روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 493 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 493

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 493

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 493

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 28-‬فوریه ‪ /26 -2022/‬رجب ‪ -1443/‬شماره‪493‬‬ ‫رشد بیش از حد هک‬ ‫با ریسک باال‬ ‫‪7‬‬ ‫وضعیت ‪ ۲۰۹‬روستای‬ ‫گلستان ناایمن است‬ ‫لشکر تک نفره !!!‬ ‫تحمیلخسارتمیلیاردی‬ ‫سرقت کابل های برق‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫تعییندستمزدکارگران‬ ‫بر مبنای امرارمعاش‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬افزایــش ‪ ۳۹‬درصــدی داشــت‪،‬‬ ‫‪ ،۱۳۹۹‬دســتمزد کارگــران در ســال ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫نســبت بــه ســال ‪،۱۳۹۹‬‬ ‫‏ماهانــه از یــک میلیــون و ‪ ۸۳۵‬بــه ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۶۵۵‬هــزار‬ ‫بــه گونــه ای کــه حداقــل دســتمزد‏ماهان‬ ‫ـید‪...‎‎.‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‏رســید‪‎‬‬ ‫تومــان و حداقــل دســتمزد روزانــه ‪ ۶۱‬هــزار بــه ‪ ۸۸‬هــزار تومــان‏رس‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫گشت دریایی و ساحلی‬ ‫دواستان گلستان و‬ ‫مازندران برگزار شد‬ ‫‪5‬‬ ‫چطور حتی وقتی غیر‬ ‫ممکن است‪ ،‬بتوانیم‬ ‫ببخشیم؟‬ ‫‪6‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫عده ی کمی‬ ‫زندگی می کنند‪،‬‬ ‫اموزشی که دستخوش تغییرات شده است‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬وحید حاج سعیدی‪:‬‬ ‫بــا گســترش کرونــا و مجــازی شــدن امــوزش در همــه مقاطــع تحصیلــی ‪ ،‬نــوع نــگاه بــه مقولــه امــوزش‬ ‫دســتخوش تغییــرات عدیــده ای گردیــد کــه ماحصــل ایــن تغییــرات و ســاختار شــکنی در مــدل امــوزش‪ ،‬در‬ ‫مجمــوع بــه زیــان دانــش امــوزان و عــدم امــکان امــوزش بــه شــیوه مطلــوب و حتــی نیمــه مطلــوب منجــر‬ ‫گردیــده اســت‪.‬‬ ‫بــه دیگــر ســخن امــوزش مجــازی در روزهــای خانــه نشــینی بــه دلیــل شــیوع کرونــا‪ ،‬تجربــه ای اســت‬ ‫کــه بــه عقیــده بســیاری کارشناســان‪ ،‬چنــدان موفقیــت امیــز نبــوده و در مقاطعــی باعــث بــروز مشــکالت‬ ‫مابقی فقط‬ ‫زنده ایم‬ ‫سرویس اجتماعی ‪ -‬سهیال عالالدین‏‪:‬‬ ‫انــگار دارو خانــه هــا هــم مــی داننــد کــه زخــم‬ ‫خوردهایــم ‪ ،‬کــه همیشــه باقیمانــده ی پولمــان را‬ ‫چســب زخــم مــی دهنــد خدایــا دیگــر صبرمــان بــا‬ ‫درد هایمــان نمــی خوانــد صبــری‏کــه دادی تمــام شــد‬ ‫امــا دردهایمــان همچنــان هســت و تمــام داشــته‬ ‫و نداشــته هایمــان را بــه حــراج گذاشــته ایــم و‬ ‫حســرت هایمان بــه قیمــت عمرمــان تمــام شــده‬ ‫اســت چــه‏تحملــی دارد ایــن دل مــا و چــه لجبــاز‬ ‫شــده اســت اســتخوان های ماکــه هنــوز روی هــم‬ ‫ایســتاده انــد‪.‬‏‬ ‫در کشــور عزیــز مــا ایــران هــر روز بــه یــک بهانـه ای‬ ‫بــا توجــه بــه طرحهــا و تصویبــات مســئولین کشــوری‬ ‫مخالفت هــا و موافقت هایــی انجــام مــی پذیــرد کــه‬ ‫فقیــر و غنــی کارگــر و‏بیــکار وکارمند‪.....‬نمــی شناســد‬ ‫و بــه نوعــی افــکار همــه را مشــغول خــود مــی ســازد‬ ‫مدتــی پیــش بود کــه طرح»صیانت ازحقــوق کاربران‬ ‫در فضــای مجــازی و در حــال حاضــر هــم‏بحــث ســر‬ ‫اینکه ســاعت رســمی کشــور تغییر کند یا طبق روال‬ ‫‪6‬مــاه دوم بــه تیــک تــاک خــود ادامــه دهــد اگــر بــه‬ ‫معنــی لغــت صیانــت توجــه داشــته باشــیم یعنــی‬ ‫نگــه داشــتن‪،‬‏نگهبانــی‪ ،‬حفــظ و نگهــداری خیلــی از‬ ‫چیزهایــی کــه بــرای مــا بــا ارزش و جــزو اصالــت مــا‬ ‫محســوب مــی شــود ‏‪.‬‬ ‫بــه نظــر شــما‪ ،‬چــرا دولتی هــا هیــچ واکنشــی بــه‬ ‫نابســامانی های اوضــاع اقتصــادی و اجتماعــی‬ ‫وفرهنگــی ‪...‬کشــور نشــان نمی دهنــد؛ پاســخی‬ ‫ندارنــد یــا در حــال یافتــن راه چاره‏انــد ؟‬ ‫تخلفــات مالــی ‪123‬میلیــارد تومانــی‪ ،‬اختــاس‬ ‫‪4/7‬میلیــارد دالری ســازمان بازنشســتگی‪،‬اختالس‬ ‫‪150‬میلیــون تومانــی در صداوســیما‪ ،‬برداشــت‬ ‫‪16‬میلیــارد تومانــی از ‏حســاب دولــت‪ ،‬دریافــت‬ ‫رشــوه ‪170‬میلیاردی‪...‬حیــف ومیــل بــا اتــاف شــدن‬ ‫‪700‬میلیارد دالر سرمایه ملت ‪ ،‬اختالس ‪12‬میلیاری‬ ‫در واحــد کمیتــه امــداد‪8 ،‬هــزار میلیــارد ‏تومــان‬ ‫صنــدوق ذخیرهــی فرهنگیــان‪ ،‬ناپدید شــدن ‪20‬هزار‬ ‫میلیــارد تومــان ‪ ،‬فــرار کالهبردارهــا بــا ‪1400‬میلیــارد‬ ‫تومــان بــه خــارج از کشــور‪ ،‬اســتفاده های شــخصی‬ ‫از ویالهــای‏مصــادره ای‪ ،‬داشــتن حســاب بانکــی و‬ ‫هــزار میلیــارد تومانی هــا‪ ،‬اعطــای وام بــدون ضمانــت‬ ‫و بــا تبانــی ‪ ،‬کالهبــرداری از صرافــی یکــی از بانک هــا‪،‬‬ ‫واگــذاری امــاک نجومــی بــه‏برخــی از افــراد خــاص‪،‬‬ ‫اعطای تســهیالت میلیاردی به اقازاده ها‪ ،‬فســاد در‬ ‫صنعــت و واردات ‪ ،‬رانــت دالر ‪4200‬تومانــی‪ ،‬قاچــاق‬ ‫کاال و مواد مخدر و داللی و مافیا بازی‪،‬‏دارو ‪ ،‬فساد‬ ‫نفتــی‪ ،‬زمیــن خــواری‪ ،‬صنایــع‪ ،‬کشــاورزی مخلــوط‬ ‫کــردن شــن و ماســه بــادی و خــاک بــا گنــدم ‪ ،‬شــکر‪،‬‬ ‫قاچــاق خــاک و چــوب واقعــا بــه کــدام ســمت پیــش‬ ‫مــی رویــم‏و در کجــای ایــن جهــان زندگــی مــی کنیم و‬ ‫چشــم به روی مشــکالت اصلی بســته ایم و درحال‬ ‫حــل حاشــیه هــا و گــول زدن خودمــان هســتیم‬ ‫راســتی اصــا چــرا و چگونــه ایــن‏تخلــف و مشــکالت‬ ‫زیــر ســایه ی اســام و مذهــب مســلمانیمان پیــش‬ ‫امــد مشــکالتی کــه بــرای حــل ان گریباگیــر ملتــی‬ ‫می شــویم کــه زیــر فشــار هــای نابســامان اب‬ ‫شــدهاند‪.‬‏معضالتــی کــه افســار گســیخته اند و راه‬ ‫حــل مناســب و منطقــی هــم ندارنــد‪ .‬تالطم هایــی‬ ‫کــه از ســمت مســئولین کشــوری اســت و قصههایــی‬ ‫کــه ســری دراز دارد؛امــا قربانیــان‏ان مــردم هســتند ‏‪.‬‬ ‫بــه خاطــر فقــر و نــداری ‪ ،‬و محتــاج شــدن بــه نــان‬ ‫شــب پــدر خانــواده و فرزنــدان ‪ ،‬ســتون خانــه (مــادر‬ ‫و همســر) خــود را در اغــوش فــرد بیگانــه می بینــد‬ ‫امــا ایــن رونــد برایــش ‏عــادی و طبیعــی شــده‬ ‫اســت خدایــا بــه کــی پنــاه ببریــم کــه ایــن معضــل‬ ‫و فســاد بیــش از حــد و حــل نشــدنی کشــورمان را‬ ‫درک کنــد ‪.‬؟! انوقــت دم از طــرح صیانــت میزنیــم‬ ‫و بــا‏پافشــاری تمــام و رایهایــی کــه دو دســت بلنــد‬ ‫مــی شــود میخواهیــم ان را اجــرا کنیــم صیانتــی‬ ‫کــه معنــای ان در بحــث گســترده و جهانــی یعنــی‬ ‫حفاظــت و نگهــداری اســت‪.‬‏‬ ‫حفاظــت و نگهــداری از ارزش هــا و هویت هایــی کــه‬ ‫اصالــت مــا را بیــان مــی کنــد ‏‪.‬‬ ‫حواســمان باشــد مــا ادم هــای بانشــاط و قــوی‪،‬‬ ‫خســته و بــی پناهیــم ‪ ،‬افراطــی محبت میکنیم اما‬ ‫محتــاج حمایــت و محبتیــم‪ .‬مــا در کمــال انســانیت‬ ‫و عشــق‪ ،‬گــوش شــنوای‏دردهــای دیگرانیــم امــا‬ ‫دردهــای ناگفتــه زیــاد داریــم محکــم هســتیم و‬ ‫همــه تصــور مــی کننــد بــه هیــچ کــس نیــاز نداریــم‬ ‫امــا از همــه تنهاتریــم پــس حواســتان باشــد ســهم‬ ‫مــا بــه‏اندازهــی وقاحــت و خودخواهی هــای شــما‬ ‫نیســت‪ .‬تــرازوی عدالــت خــود را درســت کنیــد‪.‬‬ ‫حق پرســتی را بــه شــعار و واژه ی مظلــوم قــرن‬ ‫تبدیــل نکنیــد کــه عــده ی کمــی زندگــی‏کننــد و‬ ‫مابقــی فقــط زنــده باشــند‪.‬‏‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫اقتصــادی و حتــی اخالقــی نیــز گردیــده اســت‪ .‬از عــدم دسترســی به گوشــی همــراه و اینترنت بــرای گروهی از‬ ‫دانش امــوزان گرفتــه تاشــکایت از ناکارامــدی نــرم افزارهــای طراحــی شــده و عــدم اشــنایی معلمــان بــا شــیوه‬ ‫تدریــس مجــازی و ‪ ...‬همــه از موضوعاتــی هســتند کــه در کنــار کرونــا‪ ،‬مســاله امــوزش همگانــی را در ایــن‬ ‫روزهــا تحــت الشــعاع خــود قــرار داده اســت‪.‬مهارت اســتفاده از فنــاوری هــای روز در معلمــان پاییــن اســت‬ ‫و همیــن مســاله باعــث مــی شــود انگیــزه دانــش امــوزان هــم بــرای درس خوانــدن پاییــن بیایــد چــرا کــه ایــن‬ ‫مــدل تدریــس ( تدریــس انالیــن) نیــز خــود بــه امــوزش و یادگیــری مراتبــی دارد‪.‬‬ ‫تبعــات منفــی امــوزش در فضــای مجــازی در ســطوح و مقاطــع مختلــف اموزشــی بــا توجه به جوامع شــهری‬ ‫و روســتایی و جنســیت دانــش امــوزان و ‪ ...‬متفــاوت اســت‪ .‬اســیب های جســمی و روانــی ناشــی اســتفادۀ‬ ‫افراطــی دانش امــوزان از اینترنــت‪ ،‬مشــکالت ســخت افــزاری و نــرم افــزاری شــبکۀ شــاد و منابــع دیجیتالــی‪،‬‬ ‫نقــض عدالــت اموزشــی‪ ،‬کمبــود امکانــات پایــه‪ ،‬مشــکالت فراینــد یاددهــی– یادگیــری‪ ،‬دشــواری ســنجش و‬ ‫برگــزاری ازمــون‪ ،‬فشــار شــغلی مضاعــف‪ ،‬همکاری نکــردن والدیــن و ســواد رســانه ای پاییــن‪ ،‬کاهــش تحــرک‬ ‫دانــش امــوزان‪ ،‬عــدم اســتفاده درســت دانــش امــوزان از فضــای مجــازی‪ ،‬عــدم شــرکت دانــش امــوزان در‬ ‫کالس هــای درس‪،‬کاهــش تعامــل استادشــاگردی بــه صــورت رو در رو‪ ،‬عــدم ارائــه نادرســت مطالــب درســی‪،‬‬ ‫عدم امکان پرســش و پاســخ مســتقیم ‪ ،‬امکان بروز تقلب در امتحانات و ازمون ها‪ ،‬عدم مهارت معلمان‬ ‫و امــوزگاران از اســتفاده درســت امکانــات اموزشــی بــه خصــوص اپلیکشــن هــای اموزشــی ‪ ،‬عــدم مهــارت‬ ‫دانــش امــوزان در یادگیــری مطالــب‪ ،‬عــدم تشــخیص میــزان یادگیــری ‪ ،‬عــدم امــکان ارائه تکالیف شــفاهی و‬ ‫کاهــش نظــارت هــای اموزشــی و ‪ ...‬از معایــب بــزرگ امــوزش مجــازی در دانــش امــوزان مــی باشــد‪.‬‬ ‫متاســفانه در کنــار مزایــای امــوزش مجــازی نظیــر محدودیــت ســازی و کاهــش احتمــال انتقــال ویــروس‬ ‫و حتــی مزایــای مثبــت نظیــر بــه کارگیــری کلیــپ هــای اموزشــی معلمــان مجــرب و اســتفاده همــه‬ ‫دانش امــوزان از ایــن تجــارب‪ ،‬کاهــش ترافیــک و صرفــه جویــی در مصــرف حامــل هــای انــرژی و ‪...‬‬ ‫در مجمــوع امــوزش مجــازی بــه دلیــل عــدم اگاهــی دانــش امــوزان از سوادرســانه ای و شــرایط ســنی‬ ‫دانــش امــوزان و کنجــکاوی‪ ،‬ریســک پذیــری و عــدم انتقــاد پذیــری بیشــتر شــاهد اثرات مخرب اموزشــی و‬ ‫کاهــش کیفیــت امــوزش تعلیــم و تربیــت در مــدارس هســتیم کــه نارضایتی خانواده هــا و حتی متولیان‬ ‫امــوزش و پــرورش را بــه همــراه داشــته اســت‪.‬‬ ‫در خاتمــه بایــد اذعــان داشــت بــه نظــر مــی رســد‪ ،‬مدیــران ودســت انــدرکاران بهداشــتی و اموزشــی کشــور بــا‬ ‫بررســی نیازهــای اموزشــی و بــاز تعریــف ســاختارهای پیشــگیری و مهندســی مجــدد در نحوه امــوزش مجازی‬ ‫و اجــرای برنامــه ترکیبــی مجــازی و کالس درس کیفیــت امــوزش در ایــن دوران را ارتقــاء دهنــد و زمینــه‬ ‫جبــران مافــات را فراهــم ســازند‪ .‬چــرا کــه ادامــه ایــن مــدل امــوزش تنهــا بــه پــرورش دانــش اموزانــی بــا فقدان‬ ‫مهارتهــای اموزشــی منجــر خواهــد شــد و بــرای جبــران کســری ایــن رویکــرد نیــاز بــه برنامــه ریــزی گســترده و‬ ‫هزینــه بســیار اســت‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 8‬اسفند‬ ‫دو شنبه ‪ 7‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز یــک شــنبه ‪ 8‬اســفند هــر مثقــال طــا ‪ 52,080,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 12,012,000‬ریال‪ ،‬ســکه بهار ازادی ‪ 118,340,000‬ریال‪ ،‬و ســکه امامی معادل ‪ 119,820,000‬ریال‪ ،‬نیم ســکه‬ ‫‪ 67,300,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,650,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪493‬‬ ‫استقبال پارک ملی گلستان‬ ‫با شکوفه درختان از بهار‬ ‫برخــی از درختــان پــارک ملــی گلســتان در مناطــق پاییــن‬ ‫دســت بــه دلیــل گرمــای زود هنــگام هــوا در فصــل زمســتان‬ ‫شــکوفه دادنــد و قبــل از شــروع ســال جدیــد بــه اســتقبال‬ ‫بهــار رفتنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬پــارک ملــی گلســتان بــه‬ ‫عنــوان بــزرگ تریــن و قدیمــی تریــن پــارک ملــی کشــور بــا‬ ‫مســاحت ‪ ۹۱‬هــزار و ‪ ۸۹۵‬هکتــار در شهرســتان گالیکــش‬ ‫در شــرق اســتان گلســتان و غرب اســتان خراســان شــمالی‬ ‫واقــع اســت‪.‬‬ ‫ایــن پــارک در ســال ‪ ۱۳۵۴‬بــه ســبب داشــتن هــزار و ‪۳۵۰‬‬ ‫گونــه گیاهــی و ‪ ۳۰۲‬گونــه جانــوری بــه عنــوان ذخیــرگاه‬ ‫زیســت کــره در زمــره ‪ ۵۰‬ذخیــرگاه بیوســفری (زیســت‬ ‫محیطــی) جهــان در فهرســت یونســکو ثبــت شــد‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان دارای ســه نــوع اب و هــوای متفــاوت‬ ‫خشــک‪ ،‬نیمــه خشــک و نیمــه مرطــوب اســت کــه همیــن‬ ‫ویژگــی باعــث شــده ایــن پــارک دارای پوشــش گیاهــی‬ ‫متنــوع از اســتپ خشــک تــا جنــگل انبــوه باشــد کــه از‬ ‫شــاخص ترین درختــان جنگلــی ان می تــوان بــه «انجیلــی‪،‬‬ ‫ازاد‪ ،‬بلــوط‪ ،‬افــرا و ممــرز‪ ،‬الوچــه‪ ،‬کنــدس‪ ،‬ولیک‪ ،‬خرمالو و‬ ‫تمشــک وحشــی» اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫طبــق مشــاهده گردشــگران و مســافران در حــال عبــور از‬ ‫جــاده بیــن المللــی شــمال کــه از دل پــارک ملــی گلســتان‬ ‫می گــذرد و یــا مناطــق پاییــن دســت ایــن پــارک خیلــی‬ ‫از درختــان از جملــه الوچــه جنگلــی شــکوفه دادن و‬ ‫صحنه هــای زیبایــی را خلــق کــرده اســت‪.‬‬ ‫کارشــناس طبیعــی پــارک ملــی گلســتان مهمتریــن علــت‬ ‫شــکوفه دادن زودهنــگام درختــان پــارک را تغییــر اقلیــم‬ ‫و گــرم شــدن هــوا اعــام کــرد و گفــت‪ :‬الوچــه‪ ،‬کنــدس و‬ ‫ولیــک عمــده درختــان ایــن ذخیــره گاه زیســت کــره هســتند‬ ‫کــه ایــن روزهــا بــا شــکوفه ها بهــاری ســفید پــوش شــدند‪.‬‬ ‫حســین ممشــلی افــزود‪ :‬در صــورت پایــان یافتــن فصــل‬ ‫ســرما و ثابــت بــودن گرمــای فعلــی‪ ،‬ایــن درختــان بــه‬ ‫میوه دهــی خواهنــد رســید امــا بــا ســرد شــدن دوبــاره هــوا‬ ‫بیشــتر شــکوفه ها قبــل از میــوه دهــی از بیــن مــی رود‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬خیلــی از حیوانــات گیاه خــوار و‬ ‫خرس هــای قهــوه ای کــه همــه چیــز خــوار هســتند از‬ ‫میــوه ایــن درختــان تغذیــه می کننــد‪.‬‬ ‫کارشــناس طبیعــی پــارک ملــی گلســتان گفــت‪ :‬گل دهــی‬ ‫زود هنــگام درختــان جنگلــی ماننــد الوچــه ســال گذشــته‬ ‫نیــز در ایــن پــارک اتفــاق افتــاد که بعــد از ورود موج ســرما‪،‬‬ ‫بخــش قابــل توجهــی از درختــان بــه غیــر مناطــق مرتفــع از‬ ‫بیــن رفــت و بــه مرحلــه میوه دهــی نرســید‪.‬‬ ‫گونه هــای جانــوری ایــن پــارک شــامل اهــو‪ ،‬پلنــگ‪،‬‬ ‫تشــی‪ ،‬خــرس قهــوه ایــی‪ ،‬خرگــوش‪ ،‬حشــره خورهــا‪،‬‬ ‫راســو‪ ،‬روبــاه‪ ،‬روبــاه ترکمنــی‪ ،‬رودک‪ ،‬ســمور جنگلــی‪،‬‬ ‫ســیه گــوش‪ ،‬شــوکا‪ ،‬شــنگ‪ ،‬قــوچ و میــش‪ ،‬کل و بــز‪،‬‬ ‫گــراز‪ ،‬گربــه پــاالس‪ ،‬گــرگ‪ ،‬مــرال‪ ،‬ســمندر‪ ،‬قورباغــه‬ ‫جنگلــی‪ ،‬وزغ ســبز‪ ،‬الک پشــت چهــار چنگالــی‪،‬‬ ‫مارمولــک بــی پــا‪ ،‬مــار ابــی‪ ،‬مــار قیطانــی‪ ،‬گــرزه مــار و‬ ‫افعــی قفقــازی اســت‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان در ســال ‪ ۱۳۵۴‬نخســتین پــارک‬ ‫ملــی ایــران شــد کــه در فهرســت میــراث جهانی یونســکو‬ ‫بــه عنــوان یکــی از ‪ ۵۰‬ذخیــره گاه زیســت محیطــی کــره‬ ‫زمیــن بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫بیشــتر گســتره پــارک در اســتان گلســتان‪ ،‬حــدود ‪۳۴‬‬ ‫درصــد ان در خراســان شــمالی و بخــش ناچیــزی نیــز در‬ ‫ســرزمین اســتان ســمنان قــرار دارد‪.‬‬ ‫سرقت تجهیزات روشنایی‬ ‫معابر مشکل اصلی‬ ‫گلســتان از نظــر کشــته شــدگان عابــران پیــاده بــرون و‬ ‫درون شــهری در کشــور وضعیــت بغرنجــی‏دارد و عمــده ایــن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫تصادفــات در تاریکــی شــب اتفــاق افتــاده اســ ‪‎‬‬ ‫تحمیلخسارت‬ ‫میلیاردیسرقت‬ ‫کابل های برق جاده ای‬ ‫بر‏اقتصاد ملی‬ ‫‪‎‬‬ ‫سرویس اقتصادی‪:‬‬ ‫هــر وقــت مســیر بندرگــز تــا گنبــد را می خواهــم شــبانه تــردد‬ ‫کنــم تاریکــی محــور در برخــی از نقــاط ان ذهنــم را درگیــر‬ ‫می کنــد کــه‏ســرقت کابل هــای بــرق جاده هــا در گلســتان تــا کــی‬ ‫بایــد ادامــه یابــد؟ ایــا میلیاردهــا خســارت ایــن بخــش تحمیــل‬ ‫بــر اقتصــاد ملــی‏نیســت؟ برغــم دغدغــه هــای موجــود اینبــار نیــز‬ ‫ن‪‎.‬‬ ‫همــراه جــاده شــدیم وادامــه داســتا ‪‎‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســه روزی مــی شــد کــه همســرم‬ ‫بــه ماموریــت یــک هفتــه ای رفتــه بــود‪ ،‬چهارشــنبه بعــد از‬ ‫اتمــام‏کالس ایمــان باروبندیــل ســفر را جمــع کــردم تــا بــا تــرک‬ ‫شهرســتان بندرگــز اخــر هفتــه را در کنــار پــدر و مــادرم در جــوار‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫بــرج ‏قابــوس بــن وشــمگیر در گنبــد ســپری کن ـ ‪‎‬‬ ‫وســایل را در صنــدوق و دخترکــم را روی صندلــی کــودک‬ ‫ماشــین گذاشــتم و همــراه پســرم کــه در کنــارش مشــغول بــازی‬ ‫بــا‏گوشــی بــود از شــهر خــارج شــدیم‪ .‬روزهــای کوتــاه مــاه دی‬ ‫باعــث شــد تــا زود حرکــت کنیــم‪ ،‬بــه گــرگان کــه رســیدیم هــوا‬ ‫کامــل‏تاریــک شــده بــود قــرص کامــل مــاه در اســمان بــود و نــور‬ ‫مــاه و چــراغ هــای وســط جــاده بــرای رخ نمایــی از هــم ســبقت‬ ‫مــی‏گرفتنــد و ایــن تالقــی نــور طبیعــی و مصنوعــی چشـم اندازی‬ ‫زیبــا خلــق کــرده بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســاعت هشــت شــب بــه گنبــد رســیدیم‪ ،‬پــس از ‪ ۲‬روز و بــرای‬ ‫حضــور ایمــان در کالس درس‪ ،‬حوالــی ظهــر جمعــه بســاطمان‬ ‫را‏جمــع کــردم تــا وقتــی هــوا روشــن اســت مجــدد بــه بندرگــز‬ ‫برســیم‪ .‬از همــان وقــت ظهــر زمزمه هــای پســرم شــروع شــد‬ ‫یــک کــم دیگــه‏بمانیــم‪ ،‬صبــر کــن بــازی مــن تمــام نشــده بابــا و‬ ‫ســرانجام ســاعت چهــار و نیــم عصــر بــا بــی میلــی و اصــرار مــن‬ ‫ســوار ماشــین شــد‏و بــه ســوی بندرگــز بــه راه افتادی ـم‪‎.‎‬‬ ‫بــاران روز گذشــته جــاده را خیــس کــرده بــود از کمربنــدی گنبــد‬ ‫کــه گذشــتیم چــراغ هــای وســط جــاده یکــی در میــان خامــوش‬ ‫بودنــد‏و کــم کــم تبدیــل بــه چنــد تــا در میــان شــدند بــه کمربنــدی‬ ‫ازادشــهر کــه رســیدیم بــه طــور کل اثــری از روشــنایی وســط جاده‬ ‫نبــود‪.‬‏بچــه هــا از خســتگی خوابشــان بــرده بــود‪ ،‬جــاده خیــس و‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫تاریــک باعــث شــد بــا ســرعت پاییــن رانندگــی کنـ ‪‎‬‬ ‫تــرس و اضطــراب تمــام وجــودم را در بــر گرفتــه بــود کــه گاهــی‬ ‫نــور شــدید و اســتپ بــاالی چــراغ اتومبیــل کــه از روبــرو مــی‬ ‫امــد ‏بــرای چنــد ثانیــه مــرا دچــار کــوری لحظــه ای مــی کــرد‪.‬‬ ‫نمی توانســتم بــه گنبــد برگــردم بــه امیــد اینکــه فقــط بــرق ایــن‬ ‫ناحیــه قطــع شــده‏باشــد بــه راهــم ادامــه دادم امــا گویــا تصــورم‬ ‫خیالــی باطــل بــود و امیــد بــه روشــنایی هرگــز محقــق نش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫امــا بــه نــاگاه چــراغ هــای زیادی در جاده پدیدار شــد‪ ،‬خوشــحال‬ ‫شــدم امــا ایــن چــراغ هــا ســرابی بیشــتر نبودنــد ســرعت را کــم و‬ ‫‏کمتــر کــردم نزدیــک شــدم دیــدم کــه چندیــن خــودرو در تاریکــی‬ ‫مطلــق جــاده باهــم برخــورد کردنــد و تلفیــق چــراغ و اژیــر گــردان‬ ‫‏ابــی و قرمــز پلیــس و امبوالنــس‪ ،‬فضایــی وهــم برانگیــز ترســیم‬ ‫کــرده بــود‪ .