روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 501 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 501

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 501

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 501

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬اسفند ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 13-‬مارس ‪ /10 -2022/‬شعبان ‪ -1443/‬شماره‪501‬‬ ‫« چریک شب شکن ‪،‬‬ ‫کابوس دشمنان »‬ ‫پرسه مرگ‬ ‫در جاده ها‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪3‬‬ ‫عامل انتشار مطالب‬ ‫کذب علیه دهیار روستا‬ ‫شناسایی شد‬ ‫‪7‬‬ ‫اغاز طرح نوروزی‬ ‫هالل احمر از ‪ ۲۵‬اسفند‬ ‫‪4‬‬ ‫شهروندان گنبدی‬ ‫صرفه جویی کنند‬ ‫‪5‬‬ ‫‏ گره گشایی‬ ‫از تله کابین ها نزدیک است‬ ‫‪2‬‬ ‫چگونه زندگی‬ ‫با معناتری‬ ‫داشته باشیم؟‬ ‫توســعه گردشــگری همــان انــدازه بــرای مــا مهــم اســت کــه حفــظ محیط زیســت و منابع طبیعــی‬ ‫ارزشــمند‏اســت؛ اساســا گردشــگر بــرای تماشــای مناظــر طبیعــی زیبــا بــه ایــن منطقــه ســفر می کنــد‪ ،‬اگر‬ ‫قــرار باشــد ایــن منابــع و جاذبه هــا‏تخریــب شــود دلیــل حضــور گردشــگری در ایــن مناطق تحت الشــعاع‬ ‫ـرد‪....‎‎.‬‬ ‫‪....‬‬ ‫قــرار می گیــر ‪‎‬د‬ ‫‪6‬‬ ‫با اجرای طرح درج قیمت‬ ‫تولیدکننده‪:‬‬ ‫کاهش قیمت‬ ‫‪ ۵‬هزار قلم کاال‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه درج‬ ‫قیمــت تولیدکننــده روی کاالهــای مصرفــی باعــث‬ ‫شــفافیت و تســهیل نظــارت شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا ایــن‬ ‫اقــدام‪ ،‬قیمــت پنــج هــزار قلــم کاال را کاهــش دادیــم‪.‬‬ ‫«ســید رضــا فاطمــی امیــن»‪ ،‬پیــش از خطبه هــای‬ ‫نمــاز عبــادی سیاســی جمعــه تهــران دربــاره دو‬ ‫موضــوع مهــم تــورم و تحقــق شــعار امســال تحــت‬ ‫عنــوان مانــع زدایــی از تولیــد و پشــتیبانی از تولیــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬تــورم یــک بیمــاری مزمــن‪ ،‬گســترده و ادامــه‬ ‫دار اقتصــاد ایــران اســت کــه بــا اقدامــات دولــت‬ ‫ســیزدهم نرخ تورم از ‪ ۴۳‬درصد شــهریورماه به ‪۳۵‬‬ ‫درصــد در بهمــن مــاه کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬البتــه هنــوز نــرخ تــورم خیلــی‬ ‫باالســت کــه بایــد کاهــش یابــد و تــک رقمی شــود اما‬ ‫در طــول ‪ ۶‬مــاه گذشــته‪ ،‬کاهــش ایــن نــرخ یکــی از‬ ‫دســتاوردهای قابــل توجــه دولــت بــوده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه‬ ‫دولــت تــاش دارد بــا تــداوم اقدامــات موثــر خــود‬ ‫نــرخ تــورم را کاهــش داده و ارامــش را بــه بــازار‬ ‫بازگردانــد اظهارداشــت‪ :‬تــورم یــک بیمــاری مزمــن‬ ‫و ‪ ۵۰‬ســاله اقتصــاد ایــران اســت امــا در ســال های‬ ‫اخیــر در ســه مقطــع زمانــی‪ ،‬تــورم برجســته شــد کــه‬ ‫در طــول تاریــخ اقتصــاد ایــران بی ســابقه بوده اســت‪،‬‬ ‫یکــی ســال های ‪ ۷۳‬و ‪ ۷۴‬کــه نــرخ تــورم بــه ترتیــب‬ ‫‪ ۳۵‬درصــد و ‪ ۴۹‬درصــد و در ســال های ‪ ۹۱‬و ‪ ۹۲‬بــه‬ ‫ترتیــب ‪ ۳۱‬درصــد و ‪ ۳۵‬درصــد شــد‪.‬‬ ‫فاطمــی امیــن گفــت‪ :‬امــا در چهــار ســال اخیــر ‪،۹۷‬‬ ‫‪ ۹۹ ،۹۸‬و ‪ ۱۴۰۰‬نــرخ تــورم بــاالی ‪ ۳۰‬درصــد بــی‬ ‫ســابقه بــوده بــه طــوری کــه در ســال جــاری شــاهد‬ ‫نــرخ تــورم ‪ ۴۹‬درصــد و ‪ ۵۰‬درصــدی بــه لحــاظ مــدت‬ ‫طوالنــی تــورم و مقادیــر تــورم بودیــم‪.‬‬ ‫وی در تحلیــل تــورم ســه عامــل نقدینگــی‪،‬‬ ‫قیمت هــای خارجــی (نــرخ ارز) و تولیــد را پراهمیــت‬ ‫دانســت و تصریــح کــرد‪ :‬در واقــع هــر چــه تولیــد‬ ‫افزایــش و نقدیگــی و نــرخ ارز کاهــش یابــد‪ ،‬نــرخ‬ ‫تــورم کمتــر مــی شــود‪.‬‬ ‫اصــاح ســاختار بــازار کاالهــای پایــه در دولــت‬ ‫ســیزدهم‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت با بیان اینکه موضوع‬ ‫مهمــی کــه غفلــت مــی شــود اصالح بــازار بــرای کاهش‬ ‫نــرخ تــورم اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬مــا بایــد بتوانیــم بــا کاهــش‬ ‫رشــد نقدینگــی‪ ،‬متعــادل و متــوازن ســاختن نــرخ ارز و‬ ‫افزایــش تولیــد بــه ایــن مهــم دســت پیــدا کنیــم یعنــی‬ ‫اگــر مــا بازارهــا را اصــاح کنیــم اثــرات نقدینگــی‪ ،‬نــرخ‬ ‫ارز و تولیــد را کاهــش مــی دهیــم کــه باعــث کاهــش‬ ‫تــورم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬در ‪ ۷‬مــاه گذشــته تمرکــز وزارت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬اصــاح ســاختار بــازار در‬ ‫کنــار افزایــش تولیــد و کاهــش نقدینگــی و مدیریــت‬ ‫قیمت هــای خارجــی بوده اســت که همچنــان در کل‬ ‫دولــت مطــرح و در دســت پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫فاطمــی امیــن افــزود‪ :‬رویکــرد و نــگاه مــا در دولــت‬ ‫و وزارت صنعــت در روبــرو شــدن بــا تــورم‪ ،‬صرفــا‬ ‫مدیریــت نقدینگــی‪ ،‬مدیریــت نــرخ ارز و افزایــش‬ ‫تولیــد نیســت‪ ،‬بلکــه باید اصالحاتــی در ســاختار بازار‬ ‫انجــام بدهیــم‪.‬‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫یکــی از ایــن موضوعــات‪ ،‬بــازار فلــزات و کاالهــای‬ ‫پایــه ماننــد ســیمان و کاالهــای پتروشــیمی اســت‬ ‫هرچقــدر مــا بتوانیــم ســاز و کارهــای قیمــت گــذاری و‬ ‫تنظیــم بــازار را در مــواد اولیــه همچــون ورق‪ ،‬فــوالد‪،‬‬ ‫الومینیــوم‪ ،‬مــس‪ ،‬مــواد پتروشــیمی مدیریــت کنیــم‬ ‫مــواد اولیــه ارزان تــر بــه دســت تولیدکننــده مــی رســد‬ ‫و قیمــت هــا را کنتــرل مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همانگونــه کــه در چنــد مــاه گذشــته‬ ‫ایــن کار بــه صــورت ویــژه انجــام شــد‪ ،‬بــا وجــود بــا‬ ‫تالطــم هــای متعــدد نــرخ ارز‪ ،‬امــا قیمــت فلــزات‪،‬‬ ‫ورق و میلگــرد و شــمش نــه تنهــا افزایــش نیافــت‪،‬‬ ‫بلکــه کاهشــی شــدکه ایــن مهــم نتیجــه کاری بود که‬ ‫مــا در اصــاح ســاختار بــازار کاالهــای پایــه در بــورس‬ ‫کاال انجــام دادیــم‪.‬‬ ‫اعمــال عــوارض برصــادرات میلگــرد‪ ،‬فــوالد و فلــزات‬ ‫تــا یــک هفتــه اینــده‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اضافــه کــرد‪ :‬در چنــد‬ ‫روز گذشــته بــه لحــاظ درگیــری هایــی کــه بیــن روســیه و‬ ‫اوکرایــن رخ داد قیمــت هــای جهانــی افزایــش پیــدا کــرد و‬ ‫بــه تبــع ان بــا افزایــش قیمــت در میلگــرد روبــرو هســتیم‬ ‫کــه راه حــل ان عــوارض بــر صــادرات اســت یعنــی مبنــای‬ ‫مــا ایــن اســت کــه مــواد اولیــه در درجــه اول بــرای مصارف‬ ‫داخلــی باشــد و مــازاد ان صــادر شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مراحــل قانونــی ایــن اقــدام در حال طی‬ ‫شــدن اســت و عــوارض صادراتــی ان در ســتاد تنظیــم‬ ‫بــازار مشــخص شــده کــه تــا یــک هفتــه اینــده ایــن‬ ‫عــوارض اعمــال مــی شــود و التهابــی که در بــازار میلگرد‬ ‫و فــوالد و فلــزات اســت‪ ،‬مدیریــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت دربــاره مدیریــت‬ ‫کاالهــای اساســی و مصرفــی خانــوار گفــت‪ :‬در دولــت‬ ‫ســیزدهم کارهای زیادی توســط وزارت جهاد کشــاورزی‬ ‫بــرای تثبیــت قیمــت مــرغ و تخــم مــرغ و وزارت صمــت‬ ‫بــا درج قیمــت تولیدکننــده انجــام شــد‪ ،‬در واقــع بیــش‬ ‫از ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬ســال اســت که در کشــور ما با درج قیمت‬ ‫مصــرف کننــده روی کاالهــا روبــرو هســتیم در حالــی که‬ ‫در اکثــر کشــورها درج قیمــت مصــرف کننــده تخلــف‬ ‫محســوب مــی شــودو قیمــت مصــرف کننــده را بایــد‬ ‫فروشــگاه روی قفســه اعــام کنــد‪.‬‬ ‫فاطمــی امیــن افــزود‪ :‬بنابرایــن مــا بــا ابتــکار عمــل‪،‬‬ ‫بخشــی از محصــوالت را در چهــار مرحلــه الــزام بــه‬ ‫درج قیمــت تولیدکننــده کردیــم تــا تولیــد کننــدگان‬ ‫قیمــت خــود را روی کاالهــا درج کنننــد کــه ایــن کار‬ ‫باعــث شــفافیت شــد و نظــارت را تســهیل کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۵‬هــزار قلــم کاال را بــه وضــوح‬ ‫کاهــش قیمــت دادیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬در ‪ ۶‬مــاه اینــده ایــن‬ ‫اقــدام موجــب رقابــت خواهــد شــد؛ ایــن طرحــی‬ ‫اســت کــه تــازه اجــرا شــده و تــا پایــان تیــرو مردادمــاه‬ ‫ســال اینــده ادامــه خواهــد داشــت تــا ایــن طــرح‪،‬‬ ‫کامــل شــود‪.‬‬ ‫‪ ۴۵‬میلیــارد دالر صــادرات غیرنفتــی ایــران طــی ‪۱۱‬‬ ‫مــاه گذشــته‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه‬ ‫اقدامــات دولــت در ایــن بخــش در تحقــق شــعار‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬تحــت عنــوان مانــع زدایــی و پشــتیبانی از‬ ‫تولیــد کــه مــورد تاکیــد مقــام معظــم رهبــری اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــا اقدامــات صورت گرفته در دولت ســیزدهم‬ ‫از جملــه مصوبــات تســهیل مقــررات صادراتــی و رفع‬ ‫موانــع صــادرات‪ ،‬حجــم صــادرات در ‪ ۱۱‬ماهــه امســال‬ ‫بــه ‪ ۴۵‬میلیــارد دالر (بــدون نفــت) رســید کــه انتظــار‬ ‫مــی رود ایــن میــزان تــا پایــان امســال بــه ‪ ۴۷‬میلیــارد‬ ‫دالر نیــز برســد‪ ،‬ایــن درحالیســت کــه ســال گذشــته‬ ‫‪ ۳۵‬میلیــارد دالر واردات داشــته ایــم‪.‬‬ ‫وی بــه محــور تامیــن مالــی بــرای رفــع موانــع تولیــد‬ ‫اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬اکثــر واحدهای تولیدی و کســب‬ ‫و کارهــا از کمبــود ســرمایه درگــردش و نقدینگــی‬ ‫شــکایت دارنــد‪.‬‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت ادامــه داد‪ :‬دو‬ ‫اقــدام مهــم در چنــد مــاه گذشــته بــه صــورت پایلــوت‬ ‫انجــام شــد کــه در ســال اینــده مــی توانــد اجرایــی‬ ‫شــود‪ ،‬یکــی از انهــا پرداخــت تســهیالت بــه واحدهای‬ ‫تولیــدی مبتنــی بــر صــورت حســاب الکترونیکــی در‬ ‫ســامانه جامــع تجــارت اســت‪.‬‬ ‫فاطمــی امیــن بــا بیان اینکه بــا این اقــدام از انحراف‬ ‫منابــع جلوگیــری مــی شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬تــاش شــده‬ ‫اســت کســی کــه بــه دنبــال تســهیالت بــرای ســرمایه‬ ‫درگــردش اســت نتواننــد بــا یــک روال اداری منابــع را‬ ‫تامیــن و ایــن پــول را در بــازار خــودرو‪ ،‬ارز و مســکن‬ ‫ببــرد یعنــی از انحــراف منابــع جلوگیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت افــزود‪ :‬دومیــن‬ ‫اثــر ان‪ ،‬تســهیل دریافــت تســهیالت اســت یعنــی‬ ‫بــا تســهیل شــرایط و فــروش تولیــدات‪ ،‬تســهیالت‬ ‫توســط بانــک هــا ارایــه مــی شــود کــه ایــن مصوبــه‬ ‫از ســوی بانــک مرکــزی بــه بانــک هــای عامــل ابــاغ‬ ‫شــده که پایلوت این طرح‪ ،‬اجرایی شــده و در ســال‬ ‫اینــده نهایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــه نظــر مــی رســد بــا اجــرای این کار‬ ‫از اواســط ســال اینــده مشــکالت موجــود در ســرمایه‬ ‫در گردش را نداشــته باشــیم‪.‬‬ ‫حذف امضاهای طالیی در دولت سیزدهم‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت دربــاره پنجــره واحــد‬ ‫خدمــات و حــذف امضاهــای طالیــی گفــت‪ :‬صــدور‬ ‫کارت بازرگانــی کــه معمــوال مفســده هــای زیــادی‬ ‫داشــت بــه صــورت هوشــمند صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری اینکــه بــه علت مفســده هــای موجود‪،‬‬ ‫بــه نــام یــک پســر ‪ ۱۰‬ســاله یــا یــک پیــرزن روســتایی‪،‬‬ ‫صــادرات انجــام مــی شــود‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬کل فراینــد‬ ‫صــدور کارت بازرگانــی بــدون دخالــت و عامــل انســانی‬ ‫بــه صــورت هوشــمند شــده و بــر مبنــای رتبــه بنــدی‬ ‫انجــام مــی شــود کــه بدیــن ترتیــب‪ ،‬مفاســد در ایــن‬ ‫حــوزه بــه طــور کامــل از بیــن رفتــه اســت‪.‬‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت افــزود‪ :‬شــعار ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در بحــث مانــع زدایــی و پشــتیبانی از تولیــد در‬ ‫ایــن بخــش محقــق شــده و گــزارش تکمیلــی بــزودی‬ ‫بــرای اطــاع مــردم ارایــه مــی شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫نظامی شاعر منظومه های عاشقانه فارسی‬ ‫سید مهدی جلیلی‬ ‫‪ ۲۱‬اســفند مــاه روز بزرگداشــت حکیــم نظامــی‪ ،‬بزرگتریــن شــاعر‬ ‫عاشــقانه هــای فارســی اســت‪ .‬کــه راهــش رســم بســیاری از‬ ‫شــاعران پــس از او نظیــر جامــی‪ ،‬امیرخســرو دهلــوی و‪.....‬شــد‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر‪ ،‬جفــای بزرگــی بــر حکیــم نظامــی رفتــه اســت و‬ ‫جمهــوری اذربایجــان بــا جعــل تاریــخ و دســتبرد در هویــت ایــن شــاعر‬ ‫بــزرگ ایرانــی او را بــه عنــوان شــاعر ملــی جمهــوری اذربایجــان معرفــی‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫نکتــه ی غــم انگیــز ایــن اســت کــه دولــت اذربایجــان بــا انتشــار نســخه ای ترکــی از ترجمــه ی‬ ‫خمســه ی نظامــی بــه مــردم کشــورش چنیــن القــا کــرده اســت کــه همــه ی اثــار حکیــم نظامــی‬ ‫بــه ترکــی اســت و از ایــن رو مــردم جمهــوری اذربایجــان بــر ایــن گماننــد کــه ایــن شــاعر بــزرگ‬ ‫شــعری بــه زبــان فارســی نــدارد همچنیــن نصــب مجســمه هایــی از حکیــم نظامــی در میادیــن‬ ‫چندیــن پایتخــت جهــان از ســوی دولــت اذربایجــان بــرای مصــادره ایــن شــاعر بــه نــام ایــن کشــور‬ ‫از دیگــر اقدامــات چنــد ســال اخیــر اســت‪.‬‬ ‫شــعر نظامــی واجــد ویژگــی هــای شــاخصی اســت کــه بــه برخــی از ان هــا اشــاره مــی کنیــم‪:‬‬ ‫حکیــم نظامــی داســتان سراســت و داســتان را در منظومــه هــای دل انگیــز شــاعرانه ارایــه‬ ‫می کنــد‪ .‬اگــر چــه بــه همیــن نمــی تــوان بســنده کــرد کــه او داســتان را بــه نظــم دراورده چــرا کــه‬ ‫او فراتــر از یــک نظــم عــادی در بیانــی بســیار شــاعرانه و بــا شــناخت دقیــق از عناصــر داســتانی‬ ‫توانســته اســت بــا فضاســازی‪ ،‬توصیــف جریــان روایــت داســتانی را در پیرنگــی اســتوار پــی ریــزی‬ ‫کنــد چنانکــه خواننــده هنــگام کــه کتــاب را در دســت مــی گیــرد نتوانــد از ان دســت کشــیده و‬ ‫بــر زمیــن نهــد‪.‬‬ ‫نکتــه ی مهــم دیگــر شــخصیت هــای منظومــه هایــش هســتند که او با روانشناســی دقیق‪ ،‬انها‬ ‫را در موقعیت های ویژه قرار داده و درون انها را در رفتار و گفتارشان به مخاطب می شناساند‪.‬‬ ‫در بخــش هایــی از ایــن منظومــه هــا بــا گفتگوهایــی طوالنــی و دل انگیــز مواجهیــم کــه از‬ ‫زیباتریــن مناظــرات ادب فارســی اســت‪.‬‬ ‫در تصویرگــری هــای نظامــی نیــز شــاخص تریــن تصویــر برامــدن افتــاب و برنشســتن ان اســت‬ ‫توصیــف دمیــدن خورشــید و طلــوع و غــروب ان را بــی شــک هیــچ شــاعری در جهــان بــه فراوانــی‬ ‫و بــه هنرمنــدی نظامــی نتوانســته اســت بــا واژگان نقاشــی کنــد‪.‬‬ ‫اســتعاره نیــز در شــعرش بســامد باالیــی دارد از ایــن رو مــی توانیــم بگوییــم کــه تغییــر ســبک از‬ ‫خراســانی بــه عراقــی بیــش از همــه بــا نظامــی قــرن ششــمی اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫حکیــم نظامــی بــا تســلطی کــه بــر علــوم مختلــف همچــون فلســفه و کالم و علــوم دیگــر داشــته‬ ‫و بــا نــگاه عمیــق هســتی شناســانه خــود در سراســر عاشــقانه هایــش همــواره حکمــت و خــرد‬ ‫را بــا موســیقی و تغــزل امیختــه و در مثنــوی هایــش ارائــه کــرده اســت از ایــن روســت کــه او را‬ ‫حکیــم مــی نامنــد‪ .‬حتــی بخشــی از اســکندرنامه او بــا نــام خردنامــه شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫تحمیدیــه‪ ،‬نعــت هــا و مناجــات هــای نظامــی نیــز از شــیواترین نمونــه هــای ادب فارســی اســت‬ ‫کــه همــه ی مــا در دوران تحصیــل بخــش هایــی از ان را در کتــاب هــای درســی خوانــده ایــم‪.‬‬ ‫نعت حضرت رسول (ص) با مطلع‪:‬‬ ‫ای مدنی برقع و مکی نقاب سایه نشین چند بود افتاب‬ ‫و یا این شعر که در خاطر همه ی ما نقش بسته است‪:‬‬ ‫ای همه هستی ز تو پیدا شده خاک ضعیف از تو توانا شده‬ ‫و یا‪:‬‬ ‫ای نام تو بهترین سراغاز بی نام تو نامه کی کنم باز‬ ‫نظامی در چند بخش از منظومه هایش به معراج حضرت رسول نیز پرداخته‬ ‫است یکی از این موارد معراج نامه ای است که بیش از ‪ ۶۰‬بیت دارد‪.‬‬ ‫پرداختــن بــه حکیــم نظامــی امــروز از ان جهــت اهمیــت دارد کــه او یکــی از چهــره هــای جهانــی‬ ‫هویــت ایرانــی اســامی ماســت و مــا نبایــد و نمــی توانیــم بــه راحتــی از کنــار ایــن جعــل و تحریــف‬ ‫بــزرگ تاریخــی بــه اســانی بگذریــم‪.‬‬ ‫تردیــدی نیســت کــه حکیــم نظامــی‪ ،‬بــا ســپاه گــران گنجنامــه ی خــود از شناســنامه ی پــر افتخــار‬ ‫ایرانــی اش در ایــن مقابلــه هــا‪ ،‬سلحشــورانه دفــاع خواهــد کــرد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫ شنبه ‪ 21‬اسفند‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53,120,000‬ریــال هــر گــرم طالی ‪ 18‬عیار ‪ 12,259,000‬ریال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی‬ ‫‪ 120,980,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 123,630,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 71,200,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه‬ ‫‪ 41,000,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪501‬‬ ‫سکوت مسئوالن‬ ‫در برابر زجر جانبازان!‬ ‫جانبــازان گلســتانی چشــم انتظار تدبیــر مســئوالن‬ ‫هســتند تــا بــرای حــل مشــکالت مربــوط بــه بیمــه‬ ‫تکمیلــی جامعــه ایثارگــری اســتین همــت بــاال بزننــد‬ ‫و یــک بــار بــرای همیشــه بــه زجــر و مشــقت جانبــازان‬ ‫پایــان دهنــد‪.‬‬ ‫خدمات دهــی ناقــص بیمــه دی و عــدم برخــورداری‬ ‫از بیمــه تکمیلــی رنــج و مشــقت جانبــازان و ایثارگــران‬ ‫را دو چنــدان کــرده اســت‪ ،‬متاســفانه مشــکل بیمــه‬ ‫جانبــازان و ایثارگــران ســال هاســت بــه قصــه‬ ‫پرغصـه ای تبدیــل شــده کــه ظاهــرا ً مســئوالن مربوطــه‬ ‫نیــز از ارائــه راهــکاری عاجــل بــرای حــل ایــن معضــل‬ ‫ناتــوان مانــده انــد‪.‬‬ ‫متاســفانه بدحســابی بیمــه طــرف قــرارداد جانبــازان و‬ ‫ایثارگــران موجــب شــد داروخانــه هــا و مراکــز درمانــی‬ ‫از ارائــه خدمــات بــه ایــن قشــر ســر بــاز مــی زننــد‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه هزینــه هــای دارو و درمــان‬ ‫جانبــازان و ایثارگــران بســیار باالســت و اکثریــت‬ ‫جامعه ایثارگری افراد پا به ســن گذاشــته ای هســتند‬ ‫کــه بــا انــواع بیمــاری هــا دســت و پنجــه نــرم می کننــد‪،‬‬ ‫بــه نظــر می رســد مشــکل بیمــه تکمیلــی ایثارگــران بــه‬ ‫کالف پیچیــده ای تبدیــل شــده کــه مســئوالن امــر از‬ ‫بــاز کــردن گــره هــای ان عاجــز مانــده انــد‪.‬‬ ‫عــده ای از جانبــازان می گوینــد؛ بیمــه ادعــا می کنــد‬ ‫کــه بــه مــا پــول کافــی نمی دهنــد‪ ،‬بنیــاد شــهید هــم‬ ‫مــی گویــد اعتبــار کافــی نــدارد از طرفــی ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه می گویــد مــا اعتبــارات الزم را‬ ‫تخصیــص دادیــم امــا جــای دیگــر خــرج شــده اســت و‬ ‫متاســفانه در ایــن کِشــاکش دســتگاه هــای مختلــف‬ ‫جامعــه ایثارگــری قربانــی شــده اســت‪.