روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 503 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 503

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 503

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 503

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬اسفند ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 15-‬مارس ‪ /12 -2022/‬شعبان ‪ -1443/‬شماره‪503‬‬ ‫ناله در نخلستان‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫برای اولین بار‬ ‫کارگران دیده شدند‬ ‫‪2‬‬ ‫نکاتی درباره‬ ‫ازدواج موفق‪...‬‬ ‫‪7‬‬ ‫جلوگیری از تغییر کاربری‬ ‫‪ 130‬هزار مترمربع‬ ‫از زمین های کشاورزی‬ ‫گلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫ظرفیت های موجود‬ ‫پای کار باشند‬ ‫‪5‬‬ ‫چگونه مهربان باشیم؟‬ ‫‪6‬‬ ‫‏ کاهش فاصله سبد‬ ‫معیشت با دستمزد‬ ‫‪3‬‬ ‫بحــث افزایــش پلکانــی از ســال های گذشــته توســط کارشناســان و فعــاالن حــوزه کارگــری‬ ‫‏قبلــی بــه ان توج ـه ای نداشــتند و ایــن باعــث شــده بــود‬ ‫مطــرح شــده بــود‪ ،‬امــا دولت هــای‏قبل‬ ‫ـود‪..‎‎.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫حداقــل و حداکثــر بگیــران دارای فاصلــه طبقاتــی پرداختــی بســیاری شــده بــو ‪‎‬د‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫کاالهای اساسی‬ ‫رو به ارزانی‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫رییــس اتــاق اصنــاف ایــران گفــت‪ :‬بــا تمهیــدات‬ ‫دولــت در راســتای کاهــش تــورم‪ ،‬شــاهد کاهــش‬ ‫قیمــت در برخــی اقــام بودیــم کــه امیدواریــم ایــن‬ ‫رونــد ادامــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از از اتــاق اصنــاف‬ ‫ایــران‪« ،‬ســعید ممبینــی» در ســیزدهمین اجــاس‬ ‫هفتمیــن دوره هیات رئیســه اتــاق اصنــاف‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬مطابــق هــر ســال بــا توجــه بــه نزدیــک‬ ‫شــدن روزهــای پایانــی ســال‪ ،‬برنامه هــای ویــژه ای‬ ‫در راســتای کنتــرل قیمت هــا و تشــدید بازرســی ها‬ ‫در دســتور کار تمــام اتاق هــای اصنــاف کشــور قــرار‬ ‫گرفتــه اســت و بازرســان اصنــاف و اتحادیه هــا در‬ ‫کنــار ســایر بخش هــا‪ ،‬رصــد قیمــت و کنتــرل بــازار را‬ ‫برعهــده دارنــد‪.‬‬ ‫قیمت مرغ و برنج کاهش یافت‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تمهیداتــی کــه دولــت در راســتای‬ ‫کاهــش تــورم در بــازار انجــام داده شــاهد کاهــش‬ ‫قیمــت در برخــی از اقــام ماننــد قیمــت مــرغ و برنــج‬ ‫وارداتــی و ایرانــی بوده ایــم کــه امیــدوار هســتیم ایــن‬ ‫رونــد ادامــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق اصنــاف ایــران در خصــوص ضــرورت‬ ‫تزریــق ســه دز واکســن مدیــران واحدهــای صنفــی و‬ ‫کارکنــان اصنــاف‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬با شــیوع بیمــاری کرونا‬ ‫و اُمیکــرون مباحثــی در خصــوص کاهــش فعالیــت‬ ‫صنــوف و تعطیلــی برخــی از گروه هــای صنفــی‬ ‫مطــرح شــد کــه بــرای جلوگیــری از صدمــات وارده در‬ ‫پــی تعطیــات واحدهــای صنفــی کــه در ســال های‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫سوگنامه مادر شهید مفقوداالثر گلستانی‪:‬‬ ‫پسر دالورم کجایی؟‬ ‫گذشــته شــاهد ان بودیــم‪ ،‬بــا همــکاری وزارت‬ ‫بهداشــت و ســتاد ملــی کرونــا‪ ،‬شــرط الــزام واکســینه‬ ‫شــدن واحدهــای صنفــی و کارکنان شــان مطــرح‬ ‫شــد کــه در ســامانه نیــز ثبــت می شــود و صنوفــی‬ ‫کــه واکســینه نشــده باشــند از ادامــه فعالیتشــان‬ ‫ممانعــت بــه عمــل خواهــد امــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬ضــروری اســت بــه جهت جلوگیــری از‬ ‫ت در فعالیــت صنفــی‪ ،‬تمام صنوف‬ ‫اعمــال محدودیـ ‬ ‫بــا تزریــق دز ســوم واکســن کرونــا‪ ،‬نســبت بــه ثبــت‬ ‫نــام در ســامانه ایــران مــن و اخــذ ‪ QR‬کــد و نصــب‬ ‫در محــل قابــل رویــت در واحــد صنفــی اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫ممبینــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬یکــی از دغدغــه جامعــه‬ ‫صنفــی در ایــام پایانی ســال‪ ،‬برگزاری نمایشــگاه های‬ ‫عرضــه مســتقیم کاال بــود کــه بــه دلیــل ارائــه کاالی‬ ‫بی کیفیــت و نبــود حضــور تولیدکننــدگان‪ ،‬رضایــت‬ ‫مصرف کننــدگان و جامعــه صنفــی را بــه دنبــال‬ ‫نداشــت‪ .‬بــا رایزنی هــای صــورت گرفتــه از ســوی اتــاق‬ ‫اصنــاف ایــران و همــکاری وزارت صمــت‪ ،‬فروش های‬ ‫فوق العــاده در قالــب طــرح نمایشــگاهی بــه‬ ‫وســعت ایــران برگــزار شــد کــه رضایــت اصنــاف و‬ ‫مصرف کننــدگان را بــه دنبــال داشــته کــه همــه ایــن‬ ‫مــوارد مســتلزم همــکاری و مشــارکت واحدهــای‬ ‫صنفــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫اتصال اتاق اصناف به درگاه ملی صدور مجوزها‬ ‫رییــس اتــاق اصنــاف ایــران همچنیــن از تالش هــای‬ ‫تمــام اتاق هــای اصنــاف کشــور در خصــوص‬ ‫فعال ســازی و اتصــال بــه درگاه ملــی صــدور‬ ‫مجوزهــای الکترونیکــی‪ ،‬کــه اقدامــی کامــا ًبرجســته‬ ‫و حائــز اهمیــت بــود قدردانــی کــرد و افــزود‪ :‬تمــام‬ ‫اتاق هــای اصنــاف کشــور در ایــن طــرح پیشــگام‬ ‫بودنــد و بــا مشــارکت و همــکاری همــه اتاق هــا اجرای‬ ‫ایــن طــرح میســر شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه الیحــه بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬در ارتبــاط بــا الیحــه بودجــه ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫پیشــنهادهایی بــه مجلــس شــورای اســامی داده‬ ‫شــده و در خصــوص تبصــره مــاده ‪ ۱۰۰‬و دیگــر مــوارد‬ ‫راهکارهــای موثــری ارائــه شــده و رونوشــت ان نیــز‬ ‫بــه تمــام اســتان ها ارســال شــده کــه بــرای تحقــق ان‬ ‫نیــاز بــه رایزنــی بــا نماینــدگان اســتانی اســت و در ایــن‬ ‫زمینــه ضروریســت نماینــدگان اتــاق اصنــاف ایــران‬ ‫همــکاری و مســاعدت الزم را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫همچنیــن در پایــان نشســت‪ ،‬بودجــه پنــج اتحادیــه‬ ‫کشــوری کســب وکارهای مجــازی‪ ،‬اسانســور و پلــه‬ ‫برقــی‪ ،‬ســوخت های جایگزیــن ‪ CNG‬و صنایــع‬ ‫وابســته‪ ،‬گازهــای طبــی و صنعتــی و فروشــگاه های‬ ‫زنجیــره ای بــه رای گیــری گذاشــته شــد کــه بــا حداکثــر‬ ‫اراء بــه تصویــب اعضــای هیئــت نماینــدگان اتــاق‬ ‫اصنــاف ایــران رســید‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫سرویس ایثار و شهادت‪:‬‬ ‫ده هــا مــادر گلســتانی پــس از گذشــت‬ ‫حــدود ‪ ۳۳‬ســال از پایــان جنــگ همچنــان‬ ‫چشــم انتظــار دیــدن نشــانه ای از فرزنــد‬ ‫خــود هســتند تــا دل نــاارام خــود را التیــام‬ ‫بخشــند کــه یکــی از ان هــا‪ ،‬مهربانــو‬ ‫رحیمــی اســت؛ مــادر شــهیدی کــه هــر چــه‬ ‫منتظــر مانــد خبــری از عبــاس رشــیدش‬ ‫نشــد‪ .‬نــه خــودش امــد و نــه حتــی‬ ‫اســتخوان ها و لباس هــا و پالکــش‪.‬‬ ‫ایــن مــادر شــهید گلســتانی خــود را شــاگرد مکتــب حضــرت زینــب (س) مــی دانــد و بــا وجــود ســال هــا‬ ‫چشــم انتظــاری و ارزوی دیــدن دوبــاره فرزنــش و در اغــوش کشــیدن نشــانه ای از ایــن دالور‪ ،‬یــاداوری‬ ‫مصیبت هــای خانــدن اهــل بیــت در کربــا روحــس دردکشــیدهاش را ارام مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه یــاد مــی اورد کــه همــان اول زندگــی بــا همســرش تصمیــم می گیرنــد نــام فرزنــد اول را اگــر پســر بــود‬ ‫بــه یــاد رشــادت های دالور کربــا عبــاس بگذارنــد و همــان عبــاس اولیــن و اخریــن فرزنــد ایــن خانــواده‬ ‫کوچــک شــد‪.‬‬ ‫تــک فرزنــد خانــواده ارام ارام رشــد کــرد و بــزرگ شــد‪ ،‬چــراغ خانــه و انیــس و همــدم پــدر و مــادر شــد و‬ ‫دل کنــدن از شــیرین زبانــی هــای عبــاس بــرای پــدر و مــادر ناممکــن بــود‪.‬‬ ‫عبــاس حــاال پســر بزرگــی شــده و بــا اموختــن فــوت و فــن کشــاورزی‪ ،‬عصــای دســت پــدر در کشــاورزی‬ ‫و مزرعــه داری اســت‪.‬‬ ‫تابســتان بــا پــدر بــه گندمــزار مــی رفــت و شــب را بــرای نگهــداری خوشــه هــای طالیــی گنــدم از هجــوم‬ ‫حیوانــات بــه صبــح مــی رســاند‪.‬‬ ‫همــان روزهــا بــود کــه خبــر قبولــی ات در کنکــور بــه گوشــت رســید و شــادی در چشــمانت بــرق زد ‪.‬‬ ‫رشــته ای بــود کــه ســال هــا برایــش درس خوانــده بــودی در بهتریــن دانشــگاه ایــران و همــان لحظــه بــا‬ ‫بوســیدن دســتان پــدر او را در شــادی بــزرگ خــود ســهیم کــردی‪.‬‬ ‫نمــی دانــم چنــد مــاه بــه دانشــگاه رفتــی امــا زمــان زیــادی نگذشــته بــود کــه خبــر حملــه عــراق بــه ایــران را‬ ‫شــنیدی ‪ .‬بــدون وقفــه تحصیــل در رشــته مهندســی را رهــا کــردی و عــازم جبهــه هــا شــدی ‪ .‬وای کــه چقــد‬ ‫بــرای رفتــن عجله داشــتی پســرم!‬ ‫پیــش از تــو پــدر بــه جبهــه رفتــه بــود و هــر چــه اصــرار کــردم کــه الاقــل بگــذار او بیایــد و بعــد تــو بــرو‬ ‫نپذیرفتــی و رفتــی ‪ .‬طاقــت دوریــت را نداشــتم نمــی توانســتم ببینــم تــو هــم رفتــی بــه جایــی کــه صبــح و‬ ‫شــامش بــا گلولــه و خمپــاره امیختــه اســت‪.‬‬ ‫گفتــم برایــت ارزوهــای زیــادی دارم‪ .‬گفتــم اگــر قــرار اســت بــه ایــن کشــور خدمــت کنــی مــی توانــی بــا‬ ‫درس خوانــدن در پیشــرفت و اعتــای کشــور گام بــرداری امــا دلــت جــای دیگــری بــود و رفتــی‪.‬‬ ‫اب و قــران در دســت از زیــر کالم خداونــد رد شــدی و دیگــر نگــران نبــودم چــون تــرا بــه خــدای امــام‬ ‫حســین (ع) ســپرده بــود ‪ .‬پیشــانیت را بوســیدم و همــراه دیگــر هــم قطارانــت راهــی شــدی‪.‬‬ ‫گل عمــرم! اخریــن بــاری کــه امــدی اســفندماه بــود‪ .‬گفتم عید امســال را کنارم بمان گفتی‪« :‬نمی شــود‪.‬‬ ‫اگــر همــه بخواهنــد بیاینــد کــه بایــد جبهــه تعطیــل شــود و کشــور را دو دســتی تقدیــم بعثی هــا کنیــم»‬ ‫رفتــی و مــن کاســه اب پشــت ســرت ریختــم‪.‬‬ ‫اواخــر فروردیــن مــاه بــود کــه شــنیدم دوســتت حــاج مهــدی برگشــت‪ .‬بــه خانــه انهــا رفتــم تــا از تــو خبــر‬ ‫بگیــرم کــه گفــت تــا لحظــات اخــر بــا تــو بــود‪ .‬امــا گلولــه خمپــاره کنــار شــما اصابــت کــرد و دیگــر هیــچ کس‬ ‫چیــزی بــه یــاد نداشــت‪ .‬زمانــی کــه بــه هــوش امــده بــود در بیمارســتان از همــه ســراغت را گرفــت امــا‬ ‫کســی خبــر نداشــت‪.‬‬ ‫پــاره تنــم ســال هــا همــراه پــدر همــه جــا را گشــتیم و ســراغت را از هــر کســی کــه گمــان می کردیــم کــه‬ ‫ممکــن اســت خبــری از تــو داشــته باشــد گرفتیــم امــا کســی خبــری نداشــت‪.‬‬ ‫گفتیــم شــاید بــه اســارت درامــدی امــا نــام زیبایــت در هیــچ یــک از لیســت هــای اســرا نبــود و هــر بــار‬ ‫ناامیــد تــر از قبــل بــه خانــه مــی امدیــم‪.‬‬ ‫پســرم خالصــه میگویــم گذشــت امــا ســخت گذشــت‪ .‬پــدر در فراقــت جــان داد امــا اینــک ایــن مــن‬ ‫هســتم کــه هنــوز چشــم بــه راهــت دوختــم در طــی ایــن ســالیان هرگــز بــه ذهنــم خطــور نکــرد کــه کاش‬ ‫نمی فرســتادمت اگــر بازهــم تاریــخ تکــرار شــود دیگــر همــان مخالفت هــای اولیــه را هــم نمی کنــم و بــا‬ ‫طیــب خاطــر پایــه رضایــت نامــه را امضــا مــی کنم‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دو شنبه ‪ 23‬اسفند‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53,340,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 12,289,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 121,460,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 124,440,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 71,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 41,100,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪503‬‬ ‫در چنین روزی‬ ‫عملیات بیت المقدس‪3‬‬ ‫بازگشت قدرت خرید از دست‬ ‫رفته کارگران بعد از سال ها‬ ‫عالــی کار مــورد بررســی قــرار گرفــت تــوان پرداخــت‬ ‫کارفرماهــا بــود و بــر مبنــای مباحــث دقیــق علمــی در حضــور‬ ‫نماینــدگان گروه هــای کارفرمایــی انجــام شــد؛ ایــن تــوان‬ ‫وجــود دارد و هیــچ ســوال و شــائبه ای از ســوی نماینــدگان‬ ‫کارگــری بی پاســخ گذاشــته نشــد و انچــه در نهایــت بــه‬ ‫تصویــب رســید حاصــل اقناعــی بــود کــه در ایــن جلســات‬ ‫صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫ق و بلندی هــا ‬ ‫ی‬ ‫ن عــرا ‬ ‫ی منطقـ ه کردســتا ‬ ‫ع جـ و ‬ ‫اوضــا ‬ ‫ی جنــگ‪ ،‬همچنــان ‬ ‫صعب العبــور محــور شــمال ‬ ‫ی اهــداف ‬ ‫ن بــود‪ ،‬ولــ ‬ ‫ب و ســرد و یخبنــدا ‬ ‫نامناســ ‬ ‫ی می شــد‪،‬‬ ‫ح پیگیــر ‬ ‫ن طــر ‬ ‫م ایـ ‬ ‫ی کـ ه در انجــا ‬ ‫برجســته ا ‬ ‫ل گرمــا‬ ‫ش از فص ـ ‬ ‫ت تــا پی ـ ‬ ‫ن داش ـ ‬ ‫ن را بــرا ‬ ‫فرماندهــا ‬ ‫ن در منطقــه‪،‬‬ ‫ی دشــم ‬ ‫ن نیروهــا ‬ ‫و حضــور دو چنــدا ‬ ‫م و بلنــد را بـ ه منظــور گســترش ‬ ‫ع مهـ ‬ ‫ف دو ارتفــا ‬ ‫تکلیـ ‬ ‫ی «ســلیمانیه»‬ ‫ل شــرق ‬ ‫ی در شــما ‬ ‫ت جبه ه خود ‬ ‫وضعی ‬ ‫ع «االغلــو» و «گوجــار»‬ ‫ن دو ارتفــا ‬ ‫ن ســازند‪ .‬ای ـ ‬ ‫روش ـ ‬ ‫ی بــ ه هــر یــک‪ ،‬مســتلزم ‬ ‫م داشــت‪ ،‬کــ ه دسترســ ‬ ‫نــا ‬ ‫ت اصــل ‬ ‫ی بــود‪ .‬ضــرور ‬ ‫ف دیگــر ‬ ‫ی و تصــر ‬ ‫دسترســ ‬ ‫ی ازادســازی ‬ ‫ب بــرا ‬ ‫ی مناســ ‬ ‫افنــد و ایجــاد زمینه هــا ‬ ‫ی عملیــات ‬ ‫ت «حلبچــه» عــراق‪ ،‬بــا اجــرا ‬ ‫شــهر و دش ـ ‬ ‫ت در ســه ‬ ‫ن عملیــا ‬ ‫ب شــد تــا ایــ ‬ ‫«والفجــر‪ » 10‬ســب ‬ ‫خ ‪ 66/12/24‬بــا رمــز‬ ‫محور‪،‬بــه مــدت ‪ 3‬روز‪ ،‬در تاریــ ‬ ‫ن جعفــر(ع)» اغــاز شــود‪.‬‬ ‫ی بــ ‬ ‫«یــا موســ ‬ ‫م همــ ه مشــکالت ‬ ‫ســاعت ‪ 1‬بامــداد نیروهــا علی رغــ ‬ ‫ی نبــرد زمســتانی‪ ،‬توانســتند بــا هدای ـت ‬ ‫و دشــواریها ‬ ‫ی عملیــات ‬ ‫ن بــا اجــرا ‬ ‫قــرارگا ه «نجــف» و همزمــا ‬ ‫ف مــورد نظــر را تصــرف ‬ ‫«والفجــر‪ »10‬در حلبچــه‪ ،‬اهــدا ‬ ‫ب روز‬ ‫ن از غــرو ‬ ‫ن کننــد‪ .‬بــا وجــود انکـ ه رزمنــدگا ‬ ‫و تامیـ ‬ ‫ت «هرمــدان»‬ ‫ج از مقــر خــود در دشــ ‬ ‫پیــش‪ ،‬بتدریــ ‬ ‫ت کــرد ه و دچــار خســتگی ‬ ‫ی حرکـ ‬ ‫ط رهایـ ‬ ‫ی نقــا ‬ ‫بـ ه ســو ‬ ‫فو‬ ‫ش بــر ‬ ‫ن بــا توجـ ه بـ ه بــار ‬ ‫را ه شــد ه بودنــد؛ همچنیـ ‬ ‫ظ بــر منطق ـ ه و دامنه هــا‪،‬‬ ‫ک م ـ ه غلی ـ ‬ ‫ن یـ ‬ ‫ث شــد ‬ ‫حــاد ‬ ‫توانســتند قل ـ ه گوجــار را ازاد کننــد‪.‬‬ ‫ن قل ـ ه همگ ـی ‬ ‫ی ای ـ ‬ ‫ی مســتقر بــر رو ‬ ‫ی عراق ـ ‬ ‫نیروهــا ‬ ‫ن پاکســازی ‬ ‫خ زد ه بودنــد و بنابرایـ ‬ ‫ن یـ ‬ ‫در سنگرهایشــا ‬ ‫ت‪ ،‬‬ ‫م عملیــا ‬ ‫ت گرفــت‪ .‬در روز دو ‬ ‫ن صــور ‬ ‫مواض ـ ع اســا ‬ ‫ش عــراق‪ ،‬پیاپی ‬ ‫م ارت ‬ ‫ی ســپا ه پنجـ ‬ ‫ی کماندویـ ‬ ‫نیروهــا ‬ ‫و ســنگین پاتــک کــرد ‪ ،‬ولــی علــی رغــم مشــکالت ‬ ‫نو‬ ‫ت و تخلیــ ه مجروحیــ ‬ ‫ک و مهمــا ‬ ‫ل کمــ ‬ ‫در ارســا ‬ ‫نو‬ ‫ی دشــم ‬ ‫شــهدا در مواضــ ع خــودی ‪،‬تالش هــا ‬ ‫ی بی نتیجه ‬ ‫ی عراقـ ‬ ‫ی هواپیماهــا ‬ ‫ی شــیمیای ‬ ‫بمباران هــا ‬ ‫یو‬ ‫مانــد‪ .‬و در مجمــوع‪ ،‬بــا ســ ه شــبان ه روز درگیــر ‬ ‫ی از‬ ‫ی ناشـ ‬ ‫ن و مشــکالت ‬ ‫ت خشـ ‬ ‫ت بــا طبیعـ ‬ ‫نبــرد ســخ ‬ ‫ف مورد‬ ‫ی دشــمن‪ ،‬اهدا ‬ ‫ی هوانیروز و نیروها ‬ ‫پشــتیبان ‬ ‫ت بیت المقــدس ‪، 3‬‬ ‫ظ مانــد‪ .‬در عملیــا ‬ ‫نظــر محفــو ‬ ‫ک عراق ‬ ‫ع از خــا ‬ ‫ی بـ ه وســعت ‪ 40‬کیلومتــر مرب ‬ ‫منطقـه ا ‬ ‫ک فرونــد هواپیمــا‪ ،‬تی ـپ ‪ 604‬پیــاد ه از ســپاه ‬ ‫ازاد و ی ـ ‬ ‫ن و نیم ه سنگین ‬ ‫ح ســنگی ‬ ‫ی ســا ‬ ‫ن و شــمار ‬ ‫م دشــم ‬ ‫یک ‬ ‫ن کشــته ‬ ‫ی دشــم ‬ ‫ش از‪ 1180‬نفــر از نیروها ‬ ‫م و بیـ ‬ ‫منهــد ‬ ‫ی و اســیر شــدند‪.‬‬ ‫و زخم ـ ‬ ‫عملیات ام الحسنین (ع)‬ ‫بــرای ایــن کــه عــراق بــاز نتوانــد بــا تمرکــز نیــرو و‬ ‫بــا خیــال اســوده از جبهه هایــی چــون « چزابــه »‬ ‫حرکاتــی غیــر قابــل پیــش بینــی انجــام دهــد بــرای‬ ‫ایــن کــه عــراق بــاز نتوانــد بــا تمرکــز نیــرو و بــا خیــال‬ ‫اســوده از جبهه هایــی چــون « چزابــه » حرکاتــی‬ ‫غیــر قابــل پیــش بینــی انجــام دهــد و بــرای تجزیــه‬ ‫قــدرت فرماندهــی و تصمیم گیــری دشــمن‪ ،‬از ســوی‬ ‫فرماندهــان تصمیــم بــه اجــرای یک عملیــات انحرافی‬ ‫در جبهــه هــای مختلــف ‪ -‬بجــز منطقــه عملیاتــی فتــح‬ ‫المبین ‪ -‬گرفته شــد و عملیات «ام الحســنین (س)»‬ ‫توســط ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــه اجــرا‬ ‫گذاشــته شــد ‪.‬‬ ‫ایــن عملیــات در ســه مرحلــه طــی روزهــای ‪25 ،24‬‬ ‫و ‪ 1360 /12/26‬در محــور حمیدیــه ‪ -‬کرخــه کــور( نــور)‬ ‫انجــام شــد و طــی ان نیروهایــی از ایــران بــا شــیوه های‬ ‫چریکــی ‪ ،‬در جنــوب کرخــه ضرباتــی بــه دشــمن وارد‬ ‫اوردنــد ‪ .‬دشــمن بیــش از ‪ 850‬تــن کشــته ‪ ،‬زخمــی‬ ‫و اســیر داد و ‪ 15‬دســتگاه تانــک و نفربــر و ‪ 7‬قبضــه‬ ‫خمپــاره انــداز ان هــا منهــدم شــد ‪.‬‬ ‫برای اولین بار‬ ‫کارگران دیده‬ ‫شدند‬ ‫سرویس پژوهش‪:‬‬ ‫روزنامــه ایــران در یادداشــتی نوشــت‪ :‬مســال‬ ‫اتفاقــی کــه در جلســات شــورای عالــی کار افتــاد‬ ‫ایــن بــود کــه نماینــدگان دولــت بــه وظیفــه قانونــی‬ ‫خــود و بــر اســاس انچــه عــرف بین الملــل چنیــن‬ ‫جلســاتی اســت عمــل کردنــد و کامــا ًبی طرفانــه‬ ‫فضــای گفت وگــوی گروه هــای کارگــری و‬ ‫کارفرمایــی را فراهــم کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار؛روزنامــه ایــران‬ ‫‪ ۲۲‬اســفند در مطلبــی از رضایــت کارگــران از‬ ‫افزایــش دســتمزد ‪ ۱۴۰۱‬می نویســد‪ :‬افزایــش‬ ‫حداقــل حقــوق کارگــران در ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــا ‪،۵۷‬‬ ‫‪ ۴‬درصــد در اخریــن جلســه شــورای عالی کار‬ ‫رشــدی اســت کــه از ‪ ۳۰‬ســال گذشــته تاکنــون‬ ‫بی ســابقه بــوده اســت و حــاال تــاش شــده تــا‬ ‫حــدی بی توجهــی کــه در ســال های گذشــته بــه‬ ‫افزایــش حقــوق کارگــران بــر مبنــای تــورم و ســبد‬ ‫معیشــت شــده‪ ،‬بــا ایــن افزایــش جبــران شــود‪.‬‬ ‫موضــوع عقــب ماندگــی دســتمزد کارگــران از‬ ‫هزینه هــای خانــوار و شــکافی کــه بیــن قــدرت‬ ‫خریــد کارگــران بــا دســتمزد انهــا ایجــاد شــده‬ ‫بــود‪ ،‬در ســال های اخیــر بــا افزایــش تــورم‬ ‫بیشــتر شــد بی انکــه تدبیــری بــرای کاهــش ایــن‬ ‫شــکاف در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫اتفاقــی کــه در ســال های اخیــر رخ داده بــود‬ ‫چانه زنی هــای نفس گیــر کارگــران بــا کارفرماهــا‬ ‫از یک ســو و کارفرمــای بزرگ تــری به نــام دولــت‬ ‫در جلســات ســه جانبه شــورای عالی کار بــود‬ ‫و عمــا ً بــا وجــود انکــه جلســات تــا اخریــن‬ ‫روزهــای ســال طــول می کشــید امــا نتیجــه‬ ‫مطلوبــی بــرای جامعــه کارگــری نداشــت امســال‬ ‫بــه اذعــان نماینــدگان کارگــری و کارفرمایــی‪،‬‬ ‫دولــت خــود را بــا بی طرفــی و بــه عنــوان‬ ‫تســهیلگر وارد جلســات تعییــن دســتمزد کــرد‬ ‫و در نهایــت بــا چنــد جلســه کمیتــه دســتمزد و‬ ‫‪ ۴‬جلســه شــورای عالی کار مذاکــرات دســتمزدی‬ ‫بــه ســرانجام رســید و در نهایــت هــم ارقــام‬ ‫تعییــن شــده کام کارگــران را شــیرین کــرد‪.‬‬ ‫هرچنــد فاصلــه بیــن دســتمزد و ســبد معیشــت‬ ‫طــی ســالیان گذشــته ایجــاد شــده و بــه یک بــاره‬ ‫از بیــن نخواهــد رفــت امــا بارهــا در ســال های‬ ‫گذشــته از ســوی گروه هــای کارگــری ایــن‬ ‫مطالبــه مطــرح شــد کــه طــی یــک برنامــه و گام‬ ‫بــه گام بــه ســمت کاهــش ایــن شــکاف پیــش‬ ‫رفتــه تــا قــدرت خریــد از دســت رفته جامعــه‬ ‫کارگــران بــه انهــا بــاز گــردد‪ .