روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 500 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 500

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 500

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 500

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه ‪ 21‬اسفند ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 12-‬مارس ‪ /9 -2022/‬شعبان ‪ -1443/‬شماره‪500‬‬ ‫دردناک‪‎ ‎‬ترین خاطره زندگی‬ ‫شهید همت چه بود؟‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫برچیده شدن بساط‬ ‫دالالن ارز‪ -‬دارو‬ ‫‪3‬‬ ‫درج اگهی اجاره‬ ‫مسکن‪،‬شگرد ناکام‬ ‫کالهبردار مجازی‬ ‫‪7‬‬ ‫افزایش حداقل حقوق‬ ‫کارگران بیش از تورم‬ ‫‪4‬‬ ‫رسانه ها ظرفیت ویژه ای‬ ‫در جهاد تبیین دارند‬ ‫‪5‬‬ ‫چگونه زندگی با معناتری‬ ‫داشته باشیم؟‬ ‫‪6‬‬ ‫‏ گونه های درختی‬ ‫در معرض تهدید‬ ‫رفــع مشــکالت بودج ـه ای ســازمان های متولــی بــه ویــژه ادارات کل منابــع طبیعــی‬ ‫‏فراهــم اوردن امکانــات و تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای پایــش و‬ ‫در شــمال بــه منظــور‏فراه‬ ‫‏مجموعــه‬ ‫حفاظــت از جنگل هــای هیرکانــی و نیــز کمــک بــه معیشــت کارکنــان ایــن‏مجموع‬ ‫بــه ویــژه افــرادی کــه در حفاظــت فیزیکــی از جنگل هــا دخیــل هســتند یکــی دیگــر‬ ‫‏حفاظــت از جنگل هــا موثــر باشــد زیــرا‬ ‫از اقدامــات مهمــی اســت کــه می توانــد در‏حفاظــت‬ ‫نمی تــوان از جنگلبانانــی کــه در معیشــت خــود دچــار مشــکل هســتند انتظــار داشــت‬ ‫ـد‪..‎‎.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‏شــکل بــه وظایف شــان عمــل کنن ـد‪‎‬‬ ‫تــا بــه بهتریــن‏ش‬ ‫‪2‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫امنیتغذایی‬ ‫ارتباط مستقیم با‬ ‫استقالل و امنیت‬ ‫کشور دارد‬ ‫سرویس کشاورزی ‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‪:‬‬ ‫مشــاور عالــی برنامــه ریــزی نماینــده ولــی فقیــه‬ ‫در وزارت جهادکشــاورزی گفــت‪ :‬یکــی مهمتریــن‬ ‫موضوع هــای اساســی نظــام اســامی حــوزه امنیــت‬ ‫غذایــی بــوده و بــا اســتقالل و امنیــت کشــور رابطــه‬ ‫مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار در حاشــیه‬ ‫همایــش ملــی فرهنــگ و مدیریــت جهــادی امنیــت‬ ‫غذایــی رحمــان یاســی اظهــار داشــت‪ :‬بــا نــگاه رویکــرد‬ ‫تامیــن امنیــت غذایــی امــروز در عرصــه کشــاورزی‪،‬‬ ‫در عرصــه «فراهمــی غــذا»‪« ،‬دسترســی غــذا»‪،‬‬ ‫«ثبــات و پایــداری» و «مصــرف و ســامت غــذا» بــا‬ ‫چالش هــای جــدی مواجه ایــم کــه بــا همــت جمعــی‬ ‫از متخصصــان کشــور‪،‬که در ایــن خصــوص ســند‬ ‫مناســبی جهــت تصویــب در مراجــع ذیربــط امــاده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ن چیــزی‬ ‫وی در ادامــه افــزود ‪ :‬در مرحلــه اجــرای ا ‬ ‫کــه بســیاری از ســندهای ملــی بــا ان مواجــه‬ ‫هســتیم‪ ،‬اتخــاذ نکــردن تمهیــدات مناســب بــرای‬ ‫اجــرا و پیــاده ســازی انهاســت و بــه نظــر مــی‬ ‫رســد بهــره گیــری از فرهنــگ و مدیریــت جهــادی‬ ‫یگانــه راهــکار عملیاتــی در ایــن راســتا‪ ،‬اســت کــه‬ ‫در گذشــته قابلیــت هــای بــی نظیــر خــود را در‬ ‫پیشــرفت کشــور نشــان داده اســت‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای سیاســتگذاری همایــش ملــی فرهنــگ‬ ‫و مدیریــت جهــادی ‪ -‬امنیــت غذایــی ادامــه داد‪ :‬ایــن‬ ‫همایــش بــه همــت حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه‬ ‫در وزارت جهــاد کشــاورزی و بــا بخــش زیــادی از‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫داریوش ارجمند‪:‬برای حرفه من خواندن رمان‬ ‫بسیار حیاتی است‬ ‫همــکاران ایــن وزارتخانــه در حــال برگــزاری اســت و‬ ‫بــا توجــه بــه تاکیــد فــراوان نماینــده ولــی فقیــه در‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬بر اثربخشــی و مســاله محوری همایش‪،‬‬ ‫تمامــی کارگــروه هــای تخصصــی بر شناســایی و ارائه‬ ‫راهکارهــای عملیاتــی متمرکــز شــد و امیــد اســت‬ ‫خروجــی ایــن همایــش کمــک قابــل قبولــی بــه حــل‬ ‫مســائل و مشــکالت عرصــه امنیــت غذایــی بــا رویکرد‬ ‫فرهنــگ و مدیریــت جهــادی کنــد‪.‬‬ ‫محورهــای ایــن همایــش‪ ،‬توســعه روســتایی و‬ ‫کشــاورزی پایــدار بــا فرهنــگ و مدیریــت جهــادی‪،‬‬ ‫نقــش فرهنــگ و مدیریــت جهــادی در حفاظــت از‬ ‫منابــع پایــه مرتبــط بــا امنیــت غذایی اســیب شناســی‬ ‫و راهکارهــای تحقــق انســجام مدیریتــی در امنیــت‬ ‫غذایــی بــر اســاس فرهنــگ و مدیریــت جهــادی‪،‬‬ ‫نقــش فرهنــگ و مدیریــت جهــادی در اصــاح الگــوی‬ ‫مصــرف و ســامت غــذا توزیــع شایســته و دسترســی‬ ‫عادالنــه بــه غــذا بــا فرهنــگ و مدیریــت جهــادی‪،‬‬ ‫ظرفیــت شناســی و راهکارهــای بــه فعلیــت رســاندن‬ ‫ظرفیت هــای مردمــی در تحقــق امنیــت غذایــی بــا‬ ‫رویکــرد جهــادی و نقــش فرهنــگ و مدیریــت جهادی‬ ‫در رفــع موانــع تولیــد کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫طبــق گفته هــای یاســی‪ ،‬بــه ایــن همایــش از‬ ‫سراســر کشــور امســال مقــاالت فراوانــی از ســوی‬ ‫محققــان و اســتادان ارســال شــد کــه ‪ ۱۵‬مقالــه و‬ ‫ســه مقالــه هــم بــرای ارایــه در روز پایانــی همایــش‬ ‫انتخــاب شــده اســت‪.‬‬ ‫مســوول حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در جهــاد‬ ‫کشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬بــه دبیرخانــه ایــن‬ ‫همایــش از ‪ ۲۰‬اســتان کشــور ‪ ۱۴۰‬مقالــه در تهــران و‬ ‫گــرگان ارســال شــده اســت‪.‬‬ ‫در ســال زراعــی گذشــته پنــج میلیــون و ‪ ۴۰۳‬هــزار‬ ‫تــن انــواع محصــول بــه ارزش ‪ ۲۵۰‬هزار میلیارد ریال‬ ‫در گلســتان تولیــد شــد کــه از ایــن مقــدار تولیــد چهار‬ ‫میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هــزار تــن تولیــدات زراعی‪،‬حــدود ‪۷۰۰‬‬ ‫هــزار تــن تولیــدات دامــی‪ ۳۴۰ ،‬هزارتــن تولیــدات‬ ‫باغــی‪ ۲۴۰ ،‬هــزار تــن تولیــدات جنــگل و مرتــع و بقیه‬ ‫در حــوزه صیــد و ماهیــان پرورشــی بــود‪.‬‬ ‫در تولیــد ‪ ۱۵‬محصــول راهبــردی شــامل تولیــد‬ ‫دانه هــای روغنــی کلــزا ‪ ،‬ســویا و افتابگــردان‪ ،‬هلــو‪،‬‬ ‫توتــون و گوشــت مــرغ رتبــه اول‪ ،‬گنــدم‪ ،‬چغندرقنــد‬ ‫و خرمالــو مقــام دوم‪ ،‬شــلتوک (برنــج) پیلــه تــر‬ ‫ابریشــم‪ ،‬میگــو و پنبــه رتبــه ســوم‪ ،‬ماهیــان پرورشــی‬ ‫و خاویــاری رتبــه چهــارم و جــو و زیتــون رتبــه پنجــم‬ ‫کشــوری را بهره برداران کشــاورزی گلســتان در اختیار‬ ‫خــود دارنــد‪.‬‬ ‫افــزون بــر ‪ ۲۲۰‬هــزار بهره بــردار کشــاورزی اســتان‬ ‫گلســتان دارد کــه در حــوزه زراعــی و باغــی حــدود ‪۱۵۰‬‬ ‫هــزار نفــر از انهــا در فعالیــت داشــته و بیــش از ‪۹۰‬‬ ‫درصــد انهــا خــرده مالــک بــا مدیریــت حداکثــر چهــار‬ ‫هکتــار زمیــن هســتند‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت کــه اســتان گلســتان بــا وســعت بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع وســعت ‪ ۸۶۲ ،‬هــزار‬ ‫هکتــار مرتــع‪۴۵۲ ،‬هــزار هکتــار جنــگل‪ ۶۵۳ ،‬هــزار‬ ‫هکتــار زمیــن زراعــی‪ ۳۲ ،‬هــزار هکتــار بــاغ و چهــار‬ ‫میلیــون واحــد دامــی دارد‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫سرویس هنر‪:‬‬ ‫بازیگــر فیلــم ســینمایی «ناخــدا خورشــید» گفــت‪ :‬رمــان بــرای حرفــه مــن بســیار حیاتــی اســت‪،‬‬ ‫همیشــه بــه شــاگردانم گفتـه ام کــه اگــر می خواهیــد بازیگــر خوبــی شــوید‪ ،‬رمــان بخوانیــد؛ همچنان که‬ ‫موفق تریــن اثــار ادبــی جهــان‪ ،‬رمان هــای تاریخــی هســتند‪.‬‬ ‫داریــوش ارجمنــد بــا اشــاره بــه اهمیــت خوانــش اثــار ادبــی و کاربــرد ان در زندگــی هنــری‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫همــه ژانرهــای کتــاب را مــی خوانــم امــا چــون تاریــخ خوانــده ام بــه متــون تاریخــی عالقــه خاصــی دارم‪،‬‬ ‫چــرا کــه زندگــی ادم هــا در ظــرف تاریــخ اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاریــخ و ســینما پیونــد عجیبــی باهــم دارنــد و بــه وســیله کتــاب می توانیــد دوره ای را کــه در ان‬ ‫زیســت نکرده ایــد را زیســت کنیــد‪ .‬وقتــی کتــاب ژرمینــال (اثــر امیــل زوال) را می خوانیــد متوجــه می شــوید که‬ ‫در معــادن و بدبختی هــای ان روزگار فرانســه مــردم چطــور زندگــی می کردنــد؛ دانســتن این هــا مهــم اســت‪.‬‬ ‫بازیگــر فیلــم ســینمایی شــیخ مفیــد (فریبــرز صالــح ‪ )۱۳۷۴‬افــزود‪ :‬ضمــن ایــن کــه در دیــن مــا هــم ایــن نگاه‬ ‫هســت و قــران می گویــد ســیر و ســفر کنیــد‪ ،‬بــه زندگــی گذشــتگان نــگاه کنیــد که چگونــه زندگــی می کرده اند؛‬ ‫بــرای ایــن کــه ایــن اقبــال را بــه شــما می دهــد کــه بفهیــد چگونــه بایــد زندگــی کنیــد و ایــن تاریخ هســت‪.‬‬ ‫رمان برای حرفه من بسیار حیاتی است‬ ‫ارجمنــد بــا تاکیــد بــر کاربــرد خوانــش رمــان در زندگــی هنــری‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬رمــان بــرای حرفــه مــن بســیار‬ ‫حیاتــی اســت؛ بــه شــاگردانم هــم همیشــه گفت ـه ام کــه اگــر می خواهیــد بازیگــر خوبــی شــوید رمــان بخوانیــد‪.‬‬ ‫بازیگــر فیلــم ســینمایی ناخــدا خورشــید (ناصــر تقوایــی ‪)۱۳۶۵‬گفت‪ :‬بــرای این که یک بازیگر بتوانــد در قالب‬ ‫نقش هــای دیگــر بــرود بایــد زیــاد بخوانــد؛ امــروز جهــان هفــت میلیــارد ادم دارد و شــما بایــد بتوانیــد نقــش‬ ‫هرکــدام از ایــن هفــت میلیــارد را بــازی کنیــد و شــناخت ایــن ادم هــا مســتلزم همیــن رمــان خوانــدن اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زیبایــی هــا و لحظاتــی از زندگــی کــه یــک رمــان نویــس تفســیر و توصیــف و بیــان مــی کنــد‬ ‫و بــا اســتناد بــه انهــا حرفهایــش را مــی زنــد نوعــی از زیســت در جهــان دیگــران اســت کــه اگرچــه در دل‬ ‫بــه انــدازه ای کــه تاریــخ را بخوانیــد نمــی نشــیند امــا اثــر خــودش را می گــذارد‪.‬‬ ‫بازیگــر فیلــم ســینمایی قاعــده بــازی (احمدرضــا معتمــدی ‪ )۱۳۸۵‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬موفق تریــن اثــار‬ ‫ادبــی جهــان‪ ،‬رمان هــای تاریخــی ماننــد جنــگ و صلــح‪ ،‬بــرادران کارامــازوف‪ ،‬زنــگ هــا بــرای کــه بــه صــدا‬ ‫در می اینــد‪ ،‬هســتند‪.‬‬ ‫برنــده ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل مــرد بــرای فیلــم ســگ کشــی (بهــرام بیضایــی ‪)۱۳۷۹‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬وقتــی پیرمــرد و دریــا (اثــر ارنســت همینگــوی) را مــی خوانــی‪ ،‬متوجــه می شــوی کــه در ایــن اثــر‬ ‫پیرمــردی بــه قدمــت تاریــخ‪ ،‬دریایــی بــه عظمــت تاریــخ و یــک زندگــی انســانی بــه عظمــت انســان وجــود دارد‪.‬‬ ‫ارجمنــد یــاداور شــد‪ :‬ایــن تجربــه چگونــه بــه دســت می ایــد؟ فقــط بــا خوانــدن و کتــاب چــرا کــه در یــک‬ ‫عمــر کوتــاه ‪ ۷۰‬یــا ‪ ۸۰‬ســاله بــه ان نمــی رســید‪.‬‬ ‫ســینما هــم ماننــد کتــاب تجربـه ای اعالســت‪ -‬ارجمنــد در ادامــه بــا اشــاره بــه اهمیت ســینما در افزایش‬ ‫دانــش ادم هــا و مخاطبــان‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســینما هــم ایــن کار را مــی کنــد کــه در دو ســاعت شــما‬ ‫بــا چندیــن زندگــی اشــنا می شــوید و یــک برهــه تاریخــی را مــی بینیــد و متوجــه چیزهایــی خواهیــد شــد؛‬ ‫ســینما هــم بــه هرحــال نوعــی تاریــخ نویســی مــی کنــد کــه هــم مــی تواند مبتــذل و هــم اعال باشــد‪ .‬اینها‬ ‫مهــم هســتند و بــه همیــن دلیــل اســت کــه بســیاری از ادم هــا بــه ســراغ قهرمانــان تاریخــی مــی رونــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن رفتــن بــه ســراغ تاریــخ‪ ،‬ظریــف تریــن‪ ،‬نحیــف تریــن‪ ،‬مشــکل تریــن و عجیــب تریــن مامن‬ ‫بــرای کار هنــری اســت‪ ،‬چــرا کــه ادم هــای بــزرگ را مــی طلبــد؛ تاریــخ خــود موضــوع بزرگــی اســت‪ .‬ایــن کــه‬ ‫بخوانــی‪ ،‬حــظ کنــی و دوبــاره بازافرینــی اش کنــی‪ ،‬بعــد نشــان دهــی و قصــدی از ان داشــته باشــی‪.‬‬ ‫بازیگــر مجموعــه تلویزیونــی روز بلــوا (احمدرضــا معتمــدی ‪ )۱۳۹۸‬گفــت‪ :‬بزرگتریــن کســی کــه ایــن‬ ‫کار را انجــام داده اســت‪ ،‬یعنــی بــرای بازافرینــی معنــا بــه ســراغ تاریــخ رفتــه‪ ،‬اســتاد االســاطیر همــه‬ ‫مــردم ایــران و باهوشــترین ادمــی کــه تاریــخ بــه خــودش دیــده‪ ،‬حکیــم ابوالقاســم فردوســی اســت کــه‬ ‫باهوشــتر از او در جهــان متولــد نشــده اســت‪.‬‬ ‫بازیگــر ســریال امــام علــی (ع) (داوود میرباقــری‪ )۱۳۷۰‬بــا تاکیــد بر اهمیت خوانــدن نهج البالغه اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬نهــج البالغــه را بخوانیــد کــه اگــر بــه ان دل بدهیــد‪ ،‬بــه انــدازه دو مــدرک دکتــری دانشــگاه‪ ،‬در‬ ‫ان کتــاب چیــز بــرای یادگرفتن هســت‪.‬‬ ‫کار اداری نبایــد وارد هنــر شــود ‪ -‬وی در انتهــا و در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه در مــورد شــورای ســینما چــه‬ ‫عقیــده ای دارد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا کارهــای اداری هنــر کاری نــدارم و معتقدم کار اداری نباید وارد هنر شــود‬ ‫و هنرمنــد بایــد ماننــد ماهــی در دریــا باشــد‪ ،‬چــون کار اداری جــز مــاده و تبصــره و قانــون و ‪ ...‬چیــز دیگــری‬ ‫نــدارد و همــه اینهــا دســت و پــا گیــر هســتند؛ رابطــه هنرمنــد بــا جهــان ماننــد رابطــه ماهــی بــا اب اســت‪.‬‬ ‫ایــن بازیگــر پیشکســوت تاکیــد کــرد‪ :‬هنرمنــد اگــر ازاد نباشــد‪ ،‬نمــی توانــد کار کنــد؛ او بایــد بــرای ایــن‬ ‫ازادی تربیــت شــود نــه بــا زور بلکــه بــا اراده ای شــخصی‪/.‬ایرنا‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫پنج شنبه ‪ 19‬اسفند‬ ‫ شنبه ‪ 21‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز پنجشــنبه ‪ 19‬اســفند هــر مثقــال طــا ‪ 51,010,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,779,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 116,030,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 118,230,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 67,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,340,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪500‬‬ ‫ذره بین دادگستری‬ ‫بر کمیسیون های‬ ‫تصمیم گیردرباره‬ ‫سرنوشت اراضی ملی‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬دادگســتری‬ ‫اســتان نظــرات کارشناســی صــادر شــده در‬ ‫کمیســیون های منابــع طبیعــی را بــا دقــت بیشــتر‬ ‫بررســی و بازبینــی مــی کنــد ‪.‬‬ ‫حیــدر ســیابی در نشســت مشــترک قضایــی و اداره‬ ‫منابــع منابــع طبیعــی اســتان کــه بــه مناســبت هفتــه‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیــزداری برگــزار شــد ایــن مطلــب‬ ‫اعــام کــرد و گفــت‪ :‬بررســی نظــرات کارشناســی‬ ‫صــادر شــده در همــه کمیســیون هایــی کــه دربــاره‬ ‫سرنوشــت منابــع طبیعــی تصمیــم گیــری مــی شــود را‬ ‫اغــاز کرده ایــم و در صــورت مشــاهده تخلــف‪ ،‬برخــورد‬ ‫قانونــی صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬ایــن نظــارت هــا بــا هــدف پیشــگیری‬ ‫از تخلفــات احتمالــی و ســهل انــگاری هایــی اســت کــه‬ ‫ســبب تشــخیص اراضــی ملــی بــه عنــوان مســتثنیات‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برخــی اختــاف نظرهــا در تفســیر از‬ ‫قانــون ســبب مــی شــود متخلفــان تطهیــر شــوند و‬ ‫عرصــه هــای ملــی بــا اســتفاده از نظــرات کارشناســی‬ ‫بــه نــام اشــخاص ســند زده شــود کــه ایــن موضــوع‬ ‫بــا قانــون ملــی شــدن جنــگل هــا منافــات دارد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان بــا تاکیــد بــر ایــن‬ ‫کــه عــزم دادگســتری بــر برخــورد بــا زمیــن خــواری و‬ ‫حفاظــت و صیانــت از جنــگل هــا و مراتــع ‪ ،‬جــدی‬ ‫و قاطــع اســت افــزود‪ :‬رســیدگی خــارج از نوبــت‬ ‫پرونــده هــای کیفــری و اختصــاص شــعب تخصصــی‬ ‫بــرای پرونــده هــای حقوقــی از جملــه تــاش هــای‬ ‫دادگســتری بــرای حمایــت از منابــع طبیعــی اســت‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی بــا اشــاره بــه پیشــتازی گلســتان در‬ ‫حدنــگاری و صــدور ســند بــرای اراضــی ملــی گفــت‪:‬‬ ‫بیشــتر اراضــی ملــی اســتان حدنــگاری و ســند دار‬ ‫شــده اســت و پیگیــر تکمیــل کار حدنــگاری ‪ 76‬درصــد‬ ‫باقــی مانــده مســاحت پــارک ملــی گلســتان تــا ســال‬ ‫اینــده هســتیم ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از مســئوالن منابــع‬ ‫طبیعــی اســتان خواســت ‪ :‬بــا اســتفاده از ظرفیت هــای‬ ‫قانــون ‪ ،‬جلــوی ســاخت و ســازهای غیرمجــاز را بــدون‬ ‫نیــاز بــه حکــم قضایــی در همــان شــروع کار بگیرنــد و‬ ‫اجــازه ندهنــد کار بــه تکمیــل بنــا برســد ‪.‬‬ ‫مدیــر کل منابــع طبیعــی گلســتان هــم ایــن جلســه‬ ‫بــا قدردانــی از حمایــت قاطعانــه دســتگاه قضایــی در‬ ‫برخــورد بــا متخلفــان و دســت انــدازان بــه عرصــه هــای‬ ‫ملــی و منابــع طبیعــی گفــت‪ :‬برخــی ارایــی کــه ســال ها‬ ‫صــادر شــده بــود امــا بــه علــت نگرانــی هایــی کــه وجــود‬ ‫داشــت امــکان اجــرای ان را نداشــتیم امســال بــه ویــژه‬ ‫چنــد مــاه اخیــر بــا حمایــت قاطــع دادگســتری اســتان ‪،‬‬ ‫همــکاران مــا در اداره منابــع طبیعــی اســتان جســارت‬ ‫بیشــتری بــرای اجــرای ایــن ارا و برخــورد بــا متخلفــان‬ ‫پیــدا کردنــد‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی افــزود‪ :‬حمایــت و پشــتوانه خــوب‬ ‫دادگســتری اســتان به همکاران ما برای انجام وظیفه‬ ‫حفــظ عرصــه هــای منابــع طبیعــی کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی افــزود‪ :‬بــا حمایــت دادگســتری‬ ‫امســال ‪ 5‬مــورد رای بــرای خلــع یــد اراضــی مرتعــی‬ ‫بــاالی ‪ 100‬هکتــار در دادگاه هــای اســتان صــادر و بــه‬ ‫منابــع طبیعــی بازگردانــده شــد و بــه تازگــی کار احیــای‬ ‫ایــن اراضــی خلــع یــد شــده را نیــز اغــاز کــرده ایــم ‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی افــزود‪ :‬یــک میلیــون و ‪ 291‬هــزار‬ ‫هکتــار از عرصــه هــای منابــع طبیعــی اســتان ســند دار‬ ‫شــده اســت و کار تعییــن تکلیــف ‪ 37‬هــزار هکتــار‬ ‫دیگــر از عرصــه هــا هــم کــه بیــن مــردم و منابــع‬ ‫طبیعــی اختــاف وجــود دارد در کمیسیســون رفــع‬ ‫تداخــات در حــال انجــام اســت ‪.‬‬ ‫در نشســت از ‪ 10‬قاضی ســرامد اســتان در بازگرداندن‬ ‫عرصــه هــای ملــی و منابــع طبیعــی بــه بیــت المــال ‪،‬‬ ‫قدردانــی شــد ‪.‬‬ ‫از تنها گذاشتن کودکان‬ ‫و خردساالن به تنهایی‬ ‫در خودرو حتی‬ ‫برای لحظه ای کوتاه‬ ‫خودداری کنید‪.‬‬ ‫توان باالی جنگل در ذخیره اب‬ ‫جنگل هــا تــوان باالیــی در ذخیــره اب دارنــد بــه طــوری کــه‬ ‫عملکــرد ســاالنه ذخیــره اب جنگل هــای پراکنــده ‪۳۰۰‬‏متــر‬ ‫مکعــب و جنگل هــای متراکــم و کیفــی ‪ ۲۵۰۰‬مترمکعــب در‬ ‫هــر هکتــار اســت کــه اگــر متوســط ذخایــر اب جنگل هــا ‪۱۵۰۰‬‬ ‫‏مترمکعــب محاســبه شــود‪ ،‬نشــان می دهــد کــه جنگل هــای‬ ‫شــمال کشــور قادرنــد ســاالنه ســه میلیــارد و ‪ ۶۰۰‬میلیــون‬ ‫متــر مکعــب اب‏ذخیــره کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏ گونه های درختی‬ ‫در معرض تهدید‬ ‫‏‬ ‫سرویس محیط زیست‪:‬‏‬ ‫جنگل هــای گلســتان و انــواع گونه هــای موجــود در ایــن عرصــه‬ ‫چنــد میلیــون ســاله بــه دلیــل برداشــت بــی رویــه در گذشــته‪،‬‬ ‫تبدیــل ‏بــه اراضــی کشــاورزی و شــیوع افــات و بیماری هــا در‬ ‫معــرض تهدیــد قــرار دارنــد کــه مقابلــه بــا ان بــه همراهــی‬ ‫مســووالن و ‏مــردم در اجــرای برنامه هــای علمــی و تقویــت‬ ‫اقتصــاد جوامــع بومــی احتیــاج دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬جنگل هــا رویشــگاه طبیعی‬ ‫مفیدی هســتند که بر اســاس تعریف ســازمان ملل‪ ،‬بیش از ‪۳۳‬‬ ‫‏نــوع خدمــت غیــر قابــل معاملــه از جملــه تولیــد اکســیژن‪ ،‬ترســیب‬ ‫کربــن‪ ،‬تعدیــل اقلیمــی و افزایــش ظرفیــت گرمایی زمین که ســبب‬ ‫‏می شــود تــا تفــاوت دمــای شــب و روز کاهــش یابــد و کمــک بــه‬ ‫جلوگیــری از فرســایش خــاک را ارائــه می دهنــد و مهمتریــن ذخیــره‬ ‫اب‏در کوهســتان ها به شــمار می رون ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان‪ ،‬جنگل هــا تــوان باالیــی در ذخیــره اب‬ ‫دارنــد بــه طــوری کــه عملکــرد ســاالنه ذخیــره اب جنگل هــای‬ ‫پراکنــده ‪۳۰۰‬‏متــر مکعــب و جنگل هــای متراکــم و کیفــی ‪۲۵۰۰‬‬ ‫مترمکعــب در هــر هکتــار اســت کــه اگــر متوســط ذخایــر اب‬ ‫جنگل هــا ‪۱۵۰۰‬‏مترمکعــب محاســبه شــود‪ ،‬نشــان می دهــد کــه‬ ‫جنگل هــای شــمال کشــور قادرنــد ســاالنه ســه میلیــارد و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیــون متــر مکعــب اب‏ذخیــره کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در دهــه ‪ ۳۰‬خورشــیدی کــه ‪ ۱۸‬میلیــون هکتــار جنــگل در کشــور‬ ‫وجــود داشــت مجمــوع رویشــگاه های جنگل هــای هیرکانــی ‪۳.