‬‬ ‫بدحســابی هــای بیمــه طــرف قــرارداد جامعــه ایثارگــری‬ ‫بــه جایــی رســیده کــه خانواده هــای ایثارگــر در مراجعــه‬ ‫بــه مراکــز درمانــی و داروخانــه هــا از اینکــه بگوینــد جانباز‬ ‫هســتند و تحــت پوشــش بیمــه تکمیلــی قــرار دارنــد‬ ‫احســاس خجالــت و شرمســاری مــی کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا جمعــی از جانبــازان اســتان گلســتان‬ ‫کــه از شــرایط فعلــی گله منــد و ناراضــی هســتند در‬ ‫مطلبــی عنــوان کردنــد؛ «در روز جانبــاز بــه احتــرام‬ ‫حضــرت ابوالفضــل(ع) کــه بــزرگ جانبــاز کربالســت‪،‬‬ ‫بســیار عزیــز اســت‪ ،‬جانبــازان انقــاب و دفــاع مقــدس‬ ‫اســتان گلســتان نیــز افتخــار مــی کننــد کــه چنیــن الگــو‬ ‫و اســوه ای دارنــد و بــه او تا َســی مــی کننــد‪ ،‬انهــا در‬ ‫هنگامــه جنــگ و دفــاع از همــه چیــز خــود گذشــتند‪،‬‬ ‫و دشــمنان متجــاوز را بــه خــاک ســیاه نشــاندند تــا‬ ‫اســایش جامعــه و کشــور مــا فراهــم شــود اکنــون‬ ‫نهادهــای دولتــی مخصوصــا بنیــاد شــهید وظیفــه‬ ‫دارنــد کــه حداکثــر تــاش خــود را بــرای درمــان و‬ ‫ارامــش و ســامتی انهــا بــه عمــل اورنــد؛ بــه ویــژه‬ ‫جانبــازان کــه اکنــون دچــار کهولــت ســن شــدند و‬ ‫عــوارض ترکش هــا و جراحــات بدنــی انهــا شــدت‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر مشــکالت معیشــتی و بیــکاری فرزنــدان‬ ‫جامعه ایثارگری نیز مزید بر علت شده اما متاسفانه در‬ ‫چنیــن شــرایط ســختی بجــای انکــه دارو و درمــان جانبازان‬ ‫تســهیل شــود‪ ،‬روز بــه روز ســخت تــر شــده و مســئوالن‬ ‫بنیــاد شــهید بایــد تدبیــری بیاندیشــند کــه رضایــت خاطــر‬ ‫جانبــازان و خانواده هایشــان بیشــتر فراهــم شــود امــا در‬ ‫ســال های اخیر متولی بیمه تکمیلی جانبازان متاســفانه‬ ‫انقــدر بــا مراکــز درمانــی و دارویــی بدحســابی کــرده کــه‬ ‫حرمــت و منزلتــی بــرای خانواده هــای ایثارگــر باقــی‬ ‫نگذاشــته اســت‪ ،‬بــه طــوری کــه خانــواده هــای ایثارگــر‬ ‫در مراجعــه بــه مراکــز درمانــی و داروخانــه هــا خجالــت‬ ‫مــی کشــند‪ ،‬بگوینــد مــا جانبازیــم و تحــت پوشــش بیمــه‬ ‫تکمیلــی هســتیم‪ ،‬الزم اســت هرچــه زودتــر مســئوالن‬ ‫اســتان چــاره ای بیاندیشــند و کرامــت جانبــازان را بیــش از‬ ‫پیــش مــورد توجــه قــرار دهنــد و نگذارنــد شــا َن و منزلــت‬ ‫ان هــا دچــار خدشــه شــود‪».‬‬ ‫در حالــی کــه جانبــازان اســتان گلســتان چنــد ســالی‬ ‫اســت کــه از نحــوه خدمــات بیمــه تکمیلــی ناراضــی‬ ‫هســتند‪ ،‬مســئوالن بنیــاد شــهید بارهــا بیــان کردنــد کــه‬ ‫ایــن مســئله یــک مشــکل ملــی اســت و شــرکت طــرف‬ ‫قــرارداد بــا ایثارگــران از ســوی مرکــز انتخــاب مــی شــود‪.‬‬ ‫در ســفر رئیــس ســازمان بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران‬ ‫بــه اســتان گلســتان نیــز ایــن مســئله از ســوی جانبــازان‬ ‫مطــرح شــده و متاســفانه بــا وجــود رســانه ای شــدن ایــن‬ ‫مســئله هنــوز نتیجــه مطلوبــی حاصــل نشــده اســت‪،‬‬ ‫ایــن بــی توجهــی بــه جانبــازان و ایثارگران در حالی اســت‬ ‫کــه مقــام معظــم رهبــری به تکریــم از خانواده شــهیدان‬ ‫و ایثارگــران تاکیــد دارنــد‪.‬‬ ‫شیر و لوله های اب را چک کنید که نشتی‬ ‫نداشتهباشند‪.‬‬ ‫یــک چکــه کوچــک از شــیر اب قدیمــی و خــراب‬ ‫میتوانیــد ‪ ۷۵‬لیتــر اب را دریــک روز هــدر دهــد‪.‬‬ ‫نشــت های بزرگ تــر ایــن هــدر رفتــن اب را بــه‬ ‫صد هــا لیتــر در روز می رســانند‪.‬‬ ‫وجود تله کابین در استان‬ ‫ت‪‎‬‬ ‫یک مزیت اس ‪‎‬‬ ‫در علــم جنگلــداری هــر قطــع درختــی بــه معنــای تخریــب‬ ‫اکوسیســتم نیســت بلکــه قطــع درختــان اگــر بــر اســاس‬ ‫‏معیارهــای تعریــف شــده و در زمــان و مــکان مناســب حــادث‬ ‫شــود‪ ،‬ویرانگــر طبیعــت نیســت بلکــه مــی توانــد عرصــه را بــرای‬ ‫‏رشــد و نمــو ســایر گونــه هــای زیــر اشــکوب فراهــم کنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏ گره گشایی‬ ‫از تله کابین ها‬ ‫نزدیک است‬ ‫سرویس گردشگری‪:‬‬ ‫‪‎ ‎‬یکــی از مهمتریــن رهــاورد ســفر هیــات دولــت به گلســتان‪ ،‬تالش‬ ‫بــرای گره گشــایی از مشــکل چندیــن ســاله تلــه کابین هــای گــرگان‬ ‫‏و علی ابــاد بــود کــه مقــرر شــد بــا در نظرگرفتــن مالحظــات زیســت‬ ‫محیطــی‪ ،‬زمینــه اجــرای ایــن طــرح هــا بــه عنــوان پیشــران‏تحــول‬ ‫اقتصــادی ایــن اســتان شــمالی محقــق شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در شــانزدهمین ســفر هیــات دولــت‬ ‫بــه گلســتان هــر چنــد فشــردگی برنامــه هــا اجــازه بازدیــد‏میدانــی‬ ‫ایــت اللــه رییســی رییــس جمهــور را از محــل اجــرای ‪ ۲‬مطالبــه‬ ‫مهــم اهالــی اســتان (تلــه کابیــن گــرگان و علــی ابــاد) میســر‏نکــرد‬ ‫امــا نماینــدگان رییــس جمهــور بــه ترتیــب وزیــر کشــور و میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری بــا حضــور در‏محــل اجــرای‬ ‫ایــن پــروژه هــا وعــده دادنــد تــا ضمــن رعایــت مالحظــات زیســت‬ ‫محیطــی و حفــظ طبیعــت مقدمــات اجــرای هــر چــه‏ســریعتر ایــن‬ ‫طــرح هــای اشــتغالزا را فراهــم کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫موضوعــی کــه ســبب شــد عــزت اللــه ضرغامــی وزیــر میــراث‬ ‫فرهنگــی و وحیــدی وزیــر کشــور بــا حضــور در محــل اجــرای ایــن‬ ‫‏پــروژه هــا در جریــان جزییــات ایــن پــروژه هــا قــرار بگیرنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫جنــگل هــای هیرکانــی بــه ســبب برخــورداری از تنــوع گونــه ای و‬ ‫همچنیــن شــرایط خــاص جغرافیایــی از ویژگی هــای‏زیباشــناختی‬ ‫بســیار باالیــی برخــوردار اســت کــه از ان نمونــه مــی تــوان بــه چشــم‬ ‫اندازهــا و لنــد اســکیپ هــای بــی نظیــر ایــن‏اکوسیســتم منحصــر بــه‬ ‫فــرد اشــاره کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تماشــا و مشــاهده برخــی از ایــن چشــم اندازهــای طبیعــی و کــم‬ ‫نظیــر شــاید از روی زمیــن و مناطــق همســطح میســر نباشــد‪،‬‬ ‫‏مناظــری کــه بــه ســبب ارزش بــاالی زیباشــناختی می توانند ظرفیت‬ ‫بالقــوه بــرای احــداث تلــه کابیــن ایــن جنــگل هــای هیرکانــی‏باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫سالهاســت اهالــی گلســتان بــا توجــه بــه ایــن ظرفیــت ارزشــمند در‬ ‫تــاش هســتند تــا در برخــی از نقــاط ایــن اســتان تلــه کابیــن احــداث‬ ‫‏کننــد کــه از ان جملــه می تــوان بــه تلــه کابیــن ناهارخــوران گــرگان‪ ،‬‬ ‫علی ابــاد و یــا تلــه کابیــن در منطقــه درازنــوی شهرســتان‏کردکوی اشــاره‬ ‫کــرد بــا وجــود همــه تــاش هــای صــورت گرفتــه در ســالیان اخیــر امــا‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫تاکنــون گــره هیــچ کــدام از ایــن تلــه کابیــن هــا‏گشــوده نشــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫تلــه کابیــن گــرگان پــس از ســالها پیگیــری و اخــذ تمامــی ‪ ۱۶‬مجــوز‬ ‫مربــوط در دقیقــه ‪ ۹۰‬در شــورای عالــی شهرســازی و‏معمــاری وزارت راه‬ ‫و شهرســازی تمــام مجوزهــای ان باطــل شــد و مطالبــه مردمــی در ســفر‬ ‫اخیــر هیــات دولــت ســبب حضــور‏وزیــر کشــور در محــل پیشــنهادی این‬ ‫پروژه شــد تا بر اســاس دســتور وزیر کشــور‪ ،‬مقرر شــد تا کارشناســانی‬ ‫از تهــران‏باردیگــر بــا همــکاری مشــاور طــرح مســاحت عرصــه مــورد‬ ‫نظــر بــرای تله کابیــن را بازنگــری کننــد تــا موضوعــی کــه محــل‏اختــاف‬ ‫کارشناســان تهــران و گلســتان بــود برطــرف شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اهالــی گلســتان امیدوارنــد بــا بازبینــی عرصــه موردنظــر بــرای تلــه‬ ‫کابیــن گــرگان گــره اجــرای پــروژه گشــوده شــود تــا رونــق و‏توســعه‬ ‫صنعــت گردشــگری ایــن اســتان شــتاب بگیری ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫داســتان تلــه کابیــن شهرســتان علــی ابــاد موضــوع متفاوتــی دارد‬ ‫ایــن تلــه کابیــن کــه ســابقه پیگیــری ان از ســوی اهالــی کمتــر از ‪۱۰‬‬ ‫‏ســال اســت‪ ،‬در جنگل هــای هیرکانــی قــرار نــدارد امــا بــه ســبب انکه‬ ‫بخشــی از مســیر پیش بینــی شــده بــرای ایــن تله کابیــن از حریــم‬ ‫‏جنــگل هــای هیرکانــی می گــذرد ایــن پــروژه هــم در گیــرودار کارهای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اداری گرفتــار شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫امــا بــا ســفر عــزت اللــه ضرغامــی وزیــر میــراث فرهنگــی صنایــع دســتی‬ ‫و گردشــگری بــه گلســتان و پیگیــری هــای تلفنــی وی بــا‏رییس ســازمان‬ ‫جنــگل هــا و مراتــع ســاز و کار مناســبی بــرای حــل چالــش هــای فــراروی‬ ‫ایــن پــروژه ترســیم شــده اســت تــا عــاوه‏بــر حفــظ محیــط زیســت و‬ ‫طبیعــت زمینــه بهــره وری از ایــن ظرفیــت ارزشــمند میســر شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت‪‎‬‬ ‫توسعه صنعت گردشگری راهبرد جدی دول ‪‎‬‬ ‫شــانزدهمین ســفر اســتانی هیــات دولــت و ایــت اللــه رییســی‬ ‫بــه گلســتان دســتاوردهای ملموســی در حــوزه گردشــگری بــرای‬ ‫ایــن‏اســتان بــه همــراه داشــت بــاز شــدن گــره مشــکل تلــه کابیــن‬ ‫شهرســتان هــای گــرگان و علی ابــاد شــاید در کنــار اغــاز عملیــات‬ ‫اجرایــی‏طــرح گردشــگری اشــوراده نشــان داد کــه در سیاســت‬ ‫دولــت جهــادی گردشــگری نقــش ویــژه ای در اقتصــاد اســتان‬ ‫سرســبز‏گلســتان دارد تــا در کنــار کشــاورزی و صنعــت شــاهد رونــق‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫و کســب و کار بیشــتر مــردم در ایــن اســتان شــمالی باشــی ‪‎‬‬ ‫با دیده شدن جوانب طرح مشکلی بوجود نمی اید‬ ‫یکــی از اســتادان دانشــگاه در حــوزه گردشــگری گفــت‪ :‬اگــر دولــت‬ ‫بتواند جذابیت های الزم برای مانایی گردشــگر در گلســتان‏را فراهم‬ ‫کنــد وجــود ســازه هــای گردشــگری ماننــد تلــه کابیــن یــک مشــوق‬ ‫جانبــی ســبب شــب مانــدگاری مســافران و گردشــگران‏مــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مهــدی ســقایی اظهارداشــت ‪ :‬در اجــرای تلــه کابیــن بایــد همــه‬ ‫جنبه هــای ایــن بخــش دیــده شــود‪ ،‬جامــع نگــری و دقــت نظــر بــه‬ ‫همــه‏جزییــات در اجــرای پــروژه هــای گردشــگری شــرط موفقیــت و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بــه صرفــه بــودن انهاس ـ ‪‎‬‬ ‫محمدرضــا مالعباســی اســتاد رشــته محیــط زیســت گفــت ‪ :‬صــرف‬ ‫احــداث تلــه کابیــن در جنــگل بــه تخریــب و اســیب بــه طبیعــت‬ ‫‏منجــر نمــی شــود در بســیاری از کشــور هــای پیشــرفته کــه خــودم‬ ‫از نزدیــک تلــه کابیــن هــا را مشــاهده کــرده ام‪ ،‬ایــن ســازه هــا بــه‬ ‫‏اســیب بــه جنــگل منجــر نمــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مالعباســی یاداور شــد ‪ :‬جانمایی درســت محل اســتقرار دکل ها‪،‬‬ ‫لحــاظ کــردن تــاج ارتفاعــی درختــان و حتی بررســی گونــه‏های زیر‬ ‫اشــکوب‪ ،‬بررســی جریانــات هــوا و داالن هــای بــادی‪ ،‬شناســایی‬ ‫زیســتمندان و کلونــی متمرکــز انهــا و حتــی مهاجــرت‏هــای درون‬ ‫اکوسیســتمی و فصلــی و از همــه مهمتــر امــوزش بــه شــهروندان‬ ‫و اســتفاده کننــدگان از تلــه کابیــن مــی توانــد زمینــه‏همســویی‬ ‫بیشــتر تلــه کابیــن بــا طبیعــت را فراهــم نمایـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد کــه در علــم جنگلــداری هــر قطــع درختــی بــه معنای‬ ‫تخریــب اکوسیســتم نیســت بلکــه قطــع درختــان اگــر بــر اســاس‬ ‫‏معیارهــای تعریــف شــده و در زمــان و مــکان مناســب حــادث شــود‪،‬‬ ‫ویرانگــر طبیعــت نیســت بلکــه مــی توانــد عرصــه را بــرای‏رشــد و نمــو‬ ‫ســایر گونــه هــای زیــر اشــکوب فراهــم کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وجود تله کابین در استان یک مزیت است‪‎ ‎‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی در ایــن‬ ‫پیونــد گفــت‪ :‬طــول مســیر تلــه کابیــن ســه هــزار و ‪ ۶۱‬متــر‏اســت و ‪۱۷‬‬ ‫پایــه (دکل) در نظــر گرفتــه شــده و بــرای انکــه درختــان قطــع نشــوند‪،‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بــه ازای هــر ‪ ۱۸۰‬متــر تنهــا یــک پایــه پیش بینــی‏شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری افــزود‪ :‬جاذبه هــای طبیعــی گردشــگری اســتان‬ ‫مشــابه گیــان و مازنــدران اســت و انچــه گلســتان را بــه‏ایســتگاه‬ ‫گردشــگری تبدیــل می کنــد فراهــم اوردن زیرســاخت ها از جملــه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫تله کابیــن اس ـ ‪‎‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری اضافــه کــرد‪ :‬وجــود تله کابیــن در اســتان یــک‬ ‫مزیــت بــوده و عــاوه بــر گردشــگران‪ ،‬شــهروندان هــم بــه تنــوع‏و‬ ‫نشــاط اجتماعــی نیــاز دارنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫منتظــری بــا بیــان اینکــه در احــداث تلــه کابیــن بــه طــور قطــع‬ ‫اســتانداردها رعایــت مــی شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬مجمــع نماینــدگان‬ ‫اســتان‏قبــل از اعــام موضــع خــود نشس ـت های تخصصــی را بــا‬ ‫کارشناســان منابــع طبیعــی و محیــط زیســت داشــته و ادلــه الزم را‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫شــنیده‏و قانــع شــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫منتظــری بــا اشــاره بــه حــل بســیاری از دغدغــه هــا و نزدیــک شــدن‬ ‫بــرای رفــع ابطــال مجــوز تلــه کابیــن گــرگان افــزود‪ :‬مجــوز تلــه‏کابیــن‬ ‫در چند مرحله توســط ســازمان محیط زیســت تایید شــده و نشــان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫می دهــد کــه گلســتان بــه قوانیــن پایبنــد بــوده اسـ ‪‎‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان هــم در خصــوص تلــه‬ ‫کابیــن گــرگان گفــت‪ :‬ایــن پــروژه بــرای اولیــن بــار در ســال ‪۸۶‬‏مطرح‬ ‫و اولیــن مجــوز ان کســب شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫همه مکاتبات الزم انجام شده است‬ ‫محمدرضــا کنعانــی بــا توضیــح اینکــه پروژه هــای گردشــگری کــه‬ ‫مســاحت انهــا کمتــر از پنــج هکتــار باشــد‪ ،‬مشــمول مطالعــات‬ ‫‏ارزیابــی محیــط زیســت نیســتند‪ ،‬افــزود‪ :‬در ســال ‪ ۹۰‬دوبــاره مجــوز‬ ‫تلــه کابیــن در اســتان تمدیــد و در ســال ‪ ۹۵‬طــرح تغییــر کــرد‏کــه‬ ‫بررسـی های کارشناســی انجــام و بــا توجــه بــه ابعــاد طــرح مجــوز در‬ ‫اســتان صــادر شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در ســال ‪ ۹۸‬ایــن طــرح در جلســه برنامــه ریــزی‬ ‫توســعه و شــورای اســتان مصوب و از دســتور کار اســتان‏خارج شــد‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫و بــه شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری رفـ ‪‎‬‬ ‫کنعانــی ادامــه داد‪ :‬بــه اعتقــاد شــورای عالــی شهرســازی و معماری‬ ‫طرحــی کــه بررســی شــده‪ ،‬مســاحت ان بیــش از پنــج هکتــار‏بــوده و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫مجــوزات اســتانی کــه ارائــه شــده زیــر پنج هکتار اسـ ‪‎‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مــا مکاتبــات الزم را انجــام داده و بیــان کردیــم‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫دســتگاه های نظارتــی می تواننــد طــرح را بررســی کــرده اســ ‪‎‬‬ ‫رحمــان فرمانــی سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی‪،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی گلســتان توضیــح داد‪ :‬وزیــر میراث فرهنگــی‏اجــرای‬ ‫طــرح تله کابیــن علی ابــاد را بــه جمع بنــدی نظــر کارشناســی ارجــاع‬ ‫داد و تاکیــد کــرد کــه «ایــن طــرح بــا حفــظ قوانیــن و‏رعایــت ان هــا و‬ ‫نظــر دســتگاه های تخصصــی ایــن طــرح اجــرا شــود‪.»‎‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اقــای ضرغامــی بــر اجــرای طــرح تلــه کابیــن بــا مشــورت‬ ‫و بررســی دســتگاه هــای تخصصــی و بــر مبنــای توســعه‏پایــدار و‬ ‫گردشــگری پایــدار تاکیــد دارد‪ .‬زیــرا اصــل کار بایــد بــر مبنــای قواعد و‬ ‫ضوابــط باشــد‪ ،‬حتــی ممکــن اســت ایــن طرح چنــد‏بار بازبینی شــود‬ ‫امــا بایــد بــا ضوابــط تطبیــق پیــدا کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فرمانــی ادامــه داد‪ :‬مختصــات ایــن طــرح و مســیر تله کابیــن کامــل‬ ‫مشــخص اســت‪ ،‬وزیــر میراث فرهنگــی هــم در زمــان بازدیــد‏نگفــت‬ ‫اجــرای ایــن طــرح بالمانــع اســت‪ ،‬بلکــه اجــرای طــرح را بــه نظــرات‬ ‫کارشناســی دســتگاه های متولــی واگــذار کــرد کــه یکــی ‏از انهــا‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ســازمان جنگل هــا یــا مراتــع و بخــش منابــع طبیعــی اس ـ ‪‎‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫گلســتان دربــاره طــرح تلــه کابیــن در کنــار ســد کبــودوال در‬ ‫‏علی ابادکتول در اســتان گلســتان‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح حتی قبل از ثبت‬ ‫جهانــی جنگل هــای هیرکانــی هــم مطــرح بــود و چنــد ســال در‏حــال‬ ‫پیگیــری اســت‪ ،‬بــرای بررســی مســیرهای متعــددی را هــم در دســتگاه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اجرایــی کــه بــه نوعــی متولــی ایــن موضــوع هســتند طــی‏کــرده اس ـ ‪‎‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬وقتــی یــک اثــر یــا جاذبــه طبیعــی ماننــد جنگل هــای‬ ‫هیرکانــی ثبــت جهانــی می شــود‪ ،‬موضــوع ضوابــط و اجرای‏ان از ســوی‬ ‫دســتگاه های تخصصــی ماننــد محیــط زیســت و منابــع طبیعــی کــه در‬ ‫ایــن حــوزه تخصــص‪ ،‬اشــراف و مســئولیت‏دارنــد‪ ،‬مطــرح می شــود‪،‬‬ ‫بنابرایــن نظــر دســتگاه تخصصــی در کنــار رویکــرد و اهــداف گردشــگری‬ ‫کــه در ایــن طــرح وجــود‏دارد‪ ،‬بــرای مــا بســیار اهمیــت دار ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫مبدا و مقصد تله کابین علی اباد در عرصه جنگی نیست‬ ‫فرمانــی تصریــح کــرد‪ :‬توســعه گردشــگری همــان انــدازه بــرای مــا مهــم‬ ‫اســت کــه حفــظ محیط زیســت و منابع طبیعــی ارزشــمند‏اســت؛ اساســا‬ ‫گردشــگر بــرای تماشــای مناظــر طبیعــی زیبــا بــه ایــن منطقــه ســفر‬ ‫می کنــد‪ ،‬اگــر قــرار باشــد ایــن منابــع و جاذبه هــا‏تخریــب شــود دلیــل‬ ‫حضــور گردشــگری در ایــن مناطــق تحت الشــعاع قــرار می گیــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی اســتان گلســتان بیــان کــرد‪ :‬در‬ ‫اجــرای ایــن طــرح بیشــتر هــم پیگیری هــای هــر ســه چهــار‏حــوزه مرتبــط‬ ‫و نظــرات مثبــت انهــا مــاک خواهــد بــود‪ .‬حتــی در جلســات کارشناســی‬ ‫ممکــن اســت بــه ایــن نتیجــه برســند کــه‏مشــاور‪ ،‬ایــن طــرح را بــه‬ ‫گون ـه ای بررســی کنــد کــه قوانیــن و ضوابــط اجرایــی کامــل رعایــت شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای اجــرای ایــن تله کابیــن چنــد ســناریو مطــرح شــد‬ ‫یکــی اینکــه اگــر گوش ـه ای از ایــن تلکه کابیــن در بخشــی از‏عرصــه‬ ‫جنــگل هیرکانــی قــرار گیــرد‪ ،‬مســیر جایگزیــن ارائــه شــود‪ ،‬در مســیر‬ ‫جایگزیــن ضمــن اینکــه طول مســیر بیشــتر‏می شــود‪ ،‬بلکــه نیازمند‬ ‫‪ ۲‬ایســتگاه میانــی هــم خواهــد بــود و در احــداث ایــن ‪ ۲‬ایســتگاه‬ ‫ممکــن اســت حــدود ‪ ۷۰‬اصلــه درخــت از‏بیــن بــرود کــه ســازمان‬ ‫جنگل هــا مخالفــت کــرد‪ ،‬زیــرا اســیب بیشــتری نســبت بــه مســیر‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫نخســت داشـ ‪‎‬‬ ‫در نهایــت قــرار شــده اســت تعــداد دکل هــای تلــه کابیــن از ‪۹‬‬ ‫بــه ســه دکل کاهــش یابــد و اینکــه هیــچ درختــی قطــع نشــود‪،‬‬ ‫همچنیــن ‏ارتفــاع دکل هــا بــه قــدری بلنــد باشــد کــه نیــاز بــه‬ ‫ســربرداری درخت هــا هــم نباشــد کــه مشــاور بــر همیــن اســاس و‬ ‫در نظــر گرفتــن‏مســائل فنــی و طبــق نظــر ســازمان منابع طبیعی به‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫عنــوان دســتگاه تخصصــی‪ ،‬طــرح جدیــد ارائــه کــرده اســ ‪‎‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی اســتان گلســتان تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫مبــدا و مقصــد تلــه کابیــن علی ابــاد در عرصــه جنگل هــای هیرکانــی‬ ‫‏نیســت و از عرصــه جنــگل خــارج اســت ایــن موضــوع از اول هــم‬ ‫مــورد مناقشــه نبــود‪ ،‬پــس در مســیر تعریــف شــده تله کابیــن هیــچ‬ ‫‏اســیب از قطــع کــردن یــا ســربرداری درخــت وجــود نــدارد؛ مشــاور‬ ‫طــرح را ارائــه کــرده و ســازمان های تخصصــی هــم ان را‏تایید کردند‬ ‫کــه دغدغــه فعــاالن محیــط زیســتی رفــع خواهــد شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــا ایــن توصیــف بــا در نظر داشــتن همه مالحظات محیط زیســتی‬ ‫مــی تــوان ایــن ‪ ۲‬پــروژه اساســی و ضــروری در اســتان‏گلســتان را‬ ‫بــه ســرانجام رســاند تــا در کنــار حفــظ طبیعــت زمینــه رونــق و رشــد‬ ‫اقتصــادی در اســتان شــمالی فراهــم شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫جنــگل هــای خزری‪-‬هیرکانــی بــه عنــوان بیســت و چهارمیــن اثــر و‬ ‫دومیــن اثــر تاریخــی‪ -‬طبیعــی ایــران (بعــد از بیــان لــوت) در‏تیــر مــاه‬ ‫‪ ۹۸‬در فهرســت جهانــی یونســکو ثبــت شــد‪ .