بــه ســمت هنرســتان هــا پاییــن اســت کــه بایــد بــا اجــرای طــرح اینــده پژوهــی رشــته و‬ ‫نیازســنجی رشــته هــای تحصیلــی ایــن امــر جبــران شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حقیقــت بــا توجــه بــه اهــداف ســند تحــول بنیادیــن امــوزش و پــرورش بایــد‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد دانــش امــوزان جــذب هنرســتان هــای فنــی حرفــه ای و کار و دانــش شــوند کــه‬ ‫رویکــرد وزارت امــوزش و پــرورش نیــز در همیــن راســتا جهــت توســعه هنرســتان هــا اســت‪.‬‬ ‫اکبــری بــا بیــان اینکــه در اســتان ‪ ۸۸‬هنرســتان فنــی و حرفــه ای و کار و دانــش وجــود دارد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۵۵‬هنرســتان پســرانه و مابقــی هنرســتان هــا نیــز دخترانــه اســت کــه‬ ‫‪ ۸۸‬رشــته فنــی حرفــه ای و کاردانــش در ایــن مراکــز امــوزش داده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینــده پژوهــی رشــته هــای تحصیلــی دانــش اموزان در اســتان‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬امــوزش نیروهــای کارامــد و توانمنــد از ضــرورت هــای رســیدن بــه جامعــه ای توســعه‬ ‫یافتــه بــه شــمار مــی ایــد کــه بخشــی از ایــن امــر بــا نیازســنجی درســت رشــته هــای تحصیلــی‬ ‫مــورد نیــاز هــر منطقــه محقــق مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوز و پــرورش اســتان بــا اشــاره بــه ایجــاد ‪ ۲‬هنرســتان در رازوجــرگالن‪ ،‬یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬بــزودی اقدامــات الزم بــرای ایجــاد دو هنرســتان بــا توجــه بــه بــوم و ظرفیــت هــای ایــن‬ ‫شهرســتان مــرزی در در حــوزه فــرش و پــرورش اســب انجــام خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۶‬هــزار و ‪ ۶۵‬دانــش امــوز خراســان شــمالی در بیــش از ‪ ۲‬هــزار بــاب اموزشــگاه اســتان‬ ‫زیــر نظــر ‪ ۱۹‬هــزار نفــر معلــم تحصیــل مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۰۴‬هــزار دانــش امــوز‬ ‫در مقطــع ابتدایــی و مابقــی متوســطه اســت‪.‬‬ ‫در مجمــوع ‪ ۴۸‬درصــد دانــش امــوزان اســتان را دختــران تشــکیل مــی دهنــد و ‪ ۳۸‬درصــد‬ ‫دانــش امــوزان در مناطــق روســتایی مشــغول بــه تحصیــل هســتند‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 17‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 67‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 4 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪17‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫پنج شنبه ‪ 26‬اسفند‬ ‫گرگان‬ ‫پنج شنبه ‪ 26‬اسفند ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫مردم سرمایه های اصلی‬ ‫در بعد اجتماعی هستند‬ ‫مدیــرکل راه اهــن شمال شــرق ‪ ۲‬بــا اشــاره بــه افزایــش حجــم حمــل بــار از طریــق خطــوط راه اهــن ایــن اداره‬ ‫کل‪ ،‬گفــت‪ :‬میــزان حمــل بــار از ابتــدای ســال جــاری تــا ‪ ۲۳‬اســفند مــاه‪ ،‬نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل‬ ‫بــا رشــد ‪ ۷۴‬درصــدی بــه ‪ ۶۶۸‬هــزار تـُـن رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از ایرنــا‪ ،‬محســن اعتمــاد در نشســت خبــری‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در بخش‬ ‫صــادرات حمــل بــار در اســتان از ‪ ۲۴۵‬هــزار تـُـن ســال قبــل بــا ‪ ۴۶‬درصــد افزایــش بــه ‪ ۳۵۷‬هــزار تـُـن رســید‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬همچنین واردات بار در این بخش از هفت هزار ت ُن به ‪ ۱۸‬هزار ت ُن افزایش یافت‪.‬‬ ‫‪۲‬ســربار بــه خصــوص بــا کشــورهای‬ ‫مدیــرکل راه اهــن شمال شــرق ‪ ۲‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنیــن ترانزیــت َ‬ ‫ل قبــل بــه ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۶۲۰‬تـُـن رســید‪.‬‬ ‫ترکیــه و افغانســتان از هــزار تـُـن ســا ‬ ‫بــه گفتــه وی بیشــترین ســهم صــادرات مربــوط بــه ســیمان‪ ،‬اهــن و خرمــا و بیشــترین ســهم واردات پارچــه‬ ‫و روغــن بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه ترانزیــت کل کشــور تنهــا یــک میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار ت ُن اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ظرفیت‬ ‫صــادرات از کشــور قزاقســتان ‪ ۱۳۵‬میلیــون تـُـن اســت و اگــر بخواهیــم تنهــا ‪ ۱۰‬درصــد از ان را از طریــق خــط‬ ‫سرویس طنز‬ ‫اینچه بــرون انتقــال دهیــم‪ ،‬بــرای هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر در اینچه بــرون اشــتغال ایجــاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اعتمــاد تاکیــد کــرد‪ :‬اینچه بــرون ظرفیــت بالقــوه ای اســت کــه بایــد در جهــت بالفعــل تبدیل شــدن ان‪ ،‬همــه‬ ‫تــاش کنند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬بایــد تــاش کنیــم تــا بــازار اســیای میانــه بــه خصــوص قزاقســتان را بــه دســت بگیریــم زیــرا‬ ‫بهشــت اقتصــادی اســتان‪ ،‬اینچه بــرون اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بایــد در اینچه بــرون‪ ،‬باالتــر از وضــع موجــود انتظــار داشــته باشــیم امــا ایــن کار نیازمنــد تکمیــل‬ ‫زیرســاخت های اساســی اســت کــه در گام اول ‪ ۶۵۰‬هکتــار اراضــی را بــرای مرکــز لجســتیکی در اختیــار گرفتیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاکنــون یــک میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون مترمکعــب خاکبــرداری از ایــن مناطــق انجــام شــده و پنــج‬ ‫محوطــه بارگیــری احــداث شــده کــه ‪ ۲‬محولــه از انهــا را اســفالت شــده اســت‪.‬‬ ‫اعتمــاد بــا اشــاره بــه افزایــش ‪ ۶۸‬درصــدی میــزان مســافر‪ ،‬گفــت‪ :‬میــزان جابجایــی مســافر از ‪ ۳۵۵‬هــزار نفر‬ ‫پارســال امســال بــه ‪ ۵۹۶‬هــزار نفــر افزایــش یافت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه اهــن شــمال شــرق ‪ ۲‬ادامــه داد‪ :‬راه اهــن بــه عنــوان یکی از اصلی ترین زیرســاخت های توســعه‬ ‫پایــدار در ســه مولفــه اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی و زیســت محیطی نقش پررنگــی ایفا می کند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬براســاس اعــام ســازمان بهینه ســازی مصــرف ســوخت کشــور‪ ،‬بـ ه ازای هــر نفــر کیلومتــر‬ ‫کــه جــذب راه اهــن شــود‪ ،‬حداقــل ‪ ۲۵‬ســی ســی و بــه ازای هــر تـُـن کیلومتــر کــه از جــاده بــه ریــل می ایــد‪۴۰ ،‬‬ ‫ســی ســی ســوخت صرفه جویــی می شــود‪.‬‬ ‫اعتمــاد خاطرنشــان کــرد‪ :‬از ابتــدای امســال تاکنــون حــدود ‪ ۸۰‬میلیــون نفــر کیلومتــر توســط قطــار حومــه ای‬ ‫از گــرگان بــه تهــران و بالعکــس و ‪ ۹۱‬میلیــون نفــر کیلومتــر از گــرگان بــه پــل ســفید و بالعکــس جابه جایــی‬ ‫مســافر انجــام شــده کــه ایــن امــار در صرفه جویــی مصــرف ســوخت رقــم باالیــی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مــردم ســرمایه های اصلــی در بعــد اجتماعــی هســتند و ایمنــی ســفر مهمتریــن برنــد و امتیــاز‬ ‫راه اهــن محســوب می شــود‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف ‪ 115‬کیلو گرم تریاک‬ ‫در گلستان‬ ‫ماینر های قاچاق در شیروان‬ ‫خاموش شدند‏‬ ‫کشف ‪ 840‬عدد انواع مواد‬ ‫محترقه در گرمه‬ ‫سردار«ســعید دادگر»درگفــت وگوبــا خبرنگاربــازار کسـب وکار‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان‬ ‫بــا اشــراف اطالعاتــی و همــکاری پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر‬ ‫شهرســتان ازادشــهر موفــق بــه شناســایی ‪ 2‬نفــر از ســوداگران‬ ‫مــرگ شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی در عملیاتــی‬ ‫غافلگیرانــه هــر ‪ 2‬متهــم دســتگیر و در بازرســی از خــودروی‬ ‫انــان ‪ 115‬کیلوگــرم تریــاک کشــف شــد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان گلســتان با اشــاره به دســتگیری ‪ 2‬متهم‬ ‫و توقیــف ‪ 2‬دســتگاه خــودرو در ایــن عملیــات‪ ،‬گفــت‪ :‬متهمان پس‬ ‫از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائی معرفی شــدند‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر بــا بیــان اینکــه امنیــت جامعــه خــط قرمــز پلیــس‬ ‫اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬پلیــس اســتان بــا تــاش شــبانه روزی اجــازه‬ ‫جــوالن دادن بــه قاچاقچیــان و مجرمــان را نخواهــد داد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان شــیروان از کشــف ‪ 6‬دســتگاه ماینر‬ ‫قاچــاق بــه ارزش ‪ 880‬میلیــون‏ریــال در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ محمــد روهنــا با اعــام جزئیات این خبر اظهار‏داشــت‪:‬‬ ‫در پــی اعــام خبــری مبنــی بــر فعالیــت تعــدادی ماینــر قاچــاق در‬ ‫دو مــکان جداگانــه در حوالــی‏شــهر شــیروان‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع‬ ‫بــا جدیــت در دســتور کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی شهرســتان‬ ‫قــرار‏گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا هماهنگــی مقــام قضائــی‬ ‫بــه محــل مــورد نظــر اعــزام شــدند‪ ،‬افــزود‪:‬‏در بازرســی از ایــن‬ ‫مکان هــا ‪ 6‬دســتگاه ماینــر قاچــاق بــه ارزش ‪ 8802‬میلیــون ریال‬ ‫کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در ایــن رابطــه ‪ 2‬نفر متهم‬ ‫دســتگیر و بعــد از تشــکیل پرونــده‏بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه از کشــف ‪ 840‬عــدد انــواع‬ ‫مــواد محترقــه در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنگاربــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مجتبــی نظافتــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای‏برخــورد بــا مخــان نظــم و امنیــت‬ ‫و همچنیــن فروشــندگان مــواد محترقــه غیرمجــاز بــا توجــه بــه‬ ‫شــب چهارشــنبه پایــان ســال‪،‬‏اقدامــات انتظامــی بــا جدیــت در‬ ‫ســطح شهرســتان انجــام شــد‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن رابطــه در پــی دریافــت خبــری‬ ‫مبنــی بــر اینکــه فــردی اقــدام بــه نگهــداری و فــروش مــواد‬ ‫محترقــه‏غیرمجازمی کنــد‪ ،‬بالفاصلــه مامــوران پلیــس امنیــت‬ ‫عمومــی وارد عمــل شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬مامــوران بــا حضــور در محــل‬ ‫اعالم شــده‏‏‪ 840‬عــدد انــواع محترقــه را کشــف کردنــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه دررونــد رســیدگی بــه ایــن‬ ‫پرونــده یــک نفــر متهــم نیــز دســتگیر و بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای‏انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بــا افــرادی کــه امنیــت و ارامــش شــهروندان را‬ ‫مختــل کننــد‪،‬‏باقــدرت برخــورد خواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫بــدون هیــچ اغماضــی‪ ،‬باعــث شــده تــا میــزان رضایتمنــدی مــردم‬ ‫از عملکــرد همــکاران مــا از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون به نســبت‬ ‫مشــابه ســال قبــل ‪ ۵۱‬درصــد رشــد داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬از ســوی دیگــر در تماس هایــی کــه مــردم از‬ ‫طــرق خطــوط ارتباطــی بــا مــا دارنــد (شــماره های ‪ ۱۹۷‬و ‪)۱۱۰‬‬ ‫میــزان انتقــاد و شــکایت از همــکاران مــا بــه ترتیــب چهــار و ‪۱۲‬‬ ‫درصــد کاهــش دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬از ابتدای ســال جاری تاکنون مردم اســتان‬ ‫‪ ۹۱۹‬هــزار و ‪ ۷۵۷‬تمــاس بــا مرکــز فوریت هــای پلیســی (‪)۱۱۰‬‬ ‫داشــتند کــه پنــج درصــد بیشــتر از ســال گذشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا یــاداوری ایــن کــه بخشــی از‬ ‫ایــن تماس هــا‪ ،‬عملیاتــی‪ ،‬برخــی راهنمایــی و ارشــاد و برخــی‬ ‫مزاحمــت بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬از مجمــوع ایــن تماس هــا‪۳۰۱ ،‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۱۶‬تمــاس بــه انجــام‬ ‫عملیــات از ســوی همــکاران‬ ‫مــا در اســتان منجــر شــده و‬ ‫بیشــترین تماس هــا بــه ترتیــب‬ ‫از شهرســتان های گــرگان‪،‬‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬علی ابادکتــول‪،‬‬ ‫ازادشــهر و کاللــه بــه ثبــت‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫فاضل دادگــر اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫کنتــرل مجرمــان ســابقه دار‪،‬‬ ‫فعالیــت گشـت های پلیس های‬ ‫تخصصــی در ایــام منتهــی بــه‬ ‫روزهــای پایــان ســال شــدت‬ ‫یافتــه و تبهــکاران‪ ،‬مجرمــان و‬ ‫اراذل و اوبــاش بداننــد‪ ،‬پلیــس‬ ‫اشــراف و تســلط کامــل بــر انهــا‬ ‫دارد و ایــن تســلط و ســلطه‬ ‫مــا باعــث شــده تــا خاطــرات‬ ‫بدتبرکشــی های ابتــدای ســال‬ ‫جــاری و مشــکالت و مســائلی‬ ‫کــه امســال درگیــر ان بودیــم‪ ،‬تمــام شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬البتــه ناهنجاری هــا بایــد ریشــه یابی و علت یابــی‬ ‫اساســی و اصولــی شــود و در واقــع صــدای مجرمــان را بشــنویم و‬ ‫متولیــان هــر بخــش در ایــن مســائل‪ ،‬وظایــف خــود را بــه خوبــی‬ ‫انجــام دهنــد تــا روز بــه روز شــاهد کاهــش ناهنجاری هــای‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی باشــیم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬پلیــس یــک مطالبه گــر اجتماعــی در کنــار‬ ‫قــرار داشــتن در نــوک پیــکان مبــارزه بــا هنجارشــکنان اســت امــا‬ ‫از ســوی دیگــر رســانه ها بایــد از متولیــان امــر و دســتگاه های‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی‪ ،‬نســبت بــه راهکارهــای کاهــش وقــوع ایــن‬ ‫ناهنجاری هــا مطالبه گــر باشــند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی گلستان گفت‪ :‬در جلسات مختلف و متعدد‬ ‫هــر صحبتــی کــه از ناهنجاری هــای اجتماعــی می شــود‪ ،‬همــه‬ ‫نگاه هــا بــه ســمت و ســوی مــا معطــوف می شــود‪ ،‬در صورتــی کــه‬ ‫اگــر هــر دســتگاهی در حیطــه وظیفه منــدی خــود عمــل کنــد‪ ،‬بــه‬ ‫شــدت شــاهد کاهــش ناهنجاری هــا خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫ســلبی‬ ‫فاضل دادگــر تاکیــد کــرد کــه اقدامــات پلیــس ایجابــی و َ‬ ‫اســت و بــا توجــه بــه همــه ایــن شــرایط‪ ،‬نیــروی انتظامــی اســتان‪،‬‬ ‫در اماده بــاش کامــل در برخــورد بــا هنجارشــکنان و مخــان نظــم‪،‬‬ ‫امنیــت و ارامــش قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬از ســوی دیگــر برخــی از قوانیــن و مقــررات‬ ‫قانونــی و قضایــی در برخــورد بــا متخلفین و مجرمین متناســب با‬ ‫میــزان جــرم رخ داده نیســت و بارهــا مشــاهده شــده کــه متهمان‬ ‫بــه میــزان جــرم انجــام داده‪ ،‬مجــازات نمی شــوند کــه بازنگــری در‬ ‫ایــن بخــش از قانــون و مقــررات ضــروری اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬در اســتان بیــش از ‪ ۱۴۰‬نقطــه جرم خیــز‪،‬‬ ‫حادثه محــور‪ ،‬الــوده و اســیب زا بــودن از ســوی همــکاران مــا در‬ ‫پلیــس اگاهــی شناســایی شــده امــا متاســفانه گلســتان اســتانی‬ ‫واقعــه محــور اســت و حادثــه محــور نیســت و همیــن مســاله‬ ‫ســبب شــده دســتگاه ها نســبت بــه ســهم خــود در وقــوع حــوادث‬ ‫اگاه نباشــند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬یکــی از مســائلی کــه ایــن‬ ‫روزهــا بطــور مکــرر در جلســات مطــرح کردیــم‪ ،‬با توجــه به نزدیک‬ ‫بــودن بــه ســال نــو و تــردد مســافران‪ ،‬مســاله کارتــون بــه دســتان‬ ‫اســت کــه ضمــن احتــرام بــه همــه انــان که بــه عنوان انســان های‬ ‫شــریف در جامعــه حــق زندگــی و کار کــردن دارنــد‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫عــده ای از انــان بــه دنبــال جــرم و تخلف باشــند که همین مســاله‬ ‫و تعــداد کــم انــان‪ ،‬چهــره شــهر و اســتان را نامبــارک و نامطلوب و‬ ‫ناامــن نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫فاضل دادگــر بــا اشــاره ای بــه در پیــش بــودن ســال نــو و ضمــن‬ ‫اعــام امادگــی همــه جانبــه پلیــس در همــه بخش هــا و واحدها‪،‬‬ ‫یــاداور شــد‪« :‬پلیــس هوشــمند‪ ،‬قانونمــداری و نشــاط بهــاری»‬ ‫شــعار ناجــا در طــرح نــوروزی ‪ ۱۴۰۱‬اســت کــه ایــن طــرح از ‪۲۴‬‬ ‫اســفند مــاه امســال تــا ‪ ۱۵‬فروردیــن مــاه ســال اینــده در اســتان‬ ‫اجــرا شــده اســت تــا شــاهد نــوروزی شــاد همــراه بــا امنیــت و‬ ‫ارامــش در ســایه همــکاری خــوب و مســالمت امیز مــردم و‬ ‫مســافرین باشــیم‪.‬‬ ‫خط قرمز امنیت‬ ‫مردم است‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬ایــن نیــرو در باالتریــن ســطح‬ ‫اشــراف اطالعاتــی قــرار دارد و اجــازه فعالیــت مجرمانــه را بــه‬ ‫هنجارشــکنان و مخــان نظــم و امنیــت نخواهــد داد‪.‬‬ ‫ســردار ســرتیپ دوم ســتاد محمدســعید فاضل دادگــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬مقابلــه قاطعانــه بــا هنجارشــکنان در دســتور کار پلیــس‬ ‫بــوده و اکنــون شــدت بیشــتری یافتــه و همیــن اقتــدار برخــورد‬ ‫بــا اراذل و اوبــاش و بــر هــم زننــدگان ارامــش و اســایش مــردم‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪505‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫روغن هویج و اضافه‬ ‫کاری مافیا!‬ ‫ایــن روزهــا کــه مــردم معمولــی در حــال برنامــه ریــزی‬ ‫بــرای نحــوه اســتفاده بهینــه از مبلــغ واریــزی ســهام‬ ‫عدالــت هســتند و یــک عــده هــم بــرای تمیــز کــردن در‬ ‫و دیــوار شیشــه پنجــره هــای شــان در حــال خودکشــی‬ ‫هســتند‪ ،‬بزرگــوران مافیــا هــم در حــال برنامــه ریــزی هــای‬ ‫خــاص خودشــان هســتند‪ .‬چــرا کــه چنــد روزی بیشــتر تــا‬ ‫عیــد باقــی نمانــده اســت و دوســتان مافیــا بایــد هــر چــه‬ ‫ســریع تر بــرای فراهــم کــردن هزینــه کادوی نــوروزی بــه‬ ‫همســران ببخشــید همســر و فرزنــدان خــود‪ ،‬تعویــض‬ ‫مبلمــان و دکوراســیون منــزل‪ ،‬تامیــن هزینــه ســفر در‬ ‫تعطیــات نــوروز و رزرو بلیــط هواپیمــا و هتــل در اروپــا‬ ‫دســت بــه کار شــوند‪ .‬البتــه بــرای ایــن جماعــت همیــن‬ ‫ســفرهای داخلــی هــم چنــدان ارزان نیســت و فقــط‬ ‫یــک مــاه کرایــه پورشــه بــرای ســفر تــا کیــش برایشــان‬ ‫‪ 400‬میلیــون چــوق اب مــی خــورد! فلــذا اگــر مــی بینیــد‬ ‫ایــن چنــد روز خــواص جدیــد از اطعمــه و اشــربه کشــف‬ ‫مــی شــوند و جماعتــی سرگشــته و حیــران دنبــال ماســت‬ ‫بدن(کــرم ابرســان بــدن) و ماســک خیــار شــور و ژل طــول‬ ‫عمــر و ‪ ...‬هســتند‪ ،‬تعجــب نکنیــد‪ .‬مافیــا در حــال اضافــه‬ ‫کاری اســت و ایــن جماعــت بــی تقصیرنــد!‬ ‫در ضمــن از انجایــی کــه دیگــر حنــای کرونــا رنگــی نــدارد‬ ‫و تــرس مــردم از ایــن بیمــاری فروکــش کــرده‪ ،‬دوســتان‬ ‫دوبــاره بــه مــدار قبلــی خــود برگشــته انــد و نقــدا ً بنــد‬ ‫کرده انــد بــه خــواص جدیــد میــوه جــات بــه ویــژه هویــج!‬ ‫تقویــت چشــم‪ ،‬کنتــرل فشــار خــون‪ ،‬بهبود کارکرد دســتگاه‬ ‫گــوارش‪ ،‬پاکســازی ســموم بــدن‪ ،‬محافظــت از پوســت‬ ‫در مقابــل نــور خورشــید‪ ،‬ســفید کــردن پوســت بــدن‪،‬‬ ‫تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن‪ ،‬تقویــت نیــروی بدنــی‪ ،‬از‬ ‫بیــن بــردن لــک و جــای زخــم‪ ،‬پیشــگیری از بیمــاری هــای‬ ‫قلبــی و ســکته مغــزی کــم بــود‪ ،‬دانشــمندان بــا توصیــه‬ ‫مافیــای صیفــی جــات کاشــف بــه عمــل امــده اورده انــد‬ ‫کــه روغــن هویــچ بــرای تقویــت مــو مفیــد اســت! حــاال از‬ ‫کجــای هویــچ روغــن مــی چکــد و ایــن بزرگــواران چطــوری‬ ‫از ایــن میــوه روغــن بیــرون مــی کشــند واللــه اعلــم‪...‬‬ ‫بــاور کنیــد پرویــروز مــا یــک بنــده خدایــی را اوردیــم تــا‬ ‫موزائیــک هــای حیــاط منــزل مــا را بنــد کشــی کنــد‪.‬‬ ‫خــدا خیــر داده موهای ســرش مثل جنــگل های هیرکانی‬ ‫‪ 400‬سال انبوه و پر پشت بود و تراکمش از فرش شفقی‬ ‫تبریــز هــم بیشــتر بــود! امــا زمانــی کــه راجــع بــه بهداشــت‬ ‫مــو و مــدل شــامپو از ایــن بنــده خــدا پرســیدم‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫هفتــه ای یــک بــار موهایــم را بــا صابــون گلنــار مــی شــورم!‬ ‫بــا ایــن وجــود مــا هیــچ توصیــه ای در خصــوص اســتفاده‬ ‫نکــردن از ایــن محصــوالت و مــواد نداریــم چــون‬ ‫می ترســیم چنــد صبــاح دیگــر دوبــاره تلویزیــون تبلغیــات‬ ‫کــرم حلــزون و رفــع دائمــی کچلــی را از ســر بگیــرد‪ .‬اقــا‬ ‫همیــن روغــن هویــچ را بــه کلــه تــان بمالیــد‪ .‬عالــی اســت‪.‬‬ ‫حتمــا ً فضیلتــی دارد کــه روزنامــه هــا هــم راجــع بــه ان‬ ‫گــزارش و مطلــب نوشــته انــد!‬ ‫رهبر انقالب‪:‬‬ ‫من در یک کلمه‪،‬عامل‬ ‫موفقیت وزارت‬ ‫اطالعات را ایمان و‬ ‫نیروی انسانی این‬ ‫وزارتخانه می دانم‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫پنج شنبه ‪ 26‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪505‬‬ ‫چگونه شخصیت قوی داشته باشیم؟