روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 497 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 497

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 497

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 497

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬اسفند ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 7-‬مارس ‪ /4 -2022/‬شعبان ‪ -1443/‬شماره‪497‬‬ ‫طنز در فرهنگ‬ ‫دفاع مقدس‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫چرا تمایل کارمندان‬ ‫به دورکاری در پساکرونا‬ ‫بیشتراست؟‬ ‫‪2‬‬ ‫کسب وکارهای کوچک‬ ‫بزرگ ترینقربانیان‬ ‫تهدیدات سایبری‬ ‫‪7‬‬ ‫جنگل با نهال اغشته‬ ‫به قارچ ترافل‬ ‫ایجادمی شود‬ ‫‪4‬‬ ‫الزام تزریق حداکثری‬ ‫ُ‬ ‫دز سوم واکسن کرونا‬ ‫در گلستان‬ ‫‪5‬‬ ‫پیاده روی چه تاثیری‬ ‫بر مغز ما می گذارد؟‬ ‫نمی توانیم‪ ،‬نمی شود‬ ‫و یا پول نداریم‬ ‫معنا ندارد‬ ‫‪3‬‬ ‫قرار گرفتن گلســتان در همجواری ترکمنســتان و امکان اتصال ریلی‬ ‫بــه کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری هــای شــانگهای و اکــو فرصــت‬ ‫مغتنمــی بــرای اقتصــاد گلســتان اســت تــا محرومیــت هــای مزمــن ایــن‬ ‫اســتان بــا اســتفاده از بازارهــای پرمنفعــت منطقــه برطــرف شــود ‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ریشه فقر‬ ‫مطلقباید‬ ‫خشکاندهشود‬ ‫س جمهــور گفــت‪ :‬همــه دســتگاه های اجرایــی و‬ ‫ریی ـ ‬ ‫نهادهــای انقــاب اســامی و خیریه هــا موضوع حمایت‬ ‫از اقشــار اســیب پذیر را به عنوان اولویت در دســتور کار‬ ‫خــود قــرار دهنــد و ریشــه فقــر بایــد خشــکانده شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی ریاســت جمهوری‪ ،‬ایت اللــه ســید‬ ‫ابراهیــم رئیســی همزمــان بــا هفتــه احســان و نیکوکاری‬ ‫در مراســم افتتــاح و رونمایــی از پروژه هــای کمیتــه‬ ‫امــداد امــام خمینــی(ره)‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــه عنــوان‬ ‫مادر به گمانم خبر داغ ندارد‬ ‫شاید خبر از طعنه پر داغ ندارد‬ ‫بابا چه بگویم اگر از من چو بپرسد‬ ‫خواهر ز من از علت فریاد تو پرسد‬ ‫بابا چه بگویم که تو جانباز کجایی‬ ‫چندی ست چرا این همه خوابیده چرایی‬ ‫روز جانباز مبارک‬ ‫عقیل مهقانی‬ ‫یــک مســوول‪ ،‬هرگــز بــرای مــن پذیرفتنــی نیســت‬ ‫کــه بخشــی از مــردم کشــورمان در تامیــن معــاش و‬ ‫مســایل اولیــه زندگــی خــود درمانــده باشــند و مــن ایــن‬ ‫را بــا ظرفیت هــای گســترده ای کــه در کشــور وجــود دارد‪،‬‬ ‫ســازگار نمی دانــم‪.‬‬ ‫رییس جمهــور خاطرنشــان کــرد‪ :‬ضــرورت دارد‬ ‫وزارت رفــاه بــا همــکاری کمیتــه امــداد امــام(ره)‪ ،‬بنیــاد‬ ‫مســتضعفان‪ ،‬ســتاد اجرایــی و ســایر نهادهــای انقــاب‬ ‫اســامی بــه همــراه خیریه هــا و دســتگاه های مربوطــه‪،‬‬ ‫موضــوع رفــع فقــر و محرومیــت را بــه عنــوان اولویــت در‬ ‫دســتور کار خــود قــرار دهنــد که بــا توجه به ظرفیت های‬ ‫کشــور ایــن کار بــه راحتــی امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬وجــود محرومیــت و فقــر زیبنــده نظــام‬ ‫اســامی نیســت و معتقــدم بــا همت همــگان بالفاصله‬ ‫می تــوان ریشــه فقــر مطلــق را خشــکاند‪.‬‬ ‫رئیســی بــا تاکیــد بــر اینکــه نظامــات اجتماعــی و‬ ‫اقتصــادی بایــد مبتنــی بــر عدالــت باشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬اساســا ً‬ ‫فقــر و محرومیــت محصــول‬ ‫بی عدالتی هــای اقتصــادی و‬ ‫اجتماعــی اســت و چنانچــه‬ ‫امکانــات و ظرفیت هــای کشــور‬ ‫بــه صــورت عادالنــه توزیــع شــود‪،‬‬ ‫هیچ گونــه فقــر و محرومیتــی‬ ‫وجــود نخواهــد داشــت‪ ،‬بر همین‬ ‫اســاس از ابتــدای تشــکیل ایــن‬ ‫دولــت اعــام کــردم کــه دولــت‬ ‫مردمــی بــر محوریــت عدالــت‬ ‫حرکــت و اقــدام خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دولــت بــر مبنــای‬ ‫عدالــت در صــدد اســت کــه‬ ‫بخش هــا و مناطــق مختلــف‬ ‫کشــور بــه صــورت متوازن توســعه‬ ‫یابــد و در ایــن راســتا بودجــه‬ ‫ســال اینــده بــر مبنــای امایــش‬ ‫ســرزمینی تدویــن شــده اســت‪.‬‬ ‫رییس جمهورگفــت‪ :‬جهت گیــری‬ ‫دولــت در اقتصــاد کالن نیــز در راســتای رفــع فقــر‬ ‫و محرومیــت در جامعــه اســت و در ایــن زمینــه‬ ‫سیاسـت هایی نظیــر کنتــرل و کاهــش تــورم را با جدیت‬ ‫دنبــال کــرد‪.‬‬ ‫رئیســی بــا اشــاره بــه ارتبــاط احســان و نیکــوکاری و رفــع‬ ‫محرومیــت و فعالیت هــای زیربنایــی اقتصــادی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫انجــام هیــچ یــک از ایــن دو کار تقدمــی بــر دیگــری‬ ‫نــدارد و می تــوان همزمــان بــا اجــرای طرح هــای بــزرگ‬ ‫زیربنایــی و اقتصــادی بــه وضعیــت فقــرا و محرومیــن‬ ‫نیــز رســیدگی کــرد و ایــن وظیفــه مهمــی اســت کــه نبایــد‬ ‫حتــی یــک لحظــه هــم از ان غافــل شــد‪.‬‬ ‫رییس جمهــور در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا‬ ‫قدردانــی از تالش هــای ارزشــمند کمیتــه امــداد امــام‬ ‫خمینــی(ره) بــه ظرفیت هــای ســامانه امــداد هوشــمند‬ ‫(ســها) اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن ســامانه توانمندســازی‬ ‫مددجویــان را همــراه بــا حفــظ کرامــت انــان مــورد توجــه‬ ‫قــرار داده و از ایــن جهــت بســیار ارزشــمند اســت‪ .‬بــرای‬ ‫کارامدتــر شــدن الزم اســت ایــن ســامانه بــه ســایر‬ ‫ســامانه های کشــور متصــل شــود تــا امــور مددجویــان به‬ ‫راحتــی انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اهتمــام دولــت بــرای تکمیــل دولــت‬ ‫الکترونیــک و هوشمندســازی خدمــات اداری در کشــور‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬متاســفانه عقب ماندگی هایــی در ایــن زمینــه‬ ‫وجــود دارد کــه بایــد بــا فعالیــت مضاعــف ان را برطــرف‬ ‫کــرده و دولــت هوشــمند را تکمیــل گــردد‪ .‬در ایــن راســتا‬ ‫الزم اســت ســامانه هایی کــه راه انــدازی شــده اند‪،‬‬ ‫بالفاصلــه بــه یکدیگــر متصــل شــوند تــا ســامانه جامــع‬ ‫هوشــمند‪ ،‬تشــکیل شــود‪.‬‬ ‫رئیســی بــا تاکیــد بــر ســاخت مســکن بــرای اقشــار‬ ‫ضعیــف و محــروم جامعــه اشــاره و خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫دولــت بــرای ســاخت چهــار میلیــون واحــد مســکونی‬ ‫تــا ســال ‪ ۱۴۰۴‬وعــده داده اســت کــه ایــن مســئله جــزء‬ ‫تکالیــف قانونــی در قانــون جهــش تولیــد مســکن نیــز به‬ ‫شــمار می ایــد‪ .‬لــذا بایــد بــا همــکاری همــه بخش هــا و‬ ‫نهادهــای انقالبــی ایــن موضــوع را بــه انجــام برســد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬وزارت راه و شهرســازی نیــز در صــدد‬ ‫اســت کــه بــا همــکاری بخش هــای مختلــف‪ ،‬احــداث‬ ‫واحــد مســکونی بــا اولویــت خانواده هــای نیازمنــد و‬ ‫محــروم را پیگیــری کنــد‪.‬‬ ‫س جمهــور در ادامــه اهمیــت توانمندســازی و‬ ‫رییــ ‬ ‫خودکفایــی خانواده هــای محــروم را مــورد تاکیــد قــرار‬ ‫داد و گفــت‪ :‬طــرح خودکفایــی خانواده هــای محــروم از‬ ‫اقدامــات مانــدگاری اســت کــه هــم با مبانــی دینی و هم‬ ‫بــا حفــظ کرامــت خانواده هــا مطابقــت دارد و الزم اســت‬ ‫برنامه هــای موجــود در ایــن زمینــه بــا قــوت ادامــه یابــد‪.‬‬ ‫رئیســی اعتمــاد عمومــی مــردم بــه کمیتــه امــداد امــام‬ ‫خمینــی(ره) را حائــز اهمیــت و ارزشــمند توصیــف کــرد‬ ‫و افــزود‪ :‬اعتمــاد مــردم بــه کمیتــه امــداد کــه روز بــه روز‬ ‫افــزوده می شــود‪ ،‬پشــتوانه بســیار ارزشــمندی اســت‬ ‫کــه بایــد حفــظ و تقویــت شــود و الزم اســت همــواره بــا‬ ‫ایده هــای جدیــد‪ ،‬خالقیــت و نــواوری در جهــت تقویــت‬ ‫ایــن شــجره طیبــه تــاش شــود تــا منشــا اثــار بســیاری‬ ‫بــرای رفــع فقــر و رســیدگی بــه امــور محرومــان باشــد‪.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫نقش دانشگاه در توسعه‬ ‫( جامعه دانش محور و اقتصاد دانش محور‪) ‎‬‬ ‫سرویس اجتماعی‪ -‬دکتر علی قزلسفلو‪:‬‬ ‫اگرچــه‪ ،‬سیاســتگذاران و تصمیــم گیــران عرصــه هــای ملــی کشــورهای در حال‬ ‫توســعه‪ ،‬از جملــه ایــران‪ ،‬بــه اهمیــت و نقــش دانشــگاه در شــتاب بخشــیدن‬ ‫بــه فراینــد توســعه‪ ،‬اعتــراف دارنــد‪ ،‬امــا در عمــل‪ ،‬بــه ویــژه انــگاه کــه ســخن‬ ‫از مشــاوره دادن بــه دولــت هــا‪ ،‬بخــش صنعــت و حیــات فکــری جوامــع و در‬ ‫نتیجــه‪ ،‬ســرمایه گذاری در امــوزش عالــی اســت‪ ،‬ایــن باورهــا کمرنــگ می شــوند‬ ‫‪ .‬توســعه در معنــای وســیع و کلــی ان کــه اقتصــاد‪ ،‬فرهنــگ‪ ،‬سیاســت و ســایر‬ ‫شــئون یــک جامعــه را در بــر مــی گیــرد‪ ،‬بــه معنــای بروز تغییر و تحــول مثبت در‬ ‫یــک معیــار اســت کــه بــرای ان نحــوی از ثبــات و اســتمرار در نظــر گرفتــه مــی شــود ‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت کــه هــر گونــه بحــث در مــورد توســعه و معنــای ان بــدون در نظــر گرفتــن بحث محوری‬ ‫تغییــر و تحــول ناقــص خواهــد بــود ‪ .‬اصلــی تریــن عامــل تعیین کننده پیشــرفت و توســعه جامعه در‬ ‫شــرایط متحــول کنونــی جهــان‪ ،‬میــزان برخــورداری از نیــروی انســانی کارا و خــاق اســت کــه ایــن خــود‬ ‫بــه میــزان برخــورداری جوامــع‪ ،‬از دانــش‪ ،‬امــوزش و پژوهــش بســتگی دارد ‪ .‬برتــری یــک کشــور بیــش‬ ‫از ان کــه بــه منابــع طبیعــی یــا ظرفیــت هــای موجــود صنعتــی متکــی باشــد‪،‬‏بــه میــزان بهــره منــدی ان‬ ‫کشــور از علــوم و فنــون کــه حاصــل توســعه علمــی اســت و نیــز بــه پویایــی نظــام امــوزش عالــی ان‬ ‫کشــور وابســته‏اســت نظــام امــوزش عالــی نقــش اساســی و محــوری در فراینــد توســعه ملــی و ایجــاد‬ ‫موازنــه بیــن ابعــاد مختلــف توســعه یافتگــی کشــور دارد ‪.‬‬ ‫‏‏ ســرمایه گــذاری اصولــی درایــن بخــش نقــش مهمــی درایجــاد امکانــات و تســهیالت بــرای نســل هــای اینــده‬ ‫و اقــدام صحیــح در جهــت توســعه‏علمــی کشــور ایفــا می کنــد ‪ .‬بررســی های بــی شــماری کــه در زمینــه‬ ‫دســتاوردهای کشــورهای توســعه یافته و تازه توســعه یافته صورت گرفته اســت‪ ،‬برای ما اشــکار می ســازد‬ ‫کــه چگونــه ایــن کشــورها بــا تبییــن اهــداف و مشــخص کــردن مقاصــد خــود در زمینــه هــای علــم و فنــاوری در‬ ‫جهــت دســتیابی بــه ســطوح بــاالی پیشــرفت و توســعه حرکــت کــرده انــد ‪.‬‬ ‫ن ها وجود داشــته باشــد‪ ،‬بــدون تردید‬ ‫هــر عامــل مشــترکی کــه در توســعه یافتگــی موفقیــت امیــز ا ‏‬ ‫یکــی از ان هــا ‪ ،‬کســب توانائــی هــا و مهــارت در علــم و فنــاوری‏اســت‪ .‬بنابرایــن بــرای دســت یابــی‬ ‫بــه چنیــن موقعیتــی بایــد اگاهــی هــای الزم دربــاره نقــش تعییــن کننــده دانشــگاه هــا در برنامــه هــای‬ ‫توســعه افزایــش یابــد؛ بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬مــا بایــد بــه ســمت جامعــه ای خواهــان توســعه‪ ،‬حمایــت‬ ‫کننــده و اگاه بــه نقــش علــم درتولیــد دانــش و فنــاوری حرکــت کنیــم ‪.‬‬ ‫واژه توســعه اگرچــه مفهومــی عــام و قدیمــی اســت و ســابقه ان بــه شــروع زندگــی انســان بــاز مــی گــردد‪،‬‬ ‫امــا شــکل و محتــوای ان در دهــه هــای اخیــر از شــدت‪ ،‬ســرعت و کیفیــت روزافزونــی برخــوردار گردیــده و بــه‬ ‫صــورت مخــرج مشــترک تمامــی مســائل علمــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬اجتماعــی و فنــی درامــده و متضمــن‬ ‫تغییــرات اساســی در ســاخت هــای نهــادی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬اداری و حتــی اداب و رســوم اســت ‪ .‬بــا ایــن برداشــت‪،‬‬ ‫توســعه چیــزی بیــش از نوســازی و رشــد اقتصــادی خواهــد بــود ‪ .‬اگرچــه توســه اقتصــادی بــه مفهــوم مــادی‬ ‫و ابــزاری ان بــه ســبب شــاخص هــای عینــی تــر بــر توســعه سیاســی‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگــی غلبــه پیــدا کــرده‬ ‫ت هــر ملــت تنهــا وابســته بــه افزایــش درامــد ملــی نیســت بلکــه‬ ‫اســت‪ ،‬امــا بایــد اذعــان داشــت کــه پیشــرف ‏‬ ‫این امر مســتلزم توســعه در همه ابعاد از جمله افزایش ســطح اگاهی‪ ،‬بلوغ فکری‪ ،‬فرهنگی و سیاســی‪،‬‬ ‫و تحــول و دگرگونــی در همــه ابعــاد زندگــی اســت‪ .‬بــا ایــن رهیافــت‪ ،‬توســعه بــه مثابــه ســایر پدیده ها‪ ،‬متغیر‬ ‫وابســته ای اســت کــه علــل و عوامــل مختلفــی دران نقــش افرین انــد؛‬ ‫یکــی از مهــم تریــن ایــن متغیرهــا‪ ،‬مســئله امــوزش اســت ‪ .‬حــال بایــد پرســید چــه رابطــه ای بیــن امــوزش‬ ‫و توســعه وجــود دارد ‪ .‬پاســخ یــا فرضیــه اولیــه ایــن اســت کــه امــوزش بــه عنــوان یــک متغیــر مســتقل‪ ،‬الزمــه‬ ‫توســعه و مخــرج مشــترک تمامــی جوامــع توســعه یافتــه اســت‪ ( .‬نوابخــش‪ ،‬ارجمنــد ســیاه پــوش‪،1388‬‏‏‪.)80‬‬ ‫از ایــن رو توســعه کلیــه عوامــل موثــر در بهبــود شــرایط زیســتی؛ یعنــی عوامــل اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی و سیاســی جامعــه ر‏ا در بــر مــی گیــرد ‪ .‬علــم زیربنــای هــر حرکــت و تحــول بنیــادی بــه شــمار می اید ‪.‬‬ ‫شــولتز در اهمیــت علــم و پژوهش هــای علمــی بیــان مـی دارد کــه از ســال ‪1951‬تاکنــون هزینه های پژوهشــی‬ ‫در جهــان ‪ 5‬برابــر شــده اســت‪ .‬می تــوان گفــت تفکــر علمــی و رشــد‏علمــی موجــب تحــوالت و پیشــرفت های‬ ‫وســیعی در زمینه ‏هــای اقتصــادی‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگــی شــده اســت کــه فقــدان یــا کمبــود ان‬ ‫ی از تفکــر علمــی و اختراعــات صنعتــی بــاز ایســتد‬ ‫از موانــع توســعه ملــی بــه شــمار مــی ایــد‪ .‬اگــر جامعــه ا ‏‬ ‫و یــا حتــی قــدرت تولیــد ان را نداشــته باشــد‪ ،‬نمی توانــد بــه مرحلــه ای از توســعه نایــل‏ایــد‪ .‬بنابرایــن مــا‬ ‫ناگزیریــم کــه خــود را بــرای اتخــاذ یــک رهیافــت بلنــد مــدت در توســعه علــم و فنــاوری امــاده کنیــم ‪ .‬ایــن‬ ‫کار بایــد براســاس ارزیابــی موقعیــت فعلــی فنــاوری کشــور‪،‬قابلیت ها و اســتعدادها‪،‬گرایش هــا و تمایــات‬ ‫اینده‪،‬فرصت هــای اقتصــادی مناســب صــورت گیــرد‪ .‬بنابرایــن علــم بــه عنــوان محــور توســعه جوامــع بشــری‬ ‫اســت و برنامــه ریــزی بــرای رســیدن بــه توســعه بــدون اتخــاذ شــیوه هــای علمــی نمی توانــد‏تدویــن شــود‪‎ .‎‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 15‬اسفند‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز یک شــنبه ‪ 15‬اســفند هــر مثقــال طــا ‪ 51,700,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,950,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 117,030,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 118,540,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 67,650,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,100,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪497‬‬ ‫‪ ۶۱‬هزار اصله نهال تا پایان‬ ‫سال جاری در گالیکش‬ ‫کاشته می شود‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گالیکــش‬ ‫گفــت‪ ۶۱ :‬هــزار اصلــه نهــال غیرمثمــر تــا پایــان ســال‬ ‫در قالــب پویــش ایــران ســبز‪ ،‬هفتــه درختــکاری‪ ،‬پــروژه‬ ‫جنــگل کاری و زراعــت چــوب در اراضــی ملــی و شــخصی‬ ‫شهرســتان کاشــته می شــود‪.‬‬ ‫صفــر ســیجانی اظهارداشــت‪ ۱۴ :‬هــزار اصلــه از ایــن‬ ‫نهال هــا در هفتــه درختــکاری (‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۱‬اســفند)‪۵۰۰ ،‬‬ ‫اصلــه پویــش ملــی ایــران ســبز‪ ۳۶ ،‬هــزار اصلــه در‬ ‫پــروژه جنــگل کاری و ‪ ۱۱‬هــزار اصلــه قالــب زراعت چوپ‬ ‫کاشــته می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نــوع نهال هــای امــاده کشــت در هفتــه‬ ‫منابــع طبیعــی از نــوع «اکالیپتوس‪ ،‬صنوبــر‪ ،‬ون‪ ،‬بلوط‪،‬‬ ‫اقاقیــا‪ ،‬ســنجد تلــخ‪ ،‬ســرو نقــره ای و افــرا» اســت کــه‬ ‫توزیــع انهــا از هفتــه گذشــته میــان مــردم و ادارات اغــاز‬ ‫شــد کــه شــاخص ترین ان هــا در مصلی هــای نمازجمعه‬ ‫تشــیع و تســنن بــه میــزان هــزار و ‪ ۵۰۰‬اصلــه‪ ،‬ســه هــزار‬ ‫و ‪ ۷۷۰‬اصلــه بــه بخشــداری لــوه و پنــج هــزار اصلــه هــم‬ ‫به بخشــداری مرکزی و ‪ ۴۵۰‬اصله در دانشــگاه های ازاد‬ ‫اســامی و پیام نــور شهرســتان بــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری ادامــه داد‪:‬‬ ‫ل بــه مناســبت هفتــه‬ ‫اولویــت بخشــداری ها کاشــت نهــا ‬ ‫درختــکاری در ورودی روســتاها و معابــر پرتــردد اســت و‬ ‫تعــدادی از اهالــی ســاکن در مناطــق شــهری و روســتایی‬ ‫هــم ایــن نهال هــا را مقابــل منــازل و یــا بــر ســر خــاک‬ ‫امــوات خــود خواهنــد کاشــت‪.‬‬ ‫ســیجانی افــزود‪ :‬نهــال مــورد نیــاز شهرســتان از‬ ‫نهالســتان قــرق در گــرگان تامیــن می شــود و افــراد‬ ‫عالقمنــد بــه توســعه فضــای ســبز و زیباســازی محیــط‬ ‫پیرامونــی خــود می تواننــد بــا مراجعــه بــه ایــن اداره نهــال‬ ‫غیــر مثمــر مــورد نیــاز را بــه صــورت رایــگان دریافــت کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن ‪ ۳۶‬هــزار اصلــه نهــال بلــوط و‬ ‫ون در بحــث جنــگل کاری بــا هــدف احیــای جنگل هــای‬ ‫مخروبــه در ســطح ‪ ۴۵‬هکتــار در گالیکــش کاشــته‬ ‫می شــود کــه هــم اکنــون ‪ ۱۶‬هــزار اصلــه نهــال تحویــل‬ ‫پیمانــکار شــده و از امــروز اجــرای ان اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گالیکــش‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬همچنیــن در اجــرای مرحلــه نخســت‬ ‫پویــش ایــران ســبز ‪ ۵۶۰‬اصلــه نهــال در ســطح یــک‬ ‫هکتــار از پــارک نــارودار کاشــته شــد و تــا پایــان ســال‬ ‫مرحلــه دوم ان بــا کاشــت ‪ ۵۰۰‬اصلــه نهــال در ســطح‬ ‫یــک هکتــار اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫ســیجانی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت طــرح ترســیب‬ ‫کربــن بهمــن امســال ‪ ۱۰‬هــزار اصلــه نهــال گالبــی در‬ ‫ســطح ‪ ۱۶‬هکتــار‪ ،‬ســه هــزار اصلــه نهــال گــردو در ســطح‬ ‫‪ ۱۴‬هکتــار و ‪ ۱۰‬هــزار اصلــه نهــال غیرمثمــر در راســتای‬ ‫زراعــت چــوب در ســطح ‪ ۹‬هکتــار از اراضــی حــوزه ابخیــز‬ ‫اوغــان کاشــته شــد‪.‬‬ ‫مســاحت گالیکــش ‪ ۸۹‬هــزار هکتــار اســت کــه ‪ ۱۷‬هــزار‬ ‫هکتــار ان در محــدوده پــارک ملــی گلســتان بــا مدیریــت‬ ‫محیــط زیســت‪ ۵۱ ،‬هــزار هکتــار ان جنــگل و مرتــع بــا‬ ‫مدیریــت منابــع طبیعــی و ‪ ۲۱‬هــزار هکتــار ان هــم بــه‬ ‫عنــوان اراضــی کشــاورزی‪ ،‬روســتایی و شــهری در اختیــار‬ ‫مــردم اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۱‬اســفند هــر ســال اغــاز هفتــه درختــکاری‪،‬‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیــزداری بوده که امســال شــعار ان»‬ ‫ایــران سرســبز ‪ -‬ایــران قــوی‪ /‬همــه باهــم جهــاد بــرای‬ ‫حفــظ و احیــای منابــع طبیعــی» تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتان مــرزی و شــمالی گلســتان بــا بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫کیلومترمربــع وســعت دارای ‪ ۸۶۲‬هــزار و ‪ ۸۲۵‬هکتــار‬ ‫مرتــع‪ ۴۵۲ ،‬هــزار هکتــار جنــگل‪ ۶۲ ،‬هــزار و ‪ ۴۲۰‬هکتــار‬ ‫اراضــی مســتحدث واراضــی مــوات و ‪ ۲۰‬هــزار هکتــار‬ ‫اراضــی ســاحلی اســت‪.