‬بــا افزایــش ‪۴ ،۵۷‬‬ ‫درصــدی حداقــل دســتمزد پایــه حقــوق کارگــران‬ ‫از دو میلیــون و ‪ ۶۵۵‬هــزار تومــان بــه چهــار‬ ‫میلیــون و ‪ ۱۷۹‬هــزار تومــان رســید و بــا محاســبه‬ ‫مبلــغ حــق مســکن‪ ،‬بــن خواربــار و حــق اوالد بــه‬ ‫بیــش از ‪ ۶‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار تومــان افزایــش‬ ‫پیــدا کــرد‪ .‬بــا مصوبــه اخیــر شــورای عالی کاردر‬ ‫حــال حاضرهیــچ کارگــر مشــمول قانــون کاری‬ ‫کمتــر از پنــج میلیــون و ‪ ۶۷۹‬هــزار تومــان‬ ‫دریافتــی نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بازگشــت قــدرت خریــد از دســت رفتــه کارگــران‬ ‫بعــد از ســال ها‬ ‫علــی خدایــی نماینــده کارگــران در شــورای‬ ‫عالــی کار‪:‬جلســات دســتمزد ســال ‪ ۱۴۰۱‬کارگــران‬ ‫در شــورای عالــی کار بــر مبنــای کارشناســی و‬ ‫مطالعــات دقیــق بــرای حرکــت بــه ســمت اجــرای‬ ‫مــاده ‪ ۴۱‬قانــون کار پیــش رفــت کــه بــر اســاس‬ ‫ایــن مــاده قانونــی دســتمزد کارگــران بایــد بــر‬ ‫مبنــای تصمیــم تــورم و هزینه هــای معیشــتی‬ ‫خانــوار تعییــن شــود‪ .‬ســبد معیشــت امســال‬ ‫بــر مبنــای شــرکای اجتماعــی یعنــی دولــت‪،‬‬ ‫کارگــران و کارفرمایــان بررســی و تعییــن شــد‬ ‫و رقــم ‪ ۸‬میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار تومــان بــود کــه‬ ‫مشــترکا ً اســتخراج شــد و پای ان را امضا کردند‬ ‫و جنبــه قانونــی داشــت‪ .‬امســال اتفاقــی کــه در‬ ‫جلســات شــورای عالــی کار افتــاد ایــن بــود کــه‬ ‫نماینــدگان دولــت بــه وظیفــه قانونــی خــود و بــر‬ ‫اســاس انچــه عــرف بین الملــل چنیــن جلســاتی‬ ‫اســت عمــل کردنــد و کامــا ً بی طرفانــه فضــای‬ ‫گفت وگــوی گروه هــای کارگــری و کارفرمایــی را‬ ‫فراهــم کردنــد‪ .‬تجربــه ای کــه از نشســت های‬ ‫شــورای عالی کار در ادوار گذشــته داشــتیم این‬ ‫بــود کــه دولــت چــون خــود ماهیــت کارفرمایــی‬ ‫دارد عمــا ً بــا همیــن موضــع در جلســات حضــور‬ ‫داشــت و عمــا ً بــا وجــود دولــت به عنــوان‬ ‫بزرگتریــن کارفرمــا و نماینــدگان کارفرمایــی‪،‬‬ ‫اســتدالل نماینــدگان کارگــری شــنیده نمی شــد‬ ‫امــا ایــن بــار دولــت بی طــرف بــود و بــا ایجــاد‬ ‫فضــای گفت وگــو شــرایطی را فراهــم کــرد کــه‬ ‫میــزان افزیــش حقــوق دربــاره حداقــل دســتمزد‬ ‫و ســایر ســطوح مــزدی بــا اجمــاع اعضــای‬ ‫شــورای عالــی کار بــه تصویــب برســد‪ .‬در‬ ‫واقــع اتفــاق مهــم ایــن دوره مدیریــت صحیــح‬ ‫جلســات دســتمزدی شــورای عالــی کار از ســوی‬ ‫دولــت بــود‪.‬‬ ‫از مهم تریــن مســائلی کــه در جلســات شــورای‬ ‫عالــی کار مــورد بررســی قــرار گرفــت تــوان‬ ‫پرداخــت کارفرماهــا بــود و بــر مبنــای مباحــث‬ ‫دقیــق علمــی در حضــور نماینــدگان گروه هــای‬ ‫کارفرمایــی انجــام شــد؛ ایــن تــوان وجــود دارد‬ ‫و هیــچ ســوال و شــائبه ای از ســوی نماینــدگان‬ ‫کارگــری بی پاســخ گذاشــته نشــد و انچــه در‬ ‫نهایــت بــه تصویــب رســید حاصــل اقناعــی بــود‬ ‫‪ ۸۴‬گلزار شهدای گلستان با ‪ ۲۰‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫بهسازی می شود‬ ‫مدیــرکل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران گلســتان گفــت‪ :‬در ســال اینــده ‪ ۸۴‬گلــزار شــهدای اســتان بــا ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار‬ ‫مصــوب شــانزدهمین ســفر اســتانی دولــت بــه ایــن خطــه ســاماندهی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســرافیل وزیــری اظهارداشــت‪ :‬از مجمــوع ‪ ۳۵۹‬گلــزار مطهــر شــهدای اســتان گلســتان تاکنــون ‪ ۲۷۵‬گلــزار ســاماندهی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران گلســتان افــزود‪ :‬بــا اعتبــار یادشــده تعــداد گلزارهــای شــهدای باقــی مانــده اســتان بهســازی‬ ‫و مرمــت می شــود و بعــد بــرای نگهــداری در روســتاها بــه دهیاری هــا و در شــهرها بــه شــهرداری ها واگــذار خواهــد شــد و ایــن‬ ‫مجموعه هــا می تواننــد از ظرفیــت گلزارهــا بــه عنــوان نمادهــای فرهنگــی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وزیــری بــا گرامیداشــت ‪ ۲۲‬اســفند بــه عنــوان ســالروز تاســیس بنیــاد شــهید بــه فرمــان تاریخــی امــام خمینــی(ره) در ســال ‪،۵۸‬‬ ‫کــه در ایــن جلســات صــورت گرفــت‪ .‬شــاید‬ ‫محــدود کارفرمایانــی باشــند کــه تــوان پرداخــت‬ ‫افزایــش حقوق هــا را نداشــته باشــند امــا ایــن‬ ‫وظیفــه تشــکل های کارفرمایــی اســت کــه‬ ‫انهــا را بــرای حمایت هــای خــاص شناســایی و‬ ‫معرفــی کننــد‪ .‬ســهم دســتمزد در قیمــت تمــام‬ ‫شــده بــر اســاس محاســبات کارشناســی کمتــر‬ ‫از ‪ ۱۰‬درصــد اســت؛ بــر اســاس اخریــن امــار‬ ‫وزارت صمــت ایــن ســهم ‪ ۱۲‬درصــد و بــر اســاس‬ ‫اخریــن امــار وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫ایــن ســهم ‪ ۸.۵‬درصــد اســت‪ .‬مشــاهده‬ ‫مخالفت هــا و توئیت هایــی کــه در مخالفــت‬ ‫بــا مصوبــه افزایــش دســتمزد کارگــران ابــراز‬ ‫شــد حکایــت از ان دارد کــه ایــن مخالفت هــا‬ ‫عمدتــا ً رنــگ و بــوی جناحــی و سیاســی دارد‪.‬‬ ‫یکــی از ایــن مخالفت هــا از ســوی نایــب رئیــس‬ ‫اتــاق بازرگانــی مطــرح شــد کــه خودشــان عضــو‬ ‫شــورای عالــی کار هســتند امــا در هیــچ کــدام‬ ‫از جلســات بــه رغــم اینکــه دعــوت شــده بودنــد‬ ‫حضــور نداشــتند‪ ،‬در حالــی کــه اگــر دغدغــه‬ ‫داشــتند می توانســتند بــا حضــور در جلســات‬ ‫اســتدالل های خــود را مطــرح کننــد‪ ،‬چــرا‬ ‫کــه محــل دفــاع همــان کرســی اســت کــه در‬ ‫شــورا دارنــد‪ ،‬نــه رســانه ها و توئیتــر‪ .‬بــه نظــر‬ ‫می رســد موجــی کــه در مخالفــت راه افتــاده‬ ‫بیشــتر به دنبــال دامــن زدن بــه تــورم اســت‪،‬‬ ‫اگــر نــه درســت اســت کــه عــدد ‪ ۵۷‬درصــد‬ ‫بــرای افزایــش حداقــل دســتمزد درصــد باالیــی‬ ‫اســت امــا رقــم ان مجموعــا ً دو میلیــون تومــان‬ ‫هــم نمی شــود و در واقــع هزین ـه ای اســت کــه‬ ‫از ســفره کارگــر کــم شــده و قــدرت خریــد از‬ ‫دســت رفتـه ای اســت کــه جبــران درصــدی از ان‬ ‫نمی توانــد بــه تــورم دامــن بزنــد‪.‬‬ ‫کاهــش شــکاف دســتمزد و ســبد معیشــت‬ ‫بــرای اولیــن باربــه‬ ‫علــی دهقان کیــا رئیــس کانــون بازنشســتگان‬ ‫تامیــن اجتماعــی اســتان تهــران‪ :‬شــورای عالــی‬ ‫کار در تعییــن دســتمزد ‪ ۱۴۰۱‬کارگــران ســعی‬ ‫کردنــد شــکافی را کــه ســال ها بیــن دســتمزد و‬ ‫هزینه هــای خانــوار ایجــاد شــده بــود تــا حــدی‬ ‫کاهــش دهــد و در تعییــن دســتمزد بــه مــاده‬ ‫‪ ۴۱‬قانــون کار توجــه و بــر مــدار ان حرکــت کنــد‬ ‫و بــه همیــن دلیــل افزایــش حداقــل دســتمزد‬ ‫‪ ۱۰‬درصــد بــاالی تــورم در نظــر گرفتــه شــد تــا‬ ‫بخشــی از مطالبــات کارگــران پوشــش داده‬ ‫شــود‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه وزیــر اقتصــاد دولــت‬ ‫ســیزدهم اعــام کــرده بــود زمانــی کــه دولــت را‬ ‫تحویــل گرفته انــد تــورم ‪ ۵۵‬درصــد بــوده و حــاال‬ ‫بــه ‪ ۴۲‬درصــد رســیده اســت؛ میانگیــن ایــن دو‬ ‫عــدد رقــم ‪ ۴۷,۵‬درصــد اســت کــه ‪ ۵۷,۴‬درصــد‬ ‫افزایــش تصویــب شــده بــرای حداقــل دســتمزد‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬درصــد باالتــر از میانگیــن تــورم در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده اســت و بــرای نخســتین بــار در ســال های‬ ‫اخیــر اســت کــه در تعییــن دســتمزد بــه کاهــش‬ ‫ایــن شــکاف توجــه شــد و اقــدام مســئوالن‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در فراهــم‬ ‫کــردن ایــن فضــا و اقــدام نماینــدگان گروه هــای‬ ‫کارگــری در پیشــبرد ایــن ارقــام و اقنــاع طرفیــن‬ ‫مذاکــره قابــل تقدیــر اســت‪.‬‬ ‫البتــه یــک نگرانــی وجــود دارد کــه انتظــار‬ ‫مــی رود دولــت به درســتی در ایــن مــورد‬ ‫مدیریــت داشــته باشــد تــا شــاهد تورمــی بیــش‬ ‫از افزایــش دســتمزد تعییــن شــده نباشــیم؛ ایــن‬ ‫نگرانــی دربــاره تبعــات حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی‬ ‫اســت و امیدواریــم دولــت بــا بازتوزیــع درســت‬ ‫منابــع حاصــل از حــذف ایــن ارز در مهــار تــورم‬ ‫تــاش کنــد و رقــم افزایــش تــورم را در همیــن‬ ‫محــدوده ‪ ۴۰‬درصــد نگــه دارد تــا افزایــش‬ ‫دســتمزد بی اثــر نشــود و مجــددا ً شــکاف بیــن‬ ‫هزینه هــای معیشــتی و دســتمزد کارگــران‬ ‫ایجــاد نشــود‪.‬‬ ‫رویکرد دولت‪ ،‬حمایت از کارگران است‬ ‫فاطمــه عزیزخانــی کارشــناس بــازار کار‪ :‬افزایــش‬ ‫حداقــل دســتمزد کارگــران بــه میــزان ‪ ۵۷‬درصــد‬ ‫بــرای نخســتین بار اســت کــه در ســال های اخیــر‬ ‫رخ داده و بــ ه نظــر می رســد کــه در یــک نــگاه‬ ‫حمایتــی بــا توجــه بــه فشــار معیشــتی کــه در‬ ‫ســال های اخیــر بــر کارگــران وارد شــده‪ ،‬چنیــن‬ ‫تصمیمــی اتخــاذ شــده اســت‪ .‬افزایــش دســتمزد‬ ‫بــرای حمایــت از کارگــران البتــه کــه یــک مســکن‬ ‫اســت امــا بــرای راهکارهــای بلندمــدت نیــاز اســت‬ ‫کــه بــا پرداخــت یارانــه هدفمنــد و حمایت هــای‬ ‫تامیــن اجتماعــی و در عیــن حــال برقــراری ثبــات‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬حمایــت از نیــروی کار صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫در تصمیم گیــری بــرای حمایــت از نیــروی کار الزم‬ ‫اســت وضعیــت بنگاه هــای اقتصــادی هــم در‬ ‫نظــر گرفتــه شــود‪ .‬ســهم دســتمزد از هزینه هــای‬ ‫تولیــد در بنگاه هــای بــزرگ ســهم قابل توجهــی‬ ‫نیســت و در ایــن زمینــه بنگاه هــای بــزرگ دچــار‬ ‫مشــکل نخواهنــد شــد امــا بنگاه هــای متوســط و‬ ‫خــرد کــه مســئولیت اشــتغالزایی را دارنــد‪ ،‬وقتــی‬ ‫بــا هزینه هــای غیــر قابــل پیش بینــی مواجــه‬ ‫می شــوند به ســمت اشــتغال غیررســمی رفته و از‬ ‫انجــا کــه ‪ ۶۵‬درصــد اشــتغال مربــوط بــه بنگاه های‬ ‫کوچــک و متوســط اســت منجــر بــه افزایــش‬ ‫بیــکاری می شــود‪ .‬مشــروط بــه اینکــه دولــت‬ ‫برنامــه دقیقــی بــرای حمایــت از بنگاه های کوچک‬ ‫و متوســط داشــته باشــد می تــوان در یــک بســته‬ ‫حمایتــی ایــن افزایــش دســتمزد را هــم مثبــت‬ ‫ارزیابــی کــرد و البتــه برنامه هــای حمایتــی دولــت‬ ‫بایــد مبتنــی بــر نظــام امــاری دقیقــی از بنگاه هــای‬ ‫کوچــک و متوســط باشــد کــه اکنــون امــار دقیقــی‬ ‫از انهــا وجــود نــدارد و در عیــن حــال متفــاوت از‬ ‫راهکارهــای حمایتــی باشــد کــه در ســال های‬ ‫اخیــر انجــام شــد و عمدتــا ًمبتنــی بــر توزیــع منابــع‬ ‫ارزان قیمــت بــود‪ .‬بــرای مثــال در شــوک کرونــا‪،‬‬ ‫سیاســت حمایتــی‪ ،‬پرداخــت تســهیالت بــه‬ ‫بنگاه هــا بــود کــه تنهــا ‪ ۴‬دهــم درصــد از بنگاه هــا‬ ‫از ایــن تســهیالت اســتفاده کردنــد‪.‬‬ ‫دولــت بایــد دربــاره دســتمزد بــه نظــام‬ ‫درســت و عادالنــه ای دســت پیــدا کنــد و در‬ ‫تعییــن دســتمزد شــرایط مناطــق مختلــف بــا‬ ‫لحــاظ شــرایط متفــاوت کارگــران‪ ،‬رســته های‬ ‫فعالیــت‪ ،‬بهــره وری نیــروی کار و‪ ...‬شناســایی‬ ‫و اسیب شناســی و مجمــوع ایــن شــرایط در‬ ‫تعییــن دســتمزد در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬امــروز راه و رســم شــهدا کمرنــگ شــدنی نیســت و انــان ناظــر اعمــال و رفتــار مــا هســتند و لحظــه بــه لحظــه نظــام را‬ ‫مدیریــت کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬طبــق قانــون اداری اســتخدامی کشــور همــواره ‪ ۲۵‬درصــد از ســهمیه اســتخدامی ها در ادارات و ســازمان ها‬ ‫مربــوط بــه فرزنــدان شــاهد و ایثارگــر اســت و فرزنــدان شــهدا و جانبــازان ‪ ۲۵‬درصــد بــه بــاال بــرای کســب ایــن ســهمیه میــان خــود‬ ‫رقابــت می کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران گلســتان ادامــه داد‪ :‬در قانــون برنامــه ششــم توســعه فرزنــدان شــهدا و جانبــازان بــاالی‬ ‫‪ ۷۵‬درصــد بــدون ازمــون جــذب می شــوند امــا از انجایــی کــه امــار بیــکاران زیــاد بــود امســال ازمــون جدایــی توســط دولــت بــا‬ ‫ســهمیه ‪ ۱۷‬هــزار نفــر از کل کشــور برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وزیــری ادامــه داد‪ :‬هفــت هــزار نفــری کــه ‪ ۱۲‬تیــر مــاه امســال در مرحلــه اول ایــن ازمــون پذیرفتــه شــدند در ســال ‪ ۱۴۰۱‬مشــغول‬ ‫بــه کار می شــوند و مابقــی یــا قبــل از ســال و یــا فروردیــن ســال اینــده می تواننــد در ازمــون شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬در اســتان گلســتان بیــش از ‪ ۳۰۰‬فرزنــد شــهید و جانبــاز ‪ ۷۰‬درصــد‪ ،‬بیــکار هســتند کــه امیدواریــم بــا ســهمیه‬ ‫جدیــد همــه جــذب شــوند‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان در دوران پیــروزی انقــاب و هشــت ســال دفــاع مقــدس چهــار هــزار شــهید‪ ۱۴ ،‬هــزار جانبــاز و یــک هــزار و ‪۱۷۹‬‬ ‫ازاده تقدیــم انقــاب اســامی کــرده اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫رییــس پلیــس امنیــت اقتصــادی فرماندهــی انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬کشــف پرونده هــای زمیــن خــواری‬ ‫ســال جــاری ایــن اســتان شــمالی در مقایســه بــا ســال گذشــته ‪ ۳۶‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســین پهلوانی نســب اظهارداشــت‪ :‬در ســال جــاری همــکاران مــا موفــق شــدند ‪ ۶۰‬پرونــده‬ ‫زمین خــواری را کشــف کننــد کــه ارزش ریالــی ان ‪ ۵۵۳‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬کشــفیات ایــن پلیــس از ابتــدای امســال تــا ‪ ۱۹‬اســفند مــاه نســبت بــه ســال قبــل‪ ۹۸ ،‬درصــد‬ ‫افزایــش داشــت و مجمــوع کل ارزش پرونده هــای کشــف شــده‪ ،‬هــزار و ‪ ۳۸۰‬میلیــارد ریــال بــوده اســت‪.‬‬ ‫افزایش کشف‬ ‫پرونده های‬ ‫زمین خواری‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪503‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫ اموزش عیب یابی‬ ‫اجازه نمی دهیم حقی‬ ‫از کارگران ضایع شود‬ ‫دولت مردمی ســیزدهم که حمایت از قشــر محروم جامعه‬ ‫و رســیدگی بــه معیشــت کارگــران و مــردم را در اولویت هــای‬ ‫کاری خــود ‏قــرار داده اســت و در بازدیــد از کارخانه هــا و‬ ‫بنگاه هــای اقتصــادی کشــور بــه جمــع کارگــران رفــت تــا بــا رفــع‬ ‫موانــع از تولیــد بــه رونــق‏کارخانه هــا‪ ،‬اشــتغال نیــروی کار و‬ ‫چرخــه اقتصــاد کمــک کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏ کاهش فاصله سبد‬ ‫معیشت با دستمزد‬ ‫سرویس اجتماعی‬ ‫هــر ســاله در اســفند مــاه بیــن جامعــه کارفرمایــی و کارگــری در‬ ‫خصــوص تعییــن دســتمزد ســال اینــده کارگــران مذاکره هایــی‬ ‫‏صــورت می گیــرد کــه امســال نیــز پــس از چانــه زنی هــا دســتمزد‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬بــا ‪ ۵۷.۴‬درصــد افزایــش تعییــن شــد و دولــت ســیزدهم بــر‬ ‫‏خــاف دولت هــای قبــل نقــش اصلــی خــود را ایفــا کــرد و قدمــی‬ ‫بــرای ایجــاد عدالــت برداشــته ش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار‪ ،‬جلســه شــورای عالی کار با شــرکای‬ ‫سـه جانبه اجتماعــی (دولــت و نماینــدگان‏کارگــران و کارفرمایــان)‬ ‫برگزار شــد؛ جلسـه ای که از عصر روز ‪ ۱۸‬اســفندماه جاری شــروع‬ ‫شــد و بعــد از ‪ ۱۴‬و نیــم ســاعت چانــه‏زنــی در ســاعت ‪ ۸‬صبــح‬ ‫پنجشــنبه ‪ ۱۹‬اســفندماه منجــر بــه توافــق شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن شــورا بــر اســاس مــاده ‪ ٤١‬قانــون کار‪ ،‬دســتمزد کارگــران را بــر‬ ‫پایــه ‪ ۲‬شــاخص نــرخ تــورم اعالمــی از طــرف بانــک مرکــزی و‏ســبد‬ ‫هزینــه زندگــی خانــوار کارگــری تعییــن می کنــد‪ .‬ســبد معیشــت‬ ‫کارگــران امســال هشــت میلیــون و ‪ ۹۷۹‬هــزار تومانــی بــرای یــک‬ ‫‏خانــواده متوســط شــهری بــا بُعــد ‪ ۳.۳‬نفــری بــرای ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫تعییــن شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫مرکــز امــار ایــران نیــز اعــام کــرد‪ :‬نــرخ تــورم ســاالنه بهمــن‬ ‫مــاه ‪ ١٤٠٠‬بــرای خانوارهــای کشــور بــه ‪ ٤١,٤‬درصــد رســیده‬ ‫کــه نســبت‏بــه همیــن اطــاع در مــاه قبــل‪ ١.٠ ،‬واحــد درصــد‬ ‫کاهــش نشــان می ده ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن دو معیــار منجــر بــه تعییــن دســتمزد کارگــران شــد؛ بر این‬ ‫اســاس دســتمزد کارگران در ســال ‪ ۱۴۰۱‬نســبت به ســال ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫‏‏‪ ۵۷.۴‬درصــد افزایــش یافــت‪ ،‬بــه گونـه ای کــه حداقــل دســتمزد‬ ‫ماهانــه از ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۵۴‬هــزار و ‪ ۹۵۰‬تومــان بــه چهــار‬ ‫میلیــون و‏‏‪ ۱۷۹‬هــزار و‪ ۷۵۰‬تومــان و حداقــل دســتمزد روزانــه‬ ‫از ‪ ۸۸‬هــزار بــه ‪ ۱۳۹‬هــزار تومــان رســید‪ .‬ایــن در حالیســت کــه‬ ‫دســتمزد‏کارگــران در ســال ‪ ۱۴۰۰‬نســبت بــه ســال ‪۳۹ ،۱۳۹۹‬‬ ‫درصــد افزایــش یافتــه بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫براســاس این گزارش‪ ،‬حداقل دســتمزد با مبنای ‪ ۳۰‬روز ماهیانه‬ ‫چهــار میلیــون و ‪ ۱۷۹‬هــزار و ‪ ۷۵۰‬تومــان (روزانــه ‪ ۱۳۹‬هزار‏و ‪۳۲۵‬‬ ‫تومــان)‪ ،‬بــن کارگــری ‪ ۸۵۰‬هــزار تومــان‪ ،‬حــق مســکن ‪ ۶۵۰‬هــزار‬ ‫تومــان‪ ،‬حــق اوالد بــرای هــر فرزنــد ‪ ۴۱۷‬هــزار و ‪۹۷۵‬‏تومــان‪ ،‬پایــه‬ ‫ســنوات بــه شــرط داشــتن یــک ســال ســابقه کار ماهیانــه ‪ ۲۱۰‬هــزار‬ ‫تومان تعیین شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫براســاس تصمیــم شــورای عالــی کار حداقــل دســتمزد کارگــران در‬ ‫ســال اینــده بــا افزایــش ‪ ۵۷.۴‬درصــدی بــه ‪ ۶‬میلیــون و ‪ ۴۳۳‬هــزار‬ ‫‏تومــان بــرای خانــواده ‪ ۳.۳‬نفــری رســی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫همچنیــن حداقــل دریافتــی ماهانــه کارگــران بــا دو فرزنــد بــا‬ ‫افزایــش ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۳۴۹‬هــزار تومــان افزایــش نســبت بــه‬ ‫امســال بــه ‪ ۶‬‏میلیــون و ‪ ۷۲۵‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬و حداقــل دریافتــی‬ ‫ماهانــه کارگــران بــا یــک فرزنــد بــه ‪ ۶‬میلیــون و ‪ ۳۰۷‬هــزار و ‪۷۲۵‬‬ ‫تومــان رســی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کارشناســان جامعــه کارگــری معتقــد هســتند کــه فاصلــه ‪۱۲۸‬‬ ‫درصــدی بیــن ســبد معیشــت و حداقــل دســتمزد کارگــران وجــود‬ ‫دارد که‏این امر به خاطر اجرا نشــدن درســت قانون کار و تفســیر‬ ‫غلــط از ایــن قانــون در ســال های گذشــته بــود و تصمیمات اشــتباه‬ ‫دولــت قبــل‏باعــث رشــد شــدید نــرخ تــورم شــده کــه قــدرت خریــد‬ ‫اکثــر جامعــه بخصــوص قشــر کارگــر را بــه شــدت تقلیــل دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بنابــر ایــن گــزارش‪ ،‬هــر چنــد تــا رســیدن دســتمزد کارگــران بــه رقم‬ ‫ســبد معیشــت فاصلــه وجــود دارد‪ ،‬امــا امســال دولــت ســیزدهم‬ ‫و‏شــورای عالــی کار در شــرایط تحریمــی و تورمــی‪ ،‬افزایــش نــرخ‬ ‫دســتمزد ســال اینــده کارگــران را ‪ ۵۷.۴‬درصــد اعــام کــرد کــه ایــن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏افزایــش بیــش از نــرخ تــورم اسـ ‪‎‬‬ ‫اجازه نمی دهیم حقی از کارگران ضایع شود‬ ‫دولــت مردمــی ســیزدهم کــه حمایت از قشــر محــروم جامعه و‬ ‫رســیدگی بــه معیشــت کارگــران و مــردم را در اولویت هــای کاری‬ ‫خــود‏قــرار داده اســت و در بازدیــد از کارخانه هــا و بنگاه هــای‬ ‫اقتصــادی کشــور بــه جمــع کارگــران رفــت تــا بــا رفــع موانــع از‬ ‫تولیــد بــه رونــق‏کارخانه هــا‪ ،‬اشــتغال نیــروی کار و چرخه اقتصاد‬ ‫کمــک کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی کــه مهرمــاه امســال بــه اســتان‬ ‫کهگیلویــه و بویــر احمــد ســفر کــرده بــود در بازدیــد از ســد تنــگ‬ ‫ســرخ در‏واکنــش بــه اظهــارات برخــی از کارگــران فعــال دربــاره‬ ‫تاخیــر در پرداخــت حقــوق و مزایــا‪ ،‬گفتــه بــود کــه حتمــا ً بــه‬ ‫مســئوالن تذکــر‏می دهــم و تاکیــد می کنــم کــه اجــازه ندهنــد هیــچ‬ ‫حقــی از شــما کارگــران عزیــز ضایــع شــود‪ .