روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 499 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 499

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 499

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 499

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه ‪ 18‬اسفند ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 9-‬مارس ‪ /6 -2022/‬شعبان ‪ -1443/‬شماره‪499‬‬ ‫قاسم برزگر‪،‬‬ ‫رفت وبرگشت و شهید شد‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪8‬‬ ‫یادگارنویسیخنجری‬ ‫بر میراث ‪ ۵۰۰‬ساله‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد بی سواد‬ ‫‪7‬‬ ‫تخصیص تسهیالت‬ ‫‪ ۱۰۶‬میلیارد ریالی‬ ‫برای فرهنگ و ارشاد‬ ‫‪4‬‬ ‫تعرفه های جدید حمل‬ ‫و نقل انواع موتور‬ ‫سیکلت‪ ،‬خودروهای سبک‪،‬‬ ‫نیمه سنگین و سنگین‬ ‫اعالم شد‬ ‫روستایی که بیکاری در ان‬ ‫به زانو در امد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نفوذ‪ ،‬پروژه رسانه ای‬ ‫یا طراحی شخصی؟!‬ ‫خودکفایــی عطاابــاد یکــی از الگوهــای موفــق توســعه اســت کــه بایــد عــاوه بــر‬ ‫ـود‪..‎‎.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‏طــرح موفــق‪ ،‬در ســایر روســتاها نیــز پیاده ســازی شــو ‪‎‬د‬ ‫حفــظ ان بــه عنــوان یــک‏ط‬ ‫‪8‬‬ ‫کسانی که‬ ‫اموزش فنی‬ ‫دیده اند‪ ،‬ضریب‬ ‫بیکاری ان ها‬ ‫بسیارکماست‬ ‫سرویس اشتغال‪:‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬میــزان‬ ‫بیــکاری افــرادی کــه امــوزش فنــی و حرفــه ای‬ ‫دیده انــد‪ ،‬بســیار کــم اســت و ایــن ظرفیــت مهمــی‬ ‫بــرای کشــور اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪« ،‬حجــت اللــه‬ ‫عبدالملکــی» در مراســم امضــای تفاهمنامــه ســازمان‬ ‫امــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور و مناطــق ازاد اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬گواهــی نامه هــای فنــی و حرفـه ای‪ ،‬بین المللــی‬ ‫هســتند و فــرد هــر مهارتــی یــاد بگیــرد‪ ،‬در ســطح جهــان‬ ‫نیــز می تواننــد مشــغول بــه کار هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اهتمــام بــر اینکــه امــوزش رکــن مهمــی در ایجــاد‬ ‫تخصــص الزم بــرای نیروهــای بومــی اســت‪ ،‬گفــت‪۴۵ :‬‬ ‫درصــد از مراجعــه کننــدگان بــه فنی و حرفـه ای نیروهای‬ ‫تحصیــل کــرده هســتند و تحصیــات ســپری شــده را‬ ‫نمی تواننــد بــرای اشــتغال مــورد اســتفاده قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫وزیر کار ادامه داد‪ :‬برای اشتغال نیازمند اموزش های‬ ‫فنــی حرفـه ای هســتیم کــه ارتقــا توانمنــدی نیــروی کار‬ ‫امــوزش فنــی و حرفـه ای اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬از زمانــی کــه مدیریــت جدیــد در‬ ‫مناطــق ازاد شــروع شــده‪ ،‬اتفاقــات خوبــی در‬ ‫حــال رقــم خــوردن اســت و پیگیری هــای خوبــی در‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫عبور ‪ ۱۲۲‬درصدی‪‎ ‎‬ضریب نفوذ اینترنت در کشور ‏‬ ‫کمیســیون اقتصــادی دولــت داشــتند‪ .‬امیدواریــم‬ ‫تعامــل و همراهــی اموزش هــا را توســعه دهیــم؛‬ ‫همچنیــن در مدیریــت ‪ ۶‬ماهــه ســازمان فنــی و‬ ‫حرفــه ای نیــز کارهــای بزرگــی شــکل گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫عبدالملکــی بــا بیــان اینکــه بــرای ایــن وزارتخانه‪ ،‬یک‬ ‫عنــوان دوم بــه نــام «وزارت مــردم» انتخــاب کردیــم‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بیشــترین تعامــل در ســطح وزارتخانــه را بــا‬ ‫مــردم بــه لحــاظ معیشــتی و اقتصــادی داریــم‪ .‬بنابــر‬ ‫ایــن همــه تــاش خــود را بــه کار گرفته ایــم حداکثــر‬ ‫خدمــت رســانی را بــه مــردم داشــته باشــیم‪ .‬چهــار‬ ‫کالن پــروژه بــزرگ در وزارتخانــه مردمــی تعریــف و‬ ‫پیگیــری کرده ایــم کــه مربــوط بــه جوانــب مختلــف‬ ‫زندگــی مــردم اســت‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون و کار و امــور اجتماعــی بیــان داشــت‪:‬‬ ‫ایــن طرح هــا مربــوط بــه کار مــردم و اشــتغال‪ ،‬اتیــه‬ ‫مــردم تامیــن اجتماعــی و بازنشســتگی‪ ،‬رفــاه مــردم و‬ ‫رفــع فقــر‪ ،‬امــوال مــردم و مســئله شــرکت داری اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حــوزه کار و اشــتغال مــردم‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫طــرح زیســت بــوم ملــی اشــتغال جمهــوری اســامی‬ ‫نظریــه ای مبتنــی بــر اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه‬ ‫طراحــی شــده بــرای ایجــاد یــک زیســت بــوم‪ ،‬بســتری‬ ‫بــرای هماهنگــی میــان اجــرای حــوزه اشــتغال صورت‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫عبدالملکــی بیــان داشــت‪ :‬زیســت بــوم در جلســه‬ ‫شــورای عالــی اشــتغال بــه ریاســت رئیــس جمهــور در‬ ‫ابــان مــاه امســال بــه تصویــب رســید تــا ایــن اجــزای‬ ‫پراکنــده سیســتم اشــتغال کشــور کنــار هــم قــرار‬ ‫گیــرد‪ .‬متاســفانه تــا پیــش از ایــن نظــام برنامه ریــزی‬ ‫اشــتغال شــبیه قطعــات یــک ســاعت متالشــی‬ ‫شــده بــود بــه گونـه ای کــه تامیــن مالــی مســیر خــود‬ ‫را مــی پیمــود و امــوزش و نظــام حقوقــی راه خــود‬ ‫را می رفــت و تعامــل منســجمی وجــود نداشــت‬ ‫کــه ســاالنه هــزاران میلیــارد تومــان از منابــع کشــور‬ ‫هزینــه می شــد و خروجــی الزم را نداشــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در چارچــوب ایــن زیســت بــوم ملــی‬ ‫مــوارد مختلــف در کنــار هــم قــرار مــی گیــر و اتفاقــات‬ ‫خوبــی رقــم مــی افتــد و فضای مناســبی برای توســعه‬ ‫و رشــد فراهــم مــی اورد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و امــور اجتماعــی بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه تعامــل میــان امــوزش فنــی و حرفــه ای و‬ ‫مناطــق ازاد اقتصــادی صــورت می گیــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫تفاهمنامــه اهدافــی دنبــال می شــود‪ .‬مناطــق ازاد‬ ‫تجاری و اقتصادی در جمهوری اسالمی برنامه های‬ ‫مشــخصی دارنــد کــه در قوانیــن امــده اســت؛ هــدف‬ ‫نخســت ایــن بــود کــه بــه ابادانــی و عمــران مناطــق‬ ‫کمــک کنــد و ایــن مناطــق عمدتــا در مناطــق محــروم‬ ‫هســتند کــه بــا مصوبــه اخیر همــه اســتان های مرزی‬ ‫صاحــب منطقــه ازاد می شــوند‪.‬‬ ‫عبدالملکــی ادامــه داد‪ :‬یکــی دیگر از اهداف مناطق‬ ‫ازاد‪ ،‬افزایــش تولیــد اســت و فرصت های خوبی برای‬ ‫تولید‪ ،‬ســرمایه گذاری و صادرات وجود دارد‪ ،‬این در‬ ‫حالــی اســت کــه سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتی بر‬ ‫صــادرات تاکیــد داشــته و نیازمنــد ســرمایه و نیازمنــد‬ ‫توســعه زیرســاخت ها و ســرمایه انســانی کــه بتوانــد‬ ‫بــه نفــع اقتصــاد حرکــت کند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تاکیــد اصلــی مناطــق ویــژه اقتصــادی‬ ‫اســتفاده از نیروهای بومی اســت‪ .‬این ســرمایه گذاری‬ ‫بایــد مانــع از مهاجــرت و از بیــن رفتــن بیــکاری و رفــع‬ ‫فقــر مطلــق در ایــن مناطق باشــد‪ ،‬در حالــی که اکنون‬ ‫نیروهــای متخصــص از شــهرهای دیگــر بــه مناطــق‬ ‫روســتایی می اینــد و نیروهــای بومــی کارهــای عمومــی‬ ‫را انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫راانالینبخوانیدودانلودکنید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫سرویس ارتباطات‪:‬‬ ‫بررســی اخریــن امــار حــوزه‬ ‫فنــاوری اطالعــات نشــان می دهــد‬ ‫ضریــب نفــوذ پهــن بانــد ثابــت و‬ ‫ســیار در کشــور‪ ،‬در مجموع از‏‏‪۱۲۲‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫درصــد عبــور کــرده اســ ‪‎‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بــا‬ ‫توســعه زیرســاخت های ارتباطــی و‬ ‫تغییــر ســبک زندگــی مــردم جهــان‪،‬‬ ‫اســتفاده از تلفــن‏همــراه بــه ویــژه‬ ‫در یــک و نیــم ســال گذشــته و بــه‬ ‫واســطه شــیوع کرونــا‪ ،‬شــدت‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫گرفــ ‪‎‬‬ ‫شــیوع کرونــا در جهــان‪،‬‬ ‫مخاطــرات بســیاری را رقــم زد‪.‬‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا بــر همــه چیــز تاثیــر منفــی داشــت‪ ،‬شــاید بتــوان‏گفــت بــر روی تنهــا چیــزی کــه‬ ‫تاثیــر مثبــت داشــت‪ ،‬اســتفاده از فنــاوری بــرای رفــع نیازهــای روزمــره بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور از ‪ ۱۶۱‬درصد عبور کرد‬ ‫اســتفاده مــردم از اینترنــت کــه الزمــه ان دسترســی داشــتن بــه گوشــی تلفــن همــراه باعــث شــده‬ ‫اکنــون ‪ ۱۳۵‬میلیــون و ‪۸۸۹‬هــزار و‏‏‪ ۴۲۴‬خــط تلفــن همــراه در کشــور فعــال باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وضعیــت توســعه تلفــن همــراه‪ ،‬در ســه ماهــه ســوم ســال ‪ ۱۴۰۰‬نشــان می دهــد ســهم همــراه اول از‬ ‫خطوط فعال ‪ ۷۲‬میلیون‏مشــترک‪ ،‬ایرانســل بیش از ‪ ۵۸‬میلیون مشــترک و اپراتو رایتل بیش از پنج‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫میلیــون مشــترک اســت‪ .‬ضریــب نفــوذ تلفــن همــراه‏در کشــور اکنــون از ‪ ۱۶۱‬درصــد عبور کرده اسـ ‪‎‬‬ ‫تعــداد اشــتراک های تلفــن ثابــت در کشــور اکنــون از ‪ ۲۹‬میلیــون و ‪ ۳۰۶‬هــزار خــط دایــری عبــور کــرده‬ ‫و ضریــب نفــوذ اســتفاده‏از ایــن فنــاوری را بــه بیــش از ‪ ۳۴‬درصــد رســانده اســت‪ .‬اکنــون ‪ ۵۱‬هــزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫روســتا دارای ارتبــاط و ‪ ۴۷‬هــزار و ‪۲۷۲‬‏روســتا دارای تلفــن خانگــی هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ضریب نفوذ اینترنت در کشور به ‪ ۱۲۲‬درصد رسید‬ ‫اخریــن گــزارش امــاری از بخــش ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات نشــان می دهــد ضریــب نفــود اینترنــت‬ ‫پهن بانــد در کشــور بــه‏حــدود ‪ ۱۲۲‬درصــد رســیده اســت‪ .‬ماننــد گذشــته در بخــش اینترنــت ســیار (بــا‬ ‫ضریــب نفــوذ بیــش از ‪ ۱۰۹‬درصــد) رشــد مناســبی‏را شــاهد بودیــم‪ ،‬امــا اینترنــت ثابــت بــا ضریــب نفــود‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۱۳‬درصــد همچنــان بــه دالیــل مختلــف از توســعه دور مانــده‏اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬تعداد مشــترکان اینترنت پهن باند در کشــور بیش از ‪ ۱۰۲‬مشــترک اســت که از این میان ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۹۵‬هــزار و ‪۷۵۹‬‏مشــترک‪ ،‬اینترنــت پهن بانــد ثابــت دارنــد و ‪ ۹۱‬میلیــون و ‪ ۸۴۴‬هــزار و ‪ ۲۸۱‬نفــر‪،‬‬ ‫مشــترک اینترنــت پهن بانــد ســیار هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫تعــداد اشــتراک های پهن بانــد ســیار تــا پایــان ســه ماهــه ســوم ســال بــه ایــن شــکل اســت کــه همــراه‬ ‫اول بیــش از ‪ ۴۸‬میلیــون مشــترک‪،‬‏ایرانســل بیــش از ‪ ۳۹‬میلیــون مشــترک و رایتــل حــدود ‪ ۴‬میلیــون‬ ‫مشــترک دارنــد کــه مجمــوع بیــش از ‪ ۹۱‬میلیــون اشــتراک‏اینترنــت همــراه را رقــم زده انـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ترافیک ‪ ۱۸۴‬میلیونی مرسوالت پستی در ‪ ۹‬ماه‬ ‫ترافیــک مرســوالت و تعــداد واحدهــای پســتی نیــز بخــش دیگــری از ایــن گــزارش هســتند‪ .‬تعــداد‬ ‫مرســوالت پســتی در ‪ ۹‬مــاه‏ابتــدای ‪ ۱۴۰۰‬بیــش از ‪ ۱۸۴‬میلیــون مرســوله بــوده اســت‪ .‬اکنــون تعــداد ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۳۹‬واحــد پســتی در سراســر کشــور مشــغول‏بــه ارائــه خدمــت هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســهم ترافیــک پیشــتاز بیــش از ‪ ۹۴‬میلیــون‪ ،‬ترافیــک سفارشــی بیــش از ‪ ۱۴‬میلیــون‪ ،‬ترافیــک پســت‬ ‫ویــژه بیــش از پنــج میلیــون‪،‬‏ترافیــک فــروش بیــش از ‪ ۴۳‬میلیــون‪ ،‬ترافیــک الکترونیکــی بیــش از ‪۲۰‬‬ ‫میلیــون‪ ،‬خریــد و فــروش اینترنتــی و ترافیــک عــادی‏هــر کــدام بیــش از ســه میلیــون ترافیــک را بــه خود‬ ‫اختصــاص داده ان ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬تعــداد روســتاهای دارای ارتبــاط (هــر نــوع از ارتبــاط) اســفند ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۵۲‬هــزار روســتا و‏تعــداد اشــتراک های روســتایی از ســه میلیــون اشــتراک گذشــته بــود‪ .‬در‬ ‫ان بــازه زمانــی‪ ،‬ضریــب نفــوذ ارتباطــات ســیار در ایــران‏اکنــون ‪ ۹۲‬درصــد و تعــداد مشــترکان نیــز‬ ‫‪۷۷‬میلیــون اشــتراک بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ضریــب نفــوذ اینترنــت ثابــت ‪ ۱۱‬درصــد و تعــداد مشــترکان پهــن بانــد ثابــت ‪ ۹‬میلیــون و ‪ ۷۷۸‬هــزار‬ ‫مشــترک بــود‪ .‬همچنیــن تعــداد‏کل مرســوالتی کــه طــی ‪ ۹‬مــاه ابتدایــی ســال گذشــته در شــبکه پســتی‬ ‫کشــور جــا بــه جــا شــده بــه ‪ ۱۶۲‬میلیــون بســته رســی ‪‎‬د‪‎.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬اسفند‬ ‫چهار شنبه ‪ 18‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز سه شــنبه ‪ 17‬اســفند هــر مثقــال طــا ‪ 53,440,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 12,340,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 121,010,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 122,110,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 69,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 39,800,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪499‬‬ ‫مدیران شهری گرگان‬ ‫به مسایل کارشناسی‬ ‫و تخصصی توجهی ندارند‬ ‫نایــب رییــس شــورای اســامی شــهر گــرگان بــا انتقــاد از‬ ‫رونــد حاکــم بــر تصمیم گیــری در خصــوص مســایل کالن‬ ‫شــهری گفت‪ :‬مدیران شــهرداری و اعضای پارلمان شــهری‬ ‫گــرگان بــه مســایل کارشناســی و تخصصــی توجهــی ندارنــد‬ ‫کــه ادامــه ایــن رویکــرد بــرای شــهر فاجعه افریــن اســت ‪.‬‬ ‫عیســی مهــری اظهــار داشــت ‪ :‬در شــش مــاه نخســت‬ ‫شــورا و صــد روز ابتدایــی فعالیــت شــهردار مشــخص شــد‬ ‫کــه توجــه بــه مباحــث کارشناســی و تخصصــی در اولویــت‬ ‫قــرار نــدارد کــه ادامــه ایــن رویکــرد تبعــات و خســارت های‬ ‫زیــادی بــرای شــهر و شــهروندان خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عمــده تریــن تصمیمــات شــهر گــرگان کــه بایــد‬ ‫بــر اســاس تخصــص و کارشناســی اتخــاذ شــود در قالــب‬ ‫لوایــح بــه صحــن ارائــه مــی شــود کــه فرصــت الزم بــرای‬ ‫بررســی هــای کارشناســانه ان هــا فراهــم نیســت ‪.‬‬ ‫نایــب رییــس شــورای اســامی شــهر گــرگان گفــت‪ :‬اتــکا‬ ‫بــه نظــرات کارشناســی در مدیریــت شــهر از جملــه مباحثــی‬ ‫بــود کــه بارهــا و بارهــا از ســوی تــک تــک اعضــای شــورا بــه‬ ‫ان اشــاره شــد امــا شــاهد ان هســتیم کــه از ایــن مســائل‬ ‫غفلــت می شــود‪.‬‬ ‫مهــری افــزود‪ :‬اگــر در بررســی لوایــح و تصمیمــات بــرای‬ ‫شــهر و ترســیم پــروژه هــای عمرانــی و گردشــگری از اهــل‬ ‫فــن و تخصــص بهــره بگیریــم هزینه هــای مدیریــت‬ ‫شــهری کاهــش می یابــد و پــروژه هایــی بــرای شــهر اجــرا و‬ ‫برنامه ریــزی مــی شــود کــه دردهــای مــردم را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬لوایحــی ماننــد تخصیص قیر و میلگرد و الیحه‬ ‫عوارضــی حــوزه ســاختمان از مصداق هــای بــارز بــی توجهــی‬ ‫بــه نظــرات کارشناســی اســت وقتــی در شــورای اســامی‬ ‫شــهر کمیســیون های تخصصــی ایجــاد شــده بایــد بــه‬ ‫تصمیمــات کمیســیون هــای شــورا اعتمــاد کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اعضــای شــورای شــهر و مدیــران شــهری‬ ‫بایــد بپذیرنــد کــه اتــکا بــه مــوارد تخصصــی بهــره وری و ثمــر‬ ‫در بخشــی پــروژه هــا را افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫مهــری ادامــه داد در قضیــه الیحــه تعییــن عــوارض‬ ‫ســاختمان بــه بررســی هــا و نظــرات کارگــروه تخصصــی‬ ‫عمــران در شــورای شــهر بی توجهــی شــد و ثمــره ان‬ ‫ایجــاد موضع گیری هــای تنــد فعــاالن صنعــت ســاختمان‪،‬‬ ‫رســانه ها و در نهایــت مدیــران باالدســتی بــود کــه مقرر شــد‬ ‫در ایــن الیحــه بازنگــری گــردد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بازنگــری در مصوبــات پارلمــان شــهری‬ ‫رویکــرد جالبــی نیســت و نبایــد چیــزی را مصــوب کنیــم کــه‬ ‫مجبــور بــه بازنگــری در ان شــویم‪.‬‬ ‫مهــری گفــت‪ :‬الیحــه عــوارض ســاختمان شــهرداری‬ ‫بزرگتریــن شــاهکار مدیریــت شــهری محســوب مــی شــود‬ ‫رشــد ‪ ۵۵‬تــا ‪ ۱۰۰‬درصــدی عــوارض حــوزه ســاختمان بیانگــر‬ ‫ان اســت کــه توجهــی بــه نظــرات کارشناســی نشــده‬ ‫اســت‪ .‬در حالــی کــه کل کشــور بــه دنبــال کاهــش و کــم‬ ‫کــردن هزینــه هــای ســاخت واحدهــای مســکونی هســتند‬ ‫شــهرداری گــرگان الیحــه ای بــه پارلمــان شــهری ارائــه داد‬ ‫کــه بــر اســاس ان قیمــت تمــام شــده واحدهــای مســکونی‬ ‫رشــد محسوســی خواهنــد داشــت کــه ایــن موضــوع بــا‬ ‫سیاســت های دولــت در تناقــض اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۲ :‬برابــر شــدن بودجــه ســال اینــده مدیریــت‬ ‫شــهری کار خوبــی اســت امــا ایــن رویکــرد بایــد بــر اســاس‬ ‫واقعیــت هــای شــهر و توانمندی هــای گــرگان شــود‪.‬‬ ‫برگزاری یادواره ‪ ۷۲‬شهید‬ ‫جامعه عشایری گلستان‬ ‫در مراوه تپه‬ ‫سرپرســت فرمانــداری مراوه تپــه واقــع در منتهی الیــه شــمال‬ ‫شــرق گلســتان گفــت‪ :‬یــادواره ‪ ۷۲‬شــهید جامعــه عشــایری‬ ‫اســتان ‪ ۲۲‬اســفند مــاه همزمــان بــا روز بزرگداشــت مقــام‬ ‫شــهید بــه میزبانــی ایــن شهرســتان مــرزی برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری مراوه تپــه‪ ،‬لقمــان‬ ‫قربانــی در نشســت هماهنگــی برگــزاری یــادواره ‪ ۷۲‬شــهید‬ ‫جامعــه عشــایری گلســتان بــه میزبانــی ایــن شهرســتان‬ ‫افــزود‪ :‬شــهیدان نقــش ارزنــده ای در بــه ثمــر رســاندن‬ ‫ب اســامی‪ ،‬صیانــت از کشــور در جنــگ تحمیلــی‬ ‫انقــا ‬ ‫هشــت ســاله و امنیــت حــال حاضــر جامعه برعهــده دارند و‬ ‫مایــه افتخــار و عــزت مــا هســتند‪.‬‬ ‫قربانــی بیــان کــرد‪ :‬برگــزاری اییــن بزرگداشــت شــهیدان‬ ‫باالخــص شــهدای عشــایری کمتریــن وظیف ـ ه مــا اســت و‬ ‫همــه ادارات و نهادهــای مراوه تپــه بــرای برگــزاری باشــکوه‬ ‫ایــن مراســم مشــارکت خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫همچنیــن رییــس ســازمان بســیج عشــایر گلســتان نیــز در‬ ‫ایــن نشســت گفــت‪ :‬یــادواره ‪ ۷۲‬شــهید عشــایر اســتان در‬ ‫راســتای کنگــره ملــی بزرگداشــت ‪ ۱۰‬هــزار شــهید جامعــه‬ ‫عشــایر کشــور برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫تکیه بر نیروهای محلی‬ ‫برای حفاظت‬ ‫متاســفانه برخــی گردشــگران بــا یــادگاری نویســی در جــای جــای‬ ‫ایــن اثــر تاریخــی‪ ،‬صدماتــی بــران وارد کــرده انــد‪ .‬و بــرای مقابلــه بــا‬ ‫ان بایــد در حــوزه فرهنــگ ســازی و امــوزش کار شــود‪.‬‬ ‫بــی تردیــد ایــن یــادگاری نویســی هــا کــه از ســوی برخــی فقیــران‬ ‫فرهنگــی بــر پیکــره بــی دفــاع تاریــخ و هویــت این شهرســتان مرزی‬ ‫نقــش بســته اســت جــدای از اینکــه هزینــه هــای فراوانــی بــرای‬ ‫پــاک کــردن ان روی دســت ســازمان میــراث فرهنگــی مــی گــذراد‪،‬‬ ‫بــا برجــای گذاشــتن چشــم انــدازی زشــت‪ ،‬اَنــدک گردشــگران و‬ ‫بازدیدکننــدگان را فــراری خواهــد داد‪.‬‬ ‫یادگارنویسیخنجری‬ ‫بر میراث ‪ ۵۰۰‬ساله‬ ‫سرویس تاریخ‬ ‫بقعه تاریخی «ســید بزرگ» با قدمت ‪ ۵۰۰‬ســاله در شهرســتان مرزی‬ ‫رازوجــرگالن خراســان شــمالی ایــن روزهــا بــا یادگارنویســی چنــان مــورد‬ ‫بــی مهــری برخــی میهمانــان قــرار گرفته که منظــره ناخوشــایندی را برای‬ ‫گردشــگران و عالقــه منــدان بــه بناهــای تاریخــی ایجــاد کرده اســت‪.‬‬ ‫صبــح زود را بــرای حرکــت انتخــاب کردیــم تــا بــرای صــرف ناهــار بــه‬ ‫روســتا رســیده باشــیم‪ ،‬هــر چقــدر از مرکــز اســتان دورتــر می شــدیم‬ ‫الودگــی هــوا کمتــر و اســمان در اســتانه بهــار ابی تــر مــی شــد‪.‬‬ ‫بــا ورود بــه حــوزه اســتحفاضی شهرســتان مــرزی رازوجــرگالن تعــداد‬ ‫ماشــین ها در مســیر کمتــر و کمتــر می شــدند تــا جایــی کــه اواخر مســیر‬ ‫در جــاده‪ ،‬بــه نــدرت ماشــین دیگــری را غیــر از خودمــان مــی دیدیــم‪.