روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 495 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 495

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 495

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 495

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه ‪ 14‬اسفند ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 5-‬مارس ‪ /2 -2022/‬شعبان ‪ -1443/‬شماره‪495‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫عده ای همراه‬ ‫مافیایسیگاراند‬ ‫عبرت های بحران‬ ‫اوکراین‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بهترین روش های امنیت‬ ‫شبکه بی سیم‬ ‫‪7‬‬ ‫رونق صنعت ابزی پروری‪،‬‬ ‫ضرورتی برای توسعه‬ ‫گمیشان‬ ‫پذیرش معتادان‬ ‫متجاهر در مراکز‬ ‫سه برابر شد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫افزایش ‪ 100‬درصدی‬ ‫قیمت اجیل‬ ‫یــک اقدامــی کــه انجــام شــده قیمــت گــذای محصــوالت را براســاس تولیــد انجــام‬ ‫مــی دهنــد کــه ایــن بدتریــن کاری بــوده اســت کــه نــه تنهــا باعــث کنتــرل بــازار‬ ‫نخواهــد شــد بلکــه هــرج و مــرج بــازار را نیــز بیشــتر مــی کنــد‪...‬‬ ‫‪ ۲۷‬نکته علمی‬ ‫در مورد سالمتی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ ۸‬دستور ویژه‬ ‫رییسی برای‬ ‫تحول خودرو‬ ‫موجــود در انبارهــای ایــران خــودرو بازدیــد میدانــی بــه‬ ‫عمــل اورد و بــا تاکیــد بــر غیرقابــل قبــول بــودن وجــود‬ ‫ایــن حجــم از خــودرو در انبــار‪ ،‬دســتورهایی بــرای‬ ‫ترخیــص خودروهــا صــادر کــرد‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور پــس از بازدیــد از انبــار خودروهــای‬ ‫ایــران خــودرو‪ ،‬بــا حضــور در خطــوط تولیــد در جریــان‬ ‫اخریــن وضعیــت تولیــد قــرار گرفــت و دســتورهای در‬ ‫حــوزه تامیــن قطعــات و ترخیــص فــوری خودروهــای‬ ‫دپــو شــده در انبارهــای ایــران خــودرو‪ ،‬افزایــش ‪۵۰‬‬ ‫درصــدی تولیــد خــودرو در ســال اینــده‪ ،‬توقــف تولیــد‬ ‫برخــی خودروهــای قدیمــی و اغــاز تولیــد چند خــودروی‬ ‫جدیــد و بــا کیفیــت‪ ،‬اجــازه واردات منضبــط و تحــت‬ ‫نظــارت از ســال اینــده‪ ،‬نوســازی نــاوگان حمــل و نقــل‬ ‫در پــی نارضایتــی رهبــر معظــم انقــاب و مــردم‬ ‫در خصــوص کیفیــت پاییــن خودروهــای داخلــی‪،‬‬ ‫رئیس جمهــور بــا بازدیــد ســر زده از ایــران خــودرو‬ ‫دســتورهای مهمــی بــرای تحــول در ایــن صنعــت‬ ‫صــادر کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬دهــم بهمــن‬ ‫مــاه بــود کــه رهبــر معظــم انقــاب اســامی مواضــع‬ ‫مهمــی را دربــاره وضعیــت نامطلــوب خــودروی داخلــی‬ ‫مطــرح و از ان انتقــاد کردنــد‪.‬‬ ‫ایشــان در دیــدار جمعــی از تولیدکننــدگان و فعــاالن‬ ‫صنعتــی در ایــن بــاره گفتنــد کــه بــا وجــود حمایــت زیــاد‬ ‫از صنعــت خــودرو در کشــور‪ ،‬کیفیــت خــودرو خــوب‬ ‫نیســت و مــردم ناراضی انــد و حــق بــا مــردم اســت‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر هــم رییــس جمهــور در وعــده هــای‬ ‫انتخاباتــی خــود تاکیــد داشــت کــه خــودرو بایــد از‬ ‫حالــت انحصــاری خــارج شــده و بــرای ان قیمــت‬ ‫عادالنــه تعییــن کنیــم‪.‬‬ ‫حــاال بــا توجــه بــه گالیــه منــدی مــردم و رهبــر انقــاب‬ ‫از وضعیــت خــودروی داخلــی رئیــس جمهــور بــا صــدور‬ ‫هشــت دســتور صریــح در حــوزه تولیــد به ایــن موضوع‬ ‫ورود کــرده اســت‪.‬‬ ‫برپایــه ایــن گــزارش ایت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی‬ ‫رییس جمهور کشــورمان چهارشــنه یازدهم اسفندماه‬ ‫در یــک بازدیــد از پیــش اعــام نشــده از ایــران خــودرو‬ ‫دســتورهای مهمــی در حــوزه خــودرو را صــادر کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن بازدیــد رییــس جمهــور ابتــدا از خودروهــای‬ ‫عمومــی‪ ،‬شــفاف ســازی فراینــد قرعــه کشــی و رفــع‬ ‫ابهــام کامــل بــرای مــردم با نظــارت دقیــق وزارت صمت‬ ‫صــادر کــرد‪.‬‬ ‫هشت دستور جهادی رییس جمهور‬ ‫الــف) تولیــد خــودرو در ســال ‪ ۱۴۰۱‬نســبت بــه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬حداقــل ‪ ۵۰‬درصــد افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫ب) ســازوکارهای الزم بــه منظــور تولیــد و عرضــه‬ ‫حداقــل یــک «خــودروی اقتصــادی» با ســاختار بــه روز‪،‬‬ ‫فراهــم گــردد‪.‬‬ ‫پ) در ســال ‪ ۱۴۰۱‬حداقــل تولیــد ‪ ۳‬خــودروی قدیمــی‬ ‫متوقــف و ‪ ۳‬خــودرو جدیــد بــا کیفیــت مطلــوب‪ ،‬تولیــد‬ ‫و عرضــه شــوند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬تولیدخودروهــای جدیــد و پیشــرفته‪ ،‬خودروهــای‬ ‫برقــی‪ ،‬متصــل و خــودران گســترش یابــدو رمایه گــذاری‬ ‫و بسترســازی بــرای ورود دانــش و فنــاوری موجــود در‬ ‫صنایــع دفاعــی و فضایــی و ظرفیــت شــرکتهای دانــش‬ ‫بنیــان بــرای ایجــاد تحــول در صنعــت خودروســازی «در‬ ‫مقیــاس اقتصــادی»‪ ،‬فراهــم گــردد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬نســبت بــه تامیــن قطعــات مــورد نیــاز و ترخیــص‬ ‫و عرضــه فــوری خودروهــای دپوشــده در انبارهــای‬ ‫شــرکتهای خودروســاز بــه بــازار‪ ،‬تــا نصــاب اســتاندارد‪،‬‬ ‫حداکثــر ظــرف ‪ ۲‬مــاه اینــده‪ ،‬اقــدام شــود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬در صــورت عــدم اقــدام بــرای انجــام تعهــدات‬ ‫و رفــع نیــاز بــازار بــه منظــور افزایــش رقابت پذیــری و‬ ‫رفــع شــائبه انحصــار‪ ،‬متناســب ســازی قیمــت خــودرو و‬ ‫جبــران کمبــود تولیــد بــه میــزان مــورد نیــاز بــازار‪ ،‬موانــع‬ ‫قانونــی و اجرایــی واردات خــودرو‪ ،‬حداکثــر ظــرف ‪۳‬‬ ‫مــاه اینــده رفــع شــود و بــا افزایــش صــادرات خــودرو‬ ‫و قطعــات‪ ،‬نســبت صــادرات بــه واردات در صنعــت‬ ‫خــودرو افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬در خصــوص نحــوه عرضــه خــودرو بــه مــردم بــه‬ ‫منظــور ایجــاد شــفافیت و افزایــش رضایت منــدی‬ ‫مــردم؛‬ ‫الــف) ضمــن حــذف تدریجــی رونــد قرعــه کشــی بــا‬ ‫افزایــش عرضــه‪ ،‬فراینــد فعلــی عرضــه خــودرو (از‬ ‫طریــق قرعــه کشــی) فــورا ًاصــاح و شــفاف ســازی الزم‬ ‫در ان صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫ب) از ابتــدای ســال ‪ ۱۴۰۱‬پــس از تکمیــل وجــه‪،‬‬ ‫خودروهــای پیــش فــروش شــده بایــد بــدون تاخیــر‬ ‫بالوجــه‪ ،‬قابــل تحویــل بــه مشــتری گــردد‪.‬‬ ‫پ) هرگونــه واگــذاری خــودرو بــه شــرکتها و‬ ‫دســتگاههای دولتــی و غیــر دولتــی بــه صــورت رانتــی و‬ ‫غیرشــفاف و متفــاوت بــا رویــه معمــول فــروش خــودرو‬ ‫بــه مــردم ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫‪ -۶‬بــه منظــور نوســازی نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی‬ ‫اعــم از بــاری و مســافری‪ ،‬هرســاله حداقــل ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫خــودرو (کشــنده‪ ،‬کامیون‪ ،‬کامیونــت‪ ،‬اتوبوس و مینی‬ ‫بــوس) فرســوده‪ ،‬از رده خــارج شــده و جایگزیــن کــردن‬ ‫انهــا بــا خودروهــای بــا کیفیــت بــرای صاحبــان مشــاغل‬ ‫مربوطــه‪ ،‬تســهیل شــود‪.‬‬ ‫‪ -۷‬بــه منظــور افزایــش کیفیــت و ایمنــی خودروهــای‬ ‫تولیــد داخــل؛‬ ‫الــف) هرگونــه اســتفاده از قطعــات بــا کیفیــت پاییــن‬ ‫در مونتــاژ خــودرو از ابتــدای ســال ‪ ۱۴۰۱‬مطلقــا ممنــوع‬ ‫اســت و دســتگاههای مســئول موظفنــد بــا عرضــه‬ ‫قطعــات یدکــی تقلبــی و قاچــاق بــه ویــژه قطعــات پــر‬ ‫مصــرف و موثــر بــر ایمنــی خــودرو نیــز مقابلــه نماینــد‪.‬‬ ‫ب) خودروهــای عرضــه شــده بــه بــازار از ابتــدای ســال‬ ‫‪ ،۱۴۰۱‬مــی بایســت حداقــل بــا ‪ ۳‬ســال یــا پیمایــش ‪۶۰‬‬ ‫هــزار کیلومتــر‪ ،‬ضمانــت شــوند‪.‬‬ ‫‪ -۸‬واگــذاری مدیریــت دولتــی شــرکت های‬ ‫خودروســازی ایــران خــودرو و ســایپا ســریعا ًبــه بخــش‬ ‫غیــر دولتــی تعییــن تکلیــف شــود‪.‬‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــور‪ ،‬مســئول نظــارت و‬ ‫پیگیــری حســن اجــرای ایــن ابالغیــه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در پــی نارضایتــی رهبــر معظــم انقــاب و مــردم‬ ‫در خصــوص کیفیــت پاییــن خودروهــای داخلــی‪،‬‬ ‫رئیس جمهــور بــا بازدیــد ســر زده از ایــران خــودرو‬ ‫دســتورهای مهمــی بــرای تحــول در ایــن صنعــت‬ ‫صــادر کــرد‪.‬‬ ‫دهــم بهمــن مــاه بــود کــه رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫اســامی مواضــع مهمــی را دربــاره وضعیــت نامطلــوب‬ ‫خــودروی داخلــی مطــرح و از ان انتقــاد کردنــد‪.‬‬ ‫ایشــان در دیــدار جمعــی از تولیدکننــدگان و فعــاالن‬ ‫صنعتــی در ایــن بــاره گفتنــد کــه بــا وجــود حمایــت زیــاد‬ ‫از صنعــت خــودرو در کشــور‪ ،‬کیفیــت خــودرو خــوب‬ ‫نیســت و مــردم ناراضی انــد و حــق بــا مــردم اســت‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر هــم رییــس جمهــور در وعــده هــای‬ ‫انتخاباتــی خــود تاکیــد داشــت کــه خــودرو بایــد از‬ ‫حالــت انحصــاری خــارج شــده و بــرای ان قیمــت‬ ‫عادالنــه تعییــن کنیــم‪.‬‬ ‫حــاال بــا توجــه بــه گالیــه منــدی مــردم و رهبــر انقــاب‬ ‫از وضعیــت خــودروی داخلــی رئیــس جمهــور بــا صــدور‬ ‫هشــت دســتور صریــح در حــوزه تولیــد به ایــن موضوع‬ ‫ورود کــرده اســت‪.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫قرض الحسنه راهبرد اصولی شکوفایی اقتصادی‬ ‫مردم ساالر‬ ‫سرویس اقتصادی‪ -‬یحیی گلشاهین‬ ‫در نظــام اســامی قــرض بــه عنــوان یکــی از عقــود معامالتــی دارای احــکام‏مخصــوص بــه خــود اســت‬ ‫و در تاییــد صحــت ان شــروطی را همچــون بــدون‏ربــا لحــاظ کــرده انــد‪ .‬قــرض الحســنه نوعــی رفتــار بــا‬ ‫رویکــرد مســئولیت اجتماعــی‏اســت و تحقــق ان شــرایط خاصــی دارد کــه ان را از دیگــر مــوارد قــرض‬ ‫جــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫و بــه ایــن دلیــل در روایــات بــر توجــه قــرض دهنــده بــه ثــواب اخــروی‏ونیــت خدایــی داشــتن و ناپســند‬ ‫بــودن قــرض گرفتــن در نیازهــای غیــر ضــروری‏از جملــه شــرایط صحــت قــرض الحســنه تاکیــد شــده‬ ‫اســت‪ .‬تاکیــد اســام بــه‏عدالــت اقتصــادی بــا توزیــع عادالنــه فرصتهــا و امکانــات مالــی و درنتیجــه‬ ‫درامــد‏رابطــه مســتقیم دارد ونــرخ بهــره پولــی را عامــل جدایــی پــس انــداز و ســرمایه‏گــذاری مــی دانــد‬ ‫و بــه همیــن دلیــل مکتــب اقتصــادی اســام بــا تحریــم ربــا‪ ،‬قــرض‏الحســنه را بــه عنــوان بهتریــن شــیوه‬ ‫جایگزیــن بــرای متقاضیــان قــرض بــه‏مظورتامیــن مالــی اقــام مصرفی ضــروری قــرارداده اســت‪ .‬قرض‬ ‫در اصطــاح‏فقهــی وحقوقــی تملیــک مــال بــه دیگــری اســت بــه شــرط اینکــه قــرض گیرنــده ادای‏خــود‬ ‫ان مــال یــا مثــل ان را ضامــن شــود و تعهــد کنــد‪ .‬همانطــور کــه گفتــه شــد‏قــرض الحســنه همان حکم‬ ‫قــرض را دارد ولــی تحقــق ان تحــت شــرایط خــاص‏ماننــد نیازمنــد بــودن وام گیرنــده و وانگیــزه هــای‬ ‫معنــوی و اخــروی قــرض‏دهنــده اســت‪.‬‏‬ ‫ماهیــت ســپرد هــای قــرض الحســنه جــاری وپــس انــدازدر بانک هــا عقــد قــرض اســت‏ومطابــق مفــاد‬ ‫عقــد قــرض مالکیــت وجــوه بــه بانــک منتقــل مــی شــود و ایــن محــل‏افتــراق بانــک تجــاری و بانــک‬ ‫تخصصــی قــرض الحســنه مــی باشــد بــه طریقــی کــه‏در بانــک قــرض الحســنه مالکیــت وجــوه متعلــق‬ ‫بــه مشــتری اســت و مشــتری از‏محــل امتیــاز حاصــل از گــردش و یــا موجــودی حســاب از وام قــرض‬ ‫الحســنه‏برخــوردار مــی شــود‪.‬‬ ‫در صورتــی کــه ایــن قابلیت(پرداخــت وام قــرض الحســنه‏از محــل ســپرده) در بانک هــای تجــاری‬ ‫نیــز وجــود نــدارد‪ .‬در قــران ســیزده بــار بــه‏قــرض الحســنه اشــاره شــده وخداونــد در ایــه ‪ 20‬ســوره‬ ‫مزمــل مــی فرمایــد‏‪:‬‬ ‫‏«نمــاز برپاداریــد وزکات را ادا کنیــد و بــه خــدا قــرض الحســنه دهیــد» بنــا بــر ایــن‏ایــه شــریف در‬ ‫اقتصــاد اســامی اگــر منابــع مالــی ارزان وبــدون ســود دراختیــار‏افراد کــم برخوردار قرارگیــرد می تواند به‬ ‫شــکوفایی اقتصــادی وکاهــش رکــود‏وبیــکاری منجــر شــود ومســائل گوناگون اجتماعــی من جمله فقر‪،‬‬ ‫فحشــاء وبزه‏هــای مختلــف را پیشــگیری و برطــرف نمایــد‪ .‬بــر همیــن اســاس و بــرای ترویــج‏فرهنــگ‬ ‫دینــی قــرض روز ‪ 14‬اســفند بــه عنــوان روز ترویــج فرهنــگ الحســنه‏نامگــذاری شــده اســت‪ .‬بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه در ســال ‪ 1400‬رهبــر معظــم انقــاب‏موضــوع بســیار کلیــدی جهــاد تبییــن را بیــان فرمودند‪،‬‏توجــه‬ ‫بــه امــر قــرض الحســنه بــه عنــوان عنصــر اساســی اقتصــاد اســامی در‏مقابــل اقتصــاد ربــوی مبتنــی‬ ‫بــر ســود از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و‏دســت انــدرکاران اقتصــاد و نظــام بانکــی مــی تواننــد بــا‬ ‫تقویــت بخش هــای مختلــف‏اقتصــادی بــا عقــد قــرض الحســنه‪ ،‬نظــام بانکــی واقتصــادی کشــور را بــا‬ ‫جهــت‏گیــری عدالــت اجتماعــی ریــل گــذاری نماینــد‏‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫پنج شنبه ‪ 12‬اسفند‬ ‫شنبه ‪ 14‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز پنــج شــنبه ‪ 12‬اســفند هــر مثقــال طــا ‪ 51,010,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,779,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 116,030,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 118,230,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 67,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,340,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪495‬‬ ‫دانه های شیشه ای لوستر‬ ‫ ویژگی ها‬‫استاندارد ملی ایران شماره ‪ 14703‬سال ‪1391‬‬ ‫‪-1‬هدف و دامنه کاربرد‪:‬‬ ‫هــدف از تدویــن ایــن اســتاندارد تعییــن ویژگــی هــای‬ ‫انــواع دانــه هــای شیشــه هــای مــورد مصــرف در لوســتر‬ ‫مــی باشــد‪ .‬ایــن اســتاندارد بــرای انــواع دانــه هــای‬ ‫شیشــه های ســربدار و بــدون ســرب کاربــرد دارد‪ .‬ایــن‬ ‫اســتاندارد ویژگــی هــای ابعــادی و شــکل ایــن دانــه هــا را‬ ‫دربــر نمــی گیــرد‪.‬‬ ‫‪-2‬اصطالحات و تعاریف‪:‬‬ ‫شیشــه کریســتال یــا شیشــه ســرب دار‪ :‬یکــی از‬ ‫انــواع شیشــه های ســیلیکاتی اســت کــه در ترکیــب‬ ‫خــود حــاوی اکســید ســرب اســت‪ .‬ایــن نــوع شیشــه‪،‬‬ ‫دارای ظاهــری درخشــنده و شــبیه بــه کریســتال های‬ ‫کوارتــز اســت‪ .‬وجــود ســرب در شیشــه کریســتال باعــث‬ ‫افزایــش ضریــب شکســت نــور در ایــن نــوع شیشــه هــا‬ ‫می شــود‪ .‬امــکان تراشــکاری ایــن شیشــه ها وجــود دارد‪،‬‬ ‫بنابرایــن ظــروف تزیینــی موســوم بــه ظــروف کریســتال‬ ‫از ایــن جنــس ســاخته مــی شــوند‪ .‬چگالــی شیشــه هــای‬ ‫حــاوی ســرب نســبت بــه ســایر انــواع شیشــه هــا باالتــر‬ ‫اســت‪ .‬شیشــه هــای کریســتال همچنیــن دارای مــدول‬ ‫االستیســیته کمــی هســتند و در نتیجــه در اثــر ضربــه‪،‬‬ ‫صدایــی زنگــدار ایجــاد می کننــد‪.‬‬ ‫شیشــه ســودا الیــم‪ :‬بیشــتر از ‪ 95‬درصــد از میــزان کل‬ ‫شیشــه تولیــدی در جهــان‪ ،‬شیشــه ســوداالیم اســت‪.‬‬ ‫شیشــه هــای در و پنجــره ســاختمان‪ ،‬شیشــه هــای‬ ‫خــودرو‪ ،‬بطری هــا و بســیاری دیگــر از محصــوالت‬ ‫شیشــه های روزمــره از ایــن جنــس هســتند‪.‬‬ ‫شیشــه بوروســیلیکاتی‪ :‬ایــن نــوع شیشــه هــا ضریــب‬ ‫انبســاط حرارتــی کــم تــا متوســط داشــته‪ ،‬رفتــار‬ ‫ویســکوزیته دمــای بلنــد و چگالــی کمــی دارنــد‪ .‬بســیاری‬ ‫از ظروف شیشــه های ازمایشــگاهی‪ ،‬صنعتی و خانگی‬ ‫بــا اســتفاده از ایــن نــوع شیشــه ســاخته مــی شــوند‪.‬‬ ‫‪ -3‬طبقه بندی‪:‬‬ ‫دانــه هــای شیشــه هــای مــورد مصــرف در لوســتر‬ ‫بــر اســاس میــزان اکســید ســرب بــه ســه کالس زیــر‬ ‫طبقه بنــدی مــی گــردد‪:‬‬ ‫کالس ‪ : 1‬دانــه هایــی کــه کمتــر از ‪ 15‬درصــد وزنــی‬ ‫اکســید ســرب دارنــد‪ ،‬کــه اصطالحــا بــه ان هــا دانــه هــای‬ ‫بلــوری اطــاق مــی گــردد‪.‬‬ ‫کالس ‪ : 2‬دانــه هایــی کــه بیــن ‪ 15‬تــا ‪ 24‬درصــد وزنــی‬ ‫اکســید ســرب دارنــد کــه اصطالحــا بــه ان هــا دانــه هــای‬ ‫نیمــه کریســتال اطــاق مــی گــردد‪.‬‬ ‫کالس ‪ : 3‬دانــه هایــی کــه بیشــتر از ‪ 24‬درصــد وزنــی‬ ‫اکســید ســرب دارنــد کــه اصطالحــا بــه انهــا دانه هــای‬ ‫کریســتال اطــاق می گــردد‪.‬‬ ‫‪-4‬ویژگی های ظاهری‬ ‫مشــاهده هــر یــک از مــوارد زیــر بــر روی دانــه هــا‪ ،‬عیــب‬ ‫محســوب می شــود‪:‬‬ ‫ هر گونه ترک‪ ،‬شکستگی‪ ،‬لب پریدگی‪ ،‬پرنشدگی؛‬‫کجی و لب قیطانی؛‬‫ پلیســه لبــه کلیــه دانه هــای شیشـه ای مــورد مصــرف‬‫در لوســتر بایــد همــوار‪ ،‬یکنواخــت‪ ،‬غیــر برنــده و بــدون‬ ‫تــاب باشــند؛‬ ‫ زدگی؛‬‫ خط مویی؛‬‫ وج داخلی؛‬‫ لکه هــای ســیاه کــه در صــورت شستشــو بــا اب گــرم‬‫پــاک نگردنــد؛‬ ‫ وجــود هــر گونــه کــدری (بدنــه بایــد کامــا شــفاف‬‫باشــد)؛‬ ‫ وجــود هرگونــه حبــاب ریــز یــا درشــت کــه بــا چشــم‬‫غیــر مســلح قابــل رویــت باشــد‪.‬‬ ‫قیمت اجیل در مقایسه‬ ‫با سال گذشته چه میزان‬ ‫افزایش داشته است؟‬ ‫از ســال گذشــته تــا امســال قیمــت اجیــل افزایــش چشــمگیری‬ ‫داشــته اســت در برخــی از محصــوالت اجیــل تــا صــد درصــد‬ ‫حتــی بیشــتر از ان نیــز افزایــش قیمــت داشــته ایــم‪.‬‬ ‫تولید کننده اجیل در گلستان‪:‬‬ ‫افزایش ‪100‬‬ ‫درصدی قیمت‬ ‫سرویس اقتصاد‪-‬هنگامه خاندوزی؛‬ ‫خبرنــگار بــازار کســب و کار پــارس‪ :‬قصــه اجیــل شــب عیــد در چنــد‬ ‫ســال گذشــته بــا افزایــش قیمــت هــا و نــا بــه ســامانی هــای کــه در‬ ‫ایــن حــوزه وجــود داشــته اســت بــرای مــردم یــک قصــه پــر غصــه‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫متاســفانه بــه دلیــل وجــود انواع اجیل هــا و کیفیت های متفاوت‬ ‫ایــن محصــول نمــی تــوان قیمــت مصوبــی بــر روی ان گذاشــت‬ ‫وهمیــن امــر ســبب شــده شــاهد وجــود قیمت های متفــاوت اجیل‬ ‫در ســطح بــازار هســتیم‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه از وضعیــت بــازار اجیــل بیشــتر اشــنا شــویم و بخشــی‬ ‫از دالیــل ایــن افزایــش قیمــت هــا جویــا شــویم بــه ســراغ ولــی اللــه‬ ‫احمــدی یکــی از تولیــد کننــدگان اجیــل در گلســتان رفتــه ایــم‪.‬‬ ‫وضعیت اجیل در بازار برای شب عید چگونه است؟‬ ‫اجیــل بــرای عرضــه بــه انــدازه کافــی در اســتان وجــود دارد امــا انچه‬ ‫کــه مشــکل ایجــاد کــرده اســت افزایــش قیمــت زیــاد اجیــل اســت‬ ‫که ســبب شــده مردم توان خرید نداشــته باشــند کشــاورز‪ ،‬واســطه‬ ‫گــر و تجــار همگــی دســت بــه دســت هــم داده انــد تــا ایــن محصــول‬ ‫امــروز بــا قیمتــی بیشــتر از تــوان خریــد مــردم در بــازار عرضــه شــود‪.‬‬ ‫همیــن قیمــت بــاال ســبب شــده تــا بــازار اجیــل در گلســتان رونــق‬ ‫نداشــته باشــد مگر در مناســبت های ملی و جشــن ها مانند شــب‬ ‫یلــدا و عیــد نــوروز کــه مــردم مجبــور بــه خرید اجیل هســتند فروش‬ ‫نیــز زیــاد می شــود‪.‬‬ ‫اجیل در حال حاضر با چه قیمتی خرید و فروش می شود؟‬ ‫قیمــت اجیــل در بــازار بــا توجــه بــه اینکــه از چــه نوعــی باشــد و برای‬ ‫کــدام منطقــه اســت‪ ،‬نــوع فــراوروی شــده ان و نمکــی کــه اســتفاده‬ ‫مــی کننــد بســته بنــدی و دیگــر موضوعــات متفاوت اســت‪.‬‬ ‫قران قانون اساسی بشریت است‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان و امــام جمعــه گــرگان گفــت‪ :‬قــران کریــم قانــون‬ ‫اساســی زندگــی بشــر بــوده کــه بایــد بــرای همــگان و نشــر معــارف بســیار پربرکــت‪ ،‬پایــه‬ ‫و اســاس قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬ایــت اللــه ســیدکاظم نورمفیــدی در اییــن‬ ‫اختتامیــه بیســت و هفتمیــن جشــنواره بیــن المللــی قرانــی و حدیثــی جامعــه‬ ‫المصطفی العالمیــه در ســالن امــام خمینــی (ره) نمایندگــی ان در گــرگان افــزود‪ :‬امــروز‬ ‫نــه تنهــا در داخــل کشــور بلکــه در جهــان اســام بــرای نشــر و ترویــج معــارف اســامی و‬ ‫عقایــد دیــن در زمینــه هــای مختلــف از جملــه برگــزاری جشــنواره هــای قرانــی و حدیثــی‬ ‫تــاش مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪:‬خداونــد متعــال توفیــق داده روز بــه روز در سراســر عالــم معــارف‬ ‫اســامی منتشــر شــود کــه امــروز جوامــع بشــری بــا داشــتن علــم و دانــش تشــنه ایــن‬ ‫ارتبــاط اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬علمــا بــرای تحلیــل‪ ،‬شــرح‪ ،‬تبییــن و تفســیر قــران و حدیــث در میــان‬ ‫بشــریت و توجــه و عنایــت همــه ان هــا تــاش کننــد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه نورمفیــدی بیــان کــرد‪ :‬رابطــه مــا بــا ایــات شــریف قــران براســاس وظیفــه‬ ‫قرائــت‪ ،‬ترتیــل و تــاوت بایــد باشــد و قرائــت اولیــن گام و دری بــوده کــه بــرای ورود بــه‬ ‫در حــال حاضــر اجیــل چهــار مغــز در بــازار از کیلــوی ‪ 200‬هــزار‬ ‫تومــان تــا ‪ 400‬هــزار تومــان خریــد فــروش مــی شــود‪ ،‬پســته از‬ ‫کیلــوی ‪ 250‬هــزار تومــان شــروع مــی شــود و تــا ‪ 400‬هــزار تومــان و‬ ‫باقــی اجیــل هــا هــم تقریبــا بــه همیــن منــوال اســت‪.‬‬ ‫اجیــل در شــب یلــدا قیمتــی بیشــتر از ایــن داشــت امــا بــا گذشــت‬ ‫ایــن ایــام تــب و تــاب خریــد اجیــل کــم شــد و قیمــت پاییــن امــد امــا‬ ‫بــاز هــم مــردم قــدرت خریــد ایــن محصــول را ندارنــد‪.‬‬ ‫قیمــت اجیــل در مقایســه بــا ســال گذشــته چــه میــزان افزایــش‬ ‫داشــته اســت؟‬ ‫از ســال گذشــته تــا امســال قیمــت اجیــل افزایــش چشــمگیری‬ ‫داشــته اســت در برخــی از محصــوالت اجیــل تــا صــد درصــد حتــی‬ ‫بیشــتر از ان نیــز افزایــش قیمــت داشــته ایــم‪.‬‬ ‫مثــا ســال گذشــته تخمــه ژاپنــی ‪ 40‬الــی ‪ 50‬هــزار تومــان خریــد و‬ ‫فــروش مــی شــود امســال ایــن رقــم بــه کیلویــی ‪ 170‬هــزار تومــان‬ ‫رســیده اســت‪ .‬تخمــه کــدو ســال گذشــته ‪ 70‬هــزار تومــان بــوده‬ ‫امســال نزدیــک ‪ 140‬هــزار تومــان اســت‪ ،‬پســته ســال گذشــته ‪170‬‬ ‫هــزار تومــان بــوده اســت امســال بیــش از ‪ 270‬هزار تومــان افزایش‬ ‫قیمــت داشــته اســت‪.‬‬ ‫متاســفانه افزایش قیمت در اجیل شــب عید از ‪ 50‬درصد نســبت‬ ‫بــه ســال گذشــته نیــز بیشــتر اســت و همینطــور کــه مــی بینــد برخی‬ ‫محصــوالت صــد درصد بیشــتر افزایش داشــته اســت‪.‬‬ ‫دالیل افزایش قیمت اجیل چیست؟‬ ‫امســال بــا توجــه بــه اینکــه ســال گذشــته باغــداران و کشــاورزان‬ ‫بــا مشــکالت زیــادی روبــه رو بودنــد وســرما زدگــی در زمســتان‬ ‫و خشکســالی در تابســتان باعــث شــد کــه افــت تولیــد داشــته‬ ‫باشــند ایــن کمبــود عرضــه اجیــل در بــازار باعــث افزایــش قیمــت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫تخمــه ژاپنــی‪ ،‬تخمــه هندوانــه و دیگــر مــوارد بــه دلیــل ســرمای‬ ‫زمســتان ســال گذشــته محصــول نداشــتند و از انجایــی کــه اجیــل‬ ‫یــک محصــول کامــا ایرانــی اســت و از دیگــر کشــورها وارد بازار نمی‬ ‫شــود بــا کمبــود و افزایــش قیمــت مواجــه شــده اســت‪.‬‬ ‫واســطه گرهــا چــه میــزان در ایــن افزایــش قیمــت نقــش‬ ‫داشــته اند؟‬ ‫اجیــل و خشــکبار هیــچ ربطــی بــه واســطه گــری و داللــی نــدارد‪،‬‬ ‫گنــدم و دیگــر محصــوالت کشــاورزی نیســت کــه بتواننــد در انبــار‬ ‫ذخیــره کننــد و بــا قیمــت باالتــر عرضــه کننــد‪.‬‬ ‫اجیــل یــک محصــول فصلــی اســت کــه اگــر در ایــن ایــام بــه فروش‬ ‫بــرود ســود بــرده اســت وگرنــه بعــد از این ایام بــازار فروش محصول‬ ‫بســیار کم اســت و دیگر کســی راغب به خرید ان نیســت‪.‬‬ ‫دالل هــا هیــچ نقشــی در گرانــی اجیــل ندارنــد و ایــن یــک محصول‬ ‫مصرفــی اســت کــه بایــد بــه موقــع بــه فــروش برســد و در فصل گرما‬ ‫مــردم بســیار کــم از اجیــل اســتفاده می کنند‪.‬‬ ‫ایــا تنظیــم بــازار بــرای نــرخ گــذاری اجیــل شــب عیــد نیــز انجــام‬ ‫می شــود؟‬ ‫اجیــل مخلــوط را تنظیــم بــازار نمــی توانــد نــرخ مصوبــی داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬چــون کیفیــت هــای بســیار متفــاوت دارد و کیفــت اجیــل هر‬ ‫نقطــه کشــور بــا نقطــه دیگــر بســیار متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫تخــم کــدوی نومــل کیلــوی ‪ 60‬هــزار تومــان اســت همیــن محصول‬ ‫در خــوی کیلــوی ‪ 170‬هــزار تومــان اســت‪.‬‬ ‫بهشــت و ســعادت بشــریت بــر مــی دارد و نفــس قرائــت قــران موضوعیــت دارد اینکــه‬ ‫هرچــه مــی خوانــد بــرای رســیدن بــه فلســفه و معنــای ان باشــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬امــروز تنهــا رابطــه ای کــه بیــن خــدا و بشــریت برقــرار بــوده و هیــچ‬ ‫خدشــه ای بــران وارد نشــده قــران مســلمانان اســت زیــرا انجیــل و تــورات بــه مــرور زمــان‬ ‫نســخه اصلــی ان تغییــر پیــدا کــرده و دچــار تحریــف شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گام دوم پــس از قرائــت ترتیــل ایــات شــریفه قرانــی بــوده کــه بایــد ارام و بــا‬ ‫طمانیــه خوانــده و تدبــر در معنــا و مفاهیــم ان شــود و گام باالتــر تــاوت یعنــی پیــروی‬ ‫کــردن و دنبالــه روی بــوده کــه بــه اشــخاص و انبیــا نســبت داده شــده اســت کــه بــه انــدازه‬ ‫ظرفیــت افــراد بــه مقــام تــاوت مــی رســند‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان و امــام جمعــه گــرگان گفــت‪ :‬در میــدان ســخت و‬ ‫ســنگین جنــگ و صلــح نیازمنــد هدایــت و روشــنگری دل هــا توســط خداونــد متعــال‬ ‫هســتیم کــه متاســفانه برخــی افــراد دشــمنان اســام را دشــمن ندانســته و نمــی داننــد‬ ‫بــه کجــا تکیــه کرده انــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام و المســلمین ســیدکمال حســینی رئیــس نمایندگــی جامعــه‬ ‫المصطفی العالمیــه در اســتان گلســتان در ایــن اییــن بیــان کــرد‪ :‬قــران همــه نیازهــای مــادی‬ ‫و معنــوی را در خــودش جــای داده و هــادی و راهنمــا بــرای مراجعــه بشــریت اســت و امــروز‬ ‫بشــریت نیــاز داشــته تــا زیبایــی هــای قــران را از وارثــان انبیــا دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬اییــن اختتامیــه جشــنواره بیســت و هفتمیــن جشــنواره‬ ‫بیــن المللــی قرانــی و حدیثــی جامعــه المصطفــی العالمیــه امــروز یازدهــم اســفندماه‬ ‫بــا حضــور حجــت االســام و المســلمین علــی عباســی رییــس جامعــه المصطفــی‬ ‫العالمیــه ایــران‪ ،‬حجــت االســام و المســلمین جعفــر کریمــی قدوســی مدیــرکل امــور‬ ‫قــران و حدیــث جامعــه المصطفــی‪ ،‬ایــت اللــه نورمفیــدی امــام جمعــه گــرگان و نماینــده‬ ‫ولــی فقیــه در گلســتان‪ ،‬غالمرضــا منتظــری نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس و‬ ‫عــاوه بــر مناطــق تولیــد کارخانــه هــای فــراوری ایــن محصــول‬ ‫نیــز متفــاوت اســت مثــا درصــد نمــک اجیــل فــرق دارد کســی‬ ‫مــی ایــد ‪ 50‬درصــد بــه اجیــل نمــک اضافــه مــی کنــد قیمــت را‬ ‫پاییــن مــی اورد امــا ایــن محصــول کیفیــت خیلــی بــدی دارد و‬ ‫قابــل اســتفاده نیســت‪.‬‬ ‫اصلی ترین مشکل شما در حوزه فراوری اجیل چیست؟‬ ‫یــک اقدامــی کــه انجــام شــده قیمت گــذای محصوالت را براســاس‬ ‫تولیــد انجــام مــی دهنــد کــه ایــن بدتریــن کاری بــوده اســت کــه نــه‬ ‫تنهــا باعــث کنتــرل بــازار نخواهــد شــد بلکــه هــرج و مــرج بــازار را نیــز‬ ‫بیشــتر مــی کند‪.‬‬ ‫ایــا مســئولین مــی تواننــد قیمــت واقعــی یــک محصــول را بدســت‬ ‫اورنــد؟ قیمــت تولیــد کننــده چــه میــزان بایــد باشــد و یــا کســی کــه‬ ‫در بــازار ایــن محصــول را بایــد خریــداری کنــد ســواد ایــن را دارد کــه‬ ‫حســاب و کتــاب کنــد و محصــول را ســود ‪ 23‬درصــدی خریــداری‬ ‫کنــد؟ ایــا کســی بــا ماشــین حســاب بــه خریــد مــی رود کــه بتوانــد‬ ‫قیمــت واقعــی یــک محصــول را بدســت اورد؟‬ ‫محصــول ماننــد اجیــل کــه نمــی تــوان قیمــت واقعــی ان را بــرای‬ ‫تولیــد کننــده حســاب کننــد چگونــه بایــد قیمــت ان را در بــازار‬ ‫مشــخص کننــد؟‬ ‫قیمــت گــذاری محصــوالت بــر روی تولیــد ان بدتریــن نــوع‬ ‫تصمیــم گیــری بــرای کنتــرل بــازار بــوده اســت کــه بــه نظــر مــن نــه‬ ‫تنهــا بــازار کنتــرل نخواهــد شــد بلکــه افزایش قیمت را نیز شــاهد‬ ‫خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫شما چه پیشنهادی برای کنترل قیمت ها دارید؟‬ ‫کنتــرل قیمــت زمانــی انجــام مــی شــود کــه قیمــت نهایــی بــرای‬ ‫مصــرف کننــده مشــخص باشــد مثــا یــک اب معدنــی در کارخانــه‬ ‫دانــه ای دو هــزار تومــان فروختــه مــی شــود زمانــی کــه مصــرف‬ ‫کننــده بایــد ان را در بــازار تهیــه کنــد دو هــزار و ‪ 500‬تــا ســه هــزار‬ ‫تومــان باشــد نــه اینکــه دانــه چهــار هــزار تومــان ان را بخــرد و بــه‬ ‫جــای اینکــه از تولیــد قیمــت گــذاری انجــام شــود باید قیمت مصرف‬ ‫کننــده را پاییــن بیاورنــد‪.‬‬ ‫اکثــر قیمــت گــذاری هــا در بــازار بــه همیــن شــکل اســت و قیمتــی‬ ‫کــه از کارخانــه تهیــه مــی شــود تــا بدســت مصــرف کننــده برســد‬ ‫بســیار متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫دولــت بــه جــای اینکــه بــر روی تولیــد قیمــت بگــذارد‪ ،‬قیمــت نهایی‬ ‫را مشــخص کنــد تــا اینگونــه نباشــد کــه از شــرکت بــه یــک قیمــت‬ ‫خریــداری شــود و زمانــی کــه بــه مصــرف کننــد مــی رســد بیــش از ‪70‬‬ ‫درصــد افزایــش قیمــت دارد‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر ان قیمتــی کــه نیــز می خواهند بــرای تولید کننده‬ ‫اعــام کننــد ان نیــز واقعــی نمــی شــود چــرا کــه قیمــت متفــاوت‬ ‫اســت و ایــن قیمــت گــذاری بــر روی تولیــد خــودش باعــث گرانــی‬ ‫و مخصوصــا در حــوزه فــروش اجیــل افزایــش قمیــت را در پــی‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫در هیــچ کجــای دنیــا نمــی تواننــد بــر روی تخمــه و اجیــل قیمــت‬ ‫بگذارنــد چــون نــوع کیفیــت اجیــل هــا بــا یکدیگــر متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫خواسته شما از مسئوالن چیست؟‬ ‫از مســئوالن مــی خواهیــم کــه بــا تصمیماتــی کــه میگیرنــد بــرای‬ ‫تولیــد کننــدگان ســنگ انــدازی نکننــد انتظــار هیــچ گونــه کمــک و‬ ‫حمایتــی از ان هــا نداریــم‪.‬‬ ‫جمعــی از امامــان جمعــه اســتان و طــاب و عالقــه منــدان شــیعی و ســنی از کشــورهای‬ ‫مختلــف بــا معرفــی و تجلیــل از نفــرات برتــر ایــن جشــنواره در ســالن امــام خمینــی (ره)‬ ‫گــرگان بــه کار خــود پایــان داد‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره در ســال هــای گذشــته در قــم برگــزار شــد امــا امســال اســتان گلســتان‬ ‫میزبــان اختتامیــه ان شــد کــه بیــش از ‪ ۲‬هــزار نفــر قــاری در ایــن مســابقه قرانــی شــرکت‬ ‫کردنــد و در اختتامیــه جشــنواره از افــراد ممتــاز تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان ‪ ۱.۹‬میلیــون نفــر جمعیــت دارد کــه بــه ســبب ســکونت اقــوام و مذاهــب‬ ‫اســامی به نگارســتان ایران مشــهور اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه ‪ 14‬اسفند ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 5-‬مارس ‪ /2 -2022/‬شعبان ‪ -1443/‬شماره‪495‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫عده ای همراه‬ ‫مافیایسیگاراند‬ ‫عبرت های بحران‬ ‫اوکراین‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بهترین روش های امنیت‬ ‫شبکه بی سیم‬ ‫‪7‬‬ ‫رونق صنعت ابزی پروری‪،‬‬ ‫ضرورتی برای توسعه‬ ‫گمیشان‬ ‫پذیرش معتادان‬ ‫متجاهر در مراکز‬ ‫سه برابر شد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫افزایش ‪ 100‬درصدی‬ ‫قیمت اجیل‬ ‫یــک اقدامــی کــه انجــام شــده قیمــت گــذای محصــوالت را براســاس تولیــد انجــام‬ ‫مــی دهنــد کــه ایــن بدتریــن کاری بــوده اســت کــه نــه تنهــا باعــث کنتــرل بــازار‬ ‫نخواهــد شــد بلکــه هــرج و مــرج بــازار را نیــز بیشــتر مــی کنــد‪...‬‬ ‫‪ ۲۷‬نکته علمی‬ ‫در مورد سالمتی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ ۸‬دستور ویژه‬ ‫رییسی برای‬ ‫تحول خودرو‬ ‫موجــود در انبارهــای ایــران خــودرو بازدیــد میدانــی بــه‬ ‫عمــل اورد و بــا تاکیــد بــر غیرقابــل قبــول بــودن وجــود‬ ‫ایــن حجــم از خــودرو در انبــار‪ ،‬دســتورهایی بــرای‬ ‫ترخیــص خودروهــا صــادر کــرد‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور پــس از بازدیــد از انبــار خودروهــای‬ ‫ایــران خــودرو‪ ،‬بــا حضــور در خطــوط تولیــد در جریــان‬ ‫اخریــن وضعیــت تولیــد قــرار گرفــت و دســتورهای در‬ ‫حــوزه تامیــن قطعــات و ترخیــص فــوری خودروهــای‬ ‫دپــو شــده در انبارهــای ایــران خــودرو‪ ،‬افزایــش ‪۵۰‬‬ ‫درصــدی تولیــد خــودرو در ســال اینــده‪ ،‬توقــف تولیــد‬ ‫برخــی خودروهــای قدیمــی و اغــاز تولیــد چند خــودروی‬ ‫جدیــد و بــا کیفیــت‪ ،‬اجــازه واردات منضبــط و تحــت‬ ‫نظــارت از ســال اینــده‪ ،‬نوســازی نــاوگان حمــل و نقــل‬ ‫در پــی نارضایتــی رهبــر معظــم انقــاب و مــردم‬ ‫در خصــوص کیفیــت پاییــن خودروهــای داخلــی‪،‬‬ ‫رئیس جمهــور بــا بازدیــد ســر زده از ایــران خــودرو‬ ‫دســتورهای مهمــی بــرای تحــول در ایــن صنعــت‬ ‫صــادر کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬دهــم بهمــن‬ ‫مــاه بــود کــه رهبــر معظــم انقــاب اســامی مواضــع‬ ‫مهمــی را دربــاره وضعیــت نامطلــوب خــودروی داخلــی‬ ‫مطــرح و از ان انتقــاد کردنــد‪.‬‬ ‫ایشــان در دیــدار جمعــی از تولیدکننــدگان و فعــاالن‬ ‫صنعتــی در ایــن بــاره گفتنــد کــه بــا وجــود حمایــت زیــاد‬ ‫از صنعــت خــودرو در کشــور‪ ،‬کیفیــت خــودرو خــوب‬ ‫نیســت و مــردم ناراضی انــد و حــق بــا مــردم اســت‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر هــم رییــس جمهــور در وعــده هــای‬ ‫انتخاباتــی خــود تاکیــد داشــت کــه خــودرو بایــد از‬ ‫حالــت انحصــاری خــارج شــده و بــرای ان قیمــت‬ ‫عادالنــه تعییــن کنیــم‪.‬‬ ‫حــاال بــا توجــه بــه گالیــه منــدی مــردم و رهبــر انقــاب‬ ‫از وضعیــت خــودروی داخلــی رئیــس جمهــور بــا صــدور‬ ‫هشــت دســتور صریــح در حــوزه تولیــد به ایــن موضوع‬ ‫ورود کــرده اســت‪.‬‬ ‫برپایــه ایــن گــزارش ایت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی‬ ‫رییس جمهور کشــورمان چهارشــنه یازدهم اسفندماه‬ ‫در یــک بازدیــد از پیــش اعــام نشــده از ایــران خــودرو‬ ‫دســتورهای مهمــی در حــوزه خــودرو را صــادر کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن بازدیــد رییــس جمهــور ابتــدا از خودروهــای‬ ‫عمومــی‪ ،‬شــفاف ســازی فراینــد قرعــه کشــی و رفــع‬ ‫ابهــام کامــل بــرای مــردم با نظــارت دقیــق وزارت صمت‬ ‫صــادر کــرد‪.‬‬ ‫هشت دستور جهادی رییس جمهور‬ ‫الــف) تولیــد خــودرو در ســال ‪ ۱۴۰۱‬نســبت بــه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬حداقــل ‪ ۵۰‬درصــد افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫ب) ســازوکارهای الزم بــه منظــور تولیــد و عرضــه‬ ‫حداقــل یــک «خــودروی اقتصــادی» با ســاختار بــه روز‪،‬‬ ‫فراهــم گــردد‪.‬‬ ‫پ) در ســال ‪ ۱۴۰۱‬حداقــل تولیــد ‪ ۳‬خــودروی قدیمــی‬ ‫متوقــف و ‪ ۳‬خــودرو جدیــد بــا کیفیــت مطلــوب‪ ،‬تولیــد‬ ‫و عرضــه شــوند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬تولیدخودروهــای جدیــد و پیشــرفته‪ ،‬خودروهــای‬ ‫برقــی‪ ،‬متصــل و خــودران گســترش یابــدو رمایه گــذاری‬ ‫و بسترســازی بــرای ورود دانــش و فنــاوری موجــود در‬ ‫صنایــع دفاعــی و فضایــی و ظرفیــت شــرکتهای دانــش‬ ‫بنیــان بــرای ایجــاد تحــول در صنعــت خودروســازی «در‬ ‫مقیــاس اقتصــادی»‪ ،‬فراهــم گــردد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬نســبت بــه تامیــن قطعــات مــورد نیــاز و ترخیــص‬ ‫و عرضــه فــوری خودروهــای دپوشــده در انبارهــای‬ ‫شــرکتهای خودروســاز بــه بــازار‪ ،‬تــا نصــاب اســتاندارد‪،‬‬ ‫حداکثــر ظــرف ‪ ۲‬مــاه اینــده‪ ،‬اقــدام شــود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬در صــورت عــدم اقــدام بــرای انجــام تعهــدات‬ ‫و رفــع نیــاز بــازار بــه منظــور افزایــش رقابت پذیــری و‬ ‫رفــع شــائبه انحصــار‪ ،‬متناســب ســازی قیمــت خــودرو و‬ ‫جبــران کمبــود تولیــد بــه میــزان مــورد نیــاز بــازار‪ ،‬موانــع‬ ‫قانونــی و اجرایــی واردات خــودرو‪ ،‬حداکثــر ظــرف ‪۳‬‬ ‫مــاه اینــده رفــع شــود و بــا افزایــش صــادرات خــودرو‬ ‫و قطعــات‪ ،‬نســبت صــادرات بــه واردات در صنعــت‬ ‫خــودرو افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬در خصــوص نحــوه عرضــه خــودرو بــه مــردم بــه‬ ‫منظــور ایجــاد شــفافیت و افزایــش رضایت منــدی‬ ‫مــردم؛‬ ‫الــف) ضمــن حــذف تدریجــی رونــد قرعــه کشــی بــا‬ ‫افزایــش عرضــه‪ ،‬فراینــد فعلــی عرضــه خــودرو (از‬ ‫طریــق قرعــه کشــی) فــورا ًاصــاح و شــفاف ســازی الزم‬ ‫در ان صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫ب) از ابتــدای ســال ‪ ۱۴۰۱‬پــس از تکمیــل وجــه‪،‬‬ ‫خودروهــای پیــش فــروش شــده بایــد بــدون تاخیــر‬ ‫بالوجــه‪ ،‬قابــل تحویــل بــه مشــتری گــردد‪.‬‬ ‫پ) هرگونــه واگــذاری خــودرو بــه شــرکتها و‬ ‫دســتگاههای دولتــی و غیــر دولتــی بــه صــورت رانتــی و‬ ‫غیرشــفاف و متفــاوت بــا رویــه معمــول فــروش خــودرو‬ ‫بــه مــردم ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫‪ -۶‬بــه منظــور نوســازی نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی‬ ‫اعــم از بــاری و مســافری‪ ،‬هرســاله حداقــل ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫خــودرو (کشــنده‪ ،‬کامیون‪ ،‬کامیونــت‪ ،‬اتوبوس و مینی‬ ‫بــوس) فرســوده‪ ،‬از رده خــارج شــده و جایگزیــن کــردن‬ ‫انهــا بــا خودروهــای بــا کیفیــت بــرای صاحبــان مشــاغل‬ ‫مربوطــه‪ ،‬تســهیل شــود‪.