‬حتمــا ًبــه دنبــال ایجــاد‬ ‫چارچوبــی خواهیــم بــود‏تــا حقــی از هیچ کارگــری در هیچ نقطه ای‬ ‫از کشــور ضایــع نشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن تنهــا یــک بخــش از ســخنان رییــس جمهــور مردمی اســت‬ ‫کــه در ســفرهای مختلــف از اســتان هــای کشــور پــای درد و دل‬ ‫کارگــران‏نشســت و بعــد از ‪ ۶‬مــاه از فعالیتــش بــه وعــده هــای‬ ‫خــود عمــل کــرد و ایــن امــر را در دســتمزد ســال ‪ ۱۴۰۱‬کارگــران بــه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫نمایــش‏گذاشـ ‪‎‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان و فعــاالن کارگــری امســال دولــت و وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــه عنــوان یکــی از ســه ضلــع تاثیــر‬ ‫‏گــذار در مــزد کارگــران‪ ،‬نقــش خــود را بــه عنــوان تســهیل گــر خــوب‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ایفــا کــرده اسـ ‪‎‬‬ ‫نگاه و رویکرد دولت سیزدهم قابل تقدیر است‬ ‫‏«حمیــد نجــف» یــک فعــال کارگــری معتقــد اســت کــه ایــن دولت‬ ‫توانســت بعــد از ســال ها بــا اهتمــام بــه نظــر کارشناســان افزایــش‬ ‫پلکانــی‏دســتمزد کارگــران را اجــرا کــرد کــه ایــن امــر در دولت هــای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫گذشــته مــورد توجــه قــرار نمی گرفـ ‪‎‬‬ ‫وی می گویــد‪ :‬بحــث افزایــش پلکانــی از ســال های گذشــته‬ ‫توســط کارشناســان و فعــاالن حــوزه کارگــری مطــرح شــده بــود‪ ،‬اما‬ ‫دولت هــای‏قبلــی بــه ان توجـه ای نداشــتند و ایــن باعــث شــده بــود‬ ‫حداقــل و حداکثــر بگیــران دارای فاصله طبقاتی پرداختی بســیاری‬ ‫شــده بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نجــف بیــان مــی کنــد‪ :‬ایــن نــوع پرداختی هــا منجــر بــه افزایــش‬ ‫فاصلــه طبقاتــی و شــکاف های عظیــم اجتماعــی شــده بــود‪ .‬ایــن‬ ‫جلسه هماهنگی‬ ‫طرح امدادونجات‬ ‫نوروزی ‪ 1401‬در گلستان‬ ‫اقــدام دولــت‏ســیزدهم را بــه فــال نیــک می گیریــم کــه بــه اقشــار‬ ‫اســیب پذیرتــر بــا حقــوق کمتــر توجــه کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن فعــال کارگــری بــا بیــان اینکــه ایــن دســتمزد کارگــران در ســال‬ ‫اینــده باالتــر از نــرخ تــورم تعییــن شــد گفــت‪ :‬شــاید ایــن افزایــش‬ ‫مــزد از‏نظــر ســبد معیشــت کارگــران مناســب نباشــد‪ ،‬امــا تــوان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫دولــت در شــرایط تورمــی و تحریمــی کشــور بیــش از ایــن نیسـ ‪‎‬‬ ‫وی ادامــه می دهــد‪ :‬امســال شــاهد تــورم افســار گســیخته ای‬ ‫بودیــم؛ اگــر در ایــن شــرایط تورمــی نــگاه دولــت بــه قــدرت خریــد‬ ‫طبقه هــای ‏پاییــن جامعــه جــدی نبــود‪ ،‬امســال هــم شــاهد‬ ‫کوچک تــر شــدن ســفره کارگــران مــی شــدیم‪ ،‬امــا نــگاه و رویکــرد‬ ‫دولــت ســیزدهم در توجــه‏بــه اقشــار کــم درامــد و اســیب پذیــر‬ ‫جامعــه جــای تشــکر و قدردانــی دارد؛ ضمــن اینکــه دولــت با کنترل‬ ‫نــرخ تــورم در ســال اینــده مــی‏توانــد بــه افزایــش قــدرت خریــد‬ ‫مــردم کمــک کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کارگــران‪ :‬دولــت ســیزدهم در تعییــن دســتمزد کارگــران همــراه‬ ‫بــود‪ /‬بــه مــدار قانــون برگشــتیم‬ ‫‏«علــی خدایــی» نماینــده کارگــران در شــورای عالــی کار‬ ‫می گویــد‪ :‬امســال دولــت در تعییــن دســتمزد کارگــران در ســال‬ ‫‪۱۴۰۱‬‏دســتوری وارد نشــد و بــا جامعــه کارگــران و کارفرمایــان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫همراهــی خوبــی داش ـ ‪‎‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امســال دولت بســتری را فراهم کرد تا نمایندگان‬ ‫کارگــری و کارفرمایــی مباحــث مختلــف و چالش هــا را بیــان کننــد‬ ‫و‏در نهایــت تصمیــم گرفتــه شــد‪ .‬بــا ایــن تعییــن دســتمزد بــه مــدار‬ ‫قانــون برگشــتیم‪ .‬بایــد امیــدوار باشــیم کــه طــی چنــد ســال اینــده‬ ‫بــا همیــن‏رونــد اگــر پیــش رود‪ ،‬حداقل هــای زندگــی کارگــری را بــا‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫درامدهــا بــه برابــری برســانی ‪‎‬‬ ‫نماینــده کارگــران در شــورای عالــی کار معتقــد اســت‪ :‬امســال‬ ‫دولــت نقــش تســهیل گــری را ایفــا کــرد بــا اینکــه در شــرایط‬ ‫اقتصــادی و‏معیشــتی ســختی قــرار داریــم‪ ،‬امــا حرکــت دولــت‬ ‫رضایــت بخــش بــود و در ‪ ۱۴‬و نیــم ســاعت همــراه بــا شــرکای‬ ‫اجتماعــی جامعــه‏کارگــری و کارفرمایــی بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کارفرماهــا‪ :‬نقــش تســهیل گری دولــت در حمایــت از کارگــران‬ ‫و کارفرمایــان‪ /‬ســال اینــده شــاهد رونــق تولیــد و اشــتغال‬ ‫خواهیــم بــود‬ ‫‏«علــی اصغــر اهنی هــا» نماینــده کارفرمایــان در شــورای عالی کار‬ ‫می گویــد‪ :‬امســال دولــت در تعییــن دســتمزد ســال ‪ ۱۴۰۱‬کارگــران‪،‬‬ ‫‏نقــش خــود را در جایگاهــی کــه وظیف ـه اش بــود‪ ،‬خــوب پیگیــری‬ ‫کــرد‪ .‬هماهنگــی و تســهیل گری خوبــی بیــن جامعــه کارگــران و‬ ‫‏کارفرمایــی ایجــاد شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی معتقــد اســت کــه امســال دولــت نقش هــای خــود را در‬ ‫شــکل های مختلــف ایفــا کــرد و در جلس ـه های شــورای عالــی کار‬ ‫مباحــث جــدی‏و فنــی‪ ،‬نظــرات و دیدگاهایــی را بــرای تســریع در‬ ‫رونــد مباحــث و تعییــن و تکلیــف دســتمزد کارگــران مطــرح کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اهنی هــا اضافــه کــرد‪ :‬قول هایــی از مجموعه هــای وزارتخانه های‬ ‫صمــت و کار گرفته ایــم تــا تمهیداتــی بــرای پشــتیبانی و حمایــت‬ ‫از‏واحدهــا و صنایــع کوچــک داشــته باشــند و از اســیب ان هــا‬ ‫جلوگیــری کنیــم‪ .‬امیدواریــم بــا حمایت هــای دولــت ســال اینــده‬ ‫شــاهد رونــق‏تولیــد و اشــتغال خواهیــم بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بر اســاس قانــون‪ ،‬دولت در تعیین‬ ‫دســتمزد نقــش تعییــن کننــده نــدارد و تنهــا درصــدد ایجــاد تفاهــم‬ ‫و‏تعــادل بیــن کارگــر و کارفرماســت‪ .‬دولــت امســال تعدیــل نظرات‬ ‫طرفین را در دســتور کار قرار داد و این همراهی و همدلی دولت‬ ‫‏بــا ایــن دو قشــر منجــر بــه تفاهمــی مفیــد و موثــر شــد کــه بــه تبــع‬ ‫یکــی از اثــار تعییــن دســتمزد عادالنــه‪ ،‬ایجــاد عدالــت اجتماعــی و‬ ‫کاهــش‏فاصلــه طبقاتــی در جامعــه خواهد بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫جلســه برنامــه ریــزی و هماهنگــی معاونــت امدادونجــات جمعیــت هــال احمــر اســتان گلســتان بــا‬ ‫مســئولین امدادونجــات شــعب تابعــه جهــت اجــرای طــرح ملــی امدادونجــات نــوروزی ‪ ۱۴۰۱‬در محــل‬ ‫ســالن جلســات مرکــز کنتــرل و هماهنگــی عملیــات اســتان(‪ )EOC‬برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار بــه نقــل از روابــط عمومــی جمعیــت هــال احمــر گلســتان‪،‬‬ ‫در ایــن جلســه کــه بــا حضــور مســئولین امدادونجــات شــعب سراســر اســتان تشــکیل شــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫طــرح ملــی امــداد و نجــات نــوروزی از ‪ ۲۵‬اســفند ‪ ۱۴۰۰‬لغایــت ‪ ۱۵‬فروردیــن ‪ ۱۴۰۱‬بــه مــدت ‪ ۲۰‬شــبانه‬ ‫روز بــرای ارائــه خدمــات بــه مســافرین نــوروزی اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون امدادونجــات جمعیــت هــال احمــر گلســتان افــزود‪ ۲ :‬هــزار و ‪ ۳۴۰‬نفــر روز امدادگــر و‬ ‫نجاتگــر در ‪ ۳۶‬پایــگاه امدادونجــات کــه شــامل ‪ ۲۰‬پایــگاه امدادونجــات ثابــت‪ ،‬چهــار پایــگاه موقــت‬ ‫(گمیشــان_ مــراوه تپــه_ دلنــد_ تیــم توانــای مرکــز اســتان «خواهــران»)و ‪ ۱۲‬کشــیک اضطــراری‬ ‫شــعب تابعــه اســت فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی خــاط نشــان کــرد‪ ۲۰ :‬پایــگاه ثابــت‪ ،‬شــامل ‪ ۱۶‬پایــگاه امدادونجــات و چهــار مرکــز امــدادی اســت‬ ‫کــه پایــگاه هوایــی‪ ،‬مرکــز کنتــرل و هماهنگــی عملیــات(‪ )EOC‬اســتان‪ ،‬تیــم واکنــش ســریع اســتان‬ ‫و مرکــز نگهــداری سـگ های جسـت وجو نجات(انســت) را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن مــدت امدادگــران و نجاتگــران بــا‪ ۲۰‬دســتگاه امبوالنــس‪ ۱۰ ،‬دســتگاه خــودروی‬ ‫نجــات‪ ،‬یــک دســتگاه ارگــو‪ ،‬یــک فرونــد قایــق نجــات‪ ۱۱ ،‬دســتگاه ســت هیدرولیــک نجــات و ‪۲۰‬‬ ‫دســتگاه خــودروی کمکــدار مشــارکت دارنــد‪.‬‬ ‫ریپ زدن در حالت گاز‪:‬‬ ‫ در صورتــی کــه خــودرو در حالــت بنزیــن بــدون مشــکل‬‫کار می کنــد ولــی در حالــت گازســوز ریــپ می زنــد‪ ،‬احتمــال‬ ‫دارد انژکتورهــای گاز خــودرو خــراب باشــند‪ .‬بــرای تســت‬ ‫انژکتورهــا بهتریــن راه لمــس شــیلنگ های خروجــی از‬ ‫انژکتورهــا بــه منیفولــد خــودرو می باشــد‪.‬‬ ‫اگــر پاشــش همــه انژکتورهــا زیــر دســت احســاس‬ ‫شــد(چگونگی اینکار در شــکل پایین همین پســت مشخص‬ ‫گردیــده)‪ ،‬انهــا ســالمند در غیــر اینصــورت یک یا چنــد انژکتور ِ‬ ‫معیــوب مشــخص می گــردد‪ .‬قطعــه انژکتورهــا می بایســت‬ ‫بــه طــور کلــی تعویــض گــردد‪.‬‬ ‫ریپ زدن در حالت گاز ‪:‬‬ ‫ همانطــور کــه می دانیــد هنــگام تغییــر فشــار گاز‪ ،‬دمــای‬‫ان بــه شــدت کاهــش می یابــد و امــکان یــخ زدن گاز داخــل‬ ‫رگوالتــور وجــود دارد‪ .‬بــرای جلوگیــری از ایــن امــر لوله هــای‬ ‫اب گــرم کــه از شــیلنگهای رادیاتــور بخــاری انشــعاب‬ ‫یافته انــد‪ ،‬از داخــل رگوالتــور عبــور یافته انــد‪ .‬در صــورت وجود‬ ‫هــوا در سیســتم خنــک کننــده خــودرو یــا گرفتگــی لوله هــای‬ ‫ورودی‪ ،‬خروجــی بــه رگوالتــور دمــای داخــل رگوالتور مناســب‬ ‫نبــوده و باعــث تغییــر دبــی گاز خروجــی شــده و باعــث عــدم‬ ‫یکنواختــی نســبت ســوخت بــه هــوا و در نتیجــه بدکارکــردن‬ ‫موتــور و ریــپ زدن ان می شــود‪.‬پس رگالتــور بایــد کامــا داغ‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫فشار گاز خروجی از رگوالتور تنظیم نیست ‪:‬‬ ‫ بــا دســتگاه عیــب یــاب فشــار خروجــی را بررســی‬‫نماییــد و در صورتــی کــه کمتــر از ‪ ٢‬بــار بــود‪ ،‬بــا چرخانــدن پیــچ‬ ‫تنظیــم (واقــع شــده بــر بــاالی رگوالتــور ) فشــار را تنظیــم نماییــد‪.‬‬ ‫فیلتر مسدود شده است‪:‬‬ ‫ بـــه منظــور جلوگیــری از ورود ذرات بــه داخــل ریــل انژکتــور‬‫و خرابــی نشــیمنگاه های انژکتــور در ورودی ریـــل انژکـــتور از‬ ‫یـــک فیلـــتر اســـتفاده شـــده اســت که این فیلتر قادر اســت‬ ‫ذرات ‪ ۸۰‬میکرونــی موجــود در گاز را جــذب نمایــد‪ .‬پــس از‬ ‫مــدت زمــان مشــخص(‪ )۴۰۰۰۰‬ایــن فیلتــر بایــد تعویــض‬ ‫گــردد‪.‬‬ ‫سنسور فشار‪-‬خال ایراد دارد‪:‬‬ ‫ در صورتــی کــه ایــن سنســور معیــوب باشــد‪ ،‬اطالعــات‬‫فشــار خروجــی از رگوالتــور بــه صــورت نادرســت بــه ‪ ECU‬گاز‬ ‫ارســال مــی گــردد و گرچــه فشــار خروجــی از رگوالتــور ‪ ٢‬بــار‬ ‫باشــد ولــی ‪ ECU‬ایــن فشــار را کمتــر یــا بیشــتر از ایــن مقــدار‬ ‫دانســته و اجــازه تبدیــل بــه حالــت گاز را نمی دهــد‪.‬‬ ‫سنسور دمای اب ایراد دارد ‪:‬‬ ‫ در صورتــی کــه سنســور دمــای اب ورودی رگوالتــور ایــراد‬‫داشــته باشــد‪ ،‬اطالعــات دمــای اب نادرســت بــه ‪ ECU‬ارســال‬ ‫شــده‪ ،‬باعــث می شــود علیرغــم رســیدن دمــا بــه حــد الزم‪،‬‬ ‫خــودرو بــه حالــت گاز تبدیــل نشــود ‪.‬یــا در حالــی کــه هنــوز‬ ‫دمــا بــه حــد الزم نرســیده‪ ،‬خــودرو بــه حالــت گاز تبدیــل شــود‬ ‫و ایــن باعــث بــد کارکــردن موتــور می شــود‪.‬‬ ‫به هنگام تصادف یا نزاع هایی‬ ‫که احتمال ساختگی بودن ان ها‬ ‫وجود دارد مراقب باشید‬ ‫و اتومبیل خود را روشن و‬ ‫سوئیچ را بر روی ان رها نکنید‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‏رســمی‏‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 1400/1615‬هیــات اول‪/‬دوم موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‏فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کاللــه تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای محمــد‏جلیــل ابائــی فرزنــد محمــد‬ ‫کریــم بــه شــماره شناســنامه ‪ 1172‬صــادره از در ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‏مســاحت ‪ 171.19‬مترمربــع پــاک شــماره‬ ‫‪ 3090‬فرعــی از ‪-213‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 9‬حــوزه ثبــت ملــک کاللــه‬ ‫‏خریــداری از مالــک رســمی اقای‪/‬خانــم طبــق ســند مشــاعی ارائــه‬ ‫شــده توســط متقاضــی محمــد جلیــل ابائــی محــرز گردیــده‏اســت‪ .‬لــذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض ‏خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه‏مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــررات ســند‏مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪10304 :‬‏‪‎ ‎‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/01/15 :‬‏‬ ‫بهمن سارلی‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک کالله‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬اسفند‬ ‫بجنورد‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪503‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫جلوگیری از تغییر کاربری‬ ‫‪ 130‬هزار مترمربع‬ ‫از زمین های کشاورزی گلستان‬ ‫صدور سند ‪ 11‬هزار هکتار‬ ‫دیگر از عرصه های جنگلی‬ ‫پارک ملی گلستان‬ ‫در جلســه شــورای حفــظ حقــوق بیــت المــال‬ ‫گلســتان‪ ،‬ســند ‪ 11‬هــزار هکتــار دیگــر از اراضــی‬ ‫جنگلــی پــارک ملــی گلســتان بــه محیــط زیســت‬ ‫تحویــل داده شــد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان امــروز ایــن ســند را بــه‬ ‫مدیــر کل محیــط زیســت اســتان تحویــل داد و گفــت‪:‬‬ ‫دو هفتــه پیــش ســند ‪ 9‬هــزار هکتــار از عرصــه هــای‬ ‫ایــن پــارک بــه محیــط زیســت تحویــل و قــرار شــد ‪ 11‬هزار‬ ‫هکتــار دیگــر نیــز تــا پایــان اســفند ســنددار شــود کــه‬ ‫خوشــبختانه همین امروز کار صدور این ســند به پایان‬ ‫رســید و بــه محیــط زیســت تحویــل شــد ‪.‬‬ ‫حیدر اسیابی افزود‪ :‬با تحویل این سند ‪ ،‬از مجموع‬ ‫‪ 44‬هــزار هکتــار مســاحت پــارک ملــی در محــدوده‬ ‫استان گلستان ‪ 20 ،‬هزار و ‪ 700‬هکتار سنددار شد‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ 23 :‬هــزار هکتــار باقــی مانــده هــم‬ ‫حدنــگاری شــده اســت و تــا پایــان فرودیــن ســال ‪1401‬‬ ‫ســند تــک برگــی ان صــادر مــی شــود ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای عرصــه هــای باقــی مانــده در‬ ‫محــدوده اســتان هــای ســمنان و خراســان شــمالی‬ ‫هــم بــا اداره ثبــت اســناد و امــاک ایــن اســتان هــا‬ ‫بــرای صــدور زودتــر اســناد رایزنــی مــی کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس اعــام اداره محیــط زیســت‪،‬‬ ‫‪ 52‬درصــد از مســاحت ایــن پــارک در محــدوده‬ ‫گلســتان ‪ 42 ،‬درصــد در محــدوده خراســان شــمالی‬ ‫و ‪ 6‬درصــد هــم در محــدوده اســتان ســمنان اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان بــا قدردانــی از‬ ‫تــاش هــای شــبانه روزی اداره کل ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک اســتان گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ 99‬و نیــم درصــد از‬ ‫عرصــه هــای جنگلــی ‪ ،‬مرتعــی و ســاحلی اســتان‬ ‫ســنددار شــده و نیــم درصــد باقــی مانــده هــم بــا‬ ‫تکمیــل صــدور ســند پــارک ملــی در فروردیــن ســال‬ ‫اینــده ‪ ،‬ایــن پوشــش بــه صــد درصــد خواهــد رســید ‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان گفــت‪ :‬ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در ‪ 130‬هــزار مترمربــع از زمیــن هــای‬ ‫کشــاورزی اســتان تخریــب شــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار محمــود اســپانلو در جلســه شــورای حفــظ حقــوق بیــت المــال‬ ‫گلســتان بــا تاکیــد بــر عــزم دســتگاه قضایــی بــرای توقــف ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬خوشــبختانه امســال بــه ویــژه در ســه مــاه اخیــر دســتگاه های متولــی هــم خــوب پــای کار‬ ‫امده انــد و در همیــن مــدت ‪ 254‬مــورد ســاخت و ســاز غیرمجــاز در زمین هــای کشــاورزی اســتان‬ ‫تخریــب شــد کــه بیشــتر ایــن بناهــا مربــوط بــه شهرســتان گــرگان اســت‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند ‏رســمی ‏برابــر رای شــماره ‪ 1400/1965‬هیــات اول‪/‬‬ ‫دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای‏فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک کاللــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای‬ ‫مهــدی‏گزمــه فرزنــد عبــاس بــه شــماره شناســنامه ‪ 1‬صــادره از‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت‬ ‫‏‏‪ 191.26‬مترمربــع دارای پــاک ثبتــی ‪ 1262‬فرعــی از ‪-213‬اصلــی‬ ‫واقــع در قریــه کاللــه بخــش ‪ 9‬ثبــت ملــک کاللــه‏خریــداری از‬ ‫مالــک رســمی اقــای عبــاس گزمــه محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه‏فاصلــه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‏مــی تواننــد‬ ‫ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‏مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‏انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صادرخواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/12/24 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫دوم‪ 1401/01/15 :‬م‪-‬الــف‪10295 :‬‏‬ ‫بهمن سارلی‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک کالله‬ ‫بدهی دستگاه های اجرایی‬ ‫به پیمانکاران‬ ‫بازگشایی هفت کیلومتر از مسیر‬ ‫رودخانه های شیروان‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫دســتگاه های اجرایــی اســتان ‪ ۴۵۸‬میلیــارد تومــان بــه پیمانــکاران و‬ ‫مشــاوران بخــش خصوصــی بدهــکار هســتند کــه بخشــی از ایــن‬ ‫بدهــکاری بایــد از تهاتــر بدهــی هــای مالیاتــی و بانکــی پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫مجیــد درخشــانی اظهــار داشــت‪ :‬اب منطقــه ای و اب و فاضــاب‬ ‫بیشــترین بدهــی را دارنــد ســپس امــوزش و پــرورش‪ ،‬راه و شهرســازی‬ ‫و راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای در رده هــای بعــدی بدهــکاران‬ ‫دســتگاه هــای اجرایــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن میــزان از بدهــکاری در ســامانه مدیریــت‬ ‫اطالعــات بدهی هــا و مطالبــات دولــت بــا هــدف احصــا و گــزارش‬ ‫اطالعــات بدهــی هــا و مطالبــات دســتگاه هــای اجرایــی و شــرکت های‬ ‫دولتــی از سراســر کشــور ثبــت شــده اســت و هــر ســه مــاه بــه‬ ‫روز رســانی مــی شــود‪.‬‬ ‫درخشــانی در مــورد راهــکار پیــش بینــی شــده در پرداخــت ایــن‬ ‫بدهی هــا نیــز گفــت‪ :‬دولــت در راســتای تکالیــف مقــرر در قانــون‬ ‫بودجــه ســال ‪ ۱۳۹۹‬کل کشــور‪ ،‬اییــن نامــه اجرایــی بنــد (و) تبصــره‬ ‫(‪ )۵‬قانــون بودجــه ســال ‪ ۱۳۹۹‬کل کشــور موضــوع نحــوه تســویه‬ ‫بدهــی هــای قطعــی دولــت از طریــق اســناد خزانــه و نیــز نحوه تســویه‬ ‫مطالبــات بــا منشــا قانونــی نهادهــای عمومی غیردولتی‪ ،‬شــرکت های‬ ‫دولتــی‪ ،‬بانــک هــا‪ ،‬بیمــه هــا‪ ،‬اتحادیــه هــا و اســتان هــای قــدس بــا‬ ‫حسابرســی ویــژه را بــه تصویــب رســاند‪.