‬‬ ‫چرا اشتیاق به دورکاری‬ ‫افزایش یافته است؟‬ ‫ن می دهــد‪ ۶۱ :‬درصــد از افــرادی که‬ ‫نتایــج نظرســنجی پیــو نشــا ‬ ‫محــل کار انــان خــارج از خانــه و در محیــط بــاز اســت‪ ،‬ترجیــح‬ ‫می دهنــد بــه محــل‏کار خــود نرونــد‪ ،‬در حالــی کــه ‪ ۳۸‬درصــد‬ ‫می گوینــد کــه از خانــه کار می کننــد زیــرا محــل کارشــان بســته‬ ‫اســت یــا در دســترس نیســت‪ .‬ایــن‏درحالــی اســت کــه گــزارش‬ ‫جدیــد مرکــز‬ ‫چرا تمایل کارمندان‬ ‫به دورکاری در‬ ‫پساکرونابیشتراست؟‬ ‫سرویس پژوهش اجتماعی ‪-‬‬ ‫مریم سیدان‬ ‫نتایــج مرکــز نظرســنجی «پیو»نشــان می دهــد‪ :‬برخــاف دیــدگاه‬ ‫اولیــه‪ ،‬دیگــر شــیوع کوویــد‪ ۱۹‬‏دلیــل اصلــی دورکاری نیســت و‬ ‫کارکنــان شــرکت ها بــه دلیــل مزیت هــا و فرصت هــای دورکاری‬ ‫ماننــد ایجــاد تعــادل میــان کار و‏خانــواده‪ ،‬مراقبــت از کــودکان‪،‬‬ ‫صرفه جویــی در زمــان و هزینــه تــردد‪ ،‬ایــن ســبک کار را پــس از‬ ‫کرونــا نیــز ترجیــح می دهنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫گزارش هــای رســانه ای‪ ،‬بســیاری از کسـب وکارها درجهــان ظرفیــت‬ ‫خــود را بــرای حضــور کارمنــدان در محیــط کار در دوره همه گیــری‬ ‫‏کاهــش ندادنــد و حتــی برخــی از شــرکت ها ممکــن اســت انتظــار‬ ‫داشته باشــند کــه پــس از دورکارهــای متنــاوب بــه دلیــل فــراز و‬ ‫نشــیب همه گیــری‏کرونــا در دو ســال اخیــر‪ ،‬کارکنانشــان بــه طــور‬ ‫کامــل بایــد بــه دفاتــر کار بازگردنــد امــا بســیاری از کارمنــدان بــه کار‬ ‫در محیــط خانــه عــادت‏کرده انــد‪ .‬در حالــی کــه همه گیــری هنــوز‬ ‫بــه پایــان نرســیده‪ ،‬بــه نظــر می رســد کــه نگرانی هــای ناشــی از‬ ‫شــیوع بیمــاری کوویــد ‪ ،۱۹‬دیگــر دلیــل‏اصلــی دورکاری نیســت‪،‬‬ ‫بلکــه بســیاری از مــردم ایــن مــدل کار را فقــط بــه ایــن دلیــل انتخاب‬ ‫می کننــد کــه دورکاری را دوســت دارن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دیگــر از ویــروس بــه شــدت گذشــته خبــری نیســت ولــی کارکنــان‬ ‫شــرکت ها بــه دورکاری عــادت کرده انــد و نمی خواهنــد بــه محــل‬ ‫‏کار بازگردنــد‪ .‬همچنیــن تعــداد افــرادی کــه شــیوع بیمــاری کرونــا و‬ ‫تعطیلی هــای ناشــی از ان را دلیــل اصلــی دورکاری می داننــد‪،‬‏در‬ ‫حــال کاهــش اســت‪‎. «‎‬مرکــز تحقیقــات پیــو‪‎» (Pew Research‬‬ ‫‪Center ) ‎‬به عنوان یک موسســه نظرســنجی امریکایی مســتقر در‬ ‫‏واشــنگتن دی ســی بــا انتشــار گزارشــی بــه دالیــل تمایــل کارمنــدان‬ ‫بــرای دورکاری به جــای حضــور در محــل کار پرداخــت و نتیجــه گرفت‬ ‫کــه‏‏«دیگــر از ویــروس بــه شــدت گذشــته خبری نیســت امــا کارکنان‬ ‫شــرکت ها بــه دورکاری عــادت کرده انــد و نمی خواهنــد بــه محــل‬ ‫کار بازگردنــد»‏و نیــز «تعــداد افــرادی کــه شــیوع بیمــاری کرونــا و‬ ‫تعطیلی هــای ناشــی از ان را دلیــل اصلــی دورکاری می داننــد در‬ ‫حــال کاهــش اســت‪‎.»‎‬‬ ‫چرا اشتیاق به دورکاری افزایش یافته است؟‬ ‫ن می دهــد‪ ۶۱ :‬درصــد از افــرادی کــه‬ ‫نتایــج نظرســنجی پیــو نشــا ‬ ‫محــل کار انــان خــارج از خانــه و در محیــط بــاز اســت‪ ،‬ترجیــح‬ ‫می دهنــد بــه محــل‏کار خــود نرونــد‪ ،‬در حالــی کــه ‪ ۳۸‬درصــد‬ ‫می گوینــد کــه از خانــه کار می کننــد زیــرا محل کارشــان بســته اســت‬ ‫یــا در دســترس نیســت‪ .‬ایــن‏درحالــی اســت که گــزارش جدید مرکز‬ ‫تحقیقــات پیــو در اوایــل ایــن بیمــاری همه گیــر‪ ،‬درســت برعکــس و‬ ‫حاکــی از ان بــود کــه ‪ ۶۴‬درصــد‏می گفتنــد کــه از خانــه کار می کننــد‬ ‫زیــرا دفتــر کارشــان بســته اســت و ‪ ۳۶‬درصــد گفتـ ه بودنــد‪ ،‬ترجیــح‬ ‫می دهنــد در خانــه کار کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تجزیــه و تحلیــل پیــو بــر اســاس نتایج نظرســنجی از ‪ ۵‬هــزار و‪۸۸۹‬‬ ‫بزرگســال شــاغل در ایاالت متحــده بــود کــه یــک شــغل اصلــی‬ ‫دارنــد‪.‬‏نظرســنجی گســترده تر ژانویــه شــامل نتایــج به دســت امــده‬ ‫از پاسـخ های ‪ ۱۰‬هــزار و‪ ۲۳۷‬بزرگســال امریکایــی اســت کــه از ‪۲۴‬‬ ‫ژانویــه تــا ‪۳۰‬‏ژانویــه ‪ ۲۰۲۲‬حاصــل شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫افــزون بــر ان‪ ۷۶ ،‬درصــد از کارمندانــی کــه دفاترشــان از قبــل بــاز‬ ‫بــود‪ ،‬عنــوان کردنــد کــه دلیــل اصلــی انــان بــرای کار از راه دور در‬ ‫تمــام یــا‏بیشــتر اوقــات فقــط این اســت کــه این ســبک کار را ترجیح‬ ‫می دهنــد‪ .‬در اکتبــر ‪ ۲۰۲۰‬حــدود ‪ ۶۰‬درصــد از افــراد‪ ،‬همیــن دلیــل را‬ ‫بــرای‏دورکاری مطــرح می کردن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در نظرســنجی ژانویــه ‪،۲۰۲۲‬کمتــر از نیمــی از کارکنــان یعنی حدود‬ ‫‪ ۴۲‬درصــد‪ ،‬نگرانــی از قــرار گرفتــن در معــرض ویروس کرونا را‏دلیل‬ ‫کار از خانــه دانســتند‪ ،‬درحالــی کــه ایــن رقــم در اکتبــر ‪،۲۰۲۰‬شــامل‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‪ ۵۷‬درصــد بــود کــه در ســال جــاری میــادی کاهــش یافتـ ه اسـ ‪‎‬‬ ‫طبق این نظرســنجی‪ ،‬در مقایســه با ســال گذشــته‪ ،‬تعداد کمتری‬ ‫از کارکنــان کــه کــودکان زیــر ‪ ۱۸‬ســال داشــتند‪،‬گفتند مراقبــت از‬ ‫کــودک یــک‏عامــل مهــم بــرای دورکاری انــان اســت‪ .‬ایــن میــزان در‬ ‫ســال ‪ ،۲۰۲۰‬شــامل ‪ ۴۵‬درصد بود که در ســال ‪ ۲۰۲۲‬به ‪ ۳۲‬درصد‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫کاهــش یافتـ ه‏اسـ ‪‎‬‬ ‫«‪‎‬جولیانــا هوروویتــز» دســتیار مدیر تحقیقــات در مرکز تحقیقاتی‬ ‫پیــو و یکــی از نویســندگان گــزارش جدیــد اظهــار داشــت‪ :‬انچــه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫می بینیــم ایــن‏اســت کــه کار از خانــه بــرای مــردم مفیــد بــود ه اس ـ ‪‎‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــا حتــی در ســال ‪ ۲۰۲۰‬ایــن موضــوع را درک کردیــم؛‬ ‫زمانــی کــه یــک تغییــر ســریع رخ داد و کارهــا بــه ســمت دورکاری‬ ‫رفــت‪،‬‏در بیشــتر مــوارد مــردم فکــر می کردنــد کــه فراهــم اوردن‬ ‫انچــه کــه بــرای کار از خانــه بــه ان نیــاز دارنــد‪ ،‬ادامــه دادن بــا ایــن‬ ‫روش و همچنیــن‏مولــد و ســازنده بــودن تــا زمــان تعییــن شــده‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫برایشــان اســان اس ـ ‪‎‬‬ ‫هوروویتــز افــزود‪ :‬مــا امــروز نیــز همچنــان شــاهد ایــن طــرز فکــر‬ ‫هســتیم و مــردم دورکاری را روشــی می داننــد کــه می توانــد بــه‏انهــا‬ ‫در ایجــاد تعــادل میــان کار و خانــواده کمــک کنــد‪ .‬ایــن کاری اســت کــه‬ ‫مــردم دوســت دارنــد پــس از پایــان همه گیــری نیــز ان را‏ادامــه دهن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فرصت ها و تهدیدهای دورکاری‬ ‫بــر اســاس گــزارش مربــوط بــه نظرســنجی ژانویــه ‪ ،۲۰۲۲‬حــدود ‪۵۹‬‬ ‫درصــد از کارکنــان ایاالت متحــده کــه قــادر بــه انجام کار خــود از خانه‬ ‫‏هســتند‪ ،‬بیشــتر یــا تمــام وقــت خــود را از خانــه کار می کننــد‪ ،‬ایــن‬ ‫میــزان در اکتبــر ‪ ۲۰۲۰‬حــدود ‪ ۷۱‬درصــد بــود‪ .‬دورکاری ممکــن اســت‬ ‫بــرای‏والدینــی کــه وظایــف مراقبــت از کــودک را بــر عهــده دارنــد یــا‬ ‫بــرای افــرادی کــه می خواهنــد در هزینه هــای رفــت و امــد خــود‬ ‫صرفه جویــی کننــد‪،‬‏مفیــد باشــد‪ .‬پاسـخ های نظرســنجی پیــو برخــی‬ ‫دیگــر از نــکات مثبــت دورکاری را برجســته می کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫طبــق نظرســنجی یــاد شــده‪ ۶۴ ،‬درصــد از مــردم بــر ایــن باورنــد‬ ‫کــه دورکاری تعــادل میــان کار و زندگــی شــخصی انــان را اســان تر‬ ‫کــرده ‪ ،‬ایــن‏در حالــی اســت کــه ‪ ۱۶‬درصــد از افــرادی کــه در خانــه‬ ‫کار می کننــد‪ ،‬معتقدنــد دورکاری حداقــل در برخــی مواقــع کار را‬ ‫ســخت تر کــرد ه اســت‪.‬‏ایــن تعــادل ممکــن اســت خبــر خوبــی بــرای‬ ‫کارکنانــی باشــد کــه ســعی کرده انــد هــر دو عرصــه کار و زندگــی را‬ ‫مدیریــت کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫هوروویتــز بــر اســاس تحقیقــات دیگری از پیــو در این زمینه گفت‪:‬‬ ‫مــا می دانیــم کــه انعطاف پذیــری و توانایــی ایجــاد تعــادل میــان کار‬ ‫و زندگــی‏شــخصی‪ ،‬حتــی بیشــتر از زمــان پیــش از همه گیــری‪،‬‬ ‫ت‪‎.‬صرف نظــر از برخــی‬ ‫بــرای کارکنــان در اولویــت قــرار گرفته اســ ‪‎‬‬ ‫نــکات منفــی کــه‏بــا دورکاری همــراه اســت‪ ،‬ایــن نظرســنجی و ســایر‬ ‫نظرســنجی ها نشــان می دهــد کــه کارکنــان تمایــل دارنــد کــه طبــق‬ ‫همیــن روش‏انعطاف پذیــر بــه کار خــود ادامــه دهنــد و همچنــان از‬ ‫مزایــای ان بهــره ببرنـد‪.‎‬‬ ‫‪‎‬همچنیــن‪ ،‬افــرادی کــه بــه تازگــی دورکار ‏شــده اند‪ ،‬دســت کم‬ ‫در برخــی مواقــع احســاس بهــره وری می کننــد‪ ۴۴ .‬درصــد از‬ ‫پاسـخ دهندگان گفتنــد کــه «ایــن کار بــرای انــان اســان تر اســت کــه‬ ‫‏کار خــود را در خانــه انجــام دهنــد و ضرب االجل هــا را رعایــت کننــد‬ ‫امــا ‪ ۱۰‬درصــد گفتنــد کــه دورکاری ســخت اســت‪ .‬همــان طــور کــه‬ ‫توســط‏‏«فلکس جاب ‪‎‬ز )‪‎» (FlexJobs‬یک بســتر انالین برای یافتن‬ ‫مشــاغل انعطاف پذیــر نیــز اشــاره شــده ‪ ،‬چــرا کــه فضــای ســاکت تر‬ ‫منجــر بــه افزایــش‏بهــره وری در زمــان دورکاری می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ۶۰ ،‬درصــداز افــرادی کــه در ایــن نظرســنجی شــرکت‬ ‫داشــتند‪ ،‬گفتنــد کــه بــه دلیــل کار در خانــه احســاس ارتبــاط کمتــری‬ ‫بــا همــکاران‏خــود دارنــد و تنهــا ‪ ۴‬درصــد بیــان داشــتند کــه ارتبــاط‬ ‫بیشــتری بــا همــکاران خــود دارنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫هوروویتز خاطرنشــان کرد که پیو نپرســید منظور پاسـخ دهندگان‬ ‫از «ارتبــاط» چیســت و اینکــه ایــا انهــا ایــن ســئوال را بــه عنــوان‬ ‫ارتبــاط شــخصی‏بــا همــکاران تفســیر می کننــد یــا چیــز دیگــر‪ .‬در‬ ‫زمینــه دیگــر نــکات منفــی حضــور در محــل کار کــه خــارج از نتایــج‬ ‫نظرســنجی می تــوان بــه ان‏اشــاره کــرد‪ ،‬می تــوان بــه خســتگی‬ ‫روحــی از نظــر شــغلی یــا وجــود مدیریــت ذره بینــی از جانــب مدیران‬ ‫اشــاره کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫صــرف نظــر از برخــی نــکات منفــی کــه بــا دورکاری همــراه اســت‪،‬‬ ‫ایــن نظرســنجی و ســایر نظرســنجی ها نشــان می دهــد کــه کارکنــان‬ ‫تمایــل دارنــد‏کــه طبــق همیــن روش انعطاف پذیــر بــه کار خــود‬ ‫ادامــه دهنــد و همچنــان از مزایــای ان بهــره ببرن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫هوروویتــز در پایــان افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه انچــه کارکنــان در‬ ‫نظرســنجی بــه مــا گفتنــد‪ ،‬تا زمانــی که کارفرمایــان اجــازه دورکاری را‬ ‫می دهنــد‪ ،‬بــه‏نظــر واضــح اســت کــه انــان از ایــن فرصــت اســتفاده‬ ‫می کننــد زیــرا ایــن چیــزی اســت کــه کارمنــدان مزایــای ان را لمــس‬ ‫کرده اند‪/‎.‎‬ایرنــا‬ ‫اختصاص ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار به پروژه های‬ ‫شیالتی استان گلستان‬ ‫روابــط عمومــی و امــوزش‬ ‫همگا نــی‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫گلستان‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت‪ ۱۲۰۰:‬میلیــارد تومــان اعتبــار‬ ‫بــرای ارتقــای زیرســاخت هــای پروژه هــای شــیالتی اســتان‬ ‫گلســتان در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار از روابــط عمومــی‬ ‫اداره کل شــیالت گلســتان دکتــر ســاداتی نــژاد در جلســه‬ ‫شــورای اداری اســتان کــه بــا حضــور دکتــر رئیســی‪ ،‬رئیــس‬ ‫جمهــور برگــزار شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ ۱۲۰۰ :‬میلیــارد تومــان‬ ‫بــرای احــداث تاسیســات زیربنایــی و زیرســاخت های‬ ‫مجتمع هــای پــرورش میگــو و ماهیــان خاویــاری و طــرح‬ ‫پــرورش ماهــی در قفــس اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ی وزیــر جهــاد کشــاورزی در حــال حاضــر تقریبــا‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار تــن محصــول شــیالتی در اســتان گلســتان تولیــد‬ ‫می شــود کــه امیدواریــم تــا پایــان دولــت ســیزدهم بــه ‪۵۰‬‬ ‫هــزار تــن ارتقــا یابــد کــه البتــه اعتبــارات مــورد نیــاز ایــن‬ ‫طــرح هــا تصویــب شــده اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت در ایــن ســفر مجموعــا ‪ ۱۴‬طــرح بــا‬ ‫اعتبــار ‪ ۳۸۶۸‬میلیــارد تومــان در حــوزه کشــاورزی مصــوب‬ ‫گردیــده اســت کــه مــی توانــد نقــش بســزایی در ارتقــا‬ ‫تولیــدات و رشــد اشــتغال و افزایــش بهــره وری اســتان‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫رییــس هیــات کاراتــه گنبــدکاووس گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه تخریــب خانــه کاراتــه ایــن شهرســتان در گذشــته و‬ ‫برغــم قــول ســاخت دوبــاره ان توســط مســووالن‪ ،‬متاســفانه هنــوز محقــق نشــده اســت‪.‬‬ ‫احمــد صفرخانــی اظهارداشــت‪ :‬خانــه کاراتــه ایــن شهرســتان ‪ ۱۵‬ســال پیــش بــه دلیــل ازادســازی بناهــای‬ ‫واقــع در حریــم بــرج قابــوس بــه جهــت ثبــت جهانــی ایــن اثــر تاریخــی بــه همــراه چنــد ســالن ورزشــی در‬ ‫رشــته های دیگــر تخریــب شــد و فرمانــدار و مســوول وقــت ورزش قــول ســاخت فضــای جدیــد بــه مــدت ‪۲‬‬ ‫ســال را دادنــد‪.‬‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫نیازمند خانه‬ ‫کاراته است‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪497‬‬ ‫اموزش‬ ‫پرسش و پاسخ‬ ‫‪ ۱۱۱‬مصوبه‬ ‫با ‪ ۲۵‬هزار و‪ ۶۷۷‬میلیارد تومان‬ ‫رهاورد سفر دولت‬ ‫مصوبــات عمرانــی در ســفر دولــت ســیزدهم ‪ ۱۱‬هــزار و ‪۳۶۴‬‬ ‫میلیــارد تومــان اســت کــه تســهیالت ریالــی ان ‪ ۱۳‬هــزار و ‪۹۷۵‬‬ ‫میلیــارد تومــان‪ ،‬تســهیالت ارزی ان ‪ ۴۵۰‬میلیــون یــورو ‪،‬‬ ‫ســرمایه گــذاری ‪ ۳۳۸‬میلیــارد تومــان اســت‪.‬‬ ‫نمی توانیم‪،‬‬ ‫نمی شود و یا پول‬ ‫نداریم معنا ندارد‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫ایت الله ســیدابراهیم رییســی که برای انجام شــانزدهمین ســفر‬ ‫اســتانی صبــح روز جمعــه (‪۱۳‬اســفند) از طریــق فــرودگاه گــرگان‬ ‫وارد گلســتان شــده بــود‪ ،‬پــس از انجــام چنــد بازدیــد و شــرکت در‬ ‫تعــدادی جلســه ایــن اســتان را بــا انجــام مصوبــات امیدبخــش بــرای‬ ‫ســرعت بخشــیدن بــه جریــان توســعه پایــدار و رفــع مشــکالت و‬ ‫مطالبــت قدیمــی تــرک کــرد‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور در ســاعات اول صبــح جمعــه در حالــی از پلــکان‬ ‫هواپیمــا پاییــن امــد کــه شــدت ورزش بــاد‪ ،‬ســبب وقفــه در پــرواز‬ ‫بالگردهــا بــرای انتقــال رییــس جمهــور بــه مــکان هــای پیــش بینــی‬ ‫شــده در ایــن ســفر شــد ‪.‬‬ ‫رییســی در اولین گفت و گو با مردم گلســتان در فرودگاه گرگان‬ ‫بــه انــان حــل مشــکل بیــکاری و اشــتغال را وعــده داد و پــس از ایــن‬ ‫گفــت و گــوی کوتــاه‪ ،‬راهــی خلیــج گــرگان و جزیــره اشــوراده شــد‪.‬‬ ‫یکــی از مشــکالت اساســی خلیــج گــرگان کــه ســال بــه ســال بــر‬ ‫شــدت ان افــزوده مــی شــود‪ ،‬کــم ابــی و حرکــت در مســیر خشــکی‬ ‫کامــل اســت کــه برخــی کارشناســان‪ ،‬قطــع راه ارتبــاط ابــی بــا دریــای‬ ‫خــزر را علــت ان دانســته و بــر انجــام الیروبــی کانــال هــای ابرســان‬ ‫ایــن پهنــه ابــی بــا دریــای خــزر را تاکیــد کــرده انــد‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور پــس از حضــور در ســواحل خلیــج گــرگان در‬ ‫کرانه هــای غربــی بندرترکمــن و اطــاع از علــت خشــکی ایــن پهنــه‬ ‫ابــی خطــاب بــه مدیــران اظهــار داشــت ‪ :‬تعلــل حتــی یــک روزه در‬ ‫اجرایــی الیروبــی خلیــج گــرگان پذیرفتنــی نیســت و بایــد بــا تجهیــز‬ ‫همــه امکانــات و ظرفیــت هــای موجــود از جملــه پتانســیل های‬ ‫قــرارگاه ســازندگی خاتــم انبیــا هــر چــه ســریعتر رونــد اجرایــی‬ ‫الیروبــی داالن هــای ابــی خلیــج گــرگان و دریــای خــزر اغــاز شــود ‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور در ادامــه مســیر و در حالیکــه ســرعت وزش بــاد‬ ‫ســبب مــواج شــدن پهنــه ابــی خلیــج گرگان شــده بــود با اســتفاده از‬ ‫قایــق موتــوری عــازم اشــوراده تنهــا جزیــره ایرانــی دریــای خــزر شــد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رییســی بــا حضــور در محــل پیشــنهادی اجــرای ایــن‬ ‫پــروژه اظهارداشــت ‪ :‬پــروژه طبیعــت گــردی اشــوراده یــک طــرح‬ ‫بســیار ثمــر بخــش بــرای اســتان اســت کــه مــی توانــد بخــش زیــادی‬ ‫از دغدغــه هــای حــوزه اشــتغال در گلســتان را برطــرف کنــد ‪.‬‬ ‫وی مشــکالت پیــش رودر اجــرای ایــن طــرح را « مســایل اداری‬ ‫پیچیــده» عنــوان کــرد و گفــت ‪ :‬هنگامــی از مدیــران دســتگاه هــای‬ ‫دخیــل در اجــرای ایــن پــروژه موضــع پیگیــری مــی شــود ‪ ،‬انهــا اظهــار‬ ‫مــی کننــد کــه ایــن پــروژه تناقضــی بــا مقــررات نــدارد امــا خروجــی‬ ‫جلســات بیانگر ان اســت که مســایل اداری پیچیده ‪ ،‬مانع از اغاز‬ ‫عملیــات اجرایــی پــروژه بومگــردی اســت‪.‬‬ ‫بــا فروکــش کــردن ســرعت بــاد ‪ ،‬بالگردهــای پیش بینی شــده برای‬ ‫ســفر رییــس جمهــور در جزیره اشــوراده فــرود امدند‪.‬‬ ‫در ادامــه رییــس جمهــور عــازم منطقــه ازاد تجــاری اینچــه‬ ‫بــرون در شــمال گلســتان شــد و از نزدیــک از قابلیــت هــا و‬ ‫ظرفیت هــای ریلــی منطقــه ‪ ،‬پایانــه هــای مــرزی ‪ ،‬گمــرک و‬ ‫بازارچــه اینچــه بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫دیــدار بــا اهالــی مرزنشــین ترکمــن و اهــل ســنت اینچــه بــورن‪،‬‬ ‫حضــور در بازارچــه مــرزی و دیــدار با غرفه داران از جمله برنامه های‬ ‫رییســی در ایــن منطقــه بــود ‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رییســی در ادامــه بــه دانشــگاه ازاد گــرگان امــد و بــا‬ ‫نخبــگان ایــن اســتان دیــدار کــرد و گفــت‪ :‬گلســتان از ظرفیت هــای‬ ‫خــدادای بســیاری در حــوزه جنــگل ودریــا برخــوردار اســت کــه‬ ‫می توانــد زمینــه ســاز یــک تحــول بــزرگ در حــوزه اشــتغال افرینــی و‬ ‫اقتصــاد اســتان شــود‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور بــه قابلیــت هــای اســتان در زمینــه تولیــد انــواع‬ ‫محصــول زراعــی و رتبــه هــای بــاالی ایــن اســتان در زمینــه تولیــدات‬ ‫کشــاورزی اشــاره کــرد و گفــت بــرای بهبــود ســطح معیشــت اهالــی‬ ‫اســتان بایــد بــه طــور جــدی در امر ایجاد صنایع تبدیلی در گلســتان‬ ‫حرکــت کنیــم ‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رییســی گفــت قــرار گرفتــن گلســتان در همجــواری‬ ‫ترکمنســتان و امــکان اتصــال ریلــی بــه کشــورهای عضــو ســازمان‬ ‫همــکاری هــای شــانگهای و اکــو فرصــت مغتنمــی بــرای اقتصــاد‬ ‫گلســتان اســت تــا محرومیــت هــای مزمــن ایــن اســتان بــا اســتفاده‬ ‫از بازارهــای پرمنفعــت منطقــه برطــرف شــود ‪.