‬ایــن زیســت منطقــه‬ ‫و زیســت بــوم چشــم نــواز جهانــی‪ ،‬بــه عنــوان محوطــه ای‏طبیعــی‬ ‫گســتره ای از پنــج اســتان خراســان شــمالی‪ ،‬گلســتان‪ ،‬ســمنان‪،‬‬ ‫مازنــدران و گیــان در شــمال کشــور و دامنــه شــمالی رشــته‏کــوه البرز‬ ‫و ســواحل جنــوب و جنــوب غربــی دریــای خــزر را پوشــش مــی ده ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫واژه هیــرکان شــکل یونانــی نــام گــرگان اســت و گفتــه می شــود‬ ‫نــام ورکان در کتیبه هــای بــه جــا مانــده از دوران هخامنشــی نیــز‬ ‫‏نوشــته شــده‪ ،‬اثباتــی بــر قدمــت ایــن منطقــه اســت‪ .‬ایــن منطقــه‬ ‫شــگفت انگیر بازمانده دوران ســوم زمین شناســی و عصر یخبندان‬ ‫‏و غنــی از نظــر گونه هــای بومــی و باســتانی‪ ،‬پوشــش گیاهــی و تنوع‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫زیســتی بــا نادرتریــن گونه هــای جنگلــی جهــان اسـ ‪‎‬‬ ‫جنگل هــای هیرکانــی نــوار ‪ ۸۵۰‬کیلومتــری ســاحل جنوبــی دریاچــه‬ ‫خــرز کــه خطــه شــمالی کشــور مــا بــا پهنــای عرضــی‪۲۷۰‬‏کیلومتــر در‬ ‫امتــداد رشــته کــوه البــرز از اســتان گیــان تــا خراســان شــمالی را‬ ‫شــامل می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‏‪/‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫مدیــر طــرح جهــادی شــهرداری بجنــورد بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح جهــادی علمــداران خدمــت در مناطــق‬ ‫محــروم مرکــز اســتان گفــت‪ ۱۵ :‬پــروژه عمرانــی ســاخت مســکن در مناطــق محــروم ایــن شــهر بــه بهــره‬ ‫بــرداری رســید و امیــد مــی رود حمایــت هــای بیشــتری از قشــر محــروم شــهر داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫احمــد نویدکیــا اظهــار داشــت‪ :‬ســاخت و تعمیــر واحدهــای مســکونی نیازمنــدان و تامین مصالح ســاختمانی‬ ‫از جملــه گــچ‪ ،‬ســیمان‪ ،‬کاشــی‪ ،‬بلــوک تیرچــه‪ ،‬ماســه و ســرامیک از اقدامــات ایــن گــروه جهــادی کــه در‬ ‫زمینــه ســاخت مســکن اســت‪.‬‬ ‫گروه جهادی‬ ‫شهرداری ‪ ۱۵‬طرح‬ ‫ساخت مسکن را به‬ ‫بهره برداری رساند‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬اسفند ‪1400‬‬ ‫اهمیت ایمنی راه و خودرو در‬ ‫کاهش امار تصادفات فوتی‬ ‫اموزش فرهنگ رانندگی‬ ‫عامل کاهش تصادفات‬ ‫کاهــش امــار تصادفــات فوتی هــا در ســال های اخیــر‪ ،‬امــار‬ ‫فوتــی تصادفــات از حــدود ‪ ۲۷‬هــزار نفــر در ســال ‪۱۳۸۴‬‬ ‫بــه حــدود ‪ ۱۷‬هــزار فوتــی در ســالهای گذشــته رســیده کــه‬ ‫کاهــش در ان مشــهود اســت‪ .‬البتــه کاهــش امــار بــه شــرطی‬ ‫مثبــت اســت کــه حفــظ شــود و بیشــتر کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫پرسه مرگ‬ ‫در جاده ها‬ ‫سرویس اجتماعی ‪-‬قاسم قوام‪:‬‬ ‫گــروه اســتان هــا گلســتان فرهنــگ رانندگــی مقولــه بســیار‬ ‫مهمــی اســت کــه نقــش بســزایی در پیشــگیری و کاهــش‬ ‫تصادفــات رانندگــی دارد‪.‬‬ ‫افزایــش روز افــزون خــودرو بــه منظــور رفــع نیازمنــدی هــای‬ ‫بشــر در عصــر کنونــی مســتلزم افزایــش ســطح معابــر‪ ،‬ارتقــاء‬ ‫ایمنــی ان و بــروز شــدن خــودرو هــای ســاخنه مــی باشــد‪ .‬هــر‬ ‫چــه تعــداد خودروهــا افــزون شــود یقینــا شــلوغی معابــر و‬ ‫کاهــش ســطح اســتانه تامــل راننــدگان در معابــر پــر ترافیــک‬ ‫بدنبــال خواهــد داشــت پــس الزمــه بهره مندی و بهــره گیری از‬ ‫خــودرو و رانندگــی تــوام بــا نشــاط مســتلزم بروز شــدن صنعت‬ ‫خــودرو در کنــار افزایــش ایمنــی ســطح معابــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در چرخــه تصادفــات ‪ 4‬عامــل (انســان‪ ،‬راه‪ ،‬وســیله نقلیــه و‬ ‫محیــط) خواهــد بــود در میــان نقــش عامــل انســانی نســبت به‬ ‫ســایر مــوارد بســیار حائــز اهمیــت بــوده و بــه نوعــی مــی توانــد‬ ‫بخشــی از خــاء هــای موجــود در معابــر و سیســتم خودرویــی‬ ‫را پوشــش دهــد‪ .‬لــذا افزایــش تصادفــات ابعاد ثانویه وســیعی‬ ‫دارد‪ ،‬فقــدان نیــروی انســانی جــوان یــک جامعــه‪ ،‬اســیب های‬ ‫اجتماعــی ناشــی از مصدومیت هــای شــدید‪ ،‬معلولیت هــا‪،‬‬ ‫بی سرپرســتی خانوارهــا و فقــر اقتصــادی‪ ،‬افســردگی و‬ ‫اختــاالت روانشناســی ناشــی از دســت دادن افــراد در‬ ‫تصادفــات انقــدر اســیب زا اســت کــه بایــد بــرای کاهــش هــر‬ ‫چــه بیشــتر تصادفــات تــاش کــرد‪.‬‬ ‫فرهنــگ رانندگــی در میــان مــردم جامعــه تغییــر کــرده اســت‬ ‫و مهارت هــای رانندگــی کاهــش یافتــه اســت‪ .‬اکثــر تصادفــات‬ ‫بــه علــت نداشــتن توجــه بــه جلــو اتفــاق می افتــد و در پــی‬ ‫تصادفــات خســارتی نیــز افــراد زیــادی درگیــر نــزاع و درگیــری‬ ‫شــده و مجــروح می شــوند‪ .‬در حــال حاضــر بدالیــل مختلــف‪،‬‬ ‫مــردم جامعــه مــا در رانندگــی تبدیــل بــه افــرادی کــم حوصلــه‪،‬‬ ‫پرخاشــگر‪ ،‬بی دقــت‪ ،‬بی تمرکــز و عجــول شــده اند کــه از نظــر‬ ‫فرهنگــی جــای کار بســیاری دارد و اهمیــت امــوزش همگانــی‬ ‫فرهنــگ رانندگــی را متذکــر می شــود‪.‬‬ ‫تغییر نرخ جریمه ها تاثیری در تغییر نحوه رانندگی افراد ندارد‬ ‫امــروزه اکثــر مــردم از رانندگــی تعاملــی و قانون منــد بــه‬ ‫رانندگی هــای تهاجمــی تغییــر یافتــه اســت و افــراد در رانندگــی‬ ‫قانــون خــود را اجــرا می کننــد‪ .‬بیشــتر تصادفــات بــه علــت‬ ‫رعایــت نکــردن قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی اســت ‪.‬‬ ‫داشــتن توجــه بــه قوانیــن اولیــه راهنمایــی و رانندگــی ماننــد‬ ‫رعایــت نکــردن فاصلــه طولــی مناســب و نداشــتن توجــه بــه‬ ‫جلــو‪ ،‬منجــر بــه تصــادف می شــود‪ .‬لذا رانندگــی فعالیتــی‬ ‫اســت کــه بــه طــور واضــح و کامــل بــا اعصــاب و روان فــرد در‬ ‫ارتبــاط اســت‪ .‬هنگامــی کــه فــردی فشــار عصبی باالیی داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬کنتــرل بــر رفتــار و اعمــال خــود را از دســت داده و منجــر‬ ‫بــه برخوردهایــی می شــود کــه نمی تــوان جلــوی انهــا را گرفــت‪.‬‬ ‫نداشــتن ارامــش روحــی‪ ،‬روانــی در نحــوه رانندگــی افــراد کامــا ً‬ ‫مشــخص اســت و تغییــر نحــوه رانندگــی‪ ،‬بازگشــت ارامــش به‬ ‫جامعــه را طلــب می کنــد‪.‬‬ ‫جامعــه بایــد بــه ارامشــی نســبی برســد تــا نحــوه رانندگــی‬ ‫افــراد نیــز تغییــر یابــد‪ .‬تغییــر نــرخ جریمه هــا تاثیــری در تغییــر‬ ‫نحــوه رانندگــی افــراد یــا رعایــت قوانیــن توســط راننــدگان نــدارد‬ ‫و ایــن موضــوع تنهــا نیازمنــد فرهنگ ســازی اســت‪ .‬افــراد بایــد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪501‬‬ ‫در خصــوص بی توجهــی افــراد بــه قوانیــن راهنمایــی و‬ ‫رانندگــی‪ ،‬ایــن مــی باشــد کــه اکثــر تصادفــات بــه علــت رعایت‬ ‫نکــردن و بی توجهــی بــه قوانیــن راهنمایــی رانندگــی اتفــاق‬ ‫می افتــد‪ .‬از طرفــی افــراد جامعــه بــه قــدری درگیــر مشــکالت‬ ‫خــود هســتند کــه نحــوه رانندگــی انهــا پــر از اســترس و‬ ‫ناهماهنــگ اســت‪.‬‬ ‫بداننــد هنــگام عصبانیــت یــا مشــغولیت ذهنــی تــا حــد امــکان‬ ‫از وســایل حمل ونقــل عمومــی اســتفاده کننــد‪ ،‬از رانندگــی‬ ‫بپرهیزنــد و پایبنــد بــه قانــون باشــند‪.‬‬ ‫لزوم کاهش فوتی ها با افزایش ایمنی خودرو و جاده‬ ‫برخــی دالیــل خطرســاز بــودن رانندگــی افــراد‪ ،‬مــی توانــد ایــن‬ ‫باشــد کــه در گذشــته افــراد بــا ارامــش رانندگــی می کردنــد امــا‬ ‫امــروزه بــه علــت دوندگی هــای مــدام بــرای تامیــن معیشــت‪،‬‬ ‫فشــار عصبــی و اســترس افــراد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن مهــارت رانندگــی در میــان راننــدگان کاهــش یافتــه‬ ‫و بســیاری تنهــا بــرای چشــم و هــم چشــمی‪ ،‬غــرور یــا عالقه به‬ ‫رفتارهــای پرخطــر اقــدام بــه رانندگــی می کننــد‪ .‬اگــر مقصــود‬ ‫تغییــر نحــوه رانندگــی افــراد جامعــه باشــد بایــد بــرای تخلفــات‬ ‫پرخطرتــر جریمه هــای ســنگین تری در نظــر گرفتــه شــود یــا‬ ‫حتــی خــودروی فــرد توقیــف شــود‪ ،‬ســخت گیری ها بــرای اخــذ‬ ‫گواهینامــه افزایــش یابــد و بــه جز کالس هــای تئوری و عملی‪،‬‬ ‫جلســاتی بــرای فرهنگ ســازی رانندگــی از حیــث روانشناســی‬ ‫در نظــر گرفتــه شــود‪ .‬بســیاری از تصادفــات در کمــال تعجــب‬ ‫موجــب فوتی هــای بســیاری می شــوند در صورتــی کــه تنهــا‬ ‫بــا افزایــش ایمنــی خودروهــا‪ ،‬افزایــش عالئــم و هشــدارهای‬ ‫جــاده و یــا گاهــی تنهــا بــا بســتن کمربنــد ایمنــی می تــوان از‬ ‫چنیــن اتفاقاتــی جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫برخــی از فرهنگ ســازی ها از درون خانــواده بایــد شــروع‬ ‫شــود‪ .‬هنگامــی کــه خانــواده بــه فرزنــد کــم ســن خــود اجــازه‬ ‫رانندگــی می دهــد‪ ،‬احتمــال خطــر جانــی و مالــی بســیاری را بــه‬ ‫جــان می خرنــد‪ .‬بســیاری از خانواده هــا بــه فرزنــدان خــود حتــی‬ ‫نحــوه رد شــدن از خیابــان یــا دوچرخــه ســواری را نمی اموزنــد‬ ‫لــذا دلیــل بســیاری از تصادفــات نیــز‪ ،‬موتورســواران هســتند؛‬ ‫موتورســواران کمتــر از راننــدگان خودروهــا قوانیــن را رعایــت‬ ‫می کننــد‪ .‬خیابان هــا را یک طرفــه رفتــه‪ ،‬چراغ هــای قرمــز را رد‬ ‫کــرده‪ ،‬از کاله ایمنــی اســتفاده نمی کننــد و در کل انــگار در‬ ‫دنیایــی بیــرون از خیابــان زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫اموزش فرهنگ رانندگی عامل کاهش تصادفات‬ ‫در خصوص بی توجهی افراد به قوانین راهنمایی و رانندگی‪،‬‬ ‫ایــن مــی باشــد کــه اکثــر تصادفــات بــه علــت رعایــت نکــردن و‬ ‫بی توجهــی بــه قوانیــن راهنمایــی رانندگــی اتفــاق می افتــد‪ .‬از‬ ‫طرفــی افــراد جامعــه بــه قــدری درگیــر مشــکالت خــود هســتند‬ ‫کــه نحــوه رانندگــی انهــا پــر از اســترس و ناهماهنــگ اســت‪.‬‬ ‫کاهــش اعتمــاد بــه نفــس زنــان در رانندگــی‪ ،‬می افزایــد‬ ‫بســیاری از اقایــان هنگامــی کــه متوجــه می شــوند راننــده‬ ‫یــک خــودرو خانــم اســت‪ ،‬بــا رفتارهــای خــود او را مــورد ازار‬ ‫و اذیــت قــرار دهنــد و ایــن یکــی از دالیــل کاهــش اعتمــاد‬ ‫بــه نفــس خانم هــا و رانندگــی کــردن بــا اســترس انهــا اســت‪.‬‬ ‫افــراد جامعــه تالشــی بــرای درک کــردن یکدیگــر نمی کننــد و‬ ‫تنهــا می خواهنــد خیابــان در اختیــار انهــا باشــد‪ ،‬فکــر نمی کنند‬ ‫شــاید فــردی تــازه گواهینامــه گرفتــه‪ ،‬خــودرو او خــراب اســت و‬ ‫یــا ســن باالیــی دارد و در مقابــل عکس العمــل‪ ،‬کندتــری دارد‪.‬‬ ‫افــراد بایــد بیاموزنــد کــه روی خــود تســلط داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بســیاری از مصدومیت هــا از برخــورد در تصــادف ایجــاد‬ ‫نمی شــود بلکــه افــراد بــه علــت نداشــتن تســلط روی خــود‬ ‫پــس از تصــادف بــه ناســزاگویی‪ ،‬فحاشــی و در نتیجــه نــزاع‬ ‫روی می اورنــد کــه مصدومیت هــای شــدیدی را بــه دنبــال دارد‪.‬‬ ‫رانندگــی فعالیتــی تعاملــی اســت کــه نیــاز بــه داشــتن فرهنــگ‬ ‫دارد‪ .‬اگــر افــراد یــک جامعــه فرهنــگ ان را بیاموزنــد و بــه ان‬ ‫عمــل کننــد‪ ،‬قطعــا ًشــاهد تصادفــات کمتــری خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫لــذا اســتمرار و تــداوم امــوزش هــای همگانــی بــا اســتفاده‬ ‫از تمامــی ظرفیت هــای موجــود بــرای کلیــه ســطوح جامعــه‬ ‫بــه منظــور ارتقــاء اگاهــی و افزایــش مشــارکت احــاد جامعــه‬ ‫در نهادینــه کــردن فرهنــگ ترافیــک بــه عبارتــی زمانــی ایــن‬ ‫موضــوع بــه نتیجــه خواهــد رســید کــه تمامــی افــراد جامعــه‬ ‫نســبت بــه معقولــه ایجــاد انضبــاط ترافیکــی و رعایــت اصــول و‬ ‫مقــررات راهنمایــی و رانندگــی بعنوان یک ضروزرت نگریســته‬ ‫و فــرد را مجــاب بــه رعایــت و ترویــج ان نمایــد‪.‬‬ ‫تاثیــر معضــات اقتصــادی در خشــونت و نحــوه رانندگــی ‪/‬‬ ‫افزایــش تخلفــات مــدرن‬ ‫لــزوم همــکاری ســازمان های دخیــل در ترافیــک بــرای‬ ‫همگانــی شــدن فرهنــگ ترافیــک‪ ،‬بیــش از ‪ ۳۰‬دســتگاه و‬ ‫ارگان در ترافیــک دخیــل هســتند و همــه ایــن ســازمان ها بایــد‬ ‫بــرای همگانــی شــدن امــوزش فرهنــگ رانندگــی اقــدام کننــد‪،‬‬ ‫از فضــای مجــازی و رســانه ها گرفتــه تــا ســازمان های اجرایــی‬ ‫ترافیــک‪ .‬ممکــن اســت مشــکالت افــراد و معضــات اقتصادی‬ ‫نیــز در خشــونت و نحــوه رانندگــی انهــا تاثیــر بگــذارد‪.‬‬ ‫در راســتای تغییــر فرهنــگ رانندگــی قانــون کشــور بایــد جنبــه‬ ‫بازدارندگــی پیــدا کــرده‪ ،‬در مبالــغ جریمــه تجــدد نظــر شــده و‬ ‫ســنگین تر شــوند و قوانیــن جدیدتــری در راســتای تخلفــات‬ ‫وضــع شــود‪ .‬بــه عنــوان مثــال جریمه هــای پاییــن در برابــر‬ ‫یــک ماشــین چنــد میلیــاردی هیــچ قــدرت بازدارنگــی نــدارد و‬ ‫بهتــر اســت خــودروی افــراد در صــورت انجــام برخــی تخلفــات‬ ‫توقیــف شــود‪.‬‬ ‫تخلفــات جدیــدی کــه در میــان مــردم جامعــه دیده می شــود‪،‬‬ ‫اســتفاده نکردن موتورســواران از کاله ایمنی اســت‪ .‬همچنین‬ ‫دور دور کــردن راننــدگان سرمســت غــرور نیــز یکــی از تخلفــات‬ ‫مدرنــی اســت کــه در ســال های اخیــر افزایــش یافتــه اســت و‬ ‫بــا انهــا برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫کاهــش مهــارت رانندگــی در ســال های اخیــر ‪ /‬تلفــن همــراه‬ ‫عامــل مهــم تصــادف‬ ‫بیشــتر تصادفــات بــه علــت عــدم توجــه بــه جلــو از ســمت‬ ‫راننــدگان بــه دالیــل داخلــی و خارجــی متفــاوت ماننــد‬ ‫خواب الودگــی‪ ،‬اســتفاده از تلفــن همــراه‪ ،‬صحبــت بــا ســایر‬ ‫سرنشــینان خــودرو و حواس پرتــی راننــده اتفــاق می افتــد‬ ‫‪.‬راه هــا نســبت بــه ســال های گذشــته بهبــود یافتــه‪ ،‬تبدیــل بــه‬ ‫بزرگــراه و ازادراه شــده و مســیر رفــت و برگشــت از یکدیگــر جــدا‬ ‫شــده اســت‪ .‬در گذشــته رانندگان مهارت بیشــتری داشــته و در‬ ‫جاده هــای رفــت و برگشــت خــوب رانندگــی می کردند و وضعیت‬ ‫بهتــری داشــتند امــا در حــال حاضــر بــا توجــه بــه تبدیــل راه هــا‬ ‫بــه بزرگــراه‪ ،‬مهــارت راننــدگان تــا حــدودی در راه هــای رفــت و‬ ‫برگشــت کاهــش یافتــه و اســتفاده از تلفــن همــراه در زمــان‬ ‫رانندگــی بــه وفــور دیــده می شــود کــه باعــث وارد شــدن صدمــه‬ ‫بســیاری بــه راننــدگان و سرنشــینان می شــود‪.‬‬ ‫اهمیــت برگــزاری اصولــی اموزش هــای پــس از اخــذ‬ ‫گواهینامــه در ایــران بــه جــای زشــت دانســتن تخلفــات‬ ‫رانندگــی‪ ،‬بعضــا ًخــود‪ ،‬بــه راننــده متخلــف کمــک می کننــد؛ بــه‬ ‫عنــوان مثــال هنگامــی کــه یــک خــودروی پلیــس در جــاده ای‬ ‫ایســتاده‪ ،‬ســرعت و ســبقت غیرمجــاز را کنتــرل می کنــد‪،‬‬ ‫راننــدگان بــه یکدیگــر مســتقر بــودن پلیــس را خبــر می دهنــد و‬ ‫چــه بســا همــان راننــده کــه بــه او کمــک می شــود تــا از جریمــه‬ ‫فــرار کنــد‪ ،‬امــکان دارد در مرحلــه بعــدی تــردد و مســافرت خود‬ ‫جــان فــردی را بــه خطــر بینــدازد و ایــن از مــواردی اســت کــه‬ ‫در ترافیــک ایــران بــه وفــور قابــل مشــاهده اســت در صورتــی‬ ‫کــه مــردم بایــد از تخلــف رانندگــی بیــزار باشــند‪ .‬مشــارکت‬ ‫افــراد جامعــه در جلوگیــری از تخلفــات کــم شــده عــاوه بــر‬ ‫کمــک بــه راننــدگان متخلــف توســط مــردم‪ ،‬مشــارکت افــراد در‬ ‫جلوگیــری از تخلفــات بســیار کــم اســت‪ .‬هنگامــی کــه فــردی‬ ‫تخلــف می کنــد مــردم بایــد بــه وی تذکــر داده و در مواقــع لزوم‬ ‫تخلــف را بــه پلیــس گــزارش دهنــد امــا متاســفانه ایــن بخــش‬ ‫از فرهنــگ ترافیکــی کشــور مقــداری ضعیــف اســت‪.‬‬ ‫ســازمان مشــخصی باید متولی ایجاد فرهنگ رانندگی شــده‬ ‫و اموزش هــای ایــن راســتا اصولی تــر برگــزار شــود‪ .‬متولــی‬ ‫امــوزش قبــل از گرفتــن گواهینامه‪ ،‬پلیــس راهنمایی رانندگی‬ ‫اســت و فــرد پــس از گرفتــن گواهینامــه بایــد مجــددا ًامــوزش‬ ‫ببینــد‪ .‬اموزشــی کــه پــس از گرفتــن گواهینامــه بایــد انجــام‬ ‫شــود بــه صــورت پراکنــده اســت کــه بایــد بــه صــورت متمرکــز‬ ‫بــا متولــی مشــخص در ایــران تغییــر یابــد‪ .‬اهمیــت ان از ایــن‬ ‫حیث می باشــد که همانند پزشــکان که ســالیانه کالس های‬ ‫بازامــوزی دارنــد‪ ،‬بــه طبــع ایــن بازامــوزی در خصــوص شــناخت‬ ‫بیمــاری هــای جدیــد و روش درمــان بــا دارو هــای جدیــد مــی‬ ‫باشــد پــس قوانیــن رانندگــی بــه مــرور زمان تغییراتی داشــته و‬ ‫دارد پــس کســی کــه چندیــن ســال قبل گواهینامــه گرفته باید‬ ‫بــا تغییــرات روز اشــنا شــود و اطالعــات روز را کســب نمایــد‬ ‫ماننــد قانــون حــق تقــدم دور میــدان کــه از ســال ‪ 1387‬تغییــر‬ ‫نمــوده و بایــد یــک متولــی امــوزش بــرای راننــدگان بعــد از اخــذ‬ ‫گواهینامه باشــد‪.‬‬ ‫اهمیــت ایمنــی راه و خــودرو در کاهــش امــار تصادفــات‬ ‫فوتــی‬ ‫کاهــش امــار تصادفــات فوتی هــا در ســال های اخیــر‪ ،‬امــار‬ ‫فوتــی تصادفــات از حــدود ‪ ۲۷‬هــزار نفــر در ســال ‪ ۱۳۸۴‬بــه‬ ‫حــدود ‪ ۱۷‬هــزار فوتــی در ســالهای گذشــته رســیده کــه کاهــش‬ ‫در ان مشــهود اســت‪ .‬البتــه کاهــش امــار بــه شــرطی مثبــت‬ ‫اســت کــه حفــظ شــود و بیشــتر کاهــش یابــد‪ .‬امــار تصادفــات‬ ‫و فوتی هــا نســبت بــه گذشــته خــوب‪ ،‬نســبت بــه اینــده بــد‬ ‫اســت و بایــد اقداماتــی انجــام گیــرد تــا امــار تصادفــات به صفر‬ ‫برســد‪ .‬برخــی از کشــورها ماننــد ســوئد‪ ،‬امــار صفــر را ارائــه‬ ‫داده‪ ،‬یعنــی در راســتای انجــام اقداماتــی قــرار گرفتــه اســت که‬ ‫هیــچ فــردی در تصادفــات کشــته نشــود‪ .‬الزمــه ایــن موضــوع‬ ‫افزایــش ایمنــی خودروهــا و ارتقــای انهــا‪ ،‬ارتقای ایمنــی راه ها‪،‬‬ ‫اعمــال مقــررات و بهبــود رفتــار راننــدگان اســت کــه بایــد در‬ ‫راســتای کاهــش امــار تصادفــات و فوتی هــا در دســتور کار قرار‬ ‫گیــرد‪ .‬نتیجــه هــر خطــا از ســمت راننــده نبایــد مــرگ باشــد زیــرا‬ ‫خطاهــا همــواره وجــود داشــته‪ ،‬دارنــد و خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫نمی تــوان خطــا را از راننــدگان گرفــت امــا اگــر راننــده خطایــی‬ ‫مرتکــب شــد‪ ،‬بایــد راه و خــودرو بــه قــدری ایمــن باشــد کــه‬ ‫منجــر بــه مــرگ راننــده و ســایر سرنشــینان نشــود‪.