‬‬ ‫‪ -۷‬بــه منظــور افزایــش کیفیــت و ایمنــی خودروهــای‬ ‫تولیــد داخــل؛‬ ‫الــف) هرگونــه اســتفاده از قطعــات بــا کیفیــت پاییــن‬ ‫در مونتــاژ خــودرو از ابتــدای ســال ‪ ۱۴۰۱‬مطلقــا ممنــوع‬ ‫اســت و دســتگاههای مســئول موظفنــد بــا عرضــه‬ ‫قطعــات یدکــی تقلبــی و قاچــاق بــه ویــژه قطعــات پــر‬ ‫مصــرف و موثــر بــر ایمنــی خــودرو نیــز مقابلــه نماینــد‪.‬‬ ‫ب) خودروهــای عرضــه شــده بــه بــازار از ابتــدای ســال‬ ‫‪ ،۱۴۰۱‬مــی بایســت حداقــل بــا ‪ ۳‬ســال یــا پیمایــش ‪۶۰‬‬ ‫هــزار کیلومتــر‪ ،‬ضمانــت شــوند‪.‬‬ ‫‪ -۸‬واگــذاری مدیریــت دولتــی شــرکت های‬ ‫خودروســازی ایــران خــودرو و ســایپا ســریعا ًبــه بخــش‬ ‫غیــر دولتــی تعییــن تکلیــف شــود‪.‬‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــور‪ ،‬مســئول نظــارت و‬ ‫پیگیــری حســن اجــرای ایــن ابالغیــه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در پــی نارضایتــی رهبــر معظــم انقــاب و مــردم‬ ‫در خصــوص کیفیــت پاییــن خودروهــای داخلــی‪،‬‬ ‫رئیس جمهــور بــا بازدیــد ســر زده از ایــران خــودرو‬ ‫دســتورهای مهمــی بــرای تحــول در ایــن صنعــت‬ ‫صــادر کــرد‪.‬‬ ‫دهــم بهمــن مــاه بــود کــه رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫اســامی مواضــع مهمــی را دربــاره وضعیــت نامطلــوب‬ ‫خــودروی داخلــی مطــرح و از ان انتقــاد کردنــد‪.‬‬ ‫ایشــان در دیــدار جمعــی از تولیدکننــدگان و فعــاالن‬ ‫صنعتــی در ایــن بــاره گفتنــد کــه بــا وجــود حمایــت زیــاد‬ ‫از صنعــت خــودرو در کشــور‪ ،‬کیفیــت خــودرو خــوب‬ ‫نیســت و مــردم ناراضی انــد و حــق بــا مــردم اســت‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر هــم رییــس جمهــور در وعــده هــای‬ ‫انتخاباتــی خــود تاکیــد داشــت کــه خــودرو بایــد از‬ ‫حالــت انحصــاری خــارج شــده و بــرای ان قیمــت‬ ‫عادالنــه تعییــن کنیــم‪.‬‬ ‫حــاال بــا توجــه بــه گالیــه منــدی مــردم و رهبــر انقــاب‬ ‫از وضعیــت خــودروی داخلــی رئیــس جمهــور بــا صــدور‬ ‫هشــت دســتور صریــح در حــوزه تولیــد به ایــن موضوع‬ ‫ورود کــرده اســت‪.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫قرض الحسنه راهبرد اصولی شکوفایی اقتصادی‬ ‫مردم ساالر‬ ‫سرویس اقتصادی‪ -‬یحیی گلشاهین‬ ‫در نظــام اســامی قــرض بــه عنــوان یکــی از عقــود معامالتــی دارای احــکام‏مخصــوص بــه خــود اســت‬ ‫و در تاییــد صحــت ان شــروطی را همچــون بــدون‏ربــا لحــاظ کــرده انــد‪ .‬قــرض الحســنه نوعــی رفتــار بــا‬ ‫رویکــرد مســئولیت اجتماعــی‏اســت و تحقــق ان شــرایط خاصــی دارد کــه ان را از دیگــر مــوارد قــرض‬ ‫جــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫و بــه ایــن دلیــل در روایــات بــر توجــه قــرض دهنــده بــه ثــواب اخــروی‏ونیــت خدایــی داشــتن و ناپســند‬ ‫بــودن قــرض گرفتــن در نیازهــای غیــر ضــروری‏از جملــه شــرایط صحــت قــرض الحســنه تاکیــد شــده‬ ‫اســت‪ .‬تاکیــد اســام بــه‏عدالــت اقتصــادی بــا توزیــع عادالنــه فرصتهــا و امکانــات مالــی و درنتیجــه‬ ‫درامــد‏رابطــه مســتقیم دارد ونــرخ بهــره پولــی را عامــل جدایــی پــس انــداز و ســرمایه‏گــذاری مــی دانــد‬ ‫و بــه همیــن دلیــل مکتــب اقتصــادی اســام بــا تحریــم ربــا‪ ،‬قــرض‏الحســنه را بــه عنــوان بهتریــن شــیوه‬ ‫جایگزیــن بــرای متقاضیــان قــرض بــه‏مظورتامیــن مالــی اقــام مصرفی ضــروری قــرارداده اســت‪ .‬قرض‬ ‫در اصطــاح‏فقهــی وحقوقــی تملیــک مــال بــه دیگــری اســت بــه شــرط اینکــه قــرض گیرنــده ادای‏خــود‬ ‫ان مــال یــا مثــل ان را ضامــن شــود و تعهــد کنــد‪ .‬همانطــور کــه گفتــه شــد‏قــرض الحســنه همان حکم‬ ‫قــرض را دارد ولــی تحقــق ان تحــت شــرایط خــاص‏ماننــد نیازمنــد بــودن وام گیرنــده و وانگیــزه هــای‬ ‫معنــوی و اخــروی قــرض‏دهنــده اســت‪.‬‏‬ ‫ماهیــت ســپرد هــای قــرض الحســنه جــاری وپــس انــدازدر بانک هــا عقــد قــرض اســت‏ومطابــق مفــاد‬ ‫عقــد قــرض مالکیــت وجــوه بــه بانــک منتقــل مــی شــود و ایــن محــل‏افتــراق بانــک تجــاری و بانــک‬ ‫تخصصــی قــرض الحســنه مــی باشــد بــه طریقــی کــه‏در بانــک قــرض الحســنه مالکیــت وجــوه متعلــق‬ ‫بــه مشــتری اســت و مشــتری از‏محــل امتیــاز حاصــل از گــردش و یــا موجــودی حســاب از وام قــرض‬ ‫الحســنه‏برخــوردار مــی شــود‪.‬‬ ‫در صورتــی کــه ایــن قابلیت(پرداخــت وام قــرض الحســنه‏از محــل ســپرده) در بانک هــای تجــاری‬ ‫نیــز وجــود نــدارد‪ .‬در قــران ســیزده بــار بــه‏قــرض الحســنه اشــاره شــده وخداونــد در ایــه ‪ 20‬ســوره‬ ‫مزمــل مــی فرمایــد‏‪:‬‬ ‫‏«نمــاز برپاداریــد وزکات را ادا کنیــد و بــه خــدا قــرض الحســنه دهیــد» بنــا بــر ایــن‏ایــه شــریف در‬ ‫اقتصــاد اســامی اگــر منابــع مالــی ارزان وبــدون ســود دراختیــار‏افراد کــم برخوردار قرارگیــرد می تواند به‬ ‫شــکوفایی اقتصــادی وکاهــش رکــود‏وبیــکاری منجــر شــود ومســائل گوناگون اجتماعــی من جمله فقر‪،‬‬ ‫فحشــاء وبزه‏هــای مختلــف را پیشــگیری و برطــرف نمایــد‪ .‬بــر همیــن اســاس و بــرای ترویــج‏فرهنــگ‬ ‫دینــی قــرض روز ‪ 14‬اســفند بــه عنــوان روز ترویــج فرهنــگ الحســنه‏نامگــذاری شــده اســت‪ .‬بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه در ســال ‪ 1400‬رهبــر معظــم انقــاب‏موضــوع بســیار کلیــدی جهــاد تبییــن را بیــان فرمودند‪،‬‏توجــه‬ ‫بــه امــر قــرض الحســنه بــه عنــوان عنصــر اساســی اقتصــاد اســامی در‏مقابــل اقتصــاد ربــوی مبتنــی‬ ‫بــر ســود از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و‏دســت انــدرکاران اقتصــاد و نظــام بانکــی مــی تواننــد بــا‬ ‫تقویــت بخش هــای مختلــف‏اقتصــادی بــا عقــد قــرض الحســنه‪ ،‬نظــام بانکــی واقتصــادی کشــور را بــا‬ ‫جهــت‏گیــری عدالــت اجتماعــی ریــل گــذاری نماینــد‏‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫پنج شنبه ‪ 12‬اسفند‬ ‫شنبه ‪ 14‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز پنــج شــنبه ‪ 12‬اســفند هــر مثقــال طــا ‪ 51,010,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,779,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 116,030,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 118,230,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 67,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,340,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪495‬‬ ‫دانه های شیشه ای لوستر‬ ‫ ویژگی ها‬‫استاندارد ملی ایران شماره ‪ 14703‬سال ‪1391‬‬ ‫‪-1‬هدف و دامنه کاربرد‪:‬‬ ‫هــدف از تدویــن ایــن اســتاندارد تعییــن ویژگــی هــای‬ ‫انــواع دانــه هــای شیشــه هــای مــورد مصــرف در لوســتر‬ ‫مــی باشــد‪ .‬ایــن اســتاندارد بــرای انــواع دانــه هــای‬ ‫شیشــه های ســربدار و بــدون ســرب کاربــرد دارد‪ .‬ایــن‬ ‫اســتاندارد ویژگــی هــای ابعــادی و شــکل ایــن دانــه هــا را‬ ‫دربــر نمــی گیــرد‪.‬‬ ‫‪-2‬اصطالحات و تعاریف‪:‬‬ ‫شیشــه کریســتال یــا شیشــه ســرب دار‪ :‬یکــی از‬ ‫انــواع شیشــه های ســیلیکاتی اســت کــه در ترکیــب‬ ‫خــود حــاوی اکســید ســرب اســت‪ .‬ایــن نــوع شیشــه‪،‬‬ ‫دارای ظاهــری درخشــنده و شــبیه بــه کریســتال های‬ ‫کوارتــز اســت‪ .‬وجــود ســرب در شیشــه کریســتال باعــث‬ ‫افزایــش ضریــب شکســت نــور در ایــن نــوع شیشــه هــا‬ ‫می شــود‪ .‬امــکان تراشــکاری ایــن شیشــه ها وجــود دارد‪،‬‬ ‫بنابرایــن ظــروف تزیینــی موســوم بــه ظــروف کریســتال‬ ‫از ایــن جنــس ســاخته مــی شــوند‪ .‬چگالــی شیشــه هــای‬ ‫حــاوی ســرب نســبت بــه ســایر انــواع شیشــه هــا باالتــر‬ ‫اســت‪ .‬شیشــه هــای کریســتال همچنیــن دارای مــدول‬ ‫االستیســیته کمــی هســتند و در نتیجــه در اثــر ضربــه‪،‬‬ ‫صدایــی زنگــدار ایجــاد می کننــد‪.‬‬ ‫شیشــه ســودا الیــم‪ :‬بیشــتر از ‪ 95‬درصــد از میــزان کل‬ ‫شیشــه تولیــدی در جهــان‪ ،‬شیشــه ســوداالیم اســت‪.‬‬ ‫شیشــه هــای در و پنجــره ســاختمان‪ ،‬شیشــه هــای‬ ‫خــودرو‪ ،‬بطری هــا و بســیاری دیگــر از محصــوالت‬ ‫شیشــه های روزمــره از ایــن جنــس هســتند‪.‬‬ ‫شیشــه بوروســیلیکاتی‪ :‬ایــن نــوع شیشــه هــا ضریــب‬ ‫انبســاط حرارتــی کــم تــا متوســط داشــته‪ ،‬رفتــار‬ ‫ویســکوزیته دمــای بلنــد و چگالــی کمــی دارنــد‪ .‬بســیاری‬ ‫از ظروف شیشــه های ازمایشــگاهی‪ ،‬صنعتی و خانگی‬ ‫بــا اســتفاده از ایــن نــوع شیشــه ســاخته مــی شــوند‪.‬‬ ‫‪ -3‬طبقه بندی‪:‬‬ ‫دانــه هــای شیشــه هــای مــورد مصــرف در لوســتر‬ ‫بــر اســاس میــزان اکســید ســرب بــه ســه کالس زیــر‬ ‫طبقه بنــدی مــی گــردد‪:‬‬ ‫کالس ‪ : 1‬دانــه هایــی کــه کمتــر از ‪ 15‬درصــد وزنــی‬ ‫اکســید ســرب دارنــد‪ ،‬کــه اصطالحــا بــه ان هــا دانــه هــای‬ ‫بلــوری اطــاق مــی گــردد‪.‬‬ ‫کالس ‪ : 2‬دانــه هایــی کــه بیــن ‪ 15‬تــا ‪ 24‬درصــد وزنــی‬ ‫اکســید ســرب دارنــد کــه اصطالحــا بــه ان هــا دانــه هــای‬ ‫نیمــه کریســتال اطــاق مــی گــردد‪.‬‬ ‫کالس ‪ : 3‬دانــه هایــی کــه بیشــتر از ‪ 24‬درصــد وزنــی‬ ‫اکســید ســرب دارنــد کــه اصطالحــا بــه انهــا دانه هــای‬ ‫کریســتال اطــاق می گــردد‪.‬‬ ‫‪-4‬ویژگی های ظاهری‬ ‫مشــاهده هــر یــک از مــوارد زیــر بــر روی دانــه هــا‪ ،‬عیــب‬ ‫محســوب می شــود‪:‬‬ ‫ هر گونه ترک‪ ،‬شکستگی‪ ،‬لب پریدگی‪ ،‬پرنشدگی؛‬‫کجی و لب قیطانی؛‬‫ پلیســه لبــه کلیــه دانه هــای شیشـه ای مــورد مصــرف‬‫در لوســتر بایــد همــوار‪ ،‬یکنواخــت‪ ،‬غیــر برنــده و بــدون‬ ‫تــاب باشــند؛‬ ‫ زدگی؛‬‫ خط مویی؛‬‫ وج داخلی؛‬‫ لکه هــای ســیاه کــه در صــورت شستشــو بــا اب گــرم‬‫پــاک نگردنــد؛‬ ‫ وجــود هــر گونــه کــدری (بدنــه بایــد کامــا شــفاف‬‫باشــد)؛‬ ‫ وجــود هرگونــه حبــاب ریــز یــا درشــت کــه بــا چشــم‬‫غیــر مســلح قابــل رویــت باشــد‪.‬‬ ‫قیمت اجیل در مقایسه‬ ‫با سال گذشته چه میزان‬ ‫افزایش داشته است؟‬ ‫از ســال گذشــته تــا امســال قیمــت اجیــل افزایــش چشــمگیری‬ ‫داشــته اســت در برخــی از محصــوالت اجیــل تــا صــد درصــد‬ ‫حتــی بیشــتر از ان نیــز افزایــش قیمــت داشــته ایــم‪.‬‬ ‫تولید کننده اجیل در گلستان‪:‬‬ ‫افزایش ‪100‬‬ ‫درصدی قیمت‬ ‫سرویس اقتصاد‪-‬هنگامه خاندوزی؛‬ ‫خبرنــگار بــازار کســب و کار پــارس‪ :‬قصــه اجیــل شــب عیــد در چنــد‬ ‫ســال گذشــته بــا افزایــش قیمــت هــا و نــا بــه ســامانی هــای کــه در‬ ‫ایــن حــوزه وجــود داشــته اســت بــرای مــردم یــک قصــه پــر غصــه‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫متاســفانه بــه دلیــل وجــود انواع اجیل هــا و کیفیت های متفاوت‬ ‫ایــن محصــول نمــی تــوان قیمــت مصوبــی بــر روی ان گذاشــت‬ ‫وهمیــن امــر ســبب شــده شــاهد وجــود قیمت های متفــاوت اجیل‬ ‫در ســطح بــازار هســتیم‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه از وضعیــت بــازار اجیــل بیشــتر اشــنا شــویم و بخشــی‬ ‫از دالیــل ایــن افزایــش قیمــت هــا جویــا شــویم بــه ســراغ ولــی اللــه‬ ‫احمــدی یکــی از تولیــد کننــدگان اجیــل در گلســتان رفتــه ایــم‪.‬‬ ‫وضعیت اجیل در بازار برای شب عید چگونه است؟‬ ‫اجیــل بــرای عرضــه بــه انــدازه کافــی در اســتان وجــود دارد امــا انچه‬ ‫کــه مشــکل ایجــاد کــرده اســت افزایــش قیمــت زیــاد اجیــل اســت‬ ‫که ســبب شــده مردم توان خرید نداشــته باشــند کشــاورز‪ ،‬واســطه‬ ‫گــر و تجــار همگــی دســت بــه دســت هــم داده انــد تــا ایــن محصــول‬ ‫امــروز بــا قیمتــی بیشــتر از تــوان خریــد مــردم در بــازار عرضــه شــود‪.‬‬ ‫همیــن قیمــت بــاال ســبب شــده تــا بــازار اجیــل در گلســتان رونــق‬ ‫نداشــته باشــد مگر در مناســبت های ملی و جشــن ها مانند شــب‬ ‫یلــدا و عیــد نــوروز کــه مــردم مجبــور بــه خرید اجیل هســتند فروش‬ ‫نیــز زیــاد می شــود‪.‬‬ ‫اجیل در حال حاضر با چه قیمتی خرید و فروش می شود؟‬ ‫قیمــت اجیــل در بــازار بــا توجــه بــه اینکــه از چــه نوعــی باشــد و برای‬ ‫کــدام منطقــه اســت‪ ،‬نــوع فــراوروی شــده ان و نمکــی کــه اســتفاده‬ ‫مــی کننــد بســته بنــدی و دیگــر موضوعــات متفاوت اســت‪.‬‬ ‫قران قانون اساسی بشریت است‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان و امــام جمعــه گــرگان گفــت‪ :‬قــران کریــم قانــون‬ ‫اساســی زندگــی بشــر بــوده کــه بایــد بــرای همــگان و نشــر معــارف بســیار پربرکــت‪ ،‬پایــه‬ ‫و اســاس قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬ایــت اللــه ســیدکاظم نورمفیــدی در اییــن‬ ‫اختتامیــه بیســت و هفتمیــن جشــنواره بیــن المللــی قرانــی و حدیثــی جامعــه‬ ‫المصطفی العالمیــه در ســالن امــام خمینــی (ره) نمایندگــی ان در گــرگان افــزود‪ :‬امــروز‬ ‫نــه تنهــا در داخــل کشــور بلکــه در جهــان اســام بــرای نشــر و ترویــج معــارف اســامی و‬ ‫عقایــد دیــن در زمینــه هــای مختلــف از جملــه برگــزاری جشــنواره هــای قرانــی و حدیثــی‬ ‫تــاش مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪:‬خداونــد متعــال توفیــق داده روز بــه روز در سراســر عالــم معــارف‬ ‫اســامی منتشــر شــود کــه امــروز جوامــع بشــری بــا داشــتن علــم و دانــش تشــنه ایــن‬ ‫ارتبــاط اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬علمــا بــرای تحلیــل‪ ،‬شــرح‪ ،‬تبییــن و تفســیر قــران و حدیــث در میــان‬ ‫بشــریت و توجــه و عنایــت همــه ان هــا تــاش کننــد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه نورمفیــدی بیــان کــرد‪ :‬رابطــه مــا بــا ایــات شــریف قــران براســاس وظیفــه‬ ‫قرائــت‪ ،‬ترتیــل و تــاوت بایــد باشــد و قرائــت اولیــن گام و دری بــوده کــه بــرای ورود بــه‬ ‫در حــال حاضــر اجیــل چهــار مغــز در بــازار از کیلــوی ‪ 200‬هــزار‬ ‫تومــان تــا ‪ 400‬هــزار تومــان خریــد فــروش مــی شــود‪ ،‬پســته از‬ ‫کیلــوی ‪ 250‬هــزار تومــان شــروع مــی شــود و تــا ‪ 400‬هــزار تومــان و‬ ‫باقــی اجیــل هــا هــم تقریبــا بــه همیــن منــوال اســت‪.‬‬ ‫اجیــل در شــب یلــدا قیمتــی بیشــتر از ایــن داشــت امــا بــا گذشــت‬ ‫ایــن ایــام تــب و تــاب خریــد اجیــل کــم شــد و قیمــت پاییــن امــد امــا‬ ‫بــاز هــم مــردم قــدرت خریــد ایــن محصــول را ندارنــد‪.‬‬ ‫قیمــت اجیــل در مقایســه بــا ســال گذشــته چــه میــزان افزایــش‬ ‫داشــته اســت؟‬ ‫از ســال گذشــته تــا امســال قیمــت اجیــل افزایــش چشــمگیری‬ ‫داشــته اســت در برخــی از محصــوالت اجیــل تــا صــد درصــد حتــی‬ ‫بیشــتر از ان نیــز افزایــش قیمــت داشــته ایــم‪.‬‬ ‫مثــا ســال گذشــته تخمــه ژاپنــی ‪ 40‬الــی ‪ 50‬هــزار تومــان خریــد و‬ ‫فــروش مــی شــود امســال ایــن رقــم بــه کیلویــی ‪ 170‬هــزار تومــان‬ ‫رســیده اســت‪ .‬تخمــه کــدو ســال گذشــته ‪ 70‬هــزار تومــان بــوده‬ ‫امســال نزدیــک ‪ 140‬هــزار تومــان اســت‪ ،‬پســته ســال گذشــته ‪170‬‬ ‫هــزار تومــان بــوده اســت امســال بیــش از ‪ 270‬هزار تومــان افزایش‬ ‫قیمــت داشــته اســت‪.‬‬ ‫متاســفانه افزایش قیمت در اجیل شــب عید از ‪ 50‬درصد نســبت‬ ‫بــه ســال گذشــته نیــز بیشــتر اســت و همینطــور کــه مــی بینــد برخی‬ ‫محصــوالت صــد درصد بیشــتر افزایش داشــته اســت‪.‬‬ ‫دالیل افزایش قیمت اجیل چیست؟‬ ‫امســال بــا توجــه بــه اینکــه ســال گذشــته باغــداران و کشــاورزان‬ ‫بــا مشــکالت زیــادی روبــه رو بودنــد وســرما زدگــی در زمســتان‬ ‫و خشکســالی در تابســتان باعــث شــد کــه افــت تولیــد داشــته‬ ‫باشــند ایــن کمبــود عرضــه اجیــل در بــازار باعــث افزایــش قیمــت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫تخمــه ژاپنــی‪ ،‬تخمــه هندوانــه و دیگــر مــوارد بــه دلیــل ســرمای‬ ‫زمســتان ســال گذشــته محصــول نداشــتند و از انجایــی کــه اجیــل‬ ‫یــک محصــول کامــا ایرانــی اســت و از دیگــر کشــورها وارد بازار نمی‬ ‫شــود بــا کمبــود و افزایــش قیمــت مواجــه شــده اســت‪.‬‬ ‫واســطه گرهــا چــه میــزان در ایــن افزایــش قیمــت نقــش‬ ‫داشــته اند؟‬ ‫اجیــل و خشــکبار هیــچ ربطــی بــه واســطه گــری و داللــی نــدارد‪،‬‬ ‫گنــدم و دیگــر محصــوالت کشــاورزی نیســت کــه بتواننــد در انبــار‬ ‫ذخیــره کننــد و بــا قیمــت باالتــر عرضــه کننــد‪.‬‬ ‫اجیــل یــک محصــول فصلــی اســت کــه اگــر در ایــن ایــام بــه فروش‬ ‫بــرود ســود بــرده اســت وگرنــه بعــد از این ایام بــازار فروش محصول‬ ‫بســیار کم اســت و دیگر کســی راغب به خرید ان نیســت‪.‬‬ ‫دالل هــا هیــچ نقشــی در گرانــی اجیــل ندارنــد و ایــن یــک محصول‬ ‫مصرفــی اســت کــه بایــد بــه موقــع بــه فــروش برســد و در فصل گرما‬ ‫مــردم بســیار کــم از اجیــل اســتفاده می کنند‪.‬‬ ‫ایــا تنظیــم بــازار بــرای نــرخ گــذاری اجیــل شــب عیــد نیــز انجــام‬ ‫می شــود؟‬ ‫اجیــل مخلــوط را تنظیــم بــازار نمــی توانــد نــرخ مصوبــی داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬چــون کیفیــت هــای بســیار متفــاوت دارد و کیفــت اجیــل هر‬ ‫نقطــه کشــور بــا نقطــه دیگــر بســیار متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫تخــم کــدوی نومــل کیلــوی ‪ 60‬هــزار تومــان اســت همیــن محصول‬ ‫در خــوی کیلــوی ‪ 170‬هــزار تومــان اســت‪.‬‬ ‫بهشــت و ســعادت بشــریت بــر مــی دارد و نفــس قرائــت قــران موضوعیــت دارد اینکــه‬ ‫هرچــه مــی خوانــد بــرای رســیدن بــه فلســفه و معنــای ان باشــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬امــروز تنهــا رابطــه ای کــه بیــن خــدا و بشــریت برقــرار بــوده و هیــچ‬ ‫خدشــه ای بــران وارد نشــده قــران مســلمانان اســت زیــرا انجیــل و تــورات بــه مــرور زمــان‬ ‫نســخه اصلــی ان تغییــر پیــدا کــرده و دچــار تحریــف شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گام دوم پــس از قرائــت ترتیــل ایــات شــریفه قرانــی بــوده کــه بایــد ارام و بــا‬ ‫طمانیــه خوانــده و تدبــر در معنــا و مفاهیــم ان شــود و گام باالتــر تــاوت یعنــی پیــروی‬ ‫کــردن و دنبالــه روی بــوده کــه بــه اشــخاص و انبیــا نســبت داده شــده اســت کــه بــه انــدازه‬ ‫ظرفیــت افــراد بــه مقــام تــاوت مــی رســند‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان و امــام جمعــه گــرگان گفــت‪ :‬در میــدان ســخت و‬ ‫ســنگین جنــگ و صلــح نیازمنــد هدایــت و روشــنگری دل هــا توســط خداونــد متعــال‬ ‫هســتیم کــه متاســفانه برخــی افــراد دشــمنان اســام را دشــمن ندانســته و نمــی داننــد‬ ‫بــه کجــا تکیــه کرده انــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام و المســلمین ســیدکمال حســینی رئیــس نمایندگــی جامعــه‬ ‫المصطفی العالمیــه در اســتان گلســتان در ایــن اییــن بیــان کــرد‪ :‬قــران همــه نیازهــای مــادی‬ ‫و معنــوی را در خــودش جــای داده و هــادی و راهنمــا بــرای مراجعــه بشــریت اســت و امــروز‬ ‫بشــریت نیــاز داشــته تــا زیبایــی هــای قــران را از وارثــان انبیــا دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬اییــن اختتامیــه جشــنواره بیســت و هفتمیــن جشــنواره‬ ‫بیــن المللــی قرانــی و حدیثــی جامعــه المصطفــی العالمیــه امــروز یازدهــم اســفندماه‬ ‫بــا حضــور حجــت االســام و المســلمین علــی عباســی رییــس جامعــه المصطفــی‬ ‫العالمیــه ایــران‪ ،‬حجــت االســام و المســلمین جعفــر کریمــی قدوســی مدیــرکل امــور‬ ‫قــران و حدیــث جامعــه المصطفــی‪ ،‬ایــت اللــه نورمفیــدی امــام جمعــه گــرگان و نماینــده‬ ‫ولــی فقیــه در گلســتان‪ ،‬غالمرضــا منتظــری نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس و‬ ‫عــاوه بــر مناطــق تولیــد کارخانــه هــای فــراوری ایــن محصــول‬ ‫نیــز متفــاوت اســت مثــا درصــد نمــک اجیــل فــرق دارد کســی‬ ‫مــی ایــد ‪ 50‬درصــد بــه اجیــل نمــک اضافــه مــی کنــد قیمــت را‬ ‫پاییــن مــی اورد امــا ایــن محصــول کیفیــت خیلــی بــدی دارد و‬ ‫قابــل اســتفاده نیســت‪.‬‬ ‫اصلی ترین مشکل شما در حوزه فراوری اجیل چیست؟‬ ‫یــک اقدامــی کــه انجــام شــده قیمت گــذای محصوالت را براســاس‬ ‫تولیــد انجــام مــی دهنــد کــه ایــن بدتریــن کاری بــوده اســت کــه نــه‬ ‫تنهــا باعــث کنتــرل بــازار نخواهــد شــد بلکــه هــرج و مــرج بــازار را نیــز‬ ‫بیشــتر مــی کند‪.‬‬ ‫ایــا مســئولین مــی تواننــد قیمــت واقعــی یــک محصــول را بدســت‬ ‫اورنــد؟ قیمــت تولیــد کننــده چــه میــزان بایــد باشــد و یــا کســی کــه‬ ‫در بــازار ایــن محصــول را بایــد خریــداری کنــد ســواد ایــن را دارد کــه‬ ‫حســاب و کتــاب کنــد و محصــول را ســود ‪ 23‬درصــدی خریــداری‬ ‫کنــد؟ ایــا کســی بــا ماشــین حســاب بــه خریــد مــی رود کــه بتوانــد‬ ‫قیمــت واقعــی یــک محصــول را بدســت اورد؟‬ ‫محصــول ماننــد اجیــل کــه نمــی تــوان قیمــت واقعــی ان را بــرای‬ ‫تولیــد کننــده حســاب کننــد چگونــه بایــد قیمــت ان را در بــازار‬ ‫مشــخص کننــد؟‬ ‫قیمــت گــذاری محصــوالت بــر روی تولیــد ان بدتریــن نــوع‬ ‫تصمیــم گیــری بــرای کنتــرل بــازار بــوده اســت کــه بــه نظــر مــن نــه‬ ‫تنهــا بــازار کنتــرل نخواهــد شــد بلکــه افزایش قیمت را نیز شــاهد‬ ‫خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫شما چه پیشنهادی برای کنترل قیمت ها دارید؟‬ ‫کنتــرل قیمــت زمانــی انجــام مــی شــود کــه قیمــت نهایــی بــرای‬ ‫مصــرف کننــده مشــخص باشــد مثــا یــک اب معدنــی در کارخانــه‬ ‫دانــه ای دو هــزار تومــان فروختــه مــی شــود زمانــی کــه مصــرف‬ ‫کننــده بایــد ان را در بــازار تهیــه کنــد دو هــزار و ‪ 500‬تــا ســه هــزار‬ ‫تومــان باشــد نــه اینکــه دانــه چهــار هــزار تومــان ان را بخــرد و بــه‬ ‫جــای اینکــه از تولیــد قیمــت گــذاری انجــام شــود باید قیمت مصرف‬ ‫کننــده را پاییــن بیاورنــد‪.‬‬ ‫اکثــر قیمــت گــذاری هــا در بــازار بــه همیــن شــکل اســت و قیمتــی‬ ‫کــه از کارخانــه تهیــه مــی شــود تــا بدســت مصــرف کننــده برســد‬ ‫بســیار متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫دولــت بــه جــای اینکــه بــر روی تولیــد قیمــت بگــذارد‪ ،‬قیمــت نهایی‬ ‫را مشــخص کنــد تــا اینگونــه نباشــد کــه از شــرکت بــه یــک قیمــت‬ ‫خریــداری شــود و زمانــی کــه بــه مصــرف کننــد مــی رســد بیــش از ‪70‬‬ ‫درصــد افزایــش قیمــت دارد‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر ان قیمتــی کــه نیــز می خواهند بــرای تولید کننده‬ ‫اعــام کننــد ان نیــز واقعــی نمــی شــود چــرا کــه قیمــت متفــاوت‬ ‫اســت و ایــن قیمــت گــذاری بــر روی تولیــد خــودش باعــث گرانــی‬ ‫و مخصوصــا در حــوزه فــروش اجیــل افزایــش قمیــت را در پــی‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫در هیــچ کجــای دنیــا نمــی تواننــد بــر روی تخمــه و اجیــل قیمــت‬ ‫بگذارنــد چــون نــوع کیفیــت اجیــل هــا بــا یکدیگــر متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫خواسته شما از مسئوالن چیست؟‬ ‫از مســئوالن مــی خواهیــم کــه بــا تصمیماتــی کــه میگیرنــد بــرای‬ ‫تولیــد کننــدگان ســنگ انــدازی نکننــد انتظــار هیــچ گونــه کمــک و‬ ‫حمایتــی از ان هــا نداریــم‪.‬‬ ‫جمعــی از امامــان جمعــه اســتان و طــاب و عالقــه منــدان شــیعی و ســنی از کشــورهای‬ ‫مختلــف بــا معرفــی و تجلیــل از نفــرات برتــر ایــن جشــنواره در ســالن امــام خمینــی (ره)‬ ‫گــرگان بــه کار خــود پایــان داد‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره در ســال هــای گذشــته در قــم برگــزار شــد امــا امســال اســتان گلســتان‬ ‫میزبــان اختتامیــه ان شــد کــه بیــش از ‪ ۲‬هــزار نفــر قــاری در ایــن مســابقه قرانــی شــرکت‬ ‫کردنــد و در اختتامیــه جشــنواره از افــراد ممتــاز تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان ‪ ۱.۹‬میلیــون نفــر جمعیــت دارد کــه بــه ســبب ســکونت اقــوام و مذاهــب‬ ‫اســامی به نگارســتان ایران مشــهور اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫فرمانــدار کاللــه بــا اشــاره بــه گالیــه شــهروندان از انتشــار بــوی نامطبــوع کشــتارگاه طیــور ایــن شهرســتان بــر‬ ‫ضــرورت رفــع ایــن مشــکل تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫کاللــه یــک کشــتارگاه مجهــز بــا ظرفیــت چهــار هــزار قطعــه در ســاعت دارد کــه تولیــدات مراکــز پــرورش مــرغ‬ ‫گوشــتی شهرســتان و شــهرهای همجــوار در ایــن مــکان کشــتار می شــود‪.‬‬ ‫بــه تازگــی فیلــم کوتاهــی از گالیــه مــردم نســبت بــه وضعیــت بوی نامطبوعی از کشــتارگاه طیور کاللــه در فضای‬ ‫مجــازی منتشــر شــد کــه فرمانــدار بــه اتفــاق رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان‪ ،‬بخشــدار مرکــزی‪ ،‬رییــس محیــط‬ ‫زیســت و نمایندگان جهادکشــاورزی و دامپزشــکی چهارشــنبه شــب از این واحد بازدید کردند‪.‬‬ ‫تاکید فرماندار کالله‬ ‫بر ضرورت رفع بوی‬ ‫بد کشتارگاه طیور‬ ‫این شهرستان‬ ‫ شنبه ‪ 14‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪495‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫عوامل خرابی کاتالیزور‬ ‫خودرو‬ ‫مدیرعامل شرکت دخانیات ایران‪‎:‎‬‬ ‫حوزه کشاورزی باید با فناوری‬ ‫پیوند بخورد‬ ‫شــرکت دخانیــات می توانــد سرشــار از ســود باشــد‪ ،‬در‬ ‫ایــن بیــن عــده ای‏گفته انــد کــه حضــور شــما در دخانیات‬ ‫مانــع سیاســت هــای مــا اســت چــرا کــه هــدف ان هــا از‬ ‫ایــن مســیر زمیــن خــوردن‏دخانیــات و در نتیجــه خریــد‬ ‫ان بــود‏‪.‬‬ ‫عده ای همراه‬ ‫مافیایسیگاراند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت دخانیــات ایــران در مراســم رونمایــی از بســته‬ ‫حمایتــی شــرکت دخانیــات گفــت‪ :‬امــروز فضــای کشــور تغییــر کرده‬ ‫و‏دولتــی پــای کار امــده کــه شــعار ان عدالــت و مبــارزه بــا ناکارامــدی‬ ‫و فســاد اســت‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار محمــد شــیخان در ایــن‬ ‫مراســم در راســتای رفــع چالــش هــا و معضــات زارعیــن‏اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬کشــاورزان توتــون کار و تنباکــو کار جزئــی از خانــواده بــزرگ‬ ‫دخانیــات بودنــد و در ایــن بیــن تفکــری وارد‏کشــور شــد کــه بــا ریــل‬ ‫گــذاری اشــتباه مراکــزی را وارد کشــور کردنــد کــه نتیجـه اش اســیب‬ ‫بــه دخانیــات بــود‏‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عــده ای امــروز نگراننــد کــه مــا در کنــار هــم قــرار‬ ‫گرفتیــم و بنــا داریــم پیمانــی در این راه بلند ببندیم‏هســتند و حتما ً‬ ‫در راه ســنگ انــدازی خواهنــد کــرد‏‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در حــوزه کشــت توتــون و تنباکــو محصــوالت کشــاورزی‬ ‫ظرفیــت صــادرات بــاالی دارد لــذا بــه کشــاورزان توتــون کار‏قــول‬ ‫خواهــم داد تــا در ســال اینــده در ســطوح مختلــف افزایــش قیمــت‬ ‫و خریــد تضمینــی بــه نفــع کشــاورز باشــد و بــه طــور قطع عــده ای‏که‬ ‫از واردات توتــون ســود می بردنــد مخالــف ایــن مســئله می باشــند‬ ‫و در ایــن راه بــا ناامیــد کــردن کشــاورزان بــا اســتفاده ازروش هــای‬ ‫‏مختلــف اقــدام بــه ســنگ انــدازی مــی کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت دخانیــات ایــران بر لــزوم پیوند حوزه کشــاورزی‬ ‫بــا فناوری هــای روز دنیــا تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬در همــه فرایندهــا‬ ‫‏حوزه کشــت توتون و تنباکو باید با اســتفاده از ماشــین االت مدرن‬ ‫مــورد بهره بــرداری قــرار گیــرد و در ایــن را بایــد امــوزش و ترویــج‏در‬ ‫ایــن حــوزه بــا جدیــت پیگیــری شــود‪ ،‬امــروز بــا قیمــت گــزاف تولیــد‬ ‫مــی کنیــم امــا راضــی نیســتیم بخــش اندکــی از ایــن پــول را بــه‬ ‫‏کشــاورز دهیــم چــرا کــه خودمــان الــوده شــدیم‪ ،‬و زمانــی کــه دیــروز‬ ‫زیرســاخت های تولیــد شــرکت دخانیــات کمتــر از امــروز بــود حجــم‬ ‫‏تولیــدات بــه مراتــب از امــروز بیشــتر بــود حــال بایــد دیــد کــه چــه‬ ‫اتفاقــی امــروز افتــاده کــه بــا توســعه زیرســاخت حــوزه دخانیــات‪،‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫حجــم‏تولیــد بــه کمتــر از ‪ 10‬میلیــارد نــخ رســیده اسـ ‪‎‬‬ ‫شــیخان در ادامــه افــزود‪ :‬پــای دو کمپانــی بــزرگ خارجــی‪ ،‬ســال ‪۸۱‬‬ ‫بــه کشــور بــاز شــد و ‪ ۸۵‬درصــد ســهم بــازار مــا را‏در اختیــار گرفــت و‬ ‫باعــث بــه تــارج بــردن حــوزه توتــون و تنباکــو کشــور شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬منافــع مالــی بــاالی ‪ ۶۰‬هــزار میلیــارد دالر در‬ ‫مارکــت ســیگار وجــود دارد و در ایــن راه افــرادی‏همــراه بــا مافیــای‬ ‫ســیگار شــدند و بایــد بــا ان مبــارزه کنیــم‏‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬اقتصــاد کشــور گرفتار ســه پــازل ناکارامدی‪ ،‬نفوذ و‬ ‫تحریــم شــده بــود و امــروز گــرد هــم امدیــم تــا در‏کنــار هم ایــن پازل‬ ‫ناکارامدی و نفوذ و تحریم داخلی را شکســت دهیم‏‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬تــا کنــون فرصت هــای بســیاری را از دســت‬ ‫دادیــم و میــدان را بــه دیگــران واگــذار کردیــم امــروز‏بایــد بــه دنبــال‬ ‫ان باشــیم میــدان را از مافیــای ایــن صنعــت پــس بگیریــم‏‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در حــال حاضــر خانــواده ‪ ۲۰‬هــزار نفــری توتــون کاران‬ ‫تبدیــل بــه دو هــزار نفــر شــده کــه اگــر در ادامــه راه‏کشــاورزان را در‬ ‫ســود دخانیــات ســهیم نکنیــد قطعــا ًنمی توانیــم بــرای ادامــه مســیر‬ ‫ســر پــا بمانیــم‏‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در حوزه کشــت توتون و تنباکو تولیدات کشــاورزی‬ ‫دارای ظرفیــت صادراتــی بــاالی اســت‪،‬که طــی‏چنــد ســال گذشــته‬ ‫تغییــر قیمتــی بــاری ایــن محصــول نداشــتیم و ایــن قــول را خواهیم‬ ‫داد کــه در ســطوح اینــده بــا‏خریــد تضمینــی قیمــت ایــن محصــول‬ ‫کشــاورزی از ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬درصــد افزایــش خواهــد یافــت‏‪.‬‬ ‫وی ابراز داشــت‪ :‬به ســهم خود امروز در کنار هم در این صنعت قرار‬ ‫گرفتیــم و بــا هــم بــرای تحــول اساســی و‏عــزم جــدی ببــا یکدیگــر پیونــد‬ ‫می بندیــم تــا در مقابــل مافیایــی کــه در کشــور نفــوذ کــرده بیســتیم‏‪.‬‬ ‫شــیخان در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه چــرا صنایــع دخانیــات بایــد‬ ‫زیــر نظــر صنایــع غذایــی باشــد گفــت‪ :‬کجــای دنیــا‏دخانیــات زیــر‬ ‫مجموعــه صنایــع غذایــی اســت و ایــن نشــانه نفــوذ و انحــراف اســت‬ ‫کــه بایــد اصــاح شــود و از نماینــدگان‏ملــت در ایــن خصــوص کــه‬ ‫حــق کشــاورز و کشــور اســت‪ ،‬مطالبــه داریــم‏‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بخشــی از وظایف در ســال ‪ ۹۲‬براســاس سیاسـت های‬ ‫غلــط بــر روی زمیــن مانــد و هیــچ اراده ای در‏برخــی دســتگاه ها برای‬ ‫اجــرای ان نبــود و بایــد پرســید کــه چــرا ایــن تکالیــف را نســبت بــه‬ ‫شــرکت خارجــی بــه‏درســتی انجــام دادنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت دخانیــات ایــران گفــت‪ :‬شــرکت دخانیــات‬ ‫می توانــد سرشــار از ســود باشــد‪ ،‬در ایــن بیــن عــده ای‏گفته انــد‬ ‫کــه حضــور شــما در دخانیــات مانــع سیاســت هــای مــا اســت چــرا‬ ‫کــه هــدف انهــا از ایــن مســیر زمیــن خــوردن‏دخانیــات و در نتیجــه‬ ‫خریــد ان بــود‏‪.‬‬ ‫محمــد شــخیان در پایــان اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال ان هســتیم‬ ‫کــه بیــن کشــاورزان ســود دخانیــات را تقســیم کنــد چــرا‏کشــاورزی‬ ‫و صنعــت دخانیــات کشــور بایــد بــه ایــن وضعیــت بیفتــد صــدای‬ ‫کشــاورزان را شــنیدیم و در کنــار ان هــا‏خواهیــم بــود‪.‬و امــروز در‬ ‫کنــار یکدیگــر جمــع شــدیم تــا تحریــم داخلــی‪ ،‬نفــوذ و ناکارامــدی‬ ‫را بشــکنیم ســودهای کالنــی را بــا تســخیر‏بــازار‪ ،‬کشــت توتــون و‬ ‫تنباکــو برده انــد‪.‬‬ ‫تحول عظیم در حوزه توتون کاران‬ ‫مدیر مجتمع دخانیات گلســتان با اشــاره به اینکه شــرایط کشــت‬ ‫و افزایــش قیمــت توتــون در ســالجاری بســیار خــوب اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫یقینــا ًگلســتان بــه جایــگاه اصلــی کشــت توتــون بــا حمایــت هــای‬ ‫صــورت گرفتــه بــاز خواهــد کشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار مهــران یونســی در رونمایــی‬ ‫بســته حمایتــی از کشــاورزان توتــون کار اظهــار داشــت‪ :‬از توتــون‬ ‫کاران شــاید انطــور کــه بایــد در گذشــته حمایــت نمــی شــد امــا دهــم‬ ‫اکنــون در شــرایط بســیار خوبــی قــرار داریــم و تحــول عظیمــی در‬ ‫حــوزه توتــون کاری و حمایــت از زراعتــکاران ایــن محصــول صــورت‬ ‫خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه مباحــث مختلفــی از جملــه افزایش‬ ‫قیمــت توتــون در راســتای حمایــت از توتــوکاران در دســتور کار قــرار‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در این پیوندقدم های مثبتی طی ســالجاری در اســتان‬ ‫برداشــته شــد کــه در اینــده ایــن قــدم هــا بلندتر و محکم تر می باشــد‬ ‫و امیدواریــم بــا حمایت هــای صــورت گرفتــه اســتان گلســتان همــواره‬ ‫رتبــه نخســت را در تولیــد مرغــوب توتــون کشــور دارا خواهــد بــود و در‬ ‫ایــن راه بــه جایــگاه اصلــی خــود بــاز خواهــد گشــت‪.‬‬ ‫مدیــر مجتمــع دخانیــات گلســتان در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫چهــار نفــر اشــتغال بــه ازای هــر هکتــار کشــت توتــون ایجــاد مــی‬ ‫شــود‪،‬گفت‪ :‬در کشــت ایــن محصــول ظرفیــت گلســتانبرای ایجــاد‬ ‫اشــتغال مناســب اســت کــه می توانــد راهگشــای مناســب پــس از‬ ‫اشــتغالزایی در کاهــش اســیب های اجتماعــی و بهبــود معیشــت‬ ‫بهسازی جاده خوش ییالق ‪ -‬شاهرود‬ ‫‪ ۱۱‬هزار میلیارد ریال اعتبار می خواهد‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان گفــت‪ :‬تکمیــل جــاده ترانزیتــی ‪ ۱۰۰‬کیلومتــری خــوش ییــاق ‪-‬‬ ‫شــاهرود کــه ‪ ۵۷‬کیلومتــر ان در حــوزه اســتحفاظی ایــن اســتان قــرار دارد نیازمنــد تامیــن ‪ ۱۱‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار اســت‪.‬‬ ‫حســین محبوبــی اظهــار داشــت ‪ :‬تامیــن حجــم بــاالی اعتبــار مــورد نیــاز پــروژه ســبب تاخیــر در تکمیــل‬ ‫ان شــده کــه بــرای برطــرف شــدن ایــن موضــوع مــی تــوان از اعتبــارت مــاده ‪ ۵۶‬قانــون تنظیــم بخشــی از‬ ‫مقــررات مالــی دولــت کمــک گرفــت ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬اســتفاده از ظرفیــت ســرمایه بخــش خصوصــی و نیمــه دولتــی از دیگــر راهکارهای شــتاب‬ ‫بخشــیدن بــرای اتمــام ایــن پروژه اســت ‪.‬‬ ‫محبوبــی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر ســاالنه ‪ ۴۰۰‬تــا ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال بــرای ایــن پــروژه هزینــه مــی شــود‬ ‫روســتائیان و کشــاورزان منطقــه باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۶۵‬درصــد تولیــد توتــون کشــور در گلســتان‬ ‫انجــام مــی شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬تنهــا اســتان کشــور هســتیم کــه کشــت‬ ‫هــر دو تیــپ شــرقی و غربــی توتــون در ان صــورت می گیــرد‪،‬‬ ‫توتــون تیــپ شــرقی از نــوع باســما در منطقــه کوهســارات‪ ،‬دوزیــن‬ ‫و مینودشــت کشــت می شــود و جــزو مرغــوب تریــن توتــون هــای‬ ‫کشــور و جهــان می باشــد کــه در کشــور نزدیــک بــه ‪ ۷۰۰‬تــن توتــون‬ ‫باســما در ســالجاری تولیــد شــده اســت کــه می تــوان گفــت ‪۱۰۰‬‬ ‫درصــد تولیــد کشــور در گلســتان انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در علــی ابادکتــول و گرگان نیز توتون تیپ غربی‬ ‫کشــت مــی شــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬حــدود پنــج هزار تن توتون در ســنوات‬ ‫گذشــته در اســتان تولیــد مــی شــد کــه برخــی اتفاقــات و مشــکالت‬ ‫نامیمــون و تصمیــم گیری هــای ناصــواب از جملــه ورود دالل هــای‬ ‫غیرحرفـه ای‪ ،‬جداســازی بحــث حاکمیتــی از دخانیــات و واگــذاری بــه‬ ‫وزارت صمــت و امثــال ان در طوالنــی مــدت ضربــه ســختی بــه ایــن‬ ‫حــوزه کشــاورزی وارد کــرد‪ ،‬کــه در گذشــته قیمــت توتون کارشناســی‬ ‫مــی شــد امــا در شــورای رقابــت برخــی عنــوان می کردنــد کــه دخانیات‬ ‫بــا عرضــه غیرواقعــی قصــد دارد مــا را از عرصــه رقابــت خــارج کنــد‬ ‫حــال انکــه چنیــن مســئله ای صحــت نــدارد‪.‬‬ ‫مهــران یونســی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه شــرایط کشــت‬ ‫و افزایــش قیمــت توتــون امســال بســیار مطلــوب اســت و بــا‬ ‫حمایت هــای انجــام شــده بــه طــور قطــع گلســتان بــه جایــگاه اصلی‬ ‫کشــت توتــون بــاز خواهــد گشــت‪ ،‬گفــت‪ :‬توتــون کاران گــرگان و‬ ‫علــی ابادکتــول در ســالجاری بــا وجــود افزایش دما و شــیوع بیماری‬ ‫ســال ســختی را پشــت ســر گذاشــتند‪ ،‬و انتظــار داریــم شــرایط‬ ‫بهتــری را در ســال زراعــی پیــش رو بــرای توتــون کاران رقــم بزنیــم‪.‬‬ ‫بخشی از بودجه دولت را دخانیات تامین می کند‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار رمضانعلــی ســنگدوینی در‬ ‫اییــن زنــده رونمایــی بســته حمایتــی توتــون کار کشــور اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫کشــاورزان و کارکنــان دخانیــات گلســتان بــه وجــود اینکــه اســتان‬ ‫شــان دارای مجتمــع دخانیــات اســت امــا نامیــد از فعالیت هــای‬ ‫انجــام شــده بودنــد امــا خوشــبختانه بــا حضــور مدیرعامــل جدیــد‬ ‫دخانیــات امیــد تــازه ای شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه در شــرایطی کــه دخانیــات در حــال‬ ‫گــذران روزهــای ســختی اســت افــزود‪ :‬بــرای کشــاورزان بســته‬ ‫حمایتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت تــا از طریــق ان بتــوان برخــی از‬ ‫ایــن مشــکالت را کاهــش داد‪.‬‬ ‫ســنگدوینی گفــت‪ :‬در ایــن مســیر از وزیــر اقتصــاد خواســته شــد تــا‬ ‫دخانیــات را مــورد حمایــت قــرار دهنــد‪ ،‬چــرا کــه بخشــی از بودجــه‬ ‫دولــت از کنــار فعالیت هــای دخانیــات تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫دبیر مجمع نمایندگان گلســتان ادامه داد‪ :‬مجلس شــورای اســامی‬ ‫امادگــی دارد تــا از نیروهــای جــوان در دخانیات حمایت کند‪.