روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 498 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 498

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 498

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 498

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬اسفند ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 8-‬مارس ‪ /5 -2022/‬شعبان ‪ -1443/‬شماره‪498‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫دست نخورده باقی ماندند‬ ‫حفاظت از دو ثروت عظیم و ذخیره حیاتی ملت ها‬ ‫توصیه هایپلیس‬ ‫برای استفاده صحیح‬ ‫از فضای مجازی‬ ‫یعنی «اب» و «خاک» است‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نقش کلیدی رسانه‬ ‫و دانشگاه در ترویج‬ ‫فرهنگ درختکاری‬ ‫انکارناپذیر است‬ ‫هیچ درختی برای تله‬ ‫کابین قطع نمی شود‬ ‫دینامیت‪ ،‬گشت ارشاد و قهرمان‬ ‫یکــی از کارهــای جــدی در حفاظــت از محیــط‬ ‫زیســت‪ ،‬حفاظــت از دو ثــروت عظیــم و ذخیــره‬ ‫حیاتــی ملت هــا یعنــی «اب» و «خــاک» و‬ ‫پرهیــز از برخــورد مســرفانه بــا انهــا اســت کــه در‬ ‫ایــن زمینــه مســئوالن بایــد بــه راهنمایی هــای‬ ‫متخصصــان توجــه کننــد‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کارکنان ناجا‪،‬‬ ‫پاسداران نظم و امنیت‬ ‫جامعههستند‬ ‫‪5‬‬ ‫عالئم سندروم ری؛‬ ‫دالیل ابتال‪ ،‬راه های‬ ‫پیشگیری و درمان ان‬ ‫‪6‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫در صنعت‬ ‫بیمهنظارت ها‬ ‫اثربخشباشد‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت‪ :‬نظارت هــای‬ ‫اثــر بخــش در صنعــت بیمــه بایــد تغییــر کنــد و از‬ ‫دســت اندرکاران صنعــت بیمــه کشــور می خواهــم‬ ‫گزارش هایــی از فراینــد اقدامــات انجــام شــده در ایــن‬ ‫امــر ارائــه کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از وزارت امــور‬ ‫اقتصــادی و دارایــی‪« ،‬ســید احســان خانــدوزی» در‬ ‫مراســم معرفــی «مجیــد بهــزاد پور» به عنــوان رئیس‬ ‫کل بیمــه مرکــزی گفــت‪ :‬دســتور کار تحــول صنعــت‬ ‫بیمــه کامــا ًروشــن اســت و مــا بایــد بیشــتر بــر موانــع‬ ‫و ســرعت بخشــی بــه حرکــت در مســیر ایــن «دســتور‬ ‫کار» و اتفاقــی کــه همــه منتظــر وقــوع و تحقــق ان‬ ‫هســتیم‪ ،‬تمرکــز کنیــم؛ هدفــی کــه چــه بــه لحــاظ‬ ‫نظــری‪ ،‬و چــه عملــی‪ ،‬بــرای مدیــران صنعــت بیمــه‬ ‫کشــور روشــن اســت‪.‬‬ ‫وی «قانــون تاســیس» را بــه عنــوان یکــی از ارکان‬ ‫همــه قوانیــن بیم ـه ای کشــور دانســت و گفــت‪ :‬اگــر‬ ‫امــروز بخواهیــم ایــن قانــون را بــه دنیــا عرضــه کنیــم‪،‬‬ ‫متوجــه فاصلــه زیــاد ان بــا پیشــرفت های ســریع‬ ‫صنعــت بیمــه در جهــان خواهیــم شــد و اعتــراف‬ ‫خواهیــم کــرد کــه اصــاح قانــون‪ ،‬حتمــا ًیکی از لــوازم‬ ‫حرکــت ســریع تــر ایــن صنعــت در کشــور اســت‪.‬‬ ‫خانــدوزی افــزود‪ :‬امیــدوارم ایــن جــزو اقداماتــی‬ ‫باشــد کــه در دســتور کار مدیــران صنعــت بیمــه قــرار‬ ‫بگیــرد و بیمــه مرکــزی نیــز بایــد بــا اخذ نظــر از صاحب‬ ‫نظــران و مدیــران بیمــه ای خبــره در این حوزه‪ ،‬مبتکر‬ ‫ایــن امــر شــود‪.‬‬ ‫وی حرکــت در راســتای تحقــق بیمــه دیجیتــال در‬ ‫حــوزه «اجــرا» را دارای اهمیــت بســیار زیــاد توصیــف‬ ‫کــرد کــه تاثیــر ان بــر شــاخص های صنعــت بیمــه‬ ‫روشــن اســت امــا بــا ایــن وجــود‪ ،‬متاســفانه‪ ،‬تــا کنون‬ ‫دارای ســرعت مطلوبــی نبــوده اســت‪.‬‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫رکن اصلی توسعه پایدار‬ ‫صیانت از طبیعت است‬ ‫وزیــر اقتصــاد تصریــح کــرد‪ :‬البتــه گاهــی مواقــع‪،‬‬ ‫تکنولــوژی‪ ،‬خــود را بــر مــا تحمیــل کــرده اســت امــا‬ ‫مــا نبایــد ایــن را بــه پــای برنامه ریزی هــای اگاهانــه‬ ‫خودمــان بنویســیم و تاکیــد مــن ایــن اســت کــه‬ ‫بایــد بســیار ســریع تر از گذشــته در ایــن مســیر‬ ‫حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬عــدم اتصــال بــه ســامانه هــای‬ ‫اطالعاتــی کشــور‪ ،‬بســیار بــرای صنعــت بیمــه کشــور‬ ‫زیانبــار اســت و ایــن در حالــی اســت کــه اگــر اراده‬ ‫جــدی بــرای اســتفاده از ایــن ظرفیت هــای اطالعــات‬ ‫اقتصــادی در کشــور‪ ،‬وجــود داشــته باشــد‪ ،‬تحقق ان‬ ‫کامــا ًدر دســترس خواهــد بــود‪.‬‬ ‫خانــدوزی تغییــر وضعیــت نظارت هــای اثربخــش در‬ ‫صنعــت بیمــه را یکــی از مطالبــات خــود از صنعــت‬ ‫بیمــه عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬مــن گزارش هــای فصلــی‬ ‫و ‪ 6‬ماهــه صنعــت بیمــه در ایــن ارتبــاط را از بیمــه‬ ‫مرکــزی خواهــم خواســت و می خواهــم گزارش هایی‬ ‫را تهیــه کنیــد کــه مشــخص کنــد‪ ،‬کار «نظارت هــای‬ ‫موثــر» در صنعــت بیمــه چقــدر پیــش رفتــه و کــدام‬ ‫مســیرها را بایــد‪ ،‬بــا چــه ســرعتی طــی کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه قاعــده گــذاری صنعــت بیمــه بــدون‬ ‫شــرایط تعــارض منافــع افــزود‪ :‬در ســنوات گذشــته؛‬ ‫تعــارض منافعــی بیــن سیاســت گذاران و تصمیــم‬ ‫ســازان‪ ،‬اعمال کننــدگان و مجریــان تصمیمــات در‬ ‫حــوزه صنعــت بیمــه‪ ،‬وجــود داشــته اســت و همیــن‬ ‫مــوارد هــم موجــب شــده اســت‪ ،‬بیمــه مرکــزی نتوانــد‬ ‫بــا حریــت کامــل اعمــال مقــررات کنــد‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد در ادامــه‪ ،‬تحقــق کامــل حاکمیــت‬ ‫شــرکتی» را بــه عنــوان یکــی دیگــر از مطالبــات خــود‬ ‫از صنعــت بیمــه مــورد تاکیــد قــرار داد و افــزود‪ :‬بــه‬ ‫نظــر مــن مهــم تــر از پیــاده ســازی حاکمیت شــرکتی‪،‬‬ ‫مدیریــت کــردن تعــارض منافــع بیــن بیمــه مرکــزی‬ ‫و مجموعه هــای تحــت نظــارت ان اســت کــه ایــن‬ ‫هــم خــود می توانــد بــه اثــر بخشــی بیشــتر موضــوع‬ ‫«نظــارت» کمــک زیــادی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه خــروج بیمــه مرکــزی از بیمــه‬ ‫گــری اتکایــی دیگــر خواســته ماســت گفــت‪ :‬شــاید‬ ‫وضعیــت امــروز‪ ،‬متاثــر از شــرایط تحریمی کشــور‪ ،‬تا‬ ‫حــدی ناگزیــر و شــاید حتــی تدبیــر خوبــی بــوده باشــد‬ ‫امــا بــا نــگاه بــه اینــده و رو بــه جلــو‪ ،‬حتما ًباید مســاله‬ ‫خــروج بیمــه مرکــزی از مســئولیت های تصــدی گــری‬ ‫و اتکایــی در دســتور کار قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫خانــدوزی «اصــاح پرتفــوی کل صنعــت بیمــه» را‬ ‫یکــی دیگــر از محورهــای مطالبــات خــود از صنعــت‬ ‫بیمــه و یکــی از شــاخص هایــی عنــوان کــرد کــه‬ ‫اهمیــت ان از شــاخص هــای دیگــر مثــل ضریــب‬ ‫نفــوذ بیمــه‪ ،‬بــه هیــچ وجــه کمتــر نیســت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بر اســاس برنامه ششــم توســعه‪،‬‬ ‫مثــا ً بایــد ســهم بیمه هــای زندگــی را افزایــش‬ ‫می دادیــم افــزود‪ :‬اســتقرار یــک کمیتــه فقهــی‪ ،‬ذیــل‬ ‫بیمــه مرکــزی بــرای حــل مســائلی از قبیــل بیمــه‬ ‫تکافــل از جملــه اقدامــات مهــم مــورد نیــاز در ایــن‬ ‫راســتا محســوب می شــود‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫قائــم مقــام وزیــر میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی گفــت‪ :‬صیانــت از طبیعــت و عناصــر‬ ‫ان در ســنت ها و اموزه هــای فرهنگــی ایــن ســرزمین ریش ـه های عمیــق معنــوی و اخالقــی دارد تــا‬ ‫جایــی کــه تبدیــل بــه رکــن اصلــی توســعه پایــدار جوامــع شــده اســت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار از اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی‪ ،‬علی دارابی با حضور در مجموعه میراث جهانی کاخ گلســتان در ایین‬ ‫درختــکاری در پایگاه هــا‪ ،‬موزه هــا و اماکــن تاریخــی اظهــار داشــت‪ :‬فرهنــگ کهــن ایــران‪ ،‬سرشــار از‬ ‫ایین هــا و رویدادهایــی اســت کــه پیونــد عمیقــی بــا طبیعــت دارد و فلســفه اصلی ان حمد و تســلیم‬ ‫افریدگار اســت‪.‬‬ ‫قائــم مقــام وزیــر میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی افــزود‪ :‬درخــت بــه عنــوان نشــانه‬ ‫بــارز طبیعــت وجهــه ای معنایــی و کارکــردی در فرهنــگ مذهبــی و ملــی ایــن ســرزمین دارد‪ .‬در‬ ‫شــعائر اســامی‪ ،‬درخــت بــه عنــوان مظهــری از افرینــش و خلقــت و یکــی از زیباتریــن و پرثمرتریــن‬ ‫نعمت هــای بیکــران خداونــد اســت‪ .‬همچنیــن از دیــدگاه اســامی طبیعــت همــواره در حــال ذکــر و‬ ‫تســبیح خداونــد اســت و بــه عنــوان امانتــی در دســت انســان قــرار دارد‪.‬‬ ‫معــاون میراث فرهنگــی وزارت میــراث فرهنگــی تصریــح کــرد‪ :‬در فرهنــگ تشــیع‪ ،‬درختــکاری صدقه‬ ‫جاریــه اســت‪ .‬در فرهنــگ ایرانــی‪ ،‬عــاوه بــر اینکــه درخــت مظهــر بــارزی از حیــات طبیعــی زمیــن‬ ‫اســت‪ ،‬بــه عنــوان نمــادی معنایــی دارای اهمیــت و منزلــت فرهنگــی اســت‪ .‬کثــرت کاربــرد نقــش‬ ‫درخــت بــر روی اشــیا و اثــار تاریخــی باقیمانــده از گذشــتگان‪ ،‬نشــان تاییــدی بــر اهمیــت و فلســفه‬ ‫معنایــی ان اســت و بــاری نمادیــن از قداســت و ارزش ان در زندگــی انســان ایرانــی دارد‪.‬‬ ‫قائــم مقــام وزیــر میراث فرهنگــی بــه نقــش درخــت ســرو و وجــه نمادیــن و ایینــی ان در فرهنــگ‬ ‫ایرانــی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬نقــش ســرو نشــانه ای از امادگــی و اســتمرار اســت و تبلــور ان را از نقــش‬ ‫برجســته های تخــت جمشــید و نقــوش قالــی و نگارگــری ایرانــی تــا دامنــه گســترده اندیشــه نهــان ان‬ ‫در اثــار ادبــی ایــن ســرزمین می بینیــم‪.‬‬ ‫دارابــی تاکیــد کــرد‪ :‬پیونــد عناصــر طبیعــی بــا عناصــر ایینــی و مذهبــی در ایــران‪ ،‬پدیــده فرهنگــی‬ ‫شــگرف و منحصربه فــردی را رقــم زده کــه شایســته توجــه ویــژه اســت و از نمونه هــای بــارز ایــن پیونــد‬ ‫می تــوان بــه وجــود درخــت کهنســال در جــوار بناهــای مذهبــی و امامــزادگان اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬صیانــت از طبیعــت و عناصــر ان در ســنت ها و اموزه هــای فرهنگــی ایــن ســرزمین‬ ‫ریشـه های عمیــق معنــوی و اخالقــی دارد و امــروزه در پیونــد بــا نیازهــا و ضرورت های اســتمرار حیات‬ ‫بشــر بــر روی زمیــن‪ ،‬از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت تــا جایــی کــه تبدیــل بــه رکــن اصلــی توســعه‬ ‫پایــدار جوامــع شــده اســت‪.‬‬ ‫قائــم مقــام وزیــر میراث فرهنگــی ادامــه داد‪ :‬امــروزه در عرصــه حفاظــت از میــراث باقی مانــده از‬ ‫گذشــتگانمان پرداختــن بــه طبیعــت چنــد حــوزه علمــی و معنایــی گســترده دارد و مــا تکلیف شــناخت و‬ ‫ی منتهــی‬ ‫حفاظــت از ان را بــر عهــده داریــم‪ .‬ضمــن اینکــه تالش هــای بشــر در تعامــل بــا محیــط طبیعـ ‬ ‫ی و باغ هــای تاریخــی می شــود‪.‬‬ ‫بــه خلــق گونه هایــی از میــراث ملمــوس فرهنگــی نظیــر مناظــر فرهنگ ـ ‬ ‫دارابــی تصریــح کــرد‪ :‬تــاش بشــر در حفــظ طبیعــت و زیســت بومــش منتهــی بــه خلــق معانــی‬ ‫می شــود کــه تبلــور ان را در قالــب باورهــا‪ ،‬ایین هــا و رســومی کــه امــروز میــراث ناملموســمان را‬ ‫تشــکیل می دهــد‪ ،‬می بینیــم و اییــن امــروز بــه عنــوان نکوداشــت طبیعــت و وجــه نمادیــن ان بــه‬ ‫عنــوان درختــکاری در زمــره ان اســت‪.‬‬ ‫معــاون میراث فرهنگــی کشــور گفــت‪ :‬وزارت میراث فرهنگــی امــروز اهتمــام جــدی دارد کــه فرهنــگ‬ ‫پاسداشــت از طبیعــت در ایــن ســرزمین را در وجــوه ملمــوس و ناملمــوس مــورد شناســایی قــرار داده‬ ‫و بــا معرفــی ان‪ ،‬درک درســتی از معنــای توســعه پایــدار را بــه جامعــه عرضــه کنــد‪.‬‬ ‫قائم مقــام وزیــر میراث فرهنگــی در پایــان ایــن مراســم بــه همــراه معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫اطالعــات و مدیرعامــل شــرکت ملــی پســت‪ ،‬یــک اصلــه نهــال ســرو را در کاخ گلســتان کاشــت و در‬ ‫ادامــه ‪ ۲‬نمایشــگاه درخــت زندگــی و تمبرهــای نــوروزی ایــران را افتتــاح کــرد‪.‬‬ ‫اومیکرون را جدی بگیرید‬ ‫عالوه بر رعایت پروتکل های بهداشتی دز سوم واکسن الزامیست‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬اسفند‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز دوشــنبه ‪ 16‬اســفند هــر مثقــال طــا ‪ 52,220,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 12,065,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 117,990,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 119,840,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 68,250,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,100,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪498‬‬ ‫‪ ۵۳۰‬گروه خیریه و جهادی‬ ‫با بنیاد احسان گلستان‬ ‫همکاریمی کنند‬ ‫مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره)‬ ‫در گلســتان گفــت‪ ۵۳۰ :‬گــروه خیریــه و جهــادی در‬ ‫ایــن اســتان بــا بنیــاد احســان همــکاری می کننــد و از‬ ‫ایــن ظرفیــت بــرای ارایــه خدمــات بــه اقشــار نیازمنــد و‬ ‫محرومیت زدایــی و توســعه منطقــه اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫محمــد مهــدی ســلمان زاده افــزود‪ :‬بــا مشــارکت ایــن‬ ‫گــروه هــای جهــادی در ایــام شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫و بــا اجــرای هفــت مرحلــه رزمایــش بنیــاد احســان‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۲۳۰‬هــزار بســته معیشــتی و پروتئینــی و‬ ‫ضدعفونــی بــه ارزش ‪ ۴۵۰‬میلیــارد ریــال میــان‬ ‫خانوارهــای نیازمنــد اســتان توزیــع شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اســتفاده از ظرفیــت گــروه هــای‬ ‫خیریــه و جهــادی بــه صــورت تخصصــی از جملــه در‬ ‫حــوزه عدالــت اموزشــی‪ ،‬ســامت‪ ،‬امــدادی‪ ،‬بانــوان‬ ‫و مســاجد و ســاماندهی و امــوزش در برنامــه ســال‬ ‫اینــده ســتاد اجــرای فرمــان حضــرت امــام (ره)‬ ‫گلســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه تجلیــل از فعــاالن عرصــه احســان‬ ‫و نیکــوکاری بــا عنــوان «جایــزه ملــی احســان» اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن مراســم بــا حضــور مســووالن‬ ‫دفتــر ولــی فقیــه در ســپاه نینــوا و بنیــاد مســکن‬ ‫انقــاب اســامی و ائمــه جمعــه اســتان از ‪ ۱۶‬فعــال‬ ‫جهــادی تجلیــل و حبیــب فرشــیدنیا بــه عنــوان دبیــر‬ ‫قــرارگاه جهــادی خدمــت رســانی ســتاد اجرایــی فرمــان‬ ‫حضــرت امــام (ره) در اســتان معرفــی شــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان واقــع در شــمال کشــور ‪ ۲‬میلیــون‬ ‫نفــر جمعیــت دارد کــه در ‪ ۳۴‬نقطــه شــهری و بیــش از‬ ‫هــزار روســتا و ابــادی ســکومت دارنــد و اقتصــاد اصلــی‬ ‫ســاکنان ان هــا برپایــه کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫برای صرفه جویی در مصرف‬ ‫گاز کمی بیشتر لباس‬ ‫بپوشید!‬ ‫بهتــر اســت صرفــه جویــی را از ســاده ترین راه هــا‬ ‫شــروع کنیــد‪ .‬از تغییــرات کوچکــی کــه تاثیــرات قابــل‬ ‫توجهــی دارنــد متاســفانه در مواجهــه بــا ســرما عادتــی‬ ‫در مــا شــکل گرفتــه اســت کــه بــه جــای ان کــه لبــاس‬ ‫گــرم تــری بپوشــیم اتــاق را بیشــتر گــرم می کنیــم و‬ ‫در واقــع پوشــش مــا در خانــه در فصــل تابســتان و‬ ‫زمســتان چنــدان تفاوتــی بــا هــم نــدارد‪.‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏ اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و‬ ‫مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪– 1400 – 4902‬‬ ‫‪ 1400/11/27‬هیات به کالســه پرونده شــماره ‪ 1400-228‬موضوع قانون‬ ‫تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضی وســاختمانهای فاقد سندرســمی‬ ‫مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات‬ ‫مالکانــه‏بالمعــارض متقاضــی اقای‪/‬خانــم حامــد قمــی فرزنــد هــادی‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪0670698059‬صــادره از بجنــورد درششــدانگ یــک‬ ‫‏قطعــه بــاغ بــه مســاحت ‪ 4222‬متــر مربــع از پــاک ‪ 282‬فرعــی از ‪200‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی حلیــم ابــاد بدرانلــو بخــش دو بجنــورد‏خریــداری‬ ‫از مالــک رســمی اقــای محمــد حســن یســاولی فرزنــد حســین بــگ‬ ‫محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‏دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‏باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف‏مــدت یــک مــاه ازتاریخ تســلیم‬ ‫اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫اســت درصــورت انقضــای مــدت‏مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‏تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/12/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/12/17 :‬‬ ‫احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫سعی کنید باورهای منفی درباره‬ ‫خود ‪ ،‬دیگران و جهان هستی را‬ ‫در وجوتان شناسایی و از خود‬ ‫دور کنید‪.‬‬ ‫در مسیر احداث تله کابین‬ ‫هیچ درختی نیست‬ ‫مبــدا و مقصــد تلــه کابیــن علی ابــاد اصــا در عرصــه‬ ‫جنگل هــای‏هیرکانــی نیســت و از عرصــه جنــگل خــارج اســت‬ ‫ایــن موضــوع از اول هــم مــورد مناقشــه نبــود‪ ،‬پــس در مســیر‬ ‫تعریــف شــده ‏تله کابیــن هیــچ اســیب از قطــع کــردن یــا‬ ‫ســربرداری درخــت وجــود نــدارد؛‬ ‫هیچ درختی برای‬ ‫تله کابین قطع‬ ‫نمی شود‬ ‫سرویس گردشگری‪:‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی‪،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫گلســتان بــا بیــان اینکــه مبــدا و مقصــد تلــه کابیــن علی ابــاد‬ ‫در ‏عرصــه جنگل هــای هیرکانــی نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬وزیــر‬ ‫میراث فرهنگــی اجــرای ایــن طــرح را بــه شــرط خــارج بــودن از‬ ‫عرصــه ‏هیرکانــی و تاییــد کارشناســان دســتگاه های متولــی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بالمانــع دانســ ‪‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار فرهنگــی بــازار کســب و کار‪‎ ‎،‬ســیدعزت الله‬ ‫ی ‪‎‬کــه روز جمعــه ‪ ۱۳-‬اســفند مــاه‪ -‬بــه همــراه هیــات‬ ‫ضرغامــ ‪‎‬‬ ‫‏دولــت بــه اســتان گلســتان ســفر کــرده بــود‪ ،‬در محــل جنــگل‬ ‫و ســد کبــودوال علی ابادکتــول کــه قــرار اســت طــرح تله کابیــن‬ ‫اجــرا ‏شــود‪ ،‬اجــرای ایــن طــرح را در صورتــی کــه خــارج از‬ ‫محــدوده اصلــی عرصه هــای ثبــت جهانــی جنگل هــای هیرکانــی‬ ‫باشــد ‏بالمانــع اعــام و تصریــح کــرد‪ :‬براینــد تصمیــم جلســه‬ ‫مشــترک وزارت جهادکشــاورزی‪ ،‬مســئوالن ســازمان جنگل هــا و‬ ‫مراتــع ‏و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و همچنیــن وزارت‬ ‫میراث فرهنگــی مــاک اجــرای ایــن طــرح خواهــد بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫طــرح تله کابیــن کبــودوال از هفــت ســال قبــل در شهرســتان‬ ‫علی ابادکتــول مطــرح شــده بــود‪ ،‬امــا چــون بخشــی از عرصه هــای‬ ‫‏جنگلــی هیرکانــی از جملــه در ایــن شهرســتان بــه ثبــت جهانــی‬ ‫رســید‪ ،‬پیگیــری بــرای اجــرای ایــن طــرح متوقــف شــده بــود‪ ،‬امــا‬ ‫‏اکنــون برخــی از فعــاالن محیط زیســت ایــن برداشــت را کرده انــد‬ ‫کــه وزیــر میراث فرهنگــی دســتور اجــرای ایــن طــرح را بــدون‬ ‫‏رعایــت قوانیــن محیــط زیســت ان هــم در محــدوده جنگل هــای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫هیرکانــی صــادر کــرده اسـ ‪‎‬‬ ‫ضرغامــی اجــرای تلــه کابیــن را بــه کارشناســی دســتگاه های‬ ‫متولــی واگــذار کــرد‬ ‫رحمــان فرمان ـی‪‎ ‎‬سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی‪،‬گردشــگری‬ ‫و صنایع دســتی گلســتان توضیــح داد‪ :‬وزیــر میراث فرهنگــی‬ ‫‏اجــرای طــرح تله کابیــن علی ابــاد را بــه جمع بنــدی نظــر‬ ‫کارشناســی ارجــاع داد و تاکیــد کــرد کــه «ایــن طــرح بــا حفــظ‬ ‫قوانیــن و ‏رعایــت ان هــا و نظــر دســتگاه های تخصصــی ایــن‬ ‫طــرح اجــرا شــود‪.