روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 492 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 492

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 492

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 492

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه ‪ 8‬اسفند ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 27-‬فوریه ‪ /25 -2022/‬رجب ‪ -1443/‬شماره‪492‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ ............‬مبادا‬ ‫فراموششانکنیم‬ ‫‪8‬‬ ‫ساماندهیسیبزمینی‬ ‫کارانگلستان‬ ‫‪3‬‬ ‫چرا در پارک ها‬ ‫نقش عبادت در محیط‬ ‫خانه و خانواده‬ ‫معلوالن را نمی بینیم؟‬ ‫‪7‬‬ ‫از اغاز کار دولت‬ ‫سیزدهم برنامه‬ ‫رفع فقر مطلق‬ ‫اجرا شده است‬ ‫هــر چنــد کــه هیــچ منتــی بــرای دفــاع از کیــان و نامــوس وطــن بــر ســر کســی‏نداریــم‪ ،‬امــا انتظــار‬ ‫حداقلــی ایــن اســت کــه ملزومــات اولیــه بــرای رفــاه و اســایش رزمنــدگان و بــه ویــژه جانبــازان‬ ‫ـود‪...‎‎.‬‬ ‫‪...‬‬ ‫هشــت ســال‏جنــگ تحمیلــی در زندگی هــای شــهری لحــاظ شــو ‪‎‬د‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫برای حل مشکالت‬ ‫کشور تعامل سه قوه‬ ‫الزم است‬ ‫‪5‬‬ ‫چطور حتی وقتی‬ ‫غیر ممکن است‪،‬‬ ‫بتوانیمببخشیم؟‬ ‫‪6‬‬ ‫‏ شب عید اصناف‬ ‫تعطیلنمی شوند‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫در گــزارش روزنامــه ایــران امــده اســت‪ :‬بــا شــیوع‬ ‫ویــروس اُمیکــرون‪ ،‬واحدهــای صنفــی دغدغــه‬ ‫تعطیلــی دوبــاره را دارنــد‪ ،‬تعطیلــی‏کــه در هفته های‬ ‫پایانــی ســال ضــرر هنگفتــی بــه انهــا می زن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بازار کســب و کار حســین طاهر‬ ‫محمــدی دبیــر هیــات رئیســه اتــاق اصنــاف اظهــار‬ ‫ت ‪‎:‬واحدهــای صنفــی‏می گوینــد ســود انهــا در‬ ‫داش ـ ‪‎‬‬ ‫ماه هــای بهمــن و اســفند اســت و اگــر ایــن روزهــا را از‬ ‫دســت بدهنــد دیگــر نمی تواننــد ســرپا بماننــد‪ .‬ســال‬ ‫‪،۹۸‬‏وقتــی واحدهــای صنفــی بــا شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا روبـه رو شــدند‪ ،‬چــاره ای جز تعطیلی نداشــتند‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬نیــز چنیــن اتفاقــی افتــاد و‏در اوج فــروش‬ ‫ســال‪ ،‬مــردم بازارهــا را تــرک کردن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫انگونــه کــه اتــاق اصنــاف ایــران اعــام کــرده امســال‬ ‫واحدهــای صنفــی تعطیــل نخواهنــد شــد امــا بایــد‬ ‫بیــش از گذشــته بــه فکــر رعایــت ‏پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی باشــند تــا مــردم بــا خیــال راحــت خریدهــای‬ ‫خــود را انجــام دهنــد‪ .‬از انجــا کــه دولــت ســیزدهم‬ ‫در زمینــه ‏واکسیناســیون کار بزرگــی انجــام داد و‬ ‫کوتاهی هــای گذشــته تکــرار نشــد‪ ،‬بــه نظــر می رســد‬ ‫کــه در ایــن روزهــا رونــق اقتصــادی بــه ‏واحدهــای‬ ‫صنفــی بــاز می گــردد و دیگــر نیــاز نیســت کــه واحدهای‬ ‫صنفی چشمشــان به تســهیالتی باشــد که دســت و پا‬ ‫شکســته بــه‏برخــی از انهــا پرداخــت ش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــیوع دوبــاره ویــروس اُمیکــرون ایــن‬ ‫نگرانــی بیــن واحدهــای صنفــی ایجاد شــده اســت که‬ ‫دوبــاره بــا کاهــش فــروش و‏تعطیلــی مواجــه شــوند‪،‬‬ ‫ایــا اتــاق اصنــاف در ایــن خصــوص برنامــه یــا تدابیــر‬ ‫خاصــی اندیشــیده اســت؟‬ ‫بهتریــن راهــکار و تدبیــر در ایــن خصــوص رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی و زدن ماســک اســت‬ ‫لــذا از تمــام واحدهــای صنفــی ‏می خواهیــم کــه‬ ‫ضمــن رعایــت پروتکل هــا و زدن ماســک کــه امــری‬ ‫ضــروری و حیاتــی اســت از شــهروندان و مراجعــان‬ ‫بــه‏واحدهــای صنفــی بخواهنــد کــه پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی را رعایــت کننــد تــا جلــوی شــیوع ایــن‬ ‫ویــروس گرفتــه شــود‪ .‬زمانــی کــه‏واحدهــای صنفــی‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی را رعایــت می کننــد و متقابــا ً‬ ‫ایــن موضــوع را از مــردم می خواهنــد‪ ،‬خریــد کــردن‬ ‫مــردم‏ریســک کمتــری پیــدا می کنــد و همیــن امــر‬ ‫کمــک خواهــد کــرد کــه واحدهــا گرفتــار تعطیلــی و‬ ‫بخشــنامه های ســتاد ملــی کرونــا نشــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بهتــر اســت کــه بگویــم واحدهــای صنفــی بایــد‬ ‫بداننــد کــه از ایــن پــس بایــد بــا وجــود ایــن بیمــاری‬ ‫فعالیــت اقتصــادی و صنفــی خــود را ادامه‏دهنــد‪ .‬در‬ ‫شــرایط حاضــر ضــرورت دارد کــه ابالغیه هــای ســتاد‬ ‫ملــی کرونــا و رعایــت پروتکل هــا بســیار جدی تــر‬ ‫دنبــال شــود‪ .‬‏واحدهــای صنفــی طــی ســال های‬ ‫اخیــر بشــدت اســیب دیدنــد لــذا بــرای جلوگیــری از‬ ‫هــر پیشــامدی رعایــت جــدی الزام هــای ابــاغ شــده‬ ‫‏ضــرورت دارد‪ .‬معتقــدم بــه جهــت واکسیناســیون‬ ‫مناســبی کــه دولــت ســیزدهم انجــام داد و اکنــون‬ ‫واکســن در دســترس همــه خانواده هــا ‏هســت‪،‬‬ ‫واحدهــای صنفــی ماننــد دو ســال پیــش تعطیــل‬ ‫نشــوند و ماه هــای پایانــی ســال را بــا ارامــش پشــت‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫ســر بگذاریــ ‪‎‬‬ ‫متاســفانه برخــی از واحدهــای صنفــی پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی را رعایــت نمی کننــد و همیــن امــر موجــب‬ ‫شــده کــه مــردم در‏خریدهــای خــود بــا چالش هایــی‬ ‫مواجــه شــوند‪ ،‬در ایــن خصــوص نظــارت و بازرســی‬ ‫صــورت می گیــرد؟‬ ‫درصــد کمــی از واحدهــای صنفــی پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی را رعایــت نمی کننــد‪ ،‬اکثــر واحدهــای‬ ‫صنفــی قانــون مــدار هســتند و بــه‏بخشــنامه های‬ ‫ابالغــی از ســوی دولــت و اتــاق اصنــاف احتــرام‬ ‫می گذارنــد‪ .‬اگــر واحــد صنفــی قوانیــن را رعایــت نکنــد‬ ‫طبــق قانــون بــا‏انهــا برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بدیــن جهــت اگــر واحــدی تخلــف داشــته باشــد‪ ،‬یک‬ ‫بــار بــه ان تذکــر داده می شــود و اگــر دوبــاره رعایــت‬ ‫‏نکنــد‪ ،‬واحــد صنفــی بــه طــور موقــت تعطیــل خواهــد‬ ‫شــد و البتــه مــدت زمــان تعطیلــی واحــد صنفــی‬ ‫بســتگی بــه مرتبــه تخلــف ان دارد‪.‬‏امیــد داریــم که با‬ ‫رعایت مســائل بهداشــتی شــاهد تعطیلی واحدهای‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫صنفــی نباشــی ‪‎‬‬ ‫پیش بینــی شــما از شــرایط فــروش کاال بــا وجــود‬ ‫شــیوع ویــروس اُمیکــرون چیســت؟‬ ‫طــرح فــروش فوق العــاده از اول بهمــن در کشــور‬ ‫اجرایــی شــده اســت‪ ،‬لــذا بــه نظــر می رســد بــا طــرح‬ ‫یــاد شــده وضعیــت فــروش ‏واحدهــای صنفــی‬ ‫نســبت بــه دو ســال پیــش بهبــود پیــدا کنــد و حتــی‬ ‫رونــق بگیــرد‪ .