‬‬ ‫وی در ایــن خصــوص تصریــح کــرد‪ :‬وظیفــه مــا و مجلــس شــورای‬ ‫اســامی دفــاع از حقــوق کشــاورزان‪ ،‬کارگــران و تولیدکننــدگان‬ ‫در ایــن زمینــه اســت و در ایــن ارتبــاط تمــام تــاش خــود را ب ـه کار‬ ‫خواهیــم گرفــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اگــر مجموعــه دخانیات تالش بیشــتری داشــته باشــد و‬ ‫موجب رونق مجموعه دخانیات کشــور شــود باعث ایجاد اشــتغال‬ ‫و درامــد خواهــد شــد عــاوه بــر انکــه ایــن مجموعــه در توســعه‬ ‫اســتان و کشــور نیــز نقــش بــه ســزایی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی در پایــان بــا بیــان اینکــه زیرســاخت و‬ ‫تجهیــزات دخانیــات مســتهلک شــده گفــت‪:‬در شــرایط امــروز‬ ‫تجهیــزات دخانیــات نیازمنــد بــه روزرســانی اســت و یقینــا ًایــن اقدام‬ ‫باعث خواهد شــد تا دخانیات کشــور شــرایط خوبی داشــته باشــد‪،‬‬ ‫بهتریــن مکان هــا در اختیــار دخانیــات کشــور اســت و ایــن مســئله‬ ‫می توانــد بــه مجموعــه دولــت و صنعــت دخانیــات کمــک کنــد‪.‬‬ ‫کــه در صــورت تخصیــص ‪ ۱۰۰‬درصــدی بــاز هــم نمــی توانــد بــه تکمیــل ایــن طــرح منجــر شــود کــه تالش‬ ‫داریــم در ســفر رییــس جمهــور ایــن موضــوع بررســی و بــرای ان چــاره اندیشــی شــود ‪.‬‬ ‫طــرح ملــی بهســازی و تعریــض جــاده کوهســتانی ازادشــهر ‪ -‬شــاهرود (خــوش ییــاق) بــه طــول‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلومتــر کــه ‪ ۵۷‬کیلومتــر ان در حــوزه جغرافیایــی گلســتان واقــع اســت‪،‬با هــدف بهبــود عبور و‬ ‫مــرور و ایمــن ســازی کریــدور مهــم زمینــی ارتباط دهنــده شــمال بــه جنــوب کشــور و همچنیــن محور‬ ‫ترانزیتــی حمــل کاال بــه مــرز اینچــه بــرون گنبدکاووس و کشــورهای همســایه شــمال ایران در ســال‬ ‫‪ ۸۵‬شــروع شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان بــه دیگــر پــروژه هــای در دســت اقــدام اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫فــاز دوم کمربنــدی گــرگان یکــی از ایــن پــروژه هــا اســت کــه بــر اســاس اخریــن براوردهــا ‪ ۶‬هــزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای تملــک و اجــرای ان مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫محبوبــی بــه مســیر بندرترکمــن ‪ -‬اق قــا اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــا وجــود اینکه ایــن پــروژه دارای اعتبارات‬ ‫ملــی اســت امــا بایــد راهــکاری لحــاظ شــود تــا اعتبــارات ســاالنه ان ‪ ۱۰۰‬تخصیص یابد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬برخــی دیگــر از جــاده هــای گلســتان نظیــر جــاده نفــت به طــول ‪ ۵۵‬کیلومتر (گنبد‬ ‫ اینچــه بــرون)‪ ،‬جــاده باالخــط در غــرب گلســتان ( گــرگان ‪ -‬بندرگــز ) و محورهــای توسکســتان‬‫گــرگان ‪-‬بــه شــاهرود و اولنــگ رامیــان ‪ -‬شــاهرود نیازمنــد توجــه دولــت اســت تــا ســاخت و‬ ‫تکمیــل ان شــتاب بگیــرد‪.‬‬ ‫ کاتالیــزور بخشــی از سیســتم کنتــرل االیندگــی‬‫خــودرو اســت کــه گازهــای خطرناکــی نظیــر منوکســید‬ ‫کربــن و هیدروکربن هــای نســوخته را بــه بخــار اب و‬ ‫دی اکســید کربــن کــه نســبتا کم خطرتــر اســت تبدیــل‬ ‫می کنــد‪ .‬عمــر ایــن قطعــه معمــوال به بیــش از ده ســال‬ ‫می رســد امــا در مــوارد خرابــی ان بایــد فــورا عیب یابــی‬ ‫و تعویــض شــود‪ .‬در خیلــی از کشــورها رانندگــی بــدون‬ ‫کاتالیــزور بــه خاطــر ضررهــای محیط زیســتی ان جــرم‬ ‫ســنگینی محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ عالئم خرابی کاتالیزور‬‫درســت کار نکــردن یــا از کار افتــادن کاتالیــزور عالئمــی‬ ‫دارد کــه راننــده یــا تکنیســین ماهــر می توانــد بــا بررســی‬ ‫انهــا بــه عیــب ایجــاد شــده پــی ببــرد‪ .‬در ادامــه بــه ‪9‬‬ ‫مــورد از ایــن عالئــم اشــاره کرده ایــم‪:‬‬ ‫ افزایش ناگهانی مصرف سوخت‬‫ افت شتاب گیری‬‫ روشن نشدن یا استارت خوردن نامناسب خودرو‬‫ مــردور شــدن خــودرو در تســت های االیندگــی‬‫(بــه دلیــل انتشــار بیــش از انــدازه ی هیدروکربــن و‬ ‫منوکســیدکربن)‬ ‫ روشن شدن چراغ چک خودرو‬‫ بد کار کردن خودرو و لرزش در سرعت های پایین‬‫ حــس شــدن بویــی شــبیه بــه تخــم مــرغ گندیــده در‬‫داخــل کابیــن‪ .‬ایــن یکــی از شــایع ترین عالئــم خرابــی‬ ‫کاتالیــروز اســت‪.‬‬ ‫در هنــگام خامــوش بــودن و ســرد بــودن خــودرو‪ ،‬اگــر‬ ‫کاتالیــروز را بــا دســت تــکان دهیــد و صــدای تق تقــی‬ ‫شــبیه بــه تــکان خــوردن ســنگریزه از ان شــنیده شــود‪،‬‬ ‫علــت ان فروپاشــی و تخریــب شــبکه های داخــل‬ ‫کاتالیــزور اســت‪.‬‬ ‫دمــای کاتالیــزور پــس از مدتــی رانندگــی بایــد بــه ‪700‬‬ ‫یــا ‪ 800‬درجــه ی ســانتی گراد برســد‪ .‬اگــر ایــن دمــا بــا‬ ‫حرات‪-‬ســنج مادون قرمز بررســی شــود و کمتر از میزان‬ ‫اســتاندارد باشــد‪ ،‬کاتالیــزور درســت کار نمی کنــد‪.‬‬ ‫ در خودروهــای قدیمی تــر‪ ،‬رایج تریــن علــت خرابــی‬‫کاتالیــزور گرفتگــی ان اســت‪ .‬اگــر خــروج دود حاصــل از‬ ‫احتــراق موتــور بــه علــت گرفتگــی شــبکه های کاتالیــزور‬ ‫دچــار مشــکل شــود‪ ،‬ورود هــوا بــه موتــور هم دچــار اختالل‬ ‫شــده و افــت شــدیدی در عملکــرد موتــور دیــده می شــود‪.‬‬ ‫کاتالیــزور نســبت بــه تغییــرات دما و ترکیبــات گازهای‬ ‫خروجــی حســاس اســت‪ ،‬بــرای مثــال خرابــی واشــر‬ ‫سرســیلندر باعــث ورود اب و روغــن بــه محفظــه ی‬ ‫احتــراق شــده و در نتیجــه گازهــای خروجی ایجاد شــده‬ ‫بــه کاتالیــزور اســیب می رســانند‪.‬‬ ‫اگــر سیســتم جرق ـه ی خــودرو معیــوب باشــد ناقــص‬ ‫ســوختن مخلــوط ســوخت و هــوا بــه کاتالیــزور اســیب‬ ‫خواهــد رســاند‪.‬‬ ‫گــرم شــدن بیــش از حــد موتــور می توانــد باعــث خرابی‬ ‫کاتالیزور شود‪.‬‬ ‫مکمل هــای انژکتورشــور و اکتــان بوســترها می تواننــد‬ ‫بــه کاتالیــزور اســیب برســانند‪ .‬اســتفاده از مــواد‬ ‫غیراســتاندارد در خــودرو بــه هیچ وجــه پیشــنهاد‬ ‫نمی شــود‪.‬‬ ‫ ضربـه ی شــدید و صدمــات فیزیکــی هــم می توانند از‬‫علل خرابی کاتالیزور باشــند‪.‬‬ ‫ بایــد توجــه داشــت کــه برطــرف کــردن ایــن عیــوب‬‫قبــل از اقــدام بــه تعویــض کاتالیــزور الزامی اســت‪ ،‬چرا‬ ‫کــه در صــورت رفــع نشــدن مشــکل‪ ،‬دوباره بــه کاتالیزور‬ ‫اســیب خواهــد رســید‪ .‬مکانیک هــا و تکنیســین ها‬ ‫می تواننــد بــا اســتفاده از دســتگاه دیــاگ و بررســی‬ ‫پارامترهــای مربــوط بــه کاتالیــزور‪ ،‬ماننــد راندمــان‬ ‫حجمــی موتــور یــا کارکــرد سنســور اکســیژن‪ ،‬عیــب‬ ‫ایجادشــده را تشــخیص داده و بعــد کاتالیــزور خــراب‬ ‫را تعویــض کننــد‪.‬‬ ‫در پس شادی کاذبی که‬ ‫وقتی اب جوش می اید برای‬ ‫به‬ ‫با مصرف روانگردان‬ ‫ادامه ی جوش ان می توان شعله‬ ‫دنیاییباالاز‬ ‫حد می‬ ‫دست‬ ‫اید‪،‬کرد‪ .‬زیرا‬ ‫زیادی کم‬ ‫را تا‬ ‫نهفتهادامه ی‬ ‫اندوهکمکی به‬ ‫بودنوشعله‬ ‫است‪.‬‬ ‫غم‬ ‫روند اشپزی یا پخت نمی کند‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 14‬اسفند‬ ‫بجنورد‬ ‫شنبه ‪ 14‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪495‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫رونق صنعت ابزی پروری‪ ،‬ضرورتی‬ ‫برای توسعه گمیشان‬ ‫شکل گیری نهضت مشارکت‬ ‫خانوادگی برای کمک‬ ‫به ازادی زندانیان‬ ‫بــه میمنــت عیــد مبعــث ‪ ،‬مرکــز نیکــوکاری بنیــاد نبــی ازادی را‬ ‫بــه ‪ 30‬مددجــوی زنــدان گــرگان ‪ ،‬هدیــه کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در مراســم ازادی ایــن‬ ‫مددجویــان در زنــدان گــرگان گفــت‪ :‬بدهــی این مددجویان‬ ‫کــه همگــی جواننــد ‪ 2 ،‬میلیــارد و ‪ 620‬میلیــون تومــان بــود‬ ‫کــه بــا پادرمیانــی اعضــای شــورای حــل اختــاف‪ ،‬شــاکیان‬ ‫بزرگوارانه‪،‬حــدود ‪ 76‬درصــد ایــن بدهــی را بخشــیدند ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ 270 :‬میلیــون تومــان از باقــی مانــده‬ ‫بدهــی را خــود مددجویــان تامیــن کردنــد و ‪ 360‬میلیــون‬ ‫تومــان مابقــی ایــن طلــب هــم از ســوی مرکــز نیکــوکاری‬ ‫یکــی از خیــران اســتان‪ ،‬تامیــن شــد‪.‬‬ ‫اســیابی بــا اشــاره بــه شــکل گیــری نهضــت کمــک‬ ‫بــه ازادی زندانیــان در اســتان گفــت‪ :‬خوشــبختانه در‬ ‫ماه هــای اخیــر شــاهد اســتقبال گســترده خیریــن بــه‬ ‫ویــژه در قالــب مشــارکت هــای خانوادگــی بــرای کمــک به‬ ‫ازادی زندانیــان هســتیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا همیــن کمــک هــا در مجمــوع امســال ‪625‬‬ ‫مددجــوی جرایــم عمــد و غیرعمــد از زنــدان های اســتان ازاد‬ ‫شــده انــد کــه قابــل تقدیــر اســت ‪.‬‬ ‫اســیابی گفــت‪ 80 :‬محکــوم جرایــم غیرعمــد هــم‬ ‫در زندان هــای اســتان منتظــر کمــک خیــران بــرای‬ ‫ازادی هســتند ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬عــاوه بــر‬ ‫کمک هــای مالــی ‪ ،‬بــه تازگــی تعــدادی از خیریــن‬ ‫هــم بــرای کمــک بــه اشــتغال زندانیــان اعــام‬ ‫امادگــی کــرده انــد و همیــن یکــی از خیریــن اعــام‬ ‫کــرد حاضــر اســت ‪ 15‬نفــر از زندانیانــی کــه ازاد‬ ‫شــدند در کارخانــه خــود در شــهرک صنعتــی‬ ‫ســرخنکالته مشــغول بــه کار کنــد ‪.‬‬ ‫ابــزی پــروری یکــی از امیدهــای اصلــی گلســتان بــرای پیشــرفت اســت کــه ساحل نشــینان گمیشــان امیدوارند‬ ‫ت ایت اللــه رییســی از توســعه ایــن صنعــت‪ ،‬امــکان افزایــش‬ ‫بــا ســفر رییــس جمهــور بــه گلســتان و حمای ـ ‬ ‫بهــره وری و بیشترشــدن ســهم بومیــان از ســایت میگــو فراهــم شــود‪.‬‬ ‫قبــل از ســال ‪ ۱۳۹۸‬کمتــر کســی نــام گمیشــان را شــنیده بــود امــا ســیل ویرانگــر و تحمیــل میلیاردهــا ریــال‬ ‫خســارت و جــان باختــن تعــدادی از اهالــی منطقــه‪ ،‬نــام ایــن شهرســتان را بر ســر زبــان ها انداخــت و ایرانی ها‬ ‫را بــا شــهر کوچــک و مــرزی اســتان گلســتان اشــنا کــرد‪.‬‬ ‫گمیشــان بــا ‪ ۸۰‬هــزار نفــر جمعیــت در شــمال غربــی اســتان گلســتان در کرانه هــای شــرقی دریــای خــزر قــرار‬ ‫دارد و از شــمال با کشــور ترکمنســتان همســایه اســت‪ .‬شــمال شهرســتان گمیشــان ده ها هزار هکتار اراضی‬ ‫شــور و مراتــع لــم یــزرع دارد کــه بــه ســبب نــوع بافــت خــاک و شــرایط اقلیمــی‪ ،‬امــکان رشــد و نمــو گیاهــان‬ ‫مرتعــی در ان بــه حداقــل ممکــن رســیده اســت‪.‬‬ ‫سیاست های دوگانه‬ ‫رسانه های غربی در جهان‬ ‫موشــک های زمیــن بــه زمیــن ارتــش روســیه شــبکه راداری ناتــو‬ ‫در شــرق کیــف را بــا خــاک یکســان کــرد‪ .‬ایــن موشـک ها در حالــی‬ ‫سیســتم راداری و شــبکه ارتباطی ناتو در این منطقه را منهدم کرد‬ ‫کــه بــا پوشــش خبــری گســترده توســط رســانه های غربــی مواجــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫غربی هــا در حالــی از ایــن اقــدام ارتــش روســیه انتقــاد می کننــد و‬ ‫می گوینــد کــه روســیه مــی خواهــد ارتبــاط اوکرایــن بــا جهــان را قطــع‬ ‫کنــد کــه چنــد هفتــه پیــش جنگنده هــای رژیــم ســعودی و امــارات‬ ‫تمــام زیرســاخت های ارتباطــی یمــن در صنعــا را بــا خــاک یکســان‬ ‫کردنــد و صدایــی از ایــن رســانه ها در نیامــد‪.‬‬ ‫سیاســت های دوگانــه و شــاید هــم چندگانــه رســانه ها و مقامــات‬ ‫غربــی ایــن روزهــا خــودش را بیــش از پیــش نشــان می دهــد و جــای‬ ‫قضــاوت خوبــی بــرای همــه کســانی اســت کــه تحــوالت ایــن روزهــای‬ ‫کــره خاکــی را زیــر نظــر دارنــد‪ .‬‬ ‫جنــگ علیــه مــردم یمــن خــوب اســت‪ ،‬نابــودی زیرســاخت های‬ ‫ســوریه‪ ،‬یمــن و غــزه خــوب اســت امــا همیــن اتفــاق اگــر در‬ ‫ن بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫اوکرایــن بیفتــد جنــگ علیــه بشــریت و تمــد ‬ ‫مدیــر شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬اکنون‪۱۰‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــن انــواع کــود‬ ‫شــیمیایی بــه منظــور تامیــن کــود ســرک کشــاورزان اســتان‬ ‫ذخیــره ســازی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی ایــن شــرکت‪ ،‬محســن نظــام‬ ‫دوســت اظهــار داشــت‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری مقــدار ‪۳۹‬‬ ‫هــزار تــن انــواع کــود شــیمیایی در ایــن اســتان تامیــن و‬ ‫تــدارک شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه نیــاز کــود ســرک اســتان در‬ ‫ماه هــای اتــی انــواع کــود شــمیایی در انبارهــای ایــن شــرکت‬ ‫ذخیره ســازی شــده اســت تــا در مواقــع لــزوم جوابگــوی نیــاز‬ ‫کــودی کشــاورزان باشــیم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬هــم اکنــون هفــت هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــن کود‬ ‫اوره‪ ،‬دو هــزار تــن انــواع کــود فســفاته و یکهــزار تــن انــواع‬ ‫کــود پتاســه در انبــار هــای ایــن اســتان بــرای تامیــن کــود‬ ‫ســرک مــوود اســت‪.‬‬ ‫نظــام دوســت اظهــار داشــت‪ :‬ایــن شــرکت در زمینه تامین‬ ‫و تــدارک انــواع کودهــای شــیمیایی در ‪ ۱۱‬ماهــه ســال جــاری‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل حــدود ‪ ۲۴‬درصــد‬ ‫افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن ایــن شــرکت ‪ ۱۰۲‬درصــد کل ســهمیه‬ ‫ســاالنه کــود اوره را نیــز جــذب کــرده اســت؛ عــاوه بــر ایــن‬ ‫شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی همیشــه در تــاش‬ ‫اســت تــا هیچگونــه کمبــودی در خصــوص کودهــای‬ ‫شــیمیایی در اســتان وجــود نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــرای خراســان شــمالی در ســال گذشــته ‪ ۴۰‬هــزار تــن‬ ‫انــواع کــود بــه عنــوان ســهمیه اعــام شــد امــا کشــاورزان‬ ‫حــدود ‪ ۳۷‬هــزار تــن خریــد کردنــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بــه همــت ســتاد اجرایــی مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت‬ ‫امــام (ره) در گلســتان‪ :‬بیــش از ‪۱۳‬هــزار فرصــت شــغلی بــه همت‬ ‫ایــن ســتاد در ایــن اســتان ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار؛ محمــد مهــدی ســلمان‬ ‫زاده‪ ،‬مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام(ره) در‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬بــه همــت ایــن ســتاد‪۱۳ ،‬هــزار و ‪۳۰۰‬فرصــت‬ ‫شــغلی در ‪۲۷۳‬روســتای ایــن اســتان ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫ســلمان زاده ادامــه داد‪ :‬بنیــاد برکــت وابســته بــه ســتاد اجرایــی‬ ‫فرمــان حضــرت امــام(ره) تــا کنــون ‪۱۵۶‬میلیــارد تومــان در قالــب‬ ‫تســهیالت بــه متقاضیــان واجــد شــرایط پرداخــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن ســتاد در‬ ‫بحــث امــوزش‪ ،‬بازاریابــی‬ ‫مجــازی و فــروش نیــز بــا‬ ‫همــکاری فنــی و حرفه ای‪،‬‬ ‫خدمــات رســانی می کنــد‪.‬‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــور بــا تاکیــد بــر ایــن کــه کنتــرل نســبی ســویه جدیــد کرونــا مانــع تکمیــل‬ ‫چرخــه واکسیناســیون نشــود‪ ،‬گفــت‪ :‬مراقبت‪‎‬هــای الزم و اســتفاده از واکســن های موجــود در‬ ‫کشــور تاثیــر بــه ســزایی در کاهــش امــار بســتری ها بــه ویــژه در بخــش مراقبت هــای ویــژه دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی معــاون اول رییــس جمهــوری‪،‬‬ ‫محمــد مخبــر در جلســه روســای کمیتــه هــای تخصصــی ســتاد ملــی کرونــا کــه عصــر چهارشــنبه کــه‬ ‫بــا حضــور رییــس دفتــر رییــس جمهــور‪ ،‬وزیــران بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی و امــوزش و‬ ‫پــرورش و مســووالن دســتگاه هــای مربوطــه برگــزار شــد‪ ،‬بــر ضــرورت بکارگیــری اقدامــات ضــروری‬ ‫بــرای جلوگیــری از شــیوع ســویه هــای جدیــد کرونــا در کشــور تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬مراقبــت هــای‬ ‫الزم و اســتفاده از واکســن هــای موجــود در کشــور تاثیــر بــه ســزایی در کاهــش امــار بســتری هــا بــه‬ ‫ویــژه در بخــش مراقبــت هــای ویــژه و همچنیــن مــرگ و میرهــای ناشــی از کرونــا دارد و مــردم الزم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ایجاد بیش از ‪۱۳‬هزار‬ ‫فرصت شغلی‬ ‫کنترل نسبی سویه جدید کرونا مانع تکمیل‬ ‫چرخه واکسیناسیون نشود‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫از ابتــدای ســال ‪ ۹۰‬و بــا مطالعــات صــورت گرفتــه توســط مســووالن گلســتان و بــا انتقــال اب دریــای خــزر در‬ ‫ایــن اراضــی‪ ،‬ســاخت اســتخرهای پــرورش میگــو در دســتور کار قــرار گرفــت کــه شــاید در ابتدا طرفــداران زیادی‬ ‫نداشــت امــا بــا گذشــت کمتــر از چنــد ســال بســیاری از ســرمایه گــذاران بــا حضــور در دش ـت های شــمالی‬ ‫گلســتان زمینــه شــکل گیــری بزرگتریــن ســایت پــرورش میگــو در شــمال کشــور را فراهــم کردنــد‪.‬‬ ‫کمتــر کســی تصــور می کــرد کــه روزی بتــوان شــوره زارهای گمیشــان را بــه کانــال صادراتــی و محلــی بــرای یکــی‬ ‫از مهمتریــن تجارت هــای جهانــی یعنــی صــادرات میگــو تبدیــل کــرد اما اواســط دهــه ‪ ۹۰‬و با احــداث کانال های‬ ‫جدیــد امرســان و انتقــال میلیــون هــا لیتــر اب دریــای خــزر‪ ،‬توســعه ســایت پــرورش میگــوی گمیشــان شــتاب‬ ‫بیشــتری بــه خــود گرفــت و صدهــا نفــر از بومیــان منطقــه کــه پیــش از ایــن مشــغول ماهیگیــری غیرمجــاز در‬ ‫دریــای خــزر بودنــد جــذب مــزارع پــرورش میگــو گمیشــان شــدند و عــاوه بــر ان هــزاران هکتــار از مراتــع شــمال‬ ‫گمیشــان بــه حوضچــه چنــد هکتــاری تبدیــل شــدند تــا از ایجــاد کانــون هــای بــزرگ ریزگــرد در ایــن منطقــه‬ ‫جلوگیری گــردد‪.‬‬ ‫گلســتان در ســال های اخیــر بــا روی اوردن بــه توســعه ابــزی پــروری‪ ،‬بــه یکــی از اســتان های برتــر پــرورش‬ ‫میگــو در کشــور تبدیــل شــد کــه فراهــم اوردن مقدمــات الزم بــرای تکمیــل چرخــه تولیــد‪ ،‬عــاوه بــر خودکفایی‬ ‫در ایــن بخــش میــزان برداشــت ایــن ابــزی افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫پســروی اب دریــای خــزر و لــزوم احــداث هرچــه ســریعتر مــوج شــکن و ســازه ابگیــری در عمــق دریــا بــرای‬ ‫تامیــن اب پایــدار مهمتریــن مانــع توســعه زیــر ســاخت هــای مجتمــع میگــوی گمیشــان اســت‪.‬‬ ‫اهالــی شــهر محــروم و کــم برخــوردار گمیشــان امیدوارنــد بــا ســفر ایت اللــه ابراهیــم رییســی بــه ایــن منطقــه‬ ‫چالــش هــا و دغدغه هــای فــراروی صنعــت میگــو برطــرف شــود و شــاخص اشــتغال زایــی و معیشــت مــردم‬ ‫منطقــه بهبــود یابد‪.‬‬ ‫تخصیــص به موقــع و کامــل اعتبــارات عمرانــی و تســهیالتی‪ ،‬توســعه زیرســاخت هــای مناطــق پیرامونــی‬ ‫منطقــه ماننــد راه‪ ،‬شــبکه بــرق سراســری‪ ،‬گاز و اب اشــامیدنی بخشــی از مطالبــات اهالــی گمیشــان از‬ ‫رییس جمهــور دولــت جهــادی اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫‪۱۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن کود‬ ‫شیمیایی ذخیره سازی شد‬ ‫‪6‬‬ ‫دمای هوا ‪ 13‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 51‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 5 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪13‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کاهش سود بانکی مطالبه‬ ‫اصلی کشاورزان گلستانی‬ ‫از دولت است‬ ‫دبیــر خانــه کشــاورز اســتان گلســتان گفــت ‪ :‬کاهش ســود بانکی‬ ‫در بخــش کشــاورزی یکــی از مطالبــه هــای اصلــی بهــره بــرداران و‬ ‫فعــاالن اقتصــادی در ایــن اســتان از رییــس جمهــور اســت‪.‬‬ ‫علیقلــی ایمانــی افــزود‪ :‬اکنــون در شــورای قیمــت گــذاری ســود‬ ‫بانکــی ارایــه تســهیالت بــه بخش کشــاورزی ‪ ۱۵‬درصد لحاظ شــده‬ ‫کــه بانــک هــا بــه ایــن مصوبــه عمــل نکــرده و پرداخــت تســهیالت‬ ‫ان هــا کمتــر از ‪ ۱۸‬درصــد نیســت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این تناقض در دریافت ســود بانکی از کشــاورزان‬ ‫ربطــی بــه اعمــال تحریــم هــای ظالمانــه نــدارد بلکــه در مدیریــت‬ ‫اجــرا بــوده کــه بایــد بــه ایــن معضــل رســیدگی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توحــه بــه ایــن کــه اقتصــاد این اســتان‬ ‫برپایــه کشــاورزی بــوده و ســاماندهی ســود بانکــی در ایــن‬ ‫بخــش مــی توانــد کشــاورزی منطقــه را از جملــه در افزایــش‬ ‫ضریــب مکانیزاســیون‪ ،‬تامیــن ســرمایه در گــردش بــرای خریــد‬ ‫نهاده هــای موردنیــاز و افزایــش بهــره وری در تولیــد‪ ،‬شــتاب‬ ‫داده و اقتصــادی کنــد‪.‬‬ ‫اســت هــر چــه ســریع تر رونــد واکسیناســیون خــود را تکمیــل کننــد‪.‬‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــور همچنیــن از دســتگاه هــای ذیربــط و وزارت بهداشــت خواســت تــا‬ ‫تمهیــدات الزم بــرای کمــک بــه افزایــش تولیــد واکســن داخلــی کرونــا در ســال اینــده اندیشــیده شــود‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه همچنیــن وزیــر بهداشــت گزارشــی از اخریــن وضعیــت بیمــاری کرونــا و ســویه‬ ‫جدیــد اومیکــرون و اخریــن رنــگ بنــدی کرونایــی در کشــور ارائــه کــرد و افــزود‪ :‬میــزان بیمــاران‬ ‫ســرپایی و بســتری و همچنیــن امــار مــرگ و میــر ناشــی از ایــن ویــروس در کشــور و در هفتــه‬ ‫گذشــته ســیر نزولــی داشــته اســت امــا ســاده انــگاری در زمینــه رعایــت دســتورالعمل هــای بهداشــتی‬ ‫و همچنیــن عــدم تکمیــل واکسیناســیون مــی توانــد شــرایط کشــور را دچــار مشــکل کنــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه وزارت بهداشــت گزارشــی از رونــد شــیوع ســویه جدیــد اومیکــرون و واکسیناســیون‬ ‫در ایــران و جهــان و همچنیــن تاثیــر میــزان بســتری و مــرگ و میــر قطعــی بــر حســب وضعیــت‬ ‫واکسیناســیون ارائــه کــرد کــه طبــق گــزارش وزارت بهداشــت در خصــوص واکسیناســیون افــراد بــاالی‬ ‫‪ ۱۲‬ســال در کشــور‪ ۹۲ ،‬درصــد دوز اول‪ ۸۰ ،‬درصــد دو دوز و ‪ ۳۵‬درصــد نیــز ســه دوز واکســن کرونــا‬ ‫را دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫در ادامــه نیــز گزارشــی از مشــکالت بخــش بیمــه در پشــتیبانی بیمــاری کرونــا ارائــه و تاکیــد شــد بــا‬ ‫تخصیــص اعتبــارات الزم حمایــت هــای مــورد نیــاز از ایــن بخــش انجــام شــود‪.‬‬ ‫گزارشــی نیــز از وضعیــت واکسیناســیون در کشــور در میــان جوامــع هــدف گوناگــون در قالــب طــرح‬ ‫مدیریــت هوشــمند بیمــاری ارائــه و بــر اســاس ان اعــام شــد در راســتای شناســایی افــراد واکســینه‬ ‫شــده تــا بــه حــال بالــغ بــر ‪ ۳۴۳‬میلیــون اســتعالم از ســامانه مربوطــه صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر ارا صــادره هییــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانمابراهیــم اســانی کتولــی بشــماره شناســنامه ‪ ۱۲۱۰‬بشــماره ملــی ‪ ۲۲۶۹۳۳۴۹۰۶‬صــادره از علــی ابــاد فرزنــد عبــاس‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۲۸۰‬در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۹۳.۰۶‬مترمربــع از پــاک ‪- ۲۶۸‬اصلــی واقــع در اراضــی یلــه بــاغ بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه‬ ‫‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارنــد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مــردم در دو نوبــت بــا فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود راباذکرشــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ ۱۰۲۴۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۱۲/۱۴ :‬‬ ‫حجت الله تجری رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر ارا صــادره هییــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم محمدرضــا صنعتــی بشــماره شناســنامه ‪ ۱۹۰۷‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۱۴۹۳۴۵۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد حســن متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۵۴‬در شـش دانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت بمســاحت ‪ ۲۷۹.۲۷‬مترمربــع از پــاک ‪ ۳۸۶۵‬فرعــی از ‪ -۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی موقوفــه چالــه بــاغ‬ ‫بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارنــد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــا فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره‬ ‫فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود راباذکرشــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف ‪ ۱۰۲۶۸‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۱۱/۲۷‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ :‬حجت الله تجری رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانــم صفــر بــی بــی ارخــی فرزنــد رحمــت قلــی احــدی از ورثــه بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی‏شــده توســط دفترخانــه ‪ 33‬ترکمــن و گواهــی حصــر وراثــت بشــماره ‪140003390002308889‬‏مــورخ ‪ 1400/6/29‬شــعبه ‪6‬‬ ‫شــورای حــل اختــاف شهرســتان بندرترکمــن و گواهینامــه واریــز مالیــات‏بــر ارث بشــماره ‪ 7587‬مــورخ ‪ 1400/8/13‬دارایــی بندرترکمــن ادعــا نمــوده کــه ســند مالکیــت‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت یکصــد هــزار‬ ‫مترمربــع بــه پــاک ‪ 24‬فرعــی از ‪ 10‬اصلــی بخــش‏‏‪ 5‬ثبــت ترکمــن کــه ذیــل ثبــت شــماره ‪ 1485‬صفحــه ‪ 331‬جلــد ‪ 8‬بــه نــام رحمــت قلــی ارخــی فرزنــد‏مخــود بــه شــماره شناســنامه ‪ 560‬بــه شــماره چاپــی شــماره ‪3/347788‬‬ ‫صــادر و تســلیم گردیــده بــود و‏موجــب ســند رســمی ‪ 16039/16038‬مــورخ ‪ 1335/8/2‬دفترخانــه یــک گــرگان بملــغ ‪ 32000‬ریــال‏در رهــن بنیــاد مســتضعفان (فروشــنده اولیــه) مــی باشــد بعلــت جابجائــی اســباب کشــی‬ ‫مفقــود گردیــده‪،‬‏برابــر وارده شــماره ‪ 140021712003013600‬مــورخ ‪ 1400/10/12‬تقاضــای صــدور المثنــی ســند‏مالکیــت را از ایــن اداره نمــوده اســت‪ .‬علیهــذا باســتناد مــاده ‪ 120‬اییــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت‏مراتــب یــک‬ ‫نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام‏داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد بایــد تــا ده روز از انتشــار اگهــی بــه ثبــت محــل‏مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن‬ ‫ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد و اگــر ظــرف‏مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند معاملــه ارائــه نشــود اداره ثبــت‏المثنــای ســند مالکیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه‬ ‫متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد‪.‬‏ م‪.‬الــف‪1400/272 :‬‏‬ ‫عیسی حسن قاسمی – رئیس ثبت اسناد و امالک بندرترکمن‬ ‫تاریخ انتشار اگهی‪ :‬شنبه مورخه ‪1400/12/14‬‏‬ صفحه 4 ‫فرمانــدار کاللــه بــا اشــاره بــه گالیــه شــهروندان از انتشــار بــوی نامطبــوع کشــتارگاه طیــور ایــن شهرســتان بــر‬ ‫ضــرورت رفــع ایــن مشــکل تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫کاللــه یــک کشــتارگاه مجهــز بــا ظرفیــت چهــار هــزار قطعــه در ســاعت دارد کــه تولیــدات مراکــز پــرورش مــرغ‬ ‫گوشــتی شهرســتان و شــهرهای همجــوار در ایــن مــکان کشــتار می شــود‪.‬‬ ‫بــه تازگــی فیلــم کوتاهــی از گالیــه مــردم نســبت بــه وضعیــت بوی نامطبوعی از کشــتارگاه طیور کاللــه در فضای‬ ‫مجــازی منتشــر شــد کــه فرمانــدار بــه اتفــاق رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان‪ ،‬بخشــدار مرکــزی‪ ،‬رییــس محیــط‬ ‫زیســت و نمایندگان جهادکشــاورزی و دامپزشــکی چهارشــنبه شــب از این واحد بازدید کردند‪.‬‬ ‫تاکید فرماندار کالله‬ ‫بر ضرورت رفع بوی‬ ‫بد کشتارگاه طیور‬ ‫این شهرستان‬ ‫ شنبه ‪ 14‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪495‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫عوامل خرابی کاتالیزور‬ ‫خودرو‬ ‫مدیرعامل شرکت دخانیات ایران‪‎:‎‬‬ ‫حوزه کشاورزی باید با فناوری‬ ‫پیوند بخورد‬ ‫شــرکت دخانیــات می توانــد سرشــار از ســود باشــد‪ ،‬در‬ ‫ایــن بیــن عــده ای‏گفته انــد کــه حضــور شــما در دخانیات‬ ‫مانــع سیاســت هــای مــا اســت چــرا کــه هــدف ان هــا از‬ ‫ایــن مســیر زمیــن خــوردن‏دخانیــات و در نتیجــه خریــد‬ ‫ان بــود‏‪.‬‬ ‫عده ای همراه‬ ‫مافیایسیگاراند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت دخانیــات ایــران در مراســم رونمایــی از بســته‬ ‫حمایتــی شــرکت دخانیــات گفــت‪ :‬امــروز فضــای کشــور تغییــر کرده‬ ‫و‏دولتــی پــای کار امــده کــه شــعار ان عدالــت و مبــارزه بــا ناکارامــدی‬ ‫و فســاد اســت‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار محمــد شــیخان در ایــن‬ ‫مراســم در راســتای رفــع چالــش هــا و معضــات زارعیــن‏اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬کشــاورزان توتــون کار و تنباکــو کار جزئــی از خانــواده بــزرگ‬ ‫دخانیــات بودنــد و در ایــن بیــن تفکــری وارد‏کشــور شــد کــه بــا ریــل‬ ‫گــذاری اشــتباه مراکــزی را وارد کشــور کردنــد کــه نتیجـه اش اســیب‬ ‫بــه دخانیــات بــود‏‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عــده ای امــروز نگراننــد کــه مــا در کنــار هــم قــرار‬ ‫گرفتیــم و بنــا داریــم پیمانــی در این راه بلند ببندیم‏هســتند و حتما ً‬ ‫در راه ســنگ انــدازی خواهنــد کــرد‏‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در حــوزه کشــت توتــون و تنباکــو محصــوالت کشــاورزی‬ ‫ظرفیــت صــادرات بــاالی دارد لــذا بــه کشــاورزان توتــون کار‏قــول‬ ‫خواهــم داد تــا در ســال اینــده در ســطوح مختلــف افزایــش قیمــت‬ ‫و خریــد تضمینــی بــه نفــع کشــاورز باشــد و بــه طــور قطع عــده ای‏که‬ ‫از واردات توتــون ســود می بردنــد مخالــف ایــن مســئله می باشــند‬ ‫و در ایــن راه بــا ناامیــد کــردن کشــاورزان بــا اســتفاده ازروش هــای‬ ‫‏مختلــف اقــدام بــه ســنگ انــدازی مــی کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت دخانیــات ایــران بر لــزوم پیوند حوزه کشــاورزی‬ ‫بــا فناوری هــای روز دنیــا تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬در همــه فرایندهــا‬ ‫‏حوزه کشــت توتون و تنباکو باید با اســتفاده از ماشــین االت مدرن‬ ‫مــورد بهره بــرداری قــرار گیــرد و در ایــن را بایــد امــوزش و ترویــج‏در‬ ‫ایــن حــوزه بــا جدیــت پیگیــری شــود‪ ،‬امــروز بــا قیمــت گــزاف تولیــد‬ ‫مــی کنیــم امــا راضــی نیســتیم بخــش اندکــی از ایــن پــول را بــه‬ ‫‏کشــاورز دهیــم چــرا کــه خودمــان الــوده شــدیم‪ ،‬و زمانــی کــه دیــروز‬ ‫زیرســاخت های تولیــد شــرکت دخانیــات کمتــر از امــروز بــود حجــم‬ ‫‏تولیــدات بــه مراتــب از امــروز بیشــتر بــود حــال بایــد دیــد کــه چــه‬ ‫اتفاقــی امــروز افتــاده کــه بــا توســعه زیرســاخت حــوزه دخانیــات‪،‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫حجــم‏تولیــد بــه کمتــر از ‪ 10‬میلیــارد نــخ رســیده اسـ ‪‎‬‬ ‫شــیخان در ادامــه افــزود‪ :‬پــای دو کمپانــی بــزرگ خارجــی‪ ،‬ســال ‪۸۱‬‬ ‫بــه کشــور بــاز شــد و ‪ ۸۵‬درصــد ســهم بــازار مــا را‏در اختیــار گرفــت و‬ ‫باعــث بــه تــارج بــردن حــوزه توتــون و تنباکــو کشــور شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬منافــع مالــی بــاالی ‪ ۶۰‬هــزار میلیــارد دالر در‬ ‫مارکــت ســیگار وجــود دارد و در ایــن راه افــرادی‏همــراه بــا مافیــای‬ ‫ســیگار شــدند و بایــد بــا ان مبــارزه کنیــم‏‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬اقتصــاد کشــور گرفتار ســه پــازل ناکارامدی‪ ،‬نفوذ و‬ ‫تحریــم شــده بــود و امــروز گــرد هــم امدیــم تــا در‏کنــار هم ایــن پازل‬ ‫ناکارامدی و نفوذ و تحریم داخلی را شکســت دهیم‏‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬تــا کنــون فرصت هــای بســیاری را از دســت‬ ‫دادیــم و میــدان را بــه دیگــران واگــذار کردیــم امــروز‏بایــد بــه دنبــال‬ ‫ان باشــیم میــدان را از مافیــای ایــن صنعــت پــس بگیریــم‏‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در حــال حاضــر خانــواده ‪ ۲۰‬هــزار نفــری توتــون کاران‬ ‫تبدیــل بــه دو هــزار نفــر شــده کــه اگــر در ادامــه راه‏کشــاورزان را در‬ ‫ســود دخانیــات ســهیم نکنیــد قطعــا ًنمی توانیــم بــرای ادامــه مســیر‬ ‫ســر پــا بمانیــم‏‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در حوزه کشــت توتون و تنباکو تولیدات کشــاورزی‬ ‫دارای ظرفیــت صادراتــی بــاالی اســت‪،‬که طــی‏چنــد ســال گذشــته‬ ‫تغییــر قیمتــی بــاری ایــن محصــول نداشــتیم و ایــن قــول را خواهیم‬ ‫داد کــه در ســطوح اینــده بــا‏خریــد تضمینــی قیمــت ایــن محصــول‬ ‫کشــاورزی از ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬درصــد افزایــش خواهــد یافــت‏‪.‬‬ ‫وی ابراز داشــت‪ :‬به ســهم خود امروز در کنار هم در این صنعت قرار‬ ‫گرفتیــم و بــا هــم بــرای تحــول اساســی و‏عــزم جــدی ببــا یکدیگــر پیونــد‬ ‫می بندیــم تــا در مقابــل مافیایــی کــه در کشــور نفــوذ کــرده بیســتیم‏‪.‬‬ ‫شــیخان در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه چــرا صنایــع دخانیــات بایــد‬ ‫زیــر نظــر صنایــع غذایــی باشــد گفــت‪ :‬کجــای دنیــا‏دخانیــات زیــر‬ ‫مجموعــه صنایــع غذایــی اســت و ایــن نشــانه نفــوذ و انحــراف اســت‬ ‫کــه بایــد اصــاح شــود و از نماینــدگان‏ملــت در ایــن خصــوص کــه‬ ‫حــق کشــاورز و کشــور اســت‪ ،‬مطالبــه داریــم‏‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بخشــی از وظایف در ســال ‪ ۹۲‬براســاس سیاسـت های‬ ‫غلــط بــر روی زمیــن مانــد و هیــچ اراده ای در‏برخــی دســتگاه ها برای‬ ‫اجــرای ان نبــود و بایــد پرســید کــه چــرا ایــن تکالیــف را نســبت بــه‬ ‫شــرکت خارجــی بــه‏درســتی انجــام دادنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت دخانیــات ایــران گفــت‪ :‬شــرکت دخانیــات‬ ‫می توانــد سرشــار از ســود باشــد‪ ،‬در ایــن بیــن عــده ای‏گفته انــد‬ ‫کــه حضــور شــما در دخانیــات مانــع سیاســت هــای مــا اســت چــرا‬ ‫کــه هــدف انهــا از ایــن مســیر زمیــن خــوردن‏دخانیــات و در نتیجــه‬ ‫خریــد ان بــود‏‪.‬‬ ‫محمــد شــخیان در پایــان اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال ان هســتیم‬ ‫کــه بیــن کشــاورزان ســود دخانیــات را تقســیم کنــد چــرا‏کشــاورزی‬ ‫و صنعــت دخانیــات کشــور بایــد بــه ایــن وضعیــت بیفتــد صــدای‬ ‫کشــاورزان را شــنیدیم و در کنــار ان هــا‏خواهیــم بــود‪.‬و امــروز در‬ ‫کنــار یکدیگــر جمــع شــدیم تــا تحریــم داخلــی‪ ،‬نفــوذ و ناکارامــدی‬ ‫را بشــکنیم ســودهای کالنــی را بــا تســخیر‏بــازار‪ ،‬کشــت توتــون و‬ ‫تنباکــو برده انــد‪.‬‬ ‫تحول عظیم در حوزه توتون کاران‬ ‫مدیر مجتمع دخانیات گلســتان با اشــاره به اینکه شــرایط کشــت‬ ‫و افزایــش قیمــت توتــون در ســالجاری بســیار خــوب اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫یقینــا ًگلســتان بــه جایــگاه اصلــی کشــت توتــون بــا حمایــت هــای‬ ‫صــورت گرفتــه بــاز خواهــد کشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار مهــران یونســی در رونمایــی‬ ‫بســته حمایتــی از کشــاورزان توتــون کار اظهــار داشــت‪ :‬از توتــون‬ ‫کاران شــاید انطــور کــه بایــد در گذشــته حمایــت نمــی شــد امــا دهــم‬ ‫اکنــون در شــرایط بســیار خوبــی قــرار داریــم و تحــول عظیمــی در‬ ‫حــوزه توتــون کاری و حمایــت از زراعتــکاران ایــن محصــول صــورت‬ ‫خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه مباحــث مختلفــی از جملــه افزایش‬ ‫قیمــت توتــون در راســتای حمایــت از توتــوکاران در دســتور کار قــرار‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در این پیوندقدم های مثبتی طی ســالجاری در اســتان‬ ‫برداشــته شــد کــه در اینــده ایــن قــدم هــا بلندتر و محکم تر می باشــد‬ ‫و امیدواریــم بــا حمایت هــای صــورت گرفتــه اســتان گلســتان همــواره‬ ‫رتبــه نخســت را در تولیــد مرغــوب توتــون کشــور دارا خواهــد بــود و در‬ ‫ایــن راه بــه جایــگاه اصلــی خــود بــاز خواهــد گشــت‪.‬‬ ‫مدیــر مجتمــع دخانیــات گلســتان در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫چهــار نفــر اشــتغال بــه ازای هــر هکتــار کشــت توتــون ایجــاد مــی‬ ‫شــود‪،‬گفت‪ :‬در کشــت ایــن محصــول ظرفیــت گلســتانبرای ایجــاد‬ ‫اشــتغال مناســب اســت کــه می توانــد راهگشــای مناســب پــس از‬ ‫اشــتغالزایی در کاهــش اســیب های اجتماعــی و بهبــود معیشــت‬ ‫بهسازی جاده خوش ییالق ‪ -‬شاهرود‬ ‫‪ ۱۱‬هزار میلیارد ریال اعتبار می خواهد‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان گفــت‪ :‬تکمیــل جــاده ترانزیتــی ‪ ۱۰۰‬کیلومتــری خــوش ییــاق ‪-‬‬ ‫شــاهرود کــه ‪ ۵۷‬کیلومتــر ان در حــوزه اســتحفاظی ایــن اســتان قــرار دارد نیازمنــد تامیــن ‪ ۱۱‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار اســت‪.‬‬ ‫حســین محبوبــی اظهــار داشــت ‪ :‬تامیــن حجــم بــاالی اعتبــار مــورد نیــاز پــروژه ســبب تاخیــر در تکمیــل‬ ‫ان شــده کــه بــرای برطــرف شــدن ایــن موضــوع مــی تــوان از اعتبــارت مــاده ‪ ۵۶‬قانــون تنظیــم بخشــی از‬ ‫مقــررات مالــی دولــت کمــک گرفــت ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬اســتفاده از ظرفیــت ســرمایه بخــش خصوصــی و نیمــه دولتــی از دیگــر راهکارهای شــتاب‬ ‫بخشــیدن بــرای اتمــام ایــن پروژه اســت ‪.