‬‬ ‫مدیــر امــور منابــع اب شــیروان گفــت‪ :‬هفــت کیلومتر از مســیر‬ ‫رودخانــ ه هــای بخــش قوشــخانه و مرکــزی ایــن شهرســتان‬ ‫خراســان شــمالی بازگشــایی و ســاماندهی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار اســحاق خســروپناه اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬عملیــات ســاماندهی و بازگشــایی رودخانــه هــای‬ ‫چلــو‪ ،‬شــوق ابــاد‪ ،‬اوغــاز از توابــع بخــش مرکــزی و قوشــخانه‬ ‫بــا ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات اســتانی و ملــی از بهمــن‬ ‫مــاه امســال اغــاز و بتازگــی بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــا امســال بــا تخصیــص بــه موقــع اعتبــارات‬ ‫ســاماندهی رودخانه هــای شهرســتان ‪ ۱۰۰‬درصــد محقــق شــده‬ ‫اســت خاطرنشــان کــرد‪ :‬در راســتای اجــرای طــرح ســاماندهی‬ ‫رودخانه هــا‪ ،‬ایــن طــرح دربرگیرنــده مباحثــی همچــون کنتــرل‬ ‫ســیالب از طریــق الیروبــی رودخانه هــا‪ ،‬احــداث ســیل بندهــا‬ ‫و غیــره اســت از ســویی بــرای پیشــگیری از خســارت ســیالب‬ ‫ضــروری اســت‪.‬‬ ‫در شهرســتان شــیروان هــزار و ‪ ۶۵‬کیلومتــر رودخانــه‪،‬‬ ‫مســیل و ابــراه وجــود دارد کــه از ایــن میــزان ‪ ۳۳۹‬کیلومتــر‬ ‫در مســیل های مهــم و حســاس قــرار گرفتــه اســت کــه یــا اب‬ ‫دارنــد و یــا در حــوزه مســکونی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫پیش بینی تولید ‪ 5000‬تن میگو‬ ‫در سال اینده‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬در ســال زارعــی ‪ 1401‬بیــش از ‪ 120‬مزرعــه بــا ســطح مفیــد بیــش از ‪ 2‬هــزار‬ ‫هکتــار امــاده تولیــد و بهــره بــرداری خواهــد بــود کــه پیــش بینــی می شــود در ایــن مــزارع ســال اینــده ‪5000‬‬ ‫تــن میگــو تولیــد گــردد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل شــیالت گلســتان‪ ،‬مهنــدس ســید جــواد‬ ‫قــدس علــوی در جلســه کار گــروه فنــی تکثیــر و پــرورش میگــو اســتان کــه بــا دســتور کار برنامــه ریــزی تولیــد‬ ‫‪ ،1401‬برگــزار شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬پــرورش دهنــدگان نســبت بــه امــاده ســازی اصولــی مــزارع خــود‪ ،‬بــا رعایــت‬ ‫الزامــات فنــی و بهداشــتی‪ ،‬تــا پایــان اســفند مــاه اقــدام نماینــد تــا بتوانیــم فصــل پــرورش بــدون دغدغــه ای را‬ ‫در ســال جدیــد تجربــه نماییــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه شــرکت تعاونــی پــرورش دهنــدگان میگــو اســتان یــک تشــکل قانونــی اســت و‬ ‫مجــوز محیــط زیســت منــوط بــه مدیریــت یکپارچــه در مجتمــع اســت کلیــه بهــره بــرداران بایــد هــر چــه زود تــر‬ ‫بــه عضویــت ایــن تعاونــی در بیاینــد‪ .‬چــرا کــه کلیــه مجــوزات و درخواســت هــای بهــره بــرداران بــا تاییــد اتحادیــه‬ ‫از طریــق اداره کل شــیالت صــورت مــی پذیــرد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫محمــود اســپانلو افــزود‪ :‬ایــن بناهــا در ‪ 130‬هــزار مترمربــع از زمیــن هــای کشــاورزی اســتان‬ ‫ســاخته شــده بــود و اولویــت ســال اینــده مــا تمرکــز بــر اعــاده بــه وضــع ســابق ایــن زمیــن هاســت ‪.‬‬ ‫اســپانلو گفــت‪ :‬در ایــن مــدت ‪70‬رای قطعــی قلــع و قمــع هــم بــه مســاحت در مجمــوع ‪ 10‬هــزار‬ ‫مترمربــع اجــرا شــد ‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو گفــت‪ :‬بررســی هــا فقــط در مرکــز اســتان نشــان مــی دهــد در ‪ 10‬ســال گذشــته‪،‬‬ ‫ســاخت و ســازها در زیارت یک و نیم برابر‪ ،‬در توشــن نزدیک ‪ 5‬برابر و منطقه توسکســتان نزدیک به‬ ‫ســه برابــر شــده اســت و ایــن زنــگ خطــر بــرای متولیــان اســت تــا نظــارت هــا را بیشــتر کننــد ‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان بــا تاکیــد بــر ادامــه اقدامــات جلوگیــری از ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬دســتگاه های متولــی بایــد نظارت هــا را بیشــتر کننــد و بــا تامیــن تجهیــزات مــورد نیــاز‬ ‫ســرعت تخریــب ســاخت و ســازهای غیرمجــاز را بیشــتر کننــد‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو بــا اشــاره بــه درپیــش بــودن فصــل کشــت شــالی هــم گفــت‪ :‬بــرای جلوگیــری‬ ‫از حفــر چاه هــای غیرمجــاز بــه ســبب در پیــش بــودن فصــل کشــت شــالی هــم امــور اب منطقـه ای‬ ‫اســتان بایــد گشــت هــای خــود در منطقــه را بیشــتر کنــد ‪.‬‬ ‫علیپــوری مدیــر امــور اراضــی گلســتان هــم در ایــن جلســه کیفیــت بــاالی مصالــح و بتــون بــه‬ ‫کاررفتــه در بناهــای غیرمجــاز ســاخته شــده در زیــارت‪ ،‬را علــت ک ُنــدی تخریــب ایــن بناهــا عنــوان‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬بــا یــک شــرکت در اســتان البــرز در حــال مذاکــره هســتیم تــا راهکارهــای تخریــب ایــن‬ ‫بناهــا را بررســی و بــه مــا اعــام کننــد ‪.‬‬ ‫اســتقرار ایســت و بازرســی در روســتاهای ییالقــی اســتان کــه در ایــام نــوروز احتمــال ســاخت و‬ ‫ســازهای غیرمجــاز و تغییــر کاربــری وجــود دارد‪ ،‬تعییــن تکلیــف زمین هــای اختالفــی بیــن بنیــاد‬ ‫مســتضعفان و منابــع طبیعــی‪ ،‬تعییــن حریــم و بســتر رودخانه هــای اســتان از جملــه دیگــر‬ ‫محورهــای طــرح شــده در جلســه امــوز شــورای حفــظ حقــوق بیــت المــال اســتان گلســتان بــود ‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫در چهار شنبه اخر سال‬ ‫بیشترمراقبکودکانمان‬ ‫باشیم‬ ‫‪7‬‬ ‫دمای هوا ‪ 10‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 88‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫بــاران مالیــم صبحگاهــی‪ .‬بیشــینه ‪10‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد شــمال غــرب از ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر در‬ ‫ســاعت‪ .‬احتمــال بــارش بــاران ‪.%80‬‬ ‫‪۵۰‬درصد طرح های گیاه پزشکی‬ ‫مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان‬ ‫سفارشی است‬ ‫رییــس بخــش گیــاه پزشــکی مرکــز تحقیقــات و امــوزش کشــاورزی‬ ‫و منابــع طبیعــی گلســتان گفــت‪ ۵۰ :‬درصــد طرح هــای پژوهشــی‬ ‫ایــن مرکــز سفارشــی بــوده کــه توســط نهادهــای اجرایــی و واحدهــای‬ ‫تولیــدی اســتان درخواســت می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار حجــت الــه ربانی نســب افــزود‪ :‬زمان‬ ‫اجــرا و اعــام نتیجــه هــر طــرح پژوهشــی بخــش گیــاه پزشــکی ایــن‬ ‫مرکــز تحقیقاتــی بــه دســتگاه هــا یــا واحدهــای تولیــدی طــرف قــرارداد‬ ‫یــک تــا ‪ ۲‬ســاله اســت‪.‬‬ ‫وی اســتقبال متقاضیــان در واگــذاری طــرح هــای پژوهشــی خــود‬ ‫بــه ایــن مرکــز تحقیقاتــی کشــاورزی را در ســال هــای اخیــر مطلــوب‬ ‫ارزیابــی و اضافــه کــرد‪ :‬ایــن اســتقبال و اختصــاص یــک درصــد‬ ‫از اعتبــارات پژوهشــی خــود بــه ایــن امــر در واقــع کمــک بــه حــل‬ ‫چالش هــای کشــاورزی و رونــق تولیــد اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اکنــون ‪ ۲۵‬طــرح پژوهشــی از ســوی محققــان‬ ‫بخــش گیــاه پزشــکی کشــاورزی اســتان از محــل جــذب اعتبــارات ملی‬ ‫و اســتانی در دســت اجراســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان در خصــوص مصوبــات ســفر ریاســت محتــرم جمهــوری در خصــوص طرح هــای‬ ‫ابزی پــروری اســتان عنــوان نمــود‪ :‬طــی ســفر ریاســت جمهــور دکتــر رئیســی و هیئــت دولــت بــه اســتان‪،‬‬ ‫‪1200‬میلیــارد تومــان اعتبــار ویــژه طرح هــای ابــزی پــروری اســتان تصویــب شــد کــه ‪1000‬میلیــارد ان بابــت زیــر‬ ‫ســاخت مشــترک مجتمــع میگــو و ماهیــان خاویــاری مــی باشــد کــه بــا ابــاغ ان مــی تــوان ضمــن تکمیــل فــاز ‪1‬‬ ‫زیــر ســاخت فــاز ‪ 2‬و مجتمــع خاویــاری را نیــز تکمیــل کــرد‪.‬‬ ‫مهنــدس قــدس علــوی بــا اشــاره بــه مشــکالت بیــان شــده از ســوی تولیــد کننــدگان میگــو اســتان خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬پیگیــر مســائل و مشــکالت تولیدکننــدگان میگــو اســتان ماننــد الیروبــی و ایجــاد پایانــه ابگیــری مجتمــع‬ ‫هســتیم و امیدواریــم در زمــان نیــاز بهــره بــرداران بــه اب کانــال هــا بــه بهــره بــرداری برســد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن جلســه معــاون مدیــرکل میگــو و ســایرابزیان ســازمان شــیالت ایــران‪ ،‬ضمــن تشــکر از بهــره‬ ‫بــرداران در خصــوص رعایــت مــوارد بهداشــتی و عــدم بــروز بیمــاری طــی دو ســال اخیــر‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬بــر‬ ‫اســاس برنامــه تحولــی وزارت جهادکشــاورزی افزایــش دو برابــری تولیــدات ابــزی پــروری طی چهار ســال اینده‬ ‫در دســتور کار قــرار دارد ‪.‬‬ ‫دکتــر درخشــان در پایــان افــزود‪ :‬البتــه جهــت رســیدن بــه ایــن تولیــد الزاماتــی از جملــه تکمیــل زیــر ســاخت‬ ‫هایــی ماننــد کانــال هــای ابرســان و زهکــش اصلــی‪ ،‬بــرق ‪ ،‬جــاده دسترســی ‪ ،‬افزایــش مراکــز تکثیــر و عمــل‬ ‫اوری و کارخانــه تولیــد خــوراک میگــو و ابزیــان مــورد نیــاز اســت کــه یقینــا تمــام تــاش هــا در راســتای تامیــن‬ ‫ایــن زیرســاخت هــا از ســوی ســازمان شــیالت صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫گفتنی اســت در این جلســه که با حضور مدیر کل و کارشناســان شــیالت گلســتان‪ ،‬معاون اداره کل میگو‬ ‫و رئیــس گــروه مولــد ســازی و تکثیــر میگــو ســازمان شــیالت ایــران‪ ،‬رئیــس مرکــز تحقیقــات ابزیــان و اب هــای‬ ‫داخلــی ـ گــرگان‪ ،‬نماینــده دامپزشــکی اســتان و اعضــای هئیــت مدیــره تعاونــی پــرورش دهنــدگان مجتمــع‬ ‫میگــو و بهــره بــرداران گمیشــان برگــزار شــد‪ ،‬هــر یــک از اعضــا بــه بیــان مســائل و مشــکالت خــود پرداختنــد‪.‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای‬ ‫شــماره ‪ 1400/12/02 – 1400 – 5065‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1399 –588‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک منطقــه دو بجنوردتصرفات مالکانه‬ ‫‏بالمعــارض متقاضــی اقــای احمــد حــق نگــر فرزنــد نعمــت اللــه بشــماره شناســنامه ‪ 21155‬صــادره از بجنــورد در ششــدانگ یــک قطعــه‏زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 8757‬متــر مربــع از پــاک ‪ 5‬فرعــی از ‪ 161‬اصلــی واقــع در اراضــی کالتــه مســتوفی‬ ‫خریــداری از‏مالــک رســمی اقــای نعمــت اللــه بیدکــی فرزنــد احمــد محرزگردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‏‏‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از‏تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ‏تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول‏اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/12/09 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/12/24 :‬‬ ‫‏‬ ‫‏ احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای‬ ‫شــماره ‪ 1400/12/02 – 1400 – 5064‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1399 –585‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفات مالکانه‬ ‫‏بالمعــارض متقاضــی اقــای احمــد حــق نگــر فرزنــد نعمــت اللــه بشــماره شناســنامه ‪ 21155‬صــادره از بجنــورد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‏مزروعــی بــه مســاحت ‪ 47488‬متــر مربــع پــاک ‪ 115‬و ‪ 118‬فرعــی از ‪ 165‬اصلــی واقــع در اراضــی گلســتان دره‬ ‫خریــداری از مالــک‏رســمی اقــای نعمــت اللــه بیدکــی فرزنــد احمــد محرزگردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‏اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‏اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‏‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق‏مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/12/09 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/12/24 :‬‬ ‫‏‬ ‫احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‏رســمیبرابر اراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‏ثبتــی شهرســتان مــراوه تپــه تصرفــات مالکانــه و بــا معــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت‪.‬لذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک‏موردتقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز از طریــق روزنامه هــای کثیراالنتشــار و محلــی‏اگهــی مــی شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص ذی نفــع بــه اراء اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند ازتاریــخ انتشــاراگهی تــا دو مــاه‏اعتــراض‬ ‫خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‏اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را‬ ‫بــه اداره ثبــت مــراوه تپــه‏تحویــل دهــد‪ .‬درایــن صــورت اقدامــات ثبــت‪ ،‬موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت‪ .‬در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی‏واصــل نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه‬ ‫ت‪‎.‬پالک ‪-157‬اصلــی بخــش چهــار حــوزه ثبتــی مــراو ه تپـه‏‪ -1‬رای شــماره‬ ‫عمومــی محــل را ارائــه نکنــد‪ ،‬اداره ثبــت محــل بایــد مبــادرت بــه‏صــدور ســند مالکیــت نمایــد‪ .‬صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیسـ ‪‎‬‬ ‫‪ 140060312440000169‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412440000035‬متصرفــات مفــروزی و مالکانــه‏ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره) بــه شناســه ملــی ‪ 14003127610‬دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫‏زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 39.40‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪ 421‬فرعــی از ‪ –157‬اصلــی واقــع در قریــه‏مــراوه تپــه بخــش چهــار حــوزه ثبتــی مــراوه تپــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای‬ ‫خوجــه پهلوانــی دوجــی‪ .‬م‪ -‬الــف‪:‬‏‏‪10311‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬ســه شــنبه ‪1400/12/24‬‏‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــارنوبت دوم‪ :‬چهارشــنبه ‪1401/01/15‬‏‪‎ ‎‬عبدالحلیــم کوچــک نــژاد‪ -‬سرپرســت ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان مــراوه تپــه‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 11‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 88‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫رگبارهای عصرگاهی‪ .‬بیشینه ‪11‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب و متغیر‪ .‬احتمال بارش باران ‪.%30‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬اسفند‬ ‫گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ظرفیت های موجود پای کار باشند‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان اظهــار داشــت‪ 80 :‬درصــد از جــان باختــگان حــوادث رانندگــی‬ ‫در شــهرهای اســتان مربــوط بــه موتورســواران و عابــران پیــاده اســت لــذا بایــد در ایــن راســتا‬ ‫اقدامــات پیشــگیرانه و هدفمنــد انجــام شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســردار محمدســعید فاضــل دادگــر بــا تاکیــد بــر‬ ‫اهمیــت اقدامــات فرهنگــی و اموزشــی در راســتای پیشــگیری از حــوادث رانندگــی‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کرد‪:‬عــدم توجــه بــه جلــو و عــدم رعایــت حــق تقــدم‪ ،‬بیشــترین علــت تصادفــات رانندگــی در‬ ‫شــهرهای اســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه طــی ایــن بــازه زمانــی‪ ،‬بیــش از ‪ 919‬هــزار تمــاس بــا مرکــز‬ ‫فوریتهــای پلیســی ‪ 110‬برقــرار شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن تعــداد تمــاس بــا پلیــس نشــان از‬ ‫میــزان بــاالی مشــارکت پذیــری مــردم در تامیــن امنیــت پایــدار دارد‪.‬‬ ‫دادگــر گفــت‪ :‬در طــول ســال جــاری ‪ 25‬هــزار تمــاس توســط شــهروندان بــا ســامانه ‪ 197‬برقــرار کــه‬ ‫تعــداد پیــام هــای تقدیــر از پلیــس اســتان نســبت بــه ســال گذشــته ‪ 51‬درصــد افزایــش و میــزان‬ ‫انتقــاد از عملکــرد پلیــس نیــز ‪ 14‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫مقابله قاطعانه با هنجارشکنان در دستور کار پلیس‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا اشــاره بــه در پیــش بــودن چهارشــنبه اخــر ســال‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬پلیــس‬ ‫مخالف شــادی و نشــاط مردم نیســت و از خانواده ها تقاضا داریم در این ایام بیش از گذشــته مراقب‬ ‫فرزنــدان خــود باشــند تــا مبــادا بــا لحظــه ای غفلــت شــاهد حادثــه ای تلــخ و جبــران ناپذیــر باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هنجارشــکنان ایــن شــب تــا پایــان تعطیــات در اختیــار مراجــع قانونــی‬ ‫خواهنــد بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬پلیــس در برخــورد بــا مخــان نظــم و امنیــت و مزاحمــان اســایش مــردم‬ ‫هیچگونــه تعارفــی نداشــته و بــا اینگونــه افــراد قاطعانــه مقابلــه خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا اشــاره بــه در پیــش بــودن ایــام نــوروز و امادگــی پلیــس در ایــن‬ ‫خصــوص‪ ،‬افــزود‪ :‬شــعار پلیــس در طــرح نــوروزی امســال «پلیــس هوشــمند‪ ،‬قانونمــداری و‬ ‫نشــاط بهــاری» بــوده و امیدواریــم بــا همــکاری خــوب مــردم و مســافران‪ ،‬نــوروز شــاد و امنــی‬ ‫بــرای احــاد شــهروندان رقــم بخــورد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬طــرح ترافیکــی پلیــس از ‪ 24‬اســفند اغــاز و تــا ‪ 15‬فروردیــن ادامــه دارد کــه‬ ‫در ایــن راســتا بــا تمــام تــوان و اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت هــای موجــود برای خدمت رســانی‬ ‫بــه مــردم تــاش خواهیــم کرد‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا بیــان اینکــه حــس ایثارگــری‪ ،‬تــاش و خدمــت بــرای مــردم در مجموعــه‬ ‫انتظامــی نهادینــه شــده اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬پلیــس اســامی در مســیر تحقــق ارمان هــای‬ ‫والی انقــاب اســامی و عمــل بــه فرامیــن مقــام معظــم رهبــری «مدظلــه العالــی»‪ ،‬همچــون‬ ‫شــهدا بــا تمــام وجــود در میــدان حاضــر بــوده و بــرای تامیــن نظــم و امنیــت مــردم مومــن و‬ ‫وفــادار اســتان تــاش مــی کنــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری اوباش مجازی‬ ‫در مانه و سملقان‬ ‫اجرای طرح ارتقاء امنیت‬ ‫اجتماعی در مانه و سملقان‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان از دســتگیری یکــی از اراذل و اوبــاش‬ ‫ســابقه دار کــه در فضــای مجــازی اقــدام بــه ایجــاد ‏رعــب و‬ ‫وحشــت بــرای شــهروندان می کــرد‪ ،‬خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «یوســف شــاکری» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪:‬‏در پــی انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی و همچنیــن‬ ‫رصــد لحظـه ای فضــای مجــازی توســط کارشناســان پلیــس‏فتــا‪،‬‬ ‫فــردی کــه اقــدام بــه ایجــاد رعــب و وحشــت بــرای شــهروندان‬ ‫می کــرد‪ ،‬شناســایی و تحــت تعقیــب قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کارشناســان پلیــس فتــا بــا تــاش‬ ‫مســتمر و انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی موفــق شــدند‬ ‫‏محــل اختفــای ایــن فــرد را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم‬ ‫در یــک عملیــات غافلگیرانــه توســط کارشناســان پلیــس‏فتــا‬ ‫دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه متهــم بعــد از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی‏معرفــی‬ ‫شــد‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا در صــورت اطــاع از هرگونــه‬ ‫مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از‏طریــق پــل ارتباطــی ‪110‬‬ ‫بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان‪ ،‬از اجــرای طــرح‬ ‫ارتقــاء امنیــت اجتماعــی و دســتگیری ‏‏‪ 18‬نفــر متهــم در ایــن‬ ‫رابطــه خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫‏اظهــار داشــت‪ :‬طــرح ارتقــاء امنیــت اجتماعــی باهــدف برخــورد‬ ‫بــا مخــان نظــم و امنیــت و همچنیــن‏ارتقــاء امنیــت پایــدار‪ ،‬در‬ ‫ســطح شهرســتان مانــه و ســملقان برگــزار شــد‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن طــرح ‪ 15‬نفــر معتــاد متجاهــر و‬ ‫‪ 3‬نفــر ســارق دســتگیر شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬در‏ایــن رابطــه تعــدادی‬ ‫امــوال مســروقه شــامل یــک حلقــه انگشــتر طــا‪ ،‬تلویزیــون‬ ‫ســرقتی‪ ،‬ظــروف‏اشــپزخانه و ‪ ...