‬‬ ‫ســکوت مســیر ابتــدا بســیار دلپذیــر و خوشــایند بــود و مــا‬ ‫فقــط بــه مناظــر زیبــای دور و برمــان چشــم دوختــه بودیــم و‬ ‫لــذت می بردیــم‪ ،‬امــا بــا ورود بــه جــاده هــای باریــک و بــا دســت‬ ‫اندازهــای خطرنــاک و پیچ هــای فــراوان زیبایی هــای ایــن منطقــه‬ ‫بکــر کام را کمــی تلــخ مــی کــرد‪.‬‬ ‫باالخــره بــا گــذر از جــاده هــای باریــک و بــا دســت اندازهــای خطرنــاک‬ ‫بــه روســتای مــرزی پرســه ســو از توابــع بخــش غالمــان در نقطــه صفــر‬ ‫مــرزی رســیدیم‪ ،‬منطقــه ای کــه خــط مــرزی ایــران و ترکمنســتان را در‬ ‫انجــا بــا فنــس هایــی از هــم جــدا شــده بودنــد و خانــه هــای مســکونی‬ ‫کشــور همســایه بــه خوبــی نمایــان بــود‪.‬‬ ‫در ایــن منطقــه‪ ،‬تلفــن هــای همــراه مــا درســت انتــن نمـی داد و از‬ ‫اینترنــت هــم خبــری نبــود بــه گونــه ای کــه احســاس می کردیــم از‬ ‫همــه جــا بــی خبــر مانــده ایــم و نیــاز مبرمــی بــه تکنولــوژی و برقــراری‬ ‫ارتبــاط داریــم‪.‬‬ ‫در ادامــه بــا مشــاهده تابلوهایــی کــه حرکــت در ایــن مســیر بــا وســایل‬ ‫نقلیــه را و عکســبرداری را ممنــوع کــرده بــود‪ ،‬مابقــی مســیر را بــا پــای‬ ‫پیــاده راه افتادیــم و پــس از حــدودا نیــم ســاعت بــه دامنــه کــم شــیب‬ ‫دره ســومبار رســیدیم که در ان اثری تاریخی در دل دامنه سرســبز لب‬ ‫مــرز خودنمایــی مــی کــرد‪ ،‬اثــر تاریخــی که قدمــت ان به دوران سلســله‬ ‫تیموریــان برمی گــردد‪.‬‬ ‫اثــر تاریخــی «ســید بــزرگ» ســاختمان و پــان بقعه چهار ضلعی گنبد‬ ‫دار اســت و بنــا بــر ســطح یــک ســکو مســتطیل شــکل کــه متاســفانه تــا‬ ‫قبــل از ثبــت ایــن اثــر تاریخــی در فهرســت اثــار ملــی بخــش عمــده ای‬ ‫از ان بــا مــات ســیمان ســفید پوشــانده شــده اســت در حالــی پیــش از‬ ‫ان بــه گفتــه مســووالن بنایــی بــا نمــای ســنگ و مــاط گل بــوده اســت‪.‬‬ ‫فــارغ از دخــل و تصرفــی کــه اهالــی محــل بــا مــات ســیمان ســفید از‬ ‫ارزش ایــن اثــر تاریخــی کاســته انــد‪ ،‬یادگار نویســی هــای انبوه مهمانان‬ ‫اثــار تاریخــی جــای بســی تاســف داشــت تاجایــی کــه در جــای جــای‬ ‫بقعــه ســید بــزرگ شــاهد اســامی افــرادی هســتیم کــه بــا یــادگاری‬ ‫نویســی هــای خــود در پــی بــر بــاد دادن یــادگار نیــاکان خــود هســتند‪.‬‬ ‫«رنجبــر‪ ،‬بهمــن قبــادی»‪« ،‬یــادگاری از وحیــد الهــی‪ ،‬همیشــه‬ ‫خــاق بــاش» و «بــه مدپوشــان بگوییــد اخریــن مــد کفــن اســت»‬ ‫از جملــه یــادگار نوشــته هایــی اســت کــه متاســفانه روی ایــن اثــر‬ ‫تاریخــی دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن بقعــه دو ورودی داشــت یکــی در جهــت غــرب بــا هفــت پل ّه و یکی‬ ‫در جهــت جنــوب بــا ســه پلّــه بــرای دسترســی بــه ســطح صحــن ایجــاد‬ ‫شــده اســت کــه جــدای از یــادگار نویســی هــا انبــوه نخالــه هــا‪ ،‬زبالــه هــا‬ ‫و قوطــی پالســتیکی نوشــابه در اطــراف ایــن اثــر تاریخــی‪ ،‬چیــزی جــز‬ ‫دریــغ و افســوس برجــای نمــی گذاشــت کــه نشــان از نگهــداری ایــن اثــر‬ ‫تاریخــی در بدتریــن شــرایط دارد‪.‬‬ ‫بــی تردیــد ایــن یــادگاری نویســی هــا کــه از ســوی برخــی فقیــران‬ ‫فرهنگــی بــر پیکــره بــی دفــاع تاریــخ و هویــت ایــن شهرســتان مــرزی‬ ‫نقــش بســته اســت جــدای از اینکــه هزینــه هــای فراوانــی بــرای پــاک‬ ‫کــردن ان روی دســت ســازمان میــراث فرهنگــی مــی گــذراد‪ ،‬بــا برجــای‬ ‫گذاشــتن چشــم انــدازی زشــت‪ ،‬اَنــدک گردشــگران و بازدیدکننــدگان را‬ ‫فــراری خواهــد داد‪.‬‬ ‫اگاهسازی مردم نسبت به ارزش اثر تاریخی‬ ‫یکــی از کارشناســان میــراث فرهنگــی بــا بیــان اینکــه برخــورد قهــری‬ ‫نمی توانــد بــرای یادگارنویســی‪ ،‬کارســاز باشــد‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬بایــد اطــاع‬ ‫رســانی و امــوزش بیــش از پیــش انجــام شــود بــه گونــه ای کــه مــردم‬ ‫نســبت بــه ارزش اثــار تاریخــی بــه خوبــی اشــنا شــوند و بــه ایــن‬ ‫خوداگاهــی برســند کــه ایــن اثــر هویــت تاریخــی ان هاســت‪.‬‬ ‫حســین محبوبــی مــی افزایــد‪ :‬در ایــن بســتر خانــواده هــا و مراکــز‬ ‫اموزشــی بویــژه مــدارس نقــش شــایانی بــرای حفــظ اثــار ملــی‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی ادامــه مــی دهــد‪ :‬همچنیــن بایــد بزرگســاالن هــم بایــد از امــوزش‬ ‫برخــوردار شــوند چــرا کــه بعــد اموزشــی مــا در ارتبــاط بــا اثــار فرهنگــی‬ ‫و باســتانی بســیار پاییــن اســت و ایــن وظیفــه مســووالن امــر در حــوزه‬ ‫میــراث فرهنگــی اســت کــه بایــد بخــش اطــاع رســانی را جــدی بگیرنــد‪.‬‬ ‫محبوبــی بــا بیــان اینکه متاســفانه شــمار یادگار نویســی بــر روی میراث‬ ‫فرهنگــی و اثــار تاریخــی بــه وفــور در کشــور وجــود دارد‪ ،‬می گوید‪ :‬مردم‬ ‫بایــد بداننــد بــا یــادگار نویســی‪ ،‬خســارت ان هــا تنهــا بــه مخــدوش کردن‬ ‫اثــر تاریخــی خالصــه نمــی شــود بلکه ســایر فرصت های گردشــگری نیز‬ ‫بــرای ان منطقــه بــا خلــق منظره ای زشــت از دســت مــی رود‪.‬‬ ‫تکیه بر نیروهای محلی برای حفاظت‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری رازوجرگالن‬ ‫بــا بیــان اینکــه حفاظــت از اثــار تاریخــی نیازمنــد جلــب مشــارکت هــای‬ ‫مردمــی اســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬حفــظ اثــار تاریخــی و فرهنگــی بــه تنهایــی از‬ ‫عهــده یــک نهــاد بــر نمــی ایــد و بــرای حراســت از میــراث هــای ارزشــمند‬ ‫نیازمنــد مشــارکت همــه مردم هســتیم‪.‬‬ ‫عقیــل مجــردی بــا بیــان اینکــه یــادگاری نویســی اساســا یــک اســیب‬ ‫فرهنگــی اســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬متاســفانه برخــی گردشــگران بــا یــادگاری‬ ‫نویســی در جــای جــای ایــن اثــر تاریخــی‪ ،‬صدماتــی بــران وارد کــرده انــد‪.‬‬ ‫و بــرای مقابلــه بــا ان بایــد در حــوزه فرهنــگ ســازی و امــوزش کار شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه حفاظــت از اثــار تاریخــی از وظایــف ســخت این نهاد‬ ‫اســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬ایــن اداره در شهرســتان مــرزی بــا کمبود نیــرو مواجه‬ ‫اســت بــا ایــن وجــود تاکنــون بــا تکیــه بــر نیروهــای محلــی و شــوراهای‬ ‫روســتا امســال توانســته ایــم بــا ‪ ۱۰‬گــروه و حفــار غیر مجاز برخــورد و انها‬ ‫را بــه مراجــع قضایــی معرفــی کنیم‪.‬‬ ‫مجــردی یــاداور شــد‪ :‬بقعــه تاریخــی ســید بــزرگ ســال ‪ ۱۳۸۹‬در‬ ‫فهرســت اثــار ملــی ثبــت شــده اســت و پیــش از ثبــت ایــن اثــر تاریخــی‬ ‫متاســفانه توســط اهالــی بــا ســیمان ســفید پوشــانده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون ‪ ۸۰‬اثــر تاریخــی در ایــن شهرســتان مــرزی‬ ‫خراســان شــمالی شناســایی شــده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬از ایــن تعــداد‬ ‫تنهــا ‪ ۳۷‬اثــر تاریخــی کــه شــامل میــراث ملمــوس‪ ،‬ناملمــوس و میــراث‬ ‫طبیعــی اســت بــه ثبــت ملــی رســیده اســت‪.‬‬ ‫فصــل نهــم قانــون مجــازات اســامی‪ ،‬مجــازات در تخریــب امــوال‬ ‫تاریخــی‪ ،‬فرهنگــی را در بــر می گیــرد کــه در مــاده ‪ ۵۵۸‬ان ذکــر شــده‬ ‫کــه هــر کــس بــه تمــام یــا قســمتی از ابنیــه‪ ،‬اماکــن‪ ،‬محوطه هــا و‬ ‫مجموعه هــای فرهنگــی تاریخــی یــا مذهبــی کــه در فهرســت اثــار ملــی‬ ‫ایــران بــه ثبــت رســیده اســت‪ ،‬یــا تزئینــات‪ ،‬ملحقــات تاسیســات‪ ،‬اشــیا‬ ‫و لــوازم و خطــوط و نقــوش منصــوب یــا موجــود در اماکــن مذکــور‪ ،‬کــه‬ ‫مســتقال ًنیــز واجــد حیثیــت فرهنگــی‪ -‬تاریخــی یا مذهبی باشــد‪ ،‬خرابی‬ ‫وارد اورد عــاوه بــر جبــران خســارات وارده بــه حبــس از یــک الی ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫محکــوم می شــود‪.‬‬ ‫بقعــه شــاهزاده نبــی غالمــان‪ ،‬مجموعــه تاریخــی راز‪ ،‬ارگ تاریخــی‬ ‫المادوشــن‪ ،‬تپــه ارگ بــاال‪ ،‬محوطــه تاریخــی راســتقان از دیگــر‬ ‫جاذبه هــای تاریخــی ایــن شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۶۴۲‬میــراث خراســان شــمالی در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت‬ ‫رســیده کــه از ایــن تعــداد‪ ۵۰۹ ،‬اثــر تاریخــی‪ ۴۴ ،‬اثــر طبیعــی‪ ۷۵ ،‬اثــر‬ ‫ناملمــوس و ‪ ۱۴‬اثــر منقــول تاریخــی اســت‪.‬یکهزار و ‪ ۲۰۰‬اثــر تاریخــی و‬ ‫طبیعــی در خراســان شــمالی شناســایی شــده اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن ‪ ۷۰‬هــزار نفــر جمعیــت دارد و مرکــز ان‬ ‫شــهر راز در ‪ ۱۲۰‬کیلومتری شــمال بجنورد واقع اســت‪.‬‬ ‫‏هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی‏اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‏برابر اراء شــماره ‪140060307005005025‬‬ ‫و ‪ 140060307005005026‬و ‪140060307005005027‬مــورخ ‪1400/12/01‬‏هیــات بــه شــماره کالســه هــای ‪ 1400-471‬و ‪ 1400 – 472‬و ‪1400 - 473‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‏وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی‏اقایــان اســدالله شــادلو فرزنــد ســیف اللــه بشــماره شناســنامه ‪16176‬صــادره ازبجنــورد و نویــد شــادلو فرزنــد ســیف الــه بــه شــماره شناســنامه‏‏‪ 22078‬صــادره از بجنــورد و اقــای نورالــه شــادلو فرزنــد ســیف الــه به شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 557‬صــادره از بجنــورد هــر کــدام در دو‏دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه باغچــه بــه مســاحت ‪ 1495.55‬متــر مربــع بــه شــماره پــاک ‪ 2387‬فرعــی از ‪ 164‬اصلــی واقــع‏در اراضــی حصــار شــیرعلی بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالکیــت رســمی مشــاعی‬ ‫متقاضیــان و وراث مرحــوم اقــای ســیف الــه‏شــادلو فرزنــد اســدالله خــان محرزگردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود‏در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‏بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‏‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض طبــق‏مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/12/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/12/18 :‬‏ احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫‏هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی‏اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‏برابر رای شــماره ‪140060307005004975‬‬ ‫مــورخ ‪ 1400/11/30‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪ 1400-444‬موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات‏مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم رقیــه نجفــی فرزنــد محمــد‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪70‬صــادره از راز دریــک بــاب انبــاری بــه مســاحت‏‏‪ 200‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بخــش دو بجنــورد خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی‏شــهرداری بجنــورد محرزگردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در‏صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‏مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک‬ ‫مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت‏خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‏مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/12/03 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪:‬‬ ‫‪ 1400/12/18‬‏‏ احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪– 1400 – 4989‬‬ ‫‪ 1400/11/30‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400-140‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانه‏بالمعارض متقاضــی اقای‪/‬خانم عبــاس کنعانی فرزند‬ ‫ابراهیــم بشــماره شناســنامه ‪10‬صــادره از بجنــورد درششــدانگ یــک بــاب‏ســاختمان بــه مســاحت ‪ 175.96‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک‏رســمی شــهرداری بجنــورد محرزگردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطالع عموم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی‏شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‏اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف‬ ‫مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‏‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق‏مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1400/12/03 :‬‬ ‫‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/12/18 :‬احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪– 1400 – 4896‬‬ ‫‪ 1400/11/27‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400-337‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض متقاضــی اقای‪/‬خانــم عصمــت اســدی‬ ‫فرزنــد غالمعلــی بشــماره شناســنامه ‪1662‬صــادره از جاجــرم درششــدانگ یــک بــاب‏منــزل بــه مســاحت ‪ 78‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی‏اقــای عــوض باغچقــی فرزنــد قربــان محرزگردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‏مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‏اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس‬ ‫از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم‏اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول‏اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/12/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/12/18 :‬‏ احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی‏اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‏برابر رای شــماره ‪140060307005004976‬‬ ‫مــورخ ‪1400/11/30‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪ 1400-342‬موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک منطقــه دو بجنوردتصرفات‏مالکانــه بالمعارض متقاضــی اقای ابوالفضل مهرافشــان فرزند‬ ‫تیمــور بشــماره شناســنامه ‪221‬صــادره از بجنــورد در یــک بــاب منــزل‏بــه مســاحت ‪ 200‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بخــش دو بجنــورد خریــداری مــع الواســطه از مالــک‏رســمی اقــای غالمعلــی رحمانــی حصــاری فرزنــد رمضانعلــی محرزگردیده اســت‪.‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‏بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی‏تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه‏ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم‏وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شــد‪.‬‬ ‫‏تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 140/12/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/12/18 :‬‏‏ احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۹۶۱۴‬و رای اصالحــی ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۷۳۸‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بــه دام معــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۶۵‬تقاضــای خانــم ایــران مرتضــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۴۱‬و کــد ملــی ‪ ۴۵۶۹۲۸۲۸۴۹‬صــادره از‬ ‫ســمنان فرزنــد زیــن العابدیــن در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت اســت بمســاحت ‪ ۱۰۳.۲۴‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪- ۱۴۸۱‬اصلــی واقــع در اراضــی شــهری بخــش یــک حــوزه ثبــت گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای علیرضــا جلیلــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی میشــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســی ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد ‪.‬م الــف‪۱۰۲۷۸:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰.۱۲.۰۲‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ ۱۴۰۰.۱۲.۱۸‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ صفحه 2 ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های کشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬تقاضــای ســرمایه گذاری در شــهرک های گلخانـه ای‬ ‫اســتان بــا تصویــب اختصــاص هــزار و ‪ ۸۰۰‬میلیــارد ریــال بــرای ایجــاد زیرســاخت ایــن شــهرک ها در ســفر رییــس‬ ‫جمهــور بــه گلســتان افزایــش یافت‪.‬‬ ‫نعمــت اللــه کفشــگیری افــزود‪ :‬بــا اعــام ایــن مصوبــه ‪ ۵۰‬ســرمایه گــذار امادگــی خــود را بــا ثبــت نــام بــرای‬ ‫ســرمایه گــذاری در شــهرک هــای کشــاورزی ‪ ،‬اعــام کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا جــذب ایــن اعتبــار مــی تــوان حــدود ‪ ۱۵۰‬هکتــار زیرســاخت شــهرک های گلخان ـه ای را در ‪۱۴‬‬ ‫شهرســتان اســتان ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫افزایش استقبال‬ ‫از سرمایه گذاری‬ ‫در شهرک های‬ ‫گلخانه ای‬ ‫چهار شنبه ‪ 18‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪499‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫ناحیه صنعتی مبل‬ ‫در عطااباد راه اندازی می شود‬ ‫هواگیری سیستم ترمز‬ ‫راه انــدازی ناحیــه صنعتــی مبــل یکــی دیگــر از اقدامــات پیش بینی‬ ‫شــده بــرای حمایــت از ایــن صنعــت‏اســت و مذاکراتــی بــا مدیــران‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتــی انجــام شــده و بــزودی طــرح اولیــه‬ ‫ناحیــه صنعتــی مبــل عطاابــاد تکمیــل‏شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫روستایی که بیکاری‬ ‫در ان به زانو در امد‬ ‫سرویس اقتصاد و کارافرینی‏‪:‬‬ ‫‪‎ ‎‬جنــب و جــوش مغازه هــا و شــلوغی بــازار شــانه بــه شــانه شــهرهای‬ ‫بــزرگ می زنــد‪ .‬هــر قــدم‪ ،‬عــده ای در جنــب و جــوش خریــد و‏فــروش‬ ‫هســتند و حرکــت وانت هــای حامــل مبــل بــه مقصــد شــهرهای دور‬ ‫و نزدیــک لحظــه ای متوقــف نمی شــود‪ .‬تابلــوی ورودی‏بــزرگ روســتا‬ ‫در یــادم مــرور می شــود « بــه عطاابــاد‪ ،‬پایتخــت مبــل ایــران خــوش‬ ‫امدیــد‪.»‎‬‬ ‫تصــوری کــه از یــک روســتای کارافریــن داشــتم بــا انچــه در عمــل دیــدم‬ ‫تفــاوت فراوانــی داشــت‪ .‬بــه گمانــم عطاابــاد بایــد روســتایی‏بــا چنــد‬ ‫کارگاه تولیــد مبــل باشــد کــه تعــدادی را مشــغول بــه کار کــرده و رونقــی‬ ‫هــم بــه کســب و کار ایــن منطقــه داده اســت امــا ان‏چــه در عمــل‬ ‫دیــدم‪ ،‬لحظــه بــه لحظــه بــر حیرتــم افــزو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫چنــد کیلومتــر مانــده بــه گــرگان از مســیر علــی ابــاد‪ ،‬از ورودی روســتای‬ ‫نــوده ملــک بــه ســمت شــمال حرکــت کــردم و بــا گــذر از‏گــوزان فــارس‪،‬‬ ‫بــه عطاابــاد رســیدم‪‎ .‎‬‬ ‫از همــان ابتــدای ورود بــه روســتا‪ ،‬مظاهــر رونــق اقتصــادی هویــدا شــد‬ ‫و تابلوهــای بــزرگ مغــازه هــای فــروش مبــل‪ ،‬تفــاوت‏عطاابــاد بــا دیگــر‬ ‫روســتاهای منطقــه را بــه خوبــی مشــخص کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫انــگار ایــن روســتا بــا مکانــی بــه نــام خانــه در معنــای عــام کــه محــدوده‬ ‫ای بــرای ســکونت باشــد بیگانــه اســت و همــه خانه هــا بــا‏همراهــی‬ ‫اهالــی منــزل بــه کارگاه هــای تولیــد مبــل تبدیــل شــده و کوچــک و بــزرگ‬ ‫بــا پذیرفتــن مســوولیت گوشـه ای از کار‪ ،‬در‏کســب درامــد بــرای خانواده‬ ‫ســهیم شــده ان ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫شــگفتی فعالیــت کارگاه هــای تولیــد مبــل در عطااباد با فروشــگاه های‬ ‫پــرزرق و برقــی کــه نمونــه هــای ان حتــی در گــرگان هــم‏مشــاهده‬ ‫نمی شــود‪ ،‬تــا ســاعات اولیــه حضــور در ایــن روســتا مــرا رهــا نکــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫خیابــان هــای بــزرگ و عریــض و طویــل‪ ،‬فروشــگاه هــای امــروزی بــا‬ ‫نمــاکاری هــای ســنگی و چنــد طبقــه‪ ،‬چهــره عطاابــاد را متفــاوت‏از‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫روســتاهای اطــراف کــرده اســ ‪‎‬‬ ‫ســاکنان عطاابــاد مــی توانســتند بــا اتــکا بــه اراضــی فــراوان و حاصلخیز‬ ‫کشــاورزی هماننــد دیگــر همتاهــای خــود در منطقــه بــه زندگــی‏عــادی‬ ‫بپردازنــد و گنــدم و جــو تولیــد کننــد امــا چــه اتفاقــی در ایــن روســتا افتــاد‬ ‫کــه چــوب و میــخ و مبــل بــه حــرف اول و اخــر زندگــی ان‏هــا تبدیــل شــد‬ ‫و هــر خانــه را کارخانــه ای کوچــک امــا پربرکــت کــرد؟