‬‬ ‫دکتــر ابراهیــم رییســی در ادامــه بــا جمعــی از خیــران بخــش هــای‬ ‫مختلــف اســتان دیــدار کــرد و گفــت همانطــور در چالــش کرونــا‬ ‫شــاهد خدمــات برجســته خیــران و گــروه هــای جهــادی بودیــم در‬ ‫حــل مشــکالت اقتصــادی هــم بایــد بــه ایــن ظریفــت تکیــه کنیــم ‪.‬‬ ‫وی در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه بازدیدهــای صبــح امــروز از مناطــق‬ ‫مختلــف اســتان گلســتان‪ ،‬دیــدن مشــکالت موجــود را رنــج اور‬ ‫توصیــف کــرد و گفــت‪ :‬خلیــج گــرگان نعمــت بــزرگ طبیعــی اســت‬ ‫که نباید خشــک شــود‪ ،‬بلکه باید با احیا و اســتفاده از این نعمت‪،‬‬ ‫در اســتان اشــتغال زایی شــود‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور ســپس در جلســه شــورای اداری گــرگان شــرکت‬ ‫کــرد و در جمــع مدیــران اســتان گفــت‪ :‬حــل مشــکالت گلســتان‬ ‫بــا اقدامــات روزمــره مدیــران میســر نیســت بلکــه بایــد بــا بهبــود و‬ ‫اصــاح برخــی فرایندهــای موجــود در سیســتم اداری کشــور جلــوی‬ ‫بــروز اســیب هــا و مشــکالت گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه هیــچ عنــوان نبایــد بــه فرضیــه خشــک شــدن‬ ‫احتمالــی ایــن اکوسیســتم فکــر کــرد؛ خلیــج گرگان بایــد و باید احیا‬ ‫شــود و در چنــد روز اینــده وزارت راه و شهرســازی مکلــف بــه اغــاز‬ ‫عملیــات اجرایــی ان اســت‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور تصریــح کــرد‪ :‬در دولــت ســیزدهم « نمــی توانیــم‪،‬‬ ‫نمــی شــود و یــا پــول نداریــم» معنــا نــدارد و منطــق اصلــی «مــا‬ ‫می توانیــم» اســت ‪.‬‬ ‫چهار هکتار زمین طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫در فاروج خراسان شمالی تامین شد‬ ‫رییــس اداره راه و شهرســازی فــاروج در خراســان شــمالی گفــت‪ :‬چهــار هکتــار زمیــن بــرای ســاخت‬ ‫‪ ۲۰۰‬واحــد مســکونی در ایــن شهرســتان ‪ ۵۰‬هــزار نفــری بــرای اجــرای طــرح اقــدام ملــی تولیــد مســکن‬ ‫تامیــن شــد‪.‬‬ ‫حســن ذبیحــی اظهــار داشــت‪ :‬ســهمیه شهرســتان فــاروج در طــرح ملــی نهضــت مســکن تامیــن ‪۱۷‬‬ ‫هکتــار زمیــن بــرای ســاخت ‪ ۱۳۸۴‬واحــد مســکونی در طــی چهــار ســال اســت کــه راه و شهرســازی‬ ‫وظیفــه تامیــن زمیــن را برعهــده دارد و در ایــن حــوزه فعالیــت هــای مناســبی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون زمیــن ‪ ۴۰۰‬واحــد مســکونی بــرای اجــرای ایــن طــرح تامیــن شــده اســت‪،‬‬ ‫گفــت و گــو بــا خبرنــگاران گلســتان در نشســت خبــری اخریــن‬ ‫برنامــه شــانزدهمین ســفر اســتانی رییــس جمهــور بــود کــه در ان‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬همســایگان در اولویــت توســعه دیپلماســی خارجــی‬ ‫دولــت ســیزدهم قــرار دارنــد‬ ‫وی همچنیــن گفــت‪ :‬در گذشــته نــگاه و امیــد برخــی متمرکــز بــه‬ ‫غــرب بــود و ســبب شــد تــا کشــور معطــل مانــده شــود امــا در حــال‬ ‫حاضــر هــر چنــد بــا غربــی هــا مذاکــره مــی کنیــم و بــه دنبــال رفــع‬ ‫تحریــم هــا هســتیم امــا بــرای اســتقالل و اقتــدار کشــور بــه جوانــان‬ ‫برومنــد کشــور اتــکا می کنیــم ‪.‬‬ ‫ایت الله رییســی در ‪ ۱۵‬ســفر پیشــین اســتانی خود به استان های‬ ‫هرمــزگان‪ ،‬قــم‪ ،‬یــزد‪ ،‬لرســتان‪ ،‬زنجــان‪ ،‬ســمنان‪ ،‬اردبیــل‪ ،‬فــارس‪،‬‬ ‫خوزســتان‪ ،‬سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬خراســان جنوبــی‪ ،‬ایــام‪،‬‬ ‫کهگیلویــه وبویراحمــد‪ ،‬بوشــهر و گیــان ســفر کــرده بــود‪ .‬معــاون‬ ‫سیاســی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی اســتانداری گلســتان ‪ ۱۱۱‬مصوبه اولیه‬ ‫بــا اعتبــار ‪ ۲۵‬هــزار و ‪ ۶۷۷‬میلیــارد تومــان را دســتاوردهای ســفر‬ ‫اســتانی دولــت جهــادی ســیزدهم در ایــن اســتان اعــام کــرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۱۱‬مصوبه با ‪ ۲۵‬هزار و‪ ۶۷۷‬میلیارد تومان رهاورد سفر دولت‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســید علــی مهاجــر در جلســه ســتاد‬ ‫اســتانی کرونــا در ســالن اجتماعــات اســتانداری بــا اشــاره بــه ســفر‬ ‫روز گذشــته رییــس جمهــور بــه ایــن اســتان شــمالی افــزود ‪ :‬در‬ ‫شــانزدهمین ســفر اســتانی رییــس جمهــور و هیــات دولــت بــه ایــن‬ ‫اســتان ‪ ۱۱۱‬مصوبــه اولیــه تصویــب شــد کــه در بازیدهــای میدانــی‬ ‫شــمار مصوبــات و اعتبــار ان افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬ایــن ســفر بــرای گــره گشــایی مشــکالت اســتان‬ ‫و مــردم بســیار مهــم بــود کــه اهالــی اســتان ثمــرات ان را بتدریــج‬ ‫خواهنــد دیــد‪.‬‬ ‫مهاجــر بیــان کــرد‪ :‬مصوبــات عمرانــی در ســفر دولــت ســیزدهم ‪۱۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۶۴‬میلیارد تومان اســت که تســهیالت ریالی ان ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۷۵‬میلیــارد تومــان‪ ،‬تســهیالت ارزی ان ‪ ۴۵۰‬میلیــون یــورو ‪،‬‬ ‫ســرمایه گــذاری ‪ ۳۳۸‬میلیــارد تومــان اســت‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی و امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری گلســتان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬تجهیــز و ســامان دادن پســماندهای اســتان‪،‬‬ ‫تســهیالت بــرای شــهرداری گنبــدکاووس‪ ،‬ســوخت رســانی فــرودگاه‬ ‫کاللــه‪ ،‬اردوگاه ســامت‪ ،‬اصــاح نقــاط حادثه خیز‪ ،‬زیرســاخت های‬ ‫تصفیه خانه شــهرک صنعتی گنبدکاووس و ازادشــهر و اقچه لی‪،‬‬ ‫ســاختمان تامیــن اجتماعــی‪ ،‬تکمیــل ســاختمان دانشــگاه علــوم‬ ‫پایــه‪ ،‬تکمیــل و تجهیــز مجتمــع ازمایشــگاهی‪ ،‬تکمیل مجتمع های‬ ‫فرهنگــی گــرگان‪ ،‬کردکــوی و ازادشــهر بخشــی از طــرح هــا و‬ ‫پروژه هــای مصــوب اولیــه اســت‪.‬‬ ‫مهاجر افزود‪ :‬بخشــی دیگر از مصوبات اولیه تکمیل راه های حمل‬ ‫و نقــل اســتان‪ ،‬تکمیــل خــط دوم راه اهــن‪ ،‬ایجــاد زیرســاخت های‬ ‫طــرح هــای میــراث فرهنگــی و گردشــگری‪ ،‬تکمیــل ســالن ورزشــی ‪۶‬‬ ‫هــزار نفــری‪ ،‬تکمیــل پــروژه هــای نیمــه تمــام ورزشــی و بیمارســتان‬ ‫گالیکــش‪ ،‬احــداث بیمارســتان جدیــد کــودکان گــرگان‪ ،‬احــداث‬ ‫بیمارســتان ‪ ۶۵۰‬تختخوابــی جایگزیــن پنــج اذر گــرگان‪ ،‬تکمیــل و‬ ‫تجهیــز زیرســاخت هــای فنــی تولیــد در اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۲۷۸‬واحــد مســکونی بــه مددجویــان فاقــد زمیــن‬ ‫مســکونی‪ ،‬پایــش تــاالب هــای گمیشــان و گنبــد و رودخانــه هــای‬ ‫در معــرض خطــر را از جملــه طــرح هــای مصــوب دیگــر ایــن ســفر‬ ‫دولــت برشــمرد‪.‬‬ ‫افــزود‪ :‬زمیــن بــرای ‪ ۴۲‬واحــد مســکونی از قبــل تامیــن شــده و ایــن واحدهــا در حــال ســاخت اســت و‬ ‫بــا تامیــن ایــن چهــار هکتــار ‪ ۲۰۰‬واحــد دیگــر نیــز احــداث مــی شــود و تامیــن زمیــن ‪ ۱۵۸‬واحــد دیگــر نیــز‬ ‫در دســت اقــدام اســت‪.‬‬ ‫ذبیحــی ادامــه داد‪ :‬راه و شهرســازی فــاروج در تامیــن زمیــن طــرح نهضــت مســکن مشــکلی نــدارد ولی‬ ‫متاســفانه در این شهرســتان از این طرح اســتقبال مناســبی نشــده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام مســووالن اداره کل راه و شهرســازی خراســان شــمالی بــرای حــل مشــکل کمبــود‬ ‫مســکن در شــهرها و روســتاهای اســتان بایــد ‪ ۳۵‬هــزار واحــد مســکونی ســاخته شــود و ‪۲‬هــزار و ‪۳۸۵‬‬ ‫نفــر در هشــت شهرســتان اســتان متقاضــی واحــد مســکونی طــرح اقــدام ملــی مســکن شــدند کــه‬ ‫بیشــترین ان در بجنــورد اســت‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی در شــمال شــرق کشــور واقــع اســت و ‪ ۴۴‬درصــد از جمعیــت ان‬ ‫در روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫شهرستان فاروج با حدود ‪ ۵۰‬هزار نفر جمعیت در ‪ ۹۰‬کیلومتری شرق بجنورد قرار دارد‪.‬‬ ‫صرفه جویی در مصرف اب یا افزایش بحران کم ابی‬ ‫ایــن روز هــا خبــر بحــران کــم ابــی در کشــور‪ ،‬موضوعــی داغ و مــورد بحــث اســت‪ .‬بــا توجــه بــه بحــران کــم ابــی در ایــران صرفــه جویــی در مصــرف اب و‬ ‫یادگیــری روش هــای صرفــه جویــی در مصــرف اب بســیار حائزاهمیــت اســت‪ .‬هــر شــهروند و مســئول می توانــد بــا اگاهــی بــه میــزان تاثیــر خــود در‬ ‫روابــط عمومــی ســازمان اب‬ ‫ـل بحــران کــم ابــی در کشــور‪ ،‬نقــش به ســزایی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مدیریــت مصــرف اب‪ ،‬در حـ ِ‬ ‫‏‪۱‬‏‪‎- ‎‬لطفــا در مــورد ترموســتات و درجــه بنــدی اش توضیــح‬ ‫دهیــد و از کجــا بایــد فهمیــد کــه خــراب شــده و اگــر خــراب‬ ‫بشــود چــه ضــرری‏بــرای ماشــین بــه وجــود مــی اورد ‪‎‬؟!‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬هــر پیشــرانه ای‪ ،‬یــک دمــای بهینــه کارکــرد دارد کــه در ان‬ ‫دمــا‪ ،‬کــم تریــن مصــرف و بیــش تریــن بازدهــی و تــوان از‬ ‫موتــور حاصــل مــی‏شــود‪ .‬وظیفــه ترموســتات‪ ،‬نگــه داشــتن‬ ‫موتــور در ایــن دماســت و ایــن کار را از طریــق بــاز و بســته‬ ‫کــردن دریچــه میــان اب موتــور و اب‏رادیاتــور انجــام مــی‬ ‫دهــد‪ .‬عــده ای تصــور مــی کننــد کــه ترموســتات‪ ،‬یــک وســیله‬ ‫تزیینــی و حتــی اضافــی اســت و تصــور مــی کننــد بــا بــاز‏کــردن‬ ‫ان‪ ،‬موتــور در دمــای پــا ییــن تــری کار مــی کنــد و بنابرایــن‬ ‫راحــت تــر اســت! در حالــی کــه کارکــرد موتــور در دمــای پــا‬ ‫ییــن تــر از‏دمــای بهینــه ای کــه بــرای ان تعریــف شــده‪،‬‬ ‫باعــث افزایــش مصــرف و االیندگــی ان خواهــد شــد‪ .‬بنابراین‬ ‫انتخــاب نــوع ترموســتات بســتگی‏مســتقیم بــه اســتانداردی‬ ‫دارد کــه ســازنده خــودرو بــرای موتــور ان تعییــن کــرده اســت و‬ ‫بــرای فهمیــدن ان بایــد بــه دفترچــه راهنما یا‏تعمیــرگاه مجاز‬ ‫ان خــودرو مراجعــه کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎- ‎‬اگــر ترموســتات خــراب شــود‪ ،‬دو حالــت دارد‪ :‬یــا مســیر‬ ‫اب را بــاز نمــی کنــد کــه در ایــن صــورت امپــر اب بســیار‬ ‫بــاال خواهــد رفــت‪ ،‬یــا ایــن‏کــه مســیر را نمــی بنــدد و در ایــن‬ ‫صــورت دمــای اب پــا ییــن مــی مانــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎- ‎‬ایــا ماشــین هــای انژکتــور امکانــش هســت در فصــول‬ ‫ســرد زمســتان روشــن نشــود؟ قاعدتا سیســتم انژکتور باید با‬ ‫تــک اســتارت روشــن‏شــود امــا اگــر نشــد عیوبــی دارد یــا نقص‬ ‫فنــی و ایــا ربطــی بــه انژکتــور نــدارد ‪‎‬؟!‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬اصــوال اســتارت خــوردن خودروهــای انژکتــوری نســبت‬ ‫بــه خودروهــای قدیمــی کــه کاربراتــوری بودنــد‪ ،‬بســیار‬ ‫راحت تــر اســت‪ ،‬چــون‏در ایــن خودروهــا‪ ،‬ســامانه مدیریــت‬ ‫الکترونیکــی موتــور‪ ،‬میــزان مخلــوط ســوخت و هــوا را بــر‬ ‫اســاس اطالعــات دریافتــی از حســگرهای‏مختلف از جمله‬ ‫دمــا و تراکــم هــوا انجــام مــی دهــد‪ .‬بنابرایــن اگــر خــودروی‬ ‫انژکتــوری دیــر روشــن شــود‪ ،‬غیرطبیعــی اســت و بایــد بــه‬ ‫‏تعمیــرکار مجــرب مراجعــه کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۳‬‏‪‎- ‎‬پــژو ‪ 405‬در چــه ســالی در فرانســه طراحــی و بــه تولیــد‬ ‫رســید ‪‎‬؟!‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬شــرکت پــژو در ژوئیــه ســال ‪ 1987‬مــدل ‪ 405‬را بــرای اولیــن‬ ‫بــار بــه بــازار عرضــه کرد‪.‬ایــن خــودرو یــک ســال بعــد عنــوان‬ ‫بهتریــن‏خــودرو اروپــا را بــه دســت اورد کــه بــر اســاس تعــداد‬ ‫ارای مصــرف کننــدگان بــود و ایــن تعــداد رای‪ ،‬در تاریــخ ایــن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫نظرســنجی بــی ســابقه‏بــوده اسـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۴‬‏‪‎- ‎‬در پیــچ بــا ســرعت زیــاد پیچیــدن بیــش تریــن اســیب‬ ‫بــه کجــای خــودرو وارد مــی شــود و ایــا ترمــز گرفتــن ســر پیــچ‬ ‫اســیب بیشــتری وارد‏مــی کنــد ‪‎‬؟!‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬اصــوال هــر گونــه حرکــت ناگهانــی بــه هــر شــیء‪ ،‬احتمــال‬ ‫اســیب بــه ان را بــاال مــی بــرد کــه خــودرو نیــز از ایــن قاعــده‬ ‫مســتثنا نیســت‪ .‬در‏پیــچ هــا بیشــترین فشــار بــه چــرخ هــای‬ ‫جلــو و مشــخصا سیســتم تعلیــق یــا جلوبنــدی و پلــوس هــا‬ ‫وارد مــی شــود و ایــن فشــار بــا ترمــز بیــش تــر‏مــی شــود‪ ،‬چــرا‬ ‫کــه وزن تحمیــل شــده بــه قطعــات جلوبنــدی با اعمــال نیروی‬ ‫ترمــز و انتقــال وزن خــودرو بــه چــرخ هــای جلــو‪ ،‬افزایــش‬ ‫می‏یابــد‪ .‬سیســتم فرمــان و تایرهــا هــم بخش هایی هســتند‬ ‫کــه در پپــچ هــا‪ ،‬تحــت فشــار قــرار مــی گیرنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۵‬‏‪‎- ‎‬بهتریــن راه بــرای کاهــش فرســایش قطعــات متحــرک‬ ‫داخلــی پیشــرانه چیســت؟!‬ ‫‪‎- ‎‬اســتفاده از روغــن موتــور توصیــه شــده و اســتاندارد و‬ ‫تعویــض بــه موقــع ان بــه همــراه گرم کردن ســریع خــودرو در‬ ‫ابتــدای کارکــرد‏پیشــرانه‪ ،‬مــواردی اســت کــه مــی توانــد منجــر‬ ‫بــه کاهــش فرســایش قطعــات داخلــی موتــور شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫زمانی که از فضای مجازی‬ ‫استفاده میکنید دقت الزم‬ ‫را داشته باشید با هر فردی‬ ‫ارتباط برقرار نکنید و به‬ ‫هرکسی اعتماد نکنید‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬اسفند‬ ‫بجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪497‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫جنگل با نهال اغشته به قارچ‬ ‫ترافل ایجادمی شود‬ ‫فساد را گزارش کنید‬ ‫پاداش بگیرد‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت ‪ :‬ســال اینــده بــا افزایــش تولیــد نهــال در گونه هــای‬ ‫جنگلــی‪ ،‬مثمــر زراعــت چــوب بــه ‪ ۱۲‬میلیــون اصلــه خواهــد رســید کــه ضمــن تامیــن نیــاز اســتان‪ ،‬بــه ســایر‬ ‫مناطــق کشــور نیــز ارســال می شــود‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی در نشســت خبــری افــزود‪ :‬چهــار میلیــون اصلــه نهــال امســال در ســه نهالســتان گــرگان‪،‬‬ ‫کاللــه و ازادشــهر‪ ،‬تولیــد شــد کــه ‪ ۵۰‬درصــد ان در اختیــار ایــن اداره کل قــرار گرفــت و مابقــی ان از طریــق‬ ‫بخــش خصوصــی توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬برنامــه کاشــت نهــال توســط ایــن اداره کل در اســتان بــرای ســال جــاری‪ ،‬هــزار هکتــار اســت‬ ‫کــه تاکنــون اجــرای ایــن طــرح در ‪ ۶۵۰‬هــزار هکتــار عملیاتــی شــده و مابقــی ان بــا مشــارکت مــردم تــا اواســط‬ ‫فروردیــن مــاه ســال ‪ ۱۴۰۱‬محقــق خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایجاد جنگل با نهال اغشته به قارچ ترافل‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان در ادامــه ایــن نشســت از ایجــاد جنــگل بــه وســعت ‪ ۱۰‬هکتــار‬ ‫بــا غــرس نهــال بلــوط اغشــته بــه قــارچ ترافــل در شهرســتان گالیکــش خبــر داد و گفــت‪ :‬ســه هــزار اصلــه نهــال‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬مذاکــرات‬ ‫بیــن جامعــه کارگــران و کارفرمایــی در حــال برگــزاری‬ ‫اســت کــه خبرهــای خوشــی بــرای کارگــران داریــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار«حجــت اللــه‬ ‫عبدالملکــی» در جمــع خبرنــگاران‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫جلســات شــورای عالــی کار بــرای تعییــن دســتمزد‬ ‫کارگــران در ســال اینــده دایــم و بــه طــور منظــم در حــال‬ ‫برگــزاری اســت و تــا چنــد روز اینــده میــزان دســتمزد‬ ‫کارگــران نهایــی می شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در حاشــیه رونمایــی از ســامانه ‬ ‫«ســوت زنی» وزارت کار‪ ،‬بــا بیــان اینکــه بــرای کســانی‬ ‫کــه گــزارش از فســاد را ثبــت کننــد‪ ،‬موضــوع را بررســی‬ ‫می کنیــم و حتمــا پاداشــی در نظــر می گیریــم‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫موضــوع افشــاگری از فســاد و اختصــاص پــاداش را بــه‬ ‫گزارشــگران را بــه تازگــی شــروع کردیــم و همــکاران مــا‬ ‫مالحظــات حقوقــی را بررســی می کننــد‪ .‬فعــا پــاداش‬ ‫خاصــی در نظــر نگرفته ایــم‪ ،‬امــا بررســی مــی کنیــم‪.‬‬ ‫عبدالملکــی ادامــه داد‪ :‬تقریبــا ‪ ۶۰۰‬شــرکت و صنــدوق‬ ‫زیرمجموعــه مدیریــت وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی هســتند کــه نگرامــی مــا از انــواع فســاد در‬ ‫ایــن مجموعه هاســت در همیــن زمینــه برنامه هایــی را‬ ‫بــرای جلوگیــری از فســاد اجــرا کرده ایــم‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه مــردم‬ ‫مــی تواننــد بــه ســامانه ســوت زنــی مراجعه و گــزارش ها‬ ‫را ثبــت کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن ســامانه کامــا امــن اســت و‬ ‫ســرورها در اختیــار وزارتخانــه هســتند‪ .‬گزارش دهندگان‬ ‫می تواننــد بــدون اینکــه نــام و نشــانی از خــود بــه جــا‬ ‫بگذارنــد‪ ،‬گــزارش خــود را ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫وی ابــراز داشــت‪ :‬بــرای کســانی کــه مایــل هســتند‬ ‫بــه عنــوان گزارش گــر حرفــه ای بــا مــا همــراه باشــند‬ ‫می تواننــد اطالعــات خــود را ثبــت کننــد و همــکاران مــا با‬ ‫انهــا تمــاس می گیرنــد و چنانچــه کــه صالحیــت الزم را‬ ‫دارنــد بــا مــا بــه صــورت حرف ـه ای همــکاری کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســامانه «ســوت زنــی»‬ ‫از ســوی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی راه انــدازی‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن ســامانه بــا هــدف ارائــه خدمــات غیــر‬ ‫حضــوری بــه افــرادی کــه قصــد ارســال گــزارش فســاد‬ ‫دارنــد‪ ،‬فعــال شــده و امــکان ارســال گــزارش فســاد بــه‬ ‫صــورت ناشــناس را فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫خرید خدمت سربازی به ستاد‬ ‫کل نیروهای مسلح واگذار شد‬ ‫کشتی گیر شیروانی در اردوی‬ ‫تیم ملی کشتی ازاد حضور یافت‬ ‫با تصویب مجلس‪ ،‬تصمیم گیری درباره خرید ســربازی مشــموالن‬ ‫خارج از کشــور بر عهده ســتاد کل نیروهای مســلح گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬در جلســه علنــی نوبــت‬ ‫مجلــس شــورای اســامی جــز ‪ ۱‬بنــد الحاقــی ‪ ۳‬تبصــره ‪ ۱۰‬مربــوط بــه‬ ‫شــروط معافیــت مشــموالن خــارج از کشــور بــه دلیــل مغایــرت بــا‬ ‫برخــی از قوانیــن بــه رای مجلــس گذاشــته شــد و نتوانســت دو ســوم‬ ‫رای مجلــس را کســب کنــد‪ .