‬کشــف شــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ مهــران فــر بــا اشــاره بــه اینکــه ســارقان بــه مراجــع‬ ‫قضایــی و معتــادان متجاهــر نیــز بــه‏کمپ هــای تــرک اعتیــاد‬ ‫معرفــی شــدند‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا در صــورت اطــاع‬ ‫از هرگونــه مــوارد‏مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل‬ ‫ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «ســید داوود‬ ‫حســینی»‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬بــه منظــور برقــراری‬ ‫نظــم و امنیــت عمومــی و برخــورد بــا ناهنجاری هــای اجتماعــی و‬ ‫افزایــش احســاس امنیــت در بیــن شــهروندان‪ ،‬اجــرای طــرح ارتقــاء‬ ‫امنیــت اجتماعــی در ایــن شهرســتان بــه مرحلــه اجــرا در امــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در راستای اجرای این طرح‪ 36 ،‬معتاد متجاهر جمع اوری‬ ‫و ‪ 10‬خرده فروش مواد مخدر دستگیر و مقدار ‪41‬کیلو و ‪662‬گرم مواد‬ ‫مخــدر ســنتی و یــک کیلــو ‪ 800‬گــرم مــواد مخــدر صنعتــی کشــف شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬در ادامــه اجــرای این طرح ‪ 16‬ســارق‬ ‫از جمله یک ســارق مســلح و یک ســارق به عنف دســتگیر و ‪ 52‬فقره‬ ‫انــواع ســرقت کشــف‪ 35 ،‬دســتگاه تجهیــزات ماهــواره ای‪ 2 ،‬قبضــه‬ ‫ســاح شــکاری و ‪3‬هــزار و ‪ 797‬عــدد ترقــه کشــف و ‪ 4‬نفــر دســتگیر‬ ‫و همچنیــن ‪ 5‬متهــم تحــت تعقیــب دســتگیر و جهــت ســیر مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مراجــع قضایــی تحویــل شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســینی در پایــان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬کشــف ‪ 50‬راس‬ ‫احشــام قاچــاق و لــوازم صوتــی خارجــی غیــر مجــاز بــه ارزش‬ ‫‪140‬میلیــون تومــان ودســتگیری ‪ 2‬متهــم و توقیــف ‪ 3‬دســتگاه انــواع‬ ‫وســیله نقلیــه از دســتاوردهای موفقیــت امیــز ایــن طــرح بــوده اســت‪.‬‬ ‫و ارشــاد اســامی شهرســتان کردکــوی‪ ،‬اســتادیارگروه زبــان وادبیــات‬ ‫‏فارســی دانشــگاه ازاد اســامی واحدازادشــهر روز بزرگداشــت حکیــم‬ ‫نظامــی‪ ،‬در ‏عصــر شــعر «لیلیانــه»؛ (هم اوایــی عاشقانه ســرایان‬ ‫اســتان گلســتان) در تاالر فرهنگ و ارشــاد اســامی این شــهر‏ســخن‬ ‫می گفــت‪ ،‬افــزود‪ :‬نظامــی شــاعربلنداوازه قــرن ششــم هجــری یکــی‬ ‫ازبنیــان گــذاران اصلــی نمایشنامه نویســی‏بــرای خوانــدن اســت او‬ ‫توانســته بــا رابطــه علّــی معلولــی رویدادهــا درنمایشــنامه نویســی بــه‬ ‫پیچیدگــی روانشــناختی‏داســتان ها فزونــی دهــد‏‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به تحلیل هایی از شــخصیت های هفت پیکر‪ ،‬خســرو‬ ‫و شــیرین و لیلــی و مجنــون گفــت‪:‬‏شــخصیت های داســتان های‬ ‫او زیــر فشــاروقایع چنــان عمــل می کننــد کــه رشــد و نمــو یابنــد تــا‬ ‫واقعیت هایــی دربــاره‏خــود ودیگــران کشــف کنند‪.‬ک ُنــش متقابــل‬ ‫انهــا جدالــی اســت کــه گاهــی درحــد زیــادی ســخت وجانــکاه اســت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه گیرایــی گفــت وشــنودها در منظومه هــای‬ ‫نظامــی بــا جریــان روایــت نمایشــی همخوانــی‏دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬‏‬ ‫بیــش از هــر منظومــه دیگــر فارســی در ایــن منظومه هاســت کــه‬ ‫گفت وگــو بــه کار شــاعر امــده و همیــن ویژگــی‪،‬‏موجــب شــده اســت‬ ‫کــه وضعیــت دراماتیــک در ایــن اثــار شــکل گرفتــه و از ان بــه عنــوان‬ ‫نمایش نامه هــای منظومــی‏بــرای خوانــدن نــام بــرد‏‪.‬‬ ‫دکتــر علیمــی‪ ،‬منظومه هــای خمــه نظامــی و حکایــات ان را واجــد‬ ‫ارزش نمایشــی عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬پنــج گنــج‏نظامــی‪ ،‬گنجینــه‬ ‫و منبعــی مهــم و دل انگیــز بــرای بهره بــرداری نمایشنامه نویســان‬ ‫ماســت و حتــی بــا توجــه بــه‏خصایــص برشــمرده‪ ،‬می تــوان شــکل‬ ‫منظــوم ان را اجــرا کــرد و از انجــا کــه بخشــی از تمهیــدات کارگردانــی‬ ‫در‏خــود متــون مســتتر اســت و خمســه نظامــی نیــز از ایــن موضــوع‬ ‫مســتثنی نیســت‪ ،‬شــاید بتــوان از منظومه هــای‏نظامــی‪ ،‬گون ـه ای‬ ‫نمایــش ایرانــی را بیــرون اورد و معرفــی کــرد‏‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد زبــان و ادبیــات فارســی‪ ،‬بــه برشــمردن جنبه هــای‬ ‫مختلــف ادبــی‪ ،‬داســتانی و نمایشــی اثــار حکیــم‏نظامــی پرداخــت و‬ ‫خاطر نشــان کرد‪ :‬در شــعر نظامی‪ ،‬همه عناصرطبیعت چنان زنده‬ ‫وصــف شــده اند و بــا‏بهره گیــری از موســیقی غنــی و زبــان اســتوار‬ ‫و تخیــل سرشــار و تصاویــر غیــر ایســتا و ‪ ...‬بیــان شــده اســت کــه‬ ‫‏خواننــده را مبــدل بــه بیننــده ای می کنــد کــه در حــوادث و در کنــار‬ ‫قهرمانــان و در ذهــن شــخصیت ها حضــور‏می یابــد و ایــن قــدرت‬ ‫بیــان و زیبایــی وجذابیــت هنــری نظامــی اســت کــه بــه وضــوح در‬ ‫پهنــه اشــعار وی هویداســت‏‪.‬‬ ‫وی یکــی از ضرورت هــای هرصــورت نمایشــی را وحــدت ســاختاری‬ ‫و هنــری ان دانســت و گفــت‪ :‬نظامــی در ســه‏منظومــۀ خــود یعنــی‬ ‫منظومــه بلنــد خســرو و شــیرین و لیلــی و مجنــون و هفت پیکــر‪،‬‬ ‫اســتادانه بــه چنیــن وحدتــی‏دســت یافتــه اســت‏‪.‬‬ ‫علیمــی افــزود‪ :‬از انجایــی کــه نظامــی‪ ،‬فی البدیهــه می نویســد‬ ‫اعتقــادات و احساســات و افــکار خــود را پنهــان‏نمــی دارد و همــواره‬ ‫گفتنی هــا را اعــم از انچــه مربــوط بــه باطن یا ظاهر شخصیت هاســت‬ ‫وصــف می کنــد‏‪.‬‬ ‫وی عملکــرد نمایشــی داســتان های نظامــی را موجــب تاثیــر و نفــوذ‬ ‫ایــن داســتان ها در شــعرای ‪750‬ســال گذشــته‏و نیــز در نگارگــران و‬ ‫خوشنویســان و اهنگســازان و در ایــن اواخــر در نمایــش و فیلــم و‬ ‫بالــه بــوده عنــوان کــرد و‏تصریــح کــرد‪ :‬ایــن تاثیــر در سراســر اســیای‬ ‫غربی و مرکزی و در قفقاز و در شــبه قاره هند و پاکســتان می توان‬ ‫‏مشــاهده کــرد‪ .‬تــا جایــی کــه مضمون های شــیرین و فرهــاد‪ ،‬لیلی و‬ ‫مجنــون و بهــرام گــور و هفــت پیکــر در خیمــه‏شــب بازی هــای ترکــی‬ ‫و فارســی و همچنیــن در نمایــش بــه زبــان اردو در قــرن نوزدهــم‬ ‫و نمایــش تــوام بــا موســیقی‏تاجیکــی و کمــدی درالتــه ایتالیایــی و‬ ‫نمایشــنامه های امــروزی ترکــی و اذری و فیلم نامه هــای فارســی و‬ ‫‏مجسمه ســازی معاصــر ایــران یــاد می شــود‏‪.‬‬ ‫ایــن نظامــی پــژوه گلســتانی همچنیــن‪ ،‬نظامــی را در مقایســه بــا‬ ‫شــاعران بزرگ رمانتیک غرب مانند شــلی‏وکیتس و بایرون و وردزورث‬ ‫کــه حــدودا ًششصدســال بعــد از او می زیســته اند ســرامد خوانــد‏‪.‬‬ ‫دکترماندانا علیمی‪،‬‬ ‫نظامی پژوه گلستانی‪:‬‏‬ ‫نظامی‬ ‫ازبنیانگذاران اصلی‬ ‫نمایشنامه نویسی‬ ‫برای خواندن است‬ ‫سرویس هنر‪:‬‬ ‫نظامی‪ ،‬شــاعری حکیم‪ ،‬داستان ســرایی بزرگ و نمایشنامه نویسی‬ ‫چیره دســت حتــی در عرصــه جهان امروز‏اســت‏‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار از روابط عمومی اداره فرهنگ‬ ‫بروز حوادث خشن در گلستان‬ ‫کاهش یافت‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬برخــورد قاطــع نیــروی‬ ‫انتظامــی و دســتگاه قضایــی بــا تبهــکاران و حامــان ســاح‬ ‫موجــب کاهــش بــروز حــوادث خشــن در ایــن اســتان شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از ســردار محمدســعید‬ ‫فاضل دادگــر در نشســت خبــری اظهــار داشــت‪ :‬در مقاطعــی از‬ ‫‪ ۲‬ســال اخیــر برخــی حــوادث خشــن همــراه بــا اســتفاده از ســاح‬ ‫گــرم و ســرد در اســتان رخ داد کــه عــاوه بــر برخــورد جــدی و‬ ‫قاطــع بــا عوامــل ایــن حــوادث‪ ،‬از بــروز رخدادهــای مشــابه نیــز‬ ‫جلوگیــری گردیــد‪.‬‬ ‫اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی‬ ‫در ازادشهر‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬رونــد کاهشــی اســتفاده از ســاح گــرم و ســرد و‬ ‫بــروز حــوادث خشــن در گلســتان‪ ،‬از نتایــج همــکاری مســتمر و‬ ‫مــداوم ناجــا بــا دســتگاه قضایــی اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان وجــود انــواع اســلحه و‬ ‫موتورســیکلت فاقــد پــاک و ســند را از معظــات جــدی اســتان‬ ‫دانســت و بــر اجــرای برنامــه هــای هدفمنــد بــرای کاهــش اســیب‬ ‫ان هــا تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫ســرداد فاضــل دادگــر ادامــه داد‪ :‬در بــروز بســیاری از جرائــم‪،‬‬ ‫نــزاع و درگیری هــا‪ ،‬ســرقت های مســلحانه و ســرقت بــه عنــف‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪503‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫جایگاه کاغذ در امور اداری!‬ ‫ایــن روزهــا کــه کرایــه پورشــه بــرای ســفر تــا کیــش بــه ‪400‬‬ ‫میلیــون تومــان رســیده و پســته هــم در حــال رســیدن بــه‬ ‫قیمــت نیــم میلیــون تومــان در هــر کیلــو اســت‪ ،‬دولــت در‬ ‫صــدد اســت کــه از کســانی کــه قصــد دارنــد بــا تولیــد ســیر‬ ‫ترشــی و مربــا در منــزل شــان‪ ،‬بــه اقتصــاد جهانــی کمــک‬ ‫کننــد‪ ،‬حمایــت کــرده و صــدور مجوزشــان الکترونیکــی‬ ‫شــود! در جریــان هســتید کــه براســاس دســتور احســان‬ ‫خانــدوزی وزیــر اقتصــاد‪ ،‬روز در ‪ ۵۵‬امیــن جلســه هیئــت‬ ‫مقــررات زدایــی مقــرر شــد تــا تعــداد ‪ ۳۳۰‬مجــوز مربــوط‬ ‫بــه مشــاغل خانگــی‪ ،‬بــه صــورت اعالنــی انجــام شــود‪ .‬از‬ ‫مصادیــق ایــن مشــاغل خانگــی؛ پــرورش در حــد کوچــک‬ ‫دام و طیــور‪ ،‬ماهــی و ‪ ...‬تــا تولیــد غــذای خانگــی‪،‬‬ ‫بســته بنــدی ســبزیجات و ترشــیجات‪ ،‬تولیــد گیاهــان‬ ‫دارویــی‪ ،‬فعالیت هــای هنــری‪ ،‬اهنگســازی‪ ،‬نویســندگی‪،‬‬ ‫خوشنویســی‪ ،‬گرافیــک‪ ،‬دوزندگــی‪ ،‬قالــی بافــی‪ ،‬ابریشــم‬ ‫بافــی‪ ،‬لباس هــای محلــی‪ ،‬طراحــی طــا و جواهــر‪،‬‬ ‫مترجمــی و ‪ ...‬کــه بــه صــورت اعالنــی خواهــد بــود‪ .‬در‬ ‫ضمــن براســاس اظهــارات رئیــس مرکــز مطالعــات پایــش‬ ‫و بهبــود محیــط کســب وکار وزارت اقتصــاد‪ ،‬از ‪ ۱۸‬اســفند‬ ‫هیــچ دســتگاه صادرکننــده مجــوزی‪ ،‬حــق نــدارد از مــردم‬ ‫بــرای صــدور مجــوز درخواســت ســند کاغــذی کنــد‪.‬‬ ‫غافــل از اینکــه ممکــن اســت حــذف کاغــذ در سیســتم‬ ‫اداری مملکــت ســرانه کار مفیــد کارمنــدان را از ‪ 22‬دقیقــه‬ ‫در روز بــه ‪ 2‬دقیقــه در روز کاهــش دهــد! در حقیقــت‬ ‫بســیاری از افــراد گمــان مــی کننــد کــه بروکراســی اداری‬ ‫یــا همــان کاغــذ بــازی از افت هــای سیســتم هــای اداری‬ ‫محســوب می شــود؛ در صورتــی کــه بروکراســی از مزایــای‬ ‫سیســتم اداری محســوب مــی شــود و در ســایر مشــاغل‬ ‫یــدی و بخــش خصوصــی دیــده نمی شــود‪ .‬مزایــای ایــن‬ ‫رویکــرد در چنــد ژانــر قابــل بررســی اســت‪:‬‬ ‫الــف) رفــع مشــکل اشــتغال‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه یکــی‬ ‫از دغدغه هــای اصلــی خانواده هــا در ســال های اخیــر‪،‬‬ ‫مشــکل اشــتغال اســت‪ ،‬بــا تخصصــی کــردن امــور و‬ ‫ســپردن هــر بخــش از کار بــه یــک کارمنــد متخصــص‪،‬‬ ‫نیــاز بــه کارمنــدان بیشــتری خواهیــم داشــت و می توانیــم‬ ‫اشــتغال ایجــاد کنیــم و جوانانــی را کــه حــال کار کــردن‬ ‫دارنــد‪ ،‬ســر کار بگذاریــم‪.‬‬ ‫ب) ایجــاد پســت های مدیریتــی جدیــد‪ :‬بــا تخصصــی‬ ‫شــدن مشــاغل در ادارات پســت هــای جدیــد نیــز وجــود‬ ‫می اینــد مثــل مســئول نظــارت بــر اداره امــور کالس هــا در‬ ‫دانشــگاه ها یــا مســئول پیگیــری مصوبــات کمیتــه پیگیــری‬ ‫مصوبــات تصویــب شــده! کــه تــا حــد زیــادی مشــکل‬ ‫کمبــود پســت های مدیریتــی مرتفــع می گــردد‪ .‬مثــا در‬ ‫اجــرای همیــن طــرح «هیئــت مقــررات زدایــی» تشــکیل‬ ‫شــده اســت کــه وظیفــه اش حــذف مقــررات ابداعــی«‬ ‫هیئــت مقــررات زائــی» اســت!‬ ‫ج) جلوگیــری از فشــار کاری و فرســودگی شــغلی ‪ :‬بعــد‬ ‫از تخصصــی شــدن امــور باتبــع فشــار کاری کمتــری بــه‬ ‫کارمنــدان وارد مــی شــود و قطــع بــه یقیــن در انجــام‬ ‫وظایــف محولــه بهتــر و کارامدتــر ظاهــر می شــوند‪.‬‬ ‫د) احیــای ســنت هــای فرامــوش شــده‪ :‬در ســال های‬ ‫اخیــر بــه دلیــل تبدیــل ســبک زندگــی بــه زندگــی ماشــینی‬ ‫و صنعتــی‪ ،‬ارتبــاط افــراد بــا یکدیگــر‪ ،‬بــه ســام و احــوال‬ ‫پرســی در راه پلــه یــا یــک بــوق و چــراغ دادن در کوچــه و‬ ‫فرســتادن ایموجــی و اســتیکر در فضــای مجــازی خالصــه‬ ‫شــده اســت‪ .‬بــا گســترش فرهنــگ کاغــذ بــازی در ادارات‬ ‫و تعــدد رفــت و امــد اربابــان رجــوع بــه ادارات چــه بســا‬ ‫زمینــه دوســتی های مانــدگار ( مثــل دوســتی های دوران‬ ‫مدرســه و خدمــت ) و حتــی زمینــه فامیــل شــدن و بــاداد‬ ‫بــادا مبــارک بــادا و ‪ ...‬فراهــم شــود!‬ ‫کرونا را جدی بگیریم‬ ‫ردپــای موتورســیلکت هــا مشــاهده مــی شــود کــه بــرای حــل ان‬ ‫بایــد اســتفاده از موتورســیکلت در اســتان ســاماندهی شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن افــزود‪ :‬امــار مــرگ و میــر ناشــی از تصــادف درون‬ ‫و برون شــهری گلســتان از ابتــدای ســال جــاری تــا ‪ ۱۹‬اســفند‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ ۱۵‬درصــد بیشــتر شــد و‬ ‫بــه ‪ ۳۷۰‬نفــر رســیده کــه ‪ ۷۹‬نفــر در تصادفــات درون شــهری و‬ ‫مابقــی در تصادفــات برون شــهری جــان باختنــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪503‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬سارا شهیدی‬ ‫چگونه مهربان باشیم؟‬ ‫مهربــان بــودن شــیوه ای حیاتــی بــرای معنــا بخشــیدن بــه‬ ‫زندگــی خــود مــا و البتــه زندگــی دیگــران اســت‪ .‬مهربــان بــودن‬ ‫ط بهتــر و داشــتن شــفقت بیشــتر کمــک‬ ‫بــه برقــراری ارتبــا ِ‬ ‫می کنــد و بــه مــا امــکان می دهــد بــه عنــوان نیرویــی مثبــت‬ ‫در زندگــی دیگــران اثــر بگذاریــم‪ .‬مهربانی ریشـه های عمیقی‬ ‫درون انســان دارد و در حالــی کــه برخــی ذاتــا مهرباننــد‪،‬‬ ‫انتخــاب همیشــه بــا ماســت کــه هــر وقت بخواهیــم مهربانی‬ ‫را در وجودمــان پــرورش دهیــم‪ .‬بــرای اینکــه بدانیــم چگونــه‬ ‫مهربــان باشــیم در ایــن مقالــه‪ ،‬تحــت ســه عنــوان کلــی‬ ‫مطالبــی را بــا هــم مــرور می کنیــم‪ .‬بخــش اول بــه پــرورش‬ ‫دیــدگاه مهربانانـه ‪ ،‬بخــش دوم بــه پــرورش صفــات مهربانانه‬ ‫و نهایتــا بخــش ســوم بــه تمرین های عملی پــرورش مهربانی‬ ‫اختصــاص دارد‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪502‬‬ ‫‪ .۲‬با دیگران شریک شوید‬ ‫ادم هــای مهربــان از شــریک شــدن بــا بقیـه ی ادم هــا لــذت‬ ‫می برنــد‪ .‬می توانیــد ژاکــت محبوب تــان‪ ،‬نیمــی از خــوراک‬ ‫خوشــمزه ای کــه داریــد یــا حتــی توصیـه ای شــغلی بــه فــردی‬ ‫جوان تــر را بــا مــردم شــریک شــوید‪ .‬نکتـه ی مهــم ایــن اســت‬ ‫کــه چیــزی را بــه اشــتراک می گذاریــد کــه واقعــا برای تــان مهــم‬ ‫اســت نــه صرفــا چیــزی که واقعــا به ان احتیاجی نداشــته اید‪.‬‬ ‫قــرض دادن ژاکــت مــورد عالقه تــان بــه یــک دوســت معنــای‬ ‫بیشــتری دارد تــا یــک لبــاس کهن ـه ی ردکردنــی کــه هی ـچ گاه‬ ‫قصــد پوشــیدنش را نداشــته اید‪ .‬شــریک شــدن بــا دیگــران‬ ‫از شــما ادمــی بخشــنده تر و درنتیجــه مهربان تــر می ســازد‪.‬‬ ‫بــه دنبــال ادم هایــی کــه از انچــه شــما داریــد نفــع می برنــد‬ ‫بگردیــد‪ .‬ممکــن اســت ایــن ادم هــا چیــزی از شــما طلــب‬ ‫نکننــد امــا شــما می توانیــد پیــش از اینکــه خواسته شــان را بــه‬ ‫زبــان بیاورنــد نیازشــان را بــراورده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بیشتر لبخند بزنید‬ ‫لبخنــد زدن یــک عمــل مهربانانــه ی ســاده اســت‪ .‬عــادت‬ ‫لبخنــد زدن بــه غریبه هــا یــا دوســتان واشــنایان را تمریــن‬ ‫کنیــد‪ .‬گرچــه نیــازی نیســت بــا لبخنــد دائمــی و تصنعــی روی‬ ‫صــورت ایــن طــرف و ان طــرف برویــد‪ ،‬وقتــی بــه دیگــران‬ ‫لبخنــد بزنیــد انهــا در جــواب بــه شــما لبخنــد خواهنــد زد و‬ ‫حتــی شــده کمــی لــذت بــه زندگی شــان مــی اورد‪ .‬فایــده ی‬ ‫دیگــر ایــن اســت کــه لبخنــد می توانــد بــا فریــب مغــز باعــث‬ ‫شــود احســاس شــادی بیشــتری از قبــل پیــدا کنیــد‪ .‬بــا لبخنــد‬ ‫شــما همــه ســود می برنــد‪ .‬و در ایــن فرایند ظرفیت مهــرورزی‬ ‫شــما رشــد می کنــد‪.‬‬ ‫لبخنــد زدن باعــث می شــود دیگــران در حضورتــان احســاس‬ ‫راحتــی کننــد‪ .‬همچنیــن شــما را شــخصیتی نشــان می دهــد‬ ‫کــه می شــود بــه او نزدیــک شــد و ایــن خــود راه دیگــری بــرای‬ ‫مهربــان بــودن اســت‪ .‬داشــتن برخــوردی خوشــایند بــا دیگران‬ ‫و حتــی امتحــان لبخنــد زدن بــه ادم هایــی کــه نمی شناســید‬ ‫راه دیگــری بــرای مهربــان بــودن اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬عالقه به دیگران را در خود رشد دهید‬ ‫ادم هــای واقعــا مهربــان خالصانــه بــه دیگــران عالقــه دارنــد‪.‬‬ ‫مهربانــی ایــن ادم هــا بــرای بــه دســت اوردن چیــزی یــا فراهــم‬ ‫کــردن موقعیــت بــرای خودشــان نیســت‪ .‬مهربانــی انهــا بــه‬ ‫دلیــل اهمیــت واقع ـی ای اســت کــه بــرای دیگــران‪ ،‬شــادی و‬ ‫ســامت انهــا قائلنــد‪ .‬بــرای مهربان تــر بــودن ســعی کنیــد بــه‬ ‫دیگــران بیشــتر اهمیــت بدهیــد و بــا مواظبــت کــردن‪ ،‬ســوال‬ ‫پرســیدن و توجــه کــردن بــه انهــا ایــن اهمیــت دادن را در‬ ‫عمــل نشان شــان دهیــد‪ .‬می توانیــد از ایــن راهکارهــا بــرای‬ ‫عالقه منــد شــدن بــه دیگــران اســتفاده کنیــد‪:‬‬ ‫حال شــان را بپرســید و اینکــه واقعــا چــه حالــی دارنــد‬ ‫برای تــان مهــم باشــد‪.‬‬ ‫از ان هــا دربــاره ی عالئــق‪ ،‬ســرگرمی ها و خانواده شــان‬ ‫ســوال کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر اتفــاق مهمــی در زندگــی کســی کــه برایــش اهمیــت‬ ‫قائلیــد رخ داده از او بپرســید کارهــا چطــور پیــش رفتــه اســت‪.‬‬ ‫اگــر مصاحبــه یــا امتحانــی دارد برایش ارزو موفقیت و دعای‬ ‫خیر کنید‪.‬‬ ‫وقتــی بــا مــردم حــرف می زنیــد‪ ،‬بگذاریــد حداقــل نیمــی از‬ ‫زمــان را انهــا حــرف بزننــد‪ .‬در مکالمــه بیشــتر روی دیگــری‬ ‫تمرکــز کنیــد تــا خودتــان و حاکــم مکالمــه نباشــید‪.‬‬ ‫وقتــی بــا دیگــران صحبــت می کنیــد حفــظ تمــاس چشــمی را‬ ‫فرامــوش نکنیــد و گوشــی همراه تــان را کنــار بگذاریــد‪ .‬نشــان‬ ‫اول شــما هســتند‪.‬‬ ‫دهیــد کــه اولویـ ِ‬ ‫ت ِ‬ ‫‪ .۵‬بی دلیل به یک دوست زنگ بزنید‬ ‫ت خــوب همیشــه بــه دلیــل‬ ‫بــرای زنــگ زدن بــه یــک دوس ـ ِ‬ ‫نیــاز نداریــد‪ .‬هدف گــذاری کنیــد کــه هــر هفتــه تنهــا بــرای‬ ‫احوال پرســی و خبــر گرفتــن بــه یــک دوســت یــا حتی دوســتان‬ ‫بیشــتری زنــگ بزنیــد‪ .