‬‬ ‫محبوبــی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر ســاالنه ‪ ۴۰۰‬تــا ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال بــرای ایــن پــروژه هزینــه مــی شــود‬ ‫روســتائیان و کشــاورزان منطقــه باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۶۵‬درصــد تولیــد توتــون کشــور در گلســتان‬ ‫انجــام مــی شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬تنهــا اســتان کشــور هســتیم کــه کشــت‬ ‫هــر دو تیــپ شــرقی و غربــی توتــون در ان صــورت می گیــرد‪،‬‬ ‫توتــون تیــپ شــرقی از نــوع باســما در منطقــه کوهســارات‪ ،‬دوزیــن‬ ‫و مینودشــت کشــت می شــود و جــزو مرغــوب تریــن توتــون هــای‬ ‫کشــور و جهــان می باشــد کــه در کشــور نزدیــک بــه ‪ ۷۰۰‬تــن توتــون‬ ‫باســما در ســالجاری تولیــد شــده اســت کــه می تــوان گفــت ‪۱۰۰‬‬ ‫درصــد تولیــد کشــور در گلســتان انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در علــی ابادکتــول و گرگان نیز توتون تیپ غربی‬ ‫کشــت مــی شــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬حــدود پنــج هزار تن توتون در ســنوات‬ ‫گذشــته در اســتان تولیــد مــی شــد کــه برخــی اتفاقــات و مشــکالت‬ ‫نامیمــون و تصمیــم گیری هــای ناصــواب از جملــه ورود دالل هــای‬ ‫غیرحرفـه ای‪ ،‬جداســازی بحــث حاکمیتــی از دخانیــات و واگــذاری بــه‬ ‫وزارت صمــت و امثــال ان در طوالنــی مــدت ضربــه ســختی بــه ایــن‬ ‫حــوزه کشــاورزی وارد کــرد‪ ،‬کــه در گذشــته قیمــت توتون کارشناســی‬ ‫مــی شــد امــا در شــورای رقابــت برخــی عنــوان می کردنــد کــه دخانیات‬ ‫بــا عرضــه غیرواقعــی قصــد دارد مــا را از عرصــه رقابــت خــارج کنــد‬ ‫حــال انکــه چنیــن مســئله ای صحــت نــدارد‪.‬‬ ‫مهــران یونســی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه شــرایط کشــت‬ ‫و افزایــش قیمــت توتــون امســال بســیار مطلــوب اســت و بــا‬ ‫حمایت هــای انجــام شــده بــه طــور قطــع گلســتان بــه جایــگاه اصلی‬ ‫کشــت توتــون بــاز خواهــد گشــت‪ ،‬گفــت‪ :‬توتــون کاران گــرگان و‬ ‫علــی ابادکتــول در ســالجاری بــا وجــود افزایش دما و شــیوع بیماری‬ ‫ســال ســختی را پشــت ســر گذاشــتند‪ ،‬و انتظــار داریــم شــرایط‬ ‫بهتــری را در ســال زراعــی پیــش رو بــرای توتــون کاران رقــم بزنیــم‪.‬‬ ‫بخشی از بودجه دولت را دخانیات تامین می کند‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار رمضانعلــی ســنگدوینی در‬ ‫اییــن زنــده رونمایــی بســته حمایتــی توتــون کار کشــور اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫کشــاورزان و کارکنــان دخانیــات گلســتان بــه وجــود اینکــه اســتان‬ ‫شــان دارای مجتمــع دخانیــات اســت امــا نامیــد از فعالیت هــای‬ ‫انجــام شــده بودنــد امــا خوشــبختانه بــا حضــور مدیرعامــل جدیــد‬ ‫دخانیــات امیــد تــازه ای شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه در شــرایطی کــه دخانیــات در حــال‬ ‫گــذران روزهــای ســختی اســت افــزود‪ :‬بــرای کشــاورزان بســته‬ ‫حمایتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت تــا از طریــق ان بتــوان برخــی از‬ ‫ایــن مشــکالت را کاهــش داد‪.‬‬ ‫ســنگدوینی گفــت‪ :‬در ایــن مســیر از وزیــر اقتصــاد خواســته شــد تــا‬ ‫دخانیــات را مــورد حمایــت قــرار دهنــد‪ ،‬چــرا کــه بخشــی از بودجــه‬ ‫دولــت از کنــار فعالیت هــای دخانیــات تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫دبیر مجمع نمایندگان گلســتان ادامه داد‪ :‬مجلس شــورای اســامی‬ ‫امادگــی دارد تــا از نیروهــای جــوان در دخانیات حمایت کند‪.‬‬ ‫وی در ایــن خصــوص تصریــح کــرد‪ :‬وظیفــه مــا و مجلــس شــورای‬ ‫اســامی دفــاع از حقــوق کشــاورزان‪ ،‬کارگــران و تولیدکننــدگان‬ ‫در ایــن زمینــه اســت و در ایــن ارتبــاط تمــام تــاش خــود را ب ـه کار‬ ‫خواهیــم گرفــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اگــر مجموعــه دخانیات تالش بیشــتری داشــته باشــد و‬ ‫موجب رونق مجموعه دخانیات کشــور شــود باعث ایجاد اشــتغال‬ ‫و درامــد خواهــد شــد عــاوه بــر انکــه ایــن مجموعــه در توســعه‬ ‫اســتان و کشــور نیــز نقــش بــه ســزایی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی در پایــان بــا بیــان اینکــه زیرســاخت و‬ ‫تجهیــزات دخانیــات مســتهلک شــده گفــت‪:‬در شــرایط امــروز‬ ‫تجهیــزات دخانیــات نیازمنــد بــه روزرســانی اســت و یقینــا ًایــن اقدام‬ ‫باعث خواهد شــد تا دخانیات کشــور شــرایط خوبی داشــته باشــد‪،‬‬ ‫بهتریــن مکان هــا در اختیــار دخانیــات کشــور اســت و ایــن مســئله‬ ‫می توانــد بــه مجموعــه دولــت و صنعــت دخانیــات کمــک کنــد‪.‬‬ ‫کــه در صــورت تخصیــص ‪ ۱۰۰‬درصــدی بــاز هــم نمــی توانــد بــه تکمیــل ایــن طــرح منجــر شــود کــه تالش‬ ‫داریــم در ســفر رییــس جمهــور ایــن موضــوع بررســی و بــرای ان چــاره اندیشــی شــود ‪.‬‬ ‫طــرح ملــی بهســازی و تعریــض جــاده کوهســتانی ازادشــهر ‪ -‬شــاهرود (خــوش ییــاق) بــه طــول‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلومتــر کــه ‪ ۵۷‬کیلومتــر ان در حــوزه جغرافیایــی گلســتان واقــع اســت‪،‬با هــدف بهبــود عبور و‬ ‫مــرور و ایمــن ســازی کریــدور مهــم زمینــی ارتباط دهنــده شــمال بــه جنــوب کشــور و همچنیــن محور‬ ‫ترانزیتــی حمــل کاال بــه مــرز اینچــه بــرون گنبدکاووس و کشــورهای همســایه شــمال ایران در ســال‬ ‫‪ ۸۵‬شــروع شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان بــه دیگــر پــروژه هــای در دســت اقــدام اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫فــاز دوم کمربنــدی گــرگان یکــی از ایــن پــروژه هــا اســت کــه بــر اســاس اخریــن براوردهــا ‪ ۶‬هــزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای تملــک و اجــرای ان مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫محبوبــی بــه مســیر بندرترکمــن ‪ -‬اق قــا اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــا وجــود اینکه ایــن پــروژه دارای اعتبارات‬ ‫ملــی اســت امــا بایــد راهــکاری لحــاظ شــود تــا اعتبــارات ســاالنه ان ‪ ۱۰۰‬تخصیص یابد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬برخــی دیگــر از جــاده هــای گلســتان نظیــر جــاده نفــت به طــول ‪ ۵۵‬کیلومتر (گنبد‬ ‫ اینچــه بــرون)‪ ،‬جــاده باالخــط در غــرب گلســتان ( گــرگان ‪ -‬بندرگــز ) و محورهــای توسکســتان‬‫گــرگان ‪-‬بــه شــاهرود و اولنــگ رامیــان ‪ -‬شــاهرود نیازمنــد توجــه دولــت اســت تــا ســاخت و‬ ‫تکمیــل ان شــتاب بگیــرد‪.‬‬ ‫ کاتالیــزور بخشــی از سیســتم کنتــرل االیندگــی‬‫خــودرو اســت کــه گازهــای خطرناکــی نظیــر منوکســید‬ ‫کربــن و هیدروکربن هــای نســوخته را بــه بخــار اب و‬ ‫دی اکســید کربــن کــه نســبتا کم خطرتــر اســت تبدیــل‬ ‫می کنــد‪ .‬عمــر ایــن قطعــه معمــوال به بیــش از ده ســال‬ ‫می رســد امــا در مــوارد خرابــی ان بایــد فــورا عیب یابــی‬ ‫و تعویــض شــود‪ .‬در خیلــی از کشــورها رانندگــی بــدون‬ ‫کاتالیــزور بــه خاطــر ضررهــای محیط زیســتی ان جــرم‬ ‫ســنگینی محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ عالئم خرابی کاتالیزور‬‫درســت کار نکــردن یــا از کار افتــادن کاتالیــزور عالئمــی‬ ‫دارد کــه راننــده یــا تکنیســین ماهــر می توانــد بــا بررســی‬ ‫انهــا بــه عیــب ایجــاد شــده پــی ببــرد‪ .‬در ادامــه بــه ‪9‬‬ ‫مــورد از ایــن عالئــم اشــاره کرده ایــم‪:‬‬ ‫ افزایش ناگهانی مصرف سوخت‬‫ افت شتاب گیری‬‫ روشن نشدن یا استارت خوردن نامناسب خودرو‬‫ مــردور شــدن خــودرو در تســت های االیندگــی‬‫(بــه دلیــل انتشــار بیــش از انــدازه ی هیدروکربــن و‬ ‫منوکســیدکربن)‬ ‫ روشن شدن چراغ چک خودرو‬‫ بد کار کردن خودرو و لرزش در سرعت های پایین‬‫ حــس شــدن بویــی شــبیه بــه تخــم مــرغ گندیــده در‬‫داخــل کابیــن‪ .‬ایــن یکــی از شــایع ترین عالئــم خرابــی‬ ‫کاتالیــروز اســت‪.‬‬ ‫در هنــگام خامــوش بــودن و ســرد بــودن خــودرو‪ ،‬اگــر‬ ‫کاتالیــروز را بــا دســت تــکان دهیــد و صــدای تق تقــی‬ ‫شــبیه بــه تــکان خــوردن ســنگریزه از ان شــنیده شــود‪،‬‬ ‫علــت ان فروپاشــی و تخریــب شــبکه های داخــل‬ ‫کاتالیــزور اســت‪.‬‬ ‫دمــای کاتالیــزور پــس از مدتــی رانندگــی بایــد بــه ‪700‬‬ ‫یــا ‪ 800‬درجــه ی ســانتی گراد برســد‪ .‬اگــر ایــن دمــا بــا‬ ‫حرات‪-‬ســنج مادون قرمز بررســی شــود و کمتر از میزان‬ ‫اســتاندارد باشــد‪ ،‬کاتالیــزور درســت کار نمی کنــد‪.‬‬ ‫ در خودروهــای قدیمی تــر‪ ،‬رایج تریــن علــت خرابــی‬‫کاتالیــزور گرفتگــی ان اســت‪ .‬اگــر خــروج دود حاصــل از‬ ‫احتــراق موتــور بــه علــت گرفتگــی شــبکه های کاتالیــزور‬ ‫دچــار مشــکل شــود‪ ،‬ورود هــوا بــه موتــور هم دچــار اختالل‬ ‫شــده و افــت شــدیدی در عملکــرد موتــور دیــده می شــود‪.‬‬ ‫کاتالیــزور نســبت بــه تغییــرات دما و ترکیبــات گازهای‬ ‫خروجــی حســاس اســت‪ ،‬بــرای مثــال خرابــی واشــر‬ ‫سرســیلندر باعــث ورود اب و روغــن بــه محفظــه ی‬ ‫احتــراق شــده و در نتیجــه گازهــای خروجی ایجاد شــده‬ ‫بــه کاتالیــزور اســیب می رســانند‪.‬‬ ‫اگــر سیســتم جرق ـه ی خــودرو معیــوب باشــد ناقــص‬ ‫ســوختن مخلــوط ســوخت و هــوا بــه کاتالیــزور اســیب‬ ‫خواهــد رســاند‪.‬‬ ‫گــرم شــدن بیــش از حــد موتــور می توانــد باعــث خرابی‬ ‫کاتالیزور شود‪.‬‬ ‫مکمل هــای انژکتورشــور و اکتــان بوســترها می تواننــد‬ ‫بــه کاتالیــزور اســیب برســانند‪ .‬اســتفاده از مــواد‬ ‫غیراســتاندارد در خــودرو بــه هیچ وجــه پیشــنهاد‬ ‫نمی شــود‪.‬‬ ‫ ضربـه ی شــدید و صدمــات فیزیکــی هــم می توانند از‬‫علل خرابی کاتالیزور باشــند‪.‬‬ ‫ بایــد توجــه داشــت کــه برطــرف کــردن ایــن عیــوب‬‫قبــل از اقــدام بــه تعویــض کاتالیــزور الزامی اســت‪ ،‬چرا‬ ‫کــه در صــورت رفــع نشــدن مشــکل‪ ،‬دوباره بــه کاتالیزور‬ ‫اســیب خواهــد رســید‪ .‬مکانیک هــا و تکنیســین ها‬ ‫می تواننــد بــا اســتفاده از دســتگاه دیــاگ و بررســی‬ ‫پارامترهــای مربــوط بــه کاتالیــزور‪ ،‬ماننــد راندمــان‬ ‫حجمــی موتــور یــا کارکــرد سنســور اکســیژن‪ ،‬عیــب‬ ‫ایجادشــده را تشــخیص داده و بعــد کاتالیــزور خــراب‬ ‫را تعویــض کننــد‪.‬‬ ‫در پس شادی کاذبی که‬ ‫وقتی اب جوش می اید برای‬ ‫به‬ ‫با مصرف روانگردان‬ ‫ادامه ی جوش ان می توان شعله‬ ‫دنیاییباالاز‬ ‫حد می‬ ‫دست‬ ‫اید‪،‬کرد‪ .‬زیرا‬ ‫زیادی کم‬ ‫را تا‬ ‫نهفتهادامه ی‬ ‫اندوهکمکی به‬ ‫بودنوشعله‬ ‫است‪.‬‬ ‫غم‬ ‫روند اشپزی یا پخت نمی کند‪.‬‬ صفحه 3 ‫دمای هوا ‪ 18‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 63‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 5 UV‬از ‪10‬‬ ‫ عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪18‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 14‬اسفند‬ ‫گرگان‬ ‫ شنبه ‪ 14‬اسفند ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪495‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫پذیرشمعتادانمتجاهر‬ ‫در مراکز سه برابر شد‬ ‫دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر خراســان شــمالی گفــت‪ :‬از اذرمــاه ســالجاری ظرفیــت‬ ‫پذیــرش روزانــه معتــادان متجاهــر در مراکــز بازپــروری مــاده ‪ ۱۶‬اســتان بــه ‪ ۳۰۰‬نفــر افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ســعید ایتــی اظهــار داشــت‪ :‬تــا پیــش از ایــن بــه طــور میانگیــن روزانــه ‪ ۱۰۰‬معتــاد متجاهــر در مراکــز‬ ‫بازپــروری مــاده ‪ ۱۶‬و مــاده ‪ ۱۵‬بــا دســتور قضایــی جمــع اوری و پذیــرش مــی شــدند‪.‬‬ ‫ت پذیــرش مراکــز مــاده ‪ ۱۶‬در اســتان بیــش از ‪ ۱۰۰‬نفــر اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬هــم اینــک‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ظرفیـ ‬ ‫‪ ۲۳‬مرکــز بازپــروری مــاده ‪ ۱۶‬و مــاده ‪ ۱۵‬در اســتان وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد حــدود ‪ ۱۳‬مرکــز فعــال‬ ‫هســتند و معتادین متجاهر جمع اوری شــده بنابر تشــخیص کارشناســان درمانی و مشــاوران تا یکســال‬ ‫هــم قابلیــت نگهــداری دارنــد‪.‬‬ ‫مراکــز بازپــروری مــاده ‪ ۱۶‬بــرای افــرادی اســت کــه بــه تهاجــر رســیدند و فاقــد ســرپناه هســتند و در ایــن‬ ‫مراکــز شــوراهای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر در هــر اســتان پیگیــر موضوعــات نگــه داری از معتــادان‬ ‫متجاهــر و تــرک اعتبــاد انهــا بــه صــورت رایــگان هســتند‪.‬‬ ‫مراکــز مــاده ‪ ۱۵‬تــرک اعتیــاد مراکــزی هســتند کــه توســط بخــش خصوصــی و بــا پروتــکل هــای مخصــوص‬ ‫راه انــدازی مــی شــود و معتــادان نیــز بــه طــور خــود خواســته بــه ایــن مراکــز مراجعــه مــی کننــد تــا تحــت‬ ‫درمــان قــرار گیرنــد و مراحــل تــرک اعتیــاد را بگذراننــد‬ ‫ایتــی بــا اشــاره بــه حرفــه امــوزی‪ ،‬اشــتغال و توانمندســازی معتــادان بهبودیافتــه اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬پــس از‬ ‫مهــارت امــوزی‪ ،‬بــرای ایجــاد اشــتغال بهبودیافتــگان اعتیــاد از ســوی ســتاد مبــارزه بــا مواد مخدر یک ســری‬ ‫امتیازاتــی بــه کارافرینــان تخصیــص داده شــد ماننــد حــق بیمــه کــه بخشــی از حــق بیمــه ســهم کارفرمــا را‬ ‫ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر پرداخــت می کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن امســال در راســتای‬ ‫حمایــت از معتــادان بهبودیافتــه‪ ۳۴ ،‬میلیــارد‬ ‫ریــال تســهیالت اشــتغال بــه ایــن افــراد و‬ ‫خانواده انها توســط نهادهای حمایتی پرداخت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫میزان شــیوع اعتیاد در خراســان شــمالی نســبت‬ ‫بــه جمعیــت فعــال اســتان ‪ ۷.۲۱‬درصــد اســت‬ ‫کــه یــک و نیــم درصــد ایــن جمعیــت فعــال درگیــر‬ ‫اعتیــاد را بانــوان اســتان تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫جمعیــت ایــن اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر اســت‬ ‫و ‪ ۴۴‬درصــد از ایــن جمعیــت در روســتاها‬ ‫ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف دو دستگاه ماینر قاچاق‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از کشــف دو دســتگاه‬ ‫ماینــر قاچــاق و دســتگیری دو نفــر متهــم خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر»در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در پــی اعــام خبــری مبنــی بــر‏اینکــه افــرادی اقــدام بــه نگهــداری‬ ‫دســتگاه های اســتخراج ارز دیجیتــال می کننــد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع در‬ ‫دســتور کار پلیــس اگاهــی قــرار‏گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا انجــام اقدامــات فنــی و تخصصی مامــوران‪،‬‬ ‫افــراد موردنظــر دریکــی از روســتاهای اطراف شــهر اشــخانه‏شناســایی‬ ‫شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا هماهنگــی مقــام قضایــی مامــوران بــه محــل‬ ‫اختفــای ایــن افــراد اعــزام و در یــک عملیــات غافلگیرانــه ایــن افــراد‏را‬ ‫دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی داللــت نمودنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان بابیــان اینکــه در‬ ‫بازرســی از محل اختفای متهمان ‪ 2‬دســتگاه ماینر قاچاق نیز کشــف‬ ‫و‏ضبــط شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ارزش ایــن تعــداد ماینــر قاچــاق ‪360‬‬ ‫میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهــران فــر بــا اشــاره بــه اینکه پلیس بــا ورود هرگونــه کاالی‬ ‫قاچــاق کــه بــه اقتصــاد کشــور لطمــه وارد کنــد باقــدرت برخــورد خواهد‬ ‫‏کــرد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهمــان درنهایــت پــس از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫اعالم نظر هئیت کارشناسی‬ ‫درباره سرنوشت پتروشیمی‬ ‫گلستان‬ ‫معــاون وزیــر نفــت بــا ارائــه دو راهــکار اعــام نظــر کارشناســی کــرد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر نفــت و مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی‬ ‫در نامــه ای بــه رئیــس کل دادگســتری اســتان گلســتان نتیجــه‬ ‫کارشناســی بررســی های هیــات اعزامــی بــه ایــن اســتان بــرای‬ ‫راه انــدازی مجــدد مجموعــه «پتروشــیمی گلســتان» را اعــام کــرد‪.‬‬ ‫در کمتــر از ‪ ۳‬مــاه پــس از دســتور رئیــس دســتگاه قضــا و‬ ‫بــا پیگیری هــای صــورت گرفتــه از ســوی دادگســتری گلســتان ‪،‬‬ ‫معــاون وزیــر نفــت و مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی‬ ‫در نامــه ای بــه رئیــس کل دادگســتری اســتان گلســتان‬ ‫دستبند پلیس بر دستان سارق‬ ‫اماکن خصوصی با ‪ 5‬فقره سرقت‬ ‫سارقان سابقه دار به ‪ 8‬فقره‬ ‫سرقت منزل اعتراف کردند‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از دســتگیری یــک نفــر‬ ‫ســارق اماکــن خصوصــی بــا ‪ 5‬فقــره ســرقت در خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «رضــا قنــدی»‬ ‫در گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه دنبــال وقــوع‬ ‫چنــد فقــره ســرقت اماکــن خصوصــی و‏ســیم و کابــل در ایــن‬ ‫شهرســتان‪ ،‬شناســایی و دســتگیری عوامــل ایــن ســرقت ها در‬ ‫دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی‏جاجــرم قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی و فنــی پلیســی‪ ،‬یــک‬ ‫نفــر ســارق اماکــن خصوصــی در ســطح شهرســتان شناســایی‬ ‫و‏در یــک عملیــات پلیســی توســط کاراگاهــان پلیــس اگاهــی‬ ‫دســتگیر و بــه مقــر پلیــس منتقــل شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫تحقیقــات به عمل امــده‪ ،‬متهــم بــه ‪ 5‬فقــره ســرقت اعتــراف کــه‬ ‫مراتــب پــس‏از تکمیــل پرونــده بــه مقــام قضایــی معرفــی و از‬ ‫ان طریــق بــا قــرار قانونــی روانــه زنــدان شــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ قنــدی از شــهروندان خواســت‪ :‬بــا رعایــت نــکات‬ ‫ایمنــی در منــازل و اماکــن خصوصــی ازجملــه انباری هــا و ‪،...‬‬ ‫پلیــس‏را در جهــت ارتقــاء امنیــت و پیشــگیری از وقــوع جرائمــی‬ ‫همچــون ســرقت یــاری کننــد‪.‬‏‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از دســتگیری ‪ 4‬نفــر ســارق‬ ‫ســابقه دار بــا ‪ 8‬فقــره ســرقت از منــزل در بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مقصــود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام ‏چنــد مــورد ســرقت منــزل در ســطح‬ ‫شهرســتان بجنــورد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور‬ ‫کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی‏اســتان قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫پلیســی موفــق شــدند ســارقان را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در دو‬ ‫‏عملیــات غافلگیرانــه ‪ 4‬نفــر ســارق ســابقه دار دســتگیر و بــه مقــر‬ ‫انتظامــی منتقــل شــدند‪.‬‏‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان بابیــان اینکــه متهمــان در‬ ‫بازجویی هــای انجام شــده بــه ‪ 8‬فقــره ســرقت منــزل در‬ ‫بجنــورد اعتــراف‏کردنــد‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬متهمــان درنهایــت بعــد‬ ‫از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع‬ ‫قضایــی معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫راهکار هــای موجــود بــرای راه انــدازی دوبــاره پتروشــیمی گلســتان‬ ‫را عنــوان کــرده اســت‪.‬‬ ‫مرتضــی شــاه میرزایی در ایــن نامــه تاکیــد کــرده بــا توجــه‬ ‫بــه بررســی های صــورت گرفتــه توســط تیــم کارشناســی‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاران فعلــی شــرکت توانایــی مالــی اجــرای طــرح را‬ ‫ندارنــد و در ادامــه ‪ ۲‬راهــکار را جهــت احیــای مجــدد پتروشــیمی‬ ‫گلســتان ارائــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر نفــت و مدیرعامــل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی‬ ‫در ایــن نامــه در بیــان راهکار هــای احیــای مجــدد صنایــع‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬احیــای طــرح اوره و امونیــاک گلســتان و ارائــه طــرح‬ ‫جدیــد بــا محوریــت پتانســیل کســب ســهم بــازار بــاال جهــت جلــب‬ ‫نظــر ســرمایه گــذار جدیــد را پیشــنهاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن شــاه میرزایی اجــرای طــرح مناســب را بــه تشــکیل‬ ‫کارگروهــی بــا محوریــت رئیــس کل دادگســتری اســتان جهــت‬ ‫اخــذ تصمیمــات الزم واگــذار کــرده و بدیــن ترتیــب مقدمــات‬ ‫احیــای ایــن مجموعــه تولیــدی بــزرگ فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۲۶‬اذرمــاه بــود کــه رئیــس دســتگاه قضــا در جریــان ســفر بــه‬ ‫اســتان گلســتان در خصــوص پرونــده کثیرالشــاکی «پتروشــیمی‬ ‫گلســتان» دســتور داد تــا ایــن موضــوع بــه صــورت ویــژه بررســی‬ ‫شــود و در همیــن زمینــه‪ ،‬اختیاراتــی بــه دادگســتری اســتان‬ ‫اخرین وضعیت پرونده پتروشیمی‬ ‫گلستان تشریح شد‬ ‫رئیس کل دادگستری استان گلستان در خصوص اخرین وضعیت پتروشیمی گلستان‪ ،‬گفت‪ :‬تقاضایی‬ ‫که از دستگاه قضایی شده خلع ید سرمایه گذار فعلی است و اینکار حتما انجام می شود و با انتخاب‬ ‫ســرمایه گذار جدید که دارای ســابقه اجرایی معتبر باشــد شــرکت پتروشــیمی کار خود را دنبال می کند‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی در ارتبــاط تصویــری بــا بخــش خبــر ‪ ۲۱‬شــبکه یــک ســیما دربــاره پرونــده کثیرالشــاکی‬ ‫پتروشــیمی گلســتان افزود‪ :‬در ســفری که اذر ماه ریاســت قوه قضائیه به اســتان گلســتان داشــتند‪،‬‬ ‫یکــی از دو پرونــده کثیرالشــاکی کــه در اســتان مطــرح بــود‪ ،‬پرونــده پتروشــیمی گلســتان بــود کــه بیــش‬ ‫از ‪ ۹۰‬هــزار ســهامدار دارد کــه از طریــق پذیــره نویســی در ســال ‪ ۱۳۸۴‬ســهامدار ایــن شــرکت شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متاســفانه بــه خاطــر وقفـه ای کــه در راه انــدازی ایــن شــرکت بــه وجــود امــد‪ ،‬حــدود دو‬ ‫ســال پیــش یــک پرونــده قضایــی در ایــن ارتبــاط در دادگســتری اســتان گلســتان تشــکیل و منتهــی بــه‬ ‫بازداشــت هیــات مدیــره ســابق شــد‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری اســتان گلســتان افزود‪ :‬در ســفری که ریاســت قوه قضائیه داشــتند اختیارات‬ ‫ویــژه ای را بــه رئیــس کل دادگســتری اســتان در ‪ ۷‬بنــد تفویــض فرمودنــد و ســپس گــزارش پرونــده را‬ ‫بــرای ریاســت قــوه قضائیــه ارســال کردیــم و ضمــن بازدیــد میدانــی از محــل اجــرای طــرح بــا همــکاری‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی ‪ ،‬مذاکراتــی بــا‬ ‫معــاون وزیــر نفــت و مدیرعامــل شــرکت صنایــع پتروشــیمی ایــران انجــام دادیــم‪.‬‬ ‫گلســتان بــرای پیگیــری پرونــده داده شــد‪.‬‬ ‫‪ ۴‬روز پس از ســفر رئیس دســتگاه قضا‪ ،‬رئیس کل دادگســتری‬ ‫اســتان گلســتان گــزارش ایــن پرونــده را جهــت تفویــض‬ ‫اختیــارات بیشــتر بــه دفتــر رئیــس قــوه قضاییــه ارســال کــرد‪.‬‬ ‫پــس از ان در ‪ ۹‬دی ‪ ،‬دســتورات جامــع رئیــس قــوه قضاییــه بــرای‬ ‫پیگیــری پرونــده پتروشــیمی گلســتان بــا دســتور اکیــد رئیــس قــوه‬ ‫قضاییــه مبنــی بــر ایــن کــه بایــد تمــام اهــداف و اقدامــات مــا‬ ‫متمرکــز بــر رفــع موانــع حقوقــی پیــش رو و همچنیــن راه انــدازی‬ ‫پتروشــیمی باشــد‪ ،‬بــه گلســتان ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫بــا پیگیــری دادگســتری گلســتان ‪ ۲۷‬دی مــاه هیئــت کارشناســی‬ ‫شــرکت پتروشــیمی ایــران بــه اســتان بــرای بررســی وضعیــت‬ ‫طــرح‪ ،‬اعتبــارات و ســرمایه گــذاری مــورد نیــاز بــرای راه انــدازی‬ ‫پتروشــیمی بــه گلســتان ســفر کردنــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی رئیــس کل دادگســتری گلســتان در جریــان‬ ‫ســفر ایــن هئــت گفتــه بــود‪ :‬نظــر ایــن گــروه کارشناســی مبنــای‬ ‫تصمیم گیــری قضایــی و اجرایــی دربــاره پرونــده پتروشــیمی‬ ‫اســتان خواهــد بــود و قــرار شــد نتیجــه رایزنــی و تصمیــم‬ ‫مدیرعامــل پتروشــیمی ایــران در قالــب نامــه رســمی بــه‬ ‫دادگســتری اســتان اعــام شــود ‪.‬‬ ‫اســیابی بیــان داشــت‪ :‬یــک هیــات کارشناســی از وزارت نفــت در اســتان مســتقر شــدند و وضعیــت‬ ‫پــروژه را از حیــث پیشــرفت فیزیکــی و ســایر اســناد الزم و پرونــده قضایــی بررســی کردنــد و بعــد از ایــن‬ ‫کــه ایــن هیــات بــه تهــران برگشــت‪ ،‬مــا موضــوع را پیگیــری کردیــم و جــواب هیــات واصــل شــد و طبــق‬ ‫نظریــه رســمی معــاون وزیــر نفــت و مدیرعامــل شــرکت صنایــع پتروشــیمی کشــور صراحتــا اعالم شــده‬ ‫کــه هیــات مدیــره فعلــی کــه پرونــده قضایــی بــرای ان تشــکیل شــده‪ ،‬توانایــی تامیــن مالــی و اجــرای‬ ‫طــرح مذکــور را نــدارد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هیــات مدیــره فعلــی صالحیــت مالــی و صالحیــت فنی نــدارد‪ ،‬گفت‪ :‬متاســفانه‬ ‫در زمــان اجــرای اصــل ‪ ۴۴‬قانــون اساســی دقــت الزم نشــده بــود کــه البتــه ایــن موضــوع نیــز در دســت‬ ‫بررســی و بــرای ان پرونــده قضایــی تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان گلســتان در پاســخ بــه اینکــه ایــا هــم اکنــون قــرار اســت ســرمایه گــذار‬ ‫جدیــد جــذب شــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬وزارت نفــت دو پیشــنهاد مطــرح کــرده کــه اولی بحث تکمیــل پروژه‬ ‫بــا همیــن وضعیــت و ادامــه کار بــا تائیدیه هــای مــورد نیــاز اســت و تقاضایــی کــه از دســتگاه قضایــی‬ ‫داشــتند کــه امــاده همــکاری هســتیم‪ ،‬بحــث خلــع یــد ســرمایه گــذاری فعلــی بــه لحــاظ عــدم اهلیــت‬ ‫مالــی و فنــی اســت کــه قطعــا اتفــاق خواهــد افتــاد و بــه دنبــال ان نیــز بــا انتخــاب ســرمایه گــذار جدیــد‬ ‫کــه دارای ســابقه اجرایــی معتبــر در زمینــه پتروشــیمی باشــد‪ ،‬موضــوع پیــش خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬البتــه پیشــنهاد دیگــری را هــم مطــرح کردنــد کــه بررســی طــرح جدیــدی اســت کــه‬ ‫ایــن موضــوع بحــث اجرایــی دارد کــه بایــد بررســی شــود؛ قســمتی کــه مربوط به دســتگاه قضایی اســت‬ ‫بحــث خلــع یــد ســرمایه گــذار فعلــی اســت کــه مــا در ایــن زمینــه امادگــی داریــم‪ ،‬در زمینه هــای اجرایــی‬ ‫بایــد توســط دســتگاه های اجرایــی بحــث انتخــاب ســرمایه گــذار جدیــد و انتخــاب یکــی از دو پیشــنهادی‬ ‫کــه صــورت گرفتــه اقدامــات الزم را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫شتاب منفی خودروها‬ ‫و رودربایستی مدیریتی!‬ ‫یکــی از مشــکالت کالن و گنــده ایــن روزهــای مملکــت‬ ‫مــا رودربایســتی اســت! در جریــان هســتید کــه‬ ‫اصطــاح عامیانه رودروایســی و بــه عبــارت دقیــق و‬ ‫رسمی رودربایســتی‪ ،‬حالتی اســت کــه فــرد بنــا بــه دالیــل‬ ‫مختلفــی اعــم از ناتوانــی در مخالفــت‪ ،‬حرمت نگه داشــتن‪،‬‬ ‫خجالــت کشــیدن و‪ ...‬فشــارهایی را تحمــل کــرده و تــن بــه‬ ‫خواســته هــای طــرف مقابــل مــی دهــد‪.‬‬ ‫امــا یــک مــدل رودربایســتی داریــم کــه مخصــوص‬ ‫مدیــران اســت و در رودربایســتی مدیریتــی داســتان‬ ‫تومنــی هشــت صنــار فــرق می کنــد و ‪ 80‬میلیون فــدای دو‬ ‫ســه هــزار نفــر می شــوند!‬ ‫بــس کــه مــا ایرانــی هــا ماخــوذ به حیــا و اخالق مدار هســتیم‬ ‫و اصــا ًدلمــان نمی خواهــد قنــد تــوی دل کســی اب شــود‪.‬‬ ‫حــاال مــی خواهــد فرمانــدار رفســنجان باشــد کــه اســتاندار‬ ‫دلــش نیامــد عزلــش کنــد و وزیــر کشــور مجبــور بــه عزلــش‬ ‫شــد یــا مدیــر عامــل ایــران خــودرو و ســایپا کــه هــر از گاهــی‬ ‫بــه صــرف شــیرینی و چــای بــه نهــاد هــای بــاال دســتی دعــوت‬ ‫مــی شــوند و بــا ســراتو بــه محــل کارشــان بــاز می گردنــد! طرف‬ ‫ماشــین درســت کرده که مقاومتش در تصادفات از گاری ان‬ ‫دســتفروش شــیرازی کمتــر اســت و در دعــوای ‪ 50‬خــودرو بــا‬ ‫هــم کیســه هــوای هیچکــدام بــاز نشــده‪ ،‬بعــد مدیــرکل دفتــر‬ ‫صنایــع خــودروی وزارت صنعــت‪ ،‬معدن و تجــارت بدون اینکه‬ ‫خنــده اش بگیــرد در تلویزیــون اعــام می کند چــون خودروها‬ ‫در حیــن تصــادف شــتاب منفــی داشــتند‪ ،‬از شــدت ضربــه‬ ‫کاســته شــده و کیســه هــای هــوا بــاز نشــده اســت!‬ ‫نمــی دانســتیم موقــع تصــادف بایــد بــه جــای ترمــز بایــد‬ ‫بیشــتر گاز بدهیم تا خودرو شــتاب بگیرد و کیســه هوایش‬ ‫عمــل کنــد!‬ ‫چندیــن هــزار خانــه لوکــس و ماشــین الکچــری در مملکــت‬ ‫داریــم کــه هنــوز بــرای گرفتــن مالیــات از صاحبــان انهــا دســت‬ ‫دســت مــی کنیــم ولــی پیــش پیــش چالــه مالیــات افزایــش‬ ‫حقــوق احتمالــی فرهنگیــان بــا رویکــرد رتبــه بنــدی را بــا بیــل‬ ‫بکــو کنــده انــد و چنــد حســابدار در وزارتخانــه امــوزش و پــرورش‬ ‫نوبتــی کشــیک مــی دهنــد تــا خــدای ناکــرده وقفــه ای در ایــن‬ ‫دریافــت مالیــات وارد نشــود!‬ ‫یعنــی اگــر شــما در بــاد کفــر کــه از ادامــس جویــدن خلــق اللــه‬ ‫هــم مالیــات مــی گیرنــد بگوئیــد کــه در مملکت مــا از معلمی که‬ ‫در ســال کمتر از ‪ 100‬میلیون درامد دارد مالیات گرفته می شــود‬ ‫ولــی پزشــک بــا ‪ 300‬میلیــون درامــد در ســال از پرداخــت مالیــات‬ ‫معــاف اســت‪ ،‬دســته جمعــی بــه مشــاعر شــما شــک مــی کنند و‬ ‫حتــی ممکــن اســت از ایــن ژاکــت هــای اســتین بلنــد مخصــوص‬ ‫خفــت کــردن دیوانــگان تــن شــما کنند!‬ ‫کالم اخــر اینکــه در رودربایســتی معمولــی نهایتــا ًفــرد دچــار‬ ‫افســردگی مــی شــود کــه بــا چهــار تــا قــرص و ثبــت نــام در‬ ‫باشــگاه ورزشــی و شــرکت در چنــد دورهمــی حــل اســت ولــی‬ ‫رودربایســتی مدیریتــی کار را بــه جایــی مــی رســاند کــه یــک عــده‬ ‫از اینکــه نمــی داننــد دیگــر بــا پــول هایشــان چــه چیــز خریــداری‬ ‫کننــد دچــار افســردگی مــی شــوند! جالــب نیســت؟!‬ ‫اگر به کودکان خود‬ ‫بیاموزید که حق ندارند‬ ‫نسبت به هیچ کس‬ ‫خشونتبورزند؟‬ ‫بدون شک در جامعه‬ ‫هم نسبت به دیگران‬ ‫خشونتنخواهندورزید‪.‬‬ صفحه 5 ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 14‬اسفند‬ ‫بجنورد‬ ‫شنبه ‪ 14‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪495‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫رونق صنعت ابزی پروری‪ ،‬ضرورتی‬ ‫برای توسعه گمیشان‬ ‫شکل گیری نهضت مشارکت‬ ‫خانوادگی برای کمک‬ ‫به ازادی زندانیان‬ ‫بــه میمنــت عیــد مبعــث ‪ ،‬مرکــز نیکــوکاری بنیــاد نبــی ازادی را‬ ‫بــه ‪ 30‬مددجــوی زنــدان گــرگان ‪ ،‬هدیــه کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در مراســم ازادی ایــن‬ ‫مددجویــان در زنــدان گــرگان گفــت‪ :‬بدهــی این مددجویان‬ ‫کــه همگــی جواننــد ‪ 2 ،‬میلیــارد و ‪ 620‬میلیــون تومــان بــود‬ ‫کــه بــا پادرمیانــی اعضــای شــورای حــل اختــاف‪ ،‬شــاکیان‬ ‫بزرگوارانه‪،‬حــدود ‪ 76‬درصــد ایــن بدهــی را بخشــیدند ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ 270 :‬میلیــون تومــان از باقــی مانــده‬ ‫بدهــی را خــود مددجویــان تامیــن کردنــد و ‪ 360‬میلیــون‬ ‫تومــان مابقــی ایــن طلــب هــم از ســوی مرکــز نیکــوکاری‬ ‫یکــی از خیــران اســتان‪ ،‬تامیــن شــد‪.‬‬ ‫اســیابی بــا اشــاره بــه شــکل گیــری نهضــت کمــک‬ ‫بــه ازادی زندانیــان در اســتان گفــت‪ :‬خوشــبختانه در‬ ‫ماه هــای اخیــر شــاهد اســتقبال گســترده خیریــن بــه‬ ‫ویــژه در قالــب مشــارکت هــای خانوادگــی بــرای کمــک به‬ ‫ازادی زندانیــان هســتیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا همیــن کمــک هــا در مجمــوع امســال ‪625‬‬ ‫مددجــوی جرایــم عمــد و غیرعمــد از زنــدان های اســتان ازاد‬ ‫شــده انــد کــه قابــل تقدیــر اســت ‪.‬‬ ‫اســیابی گفــت‪ 80 :‬محکــوم جرایــم غیرعمــد هــم‬ ‫در زندان هــای اســتان منتظــر کمــک خیــران بــرای‬ ‫ازادی هســتند ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬عــاوه بــر‬ ‫کمک هــای مالــی ‪ ،‬بــه تازگــی تعــدادی از خیریــن‬ ‫هــم بــرای کمــک بــه اشــتغال زندانیــان اعــام‬ ‫امادگــی کــرده انــد و همیــن یکــی از خیریــن اعــام‬ ‫کــرد حاضــر اســت ‪ 15‬نفــر از زندانیانــی کــه ازاد‬ ‫شــدند در کارخانــه خــود در شــهرک صنعتــی‬ ‫ســرخنکالته مشــغول بــه کار کنــد ‪.‬‬ ‫ابــزی پــروری یکــی از امیدهــای اصلــی گلســتان بــرای پیشــرفت اســت کــه ساحل نشــینان گمیشــان امیدوارند‬ ‫ت ایت اللــه رییســی از توســعه ایــن صنعــت‪ ،‬امــکان افزایــش‬ ‫بــا ســفر رییــس جمهــور بــه گلســتان و حمای ـ ‬ ‫بهــره وری و بیشترشــدن ســهم بومیــان از ســایت میگــو فراهــم شــود‪.‬‬ ‫قبــل از ســال ‪ ۱۳۹۸‬کمتــر کســی نــام گمیشــان را شــنیده بــود امــا ســیل ویرانگــر و تحمیــل میلیاردهــا ریــال‬ ‫خســارت و جــان باختــن تعــدادی از اهالــی منطقــه‪ ،‬نــام ایــن شهرســتان را بر ســر زبــان ها انداخــت و ایرانی ها‬ ‫را بــا شــهر کوچــک و مــرزی اســتان گلســتان اشــنا کــرد‪.‬‬ ‫گمیشــان بــا ‪ ۸۰‬هــزار نفــر جمعیــت در شــمال غربــی اســتان گلســتان در کرانه هــای شــرقی دریــای خــزر قــرار‬ ‫دارد و از شــمال با کشــور ترکمنســتان همســایه اســت‪ .‬شــمال شهرســتان گمیشــان ده ها هزار هکتار اراضی‬ ‫شــور و مراتــع لــم یــزرع دارد کــه بــه ســبب نــوع بافــت خــاک و شــرایط اقلیمــی‪ ،‬امــکان رشــد و نمــو گیاهــان‬ ‫مرتعــی در ان بــه حداقــل ممکــن رســیده اســت‪.‬‬ ‫سیاست های دوگانه‬ ‫رسانه های غربی در جهان‬ ‫موشــک های زمیــن بــه زمیــن ارتــش روســیه شــبکه راداری ناتــو‬ ‫در شــرق کیــف را بــا خــاک یکســان کــرد‪ .‬ایــن موشـک ها در حالــی‬ ‫سیســتم راداری و شــبکه ارتباطی ناتو در این منطقه را منهدم کرد‬ ‫کــه بــا پوشــش خبــری گســترده توســط رســانه های غربــی مواجــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫غربی هــا در حالــی از ایــن اقــدام ارتــش روســیه انتقــاد می کننــد و‬ ‫می گوینــد کــه روســیه مــی خواهــد ارتبــاط اوکرایــن بــا جهــان را قطــع‬ ‫کنــد کــه چنــد هفتــه پیــش جنگنده هــای رژیــم ســعودی و امــارات‬ ‫تمــام زیرســاخت های ارتباطــی یمــن در صنعــا را بــا خــاک یکســان‬ ‫کردنــد و صدایــی از ایــن رســانه ها در نیامــد‪.‬‬ ‫سیاســت های دوگانــه و شــاید هــم چندگانــه رســانه ها و مقامــات‬ ‫غربــی ایــن روزهــا خــودش را بیــش از پیــش نشــان می دهــد و جــای‬ ‫قضــاوت خوبــی بــرای همــه کســانی اســت کــه تحــوالت ایــن روزهــای‬ ‫کــره خاکــی را زیــر نظــر دارنــد‪ .‬‬ ‫جنــگ علیــه مــردم یمــن خــوب اســت‪ ،‬نابــودی زیرســاخت های‬ ‫ســوریه‪ ،‬یمــن و غــزه خــوب اســت امــا همیــن اتفــاق اگــر در‬ ‫ن بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫اوکرایــن بیفتــد جنــگ علیــه بشــریت و تمــد ‬ ‫مدیــر شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬اکنون‪۱۰‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــن انــواع کــود‬ ‫شــیمیایی بــه منظــور تامیــن کــود ســرک کشــاورزان اســتان‬ ‫ذخیــره ســازی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی ایــن شــرکت‪ ،‬محســن نظــام‬ ‫دوســت اظهــار داشــت‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری مقــدار ‪۳۹‬‬ ‫هــزار تــن انــواع کــود شــیمیایی در ایــن اســتان تامیــن و‬ ‫تــدارک شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه نیــاز کــود ســرک اســتان در‬ ‫ماه هــای اتــی انــواع کــود شــمیایی در انبارهــای ایــن شــرکت‬ ‫ذخیره ســازی شــده اســت تــا در مواقــع لــزوم جوابگــوی نیــاز‬ ‫کــودی کشــاورزان باشــیم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬هــم اکنــون هفــت هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــن کود‬ ‫اوره‪ ،‬دو هــزار تــن انــواع کــود فســفاته و یکهــزار تــن انــواع‬ ‫کــود پتاســه در انبــار هــای ایــن اســتان بــرای تامیــن کــود‬ ‫ســرک مــوود اســت‪.‬‬ ‫نظــام دوســت اظهــار داشــت‪ :‬ایــن شــرکت در زمینه تامین‬ ‫و تــدارک انــواع کودهــای شــیمیایی در ‪ ۱۱‬ماهــه ســال جــاری‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل حــدود ‪ ۲۴‬درصــد‬ ‫افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن ایــن شــرکت ‪ ۱۰۲‬درصــد کل ســهمیه‬ ‫ســاالنه کــود اوره را نیــز جــذب کــرده اســت؛ عــاوه بــر ایــن‬ ‫شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی همیشــه در تــاش‬ ‫اســت تــا هیچگونــه کمبــودی در خصــوص کودهــای‬ ‫شــیمیایی در اســتان وجــود نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــرای خراســان شــمالی در ســال گذشــته ‪ ۴۰‬هــزار تــن‬ ‫انــواع کــود بــه عنــوان ســهمیه اعــام شــد امــا کشــاورزان‬ ‫حــدود ‪ ۳۷‬هــزار تــن خریــد کردنــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بــه همــت ســتاد اجرایــی مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت‬ ‫امــام (ره) در گلســتان‪ :‬بیــش از ‪۱۳‬هــزار فرصــت شــغلی بــه همت‬ ‫ایــن ســتاد در ایــن اســتان ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار؛ محمــد مهــدی ســلمان‬ ‫زاده‪ ،‬مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام(ره) در‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬بــه همــت ایــن ســتاد‪۱۳ ،‬هــزار و ‪۳۰۰‬فرصــت‬ ‫شــغلی در ‪۲۷۳‬روســتای ایــن اســتان ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫ســلمان زاده ادامــه داد‪ :‬بنیــاد برکــت وابســته بــه ســتاد اجرایــی‬ ‫فرمــان حضــرت امــام(ره) تــا کنــون ‪۱۵۶‬میلیــارد تومــان در قالــب‬ ‫تســهیالت بــه متقاضیــان واجــد شــرایط پرداخــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن ســتاد در‬ ‫بحــث امــوزش‪ ،‬بازاریابــی‬ ‫مجــازی و فــروش نیــز بــا‬ ‫همــکاری فنــی و حرفه ای‪،‬‬ ‫خدمــات رســانی می کنــد‪.‬‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــور بــا تاکیــد بــر ایــن کــه کنتــرل نســبی ســویه جدیــد کرونــا مانــع تکمیــل‬ ‫چرخــه واکسیناســیون نشــود‪ ،‬گفــت‪ :‬مراقبت‪‎‬هــای الزم و اســتفاده از واکســن های موجــود در‬ ‫کشــور تاثیــر بــه ســزایی در کاهــش امــار بســتری ها بــه ویــژه در بخــش مراقبت هــای ویــژه دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی معــاون اول رییــس جمهــوری‪،‬‬ ‫محمــد مخبــر در جلســه روســای کمیتــه هــای تخصصــی ســتاد ملــی کرونــا کــه عصــر چهارشــنبه کــه‬ ‫بــا حضــور رییــس دفتــر رییــس جمهــور‪ ،‬وزیــران بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی و امــوزش و‬ ‫پــرورش و مســووالن دســتگاه هــای مربوطــه برگــزار شــد‪ ،‬بــر ضــرورت بکارگیــری اقدامــات ضــروری‬ ‫بــرای جلوگیــری از شــیوع ســویه هــای جدیــد کرونــا در کشــور تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬مراقبــت هــای‬ ‫الزم و اســتفاده از واکســن هــای موجــود در کشــور تاثیــر بــه ســزایی در کاهــش امــار بســتری هــا بــه‬ ‫ویــژه در بخــش مراقبــت هــای ویــژه و همچنیــن مــرگ و میرهــای ناشــی از کرونــا دارد و مــردم الزم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ایجاد بیش از ‪۱۳‬هزار‬ ‫فرصت شغلی‬ ‫کنترل نسبی سویه جدید کرونا مانع تکمیل‬ ‫چرخه واکسیناسیون نشود‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫از ابتــدای ســال ‪ ۹۰‬و بــا مطالعــات صــورت گرفتــه توســط مســووالن گلســتان و بــا انتقــال اب دریــای خــزر در‬ ‫ایــن اراضــی‪ ،‬ســاخت اســتخرهای پــرورش میگــو در دســتور کار قــرار گرفــت کــه شــاید در ابتدا طرفــداران زیادی‬ ‫نداشــت امــا بــا گذشــت کمتــر از چنــد ســال بســیاری از ســرمایه گــذاران بــا حضــور در دش ـت های شــمالی‬ ‫گلســتان زمینــه شــکل گیــری بزرگتریــن ســایت پــرورش میگــو در شــمال کشــور را فراهــم کردنــد‪.