‬ارام و بــدون توقــف بــه راهــم ادامــه دادم‪ ،‬کم کــم بــه‬ ‫علــی‏ابــاد کــه رســیدم چــراغ هــا روشــن شــدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرقت تجهیــزات روشــنایی معابــر معضــل تکــراری اســت کــه‬ ‫نــه تنهــا در گلســتان بلکــه در دیگــر معابــر اســتانهای کشــور‬ ‫هــم‏وجــود دارد‪ ،‬مشــکلی کــه روز بــه روز بــر دامنــه ان افــزوده‬ ‫می شــود ‪ ،‬کافــی اســت برنامــه ریــزان امــر اندکــی در ایــن بخــش‬ ‫تامــل ‏کننــد کــه عــاوه بــر خســارتها بــه نهادهــای مربــوط ‪،‬‬ ‫خســارت هــای جانــی و مالــی ناشــی از تصادفــات ایــن بخــش را‬ ‫کــه بــه خاطــر‏نبــود روشــنایی در جــاده هــا حــادث مــی شــود در‬ ‫نظــر بگیرن ـد‪‎. ‎‬‬ ‫بــر اســاس امــار موجــود در یــک ســال اخیــر تجهیــزات و کابلهــای‬ ‫روشــنایی جاده هــای بین راهــی ایــن اســتان بــدون احتســاب‬ ‫‏خســارتهای جانــی و مالــی ناشــی از وقــوع تصادفــات مربــوط بــه‬ ‫ارزش ‪ ۸۰‬میلیــارد ریــال بــه ســرقت رفتــه اســت‪ ،‬معضلــی کــه بــه‬ ‫‏تاکیــد کارشناســان بایــد بــرای رفــع ان چــاره ای اندیشــید‪.‬‬ ‫سرقت ‪ ۸۰‬میلیارد ریال تجهیزات روشنایی در معابر گلستان‬ ‫معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫ک ســال اخیــر ‪ ۸۰‬میلیــارد ریــال از‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬در یــ ‬ ‫تجهیــزات‏مربــوط بــه تامیــن روشــنایی ‪ ۵۰‬کیلومتــر از راه هــای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ایــن اســتان بــه ســرقت رفــ ‪‎‬‬ ‫غالمرضــا بیکــی بیــان کــرد‪ :‬طبــق بــراورد انجــام شــده‪ ،‬برقــراری‬ ‫‏روشــنایی ایــن مقــدار جاده هــای اســتان بــه تهیــه ‪ ۳۰‬دســتگاه‬ ‫ترانــس و کابــل نیــاز دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬از مــرداد ســال جــاری تاکنــون بیــش از ‪۱۴‬‬ ‫دســتگاه ترانــس بــه همــراه کابــل بــرق موردنیــاز تهیــه و بــا نصــب‬ ‫‏ایــن دســتگاه ها‪ ،‬روشــنایی ‪ ۳۰‬کیلومتــر از ایــن مســیرهای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ارتباطــی گلســتان برقــرار شــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫بیکــی بــا اشــاره بــه تجهیــزات بــرق ســرقت شــده جــاده ازادشــهر‬ ‫ گنبــد یــاداور شــد‪ :‬پنــج کیلومتــر از روشــنایی جــاده ازادشــهر‬‫‏نگین شــهر واقــع در مســیر ازادشــهر ‪ -‬گنبــدکاووس بــا نصــب‬‫دوبــاره ‪ ۲‬دســتگاه ترانــس بــرق به همــراه کابــل هــای موردنیــاز‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏دوبــاره وارد مــدار شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫گلســتان ادامــه داد‪ :‬پیگیــری عملیــات نصــب ســه پســت بــرق بــه‬ ‫همــراه‏کابــل هــای موردنیــاز بــه ســرقت رفتــه در پنــج کیلومتــر‬ ‫باقــی مانــده محــور نگیــن شــهر‪ -‬گنبــدکاووس ادامــه دارد کــه تــا‬ ‫پایــان امســال‏روشــنایی دوبــاره ایــن مســیر برقــرار مــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بیکــی بــا بیــان ایــن کــه تــاش بــرای اتمــام برگشــت دوبــاره‬ ‫روشــنایی بــه محورهــای ارتباطــی تــا پایــان ســال جــاری ادامــه‬ ‫دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬‏اولویــت نصــب ترانــس بــرای تامیــن دوبــاره‬ ‫روشــنایی در جاده هــای اســتان بــا محورهــای پرتــردد‪ ،‬نقــاط‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ســکونتگاهی‪ ،‬مه گیــر‪ ،‬‏پرتصــادف و شــریانی اســ ‪‎‬‬ ‫سرقت تجهیزات روشنایی معابر مشکل اصلی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان هــم تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬بخــش اندکــی از قطــع نورافکــن هــای داخــل بزرگــراه هــا بــه‬ ‫ســبب‏اجــرای طــرح مدیریــت مصــرف اســت کــه در ســطح اســتان‬ ‫رقــم ناچیــزی را تشــکیل مــی دهـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫علــی اکبــر نصیــری ادامــه داد‪ :‬مشــکل اصلــی مربــوط بــه ســرقت‬ ‫تجهیــزات روشــنایی راه هــای اســتان اســت کــه متولــی ان‬ ‫راهــداری‏اســتان اســت ولــی بــا توجــه بــه تاکیــد اســتان در تامیــن‬ ‫بخشــی از اقــام بــه ســرقت رفتــه همــکاری الزم بــه راهــداری‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫صــورت گرفتــه‏اس ـ ‪‎‬‬ ‫رییــس پلیــس راه اســتان گلســتان یــاداور شــد ‪ :‬تراکــم‬ ‫جمعیــت بویــژه اســتقرار روســتاها و شــهرها در حاشــیه راه هــا‬ ‫در ســرزمین ‏گلســتان وضعیتــی در جــاده هــای ایــن اســتان‬ ‫بوجــود اورده کــه ترددهــای زیــادی از عابــران پیــاده را در حاشــیه‬ ‫مســیرها رقــم زده اســت؛‏امــری کــه در تاریکــی شــب نیــاز بــه‬ ‫روشــنایی بویــژه در راه هــای پرتــردد را دو چنــدان مــی کنــد‪.‎‬‬ ‫ســرهنگ علــی عبــدی اضافــه کــرد‪ :‬گلســتان از نظــر کشــته‬ ‫شــدگان عابــران پیــاده بــرون و درون شــهری در کشــور وضعیــت‬ ‫بغرنجــی‏دارد و عمــده ایــن تصادفــات در تاریکــی شــب اتفــاق‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫افتــاده اسـ ‪‎‬‬ ‫وقوع تصادفات در محورهای دارای روشنایی کمتر است‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬براســاس گزارش هــا و تجربیــات‪ ،‬میــزان‬ ‫تصــادف در محورهــای دارای روشــنایی نســبت بــه محورهــای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫فاقــد‏روشــنایی‪ ،‬کمتــر اس ـ ‪‎‬‬ ‫ســرهنگ عبــدی اظهارداشــت‪ :‬در محورهــای تاریــک بــه ســبب‬ ‫نبــود تســلط راننــده بــه مناطــق پیرامونــی و شــعاع دیــد انــدک‪،‬‬ ‫امــکان‏تصــادف و بــروز حادثــه افزایــش می یابــد در حالــی کــه‬ ‫روشــنایی‪ ،‬احاطــه راننــده بــه ســایر خودروهــا و موانــع احتمالــی و‬ ‫عابــران پیــاده‏را افزایــش می ده ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬از نظــر پلیــس بایــد همــه جاده هــا از روشــنایی‬ ‫کافــی برخــوردار باشــند امــا اگــر بــه ســبب محدودیت هــای مالــی‬ ‫ایــن امــر‏میســر نیســت بایــد حداقــل در محورهــای اصلــی کــه از‬ ‫مراکــز جمعیتــی و ســکونتگاه ها عبــور می کنــد‪ ،‬روشــنایی کافــی‬ ‫وجــود داشــته‏باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بیشترین وقوع تصادفات از ساعت ‪ ۱۶‬تا سه بامداد‪‎‎‬‬ ‫عبــدی اضافــه کــرد‪ :‬امارهــای موجــود بیانگــر ان اســت کــه‬ ‫بیشــترین ســوانح حــدود ســاعت ‪ ۱۶‬الــی ســه بامــداد اتفــاق‬ ‫می افتــد یعنــی‏عــاوه بــر افزایــش تــردد‪ ،‬تاریکــی هــوا هــم در‬ ‫افزایــش ســوانح نقــش دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بــر ضــرورت توجــه بــه بیشــتر بــه چالشــهای ایــن بخــش‬ ‫تاکیــد کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مسووالن تدابیر ویژه اتخاذ کنند‬ ‫یــک شــهروند گمیشــانی گفــت‪ :‬بســیاری از راه هــای اســتان‬ ‫کــه گاهــی از مســیرهای پرتــردد اســتان هســتند‪ ،‬در خاموشــی‬ ‫مطلــق بســر‏مــی برن ـد‪.‎‬‬ ‫امــان قلیــچ کــر افــزود‪ :‬ایــن راه هــا در حالــی فاقــد روشــنایی‬ ‫هســتند کــه دارای عــرض کافــی نبــوده و جداســازی انجــام نشــده‬ ‫و زمانــی کــه‏خودروهــا در شــب از مقابــل مــی اینــد دیــد راننــدگان‬ ‫بســیار کاهــش مــی یابــد و ایــن امــر انهــا را دچــار خطــا مــی کنــد‬ ‫و تصادفــات را رقــم‏مــی زنـد‪.‎‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تــردد شــترها در جــاده هــای ایــن شهرســتان‬ ‫ادامــه داد‪ :‬وجــود ایــن احشــام ضــرورت روشــنایی ایــن مناطــق‬ ‫را بیشــتر‏مــی کنــد کــه مســووالن امــر بایــد چــاره ای بیندیشــند‪‎. ‎‬‬ ‫گلســتان بیــش از پنــج هــزار کیلومتــر راه ارتباطــی شــامل‬ ‫بزرگــراه‪ ،‬راه اصلــی و فرعــی درجــه یــک‪ ،‬دو و ســه دارد کــه حــدود‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫هــزار و‏‏‪ ۵۲۱‬کیلومتــر ان کوهســتانی و یــا ســخت گــذر اســ ‪‎‬‬ ‫ایــن اســتان شــمالی بــا یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫و ســاکن در ‪ ۳۴‬نقطــه شــهری و بیــش از یــک هــزار روســتا و‬ ‫ابــادی‪ ،‬از‏غــرب بــا مازنــدران‪ ،‬از جنــوب بــا ســمنان‪ ،‬از غــرب بــا‬ ‫خراســان شــمالی و از شــمال بــا ترکمنســتان همســایه بــوده و‬ ‫بیشــترین مبــادی ‏ورودی و خروجــی ان هــم بــا اســتان هــای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ســمنان‪ ،‬مازنــدران و خراســان شــمالی اســ ‪‎‬‬ ‫ایــن اســتان ســاالنه پذیــرای میلیــون هــای مســافر و گردشــگر از‬ ‫سراســر کشــور اســت کــه از محورهــای ایــن اســتان بــرای زیــارت‬ ‫مرقــد‏مطهــر امــام رضــا(ع) تــردد مــی کنن ‪‎‬د‪‎.‬‏‪/‬ایرنــا‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانونی تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۸۹۷‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض کالسه‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۱۹‬تقاضای اقای حســین ســاوری به شــماره شناســنامه ‪ ۶۱‬وکدملی ‪ ۲۱۲۲۹۰۲۶۳۹‬صادره از گرگان فرزند غالمرضا در ششــدانگ اعیانی یک باب ســاختمان به انضمام ‪ ۱۱۲‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۲۰‬ســهم ششــدانگ عرصه که مابقی ان وقف اســت بمســاحت ‪ ۱۷۰.۳۹‬مترمربع از پالک شــماره ‪ -۹۳‬اصلی واقع در اراضی‬ ‫نوچمــن بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی محمــد ســاوری بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م الــف ‪ ۱۰۳۶۳‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/۱۲/09:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1400/۱۲/25:‬‬ ‫علی برقی رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانونی تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۸۹۶‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض کالسه‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۲۰‬تقاضــای اقــای حســین ســاوری بــه شــماره شناســنامه ‪ ۶۱‬وکدملــی ‪ ۲۱۲۲۹۰۲۶۳۹‬صــادره از گــرگان فرزنــد غالمرضــا در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام ‪ ۱۱۲‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۲۰‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪ ۲۸۰.۳۰‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۹۳‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی نوچمــن بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی محمــد ســاوری بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م الــف ‪ ۱۰۳۶۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/۱۲/09:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1400/۱۲/25:‬‬ ‫علی برقی رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۱۴۳۶‬هیئــت موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۳۱۱‬تقاضــای اقــای محمــد علــی چشــک بــه شــماره شناســنامه ‪ ۸۵۲‬وکــد ملــی ‪ ۳۶۷۲۱۷۴۳۷۸‬صــادره از زابــل فرزنــد حســین در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام شــش ســهم مشــاع از هفــت ســهم ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪ ۱۵۴‬متــر مربــع از‬ ‫پــاک شــماره ‪ ۹۲۸‬فرعــی از ‪ _۲۶۷‬اصلــی واقــع در اراضــی چینیــان بخــش دوحــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال ازمالــک رســمی اقــای علــی نــوروزی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــداز تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪، ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪ .‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪۰۹/۱۲/۱۴۰۰ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه یک گرگان م‪.‬الف‪۱۰۳۵۳:‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۱۴۵۷‬هیئــت موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۶۵۹‬تقاضــای اقــای ســید باقــر میــر کریمــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۶‬کــد ملــی ‪ ۲۱۲۲۳۷۴۰۹۸‬صــادره از‪ -‬گــرگان فرزنــد ســید موســی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۸۰/۷۶۵۲‬متــر از پــاک ‪_۷‬اصلــی واقــع در اراضــی شــاهکوه ســفلی حــوزه ثبــت‬ ‫گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال ازمالــک رســمی اقــای بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــداز تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪، ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۲/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۲/25 :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه یک گرگان م‪.‬الف‪۱۰۳۵۱ :‬‬ صفحه 2 ‫معــاون اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان گفــت‪ :‬بــا تــداوم فعالیــت ســامانه بارشــی‪،‬‬ ‫جاده هــای مناطــق کوهســتانی و برف گیــر اســتان بــه دلیــل بــارش بــرف لغزنــده شــده و در ایــن شــرایط‬ ‫اســتفاده از زنجیرچــرخ بــرای تــردد در ایــن جاده هــا ضــروری اســت‪.‬‬ ‫غالمرضــا بیکــی افــزود‪ :‬بــارش بــرف در مناطــق کوهســتانی بــه ویــژه توسکســتان واقــع در مســیر گــرگان ‪-‬‬ ‫شــاهرود‪ ،‬دراز نــو واقــع در شهرســتان کردکــوی و افراتختــه شهرســتان علی ابــاد از ســوی راهــداران گــزارش‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫جاده های‬ ‫کوهستانی‬ ‫گلستانلغزنده‬ ‫است‬ ‫دو شنبه ‪ 9‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪493‬‬ ‫اموزش‬ ‫افزایش حقوق کارگران‬ ‫راهکارهایی برای برخورد‬ ‫و رفتار با رئیس بد‬ ‫نســبت بــه ســال ‪ ،۱۳۹۹‬دســتمزد کارگــران در ســال ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫افزایــش ‪ ۳۹‬درصــدی داشــت‪ ،‬بــه گونــه ای کــه حداقــل‬ ‫دســتمزد ‏ماهانــه از یــک میلیــون و ‪ ۸۳۵‬بــه ‪ ۲‬میلیــون و‬ ‫‪ ۶۵۵‬هــزار تومــان و حداقــل دســتمزد روزانــه ‪ ۶۱‬هــزار بــه ‪۸۸‬‬ ‫هــزار تومــان‏رســید‪‎.‎‬‬ ‫تعییندستمزد‬ ‫کارگران بر مبنای‬ ‫امرارمعاش‬ ‫سرویس اقتصادی‪ -‬سهیال عالالدین‪:‬‬ ‫در جلســه شــورای عالــی کار‪ ،‬مطابــق بــا میــزان تــورم و ســبد‬ ‫هزینــه زندگــی خانوارهــای کارگــری دســتمزد کارگــران مــورد‬ ‫‏بررســی قــرار می گیــرد کــه بــر ایــن اســاس کارگــران منتظــر‬ ‫تعییــن تکلیــف دســتمزد خــود هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬همــه ســاله شــورای عالــی کار‬ ‫موظــف اســت‪ ،‬بــرای نقــاط مختلــف کشــور و یــا صنایــع مختلــف‬ ‫‏میــزان حداقــل دســتمزد کارگــران را تعییــن نمایــد بــر ایــن‬ ‫اســاس‪ ،‬بــا توجــه بــه درصــد تورمــی حداقــل مــزد کارگــران کــه از‬ ‫طــرف‏بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران اعــام می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در همیــن راســتا حداقــل مــزد بایــد بــه انــدازه ای باشــد کــه‬ ‫بــدون در نظــر گرفتــن شــرایط و مشــخصات جســمی و روحــی‬ ‫کارگــران ‏و ویژگی هــای کار محــول شــده را مــورد توجــه قــرار‬ ‫دهــد کــه بــر مبنــای ان زندگــی یــک خانــواده‪ ،‬کــه تعــداد متوســط‬ ‫ان توســط ‏مراجــع رســمی اعــام می شــود را تامیــن کنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش مرکــز امــار ایــران‪ ،‬نــرخ تــورم ســاالنه بهمــن‬ ‫مــاه ‪ ١٤٠٠‬بــرای خانوارهــای کشــور بــه ‪ ٤١,٤‬درصــد رســیده‏اســت‬ ‫برای تامین برنج مورد نیاز کشور‬ ‫مشکلی نداریم‬ ‫مدیــرکل هماهنگــی توزیــع و فــروش شــرکت بازرگانی دولتــی ایران‬ ‫کــه نســبت بــه همیــن اطــاع در مــاه قبــل‪ ١.٠ ،‬واحــد درصــد‬ ‫کاهــش نشــان می دهــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫همچنیــن نــرخ تــورم نقطــه ای در بهمــن مــاه ‪ ١٤٠٠‬بــه عــدد‬ ‫‪ ٣٥.٤‬درصــد رســیده اســت؛ یعنــی خانوارهــای کشــور بــه طــور‬ ‫‏میانگیــن ‪ ٣٥.٤‬درصــد بیشــتر از بهمــن ‪ ١٣٩٩‬بــرای خریــد‬ ‫یــک «مجموعــه کاالهــا و خدمــات یکســان» هزینــه کرده انــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــر اســاس دو شــاخص ســبد معیشــت کارگــران و نــرخ تــورم‪،‬‬ ‫دســتمزد کارگــران بــرای ســال ‪ ۱۴۰۱‬تعییــن مــی شــو ‪‎‬د‪ ‎.‬مطابــق‬ ‫مــاده ‪ ٤١‬قانــون کار‪ ،‬دســتمزد کارگــران بایــد بــر پایــه نــرخ تــورم و‬ ‫ســبد هزینــه زندگــی خانــوار کارگــری تامیــن شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نســبت بــه ســال ‪ ،۱۳۹۹‬دســتمزد کارگــران در ســال ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫افزایــش ‪ ۳۹‬درصــدی داشــت‪ ،‬بــه گونــه ای کــه حداقــل دســتمزد‬ ‫‏ماهانــه از یــک میلیــون و ‪ ۸۳۵‬بــه ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۶۵۵‬هــزار تومان‬ ‫و حداقــل دســتمزد روزانــه ‪ ۶۱‬هــزار بــه ‪ ۸۸‬هــزار تومــان‏رســی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب حــق مســکن کارگــران بــه ‪ ۴۵۰‬هــزار تومــان و‬ ‫بــن و خــوار و بــار بــه ‪ ۶۰۰‬هــزار تومــان افزایــش یافــت‪ .‬همچنیــن‬ ‫‏پایــه ســنوات ‪ ۱۴۰‬هــزار تومــان تعییــن شــد و مجمــوع دریافتــی‬ ‫حقــوق یــک کارگــر حداقلــی بگیــر بــا یــک فرزنــد ‪ ۴‬میلیــون و ‪۱۱۱‬‬ ‫‏هــزار و ‪ ۴۲‬تومــان در مــاه شـد‪‎.‎‬‬ ‫امســال ســبد معیشــت کارگــران هشــت میلیــون و ‪ ۹۷۹‬هــزار‬ ‫تومانــی بــرای یــک خانــواده متوســط شــهری ‪ ۳.۳‬نفــری بــرای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ســال‏‏‪ ۱۴۰۱‬نرخ گــذاری شــده اســ ‪‎‬‬ ‫همــان طــور کــه مــی دانیــم وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫یکــی از نهادهــای متولــی در حــوزه کار و کارگــری اســت‬ ‫«حجت اللــه ‏عبدالملکــی» وزیــر کار روز ‪ ۱۳‬ابانمــاه در جمــع‬ ‫کارگــران و اعضــای جامعــه اســامی کارگــران شــرکت اتحــاد در‬ ‫ایــن بــاره گفت‪:‬دولــت ســیزدهم در حــوزه کار و تولیــد‪ ،‬بــر مبنای‬ ‫دو اصــل ســوداوری و رعایــت حقــوق کارگــران پیگیــرکار مــی‬ ‫شــود‪.‎‬‬ ‫‪‎‬بــه گفتــه وی کارگــر کــه منشــا اصلــی در تولیــد و ســوداوری‬ ‫بــرای ســرمایه‏گــذار محســوب مــی شــود بایــد ســهم خــود را‬ ‫عادالنــه بــردارد و تولیــد کننــده‪ ،‬ســرمایه دار و ســرمایه گــذار‬ ‫نبایــد منفعــت کارگــر را بــه‏حداقــل برســانند ایــن در حالیســت کــه‬ ‫متاســفانه برخــی کارگاه هــا یــا کارخانــه هــا‪ ،‬بــا اینکــه ســودهای‬ ‫چنــد هــزار میلیــارد تومانــی در قبــال تولیــد دریافــت مــی کننــد‬ ‫‪,‬امــا‏در پرداخــت حداقــل حقــوق قانونــی کارگــر‪ ،‬اهمــال می کننــد‬ ‫و حــق بیمــه او را نمی پردازنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی افزود‪:‬بــرای رعایــت دو اصــل‬ ‫ســوداوری و رعایــت حقــوق کارگــران‪ ،‬ارتبــاط‏نزدیــک ‪ ,‬همــکاری‬ ‫و هماهنگــی مجلــس و دولــت و برگــزاری نشســت هــای مســتمر‬ ‫انهــا در حــوزه هــای مختلــف ‪,‬فرصتــی طالیــی اســت کــه مــی‬ ‫تــوان‪ ،‬اتفاقــات اساســی و مفیــد را بــرای مــردم رقــم ز ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا انجــام کار علمــی و راســتی‬ ‫ازمایــی ‪ ,‬مــی تــوان بــه ســمت حقــوق و دســتمزد عادالنــه پیــش‬ ‫رفــت تصریــح کــرد‪ :‬در موضــوع دســتمزد ســال جدیــد شــورای‬ ‫عالــی کار بســیار دقیــق جلــو مـی رود تــا خروجــی تصمیمــات هــم‬ ‫بــه نفــع کارگــر باشــد هــم کارفرمــا تحــت‏فشــار قــرار نگیــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در ادامــه علی حســین رعیتی فــرد معــاون روابــط کار وزارت رفــاه‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬بــر اســاس ‪ ۲‬شــاخص نــرخ تــورم کــه ‪ ۴۱.