‬‬ ‫کرونــا عامــل بهــم خــوردن ترافیــک کشــور ‪ /‬لــزوم افزایــش‬ ‫هزینــه قانــون گریــزی‬ ‫‪  ‬تاثیــر بیمــاری کرونــا بــر نظــم ترافیکــی کشــور‪ :‬بیمــاری کرونــا‬ ‫نظــم ترافیــک کشــور را بهــم زد و از مســافرت ها و ترددهــای‬ ‫غیرضــروری افــراد مقــداری جلوگیــری شــد‪ .‬ســال جــاری افــراد‬ ‫بیشــتری تمایــل بــه ســفر دارنــد و بعضــا ًهنگامــی کــه مقــداری‬ ‫زمــان و فضــا را مناســب می بیننــد اقــدام بــه ســفر می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن حجــم از تــردد و تقاضــای ســفر ممکــن اســت حوادثــی‬ ‫نیــز بــه دنبــال داشــته باشــد‪ .‬در خصــوص تخلفــات مــدرن‬ ‫راننــدگان‪ ،‬یکــی از مصادیــق تخلفات مدرن و جدید‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از فضــای مجــازی هنــگام رانندگــی اســت‪ .‬اخیــرا ًافــراد هنــگام‬ ‫رانندگــی بــه راحتــی وارد فضــای مجــازی شــده و از ان اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬و از دیگــر مصادیــق ایــن موضــوع تخلفــات انجــام‬ ‫شــده در کویرهــا اســت‪ .‬در گذشــته ایــن حجــم اســتقبال از‬ ‫کویــر وجــود نداشــته امــا در حــال حاضــر افــراد اســتقبال زیادی‬ ‫از کویــر دارندکویــر بخشــی خصوصــی و دور از منطقــه عمومــی‬ ‫اســت امــا تخلفــات صــورت گرفتــه در ان بعضــا ًمنتهــی بــه‬ ‫مجــروح و کشــته شــدن افــراد می شــود‪.‬‬ ‫ هزینــه قانــون گریــزی در کشــور بایــد باالتر از میــزان امروزی‬‫باشــد‪ .‬مبالغ جریمه ها کافی نیســت و اگر این مورد در کشــور‬ ‫تقویــت شــود‪ ،‬بازدارندگی هــا باالتــر مــی رود‪ .‬جریمه هــای‬ ‫رانندگــی تنهــا نقــدی نیســتند و جریمه هــای غیرنقــدی ماننــد‬ ‫محدودیــت اجتماعــی )محــدود کــردن فــرد متخلــف از بخشــی‬ ‫از ازادی هــای اجتماعــی ( در کنــار جریمه هــای نقــدی بــرای‬ ‫راننــده بایــد اعمــال شــود‪).‬‬ ‫مرگ سرپرست خانوار و افزایش فقر مادی و اجتماعی‬ ‫ســعید معیدفــر‪ ،‬جامعه شــناس در مــورد افزایــش تصادفــات‪،‬‬ ‫اظهــار می کنــد‪ :‬روزانــه ‪ ۵٠‬نفــر بــر اثــر ســوانح از بیــن می رونــد بــه‬ ‫عبارتــی هــر ســاعت در روز ‪ 2‬نفــر و بیــش از ‪ ۱۰‬برابــر ایــن عــدد‬ ‫مجــروح و معلــول می شــوند کــه برخــی از ان هــا تــا اخــر عمــر‬ ‫بــه عنــوان یــک نیــروی انســانی غیرفعــال محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫خســارت های اقتصــادی معــادل کل رشــد تولیــد ناخالــص‬ ‫ملــی اســت‪ ،‬در حالــی کــه حــاال هــم شــرایط کشــور بــه لحــاظ‬ ‫اقتصادی مطلوب نیســت و هر روز این ســوانح خســارت های‬ ‫اقتصــادی بســیاری بــه مــا وارد می کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه می دهــد‪ :‬میــزان ســوانح رانندگــی می توانــد ســهم‬ ‫هــر یــک از مــا را از میــزان بیمــه اتومبیــل در ســال افزایش دهد‪.‬‬ ‫بــه میزانــی کــه ایــن ســوانح افــزوده می شــود هــر کــدام از مــا نیــز‬ ‫بایــد هزینــه ان را بــا بــاال رفتــن دیــه بپردازیــم‪ .‬بــا بــروز اتفاقاتــی‬ ‫مثــل تصادفــات نســبت ســنی و جنســی در کشــور مــا تغییــر‬ ‫جــدی پیــدا می کنــد و در میــزان نیــروی کار نیــز در شــرایطی کــه‬ ‫مــا نیــاز بــه توســعه داریــم دچــار اختــال می شــود‪.‬‬ ‫ایــن جامعه شــناس تصریــح می کنــد‪ :‬همچنیــن از دســت‬ ‫رفتــن یکــی از اعضــای خانــواده بــه ویژه سرپرســت‪ ،‬بــر خانواده‬ ‫تاثیــر جــدی می گــذارد و فقــر را تشــدید می کنــد‪ .‬بــه هــر حــال‬ ‫اکثــر نیروهایــی کــه جان خود را از دســت می دهنــد خانواده ای‬ ‫ناقــص و دچــار فقــر مــادی و فقــر اجتماعــی می شــوند و‬ ‫فرزنــدان انهــا بعضــا ًدچــار اســیب های اجتماعــی می شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زنانــی هــم کــه متاســفانه فرزنــد یــا همســر‬ ‫خــود را از دســت می دهنــد دچــار اســیب های وحشــتناکی‬ ‫می شــوند‪ ،‬اینهــا مــواردی اســت کــه مــا معمــوال ًنمی بینیــم‪،‬‬ ‫نکتــه دیگــر نیــز تاثیــر مصیبــت ناشــی از فقــدان یــا معلولیــت‬ ‫فــرد بــر شــرایط روحــی و روانــی افــراد و جامعــه اســت‪ ،‬بــه هــر‬ ‫حــال خــود ایــن تلفــات و اتفاقــات می توانــد بحران هــای روحی‬ ‫و روانــی جــدی و ناراحتی هــای عصبــی جــدی ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫پیشنهادات و راهکار در خصوص کاهش تصادفات‪:‬‬ ‫‪-1‬فرهنــگ ســازی احــاد جامعــه از طریــق ظرفیت هــای‬ ‫موجــود‬ ‫‪-2‬ایجــاد اصــاح هندســی معابــر و رفــع نقــاط حادثــه خیــز و‬ ‫مســتعد تصــادف بــا برنامــه هــای کوتــاه مــدت‪ ،‬میــان مــدت‬ ‫و بلنــد مــدت‬ ‫‪-3‬ارتقــاء افزایــش ایمنــی و کیفیــت خــودرو هــای ســاخت‬ ‫داخــل‬ ‫‪-4‬لــزوم برخــورد و جــدی و بــدون اغمــاض بــا تخلفات رانندگی‬ ‫خاطی‬ ‫‪ -5‬تهیــه و نصــب دوربیــن و بهــره گیــری از ایــن ظرفیــت در‬ ‫ثبــت تخلــف در تمامــی معابــر درون و بــرون شــهری‬ ‫‪-6‬لــزوم ارتقــاء اطــاع رســانی همگانــی از طریــق رســانه ملی‪،‬‬ ‫نشــریات و جرائــد و فضــای مجازی‬ ‫محقــق و گــرد اورنــده‪ :‬ســرهنگ قاســم قــوام‪ ،‬کارشــناس‬ ‫ارشــد پلیــس راهــور اســتان گلســتان‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬اسفند‬ ‫بجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪501‬‬ ‫دمای هوا ‪ 16‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 69‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 5 UV‬به ‪10‬‬ ‫ابــر صبحگاهــی همــراه بــا افتــاب عصرگاهــی‪ .‬بیشــینه ‪16‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد شــمال غــرب از ‪ 10‬تــا‬ ‫‪ 15‬کیلومتــر در ســاعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫بلوغ فرهنگی و اجتماعی مردم‪،‬‬ ‫اغاز طرح نوروزی هالل احمر‬ ‫از ‪ ۲۵‬اسفند‬ ‫کاهش حوادث چهارشنبه اخر سال‬ ‫را بدنبال داشته است‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار ســرهنگ «کامــران یــادگاری» در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬بــا اشــاره بــه در پیــش بــودن چهارشــنبه اخــر ســال‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بلــوغ فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫مردم فهیم اســتان‪ ،‬به کاهش چشــمگیر خســارات‪ ،‬لطمات جانی و مالی ناشــی از حوادث چهارشــنبه‬ ‫اخــر ســال طــی ســال هــای اخیــر منتــج شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر گلســتان گفــت‪ :‬بــه‬ ‫مــدت ‪ ۲۰‬روز از ‪ ۲۵‬اســفند طــرح نــوروزی ایــن نهــاد‬ ‫بــا ‪ ۴۵‬پســت ثابــت و موقــت بــرای ارائــه خدمــات بــه‬ ‫مســافرین اغــاز می شــود‬ ‫فرهــاد میقانــی اظهــار داشــت‪ ۲ :‬هــزار و ‪۳۴۰‬‬ ‫امدادگــر و نجاتگــر و ‪ ۵۵۰‬عضــو جــوان در طــرح‬ ‫ملــی امــداد و نجــات نــوروزی جمعیــت هــال احمــر‬ ‫گلســتان‪ ،‬در طــرح ملــی خدمــات بشــر دوســتانه‬ ‫اعضــای ســازمان جوانــان مشــارکت دارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۳۶ :‬پایــگاه امــداد و نجــات شــامل‪،‬‬ ‫‪ ۱۶‬پایــگاه امــداد و نجــات و چهــار مرکــز امــدادی‬ ‫شــامل پایــگاه امــداد و نجــات هوایــی‪ ،‬مرکــز کنتــرل‬ ‫و هماهنگــی عملیــات(‪ ،)EOC‬تیــم واکنــش ســریع‬ ‫و مرکــز نگهــداری ســگ های جســت وجو نجــات‬ ‫(انســت)‪ ،‬چهــار پایــگاه موقــت در گمیشــان‪ ،‬مــراوه‬ ‫تپــه و دلنــد و تیــم توانــای گــرگان در کنــار ‪ ۱۲‬کشــیک‬ ‫اضطــراری امــداد و نجــات شــعب تابعــه (‪ )ERT‬در‬ ‫ایــن طــرح حضــور خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫میقانــی افــزود‪ :‬بطــور متوســط ‪ ۱۱۷‬نفــر نیــرو بــه‬ ‫صــورت روزانــه بــا ‪ ۲۰‬دســتگاه امبوالنــس‪ ۱۰ ،‬دســتگاه‬ ‫خــودروی نجــات‪ ،‬یــک دســتگاه ارگــو‪ ،‬یــک فرونــد‬ ‫قایــق نجــات‪ ۱۱ ،‬دســتگاه ســت هیدرولیــک نجــات‬ ‫و ‪ ۲۰‬دســتگاه خــودروی کمــک دار امــاده ارائــه بــه‬ ‫مســافرین نــوروزی گلســتان هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بیســت و دومیــن دوره طــرح ملــی‬ ‫خدمــات بشــر دوســتانه اعضــای ســازمان جوانــان بــه‬ ‫مســافرین نــوروزی گفــت‪ ۵۵۰ :‬نفــر روز از اعضــای‬ ‫جوانــان بــرای افزایــش روحیــه امیــد و نشــاط اجتماعــی‪،‬‬ ‫تامین ســفری ســالم و ایمن و مســووالنه‪ ،‬حفظ محیط‬ ‫زیســت و بهبــود فرهنــگ تعامــل اجتماعــی در ایــن طرج‬ ‫مشــارکت دارنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در ایــن طــرح در پسـت های ثابــت خدماتــی از قبیل پویش‬ ‫ملــی بهرفــت‪ ،‬فضــای دوســتدار کودک‪،‬خدمات اموزشــی‬ ‫و مهارتــی‪ ،‬خدمــات زیســت محیطی‪،‬خدمــات فرهنگــی‬ ‫(اطالع رســانی و راهنمایی)‪،‬مســابقه فرهنگــی عکــس و‬ ‫فیلــم کوتــاه بشــر دوســتی‪ ،‬ویــژه برنامــه مناســبتی (رفیــق‬ ‫خوشــبخت مــا ) و نیــز خدمــات اکیپ هــای ســحاب بــه‬ ‫مســافرین ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫سامانه سمات نظارت‬ ‫بر اعطای تسهیالت بانکی‬ ‫را افزایش می دهد‬ ‫مدیــرکل روابــط عمومــی بانــک مرکــزی در توییتــی نوشــت‪ :‬اعطــای‬ ‫هــر فقــره تســهیالت بانکــی منــوط بــه اخــذ کــد تاییــد از ســامانه‬ ‫ســمات بانــک مرکــزی اســت تــا افزایــش دقــت و نظــارت بــر اعطــای‬ ‫تســهیالت هدفمنــد‪ ،‬رعایــت‪‎‬بهداشــت اعتبــاری و کاهــش فشــار‬ ‫تســهیالت تکلیفــی بــر بانک هــا تحقــق یابــد‪.‬‬ ‫«مصطفــی قمری وفــا» در توییــت خــود نوشــت‪ :‬بــرای اصــاح نظــام‬ ‫بانکــی ســه رابطــه بایــد شــفاف و درســت باشــد‪ ،‬رابطــه دولــت و بانــک‬ ‫مرکــزی بایــد منظــم باشــد و دولــت از بانــک مرکــزی اســتقراض نکنــد‬ ‫کــه منــوط بــه نداشــتن کســری در بودجــه دولــت اســت‪.‬‬ ‫رابطــه دوم‪ ،‬ارتبــاط بانــک مرکــزی و بانک هاســت تــا ناتــرازی‬ ‫بانک هــا تبدیــل بــه اضافــه برداشــت از بانــک مرکــزی نشــود‪.‬‬ ‫رابطــه ســوم هــم ارتبــاط بانک هــا بــا مشــتریان اعــم از‬ ‫ســپرده گذاران و گیرنــدگان تســهیالت اســت کــه بــزودی‪‎‬ایین نامــه‬ ‫تســهیل وثایــق بــه بانک هــا ارســال می شــود‪.‬‬ ‫به گفتــه رئیــس کل بانــک مرکــزی‪ ،‬اصــاح نظــام بانکــی نیــاز بــه‬ ‫حمایــت مســتقیم رئیس جمهــور و همــکاری مجلــس دارد‪.‬‬ ‫صنایع غذایی و تبدیلی در‬ ‫تــا جایــی کــه برایتــان امــکان دارد منافــذ‬ ‫خــروج هــوا را ببندیــد‬ ‫گلستانبهسرمایه گذاری‬ ‫از درزگیــری پنجره هــا گرفتــه تــا پوشــاندن کانــال کولر‬ ‫کــه یکــی از شــاهراه های نفــوذ هــوای ســرد بــه داخــل‬ ‫خانــه اســت‪ .‬برخــی گمــان می کننــد کــه عامــل اصلــی‬ ‫زشــت شــدن دکــور خانــه رادیاتور هــا هســتند!‬ ‫بــر ایــن اســاس تــا می تواننــد ان هــا را در پشــت‬ ‫وســایل مختلــف پنهــان می کننــد‪ .‬بــرای کاهــش‬ ‫مصــرف انــرژی بایــد مبلمــان و وســایلی نظیــر ان را‬ ‫نیــز از مقابــل رادیاتور هــا برداریــد و اجــازه دهیــد کــه‬ ‫هــوای گــرم داخــل خانــه تــان پخــش شــود‪ .‬مطمئــن‬ ‫باشــید ان قدر هــا هــم از زیبایــی خانــه تــان کاســته‬ ‫نمی شــود‪.‬‬ ‫احتیاج دارد‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ۴۵‬درصد کمتر از ماه گذشته‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سربازان اصلی جهاد تبیین‬ ‫جوانان هستند‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــا تاکیــد بــر ضــرورت‬ ‫رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی گفــت‪ :‬در نتیجــه توجــه بیشــتر‬ ‫شــهروندان بــه توصیه هــا‪ ،‬تعــداد بیماران بســتری در بیمارســتان ها و‬ ‫مراکــز درمانــی اســتان بــا کاهــش ‪ ۴۵‬درصــدی نســبت به ماه گذشــته‬ ‫بــه ‪ ۲۸۳‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫ســعید گل فیــروزی اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع بســتری های‬ ‫مبتــا بــه کرونــا در گلســتان ‪ ۶۹‬نفــر در بخش مراقبت هــای ویژه‬ ‫بســتری هســتند و حــال ‪ ۳۰‬نفــر وخیــم اســت‪.‬‬ ‫مــاه گذشــته از مجمــوع ‪ ۵۰۹‬نفــر بیمــار بســتری در مراکــز‬ ‫درمانــی گلســتان ‪ ۶۸‬نفــر در بخــش مراقبــت هــای ویــژه نگهــداری‬ ‫می شــدند و ‪ ۳۳‬نفــر بــه ونتیالتــور متصــل بودنــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اســاس اخرین رنگ بندی رســمی وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫بندرگــز‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬کاللــه و گالیکــش‬ ‫در وضعیــت قرمــز‪ ،‬گــرگان‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬اق قــا‪ ،‬علی ابادکتــول‪،‬‬ ‫کردکــوی ‪ ،‬مــراوه تپــه و رامیــان در وضعیــت نارنجی و گنبدکاووس‬ ‫در وضعیــت زرد شــیوع کرونــا قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫ن بایــد نــکات بهداشــتی از‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــردم همچنــا ‬ ‫جملــه اســتفاده از ماســک‪ ،‬رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی و‬ ‫شــرکت نکــردن در اجتماعــات را رعابــت کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬دورهمی های خانوادگــی‪ ،‬مراســم عــزاداری بــه‬ ‫خصــوص در محیــط بســته‪ ،‬رســتوران ها و تاالرهــای بــا فضــای‬ ‫سرپوشــیده‪،‬کاهش اســتفاده از ماســک و فاصله گذاری از جدی ترین‬ ‫عوامــل افزایــش مبتالیــان بــه کروناســت‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام جمعــه بجنــورد‬ ‫گفــت‪ :‬تبییــن اســام و ارزش هــای انقــاب یــک وظیفــه اخالقــی‬ ‫اســت و جوانــان ســربازان اصلــی ایــن جهــاد هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حجــت االســام رضــا نــوری در‬ ‫خطبــه هــای نمــاز جمعــه بجنــورد اظهــار داشــت‪ :‬اقتــدار ملــی را‬ ‫حــوادث مختلــف و فتنه هــا نمی تواننــد خدشـه دار کننــد و اگــر بــه‬ ‫دنبــال ایــن هســتیم کــه در ایــن شــاخصه جهادگــر باشــیم بایــد‬ ‫بــه محورهایــی همچــون دشــمن و دشــمن شناســی توجــه کنیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در خنثــی کــردن فتنــه دشــمنان همیشــه ملــت مــا‬ ‫چنــد قــدم جلوتــر از ســایر کشــورها اســت و قــدر ایــن نعمــت و‬ ‫ظرفیــت را بایــد دانســت و بــرای رفــع موانــع ان بایــد تــاش کــرد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد گفــت‪ :‬اگــر در کشــور مــا امنیــت وجــود دارد‪،‬‬ ‫ایــن امنیــت حاصــل تــاش یــک ســری از ارگان هاســت کــه همه با‬ ‫یــک هــدف بــرای امنیــت کشــور تــاش مــی کنند‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در خراســان شــمالی پرتاب اولین موشــک نور‬ ‫توســط ســپاه بــه فضــا را یــک عــزت و افتخــار بــرای کشــور دانســت‬ ‫و افــزود‪ :‬نخســتین کشــور مســلمانی هســتیم کــه موفــق شــدیم‬ ‫فضایــی شــویم و ایــن افتخــار ملــی در نظــام مقــدس جمهــوری‬ ‫اســامی بیــن حکومت هــای جهــان نصیــب ایــران شــده اســت‪.‬‬ ‫گفــت‪ :‬گلســتان بــرای تولیــد انــواع محصــوالت‬ ‫کشــاورزی دارای ظرفیــت فراوانــی اســت کــه‬ ‫رشــد بهــره وری در ایــن بخــش بــه افزایــش‬ ‫ســرمایه گذاری در حــوزه صنایــع غذایــی و تبدیلــی‬ ‫کشــاورزی احتیــاج دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار غالمرضــا منتظــری‬ ‫در همایــش ملــی فرهنــگ و مدیریــت جهــادی‪-‬‬ ‫امنیــت غذایــی در گــرگان اظهــار داشــت‪ :‬از فوایــد‬ ‫مهــم رونــق صنایــع تبدیلــی افزایــش درامــد‬ ‫بهره بــرداران و جلوگیــری از خــام فروشــی در‬ ‫بخــش کشــاورزی اســت کــه بایــد بــا حمایــت از‬ ‫ســرمایه گــذاران زمینــه رونــق ان فراهــم گــردد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬غذایــی نیــاز اساســی کشــور تامیــن‬ ‫امنیــت بــوده و اســت و تــاش بــرای تحقــق ایــن‬ ‫هــدف مهــم جهــاد محســوب می شــود کــه بــرای اســتمرار رشــد و‬ ‫بالندگــی کشــور بــه توجــه بیشــتر مدیریــت جهــادی نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫منتظــری افــزود‪ :‬از ویژگی هــای مهــم مدیریــت جهــادی نتیجــه‬ ‫گرایــی‪ ،‬بــن بســت شــکن‪ ،‬امیــد بخــش و هوشــمندانه بــودن‬ ‫اســت کــه حتمــا ً بایــد از ایــن ظرفیــت بــرای رشــد و بالندگــی و‬ ‫اقتــدار کشــور اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در تولیــدات کشــاورزی گلســتان ســرامد‬ ‫کشــور اســت و بایــد از فرهنــگ مدیریــت جهــادی در افزایــش‬ ‫بهــره وری کشــاورزی و افزایــش درامــد ســرانه خانوارهــا بیشــتر‬ ‫اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫با تعامل قوه قضاییه و مجریه؛‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کاهــش صدمــات جانــی و مالــی‬ ‫ناشــی از حــوادث چهارشــنبه اخــر ســال‪ ،‬بیانگــر‬ ‫افزایــش همدلــی و همراهــی صمیمانــه تمامــی‬ ‫اقشــار جامعــه بــه ویــژه جوانــان و نوجوانــان‬ ‫ش هــای ارائــه‬ ‫بــا پلیــس و توجــه انــان بــه امــوز ‬ ‫شــده‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫رئیس پلیس پیشــگیری گلســتان با بیان اینکه‬ ‫قانون شــکنی و ایجــاد مزاحمــت در هیــچ ائیــن‬ ‫و فرهنگــی پذیرفتــه نیســت‪ ،‬از خانــواده هــا در‬ ‫خواســت کــرد در ایــن ایــام مراقــب فرزندانشــان‬ ‫بــوده و بــه توصیــه هــا ذیــل توجــه کننــد‪.‬‬ ‫‪ .1‬از نگهــداری مــواد محترقــه‪ ،‬تهیــه و ســاخت‬ ‫وســایل اتــش بــازی دســتی ‪،‬توســط فرزنــدان خــودداری کــرده و نظــارت بــر موضــوع را جــدی بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬از قــراردادن ظــروف تحــت فشــار ازجملــه کپســول‪ ،‬اســپری‪ ،‬حشــره کش هــا و‪ ...‬بــرروی اتــش جــدا‬ ‫خــودداری نمائید‪.‬‬ ‫‪ .3‬مـــراقب رفتـــارهای خطـــرناک و نـــاهنجار افـــراد بوده و در صورت لزوم مراتب را به واحدهای گشت‬ ‫انتظامــی و یــا پلیــس ‪ 110‬اطــاع دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬شهروندان در صورت مشاهده فروش مواد محترقه‪ ،‬می توانند مراتب را به پلیس ‪ 110‬اطالع دهند‪.‬‬ ‫‪ .5‬از حضــور در بیــن افــرادی کــه مشــغول انجــام حــرکات مخاطــره امیــز و برپایــی اتــش هســتند‬ ‫خــودداری کنیــد بــه یــاد داشــته باشــید بســیاری از مصدومــان ایــن شــب تماشــاگران هســتند‪.‬‬ ‫سرمایه گذار جدیدِ پتروشیمی‬ ‫در راه گلستان‬ ‫در نتیجــه تعامــل و همــکاری دو قــوه قضاییــه و مجریــه؛ پــروژه پتروشــیمی گلســتان‪ ،‬در‬ ‫مســیر تکمیــل و راه انــدازی قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬پــس از پیگیــری هــای قضایــی بــرای رفــع مشــکل‬ ‫پتروشــیمی گلســتان‪ ،‬رئیــس جمهــور هــم در ســفر چنــد روز پیــش هیئــت دولــت بــه‬ ‫گلســتان ‪ ،‬دســتور ویــژه بــه وزیــر نفــت بــرای راه انــدازی پتروشــیمی گلســتان صــادر کــرد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬مرتضــی شــاه میرزایی معــاون وزیرنفــت و مدیــر عامــل‬ ‫شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ‪ ،‬در تمــاس تلفنــی اعــام کــرد بــا دســتور وزیــر نفــت‬ ‫تــا پایــان اســفند یــک شــرکت ســرمایه گــذار کــه اهلیــت الزم بــرای اجــرای طــرح هــای‬ ‫پتروشــیمی دارد بــرای مذاکــره و تکمیــل ایــن طــرح بــه دادگســتری گلســتان معرفــی‬ ‫و راهــی اســتان مــی شــود ‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬تکاپــو بــرای راه انــدازی دوبــاره پتروشــیمی گلســتان ‪ 25‬اذرمــاه‬ ‫امســال بــا دســتور ویــژه رئیــس قــوه قضاییــه در ســفر بــه اســتان گلســتان اغــاز شــد و بــه‬ ‫ایــن ترتیــب در کمتــر از ســه مــاه بــا تعامــل و هماهنگــی قــوه قضاییــه و قــوه مجریــه‪،‬‬ ‫طــرح پتروشــیمی گلســتان کــه از ‪ 15‬ســال پیــش تاکنــون بــر زمیــن مانــده اســت ‪ ،‬در‬ ‫مســیر تکمیــل و راه انــدازی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬هفتــه گذشــته بــود کــه در پــی دســتور رئیــس‬ ‫قــوه قضاییــه و پیگیــری دادگســتری گلســتان‪ ،‬معــاون وزیــر نفــت نظــر هیئــت کارشناســی‬ ‫بــرای بررســی راهکارهــای راه انــدازی پتروشــیمی گلســتان را در نامــه رســمی بــه رئیــس‬ ‫کل دادگســتری اســتان گلســتان اعــام کــرد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬در ایــن نامــه معــاون وزیــر نفــت دو راهــکار اجرایی بــرای راه اندازی‬ ‫پتروشــیمی گلســتان اعالم کرد که انتخاب ســرمایه گذار جدید یکی از این راهکارها بود‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬بخــش مربــوط بــه دســتگاه قضایــی هــم ‪ ،‬بحــث خلــع یــد‬ ‫ســرمایه گذار فعلــی اســت کــه بــا اختیــارات ویــژه ای کــه رئیــس قــوه قضاییــه بــه رئیــس‬ ‫کل دادگســتری اســتان تفویــض کردنــد مــا در ایــن زمینــه امادگــی داریــم و بــه محــض‬ ‫ورود ســرمایه گــذار جدیــد ایــن اقــدام انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫پتروشــمی گلســتان بیــش از ‪ ۹۰‬هــزار ســهامدار دارد کــه از طریــق پذیــره نویســی در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۸۴‬ســهامدار ایــن شــرکت شــدند‪.