‬ ‫سرویس اموزش‪-‬مهدی فیروزی‬ ‫برای سال جدید چه اهدافی‬ ‫تعیین کنیم و چگونه‬ ‫به ان ها برسیم؟‬ ‫تعطیــات نــوروز بهتریــن فرصــت بــرای نگاهــی بــه‬ ‫گذشــته و ارزیابــی بعضــی از تصمیم هایــی اســت کــه‬ ‫در ســال گذشــته بــرای خــود و زندگی مــان گرفته ایــم‪.‬‬ ‫اهدافــی هــم کــه بــرای ســال جدیــد تعییــن می کنیــم‪،‬‬ ‫فرصــت فوق العــاده ای هســتند بــرای اغــاز تغییراتــی کــه‬ ‫قــرار بــود از اول هفت ـه ی اینــده‪ ،‬مــاه اینــده یــا فصــل‬ ‫جدیــد در زندگــی خــود ایجــاد کنیــم‪ ،‬ولــی یــا نکردیــم یــا‬ ‫نیم ـه کاره رهایشــان کردیــم‪ .‬خُــب االن فرصــت خوبــی‬ ‫اســت کــه بنشــینیم و فهرســتی از مهم تریــن تغییراتــی‬ ‫را کــه همیشــه می خواســتیم در ســبک زندگــی خــود‬ ‫ایجــاد کنیــم‪ ،‬بنویســیم‪ .‬مــا هــم به عنــوان دوســتان‬ ‫شــما در وب ســایت چطــور تصمیــم گرفتیــم کمکــی‬ ‫بکنیــم‪ .‬از انجایــی کــه بیشــتر افــراد نمی تواننــد بــه‬ ‫اهدافــی کــه بــرای خــود تعییــن می کننــد پایبنــد بماننــد‬ ‫و انهــا را بــه ســرانجام برســانند‪ ،‬فکــر می کنیــم ایــن‬ ‫کمــک مــا می توانــد بــرای شــما کارســاز باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬خوش هیکل شدن‬ ‫کاهــش وزن‪ ،‬ورزش بیشــتر‪ ،‬متناســب بــودن و‬ ‫ســالم مانــدن‪ ،‬جــزو مهم تریــن اهــداف بســیاری از مــا‬ ‫ایرانی هاســت‪ .‬شــروع ورزش و رژیــم غذایــی ســالم‬ ‫اســان اســت‪ ،‬امــا مهــم ان اســت برنامــه ی مناســبی‬ ‫را پیــش بگیریــم کــه نتایــج ثابتــی به همــراه داشــته و‬ ‫اجــرای ان در بلندمــدت راحــت باشــد‪ .‬بــه نکته هــای‬ ‫کاهــش وزن‪ ،‬ترفندهــای تناســب انــدام‪ ،‬بهتریــن‬ ‫ورزش هــا بــرای الغــری و اشــتباهات رایــج در ورزش‬ ‫کــردن نگاهــی بیندازیــد تــا بتوانیــد از تصمیمــی کــه‬ ‫گرفته ایــد‪ ،‬بیشــترین اســتفاده را ببریــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬خوردن غذای سالم تر و در کل غذای کمتر‬ ‫ایــن مــورد معمــوال جزئــی از همــان هــدف قبلی اســت‪.‬‬ ‫وقتــی خوراکی هــای ناســالم دورتــادور مــا را گرفته انــد‪،‬‬ ‫تغییــر بــه رژیمــی ســالم تر دشــوار اســت‪ .‬بــا این حــال بــا‬ ‫عزمــی راســخ و چنــد توصیـه ی اولیــه‪ ،‬کم کــم می توانیــد‬ ‫عــادات غذایــی ســالم و مناســبی به وجــود بیاوریــد‪ .‬یــاد‬ ‫بگیریــد کــه پرخــوری عصبــی را کنتــرل کنیــد‪ ،‬از دالیــل‬ ‫شکســت رژیم هــا اگاه باشــید و ســعی کنیــد خــوردن‬ ‫غذاهــای ســالم برنامـه ی همیشــگی تان باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬عقب نینداختن کارها‬ ‫بزرگ تریــن مســئله ای کــه مانــع بیشــتر ادم هــا بــرای‬ ‫دســتیابی بــه اهــداف می شــود‪ ،‬تمایــل بــه اســتراحت‬ ‫و پرداختــن بــه ســرگرمی به جــای ســخت کوشــی‬ ‫اســت‪ .‬وقتــی بــه عقــب انداختــن کارهــا عــادت کنیــد‪،‬‬ ‫دیگــر بیــرون کشــیدن خودتــان از ان دشــوار می شــود‪،‬‬ ‫بنابرایــن بایــد تــاش زیــادی بــرای تــرک عــادت بــه‬ ‫تعویق انداختــن کارهــا بــه خــرج بدهیــد‪ .‬توصیه هــای‬ ‫مفیــد فراوانــی بــرای یافتــن راه مناســبی بــرای غلبــه‬ ‫بــر عقــب انداختــن کارهــا وجــود دارنــد‪ .‬ابزارهایــی هــم‬ ‫وجــود دارنــد کــه شــما را در دســتیابی بــه ایــن مهــم‬ ‫کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تقویت تمرکز و مهارت های ذهنی‬ ‫هــزاران ســال اســت کــه ادم هــا تــاش می کننــد‬ ‫راه هایــی بــرای افزایــش تمرکــز و ظرفیت هــای شــناختی‬ ‫خــود بیابنــد و تمدن هــای باســتانی هــم ترکیبــی از‬ ‫تمرین هــای ذهنــی و داروهــای گیاهــی را بــرای کمــک‬ ‫بــه انهــا در دســتیابی بــه ایــن هــدف در اختیارشــان‬ ‫قــرار داده انــد‪ .‬امــروزه مــا می توانیــم بــرای تقویــت‬ ‫تمرکــز و صیقــل مهارت هــای ذهنی مــان‪ ،‬از خیلــی‬ ‫چیزهــا اســتفاده کنیــم‪ ،‬از اپ هــای موبایــل گرفتــه تــا‬ ‫روش هــای ســنتی مدیتیشــن‪ .‬اگــر در ایــن راه قــدم‬ ‫برداریــد‪ ،‬می توانیــد حــس و حــال خــود را کنتــرل کنیــد‪.‬‬ ‫عالوه بــر ایــن در یادگیــری ســریع و حــل مســئله هــم‬ ‫موفق تــر می شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬مالقات با ادم های جدید‬ ‫وقتــی بــه روزمرگــی زندگــی دچــار می شــویم‪ ،‬معمــوال‬ ‫بیشــتر وقــت خــود را در خانــه می گذرانیــم‪ ،‬خیلــی از‬ ‫فرصت هــای جــذاب بــرای بــا هــم بــودن و لــذت بــردن‬ ‫از زندگــی را از دســت می دهیــم‪ .‬مالقــات بــا ادم هــای‬ ‫جدیــد می توانــد بــرای ســامت ذهــن مفیــد باشــد و بــه‬ ‫موفقیــت شــغلی شــما کمــک کنــد؛ پــس از حضــور در‬ ‫جمع هــا و پیــدا کــردن دوســتان جدیــد نترســید‪ .‬راهــی‬ ‫بــرای غلبــه بــر خجالــت بیابیــد‪ ،‬اطالعــات خــود را در‬ ‫ایــن زمینــه بــاال ببریــد و بــه ســراغ شــناخت و برقــراری‬ ‫ارتبــاط بــا ادم هــای جالــب برویــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬فعال تر شدن‬ ‫بعضی هــا واقعــا مشــکل اضافــه وزن ندارنــد و حتــی‬ ‫هفتــه ای چندبــار هــم نرمــش و ورزش می کننــد‪،‬‬ ‫امــا بیشــتر وقت شــان را در خانــه و محــل کار فقــط‬ ‫می نشــینند‪ ،‬کــه ایــن امــر می توانــد بــر حالــت‬ ‫ـن بــدن و سالمتی شــان تاثیــری منفــی بگــذارد‪.‬‬ ‫قرارگرفتـ ِ‬ ‫در چنیــن مواقعــی‪ ،‬تنهــا کاری کــه بایــد بکنیــد‪ ،‬یافتــن‬ ‫راه هایــی بــرای تحــرک در طــول روز به جــای چنبــره زدن‬ ‫پشــت کامپیوتــر اســت‪ .‬اگــر فعالیت هایــی بــرای انجــام‬ ‫دادن در کنــار دوســتان و خانــواده بیابیــد‪ ،‬ایــن کار‬ ‫جذاب تــر هــم می شــود‪.‬‬ ‫باچطورهمراهماباشید‪....‬‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫سرویس اموزش‪-‬سارا شهیدی‬ ‫خیلــی وقــت نیســت ایــن تصــور کــه شــخصیت افــراد ثابــت‬ ‫اســت بــه چالــش کشــیده شــده‪ ،‬بایــد بگویــم برخــاف انچــه‬ ‫کــه ممکــن اســت فکــر کنیــد‪ ،‬می توانیــد شــخصیت خــود را‬ ‫پــرورش دهیــد و تبدیــل بــه انســانی بــا شــخصیت قــوی شــوید‪.‬‬ ‫اگــر می پرســید‪ :‬چگونــه شــخصیتی قــوی داشــته باشــیم؟‬ ‫یــا می خواهیــد بدانیــد شــخصیت هایی کــه همیشــه بــدون‬ ‫تــاش اضافــه‪ ،‬نظــر دیگــران را بــه خــود جلــب می کننــد چــه‬ ‫خصوصیاتــی دارنــد ایــن مقالــه بــرای شماســت‪ .‬در ایــن مقالــه‬ ‫شــخصیت قــوی خــود را پیــدا خواهیــد کــرد و بــا تمریــن نــکات‬ ‫گفتــه شــده ان را بیــش از پیــش رشــد خواهیــد داد‪.‬‬ ‫تقریبــا تــا همیــن اواخــر تصــور می شــد شــخصیت افــراد‬ ‫تغییــر نمی کنــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۸۹۰‬ویلیــام جیمــز روانشــناس‬ ‫معــروف هــاروارد در کتــاب تاثیرگــذار خــود گفــت شــخصیت‬ ‫فــرد بــا رســیدن بــه اوایــل بزرگســالی در قالبــی از گــچ مســتحکم‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن دیــدگاه بــه مــدت بیــش از یــک قــرن رواج‬ ‫داشــت‪ .‬امــا بــه مــرور زمــان نظریــات منعطــف بــودن شــخصیت‬ ‫اعتبــار خــود را پیــدا کردنــد و امــروزه مــا انســان ها از کنتــرل‬ ‫و اثرگــذاری خــود بــر ویژگی هــا و صفاتــی کــه قصــد تغییــر یــا‬ ‫پــرورش ان را داریــم اگاه هســتیم‪.‬‬ ‫شخصیت چیست؟‬ ‫شــخصیت الگــوی معمــول تفکــر‪ ،‬احســاس و رفتــار فــرد اســت‬ ‫کــه از او انســانی متمایــز می ســازد‪ .‬وقتــی ابــراز می کنیــم کــه‬ ‫کســی شــخصیت خوبــی دارد منظورمــان ایــن اســت کــه او‬ ‫دوست داشــتنی و جالــب اســت و بــودن در کنــار او تجربــه ی‬ ‫خوشــایندی اســت‪ .‬همــه می خواهنــد کــه بــرای دیگــران جــذاب‬ ‫باشــند‪ .‬بــرای رســیدن بــه ایــن خواســته داشــتن یــک شــخصیت‬ ‫خــوب‪ ،‬حتــی از ظاهــری جــذاب هم حیاتی تر اســت‪ .‬در حقیقت‬ ‫‪ ۸۵٪‬از موفقیــت و شــادی افــراد در نتیج ـه ی کیفیــت رابط ـه ی‬ ‫انهــا بــا دیگــران شــکل می گیــرد‪ .‬در نهایــت ایــن شــخصیت‬ ‫شماســت کــه تعییــن می کنــد ســایرین بــه شــما جــذب شــوند‬ ‫یــا از شــما فاصلــه بگیرنــد‪ .‬در حالــی کــه تنهــا تــا انــدازه ای قــدرت‬ ‫داریــم ظاهرمــان را تغییــر دهیــم‪ ،‬ایــن توانایــی را داریــم کــه‬ ‫شــخصیت خــود را تــا هــر انــدازه کــه می خواهیــم ارتقــا دهیــم‪.‬‬ ‫مــا می توانیــم صفــات و ویژگی هــای یــک شــخصیت قــوی را کــه‬ ‫مناســب و مطلــوب می دانیــم در خــود تقویــت کنیــم‪.‬‬ ‫چگونه می توانیم شخصیت قوی داشته باشیم؟‬ ‫‪ .۱‬شنونده ای عالی باشید‬ ‫ژاکلیــن کنــدی یکــی از جذاب تریــن زنــان دنیــا بــه حســاب‬ ‫می امــد؛ زیــرا مهــارت اینکــه شــنونده ای اســتثنایی باشــد را‬ ‫در خــود رشــد داده بــود‪ .‬نحــوه ی نــگاه ایــن زن بــه چش ـم های‬ ‫دیگــران‪ ،‬توجــه او بــه تک تــک کلمــات گوینــده و انتقــال ایــن‬ ‫احســاس بــه انهــا کــه مهــم هســتند زبانــزد بــود‪ .‬هیــچ چیــز‬ ‫خوشــایندتر از ایــن نیســت کــه کســی مشــتاقانه بــه حرف هــای‬ ‫شــما گــوش بدهــد؛ زیــرا ایــن احســاس را بــه شــما می دهــد کــه‬ ‫تنهــا ادم مهــم روی زمیــن هســتید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بیشتر مطالعه کنید و عالئق تان را گسترش دهید‬ ‫هرقــدر بیشــتر مطالعــه کنیــد و بــه زمینه هــای بیشــتری بــرای‬ ‫یادگیــری و صــرف وقــت عالقــه نشــان دهیــد‪ ،‬شــخصیت‬ ‫قدرتمندتــری پیــدا خواهیــد کــرد‪ .‬وقتــی ادم هــای جدیــدی‬ ‫را مالقــات می کنیــد حرفــی بــرای گفتــن خواهیــد داشــت و‬ ‫می توانیــد بــا دیگــران در ایــن مــوارد وارد بحــث و گفتگــو شــوید‪.‬‬ ‫در ایــن موقعیــت ممکــن اســت در مواجهــه بــا نادانســته های‬ ‫دیگــران عصبانــی شــوید‪ ،‬امــا بــه یــاد داشــته باشــید کــه اگــر‬ ‫بــه نحــوی مناســب اطالعــات خــود را بــا انهــا در میــان بگذاریــد‬ ‫اشــتیاق اگاهــی را در انهــا روشــن خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬خوش صحبت باشید‬ ‫ایــن مــورد بــه میــزان مطالعــه و دانســته های شــما مربــوط‬ ‫اســت‪ .‬زمانــی کــه اندوختــه ی بیشــتری بــرای شــریک شــدن‬ ‫بــا جمــع کســب کردیــد نوبــت بــه اموختــن نحــوه ی بــه‬ ‫اشتراک گذاشــتن ان بــا دیگــران می رســد‪ .