‬‬ ‫کمتــر کســی تصــور می کــرد کــه روزی بتــوان شــوره زارهای گمیشــان را بــه کانــال صادراتــی و محلــی بــرای یکــی‬ ‫از مهمتریــن تجارت هــای جهانــی یعنــی صــادرات میگــو تبدیــل کــرد اما اواســط دهــه ‪ ۹۰‬و با احــداث کانال های‬ ‫جدیــد امرســان و انتقــال میلیــون هــا لیتــر اب دریــای خــزر‪ ،‬توســعه ســایت پــرورش میگــوی گمیشــان شــتاب‬ ‫بیشــتری بــه خــود گرفــت و صدهــا نفــر از بومیــان منطقــه کــه پیــش از ایــن مشــغول ماهیگیــری غیرمجــاز در‬ ‫دریــای خــزر بودنــد جــذب مــزارع پــرورش میگــو گمیشــان شــدند و عــاوه بــر ان هــزاران هکتــار از مراتــع شــمال‬ ‫گمیشــان بــه حوضچــه چنــد هکتــاری تبدیــل شــدند تــا از ایجــاد کانــون هــای بــزرگ ریزگــرد در ایــن منطقــه‬ ‫جلوگیری گــردد‪.‬‬ ‫گلســتان در ســال های اخیــر بــا روی اوردن بــه توســعه ابــزی پــروری‪ ،‬بــه یکــی از اســتان های برتــر پــرورش‬ ‫میگــو در کشــور تبدیــل شــد کــه فراهــم اوردن مقدمــات الزم بــرای تکمیــل چرخــه تولیــد‪ ،‬عــاوه بــر خودکفایی‬ ‫در ایــن بخــش میــزان برداشــت ایــن ابــزی افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫پســروی اب دریــای خــزر و لــزوم احــداث هرچــه ســریعتر مــوج شــکن و ســازه ابگیــری در عمــق دریــا بــرای‬ ‫تامیــن اب پایــدار مهمتریــن مانــع توســعه زیــر ســاخت هــای مجتمــع میگــوی گمیشــان اســت‪.‬‬ ‫اهالــی شــهر محــروم و کــم برخــوردار گمیشــان امیدوارنــد بــا ســفر ایت اللــه ابراهیــم رییســی بــه ایــن منطقــه‬ ‫چالــش هــا و دغدغه هــای فــراروی صنعــت میگــو برطــرف شــود و شــاخص اشــتغال زایــی و معیشــت مــردم‬ ‫منطقــه بهبــود یابد‪.‬‬ ‫تخصیــص به موقــع و کامــل اعتبــارات عمرانــی و تســهیالتی‪ ،‬توســعه زیرســاخت هــای مناطــق پیرامونــی‬ ‫منطقــه ماننــد راه‪ ،‬شــبکه بــرق سراســری‪ ،‬گاز و اب اشــامیدنی بخشــی از مطالبــات اهالــی گمیشــان از‬ ‫رییس جمهــور دولــت جهــادی اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫‪۱۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن کود‬ ‫شیمیایی ذخیره سازی شد‬ ‫‪6‬‬ ‫دمای هوا ‪ 13‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 51‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 5 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪13‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کاهش سود بانکی مطالبه‬ ‫اصلی کشاورزان گلستانی‬ ‫از دولت است‬ ‫دبیــر خانــه کشــاورز اســتان گلســتان گفــت ‪ :‬کاهش ســود بانکی‬ ‫در بخــش کشــاورزی یکــی از مطالبــه هــای اصلــی بهــره بــرداران و‬ ‫فعــاالن اقتصــادی در ایــن اســتان از رییــس جمهــور اســت‪.‬‬ ‫علیقلــی ایمانــی افــزود‪ :‬اکنــون در شــورای قیمــت گــذاری ســود‬ ‫بانکــی ارایــه تســهیالت بــه بخش کشــاورزی ‪ ۱۵‬درصد لحاظ شــده‬ ‫کــه بانــک هــا بــه ایــن مصوبــه عمــل نکــرده و پرداخــت تســهیالت‬ ‫ان هــا کمتــر از ‪ ۱۸‬درصــد نیســت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این تناقض در دریافت ســود بانکی از کشــاورزان‬ ‫ربطــی بــه اعمــال تحریــم هــای ظالمانــه نــدارد بلکــه در مدیریــت‬ ‫اجــرا بــوده کــه بایــد بــه ایــن معضــل رســیدگی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توحــه بــه ایــن کــه اقتصــاد این اســتان‬ ‫برپایــه کشــاورزی بــوده و ســاماندهی ســود بانکــی در ایــن‬ ‫بخــش مــی توانــد کشــاورزی منطقــه را از جملــه در افزایــش‬ ‫ضریــب مکانیزاســیون‪ ،‬تامیــن ســرمایه در گــردش بــرای خریــد‬ ‫نهاده هــای موردنیــاز و افزایــش بهــره وری در تولیــد‪ ،‬شــتاب‬ ‫داده و اقتصــادی کنــد‪.‬‬ ‫اســت هــر چــه ســریع تر رونــد واکسیناســیون خــود را تکمیــل کننــد‪.‬‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــور همچنیــن از دســتگاه هــای ذیربــط و وزارت بهداشــت خواســت تــا‬ ‫تمهیــدات الزم بــرای کمــک بــه افزایــش تولیــد واکســن داخلــی کرونــا در ســال اینــده اندیشــیده شــود‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه همچنیــن وزیــر بهداشــت گزارشــی از اخریــن وضعیــت بیمــاری کرونــا و ســویه‬ ‫جدیــد اومیکــرون و اخریــن رنــگ بنــدی کرونایــی در کشــور ارائــه کــرد و افــزود‪ :‬میــزان بیمــاران‬ ‫ســرپایی و بســتری و همچنیــن امــار مــرگ و میــر ناشــی از ایــن ویــروس در کشــور و در هفتــه‬ ‫گذشــته ســیر نزولــی داشــته اســت امــا ســاده انــگاری در زمینــه رعایــت دســتورالعمل هــای بهداشــتی‬ ‫و همچنیــن عــدم تکمیــل واکسیناســیون مــی توانــد شــرایط کشــور را دچــار مشــکل کنــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه وزارت بهداشــت گزارشــی از رونــد شــیوع ســویه جدیــد اومیکــرون و واکسیناســیون‬ ‫در ایــران و جهــان و همچنیــن تاثیــر میــزان بســتری و مــرگ و میــر قطعــی بــر حســب وضعیــت‬ ‫واکسیناســیون ارائــه کــرد کــه طبــق گــزارش وزارت بهداشــت در خصــوص واکسیناســیون افــراد بــاالی‬ ‫‪ ۱۲‬ســال در کشــور‪ ۹۲ ،‬درصــد دوز اول‪ ۸۰ ،‬درصــد دو دوز و ‪ ۳۵‬درصــد نیــز ســه دوز واکســن کرونــا‬ ‫را دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫در ادامــه نیــز گزارشــی از مشــکالت بخــش بیمــه در پشــتیبانی بیمــاری کرونــا ارائــه و تاکیــد شــد بــا‬ ‫تخصیــص اعتبــارات الزم حمایــت هــای مــورد نیــاز از ایــن بخــش انجــام شــود‪.‬‬ ‫گزارشــی نیــز از وضعیــت واکسیناســیون در کشــور در میــان جوامــع هــدف گوناگــون در قالــب طــرح‬ ‫مدیریــت هوشــمند بیمــاری ارائــه و بــر اســاس ان اعــام شــد در راســتای شناســایی افــراد واکســینه‬ ‫شــده تــا بــه حــال بالــغ بــر ‪ ۳۴۳‬میلیــون اســتعالم از ســامانه مربوطــه صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر ارا صــادره هییــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانمابراهیــم اســانی کتولــی بشــماره شناســنامه ‪ ۱۲۱۰‬بشــماره ملــی ‪ ۲۲۶۹۳۳۴۹۰۶‬صــادره از علــی ابــاد فرزنــد عبــاس‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۲۸۰‬در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۹۳.۰۶‬مترمربــع از پــاک ‪- ۲۶۸‬اصلــی واقــع در اراضــی یلــه بــاغ بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه‬ ‫‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارنــد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مــردم در دو نوبــت بــا فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود راباذکرشــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ ۱۰۲۴۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۱۲/۱۴ :‬‬ ‫حجت الله تجری رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر ارا صــادره هییــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم محمدرضــا صنعتــی بشــماره شناســنامه ‪ ۱۹۰۷‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۱۴۹۳۴۵۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد حســن متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۵۴‬در شـش دانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت بمســاحت ‪ ۲۷۹.۲۷‬مترمربــع از پــاک ‪ ۳۸۶۵‬فرعــی از ‪ -۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی موقوفــه چالــه بــاغ‬ ‫بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارنــد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــا فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره‬ ‫فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود راباذکرشــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف ‪ ۱۰۲۶۸‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۱۱/۲۷‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ :‬حجت الله تجری رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانــم صفــر بــی بــی ارخــی فرزنــد رحمــت قلــی احــدی از ورثــه بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی‏شــده توســط دفترخانــه ‪ 33‬ترکمــن و گواهــی حصــر وراثــت بشــماره ‪140003390002308889‬‏مــورخ ‪ 1400/6/29‬شــعبه ‪6‬‬ ‫شــورای حــل اختــاف شهرســتان بندرترکمــن و گواهینامــه واریــز مالیــات‏بــر ارث بشــماره ‪ 7587‬مــورخ ‪ 1400/8/13‬دارایــی بندرترکمــن ادعــا نمــوده کــه ســند مالکیــت‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت یکصــد هــزار‬ ‫مترمربــع بــه پــاک ‪ 24‬فرعــی از ‪ 10‬اصلــی بخــش‏‏‪ 5‬ثبــت ترکمــن کــه ذیــل ثبــت شــماره ‪ 1485‬صفحــه ‪ 331‬جلــد ‪ 8‬بــه نــام رحمــت قلــی ارخــی فرزنــد‏مخــود بــه شــماره شناســنامه ‪ 560‬بــه شــماره چاپــی شــماره ‪3/347788‬‬ ‫صــادر و تســلیم گردیــده بــود و‏موجــب ســند رســمی ‪ 16039/16038‬مــورخ ‪ 1335/8/2‬دفترخانــه یــک گــرگان بملــغ ‪ 32000‬ریــال‏در رهــن بنیــاد مســتضعفان (فروشــنده اولیــه) مــی باشــد بعلــت جابجائــی اســباب کشــی‬ ‫مفقــود گردیــده‪،‬‏برابــر وارده شــماره ‪ 140021712003013600‬مــورخ ‪ 1400/10/12‬تقاضــای صــدور المثنــی ســند‏مالکیــت را از ایــن اداره نمــوده اســت‪ .‬علیهــذا باســتناد مــاده ‪ 120‬اییــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت‏مراتــب یــک‬ ‫نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام‏داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد بایــد تــا ده روز از انتشــار اگهــی بــه ثبــت محــل‏مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن‬ ‫ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد و اگــر ظــرف‏مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند معاملــه ارائــه نشــود اداره ثبــت‏المثنــای ســند مالکیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه‬ ‫متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد‪.‬‏ م‪.‬الــف‪1400/272 :‬‏‬ ‫عیسی حسن قاسمی – رئیس ثبت اسناد و امالک بندرترکمن‬ ‫تاریخ انتشار اگهی‪ :‬شنبه مورخه ‪1400/12/14‬‏‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 18‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 63‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 5 UV‬از ‪10‬‬ ‫ عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪18‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 14‬اسفند‬ ‫گرگان‬ ‫ شنبه ‪ 14‬اسفند ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪495‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫پذیرشمعتادانمتجاهر‬ ‫در مراکز سه برابر شد‬ ‫دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر خراســان شــمالی گفــت‪ :‬از اذرمــاه ســالجاری ظرفیــت‬ ‫پذیــرش روزانــه معتــادان متجاهــر در مراکــز بازپــروری مــاده ‪ ۱۶‬اســتان بــه ‪ ۳۰۰‬نفــر افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ســعید ایتــی اظهــار داشــت‪ :‬تــا پیــش از ایــن بــه طــور میانگیــن روزانــه ‪ ۱۰۰‬معتــاد متجاهــر در مراکــز‬ ‫بازپــروری مــاده ‪ ۱۶‬و مــاده ‪ ۱۵‬بــا دســتور قضایــی جمــع اوری و پذیــرش مــی شــدند‪.‬‬ ‫ت پذیــرش مراکــز مــاده ‪ ۱۶‬در اســتان بیــش از ‪ ۱۰۰‬نفــر اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬هــم اینــک‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ظرفیـ ‬ ‫‪ ۲۳‬مرکــز بازپــروری مــاده ‪ ۱۶‬و مــاده ‪ ۱۵‬در اســتان وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد حــدود ‪ ۱۳‬مرکــز فعــال‬ ‫هســتند و معتادین متجاهر جمع اوری شــده بنابر تشــخیص کارشناســان درمانی و مشــاوران تا یکســال‬ ‫هــم قابلیــت نگهــداری دارنــد‪.‬‬ ‫مراکــز بازپــروری مــاده ‪ ۱۶‬بــرای افــرادی اســت کــه بــه تهاجــر رســیدند و فاقــد ســرپناه هســتند و در ایــن‬ ‫مراکــز شــوراهای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر در هــر اســتان پیگیــر موضوعــات نگــه داری از معتــادان‬ ‫متجاهــر و تــرک اعتبــاد انهــا بــه صــورت رایــگان هســتند‪.‬‬ ‫مراکــز مــاده ‪ ۱۵‬تــرک اعتیــاد مراکــزی هســتند کــه توســط بخــش خصوصــی و بــا پروتــکل هــای مخصــوص‬ ‫راه انــدازی مــی شــود و معتــادان نیــز بــه طــور خــود خواســته بــه ایــن مراکــز مراجعــه مــی کننــد تــا تحــت‬ ‫درمــان قــرار گیرنــد و مراحــل تــرک اعتیــاد را بگذراننــد‬ ‫ایتــی بــا اشــاره بــه حرفــه امــوزی‪ ،‬اشــتغال و توانمندســازی معتــادان بهبودیافتــه اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬پــس از‬ ‫مهــارت امــوزی‪ ،‬بــرای ایجــاد اشــتغال بهبودیافتــگان اعتیــاد از ســوی ســتاد مبــارزه بــا مواد مخدر یک ســری‬ ‫امتیازاتــی بــه کارافرینــان تخصیــص داده شــد ماننــد حــق بیمــه کــه بخشــی از حــق بیمــه ســهم کارفرمــا را‬ ‫ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر پرداخــت می کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن امســال در راســتای‬ ‫حمایــت از معتــادان بهبودیافتــه‪ ۳۴ ،‬میلیــارد‬ ‫ریــال تســهیالت اشــتغال بــه ایــن افــراد و‬ ‫خانواده انها توســط نهادهای حمایتی پرداخت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫میزان شــیوع اعتیاد در خراســان شــمالی نســبت‬ ‫بــه جمعیــت فعــال اســتان ‪ ۷.۲۱‬درصــد اســت‬ ‫کــه یــک و نیــم درصــد ایــن جمعیــت فعــال درگیــر‬ ‫اعتیــاد را بانــوان اســتان تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫جمعیــت ایــن اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر اســت‬ ‫و ‪ ۴۴‬درصــد از ایــن جمعیــت در روســتاها‬ ‫ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف دو دستگاه ماینر قاچاق‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از کشــف دو دســتگاه‬ ‫ماینــر قاچــاق و دســتگیری دو نفــر متهــم خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر»در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در پــی اعــام خبــری مبنــی بــر‏اینکــه افــرادی اقــدام بــه نگهــداری‬ ‫دســتگاه های اســتخراج ارز دیجیتــال می کننــد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع در‬ ‫دســتور کار پلیــس اگاهــی قــرار‏گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا انجــام اقدامــات فنــی و تخصصی مامــوران‪،‬‬ ‫افــراد موردنظــر دریکــی از روســتاهای اطراف شــهر اشــخانه‏شناســایی‬ ‫شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا هماهنگــی مقــام قضایــی مامــوران بــه محــل‬ ‫اختفــای ایــن افــراد اعــزام و در یــک عملیــات غافلگیرانــه ایــن افــراد‏را‬ ‫دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی داللــت نمودنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان بابیــان اینکــه در‬ ‫بازرســی از محل اختفای متهمان ‪ 2‬دســتگاه ماینر قاچاق نیز کشــف‬ ‫و‏ضبــط شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ارزش ایــن تعــداد ماینــر قاچــاق ‪360‬‬ ‫میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهــران فــر بــا اشــاره بــه اینکه پلیس بــا ورود هرگونــه کاالی‬ ‫قاچــاق کــه بــه اقتصــاد کشــور لطمــه وارد کنــد باقــدرت برخــورد خواهد‬ ‫‏کــرد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهمــان درنهایــت پــس از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫اعالم نظر هئیت کارشناسی‬ ‫درباره سرنوشت پتروشیمی‬ ‫گلستان‬ ‫معــاون وزیــر نفــت بــا ارائــه دو راهــکار اعــام نظــر کارشناســی کــرد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر نفــت و مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی‬ ‫در نامــه ای بــه رئیــس کل دادگســتری اســتان گلســتان نتیجــه‬ ‫کارشناســی بررســی های هیــات اعزامــی بــه ایــن اســتان بــرای‬ ‫راه انــدازی مجــدد مجموعــه «پتروشــیمی گلســتان» را اعــام کــرد‪.‬‬ ‫در کمتــر از ‪ ۳‬مــاه پــس از دســتور رئیــس دســتگاه قضــا و‬ ‫بــا پیگیری هــای صــورت گرفتــه از ســوی دادگســتری گلســتان ‪،‬‬ ‫معــاون وزیــر نفــت و مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی‬ ‫در نامــه ای بــه رئیــس کل دادگســتری اســتان گلســتان‬ ‫دستبند پلیس بر دستان سارق‬ ‫اماکن خصوصی با ‪ 5‬فقره سرقت‬ ‫سارقان سابقه دار به ‪ 8‬فقره‬ ‫سرقت منزل اعتراف کردند‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از دســتگیری یــک نفــر‬ ‫ســارق اماکــن خصوصــی بــا ‪ 5‬فقــره ســرقت در خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «رضــا قنــدی»‬ ‫در گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه دنبــال وقــوع‬ ‫چنــد فقــره ســرقت اماکــن خصوصــی و‏ســیم و کابــل در ایــن‬ ‫شهرســتان‪ ،‬شناســایی و دســتگیری عوامــل ایــن ســرقت ها در‬ ‫دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی‏جاجــرم قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی و فنــی پلیســی‪ ،‬یــک‬ ‫نفــر ســارق اماکــن خصوصــی در ســطح شهرســتان شناســایی‬ ‫و‏در یــک عملیــات پلیســی توســط کاراگاهــان پلیــس اگاهــی‬ ‫دســتگیر و بــه مقــر پلیــس منتقــل شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫تحقیقــات به عمل امــده‪ ،‬متهــم بــه ‪ 5‬فقــره ســرقت اعتــراف کــه‬ ‫مراتــب پــس‏از تکمیــل پرونــده بــه مقــام قضایــی معرفــی و از‬ ‫ان طریــق بــا قــرار قانونــی روانــه زنــدان شــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ قنــدی از شــهروندان خواســت‪ :‬بــا رعایــت نــکات‬ ‫ایمنــی در منــازل و اماکــن خصوصــی ازجملــه انباری هــا و ‪،...‬‬ ‫پلیــس‏را در جهــت ارتقــاء امنیــت و پیشــگیری از وقــوع جرائمــی‬ ‫همچــون ســرقت یــاری کننــد‪.‬‏‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از دســتگیری ‪ 4‬نفــر ســارق‬ ‫ســابقه دار بــا ‪ 8‬فقــره ســرقت از منــزل در بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مقصــود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام ‏چنــد مــورد ســرقت منــزل در ســطح‬ ‫شهرســتان بجنــورد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور‬ ‫کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی‏اســتان قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫پلیســی موفــق شــدند ســارقان را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در دو‬ ‫‏عملیــات غافلگیرانــه ‪ 4‬نفــر ســارق ســابقه دار دســتگیر و بــه مقــر‬ ‫انتظامــی منتقــل شــدند‪.‬‏‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان بابیــان اینکــه متهمــان در‬ ‫بازجویی هــای انجام شــده بــه ‪ 8‬فقــره ســرقت منــزل در‬ ‫بجنــورد اعتــراف‏کردنــد‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬متهمــان درنهایــت بعــد‬ ‫از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع‬ ‫قضایــی معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫راهکار هــای موجــود بــرای راه انــدازی دوبــاره پتروشــیمی گلســتان‬ ‫را عنــوان کــرده اســت‪.‬‬ ‫مرتضــی شــاه میرزایی در ایــن نامــه تاکیــد کــرده بــا توجــه‬ ‫بــه بررســی های صــورت گرفتــه توســط تیــم کارشناســی‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاران فعلــی شــرکت توانایــی مالــی اجــرای طــرح را‬ ‫ندارنــد و در ادامــه ‪ ۲‬راهــکار را جهــت احیــای مجــدد پتروشــیمی‬ ‫گلســتان ارائــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر نفــت و مدیرعامــل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی‬ ‫در ایــن نامــه در بیــان راهکار هــای احیــای مجــدد صنایــع‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬احیــای طــرح اوره و امونیــاک گلســتان و ارائــه طــرح‬ ‫جدیــد بــا محوریــت پتانســیل کســب ســهم بــازار بــاال جهــت جلــب‬ ‫نظــر ســرمایه گــذار جدیــد را پیشــنهاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن شــاه میرزایی اجــرای طــرح مناســب را بــه تشــکیل‬ ‫کارگروهــی بــا محوریــت رئیــس کل دادگســتری اســتان جهــت‬ ‫اخــذ تصمیمــات الزم واگــذار کــرده و بدیــن ترتیــب مقدمــات‬ ‫احیــای ایــن مجموعــه تولیــدی بــزرگ فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۲۶‬اذرمــاه بــود کــه رئیــس دســتگاه قضــا در جریــان ســفر بــه‬ ‫اســتان گلســتان در خصــوص پرونــده کثیرالشــاکی «پتروشــیمی‬ ‫گلســتان» دســتور داد تــا ایــن موضــوع بــه صــورت ویــژه بررســی‬ ‫شــود و در همیــن زمینــه‪ ،‬اختیاراتــی بــه دادگســتری اســتان‬ ‫اخرین وضعیت پرونده پتروشیمی‬ ‫گلستان تشریح شد‬ ‫رئیس کل دادگستری استان گلستان در خصوص اخرین وضعیت پتروشیمی گلستان‪ ،‬گفت‪ :‬تقاضایی‬ ‫که از دستگاه قضایی شده خلع ید سرمایه گذار فعلی است و اینکار حتما انجام می شود و با انتخاب‬ ‫ســرمایه گذار جدید که دارای ســابقه اجرایی معتبر باشــد شــرکت پتروشــیمی کار خود را دنبال می کند‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی در ارتبــاط تصویــری بــا بخــش خبــر ‪ ۲۱‬شــبکه یــک ســیما دربــاره پرونــده کثیرالشــاکی‬ ‫پتروشــیمی گلســتان افزود‪ :‬در ســفری که اذر ماه ریاســت قوه قضائیه به اســتان گلســتان داشــتند‪،‬‬ ‫یکــی از دو پرونــده کثیرالشــاکی کــه در اســتان مطــرح بــود‪ ،‬پرونــده پتروشــیمی گلســتان بــود کــه بیــش‬ ‫از ‪ ۹۰‬هــزار ســهامدار دارد کــه از طریــق پذیــره نویســی در ســال ‪ ۱۳۸۴‬ســهامدار ایــن شــرکت شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متاســفانه بــه خاطــر وقفـه ای کــه در راه انــدازی ایــن شــرکت بــه وجــود امــد‪ ،‬حــدود دو‬ ‫ســال پیــش یــک پرونــده قضایــی در ایــن ارتبــاط در دادگســتری اســتان گلســتان تشــکیل و منتهــی بــه‬ ‫بازداشــت هیــات مدیــره ســابق شــد‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری اســتان گلســتان افزود‪ :‬در ســفری که ریاســت قوه قضائیه داشــتند اختیارات‬ ‫ویــژه ای را بــه رئیــس کل دادگســتری اســتان در ‪ ۷‬بنــد تفویــض فرمودنــد و ســپس گــزارش پرونــده را‬ ‫بــرای ریاســت قــوه قضائیــه ارســال کردیــم و ضمــن بازدیــد میدانــی از محــل اجــرای طــرح بــا همــکاری‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی ‪ ،‬مذاکراتــی بــا‬ ‫معــاون وزیــر نفــت و مدیرعامــل شــرکت صنایــع پتروشــیمی ایــران انجــام دادیــم‪.‬‬ ‫گلســتان بــرای پیگیــری پرونــده داده شــد‪.‬‬ ‫‪ ۴‬روز پس از ســفر رئیس دســتگاه قضا‪ ،‬رئیس کل دادگســتری‬ ‫اســتان گلســتان گــزارش ایــن پرونــده را جهــت تفویــض‬ ‫اختیــارات بیشــتر بــه دفتــر رئیــس قــوه قضاییــه ارســال کــرد‪.‬‬ ‫پــس از ان در ‪ ۹‬دی ‪ ،‬دســتورات جامــع رئیــس قــوه قضاییــه بــرای‬ ‫پیگیــری پرونــده پتروشــیمی گلســتان بــا دســتور اکیــد رئیــس قــوه‬ ‫قضاییــه مبنــی بــر ایــن کــه بایــد تمــام اهــداف و اقدامــات مــا‬ ‫متمرکــز بــر رفــع موانــع حقوقــی پیــش رو و همچنیــن راه انــدازی‬ ‫پتروشــیمی باشــد‪ ،‬بــه گلســتان ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫بــا پیگیــری دادگســتری گلســتان ‪ ۲۷‬دی مــاه هیئــت کارشناســی‬ ‫شــرکت پتروشــیمی ایــران بــه اســتان بــرای بررســی وضعیــت‬ ‫طــرح‪ ،‬اعتبــارات و ســرمایه گــذاری مــورد نیــاز بــرای راه انــدازی‬ ‫پتروشــیمی بــه گلســتان ســفر کردنــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی رئیــس کل دادگســتری گلســتان در جریــان‬ ‫ســفر ایــن هئــت گفتــه بــود‪ :‬نظــر ایــن گــروه کارشناســی مبنــای‬ ‫تصمیم گیــری قضایــی و اجرایــی دربــاره پرونــده پتروشــیمی‬ ‫اســتان خواهــد بــود و قــرار شــد نتیجــه رایزنــی و تصمیــم‬ ‫مدیرعامــل پتروشــیمی ایــران در قالــب نامــه رســمی بــه‬ ‫دادگســتری اســتان اعــام شــود ‪.‬‬ ‫اســیابی بیــان داشــت‪ :‬یــک هیــات کارشناســی از وزارت نفــت در اســتان مســتقر شــدند و وضعیــت‬ ‫پــروژه را از حیــث پیشــرفت فیزیکــی و ســایر اســناد الزم و پرونــده قضایــی بررســی کردنــد و بعــد از ایــن‬ ‫کــه ایــن هیــات بــه تهــران برگشــت‪ ،‬مــا موضــوع را پیگیــری کردیــم و جــواب هیــات واصــل شــد و طبــق‬ ‫نظریــه رســمی معــاون وزیــر نفــت و مدیرعامــل شــرکت صنایــع پتروشــیمی کشــور صراحتــا اعالم شــده‬ ‫کــه هیــات مدیــره فعلــی کــه پرونــده قضایــی بــرای ان تشــکیل شــده‪ ،‬توانایــی تامیــن مالــی و اجــرای‬ ‫طــرح مذکــور را نــدارد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هیــات مدیــره فعلــی صالحیــت مالــی و صالحیــت فنی نــدارد‪ ،‬گفت‪ :‬متاســفانه‬ ‫در زمــان اجــرای اصــل ‪ ۴۴‬قانــون اساســی دقــت الزم نشــده بــود کــه البتــه ایــن موضــوع نیــز در دســت‬ ‫بررســی و بــرای ان پرونــده قضایــی تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان گلســتان در پاســخ بــه اینکــه ایــا هــم اکنــون قــرار اســت ســرمایه گــذار‬ ‫جدیــد جــذب شــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬وزارت نفــت دو پیشــنهاد مطــرح کــرده کــه اولی بحث تکمیــل پروژه‬ ‫بــا همیــن وضعیــت و ادامــه کار بــا تائیدیه هــای مــورد نیــاز اســت و تقاضایــی کــه از دســتگاه قضایــی‬ ‫داشــتند کــه امــاده همــکاری هســتیم‪ ،‬بحــث خلــع یــد ســرمایه گــذاری فعلــی بــه لحــاظ عــدم اهلیــت‬ ‫مالــی و فنــی اســت کــه قطعــا اتفــاق خواهــد افتــاد و بــه دنبــال ان نیــز بــا انتخــاب ســرمایه گــذار جدیــد‬ ‫کــه دارای ســابقه اجرایــی معتبــر در زمینــه پتروشــیمی باشــد‪ ،‬موضــوع پیــش خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬البتــه پیشــنهاد دیگــری را هــم مطــرح کردنــد کــه بررســی طــرح جدیــدی اســت کــه‬ ‫ایــن موضــوع بحــث اجرایــی دارد کــه بایــد بررســی شــود؛ قســمتی کــه مربوط به دســتگاه قضایی اســت‬ ‫بحــث خلــع یــد ســرمایه گــذار فعلــی اســت کــه مــا در ایــن زمینــه امادگــی داریــم‪ ،‬در زمینه هــای اجرایــی‬ ‫بایــد توســط دســتگاه های اجرایــی بحــث انتخــاب ســرمایه گــذار جدیــد و انتخــاب یکــی از دو پیشــنهادی‬ ‫کــه صــورت گرفتــه اقدامــات الزم را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫شتاب منفی خودروها‬ ‫و رودربایستی مدیریتی!‬ ‫یکــی از مشــکالت کالن و گنــده ایــن روزهــای مملکــت‬ ‫مــا رودربایســتی اســت! در جریــان هســتید کــه‬ ‫اصطــاح عامیانه رودروایســی و بــه عبــارت دقیــق و‬ ‫رسمی رودربایســتی‪ ،‬حالتی اســت کــه فــرد بنــا بــه دالیــل‬ ‫مختلفــی اعــم از ناتوانــی در مخالفــت‪ ،‬حرمت نگه داشــتن‪،‬‬ ‫خجالــت کشــیدن و‪ ...‬فشــارهایی را تحمــل کــرده و تــن بــه‬ ‫خواســته هــای طــرف مقابــل مــی دهــد‪.‬‬ ‫امــا یــک مــدل رودربایســتی داریــم کــه مخصــوص‬ ‫مدیــران اســت و در رودربایســتی مدیریتــی داســتان‬ ‫تومنــی هشــت صنــار فــرق می کنــد و ‪ 80‬میلیون فــدای دو‬ ‫ســه هــزار نفــر می شــوند!‬ ‫بــس کــه مــا ایرانــی هــا ماخــوذ به حیــا و اخالق مدار هســتیم‬ ‫و اصــا ًدلمــان نمی خواهــد قنــد تــوی دل کســی اب شــود‪.‬‬ ‫حــاال مــی خواهــد فرمانــدار رفســنجان باشــد کــه اســتاندار‬ ‫دلــش نیامــد عزلــش کنــد و وزیــر کشــور مجبــور بــه عزلــش‬ ‫شــد یــا مدیــر عامــل ایــران خــودرو و ســایپا کــه هــر از گاهــی‬ ‫بــه صــرف شــیرینی و چــای بــه نهــاد هــای بــاال دســتی دعــوت‬ ‫مــی شــوند و بــا ســراتو بــه محــل کارشــان بــاز می گردنــد! طرف‬ ‫ماشــین درســت کرده که مقاومتش در تصادفات از گاری ان‬ ‫دســتفروش شــیرازی کمتــر اســت و در دعــوای ‪ 50‬خــودرو بــا‬ ‫هــم کیســه هــوای هیچکــدام بــاز نشــده‪ ،‬بعــد مدیــرکل دفتــر‬ ‫صنایــع خــودروی وزارت صنعــت‪ ،‬معدن و تجــارت بدون اینکه‬ ‫خنــده اش بگیــرد در تلویزیــون اعــام می کند چــون خودروها‬ ‫در حیــن تصــادف شــتاب منفــی داشــتند‪ ،‬از شــدت ضربــه‬ ‫کاســته شــده و کیســه هــای هــوا بــاز نشــده اســت!‬ ‫نمــی دانســتیم موقــع تصــادف بایــد بــه جــای ترمــز بایــد‬ ‫بیشــتر گاز بدهیم تا خودرو شــتاب بگیرد و کیســه هوایش‬ ‫عمــل کنــد!‬ ‫چندیــن هــزار خانــه لوکــس و ماشــین الکچــری در مملکــت‬ ‫داریــم کــه هنــوز بــرای گرفتــن مالیــات از صاحبــان انهــا دســت‬ ‫دســت مــی کنیــم ولــی پیــش پیــش چالــه مالیــات افزایــش‬ ‫حقــوق احتمالــی فرهنگیــان بــا رویکــرد رتبــه بنــدی را بــا بیــل‬ ‫بکــو کنــده انــد و چنــد حســابدار در وزارتخانــه امــوزش و پــرورش‬ ‫نوبتــی کشــیک مــی دهنــد تــا خــدای ناکــرده وقفــه ای در ایــن‬ ‫دریافــت مالیــات وارد نشــود!‬ ‫یعنــی اگــر شــما در بــاد کفــر کــه از ادامــس جویــدن خلــق اللــه‬ ‫هــم مالیــات مــی گیرنــد بگوئیــد کــه در مملکت مــا از معلمی که‬ ‫در ســال کمتر از ‪ 100‬میلیون درامد دارد مالیات گرفته می شــود‬ ‫ولــی پزشــک بــا ‪ 300‬میلیــون درامــد در ســال از پرداخــت مالیــات‬ ‫معــاف اســت‪ ،‬دســته جمعــی بــه مشــاعر شــما شــک مــی کنند و‬ ‫حتــی ممکــن اســت از ایــن ژاکــت هــای اســتین بلنــد مخصــوص‬ ‫خفــت کــردن دیوانــگان تــن شــما کنند!‬ ‫کالم اخــر اینکــه در رودربایســتی معمولــی نهایتــا ًفــرد دچــار‬ ‫افســردگی مــی شــود کــه بــا چهــار تــا قــرص و ثبــت نــام در‬ ‫باشــگاه ورزشــی و شــرکت در چنــد دورهمــی حــل اســت ولــی‬ ‫رودربایســتی مدیریتــی کار را بــه جایــی مــی رســاند کــه یــک عــده‬ ‫از اینکــه نمــی داننــد دیگــر بــا پــول هایشــان چــه چیــز خریــداری‬ ‫کننــد دچــار افســردگی مــی شــوند! جالــب نیســت؟!‬ ‫اگر به کودکان خود‬ ‫بیاموزید که حق ندارند‬ ‫نسبت به هیچ کس‬ ‫خشونتبورزند؟‬ ‫بدون شک در جامعه‬ ‫هم نسبت به دیگران‬ ‫خشونتنخواهندورزید‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫شنبه ‪ 14‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪495‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬سارا شهیدی‬ ‫با جالب ترین فواید دوستی‬ ‫برای سالمتی اشنا شوید‬ ‫طبــق امارهــای بــه دســت امــده در ســال ‪ ۹۸ ،۲۰۰۴‬درصــد‬ ‫از امریکایی هــا گــزارش کرده انــد کــه حداقــل یــک دوســت‬ ‫صمیمــی دارنــد‪ .‬در ایــن امارگیــری متوســط تعــداد دوســتان‬ ‫هــر فــرد ‪ ۹‬نفــر بــوده اســت‪ .‬امــروزه بــه طــور متوســط هــر‬ ‫امریکایــی نســبت بــه دو ده ـه ی پیــش تقریبــا یــک دوســت‬ ‫صمیمــی بــرای در میــان گذاشــتن مســائل مهــم کمتــر دارد‪.‬‬ ‫امارهــای منتشــر شــده نشــان می دهنــد دوســتی ها در‬ ‫امریــکا در معــرض کاهــش قــرار دارنــد و مــردم از لحــاظ‬ ‫اجتماعــی رو بــه انــزوای بیش تــری می رونــد‪ .‬ما در مــورد ایران‬ ‫امــاری در دســت نداریــم‪ ،‬امــا هــر افزایشــی در میــزان انــزوای‬ ‫اجتماعــی از چنــد جنبــه خبــر بــدی بــرای هــر کشــوری خواهــد‬ ‫بــود‪ ،‬زیــرا افــت ســامت فیزیکــی و روانــی یــک جامعــه را بــه‬ ‫دنبــال خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫یانــگ کلــر یانــگ (‪ ،)Yang Claire Yang‬جامعه شــناس‬ ‫دانشگاه کارولینای شمالی‪ ،‬که درباره ی اثرات فیزیولوژیکی‬ ‫روابــط اجتماعــی مطالعــه کــرده اســت‪ ،‬می گویــد‪« :‬زندگــی‬ ‫اجتماعــی یــک فــرد خیلــی بیش تــر بــر ســامت فــرد تاثیرگــذار‬ ‫اســت تــا انچــه هــم اکنــون دربــاره ی اثرهــای ســریع و مفیــد‬ ‫رژیــم و ورزش بــر بــدن ســراغ داریم‪».‬ادامــه شــماره ‪494‬‬ ‫یانــگ می گویــد‪« :‬مــا توانســتیم تغییــرات ایجــاد شــده در‬ ‫شــاخصه های زیســتی افــراد را در طــی زمــان بــر اســاس‬ ‫میــزان اولیـه ی ارتبــاط هــر فــرد (تعــداد دوســتان و توالــی‬ ‫زمانــی کــه بــا انهــا صحبــت می کردنــد) مشــاهده کنیــم‪».‬‬ ‫ایــن روش تحقیــق بــا اطمینــان بیشــتری وجــود رابط ـه ی‬ ‫علّــی (نــه صرفــا همبســتگی) را نشــان می دهــد‪ .‬بــه زبــان‬ ‫ســاده تر ارتباطــات اجتماعــی «باعــث» ایجــاد اثراتــی در‬ ‫ســامتی افــراد می شــوند‪.‬‬ ‫ی ها سالمت ذهن شما را موجب می شوند‬ ‫‪ .۳‬دوست ‬ ‫یکــی از فوایــد دوســتی ایــن اســت کــه ســامت ذهــن‬ ‫شــما را بــه همــراه دارد‪ .‬دوســتانی کــه بــه شــما احســاس‬ ‫تعلــق داشــتن را هدیــه می دهنــد ممکــن اســت کلیــد‬ ‫ســامت بهتــر را نیــز در دســت شــما بگذارنــد‪ .‬تحقیقــی در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۲‬معلــوم کــرد هرچــه میــزان احســاس تنهایـی ‬ ‫ســالمندان بیش تــر می شــد‪ ،‬ریســک زوال عقــل انهــا‬ ‫نیــز افزایــش می یافــت‪ .‬ایــن تحقیــق بــا بررســی بیــش‬ ‫از ‪ ۲۰۰۰‬ســالمند بــاالی ‪ ۶۵‬ســال ســاکن هلنــد کــه هیــچ‬ ‫یــک در اغــاز تحقیــق دچــار زوال عقــل نبودنــد انجــام‬ ‫شــد‪ .‬در مــدت انجــام ایــن تحقیــق از ایــن میــان کســانی‬ ‫کــه در ابتــدا گــزارش کردنــد احســاس تنهایــی می کننــد‪،‬‬ ‫‪ ۱۳.۴‬درصــد بــه زوال عقــل دچــار شــدند‪ .‬امــا در میــان‬ ‫ســالمندانی کــه احســاس تنهایــی نداشــتند ‪ ۵.۷‬درصد به‬ ‫زوال عقــل دچــار شــدند‪.‬‬ ‫ایــن حقیقــت کــه احســاس تنهایــی‪ ،‬و نــه صرفــا تنهایــی‬ ‫فیزیکــی‪ ،‬بــا بــروز زوال عقــل مرتبط اســت نشــان می دهد‬ ‫ـی تنهــا بــودن نیســت کــه اهمیــت‬ ‫کــه ایــن موقعیــت عینـ ِ‬ ‫دارد بلکــه ادراک ذهنــی فــرد از نداشــتن رابطــه در زندگــی‬ ‫اســت کــه ریســک افــت توانایی هــای شــناختی مغــز را بــه‬ ‫دنبــال دارد‪ .‬یافته هــای ایــن تحقیــق در مجل ـه ی علمــی‬ ‫روانپزشــکی و علــوم اعصــاب چــاپ شــده اســت‪ .‬اگــر‬ ‫چــه ایــن تحقیــق رابطـه ی «همبســتگی» بیــن احســاس‬ ‫تنهایــی و بــروز زوال عقــل را یافتــه اســت‪ ،‬نتوانســته‬ ‫مشــخص کنــد کــه رابطــه ی «علّــی» نیــز در ایــن مــورد‬ ‫وجــود دارد یــا خیــر‪.‬‬ ‫‪ .۴‬دوســتان شــما چــه در مســیر خــوب یــا بــد‪ ،‬بــر شــما‬ ‫تاثیــر می گذارنــد‬ ‫چاقــی مُســری اســت‪ ،‬ایــن تیتــری بــود کــه بــه ســرعت‬ ‫صــدا کــرد‪ ،‬تحقیقــی در ســال ‪ ۲۰۰۷‬معلــوم کــرد وقتــی‬ ‫کســی چنــد کیلــو اضافــه وزن پیــدا می کنــد‪ ،‬دوســتان‬ ‫او بــا احتمــال بیشــتری چــاق می شــوند‪ .‬البتــه یــک‬ ‫روی درخشــان هــم در تحقیقــات وجــود داشــت کــه ان‬ ‫نیــز بــه ســرعت در شــبکه های اجتماعــی بــه اشــتراک‬ ‫گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫در ابتــدا مشــخص شــد اگــر در مــدت زمــان تحقیــق‬ ‫شــخصی وزن اضافــه کنــد احتمــال چــاق شــدن دوســتان‬ ‫ان شــخص هــم ‪ ٪۵۷‬افزایــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫امــا برعکــس ایــن ماجــرا نیــز درســت بــود و در تحقیقــی‬ ‫جداگانــه مشــخص شــد وقتــی فــردی تغذی ـه ی ســالمی‬ ‫دارد و ورزش می کنــد تــا وزن خــود را کاهــش دهــد‬ ‫دوســتان او نیــز دربــاره ی ســبک زندگــی ســالم تر از او ایــده‬ ‫خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫یکــی از محققــان ایــن تحقیــق می گویــد‪« :‬زمانــی کــه مــا‬ ‫بــه کســی بــرای کاهــش وزن کمــک می کنیــم در واقــع نــه‬ ‫بــه یــک نفــر کــه بــه چندیــن نفــر کمــک کرده ایــم‪ ،‬چنیــن‬ ‫یافتــه ای را تحلیل گــران سیاســت گذار و سیاســتمدارانی‬ ‫کــه می خواهنــد تصمیــم بگیرنــد چــه معیارهایــی بــرای‬ ‫ســاختن جامعـه ای ســالم تر بهتریــن اســت‪ ،‬بایــد مــد نظر‬ ‫داشــته باشــند‪».‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫نحوه مراقبت از کودکان سندروم داون چگونه است؟‬ ‫سرویس اموزش‪-‬محمد رحمانی‬ ‫مبتالیــان بــه ســندرم داون‪ ،‬به خاطــر یــک اختــال ژنتیکــی‪،‬‬ ‫از نظــر رشــد فیزیکــی و ذهنــی‪ ،‬شــرایط خاصــی دارنــد‪ .‬البتــه‬ ‫کــودکان ســندروم داون بــا کمــک دوســتان‪ ،‬والدیــن و مربیــان و‬ ‫مشــاوران مخصــوص‪ ،‬می تواننــد مثــل ســایر کــودکان‪ ،‬مراحــل‬ ‫رشــد و بالندگــی را طــی کننــد‪.‬‬ ‫بچه هــای مبتــا بــه ســندرم داون بــا کمــک نزدیــکان‪ ،‬دوســتان‪،‬‬ ‫اعضــای خانــواده‪ ،‬مربیــان و پزشــکان متخصــص می تواننــد بــه‬ ‫رشــد و بالندگــی خــود ادامــه دهنــد و زندگــی خوبــی داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬مدت هــای زیــادی اســت کــه جامعــه‪ ،‬ایــن بچه هــا را‬ ‫به خوبــی در میــان خــود می پذیــرد و البتــه هنــوز هــم باورهــای‬ ‫غلطــی در مــورد مبتالیــان بــه ســندرم داون وجــود دارد‪ .‬در ایــن‬ ‫مطلــب‪ ،‬یــاد می گیریــد کــه چطــور بــه کــودکان مبتــا بــه ســندرم‬ ‫داون کمــک کنید‪.‬ادامــه شــماره ‪494‬‬ ‫‪ .۲‬حمایت های تحصیلی را فراموش نکنید‬ ‫بــا مدرســه ی کــودک خــود همــکاری داشــته باشــید‪ .‬بایــد بــا‬ ‫مشــاوران مدرســه و مربــی فرزندتــان مثــل یــک گــروه همــکاری‬ ‫کنیــد تــا مطمئــن شــوید کــه فرزندتــان‪ ،‬حمایــت تحصیلــی و‬ ‫پشــتیبانی اجتماعــی الزم را دریافــت می کنــد‪.‬‬ ‫حضــور در جامعــه بــرای بســیاری از ایــن بچه هــا مفیــد اســت‪.‬‬ ‫بعضــی از انهــا می تواننــد در مــدارس عــادی تحصیــل کننــد‪،‬‬ ‫ولــی بــه حمایــت بیشــتری نیــاز دارنــد‪ .‬بــرای برخــی دیگــر از انهــا‬ ‫توصیــه می شــود کــه هــم در کالس هــای عــادی شــرکت کننــد‬ ‫و هــم کالس هــای اختصاصــی بــا حضــور مشــاوران و مربیــان‬ ‫متخصــص داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬به فرزندتان یاد بدهید که چطور دوست پیدا کند‬ ‫شــرکت داشــتن در روابــط اجتماعــی و ارتبــاط بــا دیگــران‪ ،‬بــرای‬ ‫بچه هــای مبتــا بــه ســندرم داون بســیار مفیــد اســت‪ .‬دوســت‬ ‫پیــدا کــردن بــرای بســیاری از بچه هــا ســخت اســت‪ .