روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 496 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 496

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 496

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 496

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه ‪ 15‬اسفند ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 6-‬مارس ‪ /3 -2022/‬شعبان ‪ -1443/‬شماره‪496‬‬ ‫شهادت دو رمضانعلی‬ ‫در یک شب !!!‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫کمبود اعتبارات چالش اهالی‬ ‫فرهنگ و هنر گلستان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫انتخاب غلط‬ ‫‪7‬‬ ‫جستجو برای یافتن‬ ‫کوهنوردان گمشده‬ ‫‪4‬‬ ‫اخرین وضعیت پرونده‬ ‫پتروشیمی گلستان‬ ‫تشریح شد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ۲۷‬نکته علمی‬ ‫در مورد سالمتی‬ ‫‪6‬‬ ‫نباتات علوفه ای‪،‬‬ ‫عاملی که منابع ابی را تهدید می کند‬ ‫شــکی نیســت کــه در کشــورمان اب مــورد نیــاز بخــش کشــاورزی از طریــق‬ ‫چــاه ‪ ،‬قنــات و یــا اب ســد تامیــن می شــود‪ .‬امــا مصــرف بــاالی اب بــرای تولیــد‬ ‫نباتــات علوفـه ای بــه میــزان زیــادی ایــن منابــع را دســتخوش تهدیــدات جــدی‬ ‫کــرده اســت‪....‬‬ ‫تالش برای تبادل حق خرید و فروش کتاب‬ ‫با بازار نشر‏کشورهای عربی‬ ‫سرویس فرهنگی‬ ‫در بیست وششــمین دوره نمایشــگاه بین المللــی‬ ‫کتــاب مســقط‪ ،‬مرکــز ســاماندهی ترجمــه و نشــر‬ ‫معــارف اســامی و علــوم انســانی‏و همچنیــن اژانــس‬ ‫ادبــی دایــره مینــا در غرفــه خانــه کتــاب و ادبیــات ایــران‬ ‫حضــور دارنــد و بــه تبــادل حــق خریــد و فــروش کتــاب‬ ‫‏و همچنیــن حمایــت از چــاپ اثــار ایرانــی می پردازنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار کتــاب و ادبیــات بــازار کســب‬ ‫و کار‪ ،‬همــواره یکــی از مهمتریــن اهــداف شــرکت در‬ ‫نمایشــگاه های‏بین المللــی کتــاب تبــادل حــق خریــد‬ ‫و فــروش کتــاب اســت؛ در ایــن میــان اژانس هــای‬ ‫ادبــی و دیگــر نهادهایــی کــه در ایــن زمینــه بــه‏صــورت‬ ‫ویــژه فعالیــت می کننــد حضــور در نمایشــگاه های‬ ‫کتــاب را جــز اولویت هــای خــود می داننــد‪ .‬از ایــن رو‬ ‫در ‏بیست وششــمین دوره نمایشــگاه بین المللــی‬ ‫کتــاب مســقط‪ ،‬مرکــز ســاماندهی ترجمــه و نشــر‬ ‫معــارف اســامی و علــوم انســانی و‏همچنیــن اژانــس‬ ‫ادبــی دایــره مینــا در غرفــه خانــه کتــاب و ادبیــات ایــران‬ ‫حضــور دارنــد و بــه تبــادل حــق خریــد و فــروش کتــاب‬ ‫و‏همچنیــن حمایــت از چــاپ اثــار ایرانــی می پردازنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مذاکــره بــرای فــروش اثــار معــروف ادبیــات معاصــر‬ ‫ایــران‬ ‫بــازار نشــر کشــورهای عربــی یکــی از بازارهــای نشــر‬ ‫مــورد توجــه در منطقــه اســت و از موضوعــات مــورد‬ ‫عالقــه ناشــران‏عــرب نیــز می تــوان بــه ادبیــات معاصــر‬ ‫ایــران‪ ،‬ادبیــات کــودک و نوجــوان و همچنین کتاب های‬ ‫حــوزه اندیشــه‪ ،‬علــوم اجتماعــی و‏فلســفه اشــاره کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اژانــس ادبــی دایــره مینــا در اولیــن حضــور خــود در‬ ‫نمایشــگاه بین المللــی کتــاب مســقط بــا ناشــرانی از‬ ‫کشــورهای کویــت‪ ،‬قطــر‪،‬‏عربســتان‪ ،‬امــارات‪ ،‬تونــس‪،‬‬ ‫ســوریه‪ ،‬لبنــان و مصــر بــه مذاکــره و گفت وگو پرداخت‪.‬‬ ‫از میــان مذاکــرات صــورت گرفتــه دو‏مذاکــره در ایــن‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫نمایشــگاه بــه مرحلــه نهایــی رســیده کــه پــس از طــی‬ ‫مراحــل حقوقــی توســط طرفیــن امضــا و اطالع رســانی‬ ‫خواهــد ‏شــد؛ یکــی از ایــن دو قــرارداد در رابطــه بــا‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫فــروش اثــار معــروف ادبیــات معاصــر ایــران اس ـ ‪‎‬‬ ‫توافــق اولیــه بــرای چــاپ کتــاب در کشــورهای مختلف‬ ‫عربی‬ ‫مرکــز ســاماندهی ترجمــه و نشــر معــارف اســامی‬ ‫و علــوم انســانی در کنــار دیگــر وظایــف خــود بــرای‬ ‫ســاماندهی ترجمــه اثــار فاخــر‏اندیشــمندان ایرانــی‬ ‫و اســامی‪ ،‬طــرح حمایــت از ترجمــه اثــار فارســی بــه‬ ‫ســایر زبان هــا موســوم بــه طــرح تــاپ‪‎ (Translation‬‬ ‫‪of ‎Persian-TOP) ‎‬را بــا هــدف معرفــی اندیشــه و‬ ‫فرهنــگ‪ ،‬ارائــه تصویــر واقعــی و توســعه و حضــور در‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫نشــر بین الملــل را در‏دســتور کار خــود قــرار داده اســ ‪‎‬‬ ‫طــرح حمایــت از ترجمــه و نشــر اثــار فارســی بــه‬ ‫زبان هــای دیگــر در نظــر دارد بــه منظــور تشــویق ترجمه‬ ‫و نشــر اثــار فارســی بخشــی‏از هزینه هــای نشــر کتــاب‬ ‫در زبــان مقصــد را بپــردازد و شــرایطی فراهــم ســازد تــا‬ ‫ناشــران معتبر در ترجمه و نشــر اثار فارســی به‏‏ ســایر‬ ‫زبان هــا مشــارکت کــرده و اثــار فاخــر در حــوزه معــارف‬ ‫اســامی و علــوم انســانی در بــازار جهانــی عرضــه و‬ ‫توزیــع شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫به واقــع مرکــز ســاماندهی ترجمــه و نشــر معــارف‬ ‫اسالمی و علوم انسانی با شرکت در بیست وششمین‬ ‫دوره نمایشــگاه بین المللــی ‏کتــاب مســقط طــی‬ ‫مذاکراتــی بــا ناشــرانی از کشــورهای لبنــان‪ ،‬ترکیــه‪،‬‬ ‫ســوریه‪ ،‬عــراق‪ ،‬هنــد‪ ،‬مصــر و ســودان بــه معرفــی اثــار‬ ‫برگزیــده‏خــود پرداخــت و بــا برخــی از ایــن ناشــران بــه‬ ‫توافــق اولیــه بــرای چــاپ کتــاب رســید؛ همچنیــن مقــرر‬ ‫شــد جهــت توافــق نهایــی بــا رایزنــی‏فرهنگــی جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران در کشــورهای مربوطــه اقــدام کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫معرفــی صنعــت نشــر ایــران‪ ،‬معرفــی نمایشــگاه‬ ‫بین المللــی کتــاب تهــران‪ ،‬طــرح گرنــت و همچنیــن‬ ‫برگــزاری برنامه هــای فرهنگــی از‏فعالیت هــای خانــه‬ ‫کتــاب و ادبیــات ایــران در بیست وششــمین دوره‬ ‫ت‪‎.‬‏‪/‬ایرنا‬ ‫نمایشــگاه بین المللــی کتــاب مســقط اســ ‪‎‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫حضور والدین شاغل در روز چهارشنبه سوری‪ ،‬زودتر از زمان‬ ‫همیشگی در جهت کنترل و نظارت بر فرزندان توصیه می شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫تعیین تکلیف ساز و کار واردات خودرو‬ ‫در سال اینده‬ ‫‪‎‬‬ ‫مقــرر شــد در ســال ‪ ۱۴۰۱‬و بــا رعایــت سیاســت های کلــی نظــام مجــوز واردات خــودرو در‬ ‫جهــت توســعه فرهنــگ حمــل و نقــل‏و ارتقــاء مدیریــت عبــور و مــرور نــاوگان حمــل و نقــل‪،‬‬ ‫صــادر شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬نماینــدگان در نشســت علنــی – شــنبه مجلــس‬ ‫شــورای اســامی بــا بنــد الحاقــی ‪۱‬‏تبصــره ‪ ۷‬موافقــت کردنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مهــرداد گودرزونــد چگینــی بــا پیشــنهاد اصــاح کل در ایــن تبصــره گفــت‪:‬در ایــن تبصــره‬ ‫بحــث مجــوز واردات خــودرو و رقابتــی‏شــدن اســت ایــن مجــوز بایــد زمینــه رقابتــی کــردن‬ ‫ســاخت خــودرو در کشــور را ایجــاد کنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از موضوعاتــی کــه در ایــن واردات بــه ان پرداختــه نشــده موضــوع کامیونــت‬ ‫اســت کــه واردات کامیونت هــای‏یخچالــدار بایــد در ایــن تبصــره مــورد توجــه قــرار گیرنـد‪‎ .‎‬‬ ‫احمــد امیــر ابــادی فراهانــی در پیشــنهاد حــذف کل در ایــن تبصــره گفــت‪ :‬ایــن موضــوع‬ ‫حداقــل ‪ ۵‬میلیــارد دالر خروجــی ارز‏‏ بــرای کشــورخواهد داشــت و مشــکالتی را بــرای کشــور بــه‬ ‫بــار خواهــد اور ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نماینــده مــردم قــم بیــان داشــت‪ :‬مــا نســبت بــه عملکــرد خودروســازان راضــی نیســتیم‬ ‫رییــس جمهــور هــم در بازدیــد اخیــر خــود از‏خودروســازان بــر کیفیــت تاکیــد کردنــد و اینکــه‬ ‫بایــد فکــری بــرای واردات خــودرو کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی افزود‪:‬مجلــس قانــون منــع واردات خــودرو را وضــع نکــرد خــود دولــت تصمیــم گرفتــه‬ ‫اســت کــه خــودرو را وارد نکنــد دولــت‏مــی توانــد واردات خــودرو را ازاد کنــد اگــر مجلــس‬ ‫واردات خــودرو را ازاد کنــد مجــددا شــورای نگهبــان و مجمــع تشــخیص‏مخالفــت مــی کنــد‬ ‫و اتفاقــی کــه مــی افتــد قیمــت خــودرو خارجــی کاهــش مــی یابــد و ســرمایه داران خــودرو‬ ‫خریــداری مــی کننــد و‏دوبــاره قیمــت افزایــش مــی یابد‪.‬اجــازه دهیــد مجلــس در ایــن زمینــه‬ ‫تصمیــم گیــری نکن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نمایندگان با پیشنهاد امیرابادی مبنی بر حذف کل این بند مخالفت کردن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــر اســاس بنــد الحاقــی ‪ -۱‬بــه منظــور تامیــن مالــی شــبکه راه اهــن کشــور و ایجــاد خطــوط‬ ‫ریلــی مــورد نیــاز اعــم از قطــار عــادی‪،‬‏برقــی‪ ،‬پرســرعت و قطــار شــهری و تکمیــل طرحهــای‬ ‫نیمــه تمــام در خطــوط ریلــی و بخــش راهســازی‪ ،‬اصــاح نقــاط حادثــه‏خیــز در جــاده هــا‪،‬‬ ‫توســعه فرهنــگ حمــل و نقــل و ارتقــاء مدیریــت عبــور و مــرور نــاوگان حمــل و نقــل‪ ،‬بــه‬ ‫دولــت اجــازه داده مــی‏شــود در ســال ‪ ۱۴۰۱‬و بــا رعایــت سیاســتهای کلــی نظــام نســبت بــه‬ ‫صــدور مجــوز واردات بــه صــورت ذیــل توســط بخــش‏خصوصــی اعــم از اشــخاص حقیقــی و‬ ‫حقوقــی از محــل ارز غیرصادراتی(خــود و دیگــران) بــا تعرفــه ورودی کــه بــه تصویــب‏هیــات‬ ‫وزیــران مــی رســد اقــدام و درامــد ناشــی از ان را بــه حســاب درامــدی جــدول شــماره(‪ )۵‬ایــن‬ ‫قانــون نــزد خزانــه داری کل‏کشــور واریــز نمای ـ ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫اقالم وارداتی عبارت است ا ‪‎‬ز‪‎:‬‬ ‫‏‪۱‬‏‪‎- ‎‬تعــداد ‪ ۵۰.۰۰۰‬دســتگاه خــودرو ســواری و ‪ ۲۰.۰۰۰‬دســتگاه خــودرو ســواری دوگانــه ســوز‬ ‫ی)‪‎‬‬ ‫(هیبریــدی و برق ـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎- ‎‬تعداد ‪ ۱۰.۰۰۰‬دستگاه کامیون‪ ،‬تریلی‪ ،‬تریلی یخچال دار و کشنده‬ ‫‏‪۳‬‏‪‎- ‎‬تعداد ‪ ۱۰.۰۰۰‬دستگاه اتوبوس برون شهری و درون شهری‬ ‫‏‪۴‬‏‪‎- ‎‬تعداد ‪ ۱.۰۰۰‬دستگاه واگن و واگن یخچال دار‬ ‫‏‪۵‬‏‪‎- ‎‬تعــداد ‪ ۵.۰۰۰‬دســتگاه ماشــین االت ســنگین معــادن و راه ســازی اعــم از نوســاخت یــا‬ ‫حداکثــر پنــج ســال ســاخت‬ ‫‪‎ ‎‬منابع واریزی از محل جداول و ردیف¬های هزینه¬ای مربوط به مصرف می ¬رس ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در حالــی ایــن بنــد را مجلــس شــورای اســامی بــه بودجــه‬ ‫الحــاق کــرد کــه‪ ،‬ایــت اللــه رییســی پــس‏از بازدیــد از مجموعه هــای خــودرو ســازی دســتور‬ ‫داد‪ :‬بــه منظــور افزایــش رقابت پذیــری و رفــع شــائبه انحصــار‪ ،‬متناســب‏ســازی قیمــت خــودرو‬ ‫و جبــران کمبــود تولیــد بــه میــزان مــورد نیــاز بــازار‪ ،‬موانــع قانونــی و اجرایــی واردات خــودرو‪،‬‬ ‫در‏صــورت عــدم اقــدام بــرای انجــام تعهــدات و رفــع نیــاز بــازار حداکثــر ظــرف ‪ ۳‬مــاه اینــده‬ ‫رفــع شــود و بــا افزایــش صــادرات خــودرو‏و قطعــات‪ ،‬نســبت صــادرات بــه واردات در صنعــت‬ ‫خــودرو افزایــش یاب ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫شنبه ‪ 14‬اسفند‬ ‫یک شنبه ‪ 15‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 14‬اســفند هــر مثقــال طــا ‪ 51,930,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪11,984,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 118,470,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 119,060,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 68,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,800,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪496‬‬ ‫مطالبات مدیران‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫از رییس جمهور‬ ‫فرمانــدار ویــژه و تعــدادی از مدیــران دســتگاه های اجرایــی‬ ‫گنبــدکاووس درجلســه شــورای اداری ایــن شهرســتان‬ ‫مهمتریــن مطالبــات خــود از دولــت انقالبــی و جهــادی ایــت‬ ‫الله رییســی را به ســیدعزت الله ضرغامی نماینده اعزامی‬ ‫وی اعــام کردنــد‪.‬‬ ‫مدیــران گنبــدکاووس در جلســه شــورای اداری ایــن‬ ‫شهرســتان‪ ،‬مشــکالت و کمبودها در حوزه اب اشــامیدنی‪،‬‬ ‫بهداشــت و درمــان‪ ،‬میــراث فرهنگــی و منابــع طبیعــی را‬ ‫بیــان و خواســتار توجــه دولــت و اختصــاص اعتبــارات ویــژه‬ ‫جهــت رفــع انهــا شــدند‪.‬‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان گنبــدکاووس در ایــن‬ ‫جلســه از فعــال بــودن هفــت بیمارســتان دولتــی‪،‬‬ ‫خصوصــی و تامیــن اجتماعــی بــا ظرفیــت ‪ ۷۵۲‬تخــت در‬ ‫ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬بیشــتر مراکــز درمانــی‬ ‫گنبدکــه عــاوه بــر جمعیــت ‪ ۴۰۰‬هزار نفری این شهرســتان‬ ‫بــه چنــد صــد هــزار نفــر جمعیــت برخــی شــهرهای همجــوار‬ ‫نیــز خدمــات می دهنــد‪ ،‬فرســوده و بــاالی ‪ ۴۰‬ســال قدمــت‬ ‫دارنــد کــه امــکان تعمیــر و توســعه ان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫فرهــاد بدیعــی افــزود‪ :‬مرکــز فوریت هــای پزشــکی‬ ‫گنبــدکاووس بــا ‪ ۱۱‬دســتگاه امبوالنــس بــه مــردم ایــن‬ ‫شهرســتان در گســترده پنــج هــزار و ‪ ۷۱‬کیلومتــر مربــع‬ ‫خدمــات می دهــد کــه بســیاری از ایــن خودروهــا بــه ســبب‬ ‫انجــام ماموریت هــای زیــاد در طــول روز (حــدود ‪ ۲۳‬هــزار‬ ‫ماموریــت از ابتــدای امســال تاکنــون) فرســوده و نیــاز بــه‬ ‫نوســازی دارنــد‪.‬‬ ‫وی برلزوم تسریع در احداث بیمارستان ‪ ۴۰۰‬تخت خوابی‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬احــداث چهــار مرکــز جامــع خدمــات ســامت‬ ‫جدیــد و راه انــدازی دانشــکده علــوم پزشــکی در ایــن‬ ‫شهرســتان تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب منطقــه گنبــدکاووس نیــز دراین‬ ‫جلســه بــا فقــر منابــع تامیــن ابــی در ایــن شهرســتان خبــر‬ ‫داد و گفت‪ :‬مجموع اب اشــامیدنی مورد نیاز گنبدکاووس‬ ‫‪ ۸۳۳‬لیتــر درثانیــه اســت کــه ‪ ۴۸۰‬لیتــر در ثانیــه تامیــن‬ ‫شــده و ‪ ۳۵۳‬لیتــر در ثانیــه کمبــود داریــم‪.‬‬ ‫حســین ســعیدی راد افــزود‪ :‬بــرای رفــع ایــن کمبــود بایــد ‪۱۸‬‬ ‫حلقــه چــاه اب جدیــد حفــر شــود کــه نیــاز اعتبــاری ان ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اســت ضمــن اینکه عملیات حفــر ‪ ۶‬حلقه ان‬ ‫شــروع شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــه ســبب کمبــود منابــع تامیــن اب‬ ‫هــم اکنــون بــه ‪ ۱۸‬روســتا بــا تانکــر و بــه صــورت ســیار‬ ‫ابرســانی می شــود و درصــد برخــورداری مناطــق روســتایی‬ ‫گنبــدکاووس ‪ ۶۰‬درصــد اســت کــه از میانگیــن اســتانی و‬ ‫کشــوری بــه ترتیــب ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۴‬درصــد پاییــن تــر اســت‪.‬‬ ‫ســعیدی راد ادامــه داد‪ :‬بــرای تکمیــل مجتمــع ابرســانی‬ ‫فجــر گنبــدکاووس کــه عملیــات اجرایــی ان از ‪ ۲‬دهــه قبــل‬ ‫بــرای تامیــن اب شــرب تعــدادی از روســتاها شــروع شــده‬ ‫و اکنــون فقــط ‪ ۲۷‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد‪ ۱۲ ،‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب منطقــه گنبــدکاووس‬ ‫درخصــوص پــروژه ملــی جمــع اوری فاضــاب ایــن شــهر نیز‬ ‫گفــت‪ :‬عملیــات اجرایــی ایــن از ســال ‪ ۱۳۷۴‬اغــاز شــده و‬ ‫تاکنــون ‪ ۵۷‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و بــرای تکمیــل‬ ‫ان بــه ‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۵۳۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار دیگــر نیــاز دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای تکمیــل مرحلــه نخســت ایــن طــرح ملــی‬ ‫شــامل تکمیــل ایســتگاه پمپــاژ شــماره ‪ ،۹‬تکمیــل تصفیــه‬ ‫خانــه فاضــاب ان کــه ‪ ۹۲‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد‪،‬‬ ‫الیروبــی و رفــع نواقــص شــبکه جمــع اوری فاضــاب بــه‬ ‫طــول ‪ ۸۴‬کیلومتــر و واگــذاری ‪ ۳۰‬هــزار انشــعاب فاضــاب‬ ‫حداقــل بــه هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت‪.‬‬ ‫ســعیدی راد بــا تاکیــد برضــرورت اهتمــام ویــژه دولــت و‬ ‫مجموعــه وزارت نیــرو بــرای اختصــاص منابــع مالــی مــورد‬ ‫نیــاز اضافــه کــرد‪ :‬درصــورت تخصیــص اعتبــارات مرحلــه‬ ‫نخســت ایــن طــرح ملــی تــا ســال اینــده بــه بهــره بــرداری‬ ‫خواهــد رســید‪.‬‬ ‫مریــم اق اتابــای افــزود‪ :‬توجــه بــه ایــن پروژه هــا و نیــز‬ ‫ظرفیت هــای اقــوام و صنایــع دســتی انهــا در راســتای تبدیل‬ ‫کــردن گنبــدکاووس بــه مقصــد گردشــگری اســت و ایــن‬ ‫شهرســتان بــا ‪ ۱۵‬هــزار بافنــده فــرش ترکمــن و حــدود هفت‬ ‫هــزار هنرمنــد حــوزه صنایــع دســتی کــه کــه ان را قطــب‬ ‫صنایــع دســتی گلســتان کــرده‪ ،‬از داشــتن بازارچــه ویــژه‬ ‫صنایــع دســتی محــروم اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گنبــدکاووس نیــز‬ ‫در این جلســه تغییر اقلیم‪ ،‬خشکســالی و ریزگردها را ســه‬ ‫چالــش مهــم ایــن شهرســتان برشــمرد و گفــت‪ :‬اگــر بــرای‬ ‫رفــع ایــن چالش هــا برنامــه ریــزی نشــود مردمــان ایــن دیــار‬ ‫و نواحی شــمالی گلســتان با مشــکالت عدیده ای در زندگی‬ ‫مواجــه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫فرشــید رحمانــی‪ ،‬بوتــه کاری‪ ،‬بذرپاشــی و انجــام برخــی‬ ‫طرح هــای ابخیــزداری و احیــای مراتــع را از مهمتریــن‬ ‫راهکارهــا در مقابلــه بــا ســه چالــش اشــاره شــده دانســت‬ ‫و افــزود‪ :‬طــی ‪ ۱۰‬ســال گذشــته بــه دلیــل کمبــود اعتبــارات‬ ‫فقــط در ســطح هفــت هــزار هکتــار از مراتــع چنیــن‬ ‫اقداماتــی انجــام شــده کــه بســیار ک ُنــد اســت‪.‬‬ ‫اعتبارات فرهنگی گلستان‬ ‫واقع بینانه دیده شود‬ ‫پــروژه هــای نیمــه تمــام فرهنگــی و هنــری بســیاری در اســتان‬ ‫وجــود دارد بــرای تکمیــل انهــا نیازمنــد حمایــت دولــت هســتیم‪.‬‬ ‫کمبوداعتبارات‬ ‫چالش اهالی‬ ‫فرهنگ و هنر گلستان‬ ‫سرویس فرهنگی‪-‬هنگامه خاندوزی‬ ‫در نــگاه اکثــر فعــاالن فرهنگــی و هنــری در گلســتان ایــن حرفــه از‬ ‫لحــاظ درامــدی بــه عنــوان شــغل محســوب نمــی شــود و ایــن امــر‬ ‫ســبب شــده تــا افــراد فعــال درایــن گــروه هــا‪ ،‬مشــکل معیشــتی‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫هنرمنــدان قشــر پرزحمــت و کــم درامــدی هســتند کــه همیشــه بــا‬ ‫مشــکالت معیشــتی و امنیــت شــغلی مواجــه انــد و شــرایط کرونــا‬ ‫وضعیــت ایــن قشــر را از جامعــه را نســبت بــه ســال هــای دیگــر‬ ‫ســخت تــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه مقــام معظــم رهبــری بارهــا بــه ایــن مســئله تاکیــد‬ ‫دارنــد کــه «کارزار فرهنگــی از کارزار نظامــی اگــر مهم تــر نباشــد‬ ‫و اگــر خطرناکتــر نباشــد‪ ،‬کمتــر نیســت» امــا متاســفانه هنــوز‬ ‫غفلت هــای در ایــن حــوزه وجــود دارد کــه کار را بــرای اهالــی فرهنگ‬ ‫ســخت مــی کنــد‪.‬‬ ‫انجمن ادبی گلستان فضای مناسبی ندارد‬ ‫دبیــر انجمــن ادبیــات داســتانی گــرگان در خصــوص مشــکالتی‬ ‫کــه نویســندگان بــا ان مواجــه هســتند گفــت‪ :‬بــا توجــه تعــدد‬ ‫انجمــن هــای ادبــی در اســتان گلســتان و مخصوصــا شــهر گــرگان‬ ‫و همچنیــن شــاعر و نویســندگان از هــر طیفــی چــه کالســیک و‬ ‫چــه مــدرن متاســفانه انجمــن هــا هیــچ مــکان ثابتــی بــرای برگــزاری‬ ‫جلســات ندارنــد‪.‬‬ ‫فــرزاد خدنــگ بــا اشــاره بــه اینکــه هیــچ ســاختمانی بــرای‬ ‫انجمن هــای ادبــی در اســتان گلســتان وجــود نــدارد‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه ‪ 47‬انجمــن ثبــت شــده در گلســتان وجــود‬ ‫دارد اگــر بخواهیــم کارگاهــی برگــزار کنیــم بایــد در ســالن کوچــک‬ ‫تــاالر فخرالدیــن اســعد گرگانــی ایــن کار را انجــام دهیــم کــه وســایل‬ ‫صوتــی‪ ،‬سرمایشــی و گرمایشــی نــدارد و عــاری از هــر گونــه امکانات‬ ‫مناســب اســت‪.