‬‬ ‫این پروژه طی ‪ 15‬سال گذشته فقط ‪ 20‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته است ‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 13‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 90‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 4 UV‬از ‪10‬‬ ‫ابر صبحگاهی همراه با افتاب عصرگاهی‪ .‬بیشینه ‪13‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال غرب و متغیر‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬اسفند‬ ‫گرگان‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬اسفند ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪501‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫شهروندان گنبدی صرفه جویی کنند‬ ‫مدیر امور اب و فاضالب منطقه گنبدکاووس گفت‪ :‬در روزهای پایانی سال و تعطیالت نوروز شهروندان‬ ‫گنبــدی در صــورت تــداوم مصــرف افزایشــی اب بـ ه طــور قطع با قطعی اب مواجه خواهند شــد‪.‬‬ ‫حســین ســعیدی راد اظهارداشــت‪ :‬بــا وجــود قرارداشــتن در فصــل زمســتان ایــن روزهــا بــا توجــه بــه‬ ‫افزایــش مصــرف مــردم بــرای شســت و شــو و نظافــت خانه هــا و حجــم فعلــی مخــازن ذخیــره اب‬ ‫اشــامیدنی گنبــدکاووس ‪ ۳۵‬هــزار متــر مکعــب اســت و حجــم اب کاهــش چشــمگیری یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اب شــرب فقــط بــرای مصــارف ضــروری ماننــد پخــت غــذا‪ ،‬نوشــیدن و اســتحمام‬ ‫اســت از مــردم خواســت از ایــن اب بــرای شستشــوی فــرش‪ ،‬قالــی‪ ،‬موکــت و ماشــین اســتفاده نکننــد و‬ ‫انجــام ان را بــه قالــی شــویی و کارواش بســپارند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در صــورت لــزوم مــردم انجــام شستشــوهای معمــول اخــر ســال زمــان ان را بــه یــک روز‬ ‫و یــا چنــد ســاعت مانــده بــه اغــاز ســال تحویــل موکــول نکننــد چــرا کــه ان زمــان مصــرف اب بــه اوج خــود‬ ‫رســیده و احتمــال قطعــی افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫ســعیدی راد گفــت‪ :‬در پیــک مصــرف مجمــوع اب اشــامیدنی مــورد نیــاز شهرســتان ‪ ۸۳۳‬لیتــر درثانیــه‬ ‫اســت کــه ‪ ۴۸۰‬لیتــر در ثانیــه تامیــن شــده و ‪ ۳۵۳‬لیتــر در ثانیــه کمبــود داریــم‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب گنبــدکاووس افــزود‪ :‬همچنــان در فصــل زمســتان بــرای مدیریــت حجــم‬ ‫ذخیــره اب مخــازن شـب ها تعــداد پمپ هــا را کــم می کنیــم در غیــر ایــن صــورت مــردم گنبــدکاووس هم‬ ‫اینــک هــم هماننــد فصــل تابســتان بــا قطعــی اب درگیــر می شــوند‪.‬‬ ‫رییــس امــور اب و فاضــاب گنبــدکاووس افــزود‪ :‬بایــد ‪ ۱۸‬حلقــه چــاه اب جدیــد بــرای رفــع کمبــود اب‬ ‫شــرب حفــر شــود کــه نیــاز اعتبــاری ان ‪ ۸۰۰‬میلیــارد ریــال اســت ضمــن اینکــه عملیــات حفــر ‪ ۶‬حلقــه ان‬ ‫شــروع شــده اســت‪.‬‬ ‫ســعیدی راد ادامــه داد‪ :‬هــم اکنــون بــه ‪ ۱۸‬روســتا بــه ســبب کمبــود منابــع تامیــن اب بــا تانکــر و بــه‬ ‫صــورت ســیار ابرســانی می شــود و درصــد برخــورداری مناطــق روســتایی گنبــدکاووس ‪ ۶۰‬درصد اســت که‬ ‫از میانگیــن اســتانی و کشــوری بــه ترتیــب ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۴‬درصــد پاییــن تــر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای تکمیــل مجتمــع ابرســانی فجــر گنبــدکاووس کــه عملیــات اجرایــی ان از ‪ ۲‬دهــه قبــل‬ ‫بــرای تامیــن اب شــرب تعــدادی از روســتاها شــروع شــده و اکنــون فقــط ‪ ۲۷‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی‬ ‫دارد‪ ۱۲ ،‬هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب و فاضــاب گلســتان هــم بــا توجــه بــه انجــام خانــه تکانــی پایــان ســال از مــردم‬ ‫خواســت در مصــرف اب صرفــه جویــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــرج حیدریــان گفــت‪ :‬روزهــای پایانــی اســفند‪ ،‬ســنت کهــن خانــه تکانــی انجــام و مصــرف اب به طــور‬ ‫قابــل توجهــی افزایــش می یابــد بنابــر ایــن بــا توجــه بــه محدودیت منابع ابی در اســتان‪ ،‬شــهروندان باید‬ ‫از هــدر رفــت اب و اســتفاده بــی رویــه از ایــن نعمــت خــدادادی جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫وی از امادگــی بــرای ابرســانی بــه مشــترکان در شــهرها و روســتاهای گلســتان در روزهــای پایانــی ســال‬ ‫خبــر داد و افــزود‪ :‬تمامــی تمهیــدات الزم بــرای ابرســانی بــه مــردم شــریف اســتان اندیشــیده شــده امــا‬ ‫در صــورت نبــود مدیریــت صحیــح مصــرف اب ممکــن اســت بــا مشــکل کاهــش فشــار در شــبکه توزیــع‬ ‫و یــا قطــع اب مواجــه شــوند‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫خودروی سرقتی به مالکش‬ ‫تحویل داده شد‬ ‫دستگیری سارق با ‪ 48‬فقره‬ ‫سرقت در گرگان‬ ‫اعتراف به ‪ 160‬فقره سرقت‬ ‫در گرگان‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از کشــف یک‬ ‫دســتگاه خــودروی پرایــد ســرقتی در حوالــی شهرســتان بجنورد‬ ‫‏خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب وکاراز پایگاه خبری پلیس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫«محمــد گل محمــدزاده» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی اعــام‏خبــری مبنــی بــر ســرقت یــک دســتگاه خــودروی پرایــد‬ ‫بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی‬ ‫موفــق شــدند خــودروی مســروقه را بــه صــورت بالصاحــب ‏در‬ ‫حوالــی شــهر بجنــورد کشــف کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬خــودرو درنهایــت بعــد از‬ ‫هماهنگی هایانجام شــده بــه مالباختــه تحویــل داده شــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫اقدامــات پلیســی بــا جدیــت بــرای دســتگیری ســارق ادامــه دارد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در پایــان ضمــن تشــکر و قدردانــی از‬ ‫تالشــبی وقفه همــکاران‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا هرگونــه مــوارد‬ ‫‏مشــکوک راســریعاًباتلفن ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «فــرزاد تاجــره» در‬ ‫گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بدبنــال اعــام‬ ‫مرکــز ‪ 110‬مبنــی بــر تخریــب یــک دســتگاه خودپــرداز و ســرقت وجــه نقد‬ ‫در یکــی از روســتاهای گــرگان‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار‬ ‫مامــوران پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از یکســری اقدامــات تخصصــی و بررســی‬ ‫تصاویــر دوربیــن هــای مــدا ربســته ســارق را شناســایی و پــس از‬ ‫هماهنگــی قضائــی وی را در مخفیگاهــش دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬متهــم در‬ ‫تحقیقــات مقدماتــی عــاوه بــر تخریــب و ســرقت از دســتگاه‬ ‫خودپــرداز بــه ‪ 47‬فقــره ســرقت اماکــن دولتــی و کابل بــرق در گرگان‬ ‫اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره بــا بیــان اینکــه متهــم در پوشــش مامــور اداره بــرق‬ ‫اقــدام بــه ســرق کابــل در روســتاها مــی کــرده‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬برابر اعالم‬ ‫کارشناســان ارزش امــوال مســروقه توســط متهــم بیــش از ‪ 17‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه دســتگیری ‪ 5‬مالخــر در ایــن‬ ‫عملیــات‪ ،‬گفــت‪ :‬متهمــان پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســردار «ســعید دادگــر» در‬ ‫گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بدنبــال وقــوع‬ ‫چندیــن فقــره ســرقت کابــل بــرق در گــرگان‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در‬ ‫دســتورکار پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بررســی هــای تخصصــی پلیــس اغــاز شــد و مامــوران حین‬ ‫گشــت زنــی هدفمنــد در نقــاط جــرم خیــز بــه یــک دســتگاه پــژو پــارس‬ ‫مشــکوک و طــی عملیاتــی ان را متوقــف کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا اشــاره بــه کشــف مقادیــر زیــادی کابــل‬ ‫مســروقه از خــودرو متهــم‪ ،‬گفــت‪ :‬متهــم در تحقیقــات پلیــس بــه ‪160‬‬ ‫فقــره ســرقت ســیم و کابــل بــرق در گــرگان بــا همدســتی ‪ 3‬نفــر دیگــر‬ ‫اقــرار کــرد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر بــا اشــاره بــه دســتگیری همدســتان متهــم در عملیاتــی‬ ‫موفقیــت امیــز‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســارقان پــس از تشــکیل پرونــده بــه‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫درامدهای خراسان شمالی‬ ‫امسال حدود ‪ ۷۹‬درصد رشد داشت‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امســال هشــت هــزار و ‪۵۶۱‬‬ ‫میلیــارد ریــال درامــد در اســتان دریافــت شــد کــه نســبت بــه ســال گذشــته حــدود ‪ ۷۹‬درصــد‬ ‫رشــد داشــت‪.‬‬ ‫مجیــد درخشــانی اظهــار داشــت‪ ۶ :‬هــزار و ‪ ۸۸۸‬میلیــارد ریــال مبلــغ مصــوب درامــد ایــن‬ ‫اســتان در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــود کــه هشــت هــزار و ‪ ۵۶۱‬میلیــارد ریــال بیــش از مبلــغ مصــوب‬ ‫دریافــت شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی؛ ســال گذشــته چهــار هــزار و ‪ ۷۹۴‬میلیــارد ریــال درامــد از محــل مالیــات و ســایر‬ ‫درامدهــا دریافت شــد‪.‬‬ ‫درخشــانی بــا بیــان اینکــه ‪ ۹۰‬درصــد از ایــن درامدهــا از محــل مالیــات دریافــت شــده اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬هشــت هــزار و ‪ ۲۳۲‬میلیــارد ریــال از ایــن درامدهــا از محــل مالیــات شــرکت هــای‬ ‫غیردولتــی‪ ،‬بردرامــد‪ ،‬برثــروت و بــرکاال و خدمــات بدســت امــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مابقــی ایــن درامدهــا نیــز شــامل ‪ ۳۲۹‬میلیــارد و ‪ ۴۹۳‬میلیــون ریــال از محــل‬ ‫درامدهــای انحصــارات و مالکیــت دولــت‪ ،‬درامدهــای خدمــات و فــروش کاال‪ ،‬درامدهــای‬ ‫حاصــل از جرائــم و خســارات و درامدهــای متفرقــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی خراســان شــمالی؛ شــرکت هــای پتروشــیمی‬ ‫بجنــورد‪ ،‬الومینــای جاجــرم و لولــه گســتر اســفراین بیشــترین پرداختــی مالیــات را در اســتان‬ ‫دارنــد و اصنــاف نیــز بــا وجــود شــرایط کرونایــی حــدود چهــار درصــد و کمتریــن میــزان پرداختــی‬ ‫مالیــات را داشــته اند‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه ‪۴۴‬درصــد از ایــن جمعیــت در روســتاها‬ ‫ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫‏هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏ اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای‬ ‫شــماره ‪ - 1400 – 4986‬مــورخ ‪ 1400/11/30‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400-163‬موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات‬ ‫‏مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم مریــم حصــاری فرزنــد امامقلــی بشــماره شناســنامه ‪ 8‬صــادره ازبجنــورد در ششــدانگ یــک بــاب‏ســاختمان بــه مســاحت ‪ 378‬متــر مربــع از پــاک ‪ 2559‬فرعــی از ‪ 164‬اصلــی واقــع در اراضــی حصــار بخــش دو‬ ‫بجنــورد خریــداری‏از مالــک رســمی اقــای نوراللــه یکتــا فرزنــد محمــد محرزگردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‏‏‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از‏تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ‏تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/12/22 :‬‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول‏اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1400/12/07 :‬‬ ‫‏‬ ‫‏‏ احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫‏ هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 1400/12/02 - 1400 –5061‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400-43‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‏ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض‏متقاضی‬ ‫خانــم فرزانــه ریحانــی فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه ‪ 647‬صــادره ازبجنــورد در ششــدانگ یــک بــاب تاسیســات گلخانــه بــه‏مســاحت ‪ 2183.50‬متــر مربــع از پــاک ‪ 358‬فرعــی از ‪ 125‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه عزیــز بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک‬ ‫‏رســمی اقــای براتعلــی ریحانــی فرزنــد علــی اکبــر محرزگردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‏اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانند‬ ‫از تاریــخ انتشــار‏اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‏‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضای مــدت مذکورو‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/12/22 :‬‏‏ احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض طبــق‏مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1400/12/07 :‬‬ ‫اگهــی اراء هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏در اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه اجرائــی قانــون یــاد شــده اســامی افــرادی کــه اســناد عــادی یــا رســمی انــان‬ ‫در هیــات‏مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک بجنــورد مــورد رســیدگی و تاییــد قــرار گرفتــه جهــت اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‏روز در دو نشــریه اگهــی هــای ثبتــی ( کثیــر االنتشــار و محلــی ) بشــرح ذیــل اگهــی مــی گــردد ‏‪:‬‬ ‫‏‪-1‬‏ششــدانگ یکبــاب منــزل مســکونی از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بــه مســاحت ‪ 139.40‬متــر مربــع‏ابتیاعــی اقــای عبدالکریــم یزدانــی از محــل مالکیــت ثبتــی حســینقلی علــی ابــادی فرزنــد عباســقلی برابــر رای شــماره ‪ 4984‬‏‏– ‪ 1400‬مــورخ‬ ‫‪ 1400/11/30‬کالســه ‪ 1400 – 406‬هیــات‏‏‪-2‬‏ششــدانگ یکبــاب منــزل مســکونی از پــاک ‪ 1268‬فرعــی از ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بــه مســاحت ‪178.65‬‏مترمربــع ابتیاعــی خانــم طوطــی افشــین از محــل مالکیــت ثبتــی اراز محمــد افشــین فرزنــد‬ ‫‏‏‪ -3‬ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان از پــاک ‪ 155‬اصلــی اراضــی کهنــه کنــد بــه مســاحت ‪ 187.50‬متــر مربــع‏ابتیاعــی اقــای موســی یزدانــی از محــل‬ ‫دولــت مــراد برابــر رای شــماره‏‏‪ 1400-54970‬مــورخ ‪ 1400/11/30‬کالســه ‪ 1400 – 403‬هیــات ‏‏‬ ‫مالکیــت ثبتــی جلیــل باغچقــی فرزنــد بــوداغ برابــر رای شــماره ‪1400 – 4977‬‏مــورخ ‪ 1400/11/30‬کالســه ‪ 1400 – 434‬هیــات‏‏‪-4‬‏ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان از پــاک ‪ 155‬اصلــی اراضــی کهنــه کنــد بــه مســاحت ‪ 187.50‬متــر مربــع‏ابتیاعــی‬ ‫خانــم ســمیرا محمــدی از محــل مالکیــت ثبتــی جلیــل باغچقــی فرزنــد بــوداغ برابــر رای شــماره ‪ 1400 – 4978‬مــورخ‏‏‪ 1400/11/30‬کالســه ‪ 1400 – 433‬هیــات‏‏‪-5‬‏ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب منــزل مســکونی از پــاک ‪ 1098‬فرعــی از ‪ 155‬اصلــی اراضــی‬ ‫کهنــه کنــد بــه‏مســاحت ‪ 189.60‬متــر مربــع ابتیاعــی اقــای امیــد نودهــی از محــل مالکیــت ثبتــی جــواد و ســهیال و فاطمــه و ســارا شــهرت‏همگــی اســماعیل ابــادی و ســکینه طاهــر برابــر رای شــماره ‪ 1400 – 4979‬مــورخ ‪ 1400/11/30‬کالســه ‪1400 – 299‬‏هیــات‬ ‫‏‏‪-6‬‏ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب منــزل مســکونی از پــاک ‪ 1098‬فرعــی از ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد‏بــه مســاحت ‪ 189.60‬متــر مربــع ابتیاعــی اقــای نــوروز علــی چتــر اذر از محــل مالکیــت ثبتــی جــواد و ســهیال و فاطمــه و‏ســارا شــهرت‬ ‫همگــی اســماعیل ابــادی و ســکینه و طاهــر برابــر رای شــماره ‪ 1400 – 4981‬مــورخ ‪ 1400/11/30‬کالســه ‏‏‪1400 - 301‬هیــات‏لــذا بدیــن وســیله بــه فروشــندگان و مالکیــن مشــاعی و اشــخاص ذینفــع در ارای اعــام شــده ابــاغ مــی گــردد چنانچــه‏اعتراضــی دارنــد‬ ‫بایــد از تاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه‏اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد معترضیــن بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت‏بــه تقدیم دادخواســت بــه دادگاه‬ ‫عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهنــد در‏صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه‏ننمایــد اداره ثبت مبادرت به صدور ســند‬ ‫خواهــد نمــود ضمنــا صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه‏نخواهــد بــود ‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/12/07 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪400/12/22 :‬‏‪ 1‬احمــد اصغــری شــیروان – رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک ناحیــه دو بجنــورد‏‬ ‫‏‬ ‫مبارزه با مفاسد اقتصادی‬ ‫در کنار مسائل مهم‬ ‫مملکت!‬ ‫ایــن روز هــا یکــی از مســائلی کــه کمــی نگــران کننــده‬ ‫شــده اســت موضــوع مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی‬ ‫اســت تــا جایــی کــه مســئولین را مجبــور پیگیــری صــدور‬ ‫مجــوز الکترونیــک نمــوده اســت! البتــه همانگونــه کــه‬ ‫مســتحضرید مســائل مهمتــری در مملکــت وجــود ‪.‬دارنــد‬ ‫کــه باعــث مــی شــوند پرداختــن بــه ایــن مســائل بــا اکــراه‬ ‫انجــام شــود؛ موضوعاتــی نظیــر تتــوی مشــترک خانــم‬ ‫بازیگــر و خواننــده زیــر زمینــی‪ ،‬فــوت یــا خودکشــی خانــم‬ ‫بازیگــر‪ ،‬سانســور روســری خانــم بازیگــر و موضوعاتــی از‬ ‫ایــن دســت کــه هــر روز تیتــر برخــی روزنامــه هســتند‪.‬‬ ‫امــا بــا ایــن وجــود مفاســد اقتصــادی هــم در زونکــن‬ ‫کار هــای در دســت اقــدام دولــت جــای خــود را دارد و‬ ‫دولتمــردان در خصــوص مبــارزه بــا ان گام هــای بلنــدی‬ ‫را برداشــته انــد کــه برگــزاری همایــش یکــی از انهاســت!‬ ‫هــر چنــد دوســتان در برداشــتن گام هــای بعــدی نیــاز بــه‬ ‫راهنمایــی یــا پیشــنهادات سوفســطایی و فلــک فرســای‬ ‫حقیــر ندارنــد‪ ،‬ولــی چــه کنیــم کــه مــا بــه ارائــه بســته هــای‬ ‫پیشــنهادی عــادت کــرده ایــم‪ .‬و امــا پیشــنهادات مــا ‪...