۴‬درصــد‬ ‫‏اعــام شــده و ســبد معیشــت کارگــران در خصــوص دســتمزد‬ ‫تصمیــم گیــری می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وزارتخانــه تنظیــم کننــده روابــط بیــن کارگــر و‬ ‫ت‪‎.‬تصمیم درخواســت هــای جامعــه کارگــری در‬ ‫کارفرماســ ‪‎‬‬ ‫خصــوص دســتمزد هــم زیــر نظــر شــورای عالــی کار و بــا حضــور‬ ‫شــرکا گرفتــه مــی شــود ‪.‬‬ ‫همچنیــن ســید ابوالفضــل اشــرف منصــوری رییــس کانــون‬ ‫عالــی انجمــن هــای صنفــی کارگــران ایــران اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در ســال های قبــل در تعییــن دســتمزد حقــوق کارگــران‬ ‫ت‪ ‎.‬امســال درخواســت جامعــه‬ ‫نارضایتی هایــی ایجــاد شــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫کارگــری بــرای تعییــن دســتمزد مــد نظــر قــرار دادن تــوان قــدرت‬ ‫خریــد و‏امــرار معــاش اســت تــا یــک رضایمنــدی ایجــاد شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫و ی گفــت‪ :‬بــه خاطــر شــناور بــودن‏نــرخ تــورم و تــورم انتظــاری‬ ‫در ســال اینــده بــه وجــود مــی ایــد کــه در همیــن راســتا هــر ســاله‬ ‫نــرخ دســتمزد تعییــن می شــود…‬ ‫گفــت‪ :‬یــک میلیــون تــن برنــج بــرای تامیــن نیــاز داخــل از ابتــدای‬ ‫ســال تا روز نخســت اســفند وارد کشــور شــده که از این میزان ‪۳۴۰‬‬ ‫هــزار تــن مربــوط بــه ذخایــر راهبــردی کشــور اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از وزارت جهــاد کشــاورزی‪،‬‬ ‫«حجــت براتعلــی» افــزود‪ :‬عــاوه بــر واردات یــک میلیــون تــن برنــج‬ ‫خارجــی طــی مــدت یــاد شــده‪ ،‬ایــن شــرکت ذخایــر راهبــردی نیــز دارد‬ ‫کــه در شــرایط ویــژه و پیــک مصــرف و بــر اســاس ابــاغ برنامه تنظیم‬ ‫بــازار‪ ،‬برنــج تنظیــم بــازاری را در شــبکه های منتخب و فروشــگاه های‬ ‫زنجیــره ای بــا قیمــت حمایتــی توزیــع‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫مشــکلی بــرای تامیــن برنــج مــورد نیــاز‬ ‫کشــور نداریــم‬ ‫مدیــرکل هماهنگــی توزیــع و فــروش‬ ‫شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬مشــکلی بــرای تامیــن برنــج مــورد‬ ‫نیــاز کشــور نداریــم و در ســال اینــده‬ ‫نیــز جریــان تامیــن‪ ،‬واردات و ثبــت‬ ‫ســفارش ها بــا توجــه بــه بــراورد کســری‬ ‫انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه بــراورد اولیه تولید‬ ‫برنــج داخلی در ســال جــاری دو میلیون‬ ‫تــن بــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫رونــد خشکســالی در کشــور‪ ،‬عــدد بــراورد شــده کاهــش یافــت و بــه‬ ‫حــدود یــک میلیــون و ‪ ۸۵۰‬هــزار تــن رســید‪.‬‬ ‫سه میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن مصرف ساالنه برنج در کشور‬ ‫براتعلــی‪ ،‬مصــرف ســاالنه برنــج در کشــور را حــدود ســه میلیــون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار تــن عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬امســال بــا بــراورد تولیــد حــدود‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۸۵۰‬هــزار تــن برنــج داخلــی‪ ،‬نزدیــک بــه یــک میلیون‬ ‫و ‪ ۳۵۰‬تــا ‪ ۴۰۰‬هــزار تــن نیــاز بــه واردات داریــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل هماهنگــی توزیــع و فــروش شــرکت بازرگانی دولتــی ایران‬ ‫ادامــه داد‪ :‬واردات برنــج از دو ســال پیــش بــا ارز نیمایــی توســط‬ ‫بخــش خصوصــی و شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران انجــام می گیــرد‪،‬‬ ‫امــا قیمــت برنــج تنظیــم بــازار‪ ،‬حمایتــی اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬واردات برنــج مــورد نیــاز کشــور بــه طــور عمــده‬ ‫از هنــد و ســپس از پاکســتان و تایلنــد و بــر اســاس ذائقــه مــردم‬ ‫صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫براتعلــی اضافــه کــرد‪ :‬ذائقــه مــردم در نــوار جنوبــی و همچنیــن‬ ‫در بخشــی از مناطــق مرکــزی کشــور بیشــتر بــه ســمت مصــرف‬ ‫برنج های هند و پاکســتانی اســت و در مناطق شــمال و غرب کشــور‬ ‫مــردم عــاوه بــر برنــج هنــدی و پاکســتانی بــه مصــرف برنــج تایلنــدی‬ ‫تمایــل دارنــد‪.‬‬ ‫وی در مــورد کیفیــت برنج هــای خارجــی گفــت‪ :‬مــردم بــا اطمینــان‬ ‫می تواننــد برنــج هنــدی ‪ ،۱۱۲۱‬برنــج پاکســتانی ‪ ۱۱۲۱‬و تایلنــدی را‬ ‫مصــرف کننــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـف‪‎‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005004640‬مــورخ ‪ 1400.11.02‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک رضــا غریبــی جعفرابــاد تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412005000222‬تقاضــای خانــم‬ ‫فاطمــه قاســم پوربــه شــماره شناســنامه ‪ 2110488190‬و کــد ملــی‏‏‪ 2110488190‬صــادره ازگــرگان فرزنــد علیرضــا در ششــدانگ اعیــان بــه انضمــام پنــج دانــگ و چهــل وچهــار صــدم دانــگ مشــاع از‏ششــدانگ عرصــه کــه دران احــداث بناشــده و جهــت‬ ‫مابقــی ان اجــاره نامــه اوقــاف بــااداره اوقــاف تنظیــم شــده بــه مســاحت ‪ 201.47‬متــر مربــع‏مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ -4‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬روســتای جعفرابــاد عدالــت ‪11‬کوچــه منبــع اب فرعــی اول ســمت‏راســت قــواره دوم‬ ‫بخــش ‪5‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد بــه اســتناد تاییدیــه شــماره ‪ 6500‬مــورخ ‪ 1400.10.01‬بنیــاد مســکن شهرســتان گــرگان و‏مجــوز شــماره ‪ 15786889‬مــورخ ‪ 1400.09.22‬اداره اوقــاف و امــور خیریــه ناحیــه یــک گــرگان تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت‬ ‫بــه‏فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‏اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم‏و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم‏نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الــف‪133 :‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪1400.12.09:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.12.25 :‬‏‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۱۴۳۵‬هییــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۸۳۶‬تقاضــای خانــم ســلطان خانــم مومنــان بــه شــماره شناســنامه ‪ ۸۷‬کــد ملــی ‪۲۱۲۱۲۵۷۸۵۳‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد رحیــم در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم مشــاع از‪ ۱۴۴‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بمســاحت‪ ۱۹۰.۶۴‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫قلعــه حســن بخــش چهارحــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی کریــم نیــک روح بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود رابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬م الــف‪۱۰۳۵۴‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۱۲/۹:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانونی تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۸۹۹‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض کالسه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۲۳‬تقاضای اقای محمدنقی ساوری به شماره شناسنامه ‪ ۱۰۰۳‬وکدملی ‪ ۲۱۲۲۸۶۴۱۳۳‬صادره از گرگان فرزند غالمرضا‬ ‫در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به انضمام ‪ ۱۱۲‬سهم مشاع از ‪ ۱۲۰‬سهم ششدانگ عرصه که مابقی ان وقف است بمساحت ‪ ۸۰۲.۴۸‬مترمربع از پالک شماره ‪ -۹۳‬اصلی واقع در اراضی نوچمن بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره‬ ‫حکایت از انتقال از مالک رســمی محمد ســاوری به متقاضی دارد‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شــود ازاین رو اشــخاصی که نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند می توانند‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی ‪،‬دادخواســت خــود را به مرجع ذیصالح قضائــی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫م الف ‪ ۱۰۳۶۷‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۲/09:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۱۲/25:‬علی برقی رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫‪-1‬در کار خود پیشرو باشید‪.‬‬ ‫شــروع خوبــی بــرای اینکــه رئیــس خــود را کنتــرل کنیــد و‬ ‫خشــمش را فــرو بنشــانید ‪ ،‬پیشــرو بــودن در کارتــان اســت‬ ‫و ایــن بدیــن معناســت کــه در کارهــای امــروز خــود ‪ ،‬کارهــای‬ ‫اینــده را نیــز انجــام دهیــد و ایــن مــورد یکــی از بهتریــن‬ ‫گزینه هــا اســت و اگــر بــه ایــن صــورت پیــش برویــد ممکــن‬ ‫اســت کــه حتــی از جانــب رئیــس خــود قدردانــی شــوید ‪.‬‬ ‫قطعــا رئیــس شــما متوجــه خواهــد شــد کــه شــما زحمــت‬ ‫مــی کشــید و عــاوه بــر انجــام دادن کارهــای روزمــره خــود ‪،‬‬ ‫کارهــای اینــده را در کنــار کارهایتــان انجــام مــی دهیــد و ایــن‬ ‫کار شــما در رفتــار و منــش رئیــس شــما موثــر خواهد بــود و به‬ ‫شــما افتخــار خواهــد کــرد ‪.‬‬ ‫‪-2‬هرچیزی را ثبت کنید‪.‬‬ ‫در کار خــود همیشــه ســعی کنیــد هرچیــزی را کــه از جانــب‬ ‫رئیــس شــما گفتــه مــی شــود ثبت کنید ‪ .‬برای مثــال هر کاری‬ ‫کــه رئیــس شــما م یگویــد کــه ان را انجــام دهیــد را روی کاغــذ‬ ‫بنویســید و از اینکــه فکــر کنیــد انهــا را بــه حافظــه بســپارید‪،‬‬ ‫خــودداری نماییــد چــرا کــه ممکــن اســت کامال فرامــوش کنید‬ ‫و باعــث برانگیختــن رئیــس یــا مدیــر خود شــوید ‪.‬و کارهایی را‬ ‫کــه انجــام مــی دهیــد را نیــز ثبــت کنیــد و در هنــگام پرســیدن‬ ‫رئیــس خــود کــه ایــا کار خــود را انجــام داده ایــد یــا خیر؟فــورا با‬ ‫نــگاه کــردن بــه یادداشــت خــود بــه او پاســخ دهیــد ‪.‬‬ ‫‪ -3‬سنگ الی چرخ را شناسایی کنید‬ ‫اگــر رئیــس شــما مشــکل عصبــی دارد ‪ ،‬مشــخص کنیــد کــه‬ ‫چــه چیــزی باعــث برانگیختــن و عصابنیــت او می شــود و در‬ ‫برابــر ان مقاومــت کنیــد ‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬اگــر فکــر می کنیــد کــه‬ ‫مقالــه شــما اشــتباه اســت و ممکــن اســت تعــدادی اشــتباه‬ ‫کلمه ایی داشــته باشــید فورا انها را تصحیح نمایید تا باعث‬ ‫برانگیختــن خشــم رئیــس خــود نشــوید ‪.‬یــا اگــر شــما دیــر بــه‬ ‫محــل کار مــی رســید‪ ،‬قطعــا بایــد بــه او حــق بدهیــد کــه از‬ ‫شــما ناراحــت شــود ‪ ،‬پــس در صــورت امــکان ‪ 15‬دقیقــه قبــل‬ ‫از شــروع تایــم کاری در محــل کار خــود امــاده باشــید تــا مدیــر‬ ‫یــا رئیــس تــان شــما را فــردی حاضــر و امــاده در دفتــر ببینــد و‬ ‫کارهایتــان را بــه موقــع انجــام دهیــد ‪.‬‬ ‫‪-4‬اطمینان حاصل کنید که همه چیز را انجام می دهید‬ ‫یــک راه حــل ســریع در برخــورد بــا یــک رئیــس بــد ‪ ،‬تحلیــل‬ ‫رفتــار و اخــاق خودتــان اســت‪ .‬بطــور کلــی شــما بدانیــد‬ ‫چگونــه خودتــان را در محــل کار کنتــرل کنیــد بســیار مهــم‬ ‫اســت ‪.‬بــه عنــوان انســان ‪ ،‬بیشــتر احتمــال دارد کــه تحــت‬ ‫تاثیــر ســایت هــای اداری و رئیــس قــرار بگیریــد‪ .‬یــک رئیــس‬ ‫بــد مــی توانــد بــه اســترس شــما اضافــه کنــد و بــه ایــن هــا‬ ‫اهمیــت ندهیــد و کار خــود را انجــام دهیــد و روی ان کامــا‬ ‫متمرکــز شــوید ‪ .‬بــرای انجــام کارهایتــان بــه بهتریــن نحــو مــی‬ ‫توانیــد از توانایی هــای خــود کمــک بگیریــد ‪.‬‬ ‫‪-5‬سودمند باشید و ذهن باز و ازادی داشته باشید‬ ‫ارتبــاط ایــن اســت کــه بتوانیــد رابطــه هــای دوســتانه زیــادی‬ ‫بیــن خــود و رئیســتان بــاز کنیــد و ایــده ها و پیشــنهاد های خود‬ ‫را روی میــز رئیســتان قــرار دهیــد و بتوانیــد با او رابطه دوســتانه‬ ‫ایــی برقــرار کنیــد ‪ .‬شــاید ایــن رابطــه بــد بیــن شــما و رئیســتان‬ ‫بــه دلیــل ســوء تفاهــم هــا باشــد کــه بــا برقــرار کــردن یــک رابطه‬ ‫دوســتان بیــن خودتــان و رئیســتان حــل خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫‪ -6‬احساسات خود را حذف کنید‬ ‫اولیــن قانــون در مقابلــه بــا یــک رئیــس بــد و طاقــت اوردن در‬ ‫مقابــل رفتارهــای بــد او بایــد بتوانیــد احساســات خــود را کامــا‬ ‫حــذف و فرامــوش نماییــد ‪ .‬گفتــن ایــن جملــه « احساســاتم را‬ ‫فرامــوش خواهــم کــرد « نســبت بــه انجام دادن ان بســیار اســان‬ ‫است‪.‬ســعی کنیــد در چنیــن شــرایطی ارام و صبــور باشــید و‬ ‫هنــگام کار ان را لحــاظ نکنیــد و تنهــا روی کارتــان تمرکــز کنیــد ‪.‬‬ ‫قطعــا کســی کــه شــما تحریــک کنــد مــی توانــد شــما نیــز‬ ‫کنتــرل کنــد ‪ .‬پــس هرگــز بحــث نکنیــد و تنهــا روی کارتــان‬ ‫متمرکــز شــوید و احساســات خــود را تــا انجایــی کــه می توانیــد‬ ‫فرامــوش کنیــد ‪.‬‬ ‫در پس شادی کاذبی که با‬ ‫مصرف روانگردان به دست‬ ‫می اید‪ ،‬دنیایی‬ ‫از غم و اندوه نهفته است‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 9‬اسفند‬ ‫بجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 7‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪493‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شیروان قهرمان‬ ‫مسابقات کشتی باچوخه‬ ‫استان های خراسان شد‬ ‫وضعیت ‪ ۲۰۹‬روستای گلستان‬ ‫ناایمن است‬ ‫تیــم خانلــق شــیروان‪ ،‬مقــام نخســت مســابقات‬ ‫کشــتی بــا چوخــه نوجوانــان و جوانــان قهرمانــی‬ ‫اســتان های خراســان شــد و پــس از ان تیم هــای از‬ ‫اســفراین و مشــهد بــه ترتیــب دوم و ســوم شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مســابقات کــه بــه مناســبت جــام شــهید قاســم‬ ‫ســلیمانی بــرای نخســیتن بــار در ســه رده ســنی‬ ‫جوانــان‪ ،‬نوجوانــان و بزرگســاالن روز شــنبه بــه‬ ‫میزبانــی شــهر خانلــق شــیروان برگــزار شــد ‪ ۱۱۲‬نفــر‬ ‫در قالــب ‪ ۱۸‬تیــم از شــهرهای مشــهد‪ ،‬ســرخس‪،‬‬ ‫قوچــان‪ ،‬چنــاران‪ ،‬زیــارت‪ ،‬فــاروج‪ ،‬بجنــورد‪ ،‬شــیروان‪،‬‬ ‫قلعــه چــه‪ ،‬اشــخانه‪ ،‬ازاد‪ ،‬اســفراین‪ ،‬گرمــه و جاجــرم‬ ‫بــا یکدیگــر بــه رقابــت پرداختنــد‪.‬‬ ‫نتایج به شرح ذیل اعالم شد‪:‬‬ ‫‪ ۲۵‬کیلوگــرم‪ :‬امیــر حســین وفایــی از قلعــه چــه‪،‬‬ ‫حســن ســلمانیان از خانلــق و ســعید کاظــم زاده از‬ ‫خانلــق مقــام اول تــا ســوم را کســب کردنــد‪.‬‬ ‫‪۳۷‬تــا ‪ ۳۰‬کیلوگــرم‪ :‬محمدتقــی قلعچــه‪ ،‬ابوالفضــل‬ ‫صبــری اســفراین و یــزدان صدقــی خانلــق اول تــا‬ ‫ســوم شــدند‪.‬‬ ‫‪ ۶۶‬کیلوگــرم‪ :‬توحیــد جاهــد‪ ،‬امیررضــا ســاعد و رضــا‬ ‫امیــری قلعچــه بــه ترتیــب اول تــا ســوم شــدند‪.‬‬ ‫‪ ۶۶‬کیلوگــرم‪ :‬مهــدی قدیمــی از اســفراین‪ ،‬هــادی‬ ‫متقیــان خانلــق و عظیــم رضــا زاده بــه ترتیــب اول تــا‬ ‫ســوم شــدند‪.‬‬ ‫‪ ۷۴‬کیلوگــرم‪ :‬حمیــد ســلمانیان خانلــق‪ ،‬علــی خواجــه‬ ‫پــور و حســین فاطمــی اســفراین اول تــا ســوم شــدند‪.‬‬ ‫‪ ۴۵‬کیلوگــرم‪ :‬محمــد یگانــه چنــاران‪ ،‬عبــاس دلیرنیــا‬ ‫بجنــورد و مهــدی افروختــه ســرخس اول تــا ســوم‪.‬‬ ‫‪ ۶۶‬تــا ‪ ۵۳‬کیلوگــرم‪ :‬علیرضــا دهخــدا خانلــق‪ ،‬علــی‬ ‫محمــد قربانــی اســفرین و ســجاد ابراهیمــی بجنــورد‬ ‫اول تــا ســوم شــدند‪.‬‬ ‫کشــتی بــا چوخــه یکــی از معــروف تریــن ورزش هــای‬ ‫محلــی ایــران اســت کــه ایــن رشــته ورزشــی بــه نوعــی‬ ‫مــادر تمــام رشــته هــای کشــتی ازاد‪ ،‬فرنگــی‪ ،‬جــودو و‬ ‫کــوراش محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫بیشــتر فنون چوخه‪ ،‬شــبیه رشــته های دیگر ورزشــی‬ ‫یــاد شــده اســت کــه بــه گفتــه کارشناســان کشــتی‪،‬‬ ‫بتدریــج بــه ایــن رشــته هــا رســوخ پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان بــا ‪ ۱۵۷‬هــزار نفــر جمعیــت بــه‬ ‫عنــوان دومیــن شــهر پرجمعیــت خراســان شــمالی در‬ ‫‪ ۶۰‬کیلومتــری شــرق بجنــورد قــرار دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گلســتان گفــت‪ ۲۰۹ :‬روســتای ایــن اســتان شــمالی در‬ ‫معــرض خطــر و حوادثــی ماننــد لغــزش و رانــش زمیــن‪ ،‬فروچال ـه ‪ ،‬ســیالب و زلزلــه قــرار دارد کــه‬ ‫بایــد نســبت بــه انجــام مطالعــات و ایمــن ســازی ان هــا اقــدام کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی بنیــاد مســکن گلســتان‪ ،‬ســیدمحمد‬ ‫اینده روشنی را مدیران وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫می توانند رقم بزنند‬ ‫اعالم نحوه فعالیت مدارس‬ ‫گلستان در شرایط کرونایی‬ ‫ســخنگو و رییــس شــورای اطــاع رســانی دولت تاکید کــرد‪ :‬وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی و مجموعــه مدیــران ایــن وزارت خانــه‬ ‫می تواننــد اینــده روشــنی رقــم بزنند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علــی بهــادری جهرمــی در‬ ‫حســاب کاربــری خــود در توییتــر نوشــت‪ :‬امــروز بــرای بازدیــد‬ ‫از نمایشــگاه عملکــرد شــش ماهــه وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی بــه انجــا رفتــم‪.‬‬ ‫بهــادری جهرمــی افــزود‪ :‬وزارت کار‪ ،‬پُــر کار بــود و یــک شــروع‬ ‫خــوب بــا یــک برنامــه تحولــی در دســتور کار بــود‪ .‬وزیــر‪ ،‬مدیــران‬ ‫جــوان و کارکنــان پرتــاش وزارت مــردم نشــان دادنــد می تواننــد‬ ‫اینــده روشــنی رقــم بزننــد‪.‬‬ ‫ی جهرمی در مراســم نمایشــگاه دســتاوردهای شــش‬ ‫علــی بهــادر ‬ ‫ماهــه وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی افــزود‪ :‬دولــت بــا اصالح‬ ‫نــگاه از بیــرون بــه درون تــاش می کنــد و وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫ی کند‪.‬‬ ‫اجتماعــی نقــش پیشــرو و اســتراتژیک پیــدا م ‬ ‫بهادری جهرمی خاطرنشان کرد‪ :‬مسوولیت وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی بــا ایــن وجــود ســنگین تر می شــود کــه خوشــبختانه‬ ‫بــا تمرکــز بــر اهــداف در ایــن مســیر در حــال حرکت اســت‪.‬‬ ‫ســخنگوی ســتاد اســتانی پیشــگیری و مقابلــه بــه ویــروس کرونــا‬ ‫گلســتان‪ ،‬در شــرایط جدیــد کرونایــی شــیوه نامــه و دســتورالعمل‬ ‫جدیــد فعالیــت مــدارس ایــن اســتان را اعــام کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار علــی متکــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫با توجه به مصوبه ســتاد کرونای اســتان در عصر روز شــنبه هفتم‬ ‫اســفند مــاه و نظــرات ســتاد کرونــا شهرســتان ها‪ ،‬فعالیــت اموزشــی‬ ‫و پرورشــی مــدارس تمامــی شهرســتان های اســتان کــه در وضعیــت‬ ‫نارنجــی و زرد قــرار دارنــد‪ ،‬در روز یکشــنبه هشــتم اســفند ‪ ،۱۴۰۰‬بــه‬ ‫صــورت مجــازی و در بســتر شــبکه شــاد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی ابالغــی و‬ ‫رعایــت ظرفیــت حداکثــر ‪ ۱۵‬نفــر از روز دوشــنبه تــا چهارشــنبه‪،‬‬ ‫همــه مــدارس روســتایی و تمــام کالس هــای پایــه اول ابتدایــی در‬ ‫شــهر و روســتا و دروس کارگاهی و عملی در همه هنرســتان های‬ ‫فنــی و حرفـه ای و کاردانــش‪ ،‬در هــر کالس‪ ،‬بــه صــورت حضــوری‬ ‫و مابقــی مــدارس و دوره هــای تحصیلــی‪ ،‬در بســتر شــاد‪ ،‬امــوزش‬ ‫دانــش امــوزان را ادامــه خواهنــد داد‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬فعالیــت مــدارس در شهرســتان های بــا‬ ‫وضعیــت قرمــز‪ ،‬بــه صــورت مجــازی و در بســتر شــاد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گلســتان و همراهان با حضور در‬ ‫انبــار مرکــزی شــرکت در مراســم اغــاز عملیــات انبارگردانــی‪ ،‬لــزوم‬ ‫صحــت و دقــت در اماربــرداری و شــمارش تجهیــزات و وســایل‬ ‫موجــود گازرســانی را مــورد تاکیــد قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت‬ ‫گاز اســتان گلســتان‪ ،‬علــی طالبــی در ایــن رابطــه بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه گــروه انبارگردانــی از میــان نیروهــای باســابقه و اشــنا بــه‬ ‫فراینــد انبارگردانــی انتخاب شــده و کامــا ًتجهیــزات گازرســانی را‬ ‫مــی شناســند و بــه اهمیــت موضــوع وفراینــد اماربــرداری دقیــق‬ ‫ان هــا واقف انــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طبق روال همه ســاله در ایام پایانی ســال در راســتای‬ ‫به روزرســانی موجــودی انبــار کاال و رفــع مغایرت هــا و اختالفــات بــا‬ ‫سیســتم یکنواخــت کاال ایــن شــرکت اقدام بــه انبارگردانی می کند‬ ‫و ایــن عمــل بــا دقــت خاصــی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گلســتان بــا تقدیــر از گــروه‬ ‫منتخــب انبارگردانــی‪ ،‬در ادامــه رهنمودهــای الزم در خصــوص‬ ‫انجــام منظــم شــمارش کاالهــای موجــود و ثبــت دقیــق ان هــا در‬ ‫سیســتم مکانیــزه کاال ارائــه نمــود‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت در ادامــه مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان‬ ‫گلســتان و همراهــان از لــوازم ‪،‬تجهیــزات و اجنــاس موجــود در‬ ‫انبــار مرکــزی شــرکت نیــز بازدیــد بعمــل اوردنــد‪.