‬ ‫داستان یک ورشکستگی‬ ‫زندگــی در عطاابــاد مثــل بقیــه روســتاهای اطــراف جریــان داشــت‪.‬‬ ‫عــده ای از اهالــی بــه کشــاورزی مشــغول بودنــد و تعــدادی هــم بــه‬ ‫‏پــرورش دام و اغلــب شــتر مــی پرداختنــد‪ .‬بیــکاری روز بــه روز بیشــتر‬ ‫مــی شــد و در ایــن شــرایط جوانــان روســتا چــاره ای جــز‏مهاجــرت بــه‬ ‫شــهر و روســتاهای اطــراف و حتــی تهــران نداشــتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در ســال هــای اول دهــه هفتــاد‪ ،‬چنــد جــوان عطاابــادی کــه در‬ ‫جســتجوی اینــده ای بهتــر بــرای خــود راهــی تهــران شــده بودنــد در بــازار‬ ‫‏مبــل یافــت ابــاد در یــک تولیــدی مشــغول بــه کار شــدند و پــس از چنــد‬ ‫ســال و جمــع کــردن اندوختــه هــای خــود‪ ،‬کارگاه کوچکــی راه‏انــدازی‬ ‫کردنــد و بــه تولیــد مبــل پرداختن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫زندگــی بــرای ایــن جوانــان ان گونــه کــه انتظــارش را داشــتند پیــش‬ ‫نرفــت و مدتــی بعــد بــا از کــف دادن ســرمایه هــای خــود ورشکســته‬ ‫‏شــده و راهــی جــز بازگشــت بــه عطاابــاد پیــدا نکردن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫جرقــه راه انــدازی کارگاه مبــل عطاابــاد در ذهــن یکــی از همیــن جوانان‬ ‫زده شــد و او بــا وجــود مخالفــت خانــواده‪ ،‬گوشـه ای از حیــاط‏خانــه را بــه‬ ‫ســاخت و تعمیــر مبل اختصــاص دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در ابتــدا مشــتری هــای ایــن کارگاه خانگــی محــدود بــه عطاابــاد و‬ ‫روســتاهای اطــراف بــود امــا ارام ارام اوازه کیفیــت خــوب و قیمــت‬ ‫‏پاییــن مبــل هــای ایــن کارگاه کوچــک فراگیــر شــد و بــا بازشــدن پــای‬ ‫مشــتری های بیشــتر‪ ،‬یکــی یکــی بــر تعــداد کارگاه هــای تولیــد مبــل‏این‬ ‫روســتا افــزوده گردی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫شــاید باورش دشــوار باشــد اما در روســتای عطااباد با حدود پنج هزار‬ ‫جمعیــت‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۵۰‬کارگاه و حــدود ‪ ۴۰۰‬فروشــگاه مبــل‏مشــغول‬ ‫فعالیت اســت که جنب و جوش عجیبی به منطقه داده و این روســتا‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫را بــه یکــی از مراکــز اصلــی تولیــد مبــل کشــور تبدیــل‏کرده اسـ ‪‎‬‬ ‫فایــده دیگــر فعالیــت انبــوه کارگاه هــای مبل‪ ،‬بازگشــت جوانان مهاجر‬ ‫اســت‪ .‬جوانــان عطاابــادی کــه ســال هــا قبــل بــه نیــت کســب درامــد‬ ‫‏بیشــتر راهــی دیــار غربــت شــده بودنــد بــا رونــق کســب و کار در زادگاه‬ ‫خــود بــه ایــن روســتا بازگشــته و در کنــار اعضــای خانواده بــه‏کار و زندگی‬ ‫مشــغول شــدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کمبود نیروی کار دغدغه عطاابادی ها‬ ‫ارازمحمــد پقــه یکــی از تولیدکننــدگان مبــل روســتای عطاابــاد گفــت‪:‬‬ ‫یکــی از بزرگتریــن مشــکالت فعلــی مــا بــرای تولیــد بیشــتر‪ ،‬نبــود‏نیــروی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫کار اس ‪‎‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬عطاابــاد هیــچ فــرد بیــکاری نــدارد و تقریبــا همــه جوانــان‬ ‫مشــغول تولیــد مبــل و فــروش ان هســتند و عــاوه بــر ان‪ ،‬تعــداد‬ ‫‏زیــادی نیــروی کار از روســتاهای اطــراف و حتــی گــرگان و اق قــا در‬ ‫کارگاه هــای عطاابــاد کار می کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پقــه گفــت‪ :‬یکــی از نگرانــی هــای اصلــی مــا بــرای گســترش فضــای‬ ‫کارگاه و برنامــه ریــزی بــرای افزایــش تولیــد‪ ،‬نبــود کارگــر کافــی‏اســت که‬ ‫در این شــرایط مجبوریم عالوه بر اســتفاده بیشــتر از اعضای خانواده‪،‬‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫بــه تولیــد محــدود اکتفــا کنیـ ‪‎‬‬ ‫فروشــگاه هــای عطاابــاد مملــو از مبــل هــای مختلــف بــا طــرح و‬ ‫رنگ هــای گوناگــون اســت‪ .‬پیداکــردن نمونــه هــای شــبیه بــه هــم‬ ‫در‏فروشــگاه هــا‪ ،‬کار ســختی اســت کــه نشــان مــی دهــد بــا وجــود‬ ‫هماهنگــی در تولیــد‪ ،‬هــر کــدام از کارگاه هــا بــا ســبک و ســیاق خــود بــه‬ ‫‏جــذب مشــتری مشــغولن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کریــم پقــه یکــی دیگــر از تولیدکننــدگان مبــل روســتای عطاابــاد گفــت‪:‬‬ ‫انــرژی و انگیــزه در کارگاه هــای روســتا انقــدر زیــاد اســت کــه فقــط‏کافی‬ ‫اســت خریــدار یــک عکــس از مبلــی کــه می خواهــد را نشــان دهــد‪.‬‬ ‫پــس از مــدت کوتاهــی یــک نمونــه از ان کار تولیــد مــی شــود و‏فکــر‬ ‫می کنــم ایــن گونــه تولیــدات در کنــار قیمــت مناســب مبــل هــا موجــب‬ ‫بــر ســرزبان افتــادن نــام عطاابــاد شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫جایی برای تولید نیست‬ ‫وی نبــود فضــای کافــی بــرای تولیــد و فــروش را یکــی از مشــکالت‬ ‫فعــاالن ایــن صنعــت در عطاابــاد دانســت و گفــت‪ :‬در خانه های‏روســتا‬ ‫دیگــر جایــی بــرای تولیــد باقــی نمانــده و امــکان گســترش فعالیــت هــا‬ ‫وجــود نــدارد و در نتیجــه ان از تولیــد مبــل هــای ســفارش‏شــده به زمان‬ ‫زیــادی احتیــاج دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن تولیدکننــده مبــل ادامــه داد‪ :‬بــرای حــل ایــن مشــکل از چنــد‬ ‫ســال قبــل ایجــاد شــهرک صنعتــی مخصــوص تولیــد مبــل در عطاابــاد‬ ‫اغــاز‏شــد و قــرار اســت بــا اســتفاده از تــوان مالــی تولیدکننــدگان مبــل‬ ‫روســتا‪،‬این شــهرک در مجموعــه چنــد صــد هکتــاری ســاخته شــود تــا‬ ‫از‏طریــق ان ظرفیــت تولیــد مبــل و دیگــر محصــوالت مرتبــط بــا چــوب‬ ‫افزایــش پیــدا کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بــه مــواد اولیــه ســاخت مبــل در عطاابــاد اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫اغلــب چــوب هــای اســتفاده شــده در تولیــد مبــل عطاابــاد از روســیه‬ ‫‏وارد مــی شــود و بــه دلیــل گرانــی چــوب ایرانــی‪ ،‬رغبتــی برای اســتفاده‬ ‫از ان وجــود نــدار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پقــه گفــت‪ :‬پارچــه اســتفاده شــده در مبــل هــا نیــز تــا چنــد ســال‬ ‫قبــل اغلــب از چیــن وارد مــی شــد امــا بــه دلیــل کیفیــت پاییــن‪ ،‬دیگــر‬ ‫از پارچه‏هــای چینــی اســتفاده نمــی شــود و در حــال حاضــر اغلــب‬ ‫تولیدکننــدگان بــا پارچــه هــای ایرانــی مبــل تولیــد مــی کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی یکــی از دالیــل رونــق کارگاه هــای تولیــد مبــل عطاابــاد را قناعــت‬ ‫ان هــا بــه ســود کــم دانســت و گفــت‪ :‬از طــرف دیگــر رقابتــی‏بــودن بــازار‬ ‫مبــل در ایــن روســتا‪ ،‬قیمــت را بــه نفــع مشــتری پاییــن نگــه مــی دارد و‬ ‫در نهایــت هــم تولیدکننــده و هــم خریــدار از نــرخ هــا‏راضــی هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اگــر تــا چنــد ســال قبــل فــروش مبــل هــای عطاابــاد محــدود بــه شــهر‬ ‫و روســتاهای اطــراف مــی شــد‪ ،‬حــاال گســتره فــروش ان از محــدوده‬ ‫‏گلســتان فراتــر رفتــه و مشــتری هــای فراوانــی از اســتان هــای دیگــر‬ ‫متقاضــی ایــن تولیــدات هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مســعود ارخــی یکــی دیگــر از تولیدکننــدگان مبــل روســتای عطاابــاد‬ ‫گفــت‪ :‬عــاوه بــر چنــد فروشــگاه مبــل گــرگان کــه مشــتری ثابــت مــا‬ ‫‏هســتند‪ ،‬روزانــه مبل هــای زیــادی از عطاابــاد راهــی شــهرهای مازنــدران‬ ‫و تهــران مــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مازندرانــی هــا‪ ،‬جــزو مشــتریان همیشــگی مبل هــای‬ ‫عطاابــاد هســتند کــه تعــدادی از ان هــا بــرای مصــرف شــخصی‬ ‫و‏تعــدادی هــم بــرای فــروش در مغــازه هــای خــود از تولیــدات مــا‬ ‫اســتفاده مــی کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بهبــود کیفیــت زندگــی‪ ،‬کســب درامــد همیشــگی و ایجــاد فرصت های‬ ‫شــغلی فــراوان در عطاابــاد‪ ،‬تاثیــر خــود را در منطقه گذاشــته و‏به گفته‬ ‫ارخــی در حــال حاضــر چنــد کارگاه تولیــد مبــل در روســتاهای اطــراف‬ ‫ایجــاد شــده و ان هــا مــی خواهنــد بــا اســتفاده از الگــوی‏عطاابــاد‪ ،‬بــرای‬ ‫خــود کار و شــغل و درامــد ایجــاد کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫توســعه صنعــت ســاخت مبــل در روســتای عطاابــاد اق قال ســبب شــد‬ ‫تــا ایــن روســتا بــه عنــوان نخســتین روســتای بــدون بیــکار گلســتان‏مورد‬ ‫توجــه مســووالن قــرار بگیــرد و بــا الگوبــرداری از ان‪ ،‬زمینــه توســعه روز‬ ‫افــزون روســتاهای مولــد اســتان فراهــم شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی در‬ ‫خصــوص اقدامــات حمایتــی از فعــاالن حــوزه صنعــت مبــل روســتای‬ ‫‏عطاابــاد گفــت‪ :‬بــرای چــاره جویی و رفع مشــکالت فعــاالن و کارافرینان‬ ‫صنعــت مبــل جلســه ای بــا حضــور مدیــران و متولیــان ‏صنعــت و‬ ‫کارافرینــی در روســتای عطاابــاد برگــزار شــد تــا مدیــران از نزدیــک و بــه‬ ‫صــورت چهــره بــه چهــره از تنگناهــا و گرفتــاری‏هــای کارافرینــان حــوزه‬ ‫مبــل اشــنا شــده و بــرای رفــع ان چاره جویــی کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ناحیه صنعتی مبل در عطااباد راه اندازی می شود‬ ‫‪‎ ‎‬غالمرضــا منتظــری افــزود‪ :‬راه انــدازی ناحیــه صنعتــی مبــل یکــی‬ ‫دیگــر از اقدامــات پیش بینــی شــده بــرای حمایــت از ایــن صنعــت‏اســت‬ ‫و مذاکراتــی بــا مدیــران شــرکت شــهرک های صنعتــی انجــام شــده و‬ ‫بــزودی طــرح اولیــه ناحیــه صنعتــی مبــل عطاابــاد تکمیــل‏شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برخــی موانــع اداری پیــش روی ایجــاد ایــن ناحیــه‬ ‫صنعتــی وجــود دارد کــه بــا پیگیــری هــای اســتانی و ملــی برطــرف‬ ‫‏خواهــد شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬بــرای تخصیــص تســهیالت و تامیــن ســرمایه در گــردش و ایجــاد‬ ‫‏کارگاه های جدید مبل در عطااباد و افزایش تولید‪ ،‬اعتبارات مناســبی‬ ‫از ســوی اســتانداری و از طریــق منابــع ملــی پیش بینــی شــده‏اسـت‪‎ .‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬منتظــری افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه گســترش چشــمگیر روســتای عطــا ابــاد‬ ‫ناشــی از فعالیــت اقتصــادی رو بــه رشــد‪ ،‬در نظــر داریــم تــا زمینه‏ارتقای‬ ‫ایــن روســتا را بــه شــهر فراهــم کنیــم و در ایــن خصــوص مصوبــات‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اســتانی گرفتــه شــده و موضــوع در ســطح ملــی در حــال‏پیگیــری اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬وی از مدیــران دســتگاه های اجرایــی و متولیــان امــر خواســت بــا‬ ‫حداکثــر ظرفیــت از ایــن پتانســیل بــزرگ حمایــت کننــد تــا تعــداد‬ ‫‏روســتاهای فعــال منطقــه در تولیــد مبــل افزایــش یابــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫منتظری ادامه داد‪ :‬رشــد اقتصادی و بهبود معیشــت مردم منطقه‬ ‫همــراه بــا کاهــش بیــکاری و نزولــی شــدن دغدغه هــا و چالش هــای‬ ‫‏اجتماعــی از جملــه ثمــرات توســعه کارافرینــی صنعــت مبــل در‬ ‫روســتای عطاابــاد اســت کــه می توانــد در دیگــر مناطــق گلســتان نیــز‬ ‫‏گســترش پیــدا کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫خودکفایی عطااباد الگوی موفق توسعه روستایی گلستان‬ ‫اســتاندار گلســتان هــم گفــت‪ :‬خودکفایــی عطاابــاد یکــی از الگوهــای‬ ‫موفــق توســعه اســت کــه بایــد عــاوه بــر حفــظ ان بــه عنــوان یــک‏طــرح‬ ‫موفــق‪ ،‬در ســایر روســتاها نیــز پیاده ســازی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه بیــان کــرد‪ :‬رونــق کســب و کار روســتاییان و تولیــد‬ ‫محصــوالت بــا قیمــت تمــام شــده پایین تــر مــی توانــد انهــا را بــه‏برنــدی‬ ‫تبدیــل کنــد کــه نــه تنهــا ایــن محصــوالت در اســتان بلکــه در دیگــر‬ ‫مناطــق کشــور نیــز متقاضــی داشــته باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫به گفته زنگانه طی توافق با بنیاد علوی‪ ۱۰۰ ،‬میلیارد ریال تســهیالت‬ ‫قــرض الحســنه بــرای اشــتغال خــرد خانگــی و کســب و‏کارهــای کوچــک‬ ‫در شهرســتان اق قــا اختصــاص خواهــد یافــت کــه بخشــی از ایــن‬ ‫اعتبــارات بــه فعــاالن حــوزه مبــل عطاابــاد پرداخــت‏خواهــد شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫معــاون بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان صنعــت معــدن تجــارت‬ ‫گلســتان هــم در خصــوص تســهیل صــادرات مبــل از عطاابــاد‏گفــت‪:‬‬ ‫در مرحلــه اول بایــد فعــاالن و کارافرینــان صنعــت مبــل بــا شــرکت در‬ ‫دوره های اموزشــی کارت بازرگانی دریافت کرده و‏ســپس با شناســایی‬ ‫بازارهــای هــدف زمینــه صــادرات محصــوالت خــود را فراهــم کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬درویشــعلی حسـن زاده اظهــار داشــت‪ :‬برگــزاری دوره هــای اموزشــی‪،‬‬ ‫کمــک بــه خریــد کلــی و تهیــه کلــی مــواد اولیــه و فــروش کلــی‬ ‫‏محصــوالت و کمــک بــه بازارشناســی از جملــه حمایــت هــای صــورت‬ ‫گرفتــه از فعــاالن مبــل عطاابــاد اســت کــه در قالــب خوشــه هــای‬ ‫‏صادراتــی محقــق مــی شــود‪‎ .‎‬‬ ‫بنابرایــن اهالــی روســتای عطاابــاد اســتان گلســتان بــا نشــاندن بــذر‬ ‫اراده و همــت و بــا ایجــاد هــر واحــد تولیــدی مبــل در هــر خانــه در واقــع‬ ‫‏اشــتغالزایی و رونق تولید را معنا بخشــیدند تا به روســتاییان و جوانان‬ ‫ایــران زمیــن بگوینــد عــاوه بــر تدبیر و برنامه ریزی‪،‬‏خواســتن توانســتن‬ ‫اســت و بایــد بــا هــر داشــته ای حرکــت کــرد و ایــران اســامی را بیــش از‬ ‫گذشــته ســاخت و مهــم ایــن کــه دولــت جهــادی‏ســیزدهم نیــز اکنــون از‬ ‫چنیــن رویکــرد و اندیشــه کارافرینــی حمایــت مــی کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نکتــه دیگــر ایــن کــه نزدیکــی گلســتان بــه مــرز و همجــواری بــا‬ ‫ترکمنســتان‪ ،‬یکــی از فرصــت هــای مناســب بــرای فعــاالن اقتصــادی‬ ‫از‏جملــه تولیدکننــدگان مبــل عطاابــاد اســت تــا از ایــن ظرفیــت بــرای‬ ‫فــروش تولیــدات خــود در کشــورهای منطقــه اســتفاده کننــد کــه الزمــه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏ان زمینــه ســازی از طریــق رایزنــی مســووالن اســ ‪‎‬‬ ‫انچــه بیــش از همــه امــکان ادامــه فعالیــت کارگاه تولیــد مبــل‬ ‫عطاابــاد و اغــاز فعالیــت مشــابه در روســتاهای گلســتان را بــا اتــکا بــه‬ ‫‏ظرفیت هــای بومــی و منطقــه ای بیشــتر مــی کنــد‪ ،‬حمایــت بیشــتر‬ ‫مســووالن از فعــاالن ایــن بخش هــا بــا کمــک بــه بازاریابــی داخلــی و‬ ‫‏خارجــی و رفــع مشــکالتی ماننــد ســرمایه در گــردش و دریافــت وام برای‬ ‫گســترش فعالیــت هــا اســت کــه انتظــار مــی رود در دولــت‏ســیزدهم‬ ‫بیــش از گذشــته بــه ان توجــه شــود‪‎/.‎‬ایرنا‬ ‫ عواملی که باعث وارد شدن هوا در مدار می شود‪.‬‬‫‪ -۱‬اگــر ســوراخ پــر کــردن گرفتــه شــود در موقــع برگشــت‬ ‫پیســتون هــوا از راه کالهــک عقــب وارد دســتگاه مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬خالــی شــدن مخــزن روغــن ترمــز باعــث هــوا گرفتــن مــدار‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬در اثر سوراخ شدن یا عدم ابندی قطعات‪.‬‬ ‫طریقه هواگیری ‪:‬‬ ‫ بــرای هواگیــری از ســیلندر چرخــی کــه دورتــر از ســیلندر‬‫اصلــی اســت شــروع کــرده و ســپس نوبــت بــه ســیلندر‬ ‫مقابــل در روی همــان محــور می رســد بعــد از ســیلندرهای‬ ‫واقــع در محــور دیگــر باالخــره نوبــت بــه نزدیگتریــن ســیلندر‬ ‫چرخــی کــه بــه ســیلندر اصلــی قــرار دارد مــی رســد امــا در‬ ‫صورتــی کــه اتومبیــل در چرخهــای جلــو از ترمــز دیســکی و‬ ‫عقــب کاســه ای باشــد ابتــدا بایــد از چرخ هــای جلــو چرخــی‬ ‫کــه دورتــر از ســیلندر قــرار دارد هواگیــری را اغــاز کــرده و بعــد‬ ‫چرخ هــای عقــب را امــا نکتــه مهــم ایــن کــه اگــر سیســتم ترمز‬ ‫دارای بوســتر باشــد حتمــا بایــد بــه خاطــر اینکــه بوســتر در‬ ‫مــدار قــرار گیــرد اتومبیــل را روشــن نمــوده و هواگیــری را‬ ‫انجــام داد‪.‬‬ ‫ بــرای هواگیــری ابتــدا اطــراف درپــوش مخــزن را کامــا تمیز‬‫می کنیــم ســپس درب مخــزن را برداشــته و داخــل ان را‬ ‫کامــا از روغــن پــر مــی کنیــم در ضمــن حیــن هواگیــری‬ ‫بایــد دقیقــا مقــدار روغــن ترمــز در مخــزن را مــد نظــر داشــته‬ ‫باشــیم کــه کمتــر از حــد معییــن نشــود ســپس بــرای اینکــه‬ ‫هواگیری کامــا انجــام شــود شــیلنگ پالســتیکی شــفافی را‬ ‫انتخــاب کــرده ابتــدا اچــار پیــچ هواگیــری را در محــل اچارگیــر‬ ‫گذاشــته ســپس لوله الســتیکی را روی ســوراخ پیچ هواگیری‬ ‫نصــب می کنیــم وســر دیگر شــیلنگ را در داخــل ظــرف یــا‬ ‫لیــوان شیشــه ای کــه داخــل ان روغن ترمــز می باشــد قرار‬ ‫می دهیــم‪.‬‬ ‫ بــرای هواگیــری کــه یــک نفــر کمــک داشــته باشــیم بدیــن‬‫طریــق عمــل مــی کنیــم کــه نفــر کمکــی پــدال ترمــز را چندیــن‬ ‫مرتبــه فشــارداده کــه خــوب پــدال ترمــز زیــر پایــش ســفت شــده‬ ‫و دیگــر پاییــن نــرود در ایــن حالــت پــای خــود را از روی پــدال‬ ‫بــر نمــی دارد و محکــم بــه روی ان فشــار مــی اورد ســپس‬ ‫بــا هماهنگــی بــه شــخصی کــه مــی خواهــد هواگیــری کنــد‬ ‫عالمــت مــی دهــد (می گویــد ترمــز بــرای هواگیــری امــاده‬ ‫اســت) در ایــن موقــع نفــر دوم پیــچ هواگیــری را شــل نمــوده‬ ‫تــا روغــن وهــوا از داخــل ســیلندر مربوطــه بــه داخــل ظــرف‬ ‫شیشــه ای تخیلــه شــود‪.‬‬ ‫ در این زمان با تخلیه شــدن روغن و هوا پدال ترمز به ســمت‬‫پاییــن حرکــت مــی کنــد نفــر اول تــا زمانــی کــه بوســیله نفــر دوم‬ ‫اعــام نشــده کــه پــدال ترمــز را بــزن بایــد پــای خــود را محکــم روی‬ ‫پــدال فشــار دهــد زمانــی کــه نفــر دوم پیــچ هواگیــری را بســت‬ ‫و اعــام کــرد پــدال بــزن نفــر اول دوبــاره ماننــد قبــل عمــل‬ ‫کــرده تــا پــدال زیــر پایــش کامال ســفت شــود نفــر دوم هم مانند‬ ‫قبــل عمــل کــرده البتــه ایــن عمــل دو الی ســه مرتبه تکرار شــود تا‬ ‫زمانــی کــه روغــن ترمــز بــدون کــف از پیــچ هواگیــری خــارج شــود‪.‬‬ ‫ بیشترین ایرادات جلوبندی‬ ‫‪ -۱‬در اولیــن مرحلــه بــه الســتیک ها ســر می زنیــم‪ .‬امــا ایــن بــار‬ ‫فشــار بــاد انهــا اهمیــت انچنانــی نــدارد‪ ،‬بلکــه اج الســتیک ها‬ ‫و ســاییدگی انهــا بســیار مهــم بــوده و می توانــد باعــث ایــن‬ ‫عیــب شــود‪ .‬الســتیک های جلــو بســیار مهــم هســتند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬دومیــن نکت ـه ای کــه بایــد بــه ان دقــت کنیــد باالنس بــودن‬ ‫چرخ هــای جلــو اســت‪ .‬ناباالنســی در چرخ هــا می توانــد بــه‬ ‫راحتــی فرمــان را بلرزانــد و حتــی در صــورت عــدم برطــرف کــردن‬ ‫ان جلوبنــدی را نیــز بــا عیــوب غیرقابــل پیش بینــی مواجــه کنــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬میــل تعــادل همان گونــه کــه از اســمش پیداســت بــرای‬ ‫حفــظ تعــادل خــودرو بــه کار مـی رود‪ .‬ایــن میلــه با شــکل خاصی‬ ‫کــه دارد و نحــوه اتصالــش در ســر پیچ هــا نیــروی پیچــش را بیــن‬ ‫دو چــرخ تقســیم کــرده و از خــم شــدن بیــش از حــد خــودرو‬ ‫بــه یــک ســمت جلوگیــری می کنــد‪ .‬ایــن میلــه توســط دو بــوش‬ ‫محکــم نگــه داشــته می شــود‪ .‬در صــورت خرابــی ایــن بوش هــا‬ ‫نیــز غربیلــک فرمــان می لــرزد یــا اصطالحــا ًفرمــان می زنــد‪.‬‬ ‫بوش هــای میل تعــادل در بــی ســر و صــدا کار کــردن‬ ‫سیســتم تعلیــق و جلوبنــدی نقــش بــه ســزایی دارنــد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬خرابــی بلبرینــگ چــرخ صــدای خاصــی دارد کــه از ان‬ ‫می تــوان بــه معیــوب بــودن ایــن قطعــه پــی بــرد‪ .