روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 494 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 494

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 494

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 494

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهارشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 2-‬مارس ‪ /28 -2022/‬رجب ‪ -1443/‬شماره‪494‬‬ ‫برداشت ‪ 500‬میلیون‬ ‫ریالی ارز دیجیتال توسط‬ ‫تعمیرکار تلفن همراه‬ ‫‪7‬‬ ‫انجام پایش ملخ‬ ‫مراکشی در ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫هکتار از مزارع‬ ‫به به‬ ‫چه نوشابه ای!‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫ایا به واکسنی جدید‬ ‫علیه امیکرون نیاز است؟‬ ‫وظیفه وکیل‬ ‫روشنگری است‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫واکســن کرونــای نواوکــس بــر مبنــای اطالعــات اولیــه در تولیــد پاســخ‬ ‫ایمنــی علیــه واریانــت اُمیکــرون موثــر اســت‪ .‬ایــن واکســن نواوکــس‬ ‫‏پروتئیــن اســت و در دوز تزریــق می شــود‪ ،‬توســط اتحادیــه‬ ‫مبتنــی بــر‏پروتئیــن‬ ‫اســت‪...‎‎.‬‬ ‫‪...‬‬ ‫اروپــا و ســازمان جهانــی بهداشــت تائیــد شــده اســت‪‎‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫با صدور سند اراضی‬ ‫کشاورزی هویت دار‬ ‫می شود‬ ‫‪5‬‬ ‫نحوه مراقبت‬ ‫از کودکان سندروم داون‬ ‫چگونه است؟‬ ‫‪6‬‬ ‫خدمت رسانی‬ ‫به محرومان‬ ‫با رویکرد ‬ ‫توانمندسازی‬ ‫سرویس اجتماعی ‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‪:‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ‪،‬عیســی‬ ‫بابایی‪،‬مدیرکل کمیته امداد اســتان گلســتان گفت‪:‬‬ ‫دو ویژگی عمده و افتخارامیز کمیته امداد ‪،‬انتســاب‬ ‫ایــن نهــاد بــه نــام مبــارک حضــرت امــام خمینــی(ره)‬ ‫اســت و ایــن افتخــار بزرگــی اســت کــه مــردم کمیتــه‬ ‫امــداد را بــا نــام بلنــد امــام راحــل (ره) مــی شناســند؛‬ ‫دیگــر انکــه اهــداف و برنامــه هــای کمیتــه امــداد‪ ،‬در‬ ‫راســتای خدمــت بــه محرومــان و مســتضعفین بــا‬ ‫رویکــرد توانمندســازی فکــری‪ ،‬اقتصــادی و تحکیــم‬ ‫نهــاد خانــواده اســت ‪.‬‬ ‫‪ ۱۴۸‬هــزار نیازمنــد و محــروم گلســتانی تحــت‬ ‫حمایــت کمیتــه امــداد‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه ‪۶۰‬‬ ‫درصــد مددجویــان گلســتانی دارای سرپرســت زن و‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد ان را سرپرســتان مــرد تشــکیل مــی دهــد‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ ۷۴ :‬هــزار خانــوار گلســتانی شــامل‬ ‫‪ ۱۴۵‬هــزار نفــر از نیازمنــدان و محرومــان ســطح‬ ‫اســتان تحــت حمایــت کمیتــه امــداد هســتند کــه‬ ‫‪ ۵۸‬درصــد مددجویــان ان ســاکن روســتا و ‪ ۴۲‬درصــد‬ ‫انــان مددجویــان ســاکن شــهر تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫‪۴۰۰‬پایــگاه جشــن نیکــوکاری امــاده دریافــت‬ ‫کمک هــای مردمــی در گلســتان‬ ‫بابایــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه امســال ‪ ۴۰۰‬پایــگاه‬ ‫امــاده دریافــت کمک هــای نقــدی و غیــر نقــدی‬ ‫مــردم اســتان گلســتان در جشــن نیکــوکاری‬ ‫هســتند‪،‬عنوان کــرد‪ :‬جشــن نیکــوکاری از‬ ‫جشــن های ملــی بــه شــمار مــی رود کــه هرســاله‬ ‫در اســتانه ســال نــو بــرای جمــع اوری کمک هــای‬ ‫نقــدی و غیــر نقــدی خیــران و اهــداء ایــن کمک هــا‬ ‫بــه نیازمنــدان واقعــی و خانوارهــای تحــت حمایــت‬ ‫کمیتــه امــداد برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان بــا توجــه‬ ‫بــه شــیوع ویــروس منحــوس کرونــا در ســال اخیــر‬ ‫تصریح کرد‪ ۱۲ :‬اســفندماه مراســم جشــن نیکوکاری‬ ‫بــا اســتقرار پایگاههــای ثابــت وســیار در میادیــن‬ ‫اصلــی شــهر ‪ ۱۳ ،‬اســفند مــاه در میعادگاههــای‬ ‫مصلــی نمــاز جمعــه و ‪ ۱۴‬اســفند در صــورت اعــام‬ ‫ســتاد کرونا بانواختن زنگ مدارس در ســطح اســتان‬ ‫برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬مــردم ســخاوتمند گلســتان در ســال‬ ‫گذشــته مبلــغ ‪ ۱۵‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان در‬ ‫جشــن نیکــوکاری کمــک کرده انــد‬ ‫بابایــی عنــوان کــرد‪ ۳ :‬هــزار و ‪ ۹۲۲‬خدمــت عمرانــی‬ ‫بــا مســاعدت کمیتــه امــداد بالغ بر ‪ ۸۰‬میلیــارد تومان‬ ‫در حــوزه مســکن مددجویــی شــامل احداث‪،‬خریــد و‬ ‫تعمیــرات مســکن در ســالجاری بــه جامعــه هــدف‬ ‫ایــن نهــاد ارائــه شــده اســت کــه ‪ ۶۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫از ایــن مبلــغ در قالــب وجــوه بالعــوض و ‪ ۲۰‬میلیــارد‬ ‫دیگــر در قالــب تســهیالت صنــدوق امــداد والیــت‬ ‫پرداخــت گردیــد‪.‬‬ ‫ایجــاد اشــتغال بــرای ‪ ۷۹۴۷‬مددجــوی گلســتانی در‬ ‫ســال جــاری‬ ‫بابایــی بــا اشــاره بــه ‪ ۱۶۳۴‬خانــوار خودکفــا شــده از‬ ‫محــل اشــتغال مددجویــان در ســال جــاری گفــت‪:‬‬ ‫ایجــاد اشــتغال و توانمندســازی مددجویــان کــه‬ ‫طــی فراینــد مشــاوره و امــوزش شــکل مــی گیــرد‪،‬‬ ‫مهمتریــن ســرفصل خدمــات ایــن نهــاد اســت‪ ،‬از‬ ‫ایــن رو در ســال ‪ ۱۴۰۰‬تاکنــون بــرای ‪ ۷۹۴۷‬نفــر از‬ ‫مددجویــان گلســتانی بــا تخصیــص ‪ ۲۴۲‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار‪ ،‬اشــتغال ایجــاد شــده اســت ‪.‬‬ ‫قبولــی ‪۲۰‬مددجــوی گلســتانی در دانشــگاه‬ ‫فر هنگیــا ن‬ ‫وی بــا اشــاره بــه درخشــش دانــش امــوزان کمیتــه‬ ‫امــداد در کنکــور سراســری گفــت‪ :‬یــک نفــر رتبــه‬ ‫زیر‪۲‬هــزار ‪۲ ،‬نفــر رتبــه زیــر ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۱۶‬نفــر رتبــه زیر‬ ‫‪۱۰‬هــزار را کســب نمــوده انــد ‪ ،‬همچنیــن ‪۲۰‬مددجــوی‬ ‫گلســتان موفــق بــه قبولــی در دانشــگاه فرهنگیــان‬ ‫و‪ ۹۰‬نفر نیز در داشگاههای سراسری ‪ ،‬غیرانتفاعی‪،‬‬ ‫ازاد و پیــام نــور شــدند و تاکنــون کمــک هزینــه‬ ‫تحصیلــی ‪۱۶‬هــزار و ‪ ۲۰۶‬نفــر از دانــش امــوزان تحــت‬ ‫حمایــت و ‪ ۱۲۹۱‬نفــر از دانشــجویان و طــاب علــوم‬ ‫دینــی تامیــن و پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫‪۹۰۰‬نوعــروس گلســتانی در نوبــت دریافــت کمــک‬ ‫هزینــه جهیزیــه‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان بــا توجــه بــه ‪ ۹۰۰‬نفــر‬ ‫از نوعروســان گلســتانی در نوبــت دریافــت کمــک‬ ‫هزینــه جهیزیــه عنــوان کــرد‪ :‬در ســالجاری تاکنــون‬ ‫حــدود ‪ ۵۷‬هــزار مــورد خدمــت بــه ارزش ‪ ۷۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان در حــوزه حمایــت هــای اجتماعــی اعــم از‬ ‫پرداخــت ‪ ۱۴۹۵‬مــورد کمــک هزینــه جهیزیــه شــامل‬ ‫‪ ۵‬قلــم کاالی اساســی (یخچــال فریــزر‪ ،‬ماشــین‬ ‫لباسشــوئی ‪ ،‬اجــاق گاز‪ ،‬تلویزیــون و جاروبرقــی) و‬ ‫‪۱۴۵۴‬مــورد هزینــه اجــاره و ودیعــه مســکن‪ ۴،‬هــزار و‬ ‫‪ ۶۹۱‬مــورد کمــک هزینــه خریــد لوازم ضــروری منزل و‬ ‫بیــش از ‪ ۵۰‬هــزار مــورد کمکهــای بالعــوض پرداخــت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫کمــک ‪ ۱۶۲‬میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیــون تومانــی‬ ‫گلســتانی ها بــه ‪ ۳۴۷‬مرکــز نیکــوکاری‬ ‫بابایــی بــا توجــه بــه کمــک ‪ ۱۶۲‬میلیــارد و ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیــون تومانــی هــم اســتانی هــای عزیــز بــه ‪۳۴۷‬‬ ‫مرکــز نیکــوکاری فعــال در ســطح اســتان گفــت‪:‬‬ ‫مراکــز نیکــوکاری در ســطح اســتان در قالــب پویــش‬ ‫ایــران همــدل و جمــع اوری ‪ ۱۳۶‬میلیــارد تومــان‬ ‫کمکهــای مردمــی توانســتند ‪ ۱۲۴ ،‬هــزار ســبد غذایــی‬ ‫و ‪۳‬میلیــون و‪ ۳۰۰‬هــزار پــرس غذایــی گــرم در طــرح‬ ‫اطعــام مهــدوی ویــژه مــاه مبــارک رمضــان و طــرح‬ ‫احســان و اطعــام حســینی ویــژه مــاه محــرم وصفــر‬ ‫بیــن نیازمنــدان توزیــع کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دبیرخانــه شــورای زکات اســتان‬ ‫گلســتان تاکنــون بیــش از ‪ ۸۲‬میلیــارد تومــان زکات‬ ‫واجــب‪ ،‬مســتحب و فطریــه جمــع اوری کــرده کــه‬ ‫نســبت بــه ســال گذشــته بیــش از ‪۸‬درصــد رشــد‬ ‫داشــته اســت و ‪ ۹۴‬درصــد مبالــغ جمــع اوری شــده‬ ‫دربخــش حمایتــی و ‪ ۶‬درصــد نیــز درپــروژه هــای‬ ‫عمرانــی هزینــه شــده اســت ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تجلیــل از خیــران و نیکــوکاران‬ ‫ســپرده گذار دردومین همایش ترویج ســنت حســنه‬ ‫قــرض الحســنه صنــدوق امــداد والیــت کمیتــه امــداد‬ ‫اســتان گلســتان در اســفند مــاه خاطــر نشــان کــرد‪:‬در‬ ‫ســالجاری تاکنــون بیــش از ‪۸‬هــزار مورد تســهیالت با‬ ‫اعتبــاری بالــغ بــر ‪۷۵‬میلیــارد تومــان توســط صنــدوق‬ ‫امــداد والیــت اســتان بــه مددجویــان و اقشــار نیازمند‬ ‫ومحــروم اســتان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫کمــک ‪ ۳۵‬میلیــارد و ‪ ۲۵۵‬میلیــون تومانــی حامیــان‬ ‫بــه ایتام و محســنین گلســتانی‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امداد اســتان یــاداور شــد‪ ۳۷ :‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۳۰‬نفــر حامــی بــا سرپرســتی و حمایــت از ‪۱۱‬هــزار‬ ‫و ‪ ۸۷۷‬نفــر فرزنــد یتیــم و محســنین گلســتانی‪ ،‬در‬ ‫ســالجاری مبلــغ ‪ ۳۵‬میلیــارد و ‪ ۲۵۵‬میلیــون تومــان‬ ‫کمــک کردنــد‪.‬‬ ‫توزیــع ‪ ۱۰۱۶‬تبلــت دانــش امــوزی ازطریــق هــم‬ ‫افزایــی خیریــن نیکــوکار‬ ‫بابایــی بــا اشــاره بــه توزیــع ‪ ۱۰۱۶‬دســتگاه تبلــت در‬ ‫بیــن دانــش امــوزان تحــت حمایــت گفت‪:‬ایــن نهــاد‬ ‫بــا هــم افزایــی خیریــن نیکــوکار تعــداد ‪ ۱۰۱۶‬تبلــت‬ ‫دانــش امــوزی‪ ،‬بــه ارزش ‪ ۳‬میلیــارد و ‪ ۴۸‬میلیــون‬ ‫تومــان بــرای دانــش امــوزان نیازمنــد ومحــروم از‬ ‫لــوازم کمــک اموزشــی مجــازی تهیــه و تخصیــص‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫نصــب ‪ ۷۸‬هــزار برچســب کیوارکــد بــرروی‬ ‫صندوق هــای صدقــات خانگــی‬ ‫بابایــی بــا اشــاره بــه فراهــم شــدن روش جدیــد در‬ ‫پرداخــت صدقــه و کمک هــای مردمــی بــا اســتفاده از‬ ‫روش هــای نویــن ‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بهره بــرداری از کــد کیو‬ ‫ار (‪ )QR‬از اواســط ابــان مــاه امســال در اســتان اغــاز‬ ‫شــده واز ‪ ۱۵۰‬هــزار مشــترک خانگــی تاکنــون بــرای‬ ‫بیــش از ‪ ۷۸‬هزارمشــترک خانکــی لینــک مربوطــه‬ ‫ویــا برچســب اختصاصــی نصــب شــده کــه بــا اســکن‬ ‫کــردن کــد (‪ )QR‬از طریــق گوشــی همــراه به راحتــی‬ ‫می تواننــد صدقــه خــود را پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫روش هــای مشــارکت غیرحضــوری در جشــن‬ ‫نیکــوکاری‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان در‬ ‫پایــان تصریــح کــرد‪ :‬شــهروندان خیراندیــش‬ ‫می تواننــد کمک هــای خــود را غیــر حضــوری و بــه‬ ‫صــورت الکترونیکــی بــا اســتفاده از کــد دســتوری‬ ‫‪*۸۸۷۷*۱*۰۱۷#‬و از طریــق واریــز کمــک هــای‬ ‫نقدی خود به شماره کارت ‪۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۷۰۲۲۶‬‬ ‫و شــماره حســاب ‪ ۰۱۱۱۸۰۴۶۸۹۰۰۸‬نــزد بانــک‬ ‫ملــی و همچنیــن مراجعــه بــه ســایت امــداد بــه‬ ‫نشــانی ‪ emdad . ir‬در جشــن نیکــوکاری امســال‬ ‫مشــارکت کننــد‪.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫دستگاه ها موظف به اجرای‬ ‫«سند ملی بیماران نادر» هستند‬ ‫سرویس خدمت‪:‬‬ ‫رییــس جمهــور بــا تاکیــد بــر ایــن کــه احــاد ملــت و دولت مردمــی درد بیمــاران را درد خــود می دانند‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬همـ ه دســتگاه ها موظــف بــه اجرا کردن «ســند ملــی بیماران نادر» هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار حــوزه دولــت بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی ریاســت جمهــوری‪،‬‬ ‫ایــت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی در پیامــی بــه مناســبت بزرگداشــت روز ملــی حمایــت از بیماران‬ ‫نــادر ایــران خاطــر نشــان کــرد‪ :‬هشــتم اســفند مــاه‪« ،‬روز حمایــت ملــی از بیمــاران نــادر ایــران»‬ ‫نام گــذاری شــده اســت‪ .‬امیــدوارم بــا ثبــت ایــن روز در تقویــم کشــور‪ ،‬امســال بــرای جامع ـه ی‬ ‫بیمــاران نــادر‪ ،‬ســالی متفــاوت گــردد و توجــه ویــژ ه عمــوم مــردم‪ ،‬رســانه ها و دســتگاه های‬ ‫مســوول بــه بهانـ ه ایــن روز ملــی‪ ،‬نویدبخــش روزهــای بهتــر بــرای بیمــاران و مســتوجب تقویــت‬ ‫ســرمایه ی اجتماعــی کشــور باشــد‪.‬‬ ‫رئیســی افــزود‪ :‬مــال و رنــج بیمــاری‪ ،‬اســتواری بیمــار و اســتحکام خانــه و خانــواد ه او را سســت‬ ‫می کنــد؛ مگــر اینکــه همدلــی و همیــاری مــردم‪ ،‬همــراه او باشــد و بتوانــد پــس از خــدای بی نیــاز بــه‬ ‫جامعـه ای کــه هرگــز دســت گرفتــار را رهــا نمی کنــد از نظــر معنــوی و مــادی تکیــه کنــد‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور در ایــن پیــام اظهار داشــت‪ :‬هشــتم اســفند مــاه‪« ،‬روز حمایت ملی از بیمــاران نادر‬ ‫ایــران» نام گــذاری شــده اســت‪ .‬امیــدوارم بــا ثبــت ایــن روز در تقویــم کشــور‪ ،‬امســال بــرای جامعـه ‬ ‫بیماران نادر‪ ،‬ســالی متفاوت شــود و توجه ویژ ه عموم مردم‪ ،‬رســانه ها و دســتگاه های مســئول به‬ ‫بهانـ ه ایــن روز ملــی‪ ،‬نویدبخــش روزهــای بهتــر برای بیماران و مســتوجب تقویت ســرمای ه اجتماعی‬ ‫کشــور بساشد‪.‬‬ ‫احاد ملت و دولت مردمی درد بیماران را درد خود می دانند‬ ‫رئیســی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬احســاس تنهایــی و نگرانــی گرفتاران بیماری هــای نادر بیشــتر از دیگران‬ ‫اســت چــرا کــه دغدغ ـ ه تامیــن داروهــای خــاص و هزین ـ ه ان و همین طــور دسترســی بــه پزشــکان‬ ‫دارای تخصــص ویــژه و تجهیــزات الزم بــرای درمــان بیمــاری‪ ،‬بــرای ان هــا بیــش از دیگــران وجــود‬ ‫دارد‪ .‬احــاد ملــت و دولــت مردمــی درد بیمــاران را درد خــود می داننــد‪ .‬غــم و غصـ ه ان هــا در قلــب‬ ‫تــک تــک ایرانیــان حــس می شــود مــا از هــر انچــه در تــوان کشــور اســت بــرای کاهــش یــا پــاک کــردن‬ ‫ایــن مصائــب‪ ،‬اســتفاده خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور تاکیــد کــرد‪ :‬در دســترس قرار دادن تخصص های الزم بــرای درمان بیماری‪ ،‬فراهم‬ ‫کــردن داروهــا و تجهیــزات مــورد نیــاز و حمایــت مالــی و معنــوی از ایــن بیمــاران و خانواده های صبور‬ ‫انها در دســتور کار دســتگاه های مســئول قرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫دولت مکلف به بر طرف کردن نیازهای خاص دارویی و درمانی بیماران نادر است‬ ‫رئیســی در ایــن پیــام تصریــح کــرد‪ :‬اگاهی ســازی خانواده هــا جهــت پیشــگیری از بــروز ایــن نــوع‬ ‫بیماری هــا و امــوزش عمومــی در زمینـ ه پیامدهــا‪ ،‬عالئــم و نحــو ه تعامــل بــا بیمــاران نــادر و برطــرف‬ ‫کــردن نیازهــای خــاص دارویــی و درمانــی‪ ،‬اقداماتــی هســتند کــه دولــت مکلــف بــه اجــرای ان اســت‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور ادامــه داد‪ :‬از همیــن جهــت بــه ضــرورت همــکاری هرچــه بیشــتر وزارتخانه هــای‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‪ ،‬تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬وزارت امــوزش و پــرورش‪،‬‬ ‫ســازمان بهزیســتی‪ ،‬کمیتـ ه امــداد امــام خمینــی(ره) و همه دســتگاه ها و ارگان های مربوطــه در این‬ ‫خصــوص توصیـ ه اکیــد دارم و یــاداوری ایــن نکتــه ضــروری می دانــم کــه بــا توجــه بــه ابــاغ «ســند‬ ‫ملــی بیمــاران نــادر» همـ ه دســتگاه ها موظــف بــه عملیاتــی کــردن و اجــرای ان هســتند‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور افــزود‪ :‬همچنیــن بــا توجــه بــه اســیب پذیری بیشــتر مبتالیان بــه بیماری های نــادر‪،‬‬ ‫ت ویــژ ه وزارت‬ ‫بایــد اهتمــام بــه ایمن ســازی و درمــان ایشــان در مبــارزه بــا پاندمــی کرونــا در اولوی ـ ‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫اثار و برکات اجرای این سند در ایند ه نزدیک برای بیماران ملموس تر باشد‬ ‫رئیســی اظهــار داشــت‪ :‬در پایــان ضمــن تقدیــر مجــدد از تالش هــا و اقدامــات موثــر گروه هــای‬ ‫مردمــی‪ ،‬کادر درمــان و همـ ه همــکاران مــا در دســتگاه های مختلــف دولت‪ ،‬امیــدوارم تا با همراهی‬ ‫مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬اثــار و بــرکات اجــرای ایــن ســند در اینــد ه نزدیــک بــرای بیمــاران و مــردم‬ ‫عزیــز کشــور ملموس تــر باشــد‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور در پیــام خــود خاطــر نشــان کــرد‪ :‬از خداونــد تبــارک و تعالــی بــرای تمــام بیمــاران‪،‬‬ ‫شــفای عاجــل طلــب می کنــم و از کادر درمــان کشــور و کارکنــان‪ ،‬عوامــل و دسـت اندرکاران دلســوز‬ ‫و متعهــد «بنیــاد بیماری هــای نــادر ایــران» کــه در ایــن ســال ها بــا وجــود تحریم هــای ظالمانــه از‬ ‫تــاش و تکاپــو جهــت تســهیل امــور بیمــاران نــادر و خانواده هــای عزیزشــان‪ ،‬دســت نکشــیدند‪،‬‬ ‫صمیمانــه سپاســگزارم‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دو شنبه ‪ 9‬اسفند‬ ‫چهار شنبه ‪ 11‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز دو شــنبه ‪ 9‬اســفند هــر مثقــال طــا ‪ 51,010,000‬ریــال هــر گرم طالی ‪ 18‬عیــار ‪11,779,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 116,030,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 118,230,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 67,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,340,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪494‬‬ ‫کسب درامد ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومانیگلخانه داران‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫سرپرســت امــور باغبانــی ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫خراسان شــمالی گفــت‪ ۳۳۹ :‬واحــد تولیــدی گلخانــه در‬ ‫ایــن اســتان وجــود دارد کــه ایــن تولید کنندگان امســال ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان درامــد کســب کردنــد‪.‬‬ ‫محمــد عفتــی اظهــار داشــت‪ :‬درامــد گلخانــه داران‬ ‫اســتان ســاالنه حــدود یــک دهــم کل محصــوالت باغــی‬ ‫اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در گلخانــه هــای اســتان ســاالنه ‪ ۱۷‬تــا ‪۲۰‬‬ ‫هــزار تــن انــواع محصــول در فصــل و خــارج از فصــل تولیــد‬ ‫می شــود کــه ظرفیــت و پتانســیل خوبــی بــرای افزایــش‬ ‫تولیــدات بخــش کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬عــاوه بــر تولیــدات انواع میوه و ســبزی‬ ‫ســاالنه در ایــن اســتان یــک میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار شــاخه گل‬ ‫نیــز تولیــد مــی شــود کــه در ایــن خطــه چهــار هکتــار فضــای‬ ‫گلخانــه ای بــه کشــت گل و گیــاه زینتــی و گلدان اختصاص‬ ‫یافته اســت‪.‬‬ ‫عفتــی بــا بیــان اینکه کشــت گلخانــه ای بهتریــن جایگزین‬ ‫کشــت در فضاهــای بــاز اســت افــزود‪ :‬بــرای رهایــی از‬ ‫مشــکالت خشکســالی‪ ،‬کــم ابــی‪ ،‬فــرار از ســرما و افزایــش‬ ‫تولیــد بایــد بــه ســمت ایجــاد گلخانه هــا برویــم کــه رونــد نیــز‬ ‫در ســال هــای اخیــر مناســب بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬برنامــه ریــزی کــرده ایــم کــه امســال‬ ‫‪ ۲۰‬هکتــار از اراضــی کشــاورزی اســتان را بــه زیــر کشــت‬ ‫فضــای بســته گلخانــه ببریــم کــه انتظــار داریــم ایــن میــزان‬ ‫تحقــق یابــد‪.