‬‬ ‫با فرزندانتان دوست باشید وحس امنیت را برایشان فراهم کنید‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اغاز عملیات انبارگردانی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی برابرماده‪3‬وماده‪13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــررای شــماره ‪140060312005004372‬مــورخ ‪1400/10/23‬‬ ‫هییــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی مســتقردرواحدثبتی علــی ابادسلســله ایــادی ازمالــک اقــای حــاج محمدزنگانــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪1400114412005000308‬تقاضای خانم زینب زنگانه به شماره شناسنامه‪ 122‬کدملی‪ 2269392061‬صادره ازعلی ابادفرزندنظرعلی درششدانگ اعیان یک قطعه زمین که دران احداث بناشده به انضمام بیست وسه سهم مشاع ازبیست وچهارسهم‬ ‫ششدانگ عرصه که جهت مابقی ان اجاره نامه بااداره اوقاف تنظیم شده به مساحت ‪ 441/93‬مترمربع مفروزومجزاشده ازپالک از‪-20‬اصلی واقع درعلی ابادکتول خ سی متری طالقانی شمالی‪-‬بوستان‪41‬بخش‪ 6‬علی ابادبه استنادمجوزشماره‬ ‫‪ 1400/189343‬مورخ ش ‪ 1400/9/20‬اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان علی ابادتاییدگردید‪.‬مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزدرروزنامه محلی وکثیراالنتشاراگهی میشودازاینرواشخاصی که نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراض‬ ‫داشته باشندمیتوانندازتاریخ انتشاراولین اگهی بمدت دوماه اعتراض خودراباذکرشماره پرونده به این اداره تسلیم وپس ازاخذرسیدظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید‬ ‫م‪.‬الف‪ 146‬تاریخ انتشاراول‪ 1400/11/23:‬تاریخ انتشاردوم‪ 1400/12/9:‬محمودخاندوزی رییس اداره ثبت اسنادعلی ابادکتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقدســندر ســمی برابرماده‪3‬وماده‪13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــررای شــماره ‪140060312005004383‬مــورخ ‪ 1400/10/25‬هییــت موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختانهای فاقدسندرســمی مســتقردرواحدثبتی علــی ابادکتــول سلســله ایــادی ازمالــک اقــای محمدعلــی فغانــی نــوده تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1400114412005000001‬تقاضــای خانــم خدیجــه‬ ‫عاشــوری نوده به شــماره شناســنامه‪85‬کدملی ‪2122236116‬صادره گرگان فرزندموســی درششــدانگ اعیان یک قطعه زمین که دران احداث بناشــده به انضمام‪67‬ســهم مشــاع از‪72‬ســهم ششــدانگ عرصه که مابقی ان اجاره نامه بااداره اوقاف‬ ‫تنظیــم شــده بــه مســاحت‪ 156 /96,‬مترمربــع مفــروض مجزاشــده ازپالک‪-1‬اصلــی واقــع درعلــی اباد‪,‬کتــول ‪-‬جــاده علــی ابادگــرگان روســتای نــوده ملــک خ اصلــی نــوده ملــک بــه عطاابــادک بهار‪-41‬بخش‪5‬حــوزه ثبتــی علی ابادبه اســتنادتاییدیه شــماره‬ ‫‪ 1523532‬مــورخ ‪ 1400/10/6‬اداره اوقــاف وامورخیریــه گــرگان ونامــه شــماره ‪6671‬مــورخ ‪ 1400/10/12‬بنیادمســکن گــرگان تاییدگردید‪.‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدررو نامــه محلــی وکثیرادانتشــاراگهی میشودازاینرواشــخاصی کــه‬ ‫نســبت بــه صدورســندمالکیت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــندمیتوانندازتاریخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خودراباذکرشــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخذرســیدظرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد‪ .‬م‪.‬الــف‪ 159‬محمودخانــدوزی رییــس اداره ثبــت اســنادوامالک علــی ابــاد تاربــخ انتشــار نوبــت اول ‪1400/11/23‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1400/12/9‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف بــرابر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالــکان بالمعــارض اقــای خانــم زهــرا افــرازه بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۱۲۶‬بــه شــماره ملــی ‪ ۵۳۳۸۸۶۹۷۵۶‬صــادره از زابــل فرزنــد علــی جــان متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۲۴‬در ششــدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شــده اســت به مســاحت ‪ ۱۳۰.۰۱‬متر مربع از پالک ‪ -۳‬اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی‬ ‫دارد لذا به منظور اطالعات عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر‬ ‫شــماره پرونده به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت را به این اداره ارائه نمایند‪ .‬م الف‪۱۰۲۰۶ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ۱۴۰۰.۱۱.۲۳‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰.۱۲.۰۹‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪6‬‬ ‫حســینی افــزود‪ :‬انجــام مطالعــات و ایمــن ســازی ایــن روســتاها بــه ‪ ۷۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز‬ ‫دارد کــه تــاش مــی کنیــم در برنامــه هفتــم توســعه مطالعــه و ایمــن ســازی ‪ ۶۰‬روســتا از مجمــوع‬ ‫ایــن ‪ ۲۰۹‬روســتا انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه ایــن مبلــغ در ســفر پیـش روی رییــس جمهــور بــه گلســتان تامیــن‬ ‫شــود تــا خطــر بــروز اســیب و خســارت بــه ســاکنان ایــن روســتاها در زمــان بــروز حــوادث بــه‬ ‫حداقــل برســد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان همچنیــن دربــاره مخاطراتــی کــه برخــی روســتاهای اســتان را‬ ‫تهدیــد می کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در مناطــق جنوبــی گلســتان حوادثــی ماننــد لغــزش‪ ،‬رانــش زمیــن و ریــزش‬ ‫ســنگ‪ ،‬در مناطــق شــرقی ان نیــز پدیــده فروچالــه‪ ،‬گالی هــا‪ ،‬فرونشســت و ســیالب و در نواحــی‬ ‫شــمال نیــز ســیالب و زلزلــه جــزو مخاطــرات تهدیــد کننــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی برخــی روســتاهای گلســتان چنــد مخاطــره ای هســتند کــه پیگیــر تامیــن اعتبــار بــرای‬ ‫مطالعــه و انجــام عملیــات اجرایــی ایمــن ســازی بــرای حــدود ‪ ۶۰‬روســتای در معــرض خطــر هســتیم‪.‬‬ ‫حســینی افــزود‪ :‬پروژه هــای ایمن ســازی‪ ،‬اغلــب پرهزینــه هســتند و در روســتاهای هــدف بایــد‬ ‫طرح هایــی ماننــد دیــواره ســنگی‪ ،‬دفــع ســیالب‪ ،‬شــمع کوبی بــرای جلوگیــری از رانــش و دیــواره‬ ‫نگهبــان اجــرا شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در برنامــه هفتــم توســعه دســت کم ‪ ۶۰‬روســتای در معــرض خطــر گلســتان‬ ‫مطالعــه و ایمــن ســازی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حســینی بیــان داشــت‪ :‬حفاظــت از روســتا و اهالــی ان در مقابــل حــوادث از مســائل مهــم و‬ ‫نیازمنــد توجــه ویــژه اســت کــه ســازمان های برنامــه و بودجــه و مدیریــت بحــران اســتان گلســتان‬ ‫بایــد نســبت بــه تامیــن اعتبــار بــرای ایمــن ســازی و تثبیــت روســتاها اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۴۶.۶‬درصــد از جمعیــت یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــری گلســتان در ‪ ۲۲۷‬هــزار خانــه روســتایی‬ ‫زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد سندرســمی برابرمــاده‬ ‫‪3‬ومــاده ‪ 13‬ییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف ا‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر درواحــد ثبتــی تصرفــات ماالکانــه بالمعــارض‬ ‫اقای‪/‬خانــم داریــوش زمانــی علویجــه بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 29016‬بشــماره ملــی ‪ 2090278129‬صــادره ازســاری فرزنــد‬ ‫ســتارمتقاضی کالســه پرونــده ‪140011441248000389‬‬ ‫درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بمســاحت ‪ 337.54‬مترمربــع قســمتی ازپــاک ‪322‬‬ ‫فرعــی از‪ 268‬اصلــی واقــع دراراضــی مازاداوزینــه بخــش‬ ‫‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ 2‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‬ ‫از انتقــال از مالــک رســمی محمــود شــفیعی علویجــه دارد‬ ‫ب‪..‬لــذا بــه منظوراطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه‬ ‫پانــزده روزاگهــی میشــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‬ ‫رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکرشــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرچــع‬ ‫ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم‬ ‫وگواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارایــه نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/12/9‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/12/ 25‬‬ ‫حجت الله تجری رییس اداره ثبت اسنادوامالک‬ ‫منطقه دو گرگان‬ ‫‪7‬‬ ‫دمای هوا ‪ 12‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 66‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 4 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪12‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۱۴۴۷‬هئیت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۹۶۷‬تقاضای حبیب الله جاللی شاهنده بشماره شناسنامه ‪ ۸‬بشماره ملی ‪ ۲۱۲۲۳۷۴۰۱۲‬صادره از گرگان فرزند حسن در ششدانگ‬ ‫اعیانی یک باب ساختمان انضمام ‪ ۱۳۱‬سهم مشاع از ‪۱۴۴‬سهم ششدانگ عرصه که باقیمانده سالم ان وقف است بمساحت ‪ ۲۵۳.۱۸‬مترمربع ازپالک شماره ‪ _۱۲‬اصلی واقع در اراضی قلعه حسن بخش ‪ ۴‬حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره‬ ‫حکایت از انتقال از مالک رسمی اقای حبیب اله سرائی به متقاضی دارد‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود از این اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دوماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید‪.‬م‪.‬الف‪۱۰۳۵۸:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ۱۴۰۰/۱۲/09:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ ۱۴۰۰/۱۲/25‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۸۹۵‬هئیت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۱۷۹‬تقاضای حیدر علی شیردلی بشماره شناسنامه ‪ ۱۰۱۱‬بشماره ملی ‪ ۳۶۷۲۹۸۷۴۷۶‬صادره از زابل فرزند حاجی در‬ ‫ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان انضمام چهار دانگ مشاع از ششدانگ عرضه که مابقی ان وقف است بمساحت ‪۲۸۴‬مترمربع ازپالک شماره ‪ _۲۶۴‬اصلی واقع در اراضی انجیراب بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از‬ ‫انتقال از مالک رسمی اقای صفر روان به متقاضی دارد‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود از این اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی بمدت دوماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید‪.‬م‪.‬الف‪۱۰۳۴۹:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ۱۴۰۰/۱۲/09:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ ۱۴۰۰/۱۲/25‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۹۰۶‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۳۹۶‬تقاضــای خانــم کلثوم فراهی به شــماره شناســنامه ‪ ۱۹۶‬کــد ملــی ‪ ۲۱۲۰۷۸۶۱۷۸‬صادره‬ ‫از گــرگان فرزنــد غــام در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۲۰۰.۴۵‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۲۶‬اصلــی واقــع در اراضــی گلنــد بخــش بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال‬ ‫از مالــک رســمی رضابداغــی بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود رابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫م الف‪ ۱۰۳۵۶‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۱۲/۹:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر ارا صــادره رای هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای‪/‬خانــم وفــاء الــه مختــاری بشــماره شناســنامه ‪ ۱۹۲۱۸‬وکــد ملــی ‪ ۴۰۵۰۱۹۳۸۱۷‬صــادره ازبهــار فرزنــد محمدعلــی متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۵۵‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪۱۲۳‬متــر مربــع از پــاک ‪_۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایت از تصرفات متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪، ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارایــه نماینــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۱/23 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۲/9 :‬حجت الله تجری رییس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه دو گرگان م الف‪۱۰۲۳۴ :‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 17‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 84‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 5 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪12‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 9‬اسفند‬ ‫گرگان‬ ‫دو شنبه ‪ 9‬اسفند ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪493‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫گشت دریایی و ساحلی دواستان‬ ‫گلستان و مازندران برگزار شد‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت از منابــع ابــزی شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬طــی یــک مرحلــه گشــت دریایــی‬ ‫و ســاحلی بــا هماهنگــی یگان هــای دو اســتان گلســتان و مازنــدران برگــزار شــد کــه بخــش دریایــی‬ ‫ایــن گشــت‪ ،‬بوســیله دو فرونــد شــناور گلــف بــا تعــداد ‪ 9‬نفــر سرنشــین و یــک فرونــد ناوچــه‬ ‫دریابانــی بــا تعــداد ‪ 5‬نفــر در حــوزه دریایــی اســتحفاظی دو اســتان انجــام گردیــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی یــک مرحلــه گشــت دریایــی و ســاحلی بــا هماهنگــی یگان هــای دو اســتان‬ ‫گلســتان و مازنــدران برگــزار شــد کــه بخــش دریایــی ایــن گشــت‪ ،‬بوســیله دو فرونــد شــناور گلــف‬ ‫بــا تعــداد ‪ 9‬نفــر سرنشــین و یــک فرونــد ناوچــه دریابانــی بــا تعــداد ‪ 5‬نفــر در حــوزه دریایــی‬ ‫اســتحفاظی دو اســتان انجــام گردیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکاربــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل شــیالت گلســتان‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫دوم ابوالفضــل تمســکنی بــا اعــام ایــن خبــر بیــان داشــت‪ :‬در ایــن عملیــات ماموریــن توانســته‬ ‫انــد ضمــن لنگــر کشــی و جمــع اوری دام هــای غیــر مجــاز در حــوزه دو اســتان بــه منظــور پاکســازی‬ ‫مناطــق الــوده ‪ ،‬در حــوزه اســتان گلســتان در منطقــه گمیشــان و میــان قلعــه تعــداد ‪ 4‬دســتگاه‬ ‫موتــور قایــق (یکدســتگاه ‪ 150‬قــوه اســب بــا بدنــه فایبــر گالس ‪ ،‬یکدســتگاه ‪ 15‬قــوه اســب و دو‬ ‫دســتگاه ‪ 5‬قــوه اســب ) غیــر مجــاز در حــال صیــد را توقیــف کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن عملیــات‪ 9 ،‬نفــر متهــم بهمــراه ‪ 2‬عــدد گالــن ‪ 60‬لیتــری ‪ 10 ،‬شــاخه‬ ‫لنگــر ‪ ،‬تعــداد ‪ 25‬رشــته دام فلســدار ‪ 15 ،‬کیلــو ماهــی اســتخوانی ‪ 1 ،‬عــدد پــارو و یــک دســتگاه‬ ‫جــی پــی اس دســتگیر ‪ ،‬کشــف و بــه پایــگاه اشــوراده منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاطــت از منابــع ابــزی شــیالت گلســتان بیــان داشــت‪ :‬ماموریــن یــگان توانســتند‬ ‫مقــدار ‪ 14‬کیلــو گــرم ماهــی فلســدار و ‪ 300‬رشــته دام فلســدار بالصاحــب را نیــز در ایــن عملیــات از‬ ‫دریــا کشــف و جمــع اوری نماینــد‪ .‬ضمــن اینکــه تعــداد ‪ 12‬قطعــه ماهــی غضروفــی غیــر اســتاندارد‬ ‫پــس جــدا ســازی دام در دریــا رهــا ســازی گردیــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ دوم ابوالفضــل تمســکنی در پایــان گفــت‪ :‬همچنیــن در بخــش گشــت زنــی ســاحلی‬ ‫ایــن عملیــات هــم بــا حضــور ‪ 10‬نفــر از ماموریــن درســواحل حــوزه هــای مازنــدران و گلســتان‬ ‫انجــام گرفــت‪ ،‬ماموریــن توانســتند از قســمت عمــق کــم دریــا مجموعــا ً تعــداد ‪ 50‬رشــته دام‬ ‫فلســدار غیــر مجــاز بالصاحــب را کشــف وجمــع اوری نمــوده و بــه پایگاه هــای اشــوراده و امیــر‬ ‫ابــاد منتقــل نماینــد ‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫سارقان اماکن خصوصی‬ ‫در بجنورد دستگیر شدند‬ ‫پایان تالش کاله برداران‬ ‫میلیاردی در بجنورد‬ ‫اعتراف به ‪ 29‬فقره انواع‬ ‫سرقت در گرگان‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از دســتگیری ‪ 8‬نفــر ســارق‬ ‫ســابقه دار بــا ‪ 36‬فقــره ســرقت از اماکــن خصوصــی در بجنــورد‬ ‫خبــر ‏دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مقصــود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏چنــد مــورد ســرقت از اماکــن خصوصــی در‬ ‫بجنــورد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار کاراگاهــان‬ ‫پلیــس اگاهــی اســتان‏قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫اطالعاتــی موفــق شــدند متهمــان را مــورد شناســایی قــرار دهنــد‪،‬‬ ‫‏افــزود‪ :‬در رونــد رســیدگی بــه ایــن پرونــده ‪ 8‬نفــر ســارق ســابقه دار‬ ‫دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان بابیــان اینکــه متهمــان در‬ ‫بازجویی هایانجام شــده بــه ‪ 36‬فقــره ســرقت از اماکــن خصوصــی‬ ‫در‏بجنــورد اعتــراف کردنــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن افــراد بعــد از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضایــی معرفــی و درنهایــت راهــی‬ ‫زنــدان‏شــدند‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ‪ 7‬نفــر‬ ‫کاله بردارســابقه دار بــا ‪ 20‬فقــره کاله بــرداری بــه ارزش ‪ 4‬میلیــارد‬ ‫و ‪ 500‬‏میلیــون ریــال در بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــد غالمــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام ‏چندیــن فقــره شــکایت توســط‬ ‫شــهروندان‪ ،‬مبنــی بــر اینکــه افــرادی بــا ترفندهــای مختلفــی‬ ‫از انــان کاله برداریکرده انــد‪ ،‬بالفاصلــه ‏موضــوع بــا جدیــت در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان بــا انجام‬ ‫اقدامــات فنــی و اطالعاتــی و همچنیــن بررســی اظهــارات‏شــاکیان‬ ‫پرونــده‪ ،‬موفــق شــدند متهمــان را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫ایــن رابطــه کاراگاهــان موفــق شــدند ‪ 7‬نفــر‏کاله بردارســابقه دار را‬ ‫دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل کننــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان بابیــان اینکــه متهمــان در‬ ‫بازجویی هــای انجام شــده بــه ‪ 20‬فقــره کاله بــرداری بــه ارزش ‪4‬‬ ‫‏میلیــارد و ‪ 500‬میلیــون ریــال در بجنورد اعتراف کردند‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن افــراد درنهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫‏مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار‬ ‫بــازار کســب و کار‬ ‫سرهنگ«فرزاد تاجره»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بدنبــال وقــوع‬ ‫چنــد فقــره ســرقت‬ ‫در گــرگان‪ ،‬رســیدگی‬ ‫بــه موضــوع در دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی اســتان قــرار‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اشــراف اطالعاتــی و تــاش مامــوران ســارق‬ ‫شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی طــی عملیاتــی‬ ‫در مخفیگاهــش دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬متهــم در‬ ‫تحقیقــات مقدماتــی بــه ‪ 29‬فقــره انــواع ســرقت از جملــه‬ ‫ســرقت منــزل‪ ،‬مغــازه و موتورســیکلت در گــرگان اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره بــا اشــاره بــه دســتگیری ‪ 5‬مالخــر در ایــن‬ ‫راســتا و معرفــی متهمــان بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫از مخفیــگاه متهمــان تعــدادی امــوال مســروقه از جملــه موبایــل‬ ‫و گوشــواره طــا کشــف شــد‪.‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 140060312005004318‬مــورخ ‪ 1400.10.21‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای یوســف شــکی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫کالســه ‪ 1399114412005000307‬تقاضــای اقــای ابراهیــم غالمــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 620‬وکــد ملــی ‪ 0681378565‬صــادره از‪ -‬بجنــورد فرزنــد محمــد علــی درششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 63.50‬متــر مربــع مفــروز‬ ‫و مجزاشــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ -‬خیابــان ایــت ‪ 15‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزنامــه در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م‪.‬الــف‪ 155 :‬تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/11/23:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/12/09 :‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 140060312005004424‬مــورخ ‪1400.10.27‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالک اقای حســین عربی نوده تصرفــات مالکانه بالمعارض‬ ‫کالســه ‪1400114412005000172‬تقاضــای خانــم نرگــس االزمنــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 1889‬کــد ملــی ‪2120696624‬صــادره از‪ -‬گــرگان فرزنــد عبــاس درششــدانگ اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه انضمــام ‪ 67‬ســهم مشــاع از ‪ 72‬ســهم ششــدانگ‬ ‫عرصــه کــه مابقــی ان اجــاره نامــه بــااداره اوقــاف تنظیــم شــده بــه مســاحت ‪ 379.38‬متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ -1‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول – روســتای نــوده ملــک – بهــار ‪ -- 7‬بخــش ‪ 5‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪ 1521500‬مــورخ‬ ‫‪ 1400.10.27‬اداره اوقــاف و امــور ناحیــه یــک گــرگان و نامــه شــماره ‪ 6820‬مــورخ ‪1400.10.11‬بنیادمســکن گــرگان تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزنامــه در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه‬ ‫محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م‪.‬الــف‪ 160:‬تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/11/23:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/12/09 :‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 140060312005003985‬مــورخ ‪ 1400.09.20‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای رمضــان زنگانــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫کالســه ‪1399114412005000132‬تقاضــای اقــای جــواد زنگانــه بــه شــماره شناســنامه ‪ 22‬وکــد ملــی ‪ 2269644042‬صــادره از‪ -‬علــی ابــاد فرزنــد رمضــان درششــدانگ اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده (دامــداری ) بــه انضمــام بیســت و ســه ســهم مشــاع از‬ ‫بیســت و چهــار ســهم ششــدانگ عرصــه کــه جهــت مابقــی ان اجــاره نامــه بــااداره اوقــاف تنظیــم شــده بــه مســاحت ‪ 3782.2‬متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ -20‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ -‬خیابــان مزرعه‪،‬جنــب پــل بخــش ‪ 6‬حوزه ثبتی علی ابــاد به موجب‬ ‫نامــه شــماره ‪ 1400.189343‬مــورخ ‪ 1400.09.13‬اداره اوقــاف و امــور خیریــه علــی ابــاد و تاییدیــه شــماره ‪ 97.29271‬مــورخ ‪ 1400.06.29‬اداره کل راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای اســتان گلســتان و نامــه شــماره ‪ 88962‬مــورخ ‪ 1400.06.16‬جهادکشــاورزی علــی ابــاد تائیــد‬ ‫گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزنامــه در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪153:‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/11/23:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/12/09 :‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول ازطرف مصطفی رحیم ابادی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140060312005003983‬مــورخ ‪ 1400.09.20‬هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای رمضــان زنگانــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1399114412005000131‬تقاضــای اقــای جعفــر زنگانــه بــه شــماره شناســنامه ‪ 26‬وکــد ملــی‬ ‫‪ 2269696247‬صــادره از‪ -‬علــی ابــاد فرزنــد رمضــان درششــدانگ اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده (دامــداری ) بــه انضمــام بیســت و ســه ســهم مشــاع از بیســت و چهــار ســهم ششــدانگ عرصــه کــه جهــت مابقــی ان اجــاره نامــه بــااداره اوقاف تنظیم شــده‬ ‫بــه مســاحت ‪ 909.69‬متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ -20‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ -‬خیابــان مزرعه‪،‬جنــب پــل بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد بــه موجــب نامــه شــماره ‪ 1400.189343‬مــورخ ‪ 1400.09.13‬اداره اوقــاف و امــور خیریــه علــی ابــاد و تاییدیــه‬ ‫شــماره ‪ 97.29268‬مــورخ ‪ 1400.06.29‬اداره کل راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای اســتان گلســتان و نامــه شــماره ‪ 88952‬مــورخ ‪ 1400.06.16‬جهادکشــاورزی علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزنامــه در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی‬ ‫مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪ 151:‬تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/11/23:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/12/09 :‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول از طرف مصطفی رحیم ابادی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانونــی تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۹۰۷‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض کالسه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۴۳۷‬تقاضای ‪-۱‬موسی پهلوانی نژاد به شماره شناسنامه ‪ ۴‬وکدملی ‪ ۲۱۲۲۴۱۱۶۳۵‬صادره از گرگان فرزند محمدعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین مزروعی ‪ -۲‬فضل الله پهلوانی نژاد به شماره شناسنامه ‪ ۴۱۰۴‬وکد ملی ‪ ۲۱۲۰۳۷۲۶۴۰‬صادره از گرگان فرزند محمدعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت کل ‪ ۴۳۸۶۴.۳۵:‬مترمربع از پالک شماره ‪ -۲۴۱‬اصلی واقع در اراضی‬ ‫ورسن سفلی بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی قلی باالرستاقی به متقاضیان دارد ‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود ازاین رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ‪،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫م الف ‪ ۱۰۳۷۵‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۲/09:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۱۲/25:‬علی برقی رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانونــی تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۱۴۴۹‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۴۰۲‬تقاضــای اقــای ســید جــال ابوالقاســمی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۳۴۹۸‬وکدملــی ‪ ۲۱۲۰۲۳۴۶۸۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد سیداســحیق‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۳۲۲.۱۲‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۲۶‬اصلــی واقــع در اراضــی گلنــد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال ازمالــک رســمی نــوروز قیاصــی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م الــف ‪ ۱۰۳۷۷‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/۱۲/9:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1400/۱۲/25:‬‬ ‫علی برقی رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانونــی تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۸۹۸‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۲۲‬تقاضــای اقــای غالمرضــا ســاوری بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳‬وکدملــی ‪ ۲۱۲۲۳۴۲۳۶۶‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد در‬ ‫ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام ‪ ۱۱۲‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۲۰‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت‪ ۸۴۸.۹۶‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۹۳‬اصلــی واقــع در اراضــی نوچمــن بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی محمــد ســاوری بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫م الف ‪ ۱۰۳۶۹‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۰۹/۱۲/۱۴۰۰:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ ۲۵/۱۲/۱۴۰۰:‬علی برقی رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫کارگران مشغول خوابند!‬ ‫درســت اســت کــه از قدیــم و ندیــم گفتــه انــد ‪« :‬عجلــه کار‬ ‫شــیطان اســت» و یــا « یــک نیــش ترمــز بــزن و هــزار افســوس‬ ‫مخــور» ولــی خــدا وکیلــی یــک مقــدار ســرعت عمــل و دســت‬ ‫جنبانیــدن در انجــام برخــی امــور بــد نیســت و جــای دوری‬ ‫نمـی رود‪ .‬چــون اصــا ًخــدا را خــوش نمــی ایــد پــروژه ای را کــه‬ ‫مثــا ًبــا اجــر گَــری ‪ 3‬تومنــی شــروع کردیــم بــا اجــر ایتــال ‪600‬‬ ‫تومنــی تمــام کنیــم! البتــه از ایــن نمونــه هــا در مملکــت فــت‬ ‫و فــراوان داریــم و انجایــی کــه مــا افاضــه کردیــم «کلنگــت را‬ ‫زمیــن بگــذار!» هیچکــس گــوش نکــرد و دوســتان کمــاکان بــه‬ ‫کلنــگ زنــی ادامــه دادنــد‪.‬‬ ‫حــاال هــم حکایــت یــک پــل رو گــذر در والیــت مــا اســت کــه‬ ‫االن ســال هاســت پــروژه احــداث ان کلیــد خــورده ولــی‬ ‫فعــا ًاثــری از پیشــرفت یــا تکمیــل در ان رویــت نمــی شــود و یــا‬ ‫دســتکم مــا چیــزی نمــی بینیــم! البتــه چنیــن پــروژه هایــی کــه‬ ‫برخــی از انهــا در حــال تبدیــل بــه اثــار تاریخــی هســتند‪ ،‬حتمــا ًدر‬ ‫والیــت شــما هــم یافــت مــی شــود‪.‬‬ ‫هــر چنــد خلــق اللــه بــرای افتتــاح چنیــن پــل هایــی کــه بــا‬ ‫جــان مــردم هــم ارتبــاط تنگاتنــگ دارد هیــچ عجلــه ای ندارنــد‬ ‫ولــی اگــر کل مســافت ایــن پــل را بــا تمــام مخلفــات و کــش و‬ ‫قــوس هــا و بــاال و پائینــش ‪ 1000‬متــر یــا همــان یــک کیلومتــر‬ ‫در نظــر بگیریــم‪ ،‬بــا توجــه بــا مســبوق بــه ســابقه بــودن اطالــه‬ ‫ســاخت و ســاز در والیــت مــا ایــن پــروژه شــیرین ده ســال‬ ‫طــول مــی کشــد‪ .‬یعنــی اگــر ایــن پیمانــکار محتــرم ســاخت‬ ‫پــروژه ای مثــل دیــوار ‪ 10‬هــزار کیلومتــری چیــن را دســت مــی‬ ‫گرفــت دقیقــا ًصــد هــزار ســال طــول مــی کشــید کــه دیــوار را‬ ‫فــرش انــداز تحویــل چینــی هــا بدهــد!‬ ‫علــی ای حــال از انجــا کــه اطالــه ایــن پــل روگــذر عــاه بــر‬ ‫خطــر تصــادف‪ ،‬مــرگ و میــر‪ ،‬زخــم و زیلــی شــدن مــردم باعــث‬ ‫افزایــش مصــرف ســوخت و اتــاف وقــت خلــق اللــه نیــز مــی‬ ‫شــود‪ ،‬دالیــل احتمالــی اطالــه ســاخت ان مــورد بررســی قــرار می‬ ‫گیــرد؛ نتیجه گیــری و اســتتنتاج فلســفی بــا خودتــان ‪ ...‬بیــل کــه‬ ‫بــه کمرتــان نخــورده اســت؟!‬ ‫الــف) پایــان بــاز‪ :‬اولیــن احتمــال در طوالنــی شــدن ســاخت‬ ‫برخــی پــروژه هــا الهــام گرفتــن از رویکــرد پایــان بــاز یــا همــان‬ ‫فراینــد بــاز فرجــام ( مثــل فیلــم هــای اصغر فرهادی) می باشــد‪.‬‬ ‫یعنــی در ابتــدا فقــط ســاخت پــروژه شــروع مــی شــود علــی برکــه‬ ‫اللــه و بــه مــرور بــرای ســاخت مراحــل بعــدی تصمیــم گیــری مــی‬ ‫شــود کــه مثــا ًرو گــذر ســاخته شــود یــا زیــر گــذر یــا تونــل؟! دو‬ ‫بانــده باشــد یــا چهــار بانــده ؟ حتــی شــاید در اواســط کار بــه ایــن‬ ‫نتیجــه برســیم کــه نیــاز بــه روگــذر و زیــر گــذر و ‪ ...‬نیســت و پــل‬ ‫نیمــه کاره را خــراب کننــد و جایــش یــک میــدان بســازند!‬ ‫ب) شرط بندی پیمانکار‪ :‬همیشه قرار نیست سریعترینها‪،‬‬ ‫باالتریــن‪ ،‬قــوی تریــن هــا در کتــاب گینــس ثبــت شــوند‪.‬‬ ‫المپیــک کــه نیســت‪ .‬شــاید پیمانــکار بــا کســی شــرط بنــدی‬ ‫کــرده ایــن پــروژه را در طوالنــی تریــن زمــان ممکــن تحویــل‬ ‫بدهــد و رکــورد بزنــد!‬ ‫پ) شــکوفایی طبــع شــعری‪ :‬ایــن روزهــا شــاعران جــوان راجــع‬ ‫بــه هــر موضوعــی شــعر مــی ســرایند‪ .‬از چــاک دیــوار و عرق ســوز‬ ‫ســوز شــدن راننــدگان خطــی گرفتــه تا مذاکرات برجامــی و حذف‬ ‫ارز ترجیحــی و ‪ ...‬شــاید دوســتان بــا اطالــه ســاخت ایــن پروژه ها‬ ‫قصــد جانمایــی ادبیــات در فرهنــگ ســاخت و ســاز دارند‪.‬‬ ‫به قول شــاعر «دوباره صبح شــد و به دیواره های خاکســتری‬ ‫پــل‪ ،‬یــک «صبــح تــان انوشــه» بدهــکار مــی شــوم‪ .‬عــادت‬ ‫کــرده ام بــه تماشــای ســتون هایی کــه خاموت هــای زنــگ زده‬ ‫را التمــاس مــی کننــد؛ اینجــا فقــط غــروب لبخنــد مــی زنــد بــه‬ ‫کالهــی کــه روی ســر هیــچ ارماتــور بنــدی جــا خــوش نکــرد و‬ ‫کارگرانــی کــه مشــغول خوابنــد و هرگز نمی پرســند ســاعت های‬ ‫کاری پیمانــکاران رو بــه کــدام نصــف النهــار کــوک مــی شــوند؟!»‬ ‫ارائه خدمات درمانی به ‪۸۷‬‬ ‫نفر در محله حجت اباد کردکوی‬ ‫رئیــس جمعیــت هــال احمــر کردکــوی از اعــزام کاروان ســامت بــه‬ ‫محلــه حجــت ابــاد در اســتانه عیــد مبعــث خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از هــال احمــر شهرســتان‬ ‫کردکــوی‪ ،‬حســین باقــری بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــا هــدف توجــه‬ ‫بــه اقشــار کــم برخــوردار و کمــک بــه بیمــاران بــا بهــره منــدی از ظرفیــت‬ ‫یــک پزشــک عمومــی‪ ،‬یــک پرســتار داوطلــب و ‪ ۴‬تکنســین دارویــی‬ ‫کاروان ســامت هــال احمــر بــه محلــه کــم برخــوردار حجــت ابــاد‬ ‫اعــزام شــد‪.‬‬ ‫رئیــس هــال احمــر شهرســتان کردکــوی افــزود‪ :‬در مــدت یــک روز‬ ‫‪ ۸۷‬بیمــار مراجعــه کننــده ویزیــت شــدند و داروهــای رایــگان بــه مبلــغ‬ ‫‪ ۷۵‬میلیــون ریــال دریافــت کردنــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 7‬اسفند ‪1400‬‬ ‫سرویس‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪493‬‬ ‫اموزش‪-‬میترا دانشور‬ ‫چگونه یک دوست‬ ‫خوب باشیم؟‬ ‫ادامه شماره ‪492‬‬ ‫گام سوم‪ :‬دوستی تان را ماندگار کنید‬ ‫‪ .۱‬یاد بگیرید که ببخشید‬ ‫اگــر می خواهیــد دوســتی تان پایــدار باشــد‪ ،‬بایــد بتوانیــد‬ ‫دوســت خــود را ببخشــید و بــه دوســتی تان ادامــه دهیــد‪.‬‬ ‫اگــر کین ـه ی خــود را نگــه داریــد و کاری کنیــد کــه تلخــی و‬ ‫رنجــش بــه وجــود ایــد‪ ،‬نمی توانیــد بــه دوســتی خــود تــداوم‬ ‫ببخشــید‪ .‬بــه یــاد داشــته باشــید کــه هیــچ کــس بی عیــب‬ ‫و نقــص نیســت و اگــر دوســت تان از صمیــم قلــب عــذر‬ ‫می خواهــد و کار واقعــا بــدی انجــام نــداده اســت‪ ،‬بایــد از‬ ‫ان چشم پوشــی کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر دوســت تان کاری انجــام داده کــه قابــل بخشــش‬ ‫نیســت و نمی توانیــد از ان بگذریــد‪ ،‬بهتــر اســت بــه ایــن‬ ‫دوســتی پایــان دهیــد‪ ،‬تــا اینکــه ســعی کنیــد یــک دوســتی‬ ‫فنــا شــده را بــه زحمــت حفــظ کنیــد‪ .‬امــا ایــن اتفــاق بایــد‬ ‫به نــدرت پیــش بیایــد‪.‬‬ ‫اگــر از دوس ـت تان عصبانــی هســتید امــا دلیلــش را بــه وی‬ ‫نگفته ایــد‪ ،‬تــا زمانــی کــه در ایــن بــاره بــا او صحبــت نکنیــد‪،‬‬ ‫نمی توانیــد وی را ببخشــید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬دوستان تان را همانطور که هستند بپذیرید‬ ‫ی عمیقــی داشــته باشــید‪،‬‬ ‫بــرای ایــن کــه رابطــه ی دوســت ‬ ‫نبایــد تــاش کنیــد تــا دوس ـت تان را تغییــر دهیــد یــا وی را‬ ‫مجبــور کنیــد کــه از دیــد شــما بــه دنیــا نــگاه کنــد‪ .‬اگــر شــما‬ ‫محافظــه کار هســتید و دوســت تان ازادی خــواه اســت‪ ،‬بــه‬ ‫جــای اینکــه همــواره در مــورد ان بحــث کنیــد‪ ،‬ایــن مســئله‬ ‫را بپذیریــد‪ .‬شــما بایــد پذیــرای دیــدگاه تــازه ای باشــید کــه‬ ‫دوســت تان می توانــد بــه تجربیــات شــما اضافــه کنــد‪ ،‬نــه‬ ‫اینکــه بخواهیــد او هــم همــه چیــز را مثــل شــما ببینــد‪.‬‬ ‫هرچــه زمــان بیشــتری را بــا فــردی بگذرانیــد‪ ،‬کمتــر از‬ ‫یکدیگــر ایــده ال می ســازید و بیشــتر همدیگــر را همان طــور‬ ‫کــه هســتید می پذیریــد‪ .‬دوســتی واقعــی نیــز بــه همیــن‬ ‫معناســت؛ ایــن کــه عمیقــا بــه یــک نفــر اهمیت دهیــد‪ ،‬حتی‬ ‫وقتــی می دانیــد کــه هــر دو پــر از نقــص هســتید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بیشتر از وظایف دوستی از خود مایه بگذارید‬ ‫یــک دوســت بــرای شــما صبــر می کنــد تــا تکالیف تــان‬ ‫را انجــام دهیــد‪ ،‬امــا یــک دوســت خــوب تمــام شــب بیــدار‬ ‫می مانــد و بــه شــما در انجــام تکالیف تــان کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید کــه اگــر دوســت خوبــی باشــید‪ ،‬دیگران‬ ‫هــم می خواهنــد کــه دوســت خوبــی برایتــان باشــند‪ .‬متوجــه‬ ‫باشــید کــه در چــه لحظاتــی بایــد بــه دوســت خــود کمــک کنید‬ ‫و فراتــر از یــک دوســت معمولــی باشــید‪ .‬ایــن کار باعــث رشــد‬ ‫دوســتی تان شــده و او هــم متقابــا بــرای شــما چنیــن کاری‬ ‫انجــام خواهــد داد‪.‬‬ ‫اگــر دوسـت تان واقعــا بــه شــما نیــاز دارد ولــی می گویــد «نه‪،‬‬ ‫نیــازی نیســت ایــن کار را انجــام دهــی…» یــاد بگیریــد فراتــر از‬ ‫کلماتــی کــه بــه زبــان مـی اورد ‪ ،‬متوجه نیازش شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬در هر شرایطی ارتباط تان را حفظ کنید‬ ‫ســال ها می گــذرد و افــراد معمــوال از هــم دور می شــوند‪.‬‬ ‫شــاید شــما و دوسـت تان بــه جا هــای مختلــف نقــل مــکان‬ ‫کنیــد و یکدیگــر را هــر از گاهــی ببینیــد‪ .‬گاهــی ســال ها‬ ‫بــدون کمتریــن ارتبــاط می گذرنــد‪ .‬اگر هیچ گاه دوسـت تان‬ ‫را از یــاد نمی بریــد و همیشــه بــه یــادش هســتید‪ ،‬حتمــا به‬ ‫او بگوییــد؛ چــون از شــنیدن ایــن حــرف بســیار خوشــحال‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬شــما در گذشــته بــه دالیلــی بــا هــم دوســت‬ ‫شــدید‪ ،‬شــاید هنــوز هــم همــان دلیــل بتوانــد شــما را در‬ ‫کنــار یکدیگــر نــگاه دارد‪.