‬بــرای برنامــه ی مشــترک ریختــن یــا‬ ‫پرســیدن چیــزی خــاص تمــاس نگیریــد‪ .‬تنهــا بــه ایــن دلیــل‬ ‫کــه دل تــان برایــش تنــگ شــده یــا بــه یــادش افتاده ایــد ایــن‬ ‫کار را بکنیــد‪ .‬برقــراری تمــاس بــا دوســتان تان بــدون اینکه کار‬ ‫خاصــی بــا انهــا داشــته باشــید بــه انهــا احســاس مهــم بــودن‬ ‫و بــه شــما احســاس خــوب می دهــد‪ .‬ایــن کار مهربانــی و‬ ‫بامالحظــه بــودن شــما را می رســاند‪.‬‬ ‫اگــر ســرتان شــلوغ اســت می توانیــد بــا تبریــک تولــد بــه انهــا‬ ‫اغــاز کنیــد‪ .‬تنبلــی نکنیــد و پیامــی نوشــتاری یــا حتــی یــک‬ ‫پســت در فیس بوک شــان بگذاریــد‪ ،‬امــا اگــر می خواهیــد بــه‬ ‫او زنــگ بزنیــد ایــن کار را از صمیــم قلب تــان انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫ل گرایی غلبه کنیم؟‬ ‫درمان کمال گرایی ؛ چطور به کما ‬ ‫سرویس اموزش‪-‬مریم ناصری‬ ‫کمال گرایــی چیســت؟ ایــا درمــان کمــال گرایــی امکان پذیــر اســت؟‬ ‫چگونــه کمــال گرا نباشــیم؟ کمال گرایی مجموعـه ای از افکار همراه‬ ‫بــا خودخــوری اســت کــه شــما را وادار می کنــد در پــی اهدافــی‬ ‫باشــید کــه غیرواقع گرایانــه هســتند‪ ،‬بالهــای زیــادی ســر شــما‬ ‫می اورنــد و زندگــی شــما را ســخت می کننــد‪ .‬اگــر شــما هــم مثــل‬ ‫خیلی هــای دیگــر تمایــات کمال گرایانــه داریــد‪ ،‬در ایــن مقالــه چند‬ ‫نکتــه دربــاره درمــان کمــال گرایــی و غلبــه بــر ان نوشــته ایم‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪502‬‬ ‫‪ .۷‬چیزهای جدید را امتحان کنید‬ ‫کمال گراهــا از اشــتباه کردن خیلــی می ترســند و ایــن باعــث‬ ‫می شــود از چیزهــای جدیــد فــرار کننــد‪ .‬یادتــان باشــد اشــتباه کردن‬ ‫باعــث رشــد مــا می شــود‪ .‬به عــاوه‪ ،‬تحمــل اشــتباهات مولفــه‬ ‫اصلــی خالقیــت و ریســک پذیری اســت‪.‬‬ ‫یکــی از راه هــای غلبــه بــر تــرس از اشــتباه کردن‪ ،‬امتحان کــردن‬ ‫چیزهــای جدیــد اســت‪ .‬وقتــی یــک چیــز جدیــد یــاد می گیریــد‪ ،‬بــا‬ ‫بی نقص بــودن فاصلــه زیــادی داریــد‪ .‬در واقــع نه تنهــا بی نقــص‬ ‫نیســتید کــه کامــا اشــتباه می کنیــد‪ ،‬زمیــن می خوریــد و حتــی‬ ‫همه چیــز را خــراب می کنیــد‪.‬‬ ‫وقتــی بــه خودتــان اجــازه دهیــد در حوزه هایــی که تازه کار هســتید‬ ‫اشــتباه کنیــد‪ ،‬در تمــام جنبه هــای زندگــی احســاس راحت تــری بــه‬ ‫اشــتباه کردن خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۸‬از هــر چیــزی کــه کمال گرایــی شــما را تقویــت می کنــد فاصلــه‬ ‫بگیرید‬ ‫چنــد وقــت پیــش در تلویزیــون برنامـه ای پخــش می شــد کــه یــک‬ ‫خانــم زیبــا را نشــان مـی داد‪ .‬ایــن خانــم جــراح نابغه مغــز و اعصاب‬ ‫بــود‪ ،‬در یکــی از بهتریــن دانشــگاه های امریــکا تحصیــل کــرده بود و‬ ‫بــه چندیــن زبــان مســلط بــود‪ .‬وقتــی گفــت کــه دونــده ماراتــن هــم‬ ‫هســت‪ ،‬کانــال را عــوض کــردم‪.‬‬ ‫دنیای ما استانداردهای واقعا باالیی دارد‪:‬‬ ‫خبره هــای تجــارت همیشــه بــه مــا می گوینــد خدمــات فراتــر از‬ ‫عالــی بدهیــد‪.‬‬ ‫تلویزیــون و مجله هــا پــر از افــرادی هســتند کــه چهــره و اندامــی‬ ‫بی نقــص دارنــد‪.‬‬ ‫همــه در شــبکه های اجتماعــی وانمــود می کننــد همســر عالــی‪،‬‬ ‫بچه هــای عالــی‪ ،‬خانــه عالــی و شــغل بی نقصــی دارنــد‪.‬‬ ‫تــازه ماجــرا بــه همین هــا ختــم نمی شــود‪ .‬بنابرایــن بایــد از تمــام‬ ‫محرک هایــی کــه گرایشــات کمال گرایانــه شــما را تقویــت می کننــد‬ ‫فاصلــه بگیرید‪:‬‬ ‫مجله هایــی نخوانیــد کــه بــه شــما احســاس بازنده بــودن‬ ‫می د هنــد ‪.‬‬ ‫در شــبکه های اجتماعــی افــرادی را دنبــال نکنیــد کــه همیشــه در‬ ‫حــال تعریف کــردن از زندگــی عالی شــان هســتند‪.‬‬ ‫بــا افــرادی معاشــرت نکنیــد کــه باعــث می شــوند احســاس کنیــد‬ ‫چ کاری را درســت انجــام نمی دهیــد‪.‬‬ ‫هی ـ ‬ ‫در عوض‪:‬‬ ‫مطالبی را بخوانید که به شما روحیه می دهند‪.‬‬ ‫افــرادی را اطرافتــان نگــه داریــد کــه شــما را همان طــور کــه هســتید‬ ‫پذیرفته اند‪.‬‬ ‫افــرادی را در شــبکه های اجتماعــی دنبــال کنیــد کــه به شــما انگیزه‬ ‫و انــرژی می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬قبول کنید هیچ وقت کارتان تمام نمی شود‬ ‫ممکن اســت که به وزن دلخواهتان برســید و در شــغلتان موفق‬ ‫باشــید‪ ،‬امــا شــریک زندگی تــان شــغلش را از دســت بدهــد و رابطــه‬ ‫شــما تحت تاثیر اســترس ناشــی از این مســئله قرار بگیرد‪ .‬بعد که‬ ‫توانســتید رابطه تــان را بــه حالــت عــادی برگردانیــد‪ ،‬رئیســتان عوض‬ ‫می شــود و عادت کــردن بــه شــرایط جدیــد چنــدان راحــت نیســت و‬ ‫اســتعفا می دهیــد‪ .‬چنــد مــاه دنبــال پیداکــردن کار هســتید‪ .‬وقتــی‬ ‫یــک کار خیلــی خــوب پیــدا می کنیــد‪ ،‬می بینیــد کــه از وزنتــان غافــل‬ ‫شــده بودیــد و چنــد کیلــو اضافـه وزن پیــدا کرده ایــد‪.‬‬ ‫زندگــی همین طــور جریــان دارد‪ .‬حتــی اگــر بتوانیــد بــه جایــی‬ ‫برســید کــه همه چیــز کامــا بی نقــص باشــد‪ ،‬تاکیــد می کنــم‪ :‬اگــر‪ ،‬بــا‬ ‫اطمینــان می تــوان گفــت چنــدان طــول نخواهــد کشــید‪ .‬بــرای غلبه بر‬ ‫کمال گرایــی بایــد قبــول کنیــد کــه هیچ وقــت کارتــان تمــام نمی شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬از سواری لذت ببرید‬ ‫کمال گراهــا هیچ وقــت چشــم از مقصــد برنمی دارنــد‪ ،‬چــون تنهــا‬ ‫چیــزی کــه بــرای انهــا اهمیت دارد مقصد اســت‪ .‬در واقــع ان قدر روی‬ ‫هــدف تمرکــز کرده انــد کــه یادشــان مـی رود از ســواری لــذت ببرنــد‪.‬‬ ‫اگــر امــروز نتوانســتید ‪ ۱۰‬کیلومتــر بدویــد‪ ،‬از اینکــه ‪ ۶‬کیلومتــر‬ ‫دویده ایــد راضــی و خوشــحال باشــید‪.‬‬ ‫اگــر هنــوز از شــغل اصلی تــان راضــی نیســتید‪ ،‬از اینکــه‬ ‫بو کار کوچــک خودتــان روزبــه روز در حــال رشــد اســت‬ ‫کســ ‬ ‫احســاس غــرور کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر هنــوز نمی توانیــد ســونات مهتــاب بتهــون را بنوازیــد‪ ،‬از‬ ‫نواختــن قطعــات دیگــری کــه یــاد گرفته ایــد نهایــت لــذت را ببریــد‪.‬‬ ‫خالصــه اینکــه اجــازه ندهیــد کمال گرایــی زندگــی شــما را خــراب‬ ‫کنــد‪ .‬از اجــرای ایــن نــکات شــروع کنیــد و از زندگــی نهایــت لــذت‬ ‫را ببریــد‪.‬‬ ‫سواالت رایج درباره درمان کمال گرایی‬ ‫‪ .۱‬چگونه کمال گرا نباشیم؟‬ ‫یاد بگیرید انتقادپذیر باشید؛‬ ‫استانداردهای خود را پایین بیاورید؛‬ ‫فقط کارهای ضروری را در اولویت قرار دهید؛‬ ‫از هــر چیــزی کــه کمال گرایــی شــما را تقویــت می کنــد‬ ‫اجتنــاب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬درمان قطعی کمال گرایی چیست؟‬ ‫درمــان کمــال گرایــی تدریجــی اســت و بــا تمرین هــای مختلــف‬ ‫انجــام می شــود‪ ،‬امــا بیشــتر ماننــد تــرک عادتــی بــد اســت و‬ ‫اگــر حواســمان نباشــد‪ ،‬ممکــن اســت دوبــاره دچــارش شــویم‪.‬‬ ‫بنابرایــن از هــر چیــزی کــه کمال گرایــی شــما را تقویــت می کنــد‬ ‫اجتنــاب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬درمان کمال گرایی و اهمال کاری چه ربطی به هم دارند؟‬ ‫گاهــی اوقــات وقتــی دچــار کمــال گرایــی می شــویم‪ ،‬از تــرس‬ ‫شکســت و نرســیدن بــه هــدف مدنظــر بــه اهمــال کاری روی‬ ‫می اوریــم و کارهایمــان را عقــب می اندازیــم‪ .‬بنابرایــن اگــر دلیــل‬ ‫اهمــال کاری مــا کمال گرایــی باشــد‪ ،‬بــا درمــان کمــال گرایــی‬ ‫می توانیــم ان را هــم درمــان کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تست کمال گرایی چیست؟‬ ‫تســت کمــال گرایــی مجموعـه ای از سوال هاســت که با جــواب دادن‬ ‫بــه انهــا مشــخص می شــود فــرد کمال گراســت یــا نــه‪ .‬ایــن تسـت ها‬ ‫بــر پایــه خودشناســی هســتند و هرچــه فــرد بــه ســواالت دقیق تــر‬ ‫جــواب بدهــد‪ ،‬نتیجــه هــم دقیق تــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬کمال گرایی مثبت چیست؟‬ ‫کمــال گرایــی مثبــت یعنــی از میل خود به عالی انجــام دادن کارها‬ ‫برای پیشــرفت و بهبود زندگی اســتفاده کنیم و اینها برایمان مهم‬ ‫باشــند‪ ،‬نه رســیدن به اســتانداردی خاص‪.‬‬ ‫باچطورهمراهماباشید‪....‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬میثم عقیلی‬ ‫ّ‬ ‫‪ ۶‬اخالق سمی که ادم ها‬ ‫را از شما می راند‬ ‫ هم ـه ی مــا انســان ها اخالق هــای س ـمّی و ناپســندی داریــم کــه تنهــا‬ ‫باعــث پراکنــده شــدن انســان های دیگــر از کنــار م ـ ا می شــوند‪ .‬چطــور‬ ‫اســت کــه بــا خودمــان رو راســت باشــیم و اگــر اخــاق ســمّی ای در‬ ‫خودمــان می بینیــم ان را اصــاح کنیــم؟ بــرای شــروع بیاییــد ایــن‬ ‫ ‬ ‫اخالق هــای بــد را شناســایی کنیــم تــا بتوانیــم از انهــا پرهیــز کنیــم‪.‬‬ ‫در حــوزه ی کاری مــن (مشــاوره ی شــغلی) در طــول مــاه پیــش می ایــد‬ ‫کــه صدهــا نفــر راجــع بــه ایــن قضیــه بــا مــن صحبــت کننــد و هنگامــی‬ ‫ـه می شــوم کــه ایــن قضیــه‬ ‫ ای می نشــینم متوجـ ‬ ‫کــه پیــش افــراد حرف ـه ‬ ‫ـرار می گیــرد‪ .‬در‬ ‫بصــورت خیلــی عمومی تــر و بازتــر از قبــل مــورد بحــث قـ ‬ ‫طــی تجربیاتــی کــه داشــته ام‪ ،‬دیــده ام کــه ایــن رفتارهــای سـمّی چگونــه‬ ‫ســایرین می شــود (از جملــه‬ ‫ ‬ ‫باعــث پــس زدن یــک شــخص توســط‬ ‫خــودم) و دیــده ام کــه ایــن رفتارهــا چــه ضربه هایــی بــه روابــط عاطفــی‬ ‫وارد می کنــد و زندگی هایشــان را دســتخوش اثــار و‬ ‫و حرفــه ای مــردم ‬ ‫ـی می کنــد‪.‬‬ ‫تبعــات منفـ ‬ ‫بیایــد واقع گــرا باشــیم‪ .‬باالخــره یــک جاهایــی رفتارهــای ســمّی‬ ‫و مخربــی از همــه ی مــا ســر زده (هیــچ کــس از ایــن قضیــه مصــون‬ ‫متوجــه می شــوی کــه‬ ‫ ‬ ‫کــه می بینــی‬ ‫نیســت)‪ ،‬امــا رفتــار بعضی هــا را ‬ ‫انــگار تکامل یافته تــر‪ ،‬متوازن تــر و باوقارتــر از بقیــه هســتند و رفتارهــای‬ ‫ســر می زنــد‪.‬‬ ‫مخــرب بــه نــدرت از انهــا ‬ ‫ـد می شــود‬ ‫چــه ادم کج خلقــی باشــید کــه هــر روز از دنــده ی چــپ بلنـ ‬ ‫و چــه فرشــته ی مهربانــی باشــید کــه هــر صــد ســال یکبــار از کــوره در ‬ ‫مـی رود‪ ،‬بــه خاطــر خوشــی و ســعادت خودتــان هــم کــه شــده بایــد قــادر‬ ‫باشــید مواقعــی را کــه رفتــار بــدی از شــما سـ ـر می زنــد شناســایی کنیــد تــا‬ ‫دفعـه ی بعــد جلــوی وقوعــش را بگیریــد‪.‬‬ ‫چشمم می خورد‪:‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 6‬رفتار سمّی ای که هر روز به‬ ‫به خود گرفتن‬ ‫در کتــاب کوچولــو ولــی قدرتمنــد “چهــار توافــق” (‪The Four‬‬ ‫ـن‬ ‫‪ ،)Agreements‬میگوئــل رویــز راجــع بــه اهمیــت «بــه خــود نگرفتـ ِ‬ ‫صحبــت می کنــد‪ .‬مــن ایــن کتــاب را بــه همــراه کتــاب‬ ‫ ‬ ‫هیــچ چیــز»‬ ‫خــودم «فروپاشــی‪-‬فروبری» (‪ )Breakdown-Breakthrough‬در‬ ‫ـس می کنــم‪ .‬ایــن کتــاب پــر اســت از منــعِ تمایــل بــه‬ ‫کالس هایــم تدریـ ‬ ‫کــردن مســائل‪.‬‬ ‫شــخصی‬ ‫ِ‬ ‫ـاق می افتــد‬ ‫اگــر کســی بــاور کنــد کــه هــر چیــزی کــه در دور و بــرش اتفـ ‬ ‫توهیــن مســتقیم بــه اوســت یــا بــه نحــوی بــه او ربــط دارد‪ ،‬انــگاه تبدیــل‬ ‫بــه یــک فــرد سـمّی می شــود‪ .‬واقعیــت این اســت که هر چیزی ســایرین‬ ‫ـام می دهنــد بیشــتر بــه‬ ‫ـما می گوینــد و هــر کاری کــه بــا شــما انجـ ‬ ‫بــه شـ ‬ ‫خاطــر خودشــان اســت‪ ،‬نــه شــما‪ .‬واکنش هــای مــردم بــه شــما‪ ،‬ناشــی‬ ‫از فیلترهــای ذهنــی‪ ،‬دیدگاه هــا و ضربه هایــی کــه خورده انــد یــا ناشــی‬ ‫از تجربیــات شخصی شــان اســت‪ .‬حتــی اگــر کســی پیــش خــودش فکــر‬ ‫کند که شــما ادم جالبی هســتید یا ادم مزخرفی هســتید‪ ،‬باز هم این‬ ‫چیــزی اســت کــه بیشــتر مربــوط بــه ان شــخص اســت نــه شــما‪ .‬منظورم‬ ‫را اشــتباه برداشــت نکنید‪ .‬نگفتم بیایید خودشــیفته باشــیم و هر گونه‬ ‫دارم می گویــم‪،‬‬ ‫بازخــوردی را کــه راجــع بــه مــا دادنــد نادیــده بگیریــم‪ .‬‬ ‫قســمت زیــادی از بدبختــی و ناامیــدی و ناراحتــی موجــود در زندگــی مــا‪،‬‬ ‫ـردن چیزهــای جورواجــور اســت‪،‬‬ ‫ناشــی از بــه خــود گرفتــن و شــخصی کـ ِ‬ ‫کــه می تــوان نظــرات خــوب یــا بــد دیگــران دربــاره ی‬ ‫ان هــم درحالــی ‬ ‫ـتن یــک زندگــی ســالم تر و مفیدتــر ‪،‬‬ ‫خــود را شــنید‪ ،‬امــا بــه خاطــر ِ داشـ ِ‬ ‫بی خیالشــان شــد و اجــازه داد قلــب و مغــز و درک خودمــان از زندگــی‪،‬‬ ‫مــا را بــه جلــو هدایــت کنــد‪.‬‬ ‫پــس بــه ایــن درخواســت بلــه بگوییــد و بیاییــد از ایــن بــه بعــد هیــچ‬ ‫چیــزی را شــخصی نکنیــم‪.‬‬ ‫بدبینی داشتن‬ ‫واقعــا ســخت اســت دور و بــر ادمــی باشــی کــه نمی توانــد دســت از‬ ‫بدبینــی و منفی بافــی بــردارد‪ .‬ایــن جــور ادم هــا عــادت دارنــد بصــورت‬ ‫مــداوم راجــع بــه چیزهــای بــد و وحشــتناکی صحبــت کننــد کــه ممکــن‬ ‫بــوده بــه وقــوع بپیونــدد یــا بــه وقــوع پیوســته‪ ،‬یــا تحقیرهایــی کــه در‬ ‫زندگــی متحمــل شــده اند و نامــردی روزگار و ایــن جــور حرف هــا‪ .‬ایــن‬ ‫ـقی خاصــی حاضــر بــه دیــدن و پذیرفتــن قســمت های‬ ‫ادم هــا بــا کله شـ ِ‬ ‫روشــن و مثبــت زندگــی نیســتند و نمی خواهنــد هیــچ درس مثبــت‬ ‫اندیشــانه ای بــه ذهنشــان رخنــه کنــد‪ .‬بایــد گفــت بدبینی یک چیز اســت‬ ‫ـدن حبــس ابــد در زندانــی بــا میله هــای ســاخته شــده از افــکار‬ ‫و گذرانـ ِ‬ ‫منفــی یــک چیــز دیگــر اســت‪ .‬اگــر دیــدت نســبت بــه زندگــی ایــن باشــد‬ ‫کــه همـه ی اتفاقــات منفــی فقــط علیــه تــو رخ می دهنــد‪ ،‬بایــد گفــت راه‬ ‫بداندیشــانه ای بــرای فکــر کــردن و زندگــی کــردن یافتـه ای‪ ،‬امـ ـا ایــن مــژده‬ ‫را هــم بدهــم کــه می توانــی تغییــرش بدهــی‪.‬‬ ‫خودمظلوم پنداری‬ ‫ـه می توانــد شــما را بــه یــک ادم سـمّی تبدیــل کنــد ایــن‬ ‫چیــز دیگــری کـ ‬ ‫اســت کــه دائــم بــر ســر چــاه مظلوم نمایــی بنشــینید و بــا اشــک و ناله ان‬ ‫را پــر کنیــد‪ .‬اگــر بــه ایــن بــاور برســید که مظلوم و قربانی هســتید و هیچ‬ ‫قــدرت و نفــوذی نداریــد کــه جهــت زندگــی خــود را تغییــر بدهیــد‪ ،‬یعنــی‬ ‫ی افتاده ایــد کــه نمی گــذارد رشــد کنیــد‪ .‬اگــر از‬ ‫گیــر یــک وضعیــت س ـم ّ ‬ ‫مــن بــه عنــوان یــک درمانگـ ـر بپرســید بایــد بــه شــما بگویــم‪ ،‬بارهــا و بارهــا‬ ‫ادم هایــی را دیــده ام کــه در زندگی شــان ضربه هــای ســختی خــورده‬ ‫بودنــد امــا شــجاعت ایــن را پیــدا کردنــد تــا ورق را بــه نفــع خودشــان‬ ‫برگرداننــد‪ .‬تجربــه بــه مــن ثابــت کــرده کــه مــا قــدرت‪ ،‬اختیــار و نفــوذی‬ ‫بســیار فراتــر از انچــه در وهلـه ی اول می پنداریــم در اختیار داریم‪ .‬وقتی‬ ‫دســت از نالــه کــردن برداریــد و دیگــر خودتــان را مظلــوم سرنوشــت و‬ ‫شــانس و تبعیــض نبینیــد‪ ،‬ان موقــع اســت کــه متوجــه خواهیــد شــد‬ ‫ـه می پنداشــتید‪ .‬تنهــا کاری کــه بایــد‬ ‫بســیار قوی تــر از چیــزی هســتید کـ ‬ ‫بکنیــد ایــن اســت کــه واقعیــت را بپذیریــد‪.‬‬ ‫ظلــم – کمبــود احســاس یکدلــی یــا قــرار نــدادن خــود بــه جــای افــراد‬ ‫دیگــر‬ ‫یکــی از بدتریــن ســموم رفتــاری ظلــم اســت که از کمبــود حس یکدلی‪،‬‬ ‫ـی می شــود‪ .‬هر روز در اینترنت و‬ ‫دلســوزی یا شــفقت برای دیگران ناشـ ‬ ‫ـدر می تواننــد رفتــار ظالمانــه ای در‬ ‫ـون می بینیــم کــه انســان ها چقـ ‬ ‫تلویزیـ ‬ ‫قبــال ســایرین داشــته باشــند‪ ،‬صرفــا ًبــه ایــن دلیــل کــه زورشــان بــه انهــا ‬ ‫می رســد‪ .‬ایــن جــور افــراد از نابــود کــردن دیگــران اِ بایــی ندارنــد و بــا بزدلی‬ ‫هــر چــه تمــام چهــره ی خــود را می پوشــانند‪ .‬ســتمگری‪ ،‬خنجــر از پشــت‬ ‫ـردن یــک نفــر مصــداق بــارز مســمومیت رفتــاری اســت‬ ‫زدن و تکــه تکــه کـ ِ‬ ‫ـیب می رســاند و هــم بــه شــخصی کــه هــدف‬ ‫و هــم بــه شــمای ظالــم اسـ ‬ ‫ظلمتــان قــرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫چنــد ســال پیــش تجربـه ی خوبــی در ایــن زمینــه کســب کــردم‪ .‬یــک روز‬ ‫کــه حــال خوبــی نداشــتم وارد خانــه شــدم و بــا لحنــی پــر از بدجنســی‬ ‫راجــع بــه نحــوه ی بچ ـه داری افتضــاح خانــم همســایه چیزهایــی بــرای‬ ‫همســرم تعریــف کــردم‪ .‬کمتــر از ‪ 24‬ســاعت نگذشــته بــود کــه خــودم‬ ‫هــم عیــن همــان مشــکل را بــا بچـه ی خــودم پیــدا کــردم‪ .‬انــگار کــه دنیــا‬ ‫ـن می فرســتاد‪« :‬اگـ ـر می خواهــی نســبت بــه بقیــه پرتوقع‬ ‫پیامــی بــرای مـ ‬ ‫و ظالــم باشــی‪ ،‬همــان موقعیتــی را کــه خیلــی منفی گرایانــه قضاوتــش ‬ ‫پیــاده می کنیــم تــا کمــی درس شــفقت یــاد‬ ‫ ‬ ‫ کــردی ســر خــودت هــم‬ ‫بگیــری»‪ ،‬کــه مــن هــم گرفتــم‪.‬‬ ‫اگــر متوجــه شــدید بــا رفتارهایتــان داریــد بــه کســی از پشــت خنجــر ‬ ‫ـودش می کنیــد‪ ،‬از ایــن کار دســت بکشــید‪ .‬عمیق تــر در‬ ‫ ‬ ‫می زنیــد یــا نابـ‬ ‫قلبتــان جســتجو کنیــد و شــفقت خــود را پیــدا کنیــد و بدانیــد کــه همـه ی‬ ‫مــا یکســان هســتیم‪.‬‬ ‫داشتن حساسیت بیش از حد‬ ‫احساســات می توانــد انســان را بــه یــک مــار‬ ‫ ‬ ‫ناتوانــی در مدیریــت‬ ‫زهرالــود بــرای اطرافیانــش تبدیــل کنــد‪ .‬همــه ی مــا اینجــور افــراد را ‬ ‫ی بـی ارزش یــا‬ ‫می شناســیم – زنــان و مردانــی کــه بــر ســر یــک سکســک ه ‬ ‫ـان می گذرانــد‪ .‬یکــی را می بینــی‬ ‫مســائلی از ایــن قبیــل دنیــا را روی سرشـ ‬ ‫کــه بــه خاطــر طوالنــی شــدن مــدت انتظــار در بانک داد و قال ســر کارمند‬ ‫ـک راه می انــدازد یــا بــه خاطــر ایــراد کوچکــی کــه در فایــل پاورپوینــت‬ ‫بانـ ‬ ‫ـنا می کنــد و‬ ‫بــه وجــود امــده کارمنــد بینــوا را بــا ان روی ســگ خــود اشـ ‬ ‫یــا بچـه ی کوچــک خــود را بــه خاطــر ریختــن شــیر کــف زمیــن بــا صــدای‬ ‫ـذه می کنــد‪ .‬اگــر بــه ایــن نتیجــه رســیدید کــه داریــد بیــش از‬ ‫بلنــد مواخـ ‬ ‫ـان می دهیــد‪ ،‬یــا بــه خاطــر هر مســئله ای داد‬ ‫حــد بــه چیــزی واکنــش نشـ ‬ ‫راه می اندازیــد‪ ،‬انجاســت کــه بایــد بــه ســراغ یــک کمــک خارجــی‬ ‫و هــوار ‬ ‫برویــد تــا بتوانیــد دوبــاره بــر روی احساســاتتان کنتــرل داشــته باشــید و‬ ‫متوجــه بشــوید کــه ریشـه ی ایــن همــه حساســیت تان در چیســت‪ .‬ایــن‬ ‫نــوع رفتــار از ان چیزهایــی اســت کــه در زیــر الیـه ی ظاهــری‪ ،‬الیه هــای‬ ‫ـتن دیدگاهــی به جز‬ ‫دیگــری هــم در خــود دارد‪ .‬در چنیــن وضعیتــی داشـ ِ‬ ‫دیــدگاه خودتــان – و حمایتــی جدیــد – حیاتــی اســت‪.‬‬ ‫نیاز به تایید مداوم‬ ‫نهایتــا می رســیم بــه افــرادی کــه بهانه شــان بــرای بــه موفقیــت رســیدن‬ ‫ایــن اســت کــه همیشــه مــورد تاییــد دیگــران باشــند و عزت نفسشــان به‬ ‫ـه می خواهنــد چــپ و‬ ‫خودشــان و دیگــران ثابــت شــود‪ :‬مــردان و زنانــی کـ ‬ ‫راســت بــا ارزش بــودن خودشــان را بــا «بـُـردن» از همــکاران و همتایــان و‬ ‫همســن و ساالنشــان ثابــت کننــد‪ .‬حضــور در کنــار این ادم های سـمّی و‬ ‫نابودگــر ِ انــرژی‪ ،‬بســیار ماللت اور و خســته کننده اســت‪.‬‬ ‫ایــن افــراد در رفتارهایشــان خیلــی بــه دنبــال ایــن هســتند کــه کارهــا‬ ‫و چیزهــا بایــد دقیقــا بــه چــه شــکلی و چطــور انجــام شــوند و بــه روش‬ ‫خشــک و غیرقابــل انعطافــی خواســتار ایــن هســتند تــا حتمــا بــه اهــداف‬ ‫از پیــش تعییــن شــده ی خــود برســند کــه ایــن امـ ـر می تواند افــراد نزدیک‬ ‫بــه انهــا را کامــا خســته و کالفــه کنــد‪ .‬اگــر شــما هــم جــزو ایــن افــراد‬ ‫ـما می بینیــد‬ ‫هســتید بــا بدانیــد کــه زندگــی تصویــر بزرگتــری از انچــه شـ ‬ ‫هــم دارد‪ .‬زندگــی فراتــر از پیــروز شــدن و شکســت خوردن اســت‪ .