‬‬ ‫سرپرســت امــور باغبانــی ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫خراسان شــمالی گفــت‪ :‬امســال بــرای ‪ ۴۶‬واحــد تولیــدی‬ ‫در ســطح پنــح هکتــار بــه میــزان ‪ ۵۵‬میلیــارد تومــان بــرای‬ ‫دریافــت تســهیالت بــه بانــک ها معرفــی کردیم کــه امیدوار‬ ‫هســتیم بــه مرحلــه بهــره بــرداری برســد‪.‬‬ ‫عفتــی کمبــود نقدینگــی گلخانــه داران را از مشــکالت‬ ‫فعــاالن در ایــن حــوزه دانســت و گفــت‪ :‬گلخانــه داران بــرای‬ ‫ایجــاد ایــن فضاهــای تولیدی باید از تجربیات گلخانه داران‬ ‫پیــش رو اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــه ازای هــر نیم هکتار فضای گلخانه ای‬ ‫بــرای حــدود ‪ ۱۰‬نفــر شــغل مســتقیم ایجــاد مــی شــود اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه خشکســالی و کاهــش بارندگــی هــم‬ ‫اینــک چــاره ای جــز بــه ســمت فعالیــت در فضاهــای کنتــرل‬ ‫شــده نیــز نداریــم و ایجــاد گلخانــه هــا مــی توانند در شــرایط‬ ‫کــم ابــی‪ ،‬ســرما و خشــکی بــه تولیــد کمــک کننــد‪.‬‬ ‫وی افزایــش بهــره وری منابــع و عوامــل تولیــد کشــاورزی‬ ‫بــه ویــژه اب‪ ،‬افزایــش کمــی و کیفــی تولیــدات گلخانــه ای‪،‬‬ ‫افزایــش صــادرات محصــوالت گلخانــه ای و ایجــاد اشــتغال‬ ‫پایــدار را دیگــر اهــداف گســترش گلخانــه هــا عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫عفتــی بــر تنــوع بخشــی در کشــت گلخانــه ای تاکیــد کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬انــواع صیفــی و ســبزی‪ ،‬گیاهــان خوراکــی و دارویــی‪،‬‬ ‫انــواع گیاهــان زینتــی و انــواع نشــاء ها در گلخانــه های این‬ ‫اســتان تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه دلیــل اینکــه گلخانــه هــا واحدهــای‬ ‫ثابتــی هســتند و میــزان دمــا‪ ،‬رطوبــت و ســایر فاکتور هــا‬ ‫قابــل مدیریــت اســت مــی توانیــم در خــارج از فصــل‬ ‫نیــز کشــت محصــول داشــته باشــیم کــه بســیار صرفــه‬ ‫اقتصــادی نیــز دارد‪.‬‬ ‫ســاالنه در اســتان خراســان شــمالی بیــش از ‪ ۳۰۰‬هــزار‬ ‫تــن انــواع محصــول باغــی تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫گســتره باغ های اســتان ‪ ۴۸‬هزار و ‪ ۴۹۳‬هکتار اســت که‬ ‫در ایــن ســطح ‪ ۲۶‬گونــه باغــی تولیــد مــی شــود و بــا توجــه‬ ‫بــه شــرایط اقلیمــی اســتان انــواع محصــوالت سردســیری و‬ ‫نیمــه گرمســیری در ایــن اســتان بــه عمــل مــی ایــد‪.‬‬ ‫واکسن کرونای پروتئینی‬ ‫علیه اومیکرون‬ ‫واکســن کرونــای نواوکــس بــر مبنــای اطالعــات اولیــه در‬ ‫تولیــد پاســخ ایمنــی علیــه واریانــت اُمیکــرون موثــر اســت‪.‬‬ ‫ایــن واکســن نواوکــس مبتنــی بــر‏پروتئیــن اســت و در دوز‬ ‫تزریــق می شــود‪ ،‬توســط اتحادیــه اروپــا و ســازمان جهانــی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بهداشــت تائیــد شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫ایا به واکسنی‬ ‫جدید علیه امیکرون‬ ‫نیاز است؟‬ ‫سرویس سالمت‪:‬‬ ‫امیکــرون‪ ،‬پنجمیــن نــوع ویــروس کرونــا کــه توســط ســازمان‬ ‫جهانــی بهداشــت نگران کننــده خوانــده شــده اســت‪ ،‬در بیــش‬ ‫از ‪ 100‬کشــور شناســایی شــده ‏اســت‪ .‬در میــان پرســش هایی‬ ‫کــه پــس از شناســایی کرونــا امیکــرون‪ ،‬مطــرح شــده اســت‪،‬‬ ‫ایــن ســوال زیــاد شــنیده می شــود کــه ایــا واکس ـن های موجــود‬ ‫‏همچنــان بــر ایــن نــوع کرونــا اثرگذارنــد؟ ایــا تعــداد جهش هــای‬ ‫زیــاد ویــروس اومیکــرون بــه معنــی ایــن نیســت کــه بایــد‬ ‫واکســن های جدیــدی طراحــی ‏شــوند؟ ایــا توانایــی اومیکــرون‬ ‫بــرای بیماری زایــی و انتقــال بیــن افــراد بیشــتر اســت؟‬ ‫درباره کرونا امیکرون‬ ‫ویــروس کرونــا بــه کمــک پروتئینــی بــه نــام اســپایک وارد‬ ‫ســلول های بــدن شــده و باعــث بیمــاری کوویــد‪ 19-‬می شــود‪.‬‬ ‫حــدود ‪ 30‬تغییــر یــا بیشــتر در ‏پروتئیــن اســپایک نــوع‬ ‫اومیکــرون شناســایی شــده اســت کــه دو برابــر جهش هــای‬ ‫نــوع دلتــا اســت‪ .‬نیمــی از ایــن جهش هــا در ناحی ـه ای اســت‬ ‫کــه ویــروس‏کرونــا بــه کمــک ان بــه ســلول بــدن انســان متصــل‬ ‫شــده و باعــث عفونــت می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن جهش هــا در ایــن ناحیــه ویــروس احتمــاال ً باعــث شــود‬ ‫تــا دســتگاه ایمنــی کمتــر از قبــل ویــروس را تشــخیص دهــد و‬ ‫خطــر عفونــت بــا اومیکــرون‏افزایــش یابــد‪ .‬بعضــی دیگــر از ایــن‬ ‫جهش هــا بــه ویــروس بــرای فــرار از شناســایی شــدن توســط‬ ‫دســتگاه ایمنــی و انتقــال بیشــتر ان کمــک می کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نظر دانشمندان و تولیدکنندگان واکسن درباره امیکرون‬ ‫اوگــور شــاهین مدیرعامــل شــرکت بیونتــک در اظهارنظــری‬ ‫گفتــه اســت کــه واکســن فایزر‪-‬بیونتــک احتمــاال ً محافظتــی قــوی‬ ‫را علیــه بیمــاری شــدید ‏ناشــی از واریانــت اومیکــرون یعنــی‬ ‫بســتری در بیمارســتان یــ‪‎‬ا ‪‎ICU‬ایجــاد می کنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫طبــق یــک مطالعــه اولیــه‪ ،‬بــا واکســن فایــزر و اســترازنکا کاهــش‬ ‫به زودی سود سهام عدالت‬ ‫سال ‪ ۹۹‬پرداخت می شود‬ ‫مدیــر نظــارت بــر ناشــران ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــا بیــان اینکــه ســود ســهام عدالــت‬ ‫ب ـه زودی بــرای مشــموالن پرداخــت می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬اکنــون تعــداد ‪ ۳۶‬شــرکت ســرمایه پذیر‬ ‫ســهام عدالــت کــه ‪ ۳۲‬شــرکت ان ســود ده بودنــد‪ ،‬اقــدام بــه واریــز ســودهای خــود کــرده و عــدد‬ ‫خوبــی بــه حســاب شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی واریــز شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از ســازمان بــورس و اوراق بهــادار‪،‬‬ ‫«محســن انصــاری مهیــاری» بــه اداره دیگــری کــه به تازگــی توســط ســازمان بــورس‬ ‫تاســیس شــده اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع‪ ،‬اداره نظــارت بــر‬ ‫شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی تشــکیل شــد‪ ،‬اکنــون حــدود ‪ ۴۹‬میلیــون نفــر از‬ ‫مردم کشــورمان ســهامدار مســتقیم و غیرمســتقیم ســهام عدالت هســتند و ســهام‬ ‫عدالــت حــدود ‪ ۱۰‬درصــد کل بــازار ســرمایه را تشــکیل می هــد‪.‬‬ ‫تعیین تکلیف شرکت های سرمایه گذاری استانی و پرداخت از طریق سجام‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬از مجموع ‪ ۳۱‬اســتان‪ ،‬به دلیل مشــکالت موجود‪ ،‬تاکنون ‪ ۲۶‬اســتان مورد‬ ‫بازگشــایی قــرار گرفتنــد و همچنــان پنــج اســتان کشــور هنــوز وارد بــازار ســرمایه نشــده اند‪ ،‬بــه‬ ‫دلیــل ایــن موضــوع و ســایر مشــکالت مربــوط بــه شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی‪ ،‬ســازمان‬ ‫بــورس تصمیــم گرفــت اداره ای تخصصــی در خصــوص ســهام عدالــت تشــکیل دهــد‪.‬‬ ‫مدیــر نظــارت بــر ناشــران ســازمان بــورس و اوراق بهــادار دربــاره پرداخت ســود از طریق ســامانه‬ ‫ســجام بیان داشــت‪ :‬امســال حــدود ‪ ۲۷۶‬ناشــر از مجمــوع ‪ ۵۹۰‬ناشــر ســود ده‪ ،‬ســود خــود را بــه‬ ‫رقــم ‪ ۱۶‬همــت (هــزار میلیــارد تومــان) از طریــق ســامانه ســجام پرداخــت کرده انــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬از‬ ‫ناشــران درخواســت می شــود به طــور حتــم در هیــات مدیره هــای خــود مطــرح کــرده و ســود را بــه‬ ‫قابــل توجــه تاثیرگــذاری در برابــر اُمیکــرون نســبت بــه دلتــا دیــده‬ ‫شــده‪ ،‬امــا دز بوســتر‏توانســته تــا تاثیرگــذاری را بــه بیــن ‪ ۷۰‬تــا‬ ‫‪ ٪۷۵‬برســان ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تاثیرگــذاری دو دز اســترازنکا و دو دز فایــزر در برابــر اُمیکــرون‬ ‫بــه ترتیــب تقریبــا ً کمتــر از شــش درصــد و ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۳۵‬درصــد‬ ‫بــوده اســت‪ .‬دانشــگاه‏اکســفورد همچنیــن گفتــه اســت کــه بــا‬ ‫وجــود پیدایــش واریانت هــای جدیــد (ماننــد نــوع دلتــا) طــی ســال‬ ‫گذشــته‪ ،‬واکس ـن ها همچنــان ســطح باالیــی از‏محافظــت علیــه‬ ‫بیمــاری شــدید کرونــا را ایجــاد می کننــد و تاکنــون شــواهدی‬ ‫وجــود نــدارد کــه اُمیکــرون از ایــن نظــر اســتثنا باش ـد‪‎.‎‬‬ ‫اســترازنکا بــا توجــه بــه نتایــج یــک مطالعــه ازمایشــگاهی در‬ ‫دانشــگاه اکســفورد تزریــق ســه دوز واکســن کرونــا ایــن شــرکت‬ ‫را علیــه اُمیکــرون موثــر ‏می دانــد‪ .‬براســاس اعــام اســترازنکا‬ ‫مســتقل از تیمــی کــه بــا اســترازنکا بــرای ســاخت واکســن کرونــا‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫همــکاری کردنــد‪ ،‬انجــام شــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫از ســویی دیگــر‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت مودرنــا‪ ،‬دیگــر ســازنده‬ ‫‪‎mRNA ‎‬دنیــا‪ ،‬معتقــد اســت کــه بعیــد اســت‬ ‫واکســن‬ ‫واکســن های کرونــا ماننــد گذشــته‪ ،‬علیــه ‏واریانــت اومیکــرون‬ ‫موثــر باشــند‪« .‬فکــر می کنــم اثربخشــی واکســن های موجــود‬ ‫علیــه اومیکــرون کمتــر از اثربخشــی انهــا علیــه نــوع دلتــا باشــد‪.‬‬ ‫امــا ‏نمی دانــم میــزان کاهــش اثربخشــی چقــدر اســت‪.»‎‬‬ ‫مودرنــا اعــام کــرد کــه نتیجــه یــک تســت ازمایشــگاهی نشــان‬ ‫داد‪ ،‬دوز تقویتــی واکســن کرونــای ایــن شــرکت علیــه کرونــا‬ ‫اُمیکــرون محافظــت ایجــاد‏کــرده اســت و تزریــق نســخه فعلــی‬ ‫واکســن مودرنــا می توانــد علیــه اُمیکــرون ادامــه یابــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال مودرنــا اعــام کــرده کــه هنــوز برنامه هایــی بــرای‏ســاخت‬ ‫یــک واکســن خــاص بــرای اُمیکــرون دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دیدگاه سازمان جهانی بهداشت درباره کرونای امیکرون‬ ‫مدیــر امــور فوریت هــای ســازمان جهانــی بهداشــت گفــت‬ ‫کــه شــواهدی مبنــی بــر اینکــه واکس ـن های کرونــا بایــد بــرای‬ ‫تطبیــق بــا واریانــت اُمیکــرون تغییــر ‏کننــد‪ ،‬وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫البتــه کارهایــی در زمینــه ســاخت واکس ـن های ویــژه واریانــت‬ ‫اُمیکــرون در حــال انجــام اســت‪ .‬هم اکنــون واکســن هایی‬ ‫بســیار موثــر ‏داریــم و بایــد روی ایــن تمرکــز کــرد کــه افــراد‬ ‫پرخطــر بیشــتری واکســینه شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫طبــق جدیدتریــن اعــام ســازمان جهانــی بهداشــت‪ ،‬اثربخشــی‬ ‫واکسـن های کرونــا علیــه اُمیکــرون کاهــش یافتــه اســت و خطــر‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ابتــای دوبــاره بــا اُمیکــرون‏بیشــتر از دلتــا اسـ ‪‎‬‬ ‫ضرورت تزریق دز تقویتی واکسن کرونا‬ ‫عــاوه بــر بعضــی تحقیقــات و امارهــا کــه نشــان دهنده کاهــش‬ ‫ایمنــی ناشــی از واکس ـن ها بــا گذشــت زمــان اســت‪ ،‬یــک دلیــل‬ ‫جــدی بــرای اســتفاده از دوز‏ســوم یــا تقویتــی واکســن کرونــا‪،‬‬ ‫حفــظ ایمنــی جمعیــت در برابــر انــواع جهش یافتــه ویــروس‬ ‫کرونــا یــا همــان واریانت هــا ماننــد اومیکــرون و دلتــا کــه‏دربــاره‬ ‫انهــا ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه تــوان فــرار از سیســتم ایمنــی‬ ‫را داشــته باشــند‪‎.‎‬‬ ‫اطالعــات اولیــه نشــان می دهــد احتمــاال ًریســک عفونــت مجــدد‬ ‫بــا امیکــرون (در مقایســه بــا غیــر امیکــرون) تقریبــا ً بیــن ســه‬ ‫احتــرام ســهامداران خــود از طریــق ســامانه ســجام پرداخــت کنند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬درصــدد هســتیم بــا کاهــش هزینه هــا‪ ،‬شــرکت ســپرده گذاری عضــو اتــاق‬ ‫پایاپــای شــده و بــه نوعــی بانکــداری الکترونیــک تشــکیل و هزینه هــا کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫انصــاری مهیــاری بیان داشــت‪ :‬در حــال حاضــر بــه ازای هــر ســهامدار ناشــر بایــد ‪۲۵۰‬‬ ‫تومــان هزینــه بــه شــرکت ســپرده گذای پرداخــت کنــد و شــرکت ســپرده گذاری نیــز‬ ‫همــه ایــن مبالــغ را بابــت هزینه هایــی کــه بایــد بــرای ایــن امــور انجــام دهــد‪ ،‬پرداخــت و‬ ‫هیچ گونــه مبلغــی بــرای ســود خــود کنــار نمی گــذارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ســازمان بورس حدود ‪ ۶‬میز صنعت (پاالیشــگاهی‪ ،‬ســیمان‪ ،‬نیروگاه‪،‬‬ ‫بیمــه‪ ،‬خــودرو و ســاخت قطعــات و پتروشــیمی) بــا هــدف تعامــل و برقــراری ارتبــاط بیــش‬ ‫از پیــش ســازمان بــا صنایــع‪ ،‬شناســایی مشــکالت انهــا و انتقــال ان بــه مســووالن ذیربــط‬ ‫برگــزار کــرد‪ ،‬افــزود‪ :‬اتفاقــات بســیار مثبتــی پــس از برگــزاری ایــن ‪ ۶‬میــز صنعــت مشــاهده‬ ‫شــد‪ ،‬زیــرا در الیحــه بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬قــرار بــر ایــن بــود کــه نــرخ خــوراک و ســوخت تغییــر زیادی‬ ‫داشــته باشــد امــا بــا پیگیــری هــای رییــس ســازمان و اعضــای هیــات مدیــره در نهایــت‬ ‫ســقف نــرخ خــوراک گاز پنج هــزار تومــان بــه ازای هــر مترمکعــب و ســقف ســوخت ‪ ۲‬هــزار‬ ‫تومــان تعییــن شــد کــه در شــرایط فعلــی بــا توجــه بــه جنــگ روســیه و اوکرایــن و افزایــش‬ ‫گاز در اروپــا اهمیــت ایــن موضــوع دو چنــدان شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬اکنــون ســازمان بــورس همچنــان پیگیــر تغییر فرمــول فعلی نرخ خوراک اســت‪،‬‬ ‫تــا دو قطــب بین المللــی کــه مصرف کننــده بــوده و تولیدکننــده نیســتند‪ ،‬از فرمول خارج شــوند‪.‬‬ ‫انصاری مهیاری ابراز امیدواری کرد به زودی شاهد نتایج این پیگیری ها خواهیم بود‪.‬‬ ‫نگاه به عملکرد مدیریت نظارت بر ناشران در سالی که گذشت‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در تاریــخ ‪ ۲۰‬اردیبهشــت مــاه ســال جــاری‪ ،‬ابالغیــه برگــزاری مجامــع‬ ‫الکترونیــک بــرای همــه ناشــران ارســال شــد و طبــق ایــن ابالغیــه‪ ،‬تاکنــون حــدود ‪ ۱۶‬شــرکت‬ ‫مجامــع خــود را بــه صــورت الکترونیــک برگــزار کردنــد‪.‬‬ ‫مدیــر نظــارت بــر ناشــران ســازمان بــورس و اوراق بهــادار به اقدامات دیگر ســازمان اشــاره کرد و‬ ‫گفــت‪ :‬جــدول تحلیــل حساســیت از دیگــر اقدامــات بــود‪ ،‬بــه ایــن شــکل که همــه ناشــران اوراق‬ ‫تــا هشــت برابــر بیشــتر اســت‪ .‬‏مطالعــه دیگــر نشــان داد در‬ ‫مقایســه بــا نــوع ویــروس اولیــه‪ ،‬بیــن ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۴۰‬برابــر کاهــش‬ ‫در خنثــی شــدن ویــروس اومیکــرون بــرای واکســن فایــزر دیــده‬ ‫‏شــده اســت ‪ .‬البتــه خبــر خــوب افزایــش خنث ـی کــردن ویــروس‬ ‫توســط انتی بــادی بعــد از تزریــق دز بوســتر بــا واکســن‪‎ mRNA‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‪‎‬بــوده اسـ ‪‎‬‬ ‫واکسن کرونای پروتئینی علیه اومیکرون‬ ‫واکســن کرونــای نواوکــس بــر مبنــای اطالعــات اولیــه در‬ ‫تولیــد پاســخ ایمنــی علیــه واریانــت اُمیکــرون موثــر اســت‪ .‬ایــن‬ ‫واکســن نواوکــس مبتنــی بــر‏پروتئیــن اســت و در دوز تزریــق‬ ‫می شــود‪ ،‬توســط اتحادیــه اروپــا و ســازمان جهانــی بهداشــت‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫تائیــد شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫نواوکــس همچنیــن اعــام کــرده کــه دوز تقویتــی واکســن‬ ‫پروتئینــی نواوکــس باعــث افزایــش پاســخ ایمنــی بــه اُمیکــرون‬ ‫می شــود‪ .‬نواوکــس در حــال تــاش‏بــر روی ســاخت یــک واکســن‬ ‫خــاص بــرای اُمیکــرون اســت و انتظــار دارد تــا در ســال اینــده ایــن‬ ‫واکســن را تولیــد شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫واکسن اسپایکوژن‪ ،‬واکسن نوترکیب برای دوز سوم‬ ‫واکســن اســپایکوژن‪ ،‬توســط شــرکت ســیناژن تولیــد شــده‬ ‫اســت کــه یکــی از شــرکت های دارویــی تخصصــی در منطقــه بــا‬ ‫تجــارب طوالنــی و چندیــن ســاله‏در تولیــد انــواع پروتئین هــای‬ ‫نوترکیــب بــرای درمــان بیماری هــای مختلــف ماننــد ام اس‪،‬‬ ‫ارتریــت‪ ،‬انــواع ســرطان‪ ،‬پســوریازیس‪ ،‬دیابــت و … اســت‪.‬‬ ‫‏دربــاره ســاخت واکســن ایرانی‪-‬اســترالیایی اســپایکوژن بایــد‬ ‫گفــت کــه از ویــروس زنــده یــا ویــروس کشــته شــده در تولیــد‬ ‫ان اســتفاده نشــده اســت‪ ،‬بلکــه از ‏پروتئیــن بــا خلــوص بــاال‬ ‫ســاخته شــده اســت‪ .‬ایــن ریســک خطراتــی ماننــد بیماری زایــی‬ ‫واکســن و پارتیکل هــای ویروســی را در واکســن اســپایکوژن از‬ ‫‏بیــن می بــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫واکســن ســیناژن حــاوی قســمتی از ویــروس کرونــا بــه نــام‬ ‫پروتئیــن اســپایک اســت کــه ســبب ایجــاد ایمنــی در برابــر‬ ‫ویــروس کرونــا می شــود‪ .‬در ســاخت ‏واکســن اســترالیایی –‬ ‫ایرانی اســپایکوژن‪ ،‬از ســاختار کامل پروتئین اســپایک اســتفاده‬ ‫شــده کــه در نتیجــه پاســخ ایمنــی در بــدن در برابــر تمامــی‬ ‫‏قســمت های اســپایک ویــروس کرونــا تحریــک می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اســتفاده از تمــام ســاختار اســپایک در اســپایکوژن باعــث‬ ‫می شــود تــا در صــورت بــروز جهش هــای جدیــد در بخشــی از‬ ‫اســپایک (ماننــد نــوع‏اومیکــرون) همچنــان واکســن بتوانــد ایمنی‬ ‫بــدن را علیــه اســپایک ویــروس تحریــک کنــد‪ .‬ایــن مزیــت دیگــر‬ ‫اســپایکوژن در مقایســه بــا دیگــر واکس ـن های‏نوترکیــب اســت‬ ‫کــه فقــط قســمتی از ســاختار اســپایک را اســتفاده می کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــر اســاس مطالعــات فعلــی‪ ،‬اســتفاده از واکســن بــا تکنولــوژی‬ ‫متفــاوت از تکنولــوژی واکســن اولیــه‪ ،‬باعــث تولیــد ایمنــی‬ ‫پایدارتــر و موثرتــری علیــه ‏ویــروس کرونــا می شــود‪ .‬پلتفــرم‬ ‫واکســن اســپایکوژن متفــاوت از تکنولــوژی واکسـن های موجــود‬ ‫در واکسیناســیون کشــوری تاکنــون اســت کــه ایــن‏موضــوع در‬ ‫کنــار ایمنــی بــاالی ایــن پلتفــرم‪ ،‬واکســن اســپایکوژن را بــه گزینــه‬ ‫مناســبی بــرای تزریــق دوز ســوم تبدیــل می کنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بهــادار ملــزم شــدند در گــزارش تفســیری خــود و در فصــل چهــارم‪ ،‬نســبت بــه درج و تحلیــل‬ ‫حساســیت ســود و زیــان خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬افشــای دالیــل تغییــر ســود و زیــان عملیاتــی از دیگــر اقدامــات ســازمان‬ ‫بــود‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه اگــر ناشــری در ســود و زیــان عملیاتــی خــود بیــش از ‪ ۳۰‬درصــد نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته افزایــش یــا کاهــش داشــته باشــد نســبت بــه شــفاف ســازی و‬ ‫توضیــح درخصــوص دالیــل ایــن موضــوع اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــا ایــن اقــدام‪ ،‬شــایعات در بــازار کاهــش می یابــد زیــرا طبــق ایــن ابالغیــه‪ ،‬از‬ ‫تمامــی ناشــران خواســته شــده فهرســت زمیــن و ســاختمان خــود را بــه همــراه جزییاتــی کــه در‬ ‫ابالغیــه امــده‪ ،‬منتشــر کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ابالغیــه ای بــرای تمامــی ناشــران مبنــی بــر اعــام فهرســت جزییــات‬ ‫هزینه هــای انــرژی ارســال شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬طــی یــک مــاه اخیــر بــا توجــه بــه الیحــه بودجــه‬ ‫‪ ،۱۴۰۱‬بــازار بــا نوســانات بســیار زیــادی در بحــث مربــوط بــه خــوراک پتروشــیمی و نــرخ گاز صنایع‬ ‫همــراه بــود‪ .