‬از اســفند ‪ ۹۸‬واحدهــای صنفــی بــه‬ ‫جهــت شــیوع ‏ویــروس کرونــا اســیب شــدیدی‬ ‫دیدنــد و لــذا تمــام ســعی مــا ایــن اســت کــه در ایــن‬ ‫روزهــا واحدهــای صنفــی بــا چالــش جدیــدی مواجــه‬ ‫‏نشــوند‪ .‬واحدهــای صنفــی بایــد شــرایط را بــه گونه ای‬ ‫مدیریــت کننــد کــه مــردم بــا خیــال راحــت خریــد‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬لــذا بــا توجــه بــه‏گذرانــدن پیک هــای‬ ‫مختلــف بــه نظــر می رســد کــه مــردم بــرای خریــد‬ ‫شــب عیــد دچــار مشــکل نخواهنــد ش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫طــرح فــروش فوق العــاده امســال چگونــه دنبــال‬ ‫خواهــد شــد؟‬ ‫امســال نمایشــگاه عرضــه مســتقیم کاال نخواهیــم‬ ‫داشــت و در ســطح فروشــگاه های ســنتی‪ ،‬مجــازی و‬ ‫زنجیــره ای در ســطح کشــور‏فــروش فوق العــاده انــواع‬ ‫کاالهــا دنبــال خواهــد شــد‪ .‬ایــن طــرح تســهیالت‬ ‫خوبــی بــرای خریــداران دارد چــرا کــه قیمت هــا‬ ‫نســبت بــه‏گذشــته متعادل تــر شــده اســت و مــردم‬ ‫بــا خیــال راحــت می تواننــد کاالهــای مــورد نیاز خــود را‬ ‫خریــداری کننــد‪ .‬در واقــع نمایشــگاه‏عرضه مســتقیم‬ ‫کاال در مغازه هایــی اجــرا می شــود کــه خودشــان‬ ‫خواســتار اجــرای ان هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تخفیف در این طرح چگونه است؟‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫همچون ازادسازی سواحل دولت برای ثبات‬ ‫قیمت ها برنامه ای طراحی کند‬ ‫فــروش فوق العــاده بــر اســاس ضوابــط اســت و بــه‬ ‫طــور متوســط تخفیــف ‪۱۵‬درصــدی بــرای کاالهــا دیده‬ ‫شــده‪ ،‬البتــه در برخــی از‏کاالهــا ایــن درصــد باالتــر و‬ ‫در برخــی از کاالهــا تخفیــف کمتــر اســت‪ .‬قــرار اســت‬ ‫طــرح یــاد شــده تــا پایــان مــاه مبــارک رمضــان ادامــه‬ ‫‏پیــدا کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــا ایــن اوصــاف امســال مــردم بــا افزایــش قیمــت‬ ‫کاالهــا مواجــه نخواهنــد شــد؟‬ ‫همانطــور کــه می دانیــد مــا دو مقولــه گرانفروشــی‬ ‫و گرانــی داریــم‪ .‬واحدهــای صنفــی تحــت هیــچ‬ ‫شــرایطی از گرانفروشــی ســود‏نمی برنــد و همــواره‬ ‫ســعی می کننــد کاالهایــی را وارد واحــد صنفــی خــود‬ ‫کننــد کــه قیمــت مناســبی داشــته باشــد تــا مــردم‬ ‫خریدهــای‏بیشــتری داشــته باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه درج قیمــت تولیدکننــده روی‬ ‫کاالها اجباری شــده اســت‪ ،‬واحدهای صنفی کاال را‬ ‫بــا قیمــت مناس ـب تر خریــداری‏می کننــد؟‬ ‫تولیدکننــدگان مکلــف شــدند کــه قیمت هــا را روی‬ ‫کاالهــا درج کننــد‪ ،‬لــذا بایــد دیــد بــا اجرایــی شــدن‬ ‫کامــل ان در مــورد تمــام کاالهــا‪،‬‏قیمت هــا چگونــه‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬اصنــاف قطعــا ًســود متعــارف و قانونــی‬ ‫را خواهند گرفت و از هر طرحی که باعث شــفافیت‬ ‫در خریــد‏کاال شــود‪ ،‬اســتقبال می کننــد‪ .‬بــه نظــر‬ ‫می رســد ایــن طــرح بایــد به صــورت کامــل عملیاتــی‬ ‫شــود تــا نقــاط ضعــف و قــوت ان مشــخص‏شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دولــت گذشــته بــه جهــت شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫پرداخــت تســهیالت بــه واحدهــای صنفــی را اغــاز‬ ‫کــرد‪ ،‬ایــا ایــن طــرح توانســت بــه‏صنــوف کمــک کنــد؟‬ ‫در مجمــوع تســهیالتی کــه دولــت گذشــته پرداخــت‬ ‫کــرد‪ ،‬متناســب بــا هزینــه و ضــرر و زیانــی نبــود کــه‬ ‫واحــد صنفــی متحمــل شــده بــود‪.‬‏به همیــن جهت از‬ ‫ایــن طــرح اســتقبال خوبــی صــورت نگرفــت‪ .‬صنوفــی‬ ‫هــم کــه اقــدام بــه دریافــت وام کردنــد بــا چالش های‬ ‫جدی‏روبه رو شدند و نتوانستند از تسهیالت منتفع‬ ‫شــوند‪ .‬تســهیالت کرونایــی نتوانســت بــه واحدهــای‬ ‫صنفــی کمــک کنــد چــرا کــه ضمــن‏کــم بــودن میــزان‬ ‫ان‪ ،‬در موعــد مقــرر و حتــی بــه واحدهــای حائــز‬ ‫شــرایط پرداخــت نشــد‪ .‬اصنــاف بارهــا اعــام کردنــد‬ ‫کــه بــه جــای‏پرداخــت تســهیالت ناچیــز در مــورد‬ ‫مالیــات و بیمــه تامیــن اجتماعــی اصنــاف تدابیــری‬ ‫اتخــاذ شــو ‪‎‬د‪‎.‬‏‪/‬ایرنا‬ ‫ایــن هفتــه امامــان جمعــه در خطبــه هــای عــاوه بــر قدردانــی از دســتور انقالبــی رئیــس جمهــور‬ ‫مبنــی بــر ازاد ســازی ســواحل ضمــن تاکیــد بــر ایــن اقــدام کــه بیــش از هــر اقدامــی اقتــدار و اراده‬ ‫دولــت را نشــان داد‪ ،‬در خصــوص ثبــات قیمــت هــا در بــازار از قــوای ســه گانــه خواســتند تــا طرحــی‬ ‫شــبیه بــه ازادســازی ســواحل را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد و ان را اجــرا کنــد‪.‬‬ ‫از دیگــر موضوعاتــی کــه محــور ســخنان خطبــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه قــرار گرفــت و انهــا بــر ان‬ ‫تصریــح کردنــد توجــه بــه مشــکالت اقتصــادی و گرانــی کاالهــا بــود کــه همچــون ازاد ســازی ســواحل‬ ‫یکــی از دســتاوردهای مهــم دولــت اســت کــه رضایت منــدی قابــل توجهــی بــرای مــردم بــه دنبــال‬ ‫داشــته اســت و اکنــون کــه مــردم بــا کمبودهــای زیــادی در تامیــن هزینــه مســکن و مــواد غذایــی‬ ‫مواجــه هســتند مشــکالت بایــد بــا اســتفاده از ظرفیــت بانک هــا و نظــارت الزم بــر بــازار‪ ،‬بــه حداقــل‬ ‫برســد و بــا همــکاری قــوه قضاییــه برخــورد جــدی و قانونــی بــا متخلفــان صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان و امــام جمعــه گــرگان بــا اشــاره بــه اینکــه ازادســازی ســواحل کاری‬ ‫خــوب و ارزشــمند بــود کــه توســط دولــت انجــام شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بســیاری از مشــکالت جامعــه را دولــت‬ ‫می توانــد هماننــد ازادســازی ســواحل برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه ســیدکاظم نورمفیــدی بــا بیــان ایــن کــه فاصلــه ‪ ۶۰‬متــر از ســواحل بایــد ازاد و در اختیــار‬ ‫مــردم باشــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در ســال ‪ ۸۶‬ایــن قانــون در برنامــه چهــارم توســعه کشــور مصوب شــده‬ ‫بود و تا ســال ‪ ۸۸‬قرار بود اجرایی شــود اما ‪ ۱۲‬ســال از ان گذشــته و هیچ اقدامی تا کنون نســبت‬ ‫بــه ایــن موضــوع رخ نــداده بــود امــا دولــت ســیزدهم ازادســازی هــا را انجــام داد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد توســط دولت هــا انچــه کــه قانونــی و مصــوب اســت اجــرا شــود دولــت بایــد‬ ‫نظــارت کاملــی بــر کنتــرل قیمت هــا بــا توجــه بــه ایــن کــه در اســتانه ســال نــو قــرار داریــم داشــته‬ ‫باشــد و جلــوی هــرج و مــرج را