‎‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اقــای ضرغامــی بــر اجــرای طــرح تلــه کابیــن بــا‬ ‫مشــورت و بررســی دســتگاه هــای تخصصــی و بــر مبنــای توســعه‬ ‫‏پایــدار و گردشــگری پایــدار تاکیــد دارد‪ .‬زیــرا اصــل کار بایــد بــر‬ ‫مبنــای قواعــد و ضوابــط باشــد‪،‬حتی ممکــن اســت ایــن طــرح‬ ‫چنــد‏بــار بازبینــی شــود امــا بایــد بــا ضوابــط تطبیــق پیــدا کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فرمانــی افــزود‪ :‬مختصــات ایــن طــرح و مســیر تله کابیــن کامــا‬ ‫مشــخص اســت‪ ،‬وزیــر میراث فرهنگــی هــم در زمــان بازدیــد‬ ‫نگفــت‏اجــرای ایــن طــرح بالمانــع اســت‪ ،‬بلکــه اجــرای طــرح را بــه‬ ‫نظــرات کارشناســی دســتگاه های متولــی واگــذار کــرد کــه یکــی از‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫انهــا‏ســازمان جنگل هــا یــا مراتــع و بخــش منابــع طبیعــی اس ـ ‪‎‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی‪،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫ح ‪‎‬تلــه کابیــن در کنــار ســد کبــودوال در‬ ‫گلســتان دربــاره طــر ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬در اســتان گلســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن طــرح حتــی‬ ‫‏علی ابــاد کتــو ‪‎‬‬ ‫قبــل از ثبــت جهانــی جنگل هــای هیرکانــی هــم مطــرح بــود و‬ ‫چنــد ســال در‏حــال پیگیــری اســت‪ ،‬بــرای بررســی مســیرهای‬ ‫متعــددی را هــم در دســتگاه اجرایــی کــه بــه نوعــی متولــی ایــن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫موضــوع هســتند طــی‏کــرده اس ـ ‪‎‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬وقتــی یــک اثــر یــا جاذبــه طبیعــی ماننــد جنگل هــای‬ ‫هیرکانــی ثبــت جهانــی می شــود‪ ،‬موضــوع ضوابــط و اجــرای ان‬ ‫از‏ســوی دســتگاه های تخصصــی ماننــد محیــط زیســت و منابــع‬ ‫طبیعــی کــه در ایــن حــوزه تخصــص‪ ،‬اشــراف و مســئولیت دارنــد‪،‬‬ ‫‏مطــرح می شــود‪ ،‬بنابرایــن نظــر دســتگاه تخصصــی در کنــار‬ ‫رویکــرد و اهــداف گردشــگری کــه در ایــن طــرح وجــود دارد‪ ،‬بــرای‬ ‫‏مــا بســیار اهمیــت دارد‪‎. ‎‬‬ ‫ما هم دغدغه محیط زیست داریم‬ ‫فرمانــی تصریــح کــرد‪ :‬توســعه گردشــگری همــان انــدازه بــرای مــا‬ ‫مهــم اســت کــه حفــظ محیط زیســت و منابع طبیعــی ارزشــمند‬ ‫‏اســت؛ اساســا گردشــگر بــرای تماشــای مناظــر طبیعــی زیبــا‬ ‫بــه ایــن منطقــه ســفر می کنــد‪ ،‬اگــر قــرار باشــد ایــن منابــع و‬ ‫جاذبه هــا‏تخریــب شــود عمــا دلیــل حضــور گردشــگری در ایــن‬ ‫مناطــق تحت الشــعاع قــرار می گیــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی اســتان گلســتان بیــان کــرد‪:‬‬ ‫در اجــرای ایــن طــرح بیشــتر هــم پیگیری هــای هــر ســه چهــار‬ ‫‏حــوزه مرتبــط و نظــرات مثبــت انهــا مــاک خواهــد بــود‪ .‬حتــی در‬ ‫جلســات کارشناســی ممکــن اســت بــه ایــن نتیجــه برســند کــه‬ ‫‏مشــاور‪ ،‬ایــن طــرح را بــه گونــه ای بررســی کنــد کــه قوانیــن و‬ ‫ضوابــط اجرایــی کامــا رعایــت شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای اجــرای ایــن تله کابیــن چنــد ســناریو مطــرح‬ ‫شــد یکــی اینکــه اگــر گوش ـه ای از ایــن تلکه کابیــن در بخشــی از‬ ‫‏عرصــه جنــگل هیرکانــی قــرار گیــرد‪ ،‬مســیر جایگزیــن ارائــه شــود‪،‬‬ ‫در مســیر جایگزیــن ضمــن اینکــه طــول مســیر بیشــتر‏می شــود‪،‬‬ ‫بلکــه نیازمنــد دو ایســتگاه میانــی هــم خواهــد بــود و در احــداث‬ ‫ایــن دو ایســتگاه ممکــن اســت حــدود ‪ ۷۰‬اصلــه درخــت از‏بیــن‬ ‫بــرود کــه ســازمان جنگل هــا مخالفــت کــرد‪ ،‬زیــرا اســیب بیشــتری‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫نســبت بــه مســیر نخســت داشـ ‪‎‬‬ ‫در نهایــت قــرار شــده اســت تعــداد دکل هــای تلــه کابیــن از ‪۹‬‬ ‫بــه ‪ ۳‬دکل کاهــش یابــد و اینکــه هیــچ درختــی قطــع نشــود‪،‬‬ ‫همچنیــن ‏ارتفــاع دکل هــا بــه قــدری بلنــد باشــد کــه نیــاز بــه‬ ‫ســربرداری درخت هــا هــم نباشــد کــه مشــاور بــر همیــن اســاس و‬ ‫در نظــر گرفتــن‏مســائل فنــی و طبــق نظــر ســازمان منابــع طبیعــی‬ ‫بــه عنــوان دســتگاه تخصصــی‪ ،‬طــرح جدیــد ارائــه کــرده اســت‬ ‫حدنگاری عرصه های منابع طبیعی گلستان‬ ‫پایان یافت‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪ :‬عملیــات حدنــگاری عرصه هــای منابــع‬ ‫طبیعــی اســتان بــا همــکاری ادارات مرتبــط از جملــه ثبــت اســناد و امــاک بــا صــدور ســند تــک بــرگ‬ ‫بــرای یــک میلیــون و ‪ ۲۹۱‬هــزار هکتــار از اراضــی بــه طــور رســمی پایــان یافــت‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی افــزود‪ :‬یــک میلیــون و ‪ ۲۷۸‬هــزار هکتــار از عرصــه هــای منابــع طبیعــی‬ ‫گلســتان دارای ســند دفترچــه و کروکــی بــراورد شــده بــود کــه در پایــان حدنــگاری بــرای یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۲۹۱‬هــزار هکتــار عرصــه منابــع طبیعــی ســند تــک بــرگ بــه نــام دولــت صــادر گردیــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــرح حدنــگاری عرصه هــای مانبــع طبیعــی در گلســتان مــرداد مــاه ســال جــاری پایــان‬ ‫یافتــه بــود ولــی بــه دلیــل اضافــه شــدن اراضــی مســتثنیات بــه ایــن طــرح‪ ،‬تــا میانــه اســفندماه‬ ‫بــه طــول انجامیــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا پایــان رســمی اجــرای طــرح حدنــگاری عرصه هــای منابــع طبیعــی گلســتان‪،‬‬ ‫اجــرای مقــررات و ســاماندهی عرصــه هــا در ‪ ۱۴‬شهرســتان وارد مرحلــه اجرایــی مــی شــود و بــا‬ ‫کســانی کــه ایــن عرصــه هــا را تصــرف کــرده انــد‪ ،‬برخــورد قانونــی صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫مبــدا و مقصــد تلــه کابیــن علی ابــاد اصــا در عرصــه جنگل هــای‬ ‫هیرکانی نیســت‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی اســتان گلســتان تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫مبــدا و مقصــد تلــه کابیــن علی ابــاد اصــا در عرصــه جنگل هــای‬ ‫‏هیرکانــی نیســت و از عرصــه جنــگل خــارج اســت ایــن موضــوع‬ ‫از اول هــم مــورد مناقشــه نبــود‪ ،‬پــس در مســیر تعریــف شــده‬ ‫‏تله کابیــن هیــچ اســیب از قطــع کــردن یــا ســربرداری درخــت‬ ‫وجــود نــدارد؛ مشــاور طــرح را ارائــه کــرده و ســازمان های‬ ‫‏تخصصــی هــم ان را تاییــد کردنــد کــه دغدغــه فعــاالن محیــط‬ ‫زیســتی رفــع خواهــد ش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه همــه مدیــران در ســتاد و صــف وزارت‬ ‫میراث فرهنگــی نســبت بــه حفــظ منابــع طبیعــی دغدغــه‬ ‫دارنــد‪ ،‬تصریــح ‏کــرد‪ :‬اصــل حفــظ منابع طبیعی‪،‬جنگل هــا و‬ ‫اساســا گردشــگری طبیعــی مــورد تاییــد و مــد نظــر شــخص‬ ‫وزیــر و همــه مدیــران در ‏بخش هــای مختلــف وزارتخانــه‬ ‫اســت‪ .‬معتقدیــم بایــد بتــوان هــم از ظرفیت هــای موجــود‬ ‫بــرای نســل کنونــی بهره بــرداری کــرد و هــم‏بایــد ایــن منابــع‬ ‫بــرای نس ـل های اینــده محفــوظ بمانــد‪ ،‬کــه اصــل گردشــگری‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫پایــدار و توســعه پایــدار اســ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬قدمــت جنگل هــای هیرکانــی بــه ‪۵۰‬میلیــون ســال پیــش‬ ‫می رســد و بــه ان فســیل زنــده یــا مــوزه طبیعــی می گوینــد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬جنــگل هــای خزری‪-‬هیرکانــی بــه‬ ‫عنــوان بیســت و چهارمیــن اثــر و دومیــن اثــر تاریخــی‪ -‬طبیعــی‬ ‫‏ایــران (بعــد از بیــان لــوت) در تیــر مــاه ‪ ۹۸‬در فهرســت جهانــی‬ ‫یونســکو ثبــت شــد‪ .‬ایــن زیســت منطقــه و زیســت بــوم چشــم‬ ‫نــواز‏جهانــی‪ ،‬بــه عنــوان محوطــه ای طبیعــی گســتره ای از ‪۵‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی‪ ،‬گلســتان‪ ،‬ســمنان‪ ،‬مازنــدران و گیــان‬ ‫در شــمال‏کشــور و دامنــه شــمالی رشــته کــوه البــرز و ســواحل‬ ‫جنــوب و جنــوب غربــی دریــای خــزر را پوشــش مــی ده ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫واژه هیــرکان شــکل یونانــی نــام گــرگان اســت و گفتــه می شــود‬ ‫نــام ورکان در کتیبه هــای بــه جــا مانــده از دوران هخامنشــی‬ ‫نیــز‏نوشــته شــده‪ ،‬اثباتــی بــر قدمــت ایــن منطقــه اســت‪ .‬ایــن‬ ‫منطقــه شــگفت انگیــر بازمانــده دوران ســوم زمین شناســی و‬ ‫عصــر یخبنــدان ‏و غنــی از نظــر گونه هــای بومــی و باســتانی‪،‬‬ ‫پوشــش گیاهــی و تنــوع زیســتی بــا نادرتریــن گونه هــای جنگلــی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫جهــان اسـ ‪‎‬‬ ‫جنگل هــای هیرکانــی نــوار ‪ ۸۵۰‬کیلومتــری ســاحل جنوبــی‬ ‫دریاچــه خــرز کــه خطــه شــمالی کشــور مــا بــا پهنــای عرضــی‪۲۷۰‬‬ ‫‏کیلومتــر در امتــداد رشــته کــوه البــرز از اســتان گیــان تا خراســان‬ ‫شــمالی را شــامل می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫جنگل هــای هیرکانــی گنجینــه و میــراث بی نظیــری اســت از ‪۵٠‬‬ ‫میلیــون ســال پیــش بــه مــا بــه ارث رســیده اســت؛ ایــن ذخیــره‬ ‫‏منحصــر جهانــی و ایــن بانــک ژنتیکــی گیاهــی ایــن تنوع زیســتی‬ ‫خــاص‪ ،‬ایــن تنهــا کانــون گونه زایــی جهــان ‪ ،‬در کشــور خشــک و‬ ‫‏نیمــه خشــک مــا بــه انــدازه ای ارزشــمند هســت کــه بــرای حفــظ‬ ‫ان بــرای اینــده زیســت کره و اینــدگان ایــران زمیــن عــزم ملــی‬ ‫ایجــاد و‏برنامه هــای بهتــری داشــته باشــیم هزینه هــای مــادی‬ ‫بیشــتری شــود‪ .‬ارتفــاع جنگل هــای هیرکانــی از ســطح دریــا از ‪٢‬‬ ‫هــزار و‏‏‪ ٢٢٠٠‬متــر از ســطح دریــا اســت البتــه از ‪ ١٨٠٠‬متــر بــه بــاال‬ ‫پوشــش تنک تــر و ارتفــاع درختــان کوتاه تــر و گونه هــا رونــده‬ ‫و‏پوشــش درختچــه ای شــده و بجــای ارتفــاع گرفتــن در ســطح‬ ‫پخــش می شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪ :‬اجــرای طــرح حدنــگاری در اســتان کــه از‬ ‫ســال ‪ ۹۴‬کلیــد خــورده بــود طــی ‪ ۲‬ســال اخیــر بــا همــکاری دســتگاه هــای مرتبــط در اســتان شــتاب‬ ‫چشــمگیر بــه خــود گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫گلســتان در اجــرای طــرح حدنــگاری اراضــی ملــی مطابــق طبــق تفاهــم ســازمان جنــگل هــا‪،‬‬ ‫مراتــع و ابخیــزداری و ســازمان ثبــت اســناد امــاک کشــور‪ ،‬جــزو اســتان هــای برتــر کشــور بــه‬ ‫شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫کاداســتر (حدنــگاری) منابــع طبیعــی شــامل نقشــه هــای رقومــی دارای مختصــات بــا دقــت‬ ‫هندســی اســتاندارد اســت کــه بــر اســاس شــیوه نامــه کاداســتر ســازمان جنگل هــا مراتــع و‬ ‫ابخیــزداری کشــور از محــدوده منابــع ملــی و اراضــی مســتثنیات تهیــه شــده و در ســامانه شــمیم (‬ ‫شــبکه ملــی یکپارچــه ملــک) ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور ثبــت مــی شــود‪.‬‬ ‫اجــرای حدنــگاری جــزو طــرح هــای ملــی و از برنامــه هــای اصلــی ســازمان جنــگل هــا‪ ،‬مراتــع‬ ‫و ابخیــزداری بــه شــمار مــی رود کــه تثبیــت مالکیــت دولــت بــر عرصه هــای ملــی‪ ،‬جلوگیــری از‬ ‫تخریــب و تصــرف اراضــی ملــی و دولتــی از محــل اعتبــارات ملــی‪ ،‬طــرح ممیــزی اراضــی و تفکیــک‬ ‫مســتثنیات از جملــه اهــداف اصلــی اجــرای ان اســت‪.‬‬ ‫مســووالن دســتگاه هــای مرتبــط در گلســتان معتقدنــد اجــرای کامــل طــرح حدنــگاری (کاداســتر)‬ ‫از مشــکالتی ماننــد ســاخت و ســاز غیرمجــاز جلوگیــری مــی کنــد‪.‬‬ ‫زمین هــای زیرپوشــش اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان افــزون بــر یــک میلیــون‬ ‫و ‪ ۳۹۷‬هــزار و ‪ ۲۴۴‬هکتــار اســت کــه ‪ ۴۵۲‬هــزار و ‪ ۱۸۵‬هکتــار ان جنــگل‪ ۸۶۲ ،‬هــزار و ‪۸۲۵‬‬ ‫هکتــار مرتــع‪ ،‬حــدود ‪ ۲۰‬هــزار هکتــار ســاحل و ‪ ۶۲‬هــزار و ‪ ۴۲۰‬هکتــار زمین هــای مســتحدث و‬ ‫مــوات اســت‪..‬‬ صفحه 2 ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در راســتای تفاهــم نامــه در قالــب طــرح‬ ‫افتــاب‪ ۱۰۰ ،‬طــرح نیــروگاه خورشــیدی بــا ظرفیــت پنــج کیلــو وات بــرای مددجویــان زیــر پوشــش ایــن نهــاد‬ ‫درســال ‪ ۱۴۰۱‬اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد بــا بیــان اینکــه ایــن تفاهــم نامــه بــا مشــارکت کمیتــه امــداد‪ ،‬بانــک ملــی و شــرکت بــرق‬ ‫منعقــد شــده اســت افــزود‪ :‬ایــن تفاهــم نامــه بــا هــدف اشــتغال و درامدزایــی مددجویــان کمیتــه امــداد‬ ‫اســتان خراســان شــمالی پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫اجرا ‪ ۱۰۰‬نیروگاه‬ ‫خورشیدی برای‬ ‫مددجویان‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪498‬‬ ‫اموزش‬ ‫‏«شهرگربه ها»‪« ،‬درخت گردو»‪،‬‬ ‫«منصور» و «گربه سیاه»‬ ‫ششم تا نهم شدند‬ ‫‪ 10‬اشتباه متداول مکانیک ها‬ ‫گربه هــای گربســتان بــه طمــع رســیدن بــه ارزوهــای خــود‬ ‫قصــد دارنــد بــا شــرکت در‏مســابقه ای کــه دسیســه مشــاور‬ ‫حاکــم شــهر گربه هاســت‪ ،‬شــرکت و بــه شــهر گربــه هــا‬ ‫عزیمــت کننــد‪ ،‬غافــل از اینکــه حاکــم بــه‏کمــک تحقیقــات‬ ‫و کشــفیات گرفســور تصمیــم دارد عمــر ان هــا را گرفتــه و‬ ‫بــه خــودش اضافــه کنــد حاکــم شــهر گربــه هــا بــا ایــن کار‬ ‫‏بیشــتر از همــه گربــه هــا عمــر خواهــد کــرد‪ ،‬امــا شــنگول و‬ ‫گربــه هــای دیگــر بــا نقشــه ای بــه کمــک گرفســور کــه تحــت‬ ‫فشــارهای‏حاکــم خســته شــده اســت‪ ،‬می اینــد تــا‪‎...‎‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫دینامیت‪ ،‬گشت‬ ‫ارشاد و قهرمان‬ ‫دست نخورده‬ ‫باقی ماندند‬ ‫سرویس فرهنگ و هنر‏‬ ‫در اخریــن هفتــه از اکــران ســال ســینمایی ‪ ۱۴۰۰‬ســه فیلــم‬ ‫پرفــروش دســت نخــورده در جایــگاه خــود باقــی ماندنــد‪.‬‬ ‫«دینامیــت» بــا ‏اختــاف در صــدر مانــد‪« .‬گشــت ارشــاد ‪»۳‬‬ ‫بــا اختــاف ‪ ۱۶‬میلیــاردی دوم شــد و «قهرمــان» بــا فاصلــه ای‬ ‫فاحــش بــه رده ســوم ‏رســی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار ســینمایی بــازار کســب و کار‪ ،‬بــا توجــه‬ ‫بــه ایــن کــه عمــا از هفتــه اینــده (‪ ۱۸‬اســفندماه) فیلم هــای‬ ‫جدیــد اکــران ‏نــوروز جایگزیــن فیلم هــای پیشــین می شــوند‪،‬‬ ‫فیلم هایــی کــه تاکنــون رده هــای اول تــا ســوم فــروش گیشــه را‬ ‫بــه خــود تخصیــص‏داده انــد را می تــوان بــا قطعیــت ســه فیلــم‬ ‫پرفــروش ســال ‪ ۱۴۰۰‬نامیــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬فیلم هــای‪‎ ‎‬دینامی ـت‪‎ ‎‬ســاخته‪‎ ‎‬مســعود اطیاب ـی‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــا فــروش نزدیــک بــه ‪ ۵۶‬میلیــارد تومــان ‪‎ ،‎‬گشــت ارشــاد ‪۳‬‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــه ‏کارگردانــی‪‎ ‎‬ســعید ســهیلی‪‎ ‎‬بــا فــروش بــاالی ‪ ۴۱‬میلیــارد و‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــا فــروش ‪ ۱۲‬میلیــاردی بــه‬ ‫ن ‪‎‬ســاخت ‪‎‬ه ‪‎‬اصغــر فرهــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قهرمــا ‪‎‬‬ ‫ترتیــب‏عنــوان پرفروش تریــن فیلم هــای ســال ‪ ۱۴۰۰‬را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده انــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏«قهرمــان» بــا اختالفــی فاحــش بــر پلــه ســوم جــدول تثبیــت‬ ‫شــد‬ ‫فیلــم ســینمایی‪‎ ‎‬قهرمــان‪‎ ‎‬بــه کارگردانــی و نویســندگی‪‎ ‎‬اصغــر‬ ‫ی ‪‎‬کــه از ‪ ۵‬ابــان ‪ ۱۴۰۰‬در ســرار کشــور منتشــر شــد‪،‬‬ ‫فرهــاد ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫تاکنــون ‏بــه فروشــی ‪ ۱۲‬میلیــاردی دســت پیــدا کــرده اســ ‪‎‬‬ ‫در فیلــم قهرمــان‪‎ ‎‬امیــر جدیــدی‪ ،‬محســن تنابنــده‪ ،‬ســحر‬ ‫گلدوســت‪ ،‬فرشــته صدرعرفایــی و ســارینا فرهــادی‪‎ ‎‬ایفــای‬ ‫نقــش می کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن فیلــم در جشــنواره کــن ‪ ۲۰۲۱‬حضــور داشــت و توانســت‬ ‫جایــزه ویــژه هیئــت داوران جشــنواره فیلــم کــن را بــه خــود‬ ‫‏اختصــاص دهــد‪‎.‎‬‬ ‫در خالصــه داســتان قهرمــان امــده اســت‪ :‬رحیــم کــه بــه دلیــل‬ ‫بدهــی‪ ،‬زندانــی بنــد مالی ســت بــرای دو روز بــه مرخصــی می ایــد‬ ‫تــا‏شــاید بتوانــد طلبــکارش را متقاعــد کنــد کــه رضایــت دهــد او‬ ‫ازاد شــود امــا او در ایــن دو روز بــا ماجرایــی روبــه رو می شــود کــه‬ ‫‏هیچــگاه پیــش بینـی اش را نکــرده بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏«گشت ارشاد ‪ »۳‬با اختالف ‪ ۱۶‬میلیاردی دوم شد‬ ‫گشــت ارشــاد ‪۳‬‏‪‎ ‎‬که از ‪ ۲۶‬ابان ‪ ۱۴۰۰‬اکران شــده بود‪ ،‬توانســت‬ ‫تــا بــه امــروز بــه فــروش ‪ ۴۱‬میلیــارد و ‪ ۱۵۶‬میلیــون تومانــی‏برســد‬ ‫و در جایــگاه دومیــن فیلــم پرفــروش ســال ‪ ۱۴۰۰‬قــرار گیــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن فیلــم ســومین قســمت از ســری پرطرفــدار‪‎ ‎‬گشــت ارشــاد‪‎‬‬ ‫‪‎‬اس ـت‪‎. ‎‬گشــت ارشــاد ‪۳‬‏‪‎ ‎‬بــه کارگردانــی و تهیــه کنندگ ـی‪‎ ‎‬ســعید‬ ‫ســهیلی‪‎ ‎‬و ‏بــا بــازی‪‎ ‎‬امیــر جعفــری‪ ،‬ســاعد ســهیلی‪ ،‬پــوالد‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫کیمیایــی و بهنــام بانــی‪‎ ‎‬ســاخته شــده اســ ‪‎‬‬ ‫فیلــم ســینمایی‪‎ ‎‬گشــت ارشــاد ‪۳‬‏‪‎ ‎‬در تهــران فیلمبــرداری شــده و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫نویســندگی ایــن کار بــر عهــده حســام ســامری زاده اسـ ‪‎‬‬ ‫در خالصــه ایــن فیلــم امــده اســت‪ :‬حســن و عطــا پــس از‬ ‫ســال ها بــه ایــران برمی گردنــد‪ .‬انهــا بــه اجبــار بــرای امــرار‬ ‫معــاش بــه‏نوازندگــی در خیابان هــا می پردازنــد‪ ،‬پــس از مدتــی‬ ‫ســودای خوانندگــی انهــا را رهــا نمی کنــد تــا ایــن کــه تصمیــم بــه‬ ‫انتشــار البــوم‏موســیقی می گیرنــد‪ .‬امــا بــه لحــاظ مالــی در تنگنــا‬ ‫هســتند‪ .