‬هیچکــس نمی توانــد‬ ‫دربــاره ی تمــام موضوعــات بدانــد‪ ،‬بنابرایــن شــریک شــدن‬ ‫دانســته هایتان بــا دیگــران بــه روابــط شــما تازگــی می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬نظرات خود را بیان کنید‬ ‫هیــچ چیــز خســته کننده تر از همنشــینی بــا کســی کــه در هیــچ‬ ‫زمین ـه ای نظــر نمی دهــد نیســت‪ .‬اگــر قــادر بــه شــرح نظــری کــه‬ ‫داریــد نباشــید مکالمــه بــه جایــی نخواهــد رســید‪ .‬اگــر نظــری‬ ‫نامعمــول یــا متفــاوت از دیگــران داریــد در مطــرح کردنــش‬ ‫درنــگ نکنیــد‪ ،‬چــرا کــه جذابیــت شــما بیشــتر خواهــد شــد؛‬ ‫البتــه بــه شــرط انکــه از دســته ی ادمهــای همه چیــزدان بــه نظــر‬ ‫نرســید‪ .‬چشـم انداز متفــاوت شــما بــه موضــوع‪ ،‬باعــث گســترش‬ ‫روشــن بینی جمــع می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬با ادم های جدید مالقات کنید‬ ‫ســعی کنیــد بــا ادم هــای جدیــد مالقــات کنیــد بــه خصــوص‬ ‫کســانی کــه بــا شــما متفــاوت هســتند‪ .‬ایــن کار نــه تنهــا‬ ‫باعــث اشــنایی شــما بــا فرهنگ هــا و راه هــای متفــاوت‬ ‫انجــام کارهــا می شــود بلکــه افق هــای شــخصیتی شــما را‬ ‫نیــز توســعه می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬خودتان باشید‬ ‫دومیــن مــورد خســته کننده بعــد از نداشــتن هیــچ نظــری در‬ ‫گفتگــو‪ ،‬ایــن اســت کــه ســعی کنیــد کســی کــه نیســتید بــه نظــر‬ ‫برســید‪ .‬ادای کســی کــه نیســتید را دراوردن بــه دلیــل اینکــه‬ ‫در جمــع جایــی پیــدا کنیــد یــا موردپســند واقــع شــوید معمــوال‬ ‫نتیجــه ی عکــس می دهــد‪ .‬بــه ایــن علــت کــه مــا منحصــر بــه‬ ‫فــرد هســتیم‪ ،‬نشــان دادن همــان شــخصیت خاص مــان اســت‬ ‫کــه مــا را جــذاب می کنــد‪ .‬تــاش بــرای تقلیــد از دیگــری نــه‬ ‫تنهــا کامــا محکــوم بــه شکســت اســت بلکــه نشــانه ای از فقــدان‬ ‫اصالــت اســت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬توجه طلب نباشید‬ ‫داشــتن یــک شــخصیت قــوی بــه معنــای ان اســت کــه شــما‬ ‫شــادی و امنیــت را از درون خودتــان دریافــت می کنیــد و‬ ‫بــرای تائیــد گرفتــن از دیگــران نیــاز بــه جلــب توجــه نداریــد‪.‬‬ ‫شــخصیت های قــوی زمــان خــود را صــرف توجه طلبــی بــا‬ ‫شــکایت از دنیــا‪ ،‬غیبــت از دیگــران یــا رفتارهــای نمایشــی‬ ‫نمی کننــد‪ ،‬بــه جــای ان اجــازه می دهنــد کــه اعمــال و رفتارشــان‬ ‫دربــاره ی انهــا ســخن بگویــد‪ .‬مهــم اســت بدانیــد کــه توجهــات‬ ‫زودگــذر مانــدگار نیســتند؛ انچــه بــه یادهــا می مانــد شــخصیت‬ ‫قــوی شماســت‪.‬‬ ‫‪ .۸‬نگاه و نگرشی مثبت داشته باشید‬ ‫کســی نمی خواهــد اطــراف ادم هــای منفــی کــه دائمــا شــکایت‬ ‫می کننــد یــا حــرف مثبتــی بــرای گفتــن ندارنــد باشــد‪ .‬ســعی‬ ‫کنیــد ادم شــادی باشــید کــه بــا ورودش بــه اتــاق‪ ،‬بــا خــود‬ ‫انــرژی مــی اورد‪ .‬می توانیــد ایــن کار را بــا مدنظــر قــرار دادن‬ ‫بهتریــن ویژگی هــای ادم هــا و موقعیت هــا انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫لبخنــد گرمــی بزنیــد‪ ،‬شــادی را بپراکنیــد و بــا حضــور خــود بــه‬ ‫اطــراف روح بدمیــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬فرصت های تان را خودتان خلق کنید‬ ‫در حالــی کــه برخــی در گوشـه ای در انتظــار ترفیــع‪ ،‬پیــدا کــردن‬ ‫کار‪ ،‬مســافرت و ســایر فرصت هــا نشســته اند‪ ،‬شــخصیت های‬ ‫قــوی تــاش می کننــد تــا فرصتــی خلــق کننــد و بــه ســمت هدفــی‬ ‫حرکــت کننــد‪ .‬شــخصیت های قــوی یادگیــری‪ ،‬رشــد و تحــول را‬ ‫بخشــی از رونــد همیشــگی زندگــی خــود در نظــر می گیرنــد‪ .‬بــرای‬ ‫داشــتن شــخصیت قــوی بایــد بــه جــای ترســیدن از تغییــر ان را‬ ‫بــا اغــوش بــاز بپذیریــد و از رخــوت دوری کنیــد‪ .‬شــما هــم ممکــن‬ ‫اســت ماننــد هــر کــس دیگــری ترس هایــی داشــته باشــید‪ ،‬امــا‬ ‫نبایــد بگذاریــد ایــن ترس هــا شــما را کنتــرل کننــد‪ .‬در عــوض‬ ‫اجــازه بدهیــد اشــتیاق شــما بــه شــادمانی و موفقیــت بزرگ تــر از‬ ‫ترس های تــان باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬حامی دیگران باشید‬ ‫حامــی بــودن احتمــاال جذاب تریــن خصوصیتــی اســت کــه‬ ‫می توانیــد در شــخصیت خــود ادغــام کنیــد‪ .‬همان طــور کــه خــود‬ ‫شــما چنیــن خصوصیتــی را در دیگــران دوســت داریــد‪ ،‬خودتــان‬ ‫چنیــن حمایتــی را بــرای بقیــه در مواقــع نیــاز فراهــم کنیــد‪.‬‬ ‫ـن‬ ‫هم ـه ی مــا خیلــی دوســت داریــم کســی کــه در گوش ـه ی زمیـ ِ‬ ‫بــازی ِ زندگــی مــا را تشــویق کنــد‪ ،‬بــه مــا بــاور داشــته باشــد و‬ ‫کمــک کنــد وقتــی افتادیــم دوبــاره از نــو شــروع کنیــم‪.‬‬ ‫باچطورهمراهماباشید‪....‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬صدف دژالود‬ ‫چگونه جذاب صحبت کنیم؛‬ ‫نکاتی برای اینکه دیگران‬ ‫را مبهوت خود کنیم‬ ‫برخــی از افــراد ان قــدر جــذاب صحبــت می کننــد کــه محــال اســت از‬ ‫نشســتن پــای صحبت هایشــان خســته شــوید‪ .‬احتمــاال شــما هــم‬ ‫دل تــان می خواهــد بتوانیــد مثــل ایــن افــراد‪ ،‬طــوری صحبــت کنیــد کــه‬ ‫ت کردن تــان شــوند‪ .‬حتمــا می پرســید چگونــه‬ ‫دیگــران شــیفته ی صحب ـ ‬ ‫جــذاب صحبــت کنیــم تــا شــنونده متقاعــد شــود پــای صحبت هایمــان‬ ‫بنشــیند‪ .‬جالــب اســت بدانیــد خیلــی از افــرادی کــه جــذاب صحبــت‬ ‫می کننــد‪ ،‬بخــش قابــل توجهــی از ایــن جذابیــت را مدیــون صدایشــان‬ ‫هســتند‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬ایــن افــراد توانســته اند بــا امــوزش دادن‬ ‫ب جــذب کننــد‪ .‬هــر کســی می توانــد بــا رعایــت نــکات‬ ‫صدایشــان‪ ،‬مخاطـ ‬ ‫و انجــام تمریناتــی کــه در ادامــه اشــاره خواهیــم کــرد‪ ،‬صدایــش را در‬ ‫مدتــی نســبتا کوتــاه‪ ،‬دلپذیرتــر از انچــه کــه هســت‪ ،‬تبدیــل کنــد‪ .‬پــس با‬ ‫مــا همــراه باشــید تــا بــا عــادات و تمرینــات درســت صحبت کردن بیشــتر‬ ‫اشــنا شــوید‪ .‬ادامــه شــماره ‪504‬‬ ‫‪ .۷‬صاف بنشینید و بایستید‬ ‫همان طــور کــه در مــورد چهــارم نیــز اشــاره شــد‪ ،‬طــرز نشســتن یــا‬ ‫ایســتادن روی کیفیــت صــدا تاثیــر می گــذارد‪ .‬صــاف و بــدون قــوز‬ ‫بنشــینید و بایســتید تــا بتوانیــد درســت نفــس بکشــید و کلمــات را بــا‬ ‫صــدای رســا تلفــظ کنیــد‪ .‬در مــورد وضعیــت ســر نیــز اگــر چانــه را بــاال‬ ‫بگیریــد و ســر را اندکــی کــج کنیــد‪ ،‬از رزونانــس صــدا کاســته می شــود و‬ ‫بیــان واضح تــری خواهیــد داشــت‪ .‬همچنیــن یادتــان باشــد اگــر شــانه ها‬ ‫را منقبــض کــرده و بــه گــوش خــود نزدیک کنید‪ ،‬بخش قابل مالحظه ای‬ ‫از قــدرت بالقــوه ی صدایتــان را از دســت خواهیــد داد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬پرحرارت صحبت کنید‬ ‫بــرای اینکــه بتوانیــد پرحــرارت و انگیزشــی صحبــت کنیــد‪ ،‬بایــد‬ ‫شــخصیت‪ ،‬محتــوای کالم و نیت تــان از پیامــی کــه بــه مخاطــب‬ ‫می رســانید همگی در یک راســتا باشــند‪ .‬شــخصیت یعنی خود ِ خودتان‬ ‫بــا همـه ی افــکار و تجاربــی کــه موجــب تمایزهــای فــردی می شــوند و بــه‬ ‫شــرایط منحصربه فــرد زندگــی افــراد بســتگی دارنــد‪ .‬محتــوای کالم هــم‬ ‫کــه معلــوم اســت‪ ،‬یعنــی همــان موضــوع صحبــت‪ ،‬پیامــی کــه در قالــب‬ ‫کلمــات بــه مخاطب تــان ارائــه می دهیــد‪ .‬نیــت نیــز بــه هدفــی گفتــه‬ ‫می شــود کــه انتظــار داریــد در نتیج ـه ی صحبت هایتــان کســب کنیــد‪.‬‬ ‫وقتــی ایــن ســه‪ ،‬شــخصیت و محتــوای کالم و نیــت‪ ،‬بــر یکدیگــر منطبــق‬ ‫باشــند‪ ،‬صدایتــان سرشــار از شــور و حرارتــی خواهــد شــد کــه مخاطــب را‬ ‫میخکــوب می کنــد‪ .‬افــرادی کــه این گونــه صحبــت می کننــد‪ ،‬کالم شــان‬ ‫معتبــر و راســتین بــه نظــر می رســد‪ ،‬در حالــی کــه مثــا اگــر نیت تــان‬ ‫نامشــخص یــا در تضــاد بــا پیامــی کــه منتقــل می کنیــد باشــد‪ ،‬از قــدرت‬ ‫صدایتــان کاســته خواهــد شــد و در نهایــت بی مخاطــب می مانیــد!‬ ‫تمرینات درست صحبت کردن‬ ‫‪ .۱‬تمرینات اوازی انجام دهید‬ ‫بــرای اینکــه بتوانیــد در حالت طبیعــی با صدای‬ ‫ی صحبــت کنیــد‪ ،‬بایــد کمــی تمرینــات‬ ‫جذاب تــر ‬ ‫اوازی انجــام دهیــد‪ .‬مثــا می توانیــد مقابل اینه‬ ‫بایســتید‪ ،‬دهان تــان را شــل کنیــد و تارهــای‬ ‫ی خــود را بــه حالــت اســتراحت دربیاوریــد‪.‬‬ ‫صوتـ ‬ ‫بــرای اینکــه تارهــای صوتی تــان اســتراحت کننــد‬ ‫یــک خمیــازه ی کشــدار بکشــید‪ ،‬فک تــان را بــه‬ ‫چــپ و راســت تــکان دهیــد یــا مثــا اهنگــی را‬ ‫کــه بلــد هســتید پیــش خودتــان زمزمــه کنیــد‪.‬‬ ‫حتــی می توانیــد ماهیچه هــای گلویتــان را بــه‬ ‫ارامــی بــا انگشــت ماســاژ بدهیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ســعی کنیــد ظرفیــت و حجــم‬ ‫ی خــود را بــاال ببریــد‪ .‬بایــد تمــام هوایــی را‬ ‫تنفسـ ‬ ‫کــه بــه داخــل ریه هــا فــرو می دهیــد‪ ،‬در هنــگام بــازدم کامــا از ریه هــا‬ ‫خــارج کنیــد‪ .‬ســپس یــک نفــس عمیــق بکشــید و قبــل از بــازدم ‪ ۱۵‬ثانیــه‬ ‫نفس تــان را نگــه داریــد‪ .‬دیگــر اینکــه روی گام صــدای خــود کار کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای تمریــن‪ ،‬صدایــی مثــل صــدای «ا َ» را ابتــدا بــا گام معمولــی بــه‬ ‫شــکل اواز بخوانیــد و بــه تدریــج گام صدایتــان را پاییــن بیاوریــد‪ .‬حتــی‬ ‫توصیــه می شــود عبــارات دارای تلفــظ دشــوار را بــا خودتــان تکــرار کنیــد‪.‬‬ ‫مثــا چنــد بــار پشــت ســر هــم بگوییــد‪« :‬چــه ژســت زشــتی!»‬ ‫‪ .۲‬با صدای بلند تمرین کنید‬ ‫بــرای اینکــه یــاد بگیریــد روی تلفــظ‪ ،‬ســرعت و بلنــدی صــدای خــود‬ ‫کنتــرل داشــته باشــید‪ ،‬بایــد بــا صــدای بلنــد تمریــن کنیــد‪ .‬متنــی از یــک‬ ‫کتــاب یــا مجلــه را در دســت بگیریــد و بــا صــدای بلنــد بخوانیــد‪ .‬حتــی‬ ‫می توانیــد همیــن تمریــن را بــا متــن یــک ســخنرانی معــروف نیــز انجــام‬ ‫دهیــد‪ .‬یادتــان باشــد در زمــان تمریــن صــاف بایســتید‪ ،‬نفــس عمیــق‬ ‫بکشــید و هنــگام خوانــدن متــن دهان تــان را بــه انــدازه ی کافــی باز کنید‪.‬‬ ‫اگــر بــا تمریــن کــردن جلــوی اینــه حــس و حــال بهتــری می گیریــد‪ ،‬حتمــا‬ ‫ن تمریــن را بــه قــدری تکــرار کنیــد تــا از‬ ‫مقابــل اینــه تمریــن کنیــد‪ .‬ای ـ ‬ ‫شــنیدن صــدای خودتــان احســاس رضایــت داشــته باشــید‪ .