۵‬‬ ‫‏میلیــون هکتــار اعــام شــده بــود امــا امــروز جنگل هــای هیرکانــی‬ ‫بــه حــدود ‪ ۱.۶‬تــا ‪ ۱.۸۵‬میلیــون هکتــار کاهــش یافتــه یعنــی‬ ‫نیمــی از‏ایــن جنگل هــا از بیــن رفتنــد و در مجمــوع اکنــون فقــط‬ ‫‪ ۱۲‬میلیــون هکتــار جنــگل در کشــور وجــود دارد یعنــی ‪ ۶‬میلیــون‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫هکتــار جنــگل‏در طــول ‪ ۶‬دهــه اخیــر تخریــب شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫جنگل هــای شــمال کــه در دامنه هــای شــمالی رشــته کوه هــای البــرز‬ ‫قــرار گرفتنــد و یکــی از پوشـش های گیاهــی منحصــر بــه فــرد کشــور‏را‬ ‫دارنــد در دنیــا بــا نــام جنگل هــای هیرکانــی شــناخته می شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن جنگل هــا از اراضــی ســاحلی دریــای خــزر تــا ارتفاعــات‬ ‫فوقانــی (حــدود ‪ ۲۸۰۰‬متــر از ســطح دریــا) پراکنــش داشــته و‬ ‫باتوجــه بــه‏ترکیــب گونـه ه¬ا و ســاختارهای گیاهــی متنوعــی کــه‬ ‫ایجــاد کردنــد‪ ،‬عملکردهــای بوم ¬شــناختی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی‬ ‫بســیار ارزشــمندی‏را در ایــن مناطــق به وجــود می اورنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گفتــه علیرضــا علی عــرب اســتاد دانشــگاه علــوم کشــاورزی‬ ‫و منابــع طبیعــی گــرگان‪ ،‬در ایــن مناطــق کــه مقــدار کمــی حــدود‬ ‫‪ ۱.۸۵‬‏میلیــون هکتــار از ســطح جنگل هــای کشــور را شــامل‬ ‫می شــود ‪ ۱۵‬درصــد از انبوه تریــن و متنوع تریــن جنگل هــای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ایــران قــرار گرفت ـه ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قرارگیــری بخــش عمــده ای از ایــن جنگل هــا در‬ ‫دامنه هــای شــیب دار مناطــق کوهســتانی و همچنیــن فاصلــه‬ ‫بــه نســبت کــم ‏ان هــا از مناطــق خشــک و نیمه خشــک در‬ ‫نواحــی مرکــزی ایــران و مناطــق بیابانــی و نیمه خشــک شــمال‬ ‫اســتان های گلســتان‪ ،‬خراســان ‏شــمالی و ترکمنســتان‪ ،‬از‬ ‫یکســو اهمیــت ایــن جنگل هــا را در حفاظــت اب و خــاک کشــور‬ ‫افزایــش داده و از ســوی دیگــر حساســیت و ‏شــکنندگی ایــن‬ ‫اکوسیســتم ها را مــورد تاکیــد قــرار می دهــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫درخت انجیلی جنگل های شمال‪ ،‬فسیل زنده‬ ‫واعــظ موســوی اظهارداشــت‪ :‬بــه عنــوان مثــال گونــه درختــی‬ ‫انجیلــی را می تــوان فســیل زنــده نامیــد زیــرا اثــار فســیل شــده ان‬ ‫در برخــی‏مناطــق اروپــا در اعمــاق خــاک یافــت می شــود در حالــی‬ ‫کــه در جنگل هــای شــمال همچنــان بــه صــورت زنــده حضــور‬ ‫دارد و از ســایر‏گونه هــای درختــی مهــم ایــن منطقــه می تــوان‬ ‫بــه «راش‪ ،‬ممــرز‪ ،‬انــواع افــرا‪ ،‬نمــدار‪ ،‬گیــاس وحشــی‪ ،‬زبــان‬ ‫گنجشــک‪ ،‬توســکا‪،‬‏بارانــک‪ ،‬ازاد و ملــج» اشــاره کــرد و همچنیــن‬ ‫گونه هــای ســوزنی برگــی همچــون «ســرخدار‪ ،‬ســرو زربیــن و‬ ‫ســرو نــوش» بــه صــورت‏لکه هایــی پراکنــده دیــده می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬جنگل هــای هیرکانــی در اســتان گلســتان‬ ‫بــا مشــکالت و چالش هــای متعــددی مواجــه اســت کــه از‬ ‫بیــن انهــا می تــوان بــه ‏وجــود مشــکالت اعتبــاری و بودجــه ای‬ ‫در دســتگاه های متولــی‪ ،‬تغییــرات اقلیمــی‪ ،‬وقــوع اتــش‬ ‫ســوزی ها‪ ،‬برداشــت غیرقانونــی چــوب ‏و ســایر محصــوالت‬ ‫جنگلــی‪ ،‬شــیوع افــات و بیماری هــای گیاهــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫غیرمســووالنه‪ ،‬افزایــش جنگل خــواری در روســتاهای ‏حاشــیه‬ ‫جنــگل و برخــی پروژه هــای گردشــگری یــا صنعتــی غیــر اصولــی‬ ‫در مجــاورت یــا داخــل ایــن جنگل هــا اشــاره کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه‪ ،‬چالش هــای ذکــر شــده را بــه طــور عمــده‬ ‫پیچیــده‪ ،‬چنــد الیــه و در برخــی مواقــع در هــم تنیــده دانســت و‬ ‫افــزود‪ :‬مقابلــه‏بــا ایــن چالش هــا نیازمنــد اراده ملــی و همــکاری‬ ‫متقابــل بیــن مــردم و ســازمان های دولتــی اســت و همچنیــن‬ ‫تقویــت فرهنــگ محیــط‏زیســتی مــردم و اشــنایی انــان با اهمیت‬ ‫جنگل هــای هیرکانــی از طریــق امــوزش در مــدارس‪ ،‬دانشــگاه ها‬ ‫و رســانه های رســمی و غیــر‏رســمی از جملــه مهمتریــن اقداماتــی‬ ‫محســوب می شــود کــه می توانــد نقــش موثــری در حفاظــت از‬ ‫ایــن موهبــت الهــی داشــته باشـد‪‎.‎‬‬ ‫واعــظ موســوی ادامــه داد‪ :‬رفــع مشــکالت بودجــه ای‬ ‫ســازمان های متولــی بــه ویــژه ادارات کل منابــع طبیعــی در‬ ‫شــمال بــه منظــور‏فراهــم اوردن امکانــات و تجهیــزات مــورد نیــاز‬ ‫بــرای پایــش و حفاظــت از جنگل هــای هیرکانــی و نیــز کمــک‬ ‫بــه معیشــت کارکنــان ایــن‏مجموعــه بــه ویــژه افــرادی کــه در‬ ‫حفاظــت فیزیکــی از جنگل هــا دخیــل هســتند یکــی دیگــر از‬ ‫اقدامــات مهمــی اســت کــه می توانــد در‏حفاظــت از جنگل هــا‬ ‫موثــر باشــد زیــرا نمی تــوان از جنگلبانانــی کــه در معیشــت خــود‬ ‫دچــار مشــکل هســتند انتظــار داشــت تــا بــه بهتریــن‏شــکل بــه‬ ‫وظایف شــان عمــل کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هــر چنــد ایــن افــراد بــا وجــود همــه مشــکالت بــا‬ ‫تمــام تــوان در حــال تــاش بــرای حفاظــت از جنگل هــای‬ ‫هیرکانــی هســتند و‏در ایــن راه از بــذل جــان نیــز دریــغ ندارنــد و‬ ‫شــاهد ایــن ادعــا جنگلبانانــی هســتند کــه در ســال های گذشــته‬ ‫در راه انجــام وظیفــه بــه‏شــهادت رســیدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه افــزود‪ :‬همچنیــن تقویــت معیشــت‬ ‫جوامــع محلــی بــه ویــژه روســتاهای حاشــیه جنــگل نیــز مســاله‬ ‫مهمــی اســت کــه ‏می توانــد نقــش موثــری در کاهــش دســت‬ ‫عقب ماندگی های تاریخی‬ ‫گلستان برطرف می شود‬ ‫معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬اجــرای کامــل مصوبــات ســفر اخیــر هیــات‬ ‫دولــت‪ ،‬عقب ماندگی هــای تاریخــی اســتان در بخش هــای گوناگــون را برطــرف خواهــد کــرد کــه در‬ ‫ایــن میــان رســانه ها می تواننــد بــه عنــوان بــازوی مســووالن نقش افرینــی کننــد‪.‬‬ ‫ســیدعلی مهاجــر در اختتامیــه هفتمیــن جشــنواره رســانه ای ابــوذر گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬تعــداد‬ ‫اندازی هــا بــه جنگل هــای هیرکانــی داشــته باشــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ع طبیعــی و امــور ابخیــزداری‬ ‫معــاون امــور جنــگل اداره کل منابـ ‬ ‫گلســتان اظهارداشــت‪ :‬پوشــش گیاهــی جنگل هــای اســتان بالــغ‬ ‫بــر ‪۸۰‬‏گونــه درختــی و ‪ ۵۰‬گونــه درختچــه ای از نــوع پهــن بــرگ‬ ‫خــزان شــو و جــزو جنگل هــای هیرکانــی و خــزری اســت و تــا‬ ‫منطقــه‏گلیداغــی از توابــع شهرســتان مــراوه تپــه امتــداد دار ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫داوود مقدســی افــزود‪ :‬شــیوع افــات و امــراض در درختــان‬ ‫مهمــی ماننــد شمشــاد و ممــرز‪ ،‬انجیلــی و ازاد و بلــوط کــه‬ ‫غالبــا بــه دلیــل‏خشکســالی های چنــد ســال اخیــر اســت‪‎،‬تاخیر‬ ‫و اجــرای ناقــص طــرح مدیریــت پایــدار جنگل هــای هیرکانــی‪ ،‬زیــر‬ ‫ســوال بردن طرح های بزرگ و موفقی مانند ســاماندهی و‏خروج‬ ‫دام از جنــگل توســط برخــی مســووالن کــه موجبــات ترغیب برخی‬ ‫دامــداران بــه بازگشــت بــه جنــگل شــده‪ ،‬وجــود تعــداد‏بســیاری‬ ‫درختــان افتــاده و ریشــه کــن در ســطح جنــگل کــه ضمــن احتمــال‬ ‫خطــر وقــوع حریــق در فصــل پاییــز موجبــات نابودی ســرمایه‏ملی‬ ‫می شــود و خــارج کــردن بخــش بزرگــی از جنگل هــای اســتان از‬ ‫برنامــه ریــزی و مدیریــت و بهــره وری کــه موجبــات رونــق‏اقتصــادی‬ ‫و ایجاد اشــتغال در مناطق جنگل نشــین می شــود تحت عناوینی‬ ‫از جملــه ثبــت جهانــی‪ ،‬حفاظــت شــده و اثــر طبیعــی مثــال‬ ‫‏جنگل هــای حــوزه ابخیــز زریــن گل علی ابــاد کتــول‪ ،‬کل حــوزه‬ ‫ابخیــز توسکســتان و گرماب دشــت گــرگان از جملــه چالش هــای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏جنگل هــای اســتان اس ـ ‪‎‬‬ ‫وی محصــوالت فرعــی‪ ،‬تولیــد چــوب‪ ،‬گردشــگری و بــوم گــردی‬ ‫را از جملــه ظرفیت هــای جنگل هــای گلســتان برشــمرد و گفــت‪:‬‬ ‫‏اســتفاده بهینــه از ایــن ظرفیت هــا نیازمنــد همراهــی مــردم و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫مســووالن اسـ ‪‎‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار در ســال های اخیــر افت هــای‬ ‫پروانــه جوانه خــوار بلــوط‪ ،‬پروانــه ابریشــم باف ناجــور‪،‬‬ ‫پروانه هــای‏برگ خــوار خانــواده ژئومتریــده‪ ،‬بیمــاری پوســیدگی‬ ‫زغالــی بلــوط‪ ،‬پروانــه دم قهــوه ای‪ ،‬سوســک قهــوه ای برگ خــوار‬ ‫توســکا‪ ،‬سوســک ‏ابــی برگ خــوار توســکا‪ ،‬پروانــه برگ خــوار‬ ‫داغداغــان‪ ،‬پروانــه ســفید درختــان‪ ،‬زنبــور برگ خــوار ازاد‪،‬‬ ‫پروانه هــای چوب خــوار‪ ،‬کــرم ‏ســفید ریشــه‪ ،‬بیمــاری فتیلــه‬ ‫نارنجــی‪ ،‬سوســک های پوســت خوار و چوب خــوار‪ ،‬درختــان‬ ‫جنگل هــای گلســتان را مــورد حملــه قــرار ‏داده انــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی گلســتان گفــت‪ :‬در ایــن ســال ها بــه‬ ‫علــت وقــوع تغییــرات اقلیمــی و رشــد افــات و بیمارهــا شــاهد‬ ‫افزایــش‪،‬‏خشــکیدگی و پژمردگــی و خــزان زودرس تعــداد زیــادی‬ ‫از درختــان در ســطوح وســیع جنگلــی از جملــه درختــان ســوزنی‬ ‫ بــرگ و پهــن‏‏ بــرگ هســتیم کــه ایــن وضــع باعــث ضعــف تدریجــی‬ ‫درختــان‪ ،‬سرخشــکیدگی‪ ،‬حملــه و توســعه عوامــل ثانویــه ماننــد‬ ‫پوســت خــواران و‏چــوب خــواران می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی افــزود‪ :‬در ‪ ۴۵۲‬هــزار هکتــار از عرصه هــای‬ ‫جنگلــی گلســتان طرح هــای بیمــاری یابــی و مقابلــه بــا بیمــاری و‬ ‫افــات‏جنگلــی در حــال اجراســت و کانون هــای بیمــاری در ایــن‬ ‫عرصه هــا شناســایی شــده و بــا اقدامــات فیزیکــی و بیولوژیکــی‬ ‫مبــارزه بــا ان هــا‏ادامــه دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی قــرق مناطــق الــوده‪ ،‬جلوگیــری از رفــت و امــد بیــش از حــد‬ ‫خــودرو و انســان‪ ،‬احیــا و بازســازی عرصه هــا بــا خراش دهــی‪،‬‬ ‫‏بذرپاشــی و کاشــت نهــال‪ ،‬ایجــاد تنــوع گونـه ای و قطــع و حــذف‬ ‫پایه هــای بــه شــدت الــوده بــه بیمــاری و امحــای بقایــای ان هــا را‬ ‫از جملــه‏روش هــای مقابلــه بــا گســترش بیمــاری در جنگل هــای‬ ‫گلســتان برشــمر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫عرصه هــای جنگلــی گلســتان بــه طــول ‪ ۲۶۰‬کیلومتــر از گلــوگاه‬ ‫در شــرق مازنــدران اغــاز شــده و تــا منطقــه گلیــداغ مــراوه تپــه در‬ ‫‏منتهــی الیــه شــرق گلســتان ادامــه دارد و از ایــن ســطح حــدود‬ ‫‪ ۶۵.۷‬درصــد جنگل هــای تجــاری‪ ۱۵.۷۹ ،‬درصــد جنگل هــای‬ ‫ت‪‎.‬‏‪/‬ایرنا‬ ‫مخروبــه‏و ‪ ۱۸.۴۴‬درصــد جنگل هــای حفاظتــی اســ ‪‎‬‬ ‫زیــاد مصوبــات و اعتبــارات اولیــه درنظــر گرفته شــده بــرای ایــن طرح هــا‪ ،‬بیانگــر عــزم جــدی دولــت‬ ‫ســیزدهم و مدیــران اســتان بــرای حرکــت ســریع گلســتان بــه ســمت توســعه پایــدار اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در مســیر اولویت بنــدی کمبودهــا و نیازهــای اســتان نقــش رســانه ها غیرقابــل انــکار‬ ‫اســت کــه امیدواریــم همراهــی رســانه ها تــا اتمــام کامــل طرح هــا و بــه سرانجام رســیدن ان هــا ادامــه‬ ‫پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار گلســتان بــا قدردانــی از حضــور فعــال رســانه های اســتان در تهیــه‬ ‫محتــوای موثــر پیــش‪ ،‬حیــن و بعــد از ســفر رییــس جمهــور و برخــی اعضــای هیــات دولــت از خبرنــگاران‬ ‫خواســت مطالبه گــری خــود را بــرای پیگیــری مراحــل گوناگــون اجــرای ایــن مصوبــات ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫هیــات دولــت در ســفر جمعــه ‪ ۱۳‬اســفند بــه گلســتان اجــرای ‪ ۱۱۱‬طــرح بــا ‪ ۲۵‬هــزار و ‪ ۶۷۷‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار را بــه تصویــب رســاند‪.‬‬ ‫مهاجــر بــه دشــواری فعالیــت در رســانه ها اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬خبرنــگاران بــا درج مطالــب دقیــق و‬ ‫مبتنــی بــر نظــر کارشناســان می تواننــد در بهبــود زندگــی انســان موثــر باشــند و در گســترش صلــح و‬ ‫امنیــت جهانــی نقش افرینــی کننــد و یــا در مقابــل بــه برافروختــن جنگ هــای خانمــان ســوز دامــن بزننــد‪.‬‬ ‫هفتمیــن جشــنواره ابــوذر اســتان گلســتان امــروز چهارشــنبه بــا تجلیــل از ‪ ۳۲‬برگزیــده بخش هــای‬ ‫گوناگــون بــه کار خــود پایــان داد‪.‬‬ صفحه 2 ‫کارشــناس پیــش بینــی اداره کل هواشناســی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســامانه بارشــی از (چهارشــنبه) در مناطــق‬ ‫مختلــف اســتان فعــال شــد کــه بــا بــارش بــاران و بــاد شــدید همــراه بود‪.‬هــادی شــیرازی اظهــار داشــت‪ :‬فعالیــت ایــن‬ ‫ســامانه ســبب وزش بــاد شــدید‪ ،‬گاهــی بــاد لحظــه ای بســیار شــدید بــا احتمــال توفــان و گردوخــاک همچنیــن بــارش‬ ‫بــاران خواهــد بــود و در پــاره ای نقــاط رگبــار بــاران و رعدوبــرق و درنقــاط مســتعد بــارش تگــرگ شــده اســت‪.‬‬ ‫کارشــناس پیــش بینــی اداره کل هواشناســی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬ایــن ســامانه بارشــی در بیشــتر نقــاط اســتان‬ ‫بویــژه نیمــه شــرقی و جنوبــی اســتان یعنــی در شهرســتان هــای اســفراین‪ ،‬فــاروج‪ ،‬شــیروان و بخــش هایــی از بجنــورد‬ ‫و راز و جــرگالن بــود‪.‬‬ ‫هوای‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫بارانی شد‬ ‫ شنبه ‪ 21‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪500‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫پوشش دهی و مقبولیت‬ ‫بیمه ها باید گسترده شود‬ ‫نتیجه گیری کلی نکات‬ ‫فنی و کاربردی‬ ‫در روزهــای اخیــر همزمــان بــا اعــام مصوبــه حــذف ارز ترجیحــی‬ ‫حواشــی عجیــب و غریــب زیــادی را در شــبکه های‏اجتماعــی و‬ ‫برخــی اظهارنظرهــای کارشناســی شــاهد بودیــم‪ .‬اولیــن ابهامــی کــه‬ ‫حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی دارد‪ ،‬عــدم تــوان‏جبــران تبعــات حــذف ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانــی دارو توســط بیمه هاســت بــه واســطه کمبــود منابعــی‬ ‫کــه بــرای جبــران تبعــات حــذف ارز‏‏‪ ۴۲۰۰‬تومانــی اختصــاص داده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫برچیده شدن بساط‬ ‫دالالن ارز‪ -‬دارو‬ ‫‪‎‬‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫در گــزارش روزنامــه ایــران امــده اســت‪ :‬دو روز پیــش حــذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی دارو و تجهیــزات پزشــکی و کاالهــای‏اساســی در نهایــت بــه‬ ‫شــکل مشــروط در مجلــس شــورای اســامی بــه تصویــب نهایــی رســید‬ ‫تــا پــس از تاییــد شــورای نگهبــان وارد‏مرحلــه اجرایــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫روزنامــه ایــران ‪ ۱۸‬اســفند از جزئیــات تغییــر ارز ترجیحــی دارو گــزارش‬ ‫می ده ـ ‪‎‬د ‪‎:‬در جزئیــات ایــن مصوبــه امــده اســت کــه‏دولــت می توانــد‬ ‫مابه التفــاوت ارز ترجیحــی را در قالــب تخصیــص کاالبــرگ بــه کاالهــای‬ ‫اساســی پرداخــت کنــد‪ .‬زمزمه هــای‏حــذف ارز ترجیحــی دارو و تجهیزات‬ ‫پزشــکی از اواســط دی مــاه ‪ ۱۴۰۰‬از ســوی دولــت ســیزدهم مطــرح شــد؛‬ ‫اینکــه‏به صــورت کامــل ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی را حــذف کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دلیــل ایــن پیشــنهاد دولــت هــم شــفاف بــود؛ سوءاســتفاده ارزی‪.‬‬ ‫بــه عبارتــی ضعــف شــدید نظارتــی در حــوزه خــروج ارز از کشــور‏بــه‬ ‫جــای جایگزیــن شــدن ان بــا کاالهــای اساســی‪ ،‬جلوگیــری از قاچــاق‬ ‫معکــوس دارو و کاهــش ارزش پــول ملــی از جملــه‏مســائلی بــود کــه‬ ‫دولــت ســیزدهم پیشــنهاد حــذف ارز ترجیحــی را بــه مجلــس شــورای‬ ‫اســامی ارائــه کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫گرچــه طبــق اعــام مدیــرکل دارو ســازمان غــذا و دارو‪ ،‬بــا حــذف ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانــی و پرداخــت یارانــه بــه بیمــه‪ ،‬قیمــت دارو‏در ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫تفاوتــی بــا قیمــت ان در شــهریور ‪ ۱۴۰۰‬نخواهــد داشــت امــا بــا ایــن حال‬ ‫تصویــب نهایــی ایــن طــرح‪ ،‬در‏روزهــای اخیــر نگرانــی از افزایــش قیمــت‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫کاالهــای حیاتــی از جملــه دارو و تجهیــزات پزشــکی را بــاال بــرده اسـ ‪‎‬‬ ‫بــا وجــود ایــن ملــک فاضلــی عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان‬ ‫مجلــس شــورای اســامی گرچــه معتقــد اســت تخصیــص‏مابه التفــات‬ ‫ارز بــه بیمه هــا بویــژه بــرای ‪ ۹‬میلیــون نفــری کــه بیمــه نیســتند‪ ،‬تبعاتــی‬ ‫دارد و بایــد راهکارهــای بهتــری در نظــر‏گرفتــه شــود بــا ایــن حــال او‬ ‫بــه «ایــران» خبــر می دهــد کــه قــرار شــد مجلــس شــورای اســامی‪۹ ،‬‬ ‫میلیارد را به شکل دالر برای‏تامین دارو و تجهیزات پزشکی در مقابل‬ ‫حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی اختصــاص دهــد‪ .‬بســیاری از نماینده هــای‬ ‫مجلــس شــورای‏اســامی معتقدنــد کــه ایــن ارز را بایــد در جهت فراهم‬ ‫کــردن دارو و تجهیــزات پزشــکی بــه شــکل دالر فراهــم کنیــم امــا بــدون‬ ‫‏نظــارت نبایــد منابعــی تخصیــص داده شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در مقابــل برخــی از فعــاالن حــوزه دارو می گوینــد در صــورت قانونــی‬ ‫شــدن ایــن مصوبــه اخیــر مجلس‪،‬نــرخ دارو و تجهیــزات‏پزشــکی چنــد‬ ‫برابــر می شــود‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه بنــا بــه گفتــه عضــو کمیســیون‬ ‫بهداشــت و درمان مجلس‪ ،‬ارز ‪۴۲۰۰‬‏تومانی در حوزه دارو و تجهیزات‬ ‫پزشــکی مشــروط به جبران منابع مابه التفاوت ریالی مبلغ ارز از ســوی‬ ‫بیمه هــا حــذف‏شــده اســت‪ ،‬یعنــی قیمــت بــرای متقاضــی دارو فرقــی‬ ‫نمی کنــد‪ .‬از طرفــی مــا به التفــاوت ریالــی مبلــغ ارز ترجیحــی حــدود ‪۴۰‬‬ ‫هــزار‏میلیــارد تومــان بــوده کــه قــرار اســت ســرجمع بیمه هــا افزایــش‬ ‫پیــدا کنــد تــا ســقف بیمه هــا باالتــر بــرود و فشــار روی مــردم نیایــد و‬ ‫‏بیمه هــا جبــران کننــد‪ .‬امــا هنــوز ‪ ۹‬میلیــون نفــر ایرانــی تحــت پوشــش‬ ‫هیــچ نــوع بیمـه ای نیســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پیــش از ایــن عبدالحســین روح االمینــی از بیمــه شــدن ‪ ۱۰‬میلیــون نفــر‬ ‫فاقــدان بیمــه بــر اســاس کــد ملــی خبــر داده بــود‪ .‬بــر همیــن‏اســاس‬ ‫نیــز دیــروز نماینــدگان مجلــس بنــدی را بــه تبصــره ‪ ۱۴‬الیحــه بودجــه‬ ‫ســال اینــده اضافــه کردنــد کــه خروجــی ان‪ ،‬پوشــش‏بیمـه ای بیــش از‬ ‫‪ ۱۰‬میلیــون فاقــد بیمــه در کشــور خواهــد بــود و همــه ان هــا بــدون نیــاز‬ ‫بــه ثبت نــام و مراجعــه حضــوری‪ ،‬تحــت‏پوشــش بیمــه درمانــی قــرار‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫خواهنــد گرف ـ ‪‎‬‬ ‫از طرفــی بــه تاکیــد دکتــر فاضلــی‪ ،‬حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی دارو‬ ‫بــا وجــود منابعــی کــه بــرای جبــران ان در اختیــار‏ســازمان های‬ ‫بیمــه گــر قــرار می گیــرد‪ ،‬می توانــد تبعاتــی هــم داشــته باشــد چــون‬ ‫گســتردگی و مقبولیــت بیمه هــا را نمــی دانیــم و از‏طرفــی اینکــه‬ ‫ایــا ســقف تعییــن شــده از ســوی بیمه هــا توســط پزشــکان پذیرفتــه‬ ‫می شــود یــا خیــر‪ ،‬مشــکل دیگــری اســت کــه بایــد‏دنبــال راه چــاره‬ ‫ان باشــیم‪ .