‬‬ ‫دبیــر ماحفــل ادبــی کتابخانــه هــای عمومــی گلســتان مناســب‬ ‫نبــودن جوایــز ادبــی و عــدم انگیــزه را از دیگــر مشــکالت برشــمرد و‬ ‫گفــت‪ :‬متاســفانه در اکثــر جشــنواره هــای ادبــی و داســتانی درســت‬ ‫اســت کــه متولــی اصلــی فرهنــگ و ارشــاد اســت امــا مــی توانند نظر‬ ‫انجمــن هــا را بپرســند و یــا هماهنگی یک مجموعه غیرانتفاعی کار‬ ‫بهتــری ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫انجمــن موســیقی گلســتان نیــز در از لحــاظ منابــع مالــی و دیــده‬ ‫نشــدن ایــن انجمــن بــا مشــکالت عدیــده ای مواجــه اســت بطوریکه‬ ‫دچــار تسلســل و ناامیــدی در ایــم حرفــه شــده انــد‪.‬‬ ‫هنرمندان موسیقی به انزوا کشیده شده اند‬ ‫رییــس انجمــن موســیقی گلســتان در خصــوص وضعیــت ایــن‬ ‫انجمــن گفت‪:‬جشــنواره موســیقی بســیار محــدود اجــرا مــی شــود و‬ ‫همیــن امــر هنرمنــدان موســیقی و نوازنــدگان و خواننــدگان را بــه‬ ‫انــزوا کشــانده اســت‪.‬‬ ‫ابــوذر اســماعیلی ثالــث د اظهــار کــرد‪ :‬متاســفانه جشــنواره فجــر‬ ‫از ســال ‪ 93‬هــر ســاله در تهــران فقــط در قالــب شــو و کنســرت‬ ‫هــای درامــدزا و محــدود و بــدون بخــش رقابتــی بــرای گــروه هــای‬ ‫موســیقی‪ ،‬هنرمنــدان موســیقی و نوازنــدگان و خواننــدگان را بــه‬ ‫انــزوا کشــانده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ناامیــدی انقــدر در فضــای موســیقی مــوج‬ ‫مــی زنــد کــه کســی راغــب بــه انعــکاس ایــن مشــکالت نیســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بارهــا در مصاحبــه هــای مختلــف مشــکالت خــود‬ ‫را مطــرح کــرده ایــم امــا هیــچ فایــده ای نداشــته چــرا کــه گــوش‬ ‫شــنوایی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن موســیقی گلســتان تصریح کرد‪ :‬اگر جشــنواره های‬ ‫موســیقی بیشــتر شــود ســبب رونــق بخشــی بــه ایــن بخــش و ارائــه‬ ‫تولیــدات بــا کیفیــت خواهد شــد‪.‬‬ ‫اســماعیلی عــدم وجــود ســازمان و تشــکیالت مســتحکم مدیریــت‬ ‫و برنامــه ریــزی درفعالیــت هــای موســیقی را از دیگــر مشــکالت این‬ ‫حــوزه برشــمرد و گفــت‪ :‬انجمــن موســیقی ایــران هیچگونــه دخــل و‬ ‫تصرفــی در فعالیــت هــای موســیقی کشــور ندارد چــرا که هیچگونه‬ ‫اختیــارات و منابعــی بــرای ایــن تشــکیالت تعییــن نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همیــن نقصــان باعــث پایین امدن ســطح اموزش‪،‬‬ ‫عــدم نظــارت صحیــح بــر اموزشــگاه هــا و موسســات و مراکــز تولیــد‬ ‫و نشــر موســیقی می شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬موســیقی بخــش انــکار ناپذیــر زندگــی‪ ،‬اجتمــاع‬ ‫و فرهنــگ هــر جامعــه اســت کــه اگــر بــه ان بــه درســتی پرداختــه‬ ‫شــود مــی توانــد راهگشــایی بــرای جلوگیری از بســیاری اســیب های‬ ‫اجتماعــی باشــد‪.‬‬ ‫بــه ســراغ اهالــی تئاتــر و نمایــش اســتان رفتــه ایــم ان هــا نیــز از‬ ‫موضــع موجــود و کمبــود منابــع مالــی و فضــای مناســب بــرای ارائــه‬ ‫نمایــش هــا شــکایت داشــتند‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر متولی ندارد‬ ‫مدیرعامــل انجمــن هنرهــای نمایشــی گلســتان گفــت‪ :‬بــه دلیل‬ ‫نداشــتن متولــی‪ ،‬فعالیــت فرهنگــی و هنــری شــغل محســوب‬ ‫نمــی شــود و کســی نیــز بــرای ســر و ســامان دادن بــه ایــن فضــا‬ ‫تــاش نمی کنــد‪.‬‬ ‫صمــد رحیمــی بــا بیــان اینکــه مقــام معظــم رهبــری بارهــا بــه‬ ‫موضــوع اقتصــاد و فرهنــگ تاکیــد کرده اند‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ولی‬ ‫متاســفانه از ایــن منظــر کــه فرهنــگ متولــی نــدارد و اساســا شــغل‬ ‫محســوب نمــی شــود کســی رســیدگی هــم نمــی کنــد و تالشــی برای‬ ‫اینــک فضــا را ســر و ســامان دهنــد وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه دلیــل اینکــه فعالیــت هنرمنــدان ماننــد ســایر‬ ‫شــغل هــا لحــاظ نمــی شــود‪ ،‬ایــن موضــوع بــه لحــاظ معیشــتی‬ ‫شــرایط را بــرای انهــا ســخت مــی کنــد‪.‬‬ ‫رحیمــی بــا بیــان اینکــه کرونــا نیــز بــه شــدت معیشــت اهالــی‬ ‫فرهنــگ را تحــت فشــار قــرار داده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬مخصوصــا بــرای‬ ‫هنرمنــدان تئاتــر کــه بایــد بــرای دیــده شــدن مخاطــب داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشــی گلســتان با بیان اینکه شــرایط‬ ‫هنرمنــدان تئاتــر از همیشــه ســخت تــر اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬امیــدوارم در‬ ‫مجلــس و کمســیون فرهنگــی چــاره ای بیندیشــند بــرای ایــن اینکــه‬ ‫بــرای هنــر نیــز ردیــف بودجــه ای مناســبی در نظــر بگیرنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل انجمــن هنرهــای نمایشــی گلســتان برگــزاری هــا‬ ‫جشــنواره هــای متعــدد و بــدون کارشناســی را از دیگــر اســیب هــای‬ ‫ایــن بخــش برشــمرد وگفــت‪ :‬اگــر ایــن هزینــه هــا تجمیــع شــود و‬ ‫درمســیر درســت تبیــن شــود قطعــا مــی توانــد بازخــورد بهتــری‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال ‪ 364‬جشــنواره تنهــا در حــوزه نمایــش داریــم‪،‬‬ ‫امــا بایــد ببینمیــم چــه تاثیــری بــر جامعــه مــی گذارنــد پــس چــرا ایــن‬ ‫همــه مشــکالت فرهنگــی داریــم؟ یــا تاثیر درســت نیســت و یــا روند‬ ‫اشــتباهی داریــم و هزینــه صرفــا بــرای اینکــه مســیری طــی شــود‬ ‫انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫رحیمــی تاکیــد کــرد‪ :‬تــا زمانــی کــه بــه هنــر بــه شــکل کاســبی و‬ ‫درامــد زایــی نــگاه شــود از ذات اصلــی کــه بــرای ان تولیــد و خلــق‬ ‫مــی شــود دور خواهــد مانــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه دیگــر مشــکالت جامعــه نمایــش و تئاتــر گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬ســال هاســت کــه بــه فضــای تئاتــر گلســتان چیــزی اضافــه‬ ‫نشــده اســت کــه امیدواریــم در ســفر رئیــس جمهــور بــه گلســتان به‬ ‫ایــن مســئله نیــز توجــه شــود‪.‬‬ ‫یکــی از اهالــی فرهنــگ کــه بــا وجــود ســختی کار و اســیب هــای‬ ‫زیــادی کــه در ایــن حرفــه بــا ان مواجــه اســت امــا هنــوز امنیــت‬ ‫شــغلی و درامــد مکفــی برخــوردار نیســتند اصحــاب رســانه و‬ ‫خبرنــگاران هســتند‪.‬‬ ‫حمایت از استان های کم برخوردار‬ ‫گلســتان بــه لحــاظ اینکــه اســتان صنعتــی نیســت و در ردیــف‬ ‫اســتان هــای کــم برخــوردار اســت منابــع مالــی برحمایــت از بخــش‬ ‫فرهنــگ بســیار کــم و محــدود اســت‪.‬‬ ‫رئیــس خانــه مطبوعــات گلســتان گفــت‪ :‬خبرنــگاری را از لحــاظ‬ ‫مالــی نمــی تــوان یــک شــغل محســوب کــرد و از طــرف دیگــر نبــود‬ ‫امنیــت شــغلی همیشــه بزرگتریــن مشــکل جامعــه رســانه ای بــوده‬ ‫اســت کــه در همــه ایــن ســال هــا تغییــری نکــرده اســت‪.‬‬ ‫هــادی علمــدار اظهــار کــرد‪ :‬در حــوزه رســانه ســال هاســت کــه‬ ‫مشــکالت زیــادی وجــود دارد و عــدم حمایــت درســت باعــث شــده‬ ‫رســانه هــا ضعیــف شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه عــدم ثبــات شــغلی و نداشــتن بیمــه از اصلــی‬ ‫تریــن مشــکالت خبرنــگاران گلســتان اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫خبرنــگاری را از لحــاظ مالــی نمــی تــوان یــک شــغل محســوب کــرد‬ ‫و از طــرف دیگــر نبــود امنیــت شــغلی همیشــه بزرگتریــن مشــکل‬ ‫جامعــه رســانه ای بــوده اســت کــه در همــه ایــن ســال ها تغییــری‬ ‫نکــرده اســت‪.‬‬ ‫علمــدار افــزود‪ :‬اســتان گلســتان نســبت بــه ســایر اســتان هــای‬ ‫دیگــر‪ ،‬اســتانی کــم برخــوردار اســت‪ ،‬بــرای همیــن حــوزه رســانه در‬ ‫ایــن اســتان چنــدان تقویــت نشــده و از کمبــود خبرنــگار متخصــص‬ ‫در ایــن اســتان رنــج مــی بریــم‪.‬‬ ‫رئیــس خانــه مطبوعــات گلســتان بــا بیــان ایکــه مشــوق هــای‬ ‫حمایتی که وجود دارد باید تســهیل شــود‪ ،‬گفت‪ :‬تامین اجتماعی‬ ‫بــرای بیمــه خبرنــگاران تنهــا بــه کارگاه های مشــمول حمایــت دولت‬ ‫تاکیــد دارنــد و ایــن امــر ســبب شــده تــا خبرنــگاران حــوزه مجــازی و‬ ‫خبرگــزاری هــای اســتان نتوانــد از بیمــه برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫رئیــس خانــه مطبوعــات گلســتان اضافــه کــرد‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫تاییــد کار خبرنــگار در اســتان بایــد از طریــق معاونــت مطبوعاتــی‬ ‫انجــام شــود کــه ایــن شــاید پرســه زمــان برشــود و فعــاالن رســانه‬ ‫نتواننــد از بیمــه اســتفاده کننــد اگــر ایــن امربــه اســتان هــا واگــذار‬ ‫شــود بســیاری از مشــکالت بیمــه اصحــاب رســانه حــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫علمــدار هزینــه بــاالی چاپ کمبود کاغذ را از مشــکالت رســانه های‬ ‫چاپــی برشــمرد و افــزود‪ :‬امیدواریــم در ســفر رئیــس جمهــور بــه‬ ‫اســتان گلســتان‪ ،‬اســتان هــای کــم برخــوردار را بهتــر ببیننــد و‬ ‫راهکارهــای بــرای امنیــت شــغلی ایــن قشــر لحــاظ شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متاســفانه بــه دلیــل عــدم حمایــت‪ ،‬بســیاری از‬ ‫رســانه هــای گلســتان بــرای اینکــه از منابــع مالــی خوبــی برخــوردار‬ ‫نبودنــد تعطیــل شــده انــد‪.‬‬ ‫اعتبارات فرهنگی گلستان واقع بینانه دیده شود‬ ‫بــه ســراغ متولــی اصلــی فرهنــگ در اســتان گلســتان مــی رویــم‬ ‫کســی کــه نقطــه اول پــرگار مشــکالت اهالــی هنرمنــدان اســت‬ ‫و همــه از او انتظــار دارنــد کــه اهالــی فرهنــگ و هنــر را بــه وضــع‬ ‫مطلــوب نزدیــک کنــد‪.‬‬ ‫امــا اصلــی تریــن متولــی فرهنــگ اســتان نیــز از کمبــود اعتبــارات و‬ ‫فضاهــای فرهنگــی در گلســتان گالیــه منــد اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان گفــت‪ :‬اســتان‬ ‫گلســتان اســتانی محــروم و فاقــد صنعــت اســت بــه همیــن منظــور‬ ‫در تخصیــص اعتبــارات فرهنگــی بایــد نــگاه واقــع بینانــه و بهتــری‬ ‫بــرای ایــن اســتان وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫محمــد رعیــت اظهــار کــرد‪ :‬بایــد در تصمیــم گیــری هــا‪ ،‬ســرانه‬ ‫اعتبــارات فرهنگــی بــه صــورت واقــع بینانــه و بهتــر دیده شــود بــه ویژه‬ ‫در اســتان گلســتان کــه اســتان محــروم و فاقــد صنعــت هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه گلســتان نیازمنــد حمایــت ویــژه در بخــش‬ ‫فرهنگــی اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬پــروژه هــای نیمــه تمــام فرهنگــی و هنــری‬ ‫بســیاری در اســتان وجــود دارد بــرای تکمیــل ان هــا نیازمنــد حمایــت‬ ‫دولــت هســتیم‪.‬‬ ‫رعیــت ادامــه داد‪ 15 :‬پــروژه نیمــه تمــام فرهنگــی و هنــری در‬ ‫گلســتان وجــود دارد کــه ســه مــورد بــاال ‪ 80‬درصــد پیشــرفت‪ ،‬ســه‬ ‫مــورد بــاالی ‪ 60‬درصــد و باقــی پــروژه هــا زیــر ‪ 50‬درصــد پیشــرفت‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان گفــت‪ :‬تــاالر مرکــزی‬ ‫شــرق گلســتان و گالــری تخصصــی تــاالر فخــر الدیــن اســعد گــرگان‬ ‫اصلــی تریــن پــروژه هــای فرهنگــی اســتان کــه نیازمنــد اســت در‬ ‫اولویــت ســفر رئیــس جمهــوری قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دو بســتر در شــرق و غــرب اســتان گلســتان در فضــای‬ ‫ســه هــزار متــر مربــع وجــود دارد کــه بــرای ایجــاد مجتمع اختصاصی‬ ‫فرهنگــی و هنــری بانــوان کارهــای مطالعاتــی و فنداســیون ان اجــرا‬ ‫شــده اســت کــه امیدواریــم در ســفر رئیــس جمهــور تکمیــل و بهــره‬ ‫بــرداری از ایــن پــروژه هــا مــورد حمایــت قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬گلســتان از لحــاظ افزایــش اعتبــارات فرهنگــی‬ ‫نیازمنــد حمایــت ویــژه اســت کــه امیدواریــم در ســفر رئیــس جمهــور‬ ‫بــه ایــن مســئله توجــه ویــژه ای شــود‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابــررای هیــات بشــماره ‪ 140060312004007920‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412004000761‬اقــای محمــد حســین بــازور‏فرزنــد حیــدر بــه شــماره شناســنامه ‪ 4404‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 4888685169‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه‏مســاحت ‪ 306.43‬مترمربــع‬ ‫جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-1/10516‬اصلــی واقــع درگنبــدکاووس روســتای زابــل ابــاد بخــش ‪ 10‬حــوزه‏ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک مــع الواســطه از قلیــچ کوچکــی (مالــک رســمی)‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه‏فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه چنانچــه‬ ‫اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد‏ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه‏ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و‏عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪ 10268 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/12/15 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/01/14 :‬‏‬ ‫رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‏‬ صفحه 2 ‫سرپرســت هیــات جــودو خراســان شــمالی از دعــوت ســهراب درخشــان‪ ،‬جــودوکار اســتان بــه چهارمیــن‬ ‫اردوی تیــم ملــی جوانــان خبــر داد‪.‬‬ ‫حســن امانــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن اردوی ملــی در رده ســنی جوانــان از ‪ ۱۵‬اســفند ســالجاری بــه مــدت هفــت‬ ‫روز بــه میزبانــی تهــران برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن اردوی ملــی جودوکارانــی از اســتان هــای لرســتان‪ ،‬خوزســتان‪ ،‬اذربایجــان شــرقی‪،‬‬ ‫مازنــدران‪ ،‬تهــران‪ ،‬البــرز‪ ،‬خراســان رضــوی‪ ،‬کردســتان‪ ،‬بوشــهر‪ ،‬گیــان‪ ،‬کرمــان و خراســان شــمالی حضــور‬ ‫خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫جودوکار‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫به اردوی تیم ملی‬ ‫دعوت شد‬ ‫یک شنبه ‪ 15‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪496‬‬ ‫سروبس اموزش‬ ‫رشد ‪ ۲.۵‬برابری تولید نباتات‬ ‫علوفه ای طی دودهه گذشته‬ ‫ روغن ‪ DOT5‬چه تفاوتی‬ ‫با روغن ترمزهای معمولی دارد؟‬ ‫وجــود بیــش از ‪ ۳۴۵‬گونــه گیاهــان شــور روی در بخش های‬ ‫جنوبــی و مناطــق بیابانــی و کویــری کشــور فرصتــی مغتنــم‬ ‫بــرای بهــره بــرداری از اب هــای شــور و لــب شــور فــراوان در‬ ‫کشــور بــوده و می توانــد گام موثــری در تامیــن بخشــی از‬ ‫علوفــه دامــی کشــور و نیــز اســتحصال مــواد الــی و معدنــی‬ ‫مختلــف باشــد‬ ‫نباتات علوفه ای‪،‬‬ ‫عاملی که منابع ابی‬ ‫را تهدید می کند‬ ‫سرویس پژوهش اجتماعی ‪ -‬امیرحسین غالم زاده نطنزی‪:‬‬ ‫نباتــات علوف ـه ای یکــی از محصــوالت زراعــی کشــور اســت کــه‬ ‫طــی ‪ ۲‬دهــه گذشــته سطحزیرکشــت و تولیــد قابــل تو‪.‬جهــی‬ ‫از محصــوالت کشــاورزی را بــه خــود اختصــاص داده؛ ایــن‬ ‫درحالیســت کــه ایــن نــوع گیاهــان بــه دلیــل مصــرف زیــاد اب‬ ‫منابــع ابــی را بــا تهدیــدات جــدی روبــرو کــرده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از عوامــل اولیــه در تولیــد محصــوالت زراعــی‪« ،‬اب»‬ ‫اســت‪ .‬اب افــزون بــر تعییــن اجــاره بهــای زمیــن‪ ،‬نقــش موثــری‬ ‫در میــزان تولیــد‪ ،‬کیفیــت محصــول و بهــای تمــام شــده ان‬ ‫دارد‪ .‬در بیشــتر مناطــق جــدا کــردن اب و زمیــن غیرممکــن‬ ‫بــوده بنابرایــن ایــن دو بــه صــورت همــراه بــا هــم ارزش گــذاری‬ ‫می شــوند‪ .‬درصورتــی کــه بتــوان ایــن دو را جداگانــه ارزش گــذاری‬ ‫کــرد قیمــت اب بســیار بیشــتر از زمیــن اســت‪ .‬شــاید این گونــه‬ ‫تصــور شــود کــه کشــور مــا ازنظرزمیــن قابــل کشــت‪ ،‬محدودیتــی‬ ‫نــدارد‪ .‬امــا ازنظــراب‪ ،‬بــه دلیــل قــرار گرفتــن در مناطــق خشــک‬ ‫و نیمــه خشــک‪ ،‬در محدودیــت شــدیدی قــرار دارد‪ .‬بنابرایــن در‬ ‫تعییــن نــوع کشــت انــواع محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬اب نقــش‬ ‫بســیار مطــرح و مهمــی دارد‪ .‬چیــزی کــه شــاید بــدان کمتــر توجــه‬ ‫شــده و متاســفانه کســب «درامــد» بــدون در نظــر گرفتــن ســایر‬ ‫اســیب های وارده بــه محیــط زیســت‪ ،‬بــه اولویــت بســیاری از‬ ‫کشــاورزان تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫تولیــد محصــوالت کشــاورزی از نــوع «نباتــات علوفـه ای» ماننــد‬ ‫یونجــه‪ ،‬شــبدر و ‪ ...‬کــه حداکثــر مصــرف و تبخیــر اب را دارنــد‬ ‫طــی ‪ ۱۸‬ســال گذشــته از ‪ ۱۰‬میلیــون تــن در ســال ‪ ۱۳۸۲‬بــه بیــش‬ ‫از ‪ ۲۵‬میلیــون تــن در ســال ‪ ۱۳۹۹‬رســیده اســت‬ ‫متاســفانه چنیــن رویکــردی هرچنــد درامــد و اشــتغال را بــه‬ ‫همــراه داشــته امــا بــه نســبت ســود و هزینــه تولیــد‪ ،‬منطــق‬ ‫درســتی را بازتــاب نمی دهــد‪ .‬چنانچــه تولیــد محصــوالت‬ ‫کشــاورزی از نــوع «نباتــات علوفــه ای» ماننــد یونجــه‪ ،‬شــبدر‪،‬‬ ‫ذرت علوفــه ای و ‪ ...‬کــه حداکثــر مصــرف و تبخیــر اب را دارنــد‬ ‫طــی ‪ ۱۸‬ســال گذشــته از ‪ ۱۰‬میلیــون تــن در ســال ‪ ۱۳۸۲‬بــه‬ ‫بیــش از ‪ ۲۵‬میلیــون تــن در ســال ‪ ۱۳۹۹‬رســیده اســت‪ .‬ایــن در‬ ‫حالیســت کــه میــزان مصــرف اب بــرای کشــت نباتــات علوفـه ای‬ ‫ماننــد یونجه(نمونــه اســتان اصفهــان) کــه بیشــترین میــزان‬ ‫کشــت در بیــن محصــوالت علوفـه ای را دارد‪ ،‬به طــور متوســط بــه‬ ‫ازای هــر هکتــار بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار مترمکعــب اب اســت[‪ .]۱‬شــاید‬ ‫ایــن میــزان مصــرف اب در نــگاه نخســت چنــدان مهــم بــه نظــر‬ ‫نرســد امــا بــه مــرور زمــان موجــب کاهــش ســطح ســفره های‬ ‫اب زیرزمینــی‪ ،‬کاهــش بهــره وری کشــاورزی و تخریــب محیــط‬ ‫زیســت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۲.۵‬برابری تولید نباتات علوفه ای طی دودهه گذشته‬ ‫بررســی رونــد تولیــد محصــوالت علوفــه ای در کشــور نشــان‬ ‫می دهــد کــه ایــن محصــوالت بــه لحــاظ میــزان کشــت‪ ،‬طــی‬ ‫‪ ۱۸‬ســال گذشــته رونــد صعــودی داشــته اســت‪ .‬تولیــد نباتــات‬ ‫علوفــه ای طــی ایــن برهــه زمانــی بــه لحــاظ افزایــش میــزان‬ ‫تولیــد‪ ،‬در بیــن ســایر محصــوالت کشــاورزی افزایــش تقریبــا دو‬ ‫برابــری داشــته کــه ایــن میــزان بــه لحــاظ مصــرف اب و تهدیــد‬ ‫منابــع اب زیرزمینــی از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫مضــاف بــر ان چــه کــه از نمــودار فــوق برداشــت می شــود‪،‬‬ ‫مصــرف اب نیــز بــه نســبت افزایــش میــزان تولیــد نیــز افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬ایــن در حالیســت کــه هــر چــه از ســال ‪ ۱۳۸۲‬بــه‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬نزدیــک می شــویم بــر میــزان خشکســالی و کاهــش‬ ‫نــزوالت جــوی نیــز افــزوده شــده اســت‪ .‬گرچــه در ســال هایی‬ ‫ماننــد ســال ‪ ۱۳۹۸ ،۱۳۸۸ ،۱۳۸۶‬و ‪ ۱۳۹۹‬میــزان بارش هــا و‬ ‫نــزوالت جــوی افزایــش داشــته و منابــع ابــی هــم تقویــت شــدند‪،‬‬ ‫امــا بایــد در نظــر داشــت کــه ایــن میــزان افزایــش بارندگــی‪،‬‬ ‫افزایــش زمین هــای زیرکشــت را هــم بــه همــراه داشــته اســت‪.‬‬ ‫چنانچــه زمین هــای زیرکشــت متعلــق بــه نباتــات علوفــه ای از‬ ‫‪ ۸۶۵‬هــزار هکتــار در ســال زراعــی ‪ ۸۳-۱۳۸۲‬بــه ‪ ۱۱۶۷.۹‬هــزار‬ ‫هکتــار افزایــش یافتــه اســت‪ .‬بــه زبــان دیگــر نباتــات علوف ـه ای‬ ‫کــه در ســال زراعــی ‪ ۸۳-۱۳۸۲‬تقریبــا ‪ ۶.۹۷‬درصــد از زمین هــای‬ ‫زیرکشــت کشــاورزی را بــه خــود اختصــاص داده بــود در ســال‬ ‫زراعــی ‪ %۹.۶ ، ۹۹-۱۳۹۸‬از زمین هــای کشــاورزی را اشــغال کــرده‬ ‫اســت[‪.]