‬پــس تصمیــم می گیرنــد بــه ســراغ یــک زمیــن دار بــزرگ‬ ‫در لواســان کــه‏نقــش او را بهنــام بانــی بــازی میکنــد رفتــه و او‬ ‫را بدزدنــد‪ .‬امــا پــس از مدتــی بــا او دوســت میشــوند و زمیــن دار‬ ‫بــزرگ تصمیــم‏میگیــرد از حســن و عطــا حمایــت کــرده و تمــام‬ ‫هزینــه تولیــد البــوم موســیقی انهــا را تقبــل کنــد‪ .‬در ایــن مســیر‬ ‫ناگهــان اتفاقــات‏عجیبــی روی میدهــد کــه هــر ســه انهــا را دچــار‬ ‫دردســرهای بزرگــی می کنــد‪‎ …‎‬‬ ‫‏«اتابای» پنجمین فیلم پرفروش سال ‪ ۱۴۰۰‬شد‬ ‫فیلــم ســینمایی‪‎ ‎‬اتابــای‪‎ ‎‬درامــی عاشــقانه بــه کارگردانــی و تهیــه‬ ‫کنندگ ـی‪‎ ‎‬نیکــی کریم ـی‪‎ ‎‬و نویســندگی‪‎ ‎‬هــادی حجــازی ف ـر‪‎ ‎‬اســت‬ ‫کــه در‏ســال ‪ ۱۳۹۸‬بــه زبــان ترکــی اذری و بــا زیرنویــس فارســی‬ ‫ســاخته شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬از ‪ ۳‬اذر ‪ ۱۴۰۰‬بــه نمایــش عمومــی درامــد و در مــدت‬ ‫اتابــا ‪‎‬‬ ‫ســه مــاه بــه فروشــی معــادل ‪ ۵‬میلیــارد و ‪ ۵۳۹‬میلیــون تومــان‬ ‫دســت‏یاف ـت‪‎.‎‬‬ ‫اتابــای‪‎ ‎‬در سی وهشــتمین دوره جشــنواره فیلــم فجــر نامــزد‬ ‫دریافــت ســیمرغ بلوریــن در ‪ ۵‬بخــش و همچنیــن فیلــم برگزیده‬ ‫منتقــدان‏و نویســندگان ماهنامــه فیلــم در شــماره اســفندماه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬شده اســ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬هــادی حجــازی فــر‪ ،‬ســحر دولتشــاهی‪ ،‬جــواد‬ ‫در ایــن فیلــ ‪‎‬‬ ‫عزتــی‪ ،‬دانیــال نــوروش‪ ،‬یوســفعلی دریــادل و معصومــه‬ ‫‏ربانی نیــا‪‎ ‎‬ایفــای نقــش میکننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏«بی همه چیز» به پله چهارم فروش رضایت داد‬ ‫‪‎ ‎‬بی همــه چیـ ‪‎‬ز ‪‎‬ســومین تجربــه کارگردانــی محســن قرایــی اســت‬ ‫کــه از ‪ ۲۴‬اذر ‪ ۱۴۰۰‬روی پــرده رفتــه و توانســت در زمانــی‏تقریبــا‬ ‫ســه ماهــه‪ ،‬بــه فروشــی بیــش از ‪ ۹‬میلیــارد دســت پیــدا کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن فیلــم در ســی و نهمیــن جشــنواره ی فیلــم فجــر در پانــزده‬ ‫رشــته کاندیــد شــد و در پنــج شــاخه از جملــه بهتریــن فیلمنامــه‬ ‫اقتباســی‪ ،‬‏جایــزه ی ویــژه هیئــت داوران و تدویــن موفــق بــه‬ ‫کســب ســیمرغ بلوریــن ش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پرویــز پرســتویی‪ ،‬هدیــه تهرانــی‪ ،‬هــادی حجازی فــر‪ ،‬بــاران‬ ‫کوثــری‪ ،‬اللــه مرزبــان‪ ،‬بابــک کریمــی و پــدرام شــریفی‪‎ ‎‬بازیگــران‬ ‫‏بــی همــه چیــز هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در خالصــه داســتان ایــن فیلــم امــده اســت‪ :‬روســتایی دور‬ ‫افتــاده سالهاســت کــه رونـ ِ‬ ‫ـق پیشــین را نــدارد‪ .‬ســاکنین یــا کــوچِ‬ ‫اجبــاری‏کــرده انــد یــا اگــر مانــده انــد در فقــر و بدبختــی بــه ســر‬ ‫میبرنــد‪ .‬روســتا امــا مهمانــی دارد کــه خــود در همیــن جــا متولــد‬ ‫شــده و از‏کوچــش بیســت ســالی میگــذرد‪ ،‬او متمــول اســت و‬ ‫ـال اینکــه او امــده تــا روســتا را از ایــن فالکــت نجــات‬ ‫اهالــی در خیـ ِ‬ ‫دهــد رویــا‏پــردازی میکنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏«دینامیت» پله اول را با اختالف تصاحب کرد‬ ‫فیلــم ســینمایی‪‎ ‎‬دینامیـت‪‎ ‎‬کــه از ‪ ۱۰‬تیرمــاه ‪ ۱۴۰۰‬نمایــش خــود را‬ ‫در ســینماهای سراســر کشــور اغــاز کــرده و از همــان زمــان‏هــم‬ ‫صــدر گیشــه را قــرق کــرده بــود‪ ،‬در نهایــت بــا فروشــی معــادل‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‪ ۵۵‬میلیــارد و ‪ ۹۹۴‬میلیــون پرفروش تریــن فیلــم ســال اس ـ ‪‎‬‬ ‫راهکارهای کاربردی مدیریت مصرف اب‬ ‫در زمان خانه تکانی‬ ‫قبل از اقدام به شستن هر چیزی به راهکارها و ابزارهای مورد نیاز ان فکر کنیم‪.‬‬‫سرویس و تعمیر شیراالت خراب را در لیست کارهای خانه تکانی قرار دهیم‪.‬‬‫شستن پتو‪ ،‬پرده ها و فرش ها را به کاربلدها بسپاریم‪.‬‬‫برنامه هــای فنــی وســایل خانگــی مختلــف ماننــد لباسشــویی را بیاموزیــم تــا بتوانیــم مــدت زمــان‬‫شســت وشــو را بــر اســاس نیــاز خــود تنظیــم کنیــم‪.‬‬ ‫ابــی کــه حــاوی مــواد شــوینده شــیمیایی نیســت را می تــوان بــه مصــرف گل هــا و گیاهــان خانگــی‬‫رســاند و اینگونــه از هــدر رفــت ان هــا جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫ی ‪‎‬مســعود اطیابــی‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــه کارگردانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دینامیــ ‪‎‬‬ ‫در فیلــم ســینمای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هنرمندانــی چــون‪‎ ‎‬پژمــان جمشــیدی‪ ،‬محســن کیایــی‪ ،‬احمــد‬ ‫مهرانفــر‪ ،‬‏نازنیــن بیاتــی‪ ،‬نــادر ســلیمانی‪ ،‬زیبــا کرمعلــی و‬ ‫ی ‪‎‬ایفــای نقــش کرده انــد‪‎.‎‬‬ ‫میرطاهــر مظلومــ ‪‎‬‬ ‫ایــن داســتان اپارتمانــی را روایــت می کنــد کــه افــرادی از‬ ‫اقشــار مختلــف جامعــه‪ ،‬چــون ســاقی و طلبــه در ان ســاکن‬ ‫هســتند کــه بــا‏توجــه بــه تضادهــای فکریشــان موقعیت هــای‬ ‫طنــزی را می ســازن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏«شــهرگربه ها»‪« ،‬درخــت گــردو»‪« ،‬منصــور» و «گربــه ســیاه»‬ ‫ششــم تــا نهــم شــدند‬ ‫رده هــای ششــم‪ ،‬هفتــم‪ ،‬هشــتم و نهــم جــدول فــروش بــه‬ ‫ی ‪‎‬شــهرگربه ها‪ ،‬درخــت گــردو‪ ،‬منصــور و‬ ‫ترتیــب بــه فیلم هــا ‪‎‬‬ ‫گربــه ‏ســیا ‪‎‬ه ‪‎‬تعلــق دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬شــهر گربه هــ ‪‎‬ا ‪‎‬بــه کارگردانــی و نویســندگی‪‎‬‬ ‫فیلــم ســینمای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســیدجواد هاشــمی‪‎ ‎‬کــه از چهارشــنبه ســوم اذرمــاه روانــه پــرده‬ ‫‏ســینماهای سراســر کشــور شــده توانســته اســت در ایــن مــدت‬ ‫بــه فروشــی بــاالی ‪ ۵‬میلیــارد دســت پیــدا کــرده و جــای‪‎ ‎‬درخــت‬ ‫‏گــردوی‪‎ ‎‬محمدحســین مهدویــان‪‎ ‎‬را از ان خــود کنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫علیرضــا خمســه‪ ،‬رضــا بنفشــه خواه‪ ،‬امیــن زندگانــی‪ ،‬مریــم‬ ‫ســعادت‪ ،‬یوســف تیمــوری‪ ،‬میرطاهــر مظلومــی‪ ،‬الیــکا‬ ‫‏عبدالرزاقــی‪ ،‬نیوشــا ضیغمــی و فرهــاد اییـش‪‎ ‎‬از جملــه بازیگــران‬ ‫ایــن فیلــم ســینمایی هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در خالصــه داســتان شــهر گربه هــا امــده اســت‪ :‬گربه هــای‬ ‫گربســتان بــه طمــع رســیدن بــه ارزوهــای خــود قصــد دارنــد‬ ‫بــا شــرکت در ‏مســابقه ای کــه دسیســه مشــاور حاکــم شــهر‬ ‫گربه هاســت‪ ،‬شــرکت و بــه شــهر گربــه هــا عزیمــت کننــد‪ ،‬غافــل‬ ‫از اینکــه حاکــم بــه‏کمــک تحقیقــات و کشــفیات گرفســور تصمیم‬ ‫دارد عمــر ان هــا را گرفتــه و بــه خــودش اضافــه کنــد حاکــم شــهر‬ ‫گربــه هــا بــا ایــن کار‏بیشــتر از همــه گربــه هــا عمــر خواهــد کــرد‪،‬‬ ‫امــا شــنگول و گربــه هــای دیگــر بــا نقشــه ای بــه کمــک گرفســور‬ ‫کــه تحــت فشــارهای‏حاکــم خســته شــده اســت‪ ،‬می اینــد ت ـا‪‎...‎‬‬ ‫ی ‪‎‬محمدحســین‬ ‫ی ‪‎‬درخــت گــرد ‪‎‬و ‪‎‬بــه کارگردانــ ‪‎‬‬ ‫فیلــم ســینمای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬در ســال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫ی ‪‎‬ســیدمصطفی احمــد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬و تهیــه کنندگـ ‪‎‬‬ ‫مهدویــا ‪‎‬‬ ‫ســاخته‏شــده اس ـت‪‎.‎‬‬ ‫در ایــن فیلــم‪‎ ‎‬پیمــان معــادی‪ ،‬مهــران مدیــری‪ ،‬مینــا ســاداتی‬ ‫و مینــو شــریفی پور‪‎ ‎‬ایفــای نقــش می کننــد‪ .‬ایــن فیلــم بــرای‬ ‫اولیــن بــار در‏جشــنواره فجــر ســال ‪ ۱۳۹۸‬بــه نمایــش درامــد و‬ ‫توانســت برنــده ســیمرغ بلوریــن بهتریــن کارگردانــی و بهتریــن‬ ‫بازیگــر نقــش‏اول مــرد از همــان جشــنواره باش ـد‪‎. ‎‬درخــت گــردو‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــا فــروش ‪ ۳‬میلیــارد و ‪ ۶۶۸‬میلیــون در رده هفتــم جــدول‬ ‫فــروش قــرار دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫منصــور‪‎ ‎‬رده هشــتم فــروش را بــا رقــم ‪ ۳‬میلیــارد و ‪۱۴۲‬‬ ‫میلیــون در ســال ‪ ۱۴۰۰‬از ان خــود کــرده اســت‪ .‬ایــن فیلــم‬ ‫روایــت بخشــی‏از زندگــی ســردار‪‎ ‎‬شــهیدمنصور ســتاری‪‎ ‎‬اســت‬ ‫ن ‪‎‬نقــش ایــن شــهید بزرگــوار را ایفــا‬ ‫کــ ‪‎‬ه ‪‎‬محســن قصابیــا ‪‎‬‬ ‫کــرده و ســال گذشــته بــرای‏نخســتین بــار در ســی و نهمیــن‬ ‫جشــنواره فیلــم فجــر بــه نمایــش درامــد؛ در ایــن فیلــم عــاوه‬ ‫ن ‪‎‬لینــدا ‏کیانــی‪ ،‬حمیدرضــا‬ ‫بــر قصابیــان هنرمندانــی چــو ‪‎‬‬ ‫نعیمــی‪ ،‬مهــدی کوشــکی‪ ،‬علیرضــا زمانــی نســب‪ ،‬قاســم زارع‬ ‫ی ‪‎‬ایفــای نقــش کرده انــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫و ســیدجواد هاشــم ‪‎‬‬ ‫در نهایــت رده انتهایــی و نهــم جــدوم از ان‪‎ ‎‬گربــه ســیاه‪‎ ‎‬بــا رقــم ‪۲‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۶۳۵‬میلیــون فــروش اســت‪ .‬ایــن فیلــم بــه‏کارگردانـی‪‎‬‬ ‫‪‎‬کریــم امینــی‪ ،‬نویســندگی‪‎ ‎‬علــی اصغــری‪‎ ‎‬و تهیه کنندگ ـی‪‎ ‎‬بهــرام‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬محصول ســال ‪ ۱۳۹۸‬اسـ ‪‎‬‬ ‫رادا ‪‎‬‬ ‫بهــرام رادان‪ ،‬تــرالن پروانــه‪ ،‬بهــاره کیــان افشــار‪ ،‬حســین‬ ‫پورکریمــی‪ ،‬کیــا رکــن‪ ،‬پیــام احمدی نیــا‪ ،‬علیرضــا اســتادی‪،‬‬ ‫ازاده ‏ســدیری‪ ،‬رضــا یزدانــی‪ ،‬احســان کرمــی‪ ،‬علــی اوجــی‪،‬‬ ‫احمــد کاوری‪ ،‬بهــروز قــادری‪ ،‬حســین ملکــی‪‎ ‎‬بازیگــران ایــن‬ ‫فیلــم هســتند‪/.‬ایرنا‬ ‫‪#‬خانه_تکانی‬ ‫‪#‬من مراقب اب_هستم‬ ‫روابط عمومی و اموزش همگانی‬ ‫شرکت اب و فاضالب گلستان‬ ‫‪ _1‬هــرز کــردن و توجــه نکــردن بــه میــزان اســتاندارد ســفت کردن‬ ‫پیچ هــا‬ ‫هــرز شــدن پیچ هــا چیــزی اســت کــه همیشــه می تــوان از ان‬ ‫پرهیــز کــرد‪ .‬هــر وقــت یــک پیــچ را هــرز می کنیــد‪ ،‬یــک احســاس‬ ‫ناخوشــایند بــه شــما دســت می دهــد و از دســت خــود عصبانــی‬ ‫می شــوید‪ .‬خوشــبختانه در بیشــتر اوقــات بــا مت ـه کاری یــا ابــزار‬ ‫مناســب بــرای پیچ هــای هــرز شــده‪ ،‬می توانیــد ایــن پیچ هــا را از‬ ‫جــای خــود خــارج کنیــد‪ ،‬ولــی واقعــا ًدردســر زیــادی برایتــان دارد‪.‬‬ ‫بنابرایــن همیشــه ابــزار مناســب را بــرای هــر پیــچ بــه کار ببریــد‬ ‫و در وقــت خــود صرفه جویــی کنیــد‪ .‬توجــه نکــردن بــه اســتاندارد‬ ‫ســفت کردن پیچ هــا در خودرویتــان‪ ،‬زمانــی گریبــان شــما را‬ ‫می گیــرد کــه بــه عنــوان مثال‪ ،‬چرخ ان به یک طرف پرتاب شــود!‬ ‫بنابراین چیزی را با «دســت» ســفت نکنید‪ .‬همچنین به شــکلی‬ ‫ســاده از «اچــار بکــس ضربـه ای برقــی» اســتفاده نکنیــد؛ اگر یک‬ ‫اســتاندارد چرخــش بــرای پیــچ وجــود دارد‪ ،‬از ان پیــروی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ _2‬استفاده از قطعات مشابه‬ ‫ایــن کاریســت کــه در مواقــع نیافتــن قطعــه یدکــی اصلــی‬ ‫ممکــن اســت بــه ســراغ ان برویــم‪ .‬مخصوصــا در مــورد‬ ‫خودروهــای قدیمی تــر کــه یافتــن قطعــات انهــا دشــوار اســت‪،‬‬ ‫بــا ابتــکار از ســرهم بندی ســایر قطعــات بهــره می گیریــم‪.‬‬ ‫فــارغ از اینکــه پــس از مدتــی ایــن خــودرو کم کــم در دوگانگــی‬ ‫مدل هــای مختلــف بــا قطعــات گوناگــون از هــم می پاشــد‪.‬‬ ‫‪ _3‬عدم رعایت اصول ایمنی در برابر مواد شیمیایی‬ ‫ممکــن اســت بســیاری از مــواد شــیمیایی مــورد اســتفاده‬ ‫از انــواع حالل هــا تــا اســپری ها‪ ،‬بــرای پوســت یــا سیســتم‬ ‫تنفســی زیــان اور باشــند‪ .‬عــدم رعایــت دســتورات ایمنــی و‬ ‫اســتفاده نکــردن از ماســک‪ ،‬دســتکش و لبــاس مناســب‪،‬‬ ‫در اینــده‪ ،‬مکانیــک را از کار خــود پشــیمان خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ _4‬استفاده نکردن از ابزار مناسب‬ ‫طبیعــی اســت کــه همــه بــرای کارگاه هــای مکانیکــی ســطح بــا‬ ‫ابزارهــای متفــاوت بــرای انجــام کارهــای مختلــف‪ ،‬کار نمی کننــد‪.‬‬ ‫ولــی وقتــی کــه یــک روش تعمیــر در خانــه را بــه صــورت انالیــن‬ ‫پیــدا می کنیــد و در ایــن امــوزش بــه شــما گفتــه می شــود کــه‬ ‫بــه ایــن منظــور یــک ابــزار خــاص بــه کار ببریــد‪ ،‬بایــد حتمــا ًاز‬ ‫ابــزار مناســب بــرای ایــن کار اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن ابــزار می توانــد‬ ‫حتــی یــک اچــار مخصــوص بــاز کــردن قفــل چــرخ باشــد‪.‬‬ ‫‪ _5‬کم تخمین زدن زمان انجام یک کار‬ ‫وقتی در حال کار بر روی یک اتومبیل هســتید‪ ،‬بهترین حالت‬ ‫این است که مشتری منتظر شما نباشد‪ .‬همچنین اگر خارج از‬ ‫کارگاه هستید و یا بر اساس یک اموزش انالین‪ ،‬کاری را انجام‬ ‫می دهیــد‪ ،‬بهتــر اســت چنــد ســاعت و حتــی چنــد روز بیشــتر بــه‬ ‫خود زمان بدهید‪ .‬وقتی خودتان بر روی اتومبیلی کار می کنید‪،‬‬ ‫مشــکالت مختلفــی ممکــن اســت بــرای شــما پیــش بیایــد‪.‬‬ ‫‪_6‬شکستن پیچ های زنگ زده‬ ‫ن پیچ هایــی در یــک خــودرو مواجــه‬ ‫متاســفانه وقتــی بــا چنیــ ‬ ‫می شــوید‪ ،‬کار زیــادی نمی تــوان در مــورد انهــا انجــام داد‪ .‬یکــی از‬ ‫اولین راهکارها این است که انها را مدتی در مایع روان کننده ای‬ ‫ماننــد ‪ PB Blaster‬بخیســانید و ســپس دســت بــه دعــا شــوید‬ ‫کــه بعــدا ًبتوانیــد بازشــان کنیــد‪ .‬گاهــی اوقــات بــا پیچانــدن انهــا‪،‬‬ ‫سرشــان جــدا می شــود کــه اصــا ً چیــز خوشــایندی نیســت‪.‬‬ ‫‪ _7‬درهم ریختگی قطعات باز شده‬ ‫تصــور کنیــد کــه یــک تعمیــر را بــه پایــان رســانده اید و می بینیــد‬ ‫کــه نیمــی از قطعــات را پیــدا نمی کنیــد‪ .‬در ایــن شــرایط‪ ،‬بیشــتر‬ ‫می توانیــد اســباب خنــده دیگــران را فراهــم کنیــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬همه‬ ‫چ و مهره ها در یک کیســه‬ ‫چیــز را بــه طــور منظــم پیــش ببریــد‪ .‬پی ‬ ‫قــرار دهیــد‪ ،‬بــه هــر چیــزی برچســب بزنیــد و چیــزی را گــم نکنید‪.‬‬ ‫‪ _8‬تشخیص نادرست عالمت های خرابی‬ ‫اگــر بــر اســاس چیــزی کــه در اینترنــت پیــدا کرده ایــد‪ ،‬یــک‬ ‫عالمــت را در خودرویتــان اشــتباه تشــخیص بدهیــد‪ ،‬اوقــات‬ ‫چنــدان خوشــی در انتظــار شــما نخواهــد بــود‪ .‬بســیاری از مــا‬ ‫در ادامــه بــه ســراغ ســفارش قطعــه می رویــم و در حالــی‬ ‫کــه همچنــان قطعه هــای بیشــتری تهیــه می کنیــم‪ ،‬هنــوز‬ ‫مشــکل مان برطــرف نمی شــود‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬حتــی اگــر نمی خواهیــد‬ ‫خــودروی خــود را بــه تعمیــرگاه ببریــد‪ ،‬از یــک کارشــناس در ایــن‬ ‫زمینــه کمــک بگیریــد‪ .‬اگــر ایــن کار را انجــام ندهیــد‪ ،‬هزینـه ای به‬ ‫مراتــب بیشــتر از انچــه کــه مــورد نیــاز اســت‪ ،‬صرف خواهیــد کرد‪.‬‬ ‫‪ _9‬استفاده نکردن از جک های ایستاده‬ ‫بــرای انجــام هــر کاری‪ ،‬اگــر بــه زیــر اتومبیل تــان می رویــد‪،‬‬ ‫نبایــد بــه اســتفاده از تنهــا یــک جــک خوابیــده در زیــر ان اکتفــا‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر می خواهیــد کــه ‪ ۲‬تُــن وزن روی ســر شــما خــراب‬ ‫نشــود‪ ،‬بهتریــن گزینــه اســتفاده از جک هــای ایســتاده اســت‪.‬‬ ‫‪_10‬تقلّ ی بیش از حد در انجام کارها‬ ‫وقتــی در یــک امــوزش می بینیــد کــه گفتــه شــده «ایــن کار بــرای‬ ‫مبتدیــان نیســت»‪ ،‬الزم نیســت بــرای «مبتدی نبــودن» تقــاّ‬ ‫کنیــد؛ چــرا کــه بــا ایــن کار‪ ،‬شــاید تنهــا شــرایط خودرویتــان را بدتر‬ ‫می کنیــد‪ .‬در عیــن حــال‪ ،‬می توانیــد اندکــی بیشــتر هزینــه کنیــد‬ ‫تــا متخصصــان کار را ســریعتر و بــه شــکل مناســب انجــام دهنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬اسفند‬ ‫بجنورد‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪498‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫نقش کلیدی رسانه و دانشگاه‬ ‫در ترویج فرهنگ درختکاری‬ ‫انکارناپذیر است‬ ‫گام محکم دادگستری‬ ‫گلستان برای توقف ساخت‬ ‫و سازهای غیرمجاز‬ ‫اغــاز تخریــب بناهــای غیرمجــاز در زیــارت گــرگان‬ ‫در پــی اتمــام حجــت دســتگاه قضایــی گلســتان ؛‬ ‫تخریــب بناهــای غیرمجــاز در زیــارت گــرگان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی رئیــس کل دادگســتری گلســتان ‪ ،‬دو‬ ‫هفتــه پیــش در بازدیــد از منطقــه زیــارت بــه امــور اراضی‬ ‫جهــاد کشــاورزی و مالــکان بناهــای غیرمجــاز بــرای‬ ‫تخریــب ایــن بناهــا تــا پایــان اســفند فرصــت داد‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬امــور اراضــی اســتان با حضور نماینده دادســتانی‬ ‫از امــروز کار تخریــب بناهــای غیرمجــاز در زیــارت را اغــاز‬ ‫کــرد و در نخســتین روز اجــرای ایــن طــرح‪ ۲۵ ،‬مــورد‬ ‫ســاخت و ســاز غیرمجــاز تخریــب و هشــت هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫مترمربــع زمیــن ازادســازی شــد ‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو افــزود‪ :‬ایــن بناهــا در مســیر جــاده‬ ‫ابشــار زیــارت منطقــه لِکــه قــرار دارد و در راســتای تبصره‬ ‫‪ 2‬مــاده ‪ 10‬قانــون حفــظ کاربــری زمیــن هــای کشــاورزی و‬ ‫باغــی تخریــب شــد ‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو گفــت‪ :‬امــور اراضــی موظــف‬ ‫اســت بــر اســاس قانــون همــه بناهــای غیرمجــاز در‬ ‫زیــارت گــرگان را تخریــب کنــد و تعللــی از مســئوالن‬ ‫بــرای عمــل نکــردن بــه قانــون پذیرفتــه نخواهــد بــود ‪.‬‬ ‫اســپانلو گفــت‪ :‬بــا نظــر شــورای حفــظ حقــوق بیــت‬ ‫المــال در امــور اراضــی ملــی و منابــع طبیعــی اســتان‪،‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از حمــل و نقــل مصالــح ســاختمانی‬ ‫بــرای ســاخت و ســازهای بــدون مجــوز در ورودی زیــارت‪،‬‬ ‫ایســت و بازرســی مســتقر شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان و دادســتان مرکــز‬ ‫اســتان دو هفتــه پیــش در معیــت جمعــی از مدیــران‬ ‫دســتگاه هــای متولــی از زیــارت گــرگان بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫در ایــن بازدیــد ‪ 6‬ســاعته بــا دســتور دســتگاه قضایــی‪،‬‬ ‫دســتگاه هــای متولــی مکلــف شــدند هــر چــه زودتــر‬ ‫ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در ایــن منطقــه را تعییــن‬ ‫تکلیــف کننــد ‪.‬‬ ‫منطقــه زیــارت در دل جنــگل هــای هیرکانــی در جنــوب‬ ‫شــهر گــرگان قــرار دارد و در ســالهای اخیــر بــه علــت‬ ‫مناظــر طبیعــی زیبــا و اب و هــوای خــوب مــورد هجــوم‬ ‫زمیــن خــواران و ســاخت و ســازهای غیرمجــاز قــرار‬ ‫گرفتــه اســت ‪.