‬بــه همیــن منظــور از همــه ناشــران تولیــدی خواســته شــد کــه نســبت بــه شــفاف‬ ‫ســازی هزینه هــای انــرژی خــود اقــدام کننــد کــه بــازار هــم از ایــن موضــوع اســتقبال کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پیگیــری هــای زیــادی در خصــوص فهرســت دارنــدگان اطالعــات نهانــی ناشــران‬ ‫در حــال انجــام اســت کــه بــه زودی ابالغیــه هایــی در ایــن زمینــه صــادر خواهــد شــد و امیدواریم‬ ‫در فــاز بعــدی‪ ،‬افشــای فهرســت دعــاوی حقوقــی لــه یــا علیــه ناشــران منتشــر شــود‪.‬‬ ‫مدیــر نظــارت بــر ناشــران ســازمان بــورس و اوراق بهــادار تصریــح کــرد‪ :‬اســامی ‪ ۷۸۱‬ناشــر‬ ‫در ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ثبــت شــد ه کــه تعــداد ‪ ۳۸۳‬ناشــر در بــورس اوراق بهــادار‬ ‫پذیرفتــه شــده اند‪ ۱۶۴ ،‬ناشــر در فرابــورس و حــدود ‪ ۲۰۳‬ناشــر در بــازار پایــه وجــود دارنــد و‬ ‫‪ ۳۱‬ناشــر هــم فقــط در ســازمان ثبــت شــده انــد و هنــوز در هیــچ کــدام از بورس هــا مــورد‬ ‫معاملــه قــرار نگرفته انــد‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬پارســال در مجمــوع بــورس و فرابــورس‪ ۱۲۸ ،‬ناشــر پذیــرش شــدند امــا بــه‬ ‫دلیــل شــرایط بــازار و رکــودی کــه از نیمــه دوم ســال ‪ ۹۹‬بــر بــازار حاکــم شــد‪ ،‬در ســال ‪ ۱۴۰۰‬نیــز‬ ‫فقــط ‪ ۴۹‬شــرکت در بــورس و فرابــورس پذیــرش شــدند‪.‬‬ صفحه 2 ‫مســوول روابــط عمومــی اســتانداری گلســتان از ســفر رییــس جمهــور و هیــات دولــت ســیزدهم بــه گلســتان در روز‬ ‫پنجشــنبه ‪ ۱۲‬اســفند خبــر داد و گفــت‪ :‬در ایــن ســفر اولویت هــای اســتان بــا حضــور رییــس قــوه مجریــه از نزدیــک‬ ‫بررســی می شــود‪.‬‬ ‫علــی متکــی اظهــار داشــت‪ :‬وزرای دولــت بــا حضــور در شهرســتان هــا عــاوه بــر موضوعــات شهرســتانی ‪ ،‬مســائل‬ ‫اســتانی را نیــز بررســی و بــه رییــس جمهــور گــزارش مــی دهنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬دیــدار بــا خانــواده شــهدا و جمعــی از اقشــار مــردم‪ ،‬حضــور در نشســت شــورای اداری گلســتان و بازدید‬ ‫از زیرســاخت های اســتان از محورهــای برنامه هــای ســفر رییــس دولــت ســیزدهم بــه این اســتان اســت‪.‬‬ ‫رییس جمهور‬ ‫روز پنجشنبه‬ ‫به گلستان سفر‬ ‫می کند‬ ‫چهارشنبه ‪ 11‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪494‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫استقالل وکیل به معنای‬ ‫خودمختاری نیست‬ ‫وظایف باتری‏اتومبیل‬ ‫فلســفه تصویــب الیحــه اســتقالل کانــون وکالی‬ ‫دادگســتری‪ ،‬مصونیــت وکال در امــر دفــاع بــوده اســت امــا‬ ‫امــروز بســیاری از افــراد ایــن اســتقالل را خومختــاری تعبیــر‬ ‫مــی کننــد‪.‬‬ ‫استقالل کانون وکالی‬ ‫دادگستری در معرض خطر‬ ‫و نابودی است‬ ‫وظیفه وکیل‬ ‫روشنگری است‬ ‫سرویس گزارش‪:‬‬ ‫در ایــن مراســم کــه بــا حضــور رییــس و اعضــای هیــات مدیــره‬ ‫کانــون وکالی دادگســتری گلســتان‪ ،‬رییــس کل دادگســتری‬ ‫و دادســتان مرکــز اســتان‪ ،‬جمعــی از وکالی دادگســتری و‬ ‫کارامــوزان وکالــت گلســتان برگــزار شــد تعــداد ‪ ۴۸‬نفــر از‬ ‫کارامــوزان وکالــت اســتان بــا اتیــان ســوگند بــه جمــع وکالی پایــه‬ ‫یــک دادگســتری اســتان پیوســتند‪.‬‬ ‫در این مراســم رییس کانون وکالی دادگســتری گلســتان با اشــاره‬ ‫بــه هجمــه هــای علیــه نهــاد وکالت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬اســتقالل کانون‬ ‫وکالی دادگســتری در معرض خطر و نابودی اســت‪.‬‬ ‫«غالمرضــا اتحادیــه» بــا تاکیــد بــه اینکــه «هیــچ قانــون پاییــن‬ ‫دســتی نمــی توانــد قانــون باالدســتی را نقــض کنــد» گفــت‪ :‬بــا‬ ‫تصویــب هیــچ اییــن نامــه ای نمــی تــوان تصمیمــی بــر خــاف‬ ‫قانــون گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مطابــق مــاده ‪ ۲۲‬الیحــه قانونــی اســتقالل‬ ‫کانون هــای وکال‪ ،‬تنظیــم هرگونــه اییــن نامــه در خصــوص‬ ‫کانون هــای وکال بــه نهــاد وکالــت واگــذار شــده اســت‪ ،‬ایــن در‬ ‫جنگ‪ ،‬کریه ترین‬ ‫چهره انسان‬ ‫سرویس امنیت ‪-‬فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫جنــگ چیــز خوبــی نیســت‪ ،‬هیچوقــت فکــرش را نمیکردیــم کــه‬ ‫در ایــن قــرن شــاهد جنــگ باشــیم‪ .‬کــه فقــط مردمانــش اســیب‬ ‫میبینــد و اواره میشــوند‪.‬‬ ‫تمــام تاریــخ عبارتســت از جنــگ هایــی میــان ســربازانی کــه‬ ‫همدیگــر را نمــی شناســند و می جنگنــد بــرای رهبرانــی کــه‬ ‫همدیگــر را مــی شناســند ولــی نمیجنگنــد‪.‬‬ ‫بــه یقیــن جنــگ از جایــی اغاز میشــود انســانیت پایــان می یابد‪.‬‬ ‫بــه امیــد روزی کــه هیــچ جایــی جنــگ نباشــد ولــی فرامــوش‬ ‫نکنیــم قــدرت نظامــی و موشــکی تضمیــن کننــده امنیــت و‬ ‫ارامــش ماســت‪.‬‬ ‫حــاال کــه ســایه شــوم جنــگ بــه کشــور تنهــا و بــی دفــاع اوکرایــن‬ ‫ســایه انداختــه پیــش از پیــش قــدر اقتــدار موشــکی کشــور خــود‬ ‫را میدانیم‪.‬چــون اگــر روســیه میدانســت اوکرایــن توانایــی دفاعی‬ ‫و تهاجمــی دارد و هرگــز جرئــت تعــرض را بــه خــود نمیــداد‪.‬‬ ‫پــس بهتریــن راه افزایــش توانایــی نظامــی و عــدم اعتمــاد بــه‬ ‫حالــی اســت کــه کانــون هــای وکال اییــن نامــه را تنظیــم کــرده انــد‬ ‫و بــرای تصویــب بــه مقــام ریاســت قــوه قضاییــه ارســال کــرده انــد‬ ‫امــا تغییــرات فاحشــی کــه مغایــر بــا اســتقالل کانــون هــا و وکیــل‬ ‫در مقــام دفــاع بــود راســا ً از ناحیــه قــوه قضاییــه صــورت گرفــت‬ ‫و چــون ایــن مــواد بــر خــاف صراحــت قانــون بــوده اســت از نظــر‬ ‫کانــون هــای وکال قابلیــت اجــرا نــدارد‪.‬‬ ‫«اتحادیــه» تصریــح کــرد‪ :‬اجــرای چنیــن اییــن نامــه ای از‬ ‫ســوی کانــون هــا‪ ،‬ناقــض اســتقالل وکیــل و کانــون وکالی‬ ‫دادگســتری اســت‪.‬‬ ‫رییــس کانــون وکالی دادگســتری گلســتان یــاداور شــد‪ :‬وقتــی‬ ‫صحبــت از اســتقالل وکیــل و نهــاد وکالــت می کنیــم منظــور مــا‬ ‫داشــتن اختیــارات بی قیــد و شــرط یــا عــدم نظــارت نیســت؛ کمــا‬ ‫اینکــه قــوه قضاییــه هرگونــه نظــارت بــر کانون هــای وکال را دارد‪.‬‬ ‫مطابــق الیحــه قانونــی اســتقالل‪ ،‬کانــون وکالی دادگســتری‬ ‫بــه عنــوان یــک نهــاد مدنــی مســتقل بــه صــورت خودگــردان و‬ ‫بــدون ریالــی هزینــه بــرای حاکمیــت مبــادرت بــه پــرورش وکال‬ ‫می نمایــد‪ ،‬بنابرایــن مطابــق قانــون مذکــور در اداره امــور داخلــی‪،‬‬ ‫بررســی تخلفــات انتظامــی وکال‪ ،‬نحــوه امــوزش و کارامــوزی و‬ ‫ســایر مــوارد بایــد اســتقالل داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اســتقالل قاضــی ماننــد اســتقالل وکیــل‪،‬‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬هماهنگونــه کــه مــا معتقــد بــه اســتقالل کانــون‬ ‫وکال و وکیــل هســتیم معتقــد بــه اســتقالل واقعــی بــرای قضــات‬ ‫و دســتگاه قضــا نیــز هســتیم؛ در چنیــن شــرایطی اســت کــه‬ ‫می تــوان گفــت حرکــت دو بــال فرشــته عدالــت بــرای احقــاق‬ ‫حــق‪ ،‬کامــل اســت‪.‬‬ ‫«اتحادیــه» گفــت‪ :‬در اســتان گلســتان بیــن کانــون وکالی‬ ‫دادگســتری و دســتگاه قضــای اســتان وحــدت و همدلــی خوبــی‬ ‫وجــود دارد و امیدواریــم کــه ایــن تعامــل بــه عنــوان الگویــی در‬ ‫ســطح کالن نیــز بــه وجــود ایــد‪.‬‬ ‫باید با زبان قانون صحبت کنیم تا سوءبرداشت نشود‬ ‫رییــس کل دادگســتری اســتان گلســتان در ایــن جلســه گفــت‪:‬‬ ‫وکالــت و قضــاوت یــک شــغل نیســت بلکــه شــان و منصــب اســت‪.‬‬ ‫«حیــدر اســیابی» بــا تاکیــد بــر اســتقالل وکیــل‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬مــا‬ ‫بــه اســتقالل کانــون وکال و وکیــل معتقدیــم و در کنــار ان اعتقــاد‬ ‫داریــم ایــن اســتقالل نافــی نظــارت نیســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری بیــان کــرد‪:‬‬ ‫قاضــی در محکمــه هیــچ مافوقــی جــز خــدا و قانــون نــدارد بنابرایــن‬ ‫مــا نیــز مســتقل هســتیم امــا از نظــارت مســتثنی نیســتیم‪.‬‬ ‫«اســیابی» بــا تاکیــد بــر انجــام کار کارشناســی و علمــی در‬ ‫زمینــه اییــن نامــه اســتقالل کانــون وکال اظهــار داشــت‪ :‬مــا بایــد‬ ‫بــا زبــان قانــون صحبــت کنیــم تــا سوءبرداشــت نشــود‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫ســوگندنامه وکال گفــت‪ :‬وکیــل در راســتای احقــاق حــق قســم‬ ‫یــاد مــی کنــد و مســئولیت شــرعی وکال کمتــر از قضــات نیســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه «وکیــل در تحقــق عدالــت قضایــی بســیار‬ ‫قــول هــای پوشــالی ســایر دولــت هــا اســت‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل ان اســت کــه اوکرایــن زمانــی ســومین قــدرت‬ ‫جهــان بــود امــا بــا یــک اعتمــاد کورکورانــه امــروزه بــه کشــوری‬ ‫بــدون قــدرت تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫این اولین ناعهدی امریکا در تاریخ نیست‬ ‫بارهــا و بارهــا امریــکا زیــر قــول هایش زده جنگ در افغانســتان‬ ‫یــک نمونــه بــارز از نابــه عهدی امریکا اســت‪.‬‬ ‫امریــکا در در ظاهــر کشــوری متهــد امــا در باطــن خالف ان اســت‪،‬‬ ‫و از قــول هــا و تعهــدات خــو د شــانه خالــی میکنــد و خســارت ایــن‬ ‫شــانه خالــی کــردن را فقــط کشــور هــای طــرف تعهــد میدهنــد‪.‬‬ ‫نمونــه ای دیگــر همیــن برجامــی کــه دولــت تدبیــر و امیــد بــه‬ ‫ان اعتمــاد کــرد ک خســارت هــای فراوانــی بــرای ایــران داشــت‪.‬‬ ‫جنــگ در هرجــای جهــان اشــتباه و ناراحــت کننــده اســت چــه‬ ‫اوکرایــن ‪،‬چــه افغانســتان‪ ،‬چــه یمــن‪. ...‬‬ ‫یمــن ‪ ۶‬ســال بــا اتــکا بــه نیــرو هــای خــود و خــدا در برابــر‬ ‫تهاجــم و حمــات فــوق وحشــیانه ال ســعود و هــم پیمانانــش‬ ‫ایســتادگی کــرد امــا اوکرایــن بــا اتــکا بــا غــرب و امریــکا نتوانســت‬ ‫از مــردم و مرزهایــش در مقابلــه بــا روســیه دفــاع کنــد و ایــن‬ ‫توســعه طلبــی ناتــو در اوکرایــن موجــب جنــگ شــد‪.‬‬ ‫اوکرایــن تســلیم خودخواهــی هــای امریــکا شــد و تنهــا کاری‬ ‫کــه امریــکا بــرای اوکرایــن انجــام داد فقــط خوانــدن دعــا در زمــان‬ ‫درگیــری بــود‪.‬‬ ‫در جنــگ یمــن حــدود بیــش از ‪ ۴۰۰‬هــزار نفــر کشــته‬ ‫شــدند امــا جهــان خــم بــه ابــرو نیــاورد ‪ ...‬هیــچ یــک از‬ ‫رســانه هــای غــرب دربــاره ان چیــزی بــه زبــان نیاوردنــد‬ ‫اما یمن همچنان به دفاع با دست خالی ادامه میدهد‪.‬‬ ‫جنگ چیزی جز تباهی برای مردم دربرندارد‬ ‫موثــر اســت» بیــان کــرد‪ :‬از حضــور وکیــل در پرونده هــا اســتقبال‬ ‫می کنیــم و معتقدیــم هــر چــه حضــور و دخالــت وکیــل در‬ ‫پرونــده بیشــتر باشــد اغنــای طرفیــن دعــوی و کار قاضــی در‬ ‫کشــف حقیقــت و تصمیم گیــری راحت تــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری اســتان گلســتان بــر رعایــت ادبیــات‬ ‫نوشــتاری و رفتــاری وکال در محاکــم قضایــی تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫استقالل وکیل به معنای خودمختاری نیست‬ ‫در ایــن برنامــه همچنیــن نایــب رییــس کانــون وکالی‬ ‫دادگســتری گلســتان بــا اشــاره بــه رونــد شــکل گیــری کانــون‬ ‫وکالی گفــت‪ :‬فلســفه تصویــب الیحــه اســتقالل کانــون وکالی‬ ‫دادگســتری‪ ،‬مصونیــت وکال در امــر دفــاع بــوده اســت امــا امــروز‬ ‫بســیاری از افــراد ایــن اســتقالل را خومختــاری تعبیــر مــی کننــد‪.‬‬ ‫«حمیدرضــا مومــن» افــزود‪ :‬کانــون وکالی مســتقل‪ ،‬بــه هیــچ‬ ‫عنــوان مســتقل از حاکمیــت و نظــام نبــوده و نخواهــد بــود بلکــه‬ ‫بالعکــس همــواره بــه عنــوان یــک نهــاد مدنــی انقالبــی در کنــار‬ ‫حاکمیــت تابــع قوانیــن بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اســتقالل کانــون وکال بــه معنــای خودگردانــی‬ ‫اســت و وقتــی وکیلــی در محکمــه دفــاع مــی کنــد نبایــد بــه لحــاظ‬ ‫حقوقــی مــورد بازخواســت قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫نایــب رییــس کانــون وکالی دادگســتری گلســتان تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫اصــرار کانــون هــای وکالی دادگســتری بــر حفــظ اســتقالل‪ ،‬حفــظ‬ ‫حقــوق مــردم اســت و اگــر وکیــل در دفــاع مســتقل نباشــد قطعــا ً‬ ‫انکــه متضــرر خواهــد شــد مــردم هســتند‪.‬‬ ‫وظیفه وکیل روشنگری است‬ ‫رییــس کمیســیون کارامــوزی و اختبــار کانــون وکالی دادگســتری‬ ‫گلســتان نیــز در ایــن مراســم خطــاب بــه وکالی جدیــد اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬بــه ســوگندی کــه یــاد مــی کنیــد قلبــا ً پایبنــد باشــید و ایــن‬ ‫ســوگند بایــد در تمــام امــور و شــئونات منشــا اثــر باشــد‪.‬‬ ‫دکتــر «علــی طالــع زاری» افــزود‪ :‬پــس از مراســم تحلیــف شــما‬ ‫بــه عنــوان نماینــده یــک نهــاد صنفــی مدنــی مســئولیت مهمــی‬ ‫در قبــال جامعــه و مــردم داریــد کــه بایــد ان را جــدّی گرفتــه و‬ ‫مدافــع از حــق باشــید‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬نهــاد وکالــت و دســتگاه قضــا حــول ارزش هایی‬ ‫همچــون عدالــت‪ ،‬انصــاف‪ ،‬نظــم و امنیــت شــکل گرفتــه اســت و‬ ‫وقتــی گفتــه مــی شــود قاضــی و وکیــل دو بــال فرشــته عدالــت‬ ‫هســتند یعنــی بایــد بــرای تحقــق ایــن ارزش هــا همــکاری و‬ ‫مشــارکت نماینــد‪.‬‬ ‫دکتــر «طالــع زاری بــا بیــان اینکــه «وظیفــه وکیــل در محاکــم‬ ‫ضمــن دفــاع از حقــوق مــوکل‪ ،‬روشــنگری اســت نــه پیچیــده‬ ‫کــردن امــور» عنــوان کــرد‪ :‬وکیــل بایــد بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای‬ ‫سازشــی در پرونــده‪ ،‬بــرای مصالحــه و ســازش تــاش کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر نقــش وکیــل در دادرســی منصفانــه گفــت‪:‬‬ ‫صرفــا ً مجــازات باعــث دامــن زدن و تشــدید علــل وقــوع جــرم‬ ‫اســت و بایــد تــاش هــا در جهــت ترمیــم و جبــران خســارت بــزه‬ ‫دیــده و اصــاح مرتکــب و زمینــه بازگشــت بــه جامعــه باشــد‪.‬‬ ‫بــه امیــد روزی کــه هیــچ نقطــه ای از جهــان درگیــر جنــگ نباشــد‬ ‫و صلــح در همــه جاهــای دنیــا باشــد و هیــچ مــادری فرزنــد خــود‬ ‫را روانــه میــدان جنــگ نکنــد‪.‬و انســانیت جهــان را بــه ســوی بهتــر‬ ‫شــدن پیــش ببــرد‪.‬‬ ‫جنــگ کریــه تریــن و زشــت تریــن تصویــر جامعــه انســانی‬ ‫اســت‪ .‬در جنــگ تمــام پــرده هــای تمدنــی کــه انســان در طــول‬ ‫چنــد هــزار ســال یــا تــاش و مشــقت فــراوان کســب کــرده اســت‬ ‫بــه کنــار میــرود‪.‬‬ ‫من مینویسم سازمان ملل شما بخوانید کشک‬ ‫ســازمن ملــل فقــط مقــداری بودجــه زیــادی را صــرف هیــچ و‬ ‫پــوچ میکنــد زیــرا در زمانــی کــه بایــد از خــود اقتــدار بــه خــرج‬ ‫دهــد و جلــوی خیلــی از خونریــزی هــا وکشــتار هــا را بگیــرد بــه‬ ‫خــود زحمــت میدهــد احســاس تاســف میکنــد و گاهــی مــواردی‬ ‫را محکــوم میکنــد‪.‬‬ ‫‪ -1‬فراهم نمودن انرژی الزم برای استارت زدن خودرو‬ ‫‪2‬‏‪ -‬تامیــن انــرژی مــورد نیــاز مجموعه هــای مختلــف‬ ‫خــودرو کــه نیازمنــد بــرق هســتند‬ ‫‪ -3‬مناس ـب بودن ظرفیــت و تــوان باتــری بــا سیســتم‬ ‫برقــی خــودرو‪ ،‬باعــث کارکــرد مطلــوب سیســتم های‬ ‫خــودرو خواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫‏ هنگامی کــه ظرفیــت باتــری پاییــن باشــد‪ ،‬بــرای‬ ‫راه انــدازی خــودرو‪ ،‬مــدت زمــان اســتارت افزایــش‬ ‫می یابــد و گاهــی ایــن اســتارت های ‏طوالنــی بایــد‬ ‫چندیــن بــار متنــاوب و متوالــی انجــام شــود تــا موتــور‬ ‫خــودرو شــروع بــه کارکنــد‪ .‬اســتارت زدن های طوالنــی‬ ‫مــدت و متوالــی‪،‬‏باعــث گرم شــدن بیــش از حــد اســتارت‬ ‫و باتــری شــده و منجــر بــه خرابــی انهــا می گــردد‪ .‬‏‬ ‫ظرفیت باتری‏‬ ‫ظرفیــت باتــری بــه مقــدار الکتریســیته مــورد نیــاز‬ ‫بــرای تغذیــه تجهیــزات برقــی خــودرو بســتگی دارد‪ .‬در‬ ‫صــورت نصــب تجهیــزات‏الکتریکــی اضافــه مطابــق بــا‬ ‫اســتاندارد شــرکت خودروســاز‪ ،‬ممکــن اســت باتــری‬ ‫بــا ظرفیــت بیشــتر از ظرفیــت باتــری اصلــی مــورد نیــاز‬ ‫‏باشــد‪ .‬ایــن موضــوع در صورتــی مجــاز اســت کــه در‬ ‫دفترچــه راهنمــای مشــتری خــودرو‪ ،‬درج شــده باشــد‪.‬‏‬ ‫توان باتری‏‬ ‫حاصــل ضــرب شــدت جریــان در ولتــاژ تــوان نامیــده‬ ‫می شــود‪ .‬هرچــه راندمــان (تــوان) باتــری بیشــتر باشــد‪،‬‬ ‫عمــل اســتارت موتــور بهتــر‏انجــام می شــود‪ .‬راندمــان‬ ‫دو باتــری بــا انــدازه و ظرفیــت یکســان‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫متفــاوت باشــند‪.‬‏‬ ‫‏ بازدید و نگهداری باتری‏‬ ‫بررسی سطح الکترولیت باتری‪:‬‏‬ ‫ســطح مایــع الکترولیــت باتــری بایــد حداقــل دو بــار در‬ ‫ســال (فقــط در مــوارد باتری هایــی کــه امــکان بررســی‬ ‫ســطح الکترولیــت انهــا وجــود‏دارد) در ابتــدای زمســتان‬ ‫و تابســتان کنتــرل شــود‪ .‬بهتریــن و مناســب ترین‬ ‫ســطح الکترولیــت‪ ،‬توســط یــک شــاخص بــر روی جــداره‬ ‫خارجــی ‏باتــری مشــخص شــده اســت کــه حــدوداً‪،‬‬ ‫‪ ۱۵‬میلیمتــر باالتــر از ســطح صفحــات باتــری اســت‪.‬‬ ‫درصــورت نیــاز فقــط اب مقطــر اضافــه نماییــد‪.‬‏‬ ‫هیـچ گاه نبایــد الکترولیــت باتــری شــارژ شــده را تخلیــه‬ ‫نمــود زیــرا در ایــن صــورت صفحــات منفــی ان در‬ ‫مــدت زمــان کوتاهــی بــا اکســیژن‏هــوا ترکیــب شــده و‬ ‫اکســید می شــوند‪ ،‬در ایــن حالــت صفحــات مثبــت نیــز‬ ‫بالفاصلــه ســولفاته شــده و در نهایــت باتــری غیرقابــل‬ ‫اســتفاده‏خواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫توجه‪:‬‏‬ ‫در صورتیکــه ســطح الکترولیــت باتــری پــی درپــی‬ ‫کاهــش یافتــه و نیازمنــد افزایــش می باشــد‪،‬‬ ‫نشــان دهنده ایــراد در مــدارات و اجــزای ‏الکتریکــی‬ ‫اســت کــه باعــث شــارژ بیــش از حــد باتــری می شــود‪.‬‬ ‫در ایــن حالــت ضــروری اســت کــه الترناتــور (دینــام) و‬ ‫رگوالتــور ان مــورد ‏بررســی قــرار گیــرد‪ .‬‏‬ ‫‪-1‬‏ باتــری در محــل نصــب بایســتی به گونــه ای محکــم‬ ‫شــود تــا تکان هــای شــدیدی کــه بــه ان وارد می شــود‬ ‫باعــث ریــزش صفحــات ان نگــردد‪.‬‏‬ ‫‪ -2‬قطب هــای مثبــت و منفــی باتــری همیشــه تمیــز نــگاه‬ ‫داشــته شــوند و بــرای جلوگیــری از سولفاته شــدن‪ ،‬بــه‬ ‫گریــس مشــخص شــده در دفترچــه‏راهنمــا اغشــته شــوند‪.‬‏‬ ‫‪ -3‬درهنــگام تخلیــه باتــری و کاهــش الکترولیــت‪،‬‬ ‫هیچــگاه اســتارت نزنیــد‪ ،‬زیــرا باعــث ریــزش صفحــات‬ ‫باتــری خواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫‪ -4‬از اســتارت زدن های بی مــورد کــه باعــث تخلیــه‬ ‫ســریع باتــری می شــود‪ ،‬به طــور جــدی خــودداری‬ ‫نماییــد‪ ،‬چــرا کــه ایــن عمــل باعــث کاهــش‏عمــر باتــری‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫‪ -5‬کابل هــای معیــوب را بایــد تعویــض نمــود‪.‬‬ ‫بســت های نگهدارنــده باتــری را بــدون اینکــه فشــار‬ ‫زیــادی بــه بدنــه باتــری وارد کــرده باشــند‪،‬‏بازدیــد نماییــد‬ ‫تــا مطمئــن شــوید کــه باتــری را محکــم در جــای خــود‬ ‫نگهداشــته اند ‪.‬‏‬ ‫‪ -6‬اســتفاده از تجهیــزات الکتریکــی پرمصــرف نظیــر‬ ‫چراغ هــای جلــو‪ ،‬رادیــو و… در هنــگام خاموش بــودن‬ ‫موتــور‪ ،‬باعــث کاهــش تــوان باتــری ‏و در نهایــت‪،‬‬ ‫فرســودگی تدریجــی باتــری می شــود‪.‬‏‬ ‫عــدم عملکــرد صحیــح شــارژ باتــری توســط الترناتــور‬ ‫(دینــام)‪ ،‬ســبب فرســودگی زودرس باتــری می شــود‪.