۲‬‬ ‫نباتات علوفه ای‪ ،‬عاملی که منابع اب را تهدید می کند‬ ‫گرچــه در ســال هایی ماننــد ســال ‪ ۱۳۹۸ ،۱۳۸۸ ،۱۳۸۶‬و ‪۱۳۹۹‬‬ ‫میــزان بارش هــا و نــزوالت جــوی افزایــش داشــته و منابــع ابــی‬ ‫هــم تقویــت شــدند‪ ،‬امــا بایــد در نظــر داشــت کــه ایــن میــزان‬ ‫افزایــش بارندگــی‪ ،‬افزایــش زمین هــای زیرکشــت را هــم بــه‬ ‫همــراه داشــته اســت‬ ‫ایــن افزایــش ســطح کشــت‪ ،‬میــزان تولیــد و کشــت ابــی‬ ‫نباتــات علوفــه ای طــی ‪ ۱۸‬ســال گذشــته در حالــی رخ داده‬ ‫کــه بــه گفتــه رییــس وقــت «موسســه تحقیقــات اب وزارت‬ ‫نیــرو»‪ ،‬در مــدت ‪ ۲۰‬ســال اخیــر‪ ،‬در میانگیــن بلنــد مــدت‪،‬‬ ‫میــزان بارندگی هــای کشــور ‪ ۱۴‬درصــد کاهــش یافتــه و بــه غیــر‬ ‫از ان دمــای هــوای کشــور نیــز طــی ایــن ‪ ۲۰‬ســال یــک و نیــم‬ ‫درجــه گرم تــر شــده اســت[‪.]۳‬‬ ‫بــا نگاهــی عمیق تــر بــه مســاله میــزان بارندگــی و افزایــش دمــای‬ ‫هــوا و در نتیجــه تبخیــر اب بیشــتر محصــوالت کشــاورزی که نیاز‬ ‫بیشــتر بــه مصــرف اب را توجیــه می کنــد نیــز می تــوان دریافــت‬ ‫کــه افزایــش رونــد کشــت ابــی نباتــات علوفـه ای و کاهــش کشــت‬ ‫دیــم از ایــن دیــدگاه قابــل پذیــرش اســت‪.‬‬ ‫چه باید کرد؟‬ ‫شــکی نیســت کــه در کشــورمان اب مــورد نیــاز بخــش کشــاورزی‬ ‫از طریــق چــاه ‪ ،‬قنــات و یــا اب ســد تامیــن می شــود‪ .‬امــا مصــرف‬ ‫بــاالی اب بــرای تولیــد نباتــات علوف ـه ای بــه میــزان زیــادی ایــن‬ ‫منابــع را دســتخوش تهدیــدات جــدی کــرده اســت‪ .‬امــا نکتــه‬ ‫جالــب ایــن جاســت کــه متاســفانه تولیــد ایــن محصــوالت اب بــر‬ ‫درســت در اســتان هایی رواج و توســعه یافتــه کــه بــه شــدت‬ ‫درگیــر بحــران اب یــا فرونشســت زمیــن هســتند‪ .‬بــه عنــوان مثال‬ ‫اســتان هایی نظیــر سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬خراســان رضوی‪،‬‬ ‫کرمــان‪ ،‬تهــران و فــارس[‪ ]4‬کــه بیــن بزرگ تریــن تولیدکننــدگان‬ ‫نباتــات علوفــه ای قــرار داشــته اند‪ ،‬هم اکنــون بــا بحــران بــزرگ‬ ‫بارندگی ها سطح سبز دیمزارهای‬ ‫شیروان را افزایش داد‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪ :‬بارندگــی هــای هفتــه اخیــر بســیار خــوب بــود و میــزان‬ ‫ســطح ســبز دیمزارهــای ایــن شهرســتان خراســان شــمالی را بــه حــدود ‪ ۹۰‬درصــد افزایــش داد‪.‬‬ ‫حســن ایزانلــو اظهــار داشــت‪ :‬ایــن در صورتــی اســت کــه تــا اواخــر دی مــاه بــه دلیــل نبــود بــارش و‬ ‫خشکســالی هــا فقــط ‪ ۳۰‬درصــد از ‪ ۲۱‬هــزار هکتــار کشــتزار دیــم ایــن شهرســتان خراســان شــمالی‬ ‫ســبز شــده بــود‪.‬‬ ‫امســال‪ ۳۱ ،‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار غــات پاییــزه در اراضــی کشــاورزی شهرســتان کشــت شــد کــه‬ ‫از ایــن میــزان کشــت‪ ۱۰ ،‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار محصــول ابــی و ‪ ۲۱‬هــزار هکتــار دیــم اســت کــه بــه‬ ‫دلیــل کاهــش بارندگــی‪ ،‬خشکســالی و گرانــی نهــاده هــا در مقایســه بــا ســال گذشــته ‪ ۳۰۰‬هکتــار‬ ‫کاهــش دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در بارندگــی هــای اخیــر در برخــی مناطــق شــاهد ســیل بودیــم کــه خســارتی‬ ‫کــم ابــی و فرونشســت زمیــن مواجــه هســتند‪ .‬بنابرایــن گام‬ ‫نخســت بــرای مدیریــت کشــت نباتــات علوفــه ای‪ ،‬اصالحــات‬ ‫ژنتیــک در نــوع نباتــات مــورد اســتفاده اســت کــه بــه حداقــل اب‬ ‫بــرای رشــد نیــاز دارنــد‪ .‬گام دوم انتقــال کشــت ایــن محصــوالت‬ ‫از اســتان های کــم اب بــه اســتان های متناســب ایــن الگــوی‬ ‫کشــت ماننــد اســتان های ســاحلی اســت‪.‬‬ ‫بیابان هــای ســاحلی یکــی از پتانســیل های مناســب در کشــور‬ ‫اســت کــه همجــواری ان بــا منابــع اب بســیار زیــاد‪ ،‬می توانــد‬ ‫موجــب توســعه ابیــاری بــا اب دریــا جهــت کشــت گیاهــان‬ ‫شــور زی در ایــن اراضــی لــم یــزرع بــه جهــت تولیــد محصــول‬ ‫بــرای تعلیــف دام و تولیــد مــواد روغنــی خوراکــی‪ ،‬ســوخت هــای‬ ‫زیســتی و ‪ ...‬باشــد‪ .‬کشــور ایــران بــه عنــوان دومیــن کشــور‬ ‫پهنــاور منطقــه خاورمیانــه بــا گســتره جغرافیایــی و اقلیم هــای‬ ‫متعــدد دارای پوش ـش های گیاهــی متنوعــی بــوده امــا اکثریــت‬ ‫نواحــی ان بــا واقــع شــدن بــر روی کمربنــد نواحــی خشــک و‬ ‫کــم بــاران جهــان بیــش از ‪ ۳۰‬درصــد ان دارای بارشــی کمتــر‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬میلی متــر در ســال اســت‪ .‬ســواحل جنوبــی کشــور ایــران‬ ‫بــا متوســط بــارش ‪ ۲۵۰‬میلی متــر و دارا بــودن عناصــر رویشــی‬ ‫منطقــه از نعمــت همجــواری بــا اب هــای دریایــی گســترده خلیــج‬ ‫فــارس و دریــای عمــان نیــز برخــوردار بــوده کــه ایــن ویژگــی‬ ‫موقعیــت مفیــدی را بــرای کشــت و تولیــد ایــن محصــوالت ایجــاد‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫وجــود بیــش از ‪ ۳۴۵‬گونــه گیاهــان شــور روی در بخش هــای‬ ‫جنوبــی و مناطــق بیابانــی و کویــری کشــور فرصتــی مغتنــم بــرای‬ ‫بهــره بــرداری از اب هــای شــور و لــب شــور فــراوان در کشــور بــوده‬ ‫و می توانــد گام موثــری در تامیــن بخشــی از علوفــه دامــی کشــور‬ ‫و نیــز اســتحصال مــواد الــی و معدنــی مختلــف باشــد‬ ‫تولیــد بــه ایــن شــیوه عواقــب زیســت محیطی به مراتــب کمتری‬ ‫هــم دارد چــرا کــه بــا جلوگیــری از گســیل خاک هــای زراعــی بــه‬ ‫قعــر دریــا در نتیجــه ســیالب های فصلــی و نیــز تثبــت ش ـن های‬ ‫روان دارای اثــرات مطلــوب چشــمگیری نیــز خواهنــد بــود‪ .‬وجــود‬ ‫بیــش از ‪ ۳۴۵‬گونــه گیاهــان شــور روی در بخش هــای جنوبــی‬ ‫و مناطــق بیابانــی و کویــری کشــور فرصتــی مغتنــم بــرای بهــره‬ ‫بــرداری از اب هــای شــور و لــب شــور فــراوان در کشــور بــوده و‬ ‫می توانــد گام موثــری در تامیــن بخشــی از علوفــه دامــی کشــور‬ ‫و نیــز اســتحصال مــواد الــی و معدنــی مختلــف باشــد‪ .‬بــه اســتناد‬ ‫پژوهــش «ســهرابی پور و همــکاران[‪ »]5‬جنس هــای متعــددی از‬ ‫گونه هــای شــور روی‪ ،‬پتانســیل های گیاهــی ارزشــمندی هســتند‬ ‫کــه پوشــش گیاهــی غالــب و رایــج در ‪ ۲۷‬میلیــون هکتــار از‬ ‫خاک هــای شــور و ســدیمی کشــور محســوب می شــوند‪ .‬کشــت‬ ‫و پــرورش برخــی گونه هــا بــا اب دریــا در کشــورهای مختلــف‬ ‫بــا موفقیــت انجــام شــده اســت و حتــی در ســواحل کشــورهای‬ ‫حــوزه خلیــج فــارس مطالعــات گســترده ای بــر روی ایــن گونــه‬ ‫و گونه هــای شــور روی متعــدد دیگــر صــورت گرفتــه و میــزان‬ ‫عملکــرد و خــوش خوراکــی ان هــا بــرای مصــارف علوفـه ای تاییــد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫از دیربــاز وجــود جنگل هــای «حــرا» در ســواحل جنوبــی کشــور‬ ‫از خوزســتان تــا بنــدر گواتــر در سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬یکــی از‬ ‫منابــع علوفــه بــرای حیوانــات محســوب می شــده اســت‪ .‬توســعه‬ ‫ایــن جنگل هــا بــرای تولیــد برخــی گیاهــان نباتــی نــه تنهــا راهــی‬ ‫بــرای مقابلــه بــا مصــرف کمتــر اب بــه شــمار م ـی رود‪ ،‬بلکــه در‬ ‫تعدیــل هــوای منطقــه نیــز اثــرات مهمــی دارد‪ .‬امــا پیــش از ایــن‬ ‫اقدامــات‪ ،‬گســترش مطالعــات دانشــگاهی و علمــی بــرای اصــاح‬ ‫ژنتیــک گیاهــان و نــوع کشــت اجتناب ناپذیــر اســت‪/ .‬ایرنــا‬ ‫بــه اراضــی و بــاغ هــا نداشــته و بــا توجــه بــه‬ ‫بارش هــای مناســب امیــد مــی رود محصــول قابــل‬ ‫قبولــی برداشــت شــود‪.‬‬ ‫ایزانلــو اضافــه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه نزدیــک شــدن‬ ‫فصــل بهــار‪ ،‬ســرمای بهــاره تاثیــر و خســارتی بــر‬ ‫اراضــی دیــم نخواهــد داشــت ولــی توصیــه مــی‬ ‫شــود کشــاورزان از اکنــون اســتفاده از کــود ســرک‬ ‫را شــروع و از کــود یارانــه دار پتاســه جهــت‬ ‫مقابلــه بــا خشکســالی و افــت شــدید ســرما‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪ :‬حــدود‬ ‫نیمــی از ســطح اراضــی ایــن شهرســتان از روش‬ ‫ابیــاری نویــن اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۱۵۷‬هــزار نفــری شــیروان در ســال هــای اخیــر دوران خشکســالی و کم ابــی ســختی‬ ‫را بــه خــود دیــده و حتــی در مناطــق مختلــف بــه ویــژه تعــدادی از روســتاها مــردم بــرای تامیــن اب‬ ‫شــرب بــا مشــکل مواجــه شــده انــد‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتان ‪ ۱۰۵‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی و باغــی دارد کــه ‪ ۱۲‬هــزار بهــره بــردار از ایــن‬ ‫بخــش ارتــزاق مــی کننــد‪.‬‬ ‫ روغــن ترمــز ‪ DOT5‬یــک ســیال بــا پایــه ســیلیکونی‬‫اســت و بــا دیگــر انــواع روغــن ترمــز کــه پایــه پلــی اتیلــن‬ ‫گلکــول دارنــد کامــا ً ناســازگار اســت‪ .‬بزرگتریــن تفــاوت‬ ‫ان هیدروفوبیــک بــودن اســت یعنــی در برابــر جــدب اب‬ ‫مقــاوم اســت‪.‬‬ ‫روغن ترمز و مزایای تعویض ان‬ ‫ تعویــض روغــن ترمــز بــرای اطمینــان از عملکــرد‬‫صحیــح سیســتم ترمــز ضــروری اســت‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‬ ‫بــا تعویــض مرتــب روغــن ترمــز می توانیــد از عمــر بــاالی‬ ‫سیســتم ترمــز مطمئــن شــوید‪.‬‬ ‫ موارد مهم برای کار با روغن ترمز‬‫ روغــن ترمــز مایعــی ســمی و ســوزان اســت و بایــد بــا‬‫دقــت بیشــتر بــا ان کار کنیــد‪.‬‬ ‫ در یــک خــودرو نبابــد از روغــن ترمــز برای سیســتم های‬‫هیدروپنوماتیــک اســتفاده کــرد (بــرای ایــن سیســتم هــا‬ ‫از ســیال مخصوصــی ماننــد ‪ LHM‬اســتفاده می شــود‪).‬‬ ‫ منبــع ذخیــره روغــن ترمــز خــودرو بایــد بــه خوبــی‬‫اببنــدی باشــد تــا مانــع از نفــوذ رطوبــت هــوا بــه داخــل‬ ‫ان شــود‪.‬‬ ‫ هنــگام کار بــا روغــن ترمــز بــه خاطــر داشــته باشــید کــه‬‫ایــن مــاده خورندگــی باالیــی در برابــر رنــگ‪ ،‬الک و قطعــات‬ ‫کــرم کاری شــده دارد و هنــگام کار بــا ان بایــد احتیــاط کنیــد‪.‬‬ ‫ ایــا می تــوان یــک روغــن ترمــز را بــا روغــن ترمــز‬‫دیگــری کــه درجــه ‪ DOT‬متفاوتــی دارد مخلــوط کــرد؟‬ ‫روغــن ترمــز ‪ DOT3‬می توانــد بــا روغــن ترمــز‬ ‫‪DOT4‬مخلــوط شــود‪.‬‬ ‫ همچنیــن روغــن ترمزهــای ‪ DOT3‬و ‪ DOT4‬می توانند‬‫بــا روغــن ترمز ‪DOT5.1‬مخلوط شــوند‪.‬‬ ‫ و روغــن ترمــز ‪ DOT5‬کــه پایــه ســیلیکونی دارد بــا همــه‬‫انــواع دیگــر روغــن ترمــز کــه درجــه متفاوتــی دارند ناســازگار‬ ‫اســت و نمی تــوان انهــا را بــا هــم مخلــوط کــرد‪.‬‬ ‫ بــرای ســر ریــز کــردن روغــن ترمــز خــودرو کــدام نــوع‬‫بهتــر اســت؟‬ ‫ بــرای ســر ریــز روغــن ترمــز می توانیــد هــر برنــدی بــا‬‫همــان درجــه اســتفاده کنیــد امــا ســیال بــا درجــه پاییــن‬ ‫تــر را هــم می توانیــد اســتفاده کنیــد (‪ DOT4‬را بــا‬ ‫‪ DOT3‬ســرریز کنیــد) امــا بهتــر اســت کل روغــن ترمــز‬ ‫را تعویــض کنیــد‪.‬‬ ‫ امــا اگــر از روغــن ترمــز ‪ DOT5‬اســتفاده شــده بــود‬‫نمی توانیــد انــرا بــا هیچکــدام از درجــات دیگــر پــر کنیــد‪.‬‬ ‫ ایــا روغــن ترمــز را می تــوان ســر ریــز کــرد یــا بایــد انــرا‬‫تعویــض کــرد؟‬ ‫ ســر ریــز کــردن نمی توانــد قابلیت هــای برگشــت‬‫ناپذیــری ماننــد پیــری ســیال را برگردانــد نقطــه جــوش‬ ‫را بــاال ببــرد مانــع از خوردگــی در سیســتم ترمــز شــود و‬ ‫خــواص شــیمیایی از دســت رفتــه ســیال را جبــران کنــد‪.‬‬ ‫ چگونه زمان تعویض روغن ترمز را متوجه شوم؟‬‫ تعمیرگاه هــا و نمایندگی هــای مجهــز تجهیزاتــی بــرای‬‫تســت روغــن ترمــز دارنــد‪ .‬اگــر چنیــن امکاناتــی در اختیار‬ ‫نداشــتید‪ ،‬می توانیــد انــرا بــه صــورت دوره ای تعویــض‬ ‫نماییــد تعویــض ایــن روغــن بــه صــورت ســالیانه و هر دو‬ ‫ســال یکبــار توصیــه می شــود‪ .‬و اگــر در نواحــی مرطــوب‬ ‫زندگــی می کنیــد بهتــر اســت ایــن کار را در دوره هــای‬ ‫زمانــی کوتاه تــری انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫نکات ایمنی در زمان وقوع طوفان‬ ‫‪-۱‬دوری از درختان پوسیده‪،‬کهنسال و کم دوام‬ ‫‪-۲‬دوری از ســاختمان هــای نیمــه کاره و در‬ ‫حــال ســاخت‪.‬‬ ‫‪-۳‬دوری از اشــیاء قابــل پرتــاب و‬ ‫سســت؛نظیرانتن هــای فرســتنده هــا‪،‬‬ ‫تاسیســات انتقــال نیرو‪،‬بنــر ها‪،‬تابلوهــای‬ ‫تبلیغا تی ‪ ،‬د ا ر بســت ها ‪.‬‬ ‫‪ -۴‬پا ر ک نکر د ن خو د ر و ها د ر مکا ن ها یــی‬ ‫کــه احتمــال ســقوطیا ریــزش برخــی‬ ‫اجسام‪،‬دیوارسســت و‪...‬‬ ‫‪-5‬در زمــان بــروز طوفــان از رفتــن به مناطق‬ ‫مرتفــع یــا پشــت بــام خانــه و اداره هــا‬ ‫خــودداری کنیــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 15‬اسفند‬ ‫بجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 15‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪496‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫جستجو برای یافتن‬ ‫کوهنوردان گمشده‬ ‫‪ ۲۰‬هزار میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت برای ساخت‬ ‫مراکز گردشگری جدید‬ ‫در نظر گرفته شد‬ ‫وزیــر میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی‬ ‫گفــت‪ ۲۰ :‬هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت ارزان قیمــت‬ ‫بــرای متقاضیــان ســاخت مراکــز اقامتــی گردشــگری و‬ ‫بومگــردی در کشــور در نظــر گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫ســید عــزت اللــه ضرغامــی در نشســت شــورای اداری‬ ‫اســتان گلســتان باحضــور ایــت اللــه ســید ابراهیــم‬ ‫رئیســی‪ ،‬رئیــس جمهــور در ســالن همایش هــای‬ ‫دانشــگاه ازاد گــرگان افــزود‪ :‬دولــت برنامــه هــای‬ ‫جامعــی را بــرای توســعه گردشــگری بــا رونــق‬ ‫اقامتگاه هــای بومگــردی در نظــر گرفتــه اســت کــه‬ ‫بــه طــور حتــم در قالــب ارائــه تســهیالت و اتخــاذ‬ ‫رویکردهــای کارشناســی بــرای توســعه ایــن بخــش‬ ‫تــاش خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬تفاهــم نامــه هــای زیــادی را بــا‬ ‫بانــک هــای عامــل بــرای اعطــای تســهیالت گردشــگری‬ ‫در مــاه هــای گذشــته منعقــد کردیــم کــه بــا عملیاتــی‬ ‫شــدن ایــن طــرح هــا بــه طــور حتــم جهــش خوبــی در‬ ‫اقتصــاد کشــور بــه وجــود مــی ایــد‪.‬‬ ‫وزیــر میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بــه هیــچ عنــوان از زیرســاخت هــای‬ ‫گردشــگری گلســتان رضایــت نداریــم و بایــد بــرای‬ ‫توســعه ایــن بخــش از اقتصــاد اســتان بیشــتر کار‬ ‫کنیــم و بــا وضــع موجــود نمــی تــوان بــرای جــذب‬ ‫گردشــگر در ایــن دیــار اقــدام کــرد‪.‬‬ ‫ضرغامــی گفــت‪ :‬دولــت بــرای توســعه اقتصــادی در‬ ‫اســتان گلســتان بــا اجــرای طــرح های گردشــگری خود‬ ‫را مکلــف مــی دانــد و از فعــاالن اقتصــادی کــه قصــد‬ ‫ســرمایه گــذاری در طــرح هــای گردشــگری ایــن دیــار را‬ ‫دارنــد‪ ،‬حمایــت همــه جانبــه ای را انجــام خواهــد داد‪.‬‬ ‫رییــس جمهــو ســیزدهم اســفند بــا همــراه شــماری‬ ‫از وزرا در قالــب شــانزدهمین ســفر اســتانی دولــت بــه‬ ‫گلســتان ســفر کــرد‪.‬‬ ‫دیــدار بــا خانــواده شــهدا و جمعــی از برگزیــدگان و‬ ‫اقشــار مردم‪ ،‬حضور در نشســت شــورای اداری و بازدید‬ ‫از زیرســاخت های اســتان از جملــه برنامه هــای ســفر‬ ‫رییــس دولــت ســیزدهم بــه ایــن اســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رییســی در ‪ ۱۵‬ســفر پیشــین اســتانی خــود‬ ‫بــه اســتان های هرمــزگان‪ ،‬قــم‪ ،‬یــزد‪ ،‬لرســتان‪ ،‬زنجــان‪،‬‬ ‫ســمنان‪ ،‬اردبیــل‪ ،‬فــارس‪ ،‬خوزســتان‪ ،‬سیســتان و‬ ‫بلوچســتان‪ ،‬خراســان جنوبــی‪ ،‬ایــام‪ ،‬کهگیلویــه‬ ‫وبویراحمــد‪ ،‬بوشــهر و گیــان ســفر کــرده بــود‪.‬‬ ‫معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هــال احمــر خراســان شــمالی گفــت‪ :‬جســتجوها بــرای یافتــن‬ ‫‪ ۲۱‬کوهنــورد گمشــده در ارتفاعــات شــاه جهــان اســفراین کــه از روز جمعــه اغــاز شــده‪ ،‬همچنــان‬ ‫ادامــه دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار از روابــط عمومــی هــال احمــر خراســان شــمالی ابراهیــم‬ ‫ســارمی اظهــار داشــت‪ :‬هشــت تیــم جســتجو و نجــات در کوهســتان جمعیــت هــال احمــر خراســان‬ ‫شــمالی در حــال جســتجوی تیــم کوهنــوردی در ارتفاعــات شــاه جهــان اســفراین اســت و چهــار تیــم‬ ‫تــازه نفــس جســتجو و نجــات در کوهســتان از جمعیــت هــال احمــر از شهرســتان هــای اســفراین و‬ ‫شــیروان نیــز امــروز بــه منطقــه حادثــه بــرای جســتجو و نجــات مفقودیــن اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی درمــورد ایــن جادثــه افــزود‪ :‬یــک تیــم‪ ۲۲‬نفــره از کوهنــوردان بجنــوردی در ارتفاعــات شــاه‬ ‫تامین ارتباطات مخابراتی‬ ‫پایدار در استان‬ ‫بــا تــاش مخابــرات منطقــه گلســتان‪ ،‬ارتباطــات پایــدار مخابراتــی‬ ‫را در ایــام ســفر رئیــس جمهــور بــه اســتان را شــاهد بــوده ایــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫مخابــرات منطقــه گلســتان‪ ،‬دکتــر غالمعلــی شــهمرادی بــا‬ ‫اشــاره بــه ضــرورت دسترســی مــردم اســتان بــه مرکــز ســامد‬ ‫بــرای بیــان مشــکالت خــود بصــورت انالیــن‪ ،‬همچنیــن لــزوم‬ ‫ارتبــاط بــا کیفیــت مخابراتــی نهادهــای ذیربــط همچــون‬ ‫فرمانداری هــا و اســتفاده از شــبکه دولــت‪ ،‬زیرســاختهای‬ ‫مخابراتــی و ارتباطــی تقویــت و شــبکه مخابراتــی بــدون هیــچ‬ ‫مشــکلی فعــال بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا قدردانــی از همــکاران موثــر در تامیــن ارتباطــات پایــدار‬ ‫مخابراتــی گفــت‪ :‬تــاش در جهــت رشــد و توســعه اســتان‬ ‫وظیفــه تــک تــک هــم اســتانیها بــه ویــژه مدیــران اســت و‬ ‫افــزود‪ :‬امیدواریــم ســفر ریاســت محتــرم جمهــور بــه اســتان‬ ‫بــرای مــردم پــر ازبرکــت و ثمــرات ارزشــمند بــوده و بــه توســعه‬ ‫اســتان بیانجامــد‪.‬‬ ‫‪ ۵۸۷‬سری جهیزیه‬ ‫به نوعروسان نیازمند‬ ‫خراسان شمالی اهدا شد‬ ‫مدیــر کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۵۸۷‬ســری جهیزیــه بــه ارزش بیــش از ‪ ۱۱‬میلیــارد و ‪ ۷۰۰‬میلیــون‬ ‫تومــان همزمــان بــا هفتــه احســان و نیکــوکاری بــه نوعروســان زیــر‬ ‫پوشــش ایــن نهــاد اهــدا شــد‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد اظهــار داشــت‪ :‬اقــام خریــداری شــده شــامل‬ ‫یخچــال‪ ،‬اجــاق گاز‪ ،‬ماشــین لباسشــویی‪ ،‬فــرش و جاروبرقــی اســت‬ ‫کــه بــه طــور میانگیــن بــرای هــر ســری بیــش از ‪ ۲۰‬میلیــون تومــان‬ ‫هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اختصاص ‪ ۱۶۴‬هکتار‬ ‫از اراضی خراسان شمالی‬ ‫به کشت گیاهان دارویی‬ ‫سرپرســت امــور باغبانــی ســازمان جهادکشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ ۱۶۴ :‬هکتــار از اراضــی کشــاورزی اســتان در راســتای تغییــر‬ ‫الگــوی کشــت بــه گیاهــان دارویــی اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫محمد عفتی اظهار داشــت‪ :‬هم اکنون با تغییر اقلیم‪ ،‬خشکســالی‬ ‫و کمبــود بــارش بــاران و نبــود بــاران موثــر مواجــه هســتیم کــه نیــاز‬ ‫اســت الگوی کشــت در اســتان را بازنگری و به ســمت کشــت گیاهان‬ ‫دارویــی حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای کشــت و کار گیاهــان دارویــی در ســطح ‪ ۱۶۴‬هکتــار‬ ‫و در قالــب ‪ ۴۲‬طــرح توســط بهــره بــرداران ایجــاد شــده اســت که بیش‬ ‫از ‪۲‬میلیــارد تومــان نیــز تســهیالت دریافــت کــرده اند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬عــاوه بــر ایــن ســطح کــه بــرای کشــت گیاهــان‬ ‫دارویــی در نظــر گرفتــه شــده اســت هــم اکنــون ‪ ۴۴‬هکتــار نیــز بــرای‬ ‫اجــرا در حیــن بســتن انعقــاد قــرار داد اســت کــه در اینــده نزدیــک زیــر‬ ‫کشــت خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫سرپرســت امــور باغبانــی ســازمان جهادکشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬هــم اکنــون بــه صــورت پایلــوت در برخــی از مناطــق اســتان‬ ‫کشــت گیاهــان دارویــی اغــاز شــده اســت کــه در صــورت موفقیــت‬ ‫گســترش مــی یابــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین هزار و ‪ ۶۷‬ســری جهیزیه به ارزش‬ ‫‪ ۱۸‬میلیــارد و ‪ ۷۰۰‬میلیــون تومــان از ابتــدای ســال تاکنــون‬ ‫بــه نوعروســان زیــر پوشــش ایــن نهــاد اهدا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هم اکنــون ‪ ۶۰۰‬نوعــروس نیازمنــد هــم در‬ ‫نوبــت دریافــت جهیزیــه هســتند کــه در ایــن راســتا امیــد‬ ‫اســت کــه نیکــوکاران مــا را همراهــی کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) خراســان شــمالی‬ ‫با اشــاره به اینکه پارســال به علت شــرایط کرونایی کارت‬ ‫خریــد اقــام جهیزیــه بــه مبلــغ چهــار میلیون تومــان برای‬ ‫هــر زوج در اختیــار انهــا قــرار گرفــت گفــت‪ :‬در مجمــوع به‬ ‫‪ ۷۹۳‬زوج زیر پوشــش کمیته امداد امام خمینی (ره) در‬ ‫ایــن ســال کارت هدیــه پرداخت شــد‪.