‬ســپس حــذف ایــن بنــد بــه رای مجلــس‬ ‫گذاشــته شــد کــه ان هــم رای نیــاورد‪.‬‬ ‫در نهایــت عبدالرضــا مصــری رییــس جلســه گفــت‪ :‬از مجلــس رای‬ ‫اســتمزاجی مــی گیریــم کــه در صــورت موافقــت از ایــن بنــد بگذریــم‬ ‫بــدان معنــا کــه اختیــار بــه ســتاد کل نیروهــای مســلح برای اجــرای این‬ ‫بنــد داده مــی شــود و انهــا بــر اســاس گــردش کار خودشــان اقــدام مــی‬ ‫کننــد؛ نماینــدگان مجلــس بــا ایــن موضــوع موافقــت کردنــد‪.‬‬ ‫در جــز ‪ ۱‬بنــد الحاقــی ‪ ۳‬تبصــره ‪ ۱۰‬امــده بــود کــه «مشــمولین نظــام‬ ‫وظیفــه عمومــی مقیــم خــارج از کشــور کــه حداقــل پنــج ســال از زمــان‬ ‫فراخــوان انهــا بــه خدمــت وظیفــه عمومــی گذشــته باشــد‪ ،‬بــا رعایــت‬ ‫اصــل یکصــد و دهــم (‪ )۱۱۰‬قانــون اساســی مــی تواننــد بــا پرداخــت‬ ‫معــادل ریالــی پانــزده هــزار (‪ )۱۵.۰۰۰‬یــورو کارت معافیــت از خدمــت‬ ‫ســربازی دریافت کنند‪ .‬مشــمولین متاهل دارای فرزند از مادر ایرانی‬ ‫از بیســت و پنــج درصــد (‪ )%۲۵‬تخفیــف برخــوردار مــی شــوند‪».‬‬ ‫سرپرســت اداره ورزش و جوانــان شــیروان گفــت‪ :‬داریــوش‬ ‫حضرتقلــی زاده کشــتی گیر ایــن شهرســتان خراســان شــمالی‬ ‫در اردوی تیــم ملــی کشــتی ازاد بــرای حضــور در مســابقات‬ ‫قهرمانــی اســیا شــرکت کــرد‪.‬‬ ‫مهــدی شــعبانی اظهــار داشــت‪ :‬اولیــن مرحلــه از اردوی تیــم‬ ‫ملــی کشــتی ازاد بزرگســاالن بــرای حضــور در رقابــت هــای‬ ‫قهرمانــی اســیا در مغولســتان ‪ ۲۷‬تــا ‪ ۱۴‬اســفندماه در محــل‬ ‫خانــه کشــتی شــهید مصطفــی صــدرزاده برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬حضرتقلــی زاده از کشــتی گیــران موفــق‬ ‫و پرتــاش اســت کــه تاکنــون موفــق بــه عناویــن کشــوری و ملــی‬ ‫شــده و از افتخــارات بــزرگ جامعــه ورزشــی اســت‪.‬‬ ‫داریــوش حضرتقلــی زاده کشــتی گیــر شــیروانی ‪ ۲۴‬دی مــاه‬ ‫امســال در یــک کشــتی زیبــا بــا ضربــه فنــی محمــد باقر یخکشــی‬ ‫قهرمــان جــام تختــی و عضــو ســابق تیــم ملــی را شکســت داد و‬ ‫قهرمــان کشــتی ازاد کشــور در وزن ‪ ۶۱‬کیلوگــرم شــد‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان دارای ‪ ۳۲‬بــاب اماکــن ورزشــی و ســه‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬ورزشــکار ســازمان یافتــه اســت‪.‬‬ ‫با پیگیری دادگستری گلستان ؛‬ ‫‪ 479‬حلقه چاه غیرمجاز‬ ‫ُ‬ ‫در استان پر شد‬ ‫در مکان های شلوغ و حمل و نقل‬ ‫عمومی‪،‬از دست زدن به چشم و دهان‬ ‫خود خودداری کنید و پس از دست زدن‬ ‫به وسایل در اولین فرصت ممکن‬ ‫نسبت به شستشوی بهداشتی دست‬ ‫اقدام شود‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان گلســتان گفــت‪ :‬بــا مســدود شــدن ایــن‬ ‫چاه ها از برداشــت غیرمجاز ِ چهار میلیون و ‪ 700‬هزار مترمکعب‬ ‫اب از ســفره هــای اب زیرزمینــی گلســتان جلوگیــری شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار محمــود اســپانلو اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫پرونــده ایــن چــاه هــای غیرمجــاز بــا شــکایت امــور اب در محاکــم‬ ‫اســتان رســیدگی و رای قطعــی بســتن ان صــادر شــده بــود امــا‬ ‫وقتــی نوبــت بــه اجــرای ایــن ارا رســید امــور اب اســتان بــه بهانــه‬ ‫نداشــتن امکانــات‪ ،‬از اجــرا خــودداری مــی کــرد‪.‬‬ ‫اسپانلو افزود‪ :‬با تعیین ضرب االجل به امور اب استان‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫واگذاری‪۲۱۳‬‬ ‫واحد مسکونی به مددجویان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از پایــگاه اطــاع رســانی کمیتــه امــداد‪،‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان گفــت ‪ :‬همزمــان بــا برگزاری‬ ‫ویــژه برنامــه کشــوری جشــن ســالروز تاســیس ایــن نهــاد ‪ ۲۱۳‬واحــد‬ ‫مســکن مددجویــی بــه نیازمنــدان کمیتــه امــداد اســتان واگــذار شــد‪.‬‬ ‫عیســی بابایــی اظهــار داشــت‪ :‬هشــت هــزار و ‪ ۷۰۰‬واحــد مســکونی‬ ‫مددجویی در کشــور واگذار شــد که ســهم مددجویان گلســتان ‪۲۱۳‬‬ ‫واحــد بود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬امروز همزمان با سراســر کشــور از ســامانه امداد‬ ‫ســها) کــه مبنــای ان حفــظ عــزت و کرامــت نیازمنــدان بــا‬ ‫هوشــمند ( ُ‬ ‫معیارهــای ســرعت‪ ،‬دقــت و ســطح دسترســی بــاال بوده در گلســتان‬ ‫رونمایی شــد‪.‬‬ ‫بابایــی تصریــح کــرد‪ :‬یکــی از طرحهــای اشــتغالزایی کمیتــه امــداد‬ ‫واگــذاری پنــل هــای خورشــیدی بــه مددجویــان تحــت حمایت اســت‬ ‫کــه بــا اجــرای ان ضمــن کمــک بــه دولــت در رفــع کمبــود انــرژی برق‪،‬‬ ‫باعــث ایجــاد درامــد بــرای مددجویــان میگــردد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬درحــال حاضــر ‪ ۱۰۰۰‬خانــواده از مددجویــان ایــن‬ ‫اســتان شناســایی شــده کــه در گام اول بــرای ‪ ۵۰۰‬خانــوار پنــل هــای‬ ‫خورشــیدی راه انــدازی مــی شــود‪.‬‬ ‫فرصــت دادیــم بــرای اجــرای ایــن ارا و پُــر‬ ‫کــردن چــاه هــای غیرمجــاز اقــدام کننــد و‬ ‫دادســتان های سراســر اســتان هــم اجــرای‬ ‫ایــن ارا را پیگیــر شــدند‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو گفــت‪ 479 :‬حلقــه چــاه‬ ‫غیرمجــاز مســدود و بــه ایــن ترتیــب از برداشــت‬ ‫ســاالنه چهــار میلیــون و ‪ 700‬هــزار مترمکعــب‬ ‫اب از ســفره هــای اب زیرزمینــی اســتان‬ ‫جلوگیــری شــد ‪.‬‬ ‫پیشــتر رئیس کل دادگســتری گلســتان در جلسه‬ ‫شــورای حفــظ حقــوق بیــت المــال اســتان گفته بود‬ ‫‪ ،‬هیــچ عــذر و تعللــی از دســتگاه هــای متولــی در‬ ‫اجــرای ارای قلــع و قمــع و مســدود کــردن چــاه های‬ ‫غیرمجــاز‪ ،‬پذیرفتــه نیســت و مدیرانــی کــه اجــرای‬ ‫وظایــف قانونــی خــود را نادیــده بگیرنــد بــا جرم ترک‬ ‫فعــل مواجــه خوهنــد شــد‪.‬‬ ‫کارشناســان بارهــا دربــاره برداشــت بــی رویــه‬ ‫اب از ســفره هــای زیرزمینــی و فرونشســت‬ ‫زمیــن در اســتان هشــدار داده انــد‪.‬‬ ‫تحقق ‪ ۷۷‬میلیارد ریال از تعهدات خیرین‬ ‫مدرسه ساز خراسان شمالی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بــرای پوشــش ایــن ســطح امــاده شــده کــه بــه زودی کاشــت ان عملیاتــی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــا همراهــی کارشناســان ایــن اداره کل ایــن طــرح توســط یکی از عالقمندان در گالیکش‬ ‫اجــرا می شــود و باردهــی ان بعــد از هفــت ســال خواهــد بــود‪.‬‬ ‫لطفــی افــزود‪ :‬ایــن طــرح مــورد تاییــد مرکــز تحقیقــات جنــگل و مرتــع قرار گرفتــه و تولید نهال زیتــون و فندق‬ ‫اغشــته به قارچ ترافل در دســتور کار اســت‪.‬‬ ‫قــارچ ترافــل کــه در زبــان محلــی بــه نــام دُنبَــان مشــهور اســت‪ ،‬نوعــی قــارچ خوراکــی گران قیمــت و کمیــاب‬ ‫اســت کــه بــه طــور معمــول در بهــار و تابســتان رشــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫واگذاری زمین برای توسعه شهر اینچه برون‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪ ۴۶ :‬هکتــار زمیــن بــا رعایــت مقــررات و قوانیــن مرتبــط‬ ‫امســال ایــن اداره کل بــرای توســعه شــهر اینچه بــرون واقــع در شهرســتان گنبــدکاووس واگــذار کــرد‪.‬‬ ‫لطفــی افــزود‪ :‬بــا رعایــت تمــام جوانــب قوانیــن واگــذاری زمیــن جدیــد نــه تنهــا برای شــهر اینچه بــرون بلکه در‬ ‫ســایر مناطق شــهری و روســتایی اســتان‪ ،‬است‪.‬‬ ‫واگذاری جنگل ها با نگاه حفاظتی‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪ :‬براســاس کتابچــه ســازمان مرکــزی و بــا نــگاه حفاظتــی‬ ‫واگــذاری عرصــه جنگلــی بــه شــهرداری هــا انجــام می شــود و بــه هیــچ عنــوان مدیریــت عرصــه جنگلــی را بــا‬ ‫نــگاه درامــدی واگــذار نمی کنــد ‪.‬‬ ‫لزوم درختکاری پارک چهار شهید گلستان‬ ‫وی گفــت‪ :‬نهــال کاری پــارک چهــار هــزار شــهید ایــن اســتان در اق قــا کــه در چنــد ســال قبــل عملیــات‬ ‫اختصــاص زمیــن و نهالــکاری ان اغــاز شــده‪ ،‬امســال تکمیــل مــی شــود‪ .‬ونــوار ســبز بــرای ایــن پــارک بــا کاشــت‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬نهــال اتریپلکــس انجــام شــد و امــاده کاشــت نهــال اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــا پوشــش نهالــکاری و حفاظــت از پــارک چهــار هــزار شــهید گلســتان در اق قــا‪ ،‬ایــن طــرح‬ ‫الگویــی بــرای توســعه نهالــکاری در اســتان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫امیکرون را جدی بگیرید‬ ‫‪6‬‬ ‫دمای هوا ‪ 8‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 70‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬به ‪10‬‬ ‫رگبارهــای صبحگاهــی‪ .‬بیشــینه ‪8‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد شــمال غــرب از ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر در ســاعت‪.‬‬ ‫احتمــال بــارش بــاران ‪.%40‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امســال‪ ۷۷ ،‬میلیــارد ریــال از‬ ‫تعهــدات خیــران مدرســه ســاز در اســتان محقــق شــد کــه ایــن کمــک هــا بخشــی از کمبــود فضاهــای‬ ‫اموزشــی را برطــرف کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کسســب وکار امیــن فــاح اظهــار داشــت‪ :‬ایــن تعهــدات در قالــب ســاخت و‬ ‫اتمــام هفــت اموزشــگاه بــا زیربنــای ســه هــزار و ‪ ۶۰۰‬مترمربــع و ‪ ۳۶‬کالس درس در شــهرهای‬ ‫بجنــورد‪ ،‬شــیروان و فــاروج انجــام شــد کــه بیــش از هــزار دانــش امــوز از فضای اموزشــی مناســب‬ ‫برخــوردار شــدند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن اداره کل امســال بــرای نخســتین بــار در هــر ‪ ۱۰‬روز یــک طــرح عمرانــی‬ ‫و هــر ‪ ۲‬و نیــم روز یــک کالس درس را بــه اتمــام رســاند کــه مجمــوع کل طــرح هــای بهــره بــرداری‬ ‫شــده امســال ‪ ۳۶‬طــرح بــود و امیدواریــم بــرای ســال اینــده رشــد ‪ ۵۰‬درصــدی تعهــدات خیریــن را‬ ‫داشــته باشیم‪.‬‬ ‫فــاح اضافــه کــرد‪ :‬مجموعــه کل تعهــدات طــرح هــای عمرانــی خیریــن مدرســه ســاز ایــن اســتان‪،‬‬ ‫‪ ۱۳۳‬طــرح اســت کــه اینــک ‪ ۷۶‬طــرح بــا ‪ ۲۵۱‬کالس درس و ‪ ۶۴۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار از تعهــدات‬ ‫خیریــن در دســت اجــرا اســت کــه بخشــی از ان ســال اینــده و بخشــی تــا پایــان ســال ‪ ۱۴۰۲‬بــه اتمــام‬ ‫خواهــد رســید‪.‬‬ ‫مدیرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیز مدارس خراســان شــمالی گفت‪ :‬در بیســت و ســومین جشــنواره‬ ‫خیریــن مدرســه ســاز تعهــدات ایــن اســتان‪ ۴۳ ،‬تعهــد توســط ‪ ۴۳‬خیریــن بــه مبلــغ ‪ ۴۲۴‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــراورد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه فــاح اکثــر خیریــن مدرســه ســاز اســتان اقــا اســت و تعــدادی خیــر ملــی و خــارج از اســتان‬ ‫هســتند و بــا همــکاری کــه بــا چنــد موسســه خیریــن صــورت گرفتــه خیریــن خوبــی جــذب شــده انــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۶‬هــزار و ‪ ۶۵‬دانــش امــوز‬ ‫خراســان شــمالی در بیــش از‬ ‫دو هــزار بــاب اموزشــگاه اســتان‬ ‫زیــر نظــر ‪ ۱۹‬هــزار نفــر معلــم‬ ‫تحصیــل مــی کننــد کــه از ایــن‬ ‫تعــداد ‪ ۱۰۷‬هــزار دانــش امــوز‬ ‫در مقطــع ابتدایــی و مابقــی‬ ‫متوســطه اســت‪.‬‬ ‫در مجمــوع ‪ ۴۸‬درصــد‬ ‫دانــش امــوزان اســتان را‬ ‫دختــران تشــکیل مــی دهنــد و‬ ‫‪ ۳۸‬درصــد دانــش امــوزان در‬ ‫مناطــق روســتایی مشــغول بــه‬ ‫تحصیــل هســتند‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 11‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 82‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫رگبارهــای صبحگاهــی‪ .‬بیشــینه ‪11‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد شــمال از ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر در ســاعت‪.‬‬ ‫احتمــال بــارش بــاران ‪.%50‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬اسفند‬ ‫گرگان‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬اسفند ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪497‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫الزام تزریق حداکثری ُدز سوم‬ ‫واکسن کرونا در گلستان‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته ‪ ۲‬نفــر در اســتان بــه دلیــل ابتــا‬ ‫بــه ویــروس کرونــا فــوت کردنــد کــه ضــروری اســت پوشــش حداکثــری دُز ســوم واکســن کرونــا انجــام شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬ســعید گل فیــروزی در ســتاد اســتانی پیشــگیری و مقابلــه بــا ویــروس‬ ‫کرونــا در ســالن اجتماعــات اســتانداری افــزود‪ :‬تعــداد بیمــاران بســتری در بیمارســتان ها و مراکز درمانی اســتان‬ ‫گلســتان بــه ‪ ۳۷۴‬نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬از کل بســتری های مبتــا بــه کرونــا در گلســتان ‪ ۹۷‬نفــر در بخش مراقبت های ویژه بســتری‬ ‫هســتند که وضعیت ‪ ۳۴‬نفر وخیم اســت و در زمان حاضر ‪ ۵۵‬نفر روزانه بســتری هســتند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬هم اکنون شهرهای بندرگز‪ ،‬بندرترکمن‪ ،‬گمیشان‪ ،‬مینودشت‪ ،‬گالیکش و کالله در وضعیت‬ ‫قرمــز‪ ،‬گنبــد زرد و باقــی شهرســتان ها در وضعیــت نارنحــی و هیــج شــهری در وضعیت ابی قــرار ندارد‪.‬‬ ‫گل فیــروزی بیــان کــرد‪ :‬تاکنــون حــدود ‪ ۲۸‬درصــد از جمعیت باالی ‪۱۲‬ســال گلســتان نوبت ســوم‪ ،‬بیــش از ‪۸۱‬‬ ‫درصــد نوبــت دوم و ‪ ۹۳‬درصــد نوبــت اول واکســن کرونــا را دریافــت کردنــد کــه اســتقبال از نوبــت ســوم بــه رغــم‬ ‫اهمیــت ان‪ ،‬همچنــان مطلــوب نیســت و نیــاز اســت تاکیــد بــر پوشــش حداکثــری دُز ســوم انجــام گــردد و بــرای‬ ‫واکسیناســیون افــراد زیــر ‪ ۱۲‬ســال اطالع رســانی بیشــتری از ســوی رســانه ها صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اســتفاده از ماســک و اهمیت پوشــش همگانی واکسیناســیون جهت کنترل‪ ،‬پیشــگیری‬ ‫از بیمــاری و انتقــال ان بــه دیگــران اظهــار داشــت‪ :‬شــهروندان در اســرع وقــت ترزیــق واکســن کرونــا را بــا‬ ‫مراجعــه بــه مراکــز تجمیعــی واکسیناســیون و یــا مراکــز جامــع خدمــات ســامت انجــام داده و ســه نوبــت‬ ‫ان را تکمیــل کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی اعــام کــرد‪ :‬در طــول ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫گذشــته‪ ۱۵۴ ،‬بیمــار کوویــد‪ ۱۹‬جــان خــود را از دســت دادنــد و مجمــوع جــان باختــگان ایــن بیمــاری بــه ‪ ۱۳۷‬هــزار‬ ‫و ‪ ۷۴۷‬نفــر رســید و ســه هــزار و ‪ ۹۸۳‬نفــر از بیمــاران مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹‬در بخــش هــای مراقبــت هــای ویــژه‬ ‫بیمارســتان ها تحــت مراقبــت قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی‪ ،‬چهار هزار و ‪ ۸۹‬بیمار جدید مبتال به کووید‪ ۱۹‬در کشــور شناســایی‬ ‫شــد که ‪ ۹۱۲‬نفر از انها بســتری شــدند‪.‬‬ ‫مجموع بیماران کووید‪ ۱۹‬در کشــور به ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۸۴‬هزار و ‪ ۳۰۶‬نفر رســید و تا کنون ‪ ۶‬میلیون ‪ ۷۱۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۴‬نفر از بیماران‪ ،‬بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شــده اند‪.‬‬ ‫تــا کنــون ‪ ۴۷‬میلیــون و ‪ ۶۴۷‬هــزار و ‪ ۵۴۲‬ازمایــش تشــخیص کوویــد‪ ۱۹‬در کشــور انجــام شــده اســت و ‪۶۳‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۷۷‬هــزار و ‪ ۵۳۱‬نفــر دُز اول‪ ۵۵ ،‬میلیــون و ‪ ۶۸۵‬هــزار و ‪ ۷۰۸‬نفــر دُز دوم و ‪ ۲۳‬میلیــون و ‪۷۷۳‬‬ ‫هــزار و ‪ ۹۴۱‬نفــر‪ ،‬دُز ســوم واکســن کرونــا را تزریــق کــرده انــد و مجمــوع واکسـن های تزریــق شــده در کشــور بــه‬ ‫‪ ۱۴۲‬میلیــون و ‪ ۵۳۷‬هــزار و ‪ ۱۸۰‬دُز رســید‪.‬‬ ‫در زمــان حاضــر ‪ ۱۴۸‬شهرســتان در وضعیــت قرمــز‪ ۱۹۶ ،‬شهرســتان در وضعیــت نارنجــی‪ ۱۰۱ ،‬شهرســتان در‬ ‫وضعیــت زرد و ‪ ۳‬شهرســتان در وضعیــت ابــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف ‪ 600‬گرم مواد مخدر‬ ‫صنعتی در گرمه‬ ‫کشف ‪ 24‬فقره کاله برداری‬ ‫میلیاردی در بجنورد‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه از کشــف ‪ 600‬گــرم مــواد مخــدر‬ ‫صنعتــی در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنگاربــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مجتبــی نظافتــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏خبــری مبنــی بــر اینکــه فــردی اقــدام بــه‬ ‫جابجایــی مــواد مخــدر صنعتــی بــه وســیله یــک دســتگاه خــودروی‬ ‫ســواری ‪ 206‬می کنــد‪،‬‏بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار‬ ‫مامــوران انتظامــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی‬ ‫موفــق شــدند محــل تــردد ایــن خــودرو را شناســایی کننــد‪،‬‏افــزود‪:‬‬ ‫مامــوران در حیــن کنتــرل خودروهــای عبــوری‪ ،‬خــودروی موردنظــر را‬ ‫شناســایی و متوقــف کردنــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه در بازرســی از ایــن خــودرو مقــدار‬ ‫‪ 600‬گــرم مــواد مخــدر صنعتــی از نــوع شیشــه و هروئین‏کشــف شــد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن رابطــه یــک نفــر متهــم نیــز دســتگیر کــه بعــد‬ ‫از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‏مراجــع قضایــی‬ ‫معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانده انتظامی اســتان از کشــف‏‪‎‎24‬مورد کاله برداری‬ ‫بــه ارزش ‪ 3‬میلیــارد و ‪ 777‬میلیــون ریــال در بجنــورد خبــر‏دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد غالمــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏شــکایت تعــدادی از شــهروندان مبنــی بــر‬ ‫اینکــه افــرادی بــا ترفندهــای مختلــف ازجمله خرید و فــروش منزل‬ ‫و ‪ ...