‬کودکانــی‬ ‫کــه شــرایط خاصــی دارنــد‪ ،‬به مراتــب بــا مشــکالت بیشــتری‬ ‫دســت وپنجه نــرم می کننــد‪.‬‬ ‫در مــورد رفتارهــای دوســتانه و غیردوســتانه بــا انهــا صحبــت‬ ‫کنیــد و برایشــان توضیــح دهیــد کــه دوســت خــوب چــه‬ ‫ویژگی هایــی دارد‪ .‬بچه هایــی کــه لبخنــد می زننــد و کلمــات‬ ‫محبت امیــز می گوینــد‪ ،‬دوســتان خوبــی هســتند‪ .‬بــه انهــا یــاد‬ ‫بدهیــد از کودکانــی کــه انهــا را نادیــده می گیرنــد یــا حرف هــای‬ ‫توهین امیــز و غیردوســتانه می زننــد‪ ،‬فاصلــه بگیرنــد‪.‬‬ ‫بــا انهــا تمریــن کنیــد تــا شــروع کــردن یــک گفت وگــو را یــاد‬ ‫بگیرنــد‪ .‬بچه هــا به محــض اینکــه برقــراری ارتبــاط اولیــه را یــاد‬ ‫بگیرنــد و افــراد مخــرب را شناســایی کننــد‪ ،‬می تواننــد دوســتان‬ ‫خوبــی پیــدا کننــد‪ .‬بــا انهــا تمریــن کنیــد تــا بتواننــد خودشــان را‬ ‫معرفــی کننــد‪ .‬بــه انهــا یــاد بدهیــد کــه ســام کننــد‪ ،‬اسم شــان‬ ‫را بگوینــد و از بچه هــای دیگــر بپرســند کــه ایــا دوســت دارنــد بــا‬ ‫هــم بــازی کننــد؟‬ ‫جــای خــود را عــوض کنیــد و نقــش یــک دوســت را بــرای‬ ‫کودک تــان بــازی کنیــد‪ .‬از ایــن روش‪ ،‬بچه هــا می تواننــد مهــارت‬ ‫پیــدا کــردن دوســت را یــاد بگیرنــد‪.‬‬ ‫بــه فرزنــدان خــود یــاد بدهیــد تــا بــا حرف هــای ناخوشــایند و‬ ‫رفتــار نادرســت دیگــران کنــار بیاینــد‪ .‬بــا انهــا صحبــت کنیــد و بــه‬ ‫انهــا یــاد بدهیــد کــه در چنیــن شــرایطی چــه کاری انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫مثــا بــه انهــا بگوییــد کــه از طــرف مقابــل بخواهنــد کار خــود‬ ‫را متوقــف کنــد یــا از معلــم خــود کمــک بگیرنــد‪ .‬یــا اینکــه بــه‬ ‫گفت وگــو ادامــه دهنــد و از ان فــرد فاصلــه بگیرنــد‪.‬‬ ‫بــرای زمــان بــازی انهــا‪ ،‬برنامه ریــزی منظمــی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بــا والدیــن ســایر بچه هــا در ارتبــاط باشــید و فرصتــی را بــرای‬ ‫فرزندتــان فراهــم کنیــد تــا بــا دوســتانش تعامــل داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬استراحت کنید‬ ‫شــما ممکــن اســت به عنــوان والدیــن‪ ،‬خواهــر و بــرادر یــا پرســتار‪،‬‬ ‫در حــال نگهــداری از یــک کــودک مبتــا بــه ســندرم داون باشــید‪.‬‬ ‫مراقبــت از کودکانــی کــه نیازهــای خــاص دارنــد‪ ،‬کار ســختی‬ ‫اســت و ممکــن اســت شــما را بســیار خســته کنــد‪ .‬هــر زمــان کــه‬ ‫احســاس کردیــد خســته شــده اید و صبــر و تحمل تــان کــم شــده‪،‬‬ ‫از دیگــران کمــک بگیریــد و حتمــا زمانــی را بــرای اســتراحت خــود در‬ ‫نظــر بگیریــد‪ .‬اســتراحت کنیــد و مســئولیت های خــود را بــا دیگــران‬ ‫تقســیم کنیــد‪ .‬قبــل از اینکــه از دیگــران مراقبــت کنیــد‪ ،‬بایــد اول‬ ‫مراقــب ســامتی خودتــان باشــید‪.‬‬ ‫بــرای خودتــان وقــت بگذاریــد‪ .‬حتــی اگــر فقــط ‪ ۵‬دقیقــه زمــان‬ ‫داریــد‪ ،‬در ایــن زمــان کوتــاه‪ ،‬کاری انجــام دهیــد کــه باعــث‬ ‫ارامــش و خوشــنودی تان شــود‪ .‬قــدم بزنیــد‪ ،‬مطالعــه کنیــد‬ ‫یــا نرمش هــای کششــی انجــام دهیــد‪ .‬اســتراحت های کوتــاه‪،‬‬ ‫انــرژی را بــه وجودتــان برمی گردانــد‪.‬‬ ‫اگــر می توانیــد حتمــا از کســی کمــک بگیریــد و یکــی از‬ ‫مســئولیت های خــود را بــه او بســپارید‪ .‬مثــا از یــک دوســت‬ ‫بخواهیــد تــا گاهــی بــا فرزندتــان بــازی کنــد‪.‬‬ ‫قسمت سوم‬ ‫حامی مبتالیان به سندرم داون باشید‬ ‫‪ .۱‬خودتــان در پذیــرش مبتالیــان بــه ســندرم داون رفتــار‬ ‫محبت امیــز بــا انهــا الگــو باشــید‬ ‫به عنــوان کســی کــه فرزنــد یــا عزیــز مبتــا بــه ســندرم داون‬ ‫داریــد‪ ،‬می توانیــد بــه دیگــران رفتــار صحیــح بــا انهــا را نشــان‬ ‫دهیــد‪ .‬بــا بــازی کــردن و تفریــح رفتــن و گش ـت وگذار همــراه بــا‬ ‫یــک کــودک مبتــا بــه ســندرم داون‪ ،‬بــه دیگــران یــاد می دهیــد‬ ‫کــه چطــور بــا ایــن کــودکان رفتــار کننــد؛ بــا احتــرام‪ ،‬محبــت و‬ ‫حمایــت‪ ،‬درســت مثــل بقیــه بچه هــا‪.‬‬ ‫از مدرسـه ی فرزندتــان بپرســید کــه در مــورد پذیــرش تفاوت هــا‬ ‫و رفتــار بــا ایــن کــودکان‪ ،‬چــه برنامه هایــی دارنــد‪ .‬بپرســید‬ ‫کــه کــودکان را چطــور بــرای پذیــرش ایــن تفاوت هــا امــوزش‬ ‫می دهنــد‪ .‬اگــر مدرس ـه ها چنیــن برنامه هایــی ندارنــد‪ ،‬خودتــان‬ ‫بــرای پیشــنهاد ایــن کار‪ ،‬اقــدام کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬یک شبکه ی حامی ایجاد کنید‬ ‫بــا ســایر افــرادی کــه کــودکان مبتــا بــه ســندرم داون دارنــد‪،‬‬ ‫ارتبــاط برقــرار کنیــد تــا بتوانیــد بــه خودتــان‪ ،‬فرزندتــان و ســایر‬ ‫اعضــای خانــواده کمــک کنیــد‪ .‬از تجربیــات هــم اســتفاده کنیــد‬ ‫و در کارهــای مختلــف بــه هــم کمــک کنیــد‪ .‬گروه هــای انالیــن‬ ‫و غیرانالیــن زیــادی وجــود دارد کــه اعضــای انهــا هــر کــدام بــه‬ ‫شــکلی بــا کــودکان ســندرم داون در ارتبــاط هســتند‪ .‬می توانیــد‬ ‫از تجربیــات و کمک هــای هــم اســتفاده کنیــد و ایــن مســیر را در‬ ‫کنــار هــم طــی کنیــد‪.‬‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫سرویس اموزش ‪-‬زهرا یوسفی‬ ‫‪ ۲۷‬نکته علمی در مورد سالمتی‬ ‫زمانــی کــه صحبــت از ســامتی و تغذیــه اســت‪ ،‬ابهامــات بســیاری‬ ‫پیــش می ایــد‪ .‬اغلــب بــه نظــر می رســد مــردم‪ ،‬حتــی کارشناســان‬ ‫خبــره‪ ،‬نظــرات کامــا متضــادی دارنــد‪ .‬همیشــه بیــن رژیــم گرفتــن‬ ‫و نگرفتــن‪ ،‬بیــن اینکــه یــک مــاده غذایــی می توانــد مفیــد باشــد‬ ‫یــا مضــر و از ایــن دســت مســائل چالش هایــی وجــود داشــته‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت تــا بــر اســاس تحقیقــات‬ ‫و مطالعــات صــورت گرفتــه از ســوی محققیــن بــر مبنایــی علمــی‪،‬‬ ‫بــه ‪ ۲۷‬نکتــه علمــی در مــورد ســامتی پرداختــه شــود‪.‬‬ ‫علی رغــم تمــام ایــن اختــاف نظرهــا‪ ،‬مــواردی هســتند کــه‬ ‫تحقیقــات و همـه ی متخصصــان بــر ســر انهــا موافقــت دارنــد‪ .‬در‬ ‫اینجــا‪ ۲۷ ،‬نکتــه در مــورد ســامتی و تغذیــه اورده شــد ه کــه بــر‬ ‫پایــه ی تحقیقــات علمــی معتبــر بــه دســت امده انــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬نوشیدنی های دارای قند مصرف نکنید‬ ‫نوشــیدنی های دارای قنــد چاق کننده تریــن خوراکی هایــی‬ ‫هســتند کــه می توانیــد وارد بــدن خــود کنیــد‪ .‬دلیلــش ایــن اســت‬ ‫کــه مغــز‪ ،‬قنــد مایــع را ماننــد کالری هایــی کــه از طریــق غذاهــای‬ ‫جامــد وارد بــدن می شــود‪ ،‬تشــخیص نمی دهــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪،‬‬ ‫زمانــی کــه نوشــیدنی گازدار مصــرف می کنیــد‪ ،‬در واقــع مجموعــا‬ ‫کالــری بیشــتری مصــرف می کنیــد‪.‬‬ ‫نوشــیدنی های دارای قنــد‪ ،‬شــدیدا باچاقــی‪ ،‬دیابــت نــوع‬ ‫‪ ،۲‬بیماری هــای قلبــی و تمــام مشــکالت ســامتی در ارتبــاط‬ ‫هســتند‪ .‬بــه خاطــر داشــته باشــید کــه ابمیوه هــا نیــز بــه انــدازه ی‬ ‫نوشــیدنی های گازدار مضــر هســتند‪ .‬انهــا بــه همــان انــدازه حــاوی‬ ‫مقــدار زیــادی قنــد و مقــدار کمــی انتی اکســیدان هســتند‪ .‬پــس‬ ‫بــه اثــرات مضــر قنــد بی توجــه نباشــید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اجیل بخورید‬ ‫اجیــل علی رغــم چربــی باالیــی کــه دارد‪ ،‬بســیار مغــذی و ســالم‬ ‫اســت‪ .‬اجیــل حــاوی مقــدار زیــادی منیزیــم‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،E‬فیبــر‬ ‫و دیگــر مــواد مغــذی اســت‪ .‬مطالعــات نشــان داده انــد کــه‬ ‫اجیــل می توانــد بــه کاهــش وزن و مبــارزه بــا دیابــت نــوع ‪ ۲‬و‬ ‫بیماری هــای قلبــی کمــک کنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬حــدود ‪ ٪۱۰-۱۵‬از‬ ‫کالری هــای موجــود در اجیــل حتــی جــذب بــدن هــم نمی شــوند‬ ‫و برخــی شــواهد نشــان می دهنــد کــه انهــا می تواننــد متابولیســم‬ ‫را افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫در یکــی از تحقیقــات نشــان داده شــد کــه بــادام در مقایســه‬ ‫بــا کربوهیدرات هــای پیچیــده کاهــش وزن را تــا ‪ ٪۶۲‬افزایــش‬ ‫می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬از غذاهای بی کیفیت و فراوری شده استفاده نکنید‬ ‫(در عوض غذای واقعی بخورید)‬ ‫غذاهــای بی کیفیــت فــراوری شــده (مثــل چیپــس و پفــک) در‬ ‫رژیــم غذایــی بزرگ تریــن دلیلــی اســت کــه مــردم دنیــا‪ ،‬بیــش‬ ‫از پیــش چاق تــر و بیمارتــر می شــوند‪ .‬ایــن غذاهــا مهندســی‬ ‫شــده اند تــا «بیشــتر خواســته شــوند»‪ ،‬بنابرایــن انهــا مغــز را‬ ‫فریــب می دهنــد تــا بیــش از انچــه نیــاز داریــم مصــرف کنیــم و‬ ‫حتــی باعــث اعتیــاد برخــی افــراد نیــز می شــوند‪ .‬مقــدار فیبــر‪،‬‬ ‫پروتئیــن و ریزمغذی هــای ان هــا (کالــری خالــی)‪ ،‬کــم اســت‪،‬‬ ‫امــا دارای مــواد ناســالم باالیــی ماننــد قنــد و غــات اصــاح شــده‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬از قهوه نترسید‬ ‫قهــوه بــه صــورت غیرمنصفانــه ای بــد جلــوه داده شــده اســت‪.‬‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه قهــوه بســیار ســامتی بخش اســت‪.‬‬ ‫انتی اکســیدان های قهــوه زیــاد اســت و مطالعــات نشــان داده انــد‬ ‫کســانی کــه قهــوه می نوشــند عمــر طوالنی تــری دارنــد و خطــر ابتــا‬ ‫بــه دیابــت نــوع ‪ ،۲‬بیمــاری پارکینســون‪ ،‬الزایمــر و بیماری هــای‬ ‫متعــدد دیگــر در انهــا کــم اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ماهی چرب بخورید‬ ‫تقریبــا همــه موافقنــد کــه ماهــی غــذای ســالمی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫مــورد بــه ویــژه در مــورد ماهی هــای چــرب ماننــد ســالمون کــه‬ ‫حــاوی اســید چــرب امــگا‪ ۳‬و مــواد مغــذی بســیار دیگــر اســت‬ ‫صحــت دارد‪ .‬مطالعــات نشــان داده انــد در افــرادی کــه بیشــترین‬ ‫مقــدار ماهــی را مصــرف می کننــد‪ ،‬خطــر ابتــا بــه انــواع بیماری هــا‬ ‫ماننــد بیماری هــای قلبــی‪ ،‬زوال عقــل و افســردگی کمتــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬خواب کافی داشته باشید‬ ‫در مــورد اهمیــت خــواب کافــی نمی تــوان بیــش از ایــن نمی شــود‬ ‫تاکیــد کــرد‪ .‬خــواب کافــی اگــر نــه بیشــتر‪ ،‬امــا بــه انــدازه ی رژیــم‬ ‫و ورزش اهمیــت دارد‪ .‬کمبــود خــواب می توانــد مقاومــت‬ ‫بــه انســولین را تحریــک کنــد‪ ،‬همچنیــن در اثــر کم خوابــی‬ ‫هورمون هــای اشــتها بــه خوبــی کار نمی کننــد و عملکــرد ذهنــی و‬ ‫فیزیکــی شــما کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن کمبــود خــواب‪ ،‬یکــی از قوی تریــن فاکتورهــای‬ ‫خطــر بــرای اضافــه وزن و چاقــی در اینــده اســت‪ .‬یکــی از مطالعات‬ ‫نشــان داده اســت کــه کمبــود خــواب‪ ٪۸۹‬و در بزرگســاالن ‪٪۵۵‬‬ ‫خطــر چاقــی را افزایــش داده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬در رابطــه بــا باکتری هــای پروبیوتیــک و فیبــر‪ ،‬مراقــب ســامت‬ ‫دل و روده ی خــود باشــید‬ ‫باکتری هــای موجــود در شــکم شــما‪ ،‬کــه روی هــم رفتــه‬ ‫میکروبیــوم شــکمی خوانــده می شــوند‪ ،‬گاهــی بــا عنــوان «عضــو‬ ‫فرامــوش شــده» مــورد اشــاره قــرار می گیــرد‪ .‬ایــن باکتری هــای‬ ‫شــکمی از اهمیــت بســیار زیــادی بــرای تمامــی جنبه هــای‬ ‫ســامت برخوردارنــد‪ .‬هرگونــه اختــال در باکتری هــای شــکمی بــه‬ ‫مزمن تریــن و جدی تریــن بیماری هــای دنیــا ماننــد چاقــی مرتبــط‬ ‫اســت‪ .‬یکــی از راه هــای مناســب بــرای بهبــود ســامت شــکم‪،‬‬ ‫خــوردن غذاهــای حــاوی پروبیوتیــک (ماننــد ماســت) اســت‪،‬‬ ‫همچنیــن می توانیــد از مکمل هــای پروبیوتیــک اســتفاده کنیــد و‬ ‫فیبــر زیــاد مصــرف کنیــد‪ .‬فیبــر بــرای باکتری هــای شــکمی ماننــد‬ ‫ســوخت عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬کمی اب بنوشید‪ ،‬به خصوص قبل از وعده های غذایی‬ ‫نوشــیدن اب کافــی مزایــای متعــددی دارد‪ .‬یکــی از مزایــای مهــم‬ ‫ان افزایــش مقــدار کالــری ای اســت کــه می ســوزانید‪ .‬طبــق دو‬ ‫تحقیــق انجــام یافتــه‪ ،‬نوشــیدن اب کافــی می توانــد متابولیســم‬ ‫را ‪ ٪۲۴‬تــا ‪ ٪۳۰‬در یــک دوره ی ‪ ۱‬تــا ‪ ۱.۵‬ســاعته افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫اگــر روزانــه ‪ ۲‬لیتــر اب بنوشــید‪ ،‬می توانــد بــه ســوازندن ‪ ۹۶‬کالــری‬ ‫اضافــی منجــر شــود‪ .‬بهتریــن زمــان نوشــیدن اب نیــم ســاعت قبــل‬ ‫از وعده هــای غذایــی اســت‪ .‬مطالعــه ای نشــان داده اســت کــه‬ ‫نیــم لیتــر اب‪ ۳۰ ،‬دقیقــه قبــل از هــر وعــده کاهــش وزن را تــا‬ ‫‪ ٪۴۴‬افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬گوشت را بیش از حد طبخ نکنید یا ان را نسوزانید‬ ‫گوشــت می توانــد بخــش ســالم و مغــذی تغذیــه باشــد‪ .‬پروتئیــن‬ ‫بســیار باالیــی دراد و حــاوی مــواد مغــذی متعــددی اســت‪ .‬مســائل‬ ‫بســیاری هنــگام پخــت بیــش از انــدازه یــا ســوزاندن گوشــت‬ ‫بــه وجــود می ایــد‪ .‬ایــن امــر می توانــد منجــر بــه شــکل گیری‬ ‫ترکیبــات خطرناکــی شــود کــه احتمــال ابتــا بــه ســرطان را افزایــش‬ ‫می دهنــد‪ .‬پــس گوشــت بخوریــد امــا ان را بیــش از حــد طبــخ‬ ‫نکنیــد و نســوزانید‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬قبل از خواب از نور زیاد اجتناب کنید‬ ‫زمانــی کــه در معــرض نــور روشــن در شــب قــرار می گیریــم‪ ،‬عمــل‬ ‫تولیــد هورمــون خــواب یعنــی مالتونیــن دچــار اختــال می شــود‪.‬‬ ‫یــک ترفنــد جالــب‪ ،‬اســتفاده از عینــک کهربایــی اســت کــه از ورود‬ ‫نــور ابــی در شــب بــه چشــم جلوگیــری می کنــد‪ .‬ایــن عینک هــا‬ ‫نــور ابــی را بــه خاطــر طــول مــوج کوتاهــی کــه دارنــد فیلتــر کــرده‬ ‫و باعــث می شــوند دیــد بهتــری داشــته باشــید‪ .‬ایــن امــر باعــث‬ ‫تولیــد مالتونیــن می شــود‪ ،‬درســت ماننــد وضعیتــی کــه محیــط‬ ‫کامــا تاریــک اســت و کمــک می کنــد کــه بهتــر بخوابیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬اگــر از نــور خورشــید بــه قــدر کافــی بهــره نمی بریــد‪ ،‬از ویتامیــن‬ ‫‪ D3‬اســتفاده کنید‬ ‫در گذشــته‪ ،‬بیشــتر مــردم ویتامیــن ‪ D‬مــورد نیــاز خــود را از نــور‬ ‫خورشــید دریافــت می کردنــد‪ .‬مســئله ایــن اســت کــه بیشــتر‬ ‫ـی کافــی دریافــت نمی کننــد یــا در جایــی‬ ‫مــردم امــروزه نــور طبیعـ ِ‬ ‫زندگــی می کننــد کــه نــور خورشــید وجــود نــدارد یــا بیشــتر مــدت‬ ‫روز را در جاهــای سرپوشــیده می ماننــد یــا از زمانــی هــم کــه‬ ‫بیــرون می رونــد از کرم هــای ضــد افتــاب اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫طبــق داده هــای ســال ‪ ۲۰۰۶-۲۰۰۵‬حــدود ‪ ٪۴۱.۶‬مــردم امریــکا‪ ،‬از‬ ‫کمبــود ایــن ویتامیــن بســیار مهــم رنــج می برنــد‪ .‬اگــر نمی توانیــد‬ ‫در معــرض نــور کافــی افتــاب قــرار بگیریــد‪ ،‬بدانیــد کــه مکمل هــای‬ ‫ویتامیــن ‪ D‬مزایــای بســیار زیــادی بــرای ســامتی دارنــد‪ .‬از جملـه ی‬ ‫ایــن مزایــا‪ ،‬بهبــود ســامت اســتخوان‪ ،‬افزایــش قــدرت بدنــی‪،‬‬ ‫کاهــش عالئــم افســردگی و کاهــش خطــر ابتــا بــه ســرطان اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ویتامیــن ‪ D‬بــه شــما کمــک می کنــد عمــر طوالنی تــری‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬میوه و سبزیجات بخورید‬ ‫میوه هــا و ســبزیجات غذاهــای «پیش فــرض» و ســالم بــرای‬ ‫همــه محســوب می شــوند و علــل ان بدیهــی اســت‪ .‬انهــا حــاوی‬ ‫فیبــر پروبیوتیــک‪ ،‬ویتامیــن‪ ،‬مــواد معدنــی و تمامــی انــواع‬ ‫انتی اکســیدان ها هســتند کــه برخــی از انهــا اثــرات بیولوژیکــی‬ ‫موثــری دارنــد‪ .‬تحقیقــات نشــان داده اســت افــرادی کــه میــوه و‬ ‫ســبزیجات بیشــتری می خورنــد عمــر طوالنی تــری دارنــد و خطــر‬ ‫ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی‪ ،‬دیابــت نــوع ‪ ،۲‬چاقــی و انــواع‬ ‫بیماری هــا در انهــا کمتــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬حتما پروتئین کافی مصرف کنید‬ ‫مصــرف پروتئیــن کافــی بســیار مهــم اســت و بســیاری از‬ ‫کارشناســان معتقدنــد کــه مقادیــر توصیــه شــده در روز بســیار‬ ‫انــدک اســت‪ .‬پروتئیــن بــه ویــژه بــرای کاهــش وزن مهــم اســت و‬ ‫از طریــق مکانیســم های متفاوتــی عمــل می کنــد‪ .‬مصــرف زیــاد‬ ‫پروتئیــن می توانــد سوخت و ســاز را بــه طــور قابــل توجهــی افزایــش‬ ‫دهــد و در عیــن حــال باعــث شــود احســاس ســیری کنیــد تــا جایــی‬ ‫کــه بــه طــور خــودکار کالــری کمتــری مصــرف کنیــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫می توانــد ولــع خــوردن را از بیــن ببــرد و تمایــل بــه خــوردن خــوراک‬ ‫ســبک اخــر شــب را کاهــش دهــد‪ .‬تحقیقــات نشــان داده انــد کــه‬ ‫خــوردن مقادیــر زیــاد پروتئیــن‪ ،‬مقــدار قنــد خــون و فشــار خــون را‬ ‫کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫شنبه ‪ 14‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪495‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬سارا شهیدی‬ ‫با جالب ترین فواید دوستی‬ ‫برای سالمتی اشنا شوید‬ ‫طبــق امارهــای بــه دســت امــده در ســال ‪ ۹۸ ،۲۰۰۴‬درصــد‬ ‫از امریکایی هــا گــزارش کرده انــد کــه حداقــل یــک دوســت‬ ‫صمیمــی دارنــد‪ .‬در ایــن امارگیــری متوســط تعــداد دوســتان‬ ‫هــر فــرد ‪ ۹‬نفــر بــوده اســت‪ .‬امــروزه بــه طــور متوســط هــر‬ ‫امریکایــی نســبت بــه دو ده ـه ی پیــش تقریبــا یــک دوســت‬ ‫صمیمــی بــرای در میــان گذاشــتن مســائل مهــم کمتــر دارد‪.‬‬ ‫امارهــای منتشــر شــده نشــان می دهنــد دوســتی ها در‬ ‫امریــکا در معــرض کاهــش قــرار دارنــد و مــردم از لحــاظ‬ ‫اجتماعــی رو بــه انــزوای بیش تــری می رونــد‪ .‬ما در مــورد ایران‬ ‫امــاری در دســت نداریــم‪ ،‬امــا هــر افزایشــی در میــزان انــزوای‬ ‫اجتماعــی از چنــد جنبــه خبــر بــدی بــرای هــر کشــوری خواهــد‬ ‫بــود‪ ،‬زیــرا افــت ســامت فیزیکــی و روانــی یــک جامعــه را بــه‬ ‫دنبــال خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫یانــگ کلــر یانــگ (‪ ،)Yang Claire Yang‬جامعه شــناس‬ ‫دانشگاه کارولینای شمالی‪ ،‬که درباره ی اثرات فیزیولوژیکی‬ ‫روابــط اجتماعــی مطالعــه کــرده اســت‪ ،‬می گویــد‪« :‬زندگــی‬ ‫اجتماعــی یــک فــرد خیلــی بیش تــر بــر ســامت فــرد تاثیرگــذار‬ ‫اســت تــا انچــه هــم اکنــون دربــاره ی اثرهــای ســریع و مفیــد‬ ‫رژیــم و ورزش بــر بــدن ســراغ داریم‪».‬ادامــه شــماره ‪494‬‬ ‫یانــگ می گویــد‪« :‬مــا توانســتیم تغییــرات ایجــاد شــده در‬ ‫شــاخصه های زیســتی افــراد را در طــی زمــان بــر اســاس‬ ‫میــزان اولیـه ی ارتبــاط هــر فــرد (تعــداد دوســتان و توالــی‬ ‫زمانــی کــه بــا انهــا صحبــت می کردنــد) مشــاهده کنیــم‪».‬‬ ‫ایــن روش تحقیــق بــا اطمینــان بیشــتری وجــود رابط ـه ی‬ ‫علّــی (نــه صرفــا همبســتگی) را نشــان می دهــد‪ .‬بــه زبــان‬ ‫ســاده تر ارتباطــات اجتماعــی «باعــث» ایجــاد اثراتــی در‬ ‫ســامتی افــراد می شــوند‪.‬‬ ‫ی ها سالمت ذهن شما را موجب می شوند‬ ‫‪ .۳‬دوست ‬ ‫یکــی از فوایــد دوســتی ایــن اســت کــه ســامت ذهــن‬ ‫شــما را بــه همــراه دارد‪ .‬دوســتانی کــه بــه شــما احســاس‬ ‫تعلــق داشــتن را هدیــه می دهنــد ممکــن اســت کلیــد‬ ‫ســامت بهتــر را نیــز در دســت شــما بگذارنــد‪ .‬تحقیقــی در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۲‬معلــوم کــرد هرچــه میــزان احســاس تنهایـی ‬ ‫ســالمندان بیش تــر می شــد‪ ،‬ریســک زوال عقــل انهــا‬ ‫نیــز افزایــش می یافــت‪ .‬ایــن تحقیــق بــا بررســی بیــش‬ ‫از ‪ ۲۰۰۰‬ســالمند بــاالی ‪ ۶۵‬ســال ســاکن هلنــد کــه هیــچ‬ ‫یــک در اغــاز تحقیــق دچــار زوال عقــل نبودنــد انجــام‬ ‫شــد‪ .‬در مــدت انجــام ایــن تحقیــق از ایــن میــان کســانی‬ ‫کــه در ابتــدا گــزارش کردنــد احســاس تنهایــی می کننــد‪،‬‬ ‫‪ ۱۳.۴‬درصــد بــه زوال عقــل دچــار شــدند‪ .‬امــا در میــان‬ ‫ســالمندانی کــه احســاس تنهایــی نداشــتند ‪ ۵.۷‬درصد به‬ ‫زوال عقــل دچــار شــدند‪.‬‬ ‫ایــن حقیقــت کــه احســاس تنهایــی‪ ،‬و نــه صرفــا تنهایــی‬ ‫فیزیکــی‪ ،‬بــا بــروز زوال عقــل مرتبط اســت نشــان می دهد‬ ‫ـی تنهــا بــودن نیســت کــه اهمیــت‬ ‫کــه ایــن موقعیــت عینـ ِ‬ ‫دارد بلکــه ادراک ذهنــی فــرد از نداشــتن رابطــه در زندگــی‬ ‫اســت کــه ریســک افــت توانایی هــای شــناختی مغــز را بــه‬ ‫دنبــال دارد‪ .‬یافته هــای ایــن تحقیــق در مجل ـه ی علمــی‬ ‫روانپزشــکی و علــوم اعصــاب چــاپ شــده اســت‪ .‬اگــر‬ ‫چــه ایــن تحقیــق رابطـه ی «همبســتگی» بیــن احســاس‬ ‫تنهایــی و بــروز زوال عقــل را یافتــه اســت‪ ،‬نتوانســته‬ ‫مشــخص کنــد کــه رابطــه ی «علّــی» نیــز در ایــن مــورد‬ ‫وجــود دارد یــا خیــر‪.‬‬ ‫‪ .۴‬دوســتان شــما چــه در مســیر خــوب یــا بــد‪ ،‬بــر شــما‬ ‫تاثیــر می گذارنــد‬ ‫چاقــی مُســری اســت‪ ،‬ایــن تیتــری بــود کــه بــه ســرعت‬ ‫صــدا کــرد‪ ،‬تحقیقــی در ســال ‪ ۲۰۰۷‬معلــوم کــرد وقتــی‬ ‫کســی چنــد کیلــو اضافــه وزن پیــدا می کنــد‪ ،‬دوســتان‬ ‫او بــا احتمــال بیشــتری چــاق می شــوند‪ .‬البتــه یــک‬ ‫روی درخشــان هــم در تحقیقــات وجــود داشــت کــه ان‬ ‫نیــز بــه ســرعت در شــبکه های اجتماعــی بــه اشــتراک‬ ‫گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫در ابتــدا مشــخص شــد اگــر در مــدت زمــان تحقیــق‬ ‫شــخصی وزن اضافــه کنــد احتمــال چــاق شــدن دوســتان‬ ‫ان شــخص هــم ‪ ٪۵۷‬افزایــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫امــا برعکــس ایــن ماجــرا نیــز درســت بــود و در تحقیقــی‬ ‫جداگانــه مشــخص شــد وقتــی فــردی تغذی ـه ی ســالمی‬ ‫دارد و ورزش می کنــد تــا وزن خــود را کاهــش دهــد‬ ‫دوســتان او نیــز دربــاره ی ســبک زندگــی ســالم تر از او ایــده‬ ‫خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫یکــی از محققــان ایــن تحقیــق می گویــد‪« :‬زمانــی کــه مــا‬ ‫بــه کســی بــرای کاهــش وزن کمــک می کنیــم در واقــع نــه‬ ‫بــه یــک نفــر کــه بــه چندیــن نفــر کمــک کرده ایــم‪ ،‬چنیــن‬ ‫یافتــه ای را تحلیل گــران سیاســت گذار و سیاســتمدارانی‬ ‫کــه می خواهنــد تصمیــم بگیرنــد چــه معیارهایــی بــرای‬ ‫ســاختن جامعـه ای ســالم تر بهتریــن اســت‪ ،‬بایــد مــد نظر‬ ‫داشــته باشــند‪».‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫نحوه مراقبت از کودکان سندروم داون چگونه است؟‬ ‫سرویس اموزش‪-‬محمد رحمانی‬ ‫مبتالیــان بــه ســندرم داون‪ ،‬به خاطــر یــک اختــال ژنتیکــی‪،‬‬ ‫از نظــر رشــد فیزیکــی و ذهنــی‪ ،‬شــرایط خاصــی دارنــد‪ .‬البتــه‬ ‫کــودکان ســندروم داون بــا کمــک دوســتان‪ ،‬والدیــن و مربیــان و‬ ‫مشــاوران مخصــوص‪ ،‬می تواننــد مثــل ســایر کــودکان‪ ،‬مراحــل‬ ‫رشــد و بالندگــی را طــی کننــد‪.‬‬ ‫بچه هــای مبتــا بــه ســندرم داون بــا کمــک نزدیــکان‪ ،‬دوســتان‪،‬‬ ‫اعضــای خانــواده‪ ،‬مربیــان و پزشــکان متخصــص می تواننــد بــه‬ ‫رشــد و بالندگــی خــود ادامــه دهنــد و زندگــی خوبــی داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬مدت هــای زیــادی اســت کــه جامعــه‪ ،‬ایــن بچه هــا را‬ ‫به خوبــی در میــان خــود می پذیــرد و البتــه هنــوز هــم باورهــای‬ ‫غلطــی در مــورد مبتالیــان بــه ســندرم داون وجــود دارد‪ .‬در ایــن‬ ‫مطلــب‪ ،‬یــاد می گیریــد کــه چطــور بــه کــودکان مبتــا بــه ســندرم‬ ‫داون کمــک کنید‪.‬ادامــه شــماره ‪494‬‬ ‫‪ .۲‬حمایت های تحصیلی را فراموش نکنید‬ ‫بــا مدرســه ی کــودک خــود همــکاری داشــته باشــید‪ .‬بایــد بــا‬ ‫مشــاوران مدرســه و مربــی فرزندتــان مثــل یــک گــروه همــکاری‬ ‫کنیــد تــا مطمئــن شــوید کــه فرزندتــان‪ ،‬حمایــت تحصیلــی و‬ ‫پشــتیبانی اجتماعــی الزم را دریافــت می کنــد‪.‬‬ ‫حضــور در جامعــه بــرای بســیاری از ایــن بچه هــا مفیــد اســت‪.‬‬ ‫بعضــی از انهــا می تواننــد در مــدارس عــادی تحصیــل کننــد‪،‬‬ ‫ولــی بــه حمایــت بیشــتری نیــاز دارنــد‪ .‬بــرای برخــی دیگــر از انهــا‬ ‫توصیــه می شــود کــه هــم در کالس هــای عــادی شــرکت کننــد‬ ‫و هــم کالس هــای اختصاصــی بــا حضــور مشــاوران و مربیــان‬ ‫متخصــص داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬به فرزندتان یاد بدهید که چطور دوست پیدا کند‬ ‫شــرکت داشــتن در روابــط اجتماعــی و ارتبــاط بــا دیگــران‪ ،‬بــرای‬ ‫بچه هــای مبتــا بــه ســندرم داون بســیار مفیــد اســت‪ .‬دوســت‬ ‫پیــدا کــردن بــرای بســیاری از بچه هــا ســخت اســت‪ .‬کودکانــی‬ ‫کــه شــرایط خاصــی دارنــد‪ ،‬به مراتــب بــا مشــکالت بیشــتری‬ ‫دســت وپنجه نــرم می کننــد‪.‬‬ ‫در مــورد رفتارهــای دوســتانه و غیردوســتانه بــا انهــا صحبــت‬ ‫کنیــد و برایشــان توضیــح دهیــد کــه دوســت خــوب چــه‬ ‫ویژگی هایــی دارد‪ .‬بچه هایــی کــه لبخنــد می زننــد و کلمــات‬ ‫محبت امیــز می گوینــد‪ ،‬دوســتان خوبــی هســتند‪ .‬بــه انهــا یــاد‬ ‫بدهیــد از کودکانــی کــه انهــا را نادیــده می گیرنــد یــا حرف هــای‬ ‫توهین امیــز و غیردوســتانه می زننــد‪ ،‬فاصلــه بگیرنــد‪.‬‬ ‫بــا انهــا تمریــن کنیــد تــا شــروع کــردن یــک گفت وگــو را یــاد‬ ‫بگیرنــد‪ .‬بچه هــا به محــض اینکــه برقــراری ارتبــاط اولیــه را یــاد‬ ‫بگیرنــد و افــراد مخــرب را شناســایی کننــد‪ ،‬می تواننــد دوســتان‬ ‫خوبــی پیــدا کننــد‪ .‬بــا انهــا تمریــن کنیــد تــا بتواننــد خودشــان را‬ ‫معرفــی کننــد‪ .‬بــه انهــا یــاد بدهیــد کــه ســام کننــد‪ ،‬اسم شــان‬ ‫را بگوینــد و از بچه هــای دیگــر بپرســند کــه ایــا دوســت دارنــد بــا‬ ‫هــم بــازی کننــد؟‬ ‫جــای خــود را عــوض کنیــد و نقــش یــک دوســت را بــرای‬ ‫کودک تــان بــازی کنیــد‪ .‬از ایــن روش‪ ،‬بچه هــا می تواننــد مهــارت‬ ‫پیــدا کــردن دوســت را یــاد بگیرنــد‪.‬‬ ‫بــه فرزنــدان خــود یــاد بدهیــد تــا بــا حرف هــای ناخوشــایند و‬ ‫رفتــار نادرســت دیگــران کنــار بیاینــد‪ .‬بــا انهــا صحبــت کنیــد و بــه‬ ‫انهــا یــاد بدهیــد کــه در چنیــن شــرایطی چــه کاری انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫مثــا بــه انهــا بگوییــد کــه از طــرف مقابــل بخواهنــد کار خــود‬ ‫را متوقــف کنــد یــا از معلــم خــود کمــک بگیرنــد‪ .‬یــا اینکــه بــه‬ ‫گفت وگــو ادامــه دهنــد و از ان فــرد فاصلــه بگیرنــد‪.‬‬ ‫بــرای زمــان بــازی انهــا‪ ،‬برنامه ریــزی منظمــی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بــا والدیــن ســایر بچه هــا در ارتبــاط باشــید و فرصتــی را بــرای‬ ‫فرزندتــان فراهــم کنیــد تــا بــا دوســتانش تعامــل داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬استراحت کنید‬ ‫شــما ممکــن اســت به عنــوان والدیــن‪ ،‬خواهــر و بــرادر یــا پرســتار‪،‬‬ ‫در حــال نگهــداری از یــک کــودک مبتــا بــه ســندرم داون باشــید‪.‬‬ ‫مراقبــت از کودکانــی کــه نیازهــای خــاص دارنــد‪ ،‬کار ســختی‬ ‫اســت و ممکــن اســت شــما را بســیار خســته کنــد‪ .‬هــر زمــان کــه‬ ‫احســاس کردیــد خســته شــده اید و صبــر و تحمل تــان کــم شــده‪،‬‬ ‫از دیگــران کمــک بگیریــد و حتمــا زمانــی را بــرای اســتراحت خــود در‬ ‫نظــر بگیریــد‪ .‬اســتراحت کنیــد و مســئولیت های خــود را بــا دیگــران‬ ‫تقســیم کنیــد‪ .‬قبــل از اینکــه از دیگــران مراقبــت کنیــد‪ ،‬بایــد اول‬ ‫مراقــب ســامتی خودتــان باشــید‪.‬‬ ‫بــرای خودتــان وقــت بگذاریــد‪ .‬حتــی اگــر فقــط ‪ ۵‬دقیقــه زمــان‬ ‫داریــد‪ ،‬در ایــن زمــان کوتــاه‪ ،‬کاری انجــام دهیــد کــه باعــث‬ ‫ارامــش و خوشــنودی تان شــود‪ .‬قــدم بزنیــد‪ ،‬مطالعــه کنیــد‬ ‫یــا نرمش هــای کششــی انجــام دهیــد‪ .‬اســتراحت های کوتــاه‪،‬‬ ‫انــرژی را بــه وجودتــان برمی گردانــد‪.‬‬ ‫اگــر می توانیــد حتمــا از کســی کمــک بگیریــد و یکــی از‬ ‫مســئولیت های خــود را بــه او بســپارید‪ .‬مثــا از یــک دوســت‬ ‫بخواهیــد تــا گاهــی بــا فرزندتــان بــازی کنــد‪.‬‬ ‫قسمت سوم‬ ‫حامی مبتالیان به سندرم داون باشید‬ ‫‪ .۱‬خودتــان در پذیــرش مبتالیــان بــه ســندرم داون رفتــار‬ ‫محبت امیــز بــا انهــا الگــو باشــید‬ ‫به عنــوان کســی کــه فرزنــد یــا عزیــز مبتــا بــه ســندرم داون‬ ‫داریــد‪ ،‬می توانیــد بــه دیگــران رفتــار صحیــح بــا انهــا را نشــان‬ ‫دهیــد‪ .‬بــا بــازی کــردن و تفریــح رفتــن و گش ـت وگذار همــراه بــا‬ ‫یــک کــودک مبتــا بــه ســندرم داون‪ ،‬بــه دیگــران یــاد می دهیــد‬ ‫کــه چطــور بــا ایــن کــودکان رفتــار کننــد؛ بــا احتــرام‪ ،‬محبــت و‬ ‫حمایــت‪ ،‬درســت مثــل بقیــه بچه هــا‪.‬‬ ‫از مدرسـه ی فرزندتــان بپرســید کــه در مــورد پذیــرش تفاوت هــا‬ ‫و رفتــار بــا ایــن کــودکان‪ ،‬چــه برنامه هایــی دارنــد‪ .‬بپرســید‬ ‫کــه کــودکان را چطــور بــرای پذیــرش ایــن تفاوت هــا امــوزش‬ ‫می دهنــد‪ .‬اگــر مدرس ـه ها چنیــن برنامه هایــی ندارنــد‪ ،‬خودتــان‬ ‫بــرای پیشــنهاد ایــن کار‪ ،‬اقــدام کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬یک شبکه ی حامی ایجاد کنید‬ ‫بــا ســایر افــرادی کــه کــودکان مبتــا بــه ســندرم داون دارنــد‪،‬‬ ‫ارتبــاط برقــرار کنیــد تــا بتوانیــد بــه خودتــان‪ ،‬فرزندتــان و ســایر‬ ‫اعضــای خانــواده کمــک کنیــد‪ .‬از تجربیــات هــم اســتفاده کنیــد‬ ‫و در کارهــای مختلــف بــه هــم کمــک کنیــد‪ .‬گروه هــای انالیــن‬ ‫و غیرانالیــن زیــادی وجــود دارد کــه اعضــای انهــا هــر کــدام بــه‬ ‫شــکلی بــا کــودکان ســندرم داون در ارتبــاط هســتند‪ .‬می توانیــد‬ ‫از تجربیــات و کمک هــای هــم اســتفاده کنیــد و ایــن مســیر را در‬ ‫کنــار هــم طــی کنیــد‪.‬‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫سرویس اموزش ‪-‬زهرا یوسفی‬ ‫‪ ۲۷‬نکته علمی در مورد سالمتی‬ ‫زمانــی کــه صحبــت از ســامتی و تغذیــه اســت‪ ،‬ابهامــات بســیاری‬ ‫پیــش می ایــد‪ .‬اغلــب بــه نظــر می رســد مــردم‪ ،‬حتــی کارشناســان‬ ‫خبــره‪ ،‬نظــرات کامــا متضــادی دارنــد‪ .‬همیشــه بیــن رژیــم گرفتــن‬ ‫و نگرفتــن‪ ،‬بیــن اینکــه یــک مــاده غذایــی می توانــد مفیــد باشــد‬ ‫یــا مضــر و از ایــن دســت مســائل چالش هایــی وجــود داشــته‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت تــا بــر اســاس تحقیقــات‬ ‫و مطالعــات صــورت گرفتــه از ســوی محققیــن بــر مبنایــی علمــی‪،‬‬ ‫بــه ‪ ۲۷‬نکتــه علمــی در مــورد ســامتی پرداختــه شــود‪.‬‬ ‫علی رغــم تمــام ایــن اختــاف نظرهــا‪ ،‬مــواردی هســتند کــه‬ ‫تحقیقــات و همـه ی متخصصــان بــر ســر انهــا موافقــت دارنــد‪ .‬در‬ ‫اینجــا‪ ۲۷ ،‬نکتــه در مــورد ســامتی و تغذیــه اورده شــد ه کــه بــر‬ ‫پایــه ی تحقیقــات علمــی معتبــر بــه دســت امده انــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬نوشیدنی های دارای قند مصرف نکنید‬ ‫نوشــیدنی های دارای قنــد چاق کننده تریــن خوراکی هایــی‬ ‫هســتند کــه می توانیــد وارد بــدن خــود کنیــد‪ .‬دلیلــش ایــن اســت‬ ‫کــه مغــز‪ ،‬قنــد مایــع را ماننــد کالری هایــی کــه از طریــق غذاهــای‬ ‫جامــد وارد بــدن می شــود‪ ،‬تشــخیص نمی دهــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪،‬‬ ‫زمانــی کــه نوشــیدنی گازدار مصــرف می کنیــد‪ ،‬در واقــع مجموعــا‬ ‫کالــری بیشــتری مصــرف می کنیــد‪.‬‬ ‫نوشــیدنی های دارای قنــد‪ ،‬شــدیدا باچاقــی‪ ،‬دیابــت نــوع‬ ‫‪ ،۲‬بیماری هــای قلبــی و تمــام مشــکالت ســامتی در ارتبــاط‬ ‫هســتند‪ .‬بــه خاطــر داشــته باشــید کــه ابمیوه هــا نیــز بــه انــدازه ی‬ ‫نوشــیدنی های گازدار مضــر هســتند‪ .‬انهــا بــه همــان انــدازه حــاوی‬ ‫مقــدار زیــادی قنــد و مقــدار کمــی انتی اکســیدان هســتند‪ .‬پــس‬ ‫بــه اثــرات مضــر قنــد بی توجــه نباشــید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اجیل بخورید‬ ‫اجیــل علی رغــم چربــی باالیــی کــه دارد‪ ،‬بســیار مغــذی و ســالم‬ ‫اســت‪ .‬اجیــل حــاوی مقــدار زیــادی منیزیــم‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،E‬فیبــر‬ ‫و دیگــر مــواد مغــذی اســت‪ .‬مطالعــات نشــان داده انــد کــه‬ ‫اجیــل می توانــد بــه کاهــش وزن و مبــارزه بــا دیابــت نــوع ‪ ۲‬و‬ ‫بیماری هــای قلبــی کمــک کنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬حــدود ‪ ٪۱۰-۱۵‬از‬ ‫کالری هــای موجــود در اجیــل حتــی جــذب بــدن هــم نمی شــوند‬ ‫و برخــی شــواهد نشــان می دهنــد کــه انهــا می تواننــد متابولیســم‬ ‫را افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫در یکــی از تحقیقــات نشــان داده شــد کــه بــادام در مقایســه‬ ‫بــا کربوهیدرات هــای پیچیــده کاهــش وزن را تــا ‪ ٪۶۲‬افزایــش‬ ‫می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬از غذاهای بی کیفیت و فراوری شده استفاده نکنید‬ ‫(در عوض غذای واقعی بخورید)‬ ‫غذاهــای بی کیفیــت فــراوری شــده (مثــل چیپــس و پفــک) در‬ ‫رژیــم غذایــی بزرگ تریــن دلیلــی اســت کــه مــردم دنیــا‪ ،‬بیــش‬ ‫از پیــش چاق تــر و بیمارتــر می شــوند‪ .‬ایــن غذاهــا مهندســی‬ ‫شــده اند تــا «بیشــتر خواســته شــوند»‪ ،‬بنابرایــن انهــا مغــز را‬ ‫فریــب می دهنــد تــا بیــش از انچــه نیــاز داریــم مصــرف کنیــم و‬ ‫حتــی باعــث اعتیــاد برخــی افــراد نیــز می شــوند‪ .‬مقــدار فیبــر‪،‬‬ ‫پروتئیــن و ریزمغذی هــای ان هــا (کالــری خالــی)‪ ،‬کــم اســت‪،‬‬ ‫امــا دارای مــواد ناســالم باالیــی ماننــد قنــد و غــات اصــاح شــده‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬از قهوه نترسید‬ ‫قهــوه بــه صــورت غیرمنصفانــه ای بــد جلــوه داده شــده اســت‪.‬‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه قهــوه بســیار ســامتی بخش اســت‪.‬‬ ‫انتی اکســیدان های قهــوه زیــاد اســت و مطالعــات نشــان داده انــد‬ ‫کســانی کــه قهــوه می نوشــند عمــر طوالنی تــری دارنــد و خطــر ابتــا‬ ‫بــه دیابــت نــوع ‪ ،۲‬بیمــاری پارکینســون‪ ،‬الزایمــر و بیماری هــای‬ ‫متعــدد دیگــر در انهــا کــم اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ماهی چرب بخورید‬ ‫تقریبــا همــه موافقنــد کــه ماهــی غــذای ســالمی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫مــورد بــه ویــژه در مــورد ماهی هــای چــرب ماننــد ســالمون کــه‬ ‫حــاوی اســید چــرب امــگا‪ ۳‬و مــواد مغــذی بســیار دیگــر اســت‬ ‫صحــت دارد‪ .‬مطالعــات نشــان داده انــد در افــرادی کــه بیشــترین‬ ‫مقــدار ماهــی را مصــرف می کننــد‪ ،‬خطــر ابتــا بــه انــواع بیماری هــا‬ ‫ماننــد بیماری هــای قلبــی‪ ،‬زوال عقــل و افســردگی کمتــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬خواب کافی داشته باشید‬ ‫در مــورد اهمیــت خــواب کافــی نمی تــوان بیــش از ایــن نمی شــود‬ ‫تاکیــد کــرد‪ .‬خــواب کافــی اگــر نــه بیشــتر‪ ،‬امــا بــه انــدازه ی رژیــم‬ ‫و ورزش اهمیــت دارد‪ .‬کمبــود خــواب می توانــد مقاومــت‬ ‫بــه انســولین را تحریــک کنــد‪ ،‬همچنیــن در اثــر کم خوابــی‬ ‫هورمون هــای اشــتها بــه خوبــی کار نمی کننــد و عملکــرد ذهنــی و‬ ‫فیزیکــی شــما کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن کمبــود خــواب‪ ،‬یکــی از قوی تریــن فاکتورهــای‬ ‫خطــر بــرای اضافــه وزن و چاقــی در اینــده اســت‪ .‬یکــی از مطالعات‬ ‫نشــان داده اســت کــه کمبــود خــواب‪ ٪۸۹‬و در بزرگســاالن ‪٪۵۵‬‬ ‫خطــر چاقــی را افزایــش داده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬در رابطــه بــا باکتری هــای پروبیوتیــک و فیبــر‪ ،‬مراقــب ســامت‬ ‫دل و روده ی خــود باشــید‬ ‫باکتری هــای موجــود در شــکم شــما‪ ،‬کــه روی هــم رفتــه‬ ‫میکروبیــوم شــکمی خوانــده می شــوند‪ ،‬گاهــی بــا عنــوان «عضــو‬ ‫فرامــوش شــده» مــورد اشــاره قــرار می گیــرد‪ .‬ایــن باکتری هــای‬ ‫شــکمی از اهمیــت بســیار زیــادی بــرای تمامــی جنبه هــای‬ ‫ســامت برخوردارنــد‪ .‬هرگونــه اختــال در باکتری هــای شــکمی بــه‬ ‫مزمن تریــن و جدی تریــن بیماری هــای دنیــا ماننــد چاقــی مرتبــط‬ ‫اســت‪ .‬یکــی از راه هــای مناســب بــرای بهبــود ســامت شــکم‪،‬‬ ‫خــوردن غذاهــای حــاوی پروبیوتیــک (ماننــد ماســت) اســت‪،‬‬ ‫همچنیــن می توانیــد از مکمل هــای پروبیوتیــک اســتفاده کنیــد و‬ ‫فیبــر زیــاد مصــرف کنیــد‪ .‬فیبــر بــرای باکتری هــای شــکمی ماننــد‬ ‫ســوخت عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬کمی اب بنوشید‪ ،‬به خصوص قبل از وعده های غذایی‬ ‫نوشــیدن اب کافــی مزایــای متعــددی دارد‪ .‬یکــی از مزایــای مهــم‬ ‫ان افزایــش مقــدار کالــری ای اســت کــه می ســوزانید‪ .‬طبــق دو‬ ‫تحقیــق انجــام یافتــه‪ ،‬نوشــیدن اب کافــی می توانــد متابولیســم‬ ‫را ‪ ٪۲۴‬تــا ‪ ٪۳۰‬در یــک دوره ی ‪ ۱‬تــا ‪ ۱.۵‬ســاعته افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫اگــر روزانــه ‪ ۲‬لیتــر اب بنوشــید‪ ،‬می توانــد بــه ســوازندن ‪ ۹۶‬کالــری‬ ‫اضافــی منجــر شــود‪ .‬بهتریــن زمــان نوشــیدن اب نیــم ســاعت قبــل‬ ‫از وعده هــای غذایــی اســت‪ .‬مطالعــه ای نشــان داده اســت کــه‬ ‫نیــم لیتــر اب‪ ۳۰ ،‬دقیقــه قبــل از هــر وعــده کاهــش وزن را تــا‬ ‫‪ ٪۴۴‬افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬گوشت را بیش از حد طبخ نکنید یا ان را نسوزانید‬ ‫گوشــت می توانــد بخــش ســالم و مغــذی تغذیــه باشــد‪ .‬پروتئیــن‬ ‫بســیار باالیــی دراد و حــاوی مــواد مغــذی متعــددی اســت‪ .‬مســائل‬ ‫بســیاری هنــگام پخــت بیــش از انــدازه یــا ســوزاندن گوشــت‬ ‫بــه وجــود می ایــد‪ .‬ایــن امــر می توانــد منجــر بــه شــکل گیری‬ ‫ترکیبــات خطرناکــی شــود کــه احتمــال ابتــا بــه ســرطان را افزایــش‬ ‫می دهنــد‪ .‬پــس گوشــت بخوریــد امــا ان را بیــش از حــد طبــخ‬ ‫نکنیــد و نســوزانید‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬قبل از خواب از نور زیاد اجتناب کنید‬ ‫زمانــی کــه در معــرض نــور روشــن در شــب قــرار می گیریــم‪ ،‬عمــل‬ ‫تولیــد هورمــون خــواب یعنــی مالتونیــن دچــار اختــال می شــود‪.