‬‏‬ ‫در پس شادی کاذبی که‬ ‫با مصرف روانگردان به‬ ‫دست می اید‪ ،‬دنیایی از‬ ‫غم و اندوه نهفته است‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 11‬اسفند‬ ‫بجنورد‬ ‫چهار شنبه ‪ 11‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪494‬‬ ‫کمیته امداد‬ ‫خراسان شمالی اقالم‬ ‫جهیزیه ‪ ۵۸۷‬زوج نیازمند‬ ‫را خریداری کرد‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره)‬ ‫خراسان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن نهــاد اقــام جهیزیــه‬ ‫‪ ۵۸۷‬زوج نیازمنــد را خریــداری کــرده اســت کــه‬ ‫همزمــان بــا هفتــه احســان و نیکــوکاری اهــدا‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد اظهــار داشــت‪ :‬ارزش اقــام‬ ‫خریــداری شــده شــامل یخچــال‪ ،‬اجــاق گاز‪ ،‬ماشــین‬ ‫لباسشــویی‪ ،‬فــرش و جاروبرقــی بیــش از ‪ ۱۱‬میلیــارد و‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیــون تومــان اســت‪.‬‬ ‫وی ارزش ایــن جهیزیه هــا را به طــور میانگیــن بــرای‬ ‫هــر ســری بیــش از ‪ ۲۰‬میلیــون تومــان عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن هــزار و ‪ ۶۷‬ســری جهیزیــه بــه‬ ‫ارزش ‪ ۱۸‬میلیــارد و ‪ ۷۰۰‬میلیــون تومــان از ابتــدای‬ ‫ســال تاکنــون بــه نوعروســان زیــر پوشــش ایــن نهــاد‬ ‫اهــدا شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬هم اکنــون ‪ ۶۰۰‬نوعــروس نیازمنــد هــم‬ ‫در نوبــت دریافــت جهیزیــه هســتند کــه در ایــن راســتا‬ ‫امیــد اســت کــه نیکــوکاران مــا را همراهــی کننــد‪.‬‬ ‫الهــی راد بــا اشــاره بــه اینکــه پارســال بــه علت شــرایط‬ ‫کرونایــی کارت خریــد اقــام جهیزیــه بــه مبلــغ چهــار‬ ‫میلیــون تومــان بــرای هــر زوج در اختیــار ان هــا قــرار‬ ‫گرفــت گفــت‪ :‬در مجمــوع بــه ‪ ۷۹۳‬زوج زیــر پوشــش‬ ‫کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) در ایــن ســال کارت‬ ‫هدیــه پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مــردم نیکــوکار می تواننــد بــا افتتــاح‬ ‫حســاب در صنــدوق قرض الحســنه امــداد والیــت و یــا‬ ‫کمــک از طریــق کــد اســان پرداخــت ‪*۸۸۷۷*۰۵۸#‬‬ ‫در تامیــن جهیزیــه زوج هــای نیازمنــد ســهیم شــوند‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا جمعیــت بیــش از‬ ‫‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری حــدود ‪ ۶۰‬هــزار و ‪ ۲۵۵‬خانــوار‬ ‫بــا جمعیتــی در حــدود ‪ ۱۱۲‬هــزار نفــر زیــر پوشــش‬ ‫خدمــات حمایتــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)‬ ‫قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی از نظــر ســرانه درامــد خانــوار‪ ،‬در‬ ‫رده اخریــن اســتان های کشــور قــرار دارد‪.‬‬ ‫خیاطیمسعودپیرایش‬ ‫دوخت انواع شلوار‬ ‫وپیراهن مردانه‬ ‫تعمیرات انواع لباس‬ ‫زنانه ومردانه‬ ‫ادرس‪ :‬خیابــان امــام خمینی‪-‬نبــش‬ ‫افتــاب ‪ 12‬جنــب موسســه نور‪،‬پاســاژ‬ ‫خلیــج فــارس طبقــه همکــف‬ ‫تماس‪09119666623 :‬‬ ‫‪01732255806‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫انجام پایش ملخ مراکشی در ‪۱۲‬‬ ‫هزار هکتار از مزارع‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی گنبــدکاووس گفــت‪ :‬ردیابــی و پایــش ملــخ مراکشــی از ابتــدای بهمن تاکنــون در‬ ‫بیــش از ‪ ۱۲‬هــزار هکتــار از مــزارع کشــاورزی شــمال ایــن شهرســتان بــه طــور عمــده در بخــش داشــلی‬ ‫بــرون انجــام شــد‪.‬‬ ‫حبیــب اللــه زارع اظهارداشــت‪ :‬پیــش بینــی می شــود ردیابــی و پایــش ملــخ مراکشــی تــا اواخــر فروردین ســال‬ ‫اینــده در ‪ ۴۰‬هــزار هکتــار از مــزارع کشــاورزی گنبــدکاووس انجام شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ابتــدای بهمــن امســال کار ردیابــی ملــخ بــه ویــژه مراکشــی بــر اســاس اطالعــات و مختصــات‬ ‫مکان هــای الــوده در ســال گذشــته توســط ‪ ۲‬تیــم در مراتــع مناطــق شــمالی شهرســتان اغــاز شــده و بــه صورت‬ ‫مســتمر در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی گنبــدکاووس یــاداور شــد‪ :‬بــر اســاس معیارهــای ســازمان خواروبار جهانــی اگر احتمال‬ ‫پنــج درصــدی حملــه ملــخ صحرایــی وجــود داشــته باشــد بایــد ‪ ۱۰۰‬درصــد امادگــی بــرای مبــارزه بــا ان تــدارک‬ ‫دیــده شــود‪.‬‬ ‫بررسی عقب افتادگی های دستمزد‬ ‫کارگران در شورای عالی کار‬ ‫رئیــس کمیتــه دســتمزد شــورای عالــی کار گفــت‪ :‬در جلســه‬ ‫شــورای عالی کار‪ ،‬گزارشــی از ســبد معیشــت کارگران و وضعیت‬ ‫اقتصــادی ارائــه شــد و موضــوع عقــب افتادگی هــای دســتمزد‬ ‫مــورد بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫«فرامــرز توفیقــی» اظهــار داشــت‪ :‬مشــکالت کانون هــای کارگــری‬ ‫و وضعیــت قیمــت کاالهــا و رونــد افزایــش دســتمزد در ســال هــای‬ ‫گذشــته در جلســه شــورای عالــی کار‪ ،‬مــورد بحــث قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن جلســه بــا حضــور شــرکای اجتماعــی از جملــه جامعه‬ ‫کارافرینــی و نماینــدگان وزارت کار تبــادل نظــر شــد و گفت وگوهایــی‬ ‫در خصــوص تعییــن دســتمزد شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کمیتــه دســتمزد شــورای عالــی کار ادامــه داد‪ :‬قــرار شــد ‪۱۴‬‬ ‫اســفندماه مــاه جلســه شــورای عالــی کار برگــزار شــود و در ان تعییــن‬ ‫دســتمزد صــورت گیــرد کــه امیدواریــم ایــن اتفــاق بیافتــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــر اســاس ایــن قانــون حداقــل مــزد کارگــران بــا توجــه‬ ‫بــه درصــد تورمــی کــه از طــرف بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫اعــام می شــود ‪ ،‬تعییــن مــی شــود‪.‬‬ ‫توفیقــی بیــان داشــت‪ :‬امســال ســبد معیشــت کارگــران هشــت‬ ‫میلیــون و ‪ ۹۷۹‬هــزار تومانــی بــرای یــک خانــواده متوســط شــهری ‪۳.۳‬‬ ‫نفــری بــرای ســال ‪ ۱۴۰۱‬نرخ گــذاری شــده اســت کــه ایــن امــر در تعییــن‬ ‫دســتمزد کارگــران مهــم اســت‪.‬‬ ‫روستای خیرات از سرویس ‪ 4G‬همراه اول بهره مند شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از اداره روابــط عمومــی‬ ‫مخابــرات منطقــه گلســتان ‪ ،‬دکتــر غالمعلــی شــهمرادی بــا اعــام‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــا نصــب و راه انــدازی تقویت کننــده پر ظرفیت و‬ ‫بانــد پهــن همــراه ‪ ،‬اهالــی روســتای خیرات از ســرویس ‪ 4G‬همراه‬ ‫اول بهــره منــد شــدند‪.‬‬ ‫وی افزایــش کیفیــت شــبکه همــراه اول را در قالــب عملیــات‬ ‫توســعه شــبکه ســیار تحــت عنــوان فــاز ‪ 7‬و فــاز ‪ 8‬در اســتان‬ ‫دانســت و افزود ‪ :‬اســتمرار و توزیع عادالنه ارتقاء شــبکه ســیار در‬ ‫دســتور کار مخابــرات منطقــه گلســتان اســت و تالش هــا در ایــن‬ ‫زمینــه مســتمرا ادامــه دارد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت روســتای خیــرات از توابــع شهرســتان‬ ‫گــرگان بــوده و ارتقــاء شــبکه مخابــرات و همــراه اول در ان‬ ‫موجــب بهــره منــدی اهالــی ایــن روســتا از ارتباطــات مخابراتــی‬ ‫بــا کیفیــت شــده اســت‪.‬‬ ‫مســئول فضای ســبز شــهرداری شــیروان گفت‪ :‬شــهرداری این شــهر‬ ‫خراســان شــمالی در اســتانه ســال نــو‪ ۱۰ ،‬هــزار جعبــه انــواع کل را‬ ‫امــاده توزیــع در دیگــر مناطــق کشــور کــرده اســت کــه بــا کمتریــن‬ ‫قیمــت در اختیــار شــهرداری ها قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫علــی بلخــن اظهــار داشــت‪ :‬روزانــه ‪ ۷۰‬هــزار گل شــامل بنفشــه در‬ ‫‪ ۶‬رنــگ‪ ،‬بوتــه ای‪ ،‬همیشــه بهــار‪ ،‬گلدانــی‪ ،‬میمونــی و مینــا چمنــی در‬ ‫گلخانــه ســه هــزار و ‪ ۷۰۰‬مترمربــع شــهرداری کاشــت مــی شــود کــه تــا‬ ‫عیــد بــه ‪ ۹۰۰‬هــزار شــاخه گل خواهــد رســید‪.‬‬ ‫بلخــن اضافــه کــرد‪ :‬از ‪ ۹۰۰‬هــزار شــاخه گلــی کــه بــرای میادیــن‪،‬‬ ‫معابــر‪ ،‬پــارک هــا و المــان ها کاشــت می شــود دوســوم بــرای میادین‪،‬‬ ‫بلوارها و بخشــی برای اســتفاده از ‪ ۱۲‬پارک شــهر خواهد شــد که بذر‬ ‫ان توســط خود شــهرداری تامین شــده و اب مورد اســتفاده ان اکنون‬ ‫بــا توجــه بــه بارندگــی هــای بســیار کــم اســت و در ســایر فصــول از اب‬ ‫غیــر شــرب اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫مســئول فضــای ســبز شــهرداری شــیروان بــا بیــان اینکــه شــیروان‬ ‫‪ ۱۴۰‬هکتــار فضــای ســبز دارد‪،‬گفــت‪ :‬کاشــت گل هــای بهــاره در ایــن‬ ‫گلخانــه از ابتــدای اســفندماه اغــاز شــده و از نیمــه خــرداد تــا اوایــل‬ ‫تیرمــاه گل تابســتانه کشــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار کاللــه گفــت‪ :‬ســاخت پــل جدیــد در جــاده روســتایی‬ ‫کاللــه ‪ -‬خالدنبــی بــرای جایگزین کــردن پــل تخریب شــده بــه ‪۴۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار فرهــاد شــیبک اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در بارندگــی اواخــر بهمــن مــاه امســال یــک دهنــه‬ ‫پــل در کیلومتــر ‪ ۳۷‬مســیر کاللــه ‪ -‬خالدنبــی بــه عنــوان راه‬ ‫دسترســی پنــج روســتا بــه دلیــل اب شســتگی تخریــب شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نیروهــای راهــداری بــرای تــردد مــردم ایــن روســتاها‬ ‫یــک جــاده موقــت در کنــار پــل ایجــاد کردنــد کــه بــا افزایــش‬ ‫شــدت بارندگــی و جریــان یافتــن ســیالب بــه زیــر اب م ـی رود‬ ‫کــه امــروز نیــز باعــث مســدودی چنــد ســاعته ایــن مســیر شــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار کاللــه ادامــه داد‪ :‬بــا فروکــش کــردن ســیالب‬ ‫نیروهــای راهــداری شــرایط را بــرای تــردد خودروهــای ســواری‬ ‫از ایــن جــاده موقــت فراهــم کردنــد و هــم اینــک عبــور و مــرور‬ ‫در ان جریــان دارد‪.‬‬ ‫شــیبک گفــت‪ :‬همــکاران راهــداری موافقــت اولیــه بــرای‬ ‫مطالعــه و ارســال مشــخصات پــل جــاده روســتایی کیلومتــر ‪۳۷‬‬ ‫کاللــه ‪ -‬خالدنبــی بــرای جــذب اعتبــار را اخــذ کردنــد و مشــاور‬ ‫مطالعــات الزم را انجــام خواهــد داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا همــکاران منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان‬ ‫و شهرســتان نیــز رایزنــی الزم بــرای ایجــاد بندهــای خاکــی و کــف‬ ‫بنــد در مناطــق باالدســت و پاییــن دســت ایــن پــل انجــام شــد تــا‬ ‫در صــورت ســاخت پــل جدیــد‪ ،‬جریــان یافتــن ســیالب بــار دیگــر‬ ‫باعــث تخریــب ان نشــود‪.‬‬ ‫شهرســتان کاللــه بــا بیــش از ‪ ۱۳۰‬هــزار نفــر جمعیــت ســاکن‬ ‫در ‪ ۲‬نقطــه شــهری و ‪ ۱۲۰‬روســتا و هــزار و ‪ ۷۵۲‬کیلومتــر مربــع‬ ‫وســعت در شــرق اســتان گلســتان واقــع اســت‪.‬‬ ‫طبــق اعــام کارشــناس هواشناســی گلســتان‪ ،‬ســامانه‬ ‫ناپایــداری کــه از عصــر دیــروز وارد اســتان شــد تــا امشــب‬ ‫فعالیــت می کنــد و از فــردا شــاهد جــوی ارام همــراه بــا افزایــش‬ ‫دمــا خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫ســمیه مالحــی افــزود‪ :‬پایــداری هــوا و افزایــش دمــا تــا روز‬ ‫جمعــه ادامــه خواهــد داشــت و بیشــترین افزایــش دمــا بــرای‬ ‫روز پنجشــنبه بــه ویــژه در مناطــق شــرقی اســتان بــا حــدود ‪۲۹‬‬ ‫درجــه ســانتی گــراد پیــش بینــی می شــود‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬ســامانه ســرد و بارانــی دیگــری از اواخــر وقــت‬ ‫جمعــه وارد اســتان می شــود و هفتــه اینــده هفتــه ســردی‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اعتبار ‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫ریالی برای ساخت‬ ‫پل دسترسی‬ ‫روستایی کالله‬ ‫نیاز است‬ ‫گرمای ‪ ۳۰‬درجه ای اخر هفته‬ ‫در انتظار اهالی شرق گلستان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان بــا اشــاره بــه خــروج ســامانه‬ ‫بارشــی و اغــاز رونــد افزایشــی دمــا در ایــن اســتان گفــت بــر‬ ‫اســاس نقشــه هــای پیش یابــی اهالــی شــرق گلســتان در‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ ۱۰‬هزار جعبه انواع گل تولیدی‬ ‫اماده توزیع‬ ‫بهره مندی روستای خیرات‬ ‫از سرویس ‪ 4G‬همراه اول‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫زارع افــزود‪ :‬ســطح عملیــات ردیابــی و پایــش ملــخ مراکشــی ســال زراعــی گذشــته ‪ ۳۲‬هــزار هکتــار بــود و در‬ ‫هــزار و ‪ ۱۷۵‬هکتــار از اراضــی شهرســتان مبــارزه شــیمیایی بــا ملــخ انجــام و اجــازه ورود ایــن افــت بــه مــزارع‬ ‫داده نشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پیــش بینــی می شــود مبــارزه بــا ملــخ مراکشــی در ســال زراعــی جــاری در ســطح بیــش از پنــج‬ ‫هــزار هکتــار از زمین هــای کشــاورزی گنبــدکاووس انجــام شــود‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی گنبــدکاووس در رابطــه بــا اعتبــارات مبارزه با ملخ صحرایی‪ ،‬گفــت‪ :‬در اعتبارات تملک‬ ‫دارایــی شهرســتان بــرای تهیــه ســموم‪ ،‬ســوخت ماشــین‪ ،‬نگهــداری‪ ،‬سمپاشــی و خریــد خدمــات ســه میلیــارد‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال پیــش بینــی شــد کــه تاکنــون یــک میلیــارد و ‪ ۳۰۰‬میلیــون ریــال ان تخصیــص یافــت و‬ ‫پیگیــری الزم بــرای تخصیــص بیشــتر در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫زارع تصریــح کــرد‪ :‬در صــورت ادامــه رونــد خشکســالی احتمــال تاخیــر در زمــان تفریــخ تخــم نســبت بــه ســال‬ ‫گذشــته وجــود دارد و در صــورت کاهــش بارندگی هــا در اواخــر ســالجاری و فروردیــن ســال ‪ ۱۴۰۱‬در صــورت‬ ‫کمبــود پوشــش گیاهــی‪ ،‬در زمــان تفریــخ و ظهــور پوره هــا و نیــاز تغذی ـه ای انهــا‪ ،‬دوره پورگــی کوتــاه شــده‬ ‫و ســریع وارد مرحلــه مهاجــر می شــوند کــه در ان صــورت خســارت بــه مــزارع و باغــات کشــاورزی محتمــل‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫خ مراکشــی به مراتع شــمال اســتان گلســتان در محدوده مرز خشــکی ایران و ترکمنســتان حدود‬ ‫هجوم مل ‬ ‫‪ ۹۰‬ســال ســابقه دارد و زیســتگاه ایــن افــت وســعتی بــه طــول ‪ ۱۲۰‬کیلومتــر و بــه عــرض ‪ ۳۰‬کیلومتــر از حوالــی‬ ‫شهرســتان اق قــا تــا مراتــع و چراگاه هــای شهرســتان مــرزی مراوه تپــه را در بــر می گیــرد‪.‬‬ ‫ملــخ مراکشــی از مهمتریــن گونه هــای ملــخ زیــان اور در ایــران اســت کــه بــه مراتــع‪ ،‬مــزارع غــات و صیفــی‬ ‫حملــه کــرده و اســیب وارد می کنــد و عــاوه بــر مبــارزه شــیمیایی بــا ایــن افــت‪ ،‬نوعــی پرنــده بــه نــام “ســار‬ ‫گلوســرخ” نیــز از دشــمنان بیولوژیــک ایــن افــت بــه شــمار مـی رود‪.‬‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس بــا جمعیــت ‪ ۳۷۰‬هــزار نفــر و گســتره پنــج هــزار و ‪ ۷۲‬کیلومتــر مربــع‪ ،‬حــدود ‪۳۴۱‬‬ ‫هــزار هکتــار مرتــع و ‪ ۱۶۲‬هــزار هکتــار اراضــی زراعــی و باغــی دارد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪6‬‬ ‫دمای هوا ‪ 16‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 48‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 4 UV‬به ‪10‬‬ ‫غالبا ً ابری‪ .‬بیشینه ‪16‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫اخــر هفتــه جــاری گرمــای ‪ ۳۰‬درجــه ای را تجربــه می کننــد‪.‬‬ ‫نوربخــش داداشــی اظهارداشــت ‪ :‬در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته‬ ‫منطقــه شــصت کالتــه گــرگان ‪ ۳۶‬و محمدابــاد علــی ابــاد‬ ‫کتــول ‪ ۳۲‬میلیمتــر بــاران بــه ثبــت رســید و در ارتفاعــات‬ ‫درازنــو شهرســتان کردکــوی ‪ ۱۰‬ســانتیمتر بــرف باریــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بــارش هــای روز گذشــته و مانایــی رطوبت‬ ‫در جنــگل هــای ایــن اســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬ضــروری‬ ‫اســت در روزهــای پایانــی هفتــه در برابــر حوادثــی همچــون‬ ‫اتــش ســوزی جنــگل در منطقــه هوشــیاری الزم وجــود‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫داداشــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬طــی روزهــای پیــش رو اســمان‬ ‫اســتان صــاف تــا قســمتی ابــری و همــراه بــا افزایــش نســبی‬ ‫دماســت کــه ایــن افزایــش دمــا در روز پنجشــنبه بــه ‪۳۰‬‬ ‫درجــه ســانتیگراد مــی رســد‪.‬‬ ‫‪ ۱۵۶‬ایســتگاه و ســامانه هواشناســی از انــواع مختلــف‬ ‫شــامل «ســینوپتیک‪ ،‬اقلیــم شناســی‪ ،‬باران ســنجی‪،‬‬ ‫جــاده ای‪ ،‬جــو بــاال‪ ،‬بــاران ســنجی خــودکار و پایــش گــرد و‬ ‫غبــار» در اســتان گلســتان فعــال اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بــا گســتره افــزون بــر ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع‬ ‫و برخــورداری از هفــت اقلیــم اب و هوایــی از جنــوب بــا‬ ‫ســمنان‪ ،‬از شــرق با خراســان شــمالی‪ ،‬از غرب با مازندران و‬ ‫از شــمال بــا ترکمنســتان همســایه اســت‪.‬‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی ‪:‬‏‏‪ -1‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412003000203‬مربــوط بــه تقاضــای اقــای ســعید قرجــه مبنــی بــر صــدور ســند مالکیــت نســبت‏بــه ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 235/98‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از ششــدانگ پــاک شــماره ‪2323‬‏فرعــی از ‪ 1‬اصلــی بخــش ‪ 3‬حــوزه ثــت ملــک بندرترکمــن بــه مســاحت ‪ 354‬متــر مربــع بــه مالکیــت رســمی اقــای ســعید قرجــه‏واقــع در‬ ‫خیابــان جمهــوری ‪ 11‬کوچــه بــن بســت غربــی اذری‏‏‪ -2‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412003000202‬مربــوط بــه تقاضــای خانــم عزیــزه قرجــه مبنــی بــر صــدور ســند مالکیــت‏نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت‬ ‫‪ 118/02‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‏بــه مســاحت ‪ 354‬متــر مربــع بــه پــاک شــماره ‪ 2323‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی بخــش ‪ 3‬حــوزه ثــت ملــک بندرترکمــن بــه مالکیــت‏رســمی خانــم عزیــزه قرجــه واقــع در خیابــان جمهــوری‬ ‫‪ 11‬کوچــه بــن بســت غربــی اذری یــک هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد و امــاک بندرترکمــن بشــرح ارای صــادره بــا تصرفــات مفــروزی و مالکانــه‏اشــخاص فــوق از پالکهــای منــدرج را تائیــد و بــه جهــت عــدم دسترســی بــه مالکیــن‬ ‫مقــرر شــد پــس از نشــر اگهــی‪ ،‬ســند مالکیــت‏رســمی صــادر و تســلیم گــردد علیهــذا بــه اســتناد مــاده ‪ 3‬قانــون فــوق مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز جهــت اطــاع‏مالکیــن مشــاعی و ســایر صاحبــان حقــوق در یکــی از روزنامــه هــای‬ ‫کثیــر االنتشــار و محلــی اگهــی مــی شــود و از اینــرو در‏صورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه ارای فــوق اعتــراض دارنــد مــی بایســت از تاریــخ انتشــار نوبــت اول بــه مــدت دو مــاه (‪ 60‬روز)‏اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک بندرترکمــن‬ ‫تســلیم و رســید اخــذ نماینــد ضمنــا معتــرض بایــد ظــرف مــدت‏یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت در دادگاه عمومــی بندرترکمــن نمایــد و گواهــی تقدیــم‏دادخواســت بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک بندرترکمــن‬ ‫تحویــل نمایــد در صــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق‏مقــررات اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد ‪.‬‏ رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫ترکمــن م‪.‬الــف‪1400/256 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ :‬دوشــنبه ‪1400/11/25‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬چهارشــنبه ‪1400/12/11‬‏‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 11‬اسفند‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 19‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 69‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬از ‪10‬‬ ‫غالبا ً ابری‪ .