روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 504 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 504

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 504

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 504

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهارشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 16-‬مارس ‪ /13 -2022/‬شعبان ‪ -1443/‬شماره‪504‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 313‬شهید‬ ‫کرونا رونق کار هنرمندان‬ ‫در یک گردان خط شکن‬ ‫را از بین برده است‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اساس روش های منطقی‬ ‫در مقابله‬ ‫با ازارهای اینترنتی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ ۱۶‬گروه راهداری‬ ‫خراسان شمالی به‬ ‫مسافران نوروز‬ ‫خدمت می دهند‬ ‫‪4‬‬ ‫بازار اجیل بجنورد هنوز‬ ‫نوروزی نشده است‬ ‫‪5‬‬ ‫گلستان در شادی‬ ‫گردشگری اشوراده‬ ‫‪2‬‬ ‫چطور به دیگران‬ ‫امیدواری بدهیم؟‬ ‫‪6‬‬ ‫طــرح گردشــگری در تنهــا جزیــره ایرانــی دریــای خــزر از اصلی ترین مطالبات‬ ‫‏ســال ‪ ۹۳‬در ســفر‬ ‫مــردم و مســووالن گلســتان در دهه هــای اخیــر بــود کــه‏س‬ ‫ـد‪...‎‎.‬‬ ‫‪...‬‬ ‫اســتانی هیــات دولــت بــه گلســتان تصویب شـ ‪‎‬د‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫رونق تولید تجهیزات‬ ‫منافع افزایش مزد به جیب کارفرمایان می رود‬ ‫پزشکی حمایت‬ ‫مسوولین را می طلبد‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫تولیــد موتــور محرکــه اقتصــاد جوامــع اســت؛ اهمیــت‬ ‫مقولــه تولیــد‪ ،‬اقتصــاد مقاومتــی و اشــتغال بــه قــدری‬ ‫اســت کــه رهبــر معظــم انقــاب‪ ،‬شــعار چنــد ســال اخیــر‬ ‫خودشــان بــرای نام گــذاری ســال ها را بــه موضــوع تولیــد‬ ‫و حمایــت از ان اختصــاص داده انــد‪ .‬در ایــن بیــن مقوله‬ ‫تولیــد در نظــام ســامت کشــور از جملــه تولیــد دانــش‬ ‫پزشکی‪ ،‬تولید دارو و تجهیزات پزشکی و ازمایشگاهی‬ ‫اهمیــت باالیــی دارد چــرا کــه با رشــد و توســعه ان عالوه‬ ‫بــر خودکفایــی در بــازار داخلــی بــا صــادرات و ارزاوری‬ ‫کمک شــایانی به اقتصاد کشــور خواهد شــد‪ ،‬همچنین‬ ‫بســیاری از هزینه هــای درمــان را کاهــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری صبــای ســامت‪ ،‬بــه‬ ‫برخــی از دالیــل اهمیــت حمایــت دولــت و حاکمیــت‬ ‫از موضــوع تولیــد در حــوزه تجهیــزات پزشــکی و‬ ‫ازمایشــگاهی اشــاره می شــود‪:‬‬ ‫اشتغال زایی‬ ‫رونــق اشــتغال وابســتگی زیــادی بــه رونــق تولیــد‬ ‫دارد‪ ،‬اگــر کشــوری دارای تولیــدی قــوی باشــد منجــر‬ ‫بــه اشــتغال زایــی بیشــتر می شــود‪ .‬خوشــبختانه‬ ‫ایــران در حــوزه تولیــد علــم در حــوزه پزشــکی جهــش‬ ‫چشـم گیری داشــته و اکنــون مقــام اول را در منطقــه‬ ‫داراســت بــه ایــن معنــی کــه در حــوزه منابــع انســانی‬ ‫متخصــص در حــوزه تولیــدات تجهیــزات پزشــکی‬ ‫و ازمایشــگاهی کــه یکــی از اصلی تریــن منابــع‬ ‫تولیــد در علــم اقتصــاد خوانــده می شــود کمبــودی‬ ‫نــدارد و امــروز چنانچــه حمایت هــای الزم و کافــی‬ ‫از متخصصــان و تولیدکننــدگان داخلــی در حــوزه‬ ‫تجهیزات پزشــکی و ازمایشــگاهی صورت گیرد‪ ،‬انها‬ ‫ظرفیت و پتانســیل باالیی در داخلی ســازی بســیاری‬ ‫از اقــام و تجهیــزات ایــن حوزه داشــته که خود منجر‬ ‫بــه اســتخدام تعــداد زیــادی از فارغ التحصیــان ایــن‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫رشــته ها نیــز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کاهش هزینه های درمان‬ ‫یکی از بخش های مهم اقتصاد یک کشــور‪ ،‬دســتیابی‬ ‫بــه رشــد و توســعه اقتصــادی بخــش بهداشــت و درمــان‬ ‫اســت؛ در بودجــه کشــورهای توســعه یافتــه مبالــغ‬ ‫ویــژه ای را بــرای توســعه ایــن بخــش در نظــر می گیرنــد و‬ ‫با حمایت از صنایع و تولیدات پزشــکی و ازمایشــگاهی‬ ‫ســعی در کاهــش هزینه هــای درمــان و متعاقــب ان‬ ‫کاهــش اســیب های اقتصــادی می کننــد امــا در کشــور‬ ‫مــا متاســفانه ایــن موضــوع مغفول مانــده و توجه کافی‬ ‫بــه ان مبــذول نشــده اســت و شــاهد هزینه هــای باالیی‬ ‫از ســوی بیمــاران بــرای تهیــه برخــی تجهیــزات پزشــکی‬ ‫و ازمایشــگاهی هســتیم کــه می توانســت بــا حمایــت‬ ‫دولــت از طریــق تولیدکننده هــای داخلــی تامیــن شــود‪.‬‬ ‫صادرات و ارزاوری‬ ‫ســرمایه گــذاری در حــوزه تولیــد تجهیــزات پزشــکی و‬ ‫ازمایشــگاهی از جملــه صنایــع پــر ســود و پــر بــازده بــه‬ ‫شــما مـی رود بــه خصــوص اینکــه از لحــاظ بــازار داخلی و‬ ‫خارجــی ایــران از وضعیــت بســیار خوبــی برخــوردار اســت‬ ‫و به جز ترکیه هیچ یک از کشــورهای همســایه توانایی‬ ‫تولیــد ایــن محصــوالت را ندارنــد‪ ،‬بنــا برایــن حمایــت از‬ ‫تولیدکننــدگان ایــن صنایــع منجــر بــه افزایــش تولیــدات‬ ‫انهــا و در پــی ان صــادرات بــه کشــورهای همســایه‬ ‫می شــود کــه خــود ارزاوری بــرای کشــور را منجــر خواهــد‬ ‫شــد و وقــت ان رســیده کــه از ایــن ظرفیــت و پتانســیل‬ ‫بــرای کمــک بــه اقتصــاد کشــور بهــره بــرد‪.‬‬ ‫امادگی در مواقع بحرانی جنگ بیولوژیک‬ ‫بســیاری از کارشناســان در ســطح جهانــی معتقدنــد‬ ‫کــه جنــگ بعــدی جنــگ بیولوژیــک خواهــد بــود‪،‬‬ ‫جنــگ بیولوژیــک بــه مفهــوم اســتفاده هدف منــد از‬ ‫عوامــل بیولوژیــک‪ ،‬اعــم از باکتری هــا‪ ،‬ویروس هــا‪،‬‬ ‫تک یاخته هــا‪ ،‬قارچ هــا‪ ،‬حشــرات و انگل هــا یــا‬ ‫فراورده هــای ان هــا ماننــد توکســین ها بــه منظــور‬ ‫کشــتن یــا ناتــوان کــردن انســان ها‪ ،‬جانــوران یــا‬ ‫گیاهــان اســت‪ .‬مطابــق امــار در کشــورهای‬ ‫اطــراف ایــران ماننــد روســیه و چیــن نزدیــک بــه ‪25‬‬ ‫ازمایشــگاه ســطح ‪ 4‬امریــکا در قالــب یــک برنامــه‬ ‫همــکاری بیولوژیــک بــا محوریــت امریــکا وجــود‬ ‫دارد کــه فعالیت هــای مخفیانــه و خــارج از نظــارت‬ ‫دســتگاه های بین الملــل انجــام می دهنــد و گفتــه‬ ‫می شــود مشــغول جمــع اوری جانورانــی ماننــد‬ ‫خفــاش کــه یکــی از بهتریــن منتقــل کننده هــای‬ ‫ویــروس شــناخته می شــوند هســتند‪ ،‬ایــن‬ ‫ازمایشــگاه ها قادرنــد ویروس هــا را دســتکاری و ان‬ ‫را بــه ســاح بیولوژیــک تبدیــل کننــد‪.‬‬ ‫کشــورهایی کــه دارای سیســتم ازمایشــگاهی‬ ‫پیشــرفته و منســجم‪ ،‬نیروهــای متخصــص و بانــک‬ ‫اطالعاتــی تخصصــی هســتند‪ ،‬قــدرت تشــخیصی‬ ‫دارنــد و اگــر کشــوری ایــن امکانــات را نداشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬قــادر بــه تشــخیص ایــن دســته از تهدیــدات‬ ‫و بیماری هــا و ویروس هــا نیســت‪ ،‬بنابرایــن بایــد‬ ‫هوشــیار بــوده و بــا حمایــت از متخصصــان و تولیــد‬ ‫کننــدگان داخلــی در حــوزه تجهیــزات پزشــکی و‬ ‫ازمایشــگاهی از غافل گیــری در زمــان بیوتروریســم‬ ‫جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫اکنون از جمله مشــکالتی که تولیدکنندگان تجهیزات‬ ‫پزشــکی و ازمایشــگاهی بــا ان گریبان گیــر هســتند‪،‬‬ ‫می تــوان بــه وجــود قوانیــن و مقــررات دســت و پــا گیــر‪،‬‬ ‫کمبــود نقدینگــی‪ ،‬تضــاد منافــع‪ ،‬عــدم نظــارت بــر اجــرای‬ ‫صحیــح قوانیــن‪ ،‬مشــکالت صــدور پروانــه تولیــد و… نــام‬ ‫بــرد کــه امیدواریــم در ســال جدیــد بــا تغییــر سیاسـت ها‬ ‫و تســهیل قوانیــن‪ ،‬دولــت محتــرم نگاه ویــژه ای به تولید‬ ‫در ایــن حــوزه داشــته و موانــع اساســی را رفــع و شــاهد‬ ‫پیشــرفت و توســعه هرچــه بیشــتر برای تولیــد کنندگان‬ ‫ایــن حــوزه باشــیم‪/.‬صبای ســامت‬ ‫راانالینبخوانیدودانلودکنید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫نماینــده کارگــران در شــورای عالــی کار گفــت‪ :‬امســال اولیــن ســالی بــود کــه دولــت در تعییــن دســتمزد بــه‬ ‫صــورت دســتوری وارد‏نشــد و تصمیــم گیــری را بــه نماینــدگان کارگــری و کارفرمایــی واگــذار کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار«محمدرضــا تاجیــک» اظهــار داشــت‪ :‬امســال هــر اتفاقــی کــه در شــورای عالــی‬ ‫کار افتــاد‪ ،‬نتیجــه‏تصمیم هــای جامعــه کارگــری و کارفرمایــی بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تعیین افزایش دستمزد کارگران دستوری نبود‬ ‫وی افــزود‪ :‬جــای دارد کــه از دولــت بــه دلیــل ایــن تصمیــم خــوب تشــکر کنیــم؛ بــا توجــه بــه جایگاه حاکمیتی‬ ‫کــه داشــت اصــا‏دســتوری بــه موضــوع دســتمزد ورود نکــرد و بی انصافــی و غیرمنطقــی اســت کــه بگوییــم‬ ‫دولــت تصمیم گیــری کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬ایــن فعــال کارگــری ادامــه داد‪ :‬نماینــدگان کارگــری و کارفرمایــی ازادانــه همــه تصمیــم گرفتنــد و جبــر و‬ ‫اجبــاری در کار نبــوده‏اســت‪ .‬دولت هــای قبــل در جلســات شــواری عالــی کار همیشــه می گفتنــد خــط قرمــز‬ ‫مــا ایــن اســت کــه درصدهــا باالتــر نــرود امــا‏امســال اصــا ایــن مباحــث را نداشــتیم و ایــن رویکــرد دولــت‬ ‫ســیزدهم بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تاجیــک خاطــر نشــان کــرد‪ :‬اعضــای اصلــی کارفرمایــان در جلســه هــای شــورای کار حضــور پیــدا نکردنــد و بــه‬ ‫جــای ان علــی‏البــدل خــود را فرســتادند و امــروز نماینــدگان خودشــان را مــورد نقــد قرار داده انــد‪ ،‬باید به ان ها‬ ‫گفــت کــه حداقــل بــرای منتخبــان‏جامعــه کارفرمایــان ارزش قائــل شــوید و ایــن نتیجه دســتمزد‪ ،‬عــددی بوده‬ ‫کــه بــه توافــق رســیده و قبــول کردنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫منافع افزایش دستمزد به جیب کارفرمایان می رود‬ ‫نماینــده کارگــری شــورای عالــی کار بــا اشــاره بــه اینکــه عــده ای در جامعــه افزایــش دســتمزد را تــورم زا بیــان‬ ‫می کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن‏‏ نــوع نحلیــل غلــط اســت‪ ،‬تــورم چارچــوب مشــخصی دارد و تاثیــر دســتمزد بــر روی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫هزینــه تمــام شــده کاالهــا بســیار ناچیــز‏اسـ ‪‎‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬یکــی از مزایــای افزایــش دســتمزد‪ ،‬حفــظ و افزایــش قــدرت خریــد کارگــران اســت که باعث‬ ‫افزایــش تقاضــا در‏جامعــه و رونــق تولیــد می شــود کــه منافــع ان بــه جیــب کارفرمایان مـی رو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تاجیــک بــه تاثیــر دســتمزد بــر روی هزینــه تمــام شــده کاال اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬کمتــر از ‪ ۱۴‬درصــد افزایــش‬ ‫دســتمزد بــر کل کاال‏تاثیــر دارد کــه در کنــار ســایر هزینه هــای ســربار تولیــد از جملــه ماشــین االت‪ ،‬تامیــن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫مــواد اولیــه و زنجیــره تامیــن‪ ،‬ناچیــز اسـ ‪‎‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بســیاری از کارفرمایــان اعــام کرده انــد کــه بــا پرداخــت افزایــش دســتمزد کارگــران مشــکلی‬ ‫نداریــم‪ ،‬امــا بعضــی از‏ســوداگران بــه دنبــال ثــروت انــدوزی هســتند و هزینه هــای تمــام شــده را بــر روی‬ ‫کاالهــا می کشــند و ان را از جیــب مصــرف‏کننــده تامیــن می کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نماینــده کارگــری در شــورای عالــی کار بــا اشــاره بــه اینکــه نبایــد بــه بهانــه افزایــش دســتمزد قیمــت کاالهــا‬ ‫را افزایــش داد‪ ،‬گفــت‪:‬‏اکنــون عــده ای بــا جوســازی و ســیاه نمایــی بــه دنبــال ایجــاد وحشــت در دل کارگــران‬ ‫هســتند و مباحثــی از جملــه تعدیــل نیــرو و‏بحــث تــورم را مطــرح می کننــد کــه ایــن سواســتفاده از جامعــه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫کارگــری اسـ ‪‎‬‬ ‫جوسازی و اعدادی که توسط برخی اعالم می شود‪ ،‬واقعیت ندارد‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬جامعــه کارگــران بیــش از نیمــی از جمعیــت کشــور را تشــکلی می دهــد و دولــت تقاضــا‬ ‫دارد کــه بــا کنتــرل‏قیمت هــا‪ ،‬نظــارت بــر کاالهــا‪ ،‬بازرســی از کارگاه هــا و واحدهــای تولیــدی جلــوی ســودجویی‬ ‫و دالل بــازی را بگیرنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬تاجیــک بــا اهتمــام بــر اینکــه خــط کــش در تعییــن دســتمزد کارگــران‪ ،‬نــرخ تــورم و ســبد معیشــت اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬تــا رســیدن دســتمزد‏بــه ســبد معیشــت کارگــران فاصلــه داریــم و افزایــش دســتمزد کارگــران بــه قــدری‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫نیســت کــه در جامعــه جوســازی صــورت گرفتــه‏اسـ ‪‎‬‬ ‫نماینــده کارگــران در شــورای عالــی کار تاکیــد کــرد‪ :‬نماینــدگان کارفرمایــی بــه جــای بــازی بــا اعــداد بــه‬ ‫واقعیت هــا در جامعــه‏بپردازنــد‪ ،‬چــرا جوســازی و اعــدادی را بیــان می کننــد کــه واقعیــت نــدارد‪ .‬ســایر ســطوح‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫دســتمزدی کارگــران در چنــد ســال گذشــته‏بــه خاطــر فشــار دولت هــا رشــد نکــرده اس ـ ‪‎‬‬ ‫کمبود نیروی کار متخصص حاصل عملکرد دولت قبل است‬ ‫وی خاطر نشــان کرد‪ :‬در بحث دســتمزدها باید به فکر بازنشســتگان جامعه کارگری نیز باشــیم که در این‬ ‫م‪/‎.‬ایرنا‬ ‫زمیــن در حــال‏اجــرای برنامه هــای مختلف با همکاری کارفرمایان و وزارت کار هســتی ‪‎‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب و کار‬ ‫‏ بایــد دیــد کــه تــا چــه میــزان افزایــش حقــوق بــه نفــع کارفرمــا‪ ،‬کارگــر‪ ،‬جامعــه و ســودجویان اســت چــرا‬ ‫کــه همــواره مصــرف کننــده‏کــه همــان قشــر کارگــر اســت متضــرر شــده و بــر اســاس شــنیده ها ‪ 90‬درصــد‬ ‫کارگاه هــا زیــر ‪ 10‬نفــر نیــروی بیمــه شــده دارنــد کــه‏اقتصــاد کشــور نیــز از ایــن طریــق تامیــن مــی شــود و ایــا‬ ‫بــا ایــن افزایــش دســتمزد کارگاه هــای کوچــک می تواننــد از عهــده‏دســتمزدها و مخــارج اولیــه بــر اینــد یــا ؟‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫چهار شنبه ‪ 25‬اسفند‬ ‫چهار شنبه ‪ 25‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53,190,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 12,287,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 120,480,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 124,490,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 73,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 41,100,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪504‬‬ ‫جنون خرابکاری‬ ‫وندالیســم یعنــی جنــون خرابــکاری و برخــی دیگــر از‬ ‫رفتارهــا ناشــی از عــدم جــذب کامــل افــراد درون نظــام‬ ‫اجتماعــی یــا ضعــف سیســتم های کنتــرل اجتماعــی‬ ‫ماننــد خانــواده و گــروه دوســتان اســت‪.‬‬ ‫در هــر صــورت قربانــی اصلــی رفتارهــای ناپســند‬ ‫چهارشــنبه اخــر ســال جامعــه اســت چراکــه‬ ‫ســرمایه های اجتماعــی ازجملــه ســامت انســان ها‪،‬‬ ‫ســنت های درســت و بهنجــار‪ ،‬مبلمــان شــهری‪،‬‬ ‫محیط زیســت و طبیعــت از دســت می رونــد‪.‬‬ ‫رویکــرد کلــی در خصــوص ســنت های انســجام بخش‬ ‫و امیدافریــن‪ ،‬حفــظ و ارتقــاء ان هاســت و منظــور‬ ‫ایــن نیســت کــه به طورکلــی ائیــن چهارشنبه ســوری‬ ‫کنــار گذاشــته شــود بلکــه هــدف کنــار گذاشــتن‬ ‫خرده فرهنگ هــا و کــژ فرهنگ هایــی اســت کــه‬ ‫بــه واســطه منافــع اقتصــادی برخــی اشــخاص و‬ ‫گروه هــای ذینفــع یــا بــه واســطه برهــم زدن نظــم و‬ ‫امنیــت اجتماعــی بــه کالبــد ســنت و فرهنــگ جامعــه‬ ‫تزریــق و تحمیل شــده اســت‪.‬‬ ‫افــراد درون قالب هــای فرهنگــی زیســت می کننــد‬ ‫و بــا اعمــال و رفتارشــان ایــن قالب هــای فرهنگــی‬ ‫را بازتولیــد می کننــد‪ ،‬ازایــن رو برخــی از رفتارهــا بــه‬ ‫صــورت کنش هــای غیرعقالنــی و بــر اســاس عــادت‬ ‫رخ می دهــد و اصــاح فرهنــگ بــه همــراه خــودش‬ ‫اصــاح و تقویــت رفتــار را خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــه زعــم اکثــر جامعــه شناســان شــکل گیری عناصــر‬ ‫فرهنگــی نیازمنــد گــذر زمــان و تابــع احســاس نیــاز‬ ‫انسان هاســت‪ .‬علــت تاکیــد بــر مقولــه فرهنــگ در‬ ‫خصــوص چهارشــنبه اخــر ســال ایــن اســت کــه اصــاح‬ ‫فرهنــگ موجــب رشــد و توســعه جامعــه در ســایر‬ ‫حوزه هــای اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و سیاســی خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬بــر ایــن اســاس هم زمــان بــا نظــارت اجتماعــی بــر‬ ‫جریــان ســاخت فرهنــگ‪ ،‬نهادهــای متولــی فرهنــگ‬ ‫عمومــی می تواننــد جایگزین هــای مناســبی را در‬ ‫جهــت اصــاح و بازســازی مصادیــق فرهنگــی جامعــه‬ ‫ایجــاد کننــد و از ایــن مســیر ســرمایه های اجتماعــی‬ ‫کــه عامــل کلیــدی و اساســی رشــد و توســعه بــه شــمار‬ ‫م ـی رود‪ ،‬حفــظ خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫سربازارنگمنام‬ ‫ما هستند خود‬ ‫را فدا می کنند‬ ‫و نام و نشانی‬ ‫نمی خواهند‬ ‫گردشگری اشوراده‬ ‫طــرح گردشــگری در تنهــا جزیــره ایرانــی دریــای خــزر از‬ ‫اصلی تریــن مطالبــات مــردم و مســووالن گلســتان در دهه های‬ ‫اخیــر بــود کــه‏ســال ‪ ۹۳‬در ســفر اســتانی هیــات دولــت بــه‬ ‫گلســتان تصویــب ش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫گلستان در شادی‬ ‫گردشگری اشوراده‬ ‫سرویس گردشگری‬ ‫اظهــارات قاطــع رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت مبنــی‬ ‫بــر قانونــی بــودن طــرح بومگــردی جزیــره اشــوراده‪ ،‬امیدهــا را‏بــرای‬ ‫اجــرای یکــی از مهمتریــن دســتورهای موکــد ایــت اللــه رییســی‬ ‫رییــس جمهــور در ســفر اســتانی بــه گلســتان و بــراوردن‏ارزوی‬ ‫دیرینــه ساحل نشــینان ســرزمین هیــرکان‪ ،‬افزایــش دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ایــت اللــه ابراهیــم رییســی رییــس‬ ‫جمهــور در ســفر اســتانی ‪ ۱۳‬اســفند بــه گلســتان پــس از حضــور‏در‬ ‫جزیــره اشــوراده و محــل پیشــنهادی برای طــرح بومگردی و طبیعت‬ ‫گــردی‪ ،‬بــه اهالــی ایــن اســتان وعــده داد گــره مشــکالت ایــن‏پــروژه‬ ‫را بــاز خواهــد کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رییــس جمهــور در بازدیــد از تنهــا جزیره ایرانی دریای خزر و ســپس‬ ‫در نشســت بــا نخبــگان ‪ ،‬مدیــران و رســانه های اســتان گلســتان‬ ‫‏بارهــا بــر ضــرورت اجــرای طــرح گردشــگری اشــوراده تاکیــد کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رییــس قــوه مجریــه در بخشــی از ســخنان خــود در نشســت بــا‬ ‫نخبــگان گلســتان گفــت ‪ :‬بــه صــورت منفک با همه مدیــران متولی‬ ‫در‏اجــرای طــرح گردشــگری گفــت و گــو شــده و هیــچ یــک حجــت و‬ ‫دلیلــی بــرای اجــرا نشــدن ایــن پــروژه مطــرح نکردنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬چالــش هــای زیــادی در گلســتان از جملــه طــرح‬ ‫گردشــگری اشــوراده مشــاهده شــد کــه بخشــی از ان مربــوط بــه‬ ‫پیــچ و‏خم هــای اداری اســت کــه در ایــن میــان محــول کــردن یــک‬ ‫موضــوع بیــن دســتگاه هــای مختلــف ســبب طوالنــی شــدن رونــد‬ ‫بررســی و‏حــل مشــکالت ش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بــه طــرح طبیعــت گــردی جزیــره اشــوراده اشــاره و اضافــه‬ ‫کــرد ‪ :‬ایــن ثــروت خــدادادی بــه دلیــل یــک مشــکل اداری غیرقابــل‬ ‫‏اســتفاده مانــده در حالی کــه بــا اجــرای طــرح طبیعت گــردی بخشــی‬ ‫از مشــکالت اشــتغال اســتان برطــرف شــده و اقتصــاد گردشــگری‬ ‫عملیات والفجر ‪( 10‬حلبچه)‬ ‫سرویس دفاع مقدس‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران بــرای پاســخ گویــی بــه بمبــاران و موشــک بــاران مناطــق‬ ‫مســکونی شــهرها و احقــاق حقــوق خــود در مجامــع بیــن المللــی‪ ،‬بــا تغییــر منطقــه‬ ‫عملیاتــی از جنــوب بــه غــرب‪ ،‬در صــدد برامــد تــا قــدرت رزمنــدگان اســامی را بــار‬ ‫دیگــر بــه جهانیــان نشــان دهــد‪ .