‬‬ ‫یــک ترفنــد جالــب‪ ،‬اســتفاده از عینــک کهربایــی اســت کــه از ورود‬ ‫نــور ابــی در شــب بــه چشــم جلوگیــری می کنــد‪ .‬ایــن عینک هــا‬ ‫نــور ابــی را بــه خاطــر طــول مــوج کوتاهــی کــه دارنــد فیلتــر کــرده‬ ‫و باعــث می شــوند دیــد بهتــری داشــته باشــید‪ .‬ایــن امــر باعــث‬ ‫تولیــد مالتونیــن می شــود‪ ،‬درســت ماننــد وضعیتــی کــه محیــط‬ ‫کامــا تاریــک اســت و کمــک می کنــد کــه بهتــر بخوابیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬اگــر از نــور خورشــید بــه قــدر کافــی بهــره نمی بریــد‪ ،‬از ویتامیــن‬ ‫‪ D3‬اســتفاده کنید‬ ‫در گذشــته‪ ،‬بیشــتر مــردم ویتامیــن ‪ D‬مــورد نیــاز خــود را از نــور‬ ‫خورشــید دریافــت می کردنــد‪ .‬مســئله ایــن اســت کــه بیشــتر‬ ‫ـی کافــی دریافــت نمی کننــد یــا در جایــی‬ ‫مــردم امــروزه نــور طبیعـ ِ‬ ‫زندگــی می کننــد کــه نــور خورشــید وجــود نــدارد یــا بیشــتر مــدت‬ ‫روز را در جاهــای سرپوشــیده می ماننــد یــا از زمانــی هــم کــه‬ ‫بیــرون می رونــد از کرم هــای ضــد افتــاب اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫طبــق داده هــای ســال ‪ ۲۰۰۶-۲۰۰۵‬حــدود ‪ ٪۴۱.۶‬مــردم امریــکا‪ ،‬از‬ ‫کمبــود ایــن ویتامیــن بســیار مهــم رنــج می برنــد‪ .‬اگــر نمی توانیــد‬ ‫در معــرض نــور کافــی افتــاب قــرار بگیریــد‪ ،‬بدانیــد کــه مکمل هــای‬ ‫ویتامیــن ‪ D‬مزایــای بســیار زیــادی بــرای ســامتی دارنــد‪ .‬از جملـه ی‬ ‫ایــن مزایــا‪ ،‬بهبــود ســامت اســتخوان‪ ،‬افزایــش قــدرت بدنــی‪،‬‬ ‫کاهــش عالئــم افســردگی و کاهــش خطــر ابتــا بــه ســرطان اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ویتامیــن ‪ D‬بــه شــما کمــک می کنــد عمــر طوالنی تــری‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬میوه و سبزیجات بخورید‬ ‫میوه هــا و ســبزیجات غذاهــای «پیش فــرض» و ســالم بــرای‬ ‫همــه محســوب می شــوند و علــل ان بدیهــی اســت‪ .‬انهــا حــاوی‬ ‫فیبــر پروبیوتیــک‪ ،‬ویتامیــن‪ ،‬مــواد معدنــی و تمامــی انــواع‬ ‫انتی اکســیدان ها هســتند کــه برخــی از انهــا اثــرات بیولوژیکــی‬ ‫موثــری دارنــد‪ .‬تحقیقــات نشــان داده اســت افــرادی کــه میــوه و‬ ‫ســبزیجات بیشــتری می خورنــد عمــر طوالنی تــری دارنــد و خطــر‬ ‫ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی‪ ،‬دیابــت نــوع ‪ ،۲‬چاقــی و انــواع‬ ‫بیماری هــا در انهــا کمتــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬حتما پروتئین کافی مصرف کنید‬ ‫مصــرف پروتئیــن کافــی بســیار مهــم اســت و بســیاری از‬ ‫کارشناســان معتقدنــد کــه مقادیــر توصیــه شــده در روز بســیار‬ ‫انــدک اســت‪ .‬پروتئیــن بــه ویــژه بــرای کاهــش وزن مهــم اســت و‬ ‫از طریــق مکانیســم های متفاوتــی عمــل می کنــد‪ .‬مصــرف زیــاد‬ ‫پروتئیــن می توانــد سوخت و ســاز را بــه طــور قابــل توجهــی افزایــش‬ ‫دهــد و در عیــن حــال باعــث شــود احســاس ســیری کنیــد تــا جایــی‬ ‫کــه بــه طــور خــودکار کالــری کمتــری مصــرف کنیــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫می توانــد ولــع خــوردن را از بیــن ببــرد و تمایــل بــه خــوردن خــوراک‬ ‫ســبک اخــر شــب را کاهــش دهــد‪ .‬تحقیقــات نشــان داده انــد کــه‬ ‫خــوردن مقادیــر زیــاد پروتئیــن‪ ،‬مقــدار قنــد خــون و فشــار خــون را‬ ‫کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬غــات کاران دیــم اســتان پیــش‬ ‫از تغذیــه اراضــی بــه منظــور کاهــش هزینه هــای تولیــد و رشــد گیاهــان بــا علف هــای هــرز بــه موقــع‬ ‫مبــارزه کننــد‪.‬‬ ‫مهنــدس پژمــان شــهابی اظهــار داشــت‪ :‬پیــش از تغذیــه کشــتزارهای دیــم اســتان بایــد بــا علــف هــای‬ ‫هــرز بــه درســتی مبــارزه شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن کشــاورزان در اراضــی ابــی نیــز قبــل از تغذیــه بایــد مبــارزه بــا علــف هــای هــرز را‬ ‫داشــته باشــند چــرا کــه تغذیــه بایــد بــه رشــد غــات برســد‪.‬‬ ‫دیمکاران مبارزه با‬ ‫علف های هرز را در‬ ‫اولویت قرار دهند‬ ‫ شنبه ‪ 14‬اسفند ‪1400‬‬ ‫بهترین روش های‬ ‫امنیت شبکه بی سیم‬ ‫تعداد زیادی از مشــاغل و افراد در مورد امنیت‬ ‫شــبکه بی ســیم اقدامــات احتیاطــی مناســب را‬ ‫انجــام نمی دهنــد‪ .‬در ایــن راهنمــا‪ ،‬ایــن اقدامــات‬ ‫احتیاطــی را پوشــش خواهیــم داد و یــک اغازگــر‬ ‫اساســی در مــورد برخــی از بهتریــن روش هــا در‬ ‫رابطــه بــا بهبــود امنیــت شــبکه بی ســیم بــه شــما‬ ‫ارائــه می دهیــم‪.‬‬ ‫‪ .1‬رمزگذاری ‪ WPA2‬را فعال کنید‬ ‫فعــال کــردن رمزگــذاری ‪ WPA2‬بــرای محافظــت‬ ‫از داده هــای بی ســیم شــما ضــروری اســت‪.‬‬ ‫اســتفاده از رمزگــذاری ‪ WEP‬شــما را در برابــر‬ ‫حمــات اســیب پذیر می کنــد‪ ،‬کــه می توانــد‬ ‫منجــر بــه دسترســی شــخصی بــه شــبکه شــما‬ ‫شــود‪ .‬همچنیــن می توانیــد از یــک رمــز عبــور‬ ‫پیچیــده بــا ان اســتفاده کنیــد‪ .‬می توانیــد ایــن‬ ‫تنظیمــات را در منــوی امنیــت بی ســیم در روتــر‬ ‫خــود پیــدا کنیــد‪ .‬اگــر می خواهیــد بــه دنبــال‬ ‫اســتاندارد طالیــی در امنیــت شــبکه بی ســیم‬ ‫باشــید‪ ،‬پروتــکل احــراز هویــت ‪ RADIUS‬یــا‬ ‫‪ 802.1X‬را در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬نــام و رمــز عبــور پیــش فــرض شــبکه خــود را‬ ‫تغییــر دهیــد‬ ‫یکــی از واضح تریــن کارهایــی کــه کاربــران‬ ‫فرامــوش می کننــد ایــن اســت کــه نــام و رمــز‬ ‫عبــور پیــش فــرض روتــر خــود را تغییــر دهنــد‪.‬‬ ‫هــر روتــر مجموعـه ای از پیش فرض هــای خــاص‬ ‫خــود را دارد‪ ،‬امــا حــدس زدن همــه انهــا اســان‬ ‫اســت‪ .‬بــرای اطمینــان از ایمــن مانــدن اطالعــات‬ ‫شــما‪ ،‬از اســتفاده از نام ســازنده به عنوان ‪SSID‬‬ ‫یــا هــر بخشــی از ان خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫ســاده ترین راه بــرای ایمــن نگــه داشــتن شــبکه‪،‬‬ ‫تغییــر نــام کاربــری و رمــز عبــور اســت‪ .‬می توانیــد‬ ‫ایــن کار را بــا قــرار دادن شــماره مــدل روتــر‬ ‫ایا دستگاه های تلفن‬ ‫همراه امنیت باالیی‬ ‫را بین کاربران تضمین‬ ‫می کنند؟‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫در حالــی کــه ابزارهــای موجــود ســازمانی تلفــن‬ ‫همــراه مــی تواننــد اســیب پذیری های گوشـی های‬ ‫هوشــمند را کاهــش دهنــد‪ ،‬نمی تواننــد بــه طــور‬ ‫کامــل از انهــا جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫گوشــی های هوشــمند که سـی امین سالگرد خود‬ ‫را در ســال ‪ 2022‬جشــن گرفتنــد‪ ،‬تفــاوت زیــادی بــا‬ ‫نمونــه هــای قبــل خــود در ســال ‪ 1994‬کــه بــه عنوان‬ ‫ارتباط دهنــده شــخصی ‪ Simon‬بــه عمــوم معرفــی‬ ‫شــد پیــدا کــرده اســت‪ .‬بــه گفتــه مرکــز تحقیقاتــی‬ ‫پیــو‪ ،‬امــروزه از هــر پنــج امریکایــی‪ ،‬تقریبــا ًچهــار‬ ‫امریکایــی صاحــب یــک گوشــی هوشــمند هســتند‬ ‫و از ان بــرای انجــام هــر کاری از دسترســی بــه‬ ‫اینترنــت گرفتــه تــا اتصال از طریــق ایمیل‪ ،‬پیامک‪،‬‬ ‫تماس هــای ویدیویــی و برنامه هــای شــبکه های‬ ‫اجتماعــی اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫بــدون شــک‪ ،‬گوشــی هــای هوشــمند بــه ابــزاری‬ ‫بســیار موثــر بــرای افزایــش بهــره وری و کارامــد در‬ ‫صرفــه جویــی زمــان تبدیــل شــده انــد‪ .‬متاســفانه‪،‬‬ ‫امنیــت گوشــی های هوشــمند ماننــد امنیــت‬ ‫رایانه هــای ســنتی همــگام نشــده اســت‪ ،‬و انهــا‬ ‫را بــه اهــداف جذابــی بــرای حمــات روزافــزون‬ ‫پیچیــده تبدیــل می کنــد‪ .‬امــروزه‪ ،‬کارشناســان‬ ‫امنیــت موبایــل همــه چیــز را از حملــه بــه شــبکه‬ ‫و امنیــت گرفتــه تــا حمــات احــراز هویــت و‬ ‫برنامه هــای کاربــردی تلفــن همــراه بــا امضــای‬ ‫ســازمانی فــرد هکــر را بــه عنــوان تهدیدهــای‬ ‫احتمالــی ذکــر می کننــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه یــک حملــه ســایبری می توانــد هــر‬ ‫خــود در پاییــن ان و جســتجوی شــماره انجــام‬ ‫دهیــد‪ .‬اطمینــان حاصــل کنیــد کــه نــام کاربــری‬ ‫و رمــز عبــور بــه راحتــی قابــل حــدس زدن نیســتند‬ ‫(حداقــل ‪ 8‬کاراکتــر بــا اعــداد‪ ،‬حــروف کوچــک‪،‬‬ ‫حــروف بــزرگ و کاراکترهــای خــاص)‪.‬‬ ‫‪ .3‬هــر گونــه ابــزار مدیریــت از راه دور را‬ ‫غیرفعــال کنیــد‬ ‫ابزارهــای مدیریــت از راه دور بــه افــراد اجــازه‬ ‫می دهــد تــا از خــارج از شــبکه خانگــی شــما بــه‬ ‫روتــر شــما دسترســی داشــته باشــند‪ .‬اگرچــه‬ ‫ممکــن اســت ایــده خوبــی بــه نظر برســند‪ ،‬امــا در‬ ‫واقــع اســیب پذیری های زیــادی را بــاز می کننــد و‬ ‫شــما را در برابــر حمــات اســیب پذیر می کننــد‪.‬‬ ‫می توانیــد ایــن تنظیمــات را بــا رفتن به تنظیمات‬ ‫روتــر خــود و جســتجوی برگـه ای بــه نــام مدیریــت‬ ‫از راه دور غیرفعــال کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬دستگاه های بی سیم خود را ایمن کنید‬ ‫اکثــر مــردم لپ تاپ هــای خــود را ایمــن‬ ‫می کننــد‪ ،‬امــا در ســایر دســتگاه های دارای‬ ‫قابلیــت بی ســیم کاری انجــام نمی دهنــد‪.‬‬ ‫بایــد ایــن کار را نیــز در نظــر داشــته باشــید‪ ،‬بــه‬ ‫خصــوص اگــر تبلــت یــا تلفنــی داریــد کــه از‬ ‫ســیم کارت اســتفاده می کنــد‪ .‬چندیــن ســرویس‬ ‫وجــود دارد کــه می توانــد اتصــال ایمــن را در ایــن‬ ‫دســتگاه ها نیــز فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬سیستم عامل روتر خود را به روز کنید‬ ‫یکــی دیگــر از کارهایــی کــه مــردم فرامــوش‬ ‫می کننــد ایــن اســت کــه سیســتم عامــل روتــر‬ ‫خــود را بــه روز کننــد‪ .‬ایــن به روزرســانی ها اغلــب‬ ‫شــامل وصله هایــی بــرای تهدیــدات امنیتــی‬ ‫شــناخته شــده هســتند و می تواننــد شــما را از‬ ‫یــک هــدف اســان دور نگــه دارنــد‪ .‬مثــل همــه‬ ‫چیــز‪ ،‬هرچــه حملــه کــردن بــه شــما بــرای کســی‬ ‫دشــوارتر باشــد‪ ،‬بهتــر اســت‪ .‬مطمئــن شــوید‬ ‫کــه سیســتم عامــل خــود را بــه طــور منظــم بــه‬ ‫روز می کنیــد و بــه طــور ایــده ال از سرویســی‬ ‫ماننــد ‪ F-Secure SENSE‬اســتفاده می کنیــد تــا‬ ‫مطمئــن شــوید کــه شــبکه خانگــی شــما همیشــه‬ ‫بــه روز اســت‪.‬‬ ‫‪ .6‬پخش ‪ SSID‬را غیرفعال کنید‬ ‫غیرفعــال کــردن پخــش ‪ SSID‬یکــی دیگــر از‬ ‫اقدامــات امنیتــی ســاده ای اســت کــه می توانیــد‬ ‫انجــام دهیــد‪ .‬اگرچــه ممکن اســت روشــن کردن‬ ‫ایــن موضــوع ایــده خوبــی بــه نظــر برســد‪ ،‬امــا‬ ‫نمی خواهیــد مــردم شــبکه شــما را هنــگام عبــور‬ ‫از خانــه شــما ببیننــد‪ .‬ایــن فقــط انهــا را بــه هــم‬ ‫نزدیــک می کنــد‪ .‬هرچــه افــراد بیشــتری در مــورد‬ ‫شــبکه شــما بداننــد‪ ،‬دسترســی هکرهــا بــه ان‬ ‫اســان تر می شــود‪ .‬مــی توانیــد پخــش ‪ SSID‬را‬ ‫تحــت تنظیمــات بی ســیم روتــر خــود غیرفعــال‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .7‬از فایروال استفاده کنید‬ ‫اســتفاده از فایــروال در روتــر خــود یکــی دیگــر‬ ‫از اقدامــات امنیتــی ســاده امــا ضــروری اســت‪.‬‬ ‫فایروال نرم افزاری اســت که دسترســی غیرمجاز‬ ‫بــه شــبکه شــما و از ان را مســدود می کنــد‪ .‬اگــر‬ ‫نداریــد‪ ،‬بــرای نصــب روی روترتــان دیــر نیســت‪.‬‬ ‫معمــوال ً مــی توانیــد ایــن گزینــه را در منــوی‬ ‫مدیریــت پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .8‬نرم افــزار انتــی ویــروس خــود را بــه طــور‬ ‫منظــم بــه روز کنیــد‬ ‫ممکــن اســت قبــا ً نرم افــزار انتی ویــروس‬ ‫را روی رایانــه خــود داشــته باشــید‪ ،‬امــا ســایر‬ ‫دســتگاه های بی ســیم خــود چطــور؟ گوشـی های‬ ‫هوشــمند و تبلت هــا بــه همــان انــدازه کــه‬ ‫کامپیوترهــا در برابــر ویروس هــا حســاس‬ ‫هســتند‪ .‬بایــد تمــام ایــن دســتگاه ها را بــا‬ ‫جدیدتریــن نرم افــزار انتی ویــروس به روزرســانی‬ ‫کنیــد تــا احتمــال ابتــای ویــروس بــه ان هــا را‬ ‫کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫نتیجه‬ ‫بــه روز نگــه داشــتن امنیت شــبکه یــک کار تمام‬ ‫وقــت اســت‪ .‬شــما بایــد دسترســی دیگــران را‬ ‫ســخت کنیــد و از خــود در برابــر اخریــن تهدیدات‬ ‫محافظــت کنیــد‪ ،‬امــا ارزشــش را دارد‪ .‬بــا پیــروی‬ ‫از ایــن مراحــل ســاده می توانیــد احتمــال ســوء‬ ‫اســتفاده توســط مجرمــان ســایبری را کاهــش‬ ‫دهیــد و بــه اطمینــان حاصــل کنیــد کــه داده هــای‬ ‫منتقــل شــده از طریــق شــبکه بی ســیم شــما تــا‬ ‫انجــا کــه می توانــد ایمــن اســت‪.‬‬ ‫کاربــری را کــه داده هــای حســاس را بــه گوشــی‬ ‫هوشــمند خــود می ســپارد قربانــی کنــد‪ ،‬ایــن یــک‬ ‫نگرانــی خــاص بــرای کاربــران در تنظیمات با امنیت‬ ‫بــاال اســت ‪ -‬یــا حداقــل بایــد باشــد‪ .‬افــرادی کــه در‬ ‫دفــاع‪ ،‬اطالعــات و ارتــش کار مــی کننــد بایــد از‬ ‫داده هــای موجــود در تلفــن هــای هوشــمند خــود‬ ‫در برابــر قــرار گرفتــن در معــرض دشــمنان بالقــوه‬ ‫محافظــت کننــد‪.‬‬ ‫در مقالــه ای در اوریــل ‪ 2021‬در وال اســتریت‬ ‫ژورنــال‪ ،‬خبرنــگار بایــرون تــاو «چالــش مهمــی را‬ ‫بــرای نیروهــای مســلح ایــاالت متحــده توصیــف‬ ‫مــی کنــد‪ :‬چگونــه مــی تــوان از اعضــای ســرویس‪،‬‬ ‫افســران اطالعاتــی و پرســنل امنیتــی در عصــری‬ ‫کــه داده هــای تجــاری بســیار اشــکار توســط تلفــن‬ ‫هــای همــراه تولیــد مــی شــود محافظــت کــرد‪.‬‬ ‫ســایر خدمــات دیجیتــال بــه صــورت عمــده خریــد‬ ‫و فــروش مــی شــود و بــرای خریــد توســط دشــمنان‬ ‫امریــکا در دســترس اســت‪.‬‬ ‫در حالــی کــه ابزارهــای موجــود ســازمانی تلفــن‬ ‫همــراه مــی تواننــد اســیب پذیری های گوشـی های‬ ‫هوشــمند را کاهــش دهنــد‪ ،‬نمی تواننــد بــه طــور‬ ‫کامــل از انهــا جلوگیــری کننــد‪ .‬ابزارهــای ســازمانی‬ ‫ماننــد مدیریــت دســتگاه تلفــن همــراه‪ ،‬تشــخیص‬ ‫تهدیــد تلفــن همــراه و زیرســاخت مجــازی موبایــل‬ ‫می تواننــد الیه هایــی از مســائل مربــوط بــه‬ ‫حریــم خصوصــی بــاالی سیســتم عامــل گوشــی‬ ‫هوشــمند (‪ )OS‬را کاهــش دهنــد‪ .‬متاســفانه‪،‬‬ ‫ان هــا نمی تواننــد بــرای رفــع مشــکالت درون‬ ‫سیســتم عامل‪ ،‬کــه معمــوال ً حــول تالش هــای‬ ‫کســب درامــد توســط فروشــندگان ‪ OEM‬انجــام‬ ‫می شــود‪ ،‬کاری انجــام دهنــد‪ .‬اگــر سیســتم عامــل‬ ‫دارای اســیب پذیری باشــد‪ ،‬داده هــای موجــود در‬ ‫دســتگاه و احتمــاال ًخــود کاربــران در معــرض خطــر‬ ‫قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫«در حالــی کــه ابزارهــای موجــود ســازمانی تلفــن‬ ‫همــراه مــی تواننــد اســیب پذیری های گوشـی های‬ ‫هوشــمند را کاهــش دهنــد‪ ،‬نمی تواننــد بــه طــور‬ ‫کامــل از انهــا جلوگیــری کننــد‪».‬‬ ‫راه حــل هــای سفارشــی ســازی تلفــن دولتــی‬ ‫ماننــد ‪ SME PED‬نیــز نتوانســته امنیــت جامعــی‬ ‫را ارائــه دهــد‪ .‬ایــن امــر باعــث شــده اســت کــه‬ ‫اژانــس هــای فــدرال انتخــاب کمــی داشــته باشــند‬ ‫جــز اینکــه کارمنــدان را بــه طــور کامــل از اســتفاده‬ ‫از تلفن هــای هوشــمند تجــاری منــع کننــد یــا بــه‬ ‫ســادگی ایــن واقعیــت را بپذیرنــد کــه احتمــال وجود‬ ‫خطــرات امنیتــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اســیب پذیری ها و تهدیــدات فزاینده‪،‬‬ ‫تنظیمــات بــا امنیــت باال چــه کاری می تواننــد انجام‬ ‫دهنــد تــا هــم بهــره وری و هــم ایمنــی تلفن هــای‬ ‫هوشــمند کارمنــدان خــود را تضمیــن کننــد؟‬ ‫بــه جــای تــاش بــرای سفارشــی کــردن تلفــن‪،‬‬ ‫کــه تجربــه نشــان می دهــد امکان پذیــر نیســت‪،‬‬ ‫بــرای کارفرمایــان بــا امنیــت بــاال منطقی تــر اســت‬ ‫کــه دســتگاه های خــود کاربــر تلفــن هوشــمند را‬ ‫بــرای رفــع نیازهــای خــاص خــود تغییــر دهنــد و در‬ ‫عیــن حــال عملکــرد و ویژگی هایــی را کــه در ابتــدا‬ ‫تلفن هــا را جــذاب و پــر طرفــدار می کردنــد‪ ،‬حفــظ‬ ‫کننــد‪ .‬در حالــی کــه چنیــن تغییراتی احتمــاال ًاز یک‬ ‫کارفرمــا بــه کارفرمــای دیگــر تــا حــدودی متفــاوت‬ ‫اســت‪ ،‬انهــا معمــوال ً بــر روی نادیــده گرفتــن‬ ‫قابلیت هــای جمـع اوری داده هــای داخلــی‪ ،‬کنتــرل‬ ‫موقعیــت و ردیابــی فعالیــت کاربــر‪ ،‬محــدود کــردن‬ ‫کدهــای ردیابــی تبلیغــات و غیرفعــال کــردن ‪Wi-Fi‬‬ ‫و بلوتــوث تمرکــز می کننــد‪.‬‬ ‫بــرای رســیدگی بــه ایــن تغییــرات‪ ،‬تلفن هــای‬ ‫هوشــمند کارمنــدان را می تــوان بــه گونـه ای تغییــر‬ ‫داد کــه دارای یــک محیــط جغرافیایــی حصــاردار‬ ‫و کنترل شــده بــا سیاســتی باشــد کــه می توانــد‬ ‫همــه رادیوهــا‪ ،‬دوربین هــا و میکروفون هــا را‬ ‫قفــل کنــد‪ .‬فعــال کــردن ایــن تنظیــم از برقــراری‬ ‫ارتبــاط رســانه های اجتماعــی‪ ،‬نقشــه ها و ســایر‬ ‫برنامه هــای نشــتی بــدون اطــاع کاربــر جلوگیــری‬ ‫می کنــد‪ ،‬در حالــی کــه هــم کنتــرل قابــل تاییــد بــر‬ ‫دسترســی بــه رابط هــای دســتگاه و هــم امــکان‬ ‫مدیریــت همــه فضــای تعریــف شــده مــی باشــد‬ ‫را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫تنظیــم حالــت امــن همچنیــن بــه کارمنــدان اجــازه‬ ‫مــی دهــد تــا از تلفــن هــای هوشــمند خــود در‬ ‫نزدیکــی یــا داخــل امکانــات ایمــن تعییــن شــده‬ ‫اســتفاده کننــد‪ .‬بــا جابجایــی بــه ایــن تنظیــم‪،‬‬ ‫دســتگاه ها می تواننــد در ســایت های تعیین شــده‬ ‫جایــی کــه می تواننــد بــه طــور ایمــن بــه شــبکه‬ ‫ســیمی داخلــی متصــل شــوند‪ ،‬مجــاز شــوند‪ .‬بــاز‬ ‫هــم‪ ،‬ایــن گوشــی را قــادر می ســازد تــا همانطــور‬ ‫کــه در نظــر گرفتــه شــده اســت عمــل کنــد و در‬ ‫عیــن حــال تمــام داده هایــی را کــه ضبــط یــا اشــکار‬ ‫می کنــد‪ ،‬ایمــن می کنــد‪.‬‬ ‫فراتــر از تنظیمــات ایمــن‪ ،‬سیســتم عامــل اصلــی‬ ‫گوشــی هوشــمند بایــد بــا یــک ســرور مدیریتــی‬ ‫جایگزیــن شــود کــه بــه مدیــران فنــاوری اطالعــات‬ ‫کارفرمــا اجــازه مــی دهــد تــا بیشــتر جنبــه هــای‬ ‫سیســتم عامــل‪ ،‬از جملــه مدیریــت و توزیــع بــه‬ ‫روز رســانی را کنتــرل کننــد‪ .‬ایــن امــر از به روزرســانی‬ ‫نرم افزارهــای تولیــد شــده توســط ‪ OEM‬جلوگیــری‬ ‫می کنــد‪ ،‬در حالــی کــه دسترســی نیروهــای خارجــی‬ ‫را بســیار دشــوار می کنــد‪.‬‬ ‫خصومت شخصی دلیلی‬ ‫رایج برای دسترسی‬ ‫غیر مجاز‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری عامــل‬ ‫دسترســی غیرمجــاز بــه حســاب کاربــری‬ ‫اینســتاگرام شــهروند خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جــواد جهانشــیری پلیــس فتــا در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬خانمــی بــا در‬ ‫دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی بــه ایــن پلیــس‬ ‫مراجعــه و اعــام کــرد کــه شــخصی ناشــناس بــا‬ ‫دسترســی غیر مجاز شــبکه اجتماعی اینســتاگرام‬ ‫شــخصی وی‪ ،‬کــه پرونــده بــه صــورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه پیگیــری و‬ ‫بررســی های صــورت گرفتــه کارشناســان و بــر‬ ‫اســاس مســتندات موجــود و اظهــارات شــاکیه‪،‬‬ ‫بــا تــاش ماموریــن پلیــس فتــا متهــم شناســایی‬ ‫و دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود‪ :‬متهــم پــس از‬ ‫حضــور در پلیــس فتــا بــا خیــال اینکــه ردی از‬ ‫خــود بــر جــای نگذاشــته ‪ ،‬همــه چیــز را انــکار‪،‬‬ ‫امــا پــس از مشــاهده ادلــه دیجیتــال جمــع‬ ‫اوری شــده توســط پلیــس بــه جــرم خــود اقــرار‬ ‫و بیــان داشــت شــاکی یکــی از همکارانــم بــوده و‬ ‫بدلیــل خصومــت قبلــی بــا زیــر نظــر گرفتــن وی و‬ ‫دسترســی بــه گوشــی نامبــرده رمــز و ی را ســرقت‬ ‫و انگیــزه خــود را انتقــام گیــری دانســت ‪.‬‬ ‫ســرهنگ جــواد جهانشــیری ضمــن تاکیــد بــر‬ ‫لــزوم حفــظ اطالعــات حســاب های کاربــری‬ ‫گفــت‪ :‬اعتمــاد بــه دیگــران یکــی از اســیب هایی‬ ‫اســت کــه می توانــد خســارات جبران ناپذیــری بــه‬ ‫افــراد وارد کنــد همچنیــن از یادداشــت اطالعــات‬ ‫حســاب کاربــری و نگهــداری از ان در محل هــای‬ ‫ناامــن خــودداری کنیــد چراکــه برخــی ســودجویان‬ ‫از ایــن فرصــت سوءاســتفاده کــرده و اطالعــات‬ ‫شــمارا بــه ســرقت می برنــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از شــهروندان خواســت‪ :‬در صورتــی‬ ‫کــه پیامــی در شــبکه هــای اجتماعــی از ســوی‬ ‫دوســتان و یــا اشــناهایتان مبنــی بــر درخواســت‬ ‫واریــز وجــه دریافــت کردنــد حتمــا از طــرق دیگــر‬ ‫نظیــر برقــراری تمــاس تلفنــی صحــت محتــوای‬ ‫پیــام ارســالی را قبــل از واریــز وجــه احــراز کــرده‬ ‫و در صــورت مواجهــه بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک‬ ‫ان را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش گزارش هــای‬ ‫مردمــی بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫داروخانه های انالین‪،‬‬ ‫روشی برای کاله برداری‬ ‫از مردم‬ ‫کاله بــرداری حــوزه دارو و درمــان هنگامــی اتفــاق‬ ‫می افتــد کــه شــما یــک ایمیــل یــا ســایر مــوارد‬ ‫تبلیغی را در مورد یک قرص‪،‬‏دارو یا ســایر وســایل‬ ‫درمانــی بــا نتایــج شــگفت انگیز مشــاهده می کنیــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن تقلــب و کاله بــرداری شــامل محصــوالت و‬ ‫خدماتــی اســت کــه از دیــد مــردم مجــاز بــه نظــر‬ ‫می رســند و می تواننــد جایگزیــن ‏روش هــای‬ ‫درمانــی و طبــی باشــند‏‪.‬‬ ‫کاله بــرداران‪ ،‬قربانیــان خــود را بــا شــیوه های‬ ‫مختلــف متقاعــد بــه خریــد محصــول و یــا خدمات‬ ‫خــود می کننــدو در بعضــی مــوارد‏بابیــان این کــه‬ ‫قیمــت محصــول ان هــا در مقایســه با دیگر کاالها‬ ‫و شــیوه های پزشــکی بســیار پایین تــر اســت‪ ،‬فــرد‬ ‫را راضــی بــه‏خریــد می کننــد‏‪.‬‬ ‫ایــن افــراد در برخــی مــوارد بــا اشــاره بــه نتایــج‬ ‫درمانــی معجزه اســا و شــگفت انگیز محصــول‪،‬‬ ‫خریــدار را فریــب داده و از وی‏کاله بــرداری می کننــد‏‪.‬‬ ‫نــوع دیگــری از‬ ‫کاله برداری هــای درمانــی‬ ‫مربــوط بــه داروخانه های‬ ‫انالیــن جعلــی اســت‬ ‫کــه بــه ارائــه برخــی‬ ‫داروهــای بــدون نســخه‬ ‫‏می پردازنــد ‪.‬‏‬ ‫داروهایــی کــه اکثــرا ً‬ ‫تقلبــی و یا تاریخ گذشــته‬ ‫هســتند‪ ،‬داروهایــی کــه‬ ‫فــرد پــس از مصــرف‬ ‫ان هــا نـ ه تنهابیمــاری اش‬ ‫بهبــود پیــدا‏نکــرده‪ ،‬بلکــه‬ ‫بــا عــوارض و مشــکالت‬ ‫جدیــد روبــرو شــده اســت‬ ‫و همچنیــن بیمــاری قبلی‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪495‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫چگونه تلفن اندرویدی گم‬ ‫شده خود را پیدا یا همه‬ ‫داده های ان را از راه دور‬ ‫پاک کنید؟‬ ‫زمانــی کــه دســتگاه اندرویــدی شــما بــه ســرقت مــی رود‬ ‫یــا گــم مــی شــود‪ ،‬اولیــن چیــزی کــه بــه ذهــن هــر کســی‬ ‫می رســد ایــن اســت کــه چگونــه ان را پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫گــوگل بــه همیــن منظــور‪ ،‬تمهیداتــی را بــرای یافتــن تلفــن‬ ‫همــراه شــما از طریــق اینترنــت و بــا اســتفاده از قابلیــت‬ ‫«‪ »Android Device Manager‬فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ویژگــی دیگــری را ایجــاد کــرده اســت کــه تمــام‬ ‫داده هــا را از دســتگاه شــما پــاک مــی کنــد‪ .‬بــرای انجــام‬ ‫ایــن کار‪ ،‬بایــد مراحــل ذکــر شــده در زیــر را دنبــال کنیــد‪:‬‬ ‫بــه ادرس ‪ www.google.com/android/find‬برویــد‬ ‫و بــا همــان حســاب ‪ Google‬خــود کــه درتلفــن همــراه‬ ‫شــما همــگام ســازی شــده اســت وارد شــوید‪ .‬بــه محــض‬ ‫عضویــت در ایــن سیســتم‪ ،‬اخریــن دســتگاه اســتفاده ‬ ‫شــده مرتبــط بــا شناســه ‪ Gmail‬شــما جســتجو مــی شــود‬ ‫و مــکان فعلــی ان در صــورت انالیــن بــودن در ‪Google‬‬ ‫‪ Map‬بــه شــما نمایــش داده مــی شــود‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه دســتگاه اندرویــدی شــما مفقــود شــود‪،‬‬ ‫مــی توانیــد بــه مــدت ‪ 5‬دقیقــه ان را بــه صــدا در اوریــد‪،‬‬ ‫ان را بــا یــک رمــز عبــور جدیــد قفــل کنیــد یــا داده هــای‬ ‫تلفــن همــراه خــود را بــه طــور کامــل پــاک کنیــد‪ .‬جهــت‬ ‫پــاک کــردن تمامــی داده هــای تلفــن همــراه‪ ،‬می توانیــد‬ ‫بــه ســادگی بــر روی گزینــه «‪ »Erase‬از وب ســایت کلیــک‬ ‫کنیــد و ‪ Android Device Manger‬دســتگاه شــما را بــه‬ ‫حالــت کارخانــه بازنشــانی مــی کنــد ‪.‬‬ ‫اگــر مــی خواهیــد دســتگاه اندرویــدی دیگــری را کــه قبــا ً‬ ‫بــه اکانــت گــوگل شــما متصــل بــوده اســت را پیــدا کنیــد‪،‬‬ ‫بایــد بــه قســمت مدیریــت دســتگاه ‪ Android‬وارد شــوید و‬ ‫ســپس دســتگاه را از لیســت کشــویی انتخــاب کنیــد‪ .‬امــا در‬ ‫صورتــی کــه دســتگاه اندرویــدی شــما بــه اینترنــت متصــل‬ ‫نباشــد‪ ،‬قابلیــت ‪ Android Device Manger‬اخریــن‬ ‫مــکان و شــماره ‪ IMEI‬دســتگاه اندرویــدی کــه بــا ایمیــل‬ ‫شــما متصــل شــده اســت را نشــان مــی دهــد و همچنیــن‬ ‫تاریــخ اخریــن بــاری کــه دســتگاه انالیــن بــوده اســت را‬ ‫نمایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫قابلیــت ‪ Android Device Manger‬ایــن امــکان را بــه‬ ‫شــما مــی دهــد کــه بــه محــض اتصــال بــه اینترنــت بتوانیــد‬ ‫دســتگاه را بــا یــک رمــز عبــور جدیــد قفــل کنیــد یــا داده هــا‬ ‫را بــه طــور کامــل پــاک کنیــد‪.‬‬ ‫او نیــز تشــدید پیداکــرده اســت‏‪.‬‬ ‫در این گونــه مــوارد بازپس گیــری پــول و پیــدا‬ ‫کــردن فروشــنده ای کــه شــما ان را از طریــق‬ ‫اینترنــت پیداکرده ایــد و اطالعــات کاملــی‏از ان در‬ ‫دســت نداریــد‪ ،‬بــا تــاش و پیگیــری کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا شناســایی می شــوند‏‪.‬‬ ‫خریــد انالیــن محصــوالت و خدمــات پزشــکی‬ ‫و درمانــی از افــراد شــیاد و کاله بــردار‪ ،‬عــاوه بــر‬ ‫این کــه باعــث می شــود محصــوالت و ‏خدمــات‬ ‫بی کیفیــت‪ ،‬تقلبــی و بالاســتفاده دریافــت کنیــد‏‪.‬‬ ‫شــما را بــا ایــن خطــر مواجــه می ســازد کــه هنــگام‬ ‫پرداخــت انالیــن در ســایت ایــن افــراد‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت اطالعــات هویتــی و کارت ‏بانکــی شــما‬ ‫مــورد سوءاســتفاده قــرار بگیــرد و از حســاب شــما‬ ‫برداشــت غیرقانونــی صــورت بگیــرد‏‪.‬‬ ‫هــزاران نــوع از محصــوالت دارویــی و بهداشــتی‬ ‫تقلبــی و بی کیفیــت برای فروش از طریق تبلیغات‬ ‫اینترنتــی‪ ،‬پیامکــی‪،‬‏ماهــواره ای و ‪ ...‬وجــود دارد‪.‬‬ ‫مهم تریــن عامــل و بهتریــن توصیــه بــرای این کــه‬ ‫گرفتــار افــراد ســودجو و کاله بــردار نشــویم ایــن‬ ‫اســت‏کــه در موقــع خریــد این گونــه محصــوالت‬ ‫بســیار دقــت کنیــم و بــا احتیــاط عمــل کنیــم‏‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه افزایــش کاله برداری هــای انالیــن از‬ ‫شــهروندان عزیــز انتظــار مــی رود در صــورت مشــاهده‬ ‫هرگونــه کاله بــرداری‏اینترنتــی‪ ،‬ان را از طریــق ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‏‪www.cyberpolice.ir‎‬‬ ‫بخش«گــزارشوب ســایت هایمتخلــف»گــزارش‏کننــد‏‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫بندر کنگان مرکز شهرستان کنگان معروف به «دیار مهربانی» در استان بوشهر در جنوب ایران واقع شده است‪.‬‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -495‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫ شنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 5- 1400‬مارس ‪ 2- 2022‬شعبان ‪- 1443‬شماره ‪-495‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫بوشهر بندر کنگان‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فریبا مسکنی‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫بهترین روش مقابله با فتنه ها‬ ‫قال علی علیه‏السالم ‪:‬‬ ‫َب ‪.‬‬ ‫ن فِی الْفِت ْن َ ه ِ ک َاب ْ ِ ‬ ‫کُ ْ‬ ‫َب ‪ ،‬وَلَ َضرْع ٌ فَیُحْل َ‬ ‫ون ‪ ،‬لَ ظَهْر ٌ فَیُرْک َ‬ ‫ن اللَّب ُ ِ‬ ‫امام علی(ع) فرمود‪:‬‬ ‫در فتنه هــا همچــون شــتر کــم ســن و ســال بــاش؛ نــه پشــت او قــوى شــده‬ ‫کــه ســوارش شــوند نــه پســتانى دارد کــه بدوشــند!‬ ‫امــام علــی(ع) در ایــن حکمــت پرمعنــا مـى فرمایــد ‪«:‬در فتنه هــا همچــون‬ ‫شــتر کــم ســن و ســال بــاش؛ نــه پشــت او قــوى شــده کــه ســوارش شــوند‬ ‫نــه پســتانى دارد کــه بدوشــند»؛‬ ‫بــراى روشــن شــدن محتــواى ایــن کالم بســیار پرمعنــا الزم اســت قبــا ً دو‬ ‫واژۀ «فتنــه» و «ابــن لبــون» تفســیر شــود‪:‬‬ ‫فتنــه‪ ،‬از مــادۀ «فتن»(بــر وزن متــن) در اصــل بــه معنــاى قــرار دادن طــا‬ ‫در کــوره اســت تــا خالــص از ناخالــص جــدا شــود ‪.‬‬ ‫ســپس بــه معنــاى هرگونــه ازمایــش و امتحــان و بــا و عــذاب و حتــى‬ ‫شــرک و بت پرســتى و اشــوب هاى اجتماعــى امــده اســت و در اینجــا‬ ‫منظــور همــان اشــوب هاى اجتماعــى اســت‪.‬‬ ‫لبــون‪ ،‬بــه شــترى گفتــه مى شــود کــه بــه جهــت زائیــدن مکــرر پیوســته در‬ ‫پســتانش شــیر اســت (لبــون بــه معنــاى شــیر دار اســت از مــادۀ لبــن) و‬ ‫ابــن لبــون بــه بچــۀ چنیــن شــترى گفتــه مى شــود کــه دو ســال ان تمــام‬ ‫شــده و وارد ســال ســوم شــده اســت؛ نــه قــوت و قــدرت چندانــى دارد کــه‬ ‫بتــوان بــر پشــت او ســوار شــد و نــه پســتان پــر شــیرى (زیــرا هــم کــم ســن‬ ‫و ســال اســت و هــم نــر) و بــه ایــن ترتیــب هیــچ گونــه اســتفاده اى از ان در‬ ‫ان ســن و ســال نمى تــوان کــرد‪.‬‬ ‫از اینجــا روشــن مى شــود کــه هــدف امــام علــی (ع) ایــن اســت کــه انســان‬ ‫بــه هنــگام شــورش هاى اهــل باطــل و فتنه هــاى ناشــى از خصومــت انهــا بــا‬ ‫یکدیگــر نبایــد الــت دســت ایــن و ان شــود؛ بایــد خــود را دور نگــه دارد و بــه‬ ‫هیــچ یــک از دو طــرف کــه هــر دو اهــل باطل انــد کمــک نکنــد‪.‬‬ ‫در ایــن گونــه مــوارد معمــوال ً هــر کــدام از طرفیــن بــه ســراغ افــراد بانفــوذ‬ ‫و باشــخصیت مى اینــد تــا از نفــوذ و قــدرت انهــا بــراى کوبیــدن حریــف‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن هنــگام بایــد ایــن افــراد بلکــه تمــام افــراد‪ ،‬خــواه ضعیــف باشــند‬ ‫یــا قــوى نهایــت مراقبــت را بــه خــرج دهنــد کــه در دام فتنه گــران و غوغــا‬ ‫ســاالران نیفتنــد مبــادا دیــن و یــا دنیــاى انهــا اســیب ببینــد و همــان گونــه‬ ‫ســل َب» نیــز بــه‬ ‫کــه در بــاال امــد در بعضــى از روایــات جملــۀ «والوَبَــر فَی ُ ْ‬ ‫ان افــزوده شــده اســت یعنــى شــتر دو ســاله پشــمى هــم نــدارد کــه ان را‬ ‫بچیننــد و از ان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫نمونــه ایــن فتنه هــا در صــدر اســام و قــرون نخســتین فــراوان بــود‬ ‫کــه امامــان معصــوم و اهل بیــت عصمــت(ع) یارانشــان همــواره از ان‬ ‫کناره گیــرى مى کردنــد حتــى داســتان قیــام ابــو مســلم بــر ضــد بنى امیــه‬ ‫گرچــه در ظاهــر بــراى کوبیــدن باطلــى بــود ولــى در باطــن بــراى تبدیــل‬ ‫باطلــى بــه باطــل دیگــر و حکومــت بنــى عبــاس بــه جــاى بنى امیــه بــود‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل هنگامــى کــه ابــو مســلم بــه وســیلۀ نام ـه اى پیشــنهاد‬ ‫حکومــت و خالفــت را بــه امــام صــادق (ع) کــرد امــام (ع) ان را نپذیرفــت‬ ‫زیــرا مى دانســت در پشــت پــردۀ ایــن قیــام چــه اشــخاصى کمیــن کرده انــد‬ ‫و بــه تعبیــر دیگــر امــام مى دانســت ایــن یــک فتنــه اســت کــه دو گــروه‬ ‫باطــل بــه جــان هــم افتاده انــد و نبایــد بــه هیــچ کــدام امتیــازى داد‪.‬‬ ‫از انچــه گفتــه شــد بــه خوبــى روشــن مى شــود کــه هرگــز منظــور امــام‬ ‫علیــه الســام ایــن نبــوده اســت کــه اگــر گروهــى باطــل بــر ضــد مومنــان‬ ‫و طرفــداران حــق برخیزنــد نبایــد بــه حمایــت مومنــان حق جــو برخاســت؛‬ ‫این سخن بر خالف صریح قران است که مى فرماید‪:‬‬ ‫««فَــا ِ ْ‬ ‫ن ب َ َغــتْ اِحْداهُمــا عَلَــى الْاُخْــرى فَقاتِلُــوا الَّتـِـی ت َبْغِــی حَتـّـى تَفِــیء َ‬ ‫ى اَمْــر ِ الل ّـهِ »؛ اگــر گروهــى از مســلمانان بــر گــروه دیگــرى ظلــم و ســتم‬ ‫اِلـ ‬ ‫روا داشــتند (و اصــاح در میــان ان دو از طریــق مســالمت امیز امکان پذیــر‬ ‫نشــد) بــا جمعیــت ســتمگر پیــکار کنیــد تــا بــه ســوى حــق بــاز گردنــد»‪.‬‬ ‫ــب » وجملــۀ «و َ َ‬ ‫عٌ‬ ‫الضــر ْ ‬ ‫ممکــن اســت تفــاوت بیــن جملــۀ «الظَهْــر ٌ فَیُرْک َ ُ‬ ‫ــب »در ایــن باشــد کــه نــه کمک هــاى مســتقیم بــه فتنه جویــان‬ ‫فَیُحْل َ ُ‬ ‫کــن (ماننــد ســوارى دادن مرکــب) کــه خــودش وارد معرکــه شــود و نــه‬ ‫ک هــاى مــادى بــه ایــن گروه هــا کــردن‬ ‫کمک هــاى غیــر مســتقیم ماننــد کمـ ‬ ‫رواســت شــبیه شــیر دادن بــراى تغذیــۀ افــراد‪.‬‬ ‫در وصیــت نامــه منتســب بــه حضــرت علــی (ع) به امام حســن مجتبی(ع)‬ ‫نیز مشــابه همین کالم حکیمانه امده اســت‪:‬‬ ‫فرزنــدم در چنیــن شــرایطى کــه (اتــش فتنه هــا شــعله ور اســت) همچــون‬ ‫شــتر کــم ســن و ســال بــاش نــه پشــتى دارد کــه ســوار شــوند و نــه پشــمى‬ ‫کــه بچیننــد و نــه پســتانى کــه بدوشــند‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪ _۱‬نهج البالغــه امــام علــی (علیه‏الســام )کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب‬ ‫پیــام امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد دوازدهم‪.‬‬ ‫نوشته سردار شهید‬ ‫علی اصغر خنکدار‬ ‫ساعاتی قبل از‬ ‫عملیات والفجر ‪۸‬‬ ‫سرویس خاطرات شهدا‪-‬محمد دیلم کتولی‪:‬‬ ‫راوی ‪:‬‬ ‫حــاج اکبــر خنکــدار فرمانــده محتــرم گــردان حمــزه‬ ‫سید ا لشــهد ا ء ( ع )‬ ‫بسم الله الرحمن الرحیم‬ ‫ســبحان مــن یرانــی و یعــرف مکانــی ویســمع کالمــی‬ ‫ویرزقنــی وال ینســانی‬ ‫خدایــا نمــی دانــم چــه بنویســم و چــه بگویــم مــی خواهــم‬ ‫بگویم که ای خدا گناه زیاد کرده ام معصیت زیاد کرده ام‬ ‫مــرا عفــو کــن مــرا ببخــش مــرا شــامل الطــاف رحمــت خــود‬ ‫قــرار بــده و مــرا در رضــوان جــای ده بــر مــن منــت گــذار‬ ‫و بــا شــهدا و صلحــا و بــا انبیــا محشــور گــردان انشــاالله‬ ‫خدایــا بــه یگانگــی تــو اقــرار مــی کنــم و بــه پیامبــری پیامبــر‬ ‫تــو گواهــی مــی دهــم و بــه اســام تــو تســلیم هســتم و‬ ‫بــه امامــت امامــان تــو اقــرار دارم و شــهادت مــی دهــم کــه‬ ‫اشــهد و ان ال الــه اال اللــه و اشــهد ان محمــد رســول اللــه‬ ‫و بــه امــام حســین (علیــه الســام) میگویــم حســین جــان‬ ‫شــهادت میدهــم کــه اشــهد و ان قــد اقمــت صــاه واتیــت‬ ‫الــزکات وامــرت بالمعــروف ونهیــت عــن المنکــر و حســین‬ ‫جــان بــه راه پــاک تــو اقــرار دارم و مــی خواهــم کــه مــرا جــزء‬ ‫ســالکان طریقــت خــود قــرار دهــی و خــون مــرا بــرای نهــال‬ ‫اســام بریــزی ‪.‬‬ ‫خدایــا در ایــن اخریــن لحظــات شــروع عملیــات از تــو‬ ‫می خواهــم کــه مــرا خالــص کنــی و پــرده بــه روی اعمــال‬ ‫بــد مــن بکشــی و شــامل شــفاعت رســول اللــه (ص)و‬ ‫شــهدا قــرار دهیــم ‪.‬‬ ‫وصیــت هایــی مــرا اینگونــه بگویــم کــه خانــه ام را تکمیــل‬ ‫کنیــد و بــه زنــم و بچــه هایــم بدهیــد و بــه اســم حمیدرضــا‬ ‫بکنیــد از حقوقــم بدهــکاری هایــم را بدهیــد وامهایــی کــه‬ ‫دارم بپردازیــد و مبلــغ ‪ ۵‬هــزار تومــان از علــی رمضانــی وام‬ ‫دارم و بــه او بپردازیــد‪.‬‬ ‫شــب اول قبــر مــرا فرامــوش نکنیــد بــه همســرم ســفارش‬ ‫مــی کنــم کــه صابــر و ثابــت قــدم بــاش و تــوکل بــر خــدای‬ ‫بــزرگ نمــا و ازخــدا بخــواه کــه بــر مــا بهشــت و بــه شــما‬ ‫صبــر عنایــت فرمایــد‪.‬‬ ‫خــدا گواســت اقــرار مــی کنــم در حــق تــو مــن کــم کاری‬ ‫کــردم و حــق همســری را بــه جــای نیــاوردم و تــو را اذیــت‬ ‫کــردم تــو را بــه خــون حســین (علیــه الســام) قســم‬ ‫می دهــم کــه مــرا عفوکنــی و مــرا ببخشــی ‪.‬‬ ‫پــدر و مــادرم شــمارا بــه مظلومیــت حســین( علیــه‬ ‫الســام) مراعفــو کنیــد و ببخشــید کــه شــما را زیــاد اذیــت‬ ‫عبرت های بحران اوکراین‬ ‫سرویس امنیت‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫کــردم و فرزنــد خوبــی بــرای شــما نبــودم و تکلیــف فرزنــدی‬ ‫را انجــام نــداده ام مــرا فرامــوش نکنیــد ‪.‬‬ ‫و بــه رفقایــم بگویــم کــه پــدر و مــادرم راه فرامــوش نکنیــد‬ ‫بــه بــه خانــواده هــای شــهدا سرکشــی کنیــد انهــا را دلــداری‬ ‫بدهیــد و از همــه مهمتــر ســنگر جبهــه را پــر نماییــد و‬ ‫بیشــتر و فعــال تــر شــرکت کنیــد‪.‬‬ ‫قدر همدیگر را بدانید و برای همدیگر احترا م و شخصیت‬ ‫قائــل باشــید تــا خــدا قلــوب شــمارا بــه یکدیگــر نزدیکتــر کند‬ ‫از همــه شــما التمــاس دعــا دارم و برایــم طلــب عفــو بکنیــد‬ ‫یــک نفــر مامــور شــود کــه از چهــل مومــن برایــم طلــب‬ ‫عفــو نمایــد و برایــم نوشــته بگیــرد و بــر ســر قبــرم بگــذارد‬ ‫مخصوصــا ً در جبهــه حتمــا از رفقایــم مــی خواهــم ایــن کار‬ ‫را انجــام دهنــد ‪ ۴۰‬نفــر گواهــی دهنــد کــه انشــاالله خــدا‬ ‫مــرا عفوکنــد‪.‬‬ ‫خدایــا اعمــال مــرا خالــص بگــردان مــا را مخلــص‬ ‫بمیــران مــا را شــهید بمیــران خدایــا چنــان کــن ســرانجام‬ ‫کار تــو خوشــنود باشــی و مــا رســتگار التمــاس دعــا ‪.‬‬ ‫علــی اصغــر خنکــدار ‪ ۲۹‬جمــادی و االول ‪ ۲۰ ۱۴۰۶‬بهمــن‬ ‫‪ ۶۴‬خوزســتان اروندکنــار ‪.‬‬ ‫‪ _۳‬عبرت سوم‪ ،‬عدم وابستگی به سایر کشورها است‪.‬‬ ‫اوکرایــن از نظــر جنگ افزارهــای نظامــی‪ ،‬تجهیــزات پدافنــدی و افنــدی‪ ،‬وابســتگی کامــل‬ ‫بــه امریــکا داشــت‪ .‬در طــول جنــگ اخیــر اوکرایــن عــاوه بــر اینکــه توانایــی اســتفاده از ایــن‬ ‫جنگ افزارهــا را نداشــت‪ ،‬حتــی بــا پاســخ منفــی از ســوی کشــورهای غربــی بــرای انتقــال‬ ‫تجهیــزات نظامــی مواجــه شــد‪ .‬ایــن نشــان می دهــد کــه تکیــه بــر تــوان و تولیــد داخلــی از‬ ‫مهم تریــن عناصــر بــرای ایجــاد نمایــش قــدرت اســت‪.‬‬ ‫بعــد از مدت هــا تنــش بیــن روســیه و اوکرایــن‪ ،‬نهایتــا ًروســیه بامــداد پنجشــنبه بــه مناطــق‬ ‫مختلــف اوکرایــن حملــه کــرد و ایــن حمــات از نظــر وســعت جغرافیایــی محــدود بــه مناطــق‬ ‫شــرقی نبود‪.