‬توجــه‬ ‫داشــته باشــید تنظیــم بلبرینــگ چــرخ بســیار مهــم اســت و‬ ‫در عمــر بلبرینــگ و کارکــرد ان نقــش زیــادی دارد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬اسفند‬ ‫بجنورد‬ ‫چهار شنبه ‪ 18‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪499‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫درج قیمت تولید کننده بر روی‬ ‫محصوالت گامی در راستای‬ ‫حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫اغاز توزیع گوشت مرغ‬ ‫منجمد تنظیم بازار‬ ‫در شیروان‬ ‫معــاون فنــی جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪ :‬توزیــع‬ ‫گوشــت مــرغ منجمــد تنظیــم بــازار دوشــنبه بــه مــدت‬ ‫یکمــاه در ایــن شهرســتاان خراســان شــمالی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار اســماعیل ســیاح اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬هــر کیلوگــرم گوشــت مــرغ منجمــد ‪ ۲۰۰‬هــزار‬ ‫ریــال توســط کســبه بــه دســت مصــرف کننده بــه فروش‬ ‫مــی رســد کــه کارشناســان ایــن اداره بــر نحــوه توزیــع این‬ ‫مــاده پروتئینــی نظــارت خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬میــزان ســهمیه گوشــت مــرغ منجمــد‬ ‫تنظیــم بــازار شهرســتان در اســفندماه‪ ۲۶ ،‬هــزار و ‪۲۶۵‬‬ ‫کیلوگــرم اســت کــه بــرای امنیــت و نیــاز بــازار توســط ‪۲‬‬ ‫مباشــر جــذب و توزیــع خواهــد مــی شــود‪.‬‬ ‫ســیاح بــا بیــان اینکــه شــهروندان هیــچ دغدغــه ای‬ ‫بــرای تهیــه مــرغ ندارنــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫برنامه ریــزی هــای از قبــل صــورت گرفتــه کمبــود مــرغ‬ ‫نخواهیــم شــد و بــا توجــه بــه افزایــش ســهمیه جهــت‬ ‫در پیــش بــودن ایــام نــوروز تنــش بــرای تهیــه مــرغ وجود‬ ‫نخواهــد داشــت و ارامــش در بــازار حاکــم خواهــد بــود‪..‬‬ ‫معــاون فنــی جهــاد کشــاورزی شــیروان بــا اشــاره بــه‬ ‫کاهــش قیمــت مــرغ منجمــد گفــت‪ :‬اینــک قیمــت هــر‬ ‫کیلوگــرم مــرغ منجمــد از ‪ ۲۴۵‬هــزار ریــال بــه ‪ ۲۰۰‬هــزار‬ ‫ریــال کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ظرفیــت تولیــد مــرغ ایــن شهرســتان در هــر دوره ‪۴۵‬‬ ‫روزه‪ ،‬یــک میلیــون و ‪ ۳۴۳‬هــزار قطعــه اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان ‪ ۵۰‬واحــد مــرغ گوشــتی بــا‬ ‫ظرفیــت یــک میلیــون و ‪ ۳۸۳‬هــزار و ‪ ۸۴۰‬قطعــه بــا‬ ‫جوجــه ریــزی‪ ۶ ،‬میلیــون و ‪ ۳۶۴‬هــزار و ‪ ۱۴۳‬قطعــه‬ ‫در ســال دارد‪.‬‬ ‫معــاون بازرســی‪ ،‬نظــارت و حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫اســتان گلســتان گفــت ‪ :‬پــروژه درج قیمــت تولیــد کننــده‪ ،‬مصــوب ســتاد تنظیــم بــازار کشــور بــوده‬ ‫کــه تــا کنــون حــدود ‪ 4500‬قلــم کاالی مشــمول ایــن طــرح در سراســر کشــور شــامل کاهــش قیمــت‬ ‫مصــرف کننــده شــده کــه از ایــن تعــداد ‪ 81‬قلــم کاالی مشــمول در اســتان گلســتان شناســایی و‬ ‫ضمــن درج قیمــت تولیــد کننــده بــر روی محصــول‪ ،‬بــا هــدف کاهــش قیمــت مصــرف کننــده در‬ ‫دســترس شــهروندان و مصــرف کننــدگان اســتان قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬علــی اصغــر اصغــری ضمــن بیــان ایــن مطلــب افــزود‪ ،‬طــرح درج قیمــت تولیــد کننــده‬ ‫ازادسازی اراضی ملی به نفع مردم‬ ‫دســتگاه های دولتی در حریم رودخانه زیارت با ورود دادســتانی‬ ‫‪ 16‬هــزار متــر مربــع از حریــم و بســتر رودخانــه در محــور جنگلــی‬ ‫ناهارخــوران گــرگان بــا پیگیــری دســتگاه قضایــی اســتان گلســتان‬ ‫ازادســازی شــد‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان گلســتان ‪ ،‬هفتــه پیش با‬ ‫مســئوالن ‪ 10‬دســتگاه دولتــی بــرای عقــب نشــینی از حریــم و بســتر‬ ‫رودخانــه زیــارت گــرگان درمحــور ناهارخــوران اتمــام حجــت کــرده بــود‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو گفــت‪ :‬امــروز بــا تخریــب اخریــن بنــای غیرمجــاز‬ ‫دولتــی‪ 16 ،‬هــزار مترمربــع از حریــم و بســتر رودخانــه زیــارت در محور‬ ‫ناهارخــوران ازادســازی و در دســترس عمــوم مــردم قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بــر اســاس تبصــره‪۴‬‬ ‫مــاده‪ ۲‬قانــون توزیــع عادالنــه اب‪ ،‬هرگونــه تجــاوز بــه بســتر‬ ‫رودخانه هــا ممنــوع اســت افــزود‪ :‬کار ازادســازی حریــم و بســتر‬ ‫رودخانــه هــای اســتان را از دســتگاه هــای دولتــی اغــاز کردیــم و‬ ‫بــا هماهنگــی دادســتان هــای سراســر اســتان بــه تدریــح بناهــای‬ ‫غیرمجــاز در حریــم و بســتر رودخانــه هــای اســتان کــه متعلــق بــه‬ ‫افــراد حقیقــی هســت نیــز‪ ،‬تخریــب مــی شــود ‪.‬‬ ‫اســپانلو بــه ادامــه تــاش هــای دادســتانی بــرای جلوگیــری از‬ ‫ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در زمیــن هــای کشــاورزی هــم اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬در حفاظــت از اراضــی کشــاوررزی جــدی هســتیم و‬ ‫بــه مــردم اســتان توصیــه مــی کنیــم ســرمایه خــود را در ســاخت و‬ ‫ســازهای غیرمجــاز در زمیــن هــای کشــاورزی هــدر ندهنــد‪.‬‬ ‫بــا ورود دادســتان مینودشــت ‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۲‬هــزار‬ ‫مترمربــع از حریــم و بســتر رودخانــه چهــل چــای و‬ ‫اراضــی جنگلــی ایــن شهرســتان ازاد ســازی شــد ‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان مینودشــت‬ ‫گفــت‪ :‬امــروز ‪ 15‬مــورد رای قطعــی خلــع یــد اراضــی‬ ‫جنگلــی اجــرا و بیــش از ‪ ۱۰۰‬عــدد االچیــق ســاخته‬ ‫شــده در حریــم و بســتر رودخانــه چهــل چــای در‬ ‫منطقــه جنگلــی و گردشــگری تنگــه ایــن شهرســتان‬ ‫تخریــب شــد ‪.‬‬ ‫یاســر بــای افــزود‪ :‬ســالها بــود تعــدادی از افــراد بــا‬ ‫تجــاوز بــه حریــم رودخانــه و ایجــاد دکــه هــا و کافــه ها‪،‬‬ ‫عمــا دسترســی مــردم بــه رودخانــه را محــدود کــرده‬ ‫بودنــد کــه بــا اقدامــات ‪ ،‬فضــای ایــن تفرجــگاه جنگلــی‬ ‫در دســترس همــه مــردم قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫بــای گفــت‪ :‬بــه ســازندگان ایــن بناهــای غیرمجــاز‬ ‫هــم‪ ۴۸ ،‬ســاعت فرصــت داده شــد تــا اهــن االت‬ ‫و نخاله هــای حاصــل از قلــع و قمــع ایــن بناهــا را از‬ ‫حریــم رودخانــه و جنــگل خــارج کننــد‪.‬‬ ‫دادســتان بــای افــزود‪ :‬در راســتای تبصــره ‪ ۴‬مــاده ‪۲‬‬ ‫قانــون توزیــع عادالنــه اب‪ ،‬ســاخت و ســاز و تجــاوز بــه‬ ‫حریــم و بســتر رودخانــه هــا ممنــوع اســت و امــور اب‬ ‫مکلــف اســت بــدون طــی تشــریفات قانونــی‪ ،‬بناهــای‬ ‫غیرمجــاز را تخریــب کننــد‪.‬‬ ‫تخصیص تسهیالت ‪ ۱۰۶‬میلیارد ‬ ‫ریالی برای فرهنگ و ارشاد‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اداره کل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــه بخــش فرهنــگ و هنــر اســتان‬ ‫در ســالجاری به تازگــی از محــل موضــوع تبصره ‪ ۱۸‬قانــون بودجه ‪۱۰۶‬‬ ‫میلیــارد ریــال اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار علــی اکبــر طهماســبی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬توســعه کارافرینــی‪ ،‬افزایــش اشــتغال و توســعه اقتصــادی‬ ‫اســتانی هــدف از موضــوع جــزء یــک تــا ‪ ۹‬بنــد الــف تبصــره ‪ ۱۸‬قانــون‬ ‫بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۰‬کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اولویــت نــرخ بیــکاری باالتــر تســهیالت‬ ‫ایــن دســتورالعمل‪ ،‬بــه طرح هــای کارافرینــی‪ ،‬ایجــادی‪ ،‬توســعه ای‪،‬‬ ‫تکمیلــی و ســرمایه در گــردش و نیــز احیــای واحدهــای تولیــدی از‬ ‫جملــه کســب و کار خانگــی‪ ،‬واحدهــای تولیــدی خــرد‪ ،‬واحدهــای‬ ‫تولیــدی کوچــک‪ ،‬واحدهــای تولیــدی متوســط‪ ،‬واحدهــای تولیــدی‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بــا هــدف شــفاف ســازی و کاهــش قیمــت مصــرف کننــده بــرای جلوگیــری از تخلفــات احتمالــی‬ ‫گرانفروشــی و هرگونــه افزایــش غیــر منطقــی قیمتهــا در راســتای حمایــت از حقــوق مصــرف‬ ‫کننــدگان و تولیــد کننــدگان بــه اجــرا در امــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول در ادامــه گفــت‪ ،‬بــا توجــه بــه فــرا رســیدن ایــام پایانــی ســال و همچنیــن‬ ‫افزایــش امــار خریــد و فــروش اقــام مــورد نیــاز شــهروندان در بــازار‪ ،‬کاالهــای مشــمول درج قیمــت‬ ‫تولیــد کننــده از طریــق‪ ،‬تعاونیهــای مصــرف‪ ،‬اصنــاف منتخــب و فروشــگاه های بــزرگ و زنجیــره ای و‬ ‫مراکــز عرضــه مســتقیم در اختیــار مصــرف کننــدگان قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن افــزود‪ 49 ،‬واحــد تولیــدی در ســطح اســتان گلســتان نســبت بــه درج قیمــت تولیــد‬ ‫کننــده بــر روی ‪ 81‬قلــم کاالی مشــمول طــرح مذکــور مشــتمل بــر انــواع اب معدنــی و اب نیــرو‬ ‫بخــش‪ ،‬انــواع نوشــیدنی‪ ،‬انــواع پــودر ماشــین لباسشــویی‪ ،‬مایــع ظرفشــویی و مایــع دستشــویی‪،‬‬ ‫انــواع شــامپو‪ ،‬انــواع حبوبــات بســته بنــدی‪ ،‬انــواع کلوچــه‪ ،‬انــواع محصــوالت گوشــتی‪ ،‬سوســیس‬ ‫و کالبــاس‪ ،‬انــواع دســتمال کاغــذی و‪ ...‬اقــدام نمــوده کــه بــا کاهــش ‪ 20‬تــا ‪ 50‬درصــدی قیمــت‬ ‫مصــرف کننــده ایــن اقــام در اختیــار مصــرف کننــدگان قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫معــاون بازرســی و نظــارت ســازمان در ادامــه بــا اشــاره بــه دریافــت درصــد ســود قانونــی اقــام بــر‬ ‫روی کاالهــای ســرمایه ای حداکثــر ‪ 20‬درصــد و کاالهــای مصرفــی حداکثــر ‪ 30‬درصــد در فروشــگاهها‬ ‫و مراکــز عرضــه از تمامــی شــهروندان خواســت تــا بــا دقــت در هنــگام خریــد ضمــن مراجعــه بــه‬ ‫واحدهــای معتبــر و دارای مجــوز ضمــن دریافــت فاکتــور خریــد از فروشــنده ( بــرای خریــد باالتــر از‬ ‫‪ 10‬هــزار تومــان صــدور فاکتــور توســط فروشــنده الزامــی میباشــد) بــا بررســی قیمــت تولیــد کننــده‬ ‫اجنــاس و همچنیــن اتیکــت قیمــت مصــرف کننــده و درصــد ســود منظــور شــده بــر روی اقــام و‬ ‫کاالهــا بــه قیمــت نهایــی دســت یافتــه و در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف احتمالــی موضــوع را‬ ‫از طریــق ســامانه تلفنــی ‪ 124‬بــه بازرســان ایــن ســازمان گــزارش نمــوده تــا مــورد بازدیــد و بررســی‬ ‫قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫ازاد سازی حریم و بستر‬ ‫رودخانه چهل چای تنگه‬ ‫مینودشت‬ ‫‪2‬‬ ‫دمای هوا ‪ 17‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 52‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 5 UV‬به ‪10‬‬ ‫ابری‪ .‬کمینه ‪9‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اجرا ‪ ۱۰۰‬نیروگاه خورشیدی‬ ‫برای مددجویان کمیته امداد‬ ‫تشریح «سبک زندگی اسالمی‬ ‫و ایرانی از منظر قران و عترت»‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امام خمینی (ره) خراســان شــمالی گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬طــرح نیــروگاه خورشــیدی بــا ظرفیــت پنــج کیلــو وات در‬ ‫راســتای تفاهــم نامــه در قالــب طــرح افتاب‪،‬بــرای مددجویــان زیــر‬ ‫پوشــش ایــن نهــاد درســال ‪ ۱۴۰۱‬اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن تفاهــم نامــه بــا مشــارکت‬ ‫کمیته امداد‪ ،‬بانک ملی و شــرکت برق منعقد شــده اظهار داشــت‪:‬‬ ‫بــا هــدف اشــتغال و درامدزایــی مددجویــان کمیتــه امــداد اســتان‬ ‫خراســان شــمالی ایــن تفاهــم نامــه پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای طــرح پنل هــای خورشــیدی بــرای‬ ‫خانوارهــای مجــری طــرح درامدزایی خواهد داشــت گفت‪ ۷۵ :‬میلیون‬ ‫تومــان از محــل اعتبــار ات تبصــره ‪ ۱۶‬بانــک ملــی در اختیــار مددجویــان‬ ‫قــرار خواهــد گرفــت و ایــن تســهیالت بــا ‪ ۶‬مــاه تنفــس و بــا اقســاط ‪۷۸‬‬ ‫ماهــه توســط خانــواده هــای تحــت حمایــت پــردات مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪:‬در ایــن تفاهــم نامــه شــرکت بــرق موظــف اســت‬ ‫بــه مــدت ‪ ۲۰‬ســال بــرق تولیــدی ایــن خانوارهــای مددجــو را‬ ‫خریــداری کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن طــرح بازدهــی مناســبی بــرای تولیــد بــرق دارد‬ ‫و می توانــد بــه عنــوان یــک فرصــت اســتثنایی بــرای اشــتغال و‬ ‫توانمندســازی خانوارهــای تحــت حمایــت باشــد‪.‬‬ ‫نشســت اموزشــی «ســبک زندگــی اســامی و ایرانــی از منظــر‬ ‫قــران و عتــرت» برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان‪ ،‬نشســت اموزشــی «ســبک‬ ‫زندگــی اســامی و ایرانــی از منظــر قــران و عترت» زیر نظر«حامد‬ ‫خانــی» دانشــیار دانشــگاه ازاد اســامی گــرگان بــا حضــور جمعــی‬ ‫از فعــاالن قرانــی و کارکنــان ســتادی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی گلســتان تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت مــدرس کارگاه بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای شــناخت‬ ‫هــر مکتبــی‪ ،‬توجــه بــه تفکــرات اخالقی‪،‬ســلوک رفتــاری و نــگاه‬ ‫انســانی ان مهــم و ضــروری اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در قــران کریــم دربــاره‬ ‫ارزش هــای زندگــی نــکات بســیاری عنــوان شــده اســت کــه مــی‬ ‫تــوان بــا بهــره منــدی از ان بــرای زندگــی برنامــه ریــزی کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬انســان در هــر جــای دنیــا کــه زندگــی مــی کنــد بــی‬ ‫شــک بــرای خــود اولویــت هایــی را لحــاظ مــی کنــد کــه مــا در‬ ‫جامع ـه ی ایرانــی و اســامی توجــه بــه اخــاق‪ ،‬تعالــی و کرامــت‬ ‫انســانی را همــواره مهــم برشــمرده ایــم‪.‬‬ ‫مــدرس کارگاه ضمــن ذکــر مصادیقــی عینــی‪ ،‬مطالبــی در‬ ‫خصــوص نقــش اگاهــی در زندگــی انســان و اینکــه از نظــر قــران‬ ‫هســتی چگونــه جایــی اســت را مطــرح کــرد‪.‬‬ ‫بــزرگ‪ ،‬شــرکت هــای دانــش بنیــان و واحدهــای تولیــدی پیشــران‬ ‫قابــل تخصیــص اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دوره بازپرداخــت تســهیالت ســرمایه در گــردش حداکثــر‬ ‫یک ســال و تســهیالت ایجادی‪ ،‬توســعه ای و تکمیلی حداکثر هفت‬ ‫ســال شــامل دوره مشــارکت و تنفس جمعا ًحداکثر دو ســال و دوره‬ ‫بازپرداخــت حداکثــر پنج ســال اســت‪.‬‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع ایــن اداره کل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬زمــان کوتاهــی بــرای جــذب اعتبــارات بنــد‬ ‫(الــف) مــاده ‪ ۱۸‬قانــون بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬فرصــت باقــی اســت و بایــد بــرای‬ ‫جــذب ایــن اعتبــار حداکثــر تــاش و همــکاری را داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫طهماســبی در ادامه گفت‪ :‬متقاضیان‪ ،‬طرح های توجیهی اقتصادی‬ ‫حــوزه فرهنــگ‪ ،‬هنــر و رســانه را بــا مطالعــه دقیــق دســتورالعمل ارائــه‬ ‫نماینــد تــا در کارگــروه اشــتغال اســتان بررســی و پــس از تصویــب در‬ ‫شــورای برنامــه ریــزی‪ ،‬بانک هــا در اســرع وقــت تســهیالت مربوطــه را‬ ‫اعطــاء کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا رعایــت مفــاد دســتورالعمل بنــد الــف تبصــره یــاد شــده‬ ‫برنامــه ایــن وزارت در قالــب حمایــت از طرح هــای ســرمایه گذاری در‬ ‫رســته هــای منتخــب پــر اشــتغال بخــش خصوصی و تعاونــی در بخش‬ ‫فرهنــگ و هنــر (وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی) شــامل‪ :‬رســته‬ ‫کســب و کارهای منتخب رســانه ای و تولید محتوای دیجیتال(گرایش‬ ‫منتخب)‪،‬رســته کســب و کارهــای نشــر فرهنگــی (گرایــش منتخــب) و‬ ‫رســته کســب و کارهــای خدمــات هنری(گرایــش منتخــب) مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متقاضــی دریافــت تســهیالت از منابــع پیش بینی شــده‬ ‫از این برنامه می بایســت حداقل ‪ ۲۰‬درصد از میزان ســرمایه گذاری‬ ‫طرح پیشــنهادی را تامین نماید‪.‬‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع ایــن اداره کل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬میــزان تســهیالت بــرای کســب و کارهــای‬ ‫خــرد و خانگــی تــا ســقف هــزار میلیــون ریــال و بــرای ســایر طرح هــا تــا‬ ‫ســقف هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال به ازای هر شــغل جدید تعهد شــده‬ ‫قابــل پرداخــت بــوده و مابقــی ســرمایه مــورد نیــاز طرح(بــه اســتثای‬ ‫ســرمایه در گــردش) مــی بایســت بــه عنــوان ســهم اورده توســط خــود‬ ‫متقاضــی تامیــن اعتبــار گــردد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص نــرخ ســود تســهیالت و یارانــه ســود مــورد نیــاز گفــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه تلفیــق منابــع اعتبــاری پیــش بینــی شــده در دســتورالعمل‬ ‫بــا منابــع بانکــی و یــک درصــد نــرخ کارمــزد موسســه عامــل‪ ،‬نــرخ ســود‬ ‫تســهیالت طرح هــای متقاضیــان بــرای اســتان خراسان شــمالی چــون‬ ‫جــز اســتانهای کمتــر برخــودار اســت ‪ ۱۰‬درصــد مــی باشــد‪.‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۰۶۷‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۹۸۳‬تقاضای اقای یداله کریمیان به شماره شناسنامه ‪ ۳۲۲۱‬کد ملی ‪ ۰۷۹۱۳۶۵۵۱۴‬صادره از سبزوار فرزند علی اکبر در‬ ‫شش دانگ اعیانی یک باب ساختمان به انضمام سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه که مابقی ان وقف است بمساحت ‪ ۳۰۵.۵۲‬مترمربع از پالک شماره ‪ -۱۴۸۰‬اصلی واقع در اراضی شهری بخش یک حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت‬ ‫از انتقال مالک رسمی اقای حبیب الله کمالی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تصمیــم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواســت خــود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید‪.‬م الــف‪۱۰۲۸۰:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪۱۴۰۰.۱۲.۰۲‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰.۱۲.۱۸:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۹۰۱‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۳۴۹‬تقاضای اقای سید رضا طباطبائی به شماره شناسنامه ‪ ۲۹۷۰۵‬و کد ملی‪ ۲۱۲۰۲۸۶۷۳۶‬صادره از گرگان فرزند سیدحسن در‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین این که در ان احداث بنا شده است بمساحت ‪ ۲۹۹.۱۵‬متر مربع از پالک شماره ‪-۱۲۶‬اصلی واقع در اراضی گلند بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال مالک رسمی جواد مشهدی به متقاضی دارد‪ .‬لذا‬ ‫به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی میشود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده‬ ‫به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید‪ .‬میم الف‪ ۱۰۲۸۴:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰.۱۲.۰۲‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۰.۱۲.۱۸‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۰۸۲‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۱۳‬تقاضــای اقــای لیــا ریاحــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۲۷۲‬وکــد ملــی ‪ ۲۱۲۱۴۸۷۱۰۷‬صــادره از‬ ‫گــرگان فرزنــد جعفــر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۴۱/۳۱۶‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۲۶‬اصلــی واقــع دراراضــی گلنــد بخــش دوحــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫نــوروز قیاصــی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــداز تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبت‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۲/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۲/18 :‬علی برقی ریئس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری م الف‪۱۰۲۹۰ :‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۹۴۰‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۹۲۲‬تقاضــای خانــم صدیقــه حزینــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۲۹‬وکــد ملــی ‪ ۲۱۲۱۷۹۶۶۷۳‬صــادره‬ ‫از گــرگان فرزنــد ابراهیــم در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۱۳۵‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪-۱۵۸۸‬اصلــی واقــع دراراضــی شــهری بخــش یــک حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک‬ ‫رســمی احمــد حزینــی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اعــام عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــداز تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبت‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۲/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۲/18 :‬علی برقی ریئس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری م الف‪۱۰۲۸۲ :‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 22‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 60‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 5 UV‬از ‪10‬‬ ‫غالبا ً ابری‪ .