‬‬ ‫قائــم مقــام و مشــاور معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی و رییــس مرکــز قرانــی وزارت علــوم گفــت‪ :‬در ترویــج‬ ‫و فرهنگســازی درختــکاری رســانه و کانــون هــای فعــال فرهنگــی از جملــه کانــون محیــط زیســت‪ ،‬اســاتید‪،‬‬ ‫دانشــجویان نقــش کلیــدی ویــژه دارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار رشــید جعفرپــور اظهــار داشــت‪ :‬بایــد فرهنــگ عمومــی درختــکاری را‬ ‫اصحــاب فرهنــگ‪ ،‬رســانه و دانشــگاه بــه روزهــا و هفتــه هــای متوالــی تبدیــل کــرده و در ترویــج و توســعه ایــن‬ ‫فرهنگســازی بــه ایفــای نقــش خــود بپردازنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬وضعیــت جغرافیــای کشــور بــه لحــاظ اب و هوایــی بــرای کاشــت نهــال در مــاه هــای‬ ‫مختلــف‪ ،‬متفــاوت اســت ولــی بــه لحــاظ نمادیــن یــک روز انتخــاب شــده کــه متوســط کشــور شــاید در ایــن روز‬ ‫پروژه های عمرانی دانشکده‬ ‫فنی و حرفه ای کردکوی افتتاح شد‬ ‫بوستان جنگلی زادمان‬ ‫در گرگان راه اندازی شد‬ ‫مغایرت برخی مصوبه های‬ ‫شورای شهر خراسان شمالی‬ ‫با قانون‬ ‫همزمــان بــا اعیــاد شــعبانیه پروژه هــای عمرانــی دانشــکده فنــی و‬ ‫حرفـه ای امــام علــی (ع) شهرســتان کردکــوی در غــرب گلســتان بــا‬ ‫حضور مســووالن کشــوری‪ ،‬اســتانی و شهرســتانی افتتاح شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار در ایــن مراســم با حضور رجبی‬ ‫معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه فنــی و حرفــه ای کشــور‪،‬‬ ‫جعفرپــور قائــم مقــام و مشــاور معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬حجــت االســام بنیــان جــوادی نماینــده رهبــری در دانشــگاه‬ ‫فنی و حرفه ای‪ ،‬کشــوری رییس دانشــگاه فنی و حرفه ای گلســتان‬ ‫و جمعــی از مســئوالن اســتانی و شهرســتانی ســالن ورزشــی ســردار‬ ‫ســلیمانی و ســالن چنــد منظــوره خلیــج فــارس شهرســتان کردکــوی‬ ‫بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه فنــی و حرفــه ای کشــور‬ ‫در ایــن اییــن گفــت‪ :‬در دولــت ســیزدهم احــداث دانشــکده ویــژه‬ ‫دختــران در شهرســتان کردکــوی پیگیــری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫علــی اصغــر رجبــی بیــان کــرد‪ :‬مســئوالن دولــت ســیزدهم در‬ ‫اجــرای کارهــا و طــرح هــا عملیاتــی بــوده و فقــط شــعار نمی دهنــد‪.‬‬ ‫بوســتان جنگلــی زادمــان بــه مناســبت گرامی داشــت ‪ ۱۵‬اســفند روز‬ ‫درختکاری و ســالروز میالد امام حســین (ع) در منطقه توشــن گرگان‬ ‫بــا غــرس چنــد اصلــه نهــال جنگلــی بــه یــاد فرزنــدان تــازه متولدشــده‬ ‫اهالــی گلســتان راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیزداری گلســتان در این مراســم گفت‪:‬‬ ‫امســال کاشــت ‪ 2‬میلیــون اصلــه نهــال در اســتان برنامــه ریــزی شــده‬ ‫کــه از ایــن میــزان یــک میلیــون اصله توســط این اداره کل با مشــارکت‬ ‫تشــکل هــای مــردم نهــاد در هــزار هکتــار کاشــته می شــود‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی افــزود‪ :‬تاکنــون بــا همراهــی مــردم در ‪۶۵۰‬‬ ‫هکتــار از عرصــه هــای معرفــی شــده توســط ایــن اداره کل بــا برگــزاری‬ ‫پویش هــای گوناگــون نهــال کاشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫به گفته وی کاشــت نهال در گلســتان تا میانه فروردین ســال اینده‬ ‫ادامه داشــت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص بوســتان جنــگل زادمــان افــزود‪ :‬ایــن پــارک در‬ ‫جــواراب بنــدان روســتای توشــن از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان‬ ‫گــرگان در زمینــی بــه مســاحت چهــار هکتــار طراحــی شــده کــه امــروز‬ ‫مصــادف بــا ســالروز میــاد امــام حســین (ع) و روز پاســدار عملیــات‬ ‫ان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بازرســی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اخیــرا‪ ،‬برخــی از‬ ‫مصوبه هایــی کــه از شــورای اســامی شــهر خــارج مــی شــود مغایــر بــا‬ ‫قانــون بــوده و یــا مغایــر بــا ارای دیــوان عدالــت اداری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار احمدرضــا مهرپــرور اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬مغایــرت برخــی مصوبــه هــای شــورای اســامی شــهر در‬ ‫اســتان بــا قوانیــن موجــب تضییــع حقــوق شــهروندان و ایجــاد‬ ‫پرونده هــای قضایــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن بــاره انتظــار مــی رود اعضــای شــورای اســامی باید‬ ‫بــه ایــن امــر توجــه داشــته باشــند و در مرحلــه بعــد اعضــای هیــات‬ ‫تطبیــق بــه وظیفــه نظارتــی خــود عمــل کننــد‪.‬‬ ‫مهرپــرور در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا اشــاره بــه تغییــر مدیریــت‬ ‫دســتگاه هــای اجرایــی بــا تغییــر دولــت افــزود‪ :‬در انتصــاب هــا بایــد‬ ‫اهلیــت حرفــه ای و ســابقه افــراد مــورد توجــه قــرار گیــرد تــا در اینــده‬ ‫دچــار مشــکل نشــویم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در انتظــار تغییــر بــودن مدیــران و انجــام‬ ‫تغییــرات مدیــران ســبب شــده تــا ضریــب پاســخگویی بــه مــردم و‬ ‫مراجعه کننــدگان کاهــش یابــد و ایــن امــر ســبب گالیــه و انتقــاد مردم‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫رونــق تولیــد بــرای ان هــا فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن واحدهــای تولیــدی از قبــل‬ ‫فعــال بــوده و تنهــا بــرای جــذب تســهیالت بانکــی‬ ‫مشــکل داشتند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه نودهــی اداره کل تامیــن اجتماعــی‬ ‫گلســتان در ذیل ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید‪،‬‬ ‫امــاده همــکاری بــرای حــل مشــکالت واحدهــای‬ ‫تولیــدی در حــوزه بیمــه ای و رونــق تولیــد اســت‪.‬‬ ‫کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد در‬ ‫گلســتان از ســال ‪ ۹۵‬فعــال شــده اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بیــش از هــزار و ‪ ۲۰۰‬واحــد صنعتــی‬ ‫در بخــش صنعــت و صنایــع تبدیلــی کشــاورزی‬ ‫بــه همــراه ‪ ۲۴‬شــهرک‪ ،‬ناحیــه صنعتــی و یــک‬ ‫منطقــه ویــژه اقتصــادی (شــهرک هــزار هکتــاری‬ ‫اتــرک) بــا مســاحت بیــش از ‪ ۲‬هــزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫هکتــار دارد و ‪ ۹۷‬درصــد صنایــع ایــن اســتان را‬ ‫واحدهــای کوچــک و متوســط تشــکیل می دهــد‪.‬‬ ‫از جمعیــت ‪ ۲‬میلیــون نفــری در گلســتان ‪۸۲۹‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۶۲‬نفــر بیمــه شــده اصلــی و تبعــی زیــر پوشــش تامیــن‬ ‫اجتماعــی گلســتان اســت کــه معــادل ‪ ۴۱‬درصــد جمعیــت اســتان‬ ‫را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ ۲۱۰‬میلیارد ریال بدهی صنایع‬ ‫به تامین اجتماعی گلستان‬ ‫تعیین تکلیف شد‬ ‫دردیــدار اعضــای شــورا و دهیــار روســتاهای الملنــگ و‬ ‫اوجابــن بــا مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان ‪ ،‬وضعیــت‬ ‫ارتبــاط مخابراتــی ایــن روســتاها بررســی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از اداره روابــط‬ ‫عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان‪ ،‬دکتــر غالمعلــی‬ ‫شــهمرادی بــا اشــاره بــه اینکــه ارتباطــات روســتایی و بهبــود‬ ‫وضعیــت انهــا موجــب ارائــه سرویســها و خدمــات مناســب‬ ‫تــر خواهــد شــد گفــت ‪ :‬در دیــدار بــا اعضــای شــورا و دهیــار‬ ‫روســتاهای الملنــگ و اوجابــن راهکارهــای بهبــود و ارتقــاء‬ ‫ارتباطــات مخابراتــی در ایــن روســتاها بررســی و مقدمــات‬ ‫اجرایــی شــدن انهــا فراهــم شــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه اعضــای شــورا و دهیــار روســتاهای الملنــگ‬ ‫و اوجابــن کــه از توابــع شهرســتان گــرگان اســت نیازهــا و‬ ‫درخواســت هــای خــودر را مطــرح کــرده و انتظــار تامیــن انهــا‬ ‫از مخابــرات منطقــه گلســتان را داشــته انــد‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان ابــراز امیــدواری کــرد بــا‬ ‫برنامــه ریــزی و اجــرای پــروژه هــای کاربــردی ارتقــا ء شــبکه‬ ‫مخابــرات را در ایــن روســتاها شــاهد باشــیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل تامیــن اجتماعــی گلســتان گفــت ‪ ۲۱۰ :‬میلیــارد ریــال‬ ‫معوقــه واحدهــای تولیــدی بــه تامیــن اجتماعــی اســتان بــرای‬ ‫حمایــت از رونــق تولیــد از ابتــدای امســال تعییــن تکلیــف شــد‪.‬‬ ‫هــادی نودهــی افــزود‪ :‬رســیدگی بــه ایــن میــزان بدهــی در قالــب‬ ‫‪ ۲۹‬پرونــده در راســتای ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد بــوده‬ ‫کــه تقســیط بلنــد مــدت یــا امهــال ان هــا توســط ایــن اداره کل‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا بــر طــرف شــدن مشــکل بدهــی ایــن تعــداد‬ ‫واحــد تولیــدی‪ ،‬زمینــه بــرای جــذب تســهیالت بانکــی در راســتای‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سرانه مطالعه کتاب وضعیت مناسب دارد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫بتواننــد درختــکاری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه امکانــات معنــوی در مجموعــه وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری می توان در ســطوح‬ ‫مختلــف پیگیــری کــرد کــه البتــه محیــط زیســت هــم در ایــن زمینــه باید فعال باشــد‪.‬‬ ‫جعفــر پــور ادامــه داد‪ :‬از جملــه اســتادان‪ ،‬دانشــجویان‪ ،‬کارمنــدان و کارگــران اســتان هــای مختلــف در‬ ‫محیط هــای بزرگــی همچــون دانشــگاه و نهادهــای مختلــف مــی تواننــد در زمــان هــای متفــاوت متفــاوت زمان‬ ‫گذاشــته و درختــکاری داشــته باشــند و در نشــر ایــن فرهنــگ تاثیــرات چشــمگیری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی داشــت‪ :‬در حــال حاضــر در کانون هــای محیــط زیســت در محیــط دانشــگاه و فضاهــای دیگــر بــه شــکل‬ ‫نمادیــن نهــال کاری بــه اســم و نــام دانشــجویان‪ ،‬اســاتید و کارکنــان انجــام مــی شــود ‪.‬‬ ‫قائــم مقــام و مشــاور معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی و رییــس مرکــز قرانــی وزارت علــوم تاکیــد کــرد‪ :‬همــه‬ ‫ســاله اگــر هــر ایرانــی یــک درخــت هــم بــکارد ‪ ۸۰‬میلیــون درخــت ســبز خواهــد شــد کــه البتــه ایــن فریضــه نیاز‬ ‫بــه فرهنگســازی توســط دانشــگاه‪ ،‬رســانه و محیــط زیســت دارد‪.‬‬ ‫جعفــر پــور افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط هــر اســتان بــه طــور نمادیــن در شــورای فرهنــگ عمومــی می تواننــد‬ ‫مصوباتــی بــر مبنــای ترویــج و توســعه فرهنــگ درختــکاری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬اولیــن روز از هفتــه منابــع طبیعــی در تقویــم رســمی کشــور را بــه نــام روز‬ ‫«درختــکاری» نامگــذاری کرده انــد و همــه ســاله رهبــر معظــم انقــاب شــخصا بــا غــرس نهــال اقــدام بــه ترویــج‬ ‫ایــن فریضــه حســنه می کننــد‪.‬‬ ‫ســنت حســنه درختــکاری ریشــه در فرهنــگ دینــی و ملــی مردمــان کشــور عزیزمــان ایــران دارد و در تقویــم‬ ‫رســمی ‪ ۱۵‬اســفند بــه عنــوان «روز درختــکاری» نامگــذاری شــده اســت‪ .‬گرامیداشــت هفتــه منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری از ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۱‬اســفند بیــش از چهــار دهــه اســت بــا اجــرای مراســم هــای مختلفــی در اقصــی نقــاط‬ ‫کشــور برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫گلســتان مطابــق سرشــماری نفــوس و مســکن ســال ‪ ،۹۵‬یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیت متشــکل از‬ ‫اقــوام و مذاهــب مختلــف در ‪ ۳۴‬نقطــه شــهری و هــزار و ‪ ۷۵‬روســتا دارد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫وضعیت ارتباط مخابراتی‬ ‫روستاهای الملنگ و اوجابن‬ ‫بررسی شد‬ ‫‪2‬‬ ‫دمای هوا ‪ 14‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 65‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 5 UV‬به ‪10‬‬ ‫رگبارهــای عصرگاهــی‪ .‬بیشــینه ‪14‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد جنــوب جنــوب غربــی از ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر در‬ ‫ســاعت‪ .‬احتمــال بــارش بــاران ‪.%50‬‬ ‫سرپرســت معاونــت برنامــه ریــزی‪ ،‬پژوهــش و فنــاوری اطالعــات نهــاد کتابخانــه هــای عمومــی‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬هــم اکنــون وضعیــت ســرانه مطالعــه کتــاب کشــور مناســب اســت ان را تبــاه و‬ ‫ســیاه تصــور نکنیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســید باقــر میــر عبداللهــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران‬ ‫اســتان بــا بیــان اینکــه اگــر خوانــدن را نتیجــه دانایــی بدانیــم اظهــار داشــت‪ :‬تمایــل بــه دانــش و‬ ‫حــس تمایــل بــه کســب علــم اگــر در هــر فــردی وجــود دارد و نتیجــه ان را دانســتن و علم بدانیم‬ ‫جــزو ســرانه مطالعــه بــه حســاب مــی ایــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خوانــدن روزنامــه‪ ،‬نشــریات و مجــات نیــز مطالعــه اســت افــزود‪:‬‬ ‫امــروز تعریــف دقیــق کمــی و کیفــی از مطالعــه نداریــم و نمــی توانیــم ان را بــه رقــم و‬ ‫عــدد تبدیــل کنیــم‪.‬‬ ‫وی در خصــوص ســرانه مطالعــه کشــور هــای مختلــف نیــز گفــت‪ :‬شــاخص هــای هــر منطقــه‬ ‫بــه موقعیــت مکانــی و جغرافیایــی ان منطقــه بســتگی دارد‪ ،‬بــا توجــه بــه زیســت بــوم اجتماعــی‬ ‫مســایل فرهنگــی و اجتماعــی هــر جامعــه ای متفــاوت اســت هــم اکنــون ســرانه مطالعــه بــرای‬ ‫هــر کشــوری متفــاوت از کشــور دیگــر اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت برنامــه ریــزی‪ ،‬پژوهــش و فنــاوری اطالعــات نهــاد کتابخانــه هــای عمومــی کشــور‬ ‫در بخــش دیگــری را ســخنانش بــا‬ ‫بیــان اینکــه تفکــر در ســنت ایرانــی و‬ ‫اســامی را جایــگاه مهمــی برخــوردار‬ ‫اســت افــزود‪ :‬ایرانیــان بیــش از‬ ‫فلســفه بــه شــعر و ادب عالقــه‬ ‫نشــان مــی دهنــد‪ ،‬بــزرگان مــا اثــار‬ ‫شــاعران را بیــش از اثــار متفکــران‬ ‫مــی پســندیدند‪ ،‬علــم و دانــش در‬ ‫ایران شــفاهی نیز انجام می شــود ‪.‬‬ ‫عبداللهی اظهار داشــت‪ :‬ایرانیان را‬ ‫فــوق شــفاهی دانســته انــد چــرا کــه نقــل شــفاهی ســینه بــه ســینه نیــز نباید دســت کم گرفته شــود‪.‬‬ ‫وی تعــداد کتابخانــه هــای عمومــی ایــن اســتان را دو هــزار و ‪ ۸۰۰‬بــاب عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬بــا‬ ‫احتســاب کتابخانــه هــای عمومــی مشــارکتی تعــداد کتابخانــه هــای عمومــی ســطح کشــور بــه‬ ‫بیــش از ســه هــزار و ‪ ۶۰۰‬بــاب مــی رســد‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت برنامــه ریــزی‪ ،‬پژوهــش و فنــاوری اطالعــات نهــاد کتابخانــه هــای عمومــی‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬هــم اکنــون هفــت هــزار کتابــدار نیــز در ایــن فضاهــای فرهنگــی مشــغول بــه‬ ‫فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫عبــد اللهــی بــا بیــان اینکــه در ســال هــای اخیــر بــرای رشــد کمــی و کیفــی کتابخانــه هــای ایــن‬ ‫اســتان تــاش زیــادی شــده اســت افــزود‪ :‬در دو ســال اخیــر ‪ ۲۰۰‬بــاب کتابخانــه عمومــی بــه‬ ‫ایــن فضاهــا افــزوده شــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬اسفند‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 17‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 71‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 5 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪17‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال غرب و متغیر‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬اسفند ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪498‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫کارکنان ناجا‪ ،‬پاسداران نظم‬ ‫و امنیت جامعه هستند‬ ‫اســتاندار گلســتان ضمــن تقدیــر از اقدامــات ارزشــمند پلیــس‪ ،‬گفــت‪ :‬کارکنــان ناجــا‪ ،‬پاســداران نظــم و امنیت‬ ‫جامعــه هســتند و در همــه صحنــه هــا حضــوری فعــال دارنــد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار از پایگاه اطالع رســانی اســتانداری گلســتان‪ ،‬دکتر «علی محمد زنگانه»‬ ‫در جلســه شــورای فرماندهــان انتظامــی گلســتان‪ ،‬ضمــن تبریــک اعیــاد مــاه شــعبان‪ ،‬بــا تاکیــد بــر اهمیــت‬ ‫جایــگاه پلیــس در جامعــه‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬هیــچ ســازمانی بــه انــدازه فرماندهــی انتظامــی با شــهروندان تعامل‬ ‫نــدارد و ایــن مهــم نشــان از حجــم بــاالی کار پلیــس دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در روزهــای اخیــر ســفر ریاســت محتــرم جمهــور بــه اســتان را داشــتیم کــه بــا تــاش و همت پلیس‬ ‫و ســایر دســتگاه هــای متولــی‪ ،‬ایــن ســفر در نظــم و امنیــت کامل برگزار شــد‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای تامیــن اســتان در ادامــه ضمــن تقدیــر از تــاش هــای مجاهدانــه ســردار «دادگــر» در راســتای‬ ‫خدمــت صادقانــه بــه مــردم‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬پلیــس گلســتان در برقــراری نظــم و امنیــت و مقابلــه قاطعانــه بــا‬ ‫هنجارشــکنان اقدامــات ارزشــمندی انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر زنگانــه بــا تاکیــد بــر لــزوم مقابلــه اساســی بــا ســوداگران مــرگ و معتــادان متجاهــر‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫ایــن راســتا دســتگاه هــای زیــادی نقــش دارنــد کــه بایــد بــا تمــام وجــود در میــدان حضــور داشــته باشــند و نبایــد‬ ‫همــه بــار بــر دوش یــک ســازمان باشــد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به نقش مراکز مشــاوره در پیشــگیری از اســیب های اجتماعی و مصالحه پرونده های قضائی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬تقویــت مراکــز مشــاوره مــی توانــد تاثیــر بســزایی در ارتقــاء ســطح اگاهــی شــهروندان و پیشــگیری از‬ ‫جرایم داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در ابتــدای ایــن جلســه‪ ،‬ســردار «ســعید دادگــر» ضمــن تبریــک میــاد باســعادت امــام حســین (ع) و روز‬ ‫پاســدار‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــا تمــام وجــود پــای برقــراری نظــم و امنیــت جامعــه ایســتاده ایــم و بــه خدمــت شــبانه‬ ‫روزی بــه مــردم والیتمــدار اســتان افتخــار مــی کنیــم‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان افــزود‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری چالــش هــای فراوانــی در حــوزه امنیتــی اســتان‬ ‫داشــته ایم کــه بــه لطــف خــدا و تــاش مجاهدانــه همــکاران انتظامــی از همــه ان هــا ســربلند بیــرون امــده ایــم‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر تاکیــد کــرد‪ :‬طــرح نــوروزی را در پیــش داریــم کــه از مدتــی قبــل برنامــه ریــزی هــای الزم بــرای ان‬ ‫صــورت گرفتــه و بــا تمــام تــوان امــاده خدمــت رســانی بــه مــردم در ایــام نــوروز هســتیم‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی بــا اشــاره بــه اقدامــات فرهنگــی‪ ،‬مشــاوره ای و اموزشــی پلیــس در حــوزه هــای‬ ‫مختلــف‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای تامیــن امنیــت پایــدار بایــد دســتگاه هــای متولــی بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای موجــود‬ ‫پــای کار باشــند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان در پایــان بــا تاکیــد بــر لــزوم همــکاری ســایر ســازمان هــا در مــواردی همچــون جمع‬ ‫اوری معتــادان متجاهــر‪ ،‬پیشــگیری از ســرقت و رفــع نقــاط حادثــه خیــز در جــاده هــا‪ ،‬افــزود‪ :‬حمایــت هــای‬ ‫اســتاندار و ســایر مســئوالن از طــرح هــای پلیــس موجــب دلگرمــی بــوده و قــدردان ان هســتیم‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف یک کیلو و ‪ 500‬گرم تریاک‬ ‫بــا تــاش مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر شهرســتان فــاروج‬ ‫مقــدار یــک کیلــو و ‪ 500‬گــرم مــواد مخــدر از نــوع تریــاک کشــف‏و یــک‬ ‫نفــر نیز دســتگیر شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «علیرضــا پوربــه» فرمانده انتظامی شهرســتان فــاروج صبح‬ ‫امــروز در‏جزئیــات ایــن خبــر افــزود‪ :‬در پــی رصــد اطالعاتــی مامــوران‬ ‫پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر مبنــی بــر اینکــه فــردی قصــد توزیــع‬ ‫‏مقــداری مــواد مخــدر ســنتی را دارد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع در دســتور‬ ‫کارمامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــا همراهــی ‪2‬‬ ‫اکیــپ گشــت کالنتــری و مرزبانــی اســتان بعــد از هماهنگــی‏قضایــی‬ ‫بــا انجــام یکســری اقدامــات اطالعاتــی موفــق شــدند منزل متهــم را در‬ ‫شهرســتان فــاروج شناســایی کننــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه دســتگیری متهــم در یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در بازرســی تخصصــی‏مامــوران پلیــس‬ ‫مبــارزه بــا مــواد مخــدر از منــزل موردنظــر مقــدار یــک کیلــو و ‪ 500‬گــرم‬ ‫کــه بــه طــرز ماهرانـه ای در منــزل جــا ســاز‏شــده بــود‪ ،‬کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج در پایــان بابیــان اینکــه نیــروی‬ ‫انتظامــی اجــازه جــوالن بــه قاچاقچیــان مــواد مخــدر را نخواهــد‏داد‪،‬‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬مامــوران جــان برکــف نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران در راســتای ریش ـه کن کــردن بــای‏خانمان ســوزمواد مخــدر از‬ ‫هیــچ تــاش و کوششــی دریــغ نخواهنــد کــرد‏‪.