‬بعــد از اینکه‬ ‫بــه جنبه هــای مختلــف صــدای خــود مســلط شــدید‪ ،‬مهارت هایــی را کــه‬ ‫یــاد گرفته ایــد در مکالمــات روزمــر ه بــه کار ببندیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬صدایتان را ضبط کنید‬ ‫خیلی هــا خوش شــان نمی ایــد بــه صــدای خودشــان گــوش کننــد‪ ،‬امــا‬ ‫توصیــه می شــود صدایتــان را ضبــط کنیــد و بــه صــدای خودتــان گــوش‬ ‫دهیــد‪ .‬بــا ایــن کار می توانیــد بــه ایرادهایــی کــه شــاید در حالــت عــادی‬ ‫قابــل تشــخیص نباشــند پــی ببریــد‪ .‬تلفظ هــای غلط‪ ،‬ســرعت نامناســب‬ ‫هنــگام صحبــت کــردن و اشــکاالت گام بــا ایــن روش قابــل تشــخیص‬ ‫خواهنــد بــود‪ .‬اتفاقــا ایــن روزهــا کــه اغلــب تلفن هــای همــراه از قابلیــت‬ ‫ضبــط صــدا برخــوردار هســتند‪ ،‬بــا زحمــت کمتــری می توانیــد بــه ایــن‬ ‫تمریــن بپردازیــد‪ .‬حتــی بــد نیســت حیــن تمریــن از خودتــان فیلــم هــم‬ ‫بگیریــد تــا بتوانیــد حالــت بــدن‪ ،‬تمــاس چشــمی و حــرکات لب هایتــان را‬ ‫نیــز زیــر نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬از یک مربی صدا کمک بگیرید‬ ‫اگــر قصــد داریــد بــه طــور جــدی روی صــدای خــود کار کنیــد‪ ،‬توصیــه‬ ‫می شــود از یــک مربــی صــدا کمــک بگیریــد‪ .‬مربــی صــدا می توانــد‬ ‫ک کنــد ایــن اشــکاالت را‬ ‫اشــکاالت صدایتــان را تشــخیص دهــد و کم ـ ‬ ‫برطــرف ســازید‪ .‬اگــر لهجـه ی محلــی یــا خیلــی محــاوره ای داریــد‪ ،‬مربــی‬ ‫صــدا کمک تــان خواهــد کــرد بــدون لهجــه یــا بــا لهجـه ی کمتــری صحبــت‬ ‫کنیــد ‪.‬بــه ویــژه اگــر بــه علــت داشــتن لهجــه در برقــراری ارتباط بــا دیگران‬ ‫مشــکل داریــد‪ ،‬تمریــن بــا یــک مربــی صــدا ضــروری اســت‪.‬‬ ‫امــا اگــر احســاس می کنیــد نیــازی بــه تمریــن بــا مربــی صــدا نداریــد‪،‬‬ ‫پــس حداقــل مقابــل یکــی از اعضــای خانــواده یــا دوســتان تان تمریــن‬ ‫کنیــد‪ .‬یادتــان باشــد بایــد مقابــل کســی تمریــن کنیــد کــه خــودش از فــن‬ ‫بیــان باالیــی برخــوردار باشــد و بتوانــد روان و فصیــح صحبــت کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫قبیــل افــراد می تواننــد اشــکاالت تان را هنــگام صحبــت کردن تشــخیص‬ ‫دهنــد و در جهــت رفــع اشــکاالت راهنمایی تــان کننــد‪ .‬بــا تمریــن کــردن‬ ‫مقابــل دیگــرات حتــی اعتمادبه نفس تــان نیــز افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬هنگام صحبت کردن لبخند بزنید‬ ‫ب نســبت‬ ‫اگــر منعطــف‪ ،‬دوســتانه و دلگرم کننــده صحبت کنید‪ ،‬مخاط ‬ ‫بــه خودتــان و محتــوای کالم تــان قضاوت خوشــایندتری خواهد داشــت‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه اگــر خشــونت امیز‪ ،‬نیــش دار و کســل کننده‬ ‫صحبــت کنیــد‪ ،‬روی مخاطب تــان تاثیــر منفــی خواهیــد گذاشــت‪ .‬بــرای‬ ‫اینکــه لحــن صحبــت کردن تــان دوســتانه تر و گــرم بــه نظر برســد‪ ،‬هنگام‬ ‫صحبــت لبخنــد بزنیــد‪ .‬البتــه لبخنــد زدن حیــن صحبــت کــردن همیشــه‬ ‫ممکــن نیســت‪ .‬مثــا وقتــی دربــاره ی یــک موضــوع خیلــی جــدی صحبت‬ ‫می کنیــد‪ ،‬جالــب نیســت لبخنــد بزنیــد‪ .‬امــا اگــر امکانــش بــود‪ ،‬همیــن‬ ‫کــه فقــط اندکــی گوشـه های دهان تــان بــه ســمت بــاال تغییــر وضعیــت‬ ‫بدهنــد کافــی اســت تــا صدایتــان حتــی از پشــت تلفــن دلنشــین تر بــه‬ ‫نظــر برســد‪ .‬مطمئــن باشــید اگــر صدایتــان را بــه اندکــی احساســات زیبــا‬ ‫اغشــته کنیــد‪ ،‬تاثیرگذارتــر خواهیــد بــود‪ .‬امــا هرگــز پوزخنــد نزنیــد‪.‬‬ ‫باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫پلیــس فتــا از شناســایی مزاحــم اینترنتــی خبــر داد کــه در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام بــه ایجــاد‬ ‫مزاحمــت کــرده و باعــث ســلب اســایش از یــک خانــواده شــده بــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ دوم حمیدرضــا ســلطان ابــادی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــا مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه‬ ‫ایــن پلیــس مبنــی بــر اینکــه فــردی ناشــناس در شــبک ه اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام بــه ایجاد مزاحمــت برای‬ ‫وی و همســرش نمــوده کــه موجــب ســلب اســایش و ارامــش از خانــواده او شــده اســت‪ ،‬موضــوع پرونده در‬ ‫دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫عامل ایجاد مزاحت‬ ‫در اینستاگرام‬ ‫شناسایی شد‬ ‫پنج شنبه ‪ 26‬اسفند ‪1400‬‬ ‫بازی دوسر‬ ‫باخت‬ ‫خریداران و‬ ‫فروشندگان‬ ‫بی دقت در‬ ‫سایت دیوار‬ ‫پلیــس فتــا در خصــوص افزایــش‬ ‫کالهبرداری هایــی کــه در بســتر دیــوار بــا عنــوان‬ ‫بیعانــه صــورت می گیــرد‪ ،‬خبــرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫ع رســانی پلیــس فتــا؛ ســرهنگ جــواد‬ ‫اطــا ‬ ‫جهانشــیری در تشــریح این خبر اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫پــی‏شــکایت چنــد نفــر از شــهروندان مبنــی بــر‬ ‫مشــاهده اگهــی فــروش خــودرو ‪ 206‬و ‪ 405‬و‬ ‫ت دیــوار و کالهبــرداری از انــان به‬ ‫وانــت در‏ســای ‬ ‫شــیوه دریافــت بیعانــه بــه دلیــل نیــاز فــوری بــه‬ ‫پــول‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫کارشناســان‏پلیــس فتــا قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫اظهــارات شــکات مشــخص شــد فــرد کالهبــردار‬ ‫بــا درج اگهــی خــودرو فــروش انــی در ســایت‬ ‫دیــوار از مشــتریان مــی خواهــد بــرای خریــد‬ ‫بســیار مناســب خــودرو موصــوف؛ مبالغــی از ‪7‬‬ ‫میلیــون الــی ‪ 35‬میلیــون تومان را به حســاب»‬ ‫فروشــنده طــا» کــه از قبــل بــا ان هماهنــگ‬ ‫کــرده واریــز نماینــد و بدیــن ترتیــب بــا گرفتــن‬ ‫تاکســی اینترنتــی بــه طالیــی کــه منشــا وجــه ان‬ ‫ســرقتی مــی باشــد ؛دســت یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت‪ :‬در همیــن راســتا‪،‬‬ ‫ســرنخ هایی از هویــت فــرد کالهبــردار کــه در‬ ‫خــارج از ایــن اســتان‪ ،‬ســاکن می باشــد بدســت‬ ‫امــده و بــا هماهنگــی مرجــع محتــرم قضایــی‪،‬‬ ‫شــماره حســاب های دراختیــار وی نیــز مســدود‬ ‫شــده و بــا هماهنگــی قضایــی متهــم در غــرب‬ ‫کشــور کــه دارای ســوابق کالهبــرداری متعــدد‬ ‫بــود دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری در ادامــه بــه نقــش‬ ‫هموطنــان در کاهــش وقــوع ایــن نــوع از‬ ‫کالهبــرداری اشــاره کــرد و گفــت ‪ :‬ارائــه شــماره‬ ‫حســاب‪ ،‬شــماره تلفــن‪ ،‬ادرس ســکونت یــا‬ ‫محــل کســب و حتــی تصاویــر مــدارک مالکیــت‬ ‫و اوراق هویتــی در فضــای مجــازی بــه تنهایــی‬ ‫نمی تــوان مــاک اعتمــاد قــرار گیــرد و ممکــن‬ ‫اســت کــه فروشــنده از هویــت و تصاویــر‬ ‫غیرواقعــی یــا مربــوط بــه فــرد ســومی اســتفاده‬ ‫کــرده باشــد‪.‬‬ ‫وی توصیه کرد‪ :‬در هنگام خریدهای اینترنتی‬ ‫و قبــل از رویــت و دریافــت کاال و خدمــات مــورد‬ ‫توافــق‪ ،‬از پرداخــت هرگونــه وجهــی در قالــب‬ ‫بیعانــه یــا پیــش پرداخــت خــودداری گــردد‪.‬‬ ‫وی ضمن هشدار در خصوص درج اگهی های‬ ‫دروغیــن و کالهبــرداری بــا‏شــیوه های مختلــف‬ ‫کــه بــا اســتفاده از بســتر ســایت های خریــد و‬ ‫فــرش کاال صــورت می گیــرد بیــان کــرد‪ :‬فریــب‬ ‫تبلیغــات اغــوا کننــده را نخــورده و بــه شــرایط‬ ‫مناســب و یــا قیمت هــای نــازل بعنــوان یــک‬ ‫فرصــت نــگاه نکــرده و حتمــا ًبــا دقــت و بررســی‬ ‫کامــل از اصالــت کاال نســبت بــه معاملــه مــد‬ ‫نظــر اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫شــهروندان تــا در صــورت مشــاهده هرگونــه‬ ‫مــوارد مشــکوک در فضــای مجازی‪،‬موضــوع‬ ‫را ســریعا ًاز طریــق وب ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس‪ ;www.cyberpolice.ir&nbsp‬بخــش‬ ‫ارتباطــات مردمــی و یــا مرکــز فوریــت هــای‬ ‫ســایبر بــه شــماره تمــاس ‪ 096380‬کــه بــه‬ ‫صــورت شــبانه روزی و در ایــام تعطیــل امــاده‬ ‫پاســخگویی بــه ســواالت شــهروندان در حــوزه‬ ‫جرایــم ســایبری می باشــند‪ ،‬گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫ایا امنیت باالتر‬ ‫از مزایای انتقال پایگاه‬ ‫داده به ابر است؟‬ ‫مرکــز تحقیقاتــی ‪ MariaDB‬یافته هــای کلیــدی از نظرســنجی خــود را‬ ‫ب وکارهــا بــه ابــر منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫مبنــی بــر مهاجــرت پایــگاه داده کسـ ‬ ‫افــرادی کــه مــورد بررســی قــرار گرفتنــد شــامل روســای فنــاوری‬ ‫اطالعــات و توســعه دهنــدگان نــرم افــزار بودنــد کــه همگــی‬ ‫مســئولیت انتخاب و مدیریت پایگاه های داده را بر عهده داشــتند‬ ‫و همــه گفتنــد کــه انتقــال پایــگاه داده ابــری کســب و کارشــان در‬ ‫محــل‪ ،‬در حــال پیشــرفت یــا برنامــه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫در واقــع‪ 61 ،‬درصــد از پاســخ دهنــدگان مــورد بررســی ادعــا کردنــد کــه‬ ‫یــا قبــا ًبــه طــور کامــل مهاجــرت کرده انــد یــا بــرای تکمیــل انتقــال پایگاه‬ ‫داده کامــل خــود بــه فضــای ابــری کار می کننــد‪ .‬بیــش از یک ســوم‪36 ،‬‬ ‫درصــد‪ ،‬بــه طــور جزئــی مهاجــرت کرده انــد یــا روی یــک مهاجــرت جزئــی‬ ‫کار می کننــد‪ ،‬و بقیــه هنــوز بــرای مهاجــرت برنامه ریــزی می کننــد‪.‬‬ ‫مزایــای ابــری کلیــدی‬)‪ Database-as-a-Service ‪(DBaaS‬برای‬ ‫انتقال ابر‬ ‫وقتــی صحبــت از مزایــای ســازمانی و مزیــت تجــاری ‪ DBaaS‬شــد‪،‬‬ ‫اکثریــت پاســخ دهنــدگان نظرســنجی نظــرات مشــابهی داشــتند‪:‬‬ ‫‪ %93‬موافــق بودنــد کــه ذخیــره داده هــا در سراســر سازمانشــان‬ ‫در یــک پایــگاه داده بــه استانداردســازی پروتکل هــای امنیتــی‬ ‫کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫‪ 85‬درصــد از پاســخ دهنــدگان از دو یــا چنــد پایــگاه داده‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫‪ ٪88‬موافــق بودنــد کــه ‪ DBaaS‬بــه ســازمان ان هــا کمــک می کنــد‬ ‫تــا در هزینــه خــود صرفــه جویــی کننــد‪.