‬زندگی‬ ‫ـاد می گیریــد و بــه کار ‬ ‫ســفر‪ ،‬رونــد و مســیری اســت کــه در طــی ان یـ ‬ ‫ـد می کنیــد‪.‬‬ ‫ـک می کنیــد و رشـ ‬ ‫می بندیــد‪ ،‬بــه دیگــران کمـ ‬ ‫حــرص خــوردن بــر ســر مســائلی ماننــد «مــن بایــد تــا فــان تاریــخ‬ ‫ارتقــاء شــغلی بگیــرم!» یــا «خان ـه ی مــن بایــد بزرگتــر و مجلل تــر از‬ ‫خانــه ی همســایه ام باشــد‪ ».‬را بــس کنیــد‪ .‬نیــاز رقت انگیــز ِ شــما‬ ‫بــه ثابــت کــردن خــود از طریــق کســب موفقیــت (کــه در واقــع چیــز‬ ‫غم انگیــزی اســت) بــر همــه اشــکار اســت بــه جــز خودتــان‪ ،‬و ایــن‬ ‫باعــث می شــود تــا همــان خوشــی ای کــه بــه ظاهــر در تعقیبــش‬ ‫ ‬ ‫هســتید از دســت تان فــراری باشــد‪.‬‬ ‫به قلم کتی کاپرینو‬ ‫اگــر می خواهیــد بــا ایــن رفتارهــای ســمّی بــه شــکل تصویــری اشــنا‬ ‫شــوید‪ ،‬ویدیــوی زیــر را مشــاهده نماییــد‪:‬‬ ‫باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫ســرهنگ «علی رضــا یعقوبــی» سرپرســت پلیــس فتــا در ایــن خصــوص اظهــار کــرد‪ :‬اخیــرا کالهبــرداران‬ ‫اینترنتــی بــا ارســال پیامــک جعلــی بــرای شــهروندان از انان درخواســت می کنند جهت جلوگیــری از غیرفعال‬ ‫شــدن تلفــن همــراه خــود نســبت بــه ثبــت ان در ســامانه همتــا بــه ادرس درج شــده در پیامــک اقدام نمایند‬ ‫کــه متاســفانه لینــک درج شــده جعلــی و حســاب بانکــی انــان بــه ســرقت مـی رود‪.‬‬ ‫ارسال پیامک جعلی‬ ‫رجیستریموبایل‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬اسفند ‪1400‬‬ ‫نکاتی درباره‬ ‫ازدواج موفق‪‎...‎‬‬ ‫سرویس اجتماعی ‪ -‬انسیه وحدانی‪:‬‬ ‫بــرای داشــتن یــک زندگــی مشــترک خــوب و‬ ‫ســعادتمند بایــد تــاش کنیــ ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫ازدواج موفــق و زندگــی مشــترک خوبــی کــه مــا‬ ‫اکنــون داریــم‪ ،‬حاصــل تالشــمان بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن ازدواج موفــق حاصــل اعتمــادی ‏اســت‬ ‫کــه مــا در طــول چندیــن ســال زندگــی مشــترک‬ ‫بــه یکدیگــر داشــته و هــرروز بیشــتر از قبــل ان‬ ‫را پــرورش داده ایــم‪ .‬‏تــاش بــرای از بیــن بــردن‬ ‫اختالفــات اجتناب ناپذیرزمینه هــای داشــتن ایــن‬ ‫ازدواج موفــق را فراهــم می ســازد‪ .‬اگرچــه ابتــدا‬ ‫عالیــق‏و ســلیقه های مشــترکمان باعــث شــد کــه‬ ‫مــا بــه یکدیگــر عالقه منــد شــویم و ازدواج کنیــم‬ ‫ولــی داشــتن ایــن امتیــاز به تنهایــی‏بــرای دوام یــک‬ ‫زندگــی مشــترک کافــی نیســت‏‪.‬‬ ‫در مقابل همسرتان جبهه گیری نکنید‪:‬‏‬ ‫بحــث و مشــاجره های میــان زن و شــوهر زمانــی‬ ‫هرگــز پایــان نمی یابــد کــه یــک نفــر همیشــه زور‬ ‫بگویــد و ســعی کنــد نظــرش را‏بــه دیگــری تحمیــل‬ ‫کنــد‪ .‬مــا در مقابــل توهیــن‪ ،‬داد و بــی داد و دشــنام‬ ‫بــه همســرمان تــاوان ســنگینی در زندگــی مشــترک‬ ‫بایــد‏بپردازیــم‏‪.‬‬ ‫شــاید این کارها در اغاز باعث می شــد همســرمان‬ ‫موقتــا ً تســلیم شــود و از مــا حرف شــنوی داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬ولــی بایــد بدانیــم‏کــه مــا برنــده اصلــی میدان‬ ‫نیســتیم‪ .‬بــا ایــن کارهــا موقتــا ًاتش بــس می شــود‬ ‫ولــی ریشــه اصلــی مشــکلمان از بیــن نرفتــه اســت‪.‬‬ ‫‏اگــر در مقابــل همســرمان جبهه گیــری نکنیــم و بــا‬ ‫او رک و صــادق باشــیم‪ ،‬راحت ترمی توانیــم یکدیگــر‬ ‫را درک کنیــم‏‪.‬‬ ‫دربــاره همســرتان عجوالنــه و نادرســت قضــاوت‬ ‫نکنید‪:‬‏‬ ‫مــا در زندگی مــان همیشــه در حــال ارزیابــی و‬ ‫ســنجش چیزهــای مختلفــی هســتیم‪ .‬مــا هــر روز‬ ‫مجبوریم تصمیمات مختلفی‏بگیریم‪ ،‬تصمیماتی‬ ‫کــه گاه شــخصی و عجوالنــه هســتند‏‪.‬‬ ‫در زندگــی مشــترکمان نیــز گاهــی تصمیماتــی‬ ‫می گیریــم و نظراتــی می دهیــم‪ ،‬ولــی فرامــوش‬ ‫می کنیــم کــه ایــن تصمیمــات‏کامــا ً شــخصی و‬ ‫عجوالنــه بودنــد‪ .‬ایــن عجوالنــه تصمیــم گرفتــن‬ ‫و قضــاوت نادرســت کــردن در زندگــی مشــترک‬ ‫می توانــد بســیار ‏مخــرب باشــد‏‪.‬‬ ‫عشــق طعم هــای مختلفــی دارد گاهــی شــیرین‬ ‫و گاهــی تلــخ اســت‏‪:‬‬ ‫دوســت داشــتن یــک نفــر بــه ایــن معنــی نیســت‬ ‫کــه مــا همیشــه احســاس خــوب و مثبتــی نســبت‬ ‫بــه او داشــته باشــیم‪ .‬عشــق ‏طعــم و مزه هــای‬ ‫متفاوتــی دارد‪ ،‬گاهــی اوقــات شــیرین و گاهــی تلــخ‬ ‫و شــور و گاهــی بی مــزه می شــود‪ .‬عشــق همیشــه‬ ‫‏یکرنــگ و یکســان نیست‪.‬‏احساســات مــا نیــز دائــم‬ ‫در حــال تغییــر هســتند‪ ،‬گاهــی احســاس خوبــی‬ ‫داریــم و گاهــی احســاس بــد‪ ،‬پــس نبایــد بــر اســاس‬ ‫‏احساســاتمان دربــاره ماهیــت عشــق در زندگــی‬ ‫مشــترک تصمیــم بگیریــم‏‪.‬‬ ‫نبایــد زندگــی مشــترکتان را فــدای خوشــبختی‬ ‫فرزندانتــان کنیــد‪:‬‏‬ ‫اگــر بــه خاطــر فرزندانمــان زندگــی مشــترک را‬ ‫نادیــده بگیریــم‪ ،‬هرگــز نمی توانیــم بگوییــم زندگــی‬ ‫خوبــی داریــم‪ .‬گاهــی اوقــات بــه‏نظــر می رســد در‬ ‫خانواده مــان بیــن همســر و فرزندانمــان رقابتــی‬ ‫وجــود دارد‏‪.‬‬ ‫اگــر بدانیــم کــه خوشــبختی و ســامتی فرزندانمــان‬ ‫مســتقیما ًبــه زندگــی مشــترک بســتگی دارد و اگــر‬ ‫مــا زندگــی مشــترک‏خوبــی داشــته باشــیم حتمــا ً‬ ‫فرزندانمــان نیــز احســاس خوشــبختی می کننــد‏‪.‬‬ ‫روابــط زناشــویی و جنســی زن و شــوهرها بـ ه مــرور‬ ‫زمــان بهتــر می شــود‏‪:‬‬ ‫معمــوال ً اغلــب زن و شــهرها از ایــن شــکایت‬ ‫دارنــد کــه زندگــی زناشــویی ان هــا دیگر با گذشــت‬ ‫زمــان شــور و حــل روزهــای اول را‏نــدارد و حتــی‬ ‫ایــن شــور و حــال کم کــم رو بــه زوال و خاموشــی‬ ‫اســت‪ .‬اگرچــه گاهــی اوقــات ممکــن اســت از‬ ‫هیجانــات جنســی ‏زن و شــوهرها و کامیابــی‬ ‫ان هــا از یکدیگــر کــم شــود‪ ،‬ولــی ایــن مشــکل‬ ‫نمی توانــد همیشــگی و دائمــی باشــد‏‪.‬‬ ‫مشــکل بســیاری از زن و شــوهرها بــه خاطــر‬ ‫انتظــارات نادرســت و بی اعتمــادی ان هــا در زندگــی‬ ‫مشترکشــان اســت‪ .‬بــه نظــر مــا‏ســه عامــل در بــروز‬ ‫مشــکالت جنســی زناشــویی دخیل انــد‪:‬‬ ‫‪-1‬اینکه بپذیریم این مشکل حل نشدنی است‪.‬‬ ‫‪ -2‬کــم شــدن‏اعتمــاد و یــا از بیــن رفتــن اعتمــاد‬ ‫زوجیــن بــه یکدیگــر‪ ،‬بــه خاطر عدم ابراز احساســات‬ ‫از ســوی طرفیــن‪.‬‬ ‫‪ -3‬اینکــه همســرمان را‏مســئول بدانیــم و انتظــار‬ ‫داشــته باشــیم او شــور و شــوق و هیجانات جنســی‬ ‫را بــه زندگــی مشــترکمان بازگردانــد‏‪.‬‬ ‫اگر احســاس خوشــبختی نمی کنید‪ ،‬توقع نداشــته‬ ‫باید همســرتان بتواند شــما را خوشــبخت کند‏‪:‬‬ ‫مــا انســان ها بیشــتر به یــک دلیــل ازدواج می کنید‪.‬‬ ‫مــا فکــر می کنیــم اگــر ازدواج کنیــم‪ ،‬زندگی شــادتری‬ ‫خواهیــم داشــت و‏خوشــبخت خواهیــم شــد‪ .‬همــه‬ ‫انســان ها بــه دنبــال خوشــبختی هســتند و بــرای‬ ‫رســیدن بــه ان بــه هــر کاری دســت می زننــد‏‪.‬‬ ‫متاســفانه بســیاری از مــا وقتــی ازدواج می کنیــم‪،‬‬ ‫امیدواریــم کــه همــه تنهایی هایمــان‪ ،‬احســاس‬ ‫یــاس و ناامیــدی و‏بدبختی هــای مــان بــه یک بــاره‬ ‫تمــام می شــود و معتقدیــم همســرمان بــا اســب‬ ‫ش می توانــد همــه بدبختی هــای مــا را از‬ ‫ســپید ‬ ‫بیــن ببــرد‏‪.‬‬ ‫ایــن اعتقــاد بیشــتر شــبیه یــک افســانه اســت و‬ ‫در واقعیــت چنیــن چیــزی وجــود نــدارد‪ .‬هــرگاه‬ ‫احســاس کنیــد بــرای خوشــبخت‏بــودن بــه شــخص‬ ‫دیگــری نیــاز داریــد و بــه ایــن شــخص اتــکا کنیــد‪،‬‬ ‫نمی توانیــد بــه او عشــق بورزیــد‪ .‬هرقــدر شــما‬ ‫خودتــان بتوانیــد‏در درونتــان احســاس شــادی و‬ ‫خوشــبختی کنیــد‪ ،‬فــرد شــادتری خواهیــد بــود و از‬ ‫زندگی تــان بیشــتر لــذت خواهیــد بــرد‏‪.‬‬ ‫منبــع‪ 101 :‬نکتــه‪ ،‬ای کاش قبــل از ازدواج‬ ‫می دانســتم‪ ،‬لینــدا و چارلــی بلــوم‪ ،‬ترجمه‪ :‬شــیرین‬ ‫یزدانــی‬ ‫تهیــه و تنظیــم‪ :‬انســیه وحدانــی کارشــناس ارشــد‬ ‫مرکــز مشــاوره ارامــش‬ ‫چهارشنبه سورییا‬ ‫فستیوال مرگ؟‬ ‫سرویس اجتماعی‪« -‬مهدی شکوهی»‪:‬‬ ‫در شــهرهای بــزرگ بــه نظــر می رســد کــه رســوم و‬ ‫اداب اصیــل جشــن ســوری رو بــه فراموشیســت و‬ ‫انچه بدان تبدیل شــده یک‏فســتیوال جدید اســت‬ ‫کــه هیــچ ربطــی بــه اصــل جشــن ســوری نــدار ‪‎‬د!‪‎‬‬ ‫سال هاســت فرصتــی کــه می تــوان از ان بــرای‬ ‫شــاد بــودن‪ ،‬احیــای ســنت های کهــن ایرانــی‬ ‫و در کنــار هــم بــودن اســتفاده کــرد ‏در اتــش‬ ‫می ســوزد و بهــای ایــن فرصــت ســوزی را جوانــان‬ ‫و نوجوانانــی می دهنــد کــه شــور جوانــی و اندکــی‬ ‫ســهل انگاری اتــش ‏را بــه جــای بهــار میهمــان‬ ‫ خانه هایشــان کــرده اســت‏‪.‬‬ ‫هــر ســال بــا نزدیــک شــدن به اخرین چهارشــنبه‬ ‫ســال تمامــی نگاه هــا بــه ســمت چگونــه برگــزار‬ ‫کــردن مراســمی ســوق داده ‏می شــود کــه‬ ‫ریشــه در فرهنــگ کهــن ایرانــی دارد؛ مراســمی‬ ‫کــه سال هاســت در بســیاری از مــوارد‪ ،‬کارکــرد‬ ‫اصلــی اش را از ‏دســت داده و از یــک ســرمایه‬ ‫اجتماعــی بــه یــک معضــل اجتماعی بــرای جامعه‬ ‫ایرانــی تغییــر کاربــری داده اســت‏‪.‬‬ ‫ســنتی کــه بــه در کنــار هــم بــودن‪ ،‬شــادمانی‬ ‫کــردن و جشــن گرفتــن بــرای اســتقبال از نــوروز‬ ‫باســتانی تاکیــد دارد بــه مشــکلی ‏تبدیل شــده‬ ‫کــه بایــد بــرای هــر چــه بی خطــر برگــزار شــدنش‬ ‫تمهیــدات ویــژه ای اندیشــید‏‪.‬‬ ‫چهارشنبه ســوری کــه می رســد تــرس و دلهــره را‬ ‫هــم بــا خــود یــدک می کشــد‪ ،‬هرســاله بــا نزدیــک‬ ‫شــدن اخرین چهارشــنبه‏ســال دلهره و اضطراب‬ ‫بــر اکثریــت خانواده هــا حاکــم شــده و نگاه هــا‬ ‫نگــران ایــن روزهاســت‏‪.‬‬ ‫هنــوز تکلیــف مــان بــا «چهارشنبه ســوری»‬ ‫مشــخص نیســت‪ .‬همین کهبه روزهــای پایانــی‬ ‫ســال می رســیم در کنــار حــال و هــوای‏اســتقبال‬ ‫از بهــار و نــوروز یــک نگرانــی هــم چنــان مــا را‬ ‫همراهــی می کنــد تــا سه شــنبه شــب اخــر ســال‬ ‫را بگذرانیــم و از فــردای‏ان روز بــا خاطــری جمــع از‬ ‫بهــار بگوییــم و نــوروز و ســفره هفت ســین‏‪.‬‬ ‫رســانه ها مــدام از اتفاقــات بــدی می گوینــد کــه‬ ‫در چهارشــنبه اخر ســال می افتد و گاه گاهی هم‬ ‫دیدگاه هــا و نقطــه نظــرات‏موافقــان و مخالفان را‬ ‫می خوانیــم‪ .‬گاهــی از ریشــه همــه چیــز را منکــر‬ ‫می شــویم و مــدام از ناهنجاری هایــی می گوییــم‬ ‫کــه چــه ‏بــه لحــاظ فرهنگــی و چــه امنیتــی‬ ‫گریبان گیــر مــا می شــود و گاه مجبــور می شــویم‬ ‫از اداب و شــادی های «‪‎‬چهارشنبه ســوری»‬ ‫‏بگوییــم‪ ،‬اتفاقــی کــه ایــن روزهــا در برنامه هــای‬ ‫تلویزیونــی بــه خوبــی دیــده می شــود‏‪.‬‬ ‫هرســاله در هفتــه پایانــی ســال کــه همــه‬ ‫خانواده هــا خوشــحال بــه اســتقبال بهــار می رونــد‬ ‫و بی صبرانــه منتظــر شــروع ســال ‏جدیدنــد‪،‬‬ ‫بــرای تعــدادی از خانواده هــا ایــن روزهــا یــاداور‬ ‫خاطــرات تلــخ و دردناکــی اســت کــه در مراســم‬ ‫‏چهارشنبه ســوری ســال های قبــل روی داده و‬ ‫ان هــا را بــرای همیشــه داغــدار کــرده اســت‏‪.‬‬ ‫بــه هــر حــال ای کاش بــا اداب و رســوم‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬ســنت ها و ایین هــا بــ ه گونــه ای‬ ‫عمــل کنیــم کــه بــا گذشــت زمــان و بــاال رفتــن‬ ‫‏اگاهــی اجتماعــی جنبه هــای خرافــی ان حــذف‬ ‫شــود و اداب پســندیده ان باقــی بمانــد چــرا‬ ‫کــه ایین هــای ســنتی و ملــی‏بخشــی از هویــت‬ ‫جمعــی و تاریخــی ایــران اســت‏‪.‬‬ ‫قــاب جادویــی هــم هــر چــه از خــون و انفجــار‬ ‫می گویــد انــگار فایــده ای نــدارد‪ ،‬بازمی بینیــم کــه‬ ‫اورژانس هــا همچنــان در ایــن‏شـب ها پرکارتــر از‬ ‫همیشــه می شــوند‏‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه همه ســاله مراســم‬ ‫چهارشنبه ســوری بــا شــور و هیجــان و ســروصدای‬ ‫بیشــتری برگــزار می شــود و در‏ایــن میــان‪ ،‬اقــام‬ ‫و وســایلی کــه بــرای برپایــی ایــن جشــن مــورد‬ ‫اســتفاده مردم و به ویژه جوانان و نوجوانان قرار‬ ‫می گیــرد‏متنوع تــر و کوچک تــر امــا خطرناک تــر و‬ ‫صــدای انفجارشــان نیــز مهیب تــر می شــود‏‪.‬‬ ‫اگــر ســال ها پیــش‪ ،‬جمــع شــدن دوســتان و‬ ‫فامیــل دورهــم‪ ،‬مراســم قاشــق زنــی و روشــن‬ ‫کــردن بوته هــای کوچــک اتــش و پریــدن ‏از‬ ‫روی ان‪ ،‬بــه شــب های چهارشنبه ســوری رونــق‬ ‫مـی داد امــا اکنــون دیگــر سال هاســت کــه خاطــره‬ ‫اییــن کهــن ‏چهارشنبه ســوری بــا صداهــای‬ ‫مهیــب انفجــار نارنجک هــای دست ســاز‪ ،‬ترقــه‬ ‫و دینامیــت در کوچــه و خیابــان بــه تدریــج بــه‬ ‫‏فراموشــی ســپرده می شــود‏‪.‬‬ ‫برخــی اداب و رســوم و ایین هــای ایرانــی درگــذر‬ ‫زمــان چنــان دچــار تغییــر و تحــوالت بنیادینــی‬ ‫می شــوند کــه کارکــرد اولیــه خــود را ‏از دســت‬ ‫می دهنــد و ماهیتــی متفــاوت از معنــای واقعــی‪،‬‬ ‫می یابنــد‪ ،‬جشــن شــب چهارشنبه ســوری کــه‬ ‫یکــی از ایین هــای‏کهــن مــا ایرانیــان اســت نیــز در‬ ‫حــال حاضــر مصــداق بــارز ایــن ادعاســت‏‪.‬‬ ‫در ســال های نه چنــدان دور در هــر محلــه‬ ‫و کوچــه ای چهارشنبه ســوری بزرگ ترهــا دور‬ ‫هــم جمــع می شــدند‪ ،‬اتــش بــه پــا می کردنــد‬ ‫و ‏خانواده هــا چندســاعتی دورهــم بودنــد و از‬ ‫حــوادث تلــخ چهارشنبه ســوری ســال های اخیــر‬ ‫هــم خبــری نبــود‏‪.‬‬ ‫درواقع در حال حاضر مراســم چهارشنبه ســوری‬ ‫از شــکل ســنتی خــود خــارج و در ترقــه بــازی‬ ‫خالصــه شــده اســت‪.‬‏درحالــی کــه در گذشــته‬ ‫نوجوانــان و جوانــان تحــت نظــارت و کنتــرل‬ ‫بزرگ ترهــا اتش بــازی می کردنــد‪ ،‬از روی‬ ‫اتــش می پریدنــد‪ ،‬اواز‏می خواندنــد‪ ،‬بعضــی از‬ ‫خانواده هــا اش چهارشنبه ســوری می پختنــد‪،‬‬ ‫برخــی قاشــق زنــی انجــام می دادنــد‏‪.‬‬ ‫امــا واقعیــت ایــن اســت کــه برگــزاری‬ ‫چهارشنبه ســوری بــا کارکــرد اصلــی ان نه تنهــا‬ ‫حادثــه تلخــی بــه دنبــال نــدارد و جــان کســی‏را بــه‬ ‫خطــر نمی انــدازد‪ ،‬بلکــه یکــی از بهترین جشـن ها‬ ‫بــرای شــادی‪ ،‬گردهمایــی خانوادگــی و تخلیــه‬ ‫هیجان هــای مــردم و ‏جوانــان اســت کــه اگــر‬ ‫مثــل گذشــته برگــزار شــود‪ ،‬هیــچ مشــکلی در پــی‬ ‫نخواهــد داشــت‏‪.‬‬ ‫تهیــه و تنظیــم‪ :‬ستوانســوم «مهــدی شــکوهی»‬ ‫خبرنــگار پلیــس خراســان شــمالی‬ ‫رجیستری گوشی تلفن‬ ‫همراه ترفند جدید‬ ‫مجرمان سایبری‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا انتظامــی کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬مجرمــان ســایبری بــا ترفند «ارســال پیامک‬ ‫بــا عنــوان گوشــی تلفــن همراه شــما بــه علت عدم‬ ‫ثبــت در ســامانه همتــا مســدود خواهــد شــد»‪،‬‬ ‫مترصــد کالهبــرداری از هموطنــان هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ «رامیــن‬ ‫پاشــایی» معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا انتظامــی‬ ‫کشــور اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس رصدهــای صورت‬ ‫گرفتــه در پلیــس فتــا و گــزارش هــای دریافتــی از‬ ‫ســوی هموطنــان مشــخص شــد ایــن بــار مجرمــان‬ ‫ســایبری بــا طراحــی پلتفــرم مجرمانــه در قالــب‬ ‫ارســال پیامــک بــا «ســوء اســتفاده از نــام و اعتبــار‬ ‫ســامانه همتــا وزارت صمــت» مبنــی بر ثبت تلفن‬ ‫همــراه هموطنــان در ســامانه همتــا مشــروط بــه‬ ‫مراجعــه بــه لینــک یــا پیونــد درج شــده در پیامک و‬ ‫نصــب اپلیکیشــن جعلــی و ارســال اخطــار دروغین‬ ‫غیــر فعــال شــدن گوشــی تلفــن همــراه در صــورت‬ ‫عــدم مراجعــه بــه لینــک ارســال شــده مترصــد‬ ‫کالهبــرداری از هموطنــان هســتند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در تشــریح شــگرد ایــن‬ ‫کالهبــرداران بیــان داشــت‪ :‬ترفنــد ایــن مجرمــان‬ ‫ســایبری دقیقــا شــبیه ترفنــد ابالغیــه هــای قضائی‬ ‫ســامانه ثنــا و ســامانه پرداخــت ســود ســهام‬ ‫عدالــت بــوده و بــا توجــه بــه اگاهــی بخشــی هــای‬ ‫متعــدد بــه هموطنــان نســبت بــه شــیوه هــای‬ ‫کالهبــرداری قبلــی ایــن بــار افــراد کالهبــردار در‬ ‫اقدامــی جدیــد بــه ســراغ «ســامانه همتــا وزارت‬ ‫صمــت» رفته انــد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا انتظامــی کشــور‬ ‫ادامــه داد‪ :‬عمــوم مــردم مــی بایســت ضمــن حفــظ‬ ‫هوشــیاری مراقــب شــگرد ایــن افــراد کالهبــردار‬ ‫باشــند و همــواره ایــن اگاهــی وجــود داشــته‬ ‫باشــد کــه تمامــی ابالغیــه هــا و اطــاع رســانی‬ ‫در خصــوص بهــره منــدی از خدمــات دولتــی از‬ ‫طریــق شــماره تلفــن هــای پوششــی صــورت‬ ‫خواهــد گرفــت و هیــچ ســازمان و نهــاد دولتــی از‬ ‫طریــق شــماره تلفــن هــای شــخصی بــا اپراتورهــای‬ ‫مختلــف تلفــن همــراه بــرای برقــراری ارتبــاط بــا‬ ‫کاربــران خــود اقــدام نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه خوشــبختانه دانــش‬ ‫رســانه ای هموطنــان بــا تعامــل و همــکاری‬ ‫بســیار ســازنده رســانه ملــی و خبرگــزاری هــای‬ ‫رســمی و معتبــر کشــور بــا پلیــس فتــا افزایــش‬ ‫پیــدا کــرده و همیــن امــر باعــث کاهــش وقــوع‬ ‫جرایــم شــده‪ ،‬گفــت‪ :‬وب ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس ‪ cyberpolice.ir‬مرجعــی کامــل از اخبــار‪،‬‬ ‫اطالعــات و اموزش هــای ســایبری بــوده و کاربــران‬ ‫ن می تواننــد راهنمایی هــای الزم‬ ‫بــا مراجعــه بــه ا ‬ ‫را دریافــت کننــد و در صــورت نیــاز نیــز می تواننــد‬ ‫گــزارش مــوارد مشــکوک را در ســامانه پاســخگویی‬ ‫فوریت هــای ســایبری و شــماره تلفــن ‪ ۰۹۶۳۸۰‬بــا‬ ‫همــکاران مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫«حالت ساده» گوگل کروم‬ ‫ماه اینده از بین خواهد رفت‬ ‫حالــت ســاده‪ ،‬یکــی از قدیمی تریــن ویژگی هــای‬ ‫‪ ،Chrome‬بــه زودی از بیــن مــی رود‪ .‬ایــن ویژگــی‬ ‫کــه در ابتــدا بــا نــام «‪ »Data Saver‬شــناخته‬ ‫مــی شــد‪ ،‬از ســال ‪ 2014‬بخشــی از ‪Chrome for‬‬ ‫‪ Android‬بــوده اســت‪ .‬امــا از انجایــی کــه داده هــای‬ ‫تلفــن همــراه در سراســر جهــان ارزان تــر و اســان‬ ‫تــر شــده انــد و حالــت ‪ Lite‬دیگــر بــه انــدازه قبــل‬ ‫مفیــد نیســت‪ .‬گــوگل فکــر مــی کند کــه خداحافظی‬ ‫بــا ایــن ویژگــی بــدون تاثیــر منفــی بــر تجربــه مــرور‬ ‫کاربــران تلفــن همــراه بــی خطــر اســت‪.‬‬ ‫حالــت ‪ Lite‬بــا انتشــار نســخه اینــده ‪100 Chrome‬‬ ‫در کانــال پایــدار حــذف خواهــد شــد‪ .‬ایــن تغییــر‬ ‫بــر اخریــن نســخه کــروم و همچنیــن ســاخت های‬ ‫قدیمی تــر تاثیــر می گــذارد‪.‬‬ ‫در ‪ 29‬مــارس ‪ ،2022‬بــا عرضــه ‪ Chrome M100‬بــه‬ ‫کانــال پایــدار‪ ،‬حالــت ‪ Lite‬خامــوش خواهــد شــد‪،‬‬ ‫ویژگــی ‪ Chrome‬بــرای ‪ Android‬کــه در ســال ‪2014‬‬ ‫به عنوان ‪ Chrome Data Saver‬معرفی شــد تا به‬ ‫مــردم کمــک کنــد از داده هــای تلفــن همــراه کمتری‬ ‫اســتفاده کننــد‪ .‬کریــگ‪ ،‬مدیــر پشــتیبانی کــروم‪ ،‬در‬ ‫پســت اخیــر خــود نوشــت‪ :‬تلفن هــا و صفحــات وب‬ ‫ســریع تر بارگیــری می شــوند ‪.‬‬ ‫حالــت ‪ Lite‬از داخــل صفحــه تنظیمــات ‪Chrome‬‬ ‫در بخــش «پیشــرفته» قابــل دسترســی اســت‪.‬‬ ‫وقتــی ‪ Chrome‬روشــن اســت‪ ،‬از ســرورهای‬ ‫‪ Google‬بــرای افزایــش ســرعت بارگیــری صفحــه‬ ‫و ذخیــره داده هــا اســتفاده مــی کنــد‪ .‬صفحاتــی‬ ‫که ســنگین و دیر بارگذاری می شــوند شناســایی‬ ‫و از طریــق ســرورهای ‪ Google‬ارســال می شــوند‬ ‫تــا ســرعت بارگیــری افزایــش پیــدا کنــد‪ .‬حالــت‬ ‫‪ Lite‬فقــط در دســتگاه های ‪ Android‬در‬ ‫دســترس اســت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪503‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫با افزایش ‪ 105‬درصدی‬ ‫حمالت‪ ،‬سلطنت وحشیانه‬ ‫باج افزارها ادامه دارد‬ ‫موسســه ‪ SonicWall‬گزارشــی منتشــر کــرد کــه در ان بــه‬ ‫افزایــش مــداوم باج افــزار بــا ‪ 623.3‬میلیــون حملــه در‬ ‫سراســر جهــان اشــاره می کنــد‪.