‬بیشینه ‪19‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب و متغیر‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 11‬اسفند ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪494‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫با صدور سند اراضی کشاورزی‬ ‫هویت دار می شود‬ ‫رییــس ســازمان امــور اراضــی کشــور بــر اهمیــت صــدور اســناد اراضــی کشــاورزی تاکیــد کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫صــدور اســناد بــه معنــای هویــت بخشــیدن بــه اراضــی کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت جهــاد کشــاورزی‪« ،‬محمدعلــی شــجاعی » بــا حضــور در پخــش‬ ‫زنــده برنامــه «ســام صبــح بخیــر» شــبکه ســه ســیما در گفتگویی درخصــوص وظایــف کارگــروه فراقوه ای‬ ‫مبــارزه بــا زمین خــواری و برنامه هــا و اقدامــات ســازمان امــور اراضــی‪ ،‬بــا اشــاره بــه تاکیــد رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب بــر امنیــت غذایــی و مبــارزه بــا زمین خــواری‪ ،‬افــزود‪ :‬خودکفایــی و داشــتن نهاده هــای تولیــد بــرای‬ ‫تامیــن غــذای جامعــه‪ ،‬اجــرای روش هــای نویــن ابیــاری و بهبــود اقتصــاد در حــوزه کشــاورزی و معیشــت‬ ‫مــردم بــر روی زمیــن انجــام می شــود‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان امــور اراضــی کشــور اظهــار داشــت‪ :‬رییــس جمهــوری و رییــس قــوه قضائیــه‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجلــس و ســایر اعضــای نظــام نیــز بــر مبــارزه بــا زمین خــواری و حفــظ اراضــی کشــاورزی تاکیــد کرده انــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬صــدور اســناد اراضــی کشــاورزی را یکــی از مهمتریــن برنامه هــای دولــت ســیزدهم و وزیــر جهــاد‬ ‫کشــاورزی عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬اگــر تمامــی اجــزای حاکمیــت هم افزایــی‪ ،‬انســجام و مشــارکت داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬بــا همــکاری مــردم می توانیــم تــا پایــان دولــت ســیزدهم اســناد اراضــی کشــاورزی را صــادر کنیــم‪.‬‬ ‫شــجاعی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر حــدود یــک میلیــون هکتــار از ‪ ۱۸‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫کشــاورزی دارای ســند و مابقــی اراضــی فاقــد ســند هســتند و اراضــی فاقــد ســند قابلیــت تصــرف‪ ،‬تغییــر‬ ‫کاربــری غیرمجــاز و خــروج از چرخــه تولیــد کشــاورزی را دارد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر توجــه بــه اراضــی کشــاورزی گفت‪ :‬مســئله زمین بســیار مهم و حســاس‬ ‫اســت و باید توجه بیشــتری به ان شــود‪.‬‬ ‫شــجاعی بــا اشــاره بــه تشــکیل قــرارگاه صــدور اســناد اراضــی کشــاورزی افــزود‪ :‬همــه دســتگاه های حاضر‬ ‫در ایــن قــرارگاه یــک هــدف مشــترک را دنبــال می کننــد و بــا همــکاری و هم افزایــی در ســطح ملــی و‬ ‫اســتانی پیگیــر تســریع ایــن امــر مهــم هســتند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــرای تحقــق ایــن امــر مهــم ابتــدا بایــد موانــع را از بیــن ببریــم و ایــن امــر مســتلزم‬ ‫انســجام و همــکاری همــه دســتگاه ها و اجــزای حاکمیــت اســت‪ .‬تاکنــون همــه دســتگاه های حاضــر در‬ ‫قــرارگاه صــدور اســناد اراضــی کشــاورزی و حتــی نماینــدگان مجلــس بــرای تســریع فراینــد صــدور اســناد‬ ‫اراضــی کشــاورزی همــکاری و مشــارکت داشــته اند‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان امــور اراضــی کشــور افــزود‪ :‬بــا صــدور اســناد اراضــی کشــاورزی ارائــه تســهیالت بــه‬ ‫کشــاورزان تســهیل و از تضییــع حقــوق کشــاورزان نیــز جلوگیــری می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬طبــق امارهــای ایــن ســازمان‪ ۸۰ ،‬درصــد از تغییــر کاربری هــا در حریــم‬ ‫شــهرها و روســتاها صــورت می گیــرد و تنهــا ‪ ۲۰‬درصــد از ایــن انهــا در اراضــی کشــاورزی خــارج از حریــم‬ ‫انجــام می شــود کــه ایــن ســازمان طبــق قانــون موظــف بــه برخــورد بــا ایــن تخلفــات اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫اعتراف به ‪ 29‬فقره‬ ‫انواع سرقت در گرگان‬ ‫اراذل و اوباش سابقه دار‬ ‫در کردکوی دستگیر شدند‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «فــرزاد تاجره»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بدنبــال‬ ‫وقــوع چنــد فقــره ســرقت در گــرگان‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در‬ ‫دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اشــراف اطالعاتــی و تــاش مامــوران ســارق‬ ‫شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی طــی عملیاتــی‬ ‫در مخفیگاهــش دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی گلســتان گفت‪ :‬متهــم در تحقیقات‬ ‫مقدماتــی بــه ‪ 29‬فقــره انــواع ســرقت از جملــه ســرقت منــزل‪،‬‬ ‫مغــازه و موتورســیکلت در گــرگان اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره بــا اشــاره بــه دســتگیری ‪ 5‬مالخــر در ایــن راســتا و‬ ‫معرفــی متهمــان بــه مراجع قضائی‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬از مخفیگاه‬ ‫متهمــان تعــدادی امــوال مســروقه از جملــه موبایــل و گوشــواره‬ ‫طــا کشــف شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «فــرزاد تاجره»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬طــرح‬ ‫ارتقــاء امنیــت عمومــی و اجتماعــی بــا دســتور کار برخــورد بــا‬ ‫ســوداگران مــرگ و همچنیــن برخــورد بــا اراذل و اوبــاش و برهــم‬ ‫زننــدگان نظــم امنیــت عمومــی در ســطح شهرســتان کردکــوی بــا‬ ‫پشــتیبانی عملیاتــی مامــوران اداره عملیــات ویــژه پلیــس مبــارزه‬ ‫بــا مــواد مخــدر اســتان بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫وی هــدف از اجــرای ایــن طــرح را افزایــش ضریــب امنیــت‬ ‫در ســطح منطقــه عنــوان کــرد و گفــت ‪ :‬بــا تــاش مامــوران در‬ ‫ایــن عملیــات دو نفــر از اراذل و اوبــاش در یکــی از روســتاهای‬ ‫شهرســتان شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مراجــع قضائــی در‬ ‫عملیاتــی غافلگیرانــه دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫کشــف مقادیــری مــواد افیونــی در ایــن عملیــات‪ ،‬گفت‪:‬متهمــان‬ ‫ســوابق متعــدد اخــال در نظــم عمومــی‪ ،‬حمــل مــواد مخــدر و‬ ‫نــزاع و درگیــری در پرونــده دارنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره بــا بــان اینکــه متهمــان بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــدند‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬اجــازه عــرض انــدام بــه مخــان‬ ‫امنیــت نخواهیــم داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «عبــاس‬ ‫مهاجــر بســطامی» در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه روزهــای پایانــی ســال و در پیــش‬ ‫بــودن عیــد نــوروز‪ ،‬تــردد خودروهــا و شــهروندان در معابــر درون‬ ‫شــهری افزایــش یافتــه و بعضــا در برخــی از نقــاط شــهر شــاهد‬ ‫ترافیــک مقطعــی در بعضــی ســاعات شــبانه روز هســتیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــهروندان عزیــز تــا حــد امــکان بــرای رفتــن بــه‬ ‫مراکــز خریــد از وســایل نقلیــه عمومــی اســتفاده نماینــد تــا‬ ‫شــاهد ایجــاد ترافیــک‪ ،‬کاهــش و کنــدی تــردد نباشــیم‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬پیشــگیری از‬ ‫گــره هــای ترافیکــی و تســهیل تــردد مســتلزم همــکاری و‬ ‫همیــاری مــردم بــوده و از شــهروندان محتــرم تقاضــا داریــم‬ ‫همچــون گذشــته بــا پلیــس همــکاری الزم را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫اســتقالل اقتصــادی دارد»‪ .‬صنــدوق توســعه ملــی ابتــکار رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب بــود و در طــول ایــن ســال ها مدیریــت ایشــان باعــث‬ ‫شــد تــا ایــن صنــدوق بــه خوبــی فعالیــت کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬خوشــبختانه صنــدوق توســعه ملــی به حوزه گردشــگری‬ ‫توجــه جــدی دارد و از درک درســت رئیــس و اعضــای هیئــت عامــل‬ ‫صنــدوق از حــوزه گردشــگری تشــکر می کنــم‪ .‬گردشــگری پیشــران‬ ‫اقتصــاد اســت و در حوزه هــای مختلــف می توانــد دغدغه هــای‬ ‫کشــور را برطــرف کنــد‪ ،‬در حــوزه اقتصــادی‪ ،‬منابــع ایــن صنعــت‬ ‫پایان ناپذیــر اســت‪.‬‬ ‫وزیــر میــراث فرهنگــی افــزود‪ :‬بررسـی ها نشــان می دهــد کــه بشــر‬ ‫بــا تحــول حــوزه ارتباطــات و اینترنــت وقــت زیــاد مـی اورد و بســیاری‬ ‫از کارهــا را بــه صــورت انالیــن انجــام خواهــد داد‪ .‬امــا تنهــا چیــزی را‬ ‫کــه بــرای خــود نگــه مـی دارد حــوزه گردشــگری اســت‪ .‬ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه در کشــور مــا حوزه هــای وســیع گردشــگری وجــود دارد کــه‬ ‫می توانــد مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ضرغامی ادامه داد‪ :‬حوزه گردشــگری بســیار مهم اســت‪ ،‬اما برخی‬ ‫از افــراد بــرای ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه دچــار تردیــد بودند‪ .‬شــاید‬ ‫نگــران بازگشــت ســرمایه بودنــد و تضمیــن بهتــر می خواســتند‪ ،‬برای‬ ‫همیــن یکــی از مهم تریــن اقداماتــی کــه در ایــن مــدت انجــام دادیــم‬ ‫ایــن بــود کــه ایــن اطمینــان را بــه ســرمایه گذاران برای ســرمایه گذاری‬ ‫در ایــن صنعــت می دادیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا امضــای تفاهم نامــه بــا صنــدوق توســعه ملــی‪۶۰ ،‬‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال بــا همــکاری ایــن صنــدوق و بانک هــای عامــل‬ ‫بــه طــرح هــای گردشــگری اختصــاص خواهــد یافــت‪ .‬بــا اختصــاص‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت صنــدوق توســعه ملــی و کمــک و‬ ‫همراهــی (‪ ۴۰‬هزارمیلیــارد ریالــی) بانک هــا کــه بــه صنــدوق خواهنــد‬ ‫داشــت‪ ،‬باعــث می شــود در مجمــوع بــا رقــم ‪۶۰‬هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫تســهیالت‪ ،‬ســرمایه گذاری بســیار خوبــی در ایــن صنعــت انجــام شــود‬ ‫کــه می توانــد جهــش خوبــی را در حــوزه گردشــگری ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫وابستگی اقتصاد به گردشگری باید بیشتر شود‬ ‫رئیــس هیئــت عامــل صنــدوق توســعه ملــی نیــز در ایــن مراســم در‬ ‫ســخنانی بــا اشــاره بــه ســوابق مدیریتــی مهنــدس ضرغامــی و تــاش‬ ‫او بــرای رونــق صنعــت گردشــگری گفــت‪ :‬خــدا را شــکر می کنــم کــه‬ ‫چنیــن گــروه شایســته ای در وزارت میراث فرهنگــی گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی فعالیــت می کننــد و فکــر می کنــم بســیاری از مــردم مثل‬ ‫مــن از انتخــاب مهنــدس ضرغامــی بــه عنــوان وزیــر در ایــن وزارتخانــه‬ ‫خوشــحال شــدند و بــه اینــده مثبــت ایــن حــوزه امیــدوار هســتند‪.‬‬ ‫مهــدی غضنفــری افــزود‪ :‬در صحبت هــای رهبــر معظــم انقــاب بــر‬ ‫اقتصــاد بــدون نفــت تاکیــد شــده و مــن اعتقــاد دارم ایــن وابســتگی‬ ‫هرچــه بــه حــوزه گردشــگری بیشــتر باشــد‪ ،‬نتایــج بهتــری کســب‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی بــه ظرفیت هــای گردشــگری کشــور اشــاره کــرد و ادامــه داد‪ :‬فکر‬ ‫می کنیــم افــراد عالقه منــد بــه ســرمایه گذاری در حــوزه گردشــگری در‬ ‫خــارج از کشــور نیــز بــرای ایــن حــوزه وجــود دارنــد و مــا بــرای انجــام‬ ‫ســرمایه گذاری ایــن افــراد نیــز امادگــی کامــل داریــم و تضامیــن الزم‬ ‫را نیــز در ایــن بــاره بــا توجــه بــه اســتحکام و قــوام صنــدوق توســعه‬ ‫ملــی ارائــه خواهیــم داد‪.‬‬ ‫رئیــس هیئــت عامــل صنــدوق توســعه ملــی اضافــه کــرد‪ :‬بعــد‬ ‫از ‪ ۱۰‬ســال ارائــه تســهیالت از ســوی صنــدوق توســعه ملــی ایــن‬ ‫صنــدوق بــه ایــن بلــوغ رســیده اســت کــه شــیوه های جدیــدی‬ ‫از ارائــه تســهیالت ارزی و ریالــی را امتحــان کنــد‪ .‬مــن بــه همــه‬ ‫ســرمایه گذاران می گویــم کــه اینجــا را خانــه خــود بدانیــد و ایــن امیــد‬ ‫را داریــم کــه بــا توجــه بــه حضــور مهنــدس ضرغامــی شــاهد رونــق‬ ‫هرچــه بیشــتر ایــن صنعــت باشــیم‪.‬‬ ‫توجه ویژه صندوق توسعه ملی به حوزه گردشگری‬ ‫عضــو هیئــت عامــل صنــدوق توســعه ملــی نیــز در ایــن مراســم‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن صنــدوق در حــوزه ریالــی و ارزی فعالیت می کند و بیش‬ ‫از ‪۴۰‬درصــد منابــع صنــدوق در بخــش ارزی بــه عنــوان تســهیالت در‬ ‫اختیــار صنایــع مختلــف قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ســید علیرضــا میرمحمــد صادقــی افــزود‪ :‬از ســال ‪ ۱۳۹۴‬تــا امــروز‬ ‫‪۴۸‬هــزار میلیــارد ریــال در حــوزه گردشــگری ســرمایه گذاری انجــام‬ ‫شــده و ‪۵۶‬درصــد منابعــی که صنــدوق در ‪ ۳۲۰‬پروژه ســرمایه گذاری‬ ‫شــده‪ ،‬جــذب شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا ایــن تفاهم نامــه و همــکاری بانک هــا رونــق‬ ‫بســیار خوبی در حوزه گردشــگری ایجاد خواهد شــد‪.‬‬ ‫اشــتغال زایی بــرای ‪۴۰‬هــزار نفــر بــا تامیــن ســرمایه طــرح هــای‬ ‫نیمه تمــام گردشــگری‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منایــع وزارت میراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی در ایــن نشســت گفــت‪ :‬اتفــاق مبارکــی‬ ‫کــه امــروز انجــام می شــود‪ ،‬یــک تفاهم نامــه بی ســابقه در حــوزه‬ ‫گردشــگری اســت و بیش از چهار برابر اعتباراتی اســت که در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بــه حــوزه گردشــگری اختصــاص خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫ســعید اوحــدی افــزود‪ :‬حــوزه گردشــگری یــک فعالیــت فرابخشــی‬ ‫اســت کــه بــه عنــوان یــک حــوزه پیشــران در بخش اقتصــادی در دنیا‬ ‫شــناخته می شــود و بعــد از خودروســازی بزرگتریــن کارفرمــا در حوزه‬ ‫اشــتغال بــه حســاب می ایــد و توزیــع عادالنــه ثــروت را در ایــن حــوزه‬ ‫شــاهد هستیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪:‬ایــن تفاهم نامــه بــرای تامیــن ســرمایه بیش از‬ ‫‪ ۷۰۰‬طــرح نیمه تمــام حــوزه گردشــگری یــک اتفــاق مبــارک اســت و‬ ‫می توانــد بــرای بیــش از ‪۴۰‬هــزار نفــر شــغل ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫تسهیالت ‪ ۶‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی‬ ‫باعث جهش صنعت‬ ‫گردشگری می شود‬ ‫سرویس گردشگری‪:‬‬ ‫وزیــر میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی گفــت‪ :‬بــا‬ ‫اختصــاص ‪ ۶‬هــزار میلیــارد تومان تســهیالت‪ ،‬ســرمایه گذاری بســیار‬ ‫خوبــی در صنعــت گردشــگری انجــام مــی شــود کــه می توانــد جهــش‬ ‫خوبــی را در ایــن حــوزه ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از میراث اریــا‪ ،‬ســید‬ ‫عزت اللــه ضرغامــی در جلســه امضــای تفاهم نامــه ایــن وزارتخانــه‬ ‫بــا صنــدوق توســعه ملــی اظهــار داشــت‪ :‬حــوزه گردشــگری بــه نوعــی‬ ‫حلقــه مفقــوده اقتصــاد کشــور اســت‪ .‬رهبــر انقــاب دربــاره صندوق‬ ‫توســعه ملــی صحبــت بســیار خوبی دارنــد و فرمودنــد «این صندوق‬ ‫کاهش ترافیک در روزهای‬ ‫پایانی سال مستلزم‬ ‫همکاری شهروندان‬ ‫شکاف طبقاتی و برنج خالی!‬ ‫ایــن روزهــا کــه در حــال نزدیــک شــدن بــه ایــام نــوروز هســتیم‬ ‫دوبــاره اوضــاع اقتصــادی مملکــت نــا فــرم کشمشــی شــده و‬ ‫قیمــت هــا از حالــت نجومــی و فضایــی هــم عبــور کــرده انــد و‬ ‫بســیاری از ماشــین حســاب هــای ده دوازده رقمــی قــادر بــه‬ ‫محاســبه قیمــت برخــی امــاک و اجنــاس و خــودرو هــا و ‪...‬‬ ‫نیســتند! در واقــع ان داســتان میــل بــه بــی نهایت کــه در ریاضی‬ ‫خوانــده بودیــم در حــال تحقــق اســت و در برخــی معامــات از‬ ‫اعــدادی اســتفاده مــی شــود کــه قبــا ًفقــط بــرای انــدازه گیــری‬ ‫اجــرام اســمانی اســتفاده مــی شــد! مــردم هــم بــه دو قســمت‬ ‫نــا مســاوی تقســیم شــده انــد‪ .‬عــده ای روز بــه روز بــه ثــروت‬ ‫شــان افــزوده مــی شــود و عــده ای کثیــری هــم روز بــه روز از خــط‬ ‫فقــر فاصلــه مــی گیرنــد و اگــر تــا دیــروز خریــد خانــه و ماشــین و‬ ‫ســفر و ‪..‬‬ ‫برایشــان بــه یــک رویــا تبدیــل شــده بــود االن بــرای خریــد‬ ‫گوشــت و برنــج و دارو هــم بایــد برنامــه ریــزی کننــد و بــه فکــر‬ ‫وام باشــند‪ ( .‬یعنــی توصیــه ان کارشــناس تپــل رســانه ملــی هم‬ ‫کــه مــی فرمــود برنــج خالــی بخوریــد هــم دمــده شــده اســت‪).‬‬ ‫البتــه در ســایر کشــور هــا ایــن فاصلــه را بــا مالت مالیات شــفاف‬ ‫و اساســی پــر مــی کننــد‪ ،‬ولــی در والیــت مــا ســرنا را از ســر‬ ‫گشــادش مــی نوازنــد و حتــی بــا پرداخــت یارانــه هــای پنهــان و‬ ‫شــوخی گرفتــن مالیــات‪ ،‬ایــن شــکاف در حــال تبدیــل شــدن بــه‬ ‫دره اســت! دولــت و مجلــس هــم ایــن البــا بیشــتر تماشــاچی‬ ‫هســتند! بــه هــر حــال از نماینــده ای کــه از قیمــت گوشــت در‬ ‫بــازار خبــر نــدارد و دولتــی کــه هنــوز بــرای قطــع یارانــه پولــدار هــا‬ ‫دســت دســت مــی کنــد‪ ،‬انتظــاری بیشــتر از ایــن نیســت‪.‬‬ ‫بــه قولــی «مــا زیــاران چشــم یــاری داشــتیم‪ ،‬یــاران هــم متقابــا ً‬ ‫از مــا چشــم یــاری داشــتند‪ ،‬مــا منتظــر انهــا و انهــا هــم منتظــر‬ ‫مــا»‪ ،‬االن اوضــاع اقتصــادی مملکــت ایــن اســت کــه مشــاهده‬ ‫مــی فرمائیــد! البتــه نــا گفتــه نمانــد مــا هــم راضــی بــه تحمیــل‬ ‫فشــار بــه دولــت و مجلــس نیســتیم و خودمــان یــک جــوری‬ ‫اوضــاع را کنتــرل می کنیــم!‬ ‫امــا عمــو ســیفی ( ســرایدار مفخــم مدرســه مــا) معتقــد اســت‬ ‫همــه انســان هــا در وجــود شــان از نبــوغ مالی بهره مند هســتند‬ ‫ولــی راه بیــدار کــردن ایــن نبــوغ فــردی را نمــی داننــد‪ .‬چــرا کــه‬ ‫افــراد عــادی روی کســب درامــد معمولــی تمرکــز مــی کننــد ولــی‬ ‫افــراد کار افریــن روی خــود کار تمرکــز مــی کننــد و ممکــن اســت‬ ‫تــا چنــد ســال هــم بــه ســود نرســند ولــی در نهایــت درخــت پولــی‬ ‫کــه کاشــته انــد‪ ،‬ثمــر مــی دهــد!‬ ‫شــما ممکــن اســت رئیــس بزرگترین بانک اســامی خــاور میانه‬ ‫باشــید ولــی تمــام هــم و غــم تــان بانــک و امــورات مربــوط بــه‬ ‫کارتــان باشــد و حتــی ممکــن اســت طالهــای جــاری همســرتان‬ ‫کــه شــوهرش یــک کارمنــد دون پایــه اســت‪ ،‬از همســر شــما‬ ‫بیشــتر و خانــه شــان هــم از خانــه شــما بزرگتــر باشــد‪ ،‬چــرا‬ ‫کــه شــما روی کار و مدیریــت تــان تمرکــز داریــد‪ .‬ولــی وقتــی‬ ‫موعــدش کــه فــرا برســد بــا یــک کلیــک ‪ 3000‬میلیــارد تومــان از‬ ‫پــول بیــت المــال در کســری از ثانیــه بــه حســاب شــخصی شــما‬ ‫در کانــادا واریــز مــی شــود و شــما می توانیــد بــا یــک پــرواز فرســت‬ ‫کلــس بــه انجــا رفتــه و در کازینوهــای بــاد کفــر‪ ،‬بــا قمار و ســایر‬ ‫تفریحــات ســالم بــه غنــی ســازی اوقــات فراغت تــان بپردازیــد!‬ ‫عده دیگری هم نهال شان را در بانک سرمایه و صندوق ذخیره‬ ‫فرهنگیــان کاشــته انــد و بانــک ســرمایه را بــا صنــدوق خانوادگــی‬ ‫عمه شــان اشــتباه گرفتند و چند هزار میلیارد از پول فرهنگیان‬ ‫را هاپولــی کردنــد! جالــب ایــن کــه حــاال هــم کــه عــده ای از انهــا‬ ‫دســتگیر شــدند‪ ،‬یــک عــده ســینما چــی کــه پول هــای بــاداورده و‬ ‫یا مفت فرهنگیان به دهان شــان مزه کرده اســت ‪ ،‬با نوشــتن‬ ‫نامــه خواســتار ازادی مفســدان اقتصــادی ایــن ماجــرا شــدند!