‬‬ ‫الف) استفاده از شوک درمانی‬ ‫« اخیــرا ً محققــان زحمــت کشــیده انــد و نوعــی دســتبند‬ ‫طراحــی کرده انــد کــه بــا اســتفاده از ولتــاژ بــا امپــر پائیــن و‬ ‫شــوک درمانی‪ ،‬از پرخــوری افــراد جلوگیــری می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫دســتبند کــه ‪ Pavlok‬نــام دارد یــک مربــی اختصاصــی‬ ‫اســت کــه بــا اســتفاده از شــوک الکتریکــی بــا پرخــوری‬ ‫مقابلــه کــرده و افــراد را بــه داشــتن عــادات غذایــی و‬ ‫ورزشــی خــوب تشــویق می کنــد‪ .‬شــوک الکتریکــی ایــن‬ ‫دســتبند در حــد دو میلی امپــر اســت کــه بــه هیــچ عنــوان‬ ‫دردنــاک نیســت‪ .‬ایــن دســتبند در طــول روز حــرکات فــرد‬ ‫را رهگیــری کــرده و در هنــگام غــذا خــوردن‪ ،‬بــا اعمــال‬ ‫شــوک های خفیــف الکتریکــی‪ ،‬از غــذا خــوردن بی فکــر‬ ‫جلوگیــری کــرده و مغــز را بــرای محــدود کــردن پرخــوری‬ ‫تربیــت می کنــد‪( ».‬بــه نقــل از جرایــد) اینکــه تکنولــوژی در‬ ‫خدمــت ســامت مــردم قــرار گرفتــه اســت خــوب اســت‪،‬‬ ‫ولــی مــی تــوان از ایــن دســت تکنولــوژی هــا بــرای کنتــرل‬ ‫مفاســد اقتصــادی نیــز بهــره گرفــت‪ .‬فلــذا پیشــنهاد‬ ‫مــی شــود بــه منظــور صیانــت از امــوال عمومــی‪ ،‬از ایــن‬ ‫دســتبندها در مقیــاس وســیع از چیــن وارد شــود و بــه‬ ‫افــرادی کــه دوســتان صــاح مــی داننــد(!)‪ ،‬بــه صــورت‬ ‫مســالمت امیــز وصــل کــرد تــا بــا اعمــال شــوک هــای‬ ‫خفیــف مغــز ایشــان را بــرای محــدود کــردن رانــت خــواری‪،‬‬ ‫زمیــن خــواری‪ ،‬جنــگل خــواری‪ ،‬بیابــان خــواری‪ ،‬دریــا‬ ‫خــواری‪ ،‬موقوفــه خــواری‪ ،‬ویــژه خــواری و ‪ ...‬تربیــت کنــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد ممکــن اســت بــا توجــه بــه ضخامــت پوســت بــدن‬ ‫برخــی از ایــن عزیــزان شــوک بــا دو میلــی امپــر‪ ،‬قلقلــک‬ ‫هــم محســوب نشــود‪ ،‬ولــی بــرای دســت گرمــی خــوب‬ ‫اســت و در اینــده مــی تــوان در صــورت صالحدیــد ولتــاژ‬ ‫را کمــی باالتــر برد!‬ ‫ب) مبارزه فرهنگی با مفاسد اقتصادی‪:‬‬ ‫بالشــک یکــی از دالیــل گســترش فســاد اقتصــادی در‬ ‫کشــور وجــود برخــی تعابیــر و ضــرب المثــل ها در خصوص‬ ‫پــول مــی باشــد‪ .‬وقتــی از چهــارم ابتدایــی بــه بچــه هــا‬ ‫القــاء مــی کنیــم کــه پــول مثــل چــرک کــف دســت اســت‬ ‫یــا پــول علــف خــرس اســت‪ ،‬قطــع بــه یقیــن ایــن افــراد در‬ ‫بزرگســالی توجهــی بــه پــول و مقــوالت مــادی نخواهنــد‬ ‫داشــت و عــده ای فرصــت طلــب‪ ،‬بــا اســتفاده از ایــن‬ ‫رویکــرد بــه جمــع اوری مــال و ثــروت ان هــم در مقیــاس‬ ‫« هــزار هــزار میلیــارد» و باالتــر اقــدام مــی کننــد‪ .‬فلــذا‬ ‫جــا دارد دوســتان در فرهنگســتان زبــان دســت بجنباننــد‬ ‫و بــه خلــق ضــرب المثــل هــای جدیــد روی بیاورنــد تــا ایــن‬ ‫بــی توجهــی بــه زخــارف دنیــا باعــث تلنبــار شــدن ثــروت در‬ ‫همیــان عــده ای دیگــر نشــود!‬ ‫او میکرون‬ ‫در کمین‬ ‫کودکانمان است‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪501‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬سارا شهیدی‬ ‫چگونه مهربان باشیم؟‬ ‫مهربان بودن شــیوه ای حیاتی برای معنا بخشــیدن به‬ ‫زندگــی خــود مــا و البتــه زندگــی دیگــران اســت‪ .‬مهربــان‬ ‫ط بهتر و داشــتن شــفقت بیشــتر‬ ‫بــودن بــه برقــراری ارتبا ِ‬ ‫کمــک می کنــد و بــه مــا امــکان می دهــد بــه عنــوان‬ ‫نیرویــی مثبــت در زندگــی دیگران اثــر بگذاریم‪ .‬مهربانی‬ ‫ریشــه های عمیقــی درون انســان دارد و در حالــی کــه‬ ‫برخــی ذاتــا مهرباننــد‪ ،‬انتخــاب همیشــه بــا ماســت کــه‬ ‫هــر وقــت بخواهیــم مهربانــی را در وجودمــان پــرورش‬ ‫دهیــم‪ .‬بــرای اینکــه بدانیــم چگونــه مهربــان باشــیم‬ ‫در ایــن مقالــه‪ ،‬تحــت ســه عنــوان کلــی مطالبــی را بــا‬ ‫هــم مــرور می کنیــم‪ .‬بخــش اول بــه پــرورش دیــدگاه‬ ‫مهربانان ـه ‪ ،‬بخــش دوم بــه پــرورش صفــات مهربانانــه‬ ‫و نهایتــا بخــش ســوم بــه تمرین هــای عملــی پــرورش‬ ‫مهربانــی اختصــاص دارد‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪500‬‬ ‫‪ .۴‬شنونده ی ماهری باشید‬ ‫در زمانــه ی پرســرعت مــا‪ ،‬کــه عجلــه و مشــغولیت‬ ‫داشــتن ارزش شــناخته می شــود‪ ،‬و قطع کردن صحبت‬ ‫دیگــران چــون خیلی ســرتان شــلوغ اســت یــا باید خیلی‬ ‫ســریع جایــی باشــید کاری معمــول اســت‪ ،‬گــوش دادن‬ ‫ســخت تر از چیــزی اســت کــه بــه نظــر می ایــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال تکــرار عبــارت «ســرم شــلوغ اســت‪ ».‬بهانــه ی‬ ‫خوبــی بــرای تــرک مهربانــی نیســت‪ .‬وقتــی بــا کســی‬ ‫حــرف می زنیــد‪ ،‬تمریــن کنیــد کــه بــا هم ـه ی وجودتــان‬ ‫بــه او گــوش بســپارید و تــا زمانــی کــه بیــان تفکــرات و‬ ‫داســتانش بــه اتمــام برســد واقعــا بــه او توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫گــوش دادن بادقــت‪ ،‬برقراری تماس چشــمی‪ ،‬اجتناب‬ ‫از هرچــه ممکــن اســت در ایــن میانــه حواس تــان را‬ ‫پــرت کنــد و اختصــاص زمانــی از روزتــان بــه یــک نفــر‪،‬‬ ‫بزرگ تریــن مهربانــی ای اســت کــه می توانیــد انجــام‬ ‫دهیــد‪ .‬پیــش از اینکــه بــا جواب هــای از قبــل امــاده‬ ‫حرفــی بزنیــد یــا صحبــت کســی را قطــع کنیــد بــرای‬ ‫دریافــت کامــل انچــه گفته انــد زمــان صــرف کنیــد‪ .‬بــه‬ ‫دیگــری نشــان دهیــد کــه شــرایط منحصربه فــردی را‬ ‫کــه در ان قــرار دارد درک می کنیــد و انجــا هســتید کــه‬ ‫حرف هایــش را بشــنوید‪.‬‬ ‫شــنونده ی ماهــر بــودن بــه معنــای این نیســت کــه باید‬ ‫در حــل مشــکل هــم عالــی باشــید‪ .‬گاهی بهتریــن کاری‬ ‫کــه می توانیــد انجــام دهیــد فقــط داشــتن گوشــی بــرای‬ ‫شــنیدن اســت بــا علــم بــه اینکــه نمی دانیــد او بایــد چــه‬ ‫کاری انجــام دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬خوشبین باشید‬ ‫شــادمانی‪ ،‬لــذت و قدرشناسـی ای کــه در ذات مهربانــی‬ ‫وجــود دارد بــه شــما امــکان می دهــد خوبی هــای‬ ‫دیگــران و دنیــا را ببینیــد‪ .‬شــما را قــادر می ســازد از میــان‬ ‫چالش هــا‪ ،‬ناامیدی هــا و بی رحمی هایــی کــه می بینیــد‬ ‫یــا تجربــه می کنیــد بگذریــد و بــه طــور مــداوم باورتــان را‬ ‫بــه انســانیت بازســازی کنیــد‪ .‬حفــظ نگــرش مثبــت باعث‬ ‫می شــود کارهــای مهربانانــه بــا لــذت و شــعف حقیقــی‬ ‫انجــام شــوند تــا اینکــه صرفــا کاری از ســر انجــام وظیفــه‬ ‫باشــند‪ .‬همچنین شــوخ طبعی موجب می شــود خودتان‬ ‫را بیــش از حــد جــدی نگیریــد و بــا لحظــات متضــاد و‬ ‫متناقــض زندگــی بــا ایمانــی مثبــت رو ب ـه رو شــوید‪.‬‬ ‫نگــرش مثبــت داشــتن همیشــه کار راحتــی نیســت بــه‬ ‫خصــوص اگــر روز نکبت بــاری را از ســر گذرانــده باشــید‪.‬‬ ‫امــا هــر فــرد بــا تمریــن کافــی‪ ،‬تمرکــز بــر نــکات مثبــت‬ ‫بــه جــای نــکات منفــی‪ ،‬فکــر کــردن بــه اتفاقــات مثبــت‬ ‫اینــده و زندگـی ای کــه شــادی ان افزون تــر از غم هایــش‬ ‫باشــد‪ ،‬می توانــد مثبت اندیشــی خــود را تقویــت کنــد‪.‬‬ ‫جالــب اینکــه دیــدن وجـه ِ روشــن زندگــی حتی یــک ریال‬ ‫هــم خــرج نــدارد‪.‬‬ ‫خوشــبین بــودن و حفــظ مثبت اندیشــی نــه تنهــا‬ ‫ذهنیــت شــما را بــرای مهربانــی اماده تــر می کنــد بلکــه‬ ‫بــرای اطرافیــان شــما نیــز لذت بخــش اســت‪ .‬اگــر بیشــتر‬ ‫زمان تــان را بــه شــکایت کردن بگذرانید اوردن شــادمانی‬ ‫بــه جمــع اطرافیان تــان کار ســخت تری می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬دوستانه رفتار کنید‬ ‫ادم هــای مهربــان گرایــش بــه رفتارهــای دوســتانه دارند‪.‬‬ ‫دوســتانه رفتــار کــردن بــه معنــی ایــن نیســت کــه انهــا‬ ‫اجتماعی تریــن ادم هــای جمــع هســتند‪ ،‬بلکــه ســعی‬ ‫می کننــد ادم هــای جدیــد را بشناســند و بــه انها احســاس‬ ‫راحتــی بدهنــد‪ .‬اگــر ادم جدیــدی در محــل تحصیــل یــا‬ ‫کارتــان می بینیــد می توانیــد ســر صحبــت را بــاز کنیــد‪،‬‬ ‫برایــش از رویه هــای موجــود انجــا بگوییــد و حتــی بــه‬ ‫دورهمی هــای اجتماعــی دعوتــش کنیــد‪ .‬حتــی اگــر ادم‬ ‫چنــدان اجتماعـی ای نیســتید تنهــا یــک لبخنــد و برقــراری‬ ‫ارتباطــی کوتــاه بســیار کمــک می کنــد کــه دوســتانه تر بــه‬ ‫نظــر برســید‪ .‬ایــن مهربانــی شــما پنهــان نخواهــد مانــد‪.‬‬ ‫ادم هایــی کــه دوســتانه رفتــار می کننــد مهرباننــد زیــرا‬ ‫از دیگــران انتظــار بهترین هــا را دارنــد‪ .‬انهــا بــا ادم هــای‬ ‫جدیــد و دوستان شــان بــه طریقــی مشــابه صحبــت‬ ‫می کننــد‪ ،‬بــه شــیوه ای دوست داشــتنی و اطمینان بخش‬ ‫کــه موجــب می شــود دیگــران احســاس راحتــی کننــد‪.‬‬ ‫اگــر بــه طــور طبیعــی ادم خجالتــی ای هســتید الزم‬ ‫نیســت خودتــان را بــه کلــی تغییــر بدهیــد‪ .‬بــرای‬ ‫مهربــان بــودن بــا مــردم می توانیــد بــه انهــا توجــه کنیــد‪،‬‬ ‫احوال شــان را بپرســید و نشــان بدهیــد کــه بــه انهــا‬ ‫عالقــه داریــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫چگونه زندگی با معناتری داشته باشیم؟‬ ‫سرویس اموزش‪-‬نیلوفر شهدوست‬ ‫هــر گاه صحبــت از توســعه ی فــردی و بهبــود زندگــی بــه شــکلی‬ ‫بامعناتــر می شــود‪ ،‬همــه ی مــا حرف هــای بســیاری بــرای‬ ‫گفتــن داریــم‪ .‬در ایــن مواقــع مــا ماشــین های نصیحت پراکنــی‬ ‫می شــویم و بــه طــرزی روشــنفکرانه ایده هــای گوناگــون خــود‬ ‫را دربــاره زندگــی و… بــه اطــراف پرتــاب می کنیــم‪ ،‬امــا واقعیــت‬ ‫چیســت و کــدام یــک از ایــن دُر و گوهرهــای ســاطع شــده بــه‬ ‫شــکل کاربــردی و واقعــی در زندگــی و تغییــر عادت هــای روزانه ی‬ ‫خودمــان قابــل اجــرا هســتند‪ .‬بــرای مثــال اگــر کتــاب یــا مقالـه ای‬ ‫در انگیــزه دادن بــه مخاطــب خــود درســت عمــل نمی کنــد یــا‬ ‫جایــی از کار نویســنده در پرورانــدن مطلــب می لنگــد‪ ،‬پــس بهتــر‬ ‫اســت ســراغ هــر نوشــته و مطلبــی کــه می رویــم ابتــدا از خــود‬ ‫بپرســیم‪ ،‬ایــا ایــن کتــاب یــا مقالــه بــه توســعه ی فــردی و بهبــود‬ ‫عادت هــای روزانـه ی مــن کمکــی می کنــد یــا خیــر (هــر نوشــته ای‬ ‫تنهــا ‪ ۱-۵‬درصــد می توانــد روی مخاطــب خــود اثــر بگــذارد‪ ،‬پــس‬ ‫بــا مطالعـه ی بیشــتر می تــوان تعــداد بیشــتری از ایــن تغییــرات‬ ‫را بــه زندگی مــان اضافــه کنیــم؛ تغییراتــی پایدارتــر در جهــت‬ ‫بهــره وری و رضایــت از زندگــی)‪ .‬امیدواریــم ایــن مقالــه حداقــل ‪۱‬‬ ‫درصــد بــه بهبــودی زندگــی شــما کمــک کنــد‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪500‬‬ ‫‪ .۵‬نگرانی هــا و اشــتباهات تان را روی برگــه ی کوچکــی‬ ‫یادداشــت کنیــد‬ ‫هم ـه ی مــا معمــوال خــود را بــه خاطــر اشــتباهات کوچکــی کــه‬ ‫در طــول روز مرتکــب می شــویم ســرزنش می کنیــم‪ .‬گاهــی‬ ‫شــدت ایــن ســرزنش ها خیلــی زیــاد و خنــده دار اســت‪ .‬خودمــان‬ ‫را بــه گوشــه رینــگ پرتــاب می کنیــم و باقــدرت هــر چــه تمــام‪،‬‬ ‫بی رحمانــه ســعی در مغلــوب کــردن خــود داریــم‪ .‬اگــر ایــن‬ ‫رونــد ادامــه پیــدا کنــد‪ ،‬روزبــه روز بیشــتر احســاس نارضایتــی‬ ‫و ناامیــدی خواهیــم کــرد‪ .‬چنیــن تباهــی و ســیاهی زمانــی‬ ‫گریبان گیــر زندگــی مــا می شــود کــه ایده ال گــرا باشــیم‪ .‬نبایــد‬ ‫اجــازه بدهیــد موضوعــات پــوچ‪ ،‬نگرانی هــا یــا اشــتباهات مــا را‬ ‫عصبانــی کننــد یــا خودمانی تــر بگوییــم حــال مــا را بگیــرد‪.‬‬ ‫الزم نیســت در طــول یــک روز همــه ی کارهــای شــما عالــی و‬ ‫فوق العــاده باشــد‪ ،‬در حال ـی کــه اگــر بــه دنبــال فراتــر رفتــن از‬ ‫اســتانداردها بــه ســمت ایده ال ترین هــا باشــیم طبیعــی اســت‬ ‫کــه ناامیــد و افســرده می شــویم‪.‬‬ ‫می تــوان یادداشــتی تهیــه کــرد و در ان اشــتباهات و نگرانی هــا‬ ‫را نوشــت و بــا مکتــوب کــردن ایــن دل مشــغولی های منفــی‪،‬‬ ‫افــکار بــد را از خــود دور کــرد‪ .‬وقتــی یــک اشــتباه یــا نگرانــی را‬ ‫مکتــوب می کنیــم‪ ،‬حجــم زیــادی از درگیری هــای ذهنــی نامرتــب‬ ‫و افسارگســیخته ی ذهنــی را از اتــاق فرمــان بــدن یــا همــان مغــز‬ ‫دور می کنیــم و بیــرون می ریزیــم‪.‬‬ ‫پیشــنهاد کاربــردی‪ :‬افــکار منفــی را بــا نوشــتن از خــود دور ســازید‪.‬‬ ‫دفترچـه ی کوچکــی تهیــه کنیــد و از نگرانی هــای خــود بنویســید‪.‬‬ ‫تخلیــه و تفکیــک احساســات مختلــف بــه ویــژه احساســات‬ ‫منفــی مــا را از خودخــوری و ســرزنش دور می کنــد‪.‬‬ ‫– کارال هلبرت‬ ‫باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬هدی جباری‬ ‫چطور طرز فکرمان را برای غلبه‬ ‫بر چالش های زندگی‬ ‫تغییر دهیم‬ ‫اجــرای یــک برنام ـه ی روزانــه بــا هــدف ارتقــای طــرز فکــرم یکــی‬ ‫از با ارزش تریــن کارهایــی اســت کــه مــن همیشــه انجــام داده ام‪.‬‬ ‫ایــن برنامــه تنهــا یــک هــدف دارد و ان «پــرورش و ارتقــای مــداوم‬ ‫ذهنــم از طریــق مثبت اندیشــی» اســت‪ .‬ایــن برنامــه بــه مــن‬ ‫کمــک می کنــد کــه فعالیت هــای روزانــه ی خــودم را‪ ،‬علی رغــم‬ ‫تمــام پیشــامدها‪ ،‬در عالی تریــن ســطح ممکــن انجــام دهــم‪.‬‬ ‫افــراد شکس ـت خورده‪ ،‬اشــخاص بــا ذهــن مســموم و همچنیــن‬ ‫تمامــی چالش هــای روزان ـه ی زندگــی‪ ،‬توانایــی ایــن را دارنــد کــه‬ ‫رویاهــای شــما را بــه کلــی خــراب کننــد‪ .‬ایــن عوامــل می تواننــد‬ ‫امیدهایتــان و هرانچــه را کــه دوســت داریــد در ایــن دنیــا انجــام‬ ‫بدهیــد یــا در اینــده به دســت اوریــد‪ ،‬نقــش بــر اب کننــد‪ .‬زمانـی ‬ ‫کــه در ایــن وضعیــت قــرار می گیریــد‪ ،‬نمی توانیــد هیچ کــس‬ ‫دیگــری را دوســت داشــته باشــید‪ .‬ضربه هــای عمیــق روحــی‬ ‫کیفیــت تفکــر و تصمیــم گیــری درســت را در هنــگام وقــوع‬ ‫اتفاقــات بــد در زندگی تــان کاهــش می دهنــد‪.‬‬ ‫ذهن تــان را بازســازی کنیــد‪ .‬ذهــن عزیزتــان را رشــد دهیــد و بــا‬ ‫چیزهایــی کــه در اختیارتــان اســت‪ ،‬از ان محافظــت کنیــد‪ .‬تمامــی‬ ‫دســتاوردهای شــما‪ ،‬ثروت هایــی کــه به دســت خواهیــد اورد و‬ ‫همین طــور شــادی هایتان‪ ،‬از ذهن تــان سرچشــمه می گیرنــد‪.‬‬ ‫روزهایــی را به یــاد بیاوریــد کــه صبــح شــده‪ ،‬تــازه از خــواب بیــدار‬ ‫شــده اید و حــس می کنیــد حالــش را نداریــد کــه از جای تــان بلنــد‬ ‫شــوید و بــه فعالیت هــای روزانه تــان بپردازیــد؛ ایــن وضعیــت‬ ‫به خاطــر طــرز تفکــر شــما و ذهــن خســته تان اتفــاق می افتــد‪.‬‬ ‫در هــر صــورت بــا ایــن رویکــرد در انجــام تمــام امــور شکســت‬ ‫خواهیــد خــورد؛ چــون در حــال حاظــر شــما کلکســیونی از‬ ‫چالش هــا و مشــکالت هســتید‪ .‬مگــر اینکــه همــت کنیــد و ‪۲۰‬‬ ‫تــا ‪ ۳۰‬دقیقــه از وقــت روزانه تــان را بنشــینید و بــرای تغییــر طــرز‬ ‫فکرتــان برنامه ریــزی کنیــد‪.‬‬ ‫مــن در اینجــا قــدم بــه قــدم برنامـه ی چگونگــی تغییــر طــرز تفکــر‬ ‫خــودم را بــرای مقابلــه بــا چالش هــای روزانــه در اختیــار شــما‬ ‫می گــذارم‪ .‬تــا انتهــای مقالــه بــا مــن همــراه باشــید تــا بتوانیــد‬ ‫بــا توجــه بــه مســیری کــه خــودم در جهــت تدویــن ایــن برنامــه‬ ‫طــی کــرده ام‪ ،‬برنامه ریــزی شــخصی تان را انجــام دهیــد‪ .‬از ایــن‬ ‫مطلــب کمــک بگیریــد و شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫صبح زود از خواب بیدار شوید‬ ‫صبــح حداقــل دو ســاعت زودتــر از زمانــی کــه بایــد از خانــه‬ ‫خــارج شــوید‪ ،‬بیــدار شــوید‪ .‬مثــا اگــر بایــد ســاعت ‪ ۸‬صبــح در‬ ‫محــل کارتــان حاضــر باشــید‪ ،‬ســاعت ‪ ۶‬صبــح بیــدار شــوید‪ .‬بیــدار‬ ‫شــدن دو ســاعت قبــل از رفتــن بــه هــر جایــی مهــم اســت؛ چــون‬ ‫مهم تریــن دلیــل اینکــه افــراد صبــح خوبــی را اغــاز نمی کننــد‬ ‫ایــن اســت کــه هــر صبــح بــرای رفتــن بــه مقصدشــان بــا ازدحــام‬ ‫جمعیــت و عجلــه بــرای‬ ‫رفت و امــد مواجــه هســتند‪ .‬از‬ ‫طــرف دیگــر‪ ،‬یکــی از مشــکالت‬ ‫ایــن اســت کــه افــراد پیــش از‬ ‫خــارج شــدن از خانــه و وارد‬ ‫شــدن بــه دنیــای واقعــی‪،‬‬ ‫ان قــدر زمــان ندارنــد تــا بــه‬ ‫خودشــان اختصــاص دهنــد‪.‬‬ ‫پــس صبــح زود بیــدار شــوید تــا‬ ‫بتوانیــد بــه خودتــان بپردازیــد‪.‬‬ ‫در سکوت تفکر کنید‬ ‫در ایــن دوره و زمانــه و بــا‬ ‫ایــن همــه تکنولــوژی‪ ،‬انــواع‬ ‫و اقســام گجت هــا و تعهــدات ‬ ‫و مشــغولیات روزمره مــان‪ ،‬بــه‬ ‫ســختی می توانیــم زمان هایــی‬ ‫را پیــدا کنیــم و بــا خودمــان‬ ‫خلــوت کنیــم‪ .‬هیــچ زمانــی‬ ‫بــرای بی اعتنایــی بــه جهــان‬ ‫پیرامــون و فهــم احساســات‬ ‫درونی مــان بهتــر از صبــح زود‬ ‫نیســت‪ .‬همــه ی چیــزی کــه‬ ‫شــما نیــاز داریــد تقریبــا ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬دقیقــه نشســتن در جــای خلــوت‬ ‫و درک ماهیــت تمــام چیزهــای زیبایــی اســت کــه در زندگی تــان‬ ‫وجــود دارد‪ .‬در گوشــه ای خلــوت و ارام بنشــینید و بــه تمــام‬ ‫چیزهــای خوبــی کــه در زندگی تــان وجــود دارد یــا کارهایــی کــه‬ ‫می خواهیــد در اینــده انجــام بدهیــد‪ ،‬فکــر کنیــد‪ .‬مــن هــر روز‬ ‫چنــد لحظــه قبــل از خــروج از منــزل‪ ،‬بــه تمــام جزئیــات مربــوط‬ ‫بــه هــر روزم فکــر می کنــم‪ .‬از حــاالت چهــره ی مشــتریان بعــد از‬ ‫جلســات کاری‪ ،‬تــا خــوردن غذاهــای ســالم در تمــام روز‪ .‬دیــدگاه‬ ‫مــن در پیشــبرد برنامه هــای روزهــای اینــده ام تاثیرگــذار اســت و‬ ‫همین طــور موفقیتــم را امکان پذیــر می کنــد‪.‬‬ ‫یک لیست شکرگزاری تهیه کنید‬ ‫قدردانــی بهتریــن کاری اســت کــه در تمــام طــول زندگی تــان‬ ‫می توانیــد انجــام دهیــد و تهی ـه ی یــک لیســت از چیزهای ـی کــه‬ ‫می توانیــد قــدردان داشتن شــان باشــید‪ ،‬یکــی از عالی تریــن‬ ‫راه هــای قــرار دادن معنویــات در زندگــی روزمره تــان اســت‪ .‬چــه‬ ‫ی کــه‬ ‫ی کــه مــا در موقعیــت دشــواری هســتیم‪ ،‬چــه زمانــ ‬ ‫زمانــ ‬ ‫ذهن مــان خیلــی درگیــر اســت‪ ،‬اخریــن چیــزی کــه بــه ان فکــر‬ ‫می کنیــم نعمت هــا و موهبت هایــی اســت کــه خداونــد بــه مــا‬ ‫ارزانــی داشــته اســت‪ .‬هــر روز صبــح زمانــی را بــرای نوشــتن ‪ ۳‬تــا‬ ‫‪ ۵‬مــورد از چیزهایــی کــه بابت شــان شــکرگزار هســتید اختصــاص‬ ‫دهیــد ایــن کار می توانــد بــرای شــما یــک روز شــگفت انگیز و شــاد‬ ‫بســازد‪ .‬صرف نظــر از انچــه کــه شکســت یــا چالش هــای زندگــی‬ ‫بــرای روحیـه ی شــما ایجــاد می کنــد‪ ،‬شــکرگزاری و تفکــر دربــاره ی‬ ‫داشــته هایمان بهتریــن ســاح علیــه ناراحتــی اســت و باعــث‬ ‫می شــود دیگــر بــه حــال خــود تاســف نخوریــم‪.‬‬ ‫یک کتاب نشاط بخش و مثبت بخوانید‬ ‫کتــاب خوانــدن بــرای مغــز‪ ،‬مثــل ورزش کــردن بــرای بــدن اســت‪.‬‬ ‫کتابــی بخوانیــد کــه در شــما انگیــزه ایجــاد کنــد و باعــث نشــاط تان‬ ‫شــود‪ ،‬این گونــه ســوخت ذهنــی مــورد نیازتــان بــرای داشــتن طــرز‬ ‫فکــر مثبــت در تمــام طــول روز را فراهــم می کنیــد‪ .‬اینکــه مــا در‬ ‫ابتــدای روز چــه می خوانیــم یــا مشــاهده می کنیــم‪ ،‬بیشــترین‬ ‫تاثیــر را روی بقیــه روزمــان دارد‪.‬‬ ‫از قدرت فوق العاده ی کتاب های صوتی غافل نشوید‬ ‫بــه جــای گــوش دادن بــه موســیقی در حیــن رانندگــی‪ ،‬یــک کتــاب‬ ‫صوتــی مناســب گــوش بدهیــد‪ .‬گــوش دادن بــه یــک برنامــه ی‬ ‫شــنیداری الهام بخــش ‪ ،‬بــه شــما انگیــزه می دهــد‪ .‬مــا هــر روز‬ ‫زمــان زیــادی را در اتومبیل مــان‪ ،‬قطــار یــا هواپیمــا می گذرانیــم‪ .‬از‬ ‫فایل هــای شــنیداری یــا برنامه هــای اموزشــی رادیویــی می توانیــم بــه‬ ‫بهتریــن شــیوه بــرای رشــد خــود اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫در گفت وگوهایی شرکت کنید که ذهن تان را فعال می کند‬ ‫دربــاره ی اینکــه مکالمــات روزمره تــان بیشــتر در چــه زمینــه ای‬ ‫اســت فکــر کنیــد‪ .