بگیــرد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه رشــت در ایــن رابطــه بــا اشــاره بــه اینکــه ازادســازی ســواحل بیانگــر اراده و تصمیــم‬ ‫قاطــع دولــت بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬در مســیر ثبــات قیمت هــا الزم اســت دولــت از طــرح ازادســازی ســواحل‬ ‫بــرای اجــرای ان طرحــی اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رســول فالحتــی اظهــار داشــت‪ :‬دولــت در یــک طــرح ‪ ۲۰‬روزه دســتور بــه ازادســازی‬ ‫ســواحل داد و هــم اینــک در ســواحل خلیــج فــارس‪ ،‬دریــای خــزر و رودخانه هــا ایــن طــرح اجرایــی‬ ‫شــد و ازادســازی ســواحل بــرای مــردم شــگفت اور بــود چــون مــردم متوجــه شــدند کــه بســیاری از‬ ‫ســواحل خــواری دســت مســئوالن کشــور و دراختیــار قــوای ســه گانــه بــود‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در گیــان ادامــه داد‪ :‬بیــش از هرچیــزی ازادســازی ســواحل اقتــدار و اراده‬ ‫دولــت را نشــان داد و هــم اکنــون در خصــوص ثبــات قیمت هــا نیــز از قــوای ســه گانــه درخواســت‬ ‫داریــم تــا در بــازار طرحــی را همچــون طــرح ازادســازی ســواحل انجــام دهنــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫پنج شنبه ‪ 5‬اسفند‬ ‫یک شنبه ‪ 8‬اسفند‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز پنــج شــنبه ‪ 5‬اســفند هــر مثقــال طــا ‪ 51,010,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,779,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 116,030,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 118,230,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 67,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,340,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪492‬‬ ‫خدمت رسانی به خانواده‬ ‫بهزیستی از الطاف الهی است‬ ‫سرپرست اداره کل بهزیستی گلستان در دیدار با رییس‬ ‫دانشــگاه ازاد اســامی اســتان گلســتان گفت‪ :‬ارایه خدمت‬ ‫بــه مظلوم تریــن‏قشــر جامعــه یکــی از الطــاف الهــی اســت‬ ‫کــه بــه کارکنــان بهزیســتی عطا شــده اســت‏‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار عــارف کیانــی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه مشــکالت متعــدد جامعــه‬ ‫تحــت پوشــش بهزیســتی نیازمنــد ‏همراهــی خیریــن و‬ ‫دســتگاه های اجرایــی اســتان هســتیم‏‪.‬‬ ‫سرپرســت بهزیســتی گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬بــرای رفــاه‬ ‫دانشــجویان تحــت پوشــش بهزیســتی پرداخــت شــهریه‬ ‫بصــورت متمرکــز توســط‏ســامانه هــای دانشــجویی ســازمان‬ ‫پــس از بارگــذاری مســتندات تــرم تحصیلــی بــه حســاب این‬ ‫عزیــزان واریــز می گــردد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بایــد بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای موجــود در‬ ‫اســتان و رشــد اســتعداد هــای مددجویــان تحــت پوشــش‬ ‫بــه ارتقــا ســطح علمــی‏گلســتان و اشــتغالزایی ایــن عزیــزان‬ ‫کمــک کــرد‏‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا اشــاره بــه خدمــات گســترده بهزیســتی‬ ‫گفت‪ :‬کار و خدمت در بهزیســتی بســیار با افتخار‪ ،‬ســخت‬ ‫و بــا عظمــت‏اســت کــه بایــد بیشــتر مــورد تقدیــر و توجــه‬ ‫قــرار گیــرد‏‪.‬‬ ‫کاشت ‪ 5‬هزار اصله نهال‬ ‫توسط محکومان جایگزین‬ ‫حبس در گلستان‏‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در مراســم کاشــت نهــال‬ ‫از ســوی محکومــان جایگزیــن حبــس در علــی ابادکتــول‬ ‫گفــت‪ :‬بــه طــور‏همزمــان کاشــت ‪ 5‬هــزار اصله نهال توســط‬ ‫محکومــان جایگزیــن حبــس بــا نظــارت واحدهــای اجــرای‬ ‫احــکام و اداره منابــع طبیعــی در‏اســتان اغــاز شــد و تــا پایان‬ ‫ســال همــه ایــن نهــال هــا غــرس خواهــد شــد ‪.‬‏‬ ‫اســیابی بــا بیــان ایــن کــه گلســتان از اســتان هــای پیشــرو‬ ‫کشــور در صــدور ارای جایگزیــن حبــس اســت اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬طــی پارســال و ‏امســال تعــدادی از محکومــان‬ ‫جرایــم ســبک بــه انجــام خدمــات عمومــی رایــگان از جملــه‬ ‫کاشــت در مجمــوع بیــش از ‪ 8‬هــزار و ‪ 400‬‏اصلــه نهــال‬ ‫در عرصــه هــای جنگلــی و حاشــیه راه هــای اســتان مکلــف‬ ‫شــدند کــه حــدود ‪ 3‬هــزار اصلــه نهــال در فصــل درختــکاری‬ ‫‏پارســال کاشــته شــد‏‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امســال پنــج هــزار و ‪ 635‬رای جایگزیــن زنــدان‬ ‫بــرای محکومــان جرایــم ســبک و فاقــد ســابقه کیفــری در‬ ‫دادگاه هــای اســتان‏صــادر شــد ‏‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی گفــت‪ :‬انجــام خدمــات عمومــی رایــگان‬ ‫ماننــد کاشــت نهــال فقــط یــک مصــداق از مجــازات هــای‬ ‫جایگزیــن حبــس اســت و‏محکومــان بســته بــه نــوع جــرم و‬ ‫حرفــه ای کــه در ان مهــارت دارنــد بــه ارایــه خدمــات عمومی‬ ‫در حــوزه هــای مختلــف اموزشــی ‪ ،‬‏بهداشــتی و درمانــی و‬ ‫غیــره مکلــف مــی شــوند ‏‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬جــزای نقــدی و نظــارت بــا پابندهــای‬ ‫الکترونیکــی هــم از جملــه ارایــی اســت کــه قضــات بــه جــای‬ ‫زنــدان بــرای ایــن‏محکومــان صــادر مــی کننــد ‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫مجازات هــای جایگزیــن حبــس بــرای کســانی اســت کــه‬ ‫مرتکــب جرایــم غیرعمــد و یــا ‏جرایــم ســبکی شــدند ‏‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی در پایــان تاکیــد کــرد‪ :‬جرایمــی کــه موجــب‬ ‫ســلب اســایش مردم می شــود مانند ســارقان و متعرضین‬ ‫نوامیــس مــردم و‏مرتکبیــن جرایــم خشــن بــه هیــچ عنــوان‬ ‫مشــمول مجــازات هــای جایگزیــن حبــس نمــی شــوند ‏‪.‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪3‬‬ ‫قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره‬ ‫‪140060307005004995‬مــورخ ‪ 1400/11/30‬هیــات بــه شــماره‬ ‫کالســه ‪1400114407005000520‬موضــوع‏قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقردر‬ ‫واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو‏بجنوردتصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی خانــم ارازگل پشــین فرزنــد قــره بشــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 65‬صــادره از راز و جــرگالن‏در یــک بــاب منــزل بــه‬ ‫مســاحت ‪ 73.57‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫کهنــه کنــد بخــش دو بجنــورد خریــداری از‏مالــک رســمی اقــای‬ ‫حســین علــی ابــادی فرزنــد ســبز علــی محرزگردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه ‏فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می‏توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه‏ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم‏وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‏تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/12/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/12/23 :‬‏‬ ‫‏ احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫‏‬ ‫احساس غربت معلوالن‬ ‫در بین شهروندان‪‎‎‬‬ ‫اغلــب پارک هــا و بوســتان ها بــرای معلــوالن مناسب ســازی‬ ‫نشــده و‏عــاوه بــر ایــن امــر فرهنگ ســازی مناســبی هــم در‬ ‫ایــن راســتا صــورت نگرفتــه تــا ســایر شــهروندان اگاهــی یابنــد‬ ‫کــه نبایــد از‏تســهیالت محــدود ویــژه معلــوالن در ایــن فضاهــا‬ ‫اســتفاده کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫معلوالنهمچنان‬ ‫در حسرت پارک ها و بوستان ها؛‬ ‫چرا‬ ‫در پارک ها معلوالن‬ ‫را نمی بینیم؟