‬‬ ‫‪ ٪87‬موافــق بودنــد کــه اســتفاده از ‪ DBaaS‬بــه پــر کــردن شــکاف‬ ‫مهارت هــای ابــری کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫فرانتــس امــان‪ ،‬مدیــر ارشــد فنــاوری اطالعــات‪ ،‬گفــت‪ :‬از انجایــی کــه‬ ‫شــرکت ها در همــه بخش هــای عمــودی بــا چالش هــای مداوم مشــتری‪،‬‬ ‫هزینــه و چالش هــای امنیتــی مواجــه هســتند‪ ،‬هیــچ شــکی وجــود نــدارد‬ ‫کــه یــک پایــگاه داده ابــری بــا اســتفاده اســان‪ ،‬همیشــه در دســترس و‬ ‫مقیاس پذیــر بخــش مهمــی از یــک راه حــل فنــی اســتراتژیک باشــد‬ ‫برخــی از اختــاف نظرهــای فاحــش بر اســاس شــغل پاســخ دهنده‬ ‫کشف ‪ 52‬هزار‬ ‫اطالعات حساب‬ ‫در پی فروپاشی‬ ‫باند فیشینگ‬ ‫ظاهــر می شــود‬ ‫جالب اینجاســت که پاســخ دهندگان دیدگاه های کامال متفاوتی‬ ‫در مــورد امنیــت بــه عنــوان یــک مزیــت داشــتند ‪ -‬بــه طوری کــه ‪٪58‬‬ ‫از مدیــران فنــاوری اطالعــات‪ ،‬از جملــه ‪ CTO‬و ‪ ،CIO‬امنیــت باالتر را‬ ‫بــه عنــوان مزیــت مهاجــرت نــام مــی برنــد‪ ،‬امــا تنهــا ‪ ٪22‬از ‪ DBA‬ها‬ ‫و ‪ ٪26‬از توســعه دهندگان با ان موافق هســتند‪.‬‬ ‫از میــان ‪ 61‬درصــد از شــرکت هایی کــه در دو ســال اینــده یــک‬ ‫مهاجــرت کامــل ابــری را تکمیــل کرده انــد یــا در حــال کار بــرای ان‬ ‫هســتند‪ 79 ،‬درصــد قصــد دارنــد ســرمایه گــذاری خــود را در مدیریت‬ ‫و عملیــات پایــگاه داده افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫پاســخ دهنــدگان بــا ذکــر دالیــل متعــدد توضیــح دادنــد کــه اغلــب‬ ‫مــوارد زیــر باعــث ســرمایه گــذاری می شــود‪:‬‬ ‫‪ 45‬درصــد بــه افزایــش نیازهــای ذخیــره ســازی و پــردازش داده هــا‬ ‫اشــاره می کننــد‬ ‫‪ 43‬درصــد بــه افزایــش تقاضــا بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا‬ ‫اشــاره می کننــد‬ ‫‪ 42‬درصد از بارهای کاری مختلف پشتیبانی می کنند‬ ‫دوبــاره در اینجــا‪ ،‬یــک تفــاوت مبتنــی بــر نقــش ظاهر شــد‪ .‬در میان‬ ‫‪ 43‬درصــدی کــه افزایــش تقاضــا بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا را‬ ‫بــه عنــوان محــرک ســرمایه گــذاری ذکــر کردنــد‪ 55 ،‬درصــد از مدیران‬ ‫فنــاوری اطالعــات تقاضــای باالتــری را بــرای تجزیــه و تحلیــل را‬ ‫کلیــدی دانســتند‪ ،‬امــا تنهــا ‪ 37‬درصــد از ‪ DBA‬هــا و ‪ 29‬درصــد از‬ ‫توســعه دهنــدگان چنیــن احساســی داشــتند‪.‬‬ ‫در حالــی کــه ‪ 52‬درصــد از مدیــران فنــاوری اطالعــات‪ ،‬از جملــه‬ ‫مدیــران ارشــد فنــاوری و مدیــران ارشــد فنــاوری‪ ،‬یــاداور شــدند کــه‬ ‫اتوماســیون پایــگاه داده بــه فروشــندگان مزیتــی مــی دهــد‪ ،‬ایــن‬ ‫رقــم بــه ‪ 35‬درصــد از ‪DBA‬هــا و ‪ 26‬درصــد از توســعه دهنــدگان‬ ‫کاهــش یافــت‪ .‬شــکاف مشــابهی بــرای انعطاف پذیــری و کشــش‬ ‫وجــود داشــت ‪ 52 -‬درصــد از مدیــران فنــاوری اطالعــات ان هــا‬ ‫را نــام می برنــد‪ ،‬امــا فقــط ‪ 28‬درصــد از ‪DBA‬هــا و ‪ 23‬درصــد از‬ ‫توســعه دهندگان در نهایــت‪ ،‬بــا پشــتیبانی مشــتری‪ ،‬همیــن تنــش‬ ‫وجــود داشــت یعنــی‪ ٪58 :‬از مدیــران فنــاوری اطالعــات گفتنــد‬ ‫کــه ایــن مزیــت فروشــنده را در مقابــل ‪ ٪22‬از ‪ DBA‬هــا و ‪ ٪26‬از‬ ‫توســعه دهنــدگان بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫واقعیت های ‪ DBaaS‬و منبع باز باعث اجماع می شوند‬ ‫بــا بررســی ســایر واقعیت هــای ‪ DBaaS‬در زمینــه مهاجــرت ابــری‪،‬‬ ‫احساســات در مــورد ضــرورت چنــد ابــری و دشــواری مدیریــت‬ ‫حجم هــای روزافــزون داده واضــح بــود‪:‬‬ ‫‪ ٪90‬موافــق بودنــد کــه انتخــاب فروشــنده پایــگاه داده ای کــه از‬ ‫قابلیت هــای چنــد ابــری پشــتیبانی می کنــد ضــروری اســت‪.‬‬ ‫‪ ٪80‬موافــق بودنــد کــه انفجــار داده هــا داشــتن یــک پایــگاه داده‬ ‫قدرتمنــد را مهــم تــر از همیشــه می کنــد‪.‬‬ ‫‪ 75‬درصــد موافــق بودنــد کــه ســازمان ان ها حجم زیــادی از داده ها‬ ‫را تولیــد می کنــد‪ ،‬امــا از ان هــا بــه بهتریــن نحو اســتفاده نمی کند‪.‬‬ ‫پاســخ دهنــدگان بــا در نظــر گرفتــن پایگاه هــای داده منبــع بــاز‪،‬‬ ‫نگــرش بــاز را بــه طــور کلــی بیــان کردنــد‪:‬‬ ‫‪ ٪90‬موافــق بودنــد کــه عالقــه منــد به اســتفاده از پایــگاه داده منبع‬ ‫بــاز بــرای کاهــش هزینه ها هســتند‬ ‫‪ %83‬موافــق بودنــد کــه مایــل بــه اســتفاده از پایــگاه داده منبــع بــاز‬ ‫بــرای یــک پــروژه حیاتی هســتند‬ ‫‪ ٪74‬موافــق بودنــد کــه وقتــی نمــی تواننــد بــه کــد منبع پایــگاه داده‬ ‫خــود دسترســی پیــدا کنند خســته کننده اســت‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از تکمیــل تحقیقــات ایــن پلیــس بــا کشــف ‪ 52‬هــزار‬ ‫اطالعــات حســاب بانکــی قربانیــان ســایبری در تجهیــزات رایانــه ای‬ ‫متهمیــن بانــد ســه نفــره فیشــینگ خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ احســان انقــی بــا اشــاره بــه خبــر دســتگیری‬ ‫بانــد فیشــینگ گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه زمــان بــر بــودن بررســی دقیــق‬ ‫تجهیــزات رایانــه ای و مخابراتــی متهمیــن و اســتخراج تمــام‬ ‫داده هــای موجــود‪ ،‬در نهایــت ‪ 52‬هــزار اطالعــات حســاب قربانیــان‬ ‫ســایبری کــه بــا ورود بــه صفحــات فیشــینگ در دام ســرکرده جــوان‬ ‫ایــن بانــد حرفــه ای گرفتــار شــده بودنــد ‪،‬اســتخراج گردیــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه وجود مســتنداتی در خصوص‬ ‫دســتیابی متهمیــن بــه اطالعــات ‪ 52‬هــزار حســاب بانکــی‪ ،‬ایــن پلیــس‬ ‫بــه صــورت سراســری موضــوع را بــه پلیــس فتــا ســایر اســتان ها کشــور‬ ‫اعــام نمــوده اســت تــا احقــاق حــق شــاکیان در سراســر کشــور صــورت‬ ‫گرفتــه و پرونــده هایــی کــه ایــن متهمیــن در ان هــا دخیــل بــوده انــد بــه‬ ‫صــورت کشــوری و گســترده بــه نتیجــه برســد‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقــی بــا اشــاره بــه فعــال ســازی رمــز هــای پویــا کــه‬ ‫برداشــت هــای اینترنتــی را بســیار محدودتــر از گذشــته کــرده اســت‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬کاربــران توجــه داشــته باشــند در صورتــی کــه اطالعــات‬ ‫کارت بانکــی خــود را در صفحــات بانکــی یــا درگاه هــای خریــد وارد‬ ‫مــی کننــد و بــا پیــام خطــا در تراکنــش مواجــه مــی شــوند بایــد بــه‬ ‫جعلــی بــودن درگاه شــک کــرده و از وارد نمــودن مجــدد رمــز پویــا در‬ ‫ان صفحــه جــدا خــودداری نماینــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن تاکیــد بــر جدیــت کامــل کارشناســان پلیــس بــرای‬ ‫رســیدگی بــه شــکایت های صــورت گرفتــه در زمینــه ســایبری‬ ‫گفــت‪ :‬بســیاری از کاربــران پــس از اطــاع از دسترســی متهمیــن‬ ‫بــه اطالعــات کارت بانکــی شــان اقــدام بــه تغییــر رمزهــای خــود‬ ‫نموده انــد و خوشــبختانه برداشــت اینترنتــی از انــان صــورت‬ ‫نگرفتــه اســت امــا کارشناســان ایــن پلیــس اقدامــات الزم در جهــت‬ ‫مشــخص شــدن کامــل موضــوع و برداشــت یــا عــدم برداشــت وجــه‬ ‫از ‪ 52‬هــزار اطالعــات حســاب کشــف شــده از تجهیــزات رایانــه ای‬ ‫متهمیــن را انجــام خواهنــد داد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ضمــن اشــاره بــه مخــرب بــودن لینــک هــای‬ ‫جعلــی ارســال شــده تحــت عنــوان ســامانه ی ثنا‪،‬واریــز ســود ســهام‬ ‫عدالت‪،‬پرداخــت یارانــه معیشــتی و ســایر ترفندهــای مجرمانــه از‬ ‫ایــن قبیــل بیــان داشــت ‪ :‬کاربــران بــه هیــچ وجــه بــر روی لینک هــای‬ ‫موجــود در پیامــک هــای ارســالی یــا پیــام هــای موجــود در فضــای‬ ‫مجــازی کلیــک نکننــد زیــرا امــکان نصــب نــرم افزارهــای الــوده‬ ‫یــا هدایــت بــه صفحــات جعلــی فیشــینگ وجــود داشــته و قطعــا‬ ‫متضــرر خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪505‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫هنوز هم بسیاری از والدین‬ ‫بر فعالیت انالین فرزندان‬ ‫خود نظارت نمی کنند‬ ‫پیکســالیت نتایــج نظرســنجی هریــس را کــه دیــدگاه‬ ‫والدیــن امریکایــی در مــورد حریــم خصوصــی انالیــن در‬ ‫مــورد فرزندانشــان را بررســی می کــرد اعــام کــرد‪.‬‬ ‫ایــن نظرســنجی نشــان داد کــه ‪ 48‬درصــد از والدیــن‬ ‫کــودکان زیــر ‪ 13‬ســال روزانــه فعالیت هــای فرزنــدان خــود‬ ‫در برنامه هــا را زیــر نظــر دارنــد‪ ،‬در حالــی کــه ‪ 21‬درصــد‬ ‫می گوینــد کــه هرگــز بررســی نمی کننــد تــا ببیننــد ایــا ایــن‬ ‫برنامه هــا موقعیــت مکانــی دقیــق ‪ GPS‬فرزندانشــان را‬ ‫ردیابــی می کننــد یــا خیــر‪.‬‬ ‫حریم خصوصی انالین کودکان‬ ‫علیرغــم ایــن اعــداد‪ 80 ،‬درصــد از والدیــن می گوینــد کــه‬ ‫هنــگام اســتفاده از ایــن برنامه هــا نگــران حریــم خصوصــی‬ ‫فرزنــدان خــود هســتند و ‪ 73‬درصــد می گوینــد کــه نگــران‬ ‫ردیابــی موقعیــت مکانــی فرزنــدان خــود هســتند‪ .‬نتایــج‬ ‫نگران کننــده هســتند‪ ،‬زیــرا قانــون حفاظــت از حریــم‬ ‫خصوصــی انالیــن کــودکان (‪ )COPPA‬اپراتورهــای برنامــه‬ ‫را ملــزم می کنــد تــا قبــل از جم ـع اوری اطالعــات شــخصی‬ ‫از کــودکان‪ ،‬اخطارهایــی را دربــاره شــیوه های جمــع اوری‬ ‫داده هــا ارائــه کننــد و رضایــت والدیــن قابــل تاییــد را‬ ‫دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫جــال نصیــر‪ ،‬مدیرعامــل ‪ Pixalate‬گفــت‪ :‬نتایــج‬ ‫نظرســنجی هریــس بایــد زنــگ خطــری باشــد بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه دو فروشــگاه بــزرگ اپلیکیشــن‪ ،‬گــوگل پلــی و اپــل‪،‬‬ ‫تنهــا یــک محــدوده ســنی هــدف را بــرای ‪ 200‬اپلیکیشــن در‬ ‫یــک زمــان ارائــه می دهنــد‪.‬‬ ‫تحقیقــات ‪ Pixalate‬نشــان می دهــد کــه نزدیــک بــه‬ ‫‪ 400000‬اپلیکیشــن مخصــوص کــودکان در فروشــگاه های‬ ‫اپلیکیشــن گــوگل و اپــل وجــود دارد کــه حــدود ‪ 40‬درصــد‬ ‫از ان هــا داده هــای حساســی ماننــد موقعیــت جغرافیایــی‬ ‫را جمـع اوری می کننــد‪ .‬ایــن نتایــج نظرســنجی ایــن ســوال‬ ‫را مطــرح می کنــد کــه ایــا اپراتورهــای برنامــه ایــن کار را بــا‬ ‫رضایــت والدیــن انجــام می دهنــد یــا نــه‪.‬‬ ‫موضــوع از اهمیــت ملــی اشــکاری برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫بایــدن در ســخنرانی اول مــارس گفــت‪ :‬زمــان ان رســیده‬ ‫اســت کــه حفاظــت از حریــم خصوصــی را تقویــت کنیــم‪،‬‬ ‫تبلیغــات هدفمنــد بــرای کــودکان را ممنــوع کنیــم‪ ،‬از‬ ‫شــرکت های فنــاوری بخواهیــم جمــع اوری داده هــای‬ ‫شــخصی کودکانمــان را متوقــف کننــد‪.