‬البتــه مهــدی رضایــی معــاون بیمــه خدمــات ســامت‬ ‫ســازمان بیمــه ســامت روز گذشــته بــه ایســنا گفتــه‏کــه ایــن کار‬ ‫بایــد از طریــق زیرســاخت های الکترونیــک انجام گیــرد‪« :‬در صورتی‬ ‫کــه بــه عنــوان یــک تکلیــف قانونــی ایــن‏وظیفــه بــه مــا محول شــود‪،‬‬ ‫امادگــی فنــی اجــرای ان را در ســامانه های الکترونیــک خــود داریــم‬ ‫تــا تکلیــف مجلــس بــا کمتریــن‏عارضــه انجــام شــود و مابه التفــاوت‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫ناشــی از تغییــر نــرخ ارز را بــه بیمــار بازگردانیـ ‪‎‬‬ ‫گرچــه کــه نگرانی هایــی نســبت بــه وضعیــت پوشــش بیمـه ای ‪ ۵‬تــا ‪۱۵‬‬ ‫میلیــون نفــر فاقــد بیمــه بــرای دسترســی عادالنــه بــه داروهای‏مشــمول‬ ‫ارز مطــرح می شــود امــا طبــق مصوبــه قانونــی روز گذشــته مجلــس‪،‬‬ ‫ســازمان بیمــه ســامت نیــز مکلــف شــد ظــرف مــدت‏یــک هفتــه‪ ،‬ایــن‬ ‫اشــخاص را بــدون نیــاز بــه ثبت نــام و حضور ان ها‪ ،‬تحت پوشــش بیمه‬ ‫رایــگان قــرار دهــد‪ .‬همچنیــن ایــن ســازمان‏مکلــف اســت ســایر افــراد‬ ‫متقاضــی را هــم درصــورت تاییــد بــر اســاس ازمــون وســع (بــا اســتفاده‬ ‫از پایــگاه رفــاه ایرانیــان)‪ ،‬تحــت‏پوشــش بیمــه رایــگان قــرار دهــد‪ .‬ایــن‬ ‫یعنــی در الیحــه بودجــه‪ ،‬بــرای افــرادی کــه بیمــه ندارنــد تمهیداتــی نیــز‬ ‫اندیشــیده شــده اســت تــا‏چنانچــه قرار باشــد منابع مابه التفــاوت ریالی‬ ‫مبلــغ ارز بــه بیمه هــا داده شــود‪ ،‬محرومــان بیمـه ای نیز از دسترســی به‬ ‫داروهــای‏مشــمول ارز دولتــی بــی بهــره نماننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پوشش دهی و مقبولیت بیمه ها باید گسترده شود‬ ‫در روزهــای اخیــر همزمــان بــا اعــام مصوبــه حــذف ارز ترجیحــی‬ ‫حواشــی عجیــب و غریــب زیــادی را در شــبکه های‏اجتماعــی و برخــی‬ ‫اظهارنظرهــای کارشناســی شــاهد بودیــم‪ .‬اولیــن ابهامــی کــه حــذف ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانــی دارد‪ ،‬عــدم تــوان‏جبــران تبعــات حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی‬ ‫دارو توســط بیمه هاســت بــه واســطه کمبــود منابعــی کــه بــرای جبــران‬ ‫تبعــات حــذف ارز‏‏‪ ۴۲۰۰‬تومانــی اختصــاص داده شــده اســت‪ .‬چــرا کــه‬ ‫طبــق گفتــه وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی ایــن وزارتخانــه‬ ‫بــه‏حداقــل ‪ ۷۰‬هــزار میلیــارد تومــان بــرای کنتــرل قیمــت دارو در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬نیــاز دارد‪ .‬بــا ایــن حــال در تبصــره ‪ ۱۴‬الیحــه بودجــه‏‏‪ ۱۴۰۱‬منابعــی‬ ‫کــه بــرای بیمه هــا اختصــاص داده شــده‪ ،‬حــدود ‪ ۵۰-۶۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫اســت کــه نشــان می دهــد تفــاوت ‪۱۰-۲۰‬‏هــزار میلیــاردی وجــود دارد کــه‬ ‫عــدد قابــل توجهــی بــه حســاب می ایـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــا همــه این هــا حــذف ارز ترجیحــی در حــوزه دارو یــک هــدف مهــم‬ ‫را دنبــال می کنــد و ان کوتــاه کــردن دســت قاچاقچیــان حــوزه‏دارو‬ ‫اســت کــه دارو را بــا ارز دولتــی خریــداری کــرده و بــه شــکل معکــوس‬ ‫از کشــور خــارج می کننــد‪ .‬در همیــن زمینــه دکتــر‏فاضلــی می گویــد‪:‬‬ ‫حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بــا توجــه بــه مســائلی کــه طــی دو ســه ســال‬ ‫اخیــر داشــتیم مطــرح شــد‪ .‬در دولــت قبــل‏ارز دولتــی مســائل زیــادی را‬ ‫خــود بــه خــود بــه وجــود اورد بــه گونـه ای کــه باعــث خــروج مبلــغ قابــل‬ ‫توجهــی ارز از کشــور شــد‏بــدون ان کــه نظــارت درســتی در رونــد توزیــع‬ ‫کاالهــای اساســی صــورت بگیــرد و حجــم زیــادی از ایــن پــول در قبــال‬ ‫تعهــدات‏ارزی بــه کشــور بازنگشــت و ارزی کــه از کشــور خــارج شــده‬ ‫بــود‪ ،‬جایگزیــن نش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی در ادامــه می افزایــد‪ :‬خــروج ارز دولتــی از کشــور منجــر بــه کاهــش‬ ‫پشــتوانه پــول در مقابــل کاهــش نــرخ ریالــی ارز شــد‪ .‬ایــن‏در شــرایطی‬ ‫بــود کــه مــا به شــدت تحریــم بودیــم و حجــم قابــل توجهــی از پول مــان‬ ‫را از کشــور خــارج می کردیــم کــه نــه تنهــا‏برگشــتی نداشــت بلکــه تولیــد‬ ‫را هــم دچــار مشــکل کــرد و از طرفــی ســوءمدیریت ها باعــث شــد ارزش‬ ‫پــول مــا یــک دهــم ارز‏بین المللــی شــود یعنــی مــا پــول بــی پشــتوانه ای‬ ‫را در بــازار ریختیــم کــه بــی ارزشــی پول مــان را ایجــاد کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬ایــن نماینــده مجلــس بــا بیــان اینکــه فلســفه ارز دو قیمتــی یــا بــه‬ ‫اصطــاح ارز ترجیحــی نبایــد در کشــور بــه وجــود می امــد‪ ،‬عنــوان‬ ‫‏می کنــد‪ :‬اگــر درســت کار کــرده بودیــم‪ ،‬ارز ترجیحــی مفهومــی پیــدا‬ ‫نمی کــرد‪ .‬در طــول ایــن ســال ها حواس مــان جمــع نبــود و ‏ارزش‬ ‫پول مــان را پاییــن اوردیــم‪ .‬برخی هــا کــه ایــن پــول را بردنــد‪ ،‬ارزش پــول‬ ‫را می دانســتند در واقــع نظــارت بانــک مرکــزی‏فوق العــاده ضعیــف بــود‬ ‫و مــا بــه عنــوان نماینده هــا ایــن مســاله را از مبــادی قانونــی پیگیــری‬ ‫می کنیــم کــه مســئوالن وقــت تــا چــه‏انــدازه مقصــر بودنــد؟‬ ‫بــه گفتــه او‪ ،‬ســامت جامعــه در دو جنبــه پیشــگیری و درمــان پیگیری‬ ‫می شــود‪ .‬در حــوزه درمــان ســرپایی بایــد دارو از صفــر‏تــا صــد موجــود و‬ ‫قابــل دســترس باشــد یعنــی هــر کســی بــا هــر تــوان مالــی بتوانــد از هــر‬ ‫داروخان ـه ای داروی مــورد نیــازش را‏تامیــن کنــد‪ .‬در حــوزه بســتری نیــز‬ ‫همیــن طــور‪ .‬اگــر ایــن وجــه را ناقــص کنیــم و نظــام ســامت را حفــظ‬ ‫نکنیــم کشــور دچــار‏عارضــه شــدید می شــود چــرا که ســامت نســبت به‬ ‫امنیــت نیــز در اولویــت قــرار دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه یکــی از علــل مهــم حــذف ارز ترجیحــی عــدم نظــارت‬ ‫از ســوی مســئوالن ذیربــط اســت‪ ،‬می گویــد‪ :‬سیســتم نظارتــی‏بــه قدری‬ ‫ضعیــف عمــل کــرده کــه هنــوز مبهم اســت چــه میــزان ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫بــه دســت نیازمنــدان رســیده‪ .‬در واقــع عــدم‏نظارت هــا سوءاســتفاده‬ ‫ارزی بــه وجــود اورده در حالــی کــه مقــام معظــم رهبــری بارهــا تاکیــد‬ ‫کرده انــد ارز دولتــی بایــد بــه دســت‏نیازمنــدان برســد زیــرا اینجــا مــا‬ ‫کوتاهــی کرده ایــم نــه مــرد ‪‎‬م‪‎.‬‬ ‫عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس دربــاره پرداخــت‬ ‫مابه التفــاوت نــرخ ریالــی ارز بــه بیمه هــا نیــز عنــوان می کنــد‪:‬‏کارامــدی‬ ‫بیمه هــا بایــد بــه نحــوی باشــد کــه در همــه مراکــز درمانــی خصوصــی‬ ‫و دولتــی و داروخانه هــا بــه راحتــی مــورد مقبولیــت‏قــرار بگیــرد یعنــی‬ ‫بیمــه بــه مثابــه کارت بانکــی عمــل کنــد امــا ایــا واقعــا ًایــن گونــه اســت؟‬ ‫مــا ارز را بــه بیمه هایــی می دهیــم کــه فعــا ً‏‏‪ ۲۰‬درصــد جامعــه را‬ ‫تحــت پوشــش قــرار نمی دهنــد‪ .‬بنابرایــن اوال ًبایــد همــه افــراد جامعــه‬ ‫تحــت پوشــش بیمــه قــرار بگیرنــد‪ ،‬ثانیــا ً‏تفاوتــی در ارائــه خدمــات بیــن‬ ‫ســازمان های بیمه گــر نباشــد امــا ایــا چنیــن چیــزی مقــدور اســت؟‬ ‫پاســخ منفــی اســت‪ .‬بنابرایــن بــاز هــم‏مشــکل جامعــه حــل نمی شــود‪.‬‬ ‫بایــد بــا حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی خریــد خدمــت از بیمه هــا بــه شــکل‬ ‫هــدف دار باشــد‪ ،‬مــا نمی توانیــم‏پــول را در اختیــار جایــی بگذاریــم کــه‬ ‫نمی دانیــم چقــدر مقبولیــت دارد و از طرفــی پوشــش دهی بیمه هــا‬ ‫بــرای پزشــکان متخصــص‏نیــز همــراه بــا ســقف تعییــن شــده ای اســت‪.‬‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۵۰‬درصــد افــراد تحــت پوشــش بیمــه‪ ،‬عمــا ًهیــچ نفعــی از‬ ‫خدمــات بیمه هــا‏نمی برنــد بنابرایــن سیســتم بیم ـه ای ناقــص اســت و‬ ‫ســرمایه گذاری روی چیــزی کــه ناتــوان اســت مقداری رهــا کردن جامعه‬ ‫بــه‏حســاب می ای ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه مصوبــه حــذف ارز ترجیحــی دســت دالالن را کوتــاه‬ ‫می کنــد‪ ،‬می افزایــد‪ :‬مــا تابــع قانــون هســتیم بایــد ســعی کنیــم‏جامعــه‬ ‫محــور باشــیم و بــا ســازو کار هدایــت شــده ای پــول داروهــای مشــمول‬ ‫ارز بــه دســت نیازمنــدان برسـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مابه التفــاوت نــرخ ریالــی ارز ترجیحــی دارو را بــه بیمه هــای ورشکســته‬ ‫ندهیم‬ ‫دکتــر حمیــد خوئــی رئیــس انجمــن داروســازان تهــران نیــز دربــاره‬ ‫حاشــیه های پیرامــون حــذف ارز ترجیحــی دارو و گــران شــدن‏ان بــه‬ ‫«ایــران» می گویــد‪ :‬اوال ًنظــام ســامت و نظــام دارویــی موفــق و کارامــد‬ ‫نیازمنــد هماهنگــی و انســجام بیــن تمــام‏ســازمان های مرتبــط و موثــر‬ ‫اســت‪ .‬بــا ایــن حــال در برنامه هــای پیشــین نظــام ســامت مــا ایــن‬ ‫انســجام را درحــوزه وزارت‏بهداشــت و همــه نهادهایــی کــه بــه نحــوی بــا‬ ‫تامیــن دارو بــه عنــوان یکــی از نیازهــای اساســی جامعه درگیر هســتند‪،‬‬ ‫شــاهد نبودیم‪.‬‏مانند اجرای برنامه نســخه نویســی الکترونیک که ســه‬ ‫مــاه از الــزام ان می گــذرد و نتیجــه عملــی ایــن شــد کــه بســیاری از مردم‬ ‫‏هزینه هــای درمانی شــان را ازاد پرداخــت می کننــد و ایــن سیاســتگذاری‬ ‫بــه نفــع بیمه هــا شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دکتــر خوئــی در ادامــه می افزایــد‪ :‬نقــدی کــه نســبت بــه ارز ترجیحــی‬ ‫وجــود داشــت‪ ،‬زمینــه ســاز کــردن فســاد در حــوزه دارو‪،‬‏ضعــف نظــارت‬ ‫و سیاســتگذاری و مدیریــت بــود یعنــی خیلــی ربطــی بــه ماهیــت ارز‬ ‫ترجیحــی نداشــت چــرا کــه در بســیاری از‏کشــورهای دنیــا هزینه هــای‬ ‫درمــان حمایتــی اســت کــه همــراه بــا مکانیسـم های کنترل گــری دقیــق‬ ‫اســت کــه نقــض غــرض نشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه پیــش از ایــن بخــش قابــل توجهــی از داروهــا از‬ ‫پوشــش بیمــه ای خــارج شــده انــد و همیــن امــر زمینه ســاز افزایــش‬ ‫‏قیمــت دارو می شــود‪ ،‬عنــوان می کنــد‪ :‬در حــال حاضــر در دنیــا یکــی‬ ‫از مهم تریــن عوامــل موثــر فقــر بحــث خدمــات پزشــکی شــده‏اســت‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه رئیــس دولــت ســیزدهم نســبت بــه ریشـه کنی‬ ‫فقــر مطلــق تاکیــد دارنــد و مــا بشــدت نگرانیــم اگــر‏مابه التفــاوت نــرخ‬ ‫ریالــی ارز ترجیحــی در جــای درســت هزینــه نشــود باعــث گســترش فقر‬ ‫مطلــق بشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دکتــر خوئــی کــه از جملــه موافقان طرح حذف ارز ترجیحی دارو اســت‬ ‫در ادامــه بــه ناکارامــدی ســازمان های بیمه گــر اشــاره‏کــرده و عنــوان‬ ‫می کنــد‪ :‬نظــام بیمــه ای ورشکســته اســت تــا همیــن دیــروز ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی مطالبــات ‪ ۸‬مــاه گذشــته مراکــز‏درمانــی را پرداخــت‬ ‫نکــرده بــود و داروخانه هــا نیــز در مــرز ورشکســتگی قــرار گرفته ان ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رئیــس انجمــن داروســازان تهــران بــا بیــان اینکــه تنهــا راهــکار‬ ‫منطقــی دسترســی بــه نظــام سیاســتگذاری و نظــارت کارامد اســت‪،‬‬ ‫‏می گویــد‪ :‬اوال ًبایــد مصــرف دارو در کشــور منطقــی شــود و نظــام‬ ‫ســامت مصــرف دارو را در کشــور کنتــرل کنــد‪ .‬مــا در‏شــرایطی‬ ‫هســتیم کــه تجــارت معکــوس دارو در ســال های اخیــر رواج پیــدا‬ ‫کــرده و همیــن نیــز باعــث شــد ارز ترجیحــی حــذف‏شــود‪ .‬مصــرف‬ ‫دارو در کشــور مــا شــکل منطقــی نــدارد و نسخه نویســی نیــز علمــی‬ ‫و منطقــی نیســت بــرای همیــن بســاط قاچــاق‏دارو فراهــم شــده که‬ ‫البتــه برخــورد جــدی هــم صــورت نمی گیــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گفتــه او‪ ،‬کمبودهــای دارویــی ناشــی از ایجــاد شــبکه قاچــاق‬ ‫معکــوس دارو از بــازار کشــور اســت کــه بــا قیمــت ‪ ۲۰‬تــا ‪۳۰‬‏برابــر در‬ ‫بــازار ســیاه یــا کشــورهای همســایه می فروشــند‪ ،‬صــرف نظــر از اینکــه‬ ‫ایــن داروهــا تقلبــی یــا تاریــخ گذشــته اســت‪.‬‏بنابرایــن راهکار مکانیســم‬ ‫نظارتــی و کنترلــی دادن پــول بــه بیمــه نیســت چــون بیمه هــا نظــارت‬ ‫دقیقــی بــر هزینه کــرد خودشــان هــم‏ندارنــد چــه بســا کــه تعــداد نســخ‬ ‫تقلبــی پزشــکی در کشــور مــا کــم نیســت‪ .‬بــا توجــه بــه اینکه هزینــه کرد‬ ‫در زمینــه دارو و درمــان‏متناســب نیســت اگــر نتوانیــم مصــرف را کنتــرل‬ ‫کنیــم قطعــا ًفاصلــه عظیمــی بیــن عرضــه و تقاضــا ایجــاد می شــود کــه‬ ‫کمبــود دارو‏و افزایــش قیمــت و بحــث قــدرت خریــد دارو پیــش می ایــد‪.‬‬ ‫توصیــه مــا ایــن اســت مجلــس شــورای اســامی راهکارهــای قانونــی‬ ‫‏اجــرای ایــن مصوبــه را بازبینــی کنــد بــه گونـه ای که شــرایط دسترســی به‬ ‫داروهــای مشــمول ارز مــردم را دچــار فقــر نکنـ ‪‎‬د ‪‎.‎‎‬‬ ‫ ســیاه شــدن روغــن بــه معنــای عــدم کیفیــت ان و معیــار‬‫تعویــض روغــن نیســت‪.‬‬ ‫ گریــس روی قطــب هــای باتــری مانــع ســولفاته شــدن‬‫ســر کابــل باتــری نمــی شــود‪.‬‬ ‫ درجــا کار کــردن موتــور خــودرو در فصــل ســرما روش‬‫مناســبی بــرای گــرم کــردن خــودرو نیســت ‪.‬خــودرو را در‬ ‫حــال حرکــت گــرم کنیــد‪.‬‬ ‫ از ساســات فقــط بــرای روشــن کــردن خــودرو در هــوای‬‫ســرد اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫ ترموستات خودرو را هرگز باز نکنید‪.‬‬‫ بــرای توقــف بیــش از ‪ 2‬دقیقــه خــودرو را خامــوش‬‫کنیــد‪.‬‬ ‫ ســرعت زیــاد و ترمزهــای ناگهانــی‪ ،‬مصــرف ســوخت را تــا‬‫‪ 50‬درصــد افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫ بــا افزایــش ســرعت‪ ،‬مصــرف ســوخت را بــه طــور‬‫تصاعــدی بــاال می بــرد‪.‬‬ ‫ در ســرعت ‪ 125‬کیلومتــر مصــرف ســوخت تقریبــا دو‬‫برابــر مــی شــود ‪ -‬اگــر بــا ‪ 125‬کیلومتــر برانیــد دوبرابــر وقتــی‬ ‫کــه ‪ 80‬مــی رانیــد هزینــه ســوخت داریــد‪.‬‬ ‫ بــرای روشــن کــردن خــودرو از فشــار دادن مســتمر پــدال‬‫گاز خــودداری نمائیــد‪.‬‬ ‫ در شــروع بــاران لغزندگــی ســطح معابــر چنــد برابــر مــی‬‫شــود‪.‬‬ ‫ در برابــر هــر ‪ 10‬کیلومتــر ســرعت در ســاعت‪ ،‬در شــب و‬‫تاریکــی معــادل ‪ 6‬متــر از عمــق بینایــی کاســته مــی شــود‪.‬‬ ‫ در شــب ‪ 16‬کیلومتــر کمتــر از ســرعت خــود در روز‬‫حرکــت کنیــد‪.‬‬ ‫ ضدیــخ فقــط بــرای زمســتان و فصــل ســرما نیســت‬‫چراکــه ضدیــخ دارای خاصیــت ضدجــوش و ضــد خورندگــی‬ ‫نیــز هســت‪.‬‬ ‫ وجــود کپســول اتــش نشــانی بــا حجــم مناســب در‬‫خــودرو ‪ 100‬درصــد الزامــی اســت‪.‬‬ ‫ اگــر تایــر خــودرودر ســرعت ‪ 80‬کیلومــت در ســاعت ‪100‬‬‫درصــد کارکــرد داشــته باشــد در ســرعت ‪ 130‬کیلومتــر در‬ ‫ســاعت ‪ 40‬درصــد ســایش زودرس خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ ‪ 70‬درصــد تلفــات جانــی در تصادفــات رانندگــی در‬‫اثــر ضربــه مغــزی رخ مــی دهــد ‪.‬بــا بســتن کمربنــد از ان‬ ‫جلوگیــری کنیــم‪.‬‬ ‫ خطرنــاک تریــن زمــان رانندگــی در روز بیــن ســاعت ‪ 2‬تــا‬‫‪ 4‬بعــد از ظهــر و ‪ 6‬تــا ‪ 8‬صبــح اســت‪.‬در ایــن زمــان بــدن‬ ‫انســان بــه طــور طبیعــی دچــار کاهــش انــرژی مــی شــود‪.‬‬ ‫ اســتفاده از کمربنــد ایمنــی ‪ ,‬صدمــات وارده بــه ناحیــه‬‫ســر را در بزرگســاالن بیــش از ‪ 50‬درصــد و در کــودکان تــا‬ ‫‪ 25‬درصــد کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫ هنــگام روشــن نمــودن کولــر حتمــا توقــف نمــوده‬‫و در ســرباالیی هــا طوالنــی و توقــف زیــاد کولــر را‬ ‫خامــوش کنیــد‪.‬‬ ‫ ســوراخ کــردن فیلتــر هــوای نــو هنــگام تعویــض ســبب‬‫وارد شــدن ذرات گــرد و غبــار بــه موتــور شــده و صدمــات‬ ‫جبــران ناپذیــری دارد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 21‬اسفند‬ ‫بجنورد‬ ‫ شنبه ‪ 21‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪500‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫افزایش حداقل حقوق کارگران‬ ‫بیش از تورم‬ ‫بی توجهی مدیران شهری‬ ‫به مسائل کارشناسی‬ ‫و تخصصی‏‬ ‫نایــب رییــس شــورای اســامی شــهر گــرگان در‬ ‫خصــوص مســایل کالن شــهری بــا انتقــاد از رونــد‬ ‫حاکــم بــر تصمیم گیــری گفــت‪ :‬‏متاســفانه شــاهد‬ ‫ایــن هســتیم کــه بــه مســائل کارشناســی و تخصصــی‬ ‫مدیــران شــهرداری و اعضــای پارلمــان شــهری گــرگان‬ ‫‏توجهــی ندارنــد کــه در صــورت ادامــه ایــن رونــد قطعــا‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بــرای شــهر فاجعه افریــن اســ ‪‎‬‬ ‫بــه گــزارش فریبــا مســکنی خبرنــگار بــازار کســب و کار‪،‬‬ ‫عیســی مهــری اظهارداشــت‪ :‬مشــخص شــد کــه طــی ‪۶‬‬ ‫مــاه نخســت شــورا و صــد روز‏اغازیــن فعالیــت شــهردار‬ ‫توجــه بــه مباحــث کارشناســی و تخصصــی در اولویــت‬ ‫قــرار نــدارد کــه تبعــات و خســارت های بســیاری ‏در‬ ‫صــورت ادامــه ایــن رویکــرد در انتظــار شــهر و شــهروندان‬ ‫خواهــد بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬می بایســت عمده تریــن تصمیمــات‬ ‫شــهر بــر اســاس تخصــص و کارشناســی اتخــاذ گــردد‬ ‫کــه ایــن تصمیمــات در قالــب‏لوایــح بــه صحــن ارائــه‬ ‫مــی شــود کــه بــرای بررســی هــای کارشناســانه ان هــا‬ ‫فرصــت الزم فراهــم نیس ـت‪‎.‎‬‬ ‫ویــدر ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬در مدیریــت شــهری اتــکا‬ ‫بــه نظــرات کارشناســی از جملــه مباحثــی اســت کــه‬ ‫مکــررا ً از ســوی تــک‏تــک اعضــای شــورا بــه ان اشــاره‬ ‫شــده امــا شــاهد ان هســتیم کــه از ایــن مســائل‬ ‫غفلــت می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مهــری گفــت‪ :‬اگــر از اهــل فــن و تخصــص بــرای‬ ‫بررســی لوایــح و تصمیمــات شــهر و ترســیم پروژه هــای‬ ‫عمرانــی و گردشــگری ‏بهــره بگیریــم قطعــا شــاهد‬ ‫کاهــش هزینه هــای مدیریــت شــهری خواهیــم بــود و‬ ‫پــروژه هایــی بــرای شــهر اجــرا و برنامــه ریــزی می ‏شــود‬ ‫کــه باعــث کاهــش دردهــای مــردم می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مصداق هــای بــارز بــی توجهــی بــه‬ ‫نظــرات کارشناســی لوایحــی ماننــد تخصیــص قیــر و‬ ‫میلگــرد و الیحــه ‏عوارضــی حــوزه ســاختمان اســت‬ ‫بایــد وقتــی در شــورای اســامی شــهر کمیســیون های‬ ‫تخصصــی ایجــاد شــده بــه تصمیمــات‏کمیســیون های‬ ‫شــورا اعتمــاد کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬اعضــای شــورای شــهر‬ ‫و مدیــران شــهری بایــد بپذیرنــد کــه اتــکا بــه مــوارد‬ ‫تخصصــی بهــره وری‏و ثمــر در بخشــی پــروژه هــا را‬ ‫افزایــش مــی ده ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مهــری بیــان کــرد در قضیــه الیحــه تعییــن عــوارض‬ ‫ســاختمان بــه بررســی هــا و نظــرات کارگــروه تخصصی‬ ‫عمــران در شــورای ‏شــهر بی توجهــی شــد و ثمــره‬ ‫ان ایجــاد موضع گیری هــای تنــد فعــاالن صنعــت‬ ‫ســاختمان‪ ،‬رســانه ها و در نهایــت مدیــران باالدســتی‬ ‫‏بــود کــه مقــرر شــد در ایــن الیحــه بازنگــری گــرد ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬بازنگــری در مصوبــات پارلمــان‬ ‫شــهری رویکــرد جالبــی نیســت و نبایــد چیــزی را‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫مصــوب کنیــم کــه مجبــور‏بــه بازنگــری در ان شــوی ‪‎‬‬ ‫مهــری گفــت‪ :‬الیحــه عــوارض ســاختمان شــهرداری‬ ‫بزرگتریــن شــاهکار مدیریــت شــهری محســوب‬ ‫مــی شــود رشــد ‪ ۵۵‬تــا ‪۱۰۰‬‏درصــدی عــوارض حــوزه‬ ‫ســاختمان بیانگــر ان اســت کــه توجهــی بــه نظــرات‬ ‫کارشناســی نشــده اســت‪ .