‬‬ ‫الهــی راد اظهــار داشــت‪ :‬مــردم نیکــوکار می تواننــد بــا‬ ‫افتتــاح حســاب در صنــدوق قرض الحســنه امــداد والیــت‬ ‫و یــا کمــک از طریــق کــد اســان پرداخــت ‪*۸۸۷۷*۰۵۸#‬‬ ‫در تامیــن جهیزیــه زوج هــای نیازمنــد ســهیم شــوند‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا جمعیــت بیــش از ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری‬ ‫حــدود ‪ ۶۰‬هــزار و ‪ ۲۵۵‬خانــوار بــا جمعیتــی در حــدود ‪ ۱۱۲‬هــزار نفــر‬ ‫زیــر پوشــش خدمــات حمایتــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)‬ ‫‪ ۳‬فقره اتش سوزی در جنگل های گلستان‬ ‫مهار شد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫جهــان گــم شــده انــد کــه طــی تمــاس تلفنــی یــک نفــر از کوهنــوردان در روز گذشــته بالفاصلــه‬ ‫تیــم جســتجو و نجــات جمعیــت هــال احمــر اســفراین بــه همــراه تیــم امــداد و نجــات خانــه هــال‬ ‫روســتای نــوده بــام اســفراین بــه منطقــه حادثــه اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن بــه منظــور تقویــت جســتجو در منطقــه‪ ۲ ،‬تیــم دیگــر نیــز از شهرســتان‬ ‫شــیروان و تیــم واکنــش ســریع اســتان بــه منطقــه اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬سرپرســت معاونــت سیاســی اســتانداری و فرمانــداران هــر دو شهرســتان پــای‬ ‫کار و پیگیــر موضــوع هســتندو از شهرســتان شــیروان نیــز خــودروی راهــداری بــرای بازگشــایی مســیر‬ ‫کوهســتانی وارد عمــل شــده اســت تــا دسترســی بــه محــل بــا خــودرو میســر شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حالــی کــه ســازمان هواشناســی در چنــد روز گذشــته وضعیــت نارنجــی اب هوایــی‬ ‫اعــام کــرده و پیــش بینــی وقــوع بــارش و رعــد و بــرق در ســطح اســتان شــده بــود انتظــار مــی‬ ‫رفــت مســووالن تیــم هــا و باشــگاه های کوهنــوردی توجــه الزم بــه شــرایط اب هوایــی و هشــداری‬ ‫هواشناســی را داشــته باشــند تــا شــاهد بــروز چنیــن مــواردی نباشــیم‪.‬‬ ‫خراسان شمالی با دارا بودن ‪ ۸۶۳‬هزار نفر نیرو در شمالشرق کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫جمعیــت هــال احمــر ایــن اســتان دارای ‪ ۱۶۰‬نیــروی دائمــی‪ ۳ ،‬هزارنیــروی امــداد و نجــات و ده‬ ‫هــزار داوطلــب جــوان اســت‪.‬‬ ‫قلــه شــاه جهان بــا ارتفــاع ‪ ۳۰۸۰‬متــر‪ ،‬بلندتریــن نقطــه از رشــته کــوه االداغ اســت کــه در شــمال‬ ‫شهرســتان اســفراین در اســتان خراســان شــمالی واقــع اســت‪.‬‬ ‫ایــن رشــته کــوه از شــمال شــرق بــا شهرســتان فــاروج و از جنــوب و جنــوب غــرب بــا شهرســتان‬ ‫شــیروان همســایه اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۱۲۰‬هــزار نفــری اســفراین در ‪ ۶۰‬کیلومتــری جنــوب شــرقی بجنــورد‪ ،‬مرکــز‬ ‫خراسان شــمالی قــرار دارد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫قبل از حادثه نحوه‬ ‫استفاده از انواع‬ ‫خاموش کننده ها‬ ‫را فراگیرید در زمان‬ ‫حادثه لحظه ها‬ ‫بسرعت می گذرد‬ ‫‪7‬‬ ‫دمای هوا ‪ 11‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 46‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 5 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪11‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪ :‬ســه فقــره‬ ‫اتــش ســوزی در جنگل هــای طبیعــی اســتان رخ داد کــه توســط نیروهــای یــگان حفاظــت بــا‬ ‫همــکاری جوامــع محلــی مهــار شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ عیســی گلبینــی اظهارداشــت‪ ۱۰ :‬هــزار متــر مربــع از جنگل هــای شهرســتان های‬ ‫مینودشــت‪ ،‬علی ابــاد و گالیکــش درگیــر اتــش ســوزی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اتــش ســوزی ها در ســطح هفــت هــزار و ‪ ۵۰۰‬متــر مربــع از جنگل هــای طبیعــی‬ ‫مینودشــت‪ ،‬هــزار متــر از جنگل هــی طبیعــی علی ابادکتــول و هــزار و ‪ ۵۰۰‬متــر مربــع از‬ ‫جنگل هــای طبیعــی گالیکــش رخ داد‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان یــاداور شــد‪:‬‬ ‫همــه ایــن اتش ســوزی ها بــا همــکاری نیروهــای منابــع طبیعــی و همراهــی جوامــع‬ ‫محلــی مهــار شــد و حریــق جدیــدی در مراتــع و جنگل هــای اســتان گــزارش نشــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ گلبینــی عامــل ایــن اتش ســوزی ها را انســانی اعــام و اضافــه کــرد‪ :‬گرمــای‬ ‫هــوا و وزش بــاد کــه پدیــده قالــب بــر اســمان اســتان بــوده شــرایط را بــرای وقــوع اتــش‬ ‫ســوزی در عرصه هــای جنگلــی و مرتعــی مســاعد کــرده لــذا نیروهــای منابــع طبیعــی در‬ ‫کاشته ‪ ۱۲‬هزار اصله نهال‬ ‫در شیروان‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری شــیروان گفــت‪:‬‬ ‫در هفتــه منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‪ ۱۲ ،‬هــزار اصلــه‬ ‫نهــال در فضــای ســبز شــهری و روســتایی ایــن شهرســتان‬ ‫خراســان شــمالی کاشــته مــی شــود کــه بیشــتر ان در‬ ‫مناطــق روســتایی اســت‪.‬‬ ‫مصطفــی ســیامکی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن نهــال هــا شــامل ســرو‬ ‫خمــره ای‪ ،‬زبــان گنجشــگ‪ ،‬ارغــوان و عرعر(ایــان) اســت کــه بــا‬ ‫هماهنگــی هــای انجــام گرفتــه برنامــه هــای فرهنگــی اجتماعــی‬ ‫متنوعــی بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی‪ ،‬در ایــن هفتــه(‬ ‫‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۲‬اســفندماه) بــرای ترویــج و گســترش فرهنــگ منابــع‬ ‫طبیعــی پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شــعار امســال هفتــه منابــع طبیعــی (ایــران‬ ‫سرســبز‪ ،‬ایــران قــوی‪ ،‬همــه بــا هــم جهــاد بــرای حفــظ و احیــاء‬ ‫منابــع طبیعــی) اســت خاطرنشــان کــرد‪ :‬در طــی هفتــه منابــع‬ ‫طبیعــی نهــال رایــگان گونــه صنوبــر نیــز بــرای کاشــت در اراضــی‬ ‫مســتثنیات در اختیــار متقاضیــان قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی از نظــر ســرانه درامــد خانــوار‪ ،‬در رده اخریــن‬ ‫اســتان های کشــور قــرار دارد‪.‬‬ ‫امــاده بــاش هســتند‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان ‪ ۴۵۲‬هــزار و ‪ ۱۸۵‬هکتــار جنــگل دارد و اتــش ســوزی‪ ،‬تخریــب‪ ،‬تصــرف و‬ ‫خشکســالی از جملــه چالش هــای فــراروی جنگل هــای شــمال ایــران اســت کــه بایــد بــرای‬ ‫رفــع معضــات ایــن اکوسیســتم ارزشــمند‪ ،‬تدابیــری ویــژه اتخــاذ کــرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 15‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 68‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 5 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪15‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 15‬اسفند‬ ‫گرگان‬ ‫یک شنبه ‪ 15‬اسفند ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪496‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫از بین رفتن حاشیه امن مدیران‬ ‫بی مسئولیت خودرو سازی‬ ‫با بازدید سرزده رییسی‬ ‫نماینــده مــردم شــیراز در مجلــس افــزود‪ :‬از بیــن رفتــن حاشــیه امــن مدیرانــی کــه بــه دنبــال تخلــف‬ ‫و یــا عــدم انجــام مســئولیت خــود بــا ایــن بازدیدهــای ســرزده و ایــن مدیــران را بــه انجــام وظایــف‬ ‫قانونــی خــود وامـی دارد‪.‬‬ ‫جعفــر قــادری در مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه بازدیــد ســرزده رئیــس جمهــور از شــرکت‬ ‫ایــران خــودرو گفــت‪ :‬اقــدام اقــای رئیســی در بازدیــد ســرزده از شــرکت ایــران خــودرو اقدامــی قابــل‬ ‫تحســین و حمایــت و تقدیــر اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم شــیراز در مجلــس افــزود‪ :‬ایــن بازدیدهــای ســرزده حاشــیه امــن مدیرانــی کــه بــه‬ ‫دنبــال تخلــف و یــا عــدم انجــام مســئولیت خــود هســتند را از بیــن می بــرد و ایــن مدیــران بــه انجــام‬ ‫وظایــف قانونــی خــود وامـی دارد‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه در مجلــس شــورای اســامی اظهــار داشــت‪ :‬البتــه رویکــرد ایــت اللــه‬ ‫رییســی اصــاح ایــرادات در رونــد کار اســت تــا خدمــات بــه مــردم بــه نحــوه احســن انجــام شــود‪ ،‬رویکــرد‬ ‫و نــگاه ایشــان پدرانــه اســت و همانطــور کــه گفتــم هیچــگاه بــه دنبــال مچ گیــری از مدیــران نیســت‪.‬‬ ‫قــادری خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬یکــی از نــکات مهمــی کــه اقــای رئیســی در دســتورات و در صحبت هــای‬ ‫خــود بــه ان اشــاره کــرد رفــع انحصــار در تولیــد خــودرو در کشــور اســت‪ .‬تولیدکننــدگان خــودرو در‬ ‫کشــور پشــت دیوارهــای حمایت هــای تعرفــه ای هــر خودرویــی را کــه بخواهنــد مــی تواننــد بــا هــر‬ ‫قیمتــی بــه مــردم عرضــه کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی دیگــر از نکاتــی کــه اقــای رئیســی بــه ان اشــاره داشــت افزایــش ‪ ۵۰‬درصــدی تولیــد و‬ ‫عرضــه خــودرو در ســال اینــده اســت واقعیــت ایــن اســت کــه افزایــش کیفیــت خــودرو همزمــان بایــد بــا‬ ‫افزایــش کمــی همــراه باشــد و گرنــه عرضــه خــودروی بــا کیفیتــی کــه نتوانــد نیــاز مــردم و بــازار را تامیــن‬ ‫کنــد مشــکل را حــل نخواهــد کــرد و افزایــش کیفــی و کمــی خــودرو بایــد در کنــار هــم دیــده شــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم شــیراز در مجلــس شــورای اســامی اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از نــکات مهــم در بحــث‬ ‫خودروســازی کشــور ایــن اســت کــه خــط تولیــد هــای قدیمــی کنــار گذاشــته شــود و خــط تولیــد‬ ‫ماشــین هــای جدیــد بــه روز و بــا مصــرف پاییــن جایگزیــن خــط تولیــد ماشــین هــای قدیمــی شــود‬ ‫کــه اقــای رئیســی نیــز در یکــی از دســتورات خــود بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرده اســت‪.‬‬ ‫قــادری خاطرنشــان کــرد ‪ :‬دولــت بــرای اینکــه بتوانــد بــه وظیفــه نظارتــی خــود عمــل کنــد‪ ،‬بایــد تمــام‬ ‫ســهام خــود را واگــذار کنــد و دیگــر در مدیریــت شــرکت های خودروســازی نقشــی نداشــته باشــد و‬ ‫ایــن کار در راســتای اجــرای سیاسـت های اصــل ‪ ۴۴‬قانــون اساســی بایــد انجــام شــود‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف کاالی قاچاق میلیاردی‬ ‫در شیروان‬ ‫دستگیری سارق با ‪ 4‬فقره‬ ‫سرقت در مانه و سملقان‬ ‫فوت راننده وانت پیکان‬ ‫بر اثر واژگونی در فاروج‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از کشــف بیــش از ‪ 90‬نــوع‬ ‫کاالی قاچــاق بــه ارزش ‪ 2‬میلیــارد و ‪ 500‬میلیــون ریــال خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد روهنــا» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مامــوران انتظامــی ایــن‏فرماندهــی با انجام اقدامات فنــی و اطالعاتی‬ ‫دریافتنــد کــه یــک دســتگاه کامیون اقدام به انتقــال و جابجایی مقدار‬ ‫قابل توجهــی کاالی‏قاچــاق می کنــد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در‬ ‫دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا تــاش مســتمر موفــق شــدند‬ ‫کامیــون موردنظــر را در رویــت و متوقــف کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در بازرســی‬ ‫از ایــن‏خــودرو بیــش از ‪ 90‬نــوع کاالی قاچــاق کشــف و ضبــط شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه ارزش ایــن تعــداد کاالی قاچــاق ‪2‬‬ ‫میلیــارد و ‪ 500‬میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬در این‬ ‫‏رابطــه راننــده خــودرو نیــز دســتگیر کــه بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بابیــان اینکــه خــودروی‬ ‫موردنظــر نیــز توقیــف و راهــی پارکینــگ شــد‪ ،‬از شــهروندان عزیــز‬ ‫خواســت تــا‏در صــورت اطــاع از این گونــه مــوارد کــه ضربــه ســنگینی‬ ‫بــه اقتصــاد کشــور وارد می کنــد بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل‬ ‫ارتباطــی ‪ 110‬بــه‏پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از دســتگیری‬ ‫ســارق خانــه باغ هــا بــا ‪ 4‬فقــره ســرقت‏توســط پلیــس اگاهــی ایــن‬ ‫فرماندهــی خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» در تشــریح جزئیــات این خبر‏گفت‪:‬‬ ‫در پــی وقــوع چنــد فقــره ســرقت از خانــه باغ هــای روســتایی در‬ ‫ایــن شهرســتان موضــوع بــا‏جدیــت در دســتور کار مامــوران پلیــس‬ ‫اگاهــی ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه ســارق دریکی از روســتاهای این شهرســتان‬ ‫شناســایی و در یــک عملیــات‏غافلگیرانــه دســتگیر شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫همیــن رابطــه ‪ 2‬نفــر مال خــر نیــز شناســایی و دســتگیر شــدند‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه در بازرســی از مخفیــگاه‬ ‫متهــم امــوال ســرقتی شــامل اهــن االت و‏فنــس و ابــزاراالت‬ ‫کشــاورزی کشــف و بــه مالباختــگان تحویــل داده شــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬متهمــان پــس از‏تکمیــل پرونــده جهــت رســیدگی قضایــی‬ ‫بــه دادســرا معرفــی گردیدنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان در پایــان از‬ ‫شــهروندان خواســت تــا بــا رعایــت نــکات‏پیشــگیرانه از قبیــل‬ ‫اســتفاده از نگهبــان‪ ،‬دوربیــن مداربســته و حیوانــات نگهبــان در‬ ‫خانــه باغ هــا از ‏وقــوع ســرقت های مشــابه پیشــگیری کننــد‬ ‫در پــی واژگونــی یــک دســتگاه وانــت پیــکان در محــور فرعــی‬ ‫روســتای ســیاه دشــت شهرســتان فــاروج‪ ،‬‏راننــده بــه علــت‬ ‫شــدت جراحــات وارده در دم فــوت کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫جانشــین فرماندهــی انتظامــی شهرســتان فــاروج در‏تشــریح‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر افــزود‪ :‬ظهــر روز گذشــته در پــی اعــام مرکــز‬ ‫فوریت هــای پلیســی ‪110‬‏مبنــی بــر وقــوع یــک فقــره واژگونــی‬ ‫خــودرو در محــور فرعــی روســتای ســیاه دشــت‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫مامــوران‏پاســگاه انتظامــی مایــوان بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‏‬ ‫ســرگرد «قدیــر اژدری» بیــان داشــت‪ :‬بــا حضــور مامــوران‬ ‫در محــل مشــخص شــد یــک دســتگاه وانــت‏پیــکان بــه علــت‬ ‫نامعلومــی در حاشــیه جــاده واژگــون شــده و راننــده ان بــه‬ ‫علــت شــدت جراحــات وارده‏ناشــی از واژگونــی در دم فــوت‬ ‫کــرده اســت‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬کارشناســان پلی ـس راه‬ ‫علــت ایــن ســانحه را عــدم توانایــی در‏کنتــرل وســیله نقلیــه‬ ‫ناشــی از تخطــی از ســرعت مطمئنــه توســط راننــده وانــت پیــکان‬ ‫بیــان کردنــد‪.‬‏‬ ‫اخرین وضعیت پرونده‬ ‫پتروشیمی گلستان تشریح شد‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان گلســتان در خصــوص اخریــن‬ ‫وضعیــت پتروشــیمی گلســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬تقاضایــی کــه از دســتگاه‬ ‫قضایــی شــده خلــع یــد ســرمایه گــذار فعلــی اســت و اینــکار حتمــا‬ ‫انجــام می شــود و بــا انتخــاب ســرمایه گذار جدیــد کــه دارای ســابقه‬ ‫اجرایــی معتبــر باشــد شــرکت پتروشــیمی کار خــود را دنبــال می کنــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی در ارتبــاط تصویــری بــا بخــش خبــر ‪ ۲۱‬شــبکه یــک‬ ‫ســیما دربــاره پرونــده کثیرالشــاکی پتروشــیمی گلســتان افــزود‪:‬‬ ‫در ســفری کــه اذر مــاه ریاســت قــوه قضائیــه بــه اســتان گلســتان‬ ‫داشــتند‪ ،‬یکــی از دو پرونــده کثیرالشــاکی کــه در اســتان مطــرح‬ ‫بــود‪ ،‬پرونــده پتروشــیمی گلســتان بــود کــه بیــش از ‪ ۹۰‬هــزار‬ ‫مصرف اب خانگی شهروندان‬ ‫شیروان افزایش یافت‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب شــیروان گفــت‪ :‬در اخریــن مــاه‬ ‫از ســال‪ ،‬مصــرف اب شــرب شــهروندان ایــن شــهر خراســان‬ ‫شــمالی بطــور میانگیــن ‪ ۴۰‬لیتــر بــر ثانیــه در مقایســه بــا بهمــن‬ ‫مــاه افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫شــهرام رمضانــی اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر خروجــی‬ ‫مصــرف اب خانگــی ایــن شــهر ‪ ۳۱۵‬لیتــر بــر ثانیــه اســت کــه‬ ‫در بهمــن مــاه بیــن ‪ ۲۸۰‬تــا ‪ ۲۲۰‬لیتــر بــر ثانیــه متغیــر بــود و بــا‬ ‫توجــه بــه نزدیــک شــدن ایــام نــوروز‪ ،‬شســت و شــوی فــرش و‬ ‫اغــاز خانــه تکانــی از جملــه علــل اصلــی افزایــش مصــرف اب‬ ‫ســهامدار دارد که از طریق پذیره نویســی در ســال ‪ ۱۳۸۴‬ســهامدار‬ ‫ایــن شــرکت شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متاســفانه بــه خاطــر وقفـه ای کــه در راه انــدازی ایــن‬ ‫شــرکت بــه وجــود امــد‪ ،‬حــدود دو ســال پیــش یــک پرونــده قضایــی‬ ‫در ایــن ارتبــاط در دادگســتری اســتان گلســتان تشــکیل و منتهــی بــه‬ ‫بازداشــت هیــات مدیــره ســابق شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان گلســتان افــزود‪ :‬در ســفری کــه‬ ‫ریاســت قــوه قضائیــه داشــتند اختیــارات ویــژه ای را بــه رئیــس کل‬ ‫دادگســتری اســتان در ‪ ۷‬بنــد تفویــض فرمودنــد و ســپس گــزارش‬ ‫پرونــده را بــرای ریاســت قــوه قضائیــه ارســال کردیــم و ضمــن بازدیــد‬ ‫میدانــی از محــل اجــرای طــرح بــا همــکاری رمضانعلــی ســنگدوینی‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی ‪،‬‬ ‫مذاکراتــی بــا معــاون وزیــر نفــت و مدیرعامــل شــرکت صنایــع‬ ‫پتروشــیمی ایــران انجــام دادیــم‪.