‬‬ ‫رانت ها با حذف ارز ترجیهی‪،‬‬ ‫حذف خواهد شد‬ ‫یــک کارشــناس اقتصــادی گفــت‪ :‬در طــول ســال های گذشــته‬ ‫پرداخــت ارز ترجیحــی موجــب فســاد شــده بــود و کاالهــای‬ ‫وارداتــی ‏بــا ارز ترجیحــی بــا قیمــت ارز ازاد بــه دســت مــردم‬ ‫می رســید کــه بــا حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی دیگــر شــاهد ایــن‬ ‫رانت هــا نخواهیــم ‏بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی در فروردیــن‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬و شــبانه متولــد شــد‪ ،‬ایــن ارز در ابتــدا بــدون هیــچ‬ ‫‏محدودیتــی بــرای تمــام کاالهــا پرداخــت می شــد و بــا وجــود‬ ‫اینکــه نــرخ ارز دســتوری و کنترلــی بــود‪ ،‬امــا تقاضــای ارز در ان‬ ‫‏زمــان مدیریــت نشــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تخصیــص ارز ترجیحــی انچنــان غیرمنطقــی و رانــت زا بــود بــه‬ ‫طــوری کــه برخــی بــا داللــی و ســوداگری ارز ‪ ۴۲۰۰‬بــرای‏واردات‬ ‫کاال دریافــت می کردنــد‪ ،‬امــا ان را صــرف مصــارف دیگــری‬ ‫می کردنــد یــا حتــی در بــازار ازاد می فروختنــد؛ البتــه در‏فصــل‬ ‫تابســتان ســال ‪ ۱۳۹۷‬دولــت تصمیــم گرفــت گروه هــای کاالیــی‬ ‫کــه ارز ترجیحــی دریافــت می کردنــد را بــه ‪ ۲۵‬قلــم کاال‏محــدود‬ ‫کنــد تــا از ایــن طریــق جلــوی فســاد و رانــت را بگیــرد‪ ،‬امــا ایــن‬ ‫کشف مواد مخدر صنعتی با‬ ‫دستگیری توزیع کننده مواد‬ ‫عامل نشر اکاذیب در فضای‬ ‫مجازی در بجنورد دستگیر شد‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از کشــف ‪ 421‬گــرم مــواد‬ ‫مخــدر صنعتــی و ‪ 165‬گــرم مــواد مخــدر ســنتی بــا‏دســتگیری یــک نفــر‬ ‫توزیع کننــده مــواد مخــدر صنعتــی در بیــن خرده فروشــان در ســطح‬ ‫شهرســتان خبــر داد‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب وکار از پایگاه خبری پلیس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫«مجیــد یگانــه پــور» در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی دریافت خبری‬ ‫‏مبنــی بــر اینکــه فــردی بــا هویــت مشــخص بــا خــودروی ‪ 206‬اقــدام بــه‬ ‫توزیع مواد مخدر صنعتی در بین خرده فروشــان در‏ســطح شهرســتان‬ ‫می نماینــد‪ .‬مراتــب بــه صــورت ویــژه در دســتور کار پلیــس مبــارزه بــا‬ ‫مــواد مخــدر شهرســتان قــرار‏گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن راســتا طــی هماهنگــی قضایــی و پس از شناســایی‬ ‫محــل موردنظرمامــوران موفــق شــدند در یــک‏عملیــات ضربتــی در‬ ‫بازرســی از مخفیــگاه‪ ،‬قاچاقچــی را دســتگیر و حــدود ‪ 421‬گــرم مــواد‬ ‫مخــدر صنعتــی از نــوع‏‏(شیشــه‪ ،‬هروئیــن) و ‪ 165‬گــرم مــواد مخــدر‬ ‫ســنتی از نــوع (تریــاک و شــیره) را کشــف و ضبــط کننــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین بــا اشــاره بــه اینکــه متهم پس‬ ‫از تشــکیل پرونده جهت ســیر مراحل قانونی‏تحویل مقامات قضایی‬ ‫شــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهروندان در صــورت برخــورد بــا هرگونــه خبــر‬ ‫مبنــی بــر نگهــداری‪ ،‬خریــد‏و فــروش مــواد مخــدر مراتــب را بالفاصلــه از‬ ‫طریــق تلفــن سـه رقمی ‪ 110‬بــه پلیــس گــزارش دهنــد‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان از شناســایی و دســتگیری فــردی کــه در‬ ‫فضــای مجــازی اقــدام بــه نشــر اکاذیــب و هتــک حیثیــت یکــی‏از‬ ‫شــهروندان کــرده بــود در بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «یوســف شــاکری» با اعالم جزئیات این خبر اظهار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی اعــام‏شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه فــردی اقدام‬ ‫بــه انتشــار اکاذیــب و هتــک حیثیــت علیــه وی کــرده اســت‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫‏موضــوع در دســتور کار قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا ســرعت عمــل و همچنیــن رصدهــای‬ ‫ســایبری کــه توســط کارشناســان ایــن پلیس انجام شــد‪ ،‬فــرد‏موردنظر‬ ‫شناســایی شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در یــک عملیــات غافلگیرانــه توســط‬ ‫کارشناســان دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل‏شــد‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان بابیــان اینکــه متهــم در مواجــه بــا اســناد‬ ‫و مــدارک موجــود بــه بــزه انتســابی اعتــراف کــرد‪ ،‬یــاداور شــد‪:‬‏ایــن‬ ‫فــرد درنهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‬ ‫مراجــع قضایــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫اقــدام نیــز موثــر واقــع نش ـد‪‎.‎‬‬ ‫سیاســت ارز ترجیحــی ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی در حالــی کــه از ســال ‪۹۷‬‬ ‫اغــاز شــد کــه همچنــان ادامــه دارد‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫‏امســال فقــط بــه ‪ ۵‬کاالی اساســی اختصــاص یافــت در ‪ ۴‬ســال‬ ‫حــدود ‪ ۷۰‬میلیــارد دالر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی داده شــد؛ امــا‏ســرانجام‬ ‫روز گذشــته (‪ ۱۵‬اســفندماه) مجلــس شــورای اســامی در ادامــه‬ ‫بررســی الیحــه بودجــه ســال اینــده بــا حــذف ارز‏ترجحــی موافقــت‬ ‫کــرد‪ ،‬هــر چنــد مقــرر شــد بــرای جبــران زیــان رفــاه مصــرف کننــده‬ ‫بــرای کاالهــای اساســی از طریــق کاال بــرگ ‏الکترونیکــی یــا از‬ ‫طــرق جایگزیــن اقــدام شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎«‎‬حســین درودیــان» کارشــناس مســائل اقتصــادی در خصــوص‬ ‫مصوبــه مجلــس بــرای حــذف ارز ترجیحــی گفــت‪ :‬حــذف ارز‏‏‪۴۲۰۰‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫تومانــی از حیــث تخصیــص بهتــر منابــع مفیــد اسـ ‪‎‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در طــول ســال های گذشــته پرداخــت ارز ترجیحــی‬ ‫موجــب فســاد شــده بــود و افــراد کاال را بــا ارز ترجیحــی وارد و‬ ‫‏بــا قیمــت ســایه کــه براســاس بهــای بــازار ازاد تعییــن می شــود‪،‬‬ ‫عرضــه می کردنــد کــه بــا حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی دیگــر شــاهد‬ ‫‏رانت هایــی از ایــن دســت نخواهیــم بــود‪‎.‎‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی تصریــح کــرد‪ :‬در کل می تــوان گفــت‬ ‫کــه در منابــع ارز صرفه جویــی می شــود و تخصیــص منابــع بهینــه‬ ‫‏خواهــد شــد کــه ایــن موضــوع از جملــه مزایــا و کارایــی حــذف ارز‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانــی اسـ ‪‎‬‬ ‫درودیــان گفــت‪ :‬بایــد توجــه داشــت کــه در حــذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫از لحــاظ عدالــت و مراقبــت از دهک هــای پاییــن جامعــه بایــد‬ ‫بیشــتر‏مــورد توجــه قــرار گیــرد و دولــت و مجلــس فشــار ناشــی از‬ ‫افزایــش بهــای کاالی اساســی را پوشــش دهنــد‪‎.‎‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬سیاســت حــذف ارز ترجیحــی که دولــت در ماه های‬ ‫نخســت فعالیــت خــود مجــوز ان را از مجلــس دریافــت کــرده‏اســت‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بــه لحــاظ کارایــی و تخصیــص منابع سیاســت خوبی اسـ ‪‎‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‏‪‎ ‎‬نماینــدگان مجلــس شــورای‬ ‫اســامی در بررســی الیحــه بودجــه ســال اینــده در جلســه علنــی‬ ‫نوبــت ‏صبــح ‪ ۱۵‬اســفندماه ‪ ،‬حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی را مــورد‬ ‫تصویــب قــرار دادنــد و قــرار شــد بــرای جبــران زیــان رفــاه مصــرف‬ ‫‏کننــده بــرای کاالهــای اساســی از طریــق کاال بــرگ الکترونیکــی یــا‬ ‫از طــرق جایگزیــن اقــدام شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫براســاس جــزء یــک بنــد الحاقــی یــک تبصــره یــک بودجــه ســال‬ ‫اینــده کــه مجلــس دیــروز تصویــب کــرد بــه دولــت اجــازه داده مـی ‬ ‫‏شــود در ســال ‪ ۱۴۰۱‬تــا معــادل ســقف ردیــف (‪ )۱۸‬جــدول مصــارف‬ ‫تبصــره (‪ )۱۴‬ایــن قانــون را از طریــق تامیــن منابــع مابــه‏التفــاوت‬ ‫ارز ترجیحــی بــرای واردات کاالهــای اساســی‪ ،‬دارو‪ ،‬تجهیــزات‬ ‫مصرفــی پزشــکی اختصــاص دهــد‪ ،‬چنانچــه دولــت‏قصــد دارد‬ ‫کاالیــی را از ســبد ارز ترجیحــی حــذف نمایــد‪ ،‬بایــد قبــا ترتیبــات‬ ‫قانونــی جبــران زیــان رفــاه مصــرف کننــده بــرای‏کاالهــای اساســی‬ ‫را از طریــق کاال بــرگ الکترونیکــی و در امــور پزشــکی از طریــق‬ ‫بیمــه هــا و یــا از طــرق جایگزیــن مطمئــن ‏بــه انجــام رســانده‬ ‫باشــد‪ ،‬بــه طــوری کــه افــراد بتواننــد ایــن کاالهــا و خدمــات را‬ ‫بــه نــرخ پایــان شــهریور ‪ ۱۴۰۰‬و در ســقف ســهمیه‏تعییــن شــده‬ ‫تهیــه کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫با دستور رئیس جمهور؛‬ ‫مرکز لجستیک‬ ‫راه اهن شمال شرق ‪ ۲‬کلنگ زنی شد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از اداره ارتباطــات و اطــاع رســانی اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫اســتان گلســتان ‪ ،‬در جریــان ســفر هیــات دولــت بــه اســتان گلســتان‪ ،‬مرکــز لجســتیک راه اهــن‬ ‫شــمال شــرق ‪ ۲‬بــا حضــور وزیــر راه و شهرســازی و جمعــی از مســئوالن اســتانی کلنــگ زنــی شــد‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی بــا حضــور در ایــن مراســم گفــت‪ :‬تکمیــل زیرســاخت های فــاز یــک لجســتیک‬ ‫راه اهــن اینچــه بــرون نیازمنــد ‪ ۶۵۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار اســت کــه بــا همراهــی شــرکت راه اهــن‬ ‫کشــور بخشــی از اعتبــارات ان تامیــن و مابقــی از محــل تهاتــر نفــت تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫رســتم قاســمی افــزود‪ :‬توســعه مســیر ریلــی و افزایــش ارتباطــات بــا کشــورهای همســایه نویدی‬ ‫بــرای ابادانــی و توســعه‬ ‫کســب و کارهــا اســت‬ ‫کــه بــه ایــن جهــت مرکــز‬ ‫لجســتیک اینچــه بــرون‬ ‫در دســتور کار قــرار‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت مرکــز‬ ‫لجســتیک راه اهــن‬ ‫اینچــه بــرون از مطالبــات‬ ‫اصلــی مــردم گلســتان‬ ‫بــود کــه تاثیــر فراوانــی‬ ‫بــر توســعه و رونــق‬ ‫اقتصــادی اســتان خواهد‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫خودروسازی در ژانرهای‬ ‫مختلف سینمایی!‬ ‫در همــه جــای دنیــا رســم اســت از فراینــد و مراحــل تولیــد‬ ‫برخــی وســایل نظیــر خــودرو‪ ،‬کشــتی‪ ،‬قطــار و هواپیمــا‬ ‫فیلــم مســتند تهیــه مــی شــود کــه اتفاقــا ً ایــن مســتندهای‬ ‫صنعتــی بســیار جــذاب و تماشــایی هســتند‪ .‬امــا از‬ ‫انجایــی در کشــور مــان مــا گاهــی اوقــات فیلمســازان از‬ ‫ان طــرف تــراس بــه زمیــن مــی افتنــد‪ ،‬مدتهاســت بــه‬ ‫جــای ســاخت فیلــم مســتند صنعتــی‪ ،‬ســاخت یــک ســریال‬ ‫مســتند ســنتی دربــاره مراحــل تولیــد‪ ،‬پیــش فــروش‪،‬‬ ‫فــروش فــوری‪ ،‬خدمــات پــس از فــروش‪ ،‬شــماره گــذاری‬ ‫و ‪ ...‬خــودرو اغــاز شــده اســت کــه عمدتــا ً مــردم و دو‬ ‫خودروســاز بــزرگ بازیگــران اصلــی ان هســتند‪.‬‬ ‫ایــن ســریال در یــک ژانــر نوپدیــد ســاخته شــده اســت کــه‬ ‫در صنعــت فیلــم ســازی یــک پدیــده محســوب مــی شــود‬ ‫و ترکیبــی از ژانــر هــای درام‪ ،‬کمــدی‪ ،‬ملــو درام‪ ،‬تخیلــی‪،‬‬ ‫جنایــی و حتــی ســینمای وحشــت اســت‪ .‬در بخــش هایــی‬ ‫از ایــن فیلــم مــا مــی بینیــم در حالــی کــه قیمــت خــودرو‬ ‫در طــی چنــد مــاه چنــد برابــر مــی شــود ولــی خودروســازان‬ ‫معتقدنــد کــه هنــوز در حــال ضــرر دادن هســتند و فیلــم‬ ‫هنــدی مــی شــود‪ .‬در یــک ســکانس کمــدی از ایــن فیلــم‬ ‫مــی بینیــم بــا وجــود اینکــه ملــت مشــتاقانه و بــدون هیــچ‬ ‫چشمداشــتی از مــاه هــا قبــل بــرای خریــد خــودرو هــای‬ ‫ایــن شــرکت هــا اعــام امادگــی مــی کننــد و گونــی گونــی‬ ‫پــول بــی زبــان را بــه حســاب ایــن شــرکت هــا جهــت پیــش‬ ‫فــروش واریــز مــی کننــد‪ ،‬در ایــن شــرکت هــای خودروســاز‬ ‫«معاونــت بــازار یابــی» نیــز وجــود دارد! در ژانــر وحشــت‬ ‫‪ 50‬تــا خــودرو بــه هــم مــی خورنــد و تــا خرتنــاق در هــم‬ ‫مــی لولنــد ولــی کیســه هــوای هیچکــدام بــاز نمــی شــود‪.‬‬ ‫امــا کارگــردان بالفاصلــه از وحشــت بــه کمــدی ســوئیچ‬ ‫می کنــد و خــودرو ســاز مثــل ســیامک انصــاری بــدون لبخند‬ ‫زدن اعــام مــی کنــد زاویــه و شــدت برخــورد بــه گون ـه ای‬ ‫نبــوده کــه کمربنــد هــا عمــل کننــد! پارادوکس هــای‬ ‫موجــود در ایــن فیلــم هــم در نــوع خــود بــی نظیرنــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه همــه ســاله ایــن شــرکت هــا چندیــن بــار‬ ‫از ســوی ســازمان تعزیــرات بــه پرداخــت جریمــه هــای‬ ‫کالن محکــوم مــی شــوند‪ ،‬در انتهــای ســال بــه عنــوان‬ ‫شــرکت های تجــاری برتــر شــناخته مــی شــوند و جایــزه‬ ‫می گیرنــد و بــا وجــود نارضایتــی اکثــر مــردم از خدمات پس‬ ‫از فــروش ایــن شــرکت هــا‪ ،‬رتبــه نخســت خدمــات پــس از‬ ‫فــروش را نیــز از ان خــود مــی کننــد! از نــکات جالــب توجــه‬ ‫دیگــر ایــن فیلــم‪ ،‬جریمــه شــدن چنــد بــاره خودروســازان‬ ‫بــه دلیــل گرانفروشــی و عمــل نکــردن بــه تعهــدات اســت‬ ‫ولــی مبلغــی کــه بــه صــورت غیــر قانونــی از مشــتریان‬ ‫اخــذ شــده اســت بــه ان هــا بــاز گردانــده نمی شــود! در‬ ‫ادامــه ایــن فیلــم از ژانــر کمــدی و درام خــارج مــی شــود‬ ‫و حالــت تخیلــی بــه خــود مــی گیــرد و خودروســازان از‬ ‫ســوی رئیــس شــورای رقابــت بــه حــذف تعرفــه واردات‬ ‫خــودرو تهدیــد مــی شــوند یــا اعــام مــی شــود خودروهــای‬ ‫مــا اســتانداردهایی دارنــد کــه بنــز و هیونــدا ندارنــد!‬ ‫گاهــی اوقــات فیلــم هــم جنایــی مــی شــود و رئیــس‬ ‫جمهــور یواشــکی بــه کارخانــه ســر مــی زنــد و بــا انبوهــی‬ ‫از خودروهــای روی هــم تلنبــار شــده مواجــه مــی شــود کــه‬ ‫در حــال خــاک خــوردن هســتند ولــی دوســتان خودروســاز‬ ‫صــاح نمــی بیننــد‪ ،‬انهــا را روانــه بــازار کننــد!‬ ‫خالصــه از انجایــی کــه در اب بســتن بــه ســریال هــای‬ ‫ایرانــی هیــچ اســتبعادی وجــود نــدارد‪ ،‬بعیــد نیســت ادامــه‬ ‫ســاخت ایــن ســریال تــا لرزانــدن تــن و بــدن «ژرژ مــه‬ ‫لیــس» در گــور ادامــه پیــدا کنــد! ایشــان کــه حتمــا ً معــرف‬ ‫حضورتــان هســتند ‪« .‬ژرژ مــه لیــس» در واقــع پــدر‬ ‫ســینمای ســنتی اســت که بســیاری از حقه های ســینمایی‬ ‫را کشــف کــرد و در فیلــم هــا بــه کار بــرد!‬ ‫فروش سرقفلی‬ ‫مغازه ‪ 18‬متری داخل‬ ‫پاساژ داوری طبقه همکف‬ ‫تماس ‪09117004364 :‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪498‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬سارا شهیدی‬ ‫چگونه مهربان باشیم؟‬ ‫مهربــان بــودن شــیوه ای حیاتــی بــرای معنــا بخشــیدن بــه‬ ‫زندگــی خــود مــا و البتــه زندگــی دیگــران اســت‪ .‬مهربــان‬ ‫ط بهتــر و داشــتن شــفقت بیشــتر‬ ‫بــودن بــه برقــراری ارتبــا ِ‬ ‫کمــک می کنــد و بــه مــا امــکان می دهــد بــه عنــوان‬ ‫نیرویــی مثبــت در زندگــی دیگــران اثــر بگذاریــم‪ .‬مهربانــی‬ ‫ریشــه های عمیقــی درون انســان دارد و در حالــی کــه‬ ‫برخــی ذاتــا مهرباننــد‪ ،‬انتخــاب همیشــه بــا ماســت کــه هر‬ ‫وقــت بخواهیــم مهربانــی را در وجودمــان پــرورش دهیــم‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه بدانیــم چگونــه مهربــان باشــیم در این مقاله‪،‬‬ ‫تحــت ســه عنــوان کلــی مطالبــی را بــا هــم مــرور می کنیم‪.‬‬ ‫بخــش اول بــه پــرورش دیــدگاه مهربانانــه ‪ ،‬بخــش دوم‬ ‫بــه پــرورش صفــات مهربانانــه و نهایتــا بخــش ســوم بــه‬ ‫تمرین هــای عملــی پــرورش مهربانــی اختصــاص دارد‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪497‬‬ ‫بــه زمانــی کــه بــرای شــناختن خودتــان‪ ،‬نیازهــا و‬ ‫محدودیت هایتــان صــرف می کنیــد به چشــم خودخواهی‬ ‫نــگاه نکنیــد‪ .‬هرچــه باشــد ایــن پیش زمینــه ی مهمــی‬ ‫اســت کــه شــما را قــادر می ســازد بــا اگاهــی و قدرتــی‬ ‫شــگرف بــرای مهربانــی بــه ســوی مــردم برویــد‪.‬‬ ‫از خودتــان بپرســید کــه مهربانــی بــا خــود چــه معنایــی‬ ‫دارد‪ .‬بــرای بســیاری از افــراد مهربان تــر بــودن بــا خودشــان‬ ‫بــه معنــی مشــاهد ه و مراقب ـه ی گفت وگوهــای درونــی و‬ ‫ی اســت‪.