‬‬ ‫مــکان زندگــی شــما نبایــد تعیین کننــده ی میــزان ارتبــاط‬ ‫و نزدیکــی شــما بــه یکدیگــر باشــد‪ .‬اگــر دوســتی معنــاداری‬ ‫داریــد‪ ،‬بایــد حتــی وقتــی فرســنگ ها از هــم دور هســتید‪،‬‬ ‫دوســتی تان پایــدار باشــد‪.‬‬ ‫هــر مــاه هدفــی بــرای خــود بگذاریــد کــه بــه دوســت خــود‬ ‫تلفــن کنیــد یــا بــه صــورت انالیــن بــا وی گفت وگــو کنیــد‪،‬‬ ‫حتــی اگــر دوسـت تان در مکانــی اســت کــه بــا شــما اختــاف‬ ‫ســاعت دارد‪ .‬وقتــی ایــن کار بــه یــک روال تبدیــل شــود‪،‬‬ ‫رابطه تــان بــه قــوت خــود باقــی می مانــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬اجازه دهید دوستی تان رشد و تغییر کند‬ ‫بــرای ایــن کــه دوســت خوبــی باشــید‪ ،‬بایــد بدانیــد کــه‬ ‫دوســتی تان در دبیرســتان‪ ،‬دانشــگاه و حتــی بزرگســالی بــه‬ ‫یــک شــکل باقــی نخواهــد مانــد‪ .‬مثــا وقتــی ‪ ۱۴‬ســاله بودیــد‬ ‫شــاید هم ـه ی زمــان خــود را بــا دوس ـت تان می گذراندیــد امــا‬ ‫وقتــی بــه دو دانشــگاه مختلــف رفتیــد یــا رابط ـه ای جــدی را‬ ‫شــروع کردیــد‪ ،‬طبیعتــا زمــان کمتــری را بــه صحبت با یکدیگر‬ ‫اختصــاص می دهیــد‪ .‬امــا ایــن مســئله بــه ایــن معنــا نیســت‬ ‫کــه دوســتی شــما مثــل ســابق نیســت؛ بلکــه بــه معنــای ایــن‬ ‫اســت کــه درگیــر زندگــی شــده اید و شــکل دوســتی تان طــی‬ ‫ســال ها عــوض شــده اســت‪.‬‬ ‫ســعی نکنیــد دوســتی تان را دقیقــا مثــل ‪ ۱۰‬ســال قبــل حفــظ‬ ‫کنیــد‪ ،‬ان را انعطاف پذیــر نــگاه داریــد‪.‬‬ ‫اگــر دوســت تان ازدواج کــرده‪ ،‬فرزنــد دارد یــا در رابطــه ای‬ ‫جــدی اســت‪ ،‬ولــی شــما این طــور نیســتید‪ ،‬بــه ایــن واقعیــت‬ ‫احتــرام بگذاریــد و بدانیــد در حالی کــه دوسـت تان هنــوز مثــل‬ ‫گذشــته قــدر شــما را می دانــد‪ ،‬دیگــر نمی توانــد هــر روز و هــر‬ ‫لحظــه بــا شــما در تمــاس باشــد‪.‬‬ ‫تغییراتــی کــه طــی ســال ها در دوســتی تان رخ داده‬ ‫اســت را بپذیریــد و یــاد بگیریــد کــه شــما هــم در ایــن‬ ‫رابطــه رشــد کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫سرویس‬ ‫اموزش‪-‬میالد فروحی‬ ‫چگونه دوست پیدا کنیم؟‬ ‫اگــر از زندگــی اجتماعــی و دوســتان خــود راضــی نیســتید‪ ،‬حتمــا‬ ‫ایــن مطلــب را مطالعــه کنیــد‪ .‬ایــن مقالــه بــه شــما کمــک می کنــد از‬ ‫وضعیتــی کــه در ان از دوســتان خــود رضایــت چندانــی نداریــد‪ ،‬بــه‬ ‫وضعیتــی برســید کــه مشــتاق دیــدن دوســتان خــود باشــید‪ ،‬برای شــان‬ ‫در دســترس باشــید و بــا ان هــا دوسـت های تــازه ای پیــدا کنیــد‪ .‬در ایــن‬ ‫مقالــه خواهیــم دیــد کــه چگونــه دوســت پیــدا کنیــم‪.‬‬ ‫داشتن دوست مهم تر از چیزی است که فکرش را می کنید‬ ‫بیشــتر مــردم می داننــد کــه داشــتن دوســت مهــم اســت‪ ،‬امــا دقیقــا‬ ‫نمی داننــد تــا چــه حــدی‪ .‬دانشــمندان معتقدنــد داشــتن دوســتانی کــه‬ ‫بــه مــا اهمیتــی بدهنــد امــری حیاتــی اســت‪ .‬ان ها می توانند ســامتی‪،‬‬ ‫موفقیــت‪ ،‬خوشــحالی و … بــرای مــا بــه ارمغــان بیاورنــد‪ .‬قبــل از اینکــه‬ ‫ببینــم چگونــه دوســت پیــدا کنیــم‪ ،‬بیاییــد ببینیــم داشــتن دوســت چــه‬ ‫اثراتــی دارد‪ .‬ادامــه شــماره ‪492‬‬ ‫زندگی اجتماعی خود را به کمک این تکنیک ها بهبود بدهید‬ ‫ایــن تکنیــک اصطالحــا «بــه تیــم بپیوندیــد» نــام دارد‪ .‬در بخــش ‪۴‬‬ ‫گفتیــم کــه جمع هــا و گروه هایــی کــه افــراد جذابــی در ان هســتند‪،‬‬ ‫بــرای مالقــات افــراد جدیــد خــوب اســت‪ .‬بــا ایــن تکنیــک می توانیــد‬ ‫بــه ایــن گروه هــا نفــوذ کنیــد و خیلــی خیلــی زود بــرای خــود دوســتانی‬ ‫پیــدا کنید‪.‬‬ ‫یک یا دو جمع در نزدیکی خود بیابید‬ ‫در یکــی از اتفاقــات یــا دورهمی هــای ان هــا شــرکت کنیــد و ببینیــد‬ ‫فــردی مناســب دوســتی در انجــا وجــود دارد‬ ‫نــزد فــرد یــا افــرادی کــه ایــن جلســات را ســازماندهی می کننــد برویــد و‬ ‫بگوییــد بــه کاری کــه انجــام می دهنــد عالقمندیــد‪ ،‬و دوســت داریــد بــه‬ ‫عنــوان داوطلــب بــه ان هــا کمــک کنیــد‬ ‫احتمــاال ان هــا از درخواســت شــما خوشــحال شــده و کار جالبــی را بــه‬ ‫شــما می ســپرند‬ ‫تبریــک‪ .‬شــما اکنــون عضــوی از یــک تیــم شــده اید و این اتفاقی اســت‬ ‫کــه رخ داده‬ ‫سرویس اموزش ‪-‬سارا شهیدی‬ ‫چطور حتی وقتی غیر ممکن‬ ‫است‪ ،‬بتوانیم ببخشیم؟‬ ‫ی شــما مطابــق‬ ‫همســری کــه وفــادار نبــوده‪ ،‬پــدر و مــادری کــه در کودکـ ‬ ‫انتظــار عمــل نکرده انــد‪ ،‬دوســتی کــه مســئله ی شــخصی شــما را فــاش‬ ‫کــرده اســت؛ اینهــا گاهــی زخمــی انقــدر عمیــق در وجــود شــما ایجــاد‬ ‫می کننــد کــه بــا خــود می گوییــد «هرگــز او را نمی بخشــم‪« ،».‬بعضــی‬ ‫از ادم هــا ارزش بخشــیده شــدن را ندارنــد‪« ،».‬بعضــی اتفاقــات‬ ‫غیرقابــل بخشــش هســتند‪ .».‬امــا از ان ســو‪ ،‬دائمــا از رهبــران مذهبــی و‬ ‫ـی‬ ‫روان شناســان می شــنویم کــه بخشــش و رهــا شــدن از فشــار احساسـ ِ‬ ‫خشــم و رنجــش بــرای ســامت روانی مــان حیاتــی اســت‪ .‬ایــن چنیــن‬ ‫اســت کــه از خــود می پرســیم‪« :‬ببخشــیم یــا نــه؟ و اصــا چطــور وقتــی‬ ‫غیــر ممکــن اســت ایــن کار را انجــام دهیــم؟»‬ ‫مثــل اغلــب افــراد بعــد از رفتــار غیرمنصفانـه ای کــه در حــق شــما انجــام‬ ‫ـن امــواج احساســات اولیـه ی متعاقــب ان‪ ،‬بــا‬ ‫شــده و پــس از ارام گرفتـ ِ‬ ‫چالــش تــازه ای روبـه رو خواهیــد شــد‪ :‬ایا قرار اســت این ادم را ببخشــید؟‬ ‫ایــا حتــی وقتــی غیرممکــن بــه نظــر می رســد‪ ،‬توانایــی بخشــیدن داریــد؟‬ ‫چهار گام اساسی در بخشش‬ ‫اگــر بــه نتیجــه رســیدید کــه مایــل بــه بخشــش هســتید‪ ،‬زمــان و مــکان‬ ‫مناســبی را بــرای تنهــا مانــدن بــا افکارتــان در نظــر بگیریــد‪ .‬ســپس بــرای‬ ‫بخشــیدن‪ ،‬حتــی زمانــی کــه غیرممکــن بــه نظــر می رســد‪ ،‬ایــن چهــار گام‬ ‫را برداریــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬بــه اتفاقــی کــه باعــث خشــم شــما شــد فکــر کنیــد‪ .‬بپذیریــد کــه ایــن‬ ‫اتفــاق رخ داده‪ ،‬احســاس و واکنــش خودتــان را نیــز قبــول کنیــد‪ .‬بــرای‬ ‫بخشــیدن الزم اســت از حقیقــت ماجــرا و تاثیــری کــه بــر شــما گذاشــته‬ ‫اگاه باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بــه رشــدی کــه در اثــر ایــن اتفــاق تجربــه کرده ایــد اذعــان کنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫اتفــاق باعــث شــد چــه چیــزی را دربــاره ی خودتــان‪ ،‬نیازهــا و مرزهای تــان‬ ‫بیاموزیــد؟ نــه تنهــا شــما از ایــن موقعیــت جــان ســالم بــه در برده ایــد‪ ،‬چه‬ ‫ان پــس شــما افــرادی را کــه‬ ‫مســئول ســازماندهی ایــن گروه ها‬ ‫هســتند می شناســید‪ .‬اگر مناسب‬ ‫بودنــد بــا انهــا نیــز می توانیــد‬ ‫دوســت شــوید‪ .‬کم کــم شــروع‬ ‫بــه شــناختن ســایرین در جمــع‬ ‫خواهیــد کــرد‪ .‬زیــرا شــما هــم‬ ‫اکنــون عضــوی از ان هســتید‪.‬‬ ‫حتــی قبــل از اینکــه انهــا شــما را‬ ‫بشناســند‪ ،‬دیــد انهــا نســبت بــه‬ ‫شــما بــه عنــوان فــردی خــوب و‬ ‫بخشــنده اســت‪ .‬زیــرا در چیــزی‬ ‫کــه بــه ان عالقه مندنــد کمــک‬ ‫می کنیــد‪ .‬پــس از ان می توانیــد‬ ‫فرمــول دوســتی (گفتــه شــده در‬ ‫بخــش ‪ )۳‬را بــه کار ببندیــد و در‬ ‫ان جمــع‪ ،‬بــرای خــود دوســتی بــه‬ ‫وجــود اوریــد‪ .‬ایــن ســریع ترین‬ ‫راهــی اســت کــه بــه کمــک ان‬ ‫می توانیــد دوســتانی بیابیــد و‬ ‫حلقــه ی اجتماعــی خــود را بســازید‪.‬‬ ‫اولین حلقه ی دوستان تان‬ ‫اخریــن گام بــرای اینکــه بدانیــم چگونــه دوســت پیدا کنیم‪ ،‬این اســت‬ ‫کــه یــک حلقــه خودمانــی بســازیم‪ .‬بهتــر اســت از ابتــدا بــا ســاخت‬ ‫گروهــی ســه نفــره (شــامل خودتــان) شــروع کنیــد‪ .‬ایــن بــه شــما‬ ‫اطمینــان می دهــد کــه افــرادی هســتند کــه می توانیــد بــا ان هــا بیــرون‬ ‫برویــد‪ .‬ایــن افــراد دوســتانی می شــوند کــه هــر زمــان کاری داشــتید‪،‬‬ ‫می توانیــد بــا ان هــا تمــاس بگیریــد‪ .‬بایــد ان هــا را دو ســه بــاری‬ ‫دعــوت کنیــد تــا همدیگــر را ببینیــد‪ .‬اگــر ان هــا بــی بهانــه امدنــد‪ ،‬نشــان‬ ‫بســا بــه واســطه ی ان رشــد کــرده باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬حــاال بــه فــرد مقابــل فکــر کنیــد‪ .‬او مرتکــب خطــا شــده و هم ـه ی‬ ‫انســان ها مرتکــب خطــا می شــوند‪ .‬او عملــی از ســر عقایــد محــدود و‬ ‫زاوی ـه ی دیــد ناعادالن ـه ی خــود انجــام داده و هم ـه ی مــا گاهــی عملــی‬ ‫از ســر عقایــد محــدود و زاویـه ی دیــد ناعادالنه مــان انجــام می دهیــم‪ .‬در‬ ‫حالــی کــه شــما ازار می دیدیــد فــرد مقابــل در صــدد برطــرف کــردن نیــازی‬ ‫بــوده‪ ،‬فکــر می کنیــد ایــن نیــاز چــه چیــزی بــوده و چــرا ایــن شــخص بــرای‬ ‫تامیــن ان از چنیــن راه اســیب زننده ای اقــدام کــرده اســت؟‬ ‫‪ .۴‬نهایتــا دربــاره ی اطــاع دادن یــا نــدادن بــه فردی که او را بخشــیده اید‪،‬‬ ‫تصمیــم بگیریــد‪ .‬اگــر تصمیــم داریــد بخشــش خــود را مســتقیما بــه او‬ ‫نگوییــد‪ ،‬پــس ایــن کار را بایــد در خلــوت خودتــان انجــام دهید‪ ،‬با صدایی‬ ‫کــه خودتــان ان را بشــنوید بگوییــد «تــو را بخشــیدم» و بــه دنبــال ان هــر‬ ‫توضیحــی کــه الزم می بینیــد را بیــان کنیــد‪.‬‬ ‫بخشــش مُهــر اختتامــی بــر اتفاقــی کــه بــرای شــما رخ داده اســت‬ ‫می زنــد‪ .‬شــما هنــوز بــه یــاد می اوریــد کــه چــه پیــش امــده‪ ،‬امــا دیگــر‬ ‫بــه وســیله ی ان محــدود نمی شــوید‪ .‬بــا کار کــردن روی احساســات تان‪،‬‬ ‫اموختــن اینکــه چــه کاری الزم اســت انجــام دهیــد تــا حــدود و مرزهــای‬ ‫خــود را معیــن کنیــد و بــا رســیدگی بــه نیازهایتــان در اینده بهتر می توانید‬ ‫ـیدن دیگــری راهــی شــگفت انگیز بــرای‬ ‫از خودتــان مراقبــت کنیــد‪ .‬بخشـ ِ‬ ‫گرامیداشــت خودتــان اســت‪ .‬بــا ایــن کار بــه دنیــا نشــان می دهیــد الیــق‬ ‫ایــن هســتید کــه شــاد باشــید‪.‬‬ ‫یک تمرین عملی و ساده‬ ‫یــک تمریــن ســاده کــه روان شناســان بــه مراجعیــن خــود پیشــنهاد‬ ‫می دهنــد تمریــن نوشــتن اســت‪ .‬در ســاعتی از روز کــه کســی مزاحــم‬ ‫شــما نمی شــود مکانــی ســاکت را انتخــاب کنیــد و بــا یــک قلــم و کاغــذ‬ ‫بــه انجــا برویــد‪ .‬بــه کســی کــه شــما را ازرده اســت نامــه ای بنویســید؛‬ ‫احساســات‪ ،‬افــکار‪ ،‬خشــم و تجربـه ی خــود را بــا نوشــتن بیــرون بریزیــد‪.‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید کســی قــرار نیســت این نامــه را بخواند؛ ایــن نامه ی‬ ‫شماســت‪.‬‬ ‫بعــد از اینکــه تمریــن بــاال را انجــام دادیــد قلــم را بــه دســت دیگرتــان‬ ‫بدهیــد‪ .‬نوشــتن بــا دســت غیرغالــب (اگــر راســت هســتید‪ ،‬بــا دســت‬ ‫چپ تــان بنویســید)‪ ،‬بــه شــما کمــک می کنــد ذهــن تحلیلــی و قضاوتــی‬ ‫خــود را دور بزنیــد‪ .‬در ایــن حالــت احتمــاال متوجــه می شــوید کــه راحت تــر‬ ‫می دهــد کــه نســبت بــه یکدیگــر حــس خوبــی دارنــد‪ .‬برخــی از افــراد‬ ‫خــوب بــا هــم ترکیــب نمی شــوند و شــاید شــما مجبــور باشــید ترکیــب‬ ‫دیگــری از دوســتان را ایجــاد کنیــد‪ .‬پــس از ســاخت حلقـه ای مقدماتــی‬ ‫از دوســتان می توانیــد بــا اوردن افــراد دیگــری بــه ایــن گــروه حلق ـه ی‬ ‫دوســتان خــود را گســترش دهیــد‪.‬‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫و از لحــاظ احساســی بــا صداقــت بیشــتری می نویســید‪.‬‬ ‫قــرار اســت هم ـه ی احساســاتی را کــه درون خــود حبــس کرده ایــد بــه‬ ‫واســطه ی قلمــی کــه در دســت داریــد بــه حرکــت و جریــان دراورید‪ .‬تصور‬ ‫کنیــد همـه ی ان رنجــش‪ ،‬کینه‪ ،‬انتقام و ناراحتی کــه در اعماق وجودتان‬ ‫رخنــه کــرده بــه کاغــذ انتقــال پیــدا می کنــد‪ .‬حتــی اگــر فکــر می کنیــد هرگــز‬ ‫قادر نیســتید او را ببخشــید‪ ،‬یا نمی خواهید او را ببخشــید‪ ،‬انجام تمرین‬ ‫نوشــتاری شــبیه بــه ایــن‪ ،‬همچنــان بــه شــما کمــک می کنــد تــا حــدی بــر‬ ‫افــکار منفــی و از هــم گســیخته ای کــه دربــاره ی ماجــرای رخ داده و فــرد‬ ‫داریــد غلبــه کنید‪.‬‬ ‫وقتــی کســی بــه مــا اســیب می زنــد‪ ،‬ایــن طبیعــی اســت کــه بخواهیــم‬ ‫احســاس خشــم و کینــه را درون مــان نگــه داریــم و در صــدد انتقــام‬ ‫بمانیــم‪ .‬امــا زمانــی کــه بــه خشــم خــود وفــادار می مانیــم چــون داشــتن‬ ‫چنیــن احساســات منفـی ای عادالنــه بــه نظــر می رســد‪ ،‬نمی توانیــم بهبود‬ ‫پیــدا کنیــم‪ .‬چــه فکــر کنیــد کــه بــرای بهبــود یافتــن بــه بخشــش نیــازی‬ ‫داریــد یــا نــه‪ ،‬فراینــد التیــام بــه خــودی خــود بــرای شــما حیاتــی اســت‪ .‬در‬ ‫مدتــی کــه ســعی در التیــام خــود داریــد توجه تــان را بــه خودتــان معطــوف‬ ‫ی شــما بــه‬ ‫کنیــد‪ ،‬و بــه چیز هایــی کــه زندگــی کامل تــر و بهتــری را بــرا ‬ ‫ارمغــان می اورنــد‪.‬‬ ‫باچطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۱۴۴۵‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۶۱۶‬تقاضــای خانــم طیبــه محبــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۰۷‬وکــد ملــی ‪ ۲۱۲۱۳۱۴۰۳۲‬صــادره از گــرگان‬ ‫فرزنــد حســین در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۴۲/۴۰۸‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ ۱۵۱۰‬فرعــی از ‪_۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قــادر ابــاد بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال‬ ‫ازمالــک رســمی صفــر فیــوج بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــداز تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪، ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۰۹/۱۲/۱۴۰۰ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری م‪.‬الف‪۱۰۳۷۳ :‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابرماده ‪۳‬وماده‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۱۵۰۴‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۷۴۰‬تقاضای خانم سوده پایدار به شماره شناسنامه ‪ ۱۱‬وکد ملی ‪ ۲۱۲۲۵۰۴۷۶۵‬صادره از گرگان فرزند غالمحسین در ششدانگ‬ ‫یک قطعه زمین که دران احداث بنا شــده اســت بمســاحت ‪ ۲۵/۵۱۵‬متر مربع از پالک شــماره ‪ _۱۲۷‬اصلی واقع در اراضی کرپان بخش دوحوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال ازمالک رســمی درویشــعلی ویزواری به متقاضی دارد‪.‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــداز تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪، ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۲/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۲/25 :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری م‪.‬الف‪۱۰۳۷۱ :‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـف‪‎‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005005029‬مــورخ ‪ 1400.11.21‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک نادعلــی پلنگــی مزرعــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000493‬تقاضــای اقــای ســروش‬ ‫پلنگــی مزرعــه بــه شــماره شناســنامه ‪ 2260129471‬و کــد ملــی‏‏‪ 2260129471‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد نادعلــی در ششــدانگ عرصــه اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده (گلخانــه) بــه‏مســاحت ‪ 5000‬متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده از‬ ‫پــاک از ‪ -17‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬مزرعــه کتــول گلخانــه بخــش ‪ 6‬حــوزه‏ثبتــی علــی ابــاد بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪135959‬مــورخ ‪ 1400.08.29‬تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه‏محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی‬ ‫مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد‏از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت‏یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪135 :‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400.12.09:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400.12.25 :‬‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫‏هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪– 5065‬‬ ‫‪ 1400/12/02 – 1400‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1399 –588‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض متقاضــی اقای‬ ‫احمــد حــق نگــر فرزنــد نعمــت اللــه بشــماره شناســنامه ‪ 21155‬صــادره از بجنــورد در ششــدانگ یــک قطعــه‏زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 8757‬متــر مربــع از پــاک ‪ 5‬فرعــی از ‪ 161‬اصلــی واقــع در اراضــی کالتــه مســتوفی خریــداری از‏مالــک رســمی اقــای نعمــت الله‬ ‫بیدکــی فرزنــد احمــد محرزگردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‏‏‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی توانند از‏تاریخ انتشــار اولیــن اگهی به‬ ‫مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ‏تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول‏اعتــراض طبــق مقــررات‬ ‫‏‬ ‫ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/12/09 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/12/24 :‬احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 1400/12/02 – 1400 – 5064‬هیات به کالســه پرونده شــماره ‪ 1399 –585‬موضوع قانون تعیین تکلیف‏وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنوردتصرفات مالکانه‏بالمعارض متقاضی‬ ‫اقــای احمــد حــق نگــر فرزنــد نعمــت اللــه بشــماره شناســنامه ‪ 21155‬صــادره از بجنــورد در ششــدانگ یــک قطعــه‏زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 47488‬متــر مربــع پــاک ‪ 115‬و ‪ 118‬فرعــی از ‪ 165‬اصلــی واقــع در اراضــی گلســتان دره خریــداری‏از مالــک رســمی اقــای‬ ‫نعمــت اللــه بیدکــی فرزنــد احمــد محرزگردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه ‏فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی‏تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه‏ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهی اســت درصــورت انقضای مدت مذکــورو عدم‏وصــول اعتراض‬ ‫‏‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/12/09 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/12/24 :‬‏‏ احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ صفحه 6 ‫برنامــه نویســان لینوکــس نســبت بــه برنامــه نویســان اپــل‪ ،‬گــوگل و مایکروســافت در اصــاح حفــره هــای امنیتــی‬ ‫بهتــر عمــل مــی کنند‪.‬‬ ‫در مــورد اینکــه چگونــه اخیــرا ًلینوکــس نســبت بــه سیســتم هــای اختصاصــی ایمــن کمتــری نشــان داده شــده‬ ‫اســت‪ ،‬مســائل زیــادی وجــود دارد‪ .‬امــا اکنــون حقایــق جالبــی از پــروژه صفر گوگل و تیم تحقیقاتی امنیتی گوگل‪،‬‬ ‫وجود دارد که نشــان می دهد توســعه دهندگان لینوکس نســبت به ســایرین‪ ،‬از جمله گوگل ســریعتر کار خود‬ ‫را بــرای رفــع اشــکاالت امنیتــی انجــام مــی دهنــد‪.‬‬ ‫برطرف کردن فوری‬ ‫حفره های امنیتی‬ ‫توسط ‪Linux developers‬‬ ‫دو شنبه ‪ 9‬اسفند ‪1400‬‬ ‫کالهبرداری ‪ 2‬میلیاردی‬ ‫به بهانه فروش پوشاک‬ ‫استفاده هکرها‬ ‫از بدافزارهای‬ ‫رهگیری پیامک برای‬ ‫سوء استفاده از‬ ‫دستگاه های اندروید‬ ‫سرویس فناوری‪:‬‬ ‫محققــان امنیــت ســایبری ‪ Trend Micro‬اخیــرا ً‬ ‫متوجــه شــده اند کــه در دو ســال گذشــته نفــوذ‬ ‫زیــادی در ســرویس پیــام کوتــاه ‪ SMS‬و حســاب‬ ‫تاییــد شــده تلفــن ‪ PAV‬وجــود داشــته اســت‪.