‬بدیــن منظــور عملیــات گســترده ای در غــرب کشــور‬ ‫در دشــت هــای ســلیمانیه عــراق هــم زمــان بــا مبعــث رســول اکــرم (ص) بــه نــام‬ ‫والفجــر ‪ ،10‬اغــاز شــد‪ .‬ایــن عملیــات در روز ســه شــنبه ‪ 66/12/25‬شــروع و در ‪5‬‬ ‫مرحلــه بــه اجــرا در امــد‪.‬‬ ‫اهــداف عملیــات در ایــن عملیــات‪ ،‬عــاوه بــر اهــداف سیاســی‪ ،‬ســه هــدف عمــده‬ ‫نظامــی مــورد نظــر بــود‪:‬‬ ‫ ازاد ســازی شــهرهای حلبچــه‪ ،‬خرمــال‪ ،‬دوجیلــه‪ ،‬بیــاره و طویلــه ‪ -‬فراهــم ســازی‬‫مقدمــات تصــرف ســد دربندیخــان ‪ -‬انســداد عقبــه اصلــی دشــمن در اســتان‬ ‫ســلیمانیه اســتعداد دشــمن منطقــه عملیاتــی‪ ،‬تحــت مســئولیت ســپاه یکــم عــراق‬ ‫قــرار داشــت‪ .‬در مجمــوع ‪15‬تیــپ پیــاده‪ 3 ،‬تیــپ زرهــی‪ 3،‬تیــپ مکانیــزه ‪ 3،‬تیــپ‬ ‫نیــروی مخصــوص و ‪ 3‬تیــپ کمانــدو ‪ ،‬در جریــان عملیــات در منطقــه حضــور یافتنــد ‪.‬‬ ‫قــوای خــودی قــرارگاه خاتــم االنبیــاء(ص) بــه عنــوان قــرارگاه مرکــزی عمــل مــی کــرد و‬ ‫قرارگاههــای قــدس‪ ،‬ثامــن االئمــه (ع) و فتــح ‪،‬هدایــت ‪ 95‬گــردان عملیاتــی از ســپاه‬ ‫پاســداران را بــه عهــده داشــتند و‪ 8‬گــردان از لشــکر ‪ 9‬بدرمجاهدیــن عراقــی و هــم‬ ‫چنیــن کردهــای معــارض عراقــی‪ ،‬درایــن عملیــات شــرکت داشــتند‪ .‬شــرح عملیــات‬ ‫مرحلــه اول عملیــات عملیــات در ســاعت ‪ 2‬بامــداد ‪ 1366/12/24‬بــا رمــز مبــارک یــا‬ ‫محمــد ابــن عبداللــه (ص) اغــاز شــد‪.‬‬ ‫ســرعت عمــل یــگان هــا بــه گونــه ای بــود کــه اغلــب ان هــا توانســتند تمامــی اهــداف‬ ‫خــود در مرحلــه اول را بــه تصــرف در اوردنــد‪ .‬بــه غیــر از واکنــش دشــمن در شــاخ‬ ‫ســورمر و شــاخ شــمیران تحــرک دیگــری از نیروهــای عراقــی مشــاهده نشــده و تعــداد‬ ‫زیــادی از ان هــا کــه در خــواب بودنــد‪ ،‬کشــته و اســیر شــدند‪ .‬رزمنــدگان اســام‬ ‫پــس از عبــور از موانــع ســخت و ایذایــی دشــمن موفــق شــدند حــدود ‪ 20‬روســتا‬ ‫‏گلســتان پویاتــر خواهــد شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬اظهــارات واضــح و شــفاف رییــس جمهــور در گلســتان و برخــی‬ ‫مســائل مطــرح شــده بــا مضمــون مخالفــت ســازمان حفاظــت‬ ‫محیــط‏زیســت ســبب شــد تــا معــاون رییــس جمهــور و رییــس‬ ‫ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه شــائبه ها پاســخ دهــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه تازگــی بــا اشــاره بــه‬ ‫چالش هــای اجــرای طــرح گردشــگری در منطقــه اشــوراده گفــت‪:‬‬ ‫‏گردشــگری در اشــوراده مجــوز دارد هرچنــد اجــرای ان مســتلزم‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫رعایــت دســتورالعمل های محیــط زیســت اســ ‪‎‬‬ ‫علــی ســاجقه بــا تاکیــد بــر معطــل مانــدن طــرح مصــوب‬ ‫گردشــگری اشــوراده‪ ،‬از دســتگاه های اجرایــی کشــور خواســت هــر‬ ‫چــه ســریع تر‏بــا رعایــت همــه مســائل محیــط زیســتی نســبت بــه‬ ‫اجــرای ایــن طــرح وارد عمــل شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بــا توجــه بــه ســفر اخیــر رییس جمهور به گلســتان و مطالبه‬ ‫مــردم و جوامــع محلــی در خصــوص معطــل مانــدن طرح مصوب‬ ‫‏گردشــگری اشــوراده‪ ،‬از دســتگاه های اجرایــی بــه ویــژه وزارت‬ ‫خانه هــای نیــرو و راه و شهرســازی و جهــاد کشــاورزی خواســت‬ ‫‏هــر چــه ســریع تــر بــا رعایــت همــه مســائل محیــط زیســتی وارد‬ ‫عمــل شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری گلســتان در ایــن‬ ‫خصــوص گفــت ‪ :‬پــس از ســفر رییــس جمهور به گلســتان‪ ،‬جلســه‬ ‫‏هماهنگــی بیــن دســتگاه های متولی طــرح طبیعت گردی اشــوراده‬ ‫در شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی‏برگزار‬ ‫شــد کــه جمــع بنــدی خوبــی ایجــاد شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫عفــت همــدم ادامــه داد ‪ :‬مقــرر شــد در روزهــای اینــده جلسـه ای‬ ‫بــا رویکــرد حــل اختالفــات موجــود تشــکیل شــود و اختالفاتــی کــه‬ ‫در‏برداشــت هــای متفــاوت از ایــن مصوبــه بیــن دبیرخانــه شــورای‬ ‫عالــی شهرســازی و معمــاری و مصوبــات کمیتــه ملــی مــاده ‪۲‬‬ ‫ســازمان‏حفاظــت محیــط زیســت ایجــاد شــده برطــرف گــرد ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در اجــرای طــرح بــوم گــردی و طبیعــت گــردی‬ ‫اشــوراده که مجوز ان در بهمن ماه ‪ ۱۳۹۶‬اخذ شــده‪ ،‬عملیات‏های‬ ‫اجرایــی بــر مبنــای مالحظــات زیســت محیطــی اجــرا خواهــد شــد و‬ ‫قــرار نیســت کوچکتریــن انحرافــی در ایــن حــوزه رقــم بخــور ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫همــدم بیــان کــرد‪ :‬اعضــای شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری بــر‬ ‫ایــن اعتقادنــد کــه طــرح گردشــگری بــدون احــداث هیــچ ســازه ای و‬ ‫‏فقــط بــا ظرفیت هــای محیطــی اشــوراده در خشــکی و ســاحل ایــن‬ ‫جزیــره اجــرا شــود امــا بــر اســاس مجوزهای زیســت محیطــی امکان‬ ‫‏ایجــاد ســازه هــای همســو بــا طبیعــت بــا ارتفــاع حداکثــر ‪ ۶‬متــر و‬ ‫ســطح اشــکال محــدود میســر اســت و مانــدگاری ‪ ۸۰‬نفــر بــه صورت‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏شــبانه پیش بینــی شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بایــد تــاش کنیــم اجــرای پــروژه بــرای ســرمایه گذار‬ ‫توجیــه پذیــر باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫واقــع در شــمال و جنــوب و غــرب شــهر خرمــال را ازاد نماینــد‪ .‬رزمنــدگان روز بعــد‬ ‫نیــز توانســتند مقاومــت نیروهــای دشــمن را در هــم شکســته و پیروزمندانــه وارد‬ ‫شــهر خرمــال عــراق شــده و شــهر را کامــا پاکســازی نماینــد‪ .‬در دروازه شــهر گروهــی‬ ‫از مــردم بــه اســتقبال رزمنــدگان اســام امدنــد‪ .‬در محــور قــرارگاه قــدس‪ ،‬پــس از‬ ‫تصــرف ملــه خــور و ارتفاعــات چنــاره‪ ،‬خرنــوازان‪ ،‬هانــی فتــح‪ ،‬اگــر چــه باالمبــو و تنگــه‬ ‫بــه تصــرف درامــد‪ ،‬لیکــن بــه دلیــل توقــف قــرارگاه قــدس و نیــز واکنــش دشــمن در‬ ‫جنــاح چــپ عملیات‪،‬نیروهــا روی شــاخ ســورمر و شــاخ شــمیران متوقــف شــدند‪.‬‬ ‫در محــور قــرارگاه ثامــن االئمــه(ع)‪ ،‬نیروهــای عمــل کننــده ارتفاعــات مگــر از‬ ‫سلســله ارتفاعــات باالمبــو و نیمــی از شــیندروی را تصــرف کردنــد و بــه رغــم روشــن‬ ‫شــدن اســمان‪ ،‬بــرای الحــاق روی یــال ارتباطــی شــامل دشــت ســازان و ســپس نیمــی‬ ‫دیگــر از ارتفاعــات شــیندروی‪ ،‬بــه پیشــروی خــود ادامــه دادنــد‪ .‬قابــل ذکــر اســت‬ ‫کــه نیروهــای جهادگــر بــا احــداث جــاده هــای مناســب در ارتفاعــات ســر بــه فلــک‬ ‫کشــیده و زدن پــل هــای حیاتــی‪ ،‬نقــش مهمــی در تســریع حرکــت نیروهــای عمــل‬ ‫کننــده ایفــا کردنــد‪ .‬مرحلــه دوم عملیــات بعــد از ظهــر چهارشــنبه ‪،1366/12/26‬‬ ‫دلیرمــردان ســپاه بــا پیشــروی در غــرب شــهر خرمــال‪ ،‬توانســتند‪ ،‬ارتبــاط شــمال و‬ ‫جنــوب اســتان ســلیمانیه را قطــع و شــهر مهــم دوجیلــه و بیــش از ‪ 20‬روســتای‬ ‫اطــراف ان ازاد کننــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ســوم عملیــات در بامــداد پنــج شــنبه‪ ،1366/12/27‬رزمنــدگان اســام پــس‬ ‫از عبــور از رودخانــه هــای خروشــان ســیران‪ ،‬زیمــکان و اب لیلــه‪ ،‬مواضــع‪ ،‬پایــگاه و‬ ‫اســتحکامات دشــمن را در سلســله ارتفاعــات بالمبــو و گزیــل و بیــش از ‪ 24‬ارتفــاع‬ ‫دیگــر در جنــوب اســتان ســلیمانیه عــراق در هــم کوبیدنــد و بــر بیــش از ‪ 90‬روســتای‬ ‫منطقــه عمومــی حلبچــه تســلط پیــدا کردنــد و روســتاهای حــد فاصــل شــهر دوجیلــه‬ ‫و دریاچــه دربندیخــان عــراق ازاد شــد و پیشــروی بــه ســوی شــهر حلبچــه از چندیــن‬ ‫جنــاح ادامــه‪ ،‬و ایــن شــهر بــه محاصــره در امــد و ســرانجام رزم اوران اســام موفــق‬ ‫شــدند‪ ،‬در زیــر بمبــاران هــای شــدید هوایــی و شــیمیایی دشــمن‪ ،‬شــهر ‪ 70‬هــزار‬ ‫نفــری حلبچــه را ازاد نماینــد‪ .‬مرحلــه چهــارم عملیــات ایــن مرحلــه از نیمــه شــب پنــج‬ ‫شــنبه ‪ ،1366/12/27‬اغــاز و رزمنــدگان اســام‪ ،‬بــا اســتقرار کامــل نیروهــا در شــهر‬ ‫نوســود موفــق شــدند دو شــهر نظامــی طویلــه و بیــاره و بیــش از ‪ 8‬روســتای اطــراف‬ ‫ان در نزدیکــی نــوار مــرزی را ازاد کننــد‪ .‬دشــمن در روز جمعــه ‪ ،1366/12/28‬در‬ ‫محورهــای شــمالی عملیــات والفجــر ‪ 10‬اقــدام بــه پاتــک کــرد کــه بــا هوشــیاری و‬ ‫معــاون عمرانــی اســتاندار گلســتان تاکیــد کــرد کــه بــا همراهــی‬ ‫همــه دســتگاه هــا و بــا تاکیــد رییــس جمهــور و اســتاندار‪ ،‬گــره‬ ‫اجــرای ایــن‏پــروژه برطــرف شــود و تاکنــون هــم رویکردهــای مثبــت و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫پیشــرفت هــای خوبــی حاصــل شــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫جزیــره اشــوراده یکــی از ظرفیت هــای بی بدیــل گردشــگری کشــور‬ ‫اســت کــه بــه دلیــل داشــتن ســاحل بکــر و چشــم انــداز بدیع فرصت‬ ‫‏مناســبی بــرای توســعه گردشــگری داخلــی و خارجــی دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۷۰۰‬‏‪‎ ‎‬هکتــار از مســاحت ایــن جزیــره از قابلیــت راه انــدازی‬ ‫تاسیســات گردشــگردی برخــوردار اســت کــه طــرح طبیعت گــردی‬ ‫در ‪۲۲‬‏هکتــار از جزیــره اشــوراده فروردیــن امســال در ســتاد ملــی‬ ‫تاالب هــا بــه تصویــب رســی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫طــرح گردشــگری در تنهــا جزیــره ایرانــی دریــای خــزر از اصلی تریــن‬ ‫مطالبــات مــردم و مســووالن گلســتان در دهه هــای اخیــر بــود کــه‬ ‫‏ســال ‪ ۹۳‬در ســفر اســتانی هیــات دولــت بــه گلســتان تصویــب شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــا امضــای قــرارداد بیــن اســتانداری گلســتان و ســازمان حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت‪ ،‬تحقــق ان بــرای بهــره منــدی از مزایــای اقتصــادی‬ ‫و‏معیشــتی وارد مرحلــه جدیــدی شــد و بــا زدن کلنــگ عملیــات‬ ‫اجرایــی ایــن طــرح در ســال ‪ ۹۷‬تکاپــو و تقــا بــرای اجــرای مصوبــه‬ ‫‏دولــت اغــاز شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پــس از مراســم افتتاحیــه ایــن پــروژه کــش و قــوس میــان‬ ‫حامیــان محیــط زیســت و مدیــران اجرایــی گلســتان اغــاز شــد کــه‬ ‫در نخســتین گام‏و بــا پیگیــری هــای تشــکل های محیــط زیســت‪،‬‬ ‫مســاحت طــرح گردشــگری در اشــوراده از ‪ ۳۸۰‬هکتــار بــه ‪۳۸‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫هکتــار کاهــش یافــ ‪‎‬‬ ‫در طــرح جدیــد قــرار شــد‪ ،‬کل طــرح گردشــگری در ‪ ۳۸‬هکتــار اجــرا‬ ‫شــود و فقــط ‪ ۲۲‬هکتــار ان بــه صــورت زون متمرکــز‏گردشــگری در‬ ‫مجــاورت بافــت مســکونی و متــروک فعلــی اشــوراده قــرار داشــته‬ ‫باشــد تا اســیبی به این زیســتگاه وارد نشــود‪ ،‬پروژه‏ملی گردشگری‬ ‫و طبیعــت گــردی جزیــره اشــوراده شــامل ســاخت اســکله‪ ،‬مســیر‬ ‫دسترســی‪ ،‬االچیــق‪ ،‬رســتوران و دیگــر زیرســاخت ‏های مــورد نیــاز‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫حضــور گردشــگران اسـ ‪‎‬‬ ‫جزیــره اشــوراده کــه تمــام ســال میزبــان انــواع پرنــدگان بومــی‬ ‫و مهاجــر اســت در ســال ‪ ۱۳۵۴‬جــزو نخســتین مناطــق زیســت‬ ‫کــره جهــان‏معرفــی و ثبــت شــد‪ ،‬ایــن جزیــره در ‪ ۲‬کیلومتــری‬ ‫غــرب شهرســتان بندرترکمــن در حــوزه اســتحفاظی اســتان‬ ‫گلســتان قــرار دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫زون بنــدی کوششــی اســت هدفمنــد کــه بــه منظــور تشــخیص و‬ ‫تفکیــک زون هــا‪ ،‬براســاس معیارهــای حفاظــت از منابــع (فیزیکــی‬ ‫و‏زیســتی) و انجــام توســعه متناســب بــا ان انجــام مــی شــود کــه در‬ ‫پایــان بــه تدویــن برنامــه فعالیــت هــای هــر زون منجــر مــی گــرد ‪‎‬د‪‎.‬‏‪/‬‬ ‫ایرنا‬ ‫امادگــی رزمنــدگان اســام دفــع شــد و دشــمن پــس از بــه جــای گذاشــتن ده هــا‬ ‫کشــته‪ ،‬زخمــی و اســیر‪ ،‬ناگزیــر بــه عقــب نشــینی شــده و مواضــع قبلــی خــود را نیــز‬ ‫از دســت داد‪.‬‬ ‫مرحلــه پنجــم عملیــات مرحلــه پنجــم در شــب چهارشــنبه ‪ 1367/1/3‬اغــاز و در ایــن‬ ‫عملیــات کــه در محــور خرمــال بــه ســید صــادق در اســتان ســلیمانیه انجــام شــد‪19 ،‬‬ ‫ارتفــاع حســاس منطقــه‪ ،‬از جملــه ارتفاعــات ‪( 1058‬وربشــن) مشــرف بــر شــهر ســید‬ ‫صــادق و چندیــن روســتای دیگــر اســتان ســلیمانیه ازاد شــد‪ .‬پیــام امــام خمینــی (ره)‬ ‫بــه مناســبت عملیــات والفجــر ‪ 10‬امــام (ره) در پاســخ بــه نامــه فرمانــده کل ســپاه‬ ‫پاســداران چنیــن اظهــار فرمودنــد‪ ... :‬اخبــار پیــروزی هــا و حماســه هــای دالوران‬ ‫اســام نــه تنهــا دل ملــت مــا‪ ،‬کــه قلــب همــه مســتضعفان و محرومــان را شــادمان‬ ‫نمــود و صــدام و عفلقیــان و حامیــان و اربابــان او‪ ،‬خصوصــا امریــکا و اســرائیل را‬ ‫عــزادار کــرد‪.‬‬ ‫ســام خالصانــه مــرا بــه همــه فرماندهــان عزیــز و شــجاع و رزمنــدگان ظفرمنــد‬ ‫پیــروز ســپاه و بســیج و ارتــش و هوانیــروز و نیــروی هوایــی و جهادگــران دالور و‬ ‫گمنــام و امدادگــران و کلیــه نیروهــای مردمــی و کـُـرد ابــاغ کنیــد و ســام و تشــکر‬ ‫ملــت ایــران را بــه مــردم شــهرهای ازاد شــده عراقــی کــه بــدون ایــن کــه حتــی یــک‬ ‫گلولــه هــم بــه طــرف انــان و شــهرهای انــان شــلیک شــود‪ ،‬بــا اغــوش بــاز و فریــاد اللــه‬ ‫اکبــر از رزمنــدگان مــا اســتقبال نمودنــد‪ ،‬برســانید و بــه ان هــا بگوییــد کــه مــی بینیــد‬ ‫صــدام چگونــه دیوانــه وار شــما و شــهرهایتان را بمبــاران خوشــه ای و شــیمیایی مــی‬ ‫کنــد‪ ،‬و خواهیــم دیــد کــه جهــان خــواران چگونــه در تبلیغــات مســموم خــود از کنــار‬ ‫ایــن پیــروزی هــای بــزرگ و جنایــت صــدام خواهنــد گذشــت‪.‬‬ ‫نتایــج عملیــات ازاد ســازی منطقــه ای بــه وســعت حــدود ‪ 1200‬کیلومتر مربع شــامل‬ ‫شــهرهای حلبچــه‪ ،‬خرمــال‪ ،‬بیــاره‪ ،‬طویلــه و هــم چنیــن نوســود از شــهرهای ایــران‪.‬‬ ‫کاهــش خــط پدافنــدی خــودی‪ .‬گشــودن جبهــه ای جدیــد بــرای دشــمن و انتقــال‬ ‫تــوان عمــده ای از ارتــش عــراق بــه جبهــه شــمالی‪ .‬کشــته‪ ،‬زخمــی و اسیرشــدن‬ ‫ ‪ 15400‬نفــراز نیروهــای دشــمن (کــه‪ 5440‬نفرانهــا اســیربودند) انهــدام ‪ 270‬تانــک و‬ ‫نفربــر‪ 60 ،‬تــوپ صحرایــی‪ 20 ،‬ضدهوایــی‪ 40 ،‬خمپــاره انــداز‪ 13 ،‬دســتگاه مهندســی‪،‬‬ ‫‪ 230‬خــودرو و ‪ 750‬اســلحه انفــرادی و ارپــی جــی هفــت‪ .‬بــه غنیمــت گرفتــه شــدن‬ ‫‪ 90‬تانــک و نفربــر‪ 100 ،‬تــوپ صحرایــی‪ 20 ،‬تــوپ ضــد هوایــی‪ 20 ،‬خمپــاره انــداز‪15 ،‬‬ ‫دســتگاه مهندســی‪ 800 ،‬خــودرو و ‪ 6110‬اســلحه انفــرادی و ارپــی جــی هفــت‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مــردم نیکــوکار اســتان در اســتانه ســال نــو ‪۴۷‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۵۹۲‬ریــال بــه صــورت نقــدی و غیرنقــدی نیازمنــدان کمــک کردند‪.‬مجیــد الهــی راد اظهــار داشــت‪ :‬ایــن کمــک‬ ‫هــا از طریــق ‪ ۲۰۰‬پایــگاه ایــن نهــاد از ‪ ۶‬اســفندماه تــا کنــون جمــع اوری شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه جشــن نیکــوکاری امســال همزمــان بــا اغــاز هفتــه احســان و نیکــوکاری در روزهــای ‪ ۱۲‬اســفند‬ ‫مــاه برگــزار شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬شــعار جشــن نیکــوکاری امســال «عیــدی بــرای همــه» اســت و ایــن جشــن بــه ایــن چنــد روز‬ ‫محــدود نمــی شــود بلکــه مــردم خیــر اندیــش اســتان مــی تواننــد همــه روزه کمــک هــای خــود را به محرومین اســتان‬ ‫اهــدا کنند‪.‬‬ ‫مردم خراسان شمالی‬ ‫بیش از ‪ ۴۷‬میلیارد‬ ‫ریال به نیازمندان‬ ‫کمک کردند‬ ‫چهار شنبه ‪ 25‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪504‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫سوئیچ اینرسی و مدار ان‬ ‫چه شد که در جشنواره‬ ‫فیروزه ای استان شرکت‬ ‫کردید؟‬ ‫نمــی دانــم چــه کســی اســم مــرا بــرای حضــور در‬ ‫جشــنواره فیــروزه ای اســتان داد‪ ،‬ولــی وقتــی متوجــه‬ ‫شــدم نمونــه ای از کارهایــم کــه یــک جفــت کوســن‬ ‫تلفیقــی از ســوزن دوزی ترکمــن و فــرش چرمــی بــود را‬ ‫بــرای حضــور بــه جشــنواره ارســال کــردم و موفــق شــدم‬ ‫نفــر برتــر ایــن دوره از جشــنواره باشــم‪.‬‬ ‫تولید کننده برتر جشنواره کاالی‬ ‫فیروزه ای‪:‬‬ ‫کرونا رونق کار‬ ‫هنرمندان را از بین‬ ‫برده است‬ ‫سرویس افتصاد وهنر‪-‬هنگامه خاندوزی‬ ‫گــرگان‪ -‬ســاالری تولیــد کننــده برتــر جشــنواره کاالی فیــروزه ای‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬قبــل از کرونــا از لحــاظ اقتصــادی و تولیــد‬ ‫محصــوالت در شــرایط خوبــی قــرار داشــته ام امــا ایــن چنــد‬ ‫ســالی کــه کرونــا شــده مــردم بــا توجــه بــاال رفتــن هزینــه هــا‬ ‫کمتــر کارهــای هنــری ســفارش مــی دهنــد و رونــق محصــوالت‬ ‫هنــری کــم شــده اســت‪.‬‬ ‫توجــه بــه صنایــع دســتی و توســعه ان در ســال هــای اخیــر‪،‬‬ ‫بــا توجــه بــه تحریــم هــای کــه کشــور را در برگرفتــه و گام‬ ‫برداشــتن در راه تحقــق اقتصــاد مقاومتــی از اهمیــت زیــادی‬ ‫برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫مرضیــه ســاالری یــک هنرمنــد خــاق گلســتانی اســت کــه در‬ ‫ایــن مســیر حرکــت کــرده اســت و بــا فراگیــری امــوزش هــای‬ ‫فنــی و حرفــه ای و کســب تجربــه در کنــار اســتاد هــای ایــن‬ ‫هنــر‪ ،‬امــروز توانســته موفقیــت هــای زیــادی در حــوزه چــرم‬ ‫دوزی کســب کنــد و در ســومین جشــنواره کاالهــای فرهنگــی‬ ‫فیــروزه ای اســتان گلســتان مقــام برتــر را بدســت اورد‪.‬‬ ‫بــه ســراغ ایــن بانــوی هنرمنــد و خــاق رفتــه اســت تــا بــا‬ ‫فعالیــت ایــن بانــوی موفــق گلســتانی و کســانی کــه در حــوزه‬ ‫چــرم دوزی فعالیــت مــی کننــد بیشــتر اشــنا شــویم‪.‬‬ ‫چگونه با کار چرم دوزی اشنا شدید؟‬ ‫چندیــن ســال اســت کــه در حــوزه چــرم دوزی فعالیــت‬ ‫می کنیــم در ســال ‪ 88‬بــا حضــور در کارگاه هــای اموزشــی فنـی و‬ ‫حرفــه ای ایــن کار را یــاد گرفتــم‪ ،‬و چهــار ســال زیــر نظــر اســتاد‬ ‫کار کــردم و بعــد از ان مســتقل شــدم‪.‬‬ ‫عالقــه زیــادی بــه ایــن کار دارم و همیــن عالقــه ســبب شــد‬ ‫تــا بتوانــم در ایــن حــوزه موفــق باشــم و مشــتری هــای زیــادی‬ ‫داشــته باشــم و در حــال حاضــر نیــزدر منــزل مســکونی خــودم‬ ‫فعالیــت مــی کنــم و یــک شــاگرد دارم‪.‬‬ ‫چه شد که در جشنواره فیروزه ای استان شرکت کردید؟‬ ‫نمــی دانــم چــه کســی اســم مــرا بــرای حضــور در جشــنواره‬ ‫فیــروزه ای اســتان داد‪ ،‬ولــی وقتــی متوجــه شــدم نمونــه ای از‬ ‫کارهایــم کــه یــک جفــت کوســن تلفیقــی از ســوزن دوزی ترکمن‬ ‫و فــرش چرمــی بــود را بــرای حضــور بــه جشــنواره ارســال کــردم و‬ ‫موفــق شــدم نفــر برتــر ایــن دوره از جشــنواره باشــم‪.‬‬ ‫مــن در کارم بــه خالقیــت و ارائــه طــرح هــای جدیــد بســیار‬ ‫اهمیــت مــی دهــم و فکــر مــی کنــم کــه اگــر از مــن حمایــت‬ ‫شــود حــرف هــای بســیاری در ایــن حــوزه بــرای گفتــن‬ ‫داشــته باشــم‪.‬‬ ‫درامد چرم دوزی چه میزان است؟