‬‬ ‫الیســون لفــرک‪ ،‬معــاون سیاســت عمومــی‪ ،‬حریــم‬ ‫خصوصــی اگهــی و انطبــاق بــا ‪ COPPA‬در ‪،Pixalate‬‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن موضــوع بــرای مدتــی در حــال رشــد بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬و اظهــارات رئیــس جمهــور بایــدن ان را بیشــتر‬ ‫تاییــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ Qakbot‬همچنان‬ ‫قربانی می گیرد‬ ‫‪ Qakbot‬همچنیــن بــه عنــوان ( ‪ Quakbot‬یــا ‪)QBOT‬‬ ‫شــناخته مــی شــود‪ ،‬یــک تروجــان بانکــی اســت کــه بــرای‬ ‫ســرقت اطالعــات شــخصی طراحــی شــده اســت‪ .‬مجرمــان‬ ‫ســایبری ایــن ویــروس را بــا اســتفاده از کمپین هــای‬ ‫ایمیــل اســپم گســترش می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ Qakbot‬از ســال ‪ 2008‬قربانــی گرفتــه‪ ،‬از انجــا کــه از‬ ‫اغــاز ایــن بــه عنــوان یــک تروجــان بانکــی طراحــی شــده‬ ‫بــرای ســرقت نام هــای کاربــری و کلمــه عبــور‪ ،‬بدافــزار بــه‬ ‫طــور مــداوم توانایی هــای جدیــدی را اضافــه کــرده اســت‪،‬‬ ‫و ان را خطرناک تــر و موثرتــر می کنــد‪.‬‬ ‫‪ Qakbot‬بــه ایــن صــورت کار می کنــد کــه بــا شــنود‬ ‫ایمیل هــای فــرد قربانــی‪ ،‬اطالعاتــی از مخاطبینــی کــه‬ ‫بیشــترین مکالمــه را بــا او داشــته اند بدســت مــی اورد‪.‬‬ ‫بعــد در فرصــت مناســب‪ ،‬ایمیلــی از طــرف یکــی از افــرادی‬ ‫کــه قربانــی بــه او اعتمــاد دارد می فرســتد و قربانــی را‬ ‫ترغیــب می کنــد کــه بــرروی لینکــی کــه داخــل ایمیــل‬ ‫هســت کلیــک کنــد و بــا ایــن کار کل دسترســی گوشــی یــا‬ ‫سیســتم خــود را در اختیــار مهاجــم قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫بــه خاطــر داشــته باشــید کــه جنایتــکاران بــا اســتفاده‬ ‫از پیام هــای مختلــف فریبکارانــه از کنجــکاوی کاربــران‬ ‫ســوء اســتفاده می کننــد‪ ،‬ماننــد «شــما یــک قرعــه کشــی‬ ‫کســب کرده ایــد»‪« ،‬شــما یــک بســته دریافــت کرده ایــد»‬ ‫و غیــره‪ .‬حمــات ‪ Qakbot‬بــه صــورت خــودکار‪ ،‬از طریــق‬ ‫رایانه هــای الــوده وینــدوز افــرادی کــه قبــا بــه طــور‬ ‫ناخــوداگاه قربانــی شــده اند‪ ،‬پخــش می شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬کاربــران بایــد مراقــب ایمیل هــای غیــر معمــول‬ ‫باشــند‪ .‬حتــی اگــر از مخاطبیــن شــناخته شــده ان ایمیــل‬ ‫را دریافــت کننــد‪ .‬زیــرا ممکــن اســت پیام هــا الــوده بــه‬ ‫‪ Qakbot‬باشــد‪ .‬در صــورت دریافــت ایمیــل حــاوی لینــک‬ ‫بــر روی لینــک نبایــد کلیــک کــرد‪.‬‬ ‫بهتریــن کار بعــد از دریافــت ایمیــل مشــکوک ایــن‬ ‫اســت کــه بــا فرســتنده تمــاس گرفتــه تــا از صحــت ایمیــل‬ ‫اطمینــان حاصــل نماییــد‪ .‬محققــان ســایبری می گوینــد کــه‬ ‫‪ Qakbot‬قصــد دارد فایــل مخــرب را قبــل از بــاز کــردن‬ ‫ایمیــل روی سیســتم شــما نصــب کننــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫مراسم وداع با مرجع عالیقدر ایت الله العظمی علوی گرگانی توسط مردم والیتمدار ودارالمومنین گرگان‬ ‫‪ -505‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 14‬شعبان ‪- 1443‬شماره ‪-505‬‬ ‫‪ 17‬مارس ‪14-- 2022‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 26‬اسفند ‪17-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فاطمه داد محمدخانی‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫ناتوان ترین مردم‬ ‫ان ‪،‬‬ ‫سـ ِ ‬ ‫ن عَجَـز َ عَـ ِ ‬ ‫قــال علــی (علیه الســام )‪ :‬اَعْجَـز ُ النـ َّ ِ ‬ ‫ـاس مَـ ْ‬ ‫ـن اکْت ِ َ‬ ‫ـاب الْاِخ ْـو َ ِ‬ ‫م ‪.‬‬ ‫ن َضیـَّ ‬ ‫ن ظَفِــر َ بـ ِ ه ِ مِنْه ُـ ْ‬ ‫عَ مَـ ْ‬ ‫و َ اَعْجَـز ُ مِنـْ ُ ه مَـ ْ‬ ‫امــام علــی(ع) فرمــود‪ :‬عاجزتریــن مــردم کســى اســت کــه از بــه دســت‬ ‫اوردن دوســتان عاجــز باشــد و از او عاجزتــر کســى اســت کــه دوســتانى را‬ ‫کــه به دســت اورده از دســت بدهــد‪.‬‬ ‫شــک نیســت کــه یکــى از مهم تریــن ســرمایۀ انســان در زندگــى دوســتان‬ ‫صمیمــى اســت؛ ایــن ســرمایه نــه تنهــا بــراى یــارى کــردن انســان در برابــر‬ ‫مشــکالت‪ ،‬بلکــه بــراى انــس گرفتــن و از تجربه هــا و نظــرات انهــا بهره گیــرى‬ ‫کــردن ضــرورى اســت و جالــب این کــه بــه دســت اوردن دوســتان خــوب کار‬ ‫اســانى اســت؛ نــه همچــون بــه دســت اوردن مــال اســت کــه احتیــاج بــه‬ ‫تــاش و کوشــش فــراون و گاه نیــاز بــه ســرمایه گذارى هاى کالن دارد و‬ ‫نــه همچــون مقــام اســت کــه بــه دســت اوردنــش نیــاز بــه روابط‍ ـ اجتماعــى‬ ‫قــوى دارد‪ ،‬بلکــه بــا ســرمایه اى کــه در اختیــار هــر کــس هســت بــه دســت‬ ‫مى ایــد و ان ســرمایه گشــاده رویى‪ ،‬ادب و حســن معاشــرت اســت‪ .‬بــر‬ ‫همیــن اســاس امــام علیــه الســام مى فرماید‪«:‬عاجزتریــن مــردم کســى‬ ‫اســت کــه از بــه دســت اوردن دوســت عاجــز باشــد»؛ ‪.‬‬ ‫حدیــث معروفــى اســت از امیــر مومنــان علــى علــی(ع) کــه خطــاب بــه‬ ‫ســعُوهُ ْ ‬ ‫ن ت ََســعُوا الن َّ َ ‬ ‫م لَــ ْ ‬ ‫مــردم فرمــود‪« :‬اِنَّکُــ ْ ‬ ‫م بِط َلَ قَــ ه ِ‬ ‫ــاس بِاَمْوَالِکُــ ْ‬ ‫م ف َ َ‬ ‫ل الل َّـ ه ِ صلــى اللــه علیــه و الــه‬ ‫ســو َ ‬ ‫سـ ِ ‬ ‫الْوَج ْـ ه ِ و َ ح ُ ْ‬ ‫س ـمِعْتُ ر َ ُ‬ ‫ـن اللِّقَــاء ِ فَاِنـ ِّـی َ‬ ‫م ؛ (اى مــردم)‬ ‫ن ت ََسـعُوا النـ َّ َ ‬ ‫یَقُــو ‬ ‫م بِاَخْلَ قِکـ ُ ْ‬ ‫سـعُوهُ ْ‬ ‫ـاس بِاَمْوَالِکـ ُ ْ‬ ‫لُ اِنَّکـ ُ ْ‬ ‫م ل َـ ْ‬ ‫م ف َ َ‬ ‫شــما نمى توانیــد مــردم را بــا امــوال خــود راضــى نگــه داریــد‪ ،‬از ایــن رو‬ ‫ایشــان را بــا خوشــرویى و رفتــار خــوب راضــى نگــه داریــد‪ ،‬زیــرا مــن از‬ ‫رســول خــدا صلــى اللــه علیــه و الــه شــنیدم کــه مى فرمــود‪ :‬مــا نمى توانیــد‬ ‫خشــنودى مــردم را بــا امــوال (محدودتــان) بــه دســت اوریــد بنابرایــن بــا‬ ‫اخــاق نیکتــان خشــنودى انهــا را بــه دســت اوریــد»‪.‬‬ ‫انــگاه امــام علی(ع)مى افزایــد‪«:‬و از او عاجزتــر کســى اســت کــه دوســتانى‬ ‫را کــه بــه دســت اورده از دســت بدهــد»‪.‬‬ ‫زیــرا ممکــن اســت بــه دســت اوردن چیــزى مقــدارى زحمــت داشــته باشــد؛‬ ‫ولــى نگه داشــتن ان اســان تر اســت‪ ،‬بنابرایــن کســى کــه دوســتان خــود‬ ‫را بــا بى مهــرى یــا بى اعتنایــى از دســت دهــد عاجزتــر از کســى اســت کــه‬ ‫نتوانســته دوســتى بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫در اینجــا ســوالى مطــرح اســت کــه اگــر امــام در جملــۀ اول مى فرمایــد‪«:‬از‬ ‫همــۀ مــردم عاجزتــر کســى اســت کــه‪ »...‬چگونــه بعــد از ان مى فرمایــد‪:‬‬ ‫«و از او عاجزتــر کســى اســت کــه دوســتانش را از دســت دهــد» اگــر جملــۀ‬ ‫اول عمومیّــت دارد‪ ،‬بــا جملــۀ دوم ســازگار نیســت‪.‬‬ ‫ولــى پاســخ ایــن ســوال روشــن اســت و ان اینکــه جملــۀ اول عمومیّــت‬ ‫نســبى دارد و عمومیّــت نســبى بــا وجــود بعضــى از اســتثناها منافــات نــدارد‬ ‫و شــبیه ایــن تعبیــر در کلمــات روزانــۀ مــردم نیــز زیــاد اســت؛ مثــا مــردم‬ ‫مى گوینــد‪ :‬بدبخت تریــن مــردم کســى اســت کــه ابــروى خــود را از دســت‬ ‫دهــد و از او بدبخت تــر کســى اســت کــه ایمــان خــود را از دســت دهــد و‬ ‫هیــچ گاه در عــرف مــردم تناقضــى در میــان ایــن دو دیــده نمى شــود‪.‬‬ ‫در حدیثــى از امــام امیــر مومنــان علــی(ع) در غررالحکــم مى خوانیم‪«:‬مَـ ْ ‬ ‫ن‬ ‫صدیــقَ ل َـ ُه ال ذُخْــر َ ل َـ ُه ؛ کســى کــه دوســت نــدارد ذخیــره اى نــدارد»‪.‬‬ ‫ال َ‬ ‫امــام صــادق (ع) مى فرمایــد‪« :‬لَقَــد ْ عَظُمَــتْ مَن ْزِلَــه ُ َّ‬ ‫یــق حَتَّــى ا ِ َّ ‬ ‫ن‬ ‫الصد ِ ِ‬ ‫ـب الْحَمِی ـ ِ ‬ ‫م‬ ‫ن ب ِـ ه ِ فِــی النـ َّـار ِ قَب ْـل َ الْقَرِیـ ِ ‬ ‫ن ب ِـ ه ِ و َ یَدْعُــو َ ‬ ‫ســتَغِیثُو َ ‬ ‫اَهْ ـل َ النـ َّـار ِ ی َ ْ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫م )؛ مقــام‬ ‫صدِیـ ٍ ‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫ـاف‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ ‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫َن‬ ‫ل‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫(‬ ‫ ‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ـرا‬ ‫ـ‬ ‫قَــا َ ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ن و َ لَ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ـق حَمِیـ ٍ‬ ‫َ‬ ‫ل الل َّـ ُه مُخْب ِ‬ ‫دوســت بســیار برجســته اســت تــا انجــا کــه دوزخیــان نیــز بــا فریــاد خــود از او‬ ‫ پیــش از انکــه از نزدیــکان کمــک بخواهــد ‪ -‬ســخن مى گوینــد همان گونــه‬‫کــه خداونــد در قــران از انهــا چنیــن خبــر داده کــه مى گویند‪:‬امــروز نــه‬ ‫شــفاعت کننده اى داریــم نــه دوســت گــرم و پــر محبتــى»‪.‬‬ ‫اصــوال ًدوســتان خــوب بهتریــن زینــت انســانند همان طــور کــه امــام صــادق‬ ‫ــل اوِدّائُــ ُه ؛‬ ‫ــى ءٍحِلْیَه ٌ و َ حِلْیَــ ه ُ الرَّج ُ ِ ‬ ‫علیــه الســام مى فرمایــد‪« :‬لِــکُل ِّ شَ ْ‬ ‫هرچیــزى زینتــى دارد و زینــت انســان دوســتان اوســت»‪.‬‬ ‫در اهمّیّــت دوســتان همیــن بــس کــه از بعضــى از بــزرگان ســوال شــد‪:‬‬ ‫ایــا بــرادر بهتــر اســت یــا دوســت خــوب‪ .‬گفــت‪ :‬بــرادرى خــوب اســت کــه‬ ‫دوســت انســان باشــد‪.‬‬ ‫منبــع‪ _۱:‬نهج البالغــه امــام علــی (علیه‏الســام )کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل‬ ‫از کتــاب پیــام امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد دوازدهم‪.‬صفحــات ‪ ۹۳‬تــا ‪۹۸‬‬ ‫اومیکرون و تزریق دوز سوم واکسن کرونا‬ ‫اطالعــات بــه وضــوح تاثیــر واکسیناســیون و مخصوصــا ً دز بوســتر یــا دز‬ ‫ســوم را بــر تقویــت دوبــاره ایمنــی در برابــر ویــروس کرونــا نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫امــار تعــداد مرگ ومیــر در ماه هــای اخیــر در ‪ 2‬کشــور ســوییس و شــیلی‪،‬‬ ‫اختــاف قابل توجــه در تعــداد مرگ ومیــر را بیــن افــراد واکســینه نشــده را‬ ‫بــا افــراد واکســینه بــا ‪ 2‬دوز یــا دز بوســتر نشــان میدهــد‪ .‬تعــداد فوتی هــای‬ ‫بیــن واکســینه نشــده ها بســیار بیشــتر از فوتی هــا در بیــن افــراد واکســینه‬ ‫شــده مخصوصــا ً بعــد از دز بوســتر اســت‪.‬‬ ‫اخریــن اطالعــات و داده هــا از بریتانیــا نشــان مــی دهــد کــه دوز بوســتر یــا‬ ‫دز ســوم همچنــان ســطح باالیــی از محافظــت را در برابــر بیمــاری شــدید‬ ‫در اومیکــرون بــه خصــوص بیــن بزرگســاالن ‪ 65‬ســاله یــا بیشــتر ایجــاد‬ ‫می کنــد‪ :‬دز بوســتر حــدود ‪ ٪90‬محافظــت را ‪ 3‬مــاه پــس از تزریــق ایجــاد‬ ‫می کنــد‪ ،‬در حالــی کــه ‪ 3‬مــاه پــس از دو دز‪70 ،‬درصــد محافظــت و بعــد از‬ ‫‪ 6‬مــاه تنهــا ‪ %50‬محافظــت مشــاهده شــده اســت‪.