‬‬ ‫تقریبــا ً تمامــی تهدیــدات نظــارت شــده‪ ،‬حمــات ســایبری‬ ‫و حمــات دیجیتالــی مخــرب در ســال ‪ 2021‬از جملــه‪:‬‬ ‫باج افــزار‪ ،‬تهدیــدات رمزگــذاری شــده‪ ،‬بدافــزار اینترنــت‬ ‫اشــیا و ســرقت رمزنــگاری افزایــش یافته انــد‪.‬‬ ‫بیــل کانــر‪ ،‬رئیــس و مدیرعامــل ‪ ،SonicWall‬گفــت‪:‬‬ ‫ بــا افزایــش وابســتگی بــه فنــاوری اطالعــات‪ ،‬حمــات‬ ‫ســایبری جذاب تــر و بالقــوه فاجعه بارتــر می شــوند‪.‬‬ ‫ایمــن ســازی اطالعــات در دنیایــی بــی حــد و حصــر یــک‬ ‫کار تقریبــا ً غیرممکــن اســت‪ ،‬بــه خصــوص کــه مرزهــای‬ ‫ســازمان ها همیشــه بــه نقــاط پایانــی و شــبکه های بی حــد‬ ‫و حصــر در حــال گســترش هســتند‪ .‬‬ ‫افزایش چشمگیر حمالت باج افزار‬ ‫محققــان بــا جدیــت افزایــش چشــمگیر بــاج افــزار را‬ ‫دنبــال کردنــد و ‪ 318.6‬میلیــون حملــه بــاج افــزار بیشــتر‬ ‫از ســال ‪ 2020‬را ثبــت کردنــد کــه ‪ 105‬درصــد افزایــش‬ ‫داشــت‪ .‬حجــم بــاج افزارهــا از ســال ‪ 2019‬تاکنــون ‪232‬‬ ‫درصــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫حمــات باج افــزار ســطح بــاال بــر مشــاغل‪ ،‬دولت هــای‬ ‫ایالتــی و فــدرال‪ ،‬مــدارس‪ ،‬بیمارســتان ها و حتــی افــراد‬ ‫تاثیــر گذاشــته اســت‪ .‬حمــات بــه زنجیره هــای تامیــن‬ ‫ضربــه می زنــد و باعــث خرابــی گســترده سیســتم‪،‬‬ ‫زیــان اقتصــادی و اســیب بــه افــراد می شــود‪ .‬بــه دنبــال‬ ‫روندهــای جهانــی‪ ،‬همــه صنایــع بــا افزایــش زیــادی‬ ‫در حجــم بــاج افــزار مواجــه شــدند‪ ،‬از جملــه دولــت‬ ‫(‪ ،)٪1885+‬مراقبت هــای بهداشــتی (‪ ،)٪755‬امــوزش‬ ‫(‪ )٪152‬و خــرده فروشــی (‪.)٪21‬‬ ‫بــا گســترش بردارهــای حمــات ســایبری‪ ،‬حمــات مخــرب‬ ‫افزایــش می یابــد‬ ‫فراوانــی و تنــوع حمــات ســایبری هــر ســاله بــا افزایــش‬ ‫هزینــه بــرای ســازمان ها در سراســر جهــان افزایــش‬ ‫می یابــد‪ .‬ســازمان ها و شــرکت ها بــه تدریــج توســط‬ ‫مجموعـه ای از حمــات ســایبری تهدیــد می شــوند و بــدون‬ ‫دانســتن اینکــه ان هــا چیســتند یــا مجرمــان ســایبری‬ ‫چگونــه کار می کننــد‪ ،‬محافظــت از داده هــای مهــم تجــاری‬ ‫در برابــر حمــات ســایبری غیرقابــل مدیریــت می شــود‪.‬‬ ‫دیمیتــری ایراپتــوف‪ ،‬معــاون معمــاری پلتفــرم‬ ‫‪ ،SonicWall‬گفــت‪ :‬حمــات بــه شــبکه ها در ســال ‪2021‬‬ ‫بــه شــدت افزایــش یافــت‪ .‬باج افــزار‪ ،‬ســرقت رمزنــگاری‪،‬‬ ‫بهره بــرداری اســیب پذیر‪ ،‬فیشــینگ و ســایر حمــات‬ ‫همچنــان ســازمان ها را در سراســر جهــان ازار می دهنــد‬ ‫و تیم هــای امنیتــی را تحــت تاثیــر قــرار می دهنــد‪ .‬درک‬ ‫شکســت ایــن حمــات و اینکــه چــرا ان هــا همچنــان موفــق‬ ‫هســتند و همچنیــن محرک هــا و روندهــای پشــت ســر‬ ‫ان هــا مهــم اســت‪ .‬‬ ‫بینش در مورد تهدیدات سایبری‬ ‫اســیب پذیری های ‪ Apache Log4j‬بــ ه ســرعت مــورد‬ ‫ســوء اســتفاده قــرار گرفتنــد بــه گونــه ای کــه عوامــل‬ ‫تهدیــد بیــن ‪ 11‬دســامبر تــا ‪ 31‬ژانویــه‪ 142.2 ،‬میلیــون‬ ‫مــورد سوءاســتفاده را ثبــت کردنــد کــه بــه طــور متوســط‬ ‫روزانــه ‪ 2.7‬میلیــون مــورد می باشــد‪ .‬در عــرض ســه روز‬ ‫پــس از افشــای عمومــی‪ ،‬تالش هــای بهره بــرداری از مــرز‬ ‫‪ 1‬میلیــون گذشــته بــود‪.‬‬ ‫حجــم بدافزارهــا مجــددا ً در ســال ‪ 2021‬اندکــی کاهــش‬ ‫یافــت و ســومین ســال متوالــی کاهــش و همچنیــن‬ ‫پایین تریــن ســطح هفــت ســاله را نشــان داد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال‪ ،‬افزایــش حمــات در نیمــه دوم ســال ‪2021‬‬ ‫تقریبــا ً بــه طــور کامــل افــت ‪ 22‬درصــدی بدافــزاری را کــه‬ ‫‪ SonicWall‬در اواســط ســال ثبــت کــرده بــود نشــان داد و‬ ‫کل کاهــش را بــرای ســال ‪ 2021‬بــه تنهــا ‪ 4‬درصــد رســاند ‬ ‫ایــن رونــد نشــان می دهــد کــه تعــداد بدافزارهــا ممکــن‬ ‫اســت در ســال ‪ 2022‬دوبــاره بازگــردد‪.‬‬ ‫تهدیــدات رمزگــذاری شــده نســبت بــه ســال گذشــته ‪167‬‬ ‫درصــد افزایــش یافتــه اســت‪ .‬در مــاه اوت‪ ،‬تعــداد حمــات‬ ‫رمزگــذاری شــده بــرای اولیــن بــار از مــرز ‪ 1‬میلیــون عبــور‬ ‫کــرد‪ ،‬ســپس افزایــش پیــدا کــرد و تــا پایــان ســال بــه ‪2.5‬‬ ‫میلیــون نفــر رســید‪ .‬کریپتوجکینــگ در ســال گذشــته بــه‬ ‫رشــد خــود ادامــه داد و بــا ‪ 19‬درصــد افزایــش در ســطح‬ ‫جهــان بــه ‪ 97.1‬میلیــون رســید کــه بیشــترین حمالتــی‬ ‫اســت کــه محققــان ‪ SonicWall Capture Labs‬تــا بــه‬ ‫حــال در یــک ســال ثبــت کرده انــد‪.‬‬ ‫حجــم بدافــزار اینترنــت اشــیا در ســال ‪ 6 ،2021‬درصــد‬ ‫افزایــش یافــت و در پایــان ســال بــه ‪ 60.1‬میلیــون بازدیــد‬ ‫رســید‪ .‬اگرچــه ایــن خبــر خوبــی نیســت‪ ،‬حداقــل بهتــر از‬ ‫انچــه بــوده اســت اســت‪ :‬در ســال های ‪ 2019‬و ‪،2020‬‬ ‫حجــم بدافــزار اینترنــت اشــیا بــه ترتیــب ‪ 218‬و ‪ 66‬درصــد‬ ‫افزایــش یافــت‪ .‬بــا عــدم کاهــش ســرعت متناظــر در تکثیــر‬ ‫دســتگاه های متصــل‪ ،‬ایــن نشــان می دهــد کــه حجــم‬ ‫حمــات ممکــن اســت در حــال کاهــش باشــد‪.‬‬ ‫به شهرهای قرمز سفر نکنید‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -503‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 12‬شعبان ‪- 1443‬شماره ‪-503‬‬ ‫‪ 15‬مارس ‪12-- 2022‬‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬اسفند ‪15-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫زیبا سازی شهرم گرگان‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫اقبال و توجه دنیا به انسان!‬ ‫ناله در نخلستان‬ ‫سرویس ایثار و شهادت ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫اخریــن دلنوشــته هــای ســردار شــهید علــی اصغــر‬ ‫خنکــدار‬ ‫راوی ‪ :‬سردار حاج اکبر خنکدار‬ ‫ن ‬ ‫قــال علــی( علیه‏الســام )‪ :‬اِذَا اَقْبَلَــ ِ ‬ ‫ت الدُّنْیَــا عَلَــى اَحَــد ٍ اَعَارَتْــ ُه مَحَا ِ‬ ‫ســ َ‬ ‫سهِ ‪.‬‬ ‫س َ ‬ ‫غَیْر ِ ه ِو َ اِذَا اَد ْبَر َ ْ ‬ ‫ن نَف ْ ِ‬ ‫سل َبَت ْ ُه مَحَا ِ‬ ‫ت عَن ْ ُه َ‬ ‫امام علی(ع) فرمود‪:‬‬ ‫هنگامــى کــه دنیــا بــه کســى روى اورد نیکى هــاى دیگــران را بــه او عاریــت‬ ‫مى دهــد و هنگامــى کــه دنیــا بــه کســى پشــت کنــد نیکى هــاى خــودش را نیــز‬ ‫از او مى گیــرد‪.‬‬ ‫امام علی(ع)در این کالم عبرت اموز به دگرگونى حال مردم در برابر کسانى که‬ ‫دنیــا بــه انهــا روى مى کنــد یــا پشــت مى نمایــد اشــاره کــرده مى فرماید‪«:‬هنگامــى‬ ‫که دنیا به کسى روى اورد نیکى هاى دیگران را به او عاریت مى دهد و هنگامى‬ ‫کــه دنیــا بــه کســى پشــت کنــد نیکى هــاى خــودش را نیــز از او ســلب مى نمایــد»‬ ‫ایــن یــک واقعیــت اســت کــه شــواهد فــراوان تاریخــى دارد؛ هنگامــى کــه‬ ‫انســان هایى چــه در امــر حکومــت و سیاســت و چــه در امــور اجتماعــى و‬ ‫اقتصــادى و چــه در علــوم و دانش هــا مشــهور و معــروف مى شــدند بســیارى‬ ‫از کارهــاى خوبــى را کــه دیگــران انجــام داده بودنــد بــه انهــا نســبت مى دادنــد‪.‬‬ ‫ابــن ابى الحدیــد در شــرح نهــج البالغــۀ خــود مى گویــد‪ :‬بســیارى از اشــعار خــوب‬ ‫را دیده ایــم کــه چــون گوینــده اش ناشــناخته بــود از او نفــى مى کردنــد و بــه‬ ‫افــراد مشــهور در شــعر نســبت مى دادنــد‪ ،‬بلکــه کتاب هایــى در فنــون و علــوم‬ ‫از اشــخاص غیــر مشــهور وجــود داشــته کــه ان را بــه صاحبــان نبــوغ و شــهرت‬ ‫نســبت داده انــد‪.‬‬ ‫نیــز اشــاره بــه داســتان «جعفــر برمکــى» مى کنــد کــه در ان زمــان کــه مــورد قبول‬ ‫«هــارون الرشــید» بــود و اســم و شــهرتش در همــه جــا پیچیــد‪ ،‬هــارون او را در‬ ‫کیاســت‪ ،‬ســخاوت‪ ،‬فصاحــت و ماننــد ان از برترین هــاى روزگار مى شــمرد؛ در‬ ‫ـس بــن ســاعده»‪ ،‬در سیاســت باالتــر از «عمــر بــن خطاب»‬ ‫فصاحــت برتــر از «قُـ ّ ‬ ‫و در زیبایــى زیباتــر از «مصعــب بــن زبیــر» و در عفــت پاکدامن تــر از یوســف و‪...‬‬ ‫(در حالــى کــه واقعــا ًچنیــن نبــود‪ ).‬ولــى هنگامــى که نظــر هارون دربــارۀ او تغییر‬ ‫کــرد صفاتــى را هــم کــه داشــت مــورد انــکار قــرار داد‪.‬‬ ‫چرا چنین است ؟ دلیل ان چند چیز است‪:‬‬ ‫نخســت این کــه متملقــان و مداحــان بــراى نزدیــک شــدن بــه ایــن افــراد دروغ هــاى‬ ‫زیــادى بــه هــم مى بافنــد و بــه انهــا نســبت مى دهنــد و زبــان بــه زبــان نقــل‬ ‫مى شــود‪ ،‬کم کــم اشــخاص بــاور مى کننــد کــه واقعیتــى در کار اســت و بــه عکــس‪،‬‬ ‫کســانى که نســبت به افرادى حســادت دارند و به هنگام قدرت ان ها نمى توانند‬ ‫چیــزى دربــارۀ انهــا بگوینــد وقتــى قدرتشــان از دســت رفــت هــر نســبت ناروایــى را‬ ‫بــه انــان مى دهنــد و تمــام فضایل شــان را نیــز زیــر ســوال مى برنــد‪.‬‬ ‫علــت دیگــر ایــن اســت کــه یکــى از صفاتــى کــه در بســیارى از افــراد به طــور‬ ‫طبیعــى دیــده مى شــود قهرمــان ســازى اســت؛ ســعى دارنــد کســانى را بــه عنــوان‬ ‫قهرمــان در فنــون و علــوم و مســائل مختلــف به جهــان عرضه کنند و همین امر‬ ‫ســبب مى شــود کــه محاســن دیگــران را بــه حســاب انــان بگذارنــد و در مقابــل‪،‬‬ ‫عــده اى بــه اصطــاح حــس ضعیف کشــى دارنــد کــه اگــر کســى در جامعــه‬ ‫ضعیــف و ناتــوان شــد‪ ،‬هــر بالیــى بتواننــد بــه ســرش مى اورنــد‪.‬‬ ‫بــه یقیــن یــک جمعیــت مومــن و ســالم و بــا انصــاف از ایــن امــر برکنارنــد‪ .‬اقبــال‬ ‫و ادبــار دنیــا نســبت بــه افــراد در نظــر انهــا تاثیرگــذار نیســت همیشــه حــق را‬ ‫مى گوینــد و از حــق طرفــدارى مى کننــد‪.‬‬ ‫منبــع‪ _۱ :‬نهج البالغــه امــام علــی (علیه‏الســام )کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتاب‬ ‫پیــام امیرالمومنیــن علی (ع)جلد دوازدهم‪.‬صفحــات ‪ ۸۲‬تا ‪۸۴‬‬ ‫اومیکرون‬ ‫سرماخوردگی نیست‬ ‫بســم اللــه الرحمــن الرحیــم اینهــا را دریــن اخریــن‬ ‫لحظــات زندگــی بیــان خاطــرات کــه حــرف هــای‬ ‫دلــم را مثــل همیشــه دردهایــم رامطــرح ســازم‪.‬‬ ‫بیــان مــی دارم خدایــا دلــم چنــان پــر درد مــی باشــد کــه‬ ‫مــی خواهــم فریــاد بــراورم و مــی خواهــم شــیون زنــم‬ ‫مــی خواهــم ســینه پـُـر دردم را همــه ببیننــد کــه چگونــه از‬ ‫درونــم می ســوزم و رویــم رابــا ســیلی ســرخ نگه مــی دارم‪.‬‬ ‫خدایــا در تمامــی عمــرم احســاس مــی کنــم که نتوانســتم‬ ‫کاری انجــام بدهــم و نتوانســتم وظیفــه ام را بــه نحــو‬ ‫احســن انجــام دهــم ‪.‬‬ ‫خدایــا از تــو مــی خواهــم بــه نورانیــت اســام عزیــز‬ ‫قلــوب مــا را بــه نــور ایمــان و قــران روشــن و منــور ســاز‬ ‫بــار الهــا اعمــال مــا را کــردار مــا را رفتــار مــا را خالــص‬ ‫و مخلصانــه بــه درگاهــت مــورد قبــول قــرار بــده‪.‬‬ ‫خدایــا از کدامیــن درد دل بگویــم از کدامیــن غــم بگویــم‬ ‫از از فــراق یــاران از دســت رفتــه ام بگویــم و یــا از کمــی‬ ‫اعمالــم و حســنات م بگویــم خدایــا گنهــکارم شــرمنده ام‬ ‫خجالــت زده ام‪.‬‬ ‫نمی توانــم دیگــر از تــو درخواســت کنــم چراکــه هــر‬ ‫بــار تقاضایــی کــردم هــر بــار خواســته ای داشــتم ارزوی‬ ‫داشــتم تــو ان را بــراورده ســاختی و مــرا بــه ارزویــم‬ ‫رســاندی ولــی مــن بــاز شــکرت را بــه جــای نیــاوردم‬ ‫ناسپاســی کــردم ‪.‬‬ ‫خدایابــه خــون گلــوی علــی اصغــر امــام حســین(ع)‬ ‫از ســر تقصیــرات ایــن حقیــر علــی اصغــر بگــذر‪.‬‬ ‫خدایــا چنیــن کنــی کــه در پایــان عمــرم بــه علــی اصغــر‬ ‫امــام حســین (ع)محشــور شــوم و در زمــره شــهیدان قــرار‬ ‫بگیریــم میخواســتم کمــی از دردهــای دلــم را بگویــم کمــی‬ ‫عقــده هــای درونــم را بگشــایم چراکــه احســاس ارامــش‬ ‫و ســبکبالی مــی کنــم احســاس غــرب اللــه را دارم و در‬ ‫خــود احســاس ســبکی مــی کنــم ‪.‬‬ ‫شــاید انشــاالله خداونــد نظــر لطفــی بــه مــا کنــد و مــا‬ ‫را شــهید درگاه خــودش قــرار دهــد ولــی بــرادر خوبــم‬ ‫و یــار محبوبــم و عزیــز و مونســم غمخــوار درونــم‬ ‫اکبــر خوبــم کــه نمیدانــم در وصفــش چــه بگویــم خــدا‬ ‫گواســت در قلبــم خیلــی بیشــتر او عشــق و عالقــه‬ ‫دارم مــی خواهــم کــه قبــل از او بمیــرم و در ســوک‬ ‫شــهادتش تحمــل نــدارم ‪.‬اری اکبــر جانــم و نازنینــم بــا‬ ‫مجیــد خوبــم بــه پیــش مــن امدنــد کمــی بــا هــم دیگــر‬ ‫نشســته در چهــره معصــوم شــان غبــار غــم را دیــدم‬ ‫احســاس داشــتم کــه هــر کدامشــان مــی خواســتند کــه‬ ‫حرفــی را مطــرح کننــد بغــض گلویــش را فشــرده بــود‪.‬‬ ‫اری بعــد از مدتــی و قــت تمــام شــد موقــع خداحافظــی‬ ‫رســید بایــد از همدیگــر جــدا مــی شــدیم زمــان فــراق‬ ‫رســیده بــود و بســیار ســخت بــود اری نظــرم امــد زمانــی‬ ‫کــه حضــرت زینــب(ع) می خواســت بــا حســین(ع)‬ ‫خویــش وداع کنــد چــه حالــی داشــت و چگونــه را رفتــن‬ ‫بــرادر را نظــاره مــی کــرد‪.‬‬ ‫اری بــا اکبــر خداحافظــی کــردم یــک خداحافظــی کــه‬ ‫بــی روح بــود بــی عشــق بــود و جســم هایمــان را بــه‬ ‫همدیگــر نزدیــک کردیــم ولــی هــر دو احســاس مــی‬ ‫کردیــم کــه ســال هــا از همدیگــر فاصلــه داریــم نوبــت‬ ‫خداحافظــی مجیــد شــد همدیگــر را بغــل کردیــم یــاد‬ ‫گذشــته هــای بــد خــود نمودیــم همدیگــر را فشــردیم تــا‬ ‫مهــر و محبــت بیشــتر شــود عشــق و عالقــه فشــار دســت‬ ‫و تنفــس گــرم یکدیگــر را مطــرح می نمودنــد ‪.‬‬ ‫اری بــا ســختی تمــام از هــم جــدا شــدیم همدیگــر‬ ‫را عفــو کردیــم و طلــب شــفاعت نمودیــم لحظاتــی‬ ‫حرکــت انهــا را بــرای خداحافظــی تعقیــب کــردم انــگار‬ ‫اکبراقــا مــی خواســت کــه برگــردد و چیــزی بگویــد‬ ‫مــی خواســت گریــه کنــد مــی خواســت یــک بــار دیگــر‬ ‫همدیگــر را بغــل کنیــم خالصــه گذشــت مــن بــه داخــل‬ ‫اتــاق رفتــم بعــد از دو ســه دقیقــه یکــی از دوســتان‬ ‫امــد و گفــت بیــرون کار دارنــد امــدم بیــرون بــه مــن‬ ‫گفــت که‪:‬اکبــر اقــا مــی خواهــد بــا تــو حــرف بزنــد‬ ‫بــه ســمت اکبــر رفتــم و در زیــر درخــت نخــل ســرش‬ ‫پاییــن اورد و منتظــر ورود مــن شــد بــه همدیگــر رســیدیم‬ ‫انــگار ســال هــا بــود کــه همدیگــر را ندیــده بودیــم ایــن‬ ‫بــار دیگــر اطــراف مــا خلــوت بــود همدیگــر را فشــردیم و‬ ‫اشــک از چشــم ها ســرازیر شــد بیشــتر فشــردیم حرف ها‬ ‫بیــرون جهیــد طلــب شــفاعت طلــب حاللیــت بخشــش‬ ‫اری خــدای بــزرگ ایــن اصطالحــات برایــم ســنگین بــود‬ ‫اکبــر اقــا می گفــت ‪:‬مــرا عفــو کــن مــرا شــفاعت کــن مــرا‬ ‫ببخــش چــرا مگــر چــه شــده اســت ‪!...‬‬ ‫بلــه امشــب شــب وصــال اســت شــب لقــاء شــب‬ ‫دیــدار عاشــق و معشــوق اســت بلــه همدیگــر را محکــم‬ ‫فشــردیم اکبــر پیغــام داد کــه بــه اقــا جــان و مامــان‬ ‫ســام برســانم از ان طلــب حاللیــت بطلبــم و خواســت‬ ‫کــه عفــو کنــد بــه مــن گفــت ‪:‬اگــر رفتــی ســام مــرا برســان‬ ‫نــاگاه دیــدم کــه اشــک همچــو بــاران از چشــمهای اکبراقــا‬ ‫ســرازیر شــد همچــون اســمان مــی گریــد فشــار دسـت ها‬ ‫و ابــراز محبــت هــا بیشــتر شــد بــا صــدای بغــض گرفتــه و‬ ‫ســنگین خــود گفــت‪ :‬داداش مــرا عفــوم کــن چــون مــن‬ ‫دیشــب ناصــر بهداشــت را در خــواب دیــدم کــه مــی گفــت‬ ‫تــو پیشــم مــی ایــی مــو در بدنــم ســیخ شــد خــدا را شــکر‬ ‫کــردم حمــد خــدا را بــه جــای اوردم در چهــره معصومــه‬ ‫اکبــر نــگاه مــی کــردم معنویــت و نورانیــت عشــق و‬ ‫خلــوص و صفــا و صمیمیــت از چهره هایــش مــی باریــد ‪.‬‬ ‫دیگــر از خــود بــی خــود شــده بــودم نمــی دانســتم چــه‬ ‫بگویــم چگونــه بــا او حــرف بزنــم خدایــا زبانــم بنــد امــده‬ ‫تقریظ رهبر انقالب بر کتاب «حوض خون»‬ ‫در مراســم دوازدهمیــن پاسداشــت ادبیــات جهــاد و مقاومــت‪ ،‬تقریــظ حضــرت ایت اللــه‬ ‫خامنـه ای بــر کتــاب «حــوض خــون» منتشــر شــد‪.‬‬ ‫متن تقریظ رهبر انقالب اسالمی بر این کتاب به شرح زیر است‪:‬‬ ‫ّ حم‬ ‫بس‬ ‫ّ‬ ‫حی‬ ‫ماهللارل نارل م‬ ‫نخســتین احســاس پــس از خوانــدن بخش هایــی از ایــن کتــاب‪،‬‬ ‫احســاس شــرم از بی عملــی در مقایســه بــا مجاهــدت ایــن‬ ‫مجاهــدان خامــوش و بی ریــا و گمنــام بــود‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫انچــه در ایــن کتــاب امــده بخــش ناشــناخته و ناگفتـه ای از ماجــرای عظیم‬ ‫دفــاع مقــدس اســت‪ .‬بایــد از بانــوی پــرکار و صبــور و خوش ســلیقه ای کــه‬ ‫ایــن کار پرزحمــت را بــر عهــده گرفتــه و بــه خوبــی از عهــده برامــده اســت و‬ ‫نیــز از موسسـ ه جبهـه ی فرهنگــی تشــکر شــود‪.‬‬ ‫بــود نگاهــی بــه ســر تــا پــای او انداختــم از او حاللیــت‬ ‫طلبیــدم و مــی خواســتم کــه مــرا عفــو کنــد بــا ســختی‬ ‫زیــاد از همدیگــر جــدا شــدیم بعــد از خداحافظــی نگاهــی‬ ‫بــه ســر تــا پــای اکبــر و مجیــد انداختــم یــک بــار احســاس‬ ‫کــردم کــه دیگــر همدیگــر را در ایــن دنیــای فانــی نخواهیم‬ ‫دیــد‪ .‬احســاس کــردم کــه اکبــر عــروج خواهــد کــرد اکبــر‬ ‫پــرواز خواهــد کــرد او بــه مــاء اعــا خواهــد پیوســت اه‬ ‫خــدا هنگامــی کــه اکبــر حــرف مـی زد احســاس شــرمندگی‬ ‫مــی کــردم احســاس ضعــف مــی کــردم احســاس پوچــی‬ ‫در خــود میکــردم احســاس می کــردم کــه ســال های‬ ‫ســال از اکبــر و امثــال اکبــر عقــب مانــده ام چــرا کــه اکبــر‬ ‫یکپارچــه نــور و صفــا و خلــوص بــود و مــن گنــه کار را‬ ‫بــا او رابطــه ای نبــود ایــن مــن بــودم کــه می بایســت‬ ‫از او حاللیــت مــی طلبیــد م ایــن مــن بــودم کــه از او‬ ‫می بایســت طلــب بخشــش کنــم خدایــا تــو را بــه‬ ‫یگانگـی ات تــو را بــه نورانیــت همــه اینهــا را بــرای نصــرت‬ ‫اســام عزیــزت حفــظ بفرمــا امیــن یــا رب العالمیــن‬ ‫علــی اصغــر خنکــدار ‪ ۲۰‬بهمــن ســال ‪ ۶۴‬نخلســتان های‬ ‫اروندکنار‬ ‫پ‪.‬ن‪ :‬شــهید اصغــر خنکــدار‪ ،‬پــس از ایــن دیــدار‬ ‫روحانــی و معنــوی ‪ ،‬در اطــراف شــهر فــاو بــه شــهادت‬ ‫رســیدند ولــی ســردار حــاج اکبــر اقــا خنکــدار‪ ،‬تــا پایــان‬ ‫رســمی جنــگ و صلــح بــا رژیــم عــراق در جبهه هــای جنــگ‬ ‫تحمیلــی حضــور داشــتند ‪.‬‬ ‫افتخــار جهــاد در دفــاع از حــرم اهــل بیــت (علیهــم‬ ‫الســام ) از دیگــر افتخــارات ایــن خانــدان شــهید پــرور‬ ‫و مجاهــد اســت ‪.‬‬ ‫بــا وجــود ایــن هنــوز هــم ســردار اکبــر خنکــدار‪،‬‬ ‫فرمانــده گــردان حمــزه سیدالشــهدا(ع) زنــده و پرتــاش‬ ‫حماســه های دالوران ایــن گــردان خــط شــکن را بــرای‬ ‫نســل های اینــده روایــت می کننــد‪.‬‬ ‫طوبی لهم و حسن ماب‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 996

روزنامه بازار کسب و کار پارس 996

شماره : 996
تاریخ : 1403/03/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 995

روزنامه بازار کسب و کار پارس 995

شماره : 995
تاریخ : 1403/03/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 994

روزنامه بازار کسب و کار پارس 994

شماره : 994
تاریخ : 1403/03/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 993

روزنامه بازار کسب و کار پارس 993

شماره : 993
تاریخ : 1403/03/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 992

روزنامه بازار کسب و کار پارس 992

شماره : 992
تاریخ : 1403/03/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 991

روزنامه بازار کسب و کار پارس 991

شماره : 991
تاریخ : 1403/03/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!