‬‬ ‫عناصر عملیات سرویس ‪SMS PVA‬‬ ‫هــر دو ســرویس ‪ sms‬و ‪ PVA‬اساســا ً‬ ‫ویژگی هــای کلیــدی یکســانی دارد‪ ،‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل اســت کــه مــا انهــا را در زیــر ذکــر کرده ایــم‪:‬‬ ‫• شــماره های تلفــن همــراه بــرای یــک بــار‬ ‫اســتفاده ارائــه می شــوند و همــه شــماره ها در‬ ‫بســیاری از کشــورهای مختلــف هســتند‪.‬‬ ‫• کاربــران پلــت فــرم فقــط بــرای یــک بــار‬ ‫می تواننــد پیــام هــای متنــی را درخواســت کننــد‪،‬‬ ‫و همچنیــن بــرای برنامه هــای خــاص از پیــش‬ ‫تعریــف شــده توســط اپراتورهــای خدمــات‪ ،‬بــا‬ ‫عنــوان «پروژه هــا» در ســایت های خــاص اســت‪.‬‬ ‫• در هر دو ســرویس‪ ،‬اجاره بلندمدت شــماره‬ ‫تلفن موجود نیســت‪.‬‬ ‫برنامه هایــی کــه بــرای رهگیری پیامک اســتفاده‬ ‫می شــوند‬ ‫جــدای از ایــن‪ ،‬تحلیلگــران بــه برخــی از‬ ‫قابلیت هــای خدمــات پیــام کوتــاه و ‪ PVA‬نیــز‬ ‫پــی بردنــد‪ .‬ایــن ســرویس هــا عمومــا ً بــر روی‬ ‫تلفن هــای اندرویــدی همــراه بــا بدافزارهــای‬ ‫رهگیــری پیامــک ســاخته می شــوند‪ .‬حتــی انهــا‬ ‫نیــز ایــن خدمــات را از طریــق ‪ URL‬هــای ‪API‬‬ ‫و همچنیــن از وب ســایت هدایــت کرده انــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال‪ ،‬در ایــن حملــه‪ ،‬نــام ‪ API‬و عملکــرد‬ ‫‪ smspva[.]‎net‬و ‪ lm.enjoynut[.]‎cn‬کامــا‬ ‫منحصــر بــه فــرد اســت‪.‬‬ ‫نــه تنهــا ایــن‪ ،‬بلکــه تحلیلگــر امنیتــی ترافیــک‬ ‫رشد بیش از‬ ‫حد هک با‬ ‫ریسک باال‬ ‫سرویس فناوری‪:‬‬ ‫بــر اســاس تحقیقــات جدیــد شــرکت نرم افــزاری‬ ‫‪ ،Beyond Identity‬بیــش از ‪ 40‬درصــد از‬ ‫شــرکت هایی کــه بــا مقیــاس ‪( CAGR‬نــرخ رشــد‬ ‫ســاالنه ترکیبــی‪Compound Annual Growth :‬‬ ‫‪ ،)Rate‬نســبت بــه شــرکت هایی کــه بــا مقیــاس‬ ‫نــرخ اســتاندارد رشــد می کننــد‪ ،‬بیشــتر از ده هــا‬ ‫نقــض امنیــت ســایبری را تجربــه کرده انــد‪.‬‬ ‫محققــان از ‪ 1102‬کارمنــد فعــال در کســب و کارهای‬ ‫مختلــف از ســطوح مبتــدی تــا متوســط در مــورد‬ ‫مســائل امنیــت ســایبری در سازمانشــان ســوال‬ ‫کرده انــد‪ .‬نتایــج نشــان داد کــه بیــن شــرکت هایی که‬ ‫بــا نــرخ اســتاندارد رشــد می کننــد و شــرکت هایی کــه‬ ‫کاربــر را بیــن هــر دو دامنــه مقایســه کــرده اســت‬ ‫و انهــا مشــاهده کرده انــد کــه ‪smspva[.]‎net‬‬ ‫ترافیــک بیشــتری دریافــت می کنــد‪ .‬بنابرایــن‪،‬‬ ‫کارشناســان معتقدنــد کــه ‪ enjoynut[.]‎cn‬بــه‬ ‫عنــوان یــک ســرور ازمایشــی اســتفاده می شــود‪،‬‬ ‫در حالــی کــه ‪ smspva[.]‎net‬در ســرور تولیــد‬ ‫اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫استفاده از پروکسی های مسکونی‬ ‫پلتفــرم انالیــن و همچنیــن خدمــات‪ ،‬عمومــا ً‬ ‫بــرای احــراز هویــت حســاب های جدیــد فقــط‬ ‫بــا تاییــد موقعیــت کاربــر در فراینــد ثبت نــام‬ ‫اســتفاده می شــوند‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬محققــان‬ ‫امنیتــی از شــبکه محافــظ هوشــمند ‪Trend‬‬ ‫‪ Micro‬اســتفاده کرده انــد تــا تشــخیص دهنــد‬ ‫کــه کاربــران ســرویس ‪ SMS PAV‬بــه طــور‬ ‫گســترده از انــواع خدمــات پروکســی و پلــت‬ ‫فرم هــای توزیــع شــده ‪ VPN‬اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫در زیــر بــه تمــام گوشــی های اندرویــدی ارزان‬ ‫قیمتــی کــه تحــت تاثیــر قــرار گرفته انــد اشــاره‬ ‫کرده ایــم‪:‬‬ ‫‪Lava‬‬ ‫‪ZTE‬‬ ‫‪Mione‬‬ ‫‪Meizu‬‬ ‫‪Huawei‬‬ ‫‪Oppo‬‬ ‫‪HTC‬‬ ‫و در اینجــا مــا در زیــر تمــام مکان هــای الــوده را‬ ‫ذکــر کرده ایــم‪:‬‬ ‫اندونزی (‪)47,357‬‬ ‫روسیه (‪)16157‬‬ ‫تایلند (‪)11196‬‬ ‫هند (‪)8109‬‬ ‫فرانسه (‪)5548‬‬ ‫پرو (‪)4915‬‬ ‫مراکش (‪)4822‬‬ ‫افریقای جنوبی (‪)4,413‬‬ ‫اوکراین (‪)2,920‬‬ ‫مالزی (‪)2779‬‬ ‫توصیه هــا‪ :‬ایــن نــوع مســائل امنیتــی اغلــب‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬و در اینجــا شــرکت توانایــی نظــارت‬ ‫و رهگیــری پیام هــای متنــی ده هــا هــزار دســتگاه‬ ‫را دارد‪ .‬عملیــات ســرویس پیامــک ‪ PVA‬نــه‬ ‫تنهــا ناکافــی بــودن و ناکافــی بــودن تاییــد یکبــاره‬ ‫پیامکــی را نشــان می دهــد‪ .‬خوشــبختانه ‪Trend‬‬ ‫‪ Micro‬کــد مخــرب را شناســایی کــرده و ترافیــک‬ ‫ســرورهای ‪ C&C‬را مســدود کــرده اســت‪.‬‬ ‫امــا بــرای حل صحیح مشــکل‪ ،‬کارشناســان ادعا‬ ‫کــرده انــد کــه بــه یــک راه حــل جامــع و همچنیــن‬ ‫یــک فــرض اساســی چالــش برانگیــز همــراه بــا‬ ‫تاییــد حســاب نیــاز اســت زیــرا مطمئنــا ًمشــکل را‬ ‫بــه وضــوح حــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫رشــد بیــش از حــد را تجربــه کرده اند تفــاوت (‪CAGR‬‬ ‫‪ ٪40‬یــا باالتــر) وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ 62‬درصــد از کارمنــدان شــرکت هایی کــه بیــش‬ ‫از حــد اســتاندارد رشــد کرده انــد‪ ،‬ادعــا دارنــد کــه‬ ‫ســازمان انهــا نســبت بــه تهدیــدات امنیــت ســایبری‬ ‫فعال تــر اســت‪ ،‬بــا ایــن حــال تنهــا ‪ 61‬درصــد افــراد از‬ ‫داده هــای خــود پشــتیبان گیری کــرده و ‪ 55‬درصــد از‬ ‫ان هــا نیــز داده هــای خــود را را رمزگــذاری می کننــد‪.‬‬ ‫در شــرکت هایی کــه بــا نــرخ اســتاندارد رشــد‬ ‫داشــته اند‪ 48 ،‬درصــد از کارکنــان ان هــا ادعــا‬ ‫کرده انــد کــه ســازمان انهــا نســبت بــه تهدیــدات‬ ‫امنیــت ســایبری فعــال اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪66 ،‬‬ ‫درصــد کارکنــان از داده هــای ســازمان خــود نســخه‬ ‫پشــتیبان تهیــه و ‪ 53‬درصــد از ان هــا نیــز داده هــای‬ ‫خــود را رمزگــذاری می کننــد‪.‬‬ ‫‪ 44‬درصــد از پاســخ دهنــدگان گفته انــد کــه از‬ ‫نرم افزارهــای ضــد بدافــزار و فایــروال اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬در حالــی کــه ایــن اقدامــات احتیاطــی برای‬ ‫شــرکت های بــا رشــد بیــش از حــد ‪ 39‬درصــد و بــرای‬ ‫شــرکت های بــا رشــد اســتاندارد ‪ 42‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫در مــورد بکارگیــری تجهیــزات ســخت افــزاری امــن‬ ‫بــرای شــرکت های بــا رشــد بیــش از حــد ‪ 64‬درصــد و‬ ‫بــرای شــرکت های در حــال رشــد اســتاندارد تنهــا ‪57‬‬ ‫درصــد ثبــت شــده اســت‪ .‬تنهــا ‪ 50‬درصــد از پاســخ‬ ‫دهنــدگان گــزارش داده انــد کــه شــرکت های انهــا‬ ‫حقــوق مدیــران شــبکه را محــدود می کننــد‪.‬‬ ‫در پاســخ بــه ســوالی دربــاره امنیــت رمــز عبــور‪،‬‬ ‫‪ 72‬درصــد از کارمنــدان شــرکت بــا رشــد بــاال ادعــا‬ ‫کردنــد کــه از یــک برنامــه مدیریــت رمــز عبــور‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ .‬بــا ایــن حــال در اینگونــه‬ ‫شــرکت ها‪ 62 ،‬درصــد از کارکنــان رمزهــای عبــور‬ ‫خــود را در یــک ســند در رایانــه ذخیــره می کننــد‪41 ،‬‬ ‫درصــد از انهــا رمــز خــود را در یادداشــت تلفن خود‬ ‫ذخیــره می کننــد و ‪ 46‬درصــد نیــز ان را بــرروی‬ ‫کاغــذ ثبــت و نگهــداری می کننــد‪.‬‬ ‫در میــان شــرکت های بــا رشــد اســتاندارد‪ ،‬فقــط‬ ‫‪ 54‬درصــد کارمنــدان از برنامــه مدیریــت رمــز عبــور‬ ‫اســتفاده می کردنــد‪ 39 ،‬درصــد رمزهــای عبــور خــود‬ ‫را در رایانــه ذخیــره می کننــد‪ 27 ،‬درصــد ان را در‬ ‫تلفــن همــراه خــود ذخیــره می کننــد و ‪ 34‬درصــد نیــز‬ ‫ان را بــرروی کاغــذ یادداشــت می کننــد‪.‬‬ ‫‪ 62‬درصــد شــرکت ها حداقــل یــک مــورد نقــض‬ ‫امنیــت ســایبری را تجربــه کرده انــد‪ .‬در حالــی کــه ‪6‬‬ ‫درصــد از شــرکت های بــا رشــد اســتاندارد بیــن ‪ 6‬تــا‬ ‫‪ 10‬مــورد نقــض را تجربــه کرده انــد و ‪ 1‬درصــد از ان هــا‬ ‫بیــش از ‪ 10‬نقــض‪ 15 ،‬درصــد از شــرکت های بــا رشــد‬ ‫بــاال ‪ 5‬تــا ‪ 10‬بــار نقــض و ‪ 5‬درصــد نیــز بیــش از ‪10‬‬ ‫مــورد نقــض را تجربــه کرده انــد‪ .‬تخمیــن میانگیــن‬ ‫هزینــه یــک حمله ســایبری ‪ 20‬تــا ‪ 25‬هــزار دالر برای‬ ‫شــرکت های بــا رشــد بــاال و ‪ 34‬تــا ‪ 119‬هــزار دالر بــرای‬ ‫شــرکت های بــا رشــد اســتاندارد اســت‪.‬‬ ‫پــس از یــک حملــه ســایبری‪ ،‬امــوزش کارکنــان در‬ ‫مــورد امنیــت ســایبری اقدامــی بــود کــه توســط ‪70‬‬ ‫درصــد از شــرکت های بــا رشــد بــاال انجــام شــد‪ ،‬ایــن‬ ‫درحالــی اســت کــه تنهــا ‪ 45‬درصــد از شــرکت های‬ ‫در حــال رشــد اســتاندارد ایــن کار را انجــام داده انــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای‪ /‬خانم ‪۱‬حســین جهانی‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪ ۱۰۴۱‬بشــماره ملی ‪ ۵۳۳۸۹۹۳۶۶۱‬صادر از زهک فرزند عباس متقاضی کالســه پرونده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۹۴‬در ‪ ۹۲۰۰‬ســهم مشــاع از ‪ ۴۷۳۸۷‬ســهم از ‪ ۵۱‬ســهم از ‪ ۶۰‬ســهم‬ ‫ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی ‪۲‬خیرالنســاء شــهرکی بشــماره شناســنامه ‪ ۱۹۴۵‬بشــماره ملی ‪ ۵۳۳۸۹۲۹۵۵۴‬صادر از زابل فرزند میران متقاضی کالســه پرونده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۹۳‬در‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬ســهم مشــاع از ‪ ۴۷۳۸۷‬ســهم از ‪ ۵۱‬ســهم از ‪ ۶۰‬ســهم ششــدانگ قطعه زمین مزروعی ‪۳‬ابوالقاســم عالی بشــماره شناســنامه ‪ ۱۲۰۲‬بشــماره ملی ‪ ۵۳۳۹۲۳۹۳۷۳‬صادر از زابل فرزند محمد‬ ‫متقاضی کالســه پرونده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۹۲‬در ‪ ۳۳۱۸۷‬ســهم مشــاع از ‪ ۴۷۳۸۷‬ســهم از ‪ ۵۱‬ســهم از ‪ ۶۰‬ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت ‪ ۴۷۳۸۷‬مترمربع از پالک ‪۸۳‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی امیرابــاد بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫می شــود و ازایـن رو اشــخاصی ک نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکر شــماره پرونده به ایــن اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۲/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/۱۲/25 :‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی م‪.‬الف‪۱۰۳۸۰ :‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‏رســمی‏ برابــررای شــماره ‪ 140060312012001622‬هیــات اول‪/‬دوم‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حوزه ثبت ملــک کالله تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی‏اقــای عبداللــه اووی زاده‬ ‫فرزنــد شــیخ دردی بشــماره شناســنامه ‪ 8671‬صــادره از در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای‏احداثــی بــه مســاحت ‪ 488.16‬مترمربــع مجــزا شــده از پــاک ‪ 562‬فرعــی از ‪ -213‬اصلــی واقــع در قریــه‬ ‫کاللــه بخــش ‪9‬‏شهرســتان کاللــه خریــداری از مالــک رســمی اقــای شــیخ دوردی اوی زاده محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‏عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در‬ ‫صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‏متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‏تســلیم و پــس از اخذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‏نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات‬ ‫ســند مالکیــت صــادر خواهــد‏شــد‪.‬م‪-‬الف‪10199 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/12/09 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/12/25 :‬‏ بهمــن ســارلی‪ -‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک کاللــه‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند‏رسمی‏‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 1400/1636‬هیــات اول‪/‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‏فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کاللــه تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم زهــرا ابلــی‏فرزنــد عیســی بــه شــماره شناســنامه ‪ 837‬صــادره از درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪68‬‏مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از‬ ‫‪-199‬اصلــی واقــع در قریــه کوســه بخــش حــوزه ثبــت ملــک کاللــه خریــداری از مالــک‏رســمی اقــای عطــا خــان عطایــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبت بــه فاصله ‪15‬‬ ‫روز‏اگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد‏ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را به ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‏مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای‏مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/12/09 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/12/25 :‬م‪-‬الــف‪0192 :‬‏‪ 1‬بهمــن ســارلی‪-‬رئیس ثبــت اســناد و امــاک کاللــه‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری فــردی خبــر داد کــه بــا‬ ‫درج اگهــی فــروش مانتــو در یکــی از ســایت های‬ ‫اگهــی محــور اقــدام بــه کالهبــرداری از شــهروندان‬ ‫ نمــوده بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ حشــمت‬ ‫ســلیمانی در تشــریح این خبر اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫پــی شــکایت خانــم شــیرازی مبنــی بــر مشــاهده‬ ‫« اگهــی فــروش مانتــو زیــر قیمــت بــازار « از وی‬ ‫کالهبرداری شــده اســت‪ ،‬موضوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســلیمانی ادامــه داد‪ :‬شــاکی بیــان‬ ‫داشــت کــه در یکــی از ســایت های اگهــی محــور‪،‬‬ ‫یــک اگهــی تحــت عنــوان «فــروش مانتــو بــه‬ ‫قیمــت کارخانــه» برخــورد کــرد ه و ضمــن برقــراری‬ ‫تمــاس بــا فــرد تبلیــغ کننــده‪ ،‬مجــرم مبلــغ ‪145‬‬ ‫میلیــون ریــال وجــه بعنــوان پیــش پرداخــت از‬ ‫شــاکی درخواســت می کنــد و پــس از دریافــت‬ ‫وجــه؛ دیگــر جوابگــو پیام هــا و تماس هــای‬ ‫تلفنــی متقاضــی نبــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری گفــت‪ :‬باتوجــه بــه‬ ‫حساســیت پرونــده‪ ،‬موضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت کــه بــا‬ ‫اقدامــات فنــی صــورت گرفتــه‪ ،‬مشــخص شــد‬ ‫متهــم بــا ایجــاد اگهی هــای مختلــف بــا همیــن‬ ‫موضــوع مبلــغ ‪ 2‬میلیــارد ریــال از تعــداد حــدودا ً‬ ‫‪ 20‬نفــر اقــدام بــه کالهبــرداری نمــوده اســت کــه‬ ‫بــا اقدامــات فنــی‪ ،‬فــرد مــورد نظر مورد شناســایی‬ ‫قــرار گرفــت و طــی هماهنگــی بــا دســتگاه‬ ‫قضایــی‪ ،‬دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی گفــت‪ :‬متهــم در اظهــارات‬ ‫خــود هــدف از ایــن کار را کســب درامــد بیــان‬ ‫داشــت و در ادامــه صحبت هــای خــود بــه ایــن‬ ‫نکتــه اشــاره کــرد کــه برخــی از شــهروندان بــه‬ ‫واســطه قیمــت پاییــن و بــه دلیل طمــع ورزی و از‬ ‫روی اعتمــاد نابجــا‪ ،‬اقــدام بــه واریــز وجــه بعنــوان‬ ‫پیــش پرداخــت می نمودنــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬کاربــران هرگــز فریــب‬ ‫اینگونــه اگهی هــا را نخورند و خریدهای اینترنتی‬ ‫خــود را از طریــق ســایت های دارای نمــاد اعتمــاد‬ ‫الکترونیکــی یــا همــان ای نمــاد اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫وب سایت ها و‬ ‫بانک های دولتی اوکراین‬ ‫مورد حمله ‪DDoS‬‬ ‫گسترده قرار گرفته اند‬ ‫مقامــات دولــت اوکرایــن مدعــی شــده اند کــه‬ ‫اخیــرا ً چندیــن پورتــال دولتــی و ســازمان های‬ ‫بانکی مجددا ًیک حمله ‪ DDoS‬گســترده را تجربه‬ ‫کرده انــد‪ .‬همــه ایــن حمــات ســایبری توســط‬ ‫عوامــل تهدیــد طــی چنــد مــاه گذشــته توســعه‬ ‫یافتــه و پــس از چنیــن حملــه وحشــیانه‪ ،‬چندیــن‬ ‫سیســتم اطالعاتــی غیــر قابــل اجــرا می شــوند‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬چندیــن وب ســایت توانســته اند با‬ ‫تغییــر ترافیــک بــه ارائــه دهنــده دیگــری‪ ،‬اســیب‬ ‫هــای ناشــی از حملــه را بــه حداقــل برســانند‪ .‬و‬ ‫عــده ای هــم هســتند کــه توانســته اند در مقابــل‬ ‫حملــه مقاومــت کننــد‪.‬‬ ‫دفاع سایبری اوکراین‬ ‫در حالــی کــه ســرویس دولتــی ارتباطــات ویــژه‬ ‫و حفاظــت اطالعــات اوکرایــن بــر روی چندیــن‬ ‫بخــش بــرای مقابلــه بــا این حمــات و انجــام این‬ ‫کار کار مــی کنــد‪ ،‬انهــا عبارتنــد از‪:‬‬ ‫جمع اوری تمام اثار حمله‬ ‫جمع اوری تمام اطالعات موجود‬ ‫تجزیــه و تحلیــل دقیــق داده هــا و اطالعــات‬ ‫موجود‪.‬‬ ‫تجزیــه و تحلیــل ردپــای احتمالــی بازیگــران‬ ‫تهدیــد‪.‬‬ ‫در اینجــا مــا بــه تمــام بانــک هایــی کــه مــورد‬ ‫هــدف عوامــل تهدیــد هســتند اشــاره کــرده ایــم‪:‬‬ ‫بانک خصوصی‪،‬اوشادبانک‪،‬بانک پس انداز‬ ‫دولتــی اوکرایــن‪ ،‬در کنــار ایــن بانــک هــا‪ ،‬عوامــل‬ ‫تهدیــد‪ ،‬وب ســایت هــای دفاعــی و وزارتــی دولت‬ ‫اوکرایــن را نیــز هــدف قــرار داده انــد‪ .‬جــدا از ایــن‪،‬‬ ‫دولــت اوکرایــن از همــه مقامــات خواســته اســت‬ ‫کــه فــورا ًبــا تیــم پاســخگویی اضطــراری رایانــه ای‬ ‫دولتــی ‪ CERT-UA‬کــه مــورد حملــه قــرار گرفتــه‬ ‫یــا مشــکوک بــه حملــه شــده انــد تمــاس بگیرنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬ســرویس دولتــی ارتباطــات ویــژه‬ ‫و حفاظــت اطالعــات اوکرایــن تاییــد کــرده اســت‬ ‫کــه انهــا از نزدیــک بــا کارشناســان امنیتــی بــرای‬ ‫متوقــف کــردن و کاهــش چنیــن حمــات ســایبری‬ ‫در حــال حاضــر و همچنیــن در اینــده همکاری می‬ ‫کننــد‪ .‬در حــال حاضــر‪ ،‬انهــا تاکیــد کــرده انــد کــه‬ ‫بــه ســرعت از طریــق کانــال هــای ارتباطــی رســمی‬ ‫خــود‪ ،‬وضعیــت موجــود را بــه روز مــی کننــد و‬ ‫اطــاع رســانی خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪493‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫چگونه ارزیابی های‬ ‫پیکربندی به بهبود دفاع‬ ‫سایبری کمک می کند‬ ‫یــک ضــرب المثــل قدیمــی در تجــارت وجــود دارد؛ اگــر چیــزی‬ ‫را انــدازه نمــی گیریــد‪ ،‬نمــی توانیــد ان را مدیریــت کنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫روزهــا‪ ،‬متخصصــان فنــاوری اطالعــات (‪ )IT‬و امنیت اطالعات‬ ‫ایــن را بــه خوبــی می داننــد‪ ،‬مخصوصــا ً وقتــی صحبــت از‬ ‫ارزیابــی پیکربنــدی می شــود‪.‬‬ ‫عملکــرد شــبکه نیــاز بــه نظــارت مــداوم دارد‪ .‬تهدیــدات‬ ‫ســایبری نیازمنــد شناســایی و اصــاح هســتند‪ .‬سیســتم‬ ‫هــا بایــد پــس از اجــرا بــه صــورت ایمــن پیکربنــدی شــوند و‬ ‫ســپس بــه طــور مکــرر ارزیابــی شــوند تــا اطمینــان حاصــل‬ ‫شــود کــه بــه همیــن شــکل باقــی مــی ماننــد‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫ایــن‪ ،‬هکرهــا دائمــا ًبــه دنبال سیســتم هایــی با پیکربندی‬ ‫ضعیــف یــا اســیب پذیر هســتند‪.‬‬ ‫همانطــور کــه ســازمان ها در سراســر جهــان بــا اســیب پذیری‬ ‫‪ Log4j‬مواجــه شــدند‪ ،‬هکرهــا دائمــا ًبــه دنبــال راه هایــی بــرای‬ ‫ســوء اســتفاده از ایــن نقــاط ضعــف هســتند‪ .‬از ایــن گذشــته‪،‬‬ ‫وقتــی یــک سیســتم ناامــن باقــی مــی مانــد‪ ،‬اغلــب بــه ایــن‬ ‫معنــی اســت کــه ســایرین نیــز ناامــن هســتند‪.‬‬ ‫نیاز به ارزیابی های پیکربندی مداوم‬ ‫شناســایی اســیب پذیری های پیکربنــدی عنصــر کلیــدی یــک‬ ‫برنامــه امنیــت ســایبری قــوی اســت‪ .‬تنظیمــات نامناســب می‬ ‫توانــد ســازمان شــما را در معــرض خطــر قــرار دهــد‪ .‬در حالــی‬ ‫کــه ارزیابــی پیکربنــدی ضــروری اســت‪ ،‬اجــرای ان نیــز ممکــن‬ ‫اســت دشــوار باشــد‪ .‬اوالً‪ ،‬سیســتم ها بــه نــدرت بــه صــورت‬ ‫ایمن پیکربندی می شــوند‪ .