‬ ‫بــرای کســی کــه امکانــات داشــته باشــد و بتوانــد کار کنــد‬ ‫درامــد خوبــی دارد‪ ،‬مــن بــه دلیــل نداشــتن مــکان مناســب‬ ‫تنهــا یــک شــاگرد دارم بــرای همیــن نمــی توانــم از عهــده همــه‬ ‫ســفارش هــا بــر بیایــم‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر در منــزل مســکونی خــودم مشــغول بــه کار‬ ‫هســتم‪،‬هنرجویانی زیــادی بــرای امــوزش ایــن کار ثبــت نــام‬ ‫کــرده انــد و بــه دلیــل اینکــه منــزل مــن مســیراش دور اســت‬ ‫و کارگاه مناســبی نــدارم راغــب بــه حضــور در کالس هــا‬ ‫نمی شــوند‪.‬‬ ‫مــن تنهــا چــرم دوزی انجــام نمــی دهــم بلکــه طراحــی همــه‬ ‫کارهایــم را خــودم انجــام مــی دهــم و در برخــی مــوارد بــرای‬ ‫چــرم دوزان دیگــر اســتان نیــز طراحــی مــی کنــم‪.‬‬ ‫کرونا چه تاثیری بر بازار کار شما داشته است؟‬ ‫شــرایط کار و درامــد مــا در حــال حاضــر راضــی کننــده نیســت‬ ‫امــا قبــل از کرونــا درامــد خوبــی داشــته ام شــاید در مــاه ‪ 8‬الــی‬ ‫‪ 10‬میلیــون تومــان مــی رســید امــا در حــال حاضــر درامــد نزدیــک‬ ‫بــه ســه میلیــون تومــان اســت‪.‬‬ ‫شــرایط کرونایــی بــازار صنایــع دســتی را از رونــق انداخــت و بــا‬ ‫توجــه بــه فشــارهای اقتصــادی و کاهــش قــدرت خریــد‪ ،‬مــردم‬ ‫کمتــر بــه ســمت تهیــه محصــوالت صنایــع دســتی مــی رونــد و‬ ‫خریــد ایــن محصــوالت از اولویــت بــرای انهــا برخــوردار نیســت ‪.‬‬ ‫برای توسعه فعالیت خود چه اقدامی انجام داده اید؟‬ ‫بــرای توســعه کار از لحــاظ مالــی مشــکل زیــادی دارم نــه‬ ‫مــکان مناســبی دارم کــه بتوانــم امــوزش در ایــن حــوزه داشــته‬ ‫باشــم و نــه تجهیــزات و امکاناتــم کامــل اســت و چــون در‬ ‫حــال حاضــر در منــزل خــودم فعالیــت مــی کنــم نتوانســته ام‬ ‫انگونــه کــه بایــد کارم را گســترش داده و بــه اهدافــی کــه در‬ ‫ذهنــم دارم برســم‪.‬‬ ‫بــرای توســعه کار تاکنــون ‪ 10‬میلیــون تومــان تســهیالت‬ ‫مشــاغل خانگــی دریافــت کــرده ام کــه بــا توجــه بــه تورمــی کــه‬ ‫داشــته ایــم نتواســته ام نیازهــای خــود را تامیــن کنــم و هیــچ‬ ‫اســتفاده ای از ان نکــرده ام ‪.‬‬ ‫اگــر بــه مــن تســهیالت خوبــی داده شــود مــن مــی توانــم زمینــه‬ ‫اشــتغال بــرای دیگــران رانیــز فراهــم کنــم و عــاوه بــر ایــن بــا‬ ‫توجــه بــه اینکــه طراحــی و ایــده هــای مــن بــر اســاس فرهنــگ‬ ‫اســت بعنــوان یــک برنــد بــرای اســتان مطــرح شــویم‪.‬‬ ‫حمایت مسئوالن از شما چگونه بوده است؟‬ ‫هــدف هــای بســیاری در ذهــن خــود دارم امــا دقیــق نمــی دانــم‬ ‫بــرای تحقــق ایــن اهــداف بایــد از چــه کســی کمــک بگیــرم ایــا‬ ‫ارگان یــا موسســه خاصــی از مــا حمایــت خواهــد کــرد یــا خیــر؟‬ ‫امــا بــا همــه کمبــود امکانــات دســت از تــاش نکشــیده ام مــن‬ ‫مطمئــن هســتم کــه اگــر بتوانــم کارم را بــه دیگــران معرفــی‬ ‫کنیــم حتــی در زمینــه صــادرات نیــز مــی توانــم حرفــی بــرای‬ ‫گفتــن داشــته باشــم‪.‬‬ ‫بــرای همیــن منظــور در اولیــن قــدم بــه دنبــال ثبــت شــرکت‬ ‫تعاونــی اموزشــی و اقتصــادی هســتم کــه امیــدوارم بتوانــم بــا‬ ‫ثبــت شــرکت بــه اهدافــی کــه دارم در ایــن حــوزه برســم‪.‬‬ ‫در کل کســی حمایت نمی کند جلســاتی که در صنایع دســتی‬ ‫برگــزار شــده خودشــان مــی گوینــد کاری از مــا بــر نمی ایــد فقــط‬ ‫مــی توانیــم تشــویق کنیــم و لــوح تقدیــر دهیــم‪.‬‬ ‫برای اینده چه اهدافی دارید؟‬ ‫بیشــتر از ده ســال کار مــی کنیــم و بــه ایــن نتیجــه رســیده ام‬ ‫کــه نبایــد منتظرکمــک و حمایتــی از ســوی ارگان خاصــی باشــم‪.‬‬ ‫بــرای همیــن بــه دنبــال ثبــت برنــد رفتــم امــا در شــهر گــرگان‬ ‫نتوانســتم کاری از پیــش ببــرم ودر مســیر کاغــذ بــازی و‬ ‫کارهــای بروکراســی دســت و پــا گیــر گرفتــار شــده بــودم و در‬ ‫اخــر از تهــران اقــدام کــردم و موفــق شــدم کــه برنــدم را بــه‬ ‫نــام میــراث بــه ثبــت برســانم ودر حــال حاضــر نیــز بــه دنبــال‬ ‫ثبــت شــرکت هســتم‪.‬‬ ‫امیــدوارم کــه اگــر کارهــا بــه خوبــی پیــش بــرود بتوانــم فعالیتــم‬ ‫را توســعه دهــم و بــه صــادرات برســانم‪ ،‬امــروزه در دنیــا‬ ‫اســتقبال زیــادی از صنایــع دســتی مــی شــود و مــا مــی توانیــم‬ ‫حــرف هــای زیــادی در ایــن حــوزه بــرای گفتــن داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫اگهی دعوت به مناقصه عمومی شماره‪‎‎‬‏‪67‬‏‪‎/‬‏‪00‬‏‪97/‎‬‬ ‫اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان گلســتان در نظــر دارد مناقصــه تهیــه ‪ ،‬بارگیــری ‪ ،‬حمــل و نصــب‏گاردریــل در محــور هــای اســتان گلســتان را بــه شــماره‬ ‫‪ 97/00/67‬را از طریــق ســامانه الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد‪.‬‏کلیــه مراحــل فراخــوان مناقصــه از دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه تــا ارســال دعوتنامــه از طریــق درگاه‬ ‫ســامانه‏الکترونیکــی دولــت (ســتاد) انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل‏ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی‬ ‫امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند‏‏‪.‬تاریخ انتشــار در ســامانه ‪ 1400/12/23‬میباشــد ‪ .‬اطالعــات و اســناد مناقصــه عمومــی از طریــق ســامانه ســتاد‬ ‫بــه‏مناقصــه گــران ارســال خواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬مهلت دریافت اسناد مناقصه ‪ :‬ساعت ‪ 13:00:00‬تاریخ ‪1401/01/07‬‏‬ ‫‏‪ -‬مهلت ارسال پاسخ پیشنهادها از طریق سامانه ‪ :‬ساعت ‪ 13:00:00‬تاریخ ‪1401/01/20‬‏‬ ‫‏‪ -‬تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه ‪ 1401/01/21‬ساعت ‪ 8‬صبح‬ ‫‪‎- ‎‬ادرس واطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار ‪ :‬گــرگان ‪ -‬میــدان بســیج ‪ -‬ســایت اداری ‪ -‬مقابــل ضلــع شــرقی‏اســتانداری –اداره کل راهــداری وحمــل ونقــل‬ ‫جــاده ای اســتان گلســتان ‪،‬کــد پســتی ‪ 49189- 37141‬تلفــن ‏‏‪ 32422572‬داخلــی ‪243‬‏‬ ‫‏‪ -‬اطالعات تکمیلی در اسناد میباشد‪‎.‎‬‬ ‫‏‪ -‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪1456‬‏‬ ‫‏‪ -‬جهت کسب اطالعات میتوانید به سایت پایگاه ملی مناقصات و مزایدات به ادرس زیر رجوع نمایید‬ ‫‏‪ -‬براورد انجام کار ‪11 ،054،462، 500‬ریال مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪ 553 ،000،000‬ریال ‪،‬‏نوع‪:‬ضمانتنامه بانکی یا فیش بانکی ( وجه نقد)‏‬ ‫‏‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫‏‪ -‬ادرس سایت مناقصات و مزایدات ‪:‬‬ ‫‏‪www.setadiran.ir‬‬ ‫‏‪ -‬ادرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) ‪:‬‬ ‫شناسه اگهی ‪۱۰۴۷۹:‬‏‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان‬ ‫دبیرخانه کمیسیون معامالت‬ ‫ســوئیچ اینرســی بــر روی محفظــه ی موتــور روی قســمت‬ ‫داخلــی گلگیــر قــرار دارد‪.‬ایــن ســوئیچ دراثرضربــه واردبــه‬ ‫اتــاق خــودرو (تصــادف) فعــال شــده و ولتــاژ تغذیــه‪ ECU‬را‬ ‫از رلــه دوبــل قطــع مــی کنــد و باعــث خامــوش شــدن موتــور‬ ‫وقطــع ارســال ســوخت توســط پمــپ بنزیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ - 1‬سوئیچ را در حالت ‪ off‬قرار دهید‪.‬‬ ‫‪ - 2‬کانکتــور دســته ســیم ســوئیچ اینرســی را بــا ازاد کــردن خــار‬ ‫ضامــن جــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ - 3‬پیــن هــای کانکتــور و ترمینــال هــای کانکتــور دســته ســیم‬ ‫ســوئیچ اینرســی را از لحــاظ ضعیــف شــدن‪،‬خارج شــدن‪ ،‬تغییــر‬ ‫شــکل و خوردگــی بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫ به مرحله بعد بروید‪:‬‬‫‪ - 4‬ارتبــاط بیــن پایــه هــای ســوئیچ اینرســی را بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ - 5‬دســته ســیم یدکــی رابــه ســوئیچ اینرســی وصــل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ - 6‬مولتــی متــر را در وضعیــت اهــم یــا تســت دیــودی قــرار‬ ‫دهیــد‪.‬‬ ‫‪- 7‬چگونگی ارتباط بین پایه سوئیچ اینرسی را بررسی کنید‪.‬‬ ‫ وضعیت وصل‪ :‬پایه ‪ ۱‬و ‪۳‬‬‫ وضعیت قطع‪ :‬پایه ‪ ۱‬و ‪۲‬‬‫ اگــر ارتبــاط برقــرار اســت ســوئیچ ســالم اســت‪.‬‬‫ به مرحله بعد بروید‪:‬‬‫ دســته ســیم ســوئیچ اینرســی را از لحــاظ قطــع بــودن بررســی‬‫کنید‪.‬‬ ‫‪ - 1‬کابل منفی باتری را جدا کنید‪.‬‬ ‫‪ - 2‬کانکتور دسته سیم سوئیچ اینرسی را جدا کنید‪.‬‬ ‫‪ - 3‬کانکتور رله دوبل را جدا کنید‪.‬‬ ‫‪ - 4‬مولتــی متــر را در وضعیــت انــدازه گیــری اهــم یــا تســت‬ ‫دیــودی قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫‪ - 5‬چگونگــی ارتبــاط مــدار در دســته ســیم و ترمینــال هــا را‬ ‫بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫ مابیــن ترمینــال ‪ ۱‬کانکتــور دســته ســیم ســوئیچ اینرســی و‬‫ترمینــال ‪ ۹‬از کانکتــور دســته ســیم رلــه دوبــل‪.‬‬ ‫ مابیــن ترمینــال ‪ ۳‬کانکتــور دســته ســیم ســوئیچ اینرســی و‬‫ترمینــال ‪ ۱۴‬از کانکتــور دســته ســیم رلــه دوبــل‪.‬‬ ‫ اگر ارتباط برقرار است سوئیچ اینرسی سالم است‪.‬‬‫توجه‪:‬خرابــی یــا عملکــرد نامطلــوب ســوئیچ اینرســی‬ ‫وضعیت هــای زیــر را ایجــاد مــی گــردد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬موتور روشن بالفاصله خاموش می شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬موتور روشن نمی شود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬خودرو دراثربرخورد با دست انداز خاموش میشود‪.‬‬ ‫ و برای تست نهایی سوئیچ اینرسی‪:‬‬‫بعــد از اوردن ضربــه خفیــف بــه ســوئیچ اینرســی خــودرو بایــد‬ ‫خامــوش شــود‪.‬‬ ‫نظارت ‪ ۶‬تیم استاندارد‬ ‫بر بازار نوروزی‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد خراســان شــمالی گفــت‪ ۶ :‬تیــم‬ ‫ســه نفــره از کارشناســان ایــن اداره کل بــا هــدف‬ ‫استانداردســازی و بازرســی هــای ویــژه در راســتای حمایــت‬ ‫از مصــرف کننــدگان در اســتانه نــوروز ‪ ۱۴۰۱‬بــر بــازار اســتان‬ ‫نظــارت مــی کننــد‪.‬‬ ‫فهیمــه مهمــان نــواز اظهــار داشــت‪ :‬طــرح ویــژه عیدانــه‬ ‫اســتاندارد بــا هــدف نظــارت بــر بــازار در اســتانه ایــام نــوروز‬ ‫و پــس از ان مــاه مبــارک رمضــان از ‪ ۱۵‬اســفند مــاه جــاری‬ ‫تــا ‪ ۱۵‬فروردیــن مــاه ‪ ۱۴۰۱‬بــا محوریــت جهــش کیفــی و بــا‬ ‫هــدف نظــارت بــر بــازار کاالهــا ‪ ،‬خدمــات ‪ ،‬هتــل هــا و‬ ‫مهمانســراها در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بازرســان اداره کل اســتاندارد خراســان‬ ‫شــمالی در ایــن طــرح بــا نظــارت بــر ایــن اماکــن بــر اســاس‬ ‫لیســت هــای مشــخص‪ ،‬اســتانداردهای ملــی ویــژه هــر‬ ‫صنــف را بررســی مــی کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد خراســان شــمالی‪ ،‬هــدف از اجــرای‬ ‫ایــن طــرح را ارائــه خدمــات مطلــوب بــه شــهروندان و‬ ‫مســافران نــوروزی دانســت و بیــان کــرد‪ :‬نظارت هــا در بــازار‬ ‫شــب عیــد و ایــن ایــام تشــدید خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در ایــن طــرح برابــر قوانیــن‪ ،‬کاالهــا و‬ ‫خدمــات مشــمول اســتاندارد اجبــاری کنتــرل مضاعــف‪،‬‬ ‫توزیــع کاالهــای فاقــد پروانــه اســتاندارد و پاییــن تــر از حــد‬ ‫کیفیــت نظــارت مــی شــود‪.‬‬ ‫مهمــان نــواز عنــوان کــرد‪ :‬مصــرف کننــدگان‪ ،‬کــد ‪ ۱۰‬رقمــی‬ ‫زیــر عالمــت اســتاندارد را بــه ســامانه ‪ ۱۰۰۰۱۵۱۷‬پیامــک‬ ‫کــرده و از ایــن طریــق از ویژگــی هایــی نظیــر نــام واحــد‬ ‫تولیــدی‪ ،‬نشــانی محــل تولیــد محصــول و اعتبــار پروانــه‬ ‫اســتاندارد اگاه شــوند‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 25‬اسفند‬ ‫بجنورد‬ ‫چهار شنبه ‪ 25‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪504‬‬ ‫دمای هوا ‪ 7‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 88‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 4 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪12‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪ ۱۶‬گروه راهداری‬ ‫خراسان شمالی به مسافران‬ ‫نوروز خدمت می دهند‬ ‫اموزش و پرورش گلستان‬ ‫سال اینده ‪ ۴۴‬پروژه ورزشی‬ ‫احداث می کند‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان گفــت‪ ۴۴ :‬پــروژه‬ ‫ورزشــی تــا پایــان ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــرای اســتفاده دانــش امــوزان‪،‬‬ ‫والدیــن و فرهنگیــان در ایــن اســتان احــداث خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســیدرضا نظــری در اییــن افتتاحیــه اســتانی ازادســازی‬ ‫و مردمــی ســازی مجموعه هــای اموزشــی و ورزشــی(طرح‬ ‫شــهید خــرازی) در مجموعــه ورزشــی تختــی امــوزش و‬ ‫پــرورش گنبــدکاووس اظهارداشــت‪ :‬قــراداد ســاخت ایــن‬ ‫تعــداد پــروژه هــای ورزشــی پنجشــنبه هفتــه قبــل بــا وزارت‬ ‫امــوزش و پــرورش منعقــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بخــش دولتــی ‪ ۱۲۰‬میلیــارد ریــال برای اجرای‬ ‫ایــن پروژه هــا کــه نقــش مهمــی در ارتقــای ســرانه فضــای‬ ‫ورزشــی امــوزش و پــرورش اســتان دارنــد‪ ،‬اختصــاص یافــت‬ ‫و بــا مشــارکت خیــران ایــن اعتبــار بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نظــری یــاداور شــد‪ :‬در مــدت ‪ ۲۴‬ســالی کــه گلســتان‬ ‫بــه عنــوان اســتانی مســتقل شــناخته می شــود ‪ ۷۰‬پــروژه‬ ‫ورزشــی در حــوزه امــوزش و پــرورش اجــرا شــد و هــم اینــک‬ ‫ســرانه فضــای ورزشــی اســتان بــه ازای هــر دانــش امــوز ‪۳۱‬‬ ‫ســانتی متــر مربــع اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه ظرفیــت بــاالی اســتان از جملــه‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس در رشــته والیبــال و بــا پیگیری هــا‬ ‫صــورت گرفتــه و موافقــت وزارت امــوزش و پــرورش‬ ‫دبیرخانــه دانــش امــوزی والیبــال کشــور در گلســتان‬ ‫اســتقرار می یابــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان ادامــه داد‪ :‬بــا‬ ‫اســتقرار ایــن دبیرخانــه‪ ،‬اســتعدادهای والیبــال در رده هــای‬ ‫ســنی پایــه شناســایی و بــرای معرفــی بــه تیــم ملــی انتخــاب‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن پیگیــر هســتیم بــه واســطه اینکــه‬ ‫بســکتبال اســتان مقــام اول کشــور را دارد دبیرخانــه دانــش‬ ‫امــوزی بســکتبال هــم بــه گلســتان داده شــود کــه ایــن‬ ‫پیشــنهاد در دســت مطالعــه اســت‪.‬‬ ‫نظــری گفــت‪ :‬در مجمــوع بــا حمایــت دولــت ســیزدهم و‬ ‫پیگیــری وزیــر امــوزش و پــرورش‪ ،‬ســال ‪ ۱۴۰۱‬و ســال های‬ ‫بعــد ان اتفاقــات بســیار خوبــی در حــوزه توســعه فضاهــای‬ ‫ورزشــی در ســطح کشــور و اســتان خواهــد افتــاد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬امــروز اییــن افتتاحیــه ازادســازی و‬ ‫مردمــی ســازی پروژه هــای ورزشــی اســتان بــه میزبانــی‬ ‫گنبــدکاووس برگــزار شــد کــه بــر اســاس ایــن طــرح والدیــن‬ ‫روزهــای پنجشــنبه و جمعــه بــه همــراه فرزنــدان خــود‬ ‫می تواننــد بــه صــورت رایــگان از تمــام فضاهــای ورزشــی‬ ‫موجــود امــوزش و پــرورش اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــوزش و پــرورش گنبــدکاووس گفــت‪ :‬امــروز اییــن‬ ‫افتتاحیــه متمرکــز اســتانی طــرح کشــوری مردمــی کــردن‬ ‫فضاهــای ورزشــی «طــرح شــهید خــرازی» بــه میزبانــی‬ ‫مجموعــه ورزشــی تختــی ایــن شهرســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫کمال الدیــن نظرنــژاد افــزود‪ :‬ایــن طــرح در راســتای‬ ‫عملیاتــی کــردن ســاحت زیســتی و بدنــی بــه عنــوان یکــی از‬ ‫سیاسـت های نظام تعلیم و تربیت و ســند تحول بنیادین‬ ‫اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫وی خانــواده محــوری و دسترســی اســان والدیــن و دانــش‬ ‫امــوزان بــه فضاهــای ورزشــی‪ ،‬ایجــاد نشــاط و امیدافرینــی‬ ‫در خانواده هــا‪ ،‬غنی ســازی اوقــات فراغــت‪ ،‬پیشــگیری از‬ ‫اضافــه وزن و چاقــی و ارتقــای ســواد حرکتــی و تروریــج‬ ‫ورزش همگانــی را از مهمتریــن رویکردهــای طــرح شــهید‬ ‫خــرازی برشــمرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اجــرای ایــن طــرح تمــام دانــش امــوزان بــه‬ ‫همــراه اولیــای خــود در ‪ ۲‬بخــش مــادر و دختــر و پــدر و‬ ‫پســر می تواننــد بــه صــورت رایــگان از فضاهــای ورزشــی‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــوزش و پــرورش گنبــدکاووس گفــت‪ :‬هشــت‬ ‫ســالن ورزشــی‪ ،‬یــک اســتادیوم فوتبــال‪ ،‬پنــج ســالن کوچک‬ ‫کالس درس تربیــت بدنــی و ‪ ۲‬زمیــن چمــن مصنوعــی‬ ‫امــاده پذیــرش دانــش امــوزان و اولیــای انــان در روزهــای‬ ‫پنجشــنبه و جمعــه هــر هفتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۶ :‬گــروه راهــداری بــرای‬ ‫خدمــات و امدادرســانی بــه مســافران نــوروزی در حادثــه هــای احتمالــی جــاده هــای اســتان‬ ‫امادگــی دارنــد‪.‬‬ ‫جعفــر شــهامت اظهــار داشــت‪ :‬طــرح نــوروزی ‪ ۲۵‬اســفندماه جــاری اغــاز مــی شــود و تــا ‪۱۵‬‬ ‫فروردیــن مــاه ســال اتــی ادامــه دارد در ایــن طــرح دســت کــم ‪ ۱۶‬گــروه راهــداری و چهــار گــروه در‬ ‫حــوزه حمــل و نقــل و مجتمــع هــای خدمــات رفاهــی در قالــب ‪ ۲۴۰‬نفــر راهــدار و کارکنــان ناظــر ایــن‬ ‫اداره کل بــه صــورت شــبانه روزی بــرای خدمــات رســانی بــه مســافران امــاده هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان شــمالی گفــت‪ ۲۶ :‬راهدارخانــه فعــال در‬ ‫اســتان بــرای امدادرســانی نــوروزی در حــال امــاده شــدن اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در اســتانه نــوروز بــرای تامیــن و ارتقــای ایمنــی در جــاده هــای اســتان‬ ‫اقدامــات مربــوط بــه ترمیــم و روکــش اســفالت انجــام شــده و در حــال انجــام اســت همچنیــن‬ ‫پاکســازی و شســت و شــوی تابلوهــا و عالئــم راه هــا انجــام شــد‪.‬‬ ‫تعطیلی کارگاه ها راهسازی استان‬ ‫شــهامت افــزود‪ :‬تمامــی کارگاه هــای راهســازی اســتان از ‪ ۲۰‬اســفندماه تعطیــل شــده و ایــن‬ ‫تعطیلــی تــا انتهــای طــرح نــوروزی ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ ۷۰۰‬دســتگاه نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی بخــش مســافری در اســتان‬ ‫امــاده شــده اســت گفــت‪ :‬طــرح ویــژه نظــارت ضربتــی بــر نــاوگان مســافری اســتان در حــال انجــام‬ ‫اســت و در ایــن طــرح ایرادهــا و نواقــص نــاوگان شناســایی و بــه مالــکان مهلــت داده مــی شــود تــا‬ ‫نســبت بــه رفــع ان اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نقــش مجتمــع خدمــات رفاهــی در تامیــن ایمنــی ترددهــای جــاده ای گفــت‪ :‬اخیــرا‬ ‫فــاز اول مجتمــع خدماتــی رفاهــی بیــن راهــی چمــن بیــد در شهرســتان مانــه و ســملقان افتتــاح شــد‬ ‫و شــمار مجتمــع هــای خدماتــی رفاهــی بیــن راهــی فعــال اســتان بــه ‪ ۱۵‬رســید‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســال اتــی شــمار مجتمع هــای‬ ‫فعــال در کشــور از یکهــزار بــاب بیشــتر مــی شــود و در ایــن اســتان بــا افزایــش ‪ ۲‬مجتمــع فعــال بــه‬ ‫ایــن مــکان هــا شــمار ایــن مراکــز بــه ‪ ۱۷‬بــاب افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در شــمال شــرق کشــور واقــع اســت و ســاالنه میلیــون هــا مســافر از ان گــذر‬ ‫مــی کننــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫شرکت در اردوهای‬ ‫راهیان نور مجازی‬ ‫کمبود یکهزار و ‪ ۲۰۰‬مربی پرورشی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫‪ ۸۰‬هزار گلستانی فاقد هرگونه‬ ‫بیمه درمانی هستند‬ ‫مســوول ســازمان بســیج دانــش امــوزی ســپاه حضــرت‬ ‫جواداالئمــه (ع) خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بســتر مجــازی ‪۲۵‬‬ ‫هــزار دانــش امــوز اســتان در اردوهــای راهیــان نــور مجــازی از ‪-‬‬ ‫دوشــنبه‪ -‬فراهــم شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حمیــد عاقــل در اییــن افتتــاح راهیــان نــور مجــازی‬ ‫دانــش امــوزی کــه در اســتانداری خراســان شــمالی برگــزار شــد‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۲۳۰‬کاروان دانــش امــوزی در‬ ‫اســتان تشــکیل شــده تــا بــه صــورت مجــازی از مناطــق جنگــی‬ ‫هشــت ســال دفــاع مقــدس در قالــب اردوی مجــازی راهیــان‬ ‫نــور بازدیــد کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ایــن تعــداد دانــش امــوز ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۶۰۷‬نفــر از‬ ‫بجنــورد‪ ،‬ســه هــزار و ‪ ۱۲۲‬از اســفراین‪ ،‬چهــار هــزار و ‪ ۷۴‬از‬ ‫شــیروان‪۲ ،‬هــزار و ‪ ۴۸۴‬از مانــه و ســملقان‪ ،‬هــزار و ‪ ۱۵۹‬از‬ ‫جاجــرم‪ ،‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬نفــر از فــاروج‪ ۶۰۰ ،‬از گرمــه و هــزار‬ ‫و ‪ ۳۴۷‬از راز و جــرگالن و دانــش اموزانــی از ســایر شــهرهای‬ ‫اســتان در ایــن اردوی ‪ ۲‬روزه مجــازی حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تیــم فنــی امــوزش و پــرورش اســتان محتــوای‬ ‫افالیــن و انالیــن بــرای ایــن اردوی مجــازی راهیــان نــور در قالــب‬ ‫چهــار یادمــان تولیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن اداره‬ ‫کل اکنــون بــا کمبــود یکهــزار و ‪ ۲۰۰‬مربــی پرورشــی مواجــه اســت و‬ ‫بایــد ایــن کمبــود بــا تامیــن نیــرو برطــرف شــود‪.