‬ ‫فقــط یادتــان باشــد نهــال ایــن درختانــی را که عمو ســیفی از انها‬ ‫یــاد مــی کنــد‪ ،‬در هیــچ نهالســتانی پیــدا نمــی شــود؛ ولــی شــما‬ ‫مــی توانیــد بــا کمــی زد و بنــد و وصــل شــدن ســیم تــان بــه برخــی‬ ‫اقــا زاده هــا و ســاطین ‪ ،‬قلمــه هایــی از انهــا خریــداری کنیــد و‬ ‫بــار تــان را ببندیــد و خرتــان را دو ســره کرایــه بدهیــد! مثــا ًبا دالر‬ ‫‪ 4200‬تومــان نخــود و لوبیــا و گوشــت و موبایــل وارد کنیــد و ولــی‬ ‫بــا دالر ‪ 30‬هــزار تومــان بفروشــید! کــف رودخانــه هتــل بســازید‬ ‫و کســی جــرات خــراب کردنــش را نداشــته باشــد؛ بــا داشــتن‬ ‫درامــد میلیــاردی مالیــات نپردازیــد‪ ،‬بازیکــن درجه ســه وارد کنید‬ ‫و بــه اســم بازیکــن همطــراز تیــم هــای درجــه یــک اروپایــی بــه‬ ‫تیم هــای لیــگ برتــری قالــب کنیــد و قــس علــی هــذا ‪ ...‬هــر چند‬ ‫درختــان پولــی زیــادی در مملکــت کاشــته شــده اســت ولــی بــاز‬ ‫هــم خــدا پــدر رئیســی را بیامــرزد کــه فعــا ًتبــر را بــرای باغبانــان‬ ‫ایــن بــاغ‪ ،‬از رو بســته وگرنــه چنــد ســال قبــل کــه فقــط بــا حــروف‬ ‫الفبــا مبــارزه مــی کردیم!فقــط ایــن البــا مــا متوجــه نشــدیم ایــن‬ ‫درخــت پولــی کــه خــود ســیف اللــه کاشــته کــی ثمــر مــی دهــد و‬ ‫ایشــان روی چــه کاری تمرکــز کــرده انــد کــه بــا ‪ 50‬ســال ســن و دو‬ ‫شــیفت کار‪ ،‬هنوز مســتاجر هســتند‪ ،‬حقوق شــان تا نیمه برج‬ ‫تمــام می شــود و از مدیــر دســتی مــی گیــرد و بــه قــول معــروف‬ ‫همیشــه خــدا‪ ،‬هشــت شــان گــرو نــه شــان اســت؟!‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 11‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪494‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬سارا شهیدی‬ ‫با جالب ترین فواید دوستی‬ ‫برای سالمتی اشنا شوید‬ ‫از روز اولــی کــه بچه هــا قــدم بــه زمیــن بــازی می گذارنــد‪،‬‬ ‫دوســتی بــا دیگــران را نیــز بــه عنــوان بخشــی از زندگــی‬ ‫اغــاز می کننــد‪ .‬محققانــی کــه بــه مطالع ـ ه در ایــن زمینــه‬ ‫می پردازنــد‪ ،‬بــه بســیاری از فوایــد دوســتی پــی برده انــد‪.‬‬ ‫دوســتی فقــط بــه معنــای گذرانــدن اوقاتــی خــوش‪،‬‬ ‫مصاحبــت و ســامت عاطفــی نیســت؛ داشــتن دوســت در‬ ‫زندگــی حتــی بــر افزایش ســامت فیزیکی انســان نیز موثر‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن مقالــه بــه فوایــد دوســتی بــرای ســامتی‪،‬‬ ‫اشــاره خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫طبــق امارهــای بــه دســت امــده در ســال ‪ ۹۸ ،۲۰۰۴‬درصــد‬ ‫از امریکایی هــا گــزارش کرده انــد کــه حداقــل یــک دوســت‬ ‫صمیمــی دارنــد‪ .‬در ایــن امارگیــری متوســط تعــداد دوســتان‬ ‫هــر فــرد ‪ ۹‬نفــر بــوده اســت‪ .‬امــروزه بــه طــور متوســط هــر‬ ‫امریکایــی نســبت بــه دو ده ـه ی پیــش تقریبــا یــک دوســت‬ ‫صمیمــی بــرای در میــان گذاشــتن مســائل مهــم کمتــر دارد‪.‬‬ ‫امارهــای منتشــر شــده نشــان می دهنــد دوســتی ها در‬ ‫امریــکا در معــرض کاهــش قــرار دارنــد و مــردم از لحــاظ‬ ‫اجتماعــی رو بــه انــزوای بیش تــری می رونــد‪ .‬ما در مــورد ایران‬ ‫امــاری در دســت نداریــم‪ ،‬امــا هــر افزایشــی در میــزان انــزوای‬ ‫اجتماعــی از چنــد جنبــه خبــر بــدی بــرای هــر کشــوری خواهــد‬ ‫بــود‪ ،‬زیــرا افــت ســامت فیزیکــی و روانــی یــک جامعــه را بــه‬ ‫دنبــال خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫یانــگ کلــر یانــگ (‪ ،)Yang Claire Yang‬جامعه شــناس‬ ‫دانشگاه کارولینای شمالی‪ ،‬که درباره ی اثرات فیزیولوژیکی‬ ‫روابــط اجتماعــی مطالعــه کــرده اســت‪ ،‬می گویــد‪« :‬زندگــی‬ ‫اجتماعــی یــک فــرد خیلــی بیش تــر بــر ســامت فــرد تاثیرگــذار‬ ‫اســت تــا انچــه هــم اکنــون دربــاره ی اثرهــای ســریع و مفیــد‬ ‫رژیــم و ورزش بــر بــدن ســراغ داریــم‪».‬‬ ‫‪ .۱‬دوستان شما عمرتان را طوالنی می کنند‬ ‫دیــو دنیلــز ِ (‪ )Dave Daniels‬صــ د و یــک ســاله و تــد‬ ‫برودهرســت (‪ )Ted Broadhurst‬بیــش از ‪ ۶‬دهــه اســت کــه‬ ‫ت هســتند‪.‬‬ ‫بــا یکدیگــر دوســ ‬ ‫یکــی از فوایــد دوســتی افزایــش طــول عمــر اســت‪ .‬افــرادی‬ ‫کــه دایــره ی روابــط اجتماعــی قوی تــری دارنــد کمتــر احتمــال‬ ‫دارد بــه مــرگ زودرس دچــار شــوند تــا کســانی کــه در انــزوا بــه‬ ‫ســر می برنــد‪ .‬طبــق جمع بنــدی مجموعـه ای از تحقیقــات در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۰‬مشــخص شــد کــه اثــر روابــط اجتماعــی بــر روی‬ ‫عمــر ‪ ۲‬برابــر قدرتمندتــر از اثــر ورزش کــردن و هم انــدازه ی اثر‬ ‫تــرک ســیگار اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مطالعــه از جمع بنــدی ‪ ۱۴۸‬تحقیــق دربــاره ی‬ ‫گو میــر اســتفاده شــده کــه‬ ‫ارتباطــات اجتماعــی و میــزان مر ‬ ‫در مجمــوع اطالعــات بیــش از ‪ ۳۰۰‬هــزار نفــر را در برداشــته‬ ‫اســت‪ .‬نتایــج حاکــی از ایــن اســت کــه متغیرهایــی ماننــد‬ ‫تعداد دوســتان یا میزان ادغام و همبســتگی فرد در اجتماع‬ ‫همگــی بــا کاهــش میــزان مرگ و میــر مرتبــط هســتند‪.‬‬ ‫یانــگ می گویــد‪« :‬بــه گمــان محققــان‪ ،‬دوســتی و ســامت‬ ‫بــه واســطه ی فراینــد حل وفصــل اســترس بــه هــم ربــط پیــدا‬ ‫می کننــد‪ ».‬اســترس در کوتاه مــدت چیــز مفیــدی اســت‪،‬‬ ‫در مواقعــی کــه خطــری شــما را تهدیــد کنــد و الزم باشــد‬ ‫از موقعیــت فــرار کنیــد بــه واســطه ی اســترس هوشــیاری و‬ ‫ضربــان قلــب شــما افزایــش می یابــد و هورمون هــای گریــز‬ ‫ماننــد نوراپی نفریــن بــه ســرعت ترشــح می شــوند تــا قــادر‬ ‫باشــید بــا ســرعت هــر چــه تمام تــر فــرار کنیــد‪ .‬مشــابه همیــن‬ ‫وضــع وقتــی اتفــاق می افتــد کــه ویروســی وارد بدن تــان‬ ‫شــود سیســتم ایمنــی شــما الزم اســت بــه ســرعت وارد عمــل‬ ‫شــده و بــا فعــال کــردن ســلول های ایمنــی و ایجــاد التهــاب‪،‬‬ ‫ویــروس را از بدن تــان دفــع کنــد‪.‬‬ ‫امــا اســترس مزمنــی کــه معمــوال بــا انــزوا بــه ســراغ فــرد‬ ‫می ایــد در مــدت زمانــی طوالنــی چنیــن فرایندهایــی را‬ ‫فعــال نگــه م ـی دارد کــه ایــن موجــب فرســودگی و تحلیــل‬ ‫رفتــن بــدن می شــود‪.‬‬ ‫ن شــما ســامت تان را بــه طــور کلــی ارتقــا‬ ‫‪ .۲‬دوســتا ‬ ‫می د هنــد‬ ‫یکــی از فوایــد دوســتی ارتقــای ســامتی اســت‪ .‬یانــگ‬ ‫و همکارانــش شــاخصه های بیولوژیکــی (فشــار خــون‪،‬‬ ‫شــاخص تــوده ی بدنــی (‪ ،)BMI‬انــدازه ی دور کمــر و میــزان‬ ‫ـی‬ ‫التهــاب بــدن کــه بــا اندازه گیــری میــزان «پروتئیــن واکنشـ ِ‬ ‫‪ »C‬در خــون بـ ه دســت می ایــد) کســانی کــه در انــزوا بــه ســر‬ ‫می بردنــد و کســانی را کــه در طــول زندگــی دوســتان زیــادی‬ ‫داشــته اند‪ ،‬بــا هــم مقایســه کردنــد‪ .‬نتایــج نشــان داد یکــی‬ ‫از فوایــد دوســتی ایــن اســت کــه ایــن شــاخصه ها در افــراد‬ ‫منــزوی و حتــی انهایــی کــه روابــط اجتماعی ضعیفی داشــتند‬ ‫وضعیــت بدتــری دارد‪.‬‬ ‫در نتایــج ایــن تحقیــق کــه در ســال ‪ ۲۰۱۵‬در یــک‬ ‫مجلــه ی علمــی منتشــر شــد‪ ،‬امــده اســت‪« :‬در افــراد‬ ‫مســن کاهــش روابــط اجتماعــی ریســک فشــار خــون را‬ ‫تــا بیــش از دو برابــر (‪ )٪۱۲۴‬افزایــش می دهــد‪ .‬در حالــی‬ ‫کــه دیابــت ریســک ایجــاد فشــار خــون را (‪ )٪۷۰‬افزایــش‬ ‫می دهــد‪ ،‬کــه بســیار کمتــر از ریســکی اســت کــه روابــط‬ ‫اجتماعــی ضعیــف ایجــاد می کننــد‪».‬‬ ‫بــه طــور معمــول در چنیــن تحقیقاتــی بــه ســختی می تــوان‬ ‫فهمیــد کــدام اثــر بــر دیگــری مقــدم اســت‪ :‬کمبــود دوســتی‬ ‫و دیگــر روابــط اجتماعــی اســت کــه روی ســامت پاییــن اثــر‬ ‫می گــذارد‪ ،‬یــا ایــن ســامت پاییــن افــراد اســت کــه بــه انــزوا‬ ‫منجــر می شــود‪ .‬مزیــت تحقیــق یانــگ و همکارانــش ایــن‬ ‫اســت کــه انهــا اطالعــات را در بــازه ی زمانــی طوالنــی از افــراد‬ ‫جمــع اوری کرده انــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫سرویس‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫چطور به دیگران امیدواری بدهیم؟‬ ‫اموزش‪-‬هدی بانکی‬ ‫در دوران دبیرســتان‪ ،‬مــن شــوت های هوایــی خوبــی در تیــم‬ ‫فوتبال مــان مــی زدم‪ .‬روزی بــا یکــی از رقبــای سرســخت مان بــازی‬ ‫داشــتیم و چیــزی را کــه مربی مــان در اســتراحت بیــن دو نیمــه‬ ‫گفــت‪ ،‬هرگــز فرامــوش نمی کنــم‪« :‬اگــر فولیــس (‪ )Follis‬همیــن‬ ‫شــوت هایش را ادامــه بدهــد‪ ،‬ســال بعــد ســر از ایالــت کانــزاس یــا‬ ‫دانشــگاه کانــزاس درخواهــد اورد‪ ».‬تصــور کنیــد یــک پســر جــوان را‬ ‫جلــوی هم ســن و ســاالنش تاییــد و تشــویق کننــد و بــه او امیــدواری‬ ‫بدهنــد‪ .‬در نیمــه ی دوم بــازی‪ ،‬مــن عمــا تــوپ را بــه کــره ی مــاه‬ ‫شــوت کــردم!‬ ‫و حــاال بعــد از ‪ ۳۰‬ســال ‪ ،‬نظراتــی ایــن چنینــی هنــوز هــم می تواننــد‬ ‫مــن را بــه وجــد بیاورنــد و ســر حــال کننــد‪ .‬یــک روز ســخنرانی نســبتا‬ ‫خــوب و جذابــی داشــتم و همســرم کــه عضــو هیــات علمــی دانشــگاه‬ ‫اســت‪ ،‬اولیــن کســی بــود کــه بعــد از پایــان ســخنرانی پیــش مــن امــد‬ ‫و گفــت‪« :‬عزیــزم‪ ،‬بســیار عالــی بــود‪ ،‬تــو قطعــا در کارت بهترینــی‪.‬‬ ‫بیشــتر ســخنرانی هایی کــه در دانشــگاه می شــنوم تــا ایــن حــد‬ ‫خــوب نیســتند‪».‬‬ ‫مــن عاشــق شــنیدن ایــن قبیــل کلمــات هســتم و حتمــا شــما‬ ‫هــم همین طــور هســتید‪ .‬هیــچ چیــز بــه انــدازه ی کلمــات دلگــرم ‬ ‫کننــده و نویدبخشــی کــه از صمیــم قلــب باشــند‪ ،‬نمی توانــد بــه‬ ‫انســان امیــد بدهــد‪ .‬در دنیــای امــروز کــه خودخواهــی‪ ،‬حیله گــری‬ ‫و حرف هــای کنایــه دار رواج دارد‪ ،‬انســان ها بــه نــدرت کلمــات‬ ‫تشــویقی می شــنوند‪.‬‬ ‫تجربه دلنشین امیدواری دادن‬ ‫طــی ســال ها تجربـه ای کــه در زمینـه ی امیــدواری دادن بــه صدهــا‬ ‫نفــر کســب کــردم‪ ،‬موفــق بــه کشــف ‪ ۱۰‬شــیوه ی بســیار عالــی بــرای‬ ‫امیــدواری دادن بــه دیگــران شــدم‪ .‬اگــر می خواهیــد روی دیگــران‬ ‫تاثیرگــذار باشــید‪ ،‬الزم اســت تمــام ایــن ‪ ۱۰‬احســاس را در کوله بــار‬ ‫احساســات تان داشــته باشــید‪ .‬تعجــب اور نیســت کــه افــراد بــه‬ ‫شــدت تمایــل دارنــد‪ ،‬کســی تشــویق و دلگرم شــان کنــد‪ .‬مــن هــم‬ ‫شــما را تشــویق می کنــم تــا ســعی کنیــد در همیــن هفتــه‪ ،‬تمــام‬ ‫ایــن ‪ ۱۰‬احســاس و هیجــان را بــه کار ببریــد‪.‬‬ ‫پذیرش و باور‬ ‫پذیرفتــن و تصدیــق کــردن زمانــی جلــوه پیــدا می کنــد کــه مــا بــا‬ ‫میــل و رغبــت و بــدون قیــد و شــرط‪ ،‬کســی را دوســت بداریــم‪ .‬ایــا‬ ‫می توانیــد اشــتباهات کســی را ببینیــد و هم چنــان برای تــان مهــم‬ ‫باشــد و نگرانــش باشــید؟ هیــچ راهــی بهتــر از بــاور و تاییــد یــک فــرد‪،‬‬ ‫بابــت همــان چیــزی کــه هســت و نــه بــه خاطــر کاری کــه انجــام‬ ‫می دهــد‪ ،‬وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫عشق ورزی‬ ‫عشــق ورزی بــا ابــراز محبــت و توجــه از طریــق تمــاس فیزیکــی‬ ‫و کالم محبت امیــز جلــوه می کنــد‪ .‬بــه افــراد مــورد عالقه تــان‬ ‫بگوییــد کــه دوست شــان داریــد؛ بــه همســرتان‪ ،‬فرزندان تــان و بــه‬ ‫همکاران تــان عشــق و محبت تــان را ابــراز کنیــد‪ .‬بــه انهایــی کــه در‬ ‫بیمارســتان بســتری هســتند و بــه کســانی کــه در مراســم ازدواج یــا‬ ‫ســوگواری می بینیــد‪ ،‬محبت تــان را اعــام کنیــد‪ .‬امــروز بــا یــک نفــر‬ ‫از افــراد مــورد عالقه تــان تمــاس بگیریــد و بــه او بگوییــد‪« :‬مــن بــه‬ ‫تــو زنــگ زدم تــا فقــط بگویــم‪ ،‬ممنونــم کــه بخشــی از زندگــی مــن و‬ ‫یــک دوســت خــوب برایــم هســتی‪ .‬دوســتت دارم و افتخــار می کنــم‬ ‫کــه تــو را دوســت خطــاب کنــم‪».‬‬ ‫سپاسگزاری‬ ‫سپاســگزاری و قدردانــی بــا ابــراز تشــکر و تحســین جلــوه می کنــد؛‬ ‫مخصوصــا بــا درک کارهایــی کــه یــک نفــر انجــام داده اســت‪ .‬چنــد‬ ‫وقــت پیــش در یــک گردهمایــی‪ ،‬شــاهد ایــن بــودم کــه یــک معلــم‬ ‫ســالخورده‪ ،‬معلــم جوانــی را بابــت برنام ـه ی تابســتانی ای کــه اجــرا‬ ‫کــرده بــود‪ ،‬تحســین و از او قدردانــی کــرد و چهــره ی ان معلــم‬ ‫جــوان‪ ،‬درخشــان و شــاد شــد‪.‬‬ ‫قدردانی‬ ‫موافقــت و رضایــت وقتــی نمــود عینــی می کنــد کــه کســی را‬ ‫تاییــد کنیــم و اهمیــت و ارزش ان رابطــه را بدانیــم‪ .‬کارفرمایــی‬ ‫را می شناســم کــه در جلس ـه ای بــه کارمنــد جوانــی گفــت‪« :‬جــاش‬ ‫(‪ ،)Josh‬تــو انبــار را بــه نحــوی ســاماندهی کردی که همه را خشــنود‬ ‫کــرد‪ .‬حــاال دیگــر مــا می توانیــم هــر چیــزی را کــه می خواهیــم بــه‬ ‫راحتــی پیــدا کنیــم‪ .‬تــو کار هم ـه ی مــا را بســیار ســاده تر کــردی‪ .‬از‬ ‫تــو بســیار متشــکریم‪ ».‬ایــن کارفرمــا یــک کار بــزرگ انجــام داد‪.‬‬ ‫ارتباط‬ ‫وقتــی وارد دنیــای فــرد دیگــری می شــویم‪ ،‬ارتبــاط برقــرار کــردن‬ ‫چ چیــز جایگزیــن وقــت گذاشــتن بــرای کســی‬ ‫معنــادار می شــود‪ .‬هیـ ‬ ‫نمی شــود‪ ،‬و نکت ـه ای کــه مهــم اســت تنهــا گذرانــدن وقــت نیســت‪،‬‬ ‫بلکــه بایــد بــا تمــام وجودتــان بــه او گــوش دهیــد‪ .‬اگــر واقعــا بــه‬ ‫حرف هــای فــرد مقابل تــان بــا صمیــم قلــب گــوش کنیــد و بــا رفتارتان‬ ‫بــه او امیــدواری دهیــد‪ ،‬چــه شــاد باشــد و چــه غمگیــن‪ ،‬او در نهایــت‬ ‫ارام و خوشــحال خواهــد شــد‪ .‬کشــیش دیویــد اگســبرگر (‪David‬‬ ‫‪ )Augsburger‬می گویــد‪« :‬بــرای یــک فــرد عــادی‪ ،‬احســاس شــنیده‬ ‫شــدن‪ ،‬بســیار شــبیه و نزدیــک بــه مــورد عشــق واقــع شــدن اســت و‬ ‫تقریبــا نمی تــوان تفاوت شــان را تشــخیص داد‪».‬‬ ‫تسلی دادن‬ ‫شــما می توانیــد بــا اســتفاده از کلمــات و گفتــار مناســب و تمــاس‬ ‫فیزیکــی‪ ،‬تســلی و امیــدواری بدهیــد‪ .‬اگــر کســی غص ـه دار اســت‪،‬‬ ‫بــه دو جملــه واقعــا نیــاز دارد‪« :‬کامــا درکــت می کنــم» و «دوســتت‬ ‫دارم‪ ».‬دســت تان را روی شــانه ی کســی کــه درد و ناراحتــی دارد‬ ‫قــرار گذاشــته و بــه او بگوییــد کــه کنــارش هســتید‪.‬‬ ‫تشویق و دادن انگیزه‬ ‫تشــویق را می توانیــد بــا ترغیــب فــرد بــه مایــوس نشــدن و پشــتکار‬ ‫داشــتن بــرای رســیدن بــه هــدف‪ ،‬انجــام دهیــد‪ .‬بــه او زنــگ بزنیــد‪،‬‬ ‫برایــش پیــام بگذاریــد‪ ،‬او را ســتایش کنیــد و بــه ســینما یــا رســتوران‬ ‫ببریــد تــا بــا ایــن کار بــه فــردی کــه می خواهیــد امیــدواری بدهیــد‪.‬‬ ‫انســان ها عاشــق ایــن هســتند کــه کســی بــه انهــا بگویــد‪« :‬مــن بــه‬ ‫کاری کــه داری انجــام می دهــی افتخــار می کنــم‪ .‬تــو ایــن دنیــا را‬ ‫جــای بهتــری بــرای زندگــی می کنــی‪».‬‬ ‫احترام‬ ‫احتــرام‪ ،‬در ارزش قائــل شــدن بــرای دیگــران و مهــم دانستن شــان‬ ‫تجلــی می یابــد‪ .‬ایــا بــه عقیــده و نظــر همســرتان احتــرام‬ ‫می گذاریــد؟ بــه حرف هــای فرزندان تــان گــوش می ســپارید؟ بــرای‬ ‫وقــت دیگــران ارزش قائــل هســتید؟ ایــا بــه کســانی کــه فرهنــگ و‬ ‫مذهــب متفــاوت دارنــد احتــرام می گذاریــد؟‬ ‫امنیت‬ ‫شــما می توانیــد بــا حفــظ تناســب و هماهنگــی در روابــط بــا دیگــران‬ ‫و نشــان دادن اینکــه هیــچ خطــر و اســیبی تهدیدشــان نمی کنــد‪،‬‬ ‫حــس امنیــت را القــا کنیــد و موجــب امیــدواری شــوید‪ .‬ایــا انهایی که‬ ‫شــما مســئولیت مالی شــان را بــه عهــده داریــد‪ ،‬خیال شــان از بابــت‬ ‫تامیــن ان راحــت اســت؟ ایــا رابطه تــان بــا دیگــران بــدون تناقــض‬ ‫اســت؟ ایــا بــا کارکنان تــان بــه همــان گونــه ای رفتــار می کنیــد کــه‬ ‫دوســت داریــد بــا شــما رفتــار کننــد؟ ایــا اطرافیان تــان می داننــد کــه‬ ‫چــه انتظــاری بایــد از شــما داشــته باشــند؟ ایــا می تواننــد منظورتــان‬ ‫را متوجــه شــوند؟‬ ‫پشتیبانی‬ ‫وقتــی همــراه کســی هســتید و تمــام توجه تــان بــه او اســت‪،‬‬ ‫یعنــی حمایتــش می کنیــد‪ .‬ســعی کنیــد زمان هایــی را کــه فــرد مــورد‬ ‫نظرتــان ممکــن اســت دچــار اســترس شــود‪ ،‬پیش بینــی کنیــد و بــه‬ ‫او امیــدواری بدهیــد‪ .‬در صــورت نیــاز‪ ،‬ایــا قادریــد از نیــروی درون و‬ ‫قــدرت روحــی خودتــان بــرای کمــک بــه او اســتفاده کنیــد؟‬ ‫هی ـچ کــدام از ایــن ‪ ۱۰‬مــورد تضمیــن کننــده مشــکالت کمتــر شــما‬ ‫در روابط تــان نیســتند‪ .‬بــه ایــن معنــی نیســت کــه شــما گفتگوهــای‬ ‫ســختی پیــش رو نداشــته باشــید و یــا الزم نباشــد حــد و مــرزی‬ ‫تعییــن کنیــد یــا انهایــی را کــه ازارتــان می دهنــد پیوســته ببخشــید‪.‬‬ ‫بــه هــر حــال بــه وجــود اوردن امیدواری هــای حقیقــی‪ ،‬همیشــه‬ ‫دقیقــا در بحبوحــه ی پریشــانی ها و اشــفتگی های زندگــی روی‬ ‫می دهنــد‪.‬‬ ‫باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫سرویس اموزش ‪-‬محمد رحمانی‬ ‫نحوه مراقبت از کودکان سندروم‬ ‫داون چگونه است؟‬ ‫مبتالیــان بــه ســندرم داون‪ ،‬به خاطــر یــک اختــال ژنتیکــی‪ ،‬از‬ ‫نظــر رشــد فیزیکــی و ذهنــی‪ ،‬شــرایط خاصــی دارنــد‪ .‬البتــه کــودکان‬ ‫ســندروم داون بــا کمــک دوســتان‪ ،‬والدیــن و مربیــان و مشــاوران‬ ‫مخصــوص‪ ،‬می تواننــد مثــل ســایر کــودکان‪ ،‬مراحــل رشــد و‬ ‫بالندگــی را طــی کننــد‪.‬‬ ‫بچه هــای مبتــا بــه ســندرم داون بــا کمــک نزدیــکان‪ ،‬دوســتان‪،‬‬ ‫اعضــای خانــواده‪ ،‬مربیــان و پزشــکان متخصــص می تواننــد بــه‬ ‫رشــد و بالندگــی خــود ادامــه دهنــد و زندگــی خوبــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مدت هــای زیــادی اســت کــه جامعــه‪ ،‬ایــن بچه هــا را به خوبــی در‬ ‫میــان خــود می پذیــرد و البتــه هنــوز هــم باورهــای غلطــی در مــورد‬ ‫مبتالیــان بــه ســندرم داون وجــود دارد‪ .‬در ایــن مطلــب‪ ،‬یاد می گیرید‬ ‫کــه چطــور بــه کــودکان مبتــا بــه ســندرم داون کمــک کنیــد‪.‬‬ ‫قسمت اول‬ ‫اشنایی با سندرم داون‬ ‫‪ .۱‬قبل از هر چیز باید یاد بگیرید که سندرم داون چیست‬ ‫ســندرم داون‪ ،‬یــک اختــال ژنتیکــی اســت‪ .‬زمانــی اتفــاق‬ ‫می افتــد کــه فــردی بــا یــک کپــی اضافــه از کرومــوزوم ‪ ۲۱‬بــه دنیــا‬ ‫می ایــد‪ .‬ایــن متریــال ژنتیکــی اضافــه‪ ،‬رشــد فــرد را تحت تاثیــر‬ ‫قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫ســندرم داون باعــث ایجــاد تغییراتــی در رشــد فیزیکــی می شــود‪.‬‬ ‫افــرادی کــه مبتــا بــه ســندرم داون هســتند‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫دیگــران بیشــتر در معــرض ابتــا بــه بیماری هــای مختلــف مثــا‬ ‫بیماری هــای قلبــی و دســتگاه تنفســی قــرار دارنــد‪ .‬قــوای کمتــر‬ ‫عضالنــی‪ ،‬قامــت کوچک تــر و صــورت تخــت از دیگــر ویژگی هــای‬ ‫مبتالیــان بــه ســندرم داون اســت‪.‬‬ ‫افــرادی کــه مبتــا بــه ســندرم داون هســتند‪ ،‬دارای برخــی‬ ‫ناتوانی هــای ذهنــی خــاص هســتند‪ .‬ایــن ویژگــی باعــث می شــود‬ ‫کــه بــا ســرعت کمتــری امــوزش ببیننــد‪ .‬یادگیــری اطالعــات و‬ ‫مهارت هــای جدیــد هــم در ایــن افــراد‪ ،‬بیشــتر طــول می کشــد‪.‬‬ ‫مثــا کودکــی کــه بــه ســندرم داون مبتالســت‪ ،‬دیرتــر از ســایر‬ ‫بچه هــا شــروع بــه راه رفتــن می کنــد‪ .‬بزرگســالی کــه ســندرم داون‬ ‫دارد‪ ،‬زمــان بیشــتری بــرای یادگیــری وظایــف جدیــد نیــاز دارد‪.‬‬ ‫هــر فــردی کــه بــه ســندرم داون مبتالســت‪ ،‬ویژگی هــای‬ ‫منحصربه فــردی دارد‪ .‬رشــد ذهنــی و جســمی انهــا از فــردی‬ ‫بــه فــرد دیگــر متفــاوت اســت‪ .