‬ ‫سرویس اجتماعی‪ -‬حمیدرضا بازگشا‪:‬‬ ‫پارک هــا و بوســتان ها تفرجگاهــی بــرای شــهروندان محســوب‬ ‫می شــوند تــا ســاعاتی بــه دور از هیاهــوی شــهری در محیطــی‬ ‫ســبز‏و اکنــده از گل و درخــت‪ ،‬روح و روان خویشــتن را تســکین‬ ‫دهنــد‪ .‬در ایــن میــان نبــود امکانــات و تســهیالت مــورد نیــاز‬ ‫‏معلــوالن‪ ،‬اســتفاده از ایــن اماکــن را بــرای ان هــا محــدود و یــا‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫حتــی خانه نشــین کــرده اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‎‬مساله چیست ‪‎‬؟‬ ‫در جوامــع کنونــی فضاهــای عمومــی شــهری به عنوان مکان ســوم‬ ‫مــورد توجــه قــرار گرفتــه کــه نقــش اساســی در برقــراری‏تعامــات‬ ‫اجتماعــی ایفــا می کننــد‪ .‬فضــای عمومــی‪ ،‬فضایــی از شــهر و محیط‬ ‫کالبــد مصنــوع اســت کــه شــهروندان بایــد بتواننــد‏بــدون هیــچ‬ ‫محدودیتــی بــه ان دسترســی داشــته باشــند؛ در واقــع مکان هایــی‬ ‫هســتند کــه بــه عمــوم شــهروندان تعلــق دارنــد و بــه‏جنبه هــای‬ ‫کالبــدی و فیزیکــی منحصــر نیســتند؛ بدیــن معنــا کــه بــا حضــور و‬ ‫فعالیــت انســان معنــا پیــدا می کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اگرچــه فضاهــای ســبز شــهری فرصت هایــی را بــرای اصــاح‬ ‫وضعیــت شــهروندان از قبیــل بی تحرکــی فزاینــده‪ ،‬افزایــش ســطح‬ ‫‏اســترس ذهنی در رابطه با زندگی شــهری و شــیوه های کار معاصر‬ ‫فراهــم می اورنــد امــا تحقــق ایــن امــر بــرای شــهروندان‏معلــول در‬ ‫بســیاری از پارک هــا و بوســتان های شــهری امــری بســیار ســخت و‬ ‫دشــوار اســت و ایــن در حالــی اســت کــه اغلــب ایــن‏افــراد مالیــات‬ ‫پرداخــت می کننــد و دسترســی اســان بــه فضاهــای ســبز شــهری از‬ ‫حقــوق اولیــه و ابتدایــی انــان محســوب می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫موضــوع مناسب ســازی معابــر عمومــی و نقاط مختلف شــهر برای‬ ‫تــردد اســان گروه هــای توان یــاب همــواره یکــی از مهم ترین‏مســائل‬ ‫اجتماعــی و مدیریــت شــهری محســوب می شــود؛ شــهروندانی کــه‬ ‫بــه دالیــل مختلــف ازجملــه معلولیــت‪ ،‬جانبــازی‪ ،‬ســالمندی‏و غیره‬ ‫بــرای انجــام امــور روزانــه خــود و حضــور در ســطح جامعــه‪ ،‬نیــاز بــه‬ ‫شــرایط خاصــی بــه ویــژه بــرای عبــور و مــرور‏در معابــر‪ ،‬فضاهــای‬ ‫عمومــی‪ ،‬حمــل و نقــل عمومــی و غیــره دارنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مکان هایــی ماننــد پارک هــا و بوســتان ها کــه یکــی از نقــاط کلیــدی‬ ‫و دائمــی بــرای اســتفاده شــهروندان محســوب می شــود و امــکان‬ ‫‏اســتفاده اســان معلــوالن و ســالمندان از ایــن فضاهــا از الزامــات‬ ‫اصــول شهرســازی بــه شــمار مــی رود‪ ،‬ایــن درحالــی اســت کــه‬ ‫‏موضــوع مناسب ســازی در برخــی از بوســتان های پایتخــت کامــا‬ ‫محقــق نشــده‪ ،‬بــه گونـه ای کــه اکنــون بســیاری از توان یابــان ‏بــرای‬ ‫ورود‪ ،‬تــردد یــا اســتفاده از امکانــات مختلــف بوســتان بــا دشــواری و‬ ‫مشــکل روبــرو هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس طــرح حمایــت از حقــوق افــراد‬ ‫دارای معلولیت مصوب ســال ‪ ۹۶‬شــورای اســامی شهرها‪ ،‬وظایف‬ ‫شــهرداری ها در مناســب ســازی معابــر اعــام شــده اســت؛ برایــن‬ ‫اســاس‪« ،‬شــهرداری مکلــف اســت در انجــام‏پروژه هــای عمرانــی و‬ ‫شهرســازی تمهیــدات الزم را بــرای بهبــود امــکان حضــور افــراد دارای‬ ‫معلولیــت در ســطح شــهر از‏جملــه اماده ســازی و مناسب ســازی‬ ‫معابــر عمومــی‪ ،‬تفرجگاه هــا‪ ،‬بوســتان ها‪ ،‬فضاهــای اجتماعــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی و ورزشــی‪ ،‬نصــب‏نشــانه ها و عالئــم فیزیکــی الزم بــا‬ ‫اولویــت میادیــن و معابــر اصلــی و نزدیــک بــه تقاطع هــا‪ ،‬تجهیــز‬ ‫چراغ هــای راهنمایــی معابــر‏بــه عالئــم صوتــی و نیــز برجســته کردن‬ ‫ســطح پیاده روهــای نزدیــک بــه تقاطع هــا بــرای اســتفاده نابینایــان‬ ‫و انجــام تمهیــدات الزم‏در توقفگاه هــای عمومــی بــا هــدف در نظــر‬ ‫گرفتــن محل هــای ویــژه بــرای توقــف وســایل نقلیــه افــراد دارای‬ ‫معلولیــت پیش بینــی‏نمایــد»‪.‎‬‬ ‫ب ورزش‬ ‫کمتــر از ‪ ۵‬درصــد پارک هــای تهــران تجهیــزات مناســ ‬ ‫معلــوالن دارنــد‬ ‫«‪‎‬ســیدصالح الدیــن فاطمــی نــژاد»‪‎‬مدیــر کل حقوقــی ســازمان‬ ‫بهزیســتی کشــور در همیــن زمینــه می گویــد‪:‬‏مناسب ســازی محیــط‬ ‫پارک هــا و بوســتان های شــهری سالهاســت کــه مــورد غفلــت قــرار‬ ‫گرفتــه و ایــن در حالــی اســت کــه قانــون‏جامــع حمایــت از حقــوق‬ ‫معلــوالن در کشــور دولــت موظــف اســت زمینه هــای الزم را بــرای‬ ‫تامیــن حقــوق معلــوالن‪ ،‬فراهــم و‏حمایت هــای الزم را از انهــا بــه‬ ‫عمــل اورد‪ .‬همچنیــن در مــاده دوم ایــن قانــون امــده اســت کــه‬ ‫تمامــی وزارتخانه هــا‪ ،‬ســازمان ها‪،‬‏موسســات‪ ،‬شــرکت های دولتــی‪،‬‬ ‫نهادهای عمومــی و انقالبــی موظــف هســتند در طراحــی‪ ،‬تولیــد‪،‬‬ ‫احــداث ســاختمان ها و اماکــن‏عمومــی‪ ،‬معابــر و وســایل خدماتــی‬ ‫بــه نحــوی عمــل کنــد کــه امــکان دسترســی و بهره منــدی از انهــا برای ‬ ‫معلــوالن همچــون افــراد‏عــادی فراهــم شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دسترســی معلــوالن بــه تفرجگاه هــای شــهر انچنــان ســخت و‬ ‫دشــوار شــده اســت کــه نــه خودشــان و نــه خانواده هایشــان تمایلــی‬ ‫‏و رغبتــی بــرای رفتــن بــه پارک هــا و بوســتان های شــهری را ندارن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی می افزایــد‪ :‬البتــه برخــی از شــهرداری ها‪ ،‬پارک هــا و بوســتان های‬ ‫شــهری را را بــرای افــراد معلــول مناسب ســازی کرده انــد‏و در ســال های‬ ‫اخیــر شــرایط بهتــر شــده بــه گون ـه ای کــه وســایل ورزشــی برخــی از‬ ‫بوســتان های تهــران بــه طــور ویــژه بــرای‏معلــوالن تعبیــه شــده و حتی‬ ‫بــا ویلچــر حرکت هــای ورزشــی انجــام دهنــد‪ ،‬امــا بــا ایــن همــه‪ ،‬ان چه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫کــه اکنــون در شــهر تهــران‏وجــود دارد قطعــا ناکافــی اسـ ‪‎‬‬ ‫وی می گویــد‪ :‬طــرح حمایــت از حقــوق افــراد دارای معلولیــت‬ ‫شــورای اســامی شــهر تهــران توســط شــهرداری پایتخــت کامــا‬ ‫‏اجرایــی نشــده اســت بــه گونــه ای کــه کمتــر از‪ ۵‬درصــد پارک هــا‬ ‫تجهیــزات مناسب ســازی بــرای ورزش معلــوالن‏دارنــد‪ .