‬‬ ‫ابوالقاســم اکبــری در کمیتــه همــکاری حــوزه علمیــه و امــوزش و‬ ‫پــرورش خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس امــار وزارت‬ ‫امــوزش و پــرورش تنهــا ‪ ۵۰‬هــزار مربــی پرورشــی در ایــن وزارتخانه‬ ‫تدریــس مــی کننــد و در دوره ابتدایــی بــه ازای ‪ ۳۳۱‬دانــش امــوز‬ ‫یــک معلــم پرورشــی وجــود دارد ایــن درحالــی اســت کــه در اســتان‬ ‫بــه ازای هــر ‪ ۵۳۱‬دانــش امــوز یــک مربــی پرورشــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۳۴۵‬مربــی پرورشــی در خراســان‬ ‫شــمالی جــذب امــوزش و پــرورش شــدند بــا ایــن حــال نیــاز بــه‬ ‫جــذب مربــی هــای بیشــتری اســت‪.‬‬ ‫اکبــری ادامــه داد‪ ۲ :‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬مدرســه در خراســان شــمالی‬ ‫فعــال اســت کــه از ایــن تعــداد حــدود هــزار مدرســه دارای مربــی‬ ‫پرورشــی اســت و مابقــی مربــی ندارنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ســه هــزار طلبــه در خراســان شــمالی وجــود دارد‬ ‫کــه بایــد از ظرفیــت ایــن والدیــن در امــر امــوزش و پــرورش بــه‬ ‫خوبــی اســتفاده شــود و نقــش ایــن علمــای دینــی را در مــدارس‬ ‫پررنــگ کنیــم‪.‬‬ ‫معــاون بیمــه و خدمــات ســامت اداره کل بیمــه ســامت‬ ‫گلســتان از پوشــش درمانــی ‪ ۱۴۵‬هــزار نفــر از مــردم مناطــق‬ ‫شــهری اســتان در قالــب بیمــه ســامت همگانــی خبــر داد و‬ ‫گفــت ‪ :‬دســت کــم ‪ ۸۰‬هــزار نفــر از اهالــی شــهرهای ایــن‬ ‫اســتان فاقــد هرگونــه بیمــه درمانــی هســتند‪.‬‬ ‫علیرضــا صحرایــی در مراســم اغــاز عملیــات اجرایــی طــرح‬ ‫شــهید دکتــر عباســی (از شــهدای مدافــع ســامت گلســتان) و‬ ‫پوشــش بیمــه درمــان رایــگان ســاکنین محــات کــم برخــوردار‬ ‫مناطــق شــهری گلســتان در ‪ ۲‬محلــه کــم برخــودار «ســیداباد و‬ ‫بدلجــه» گنبــدکاووس گفــت‪ :‬ایــن طــرح بــه نوعــی لکــه گیــری‬ ‫طــرح بیمــه ســامت همگانــی اســت کــه از مــرداد امســال در‬ ‫اســتان شــروع شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن طــرح افــراد فاقــد هرگونــه بیمــه خدمــات‬ ‫درمانــی در مناطــق کــم برخــودار گلســتان بــا همــکاری برخــی‬ ‫نهادهــا و موسســات از جملــه دفاتــر تســهیل گــری شناســایی و‬ ‫بــه صــورت رایــگان زیرپوشــش بیمــه ســامت همگانــی یــا بیمــه‬ ‫روســتاییان قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۱۴۴۷‬هئیــت موضــوع قانــون تعییــن و تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۹۶۷‬تقاضــای حبیــب اللــه جاللــی شــاهنده بشــماره شناســنامه ‪ ۸‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۲۳۷۴۰۱۲‬صــادره از گــرگان فرزنــد حســن در ششــدانگ‬ ‫اعیانــی یــک بــاب ســاختمان انضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم مشــاع از ‪۱۴۴‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســام ان وقــف اســت بمســاحت ‪ ۲۵۳.۱۸‬مترمربــع ازپــاک شــماره ‪ _۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش ‪ ۴‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‬ ‫از انتقــال از مالــک رســمی اقــای حبیــب الــه ســرائی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪۱۰۳۵۸:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ۱۴۰۰/۱۲/09:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ ۱۴۰۰/۱۲/25‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۸۹۵‬هئیــت موضــوع قانــون تعییــن و تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۱۷۹‬تقاضــای حیــدر علــی شــیردلی بشــماره شناســنامه ‪ ۱۰۱۱‬بشــماره ملــی ‪ ۳۶۷۲۹۸۷۴۷۶‬صــادره از زابــل فرزنــد حاجــی در‬ ‫ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان انضمــام چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرضــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪۲۸۴‬مترمربــع ازپــاک شــماره ‪ _۲۶۴‬اصلــی واقــع در اراضــی انجیــراب بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫انتقــال از مالــک رســمی اقــای صفــر روان بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪۱۰۳۴۹:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ۱۴۰۰/۱۲/09:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ ۱۴۰۰/۱۲/25‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۹۰۶‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۳۹۶‬تقاضــای خانــم کلثــوم فراهــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۹۶‬کــد ملــی ‪ ۲۱۲۰۷۸۶۱۷۸‬صــادره از گــرگان فرزنــد غــام در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۲۰۰.۴۵‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۲۶‬اصلــی واقــع در اراضــی گلنــد بخــش بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی رضابداغــی بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود رابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫م الف‪ ۱۰۳۵۶‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۱۲/۹:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‏رســمی‏ برابــررای شــماره ‪ 140060312012001622‬هیات اول‪/‬دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‏ســاختمانهای فاقد‬ ‫ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کاللــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی‏اقــای عبداللــه اووی زاده فرزنــد شــیخ دردی بشــماره شناســنامه ‪ 8671‬صــادره از در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای‏احداثــی بــه مســاحت ‪ 488.16‬مترمربــع مجــزا‬ ‫شــده از پــاک ‪ 562‬فرعــی از ‪ -213‬اصلــی واقــع در قریــه کاللــه بخــش ‪9‬‏شهرســتان کاللــه خریــداری از مالــک رســمی اقــای شــیخ دوردی اوی زاده محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‏عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه‬ ‫اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‏متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‏تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مراجــع قضایــی تقدیــم‏نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد‏شــد‪.‬م‪-‬الف‪10199 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/12/09 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/12/25 :‬‏‬ ‫بهمن سارلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالله‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانونــی تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۱۴۴۹‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۴۰۲‬تقاضــای اقــای ســید جــال ابوالقاســمی بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ ۲۳۴۹۸‬وکدملــی ‪ ۲۱۲۰۲۳۴۶۸۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد سیداســحیق در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۳۲۲.۱۲‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۲۶‬اصلــی واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال ازمالــک رســمی نــوروز قیاصــی بــه متقاضــی دارد‪..‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م الــف ‪ ۱۰۳۷۷‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/۱۲/9:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1400/۱۲/25:‬‬ ‫علی برقی رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانونــی تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۸۹۸‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۲۲‬تقاضــای اقــای غالمرضــا ســاوری بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ ۳‬وکدملــی ‪ ۲۱۲۲۳۴۲۳۶۶‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام ‪ ۱۱۲‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۲۰‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت‬ ‫بمســاحت‪ ۸۴۸.۹۶‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۹۳‬اصلــی واقــع در اراضــی نوچمــن بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی محمــد ســاوری بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫م الف ‪ ۱۰۳۶۹‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۲/09:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۱۲/25:‬علی برقی رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم ‪۱‬حســین جهانــی بشــماره شناســنامه ‪ ۱۰۴۱‬بشــماره ملــی ‪ ۵۳۳۸۹۹۳۶۶۱‬صــادر از زهــک فرزنــد‬ ‫عبــاس متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۹۴‬در ‪ ۹۲۰۰‬ســهم مشــاع از ‪ ۴۷۳۸۷‬ســهم از ‪ ۵۱‬ســهم از ‪ ۶۰‬ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی ‪۲‬خیرالنســاء شــهرکی بشــماره شناســنامه ‪ ۱۹۴۵‬بشــماره ملــی‬ ‫‪ ۵۳۳۸۹۲۹۵۵۴‬صــادر از زابــل فرزنــد میــران متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۹۳‬در ‪ ۵۰۰۰‬ســهم مشــاع از ‪ ۴۷۳۸۷‬ســهم از ‪ ۵۱‬ســهم از ‪ ۶۰‬ســهم ششــدانگ قطعــه زمیــن مزروعــی ‪۳‬ابوالقاســم عالــی بشــماره‬ ‫شناســنامه ‪ ۱۲۰۲‬بشــماره ملــی ‪ ۵۳۳۹۲۳۹۳۷۳‬صــادر از زابــل فرزنــد محمــد متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۹۲‬در ‪ ۳۳۱۸۷‬ســهم مشــاع از ‪ ۴۷۳۸۷‬ســهم از ‪ ۵۱‬ســهم از ‪ ۶۰‬ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫مزروعــی بــه مســاحت ‪ ۴۷۳۸۷‬مترمربــع از پــاک ‪ ۸۳‬اصلــی واقــع در اراضــی امیرابــاد بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود و ازایـن رو اشــخاصی ک نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۲/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۲/25 :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی م‪.‬الف‪۱۰۳۸۰ :‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 9‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 92‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫رگبــار‪ .‬بیشــینه ‪9‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد غــرب از ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر در ســاعت‪ .‬احتمــال بــارش بــاران‬ ‫‪.%60‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 25‬اسفند‬ ‫گرگان‬ ‫چهار شنبه ‪ 25‬اسفند ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫بازار اجیل بجنورد هنوز‬ ‫نوروزی نشده است‬ ‫رییــس اتحادیــه قنــادان بجنــورد گفــت‪ :‬بــازار اجیــل مرکــز و شــهرهای مختلــف اســتان خراســان‬ ‫شــمالی راکــد اســت و هنــوز نــوروزی نشــده اســت‪.‬‬ ‫علــی امیــدی اظهــار داشــت‪ :‬اجیــل از اقالمــی اســت کــه خریــد و تامیــن نــوروزی ان در ایــن اســتان‬ ‫یکــی دو روز اخــر ســال انجــام مــی شــود و هنــوز بــازار ایــن محصــول گــرم نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قیمــت اقــام مختلــف اجیــل در مرکــز ایــن اســتان نســبت بــه اوایــل ســال ‪ ۲‬برابــر‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه قنــادان بجنــورد افــزود‪ :‬قیمــت انــواع اجیــل نســبت بــه یــک ســال گذشــته بــه‬ ‫سرویس طنز‬ ‫صــورت سرســام اور بــاال رفتــه اســت‪ ،‬قیمــت ایــن محصــول بــر اســاس عرضــه و تقاضــا اســت و نــرخ‬ ‫مصــوب بــرای ان تعییــن نمــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬انــواع اجیــل و خشــکبار بــه وفــور در بــازار وجــود دارد امــا افزایــش قیمــت هــا ســبب‬ ‫شــده تــا واحدهــای صنفــی فــروش کمــی داشــته باشــند البتــه بــازار اجیــل بجنــورد و البتــه اســتان‬ ‫هنــوز رنــگ و بــوی نــوروزی بــه خــود نگرفتــه اســت از ایــن رو نمــی تــوان گفــت کــه میــزان خریــد‬ ‫نــوروزی مــردم افزایــش یــا کاهــش دارد‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه قنــادان و شــیرینی فروشــان بجنــورد دربــاره کیفیــت اجیــل هــای خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬اجیــل بــازار ایــن اســتان از مشــهد و مــه والت تامیــن مــی شــود و البته بــه پای کیفیت اجیل های‬ ‫تهــران و رفســنجان نمــی رســد بــا ایــن وجــود افزایــش قیمــت اقــام مختلــف زیــاد اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش قیمــت هــر‬ ‫کیلوگــرم اجیــل درجــه یــک در ایــن‬ ‫اســتان ‪ ۳۸۰‬هــزار تومــان اســت‪.‬‬ ‫قیمــت پســته بــه ازای هــر کیلوگــرم‬ ‫هــم از ‪ ۳۸۰‬هــزار تــا ‪ ۴۱۵‬هــزار‬ ‫تومــان متفــاوت و هــر کیلوگــرم بــادام‬ ‫‪ ۴۰۰‬هــزار تومــان‪ ،‬تخمــه کــدو حــدود‬ ‫‪ ۱۷۰‬هــزار و تخمــه ژاپنــی حــدود ‪۲۵۰‬‬ ‫هــزار تومــان اســت‪.‬‬ ‫اتحادیــه قنادان و شــیرینی فروشــان‬ ‫بجنــورد ‪ ۱۰‬عضــو اجیــل فــروش دارد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫سازمان اتش نشانی‬ ‫و خدمات ایمنی شهرداری گرگان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از روابــط عمومــی موســی الرضــا صفری‬ ‫ریاســت ســازمان اتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری گــرگان‬ ‫افــزود‪ :‬بمــدت ســه روز نمایشــگاه عکســی در پیــاده رو پــارک شــهر‬ ‫گــرگان بــا عنــوان «نــه بــه چهارشــنبه ســوری خطرنــاک» برپــا شــد و‬ ‫جهــت اطــاع رســانی خطــرات چهارشــنبه ســوری بــه شــهروندان‬ ‫اقداماتــی انجــام شــده ‪ ،‬از قبیــل نصــب بنــر پیــام ایمنــی و هشــدار‬ ‫دهنــده ‪ ،‬توزیــع بروشــور بــا موضــوع ایمنــی و چهارشــنبه ســوزی‪،‬‬ ‫غرفــه نقاشــی کــودکان همــراه بــا عروســکهای شــخصیت عمواتــش‬ ‫نشــان محبــوب کــودکان ‪ ،‬غرفــه امــوزش و پیشــگیری و اتــش نشــان‬ ‫داوطلب جهت اموزش شــهروندان و ثبت نام متقاضیان شــرکت در‬ ‫کالســهای اموزشــی داوطلــب اتــش نشــان‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هرســاله بــا خطــرات روزهــای چهارشــنبه ســوری‬ ‫مواجــه هســتیم ‪ ،‬از شــهروندان خواســتند تــا بــا رعایــت نــکات ایمنــی‬ ‫نسبت به فرهنگ سازی و جلوگیری از بروز حوادث کمک ویژه داشته‬ ‫باشــند و همچنیــن در شــب چهارشــنبه ســوری پایــان ســال از خــروج‬ ‫غیــر ضــروری و تجمــع در ســطح شــهر و معابــر پرهیــز کننــد و از انجــا‬ ‫کــه بیشــتر قربانیــان چهارشــنبه ســوری نوجوانــان و جوانــان هســتند‪،‬‬ ‫حتمــا رفــت و امدهــای انهــا از جانــب بزرگترهــا زیــر نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫وی ابــراز امیــدواری کــرد‪ :‬امیدواریــم بــا کمــک شــهروندان چهارشــنبه‬ ‫ســوری ایمن و بی خطری را پشــت ســر گذاشــته و نوروز ســال ‪ 1401‬را‬ ‫بــه خوشــی ‪ ،‬ارامــش و در پنــاه حضــرت حــق اغــاز نماییــم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪504‬‬ ‫کشف ‪ 61‬تن برنج احتکاری‬ ‫در «علی اباد کتول»‬ ‫کشف بیش از ‪ 6‬هزار عدد‬ ‫مواد محترقه درگنبد کاووس‬ ‫ســردار «ســعید دادگــر» در گفــت و گــو بــا خبرنــگار بــازار‬ ‫کســب وکار‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی‬ ‫علی ابــاد کتــول‪ ،‬در اجــرای طــرح برخــورد بــا محتکــران کاالهــای‬ ‫اساســی موفــق شــدند محــل نگهــداری برنــج احتــکاری را در ان‬ ‫شهرســتان شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا مراجــع قضائــی‪ ،‬از انبــار‬ ‫مــورد نظــر بازدیــد و ‪ 61‬تــن برنــج احتــکاری کشــف و یــک‬ ‫متهــم نیــز در ایــن راســتا بــه مراجــع ذیصــاح معرفــی شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا اشــاره بــه پلمــب انبــار مــورد نظــر‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬برابراعالم‬ ‫کا ر شنا ســا ن‬ ‫ارزش ایــن مقدار‬ ‫برنــج احتــکاری‬ ‫‪30‬میلیــارد ریــال‬ ‫بر ا و ر د شــد ه‬ ‫ا ســت ‪.‬‬ ‫ســرهنگ «محمــود علــی فــر» در گفــت و گــو بــا خبرنــگار بــازار‬ ‫کســب وکار‪ ،‬گفــت‪ :‬در راســتای اجــرای طــرح هــای ارتقــای امنیــت‬ ‫اجتماعــی بــه منظــور جلوگیــری از حــوادث ناگــوار در چهارشــنبه اخــر‬ ‫ســال مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی و پلیــس اگاهــی شهرســتان‬ ‫موفــق بــه شناســایی ‪ 2‬واحــد صنفــی فــروش مــواد محترقــه در‬ ‫گنبــدکاووس شــدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در همین راستا ماموران طی عملیات های جداگانه موفق‬ ‫به کشف ‪ 6‬هزار و ‪ 899‬عدد انواع مواد محترقه در این شهرستان شدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس در پایــان از برخــورد قاطــع پلیــس در‬ ‫مواجهــه بــا مخــان نظــم و امنیــت عمومــی خبــر داد و از شــهروندان‬ ‫خواســت‪ :‬بــه منظــور پیشــگیری از حــوادث چهارشــنبه اخرســال در‬ ‫صــورت مشــاهده‬ ‫و اطــاع از هــر‬ ‫گونــه فعالیــت‬ ‫ســودجویان در‬ ‫این زمینــه مراتب‬ ‫را از طریــق تلفــن‬ ‫‪110‬بــه پلیــس‬ ‫گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانونــی تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۸۹۷‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۱۹‬تقاضای اقای حســین ســاوری به شــماره شناســنامه ‪ ۶۱‬وکدملی ‪ ۲۱۲۲۹۰۲۶۳۹‬صادره از گرگان فرزند غالمرضا در ششــدانگ اعیانی‬ ‫یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام ‪ ۱۱۲‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۲۰‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪ ۱۷۰.۳۹‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۹۳‬اصلــی واقــع در اراضــی نوچمــن بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایت از انتقــال از مالک‬ ‫رســمی محمــد ســاوری بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م الــف ‪۱۰۳۶۳‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۲/09:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۱۲/25:‬علی برقی رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانونــی تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۸۹۶‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۲۰‬تقاضای اقای حســین ســاوری به شــماره شناســنامه ‪ ۶۱‬وکدملی ‪ ۲۱۲۲۹۰۲۶۳۹‬صادره از گرگان فرزند غالمرضا در ششــدانگ اعیانی‬ ‫یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام ‪ ۱۱۲‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۲۰‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪ ۲۸۰.