‬از‏ان هاکاله برداریکرده انــد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در‬ ‫دســتور کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش و ســرعت عمــل کاراگاهــان‬ ‫محــل اختفــای متهمــان مــورد شناســایی قــرار گرفــت‪ ،‬افــزود‪ :‬در دو‬ ‫‏عملیــات غافلگیرانــه ‪ 8‬نفــر کاله بردارســابقه دار دســتگیر و بــه مقــر‬ ‫انتظامــی منتقــل شــدند‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی بابیــان اینکــه‬ ‫متهمــان در بازجویی هایانجام شــده بــه ‪ 42‬مــورد کاله بــرداری‬ ‫بــه ‏ارزش ‪ 3‬میلیــارد و ‪ 777‬میلیــون ریــال کاله بــرداری از‬ ‫شــهروندان اعتــراف کردنــد‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬متهمــان درنهایــت‬ ‫بعــد از تشــکیل‏پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجع‬ ‫قضایــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان از کشــف ‪ 8‬دســتگاه ماینــر‬ ‫قاچــاق بــه ارزش ‪ 1‬میلیــارد و ‪ 600‬میلیــون ریــال در بجنــورد‏خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «تقــی توئــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫پــی اعــام‏خبــری مبنــی بــر اینکــه فــردی اقــدام بــه اســتفاده غیرقانونــی‬ ‫از دســتگاه های تولیــد رمــز ارز دیجیتــال در منــزل خــود می کنــد‪،‬‬ ‫‏بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار پلیــس امنیــت اقتصــادی‬ ‫اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی موفــق‬ ‫شــدند محــل موردنظــر را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در‏بازرســی از منــزل‬ ‫ایــن فــرد تعــداد ‪ 8‬دســتگاه ماینــر کــه بــه صــورت غیرمجــاز فعالیــت‬ ‫می کردنــد کشــف و توقیــف شــدند‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه در ایــن رابطــه یــک نفــر متهــم نیــز‬ ‫دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضایــی معرفــی‏شــد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ارزش این تعداد دســتگاه ماینر ‪ 1‬میلیارد و ‪ 600‬میلیون‬ ‫ریــال بــراورد شــده اســت‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان بابیان اینکه اموال مکشــوفه‬ ‫بــه ســازمان جمـع اوری و فــروش امــوال تملیکــی تحویــل‏داده شــد‪ ،‬از‬ ‫شــهروندان خواســت تــا در صــورت اطــاع از این گونــه مــوارد بالفاصلــه‬ ‫مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه‏پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫ســرطان ها‪ ،‬ســکته های مغــزی و‪ ...‬می توانــد و انــواع بیماری هــای‬ ‫دیگــر را بــه وجــود بیــاورد‪.‬‬ ‫مصوبــه کمیســیون تلفیــق بودجــه بــرای افزایــش قیمــت ســیگار‬ ‫چــه بــود؟‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــر ســال یــک عــوارض بــر روی ســیگار اعمــال می کننــد‬ ‫تــا قیمــت ان در جایگاهــی قــرار بگیــرد و ایــن قــدر ارزان و در‬ ‫دســترس جوانــان و نوجوانــان قــرار نگیــرد‪ .‬هــر ســال مجلــس و‬ ‫کمیســیون تلفیــق پیشــنهاداتی می دادنــد کــه امســال پیشــنهادی‬ ‫ارائــه شــد تــا بــا توجــه بــه اینکــه دو کارخانــه برنــد خارجــی در کشــور‪،‬‬ ‫ســیگار تولیــد می کننــد‪ ،‬افزایــش قیمتــی تقریبــا بــه ازای هــر نــخ‪،‬‬ ‫‪ ۸۰۰‬تومــان بــرای برندهــای خارجــی و ‪ ۲۳۰‬تومــان بــرای ســیگارهای‬ ‫داخلــی انجــام شــود کــه در کمیســیون تلفیــق بــه تصویــب رســید‪.‬‬ ‫نائیــب رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس افــزود‪ :‬بعد از‬ ‫ایــن مصوبــه کمیســیون تلفیــق و افزایــش قیمتــی کــه تعییــن شــده‬ ‫بــود‪ ،‬چنــد جلســه بــا برخــی از مســئوالن شــرکت دخانیــات برگــزار‬ ‫کردیــم و حتــی پیشــنهادهایی بــرای بیشــتر شــدن ایــن عــوارض‬ ‫مدنظــر قــرار گرفــت‪ ،‬زیــرا بــا توجــه بــه مصوبــه کمیســیون تلفیــق‬ ‫بودجــه‪ ،‬بــاز هــم هنــوز قیمــت ســیگارهای برنــد خارجی تولیــد داخل‬ ‫نســبت بــه خــارج از کشــور بســیار ارزان تــر اســت‪.‬‬ ‫میرمحمــدی گفــت‪ :‬بعــد از ایــن اتفاقــات و مصوبــه کمیســیون‬ ‫تلفیــق بودجــه‪ ،‬رئیــس ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز در‬ ‫صحــن مجلــس حضــور یافــت و مــواردی را مطــرح و عنــوان کــرد‬ ‫افزایــش قیمــت موجــب افزایــش قاچــاق ســیگار می شــود امــا ایــن‬ ‫موضــوع برعکــس اســت و اخریــن اطالعــات کســب شــده از قیمــت‬ ‫ســیگارهای مشــابه برنــد خارجــی تولیــد داخــل در خــارج از کشــور‬ ‫بــه ازای هــر پاکــت ‪ ۵‬دالر می باشــد‪ ،‬امــا در کشــور مــا کمتــر از یــک‬ ‫دالر اســت‪.‬‬ ‫خالف گویی های برای افزایش مصرف سیگار در کشور‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تفــاوت قیمــت باعــث قاچــاق معکــوس می شــود‪،‬‬ ‫یعنــی بــه جــای اینکــه از خــارج وارد کشــور شــود‪ ،‬بــه دلیــل ارزانــی‬ ‫از کشــور مــا می توانــد صــادر شــود‪ .‬بــه بهانــه ایــن کــه افزایــش‬ ‫قاچــاق ســیگار اتفــاق می افتــد و توتــون کاران مــا بیــکار می شــوند‪،‬‬ ‫گزارش هــای خــاف واقــع را بــه نماینــدگان ارائــه دادنــد در حالــی کــه‬ ‫قیمــت توتــون در داخــل کشــور بســیار ارزان تــر از خــارج اســت‪ .‬در‬ ‫حــال حاضــر بیشــتر توتون هــای مصرفــی برندهــای خارجــی تولیــد‬ ‫داخــل و یــا ســیگارهای تولــد داخــل وارد می شــود و اینکــه توتــون‬ ‫کاران بیــکار می شــوند‪ ،‬خــاف واقــع اســت‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫ایــن بــاره حتــی در پیشــنهادی گفتــم ظرفیــت تولیــد توتون در کشــور‬ ‫بــه انــدازه ای اســت کــه تولیدکننــدگان برنــد خارجــی در داخــل کشــور‬ ‫را مکلــف کنیــم تــا از توتون هــای داخــل کشــور اســتفاده کننــد کــه‬ ‫اعــام شــد ایــن ظرفیــت وجــود نــدارد؛ امــا در صحــن مجلــس ایــن را‬ ‫بهانــه کردنــد و افزایــش بیــکاری را بــا افزایــش قیمــت مطــرح کردنــد‪.‬‬ ‫میرمحمــدی گفــت‪ :‬در ســال های گذشــته تعــداد کارخانجــات‬ ‫تولیــد دخانیــات رو بــه افزایــش بــوده و مــوردی کــه انســان متعجــب‬ ‫می شــود بــا توجــه بــه امارهایــی کــه اقایــان در صحــن مجلــس‬ ‫اعــام می کننــد و بــه امارهــای مطــرح شــده بــه صــورت مکتــوب بود‪،‬‬ ‫شــاهد بودیــم کــه ایــن مصوبــه کمیســیون تلفیق با پیشــنهاد حذف‬ ‫روبــرو شــد و متاســفانه رای اورد‪.‬‬ ‫سن مصرف دخانیات پایین می اید‬ ‫وی افــزود‪ :‬البتــه برخــی از نماینــدگان در کمیســیون تلفیــق و صحــن‬ ‫مجلــس پیشــنهاد دادنــد تــا ایــن مصوبــه به عنــوان الحــاق و در تبصره‬ ‫شــش باشــد تــا بتوانیــم دوبــاره قیمت هایــی کــه تعدیــل کردنــد را‬ ‫دوبــاره مطــرح کنیــم‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه اثــار زیــان بار مصرف ســیگار‪،‬‬ ‫ســامتی در بــر می گیــرد و اینکــه چنــد برابــر قیمتــب کــه دولــت از‬ ‫فــروش ســیگار نفــع می بــرد‪ ،‬بایــد بــرای درمــان هزینــه شــود‪.‬‬ ‫میرمحمــدی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه دسترســی اســان‪ ،‬ســن مصــرف‬ ‫دخانیــات پاییــن می ایــد و نماینــگان مجلــس بــه ایــن هشــدار را‬ ‫توجــه اثــار مصــرف ســیگار بــرای نوجوانــان می داننــد کــه امیدواریــم‬ ‫نماینــدگان مجلــس بــه ایــن هشــدارها توجــه داشــته باشــند‪ .‬امیــد‬ ‫اســت بــه مــا کمــک کننــد تــا بتوانیــم افزایــش عوارض ســیگار داشــته‬ ‫باشــیم؛ از طرفــی درامــد حاصــل از افزایــش ایــن عــوارض مصرفــی‪،‬‬ ‫صــرف ارتقــای زیرســاخت های بهداشــتی‪ ،‬خانه هــای بهداشــت‪،‬‬ ‫پزشــک خانــواده‪ ،‬اوژانــس و تکمیــل ورزشــگاه ها و‪ ...‬خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دولــت قیمــت دخانیــات توجــه ویــژه ای کنــد تــا کاهــش مصــرف‬ ‫رخ دهــد‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مــواردی بــه عنــوان هزینــه کــرد در تقویــت‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان در نظــر گرفتــه شــده و امیــد اســت‬ ‫ایــن الحاقیــه را بپذیرنــد و ان را تصویــب کننــد‪ .‬ایــن کارخانه هــا و‬ ‫تجهیــزات بــا ارز ترجیحــی خریــداری شــده اســت‪ .‬حتــی ارز ترجیحــی‬ ‫بــرای واردات توتــون صــرف شــده و یــک ضــرر قابــل توجهــی داریــم‬ ‫کــه متاســفانه توجــه نکرده انــد‪.‬‬ ‫نائیــب رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫ایــن مســاله بــه دولــت قبــل ربطــی نــدارد و موضوعــی اســت کــه در‬ ‫ســالیان گذشــته مطــرح بــوده و هــر ســال کــه خواســتیم عــوارض‬ ‫را اضافــه کنیــم‪ ،‬بــا همــه تــوان وارد میــدان شــدند و بــا ایــن دالیــل‬ ‫خودشــان در راســتای حمایــت از دخانیــات‪ ،‬اجــازه ندادنــد‪ ،‬ســیگار و‬ ‫توتــون بــه قیمت هــای واقعــی برســد تــا دسترســی ان کاســته شــود‪.‬‬ ‫امیــد اســت دولــت نســبت بــه قیمت دخانیــات توجه ویژه ای داشــته‬ ‫باشــند تــا شــاهد کاهــش مصــرف باشــیم‪.‬‬ ‫سن مصرف دخانیات‬ ‫پایین می اید‬ ‫نایب رئیس کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس با بیان اینکه ســن‬ ‫مصــرف ســیگار بــه دلیــل قیمــت ارزان و در دســترس بــودن بــه شــدت‬ ‫پاییــن امــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا اخــذ مالیــات بــر دخانیــات بایــد مانــع از در‬ ‫دســترس قــرار گرفتــن ســیگار بــرای جوانــان و نوجوانــان شــویم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار«ســید جلیــل میرمحمــدی میبــدی»‬ ‫در خصــوص افزایــش مالیــات بــر دخانیــات‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬طبــق‬ ‫روال هــر ســال بــا توجــه بــه اینکــه مصــرف ســیگار در کشــور مــا رو‬ ‫بــه افزایــش اســت‪ .‬متاســفانه ســن مصــرف ســیگار بــه دلیــل قیمت‬ ‫بســیار ارزان‪ ،‬وفور ان و در دســترس بودن به شــدت پایین می اید؛‬ ‫از طرفــی بــا توجــه بــه عــوارض بســیار شــدید ماننــد عــوارض قلبــی‪،‬‬ ‫خاموشی ماینرهای میلیاردی‬ ‫«عسلویه شمال» و تقاطع‬ ‫غیر همسطح نیمه کاره!‬ ‫هفتــه ای کــه گذشــت رئیــس جمهــور باالخــره بــه اســتان‬ ‫گلســتان ســفر کــرد و البــای بازدیــد هــا و جلســات و‬ ‫دور همــی هــا بــا نخبــگان اســتان هــم دیــدار کــرد‪ .‬پیــش‬ ‫خودمــان بمانــد از والیــت مــا هــم ‪ ۱۰‬نخبــه دعــوت بودنــد‪.‬‬ ‫فکــر کنــم نخبــگان را بــر اســاس تعــداد کتابفروشــی های‬ ‫نداشــته شــهر هــا انتخــاب کــرده بودنــد وگرنــه والیــت مــا‬ ‫بیشــتر از اینهــا نخبــه دارد! ای کاش رئیــس جمهــور الکــش را‬ ‫هــم در ایــن ســفر بــا خــودش اورده بــود و بــا یــک غربالگــری‬ ‫مشــتی چنــد تــا از ایــن نخبــگان را جایگزیــن مدیــران پیــر‬ ‫و پاتــال و خســته و بازنشســته می کرد!گــردش نخبــگان‬ ‫نخواســتیم ‪ ،‬اگــر دو ســه تــا نخبــه هــم در بدنــه مدیریتــی‬ ‫اســتان جاســاز شــوند‪ ،‬غنیمــت اســت!‬ ‫در ایــن ســفر وزیــر اقتصــاد مــا مهمــان والیــت مــا بــود‬ ‫و مــا هــم باالخــره یــک وزیــر را از فاصلــه خیلــی نزدیــک‬ ‫بــا وضــوح بــاال زیــارت کردیــم‪ .‬چــه کیفیتــی داشــت‪ .‬بــا‬ ‫تلویزیــون خیلــی فــرق داشــت‪.‬‬ ‫هــر چنــد وزیــر اقتصــاد هــم والیتــی مــا اســت و معلــم‬ ‫ادبیــات مــا هــم فامیلــی اش خانــدوزی بــود ولــی ای کاش‬ ‫بــه جــای وزیــر اقتصــاد وزیــر راه و شــهر ســازی اینجــا‬ ‫می امــد‪ .‬ان وقــت مــی توانســتیم دســتش را بگیریــم و‬ ‫ببریــم ابتــدای شــهر تــا از نزدیــک و بــی واســطه‪ ،‬پــروژه‬ ‫نیمــه کاره تقاطــع غیــر همســطح والیــت مــا کــه امســال نــه‬ ‫ســالگی کلنــگ زنــی اش را جشــن گرفتیــم‪ ،‬بازدیــد کنــد!‬ ‫دســت اخــر هــم بــا اجــازه سرپرســت کارگاه بــا وزیــر راه‬ ‫مــی رفتیــم روی ســازه نصفــه و نیمــه پــل و از ان بــاال‬ ‫تعــداد غلطــک هــا و لــودر هــا و فرغــون هــا و کارگرانــی‬ ‫کــه مشــغول خوابنــد را شــمارش مــی کردیــم‪ .‬ان وقــت‬ ‫وزیــر راه راحــت مــی توانســت تخمیــن بزنــد کــه ایــن پــروژه‬ ‫چنــد وقــت دیگــر تعطیــل ببخشــید تکمیــل مــی شــود!‬ ‫شــاید وزیــر هــم بــا عمــو ســیفی ( ســرایدار مفخــم مدرســه‬ ‫مــا) هــم نظــر مــی شــد کــه ای کاش بــه جــای تقاطــع غیــر‬ ‫همســطح‪ ،‬یــک میــدان گل و گشــاد مــی ســاختند‪ .‬ایــن‬ ‫طــوری یــک ماهــه پــروژه تکمیــل مــی شــد و دســتکم‬ ‫‪ 50‬تــا مغــازه دور میــدان ســاخته مــی شــد و شــهر هــم‬ ‫توســعه پیــدا مــی کرد‪  .‬‬ ‫(البتــه وزیــر قطعــا فرضیــه ســیف اللــه در خصــوص بخــور‬ ‫بخــور بیشــتر در تقاطــع غیــر همســطح را بــه شــدت رد‬ ‫مــی کــرد و بــه او چشــم غــره هــم مــی رفــت!) بگذریــم ‪...‬‬ ‫البتــه ایــن همــه مزایــای حضــور وزیــر راه در والیــت‬ ‫مــا نیســت و ایــن طــوری وزیــر صنعــت هــم راحــت تــر‬ ‫می توانســت پــروژه نیمــه کاره پتروشــیمی گلســتان را بــا‬ ‫‪ 90000‬ســرمایه گــذار کــه بعــد از ‪ 15‬ســال هنــوز تاتــی تاتــی‬ ‫مــی کنــد و راه نیفتــاده‪ ،‬توجیــه کنــد! باالخــره وقتــی در‬ ‫یــک اســتان ســاخت یــک تقاطــع غیــر همســطح بیشــتر‬ ‫از ده ســال طــول مــی کشــد‪ ،‬نبایــد انتظــار داشــته باشــیم‬ ‫کارخانــه پتروشــیمی بیســت ســی ســاله ســاخته شــود!‬ ‫مــردم چقــدر متوقــع شــده انــد؟!‬ ‫اومیکرون را‬ ‫جدی بگیرید‬ ‫در کناررعایت‬ ‫دستورالعمل های‬ ‫بهداشتی تزریق دز‬ ‫سوم واکسن الزامیست‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪497‬‬ ‫چطور سیگار را ترک کنیم؟‬ ‫سرویس اموزش‪-‬سارا شهیدی‬ ‫چگونه مهربان باشیم؟‬ ‫مهربــان بــودن شــیوه ای حیاتــی بــرای معنــا بخشــیدن بــه‬ ‫زندگــی خــود مــا و البتــه زندگــی دیگــران اســت‪ .‬مهربــان‬ ‫ط بهتــر و داشــتن شــفقت بیشــتر‬ ‫بــودن بــه برقــراری ارتبــا ِ‬ ‫کمــک می کنــد و بــه مــا امــکان می دهــد بــه عنــوان‬ ‫نیرویــی مثبــت در زندگــی دیگــران اثــر بگذاریــم‪ .‬مهربانــی‬ ‫ریشــه های عمیقــی درون انســان دارد و در حالــی کــه‬ ‫برخــی ذاتــا مهرباننــد‪ ،‬انتخــاب همیشــه بــا ماســت کــه هر‬ ‫وقــت بخواهیــم مهربانــی را در وجودمــان پــرورش دهیــم‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه بدانیــم چگونــه مهربــان باشــیم در این مقاله‪،‬‬ ‫تحــت ســه عنــوان کلــی مطالبــی را بــا هــم مــرور می کنیم‪.‬‬ ‫بخــش اول بــه پــرورش دیــدگاه مهربانانــه ‪ ،‬بخــش دوم‬ ‫بــه پــرورش صفــات مهربانانــه و نهایتــا بخــش ســوم بــه‬ ‫تمرین هــای عملــی پــرورش مهربانــی اختصــاص دارد‪.‬‬ ‫بخش اول‪ :‬پرورش دیدگاهی مهربانانه تر‬ ‫‪ .۱‬خالصانه به دیگران توجه کنید‬ ‫در پایه ای تریــن تعریــف از مهربانــی می تــوان ان را‬ ‫اهمیتــی خالصانــه دانســت کــه نســبت بــه دیگــران قائــل‬ ‫هســتیم‪ .‬اینکــه بهترین هــا را بــرای دیگــران بخواهیــم‪ ،‬و‬ ‫بدانیــم انهــا همــان خواســته ها‪ ،‬نیازهــا‪ ،‬انگیزه هــا و حتــی‬ ‫همــان ترس هایــی را دارنــد کــه خودمــان داریــم‪ .‬مهربانــی‬ ‫بــه معنــای خونگرمــی‪ ،‬پاسـخ گو بــودن‪ ،‬صبــوری‪ ،‬اعتمــاد‪،‬‬ ‫وفــاداری و حق شناســی اســت‪ .‬پیــرو فروچــی (‪Piero‬‬ ‫‪ ،)Ferrucci‬روان درمانگــر و فیلســوف‪ ،‬مهربانــی را بــه‬ ‫عنــوان راهــی بــرای «زندگــی اســان تر» معرفــی می کنــد‪،‬‬ ‫زیــرا مهربانــی انســان را از اســارت نگرش هــای منفــی و‬ ‫احساســاتی چون تنفر‪ ،‬حســادت‪ ،‬بدگمانی و بازی دادن‬ ‫ت‬ ‫دیگــران ازاد می کنــد‪ .‬نهایتــا مهربانــی بــه معنــای اهمیـ ِ‬ ‫واقعــی دادن بــه «تمــام موجــودات» اســت‪.‬‬ ‫مهربانــی و بخشــندگی در قبــال دیگــران را تمریــن کنیــد‪.‬‬ ‫نداشــتن مهــارت مهربانــی‪ ،‬خجالتــی بــودن و ندانســتن‬ ‫اینکــه چطــور بایــد بــه دیگــران نزدیــک شــد تنهــا زمانــی‬ ‫رفــع می شــود کــه دســت بــه عمــل بزنیــد و مســیر را انقــدر‬ ‫ادامــه دهیــد کــه مهربانــی بــه صفتــی ناخــوداگاه در شــما‬ ‫تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫در برابــر مهربانی تــان چیــزی مطالبــه نکنیــد‪ .‬بزرگ تریــن‬ ‫مهربانی هــا همان هایــی هســتند کــه بــا خــود الزامــی بــه‬ ‫همــراه نمی اورنــد؛ مهربانی هایــی کــه غیرشــرطی و بــدون‬ ‫توقع هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬برای کسب منفعت مهربانی نکنید‬ ‫مهربانــی الــوده بــه فریــب دوری کنیــد‪ .‬مهربانــی‬ ‫از‬ ‫ِ‬ ‫بــودن ســودجویانه‪ ،‬بخشــندگی‬ ‫بــه معنــای مــودب‬ ‫ِ‬ ‫ت تصنعــی نیســت‪.‬‬ ‫حساب وکتاب شــده و ادب و نزاکــ ِ‬ ‫اگــر کســی از مهربانــی بــه عنــوان روشــی بــرای بــازی دادن‬ ‫دیگــران اســتفاده کنــد تــا خواســته هایش را تامیــن کننــد‬ ‫یــا انهــا را تحــت کنتــرل بگیــرد‪ ،‬دیگــر نمی تــوان اســم‬ ‫ان رفتــار را مهربانــی گذاشــت‪ .‬تظاهــر بــه اینکــه فــردی‬ ‫برای تــان مهــم اســت در حالــی کــه تمــام مــدت احســاس‬ ‫خشــم یــا تحقیــر نســبت بــه او را درون تــان ســرکوب‬ ‫کــن رایــج بــر‬ ‫می کنیــد و بــا گپ وگفت هــای از ســر بــاز‬ ‫ِ‬ ‫غضــب و ناکامی تــان از انهــا ســرپوش می گذاریــد هــم‬ ‫مهربانــی بــه شــمار نمــی رود‪.‬‬ ‫در نهایــت اینکــه‪ ،‬مهرطلبــی را نبایــد بــا مهربانــی اشــتباه‬ ‫گرفــت‪ .‬مهرطلبــی ان دســته از رفتارهایــی هســتند کــه‬ ‫بــرای تســلیم شــدن و اب از اب تــکان نخــوردن طراحــی‬ ‫شــده اند‪ .‬افــراد مهرطلــب از هــر اقــدام رو بــه جلویــی در‬ ‫رابطــه دوری می کننــد زیــرا وحشــت دارنــد کــه مبــادا ان‬ ‫رفتــار رابطــه را نابــود کنــد‪ ،‬در عــوض خشــم‪ ،‬قهــر و کینه ی‬ ‫خــود را درون شــان نگــه می دارنــد و احســاس می کننــد‬ ‫قربانــی شــده اند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬با خودتان مهربان باشید‬ ‫اشــتباه برخــی از ادم هــا ایــن اســت کــه وقتــی دارنــد به‬ ‫دیگــران مهربانــی می کننــد بــا خودشــان رفتــار مهربانانه‬ ‫ندارنــد‪ .‬ممکــن اســت بخشــی از ایــن حالــت بــه دوســت‬ ‫نداشــتن جنبه هایــی از وجودمــان بازگــردد‪ ،‬امــا گاهــی‬ ‫ریشــه اش در عــدم شــناخت از خودمــان اســت‪.‬‬ ‫متاســفانه زمانــی کــه از درون محکــم نباشــید ایــن خطر‬ ‫وجــود دارد کــه مهربانی هایتــان خالصانــه نباشــد کــه‬ ‫باالتــر دربــاره ی اقســام ان حــرف زدیــم‪ .‬یــا ممکن اســت‬ ‫دچــار فرســودگی و ســرخوردگی شــوید کــه چــرا دیگــران‬ ‫را در اولویــت قــرار داده ایــد‪.‬‬ ‫خوداگاهــی بــه شــما کمــک می کنــد تــا بفهمیــد منشــا‬ ‫رنــج و تعارض هایتــان چیســت‪ .‬خوداگاهــی همچنیــن‬ ‫تــوان روبــه ر و شــدن بــا تناقض هــا و ناهماهنگی هــای‬ ‫ی شــما فراهــم می کنــد‪ .‬بــه شــما فرصــت‬ ‫درون تــان را بــرا ‬ ‫می دهــد روی جنبه هــای نامطلــوب شــخصیت تان کار‬ ‫کنیــد‪ .