‬‬ ‫اســیابی بیــان داشــت‪ :‬یــک هیــات کارشناســی از وزارت نفــت‬ ‫در اســتان مســتقر شــدند و وضعیــت پــروژه را از حیــث پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی و ســایر اســناد الزم و پرونــده قضایــی بررســی کردنــد و بعــد‬ ‫از ایــن کــه ایــن هیــات بــه تهــران برگشــت‪ ،‬مــا موضــوع را پیگیــری‬ ‫کردیــم و جــواب هیــات واصــل شــد و طبــق نظریــه رســمی معــاون‬ ‫وزیــر نفــت و مدیرعامــل شــرکت صنایــع پتروشــیمی کشــور صراحتــا‬ ‫اعــام شــده کــه هیــات مدیــره فعلــی کــه پرونــده قضایــی بــرای ان‬ ‫تشــکیل شــده‪ ،‬توانایــی تامیــن مالــی و اجــرای طــرح مذکــور را نــدارد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هیــات مدیــره فعلــی صالحیــت مالــی و‬ ‫صالحیــت فنــی نــدارد‪ ،‬گفــت‪ :‬متاســفانه در زمــان اجــرای اصــل ‪۴۴‬‬ ‫قانــون اساســی دقــت الزم نشــده بــود کــه البتــه ایــن موضــوع نیــز در‬ ‫دســت بررســی و بــرای ان پرونــده قضایــی تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان گلســتان در پاســخ بــه اینکــه ایــا‬ ‫هــم اکنــون قــرار اســت ســرمایه گــذار جدیــد جــذب شــود‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬وزارت نفــت دو پیشــنهاد مطــرح کــرده کــه اولــی بحــث‬ ‫تکمیــل پــروژه بــا همیــن وضعیــت و ادامــه کار بــا تائیدیه هــای‬ ‫مــورد نیــاز اســت و تقاضایــی کــه از دســتگاه قضایــی داشــتند کــه‬ ‫امــاده همــکاری هســتیم‪ ،‬بحــث خلــع یــد ســرمایه گــذاری فعلــی‬ ‫بــه لحــاظ عــدم اهلیــت مالــی و فنــی اســت کــه قطعــا اتفــاق‬ ‫خواهــد افتــاد و بــه دنبــال ان نیــز بــا انتخــاب ســرمایه گــذار جدیــد‬ ‫کــه دارای ســابقه اجرایــی معتبــر در زمینــه پتروشــیمی باشــد‪،‬‬ ‫موضــوع پیــش خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫اســیابی ادامه داد‪ :‬البته پیشــنهاد دیگری را هم مطرح کردند که‬ ‫بررســی طــرح جدیــدی اســت کــه این موضــوع بحث اجرایــی دارد که‬ ‫بایــد بررســی شــود؛ قســمتی کــه مربــوط بــه دســتگاه قضایــی اســت‬ ‫بحــث خلــع یــد ســرمایه گــذار فعلــی اســت کــه مــا در ایــن زمینــه‬ ‫امادگــی داریــم‪ ،‬در زمینه هــای اجرایــی بایــد توســط دســتگاه های‬ ‫اجرایــی بحــث انتخــاب ســرمایه گــذار جدیــد و انتخــاب یکــی از دو‬ ‫پیشــنهادی کــه صــورت گرفتــه اقدامــات الزم را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫در روزهــای پایانــی ســال اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تــوان تولیــد اب در شــیروان‪ ۲۶۰ ،‬لیتــر بــر‬ ‫ثانیــه اســت کــه بــا توجــه بــه افزایــش مصــرف طــی ‪ ۱۰‬روز اخیــر‪،‬‬ ‫‪ ۶۰‬لیتــر بــر ثانیــه اب از بنــد انحرافــی ســد بــارزو گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫رمضانــی اضافــه کــرد‪ :‬اب شــرب ایــن شــهر از ‪ ۲‬حلقــه چــاه‬ ‫زیــر ســد بــارزو تامیــن مــی شــود کــه طــی مکاتبــات انجــام شــده‬ ‫درخواســت تحویــل اب از محــل ســد بــارزو از ‪ ۱۰‬اســفندماه‬ ‫صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب شــیروان بــا اشــاره بــه کاهــش‬ ‫بارندگی های و خشکســالی های پی در پی گفت‪ :‬به شــهروندان‬ ‫توصیــه مــی شــود حتمــا در مصــرف اب صرفــه جویی کنند در غیر‬ ‫اینصــورت پیــش بینــی کمبــود‪ ،‬افــت و قطعــی اب را در برخــی از‬ ‫مناطــق ســطح شــهر خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫رمضانــی افــزود‪ :‬از مــردم شــریف تقاضــا داریــم مدیریــت‬ ‫مصــرف و صرفــه جویــی در مصــرف اب را بــه ویــژه در خانــه‬ ‫تکانی هــای شــب عیــد در دســتور کار خــود قــرار دهنــد زیــرا‬ ‫کــه تنهــا راه حــل پایــان دادن بــه مســئله کمبــود اب‪ ،‬افزایــش‬ ‫تولیــد نیســت بلکــه بــا صرفــه جویــی عمومــی هــم مــی تــوان بــر‬ ‫ایــن بحــران غلبــه کــرد‪.‬‬ ‫شــهر شــیروان بــا ‪ ۸۵‬هــزار نفــر جمعیــت به عنوان دومین شــهر‬ ‫پرجمعیــت خراســان شــمالی‪ ،‬بیــش از ‪ ۴۲‬هــزار مشــترک اب‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫شتاب منفی خودروها‬ ‫و رودربایستی مدیریتی!‬ ‫یکــی از مشــکالت کالن و گنــده ایــن روزهــای مملکــت مــا‬ ‫رودربایســتی اســت!‬ ‫در جریــان هســتید کــه اصطــاح عامیانه رودروایســی و بــه‬ ‫عبــارت دقیــق و رسمی رودربایســتی‪ ،‬حالتی اســت کــه فــرد‬ ‫بنــا بــه دالیــل مختلفــی اعــم از ناتوانــی در مخالفــت‪ ،‬حرمــت‬ ‫نگــه داشــتن‪ ،‬خجالــت کشــیدن و‪ ...‬فشــارهایی را تحمــل‬ ‫کــرده و تــن بــه خواســته هــای طــرف مقابــل مــی دهــد‪.‬‬ ‫امــا یــک مــدل رودربایســتی داریــم کــه مخصــوص مدیــران‬ ‫اســت و در رودربایســتی مدیریتــی داســتان تومنــی هشــت‬ ‫صنــار فــرق مــی کنــد و ‪ 80‬میلیــون فــدای دو ســه هــزار نفــر‬ ‫مــی شــوند! بــس کــه مــا ایرانــی هــا ماخــوذ بــه حیــا و اخــاق‬ ‫مــدار هســتیم و اصــا ًدلمــان نمــی خواهــد قنــد تــوی دل‬ ‫کســی اب شــود‪.‬‬ ‫حــاال مــی خواهــد فرمانــدار رفســنجان باشــد کــه اســتاندار‬ ‫دلــش نیامــد عزلــش کنــد و وزیــر کشــور مجبــور بــه عزلــش‬ ‫شــد یــا مدیــر عامــل ایــران خــودرو و ســایپا کــه هــر از گاهــی‬ ‫بــه صــرف شــیرینی و چــای بــه نهــاد هــای بــاال دســتی دعــوت‬ ‫مــی شــوند و بــا ســراتو بــه محــل کارشــان بــاز مــی گردنــد!‬ ‫طــرف ماشــین درســت کــرده کــه مقاومتــش در تصادفــات‬ ‫از گاری ان دســتفروش شــیرازی کمتــر اســت و در دعــوای‬ ‫‪ 50‬خــودرو بــا هــم کیســه هــوای هیچکــدام بــاز نشــده‪ ،‬بعــد‬ ‫مدیــرکل دفتــر صنایــع خــودروی وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت بــدون اینکــه خنــده اش بگیــرد در تلویزیــون اعــام‬ ‫مــی کنــد چــون خودروهــا در حیــن تصــادف شــتاب منفــی‬ ‫داشــتند‪ ،‬از شــدت ضربــه کاســته شــده و کیســه هــای هــوا‬ ‫بــاز نشــده اســت!‬ ‫نمــی دانســتیم موقــع تصــادف بایــد بــه جــای ترمــز بایــد‬ ‫بیشــتر گاز بدهیــم تــا خــودرو شــتاب بگیرد و کیســه هوایش‬ ‫عمــل کنــد!‬ ‫چندیــن هــزار خانــه لوکــس و ماشــین الکچــری در مملکــت‬ ‫داریــم کــه هنــوز بــرای گرفتــن مالیــات از صاحبان انها دســت‬ ‫دســت مــی کنیــم ولــی پیــش پیــش چالــه مالیــات افزایــش‬ ‫حقــوق احتمالــی فرهنگیــان بــا رویکــرد رتبــه بنــدی را بــا بیــل‬ ‫بکــو کنــده انــد و چنــد حســابدار در وزارتخانــه امــوزش و‬ ‫پــرورش نوبتــی کشــیک مــی دهنــد تا خــدای ناکــرده وقفه ای‬ ‫در ایــن دریافــت مالیــات وارد نشــود!‬ ‫یعنــی اگــر شــما در بــاد کفــر کــه از ادامــس جویــدن خلــق‬ ‫اللــه هــم مالیــات مــی گیرنــد بگوئیــد کــه در مملکــت مــا از‬ ‫معلمــی کــه در ســال کمتــر از ‪ 100‬میلیــون درامد دارد مالیات‬ ‫گرفتــه مــی شــود ولــی پزشــک بــا ‪ 300‬میلیون درامد در ســال‬ ‫از پرداخــت مالیــات معــاف اســت‪ ،‬دســته جمعــی به مشــاعر‬ ‫شــما شــک می کنند و حتی ممکن اســت از این ژاکت های‬ ‫استین بلند مخصوص خفت کردن دیوانگان تن شما کنند!‬ ‫کالم اخــر اینکــه در رودربایســتی معمولــی نهایتــا ًفــرد دچــار‬ ‫افســردگی مــی شــود کــه بــا چهــار تــا قــرص و ثبــت نــام در‬ ‫باشــگاه ورزشــی و شــرکت در چنــد دورهمــی حــل اســت‬ ‫ولــی رودربایســتی مدیریتــی کار را بــه جایــی مــی رســاند کــه‬ ‫یــک عــده از اینکــه نمــی داننــد دیگــر بــا پــول هایشــان چــه‬ ‫چیــز خریــداری کننــد دچــار افســردگی مــی شــوند! جالــب‬ ‫نیســت؟!‬ ‫در صورت استفاده از‬ ‫خودروهایمسافرکش‬ ‫شخصی‪،‬در صورت‬ ‫مشاهده تغییر مسیر ‪ ،‬بی‬ ‫تفاوت نبوده و سریعا به‬ ‫راننده متذکر شوید و در‬ ‫صورت مشکوک شدن از‬ ‫خودرو پیاده شوید‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 15‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪496‬‬ ‫چطور سیگار را ترک کنیم؟‬ ‫سرویس اموزش‪-‬امین ادراکی‬ ‫‪ ۵‬راه تقویت حافظه‬ ‫ایــا بــرای بــه یــاد اوردن روزهــای هفتــه یــا تاریــخ تولــد‬ ‫اطرافیان تــان بــه مشــکل برمی خوریــد؟ یــا اینکــه هــر‬ ‫چــه را نیــاز داریــد‪ ،‬بایــد مــدت زیــادی دنبالــش بگردیــد‪.‬‬ ‫‪ ۵‬راه تقویــت حافظــه وجــود دارد کــه بــه شــما کمــک‬ ‫می کنــد حافظــه ای بیشــتر و دقیق تــر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ایــن مقالــه را بخوانیــد تــا بــا ایــن راه هــا اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫کلیدهایــم را کجــا گذاشــته ام؟ تــا بــه حــال چنــد بــار‬ ‫ایــن ســوال را پرســیده اید؟ بعضــی وقت هــا انقــدر‬ ‫مشــغله داریــم کــه واقعــا یادمــان نیســت انهــا را کجــا‬ ‫گذاشــته ایم‪ .‬امــا گاهــی فراموشــی های مــا از ایــن‬ ‫مــورد خــاص‪ ،‬فراتــر مــی رود‪.‬‬ ‫راه حل هــای ســاده ای وجــود دارد کــه رعایــت کــردن‬ ‫ان هــا نتیجــه ای جــز تقویــت حافظه تــان نخواهــد‬ ‫داشــت!‬ ‫‪ .۱‬ورزش را فراموش نکنید‬ ‫شــاید بــاورش برای تــان ســخت باشــد امــا وقتــی‬ ‫ورزش می کنیــد‪ ،‬ذهن تــان هــم نرمــش می کنــد‪.‬‬ ‫ورزش هــای هــوازی بــا بهبــود گــردش خــون در بــدن‪،‬‬ ‫میــزان اکســیژنی کــه بــه مغزتــان می رســد را افزایــش‬ ‫می دهنــد و از ایــن طریــق‪ ،‬احتمــال ابتــا بــه اختالالتــی‬ ‫مثــل دیابــت و بیماری هــای قلبی‪-‬عروقــی را کــه بــه‬ ‫ضعــف حافظــه منجــر می شــوند‪ ،‬کاهــش می دهنــد‪.‬‬ ‫اگــر فرصتــش را داریــد‪ ،‬روزتــان را بــا کمــی نرمــش‬ ‫صبحگاهــی شــروع کنیــد‪ .‬ایــن کار‪ ،‬ذهن تــان را در‬ ‫ـی صبــح‪ ،‬امــاده می کنــد تــا‬ ‫همــان ســاعت های ابتدایـ ِ‬ ‫در طــول روز متمرکــز و هوشــیار بمانیــد‪ .‬ورزش هایــی‬ ‫مثــل پرتــاب کــردن تــوپ بــه جلــو و عقــب کــه بــه‬ ‫هماهنگــی اعضــای بــدن بــا یکدیگــر احتیــاج دارنــد‪ ،‬بــه‬ ‫فعــال نگــه داشــتن ذهــن کمــک شــایانی می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬خواب کافی داشته باشید‬ ‫خــواب کافــی یکــی از بهتریــن راه هایــی اســت کــه‬ ‫مغــز و حافظــه را بــه اوج قــدرت خــود می رســاند‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه بهتریــن بهــره را از خــواب ببریــد‪ ۷ ،‬تــا ‪۹‬‬ ‫ســاعت بخوابیــد‪ .‬حواســتان باشــد وســایل الکترونیکــی‬ ‫را حداقــل یــک ســاعت قبــل از رفتــن بــه رختخــواب‬ ‫کنــار بگذاریــد تــا مغزتــان هــم بتوانــد فعالیتــش را کــم‬ ‫کنــد‪ .‬ســعی کنیــد کافئیــن و الــکل مصرفــی در طــول‬ ‫روز را هــم کــم کنیــد‪ ،‬چــون هــر دو مــورد‪ ،‬خواب تــان را‬ ‫اشــفته خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ذهن تان را درگیر نگه دارید‬ ‫تحقیقــات نشــان می دهــد کــه فعــال نگــه داشــتن‬ ‫ذهــن‪ ،‬وقتــی پــا بــه ســن می گذاریــم‪ ،‬احتمــال زوال‬ ‫عقــل و بــروز ِ اختــاالت حافظــه را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫اجتماعــی بمانیــد‪ ،‬بــا دیگــران تعامــل داشــته باشــید‪،‬‬ ‫مهارت هــای جدیــدی یــاد بگیریــد‪ ،‬بازی هایــی را انجــام‬ ‫دهیــد کــه فکرتــان را بــه کار می اندازنــد؛ مثــا جــدول‬ ‫حــل کنیــد یــا ســودوکو بــازی کنیــد‪ .‬تعامــل داشــتن بــا‬ ‫دیگــران و همچنــان بــه یادگیــری مطالــب جدیــد ادامــه‬ ‫دادن‪ ،‬بــرای ســالم نگــه داشــتن مغــز در هــر ســنی‬ ‫حیاتــی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مراقب استرس باشید‬ ‫اضطــراب مزمــن نــه تنهــا ادم را بــه هــم می ریــزد‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫بلکــه عــوارض طوالنی مــدت و مخربــی هــم دارد‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان داده کــه اســترس بــه مــرور زمــان‬ ‫ســلول های مغــز را از بیــن می بــرد و بــه ناحیــه ای در‬ ‫مغــز کــه خاطره هــای جدیــد را می ســازد و خاطــرات‬ ‫گذشــته را یــاداوری می کنــد‪ ،‬صدمــه می زنــد‪.‬‬ ‫بــرای اجتنــاب از زوال حافظــه‪ ،‬اســترس را بــه حداقــل‬ ‫برســانید‪ .‬اگــر مشــغله ی زیــاد شــما را مضطــرب و‬ ‫سراســیمه می کنــد‪ ،‬خودتــان را زیــاد درگیــر نکنیــد؛‬ ‫گاهــی اوقــات «نــه» گفتــن اشــکالی نــدارد‪ .‬حتمــا‬ ‫بایــد راه هایــی بــرای تخلیــه ی اســترس داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ورزش کــردن یــا صحبــت بــا فــرد دیگــری در مــورد‬ ‫مشــکالت تان‪ ،‬نمونه هــای خوبــی از راه هــای کاهــش‬ ‫اســترس هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬غذاهایی که می خورید فوق العاده اهمیت دارند‬ ‫ف بعضی‬ ‫تحقیقــات متعــددی نشــان داده انــد کــه مصر ِ‬ ‫غذاهــا در جلوگیــری از زوال حافظــه تاثیــر دارد‪ .‬پــس‪،‬‬ ‫مصــرف روزانــه ی ســبزیجات و میوه هــا را فرامــوش‬ ‫نکنیــد‪( .‬اووکادو یادتــان نــرود!) تعــداد زیــادی از‬ ‫میوه هــا و ســبزیجات‪ ،‬سرشــار از انتی اکســیدان هایی‬ ‫هســتند کــه بــه محافظــت از ســلول های حافظــه کمــک‬ ‫می کننــد‪ .‬غذاهایــی کــه حــاوی اســیدهای چــرب اُمــگا ‪۳‬‬ ‫ـی تــن و ســالمون و غذاهــای پختــه‬ ‫هســتند‪ ،‬مثــل ماهـ ِ‬ ‫شــده بــا روغــن زیتــون را بیش تــر مصــرف کنیــد‪.‬‬ ‫از مکمل هــای باکیفیــت امــگا ‪ ۳‬در رژیــم غذایــی خــود‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬چای ســبز هــم گزینــه ی دیگــری اســت‬ ‫کــه بــا داشــتن انتی اکســیدان های قدرتمنــد از مغــز در‬ ‫برابــر ِ اســیب جلوگیــری می کنــد‪ .‬از شــکر و غذاهــای‬ ‫شــیرین هــم اجتنــاب کنیــد‪.‬‬ ‫بــه خاطــر داشــته باشــید کــه حافظــه ی شــما در هــر‬ ‫ســنی مهــم اســت‪ .‬ایــن عادت هــای ســالم را شــروع‬ ‫کنیــد تــا حافظه تــان را بــرای ســال های اینــده‪ ،‬قــوی‬ ‫نگــه داریــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫سرویس اموزش‪-‬صدف دژالود‬ ‫هیچ وقــت بــرای تــرک ســیگار دیــر نیســت‪ .‬حتــی اگــر بیشــتر از‬ ‫نصــف عمرتــان را ســیگاری بوده ایــد‪ ،‬هنــوز هــم فرصــت داریــد بــا‬ ‫ی خــود کمــک کنیــد‪ .‬امــا‬ ‫تــرک ایــن عــادت ناپســند بــه بهبــود ســامت ‬ ‫اکثــر افــراد بعــد از اینکــه باالخــره تصمیــم می گیرنــد دیگــر ســیگار‬ ‫نکشــند‪ ،‬تــازه از خودشــان می پرســند چطــور می توانیــم ســیگار را‬ ‫بــرای همیشــه تــرک کنیــم؟ پــس در ادامــه بــا ما همراه باشــید تا در‬ ‫مــورد راهکارهــای تــرک ســیگار و چگونگــی مقابلــه بــا دشــواری های‬ ‫ایــن مســیر بیشــتر اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫راهکارهای ترک سیگار‬ ‫اگــر واقعــا تصمیــم بــه تــرک ســیگار گرفته ایــد‪ ،‬راهکارهــای‬ ‫پیــش روی تــان قــرار دارنــد‪ .‬از جملــه ی ایــن راهکارهــا‬ ‫مختلفــی‬ ‫ِ‬ ‫می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬ترک بی مقدمه‬ ‫حــدود ‪ ۹۰‬درصــد ســیگاری هایی کــه بــه تــرک بی مقدمــه (در زبــان‬ ‫عامیانــه‪ :‬تــرک یابویــی (‪ ))cold turkey‬روی می اورنــد‪ ،‬از هیــچ‬ ‫روش درمانــی‪ ،‬دارو یــا حتــی مــددکار کمــک نمی گیرنــد و یکبــاره‬ ‫ســیگار کشــیدن را کنــار می گذارنــد‪ .‬ایــن افــراد در واقــع بــه عوامــل‬ ‫یاری دهنــده ی بیرونــی متوســل نمی شــوند و خودشــان بــه تنهایــی‬ ‫بــه تــرک ســیگار اقــدام می کننــد‪ .‬اگرچــه اکثــر ســیگاری ها از ایــن‬ ‫روش اســتقبال می کننــد‪ ،‬امــا تــرک بی مقدمــه موثرتریــن روش‬ ‫تــرک اعتیــاد نیســت‪ .‬فقــط ‪ ۴‬تــا ‪ ۷‬درصــد کل افــرادی که ایــن روش‬ ‫را امتحــان می کننــد‪ ،‬موفــق بــه تــرک کامــل ســیگار می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ترک ضرب االجلی‬ ‫تاریخــی را مشــخص کنیــد و بــه همــه ی دوســتان و اعضــای‬ ‫خانواد هی تــان اطــاع دهیــد کــه قصــد داریــد تــا ایــن تاریــخ‪،‬‬ ‫اعتیادتــان را بــه طــور کامــل کنــار بگذاریــد‪ .‬ســعی کنیــد تــا رســیدن‬ ‫بــه موعــد مقــرر‪ ،‬انگیــزه ی خــود را در تــرک ســیگار از دســت ندهیــد‪.‬‬ ‫منــزل‪ ،‬محــل کار و داخــل ماشــین تان را از هرچــه ســیگار و‬ ‫زیرســیگاری اســت‪ ،‬پاکســازی کنیــد‪ .‬محرک هایــی را کــه موجــب‬ ‫می شــوند هــوس ســیگار کشــیدن بــه ســراغ تان بیایــد‪ ،‬شناســایی‬ ‫کنیــد و ببینیــد چطــور می توانیــد بــا هــر یــک از ایــن محرک هــا‬ ‫مقابلــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬رفتاردرمانی‬ ‫در ایــن روش‪ ،‬فــرد ســیگاری بــه مشــاور مراجعــه می کنــد تــا از‬ ‫راهکارهــای تــرک ســیگار اگاه شــود‪ .‬مشــاور کمــک می کنــد فــرد‬ ‫بتوانــد احساســات یــا موقعیت هایــی را کــه ترغیبــش می کننــد‬ ‫دســت بــه ســیگار شــود‪ ،‬شناســایی کــرده و بــرای مقابلــه بــا ایــن‬ ‫محرک هــا چاره اندیشــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬درمان با جایگزینی نیکوتین‬ ‫جایگزین هــای نیکوتیــن در ا َشــکال مختلــف نظیــر ادامــس‪،‬‬ ‫برچســب‪ ،‬اســپری (دهــان و بینــی) و قــرص مکیدنــی در دســترس‬ ‫هســتند‪ .‬ایــن فراورده هــا بــدون اینکــه حــاوی تنباکــو باشــند‪،‬‬ ‫نیکوتیــن بــه بــدن می رســانند‪ .‬گفتــه می شــود افــرادی کــه بــه‬ ‫مصــرف جایگزین هــای نیکوتیــن روی می اورنــد‪ ،‬تمایــل بیشــتری‬ ‫بــه تــرک ســیگار پیــدا می کننــد‪ .‬البتــه‪ ،‬افــراد زیــر ‪ ۱۸‬ســال بــرای‬ ‫مصــرف ایــن فراورده هــا بــه اجــازه ی پزشــک نیــاز دارنــد‪ .‬الزم بــه‬ ‫یــاداوری اســت درمــان جایگزینــی نیکوتیــن در صورتــی بهتــر جواب‬ ‫می دهــد کــه فــرد‪ ،‬تحــت رفتاردرمانــی نیــز قــرار بگیــرد و اطرافیــان‬ ‫هــم حمایتــش کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬دارو درمانی‬ ‫از جملــه داروهــای تــرک ســیگار می تــوان بــه بوپروپیــون‬ ‫(‪ ،)Bupropion‬بــا نــام تجــاری زیبــان (‪ ،)Zyban‬و وارِنیکلیــن‬ ‫(‪ ،)varenicline‬بــا نــام تجــاری چانتیکــس (‪ ،)Chantix‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫الزم اســت ایــن داروهــا تحــت نظــر پزشــک تجویز شــوند‪ ،‬پــس جدا ً‬ ‫از مصــرف خودســرانه ی داروهــای نام بــرده بــه منظــور ســهولت در‬ ‫تــرک ســیگار خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬درمان ترکیبی‬ ‫روش هــای ترکیبــی در تــرک موفقیت امیز ســیگار موثرتر هســتند‪.‬‬ ‫تعــدادی از ایــن روش هــا عبارتند از‪:‬‬ ‫برچسب نیکوتین ‪ +‬ادامس نیکوتین‬ ‫رفتاردرمانی ‪ +‬درمان با جایگزینی نیکوتین‬ ‫داروی تجویزی ‪ +‬برچسب نیکوتین‬ ‫برچسب نیکوتین ‪ +‬اسپری نیکوتین‬ ‫ســازمان غــذا و داروی ایــاالت متحــده ی امریــکا هنــوز مصــرف‬ ‫همزمــان فراورده هــای جایگزیــن نیکوتیــن را تاییــد نکــرده اســت‪ .‬از‬ ‫ایــن رو‪ ،‬مصــرف همزمــان چنــد جایگزیــن نیکوتیــن بــدون مشــورت‬ ‫پزشــک بــه هیچ وجــه توصیــه نمی شــود‪.‬‬ ‫توجه‬ ‫بــرای اینکــه بدانیــد چــه راهــکاری بیشــتر به دردتــان می خــورد‪ ،‬اول‬ ‫ســعی کنیــد بفهمیــد کــدام روش را می توانیــد در طوالنی مــدت و با‬ ‫حفــظ انگیزه ادامــه دهید‪.‬‬ ‫‪ ۵‬قانون ترک سیگار‬ ‫بــرای اینکــه راحت تــر بتوانیــد ســیگار را کنــار بگذاریــد‪ ،‬از ایــن ‪۵‬‬ ‫قانــون غافــل نشــوید‪:‬‬ ‫‪ .۱‬محرک هایــی را کــه موجــب می شــوند هــوس ســیگار کشــیدن‬ ‫بــه ســراغ تان بیایــد‪ ،‬شناســایی و مدیریــت کنیــد‬ ‫ایا وقتی احساس ناراحتی می کنید‪ ،‬سیگار می کشید؟‬ ‫اول تــرک‪ ،‬از‬ ‫ســعی کنیــد خودتــان را‪ ،‬بــه ویــژه در ســه ماهــه ی ِ‬ ‫موقعیت هایــی کــه معمــوال وسوســه می شــوید ســیگار بکشــید‪ ،‬دور‬ ‫نگــه داریــد‪ .‬احتمــال بازگشــت اعتیــاد در ایــن بــازه ی زمانــی بیشــتر‬ ‫اســت‪ .‬پــس قلــم و کاغــد برداریــد و موقعیت هایــی را کــه فکــر‬ ‫می کنیــد وسوســه کننده هســتند یادداشــت کنیــد و ببینیــد چطــور‬ ‫می توانیــد هــر یــک از ایــن موقعیت هــای محــرک را مدیریــت کنیــد‪.‬‬ ‫اول ترک به شدت سخت می گذرد‬ ‫‪ .۲‬چند روز ِ ِ‬ ‫احساس افسردگی در ابتدای ترک سیگار طبیعی است‪.‬‬ ‫اول تــرک‪ ،‬بــه ویــژه به افرادی که از روش ترک بی مقدمه‬ ‫چنــد روز ِ ِ‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ ،‬بــه شــدت ســخت می گــذرد‪ .‬می توانیــد در‬ ‫گروه هــای پشــتیبانی تــرک ســیگار عضــو شــوید یــا حمایت خانــواده‬ ‫و دوســتان تان را جلــب کنیــد تــا ســختی ایــن روزهــا را بــر خــود‬ ‫هموارتــر کنیــد‪ .‬احتمــاال احســاس کج خلقــی‪ ،‬افســردگی‪ ،‬ک ُنــدی و‬ ‫خســتگی خواهیــد کــرد‪ .‬امــا همیــن کــه ایــن روزهــا را پشــت ســر‬ ‫بگذاریــد‪ ،‬دوبــاره بــه حالــت عــادی برمی گردیــد‪ .‬البتــه‪ ،‬میــل ســیگار‬ ‫کشــیدن حــاال حــاال ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫گهگاهی سیگار کشیدن نشوید‬ ‫‪ .۳‬تسلیم وسوسه های‬ ‫ِ‬ ‫به افرادی که سیگار به شما تعارف می کنند‪ ،‬نه بگویید‪.‬‬ ‫هــر بــار کــه وسوســه می شــوید ســیگار بکشــید‪ ،‬امــا خــودداری‬ ‫می کنیــد‪ ،‬در واقــع شــانس تان را بــرای تــرک موفقیت امیــز‬ ‫افزایــش داده ایــد‪ .‬عادت هــای خــود را تغییــر دهیــد و دهان تــان را‬ ‫بــه جــای ســیگار کشــیدن بــه جویــدن هویــج یــا شکســتن تخمـه ی‬ ‫افتابگــردان مشــغول کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بــه همــراه دوســتان غیرســیگاری خــود بــه تجربــه ی‬ ‫ســرگرمی های جدیــد بپردازیــد‬ ‫با دوستان غیرسیگاری خود ورزش کنید و شاد باشید‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد فعالیت هایــی انجــام دهیــد کــه دسـت تان مشــغول‬ ‫شــود و اســترس تان بخوابــد‪ .‬مثــا ورزش کنیــد تــا بــه ایــن ترتیــب‪،‬‬ ‫شــانس موفقیت تــان را در تــرک ســیگار افزایــش دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬به خودتان حال بدهید‬ ‫کاری کنید که لذت ببرید‪.‬‬ ‫تــرک ســیگار بــه هیچ وجــه کار اســانی نیســت‪ ،‬پــس بــه خودتــان‬ ‫حــال بدهیــد‪ .