۳۰‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۹۳‬اصلــی واقــع در اراضــی نوچمــن بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبق رای صــادره حکایت از انتقــال از مالک‬ ‫رســمی محمــد ســاوری بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م الــف ‪۱۰۳۶۵‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۲/09:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۱۲/25:‬علی برقی رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۱۴۳۶‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۳۱۱‬تقاضــای اقــای محمــد علــی چشــک بــه شــماره شناســنامه ‪ ۸۵۲‬وکــد ملــی ‪ ۳۶۷۲۱۷۴۳۷۸‬صــادره از زابــل فرزنــد حســین در‬ ‫ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام شــش ســهم مشــاع از هفــت ســهم ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪ ۱۵۴‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ ۹۲۸‬فرعــی از ‪ _۲۶۷‬اصلــی واقــع در اراضــی چینیــان بخــش دوحــوزه ثبــت گــرگان طبق‬ ‫رای صــادره حکایــت از انتقــال ازمالــک رســمی اقــای علــی نــوروزی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند می‬ ‫تواننــداز تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪، ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۲/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۲/25 :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه یک گرگان م‪.‬الف‪۱۰۳۵۳:‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۱۴۵۷‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۶۵۹‬تقاضــای اقــای ســید باقــر میــر کریمــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۶‬کــد ملــی ‪ ۲۱۲۲۳۷۴۰۹۸‬صــادره از‪ -‬گــرگان فرزنــد ســید موســی‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۸۰/۷۶۵۲‬متــر از پــاک ‪_۷‬اصلــی واقــع در اراضــی شــاهکوه ســفلی حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال ازمالــک رســمی اقــای بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــداز تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪، ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۲/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۲/25 :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه یک گرگان م‪.‬الف‪۱۰۳۵۱ :‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۱۴۳۵‬هییــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۸۳۶‬تقاضــای خانــم ســلطان خانــم مومنــان بــه شــماره شناســنامه ‪ ۸۷‬کــد ملــی ‪ ۲۱۲۱۲۵۷۸۵۳‬صــادره از گــرگان فرزنــد رحیــم در‬ ‫ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم مشــاع از‪ ۱۴۴‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بمســاحت‪ ۱۹۰.۶۴‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهارحــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای‬ ‫صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی کریــم نیــک روح بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی توانند‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود رابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬م الــف‪۱۰۳۵۴‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۱۲/۹:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانونــی تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۸۹۹‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۲۳‬تقاضــای اقــای محمدنقــی ســاوری بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۰۰۳‬وکدملــی ‪ ۲۱۲۲۸۶۴۱۳۳‬صــادره از گــرگان فرزنــد غالمرضــا‬ ‫در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام ‪ ۱۱۲‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۲۰‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪ ۸۰۲.۴۸‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۹۳‬اصلــی واقــع در اراضــی نوچمــن بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی محمــد ســاوری بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازای ـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫م الف ‪ ۱۰۳۶۷‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۲/09:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۱۲/25:‬علی برقی رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانونــی تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۹۰۷‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۴۳۷‬تقاضــای ‪-۱‬موســی پهلوانــی نــژاد بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴‬وکدملــی‬ ‫‪ ۲۱۲۲۴۱۱۶۳۵‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمدعلــی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی ‪ -۲‬فضــل اللــه پهلوانــی نــژاد بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۱۰۴‬وکــد ملــی ‪ ۲۱۲۰۳۷۲۶۴۰‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمدعلــی در‬ ‫ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت کل ‪ ۴۳۸۶۴.۳۵:‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۲۴۱‬اصلــی واقــع در اراضــی ورســن ســفلی بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫قلــی باالرســتاقی بــه متقاضیــان دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫م الف ‪ ۱۰۳۷۵‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۲/09:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۱۲/25:‬علی برقی رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمیبرابر رای هیــات بشــماره ‪ 140060312004006462‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412004000436‬خانــم ســلیمه قرجــه فرزنــد‏خــدای بــردی‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 30‬بندرترکمــن و کــد ملــی ‪ 2239868732‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه‏مســاحت ‪ 168.19‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-1/4551‬اصلــی بخــش ‪ 10‬واقــع درگنبــدکاووس خیابــان شــهید فالحــی‏خریــداری ملــک مــع‬ ‫الواســطه از بهمــن عفیفــه (مالــک رســمی)‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‏روز اگهــی مــی شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد ازتاریخ‏انتشــار اولیــن اگهی به‬ ‫مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ‏تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم‏وصــول اعتــراض طبــق مقــررات‬ ‫ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪10261 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/12/11 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪400/12/25 :‬‏‪ 1‬رضــا ســارانی – مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــدکاووس‏‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫امپول گوجه و درمان کرونا!‬ ‫حقیقــت امــر در ســال هــای اخیــر هــر چنــد روز یــک بــار‬ ‫جــن و انــس و کائنــات و دالالن و دانشــمندان دســت بــه‬ ‫دســت مــی دهنــد و بــا بیــان خــواص جدیــد یــک محصــول‬ ‫یــا صــادرات بــی رویــه و ‪ ...‬قیمــت ان محصــول هوایــی‬ ‫مــی شــود! یــک روز برنــج‪ ،‬روز دیگــر هویــچ‪ ،‬هفتــه بعــد‬ ‫بادمجــان و قــس علــی هــذا ‪ ...‬مســئوالن ذیربــط یــا‬ ‫بی ربــط بــه موضــوع هــم تــا بــرای باالنــس کــردن قیمــت‬ ‫برنامــه ریــزی مــی کننــد یــا مــردم بــه قیمــت ان عــادت‬ ‫می کننــد یــا قیمــت محصــول بعــدی افزایــش پیــدا می کنــد‬ ‫و حــواس هــا پــرت می شــود‪ .‬فلــذا ایــن روزهــا کــه‬ ‫قیمــت ســیب زمینــی کشمشــی اســت‪ ،‬مــا بنــا داریــم راجــع‬ ‫بــه گوجــه افاضــات کنیــم!‬ ‫همانگونــه کــه مســتحضرید گوجــه در قدیــم از جایــگاه‬ ‫رفیــع و منیعــی برخــوردار بــود و خــوردن گوجــه کار هــر‬ ‫قشــری نبــود و بــا توجــه بــه خــواص موجــود در گوجــه‪،‬‬ ‫قدمــا معتقــد بودنــد « ز گوجــه بــه انــدر جهــان هیــچ‬ ‫نیســت‪ ».‬ســعدی نیــز در خصــوص اهمیــت گوجــه‬ ‫فرمــوده اســت‪ « :‬کــه درویــش را گوجــه از بوســه بــه!»‬ ‫و ایــن نشــان از در دســترس نبــودن گوجــه بــرای همــه‬ ‫اقشــار بــود‪.‬‬ ‫اگــر هــم کســی مــی خواســت دل همســایه اش را‬ ‫بســوزاند ‪ ،‬گوجــه فراوانــی خریــداری مــی کــرد و بــا تهیــه‬ ‫یــک املــت مَشــتی و ســرو ان بــا دوغ معطــر بــا کاکوتــی ‪،‬‬ ‫نوشــابه گاز دار ‪ ،‬ســبزی و ســایر ریاحیــن دل همســایه را‬ ‫مــی ســوزاند و نظامــی بــه ایــن نکتــه در بیتــی چنیــن اشــاره‬ ‫کــرده ‪ « :‬دلــش را بــه گوجــه برافروختنــد!»‬ ‫امــا در هــزاره ســوم گوجــه فرنگــی از اوج عــزت بــه‬ ‫حضیــض ذلــت نــزول اجــال کــرد و حســابی خــاک بــر ســر‬ ‫شــد و بــه قولــی « افســوس گرانــی ز جمالــت بردیــم» و‬ ‫گوجــه در هــر کــوی و بــرزن بــه وفــور یافــت شــد و املــت‬ ‫شــد غــذای دانشــجویی!‬ ‫علــی ایحــال بــا توجــه بــه ضــرورت اگاهــی بخشــی در‬ ‫خصــوص محاســن و مزایــای گوجــه بــه نســل جــوان ‪،‬‬ ‫جلوگیــری از قاچــاق گوجــه بــه کشــور هــای همســایه و‬ ‫پیشــگیری از مصــرف بــی رویــه گوجــه پیشــنهاد مــی شــود‬ ‫تدابیــر ســازنده ای نظیــر پیشــنهادات مــا اندیشــه شــوند‬ ‫تــا قیمــت گوجــه بیــش از ایــن پائیــن نیایــد و صــورت‬ ‫هدفمنــد مصــرف شــود تــا شــاهد اعتــای فرهنــگ مصــرف‬ ‫اعیانــی گوجــه باشــیم! و امــا راهکارهــای پیشــنهادی‪:‬‬ ‫الــف) امپــول گوجــه‪ :‬محققــان دانشــگاه کمبریــج‬ ‫قرصــی را از گوجــه فرنگــی تهیــه کرده انــد کــه مصــرف‬ ‫روزانــه ان مــی توانــد حملــه قلبــی را قطــع کــرده‪،‬‬ ‫جریــان خــون را بهبــود بخشــد و ســامت شــریانها‬ ‫را حفــظ کنــد‪ .‬مصــرف قــرص اترونــون کــه دارای‬ ‫مــاده شــیمایی لیکوپــن اســت معــادل مصــرف ســه‬ ‫کیلــو گوجــه فرنگــی مــی باشــد‪ (.‬بــه نقــل از جرایــد)‬ ‫پیشــنهاد مــی شــود بــه جــای برنامــه ریــزی در خصــوص‬ ‫کاهــش قیمــت گوجــه فرنگــی‪ ،‬از ایــن قــرص هــا بــه‬ ‫صــورت انبــوه تولیــد کنیــم و اگــر توانســتیم امپــول یــا ســرم‬ ‫ان را بســازیم کــه بــه صرفــه تــر باشــد‪ .‬فقــط خواهشــا ً‬ ‫خــواص ایــن امپــول را بــه درمــان کرونــا گــره نزنیــد!‬ ‫ب) مدیریــت مطبخــی‪ :‬همــه ســاله بعــد از گرانــی صیفــی‬ ‫جــات مســئوالن وعــده ارزانــی محصــوالت مذکــور را در‬ ‫مقاطعــی از ســال مــی دهنــد‪ .‬پیشــنهاد مــی شــود بانــوان‬ ‫محتــرم پخــت یــک ســری از غــذا هــا را در تاریــخ هــای‬ ‫وعــده داده شــده در دســتور کار قــرار دهنــد‪ .‬مثــا ً کوکــو‬ ‫در تیــر مــاه کــه ســیب زمینــی همــدان و اصفهــان بــه بــازار‬ ‫عرضــه مــی شــوند‪ .‬یــا املــت در تابســتان کــه گوجــه گــرگان‬ ‫و دشــت راهــی بــازار مــی شــود‪ .‬در مــورد باقــی غــذا هــا و‬ ‫محصــوالت هــم خودتــان تحقیــق کنیــد‪ .‬بیــل کــه کمرتــان‬ ‫نخــورده اســت!‬ ‫صرفه جویی‬ ‫کم مصرف کردن نیست‬ ‫درست مصرف کردن است‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 25‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪504‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬سارا شهیدی‬ ‫چگونه مهربان باشیم؟‬ ‫مهربــان بــودن شــیوه ای حیاتــی بــرای معنــا بخشــیدن بــه‬ ‫زندگــی خــود مــا و البتــه زندگــی دیگــران اســت‪ .‬مهربــان‬ ‫ط بهتــر و داشــتن شــفقت بیشــتر‬ ‫بــودن بــه برقــراری ارتبــا ِ‬ ‫کمــک می کنــد و بــه مــا امــکان می دهــد بــه عنــوان‬ ‫نیرویــی مثبــت در زندگــی دیگــران اثــر بگذاریــم‪ .‬مهربانــی‬ ‫ریشــه های عمیقــی درون انســان دارد و در حالــی کــه‬ ‫برخــی ذاتــا مهرباننــد‪ ،‬انتخــاب همیشــه بــا ماســت کــه هر‬ ‫وقــت بخواهیــم مهربانــی را در وجودمــان پــرورش دهیــم‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه بدانیــم چگونــه مهربــان باشــیم در این مقاله‪،‬‬ ‫تحــت ســه عنــوان کلــی مطالبــی را بــا هــم مــرور می کنیم‪.‬‬ ‫بخــش اول بــه پــرورش دیــدگاه مهربانانــه ‪ ،‬بخــش دوم‬ ‫بــه پــرورش صفــات مهربانانــه و نهایتــا بخــش ســوم بــه‬ ‫تمرین هــای عملــی پــرورش مهربانــی اختصــاص دارد‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪503‬‬ ‫‪ .۶‬دارایی های تان را به دیگران هدیه دهید‬ ‫راه دیگــر مهربــان بــودن اهــدای برخــی از دارایی هایتــان‬ ‫بــه خیریه هاســت‪ .‬بــه جــای دور انداختــن وســایل قدیمــی‬ ‫یــا فــروش انهــا بــه قیمــت پاییــن‪ ،‬وســایلی کــه احتیــاج‬ ‫نداریــد را بــا یــک نیــت خــوب اهــدا کنید‪ .‬اگر لبــاس‪ ،‬کتاب‬ ‫یــا وســایل دیگــری در خانــه داریــد کــه وضعیــت خوبــی‬ ‫دارنــد‪ ،‬عــادت اهــدای انهــا بــه خیریــه بــه جــای انباشــتن‬ ‫یــا دورانداختــن راهــی عالــی بــرای انتشــار مهربانــی بــه‬ ‫دیگــران اســت‪.‬‬ ‫اگــر لبــاس یــا کتابــی داریــد و فــردی کــه می شناســید‬ ‫بــه انهــا احتیــاج دارد بــرای بخشــیدن انهــا بــه او خجالــت‬ ‫نکشــید‪ .‬ایــن هــم راهــی بــرای مهربانــی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬بــه صــورت اتفاقــی بــرای دیگــران کاری مهربانانــه‬ ‫انجــام دهیــد‬ ‫«بــا غریبه هــا مهربانــی کنیــد‪ ،‬بی توقــع و بــدون هیــچ‬ ‫پاداشــی‪ ،‬بــا علــم بــر اینکــه یــک روز کســی ممکــن‬ ‫اســت مهربانــی مشــابهی در حــق شــما انجــام بدهــد‪».‬‬ ‫ایــن جملــه از پرنســس دایانــا بــه مــا می گویــد کــه‬ ‫تمریــن مهربانی هــای بی برنامــه در قبــال دیگرانــی کــه‬ ‫نمی شناســیم روش خوبــی اســت کــه شــادمانی زیــادی‬ ‫بــه دنبــال خــود م ـی اورد‪ .‬مهربانی هــای اتفاقــی تالشــی‬ ‫اگاهانــه بــرای گســترش هــر چــه بیشــتر مهربانــی و‬ ‫شــادمانی بــه زندگــی دیگــران اســت‪ .‬در اینجــا برخــی از‬ ‫روش هــای ممکــن را مــرور می کنیــم‪.‬‬ ‫عــاوه بــر خانــه ی خودتــان برف هــای مســیر جلــوی‬ ‫خانــه ی یــک همســایه را پــارو کنیــد‪.‬‬ ‫ماشین دوست تان را بشوئید‪.‬‬ ‫بــا کیکــی کــه خودتــان پخته ایــد بــه اســتقبال همســایه ی‬ ‫تــازه وارد برویــد‪.‬‬ ‫به خانه های ســالمندان ســری بزنید و به حرف هایشــان‬ ‫گــوش دهیــد‪ .‬می توانیــد برایشــان کتــاب بخوانیــد‪.‬‬ ‫موســیقی بنوازیــد‪ .‬یــا بــرای نوشــتن یــا اجــرای یــک‬ ‫نمایشــنامه بــه ان هــا کمــک کنیــد‪.‬‬ ‫به کسی که بار سنگین دارد کمک کنید‪.‬‬ ‫هدیه ای جلوی درب یک خانه بگذارید‪.‬‬ ‫بلیط سینمای نفر بعدی صف را برایش بخرید‪.‬‬ ‫صبحانـه ی یکــی از اعضــای خانواده تــان را در تخت خواب‬ ‫برایش ســرو کنید‪.‬‬ ‫شســتن ظرف هــا را بــه مــدت یــک هفتــه در خانــه بــه‬ ‫عهــده بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬با مهربانی کردن‪ ،‬زندگی تان را متحول کنید‬ ‫تغییــر نحــوه ی زندگــی و نــوع نــگاه بــه زندگــی ممکــن‬ ‫اســت شــما را بترســاند‪ .‬امــا بــه یــاد بســپارید نویســنده ی‬ ‫انگلیســی الــدس هاکســلی (‪ )Aldous Huxley‬بــرای‬ ‫متحــول کــردن زندگــی گفتــه اســت‪« :‬مــردم اغلــب از‬ ‫مــن می پرســد موثرتریــن تکنیــک بــرای متحــول کــردن‬ ‫زندگی شــان چیســت‪ .‬کمــی خجالــت می کشــم کــه بعــد‬ ‫از ســال های ســال تحقیــق و ازمایــش بگویــم بهتریــن‬ ‫جــواب ایــن اســت کــه کمــی مهربان تــر باشــید‪ ».‬نتیجـه ی‬ ‫تحقیقــات طوالنی مدت هاکســلی را جدی بگیریــد و اجازه‬ ‫دهیــد مهربانــی زندگــی شــما را متحــول کنــد‪ .‬بگذاریــد‬ ‫اعمال از ســر خشــونت‪،‬‬ ‫مهربانی بر همه ی احساســات و‬ ‫ِ‬ ‫ـتن خــود‬ ‫نفــرت‪ ،‬تحقیــر‪ ،‬عصبانیــت‪ ،‬تــرس و حقیرانگاشـ ِ‬ ‫پیــروز شــود و نیرویــی را کــه بــه واســطه ی ناامیــدی از بیــن‬ ‫رفتــه بــود را دوبــاره زنــده کنــد‪.‬‬ ‫از طریــق مهربانــی بــا تصدیــق ایــن موضــوع کــه توجــه‬ ‫ط زیســت و خودتــان روش‬ ‫و مراقبــت از دیگــران‪ ،‬محیــ ‬ ‫صحیــح زندگــی کــردن اســت موضــ ع خــود را نشــان‬ ‫می دهیــد‪ .‬مهربانــی دربــاره ی تاثیــر انــی نیســت بلکــه‬ ‫انتخابــی از ســبک زندگــی اســت‪ ،‬اهنگــی مــوزون و‬ ‫زمزمـه ای اســت کــه بــا تــک تــک انچــه می گوییــد و انجــام‬ ‫می دهیــد در هــم امیختــه اســت‪.‬‬ ‫از گــذر مهربانــی اســت کــه نگرانی درباره ی دارایی بیشــتر‬ ‫دیگــران‪ ،‬لیاقــت بیشــتر یــا کمتــر یا برتــری و کهتــری ان ها‬ ‫بــه نســبت شــما رنــگ می بــازد‪ .‬در عــوض مهربانــی بــرای‬ ‫هــر کــس‪ ،‬از جملــه خــود شــما‪ ،‬ارزش قائــل اســت‪.‬‬ ‫در میانـه ی مهربــان بــودن متوجــه می شــوید کــه همـه ی‬ ‫مــا یــک واحدیــم‪ .‬زمانــی کــه شــما دیگــری را ازرده کنیــد‪،‬‬ ‫خودتــان را نیــز ازرده ایــد‪ .‬و انچــه بــرای حمایــت از دیگــران‬ ‫انجــام می دهیــد از شــما نیــز حمایــت می کنــد‪.‬‬ ‫باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫چطور به دیگران امیدواری بدهیم؟‬ ‫سرویس اموزش‪-‬هدی بانکی‬ ‫در دوران دبیرســتان‪ ،‬مــن شــوت های هوایــی خوبــی در تیــم‬ ‫فوتبال مــان م ـی زدم‪ .‬روزی بــا یکــی از رقبــای سرســخت مان بــازی‬ ‫داشــتیم و چیــزی را کــه مربی مــان در اســتراحت بیــن دو نیمــه‬ ‫گفــت‪ ،‬هرگــز فرامــوش نمی کنــم‪« :‬اگــر فولیــس (‪ )Follis‬همیــن‬ ‫شــوت هایش را ادامــه بدهــد‪ ،‬ســال بعــد ســر از ایالــت کانــزاس یــا‬ ‫دانشــگاه کانــزاس درخواهــد اورد‪ ».‬تصــور کنیــد یــک پســر جــوان را‬ ‫جلوی هم ســن و ســاالنش تایید و تشــویق کنند و به او امیدواری‬ ‫بدهنــد‪ .‬در نیم ـه ی دوم بــازی‪ ،‬مــن عمــا تــوپ را بــه کــره ی مــاه‬ ‫شــوت کــردم!‬ ‫و حــاال بعــد از ‪ ۳۰‬ســال ‪ ،‬نظراتــی ایــن چنینــی هنــوز هــم‬ ‫می تواننــد مــن را بــه وجــد بیاورنــد و ســر حــال کننــد‪ .‬یــک روز‬ ‫ســخنرانی نســبتا خــوب و جذابــی داشــتم و همســرم کــه عضــو‬ ‫هیــات علمــی دانشــگاه اســت‪ ،‬اولیــن کســی بــود کــه بعــد از‬ ‫پایــان ســخنرانی پیــش مــن امــد و گفــت‪« :‬عزیــزم‪ ،‬بســیار عالــی‬ ‫بــود‪ ،‬تــو قطعــا در کارت بهترینــی‪ .‬بیشــتر ســخنرانی هایی کــه در‬ ‫دانشــگاه می شــنوم تــا ایــن حــد خــوب نیســتند‪».‬‬ ‫مــن عاشــق شــنیدن ایــن قبیــل کلمــات هســتم و حتمــا شــما‬ ‫هــم همین طــور هســتید‪ .‬هیــچ چیــز بــه انــدازه ی کلمــات دلگــرم ‬ ‫کننــده و نویدبخشــی کــه از صمیــم قلــب باشــند‪ ،‬نمی توانــد‬ ‫بــه انســان امیــد بدهــد‪ .‬در دنیــای امــروز کــه خودخواهــی‪،‬‬ ‫حیله گــری و حرف هــای کنایــه دار رواج دارد‪ ،‬انســان ها بــه‬ ‫ نــدرت کلمــات تشــویقی می شــنوند‪.‬‬ ‫تجربه دلنشین امیدواری دادن‬ ‫طــی ســال ها تجربــه ای کــه در زمینــه ی امیــدواری دادن بــه‬ ‫صدهــا نفــر کســب کــردم‪ ،‬موفــق بــه کشــف ‪ ۱۰‬شــیوه ی بســیار‬ ‫عالــی بــرای امیــدواری دادن بــه دیگــران شــدم‪ .‬اگــر می خواهیــد‬ ‫روی دیگــران تاثیرگــذار باشــید‪ ،‬الزم اســت تمــام ایــن ‪۱۰‬‬ ‫احســاس را در کوله بــار احساســات تان داشــته باشــید‪ .‬تعجــب‬ ‫اور نیســت کــه افــراد بــه شــدت تمایــل دارنــد‪ ،‬کســی تشــویق و‬ ‫دلگرم شــان کنــد‪ .‬مــن هــم شــما را تشــویق می کنــم تــا ســعی‬ ‫کنیــد در همیــن هفتــه‪ ،‬تمــام ایــن ‪ ۱۰‬احســاس و هیجــان را بــه‬ ‫کار ببریــد‪.‬‬ ‫پذیرش و باور‬ ‫پذیرفتــن و تصدیــق کــردن زمانــی جلــوه پیــدا می کنــد کــه مــا بــا‬ ‫میــل و رغبــت و بــدون قیــد و شــرط‪ ،‬کســی را دوســت بداریــم‪.‬‬ ‫ایــا می توانیــد اشــتباهات کســی را ببینیــد و هم چنــان برای تــان‬ ‫مهــم باشــد و نگرانــش باشــید؟ هیــچ راهــی بهتــر از بــاور و تاییــد‬ ‫یــک فــرد‪ ،‬بابــت همــان چیــزی کــه هســت و نــه بــه خاطــر کاری‬ ‫کــه انجــام می دهــد‪ ،‬وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫عشق ورزی‬ ‫عشـق ورزی بــا ابــراز محبــت و توجــه از طریــق تمــاس فیزیکــی‬ ‫و کالم محبت امیــز جلــوه می کنــد‪ .