‬تجهیــزات‬ ‫ویــژه معلــوالن در تعــداد محــدودی از پارک هــای تهــران تعیبه شــده‬ ‫اســت و هنــوز هــم یــک معلــول بــرای بیــرون‏رفتــن از درب خانــه تــا‬ ‫پــارک بــا چندیــن مانــع مواجــه می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مدیــر کل حقوقــی ســازمان بهزیســتی کشــور اظهــار مـی دارد‪:‬‬ ‫اب خــوری و دستشــویی مناسب ســازی شــده بــرای معلــوالن‬ ‫در‏پارک هــا و بوســتان های شــهری وجــود نــدارد؛ فقــط یــک‬ ‫دسترســی عبــوری را برداشــته اند تــا معلــوالن بــا ویلچــر رفــت‬ ‫و امــد‏کننــد‪ .‬توالــت فرنگــی و شــیراالت ویــژه معلــوالن بســیار‬ ‫محــدود بــوده و زیــر‪ ۳‬درصــد اســت و ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫در تمــام‏دنیــا‪ ،‬شــهرداری ها بــه رفــع نیازهــای اولیــه معلــوالن‬ ‫توجه ویژه می کنند و دسترســی اســان به تجیهزات بهداشــتی‬ ‫را بــرای انــان‏فراهــم می ســازن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی می افزایــد‪ :‬متاســفانه امــار میــزان دسترســی معلــوالن بــه‬ ‫پارک هــا در مقایســه بــا ســایر کشــورهای توســعه یافتــه بســیار‬ ‫پاییــن‏اســت و بایــد مشــکالت ان هــا در ایــن زمینــه رفــع شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فاطمی نــژاد خاطرنشــان می ســازد‪ :‬اکنــون دسترســی معلــوالن بــه‬ ‫تفرجگاه هــای شــهر انچنــان ســخت و دشــوار اســت کــه نــه خــود و‬ ‫‏نــه خانواده هایشــان تمایــل و رغبتــی بــرای رفتــن بــه بوســتان های‬ ‫شــهری را ندارنــد؛ بــه نظــر می رســد مســئوالن شــهری هنــوز هــم‬ ‫‏بــاور ندارنــد کــه دسترســی اســان معلــوالن بــه امکانــات شــهری از‬ ‫تامین ارتباطات دیتا و ثابت مرکز سامد در سفر‬ ‫ریاست جمهوری به استان گلستان‬ ‫ارتباطــات دیتــا و ثابــت مرکــز ارتباطــات مردمــی ســامد و مراکــز وابســته و مــورد نیــاز در ســفر ریاســت‬ ‫جمهــوری ‪ ،‬توســط مخابــرات اســتان تامیــن شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان ‪ ،‬دکتــر غالمعلــی‬ ‫حقــوق اولیــه انــان اســت و شــهرداری ها بــه عنــوان متولی‏فضاهای‬ ‫ســبز شــهری بایــد پاســخگو و مســئولیت پذیر باشــند‪ .‬معتقــدم اگــر‬ ‫ایــن رونــد تــداوم یابــد‪ ،‬افســردگی معلــوالن بیشــتر خواهــد‏شــد و‬ ‫ســازمان بهزیســتی کشور همیشــه از شــهرداری ها مطالبه افزایش‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫تســهیالت را داشــته اسـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬‬ ‫احساس غربت معلوالن در بین شهروندا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬شــهروند ‪ ۴۸‬ســاله جانبــاز و مبتــا بــه بیمــاری‬ ‫‪‎‬غالمرضــا اقــد ‪‎‬‬ ‫ام اس‪ ،‬در همیــن زمینــه می گویــد‪:‬‏پارک هــا و بوســتان ها در ایــن‬ ‫شــهر پــر از دود و دم و شــلوغ بــه منزلــه پناهگاهــی بــرای تمــدد‬ ‫اعصــاب محســوب می شــود و بــر‏همیــن اســاس وجــود چنیــن‬ ‫اماکنــی بــرای تمامــی شــهروندان‪ ،‬غنیمتــی ارزشــمند اســت و بــه‬ ‫طــور حتــم بــرای معلــوالن و توان یابــان‏ضــرورت وجــودی چنیــن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫تفرجگاه هایــی از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســ ‪‎‬‬ ‫در مدیریت هــای شــهری و تصمیم گیری هــای کالن انچنــان کــه‬ ‫الزم اســت بــه توان یابــان بهایــی داده نمی شــود و عــاوه بــر ایــن‬ ‫‏امــر فرهنگ ســازی مناســبی هــم در ایــن راســتا صــورت نگرفتــه تــا‬ ‫ســایر شــهروندان از تســهیالت محــدود ویــژه معلــوالن اســتفاده‬ ‫‏نکننــ ‪‎‬د‪‎.‬وی می افزایــد‪ :‬متاســفانه در مدیریت هــای شــهری و‬ ‫تصمیم گیری هــای کالن انچنــان کــه الزم اســت بــه توان یابــان‬ ‫بهایــی‏داده نمی شــود و ایــن در حالــی اســت کــه معلــوالن و‬ ‫جانبــازان هــم فرزنــدان همیــن اب و خــاک هســتند و در راســتای‬ ‫دفــاع از ایــن‏ســرزمین کــه حتــی یــک وجبــش هــم بــه دســت‬ ‫دشــمنان نیفتــد از جــان و مــال خــود گذشــته ان ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن جانبــاز دوران دفــاع مقــدس خاطرنشــان می ســازد‪ :‬هــر‬ ‫چنــد کــه هیــچ منتــی بــرای دفــاع از کیــان و نامــوس وطــن بــر ســر‬ ‫کســی‏نداریــم‪ ،‬امــا انتظــار حداقلــی ایــن اســت کــه ملزومــات اولیــه‬ ‫بــرای رفــاه و اســایش رزمنــدگان و بــه ویــژه جانبــازان هشــت ســال‬ ‫‏جنــگ تحمیلــی در زندگی هــای شــهری لحــاظ شــود؛ ان گونــه کــه‬ ‫در کشــورهای غربــی بــه ســربازان اســیب دیده در جنــگ‪ ،‬تمامــی‬ ‫‏تســهیالت الزم بــرای زندگــی عــادی مهیــا می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بــا انتقــاد از شــرایط کنونــی فضاهــای ســبز می افزایــد‪ :‬اغلــب‬ ‫پارک هــا و بوســتان ها بــرای معلــوالن مناسب ســازی نشــده و‏عــاوه‬ ‫بــر ایــن امــر فرهنگ ســازی مناســبی هــم در ایــن راســتا صــورت‬ ‫نگرفتــه تــا ســایر شــهروندان اگاهــی یابنــد کــه نبایــد از‏تســهیالت‬ ‫محــدود ویــژه معلــوالن در ایــن فضاهــا اســتفاده کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اقــدم یــاداور می شــود‪ :‬جامعــه اگر نگوییم دچار یاس و افســردگی‬ ‫اســت؛ قطعا اکنده از شــادی و ســرور و زنده دلی هم نیســت و‏در‬ ‫ایــن میــان شــهروندان معلــول بیشــتر از دیگــران نیازمنــد فضاهایی‬ ‫مثبــت و پرانــرژی هســتند‪ ،‬بنابرایــن وجــود پارک هــای‏پٌردرخــت بــا‬ ‫رنگ هــای شــاد درکنــار ابــزار و امکانــات و تســهیالت ویــژه ان هــا و‬ ‫حتی برای درمان بیماری هایشــان و رهایی‏از افســردگی و ناامیدی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بســیار مهم اسـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬‬ ‫فضای مجازی پناهگاه معلوال ‪‎‬‬ ‫‪«‎‬دکتــر عبدالرضــا ادهمــی»‪‎‬جامعه شــناس و عضــو هیــات علمــی‬ ‫دانشــگاه کــه ســال ها در حوزه هــای اسیب شناســی معضــات‬ ‫‏اجتماعــی جامعــه پژوهش هــای مختلفــی انجــام داده اســت دراین‬ ‫بــاره می گویــد‪ :‬طبیعــی اســت کــه معلــوالن هــم‏حــق بهره منــدی‬ ‫از فضاهــای ســبز شــهری را هماننــد ســایر شــهروندان دارنــد و بــر‬ ‫همیــن اســاس هــم بایســتی‏شــهرداری ها تمهیــدات خاصــی بــرای‬ ‫ایجــاد مکان هایــی مختــص انــان در نظــر بگیرنــد تا انــان نیز همانند‬ ‫بقیــه افــراد بتواننــد از‏فضاهــای شــهری لــذت بــرده و بــا شــهروندان‬ ‫دیگــر ارتبــاط داشــته باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دوری گزینــی‪ ،‬خلوت نشــینی و گوشــه گیری از جملــه ثمــرات‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ب بــودن پارک هــا و بوســتان ها بــرای معلــوالن اســ ‪‎‬‬ ‫نامناســ ‬ ‫وی معتقــد اســت؛«هنگامی کــه معلــوالن نتواننــد وارد چنیــن‬ ‫فضاهایــی شــوند‪ ،‬دچــار یــاس و ناامیــدی می رونــد و همین امر ســبب‬ ‫‏دوری گزینــی‪ ،‬خلوت نشــینی و گوشــه گیری انــان می شــود و شــاید‬ ‫هــم بــه ســایر مکان هایــی رونــد کــه هیــچ لذتــی از ان نمی برنــد‪»‎ .