‬بیشینه ‪22‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شرق شمال شرقی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 18‬اسفند‬ ‫گرگان‬ ‫چهار شنبه ‪ 18‬اسفند ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪499‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫تعرفه های جدید حمل و نقل انواع موتور سیکلت‪،‬‬ ‫خودروهای سبک‪ ،‬نیمه سنگین و سنگین اعالم شد‬ ‫معــاون بازرســی‪ ،‬نظــارت و حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان ســازمان صنعت‪،‬معــدن و تجــارت اســتان‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬بــا اعــام تعرفــه هــای جدیــد حمــل و نقــل و توقــف انــواع وســایل نقلیــه در توقف گاه هــا‬ ‫در کشــور‪ ،‬قیمــت حداکثــری ایــن خدمــات بــرای مصــرف کننــدگان در اســتان گلســتان نیــز اعــام گردیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت اســتان‬ ‫گلســتان ‪،‬علــی اصغــر اصغــری ضمــن اعــام ایــن خبــر پیرامــون تصویــب تعرفــه هــای جدیــد گفــت‪،‬‬ ‫بــا توجــه بــه اهــداف نظارتــی هدفمنــد بــر رعایــت ایــن تعرفــه هــا و همچنیــن در راســتای اجــرای‬ ‫مفــاد جلســه هیئــت محتــرم وزیــران و بــا توجــه بــه اســناد و مــدارک موجــود و کارشناســی هــای‬ ‫بعمــل امــده بــه اســتناد مــاده ‪ 13‬قانــون رســیدگی بــه تخلفــات رانندگــی نرخهــای جدیــدی بــرای ایــن‬ ‫خدمــات اعــام گردیــد‪.‬‬ ‫علــی اصغــر اصغــری بــا اســتناد بــه مصوبــات هیئــت محتــرم وزیــران حداکثــر هزینــه حمــل و نقــل انــواع‬ ‫موتور ســیکلت در کالنشــهرها و مراکز اســتان را ‪ 120‬هزار ریال و در ســایر شــهرها ‪ 108‬هزار عنوان نمود‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد ایــن تعرفــه هــا در معابــر بــرون شــهری و بزرگراههــای شــهری بــه ازای هــر کیلومتــر‬ ‫مســافت اضافــی بیــش از ده کیلومتــر بــرای حمــل و نقــل هــر دســتگاه ‪ 3500‬ریــال افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن هزینــه حمــل و نقــل وســایل نقلیــه ســبک از قبیــل ســواری‪ ،‬وانــت و ون کــه بــا وانــت‬ ‫حمــل می شــوند را در کالنشــهرها و مراکــز اســتان ‪ 900‬هــزار ریــال و در ســایر شــهرها ‪ 800‬هــزار‬ ‫ریــال عنــوان نمــود‪ .‬وی خاطــر نشــان کــرد ایــن تعرفــه هــا در معابــر بــرون شــهری و بزرگراه هــای‬ ‫شــهری بــه ازای هــر کیلومتــر مســافت اضافــی بیــش از ده کیلومتــر بــرای حمــل و نقــل هــر دســتگاه‬ ‫‪ 7500‬ریــال افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫اصغــری همچنیــن هزینــه حمــل و نقــل وســایل نقلیــه ســبک از قبیــل ســواری‪ ،‬وانــت و ون کــه‬ ‫بــا کامیونــت حمــل میشــوند را در کالنشــهرها و مراکــز اســتان ‪1‬میلــون و ‪100‬هــزار ریــال و در ســایر‬ ‫شــهرها ‪ 950‬هــزار ریــال عنــوان نمــود‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد ایــن تعرفــه هــا در معابــر برون شــهری و بزرگراههای شــهری بــه ازای هر کیلومتر‬ ‫مســافت اضافــی بیــش از ده کیلومتــر بــرای حمــل و نقــل هر دســتگاه ‪ 9000‬ریــال افزایش می یابد‪.‬‬ ‫معاون بازرســی و نظارت ســازمان صمت اســتان همچنین هزینه حمل و نقل وســایل نقلیه ســنگین‬ ‫از قبیــل مینــی بــوس و کامیونــت را در کالنشــهرها و مراکــز اســتان ‪ 1‬میلــون و ‪ 300‬هــزار ریــال و در ســایر‬ ‫شــهرها ‪ 1‬میلــون و ‪200‬هــزار ریــال عنــوان کرد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد ایــن تعرفــه هــا در معابــر برون شــهری و بزرگراههای شــهری بــه ازای هر کیلومتر‬ ‫مســافت اضافــی بیــش از ده کیلومتــر بــرای حمــل و نقل هر دســتگاه ‪ 10000‬ریــال افزایش می یابد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول هزینه حمل و نقل وسایل نقلیه سنگین از قبیل اتوبوس و کامیون را در کالنشهرها‬ ‫و مراکــز اســتان ‪ 1‬میلیــون و ‪ 800‬هــزار ریــال و در ســایر شــهرها ‪ 1‬میلیــون و‪ 700‬هــزار ریــال عنــوان نمــود‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد ایــن تعرفــه هــا در معابــر بــرون شــهری و بزرگراههــای شــهری بــه ازای هــر کیلومتــر‬ ‫مســافت اضافــی بیــش از ده کیلومتــر بــرای حمــل و نقــل هــر دســتگاه ‪ 15000‬ریــال افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫وی در خاتمــه افــزود‪ ،‬تمامــی نرخهــای مصــوب حداکثــری بــوده و ارائــه ی خدمــات بــا قیمــت‬ ‫پایینتــر بــه مصــرف کننــدگان امــری شایســته و مــورد تقدیــر اســت‪ .‬ضمنــا ً از تمامــی شــهروندان‬ ‫گرامــی خواســت در صــورت مشــاهده ی هرگونــه تخلــف احتمالــی مــوارد را ســریعا ً بــه ســامانه ی‬ ‫گویــای ‪ 124‬ســتاد خبــری گــزارش نمــوده تــا در کمتریــن زمــان بــه ان رســیدگی شــود‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫واژگونی پژو پارس در دوراهی‬ ‫کشف ‪ 20‬هزار قطعه جوجه فاقد‬ ‫مجوز در محور «بجنورد‪ -‬شیروان ‏» مملجه یک مجروح برجای گذاشت‬ ‫رئیــس پلیـس راه اســتان از کشــف ‪ 20‬هــزار قطعــه جوجــه فاقــد‬ ‫مجــوز در محــور بجنــورد‪ -‬شــیروان توســط واحدهــای گشــت‬ ‫‏پلیــس راه شــیروان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ رحمــان اســپیدکار بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬واحــد گشــت ‏پلیــس راه شــیروان در حیــن گشــت‬ ‫زنــی بــه یــک دســتگاه خــودروی ایســوزو کــه بــار جوجــه داشــت‬ ‫مشــکوک می شــوند‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا هماهنگی هایانجام شــده واحــد گشــت‬ ‫ایــن خــودرو را متوقــف می کنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در‏بررسی هایانجام شــده‬ ‫مشــخص می شــود کــه راننــده خــودرو هیچ گونــه مجــوزی دال بــر‬ ‫حمــل و جابجایــی جوجــه نــدارد‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیـس راه اســتان بابیــان اینکــه در بازرســی از ایــن خــودرو‬ ‫تعــداد ‪ 20‬هــزار قطعــه جوجــه فاقــد مجوزهــای الزم کشــف‏شــد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬خــودرو بــه همــراه بــار مکشــوفه و همچنیــن راننــده‬ ‫خــودرو بــا هماهنگی هایانجام شــده بــه کالنتــری ‪ 12‬امــام‏رضــا (ع)‬ ‫تحویــل داده شــد‏‪.‬‬ ‫صدای پای اب پس‬ ‫از ‪ ۷۲‬ساعت از سفر‬ ‫به خلیج گرگان رسید‬ ‫الیروبــی ‪ ۲‬میلیــون متــر مکعــب از رســوبات ایــن پهنــه ابــی بعــد‬ ‫از ‪ ۷۲‬ســاعت از ســفر رییــس جمهــور بــه گلســتان و بازدیــد میدانــی‬ ‫مجریــان پــروژه و عملیــات به روزرســانی نقشــه های هیدروگرافــی‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از واژگونــی یــک‬ ‫دســتگاه خــودروی پــژو پــارس در دوراهــی روســتای مملجــه از‏توابــع‬ ‫ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب وکار از پایگاه خبری پلیس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫«محمــد گل محمــدزاده» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبر اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫پــی اعــام‏مرکــز فوریت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر وقــوع یــک مــورد‬ ‫واژگونی در محور روســتایی «مملجه» بالفاصله تیم گشــت‏انتظامی‬ ‫و پلیـس راه بــه همــراه عوامــل اورژانــس بــه محــل اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بررسی هایانجام شــده مشــخص شــد کــه‬ ‫خــودرو بــه دلیــل برخــورد بــا گارد ریــل کنــار جــاده واژگــون‏شــده اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در ایــن حادثــه راننــده خــودرو مجــروح کــه توســط عوامــل‬ ‫اورژانــس بــه بیمارســتان منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه علــت ایــن حادثه در دســت بررســی‬ ‫اســت‪ ،‬از راننــدگان عزیــز خواســت تــا بــا رعایــت قوانیــن و‏مقــررات‬ ‫راهنمایــی و رانندگــی از بــروز حــوادث پیشــگیری کننــد‏‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان در محــدوده کانال هــای چپاقلــی و اشــوراده بــرای‬ ‫اجــرای ایــن مصوبــه عملیاتــی شــد ‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی گلســتان گفــت‪ :‬طبــق براوردهــا‬ ‫نهایــی‪ ،‬میــزان رســوب بــرداری در کانــال چپاقلــی یــک میلیــون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار مترمکعــب و در کانــال اشــوراده ‪ ۸۰۰‬هــزار متــر مکعب‬ ‫بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار الهیــار اســعدی در ارتبــاط بــا‬ ‫ابعــاد و عمــق و طــول ایــن رســوب بــرداری اظهــار داشــت‪ :‬عملیــات‬ ‫بروزرســانی نقشــه هــای هیدروگرافــی منطقــه بــا توجــه بــه تحــوالت‬ ‫مســتمر خلیج گرگان و پســروی مداوم اب‪ ،‬اغاز شــده تا مشــخصات‬ ‫مســیر رســوب بــرداری بــه دقــت مــورد ارزیابــی قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬پس از تکمیل بروزرســانی نقشــه ها زمان و اعتبار‬ ‫مــورد نیــاز اجــرای این الیروبی مشــخص خواهد شــد‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور در ســفر یــک روزه ای کــه بــه گلســتان داشــت بــا‬ ‫اشــاره بــه ضــرورت الیروبــی هــر چــه ســریعتر کانال هــای اب رســان‬ ‫بــه خلیــج گــرگان گفــت کــه تعلــل ‪ ۲۴‬ســاعته در ابگیــری ایــن پهنــه‬ ‫ابــی پذیرفتنــی نیســت ‪.‬‬ ‫کشف ‪ 24‬فقره انواع سرقت‬ ‫در گرگان‬ ‫ســرهنگ «علــی تجــری» در گفــت و گــو بــا خبرنگاربــازار‬ ‫کســب وکار گفــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن فقــره انــواع ســرقت‪،‬‬ ‫شناســایی و دســتگیری ســارقان در دســتور کار مامــوران کــوپ‬ ‫انتظامــی شهرســتان قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از بررســی هــای همــه جانبــه و‬ ‫تحقیقــات گســترده پلیســی موفــق بــه شناســایی و دســتگیری‬ ‫‪ 22‬ســارق حرفــه ای شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گــرگان در ادامــه بــا اشــاره بــه‬ ‫کشــف یــک قبضــه ســاح شــکاری غیرمحــاز اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ســارقان در تحقیقــات بــه عمــل امــده تاکنــون بــه ‪ 24‬فقــره‬ ‫انــواع ســرقت اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تجــری در پایــان بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬پلیــس‬ ‫در راســتای تامیــن نظــم و امنیــت مــردم و برخــورد قاطعانــه‬ ‫بــا ســارقان از هیــچ تالشــی دریــغ نخواهــد کــردو شــهروندان‬ ‫نســبت بــه ایمــن کــردن خــودرو و اماکــن در جهــت پیشــگیری از‬ ‫ســرقت اقــدام و هــر مــورد مشــکوک را از طریــق شــماره ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اطــاع رســانی کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای اجــرای فــوری طــرح الیروبــی خلیــج گــرگان بایــد‬ ‫از همــه ظرفیــت هــا اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای احیــاء ایــن پهنــه ابــی مســووالن بــدون فــوت وقت‬ ‫اقــدام کننــد چــرا کــه اب بایــد در خلیــج گرگان جریان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور ادامــه داد‪ :‬حداکثــر تــا ‪ ۱۰‬روز اینــده جلســه‬ ‫کارشناســی تشــکیل شــده و اقدامات الزم برای الیروبی ابراهه های‬ ‫تامیــن کننــده اب ایــن مناطــق بــه ســرعت اغــاز شــود‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر عــرض کانــال چپاقلــی تنهــا ابــراه بازمانــده از‬ ‫کانال هــای ســه گانــه ورودی و تامیــن اب دریــای خــزر بــه‬ ‫خلیــج گــرگان در کمتریــن حــد خــود در ســال های اخیــر بــه‬ ‫حداکثر‪۵۰‬متــر رســیده اســت کــه بــا انســداد تدریجــی ایــن داالن‬ ‫ابــی بــه زودی حیــات ایــن تــاالب بین المللــی بــا چالــش جــدی‬ ‫مواجــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وضعیــت اب ایــن کانــال بــه نحــوی اســت کــه قایــق هــای پارویــی‬ ‫کوچــک اهالــی منطقــه بــرای عبــور از ان و رســیدن بــه دریــای خــزر بــا‬ ‫مشــکل روبــرو شــده انــد و بــرای ایــن کار بایــد نزدیــک بــه یک ســاعت‬ ‫در ایــن مســیر کوتــاه بــه نبــرد بــا گل و الی و مســیر باتالقــی برونــد تــا‬ ‫قایــق خــود را بــا پاروهــای بلنــد راهــی خــزر کننــد‪.‬‬ ‫پــس انکــه درحوالــی دهــه ‪ ۸۰‬کانــال خزینــی بــه طــور کامــل‬ ‫خشــک شــد ‪ ،‬امســال هــم کانــال اشــوراده ( ارا کانــال ) بــه روزگار‬ ‫همســایه دیریــن خــود یعنــی کانــال خزینــی دچــار شــد و بــه جــز‬ ‫چنــد ســانتیمتر اب ناشــی از کــوالب هــای موقتــی تــوان ایفــای‬ ‫وظیفــه ذاتــی خــود را از دســت داد و هیــچ تبــادل ابــی از خــزر بــه‬ ‫خلیــج گــرگان از ایــن مســیر صــورت نمــی گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬خلیــج گرگان طی دهه های گذشــته‬ ‫عــاوه بــر بهره منــدی از اورده اب رودخانه هــای منتهــی بــه خــود‬ ‫برخــوردار بــود تبــادل ابــی نیــز از طریــق ســه کانــال خزینــی‪ ،‬اشــوراده‬ ‫و چپاقلــی بــا دریــای خــزر داشــت و هــزاران مترمکعــب اب خــزر از‬ ‫طریــق ایــن کانال هــای ســه گانــه وارد خلیــج گــرگان می شــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت کــه خلیــج گــرگان عــاوه بــر اینکــه یکــی از‬ ‫بزرگتریــن مخــازن اب شــیرین متصــل بــه دریــای خــزر نیــز هســت‬ ‫تــداوم دهنــده زندگــی بســیاری از جانــداران در بزرگ تریــن‬ ‫دریاچــه زمیــن بــه اتصــال ان بــا دریــا وابســته اســت‪.‬‬ ‫از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی ایــن پهنــه ابــی در جنــوب شــرقی‬ ‫دریــای خــزر و حــوزه شهرســتان هــای بندرترکمــن‪ ،‬بندرگــز‪،‬‬ ‫نوکنــده و بهشــهر از ‪ ۶۰‬کیلومتــر طــول و حداکثــر ‪ ۱۲‬کیلومتــر‬ ‫عــرض برخــوردار بــوده و دارای امتــداد شــرقی ‪ -‬غربــی اســت‪.‬‬ ‫طبــق داده هــای ســازمان نقشــه بــرداری کشــور بیــش از ‪۳۰‬‬ ‫درصــد از وســعت ‪ ۴۰۰‬کیلومتــر مربعــی خلیــج گــرگان در‬ ‫ســال های اخیــر خشــک شــده اســت‪.‬‬ ‫حذف مالیات سیگار‬ ‫و ترک کبریت!‬ ‫درســت اســت کــه ســیگار دشــمن ســامتی اســت ولــی‬ ‫در کنــار پالتــوی بلنــد‪ ،‬عینــک گــرد‪ ،‬بندلیــک‪ ،‬مــوی‬ ‫واه واه ببخشــید‬ ‫بلند‪ ،‬روی ســیاه‪ ،‬ناخن دراز‪ ،‬واه‬ ‫اشــتباه شــد‪ ،‬ســیگار در شــمار ملزومات شــبه روشــنفکری‬ ‫نویــن در جامعــه مــا محســوب مــی شــود‪ .‬یعنــی بــرای‬ ‫روشــنفکر شــدن در ایــن مملکــت‪ ،‬نیــاز نیســت الی هیــچ‬ ‫کتابــی را بــاز کنیــد‪ ،‬تفکــر و مداقــه کــه اصــا ً صحبتــش را‬ ‫نکنیــد‪ .‬گــوش دادن بــه ســخنرانی هــا و خوانــدن مقــاالت‬ ‫بــزرگان هــم بــه هیــچ عنــوان‪ ...‬فقــط کافــی اســت‬ ‫ســیگاری گوشــه لبتــان بگذاریــد و چشــمان تــان را تنــگ‬ ‫کنیــد و حــرف بزنیــد؛ ژســت روشــنفکری مثــل اب ســد‬ ‫کبــود وال از تمــام ســلول های بــدن تــان ســرریز می شــود!‬ ‫علــت هــم دارد‪ .‬شــما در قــاب عکــس هــای ســیاه و ســفید‬ ‫روشــنفکران و افــراد سرشــناس بــر روی دیــوار هــای‬ ‫کافه هــای مملکــت‪ ،‬هیـچ وقــت تصویــر جــان ویــن‪ ،‬اســتیو‬ ‫مــک کوئیــن‪ ،‬البرکامــو و ژان پــل ســارتر و ‪ ...‬را بــدون‬ ‫ســیگار نمی بینیــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل بســیاری از خلــق اللــه بــرای نزدیــک‬ ‫ب شــان مجبورنــد در‬ ‫ شــدن بــه شــخصیت های محبــو ‬ ‫کنــار پوشــاک روشــنفکری کــه شــرح ان در بــاال ذکــر شــد‪،‬‬ ‫ســیگار را هــم بــه ملزومــات ایــن پدیــده اضافــه کننــد!‬ ‫البتــه ایــن یــک طــرف داســتان اســت و مابقــی افــراد‬ ‫جامعــه کــه در ســال ‪ 65‬میلیــارد نــخ ســیگار دود می کننــد‪،‬‬ ‫اصــا ً نامــی از ایــن بزرگــواران را نشــنیده انــد و حالشــان‬ ‫هــم از شــبه روشــنفکری و ایــن جنگولــک بازی هــا بــه‬ ‫هــم مــی خــورد! امــا ایــن را شــنیده انــد ســیگار بعــد از‬ ‫غــذا می چســبد ‪ ...‬فقــط همیــن‪ ...‬فلــذا از انجایــی کــه‬ ‫جمعیــت هــدف در مطلــب امــروز مــا بیــش از چنــد ده‬ ‫میلیــون نفــر اســت و بخــش عظیمــی از چــرخ اقتصــادی‬ ‫مملکــت را همیــن دوســتان یــک تنــه هــل مــی دهنــد‪ ،‬بــر‬ ‫خــود واجــب دانســتیم مقولــه ســیگار و گرانــی عــوارض‬ ‫ایــن محبــوب غیــر دوســت داشــتنی را اچــار کشــی کنیــم‪.‬‬ ‫حقیقــت امــر ایــن اســت کــه مــا کــه جــای خــود داریــم‪،‬‬ ‫حتــی ادام اســمیت‪ ،‬بنیان گــذار علــم اقتصــاد و مکتــب‬ ‫اقتصــادی کالســیک هــم می دانــد کــه طــرح هــا و‬ ‫لوایــح اقتصــادی بایــد طــوری تصویــب شــوند کــه بــا‬ ‫تــوان مــردم ســازگار باشــند یــا دســتکم بــا جیــب مــردم‬ ‫یــک مختصــر همخوانــی داشــته باشــد‪ .‬ادام اســمیت و‬ ‫کل مقامــات اقتصــادی کشــورهای دنیــا در جریــان ایــن‬ ‫واقعیــت هســتند اال مســئوالن و نماینــدگان مجلــس مــا!‬ ‫قــرار بــود مختصــر مالیاتــی از فــروش ســیگار عایــد دولــت‬ ‫شــود کــه ظاهــرا تیرشــان بــه ســنگ خــورد‪.‬‬ ‫اصل خبر به روایت جراید‪...‬‬ ‫وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی مکلــف اســت مبالــغ مذکــور‬ ‫را از تولیدکننــدگان و واردکننــدگان حســب مــورد اخــذ و‬ ‫بــه حســاب درامــد عمومــی موضــوع ردیــف ‪ ۱۱۰۵۱۵‬جــدول‬ ‫شــماره (‪ )۵‬ایــن قانــون واریــز کنــد کــه بــا تدبیــر نامناســب‬ ‫دولــت و ارائــه اطالعــات غیرشــفاف و نامناســب توســط‬ ‫نماینــده دولــت در خصــوص ایــن بنــد الحاقــی مجلــس‬ ‫بــه گون ـه ای رقــم خــورد کــه بــا اختــاف کمــی رای نیــاورد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه همیــن بنــد الحاقــی دو ویژگــی کلــی را در بــر‬ ‫می گرفــت‪ .‬نخســت‪ ،‬سیاس ـت گذاری و هــدف گــذاری در‬ ‫جهــت ارتقــای ســامت جامعــه و دوم منجــر بــه کاهــش‬ ‫اســیب های اجتماعــی از جملــه اعتیــاد و… می شــد‪.‬‬ ‫درســت اســت مجلســیان رضایــت عزیــزان ســیگاری‬ ‫را از اوجــب واجبــات مــی داننــد ولــی خــدا وکیلــی حــوزه‬ ‫ســامت هــم مهــم اســت‪ .‬در ضمــن بــا ارزانــی ســیگار‬ ‫ایــن شــعر هــم بیشــتر مصــداق پیــدا مــی کنــد‪ « :‬از مــن‬ ‫پرســید‪ :‬ســیگار را تــرک نکــردی ؟ گفتــم‪ :‬نــه‪ ،‬کبریــت را‬ ‫تــرک کــرده ام! ســیگار را بــا ســیگار روشــن مــی کنــم‪»...‬‬ ‫سعی کنید باورهای مثبت‬ ‫درباره خود ‪ ،‬دیگران و‬ ‫جهان هستی را در وجوتان‬ ‫شناسایی و تقویت کنید‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 18‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪499‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬سارا شهیدی‬ ‫چگونه مهربان باشیم؟‬ ‫مهربــان بــودن شــیوه ای حیاتــی بــرای معنــا بخشــیدن‬ ‫بــه زندگــی خــود مــا و البتــه زندگــی دیگــران اســت‪.‬‬ ‫ط بهتــر و داشــتن‬ ‫مهربــان بــودن بــه برقــراری ارتبــا ِ‬ ‫شــفقت بیشــتر کمــک می کنــد و بــه مــا امــکان‬ ‫می دهــد بــه عنــوان نیرویــی مثبــت در زندگــی دیگــران‬ ‫اثــر بگذاریــم‪ .‬مهربانــی ریشــه های عمیقــی درون‬ ‫انســان دارد و در حالــی کــه برخــی ذاتــا مهرباننــد‪،‬‬ ‫انتخــاب همیشــه بــا ماســت کــه هــر وقــت بخواهیــم‬ ‫مهربانــی را در وجودمــان پــرورش دهیــم‪ .‬بــرای اینکــه‬ ‫بدانیــم چگونــه مهربــان باشــیم در ایــن مقالــه‪ ،‬تحــت‬ ‫ســه عنــوان کلــی مطالبــی را بــا هــم مــرور می کنیــم‪.‬‬ ‫بخــش اول بــه پــرورش دیــدگاه مهربانانـه ‪ ،‬بخــش دوم‬ ‫بــه پــرورش صفــات مهربانانــه و نهایتــا بخــش ســوم به‬ ‫تمرین هــای عملــی پــرورش مهربانــی اختصــاص دارد‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪498‬‬ ‫‪ .۷‬بــا همــه مهربــان باشــید نــه فقــط بــا انهــا کــه‬ ‫«نیازمند»انــد‬ ‫دایــره ی مهربانــی خــود را گســترش دهیــد‪ .‬مهربانــی‬ ‫در برخــی شــرایط کار راحت تــری بــرای ماســت‪.