‬در حالــی کــه کل کشــور‬ ‫بــه‏دنبــال کاهــش و کــم کــردن هزینــه هــای ســاخت‬ ‫واحدهــای مســکونی هســتند شــهرداری گــرگان‬ ‫الیحـه ای بــه پارلمــان شــهری ارائــه‏داد کــه بــر اســاس‬ ‫ان قیمــت تمــام شــده واحدهــای مســکونی رشــد‬ ‫محسوســی خواهنــد داشــت کــه ایــن موضــوع بــا‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫سیاســت های دولــت ‏در تناقــض اســ ‪‎‬‬ ‫وی افــزود‪ ۲ :‬برابــر شــدن بودجــه ســال اینــده‬ ‫مدیریــت شــهری کار خوبــی اســت امــا ایــن رویکــرد‬ ‫بایــد بــر اســاس واقعیــت هــای‏شــهر و توانمندی هــای‬ ‫گــرگان شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ارد ازاد‪ ،‬سد راه توسعه کارگاه ها‬ ‫مدیــر میــراث فرهنگــی شهرســتان گرمــه از وجــود ‪ ۲۲۰‬کارگاه‬ ‫کوچــک خانگــی ســمنوپزی در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫وحیــد محمــودزاده بــا اشــاره بــه اینکــه اییــن ســمنوپزی در ایــن‬ ‫شهرســتان بــه عنــوان یکــی از میــراث هــای معنــوی بــه ثبــت ملــی‬ ‫رســیده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬هــر یــک از کارگاه هــای ســمنوپزی بــه صــورت‬ ‫هفتگــی حــدود ‪ ۲۰۰‬کیلوگــرم ســمنو تولیــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن کارگاه هــا ‪ ۹‬مــاه در ســال فعالیــت دارنــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬عــاوه بــر ‪ ۲۲۰‬کارگاه کوچــک خانگــی‪ ۱۰ ،‬کارگاه بــزرگ‬ ‫ســمنوپزی نیــز در ایــن شهرســتان فعالیــت دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه محمــودزاده کارگاه هــای بزرگ نیز هفته ای ‪ ۵۰۰‬کیلوگرم‬ ‫ســمنو تولیــد می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن کارگاه هــا بــرای ‪ ۲۵۰‬نفــر اشــتغال ایجــاد‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مســئول تصریــح کــرد‪ ۸۰ :‬درصــد از ســمنوی تولیــدی در گرمــه‬ ‫بــه خــارج از اســتان صــادر مــی شــود کــه بیشــترین حجــم صــادرات‬ ‫ایــن محصــول بــه کیــش‪ ،‬تهــران‪ ،‬گلســتان و ســمنان اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امــا یکــی از مهمتریــن مشــکالتی کــه ایــن‬ ‫کارگاه هــا بــا ان مواجــه هســتند تامیــن ارد مــورد نیــاز بــرای پخــت‬ ‫ســمنو اســت کــه ســمنوپزها مجبــور هســتند تــا ارد مــورد نیــاز خــود‬ ‫را هــم بــه صــورت ازاد تهیــه کننــد و از ســوی دیگــر بــا کمبــود ان نیــز‬ ‫مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫ازبرگزیدگانهفتمین‬ ‫جشنواره ابوذر‬ ‫گلستان تجلیلشد‬ ‫هفتمین جشــنواره ابوذر اســتان گلســتان با تجلیل از ‪ ۳۲‬برگزیده‬ ‫بخش هــای گوناگــون بــه کار خود پایــان داد‪.‬‬ ‫در بخــش گــزارش جشــنواره‪ ،‬زهــرا قزلســفلی رتبــه اول و میثــم‬ ‫محســنی کوتنائــی رتبــه ســوم از ایرنــا و داود خانــدوزی از خبرگــزاری‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پرونــده تعییــن دســتمزد کارگــران در ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــا توافــق بیــن نماینــدگان جامعــه کارگــری و‬ ‫کارفرمایــی و تعامــل دولــت بــا‏‏‪ ۵۷.۴‬درصــد افزایــش بســته شــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬نشســت شــورای عالــی کار از ســاعت ‪(۱۶:۳۰‬چهارشــنبه ‪۱۸‬‬ ‫اســفندماه) شــروع شــده بــود‪ ،‬پــس ‏از چانــه زنــی نهایــت پنجشــنبه بــه نتیجــه رســی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی در گفــت و گویــی اعــام کــرد‪ :‬جلســه ‪ ۱۴‬و نیــم ســاعت بــه طــول‬ ‫انجامیــد کــه جامعــه کارگــری‏و کارفرمایــی بــه جمــع بنــدی رســیدند و یــک خبــر بســیار خــوب بــرای‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫جامعــه کارگــران داریـ ‪‎‬‬ ‫‏«حجــت اللــه عبدالملکــی» اعــام کــرد‪ :‬حداقــل مــزد ماهانــه ‪ ۵۷.۴‬افزایــش پیــدا کــرد و بــا یــک‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫رشــد خوبــی را در دســتمزد کارگــران‏در ســال اینــده خواهیــم داشــی ‪‎‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه قــدرت خریــد مطلــق کارگــران ‪ ۹‬درصــد افزایــش بیــش از تــورم خواهــد بــود‬ ‫گفت‪:‬عمــده افزایــش بــر روی حداقــل‏مــزد بــر مبنــای کســورات اســت و بــرای تقویــت مســتمری‬ ‫کارگــران اتفــاق خوبــی افتــاده اســت و بــا افزایــش درامــد کارگــران ‪۲‬‏اتفــاق بــر روی تولیــد مــی افت ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بهــره وری تولیــد افزایــش پیــدا خواهــد کــرد و کارگــران انگیــزه بیشــتری بــرای کار‬ ‫خواهنــد داشــت و بــا افزایــش‏قــدرت تقاضــای موثــر در اقتصــاد هــم بیشــتر خواهــد شــد کــه بــه‬ ‫رونــق تولیــد کمــک خواهــد کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬امسال با دقت به جمع بندی رسیدند و پیش از پایان سال دستمزد اعالم ش ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مطابــق مــاده ‪ ٤١‬قانــون کار‪ ،‬دســتمزد کارگــران بایــد بــر پایــه نــرخ تــورم و ســبد هزینــه زندگــی‬ ‫خانــوار کارگــری تعییــن شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫امســال ســبد معیشــت کارگــران هشــت میلیــون و ‪ ۹۷۹‬هــزار تومانــی بــرای یــک خانــواده متوســط‬ ‫شــهری ‪ ۳.۳‬نفــری بــرای ســال‏‏‪ ۱۴۰۱‬نرخ گــذاری شــده اســت‪ .‬همچنیــن بــر اســاس گــزارش مرکــز‬ ‫امــار ایــران‪ ،‬نــرخ تــورم ســاالنه بهمــن مــاه ‪ ١٤٠٠‬بــرای‏خانوارهــای کشــور بــه ‪ ٤١,٤‬درصــد رســیده‬ ‫اســت کــه نســبت بــه همیــن اطــاع در مــاه قبــل‪ ١.٠ ،‬واحــد درصــد کاهــش نشــان‏می ده ـد‪‎.‎‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫دمای هوا ‪ 17‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 63‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 5 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪17‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫توزیع ‪ ۱۱‬تن میوه تنظیم بازار‬ ‫در استانه عید نوروز‬ ‫گلستان عقب مانده ترین استان‬ ‫کشور در توسعه‬ ‫فرمانــدار شهرســتان کاللــه از توزیــع ‪ 11‬تـُـن میــوه تنظیــم بــازار در ایــن‬ ‫شهرســتان در روزهــای اتــی منتهــی بــه عیــد نــوروز خبــر داد‪.‬‬ ‫فرهــاد شــیبک در جلســه ســتاد تنظیــم بــازار شهرســتان کاللــه کــه بــا‬ ‫حضــور مدیــران و مســئوالن اقتصــادی‪ ،‬بــازار و اصنــاف برگــزار شــد بــا‬ ‫اشــاره بــه ضــرورت نظــارت و کنتــرل قیمت اقالم و اجنــاس در روزهای‬ ‫پایانــی ســال‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬یکــی از مهــم تریــن اقــام کــه بایــد کنتــرل‬ ‫قیمــت در ان بــا دقــت و جدیــت پیگیــری صــورت بپذیــرد میــوه شــب‬ ‫عیــد اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــه منظــور تنظیــم قیمــت میــوه شــب عیــد‪ 11 ،‬تـُـن‬ ‫میــوه تنظیــم بــازار در شهرســتان کاللــه توزیــع خواهــد شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫ایــن راســتا ‪ 6‬تـُـن پرتقــال و پنــج تـُـن ســیب در روزهــای اتــی در ســطح‬ ‫شهرســتان توزیــع خواهد شــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار شهرســتان کاللــه بــا تاکیــد بــر اینکــه درخواســت جــدی مــا‬ ‫نظــارت کامــل بــر بــازار در روزهــای پیــش رو بــا تمــام ظرفیــت هــای‬ ‫موجــود نظارتــی اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬تیــم هــای نظارتــی کلیــه‬ ‫اقــام مصرفــی شــب عیــد از قبیــل پوشــاک‪ ،‬اجیــل و میــوه ســطح‬ ‫شــهر را مــورد نظــر و کنتــزل قــرار داده و بــا هــر گونــه گــران فروشــی در‬ ‫بــازار بــه صــورت قانونــی برخــورد کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا اســتان گلســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬همــه مــی دانیــم‬ ‫کــه گلســتان عقــب مانده تریــن اســتان کشــور در شــاخص هــای‬ ‫توســعه ای اســت و در ایــن زمینــه همــه بــا هــم از گذشــته تــا بــه‬ ‫حــال مقصریــم‪.‬‬ ‫ســردار علی ملک شــاهکویی‪ ،‬در ایین اختتامیه هفتمین جشــنواره‬ ‫رســانه ای ابــوذر‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬صــدور فرمــان مقــام معظــم رهبــری در‬ ‫خصــوص «جهــاد تبییــن» اســت کــه در همــه حــوزه هــای اجتماعــی‪،‬‬ ‫سیاســی‪ ،‬فرهنگــی و ســایر حــوزه هــا نمــود پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دشــمن مــی خواهــد دســتاوردهای نظــام مقــدس‬ ‫جمهــوری اســامی را زیــر ســوال ببــرد تــا دوران ســتم شــاهی را دوران‬ ‫گل و بلبــل نشــان دهــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬امیدافرینــی از الزاماتــی مــی‬ ‫باشــد کــه خبرنــگاران و اصحــاب قلــم و رســانه بایــد در دســتور کار‬ ‫خــود قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫ملک شــاهکویی‪ ،‬بــا اشــاره بــه برخــی حــوادث روز دنیــا‪ ،‬حــوادث‬ ‫اکرایــن را نتیجــه اعتمــاد بــه دشــمن دانســت و خاطــر نشــان کــرد‪ :‬مــا‬ ‫هــم رفتــه بودیــم کــه اعتمــاد حداقلــی بــه دشــمن داشــته باشــیم کــه‬ ‫دســت الهــی و ایســتادگی ملــت ایــران و از همــه مهمتــر روشــنگری‬ ‫مقــام معظــم رهبــری ســبب شــد تــا کشــور از یــک خطــر و ســقوط‬ ‫جــدی نجــات یابــد‪.‬‬ ‫شبســتان شایســته تقدیــر معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫در بخــش ویــژه مصاحبــه مریــم بــزی از خبرگــزاری مهــر شایســته‬ ‫تقدیــر داوری‪ ،‬رقیــه بشــارت نیــا از پــژواک ســخن و مهــدی باقریــون‬ ‫از خبرگــزاری ایســنا شایســته تقدیــر جشــنواره شــدند‪.‬‬ ‫در بخــش ویــژه خبــر محدثــه حیــدری گرجــی از ایرنــا و رضــا جامی از‬ ‫راه اترک شایســته تقدیر شــدند‪.‬‬ ‫در بخــش ویــژه تیتــر زهــره رجبــی از گلســتان مــا شایســته تقدیــر‬ ‫داوری و نرگــس تجــری از زریــن نامــه شایســته تقدیــر شــدند‪.‬‬ ‫در بخــش ویــژه عکــس فائــزه کابلــی نفــر اول‪ ،‬شــقایق عبــاس زاده‬ ‫رتبــه دوم و علــی دهقــان رتبــه ســوم را کســب کردنــد‪.‬‬ ‫در بخــش ویــژه نماهنــگ علیرضــا کالنتــری رتبــه اول‪ ،‬ابولفضــل‬ ‫طبســی رتبــه دوم و مصطفی کیــا از خبرگــزاری صــدا و ســیما رتبــه‬ ‫ســوم را کســب کردنــد‪.‬‬ ‫در بخــش ویــژه موشــن گرافیــک بابــک صمیمــی رتبــه اول‪ ،‬ســیده‬ ‫زهــرا نیــری رتبــه دوم و ام کلثــوم دهقــان از خبرگــزاری صــدا و ســیما‬ ‫ســوم شــدند‪.‬‬ ‫در بخــش ویــژه فیلــم کوتــاه مهــدی رییســی رتبــه اول و عبــاس‬ ‫بهرامــی از خبرگــزاری صــدا و ســیما دوم شــدند و راحلــه حصــاری از‬ ‫ایرنــا رتبــه ســوم را بــه دســت اوردنــد‪.‬‬ ‫در بخــش ویــژه یادداشــت محمــد دیلم کتولــی و فاطمــه عبــدی از‬ ‫خبرگــزاری فــارس شایســته شــناخته شــدند‪.‬‬ ‫در بخــش عــام یادداشــت حــاج ســعیدی‪ ،‬خارکوهــی و مصیــب‬ ‫عباســی شایســته شــدند‪.‬‬ ‫در بخــش عــام ایــن جشــنواره و در بخــش گــزارش اعظــم محبــی از‬ ‫خبرگــزاری مهــر اول‪ ،‬علــی لکزانــوری از ایرنــا دوم و مریــم شــریفی از‬ ‫خبرگــزاری مهر ســوم شــدند‪.‬‬ ‫اصحــاب رســانه گلســتان ‪ ۸۵۵‬اثــر در قالــب عکــس‪ ،‬موشــن‬ ‫گرافیــک‪ ،‬فیلــم کوتــاه‪ ،‬مقالــه‪ ،‬گــزارش‪ ،‬یادداشــت‪ ،‬مصاحبــه‪ ،‬خبــر‬ ‫و تیتــر بــه ایــن جشــنواره ارســال کردنــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۳۵۶‬اثــر‬ ‫مکتــوب‪ ۱۰۷ ،‬اثــر چندرســانه ای و ‪ ۳۹۲‬اثــر عکــس بــود‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره در گلســتان بــا رویکــرد تحقــق شــعار ســال و دولــت‬ ‫اســامی برگــزار شــد کــه نــگاه بومی بــه حوزه کشــاورزی‪ ،‬دامپــروری‪،‬‬ ‫ابزیــان و محرومیت زدایــی‪ ،‬تحقــق دولــت اســامی بــا رویکــرد‬ ‫مشــارکت حداکثــری و مطالبه گــری و دولــت و مجلــس انقالبــی از‬ ‫موضوعــات مــورد تاکیــد بــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان ‪ ۴۲‬پایــگاه خبــری‪ ۱۳۶ ،‬دفتــر رســانه ای شــامل‬ ‫خبرگــزاری‪ ،‬نشــریه چاپــی و الکترونیکــی و ‪ ۱۶۵‬نماینــده نشــریه‬ ‫سراســری فعــال دارد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانممعصومــه رضائــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۳۱‬بــه شــماره ملــی ‪ ۲۲۶۹۹۳۳۸۶۹‬صــادره از علــی ابــاد فرزنــد حبیــب الــه‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۲۷‬در یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام یــک ســهم مشــاع از‪۶‬ســهم پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف است‪-۲‬حســین رضائــی‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪ ۲۱۱۰۱۲۸۵۰۱‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۱۰۱۲۸۵۰۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد حبیــب الــه متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۳۲‬دریــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ اعیانــی یکبــای ســاختمان بانضمــام یــک ســهم مشــاع‬ ‫از‪ ۶‬ســهم پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت ‪ -۳‬حبیــب الــه رضائــی بشــماره شناســنامه‪ ۴۸‬بشــماره ‪ ۴۵۹۱۵۴۰۴۴۹‬صــادره از شــاهرود فرزنــد عبــاس متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۲۵‬در‬ ‫‪۴‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام یــک ســهم مشــاع از‪۶‬ســهم پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت کل‪۴۰‬متــر مربــع از پــاک ‪ -۸۸‬اصلــی واقــع در اراضــی جعفراابــاد‬ ‫بخــش‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪..‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود ازاین رو اشــخاصی که نســبت به رای صــادره فوق الذکر اعتراض‬ ‫داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بیــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪۱۰۱۰۹‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪۱۴۰۰/۱۱/۱۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۰/۱۲/۲:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان و از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقای‪/‬خانــم نــدا ســادات طباطبائــی بشــماره شناســنامه ‪ ۱۱۱۶‬بشــماره ملــی‬ ‫‪ ۲۱۲۱۷۱۱۵۶۲‬صــادره از گــرگان فرزنــد ســید ناصــر متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۷۷‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بمســاحت ‪ ۲۰۰‬متــر مربــع از پــاک ‪-۳‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‬ ‫ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت و بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م‪ .‬الــف ‪۱۰۲۸۸‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۲/04 :‬تاریخ انتشار نولت دوم‪ 1400/۱۲/21 :‬حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫امسال وضعیت ذخیره اب پشت سد ها چندان مطلوب نیست‪ ،‬بنابراین ضرورت دارد‬ ‫بیش از پیش در مصرف اب صرفه جویی کنیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 21‬اسفند‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 19‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 70‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 5 UV‬از ‪10‬‬ ‫غالبا ً ابری‪ .‬بیشینه ‪19‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی و متغیر‪.‬‬ ‫ شنبه ‪ 21‬اسفند ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪500‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫ثبت بیش از ‪ ۸۵۰‬درخواست‬ ‫در مرکز ارتباطات مردمی‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان گلســتان از ثبــت بیــش از ‪ 850‬درخواســت در مرکــز ارتباطــات‬ ‫مردمــی راه و شهرســازی ایــن اســتان همزمــان بــا ســفر رئیــس جمهــور بــه گلســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از پایــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی‪( ،‬گلســتان)‪،‬‬ ‫محبوبــی مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬هم زمــان بــا ســفر رئیس جمهــور و‬ ‫هیئــت دولــت بــه اســتان گلســتان‪ ،‬در ‪ ۱۱‬دســتگاه ســتاد ارتباطــات مردمــی تشــکیل شــد کــه ســتاد‬ ‫ارتباطــات مردمــی وزارت راه و شهرســازی در اداره کل راه و شهرســازی اســتان اســتقرار پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســتاد ارتباطــات مردمــی وزارت راه و شهرســازی بــا حضــور فخــاری معــاون وزیــر و‬ ‫مدیرعامــل ســازمان ملــی زمیــن و مســکن و مذنــب مدیــرکل بازرســی‪ ،‬مدیریــت عملکــرد و حقــوق‬ ‫شــهروندان وزارت راه و شهرســازی بــرای پاســخگویی بــه مشــکالت شــهروندان دایــر شــد‪.‬‬ ‫محبوبــی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان در ایــن دو روز بــا حضــور در اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫اســتان‪ ،‬ضمــن ثبــت درخواســت خــود و دریافــت کــد رهگیــری‪ ،‬بــا نماینــدگان ایــن وزارتخانــه نیــز‬ ‫دیــدار چهــره بــه چهــره داشــتند‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬موضوعــات مربــوط بــه راه‪ ،‬مســکن شــهری و روســتایی‪ ،‬امــاک‪ ،‬شهرســازی‪،‬‬ ‫راه اهــن‪ ،‬راهــداری ‪ ،‬فــرودگاه ‪ ،‬بنــادر و دریانــوردی ‪ ،‬شــرکت ســاخت و توســعه و بانــک مســکن‬ ‫بــه طــور کلــی مســائلی کــه در حیطــه فعالیت هــای ادارات تابعــه وزارت راه و شهرســازی در اســتان‬ ‫اســت توســط ایــن مرکــز پاســخگویی شــد‪.‬‬ ‫به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان‪ ،‬در روز اول ‪ ۳۲۰‬و در روز دوم ‪ ۵۳۰‬درخواست‬ ‫ثبــت شــده اســت کــه در مجمــوع تعــداد بیــش از‪ ۸۵۰‬درخواســت در مرکــز ارتباطــات مردمــی راه‪،‬‬ ‫مســکن و شهرســازی در جریــان ســفر رئیس جمهــور بــه اســتان گلســتان بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص اقــدام بعــد از ثبــت درخواســت ها تصریــح کــرد‪ :‬بــه فراخــور موضــوع‬ ‫درخواسـت کنندگان و شــهروندان‪ ،‬از طریــق پاســخ در ســامانه ســامد‪ ،‬تمــاس تلفنــی یــا درخواســت‬ ‫بــرای مراجعــه حضــوری بــه ایشــان پاســخ داده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محبوبــی در پایــان گفــت‪ :‬در محــل اداره کل نیــز درخواســت ها و نامه هــای مردمــی توســط‬ ‫کارشناســان ایــن اداره کل دریافــت و بعــد از پاالیــش بــه حوزه هــای مختلــف بــرای پیگیــری و پاســخ‬ ‫ارجــاع داده شــده اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف بیش از ‪ 3‬هزار عدد‬ ‫انواع مواد محترقه غیرمجاز‬ ‫‪40‬فقره کاله برداری با ترفند‬ ‫اعتمادسازی از کسبه و بازاریان‬ ‫دستگیری عامل هتک حیثیت‬ ‫شهروند اسفراینی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫«مجیــد یگانــه پــور»در بیــان جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬در‏راســتای‬ ‫ارتقــاء امنیــت اجتماعــی و پیشــگیری از خطــرات احتمالــی روزهــای‬ ‫پایانــی ســال‪ ،‬پلیــس بــا‏فروشــندگان و اســتفاده کنندگان مــواد‬ ‫محترقــه کــه موجــب ســلب ارامــش و امنیــت مــردم می شــود‪،‬‬ ‫‏برخــورد می کنــد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در پــی دریافــت خبــری مبنــی بــر اینکــه فــردی بــا هویــت‬ ‫معلــوم اهــل و ســاکن شــیروان در‏حــال توزیــع مــواد محترقــه بــا‬ ‫خــودرو در ســطح شهرســتان می باشــد بالفاصلــه پیگیــری موضــوع در‬ ‫‏دســتور کار پلیــس اطالعــات و امنیــت عمومــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬مامــوران پــس از انجــام تحقیقات‬ ‫همه جانبــه و اطمینــان از صحــت‏موضــوع طــی هماهنگــی قضایــی‬ ‫خــودرو را متوقــف و در بازرســی از خــودرو تعــداد ‪ 2‬هــزار و ‪ 471‬عــدد‬ ‫‏انــواع مــواد محترقــه غیرمجــاز را کشــف کردنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان اســفراین بابیان اینکه در ماموریت‬ ‫دیگــر مامــوران در بازرســی از یــک‏مغــازه تعــداد ‪ 609‬عــدد انــواع‬ ‫مواد محترقه غیرمجاز کشــف نمودند‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬متهمان‬ ‫پــس‏از تشــکیل پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی تحویــل‬ ‫مراجــع قضایــی شــدند‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری فــردی کــه بــا ترفنــد‬ ‫اعتمادســازی از کســبه و بازاریــان شــهر بجنــورد اقــدام بــه‏‏‪ 40‬فقــره‬ ‫کاله بــرداری کــرده بــود خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد غالمــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی اعــام چنــد‏مــورد شــکایت بــا عنــوان اینکــه یــک خانم بــا مراجعه‬ ‫بــه کســبه و بازاریــان در اصنــاف مختلــف شــهر بجنــورد و معرفــی خــود‬ ‫بــه‏عنــوان پرســتار بیمارســتان های ســطح اســتان و یــا کارمنــد بانــک‪،‬‬ ‫بــدون پرداخــت وجــه اقــدام بــه خریــد و از محــل متــواری‏می شــود‪،‬‬ ‫بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه متهمــه بــا اعــام اینکــه کیــف پــول خــود را‬ ‫در منــزل فرامــوش کــرده و یــا حســابش فاقــد موجــودی اســت‪،‬‏بعــد‬ ‫از خریــد کاال از محــل متــواری می شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا تــاش و ســرعت‬ ‫عمــل کارشناســان پلیــس فتــا ایــن فــرد شناســایی و در‏یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه دســتگیر و بــه مقــر پلیــس فتــا اســتان منتقــل می شــود‏‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬درروند رســیدگی به این پرونده ‪ 6‬نفر از‏مالباختگان‬ ‫بــه صــورت حضــوری و مابقــی نیــز بــه صــورت غیرحضــوری اعــام‬ ‫شــکایت کرده انــد‏‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا اســتان از دســتگیری فــردی کــه باعــث هتــک حیثیــت‬ ‫شــهروند اســفراینی شــده بــود‪ ،‬در اســفراین خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «یوســف شــاکری» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏شــکایت یکــی از شــهروندان اســفراینی مبنــی‬ ‫بــر اینکــه فــردی بــا انتشــار الفــاظ رکیــک و توهیــن و افتــرا‪ ،‬باعــث هتک‬ ‫حیثیــت‏وی شــده اســت‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع در دســتور کار پلیــس‬ ‫قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن رابطــه کارشناســان پلیــس فتــا بــا‬ ‫بررســی موضــوع و انجــام اقدامــات فنــی و ســایبری موفــق‏شــدند فــرد‬ ‫موردنظــر را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در یک عملیات غافلگیرانه‬ ‫دســتگیر و بــرای تکمیــل تحقیقــات بــه مقــر‏انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫رئیس پلیس فتا اســتان ادامه داد‪ :‬متهم در بازجویی هایانجام شــده‬ ‫بــه بــزه انتســابی خــود اعتــراف و هــدف از ایــن اقدام را‏وجود مشــکالت‬ ‫شــخصی با شــاکی اعالم کرد‏‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان خواســت تــا در فضــای مجــازی اخــاق و رفتــار‬ ‫مناســب را حتمــا ًرعایــت کــرده و در صــورت اطــاع از‏هرگونــه مــوارد‬ ‫مشــکوک در فضــای مجــازی بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطی‬ ‫‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬نقــاط قــوت ایــن جشــنواره شناســایی‪ ،‬رفــع‬ ‫مشــکالت و ارائــه راه حــل بــوده کــه یکــی از بســترهای عملیاتــی‬ ‫شــدن ظرفیــت ویــژه اصحــاب رســانه گلســتان در مولفــه هــای قــوی‬ ‫و توانمنــد در جهــاد تبییــن اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در هــر دوره ‪ ،‬جشــنواره ابــوذر شــاهد بلــوغ و‬ ‫شــکوفایی بهتــر نســبت بــه ســال هــای قبــل بــوده اســت و بــه یقیــن‬ ‫جلســات متعددی اســیب شناســی از مشــکالت ســال های گذشــته‬ ‫ایــن جشــنواره بــرای کیفیــت بیشــتری انجــام شــد و شــاهد تحــول‬ ‫نوینــی توســط نخبــگان اصحــاب رســانه از نظــر کمــی و کیفــی بودیــم‪.