‬‬ ‫ادهمــی می افزایــد‪ :‬معلــوالن بــه ســبب مناسب ســازی نکــردن‬ ‫پارک هــا و فضاهــای ســبز شــهری مجبــور هســتند یــا خانه نشــین‬ ‫شــوند‏و یــا در خیابان هــای شــلوغ بــه دشــواری تــردد کننــد کــه‬ ‫در انجــا هــم دیگــر تمــدد اعصابــی صــورت نمی گیــرد و بــه همیــن‬ ‫علــت در‏نبــود فضاهــای دارای امکانــات شــهری معلــوالن بــه ناچــار‬ ‫عزلت نشــین شــده و بــه فضــای مجــازی پنــاه می برن ‪‎‬د‪/‎.‬ایرنــا‬ ‫شــهمرادی ضمــن اعــام ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه احتمال ســفر ریاســت جمهوری به اســتان گلســتان‬ ‫در هفتــه پیــش رو ‪ ،‬زیرســاخت الزم جهــت راه انــدازی ارتباطــات دیتــا مرکزارتباطــات مردمــی ســامد بــر‬ ‫بســتر فیبــر نــوری انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی کــه ظرفیــت ایــن ســرویس را ‪ 10‬گیگابایــت دانســت افــزود‪ :‬زیرســاخت ایجــاد شــده بمنظــور برقــراری‬ ‫ارتباطــات فرمانــداری هــا‪ ،‬شــبکه دولــت‪ ،‬ارتباطــات مرکــز ســامد‪ ،‬ارتباطــات ســازمان ثبت احــوال و اینترنت‬ ‫بــا ســرعت ‪ ۴۵۰‬مگابیــت بــر ثانیــه جهــت اســتفاده کاربــران و خبرنــگاران برقــرار شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان از برقــراری ارتبــاط ‪ SIP TRUNK‬و واگــذاری ‪ 100‬خــط تلفــن ثابــت‬ ‫نیــز خبــرداد و افــزود ‪ :‬بمنظــور جلوگیــری از اختــاالت احتمالــی‪ ،‬بــرای تمامــی ارتباطــات مذکــور‪ ،‬ارتبــاط‬ ‫پشــتیبان بــر بســتر تجهیــزات رادیویــی بــا ظرفیــت ‪1‬گیگابایــت نیــز برقــرار شــده اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫بــه گــزارش بازارکســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی‪،‬عابدی رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی‬ ‫اســتان گلســتان‪،‬در هفتمین جلســه شــورای فنی اســتان گفت‪:‬در ســال جاری بیش از ‪ ۳۰‬دوره اموزشــی برای‬ ‫پیمانــکاران ومشــاوران در ســطح اســتان برگــزار شــده و انتظــار داریــم ‪،‬پیمانــکاران بــرای حضــور در ایــن دوره هــا‬ ‫مشــارکت فعال داشــته باشــند‪.‬وی در ادامه به مشــکالت بین تامین اجتماعی و پیمانکاران در خصوص ارســال‬ ‫لیســت بیمــه افزود‪:‬تامیــن اجتماعــی همــکاری وهمراهــی خوبــی بــا پیمانــکاران در خصــوص لیســت بدهــی هــا‬ ‫داشــته باشــددر حــوزه دســتگاه اجرایــی بنــا شــد‪،‬کارکرد دســتگاه و ســندهای مالــی زودتــر انجــام و فــرم شــماره‬ ‫چهــار هرچــه ســریعتر بــه تامیــن اجتماعــی تحویــل گــردد‪.‬‬ ‫مشارکت فعال‬ ‫مشاوران‪،‬‬ ‫پیمانکاران و‬ ‫عوامل اجرایی در‬ ‫دوره های اموزشی‬ ‫یک شنبه ‪ 8‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪492‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫کسی مسئول خسارت‬ ‫کشاورزان نیست‬ ‫عیب ماشین موتور‬ ‫ترموستات گاز جلوبندی‬ ‫کشــت محصــول ســیب زمینــی در هــر هکتــار ‪ 100‬میلیــون‬ ‫تومــان بــرای مــا هزینــه داشــته اســت‪ ،‬هزینــه اجــاره زمیــن‬ ‫امســال بــه ‪ 30‬میلیــون تومــان رســیده اســت‪ ،‬کــود و ســم بــه‬ ‫یکبــاره قیمــت چندیــن برابــری داشــته اســت در هــر هکتــار‬ ‫‪ 9‬میلیــون تومــان کــود مــی ریزیــم‪ ،‬در ایــن میــان هــم کــود‬ ‫و هــم ســهم بــه قیمــت دولتــی بســیار کــم بــه مــا داده مــی‬ ‫شــود و مجبوریــم باقــی نیــاز خــود را از بــازار ازاد تهیــه کنیــم‪.‬‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫بررسی می کند‪:‬‬ ‫ساماندهی‬ ‫سیب زمینی کاران‬ ‫گلستان‬ ‫سرویس کشاورزی ‪ -‬هنگامه خاندوزی‪:‬‬ ‫اســتان گلســتان یکــی از اســتان هــای تامیــن کننده امنیــت غذایی‬ ‫کشــور اســت امــا بــا ایــن وجــود کشــاورزی ایــن اســتان ماننــد کالف‬ ‫ســردرگمی اســت کــه متولــی خاصــی نــدارد و کســی پاســخگوی‬ ‫مشــکالت و ضررهــای کشــاورزان نیســت‪.‬‬ ‫یکــی از محصوالتــی کــه در ایــن اســتان باریســک بــاال کشــت‬ ‫مــی شــود و هرســاله داســتان هــای خــاص خــود را در فصــل‬ ‫برداشــت محصــول رقــم مــی زنــد« ســیب زمینــی» اســت‪.‬‬ ‫ســال گذشــته کشــاورزان گلســتانی بــا کشــت ایــن محصــول‬ ‫خســارت زیــادی دیــدن و بقــول خودشــان بــه خــاک ســیاه‬ ‫نشســتند‪ .‬امــا کســی همــراه و شــریک انهــا بــرای ایــن همــه‬ ‫خســران نشــد و تنهــا اتفاقــی کــه افتــاد در روزهــای اخــر برداشــت‬ ‫ایــن محصــول در اســتان قیمــت تضمینــی خریــد ان را کیلــوی‬ ‫دو هــزار تومــان اعــام کردنــد هــر چنــد ایــن قیمــت نیــز بــرای‬ ‫کشــاورز ضــرر بــود امــا همیــن قیمــت نیــز در زمانــی اعــام‬ ‫شــد کــه کشــاوزان محصــول خــود را بــا ضــرر جمــع کردنــد و بــه‬ ‫گونــه ای نوشــدارو بعــد از مــرگ ســهراب بــود‪.‬‬ ‫کشــاورزان گلســتانی امســال نیــز بــا تــرس و لــرز دوبــاره اقــدام‬ ‫بــه کشــت ایــن محصــول کــرده انــد بــه امیــد اینکــه ایــن محصــول‬ ‫بــازار خوبــی داشــته باشــد و بتواننــد گوشــه ای از خســارتهای‬ ‫ســال گذشــته خــود را جبــران کننــد‪.‬‬ ‫کشت سیب زمینی در هر هکتار ‪ 100‬میلیون تومان هزینه دارد‬ ‫تجــری یــک کشــاورز گلســتانی اســت کــه ســال گذشــته پنــج‬ ‫هکتــار و امســال ‪ 30‬هکتــار کشــت محصــول ســیب زمینــی‬ ‫انجــام داده اســت ‪.‬‬ ‫وی کــه ماننــد همــه کشــاورزان در دل هــای بســیاری دارد اهــی‬ ‫از دل مــی کشــد و گفــت چــه بگویــم کــه مشــکالت مــا زیــاد‬ ‫اســت‪ ،‬اگــر ســیب زمینــی کشــت نکنیــم بایــد چــه کنــم؟ ایــا‬ ‫محصــول دیگــری در اســتان وجــود دارد کــه از قیمــت مناســب‬ ‫برخــوردار باشــد و دردســر و مشــکالتی کــه دارد ارزش کشــت‬ ‫داشــته باشــد؟ ســال گذشــته همــه محصــوالت کشــاورزی بــه‬ ‫دلیــل گرمــا نابــود شــد‪ ،‬چنــد ســالی مــی شــود کشــاورزان بــه‬ ‫دلیــل خشکســالی و افزایــش ناگهانــی قیمت هــا بــا مشــکالت‬ ‫زیــادی روبــه رو هســتند امــا کــدام مســئول جلــو امــده تــا اقدامــی‬ ‫بــرای ایــن قشــر زحمــت کــش داشــته باشــد؟