‬البتــه‪ ،‬یــک وقــت فکــر نکنیــد منظورمــان ایــن اســت‬ ‫کــه ســیگار ِ یواشــکی بکشــید! خیــر‪ ،‬حــال دادن یعنــی خودتــان را بــه‬ ‫چیــزی یــا کاری لذت بخــش غیــر از تفریحــات ناســالم دعــوت کنیــد‪.‬‬ ‫چنانچــه بتوانیــد ســیگار کشــیدن را کنــار بگذاریــد‪ ،‬دی ـد ِ دیگــری‬ ‫نســبت بــه خودتــان پیــدا خواهیــد کــرد‪ .‬بعــد از اینکــه سرســختانه‬ ‫تصمیــم بــه تــرک ســیگار گرفتیــد‪ ،‬ممکــن اســت از اینکــه احســاس‬ ‫ناراحتــی و فقــدان بــه ســراغ تان امــده تعجــب کنیــد‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫ایــن احســاس کامــا طبیعــی اســت‪ .‬امــا حواس تــان باشــد‪ ،‬چــون‬ ‫برخــی افــراد دقیقــا زمانــی کــه احســاس ناراحتــی می کننــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫وسوســه می شــوند ســیگار بکشــند‪.‬‬ ‫ترک سیگار چقدر دشوار است؟‬ ‫شــرایط هــر فــرد ســیگاری منحصــر بــه فرد اســت‪ .‬پس اینکــه چقدر‬ ‫در دوران ترک ســختی بکشــید‪ ،‬به عوامل مختلفی بســتگی دارد‪:‬‬ ‫تعداد سیگاری که روزانه می کشید‬ ‫تعــداد افــراد ســیگاری ای کــه بــا انهــا وقــت می گذرانیــد (والدیــن‪،‬‬ ‫دوســتان یــا همــکاران)‬ ‫دالیلــی کــه ســیگار می کشــید (مثال کنتــرل وزن‪ ،‬همرنگ جماعت‬ ‫شــدن یــا حضــور در موقعیت های اجتماعــی خاص)‬ ‫همــه ی توجه تــان را بــه فوایــد تــرک ســیگار معطــوف کنیــد‪ .‬در‬ ‫دوران تــرک‪ ،‬بدن تــان وارد فــاز بازیابــی و رفــع اثار مخرب نیکوتین و‬ ‫اعتیــاد می شــود‪ .‬فشــار خــون‪ ،‬ضربــان قلــب و دمــای بــدن بــه دلیل‬ ‫نیکوتیــن ســیگار افزایــش پیــدا می کننــد‪ ،‬امــا همـه ی ایــن مــوارد در‬ ‫دوران تــرک بــه تدریــج بــه حالــت طبیعی برمی گردند‪ .‬وقتی ســیگار‬ ‫کشــیدن را کنــار بگذاریــد‪ ،‬مطمئــن باشــید کــه راحت تــر نفــس‬ ‫خواهید کشــید‪ .‬همچنین ســطح ســم مونواکســیدکربن که پیشتر‬ ‫بــا ســیگار کشــیدن بــه داخــل خون تــان وارد می کردیــد‪ ،‬کاهــش‬ ‫خواهــد یافــت و بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬خونــی کــه در رگ های تــان جریــان‬ ‫می یابــد‪ ،‬اکســیژن بیشــتری حمــل خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫شــکی نیســت کــه تــرک ســیگار بــه تمــام بدن تــان نفــع می رســاند‪.‬‬ ‫کنــار گذاشــتن اعتیــاد حتــی کمک تــان می کنــد خوش قیافه تــر بــه‬ ‫نظــر برســید و حداقــل تــا زمانــی کــه جــوان هســتید‪ ،‬در صورت تــان‬ ‫ن و چــروک نیفتــد‪ .‬افــزون بــر اینهــا‪ ،‬بــا تــرک ســیگار می توانیــد‬ ‫چیـ ‬ ‫پــول بیشــتری نیــز پس انــداز کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫سرویس اموزش ‪-‬زهرا یوسفی‬ ‫‪ ۲۷‬نکته علمی در مورد سالمتی‬ ‫زمانــی کــه صحبــت از ســامتی و تغذیــه اســت‪ ،‬ابهامــات بســیاری پیش‬ ‫می ایــد‪ .‬اغلــب بــه نظــر می رســد مــردم‪ ،‬حتــی کارشناســان خبــره‪ ،‬نظــرات‬ ‫کامــا متضــادی دارنــد‪ .‬همیشــه بیــن رژیــم گرفتــن و نگرفتــن‪ ،‬بیــن اینکه‬ ‫یــک مــاده غذایــی می توانــد مفیــد باشــد یــا مضــر و از ایــن دســت مســائل‬ ‫چالش هایــی وجــود داشــته اســت‪ .‬در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت تــا‬ ‫بــر اســاس تحقیقــات و مطالعــات صــورت گرفتــه از ســوی محققیــن بــر‬ ‫مبنایــی علمــی‪ ،‬بــه ‪ ۲۷‬نکتــه علمــی در مــورد ســامتی پرداختــه شــود‪.‬‬ ‫علی رغــم تمــام ایــن اختــاف نظرهــا‪ ،‬مــواردی هســتند کــه تحقیقــات‬ ‫و همـه ی متخصصــان بــر ســر انهــا موافقــت دارنــد‪ .‬در اینجــا‪ ۲۷ ،‬نکتــه‬ ‫در مــورد ســامتی و تغذیــه اورده شــد ه کــه بــر پایـه ی تحقیقــات علمــی‬ ‫معتبــر بــه دســت امده انــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬ورزش های هوازی انجام دهید یا کمی بیشتر راه بروید‬ ‫انجــام تمرینــات ایروبیــک (هــوازی) یکــی از بهتریــن راه هایــی اســت کــه‬ ‫می توانیــد بــرای ســامت بدنــی و ذهنــی خــود انجام دهیــد‪ .‬این تمرینات‬ ‫بــه ویــژه بــرای کاهــش چربــی شــکمی (نــوع مضــر چربــی کــه در اطــراف‬ ‫اعضــاء بــدن ســاخته می شــود) موثــر اســت‪ .‬کاهــش چربــی شــکم نیــز بــه‬ ‫افزایــش ســامت متابولیــک منجــر می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬از مصرف دخانیات و مواد مخدر بپرهیزید‬ ‫اگــر از تنباکــو یــا مواد مخدر اســتفاده می کنید‪ ،‬تغذیــه و ورزش کمترین‬ ‫نگرانی هــای شــما هســتند‪ ،‬چــرا کــه اول بایــد مشــکالت جدی تــر را حــل‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر از الــکل اســتفاده می کنیــد و بــه ان اعتیــاد داریــد ان را بــه طــور‬ ‫کامــل کنــار بگذارید‪.‬‬ ‫‪ .۱۶‬از روغن زیتون با درجه ی خلوص باال استفاده کنید‬ ‫روغــن زیتــون بــا درجــه ی خلــوص بــاال‪ ،‬ســالم ترین روغــن در دنیــا‬ ‫اســت‪ .‬ایــن روغــن حــاوی روغن هــای اشباع نشــده و انتی اکســیدان های‬ ‫ـون‬ ‫قدرتمنــد ‬ ‫ی اســت کــه می تواننــد بــا التهــاب مبــارزه کننــد‪ .‬روغــن زیتـ ِ‬ ‫بســیار خالــص منجــر بــه اثــرات ســودمند بســیاری بــرای ســامت قلــب‬ ‫می شــود و خطــر مــرگ بــر اثــر حمــات قلبــی یــا ســکته در افــرادی کــه‬ ‫روغــن زیتــون مصــرف می کننــد بســیار پایین تــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۷‬مقدار مصرف شکر افزوده را کاهش دهید‬ ‫شــکر افــزوده بدتریــن مــاده در رژیــم غذایــی عصــر حاضــر اســت‪.‬‬ ‫مقــدار کمــی از ایــن مــاده خــوب اســت امــا زمانــی کــه افــراد از مقــدار‬ ‫زیــادی شــکر اســتفاده می کننــد‪ ،‬بــه ســامت متابولیســم خــود اســیب‬ ‫می زننــد‪ .‬مصــرف زیــاد شــکر عــاوه بــر بــه بیماری هــای متعــددی‬ ‫ماننــد چاقــی‪ ،‬دیابــت نــوع ‪ ،۲‬بیماری هــای قلبــی و بســیاری از انــواع‬ ‫ســرطان ها مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۸‬کربوهیدرات های تصفیه شد ه را زیاد مصرف نکنید‬ ‫همــه ی کربوهیدرات هــا بــه روش یکســانی تولیــد نمی شــوند‪.‬‬ ‫کربوهیدرات هــای اصــاح شــده بــه شــدت فــراوری شــده اند و تمــام‬ ‫فیبرهــای موجــود در انهــا جــدا می شــود‪ .‬مــواد مغــذی انهــا کــم اســت‬ ‫(کالری هــای خالــی) و می تواننــد بــه شــدت مضــر باشــند‪ .‬مطالعــات‬ ‫نشــان می دهنــد کــه کربوهیدرات هــای اصــاح شــده بــه پرخــوری و‬ ‫بیماری هــای متابولیکــی متعــدد منجــر می شــوند‪.‬‬ ‫ع نترسید‬ ‫‪ .۱۹‬از چربی های اشبا ‬ ‫ع اشــتباه اســت‪ .‬درســت اســت کــه‬ ‫جنــگ بــر ســر چربی هــای اشــبا ‬ ‫ع کلســترول را بــاال می بــرد امــا کلســترول ‪( HDL‬موســوم‬ ‫چربــی اشــبا ‬ ‫بــه کلســترول «خــوب») کلســترول را هــم افزایــش می دهــد و انــدازه ی‬ ‫کلســترول ‪( LDL‬کلســترول بــد) را از کوچــک بــه بــزرگ تغییــر می دهــد‬ ‫کــه ثابــت شــده بــه کاهــش خطــر ابتــا بــه بیمــاری قلبــی مربــوط اســت‪.‬‬ ‫مطالعــات جدیــد بــر روی صدهــا هــزار نفــر نشــان داده انــد کــه رابطـه ای‬ ‫بیــن مصــرف چربــی اشــباع و بیمــاری قلبــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫‪ .۲۰‬اشیاء سنگین بلند کنید‬ ‫بلنــد کــردن وزنــه یکــی از بهتریــن راه هایــی اســت کــه می توانیــد بدن تــان‬ ‫را قــوی کنیــد و ترکیــب اجــزای بدن تــان را بهبــود دهیــد‪ .‬همچنیــن ایــن‬ ‫کار باعــث بهبــود قابــل توجهــی در ســامت متابولیــک از جملــه افزایــش‬ ‫حساســیت بــه انســولین می شــود‪ .‬بهتریــن کار ایــن اســت کــه به باشــگاه‬ ‫برویــد و وزنــه بزنیــد‪ ،‬امــا انجــام تمرینــات مربــوط بــه وزن بــدن نیــز بــه‬ ‫همــان انــدازه موثــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲۱‬چربی های ترانس مصنوعی استفاده نکنید‬ ‫چربی هــای ترانــس مصنوعــی کــه چربی هــای ســاخت دســت انســان‬ ‫هســتند بــه شــدت مضــر بــوده و بــا التهــاب و بیماری هــای قلبــی مرتبطند‬ ‫و بهتــر اســت هــر چــه می توانیــد از انهــا دوری کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۲‬به مقدار زیاد از گیاهان دارویی و ادویه جات استفاده کنید‬ ‫بــرای مثــال زنجبیــل و زردچوبــه هــر دو حــاوی اثــرات انتی اکســیدان و‬ ‫ضدالتهــاب هســتند و مزایــای ســامتی بخش بســیاری را بــه دنبــال دارند‪.‬‬ ‫بایــد تــا جایــی کــه می توانیــد از گیاهــان دارویــی و ادویه جــات مختلــف‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ ،‬چــرا کــه بســیاری از انهــا اثــرات موثــر و قدرتمنــدی بــر‬ ‫ســامت شــما دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۳‬مراقب روابط تان باشید‬ ‫روابــط اجتماعــی بســیار مهم انــد و نــه تنهــا ســامت ذهنــی‪ ،‬بلکــه‬ ‫ســامت بدنــی را نیــز تحت الشــعاع خــود قــرار می دهنــد‪ .‬تحقیقــات‬ ‫نشــان داده انــد افــرادی کــه روابــط نزدیکــی بــا دوســتان و خانــواده دارنــد‬ ‫ســالم تر هســتند و عمــر طوالنی تــری نســبت بــه بقیــه دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۴‬هــر چنــد وقــت یکبــار غذاهــای مصرفــی خــود را ثبــت و ارزیابــی‬ ‫کنیــد‬ ‫تنهــا راهــی کــه می توانیــد بفهمیــد دقیقــا چــه چیــزی می خوریــد ایــن‬ ‫اســت کــه غذاهــای خــود را ثبــت و ارزیابــی کنیــد و از ســرویس های‬ ‫ردیــاب تغذیــه نظیــر ‪ MyFitnessspal‬یــا ‪ Cron-o-meter‬اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن موضــوع از ایــن بابــت اهمیــت دارد کــه می توانیــد بفهمیــد‬ ‫چــه مقــدار کالــری مصــرف می کنیــد‪ .‬همچنیــن حتمــا از پروتئیــن‪ ،‬فیبــر و‬ ‫ریزمغذی هــای کافــی تغذیــه کنیــد‪ .‬مطالعــات نشــان داد ه اســت کســانی‬ ‫کــه غــذای مصرفــی خــود را ردیابــی و ارزیابــی می کننــد عملکــرد بهتــری‬ ‫در کاهــش وزن خــود و پایبنــدی بــه تغذیـه ی ســالم دارنــد‪ .‬اساســا‪ ،‬هــر‬ ‫انچــه کــه اگاهــی شــما را نســبت بــه انچــه مصــرف می کنیــد بــاال ببــرد بــه‬ ‫موفقیــت شــما کمــک می کنــد‪ .‬خــود مــن شــخصا هرچنــد ماه یکبــار‪ ،‬طی‬ ‫چنــد روز مرتبــا هــر چیــزی کــه می خــورم را ثبــت و ارزیابــی می کنــم‪ .‬بــه‬ ‫ایــن ترتیــب دقیقــا می دانــم کــه بــرای اینکــه بــه اهــداف تغذی ـه ای خــود‬ ‫برســم چــه اصالحاتــی را بایــد انجــام دهــم‪.‬‬ ‫‪ .۲۵‬اگر چربی شکمی زیادی دارید‪ ،‬از شرش خالص شوید‬ ‫چربی هــای بــدن بــا هــم فــرق دارنــد‪ .‬در واقــع چربــی دور شــکمی‬ ‫شماســت کــه مشــکالتی را بــه وجــود مــی اورد‪ .‬ایــن چربــی در اطــراف‬ ‫اعضــای بــدن ســاخته می شــود و بــه شــدت بــا بیماری هــای متابولیــک‬ ‫مرتبــط اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬شــاید ســایز کمــر شــما معیــار بهتــری‬ ‫از عــدد وزن شــما بــرای پــی بــردن بــه ســامتی تان باشــد‪ .‬کاهــش‬ ‫کربوهیدرات هــا‪ ،‬خــوردن پروتئیــن بیشــتر‪ ،‬و خــوردن مقــدار زیــادی فیبــر‬ ‫همگــی بهتریــن راه هــای خــاص شــدن از چربــی شــکم اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲۶‬رژیم نگیرید‬ ‫رژیم هــا بــه طــور اشــکار ناکارامــد هســتند و بــه نــدرت در طوالنی مــدت‬ ‫ـن قدرتمنــد‬ ‫اثــر دارنــد‪ .‬در حقیقــت‪« ،‬رژیــم گرفتــن» یــک عامــل پیش بیـ ِ‬ ‫بــرای اضافــه وزن در اینــده اســت‪ .‬بــه جــای اینکــه رژیــم بگیرید‪ ،‬خــود را با‬ ‫ســبک زندگــی ســالم تری تطبیــق دهیــد و بــه جــای تحمیــل محرومیــت بر‬ ‫بدن تــان‪ ،‬بــر تغذیـه ی ان تمرکــز کنیــد‪ .‬از دســت دادن وزن بایــد به دنبال‬ ‫عــوارض جانبــی و طبیعــی انتخاب هــای بهتــر غذایــی و بهبــود ســامت‬ ‫متابولیــک رخ دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۷‬تخم مرغ بخورید و زرده ی ان را هم دور نریزید‬ ‫م مــرغ بــه قــدری مغذی اســت کــه از ان بــه عنوان‬ ‫تمــام بخش هــای تخـ ‬ ‫«مولتی ویتامیــن طبیعــت» یــاد می شــود‪ .‬ایــن افســانه وجــود دارد کــه‬ ‫تخــم مــرغ بــه دلیــل کلســترول موجــود در ان بــرای بــدن مضــر اســت‪.‬‬ ‫مطالعــات نشــان داده انــد کــه تخــم مــرغ در اکثــر افــراد هیــچ اثــری در‬ ‫افزایــش کلســترول خــون نــدارد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬مــرور مطالعــات معددی‬ ‫کــه مجموعــا شــامل ‪ ۲۶۳۹۳۸‬نفــر بودنــد‪ ،‬نشــان داده اســت ســاختار‬ ‫تخــم مــرغ هیــچ گونــه ارتباطــی بــا افزایــش خطــر ابتــا بــه بیماری هــای‬ ‫قلبــی نــدارد‪.‬‬ ‫تخــم مــرغ یکــی از مغذی تریــن غذاهایــی اســت کــه دردســترس مــا قــرار‬ ‫دارد و هــر جــا کــه زرده باشــد تقریبــا تمــام مواد مغذی هم انجا هســتند‪.‬‬ ‫ایــن جملــه کــه بــه مــردم گفتــه می شــود زرده ی تخــم مــرغ را دور بریزیــد‬ ‫یکــی از بدتریــن توصیه هــای ممکــن در طــول تاریــخ تغذیه اســت‪.‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫ســرهنگ «علی رضــا یعقوبــی» در ایــن خصــوص اظهــار کــرد‪ :‬ســهولت‪ ،‬امــکان مقایســه قیمت هــا و‬ ‫تنــوع بیشــتر در خریدهــای اینترنتــی یــا انالیــن موجــب تغییــر ســبک زندگــی و ذائقــه شــهروندان شــده‬ ‫اســت کــه در ان خریــد غیرحضــوری یــا انالیــن جایگزیــن خریدهــای حضــوری از فروشــگاه ها شــده‬ ‫اســت همچنیــن بــا ظهــور ویــروس کرونــا خواســته یــا ناخواســته حجــم خریــد انالیــن بیشــتر از قبــل‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مجرمینسایبری‬ ‫در خریدهای اخر سال‪،‬‬ ‫ن هستند‬ ‫در کمی ‬ ‫یک شنبه ‪ 15‬اسفند ‪1400‬‬ ‫انتخاب غلط‬ ‫سرویس اسیب های اجتماعی‪-‬‬ ‫سرگرد «نساء ایزانلو»‬ ‫بــا ابــراز عالقــه او روح تــازه ای در مــن دمیــده شــد‬ ‫و بســان پرنــده از قفــس ازاده شــده بــرای وصــال‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫یکدیگــر‏لحظه شــماریمی کردی ‪‎‬‬ ‫زندگــی خوبــی داشــتم در کنــار همســر و فرزنــدم‬ ‫احســاس خوشــبختی می کــردم‪ .‬همســرم کارمنــد‬ ‫یــک اداره دولتــی بــود‪ .‬بــا‏کمک هم توانســتیم یک‬ ‫واحــد اپارتمــان خریــداری کنیــم تــا خانه ب ـه دوش‬ ‫نباشــیم‪ .‬روزگار در کنــار همســری مهربــان و‬ ‫فرزنــدم‏بــر وفــق مــراد می گذشــت‪ .‬ولــی روزهــای‬ ‫خوشــی مــا دوام زیــادی نداشــت و چــرخ فلــک‬ ‫سرنوشــت شــومی را برایمــان رقــم زد‏‪.‬‬ ‫همســرم هنگام ماموریت دچار ســانحه رانندگی‬ ‫شــد و چــراغ عمــرش بــرای همیشــه خامــوش‬ ‫گشــت‪ .‬مــات و مبهــوت از‏خوشــبختی دیــروز و‬ ‫ناکامــی و بدبختــی امــروز خــود بــودم‪ .‬دختــرم کــه‬ ‫ان زمــان ‪ 11‬ســال داشــت از غــم فــراغ و از دســت‬ ‫دادن‏پــدری مهربــان روزبـه روز غمگیــن و افســرده‬ ‫شــد و زمــان زیــادی طــول کشــید تــا توانســت بــا‬ ‫مــرگ پــدرش کنــار بیایــد‏‪.‬‬ ‫مــن نیــز بســان مــرده ای متحــرک حیــرت زده از‬ ‫تقدیر شــوم خود ســالها در ســوگ از دســت دادن‬ ‫همســرم نشســتم تا جایییکه‏کارم به بیمارســتان‬ ‫و افســردگی شــدید کشــیده شــد‏‪.‬‬ ‫تــا چنــد ســال قبــل تحــت نظــر روان پزشــک بــودم‬ ‫و دوران درمــان را طــی می کــردم‪ .‬از ان اتفــاق‬ ‫شــوم ‪ 6‬ســال گذشــت و تــازه‏توانســته بــودم بــا‬ ‫کمــک پزشــک معالجــم مــرگ همســرم را بپذیــرم‏‪.‬‬ ‫وقتــی بــه خــودم امــدم فهمیــدم چقــدر تنهــا‬ ‫هســتم‪ .‬هرچنــد دوســتان و خانــواده ام همیشــه‬ ‫کنــارم بودنــد ولــی بــاز هــم هــر کــدام ‏ســرکار‬ ‫وزندگــی خــود می رفتنــد‪ .‬به شــدت احســاس‬ ‫تنهایــی می کــردم بــرای فــرار از تنهایــی بــه فضــای‬ ‫مجــازی پنــاه بــردم و در‏ســایت های مختلــف خــود‬ ‫را ســرگرم کــرده‪ ،‬وقت گذرانــی می کــردم‏‪.‬‬ ‫در تب وتــاب ایــن فضــای لعنتــی‪ ،‬بــا مــرد جوانــی‬ ‫اشــنا شــدم کــه ‪ 15‬ســال از مــن کوچک تــر بــود و‬ ‫توصیه هاییکهرضایت‬ ‫شما را در زندگی‬ ‫مشترک افزایش می دهد‬ ‫سرویس اجتماعی ‪ -‬مریم مرادی‬ ‫هــر زن و مــردی بعــد از ازدواج دوســت دارنــد‬ ‫بیش تریــن رضایــت از زندگــی مشــترک محکــم و‬ ‫اصولــی باشــد شــانس ان هــا بــرای‏موفقیــت در‬ ‫دیگــر عرصه هــای زندگــی هــم بیشــتر خواهد شــد‬ ‫بــرای مثــال‪ :‬مــردی کــه همســر همــدل داشــته‬ ‫باشــد ‏به احتمال زیــاد در کارش موفــق خواهــد‬ ‫بــود و زنــی کــه شــوهر مناســب داشــته باشــد بــا‬ ‫خیــال راحت تــری بــه زندگــی اش خواهــد‏رســی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫همدیگر را برای رشد تشویق کنید‬ ‫در یــک رابطــه خــوب‪ ،‬هــر دو طــرف بــرای رشــد‬ ‫و تغییــر تشــویق می شــوند اگــر می خواهیــد‬ ‫کار جدیــدی را امتحــان کنیــد یــا بــه ‏کاری کــه‬ ‫درگذشــتهمی کردید برگردیــد او بایــد پشــتیبان‬ ‫شــما باشــد شــما هــم بایــد او را از همیــن‬ ‫حمایت هابهره منــد کنیــد‪،‬‏همســرتان را تشــویق‬ ‫کنیــد کارهــای جدیــدی را امتحــان کنــد چیزهــای‬ ‫تــازه بیامــوزد و بــا دوســتان جدیــد اشــنا شــود‪،‬‬ ‫کوتــاه‏امــدن به معنی تســلیم شــدن نیســت بلکه‬ ‫‪ 3،464،756‬پکیج نرم‬ ‫افزار مخرب‪ ،‬کاربران‬ ‫تلفن همراه را در سال‬ ‫‪ 2021‬هدف قرار دادند‬ ‫بدافزارهــای موبایلــی بــا پتانســیل زیــادی در حــال‬ ‫تکامــل هســتند‪ Kaspersky .‬داده هــای امــاری را‬ ‫از کاربــران جمــع اوری کــرد و همانطــور کــه انتظــار‬ ‫می رفــت تعــداد برنامــه هــای مخــرب در ســال ‪2021‬‬ ‫افزایــش یافــت‪ .‬داده هــا نشــان دادنــد کــه تقریبــا‬ ‫‪ 3،464،756‬بســته مخــرب‪ 97،661 ،‬تروجان هــای‬ ‫بانکــی تلفــن همــراه و ‪ 17،372‬بــاج افــزار موبایلــی را‬ ‫‪ Kaspersky‬شناســایی کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــا کمــال تعجــب ‪ ،‬تعــداد حمــات بــه کاربــران تلفن‬ ‫همــراه بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت‪ .‬بــا ایــن‬ ‫وجــود‪ ،‬مهاجمــان و حمــات پیچیــده تــر شــده اند‪.‬‬ ‫بســیاری از برنامــه هــای مخــرب بــا تزریــق کــد از‬ ‫طریــق ‪ SDK‬هــای تبلیغاتــی مواجــه شــدند‪ .‬یکــی از‬ ‫ادعــا می کــرد کــه بــا همســرش‏مشــکل دارد و بــه‬ ‫دنبــال همدمــی بــرای خــود می گشــت‏‪.‬‬ ‫بــا ابــراز عالقــه او روح تــازه ای در مــن دمیــده شــد‬ ‫و بســان پرنــده از قفــس ازاده شــده بــرای وصــال‬ ‫یکدیگــر ‏لحظه شــماری می کردیــم‪ .‬انــگار مهــر‬ ‫خاموشــی بر لبانم زده شــده بود‪ .‬او روح و قلبم را‬ ‫یک شــبه تســخیر کــرد‏‪.‬‬ ‫ان زمــان بــه هیچ چیــز و هیچ کــس فکــر‬ ‫نمی کــردم‪ .‬خیلــی زود بــه عقــد موقــت او درامــده‬ ‫و روزهــای خوشــی را در کنــارش‏داشــتم‪ .‬هرچنــد‬ ‫از ایــن ماجــرا کســی بویــی نبــرده بــود‪ .‬هــر دو‬ ‫طاقــت دوری هــم را نداشــتیم‪ .‬او خیلــی بــه مــن‬ ‫محبــت می کــرد و‏برایــم همیــن ابــراز عالقــه و‬ ‫عشــقش کافــی بــود‏‪.‬‬ ‫چنــد وقــت از ازدواج و اشــنایی مــا گذشــته بــود‬ ‫کــه کم کــم رفتارهــای همســر جوانــم تغییــر کــرد‪.‬‬ ‫خیلــی بدبیــن و شــکاک شــده‏بــود حتــی بــدون‬ ‫اجــازه او حــق اب خــوردن نداشــتم‪ .‬صبــح تــا شــب‬ ‫مــرا رصــد کــرده و تلفــن همراهــم را چــک می کــرد‪.‬‬ ‫می گفــت‏بایــد رابطـه ام را بــا همه دوســتان و حتی‬ ‫خانــواده ام قطــع کنــم‪ ،‬پذیــرش ایــن حرف هــا برای‬ ‫مــن کــه اکنــون ‪ 41‬ســال دارم خیلــی‏ســخت بــود‏‪.‬‬ ‫بدتــر از همــه اینکــه همســرش متوجــه رابطــه و‬ ‫ازدواج مــا شــده وزندگــی را بــرای شــوهرم جهنــم‬ ‫کــرده بــود‪ .‬یــک شــب بــا مــن‏تمــاس گرفــت و‬ ‫فحش هــای رکیــک نثــارم کــرد‏‪.‬‬ ‫حــاال بعــد از یــک ســال فهمیــدم چــه غلطــی‬ ‫کــرده ام و بــرای فــرار از تنهایــی ام بــا فــردی کــه‬ ‫جــای فرزنــدم اســت ارتبــاط برقــرار و‏ازدواج موقــت‬ ‫نمــوده ام‪ .‬انــگار یــک ســال گذشــته ســرم را مثــل‬ ‫کبــک زیــر بــرف نمــوده و بــه جهالتــم پــی بــردم‏‪.‬‬ ‫قصــد دارم ایــن رابطــه را تمام کنم ولی همین که‬ ‫صدایــش را می شــنوم و حرفــای عاشــقانه می زنــد‬ ‫دســت و دلــم می لــرزد و ‏قــدرت تصمیم گیــری‬ ‫درســت را از مــن می گیــرد‪ .‬می دانــم خطــا کــردم‬ ‫ولــی اکنــون بــه خطــای خــود پــی بــردم نمی خواهم‬ ‫خانـه ام‏را بــر روی اشــیانه کــس دیگــری بســازم‏‪.