‬خوداگاهــی بــه همیــن منــوال کمــک می کنــد فــرد‬ ‫از نســبت دادن جنبه هــای منفــی خــود (طــی مکانیســم‬ ‫فرافکنــی) بــه دیگــران دور بمانــد و بنابرایــن فــرد قــدرت‬ ‫الزم را بــرای داشــتن رفتــاری مهربانانــه بــا دیگــران‪ ،‬درون‬ ‫خــود پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫زمــان بیشــتری صــرف کســب خوداگاهــی کنیــد و از ایــن‬ ‫دانــش بــرای مهربان تــر بــودن بــا خودتــان (بــا یــاداوری‬ ‫اینکــه مــا همــه ضعف هایــی داریــم) و دیگــران اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬بــه ایــن طریــق بــه جــای اینکــه اجــازه بدهیــد‬ ‫ترس هــای درونی تــان نیــاز بــه فرافکنــی درد و رنــج را در‬ ‫شــما تحریــک کنــد بــه انهــا رســیدگی می کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫سرویس اموزش‪-‬صدف دژالود‬ ‫هیچ وقــت بــرای تــرک ســیگار دیــر نیســت‪ .‬حتــی اگر بیشــتر‬ ‫از نصــف عمرتــان را ســیگاری بوده ایــد‪ ،‬هنــوز هــم فرصــت‬ ‫ی خــود‬ ‫داریــد بــا تــرک ایــن عــادت ناپســند بــه بهبــود ســامت ‬ ‫کمــک کنیــد‪ .‬امــا اکثــر افــراد بعــد از اینکــه باالخــره تصمیــم‬ ‫می گیرنــد دیگــر ســیگار نکشــند‪ ،‬تــازه از خودشــان می پرســند‬ ‫چطــور می توانیــم ســیگار را بــرای همیشــه تــرک کنیــم؟ پــس‬ ‫در ادامــه بــا مــا همــراه باشــید تــا در مــورد راهکارهــای تــرک‬ ‫ســیگار و چگونگــی مقابلــه بــا دشــواری های ایــن مســیر‬ ‫بیشــتر اشــنا شــوید‪.‬ادامه شــماره ‪496‬‬ ‫چرا سیگار اعتیاداور است؟‬ ‫دلیــل اصلــی اعتیــاد بــه ســیگار‪ ،‬نیکوتیــن موجــود در تنباکــو‬ ‫شــناخته شــده اســت‪ .‬مغــز بــه ســرعت بــه ایــن مــاده ی‬ ‫اعتیــاداور عــادت کــرده و مقــدار بیشــتری از ان را طلــب‬ ‫می کنــد‪ .‬اگــر قبــا فقــط بــا کشــیدن یــک نــخ ســیگار حــال‬ ‫خوبــی پیــدا می کردیــد‪ ،‬اکنــون بایــد چنــد نــخ بکشــید تــا‬ ‫همــان میــزان ارضــا شــدن را حــس کنیــد‪.‬‬ ‫بــه مــرور زمــان‪ ،‬مغــز حتــی یــاد می گیــرد زمــان ســیگار‬ ‫کشــیدن تان را نیــز پیش بینــی کنــد‪ .‬هــر وقــت احســاس‬ ‫ناراحتــی و خســتگی می کنیــد‪ ،‬بــه ســرتان می زنــد کــه ســیگار‬ ‫بکشــید و ایــن چرخــه بارهــا و بارهــا تکــرار می شــود‪.‬‬ ‫البتــه‪ ،‬همــه چیــز بــه ترکیبــات شــیمیایی مغــز مربــوط‬ ‫نمی شــود‪ ،‬چــون موقعیت هایــی نیــز هســتند کــه‬ ‫میل ســیگار کشــیدن را در وجودتان بیدار می کنند‪.‬‬ ‫محرک هــای بیرونــی انــواع مختلفــی دارنــد‪ ،‬مثــا‬ ‫شــنیدن بــوی دود ســیگار‪ ،‬بــودن زیرســیگاری در‬ ‫کنــار دســت تان‪ ،‬مشــاهده ی جعبــه ی ســیگار در‬ ‫مغــازه ی خواربارفروشــی‪ ،‬مصــرف بعضــی غذاهــا یــا‬ ‫نوشــیدنی ها‪ ،‬پایــان یــک وعــده ی غذایــی دلچســب‬ ‫یــا گــپ زدن بــا شــخصی کــه معمــوال بــا هــم ســیگار‬ ‫می کشــید‪ .‬گاهــی اوقــات هــم احساســاتی نظیــر‬ ‫خوشــحالی یــا ناراحتــی بــه محرک هــای ســیگار‬ ‫کشــیدن تبدیــل می شــوند‪ .‬یکــی از اساســی ترین‬ ‫کلیدهــای موفقیــت در تــرک ســیگار‪ ،‬شناســایی و‬ ‫مقابلــه بــا همیــن محرک هایــی اســت کــه هــوس‬ ‫ســیگار کشــیدن را درون تــان زنــده می کننــد‪.‬‬ ‫بازگشت اعتیاد‬ ‫خیلــی از افــرادی کــه هنــوز موفــق بــه تــرک کامــل ســیگار‬ ‫نشــده اند‪ ،‬ممکــن اســت بــه معضــل بازگشــت اعتیــاد گرفتار‬ ‫شــوند‪ .‬ایــن امــر در مــوارد اعتیــاد شــدید معمــوال طبیعــی‬ ‫اســت‪ .‬چنانچــه در دوران تــرک‪ ،‬مجــددا بــه کشــیدن ســیگار‬ ‫روی اوردیــد‪ ،‬ســعی کنیــد حداقــل تــا زمانــی کــه دوبــاره‬ ‫شــروع بــه تــرک کنیــد‪ ،‬کمتــر ســیگار بکشــید‪ .‬یادتــان باشــد‬ ‫تــرک دائمــی ســیگار فراینــدی زمان بــر اســت کــه ارزش‬ ‫تحملــش را دارد‪.‬‬ ‫باچطورهمراهماباشید‪....‬‬ ‫سرویس اموزش ‪-‬نرجس وکیلی‬ ‫پیاده روی چه تاثیری‬ ‫بر مغز ما می گذارد؟‬ ‫پیــاده روی‪ ،‬پیشــنهاد اول پزشــکان و کارشناســان علــم تغذیــ ه‬ ‫و تناســب انــدام اســت‪ .‬همــه ی مــا از فوایــد ایــن ورزش ســاده‬ ‫باخبریــم و بــرای بســیاری از مــا یکــی از چالش هــای کاهــش وزن‬ ‫اســت‪ .‬پــر واضــح اســت کــه یــک پیــاده روی عالــی در جنــگل و یــا‬ ‫کوهســتان روح‪ ،‬جســم و ذهــن را پاالیــش می دهــد‪ ،‬امــا اکنــون‬ ‫علــم بــرای مــا از منظــری دیگــر ایــن ورزش ســاده و قابل دســترس‬ ‫را واکاوی کــرده و از تاثیــری کــه بــر مغــز مــا می گــذارد‪ ،‬می گویــد‪.‬‬ ‫پیــاده روی در طبیعــت‪ ،‬افــکار منفــی و وســواس گونه را از بیــن ‬ ‫می بــرد‬ ‫گــذران وقــت در هــوای ازاد باعــث ایجــاد ارامــش و شــادی‬ ‫می شــود و پیــاده روی در طبیعــت می توانــد بــه کاهــش نشــخوار‬ ‫فکــری کمــک کنــد‪ .‬بســیاری از مــا خــود را درگیــر و گرفتــار افــکار‬ ‫منفــی می بینیــم کــه باعــث می شــود نتوانیــد ان طــور کــه بایــد‬ ‫از لحظــات خــود لــذت ببریــد‪ .‬ایــن تــازه اولیــن دســتاورد افــکار‬ ‫منفــی اســت‪ ،‬انچــه در پایــان ایــن راه در انتظــار مــا خواهــد بــود‬ ‫افســردگی و اضطــراب اســت‪ .‬در پژوهشــی کــه بــه تازگــی در‬ ‫مجموعــه مقــاالت اکادمــی ملــی علــوم (‪Proceedings of the‬‬ ‫‪ )National Academy of Sciences‬بــه چــاپ رســیده اســت‪،‬‬ ‫محققــان دریافته انــد کــه وقت گذرانــی در طبیعــت افــکار منفــی و‬ ‫وســواس گونه را بســیار کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫بــرای انجــام ایــن پژوهــش‪ ،‬محققــان بــه بررســی اختــال نشــخوار‬ ‫فکــری در شــرکت کنندگانی پرداختنــد کــه در محیط هــای شــهری‬ ‫و طبیعــی پیــاده روی می کردنــد‪ .‬افــرادی کــه بــه مــدت ‪ ۹۰‬دقیقــه‬ ‫در محیط هــای طبیعــی قــدم می زدنــد کمتــر دچــار نشــخوار فکــری‬ ‫می شــدند و همچنیــن فعالیــت بخشــی از مغــز بــه نــام قشــر‬ ‫ـی پیش پیشــانی (‪ )Subgenual Prefrontal‬کــه مربــوط‬ ‫زیرزانویـ ِ‬ ‫بــه بیماری هــای عصبــی اســت‪ ،‬در ایــن افــراد کمتــر شــده بــود‪.‬‬ ‫امــا در افــرادی کــه در محیط هــای شــهری پیــاده روی می کردنــد‬ ‫کاهــش اختــال نشــخوار فکــری گــزارش نشــد‪.‬‬ ‫محققــان دریافتنــد کــه افزایــش زندگــی شهرنشــینی بــا افزایــش‬ ‫افســردگی و بیماری هــای عصبــی دیگــر ارتبــاط تنگاتنگــی دارد‪ .‬دور‬ ‫شــدن از فضــای شــهری و گذرانــدن اوقــات بیشــتری در طبیعــت‬ ‫بــرای ســامت روان (و جســم) بســیار مفیــد اســت‪.‬‬ ‫پیاده روی مهارت حل خالقانه ی مسائل را افزایش می دهد‬ ‫پژوهشــی کــه توســط روان شناســان روث ان اچلــی (‪Ruth‬‬ ‫‪ )Ann Atchley‬و دیویــد ال‪ .‬اســتریر (‪)David L. Strayer‬‬ ‫انجــام شــد‪ ،‬نشــان داد کــه دور بــودن از تکنولــوژی و تمــاس بــا‬ ‫طبیعــت عمیقــا بــه افزایــش حــل مســائل بــه شــیوه ی خالقانــه‬ ‫کمــک می کنــد‪ .‬شــرکت کنندگان در ایــن پژوهــش‪ ،‬چهــار روز را‬ ‫در طبیعــت گذراندنــد و در طــی ایــن چنــد روز اجــازه نداشــتند از‬ ‫ابــزار مربــوط بــه تکنولــوژی اســتفاده کننــد‪ .‬از انــان خواســته شــد‬ ‫تــا در فعالیت هایــی کــه نیــاز بــه تفکــر خالقانــه و حــل مســائل‬ ‫پیچیــده داشــت‪ ،‬شــرکت کننــد‪ .‬محققــان دریافتنــد کــه حــل‬ ‫مســائل در افــراد شــرکت کننده در پیــاده روی بــدون تکنولــوژی‪ ،‬تــا‬ ‫‪ ٪۵۰‬افزایــش یافتــه اســت‪ .‬بــه گفتـه ی محققــان هــم تکنولــوژی و‬ ‫هــم ســروصدای شــهری اثــرات بســیار مخربــی داشــته و چــون بــه‬ ‫طــور مــداوم توجــه ی مــا معطــوف بــه انهــا اســت نمی توانیــم بــه‬ ‫خوبــی تمرکــز کنیــم و تمــام ایــن مــوارد بــر روی عملکــرد شــناختی‬ ‫مــا تاثیــر می گــذارد‪ .‬یــک پیــاده روی خــوب و بــه دور از تکنولــوژی‬ ‫خســتگی ذهنــی را کاهــش می دهــد‪ ،‬ذهــن را ارام می کنــد و‬ ‫باعــث افزایــش تفکــر خالقانــه می شــود‪.‬‬ ‫پیــاده روی در هــوای ازاد بیش فعالــی را در کــودکان بهبــود‬ ‫می بخشــد‬ ‫اختــال نقــص توجه‪/‬بیش فعالــی (‪ )ADHD‬در میــان کــودکان‬ ‫بســیار شــایع شــده اســت‪ .‬کــودکان بیــش فعــال دچــار اختــال کنترل‬ ‫تکانــه هســتند و بــه همیــن خاطــر در تمرکــز کــردن مشــکل دارنــد‪،‬‬ ‫ش ا ز انــدازه فعالنــد‪.‬‬ ‫بــه ســادگی حواس شــان پــرت می شــود و بیــ ‬ ‫بــزرگ کــردن کودکانــی کــه دارای ایــن اختــال هســتند بــرای‬ ‫والدیــن بســیار مشــکل اســت‪ ،‬راه حــل معمــول بــرای ایــن مشــکل‬ ‫اســتفاده از داروهــای شــیمیایی اســت‪ -‬کــه ممکــن اســت ضــرر ان‬ ‫بیــش از منفعتــش باشــد‪ -‬ایــن در حالــی اســت کــه راه حل هــای‬ ‫طبیعــی نیــز بــه انــدازه ی ایــن داروهــا می تواننــد موثــر باشــند‪ .‬دکتــر‬ ‫فرانســس ای کاپ (‪ )Frances E Kup‬و دکتــر اندریــا فابــر تیلــور‬ ‫(‪ )Andrea Faber Taylor‬بــا انجــام پژوهشــی دریافتنــد وقتــی‬ ‫کــودکان بیش فعــال در فضــای ســبز فعالیــت می کننــد‪ ،‬عالئــم‬ ‫اختــال در انهــا بــه شــدت کاهــش می یابــد‪ .‬نتایــج ایــن پژوهــش‬ ‫نشــان داد کــه قــرار گرفتــن در معــرض طبیعــت بــرای افــرادی کــه‬ ‫در تمرکــز کــردن مشــکل دارنــد و یــا از رفتارهــای تکانشــی رنــج‬ ‫می برنــد‪ ،‬مفیــد اســت‪.‬‬ ‫پیــاده روی در طبیعــت یــک ورزش عالــی اســت و قــدرت مغــز را‬ ‫افزایــش می دهــد‬ ‫می دانیــم کــه ورزش کــردن بــرای ســامت بــدن مــا مفیــد اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه انــدازه ی بــدن و ســختی مســیر‪ ،‬پیــاده روی روشــی‬ ‫عالــی بــرای ســوزاندن ‪ ۴۰۰‬تــا ‪ ۷۰۰‬کالــری در هــر ســاعت اســت و‬ ‫نســبت بــه فعالیت هــای دیگــر ماننــد دویــدن‪ ،‬اســیب کمتــری بــه‬ ‫مفاصــل می رســاند‪ .‬همچنیــن ثابــت شــده افــرادی کــه در فضــای‬ ‫بــاز ورزش می کننــد نســبت بــه برنامــه ی ورزشــی خــود تعهــد‬ ‫بیشــتری دارنــد‪ .‬پیــاده روی بــرای افــرادی کــه می خواهنــد طبــق‬ ‫برنامه هــای منظــم‪ ،‬ورزش کننــد انتخــاب خوبــی اســت‪.‬‬ ‫محققــان دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا دریافته انــد کــه ورزش هــای‬ ‫هــوازی‪ ،‬حجــم هیپوکامــپ را در زنــان بــاالی ‪ ۷۰‬ســال‪ ،‬افزایــش‬ ‫می دهــدـ هیپوکامــپ قســمتی از مغــز اســت کــه بــا حافظــه ی‬ ‫فضایــی و اپیزودیــک در ارتبــاط اســت‪ .‬ایــن ورزش هــا نــه تنهــا‬ ‫فراموشــی را بهبــود می بخشــد کــه از بــروز ان نیــز جلوگیــری‬ ‫می کنــد‪ .‬بــه گفتــه ی محققــان ورز ش هــای هــوازی بــه کاهــش‬ ‫اســترس و اضطــراب کمــک می کنــد‪ ،‬عزت نفــس را افزایــش‬ ‫می دهــد و باعــث ترشــح اندورفیــن (موثــر در تســکین درد)‬ ‫می شــود‪ .‬بســیاری از افــراد بــرای از بیــن بــردن ایــن مشــکالت بــه‬ ‫مصــرف دارو پنــاه می برنــد‪ ،‬در حالــی کــه درمــان ایــن بیماری هــا‬ ‫بســیار ســاده تر از ان چیــزی اســت کــه فکــر می کنیــد‪.‬‬ ‫چطور پیاده روی را شروع کنید؟‬ ‫خوشــبختانه‪ ،‬یکــی از ســاده ترین و ارزان تریــن ورزش هــا‪،‬‬ ‫پیــاده روی اســت و بــرای تمــام اعضــای خانــواده حتــی افــراد مســن‬ ‫نیــز مفیــد اســت‪ .‬بــا حــرکات کــم شــروع کنیــد و توانایــی خــود را‬ ‫محــک بزنیــد‪ .‬هــر مقــدار کــه بــرای شــما مناســب اســت‪ ،‬پیــاده روی‬ ‫کنیــد‪ -‬مثــا اگــر پیــاده روی در پــارک بــرای شــما کافــی اســت‪ ،‬همان‬ ‫را انجــام دهیــد‪ .‬هرگونــه فعالیــت در فضــای بــاز بهتــر از عــدم‬ ‫تحــرک اســت‪ .‬نقشــه مســیرهای پیــاده روی اطــراف منــزل خــود را‬ ‫می توانیــد بــه صــورت انالیــن پیــدا کنیــد‪ ،‬همچنیــن برنامه هــای‬ ‫زیــادی بــرای تلفن هــای هوشــمند وجــود دارد کــه ایــن مســیرها‬ ‫را نشــان می دهنــد‪ .‬پیشــنهاد می کنــم هنــگام پیــاده روی موبایــل‬ ‫خــود را خامــوش کنیــد تــا از پیــاده روی خــود نهایــت اســتفاده را‬ ‫ببریــد (اگرچــه بــه همــراه داشــتن موبایــل بــرای موقعیت هــای‬ ‫اورژانســی ضــروری اســت)‪.‬‬ ‫حتمــا کفش هــای مخصــوص پیــاده روی‪ ،‬کاله و بطــری اب‬ ‫همــراه داشــته باشــید‪ ،‬بــا پوشــیدن لبــاس بــه صــورت چنــد الیــه‪،‬‬ ‫بــه هنــگام گــرم یــا ســرد شــدن می توانیــد بــه راحتــی لبــاس‬ ‫خــود را دربیاوریــد و یــا بپوشــید‪ .‬عصــای کوهنــوردی نیــز ســرعت‬ ‫شــما را افزایــش می دهــد و تــا حــدودی از فشــار بــر روی زانوهــا‬ ‫جلوگیــری می کنــد‪ .‬حــال تنهــا کاری کــه الزم اســت بــرای رســیدن‬ ‫بــه تمــام ایــن مزایــا انجــام دهیــد ایــن اســت کــه بــه یــک پیــاده روی‬ ‫لذت بخــش برویــد‪.‬‬ ‫باچطورهمراهماباشید‪....‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیف‪‎‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005004156‬مــورخ ‪ 1400.10.08‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای محمــد علــی حســینی تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412005000051‬تقاضــای اقــای محمــود قاســمی بــه شــماره شناســنامه ‪3284‬‬ ‫و کــد ملــی ‪4590349671‬‏صــادره ازشــاهرود فرزنــد محمــد اســمعیل در ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت ‪307.59‬‏متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان هنرســتان‬ ‫جــاده ســامت – تقاطــع اول جنوبــی‏بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی‏شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‏مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‏بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫م‪.‬الف‪174 :‬‏‪‎‎‬تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.11.30:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.12.16 :‬‏‪‎‬‬ ‫برای انتقال پول به کارت شما توسط دیگران‪ ،‬نیازی به حضور شما در جلوی دستگاه خودپرداز بانک نیست‪.‬‬ صفحه 6 ‫ســرهنگ ســید مصطفــی مرتضــوی‪ ،‬در خصــوص ایــن پرونــده گفــت‪ :‬بــا ارائــه مرجوعــه قضایــی توســط‬ ‫شــهروندی مالباختــه مبنــی بــر اینکــه از کیــف پــول الکترونیکــی وی‪ ،‬معــادل پانصــد میلیــون ریــال ارز‬ ‫دیجیتــال بصــورت غیــر مجــاز برداشــت شــده اســت‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫برابــر بررسـی های بعمــل امــده مشــخص شــد کــه شــاکی گوشــی خــود را جهــت تعمیــر بــه یــک تعمیــرکار‬ ‫غیــر مجــاز تلفــن همــراه ســپرده در حالــی کــه اطالعــات شــخصی و مالــی وی از جمله نام کاربــری و رمز عبور‬ ‫کیــف پــول الکترونیکــی وی نیــز در گوشــی ذخیــره بــوده اســت‪.‬‬ ‫برداشت ‪ 500‬میلیون‬ ‫ریالی ارز دیجیتال‬ ‫توسط تعمیرکار تلفن‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬اسفند ‪1400‬‬ ‫کسب وکارهای‬ ‫کوچک‬ ‫بزرگ ترین‬ ‫قربانیان‬ ‫تهدیداتسایبری‬ ‫یــک نظرســنجی جدیــد نشــان می دهــد‬ ‫ب و کارهــای کوچــک‬ ‫کــه مشــتریان کســ ‬ ‫مســتعد حمــات ســایبری و ربــودن کلیــک‬ ‫( ‪)clickjacking‬هســتند‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدنــد کــه بزرگ تریــن تهدیــدات‬ ‫ســایبری بــرای مشــتریان کس ـب وکارهای کوچــک‬ ‫رخ می دهنــد‪.‬‬ ‫یــک نظرســنجی جدیــد نشــان می دهــد کــه‬ ‫مشــتریان کسـب وکارهای کوچک مســتعد حمالت‬ ‫ســایبری و ربــودن کلیــک (‪ )clickjacking‬هســتند‪.‬‬ ‫«‪ ،»CyberCatch‬شــرکت امنیــت ســایبری‬ ‫نرم افــزار بــه عنــوان ســرویس (‪ )SaaS‬بــه‬ ‫طــور تصادفــی از ‪ ۱۸۵۰‬کســب و کار کوچــک و‬ ‫متوســط​​(‪ )SMB‬در کانــادا در ‪ ۱۰‬بخــش صنعتــی‬ ‫نظرســنجی کــرد‪ .‬بــه گفتــه ‪ ،CyberCatch‬جعــل‬ ‫(‪ ۸۴.۳‬درصــد)‪ ،‬ربــودن کلیــک (‪ ۷۳.۳‬درصــد)‬ ‫و حمــات ‪ ۲۶.۸( sniffing‬درصــد) بــه عنــوان ‪۳‬‬ ‫اســیب پذیری برتــر بــرای کســب و کارهــای کوچــک‬ ‫و متوســط در وب ســایت‪ ،‬نرم افــزار یــا برنامه هــای‬ ‫کاربــردی وب انهــا بودنــد‪.‬‬ ‫‪ CyberCatch‬در اولین گزارش اسیب پذیری های‬ ‫کالهبرداری‬ ‫با ترفند‬ ‫ارسال چمدان‬ ‫‪ 2‬میلیون دالری‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی کــه‬ ‫بــا ترفنــد ارســال چمــدان ‪ 2.000.000‬دالری و بــا‬ ‫ســوء اســتفاده از اعتمــاد کاربــران در اینســتاگرام‪،‬‬ ‫کالهبــرداری می کــرد توســط کاراگاهــان پلیــس‬ ‫فتــا خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ علــی کســانی‬ ‫بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی مراجعــه فــردی‬ ‫شهروندان‪ ،‬قربانی‬ ‫کالهبرداری اینترنتی‬ ‫در خرید و فروش‬ ‫سایت های واسط‬ ‫کســب و کارهــای کوچــک و متوســط (‪،)SMBVR‬‬ ‫منتشــر شــده در مــاه ژانویــه ســال جــاری‪​​،‬توضیــح‬ ‫داد کــه جعــل بــه دلیــل ضعــف اســت و بــه‬ ‫وب ســایت اجــازه می دهــد داده هــای نامعتبــر را‬ ‫بپذیــرد‪ ،‬بنابرایــن مهاجــم می توانــد اســکریپت هایی‬ ‫را بــرای فریــب دادن ســرور وب و بــا هــدف تولیــد‬ ‫نام هــای کاربــری‪ ،‬رمــز عبــور یــا حتــی کل پایــگاه‬ ‫داده مشــتری ارســال کنــد‪ .‬یــک مهاجــم همچنیــن‬ ‫می توانــد محتــوای وب ســایت را جعــل و ترافیــک را‬ ‫بــه یــک ســایت کنتــرل کننــده مــورد حملــه هدایــت‬ ‫کنــد و اعتبــار کاربــر را بــدزدد یــا بدافــزار یــا باج افــزار‬ ‫نصــب کنــد‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدنــد کــه ربــودن کلیــک‬ ‫(‪ )clickjacking‬بــه مهاجمــان اجــازه می دهــد تــا‬ ‫شــیوه نامه ها‪ iframe ،‬هــا‪ ،‬جعبــه هــای متــن‬ ‫یــا الیــه هــا را وارد کننــد و یــک صفحــه وب یــا‬ ‫بخش هایــی از یــک صفحــه وب را بــرای فریــب‬ ‫دادن کاربران و ســرقت اطالعات اعتباری یا اســرار‬ ‫حســاب کاربــری بــه منظــور نفــوذ اســان بــا هــدف‬ ‫نصــب بدافــزار یــا باج افــزار بدزدنــد‪.‬‬ ‫‪ Sniffing‬ناشــی از ضعف هایــی اســت کــه مجبــور‬ ‫بــه رمزگــذاری نمی کنــد و در عــوض اجــازه می دهــد‬ ‫داده هــای حســاس یــا حیاتــی از نظــر امنیتــی بــه‬ ‫صــورت متــن شــفاف منتقــل شــوند؛ درنتیجــه‪،‬‬ ‫مهاجــم بــه راحتــی می توانــد نفــوذ ســاده بــه شــبکه‬ ‫ان ها را کشــف و ســرقت کند‪ .‬این امر به مهاجمان‬ ‫اجــازه می دهــد تــا بــه راحتــی یــک بــار بــه داخــل نفوذ‬ ‫یــا بــه صــورت جانبــی حرکــت کننــد تــا در نهایــت‬ ‫داده هــا را اســتخراج یــا باج افــزار را الــوده کننــد‪.‬‬ ‫گــزارش اســیب پذیری های کســب وکارهای‬ ‫کوچــک و متوســط بــه ‪ ۱۰‬بخــش کســب وکاری‬ ‫کوچــک و متوســط در ‪ ۱۸۵۰‬شــرکت در کانــادا‬ ‫و ‪ ۲۰‬هــزار شــرکت در ایــاالت متحــده از جملــه‬ ‫مطب هــای دندانپزشــکی و پزشــکی‪ ،‬کالج هــا و‬ ‫دانشــگاه ها‪ ،‬شــرکت های حســابداری و حقوقــی‪،‬‬ ‫ارائــه دهنــدگان خدمــات مدیریــت شــده (‪)MSP‬‬ ‫و ارائــه دهنــدگان خدمــات اینترنتــی (‪،)ISP‬‬ ‫شــرکت های فنــاوری‪ ،‬حمــل و نقل‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫و پیمانــکاران دفاعــی پرداختــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان‪ ،‬در کانــادا نمونــه تصادفــی‬ ‫اســیب پذیری های جعــل بیشــتر در تولیدکنندگان‬ ‫(‪ ۹۰.۵‬درصــد)‪ ،‬حســابداران (‪ ۹۰‬درصــد) و کالج هــا‬ ‫و دانشــگاه ها (‪ ۸۹‬درصــد) شناســایی و عمدتــا ًدر‬ ‫ســایر بخش های کســب و کاری کوچک و متوســط‬ ‫بــه جــز پیمانــکاران دفاعی (‪ ۲۰.۵‬درصد) مشــاهده‬ ‫شــد‪ .