‬‬ ‫تجــری اضافــه کــرد‪ :‬اثــار ارایه شــده در جشــنواره در ســطح کشــوری‬ ‫داوری شــده کــه منتخبــان حــرف بــرای گفتــن داشــتند کــه ایــن مهــم‬ ‫بــه یقیــن تــوان و قــوه بســیار پررنــگ اصحــاب رســانه گلســتان اســت‪.‬‬ ‫دبیــر هفتمیــن جشــنواره رســانه ای ابــوذر گلســتان ضمــن قرائــت‬ ‫بیانیــه جشــنواره گفــت‪ :‬رســالت اصلــی ایــن جشــنواره بازخوانــی‬ ‫مطالبــات مــردم از زبــان اصحــاب رســانه در جهــاد تبییــن اســت‪.‬‬ ‫ولــی اللــه شــهابی ادامــه داد‪ :‬اهمیــت جهاد تبیین بایــد مثل چراغ‬ ‫و نــوری پیرامــون خــود را روشــن کنــد و اصحاب رســانه در خط مقدم‬ ‫جهــاد تبیین قــرار دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیش از ‪ ۶۳‬نفر از مشــتاقان اســتانی با ژرف اندیشــی‬ ‫عالمانــه و ابوذرگونــه در ایــن جشــنواره شــرکت کردنــد کــه در‬ ‫مجمــوع یــازده نفــر برگزیــده کشــوری و هشــت نفر اســتانی اعالم‬ ‫نتیجــه شــد‪.‬‬ ‫شــهابی گفــت‪ :‬خــط رســانه ای جبهــه انقــاب اســامی بــا عنایت به‬ ‫نقــش افرینــی و ارزش مــداری ماهــوی اثــار از بیــن متعهد و انقالبی‬ ‫بــا چهــره هــای ابــوذری مــورد تقدیــر جشــنواره قرار داده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــداوم حرکــت ابــوذری فاصلــه رســانه هــای متعــدد و‬ ‫نــگاه ارمانــی خــود تقویــت دوره هــای دانــش افزایــی ضــروری اســت‪.‬‬ ‫اصحاب رســانه گلســتان ‪ ۸۵۵‬اثر به جشــنواره ابوذر در قالب های‬ ‫عکــس‪ ،‬موشــن گرافیــک‪ ،‬فیلــم کوتــاه‪ ،‬مقاله‪ ،‬گــزارش‪ ،‬یادداشــت‪،‬‬ ‫مصاحبــه‪ ،‬خبــر و تیتــر ارســال کردنــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۳۵۶‬اثــر‬ ‫مکتــوب‪ ۱۰۷ ،‬اثــر چنــد رســانه ای و ‪ ۳۹۲‬اثــر عکــس بــود کــه در‬ ‫مراســم اختتامیــه جشــنوار ه عــاوه بــر تجلیــل ویــژه از ‪ ۳۲‬نفــر‬ ‫برگزیــده از همــه کســانی کــه در ایــن دوره از جشــنواره شــرکت‬ ‫کرده انــد بــا اهــدای هدایایــی بــه رســم یادبــود تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره در گلســتان بــا رویکــرد تحقــق شــعار ســال و دولــت‬ ‫اســامی برگــزار شــد کــه نــگاه بومــی به حوزه کشــاورزی‪ ،‬دامپــروری‪،‬‬ ‫ابزیــان و محرومیت زدایــی‪ ،‬تحقــق دولــت اســامی بــا رویکــرد‬ ‫مشــارکت حداکثــری و مطالبه گــری و دولــت و مجلــس انقالبــی از‬ ‫موضوعــات مــورد تاکیــد بــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان ‪ ۴۲‬پایــگاه خبــری‪ ۱۳۶ ،‬دفتــر رســانه ای شــامل‬ ‫خبرگــزاری‪ ،‬نشــریه چاپــی و الکترونیکــی و ‪ ۱۶۵‬نماینــده نشــریه‬ ‫سراســری فعــال دارد‪.‬‬ ‫مسوول بسیج رسانه گلستان‪:‬‬ ‫رسانه ها ظرفیت ویژه ای‬ ‫در جهاد تبیین دارند‬ ‫مســوول بســیج رســانه اســتان گلســتان گفــت‪ :‬اصحــاب رســانه‬ ‫بــه ویــژه در ایــن اســتان ظرفیــت هــای ویــژه ای در جهــاد تبییــن و‬ ‫توانمنــدی باالیــی در تحقــق ایــن راهبــرد مهــم دارنــد‪.‬‬ ‫محمــد مهــدی تجــری در اییــن اختتامیــه هفتمیــن جشــنواره‬ ‫ابــوذر اســتان گلســتان در حســینیه عاشــقان ثاراللــه گــرگان افــزود‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه مطالبــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی در رابطــه بــا‬ ‫جهــاد تبییــن‪ ،‬اصحــاب رســانه گلســتان از توانمنــدی ویــژه ای در این‬ ‫حــوزه دارنــد و بــی شــک سیاســت گــذاری هــای ایــن جشــنواره بــا‬ ‫اهدافــی در همیــن موضــوع اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫شهرداری شیروان با ضایعات‬ ‫‪ ۱۰۰‬نماد نوروزی ساخت‬ ‫شــهردار شــیروان گفــت‪ :‬امســال بــا اســتفاده از ضایعــات ‪ ۱۰۰‬نمــاد‬ ‫ایجــاد شــد کــه در اســتانه نــوروز در مناطــق مختلــف شــهر نصــب مــی‬ ‫شــود و بــا ایــن اقــدام ‪ ۱۵‬میلیــارد ریــال صرفــه جویــی شــده اســت‪.‬‬ ‫عیــن اللــه احمــدی اظهــار داشــت‪ ۱۰۰ :‬نمــاد بــا امکانــات اولیــه‬ ‫و ضایعــات در انبارهــای شــهرداری بــه شــکل هــای متنــوع و‬ ‫زیبــا ســاخته شــد کــه در ان از طــرح و برنامــه هــای هنرمنــدان و‬ ‫صاحــب نظــران شــیروانی بیشــترین اســتفاده شــده و همچنــان از‬ ‫افــرادی کــه طــرح و ایــده ای دارنــد دعــوت بــه همــکاری مــی کنیــم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬همــکاران شــهرداری بــا حــذف برونســپاری‬ ‫و اســتفاده از ظرفیــت داخلــی بــا خالقیــت هــای خــود نســبت بــه‬ ‫ســاخت نمادهــای نــوروزی شــکیل و زیبــا اقــدام کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه لــزوم خودکفایــی شــهرداری در حــوزه های‬ ‫مختلــف بــا هــدف کاهــش هزینــه هــا اضافــه کــرد‪ :‬بعــد از‬ ‫خودکفایــی در تامیــن گل مــورد نیاز شــهرداری بــا راه اندازی‬ ‫گلخانه‪ ،‬شــاهد افتتاح و فعالیت کارگاه موقت نمادســازی‬ ‫شــهرداری هســتیم کــه توســط پرســنل مدیریــت شــهری‬ ‫اداره می شــود‪.‬‬ ‫احمــدی افــزود‪ :‬نمــاد هــای شــهری شــهری نقــش مهمــی در‬ ‫انتقــال مفاهیــم فرهنگــی و اجتماعــی به شــهروندان ایفا می کند‬ ‫همچنیــن مــی توانــد در نــوع نگرش شــهروندان به محیط زیســت‬ ‫و ارتبــاط مــردم بــا محیــط پیرامــون زندگــی خــود اثرگــذار باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬چیدمــان المان هــای مناســبتی نمایانگــر اداب‪،‬‬ ‫رســوم‪ ،‬ســنت ها و نمادهــای فرهنگــی شــهرها اســت کــه ایــن امــر‬ ‫مــی توانــد ســنن و اییــن کهــن ایرانــی را کــه بــه دســت فراموشــی‬ ‫ســپرده شــده انــد احیــا کنــد بنابرایــن در این زمینه ســازمان ســیما‪،‬‬ ‫منظــر و فضــای ســبز شــهرداری هــر ســاله از هنرمنــدان بــرای‬ ‫طراحــی المان هــای شــهری دعــوت مــی کنــد‪.‬‬ ‫شــهردار شــیروان گفــت‪ :‬در کنــار ایــن نمــاد هــا ارتقــای ظاهــری‬ ‫شــهر و رنــگ امیــزی جــداول در حــال انجــام اســت تــا شــهر در‬ ‫اســتانه نــوروز رنــگ جدیــد بگیــرد‪.‬‬ ‫شــهر شــیروان بــا ‪ ۸۵‬هــزار نفــر جمعیــت دومیــن شــهر پرجمعیــت‬ ‫خراســان شــمالی اســت و در ‪ ۶۰‬کیلومتــری شــرق بجنــورد قــرار دارد‪.‬‬ ‫هر که را می نگرم در بر او‬ ‫قلیان است!‬ ‫ای مــرده شــور ترکیــب و صدایــت را ببــرد‪ ...‬نــه اقــا جــان بــا شــما‬ ‫نیســتم‪ .‬منظــورم قلیــان اســت کــه هــر جا پــا می گذاریــم صدای‬ ‫ناهنجــار و بــوی گنــدش فضــا را پــر کــرده اســت و خلق الله همه‬ ‫در فــاز قلیــان هســتند و بــه قولی«هــر کــه را مــی کنگــرم در بر او‬ ‫قلیــان اســت!» مــا نفهمیدیــم ایــن خانــواده هایــی کــه بــا قلیــان‬ ‫بــه پــارک مــی رونــد قصــد دارنــد هوایــی عــوض کننــد یــا هــوای‬ ‫پــارک را عوض کنند؟!‬ ‫ســالی ‪ 65‬میلیــارد نــخ ســیگار در مملکــت دود مــی شــود؛‬ ‫الودگــی هــوا هــم در حــال اچــار کشــی شــش هــای ملــت‬ ‫اســت‪ .‬ان وقــت ملــت ایــن دود قلیــان را کجــای شــش شــان‬ ‫جــا مــی دهنــد از دایــره فهــم بشــری ناقــص مــا خــارج اســت؟!‬ ‫هــر چنــد اطالعــات دقیقــی در خصــوص خاســتگاه قلیــان وجــود‬ ‫نــدارد و هنــوز هیــچ کشــور ان را بــه نــام خــودش در یونســکو‬ ‫ثبــت نکــرده اســت ولــی هــر کــس کــه بــرای اولیــن بار صــدای قل‬ ‫قــل ایــن ناهنجــار را در اورد کار درســتی نکــرد‪ .‬ان شــاالله خیــر‬ ‫نبینــد‪ .‬البتــه در گذشــته کــه مــردم ســرگرمی چندانــی نداشــتند‬ ‫بــاز هــم اســتعمال دخانیــات و قلیــان فراگیــر نبــود و هــر از گاه‬ ‫ان هــم تفننــی دو تــا پــک بــه قلیــان مــی زدنــد‪ .‬چــرا کــه قدیــم‬ ‫ایــن طــور نبــود ملــت تــا بــوق ســگ بیــدار باشــند؛ هــی کانــال‬ ‫تلویزیونــی عــوض کننــد یــا در گــروه هــای مختلــف و فضــای‬ ‫مجــازی ســرک بکشــند و نصــف شــب تــازه ذغــال قلیــان را عوض‬ ‫کنند و تنباکوی عصاره زیتون اســپانیایی یا اکالیپتوس زرد روی‬ ‫ان بگذارنــد‪ .‬قبــا ًطــرف خســته و کوفتــه از ســرکار بــر می گشــت‬ ‫و بعــد از شــام بانــوی منــزل قلیــان چــاق مــی کــرد ان هــم بــا‬ ‫تنباکــوی خوانســار ‪ .‬اقــا هــم هنــوز دو تــا کام نگرفتــه بــدون‬ ‫مســواک و نــخ دنــدان خوابــش مــی بــرد و همــان جــا روی زمیــن‬ ‫مــی خوابیــد و خــواب هفــت تــا پادشــاه را مــی دیــد‪.‬‬ ‫امــا االن دوره زمانــه پشــت رو شــده و قلیــان بــه یکــی از‬ ‫اولویت هــای اولیــه نســل جــوان بــدل شــده اســت و اســتعمال‬ ‫قلیان در تراس‪ ،‬زیرزمین‪ ،‬حیاط‪ ،‬اطاق خواب‪ ،‬داالن‪ ،‬تختگاه‪،‬‬ ‫ایــوان‪ ،‬مهتابــی‪ ،‬بهــار خــواب‪ ،‬حوضخانــه‪ ،‬حمــام ‪ ،‬خوابــگاه‪،‬‬ ‫پــارک‪ ،‬جنــگل‪ ،‬کــوه‪ ،‬رســتوران و حتــی در خــودرو امــری طبیعــی‬ ‫تلقــی مــی شــود‪ .‬فکــر کنــم تنهــا جایــی کــه قلیــان هنــوز فتــح‬ ‫نکرده اســت ســینما و فرودگاه اســت! شــوربختانه گرفتار شــدن‬ ‫در دام قلیــان نیــازی بــه طــی ســیر طبیعــی «مصرف یواشــکی»‪،‬‬ ‫«گرایــش بــه مصــرف»‪« ،‬مصــرف ازمایشــی»‪« ،‬مصــرف‬ ‫گاهگاهی و تفننی»‪« ،‬سوءمصرف» و «وابستگی» دیده نمی‬ ‫شــود و هــر کــس یکــی دو بــار پک بزند‪ ،‬مشــتری دائم می شــود!‬ ‫کار تــا جایــی بیــخ پیــدا کــرده کــه چنــد ســال قبــل خانــم دکتــر‬ ‫ورا ســیلوا‪ ،‬رئیــس دبیرخانــه کنوانســیون منــع دخانیات ســازمان‬ ‫بهداشــت جهانــی هــم از افزایــش اســتعمال دخانیــات و قلیــان‬ ‫در کشور نگران شده و در این خصوص هشدار داده بود و االن‬ ‫فکر کنم کار از هشــدار به اوضاع کشمشــی تغییر کرده باشــد!‬ ‫از ســویی مبــارزه بــا ایــن پدیــده هــم گرفتــاری هــای خــودش‬ ‫را دارد‪ .‬الکــردار عیــن مشــک پــاره اســت! جلــوی مصــرف ان را‬ ‫در قهــوه خانــه هــا مــی گیرنــد‪ ،‬صــدای قهــوه چــی هــا در مــی‬ ‫ایــد‪ .‬مصــرف ان در مــکان هــای تفریحــی ممنــوع مــی شــود‪،‬‬ ‫مصــرف ســایر مــواد خــاک برســری بــاال مــی رود‪ .‬جلــوی قاچــاق‬ ‫تنباکــوی میــوه هــای را مــی گیرنــد‪ ،‬نــوع روان گــردان ان ظهــور‬ ‫مــی کنــد‪ .‬جلــوی واردات ذغــال چینــی را می گیرنــد‪ ،‬درخت های‬ ‫نارنــج شــیراز بــه ذغــال تبدیــل مــی شــوند و باقــی داســتان ‪...‬‬ ‫هــر چنــد برگــزاری ســمینار‪ ،‬همایــش‪ ،‬کنسرســیوم‪ ،‬تشــکیل‬ ‫کمیتــه ملــی مبــارزه بــا قلیــان ‪ ،‬نشســت هــای تخصصــی‪،‬‬ ‫برنامــه هــای تلویزیونــی و ‪ ...‬در کاهــش مصــرف قلیــان‬ ‫بــی تاثیــر نیســت و اگــر ایــن برنامــه هــا بــرای قلیانــی هــا اب‬ ‫نــدارد بــرای عــده ای نــان دارد؛ ولــی حقیــر بــر اســاس رســم‬ ‫معهــود و شــیوه مالــوف چنــد راهــکار کاربــردی ارائــه مــی کنــد‪:‬‬ ‫الــف) راه انــدازی خــط ملــی قلیــان‪ :‬بعــد از راه انــدازی خــط ملــی‬ ‫اعتیــاد بــه شــماره ‪ 09628‬و ارایــه خدمــات مشــاوره ای رایــگان‬ ‫بــه عزیــزان معتــاد‪ ،‬پیشــنهاد مــی شــود خــط ملی قلیان هــم راه‬ ‫انــدازی شــود‪ .‬جــای دوری نمــی رود‪.‬‬ ‫ب) اعطای وام و شــغل‪ :‬پرداخت وام اشــتغال‪ ،‬مســکن مهر و‬ ‫وعــده عــدم حــذف یارانــه مــی توانــد در تــرک قلیــان موثر باشــد‪.‬‬ ‫پ) اعــام امــار دقیــق و مشــخص در خصــوص مضــرات قلیــان‪:‬‬ ‫یکــی دیگــر از دالیلــی کــه باعــث مــی شــود از گرایــش جوانــان بــه‬ ‫قلیــان کاســته نشــود‪ ،‬عــدم اعــام دقیــق میــزان و تعــداد مــواد‬ ‫ســمی موجــود در قلیــان اســت‪ .‬یــک روز اعــام مــی شــود ‪4000‬‬ ‫نــوع مــاده ســمی و ‪ 70‬نــوع مــاده ســرطان زا در قلیــان وجــود‬ ‫دارد؛ روز دیگــر اعــام مــی شــود بیــش از ‪ 600‬نــوع مــاده ســمی و‬ ‫‪ 17‬نــوع مــاده ســرطان زا! یــک پزشــک هــر وعده قلیــان را معادل‬ ‫کشــیدن ‪ 100‬ســیگار اعالم می کند و دیگری معادل یک پاکت‪.‬‬ ‫یــک کارشــناس تولیــد دود قلیــان را ‪ 10‬لیتــر و دیگــری ‪ 20‬لیتــر‬ ‫عنــوان مــی کنــد‪ .‬خالصــه اینکــه تکلیــف دوســتان قلیانــی هنــوز‬ ‫مشــخص نیســت‪ .‬فلذا پیشــنهاد می شــود مراجع ذیصالح اول‬ ‫ســنگ هایشــان را با هم وابکنند و امارشــان را یک کاســه کنند‪،‬‬ ‫بعــد در مــورد مضــرات قلیــان اظهــار نظر کنند!‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫ شنبه ‪ 21‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪500‬‬ ‫چگونه زندگی با معناتری داشته باشیم؟‬ ‫سرویس اموزش‪-‬سارا شهیدی‬ ‫چگونه مهربان باشیم؟‬ ‫مهربــان بــودن شــیوه ای حیاتــی بــرای معنــا بخشــیدن بــه‬ ‫زندگــی خــود مــا و البتــه زندگــی دیگــران اســت‪ .‬مهربــان‬ ‫ط بهتــر و داشــتن شــفقت بیشــتر‬ ‫بــودن بــه برقــراری ارتبــا ِ‬ ‫کمــک می کنــد و بــه مــا امــکان می دهــد بــه عنــوان‬ ‫نیرویــی مثبــت در زندگــی دیگــران اثــر بگذاریــم‪ .‬مهربانــی‬ ‫ریشــه های عمیقــی درون انســان دارد و در حالــی کــه‬ ‫برخــی ذاتــا مهرباننــد‪ ،‬انتخــاب همیشــه بــا ماســت کــه هر‬ ‫وقــت بخواهیــم مهربانــی را در وجودمــان پــرورش دهیــم‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه بدانیــم چگونــه مهربــان باشــیم در این مقاله‪،‬‬ ‫تحــت ســه عنــوان کلــی مطالبــی را بــا هــم مــرور می کنیم‪.‬‬ ‫بخــش اول بــه پــرورش دیــدگاه مهربانانــه ‪ ،‬بخــش دوم‬ ‫بــه پــرورش صفــات مهربانانــه و نهایتــا بخــش ســوم بــه‬ ‫تمرین هــای عملــی پــرورش مهربانــی اختصــاص دارد‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪499‬‬ ‫بخش دوم‪ :‬پرورش صفات مهربانانه‬ ‫‪ .۱‬با دیگران رفتاری مشفقانه داشته باشید‬ ‫«مهربــان بــاش‪ ،‬چــرا کــه در زندگــی هــر انســانی کــه‬ ‫مالقــات می کنــی نبــرد ســختی در جریــان اســت‪ ».‬مهــم‬ ‫اســت کــه ایــن جملــه را بــاور کنیــد‪ .‬ایــن جمله ی منســوب‬ ‫بــه افالطــون تصدیــق می کنــد هــر کــس در زندگــی خــود با‬ ‫چالش هــا و مشــکالتی مواجــه اســت‪ .‬گاهــی وقتــی درگیر‬ ‫مشــکالت خودمانیــم یــا از دیگــران عصبانــی شــده ایم‬ ‫خیلــی راحــت ایــن موضــوع را فرامــوش می کنیــم‪ .‬پیــش‬ ‫از اینکــه رفتــاری بکنیــد کــه دیگــری را بــه نحــو منفــی تحت‬ ‫تاثیــر قــرار بدهــد یــک ســوال ســاده از خودتــان بپرســید‪:‬‬ ‫«ایــا ایــن رفتــار از ســر مهربانــی اســت؟» اگــر پاس ـخ تان‬ ‫مثبــت نیســت یعنــی دارد بــه شــما یــاداوری می کنــد کــه‬ ‫رفتــار و رویکردتــان را بالفاصلــه تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫حتــی زمانــی کــه بدتریــن روز هــای خودتــان را ســپری‬ ‫می کنیــد بــه یــاد بیاوریــد کــه دیگــران نیــز بالتکلیفــی‪،‬‬ ‫رنــج‪ ،‬ســختی‪ ،‬ناراحتــی‪ ،‬ناامیــدی و فقــدان را تجربــه‬ ‫می کننــد‪ .‬چنیــن کاری بــه هیــچ عنــوان احساســات شــما‬ ‫را کم اهمیــت جلــوه نمی دهــد‪ .‬بلکــه موجــب می شــود‬ ‫بفهمیــد رفتــار مــردم اغلــب از ســر اســیب و درد ی اســت‬ ‫کــه متحمــل شــده اند و نــه نشــئت گرفتــه از تمامیــت‬ ‫وجودی شــان‪ .‬و ایــن مهربانــی اســت کــه کلیــد گــذر‬ ‫ت درونــی‬ ‫از عواطــف منفــی و برقــراری ارتبــاط بــا حقیق ـ ِ‬ ‫ادم هاســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬انتظار کمال نداشته باشید‬ ‫اگــر ادم کمال گــرا و رقابت طلبــی باشــید یــا بــا احســاس‬ ‫اضطــرار زندگــی کنیــد اغلــب ایــن مهربانــی بــا خودتــان‬ ‫اســت کــه قربانــی بلندپروازی هــا و ســرعت بــاال می شــود‬ ‫و البتــه قربانــی تــرس شــما از اینکــه تنبــل یــا خودخــواه بــه‬ ‫نظــر برســید‪ .‬بــه یــاد داشــته باشــید وقتــی کارهــا ان طــور‬ ‫کــه می خواهیــد پیــش نمـی رود کمــی ارام تــر حرکــت کنید‬ ‫و خودتــان را ببخشــید‪.‬‬ ‫از اشــتباهات تان درس بگیریــد نــه اینکــه دائمــا خودتــان‬ ‫را ســرزنش و با دیگران مقایســه کنید‪ .‬از مســیر شــفقت‬ ‫نســبت بــه خــود می توانیــد بــا نــوری کــه شــفقت در‬ ‫دل تــان روشــن می کنــد بــه مــرور نیاز هــای مــردم را هــم‬ ‫تشــخیص دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬حضور داشته باشید‬ ‫بزرگ تریــن موهبــت مهربانــی بــرای دیگــران ایــن اســت‬ ‫کــه وقتــی بــا انهاییــم در لحظــه حضــور داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫یعنــی بادقــت بــه حرف هایشــان گــوش بدهیــم و توجــه‬ ‫خالصانـه ای بــه انهــا داشــته باشــیم‪ .‬در برنامه ریزی هــای‬ ‫روزانه تــان تجدیــد نظــر کنیــد و از اینکــه ادمــی بــه نظــر‬ ‫برســید کــه همیشــه در حــال دویــدن اســت دســت‬ ‫برداریــد‪ .‬حضــور داشــتن بــه معنــای در دســترس بــودن‬ ‫اســت و ایــن تنهــا زمانــی امــکان دارد کــه در حــال عجلــه و‬ ‫انجــام فشــرده ی کارهــا نباشــید‪.‬‬ ‫کمتــر از روش هــای ماشــینی و مجــازی ِ ارتبــاط بــا دیگــران‬ ‫اســتفاده کنید‬ ‫ـینی ســریع و غیرشــخصی مانند پیام های‬ ‫ـ‬ ‫ماش‬ ‫ارتباطات‬ ‫ِ‬ ‫تلگــرام و ایمیــل جــای خــود را در زندگــی دارنــد‪ ،‬امــا تنهــا‬ ‫راه برقــراری ارتبــاط نیســتند‪ .‬بــرای مالقــات رو دررو بــا افراد‬ ‫یــا یــک تمــاس تلفنــی زمــان بگذارید‪ .‬به جــای ایمیل نامه‬ ‫بفرســتید و عزیــزی را بــا زمانــی کــه از ســر مهربانی برایش‬ ‫اختصــاص داده ایــد تــا قلــم بــه دســت بگیرید و بنویســید‪،‬‬ ‫ غافلگیر کنید‪.‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫سرویس و تعمیر شیراالت‬ ‫خراب را در لیست کارهای‬ ‫خانه تکانی قرار دهیم‪.‬‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫سرویس اموزش‪-‬نیلوفر شهدوست‬ ‫هــر گاه صحبــت از توســعه ی فــردی و بهبــود زندگــی بــه شــکلی‬ ‫بامعناتــر می شــود‪ ،‬همــه ی مــا حرف هــای بســیاری بــرای گفتــن‬ ‫داریــم‪ .‬در ایــن مواقــع مــا ماشــین های نصیحت پراکنــی می شــویم‬ ‫و بــه طــرزی روشــنفکرانه ایده هــای گوناگــون خــود را دربــاره زندگــی‬ ‫و… بــه اطــراف پرتــاب می کنیــم‪ ،‬امــا واقعیــت چیســت و کــدام یــک‬ ‫از ایــن دُر و گوهرهــای ســاطع شــده بــه شــکل کاربــردی و واقعی در‬ ‫زندگــی و تغییــر عادت هــای روزانـه ی خودمــان قابــل اجــرا هســتند‪.‬‬ ‫بــرای مثــال اگــر کتــاب یــا مقال ـه ای در انگیــزه دادن بــه مخاطــب‬ ‫خــود درســت عمــل نمی کنــد یــا جایــی از کار نویســنده در پرورانــدن‬ ‫مطلــب می لنگــد‪ ،‬پــس بهتــر اســت ســراغ هــر نوشــته و مطلبــی‬ ‫کــه می رویــم ابتــدا از خــود بپرســیم‪ ،‬ایــا ایــن کتــاب یــا مقالــه بــه‬ ‫توســعه ی فــردی و بهبــود عادت هــای روزانـه ی مــن کمکــی می کنــد‬ ‫یــا خیــر (هــر نوشــته ای تنهــا ‪ ۱-۵‬درصد می توانــد روی مخاطب خود‬ ‫اثــر بگــذارد‪ ،‬پــس بــا مطالعـه ی بیشــتر می تــوان تعــداد بیشــتری از‬ ‫ایــن تغییــرات را بــه زندگی مــان اضافــه کنیــم؛ تغییراتــی پایدارتــر‬ ‫در جهــت بهــره وری و رضایــت از زندگــی)‪ .