‬‬ ‫سخن کارشناس‏‪:‬‬ ‫انچــه در کیــس بــاال مشــهود اســت‪ ،‬ســوگ و‬ ‫از دســت دادن عزیــز مشــکالتی را بــرای فــرد بــه‬ ‫وجــود اورده اســت کــه تــا مدت هــا‏بــا ان دســت‬ ‫بــه گریبــان بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫ســوگ طوالنــی و مانــدن در غــم از دســت دان‬ ‫عزیــزان موجــب بــروز اختالالتــی در فــرد وزندگــی‬ ‫وی گشــته اســت‪ .‬افســردگی‏یکــی از پیامدهــای‬ ‫ســوگ اســت و چنانچــه حــاد باشــد زمــان زیــادی‬ ‫می بــرد تــا درمــان شــود‏‪.‬‬ ‫از طرفــی فــردی کــه تحــت فشــار روحــی شــدید‬ ‫اســت و خــلا از دســت دادن همســر را دارد بــرای‬ ‫رهایــی از تنهایــی و ناکامــی‪،‬‏بــه فضــای مجــازی‬ ‫روی اورده و ازانجاکــه ایــن فضــا بســیار پــر‬ ‫زرق وبــرق و فریبنــده اســت و روزبـه روز بــا افزایــش‬ ‫شــبکه ها و‏کانال هــای تلگرامــی و ‪ ...‬هــواداران‬ ‫زیــادی را بــه خــود جــذب نمــوده‪ ،‬لــذا فــرد تــا انجــا‬ ‫پیــش مــی رود کــه بــدون اگاهــی و شــناخت‏از‬ ‫اســیب های ایــن فضــا دســت بــه انتخــاب غلــط‬ ‫و برقــراری ارتبــاط بــا شــخصی کــه جــای فرزنــدش‬ ‫اســت‪ ،‬زده بــه خیــال خــود از‏تنهایــی نجات یافتــه‬ ‫اســت! غافــل از اینکــه بــه پیامدهــا و عواقــب ایــن‬ ‫انتخاب خطا ذره ای نیندیشــیده و پس از گذشــت‬ ‫مدتــی‏انچــه در رویــای خــود و در ذهــن پــرورش‬ ‫داده بــه پوچــی تبدیل گشــته اســت و بــا وجودیکه‬ ‫دل بســتگی و عالقــه عاطفــی بیــن‏ان هابــه وجــود‬ ‫امــده متوجــه اشــتباه خــود شــده اســت‏‪.‬‬ ‫هرچنــد پشــیمانی دیگــر ســودی نداشــته و‬ ‫می بایســت عاقالنــه و بــا منطــق تصمیــم خــود را‬ ‫بگیــرد در غیــر ایــن‏صــورت این گونــه ازدواج هابــه‬ ‫دلیــل عــدم تناســب ســنی زوجیــن و بــدون در نظر‬ ‫گرفتــن ســایر مالک هــای انتخــاب همســر دوام‬ ‫‏زیــادی نخواهــد داشــت‏‪.‬‬ ‫اقدامات و راهکارهای ارائه شده‏‪:‬‬ ‫•راهنمایــی و امــوزش مهارت هــای زندگــی‬ ‫(مهــارت تصمیم گیــری‪ ،‬حــل مســئله‪ ،‬ارزشــمندی‬ ‫و ابــراز وجــود و‪...‬‏)‬ ‫درزمینــه مهارت هــای ارتباطــی و‬ ‫•راهنمایــی‬ ‫ٔ‬ ‫اجتماعــی‬ ‫•امــوزش مالک هــای صحیــح انتخــاب همســر بــه‬ ‫مراجع‬ ‫درزمینــه پیامدهــای منفــی فضــای‬ ‫•راهنمایــی‬ ‫ٔ‬ ‫مجــازی‬ ‫•اموزش راهکارهای تقویت اعتمادبه نفس‬ ‫درزمینــه اهــداف ازدواج و‬ ‫•راهنمایــی‬ ‫ٔ‬ ‫قداســت ان‬ ‫درزمینــه راهکارهــای پــر نمــودن‬ ‫•راهنمایــی‬ ‫ٔ‬ ‫اوقــات فراغــت و تفریحــات ســالم‬ ‫نویســنده‪ :‬ســرگرد «نســاء ایزانلو» کارشناس ارشد‬ ‫معاونــت اجتماعی پلیس خراسان شــمالی‬ ‫دقیقــا ً برعکــس اســت ایــا می دانیــد کــه گاهــی‬ ‫کوتاه امدن چه کار ســختی‏اســت؟ دوســت دارید‬ ‫حــرف شــما بــه کرســی بنشــیند چــون فکــر می کنید‬ ‫درســت اســت و حرف هــای همســرتان معنایــی‬ ‫‏برایتــان نــدارد‪ ،‬یک قــدم بــه عقــب برداریــد و کمــی‬ ‫سیاســتمدارانه تــر بــه ایــن مشــاجره نــگاه کنیــد‪،‬‬ ‫نتیجــه منطقــی چیســت؟ اگــر‏حــق بــا همســرتان‬ ‫اســت از این کــه ان را بپذیــرد نترســید حــرف او را‬ ‫قبــول کنیــد یــا هــر دو تــا انــدازه ای کوتــاه بیاییــد و‬ ‫نظرتــان‏راکمــی تغییــر دهیــد تــا حــس رضایــت بــه‬ ‫تســاوی تقســیم شــود‏‪.‬‬ ‫نکتــه مهــم این اســت کــه نخواهید حــرف خودتان‬ ‫را بــه کرســی بنشــانید‪ ،‬بی تردیــد کوتــاه امــدن و‬ ‫صلــح کــردن بــه رشــد‏رابطه تــان کمــک می کنــد‏‪.‬‬ ‫ضعف هایتان را بپذیرید‬ ‫همســرتان از شــما انتظار ندارد فوق العاده باشــید‬ ‫و احتمــاال ًشــما هم چنیــن انتظــاری از او ندارید‏‪.‬‬ ‫همــه مــا انســان هســتیم و ممکــن اســت‬ ‫ضعف هایــی داشــته باشــیم درواقــع بــرای‬ ‫این کهرابطـه ای مانــدگار و جــدی داشــته‏باشــید بایــد‬ ‫اجــازه دهیــد همســرتان از ضعف هــای شــما اگاه‬ ‫شــود ایــن باعــث می شــود نســبت بــه چیزهایــی کــه‬ ‫ازارتــان‏می دهدحســاس تر شــود و بــه شــما کمــک‬ ‫کنــد تــا خودتــان را در ان زمینه هــا تقویــت کنیــد‏‪.‬‬ ‫رود و از ته دل ببخشید‬ ‫از مشــاجره ها و حرف هایــی کــه زده می شــود‬ ‫درس بگیریــد و در پــی یافتــن راه حلــی بــرای‬ ‫مشــکلتان باشــید وقتــی از دعوایــی ‏درس‬ ‫می گیریدمی توانیــد ان درس را در رابطه تــان‬ ‫پیــاده کنیــد تــا از بــروز دوبــاره مشــکل در اینــده‬ ‫جلوگیــری کنیــد‏‪.‬‬ ‫همــه این هــا خیلــی خــوب اســت امــا کارتــان‬ ‫تمــام نشــده اســت‪ ،‬همســرتان را ببخشــید‬ ‫خودتــان را هــم همیــن طــور‪ ،‬دعــوا‏تمام شــده‬ ‫اســت حــاال دیگــر بایــد از ان بگذریــد ســعی کنیــد‬ ‫هیــچ گاه از همســرتان کینــه ای بــه دل نگیریــد‬ ‫زیــرا گاهــی ایــن خشــم‏و کینــه تــا جایــی ادامــه‬ ‫پیــدا می کنــد کــه دیگــر دوســت نخواهیــد داشــت‬ ‫رابطه تــان را بــا او ادامــه دهیــد‏‪.‬‬ ‫به دیگران اجازه دخالت دهید‬ ‫ازدواج و زندگــی مشــترک یــک مــرز می خواهــد‬ ‫کــه نفوذپذیــری ان نســبی باشــد طــوری کــه بــه‬ ‫تمــام دوســتان و اعضــای خانــواده‏اجــازه ارتبــاط‬ ‫دهــد ولــی در امــور شــخصی و برنامه هــای شــما‬ ‫خللــی وارد نشــود البتــه فرامــوش نکنیــد کــه‬ ‫والدیــن خــود را کنــار‏نگذاریــد شــما تــا اخــر بــه‬ ‫عشــق و حمایــت ان هــا نیــاز داریــد امــا مــرزی‬ ‫بیــن محــدوده رابطــه خــود بــا همســر و رابطــه بــا‬ ‫والدیــن در‏نظــر بگیریــد و اســتفاده افراطــی از‬ ‫وســایل ارتباطــی را کنــار بگذاریــد‏‪.‬‬ ‫منبــع‪ :‬برگرفتــه از کتــاب چگونــه بهتریــن همســر‬ ‫باشــم – کارشــناس مرکز مشــاوره ارامش پلیس‬ ‫خراســان‏شمالی‬ ‫بهتریــن نمونــه هــا‪ ،‬مربوط بــه ‪ CamScanner‬اســت‬ ‫کــه کــد مخــرب را در داخــل کتابخانــه هــای تبلیغاتــی‬ ‫دریافــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫علی رغــم تــاش هــای گــوگل بــرای دور نگــه داشــتن‬ ‫برنامه هــای مخــرب از ‪ ،Google Play‬هنــوز بســیاری‬ ‫از ایــن برنامــه هــای مخــرب در ‪ Google Play‬وجــود‬ ‫دارد‪ .‬از جملــه تروجــان جوکــر کــه از روش هــای‬ ‫تبلیغاتــی و ارســال پیامــک بــه شــماره هــای خــاص‬ ‫کســب درامــد مــی کــرد‪ ،‬یــا تروجــان ‪Facestealer‬‬ ‫کــه اطالعــات اکانــت هــای فیســبوک رو میدزدیــد‪.‬‬ ‫و انــواع دیگــر تروجــان هــای بانکــی‪ .‬رایج تریــن راه‬ ‫بــرای نفــوذ بدافــزار بــه ‪ Google Play‬ایــن اســت کــه‬ ‫یــک تروجــان از یــک برنامــه قانونی که قبال ًدر ســایت‬ ‫منتشــر شــده اســت بــا اضافــه کــردن یــک قطعــه کــد‬ ‫کوچــک بــرای رمزگشــایی و راه انــدازی یــک پیلــود از‬ ‫داخــل یــک تروجــان یــا دانلــود ان از ســرور مهاجمیــن‬ ‫اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫برای پنهان ماندن از اســکنرها‪ ،‬اقدامات رمزگشــایی‬ ‫از طریــق دســتورات از ســرورهای مهاجــم انجــام‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن کار توســط چندیــن مرحلــه انجــام‬ ‫می شــود کــه شــامل اضافــه کــردن مــاژول رمزگشــایی‬ ‫اســت کــه شــامل ادرس بعــدی اســت و در نهایــت‬ ‫ارائــه دســتورالعمل بــرای تخلیــه ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫تروجانهــای بانکــی نیــز در ســال ‪ 2021‬رشــد‬ ‫چشــمیگیری داشــتند‪ .‬تمــاس هــای جعلــی کــه‬ ‫دارای کــد مخــرب بــود کــه بــه طــور خــاص کاربــران‬ ‫کــره ای را هــدف قــرار داده بــود بــرای کاربــران‬ ‫بانــک ارســال شــد‪.‬‬ ‫بدافــزار جالــب دیگــری کــه بــرای اولیــن بــار در ســال‬ ‫‪ 2021‬پیــدا شــد ‪ ،‬بدافــزاری از نــوع ‪ Gamethief‬بــرای‬ ‫موبایــل بــود کــه اطالعــات اکانــت نســخه موبایلــی‬ ‫‬)‪ PlayerUnknown’s Battlegrounds ‪(PUBG‬را‬ ‫بــه ســرقت مــی بــرد ‪ .‬در مقایســه بــا تمــام رویدادها و‬ ‫اخبــار مربــوط بــه پنهــان کــردن نــرم افزارهــای مخــرب‬ ‫کــه در ســال ‪ 2020‬اتفــاق افتــاد‪ Joker Trojan ،‬یکــی‬ ‫از بهتریــن نمونه هایــی بــود کــه از ان اســتفاده مــی‬ ‫کــرد کــه بــه عنــوان یــک برنامــه بــا تصویــر پس زمینــه‬ ‫بــه ســبک بــازی ‪ Squid‬ظاهــر شــد‪.‬‬ ‫‪ Securelist‬گــزارش کاملــی در مــورد نــرم‬ ‫افزارهــای مخــرب تلفــن همــراه منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫ان هــا همچنیــن اشــاره کردنــد کــه انهــا در ســال‬ ‫‪ 2021‬حــدود ‪ 3.4‬میلیــون بســته نصــب مخــرب را‬ ‫شناســایی کــرده انــد‪ .‬در مقایســه بــا ســال گذشــته‬ ‫کــه ‪ 5.6‬میلیــون بســته بــود‪ ،‬ایــن یــک رونــد‬ ‫کاهشــی شــدید از ســال ‪ 2019‬اســت‪.‬‬ ‫کالهبرداری با‬ ‫«سوء استفاده از نام‬ ‫و اعتبار سامانه شاپرک‬ ‫بانک مرکزی »‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا انتظامــی کشــور‬ ‫هشــدار داد ‪ :‬مجرمــان ســایبری بــا ترفنــد « ارســال‬ ‫پیامــک بــا عنــوان کارت بانکــی شــما بــه علــت عــدم‬ ‫ثبــت در ســامانه شــاپرک مســدود خواهــد شــد»‬ ‫مترصــد کالهبــرداری مالــی از هموطنــان هســتند ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ « رامیــن‬ ‫پاشــایی» در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬بــر‬ ‫اســاس رصدهــای صــورت گرفتــه در پلیــس فتــا و‬ ‫گــزارش هــای دریافتــی از ســوی هموطنــان گرامــی‬ ‫مشــخص شــد این بار مجرمان ســایبری با طراحی‬ ‫پلــت فــرم مجرمانــه در قالــب ارســال پیامــک‬ ‫با»ســوء اســتفاده از نــام و اعتبــار ســامانه شــاپرک‬ ‫بانــک مرکــزی «مبنــی بــر ثبــت کارت هــای بانکــی‬ ‫هموطنــان در ســامانه امنیــت شــاپرک مشــروط‬ ‫بــه مراجعــه لینــک یــا پیونــد درج شــده در پیامــک‬ ‫و نصــب اپلیکیشــن جعلــی بــا نــام شــاپرک و ثبــت‬ ‫کارت بانکــی در اپلیکیشــن مذکــور و ارســال اخطــار‬ ‫دروغیــن غیــر فعــال شــدن کارت بانکــی در صــورت‬ ‫عــدم مراجعــه بــه لینــک ارســال شــده مترصــد‬ ‫کالهبــرداری از هموطنــان مــی باشــند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در تشــریح شــگرد ایــن‬ ‫کالهبــرداران بیــان داشــت ‪ :‬ترفنــد ایــن مجرمــان‬ ‫ســایبری دقیقــا شــبیه ترفنــد ابالغیــه هــای قضایــی‬ ‫ســامانه ثنا و ســامانه پرداخت ســود ســهام عدالت‬ ‫بــوده و بــا توجــه بــه اگاهــی بخشــی هموطنــان‬ ‫نســبت بــه شــیوه هــای کالهبــرداری قبلــی ایــن‬ ‫بــار افــراد کالهبــردار در اقدامــی جدیــد بــه ســراغ‬ ‫ســامانه شــاپرک بانــک مرکــزی رفتــه انــد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا انتظامــی کشــور‬ ‫ادامــه داد ‪ :‬عمــوم مــردم مــی بایســت ضمــن حفــظ‬ ‫هوشــیاری مراقــب شــگرد ایــن افــراد کالهبــردار‬ ‫باشــند و همــواره ایــن اگاهــی وجــود داشــته باشــند‬ ‫کــه تمامــی ابالغیــات و اطــاع رســانی در خصــوص‬ ‫بهــره منــدی از خدمــات دولتــی از طریــق شــماره‬ ‫تلفــن هــای پوششــی صــورت خواهــد گرفــت‬ ‫و هیــچ ســازمان و نهــاد دولتــی از طریــق شــماره‬ ‫تلفــن هــای شــخصی بــا اپراتورهــای مختلف تلفن‬ ‫همــراه بــرای برقــراری ارتبــاط بــا کاربــران خــود اقدام‬ ‫نخواهــد کــرد ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه خوشــبختانه دانــش رســانه‬ ‫ایــی هموطنــان ؛ بــا همــکاری و تعامــل بســیار‬ ‫ســازنده رســانه ملــی و خبرگزاریهــا رســمی و معتبــر‬ ‫کشــور بــا پلیــس فتــا افزایــش پیــدا کــرده و همیــن‬ ‫امــر باعــث کاهــش وقــوع جرایــم گردیــده ‪ ،‬گفــت ‪:‬‬ ‫وب ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪cyberpolice.ir‬‬ ‫مرجعــی کامــل از اخبــار‪ ،‬اطالعــات و اموزش هــای‬ ‫ســایبری بــوده و کاربــران بــا مراجعــه بــه ان هــا‬ ‫می تواننــد راهنمایی هــای الزم را دریافــت نماینــد‬ ‫و در صــورت نیــاز نیــز می تواننــد گــزارش مــوارد‬ ‫مشــکوک را در ســامانه پاســخگویی فوریت هــای‬ ‫ســایبری و شــماره تلفــن ‪ ۰۹۶۳۸۰‬بــا همــکاران مــا‬ ‫در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫دستگیری کالهبردار ارز‬ ‫دیجیتال در مازندران‬ ‫پلیــس فتــا خبــر داد‪ :‬فــردی کــه بــا انتشــار تبلیغــات‬ ‫خریدوفــروش ارزدیجیتــال در فضــای مجــازی اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری از یکــی از شــهروندان کــرده بــود‪ ،‬شناســایی‬ ‫و دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســامع خورشــاد در تشــریح ایــن خبــر اعــام‬ ‫کــرد‪ :‬در پــی مراجــع یکــی از شــهروندان بــه ایــن پلیــس‬ ‫مبنــی بــر ســرمایه گــذاری و دریافــت ســود بــه صــورت ارز‬ ‫دیجیتــال از یــک شــخصی نامعلــوم در فضــای مجــازی‬ ‫موضــوع در دســتور کار کارشناســان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫این مقام مســئول خاطرنشــان کرد‪ :‬شــاکی در اظهارات‬ ‫خــود عنــوان داشــت چنــد وقــت پیش درشــبکه اجتماعی‬ ‫تلگــرام بــا شــخصی کــه مدعــی بــود در زمینــه ارزهــای‬ ‫دیجیتــال فعالیــت می کنــد و ســودهای کالنــی در ازای‬ ‫ســرمایه گــذاری در ایــن زمینــه پرداخــت مــی کنــد‪ ،‬اشــنا‬ ‫شــدم و مــدت کوتاهــی بــا وی در ارتبــاط بــودم و پــس از‬ ‫جلــب اعتمــادم مبلــغ یــک میلیــارد ریــال جهــت ســرمایه‬ ‫گــذاری در زمینــه ارزهــای دیجیتــال بــرای وی واریــز کــردم‬ ‫و بعــد از واریــز وجــه و عــدم پاســخ از وی متوجــه شــدم‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪496‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫شناسایی و انهدام‬ ‫باند بزرگ فیشینگ‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و انهــدام بانــد بــزرگ فیشــینگ و‬ ‫دســتگیری ســرکرده و مهره هــای اصلــی و رابطیــن پول شــویی این‬ ‫بانــد ســه نفره در پایــش هــای پیشدســتانه ایــن پلیــس خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ دوم احســان انقــی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از رســالت های اصلــی پلیــس فتــا پایــش جرائــم‬ ‫در فضــای مجــازی می باشــد؛ بــا توجــه بــه الودگــی ایــن فضــا و‬ ‫ســهولت اقدامــات مجرمانــه کالهبــرداران بــا هویت هــای جعلــی‪،‬‬ ‫پایــش مســتمر ایــن فضــا در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫قــرار دارد کــه در ایــن رصدهــای صــورت گرفتــه بــا افــرادی ســودجو‬ ‫کــه بــه اطالعــات حســاب کاربــران دسترســی داشــته اند مواجــه‬ ‫شــده و اقدامــات اولیــه بــرای شناســایی ایــن افــراد در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ادامــه کارشناســان پلیــس بــا تکمیــل تحقیقــات‪،‬‬ ‫ســعی بــر شناســایی متهمیــن داشــته و بــا تکمیــل تکه هــای‬ ‫پــازل پرونــده تشکیل شــده‪ ،‬دو نفــر از افــرادی کــه بــا دسترســی‬ ‫بــه اطالعــات حســاب کاربــران دســت بــه برداشـت های اینترنتــی‬ ‫غیرمجــاز می زدنــد در شــهر اراک شناســایی شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقــی در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬پــس از انجــام هماهنگــی‬ ‫قضایی‪ ،‬اکیپی از کارشناســان پلیس جهت دســتگیری متهمین‬ ‫اعزام شــدند و طی عملیات غافلگیرانه ای هر دو متهم دســتگیر‬ ‫و بــه همــراه تجهیــزات رایان ـه ای و مخابراتی شــان بــه مجموعــه‬ ‫پلیــس فتــا منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬افــراد دستگیرشــده در ابتــدا بــا رد هرگونــه‬ ‫اتهــام ســعی بــر گمــراه کــردن کارشناســان پلیــس داشــتند امــا بــا‬ ‫توجــه بــه وجــود مســتندات کافــی در پرونــده و اســتخراج بیــش از‬ ‫‪ 10‬هــزار فقــره اطالعــات حســاب کاربــران در تجهیــزات متهمیــن‬ ‫به ناچــار لــب بــه اعتــراف گشــوده و مشــخص گردیــد طی دو ســال‬ ‫درزمینــه ی برداشــت های غیرمجــاز اینترنتــی فعالیــت‬ ‫گذشــته‬ ‫ٔ‬ ‫داشــته اند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه تاکنــون‬ ‫برداشــت هایی از حــدود ‪ 1000‬کارت بانکــی قربانیــان توســط‬ ‫متهمیــن محــرز شــده اســت افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه زمان بــر بــودن‬ ‫بررســی دقیــق برداشــت های اینترنتــی‪ ،‬کارشناســان پلیــس در‬ ‫حــال بررســی هرچــه دقیق تــر تمامــی جوانــب پرونــده هســتند‬ ‫امــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه متهمیــن دستگیرشــده دانــش کافــی‬ ‫درزمینه دسترســی به اطالعات را نداشــتند‪ ،‬وجود یک فیشــینگ‬ ‫ٔ‬ ‫کار حرفـه ای در پــس ایــن افــراد بــرای کارشناســان پلیــس متصــور‬ ‫بــوده و بــا اســتفاده از تحقیقــات تخصصــی‪ ،‬ســرکرده ای اصلــی‬ ‫ایــن بانــد فیشــینگ نیــز شناســایی شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقــی ضمــن اشــاره بــه دســتگیری عامــل اصلــی ایــن‬ ‫بانــد فیشــینگ در پایتخــت گفــت ‪ :‬در پــی هماهنگــی قضایــی‬ ‫صــورت گرفتــه‪ ،‬ســرکرده گــروه در تهــران دســتگیر و تجهیــزات‬ ‫رایان ـه ای وی نیــز بــه مجموعــه پلیــس منتقــل شــد‪.‬‬ ‫وی بابیــان کشــف درگاه هــای جعلــی برداشــت در تجهیــزات‬ ‫توقیف شــده از متهــم اصلــی کــه بــا عنــوان «اد کــن‪ ،‬جایزه بگیــر»‬ ‫مشــغول بــه کالهبــرداری و انجــام اعمــال مجرمانــه بــوده اســت‪،‬‬ ‫بیــان داشــت ‪ :‬ایــن بانــد سـه نفره به صــورت حساب شــده در کنــار‬ ‫هــم قرارگرفتــه و اطالعــات حســاب ســرقت شــده در اختیــار دو‬ ‫متهــم پــول شــو قرارگرفتــه و برداشــت از حســاب کاربــران را انجام‬ ‫می دادنــد کــه درنهایــت توســط کارشناســان پلیــس طــی اقدامــات‬ ‫علمــی و عملیاتــی شناســایی‪ ،‬دو متهــم تحویــل زنــدان و متهــم‬ ‫نوجــوان نیــز به منظــور اتخــاذ تصمیمــات الزم تحویــل مراجــع‬ ‫قضایــی گردیــد‪.‬‬ ‫مــورد کالهبــرداری قــرار گرفتــه ام‪.‬‬ ‫ســرهنگ خورشــاد ادامــه داد‪ :‬بــا بررســی هــا و تــاش‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا هویــت متهــم مشــخص شــد‬ ‫و بــا اقدامــات صــورت گرفتــه محــل اختفــای وی مــورد‬ ‫شناســایی قرارگرفــت کــه در یــک عملیــات غافلگیرانــه‬ ‫مجــرم ســایبری دســتگیرگردید‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬متهــم پــس‬ ‫ازدســتگیری در ابتــدا منکرهرگونــه بــزه ارتکابــی شــد و‬ ‫بــا ســخنان گمــراه کننــده قصــد فریــب پلیــس را داشــت‬ ‫کــه بــا هوشــیاری کارشناســان پلیــس فتــا و روبـه رو شــد‬ ‫بــا ادلــه دیجیتــال انکارناپذیــر جمـع اوری گردیــده لــب بــه‬ ‫ســخن گشــودوبه کالهبــرداری ازحســاب شــاکی بــه مبلغ‬ ‫‪ 1.000.000.000‬ریــال اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬بــه هیــچ‬ ‫عنــوان بــه هویــت هــا در فضــای مجــازی اعتمــاد نکننــد‬ ‫و اطالعــات محرمانــه خــود از جملــه اطالعــات هویتــی‪،‬‬ ‫ایمیــل‪ ،‬نــام کاربــری و رمــز عبــور حســاب هــای کاربــری‬ ‫دیجیتــال و ‪ ...‬را بــه هیــچ عنــوان در اختیــار افــراد‬ ‫ناشــناس قــرار ندهنــد و توصیه هــای پلیــس فتــا را‬ ‫جــدی بگیرنــد و همــواره مراقــب ترفنــد کالهبــرداران و‬ ‫ســودجویان باشــندو در صورت مشــاهده موارد مشــکوک‬ ‫موضوع را از طریق ســایت رســمی پلیس فتا به نشــانی‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬اعــام کننــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫حاشیه مراسم سفرریاست جمهوری‬ ‫‪ -496‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫یک شنبه ‪ 15‬اسفند ‪ 6- 1400‬مارس ‪ 3- 2022‬شعبان ‪- 1443‬شماره ‪-496‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫از این کارها بپرهیز‬ ‫و قال علی (علیه‏السالم )‬ ‫ست َ ْ‬ ‫ن ُ‬ ‫ـف عَ ـ ْ ‬ ‫ن ک َشَ ـ َ ‬ ‫لِّ مَ ـ ْ ‬ ‫ـی بِالــذ ُّ ‬ ‫ضـ َ ‬ ‫س ـ ه ِ مَـ ِ ‬ ‫اَز ْرَى بِنَف ْ ِ‬ ‫ش ـ َعر َ الطَّمَ ـ عَ و َ ر َ ِ‬ ‫ـن ا ْ‬ ‫ض ـر ِّ ه ِ و َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ســان َ ُه ‪.‬‬ ‫ل‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫َی‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫هانـَ ْ ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـت عَل َی ْـ ِ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ ِ َ‬ ‫امام علی (ع) فرمود‪:‬‬ ‫هــر کــس طمــع را پیشــه کنــد‬ ‫خــود را حقیــر کــرده و کســى کــه‬ ‫ناراحتى هایــش را (نــزد ایــن و ان‬ ‫بــدون هیــچ فایــده) فــاش کنــد‬ ‫بــه ذلــت خویــش راضــى شــده و‬ ‫ان کــس کــه زبانــش را بــر خــود‬ ‫امیــر کنــد شــخصیتش حقیــر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫امــام علــی(ع) در ایــن کالم‬ ‫نورانــى اش بــه پیامدهــا و اثــار‬ ‫ســوء ســه رذیلــۀ اخالقــى در‬ ‫عباراتــى کوتــاه و فشــرده اشــاره‬ ‫فرمــوده اســت‪.