‬‬ ‫دلیــل اصلــی حملــه روســیه بــه اوکرایــن‪ ،‬طــرح عضویــت ایــن کشــور در ناتــو و اقدامــات‬ ‫تحریک امیــز کی یــف در طــول ســه ســال گذشــته در مرزهــای غربــی روســیه همچــون‬ ‫مانورهــای نظامــی بــا ناتــو بــود‪.‬‬ ‫ن وجــود‪ ،‬بیــش از خــود جنــگ‪ ،‬عبرت هــای جنــگ اوکرایــن بــرای هــر صاحــب بصیرتــی‪،‬‬ ‫باایـ ‬ ‫درس امــوز اســت‪.‬‬ ‫‪ _۱‬جنــگ اوکرایــن نشــان داد کــه کشــورهای غربــی همچنــان بی اعتمادتریــن کشــورها در‬ ‫جهــان هســتند‪ .‬در ایــن جنــگ‪ ،‬تاکنــون هیــچ کشــور غربــی حاضــر نشــده اســت به صــورت‬ ‫عملــی از کی یــف حمایــت کنــد و حتــی بــه درخواسـت های رئیس جمهــور ایــن کشــور پاســخ‬ ‫نداده انــد‪.‬‬ ‫‪ _۲‬عبــرت دوم ایــن اســت کــه هیــچ کشــوری نبایــد بــر روی مولفه هــای قــدرت خــود‬ ‫مذاکــره و نســبت بــه تضمیــن طــرف مقابــل اعتمــاد کنــد‪ .‬در بیــن ســال های ‪ ۱۹۹۴‬و ‪،۱۹۹۶‬‬ ‫بــاروس‪ ،‬قزاقســتان و اوکرایــن بــر اســاس معاهــده بوداپســت از ســاح های هســته ای‬ ‫خــود دســت کشــیدند و تــا ان زمــان‪ ،‬اوکرایــن ســومین انبــار بــزرگ تســلیحات هســته ای‬ ‫جهان را داشــت‪ .‬حتی بســیاری جدایی کریمه از اوکراین و الحاق ان به روســیه را ناشــی‬ ‫از خلــع ســاح هســته ای اوکرایــن می داننــد‪ .‬نمونــه دیگــر از اعتمــاد به غــرب در این زمینه‪،‬‬ ‫لیبــی بــود کــه بعــد از خلــع ســاح ان‪ ،‬کشــورهای غربــی بــا ایجــاد منطقــه پروازممنــوع‪،‬‬ ‫لیبــی را اشــغال کردنــد‪ .‬در مــورد مشــابه دیگــر‪ ،‬امریــکا درســت ‪ ۱۷‬روز بعــد از پذیــرش‬ ‫تحویــل اخریــن داشــته های موشــکی توســط صــدام حســین‪ ،‬بــه عــراق حملــه کــرد!‬ ‫قربانیان اومیکرون کودکانمان هستند بیشتر مراقب باشیم‪.‬‬ صفحه 8 ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬غــات کاران دیــم اســتان پیــش‬ ‫از تغذیــه اراضــی بــه منظــور کاهــش هزینه هــای تولیــد و رشــد گیاهــان بــا علف هــای هــرز بــه موقــع‬ ‫مبــارزه کننــد‪.‬‬ ‫مهنــدس پژمــان شــهابی اظهــار داشــت‪ :‬پیــش از تغذیــه کشــتزارهای دیــم اســتان بایــد بــا علــف هــای‬ ‫هــرز بــه درســتی مبــارزه شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن کشــاورزان در اراضــی ابــی نیــز قبــل از تغذیــه بایــد مبــارزه بــا علــف هــای هــرز را‬ ‫داشــته باشــند چــرا کــه تغذیــه بایــد بــه رشــد غــات برســد‪.‬‬ ‫دیمکاران مبارزه با‬ ‫علف های هرز را در‬ ‫اولویت قرار دهند‬ ‫ شنبه ‪ 14‬اسفند ‪1400‬‬ ‫بهترین روش های‬ ‫امنیت شبکه بی سیم‬ ‫تعداد زیادی از مشــاغل و افراد در مورد امنیت‬ ‫شــبکه بی ســیم اقدامــات احتیاطــی مناســب را‬ ‫انجــام نمی دهنــد‪ .‬در ایــن راهنمــا‪ ،‬ایــن اقدامــات‬ ‫احتیاطــی را پوشــش خواهیــم داد و یــک اغازگــر‬ ‫اساســی در مــورد برخــی از بهتریــن روش هــا در‬ ‫رابطــه بــا بهبــود امنیــت شــبکه بی ســیم بــه شــما‬ ‫ارائــه می دهیــم‪.‬‬ ‫‪ .1‬رمزگذاری ‪ WPA2‬را فعال کنید‬ ‫فعــال کــردن رمزگــذاری ‪ WPA2‬بــرای محافظــت‬ ‫از داده هــای بی ســیم شــما ضــروری اســت‪.‬‬ ‫اســتفاده از رمزگــذاری ‪ WEP‬شــما را در برابــر‬ ‫حمــات اســیب پذیر می کنــد‪ ،‬کــه می توانــد‬ ‫منجــر بــه دسترســی شــخصی بــه شــبکه شــما‬ ‫شــود‪ .‬همچنیــن می توانیــد از یــک رمــز عبــور‬ ‫پیچیــده بــا ان اســتفاده کنیــد‪ .‬می توانیــد ایــن‬ ‫تنظیمــات را در منــوی امنیــت بی ســیم در روتــر‬ ‫خــود پیــدا کنیــد‪ .‬اگــر می خواهیــد بــه دنبــال‬ ‫اســتاندارد طالیــی در امنیــت شــبکه بی ســیم‬ ‫باشــید‪ ،‬پروتــکل احــراز هویــت ‪ RADIUS‬یــا‬ ‫‪ 802.1X‬را در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬نــام و رمــز عبــور پیــش فــرض شــبکه خــود را‬ ‫تغییــر دهیــد‬ ‫یکــی از واضح تریــن کارهایــی کــه کاربــران‬ ‫فرامــوش می کننــد ایــن اســت کــه نــام و رمــز‬ ‫عبــور پیــش فــرض روتــر خــود را تغییــر دهنــد‪.‬‬ ‫هــر روتــر مجموعـه ای از پیش فرض هــای خــاص‬ ‫خــود را دارد‪ ،‬امــا حــدس زدن همــه انهــا اســان‬ ‫اســت‪ .‬بــرای اطمینــان از ایمــن مانــدن اطالعــات‬ ‫شــما‪ ،‬از اســتفاده از نام ســازنده به عنوان ‪SSID‬‬ ‫یــا هــر بخشــی از ان خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫ســاده ترین راه بــرای ایمــن نگــه داشــتن شــبکه‪،‬‬ ‫تغییــر نــام کاربــری و رمــز عبــور اســت‪ .‬می توانیــد‬ ‫ایــن کار را بــا قــرار دادن شــماره مــدل روتــر‬ ‫ایا دستگاه های تلفن‬ ‫همراه امنیت باالیی‬ ‫را بین کاربران تضمین‬ ‫می کنند؟‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫در حالــی کــه ابزارهــای موجــود ســازمانی تلفــن‬ ‫همــراه مــی تواننــد اســیب پذیری های گوشـی های‬ ‫هوشــمند را کاهــش دهنــد‪ ،‬نمی تواننــد بــه طــور‬ ‫کامــل از انهــا جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫گوشــی های هوشــمند که سـی امین سالگرد خود‬ ‫را در ســال ‪ 2022‬جشــن گرفتنــد‪ ،‬تفــاوت زیــادی بــا‬ ‫نمونــه هــای قبــل خــود در ســال ‪ 1994‬کــه بــه عنوان‬ ‫ارتباط دهنــده شــخصی ‪ Simon‬بــه عمــوم معرفــی‬ ‫شــد پیــدا کــرده اســت‪ .‬بــه گفتــه مرکــز تحقیقاتــی‬ ‫پیــو‪ ،‬امــروزه از هــر پنــج امریکایــی‪ ،‬تقریبــا ًچهــار‬ ‫امریکایــی صاحــب یــک گوشــی هوشــمند هســتند‬ ‫و از ان بــرای انجــام هــر کاری از دسترســی بــه‬ ‫اینترنــت گرفتــه تــا اتصال از طریــق ایمیل‪ ،‬پیامک‪،‬‬ ‫تماس هــای ویدیویــی و برنامه هــای شــبکه های‬ ‫اجتماعــی اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫بــدون شــک‪ ،‬گوشــی هــای هوشــمند بــه ابــزاری‬ ‫بســیار موثــر بــرای افزایــش بهــره وری و کارامــد در‬ ‫صرفــه جویــی زمــان تبدیــل شــده انــد‪ .‬متاســفانه‪،‬‬ ‫امنیــت گوشــی های هوشــمند ماننــد امنیــت‬ ‫رایانه هــای ســنتی همــگام نشــده اســت‪ ،‬و انهــا‬ ‫را بــه اهــداف جذابــی بــرای حمــات روزافــزون‬ ‫پیچیــده تبدیــل می کنــد‪ .‬امــروزه‪ ،‬کارشناســان‬ ‫امنیــت موبایــل همــه چیــز را از حملــه بــه شــبکه‬ ‫و امنیــت گرفتــه تــا حمــات احــراز هویــت و‬ ‫برنامه هــای کاربــردی تلفــن همــراه بــا امضــای‬ ‫ســازمانی فــرد هکــر را بــه عنــوان تهدیدهــای‬ ‫احتمالــی ذکــر می کننــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه یــک حملــه ســایبری می توانــد هــر‬ ‫خــود در پاییــن ان و جســتجوی شــماره انجــام‬ ‫دهیــد‪ .‬اطمینــان حاصــل کنیــد کــه نــام کاربــری‬ ‫و رمــز عبــور بــه راحتــی قابــل حــدس زدن نیســتند‬ ‫(حداقــل ‪ 8‬کاراکتــر بــا اعــداد‪ ،‬حــروف کوچــک‪،‬‬ ‫حــروف بــزرگ و کاراکترهــای خــاص)‪.‬‬ ‫‪ .3‬هــر گونــه ابــزار مدیریــت از راه دور را‬ ‫غیرفعــال کنیــد‬ ‫ابزارهــای مدیریــت از راه دور بــه افــراد اجــازه‬ ‫می دهــد تــا از خــارج از شــبکه خانگــی شــما بــه‬ ‫روتــر شــما دسترســی داشــته باشــند‪ .‬اگرچــه‬ ‫ممکــن اســت ایــده خوبــی بــه نظر برســند‪ ،‬امــا در‬ ‫واقــع اســیب پذیری های زیــادی را بــاز می کننــد و‬ ‫شــما را در برابــر حمــات اســیب پذیر می کننــد‪.‬‬ ‫می توانیــد ایــن تنظیمــات را بــا رفتن به تنظیمات‬ ‫روتــر خــود و جســتجوی برگـه ای بــه نــام مدیریــت‬ ‫از راه دور غیرفعــال کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬دستگاه های بی سیم خود را ایمن کنید‬ ‫اکثــر مــردم لپ تاپ هــای خــود را ایمــن‬ ‫می کننــد‪ ،‬امــا در ســایر دســتگاه های دارای‬ ‫قابلیــت بی ســیم کاری انجــام نمی دهنــد‪.‬‬ ‫بایــد ایــن کار را نیــز در نظــر داشــته باشــید‪ ،‬بــه‬ ‫خصــوص اگــر تبلــت یــا تلفنــی داریــد کــه از‬ ‫ســیم کارت اســتفاده می کنــد‪ .‬چندیــن ســرویس‬ ‫وجــود دارد کــه می توانــد اتصــال ایمــن را در ایــن‬ ‫دســتگاه ها نیــز فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬سیستم عامل روتر خود را به روز کنید‬ ‫یکــی دیگــر از کارهایــی کــه مــردم فرامــوش‬ ‫می کننــد ایــن اســت کــه سیســتم عامــل روتــر‬ ‫خــود را بــه روز کننــد‪ .‬ایــن به روزرســانی ها اغلــب‬ ‫شــامل وصله هایــی بــرای تهدیــدات امنیتــی‬ ‫شــناخته شــده هســتند و می تواننــد شــما را از‬ ‫یــک هــدف اســان دور نگــه دارنــد‪ .‬مثــل همــه‬ ‫چیــز‪ ،‬هرچــه حملــه کــردن بــه شــما بــرای کســی‬ ‫دشــوارتر باشــد‪ ،‬بهتــر اســت‪ .‬مطمئــن شــوید‬ ‫کــه سیســتم عامــل خــود را بــه طــور منظــم بــه‬ ‫روز می کنیــد و بــه طــور ایــده ال از سرویســی‬ ‫ماننــد ‪ F-Secure SENSE‬اســتفاده می کنیــد تــا‬ ‫مطمئــن شــوید کــه شــبکه خانگــی شــما همیشــه‬ ‫بــه روز اســت‪.‬‬ ‫‪ .6‬پخش ‪ SSID‬را غیرفعال کنید‬ ‫غیرفعــال کــردن پخــش ‪ SSID‬یکــی دیگــر از‬ ‫اقدامــات امنیتــی ســاده ای اســت کــه می توانیــد‬ ‫انجــام دهیــد‪ .‬اگرچــه ممکن اســت روشــن کردن‬ ‫ایــن موضــوع ایــده خوبــی بــه نظــر برســد‪ ،‬امــا‬ ‫نمی خواهیــد مــردم شــبکه شــما را هنــگام عبــور‬ ‫از خانــه شــما ببیننــد‪ .‬ایــن فقــط انهــا را بــه هــم‬ ‫نزدیــک می کنــد‪ .‬هرچــه افــراد بیشــتری در مــورد‬ ‫شــبکه شــما بداننــد‪ ،‬دسترســی هکرهــا بــه ان‬ ‫اســان تر می شــود‪ .‬مــی توانیــد پخــش ‪ SSID‬را‬ ‫تحــت تنظیمــات بی ســیم روتــر خــود غیرفعــال‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .7‬از فایروال استفاده کنید‬ ‫اســتفاده از فایــروال در روتــر خــود یکــی دیگــر‬ ‫از اقدامــات امنیتــی ســاده امــا ضــروری اســت‪.‬‬ ‫فایروال نرم افزاری اســت که دسترســی غیرمجاز‬ ‫بــه شــبکه شــما و از ان را مســدود می کنــد‪ .‬اگــر‬ ‫نداریــد‪ ،‬بــرای نصــب روی روترتــان دیــر نیســت‪.‬‬ ‫معمــوال ً مــی توانیــد ایــن گزینــه را در منــوی‬ ‫مدیریــت پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .8‬نرم افــزار انتــی ویــروس خــود را بــه طــور‬ ‫منظــم بــه روز کنیــد‬ ‫ممکــن اســت قبــا ً نرم افــزار انتی ویــروس‬ ‫را روی رایانــه خــود داشــته باشــید‪ ،‬امــا ســایر‬ ‫دســتگاه های بی ســیم خــود چطــور؟ گوشـی های‬ ‫هوشــمند و تبلت هــا بــه همــان انــدازه کــه‬ ‫کامپیوترهــا در برابــر ویروس هــا حســاس‬ ‫هســتند‪ .‬بایــد تمــام ایــن دســتگاه ها را بــا‬ ‫جدیدتریــن نرم افــزار انتی ویــروس به روزرســانی‬ ‫کنیــد تــا احتمــال ابتــای ویــروس بــه ان هــا را‬ ‫کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫نتیجه‬ ‫بــه روز نگــه داشــتن امنیت شــبکه یــک کار تمام‬ ‫وقــت اســت‪ .‬شــما بایــد دسترســی دیگــران را‬ ‫ســخت کنیــد و از خــود در برابــر اخریــن تهدیدات‬ ‫محافظــت کنیــد‪ ،‬امــا ارزشــش را دارد‪ .‬بــا پیــروی‬ ‫از ایــن مراحــل ســاده می توانیــد احتمــال ســوء‬ ‫اســتفاده توســط مجرمــان ســایبری را کاهــش‬ ‫دهیــد و بــه اطمینــان حاصــل کنیــد کــه داده هــای‬ ‫منتقــل شــده از طریــق شــبکه بی ســیم شــما تــا‬ ‫انجــا کــه می توانــد ایمــن اســت‪.‬‬ ‫کاربــری را کــه داده هــای حســاس را بــه گوشــی‬ ‫هوشــمند خــود می ســپارد قربانــی کنــد‪ ،‬ایــن یــک‬ ‫نگرانــی خــاص بــرای کاربــران در تنظیمات با امنیت‬ ‫بــاال اســت ‪ -‬یــا حداقــل بایــد باشــد‪ .‬افــرادی کــه در‬ ‫دفــاع‪ ،‬اطالعــات و ارتــش کار مــی کننــد بایــد از‬ ‫داده هــای موجــود در تلفــن هــای هوشــمند خــود‬ ‫در برابــر قــرار گرفتــن در معــرض دشــمنان بالقــوه‬ ‫محافظــت کننــد‪.‬‬ ‫در مقالــه ای در اوریــل ‪ 2021‬در وال اســتریت‬ ‫ژورنــال‪ ،‬خبرنــگار بایــرون تــاو «چالــش مهمــی را‬ ‫بــرای نیروهــای مســلح ایــاالت متحــده توصیــف‬ ‫مــی کنــد‪ :‬چگونــه مــی تــوان از اعضــای ســرویس‪،‬‬ ‫افســران اطالعاتــی و پرســنل امنیتــی در عصــری‬ ‫کــه داده هــای تجــاری بســیار اشــکار توســط تلفــن‬ ‫هــای همــراه تولیــد مــی شــود محافظــت کــرد‪.‬‬ ‫ســایر خدمــات دیجیتــال بــه صــورت عمــده خریــد‬ ‫و فــروش مــی شــود و بــرای خریــد توســط دشــمنان‬ ‫امریــکا در دســترس اســت‪.‬‬ ‫در حالــی کــه ابزارهــای موجــود ســازمانی تلفــن‬ ‫همــراه مــی تواننــد اســیب پذیری های گوشـی های‬ ‫هوشــمند را کاهــش دهنــد‪ ،‬نمی تواننــد بــه طــور‬ ‫کامــل از انهــا جلوگیــری کننــد‪ .‬ابزارهــای ســازمانی‬ ‫ماننــد مدیریــت دســتگاه تلفــن همــراه‪ ،‬تشــخیص‬ ‫تهدیــد تلفــن همــراه و زیرســاخت مجــازی موبایــل‬ ‫می تواننــد الیه هایــی از مســائل مربــوط بــه‬ ‫حریــم خصوصــی بــاالی سیســتم عامــل گوشــی‬ ‫هوشــمند (‪ )OS‬را کاهــش دهنــد‪ .‬متاســفانه‪،‬‬ ‫ان هــا نمی تواننــد بــرای رفــع مشــکالت درون‬ ‫سیســتم عامل‪ ،‬کــه معمــوال ً حــول تالش هــای‬ ‫کســب درامــد توســط فروشــندگان ‪ OEM‬انجــام‬ ‫می شــود‪ ،‬کاری انجــام دهنــد‪ .‬اگــر سیســتم عامــل‬ ‫دارای اســیب پذیری باشــد‪ ،‬داده هــای موجــود در‬ ‫دســتگاه و احتمــاال ًخــود کاربــران در معــرض خطــر‬ ‫قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫«در حالــی کــه ابزارهــای موجــود ســازمانی تلفــن‬ ‫همــراه مــی تواننــد اســیب پذیری های گوشـی های‬ ‫هوشــمند را کاهــش دهنــد‪ ،‬نمی تواننــد بــه طــور‬ ‫کامــل از انهــا جلوگیــری کننــد‪».‬‬ ‫راه حــل هــای سفارشــی ســازی تلفــن دولتــی‬ ‫ماننــد ‪ SME PED‬نیــز نتوانســته امنیــت جامعــی‬ ‫را ارائــه دهــد‪ .‬ایــن امــر باعــث شــده اســت کــه‬ ‫اژانــس هــای فــدرال انتخــاب کمــی داشــته باشــند‬ ‫جــز اینکــه کارمنــدان را بــه طــور کامــل از اســتفاده‬ ‫از تلفن هــای هوشــمند تجــاری منــع کننــد یــا بــه‬ ‫ســادگی ایــن واقعیــت را بپذیرنــد کــه احتمــال وجود‬ ‫خطــرات امنیتــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اســیب پذیری ها و تهدیــدات فزاینده‪،‬‬ ‫تنظیمــات بــا امنیــت باال چــه کاری می تواننــد انجام‬ ‫دهنــد تــا هــم بهــره وری و هــم ایمنــی تلفن هــای‬ ‫هوشــمند کارمنــدان خــود را تضمیــن کننــد؟‬ ‫بــه جــای تــاش بــرای سفارشــی کــردن تلفــن‪،‬‬ ‫کــه تجربــه نشــان می دهــد امکان پذیــر نیســت‪،‬‬ ‫بــرای کارفرمایــان بــا امنیــت بــاال منطقی تــر اســت‬ ‫کــه دســتگاه های خــود کاربــر تلفــن هوشــمند را‬ ‫بــرای رفــع نیازهــای خــاص خــود تغییــر دهنــد و در‬ ‫عیــن حــال عملکــرد و ویژگی هایــی را کــه در ابتــدا‬ ‫تلفن هــا را جــذاب و پــر طرفــدار می کردنــد‪ ،‬حفــظ‬ ‫کننــد‪ .‬در حالــی کــه چنیــن تغییراتی احتمــاال ًاز یک‬ ‫کارفرمــا بــه کارفرمــای دیگــر تــا حــدودی متفــاوت‬ ‫اســت‪ ،‬انهــا معمــوال ً بــر روی نادیــده گرفتــن‬ ‫قابلیت هــای جمـع اوری داده هــای داخلــی‪ ،‬کنتــرل‬ ‫موقعیــت و ردیابــی فعالیــت کاربــر‪ ،‬محــدود کــردن‬ ‫کدهــای ردیابــی تبلیغــات و غیرفعــال کــردن ‪Wi-Fi‬‬ ‫و بلوتــوث تمرکــز می کننــد‪.‬‬ ‫بــرای رســیدگی بــه ایــن تغییــرات‪ ،‬تلفن هــای‬ ‫هوشــمند کارمنــدان را می تــوان بــه گونـه ای تغییــر‬ ‫داد کــه دارای یــک محیــط جغرافیایــی حصــاردار‬ ‫و کنترل شــده بــا سیاســتی باشــد کــه می توانــد‬ ‫همــه رادیوهــا‪ ،‬دوربین هــا و میکروفون هــا را‬ ‫قفــل کنــد‪ .‬فعــال کــردن ایــن تنظیــم از برقــراری‬ ‫ارتبــاط رســانه های اجتماعــی‪ ،‬نقشــه ها و ســایر‬ ‫برنامه هــای نشــتی بــدون اطــاع کاربــر جلوگیــری‬ ‫می کنــد‪ ،‬در حالــی کــه هــم کنتــرل قابــل تاییــد بــر‬ ‫دسترســی بــه رابط هــای دســتگاه و هــم امــکان‬ ‫مدیریــت همــه فضــای تعریــف شــده مــی باشــد‬ ‫را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫تنظیــم حالــت امــن همچنیــن بــه کارمنــدان اجــازه‬ ‫مــی دهــد تــا از تلفــن هــای هوشــمند خــود در‬ ‫نزدیکــی یــا داخــل امکانــات ایمــن تعییــن شــده‬ ‫اســتفاده کننــد‪ .‬بــا جابجایــی بــه ایــن تنظیــم‪،‬‬ ‫دســتگاه ها می تواننــد در ســایت های تعیین شــده‬ ‫جایــی کــه می تواننــد بــه طــور ایمــن بــه شــبکه‬ ‫ســیمی داخلــی متصــل شــوند‪ ،‬مجــاز شــوند‪ .‬بــاز‬ ‫هــم‪ ،‬ایــن گوشــی را قــادر می ســازد تــا همانطــور‬ ‫کــه در نظــر گرفتــه شــده اســت عمــل کنــد و در‬ ‫عیــن حــال تمــام داده هایــی را کــه ضبــط یــا اشــکار‬ ‫می کنــد‪ ،‬ایمــن می کنــد‪.‬‬ ‫فراتــر از تنظیمــات ایمــن‪ ،‬سیســتم عامــل اصلــی‬ ‫گوشــی هوشــمند بایــد بــا یــک ســرور مدیریتــی‬ ‫جایگزیــن شــود کــه بــه مدیــران فنــاوری اطالعــات‬ ‫کارفرمــا اجــازه مــی دهــد تــا بیشــتر جنبــه هــای‬ ‫سیســتم عامــل‪ ،‬از جملــه مدیریــت و توزیــع بــه‬ ‫روز رســانی را کنتــرل کننــد‪ .‬ایــن امــر از به روزرســانی‬ ‫نرم افزارهــای تولیــد شــده توســط ‪ OEM‬جلوگیــری‬ ‫می کنــد‪ ،‬در حالــی کــه دسترســی نیروهــای خارجــی‬ ‫را بســیار دشــوار می کنــد‪.‬‬ ‫خصومت شخصی دلیلی‬ ‫رایج برای دسترسی‬ ‫غیر مجاز‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری عامــل‬ ‫دسترســی غیرمجــاز بــه حســاب کاربــری‬ ‫اینســتاگرام شــهروند خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جــواد جهانشــیری پلیــس فتــا در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬خانمــی بــا در‬ ‫دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی بــه ایــن پلیــس‬ ‫مراجعــه و اعــام کــرد کــه شــخصی ناشــناس بــا‬ ‫دسترســی غیر مجاز شــبکه اجتماعی اینســتاگرام‬ ‫شــخصی وی‪ ،‬کــه پرونــده بــه صــورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه پیگیــری و‬ ‫بررســی های صــورت گرفتــه کارشناســان و بــر‬ ‫اســاس مســتندات موجــود و اظهــارات شــاکیه‪،‬‬ ‫بــا تــاش ماموریــن پلیــس فتــا متهــم شناســایی‬ ‫و دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود‪ :‬متهــم پــس از‬ ‫حضــور در پلیــس فتــا بــا خیــال اینکــه ردی از‬ ‫خــود بــر جــای نگذاشــته ‪ ،‬همــه چیــز را انــکار‪،‬‬ ‫امــا پــس از مشــاهده ادلــه دیجیتــال جمــع‬ ‫اوری شــده توســط پلیــس بــه جــرم خــود اقــرار‬ ‫و بیــان داشــت شــاکی یکــی از همکارانــم بــوده و‬ ‫بدلیــل خصومــت قبلــی بــا زیــر نظــر گرفتــن وی و‬ ‫دسترســی بــه گوشــی نامبــرده رمــز و ی را ســرقت‬ ‫و انگیــزه خــود را انتقــام گیــری دانســت ‪.‬‬ ‫ســرهنگ جــواد جهانشــیری ضمــن تاکیــد بــر‬ ‫لــزوم حفــظ اطالعــات حســاب های کاربــری‬ ‫گفــت‪ :‬اعتمــاد بــه دیگــران یکــی از اســیب هایی‬ ‫اســت کــه می توانــد خســارات جبران ناپذیــری بــه‬ ‫افــراد وارد کنــد همچنیــن از یادداشــت اطالعــات‬ ‫حســاب کاربــری و نگهــداری از ان در محل هــای‬ ‫ناامــن خــودداری کنیــد چراکــه برخــی ســودجویان‬ ‫از ایــن فرصــت سوءاســتفاده کــرده و اطالعــات‬ ‫شــمارا بــه ســرقت می برنــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از شــهروندان خواســت‪ :‬در صورتــی‬ ‫کــه پیامــی در شــبکه هــای اجتماعــی از ســوی‬ ‫دوســتان و یــا اشــناهایتان مبنــی بــر درخواســت‬ ‫واریــز وجــه دریافــت کردنــد حتمــا از طــرق دیگــر‬ ‫نظیــر برقــراری تمــاس تلفنــی صحــت محتــوای‬ ‫پیــام ارســالی را قبــل از واریــز وجــه احــراز کــرده‬ ‫و در صــورت مواجهــه بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک‬ ‫ان را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش گزارش هــای‬ ‫مردمــی بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫داروخانه های انالین‪،‬‬ ‫روشی برای کاله برداری‬ ‫از مردم‬ ‫کاله بــرداری حــوزه دارو و درمــان هنگامــی اتفــاق‬ ‫می افتــد کــه شــما یــک ایمیــل یــا ســایر مــوارد‬ ‫تبلیغی را در مورد یک قرص‪،‬‏دارو یا ســایر وســایل‬ ‫درمانــی بــا نتایــج شــگفت انگیز مشــاهده می کنیــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن تقلــب و کاله بــرداری شــامل محصــوالت و‬ ‫خدماتــی اســت کــه از دیــد مــردم مجــاز بــه نظــر‬ ‫می رســند و می تواننــد جایگزیــن ‏روش هــای‬ ‫درمانــی و طبــی باشــند‏‪.‬‬ ‫کاله بــرداران‪ ،‬قربانیــان خــود را بــا شــیوه های‬ ‫مختلــف متقاعــد بــه خریــد محصــول و یــا خدمات‬ ‫خــود می کننــدو در بعضــی مــوارد‏بابیــان این کــه‬ ‫قیمــت محصــول ان هــا در مقایســه با دیگر کاالها‬ ‫و شــیوه های پزشــکی بســیار پایین تــر اســت‪ ،‬فــرد‬ ‫را راضــی بــه‏خریــد می کننــد‏‪.‬‬ ‫ایــن افــراد در برخــی مــوارد بــا اشــاره بــه نتایــج‬ ‫درمانــی معجزه اســا و شــگفت انگیز محصــول‪،‬‬ ‫خریــدار را فریــب داده و از وی‏کاله بــرداری می کننــد‏‪.‬‬ ‫نــوع دیگــری از‬ ‫کاله برداری هــای درمانــی‬ ‫مربــوط بــه داروخانه های‬ ‫انالیــن جعلــی اســت‬ ‫کــه بــه ارائــه برخــی‬ ‫داروهــای بــدون نســخه‬ ‫‏می پردازنــد ‪.‬‏‬ ‫داروهایــی کــه اکثــرا ً‬ ‫تقلبــی و یا تاریخ گذشــته‬ ‫هســتند‪ ،‬داروهایــی کــه‬ ‫فــرد پــس از مصــرف‬ ‫ان هــا نـ ه تنهابیمــاری اش‬ ‫بهبــود پیــدا‏نکــرده‪ ،‬بلکــه‬ ‫بــا عــوارض و مشــکالت‬ ‫جدیــد روبــرو شــده اســت‬ ‫و همچنیــن بیمــاری قبلی‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪495‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫چگونه تلفن اندرویدی گم‬ ‫شده خود را پیدا یا همه‬ ‫داده های ان را از راه دور‬ ‫پاک کنید؟‬ ‫زمانــی کــه دســتگاه اندرویــدی شــما بــه ســرقت مــی رود‬ ‫یــا گــم مــی شــود‪ ،‬اولیــن چیــزی کــه بــه ذهــن هــر کســی‬ ‫می رســد ایــن اســت کــه چگونــه ان را پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫گــوگل بــه همیــن منظــور‪ ،‬تمهیداتــی را بــرای یافتــن تلفــن‬ ‫همــراه شــما از طریــق اینترنــت و بــا اســتفاده از قابلیــت‬ ‫«‪ »Android Device Manager‬فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ویژگــی دیگــری را ایجــاد کــرده اســت کــه تمــام‬ ‫داده هــا را از دســتگاه شــما پــاک مــی کنــد‪ .‬بــرای انجــام‬ ‫ایــن کار‪ ،‬بایــد مراحــل ذکــر شــده در زیــر را دنبــال کنیــد‪:‬‬ ‫بــه ادرس ‪ www.google.com/android/find‬برویــد‬ ‫و بــا همــان حســاب ‪ Google‬خــود کــه درتلفــن همــراه‬ ‫شــما همــگام ســازی شــده اســت وارد شــوید‪ .‬بــه محــض‬ ‫عضویــت در ایــن سیســتم‪ ،‬اخریــن دســتگاه اســتفاده ‬ ‫شــده مرتبــط بــا شناســه ‪ Gmail‬شــما جســتجو مــی شــود‬ ‫و مــکان فعلــی ان در صــورت انالیــن بــودن در ‪Google‬‬ ‫‪ Map‬بــه شــما نمایــش داده مــی شــود‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه دســتگاه اندرویــدی شــما مفقــود شــود‪،‬‬ ‫مــی توانیــد بــه مــدت ‪ 5‬دقیقــه ان را بــه صــدا در اوریــد‪،‬‬ ‫ان را بــا یــک رمــز عبــور جدیــد قفــل کنیــد یــا داده هــای‬ ‫تلفــن همــراه خــود را بــه طــور کامــل پــاک کنیــد‪ .‬جهــت‬ ‫پــاک کــردن تمامــی داده هــای تلفــن همــراه‪ ،‬می توانیــد‬ ‫بــه ســادگی بــر روی گزینــه «‪ »Erase‬از وب ســایت کلیــک‬ ‫کنیــد و ‪ Android Device Manger‬دســتگاه شــما را بــه‬ ‫حالــت کارخانــه بازنشــانی مــی کنــد ‪.‬‬ ‫اگــر مــی خواهیــد دســتگاه اندرویــدی دیگــری را کــه قبــا ً‬ ‫بــه اکانــت گــوگل شــما متصــل بــوده اســت را پیــدا کنیــد‪،‬‬ ‫بایــد بــه قســمت مدیریــت دســتگاه ‪ Android‬وارد شــوید و‬ ‫ســپس دســتگاه را از لیســت کشــویی انتخــاب کنیــد‪ .‬امــا در‬ ‫صورتــی کــه دســتگاه اندرویــدی شــما بــه اینترنــت متصــل‬ ‫نباشــد‪ ،‬قابلیــت ‪ Android Device Manger‬اخریــن‬ ‫مــکان و شــماره ‪ IMEI‬دســتگاه اندرویــدی کــه بــا ایمیــل‬ ‫شــما متصــل شــده اســت را نشــان مــی دهــد و همچنیــن‬ ‫تاریــخ اخریــن بــاری کــه دســتگاه انالیــن بــوده اســت را‬ ‫نمایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫قابلیــت ‪ Android Device Manger‬ایــن امــکان را بــه‬ ‫شــما مــی دهــد کــه بــه محــض اتصــال بــه اینترنــت بتوانیــد‬ ‫دســتگاه را بــا یــک رمــز عبــور جدیــد قفــل کنیــد یــا داده هــا‬ ‫را بــه طــور کامــل پــاک کنیــد‪.‬‬ ‫او نیــز تشــدید پیداکــرده اســت‏‪.‬‬ ‫در این گونــه مــوارد بازپس گیــری پــول و پیــدا‬ ‫کــردن فروشــنده ای کــه شــما ان را از طریــق‬ ‫اینترنــت پیداکرده ایــد و اطالعــات کاملــی‏از ان در‬ ‫دســت نداریــد‪ ،‬بــا تــاش و پیگیــری کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا شناســایی می شــوند‏‪.‬‬ ‫خریــد انالیــن محصــوالت و خدمــات پزشــکی‬ ‫و درمانــی از افــراد شــیاد و کاله بــردار‪ ،‬عــاوه بــر‬ ‫این کــه باعــث می شــود محصــوالت و ‏خدمــات‬ ‫بی کیفیــت‪ ،‬تقلبــی و بالاســتفاده دریافــت کنیــد‏‪.‬‬ ‫شــما را بــا ایــن خطــر مواجــه می ســازد کــه هنــگام‬ ‫پرداخــت انالیــن در ســایت ایــن افــراد‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت اطالعــات هویتــی و کارت ‏بانکــی شــما‬ ‫مــورد سوءاســتفاده قــرار بگیــرد و از حســاب شــما‬ ‫برداشــت غیرقانونــی صــورت بگیــرد‏‪.‬‬ ‫هــزاران نــوع از محصــوالت دارویــی و بهداشــتی‬ ‫تقلبــی و بی کیفیــت برای فروش از طریق تبلیغات‬ ‫اینترنتــی‪ ،‬پیامکــی‪،‬‏ماهــواره ای و ‪ ...‬وجــود دارد‪.‬‬ ‫مهم تریــن عامــل و بهتریــن توصیــه بــرای این کــه‬ ‫گرفتــار افــراد ســودجو و کاله بــردار نشــویم ایــن‬ ‫اســت‏کــه در موقــع خریــد این گونــه محصــوالت‬ ‫بســیار دقــت کنیــم و بــا احتیــاط عمــل کنیــم‏‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه افزایــش کاله برداری هــای انالیــن از‬ ‫شــهروندان عزیــز انتظــار مــی رود در صــورت مشــاهده‬ ‫هرگونــه کاله بــرداری‏اینترنتــی‪ ،‬ان را از طریــق ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‏‪www.cyberpolice.ir‎‬‬ ‫بخش«گــزارشوب ســایت هایمتخلــف»گــزارش‏کننــد‏‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫بندر کنگان مرکز شهرستان کنگان معروف به «دیار مهربانی» در استان بوشهر در جنوب ایران واقع شده است‪.‬‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -495‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫ شنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 5- 1400‬مارس ‪ 2- 2022‬شعبان ‪- 1443‬شماره ‪-495‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫بوشهر بندر کنگان‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فریبا مسکنی‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫بهترین روش مقابله با فتنه ها‬ ‫قال علی علیه‏السالم ‪:‬‬ ‫َب ‪.‬‬ ‫ن فِی الْفِت ْن َ ه ِ ک َاب ْ ِ ‬ ‫کُ ْ‬ ‫َب ‪ ،‬وَلَ َضرْع ٌ فَیُحْل َ‬ ‫ون ‪ ،‬لَ ظَهْر ٌ فَیُرْک َ‬ ‫ن اللَّب ُ ِ‬ ‫امام علی(ع) فرمود‪:‬‬ ‫در فتنه هــا همچــون شــتر کــم ســن و ســال بــاش؛ نــه پشــت او قــوى شــده‬ ‫کــه ســوارش شــوند نــه پســتانى دارد کــه بدوشــند!‬ ‫امــام علــی(ع) در ایــن حکمــت پرمعنــا مـى فرمایــد ‪«:‬در فتنه هــا همچــون‬ ‫شــتر کــم ســن و ســال بــاش؛ نــه پشــت او قــوى شــده کــه ســوارش شــوند‬ ‫نــه پســتانى دارد کــه بدوشــند»؛‬ ‫بــراى روشــن شــدن محتــواى ایــن کالم بســیار پرمعنــا الزم اســت قبــا ً دو‬ ‫واژۀ «فتنــه» و «ابــن لبــون» تفســیر شــود‪:‬‬ ‫فتنــه‪ ،‬از مــادۀ «فتن»(بــر وزن متــن) در اصــل بــه معنــاى قــرار دادن طــا‬ ‫در کــوره اســت تــا خالــص از ناخالــص جــدا شــود ‪.‬‬ ‫ســپس بــه معنــاى هرگونــه ازمایــش و امتحــان و بــا و عــذاب و حتــى‬ ‫شــرک و بت پرســتى و اشــوب هاى اجتماعــى امــده اســت و در اینجــا‬ ‫منظــور همــان اشــوب هاى اجتماعــى اســت‪.‬‬ ‫لبــون‪ ،‬بــه شــترى گفتــه مى شــود کــه بــه جهــت زائیــدن مکــرر پیوســته در‬ ‫پســتانش شــیر اســت (لبــون بــه معنــاى شــیر دار اســت از مــادۀ لبــن) و‬ ‫ابــن لبــون بــه بچــۀ چنیــن شــترى گفتــه مى شــود کــه دو ســال ان تمــام‬ ‫شــده و وارد ســال ســوم شــده اســت؛ نــه قــوت و قــدرت چندانــى دارد کــه‬ ‫بتــوان بــر پشــت او ســوار شــد و نــه پســتان پــر شــیرى (زیــرا هــم کــم ســن‬ ‫و ســال اســت و هــم نــر) و بــه ایــن ترتیــب هیــچ گونــه اســتفاده اى از ان در‬ ‫ان ســن و ســال نمى تــوان کــرد‪.‬‬ ‫از اینجــا روشــن مى شــود کــه هــدف امــام علــی (ع) ایــن اســت کــه انســان‬ ‫بــه هنــگام شــورش هاى اهــل باطــل و فتنه هــاى ناشــى از خصومــت انهــا بــا‬ ‫یکدیگــر نبایــد الــت دســت ایــن و ان شــود؛ بایــد خــود را دور نگــه دارد و بــه‬ ‫هیــچ یــک از دو طــرف کــه هــر دو اهــل باطل انــد کمــک نکنــد‪.‬‬ ‫در ایــن گونــه مــوارد معمــوال ً هــر کــدام از طرفیــن بــه ســراغ افــراد بانفــوذ‬ ‫و باشــخصیت مى اینــد تــا از نفــوذ و قــدرت انهــا بــراى کوبیــدن حریــف‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن هنــگام بایــد ایــن افــراد بلکــه تمــام افــراد‪ ،‬خــواه ضعیــف باشــند‬ ‫یــا قــوى نهایــت مراقبــت را بــه خــرج دهنــد کــه در دام فتنه گــران و غوغــا‬ ‫ســاالران نیفتنــد مبــادا دیــن و یــا دنیــاى انهــا اســیب ببینــد و همــان گونــه‬ ‫ســل َب» نیــز بــه‬ ‫کــه در بــاال امــد در بعضــى از روایــات جملــۀ «والوَبَــر فَی ُ ْ‬ ‫ان افــزوده شــده اســت یعنــى شــتر دو ســاله پشــمى هــم نــدارد کــه ان را‬ ‫بچیننــد و از ان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫نمونــه ایــن فتنه هــا در صــدر اســام و قــرون نخســتین فــراوان بــود‬ ‫کــه امامــان معصــوم و اهل بیــت عصمــت(ع) یارانشــان همــواره از ان‬ ‫کناره گیــرى مى کردنــد حتــى داســتان قیــام ابــو مســلم بــر ضــد بنى امیــه‬ ‫گرچــه در ظاهــر بــراى کوبیــدن باطلــى بــود ولــى در باطــن بــراى تبدیــل‬ ‫باطلــى بــه باطــل دیگــر و حکومــت بنــى عبــاس بــه جــاى بنى امیــه بــود‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل هنگامــى کــه ابــو مســلم بــه وســیلۀ نام ـه اى پیشــنهاد‬ ‫حکومــت و خالفــت را بــه امــام صــادق (ع) کــرد امــام (ع) ان را نپذیرفــت‬ ‫زیــرا مى دانســت در پشــت پــردۀ ایــن قیــام چــه اشــخاصى کمیــن کرده انــد‬ ‫و بــه تعبیــر دیگــر امــام مى دانســت ایــن یــک فتنــه اســت کــه دو گــروه‬ ‫باطــل بــه جــان هــم افتاده انــد و نبایــد بــه هیــچ کــدام امتیــازى داد‪.‬‬ ‫از انچــه گفتــه شــد بــه خوبــى روشــن مى شــود کــه هرگــز منظــور امــام‬ ‫علیــه الســام ایــن نبــوده اســت کــه اگــر گروهــى باطــل بــر ضــد مومنــان‬ ‫و طرفــداران حــق برخیزنــد نبایــد بــه حمایــت مومنــان حق جــو برخاســت؛‬ ‫این سخن بر خالف صریح قران است که مى فرماید‪:‬‬ ‫««فَــا ِ ْ‬ ‫ن ب َ َغــتْ اِحْداهُمــا عَلَــى الْاُخْــرى فَقاتِلُــوا الَّتـِـی ت َبْغِــی حَتـّـى تَفِــیء َ‬ ‫ى اَمْــر ِ الل ّـهِ »؛ اگــر گروهــى از مســلمانان بــر گــروه دیگــرى ظلــم و ســتم‬ ‫اِلـ ‬ ‫روا داشــتند (و اصــاح در میــان ان دو از طریــق مســالمت امیز امکان پذیــر‬ ‫نشــد) بــا جمعیــت ســتمگر پیــکار کنیــد تــا بــه ســوى حــق بــاز گردنــد»‪.‬‬ ‫ــب » وجملــۀ «و َ َ‬ ‫عٌ‬ ‫الضــر ْ ‬ ‫ممکــن اســت تفــاوت بیــن جملــۀ «الظَهْــر ٌ فَیُرْک َ ُ‬ ‫ــب »در ایــن باشــد کــه نــه کمک هــاى مســتقیم بــه فتنه جویــان‬ ‫فَیُحْل َ ُ‬ ‫کــن (ماننــد ســوارى دادن مرکــب) کــه خــودش وارد معرکــه شــود و نــه‬ ‫ک هــاى مــادى بــه ایــن گروه هــا کــردن‬ ‫کمک هــاى غیــر مســتقیم ماننــد کمـ ‬ ‫رواســت شــبیه شــیر دادن بــراى تغذیــۀ افــراد‪.‬‬ ‫در وصیــت نامــه منتســب بــه حضــرت علــی (ع) به امام حســن مجتبی(ع)‬ ‫نیز مشــابه همین کالم حکیمانه امده اســت‪:‬‬ ‫فرزنــدم در چنیــن شــرایطى کــه (اتــش فتنه هــا شــعله ور اســت) همچــون‬ ‫شــتر کــم ســن و ســال بــاش نــه پشــتى دارد کــه ســوار شــوند و نــه پشــمى‬ ‫کــه بچیننــد و نــه پســتانى کــه بدوشــند‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪ _۱‬نهج البالغــه امــام علــی (علیه‏الســام )کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب‬ ‫پیــام امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد دوازدهم‪.‬‬ ‫نوشته سردار شهید‬ ‫علی اصغر خنکدار‬ ‫ساعاتی قبل از‬ ‫عملیات والفجر ‪۸‬‬ ‫سرویس خاطرات شهدا‪-‬محمد دیلم کتولی‪:‬‬ ‫راوی ‪:‬‬ ‫حــاج اکبــر خنکــدار فرمانــده محتــرم گــردان حمــزه‬ ‫سید ا لشــهد ا ء ( ع )‬ ‫بسم الله الرحمن الرحیم‬ ‫ســبحان مــن یرانــی و یعــرف مکانــی ویســمع کالمــی‬ ‫ویرزقنــی وال ینســانی‬ ‫خدایــا نمــی دانــم چــه بنویســم و چــه بگویــم مــی خواهــم‬ ‫بگویم که ای خدا گناه زیاد کرده ام معصیت زیاد کرده ام‬ ‫مــرا عفــو کــن مــرا ببخــش مــرا شــامل الطــاف رحمــت خــود‬ ‫قــرار بــده و مــرا در رضــوان جــای ده بــر مــن منــت گــذار‬ ‫و بــا شــهدا و صلحــا و بــا انبیــا محشــور گــردان انشــاالله‬ ‫خدایــا بــه یگانگــی تــو اقــرار مــی کنــم و بــه پیامبــری پیامبــر‬ ‫تــو گواهــی مــی دهــم و بــه اســام تــو تســلیم هســتم و‬ ‫بــه امامــت امامــان تــو اقــرار دارم و شــهادت مــی دهــم کــه‬ ‫اشــهد و ان ال الــه اال اللــه و اشــهد ان محمــد رســول اللــه‬ ‫و بــه امــام حســین (علیــه الســام) میگویــم حســین جــان‬ ‫شــهادت میدهــم کــه اشــهد و ان قــد اقمــت صــاه واتیــت‬ ‫الــزکات وامــرت بالمعــروف ونهیــت عــن المنکــر و حســین‬ ‫جــان بــه راه پــاک تــو اقــرار دارم و مــی خواهــم کــه مــرا جــزء‬ ‫ســالکان طریقــت خــود قــرار دهــی و خــون مــرا بــرای نهــال‬ ‫اســام بریــزی ‪.‬‬ ‫خدایــا در ایــن اخریــن لحظــات شــروع عملیــات از تــو‬ ‫می خواهــم کــه مــرا خالــص کنــی و پــرده بــه روی اعمــال‬ ‫بــد مــن بکشــی و شــامل شــفاعت رســول اللــه (ص)و‬ ‫شــهدا قــرار دهیــم ‪.‬‬ ‫وصیــت هایــی مــرا اینگونــه بگویــم کــه خانــه ام را تکمیــل‬ ‫کنیــد و بــه زنــم و بچــه هایــم بدهیــد و بــه اســم حمیدرضــا‬ ‫بکنیــد از حقوقــم بدهــکاری هایــم را بدهیــد وامهایــی کــه‬ ‫دارم بپردازیــد و مبلــغ ‪ ۵‬هــزار تومــان از علــی رمضانــی وام‬ ‫دارم و بــه او بپردازیــد‪.‬‬ ‫شــب اول قبــر مــرا فرامــوش نکنیــد بــه همســرم ســفارش‬ ‫مــی کنــم کــه صابــر و ثابــت قــدم بــاش و تــوکل بــر خــدای‬ ‫بــزرگ نمــا و ازخــدا بخــواه کــه بــر مــا بهشــت و بــه شــما‬ ‫صبــر عنایــت فرمایــد‪.‬‬ ‫خــدا گواســت اقــرار مــی کنــم در حــق تــو مــن کــم کاری‬ ‫کــردم و حــق همســری را بــه جــای نیــاوردم و تــو را اذیــت‬ ‫کــردم تــو را بــه خــون حســین (علیــه الســام) قســم‬ ‫می دهــم کــه مــرا عفوکنــی و مــرا ببخشــی ‪.‬‬ ‫پــدر و مــادرم شــمارا بــه مظلومیــت حســین( علیــه‬ ‫الســام) مراعفــو کنیــد و ببخشــید کــه شــما را زیــاد اذیــت‬ ‫عبرت های بحران اوکراین‬ ‫سرویس امنیت‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫کــردم و فرزنــد خوبــی بــرای شــما نبــودم و تکلیــف فرزنــدی‬ ‫را انجــام نــداده ام مــرا فرامــوش نکنیــد ‪.‬‬ ‫و بــه رفقایــم بگویــم کــه پــدر و مــادرم راه فرامــوش نکنیــد‬ ‫بــه بــه خانــواده هــای شــهدا سرکشــی کنیــد انهــا را دلــداری‬ ‫بدهیــد و از همــه مهمتــر ســنگر جبهــه را پــر نماییــد و‬ ‫بیشــتر و فعــال تــر شــرکت کنیــد‪.‬‬ ‫قدر همدیگر را بدانید و برای همدیگر احترا م و شخصیت‬ ‫قائــل باشــید تــا خــدا قلــوب شــمارا بــه یکدیگــر نزدیکتــر کند‬ ‫از همــه شــما التمــاس دعــا دارم و برایــم طلــب عفــو بکنیــد‬ ‫یــک نفــر مامــور شــود کــه از چهــل مومــن برایــم طلــب‬ ‫عفــو نمایــد و برایــم نوشــته بگیــرد و بــر ســر قبــرم بگــذارد‬ ‫مخصوصــا ً در جبهــه حتمــا از رفقایــم مــی خواهــم ایــن کار‬ ‫را انجــام دهنــد ‪ ۴۰‬نفــر گواهــی دهنــد کــه انشــاالله خــدا‬ ‫مــرا عفوکنــد‪.‬‬ ‫خدایــا اعمــال مــرا خالــص بگــردان مــا را مخلــص‬ ‫بمیــران مــا را شــهید بمیــران خدایــا چنــان کــن ســرانجام‬ ‫کار تــو خوشــنود باشــی و مــا رســتگار التمــاس دعــا ‪.‬‬ ‫علــی اصغــر خنکــدار ‪ ۲۹‬جمــادی و االول ‪ ۲۰ ۱۴۰۶‬بهمــن‬ ‫‪ ۶۴‬خوزســتان اروندکنــار ‪.‬‬ ‫‪ _۳‬عبرت سوم‪ ،‬عدم وابستگی به سایر کشورها است‪.‬‬ ‫اوکرایــن از نظــر جنگ افزارهــای نظامــی‪ ،‬تجهیــزات پدافنــدی و افنــدی‪ ،‬وابســتگی کامــل‬ ‫بــه امریــکا داشــت‪ .‬در طــول جنــگ اخیــر اوکرایــن عــاوه بــر اینکــه توانایــی اســتفاده از ایــن‬ ‫جنگ افزارهــا را نداشــت‪ ،‬حتــی بــا پاســخ منفــی از ســوی کشــورهای غربــی بــرای انتقــال‬ ‫تجهیــزات نظامــی مواجــه شــد‪ .‬ایــن نشــان می دهــد کــه تکیــه بــر تــوان و تولیــد داخلــی از‬ ‫مهم تریــن عناصــر بــرای ایجــاد نمایــش قــدرت اســت‪.‬‬ ‫بعــد از مدت هــا تنــش بیــن روســیه و اوکرایــن‪ ،‬نهایتــا ًروســیه بامــداد پنجشــنبه بــه مناطــق‬ ‫مختلــف اوکرایــن حملــه کــرد و ایــن حمــات از نظــر وســعت جغرافیایــی محــدود بــه مناطــق‬ ‫شــرقی نبود‪.‬‬ ‫دلیــل اصلــی حملــه روســیه بــه اوکرایــن‪ ،‬طــرح عضویــت ایــن کشــور در ناتــو و اقدامــات‬ ‫تحریک امیــز کی یــف در طــول ســه ســال گذشــته در مرزهــای غربــی روســیه همچــون‬ ‫مانورهــای نظامــی بــا ناتــو بــود‪.‬‬ ‫ن وجــود‪ ،‬بیــش از خــود جنــگ‪ ،‬عبرت هــای جنــگ اوکرایــن بــرای هــر صاحــب بصیرتــی‪،‬‬ ‫باایـ ‬ ‫درس امــوز اســت‪.‬‬ ‫‪ _۱‬جنــگ اوکرایــن نشــان داد کــه کشــورهای غربــی همچنــان بی اعتمادتریــن کشــورها در‬ ‫جهــان هســتند‪ .‬در ایــن جنــگ‪ ،‬تاکنــون هیــچ کشــور غربــی حاضــر نشــده اســت به صــورت‬ ‫عملــی از کی یــف حمایــت کنــد و حتــی بــه درخواسـت های رئیس جمهــور ایــن کشــور پاســخ‬ ‫نداده انــد‪.‬‬ ‫‪ _۲‬عبــرت دوم ایــن اســت کــه هیــچ کشــوری نبایــد بــر روی مولفه هــای قــدرت خــود‬ ‫مذاکــره و نســبت بــه تضمیــن طــرف مقابــل اعتمــاد کنــد‪ .‬در بیــن ســال های ‪ ۱۹۹۴‬و ‪،۱۹۹۶‬‬ ‫بــاروس‪ ،‬قزاقســتان و اوکرایــن بــر اســاس معاهــده بوداپســت از ســاح های هســته ای‬ ‫خــود دســت کشــیدند و تــا ان زمــان‪ ،‬اوکرایــن ســومین انبــار بــزرگ تســلیحات هســته ای‬ ‫جهان را داشــت‪ .‬حتی بســیاری جدایی کریمه از اوکراین و الحاق ان به روســیه را ناشــی‬ ‫از خلــع ســاح هســته ای اوکرایــن می داننــد‪ .‬نمونــه دیگــر از اعتمــاد به غــرب در این زمینه‪،‬‬ ‫لیبــی بــود کــه بعــد از خلــع ســاح ان‪ ،‬کشــورهای غربــی بــا ایجــاد منطقــه پروازممنــوع‪،‬‬ ‫لیبــی را اشــغال کردنــد‪ .‬در مــورد مشــابه دیگــر‪ ،‬امریــکا درســت ‪ ۱۷‬روز بعــد از پذیــرش‬ ‫تحویــل اخریــن داشــته های موشــکی توســط صــدام حســین‪ ،‬بــه عــراق حملــه کــرد!‬ ‫قربانیان اومیکرون کودکانمان هستند بیشتر مراقب باشیم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!