‬ ‫مــا مجبــور بــه ریســک هســتیم االن نزدیــک بــه دو ســال‬ ‫اســت کــه کشــت محصــول ســیب زمینــی در گلســتان بــا ضــرر‬ ‫همــراه شــده اســت‪ ،‬امــا بــاز هــم ترجیــح مــی دهــم محصولــی‬ ‫کشــت کنــم کــه اگــر بــازار خوبــی داشــته باشــد مــی توانــد تمــام‬ ‫هزینه هــای مــا را جبــران کنــد امــا دیگــر محصــوالت در گلســتان‬ ‫اصــا توجیــه اقتصــادی ندارنــد‪.‬‬ ‫کشــت محصــول ســیب زمینــی در هــر هکتــار ‪ 100‬میلیون تومان‬ ‫بــرای مــا هزینــه داشــته اســت‪ ،‬هزینــه اجــاره زمیــن امســال بــه‬ ‫‪ 30‬میلیــون تومــان رســیده اســت‪ ،‬کــود و ســم بــه یکبــاره قیمــت‬ ‫چندیــن برابــری داشــته اســت در هــر هکتــار ‪ 9‬میلیــون تومــان‬ ‫کــود مــی ریزیــم‪ ،‬در ایــن میــان هــم کــود و هــم ســهم بــه قیمــت‬ ‫دولتــی بســیار کــم بــه مــا داده مــی شــود و مجبوریــم باقــی نیــاز‬ ‫خــود را از بــازار ازاد تهیــه کنیــم‪.‬‬ ‫اینهــا همــه مشــکالتی اســت کــه یــک کشــاورز بــا ان مواجــه‬ ‫اســت تــا محصــول خــود را بــه مرحلــه برداشــت برســاند و در‬ ‫ایــن مرحلــه نیــز شــاهد هســتیم در چنــد ســال اخیــر ســیب‬ ‫زمینــی در گلســتان بــازار خوبــی نداشــته اســت و مســئوالن نیــز‬ ‫چــون برنام ـه ای نــدارد در زمانــی کــه مــا بــا ایــن مشــکل مواجــه‬ ‫می شــویم تنهــا مــی تواننــد نظارگــر باشــند و اقداماتــی کــه انجــام‬ ‫می دهنــد ماننــد نوشــدارو بعــد از مــرگ ســهراب اســت‪.‬‬ ‫واقعــا در زمانــی کــه کشــور نیازمنــد تولیــد کشــاورزان اســت چــرا‬ ‫بایــد ایــن قشــر بــا ریســک جلــو برونــد؟ چــرا بــرای ســاماندهی‬ ‫قشــر ســیب زمینــی کاران در گلســتان اقدامــی نمــی شــود؟ و‬ ‫ایــن داســتان تــا کــی و کجــا ادامــه خواهــد داشــت؟ ایــا امســال‬ ‫نیــز بایــد تیتــر بزنیــم کــه کشــاورزان محصــول خــود را در زمیــن‬ ‫رهــا کردنــد؟ یــا بایــد بنویســیم گرانــی قیمــت ســیب زمینــی و‬ ‫مردمــی کــه تــوان خریــد ندارنــد؟‬ ‫کاهش کشت سیب زمینی در گلستان‬ ‫رمضــان مقصودلــو رئیــس انجمــن ســیب زمینــی کاران گلســتان‬ ‫در خصــوص ایــن مشــکالت بــه خبرنــگار بــازار کســب و کار‬ ‫گفــت‪ :‬مــا نمــی توانیــم برنامــه ای بــرای کشــاورز بــرای کشــت‬ ‫محصــول ســیب زمینــی داشــته باشــیم‪ ،‬کار مــا بیشــتر مشــاوره و‬ ‫برگــزاری جلســات اســت کــه از انجایــی کــه تریبــون خاصــی نیــز‬ ‫بــرای اعــام برنامــه هــای خــود نداریــم کشــاورزان کمتــر بــه مــا‬ ‫مراجعــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص میــزان کشــت ســیب زمینــی اســتان در ســال‬ ‫جــاری اظهــار کــرد‪ :‬ســال گذشــته شــش هــزار هکتــار ســیب‬ ‫زمینــی در بــازار کشــت شــد کــه بــه دلیــل خســارتهای کــه داشــت‬ ‫امســال ایــن رقــم بــه نصــف رســیده اســت و حــدود ســه هــزار و‬ ‫‪ 500‬هکتــار از زمیــن هــای کشــاورزی اســتان ســیب زمیــن کشــت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مقصودلــو ادامــه داد‪ :‬ریســک در کشــت ایــن محصــول در‬ ‫ســال جــاری نتیجــه کاهــش ســطح زیــر کشــت ســیب زمینــی‬ ‫بــرای امســال شــد کــه مــا امیدواریــم الاقــل ســیب زمینــی کاران‬ ‫گلســتانی بــا ایــن ســطح زیــر کشــت فــروش منطقــی ایــن‬ ‫محصــول را داشــته باشــند تــا ضررهــای انباشــته ســال گذشــته‬ ‫جبــران شــود‪.‬‬ ‫رئیــس انجمــن ســیب زمینــی کاران گلســتان در خصــوص‬ ‫اینکــه چــرا کشــاورزان مجبــور بــه ریســک هســتند‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫مســاله اصلــی نبــود کشــت جایگزیــن ســیب زمینــی اســت‪ ،‬چــرا‬ ‫کــه در حــال حاضــر کشــت دیگــر محصــوالت کشــاورزی توجیــه‬ ‫اقتصــادی نــدارد‪ .‬امــا بــا توجــه بــه اینکــه ســیب زمینــی از هزینــه‬ ‫تولیــد باالیــی برخــوردار اســت اگــر قیمــت مناســبی داشــته باشــد‬ ‫یکــی از ســوداورترین کشــت ها بــرای کشــاورزان اســت‪.‬‬ ‫مقصودلــو افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ضــرر ســیب زمینــی کاران در ســال‬ ‫گذشــته اگــر دولــت در ســال جــاری خریــد تضمینــی گنــدم را زودتــر‬ ‫اعــام می کــرد‪ ،‬بســیاری از کشــاورزان ریســک کاشــت دوبــاره ایــن‬ ‫محصــول را انجــام نمی دادنــد و بــه جــای ســیب زمینــی‪ ،‬گنــدم کــه‬ ‫یــک محصــول اســتراتژیک هســت را کشــت می کردنــد‪.‬‬ ‫مشکالت جامعه را دولت برطرف می کند‬ ‫ نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان و امــام جمعــه گــرگان بــا اشــاره بــه کار خــوب دولت در ازادســازی ســواحل‬ ‫گفــت‪ :‬هماننــد ازادســازی ســواحل بســیاری از مشــکالت جامعــه را دولــت می توانــد برطرف کند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬ایــت اللــه ســیدکاظم نورمفیــدی در نمازجمعــه ایــن هفتــه‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬از دولــت و مســئوالن انتظــار ایــن اســت کــه اقدامــات ارزشــمندی در همــه مســائل بــه‬ ‫خصــوص برنامه ریــزی بــرای قانــون تســهیل مجــوز کســب و کار انجــام دهــد‪.‬‬ ‫خطیــب جمعــه گــرگان گفــت‪ :‬مــردم نبایــد بــرای مجوزهــای کســب و کار اذیــت شــوند و حتــی بایــد موانــع‬ ‫و مشــکالت فــرارو بــرای ســرمایه گذاران و تولیدکننــدگان را برطــرف کــرد تــا بــرای انــان ایجــاد انگیــزه بشــود‪.‬‬ ‫در ایــن میــان بــه ســراغ نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا‬ ‫در مجلــس رفته ایــم‪ ،‬تــا بدانیــم مســئول اصلــی ایــن همــه‬ ‫بی برنامگــی در کشــت محصــول ســیب زمینــی کیســت؟ و بــرای‬ ‫حــل و ســاماندهی ایــن مســئله چــه اقدامــی بایــد انجــام شــود‪.‬‬ ‫دست واسطه ها از معامله محصوالت کشاورزی کوتاه شود‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب و کار‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بایــد اتحادیــه ســیب زمینــی کاران و جهــاد کشــاورزی‬ ‫اســتان در ســاماندهی و میــزان ســطح زیــر کشــت ســیب زمینــی‬ ‫بــه صــورت جــدی وارد شــوند تــا ایــن محصــول بــه انــدازه نیــاز‬ ‫مصــرف مــردم کشــت شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه ســاماندهی و مدیریــت اصلــی‬ ‫ســیب زمینــی کاران اســتان بــر عهــده جهــاد کشــاورزی اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بایــد دســت واســطه هــا از خریــد و فــروش محصــوالت‬ ‫کشــاورزی کوتــاه شــود ضمــن اینکــه صــادارت هــم تســهیل‬ ‫شــود تــا در صــورت تامیــن نیــاز‪ ،‬مــازاد ایــن محصــول بــه دیگــر‬ ‫کشــورهای همســایه صــادر شــود‪.