‬چــه مقــدار از گفت وگوهایتــان ذهــن شــما‬ ‫را فعــال کــرده اســت؟ ایــن مکالمــات تــا چــه انــدازه بــا انــرژی‬ ‫مثبــت همــراه بــوده اســت؟ کــدام یــک از ایــن گفت وگوهــا شــما‬ ‫را هیجــان زده کــرده اســت؟‬ ‫همیشــه افــراد زیــادی بــا انــرژی منفــی دور و بــر مــا هســتند‪،‬‬ ‫دوســتان نزدیک مــان‪ ،‬افــراد فامیــل و خیلی هــای دیگــر‪ .‬همیــن‬ ‫االن شــروع کنیــد و واقعیت هــای نهفتــه در مکالمات تــان را‬ ‫پیــدا کنیــد‪ .‬خلــق و خــوی مــا‪ ،‬زندگــی و ذهنیت مــان‪ ،‬تــا حــد‬ ‫زیــادی تحــت تاثیــر مکالماتــی اســت کــه درگیــر ان می شــویم‪.‬‬ ‫گفت وگوهایتــان بایــد باعــث اوج گرفتن تــان بشــود و شــما را‬ ‫بــاال ببــرد‪ ،‬نــه اینکــه باعــث ســقوط شــما شــود و ازارتــان دهــد‪.‬‬ ‫ایجــاد یــک برنام ـه ی مناســب و منظــم بــرای بهبــود طــرز تفکــر‬ ‫و رشــد ذهن تــان‪ ،‬می توانــد در یــک چشــم بــه هــم زدن تغییــر‬ ‫چشــمگیری در مســیر زندگــی و کســب وکارتان ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫ایا ممکن است با انجام واکسیناسیون به بیماری کرونا ‪ 19‬مبتال شویم؟‬ ‫•خیر• واکسن کرونا حاوی ویروس زنده نیست و واکسیناسیون تحت هیچ شرایطی باعث ابتالی فرد به کرونا نمی شود‪.‬‬ ‫• همچنین واکسیناسیون تحت هیچ شرایطی باعث مثبت شدن تست کرونا در فردنمی شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬طــی روزهــای اخیــر افــراد فرصــت طلــب و کالهبــردار بــا ســوء اســتفاده از مناســبت نیمــه‬ ‫شــعبان بــا ارســال پیامــک جعلــی بــه شــهروندان‪ ،‬بــه دنبــال جمــع اوری کمــک هــای مردمــی و کالهبــرداری‬ ‫از انــان هســتند‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســید مصطفــی مرتضــوی‪ ،‬در خصــوص ایــن ترفنــد مجرمانــه گفــت‪ :‬افــراد ســودجو بــا ارســال‬ ‫پیامــک هــای جعلــی حــاوی لینــک فیشــینگ یــا دانلود اپلیکیشــن هــای جعلی اطالعــات کارت بانکــی خیران‬ ‫را ســرقت و موجــودی حســاب ان هــا را برداشــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫ارسال پیامک های‬ ‫جعلی به بهانه‬ ‫« نذورات نیمه‬ ‫شعبان»‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬اسفند ‪1400‬‬ ‫بدافزاری که قادر‬ ‫استپیامک ها‬ ‫و کد احراز‬ ‫دو عاملیتی را‬ ‫سرقتنماید‬ ‫سرویس امنیت مجازی‪:‬‬ ‫تروجــان ‪ TeaBot‬قربانیــان خــود را از میــان‬ ‫کاربــران اندرویــد انتخــاب کــرده و بــرای رهگیــری‬ ‫پیام هــای اس ام اس و اعتبــار ورود کاربــران‬ ‫«نــااگاه و بــی توجــه» طراحــی شــده اســت و‬ ‫هــم اکنــون بــه روی «بیــش از ‪ 400‬برنامــه بانکــی‬ ‫و مالــی از جملــه برنامه هــای روســیه‪ ،‬چیــن و‬ ‫ایــاالت متحــده» تاثیــر گذاشــته اســت؛ ثبــت‬ ‫کلیدهــای صفحــه‪ ،‬گرفتــن عکــس از صفحــه‬ ‫و نمایــش صفحــات مخــرب در صفحه هــای‬ ‫ورود بــه اپلیکیشــن های بانکــی بــرای ســرقت‬ ‫اعتبارنامه هــا و اطالعــات کارت هــای بانکــی از‬ ‫دیگــر قابلیت هــای ایــن بدافــزار اســت‬ ‫ایــن اولیــن بــار نیســت کــه ‪ TeaBot‬کاربــران‬ ‫اندرویــد را بــه وحشــت انداختــه اســت‪TeaBot .‬‬ ‫اولیــن بــار ســال گذشــته کشــف شــد‪ .‬ایــن یــک‬ ‫بدافــزار نســبتا ً ســاده اســت کــه بــرای حــذف‬ ‫بانک هــا‪ ،‬تماس هــا‪ ،‬پیامک هــا و دیگــر انــواع‬ ‫داده هــای خصوصــی از دســتگاه های الــوده طراحی‬ ‫شــده اســت‪ .‬چیــزی کــه ان را منحصــر بــه فــرد‬ ‫می کنــد یــا بهتــر بگوییــم چیــزی کــه بــه ان چنیــن‬ ‫قــدرت مانــدگاری مــی دهــد‪ ،‬ابــزار هوشــمندانه ای‬ ‫اســت کــه از طریــق ان گســترش مــی یابــد‪.‬‬ ‫شهروندان‬ ‫در خریدهای‬ ‫نوروزی مراقب‬ ‫مجرمان‬ ‫سایبریباشند‬ ‫سرویس امنیت سایبری‪:‬‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرائــم‬ ‫ســایبری پلیــس فتــا انتظامــی کشــور بــه‬ ‫شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬در خریدهــای نــوروزی‬ ‫کــه از طریــق فضــای مجــازی اقــدام می کننــد‪،‬‬ ‫مراقــب کاله بــرداران اینترنتــی باشــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ علی محمــد‬ ‫رجبــی بــه اغــاز خریدهــای نــوروزی شــهروندان‬ ‫در روزهــای اخیــر اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬شــهروندان‬ ‫می تواننــد بــا رعایــت نــکات ایمنــی بســیار ســاده‬ ‫در خریدهــای اخــر ســال‪ ،‬از حســاب بانکــی خــود‬ ‫در مقابــل بســیاری از روش هــای کاله بــرداری‬ ‫برداشــت غیرمجــاز محافظــت کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ســال های اخیــر بســیاری از‬ ‫شــهروندان به منظــور شکســتن زنجیــره انتقــال‬ ‫بیمــاری کرونــا و همچنیــن عــدم اتــاف وقــت‬ ‫بــه خرید هــای غیرحضــوری و اینترنتــی روی‬ ‫اورده انــد کــه ایــن امــر عــاوه بــر مزایــای زیــاد ان‬ ‫در صــورت عــدم مراقبــت می تواند خطراتــی را در‬ ‫این بدافزار قادر اســت ‪Google Play Protect‬‬ ‫را غیرفعــال کــرده و پیامک هــای دســتگاه را‬ ‫ســرقت و بــه کدهــای احــراز هویــت دوعاملــی‬ ‫دسترســی پیــدا کنــد‪ .‬اطالعــات مســروقه هــر‬ ‫‪ ۱۰‬ثانیــه بــه ســرور فرماندهــی و کنتــرل ارســال‬ ‫می شــوند‪ .‬ثبــت کلیدهــای صفحــه‪ ،‬گرفتــن‬ ‫عکــس از صفحــه و نمایــش صفحــات مخــرب‬ ‫در صفحه هــای ورود بــه اپلیکیش ـن های بانکــی‬ ‫بــرای ســرقت اعتبارنامه هــا و اطالعــات کارت های‬ ‫بانکــی از دیگــر قابلیت هــای ایــن بدافــزار اســت‪.‬‬ ‫بدافــزار ‪ TeaBot‬خــود را بــه عنــوان کــد ‪QR‬‬ ‫معمولــی یــا پــی دی اف خــوان پنهــان کرده انــد‪.‬‬ ‫هنــک شــلس‪ ،‬مدیــر ارشــد راه حل هــای امنیتــی‬ ‫‪ ،Lookout‬توضیــح داد کــه بدافزارهــای موصوف‬ ‫«معمــوال ًبــه برنامه هــای کاربــردی ماننــد اســکنر‬ ‫کــد ‪ ،QR‬چــراغ قــوه‪ ،‬فیلترعکــس یــا اســکنر‬ ‫پـی دی اف ضمیمــه کــرده‪ ،‬زیــرا اینهــا برنامه هایــی‬ ‫هســتند کــه کاربــران انهــا را اغلــب بــرای انجــام‬ ‫کارهــای روزانــه خــود دانلــود می کننــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن هنــگام دانلــود برنامه هــا نظــرات ســایر‬ ‫کاربــران را نســبت بــه دانلــود برنامــه موصــوف‬ ‫بررســی نمایید‪.‬بــه نظــر مــی رســد ایــن تاکتیــک‬ ‫موثــر اســت‪ .‬در ژانویــه‪ ،‬اپلیکیشــنی بــه نــام‬ ‫‪ 17 QR Code Reader – Scanner App‬نــوع‬ ‫مختلــف ‪ Teabot‬را بــه مــدت کمــی بیــش از یــک‬ ‫مــاه توزیــع می کــرد‪ .‬تــا زمانــی کــه کشــف شــد‪،‬‬ ‫توانســت بیــش از ‪ 100000‬بــار دانلــود کنــد‪.‬‬ ‫ســایر بدافــزار ‪ - TeaBot‬کــه توســط شــرکت‬ ‫امنیتــی هلنــدی ‪ ThreatFabric‬در نوامبــر‬ ‫گذشــته کشــف شــد ‪ -‬با نام های زیادی مانند ‪QR‬‬ ‫‪ PDF Document Scanner ،2021 Scanner‬و‬ ‫‪ CryptoTracker‬بســته بندی شــده اند‪ .‬طبــق‬ ‫گفتــه شــرکت امنیتــی ‪ Cleafy‬اخریــن مــورد ‪QR‬‬ ‫‪ Code & Barcode – Scanner‬بــود‪.‬‬ ‫چرا ‪ TeaBot‬را نمی توان متوقف کرد؟‬ ‫اپ اســتورها سیاســت ها و محافظت هایــی‬ ‫بــا هــدف مبــارزه بــا بدافزارهــا دارنــد‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال‪ Google Play Protect ،‬بــه ریشــه کن‬ ‫کــردن برنامه هــای مخــرب قبــل از نصــب کمــک‬ ‫می کنــد و به طــور روزانــه شــواهدی مبنــی بــر‬ ‫انجــام اشــتباه را اســکن می کنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬بدافزارهای ‪ TeaBot‬به روشــنی‬ ‫قابــل تشــخیص نیســتند‪ .‬هنگامــی کــه کاربــر‬ ‫یکــی از ایــن برنامــه هــای موصــوف را بــاز‬ ‫می کنــد‪ ،‬از او خواســته مــی شــود کــه یــک بــه‬ ‫روز رســانی نــرم افــزار را دانلــود کنــد‪ .‬ایــن بــه‬ ‫پــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص نحــوه کاله بــرداری افــزود‪:‬‬ ‫مجرمــان ســایبری بــا راه انــدازی فروشــگاه های‬ ‫جعلــی در فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی‬ ‫و بــا تبلیغــات جــذاب و تخفیفــات اغواکننــده و‬ ‫بــا عناوینــی ماننــد «فــروش کاالهــای مرغــوب‬ ‫باقیمت هــای پایین تــر از عــرف بــازار» کاالهــای‬ ‫بــدون کیفیــت خــود را باقیمتــی بیشــتر از ارزش‬ ‫کاال بــه مشــتریان خــود می فروشــند و اقــدام بــه‬ ‫کاله بــرداری از شــهروندان می کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ رجبــی از عــدم ارســال کاالی‬ ‫خریداری شــده نیــز به عنــوان یکــی دیگــر از‬ ‫روش هــای کاله بــرداری نــام بــرد و گفــت‪ :‬در‬ ‫بســیاری از مواقــع کاله بــردار بعــد از دریافــت‬ ‫بیعانــه یــا حتــی وجــه کامــل دیگــر پاســخگوی‬ ‫فــرد نیســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول از خریــد حضــوری به عنــوان‬ ‫یکــی از راهکارهــای جلوگیــری از کاله بــرداری‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در صــورت خریــد اینترنتــی به‬ ‫ادرس ‪ URL‬ســایت دقــت کنیــد کــه بــا «‪»https‬‬ ‫شروع شــده باشــد‪ .‬همچنیــن برخــی از مرورگرهــا‬ ‫یــک نمــاد قفــل در جلــوی ادرس وب دارنــد‬ ‫تــا نشــان دهنــد ســایت دارای گواهــی امنیتــی‬ ‫قابل اعتمــاد اســت‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از‬ ‫جرائــم ســایبری پلیــس فتــا انتظامــی کشــور در‬ ‫روز رســانی در واقــع یــک برنامــه دوم اســت کــه‬ ‫حــاوی یــک بــار مخــرب اســت‪.‬‬ ‫اگــر کاربــر بــه برنامــه خــود اجــازه نصــب نــرم‬ ‫افــزار از منبــع ناشــناخته را بدهــد‪ ،‬فرایند الودگی‬ ‫شــروع مــی شــود‪ .‬ماننــد ســایر بدافزارهــای‬ ‫اندرویــد‪ ،‬بدافــزار ‪ TeaBot‬تــاش می کنــد تــا‬ ‫از خدمــات دسترســی اســتفاده کنــد‪ .‬چنیــن‬ ‫حمالتــی از یــک ویژگــی دسترســی از راه دور‬ ‫پیشــرفته اســتفاده می کننــد کــه ماننــد یــک‬ ‫برنامــه ‪ TeamViewer‬یــک ابزار اشــتراک گذاری‬ ‫دسترســی از راه دور و دســکتاپ ‪ -‬ســوء اســتفاده‬ ‫کــرده و کنتــرل از راه دور دســتگاه های قربانــی‬ ‫را بــه فــرد یــا افــراد ســود جــو و عاملیــن انتشــار‬ ‫بدافــزار می دهــد‪.‬‬ ‫در ایــن گــزارش امــده اســت کــه هــدف نهایــی‬ ‫ایــن حمــات بازیابــی اطالعــات حســاس ماننــد‬ ‫اعتبــار ورود‪ ،‬پیامــک و کدهــای ‪ 2FA‬از صفحــه‬ ‫نمایــش دســتگاه و همچنیــن انجــام اقدامــات‬ ‫مخرب بر روی دســتگاه اســت‪ .‬حمالت ‪TeaBot‬‬ ‫بــه ســرعت رشــد کــرده انــد‪ .‬همانطور کــه ‪Cleafy‬‬ ‫اشــاره می کنــد‪« ،‬در کمتــر از یــک ســال‪ ،‬تعــداد‬ ‫برنامه هــای مــورد نظــر توســط ‪ TeaBot‬بیــش‬ ‫از ‪ ٪500‬افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬از ‪ 60‬هــدف بــه‬ ‫بیــش از ‪.»400‬‬ ‫برای جلوگیری از انها چه می توان کرد؟‬ ‫شــاون اسمیت‪ ،‬مدیر زیرســاخت در ‪،nVisium‬‬ ‫گفــت‪« :‬اســکن بالدرنــگ دانلودهــای برنامــه ‪-‬‬ ‫حتی اگر برنامه از ‪ Google Play‬منشــا نداشــته‬ ‫باشــد ‪ -‬بــه کاهــش ایــن مشــکل کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫پیام هایــی کــه هنــگام نصــب افزونه هــای‬ ‫برنامــه ای کــه در ‪ Google Play‬نیســتند نیــز‬ ‫می تواننــد مفیــد باشــند‪».‬‬ ‫‪ ،Leo Pate‬مشــاور مدیریــت ‪ nVisium‬نیــز‬ ‫گفــت‪« :‬گــوگل می توانــد بررســی هایی را روی‬ ‫مجوزهــای مجــاز بــرای اجــرای برنامه هــا اجــرا‬ ‫کنــد‪ ،‬و فهرســت هایی از ‪IP‬هــای عمومــی‬ ‫کدگــذاری شــده خــاص و نام هــای دامنــه را‬ ‫دریافــت کنــد‪ .‬ســپس‪ Google[ ،‬می توانــد]‬ ‫ان هــا را از طریــق منابــع مختلــف اجــرا کنــد تــا‬ ‫ببینــد ایــا «بــد» هســتند یــا خیــر‪».‬‬ ‫و در نهایت تا زمانی که ‪ Google Play‬مشــکل‬ ‫پنهــان شــدن ایــن تروجــان در بــروز رســانی نــرم‬ ‫افزارهــا را برطــرف نکننــد‪ ،‬کاربــران بایــد هوشــیار‬ ‫بماننــد‪ .‬همــه می داننــد کــه بایــد برنامه هــای‬ ‫انتی ویــروس و ضــد بدافــزار را روی رایانه هــای‬ ‫خــود بــرای حفــظ امنیــت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ادامــه افــزود‪ :‬بهتریــن روش بــرای جلوگیــری‬ ‫از کاله بــرداری توجــه بــه مــوارد منطقــی و‬ ‫غیرمنطقــی معاملــه اســت چراکــه برخــی‬ ‫معامــات بیش ازحــد بــرای واقعــی بــودن خــوب‬ ‫هســتند مثــا ًقیمــت برخــی اجنــاس را ان قــدر‬ ‫پاییــن میاورنــد کــه خریــدار را وسوســه کننــد‬ ‫درصورتی کــه بــا واقعیــت جــور درنمی ایــد؛‬ ‫همچنیــن اگــر ســایتی از شــما روش هــای‬ ‫پرداخــت غیرعــادی می خواهــد‪ ،‬بایــد بــه ان‬ ‫شــک کنیــد‪ .‬مثــا ًســایتی کــه از طریــق کارت بــه‬ ‫کارت یــا دریافــت بیعانــه درخواســت پرداخــت‬ ‫می کنــد به احتمال زیــاد کاله بــرداری اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ رجبــی بــه کاربــران توصیــه کــرد‪ :‬از‬ ‫فروشــگاه ها و ســایت های معتبــر کــه دارای‬ ‫نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی هســتند خریــد کننــد‬ ‫و به هیچ وجــه بــه فروشــگاه های شــبکه های‬ ‫اجتماعــی اعتمــاد نکننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ cyberpolice.ir‬مرجعــی‬ ‫کامــل از اخبــار‪ ،‬اطالعــات و اموزش هــای‬ ‫ســایبری بــوده و کاربــران بــا مراجعــه بــه ان هــا‬ ‫می تواننــد راهنمایی هــای الزم را دریافــت نماینــد‬ ‫و در صــورت نیــاز نیــز می تواننــد گــزارش مــوارد‬ ‫مشــکوک را در ســامانه پاســخگویی فوریت هــای‬ ‫ســایبری و شــماره تلفــن ‪ ۰۹۶۳۸۰‬به صــورت‬ ‫شــبانه روزی بــا همــکاران مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫برای انتقال پول به کارت شما توسط دیگران‪ ،‬نیازی به حضور شما‬ ‫در جلوی دستگاه خودپرداز بانک نیست‪.‬‬ ‫عامل انتشار تصاویر‬ ‫غیراخالقی در قالب اتلیه‬ ‫عکاسی دستگیر شد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪501‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫عامل انتشار مطالب کذب‬ ‫علیه دهیار روستا شناسایی شد‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری گرداننــده صفحــه و‬ ‫عامــل انتشــار تصاویــر غیراخالقــی و ترویــج بــی‬ ‫بندوبــاری بــا عنــوان اتلیــه عکاســی در فضــای‬ ‫مجــازی خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ‬ ‫امیرحســین نقی مهــر‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در رصــد و پایــش صــورت گرفتــه‬ ‫توســط کارشناســان پلیــس فتــا‪ ،‬صفحــه ای در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی اینســتاگرام مشــاهده‬ ‫شــد کــه اقــدام بــه بارگــذاری و انتشــار تصاویــر‬ ‫مبتــذل و محتــوا علیــه عفــت واخــاق عمومــی‪،‬‬ ‫تحــت عنــوان اتلیــه عکاســی مــی کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا بررس ـی ها و تحقیقــات صــورت‬ ‫گرفتــه‪ ،‬گرداننــده ایــن صفحــه کــه بیــش از‬ ‫چنــد هــزار دنبــال کننــده و صدهــا پســت بــا‬ ‫محتــوای مبتــذل داشــت‪ ،‬شناســایی و توســط‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اعتــراف متهــم‪ 31‬ســاله بــه‬ ‫اقــدام مجرمانــه خــود‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬متهــم انگیــزه‬ ‫خــود از راه انــدازی صفحــه و انتشــار تصاویــر‬ ‫غیراخالقــی بــا عنــوان اتلیــه عکاســی را جــذب‬ ‫دنبــال کننــده و کســب درامــد عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ نقی مهــر تصریــح کــرد‪ :‬پــس از‬ ‫هماهنگــی بــا مقــام قضایــی همــه محتــوای‬ ‫صفحــه مذکــور و پســت هــای مربوطــه حــذف‬ ‫و متهــم جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مرجــع‬ ‫قضایــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســوء اســتفاده یــا اخــاذی‬ ‫مجرمیــن از تصاویــر کاربــران نــااگاه شــبکه های‬ ‫اجتماعــی جــزء جرائــم مهمه مطروحــه در پلیس‬ ‫فتــا می باشــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬طبق مــاده ‪۷۴۵‬‬ ‫قانــون مجــازات اســامی‪ :‬هــر کــس بــه وســیله‬ ‫ســامانه‪‎‬های رایانــه‪‎‬ای یــا مخابراتــی صــوت یــا‬ ‫تصویــر یــا فیلــم خصوصــی یــا خانوادگــی یــا‬ ‫اســرار دیگــری را بــدون رضایــت او منتشــر کنــد‬ ‫یــا در دســترس دیگــران قــرار دهــد‪ ،‬بــه نحــوی که‬ ‫منجــر بــه ضــرر یــا عرفــا ًموجــب هتــک حیثیــت‬ ‫او شــود‪ ،‬بــه حبــس یــا جــزای نقــدی یــا هــر دو‬ ‫مجــازات محکــوم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی کــه در شــبکه اجتماعــی‬ ‫واتســاپ اقــدام بــه انتشــار مطالــب کــذب و غیراخالقــی‬ ‫علیــه دهیــار روســتا در فضــای مجــازی کــرده بــود‪ ،‬خبــرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا ‪ :‬ســرهنگ «علــی محمدپــور» در رابطــه‬ ‫بــا ایــن خبــر عنــوان کــرد‪ :‬دهیــار روســتایی بــا در دســت‬ ‫داشــتن شــکوائیه قضایــی بــه پلیــس فتــا مراجعــه و بیــان‬ ‫داشــت کــه شــخص ناشناســی در بســتر شــبکه اجتماعــی‬ ‫واتســاپ اقــدام بــه انتشــار مطالــب غیر اخالقــی و کــذب‬ ‫علیــه وی نمــوده همچنیــن مطالــب غیــر واقعــی را بــه او‬ ‫نســبت داده کــه ســبب تشــویش اذهــان عمومــی علیــه وی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری افــزود‪ :‬بــا بررسـی های صــورت گرفتــه‬ ‫مشــخص شــد متهــم در بســتر شــبکه واتســاپ اقــدام بــه‬ ‫انتشــار یــک ســری فایــل غیــر واقعــی علیــه شــاکی نمــوده‬ ‫وهمچنیــن اســامی تعــدا زیــادی از اهالــی روســتا را ذکــر‬ ‫کــرده و نســبت بــه ان هــا تهمــت زده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ «محمدپــور» در ادامــه افــزود‪ :‬در ایــن راســتا‪،‬‬ ‫اقدامــات تخصصــی و فنــی توســط کارشناســان ایــن پلیــس‬ ‫انجــام شــد و همچنیــن بــا بررســی و اســتخراج مســتندات‬ ‫الزم و تحلیــل رفتــار متهــم در فضــای مجــازی وی مــورد‬ ‫شناســایی و بــا هماهنگــی مقــام قضایــی یــه ایــن پلیــس‬ ‫احظــار گردیــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی عنــوان کــرد‪ :‬متهــم پــس از حضــور‬ ‫در پلیــس فتــا در ابتــدا منکــر بــزه انتســابی شــد‪ ،‬ولــی پــس‬ ‫از مواجهــه بــا مــدارک و مســتندات احصــاء شــده توســط‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس بــه ناچــار لــب بــه اعتــراف گشــود و در‬ ‫اظهــارات خــود بیــان داشــت بعــد از بارگــزاری مطالــب بالفاصله‬ ‫نســبت بــه حــذف ان هــا اقــدام نمــودم‪ ،‬لــذا پرونــده تکمیــل و‬ ‫جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه دادســرا ارجــاع داده شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «علــی محمدپــور» بــه هموطنــان هشــدار داد‪.