‬بــه افــراد مــورد عالقه تــان‬ ‫بگوییــد کــه دوست شــان داریــد؛ بــه همســرتان‪ ،‬فرزندان تــان‬ ‫و بــه همکاران تــان عشــق و محبت تــان را ابــراز کنیــد‪ .‬بــه‬ ‫انهایــی کــه در بیمارســتان بســتری هســتند و بــه کســانی‬ ‫کــه در مراســم ازدواج یــا ســوگواری می بینیــد‪ ،‬محبت تــان‬ ‫را اعــام کنیــد‪ .‬امــروز بــا یــک نفــر از افــراد مــورد عالقه تــان‬ ‫تمــاس بگیریــد و بــه او بگوییــد‪« :‬مــن بــه تــو زنــگ زدم تــا فقــط‬ ‫بگویــم‪ ،‬ممنونــم کــه بخشــی از زندگــی مــن و یــک دوســت‬ ‫خــوب برایــم هســتی‪ .‬دوســتت دارم و افتخــار می کنــم کــه تــو‬ ‫را دوســت خطــاب کنــم‪».‬‬ ‫سپاسگزاری‬ ‫سپاســگزاری و قدردانــی بــا ابــراز تشــکر و تحســین جلــوه‬ ‫می کنــد؛ مخصوصــا بــا درک کارهایــی کــه یــک نفــر انجــام داده‬ ‫اســت‪ .‬چنــد وقــت پیــش در یــک گردهمایــی‪ ،‬شــاهد ایــن بــودم‬ ‫کــه یــک معلــم ســالخورده‪ ،‬معلــم جوانــی را بابــت برنامــه ی‬ ‫تابســتانی ای کــه اجــرا کــرده بــود‪ ،‬تحســین و از او قدردانــی کــرد‬ ‫و چهــره ی ان معلــم جــوان‪ ،‬درخشــان و شــاد شــد‪.‬‬ ‫قدردانی‬ ‫موافقــت و رضایــت وقتــی نمــود عینــی می کنــد کــه کســی را‬ ‫تاییــد کنیــم و اهمیــت و ارزش ان رابطــه را بدانیــم‪ .‬کارفرمایــی را‬ ‫می شناســم کــه در جلسـه ای بــه کارمنــد جوانــی گفــت‪« :‬جــاش‬ ‫(‪ ،)Josh‬تــو انبــار را بــه نحــوی ســاماندهی کــردی کــه همــه‬ ‫را خشــنود کــرد‪ .‬حــاال دیگــر مــا می توانیــم هــر چیــزی را کــه‬ ‫می خواهیــم بــه راحتــی پیــدا کنیــم‪ .‬تــو کار هم ـه ی مــا را بســیار‬ ‫ســاده تر کــردی‪ .‬از تــو بســیار متشــکریم‪ ».‬ایــن کارفرمــا یــک کار‬ ‫بــزرگ انجــام داد‪.‬‬ ‫ارتباط‬ ‫وقتــی وارد دنیــای فــرد دیگــری می شــویم‪ ،‬ارتبــاط برقــرار کــردن‬ ‫چ چیــز جایگزیــن وقــت گذاشــتن بــرای‬ ‫معنــادار می شــود‪ .‬هیــ ‬ ‫کســی نمی شــود‪ ،‬و نکتـه ای کــه مهــم اســت تنهــا گذرانــدن وقــت‬ ‫نیســت‪ ،‬بلکــه بایــد بــا تمــام وجودتــان بــه او گــوش دهیــد‪ .‬اگــر‬ ‫واقعــا بــه حرف هــای فــرد مقابل تــان بــا صمیــم قلــب گــوش‬ ‫کنیــد و بــا رفتارتــان بــه او امیــدواری دهیــد‪ ،‬چــه شــاد باشــد‬ ‫و چــه غمگیــن‪ ،‬او در نهایــت ارام و خوشــحال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کشــیش دیویــد اگســبرگر (‪ )David Augsburger‬می گویــد‪:‬‬ ‫«بــرای یــک فــرد عــادی‪ ،‬احســاس شــنیده شــدن‪ ،‬بســیار شــبیه‬ ‫و نزدیــک بــه مــورد عشــق واقــع شــدن اســت و تقریبــا نمی تــوان‬ ‫تفاوت شــان را تشــخیص داد‪».‬‬ ‫تسلی دادن‬ ‫شــما می توانیــد بــا اســتفاده از کلمــات و گفتــار مناســب‬ ‫و تمــاس فیزیکــی‪ ،‬تســلی و امیــدواری بدهیــد‪ .‬اگــر کســی‬ ‫غص ـه دار اســت‪ ،‬بــه دو جملــه واقعــا نیــاز دارد‪« :‬کامــا درکــت‬ ‫می کنــم» و «دوســتت دارم‪ ».‬دس ـت تان را روی شــانه ی کســی‬ ‫کــه درد و ناراحتــی دارد قــرار گذاشــته و بــه او بگوییــد کــه کنــارش‬ ‫هســتید‪.‬‬ ‫تشویق و دادن انگیزه‬ ‫تشــویق را می توانیــد بــا ترغیــب فــرد بــه مایــوس نشــدن و‬ ‫پشــتکار داشــتن بــرای رســیدن بــه هــدف‪ ،‬انجــام دهیــد‪ .‬بــه‬ ‫او زنــگ بزنیــد‪ ،‬برایــش پیــام بگذاریــد‪ ،‬او را ســتایش کنیــد‬ ‫و بــه ســینما یــا رســتوران ببریــد تــا بــا ایــن کار بــه فــردی کــه‬ ‫می خواهیــد امیــدواری بدهیــد‪ .‬انســان ها عاشــق ایــن هســتند‬ ‫کــه کســی بــه انهــا بگویــد‪« :‬مــن بــه کاری کــه داری انجــام‬ ‫می دهــی افتخــار می کنــم‪ .‬تــو ایــن دنیــا را جــای بهتــری بــرای‬ ‫زندگــی می کنــی‪».‬‬ ‫احترام‬ ‫احتــرام‪ ،‬در ارزش قائــل شــدن بــرای دیگــران و مهــم‬ ‫دانستن شــان تجلــی می یابــد‪ .‬ایــا بــه عقیــده و نظــر همســرتان‬ ‫احتــرام می گذاریــد؟ بــه حرف هــای فرزندان تــان گــوش‬ ‫می ســپارید؟ بــرای وقــت دیگــران ارزش قائــل هســتید؟ ایــا‬ ‫ب متفــاوت دارنــد احتــرام‬ ‫بــه کســانی کــه فرهنــگ و مذهــ ‬ ‫می گذار یــد؟‬ ‫امنیت‬ ‫شــما می توانیــد بــا حفــظ تناســب و هماهنگــی در روابــط بــا‬ ‫دیگــران و نشــان دادن اینکــه هیــچ خطــر و اســیبی تهدیدشــان‬ ‫نمی کنــد‪ ،‬حــس امنیــت را القــا کنیــد و موجــب امیــدواری شــوید‪.‬‬ ‫ایــا انهایــی کــه شــما مســئولیت مالی شــان را بــه عهــده داریــد‪،‬‬ ‫خیال شــان از بابــت تامیــن ان راحــت اســت؟ ایــا رابطه تــان بــا‬ ‫دیگــران بــدون تناقــض اســت؟ ایــا بــا کارکنان تــان بــه همــان‬ ‫گونـه ای رفتــار می کنیــد کــه دوســت داریــد بــا شــما رفتــار کننــد؟‬ ‫ایــا اطرافیان تــان می داننــد کــه چــه انتظــاری بایــد از شــما‬ ‫داشــته باشــند؟ ایــا می تواننــد منظورتــان را متوجــه شــوند؟‬ ‫پشتیبانی‬ ‫وقتــی همــراه کســی هســتید و تمــام توجه تــان بــه او اســت‪،‬‬ ‫یعنــی حمایتــش می کنیــد‪ .‬ســعی کنیــد زمان هایــی را کــه فــرد‬ ‫مــورد نظرتــان ممکــن اســت دچــار اســترس شــود‪ ،‬پیش بینــی‬ ‫کنیــد و بــه او امیــدواری بدهیــد‪ .‬در صــورت نیــاز‪ ،‬ایــا قادریــد‬ ‫از نیــروی درون و قــدرت روحــی خودتــان بــرای کمــک بــه او‬ ‫اســتفاده کنیــد؟‬ ‫هیــچ کــدام از ایــن ‪ ۱۰‬مــورد تضمیــن کننــده مشــکالت کمتــر‬ ‫شــما در روابط تــان نیســتند‪ .‬بــه ایــن معنــی نیســت کــه شــما‬ ‫گفتگوهــای ســختی پیــش رو نداشــته باشــید و یــا الزم نباشــد‬ ‫حــد و مــرزی تعییــن کنیــد یــا انهایــی را کــه ازارتــان می دهنــد‬ ‫پیوســته ببخشــید‪ .‬بــه هــر حــال بــه وجــود اوردن امیدواری هــای‬ ‫حقیقــی‪ ،‬همیشــه دقیقــا در بحبوحــه ی پریشــانی ها و‬ ‫اشــفتگی های زندگــی روی می دهنــد‪.‬‬ ‫باچطورهمراهماباشید‪....‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬صدف دژالود‬ ‫چگونه جذاب صحبت کنیم؛‬ ‫نکاتی برای اینکه دیگران‬ ‫را مبهوت خود کنیم‬ ‫برخــی از افــراد ان قــدر جــذاب صحبــت می کننــد کــه محــال اســت‬ ‫از نشســتن پــای صحبت هایشــان خســته شــوید‪ .‬احتمــاال شــما‬ ‫هــم دل تــان می خواهــد بتوانیــد مثــل ایــن افــراد‪ ،‬طــوری صحبــت‬ ‫کنیــد کــه دیگــران شــیفته ی صحبــت کردن تــان شــوند‪ .‬حتمــا‬ ‫می پرســید چگونــه جــذاب صحبــت کنیــم تــا شــنونده متقاعــد‬ ‫شــود پــای صحبت هایمــان بنشــیند‪ .‬جالــب اســت بدانیــد خیلــی‬ ‫از افــرادی کــه جــذاب صحبــت می کننــد‪ ،‬بخــش قابــل توجهــی‬ ‫از ایــن جذابیــت را مدیــون صدایشــان هســتند‪ .‬بــه عبــارت‬ ‫دیگــر‪ ،‬ایــن افــراد توانســته اند بــا امــوزش دادن صدایشــان‪،‬‬ ‫ب جــذب کننــد‪ .‬هــر کســی می توانــد بــا رعایــت نــکات و‬ ‫مخاطــ ‬ ‫انجــام تمریناتــی کــه در ادامــه اشــاره خواهیــم کــرد‪ ،‬صدایــش‬ ‫را در مدتــی نســبتا کوتــاه‪ ،‬دلپذیرتــر از انچــه کــه هســت‪ ،‬تبدیــل‬ ‫کنــد‪ .‬پــس بــا مــا همــراه باشــید تــا بــا عــادات و تمرینــات درســت‬ ‫صحبــت کــردن بیشــتر اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫عادات صحبت کردن در جمع‬ ‫‪ .۱‬رسا صحبت کنید‬ ‫نــه خیلــی اهســته و نــه خیلــی بلنــد صحبــت کنیــد‪ .‬حجــم‬ ‫صدایتــان بایــد بــه انــدازه ای باشــد کــه بــه راحتــی شــنیده شــود‪،‬‬ ‫امــا گــوش را از بلنــدی زیــاد ازار ندهــد‪ .‬اگــر مِن مِــن کنیــد یــا‬ ‫اینکــه صدایتــان فقــط در حــد پِچ پـِـچ بــه گــوش برســد‪،‬حضورتان‬ ‫در گفت وگــو نادیــده گرفتــه خواهــد شــد و چــه بســا دیگــران‬ ‫مــدام وســط صحبت تــان بپرنــد و رشــته ی کالم تــان را قطــع کننــد‪.‬‬ ‫منظــور ایــن نیســت کــه داد بزنیــد‪ ،‬بلکــه فقــط ســعی کنیــد بلنــدی‬ ‫صدایتــان را متناســب بــا موقعیــت تغییــر بدهیــد‪ .‬مثــا اگــر‬ ‫مقابــل جمعیتــی صحبــت می کنیــد کــه تعدادشــان زیــاد اســت‪،‬‬ ‫بایــد بلندتــر صحبــت کنیــد تــا صدایتــان بــه گــوش همــه برســد‪.‬‬ ‫امــا در شــرایط عــادی و مکالمــات روزمــره الزم نیســت خیلــی بلنــد‬ ‫صحبــت کنیــد؛ چــرا کــه ممکــن اســت بــا بلنــد صحبــت کــردن‬ ‫نابه جــا‪ ،‬روی مخاطب تــان تاثیــر منفــی بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬شمرده صحبت کنید‬ ‫تندتنــد صحبــت کــردن عــادت ناپســندی اســت کــه موجــب‬ ‫می شــود دیگــران نتواننــد پـا بـ ه پــای صحبت هایتــان پیــش بیاینــد‬ ‫و منظورتــان را متوجــه شــوند‪ .‬در مــورد افــرادی کــه خیلــی تنــد‬ ‫صحبــت می کننــد‪ ،‬احتمــال زیادتــری وجــود دارد کــه مخاطــب‬ ‫از یــک جایــی بــه بعــد دیگــر بــه ادامــه ی صحبت هایشــان‬ ‫گــوش ندهــد‪ .‬پــس کمــی اهســته تر کلمــات را ادا کنیــد و بیــن‬ ‫جمالت تــان یــک مکــث کوتــاه داشــته باشــید‪ .‬امــا ایــن مکث هــا‬ ‫ب فکــر کنــد کــه‬ ‫نبایــد زیــادی طوالنــی شــوند تــا مبــادا مخاطــ ‬ ‫کلمــات را گــم کرده ایــد و در حــال ســرهم کــردن جمل ـه ی بعــدی‬ ‫هســتید‪ .‬مکث هــای کوتــاه بــه گوینــده فرصــت می دهنــد تــا روی‬ ‫تکه هایــی از کالم خــود تاکیــد بگــذارد و همچنیــن نفســی تــازه‬ ‫کنــد‪ .‬امــا حواس تــان باشــد از ان طــرف بــوم نیفتیــد! خیلــی‬ ‫اهســته صحبــت کــردن هــم عــادت پســندیده ای نیســت‪ .‬اگــر‬ ‫بیــش از حــد اهســته صحبــت کنیــد‪ ،‬بــه گــوش مخاطب تــان‬ ‫یکنواخــت و خســته کننده خواهیــد امــد‪ ،‬طــوری کــه احتمــال‬ ‫دارد طــرف مقابــل حوصلــه اش ســر بــرود و دیگــر بــه ادامــه ی‬ ‫صحبت تــان گــوش نکنــد‪.‬‬ ‫ســرعت ایــده ال صحبــت کــردن چیــزی بیــن ‪ ۱۲۰‬تــا ‪ ۱۶۰‬کلمــه در‬ ‫دقیقــه اســت‪ .‬امــا توصیــه می شــود در ســخنرانی ها بــا ســرعت‬ ‫متغیــر صحبــت کنیــد‪ ،‬یعنــی صحبــت خــود را در هنــگام تاکیــد بــا‬ ‫ســرعت پایین تــر و بــرای ایجــاد هیجــان بــا ســرعت باالتــری پیــش‬ ‫ببریــد‪ .‬در مجمــوع اگــر بتوانیــد بــا ســرعت مناســب و مکث هــای‬ ‫ســنجیده صحبــت کنیــد‪ ،‬حــس کنجــکاوی مخاطــب را تحریــک‬ ‫خواهیــدکــردتــاحواس جمــعپــایادامــه یصحبت هایتــانبنشــیند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬واضح صحبت کنید‬ ‫بــرای اینکــه طــرز صحبــت کردن تــان جذاب تــر بــه نظــر برســد‪،‬‬ ‫حتمــا کلمــات را واضــح ادا کنیــد‪ .‬بایــد در تلفــظ کامــل و صحیــح‬ ‫تمــام کلماتــی کــه بــر زبان تــان جــاری می شــوند‪ ،‬دقــت کافــی‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬بــرای جلوگیــری از نــوک زبانــی تلفــظ کــردن‬ ‫کلمــات بایــد دهــان خــود را هنــگام صحبــت بــه انــدازه ی کافــی‬ ‫بــاز و لب هــا را شــل کنیــد و همچنیــن اجــازه بدهیــد کــه زبــان و‬ ‫دندان هــا در وضعیــت مناســب قــرار بگیرنــد‪ .‬گلــو نیــز بایــد بــاز و‬ ‫ازاد باشــد تــا بتوانیــد کلمــات را بــا صــدای رســا ادا کنیــد‪ .‬شــاید‬ ‫اولــش برای تــان ســخت باشــد تمــام کلمــات را کامــل و صحیــح‬ ‫تلفــظ کنیــد‪ ،‬امــا مطمئــن باشــید تلفــظ واضــح کلمــات بعــد از‬ ‫مدتــی تمریــن برای تــان طبیعــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬نفس عمیق بکشید‬ ‫تنفــس عمیــق یکــی از مهم تریــن مهارت هــای جذابیــت صــدا بــه‬ ‫شــمار مـی رود‪ .‬اغلــب مــردم هنــگام صحبــت کــردن تنــد و کم عمــق‬ ‫نفس می کشــند و به همین علت صدایشــان تودماغی و غیرعادی‬ ‫شــنیده می شــود‪ .‬البتــه گاهــی نفــس کشــیدن غلــط بــه علــت‬ ‫اســترس اســت کــه موجــب می شــود صــدا جیغ جیغــی و گــوش ازار‬ ‫شــنیده شــود و فــرد نتوانــد بــا اعتمــاد به نفس جلوه کند‪ .‬متاســفانه‬ ‫تو پا بزنیــد کــه خوش اهنــگ‬ ‫در چنیــن مواقعــی هرچــه بیشــتر دسـ ‬ ‫صحبــت کنیــد بدتــر خواهــد شــد‪ ،‬مگــر اینکــه بــه جــای قفســه ی‬ ‫ســینه از دیافراگــم نفــس بکشــید‪.‬‬ ‫بــرای تمریــن بــا پنــج شــماره یــک نفــس عمیــق بکشــید‪ ،‬طــوری‬ ‫کــه شــکم تان از هــوا پــر شــود و ســپس بــا پنــج شــماره هــوای‬ ‫فــرو داده شــده را خــارج کنیــد‪ .‬می توانیــد یــک دسـت تان را روی‬ ‫شــکم خــود درســت زیــر اخریــن دنــده بگذاریــد و نفــس بکشــید؛‬ ‫اگــر شــانه هایتان همزمــان بــا دم و بــازدم بــه بــاال و پاییــن‬ ‫حرکــت کردنــد و نیــز توانســتید انبســاط شــکم تان را حــس کنیــد‪،‬‬ ‫یعنــی درســت نفــس می کشــید‪ .‬طــرز صحیــح نفــس کشــیدن را‬ ‫بــه همیــن ترتیــب تمریــن کنیــد و بعــد از اینکــه خــوب مســلط‬ ‫شــدید‪ ،‬هنــگام صحبــت کــردن نیــز همین طــور نفــس بکشــید‪.‬‬ ‫و اما دو نکته‪:‬‬ ‫یادتــان باشــد وقتــی در حالــت نشســته یــا حتی ایســتاده صحبت‬ ‫می کنیــد‪ ،‬پشــت تان صــاف باشــد و قــوز نکنیــد‪ .‬ســرتان را بــاال‬ ‫و شــانه هایتان را بــه ســمت عقــب بگیریــد تــا راحت تــر بتوانیــد‬ ‫نفــس عمیــق بکشــید و صــدای جذاب تــری پیــدا کنیــد‪ .‬صــاف‬ ‫نشســتن و بــدون قــوز ایســتادن بــه افزایــش اعتمادبه نفــس نیــز‬ ‫کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫دم و بــازدم خــود را طــوری تنظیــم کنیــد کــه در پایــان جمــات دم‬ ‫بگیریــد و بــا مکــث کوتاهــی کــه ایجــاد می شــود بــه مخاطب تــان‬ ‫فرصــت بدهیــد تــا محتــوای کالم تــان را هضــم کنــد‪ .‬البتــه اگــر‬ ‫نفــس عمیــق بکشــید‪ ،‬دیگــر مجبــور بــه نفس گیــری مــداوم بیــن‬ ‫جمــات نخواهیــد بــود و می توانیــد بی درنــگ بــه جمل ـه ی بعــدی‬ ‫برویــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬اب کافی بنوشید‬ ‫ســیراب بــودن بــدن بــه افزایــش کیفیــت صــدا کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫اگــر خودتــان را در طــول روز بــه جــای اب فقــط به نوشــیدنی هایی‬ ‫ماننــد قهــوه‪ ،‬نوشــابه و امثــال اینهــا ببندیــد‪ ،‬از رطوبــت مــورد‬ ‫نیــاز تارهــای صوتــی کاســته خواهــد شــد و در نتیجــه جذابیــت‬ ‫صدایتــان پاییــن می ایــد‪ .‬تارهــای صوتــی بایــد انعطاف پذیــر‬ ‫باقــی بماننــد تــا بتواننــد ســریعا ارتعــاش کننــد‪ .‬میانگیــن ارتعــاش‬ ‫تارهــای صوتــی در زنــان ‪ ۲۰۰‬بــار در ثانیــه و در مــردان ‪ ۱۲۰‬بــار‬ ‫در ثانیــه اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬با گام کنترل شده صحبت کنید‬ ‫گام صــدا (نوســانات صــدا بــه لحــاظ کوتاهــی و بلنــدی) تاثیــر‬ ‫ت صحبــت کــردن دارد‪ .‬اگــر روی گام صــدای‬ ‫بســزایی در جذابی ـ ‬ ‫خــود کنتــرل نداشــته باشــید و بــا گام لــرزان صحبــت کنیــد‪،‬‬ ‫ب احســاس خواهــد کــرد کــه دسـت پاچه هســتید و هــول‬ ‫مخاطـ ‬ ‫کرده ایــد‪ .‬امــا اگــر بتوانیــد بــر گام صــدای خــود مســلط شــوید‪،‬‬ ‫شــنونده از گــوش دادن بــه کالم تــان احســاس ارامــش خواهــد‬ ‫گرفــت و ترغیــب می شــود پــای ادامــه ی صحبت تــان بنشــیند‪.‬‬ ‫نبایــد در تمــام مــدت بــا گام یکنواخــت صحبــت کنیــد‪ ،‬بلکــه گام‬ ‫متغیــر امــا کنترل شــده تاثیرگذارتــر اســت‪ .‬مثــا می توانیــد بــرای‬ ‫تاکیدگــذاری روی برخــی کلمــات گام صــدای خــود را باالتــر ببریــد‬ ‫تــا توجــه مخاطــب جلــب شــود‪.‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫پلیــس فتــا از دســتگیری متهمیــن پرونــده قضایــی خبــر داد کــه طــی تمــاس بــا شــهروندان از طریــق شــبکه‬ ‫اجتماعــی واتــس اپ و بیــان اینکــه شــما برنــده شــده ایــد از کاربــران کالهبــرداری مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ فداییــان در راســتای کشــف ایــن پرونــده گفــت‪ :‬در پــی وصــول یــک فقــره پرونــده قضایــی بــه‬ ‫پلیــس فتــا اســتان بــا موضــوع کالهبــرداری اینترنتــی کــه رســیدگی در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برابــر اظهــارات شــاکی مشــخص گردیــد متهــم یــا متهمیــن بــا ترفندهــای مختلــف منجملــه‬ ‫ایجــاد پروفایــل جعلــی در شــبکه اجتماعــی واتــس اپ بــا نــام یکــی از ســازمان هــای دولتــی و تمــاس بــا‬ ‫شــهروندان در نهایــت از انهــا کالهبــرداری مــی کردنــد‪.‬‬ ‫دستگیری‬ ‫کالهبرداران‬ ‫واتس اپی‬ ‫چهار شنبه ‪ 25‬اسفند ‪1400‬‬ ‫اساس روش های‬ ‫منطقی در مقابله‬ ‫با ازارهای‬ ‫اینترنتی‬ ‫سرویس اموزش‪:‬‬ ‫مــا مــی دانیــم کــه مقابلــه بــا ازار و اذیــت انالیــن‬ ‫اســترس زا و طاقــت فرســا اســت‪ ،‬امــا مــی خواهیــم‬ ‫بدانیــد کــه تنهــا نیســتید و پلیــس فتــا اینجــا بــرای‬ ‫شماســت‪ .‬حتــی بــا وجــود اینکــه هیــچ پاســخ درســت‬ ‫یــا کاملــی بــه ازار و اذیــت وجــود نــدارد‪ ،‬مــا این راهنما‬ ‫را بــا نکاتــی طراحــی کرده ایــم کــه می توانــد بــرای‬ ‫موقعیــت خــاص شــما مفیــد باشــد‪ .‬امیدواریــم در‬ ‫ایــن لیســت چیــزی بیابیــد کــه بــه شــما کمــک کنــد تــا‬ ‫فراینــد پاســخگویی بــه ســوء اســتفاده را طــی کنیــد‪.‬‬ ‫لطفــا ً توجــه ویــژه ای بــه توصیــه هــای ارائــه شــده‬ ‫در اینجــا داشــته باشــید و بــا افــرادی کــه بــه انهــا‬ ‫اعتمــاد داریــد تمــاس بگیریــد کــه مــی تواننــد بــه‬ ‫شــما در تکمیــل برخــی از ایــن مراحــل کمــک کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬مــا بــه شــدت توصیــه مــی کنیــم کــه‬ ‫مطمئــن شــوید در طــول ایــن فراینــد‪ ،‬بــرای مراقبــت‬ ‫از خــود وقــت بگذاریــد‪.‬‬ ‫قبــل از شــروع‪ ،‬یــک نفــس عمیــق بکشــید و بــه یــاد‬ ‫داشــته باشــید کــه مــا بــا حمایــت بــی چــون و چــرا‬ ‫اینجــا هســتیم و واقعــا ًامیدواریــم کــه ســختی هــا به‬ ‫زودی پایــان یابــد‪.‬‬ ‫فــورا ًایمنــی خــود را در محیــط هــای مجــازی ارزیابی‬ ‫کنید‬ ‫بــه عنــوان اولیــن قــدم‪ ،‬بایــد امنیــت حســاب هــای‬ ‫خــود را بهبــود و حریــم خصوصــی دیجیتــال خــود را‬ ‫در نظــر بگیرنــد‪ .‬ثانیــا‪ ،‬در حالــی کــه می دانیــم ایــن‬ ‫بهتریــن انتخــاب بــرای همه نیســت‪ ،‬اگــر ازار و اذیت‬ ‫شــامل افــرادی کــه از شــما نفــرت دارنــد باشــد‪ ،‬شــما‬ ‫را تهدیــد بــه مــرگ یــا اســیب بدنــی‪ ،‬یــا اطالعــات‬ ‫ومــکان دسترســی بــه شــما را در محیــط هــای مجازی‬ ‫عمومــی بــه اشــتراک مــی گذارنــد باشــند‪ ،‬بایــد فــورا ًبا‬ ‫پلیــس فتــا تمــاس بگیریــد‪ .‬به خاطر داشــته باشــید‪،‬‬ ‫همیشــه از پلیــس تخصصــی راهنمایــی بخواهیــد‬ ‫زیــرا پلیــس غیــر تخصصــی در بعضــی مواقــع مفیــد‬ ‫نیســتند و تمــاس بــا انهــا می توانــد ســطح اســیب را‬ ‫افزایــش دهــد‪ ،‬بــه ویــژه بــرای جوامــع اســیب پذیر و‬ ‫اقلیت هایــی ماننــد کســانی کــه مشــکالت روحــی و‬ ‫جســمی دارنــد‪.‬‬ ‫بســیاری از مجریان قانون هنوز مطمئن نیســتند‬ ‫کــه ازار و اذیــت انالیــن چیســت‪ ،‬بنابرایــن امــاده‬ ‫شــدن بــرای توضیــح مفاهیمــی ماننــد ‪DOXING‬‬ ‫(کســی کــه اطالعــات هویتــی یــک فــرد را در‬ ‫محیــط انالیــن افشــا مــی کنــد‪ ،‬ماننــد نــام واقعــی‪،‬‬ ‫ادرس خانــه‪ ،‬محــل کار‪ ،‬تلفــن‪ ،‬مالــی و ســایر‬ ‫اطالعــات شــخصی او) و ‪ ( TROLLING‬کســی‬ ‫کــه عمــدا ًســعی مــی کنــد شــما را ناراحــت کنــد‬ ‫یــا بــا شــما مشــاجره کنــد‪ ،‬بــه خصــوص بــا ارســال‬ ‫مطالــب توهیــن امیــز یــا ناخوشــایند در اینترنــت)‬ ‫و بررســی قوانیــن در مــورد ازار و اذیــت انالیــن‬ ‫مــی توانــد مفیــد باشــد‪ .‬مــا درک مــی کنیــم کــه‬ ‫ایــن کار دشــواری اســت امــا مــا اینجــا هســتیم تــا‬ ‫از شــما حمایــت کنیــم‪ .‬اگــر مطمئــن نیســتید کــه‬ ‫چــه نــوع ســوء اســتفاده ای را تجربــه مــی کنیــد‪،‬‬ ‫بــرای دانســتن انــواع ازارهــای اینترنتــی همچنیــن‪،‬‬ ‫بــرای درک بیشــتراز حقــوق خــود‪ ،‬می توانیــد از مــا‬ ‫راهنمایــی بگیریــد‪.‬‬ ‫نگهداری پیام ها و اسناد‬ ‫حتــی اگــر مایــل هســتید کــه یــک رابطــه را فــوری از‬ ‫بیــن ببریــد ممکــن اســت تــاش شــما بــرای فراموش‬ ‫کــردن ان باشــد ولــی نگهــداری ســوابق و پیــام هــا‬ ‫بســیار مهــم اســت‪ .