‬‬ ‫مثــا مهربــان بــودن وقتــی بــه طــور ناخــوداگاه‬ ‫دچــار «مهربانــی ترحم امیــز» شــویم کار اســانی‬ ‫اســت‪ .‬مهربانــی ترحم امیــز کــه اســتفانی دوریــک‬ ‫(‪ )Stephanie Dowrick‬ان را بیــان کــرده بــه‬ ‫زبــان ســاده بــه مهربانــی ای گفتــه می شــود کــه بــه‬ ‫مــردم شــدیدا نیازمنــد ماننــد بیمــاران‪ ،‬فقــرا‪ ،‬اقشــار‬ ‫اســیب پذیر‪ ،‬و انهــا کــه بــا ایده ال هــای مــا بــرای‬ ‫محبــت کــردن جــور هســتند ابــراز می کنیــم‪ .‬مهربانــی‬ ‫بــا انهــا کــه بــه مــا نزدیکنــد‪ ،‬چــه بــه لحــاظ عاطفــی‬ ‫ماننــد (اعضــای خانــواده یــا دوســتان) یــا بــه دالیــل‬ ‫دیگــر ماننــد (وطــن‪ ،‬جنــس‪ ،‬نــژاد یکســان) هــم کار‬ ‫راحت تــری اســت تــا انهــا کــه هگل فیلســوف معروف‬ ‫از انهــا بــا عنــوان «دیگــران» یــاد می کنــد‪ .‬ممکــن‬ ‫اســت مهربانــی بــا کســانی کــه انهــا را هم پایـه ی خــود‬ ‫یــا بــه عنــوان «دیگــری» در نظــر می گیریــم دشــوارتر‬ ‫باشــد امــا ایــن کار ارزشــش را دارد‪.‬‬ ‫در محــدود کــردن مهربانــی بــه مــوارد «راحــت»‬ ‫اشــکالی وجــود دارد‪ .‬در چنیــن حالتــی متوجــه‬ ‫نمی شــویم کــه الزم اســت بــا همــه (فــارغ از ســطح‬ ‫دارایــی ‪ ،‬ارزش هــا و اعتقــادات ‪ ،‬رفتــار و نگــرش ‪،‬‬ ‫قومیــت و نــژاد و شــباهتی کــه بــه مــا دارنــد) بــا‬ ‫مهربانــی رفتــار کنیــم‪.‬‬ ‫اگــر گزینـه ی مهربانــی را تنهــا بــرای کســانی انتخــاب‬ ‫کنیــم کــه از نظــر مــا اســتحقاق ان را دارنــد بنــد از‬ ‫ســوگیری و قضاوت ه ای مــان بــاز کرده ایــم و صرفــا‬ ‫ ‬ ‫مهربانــی مشــروط را تمریــن می کنیــم‪ .‬در حالــی کــه‬ ‫مهربانــی اصیــل شــامل حــال تمــام موجــودات اســت‪.‬‬ ‫ـردن چنیــن ایــده ای دربــاره ی‬ ‫ـش عملــی کـ ِ‬ ‫گرچــه چالـ ِ‬ ‫مرزهــای مهربانــی ممکن اســت گاهــی نیازمند تالش‬ ‫باشــد‪ ،‬هیــچ گاه ژرفــای قدرتــی کــه بــرای مهربانــی‬ ‫اصیــل در خــود خواهیــد یافــت بــه پایــان نمی رســد‪.‬‬ ‫اگــر مهربــان بــودن بــا فــردی را تنهــا بــه ایــن دلیــل بــه‬ ‫ک شــدن‬ ‫تاخیــر انداخته ایــد کــه او بــدون حمایــت یا در ‬ ‫از جانــب شــما می توانــد بــه زندگــی خــود ادامــه دهــد‪،‬‬ ‫مهربانــی گزینشــی را انتخــاب کرده ایــد‪ .‬مهربانــی امــا‬ ‫شــامل حــال همــه می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۸‬قضاوت کردن را به حداقل برسانید‬ ‫اگــر واقعــا دل تــان می خواهــد مهربــان باشــید الزم‬ ‫اســت قضاوت تــان را کنتــرل کنیــد‪ .‬بــه جــای صــرف‬ ‫وقــت بــرای انتقــاد‪ ،‬بــرای مثبــت بــودن و شــفقت‬ ‫زمــان بگذاریــد‪ .‬اگــر معمــوال دیگــران را مملــو از اشــکال‬ ‫می بینیــد‪ ،‬ارزو می کنیــد کــه کاش می توانســتند‬ ‫ادم هــای بهتــری باشــند‪ ،‬یــا احســاس می کنیــد‬ ‫اطرافیان تــان مردمــی نیازمنــد و گیــج هســتند بــا چنین‬ ‫نگاهــی مهربانــی حقیقــی را یــاد نخواهیــد گرفــت‪ .‬از‬ ‫قضــاوت کــردن دســت برداریــد و در نظر داشــته باشــید‬ ‫کــه شــما هیــچ گاه کامــا دیگــران را درک نمی کنیــد‬ ‫مگــر اینکــه یــک روز جــای انهــا زندگــی کنیــد‪ .‬بــه جــای‬ ‫قضــاوت ادم هــا کــه چــرا بهتر از انی نیســتند که اکنون‬ ‫می بینیــد روی مهربــان بــودن بــا انهــا تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر ادم قضاوتگــری باشــید کــه بــه غیبــت کــردن‬ ‫عالقــه دارد یــا صرفــا دربــاره ی ادم هــای دوروبرتــان‬ ‫بدگویــی کنیــد‪ ،‬هیـچ گاه نمی توانیــد قیــد و شــرط ها را‬ ‫کنــار بگذاریــد و بــه دیگــران مهــر بورزیــد‪.‬‬ ‫مهربــان بــودن یعنــی بــه جــای اینکــه از دیگــران‬ ‫انتظــار داشــته باشــیم کامــل و بی نقــص باشــند بــه‬ ‫ان هــا بــا دیــد مثبــت نــگاه کنیــم‪.‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫چند ترفند عالی برای اینکه بتوانیم زبان بدن دیگران را بخوانیم‬ ‫سرویس اموزش‪-‬مهدی فیروزی‬ ‫زبــان بــدن‪ ،‬انچــه در ذهــن دیگــران می گــذرد را افشــا می کنــد‪ ،‬بــه‬ ‫شــرط انکــه بدانیــد دنبــال چــه چیــزی بگردیــد‪ .‬چــه کســی هســت‬ ‫کــه حداقــل چنــد بــاری نخواســته باشــد فکــر دیگــران را بخوانــد؟‬ ‫قــول می دهــم شــما هــم پیــش از ایــن بیشــتر از انچــه فکــرش‬ ‫را می کنیــد از اشــارات زبــان بــدن (‪ )Body Language‬اســتفاده‬ ‫کرده اید‪ .‬پژوهشــی در دانشــگاه ‪ UCLA‬نشــان داده اســت که تنها‬ ‫‪ ۷‬درصــد از ارتباط هــای انســانی بــر پایـه ی واژه هــا شــکل می گیرنــد‪،‬‬ ‫‪ ۳۸‬درصــد را تـُـن صــدا و ‪ ۵۵‬درص ـد ِ بقیــه را زبــان بــدن تشــکیل‬ ‫می دهنــد‪ .‬اگــر یــاد بگیریــد چگونــه ایــن ‪ ۵۵‬درصــد را بفهمیــد و‬ ‫تفســیر کنیــد‪ ،‬می توانیــد در مواجهــه بــا دیگــران یــک ســر و گــردن‬ ‫باالتــر ظاهــر شــوید‪.‬‬ ‫وقتــی حســابی کار می کنیــد و هــر انچــه از دس ـت تان برمی ایــد‬ ‫بــرای دســت یابی بــه هــدف انجــام می دهیــد‪ ،‬از هــر چیــزی کــه‬ ‫بتوانــد بــه شــما برتــری بدهــد و راهتــان را بــه ســمت موفقیــت‬ ‫همــوار کنــد‪ ،‬اســتقبال می کنیــد‪ .‬در ایــن مقالــه بــا چنــد ترفند عالی‬ ‫اشــنا می شــویم تــا بتوانیــم زبــان بــدن دیگــران را بخوانیــم‪.‬‬ ‫موسســه ی ‪ TalentSmart‬بیــش از یــک میلیــون نفــر را مــورد‬ ‫بررســی قــرار داده و بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه افــرادی کــه بهتریــن‬ ‫عملکردهــا را دارنــد (دقیقــا ‪ ۹۰‬درصــد از بهترین هــا) همان هایــی‬ ‫هســتند کــه هــوش هیجانــی (‪ )EQ‬باالیــی دارنــد‪ .‬ایــن افــراد از‬ ‫قــدرت اشــارات غیرکالمــی در ارتباط هــای انســانی اگاهنــد و بــه‬ ‫همیــن خاطــر‪ ،‬زبــان بــدن را زیــر نظــر دارنــد‪.‬‬ ‫دفع ـه ی بعــدی کــه جلس ـه ای داریــد‪ ،‬قــراری داریــد و یــا حتــی در‬ ‫جمــع خانــواده هســتید‪ ،‬بــه ایــن نشــانه ها دقــت کنیــد‪:‬‬ ‫روی هم انداختن دست ها و پاها نشانه ی مقاومت است‬ ‫روی هــم انداختــن دس ـت ها و پاهــا نشــانه ی مقاومــت در برابــر‬ ‫گفته هــای طــرف مقابــل اســت‬ ‫روی هــم انداختــن دس ـت ها و پاهــا مانعــی فیزیکــی اســت کــه‬ ‫نشــان می دهــد طــرف مقابــل بــا انچــه شــما می گوییــد موافــق‬ ‫نیســت‪ .‬حتــی اگــر ایــن فــرد لبخنــد می زنــد و صحبــت دلپذیــری‬ ‫ت نهفتــه را اشــکار می کنــد‪.‬‬ ‫داریــد‪ ،‬بــاز هــم زبــان بــدن حقیقــ ِ‬ ‫جــرارد ای نیرنبــرگ (‪ )Gerard I. Nierenberg‬و هنــری اچ کلــرو‬ ‫(‪ )Henry H. Calero‬بــرای کتابــی کــه دربــاره ی زبــان بــدن نوشــتند‪،‬‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰۰۰‬مذاکــره را ضبــط ویدئویــی کردنــد‪ .‬در هیــچ یــک‬ ‫از مذاکره هایــی کــه در طــول صحبــت حداقــل یکــی از طرفیــن‬ ‫دسـت ها یــا پاهایــش را روی هــم انداختــه بــود‪ ،‬موافقتــی صــورت‬ ‫نگرفتــه بــود!‬ ‫از نظــر روان شناســی‪ ،‬روی هــم انداختــن دسـت ها یــا پاهــا نشــان‬ ‫می دهــد کــه شــخص از نظــر ذهنــی یــا عاطفــی یــا فیزیکــی در‬ ‫مقابــل انچــه می بینــد مقاومــت می کنــد‪ .‬البتــه ایــن حرکــت عمــدی‬ ‫نیســت و بــه همیــن خاطــر هــم اســرار را هویــدا می کنــد‪.‬‬ ‫لبخند واقعی کنار چشم ها چین و چروک می اندازد‬ ‫شــاید لب هــا لبخنــدی دروغــی بزننــد‪ ،‬امــا چش ـم ها نمی تواننــد!‬ ‫لبخنــد واقعــی چش ـم ها را هــم درگیــر می کنــد‪ ،‬پوســت را در هــم‬ ‫می کشــد و کنــار چشـم ها چــروک می انــدازد‪ .‬اغلــب ادم هــا لبخنــد‬ ‫می زننــد تــا انچــه را واقعــا در ذهــن و احساسشــان می گــذرد پنهــان‬ ‫کننــد‪ ،‬پــس اگــر دفعـه ی بعــد خواســتید بدانیــد که لبخند شــخصی‬ ‫واقعــی اســت یــا نــه‪ ،‬بــه چــروک کنــار چش ـم هایش دقــت کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر چروکــی وجــود نــدارد‪ ،‬ان شــخص ســعی دارد بــا لبخنــدش‬ ‫چیــزی را پنهــان کنــد‪.‬‬ ‫تقلید زبان بدن نشانه ی خوبی است‬ ‫ایــا تــا بــه حــال ایــن تجربــه را داشــته اید کــه در جلسـه ای باشــید و‬ ‫هــر بــار کــه پاهایتــان را روی هــم می اندازیــد و یــا برمی دارید‪ ،‬طرف‬ ‫مقابــل هــم همیــن کار را انجــام دهــد؟ یــا بــرای مثــال گردنــش را‬ ‫همان طــور کــه شــما موقــع حــرف زدن کــج می کنیــد‪ ،‬کــج کنــد؟‬ ‫ایــن در واقــع نشــانه ی خوبــی اســت‪ .‬وقتــی بــا طــرف مقابــل موافــق‬ ‫هســتیم و احســاس نزدیکــی می کنیــم‪ ،‬ناخــوداگاه زبــان بــدن او را‬ ‫تقلیــد می کنیــم‪ .‬ایــن یعنــی گفتگــو خــوب پیــش مـی رود و طــرف‬ ‫ـتن ایــن موضــوع زمانی مفید‬ ‫مقابــل پذیــرای پیــام شماســت‪ .‬دانسـ ِ‬ ‫اســت کــه در حــال مذاکــره هســتید‪ .‬ان وقــت اســت کــه نشــان‬ ‫می دهــد طــرف مقابــل دربــاره ی معاملــه بــا شــما در واقــع چــه‬ ‫نظــری دارد‪.‬‬ ‫نحوه ی ایستادن‪ ،‬حقیقت را بیان می کند‬ ‫مهمانــی کاری هســتید‪ .‬شــخصی وارد اتــاق‬ ‫در یــک جلســه یــا‬ ‫ِ‬ ‫می شــود و شــما ســریعا متوجــه می شــوید او رئیــس اســت‪ .‬تــا بــه‬ ‫حــال ایــن اتفــاق برایتــان افتــاده؟‬ ‫ایــن اثــر تــا حــد زیــادی بــه خاطــر زبــان بــدن اســت‪ .‬راســت‬ ‫ف دســت رو بــه پاییــن و در کل‬ ‫ایســتادن و حرکت هایــی بــا کــ ِ‬ ‫حرکت هــای بــاز چنیــن اثــری دارنــد‪ .‬مغــز طــوری برنامه ریــزی شــده‬ ‫کــه میــزان قــدرت را بــا مقــدار فضایــی کــه افــراد می گیرنــد برابــر‬ ‫می دانــد‪ .‬ایســتادن بــا شــانه هایی رو بــه عقــب‪ ،‬وضعیــت قــدرت‬ ‫اســت؛ این طــور ایســتادن‪ ،‬مقــدار فضایــی کــه شــما می گیریــد را به‬ ‫حداکثــر می رســاند‪ .‬از ســوی دیگــر‪ ،‬وقتــی خودتــان را ول می کنیــد‪،‬‬ ‫خمیــده می شــوید و بــه نظــر می رســد فضــای کمتــری می گیریــد و‬ ‫ایــن وضعیــت قــدرت کمتــری بــه همــراه مـی اورد‪ .‬خــواه یــک رهبــر‬ ‫باشــید و خــواه نــه‪ ،‬حفــظ یــک وضعیــت خــوب‪ ،‬احتــرام بــه دنبــال‬ ‫دارد و تعامــل بــا دیگــران را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫چشم هایی که دروغ می گویند‬ ‫بیشــتر مــا بارهــا ایــن جملــه را شــنیده ایم کــه‪« :‬وقتــی بــا مــن‬ ‫حــرف می زنــی‪ ،‬تــو چشــمام نــگاه کــن!» افــراد بــا ایــن فــرض ایــن‬ ‫جملــه را می گوینــد کــه وقتــی بــه انهــا دروغ می گوییــد ســخت‬ ‫اســت کــه بــا انهــا چشــم در چشــم باشــید و ایــن قضیــه تــا حــدودی‬ ‫هــم درســت اســت‪ .‬امــا ایــن نکتــه انقــدر عمومــی شــده کــه گاهــی‬ ‫افــراد بــه عمــد بــه چشــمان شــما خیــره می شــوند تــا ایــن حقیقــت‬ ‫را کــه دروغ می گوینــد پنهــان کننــد‪ .‬مشــکل اینجاســت کــه بیشــتر‬ ‫انهــا بیــش از انــدازه ادامــه می دهنــد و انقــدر ایــن ارتبــاط چشــمی‬ ‫را حفــظ می کننــد تــا بــه نقط ـه ای می رســند کــه احســاس بــدی را‬ ‫منتقــل می کنــد‪.‬‬ ‫امریکایی هــا بــه طــور متوســط هفــت تــا ده ثانیــه ایــن ارتبــاط‬ ‫چشــمی را حفــظ می کننــد‪ .‬نکتـه ی دیگــر اینکــه زمانــی کــه صحبــت‬ ‫می کنیــد بیــش از زمانــی کــه گــوش می کنیــد ایــن رابطــه وجــود‬ ‫دارد‪ .‬اگــر بــا کســی صحبــت می کنیــد و نــگاه خیره اش شــما را اذیت‬ ‫می کنــد‪ ،‬بــه ویــژه وقتــی بــدون تغییــر و پلـک زدن اســت‪ ،‬یک چیزی‬ ‫در جریــان اســت و بــه احتمــال زیــاد دروغ می گویــد‪.‬‬ ‫باال بردن ابروها نشانه ی ناراحتی است‬ ‫ســه احســاس اصلــی هســتند کــه باعــث می شــوند ابروهــای شــما‬ ‫بــاال برونــد‪ :‬تعجــب‪ ،‬نگرانــی‪ ،‬ترس‪.‬‬ ‫دفع ـه ی بعــدی کــه بــا دوس ـت تان گفتگویــی راحــت و صمیمــی‬ ‫داریــد‪ ،‬ســعی کنیــد ابروهایتــان را بــاال ببریــد‪ .‬ســخت اســت‪ ،‬نــه؟!‬ ‫اگــر شــخصی کــه بــا شــما صحبت می کنــد‪ ،‬ابروهایــش را بــاال ببرد‬ ‫و از نظــر منطقــی‪ ،‬موضــوع مــورد بحــث باعــث تعجــب یــا نگرانــی یا‬ ‫تــرس نشــده باشــد‪ ،‬پــس قضیه چیــز دیگری اســت!‬ ‫دادن اغراق امیز ِسر نشانه ی اضطراب است‬ ‫تکان‬ ‫ِ‬ ‫وقتــی بــه کســی چیــزی می گوییــد و او بیــش از انــدازه ســرش را‬ ‫تــکان می دهــد‪ ،‬یعنــی نگــران اســت شــما دربــاره اش چــه فکــری‬ ‫توانایــی او در درک‬ ‫می کنیــد یــا اینکــه فکــر می کنــد شــما در‬ ‫ِ‬ ‫حرف هایتــان تردیــد داریــد‪.‬‬ ‫به هم فشردن فک نشانه ی استرس است‬ ‫ـردن گــردن‪ ،‬خط انداختــن بــاالی‬ ‫بــه هــم فشــردن فــک‪ ،‬ســفت کـ ِ‬ ‫ابروهــا‪ ،‬همگــی نشــانه های اســترس هســتند‪ .‬صــرف نظــر از اینکــه‬ ‫فــرد چــه می گویــد‪ ،‬اینهــا نشــانه هایی از ناراحتــی زیــاد هســتند‪.‬‬ ‫شــاید گفتگوی تــان بــه ســمتی مـی رود کــه او را نگــران کــرده یــا شــاید‬ ‫ذهنــش جــای دیگــری اســت و روی چیــزی تمرکــز کــرده کــه نگرانــش‬ ‫می کنــد‪ .‬مهــم ایــن اســت کــه بــه عــدم تطابــق بیــن انچــه خــود فــرد‬ ‫می گویــد و انچــه زبــان بدنــش بــه شــما می گویــد توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫در نهایــت اینکــه اگرچــه نمی توانیــد فکــر طــرف مقابــل را بخوانیــد‪،‬‬ ‫امــا می توانیــد از زبــان بدنــش چیزهــای زیــادی بفهمیــد و ایــن بــه ویــژه‬ ‫زمانــی اتفــاق می افتــد کــه کالم و زبــان بــدن بــا هــم مطابقــت ندارنــد‪.‬‬ ‫در ضمــن‪ ،‬تصویرهایــی کــه در ایــن نوشــته بــه کار رفته انــد‪،‬‬ ‫ـدن ســاتیا نــادال‪ ،‬مدیرعامــل فعلــی‬ ‫حالت هــای مختلفــی از زبــان بـ ِ‬ ‫مایکروســافت هســتند‪ .‬ناگفته پیداســت که همه ی این تصویرها‬ ‫حقیقــی ایشــان در ان لحظــه‬ ‫بیان کننــده ی احســاس و فکــر‬ ‫ِ‬ ‫ـش تصویــری ِ ان حالــت بــه کار رفته انــد‪.‬‬ ‫نیســتند و تنهــا بــرای نمایـ ِ‬ ‫ایــن را هــم اضافــه کــردم تــا اگــر نــادال زمانــی خواننده ی چطور شــد‪،‬‬ ‫بابــت اینهــا‪ ،‬به ویــژه نکتــه و تصویــر پنجــم‪ ،‬شــاکی نشــود!‬ ‫باچطورهمراهماباشید‪....‬‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬امین ادراکی‬ ‫‪ ۱۱‬راه ساده برای تقویت‬ ‫فن بیان‬ ‫راز افــرادی کــه در ارتبــاط برقــرار کــردن مهــارت دارنــد‪ ،‬چیســت؟‬ ‫همه چیــز بــه رســاندن پیــام مربــوط اســت‪ .‬در ادامـه ی ایــن مقالــه‬ ‫یــاد می گیریــم چگونــه فــن بیان مــان را تقویــت کنیــم و واضح تــر‬ ‫صحبــت کنیــم‪ .‬مدیــران کسـب وکار بــه ارتباطــات اهمیــت زیــادی‬ ‫می دهنــد‪ .‬اگــر می خواهیــد ارتباطــات موثــری برقــرار کنید‪ ،‬تســلط‬ ‫بــر انچــه الزم اســت بگوییــد و چگونگــی بیــان ان‪ ،‬فاکتورهــای‬ ‫مهمــی هســتند‪ .‬هرچنــد یکــی از عناصــر ارتبــاط کالمــی معمــوال‬ ‫اهمیــت بیش تــری دارد‪ ،‬شــیوه ی صحبــت کــردن‪ ۱۱ .‬راه زیــر در‬ ‫زمینــه تقویــت فــن بیــان بــه شــما کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪498‬‬ ‫‪ .۵‬با صدای تان با مالیمت رفتار کنید‬ ‫برخــاف یــک نوازنــده ی گیتــار‪ ،‬پیانــو یــا طبــل‪ ،‬هنــگام ســخنرانی‪،‬‬ ‫ابــزار کار شــما بدن تــان اســت‪ .‬ببینیــد چطــور نوازنده های حرفــه ای از‬ ‫االت موسیقی شان نگهداری می کنند‪ .‬باوسواس ان را تمیز‪ ،‬از ان‬ ‫محافظت‪ ،‬قطعات شکســته اش را تعمیر و در جای خوب و راحتی‬ ‫از ان نگـه داری می کننــد‪.‬‬ ‫شــما چطــور بــا ابــزار کارتــان رفتار می کنیــد؟ برای نگـه داری‪ ،‬مراقبت‬ ‫و حفاظــت از طراوتــش چــه کارهایــی انجام می دهید؟‬ ‫برای حفاظت از صدای تان این نکات را رعایت کنید‪:‬‬ ‫ـی مناســب‪،‬‬ ‫نفــس عمیــق بکشــید و بــا اســتفاده از الگوهــای تنفسـ ِ‬ ‫گام اول را در ایــن راه محکــم برداریــد‪ .‬کیــت دِوُر‪ ،‬موســس توتــال‬ ‫ـس عمیــق شــکمی‪ ،‬از راه ســینه‬ ‫وُیــس‪ ،‬می گویــد‪« :‬اگــر به جــای تنفـ ِ‬ ‫و ســطحی تنفــس صحیــح داشــته باشــید‪ ،‬صدای تــان ضعیف تــر و‬ ‫وحشــت زده به نظــر می رســد‪ ،‬همچنیــن ایــن کار می توانــد باعــث‬ ‫کشــش غیرضــروری تارهــای صوتی تــان شــود‪ .‬وقتــی اضطــراب و‬ ‫اســترس داریــد یــا وحشــت زده هســتید شــاید کمــی ســخت باشــد‬ ‫یادتــان بمانــد نفــس عمیــق بکشــید‪ ،‬امــا نفس هــای ارام‪ ،‬عمــق‬ ‫صدای تــان را بهبــود می بخشــد و بــه شــما کمــک می کنــد مطمئن تــر‬ ‫بــه نظــر برســید‪».‬‬ ‫حتمــا بــا فوایــد نوشــیدن اب اشــنا هســتید‪ .‬زیــاد اب بنوشــید‪ .‬دِوُر‬ ‫می گویــد‪« :‬ســیراب نگــه داشــتن بــدن بــه کیفیــت صدای تــان کمــک‬ ‫بســیاری می کند‪ ».‬اگر در طول روز قهوه‪ ،‬نوشــابه یا نوشــیدنی های‬ ‫الکــی بنوشــید‪ ،‬ممکــن اســت تارهــای صوتی تــان رطوبــت الزم‬ ‫بــرای تولیــد بهتریــن صــدای ممکــن را نداشــته باشــند‪ .‬همچنیــن او‬ ‫می گویــد‪« :‬تارهــای صوتــی بایــد انعطاف پذیری خوبی باشــند‪ ،‬چون‬ ‫بــا ســرعت زیــادی می لرزنــد‪ ».‬تارهــای صوتــی زنــان بــه طــور متوســط‬ ‫‪ ۲۰۰‬بــار در ثانیــه می لرزنــد‪ ،‬ایــن عــدد بــرای مــردان حــدود ‪ ۱۲۰‬بــار در‬ ‫ثانیــه اســت‪ .‬بــا هــر وعــده ی غذایی‪ ،‬اب بنوشــید‪ .‬یــک بطری کوچک‬ ‫اب را پــر کنیــد و مرتــب از ان کم کــم بنوشــید‪ .‬شــاید ایــن مقــدار اب‬ ‫زیــاد بــه نظــر برســد امــا بایــد بدانیــد اغلــب مــردم کم تــر از حــد مــورد‬ ‫نیازشــان اب می نوشــند‪.‬‬ ‫ـق فریــاد زدن‬ ‫ـ‬ ‫«عاش‬ ‫ـد‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫گوی‬ ‫می‬ ‫ـوارتز‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫کنی‬ ‫از فریــاد زدن پرهیــز‬ ‫ِ‬ ‫بــرای تشــویق تیــم مــورد عالقه تــان هســتید؟ بایــد بگویــم قطعــا ایــن‬ ‫کار بــرای تارهــای صوتی تــان خــوب نیســت‪ ».‬فریــاد زدن می توانــد‬ ‫باعــث کشــیده شــدن انهــا شــود و صحبــت کــردن را برای تــان مشــکل‬ ‫کنــد‪ .‬در بدتریــن حالــت‪ ،‬فریــاد زدن می توانــد بــه گره هــای صوتــی و‬ ‫ـی تارهــای صوتــی منجــر شــود‪.‬‬ ‫برامدگـ ِ‬ ‫حداقــل ‪ ۷‬ســاعت در شــب بخوابیــد‪ .‬یــک صــدای خســته‪ ،‬بــد به نظر‬ ‫خواهــد رســید‪ .‬همچنیــن خســتگی بــرای صدای تان مضر اســت‪.‬‬ ‫زمزمــه نکنیــد‪ .‬ایــن کار بــرای صدای تــان مشــکل ایجــاد می کنــد و‬ ‫باعــث کشــیدگی تارهــای صوتی تــان می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬حواس تان به وضع نشستن یا ایستادن تان باشد‬ ‫دِوُر اعتقاد دارد طرز نشســتن یا ایســتادن هم می تواند ســخنرانی‬ ‫شــما را تحت تاثیــر قــرار بدهــد‪ .‬صــاف ایســتادن یــا نشســتن بــه‬ ‫شــما اجــازه می دهــد بــه خوبــی نفــس بکشــید و صدای تــان قــدرت‬ ‫نفــوذ بیشــتری داشــته باشــد‪ .‬کمــی تــکان دادن ســر هــم می توانــد‬ ‫مفیــد باشــد‪ .‬اگــر چانه تــان را بــاال ببریــد و ســرتان را کمــی کــج کنیــد‪،‬‬ ‫طنیــن صدای تــان را کــم کنیــد و در نتیجــه صدای تــان‬ ‫می توانیــد‬ ‫ِ‬ ‫شــفاف تر بــه گــوش برســد‪ .‬او می گویــد‪« :‬اگــر شــانه های تان بــه هم‬ ‫نزدیک باشــد و به ســمت ســرتان قوز داشــته باشــد‪ ،‬بخش بزرگی از‬ ‫قــدرت بالقــوه ی صــدای خــود را از دســت می دهیــد‪».‬‬ ‫‪ .۷‬مراقب زیر و بَم صدای تان باشید‬ ‫شــوارتز می گویــد‪« :‬معمــوال صداهایــی بــا شــیب زیاد یا خیلــی زیر‪،‬‬ ‫بــه دلیــل اضطــراب یــا عــدم اطمینــان گوینــده بــه وجــود می اینــد‪».‬‬ ‫اســتفاده از شــیب صحیــحِ صــدا بــه شــما کمــک می کنــد ارتباطــات‬ ‫بهتــری برقــرار کنیــد‪ .‬می توانیــد بهتریــن اوج صدای تــان را بــا گفتــن‬ ‫«ا‪-‬هــا» پیــدا کنیــد (همــان عبارتــی کــه بــه جــای «بلــه» در جــواب‬ ‫یــک دوســت می گوییــد)‪ .‬شــوارتز اعتقــاد دارد کــه اوج صدای تــان در‬ ‫هنــگام صحبــت کــردن بایــد بــا «ا» همخوانــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬خودتان را اماده کنید‬ ‫شــاید باورتــان نشــود امــا یــک قهرمــان دوی ِ ســرعت المپیــک‪ ،‬قبــل‬ ‫از اینکــه ســعی کنــد رکــورد دنیــا را جا به جــا کنــد‪ ،‬حداقــل ‪ ۳‬ســاعت را‬ ‫صــرف گــرم کــردن تمــام اعضــای بدنــش می کنــد‪ .‬راســتش را بخواهید‬ ‫مــن بــه جایــی رســیده ام کــه قبــل از پیــاده روی حتمــا بایــد بدنــم را گــرم‬ ‫کنــم‪ ،‬وگرنــه عضــات پشــت پایــم بــه شــدت درد می گیرنــد‪.‬‬ ‫داشــتن امادگــی یــک ضــرورت اســت‪ .‬بــرای تقویــت قدرت بیــان تان‬ ‫هــر روز صبــح را بــا گــرم کــردن صدای تــان شــروع کنیــد‪ .‬عضــات‬ ‫صورت تــان را بکشــید‪ .‬برنامه های تــان را بــه ترتیــب اجــرا کنیــد‪ .