‬بیشــتر مشــکالت ناشــی از ایــن‬ ‫اختــال‪ ،‬در ســطح کــم یــا متوســط اســت‪ .‬بــا وجــود مراقبت هــای‬ ‫درمانــی مــدرن‪ ،‬ســن متوســط امیــد بــه زندگــی در افــراد مبتــا بــه‬ ‫ســندرم داون ‪ ۶۰‬ســال اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬توانایی هــا و اســتعدادهای بچه هــای مبتــا بــه ســندرم داون‬ ‫را بشناســید‬ ‫ایــن کــودکان می تواننــد زندگی پرباری داشــته باشــند‪ .‬ویژگی های‬ ‫و‬ ‫شــخصیتی‬ ‫انهــا‬ ‫مهارت هــای‬ ‫درســت مثــل ســایر‬ ‫متنــوع‬ ‫بچه هــا‪،‬‬ ‫اســت‪ .‬انهــا عواطــف‬ ‫متعــددی دارنــد؛ از‬ ‫غــرور و شــادی گرفتــه‬ ‫تــا تــرس و ناامیــدی‪.‬‬ ‫بســیاری از کــودکان‬ ‫مبتــا بــه ســندرم‬ ‫داون‪ ،‬در کالس هــای‬ ‫عــادی‬ ‫اموزشــی‬ ‫می کننــد‪،‬‬ ‫شــرکت‬ ‫ولــی ممکــن اســت‬ ‫بــه امــوزش بیشــتر‬ ‫در مهارت هایــی مثــل‬ ‫خوانــدن یــا ریاضیــات‬ ‫نیــاز داشــته باشــند‪ .‬بــا‬ ‫راهنمایــی و امــوزش‬ ‫صحیــح‪ ،‬بیشــتر ایــن‬ ‫کــودکان یــاد می گیرنــد‬ ‫کــه بخواننــد و بنویســند‪ .‬در نهایــت‪ ،‬می تواننــد اموزش هــای اختصاصی‬ ‫ببیننــد و حتــی شــغل خاصــی داشــته باشــند و بــه دانشــگاه برونــد‪.‬‬ ‫درســت مثــل بقیـه ‪ ،‬کــودکان مبتــا بــه ســندرم داون مهارت هــا و‬ ‫قدرت هــای مختلفــی دارنــد‪ .‬بعضــی از انهــا بــه موســیقی و هنــر‬ ‫عالقــه دارنــد و بعضــی دیگــر بــه ورزش عالقــه نشــان می دهنــد‪.‬‬ ‫بعضــی از انهــا خجالتــی هســتند و برخــی دیگــر در دســته کــودکان‬ ‫برونگــرا و بی پــروا قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬از تصــورات غلطــی کــه در مــورد ســندرم داون وجــود دارد‪،‬‬ ‫اگاه باشــید‬ ‫در گذشــته ای نه چنــدان دور‪ ،‬مبتالیــان بــه ســندرم داون‪،‬‬ ‫در جامعــه به راحتــی پذیرفتــه نمی شــدند‪ .‬معمــوال انهــا را بــه‬ ‫موسســات خاصــی می فرســتادند و پشــتیبانی تحصیلــی و‬ ‫مراقبت هــای پزشــکی انهــا نادیــده گرفتــه می شــد‪ .‬متاســفانه‬ ‫هنــوز هــم برداشــت های منفــی وجــود دارد‪ .‬جامعــه هنــوز هــم‬ ‫به راحتــی ایــن افــراد را نمی پذیــرد‪.‬‬ ‫بزرگســاالن و کــودکان ممکــن اســت از مبتالیــان بــه ســندرم داون‬ ‫دوری کننــد یــا انهــا را اذیــت و ســرزنش کننــد‪ .‬مبتالیــان بــه ســندرم‬ ‫داون مثــل هــر فــرد دیگــری‪ ،‬احساســات و عواطــف دارنــد و درد را‬ ‫حــس می کننــد‪ .‬عــدم پذیــرش در اجتمــاع‪ ،‬موجــب اســیب دیــدن‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس انهــا می شــود‪.‬‬ ‫ایــن افــراد وقتــی بزرگ تــر می شــوند‪ ،‬به خاطــر شرایط شــان‬ ‫معمــوال در شــغل های مختلــف پذیرفتــه نمی شــوند‪ .‬ایــن تصــور‬ ‫غلــط وجــود دارد کــه مبتالیــان بــه ســندرم داون‪ ،‬از پــس هیــچ‬ ‫کاری برنمی اینــد و نمی تواننــد از خودشــان مراقبــت کننــد‪ .‬بیشــتر‬ ‫افــرادی کــه ســندرم داون دارنــد‪ ،‬اگــر درســت امــوزش ببیننــد‬ ‫می تواننــد بزرگســاالنی مولــد باشــند و در جامعــه مشــارکت کننــد‪.‬‬ ‫کــودکان مبتــا بــه ســندرم داون مشــکالت زیــادی دارنــد؛ از جملــه‬ ‫عــدم پذیــرش در جامعــه و مــورد تبعیــض واقــع شــدن‪ .‬انهــا بــه‬ ‫پشــتیبانی و حمایــت بیشــتری از طــرف نزدیــکان خــود نیــاز دارنــد‬ ‫تــا بــا ایــن ســختی ها کنــار بیاینــد‪.‬‬ ‫بخش دوم‬ ‫حمایت از کودک مبتال به سندرم داون‬ ‫‪ .۱‬از حمایت های پزشکی برای فرزند خود استفاده کنید‬ ‫حتمــا شــرایطی بــرای انهــا فراهــم کنیــد کــه پشــتیبانی الزم را‬ ‫در خانــه و مدرســه دریافــت کننــد‪ .‬هــر کــودک مبتــا بــه ســندرم‬ ‫داون‪ ،‬در نــوع خــود منحصربه فــرد اســت‪ .‬بنابرایــن بــه برنامه هــای‬ ‫شــخصی و اختصاصــی بــرای کمــک نیــاز دارد تــا از تمــام‬ ‫پتانســیل های وجــودی اش بــه بهتریــن شــکل اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫یــک متخصــص اطفــال یــا متخصــص و مشــاور مربوطــه پیــدا‬ ‫کنیــد کــه کامــا بــه او اطمینــان داریــد و در کارش توانایــی الزم‬ ‫را دارد‪ .‬پزشــک اطفــال بایــد مهارت هــای ارتباطــی قــوی داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬همچنیــن تجربـه ی کار کــردن بــا کــودکان مبتــا بــه ســندرم‬ ‫داون را نیــز داشــته باشــد‪ .‬ایــن پزشــک بــه شــما کمــک می کنــد کــه‬ ‫هــر انچــه در مــورد ســامتی فرزندتــان نیــاز داریــد‪ ،‬یــاد بگیریــد‪.‬‬ ‫در نزدیکــی خــود‪ ،‬موسســات ارائه دهنــده ی خدمــات و مرکزهــای‬ ‫حمایتــی را پیــدا کنیــد‪ .‬در این موسســات‪ ،‬مشــاوران و متخصصان‬ ‫مربوطــه‪ ،‬بــه نــوزادان و کودکانــی کــه تاخیــر در رشــد دارنــد و‬ ‫توانایی هــای یادگیــری انهــا پایین تــر اســت‪ ،‬کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫خدماتــی مثــل گفتاردرمانــی و… در ایــن مجموعه هــا معمــوال‬ ‫بســیار کم هزینــه و گاهــی رایــگان اســت‪.‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫ســردار «ســعید دادگــر» اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران انتظامــی رامیــان‪ ،‬بــا اشــراف اطالعاتــی موفــق شــدند یکــی از‬ ‫ســوداگران مــرگ را در ان شهرســتان شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی و در بازرســی از منــزل متهــم‪ 71 ،‬کیالــو و ‪ 700‬گــرم حشــیش‬ ‫کشــف شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬در ایــن راســتا یــک دســتگاه خــودرو توقیــف و یــک متهــم نیــز دســتگیر‬ ‫و بــه مراجــع قضائــی معرفــی شد‪.‬ســردار دادگــر تاکیــد کــرد‪ :‬مــواد مخــدر زمینــه ســاز بــروز بســیاری از جرایــم و‬ ‫اســیب های اجتماعــی بــوده لــذا مقابلــه بــا ان نیازمنــد عــزم همگانــی اســت‪.‬‬ ‫کشف بیش از‬ ‫‪ 71‬کیلو حشیش‬ ‫در «رامیان»‬ ‫چهارشنبه ‪ 11‬اسفند ‪1400‬‬ ‫برطرف‬ ‫کردن فوری‬ ‫حفره های‬ ‫امنیتی توسط‬ ‫‪Linux‬‬ ‫‪developers‬‬ ‫سرویس امنیت‪:‬‬ ‫برنامــه نویســان لینوکــس نســبت بــه برنامــه‬ ‫نویســان اپــل‪ ،‬گــوگل و مایکروســافت در اصــاح‬ ‫حفــره هــای امنیتــی بهتــر عمــل می کننــد‪.‬‬ ‫در مــورد اینکــه چگونــه اخیــرا ًلینوکس نســبت به‬ ‫سیســتم هــای اختصاصــی ایمــن کمتــری نشــان‬ ‫داده شــده اســت‪ ،‬مســائل زیــادی وجــود دارد‪ .‬امــا‬ ‫اکنــون حقایــق جالبــی از پــروژه صفــر گــوگل و تیم‬ ‫تحقیقاتــی امنیتــی گــوگل‪ ،‬وجــود دارد کــه نشــان‬ ‫می دهــد توســعه دهنــدگان لینوکــس نســبت‬ ‫بــه ســایرین‪ ،‬از جملــه گــوگل ســریعتر کار خــود‬ ‫را بــرای رفــع اشــکاالت امنیتــی انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ Project Zero‬بــه بررســی باگ هــای رفــع شــده‬ ‫بیــن ژانویــه ‪ 2019‬و دســامبر ‪ 2021‬پرداخــت‪.‬‬ ‫نکاتامنیتی‬ ‫برای تجارت‬ ‫انالین ارزهای‬ ‫دیجیتال‬ ‫سرویس امنیت‪:‬‬ ‫ایــن روزهــا مجرمــان ســایبری همیشــه امــاده‬ ‫هــک حســاب ها‪/‬کیف پــول های رمزنگاری شــده‬ ‫هســتند‪ .‬محبوبیــت و افزایــش قیمــت ارزهــای‬ ‫دیجیتــال پیشــرو ماننــد بیت کویــن و اتریوم‪ ،‬انها‬ ‫را بــه یــک هــدف ســوداور بــرای کالهبــرداران در‬ ‫سراســر جهــان تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫ارز دیجیتال چقدر امن است؟‬ ‫فنــاوری مــورد اســتفاده بــرای ایجــاد یــک ارز‬ ‫دیجیتــال‪ ،‬فنــاوری بــاک چیــن اســت‪ .‬تمــام‬ ‫تراکنش هــای روش در بلوک هــا ثبــت می شــوند‬ ‫و بــاک چیــن مهــر زمانــی را توصیــف می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن طوالنی تریــن و پیچیده تریــن روش اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬نتیجــه یــک دفتــر دیجیتــال بســیار‬ ‫امــن تراکنش هــای ارزهــای دیجیتــال اســت‪ .‬بــه‬ ‫ایــن ترتیــب‪ ،‬هکرهــا نمی تواننــد بــر کیــف پــول‬ ‫تاثیــر بگذارنــد‪.‬‬ ‫تراکنش هــا همچنیــن نیــاز بــه فراینــد احــراز‬ ‫هویــت دو مرحلـه ای دارنــد‪ .‬اگرچــه سیســتم های‬ ‫امنیتــی وجــود دارنــد‪ ،‬امــا همچنــان مــی تواننــد‬ ‫مزیــت هکرهــا باشــند‪.‬‬ ‫فعالیت حساب خود را بررسی کنید‬ ‫مهــم اســت کــه تمــام کیــف پول هــای رمزنــگاری‪،‬‬ ‫ورود بــه سیســتم و حســاب هایی کــه اطالعــات‬ ‫مربــوط بــه دارایی هــای رمزنــگاری شــما را تشــکیل‬ ‫می دهنــد‪ ،‬حسابرســی کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن بــه شــما کمــک می کنــد تــا حســاب خــود را‬ ‫از خطــر در امــان نگــه داریــد‪.‬‬ ‫بــرای ایــن کار‪ ،‬اولیــن کاری کــه بایــد انجام دهید‬ ‫ایــن اســت کــه پلتفرم هایــی را کــه در انهــا ثبــت‬ ‫نــام کرده ایــد بررســی کنیــد‪ .‬وقتــی از تــک تــک‬ ‫حســاب ها اگاه باشــید‪ ،‬می توانیــد فعالیت هــا را‬ ‫زیر نظر داشــته باشــید و در صورت مشــاهده هر‬ ‫چیــزی مشــکوک‪ ،‬فــورا ًاقــدام کنیــد‪ .‬اگرچــه ایــن‬ ‫یــک روش ســاده اســت‪ ،‬امــا بســیار موثــر اســت‪.‬‬ ‫ردپای دیجیتالی خود را پنهان کنید‬ ‫ردپــای دیجیتــال بــا ردپــای فعالیــت انالیــن‬ ‫برداشت ‪ 500‬میلیون‬ ‫ریالی ارز دیجیتال توسط‬ ‫تعمیرکار تلفن همراه‬ ‫محققــان دریافتنــد کــه برنامــه نویســان منبــع بــاز‬ ‫مشــکالت لینوکــس را بــه طــور متوســط تنهــا در‬ ‫‪ 25‬روز برطــرف کردنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬توســعه‬ ‫دهنــدگان لینوکــس ســرعت خــود را در اصــاح‬ ‫حفــره هــای امنیتــی از ‪ 32‬روز در ســال ‪ 2019‬بــه‬ ‫تنهــا ‪ 15‬روز در ســال ‪ 2021‬افزایــش داده انــد‪.‬‬ ‫در رقابــت بــرای برطــرف کــردن حفــره هــای‬ ‫امنیتــی زمــان مــورد نیــاز در اپــل ‪ 69‬روز‪ ،‬گــوگل‬ ‫‪ 44‬روز‪،‬موزیــا‪ 46 ،‬روز‪ ،‬مایکروســافت بــا‬ ‫‪ 83‬روز و اوراکل البتــه بــا تعــداد معــدودی از‬ ‫مشــکالت امنیتــی بــا ‪ 109‬روز بــوده و در رتبه های‬ ‫اخــر قــرار گرفتنــد‪ .‬بــر اســاس شــمارش ‪Project‬‬ ‫‪ ،Zero‬ســایرین‪ ،‬کــه عمدتــا ًشــامل ســازمان ها‬ ‫و شــرکت های منبــع بــاز می شــدند بــا ‪ ۴۴‬روز‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی همــه شــرکت ها در رفــع اشــکاالت‬ ‫امنیتــی ســریعتر وارد عمــل می شــوند‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ،2021‬فروشــندگان بــه طــور متوســط ‪ 52‬روز‬ ‫وقــت صــرف کردنــد تــا اســیب پذیری هــای‬ ‫امنیتــی گــزارش شــده را برطــرف کننــد‪ .‬فقــط‬ ‫ســه ســال پیــش میانگیــن ‪ 80‬روز بــود‪ .‬بــه طــور‬ ‫خاص‪ ،‬خدمه ‪ Project Zero‬خاطرنشــان کردند‬ ‫کــه مایکروســافت‪ ،‬اپــل و لینوکــس همگــی زمان‬ ‫خــود را بــرای تعمیــر در دو ســال گذشــته بــه طــور‬ ‫قابــل توجهــی کاهــش دادنــد‪.‬‬ ‫در مــورد سیســتم عامــل هــای موبایــل‪ ،‬اپــل ‪iOS‬‬ ‫بــا میانگیــن ‪ 70‬روز یــک کمــی بهتــر از اندرویــد بــا‬ ‫‪ 72‬روز اســت‪ .‬از ســوی دیگــر‪ iOS ،‬بــا گــزارش‬ ‫بیشــتر از‪ 10‬مورد باگ به مراتب بیشــتر از اندروید‬ ‫داشــت و تعــداد ان بــه ‪ 72‬مــورد می رســد‪.‬‬ ‫مشــکالت مرورگرهــا نیــز بــا ســرعت بیشــتری‬ ‫برطــرف مــی شــوند‪ .‬کــروم ‪ 40‬مشــکل خــود را بــا‬ ‫میانگیــن کمتــر از ‪ 30‬روز برطــرف کــرد‪ .‬موزیــا‬ ‫فایرفاکــس‪ ،‬تنهــا بــا ‪ 8‬حفــره امنیتــی‪ ،‬انهــا را بــه‬ ‫طــور متوســط در ‪ 37‬روز اصــاح کــرد‪.‬‬ ‫‪ Project Zero‬بــه توســعه دهنــدگان ‪90‬‬ ‫روز فرصــت می دهــد تــا مشــکالت امنیتــی را‬ ‫برطــرف کننــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن کــه میانگیــن اکنــون‬ ‫بســیار کمتــر از مهلــت ‪ 90‬روزه اســت‪ ،‬ایــن تیــم‬ ‫همچنیــن شــاهد کاهــش فروشــندگانی اســت‬ ‫کــه ضــرب االجــل یــا مهلــت ‪ 14‬روزه اضافــی را از‬ ‫دســت داده انــد‪.‬‬ ‫شــما مرتبــط اســت‪ .‬ایــن شــامل پســت های‬ ‫رســانه های اجتماعــی‪ ،‬نظــرات‪ ،‬کوکی هــا‪،‬‬ ‫ادرس هــای ‪ IP‬و جزئیــات ورود اســت‪ .‬مجرمــان‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬هنــگام دریافــت ایمیل هایــی بــا‬ ‫لینک هــای اضافــی‪ ،‬بایــد مراقــب باشــید‪ .‬مــردم‬ ‫درگیــر ایــن عمــل می شــوند زیــرا ایمیل هــا بــه‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی کــه بــه عنــوان‬ ‫تعمیــرکار تلفــن همــراه بــا دسترســی غیــر مجــاز‬ ‫بــه اطالعــات شــخصی و مالــی یکــی از مشــتریان‬ ‫خــود اقــدام بــه برداشــت ارزهــای دیجیتــال وی‬ ‫کــرده بــود خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ‬ ‫ســید مصطفــی مرتضــوی‪ ،‬در خصــوص ایــن‬ ‫پرونــده گفــت‪ :‬بــا ارائــه مرجوعــه قضایــی توســط‬ ‫شــهروندی مالباختــه مبنــی بــر اینکــه از کیــف‬ ‫پــول الکترونیکــی وی‪ ،‬معــادل پانصــد میلیــون‬ ‫ریــال ارز دیجیتــال بصــورت غیــر مجــاز برداشــت‬ ‫شــده اســت‪ ،‬رســیدگی به موضوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی عنــوان داشــت‪ :‬برابــر بررســی های بعمــل‬ ‫امــده مشــخص شــد کــه شــاکی گوشــی خــود را‬ ‫جهــت تعمیــر بــه یــک تعمیــرکار غیر مجــاز تلفن‬ ‫همــراه ســپرده در حالــی کــه اطالعــات شــخصی‬ ‫و مالــی وی از جملــه نــام کاربــری و رمــز عبــور‬ ‫کیــف پــول الکترونیکــی وی نیز در گوشــی ذخیره‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬طــی اقدامــات فنــی‬ ‫و پلیســی مشــخص شــد تعمیــرکار تلفــن همراه‬ ‫بــا دسترســی بــه اطالعــات موجــود در گوشــی‬ ‫مشــتری‪ ،‬اقــدام بــه انتقــال رمــز ارزهــای موجــود‬ ‫از کیــف پــول وی کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــوی گفــت‪ :‬فعالیــت در هــر‬ ‫حــوزه ای مســتلزم اگاهــی کامــل نســبت بــه ان‬ ‫و تامیــن امنیــت کیــف پــول های دیجیتال اســت‬ ‫و نداشــتن دانــش و اگاهــی کافــی در حــوزه رمــز‬ ‫ارزهــا موجــب شــده کــه اطالعــات کاربــران در‬ ‫ایــن حــوزه بــه راحتــی در دســترس دیگــران قــرار‬ ‫گرفتــه و منجــر بــه کالهبــرداری شــود‪ .‬ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه هــر گونه دسترســی غیرمجاز به‬ ‫اطالعــات خصوصــی دیگــران جــرم تلقــی شــده و‬ ‫برابــر قانــون بــا مجرمــان برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کجا می توانم‬ ‫‪ Crackz، Hackz‬و ‪Scriptz‬‬ ‫را پیدا کنم؟‬ ‫ســایبری ســعی می کننــد بــا اســتفاده از ایــن‬ ‫ردیابی هــا بــه اطالعــات حســاس دسترســی‬ ‫پیــدا کننــد‪ .‬البتــه‪ ،‬مــا نمی خواهیــم ایــن اتفــاق‬ ‫بیفتــد یــا امنیــت دارایی هــای رمزنــگاری خــود را‬ ‫بــه خطــر بیندازیــم‪.‬‬ ‫از ذخیره تمام پول در صرافی خودداری کنید‬ ‫در طــول ســال ها‪ ،‬بســیاری از صرافی هــای‬ ‫رمزنــگاری و حســاب های کاربــری قربانــی حمــات‬ ‫هک و ســایر مســائل امنیتی شــده اند‪ .‬این منجر‬ ‫بــه مســدود شــدن یــا بدتــر شــدن حســاب های‬ ‫بســیاری از کاربــران شــد‪ .‬ایــن نشــان می دهــد‬ ‫کــه هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد کــه توکن هــای‬ ‫شــما در صرافی هــای رمزنــگاری ایمــن هســتند‪ .‬از‬ ‫ایــن رو‪ ،‬ذخیــره ان در یــک کیــف پــول خصوصــی‬ ‫بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫در ایــن فضــای رمزنــگاری اســتفاده از کیــف پــول‬ ‫ســرد بــه شــدت توصیــه می شــود‪ .‬دلیــل ان ایــن‬ ‫اســت کــه حــاوی یــک تراشــه ‪Secure Element‬‬ ‫‬)‪ ‪(SE‬اســت کــه بــه شــما امــکان می دهــد‬ ‫کلیدهــای خــود را حتــی در یــک دســتگاه افالیــن‬ ‫ایمــن کنیــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬اطالعات شــما کمتر‬ ‫در معــرض هــک احتمالــی قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬دســتگاه بــا ریزپردازنــده تعبیــه‬ ‫شــده اســت کــه حتــی زمانــی کــه بــه اینترنــت‬ ‫متصــل اســت‪ ،‬افالیــن می مانــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬اگــر‬ ‫رایانــه شــما از بدافــزار تشــکیل شــده باشــد‪،‬‬ ‫کلیدهــای خصوصــی امــن باقــی خواهنــد مانــد‪.‬‬ ‫شناسایی ایمیل فیشینگ‬ ‫امــروزه مجرمــان ســایبری از نظــر فیشــینگ بــرای‬ ‫اطالعات نســبتا ًهوشــمندتر هســتند‪ .‬یکی از این‬ ‫نمونه هــا‪ ،‬حملــه فیشــینگ هفتــه گذشــته بــه‬ ‫کاربــران ‪ OpenSea.io‬اســت کــه منجــر بــه زیــان‬ ‫‪ 1.7‬میلیــون دالری شــد‪.‬‬ ‫گونــه ای تنظیــم شــده اند کــه از یــک شــرکت‬ ‫قانونــی ارســال می شــوند و ممکــن اســت‬ ‫تشــخیص ان دشــوار باشــد‪.‬‬ ‫قبــل از کلیــک بــر روی هــر پیونــد خارجــی یــا‬ ‫ارائــه اطالعــات شــخصی خــود بــه انهــا‪ ،‬بایــد نــام‬ ‫دامنــه را بررســی کنیــد‪ .‬بــه ایــن دلیــل اســت کــه‬ ‫شــرکت های قانونــی اغلــب از نــام دامنــه خــود‬ ‫بــرای ارســال ایمیــل اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬توصیــه می شــود از ایمیلــی کــه از‬ ‫شــما می خواهــد اطالعــات شــخصی خــود را تایید‬ ‫کنیــد‪ ،‬اگاه باشــید‪ .‬و رمزنــگاری را بــا اســتفاده از‬ ‫ایمیــل بــه کیــف پــول ارســال نکنیــد‪ ICO .‬هــا و‬ ‫صرافی هــای رمزنــگاری هرگــز از کاربــران خــود‬ ‫نمی خواهنــد بــا اســتفاده از ایــن روش نقــل و‬ ‫انتقــاالت را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫از احراز هویت دو مرحله ای استفاده کنید‬ ‫بــا کمــک احــراز هویــت دو مرحل ـه ای می توانیــد‬ ‫الیه هایــی را بــه امنیــت خــود اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬از ‪ 2FA SMS‬اســتفاده نکنیــد‬ ‫زیــرا می تــوان ان را رهگیــری کــرد‪ .‬برخــی از‬ ‫عالقه منــدان بــه ارزهــای دیجیتــال برنامــه‬ ‫‪ Google Authenticator‬را پیشــنهاد می کننــد‬ ‫زیــرا بــه صــورت افالیــن و محلــی بــرای دســتگاه‬ ‫شــما قابــل دسترســی اســت‪.‬‬ ‫اگــر از نرم افــزار شــخص ثالــث بــرای تجــارت‬ ‫اســتفاده می کنید‪ ،‬کلیدهای ‪ API‬خود را محدود‬ ‫کنیــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬فقــط بــا ادرس هــای ‪IP‬‬ ‫خــاص کار می کنــد‪ .‬مطمئــن باشــید کــه حتــی‬ ‫اگــر هکرهــا موفــق بــه دریافــت کلیدهــای مخفــی‬ ‫شــما شــوند‪ ،‬هیــچ کــس بــه حســاب شــما دســت‬ ‫نخواهــد زد‪.‬‬ ‫ایــن نــکات در حفــظ ارز دیجیتــال شــما از‬ ‫فعالیت هــای مخــرب بســیار کارامــد هســتند‪.‬‬ ‫‪ Crackz،Hackz،Scriptz‬یــا ســایر نرم افزارهــا‬ ‫و اســکریپت ها بــه کاربــر کمــک می کننــد تــا‬ ‫دسترســی بیشــتری به سیســتم های کامپیوتری‬ ‫و اطالعــات داشــته و برنامـه ای را کــه بــه صــورت‬ ‫قانونــی خریــداری نشــده اند را اجــرا کننــد‪.‬‬ ‫پیشــنهاد می شــود دالیــل زیــر را بخوانیــد کــه‬ ‫چــرا نبایــد از ایــن برنامه هــا یــا تکنیک هــای‬ ‫رایانــه ای اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -1‬دسترســی بــدون اجــازه بــه اطالعــات و رایانه ها‬ ‫غیرقانونــی اســت و می توانــد شــما را بــا پیگــرد‬ ‫قانونــی مواجــه کنــد‪ ،‬ایــن پیگــرد می توانــد ختــم‬ ‫بــه خیــر شــده و یــا شــما را روانــه زنــدان کنــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬برخــی از نــرم افزارهایــی کــه ادعــا می کننــد‬ ‫کار خاصــی انجــام می دهنــد‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫بزرگ نمایــی کــرده و یــا کال ًچیــز دیگــری انجــام‬ ‫دهنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬نــرم افــزاری کــه ممکــن‬ ‫اســت وعــده داده باشــد کــه بــه کامپیوتــر فــرد‬ ‫دیگــری دسترســی داشــته باشــید‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫اجــازه دهــد کــه هکرهــای دیگــر بتواننــد بــه‬ ‫سیســتم و اطالعــات شــما دسترســی پیــدا کننــد‬ ‫(اســب های تروجــان)‪.‬‬ ‫‪ Crackz -3‬ماننــد تمــام نــرم افزارهــای‬ ‫غیرقانونــی‪ ،‬اغلــب حــاوی ویروس هــای‬ ‫کامپیوتــریوســایرنــرمافزارهــایمخــرباســت‪.