‬ایــن اســناد بخشــی از شــواهدی‬ ‫اســت کــه ممکن اســت بخواهید هنگام گــزارش ازار‬ ‫و اذیــت بــه پلیــس‪ ،‬پلــت فــرم رســانه هــای اجتماعی‬ ‫ارائــه دهیــد‪ .‬اگــر مســتند نکنیــد و رفتــار توهین امیــز‬ ‫از پلتفرمــی کــه در ان منتشــر شــده حــذف شــود‪،‬‬ ‫هیــچ ســابقه ای باقــی نمی گذاریــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬گرفتــن‬ ‫اســکرین شــات یــا عکــس از هــر نمونــه ازار و اذیــت‪،‬‬ ‫از جملــه عکــس‪ ،‬ویدیــو‪ ،‬پیــام‪ ،‬نظــرات یــا تهدیــد‪،‬‬ ‫بســیار توصیــه مــی شــود‪ .‬حتــی اگــر تصمیــم بگیریــد‬ ‫کــه ازار و اذیــت را در حــال حاضــر گــزارش نکنیــد‪،‬‬ ‫نگهــداری ســوابق مــی توانــد ایــده خوبــی باشــد در‬ ‫صورتــی کــه بعــدا ً نظــر خــود را تغییــر دهیــد‪ ،‬بــه‬ ‫خصــوص اگــر ازار و اذیــت تشــدید شــود‪ .‬توصیــه‬ ‫می کنیــم ان شــواهد را در جــای ذخیــره کنیــد و‬ ‫جزئیاتــی ماننــد تاریخ هــا و پلتفرم هایــی کــه داده هــا‬ ‫در ان منتشــر شــده اند را درج کنیــد‪.‬‬ ‫گــزارش کنید‪:‬هنگامــی کــه رفتــار توهیــن امیــز را‬ ‫مســتند کردیــد‪ ،‬مــی توانیــد ان را بــه پلتفرمــی کــه‬ ‫در ان رخ داده گــزارش دهیــد‪ .‬راهنمــای بگیریــد‬ ‫تــا یــاد بگیریــد کــه چگونــه پیام هــا یــا نظــرات ازار‬ ‫دهنــده را مســتقیما ًبــه شــاد ‪ ،‬روبیــکا ‪ ،‬ای گــپ و‪...‬‬ ‫گــزارش دهیــد‪ .‬بــه یــاد داشــته باشــید کــه پلتفرم هــا‬ ‫سیســتم های مختلفــی بــرای گــزارش دارنــد‪ ،‬امــا‬ ‫معمــوالً‪ ،‬پــس از دریافــت گــزارش‪ ،‬ناظــران هــر‬ ‫مــورد را ارزیابــی می کننــد تــا تعییــن کننــد کــه ایــا‬ ‫سیاســت های انهــا را نقــض می کنــد یــا خیــر‪.‬‬ ‫متاســفانه‪ ،‬گــزارش تضمیــن نمی کنــد کــه محتــوا‬ ‫حــذف می شــود یــا اینکــه بــرای شــما یــک تجربــه بــد‬ ‫را رقــم میزنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬مــا ایــن راهنمایــی را‬ ‫ایجــاد کرده ایــم زیــرا می خواهیــم اطالعــات مفیــدی‬ ‫در مــورد نحــوه واکنــش شــرکت های رســانه های‬ ‫اجتماعــی بــه سوءاســتفاده و گزینه هایــی کــه‬ ‫هنــگام گــزارش دادن داریــد بــه شــما ارائــه دهیــم‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬بــه خاطــر داشــته باشــید که گــزارش های‬ ‫بیشــتر احتمــال حــذف محتــوا را افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫از تماشــاگران دیگــر بخواهیــد کــه در گــزارش تخلــف‬ ‫بــه شــما کمــک کننــد‪.‬‬ ‫تصمیــم بگیریــد کــه چگونــه بــه ازار و اذیــت‬ ‫پاســخ می دهیــد‪:‬‬ ‫در این قســمت‪ ،‬نحوه برخورد شــما با ازاردهنده ها‬ ‫را کــه مــی توانیــد انجــام دهیــد را گزین ـ ه بــه گزینــه‬ ‫بــرای پاســخ بــه ازار دهنده هــا بررســی می کنیــم‪ .‬در‬ ‫نهایــت‪ ،‬شــما کنتــرل ایــن موضــوع را در دســت دارید‬ ‫و می توانیــد تصمیــم بگیریــد کــه چــه روشــی بــرای‬ ‫شــما بهتــر عمــل می کنــد‪ .‬گزینــه ای کــه بــرای یــک‬ ‫نفــر کار مــی کنــد بــرای دیگــری جــواب نمــی دهــد‬ ‫و مــوردی کــه علیــه یــک ازاردهنــده کار مــی کنــد‬ ‫ممکــن اســت علیــه دیگــری کارســاز نباشــد‪ .‬تاکتیکی‬ ‫را انتخــاب کنیــد کــه بــرای شــما بهتریــن احســاس را‬ ‫دارد و بــه یــاد داشــته باشــید کــه پلیــس اینجاســت تا‬ ‫از شــما حمایــت کنــد‪.‬‬ ‫انهــا را نادیــده بگیرید‪:‬مــا مــی دانیم که گفتن این‬ ‫کار اســان تــر از انجــام ان اســت‪ .‬گاهــی اوقــات بــه‬ ‫نظــر مــی رســد بهتریــن کاری کــه می توانیــد انجــام‬ ‫دهیــد ایــن اســت کــه بــه هــر پیــام یــا نظــری پاســخ‬ ‫دهیــد و بــه تــرول هــا‬ ‫بگوییــد کــه اشــتباه‬ ‫مــی کننــد یــا ســعی‬ ‫مــی کنیــد نکتــه ای را‬ ‫کــه شــما بیــان کــرده‬ ‫ایــد روشــن کنیــد‪ .‬در‬ ‫حالــی کــه مطالعــات‬ ‫می دهــد‬ ‫نشــان‬ ‫کــه پاســخ دادن‬ ‫ازاردهنده هــا‬ ‫بــه‬ ‫می توانــد بــه کاهــش‬ ‫اســیب کمــک کنــد‪،‬‬ ‫مــا می دانیــم کــه‬ ‫می توانــد‬ ‫ایــن‬ ‫طاقت فرســا باشــد و‬ ‫بــرای شــما اشــکالی نــدارد کــه بگوییــد «ارزش ان‬ ‫را نــدارد»‪ .‬اگــر نمی خواهیــد یــا اگــر در حــال تبدیــل‬ ‫شــدن بــه ان هســتید‪ ،‬مجبــور نیســتید درگیــر‬ ‫شــوید‪ .‬کامــا ً اشــکالی نــدارد توهین هــا و ســوء‬ ‫اســتفاده را نادیــده بگیریــد‪.‬‬ ‫انها را بالک و مسدود کنید‬ ‫مــی توانیــد گزینــه هــای دیگری را بــرای محافظت از‬ ‫خــود در نظــر بگیریــد‪ ،‬از جملــه حذف افــراد از تصویر‬ ‫نمایــه خــود یــا مســدود کــردن انهــا بــرای جلوگیــری‬ ‫از شــروع گفــت وگــو بــا شــما‪ ،‬افــزودن شــما بــه‬ ‫لیســت دوســتان ویــا ارســال محتــوا بــه شــما‪ .‬اگــر‬ ‫در رســانه های اجتماعــی مــورد ازار و اذیــت قــرار‬ ‫می گیریــد‪ ،‬نگاهــی بــه راهنمــای ایمنــی رســانه های‬ ‫اجتماعــی مــا بیندازیــد تــا چگونــه افــراد را در هــر‬ ‫پلتفــرم رســانه های اجتماعــی مســدود کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر صاحــب یــک وبــاگ یــا وب ســایت هســتید‬ ‫و شــخصی بــه طــور مــداوم نظــرات ازاردهنــده‬ ‫ارســال می کنــد‪ ،‬می توانیــد بــا اســتفاده از‬ ‫«بــاک ادرس ‪ »IP‬ان هــا را مســدود کنیــد‪ .‬ارائــه‬ ‫دهنــدگان وبــاگ ویجــت هــای قابــل نصــب را‬ ‫ارائــه می دهنــد ماننــد وردپــرس‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫بــه خاطــر داشــته باشــید کــه اگــر ازاردهنده هــا‬ ‫را مســدود کنیــد‪ ،‬نمی توانیــد ببینیــد کــه ایــا ســوء‬ ‫اســتفاده تشــدید می شــود یــا خیــر‪.‬‬ ‫ان ها را بی صدا یا ساکت کنید‬ ‫وقتــی می خواهیــد ازار و اذیــت را در اینــده پیگیــری‬ ‫کنیــد‪ ،‬امــا نمی خواهیــد محتــوای ان را در صفحــه‬ ‫معمولی تــان ببینیــد‪ ،‬می توانیــد جایگزین هــای‬ ‫دیگــری ماننــد بی صــدا کــردن یــا محدودیــت کــردن را‬ ‫در نظــر بگیریــد‪ .‬اگــر فکــر مــی کنید الزم اســت از یک‬ ‫دوســت بخواهیــد کــه ازار و اذیــت را پیگیــری کنــد‪.‬‬ ‫ان ها را افشا کنید‬ ‫اگــر در انجــام ایــن کار احســاس راحتــی‬ ‫می کنیــد‪ ،‬مــی توانیــد بــه جــای تمرکــز بــر‬ ‫روی شــما‪ ،‬رســانه های اجتماعــی خــود را‬ ‫بــا چرخانــدن لنــز بــه ســمت ازاردهنــده هــا‬ ‫بازپــس بگیریــد‪ .‬یــک اســکرین شــات از ازار‬ ‫و اذیــت خــود بگیریــد و ان را بــا روایتــی کــه‬ ‫می خواهیــد بــه شــما گفتــه شــود بازنشــر‬ ‫کنیــد‪ .‬نمونــه ای از موقعیت هایــی کــه در ان‬ ‫افشــای مزاحم کننــدگان شــما مفیــد خواهــد‬ ‫بــود‪ ،‬زمانــی اســت کــه جعــل هویــت یــا افتــرا را‬ ‫تجربــه می کنیــد (راهنمــای درک ازار و اذیــت مــا‬ ‫را بررســی کنیــد)‪ .‬در ایــن مــوارد‪ ،‬مــی تواند ایده‬ ‫خوبــی باشــد که بــرای جلوگیری از کالهبــرداری‬ ‫یــا ســوء تفاهــم احتمالــی‪ ،‬بــه مخاطبیــن خــود‬ ‫در رســانه های اجتماعــی اطــاع داده و هشــدار‬ ‫دهیــد‪.‬‬ ‫انها را درگیر کنید‬ ‫اگــر احســاس می کنیــد کــه بایــد صدایتــان شــنیده‬ ‫شــود‪ ،‬می توانیــد بــا ترول هــا مقابلــه کنیــد یــا بــه‬ ‫ان هــا پاســخ دهیــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬بــه یــاد داشــته‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪504‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫هیجاناتچهارشنبه‬ ‫اخر سال‬ ‫باشــید کــه اگــر تصمیــم بگیرید این مســیر را انتخاب‬ ‫کنیــد‪ ،‬ممکــن اســت خطراتــی وجــود داشــته باشــد‪:‬‬ ‫می توانیــد بــه ترول هــا ایــده وموضوع جدیــد بدهید‪،‬‬ ‫کــه ازار و اذیــت را تشــدید یــا افزایــش می دهــد یــا بــه‬ ‫ســوء اســتفاده کننــدگان توجــه کنیــد کــه لیاقــت ان‬ ‫را ندارنــد‪ .‬بــه خاطــر داشــته باشــید کــه هــدف مبــارزه‬ ‫اتــش‪ ،‬بــا اتــش نیســت‪ ،‬بلکــه در عــوض مبــارزه‬ ‫اتــش بــا اب اســت‪ .‬اگــر کســی چیــز بــدی می گویــد‪،‬‬ ‫فقــط چیــز بــدی نگوییــد‪ ،‬ایــن فقــط به چرخــه بیهوده‬ ‫را تولیــد می کنــد‪.‬‬ ‫درعــوض ســعی کنیــد بــه خــود توضیــح دهیــد‬ ‫کــه چــرا کاری را کــه انجــام داده ایــد یــا پیامــی کــه‬ ‫نوشــته اید‪ ،‬چــرا بــرای شــما مهــم اســت‪ ،‬چــرا فکــر‬ ‫می کنیــد کــه بایــد بــرای دیگــران مهــم باشــد‪ .‬بــا خیال‬ ‫راحــت تحقیقــات بیرونــی را وارد بحــث کنیــد یــا از‬ ‫شــوخ طبعــی یــا همدلــی اســتفاده کنیــد‪ .‬امــا هرگــز‬ ‫تحریــک یــا بحــث نکنیــد‪ .‬در برخــی مــوارد‪ ،‬درگیــر‬ ‫شــدن بــا ازاردهنــده می توانــد بــرای فــردی کــه ازار و‬ ‫اذیــت را تجربــه می کنــد‪ ،‬توانمنــد باشــد‪.‬‬ ‫هیــچ پاســخ درســتی بــرای ایــن ســوال وجــود نــدارد‬ ‫کــه ایــا بایــد بــا ازاردهنــده هــای انالیــن درگیــر شــوید‬ ‫یــا نــه‪ .‬ایــن یــک انتخــاب کامــا شــخصی اســت‪ ،‬تنهــا‬ ‫شــما مــی دانیــد کــه چگونــه مــی خواهیــد پاســخ‬ ‫دهیــد و چــه چیــزی باعــث مــی شــود احســاس‬ ‫امنیــت کنیــد‪ .‬بــه یــاد داشــته باشــید‪ ،‬در پایــان روز‪،‬‬ ‫ایــن مســئولیت ازاردهنــده اســت کــه شــما را ازار‬ ‫ندهد‪ ،‬این مســئولیت شــما نیســت که پاســخ کامل‬ ‫را داشــته باشــید‪.‬‬ ‫روش هــای کــه دوســتان شــما میتواننــد بــرای‬ ‫شــما انجــام دهنــد‬ ‫‪ -1‬اگــر مــورد بمبــاران ازاردهنــده هــا قــرار گرفتیــد‪،‬‬ ‫از دوســتان و خانــواده خــود بخواهیــد نظــرات‬ ‫توهیــن امیــز را تعدیــل کنند یا حتی حســاب های‬ ‫شــما را مدیریــت کننــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬از ان هــا بخواهیــد کــه در مستندســازی و ردیابــی‬ ‫محتــوای توهیــن امیــز بــه شــما کمــک کننــد‪ .‬از‬ ‫تماشــاگران درخــوش قلــب نیــز مــی تواند به شــما در‬ ‫ایــن فراینــد کمــک کنــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬متحــدان شــما ممکــن اســت بــه شــما کمــک‬ ‫کننــد تــا ســوء اســتفاده را در رســانه های اجتماعــی‬ ‫گــزارش دهیــد‪ ،‬گزارش هــای بیشــتر باعــث می شــود‬ ‫کــه پلتفــرم رســانه های اجتماعــی رفتــار توهین امیــز‬ ‫را از بیــن ببــرد‪.‬‬ ‫‪ -4‬ان هــا مــی تواننــد بــه شــما کمــک کننــد تــا نظرات‬ ‫مثبــت خــود را در رســانه هــای اجتماعــی یــا پســتی‬ ‫کــه بــرای ازار و اذیــت شــما اســتفاده شــده اســت را‬ ‫بــه اشــتراک بگذارنــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬مــی توانیــد از ان هــا بخواهیــد که از یک هشــتگ‬ ‫یــا یــک اســتراتژی ضــد صحبــت هــای مزاحمــان از‬ ‫شــما پشــتیبانی کننــد‪.‬‬ ‫در نهایــت بــرای هرگونــه راهنمایــی و گــزارش‬ ‫ازار اینترنتــی مــی توانیــد بــا پلیــس فتــا ارتبــاط‬ ‫برقــرار کنیــد‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‏رســمی‏برابــر رای شــماره ‪ 1400/1636‬هیــات اول‪/‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‏فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کاللــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم زهــرا ابلــی‏فرزنــد عیســی بــه شــماره شناســنامه ‪ 837‬صــادره از درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪68‬‏مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از ‪-199‬‬ ‫اصلــی واقــع در قریــه کوســه بخــش حــوزه ثبــت ملــک کاللــه خریــداری از مالــک‏رســمی اقــای عطــا خــان عطایــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‏اگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد‏ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‏مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت در صــورت انقضــای‏مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/12/09 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/12/25 :‬م‪-‬الــف‪10192 :‬‏ بهمــن ســارلی‪-‬رئیس ثبــت اســناد و امــاک کاللــه‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۱۵۰۴‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۷۴۰‬تقاضــای خانــم ســوده پایــدار بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۱‬وکــد ملــی ‪ ۲۱۲۲۵۰۴۷۶۵‬صــادره از گــرگان فرزنــد غالمحســین در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۲۵/۵۱۵‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۲۷‬اصلــی واقــع در اراضــی کرپــان بخــش دوحــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال ازمالــک رســمی درویشــعلی ویــزواری بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــداز تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪، ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪ .‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/۱۲/09 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/۱۲/25 :‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری م‪.‬الف‪۱۰۳۷۱ :‬‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005005029‬مــورخ ‪ 1400.11.21‬هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامه قانون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک نادعلــی پلنگــی مزرعــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000493‬تقاضــای اقــای ســروش پلنگــی مزرعــه بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 2260129471‬و کــد ملــی‏‏‪ 2260129471‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد نادعلــی در ششــدانگ عرصــه اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده (گلخانــه) بــه‏مســاحت ‪ 5000‬متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ -17‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬مزرعــه کتــول‬ ‫گلخانــه بخــش ‪ 6‬حــوزه‏ثبتــی علــی ابــاد بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪135959‬مــورخ ‪ 1400.08.29‬تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه‏محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد‏از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‏یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪135 :‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400.12.09:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400.12.25 :‬‏‪‎ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۱۴۴۵‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۶۱۶‬تقاضــای خانــم طیبــه محبــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۰۷‬وکــد ملــی ‪ ۲۱۲۱۳۱۴۰۳۲‬صــادره‬ ‫از گــرگان فرزنــد حســین در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۴۰۸/42‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ ۱۵۱۰‬فرعــی از ‪_۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قــادر ابــاد بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫انتقــال ازمالــک رســمی صفــر فیــوج بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــداز تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۱۲/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۲/25 :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری م‪.‬الف‪۱۰۳۷۳ :‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد سندرســمی برابرمــاده ‪3‬ومــاده ‪ 13‬ییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی وســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی تصرفــات ماالکانــه بالمعــارض اقای‪/‬خانــم داریــوش زمانــی علویجــه بشــماره شناســنامه ‪ 29016‬بشــماره ملــی ‪ 2090278129‬صــادره ازســاری فرزنــد ســتارمتقاضی کالســه پرونــده ‪ 140011441248000389‬درششــدانگ یــک قطعه زمین‬ ‫کــه دران احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ 337.54‬مترمربــع قســمتی ازپــاک ‪ 322‬فرعــی از‪ 268‬اصلــی واقــع دراراضــی مــازاد اوزینــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ 2‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی محمــود شــفیعی علویجــه دارد ب‪..‬لــذا‬ ‫بــه منظوراطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزاگهــی میشــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکرشــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرچــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارایــه نمایــد‪ .‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/12/9‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‬ ‫‪ 1400/12/ 25‬حجــت اللــه تجــری رییــس اداره ثبــت اســنادوامالک منطقــه دو گــرگان‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005004640‬مــورخ ‪ 1400.11.02‬هیئــت موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬ایین‏نامــه قانون تعیین تکلیـ ‪‎‬‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و‏ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی علی اباد سلســله ایادی از مالک رضا غریبی جعفراباد تصرفات مالکانه‏بالمعارض کالســه ‪ 1400114412005000222‬تقاضای خانم فاطمه قاســم پوربه شــماره شناســنامه ‪2110488190‬‬ ‫و کــد ملــی‏‏‪ 2110488190‬صــادره ازگــرگان فرزنــد علیرضــا در ششــدانگ اعیــان بــه انضمــام پنــج دانــگ و چهــل وچهــار صــدم دانــگ مشــاع از‏ششــدانگ عرصــه کــه دران احــداث بناشــده و جهــت مابقــی ان اجــاره نامــه اوقاف بــااداره اوقاف تنظیم شــده به مســاحت ‪201.47‬‬ ‫متــر مربــع‏مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ -4‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬روســتای جعفرابــاد عدالــت ‪11‬کوچــه منبــع اب فرعــی اول ســمت‏راســت قــواره دوم بخــش ‪5‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد بــه اســتناد تاییدیــه شــماره ‪ 6500‬مــورخ ‪ 1400.10.01‬بنیــاد مســکن شهرســتان‬ ‫گــرگان و‏مجــوز شــماره ‪ 15786889‬مــورخ ‪ 1400.09.22‬اداره اوقــاف و امــور خیریــه ناحیــه یــک گــرگان تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه‏فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی‏اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم‏و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم‏نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الــف‪133 :‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400.12.09:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400.12.25 :‬‏‪ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫سرویس اجتماعی ‪ -‬انسیه وحدانی‪:‬‬ ‫در میــان جشــن هــای ایــران باســتان‪ ،‬چهارشــنبه ســوری‪،‬‬ ‫برغــم فــراز و فرودهــای بســیار‪ ،‬از معــدود اییــن هایــی اســت‬ ‫‏کــه تــا کنــون در جامعــه ایرانــی زنــده و پابرجــا اســت‪ .‬ایــن‬ ‫جشــن و ســرور همگانــی گرچــه در کنــه خــود دوســتی و‬ ‫‏زدودن کینــه از دل هــا را نمایندگــی مــی کنــد و ماننــد هــر‬ ‫اییــن ملــی از عوامــل تقویــت انســجام و اتحــاد اجتماعــی‬ ‫‏اســت‪ ،‬امــا در چنــد ســال اخیــر در محتــوا و شــکل برگــزاری‬ ‫ان تغییراتــی بنیادیــن بــه وجــود امــده بــه ترتیبــی کــه بجــای‬ ‫‏ســرود “زردی مــن از تــو‪ ،‬ســرخی تــو از مــن”‪ ،‬صــدای داد و‬ ‫فریــاد بیشــتر بگــوش مــی رس ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫شــاد بــودن اتفــاق خوبــی اســت و یکــی از نیاز هــای فطــری‬ ‫بشــر اســت‪ .