‬یکــی‬ ‫از تمرین هایــی کــه بــرای گــرم کــردن تارهــای صوتــی می توانیــد‬ ‫انجــام دهیــد ارتعــاش لب هــا بــا عبــور هــوا از بیــن انهاســت‬ ‫(بــرای اشــنایی بــا ایــن تمریــن ویدئوهــای ‪ Lip Roll‬را در اینترنــت‬ ‫جســتجو کنیــد‪ ).‬ماهیچه هــای گردن تــان را ُ‬ ‫شــل کنیــد‪ .‬تمرین هــای‬ ‫تنفســی تان را انجــام دهیــد‪ .‬حتــی اگــر زمانــی بــرای گــرم کــردن‬ ‫صدای تــان صــرف نمی کنیــد‪ ،‬هــر روز صبــح ‪ ۵‬دقیقــه را بــه امــاده‬ ‫کــردن صدای تــان اختصــاص دهیــد‪ .‬ایــن تکنیــک بــرای صدای تــان‬ ‫به طــور شــگفت انگیزی خــوب و بــرای ســامتی تان مفیــد اســت‪ .‬اگــر‬ ‫هنــوز فکــر می کنیــد ایــن ترفند احمقانه اســت‪ ،‬توجه داشــته باشــید‬ ‫«ســلین دیــون» کــه ســال ها در زمینــه ی خوانندگــی تجربــه دارد و‬ ‫در کارش بســیار موفــق اســت هنــوز هــم‪ ،‬هــر روز صبــح را بــا ایــن‬ ‫تمرین هــای پایــه ای اغــاز می کنــد‪.‬‬ ‫‪« .۹‬بدون امادگی خواندن» را شروع کنید‬ ‫در موســیقی‪ ،‬بــه توانایــی خوانــدن یــک برگــه ی موســیقی (کــه تــا به‬ ‫حــال ان را ندیده ایــد) و نواختــن ان بــه وســیله ی الــت موســیقی‪،‬‬ ‫«بداهه نــوازی» می گوینــد‪.‬‬ ‫بــرای ســخنرانی های طوالنــی یــا پروژه هــای بــزرگ مثــل صداگــذاری‬ ‫کتاب هــای صوتــی یــا ویدئوهــای اموزشــی‪ ،‬ممکــن اســت وقت تــان‬ ‫بــرای چندین بــار روخوانــی متــن‪ ،‬قبل از شــروع کار تلف شــود‪ ،‬بدون‬ ‫اینکــه نیــازی بــه ایــن کار باشــد‪ .‬بــه جــای ان می توانیــد تمریــن کنیــد‬ ‫هنگامــی کــه بــرای بــار اول متنــی را می خوانیــد‪ ،‬ان را خــوب بیــان‬ ‫کنیــد‪ .‬ممکــن اســت مدتــی طــول بکشــد تــا دهــان و چشــم های تان‬ ‫هماهنــگ شــوند امــا ایــن مهــارت به خوبــی بــا گام بعــدی کــه از ان‬ ‫صحبــت خواهیــم کــرد در ارتبــاط اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬تمرین کنید‬ ‫بــرای تقویــت قــدرت بیــان بایــد تمریــن کنیــد‪ .‬بــا اینکه دیگــران بارها‬ ‫و بارهــا اهمیــت تمریــن کــردن را بــرای نتیجــه دادن کارهــا توضیــح‬ ‫داده انــد‪ ،‬مــا هــم در مــورد ان صحبــت می کنیــم‪ .‬بهتریــن هنرمنــدان‬ ‫دوبلــه می تواننــد هــزاران کلمــه را بــدون ارتــکاب اشــتباه بیــان کننــد‪،‬‬ ‫امــا بــرای به دســت اوردن ایــن مهــارت‪ ،‬ســال ها زمــان الزم اســت‪.‬‬ ‫تمریــن باعــث از بیــن بــردن نواقــص می شــود و صداپیشــه ها از ایــن‬ ‫راه بــه موفقیــت می رســند‪.‬‬ ‫خیلــی زود روی غلتــک می افتیــد و خوانــدن و گفتارتــان به هــم ‬ ‫پیوســته و بــدون اشــتباه می شــود‪ .‬بــه ایــن ترتیــب در وقت تــان‬ ‫صرفه جویــی‪ ،‬در کارتــان پیشــرفت و از مهارت تــان ســود کســب‬ ‫می کنیــد و قــدرت نفــوذ کالم تــان را بــاال می بریــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬ارام باشید‬ ‫شــاید ایــن اخریــن نکتــه باشــد امــا مهم تریــن مســئله اســت‪ .‬چــرا؟‬ ‫چــون اگــر تــازه کار هســتید‪ ،‬هــر یــک از ســخنرانی ها یــا ازمون هــا‬ ‫می توانــد برای تــان بــه اخرین شــان هــم تبدیــل شــود‪ .‬پــس همــه‬ ‫چیــز بــه ایــن چنددقیقــه یــا حتــی چندثانیــه بســتگی دارد و ایــن‬ ‫موضــوع می توانــد شــما را نگــران کنــد‪ .‬عمیــق نفــس بکشــید و‬ ‫لبخنــدی بزنیــد (کــه می توانید صدایش را از طریق بلندگو بشــنوید)‪.‬‬ ‫بــه توانایی هــای خودتــان اعتمــاد داشــته باشــید و بدانیــد فرقــی ندارد‬ ‫چــه اتفاقــی می افتــد‪ ،‬مهــم ایــن اســت کــه شــما بــه بهتریــن شــکل‬ ‫تــاش کرده ایــد‪.‬‬ ‫باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫ســرهنگ یوســف شــاکری بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا صفحــه اینســتاگرامی کــه اقــدام بــه انتشــار محتــوا بــا عناویــن ترویــج خشــونت‪ ،‬ناامنــی و‬ ‫قــدرت نمایــی مــی کــرد‪ ،‬مــورد شناســایی و پیگــرد قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا ســرعت عمــل کارشناســان و همچنیــن تــاش بی وقفــه موفــق شــدند گرداننــده ایــن‬ ‫صفحــه مجــازی را شناســایی و وی را دســتگیر کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در مواجــه بــا مســتندات موجــود بــه بــزه‬ ‫انتســابی خــود اعتــراف کــه پــس از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫دستگیر ی عامل‬ ‫ترویج خشونت‬ ‫و ناامنی در‬ ‫فضای مجازی‬ ‫چهار شنبه ‪ 18‬اسفند ‪1400‬‬ ‫تهدید جان و ابروی‬ ‫افراد در فضای مجازی‬ ‫خط قرمز پلیس فتا‬ ‫است‬ ‫پلیــس فتــا از کشــف یــک پرونــده ایجــاد‬ ‫مزاحمــت اینترنتــی در کمتریــن زمــان خبــر داد و‬ ‫گفــت ‪ :‬تهدیــد جــان و ابــروی افــراد در فضــای‬ ‫مجــازی خــط قرمــز پلیــس فتــا اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ کاراگاه علــی حســینی در توضیــح‬ ‫‏ایــن خبــر اظهــار کــرد‪ :‬خانــم جوانــی با در دســت‬ ‫داشــتن مرجوعــه قضایــی بــه ایــن پلیــس‬ ‫مراجعــه کــرده و گفــت‪ :‬فــردی ناشــناس اقــدام‬ ‫بــه ارســال پیام هــای توهیــن امیــز و ایجــاد‬ ‫مزاحمــت و تهدیــد در واتســاپ بــرای مــن‬ ‫کــرده و بــا ایــن کار باعــث ســلب ارامــش مــن و‬ ‫خانــواده ام شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول عنــوان کــرد‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه تهدیــدات صــورت گرفتــه از طــرف متهــم و‬ ‫ایجــاد ابعــاد روانــی و مشــکالت عدیــده بــرای‬ ‫شــاکیه‪،‬موضوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا بــا‬ ‫بکارگیــری روش هــای فنــی و شــگردهای پلیســی‬ ‫و در مــدت زمــان کوتاهــی متهــم کــه خانمــی ‪21‬‬ ‫ســاله بــود را شناســایی کــرده و بــا هماهنگــی‬ ‫مقــام قضایــی بــه پلیــس فتــا احضــار شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســینی افــزود‪ :‬متهمــه پــس از‬ ‫مواجهــه بــا مســتندات و ادلــه موجــود بــه بــزه‬ ‫انتســابی خــود معتــرف و در خصــوص علــل‬ ‫ارتــکاب جــرم و انگیــزه خــود گفــت حــدود ‪ 2‬ســال‬ ‫قبــل مبلــغ ‪ 400‬میلیــون ریــال جهــت انجــام‬ ‫مرد بی سواد‬ ‫سرویس اجتماعی‪ -‬مهدی شکوهی‪:‬‬ ‫مرد بی سوادی قران می خواند ولی معنی ان را نمی فهمی ‪‎‬د ‪.‎‬‬ ‫روزی پســرش از او پرســید‪ :‬چــه فایــده ای دارد‪ ،‬قــران می خوانــی‪ ،‬بدون انکه‬ ‫معنی اش را بفهمی؟‬ ‫پدر گفت‪ :‬پسرم! سبدی بگیر و از اب دریا پر کن و برایم بیاور‬ ‫پسر گفت‪ :‬غیرممکن است که اب در سبد باقی بماند‏‪.‬‬ ‫پدر گفت‪ :‬امتحان کن پسرم‏‪.‬‬ ‫نکاتی که والدین‬ ‫در خصوص ایمن‬ ‫نگه داشتن فرزندان‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫باید بدانند‬ ‫سرویس اجتماعی‪:‬‬ ‫والدیــن نقــش اساســی و اصلــی در حفــظ امنیــت کــودکان در برابــر‬ ‫اســیب ها و تهدیــدات فضــای مجــازی برعهــده دارنــد بــه ویــژه اینکــه‬ ‫در روزهــای کرونایــی فرزنــدان ان هــا از طریــق فضــای مجــازی تحصیــل‬ ‫می کننــد‪ ،‬برایــن اســاس ان هــا بایــد ســطح دانــش و اگاهــی خــود را بــاال‬ ‫ببرنــد و بــا اگاهــی بخشــی بــه کــودکان و همراهــی ان هــا در ایــن محیــط‪،‬‬ ‫شناسایی‬ ‫و دستگیری‬ ‫کالهبردار حوزه‬ ‫رمز ارز‬ ‫پلیــس فتــا خبــر از شناســایی و دســتگیر فــردی‬ ‫کــه بــا انتشــار تبلیغــات خریدوفــروش ارزدیجیتــال‬ ‫درشــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری از یکــی از شــهروندان کــرده بــود‪ ،‬داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار ســرهنگ جواد‬ ‫جهانشــیری در گفتگــو بــا پایــگاه اطالع رســانی پلیــس‬ ‫فتــا در تشــریح ایــن خبــر اعــام کــرد‪ :‬در پــی مراجعــه‬ ‫یکــی از شــهروندان بــه ایــن پلیــس و در دســت‬ ‫داشــتن دســتور قضایــی مبنــی بــر ســرمایه گــذاری‬ ‫و دریافــت ســود بــه صــورت ارز دیجیتــال از یــک‬ ‫شــخصی نامعلــوم در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام‬ ‫بــا تعــداد مخاطــب بــاال موضــوع در دســتور کار‬ ‫معامل ـه ای بــه شــاکیه قــرض دادم ولــی پــس از‬ ‫گذشــت مدتــی وی ایــن موضــوع را انــکار کــرده و‬ ‫بنــده نیــز بــا ارســال پیام هــای تهدیــد امیــز قصــد‬ ‫انتقــام گیــری داشــتم کــه توســط پلیــس فتــا‬ ‫دســتگیر شــدم‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه‬ ‫تهدیــد و توهیــن در فضــای مجــازی هماننــد‬ ‫تهدیــد و توهیــن در فضــای واقعــی جــرم اســت‬ ‫و قانون گــذار بــرای ان مجــازات حبــس و جــزای‬ ‫نقــدی در نظــر گرفتــه اســت‪ ،‬بــه شــهروندان‬ ‫هشــدار داد کــه فضــای مجــازی مــکان مناســبی‬ ‫بــرای انتقــام جویــی و تســویه حســاب های‬ ‫شــخصی نیســت و برابــر قانــون بــا متخلفــان در‬ ‫ایــن زمینــه برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در پایــان گفــت‪ :‬شــهروندان‬ ‫در صــورت بــروز مشــکل و مواجهــه بــا جرائــم‬ ‫رایانــه ای می تواننــد موضــوع را از طریــق ســایت‬ ‫پلیس فتابه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخش‬ ‫فوریت هــای ســایبری بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫پسر سبدی که در ان زغالمی گذاشتند را برداشت و به طرف دریا رفت‏‪.‬‬ ‫ســبد را زیــر اب بــرد و بــه ســرعت بــه طــرف پــدر دویــد ولــی همــه اب هــا از‬ ‫ســبد بیــرون ریخــت و هیــچ ابــی باقــی نمانــد‏‪.‬‬ ‫پسر به پدرش گفت‪ :‬هیچ فایده ای ندارد‏‪.‬‬ ‫پدرش گفت‪ :‬دوباره امتحان کن پسرم‏‪.‬‬ ‫پسر دوباره امتحان کرد ولی موفق نشد که اب را برای پدرش بیاورد‏‪.‬‬ ‫بــرای بــار ســوم و چهــارم نیــز امتحــان کــرد ولــی موفــق نشــد تــا اینکــه خســته‬ ‫شــد و بــه پــدرش گفــت‪ :‬غیرممکــن اســت‏‪.‬‬ ‫پــدر بــا لبخنــد بــه پســرش گفــت‪ :‬ســبد قبــا ًچطــور بود؟ پســرک متوجه شــد‬ ‫ســبد کــه از باقیمانده هایزغــال‪ ،‬کثیــف و ســیاه بــود‪،‬‏حــاال کامــا ًپــاک و تمیــز‬ ‫شــده است‏‪.‬‬ ‫پــدر ادامــه داد‪ :‬ایــن حداقــل کاری اســت کــه قــران بــرای قلبــت انجــام‬ ‫می دهــد‪ .‬دنیــا و کارهــای ان‪ ،‬قلبــت را از ســیاهی و‏کثافت هــا پــر می کنــد‪،‬‬ ‫خوانــدن قــران همچــون دریــا ســینه ات را پــاک می کنــد‪ ،‬حتــی اگــر معنــی ان‬ ‫را نفهمــی!‏!‬ ‫از اســیب های ایــن حــوزه پیشــگیری کننــد‪.‬‬ ‫والدیــن نقــش اساســی و اصلــی در حفــظ امنیــت کــودکان در برابــر‬ ‫اســیب ها و تهدیــدات فضــای مجــازی برعهــده دارنــد‪ .‬بــه ویــژه اینکــه‬ ‫در روزهــای کرونایــی فرزنــدان ان هــا از طریــق فضــای مجــازی تحصیــل‬ ‫می کننــد‪ ،‬برایــن اســاس ان هــا بایــد ســطح دانــش و اگاهــی خــود را‬ ‫بــاال ببرنــد و بــا اگاهــی بخشــی بــه کــودکان و همراهــی ان هــا در ایــن‬ ‫محیــط‪ ،‬از اســیب های ایــن حــوزه پیشــگیری کننــد‪ .‬نکاتــی کــه والدیــن‬ ‫در خصــوص ایمــن نگــه داشــتن فرزنــدان در فضــای مجــازی بایــد بداننــد‪:‬‬ ‫‪ -1‬نسبت به عالئم پریشانی در فرزندان خود هوشیار باشید‪.‬‬ ‫‪ -2‬بــا حمایــت مثبــت و تشــویق‪ ،‬روابــط همــراه بــا اعتمــاد و ارتبــاط ازاد‬ ‫و راحــت ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬توجــه داشــته باشــید کــه هــر کودکــی منحصــر بــه فــرد اســت و ممکــن‬ ‫اســت شــیوه های مختلفــی بــرای ارتبــاط برقــرار کــردن بــه کار بگیــرد‪ .‬بــرای‬ ‫یافتــن پاســخ مناســب بــه نیازهــای فرزنــد خــود زمــان بگذاریــد‪ .‬به عنــوان‬ ‫مثــال‪ ،‬کــودکان دارای اختــاالت یادگیــری نیــاز بــه دریافــت اطالعــات بــه‬ ‫شــیوه ای ســاده دارنــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬در محیط هــای رســانه های دیجیتــال ماننــد اینســتاگرام و یوتیــوب و‬ ‫غیــره فرزنــد خــود را فالــو نماییــد و از طریــق اکانــت خــود پسـت های ان هــا‬ ‫را مالحظــه فرماییــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬وقتــی فرزندتــان بــا شــما صحبــت می نمایــد‪ ،‬بــه چشــمان او‬ ‫نــگاه کنیــد و از نــگاه کــردن بــه صفحــه تلفــن همــراه خــود اجتنــاب‬ ‫ورزیــد‪ .‬بــا اینــکار بــا القــاء احســاس ارزشــمندی بــه فرزنــد خــود نقــش‬ ‫مهمــی در شــکل گیــری شــخصیتی قــوی و سرشــار از عــزت نفــس در‬ ‫او خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ -6‬الزم اســت والدیــن نســبت بــه اهمیــت حفــظ حریــم و عــدم افشــای‬ ‫اطالعــات شــخصی و خانوادگــی در فضــای مجــازی بــه کــودکان خــود‬ ‫امــوزش کافــی را داده تــا کــودکان را در فضــای مجــازی از ســو اســتفاده‬ ‫افــراد کالهبــردار حفــظ نماییــد‪.‬‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫شــاکی در اظهــارات خــود عنــوان داشــت‬ ‫چنــد وقــت پیــش درشــبکه اجتماعــی‬ ‫اینســتاگرام کــه پیــج وی توســط یکــی از‬ ‫دوســتانش پیشــنهاد شــده با شــخصی که‬ ‫مدعــی بــود در زمینــه ارزهــای دیجیتــال‬ ‫فعالیــت می کنــد و ســودهای کالنــی‬ ‫در ازای ســرمایه گــذاری در ایــن زمینــه‬ ‫پرداخــت مــی کنــد‪ ،‬اشــنا شــدم و مــدت‬ ‫کوتاهــی بــا وی در ارتبــاط بــودم و پــس از‬ ‫جلــب اعتمــادم مبلــغ هشــتصد میلیــون‬ ‫ریــال جهــت ســرمایه گذاری در زمینــه‬ ‫ارزهــای دیجیتــال بــرای وی واریــز کــردم و بعــد از‬ ‫واریــز وجــه بــرای واریــز رمزهــای خریــداری شــده‬ ‫ادرس کیــف پــول دیجیتالــم را دادم تــا نســبت بــه‬ ‫واریــز ارزهــای خریــداری شــده اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری ادامــه داد‪ :‬بــا بررســی هــا‬ ‫و تــاش کارشناســان پلیــس فتــا هویــت متهــم‬ ‫مشــخص شــد و بــا اقدامــات صــورت گرفتــه‬ ‫محــل اختفــای وی مــورد شناســایی قرارگرفــت‬ ‫کــه در یــک عملیــات غافلگیرانــه مجــرم ســایبری‬ ‫دســتگیرگردید‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬متهــم پــس‬ ‫ازدســتگیری در ابتــدا منکرهرگونــه بــزه ارتکابــی‬ ‫شــد و بــا ســخنان گمــراه کننــده قصــد فریــب‬ ‫پلیــس را داشــت کــه بــا هوشــیاری کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا و روبــه رو شــد بــا ادلــه دیجیتــال‬ ‫انکارناپذیــر جمــع اوری گردیــده لــب بــه ســخن‬ ‫گشــودوبه کالهبــرداری ازحســاب شــاکی بــه‬ ‫مبلــغ موصــوف اعتــراف کــرد کــه بــا توجــه بــه‬ ‫شــگرد و مــدت فعالیــت متهــم در عرصــه ارز‬ ‫دیجیتالــی‪ ،‬تعــداد و رقــم کالهبــرداری در دســت‬ ‫بررســی مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬فضــای‬ ‫ســایبری بویــژه شــبکه هــای اجتماعــی مــکان‬ ‫مناســبی بــرای دوســتی و اشــنایی بــا افــراد‬ ‫غریبــه نیســت بنابرایــن پیشــنهادات دریافــت‬ ‫شــده در ایــن فضــا را بســیار بــا دیــده تردیــد‬ ‫بنگریــد و بنــا را بــر تحقیــق در جهــت راســتی‬ ‫ازمایــی و تشــخیص اصالــت موضــوع قــرار‬ ‫دهیــد و هرگــز اطالعــات شــخصی و محرمانــه‬ ‫خودنظیــر هویتــی‪ ،‬ایمیــل‪ ،‬نــام کاربــری و رمــز‬ ‫عبــور حســاب هــای کاربــری دیجیتــال و ‪ ...‬را‬ ‫بــه هیــچ عنــوان در اختیــار افــراد ناشــناس قــرار‬ ‫ندهنــد تــا قربانــی اهــداف افــراد ســودجو و‬ ‫فرصــت طلــب در فضــای مجــازی نگردیــد ‪.‬‬ ‫طرح عیدانه پلیس‬ ‫راهور برای ترخیص‬ ‫وسایل نقلیه توقیفی‬ ‫رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اســتان‬ ‫از اجــرای طــرح ویــژه ترخیــص وســایل نقلیــه‬ ‫توقیفــی‏‏(طــرح عیدانــه) در اســتان خبــر داد‪‎.‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنگاربــازار کســب وکار از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیس‪ ،‬ســرهنگ «احمــد خندانی مقدم»‬ ‫ضمــن تبریــک عیــد بــزرگ‏مبعــث نبــی مکــرم‬ ‫اســام حضــرت محمــد مصطفــی (ص) و اعیــاد‬ ‫شــعبانیه خدمــت شــهروندان عزیــز ‏خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬بــه منظــور صیانــت از امــوال‬ ‫مــردم و تســهیل در امــر ترخیــص‪ ،‬امیدافرینــی‬ ‫‏شــهروندان‪ ،‬پلیــس راهــور اســتان تمهیــدات‬ ‫و مشــوق هایی را جهــت ترخیــص فوق العــاده‬ ‫وســایل ‏نقلیــه توقیفــی (طــرح عیدانــه)از‬ ‫پنجشــنبه ‪12‬اســفندماه تــا پایــان اســفندماه بــه‬ ‫صــورت ویــژه اجرایــی‏خواهــد کــرد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مالــکان یــا وکیــل قانونــی انــان‬ ‫و متصرفــان وســایل نقلیــه اعــم از خــودرو و‬ ‫موتورســیکلت‏می تواننــد بــا مراجعــه بــه دفاتــر‬ ‫پلیــس بعــاوه ‪ ۱۰‬و ارائــه مــدارک الزم نســبت‬ ‫بــه ترخیــص وســیله نقلیــه‏خــود اقــدام کننــد‪.‬‏‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور اســتان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ارائــه خدمــات بــه متصرفیــن قانونــی وســایل‬ ‫نقلیــه فاقــد‏دســتور قضایــی برابــر روش هــای‬ ‫ابالغــی در دســتورالعمل ترخیــص فوق العــاده‬ ‫خــودرو و‏موتورســیکلت های رســوبی بــا اخــذ‬ ‫تعهــد در محــل دفاتــر پلیــس‪ ۱۰+‬و رعایــت‬ ‫ضوابــط مربوطــه در‏دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ خندانی مقدم از ایجاد شــرایط تقســیط‬ ‫جرائــم رانندگــی بــا اعطــای فرصــت یک ســاله خبــر‬ ‫‏داد و گفــت‪ :‬ایجــاد امــکان ترخیــص وســایل نقلیــه‬ ‫فاقــد بیمه نامــه شــخص ثالــث و اخــذ تعهــد عــدم‬ ‫تــردد‏در معابــر عمومــی فراهم شــده اســت‏‪.‬‬ ‫وی از دیگر مشوق های این طرح به عدم الزام‬ ‫بــه تســویه عــوارض شــهرداری‪ ،‬طــرح ترافیــک و‬ ‫‏عــوارض ازادراهــی اشــاره کــرد و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در اجــرای ایــن طــرح شــرایطی فراهم شــده تــا‬ ‫‏متقاضیــان فاقــد گواهینامــه رانندگــی بــا معرفــی‬ ‫فــرد دارای گواهینامــه مجــاز امــکان ترخیــص‬ ‫خــودرو‏بــرای ان هــا فراهــم شــود‏‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ 30‬نفر‬ ‫مالباخته و کشف‬ ‫‪ 5‬میلیارد ریال وجه‬ ‫کالهبرداری‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی ‪ 30‬نفــر مالباخته و کشــف‬ ‫‪ 5‬میلیــارد ریــال وجــه کالهبــرداری شــده ؛ خبــر داد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رسانی پلیس فتا سرهنگ مهدی دانش‬ ‫پــور‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــا اعــام یکــی‬ ‫از شــهروندان بــه مامــوران پلیــس فتــا و بیــان‬ ‫اینکــه بــا مراجعــه بــه یکــی از صفحــات شــبکه‬ ‫اجتماعــی اینســتاگرامی جهــت خریــد لــوازم‬ ‫خانگــی‪ ،‬مــورد کالهبــرداری رایان ـه ای قرارگرفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫مامــوران پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهــدی دانــش پــور افــزود‪ :‬در بررسـی های‬ ‫مقدماتــی مشــخص شــد فــرد مــورد نظــر بــا مراجعــه‬ ‫بــه یکــی از صفحــات فــروش لــوازم خانگی مبلــغ ‪160‬‬ ‫میلیــون ریــال جهــت خریــد لــوازم خانگــی از طریــق‬ ‫درگاه پرداخــت اینترنتــی واریــز کــرده و در قبــال ان‬ ‫محصــول بــه وی تحویــل داده نشــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ دانــش پــور گفــت‪ :‬بــا تــاش بی وقفــه و‬ ‫اقدامــات تخصصــی مامــوران پلیــس فتــا چهــار نفــر‬ ‫از اعضاء باند کالهبرداری شناســایی و با هماهنگی‬ ‫قضائــی در یــک عملیــات هماهنــگ دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ادامــه تحقیقــات مشــخص شــد‬ ‫متهمــان بــا راه انــدازی پیــج اینســتاگرامی فــروش‬ ‫ارزان قیمــت لــوازم خانگــی اقــدام بــه کالهبــرداری‬ ‫از مــردم می کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ دانش پور گفت‪ :‬با پیگیری های مســتمر‬ ‫مامــوران پلیــس فتــا تاکنــون ‪ 30‬نفــر از شــکات در‬ ‫سراســر کشــور شناســایی شــدند کــه درمجمــوع‬ ‫بیــش از ‪ 5‬میلیــارد ریــال از ان هــا کالهبــرداری شــده‬ ‫اســت و متهمــان پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونی‬ ‫تحویــل مراجــع قضائــی شــدند‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬به هیچ عنــوان‬ ‫فریــب تبلیغــات دروغیــن را نخورنــد و‬ ‫حتی المقــدور سفارشــات کاال و اقــام موردنیــاز‬ ‫خــود را صرفــا ً از صفحــات و ســایت های‬ ‫فروشــگاهی معتبــر انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی از مــردم خواســت از ســایت هایی خریــد‬ ‫کننــد کــه حتما ًنمــاد اعتماد الکترونیکی را داشــته‬ ‫باشــند و حتی المقــدور خریدوفــروش کاال هــای‬ ‫خــود را به صــورت حضــوری در شــهر و یــا اســتان‬ ‫محــل ســکونت خــود انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪499‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫دستگیری کالهبرداران واتس اپی‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری متهمیــن پرونــده قضایــی‬ ‫خبــر داد کــه طــی تمــاس بــا شــهروندان از طریــق شــبکه‬ ‫اجتماعــی واتــس اپ و بیــان اینکــه شــما برنــده شــده ایــد از‬ ‫کاربــران کالهبــرداری مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ فداییــان در راســتای کشــف ایــن پرونــده گفــت‪:‬‬ ‫در پــی وصــول یــک فقــره پرونــده قضایــی بــه پلیــس فتــا‬ ‫اســتان بــا موضــوع کالهبــرداری اینترنتــی کــه رســیدگی در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برابــر اظهــارات شــاکی مشــخص گردیــد‬ ‫متهــم یــا متهمیــن بــا ترفندهــای مختلــف منجملــه ایجــاد‬ ‫پروفایــل جعلــی در شــبکه اجتماعــی واتــس اپ بــا نــام‬ ‫یکــی از ســازمان هــای دولتــی و تمــاس بــا شــهروندان در‬ ‫نهایــت از انهــا کالهبــرداری مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ فداییــان افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع‬ ‫تیــم ویــژه ای از مهندســین کاراگاه ایــن پلیــس بــرای‬ ‫رســیدگی پرونــده تشــکیل و ادله هــای دیجیتــال و شــواهد‬ ‫مرتبــط بــا پرونــده جمــع اوری گردیــد و مشــخص شــد متهــم‬ ‫یــا متهمیــن بــا اســتفاده از بســترهای مختلــف و ترفندهــای‬ ‫گوناگــون افــراد را فریــب داده و از انهــا مبالــغ هنگفتــی‬ ‫کالهبــرداری مــی نمایــد‪.