‬‬ ‫جلوگیــری از افــکار منفـ ‬ ‫‪ .۴‬مهربانی را از مهربانان الگو بگیرید‬ ‫بــه ادم هــای واقعــا مهربــان زندگی تــان فکر کنیــد و اینکه‬ ‫چــه احساســی بــه شــما می دهنــد‪ .‬ایــا حتی فکر کــردن به‬ ‫ان هــا مایـه ی دلگرمی تــان نیســت؟ شــاید بــه ایــن دلیــل‬ ‫باشــد کــه اثــر مهربانــی باقــی می مانــد و در مواقــع رو بـه رو‬ ‫شــدن بــا ســختی ها بــه افــراد دل گرمــی می بخشــد‪ .‬وقتــی‬ ‫فــردی راهــی پیــدا می کنــد کــه بــه شــما بــه خاطــر انچــه‬ ‫کــه هســتید ابــراز محبــت کنــد‪ ،‬غیــر ممکــن اســت چنیــن‬ ‫اعتبــار و تائیــد ارزشــمندی کــه نصیب تــان شــده اســت را‬ ‫فرامــوش کنیــد‪ .‬محبــت ایــن افــراد تــا ابــد در وجــود شــما‬ ‫بــه حیاتــش ادامــه می دهــد‪.‬‬ ‫مواقعــی را بــه یــاد بیاوریــد کــه مهربانــی دیگران روز شــما‬ ‫را ســاخته اســت‪ .‬مهربانــی انهــا چــه خصوصیتــی داشــته‬ ‫کــه توانســته حــس خــاص و مهــم بــودن بــه شــما بدهــد؟‬ ‫ایــا انهــا کارهایــی کرده انــد کــه شــما هــم بتوانیــد ان کارهــا‬ ‫را از صمیــم قلــب انجــام بدهیــد؟‬ ‫‪ .۵‬مهربانــی بــرای ســامتی مفیــد اســت پــس مهربــان‬ ‫باشــید‬ ‫بــا در پیــش گرفتــن نگــرش مثبــت کــه مهربانــی مثالــی‬ ‫از ان اســت‪ ،‬ســامت روانــی و شــادمانی در فــرد افزایــش‬ ‫پیــدا می کنــد‪ .‬مهربانــی دربــاره ی بخشــیدن بــه دیگــران و‬ ‫پذیــرا بــودن اســت‪ ،‬مهربانــی کــردن احســاس بهزیســتی‬ ‫و ارتباطــی را بــه مــا برمی گردانــد کــه ســامت روان و‬ ‫وضعیــت روحی مــان را بهبــود می بخشــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬تمرکز بر مهربانی را به عادت تبدیل کنید‬ ‫لئــو باباتــا (‪ )Leo Babauta‬می گویــد مهربانــی یــک‬ ‫عــادت اســت‪ .‬عادتــی کــه هرکــس می توانــد در خــود‬ ‫پــرورش دهــد‪ .‬پیشــنهاد او ایــن اســت کــه بــه مــدت‬ ‫یــک مــاه بــر مهربانــی تمرکــز کنیــد‪ .‬بعــد از تمریــن تمرکز‬ ‫هدایــت شــده‪ ،‬متوجــه تغییــرات ژرف در زندگی تــان‬ ‫خواهیــد شــد‪ .‬نســبت بــه خودتــان احســاس بهتــری‬ ‫پیــدا می کنیــد‪ ،‬و متوجــه می شــوید مــردم بــه شــما‬ ‫واکنــش متفاوتــی دارنــد‪ ،‬از جملــه اینکــه بــا شــما رفتــار‬ ‫بهتــری خواهنــد داشــت‪ .‬زیــرا همان طــور کــه او می گویــد‬ ‫ـون‬ ‫مهربــان بــودن در طوالنی مــدت بــا دیگــران‪ ،‬تابــع قانـ ِ‬ ‫کارماســت (یعنــی مــردم پاســخ مهربانــی شــما را نهایتا با‬ ‫مهربانــی خواهنــد داد‪).‬‬ ‫پیشنهادات عملی برای تمرکز بر مهربانی‪:‬‬ ‫هــر روز بــرای یــک نفــر کاری از ســر مهربانــی انجــام‬ ‫دهیــد‪ .‬در اغــاز روز تصمیمــی اگاهانــه بگیریــد کــه ان‬ ‫عمــل مهربانانــه چــه خواهــد بــود‪ .‬ســپس بــرای انجــام‬ ‫دادنــش زمــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫در مــراودات خــود بــا دیگــران بــه خصــوص بــا افــرادی کــه‬ ‫معمــوال شــما را عصبانــی‪ ،‬پریشــان یــا ازرده می کننــد‪،‬‬ ‫مهربان و مشــفق باشــید و دوســتانه رفتار کنید‪ .‬مهربانی‬ ‫را بــه عنــوان قدرت تــان بــه کار ببریــد‪.‬‬ ‫مهربانی هــای کوچک تــان را بــه رفتارهــای بزرگ تــری‬ ‫از شــفقت گســترش دهیــد‪ .‬انجــام کارهــای داوطلبانــه‬ ‫بــرای افــراد نیازمنــد و ابتکارعمــل بــه دســت گرفتــن بــرای‬ ‫کاهــش رنــج دیگــران نمونه هایــی از ایــن رفتارهــای‬ ‫مشــفقانه هســتند‪.‬‬ ‫بــرای گســترش مهربانــی دعــا بخوانیــد یــا مدیتیشــن‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫عالئم سندروم ری؛ دالیل ابتال‪ ،‬راه های پیشگیری و درمان ان‬ ‫سرویس اموزش‪-‬نیلوفر شهدوست‬ ‫ســندروم ری (‪ ،)Reye’s syndrome‬نوعــی اختــال‬ ‫نــادر اســت کــه مغــز و کبــد را تحت تاثیــر قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه‪ ،‬ایــن ســندروم می توانــد بــرای افــراد در‬ ‫ســنین مختلــف رخ بدهــد‪ ،‬امــا بیشــتر در کودکانــی رخ‬ ‫می دهــد کــه عفونتــی ویروســی ماننــد انفوالنــزا یــا ابلــه‬ ‫مرغــان را پشــت ســر گذاشــته اند‪ .‬اســتفاده از اســپرین‬ ‫بــرای درمــان عفونت هــای این چنینــی خطــر ابتــا بــه‬ ‫ســندروم ری را افزایــش می دهــد‪ .‬در ایــن مقالــه شــما‬ ‫را بــا عالئــم و دالیــل ابتــا‪ ،‬عوامــل شــیوع و خطــر ایــن‬ ‫بیمــاری‪ ،‬راه هــای پیشــگیری و درمــان ســندروم ری اشــنا‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫حقایقی درباره ی سندروم ری‬ ‫ســندروم ری‪ ،‬مشــکل حــاد و نــادری اســت کــه بیشــتر در‬ ‫کــودکان رخ می دهــد‪.‬‬ ‫علــت وقــوع ایــن ســندروم بــه مصــرف اســپرین و عفونت هــای‬ ‫ویروســی وابســته اســت‪.‬‬ ‫از عالئــم ایــن مشــکل می تــوان بــه اســتفراغ و تغییــرات روانــی‬ ‫اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫تشــخیص ایــن ســندروم وابســته بــه ســوابق بالینــی عالئــم در‬ ‫هــر فــرد اســت‪.‬‬ ‫از انجــام ازمایش هایــی بــرای بررســی ســطح انزیم هــای کبــد‪،‬‬ ‫ســطح گلوکــز خــون و ســطح امونیــاک بــدن بــرای تشــخیص‬ ‫اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫درمــان قطعــی بــرای ایــن ســندروم وجــود نــدارد و درمــان‬ ‫می توانــد از عالئــم و عــوارض بکاهــد‪ ،‬امــا بــا وجــود درمــان هــم‬ ‫برخــی از افــراد دچــار اســیب های دائمــی مغــزی و بعضــا مــرگ‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه افزایــش ســطح اگاهــی والدیــن نســبت بــه پرهیــز‬ ‫از دادن اســپرین بــه کــودکان و نوجوانــان‪ ،‬ایــن مشــکل کاهــش‬ ‫بســیاری یافتــه اســت‪.‬‬ ‫نشانه ها و عالئم سندروم ری چیست؟‬ ‫نشــانه های ســندروم ری‪ ،‬خیلــی ســریع ظاهــر می شــود‪ .‬در‬ ‫ظــرف چندیــن ســاعت‪ ،‬عالئــم ایــن ســندروم ظهــور می کننــد‪.‬‬ ‫اولیــن نشــانه بــرای ایــن ســندروم‪ ،‬معمــوال اســتفراغ کــردن‬ ‫اســت‪ .‬ایــن عالمــت بــا کج خلقــی و پرخاشــگری کــودکان همــراه‬ ‫اســت‪ .‬بعــد از بــروز ایــن عالئــم‪ ،‬کــودک دچــار گیجــی و بــی حالی‬ ‫می شــود‪ .‬ممکــن اســت‪ ،‬دچــار تشــنج یــا ک ُمــا هــم بشــود‪ .‬هیــچ‬ ‫درمانــی بــرای ســندروم ری وجــود نــدارد‪ ،‬امــا می تــوان عالئــم‬ ‫ان را مدیریــت کــرد‪ .‬مثــا اســتروئیدها بــه کاهــش تــورم مغــزی‬ ‫کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫دالیل ابتال به سندروم ری چیست؟‬ ‫متخصصــان دقیقــا نمی داننــد علــت وقــوع ایــن ســندروم‬ ‫چیســت‪ .‬عوامــل متعــددی در ایــن زمینــه نقــش دارنــد‪.‬‬ ‫برخــی شــواهد حکایــت از ان دارنــد کــه درمــان عفونت هــای‬ ‫ویروســی ازطریــق اســپرین‪ ،‬موجــب شــکل گیری ســندروم ری‬ ‫می شــود‪ .‬به نظــر می رســد ایــن مشــکل در کــودکان و نوجوانانــی‬ ‫دیــده می شــود کــه دچــار اختــال اکسیداســیون اســید چــرب‬ ‫هســتند‪ .‬اختــال اکسیداســیو اســید چــرب‪ ،‬نوعــی اختــال در‬ ‫سوخت وســاز بــدن اســت کــه باعــث ناتوانــی بــدن در تجزی ـه ی‬ ‫اســیدهای چــرب می شــود‪.‬‬ ‫داروهــای بــدون نســخه ی دیگــری هــم وجــود دارنــد کــه ماننــد‬ ‫اســپرین‪ ،‬حــاوی سالیســیالت هســتند‪ .‬مثــا‪:‬‬ ‫بیسموت ساب سالیسیالت (پِپتو‪-‬بیسمول‪ ،‬کائوپِکتات)‬ ‫محصوالتــی کــه حــاوی گیــاه وینترگریــن (‪)wintergreen‬‬ ‫هســتند (معمــوال به شــکل داروهــای موضعــی اســتفاده‬ ‫می شــو ند ) ‪.‬‬ ‫ایــن داروهــا نبایــد بــه کودکــی کــه عفونــت دارد یــا قبــا دچــار‬ ‫عفونــت ویروســی بــوده‪ ،‬داده شــود‪ .‬چندیــن هفتــه پــس از‬ ‫تزریــق واکســن ابله مرغــان هــم بایــد از مصــرف ایــن داروهــا‬ ‫پرهیــز کــرد‪ .‬عالوه براینهــا‪ ،‬قــرار گرفتــن در معــرض برخــی مــواد‬ ‫شــیمیایی ماننــد علف کُش هــا یــا تینــر نقاشــی هــم می توانــد‬ ‫موجــب ابتــا بــه ســندروم ری بشــود‪ .‬روتاویــروس (‪rotavirus‬‬ ‫) هــم کــه باعــث اســهال‪ ،‬اســتفراغ و التهــاب روده می شــود‪،‬‬ ‫یکــی از عوامــل ایــن بیمــاری به حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫گفتــه می شــود کــه عملکــرد نامناســب کبــد و در نتیجــه‪،‬‬ ‫افزایــش امونیــاک و مــواد ســمی در بــدن هــم می توانــد باعــث‬ ‫بــروز ســندروم ری بشــود‪ .‬از عــوارض ایــن مشــکل می تــوان بــه‬ ‫اســیب مغــزی و حتــی مــرگ اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫عوامل شیوع و خطر سندروم ری چیست؟‬ ‫کــودکان و نوجوانایــی کــه دچــار اختــال اکسیداســیون اســید‬ ‫چــرب هســتند‪ ،‬از همــه بیشــتر در معــرض ابتــا بــه ســندروم ری‬ ‫قــرار دارنــد‪ .‬ازمایش هــای غربالگــری می تواننــد ابتــا بــه ایــن‬ ‫مشــکل را تشــخیص بدهنــد‪ .‬در بعضــی مــوارد‪ ،‬ســندروم ری‬ ‫مــی توانــد ریشــه در مشــکل سوخت وســاز بــدن داشــته باشــد‬ ‫کــه تحت تاثیــر ویروس هــا ایجــاد شــده اســت‪ .‬اگــر از اســپرین‬ ‫بــرای درمــان عفونــت ویروســی کــودک و نوجــوان خــود اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ ،‬احتمــال ابتــا بــه ســندروم ری افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫ابتــا بــه ســندروم ری در مــوارد بســیار نــادری رخ می دهــد‪.‬‬ ‫به همین خاطــر اســت کــه اطالعــات زیــادی دربــاره ی ان در‬ ‫دســترس نیســت‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬در امریــکا‪ ،‬از ســال ‪ ۱۹۸۸‬بــه‬ ‫بعــد‪ ،‬ســاالنه ‪ ۲۰‬مــورد مبتــا بــه ایــن ســندروم گــزارش شــده‬ ‫اســت‪ .‬نــرخ بقــا بــرای ایــن ســندروم ‪ ۸۰‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫درمان سندروم ری چگونه است؟‬ ‫ســندروم ری وضعیــت و مشــکلی جــدی اســت و ممکــن اســت‬ ‫نیــاز بــه رســیدگی پزشــکی فــوری داشــته باشــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬درمــان‬ ‫فــوری ان ضــروری اســت‪ .‬بــرای پیگیــری درمــان‪ ،‬معمــوال بیمــار‬ ‫بایــد بســتری شــود‪ .‬در مــوارد حــاد نیــز بایــد بیمــار را در بخــش‬ ‫مراقبت هــای ویــژه نگهــداری کــرد‪ .‬درمــان خاصــی بــرای رفــع ایــن‬ ‫مشــکل وجــود نــدارد‪ ،‬فقــط اقداماتــی وجــود دارد کــه می تــوان‬ ‫به کمــک انهــا از عــوارض و عالئــم ســندروم ری کاســت‪ .‬پزشــکان‬ ‫بــرای کمــک بــه بیمــار بایــد مطمئــن باشــند کــه اب رســانی کافــی‬ ‫بــه بــدن او صــورت می گیــرد و الکترولیت هــای بــدن متعــادل‬ ‫می ماننــد‪ .‬ســامت قلبــی و تنفســی بیمــار هــم (در قســمت‬ ‫ُ‬ ‫شــش و قلــب) ارزیابــی می شــود‪ .‬ضمــن اینکــه عملکــرد کبــد نیــز‬ ‫به دقــت بررســی می شــود‪.‬‬ ‫کودکانــی کــه به واســطه ی ســندروم ری دچــار تشــنج می شــوند‪،‬‬ ‫بایــد از داروهایــی اســتفاده کننــد کــه عــوارض تشــنج را کــم‬ ‫و وضعیــت انهــا را کنتــرل کنــد‪ .‬ســایر درمان هایــی کــه بــرای‬ ‫ســندروم ری اســتفاده می شــود‪ ،‬از ایــن قــرار اســت‪:‬‬ ‫استفاده از انسولین برای افزایش سوخت وساز گلوکز‬ ‫استفاده از کورتیکواستروئیدها برای کاهش تورم مغزی‬ ‫استفاده از مُدر (داروی ادراراور) برای دفع مایعات اضافی‬ ‫در مــوارد حــاد‪ ،‬درصورتی کــه بیمــار بــرای تنفــس دچــار مشــکل‬ ‫باشــد‪ ،‬از دســتگاه تنفــس مصنوعــی و ماســک اســتفاده خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬هــر چقــدر ایــن ســندروم‪ ،‬زودتــر شــناخته بشــود‪ ،‬پیگیــری‬ ‫درمــان اثرگذارتــر خواهــد بــود‪ .‬در مراحــل پیشــرفته ی ایــن‬ ‫ســندروم‪ ،‬اســیب های جــدی و دائمــی بــه مغــز وارد می شــود‪.‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬امین ادراکی‬ ‫‪ ۱۱‬راه ساده برای تقویت فن‬ ‫بیان‬ ‫راز افــرادی کــه در ارتبــاط برقــرار کــردن مهــارت دارنــد‪ ،‬چیســت؟‬ ‫همه چیــز بــه رســاندن پیــام مربــوط اســت‪ .‬در ادامـه ی ایــن مقالــه‬ ‫یــاد می گیریــم چگونــه فــن بیان مــان را تقویــت کنیــم و واضح تــر‬ ‫صحبــت کنیــم‪ .‬مدیــران کسـب وکار بــه ارتباطــات اهمیــت زیــادی‬ ‫می دهنــد‪ .‬اگــر می خواهیــد ارتباطــات موثــری برقــرار کنید‪ ،‬تســلط‬ ‫بــر انچــه الزم اســت بگوییــد و چگونگــی بیــان ان‪ ،‬فاکتورهــای‬ ‫مهمــی هســتند‪ .‬هرچنــد یکــی از عناصــر ارتبــاط کالمــی معمــوال‬ ‫اهمیــت بیش تــری دارد‪ ،‬شــیوه ی صحبــت کــردن‪ ۱۱ .‬راه زیــر در‬ ‫زمینــه تقویــت فــن بیــان بــه شــما کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫اهمیت نفوذ کالم و فن بیان در زندگی‬ ‫فــن بیــان و ســخنرانی چیزهایــی نیســتند کــه ایــن روزهــا مــد‬ ‫شــده باشــد! برخــاف تصــور بعضی هــا کــه فکــر می کننــد چنــد‬ ‫ســالی بیشــتر نیســت کــه ادم هــا بــرای بــه کرســی نشــاندن‬ ‫حرفشــان خــوب صحبــت کــردن را اموخته انــد‪ ،‬اهمیــت نفــود‬ ‫کالم از همــان روزهــای اول کــه بشــر بــه توانایــی حــرف زدن‬ ‫دســت یافــت‪ ،‬احســاس شــد‪.‬‬ ‫هرچنــد ســخنرانی بــه همــان ســرعت بــه مفهومــی کــه امــروز‬ ‫می شناســیم تبدیــل نشــد‪ .‬اولیــن کتابــی کــه بــا جزئیــات درمــورد‬ ‫ســخنرانی و امــوزش ان پرداختــه اســت بــه ‪ ۴۵۰۰‬ســال پیــش‬ ‫برمی گــردد‪ .‬البتــه بیشــتر تکنیک هایــی کــه امــروزه درمــورد هنــر‬ ‫نفــوذ کالم و قانــع کــردن دیگــران می دانیــم بــه ارســطو‪ ،‬فیلســوف‬ ‫یونانــی قــرن ســوم پیــش از میــاد برمی گــردد‪ .‬نکت ـه ی جالــب در‬ ‫اموزش هــای ارســطو ایــن اســت کــه تاریــخ انقضــای انهــا نگذشــته‬ ‫اســت و ســخنرانان معروفــی ماننــد جــان اف کنــدی و مارتیــن لوتــر‬ ‫کینــگ هــم از تکنیک هــای مشــابهی بــرای افزایــش نفــوذ کالم‬ ‫خــود اســتفاده می کرده انــد و ایــن نــکات هنــوز هــم ایــن روزهــا‬ ‫کاربــرد دارنــد و قدیمــی نشــده اند‪.‬‬ ‫امــا اصــا چــرا بایــد نفــوذ کالم بیاموزیــم؟ حداقــل بــه ایــن ‪۳‬‬ ‫دلیــل هرکســی بایــد تــا حــدی بــا فنــون ســخنرانی و نفــوذ کالم‬ ‫اشــنایی داشــته باشــد‪:‬‬ ‫تقریبــا هــر کســی در زندگ ـی اش در شــرایطی قــرار می گیــرد کــه‬ ‫بایــد بــرای جمعــی صحبــت کنــد‪ ،‬بخواهــد از عقایــدش دفــاع کنــد‬ ‫یــا الزم باشــد کســی را متقاعــد کنــد‪ .‬پــس بهتــر اســت خودمــان را‬ ‫بــرای ان روز امــاده کنیــم‪.‬‬ ‫کارمنــدان بــا هــر ســمتی کــه داشــته باشــند‪ ،‬بــر اســاس توانایــی‬ ‫ســخنرانی در جمــع و مهارت هــای ارتباطــی بــه عنــوان یکــی از‬ ‫مهمتریــن مهارت هایــی کــه بایــد کســب کننــد رتبــه بنــدی‬ ‫می شــوند و پیشــرفت می کننــد‪.‬‬ ‫نفــوذ کالم و توانایــی متقاعــد کــردن دیگــران بــا هــر موقعیــت‬ ‫اجتماعــی کــه داشــته باشــید می توانــد در کار شــما‪ ،‬در زندگی تــان‬ ‫یــا حتــی در دنیــا تغییــرات بزرگــی ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫ســر و کار داشــته ایم کــه‬ ‫همــه ی مــا تــا به حــال بــا افــرادی َ‬ ‫صدای شــان خیلــی گوش خــراش‪ ،‬نــازک یــا مصنوعــی بــوده‬ ‫اســت‪ .‬صحبــت کــردن بعضــی افــراد انقــدر ناخوشــایند اســت‬ ‫کــه پیــام گفته شــده را کامــا خــراب می کنــد‪ .‬شــما در چنــد قــدم‬ ‫می توانیــد کیفیــت‪ ،‬لحــن‪ ،‬حالــت بیــان و صدای تــان را بهتــر‬ ‫کنیــد‪ .‬فقــط بــه دانســتن چنــد فوت و فــن ســاده و تمریــن انهــا‬ ‫نیــاز داریــد‪ .‬از فرصــت اســتفاده کنیــد تــا صدای تــان‪ ،‬توانایــی‬ ‫متقاعــد کــردن افــراد و تعهدتــان بــه متنــی کــه می خوانیــد‬ ‫را تقویــت کنیــد‪ .‬ایــن یعنــی کســب وکار و میــزان رضایــت‬ ‫مشــتری های تــان ارتقــا می یابــد و خدمــات شــما را بیشــتر بــه‬ ‫دیگــران توصیــه می کننــد‪ .‬حتــی بــا اینــکار می توانیــد ســخنرانی‬ ‫حیرت انگیــزی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬شمرده صحبت کنید‬ ‫بــا هــر صــدا و ســرعتی کــه صحبــت می کنیــد‪« ،‬وضــوح» کلیــد‬ ‫موفقیت تــان اســت‪ .‬شــنونده بایــد قــادر باشــد تمــام کلمــات را‬ ‫بشــنود‪ ،‬بنابرایــن هــر عبــارت مبهمــی می توانــد ایــن وضــوح را‬ ‫از بیــن ببــرد‪ .‬درســت صحبــت کــردن را بــا تلفــظ و ادای صحیــح‬ ‫کلمــات تمریــن کنیــد‪ .‬کِیتــی شــوارتز‪ ،‬مدیــر شــرکت دورام‪ ،‬در‬ ‫کارگاهــی کــه بــا موضــوع بهبــود مهــارت ســخنرانی و تقویــت‬ ‫فــن بیــان بــرای کســب وکار در کالیفرنیــای شــمالی برگــزار شــد‪،‬‬ ‫بــه نکتــه ی مهمــی اشــاره کــرده اســت‪« :‬یکــی از کارهایــی کــه‬ ‫می توانیــد انجــام دهیــد تــا وضــوح کالم تــان را بیشــتر کنیــد‪ ،‬کــم‬ ‫کــردن ســرعت اســت‪ ».‬افــراد وقتــی نگــران هســتند یــا دربــاره ی‬ ‫انچــه می گوینــد تردیــد دارنــد‪ ،‬تمایــل دارنــد ســریع صحبــت کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن او می گویــد‪« :‬شــمرده صحبــت کــردن نه تنهــا فهــم‬ ‫شــنونده را از صحبت هــای شــما تقویــت می کنــد‪ ،‬بلکــه باعــث‬ ‫می شــود مطمئــن و ارام بــه نظــر برســید‪ ».‬معیــاری خــوب وجــود‬ ‫ت ســرعت صحبت تــان را ارزیابــی کنیــد‪ ،‬فــرض‬ ‫دارد تــا کیفیــ ِ‬ ‫کنیــد کــه شــماره تلفنــی را می خوانیــد‪ ،‬فــردی کــه گوشــش بــا‬ ‫ت‬ ‫شماســت‪ ،‬بایــد بتوانــد ان را یادداشــت کنــد‪ .‬بــرای تمریــن ســرع ِ‬ ‫گفتــار‪ ،‬رشــته ی بلنــدی از اعــداد را بخوانیــد‬ ‫و حیــن انجــام ایــن کار انهــا را در هــوا‬ ‫یادداشــت کنیــد‪ .‬ایــن تکنیــک بــرای رســیدن‬ ‫بــه ضرب اهنگــی عالــی اســت و اینگونــه‬ ‫می توانیــد نفــوذ کالم داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬با اعتمادبه نفس صحبت کنید‬ ‫متاســفانه بایــد بگویــم کســی بــه ادامــه ی‬ ‫ایــن ســخنرانی گــوش نمی کنــد‪ .‬ایــن مثــال‬ ‫نشــان می دهــد کــه چگونــه نداشــتن‬ ‫اعتمادبه نفــس بــه همه چیــز لطمــه‬ ‫می زنــد‪ ،‬مخصوصــا بــه صدای تــان‪.‬‬ ‫احســاس کنیــد حرفــی کــه می زنیــد‪،‬‬ ‫متعلــق بــه خودتــان اســت‪ .‬بــا تمــام‬ ‫اعتمادبه نفســی کــه در دنیــا وجــود دارد‪،‬‬ ‫صحبــت کنیــد‪ .‬فــرض کنیــد می خواهیــد‬ ‫بــا کاراته بــازی‪ ،‬تعــدادی بلــوک محکــم را‬ ‫بشــکنید‪ .‬اندکــی تردیــد باعــث می شــود بــه‬ ‫جــای بلوک هــا دســت های شــما بشــکنند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬به چیزی که می گویید اعتقاد داشته باشید‬ ‫نکتــه ی قبــل در مــورد اعتمادبه نفــس موقــع صحبــت کــردن‬ ‫بــود و ایــن نکتــه درمــورد ارتباطــی اســت کــه شــما بــا موضوعــی‬ ‫کــه درمــورد ان صحبــت می کنیــد برقــرار کرده ایــد‪ :‬بایــد خودتــان‬ ‫چیــزی کــه می گوییــد را بــاور داشــته باشــید‪.‬‬ ‫وقتــی بــا اشــتیاق صحبــت می کنیــد‪ ،‬مــردم تفــاوت را حــس‬ ‫می کننــد‪ .‬شــاید ایــن نکتــه ‪ ،‬بســیار لطیــف و کمــی نامحســوس‬ ‫باشــد امــا در حقیقــت وقتــی در متن تــان طنین انــداز شــود‪،‬‬ ‫صدای تــان قابل باور تــر و متقاعد کننده تــر بــه نظــر خواهــد رســید‬ ‫و ایــن یکــی از راه هــای تقویــت قــدرت بیــان اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬خودپرستی را کنار بگذارید‬ ‫مایک تایسون می گوید‪:‬‬ ‫بایــد در زندگــی فروتــن باشــید‪ ،‬اگــر فروتــن نباشــید‪ ،‬زندگــی شــما‬ ‫را فروتــن می کنــد‪.