‬اســیب پذیری های ربــودن کلیــک بیشــتر‬ ‫در تولیــد کننــدگان (‪ ۸۲.۵‬درصــد)‪ ،‬شــرکت های‬ ‫حقوقــی (‪ ۸۱‬درصــد) و حســابداران (‪ ۷۸.۵‬درصــد)‬ ‫مشــاهده شــد‪ ،‬در حالیکــه ‪ sniffing‬بیشــتر در‬ ‫شــرکت های حقوقــی (‪ ۴۰‬درصــد)‪ ،‬تولیدکننــدگان‬ ‫و کالج هــا و دانشــگاه ها (هــر کــدام ‪ ۳۳‬درصــد)‬ ‫شناســایی شــد‪.‬‬ ‫شــرکت ‪ CyberCatch‬بــرای کاهــش خطــر‬ ‫ســایبری بــه کســب و کارهــای کوچــک و متوســط‬ ‫توصیــه می کنــد کــه وب ســایت ها‪ ،‬نرم افزارهــا و‬ ‫برنامه هــای کاربــردی وب خــود را‪ ،‬کــه در معــرض‬ ‫اینترنــت قــرار دارنــد‪ ،‬اســکن کننــد تــا از عــدم وجــود‬ ‫اســیب پذیری هایی ماننــد جعــل‪ ،‬کلیک جــک و‬ ‫استشــمام اطمینــان حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫در گــزارش شــرکت امــده اســت‪« :‬در صــورت‬ ‫شناســایی اســیب پذیری ها‪ ،‬بایــد اقدامــات‬ ‫الزم بــرای رفــع ســریع ضعــف انجــام شــود‪ ،‬در‬ ‫غیــر ایــن صــورت مهاجمــان از اشــتباهات بــرای‬ ‫ســرقت داده هــا یــا ایجــاد باج افــزار سوءاســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬یــک کنتــرل امنیت ســایبری برای اســکن‬ ‫منظــم تمــام دارایی هــای فنــاوری اطالعــات بــرای‬ ‫شناســایی اســیب پذیری های ناشــی از شــمارش‬ ‫معمــول ضعــف (‪ ،)CWE‬همــراه بــا سیاســتی‬ ‫بــرای رفــع نقــاط ضعــف در یــک زمــان معقــول بایــد‬ ‫اجــرا شــود‪ CWE .‬فهرســتی رســمی از ضعف هــای‬ ‫نرم افــزاری و ســخت افزاری رایــج اســت کــه‬ ‫می توانــد در معمــاری‪ ،‬طراحــی‪ ،‬کــد یــا پیاده ســازی‬ ‫نرم افــزار یــا ســخت افزار اتفــاق بیفتــد و از ســوی‬ ‫مهاجــم بــرای دسترســی بــه سیســتم یــا شــبکه‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار گیــرد‪».‬‬ ‫کارشناســان ســابق مجــری قانــون و امنیــت‬ ‫ســایبری کانادایــی و امریکایــی‪ CyberCatch ،‬را‬ ‫در ‪ ۱۹‬ژانویــه امســال راه انــدازی کردنــد تــا بهتــر از‬ ‫کســب و کارهــای کوچــک و متوســط کشــورهای‬ ‫امریــکای شــمالی در برابــر تهدیــدات ســایبری‬ ‫محافظــت کنــد‪ .‬هیئــت مشــاوران ‪CyberCatch‬‬ ‫شــامل تــام ریــج (‪ ،)Tom Ridge‬فرمانــدار و کویــن‬ ‫هکِــت (‪ ،)Kevin Hackett‬اولیــن وزیــر امنیــت‬ ‫داخلی ایاالت متحده و دســتیار ســابق کمیســیونر‬ ‫پلیــس ســواره نظــام ســلطنتی کانــادا (‪ ،)RCMP‬و‬ ‫تیــم مدیریــت اجرایــی شــامل انــدی کیــم (‪Andy‬‬ ‫‪ ،)Kim‬افســر ســابق ارشــد امنیــت اطالعــات‬ ‫«‪ »Allstate‬اســت‪.‬‬ ‫بــا مرجوعــه قضایــى بــه پلیــس فتــا و درخواســت‬ ‫رســیدگى به شــکوائیه خود مبنی اینکه شــخصی‬ ‫از طریــق اینســتاگرام بــه اکانــت وی پیــام داده‬ ‫و بیــان داشــت بــه دلیــل ابتــا بــه ســرطان تــا‬ ‫چنــد مــاه دیگــر فــوت مــی کنــد و بــه دلیــل‬ ‫اینکــه همســرش فــوت شــده اش اهــل ایــران‬ ‫بــوده تصمیــم گرفتــه یــک چمــدان دالر بــه مبلــغ‬ ‫‪ 2.000.000‬دالر جهــت توزیــع بیــن نیازمنــدان بــه‬ ‫ادرس ایشــان ارســال کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬متهــم بــا بیــان‬ ‫اینکــه به علــت محدودیت هــای بانکــی‪ ،‬امــکان‬ ‫انتقــال به صــورت حســاب بــه حســاب را نــدارد‬ ‫و بــا پســت ویــژه از طریــق یکــی از کشــور های‬ ‫همســایه ارســال می کنــد‪ ،‬بــا تهیــه تصاویــری از‬ ‫جعبــه حــاوی ار ز اعتمــاد قربانی را جلب و در چند‬ ‫مرحلــه بــه بهانه هــای مختلــف نظیــر جریمــه‪،‬‬ ‫عــوارض و مالیــات گمرکــی‪ ،‬مهــر و مــوم کــردن‬ ‫جعبــه و‪ ...‬مبلــغ پانصــد میلیــون ریــال و معــادل‬ ‫مبلــغ یــک میلیــارد و ششــصد و هفتــاد میلیــون‬ ‫ریــال ارز دریافــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کارشناســان ایــن پلیــس بــا انجــام‬ ‫اقدامــات اطالعاتــی فنــی پیچیــده مشــخص شــد‬ ‫متهــم کــه ســاکن از اســتان های مرکــزی بــوده کــه‬ ‫بــا هماهنگــی مقــام قضایــی تیمــی از کاراگاهــان‬ ‫زبــده پلیــس بــه اســتان محــل ســکونت متهــم‬ ‫اعــزام و طــی ‪ 72‬ســاعت اقدامــات فنــی و پلیســی‬ ‫و تحقیقــات میدانــی شــبانه روزی‪ ،‬متهــم را‬ ‫شناســایی و دســتگر کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ کســانی پرونــده گفــت‪ :‬متهــم پــس‬ ‫از انتقــال بــه پلیــس فتــا در بازجویــی مامــوران‬ ‫ابتــدا منکــر هرگونــه کاله بــرداری شــد امــا پــس از‬ ‫مواجــه بــا ادله و مســتندات پلیســی بــه جرم خود‬ ‫اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــه کاربــران هشــدار داد‪:‬‬ ‫در همــه روش هــا کالهبــرداران پــس از جلــب‬ ‫اعتمــاد کاربــران می گوینــد جهــت دریافــت جایــزه‬ ‫یــا ســهم بــردن از ارث یــا دریافــت مبلــغ خیریــه‬ ‫بایــد مبالغــی را تحــت عنــوان هزینــه مالیاتــی و‬ ‫بانکــی و ‪ ...‬پرداخــت شــود لــذا کاربــران بایــد از‬ ‫اعتمــاد بیجــا خــودداری کــرده و از پاســخگویی بــه‬ ‫س‪‎‬هــا‪ ،‬ایمیل هــا و هرگونــه ارتبــاط مجــازی‬ ‫تما ‬ ‫افــراد ناشــناس و مشــکوک خــودداری و از واریــز‬ ‫وجــه و در اختیــار گذاشــتن اطالعــات بانکــی خــود‬ ‫بــرای افــراد غیــر بپرهیزنــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســایت پلیــس‬ ‫فتــا بــه ادرس ‪ cyberpolice.ir‬مرجعــی کامــل‬ ‫از اخبــار‪ ،‬اطالعــات و اموزش هــای ســایبری‬ ‫بــوده و کاربــران بــا مراجعــه بــه ان می تواننــد‬ ‫راهنمایی هــای الزم را دریافــت نماینــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫در صــورت نیــاز می تواننــد گــزارش موارد مشــکوک‬ ‫را در ســامانه پاســخگویی بــه فوریت هــای‬ ‫ســایبری و یــا شــماره تمــاس ‪ 08321823178‬و‬ ‫‪ 096380‬به صــورت ‪ 24‬ســاعته بــا همــکاران مــا‬ ‫در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا ضمــن اشــاره بــه اینکــه هفتــه‬ ‫گذشــته همشــهریان قربانی کالهبرداری اینترنتی‬ ‫در خریــد و فــروش انالیــن بوده انــد گفــت‪ :‬طــی‬ ‫‪ 72‬ســاعت گذشــته در ســایت های واســط‬ ‫جمعــا مبلــغ ‪ 290‬میلیــون ریــال از شــهروندان‬ ‫کالهبــرداری مالــی صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ ،‬ســرهنگ «علی رضا‬ ‫یعقوبــی» در ایــن خصــوص اظهــار کــرد‪ :‬در‬ ‫هفتــه اخیــر شــاهد جرایــم رایانـه ای و اینترنتــی‬ ‫در ســایت های واســط فــروش بــا ترفنــد؛‬ ‫فــروش لبــاس‪ ،‬فــروش لــوازم خانگــی و فروش‬ ‫خــودرو بوده ایــم‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬ســهولت در خریــد‬ ‫انالیــن و البتــه امــکان مقایســه قیمت هــا در‬ ‫ســایت های واســط فــروش موجــب ترغیــب‬ ‫شــهروندان بــه خریــد اینترنتــی شــده اســت کــه در‬ ‫ایــن میــان مجرمیــن ســایبری بــا شــگردهای خاص‬ ‫کالهبــرداری از قبیــل درج اگهــی فــروش جعلــی و‬ ‫اخــذ بیعانــه از شــهروندان کالهبــرداری می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــا‬ ‫هوشــیاری و اقــدام بــه موقــع کارشناســان‬ ‫پلیس فتــا حســاب کالهبــرداران مســدود‬ ‫گردیــد و بیشــتر مبالــغ بــه حســاب مالباختــگان‬ ‫بازگردانــده شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ یعقوبــی در ادامــه گفــت ‪ :‬شــهروندان‬ ‫هنــگام خریــد در ســایت های واســط فــروش بایــد‬ ‫خریــد بصــورت حضــوری و حتمــا بعــد از رویت کاال‬ ‫و اطمینــان از صحــت ان اقــدام بــه پرداخــت کننــد‬ ‫چــرا کــه در بیشــتر مــوارد کاالیــی ارســال نمی شــود‬ ‫و یا کاالی ارســالی متفاوت از کاالی تبلیغ شــده و‬ ‫بی کیفیــت یــا معیــوب می باشــد‪.‬‬ ‫سرپرســت پلیــس فتــا ایــام توصیه کــرد‪ :‬کاربران‬ ‫هنــگام خریــد از ســایت های واســط از پرداخــت‬ ‫بیعانــه خــودداری کننــد و در فضــای مجــازی‬ ‫هنــگام خریــد اینترنتــی دربــاره اعتبــار فروشــگاه در‬ ‫اینترنــت تحقیــق کننــد ‪ -‬ادرس وب ســایت مــورد‬ ‫نظــر را بررســی کننــد کــه در ابتــدای ادرس بــه‬ ‫جــای ‪ HTTP‬از پروتــکل ‪ HTTPS‬اســتفاده شــده‬ ‫باشــد ‪ ،‬داشــتن نماد اعتماد الکترونیکی و صحت‬ ‫نمــاد را بــا کلیــک روی ان بررســی کننــد چــرا کــه‬ ‫نمادهــای جعلــی تصاویــری هســتند کــه جزئیاتــی‬ ‫درمــورد فروشــگاه و فروشــنده ارائــه نمی دهنــد و‬ ‫بــا کلیــک بــر روی ان بــه صفحــه دیگــری هدایــت‬ ‫نمی شــوید‪ ،‬بــا رعایــت مــوارد مذکــور از افتــادن در‬ ‫دام کالهبــرداران پیشــگیری کننــد‪.‬‬ ‫مراقب مجرمان سایبری‬ ‫در استانه‬ ‫عید نوروز باشید‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬هموطنــان در خریدهــای‬ ‫عیدانــه خــود مراقــب اطالعــات کارت هــای بانکی‬ ‫خــود بــوده و از ســایت هــای معتبــر اقــدام بــه‬ ‫خریــد کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ ،‬ســرهنگ «محســن‬ ‫محمــودی» در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه روزهــای منتهــی بــه اخــر ســال و اقــدام‬ ‫برخــی از شــهروندان بــرای خریدهــای مایحتــاج‬ ‫زندگــی خــود مــی طلبــد کــه در هنــگام خریدهای‬ ‫خــود نــکات امنیتــی کارت هــای بانکــی را رعایــت‬ ‫نمــوده و بــرای خریــد انالیــن روی هرلینکــی‬ ‫کلیــک نکننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬کاربــران شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی در مواجــه بــا تبلیغــات و عناویــن‬ ‫متنــوع در راســتای تخفیفــات ویــژه عیــد نــوروز‬ ‫و حــراج هــای انالیــن مراقــب باشــند تــا بــه‬ ‫لینک هــای جعلــی هدایــت نشــده و در دام‬ ‫مجرمــان ســایبری گرفتــار نشــوند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬زمانــی کــه‬ ‫کاربــری در فضــای مجــازی کاال و اجناســی را‬ ‫پســند مــی کنــد حتمــا بــه ایــن نکته توجه داشــته‬ ‫باشــد کــه از واریــز وجــه قبــل از دریافــت کاال‬ ‫خــودداری کــرده و از فروشــگاه های اینترنتــی‬ ‫معتبــر و قابــل اطمینــان اقــدام بــه خریــد کنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ « محمــودی» خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫شــهروندانی کــه از کارت هــای بانکــی خــود در‬ ‫اماکــن مختلــف بــرای پرداخــت بهــای کاالهــا‬ ‫و خدمــات خریــداری شــده اســتفاده مــی کننــد‬ ‫حتمــا دقــت داشــته باشــندکه روی کارتخوان هــا‬ ‫تجهیزات مشــکوک و اضافی نصب نشــده باشــد‬ ‫و در هنــگام پرداخــت از طریــق کارت خــوان هــا‬ ‫از ارائــه رمــز کارت بانکــی خــود بــه فروشــنده‬ ‫خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هموطنــان موجــودی حســاب های‬ ‫بانکــی خــود را کنتــرل کــرده تادرصــورت برداشــت‬ ‫غیرمجــاز و یاســوء اســتفاده ســریعا از ان مطلــع‬ ‫شــوند و حتما نســبت به تغییر دوره ای رمزهای‬ ‫اینترنتــی و بانکــی خــود اقــدام نمایند کــه این امر‬ ‫مــی توانــد در صــورت بــه ســرقت رفتــن رمــز کارت‬ ‫بانکــی‪ ،‬مجرمــان ســایبری را نــاکام بگــذارد و از‬ ‫اطالعــات بانکی تــان نگهــداری کنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «محمــودی» بــا بیــان اینکــه والدیــن‬ ‫در روزهــای پایانــی ســال مراقــب کــودکان خــود‬ ‫باشــند یــاداور شــد‪ :‬در روزهــای پایانــی ســال‬ ‫ممکــن اســت برخــی افــراد در فضــای مجــازی‬ ‫اقــدام بــه فــروش مــواد محترقــه نماینــد بــا توجــه‬ ‫بــه اینکــه ایــن عمــل از لحــاظ قانونــی جــرم‬ ‫مــی باشــد در مــواردی نیــز ایــن افــراد اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری می کننــد کــه مخاطبانشــان‪ ،‬اکثــرا‬ ‫کــودکان و نوجوانــان مــی باشــد کــه والدیــن بایــد‬ ‫توجــه ویــژه ای بــرای حفــظ کــودکان از خطــرات‬ ‫مــواد محترقــه داشــته باشــند تــا فرزندان شــان در‬ ‫معــرض خطــرات مــواد محترقــه و کالهبرداری ها‬ ‫قــرار نگیرنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــه کالهبــردارن فضــای‬ ‫مجــازی هشــدار داد و گفــت ‪ :‬پلیــس فتــا بــه‬ ‫صــورت شــبانه روزی در حــال پایــش و رصــد‬ ‫فضــای مجــازی مــی باشــد چنــان چــه افــرادی‬ ‫کــه بخواهنــد بــا ترفندهــای مختلــف اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری از هموطنــان کننــد و یــا اقــدام بــه‬ ‫خریــد و فــروش مــواد محترقــه در فضــای مجازی‬ ‫نماینــد پلیــس فتــا بــا همــکاری دســتگاه قضائــی‬ ‫بــا ایــن افــراد در چهارچــوب قانــون برخــورد‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫کالهبرداری با ترفند‬ ‫« برنده شدن‬ ‫در رادیو جوان»‬ ‫پلیــس فتــا خبــر داد‪ :‬کاربــران فضــای مجــازی مراقــب‬ ‫باشــند کــه مجرمــان ســایبری بــا جعــل ارم صدا وســیما‬ ‫در کمیــن کالهبــرداری از انهــا هســتند‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســید نظــام موســوی در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪497‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫کالهبرداری از شهروندان‬ ‫با برگزاری دوره اموزش‬ ‫ارز دیجیتال‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی عامــل کالهبــرداری در فضــای مجازی با‬ ‫اگهــی برگــزاری دوره ارز دیجیتــال خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا ‪« :‬ســرهنگ جــواد جهانشــیری»‪ ،‬در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی از‬ ‫شــهروندان بــا در دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی مبنــی‬ ‫بــر کالهبــرداری مالــی در فضــای مجــازی با ترفنــد برگزاری‬ ‫دوره امــوزش ارز دیجیتــال و بــه دنبــال ان از دســت‬ ‫دادن مقادیــر قابــل توجهــی وجــه‪ ،‬پرونــده ای تشــکیل و‬ ‫رســیدگی بــه ان در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬پــس از اخــذ اظهــارات‬ ‫شــاکیه مشــخص شــد وی عــاوه بــر خــودش دو تــن‬ ‫از دوســتان خــود را بــرای بهــره منــدی از تخفیفــات و‬ ‫عضویــت ویــژه (‪ )VIP‬معرفــی نمــوده و بــا بررســی های‬ ‫اولیــه صــورت گرفتــه پیرامــون موضــوع مشــخص گردیــد‬ ‫شــاکیه از طریــق تبلیغــات صفحــه اینســتاگرامی اگهــی‬ ‫برگــزاری دوره امــوزش ارز دیجیتــال را مشــاهده کــرده‬ ‫اســت و فــردی ناشــناس خــود را مــدرس دوره امــوزش ارز‬ ‫دیجیتــال معرفــی نمــوده اســت ‪.‬‬ ‫« ســرهنگ جــواد جهانشــیری »در ادامــه بیــان داشــت‪:‬‬ ‫در بررســی بــه عمــل امــده مشــخص شــد شــاکی پــس‬ ‫از برقــراری تمــاس جهــت شــرکت در دوره و خریــد‬ ‫پکیج هــای اموزشــی ان اقــدام بــه واریــز مبلــغ ‪ 60‬میلیون‬ ‫ریــال بــه حســاب فــرد متهــم نمــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬در ادامــه شــاکیه کــه بصــورت غیرحضــوری‬ ‫در دوره مذکــور شــرکت نمــوده بــا گذشــت چنــد جلســه‬ ‫متوجــه می شــود اموزش هــا مطابــق بــا برنامــه هــای از‬ ‫قبــل اعــام شــده نیســت و در مــی یابــد تمــام اطالعــات‬ ‫همــان اطالعاتــی اســت کــه در فضــای مجــازی و‬ ‫شــبکه های اجتماعــی نیــز قابــل دســترس بــوده و با محرز‬ ‫شــدن کالهبــرداری موصــوف از ادامــه دادن ان انصــراف‬ ‫می دهــد و درخواســت بازگشــت وجــه خــود را دارد کــه بــا‬ ‫امتنــاع و توهیــن از ســوی متهــم مواجــه می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬بــا انجــام اقدامــات فنــی و تخصصــی‬ ‫توســط کارشناســان پلیــس فتــا متهــم شناســایی و در‬ ‫نهایــت پرونــده بــه همــراه متهــم جهــت ســیر مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مقامــات قضایــی ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری بیــان داشــت ‪ :‬داشــتن فالــوور بــا‬ ‫تعــداد بــاال و تعریــف و تمجیــد در کامنــت پســت های‬ ‫یــک صفحــه دلیلــی بــر معتبــر بــودن ان نمی باشــد چــرا‬ ‫کــه ممکــن اســت دنبــال کننده هــا جعلــی و کامنت هــا بــا‬ ‫اکانت هــای ســاختگی و دروغیــن ارســال شــده باشــند‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬شــهروندان در صــورت بــروز‬ ‫مشــکل و مواجهــه بــا جرائــم رایانــه ای می تواننــد بــا‬ ‫تمــاس بــا مرکــز فوریت هــای ســایبری بــه شــماره تلفــن‬ ‫‪ 096380‬موضــوع را بــه کارشناســان مــا اطــاع دهنــد و یا‬ ‫از مشــاور ه و راهنمایی هــای کارشناســان ایــن پلیــس در‬ ‫جهــت رفــع مشــکالت احتمالــی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی افزایــش مراجعــه تعــدادی از‬ ‫شــهروندان طــی چنــد هفتــه اخیــر کــه بــا در دســت‬ ‫داشــتن مرجوعــه قضایــی خواهــان رســیدگی بــه‬ ‫برداشــت غیــر مجــاز از حسابشــان از طریــق مســابقه‬ ‫رادیویــی را داشــتند‪ ،‬رســیدگی بــه ایــن موضــوع درش‬ ‫دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی گفــت‪ :‬فــرد کالهبــردار بــا درج‬ ‫لوگــو صداســیما در صفحــه واتســاپ خــود و برقــراری‬ ‫تمــاس و ادعــای برنــده شــدن در قرعــه کشــی‬ ‫شــهروندان را بــه جهــت دریافــت جایــزه بــه پــای‬ ‫دســتگاه عابربانــک هدایــت مــی کــرد و در نهایــت کارت‬ ‫بانکــی حســاب قربانیــان را خالــی مــی نمــود کــه بعــد از‬ ‫ی تیم کارشناســان پلیس فتا‬ ‫اقدامــات تخصصــی و فنـ ‬ ‫متهــم شناســایی و دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬پلیــس فتــا بــا هرگونــه فعالیت‬ ‫ســوء و کالهبــرداری مجرمــان اینترنتــی برخــورد‬ ‫کــرده و در ایــن خصــوص هیچ گونــه مالیمتــی‬ ‫نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان خواســت ‪ :‬در صــورت مواجهــه‬ ‫بــا هرنــوع مشــکلی بــا مراجعــه بــه ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫از مشــاوره ها و راهنمایی هــای کارشناســان ایــن‬ ‫پلیــس اســتفاده کننــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -497‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬اسفند ‪ 7- 1400‬مارس ‪ 4- 2022‬شعبان ‪- 1443‬شماره ‪-497‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫حاشیه سفر ریاست جمهوری‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫حمید رضا محمدیاری‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫کلمات قصار ‪ -‬چهار نقطه ضعف‬ ‫س ‬ ‫قــال علــی (علیــه الســام) الْبُخ ْـل ُ عَــار ٌ و َ الْجُب ْـ ُ ‬ ‫ن مَنْقَ َ‬ ‫صـه ٌ و َ الْفَقْــر ُ یُخْــر ِ ُ‬ ‫ب فِــی بَلْدَت ِـهِ ‪.‬‬ ‫ن حُج َّت ِـ ه ِ و َ الْمُق ِـ ‬ ‫ن عَـ ْ ‬ ‫ل ُّ غَرِیـ ٌ‬ ‫الْفَط ِـ َ‬ ‫امــام علــی (ع) فرمــود‪ :‬بخــل ننــگ اســت و تــرس مایــۀ نقصــان‪ ،‬فقــر‬ ‫شــخص زیــرک را از بیــان دلیلــش گنــگ مى ســازد و ان کــس کــه فقیــر و‬ ‫تنگدســت اســت حتــى در شــهر خــود غریــب اســت‪.‬‬ ‫امــام علــی (ع) در ایــن حکمــت واال بــه چهــار نقطــۀ ضعــف اخالقــى و‬ ‫اجتماعــى انســان اشــاره مى کنــد و اثــار ســوء هــر یــک را بــر مى شــمرد تــا‬ ‫همــگان از انهــا فاصلــه بگیرنــد‪.