‬‬ ‫وی در راســتای دســتگیری ایــن متهــم ســایبری گفــت‪:‬‬ ‫بــا زحمــات شــبانه روزی در بــازه زمانــی کوتــاه مهندســین‬ ‫کاراگاه پلیــس فتــا موفــق شــدند ایــن متهــم حرفــه ای کــه‬ ‫بــا هویــت جعلــی در حــال فعالیــت بــود را شناســایی و بــا‬ ‫هماهنگــی مقــام قضایــی دســتگیر کننــد ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی انگیــزه ایــن متهــم ســایبری را کســب‬ ‫منفعــت مالــی بیــان داشــت و گفــت‪ :‬از متهــم دســتگیر‬ ‫شــده مقــدار قابــل توجهــی کارت بانکی‪ ،‬پایانه فروشــگاهی‬ ‫و ســایر مــوارد مرتبــط بــا پرونــده کشــف گردیــد متهــم در‬ ‫بازجویــی اولیــه صــورت پذیرفتــه‪ ،‬منکــر بــزه ارتکابــی گردیــد‬ ‫در ادامــه در مواجــه بــا ادلــه دیجیتــال و مســتندات جمــع‬ ‫اوری شــده لــب بــه اعتــراف گشــود و انگیــزه خــود را کســب‬ ‫منفعــت مالــی بیــان داشــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــه کاربــران توصیــه کــرد‪ :‬مــوارد‬ ‫مشــابه دیگــری هــم در فضــای مجــازی در حــال رخ دادن‬ ‫اســت کــه همگــی در صــورت رعایــت اصــول ایمنــی توســط‬ ‫کاربــران‪ ،‬متهمیــن را نــاکام خواهــد گذاشــت و کاربــران‬ ‫بــه ایــن موضــوع توجــه ویــژه ای داشــته باشــند کــه بــرای‬ ‫دریافــت جایــزه نیــازی بــه حضــور در پــای دســتگاه خــود‬ ‫پــرداز نبــوده و اطالعــات هویتــی و مالــی خــود را از طریــق‬ ‫شــبکه های اجتماعــی و یــا تمــاس صوتــی در اختیــار افــراد‬ ‫ناشــناس قــرار ندهیــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه نزدیکــی ســال جدیــد و افزایــش‬ ‫خریدهــای اینترنتــی‪ ،‬کاربــران مراقــب فروشــگاه های جعلــی‬ ‫باشــند و از درج اطالعــات مالــی خــود را در وب ســایت ها‬ ‫و یــا درگاه هــای بانکــی ناشــناس خــودداری نمــوده و بصــورت‬ ‫دوره ای رمــز کارت بانــک خــود را تغییــر دهنــد‪.‬‬ ‫عامالن خرید و فروش‬ ‫گوشت غیر مجاز در فضای‬ ‫مجازی دستگیر شدند‬ ‫پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی از دســتگیری ‪2‬‬ ‫نفــر کــه اقــدام بــه خریــد و فــروش گوشــت غیــر مجــاز‬ ‫در فضــای مجــازی مــی کردنــد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا سرهنگ«یوســف شــاکری» بــا‬ ‫اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‬ ‫شــکایت و مراجعــه نماینــده اداره دامپزشــکی اســتان‬ ‫مبنــی بــر اینکــه افــرادی اقــدام بــه خریــد و فــروش گوشــت‬ ‫غیــر مجــاز در بســتر فضــای مجــازی مــی کنــد‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه با ســرعت عمل کارشناســان پلیس‬ ‫فتــا افــراد مــورد نظــر شناســایی شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬در یــک‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه ‪ 2‬نفــر متهــم در ایــن رابطــه دســتگیر و‬ ‫بــرای بررســی بیشــتر بــه پلیــس فتــا منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه با دســتگیری متهمان‬ ‫تمــام اگهــی هــای فــروش گوشــت غیــر مجــاز در بســتر‬ ‫فضــای مجــازی مســدود شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان در‬ ‫نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده برای انجــام مراحل قانونی‬ ‫بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫خدمت صادقانه‬ ‫‪ -499‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫چهار شنبه ‪ 18‬اسفند ‪ 9- 1400‬مارس ‪ 6- 2022‬شعبان ‪- 1443‬شماره ‪-499‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫پست گلستان‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫ّ‬ ‫قوى و صبور باش‬ ‫کلمات قصار _ ‬ ‫قال علی (علیه السالم )‬ ‫ن الر ِّ َ‬ ‫عجْز ُ اف َ ه ٌ و َ َّ‬ ‫ضى‪.‬‬ ‫م الْقَرِی ُ ‬ ‫ع جُن َّ ه ٌ و َ نِعْ َ ‬ ‫الصبْر ُ شَ جَاعَهٌ ‪ ،‬وَالزُّهْد ُ ثَرْو َ ه ٌو َ الْوَر َ ُ ‬ ‫ال ْ َ‬ ‫امام علی (ع)فرمود‪:‬‬ ‫عجــز و ناتوانــى افــت اســت و صبــر‪ ،‬شــجاعت و زهــد‪ ،‬ثــروت و تقــوا و‬ ‫پرهیزگارى ســپرى اســت (در برابر گناهان و خطرات شــیطان و هواى نفس)‬ ‫و رضایــت و خشــنودى (از تقدیــرات الهــى) بهتریــن همنشــین اســت‪.‬‬ ‫امــام در ابــن کلمــه مبــارک از کلمــات قصــارش بــه پنــج وصــف از اوصــاف‬ ‫انســانى اشــاره مى کنــد کــه یکــى منفــى و چهــار وصــف از ان مثبــت اســت و‬ ‫اثــار هــر کــدام را در جملــۀ بســیار کوتاهــى بــر مى شــمارد‪.‬‬ ‫نخست مى فرماید‪:‬‬ ‫«عجز و ناتوانى افت است»‪.‬‬ ‫عجــز مفهــوم وســیعى دارد کــه هرگونــه ناتوانــى علمــى‪ ،‬جســمى‪ ،‬اقتصــادى‬ ‫و فکــرى را شــامل مى شــود و بــه یقیــن اینهــا بزرگ تریــن افــات زندگــى‬ ‫انســان اســت؛ انســان عاجــز‪ ،‬ذلیــل و خــوار عقــب مانــده و شکســت خــورده‬ ‫و بـى ارزش و بى مقــدار اســت بــه همیــن دلیــل اســام مى گویــد‪ :‬بکوشــید و‬ ‫هرگونــه عجــز را از خــود دور ســازید و بــا قــدرت و قــوت بــه اهــداف مالــى و‬ ‫معنــوى خــود برســید‪.‬‬ ‫البته گاه مى شــود که عجز و ناتوانى بدون اختیار دامان انســان را مى گیرد‬ ‫در حدیــث جالبــى کــه کلینــى در کافــى از امیــر کالم علــى (ع) نقــل کــرد‬ ‫مى خوانیــم‪:‬‬ ‫ن الْا َ ْ‬ ‫عجْــز ُ فَن ُتِجَــا بَیْنَهُمَــا الْفَقْــرَ؛‬ ‫ج الْک ََســ ‬ ‫ــت ازْدَو َ َ ‬ ‫شــیَاء َ لَمَّــا ازْدَوَجَ ْ ‬ ‫«ا ِ َّ‬ ‫لُ وَال ْ َ‬ ‫هنگامــى کــه اشــیاء بــا یکدیگــر ازدواج کردنــد تنبلــى و ناتوانــى نیــز بــه هــم‬ ‫پیوســتند و فرزنــد انهــا فقــر بــود»‪.‬‬ ‫ســپس در دومیــن نکتــه اشــاره بــه اثــار مثبــت صبــر و شــکیبایى کــرده‬ ‫مى فرمایــد‪:‬‬ ‫«صبر شجاعت است»‪.‬‬ ‫بدیهــى اســت صبــر چــه در مقابــل عوامــل معصیــت باشــد‪ ،‬چــه در مســیر‬ ‫اطاعــت پــروردگار چــه در برابــر مصائــب روزگار انجــام گیــرد‪ ،‬نوعــى شــجاعت‬ ‫محســوب مى شــود و تنهــا شــجاعانند کــه از عهــدۀ شــکیبایى در ایــن مراحــل‬ ‫س ـه گانه بــر مى اینــد‪.‬‬ ‫نمونــۀ کامــل ایــن ســخن همــان چیزى اســت که امیر کالم علــى (ع) در صدر‬ ‫اســام از پیغمبــر و یــاران باوفایــش(ص) تجربــه کــرده بــود کــه در برابــر انــواع‬ ‫مشــکالتى کــه از ســوى دشــمنان اســام هــر روز بــه شــکلى انجــام مى شــد‬ ‫صبر و اســتقامت کرده بودند و با شــجاعت تمام انها را پشــت ســر گذاشــتند‬ ‫و اگر این شــکیبایى شــجاعانۀ مســلمانان صدر اول در دوران محاصرۀ شــعب‬ ‫ابى طالــب و هجــرت بــه حبشــه و ســپس هجــرت بــه ســوى مدینــه و بعــد از ان‬ ‫حضــور در میدان هــاى جنــگ بــدر‪ ،‬خیبــر‪ ،‬خنــدق و حنیــن نبــود امــروز ایینى به‬ ‫نــام اســام بــر بخــش عظیمــى از جهــان ســایه نیفکنــده بــود‪.‬‬ ‫نیز گفته اند‬ ‫اس و َ اجالِهِ ْ ‬ ‫م‬ ‫ـان الْمَحْمُــود َ ه ِ و َ الْمَذْمُومَـ ه ِ اعْمــارا ًو َ اجــاال ًک َاَعْمار ِالن ّ ِ ‬ ‫ن لِلْاز ْمـ ِ ‬ ‫«ا َّ‬ ‫ـان ال ُّ‬ ‫ى عُمْــر ُ ه ُ و َ یَاتــی اجَل ُـ ُه ؛ دوران هــاى خــوب و‬ ‫ى یَفْنـ ‬ ‫ســوء ِ حَتـّ ‬ ‫اصبـ ِـرُوا لِزَمـ ِ ‬ ‫فَ ْ‬ ‫بــد عمــر و اجلــى دارنــد ماننــد عمــر و اجــل انســان ها؛ بــه هنگامــى کــه دوران‬ ‫ســختى پیــش ایــد صبــر کنیــد تــا عمــرش پایــان گیــرد و اجلــش فــرا رســد»‪.‬‬ ‫ان گاه در سومین جمله مى فرماید‪:‬‬ ‫«زهد ثروت است»‬ ‫اشــاره بــه اینکــه انســان از ثــروت ایــا چیــزى جــز بى نیــازى مى خواهــد و ادم‬ ‫زاه ـد ِ قانــع‪ ،‬از همــۀ خلــق بى نیــاز اســت و چــه بســا ثروتمندانــى کــه جــزء‬ ‫نیازمنــدان هســتند‪ .‬زهــد همــان بى اعتنایــى بــه زرق و بــرق دنیــا و مــال و منــال‬ ‫و شــهرت و اوازه اســت‪.‬‬ ‫زاهد کسى نیست که فاقد این امور باشد بلکه زاهد کسى است که دلبسته‬ ‫و وابسته به این امور نباشد؛ خواه ان را داشته باشد یا نه! بلکه مى توان گفت‪:‬‬ ‫زاهــدان ازثروتمنــدان غنى ترند‪،‬چــرا کــه ثروتمنــدان از یــک ســو بایــد پیوســته‬ ‫ثــروت خــود را حســاب و کتــاب کننــد و از ســوى دیگــر مراقــب باشــند ســارق‬ ‫و دشــمنى ان را از دســت انهــا نگیرددرحالــى کــه زاهــدان از همــۀ اینهــا‬ ‫بى نیازنــد‪.‬‬ ‫در پنجمین و اخرین جمله مى فرماید‪:‬‬ ‫«رضایــت و خشــنودى(از تقدیــرات الهــى) بهتریــن همنشــین اســت»‪.‬‬ ‫همنشــین خوب کســى اســت که به انســان ارامش بخشــد و او را از بى تابى‬ ‫در برابــر مشــکالت بــاز دارد و در او روح امیــد بدمــد و تمــام ایــن اثــار در راضــى‬ ‫بــودن بــه قضــاى الهى اســت‪.‬‬ ‫انکــس کــه مقــدرات را از ســوى خداونــد حکیــم و مهربــان مى دانــد هرگــز‬ ‫از مصائبــى کــه بــه هــر حــال در دنیــا روى مى دهــد و مشــکالتى کــه گریبــان‬ ‫انســان را ناخواســته مى گیــرد ناراحــت نمى شــود و بى تابــى نمى کنــد و‬ ‫اعصــاب خــود را در هــم نمى کوبــد‪.‬‬ ‫البته این بدان معنا نیســت که انســان در برابر هر حادثه اى تســلیم شــود‪،‬‬ ‫بلکــه بــه ایــن معناســت کــه تمــام کوشــش خــود را بــراى پیــروزى بر مشــکالت‬ ‫بــه کار گیــرد؛ ولــى اگــر حوادثــى خــارج از حیطــۀ قــدرت او رخ دهــد در برابر ان‬ ‫راضــى باشــد و زبــان بــه ناشــکرى نگشــاید و جــزع و بى تابــى نکند‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪ _۱‬نهج البالغــه امــام علــی (علیه‏الســام )کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب‬ ‫پیــام امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد دوازدهم‪.‬صفحــات ‪ ۴۸‬تــا ‪۵۰‬‬ ‫قاسم برزگر‪،‬‬ ‫رفت وبرگشت‬ ‫و شهید شد‬ ‫سرویس خاطرات جبهه ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫راوی‪:‬‬ ‫سید فخرالدین( مسعود) موسوی چاشمی‬ ‫نفوذ‪ ،‬پروژه‬ ‫رسانه ای یا‬ ‫طراحی شخصی؟!‬ ‫سرویس امنیت‪ -‬محمد دیلم کتولی‪:‬‬ ‫ طــی روزهــای گذشــته نــام زنــی بــا عنــوان‪ ،‬کاتریــن پــرز‬‫شــکدم بــه عنــوان یــک عنصــر نفــوذی در ایــران توســط‬ ‫برخــی رســانه ها مطــرح شــده اســت‪ .‬بررســی فراینــد‬ ‫رســانه ای معرفــی او بــه عنــوان یــک عامــل نفــوذی در ایــران‬ ‫قابــل توجــه اســت‪.‬‬ ‫‪ -1‬اول بــار خــود شــکدم – نــه منابــع رســمی رســانه ای و یــا‬ ‫نهادهــا و افــراد امنیتــی اســرائیل‪ -‬در یــک وبــاگ مرتبــط بــا‬ ‫یکــی از رســانه های صهیونیســتی کمتــر از چهــار مــاه قبــل‬ ‫نفــوذی بــودن خــود را در ایــران مطــرح کــرد‪.‬‬ ‫ موضوعــی کــه بــا توجــه بــه مجمــوع کارنامــه و شــناخت و‬‫گمانــه زنــی کــه از شــخصیت فــردی و رســانه ای شــکدم بــه‬ ‫عنــوان فــردی دارای تناقــض‪ ،‬نامتعــادل و یــا حتــی تغییــر‬ ‫یافتــه و مشــتاق بــه شــهرت و کســب در امــد بیشــتر در‬ ‫داخــل و خــارج از ایــران وجــود داشــت‪ ،‬بــا بــی اعتنایــی‬ ‫محسوســی بــه ادعاهــای او همــراه شــد‪.‬‬ ‫یکــی از دالیــل عمــده دیگــر بی اعتنایــی بــه ادعاهــای‬ ‫او‪،‬متناقــض بــودن عملکــرد‪ ،‬رفتــار و حتــی نحــوه معرفــی‬ ‫شــکدم بــا مولفه هــای ســاده یــک نفــوذ واقعــی بود و از ســوی‬ ‫دیگــر منابــع صهیونیســتی کــه شــتاب و ذوق زدگــی خاصی در‬ ‫نشــان دادن قــدرت اطالعاتــی اســرائیل و معرفــی موســاد بــه‬ ‫حمید رضا محمدیاری‬ ‫هفتــه ی اول شــهریور ‪ ۶۵‬بــود کــه مــا چهــار نفــر از کوچـه ی‬ ‫بنفشــه (بهــروز پســر عمویــم‪ ،‬کرامــت‪ ،‬قاســم و خــودم‬ ‫مســعود ) تحــت عنــوان کاروان ‪ ۶‬از قائــم شــهر بــه منطقــه‬ ‫جنــوب اعــزام شــدیم هــر چهــار نفرهــم ســن‪ ،‬بچــه محــل و‬ ‫دیــوار بــه دیــوار‪ ،‬همســایه بودیــم کــه بــه هفــت تپــه رســیدیم‬ ‫وجــا بــه جــا شــدیم‪ ،‬حســن اقــا بــه واســطه ی رفاقتــی کــه بــا‬ ‫بهــروز داشــت بــه پیشــواز مــا امــد احوالپرســی کردیــم چنــد‬ ‫روز زودتــر از بچــه هــا وارد هفــت تپــه شــدیم‪ ،‬بچــه هــا ی‬ ‫دیگــر رســیدند وظایــف نفــرات تقســیم شــد مــن (مســعود)‬ ‫تیربارچــی شــدم‪ ،‬قاســم و کرامــت کمــک مــن شــدند‪ ،‬بهــروز‬ ‫ابتدا ارکان‪،‬ســپس ادواتی ( مســئول خمپاره ‪ ۶۰‬در گروهان )‬ ‫شــد امــوزش هــای الزم را دیدیــم و بــه منطقه ی عملیاتی فاو‬ ‫(کارخانــه ی نمــک) اعــزام شــدیم مدتــی در انجــا انجام وظیفه‬ ‫کردیــم و بــه مرخصــی رفتیــم و بعــد از بازگشــت از مرخصــی‬ ‫امــوزش هــای الزم و ســخت شــروع شــد ‪.‬‬ ‫اصــل ماجــرا از ایــن جــا کلیــد خــورد قاســم جانبــاز جنــگ‬ ‫تحمیلی بود از ناحیه چشــم راســت در اثر ترکش خمپاره‬ ‫عنــوان مســئول هــر حادثــه حتــی‬ ‫تاییــد نشــده ضدامنیتــی در ایــران‬ ‫دارنــد‪ ،‬دربــاره ادعاهــای شــکدم‪،‬‬ ‫پــا پیــش نگذاشــتند و حتــی بــه‬ ‫صــورت غیرمســتقیم و یــا تلویحــی‬ ‫نیــز حاضــر نشــدند‪ ،‬ادعاهــای او را‬ ‫تاییــد کننــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬پــروژه شکســت خــورده‬ ‫معرفــی کاتریــن شــکدم بــه‬ ‫عنــوان یــک نفــوذی‪ ،‬طبــق‬ ‫معمــول بایــد بــا یــک ضلــع‬ ‫داخلــی در داخــل ایــران دوبــاره‬ ‫احیــا و معتبــر ســازی شــود‪ .‬البتــه‬ ‫ایــن ضلــع همــکار بایــد پیشــینه‬ ‫و ســرمایه ای بــرای طــرح چنیــن‬ ‫ادعاهــای از قبــل داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در میــان جریان هــای سیاســی داخلــی‪ ،‬مهمتریــن ضلــع‬ ‫بــرای ایــن همــکاری خودخواســته یــا ناخواســته‪ ،‬اگاهانــه یــا‬ ‫نااگاهانــه‪ ،‬جریــان رســانه ای وابســته بــه احمــدی نــژاد اســت‪.‬‬ ‫اول ‪ -‬بــار در محیــط داخلــی ایــران نیــز یکــی از کانال هــای‬ ‫جریــان احمــدی نــژاد بحــث نفــوذی بــودن کاتریــن شــکدم را‬ ‫مطــرح کــرد و نــه تنهــا بــه اطــاع رســانی در اینبــاره اکتفــا نکرد‬ ‫بلکــه‪ ،‬بــا اضافــه کــردن مطالبــی تالش کــرد که دامنــه نفوذی‬ ‫بــودن او را بیــش از انچــه خــود او ادعــا کــرده‪ ،‬مطــرح کنــد‪.‬‬ ‫ پــس از ایفــای نقــش جریــان رســانه ای احمــدی نــژاد‪،‬‬‫مرحلــه دوم فراینــد معرفــی کاتریــن شــکدم بــه عنــوان یــک‬ ‫نفــوذی اجــرا می شــود‪ .‬در ایــن فراینــد‪ ،‬او غیــر از تصاویــری‬ ‫کــه یــک خبرنــگار می توانــد از ارتبــاط معمولــی و اشــکار بــا‬ ‫چهره هــای سیاســی و یــا مذهبــی داشــته باشــد‪ ،‬بایــد در‬ ‫پشــت پــرده مرتبــط بــا یــک چهــره امنیتــی در ایــران‪ ،‬نشــان‬ ‫داده شــود تــا نفــوذی بــودن او باورپذیرتــر شــود‪.‬‬ ‫‪ -4‬ســردار جوانــی کــه عــاوه بــر ســالها حضــور در معاونــت‬ ‫سیاســی ســپاه بــه عنــوان یــک چهــره رســانه ای و تحلیلگــر‬ ‫سیاســی نیــز شــناخته می شــود‪ ،‬گزینــه مناســبی بــرای‬ ‫ایــن فراینــد محســوب می شــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل بــه‬ ‫یکبــاره اکانت هــای مهجــول الهویــه در فضــای شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بــا داســتان ســرایی‪ ،‬کاتریــن شــکدم را مرتبــط‬ ‫بــا ســردار جوانــی نشــان می دهنــد و ایــن در حالیســت‬ ‫بینایی نداشــت‪ ،‬دســتور امد که جانبازان می توانند تســویه‬ ‫حســاب بگیرنــد ‪ ۱۰‬صبــح از مــا خداحافظــی کــرد رفــت مــن‬ ‫غــروب در حــال تمیــز کــردن فانــوس بــودم کــه ســایه ای‬ ‫را روی ســرم حــس کــردم ســر را بلنــد کــردم دیــدم قاســم‬ ‫امد‪:‬گفتــم چــرا امــدی؟‬ ‫گفت ‪:‬دور از معرفت اســت شــما را تنها بگذارم باید همه‬ ‫بــا هــم برویــم یــا بــا هم باشــیم ‪ ،‬برگشــت و الــی اخر‪...‬‬ ‫شــبی کــه حســن اقــا مــا را جمــع کــرد نــدا داد کــه فــردا‬ ‫شــب نوبــت ماســت کــه بــه خــط دشــمن بزنیــم برویــد‬ ‫کارهــای شــخصی خــود را ســامان دهیــد بــا صــدای بلنــد‬ ‫گفتــم صلــوات بفرســتید ‪.‬‬ ‫بچه هــا فرســتادند رفتیــم دنبــال کارهــای خودمــان‪،‬‬ ‫دیــدم زیــر فانــوس قاســم در حــال نوشــتن هســت حــال‬ ‫و هوایــش عــوض شــده بــود گفتــم قاســم‪:‬چته ؟‬ ‫سربلند کرد و گفت ‪:‬‬ ‫مسعود مثل اینکه باید بروم‬ ‫گفتم ‪:‬قاسم همه باید برویم‬ ‫گفت ‪:‬شوخی نمی کنم مسعود‪،‬رفتنی هستم‬ ‫روبوســی کردیــم رفتیــم وارد عملیــات شــدیم مرحلــه‬ ‫اول دوم تــا رســید پاتــک گارد ریاســت جمهــوری کــه روز‬ ‫‪ ۴‬بهمــن ســاعت ‪ ۱۰‬صبــح در دشــت شــلمچه در کمیــن‬ ‫ال شــکل دشــمن توســط تیــر مســتقیم بــه صورتــش بــه‬ ‫شــهادت رســید‪.‬‬ ‫تــا غــروب درگیــر بــا دشــمن بودیــم‪ ،‬غــروب کــه منطقــه‬ ‫کمــی ارام تــر شــد‪ ،‬مــن و بهــروز گفتیــم بــه همدیگــر قول‬ ‫داده بودیــم در صــورت شــهید شــدن جنــازه مــان نمانــد و‬ ‫بیاوریــم عقــب هــوا تقریبــا تاریــک شــده بــود رفتیــم ان‬ ‫طــرف باتــاق بــاالی ســر قاســم ارام خوابیــده بــود دســتی‬ ‫بــه ســر و صورتــش کشــیدیم و بوســش کردیــم تــا رفتیــم‬ ‫بیاوریــم منــور بــاالی ســرمون روشــن شــد عراقــی هــا مــا‬ ‫را دیدنــد شــروع بــه تیرانــدازی کردنــد منصــرف شــدیم‬ ‫برگشــتیم و دو ‪ ،‬ســه ســاعت بعــد رفتیــم بــا هــزار ماجــرا‬ ‫اوردیــم پیــش خودمــان ســنگری کــه حــاج شــعبان عزیــز‬ ‫حســن مومنــی مــن بهــروز در ان بودیــم کــه بعــد از‬ ‫نیمــه هــای شــب چنــد عراقــی کــه در ال بــه الی گل هــا‬ ‫مخفــی بودنــد بــا نارنجــک بــه مــا حملــه کردنــد و چنــد‬ ‫نارنجــک بــه داخــل ســنگر شــهید کالنتــری انداختــه و فــرار‬ ‫کردنــد کــه کالنتــری و دوســتانش بــه شــهادت رســیدند‬ ‫موقــع عقــب نشــینی جنــازه ی شــهید قاســم برزگــر را بــا‬ ‫خودمــان بــه عقــب اورده و تحویــل بهــداری دادیــم ‪.‬‬ ‫کــه ایــن دو تاکنــون یکبــار نیــز همدیگــر را در عالــم واقــع‬ ‫مالقــات نکــرده و هیــچ ارتبــاط‪ ،‬حتــی واســطه ای نیــز بــا‬ ‫هــم نداشــته اند‪.‬‬ ‫‪ -4‬در ایــن مرحلــه ‪ ،‬اینبــار جریــان رســانه ای ضدانقــاب و‬ ‫خــارج نشــین ورود کــرده و طــرح ادعــای «پرســتو» بــودن‪،‬‬ ‫کاتریــن شــکدم را مطــرح و زمینــه بــرای داستانســرایی‬ ‫بیشــتر فراهــم مــی کننــد‪ .‬در ایــن فراینــد کاتریــن شــکدم‬ ‫کــه یــک فعالیــت رســانه ای عرفــی و مرســوم در ایــران‬ ‫داشــته‪ ،‬زیــن پــس بــا هــر مقــام و شــخصیتی کــه عکــس‬ ‫مشــترک داشــته باشــد‪ ،‬می توانــد بــه عنــوان پرســتوی او‬ ‫معرفــی شــود!‬ ‫‪ -5‬در ایــن مرحلــه نیــز‪ ،‬بخــش فارســی برخــی رســانه هــای‬ ‫معــارض جمهــوری اســامی هماننــد ایندیپندنــت انگلیــس‬ ‫و یــا العربیــه فارســی عربســتان ســعودی و همچنیــن‬ ‫اینترنشــنال بــه معتبرســازی و جریــان ســازی رســانه ای‬ ‫موضــوع نفــوذی بــودن کاتریــن شــکدم وارد می شــوند و در‬ ‫گــزارش هــای خــود‪ ،‬بــا تلفیقــی از ادعاهای شــکدم و مطالب‬ ‫منتشــر شــده داخــل ایــران و اضافــه کــردن مطالــب ســوم از‬ ‫خودشــان ایــن فراینــد رســانه ای را ادامــه می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ -6‬فراینــد رســانه ای طی شــده نشــان می دهــد کــه بــا یــک‬ ‫پــروژه رســانه ای مواجــه هســتیم کــه بــا وجــود نداشــتن‬ ‫پشــتوانه حقیقــی‪ ،‬از طریــق عملیــات رســانه ای بــه دنبــال‬ ‫نشــان دادن نفــوذ در ایــران اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!