‬امیدواریــم ایــن مقالــه‬ ‫حداقــل ‪ ۱‬درصــد بــه بهبــودی زندگــی شــما کمــک کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬وقــت بیشــتری را بــه خوانــدن کتاب هــا و مقاالتــی دربــاره ی‬ ‫تغییــرات مثبــت در زندگــی اختصــاص بدهیــد‬ ‫شــما می توانیــد ســاعت های طوالنــی کتاب هــای تاریخــی‬ ‫بخوانیــد یــا مطالبــی دربــاره ی روان شناســی‪ ،‬تغییــر عــادت‪،‬‬ ‫مدیریــت زمــان‪ ،‬ســامت‪ ،‬معنویــت و غیــره را بــرای مطالعــه‬ ‫انتخــاب کنیــد‪ .‬خــب انتخــاب بــا شماســت‪ ،‬امــا فرامــوش نکنیــد‬ ‫کــه به رغــم اهمیــت درس هــای فراوانــی کــه از مطالعـه ی تاریــخ‬ ‫کســب می کنیــم‪ ،‬میــزان دانشــی کــه از ســایر زمینه هــای‬ ‫مطالعاتــی بــه دســت می اوریــم بســیار بیشــتر خواهــد بــود و‬ ‫رونــد اثرگــذاری انهــا بــر زندگــی روزانــه افزون تــر اســت‪ .‬تغییــر ِ‬ ‫رفتــار نتیج ـه ی مهمــی از مطالع ـه ی موثــر اســت‪ ،‬پــس تصمیــم‬ ‫بــا شماســت کــه بــا خوانــدن مطالــب دانش افزایــی چــون تغییــر‬ ‫عــادت و روان شناســی طــوری زندگــی کنیــد کــه در تاریــخ ثبــت‬ ‫شــود یــا صرفــا بــه خوانــدن تاریــخ گذشــتگان اکتفــا کنیــد‪ .‬مثــا‬ ‫اگــر بدانیــم چــه عادت هــای روزانــه ای خلق و خــوی مــا را بهتــر‬ ‫می کنــد و بعــد انهــا را در زندگــی بــه کار ببندیــم‪ ،‬طبیعــی‬ ‫اســت کــه فــرد خوشــحال تری می شــویم یــا اگــر بدانیــم کــه‬ ‫مصــرف کــدام غذاهــا بــا سوخت و ســاز بــدن مــا ســازگارتر اســت‪،‬‬ ‫فعالیت هــای بدنی مــان بهبــود می یابنــد و ایــن داســتان در‬ ‫همــه زمینه هــا ادامــه دارد‪.‬‬ ‫فــرض کنیــد بــا افــزوده شــدن دانــش شــما دربــاره حقایــق‬ ‫معنــوی چقــدر ســاده تر از مشــکالت کوچــک و پیش پا افتــاده‬ ‫گــذر خواهیــد کــرد‪ ،‬پــس بــه جــای خوانــدن سرســری صفحــات‬ ‫وبســایت ها و اخبــار روزنامه هــا بهتــر اســت بــا انتخابــی هدفمنــد‬ ‫و دقیــق بــه ســراغ مطالــب اموزنــده در مــورد توســعه فــردی‬ ‫برویــم و نوشــته هایی را کــه برای مــان جالب تــر و جذاب تــر‬ ‫هســتند‪ ،‬انتخــاب و مطالعــه کنیــم‪.‬‬ ‫پیشــنهاد کاربــردی‪ :‬موضوعاتــی را کــه برای تــان جالب تــر و‬ ‫دانــش شــما در انهــا کمتــر اســت‪ ،‬هدفمنــد و بــا برنامــه انتخــاب‬ ‫کنیــد‪ ،‬مثــا اگــر در مدیریــت زمــان مشــکل داریــد‪ ،‬کتاب هــا و‬ ‫مقاالتــی در ایــن زمینــه بیابیــد و مطالعــه کنیــد‪.‬‬ ‫ـش کســب شــده در طــول یــک هفتــه‪،‬‬ ‫اگــر ارزش بالقــوه ی دانـ ِ‬ ‫‪ ۱‬درصــد باشــد‪ ،‬ایــن عــدد در طــول یــک ســال بــه ‪ ۵۲‬درصــد‬ ‫خواهــد رســید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تلفن تان را یک روز در هفته خاموش کنید‬ ‫بهتــر اســت هــر شــب تلفن تــان را روی حالــت پــرواز قــرار‬ ‫دهیــد و ان را از رختخــواب دور نگــه داریــد‪ .‬صبــح کــه از خــواب‬ ‫بیــدار می شــوید بــا انبوهــی از پیام هــای نخوانــده روبــه رو‬ ‫می شــوید‪ .‬بی شــک همــه از دیــدن چنیــن پیام هایــی خوشــحال‬ ‫می شــوند‪ ،‬بــه ویــژه اگــر فــرد چنــدان فعالــی در شــبکه های‬ ‫مجــازی و ارتباطــی نباشــید‪ .‬درســت اســت کــه دیــدن پیام هــای‬ ‫جدیــد‪ ،‬بــا پــر کــردن مخــزن دوپامیــن مغــز‪ ،‬مــا را شــاد می کنــد‪،‬‬ ‫امــا بایــد قبــول کنیــم اســتفاده از تلفــن فقــط بــرای تماس هــای‬ ‫ضــروری‪ ،‬در صرفه جویــی زمــان بســیار مفیــد خواهــد بــود و‬ ‫وقــت کافــی بــرای فعالیت هــای گوناگونــی چــون مدیتیشــن‪،‬‬ ‫نرمــش‪ ،‬مطالعــه و… در اختیــار می گــذارد‪.‬‬ ‫خودتــان قضــاوت کنیــد ورزش و مطالعــه بهتــر اســت یــا‬ ‫مواجــه شــدن دقیقــه بــه دقیقــه بــا پیام هــای مختلفــی کــه از‬ ‫شــبکه های اجتماعــی و… دریافــت می کنیــد‪ .‬در واقــع بهتــر‬ ‫اســت در اســتفاده از تلفن هــای هوشــمند گزینشــی عمــل‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫گوشــی هوشــمند ِ عزیزتــر از جان تــان را‬ ‫پیشــنهاد کاربــردی‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫حداقــل یــک روز در هفتــه کنــار بگذاریــد‪.‬‬ ‫دانای ناشناسی‪:‬‬ ‫زندگــی چیــزی اســت کــه وقتــی مشــغول ســروکله زدن بــا تلفــن‬ ‫هوشــمند خــود هســتید‪ ،‬رخ می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬برنامـه ی غدایــی مشــخص و از پیــش تعییــن شــده ای بــرای‬ ‫خــود تنظیــم کنیــد‬ ‫مــا روزانــه تصمیم هــای کوچــک و بــزرگ فراوانــی می گیریــم‪،‬‬ ‫امــا یکــی از ایــن تصمیم هــا از همــه چالش برانگیز تــر اســت؛‬ ‫همــان پرســش تاریخــی کــه باعــث می شــود مــادران عزیــز‪،‬‬ ‫افــراد خانــواده را هــر شــب بــرای برنامه ریــزی غــذای فــردا مــورد‬ ‫بازجویــی قــرار دهنــد‪ .‬بلــه‪ ،‬فــردا چــه چیــزی بخوریــم؟‬ ‫رفــع ایــن مشــکل و دغدغــه بســیار ســاده اســت‪ .‬بــا نوشــتن‬ ‫یــک برنامـه ی غذایــی می توانیــد ســلول های خاکســتری را از فکــر‬ ‫کــردن و تــاش بــرای پاسـخ گویی راحــت کنیــد‪ .‬برنامـه ی غذایــی‬ ‫مشــخص صبحانــه و ناهــار در صرفه جویــی وقــت نیــز بــه شــما‬ ‫کمــک می کنــد‪ .‬برنامــه ای از پیــش تعییــن شــده شــاید کمــی‬ ‫خســته کننده بــه نظــر برســد پــس بایــد در نوشــتن ان ســلیقه‬ ‫و تنــوع بــه خــرج بدهیــد و اصــا نگــران نباشــید‪ ،‬شــما در حــال‬ ‫تدویــن یــک حکــم ازلــی و ابــدی نیســتید و هــر چنــد وقــت یک بــار‬ ‫می توانیــد ان را تغییــر بدهیــد‪.‬‬ ‫پیشــنهاد کاربــردی‪ :‬غذاهــای ســالم و مــورد عالقــه ی خــود را‬ ‫پیــدا کنیــد و بــا انهــا یــک برنامــه ی جــذاب غذایــی بــرای خــود‬ ‫بنویســید‪.‬‬ ‫برنامه ریــزی از نظــر ذهنــی انــرژی بخــش اســت و کــج خلقــی و‬ ‫احــوال بــد را از بیــن می بــرد‪.‬‬ ‫– میسون کوری‬ ‫‪ .۴‬هــر روز (شــنبه تــا پنــج شــنبه) دو کار جالــب و مفــرح را در‬ ‫برنامــه عصــر یــا شــب خــود بگنجانیــد‬ ‫اگــر فقــط در کار کــردن غــرق شــویم و حتــی لبخنــد زدن را‬ ‫فرامــوش کنیــم‪ ،‬روزبــه روز جدی تــر و عبوس تــر می شــویم‪.‬‬ ‫بــا برنامه ریــزی روزانــه بــرای انجــام کارهــای جالــب و مــورد‬ ‫عالقه تــان در حقیقــت بــرای خــود دلخوشــی های کوچکــی‬ ‫می ســازیم کــه هــر قــدر هــم روزمــان بــد و ســخت بگــذرد بــه‬ ‫مــا امیــد و شــادی می دهنــد‪ .‬منظــور از کار مفــرح و جالــب‪،‬‬ ‫حــرکات محیرالعقــول ماننــد ســقوط ازاد از هواپیمــا یــا غواصــی‬ ‫در اعمــاق اقیانــوس ارام نیســت‪ ،‬بلکــه منظــور دلخوش ـی های‬ ‫کوچکــی چــون بــازی بــا حیــوان خانگــی‪ ،‬تماشــای برنامــه ی‬ ‫موردعالقــه یــا دیــدار ِ دوســتان اســت‪ .‬حــاال انتخــاب شــما هــر چه‬ ‫باشــد مهــم ایــن اســت کــه هــدف مفــرح برنامه ریــزی شــده ای‬ ‫بــرای خــود می ســازید؛ لذتــی کــه باعــث می شــود راحت تــر‬ ‫بخوابیــم و خوش خلق تــر بشــویم و انگیــزه ی بیشــتری در طــول‬ ‫روز داشــته باشــیم‪ .‬بــا دلخوش ـی های کوچــک‪ ،‬ســرزندگی را بــه‬ ‫عادتــی روزانــه بــرای زندگــی بــا معناتــر تبدیــل کنیــد‪.‬‬ ‫پیشــنهاد کاربــردی‪ :‬ســعی کنیــد بــه دلخوش ـی های کوچک تــان‬ ‫دیوانگــی کنترل شــده اضافــه کنیــد تــا بیشــتر خــوش‬ ‫کمــی‬ ‫ِ‬ ‫بگذرانیــد‪.‬‬ ‫یک ضرب المثل معروف فرنگی می گوید‪:‬‬ ‫اگــر زیــادی کار کنــی و تفریحــی نداشــته باشــی‪ ،‬هــم خســته‬ ‫می شــوی و هــم خســته کننده‪.‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬صدف دژالود‬ ‫ادم های موفق چطور به‬ ‫استقبال خواب می روند؟‬ ‫همـه ی مــا شــنیده ایم ادم هــای موفــق از صبــحِ اول وقــت شــروع‬ ‫بــه کار می کننــد و خیلــی زودتــر از ان کــه مــا اولیــن لقم ـه ی نــان‬ ‫و پنیرمــان را بــه دهــان گذاشــته باشــیم‪ ،‬جهــان را فتــح کرده انــد‪.‬‬ ‫امــا بقیــه ی روز ِ ادم هــای موفــق چطــور می گــذرد؟ انهــا بــه‬ ‫جــز اینکــه ســحرخیز هســتند‪ ،‬چــه عــادات قابــل توجــه دیگــری‬ ‫دارنــد؟ مثــا هیــچ وقــت شــنیده اید ش ـب ها قبــل از خــواب چــه‬ ‫کار می کننــد؟ در ادامــه‪ ،‬شــش مــورد از عــادات قبــل از خــواب‬ ‫غول هــای موفقیــت را مــرور می کنیــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬یک ساعت مطالعه می کنند‬ ‫بیــل گیتــس‪ ،‬بنیانگــذار میلیــاردر مایکروســافت‪ ،‬عاشــق کتــاب‬ ‫خوانــدن اســت و هــر شــب یــک ســاعت قبــل از خــواب دربــاره ی‬ ‫موضوعــات مختلــف مطالعــه می کنــد‪.‬‬ ‫گفتــه می شــود مطالعـه ی روزانــه در کاهــش اســترس و تقویــت‬ ‫حافظــه موثــر اســت‪ .‬بــر اســاس پژوهشــی کــه در ســال ‪۲۰۰۹‬‬ ‫ســکس انجــام شــد‪ ،‬دانشــمندان دریافتنــد حداقــل‬ ‫در دانشــگاه ا ِ ِ‬ ‫شــش دقیقــه مطالعــه در روز می توانــد میــزان اســترس را تــا‬ ‫م شــبانه‬ ‫‪ ۶۸‬درصــد کاهــش دهــد‪ .‬دیگــر مزیــت مطالع ـه ی منظ ـ ِ‬ ‫تقویــت حافظـه ی بلندمــدت اســت‪ .‬هــر بــار کــه مطالعــه می کنید‪،‬‬ ‫ذهن تــان ورزش می کنــد‪ .‬نتایــج یــک پژوهــش دیگــر نیــز نشــان‬ ‫داد احتمــال بــروز زوال عقــل در کســانی کــه بــه ذهن شــان ورزش‬ ‫می دهنــد‪ ،‬حــدود ‪ ۳۲‬درصــد کمتــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬با موبایل نمی خوابند‬ ‫روزی اریانــا هافینگتُــن‪ ،‬موســس و ســردبیر شــبکه ی خبــری‬ ‫ـن هافینگتــن پُســت‪ ،‬از شــدت خســتگی ناگهــان غــش کــرد‬ ‫انالیـ ِ‬ ‫و اســتخوان گونــه اش در اثــر برخــورد بــه میــز شکســت‪ .‬ایــن‬ ‫اتفــاق در حالــی رخ داد کــه اریانــا ســرش در گوشــی موبایــل‬ ‫بــود و داشــت ایمیل هایــش را چــک می کــرد‪ .‬او پــس از بهبــودی‬ ‫تصمیــم گرفــت عاداتــی را کــه ســامتی اش را بــه مخاطــره انداختــه‬ ‫بودنــد تــرک کنــد‪ .‬اریانــا حــاال دیگــر عــادت کــرده اســت ش ـب ها‬ ‫قبــل از خــواب موبایلــش را از خــود دور کنــد تــا خــواب کافــی و‬ ‫بــا کیفیت تــری داشــته باشــد‪ ،‬چیــزی کــه مدت هــا از ان محــروم‬ ‫مانــده بــود‪.‬‬ ‫دکتــر چارلــز زایســلِر‪ ،‬پژوهشــگر اختــاالت خــواب در‬ ‫دانشــگاه هاروارد‪ ،‬معتقــد اســت نــور صفحــه ی موبایــل ریتــم‬ ‫شــبانه روزی بــدن را بــه هــم می ریــزد و اختــال ریتــم شــبانه روزی‬ ‫موجــب می شــود فعــل و انفعــاالت شــبانه ی بــدن بــه تعویــق‬ ‫بیفتــد‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬مغــز مانــع ترشــح هورمون هایــی خواهــد شــد‬ ‫کــه ش ـب ها در بــدن ازاد می شــوند‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه‬ ‫اگــر مــدت طوالنــی قبــل از خــواب بــه صفحــه ی موبایــل نــگاه‬ ‫کنیــد‪ ،‬ســخت تر خواب تــان خواهــد بــرد‪ .‬پــس بــرای ایــن کــه‬ ‫ش ـب ها راحت تــر بخوابیــد‪ ،‬پیشــنهاد می کنیــم از اوردن موبایــل‬ ‫بــه اتــاق خــواب جــدا ً خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬پیاده روی می کنند‬ ‫شــاید از اپلیکیشــن بافــر (‪ )Buffer‬اســتفاده کــرده باشــید‪ .‬بافــر‬ ‫یــک اپلیکیشــن مدیریــت محتــوا در شــبکه های اجتماعــی اســت‬ ‫کــه هــم اکنــون بیــش از ســه میلیــون کاربر دارد‪ .‬جوئل گَســکوین‪،‬‬ ‫مدیــر عامــل ایــن شــرکت موفــق عــادت دارد هــر شــب قبــل از‬ ‫خــواب پیــاده روی کنــد‪ ،‬ان هــم یــک پیــاده روی تنــد‪ .‬جوئــل معتقد‬ ‫اســت پیــاده روی باعــث می شــود ذهــن اش را از مشــغله های‬ ‫کاری خالــی کنــد و بــرای یــک خــواب راحــت امــاده شــود‪.‬‬ ‫پیــاده روی شــبانه بــه ویــژه بــرای ادم هــای پرمشــغله ای مثــل‬ ‫جوئــل کــه تمــام روز در تکاپــو هســتند‪ ،‬راهــکار مناســبی اســت‬ ‫کــه خودشــان را از اســترس روزانــه رهــا کننــد و ســالم تر بماننــد‪.‬‬ ‫مطالعــات نشــان می دهــد پیــاده روی منظــم در افزایــش خالقیــت‬ ‫نیــز نقــش بســزایی دارد‪ .‬هنــگام پیــاده روی‪ ،‬فشــار ذهنــی کمتــر‬ ‫اســت و در نتیجــه‪ ،‬ایده هــای خالقانــه مجــال بیشــتری بــرای‬ ‫بــروز خواهنــد داشــت‪ .‬پــس اگــر بــا مشــکلی مواجــه شــدید کــه‬ ‫راه حلــش را نمی دانســتید‪ ،‬پیشــنهاد می کنیــم وقتــی در حــال‬ ‫پیــاده روی هســتید بــه ان فکــر کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مدیتیشن می کنند‬ ‫اُپــرا وینفــری‪ ،‬مجــری مشــهور برنامه هــای تلویزیونــی‪ ،‬طرفــدار‬ ‫سرســخت مدیتیشــن اســت‪ .‬ادم هــای موفقــی مثــل اپــرا بــدون‬ ‫شــک برنامــه ی کاری پرمشــغله ای دارنــد و فقــط چنــد دقیقــه‬ ‫مدیتیشــن متمرکــز در پایــان یــک روز ســخت کاری می توانــد‬ ‫حســابی ان هــا را ســر حــال بیــاورد‪.‬‬ ‫فوایــد مدیتیشــن همــواره مــورد بحــث بــوده‬ ‫اســت‪ .‬بــر اســاس نتایــج پژوهشــی کــه در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۴‬انجــام شــد‪ ،‬دانشــمندان دریافتنــد‬ ‫مدیتیشــن در کاهــش اســترس‪ ،‬افســردگی و‬ ‫درد موثــر اســت‪ .‬پــس اگــر بــه انجــام تمرینــات‬ ‫مدیتیشــن تمایــل نداریــد‪ ،‬حداقــل فوایــد‬ ‫ان را هــم انــکار نکنیــد‪ .‬پیشــنهاد می کنیــم‬ ‫بــا هــر طــرز فکــری کــه بــه مدیتیشــن نــگاه‬ ‫می کنیــد‪ ،‬دســت کــم یــک بــار در زندگــی لــذت‬ ‫مدیتیشــن را تجربــه کنیــد‪ .‬بــرای شــروع کافــی‬ ‫اســت در یــک محــل ارام بنشــینید و در حالــی‬ ‫کــه فقــط بــه نفــس کشــیدن تان توجــه داریــد‪،‬‬ ‫روی همیــن لحظــه ای کــه در ان هســتید‬ ‫تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬کارهای خالقانه انجام می دهند‬ ‫وِرا وَنــگ از مشــهورترین طراحــان مــد امریکاســت کــه عــادت‬ ‫دارد ش ـب ها قبــل از خــواب بــه طرح هــای جدیــد فکــر کنــد‪ ،‬چــرا‬ ‫کــه معتقــد اســت ســکوت شــب بهتریــن فرصــت بــرای بــروز افــکار‬ ‫خالقانــه اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس نتایــج پژوهشــی کــه در کالــج البیــون در امریــکا انجــام‬ ‫شــد‪ ،‬توصیــه شــده اســت امــوری را کــه نیــاز بــه خالقیت بــاال دارند به‬ ‫شــب موکــول کنیــد‪ .‬پــس اگــر اول صبــح بــه دنبــال ظهــور ایده هــای‬ ‫خالقانــه می گردیــد‪ ،‬بدانیــد کــه جرق ـه ی خالقیــت ش ـب ها ان هــم‬ ‫درســت قبــل از خــواب بــه ســرتان خواهــد زد‪ .‬دلیلش هم این اســت‬ ‫کــه وقتــی موقــع خــواب بــه موضوعــی فکــر می کنیــد‪ ،‬چــون خســته‬ ‫هســتید بــا دیــد منطقــی کمتری بــه قضیه نگاه خواهید کــرد و دقیقا‬ ‫همیــن فکــر کــردن بی قیــد و منطــق اســت کــه گاهــی زمینه ســاز‬ ‫ظهــور ایده هــای خالقانــه می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬برای روز بعد برنامه ریزی می کنند‬ ‫شــنولت‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت خدمــات مالــی امریکــن‬ ‫کِنِــث ِ‬ ‫اکســپرس‪ ،‬عاشــق برنامه ریــزی اســت‪ .‬کِنـ ِـث عــادت دارد شـب ها‬ ‫قبــل از خــواب بــرای ســه مــورد از کارهایــی کــه بایــد روز بعــد‬ ‫انجــام دهــد برنامه ریــزی کنــد‪ .‬او بــه ایــن ترتیــب می توانــد بــه‬ ‫محــض ایــن کــه روزش را اغــاز کــرد‪ ،‬یــک راســت بــه ســمت انجــام‬ ‫مهم تریــن وظایــف ان روز شــیرجه بزنــد‪.‬‬ ‫در یــک مطالعــه‪ ،‬پژوهشــگران عملکــرد گروهــی از دانش امــوزان‬ ‫دبیرســتانی را بــه مــدت چهــار ســال تــا زمــان ورود بــه دانشــگاه‬ ‫مــورد بررســی قــرار دادنــد‪ .‬نتایــج نشــان داد دانش اموزانــی کــه‬ ‫مهــارت بیشــتری در مدیریــت زمــان داشــتند‪ ،‬در ازمــون ورودی‬ ‫دانشــگاه ها موفق تــر از کســانی عمــل کــرده بودنــد کــه اســتعداد‬ ‫تحصیلــی باالتــری داشــتند‪.‬‬ صفحه 6 ‫پلیس فتا در خصوص کالهبرداری به بهانه اجاره باغ ویال در ایام نوروز به شهروندان هشدار داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «علــی محمدپــور»‪ ،‬پلیــس فتــا در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه روزهــای پایانــی‬ ‫ســال و شــروع تعطیــات نــوروزی و همچنیــن زمــان کوتاهــی کــه هموطنــان برای انتخــاب این اماکــن دارند‪،‬‬ ‫متاســفانه برخــی از مجرمیــن بــا سوء اســتفاده از بســتر ایجــاد شــده توســط ســایت های واســطه گر و حجــم‬ ‫انبــوه اگهی هــای اجــاره بــاغ و ویــا در ایــن ســایت ها از غفلــت کاربــران سوء اســتفاده کرده و مبالغــی را بابت‬ ‫رزرو ایــن اماکــن از شــهروندان دریافــت و کالهبــرداری می کننــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری با ترفند‬ ‫اجاره باغ ویال‬ ‫در ایام نوروزی‬ ‫ شنبه ‪ 21‬اسفند ‪1400‬‬ ‫درج اگهی اجاره‬ ‫مسکن‪،‬شگردناکام‬ ‫کالهبردارمجازی‬ ‫پلیــس فتــا از نــاکام مانــدن فــردی کــه بــا درج‬ ‫اگهــی دروغیــن اجــاره مســکن در ســایت دیــوار‬ ‫اقــدام بــه کالهبــرداری از شــهروندان مــی‬ ‫نمــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ احســان انقــی در تشــریح ایــن‬ ‫پلیسهوشمند‪،‬‬ ‫قانون مداری‪،‬‬ ‫ی‬ ‫نشاط بهار ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬روزنامــه ایــران در یادداشــتی نوشــت‪:‬‬ ‫نهادینه ســازی ســیمای پلیــس مقتــدر و در عیــن‬ ‫حــال اخــاق گرا‪ ،‬قانون مدار‪ ،‬مهربان و‏هوشــمند‬ ‫در جامعــه از مهم تریــن اولویت هــای پلیس برای‬ ‫جــذب مشــارکت عمومــی مــردم و تقویــت چهــره‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اجتماعــی ایــن نیــروی‏خدمتگــزار اس ـ ‪‎‬‬ ‫در ادامــه ایــن یادداشــت کــه بــه قلــم ســردار‬ ‫حســین رحیمــی رئیــس پلیــس پایتخــت‪،‬‬ ‫ت ‪‎:‬پلیــس همــواره‬ ‫منتشــر شــده‪ ،‬امــده اســ ‪‎‬‬ ‫در ‏تمــام ایــام ســال بــا اجــرای برنامه هــا و‬ ‫طرح هــای مختلــف در صــدد حفــظ و ارتقــای‬ ‫نظــم و امنیــت عمومــی اســت کــه صــد البتــه‬ ‫ایــن ‏تالش هــا در ایامــی چــون عیــد نــوروز‪،‬‬ ‫دوچنــدان می شــود‪ .‬اقتــدار تــوام بــا رافــت‬ ‫اســامی و عمــل بــر مــدار قانــون از جملــه‬ ‫‏اصلی تریــن رمــوز اســتقرار امنیــت پایــدار در‬ ‫جامعــه اســت و پلیــس بخصــوص در ســال های‬ ‫اخیــر و بــا ترســیم خــط روشــن‏خدمــت بــه احــاد‬ ‫جامعــه‪ ،‬ســعی کــرده اســت بــه ایــن مهــم جامــه‬ ‫عمــل بپوشــان ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫عامل جعل هویت‬ ‫مدیر مدرسه و دریافت‬ ‫سواالت امتحانی‬ ‫شناسایی شد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی شــخصی کــه بــا جعــل‬ ‫هویــت یکــی از مدیــران مدرســه اقــدام بــه ایجــاد‬ ‫اکانتــی در یکــی از پیــام رســان داخلــی نمــوده و‬ ‫اقــدام بــه دریافــت ســواالت امتحانــی از معلمــان‬ ‫می کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬در پــی مراجعــه شــهروند اراکــی‬ ‫بــه مجموعــه پلیــس فتــا اســتان بــا مرجوعــه‬ ‫ی قضایــی مبنــی بــر کالهبــرداری رایانــه ای‬ ‫تحــت عنــوان اجــاره مســکن و واریــز بیعانــه‬ ‫موضــوع در دســتور کار کارشناســان ایــن‬ ‫پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود‪ :‬شــاکی در اظهارات‬ ‫خــود بیــان داشــت کــه بــا توجــه بــه در پیــش‬ ‫بــودن ســال نو‪،‬شــیوع ویــروس کرونــا و زمــان‬ ‫کوتاهــی کــه بــرای انتخــاب مســکن داشــته‬ ‫اســت‪ ،‬در ســایت دیــوار بــه دنبــال مســکن‬ ‫مناســب جهــت اجــاره بــوده و ایــن عجلــه ســبب‬ ‫شــده اســت کــه بــا بــی احتیاطــی مبلــغ ‪50‬‬ ‫میلیــون ریــال را بــه عنوان بیعانــه واریز کند و با‬ ‫خــط خامــوش فــرد اگهــی دهنــد مواجــه شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقــی بیــان کــرد‪ :‬شــاکی اراکی وقتی‬ ‫بــه نیــت کالهبــرداری شــخص اگهــی دهنــده‬ ‫پــی مــی بــرد کــه بیعانــه را واریــز کــرده اســت‬ ‫و دیگــر چــاره ای جــز طــرح شــکایت نــدارد و‬ ‫اقدامات ســریع و به موقع کارشناســان پلیس‬ ‫فتــا در رد گیــری وجــوه واریــز شــده منجــر بــه‬ ‫شناســایی متهــم گردیــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ادامــه بــا تکمیــل تحقیقــات و‬ ‫مســتندات مــورد نیاز‪،‬متهــم جهــت ادامــه ســیر‬ ‫مراحــل قضایــی بــه دادســرا معرفــی گردیــد‬ ‫و بیعانــه واریــزی شــاکی اراکــی کــه صرفــا بــه‬ ‫قصــد کالهبــرداری اخــذ شــده بــود بــه وی‬ ‫بازگردانــده شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬در هنــگام‬ ‫خریــد بــه تبلیغــات فریبنــده و ارزان قیمــت‬ ‫کالهبــرداران در ســایت هــای درج اگهــی را‬ ‫نخوریــد و از واریــز هرگونــه وجــه بــه عنــوان‬ ‫بیعانــه جــدا خودداری کنیــد و در صورت گرفتار‬ ‫شــدن در دام کالهبرداران و یا نیاز به مشــاوره‬ ‫ســایبری بــا کارشناســان مرکــز فوریت هــای‬ ‫ســایبری پلیــس بــه شــماره ‪ 096380‬بــه‬ ‫صــورت ‪ 24‬ســاعته تمــاس بگیریــد‪.