‬‬ ‫فضــای مجــازی محلــی بــرای انتشــار محتــوا بــر علیــه افــراد‬ ‫نبــوده و بهتــر اســت کاربــران از ایــن فضــا بــرای ارتقــاء دانــش‬ ‫خــود بهــره بگیرنــد و بــه هیــچ عنــوان مطالــب و محتوایــی کــه‬ ‫دارای منابــع مشــخص نمی باشــند را در فضــای مجــازی بــه‬ ‫خصــوص شــبکه های اجتماعــی بازنشــر ندهنــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬پلیــس فتــا به صــورت شــبانه روزی امــاده‬ ‫پاســخگویی بــه شــهروندان بــوده و کاربــران می تواننــد در صــورت‬ ‫مواجهــه بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک ان را از طریــق ســایت‬ ‫پلیس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش گزارش هــای‬ ‫مردمــی و یــا بــا شــماره ‪ 096380‬بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫مراقب کالهبرداران‬ ‫سایبری در پوشش‬ ‫قالیشویی و نظافت‬ ‫منزل باشید‬ ‫ـان‬ ‫ـال فرزندانتـ‬ ‫ـنبه سـ‬ ‫ـن چهارشـ‬ ‫در اخریـ‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـا نگذاریـ‬ ‫ـر تنهـ‬ ‫ـا خطـ‬ ‫را بـ‬ ‫پلیــس فتــا بــا اشــاره بــه فــرا رســیدن ایــام پایانــی‬ ‫ســال در خصــوص اگهی هــای جعلــی در پوشــش‬ ‫خدمــات نظافــت منــزل و قالیشــویی هشــدار داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ ســید‬ ‫مصطفــی مرتضــوی‪ ،‬در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه فــرا رســیدن ایــام پایانــی ســال‪ ،‬شــاهد‬ ‫تبلیغــات گســترده کالهبــرداران ســایبری بــا‬ ‫ترفنــد قالیشــویی و نظافــت منــزل در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی و ســایت های واســطه گــر هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه‪ :‬اعــام قیمت هــای پاییــن از‬ ‫ســوی ایــن تبهــکاران‪ ،‬ترفنــدی بــرای فریــب مــردم‬ ‫اســت افــزود‪ :‬معمــوال در ایــن تبلیغــات هیــچ‬ ‫اشــاره ای بــه ادرس کارگاه قالیشــویی یــا شــرکت‬ ‫خدماتــی نمــی شــود‪ ،‬بنابرایــن بــه کارگیــری‬ ‫نیــروی خدماتــی بــرای خانــه تکانــی از کانال هــا و‬ ‫شــبکه های اجتماعی اشــتباه اســت و بهتر اســت‬ ‫شــهروندان بــرای بکارگیــری نیــروی خدماتــی در‬ ‫ایــام خانــه تکانــی نــوروز از شــرکت های خدماتــی‬ ‫ثبــت شــده تقاضــای نیــروی کار کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه افزایش‬ ‫مشــتریان ایــن صنــف در ایــن روزهــا‪ ،‬برخــی‬ ‫شــرکت ها بــا اجــاره دفتــر و تهیــه اســناد جعلــی‪،‬‬ ‫در ایــن ایــام بــه فعالیــت پرداختــه و پــس از‬ ‫جمــع اوری فرش هــای شــهروندان بــا تعطیــل‬ ‫کــردن دفتــر متــواری مــی شــوند‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــوی گفــت‪ :‬شــهروندان بــرای‬ ‫اطمینــان از صحــت اگهــی هــای منــدرج در‬ ‫مطبوعــات‪ ،‬معابــر عمومــی و فضای مجــازی برای‬ ‫نظافــت خانــه و قالیشــویی بــه ســایت اتحادیــه‬ ‫قالیشــویان و مراکــز مجــاز دارای پروانــه خدمــات‬ ‫منــزل مراجعــه کننــد و حتمــا بــرای تمــاس‬ ‫بــا ایــن مراکــز شــماره انهــا را از ‪ 118‬دریافــت‬ ‫کننــد‪ ،‬همچنیــن هنــگام بکارگیــری افــراد بــرای‬ ‫نظافــت‪ ،‬منــزل را بــه هیــچ عنــوان تــرک نکــرده و‬ ‫مراقــب اشــیاء و امــوال قیمتــی خــود بــوده و بــه‬ ‫درخواســت های مشــکوک و غیــر معقــول انــان‬ ‫توجــه نکننــد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬مــواد ســوختنی و ترقــه را در مقادیــر‬ ‫کــم یــا انبــوه هرگــز در منــزل نگهــداری‬ ‫نکنید ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬از اتــش زدن الســتیک هیــزم و‪...‬‬ ‫در معابــر کوچــه و خیابــان خــودداری‬ ‫نماییــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬در صــورت روشــن کــردن اتــش‬ ‫توصیــه می گــردد اتــش در حجــم کــم‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫ االشــتعال‬ ‫‪ -۴‬از ریختــن مــواد سریع‬ ‫ً‬ ‫ماننــد بنزیــن و ‪ ...‬بــر روی اتــش جــدا‬ ‫خــودداری کنیــد ‪-۵‬ظــروف تحــت فشــار‬ ‫از جملــه کپســول اســپری حشــره کش ها‬ ‫و بــر روی اتــش قــرار ندهیــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -501‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪- 1443‬شماره ‪-501‬‬ ‫‪ 13‬مارس ‪10-- 2022‬‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬اسفند ‪13-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫بدون شرح‪...‬‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫کلمات قصار _ حفظ‍ اسرار‬ ‫ُ‬ ‫وحسن رفتار‬ ‫ســرِّهِ ‪ ،‬و َ الْبَشَ اشَ ــ ه ُ حِبَالَــ ه ُ‬ ‫قــال علــی ( علیــه الســام)‪َ :‬صــد ْر ُ ال ْ َعاق ِ ِ ‬ ‫ــل ُصنْــدُوقُ ِ‬ ‫الْمَــوَدَّهِ ‪ ،‬و َ ْ‬ ‫ــوب ‪.‬‬ ‫الِحْتِمَــا ‬ ‫لُ قَبْــر ُ الْعُی ُ ِ‬ ‫امــام علــی(ع) فرمــود‪ :‬ســینۀ عاقــل گنجینــۀ اســرار اوســت‪ ،‬خوشــرویى و‬ ‫بشاشــت‪ ،‬دام محبــت اســت و تحمــل ناراحتى هــا گــور عیب هاســت‪ .‬امــام‬ ‫علــی(ع) در ایــن عبــارات نورانــى و انچــه در ذیــل ان امــده بــر چهــار مطلــب‬ ‫تاکیــد مى کنــد‪ :‬نخســت مى فرماید‪«:‬ســینۀ عاقــل گنجینــۀ اســرار اوســت»‬ ‫یعنــى همان گونــه کــه صاحبــان ثــروت اشــیاء قیمتــى را در صندوق هــاى محکــم‬ ‫نــگاه دارى مى کننــد‪ ،‬انســان عاقــل نیــز بایــد اســرارش را در دل خــود پنهــان دارد‪،‬‬ ‫چــرا کــه اســرار او اگــر بــه دســت دوســت بیفتــد گاه ســبب ناراحتــى اوســت و اگــر‬ ‫بــه دســت دشــمن بیفتــد ممکــن اســت ســبب ابروریــزى او شــود‪ .‬بــه عــاوه بعضى‬ ‫از اســرار ممکــن اســت بــا سرنوشــت ملتــى ارتباط‍ ـ داشــته باشــد کــه اگــر بى موقــع‬ ‫فــاش شــود ســبب خســارت عظیمــى بــراى جامعــه گــردد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل در حــاالت پیغمبــر اکــرم( ص) نقــل شــده اســت‪:‬هنگامى کــه‬ ‫تصمیــم بــر غــزوه و پیــکارى بــا دشــمن مى گرفــت کامــا ًان را پنهــان مى داشــت‪.‬‬ ‫مرحوم مغنیه در شرح نهج البالغۀ خود به اینجا که مى رسد نکوهش شدیدى‬ ‫از وضــع دنیــاى امــروز مى کنــد کــه انــواع اســباب و وســایل بــراى تجســس و کشــف‬ ‫اســرار افراد اختراع شــده وبه طرزوحشــتناکى اســرارهمگان فاش مى گردد‪ .‬زمانى‬ ‫مرحــوم مغنیــه چنیــن ســخنى را گفــت کــه هنــوز مســائل امــروزى اختــراع نشــده‬ ‫بــود‪ .‬شــرایط‍ امــروز چنــان اســت کــه از طریــق شــنودها‪ ،‬ماهواره هــا‪ ،‬دوربین هــا و‬ ‫وســایلى کــه مخفیانــه در همــه جــا ممکــن اســت به کار گذاشــته شــود تقریبا همۀ‬ ‫اســرار مــردم را مى تــوان فــاش کــرد و ایــن ناامنــى عجیبــى اســت بــراى دنیــاى امــروز‬ ‫و برخــاف انچــه شــعار داده مى شــود ازادى انســان ها را ســخت تهدیــد مى کنــد‪.‬‬ ‫ســعدى (علیــه الرحمــه) مــی گویــد ‪ :‬رازى کــه نهــان خواهــى بــا کــس در میان منه؛‬ ‫گرچــه دوســت مخلــص باشــد کــه مــر ان دوســت را نیــز دوســتان مخلــص باشــند‬ ‫همچنین مسلسل‪:‬‬ ‫با کسى گفتن و گفتن که مگوى‬ ‫خامشى به که ضمیر دل خویش‬ ‫که چو پر شد نتوان بستن جوى‬ ‫اى سلیم! اب ز سر چشمه ببند‬ ‫ســپس امــام علــی (ع) در دومیــن جملــه مى فرماید‪«:‬خوشــرویى و بشاشــت‪ ،‬دام‬ ‫محبــت اســت» بــدون شــک افــراد خوشــرو و خوش برخــورد کــه بــا چهــرۀ گشــاده و‬ ‫لب هــاى پرتبســم بــا دیگــران برخــورد مى کننــد‪ ،‬دوســتان زیــادى خواهنــد داشــت و‬ ‫بــه عکــس‪ ،‬افــرادى کــه بــا قیافــۀ در هــم کشــیده و عبــوس و خشـم الود بــا دیگــران‬ ‫روبـه رو مى شــوند مــردم از انهــا متنفــر مى گردنــد‪.‬‬ ‫از انجــا کــه جلــب محبــت باعــث اتحــاد صفــوف و وحــدت کلمــه مى شــود‪ ،‬در‬ ‫روایــات اســامى ثواب هــاى زیــادى بــراى خوشــرویى و بشاشــت نقــل شــده‬ ‫اســت؛ از جملــه در حدیثــى از امیــر کالم علــى(ع)در بحاراالنــوار اســت کــه فرمــود‪:‬‬ ‫م الْبَشَ اشَ ـ هَ و َ الْب ِ ْ‬ ‫شــر َ تَفَرَّقُــوا و َ مَــا‬ ‫م فَت ََصافَحُــوا و َ اَظْهِــرُوا لَه ُ ـ ُ ‬ ‫م اِخْوَان َک ُـ ْ ‬ ‫«اِذَا لَقِیت ُـ ْ ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـب ؛ هنگامــى کــه بــرادران دینى خــود را مالقــات مى کنیــد‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ذ‬ ‫د‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫ار‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ ‬ ‫عَل َیْکـ ُ ْ ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫م م ِـ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫بــا هــم مصافحــه کنیــد و بشاشــت و مســرت را در برابــر انهــا اظهــار کنیــد و در‬ ‫نتیجــه هنگامــى کــه از هــم جــدا مى شــوید گناهــان شــما بخشــوده خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫در روایــت معروفــى از پیامبــر ( ص) امــده اســت کــه فرمــود‪« :‬یَــا بَنـ ِـی عَبْدِالْمُطَّلـِ ِ ‬ ‫ـب‬ ‫ـن الْب ِ ْ‬ ‫شــرِ؛ شــما‬ ‫سـ ِ ‬ ‫م فَالْقَوْهُـ ْ ‬ ‫ـاس بِاَمْوَالِکـ ُ ْ ‬ ‫ن ت ََسـعُوا النـ َّ َ ‬ ‫م ل َـ ْ ‬ ‫اِنَّکـ ُ ْ ‬ ‫م بِط َلَ ق َـ ه ِ الْوَج ْـ ه ِ و َ ح ُ ْ‬ ‫نمى توانیــد همــۀ مــردم را بــا امــوال خــود راضــى کنیــد (چــرا کــه نیازهــا بســیار زیــاد‬ ‫و امــوال کــم اســت) بنابرایــن انهــا را بــا چهــرۀ گشــاده و خوشــرویى مالقــات کنیــد‬ ‫(کــه ســرمایه اى فنــا ناپذیــر و مایــۀ خوشــنودى مــردم اســت)»‪.‬در ســومین جملــه‬ ‫مى فرماید‪«:‬تحمــل ناراحتى هــا گــور عیب هاســت» ‪.‬‬ ‫اشــاره بــه این کــه بســیار مى شــود انســان از رفتــار بعضــى از دوســتان‬ ‫و اشــنایان و یــا حتــى افــراد عــادى ناراحــت مى گــردد و یــا مشــکالت‬ ‫و مســائلى در زندگــى پیــش مى ایــد کــه انســان را نگــران مى ســازد‪ .‬کســانى کــه‬ ‫این گونــه نامالیمــات را تحمــل کننــد بــه فضیلــت بزرگــى دســت یافته انــد کــه عیوب‬ ‫انســان را مى پوشــاند و بــه عکــس‪ ،‬افــراد ناصبــور و بى حوصلــه داد و فریــاد بــر‬ ‫مى اورنــد و بــه ســخنان یــا کارهایــى الــوده مى شــوند کــه ســر تــا پــا عیــب اســت‪.‬‬ ‫حکمت امیــز اضافــه مى کنــد کــه در روایتــى از امــام علی(ع)تعبیــر دیگــرى در ایــن‬ ‫بــاره دیــده مى شــود کــه فرمود‪« :‬مســالمت جویى وســیلۀ پوشــاندن عیب هاســت»‬ ‫«خبــاء» بــه معنــاى خیمــه اســت و محلــى کــه چیــزى را در ان مى تــوان پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫گــر چــه تعبیــر بــه «مســالمت» بــا «احتمــال» تفــاوت زیادى نــدارد ولــى «احتمال»‬ ‫اشــاره بــه خویشــتن دارى و «مســالمت» اشــاره بــه خوش رفتــارى بــا مــردم اســت‪.‬‬ ‫در واقع «احتمال» مفهومى در رابطه با خویشــتن داردو«مســالمت»در رابطه با‬ ‫دیگــران‪ .‬ســپس امــام علــی‪(،‬ع)در چهارمیــن و اخریــن نکتــه مى فرماید‪«:‬ان کــس‬ ‫کــه از خــود راضــى باشــد افــراد خشــمگین بــر او بســیار خواهنــد بــود»‬ ‫دلیــل ان روشــن اســت‪ ،‬زیــرا فــرد از خــود راضــى انتظــار دارد دیگــران بــراى او‬ ‫احتــرام فــراوان قائــل شــوند‪ ،‬همــه بــه او ســام کننــد‪ ،‬در مجالــس‪ ،‬صــدر مجلــس‬ ‫را بــه او اختصــاص دهنــد‪ ،‬روى حــرف او ســخنى نگوینــد و پیوســته زبــان بــه‬ ‫مــدح و ثنایــش بگشــایند‪ .‬هنگامــى کــه این گونــه احترامــات را نمى بینــد و مــردم‬ ‫او را در جایــگاه اصلــى اش مى شناســند نــه انچــه خــودش ادعــا دارد نســبت بــه‬ ‫مــردم بدبیــن مى شــود و زبــان بــه بدگویــى مى گشــاید و بى اعتنایــى پیشــه‬ ‫مى کنــد و همیــن امــر مــردم را بــه او خشــمگین مى ســازد‪ .‬بــه دیگــر ســخن‪ ،‬ایــن‬ ‫صفــت زشــت هــم او را نســبت بــه مــردم خشــمگین مى ســازد کــه بــه گمانــش‬ ‫حــق او را ادا نمى کننــد و قــدر او را نمى شناســند و هــم مــردم را نســبت بــه او‪.‬‬ ‫بــه عکــس‪ ،‬کســانى کــه خــود را در جایــگاه نقــد و انتقــاد قــرار مى دهنــد متواضعانــه‬ ‫بــا مــردم برخــورد مى کننــد‪ ،‬هرگــز خــود را طلبــکار نمى دانند و پیوســته بــراى دیگران‬ ‫احتــرام قائلنــد و ایــن امــر دوســتان فراوانــى بــراى انهــا جلــب مى کند‪.‬‬ ‫در غــرر الحکــم نیــز از امیــر کالم(ع) نقــل شــده کــه فرمــود‪« :‬ثَمَــر َ ه ُ الْعُج ْ ِ ‬ ‫ــب‬ ‫الْبَغْضــاءُ؛ میــوۀ درخــت خودپســندى عــداوت و دشــمنى اســت»‪.‬‬ ‫زیان هاى خودپسندى بسیار زیاد است ‪.‬‬ ‫منبــع‪ _۱:‬نهج البالغــه امــام علــی (علیه‏الســام )کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب‬ ‫پیــام امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد دوازدهم‪.‬صفحــات ‪ ۶۰‬تــا ‪۶۵‬‬ ‫ّ ّ‬ ‫سردار شهید صمد اسودی‬ ‫« چریک شب‬ ‫شکن ‪ ،‬کابوس‬ ‫دشمنان »‬ ‫سرویس خاطرات و شهدا ‪ -‬محمد دیلم کتولی‪:‬‬ ‫راوی ‪ :‬حمیدرضااحمدی ا َتویی‬ ‫رزمنده و کادر گردان حمزه سیدالشهدا (ع)‬ ‫صمــد ا ّســوّدی فرزنــد اســدالله در دومیــن روز اســفند‬ ‫‪ 1339‬در شــهر گنبــد بــه دنیــا امــد‪ .‬قــران را از شــش‬ ‫ســالگی نــزد مــا حــاج صالــح فــرا گرفــت و تحصیــات‬ ‫ابتدایــی تــا دبیرســتان را در زادگاهــش ادامــه داد‪.‬‬ ‫ســال ســوم دبیرســتان‪ ،‬تصمیــم گرفــت وارد ارتــش‬ ‫شاهنشــاهی شــود‪ ،‬امــا بــا مخالفــت جــدی خانــواده اش‬ ‫روبــرو شــد و بــه شــغل مکانیکــی روی اورد و اســتاد کار‬ ‫ایــن فــن شــد‪ .‬بیســتم شــهریور ســال ‪ 1358‬بــه خدمــت‬ ‫نگاه ما به حکیم‬ ‫نظامی به نشانه‬ ‫وحدت همه اقوام‬ ‫فارسی زبان است‬ ‫ســربازی فــرا خوانــده شــد و در پــادگان چهــل دختــر‬ ‫شــاهرود مشــغول خدمــت شــد‪ .‬در پــادگان بــود کــه از‬ ‫طریــق رادیــو شــنید‪ ،‬ضــد انقــاب در شــهر گنبــد اشــوب‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬بالفاصلــه مرخصــی گرفــت و بــه گنبــد امــد‬ ‫و در ایــن درگیری هــا ســه بــار مجــروح شــد‪.‬‬ ‫عضویت در سپاه و فرماندهی گردان امام حسین(ع)‬ ‫صمــد اســودی اول دیمــاه ســال ‪ 1360‬بــه عضویــت‬ ‫رســمی ســپاه پاســداران در امــد و هماننــد چریکــی‬ ‫ورزیــده هــر جــا کــه نیــاز بــه مقابلــه بــا دشــمن احســاس‬ ‫مــی شــد ســاح بــه دوش حضــور می یافــت‪ .‬در خــرداد‬ ‫مــاه ‪ 1361‬بــه جبهــه اعــزام و فرماندهــی گــردان امــام‬ ‫حســین(ع) تیــپ کربــا را عهــده دار شــد‪ .‬در مهــر مــاه‬ ‫همیــن ســال بــه پشــت جبهــه بازگشــت و ازدواج کــرد‪.‬‬ ‫پــس از ازدواج کــه بــا یــک مراســم بســیار ســاده برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬بــار دیگــر در اواخــر دی مــاه ‪ 1361‬بــه جبهــه رفــت‬ ‫و تــا اواخــر تیــر مــاه ‪ 1362‬در جبهــه مانــد و فرماندهــی‬ ‫گــردان امــام حســین را عهــده دار شــد‪.‬‬ ‫️قابلیت های نظامی و چریکی‬ ‫یکــی از نیروهــای گردانــش می گویــد‪ « :‬در تیرانــدازی‬ ‫انقــدر تســلط و اعتمــاد بــه نفــس داشــت کــه وقتــی‬ ‫نیروهــای گــردان را بــه خــط می کــرد و فرمــان از جلــو‬ ‫نظــام مــی داد‪ ،‬می گفــت‪ « :‬انقــدر بایــد مرتــب و در‬ ‫یــک خــط مســتقیم بایســتید کــه فقــط ســر اولیــن نفــر‬ ‫شــما را ببینــم و اگــر بــا کلــت تیــری شــلیک کــردم از بغــل‬ ‫گــوش همــه رد شــود » و عمــا ً نیــز چنیــن‬ ‫می کــرد‪.‬‬ ‫قــادر بــود ســوار بــر موتــور ســیکلت بــا‬ ‫ســرعت ‪ ۵۰‬تــا ‪۶۰‬کیلومتــر گلولــه ارپــی‬ ‫جــی را در قبضــه جــا گــذاری و شــلیک‬ ‫کنــد و هــدف مــورد نظــر را منهــدم‬ ‫نمایــد‪ .‬از ایــن صحنــه فیلمبــرداری شــده‬ ‫و در فیلــم ســینمایی «شــب شــکن»‬ ‫اســتفاده شــده اســت‪ .‬می گفــت‪ :‬مــن‬ ‫قــادرم مسلســل را در حــال حرکــت‬ ‫موتــور خشــاب گــذاری و تیرانــدازی کنــم‬ ‫و هــدف مــورد نظــر را بزنــم‪».‬‬ ‫امادگی برای عملیات بدر و‪ ...‬شهادت‬ ‫پــس از پایــان ماموریــت‪ ،‬بــه پشــت جبهــه‬ ‫برگشــت و مجــددا ً در مــورخ ‪ 24‬شــهریور‬ ‫‪ 1362‬بــه جبهه هــای غــرب اعــزام گردیــد‬ ‫و نزدیــک بــه هفــت مــاه در غــرب فرمانــده‬ ‫عملیــات ســپاه مریــوان بــود‪ .‬از انجا بــه اهواز‬ ‫رفــت تــا بــه جبهه هــای جنــوب بــرود‪ .‬در ایــن‬ ‫اعــزام همســرش را نیــز بــه اهــواز بــرد و در‬ ‫پایــگاه شــهید بهشــتی ســاکن شــد‪.‬‬ ‫صمــد اســودی کــه بــرای عملیــات بــدر‬ ‫امــاده می شــد‪ ،‬در ســاعت ‪ 8‬و ‪ 30‬دقیقــه‬ ‫صبــح شــنبه ‪ 18‬اســفند ‪ 1363‬در پــادگان‬ ‫شــهید بیگلــو بــه شــهادت رســید‪ .‬همســرش‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا خــط کش ـی ها‬ ‫ایــران فرهنگــی از هــم جــدا نخواهــد شــد‪ .‬مــا بــه نشــانه‬ ‫وحــدت همــه اقــوام فارســی زبــان بــه حکیــم نظامــی‬ ‫می نگریــم‪ .‬او معنــای همگرایی ســت نــه واگرایــی‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار کتــاب بــازار کســب و کار در اییــن‬ ‫بزرگداشــت حکیــم نظامــی محمدمهــدی اســماعیلی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬اینجــا همــه دوســتداران شــعر و ادب فارســی‬ ‫گــرد هــم امده انــد و انهــای کــه حضــور ندارنــد نیــز از ســایر‬ ‫رســانه ها بیننــده و شــنونده ایــن رویــداد خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بهانــه ایــن نشســت حکیــم بــزرگ‬ ‫ایرانــی‪ ،‬حکیــم نظامــی اســت‪ ،‬مفاخــر ایــران هــر کــدام‬ ‫ســرلوحه ای بــزرگ بــرای ایــن کشــور هســتند و مــا‬ ‫خوشــبختیم کــه حکمــای اندیشــمند‪ ،‬در ایــن ســرزمین و‬ ‫در دســترس هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه نظامــی از مفاخــر بزرگ همیشــگی‬ ‫ایــران اســت‪،‬گفت‪ :‬بــا خــط کشـی ها ایــران فرهنگــی از هــم‬ ‫می گویــد‪« :‬پــس از شــهادت‪ ،‬در عالــم رویــا بــه مــن گفــت‬ ‫کــه مــن همنشــین حضــرت ابوالفضــل(ع) هســتم و نگــران‬ ‫مــن نبــاش‪».‬‬ ‫شــهید حســن منصوریــان_ شــهادت ‪ ۱۹‬اســفند ‪_۱۳۶۴‬فــاو‬ ‫خدایــا مــرا ببخــش چنــان کــه انطــور که باید شــاید وظیفه ام‬ ‫کــه تــو برایــم محــول کــردی بــه نحــو احســن انجــام نــدادم و‬ ‫ای ملــت بزرگــوار ایــران بــه هــوش باشــید نکنــد دشــمنان‬ ‫دســت بــه کارهایــی علیــه ایــن انقــاب نوپــای دســت زنــد در‬ ‫تمــام جنبــه هــا مواظــب انقــاب و رهبــر بزرگــوار باشــید از‬ ‫او اطاعــت کنیــد کــه اطاعــت از او فرمانبــرداری از ولــی زمــان‬ ‫اســت و اطاعــت از او اطاعــت از پــروردگار متعــال اســت در‬ ‫مراســم دعــای کمیــل و نمــاز جمعــه حضــور فعاالنــه داشــته‬ ‫باشــید و نگذاریــد دشــمن میــان شــما تفرقــه ایجــاد نمایــد از‬ ‫امــام و نماینــده او اطاعــت کامــل کنیــد خصوصــا ًاز حاجــی‬ ‫اقــای ســید صابــر جبــاری مواظبــت کنیــد و نگذاریــد او تنهــا‬ ‫بمانــد و ای بــرادران از شــما مــی خواهــم کــه در مــرگ مــن‬ ‫صبر و مقاومت پیشه کنید و کوچکترین ضعف و سستی‬ ‫بــر خــود نشــان ندهیــد کــه دشــمنان از ایــن موضــوع ســوء‬ ‫اســتفاده کننــد و بــه خواهــران توصیــه مــی کنــم زینــب وار‬ ‫در مجلــس و محافــل حاضــر شــوند و هیــچ گونــه ناراحــت‬ ‫نباشــند چــون رســم و راه عاشــقی مختــص بقــاء در فناســت‬ ‫مــن عاشــق اللــه شــدم و هیــچ نیــروی نمــی توانــد مــرا از‬ ‫عقیــده ام بــاز دارد‬ ‫جــدا نخواهــد شــد‪ .‬مــا بــه نشــانه وحــدت بــه‬ ‫حکیــم نظامــی و همــه اقــوام فارســی زبــان‬ ‫توجــه می کنیــم و او بــه معنــای همگرایی ســت‬ ‫نــه واگرایــی‪ .‬ایــن شــاعر فارســی زبــان یکــی از‬ ‫محورهــای وحــدت افریــن بــرای کســانی اســت‬ ‫کــه بــه اعتــای فرهنــگ فکــر مــی کننــد‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت‪ :‬کار‬ ‫مــا متمرکــز بــر بزرگداشــت نــام اوران ایــن‬ ‫ســرزمین در ابتــدای کار دولــت مردمــی‬ ‫ســیزدهم در وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی‬ ‫بــود‪ .‬ایــن نشســت ها بــا برنامــه ریــزی و‬ ‫اندیشــمندی بــزرگان‪ ،‬بــه اجــرا درامــده اســت‪.‬‬ ‫مــا در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪،‬‬ ‫برنامــه داریــم کــه بــزرگان ایــران را هــر چنــد‬ ‫وقــت‪ ،‬بــه ایــن شــکل تقدیــر کنیــم و از انــان‬ ‫قدردانــی کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بــی شــک حکیــم نظامــی را‬ ‫بایــد در شــمار بــزرگان شــعر فارســی و از اســتادان مســلم‬ ‫ایــن زبــان دانســت‪ .‬اگــر چــه داســتان ســرایی در زبــان‬ ‫فارســی بــه وســیله نظامــی شــروع نشــده اســت‪ ،‬لیکــن تنهــا‬ ‫شــاعری کــه تــا پایــان قــرن ششــم هجــری توانســت شــعر‬ ‫تمثیلــی را در زبــان فارســی بــه حــد اعــای تکامــل برســاند‪،‬‬ ‫نظامــی اســت‪.‬‬ ‫او در انتخــاب الفــاظ و کلمــات مناســب و ایجــاد ترکیبــات‬ ‫خــاص تــازه و ابــداع و اختــراع معانــی و مضامیــن نــو و‬ ‫دلپســند و توصیــف طبیعــت و اشــخاص و احــوال ان هــا‬ ‫در شــمار کســانی محســوب مــی شــود کــه بعــد از خــود‬ ‫نظیــری نیافتــه اســت‪ .‬هــر ســال ‪ ۲۱‬اســفند مــاه در تقویــم‬ ‫رســمی کشــور‪ ،‬بزرگداشــت ایــن شــاعر نامــدار در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!