‬‬ ‫‪ -4‬اگــر بــه ‪ crackz‬نیــاز دارید‪ ،‬به احتمال خیلی‬ ‫زیــاد ممکــن اســت کــه از نــرم افــزار ‪Piraated‬‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ ،‬کــه غیرقانونــی اســت‪.‬‬ ‫‪ -5‬ایــن برنامه هــا بدلیــل ایجــاد مســائل و‬ ‫مشــکالت کامپیوتــری بدنــام و غیرقانونــی‬ ‫هســتند؛ اغلــب ان هــا بــدون هیچ گونــه بررســی‬ ‫خطــا نوشــته شــده اند‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬اگــر می خواهیــد ایــن ابزارهــا را بــرای‬ ‫محافظــت از خودتــان یــاد بگیریــد‪ ،‬توجــه کنیــد!‬ ‫راه هــای بیشــتری بــرای یادگیــری کارهــای‬ ‫مشــروع در مــورد رایانه هــا وجــود دارد تــا بــرای‬ ‫مقابلــه بــا خطــرات از ان هــا اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫یادگیــری یــک سیســتم عامــل جایگزیــن ماننــد‬ ‫لینوکــس‪ ،‬چگونگــی راه انــدازی شــبکه های‬ ‫کامپیوتــری‪ ،‬خوانــدن بولتن هــای امنیــت‬ ‫ســایبری‪ ،‬خواندن اخبار امنیتی‪ ،‬گرفتن مشــاوره‬ ‫و کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد زبــان هــای‬ ‫برنامــه نویســی نمونــه ای از ایــن راهکارهاســت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪494‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫اوکراین از هکرهای‬ ‫زیرزمینی کشور می خواهد‬ ‫تا از زیرساخت های حیاتی‬ ‫محافظت کنند‬ ‫سرویس امنیت‪:‬‬ ‫از زمانــی کــه حمــات روســیه بــه طــور پیوســته در حــال‬ ‫افزایــش اســت‪ ،‬دولــت اوکرایــن دچــار لغــزش شــده اســت‪.‬‬ ‫نیروهــای روســیه بــه بســیاری از شــهرهای اوکرایــن حملــه‬ ‫کــرده و بســیاری از ســاکنان را بــی خانمــان کــرده انــد‪ .‬اکثــر‬ ‫ســاکنان بــه پایتخــت کشــور‪ ،‬کیــف گریختنــد‪.‬‬ ‫بــا تمــام اتفاقــات جــاری‪ ،‬تاالرهــای گفتمــان هکــر‬ ‫درخواســتی را در صبــح پنجشــنبه دریافــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫دولــت اوکرایــن از هکرهــای زیرزمینــی داوطلــب بــرای‬ ‫دفــاع از زیرســاخت هــای حیاتــی و جاسوســی از نیروهــای‬ ‫روســی مــی خواهــد کــه توســط دو نفــر درگیــر در ایــن پــروژه‬ ‫گفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن پســت امــده اســت‪« :‬جامعــه ســایبری اوکرایــن!‬ ‫وقــت ان اســت کــه در دفــاع ســایبری کشــورمان درگیــر‬ ‫شــویم» بــه همــراه اپلیکیشــنی از ‪ Google Docs‬کــه از‬ ‫هکرهــا و کارشناســان امنیــت ســایبری درخواســت مــی کنــد‪.‬‬ ‫تخصــص هــای انهــا بایــد در برنامــه ماننــد توســعه بدافــزار‪،‬‬ ‫مهندســی معکــوس و ســایر مراجــع حرفــه ای ذکــر شــود‪.‬‬ ‫یگــور اشــف کســی بــود کــه ان را در انجمــن پســت کــرد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت کــه روز پنجشــنبه یــک مقــام ارشــد‬ ‫وزارت دفــاع بــا وی تمــاس گرفتــه اســت‪ .‬بــه نظــر مــی رســد‬ ‫کــه وزارت دفــاع بــا فــرد دیگــری نیــز تمــاس گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ Aushev‬یکــی از بنیانگــذاران ‪Cyber Unit Technologies‬‬ ‫اســت‪ ،‬شــرکتی کــه بــه دلیــل همــکاری با دولــت اوکرایــن برای‬ ‫دفــاع از زیرســاخت هــای حیاتــی شــناخته شــده اســت‪ .‬یکــی‬ ‫از مقامــات دفاعــی در ســفارت اوکرایــن در واشــنگتن گفــت‬ ‫کــه نمــی توانــد ایــن اطالعــات را تاییــد یــا رد کنــد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه اشــف گفــت‪ ،‬داوطلبــان بــه عنــوان واحدهــای‬ ‫ســایبری دفاعــی و تهاجمــی تقســیم خواهنــد شــد‪ .‬در حالــی‬ ‫کــه یگان هــای دفاعــی در برابــر زیرســاخت های حیاتــی ماننــد‬ ‫نیروگاه هــا و سیســتم های ابــی دفــاع خواهنــد کــرد‪ ،‬واحدهــای‬ ‫داوطلــب تهاجمــی عملیــات جاسوســی دیجیتالــی را علیــه‬ ‫نیروهــای روســی انجــام خواهنــد داد‪ .‬در ســال ‪ ،2015‬بــرق‬ ‫اوکراینــی هــا بــه دلیــل هکرهــای دولتــی روســیه قطــع شــد‪.‬‬ ‫یــک روز قبــل از درخواســت وزارت دفــاع‪ ،‬محققــان ‪ESET‬‬ ‫قطعــه ای از نرم افــزار مخــرب را پیــدا کردنــد کــه صدهــا‬ ‫رایانــه را در اوکرایــن در گــردش و ضربــه می زنــد‪ .‬روس هــا‬ ‫مظنــون بــه ایــن عمــل بودنــد زیــرا گــزارش شــده اســت‬ ‫کــه کشــورهای دیگــر را نیــز هــک کرده انــد‪ .‬ســازمان هــای‬ ‫دولتــی و موسســات مالــی تحــت تاثیــر ایــن بدافــزار قــرار‬ ‫گرفتنــد‪ .‬امــا روســیه ان را رد کــرده اســت‪.‬‬ ‫یــک مقــام امنیتــی اوکرایــن گفــت که هیچ نیروی ســایبری‬ ‫نظامــی بــا ایــن کشــور وجــود نــدارد و همچنیــن گفــت کــه‬ ‫وظیفــه انهــا در ســال جــاری ایجــاد انهــا شــده اســت‪ .‬اشــف‬ ‫افــزود‪« :‬تــاش بــرای ایجــاد یــک نیــروی نظامــی ســایبری‬ ‫در حــال انجــام اســت‪ ».‬اشــف صدهــا تقاضــا را دریافــت‬ ‫کــرد کــه انهــا را بررســی خواهــد کــرد تــا اطمینــان حاصــل‬ ‫شــود کــه هیــچ عامــل روســی در ان دخالــت نــدارد‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای هیــات بشــماره ‪ 140060312004006462‬پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1399114412004000436‬خانــم ســلیمه قرجــه فرزنــد‏خــدای بــردی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 30‬بندرترکمــن و کــد ملــی ‪ 2239868732‬در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه‏مســاحت ‪168.19‬‬ ‫مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-1/4551‬اصلــی بخــش ‪ 10‬واقــع‬ ‫درگنبــدکاووس خیابــان شــهید فالحــی‏خریــداری ملــک مــع الواســطه‬ ‫از بهمــن عفیفــه (مالــک رســمی)‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن‬ ‫اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‏روز اگهــی مــی شــود کــه چنانچــه‬ ‫اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ‏انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه ازتاریــخ‏تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم‏وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪ 10261 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/12/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/12/25 :‬‏‬ ‫رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‏‬ ‫امنیتاتفاقینیست‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫خدمت صادقانه‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -494‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 28‬رجب ‪- 1443‬شماره ‪-494‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 2- 1400‬مارس ‪28-- 2022‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫پست گلستان‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫حمید رضا محمدیاری‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫خوشا بحال عاقبت بخیرها‬ ‫ئ عَاقِبَهٌ ‪ ،‬حُلْو َ ه ٌ اَو ْ مُرَّهٌ ‪.‬‬ ‫ل ِّ امْر ِ ٍ ‬ ‫قال علی (علیه السالم ) لِک ُ ‬ ‫امام علی(ع)فرمود‪ :‬براى هر کس سرانجامى است‪ ،‬شیرین یا تلخ‪.‬‬ ‫امــام در ایــن کالم نورانــى اشــاره بــه نکتــۀ مهمــى مى کنــد کــه بســیارى از‬ ‫ان غافلنــد و ان توجــه دادن بــه عاقبــت کارهــا و عاقبــت انسان هاســت‪.‬‬ ‫یعنــى انســان نبایــد امــروز خــود را در نظــر بگیــرد‪ ،‬بایــد مراقب عاقبت خویش‬ ‫باشــد‪ .‬ابــن الوقــت بــودن و بــه نتیجــۀ اعمــال خــود نیندیشــیدن و عاقبــت کار‬ ‫را ندیــدن مایــۀ بدبختــى اســت‪ .‬مســئلۀ تدبــر و تدبیــر کــه از صفــات برجســتۀ‬ ‫انســان شــمرده مى شــود بــه همیــن معناســت کــه انســان عاقبت اندیــش‬ ‫باشــد نــه ابــن الوقــت‪ .‬بــه یقیــن غفلــت از عاقبــت کارهــا و عاقبــت زندگــى‬ ‫انســان مشــکالت عظیمــى بــراى او در دنیــا و اخــرت بــه بــار م ـى اورد‪ .‬افــراد‬ ‫موفــق و پیــروز عاقبت اندیش انــد و ســعى مى کننــد از عاقبــت «مُرّه»(تلــخ)‬ ‫بپرهیزنــد و بــه عاقبــت «حُلــوه» (شــیرین) روى اورنــد‪.‬‬ ‫در حدیثــى از پیغمبــر اکــرم (ص) مى خوانیــم‪ :‬کســى نــزد ایشــان‬ ‫امدوعــرض کــرد یــا رســول اللــه! انــدرزى بــه مــن ده‪ .‬پیغمبــر( ص)‬ ‫فرمــود‪ :‬اگــر ســفارش و انــدرزى بــه تــو گویــم مى پذیــرى یــا بــا ان‬ ‫مخالفــت مى کنــى ؟ عــرض کــرد‪ :‬ارى‪ .‬پیغمبــر (ص)ســه بــار ایــن ســخن‬ ‫را تکــرار کــرد و او در هــر مرتبــه جــواب ارى دارد‪ .‬پیامبــر( ص) فرمــود‪:‬‬ ‫ن یَــکُ ر ُ ْ‬ ‫ـت بِاَمْــر ٍ فَتَدَبـ َّر ْ عَاقِبَت َـ ُه فَــا ِ ْ ‬ ‫همَمْـ َ ‬ ‫صیــکَ اِذَا اَنـ ْ َ ‬ ‫ـت َ‬ ‫ضـ ه ِ‬ ‫شــدا ًفَام ْ ِ‬ ‫«فَاِنـ ِّـی اُو ِ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫ن یَــکُ غَیّــا فان ْت َـ ه ِ عَن ْ ُه ؛هنگامــى کــه تصمیــم بــرکارى گرفتــى در عاقبــت ان‬ ‫وَا ِ ْ ‬ ‫بیندیــش اگــر عاقبــت ان رانیــک دیــدى انجــام ده و اگــر عاقبــت ان زشــت و‬ ‫تاریــک اســت از ان بپرهیــز»‪.‬‬ ‫قــران مجیــد نیــز روى مســئلۀ عاقبــت مومنــان و کافــران تکیــه کــرده‬ ‫ن » ؛و ســرانجام (نیــک)‬ ‫در یــک جــا مى فرمایــد‪« :‬و َ الْعاقِبَــ ه ُ لِلْمُتَّقِیــ َ‬ ‫بــراى پرهیــزگاران اســت»‪.‬و در جــاى دیگــر در مقــام هشــدار بــه کافــران‬ ‫ن عاقِبَــ ه ُ‬ ‫ــف کا َ ‬ ‫ض فَیَن ْظُــرُوا ک َی ْ َ ‬ ‫ســیرُوا فِــی الْاَر ْ ِ ‬ ‫لجــوج مى گویــد‪« :‬ا َ فَلَــ ْ ‬ ‫م یَ ِ‬ ‫م » ؛ایــا (مخالفــان دعــوت تــو) در زمیــن ســیر نکردنــد‬ ‫ن مِــ ْ ‬ ‫الَّذِیــ َ ‬ ‫ن قَبْلِهِــ ْ‬ ‫تــا ببیننــد ســرانجام کســانى کــه پیــش از انهــا بودنــد چگونــه شــد؟!»‬ ‫در ایات فراوان دیگرى سخن از عاقبت نیک و بد به میان امده است‪.‬‬ ‫عمــر انســان فــراز و نشــیب هاى زیــادى دارد و غالبــا از حالــى بــه حــال‬ ‫دیگــر دگرگــون مى شــود‪ .‬انچــه از همــه مهم تــر اســت برگ هــاى اخــر‬ ‫دفتــر زندگانــى اســت کــه عمــر بــا ان پایــان مى پذیــرد‪ ،‬ازای ـن رو مى بینیــم‬ ‫کــه انبیــاى الهــى نگــران عاقبــت کار خویــش بودنــد‪ .‬دربــارۀ یوســف علیــه‬ ‫الســام مى خوانیــم کــه بعــد از رســیدن بــه ان همــه مقامــات و نجــات از‬ ‫ان همــه مشــکالت کــه در زندگــى کمتــر کســى دیــده مى شــود‪ ،‬اخریــن‬ ‫ســلِما ً و َ اَلْحِقْنِــی‬ ‫تقاضایــى کــه از خــدا داشــت ایــن بــود‪« :‬تَوَفَّنِــی م ُ ْ‬ ‫ن » ؛مــرا مســلمان بمیــران‪ ،‬و بــه صالحــان ملحــق فرمــا»‪.‬‬ ‫بِ ّ‬ ‫الصالِحِیــ َ‬ ‫نیــز حضــرت ابراهیــم علیــه الســام هنگامــى کــه بــه فرزندانــش نصیحــت‬ ‫ن »‬ ‫مى کنــد بــر ایــن امــر تاکیــد مى فرمایــد‪« :‬فَــا تَمُوتـُ َّ‬ ‫ن اِال ّ و َ اَن ْتـُ ْ‬ ‫م م ُ ْ‬ ‫ســلِمُو َ‬ ‫؛و شــما‪ ،‬جــز بــه اییــن اســام (و تســلیم در برابــر فرمــان خــدا) از دنیــا‬ ‫نرویــد»‪.‬‬ ‫مرحــوم عالمــۀ مجلســى در جلــد ‪ ٦٨‬بحاراالنــوار صفحــۀ ‪ ٣٦٢‬در حدیثــی‬ ‫ــب َّ‬ ‫ن یُخْتَــ َم ‬ ‫ــض الن َّ ِ ‬ ‫الصــادِقُ (ع) اِلَــى بَعْ ِ ‬ ‫ن اَرَد َ‬ ‫ْت ا َ ْ‬ ‫ــاس ا ِ ْ‬ ‫نــاب اورده‪« :‬ک َت َ َ‬ ‫َّ‬ ‫ن َ‬ ‫َّ‬ ‫ـت فِــی اَف ْ َ‬ ‫ضـ ِ ‬ ‫بِخ َیْــر ٍ عَمَلُــکَ حَتـ َّـى تُقْبَـ َ ‬ ‫ـض وَاَنـ ْ َ‬ ‫ـال ف َ َعظـ ِّ ْ‬ ‫م لِلـه ِ حَقـ ُ ه ا ْ‬ ‫ـل الْاَعْمَـ ِ‬ ‫ن وَجَد ْت َـ ُ ه‬ ‫ل نَعْمَــاءَه ُ فِــی مَ َعا ِ‬ ‫صیـه ِ وَا َ ْ‬ ‫ن تَغْت َـر َّ بِحِلْم ِـه ِ عَنـْـکَ وَاَکـْـر ِ ْم کُل َّ مَـ ْ‬ ‫ت َبـْذ ُ َ‬ ‫ن اَو ْ ک َاذِبــا ً اِنَّمَــا لَــکَ ‬ ‫صادِقــا ً ک َا َ ‬ ‫م ل َیْـ َ ‬ ‫لُ مَوَد َّت َنـَـا ث ُـ َّ ‬ ‫یَذْک ُرُنـَـا اَو ْ یَن ْتَح ِـ ‬ ‫ـس عَل َیْــکَ َ‬ ‫نِیَّتُــکَ وَعَل َیْــ ه ِ کَذِبُــ ُه ؛امــام صــادق( ع) بــه بعضــى از مــردم (از یارانــش)‬ ‫چنیــن نوشــت کــه اگــر مى خواهــى عاقبــت بــه خیــر شــوى ان گونــه کــه از‬ ‫دنیــا بــروى در حالــى کــه در افضــل اعمــال هســتى حــق خداونــد را بــزرگ دار‬ ‫بدیــن گونــه کــه نعمت هــاى او را در معاصـى اش صــرف نکنــى و از حلــم او‬ ‫نســبت بــه خــود مغــرور نشــوى (دیگــر انکــه) هــر کســى را یافتــى کــه یــادى‬ ‫از مــا مى کنــد یــا مــودت مــا را ابــراز مــى دارد احتــرام کــن خــواه راســتگو‬ ‫باشــد یــا دروغگــو؛ بــه تــو مربوط‍ ـ نیســت تــو بــه نیــت خــود مى رســى و اگــر‬ ‫او دروغگــو باشــد نتیجــۀ اعمــال خــود را مى بــرد»‪.‬‬ ‫هــا‬ ‫طبــق روایاتــى از رســول خــدا (ص)مى خوانیــم‪« :‬خ َیْــر ُ الْاُمُــور ِ خ َیْر ُ َ‬ ‫عَاقِب َـه ً ؛بهتریــن کارهــا (تــا چــه رســد بــه انســان ها) کارى اســت کــه عاقبــت‬ ‫و ســرانجامش نیــک باشــد»‪.‬‬ ‫حافظ شیرازی علیه الرحمه می فرماید‪:‬‬ ‫حسن عاقبت نه به رندی و زاهدیست‬ ‫ان بِه که کار خود به عنایت رها کنند‬ ‫بی معرفت مباش که در من یزید عشق‬ ‫اهل نظر معامله با اشنا کنند‬ ‫منابــع‪ _۱:‬نهج البالغــه حکمــت ‪ ١٥١‬بــه نقــل از کتــاب پیــام امیرالمومنیــن‬ ‫علــی (ع)جلــد ســیزدهم ‪_۲‬نــرم افــزار گنجــور ‪ ،‬اشــعار لســان الغیــب‬ ‫اومیکرون‬ ‫را جدی بگیریم‬ ‫به به‬ ‫چه نوشابه ای!‬ ‫سرویس خاطرات دفاع مقدس‪ -‬محمددیلم کتولی‪:‬‬ ‫راوی‪:‬بــرادر علــی فالح(رزمنــده عزیــز گــردان حمــزه‬ ‫سیدالشــهدا(ع))‬ ‫قبــل از عملیــات کربــای ‪ ۵‬خــط ســوم بــود فرمانــده‬ ‫گروهــان شهیدحســن قــورچ بیگــی و جانشــین گروهــان‬ ‫اقــای حــاج محســن قربانــی بودنــد‪.‬‬ ‫از طــرف فرماندهــان دســتور داده شــد بــرای حفــظ‬ ‫امادگــی رزمــی‪ ،‬کلیّــه بچّــه هــای رزمنــده ســاح شــان‬ ‫راتمیــز و روغــن کاری کننــد‪.‬‬ ‫مــن هــم رفتــم تســلیحات روغــن ‪ ۴۰‬خــودرو تهیــه کنــم‪،‬‬ ‫مســئول تســلیحات گفــت‪ :‬بــرو ظــرف بیــار تــا بِهــت روغــن‬ ‫بــدم گشــتم اطــراف یــه شیشــه نوشــابه پیــدا کــردم‪ ،‬بعــد‬ ‫روغــن رو ریختــم داخلــش‪.‬‬ ‫ن کــه داشــتم حرکــت مــی کــردم بطــرف گروهــان‬ ‫همیــ ‬ ‫دیــدم اقــا مهــر علــی ابراهیــم نــژاد از راه دورگفت‪:‬نوشــابه‬ ‫روازکجاگرفتی؟گفتــم ‪:‬نوشــابه نیســت روغنــه بــرا پــاک‬ ‫کــردن اســلحه گرفتــم‪.‬‬ ‫در بین راه شیشه رو روبروی خودم مقابل افتاب گرفتم‬ ‫دیدم واقعا ً چقدر شــبیه نوشــابه هســت‪ ،‬در ذهنم جرقه‬ ‫زده شــد کــه { میشــه بــا اینــکار بــا بچــه هــا شــوخی کــرد‪}!.‬‬ ‫هــوا اون روز تقریبــا گــرم بــود و مناســبت بــرای نوشــابه‬ ‫خــوردن هــم داشــت‪.‬‬ ‫باخــودم گفتم‪:‬اگــه همینطــوری بــه دیگــران بگــم‬ ‫نوشــابه هســت شــاید بــاور نکنندچــون تــوی خــط نوشــابه‬ ‫نبود‪،‬بنابرایــن بایــد یــک هیجــان ایجــاد کنــم‪ ،‬بایــد کســانی‬ ‫را انتخــاب مــی کــردم کــه یــه خــورده مثــا شــکمو بودنــد‪.‬‬ ‫چشــمم روی جــاده بــه شــعبان صالحــی افتــاد‪ ،‬بــا خــودم‬ ‫گفتــم ‪:‬اگــه بهــش بگــم حتمــا ً میگــه بــده مــن بخورم!ولــی‬ ‫اّزّش مــی ترســیدم چــون مــی دونســتم اگــه بخــوره بعــدش‬ ‫خیلــی عصبانــی می شــه و ممکنــه دخلمــو بیــاره‪.‬‬ ‫ولــی از اون بعنــوان شــروع ایــن کار هیجانــی اســتفاده‬ ‫کــردم ولــی مــی دونســتم پایانــش دســت خــودم نیســت‪.‬‬ ‫از دور صدا کردم ‪ ،:‬شعبان !!!‬ ‫بعد شیشه دستمو بردم باال گفت ‪:‬علی چیه ؟‬ ‫گفتم ‪ :‬ببین ‪!....‬‬ ‫گفت ‪ :‬نوشابه بیار بده به من‪!...‬‬ ‫گفتم ‪ :‬نه خودت بیا بگیرحال ندارم تا اونجابیام‪!!!...‬‬ ‫دلــش مــی خواســت ببــرم پیشــش‪ ،‬چــون نقشــه داشــتم اونو‬ ‫بــا اینــکار تشــنه مــی کــردم ‪،‬دیــد حرفــش روگــوش نمــی کنم‪.‬‬ ‫گفت ‪ :‬بیار اگه نیاوردی میام حالتو می گیرم‬ ‫گفتم‪:‬فکرنکنم بتونی مال این حرفا نیستی‪...‬‬ ‫مــن یــواش یــواش خــودم رو ازش دور مــی کــردم تــا مــرا‬ ‫دنبــال کنــد‪.‬‬ ‫نقشــه ام گرفــت دویــد و شــروع بــه دنبــال کردنــم‬ ‫کــرد و مــن هــم فرارمــی کــردم بطــرف گروهــان تــا دیگــران‬ ‫ایــن صحنــه را ببینــد و یِپــه طعمــه خــوب پیــدا کنــم تــا بــه‬ ‫خــوردش بــدم‪.‬‬ ‫در محوطــه گروهــان مــن جلــو و شــعبان پشــت ســرم‬ ‫الان نّــدو کــی بِــدو‪.‬‬ ‫هیاهوهــا زیــاد شــد عــده ای از ســنگرها شــون اومــدن‬ ‫بیــرون تــا ببینــن چــه خبــره ؟‬ ‫تقریبا اطرافم دایره وار شــلوغ شــد هرکی یه چیزی می‬ ‫گفــت تــا بــه اصطــاح ایــن نوشــابه رو بــدم بهــش بخــوره ؟‬ ‫حواســم بــود بایــد بــه کــی بــدم کــه بعــدش بــرام تبعــات‬ ‫نداشــته باشــه یکــی می گفــت ‪:‬علــی مــن دوســتتم نوشــابه‬ ‫روبــده بــه مــن یکــی ( مثــل اقــا محســن) می گفــت‪ :‬علــی‬ ‫مــن فرمانــده تَــم‬ ‫یکی می گفت‪ :‬ماباهم ‪،‬هم سنگریم‬ ‫باالخره برخودم مســلط شــدم و می دونســتم شــهید حسن‬ ‫(قورچــی بیگــی )بچــه ارومیــه و بامــن کارنــداره گفتم‪:‬مــن‬ ‫فقــط نوشــابه رو بــه فرمانــده ام حســن اقــا مـی دم ‪.‬‬ ‫علــت تجمــع بــرای گرفتــن نوشــابه ایــن بودکــه اصــا در‬ ‫مــدت چنــد روز نوشــابه ای بــرای اســتفاده نیاوردنــد واقعــا این‬ ‫نوشــابه انــگار در ایــن هــوای گــرم یــه چیزدیگ ـه ای بــود‪.‬‬ ‫حســن اقــا قورچــی بیگــی گفــت‪ :‬افریــن خیلــی بچــه‬ ‫خــوب وحــرف گــوش کنــی هســتی‬ ‫درحالــی ایــن شیشــه رابهــش دادم کــه دههــا دســت بــه‬ ‫اون شیشــه چســبیده و اون رو طــرف خــودش می کشــید‪.‬‬ ‫کمــک کــردم تاحســن شیشــه رو بگیــره‪ ،‬بعــد از کشــمکش‬ ‫زیادحســن شیشــه رو گرفــت و فــورا بــاال کشــید تــا دیگــران‬ ‫اونــو ازش نگیــرن‪.‬‬ ‫چندثانیــه بعدازمکیــدن شیشــه هرچــی خــورد کمپــرس‬ ‫فروش سرقفلی‬ ‫مغازه داخل پاساژ داوری‬ ‫واقع در میدان مازندران خیابان‬ ‫امام خمینی طبقه همکف‬ ‫تماس‪09117004364:‬‬ ‫کــرد کــه همــه یــک متــر عقــب رفتنــد و باتعجــب بــه حســن‬ ‫نــگاه می کردندکــه ببیننــد چــه اتفاقــی افتاده‪،‬بعــد همــه‬ ‫توجه هــا بــه طــرف مــن شــد‪.‬‬ ‫اقای قربانی گفت‪:‬چی بود؟‬ ‫گفتم‪ :‬بخاطرهمین به شما ندادم‬ ‫بعضی هــا کــه جلوتــر بــودن فهمیدنــد چــه بالیــی ســر‬ ‫حســن اقــا (قورچــی بیگی)اومد‪.‬ولــی عقــب ترهــا نــه‪!...‬‬ ‫دیــدم تــا تنــور گرمــه فــورا شیشــه رو از حســن گرفتــم دوباره‬ ‫نزدیــک ســنگر دستشــویی کــه کمــی بــا مــا فاصلــه داشــت‬ ‫می چرخیــدم و یــه عــده هنوزمــی گفتن‪:‬بــده بــه مــا‪...‬‬ ‫دیــدم نورعلــی صالحــی کــه هــم همــه رودیــد ســرش رو‬ ‫بیــرون اورد بــه مــن اشــاره و صــدای بلنــد میگــه ‪ :‬علــی‬ ‫منــو فرامــوش نکــن‪ ،‬یــه کمــی نوشــابه رابــه مــن هــم بــده‬ ‫فــورا خودشــو بــه بیــرون رســوند و فکــر کــردم ایــن طعمــه‬ ‫هــم بــی خطــره ســریع شیشــه رو دادم دســتش و فــورا بــاال‬ ‫کشــید ایــن بنــده خداهــم بعــد از چنــد ثانیــه هرچــی خــورد‬ ‫رو بیــرون ریخــت! گفــت ‪:‬علــی چــی بــود ؟‬ ‫گفتم‪ :‬نوشابه‬ ‫گفت‪ :‬این زهر مار بود‪!....‬‬ ‫گفتم‪:‬خودت خواستی من چه می دونم‪!.‬‬ ‫حــاال همــه متوجــه شــدند چــه اتفاقــی افتــاده شــعبان‬ ‫مــی گفت‪:‬اگــه مــی خــوردم تــورو همینجــا مــی کشــتم اقــا‬ ‫محســن(قربانی )مــی گفــت‪ :‬شــانس اوردی مــن نخــوردم و‬ ‫گــر نــه گردنتــو مــی شکســتم گفتــم ‪:‬حواســم بــود کــه چــی‬ ‫کار مــی خــوام بکنــم بخاطــر همیــن بیگــدار بــه اب نــزدم‪...‬‬ ‫باالخــره قضیــه تمــام شــد‪.‬چند ســاعت بعــد از حســن و‬ ‫نورعلــی صالحــی مــی پرسیدم‪:‬نوشــابه چطــور بــود‪ .‬؟‬ ‫حسن می گفت‪:‬علی چطور دلت اومد اینو بدی بمن؟‬ ‫گفتم‪:‬خــوب فرمانــده بــودی گفتــی بــده مــن هــم دادم‪.‬‬ ‫نورعلی می گفت ‪:‬چرا اینکار کردی؟‬ ‫گفتــم‪ :‬فرامــوش کــردی نیمــه کاره دستشــویی رو رهــا‬ ‫کــردی اومــدی التمــاس می کــردی شیشــه رو بــده بمــن ‪،‬‬ ‫مــن هــم رســم رفاقــت را بجــا اوردم‪.‬‬ ‫ایــن داســتان یکــی از مانــدگار تریــن شــوخی هــای گــردان‬ ‫حمــزه (ع)بــود کــه هنــوز هــم نقــل محافــل گــردان شــده اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!