‬‬ ‫شــعار نــوروزی ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــا عنــوان «پلیــس‬ ‫هوشــمند‪ ،‬قانــون مــداری‪ ،‬نشــاط بهــاری»‬ ‫مویــد ایــن معناســت کــه ایــن نیــروی‏خدمتگــزار‬ ‫عــاوه بــر توســعه علمــی و رشــد در حوزه هــای‬ ‫مختلــف ارتباطــی و اطالعاتــی و ســوار بــودن‬ ‫بــر قطــار ‏‏«هوشمندســازی»‪ ،‬پایبنــدی خــود‬ ‫بــه قانــون را اثبــات کــرده و ان را چــراغ راه‬ ‫برنامه هــای خــود می دانــد و در کنــار همــه‬ ‫ایــن‏پیشــرفت ها‪ ،‬شــور و نشــاط اغــاز ســالی‬ ‫جدیــد و نــو شــدن را همــگام بــا بهــار بــه جشــن‬ ‫نشســته و ان را توشــه یــک ســال پــر از‏تــاش و‬ ‫فعالیت هــای موثــر می نمایــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫هوشمندســازی پلیــس و ایجــاد تســهیل در‬ ‫اقدامــات و عملیــات ایــن نیــرو‪ ،‬همــواره بــا‬ ‫تکیــه بــر ظرفیت هــای درون ســازمانی و‏نیــروی‬ ‫انســانی متخصــص و همچنیــن اســتفاده‬ ‫از ظرفیت هــای بــرون ســازمانی و برقــراری‬ ‫ارتبــاط موثــر بــا مــردم‪ ،‬تعریــف‏شــده تــا عــاوه‬ ‫بــر افزایــش ســرمایه های اجتماعــی پلیــس‪،‬‬ ‫مشــارکت عمومــی در راســتای حفــظ و ارتقــای‬ ‫نظــم و امنیــت عمومــی و‏ارامــش را نیــز شــاهد‬ ‫باشــیم و اینجاســت کــه می تــوان‪ ،‬دســتیابی بــه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫امنیــت پایــدار را هدفــی در دســترس دانســ ‪‎‬‬ ‫عمــل بــر مــدار قانــون یکــی از مهم تریــن‬ ‫مشــخصه های پلیــس جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران اســت و همیــن امــر نیــز رســیدن بــه قلــه‬ ‫‏‏«پلیــس در تــراز جامعــه اســامی»‪ ،‬را به عنــوان‬ ‫راهبــردی اصلــی‪ ،‬پیــش روی برنامه هــای کالن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫انتظامــی گذاشــته اســ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬پلیــس هوشــمند‪ ،‬قانون مــدار و پــر از شــور و‬ ‫شــوق ســاختن و بــه پیــش بــردن اهــداف‪ ،‬بــرای‬ ‫جامعــه ای کــه مردمــش را ســرمایه‏اجتماعــی‬ ‫دانســته و به دنبــال نیــل بــه جایــگاه پلیــس در‬ ‫تــراز جامعــه ایمانــی اســت‪ ،‬تــاش می کنــد از‬ ‫هــر فرصتــی بــرای افزایــش‏خدمــت بــه مــردم‬ ‫بهــره گیــرد و چــه فرصتــی مغتنم تــر از بهــار کــه‬ ‫همزمــان بــا رویــش دوبــاره زمیــن‪ ،‬بــا اهــداف‬ ‫بلنــد و عالــی‪،‬‏گام هــای خــود را در راه رســیدن‬ ‫بــه قلــه نظــم و امنیــت عمومــی‪ ،‬محکــم کــرده‬ ‫و مســتحکم تر از قبــل بــه مســیر تعالــی خــود‬ ‫ادامــه‏دهـد‪‎.‎‬‬ ‫پلیــس هوشــمند مردمــی و قانونمنــد و‬ ‫منضبــط‪ ،‬کارگــزاری امیــن‪ ،‬متعهــد‪ ،‬مومــن و‬ ‫متخصــص اســت کــه در برنامه هایــش هــم بــر‬ ‫‏مشــارکت فعــال و حداکثــری مــردم تاکید دارد و‬ ‫هــم بــه اجــرای دقیــق قانــون و حفــظ ارزش هــا‬ ‫و والیت مــداری پایبنــد اســت‪ ،‬شــادی‏و نشــاط‬ ‫اجتماعــی را ارج نهــاده و به دنبــال همــوار کــردن‬ ‫مســیر رســیدن بــه قلــه نظــم‪ ،‬ارامــش و امنیــت‬ ‫حقیقــی اســت‪ ،‬قانــون‏مــداری را اصــل دانســته‬ ‫و هوشــمندی را میانبــری بــرای ارمان هــا و‬ ‫نقشــه راه فعالیــت در دنیــای حاضــر می دانــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کوتــاه ســخن انکــه‪ ،‬نــوروز ‪ ۱۴۰۱‬بــا شــعار‬ ‫«پلیــس هوشــمند‪ ،‬قانــون مــداری‪ ،‬نشــاط‬ ‫بهــاری» اغــاز می شــود امــا ایــن تنهــا شــعاری‬ ‫‏بــرای ابتــدای ســال اینــده نیســت‪ ،‬بلکــه روشــن‬ ‫کننــده مســیر خدمــت روزافــزون‪ ،‬مجاهدانــه‪،‬‬ ‫صادقانــه و البتــه مقتدرانــه پلیــس اســت‏کــه‬ ‫بایــد بــا عملــی کــردن برنامه هــا و طرح هــای‬ ‫ایجابــی و موثــر‪ ،‬بــه ان جامــه عمــل پوشــان ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «علــی محمدپــور» در رابطــه بــا ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬مدیــر مدرسـه ای با در دســت‬ ‫داشــتن مرجوعــه قضایــی بــه پلیس فتــا مراجعه‬ ‫و عنــوان داشــت فــردی ناشــناس اقــدام بــه هــک‬ ‫شــبکه اجتماعــی مــن نمــوده و بــا سوءاســتفاده‬ ‫از عکــس پروفایــل و هویتــش موجــب ســلب‬ ‫اســایش و ابروریــزی وی شــده اســت‪ ،‬بــه دلیــل‬ ‫حساســیت موضــوع مراتــب بــه صــورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وی در ادامــه اظهــارات خــود عنــوان‬ ‫داشــت شــخصی ناشناســی کــه شــبکه اجتماعــی‬ ‫وی را هــک کــرده‪ ،‬بــا جعــل هویتــش اکانتــی در‬ ‫یکــی از پیــام رســان های داخلــی فعــال نمــوده‬ ‫و بــه تعــدای از همــکاران او پیام هایــی مبنــی‬ ‫بــر ارســال ســواالت امتحانــی ارســال نمــوده کــه‬ ‫همکارانــش ســواالت امتحانــی را بــرای متهــم‬ ‫ارســال نموده انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا بــا انجــام‬ ‫اقدامــات تخصصــی و پلیســی موفــق بــه‬ ‫شناســایی عامل جعل هویت و مزاحم اینترنتی‬ ‫شــده و بــا هماهنگی هــای انجــام شــده مالــک‬ ‫اکانــت بــه پلیــس فتــا احضــار شــد‪.‬‬ ‫وی درادامــه گفــت‪ :‬مالــک اکانــت شــبکه‬ ‫اجتماعــی در اظهــارات خــود عنوان داشــت مدتی‬ ‫پیــش درخانــه مشــغول بــه مطالعــه کتاب هــای‬ ‫تحصیل ـی ام بــودم کــه یکــی از دوســتانم از مــن‬ ‫خواســتند کــدی کــه بــه گوشــی مــن ارســال شــده‬ ‫بــود را بــرای او ارســال نمایــم و مــن هــم کــد را‬ ‫بــرای وی ارســال کــردم ‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت ‪ :‬در ادامــه متهــم اصلــی مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفــت و ضمــن احضــار به پلیس‬ ‫فتــا در تحقیقــات بــه عمــل امــده بــه جــرم خــود‬ ‫اقــرار کــرد و گفــت یکــی از دوســتان وی او را بــه‬ ‫انجــام ایــن کار ترغیــب نمــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــه کاربــران فضــای مجــازی هشــدار داد‪:‬‬ ‫برابــر قانــون هرگونــه سوءاســتفاد ه از اطالعــات‬ ‫شــخصی افــراد در فضــای مجازی جرم محســوب‬ ‫شــده و در صــورت بــروز چنیــن اتفاقاتــی پلیــس‬ ‫فتــا برابــر قانــون بــا ان هــا برخــورد خواهــد کــرد‪،‬‬ ‫لــذا رعایــت اخــاق در فضــای ســایبر و بــه‬ ‫خصــوص شــبکه های اجتماعــی امــری مهــم‬ ‫محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫دستگیریکالهبردار‬ ‫اینستاگرامیطال‬ ‫قسطی‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری فــردی کــه بــا وعــده فــروش قســطی طــا در‬ ‫اینســتاگرام از ‪ 250‬نفــر در کشــور کالهبــرداری کــرده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جلیلیــان بــا اعــام خبــر فــوق اظهــار داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه‬ ‫چندیــن نفــر بــه ایــن مرکز با در دســت داشــتن مرجوعه قضایی و درخواســت‬ ‫رســیدگی بــه شــکوائیه های خــود مبنــی بــر کالهبــرداری از طریــق شــبکه های‬ ‫اجتماعــی اینســتاگرام بــا اگهــی جعلــی فروش قســطی طــا در این خصوص‬ ‫موضــوع بــه طــور ویــژه در دســتور کار ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ جلیلیــان گفــت‪ :‬تعــداد ‪ 250‬نفــر از تمــام کشــور بــه پیــج مــورد‬ ‫جــرم مراجعــه نمــوده و فریــب وعــده و وعیــد هــای دروغیــن شــخص‬ ‫کالهبــردار را خــورده و بعــد از واریــز وجــه به حســاب مجرم بالک می شــدند‬ ‫‪،‬کــه مامــوران پلیــس فتــا پــس از اقدامات فنی و تخصصی کالهبــردار این‬ ‫پروندهــا را شناســایی و طــی یــک عملیــات غافلگیرانــه بــا هماهنگی مرجع‬ ‫قضائــی متهــم را دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬متهــم پرونــده بــا خریــداری پیــج اینســتاگرامی چنــد هــزار‬ ‫فالــووری و بارگــذاری پســت و اســتوری هــای مربــوط بــه فــروش طــای‬ ‫قســطی بــدون اجــرت و تحویــل طــا بــا پرداخــت ‪ 30%‬مبلــغ‪ ،‬مالباختــگان‬ ‫کــه اکثــرا زنــان مــی باشــند را فریــب داده و پــس از رد و بــدل پیــام بــا ان هــا و‬ ‫جلــب اعتمــاد نامبــردگان از انــان مبالــغ زیــادی را کالهبــرداری نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بیــان داشــت ‪ :‬متهــم درصــدی از وجــوه حاصــل از‬ ‫کالهبــرداری را مســتقیما بــه حســاب هــای بانکــی متعلــق بــه بالگرهــا جهت‬ ‫تبلیــغ پیــج هــای خــود و افزایــش فالــوور و مشــتری واریــز مــی نمــود‪ .‬الزم بــه‬ ‫ذکــر اســت متهــم پــس از کالهبــرداری از تعــداد معتنابهــی از شــهروندان‪،‬‬ ‫انــان را بــاک نمــوده و نــام کاربــری پیــج خــود را تغییــر مــی داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اغلــب شــهروندان قبــل از بررســی اصالــت کاال و هویــت‬ ‫فروشــنده اقــدام بــه خریــد کاال می کننــد و نااگاهانــه وارد یــک معاملــه بــی‬ ‫اســاس می شــوند در حالیکــه بایــد در نظــر داشــت‪ ،‬تعــداد مخاطبــان یــک‬ ‫صفحــه اجتماعــی‪ ،‬دلیــل بــر مجــوز‪ ،‬صحــت و ارائــه خدمــات توســط مدیــر‬ ‫ان صفحــه و یــا کانــال نیســت‪ ،‬زیــرا افــراد ســودجو ایــن فضــا را بــه عنــوان‬ ‫مکانــی مناســب جهــت انجــام اعمــال مجرمانــه خــود انتخــاب می کننــد‪.‬‬ ‫دسترسی به حساب‬ ‫بانکی شهروند‬ ‫بجنوردی از طریق‬ ‫ابالغیه جعلی «ثنا‪»‎‬‬ ‫پلیــس فتــا اســتان از دســتگیری فــردی کــه بــا‬ ‫ترفنــد ابــاغ اخطاریــه قضایــی جعلــی اقــدام‬ ‫بــه برداشــت غیرمجــاز از‏حســاب بانکــی یکــی‬ ‫از شــهروندان کــرده بــود خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار از پایگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬سرهنگ»یوســف شــاکری» بــا‬ ‫اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫پــی اعــام‏شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی‬ ‫بــر اینکــه مبلــغ ‪ 90‬میلیــون ریــال بــه صــورت‬ ‫غیرمجــاز از حســاب وی برداشت شــده اســت‪،‬‬ ‫‏بالفاصلــه موضــوع در دســتور کار کارشناســان‬ ‫فتــا قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بررســی های‬ ‫کارشناســان مشــخص شــد کــه پیامکــی تحــت‬ ‫عنــوان ابــاغ اخطاریــه قضایــی بــرای‏مالباختــه‬ ‫ارســال و وی نیــز وارد لینــک درخواســت شــده‬ ‫در متــن پیامــک می شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬بــه محــض‬ ‫ورود مالباختــه بــه لینــک ‏جعلــی درخواســت‬ ‫شــده و واردکــردن اطالعــات شــخصی اش‪،‬‬ ‫مبلــغ ‪ 90‬میلیــون ریــال از حســاب بانکــی او‬ ‫کســر می شــود‪.‬‏‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا خراســان شــمالی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬کارشناســان بــا هماهنگــی مرجــع قضایــی‬ ‫حســاب بانکــی مالباختــه را بــه‏صــورت موقــت‬ ‫مســدود و اقدامــات خــود را بــرای شناســایی‬ ‫متهــم اغــاز می کننــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه درنهایــت‬ ‫بعــد از تحقیقــات پلیســی‪ ،‬متهــم مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفــت‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬ایــن‬ ‫فــرد ‏بــا تــاش کارشناســان در یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه دســتگیر و بعــد از تکمیــل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع‏قضایــی‬ ‫معرفــی شــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ شــاکری بــا تاکیــد بــر اینکــه پلیس فتا‬ ‫سایه ســار امنیــت در فضــای ســایبری اســت‪،‬‬ ‫از شــهروندان خواســت تــا ضمــن ‏توجــه بــه‬ ‫هشــدارها و توصیه هــای پلیــس‪ ،‬در صــورت‬ ‫اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه‬ ‫مراتــب را از طریــق شــماره ‏تمــاس ‪096380‬‬ ‫مرکــز فوریت هــای ســایبری و یــا ســایت پلیــس‬ ‫فتــا اعــام کننــد‪.‬‏‬ ‫کالهبردار ی‪60‬‬ ‫میلیاردی با ترفند‬ ‫« رمالی در شبکه‬ ‫اجتماعی اینستاگرام »‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬مــردی که در شــبک ه اجتماعی‬ ‫اینســتاگرام اقــدام بــه کالهبــرداری از طریــق‬ ‫رمالــی کــرده بــود شناســایی و دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ ،‬ســرهنگ «حشــمت‬ ‫ســلیمانی» در نشســت خبری با اصحاب رســانه‪،‬‬ ‫بیــان کــرد ‪ :‬در پــی شــکایت تعــدادی از شــهروندان‬ ‫مبنــی بــر کالهبــرداری بــا ترفنــد فالگیــری و رمالــی‬ ‫در شــبکه اجتماعی اینســتاگرام‪ ،‬بررســی موضوع‬ ‫به صورت ویژه در دســتور کار کارشناســان پلیس‬ ‫فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شــکات بیان کردند که در اینســتاگرام‬ ‫بــا یــک اگهــی تحــت عنــوان رمــال و دعانویــس‬ ‫برخــورد کرده انــد و ضمــن برقــراری تمــاس بــا فــرد‬ ‫تبلیــغ کننــده مبلغــی وجــه بــه حســاب وی انتقال‬ ‫داده انــد و پــس از ان دیگــر پاســخگو تمــاس انهــا‬ ‫نبــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کارشناســان بــا اقدامــات فنــی‬ ‫و تحقیقــات پلیســی مطلــع شــدند کــه متهــم‬ ‫در «البــرز» اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬مامــوران بــا اخــذ‬ ‫نیابــت قضائــی ضمــن اعــزام بــه ان مــکان ‪ ،‬بــا‬ ‫همکاری پلیس ان اســتان موفق شــدند متهم را‬ ‫در یکــی از محله هــا شناســایی و دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســلیمانی» بــا اشــاره بــه اینکــه در‬ ‫بازرســی از منــزل ایــن فــرد ‪ 97‬هــزار دالر‪40 ،‬‬ ‫ســکه و مقــدار زیــادی طــا و جواهــرات کــه‬ ‫متهــم از طریــق کالهبــرداری بدســت اورده بــود‬ ‫کشــف و ضبــط شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بنــا بــه نظــر‬ ‫کارشناســان ارزش امــوال مکشــوفه ‪ 60‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســلیمانی در پایان گفت‪ :‬شــهروندان در‬ ‫صــورت مواجهــه شــدن بــا هرگونــه مــوارد مجرمانــه‬ ‫در فضــای مجــازی می تواننــد از طریــق ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه نشــانی ‪www. Cyberpolice. Ir‬‬ ‫بخــش گزارش هــای مردمــی و یــا بــا شــماره تمــاس‬ ‫‪ 096380‬بــا همــکاران بنــده در تمــاس باشــند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪500‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫هنگام انجام خریدهای‬ ‫انالین نوروزی هوشیار باشید‬ ‫پلیــس فتــا بــا توجــه بــه فــرا رســیدن روزهــای پایانــی ســال و‬ ‫افزایــش خریدهــای انالیــن نــوروزی‪ ،‬بــه شــهروندان هشــدار‬ ‫داد ‪ :‬مراقــب کالهبــرداری افــراد ســودجو باشــند ‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ محمدعلــی‬ ‫فرهــودی پلیــس فتــا در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬همــه‬ ‫ســاله بــا نزدیــک شــدن بــه روزهــای پایانــی ســال و برپایــی‬ ‫حراجی هــای انالیــن‪ ،‬شــهروندان تمایــل بیشــتری نســبت‬ ‫بــه انجــام خریدهــای اینترنتــی دارنــد و ایــن موضــوع از ســوی‬ ‫مجرمیــن ســایبری مــورد توجــه بــوده و فرصــت مناســبی را‬ ‫بــرای ارتــکاب جرایــم توســط ایــن مجرمیــن فراهــم مــی اورد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪ :‬مجرمیــن ســایبری در ایــن‬ ‫روزهــا ترفندهــای مختلفــی را بــرای ارتــکاب جرایــم بــه کار‬ ‫می برنــد کــه از جملــه ایــن ترفندهــا می تــوان بــه ارســال‬ ‫پیامک هــای جعلــی بــا عناویــن تخفیفــات فروشــگاهی‪،‬‬ ‫شــرکت در قرعه کشــی جایــزه بــزرگ‪ ،‬اهــداء هدایــا بــه‬ ‫خریــداران و مــواردی از ایــن قبیــل اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ فرهــودی افــزود‪ :‬پیامک هــای ارســالی از ســوی‬ ‫مجرمیــن دارای لینک هایــی هســتند کــه قربانیــان را بــه‬ ‫درگاه هــای جعلــی بانکــی هدایــت کــرده یــا منجــر بــه دانلــود‬ ‫بدافزارهایــی می شــود کــه پــس از نصــب بدافــزار توســط فــرد‪،‬‬ ‫بــه اطالعــات حســاب وی دسترســی یافتــه و مبالــغ موجــود در‬ ‫حســاب را بــه ســرقت می برنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬چنانچــه‬ ‫شــهروندان قصــد انجــام خریدهــای اینترنتــی را دارنــد‪ ،‬ســعی‬ ‫کنند از فروشگاه های معتبر و دارای نماد اعتماد الکترونیکی‬ ‫خریدهــای خــود را انجــام دهنــد و از پرداخــت بیعانــه در نــرم‬ ‫افزارهــای واســط خریــد‪ ،‬پرهیــز نماینــد و همچنیــن از اعتمــاد‬ ‫بــه پیامک هایــی کــه از منابــع ناشــناس دریافــت نموده انــد‬ ‫خــودداری نماینــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا خاطرنشــان کــرد‪ :‬پلیــس فتــا بــا تمــام تــوان‬ ‫امــاده خدمت رســانی در فضــای مجــازی بــوده و شــهروندان‬ ‫می تواننــد در صــورت مواجهــه بــا هــر مشــکلی در فضــای‬ ‫مجــازی مراتــب را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫برداشت از حساب با ترفند‬ ‫اهدای کمک هزینه سفر‬ ‫زیارتی کربال‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی کالهبــردار تلفنــی خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن متهــم بــه بهانــه برنــده شــدن در قرعــه کشــی‬ ‫ســفر کربــا پــس از اخــذ اطالعــات کارت بانکــی و رمــز‬ ‫یکبــار مصــرف افــراد اقــدام بــه کالهبــرداری از طعمه هــای‬ ‫خــود می کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســید مصطفــی مرتضــوی‪ ،‬در ایــن خصــوص‬ ‫گفــت‪ :‬بــه دنبــال شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی بــر اینکه‬ ‫شــخص ناشناســی بــه بهانــه برنــده شــدن در قرعــه کشــی‬ ‫ســفر کربــا‪ ،‬بــا وی تمــاس تلفنــی برقــرار کــرده و بــا اقدامــات‬ ‫فریبنــده از وی کالهبــرداری کــرده اســت‪ ،‬رســیدگی بــه‬ ‫موضــوع در دســتور کار کارشناســان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم بــا اســتفاده از ترفندهــای فریبنــده‪،‬‬ ‫مالباختــه را ترغیــب بــه ارائــه اطالعــات کارت بانکــی جهــت‬ ‫واریــز کمــک هزینــه ســفر زیارتــی کربــا کــرده و ســپس‬ ‫اقــدام بــه برداشــت غیــر مجــاز از حســاب مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول عنــوان داشــت‪ :‬در بررســی های‬ ‫فنــی و پلیســی‪ ،‬متهــم مــورد شناســایی قــرار گرفــت‬ ‫و بــا هماهنگــی مراجــع قضائــی بــه همــراه تجهیــزات و‬ ‫ادله هــای دیجیتالــی بــه پلیــس فتــا انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــوی گفــت‪ :‬بــرای بهره منــدی از جوایــز‬ ‫مســابقات و قرعــه کش ـی ها نیــاز بــه واریــز وجــه نیســت و از‬ ‫ارائــه اطالعــات هویتــی و حســاب بانکــی بــه افــراد ناشــناس‬ ‫خــودداری نماییــد‪ ،‬همچنیــن جهت دریافت جوایــز و هدایا به‬ ‫روابــط عمومــی ســازمان مربوطــه بصــورت حضــوری مراجعــه‬ ‫و از بــاز کــردن لینک هــای ناشــناس و جعلــی در شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی یــا پیامک هــای دریافتــی خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان مــی تواننــد تخلفــات‬ ‫صــورت گرفتــه در فضــای مجــازی را از طریــق ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ Cyberpolice.ir‬بخــش مرکــز‬ ‫فوریــت هــای ســایبری لینــک ثبــت گزارش هــای مردمــی با‬ ‫مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫در ایام عید با شرایط‬ ‫کرونا و اومیکرون از رفتن‬ ‫به سفرهای غیرضروری‬ ‫خودداری فرمایید‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -500‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 12‬مارس ‪ 9- 2022‬شعبان ‪- 1443‬شماره ‪-500‬‬ ‫ شنبه ‪ 21‬اسفند ‪12-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫طبیعت بهاری‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫ستایش محمدیاری‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫کلمات قصار _ علم و ادب و تفکر‬ ‫دردناک‪‎ ‎‬ترین‬ ‫خاطره زندگی‬ ‫شهیدهمت‬ ‫چه بود؟‬ ‫قال علی (علیه السالم)‬ ‫اه ٌ َصافِی َ ه ٌ ‪.‬‬ ‫ل ٌ مُجَدَّدَهٌ ‪ ،‬و َ الْفِکْر ُ مِر ْ ‬ ‫اب حُل َ ‬ ‫م وِرَاث َ ه ٌ ک َرِیمَهٌ ‪ ،‬و َ الْاد َ ُ ‬ ‫الْعِل ْ ُ ‬ ‫امام علی ( ع )فرمود‪:‬‬ ‫علم و دانش میراث گرانبهایى اســت‪ ،‬اداب (انســانى) لباس زیبا و کهنگى ناپذیر‬ ‫اســت و فکر ائینۀ صافى اســت‪.‬‬ ‫امــام علــی(ع) در ایــن بخــش از کلمــات قصــار اشــاره بــه ســه نکتــۀ مهــم مى کنــد‬ ‫نخســت مى فرماید‪«:‬علــم و دانــش میــراث گرانبهایــى اســت»‪.‬‬ ‫اشــاره بــه این کــه گرانبهاتریــن میراثــى کــه انســان از خــود بــه یادگار مى گــذارد علم‬ ‫و دانــش اســت و بــه ارث گذاشــتن مواهــب مــادى افتخــارى اســت‪ .‬ایــن ســخن‬ ‫شــبیه روایتــى اســت کــه از رســول خــدا( ص) نقــل شــده کــه مى فرمایــد‪:‬‬ ‫ن وَرَّثُوا الْعِل ْ َم ‬ ‫هماًوَل َک ِ ْ ‬ ‫ن الْاَن ْبِیَــاء َ ل َـ ْ ‬ ‫ن الْعُلَمَــاء َ وَرَثـَ ه ُ الْاَن ْبِیَــاء ِ ا ِ َّ‬ ‫«ا ِ َّ‬ ‫م یُوَرِّثـُـوا دِینـَـارا ًوَلَ دِر ْ َ‬ ‫ن اَخ َـذ َ مِنـْ ُه اَخ َـذ َ بِحَظـ‍ ٍّ وَاف ِ ٍر‬ ‫فَمَـ ْ ‬ ‫دانشــمندان وارثــان انبیــا هســتند چــرا کــه انبیــا دینــار و درهمــى از خــود بــه یــادگار‬ ‫نگذاشــتند‪ ،‬بلکــه علــم و دانــش بــه ارث گذاشــتند پــس هــر کــس از ان بهــره اى‬ ‫بگیــرد بهــرۀ فراوانــى بــرده اســت»‪.