‬تعداد بســیار زیاد سیســتم هایی‬ ‫کــه بســیاری از ســازمان هــا بایــد ان هــا را ســخت کننــد بســیار‬ ‫زیــاد اســت و حجــم تنظیماتــی کــه نیــاز بــه پیکربنــدی دارنــد‬ ‫مــی توانــد دلهــره اور باشــد‪ .‬از انجایــی کــه تیــم هــا ســعی می‬ ‫کننــد ضــرب االجــل هــا یــا نیازهــای روزمــره تجــاری را بــراورده‬ ‫کننــد‪ ،‬مــی تــوان سیســتم هــا را بــدون ســخت شــدن اولیــه‬ ‫وارد تولیــد کــرد‪ .‬ارتقــاء و ســایر تغییــرات مــی توانــد منجــر بــه‬ ‫تغییــر پیکربنــدی شــود و در طــول زمــان اســیب پذیــری هــای‬ ‫جدیــدی ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫بــرای تیم هــای فنــاوری اطالعــات‪ ،‬پیکربنــدی سیســتم‬ ‫می توانــد تمرکــز بزرگــی در زمــان اجــرا باشــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫حفاظــت موثــر در برابــر تهدیــدات ســایبری مســتلزم توجــه‬ ‫مســتمر اســت‪ .‬بــرای کاهــش فرصــت هــا بــرای هکرهــا‪،‬‬ ‫ســازمان هــا بایــد ارزیابــی هــای پیکربنــدی را بــه طــور منظــم‬ ‫انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫ایجاد تنظیمات امن‬ ‫ارزیابــی یــک مرحلــه مهــم در ســخت شــدن سیســتم اســت‪.‬‬ ‫بــرای درک اینکــه چقــدر محیــط فعلــی شــما بــا بهتریــن‬ ‫شــیوه هــای صنعــت مطابقــت دارد‪ ،‬پیکربنــدی هــای خــود را‬ ‫بــا توصیــه هــای موجــود در معیارهــای ‪ CIS‬مقایســه کنیــد‪.‬‬ ‫معیارهــای ‪ CIS‬دســتورالعمل های پیکربنــدی ایمــن بــا‬ ‫اجمــاع و بهتریــن روش هســتند کــه بــرای ســخت تر کــردن‬ ‫سیســتم های هــدف اســتفاده می شــوند‪ .‬بیــش از ‪ 100‬معیــار‬ ‫‪ CIS‬ایجــاد شــده اســت کــه بیــش از ‪ 25‬خانــواده محصــول‬ ‫فروشــنده را پوشــش مــی دهــد‪ .‬نســخه هــای ‪ PDF‬بــدون‬ ‫هیــچ هزینــه ای قابــل دانلــود هســتند‪.‬‬ ‫هــر معیــار ‪ - CIS‬بــه زبــان ســاده ‪ -‬مزایــای امنیتــی هــر توصیــه‬ ‫و مراحلــی را کــه بایــد بــرای پیکربنــدی ایمــن برداشــته شــود‪،‬‬ ‫توضیــح می دهــد‪ .‬معیارهــای ‪ CIS‬در صــورت امــکان بــه‬ ‫کنترل هــای ‪ CIS‬نگاشــت می شــوند و امــکان توســعه یــک طرح‬ ‫اصالحــی عملــی بــا نمــای ســطح بــاال را فراهــم می کننــد‪.‬‬ ‫پیکربنــدی سیســتم ها بــر اســاس توصیه هــای معیارهــای‬ ‫‪ CIS‬یــک راه اثبــات شــده بــرای ارزیابــی و اصــاح‬ ‫اســیب پذیری های پیکربنــدی اســت‪.‬‬ ‫ارزیابی پیکربندی مقیاس‬ ‫دانســتن وضعیــت نهایــی مــورد نظــر خــود بــرای پیکربنــدی‬ ‫ایمــن تنهــا بخشــی از تصویــر اســت‪ .‬ارزیابــی پیکربنــدی‬ ‫سیســتم در مقیاس نیز مهم اســت‪ .‬برای درک اینکه چگونه‬ ‫پیکربندی هــای سیســتم شــما بــا معیارهــای ‪ CIS‬مطابقــت‬ ‫دارد‪ ،‬می توانیــد از ابــزار ارزیابــی پیکربنــدی‬)‪CIS ‪(CIS-CAT‬‬ ‫اســتفاده کنیــد کــه تنظیمــات پیکربنــدی یــک سیســتم مــورد‬ ‫نظــر را اســکن می کنــد و مطابقــت ان را بــا معیــار مربوطــه‬ ‫گــزارش می دهــد‪ .‬بــا صدهــا توصیــه در هــر معیــار ‪،CIS‬‬ ‫ارزیابــی خــودکار کلیــد تســریع اجــرای پیکربنــدی هــای ایمــن‬ ‫در مقیــاس اســت‪.‬‬ ‫ارزیابی در مقیاس با ‪SecureSuite CIS‬‬ ‫‪ CIS-CAT Pro Assessor‬و ‪CIS-CAT Pro Dashboard‬‬ ‫هــر دو در عضویــت ‪ CIS SecureSuite‬گنجانــده شــده اند‪.‬‬ ‫عــاوه بــر دسترســی ‪ ،CIS-CAT Pro‬عضویــت ‪CIS‬‬ ‫‪ SecureSuite‬دسترســی بــه چندیــن منبــع امنیــت ســایبری‪،‬‬ ‫از جملــه محتــوای ســاخت‪ ،‬معیارهــای ‪ CIS‬تمــام فرمــت‪ ،‬و‬ ‫مــوارد دیگــر را فراهــم مــی کنــد‪ .‬بــا ابزارهــای یکپارچــه امنیــت‬ ‫ســایبری و بهتریــن راهنمــای عملــی بیــش از ‪ 100‬فنــاوری‪،‬‬ ‫ایمــن شــروع کنیــد و ایمــن بمانیــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫جنــگل ناهارخــوران گردشــگاهی بی نظیــر بــرای لــذت بــردن از هــوای مطبــوع و دلپذیــر و گشــت و گذار در البــه الی‬ ‫درختــان بلندقامــت ان اســت‪ .‬پیــاده روی‪ ،‬کوهنــوردی و صعــود بــه ارتفاعــات ناهارخــوران از جملــه تفریحاتــی اســت کــه‬ ‫در ایــن جنــگل می تــوان بــه ان پرداخــت‪ .‬در کنــار ان‪ ،‬امکاناتــی نظیــر شــهربازی‪ ،‬رســتوران و کافــه نیــزدر ایــن جنــگل‬ ‫باشــکوه ایجــاد شــده اســت‪....‬‬ ‫‪ -493‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 26‬رجب ‪- 1443‬شماره ‪-493‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪26-- 2022‬‬ ‫دو شنبه ‪ 9‬اسفند ‪28-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫جاده زیبای نهار خوران‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫« شکر و سپاس ‪ ،‬راه بقاى‬ ‫نعمت ها »‬ ‫ل ِّ نِعْمَــ ه ٍ حَقّــاً‪ ،‬فَمَــ ْ ‬ ‫ن لِلّــ ه ِ فِــی ک ُ ‬ ‫قــال علــی (علیه الســام ) ا ِ َّ‬ ‫ن اَدَّاه ُ زَادَه ُ‬ ‫ن ق َ َّ‬ ‫ال نِعْمَت ِـهِ ‪» .‬‬ ‫صــر َ عَن ْـ ُ ه خ َاطـَـر َ ب ِـزَو َ ِ ‬ ‫مِن َهــا و َ مَ ـ ْ ‬ ‫امــام علــی (ع) فرمــود‪« :‬خداونــد در هــر نعمتــى حقــى دارد‪ .‬کســى کــه‬ ‫حــق ان را ادا کنــد‪ ،‬ان نعمــت را بــر او افــزون مى کنــد و کســى کــه در ان‬ ‫کوتاهــى نمایــد ان نعمــت را در خطــر زوال قــرار مى دهــد‪».‬‬ ‫امــام علــی(ع) در ایــن کالم نورانــى اشــاره بــه اهمیــت مســئلۀ ُ‬ ‫شــکر بــا‬ ‫تعبیــر جدیــد مى کنــد‪ ،‬مى فرماید‪«:‬خداونــد در هــر نعمتــى حقــى دارد‪.‬‬ ‫کســى کــه حــق ان را ادا کنــد‪ ،‬ان نعمــت را بــر او افــزون مى کنــد و کســى‬ ‫کــه در ان کوتاهــى نمایــد ان نعمــت را در خطــر زوال قــرار مى دهــد»‬ ‫«خاط َرَ» (از مادۀ مخاطره) به معناى به خطر افکندن است‪.‬‬ ‫منظــور امــام علیــه الســام از حــق نعمــت‪ ،‬همــان شــکر اســت؛ نــه تنهــا‬ ‫شــکر زبانــى و قلبــى بلکــه اســاس شــکر‪ ،‬شــکر عملــى اســت؛ یعنــى از‬ ‫ان نعمــت خــداداد بــه نفــع مظلومــان اســتفاده کــردن‪ ،‬صلــۀ رحــم به جــا‬ ‫اوردن‪ ،‬االم بیمــاران را تخفیــف دادن‪ ،‬تعظیــم شــعائر نمــودن‪ ،‬بــه فکــر‬ ‫یتیمــان بــودن و امثــال این هــا‪.‬‬ ‫شــکر نعمت هایــى ماننــد چشــم و گــوش و عقــل و هــوش‪ ،‬ایــن اســت کــه‬ ‫ان هــا را در مســیر اهدافــى کــه بــراى ان افریــده شــده اند‬ ‫ُّ‬ ‫بــه کار بگیریــم و مطابــق تعبیــر معــروف علمــاى اخــاق‪« ،‬الشــکْر ُ‬ ‫صــر ْ ُف ال ْ َعبْــد ِ جَمیــع َ مــا ان ْ َعمَــ ُ ه اللّــ ُ ه فیمــا خُلِــقَ لِاجْلِــهِ ؛ شــکر‬ ‫هُــو َ َ‬ ‫عبــارت از ایــن اســت کــه انســان‪ ،‬تمــام انچــه را خــدا بــه او روزى‬ ‫داده بــراى ان اهدافــى کــه افریــده شــده اســت صــرف کنــد»‪.‬‬ ‫البته شکر زبانى جایگاه خود را دارد؛‬ ‫م ُّ‬ ‫لُ الرَّجُـ ِ ‬ ‫ـل‬ ‫الشــکْر ِ ق َـو ْ ‬ ‫در حدیثــى از امــام صــادق (ع) مى خوانیــم‪« :‬تَمَــا ُ ‬ ‫ن ؛ تمــام شــکر ان اســت کــه انســان (از روى‬ ‫الْحَمْــد ُ لِلَّــ ه ِ رَبِّ ال ْ َعالَمِیــ َ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ن »‪.‬‬ ‫اخــاص و ایمــان) بگویــد‪ :‬الحَمْــد ُ لِلــ ه ِ رَبِّ ال َعالَمِیــ َ‬ ‫در حدیث دیگرى از امام باقر و امام صادق (ع) امده است که نوح (ع)همه‬ ‫روز صبحگاهان و عصرگاهان این کلمات را به درگاه خدا عرضه مى داشت‪:‬‬ ‫م اِنـ ِّـى ا ُ ْ‬ ‫ن نِعْمَ ـه ٍ فِــى دِیْـ ٍ ‬ ‫صب َـ َ ‬ ‫«اَللّه ُـ َّ ‬ ‫شــهِدُکَ ا َ َّ‬ ‫ن مــا ا َ ْ‬ ‫ـن اَو ْ‬ ‫ح اَو ْ اَمْس ـى بـ ِـى م ِـ ْ‬ ‫ُّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫دُن ْیــا فَمِنـْـکَ ‪ ،‬وَح ْـدَکَ ال شَ ــرِیْکَ لَــکَ ‪ ،‬لَــکَ الحَم ْـد ُ و َ لَــکَ الشــکر ُ بِهــا عَلَـ َّ ‬ ‫ـى‬ ‫حَت ّـى تَرْض ـى ‪ ،‬و َ بَعْ ـد َ الرِّضــا؛‬ ‫خداونــدا مــن تــو را گــواه مى گیــرم‪ :‬هــر نعمتــى صبــح و شــام بــه مــن‬ ‫مى رســد‪ ،‬چــه دینــى و چــه دنیــوى‪ ،‬چــه معنــوى و چــه مــادى‪ ،‬همــه از‬ ‫ســوى توســت‪ ،‬یگانـه اى و شــریکى نــدارى‪ ،‬حمــد مخصــوص توســت و شــکر‬ ‫هــم از ان تــو‪ ،‬ان قــدر شــکرت مى گویــم تــا از مــن خشــنود شــوى و حتــى‬ ‫بعــد از خشــنودى»‪.‬‬ ‫در بعضــى از روایــات امــده اســت کــه خــداى متعــال بدیــن ســبب او را عبــد‬ ‫شــکور خوانده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن شــکر قلبــى نیــز جایــگاه خــود را دارد کــه انســان واقعــا ً از‬ ‫خداونــد بــه ســبب نعمت هایــى کــه بــه او ارزانــى داشــته راضــى باشــد؛‬ ‫ولــى بــه هــر حــال شــکر در صورتــى کامــل مى شــود کــه جنبه هــاى عملــى‬ ‫ان اشــکار گــردد‪.‬‬ ‫از بعضــى روایــات اســتفاده مى شــود کــه عــاوه بــر این هــا انســان بایــد از‬ ‫واســطۀ نعمــت هــم تشــکر کنــد تــا شــکر او کامــل گــردد‪.‬‬ ‫در حدیثــى از امــام علــى بــن الحســین (ع) مى خوانیــم‪:‬‬ ‫لُ الل َّـ ُه ت َبَــارَکَ و َ ت َ َعالَــى ل ِ َعب ْـد ٍ م ِـ ْ ‬ ‫ن‬ ‫ل َّ عَب ْـد ٍ شَ ــک ُور ٍ یَقُــو ‬ ‫ن الل َّـ َه ‪ ...‬یُحِــبُّ ک ُ ‬ ‫«ا ِ َّ ‬ ‫لُ ل َـ ْ ‬ ‫م‬ ‫لُ ب َـل ْ شَ ــکَرْت ُکَ یَــا رَبِّ فَیَقُــو ‬ ‫ت فُالنــا ً فَیَقُــو ‬ ‫عَبِیـد ِ ه ِ ی َـو ْ َم الْقِیَامَـ ه ِ اَشَ ــکَر ْ َ‬ ‫م لِل َّـ ه ِ ا َ ْ‬ ‫لاَ ْ‬ ‫م تَ ْ‬ ‫تَ ْ‬ ‫ـاس ؛ خداونــد‪...‬‬ ‫شــک َرُک ُ ْ ‬ ‫شــک َرُک ُ ْ ‬ ‫م قَــا َ ‬ ‫شــکُر ْ ه ُ ث ُـ َّ ‬ ‫شــکُرْنِی اِذ ْ ل َـ ْ ‬ ‫م لِلنـ َّ ِ‬ ‫هــر بنــدۀ شــکرگزارى را دوســت دارد‪ .‬خداونــد متعــال روز قیامــت بــه‬ ‫بعضــى از بندگانــش مى گویــد‪ :‬ایــا از فــان شــخص تشــکر کــردى ؟‬ ‫عــرض مى کنــد‪ :‬خدایــا! مــن شــکر تــو را گــزاردم‪ .‬خداونــد مى فرمایــد‪ :‬بــه‬ ‫ســبب ان کــه از او تشــکر نکــردى شــکر مــرا ادا ننمــوده اى‪ .‬ســپس امــام‬ ‫علیــه الســام فرمــود‪ :‬شــاکرترین شــما در برابــر خــدا شــاکرترین شــما در‬ ‫برابــر بنــدگان خداســت»‪.‬‬ ‫در احادیــث متعــددى امــده اســت کــه شــکر هــر نعمتــى پرهیــز از گناهــان‬ ‫اســت از جملــه در حدیثــى از امــام امیرمومنــان علیــه الســام مى خوانیــم‪:‬‬ ‫« ُ‬ ‫م الل َّ ُه » ‪.‬‬ ‫ع عَم َّا حَر َّ َ ‬ ‫شکْر ُ ک ُ ‬ ‫ل ِّ نِعْمَ ه ٍ الْوَر َ ُ‬ ‫دلیــل ان هــم روشــن اســت؛ پرهیــز از گنــاه دلیــل فرمانبردارى بنده اســت‬ ‫و فرمانبردارى‪ ،‬بهترین تشــکر به پیشــگاه بخشــندۀ نعمت هاســت‪.‬‬ ‫منبــع‪ _۱ :‬نهج البالغــه امیرالمومنیــن علــی( ع) حکمــت ‪ ٢٤٤‬بــه نقــل از‬ ‫کتــاب پیــام امیرالمومنیــن علــی (ع) جلــد چهاردهــم صفحــه ‪۳۷‬‬ ‫کودکان قربانیان‬ ‫اومیکرون هستند‬ ‫لشکر تک نفره !!!‬ ‫یادی از سردارجوان شهید‬ ‫ابراهیم جهان بین‬ ‫سرویس خاطرات و ‪ 8‬سال دفاع مقدس‪:‬‬ ‫راوی ‪ :‬برادر مهدیزاده رزمنده گردان حمزه (ع)‬ ‫چند وقتی بود که توی هفت تپه مستقر بودیم‪.‬‬ ‫یــک روز فرمانــده گروهــان شــهید حســن قــوچ بیگــی همراه‬ ‫یــک جــوون کــم ســن وســال بــه چــادر مــا اومــد و گفــت ‪ :‬اقای‬ ‫ابراهیــم جهــان بین فرمانده دســته شماســت و رفت‪.‬‬ ‫ابراهیــم یــک جــوون متولــد ‪ ۱۳۴۸‬بچــه سلمانشــهر ( مُتِل‬ ‫قــو) کــه تــازه هفــده ســالش شــده بــود‪ .‬چهــره مصمّــم و‬ ‫ج ـدّی داشــت‪.‬‬ ‫چنــد روزی بــرای مــا ژســت فرماندهــی گرفت‪.‬ولــی کــم کــم‬ ‫بــه هــم عــادت کردیــم ‪ .‬یکــی دو بــار هــم بــه شــهید اصغــر‬ ‫ارمــک گیــر داد‪.‬امــا احتــرام همدیگــر رو داشــتیم هرچنــد از‬ ‫مــا کوچیــک تــر بــود و ولــی مثــل یــک ژنــرال پنــج ســتاره اّزش‬ ‫اطاعــت مــی کردیــم‪.‬‬ ‫مــن و شــهید اصغــر ارمــک ورزشــکار بودیم و موقع صبحگاه‬ ‫نیروهــای گروهــان رو نرمــش مــی دادیــم چندجلســه ایــی که‬ ‫نرمــش رو اجــرا کــردم داد پیرمردهــای گروهــان بلنــد شــد‬ ‫گفتنــد‪ :‬ایــن بلــد نیســت و اصغــر بهتــره‪.‬‬ ‫چــون (مــن رزمــی نرمــش مــی دادم) و شــهید ارمــک‬ ‫ژیمناســتیک کار بــود و علمــی واصولــی بانیروهــا کارمــی کــرد‬ ‫و ایــن منجــر شــدکه بــا ارکان گروهــان و مخصوصــا ابراهیــم‬ ‫بیشــتر رفیــق شــیم‪.‬‬ ‫دربیــن بچــه دالوری هــای ابراهیــم جهانبیــن دهــن به دهن‬ ‫نقــل مــی شــد ولــی خــودش اصــا چیــزی نمــی گفت‪.‬‬ ‫داســتان خنثــی کــردن بمــب هــای خوشــه ای عمــل نکــرده و‬ ‫ســاختن و منفجــر کــردن مــواد موقــع امــوزش بچه هاموجــب‬ ‫صمیمیــت بیشــتر مــن و ابراهیم شــد‪.‬‬ ‫یــک بارهــم نارنجــک تفنگــی عمــل نکــرده ضــد تانــک رو‬ ‫پیــدا کــردم و باهماهنگــی ابراهیــم اونــو تــوی مســیر دســته‬ ‫قــراردادم تامنفجــرش کنیــم ســتون نیــرو داشــت نزدیــک‬ ‫می شــد کــه مــن فتیلــه مــواد رو روشــن کــردم و پریــدم پشــت‬ ‫یــک تپــه کوچیــک ســتون خیلــی نزدیــک شــده بــود ازجــام‬ ‫نیــم خیــز شــدم بگــم مسیرشــون رو عــوض کننــد کــه نارنجک‬ ‫منفجــر شــد چشــمتون روز بــد نبینــه مــوج انفجــار منــو یــک‬ ‫متــری از زمیــن بلنــد کرد‪.‬چندثانیــه زمــان متوقــف شــد‪.‬‬ ‫تــوی همــون حالــت بیــن زمیــن و اســمون چهــره ابراهیــم‬ ‫جهانبیــن کــه مــوج انفجــار موهــاش رو ســیخ کــرده بــود و‬ ‫صــورت حیــران و بهــت زده شــهید قاســم برزگــر کــه جلــوی‬ ‫ســتون قــرار داشــت و پاشــیده شــدن ســتون و فــرار دســته‬ ‫جمعــی بچــه هابــه اطــراف همــه رو تــوی اون لحظــه دیــدم و‬ ‫بعــد محکــم زمیــن خــوردم‪.‬‬ ‫قــرار بــود بعــد انفجــار ابراهیــم بــا کالش ببنــده بــه‬ ‫رگبــار و نیروهــا تپــه هــا رو بکشــند بــاال و وضعیــت ضــد‬ ‫کمیــن بگیرنــد‪.‬‬ ‫امــا مــوج انفجــار باعــث بــه هــم خــوردن همــه چیــز شــد‪.‬‬ ‫ابراهیــم باعجلــه اومــد جلــو گفــت ‪:‬مهدیــزاده ایــن چــی بــود‬ ‫منفجرکــردی‬ ‫مــن هنــوز از مــوج انفجــار گیــج بــودم و واقعیتــش نمــی‬ ‫دونســتم نارنجــک ضــد تانــک انقــدر قــدرت داره و ایــن‬ ‫ماجراهــا و تمریــن ادامــه داشــت‪.‬‬ ‫بچــه هــا بیشــتر بــه هــم عــادت مــی کردیــم و صمیمــی تــر‬ ‫مــی شــدیم تــا اینکــه یــک غــروب ابراهیم ســفره اســرار دلش‬ ‫رو بــه اصــرار مــن بازکــرد…‬ ‫وقتــی ابراهیــم فقــط ‪ ۱۶‬ســال داشــت ســال‪ ۶۴‬در عملیــات‬ ‫والفجــر هشــت شــرکت مــی کنــه و بــه همــراه رزمندهــای‬ ‫لشــکر ‪ ۲۵‬کربــا وارد جزیــره فــاو میشــه حملــه هــای بــرق‬ ‫اســای ایــران درایــن عملیــات عراقــی هــا رو غافلگیرکــرده بود‬ ‫بــه دلیــل ســرعت پیشــروی بچــه هاچنــد روز اول خــط ثابتــی‬ ‫وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫ظاهراتوی یک عقب نشینی ابراهیم با دو تا از نیروها‬ ‫ســوار موتــور بودنــد کــه مــورد هــدف قــرار مــی گیرنــد یکــی‬ ‫ازبچــه هــا درجــا شــهید میشــه و راننــده موتــور رو مــی گیــره و‬ ‫فــرار میکنــه و ابراهیــم رو جــا میــزاره و اون تنهــای تنها میشــه‬ ‫تــا غــروب ســرگردان بــود تــا بــه یــک خاکریزکــه کــه فکــر مــی‬ ‫کــرد بچــه هــا اونجــا هســتند مــی رســه‪ .‬داشــت روی خاکریــز‬ ‫راه مــی رفــت کــه متوجــه ســتون عراقــی هــا میشــه کــه از‬ ‫داخــل میــدان میــن و باتــاق هــا معابــر زده بــودن و بــه ارامی‬ ‫بــه خاکریــز نزدیــک مــی شــدند‪.‬‬ ‫ابراهیــم تصمیــم بزرگــی گرفــت بــه جــای فــرار بــه عقــب‬ ‫سراســیمه بــه دنبــال ســاح و مهمــات مــی گــرده و اونهــا‬ ‫روکنــارش جمــع میکنــه و منتظــر عراقــی هــا میشــه دیگــه‬ ‫شــب شــده بــود ‪.‬‬ ‫عراقــی هــا از همــه جابــی خبــر داشــتند بــه خاکریــز مــی‬ ‫رســیدند ضامــن چنــد نارنجــک رو امــاده میکنــه وظــرف چنــد‬ ‫ثانیــه هشــت تــا ده نارنجــک رو پشــت ســرهم اطــراف ســتون‬ ‫عراقــی هــا پرتــاب مــی کنــه و بــا اســحله کالش کــه خشــاب‬ ‫چهــل تیــر داشــت اونهــا رو بــه رگبــار مــی بنــده وچندیــن نفــر‬ ‫رو بــه درک مــی فرســته‪.‬‬ ‫بعــد چنــد نارنجــک روبافاصلــه پرتــاب مــی کنــه و مشــغول‬ ‫پرکــردن خشــاب اســحله اش میشــه بــه تنــاوب ایــن کار رو‬ ‫انجــام مــی ده‪ .‬یــک گروهــان عراقــی بیــن میــدان میــن و یــک‬ ‫جــوون ‪۱۶‬ســاله گیرافتادنــد‪.‬‬ ‫می گفــت ‪:‬صــدای فرمانــده عراقــی هــا کــه بــه عربــی‬ ‫چیزهــای گفــت رو می شــنیدم و منتظــر مــی شــدم تاصــدای‬ ‫نزدیــک شــدن عراقیهــا رو بشــنوم بعــد مــی بســتم بــه رگبــار و‬ ‫یــک نارنجــک هــم مــی انداختــم و بعــد فقــط صــدای فریــاد و‬ ‫نالــه عراقــی هــا بــود)‬ ‫نــه ابــی و غذایــی و نــه خوابــی تاصبــح دشــمن رو زمیــن گیــر‬ ‫کــرده بــود‪ .‬چنــد تــا جعبــه نارنجــک و یک جعبه تیــر کالش رو‬ ‫تاصبــح مصــرف کــرده بود‪.‬‬ ‫خــودش بــرام تعریــف کــرد ‪ :‬تــازه روز بــاز شــد بــود دیدم یک‬ ‫عراقــی لنــگان داره فــرار می کنــه اون رو هــدف گرفتــم ســرش‬ ‫نــوک مگســک اســلحه ام بــود بعــد باخــودم گفتــم گنــاه داره‬ ‫دلــم ســوخت نزدمــش گذاشــتم کــه بــره ‪.‬‬ ‫بهــش گفتــم ‪:‬یــک گروهــان رو تنهایــی نفلــه کــردی دلــت‬ ‫بــرای یــک نفــر ســوخت ‪.‬‬ ‫گفــت ‪ :‬اونهایــی کــه تاصبــح کشــتم رو انقدرخــوب‬ ‫ندیــده بــودم ‪.‬‬ ‫صبح ابراهیم به عقب و خط خودی برگشت‪.‬‬ ‫کســی بــاورش نمــی شــد ایــن جــوون شــانزده ســاله شــجاع‬ ‫و دالور بــه نــام ابراهیــم جهانبیــن بــه تنهایــی یــک خاکریــز رو‬ ‫تاصبــح نگهداشــته بــود‪.‬‬ ‫ازاون روز به بعد اسمش سرزبون ها افتاد‪.‬‬ ‫ظــرف مــدت کوتاهــی فرمانــده دســته گروهــان ‪ ۱‬گــردان‬ ‫حمــزه ســید شــهدا (ع) شــد‪.‬‬ ‫متاســفانه شــجاعتی کــه ابراهیــم ان شــب نشــان داد‪.‬‬ ‫بــا همــه بزرگیــش در دل تاریــخ جنــگ هشــت ســاله گــم‬ ‫شــده بــود ‪.‬‬ ‫مــن امــروز بســیار متاســفم کــه چــرا ایــن حماســه بــزرگ را‬ ‫بعــد از ســی ســال نوشــتم‪.‬‬ ‫ابراهیــم تاجانشــینی گــردان حمــزه پیــش رفــت و در جزیــره‬ ‫مجنــون بــا شــهامتی مثــال زدنــی بــه شــهادت رســید‪.‬‬ ‫در قســمت های بعدی بیشــتر درباره ســردار شــهید ابراهیم‬ ‫جهانبین خواهید شنید ‪.‬‬ ‫مدت زمان قرنطینه در صورت ابتال به اومیکرون چقدر است؟‬ ‫همچنــان بــا ثبــت بیشــترین مــوارد ابتــا بــه کرونــا و رکوردشــکنی پی درپــی در اروپــا و امریــکا‪ ،‬اومیکــرون بــه گســترش و شــیوع‬ ‫خــود ادامــه می دهــد‪ .‬امــا خوشــبختانه تــا اینجــا امارهــا و اطالعــات نشــان می دهــد ایــن نــوع جهش یافتــه از ویــروس بــه انــدازه‬ ‫نــوع دلتــا نگران کننــده نیســت‪.‬‬ ‫البتــه اومیکــرون بــه دلیــل ســرعت انتشــار بــاال و ســرایت راحــت بیــن افــراد باعــث افزایــش بســتری ها شــده اســت‪ ،‬اما‬ ‫میــزان بســتری ها و مــوارد ابتــا بــه نــوع شــدید کرونــا پاییــن اســت و مــوارد مرگ ومیــر نیــز نســبت بــه پیک هــای قبلــی‬ ‫بســیار کمتر اســت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بیشــترین گروه هــای در خطــر افــرادی هســتند کــه هنــوز کامــا واکســینه نشــده اند یــا بــه علــت ســن بــاال‪ ،‬بیمــاری زمین ـه ای‬ ‫ـری در مقابلــه بــا بیمــاری دارد‪ .‬بنابرایــن‪،‬‬ ‫ماننــد دیابــت یــا بیمــاری قلبــی و ضعــف دســتگاه ایمنــی‪ ،‬بــدن انهــا توانایــی کمتـ ً‬ ‫عــاوه بــر رعایــت مســائل بهداشــتی هنــوز مهم ترین راه حــل واکسیناســیون و مخصوصا تزریق دز ســوم یا دز بوســتر واکســن‬ ‫کرونــا اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

شماره : 850
تاریخ : 1402/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

شماره : 849
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

شماره : 848
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

شماره : 847
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

شماره : 846
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 845

روزنامه بازار کسب و کار پارس 845

شماره : 845
تاریخ : 1402/07/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!