‬نوجوانــان و جوانــان بــه لحــاظ داشــتن‏نیــروی‬ ‫مضاعــف مترصــد فرصتــی هســتند کــه شــادی و نشــاط خــود‬ ‫را اظهــار و انــرژی خــود را تخلیــه کننــد‪،‬‏امــا امــروزه خیلــی‬ ‫از ایــن ســنت ها بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت و بــه‬ ‫جــای ان نوجوانــان و جوانــان بــه‏اســتفاده از مواد محترقــه‬ ‫خطرنــاک‪ ،‬بمب هــای دست ســاز و ترقه هــای غیر اســتاندارد‬ ‫و کار هــای خطرنــاک‏روی اورده ان ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‎‬هیجانــات و احساســات می تواننــد نقــش بســیار مهمــی‬ ‫در واکنش هــا و رفتار هــای مــا داشــته باشــند؛ امــا‏هی ـچ گاه‬ ‫امــوزش نمی بینیــم کــه چطــور ان هــا را بشناســیم و مدیریت‬ ‫کنیــم و ســپس بــه نحــو شایســته بــه‏فرزنــدان انتقــال دهیم‪،‬‬ ‫زیــرا رفتــار والدیــن و اطرافیــان نزدیــک بــه وســیله کــودکان‬ ‫تقلیــد می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬اداره و کنتــرل هیجانــات بــه معنــای نادیــده گرفتــن یــا‬ ‫ســرکوب ان هــا نیســت بلکــه بــه معنــای ابــراز ان هــا‏بــدون‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اســیب رســاندن بــه خــود و دیگــران اســ ‪‎‬‬ ‫والدیــن نبایــد احساســات فرزنــد نوجــوان را کنتــرل کننــد‬ ‫بلکــه بایــد ان را مدیریــت کننــد‪ ،‬زیــرا هــر وقــت‏احساســات‬ ‫فرزنــدان کنتــرل شــود‪ ،‬در ان هــا محدودیــت ایجــاد می شــود‬ ‫و وقتــی احساســات محــدود شــود‪،‬‏بــه صــورت رفتــار ناســالم‬ ‫خــود را نشــان می ده ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اگــر هیجانــات بــه درســتی هدایــت شــوند‪ ،‬منجــر بــه تولید و‬ ‫نــواوری می شــوند و در صورتــی کــه هیجانــات بــا‏روش هــای‬ ‫صحیــح تخلیــه نشــوند‪ ،‬تجمــع پیــدا می کننــد و بــه رفتار هــای‬ ‫پرخاشــگرانه تبدیــل می شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اســتفاده از مــواد محترق ـ ‪‎‬ه‪‎‬و نارنجک هــا ابــزار مناســبی بــرای‬ ‫تخلیه هیجانات نیســت و اســتفاده از مواد‏محترقه در لحظه‬ ‫می توانــد هیجانــی را تولیــد کنــد کــه ایــن هیجــان همــراه بــا‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫تــرس‪ ،‬بــرون ریــزی خشــم و‏احســاس رهــا شــدگی اسـ ‪‎‬‬ ‫هیجــان ناشــی از مصــرف مــواد محترقــه بــه صــورت کوتــاه‬ ‫مــدت اضطــراب را کاهــش می دهــد و احســاس‏لــذت تولیــد‬ ‫می کنــد‪ ،‬امــا در ادامــه ایــن شــیوه تخلیــه هیجانــات می توانــد‬ ‫باعــث افزایــش اضطــراب و اســیب‏رســیدن بــه خــود فــرد‪،‬‬ ‫ی‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دیگــران و امــوال عمومـ ‪‎‬‬ ‫حضــور نوجوانــان و جوانــان در جمع هــای دوســتانه می تواند‬ ‫احتمــال انجــام رفتار هــای پــر خطــر را در‏مراســم چهارشــنبه‬ ‫ســوری افزایــش دهــد‪ ،‬بنابرایــن خانواده هــا بایــد نوجوانــان‬ ‫و جوانــان را بــه ســمت تخلیــه‏صحیــح هیجاناتشــان ســوق‬ ‫دهنـ ‪‎‬د‪‎.‬‏ ان هــا می تواننــد در کنــار هــم جمــع شــوند و بــا انجام‬ ‫ی‪‎‬بپردازنــد‏‪.‬‬ ‫برخــی بازی هــای‏ســالم بــه جشــن وشــاد ‪‎‬‬ ‫انســیه وحدانــی کارشــناس ارشــد مرکــز مشــاوره ارامــش‬ ‫فرماندهــی انتظامــی‬ ‫هشدار‪:‬‬ ‫مجرمین با ارسال پیامک به‬ ‫نام ثنا قوه قضائیه‪ ،‬مرکز‬ ‫مبارزه با جرایم سازمان‬ ‫یافته‪ ،‬وزارت اطالعات و‬ ‫سایر ادارات دولتی به همراه‬ ‫لینک از شماره های شخصی‪،‬‬ ‫به دنبال کالهبرداری و خالی‬ ‫نمودن حساب شما هستند‪.‬‬ ‫لطفا کلیک نفرمایید‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -504‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 13‬شعبان ‪- 1443‬شماره ‪-504‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪13-- 2022‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 25‬اسفند ‪16-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫ماهی شب عید ‪-‬نعلبندان‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫روش معاشرت با مردم‬ ‫‪ 313‬شهید‬ ‫در یک گردان‬ ‫خط شکن‬ ‫قسمت اول‬ ‫خا َلط َ ً‬ ‫ــاس ُم َ‬ ‫قــال علــی (علیه الســام ) َ‬ ‫ــم َم َع َهــا بَکَــ ْوا‬ ‫خالِطُــوا الن َّ َ ‬ ‫ن ِمت ُّ ْ‬ ‫ــه ا ِ ْ‬ ‫ن ِع ْ‬ ‫ــم ‪.‬‬ ‫شــت ُْم َحنُّــوا ا ِ َلیْک ُ ْ‬ ‫َع َلیْک ُ ْ‬ ‫ــم ‪َ ،‬و ا ِ ْ‬ ‫امــام علــی (ع) فرمود‪:‬ان گونــه بــا مــردم معاشــرت کنیــد کــه اگــر بمیریــد بــر‬ ‫مــرگ شــما اشــک بریزنــد و اگــر زنــده بمانیــد بــه شــما عشــق ورزنــد‪.‬‬ ‫مى دانیــم اســام دینــى اجتماعــى اســت و ایــات قــران و روایــات اســامى‬ ‫به طــور گســترده از معاشــرت خــوب بــا مــردم ســخن گفتــه اســت و روایــات‬ ‫متواتــرى در ایــن بــاره در منابــع حدیــث وارد شــده‪ .‬کالم امــام علــی(ع)‬ ‫در اینجــا نیــز ناظــر بــه همیــن معناســت مى فرماید‪«:‬ان گونــه بــا مــردم‬ ‫معاشــرت کنیدکــه اگــر بمیریــد بــر مــرگ شــما اشــک ریزندواگــر زنــده مانیــد‬ ‫بــه شــما عشــق ورزنــد»‪.‬‬ ‫اشــاره بــه این کــه پیونــد محبــت و دوســتى را از طریــق برخــورد خــوب و‬ ‫نیکــى و خدمــت کــردن بــه مــردم انچنــان محکــم کنیــد کــه شــما را بــه‬ ‫منزلــۀ نزدیک تریــن عزیــزان خــود بداننــد؛ هــرگاه از دســت برویــد جــاى‬ ‫شــما در میــان انهــا خالــى باشــد؛ ولــى در دل همــواره از شــما یــاد کننــد و‬ ‫بــر عواطــف و محبت هایــى کــه نســبت بــه انهــا داشــتید اشــک بریزنــد و در‬ ‫حــال حیــات پروان ـه وار گــرد شــما بگردنــد و از معاشــرت بــا شــما لــذت ببرنــد‪.‬‬ ‫در واقــع امــام علــی ((ع)در اینجــا مســئلۀ محبــت و نیکــى کــردن بــه مــردم‬ ‫را بــا داللــت التزامــى و ذکــر لــوازم بیــان فرمــوده اســت‪ ،‬زیــرا اشــک ریختــن‬ ‫بعــد از مــرگ و عشــق ورزیــدن در حــال حیــات از لــوازم قطعــى محبــت بــا‬ ‫مــردم اســت‪.‬‬ ‫در حدیثــى از پیغمبــر اکــرم(ص) حســن معاشــرت بــا مــردم‪ ،‬نشــانۀ اســام‬ ‫شــمرده شــده مى فرمایــد‪:‬‬ ‫س ـلِماً؛ بــا کســى کــه همنشــین‬ ‫ـن َصا َحبَــکَ تَکُـ ْ ‬ ‫ـن ُم َصا َحبَ ـ َ ه َمـ ْ ‬ ‫ْسـ ْ ‬ ‫ـن ُم ْ‬ ‫«اَح ِ‬ ‫توســت خوش رفتــارى کــن تــا مســلمان باشــى»‪.‬‬ ‫در حدیث دیگرى از امام امیر مومنان (ع)مى خوانیم‪:‬‬ ‫ـب الْا ْ‬ ‫ـران ؛ بــا بــرادران نیکــى‬ ‫ـان َو تَغَ َّمـ ْد ذُن ُوب َ ُهـ ْ‬ ‫«صا ِ‬ ‫خـ َ‬ ‫حـ ِ‬ ‫ـم بِالْ ُغ ْفـ ِ‬ ‫ـوان بِالْاحْسـ ِ‬ ‫کــن و گناهانشــان را ببخــش»‪.‬‬ ‫امام صادق( ع)مى فرماید‪:‬‬ ‫ـن َرا َف َقــه؛‬ ‫حبَـ ُ ‬ ‫ـن َلـ ْ ‬ ‫ـس ِمنَّــا َمـ ْ ‬ ‫ـن ُص ْ‬ ‫ـن َص ِ‬ ‫ـم یُح ِ‬ ‫ـه َو ُم َرا َف َقـ َه َمـ ْ‬ ‫حبَـ َه َمـ ْ‬ ‫ْسـ ْ‬ ‫«اِنَّـ ُـه َلیْـ َ‬ ‫ان کــس کــه بــا دوســتانش خوشــرفتارى نکنــد و بــا رفیقــش رفاقــت نداشــته‬ ‫باشــد از مــا نیســت»‪.‬‬ ‫ایــن دســتورات کــه نمونه هــاى فــراوان دیگــرى نیــز در روایــات دارد بــر‬ ‫خــاف چیــزى اســت کــه در دنیــاى مــادى امــروز معمــول اســت؛ نــه در‬ ‫زندگــى بــا دوســتان خــود عشــق مى ورزنــد و نــه بعــد از مرگشــان بــر انهــا‬ ‫اشــک مى ریزنــد‪ ،‬زیــرا در دنیــاى مــادى عواطــف را درک نمى کننــد و همــواره‬ ‫دنبــال منافــع مــادى خویشــند‪.‬‬ ‫در تاریــخ اســام نمونه هــاى زیــادى بــراى انچــه در بــاال امــد دیــده مى شــود‬ ‫کــه بعــد از مــرگ افــراد نیکــوکار شــهر انهــا یکپارچــه عــزا شــد و در حیاتشــان‬ ‫دوســتان پروانـه وار گــرد ان هــا بودنــد‪.‬‬ ‫نمونــه بــارز ایــن ســبک زندگــی اســامی _ ایرانــی کــه دل هــای مــردم را‬ ‫جــذب خــود نمــوده ‪ ،‬زندگــی ‪ ،‬مبــارزات ؛ جهــاد و شــهادت{ ســردار دلهــا‪،‬‬ ‫شــهید واالمقــام حــاج قاســم ســلیمانی } اســت کــه دقیقــا بــر اســاس‬ ‫الگوهــای رفتــاری اســامی و ســیره طیبــه پیامبــر اعظــم(ص) ‪ ،‬ائمــه‬ ‫معصومیــن (ع)و راه و رســم مجاهــدان اســت ‪ .‬انچــه در تشــییع جنــازه‬ ‫مطهــر ایــن شــهید اتفــاق افتــاد و نمایــش عجیــب حضــور مــردم در ان‬ ‫مویــد همیــن موضــوع اســت‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪ _۱‬نهج البالغــه امــام علــی (علیه‏الســام )کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب‬ ‫پیــام امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد دوازدهم‪.‬صفحــات ‪ ۷۳‬تــا ‪۷۷‬‬ ‫کرونا در کمین است‬ ‫تهیــه و تنظیــم‪ { :‬محمــد دیلــم کتولــی ‪ ،‬رزمنــده و جانباز‬ ‫گردان حمزه سیدالشــهدا و فعال رســانه ای گلســتان}‬ ‫ایــن گــزارش بــه پــاس ایثــار و فــداکاری و شــجاعت‬ ‫دالوران خطــه شــمال کشــور و اهــداء شــهدای واالمقــام‬ ‫گــردان حمــزه سیدالشــهداء (ع) لشــکر ویــژه ‪ 25‬کربــا و‬ ‫همچنیــن حضــور تعــداد زیــادی از رزمنــدگان علــی ابــادی‬ ‫در ایــن گــردان بــه مخاطبــان محتــرم تقدیــم مــی شــود‬ ‫گــردان حمــزه سیدالشــهدا (ع) لشــکر ‪ 25‬کربــا از همــان‬ ‫روزهــای اغــاز شــکل گیــری‪ ،‬بــه عنــوان یــک گــردان خــط‬ ‫شــکن شــناخته شــد‪ .‬بــا اعــزام شــهید «داوود شــیخ‬ ‫هدایتــی» بــه ایــن گــردان‪ ،‬رزمنــدگان اعزامــی از علــی‬ ‫ابادکتــول بــه تدریــج در ایــن گــردان ســازماندهی شــدند‪.‬‬ ‫حضور گردان در چنگوله‪ ،‬شلمچه‪ ،‬ماووت‪ ،‬دربندی خان‬ ‫و چندیــن محــور عملیاتــی دیگــر بــرای انجــام عملیات هــای‬ ‫تهاجمــی علیــه دشــمن بعثــی عــراق و عملیــات هــای‬ ‫تدافعــی و حفــظ مرزهــای خاک مقدس جمهوری اســامی‬ ‫ایــران افتخاراتــی اســت کــه رزمنــدگان گــردان حمــزه (ع) بــا‬ ‫فرمانــده جــوان خــود کــه در ســال شــهادتش تنهــا ‪ 19‬بهــار را‬ ‫ســپری کــرده بــود‪ ،‬بدســت اورنــد‪.‬‬ ‫بعــد از گذشــت ‪ 1400‬ســال بــاز هــم دیــن خــدا و حکومــت‬ ‫اســامی مــورد هــدف و هجــوم دشــمنان و منافقــان قــرار‬ ‫گرفــت‪ ،‬ولــی بــاز هــم حمــزه هــای زمــان بــه دفــاع از کیــان‬ ‫و امّــت خویــش بــه پــا خواســتند؛ فرزنــدان بزرگــی کــه در‬ ‫دامــان همیــن خــاک و در مکتــب پیــر جمارانــی پــرورش‬ ‫یافتــه بودنــد در لشــکر ویــژه ‪ 25‬کربــا در لبیــک بــه نــدای‬ ‫«هــل مــن ناصــر ینصرنــی» رهبــر خــود بــه حضــرت حمــزه‬ ‫سیّدال ّ‬ ‫شــهداء (س) اقتــدا نمــوده و حمــزه وار در گردانــی بــا‬ ‫نام ان بزرگوار در ســالهای حماســه و ایثار و در عملیاتهای‬ ‫دفــاع مقــدّس خــط شــکن و افتخــار افریــن بودنــد تــا‬ ‫همانند اســوه و الگوی خویش‪ ،‬طراوت ایمان‪ ،‬شــجاعت‪،‬‬ ‫عشــق بــه ارمــان هــای انقــاب و از خــود گذشــتگی را‬ ‫تفســیر کننــد و بــه یــادگار بــر جــای بگذارنــد‪.‬‬ ‫ســام وصلــوات خــدا بــر ســردار شــجاع اســام حضــرت‬ ‫حمــزه سیّدالشّــهداء(س) و ســام ودرود بــر ســردار‬ ‫محــور چنگولــه‪ ،‬برحُّرشــمال‪ ،‬بــر زاهــد و عــارف شــب‬ ‫زنــده دار و بــر فاتحــان کربــای ‪ 5‬والفجــر ‪ 10‬و گرامــی بــاد‬ ‫نــام همــه ی دلیــران و قهرمانــان گمنــام ایــن گــردان و‬ ‫جاودانــه بــاد همــه حماســه هــای وصــف ناشــدنی انــان‪.‬‬ ‫تاریخچه گردان و عملیـات ها‪:‬‬ ‫گــردان حمــزه ســیّد ال ّ‬ ‫شــهداء(س) از بــدو تاســیس در‬ ‫عملیاتهــای مختلفــی کــه لشــکر ‪ 25‬کربــا در ان حضــور‬ ‫داشــت نقــش افرینــی مــی کــرد و حتّــی در بعضــی از‬ ‫صحنــه هــای نبــرد تاثیــرات خــاص و شــگرفی را داشــته و‬ ‫کارنامــه درخشــانی را برجــای گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه ابتــدا بــه تاریخچــه تشــکیل گــردان و شــرحی‬ ‫کوتــاه بــه انچــه را کــه در دوران ‪8‬ســاله دفــاع مق ـدّس در‬ ‫گردان سیّد الشّهداء(ع) رخ داده اشاره نموده ونیزنگاهی‬ ‫امــاری وجامــع بــه عملیاتهــای افنــدی وپدافنــدی کــه ایــن‬ ‫گــردان دران حضورداشــته خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫در عملیــات بیــت المقــدّس ورمضــان گردانــی بــا نــام‬ ‫حمــزه در قالــب تیــپ کربــا حضــور داشــت و قبــل از‬ ‫عملیــات محــرم نیروهــای جــان بــر کــف مازنــدران در‬ ‫قالــب تیــپ کربــا در غــرب کشــور (دره مــور مــوری)‬ ‫مســتقر بودنــد‪ .‬در ایــن دوران گردانــی بــا نــام ســیّد‬ ‫الشّــهداء(ع)(امام حســین (ع)بــه فرماندهــی ســردار‬ ‫حــاج علــی فــردوس حضــور داشــت و در کنــار ان نیــز‬ ‫گــردان ضــد زره بــا نــام حضــرت حمــزه ســیّد ال ّ‬ ‫شــهداء(ع)‬ ‫کــه فرماندهــی ان را یکــی از نیروهــای قــم بــر عهــده‬ ‫داشــته فعّالیــت مــی نمــود‪ .‬در همیــن ایــام نیــز ســردار‬ ‫رشــید اســام ناصــر بهداشــت بــا یــک گــردان نیــرو وارد‬ ‫کردســتان مــی شــود‪.‬‬ ‫عملیــات محــرم در ابــان ‪ 1361‬توســط رزمندگان اســام‬ ‫انجــام مــی شــود و پــس از ان دو گــردان مذکــور بــا توجّــه‬ ‫بــه تغییــر وتحــوالت انجــام شــده وتدابیــر فرماندهــان‬ ‫و انحــال گــردان ســیّد ال ّ‬ ‫شــهداء(ع) بــا یکدیگــر ادغــام‬ ‫مــی شــوندوگردانی باســازمانی جدیــد و بــه نــام حضــرت‬ ‫حمــزه ســیّد ال ّ‬ ‫شــهداء (س) بــه فرماندهــی ســردار شــهید‬ ‫ناصــر بهداشــت تشــکیل مــی گــردد‪.‬‬ ‫در عملیــات والفجــر مقدماتــی گــردان حمــزه حضــور‬ ‫داشــته ولــی وارد عمــل نشــد‪ .‬در عملیــات والفجــر یــک‬ ‫کــه در فروردیــن مــاه ســال ‪ 62‬کــه در منطقــه شــرهانی‬ ‫انجــام شــد ایــن گــردان جــزء معــدود گردانهایــی بــود کــه‬ ‫بــه عنــوان گــردان خــط شــکن ایفــای نقــش مــی کــرد‪.‬‬ ‫گــردان حمــزه ســیّد ال ّ‬ ‫شــهداء(س) در ایــن عملیــات بــا‬ ‫نیروهــای ارتــش ادغــام شــده بود‪.‬درعملیــات والفجــر‬ ‫‪ 4‬کــه در مهــر مــاه ســال ‪ 62‬انجــام گرفــت گــردان‬ ‫حمــزه بــه فرماندهــی شــهید بهداشــت در ان حضــور‬ ‫داشــت ودر ایــن عملیــات شــهید محمّدرضــا محمــودی‬ ‫راد کــه بــه عنــوان معــاون گــردان بــوده بــر اثــر ترکــش‬ ‫خمپــاره بــه شــهادت مــی رســد و شــهید بهداشــت نیــز‬ ‫از ناحیــه دســت مجــروح مــی گــردد و در مجمــوع ارکان‬ ‫فرماندهــی گــردان مجــروح و یــا شــهید شــده بودنــد‪.‬‬ ‫در عملیــات والفجــر ‪ 6‬نیــز گــردان حمــزه ســیّد‬ ‫الشّــهداء(س) شــرکت داشــت کــه درایــن عملیــات‬ ‫شــهید جعفــر شــیر ســوار معاونــت گــردان را بــر عهــده‬ ‫داشــته درحالــی کــه در ایــن ایــام شــهید بهداشــت بــه‬ ‫دلیــل جراحــات دســت کمتــردر گــردان حضــور داشــت‬ ‫وبرادرســیروس عالم(جانشــین گردان)نیــز بــه علــت‬ ‫جراحــت بســتری شــده بــود بــه نوعــی فرماندهــی گــردان‬ ‫بــر عهــده شــهید شــیر ســوار بــوده اســت‪.‬‬ ‫بعــد از عملیــات والفجــر ‪ 6‬گــردان حمــزه درموقعیــت‬ ‫شــهید بیگلــو واقــع در جــاده سوســنگرد مســتقر شــد‬ ‫و در تابســتان ســال ‪ 63‬بــه خطــوط پدافنــدی پاســگاه‬ ‫زیــد منتقــل و اســتقرار یافــت‪ .‬در ایــن دوران شــهید‬ ‫یوســف ســجودی بــه عنــوان فرمانــده گــردان حمــزه‬ ‫ســیّد ال ّ‬ ‫شــهداء(س) معرفــی شــد‪ .‬البتـّـه حضــور ایشــان‬ ‫در گــردان بــه علــت فرماندهــی یکــی از تیپهــای لشــکر‬ ‫‪ 17‬علــی بــن ابــی طالب(ع)طوالنــی نشــدو نگــه داری‬ ‫ایــن خــط تــا اواســط شــهریورماه ادامــه داشــت‪ ،‬بعــد‬ ‫از ان مدّتــی گــردان دوبــاره در شــهید بیگلــو مســتقر‬ ‫گردیــدو ســپس بــه محــور چنگولــه رفــت و از اواخــر‬ ‫ابــان مــاه ســال‪ 63‬در چنگولــه مســتقر شــد و تــا پایــان‬ ‫مــرداد ســال‪ 64‬بــه مــدّت ‪ 9‬مــاه نگهــداری خــط ایــن‬ ‫منطقــه حســاس را بــر عهــده داشــت‪ .‬شــهید بهداشــت‬ ‫کــه در ان هنــگام فرمانــده محــور چنگولــه بــود در ‪19‬‬ ‫اردیبهشــت ســال ‪ 64‬در کمیــن ضــد انقــاب قرارگرفــت‬ ‫وبــه همــراه تعــدادی ازرزمنــدگان بــه شــهادت رســیّد ‪.‬‬ ‫شــهید شیرســوار فرمانــده گــردان حمــزه شــد تــا اینکــه‬ ‫ماموریــت گــردان در چنگولــه بــه پایــان رســیدو در ایــن‬ ‫زمــان شــهید شیرســوار نیــز بــه علــت بــر عهــده گرفتــن‬ ‫فرماندهــی گــردان ویــژه شــهدا بــا گــردان خداحافظــی‬ ‫نمودشــایان ذکــر اســت ایــن فرمانــده دالورنیزدرهفــت‬ ‫تپــه دراثــر بمبــاران هوایــی و یــک روز قبــل از عملیــات‬ ‫کربــای ‪ 4‬بــه شــهادت رســید‪.‬‬ ‫بعــد از چنگولــه گــردان حمــزه بــه خــط نگهــداری‬ ‫شــط العلــی (هورالعظیــم ) اعــزام شــد تــا اینکــه بــرای‬ ‫عملیــات والفجــر ‪ 8‬بــه هفــت تپــه امــد‪ .‬در ایــن عملیــات‬ ‫فرماندهــی گــردان حمــزه ســیّد الشّــهداء (س) کــه‬ ‫حضــوری قدرتمنــد و تاثیــر گــذار از خــود نشــان داد ‪،‬‬ ‫بــر عهــده شــهید صــادق مکتبــی بــوده اســت‪ .‬ایشــان در‬ ‫شــب عیــد ســال ‪ 65‬و در مرحلــه دوم عملیــات والفجــر‬ ‫‪ 8‬بــه شــهادت رســید‪.‬‬ ‫گــردان حمــزه ســیّد الشّــهداء(س) در عملیــات کربــای‬ ‫‪،1‬ازادســازی مهــران‪ ،‬نیــز حضــور داشــت‪ .‬در ایــن عملیــات‬ ‫فرماندهــی گــردان بــه عهــده ســردار نانــوا کناری بــود و حاج‬ ‫جــواد کارگــر نیــز جانشــین وی بــود‪ .‬در حالــی کــه گــردان‬ ‫حمــزه خــط شــکن بــود‪ ،‬شــش شــهید نیزتقدیــم نمــود‪.‬‬ ‫بعــد از ایــن عملیــات گــردان در ماموریــت کربــای پنــج‬ ‫بــا اســتعداد دو گــردان عمــل نمــود‪ .‬فرمانــده گــردان حمزه‬ ‫ســردار نانــوا کنــاری بــوده و شــهید محمّــد علــی ملــک‬ ‫فرماندهــی گــردان ‪ 2‬را بــر عهــده داشــته کــه درمرحلــه‬ ‫دوم عملیــات بــه فیــض شــهادت نائــل مــی شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن گــردان در عملیــات کربــای ‪ 8‬حضــور داشــته‬ ‫کــه پــس از ان فرماندهــی گــردان بــه حــاج جــواد کارگــر‬ ‫ســپرده مــی شــود و در همیــن ایــام عــازم کردســتان مــی‬ ‫شــوند تــا در عملیــات کربــای ‪ 10‬حضــور یابنــد در ایــن‬ ‫عملیــات بــرادر اکبــر خنکــدار فرماندهــی گــردان را بــر‬ ‫عهــده داشــته و بــرادر محســن قربانــی و شــهید قــورچ‬ ‫بیگــی بــه ترتیــب معــاون و جانشــین ایشــان بــوده انــد‪.‬‬ ‫پــس از ان گــردان راهــی بانــه مــی شــود تــا بــه‬ ‫فرماندهــی بــرادر اکبــر خنکــدار در عملیــات نصــر ‪4‬‬ ‫شــرکت نمایــد‪.‬‬ ‫بعــد از ایــن عملیــات گــردان بــه هفــت تپّــه برگشــت و از‬ ‫انجــا بــه خرمشــهر اعــزام شــدتا پــس از اســتقرار کوتاهــی‬ ‫درایــن شــهر جهــت حضــوردر عملیــات والفجر‪10‬بــه‬ ‫فرماندهــی بــرادر محســن قربانــی راهــی کردســتان شــود‪.‬‬ ‫در ایــن عملیــات گــردان از نظــر نیرویــی تلفــات و صدمات‬ ‫زیــادی را متحمــل شــد و ‪ 43‬شــهید تقدیــم نمــود کــه در‬ ‫حضــور گــردان در عملیــات هــای مختلــف ایــن تعــداد بــی‬ ‫ســابقه بــوده اســت‪ .‬و شــهید حســن قــورچ بیگــی نیــز بــه‬ ‫عنــوان جانشــین گــردان و شــهید رضــا حــق شــناس در‬ ‫ایــن عملیــات بــه شــهادت رســیّدند‪.‬‬ ‫گــردان بعــد از والفجــر‪ 10‬بــه هفــت تپّــه برگشــت و‬ ‫خــط نگهــداری شــلمچه را برعهــده گرفــت‪ ،‬پــس از‬ ‫اســتقرار ‪ 20‬روزه درایــن منطقــه نیروهــا بــه مرخصــی‬ ‫کوتــاه مدّتــی رفتندتادربرگشــت دو گروهــان بــه جزیــره‬ ‫مجنــون اعــزام شــوند درایــن دوران برادرمحســن قربانــی‬ ‫فرماندهــی گــردان را بــر عهــده داشــت‪ ،‬در ایــن منطقــه‬ ‫پدافنــدی عــراق حملــه ی ســنگینی بــه جزیــره مجنــون‬ ‫نمود((معــروف بــه تــک مجنــون)) و گــردان حمــزه در‬ ‫محاصــره قــرار گرفــت و تعــدادی از نیروهــااز جملــه‬ ‫ســرداران شــهیدداوود شــیخ هدایتــی و ابراهیــم جهلــن‬ ‫بیــن بــه شــهادت رســیده وتعــدادی نیزمجــروح شــده‬ ‫و‪ 13‬نفرنیــزدر اوج رشــادت و ایثــار ودر کمــال مظلومیــت‬ ‫و معصومیــت ازاده شــدند‪ .‬بعــد از ایــن گــردان تازمــان‬ ‫پذیــرش قطعنامــه درشــلمچه حضــور داشــت البتـّـه پــس‬ ‫از پایــان جنــگ نیزگــردان تــا اواخــر ســال ‪ 71‬درمواضــع‬ ‫پدافنــدی مختلــف حضــور داشــته کــه در قســمت بعــدی‬ ‫بــه انهــا اشــاره خواهــد شــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

شماره : 1008
تاریخ : 1403/03/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

شماره : 1007
تاریخ : 1403/03/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

شماره : 1006
تاریخ : 1403/03/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

شماره : 1005
تاریخ : 1403/03/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

شماره : 1004
تاریخ : 1403/03/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

شماره : 1003
تاریخ : 1403/03/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!