‬‬ ‫در دومیــن جملــه مى فرمایــد‪«:‬اداب (انســانى)‪ ،‬لبــاس زیبــا و کهنگى ناپذیــر‬ ‫اســت»‬ ‫منظــور از «اداب» فضایــل اخالقــى مخصوصــا ًچیزهایــى اســت کــه مربوطـ‍ بــه‬ ‫روابطـ‍ اجتماعــى اســت ماننــد‪ :‬تواضــع‪ ،‬امانــت‪ ،‬صداقــت‪ ،‬محبــت‪ ،‬خوشــرفتارى‪،‬‬ ‫فصاحــت و بالغــت در بیــان‪.‬‬ ‫«حُل َل»جمع«حُلَّه»بــه معنــاى لبــاس زینتــى اســت‪« .‬مُجَـدَّدَه» به معناى چیزى‬ ‫اســت کــه پیوســته تجدیــد و نــو مى شــود و هرگــز کهنــه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــر ایــن پایــه‪ ،‬مفهــوم کالم امــام علی(ع)چنیــن اســت کــه ایــن صفــات برجســتۀ‬ ‫انســانى همچــون لباس هــاى زیبایــى اســت کــه ادمــى در تــن مى کنــد و هرگــز‬ ‫فرســوده نمى شــود بــر خــاف لباس هــاى ظاهــرى کــه هــم کهنــه مى شــود و هــم‬ ‫ممکــن اســت دســت ســارقان بــه ان دراز شــود و هــم جنبــۀ ظاهــرى دارد و در‬ ‫اعمــاق وجــود انســان تاثیــر گــذار اســت‪.‬‬ ‫در روایــات اســامى بــراى «ادب» تفســیرهاى گوناگونــى ذکــر شــده کــه در واقــع‬ ‫هــر کــدام اشــاره بــه مصداقــى از ان اســت‪:‬‬ ‫در حدیثى از امام امیر مومنان علیه السالم مى خوانیم‪:‬‬ ‫ن غَیْــرِک؛ بــراى این کــه ادب داشــته‬ ‫ـاب مــا ت َکْرَهُـ ُه م ِـ ْ ‬ ‫ســکَ اجْتِنـ ُ ‬ ‫«ک َفــاکَ ادَبــا ًلِنَف ْ ِ‬ ‫باشــى همیــن بــس کــه از انچــه بــراى دیگــران نمى پســندى دورى کنــى»‪.‬‬ ‫در حدیث دیگرى از امام صادق علیه السالم مى خوانیم که فرمود‪:‬‬ ‫ث ‪...‬؛ پدرم من را به سه چیز ادب کرد» فرمود‪:‬‬ ‫«ادّبْنى ابى علیه السالم بِث َال ٍ‬ ‫ســل َم ومَــن ال یُقَیَّــد الفاظَــه یَنْــدَم‪ ،‬ومَــن‬ ‫صحَــب صاح ِ َ ‬ ‫«مَــ ْ ‬ ‫ن یَ ْ‬ ‫ســوء ال ی َ ْ‬ ‫ــب ال ُ‬ ‫یَدْخُــل مَداخــل ال ُّ‬ ‫ســوء یُتَّهَــم؛ فرزنــدم کســى کــه بــا رفیــق بــد همنشــین شــود از‬ ‫افــات در امــان نخواهــد بــود و کســى کــه ســخنان خــود را مهــار نکنــد پشــیمان‬ ‫مى شــود و کســى کــه در محل هــاى الــوده وارد گــردد متهــم و بدنــام خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫امــام صــادق( ع) بــه یکــى از دوســتان خــود ســفارش کــرد کــه پیــام او را بــه همــۀ‬ ‫شــیعیان و عالقه مندانــش برســاند و فرمود‪《:‬مــن شــما را بــه تقــواى الهــى و ورع و‬ ‫تــاش بــراى خــدا و راســتگویى و اداى امانــت‪ ...‬و خوشــرفتارى بــا ســایر مســلمانان‬ ‫دعــوت مى کنــم و هــرگاه کســى از شــما در دینــش ورع داشــته باشــد‪ ،‬راســت‬ ‫بگویــد‪ ،‬اداى امانــت کنــد و بــا مــردم خوش اخــاق باشــد مى گوینــد‪:‬‬ ‫«هذا جَعْفَر ٌّ‬ ‫سرُّنی‪ »...‬و نیز مى گویند‪:‬‬ ‫ى فَی َ ُ‬ ‫در حدیث کوتاه دیگرى از امیر کالم على (ع) مى خوانیم‪:‬‬ ‫ــب ؛ ادب انســان را از شــرافت خانوادگــى و فامیلــى‬ ‫ب یُغْنــی عَ ِ ‬ ‫«الْاد َ ُ ‬ ‫ــن الْحَ َ‬ ‫س ِ‬ ‫بى نیــاز مى کنــد»‪.‬‬ ‫همان گونــه کــه در بــاال گفتیــم‪ ،‬ادب و اداب مفهــوم وســیعى دارد کــه همــۀ‬ ‫مربوطــ بــه اخــاق اجتماعــى اســت در بــر‬ ‫‍ ‬ ‫فضایــل اخالقــى مخصوصــا انچــه را‬ ‫مى گیــرد کــه بزرگتریــن افتخــار ادمــى و مایــۀ ابرومنــدى او در اجتمــاع اســت‪.‬‬ ‫سپس امام در سومین جمله مى فرماید‪«:‬فکر ائینۀ صافى است» ‪.‬‬ ‫منظــور از فکــر همــان اندیشــیدن پیرامــون مســائل مختلفــى اســت کــه بــر انســان‬ ‫وارد مى شــود و بــه تعبیــر فالســفه حرکتــى ذهنــى اســت بــه ســوى مقدمــات و از‬ ‫مقدمــات بــه ســوى نتیجه هــا‪ .‬هــرگاه ایــن اندیشــه از هــوا و هــوس و حجاب هــاى‬ ‫معرفــت دور بمانــد‪ ،‬ائینــۀ شــفافى خواهــد بــود کــه چهــرۀ حقایــق را بــه انســان‬ ‫نشــان مى دهــد و راه صحیــح را در پرتــو ان مى یابــد‪ ،‬دوســت را از دشــمن و صــواب‬ ‫را از خطــا و حــق را از باطــل خواهــد شــناخت‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل برتریــن عبــادت در روایــات اســامى تفکــر شــمرده شــده اســت‪:‬‬ ‫در حدیثــى کــه در امالــى شــیخ طوســى امــده اســت مى خوانیــم‪:‬‬ ‫«لَ عِبَــاد َ ه َ کَالتَّفَکـ ُّـر ِ فِــی َصن ْ َعـ ه ِ الل َّـ ه ِ عَـز َّ و َ جَــل؛ هیــچ عبادتــى برتــر از اندیشــیدن‬ ‫در مخلوقــات خداونــد متعــال نیســت»‪.‬‬ ‫در حدیثى از امام صادق(ع) امده است‪:‬‬ ‫ســن َه؛ یــک ســاعت اندیشــیدن بهتر اســت از عبادت‬ ‫ســاعَ ه ٍ خ َیْـر ٌ م ِـ ْ ‬ ‫ن عِبَــاد َ ه ِ َ‬ ‫«تَفَکُّر ُ َ‬ ‫یک ســال»‪.‬‬ ‫در واقع همۀ اینها برگرفته از قران مجید است که مى فرماید‪:‬‬ ‫م ت َتَفَکَّرُوا»؛‬ ‫ى ث ُ َّ ‬ ‫ى و َ فُراد ‬ ‫ن تَقُومُوا لِل ّ ه ِ مَثْن ‬ ‫م بِواحِد َ ه ٍ ا َ ْ ‬ ‫لْ اِنَّما اَعِظُک ُ ْ ‬ ‫««ق ُ ‬ ‫مــن فقطـ‍ شــما را بــه یــک چیــز انــدرز مى دهــم و دعــوت مى کنــم و ان این کــه‬ ‫دســته جمعى یــا بــه صــورت فــردى بــراى خــدا برخیزیــد‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪ _۱‬نهج البالغــه امــام علــی (علیه‏الســام )کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد دوازدهم‪.‬صفحــات ‪ ۵۵‬تــا ‪۵۷‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫سرویس خاطرات‬ ‫شــهید همــت تلخ تریــن دوران زندگــی خــود از خدمــت‬ ‫ســربازی اش چنیــن روایــت می کنــد‪ :‬مــاه رمضــان بــود‪،‬‬ ‫بــه ســربازان گفتــم کــه‏بــه هنــگام ســحری می تواننــد بــه‬ ‫اشــپزخانه بیاینــد‪ ،‬ولــی فرمانــده لشــکر وقتــی از موضــوع‬ ‫روزه گرفتــن ســربازان مطلــع شــد‪،‬‏دســتور داد همــه بــه خط‬ ‫شــوند و همگــی بــدون اســتثناء اب بنوشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار تاریــخ و اندیشــه بازار کســب و کار‪۱۲ ،‬‬ ‫ن ‪‎‬در خانواده ای فقیر‬ ‫فروردین ‪ ۱۳۳۴‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شهرضای اصفها ‪‎‬‬ ‫‏و متدیــن بــه دنیــا امــد‪ .‬حیــن تحصیــل و برای کمــک به پدر‬ ‫مشــغول کار در بیــرون منــزل شــد‪ .‬پــدرش از عالقــه خــود‬ ‫بــه محمــد‏ابراهیــم چنیــن مــی گویــد‪ :‬هنگامــی کــه خســته‬ ‫از کار روزانــه بــه خانــه برمی گشــتم‪ ،‬دیــدن او تمامــی‬ ‫خســتگی هــا و مــرارت هــا را‏از وجــودم پــاک می کــرد و اگــر‬ ‫شــبی او را نمــی دیــدم برایــم بســیار تلــخ و ناگــوار بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫با پشــت ســر گذاشــتن دوران دبیرســتان با نمره عالی‪ ،‬در‬ ‫دانشســرای اصفهــان بــه ادامــه تحصیــل پرداخــت و پــس از‬ ‫ان روانــه‏خدمــت ســربازی شــد‪ .‬مســئولیت اشــپزخانه در‬ ‫لشــکر توپخانــه اصفهــان بــا او بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬‬ ‫خدمت تلخ سرباز ‪‎‬‬ ‫محمدابراهیــم تلــخ تریــن دوران زندگــی خــود را خدمــت‬ ‫ســربازی مــی دانــد‪ :‬مــاه مبــارک‍رمضــان فــرا رســید‪ ،‬از طــرف‬ ‫ســربازان‏همفکــر خــود بــه دیگــر ســربازان پیــام فرســتاد که انها‬ ‫هــم اگــر ســعی کننــد تمــام روزهــای رمضــان را روزه بگیرنــد‪،‬‬ ‫می تواننــد بــه‏هنــگام ســحری بــه اشــپزخانه بیاینــد‪ .‬فرمانــده‬ ‫لشــکر‪ ،‬وقتــی کــه از ایــن توصیــه ابراهیــم و روزه گرفتــن عده ای‬ ‫از ســربازان مطلــع‏شــد‪ ،‬دســتور داد همــه ســربازان بــه خــط‬ ‫شــوند و همگی بدون اســتثناء اب بنوشــند و روزه خود را باطل‬ ‫کننــد‪ .‬پــس از ایــن‏جریــان ابراهیــم گفتــه بــود‪ :‬اگــر ان روز بــا‬ ‫چنــد تیــر مغــزم را متالشــی مــی کردنــد برایــم گواراتــر از این بود‬ ‫کــه بــا چشــمان خــود‏ببینــم کــه چگونــه ایــن از خــدا بی‍ـ خبــران‬ ‫فرمــان می‍ـ دهنــد تــا حرمــت مقــدس‍تریــن فریضــه دینــی مــان‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫را بشــکنیم و تکلیــف الهــی را‏زیرپــا بگذاریـ ‪‎‬‬ ‫امــا محمــد ابراهیــم از همیــن فرصــت ســربازی بهــره بــرد‬ ‫و از طریــق اشــنایی بــا برخــی از هــم خدمتتــان انقالبــی و‬ ‫روشــنفکر خــود‏بــه مطالعــه کتــاب هــای ممنوعــه ضدشــاه‬ ‫بپــردازد‪ .‬اشــنایی بــا اندیشــه هــای انقالبــی ایــن کتــب‪ ،‬او را‬ ‫تبدیــل بــه یــک نیــروی‏اپوزیســیون کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فرصــت خدمــت ســربازی مثــل بــرق گذشــت و ابراهیــم‬ ‫بعــد از رفتــن بــه زادگاهــش شــغل معلمــی را برگزیــد‪.‬‬ ‫در اثــر ارتبــاط بــا ‏برخــی روحانیــون بــا اندیشــ ‪‎‬ه ‪‎‬امــام‬ ‫خمینــی(ر ‪‎‬ه (‪‎‬اشــنا شــد و ســعی کــرد دانــش امــوزان خــود‬ ‫را نیــز در ایــن اندیشــه هــا ســهیم کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ک ‪‎‬کــه نفــوذ بســیاری در مــدارس داشــت بــه ســرعت‬ ‫ســاوا ‪‎‬‬ ‫از ایــن اقــدام انقالبــی باخبــر و چندیــن بــار بــه او اخطــار‬ ‫داد‪ .‬ابراهیــم امــا‏بــی توجــه بــه ایــن تهدیدهــا کار خــود را‬ ‫ادامــه داد و از طریــق رفــت و امــد بــه قــم و حشــر و نشــر‬ ‫بــا انقالبیــون و دریافــت نوارهــای‏رهبــر انقــاب؛ دانــش‬ ‫اموزانــش را علیــه رژیــم خودکامــه شــوران ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در همیــن گیــر و دار مطلــع شــد کــه ســاواک قصــد برخــورد‬ ‫شــدید بــا او را دارد بــرای همیــن بــا تغییــر لبــاس و چهــره‬ ‫شــروع بــه‏ســفر بــه شــهرهای دیگــر کــرد تــا از دســتگیر‬ ‫شــدن خــود جلوگیــری کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وقتــی رابطیــن ســاواک در شهرســتان هــای خبــر نطق های‬ ‫صریح و گیرای او در نقاط مختلف کشــور را دادند ســاواک‬ ‫شــهر‏بــه شــهر در پــی او افتا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در اوضــاع و احــوال انقالبــی ســال هــای منتهــی بــه انقــاب‪،‬‬ ‫ابراهیــم بــرای ســاماندهی تظاهــرات علیــه‬ ‫شــاه بــه شــهرضا برگشــت‪.‬‏او در یکــی از‬ ‫ایــن تظاهــرات نطقــی را دربــاره مطالبــه‬ ‫انقالبیــون از شــاه قرائــت کــرد کــه یکــی از‬ ‫بندهــای ان‪ ،‬انحــال ســاواک‏بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‬ ‫همیــن باعــث شــد تــا سرلشــک ‪‎‬ر ‪‎‬ناجــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرمانــدار نظامــی وقت اصفهــان حکم تیر او‬ ‫را گرفــت و ان را بــه نیروهــای تحــت فرمــان‬ ‫‏خــود ابــاغ کــرد‪ .‬بــا ســقوط پهلــوی‪ ،‬در‬ ‫تاســیس کمیتــه انقــاب اســامی شــهررضا‬ ‫نقشــی موثر داشــت‪ .‬مدتی پس از تشــکیل‬ ‫‏ســپاه‪ ،‬مســوول روابــط عمومــی ان ش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫همــت در خــرداد ‪ ۱۳۵۹‬و در پــی‬ ‫ن ‪‎‬وارد‬ ‫شــورش های مســلحان ‪‎‬ه ‪‎‬کردســتا ‪‎‬‬ ‫ایــن منطقــه شــد‪ .‬موفقیــت نظامــی او‬ ‫در ارا ارام کــردن‏ایــن منطقــه و شــروع‬ ‫جنــگ تحمیلــی باعــث شــ ‪‎‬د ‪‎‬محســن‬ ‫ی ‪‎‬فرمانــده وقــت ســپاه پاســداران‬ ‫رضایــ ‪‎‬‬ ‫بــه او ‪‎‬و ‪‎‬حــاج احمدمتوســلیان‪،‬‏ماموریــت‬ ‫پ ‪‎‬محمدرســول اللـ ‪‎‬ه ‪‎‬را بدهــد‪.‬‬ ‫تشــکیل تیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فتــح‬ ‫فرماندهــی بخشــی از عملیــات هــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بیــت المقــدس‪ ،‬قابلیــت او در‬ ‫المبی ـ ‪‎‬‬ ‫‏جنــگاوری را نشــان دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ابراهیــم همزمــان بــا اغــاز جنــگ در‬ ‫ن ‪‎‬روانــه ایــن منطقــه شــد‪ .‬بــا‬ ‫ب ‪‎‬لبنــا ‪‎‬‬ ‫جنــو ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬بصــره‪،‬‬ ‫ن ‪‎‬در شــر ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬عملیــات رمضــا ‪‎‬‬ ‫شــرو ‪‎‬‬ ‫‏فرماندهــی تیــپ ‪ ۲۷‬رســول اکــرم(ص) را بــر عهــده گرفــت و‬ ‫تــا ارتقــای ایــن یــگان بــه لشــکر تــا زمــان شــهادتش در ایــن‬ ‫ســمت‏باقــی مان ـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫جنگ در مجنون‬ ‫ن ‪‎‬بــه شــهادت رســید‪ .‬ایــن جزیــره‬ ‫همــت د ‪‎‬ر ‪‎‬جزیــره مجنــو ‪‎‬‬ ‫بــه ایــن خاطــر مجنــون نامیــده مــی شــود کــه بــه گون ـه ای‬ ‫دیوانـه وار حجــم‏عظیمــی از منابــع نفتــی را در یــک منطقــه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫محــدود جغرافیایــی جــای داده اسـ ‪‎‬‬ ‫فرمانــده ســپاه ســوم عــراق دربــاره نبــرد ســربازان ایرانــی‬ ‫و عراقــی بــر ســر تصــرف ایــن جزیــره مــی گویــد‪ :‬مــا انقــدر‬ ‫اتــش بــر‏جزایــر مجنــون فــرو ریختیــم و انچنــان انجــا را‬ ‫بمبــاران شــدید کردیــم کــه از جزایــر مجنــون جــز تلــی‬ ‫خاکســتر چیــز دیگــری باقــی‏نمان ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬ســعیدمهتد ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬امــا همــت اهــل عقب نشــینی نبــود‪ .‬به روای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬از فرماندهــان وقــت ســپاه و همــرزم او‪ ،‬همــت در جریــان‬ ‫عملیــات‏خیبــر کــه در جزیــره مجنــون رخ داد بــه ســربازان خــود‬ ‫چنین گفت‪ :‬باید مقاومت کرده و مانع از بازپسـ‍گیری مناطق‬ ‫‏تصــرف شــده‪ ،‬توســط دشــمن شــد‪ .‬یــا همــه این‍جــا شــهید مــی‬ ‫شــویم و یــا جزیــره مجنــون را نگــه مــی داریــم‪ .‬بــرادران رزمنده‪،‬‬ ‫‏بســیجیان بــا ایمــان! درود بــه ایــن چهــره هــای غبــار گرفته تــان‪،‬‬ ‫درود بــه اراده و شــرف شــما دریــادالن‪ ،‬جنــگ ســخت اســت‪،‬‬ ‫‏ســختی دارد‪ ،‬شــهادت دارد‪ ،‬زخمی شــدن و قطعی دســت و پا‬ ‫دارد‪ ،‬اســیر شــدن دارد‪ ،‬مفقوداالثر شــدن دارد‪ ،‬این ها را همه‬ ‫مــا‏می دانیــم‪ .‬امــا ای عزیــزان؛ مــا نبایــد گــول ظاهــر ایــن چیــز‬ ‫هــا را بخوریــم‪ ،‬نبایســتی فرامــوش کنیــم بــا چــه هدفــی تــوی‬ ‫ایــن راه قــدم‏گذاشــه ایــم‪ .‬مــا بــرای جهــاد در راه خــدا و اطاعــت‬ ‫از اوامــر امــام مــان بــه جبهــه امدیــم‪.‬‬ ‫تــا وقتــی نیت مــان خالــص باشــد‪ ،‬هــر قدمــی‏کــه در ایــن‬ ‫راه برداریــم‪ ،‬اجــر ایــن قــدم در پیــش خــدا محفــوظ می ماند‪.‬‬ ‫امــام عزیزمــان دســتور داده انــد جزایــر را بایســتی حفــظ‬ ‫‏کنیــم‪ .‬مــا دیگــر چــاره ای نداریــم‪ ،‬مگــر اینکــه بــه یکــی از ایــن‬ ‫دو شــق تــن بدهیــم؛ یــا اینکــه از خودمــان ضعــف نشــان‬ ‫بدهیــم‪ ،‬پرچــم‏ســفید ذلــت و تســلیم بــه دســت بگیریــم‬ ‫و کاری کنیــم کــه حــرف امام مــان بــر زمیــن بمانــد‪ ،‬و یــا‬ ‫اینکــه تــا اخریــن نفــس‪ ،‬مردانــه بمانیــم‏و بجنگیــم و شــهید‬ ‫بشــویم و بــا عــزت از ایــن امتحــان ســخت بیــرون بیاییــم‪.‬‬ ‫حــاال‪ ،‬بســیجی هــا! شــما بــه من بگویید‪ ،‬چه کنیم؟‏تســلیم‬ ‫شــویم یــا تــا اخریــن نفــس بجنگیــم؟‪»!‎‬‬ ‫ن‪‎‬‬ ‫‪‎‎‬رزمندگان ایرانی در جزیره مجنو ‪‎‬‬ ‫ایــن در حالــی بــود کــه مــن خــوب می دانســتم عمــده نیروهای‬ ‫رزمنــده لشــکر ‪ ۲۷‬در منطقــه طالئیــه بــه شــدت بــا دشــمن‬ ‫درگیــر بودنــد‏و در ان موقعیــت وخیــم‪ ،‬حاجــی بجــز همــان‬ ‫دوگردانــی کــه چنــد روز قبــل بــه جزیــره جنوبــی فرســتاده بــود‪،‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫حتــی یــک نیــروی‏قــادر بــه رزم در اختیــار نداش ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬در هنگامــه ای کــه رزمنــده هــای لشــکر ‪ ۲۷‬محمــد رســول‬ ‫اللــه (ص) در بخــش مرکــزی جزیــره جنوبــی مجنــون موضــع‬ ‫گرفتــه‏بودنــد‪ ،‬دشــمن بــا تمــام تــوان توپخانــه ســنگین و‬ ‫کاتیوشــا و خمپــاره اش‪ ،‬ایــن جزیــره را یکپارچــه و بــی وقفــه‬ ‫می کوبیــد‪ .‬طبــق‏بــراوردی کــه رده هــای بــاال انجــام داده‬ ‫بودنــد‪ ،‬فقــط ظــرف ســه شــبانه روز‪ ،‬دشــمن بیشــتر از یــک‬ ‫میلیــون و ســیصد و پنجــاه‏هــزار گلولــه تــوپ و خمپــاره و‬ ‫کاتیوشــا روی ســر نیرو هــای ایرانــی ریختــه بــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫روز هفدهــم اســفند‪ ،‬در اوج درگیــری مــا بــا دشــمن در جزیــره‬ ‫مجنــون‪ ،‬حوالــی بعــد از ظهــر بــود کــه دیدم می گویند بی ســیم‬ ‫تــو را‏می خواهــد‪ .‬گوشــی را کــه بــه دســتم گرفتــم‪ ،‬صــدای حــاج‬ ‫همت را شــنیدم که گفت‪« :‬ســعید‪ ،‬در قســمت شــرقی جزیره‬ ‫جنوبــی‪ ،‬از‏طــرف ایــن شــاخ شکســته هــا‪ ،‬دارنــد بچه هــای ما را‬ ‫اذیــت می کننــد‪ .‬مــن بــه عقــب مـی روم تــا بــرای کمــک بــه ایــن‬ ‫بچــه هــا‪ ،‬از بقیــه‏لشــکرها قــدری نیــرو جــور کنــم و بیــارم جلو‪»‎‬‬ ‫همــت از ایــن ســفر نظامــی برنگشــت‪ .‬مهتــدی هــر چــه‬ ‫ی‬ ‫گشــت او را پیدا نکرد ســرانجام ا ‪‎‬ز ‪‎‬عباس کریمی قهرود ‪‎‬‬ ‫‪‎‬از فرماندهــان‏ســپاه شــنید‪ :‬همــت و یــک نفــر دیگر‪ ،‬ســوار‬ ‫بــر موتــور‪ ،‬ســمت «پــد» می رفتنــد کــه تانــک بعثــی ان ها‬ ‫را هدف تیر مســتقیم قرار‏داد و شــهید شــدند‪ .‬ســر همت‬ ‫از بدنــش جــدا شـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫‪‎‎‬شهید همت در حال صحبت برای رزمندگان‬ ‫هاشمی رفسنجانی و عملیات خیبر‬ ‫اکبــر هاشــمی رفســنجانی رئیــس وقــت اتــاق جنــگ‬ ‫ایــران دربــاره عملیــات خیبــر مــی گویــد‪ :‬ارتــش ایــن نــوع‬ ‫عملیات(خیبــر) را‏خیلــی قبــول نداشــت‪ .‬ایــن نــوع عملیــات‬ ‫یــک نــوع عملیــات چریکــی و کالســیک بــود‪ .‬ارتشــی هــا مــی‬ ‫گفتنــد اطــراف اب کــه برویــم‪،‬‏نمــی شــود تــدارک کــرد‪ .‬اینجــا‬ ‫مــن بــه نفــع ســپاه دخالــت کــردم و عملیــات را تصویب کردم‬ ‫راه زمینــی هــم برایــش در نظــر‏گرفتیــم‪ .‬مــا می بایســت از‬ ‫طریــق گوشــه ســه راه کوشــک در جنــوب جزیــره یــک راه از‬ ‫طریــق پــل ســایه‪ ،‬از جنــوب بــه جزیــره‏داشــته باشــیم‪‎».‬‬ ‫هاشــمی در جمــع فرماندهــان ســپاه طرحــش را بــرای پایان‬ ‫دادن بــه جنــگ گفــت‪« :‬گفتــم اگــر یــک پیــروزی مهــم بــه‬ ‫دســت بیاوریــم‪،‬‏جنــگ تمــام می شــود کــه همــه شــعار‬ ‫دادنــد‪ .‬جنــگ جنــگ تــا پیــروزی‪ ،‬ولــی بعضــی هــا مــی گفتند‬ ‫اقــای هاشــمی مــی گویــد جنــگ‏جنــگ تــا یــک پیــروزی!‬ ‫هاشــمی فــردای ان روز دوبــاره نظــرش را گفــت و اینکــه‬ ‫یــک عملیــات سرنوشــت ســاز مــی توانــد جنــگ‏را تمــام کنــد؛‬ ‫عنــوان ختــم جنــگ مقبول نیفتاد‪ .‬معلوم می شــود مســئله‬ ‫مهــم بــرای بســیاری از رزمنــدگان ادامــه جنــگ اســت و همــه‬ ‫‏چیــز همیــن را نشــان مــی دهــد و شــاید بــه همیــن جهــت‬ ‫امــام مواقــق طــرح ختــم جنــگ نیســتند و اگــر در قلبشــان‬ ‫هــم قبــول داشــته‏باشــند‪ ،‬بــر زبــان نمــی اورنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‎‬رزمندگان ایرانی در عملیات خیبر‬ ‫ق ‪‎‬حملــه ای وســیع بــرای پــس گرفتــن جزایر را‬ ‫ش ‪‎‬عــرا ‪‎‬‬ ‫ارتـ ‪‎‬‬ ‫اغــاز کــرد‪ .‬بــه رزمنــدگان خبــر رســیده بــود کــه امــام گفتــه‬ ‫اســت جزیــره‏مجنــون را هــر طــور شــده بایــد حفــظ کنیــد‪.‬‬ ‫محســن رضایــی فرمانــده ســپاه گفتــه بــود گفته ایــم افراد‬ ‫تــا حــد فرمانــده لشــکر بایــد‏بجنگنــد‪ .‬حتــی اگــر ســازمان‬ ‫رزم ســپاه مختــل شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫هاشــمی در خاطــرات روز ‪ ۱۶‬اســفند ‪ ۱۳۶۲‬خــود نوشــته‬ ‫اســت‪ :‬اقایــان محالتــی و روحانــی امدنــد‪ .‬گفتنــد وزارت‬ ‫نفــت گفتــه‏جزیــره مجنــون ‪ ۷‬میلیــارد بشــکه نفــت نــدارد و‬ ‫ایــن امــاری کــه دو ســه روز پیــش داده شــده اســت درســت‬ ‫نیســت‪ .‬دفــاع ایــران‏بــرای تســلط بــر جزایــر مجنــون ادامــه‬ ‫یافــت و ایــن جزیــره حفــظ شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫هاشــمی رفســنجانی مــی گویــد‪ :‬عملیــات خیبــر از نظــر‬ ‫جامعــه مــا یــک عملیــات کامــا موفــق تلقــی شــد‪ .‬گرچــه‬ ‫نتوانســتیم از طریــق‏طالئیــه از پــل عبــور کنیــم و جنــوب‬ ‫جزیــره را بــه جبهــه خودمــان وصــل کنیــم‪ .‬ایــن نقطــه‬ ‫ضعــف مــا بــود و تــا اخــر جنــگ مــا را‏رنــج دا ‪‎‬د‪‎.‬‏‪/‬ایرنــا‬ ‫مناب ‪‎‬ع ‪‎:‬‬ ‫‪‎- ‎‬نشریه یاد ماندگار شماره شش‬ ‫‪‎- ‎‬ســخنرانی شــهید همــت قبــل از شــروع عملیــات والفجــر‬ ‫مقدماتــی ‪ ۱۷‬بهمــن ‪۱۳۶۱‬‏‬ ‫‪‎- ‎‬جعفــر شــیرعلی نیــا‪ .‬روایتــی از زندگــی و زمانــه اکبر هاشــمی‬ ‫رفســنجانی‪‎- ‎‬اســوه های حســنه‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1028

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1028

شماره : 1028
تاریخ : 1403/04/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1027

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1027

شماره : 1027
تاریخ : 1403/04/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

شماره : 1026
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!