‬‬ ‫بــرای تقویــت ایــن مــورد می توانیــد خودتــان را بــا افــرادی‬ ‫احاطــه کنیــد کــه بهتــر از شــما هســتند‪ .‬می توانیــد از هم جــواری‬ ‫بــا انهــا درس هــای زیــادی یــاد بگیریــد کــه از روش هــای دیگــر‪،‬‬ ‫اموختــن ایــن درس هــا امکان پذیــر نیســت و مهارت تــان را ارتقــا‬ ‫دهیــد‪ .‬در کالس هــا و کارگاه هایــی شــرکت کنیــد کــه از افــرادی‬ ‫تشــکیل شــده اســت کــه در حرفه شــان از شــما بهتــر هســتند‪.‬‬ ‫بــه تجربیات شــان گــوش کنیــد‪ ،‬ممکــن اســت ســخت باشــد امــا‬ ‫قطعــا بــه بهتــر شــدن تان کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از کشــف ‪ 2‬تــن و ‪ 250‬کیلوگــرم کــود شــیمیایی‏قاچــاق توســط‬ ‫مامــوران پلیــس امنیــت ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫‏گفــت‪ :‬در پــی اعــام خبــری مبنــی بــر تــردد یــک دســتگاه خــودروی وانــت نیســان حامــل بــار قاچــاق در‏شــهر‬ ‫اشــخانه‪ ،‬بالفاصلــه مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی ایــن شهرســتان بــه محــل اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه خــودروی موردنظــر در شــهر اشــخانه توســط پلیــس امنیــت عمومــی شناســایی و‏متوقــف شــد‬ ‫افــزود‪ :‬پــس از بازرســی از ایــن خــودرو مقــدار ‪ 45‬کیســه کــود شــیمیایی قاچــاق بــه وزن ‪2‬‏تــن و ‪ 250‬کیلوگــرم‬ ‫کشــف و پــس از دســتگیری راننــده‪ ،‬خــودرو نیــز توقیــف شــد‏‪.‬‬ ‫کشف بیش از‬ ‫‪ 2‬تن کود‬ ‫شیمیایی قاچاق‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬اسفند ‪1400‬‬ ‫راهکارهای‬ ‫افزایشکیفیت‬ ‫و کمیت گفتگو‬ ‫در میان اعضای‬ ‫خانواده‬ ‫سرویس اجتماعی ‪« -‬سمیه نیستانی»‬ ‫گفتگــو عنصــری حیاتــی در اســتحکام خانــواده‬ ‫اســت‪ .‬خانــواده مســتحکم خانــواده ای اســت کــه‬ ‫اعضــای ان ســخن گفتــن بــا‏یکدیگــر را دوســت‬ ‫توصیه هایپلیس‬ ‫برای استفاده‬ ‫صحیح از فضای‬ ‫مجازی‬ ‫سرویس اسیب اجتماعی‪-‬‬ ‫اشــنا کــردن جوانــان مخصوصــا ً دختــران بــه‬ ‫اســیب های فضــای مجــازی و امــوزش راه هــای‬ ‫صحیــح اســتفاده از ایــن فضــا توســط‏خانواده هــا‬ ‫بــه فرزنــدان می توانــد از بــروز مشــکالت بــرای‬ ‫جوانــان و خانواده هــا جلوگیــری نمایــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ازجملــه راهکارهایــی کــه بایــد بــرای ایمنــی از‬ ‫اســیب های فضــای مجــازی در ســطح اســتان‬ ‫بــه مرحلــه اجــرا دراورد می تــوان بــه‏مــوارد ذیــل‬ ‫اشــاره داشــت‏‪:‬‬ ‫‏‪ -1‬اموزش مهارت های الزم به نسل جوان‬ ‫اشــناکردن جوانــان مخصوصــا ً دختــران بــه‬ ‫اســیب های فضــای مجــازی و امــوزش راه هــای‬ ‫صحیــح اســتفاده از ایــن فضــا توســط‏خانواده هــا‬ ‫بــه فرزنــدان می توانــد از بروزمشــکالت بــرای‬ ‫جوانــان و خانواده هــا جلوگیــری نمایــ ‪‎‬د‪‎.‬‏‬ ‫خانواده هــا نبایــد بــه تکنولــوژی‏که اشــنایی به‬ ‫ان ندارنــد را بــه راحتــی در دســترس جوانــان‬ ‫قــرار دهنــد‏‪.‬‬ ‫والدیــن اگــر بــه فکــر غــذای جســمی فرزنــدان‬ ‫ناکامی‬ ‫کالهبردار‬ ‫در دقیقه ‪90‬‬ ‫با هوشمندی‬ ‫پلیس فتا‬ ‫پلیــس فتــا‪ ،‬از ناکامــی کالهبــرداری کــه بــا‬ ‫ترفنــد تمــاس تلفنــی اقــدام بــه برداشــت مبلــغ‬ ‫دارنــد و از هم نشــینی و هم صحبتــی بــا یکدیگــر‬ ‫لــذت می برنــد و هیــچ جمــع و کار دیگــری را به در‬ ‫کنــار هــم‏بــودن ترجیــح نمی دهنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫حفــظ اســتقالل و تمایــز اعضــای خانــواده از‬ ‫هــم بــا مدیریــت انعطــاف پذیرانــه تمایزهــا و‬ ‫درعین حــال اجتنــاب از پیامدهــای ‏نامطلــوب‬ ‫ان‪ ،‬ماننــد انــزوا و تنهایــی کامــل مدیریــت‬ ‫نیازهــا و توجــه بــه نیازهای عاطفی و احساســی‬ ‫اعضــای خانــواده در هنــگام گفتگوها‪.‬والدیــن‬ ‫در ایــن زمینــه بایــد‏مطالعــه الزم را داشــته و‬ ‫بــا نیازهــای روانــی یکدیگــر و نیــز فرزنــدان اشــنا‬ ‫باشــند و بــا گفت وگــو و حــرف زدن بــه دنیــای‬ ‫ان هــا‏نزدیــک شــوند‪.‬‏‬ ‫مدیریــت زمــان اســتفاده از وســایل ارتباطــی‬ ‫الکترونیکــی از طریــق امــوزش فرهنــگ صحیــح‬ ‫اســتفاده از امکانــات جدیــد بــه ‏فرزنــدان و‬ ‫ایجــاد تفاهــم در زمــان اســتفاده از ایــن ابزارهــا‬ ‫در خانــواده و اختصــاص دادن زمانــی بــرای‬ ‫گفتگوهــای دورهمــی‏دربــاره مســائل مختلــف‬ ‫در ســاعات مشــخصی از روز اســتفاده از فرصت‬ ‫حضــور در فضاهــای تفریحــی در خــارج از خانــه‬ ‫بــرای برقــراری گفتگوهــای صمیمانــه و چهــره بــه‬ ‫چهــره بــا‏یکدیگر اســتفاده از فضای مجــازی برای‬ ‫تشــکیل گروه هــای خانوادگــی ایمــن و تشــویق‬ ‫فرزنــدان بــرای حضــور در ایــن گروههــا بــه عنــوان‬ ‫‏مقدمــه ای بــرای گســترش ارتباطــات صمیمانــه‬ ‫بــا ســایر بســتگان در فضــای واقعــی اســتفاده‬ ‫از فرصــت بــازی و تفریحــات ســالم در خانــواده‬ ‫بــرای تعامــل بیشــتر و گفتگوهــای صمیمانــه‬ ‫در خــال بازی هــا بــرای برقــراری یــک گفتگــوی‬ ‫بــادوام شــرط نخســت امــوزش شــنیدن و گــوش‬ ‫دادن مشــفقانه و توجــه بــه صحبت هــای طــرف‬ ‫‏مقابــل اســت‏‪.‬‬ ‫اســتفاده از شــیوه داســتان گویی و به کارگیــری‬ ‫لطایــف و ضرب المثل هــا بــرای انتقــال پیــام‬ ‫در گفتگوهــای دوســتانه کرامــت بخشــی و‬ ‫حرمــت دادن بــه اعضــای خانــواده و پرهیــز از‬ ‫ســخنان مالمتگــر و تحکم امیــز و امرانــه کــه‬ ‫طــرف مقابــل را بــه‏واکنش هــای منفــی و تــرک‬ ‫گفتگــو می کشــاند‪.‬‏‬ ‫اســتفاده از فرصــت گفتگــوی صمیمانــه در‬ ‫زمــان غــذا خــوردن و دورهمــی ســر ســفره‪.‬‏‬ ‫توجــه و اهمیــت دادن بــه احساســات طــرف‬ ‫مقابــل و ایجــاد شــوق و امیــد بــه برقــراری‬ ‫ارتبــاط در اعضــای خانــواده‪.‬‏‬ ‫فرزنــدان و ســایر اعضــای خانــواده را طــرف‬ ‫مشــورت قــرار دادن و از ان هــا در موضوعــات‬ ‫مهــم نظــر و راهــکار خواســتن‪.‬‏‬ ‫برگرفتــه از کتــاب عملکــرد خانــواده در‬ ‫بســتر فضــای مجــازی‪ ،‬تهیه کننده«ســمیه‬ ‫نیســتانی» کارشــناس روانشناســی دایره مشاوره‬ ‫کالنتری‪۱۴‬والیــت بجنــورد‬ ‫خــود هســتند‪ ،‬بایــد بــه فکــر غــذای روحــی‬ ‫فرزنــدان خــود نیز باشــند و اجازه ندهند‏هرکســی‬ ‫در فضــای مجــازی هــر غــذای مســمومی را وارد‬ ‫فکــر و اندیشــه جوانــان نمایــد‏‪.‬‬ ‫خانواده هــا بایــد نســبت به حضــور فرزنــدان خود‬ ‫در دنیــای مجــازی حساســیت بیشــتری داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬والدیــن می تواننــد بــا‏کســب اگاهــی از‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬اســتفاده صحیــح از اینترنــت را‬ ‫بــه فرزنــدان خــود امــوزش دهنــد و جوانــان را بــا‬ ‫مقولــه اینترنــت‏و فضــای مجــازی بیشــتر و بهتــر‬ ‫اشــنا نماینــد‪ .‬در ایــن میــان نهادهــای فرهنگــی‬ ‫بایــد اموزش هــای الزم را بــه والدیــن بدهنــد و‬ ‫‏فاصلــه ان هــا را بــا نســل امــروز کمتــر کننــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -2‬همراهی خانواده با فرزندان‬ ‫از اســیب های اینترنــت‪ ،‬تنهــا بــودن فرزنــدان‬ ‫در دنیــای مجــازی اســت‪ .‬خانواده هــا بایــد اگاه‬ ‫باشــند کــه فرزنــدان خــود را در فضــای‏مجــازی بــه‬ ‫تنهــای رهــا ننماینــد‪.‬‬ ‫همان طــور کــه خانواده هــا حساســیت ویــژه ای‬ ‫در تنهــا نبــودن دختــر و پســر نوجــوان در محیــط‬ ‫بیــرون از خانــه دارنــد دقیقــا ًهمــان‏حساســیت‬ ‫را بایــد در فضــای مجــازی هــم داشــته باشــند و‬ ‫نگذارنــد نوجوانــان خــود به تنهایــی وارد دنیــای‬ ‫مجــازی شــوند‏‪.‬‬ ‫رایانــه و یــا لــب تــاب نبایــد در فضــای دنــج خانــه‬ ‫و دور از چشــم اعضــاء خانــواده باشــد بــرای عــدم‬ ‫برانگیختــن حساســیت ‏نوجوانــان در کنتــرل‬ ‫ایشــان‪ ،‬والدیــن می تواننــد رایانــه را در فضایــی‬ ‫بــاز و جلــوی چشــم اعضــاء خانــواده بگذارنــد و‬ ‫اســتفاده از‏سیســتم رایانــه بایــد همگانــی باشــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -3‬ایجاد فضای صمیمی در خانواده‬ ‫جمعــی صمیمــی کــه پــدر و مــادر اصلی تریــن‬ ‫پایه هــای ان را تشــکیل می دهنــد و‬ ‫اصلی تریــن عامــل نزدیکــی اعضــاء خانــواده به‬ ‫‏هــم محبــت اســت‏‪.‬‬ ‫محبــت کیمیایــی اســت کــه والدیــن بایــد ان‬ ‫را مــدام بــه خانــواده تزریــق نماینــد کــه غفلــت‬ ‫از ایــن مســئله باعــث بــروز حوادثــی‏تلــخ میــان‬ ‫اعضــاء خانــواده شــده و کانــون صمیمــی خانــواده‬ ‫را از هــم خواهــد پاشــید‏‪.‬‬ ‫دنیــای مجــازی ســاده‪‎‬ترین فضــا بــرای ابــراز‬ ‫عشــق و محبت هــای جعلــی ســودجویان نســبت‬ ‫بــه نوجوانــان مخصوصــا ً دختــران ‏هســت اگــر‬ ‫فرزنــدان در کانــون خانــواده مــورد محبــت قــرار‬ ‫نگیرند و طعم شــیرین محبت اصلی را نچشــند‪،‬‬ ‫در مواجهــه ‏بامحبت هــای جعلــی بیــرون از‬ ‫خانــواده تســلیم خواهنــد شــد و تــوان تشــخیص‬ ‫محبــت جعلــی از اصلــی را نخواهنــد داشــت‏‪.‬‬ ‫‏‪ -4‬ایجاد رابطه اعتماد بین والدین و فرزندان‬ ‫عــدم درک صحیــح کــودک در صــورت انجــام خطا‬ ‫و اشــتباه‪ ،‬ســرکوفت زدن بــه کــودک در صــورت‬ ‫انجــام خطــا‪ ،‬مطــرح کــردن‏خطاهــای کــودکان در‬ ‫بیــن فامیــل و دوســتان کــودک‪ ،‬مقایســه های‬ ‫نابجــای کــودک باهــم ســن و ســاالن دوســت و‬ ‫فامیــل‪،‬‏احتــرام نگذاشــتن بــه شــخصیت کــودک‬ ‫در اجتمــاع در صــورت انجــام خطــا همــه و همــه‬ ‫باعــث ســلب اعتمــاد فرزنــدان از والدیــن‏می شــود‬ ‫و در صــورت بــروز خطــا و اشــتباهی از ســوی‬ ‫کــودکان‪ ،‬بــه والدیــن خــود اعتمــاد نمی کننــد و‬ ‫بهتریــن راه در امــان مانــدن ‏از ســرزنش های‬ ‫والدیــن را مخفــی نگه داشــتن و یــا حتــی دروغ‬ ‫گفتــن می داننــد‏‪.‬‬ ‫بــه دالیــل مختلفــی نوجوانــان می تواننــد دچــار‬ ‫خطــا و اشــتباه در فضــای مجــازی شــوند فرزنــدان‬ ‫بایــد بــه پــدر و مــادر خــود اعتمــاد‏داشــته باشــند‬ ‫تــا در صــورت بــروز لغزشــی بــه اطــاع والدیــن‬ ‫برســانند تــا از اســیب های احتمالــی بعــدی‬ ‫جلوگیــری شــود‏‪.‬‬ ‫و امــا برخــی از راهکارهایــی کــه بــرای اســتفاده‬ ‫درســت از شــبکه های اجتماعــی می تــوان‬ ‫انجــام داد‏‪:‬‬ ‫‏‪-1‬پرهیز از وب گردی های بی هدف‬ ‫‏‪-2‬مطــرح نکــردن اســرار خانوادگــی و مشــکالت‬ ‫در فضــای مجــازی‬ ‫‏‪-3‬عدم انتشار اطالعات شخصی و خانوادگی‬ ‫پلیس فتا استان خراسان شمالی‬ ‫‪ 230‬میلیــون تومــان از حســاب یــک‬ ‫شــهروند کــرده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‬ ‫از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا‪:‬‬ ‫ســرهنگ فیــروز ســرخوش نهــاد در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬کارمنــد یکــی‬ ‫از ادارات بــه پلیــس فتــا مراجعــه و‬ ‫عنــوان نمــود فــردی بــا بنــده تمــاس‬ ‫گرفــت و خــود را کارمنــد یکــی از‬ ‫ادارات دولتــی معرفــی کــرده و باترفنــد‬ ‫ماهرانـه ای مبلــغ ‪ 230‬میلیــون تومــان‬ ‫از حســاب مــن برداشــت کــرده اســت‪.‬با‬ ‫توجــه بــه حساســیت موضــوع پرونــده‬ ‫بصــورت ویــژه در دســتور کار کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا بکارگیــری شــگردهای تخصصــی در‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬مشــخص شــد فــرد کالهبردارکــه‬ ‫خــود را کارمنــد ادارات دولتــی معرفــی کــرده بــود‬ ‫بــه بهانــه اختصــاص کاالی مصرفــی بــه یکــی از‬ ‫ادارات شهرســتان مالیــر بــا کســب اطالعــات الزم‬ ‫اقــدام بــه فعــال ســازی همراه بانک شــاکی بر روی‬ ‫تجهیــزات رایانـه ای خــود نموده انــد و پــس از ان بــا‬ ‫دسترســی بــه حســاب های بانکی شــاکی اقــدام به‬ ‫خالــی کــردن وجــوه موجــود در حســاب های بانکــی‬ ‫وی نموده انــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت‪ :‬در نهایــت طــی‬ ‫هماهنگــی صــورت گرفتــه بــا مقــام قضایــی‬ ‫و اقدامــات فنــی و تخصصــی صــورت گرفتــه‬ ‫مشــخص گردیــد متهــم بــا اســتفاده از مبالــغ‬ ‫برداشــت شــده از حســاب شــاکی اقــدام بــه‬ ‫ی کــرده‬ ‫خریــد چنــد ســکه طــا از یــک طالفروش ـ ‬ ‫و از طریــق تاکســی بــه تهــران ارســال نمــوده اســت‬ ‫کــه بــا اقــدام بــه موقــع پلیــس فتــا و قبــل از اینکــه‬ ‫ســکه های طــا بــه دســت فــرد کالهبــردار برســد‬ ‫بــا راننــده تاکســی تمــاس گرفتــه شــد و بــه ایــن‬ ‫ترتیــب فــرد کالهبــردار نــاکام مانــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســرخوش نهــاد افــزود‪ :‬شــهروندان‬ ‫مراقــب باشــند کالهبــرداران بــا برقــرای تمــاس‬ ‫تلفنــی و یــا ارســال پیامــک بــه بهانه هــای‬ ‫مختلــف از جملــه برنــده شــدن در مســابقه و‬ ‫یــا دریافــت جایــزه‪ ،‬از شــما می خواهنــد بــرای‬ ‫دریافــت جایــزه بــه نزدیکتریــن دســتگاه عابــر‬ ‫بانــک مراجعــه نماییــد و بــا ترفندهــای ماهرانــه‬ ‫تمــام اطالعــات حســاب بانکــی و یــا تمــام‬ ‫اطالعــات کارت اعتبــاری شــمار را دریافــت و بــا‬ ‫اســتفاده از ان اقــدام بــه برداشــت از حســاب‬ ‫شــما می نماینــد‪.‬‬ ‫لزوم ذخیره اطالعات‬ ‫تراکنش پرداخت هنگام‬ ‫ب و کارهای‬ ‫خرید از کس ‬ ‫اینترنتی‬ ‫بــا توجــه بــه بازنویســی بخــش شــکایات‬ ‫ســامانه اینماد و راه اندازی ســامانه هوشــمند‬ ‫رســیدگی بــه شــکایات کســب و کارهــای‬ ‫اینترنتــی در اینــده نزدیــک کــه ثبــت شــکایت‬ ‫در ان منــوط بــه اســتعالم اطالعــات تراکنــش‬ ‫پرداخــت اســت‪ ،‬الزم اســت مصــرف کننــدگان‬ ‫محتــرم هنــگام خریــد از کســب و کارهــای‬ ‫اینترنتــی‪ ،‬اطالعــات تراکنــش پرداخــت اعــم از‬ ‫درگاه پرداخــت اینترنتــی (‪ )IPG‬یــا کارتخــوان‬ ‫(‪ )POS‬را ذخیــره کــرده و نــزد خــود نگــه دارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز توســعه‬ ‫تجــارت الکترونیکــی (مرکــز تتــا)‪ ،‬یکــی از‬ ‫کارکردهــای مهــم نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی‬ ‫(اینمــاد)‪ ،‬امــکان پیگیــری خریــد از کســب و‬ ‫کارهــای اینترنتــی از طریــق ثبــت شــکایت در‬ ‫صــورت بــروز مشــکالت احتمالــی بعدی اســت‬ ‫کــه مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی در‬ ‫ت هــای ذاتی و قانونــی خود در‬ ‫اجــرای ماموریـ ‬ ‫ف کننــدگان در فضــای‬ ‫زمینــه حمایــت از مصــر ‬ ‫تجــارت الکترونیکــی‪ ،‬بدیــن منظــور از ســال ها‬ ‫قبــل نســبت بــه ایجــاد بخــش شــکایت در‬ ‫ســامانه اینمــاد اقــدام کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه منظــور ارتقــای عملکــرد و بهبــود کیفیــت‬ ‫ب و کارهــای اینترنتــی‬ ‫ارائــه خدمــات بــه کس ـ ‬ ‫و عمــوم مــردم‪ ،‬بازنویســی ســامانه اینمــاد در‬ ‫دســتور کار مرکــز تتــا قــرار دارد و در اینــده‬ ‫نزدیــک‪ ،‬بخــش شــکایات ســامانه اینمــاد‬ ‫تحــت عنــوان ســامانه هوشــمند رســیدگی‬ ‫بــه شــکایات کســب و کارهــای اینترنتــی‬ ‫راه انــدازی خواهــد شــد‪ .‬در ســامانه جدیــد بــه‬ ‫منظــور جلوگیــری از ثبــت شــکایات صــوری‬ ‫و بی اســاس نســبت بــه کســب و کارهــای‬ ‫اینترنتــی کــه موجــب تحمیــل هزینــه و زحمت‬ ‫اضافــه بــرای کســب و کارهــای اینترنتــی شــده‬ ‫بــود‪ ،‬ثبــت شــکایت صرفــا ًبــر مبنــای اطالعــات‬ ‫تراکنــش پرداخــت‪ ،‬اســتعالم ان از بانــک‬ ‫ن پذیر خواهد‬ ‫مرکزی و تطبیق اطالعات امکا ‬ ‫بــود‪ .‬بدیــن منظــور هنــگام ثبــت شــکایت در‬ ‫ســامانه جدید‪ ،‬ورود اقالم اطالعاتی تراکنش‬ ‫پرداخــت ماننــد تاریخ‪ ،‬مبلغ‪ ،‬شــماره ترمینال‪،‬‬ ‫شــماره مرجــع تراکنــش و ‪ ...‬توســط مصــرف‬ ‫ کننــده الزامــی اســت‪.‬‬ ‫ف کننــدگان محتــرم‬ ‫لــذا از تمامــی مصــر ‬ ‫تجارت الکترونیکی خواهشــمند اســت هنگام‬ ‫ب و کارهــای اینترنتــی حتمــا ً‬ ‫خریــد از کســ ‬ ‫اطالعــات تراکنــش پرداخــت را بــه صــورت‬ ‫دقیــق ذخیــره و نــزد خــود نگهــداری نماینــد تــا‬ ‫در صــورت بــروز مشــکل‪ ،‬امــکان ثبت شــکایت‬ ‫و پیگیــری از طریــق ســامانه اینمــاد را داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬بدیــن منظــور‪ ،‬در صــورت پرداخــت‬ ‫انالیــن کافــی اســت از صفحــه تاییــد خریــد‬ ‫کــه پــس از ثبــت اطالعــات در درگاه پرداخــت‬ ‫اینترنتــی و زدن دکمــه پرداخــت نمایــش داده‬ ‫ی شــود‪ ،‬از نمایشــگر یــا صفحــه تلفــن‬ ‫مــ ‬ ‫همــراه خــود عکــس گرفتــه یــا بــا زدن دکمــه‬ ‫‬)‪ PrintScreen ‪(PrtScn‬روی صفحــه کلیــد‪،‬‬ ‫تصویر نمایشــگر را کپی و از طریق جایگذاری‬ ‫در نرم افــزاری مثــل ‪ Paint‬یــا ‪ MS Word‬یــا‬ ‫م رســان‪ ،‬ذخیــره نماییــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫یــک پیــا ‬ ‫امــکان ثبــت شــماره تلفــن همــراه یــا نشــانی‬ ‫ایمیــل نیــز در تمامــی درگاه هــای پرداخــت‬ ‫اینترنتــی بــه صــورت اختیــاری وجــود دارد‬ ‫کــه در صــورت تکمیــل ان‪ ،‬اطالعــات رســید‬ ‫تراکنــش از طریــق پیامــک یــا ایمیل برای شــما‬ ‫ارســال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در مــورد پرداخــت هنــگام تحویــل (‪)CoD‬‬ ‫ف کننــدگان محتــرم‬ ‫نیــز کافــی اســت مصــر ‬ ‫رســید کارتخــوان یــا تصویــر ان را نــزد خــود نگه‬ ‫دارنــد‪ .‬الزم بــه تاکیــد اســت کــه در ســامانه‬ ‫هوشــمند رســیدگی بــه شــکایات کســب و‬ ‫کارهــای اینترنتــی‪ ،‬امــکان ثبــت شــکایت‬ ‫صرفــا ً در صــورت واریــز وجــه از طریــق شــبکه‬ ‫الکترونیکــی پرداخــت کشــور (شــاپرک) وجــود‬ ‫دارد و در صــورت پرداخــت نقــدی‪ ،‬واریــز وجــه‬ ‫ش هــای دیگــر‪،‬‬ ‫از طریــق کارت بــه کارت یــا رو ‬ ‫امکان ثبت شکایت و پیگیری خرید از طریق‬ ‫ســامانه اینمــاد وجــود نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪498‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫دستگیری سارق اثار هنری‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات از شناســایی و‬ ‫کشــف یــک پرونــده بــا موضــوع فــروش مجموعــه هــای‬ ‫هنــری یــک هنرمنــد در فضــای مجــازی بــا قیمــت هــای‬ ‫بســیار ناچیــز خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬یکــی‬ ‫از هنرمنــدان مطــرح در کشــور بــا مراجعــه بــه پلیــس فتــا‬ ‫مدعــی شــد اشــخاصی ناشــناس در فضــای مجــازی اقدام‬ ‫بــه انتشــار و فــروش غیرمجــاز مجموعــه هــای هنــری‬ ‫متعلــق بــه وی کــرده و موجــب وارد شــدن خســارات‬ ‫مــادی و معنــوی فراوانــی بــه او شــده انــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــاکی در ادامــه گفــت بــا‬ ‫اعــام تعــداد زیــادی از هنرجویانــی کــه از مجموعه هــای‬ ‫اموزشــی بنــده اســتفاده مــی کننــد متوجــه شــدم‬ ‫مجموعــه هــای بنــده در چندیــن صفحــه اینســتاگرامی‬ ‫در حــال خریــد و فــروش اســت و اشــخاصی ناشــناس بــا‬ ‫سوءاســتفاده از نــام بنــده اقــدام بــه فــروش غیرمجاز این‬ ‫مجموعــه هــا در شــبکه هــای اجتماعــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا پایتخــت اقدامــات خــود را اغــاز کردنــد و در تحقیقــات‬ ‫اولیــه مشــخص شــد بیــش از ‪ 5‬صفحــه اینســتاگرامی بــا‬ ‫بیــش از ‪ 180‬هــزار نفــر دنبــال کننــده در ایــن خصــوص‬ ‫فعالیــت دارد و روزانــه تعــداد زیــادی از مجموعــه هــای‬ ‫مربــوط بــه شــاکی را بــا مبالــغ ناچیــزی در ایــن صفحــات‬ ‫بــه فــروش مــی رســانند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اقدامــات تخصصــی افســران ســایبری‬ ‫پلیــس فتــا گرداننــده ایــن صفحــات در فضــای مجــازی‬ ‫مــورد شناســایی قــرار گرفــت و با اقدامات فنــی‪ ،‬اطالعات‬ ‫هویتــی و ســکونتی متهــم بــه دســت امــد و پــس از‬ ‫تشــریفات قضایــی مجــرم در یکــی از مناطــق شــمالی‬ ‫تهــران دســتگیر شــد و بــه همــراه تجهیــزات الکترونیکــی‬ ‫بــه پلیــس فتــا انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬طبــق‬ ‫مــاده ‪ 23‬قانــون حمایــت از حقــوق مولفان هرکس تمام‬ ‫یــا قســمتی از اثــر دیگــری را کــه مــورد حمایــت ایــن قانــون‬ ‫اســت بــه نــام خــود یــا بــه نــام پدیــد اورنــده بــدون اجــازه‬ ‫او یــا عامــدا ًبــه شــخص دیگــری غیــر از پدیــد اورنــده نشــر‬ ‫یــا پخــش یــا عرضــه کنــد بــه حبــس تادیبــی از شــش مــاه‬ ‫تــا ســه ســال محکــوم خواهــد شــد‪ ،‬همچنین شــهروندان‬ ‫مــی تواننــد درصــورت مشــاهده مــوارد مشــابه و مشــکوک‬ ‫موضــوع را از طریــق ســایت اینترنتــی پلیــس فتــا ناجــا بــه‬ ‫ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬اطــاع رســانی نماینــد‪.