‬‬ ‫گردان حمزه‬ ‫ُ‬ ‫با والیت هست و هشیار‬ ‫‪ 313‬شهید‬ ‫در یک گردان‬ ‫خط شکن‬ ‫سرویس خاطرات شهدا‬ ‫قسمت دوم‬ ‫تهیــه و تنظیم‪ {:‬محمــد دیلــم کتولــی ‪ ،‬رزمنــده و جانبــاز‬ ‫گــردان حمــزه سیدالشــهدا و فعــال رســانه ای گلســتان}‬ ‫جدول تقویم عملیات های افندی‬ ‫ردیــف نــام عملیــات تاریــخ شــروع مــدّت منطقــه‬ ‫عملیــات ماموریــت واهــداف‬ ‫‪ - 1‬محــرم ‪10‬ابــان‪ 25 ،1361‬روز شــرهانی‪،‬زبیدات و‪...‬‬ ‫پاســخگویی بــه پاتــک هــای دشــمن و ‪...‬‬ ‫‪ - 2‬والفجر مقدماتی ‪18‬بهمن‪--- --- -- 1361‬‬ ‫‪ - 3‬والفجــر ‪21 ، 1‬فروردیــن‪ 3، 1362‬روز شــمال فکــه و‬ ‫شــرهانی تصرف‪،‬تســلط و تامیــن ارتفاعــات اســتراتژیک‬ ‫د شمن‬ ‫‪ -4‬والفجــر ‪27 ،4‬مهــر‪ 7، 1362‬روز دره شــیلر‪ ،‬شــمال‬ ‫مریــوان و پنجویــن اتصــال ارتفاعــات ســورن بــه ســورکوه‬ ‫و‪...‬‬ ‫‪ - 5‬والفجــر ‪2، 6‬اســفند‪ 7، 1362‬روز منطقــه عمومــی‬ ‫دهلــران و‪ ...‬تصــرف و تامیــن جــاده ها‪،‬پاســگاه هــای‬ ‫منطقــه و‪...‬‬ ‫‪ -6‬والفجــر ‪20، 8‬بهمــن‪ 8 ،1364‬روز منطقــه عملیاتــی‬ ‫فــاو تصــرف و تامیــن شــهر بنــدری فــاو وجــاده هــای ام‬ ‫القصــر و‪...‬‬ ‫‪ - 7‬کربــای ‪29 ،1‬تیــر‪ 6، 1365‬روز منطقــه عملیاتــی‬ ‫مهــران شکســتن خطــوط دفاعــی دشــمن و ازادســازی‬ ‫شــهر مهــران و‪...‬‬ ‫‪ -8‬کربالی ‪ 19، 5‬دی‪ 8، 1365‬روز شلمچه و شرق بصره‬ ‫تصــرف دژ و کانــال پــرورش ماهی‬ ‫‪ - 9‬کربــای ‪14 ،8‬اســفند‪ 4، 1365‬روز شــلمچه و شــرق‬ ‫بصــره تصــرف قســمتی از مناطــق باقیمانــده شــلمچه و‪...‬‬ ‫‪ - 10‬کربــای ‪25، 10‬فروردیــن‪ 11، 1366‬روز منطقــه‬ ‫عملیاتــی مــاووت عــراق تصــرف ارتفاعــات مهــم و‬ ‫پیشــرفت بــه شــهر مــاووت عــراق‬ ‫‪ - 11‬نصــر ‪31، 4‬خــرداد‪ 15 ،1366‬روز منطقــه عملیاتــی‬ ‫مــاووت عــراق تکمیــل عملیــات گذشــته و ازادســازی‬ ‫بخشــی از مــاووت و‪...‬‬ ‫‪ -12‬والفجــر ‪23 ،10‬اســفند‪ 6 ،1366‬روز منطقــه‬ ‫عمومــی حلبچــه و خرمــال تصــرف و تامیــن ســه راه‬ ‫کــرده گــو‪ ،‬ســه راه خرمــال و‪...‬‬ ‫عملیــات محــرم‪ :‬ایــن عملیــات بارمــز یــا زینــب (س)‬ ‫درســاعت ‪ 10 ، 8:22‬ابــان مــاه ‪ 1361‬اغــاز شــد و بــه‬ ‫مــدّت ‪ 25‬روز ادامــه داشــت‪.‬‬ ‫جدول تقویم عملیات های افندی‬ ‫ردیــف نــام عملیــات تاریــخ شــروع مــدّت منطقــه‬ ‫عملیــات ماموریــت واهــداف‬ ‫‪ -1‬محــرم ‪10‬ابــان‪ 25، 1361‬روز شــرهانی‪،‬زبیدات و‪...‬‬ ‫پاســخگویی بــه پاتــک هــای دشــمن و ‪...‬‬ ‫‪ -2‬والفجر مقدماتی ‪18‬بهمن‪--- --- -- 1361‬‬ ‫‪ -3‬والفجر ‪21، 1‬فروردین‪ 3، 1362‬روز شمال فکه و شرهانی‬ ‫تصرف‪،‬تسلط و تامین ارتفاعات استراتژیک دشمن‬ ‫‪ - 4‬والفجــر ‪27، 4‬مهــر‪ 7، 1362‬روز دره شــیلر‪ ،‬شــمال‬ ‫مریــوان و پنجویــن اتصــال ارتفاعــات ســورن بــه ســورکوه و‪...‬‬ ‫‪ - 5‬والفجــر ‪2 ،6‬اســفند‪ 7 ،1362‬روز منطقــه عمومــی‬ ‫دهلــران و‪ ...‬تصــرف و تامیــن جــاده ها‪،‬پاســگاه هــای‬ ‫منطقــه و‪...‬‬ ‫‪ - 6‬والفجــر ‪20 ،8‬بهمــن‪ 8 ،1364‬روز منطقــه عملیاتــی‬ ‫فــاو تصــرف و تامیــن شــهر بنــدری فــاو وجاده هــای ام‬ ‫القصــر و‪...‬‬ ‫‪ -7‬کربــای ‪29 ،1‬تیــر‪ 6 ،1365‬روز منطقــه عملیاتــی‬ ‫مهــران شکســتن خطــوط دفاعــی دشــمن و ازادســازی‬ ‫شــهر مهــران و‪...‬‬ ‫‪ -8‬کربــای ‪ 19، 5‬دی‪ 8، 1365‬روز شــلمچه و شــرق‬ ‫بصــره تصــرف دژ و کانــال پــرورش ماهــی‬ ‫‪ - 9‬کربــای ‪14، 8‬اســفند‪ 4 ،1365‬روز شــلمچه و شــرق‬ ‫بصــره تصــرف قســمتی از مناطــق باقیمانــده شــلمچه و‪...‬‬ ‫‪ -10‬کربــای ‪25 ،10‬فروردیــن‪ 11، 1366‬روز منطقــه‬ ‫عملیاتــی مــاووت عــراق تصــرف ارتفاعــات مهــم و‬ ‫پیشــرفت بــه شــهر مــاووت عــراق‬ ‫‪ -11‬نصــر ‪31 ،4‬خــرداد‪ 15، 1366‬روز منطقــه عملیاتــی‬ ‫مــاووت عــراق تکمیــل عملیــات گذشــته و ازادســازی‬ ‫بخشــی از مــاووت و‪...‬‬ ‫‪ -12‬والفجــر ‪23 ،10‬اســفند‪ 6، 1366‬روز منطقــه‬ ‫عمومــی حلبچــه و خرمــال تصــرف و تامیــن ســه راه‬ ‫کــرده گــو‪ ،‬ســه راه خرمــال و‪...‬‬ ‫‪-1‬عملیــات محــرم‪ :‬ایــن عملیــات بارمــز یــا زینــب (س)‬ ‫درســاعت ‪ 10 ، 8:22‬ابــان مــاه ‪ 1361‬اغــاز شــد و بــه‬ ‫مــدّت ‪ 25‬روز ادامــه داشــت‪.‬‬ ‫ماموریــت و اهــداف‪ :‬هــدف از ایــن عملیــات در‬ ‫مرحلــه اول اتصــال ارتفاعــات (ســورن) بــه (ســورکوه)‬ ‫و در مرحلــه دوم تســلط کامــل بــر شــهر پنجویــن بــوده‬ ‫اســت امــا هــدف واگــذار شــده بــه گــردان حمــزه ســیّد‬ ‫الشّــهداء(س) خولــوزه بــوده اســت‪.‬‬ ‫فرماندهــان‪ :‬فرمانــده گــردان شــهید ناصــر بهداشــت‪/‬‬ ‫جانشــین گــردان‪ :‬بــرادر ســیروس عالــم ‪ /‬معــاون‬ ‫گــردان‪ :‬محمّــد رضــا محمــودی راد‬ ‫شــهدا‪ :‬شــهید محمّــد رضــا محمــودی راد در ایــن‬ ‫عملیــات بــه شــهادت رســید‪.‬‬ ‫‪ -5‬عملیــات والفجــر‪ :6‬ایــن عملیــات بــا رمــز یــا زهــرا در‬ ‫ســاعت ‪ 2 ،23:00‬اســفند مــاه ‪ 1362‬اغــاز وبــه مــدّت ‪7‬‬ ‫روز ادامــه داشــت‪.‬‬ ‫منطقــه عملیــات‪ :‬در منطقــه عمومــی دهلران‪-‬ارتفاعــات ‪،‬‬ ‫چیــات‪ ،‬تپــه هــای مشــرف بــه شــهر‪ ،‬علــی غربــی و علــی‬ ‫شــرقی بــوده اســت‪.‬‬ ‫ماموریــت و اهــداف‪ :‬تصــرف و تامیــن جــاده هــا ‪،‬‬ ‫پاســگاه های منطقــه و جلوگیــری از تــردد یــگان هــای‬ ‫دشــمن از ســپاه چهــارم عــراق‪.‬‬ ‫فرماندهــان‪ :‬فرمانــده گــردان ‪:‬شــهید ناصــر بهداشــت‪/‬‬ ‫جانشــین گــردان ‪ :‬بــرادر ســیروس عالــم‪ /‬معــاون گــردان‪:‬‬ ‫شــهید جعفــر شیرســوار و شــهید مهــدی خــوش ســیرت‬ ‫‪ -6‬عملیــات والفجــر‪ :8‬ایــن عملیــات بــا رمــز یــا زهــرا(س)‬ ‫در ســاعت ‪ 20 ،22:10‬بهمــن مــاه ‪ 1364‬اغــاز و در مرحلــه‬ ‫اول بــه مـدّت ‪ 8‬روز و در مجمــوع تــا دفــع کامــل پاتک هــای‬ ‫دشــمن ‪ 75‬روز بــه طــول انجامیــد‪.‬‬ ‫منطقه عملیات‪ :‬منطقه عملیاتی فاو‬ ‫ماموریــت و اهــداف‪ :‬هــدف اصلــی تصــرف و تامیــن‬ ‫شــهر بنــدری فــاو و جــاده هــای ام القصــر‪ ،‬البحــار و بصــره‬ ‫وتصــرف خاکریزهــای مثلثــی دشــمن‬ ‫فرماندهــان‪ :‬فرمانــده گــردان‪ :‬شــهید صــادق مکتبــی‪/‬‬ ‫جانشــین گــردان ‪ :‬بــرادر هامــون محمّــدی ‪ /‬معــاون گــردان‪:‬‬ ‫بــرادر احمــد محمــودی‬ ‫شــهدا‪ :‬در ایــن عملیــات ‪ 19‬نفــر از رزمنــدگان گــردان بــه‬ ‫شــهادت رســیدند‪.‬‬ ‫‪ -7‬عملیــات کربــا‪ : 1‬ایــن عملیــات بــا رمــز یــا ابوالفضــل‬ ‫العبــاس(س) در ســاعت ‪29 ،22:30‬تیرمــاه ‪ 1365‬اغــاز و‬ ‫بــه م ـدّت ‪ 6‬روز ادامــه داشــت‪.‬‬ ‫منطقه عملیات‪ :‬منطقه عملیاتی مهران‬ ‫ماموریــت و اهــداف‪ :‬هــدف اصلــی عملیــات شکســتن‬ ‫خطــوط دفاعــی دشــمن و ازاد ســازی شــهر مهــران و‬ ‫پیشــروی بــه ســمت ارتفاعــات قــل اویــزان بــوده اســت‪.‬‬ ‫فرماندهــان‪ :‬فرمانــده گردان‪:‬ســردار ولــی اللــه نانــوا کنــاری‬ ‫‪ /‬جانشــین گردان‪:‬بــرادر بســیجی حــاج جــواد کارگــر‪/‬‬ ‫معــاون گردان‪:‬بــرادر علــی اثنــی العشــری‬ ‫شــهدا‪ :‬در ایــن عملیــات ‪ 6‬نفــر از رزمنــدگان بــه شــهادت‬ ‫رســیّد نــد‪ ،‬شــهید حمیــد کارگــر نیــز در ایــن عملیــات بــه‬ ‫شــهادت رســیّد‪.‬‬ ‫‪ -8‬عملیــات کربال‪:5‬ایــن عملیــات بــا رمــز یــا زهــرا(س) در‬ ‫ســاعت ‪ 2:00‬بامــداد ‪ 19 ،‬دی مــاه ‪ 65‬اغــاز و بــه م ـدّت ‪8‬‬ ‫روز ادامــه داشــت‪.‬‬ ‫ماموریت و اهداف‪ :‬تصرف دژ و کانال پرورش ماهی‬ ‫فرماندهــان‪ :‬فرمانــده گــردان‪ :1‬ســردار ولــی اللــه نانــوا‬ ‫کنــاری‪ /‬جانشــین گــردان‪ :1‬بــرادر بســیجی حــاج جــواد‬ ‫کارگــر‪ /‬معــاون گــردان‪ :1‬بــرادر علــی اکبــر خنکــدار‬ ‫فرمانــده گــردان‪ :2‬شــهید محمّــد علــی ملــک‪ /‬جانشــین‬ ‫گــردان‪ :2‬تقــی فقیــه‬ ‫شــهدا‪ :‬در ایــن عملیــات ‪ 38‬نفــر از رزمنــدگان اســام از‬ ‫جملــه فرمانــده گــردان حمــزه‪ 2‬شــهید محمّــد علــی ملــک و‬ ‫یداللــه کالنتــری بــه شــهادت رســیّد نــد‪.‬‬ ‫‪ -9‬عملیــات کربــا‪ : 8‬ایــن عملیــات بــا رمــز یــا صاحــب‬ ‫الزمــان (عــج) در ســاعت ‪ 2:15‬بامداد‪14،‬اســفند مــاه‬ ‫‪1365‬اغــاز و بــه مــدّت ‪ 4‬روز ادامــه داشــت‪.‬‬ ‫منطقــه عملیــات‪ :‬منطقــه عملیاتــی شــلمچه و شــرق‬ ‫بصــره‬ ‫ماموریــت و اهــداف‪ :‬تصــرف قســمتی از مناطــق باقیمانده‬ ‫شــلمچه و رســیّد ن بــه کانــال زوجــی‬ ‫فرماندهــان‪ :‬فرمانــده گــردان‪ :‬ســردار ولــی اللــه نانــوا‬ ‫کناری‪/‬جانشــین گردان‪:‬بــرادر بســیجی حــاج جــواد کارگــر‪/‬‬ ‫معــاون گــردان ‪ :‬بــرادر علــی اکبــر خنکــدار‬ ‫‪ -10‬عملیــات کربــا ‪ :10‬ایــن عملیــات هــم بــا رمــز یــا صاحب‬ ‫الزمان(عــج) ادرکنــی در ســاعت ‪ 1:45‬بامــداد‪ 25 ،‬فروردیــن‬ ‫مــاه ‪ 1366‬اغــاز و بــه مـدّت ‪ 11‬روز ادامــه داشــت‪.‬‬ ‫منطقه عملیات‪ :‬منطقه عملیاتی ماووت عراق‬ ‫ماموریــت و اهــداف‪ :‬بــه منظــور تصــرف ارتفاعــات مهــم و‬ ‫مشــرف بــه شــهر مــاووت عــراق‬ ‫فرماندهان‪ :‬فرمانده گردان‪:‬علی اکبر خنکدار‪ /‬جانشین‬ ‫گــردان‪ :‬بــرادر محســن قربانــی‪ /‬معــاون گــردان ‪ :‬شــهید‬ ‫غالمرضــا فــاح نــژاد‪.‬‬ ‫شــهدا‪ :‬در ایــن عملیــات یــک نفــر بــه شــهادت رســیّد‪.‬‬ ‫‪ -11‬عملیــات نصــر‪: 4‬ایــن عملیــات بــا رمــز یــا امــام جعفــر‬ ‫صــادق (ع) در ســاعت ‪ 1:10‬بامــداد‪ 31 ،‬خــرداد مــاه ‪1366‬‬ ‫اغــاز و بــه م ـدّت ‪ 15‬روز ادامــه داشــت‪.‬‬ ‫منطقه عملیات‪ :‬منطقه عملیاتی ماووت عراق‬ ‫ماموریــت و اهــداف‪ :‬بــا توجّــه بــه توقّــف عملیــات کربــای‬ ‫‪ 10‬در ازاد ســازی بعضــی از ارتفاعــات ‪ ،‬نصــر ‪ 4‬بــا هــدف‬ ‫تکمیــل عملیــات گذشــته و ازاد ســازی بخشــی از منطقــه‬ ‫مــاووت از جملــه شــهر و دشــت مــاووت و ارتفاعــات‬ ‫مختلــف بــوده اســت‪.‬‬ ‫فرماندهــان‪ :‬فرمانــده گــردان‪ :‬علــی اکبــر خنکــدار‪/‬‬ ‫جانشــین گــردان‪ :‬ســردار شــهید حســن قــورچ بیگــی‪/‬‬ ‫معــاون گردان‪:‬ســردار شــهید غالمرضــا فــاح نــژاد‬ ‫شــهدا‪ :‬در ایــن عملیــات ‪ 15‬نفــر از رزمنــدگان بــه شــهادت‬ ‫رســیده و ســردار شــهید غالمرضــا فــاح نــژاد نیــز در ایــن‬ ‫عملیــات بــه شــهادت رســید‪.‬‬ ‫‪-12‬عملیــان والفجــر‪ : 10‬ایــن عملیــات بــا رمــز یــا رســول‬ ‫اللــه (ص) در ســاعت ‪2:00‬بامــداد‪ 23 ،‬اســفند مــاه ‪1366‬‬ ‫اغــاز و بــه م ـدّت ‪ 6‬روز ادامــه داشــت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!