‬‬ ‫نخســت مى فرماید‪«:‬بخــل ننــگ اســت»بخل ان اســت کــه انســان حاضــر‬ ‫نباشــد چیــزى از مواهــب خــداداد را در اختیــار دیگــران بگــذارد‪ ،‬هرچنــد‬ ‫امکانــات او بســیار بیــش از نیازهــاى او باشــد و نقطــۀ مقابــل ان ســخاوت‬ ‫و کــرم اســت کــه گاه ســبب مى شــود انســان حتــى وســائل مــورد نیــاز خــود‬ ‫را بــه دیگــران ببخشــد و خــود بــه کمتریــن مواهــب حیــات قناعــت کنــد‪.‬‬ ‫عــار بــودن بخــل و افتخــار بــودن کــرم و ســخاوت بــر کســى پوشــیده‬ ‫نیســت‪ ،‬زیــرا اوال ً بخــل ســبب نفــرت مــردم از بخیــل مى شــود و افــراد‬ ‫نزدیــک و دور از او فاصلــه مى گیرنــد‬ ‫و ثانیــا بخــل ســبب ســنگدلى و قســاوت اســت‪ ،‬زیــرا بخیــل نالــۀ‬ ‫مســتمندان را مى شــنود و چهــرۀ رقت بــار انهــا را مى بینــد و در عیــن حــال‬ ‫بــه انهــا کمکــى نمى کنــد و ایــن مایــۀ قســاوت اســت‪.‬‬ ‫ثالثــا بخــل ســبب مى شــود کــه بســیارى از منابــع اقتصــادى از گــردش‬ ‫تجــارى ســالم خــارج شــود و بــه صــورت کنــز و اندوختــه در ایــد در حالــى کــه‬ ‫گروه هایــى در جامعــه ممکــن اســت بــه ان نیــاز داشــته باشــند‪.‬‬ ‫رابعــا ً افــراد بخیــل گاه بــه زن و فرزنــد خــود نیــز تنــگ و ســخت مى گیرنــد‬ ‫بــه انــدازه اى کــه مــرگ او را ارزو مى کننــد و ایــن عــار و ننــگ دیگــرى اســت‪.‬‬ ‫خامســا افــراد بخیــل بــه ســبب دلبســتگى فوق العــادۀ غیر منطقــى به مال و‬ ‫ثروتشــان از نظــر تفکــر اجتماعــى بســیار ضعیــف و ناتواننــد و ایــن هــم ننگ‬ ‫وعــار دیگــرى اســت‪،‬لذا امــام علــی (ع) در عهدنامــۀ معــروف مالــک اشــتر‬ ‫بــه او توصیــه مى کنــد کــه هرگــز بخیــل را در مشــورت خــود دخالــت ندهــد‬ ‫کــه او را بــه تــرک حــق دعــوت مى کنــد و از ته دســتى و فقــر مى ترســاند؛‬ ‫ن الْفَ ْ‬ ‫ن فِی مَ ُ‬ ‫ل و َ یَعِدُکَ الْفَقْر)‪.‬‬ ‫ض ِ ‬ ‫شورَتِکَ بَخِیال ً یَعْدِل ُ بِکَ عَ ِ ‬ ‫(لَ تُدْخِل َ َّ ‬ ‫انــگاه امــام علــی(ع) بــه رذیلۀ دوم اخالقى اشــاره کــرده مى فرماید‪«:‬ترس‬ ‫مایــۀ نقصان مى شــود»؛‬ ‫افــراد ترســو هرگــز نمى تواننــد از قابلیت هــا‪ ،‬شایســتگى ها و اســتعدادهاى‬ ‫خــود اســتفاده کننــد و نتیجــۀ ان عقب ماندگــى در زندگــى اســت‪ .‬بــه عــاوه‬ ‫هنگامــى کــه دیــن و جــان و نامــوس و کشــور انهــا بــه خطــر بیفتــد از جهــاد‬ ‫ابــا دارنــد و بــه جــاى این کــه در صــف مجاهــدان باشــند در صــف قاعــدان و‬ ‫بیمــاران و از کار افتــادگان و کــودکان قــرار مى گیرنــد‪.‬‬ ‫هرگز هیچ ادم ترسویى به مقامى نرسیده؛ نه کشف مهمى کرده نه‬ ‫پیروزى چشمگیرى به دست اورده و نه به قله هاى کمال رسیده است‪.‬‬ ‫از ایــن رو در حدیثــى از امــام باقــر علیــه الســام مى خوانیــم‪« :‬لَ یُوْمَـ ُ ‬ ‫ن‬ ‫ل ٌ فِیــ ه ِ ُّ‬ ‫ن جَبَانــا ً و َ لَ‬ ‫رَجُــ ‬ ‫ن و َ لَ یَکُــو ُ‬ ‫ن الْمُوْمِــ ُ‬ ‫ســد ُ و َ الْجُبْــ ُ‬ ‫الشــح ُّ و َ الْحَ َ‬ ‫حَرِیصــا ً و َ لَ شَ ـحِیحاً؛ هیــچ یــک از کســانى کــه داراى بخــل و حســد و‬ ‫جبــن باشــند بــه حقیقــت ایمــان نمى رســند و مومــن ترســو و بخیــل و‬ ‫حریــص نخواهــد بــود»‪.‬‬ ‫حتــى امیــر کالم علــى (ع) بــه مالــک اشــتر توصیــه مى کنــد «کــه هرگــز‬ ‫افــراد ترســو را بــه حــوزۀ مشــاوران خــود راه مــده»و همان گونــه کــه امــام‬ ‫علــی(ع) در نامــۀ مالــک اشــتر اشــاره فرمــوده سرچشــمۀ جبــن و تــرس‬ ‫ســوء ظــن بــه ذات پــاک پــروردگار اســت‪ ،‬زیــرا مى دانیــم خداونــد بــه افــراد‬ ‫بــا ایمــان وعــده داده کــه مــن شــما را تنهــا نمى گــذارم بــه جنــگ مشــکالت‬ ‫برویــد و از مــن یــارى بطلبیــد‪.‬‬ ‫ان گاه امــام در ســومین جملــه اشــاره بــه اثــار فقــر در زندگــى انســان ها‬ ‫مى کند و مى فرماید‪«:‬فقر شخص زیرک را از بیان دلیلش گنگ مى سازد»‬ ‫ن حُج َّتِهِ ) ‪.‬‬ ‫ن عَ ْ ‬ ‫(و َ الْفَقْر ُ یُخْر ِ ُ‬ ‫س الْفَط ِ َ‬ ‫اشــاره بــه این کــه از یــک ســو افــراد فقیــر در خــود احســاس حقــارت‬ ‫مى کننــد و هــر انــدازه فَطِــن و باهــوش باشــند بــر اثــر ایــن احســاس‬ ‫حقــارت از گفتــن حــرف حســاب خــود و دفــاع از حقــوق خویشــتن بــاز‬ ‫مى ماننــد و از ســوى دیگــر چــون مى داننــد بســیارى از مــردم بــراى ســخنان‬ ‫انهــا بهایــى قائــل نیســتند‪.‬‬ ‫در جملــۀ ســوم مى افزاید‪«:‬ان کــس کــه فقیــر و تنگدســت اســت حتــى در‬ ‫شــهر خــود غریــب اســت»زیرا غریــب کســى اســت کــه دوســت و اشــنایى‬ ‫نــدارد و احســاس تنهایــى مى کنــد و مى دانیــم دنیاپرســتان از افــراد فقیــر‬ ‫و تنگدســت فاصلــه مى گیرنــد و انهــا را در شــهر خــود غریــب مى گذارنــد‬ ‫و بــه عکــس ثروتمنــدان حتــى در بــاد دوردســت از وطنشــان غریــب‬ ‫لّ ایــن فــرق را گذاشــتند کــه فقیــر بــه‬ ‫نیســتندبعضى میــان فقیــر و مُقِــ ‬ ‫کســى مى گوینــد کــه در عیــن فقــر‪ ،‬فقــر خویــش را نیــز اظهــار مى کنــد و‬ ‫مقــل کســى اســت کــه فقیــر اســت و خویشــتن دار‪.‬‬ ‫همــان گونــه کــه شــاعر مى گویــد‪ :‬مُنعِــم بــه کــوه و دشــت و‬ ‫بیابــان غریــب نیســت هرجــا کــه رفــت خیمــه زد و بــارگاه ســاخت‬ ‫دیگــرى مى گویــد‪ :‬ان را کــه بــر مُــراد جهــان نیســت دســترس در زاد و بــوم‬ ‫خویــش غریــب اســت و ناشــناس‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪ _۱‬نهج البالغــه امــام علــی (علیه‏الســام )کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب‬ ‫پیــام امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد دوازدهم‪.‬صفحــات ‪ ۴۰‬تا ‪۴۳‬‬ ‫طنز در فرهنگ‬ ‫دفاع مقدس‬ ‫سرویس طنزشهدا‪-‬محمد دیلم کتولی‬ ‫راوی‪:‬‬ ‫غالمرضاایزدی بهداری گردان حمزه سیدالشهداء (ع)‬ ‫‪ _۱‬خواص شربت اکسپکتورانت‬ ‫عزیزانــی کــه در عملیــات والفجــر ده حضــور داشــتند‬ ‫همــه از شــرایط ســخت شــب اول حرکــت نیــروی گــردان‬ ‫حمــزه سیدالشــهداء (ع) بــه منطقــه عملماتــی در اون‬ ‫راه مــال رو پــر از بــرف منطقــه صبحــت مــی کــرد امــا‬ ‫می خــوام داســتان جالبــی براتــون تعریــف کنــم کــه مــن نــه‬ ‫از ســختی راه اذیــت شــدم نــه از اون ســرمای شــب اول‪.‬‬ ‫غــروب قبــل حرکــت عزیــزی از فرماندهــی گــردان بــه چــادر‬ ‫بهــداری مراجعــه کــرده تقاضــای شــربت اکســپکتورانت کــه‬ ‫بــرای ســرفه خلــط ســینه تجویــز می شــد کــرده یــک قاشــق‬ ‫از ان را میــل نمودنــد رفتنــد بنــده حقیــر از انجائیکــه عالقــه‬ ‫فراوانــی بــه خــوردن شــربت داشــته بقیــه شــربت را یکســره‬ ‫خــورده بعــد ســاعتی بهمــراه همرزمــان عزیــز بــرای عملیــات‬ ‫ســوار تویوتــا شــده بطــرف قلــه ملخــور حرکــت کردیــم ‪.‬‬ ‫بعــد رســیدن بــه منطقــه ملخــور پیــاده روی نیــروی گــردان‬ ‫شــروع شــده زیــاد از اون شــب چیــزی یــادم نمیــاد امــا بــه‬ ‫محــض اینکــه توقــف لحظــه ای داشــتیم رو بــرف دراز‬ ‫می کشــیدم بــدون اینکــه ســرمای احســاس کنــم ‪،‬خــدا حفــظ‬ ‫کنــه دوســت عزیــزم اقــای قاســمپور را کــه زحمــت حمــل کل‬ ‫وســیله منــو بــه عهــده گرفتــه همچنیــن خــدا رحمــت کنــه‬ ‫ســردار عزیــز گــردان شــهید قــورج بیگــی را کــه اون شــب اگــر‬ ‫پشــت ســرم نبــودن حتمــا تــو مســیر راه می خوابیــدم کــه‬ ‫معلــوم نبــود چــه سرنوشــتی بــرام پیــش میومــد‪.‬‬ ‫ســردار تــا صبــح بــا اصــرار زیــاد اصــا نذاشــت کــه مــن‬ ‫از نیــرو جــدا بشــم چــون مــن زیــاد تمایــل بــه خوابیــدن‬ ‫داشــتم از هــر فرصتــی اســتفاده کــرده تابخوابــم خالصــه‬ ‫تــا اول صبــح تــو همیــن حــال بــودم کــه یــواش یــواش‬ ‫حالــم ســر جــا اومــده بــود‪.‬‬ ‫جالبــه کــه بعــدا متوجّــه شــدم کــه ایــن شــربت عــاوه‬ ‫بــر داروی ســرماخوردگی و خلــط اور بــودن ! خاصیــت‬ ‫بفرمایید کمپوت سرد !!!‬ ‫سرویس طنزشهدا‪-‬محمد دیلم کتولی‬ ‫راوی ‪:‬‬ ‫ن حمزه (ع)‬ ‫« علی اکبر خنکدار »از فرماندهان گردا ‬ ‫در تابســتان ســال ‪ ، ۶۲‬پــادگان شــهید بیگلــو ( جــاده‬ ‫اهــواز بــه سوســنگرد ) فرمانــده گروهــان ‪ ،‬ســردار (جانبــاز‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد) حــاج احمــد اقــای محمــودی بــود ‪.‬‬ ‫در ایــن گروهــان یــک مســئول تدارکاتــی داشــتیم بــه‬ ‫نــام مهــدی حســین پــور از شهرســتان بابــل ( شــهید‬ ‫مهــدی حســین پــور ‪ ،‬ســال ‪ ۶۷‬در تــک شــلمچه بــه‬ ‫اســارت دشــمن بعثــی م ـی رود و بعــد از تقریبــا ً ‪ ۳۰‬مــاه‬ ‫اســارت ‪ ،‬پــس از تصویــب قطعنامــه ازاد مــی گــردد و‬ ‫بعــد از ازادی در دهــه ‪ ۸۰‬بــر اثــر عوامــل شــیمیایی بــه‬ ‫شــهادت مــی رســد) کــه یــک چــادر امــدادی کوچــک شــش‬ ‫نفــره بــرای اســتراحت داشــت و در کنــارش یــک چــادر‬ ‫بــزرگ گروهــی ‪ ۱۲‬نفــره کــه اقــام جیــره غذایــی در انجــا‬ ‫انبــار می شــد ‪.‬‬ ‫اولیــن بــار کــه بــا اقــای شــعبانعلی صالحــی اشــنا‬ ‫شــدم قضیــه از ایــن قــرار بــود نیروهــای گــردان اکثــرا ً‬ ‫بــه مرخصــی شهرســتان رفتــه بودنــد و مــا تعــدادی از‬ ‫رزمنده هــا در گــردان ماندیــم ‪.‬‬ ‫دیگــه ای هــم داشــته و بنــده ظاهــرا ً نشــئه شــده و بــه‬ ‫خــواب نشــئگی مــی رفتــم !!!‬ ‫‪ « _۲‬شکلک در اوردن برای عراقی ها !!!»‬ ‫راوی ‪:‬‬ ‫رضا غالمی تسلیحات گردان حمزه سیدالشهداء ( ع)‬ ‫اواخــر جنــگ بــود پذیــرش قطعنامــه از ســوی ایــران و‬ ‫عــراق انجــام گرفتــه بــود مــن و ســردار اکبرحســینیان بــه‬ ‫اتفــاق بــرادر عبــاس فــاح ازبچــه هــای شــوخ طبــع گــردان‬ ‫حمــزه و چنــد نفــر از بــرادران تصمیــم گرفتیــم بــرای دیــدار‬ ‫بــه داخــل ســنگر عراقی هــا برویــم ‪.‬‬ ‫در میــدان میــن یــک عبــور مــال رو بــاز بــود خواســتیم شــروع‬ ‫بــه حرکــت بســوی عراقی هــا کنیــم ناگهــان شــدت اتــش‬ ‫و ســر و صــدای تــوپ و تانک هــای عــراق زمــان قبــل صلــح‬ ‫یــاد بچه هــا افتــاد همــه درحالــت نگرانــی بودیــم کــه نکنــد‬ ‫عراقی هــا مــا را بــه رگبــار ببندنــد تــوکل بر خــدا کردیم تصمیم‬ ‫گرفتیــم حرکــت کنیــم چنــد قــدم برداشــتیم ‪.‬‬ ‫بــرادر عبــاس فــاح از بچــه هــای شــوخ طبــع گــردان بــرای‬ ‫روحیــه دادن بــه بچــه هــا گهگاهــی شــوخی هایی انجــام‬ ‫مـی داد دیــدم هنگامــی کــه حرکت کردیم دو تا دسـت های‬ ‫خــودش را کنــار دو گــوش بــرده و بــا شــکاک دراوردن رو‬ ‫بــروی عراقی هــا دارد باحالــت خنــده دسـت های خــودش را‬ ‫بــاال و پاییــن می کنــد بچــه هــا گفتنــد ایــن چــه کاری میکنی‬ ‫عراقی هــا عصبانــی می شــوند مــا را تیربــاران می کننــد‬ ‫درایــن میــان گفتــم‪ «:‬بــرادران اصــا نگــران نباشــید‬ ‫عراقی هــا صلــح را قبــول کردنــد دســتور تیرانــدازی ندارنــد»‬ ‫بــه حرکــت ادامــه دادیــم رفتیــم کنــار ســنگر عراقی هــا‬ ‫ان هــا نــه تنهــا تیــر انــدازی هــم نکردنــد اســتقبال خوبــی‬ ‫هــم از مــا کــردن و ان هــا حتــی چنــد قــدم بــه جلــو امدنــد‬ ‫بــا عراقــی هــا خــوش و بــش و روبوســی هــم کردیــم‬ ‫همــه چیــز بــه خوبــی خوشــی گذشــت در بیــن مــا یکــی از‬ ‫بــرادران گرگانــی زبــان ترکــی بلــد بــود بــا یکــی از عراقی هــا‬ ‫کــه زبــان ترکــی بلــد بــود چنــد لحظــه صحبــت کردنــد ‪ .‬مــا‬ ‫از صحبت هــای انهــا چیــزی نفهمیدیــم ولــی ظاهــرا ً اون‬ ‫شــکلک دراوردن هــا محــور اصلــی مذاکــرات نماینــدگان‬ ‫دو کشــور ایــران و عــراق بــود ‪.‬‬ ‫‪ « _۳‬منو سیگار فروشی درجنگ محاله»‬ ‫راوی‪:‬‬ ‫رضا غالمی مسئول تدارکات گردان‬ ‫حمزه سیدالشهداء(ع)‬ ‫مــرداد ‪ ۱۳۶۴‬درمنطقــه مهــران روســتای هرمــز ابــاد‬ ‫مســتقر بودیــم هــر روز نهــار و شــام بــرای رزمنــدگان بــه‬ ‫خــط می بردیــم بــه مــا گفتنــد کــه« بایــد بــرای ادامــه حضــور‬ ‫درجنــگ بــه خــط چنگولــه برویــد»‬ ‫امدیــم بــه چنگولــه بــه مــن گفتنــد‪ «:‬شــما در گروهــان‬ ‫چهــار گــردان حمــزه بــه فرماندهــی شــهید مکتبــی بــه‬ ‫عنــوان مســئول تــدارکات گروهــان درخدمــت رزمنــدگان‬ ‫باشــید» مادونفــر بودیــم بــرادر صفــدر محمــدی و مــن کــه‬ ‫بچــه یــک محــل بودیــم بــه بــرادر محمــدی گفتنــد شــما‬ ‫بایــد بــه دســته یــک برویــد غالمــی درتــدارکات گروهــان‬ ‫یکــی از ایــن روزهــا بنــده وارد چــادر تــدارکات گروهــان‬ ‫شــدم و هــوا ان روز بــه شــدت گــرم و شــرجی بــود وارد‬ ‫کــه شــدم یــک لحظــه دیــدم وســط چــادر اقــای شــعبان‬ ‫صالحــی و مهــدی حســین پــور تــازه کمپــوت گیــاس را بــاز‬ ‫نمــوده و داخــل یــک یقلــوی (ظــرف غذاخــوری ســربازی)‬ ‫پــر از یــخ ریختنــد و منتظــر ماندنــد تــا ایــن کمپــوت‬ ‫گیــاس قشــنگ خنــک شــود و الزم اســت بدانیــد کــه‬ ‫مــن تــا ان زمــان بــا اقــای صالحــی هیچگونــه نشســت و‬ ‫برخواســتی نداشــتم و او را نمــی شــناختم ‪.‬‬ ‫یک لحظه به ذهنم رسید که من چه ترفندی بزنم و چه‬ ‫کلکــی بزنــم کــه بتوانــم گیــاس ســرد شــده داخــل یقلــوی‬ ‫را از چنــگ شــان بیــرون بیــاورم و همچــی ســیر بخــورم ‪.‬‬ ‫اینگونــه شــروع کــردم ‪ « :‬رو بــه اقــای حســین پــور نمــوده‬ ‫و گفتــم‪ «:‬اقــای حســین پــور شــمار زمنــده ایــد و امــدی‬ ‫جنــگ و جهــاد و دنبــال شــهادت می گردیــد خجالــت‬ ‫نمی کشــید از کاری کــه انجــام دادیــد ‪ ،‬خودتــان گیــاس‬ ‫تهیــه میکنیــد و می خوریــد در صورتــی کــه ســهمیه‬ ‫رزمنــدگان گــردان و امکانــات انهــا را نمــی دهیــد شــما بــه‬ ‫رزمنــدگان جفــا کردیــد و ایــن کار شــما از لحــاظ شــرعی و‬ ‫دینــی اشــکال شــرعی دارد !‪.‬‬ ‫در ایــن لحظــه اقــای حســین پــور کــه ظاهــرا ً‬ ‫وجدانــش بــه شــدت بــه درد امــده بــود گفــت‪:‬‬ ‫« اقا ببخشید حاال پیش امده چه کار کنیم ‪.‬؟»‬ ‫من در جواب گفتم ‪:‬‬ ‫«فعــا دســت بــه گیــاس نزنیــد تــا تکلیفــش را‬ ‫مشــخص کنــم »‬ ‫اقــای صالحــی کــه مشــاجره و برخــورد تنــدی کــه مــن‬ ‫داشــتم بیــن مــن و اقــای حســین پــور را دیــد در ذهنــش‬ ‫تصــور مــی کــرد کــه ایــن دیگــه کیــه اینقــدر حــزب اللهی !!‬ ‫نیــاز هســت باشــند هــر دو فرمــان را اطاعــت نمودیــم ‪.‬‬ ‫از روز بعــد مشــغول خدمــات رســانی بــه رزمنــدگان شــدم‬ ‫حــس کنجــکاوی مــن بــه کار افتــاد از بچــه هــای رزمنــده‬ ‫پرســیدم حــاج شیرســوار کیــه کــه مهــران بــودم شــنیدم‬ ‫صــدّام حســین بــرای ســرش جایــزه گذاشــته بچه هــا‬ ‫َ‬ ‫گفتنــد از شــیرمردان جنــگ می باشــند واالن فرمانــده‬ ‫محــور می باشــند گفتــم کــی می شــود ایــن شــیرمرد را‬ ‫زیــارت کــرد ‪.‬‬ ‫گفتنــد هــر چنــد وقــت ســری بــه گــردان می زنــد درحیــن‬ ‫صحبــت کــردن چهــره نورانــی حــاج شــیر ســوار حاضــر شــد‪.‬‬ ‫انــگار بــه دلــم خطــور کــرده بــود کــه حاجــی شیرســوار‬ ‫را بــزودی زیــارت خواهــم کــرد وقتــی ســال ‪ ۶۵‬بــرادر‬ ‫ســیروس شیرســوار رادرگــردان حمــزه دیــدم دیــدار حاجــی‬ ‫شــیر ســوار یــادم امــد‪ .‬خالصــه یــک روز درتــدارکات‬ ‫گروهــان چهــار چنگولــه یــک تویوتــا امــد گفــت ‪«:‬مســئول‬ ‫تــدارکات کیــه »‬ ‫گفتــم ‪«:‬بلــه بفرماییــد غالمــی هســتم درخدمــت شــما‬ ‫هســتم» راننــده گفــت‪ «:‬بیــا ســیگارها را تحویــل بگیرید‪».‬‬ ‫گفتــم‪ «:‬چــی »گفتنــد ‪«:‬ســیگار هــا را تحویــل بگیریــد »‬ ‫گفتــم‪ «:‬بــرادر مــن نیامــدم جنــگ کــه ســیگار فروشــی‬ ‫کنــم‪ ،‬محالــه منــو ســیگار فروشــی؟‬ ‫بــا خــودت ببــر بگــو تــدارکات قبــول نمی کنــه»‬ ‫راننــده گفت‪«:‬چــی میگــی بــرادر ســیگار فروشــی دیگــه‬ ‫چیــه اینهــا را بعنــوان ســهمیه بیــن رزمنــدگان تقســیم کــن‬ ‫ان روز بــود کــه تعجــب کــردم ازاینکــه درجنــگ ســهمیه‬ ‫ســیگار هــم می دهنــد»‬ ‫« االغ اشخور !!!»‬ ‫تو یکی از روزهای تابســتون غذای شــام لشــگر اش بود‪،‬‬ ‫همانطــور کــه مســتحضرید مــا شــمالی هــا عــادت داریــم‬ ‫برنــج را بــا خــورش بخوریــم حتــی اگــه شــده برنــج بــا‬ ‫خورشــت گوجــه‪ .‬وگرنــه از غــذا اســتقبال نمــی شــد‪.‬‬ ‫ناهــار ســاچمه پلــو بــود و بعلــت عــدم اســتقبال ولــع‬ ‫زیــادی بــرای خــوردن شــام داشــتیم‪.‬‬ ‫غــروب اش را بــا یــک قابلمــه از تــدارکات تحویــل گرفتیــم‬ ‫و داخــل چــادر کنــار در ورودی گذاشــتیم‪ .‬همــه رفتیــم‬ ‫بــه نمازخانــه بــرای نمــاز مغــرب و عشــاء‪ ،‬بعــد از نمــاز کــه‬ ‫برگشــتیم متوجــه شــدیم نزدیــک بــه نصــف اش خــورده‬ ‫شــد‪ .‬حــدس زدیــم کار یکــی از دوســتان گروهــان مــا یــا‬ ‫گروهــان هــای دیگــه باشــه‪ .‬بــا ولــع بیشــتر شــام را خوردیم‬ ‫و اخــرکار بــرای تمیــز کــردن قابلمــه بــا نــون کشــمکش شــد‬ ‫ســر بــا دوچشــم درشــت از الی‬ ‫در همیــن حیــن دیدیــم یــه َ‬ ‫چــادر اومــد داخــل‪ ،‬نــور فانــوس کــم بــود امــا کمــی دقــت‬ ‫کــه کردیــم متوجــه شــدیم یــه قاطــر کــه نصــف پــوزه اش‬ ‫اشــی بــود اومــده مهمانــی‪!!! ....‬‬ ‫تازه فهمیدیم چه بالیی سر ما اومده ‪ ...‬‬ ‫حیوون خدا اومده بود دنبال بقیه اش‪....‬‬ ‫تصــور بکنیــد حــال اونهایــی کــه بــرای خــوردن اش ولــع‬ ‫بیشــتر داشــتند اونایــی هــم کــه طبــع لطیفــی داشــتند بــا‬ ‫دیــدن ایــن وضعیــت حالــت تهــوع گرفتــه بودنــد ‪.‬‬ ‫تا این حد حدود شرعی را رعایت می کند!‬ ‫بــه ایــن ترتیــب وجــدان درد ســراغ اقــای صالحــی هــم‬ ‫امــد و او هــم بــه اشــتباه خــودش پــی بــرد و گفــت‪:‬‬ ‫« اقــا ببخشــید دیگــه مــا بــدون اجــازه دســت بــه امــوال‬ ‫بیــت المــال نمیزنیــم !!»‬ ‫ســکوت مطلــق چــادر را فــرا گرفــت وبــه همدیگرنــگاه‬ ‫می کردنــد در ذهنشــان مطالبــی خطــور مــی کــرد‬ ‫کــه چــه می شــود ولــی مــن در یــک چشــم بــه هــم‬ ‫زدن یقلــوی خنــک اول را بــه دســت گرفتــه گیــاس‬ ‫و اب گیــاس را در ان واحــد خــوردم و بعــد از ان‬ ‫یقلــوی دوم را هــم خــوردم اقــای صالحــی کــه تــازه‬ ‫فهمیــده بــود ماجــرا چیســت بــه خــودش امــد و گفــت‪:‬‬ ‫« ایــن دیگــه کیــه تــا االن مــی گفــت مســائل شــرعی‬ ‫بیــت المــال ! شــهادت ! رفاقــت و االن تمــام گیــاس‬ ‫را خــورد!!؟ »‬ ‫ولــی دوســتان نمــی دانیــد کــه ایــن گیــاس ســرد و‬ ‫خنــک در هــوای گــرم خوزســتان در تابســتان ان ســال‬ ‫چــه لذتــی داشــت و چقــدر بــه دلــم نشســت و هنــوزم‬ ‫کــه هنــوز اســت بعــد از چندیــن ســال خنکــی ان گیــاس‬ ‫ســرد در دلــم هســت ‪.‬‬ ‫پ‪.‬ن ‪:‬‬ ‫البتــه ایــن شــلوغ بــازی هــا ‪ ،‬مــزاح ‪ ،‬طنــز و تــکان دادن‬ ‫وجــدان رزمنــدگان اســام و فرماندهــان گروهــان و در‬ ‫گــردان حمــزه (ع) بیــش از ســایر گردانهــا مشــاهده‬ ‫می شــد و فرمانــده و غیــر ان هــم نداشــت‪.‬‬ ‫دلیــل عمــده پیــروزی هــای بــزرگ گــردان حمــزه (ع)‬ ‫همیــن نشــاط و شــادابی و روحیــه بــاال بــود کــه یکــی‬ ‫از عواملــش ورزش ‪ ،‬شــوخی ‪ ،‬مــزاح و طنزهــای‬ ‫فاخــر بــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!