‬‬ ‫تهدید جان و ابروی افراد‬ ‫در فضای مجازی خط قرمز‬ ‫پلیس فتا است‬ ‫پلیــس فتــا از کشــف یــک پرونــده ایجــاد مزاحمــت‬ ‫اینترنتــی در کمتریــن زمــان خبــر داد و گفــت ‪ :‬تهدیــد‬ ‫جــان و ابــروی افــراد در فضــای مجــازی خــط قرمــز‬ ‫پلیــس فتــا اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ کاراگاه علــی حســینی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬خانــم جوانــی با در دســت داشــتن مرجوعه‬ ‫قضایــی بــه ایــن پلیــس مراجعــه کــرده و گفــت‪ :‬فــردی‬ ‫ناشــناس اقــدام بــه ارســال پیام هــای توهیــن امیــز و‬ ‫ایجــاد مزاحمــت و تهدیــد در واتســاپ بــرای مــن کــرده‬ ‫و بــا ایــن کار باعــث ســلب ارامــش مــن و خانــواده ام‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول عنــوان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫تهدیــدات صــورت گرفتــه از طــرف متهــم و ایجــاد ابعــاد‬ ‫روانــی و مشــکالت عدیــده بــرای شــاکیه‪،‬موضوع بــه‬ ‫صــورت ویــژه در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا بــا بکارگیــری‬ ‫روش هــای فنــی و شــگردهای پلیســی و در مــدت زمــان‬ ‫کوتاهــی متهــم کــه خانمــی ‪ 21‬ســاله بــود را شناســایی‬ ‫کــرده و بــا هماهنگــی مقــام قضایــی بــه پلیــس فتــا‬ ‫احضــار شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســینی افــزود‪ :‬متهمــه پــس از مواجهــه‬ ‫بــا مســتندات و ادلــه موجــود بــه بــزه انتســابی خــود‬ ‫معتــرف و در خصــوص علــل ارتــکاب جــرم و انگیــزه‬ ‫خــود گفــت حــدود ‪ 2‬ســال قبــل مبلــغ ‪ 400‬میلیــون‬ ‫ریــال جهــت انجــام معامل ـه ای بــه شــاکیه قــرض دادم‬ ‫ولــی پــس از گذشــت مدتــی وی ایــن موضــوع را انــکار‬ ‫کــرده و بنــده نیــز بــا ارســال پیام هــای تهدیــد امیــز‬ ‫قصــد انتقــام گیــری داشــتم کــه توســط پلیــس فتــا‬ ‫دســتگیر شــدم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه تهدیــد و توهیــن‬ ‫در فضــای مجــازی هماننــد تهدیــد و توهیــن در فضــای‬ ‫واقعــی جــرم اســت و قانــون گــذار بــرای ان مجــازات‬ ‫حبــس و جــزای نقــدی در نظــر گرفتــه اســت‪ ،‬بــه‬ ‫شــهروندان هشــدار داد کــه فضــای مجــازی مــکان‬ ‫مناســبی بــرای انتقــام جویــی و تســویه حســاب های‬ ‫شــخصی نیســت و برابــر قانــون بــا متخلفــان در ایــن‬ ‫زمینــه برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -498‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 8- 1400‬مارس ‪ 5- 2022‬شعبان ‪- 1443‬شماره ‪-498‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫بوی بهار‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫ستایش محمدیاری‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫کلمات قصار ‪ -‬چهار نقطه ضعف‬ ‫س ‬ ‫لُ عَــار ٌ و َ الْجُب ْـ ُ ‬ ‫قــال علــی (علیــه الســام) الْبُخ ْـ ‬ ‫ن مَنْق َ َ‬ ‫صـ ه ٌ و َ الْفَقْــر ُ یُخْــر ِ ُ‬ ‫ب فِــی بَلْدَت ِـهِ ‪.‬‬ ‫ل ُّ غَرِیـ ٌ ‬ ‫ن حُج َّت ِـ ه ِ و َ الْمُق ِـ ‬ ‫ن عَـ ْ ‬ ‫الْفَط ِـ َ ‬ ‫امــام علــی (ع) فرمــود‪ :‬بخــل ننــگ اســت و تــرس مایــۀ نقصــان‪ ،‬فقــر‬ ‫شــخص زیــرک را از بیــان دلیلــش گنــگ مى ســازد و ان کــس کــه فقیــر و‬ ‫تنگدســت اســت حتــى در شــهر خــود غریــب اســت‪.‬‬ ‫امــام علــی (ع) در ایــن حکمــت واال بــه چهــار نقطــۀ ضعــف اخالقــى و‬ ‫اجتماعــى انســان اشــاره مى کنــد و اثــار ســوء هــر یــک را بــر مى شــمرد تــا‬ ‫همــگان از انهــا فاصلــه بگیرنــد‪.‬‬ ‫نخست مى فرماید‪«:‬بخل ننگ است»‬ ‫بخــل ان اســت کــه انســان حاضــر نباشــد چیــزى از مواهــب خــداداد را‬ ‫در اختیــار دیگــران بگــذارد‪ ،‬هرچنــد امکانــات او بســیار بیــش از نیازهــاى او‬ ‫باشــد و نقطــۀ مقابــل ان ســخاوت و کــرم اســت کــه گاه ســبب مى شــود‬ ‫انســان حتــى وســائل مــورد نیــاز خــود را بــه دیگــران ببخشــد و خــود بــه‬ ‫کمتریــن مواهــب حیــات قناعــت کنــد‪.‬‬ ‫عار بودن بخل و افتخار بودن کرم و ســخاوت بر کســى پوشــیده نیســت‪،‬‬ ‫زیــرا اوال ًبخــل ســبب نفــرت مــردم از بخیــل مى شــود و افــراد نزدیــک و دور‬ ‫از او فاصلــه مى گیرنــد و ثانیــا بخــل ســبب ســنگدلى و قســاوت اســت‪،‬‬ ‫زیــرا بخیــل نالــۀ مســتمندان را مى شــنود و چهــرۀ رقت بــار انهــا را مى بینــد‬ ‫و در عیــن حــال بــه ان هــا کمکــى نمى کنــد و ایــن مایــۀ قســاوت اســت‪.‬‬ ‫ثالثــا بخــل ســبب مى شــود کــه بســیارى از منابــع اقتصــادى از گــردش‬ ‫تجــارى ســالم خــارج شــود و بــه صــورت کنــز و اندوختــه در ایــد در حالــى‬ ‫کــه گروه هایــى در جامعــه ممکــن اســت بــه ان نیــاز داشــته باشــند‪ .‬رابعــا ً‬ ‫افــراد بخیــل گاه بــه زن و فرزنــد خــود نیــز تنــگ و ســخت مى گیرنــد بــه‬ ‫انــدازه اى کــه مــرگ او را ارزو مى کننــد و ایــن عــار و ننــگ دیگــرى اســت‪.‬‬ ‫خامســا افــراد بخیــل بــه ســبب دلبســتگى فوق العــادۀ غیــر منطقــى بــه مال‬ ‫و ثروتشــان از نظــر تفکــر اجتماعــى بســیار ضعیــف و ناتواننــد و ایــن هــم‬ ‫ننــگ وعــار دیگــرى اســت‪،‬لذا امــام علــی (ع) در عهدنامــۀ معــروف مالــک‬ ‫اشــتر بــه او توصیــه مى کنــد کــه هرگــز بخیــل را در مشــورت خــود دخالــت‬ ‫ندهــد کــه او را بــه تــر حــق دعــوت مى کنــد و از ته دســتى و فقــر مى ترســاند؛‬ ‫ن الْف َ ْ‬ ‫ن فِی مَ ُ‬ ‫ل و َ یَعِدُکَ الْفَقْر)‬ ‫ض ِ ‬ ‫لُ بِکَ عَ ِ ‬ ‫شورَتِکَ بَخِیال ًیَعْد ِ ‬ ‫(لَ تُدْخِل َ َّ‬ ‫انــگاه امــام علــی(ع) بــه رذیلۀ دوم اخالقى اشــاره کــرده مى فرماید‪«:‬ترس‬ ‫مایــۀ نقصان مى شــود»؛‬ ‫افراد ترســو هرگز نمى توانند از قابلیت ها‪ ،‬شایســتگى ها و اســتعدادهاى‬ ‫خــود اســتفاده کننــد و نتیجــۀ ان عقب ماندگــى در زندگــى اســت‪ .‬بــه‬ ‫عــاوه هنگامــى کــه دیــن و جــان و نامــوس و کشــور انهــا بــه خطــر بیفتــد‬ ‫از جهــاد ابــا دارنــد و بــه جــاى این کــه در صــف مجاهــدان باشــند در صــف‬ ‫قاعــدان و بیمــاران و از کار افتــادگان و کــودکان قــرار مى گیرنــد‪ .‬هرگــز هیــچ‬ ‫ادم ترســویى بــه مقامــى نرســیده؛ نــه کشــف مهمــى کــرده نــه پیــروزى‬ ‫چشــمگیرى بــه دســت اورده و نــه بــه قله هــاى کمــال رســیده اســت‪.‬‬ ‫ن رَج ُـ ‬ ‫از ایــن رو در حدیثــى از امــام باقــر علیــه الســام مى خوانیــم‪«:‬لَ یُوْمَـ ُ ‬ ‫لٌ‬ ‫فِیــ ه ِ ُّ‬ ‫ن جَبَانــا ًو َ لَ حَرِیصــا ًو َ لَ‬ ‫ن الْمُوْمِــ ُ ‬ ‫ن و َ لَ یَکُــو ُ ‬ ‫ســد ُ و َ الْجُبْــ ُ ‬ ‫الشــ ‬ ‫حُّ و َ الْحَ َ‬ ‫ً‬ ‫شَ ـحِیحا؛ هیــچ یــک از کســانى کــه داراى بخــل و حســد و جبــن باشــند بــه‬ ‫حقیقــت ایمــان نمى رســند و مومــن ترســو و بخیــل و حریــص نخواهــد بــود»‪.‬‬ ‫حتــى امیــر کالم علــى (ع) بــه مالــک اشــتر توصیــه مى کنــد «کــه هرگــز‬ ‫افــراد ترســو را بــه حــوزۀ مشــاوران خــود راه مــده»و همان گونــه کــه امــام‬ ‫علــی(ع) در نامــۀ مالــک اشــتر اشــاره فرمــوده سرچشــمۀ جبــن و تــرس‬ ‫ســوء ظــن بــه ذات پــاک پــروردگار اســت‪ ،‬زیــرا مى دانیــم خداونــد بــه افــراد‬ ‫بــا ایمــان وعــده داده کــه مــن شــما را تنهــا نمى گــذارم بــه جنــگ مشــکالت‬ ‫برویــد و از مــن یــارى بطلبیــد‪ .‬ان گاه امــام در ســومین جملــه اشــاره بــه اثار‬ ‫فقــر در زندگــى انســان ها مى کنــد و مى فرماید‪«:‬فقــر شــخص زیــرک را از‬ ‫بیــان دلیلــش گنــگ مى ســازد»‬ ‫ن حُج َّتِهِ ) ‪.‬‬ ‫ن عَ ْ ‬ ‫س الْفَط ِ َ ‬ ‫(و َ الْفَقْر ُ یُخْر ِ ُ ‬ ‫اشــاره بــه این کــه از یــک ســو افــراد فقیــر در خــود احســاس حقــارت‬ ‫مى کننــد و هــر انــدازه فَطِــن و باهــوش باشــند بــر اثــر ایــن احســاس حقارت‬ ‫از گفتــن حــرف حســاب خــود و دفــاع از حقــوق خویشــتن بــاز مى ماننــد و‬ ‫از ســوى دیگــر چــون مى داننــد بســیارى از مــردم بــراى ســخنان انهــا بهایــى‬ ‫قائــل نیســتند‪.‬‬ ‫در جملــۀ ســوم مى افزاید‪«:‬ان کــس کــه فقیــر و تنگدســت اســت حتــى در‬ ‫شــهر خــود غریــب اســت»زیرا غریــب کســى اســت کــه دوســت و اشــنایى‬ ‫نــدارد و احســاس تنهایــى مى کنــد و مى دانیــم دنیاپرســتان از افــراد فقیــر‬ ‫و تنگدســت فاصلــه مى گیرنــد و انهــا را در شــهر خــود غریــب مى گذارنــد و‬ ‫بــه عکــس ثروتمنــدان حتــى در بــاد دوردســت از وطنشــان غریــب نیســتند‬ ‫لّ ایــن فــرق را گذاشــتند کــه فقیــر بــه کســى‬ ‫بعضــى میــان فقیــر و مُقِــ ‬ ‫مى گوینــد کــه در عیــن فقــر‪ ،‬فقــر خویــش را نیــز اظهــار مى کنــد و مقــل‬ ‫کســى اســت کــه فقیــر اســت و خویشــتن دار‪.‬‬ ‫همــان گونــه کــه شــاعر مى گویــد‪ :‬مُنعِــم بــه کــوه و دشــت و بیابــان غریــب‬ ‫نیســت هرجــا کــه رفــت خیمــه زد و بــارگاه ســاخت دیگــرى مى گویــد‪:‬‬ ‫ان را که بر مُراد جهان نیست دسترس‬ ‫در زاد و بوم خویش غریب است و ناشناس‬ ‫منبــع‪ _۱:‬نهج البالغــه امــام علــی (علیه‏الســام )کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل‬ ‫از کتــاب پیــام امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد دوازدهم‪.‬صفحــات ‪ ۴۰‬تــا ‪۴۳‬‬ ‫حفاظت از دو ثروت عظیم‬ ‫و ذخیره حیاتی ملت ها‬ ‫یعنی «اب»‬ ‫و «خاک» است‬ ‫بــه مناســبت روز درختــکاری و هفتــه منابــع طبیعــی‪،‬‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی صبــح روز (یکشــنبه) دو‬ ‫اصلــه نهــال میــوه کاشــتند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای ســپس در ســخنانی‪،‬‬ ‫بــا تبریــک روز والدت بــا ســعادت حضــرت اباعبداللــه‬ ‫الحســین علیه الســام بــه ملــت ایــران‪ ،‬ان وجــود‬ ‫شــریف را کانــون عشــق ملــت ایــران و همــه ملت هــای‬ ‫مســلمان اعــم از شــیعه و غیرشــیعه دانســتند‪.‬‬ ‫ایشــان در ادامــه‪ ،‬کاشــت درخــت را یــک حرکــت کامــا ً‬ ‫دینــی و انقالبــی خواندنــد و افزودنــد‪ :‬البتــه نگهداشــت‬ ‫و حفــظ درختــان نیــز کار بســیار مهمــی اســت کــه بایــد‬ ‫رعایــت شــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬گیــاه زنــده را اســایش بخش روح و‬ ‫نگهدارنــده جســم انســان و منبــع رزق خــدادادی و‬ ‫همه جانبــه بــرای احــاد بشــر دانســتند و تاکیــد کردنــد‪:‬‬ ‫بــه همیــن علــت تخریــب جنگلهــا و محیــط زیســت و‬ ‫پوشــش های گیاهــی‪ ،‬تخریــب منافــع ملــی اســت و‬ ‫ویــران کــردن بخشــی از جنگلهــا بــرای ســاخت و ســاز جــز‬ ‫در مــوارد اضطــراری‪ ،‬قطعــا ً بــه ضــرر ملــت اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــا رد ّ نــگاه تزیینــی و‬ ‫حاشــیه ای بــه محیــط زیســت‪ ،‬ایــن موضــوع را از جملــه‬ ‫اساسـی ترین مســائل کشــور برشــمردند و گفتند‪ :‬یکی از‬ ‫کارهــای جــدی در حفاظــت از محیــط زیســت‪ ،‬حفاظــت از‬ ‫دو ثــروت عظیــم و ذخیــره حیاتــی ملت هــا یعنــی «اب»‬ ‫و «خــاک» و پرهیــز از برخــورد مســرفانه بــا انهــا اســت‬ ‫کــه در ایــن زمینــه مســئوالن بایــد بــه راهنمایی هــای‬ ‫متخصصــان توجــه کننــد‪.‬‬ ‫«حفاظــت از حیــات وحــش» مســئله دیگــری بــود کــه‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بی توجهــی بــه ان را بــه ضــرر‬ ‫منافــع ملــی دانســتند و گفتنــد‪ :‬در اســام‪ ،‬شــکار فقــط‬ ‫در صــورت نیــاز بــه تغذیــه مجــاز اســت و در غیــر ایــن‬ ‫صــورت‪ ،‬غیرمجــاز و خــاف اســت و حتــی ســفر شــکار‬ ‫ســفر حــرام شــمرده شــده اســت‪ ،‬بنابرایــن بایــد جلوگیری‬ ‫از شــکار غیرقانونــی را جــدی گرفــت و بــه موضــوع حفــظ‬ ‫حیــات وحــش اهتمــام داشــت‪.‬‬ ‫ایشــان در ادامــه ســازمان محیــط زیســت و وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی را موظــف بــه جلوگیــری از تبدیــل زمین هــای‬ ‫کشــاورزی دانســتند و افزودنــد‪ :‬ایــن کار بــه ضــرر منافــع‬ ‫ملــی اســت و زمین هــای کشــاورزی بایــد توســعه پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای همچنیــن بــا تاکیــد بــر لــزوم‬ ‫توســعه انرژی هــای پــاک گفتنــد‪ :‬توســعه انرژی هــای‬ ‫غیــر فســیلی ماننــد انــرژی هســته ای کــه اســتفاده از ان‬ ‫در دنیــا روزافــزون اســت و کشــورهای منطقــه مــا نیــز در‬ ‫حــال حرکــت بــه ســمت ان هســتند و نیــز انرژی هــای‬ ‫بــادی و خورشــیدی‪ ،‬بایــد جــدی گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫ایشــان در پایــان احــاد مــردم را بــه کاشــت و نگهداشــت‬ ‫درختــان فراخواندنــد و گفتنــد‪ :‬انجــام همــه کارهــای مهــم‬ ‫نیازمنــد پشــتوانه ملــی اســت و درختــکاری نیــز از جملــه‬ ‫کارهایــی اســت کــه همــه مــردم می تواننــد بــا کاشــتن و‬ ‫حفــظ درختــان و جلوگیــری از محــو درختــان و باغ هــای‬ ‫اطــراف و درون شــهرها‪ ،‬بــه گســترش پوشــش گیاهــی در‬ ‫کشــور کمــک کننــد‪.‬‬ ‫« بفرمایید‬ ‫کمپوت سرد !!! »‬ ‫سرویس خاطرات و شهدا ‪ -‬محمد دیلم کتولی‪:‬‬ ‫ن حمزه (ع)‬ ‫راوی ‪ «:‬علی اکبر خنکدار »از فرماندهان گردا ‬ ‫در تابســتان ســال ‪ ، ۶۲‬پــادگان شــهید بیگلــو ( جــاده‬ ‫اهــواز بــه سوســنگرد ) فرمانــده گروهــان ‪ ،‬ســردار (جانبــاز‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد) حــاج احمــد اقــای محمــودی بــود ‪.‬‬ ‫در ایــن گروهــان یــک مســئول تدارکاتــی داشــتیم بــه نــام‬ ‫مهــدی حســین پــور از شهرســتان بابــل ( شــهید مهــدی‬ ‫حســین پور ‪ ،‬ســال ‪ ۶۷‬در تک شــلمچه به اســارت دشــمن‬ ‫بعثــی م ـی رود و بعــد از تقریبــا ً ‪ ۳۰‬مــاه اســارت ‪ ،‬پــس از‬ ‫تصویــب قطعنامــه ازاد مــی گــردد و بعــد از ازادی در دهــه‬ ‫‪ ۸۰‬بــر اثــر عوامــل شــیمیایی بــه شــهادت می رســد) کــه‬ ‫یــک چــادر امــدادی کوچــک شــش نفــره بــرای اســتراحت‬ ‫داشــت و در کنــارش یــک چــادر بــزرگ گروهــی ‪ ۱۲‬نفــره کــه‬ ‫اقــام جیــره غذایــی در انجــا انبــار می شــد ‪.‬‬ ‫اولیــن بــار کــه بــا اقــای شــعبانعلی صالحــی اشــنا شــدم‬ ‫قضیــه از ایــن قــرار بــود نیروهــای گــردان اکثــرا ًبــه مرخصــی‬ ‫شهرســتان رفتــه بودنــد و مــا تعــدادی از رزمنــده هــا در‬ ‫گــردان ماندیــم ‪.‬‬ ‫یکــی از ایــن روزهــا بنــده وارد چــادر تــدارکات گروهــان‬ ‫شــدم و هــوا ان روز بــه شــدت گــرم و شــرجی بــود وارد‬ ‫کــه شــدم یــک لحظــه دیــدم وســط چــادر اقــای شــعبان‬ ‫صالحــی و مهــدی حســین پــور تــازه کمپــوت گیــاس را بــاز‬ ‫نمــوده و داخــل یــک یقلــوی (ظــرف غذاخــوری ســربازی) پــر‬ ‫از یــخ ریختنــد و منتظــر ماندنــد تــا ایــن کمپــوت گیــاس‬ ‫قشــنگ خنــک شــود و الزم اســت بدانیــد کــه مــن تــا ان‬ ‫زمــان بــا اقــای صالحــی هیچگونــه نشســت و برخواســتی‬ ‫نداشــتم و او را نمــی شــناختم ‪.‬‬ ‫یــک لحظــه بــه ذهنــم رســید کــه مــن چــه ترفنــدی‬ ‫بزنــم و چــه کلکــی بزنــم کــه بتوانــم گیــاس ســرد‬ ‫شــده داخــل یقلــوی را از چنــگ شــان بیــرون بیــاورم و‬ ‫همچــی ســیر بخــورم ‪.‬‬ ‫اینگونــه شــروع کــردم ‪ « :‬رو بــه اقــای حســین پــور نمــوده‬ ‫و گفتــم‪ «:‬اقــای حســین پــور شــمار زمنــده ایــد و امــدی‬ ‫جنــگ و جهــاد و دنبــال شــهادت مــی گردیــد خجالــت‬ ‫نمیکشــید از کاری کــه انجــام دادیــد ‪ ،‬خودتــان گیــاس‬ ‫تهیــه میکنیــد و می خوریــد در صورتــی کــه ســهمیه‬ ‫رزمنــدگان گــردان و امکانــات انهــا را نمــی دهیــد شــما بــه‬ ‫رزمنــدگان جفــا کردیــد و ایــن کار شــما از لحــاظ شــرعی و‬ ‫دینــی اشــکال شــرعی دارد !‪.‬‬ ‫در ایــن لحظــه اقــای حســین پــور کــه ظاهــرا ً وجدانــش بــه‬ ‫شــدت بــه درد امــده بــود گفــت‪ «:‬اقــا ببخشــید حــاال پیــش‬ ‫امــده چــه کار کنیــم ‪.‬؟»‬ ‫مــن در جــواب گفتم‪«:‬فعــا دســت بــه گیــاس نزنیــد تــا‬ ‫تکلیفــش را مشــخص کنــم »اقــای صالحــی کــه مشــاجره‬ ‫و برخــورد تنــدی کــه مــن داشــتم بیــن مــن و اقــای حســین‬ ‫پــور را دیــد در ذهنــش تصــور مــی کــرد کــه ایــن دیگــه‬ ‫کیــه اینقــدر حــزب اللهــی !! تــا ایــن حــد حــدود شــرعی را‬ ‫رعایــت می کنــد!‬ ‫بــه ایــن ترتیــب وجــدان درد ســراغ اقــای صالحــی هــم امــد‬ ‫و او هــم بــه اشــتباه خــودش پــی بــرد و گفــت‪ «:‬اقــا ببخشــید‬ ‫دیگــه مــا بــدون اجــازه دســت بــه امــوال بیــت المــال نمیزنیــم!!»‬ ‫ســکوت مطلــق چــادر را فــرا گرفــت وبــه همدیگرنــگاه می کردنــد‬ ‫در ذهنشــان مطالبــی خطــور مــی کــرد کــه چــه می شــود ولــی‬ ‫مــن در یــک چشــم بــه هــم زدن یقلــوی خنــک اول را بــه دســت‬ ‫گرفتــه گیــاس و اب گیــاس را در ان واحــد خــوردم و بعــد از ان‬ ‫یقلــوی دوم را هــم خــوردم اقــای صالحــی کــه تــازه فهمیــده بــود‬ ‫ماجــرا چیســت بــه خــودش امــد و گفــت‪ «:‬ایــن دیگــه کیــه تــا‬ ‫االن می گفــت مســائل شــرعی بیت المال!شــهادت ! رفاقــت و‬ ‫االن تمــام گیــاس را خــورد!!؟»‬ ‫ولــی دوســتان نمــی دانیــد کــه ایــن گیــاس ســرد و خنــک‬ ‫در هــوای گــرم خوزســتان در تابســتان ان ســال چــه لذتــی‬ ‫داشــت و چقــدر بــه دلــم نشســت و هنــوزم کــه هنــوز‬ ‫اســت بعــد از چندیــن ســال خنکــی ان گیــاس ســرد در‬ ‫دلــم هســت ‪.‬‬ ‫پ‪.‬ن ‪ :‬البتــه ایــن شــلوغ بــازی هــا ‪ ،‬مــزاح ‪ ،‬طنــز و تــکان‬ ‫دادن وجــدان رزمنــدگان اســام و فرماندهــان گروهــان و‬ ‫در گــردان حمــزه (ع) بیــش از ســایر گردانهــا مشــاهده مــی‬ ‫شــد و فرمانــده و غیــر ان هــم نداشــت‪.‬‬ ‫دلیــل عمــده پیــروزی هــای بــزرگ گــردان حمــزه (ع)‬ ‫همیــن نشــاط و شــادابی و روحیــه بــاال بــود کــه یکــی از‬ ‫عواملــش ورزش ‪ ،‬شــوخی ‪ ،‬مــزاح و طنزهــای فاخــر بــود ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!