‬‬ ‫نخســت مى فرماید‪«:‬هــر کــس طمــع را پیشــه کنــد خــود را حقیــر ســاخته‬ ‫اســت»‪.‬‬ ‫واژۀ «طمــع» بــه معنــاى بیــش از حــق خــود طالــب بــودن و گرفتــن مواهــب‬ ‫زندگى از دست دیگران است و تعبیر به «استشعر» که به معناى پوشیدن‬ ‫لبــاس زیریــن اســت اشــاره بــه ایــن اســت کــه طمــع را بــه خــود چســبانده و از‬ ‫ان جــدا نمى شــود؛ بدیهــى اســت کــه افــراد طمــاع بــراى رســیدن بــه مقصــود‬ ‫خــود بایــد تــن بــه هــر ذلتــى بدهنــد و دســت ســوال بــه ســوى هرکــس دراز‬ ‫کننــد و شــخصیت خــود را بــراى نیــل بــه اهــداف طمعکارانــۀ خــود بشــکنند‪.‬‬ ‫در سخنان رسول خدا (ص) مى خوانیم‪:‬‬ ‫«بِئـْ َ ْ‬ ‫ُ‬ ‫ـع ؛ در حدیــث دیگــرى از رســول‬ ‫ـس ال َعب ْـد ُ عَب ْـد ٌ ل َـ ُه طَمَـ ع ٌ یَقــود ُ ه ُ اِلَــى ط َبَـ ٍ‬ ‫خــدا (ص) دربــارۀ خطــر ایــن صفــت مذمــوم مخصوصــا ًبــراى علمــا وارد شــده‬ ‫اســت کــه فرمــود‪:‬‬ ‫م و عجیــب این کــه هنگامــى‬ ‫ـت عَل َی ْـ ه ِ اقْــدا ُ ‬ ‫الصفــاه ال ـزّالل الــذی ال ت َثْبـُ ُ ‬ ‫«ان ّ‬ ‫کــه طمــع فزونــى یابــد کارهایــى از انســان ســر مى زنــد کــه کامــا ًاحمقانــه‬ ‫اســت؛ شــبیه انچــه دربــارۀ طمــاع معــروف عــرب بــه نــام «اشــعب» نقــل‬ ‫شــده کــه بســیارى از اوقــات هنگامــى کــه راه مى رفــت دامــن خــود را بــه دســت‬ ‫مى گرفــت و ان را در برابــر اســمان بــاز نگــه مى داشــت و مى گفــت‪:‬‬ ‫شــنیده ام بعضــى از پرنــدگان در حــال پــرواز تخــم مى گذارنــد شــاید تخــم‬ ‫ان پرنــده در دامــن مــن بیفتــد‪ .‬و یــا نقــل مى کننــد هنگامــى کــه گروهــى‬ ‫از کــودکان او را در کوچــه و بــازار ازار مى دادنــد بــراى پراکنــده ســاختن‬ ‫ان هــا گفــت‪ :‬شــنیده ام در فــان خانــه حلــوا پخــش مى کننــد بچه هــا بــه‬ ‫ســوى ان خانــه دویدنــد ناگهــان دیدنــد خــود اشــعب نیــز بــه ســوى ان‬ ‫خانــه مــى دود گفتنــد‪ :‬تــو چــرا؟ گفــت‪ :‬شــاید حــرف مــن درســت باشــد‪.‬‬ ‫ایــن داســتان ها خــواه واقعیــت داشــته باشــد یا نه اشــاره به کارهاى ننـگ اورى‬ ‫اســت کــه انســان بــه جهــت طمع انجــام مى دهد‪.‬‬ ‫نقطــۀ مقابــل طمــع قناعت اســت که ســبب عــزت ادمى مى شــود همان گونه‬ ‫که امیرمومنان(ع) فرمود‪:‬‬ ‫ن قَنَعَ ؛ ان کس که قناعت پیشه کند عزیز خواهد بود»‪.‬‬ ‫«عَز َّ مَ ْ ‬ ‫در دومیــن نکتــه مى فرماید‪«:‬کســى کــه ســفرۀ دل خویــش را (نــزد ایــن و ان‬ ‫بــدون هیــچ فایــده) بــاز کنــد (و مشــکالت خــود را فاش ســازد) رضایــت به ذلت‬ ‫خــود داده اســت»‬ ‫روشــن اســت هــر گاه انســان نــزد طبیــب درد خــود را بگویــد و از وى راه درمــان‬ ‫بطلبــد یــا پیــش قاضــى ظلمــى را کــه بــر او رفتــه بیــان ســازد و از او احقــاق حــق‬ ‫بخواهــد یــا نــزد دوســتش از گرفتــارى خــود بــراى گرفتــن وام ســخن بگویــد‬ ‫کار خالفــى نکــرده و بــه دنبــال مشکل گشــایى بــوده؛ امــا طــرح مشــکالت نــزد‬ ‫کســانى کــه هیچ گونــه توانایــى بــر حــل ان ندارند اثرى جز ذلت و ســرافکندگى‬ ‫انســان نخواهــد داشــت‪ .‬در این گونــه مــوارد بایــد خویشــتن دار بــود و لــب بــه‬ ‫شــکایت نگشود‪.‬‬ ‫ان گاه امــام علیــه الســام در جملــۀ ســوم مى فرماید‪«:‬کســى کــه زبانــش را‬ ‫بــر خــود امیــر ســازد شــخصیت او تحقیــر مى شــود»‪.‬‬ ‫منظــور از امیــر شــدن زبــان ان اســت کــه از تحــت کنتــرل عقــل و فکــر خــارج‬ ‫شــود و هرچــه بــر زبانــش امــد بگویــد‪ .‬بدیهــى اســت ســخنانى کــه از فکــر و‬ ‫عقــل و تقــوا سرچشــمه نمى گیــرد در بســیارى از مــوارد خطرهایــى ایجــاد‬ ‫مى کنــد کــه انســان قــادر بــر جبــران ان نیســت و گاه اســباب رنجــش افــراد‬ ‫ابرومنــد و ســبب ایجــاد اختــاف در میــان مــردم و کینــه و دشــمنى نســبت بــه‬ ‫گوینــده و دیگــران مى شــود و چــه زیبــا مى گویــد شــاعر عــرب‪:‬‬ ‫ن ال یَلْدَغَنَّکَ ان َّ ُه ثُعْبا ‬ ‫ظ ْلِسان َکَ ایُّهَا الْان ْسا ُ ‬ ‫اِحْفَ ‍ ‬ ‫نٌ‬ ‫ن ‬ ‫َت ت ُ ‬ ‫تیل لِسان ِ ه ِ کان ْ ‬ ‫ن ق َ ِ ‬ ‫م فِى الْمَقابِر ِم ِ ْ ‬ ‫ک َ ْ ‬ ‫ُهاب لِقاء ُ ه ُ االْقْرا ُ‬ ‫اى انسان زبان خود را حفظ‍ کن ‪ -‬مراقب باش تو را نگزد که اژدهایى است‪.‬‬ ‫چــه بســیارند کســانى کــه در گورســتان ها خفته انــد وکشــتۀ زبــان خویشــند‬ ‫همــان کســانى کــه همطــرازان ان هــا از مالقــات بــا انهــا وحشــت داشــتند‪.‬‬ ‫به گفتۀ شاعر پارسی سرا ‪:‬‬ ‫از بگذار و پادشاهى کن‬ ‫گردن بى طمع بلند بود!‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫شهادت دو رمضانعلی‬ ‫در یک شب !!!‬ ‫سرویس خاطرات‪-‬محمد دیلم کتولی‬ ‫راوی ‪:‬برادر علی اصغر کیخا‬ ‫رزمنده گردان حمزه سیدالشهداء (ع)‬ ‫بعــد از ان کــه در شــب بیســت و نــه اســفند شــصت و چهــار‪،‬‬ ‫ســردار شــهید مکتبــی کنــار تانکــر اب موقــع اذان صبــح اســمانی‬ ‫شــد ‪،‬فرماندهــی گــردان حمــزه را ســردار غــام رضــا بابایــی بــه‬ ‫عهــده گرفــت ‪.‬‬ ‫ابتــدا گــردان حمــزه ســید الشــهدا (ع) خــط دو رفــت‬ ‫در خــط دو نیــز خمپــاره و گلولــه تــوپ روی ســر بچه هــا‬ ‫زیــاد مــی امــد ‪.‬‬ ‫یــک روز عصــر ‪ ،‬ماشــین بچه هــای تخریــب را دشــمن بعثــی‬ ‫مــورد اثابــت گلولــه خمپــاره قــرار داد ‪.‬‬ ‫و تعــدادی از بچه هــای تخریــب شــهید و مجــروح شــدند ‪،‬‬ ‫بچه هــای گــردان حمــزه نیــز بــا کمــک بچه هــای تخریــب قــرار بــود‬ ‫بــه خــط برونــد و در ایجــاد میــدان میــن بــا انهــا همــکاری کننــد‪.‬‬ ‫در شــب ‪ ،‬گلولــه بــاران قطــع نشــد ‪.‬خمپــاره ای امد و تعــدادی از‬ ‫نیروهــای گــردان حمــزه را شــهید و مجــروح کرد ‪.‬‬ ‫یکــی از شــهدای گــردان حمــزه سیدالشــهدا (ع) دوســت‬ ‫عزیزمــان‪ ،‬شــهید رمضانعلــی امــام قلــی نــژاد اعزامــی از بابــل یــا‬ ‫بابلســر بــود موقعــی کــه رمضانعلــی امــام قلــی نــژاد شــهید شــد‬ ‫یــک رمضانعلــی دیگــر خیلــی پکــر و دمــق بــود ‪.‬‬ ‫ایــن دو از مدرســه بــا هــم بودنــد و نســبت فامیلــی هــم داشــتند‬ ‫رمضــان علــی باقــر زاده مــوذن گــردان حمــزه ســید الشــهدا( ع)‬ ‫نیــز بــود ‪.‬‬ ‫بعــد از شــهادت رمضانعلــی اول رمضانعلــی دوم انــگار گمشــده‬ ‫ای دارد ‪ .‬باقــر نــژاد یــک عــارف و زاهــد بــود نشــانی دقیــق‬ ‫شــهید(بابل جــاده بابلســر میــر بــازار ‪ 9‬کیلومتــری ‪ ،‬روســتای‬ ‫دوغــی کال) کــه خــود او در دفترچــه اش کــه از ان زمــان بیــادگار‬ ‫موجــود اســت نوشــته بــود‪.‬‬ ‫رمضــان علــی مــوذن و نمــاز شــب خــوان و بســیار‬ ‫مومــن و مخلــص بــود یادمــه مــن بهــش گفتــم‬ ‫مــا بــا صــدای اذان تــو از خــواب بیــدار مــی شــویم‬ ‫راز زود بیدار شــدن شــما چیه گفت‪ «:‬من تا به حال نماز شــبم‬ ‫ترک نشده ‪ .‬من ابتدا نماز شب می خونم بعد اذان صبح میگم»‬ ‫گفتــم ‪ «:‬از کــی هســت نمــاز شــب مــی خونــی»‬ ‫گفــت‪ «:‬یــادم نیســت‪،‬از بچگــی نمــاز شــب می خوانــم»‬ ‫شــهید رمضانعلــی کــه خیلــی شــوخ طبــع و همیشــه شــاد و‬ ‫خنــدان بود‪،‬یــک عــارف و زاهــد بــه تمــام معنــا بود‪،‬دوســت‬ ‫وفامیلــش امــام قلــی نژادموقعــی کــه بــه کمــک نیروهــای‬ ‫تخریــب چــی رفتــه بودنــد‪ ،‬اســمانی شــد ‪.‬‬ ‫خالصــه بعــد از چنــد روز از خــط دو رفتیــم بــه خــط یــک و‬ ‫شــهادت قســمت باقــر زاده شــد هــردو رمضانعلــی شــهید شــدند‬ ‫اســمانی شــدند ‪.‬‬ ‫اتــش تهیــه دشــمن روی ســر نیروهــای گــردان حمــزه خیلــی‬ ‫زیــاد بــود‪.‬‬ ‫عصــر روز اول کــه گــردان رفــت خــط مقــدم جــاده فــاو بــه ام‬ ‫القصــر مســتقر شــدیم شــهید پــور ذوالفقاری گفــت‪ « :‬نیروهای‬ ‫تخریــب از مــا نیــرو خواســتن بــرای تامیــن تخریــب چــی هــا »‬ ‫مــن همیشــه از واحــد تخریــب یــه خــورده هــراس داشــتم ‪ ،‬مــی‬ ‫دیــدم هــر کــی رفتــه تــو واحــد تخریــب یــا دســتش قطــع شــده‬ ‫یــا پــاش واســه همیــن دوســت نداشــتم بــرم واحــد تخریــب‬ ‫‪.‬امــا وقتــی شــهید پــور ذوالفقــاری بــه مــن پیشــنهاد کــرد نیــرو‬ ‫می خواهیــم بــرای تامیــن تخریــب چــی هــا از روی کنجــکاوی‬ ‫گفتــم ‪«:‬مــن میــام چنــد تــا مــی خواهیــد؟»‬ ‫گفت ‪«:‬دو تا نیرو گفتن کافی هست »‬ ‫گفتم ‪«:‬یکی از اونا من هستم»‬ ‫گفت‪«:‬پــس امــاده بــاش امشــب بــا بچه هــا بــری جلــو » شــب‬ ‫شــد ســر شــب امــد گفت‪«:‬کیخــا اماده هســتی؟»‬ ‫گفتــم‪ «:‬اره» گفــت ‪«:‬شــما و محمــد زاده ‪ ،‬بــا هــم بریــن و‬ ‫هــر چــه بچه هــای تخریــب گفتنــد گــوش کنیــد ‪ ،‬شــما مراقبــت‬ ‫اعجاز شهداء‬ ‫سرویس خاطرات‪-‬محمد دیلم کتولی‬ ‫شهیدی از شهادت شهیدی دیگر خبر می دهد!‬ ‫عباسعلی باباگل زاده(برادر شهید )مقام معظم رهبری ‪:‬‬ ‫امــروز فضیلــت زنــده نگــه داشــتن یــاد شــهدا کمتــر از شــهادت‬ ‫نیســت‪ .‬اخــرای خــرداد مــاه ســال ‪ ۱۳۶۷‬روز تشــیع پیکــر پــاک‬ ‫طلبــه شــهید محمــد زمــان ولــی پــور از روســتای پاییــن سرســت‬ ‫بــود‪ .‬مــادر شــهید حســین بابــازاده چــاری کــه از روســتای‬ ‫کنیــد ‪ ،‬یــه وقــت دشــمن نیــاد و بچه هــای تخریــب مشــغول بــه‬ ‫کار هســتند انهــا را اســیر بگیــره » مــن و بــرادر محمــد زاده از‬ ‫بچه هــای کوچصفهــان رشــت گیــان کــه تــازه پاســدار شــده‬ ‫بــود همــراه بــا بچــه هــای تخریــب رفتیــم ‪ .‬مــن ارپــی جــی و‬ ‫محمــد زاده کالشــینکف داشــت ‪،‬محمــد زاده دیگــر درمیــان مــا‬ ‫زمینی هــا نیســت او هــم اســمانی شــده بعدهــا در عملیات هــای‬ ‫دیگــر شــهید شــد ‪ ،‬ان شــب یکــی از بچه هــای تخریــب مــا‬ ‫را از داخــل معبــر بــه جلوتــر از میــدان میــن هدایــت کــرد‬ ‫رفتیــم جلــوی میــدان میــن ‪،‬تخریــب چــی گفــت ‪«:‬ایــن معبر که‬ ‫مــن شــما را اوردم خــوب بــه خاطــر بســپارید ‪ ،‬اگــر نزدیکــی هــای‬ ‫صبــح کــه هــوا روشــن شــد مــا تخریــب چی هــا نتوانســتیم بــرای‬ ‫بازگشــت شــما بــه دنبــال شــما بیائیــم خــود شــما معبــر را یــاد‬ ‫بگیریــد تــا بتوانیــد بــه عقــب برگردیــد»‬ ‫مــن یــک هلیکوپتــر چرخــدار ســرنگون شــده دشــمن را بــرای‬ ‫خــودم نشــانی در نظــر گرفتــم ‪.‬‬ ‫یکــی از چــرخ هــای هلیکوپتــر راســته معبــر بــود ‪ ،‬مــن همــان‬ ‫چــرخ هلــی کوپتــر را نشــان کــردم و بــا خودم گفتــم اگه بچه های‬ ‫تخریــب بــه هــر دلیلــی نتونســتن دنبــال مــا بیاینــد مــن راســت‬ ‫همیــن چــرخ هلــی کوپتــر را می گیــرم و بــه عقــب بــر می گــردم‪.‬‬ ‫در همین حال بودم که محمد زاده گفت‪:‬‬ ‫« بیــا و داخــل ایــن چالــه کــه از انفجــار گلولــه خمپــاره ایجــاد‬ ‫شــده بــود ســنگر بگیریــم »‬ ‫رفتیم تو چاله خمپاره من ارپی جی و محمد زاده کالشــینکف‬ ‫ی کردیــم‪ ،‬یک ســمت را من‬ ‫داشــت همیــن طــور بــه جلــو نــگاه مـ ‬ ‫و یــک ســمت را محمــد زاده زیــر نظــر داشــتیم و گاه گاهــی هــم‬ ‫بــه پشــت ســرمان نیــم نگاهــی مــی انداختیــم نــگاه مــی کردیــم‬ ‫ببینیــم ‪ ،‬تخریــب چــی هــا کارشــان ادامــه دارد ‪ ،‬یــا تمــام شــده‬ ‫اســت ؟‬ ‫در همین حال برادر محمد زاده ارام و اهســته و در گوشــی به‬ ‫من گفت ‪ «:‬دشمن ارام ! ! »گفتم ‪«:‬چی؟ » گفت‪«:‬دشمن‪،‬‬ ‫بعثــی هــا !» گفتــم ‪«:‬کجا ؟ »‬ ‫گفــت ‪ «:‬از کنــار ان تانــک ســوخته بعثــی هــا دارن میان جلو »‬ ‫خیره شدم ‪،‬دیدم بله درست میگه ‪ ،‬دشمن به سمت ما میاد‪،‬‬ ‫محمد زاده گفت ‪«:‬شاید متوجه ما شدن !!»‬ ‫گفتم ‪ «:‬هیچی نگو ببینیم چکار می کنند ؟»‬ ‫دیدیم دشمن داره به سمت ما میاد ‪،‬دو تا گشتی بعثی!!!‪.‬‬ ‫محمــد زاده گفــت‪ «:‬برگردیــم االن مــا رو اســیر مــی گیــرن»‬ ‫گفتــم ‪ «:‬نتــرس یــه گلولــه ارپــی جــی بــه ســمت شــون شــلیک‬ ‫مــی کنــم »‬ ‫بچه هــا از بــاالی خاکریــز مــی بندنشــون بــه رگبــار‬ ‫مــن ارام ار پــی جــی را امــاده کــردم ‪ ،‬از ترســمون اســتتار و‬ ‫هــم عــدم وجــود صــدا را رعایــت مــی کردیــم دیــدم دو تــا بعثــی‬ ‫کالشــینکف بــه دســت دارن میــان ســمت مــا و میــدان میــن را‬ ‫نــگاه مــی کننــد ‪،‬‬ ‫خــدای مــن ایــا متوجــه مــا شــدند بــا خــودم گفتــم‪ «:‬ای کاش‬ ‫چنــد تــا نارنجــک بــا خــودم مــی اوردم »‬ ‫رفتــم کــه بــه محمــد زاده بگــم ‪ «:‬نارنجــک بــا خــودت اوردی‬ ‫دیــدم کلمــه نارنجــک بــه زبانــم ‪ ،‬نمــی یــاد هــر دو مــا اســترس و‬ ‫اضطــراب و تــرس را در حــد اعــا داشــتیم »‬ ‫اون شــب چقــدر افســوس خــوردم کــه چــرا بــا خــودم چنــد تــا‬ ‫نارنجــک نیــاوردم ‪.‬‬ ‫بعثــی هــا کمرشــان خــم بــود و اســلحه کالش در دست شــان به‬ ‫این ســو و ان ســو می نگریســتند ‪.‬‬ ‫محمــد زاده امــاده شــلیک بــا کالش و مــن امــاده بــودم بــا‬ ‫گلولــه ارپــی جــی از انهــا اســتقبال کنــم ‪،‬چنــد دقیقــه بــه همیــن‬ ‫منــوال گذشــت تــا ایــن کــه نمــی دانــم چــه شــد ‪،‬بعثــی هــا انــگار‬ ‫کــور و کــر شــده بودنــد ‪ ،‬همــان طــور کــه ارام امــده بودنــد ‪،‬‬ ‫ارام بــه ســمت خاکریــز خودشــان برگشــتند ‪،‬مــا نفــس راحتــی‬ ‫کشــیدیم و بعد از دقایقی نیروهای تخریب به ســراغ ما امدند‬ ‫و مــا را از معبــر بــه ســمت خاکریــز خودمــون هدایــت کردنــد و‬ ‫اولیــن شــب در خــط فــاو ام القصــر اینگونــه ســپری شــد ‪.‬‬ ‫در جــاده فــاو ام القصــر ســنگر کمیــن زدیــم ‪ ،‬یــا بهتــر بگویــم‬ ‫احــداث کردیــم ‪ ،‬تــا نزدیکــی هــای صبــح ســنگر هــا تمــام شــد‪.‬‬ ‫بایــد تعــدادی نیــروی تــازه نفــس جایگزیــن ایــن نفراتــی‬ ‫مــی شــد کــه در احــداث ســنگر هافعالیــت داشــته انــد‬ ‫و تعویــض صــورت مــی گرفت شــهید پــور ذوالفقــاری نیروی های‬ ‫جدیــد را بیــن ســنگر هــا تقســیم کرد ‪.‬‬ ‫ان شــب نیــروی جایگزیــن دو نفــر کــم داشــت‬ ‫بــه مــن و شــیخ رضــا باباکــردی گفــت‪ «:‬اگــه مــی توانید و دوســت‬ ‫داریــد در ســنگر عقبــی کنــار مــن باشــید ‪ ،‬نیــرو کــم بــود و‬ ‫همجــوار ( چــاری ) بــود‪.‬‬ ‫هنــگام دفــن شــهید ولــی پــور بــرای دیــدن جنــازه شــهید بــه‬ ‫جلــو و نزدیــک محــل دفــن رفتنــد و یــک لحظــه جنــازه مطهــر‬ ‫شــهید را مشــاهده نمودنــد ناگهــان بــی هــوش بــروی زمیــن‬ ‫افتادنــد ‪ ،‬مــادری کــه از نظــر جســمی کامــا ســالم و توانمنــد‬ ‫بــوده و هیــچ ســابقه ی غــش و بــی هوشــی نداشــته اســت‪.‬‬ ‫خانــم هــا بــه صــورت ایــن مــادر مهربــان اب پاشــیدند‪ ،‬ایشــان‬ ‫بــه هــوش امدنــد‪ ،‬پرســیدند ریحانــه خانــم چــه شــده چرا غش‬ ‫کــردی؟ مگــر محمــد زمــان را می شــناختی ؟‬ ‫مــادر شــهید حســین بابــازاده در جــواب اظهارداشــتند ‪ :‬محمــد‬ ‫نتوانســتم همــه ســنگر هــا را جایگزیــن کنــم !»‬ ‫ما هم گفتیم ‪«:‬چشم ما در کنارت می مانیم »‬ ‫در ســنگر ســمت چــپ ماندیــم ‪ ،‬مــن و شــیخ رضــا و شــهید‬ ‫واال مقــام ســید کریــم ‪،‬نمــاز را بصــورت خوابیــده خواندیــم‬ ‫دیگــر هــوا روشــن شــد زمانــی کــه هــوا روشــن شــد دیگــر نمــی‬ ‫توانســتیم ســرمان را تــکان دهیــم چــه رســد بــه اینکــه ســرمان‬ ‫را باالتــر از ســنگر کمیــن ببریــم بــاال ‪ ،‬قســمت ایــن بــود کــه‬ ‫اخریــن روز قبــل از شــهادت ان مــرد شــجاع مــا کنارش باشــیم‬ ‫همیــن کــه هــوا روشــن شــد ‪ ،‬شــهید پــور ذوالفقــاری مشــغول‬ ‫عبــادت و راز و نیــاز بــا خــدای مهربــان شــد تــو گویــی منتظــر‬ ‫چنیــن فرصتــی بــود تــا بــا خداوند بــزرگ خلوت کنــد و عبادتش‬ ‫را بجــای اورد‪.‬‬ ‫در ان روز شــهید پــور ذوالفقــاری یــا نمــاز می خوانــد یــا دعــا‬ ‫می کــرد ‪ ،‬یــک کتابچــه کوچــک جیبــی ادعیــه داشــت ‪،‬تمــام طول‬ ‫روز را مشــغول عبــادت عارفانــه بــود ‪.‬‬ ‫من به شیخ رضا یواشکی گفتم ‪:‬‬ ‫« ســید کریــم نــور بــاال مــی زنــه ‪ ،‬انــگار بــه او الهــام شــده کــه‬ ‫رفتنیــه !!!!»‬ ‫زمانــی کــه هــوا روشــن شــد ‪ ،‬مــا پشــت ســرمان را نــگاه کردیــم‬ ‫دیدیــم ‪ ،‬کنــار ان تانــک ســوخته تعــدادی جنــازه بعثــی هــا افتاده‬ ‫است یکی از ان مردگان کنار تانک نشسته و در همان وضعیت‬ ‫مانــده بــود ‪،‬و انــگار خشــکش زده بــود ‪ ،‬اول کــه هــوا روشــن شــد‬ ‫گفتم ‪ «:‬اه ‪ ،‬این که به ما خیره شده و نگاه می کنه !!»‬ ‫بعــد متوجــه شــدیم او در همــان حــال مُــرده اســت‬ ‫تــوی دلــم بهــش گفتــم ‪ «:‬امــده بــودی مــا رو بکشــی‬ ‫حاال خودت خشکت زده »‬ ‫بــه اون خدمــه تانــک دســت هــم تــکان می دادیــم‬ ‫بــاور کنیــد بیــخ گــوش بعثــی هــا دســت از شــوخی و شــیطنت‬ ‫نکشــیده بودیــم ‪.‬‬ ‫رحیم نیز در سنگر کناری ما بود البته ان روز ما متوجه نبودیم ‪.‬‬ ‫وقتــی امدیــم عقــب متوجــه شــدیم کــه رحیــم هــم در ان‬ ‫ســنگر بــوده شــب در هنــگام تاریــک شــدن هــوا ســید کریــم‬ ‫پــور ذوالفقــاری ‪ ،‬ان مــرد شــجاع و خســتگی ناپذیــر رفــت‬ ‫و تعــدادی نیــروی تــازه نفــس اورد و جایگزیــن مــا کــرد ســنگر‬ ‫مــا اولیــن ســنگری بــود کــه جابجــا شــدیم بــه مــن وشــیخ رضــا‬ ‫باباکــردی گفــت‪ «:‬بریــد پشــت ان تانــک ســوخته بنشــیند‬ ‫تــا مــن بقیــه نیروهــا را چینــش کنــم و بــه اتفــاق برگردیــم‬ ‫عقــب مــا چنــد لحظــه کنــار ان تانــک ســوخته نشســتیم‬ ‫تا سید کریم نیروها را چینش کند ‪.‬‬ ‫بعــد از ســازماندهی امــد و گفــت‪ «:‬بــا فاصلــه پشــت ســر مــن‬ ‫حرکــت کنیــد بــا دویــدن برویــم بــه ســمت خاکریــز خودمــان »‬ ‫همیــن کــه ســید کریــم ایــن را گفــت ‪ ،‬شــروع کرد بــه دویدن من‬ ‫دیــدم از انتهــای صــف ‪ ،‬بــدون اینکــه رعایــت فاصلــه را بکننــد ‪،‬‬ ‫پشــت ســر ســید کریــم شــروع کــرد بــه دویــدن من یهویی دســت‬ ‫شــیخ رضــا را گرفتــم گفتــم ‪ «:‬پــور ذوالفقــاری گفــت بــا فاصلــه‬ ‫حرکــت کنیــد عجلــه نکــن »‬ ‫همیــن مکــث چنــد ثانیــه ایــی مــا باعث شــد ‪ ،‬ما نفــر اول بودیم‬ ‫حــاال شــدیم نفــرات پنجــم ‪ ،‬ســریع بــه ســمت خــط خودمــان‬ ‫می دویدیــم ‪.‬‬ ‫در همــان موقــع خمپــاره ایــی امــد و پشــت ســر شــهید پــور‬ ‫ذوالفقــاری بــه زمیــن خــورد و ترکش هــای ان خمپــاره تمــام‬ ‫نفــرات جلویــی مــن را بــی نصیــب نگذاشــت پــور ذوالفقــاری بــه‬ ‫شــهادت رســید ‪.‬‬ ‫نفــر پشــت ســرش تــا شــیخ رضــا همــه مجــروح‬ ‫شــدند تنهــا کســی کــه ترکــش نخــورد مــن بــودم‬ ‫شــهید پــور ذوالفقــاری بــا انکــه ترکــش بــه قلبــش اصابــت کــرده‬ ‫بود‪ ،‬یک ترکش ریز ‪ ...‬وقتی بخواهی اسمانی شوی می شوی‬ ‫دیگــر ریــز و درشــت بــودن ترکــش مهــم نیســت‬ ‫با همان ترکش ریز شهید پور ذوالفقاری اسمانی شد‪.‬‬ ‫در ادامــه شــهدا را نیــز بــه عقــب منتقــل کردیــم ‪،‬‬ ‫وقتــی بــه مســئول بهــداری گفتــم ‪ «:‬پیکــر ایــن شــهید را کجــا‬ ‫بگــذارم ؟ »‬ ‫گفت ‪ «:‬بیرون کنار بقیه شهدا »‬ ‫مــن دیــدم کــه ردیفــی از شــهدا کنــار ســنگر بهــداری چیــده‬ ‫شــده اند ‪ ،‬گوئــی از بــاغ گل باغبــان گلهایــی را انتخــاب کــرده و‬ ‫کنــار هــم گذاشــته باشــند ‪.‬‬ ‫بقــول فرمایــش امــام راحــل ( ره) ‪ «:‬شــهدا گل هــای بوســتان‬ ‫بهشــت انــد و در بــارگاه قدســی خداونــد مهمــان ســفره الهــی»‬ ‫زمــان بــه مــن گفــت پســرت حســین شــهید خواهد شــد تــا این‬ ‫خبر را از شــهید شــنیدم نفهمیدم چی شــده اســت‪.‬‬ ‫بله حقیقتا شهداء زنده اند و عند ربهم یرزقون هستند‪.‬‬ ‫زنــان همســایه و هــم محلــی بــا همــان زبــان روســتایی‬ ‫گفتند‪:‬ریحانــه جــان خیاالتــی شــدی ( تـِـه زبــون الل بّبــوه ‪ ،‬ایــن‬ ‫چــه حرفیــه کــه تــه زنــدی‪... ،‬‬ ‫بــه دنبــال ایــن الهــام‪ ،‬توســط شــهید محمــد زمــان ولــی پــور‬ ‫بــه مــادر شــهید حســین بابــازاده در مــدت کمتــر از یــک هفتــه‬ ‫از طــرف ســپاه و بســیج خبــر شــهادت حســین را بــه خانــواده‬ ‫اعــام نمودنــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!