‬‬ ‫ســنگدوینی بــا اشــاره بــه اینکــه نــوع ســیب زمینــی کــه در‬ ‫گلســتان کشــت مــی شــود مانــدگاری کمــی دارد‪ ،‬خاطــر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬در کنــار جهــاد کشــاورزی اســتان‪ ،‬اتــاق بازرگانــی گــرگان‬ ‫و انجمــن ســیب زمینــی کاران گلســتان هــم بایــد در خصــوص‬ ‫میــزان کشــت محصــول و اگاه ســازی کشــاورزان همــکاری کننــد‬ ‫تــا بــرای ســال اینــده مشــکلی در ایــن خصــوص نداشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی در خاتمــه یــاداور شــد‪ :‬بــرای ســال اینــده بــا تعامــل‬ ‫جهادکشــاورزی‪ ،‬اتــاق بازرگانــی و اتحادیــه ســیب زمیــن کاران‬ ‫اســتان مــی توانیــم شــاهد عرضــه ایــن محصــول بــا قیمــت‬ ‫مناســب در بــازار باشــیم تــا ضمــن ســود منطقــی کشــاورزان ایــن‬ ‫محصــول بــا قیمــت مناســب بــه دســت مصــرف کننــده برســد‪.‬‬ ‫کوتــاه کــرده دســت واســطه ها و همــکاری کــه فــی مابیــن‬ ‫نهادهــا بایــد انجــام شــود مســئله ای ایســت کــه همیشــه مطــرح‬ ‫شــده امــا متاســفانه هنــوز اقــدام درخــوری بــرای ایــن مســئله‬ ‫انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن میــان دبیرخانــه کشــاورز گلســتان حــرف هــای امیــدوار‬ ‫کننده تــری دارد او معتقــد اســت بــا طرحــی کــه جهــاد کشــاورزی‬ ‫بــه دنبــال اجرایــی کــردن ان اســت مشــکالت کشــاورزان حــل و‬ ‫فصــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کشت قرار دادی باعث ساماندهی سیب زمینی کاران می شود‬ ‫دبیرخانــه کشــاورز گلســتان گفــت‪ :‬وزارت جهــاد کشــاورزی بــه‬ ‫دنبــال طراحــی بحــث کشــت قــراردادی اســت کــه اگــر ایــن مســئله‬ ‫محقــق شــود شــاهد ســاماندهی ســیب زمینــی کاران مــی شــویم‪.‬‬ ‫علــی قلــی ایمانــی در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب وکار اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬صــادرات ســیب زمینــی ســبب شــده اســت که مقــداری خال در‬ ‫بــازار بــه وجــود بیایــد و شــاهد بــاال رفتــن قیمتایــن محصــول باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت بــه دنبــال بحــث کشــت قــرار‬ ‫دادی محصــوالت کشــاورزی اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬اجــرای‬ ‫ایــن طــرح منجــر بــه الگــوی کشــت شــود و در بخــش هــای از‬ ‫ایــن طــرح مســئله کشــت ســیب زمینــی هــم بــرش هــای در حــال‬ ‫طراحــی اســت کــه بــه اســتان هــا داده شــود‪.‬‬ ‫دبیرخانــه کشــاورز گفــت‪ :‬بــا اجــرای ایــن طــرح بــا کشــاورزان‬ ‫قــرار داد منعقــد مــی شــود تــا بــر اســاس نیــاز کشــور و صــادرات‬ ‫کشــت محصــوالت انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــا اجــرای ایــن طــرح بــه بــازار شــوک وارد‬ ‫نمــی شــود‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬برنامــه جهــاد کشــاورزی بــرای‬ ‫تمــام محصــوالت کشــت قــرار دادی اســت‪ ،‬در ایــن طــرح جهــاد‬ ‫کشــاورزی بــر روی میــزان ســطحی کــه قــرار اســت محصــول‬ ‫کشــت شــود تمرکــز مــی کنــد تــا ماننــد ســال هــای گذشــته بــه‬ ‫دلیــل حجــم زیــاد کشــت و عرضــه بســیار و همچنیــن کمبــود‬ ‫کشــت و عرضــه کــم بــه بــازار شــوک وارد نشــود و بــه کشــاورز و‬ ‫مــردم فشــار وارد نشــود‪.‬‬ ‫شــاید کشــت قــرار دادی بتوانــد راه نجاتــی بــرای گریــز از‬ ‫مشــکالت کشــاورزی و بــه رونــق رســاندن ایــن صنعــت باشــد امــا‬ ‫بایــد منتظــر مانــد تــا ببینــم ایــن طــرح چــه زمانــی بــه اجــرا خواهــد‬ ‫رســید وچــه کســی مســئول اجــرای ان خواهــد بــود؟‬ ‫ایــت اللــه نورمفیــدی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬در مبــارزه بــا فســاد دولــت بایــد درســت و اساســی وارد شــود‬ ‫و بــرای مــردم مشــکالتی کــه بــه وجــود امــده را برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه فاصلــه ‪ ۶۰‬متــر از ســواحل بایــد ازاد و در اختیــار مــردم باشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن قانــون در‬ ‫برنامــه چهــارم توســعه کشــور در ســال ‪ ۸۶‬مصــوب شــده بــود و قــرار بــود تــا ســال ‪ ۸۸‬اجرایــی شــود امــا ‪۱۲‬‬ ‫ســال از ان را خــود داشــته و هیــچ کــس ایــن کار را انجــام نــداده بــود امــا دولــت ســیزدهم ازادســازی هــا‬ ‫را انجــام داد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬انچــه کــه قانونــی و مصــوب اســت بایــد توســط دولت هــا انجــام شــود و بــا توجــه بــه ایــن‬ ‫کــه در اســتانه ســال نــو قــرار داریــم دولــت بایــد نظــارت کاملــی بــر کنتــرل قیمت هــا داشــته باشــد و جلــوی‬ ‫هــرج و مــرج را گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫ایت اللــه نورمفیــدی افــزود‪ :‬بایــد بگذاریــم زمــان همــه چیــز را روشــن کنــد و ســپس در ان خصــوص‬ ‫قضــاوت کنیــم‪.‬‬ ‫بررسی برخی ایرادات و مشکالت ماشین!!‬ ‫مشکالت برداشتن ترموستات‪:‬‬ ‫‪ -۱‬زمان سرباالیی موتور خودرو‬ ‫داغ شــده و در ســرپایینی یــک مرتبــه و دفعتــا ســرد شــده کــه‬ ‫احتمــال تــاب برداشــتن سرســیلندر و تــرک برداشــتن‬ ‫سرسیلندر و بلوکه سیلندر زیاد است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬در سرمای خیلی سردبخاری در نیم ساعت گرم می شود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬موتور در دمای نرمال کار نمی کند ‪.‬‬ ‫چــون اوال دیــر بــه دمــای مطلــوب مــی رســد تــا ان موقــع‬ ‫موتــور در شــرایط نرمــال کار نمی کنــد‪.‬‬ ‫در ضمن دمای مطلوب کارکرد موتور ‪ 85‬تا ‪۹۵‬درجه است‪.‬‬ ‫پایین تر یا باالتر اسیب زا است‪.‬‬ ‫حتی پایین تر اسیب زا است‪.‬‬ ‫چــون لقــی قطعــات زیــاد اســت و ســایش قطعــات زیــاد‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫معایب و مزایای دریچه گاز برقی!!‬ ‫دریچــه گاز برقــی بــه دلیــل امــکان کنتــرل دقیق تــر میــزان‬ ‫هــوای ورودی بــه موتــور‪ ،‬نســبت بــه دریچــه گاز مکانیکــی‬ ‫برتــری داشــت‪ .‬زیــرا در ایــن حالــت راندمــان و کارایــی موتــور‬ ‫بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫از مزایــای دیگــر دریچــه گاز برقــی کاهــش مصــرف ســوخت‬ ‫و الودگــی اســت‪.‬‬ ‫چرا رانندگان از دریچه گاز برقی ناراضی هستند؟!‬ ‫ از معایــب اصلــی ایــن دریچــه تاخیــر در عملکــرد اســت‪،‬‬‫بدیــن معنــی کــه میــان فشــردن پــدال گاز توســط راننــده و بــاز‬ ‫شــدن دریچــه گاز اختــاف زمــان محسوســی وجــود دارد‪ ،‬کــه‬ ‫در شــتاب اولیــه تاثیــر منفــی شــدیدی می گــذارد و همچنیــن‬ ‫در ســطوح شــیب دار ایــن تاخیــر واقعــا ازاردهنــده اســت و‬ ‫اجــازه شــتاب گیری مناســب بــه خــودرو نمی دهــد‪.‬‬ ‫در خودروهایــی کــه دریچــه گاز ان هــا ســیمی اســت بــه‬ ‫محــض فشــردن پــدال مســتقیما ًدریچــه گاز همزمان شــروع‬ ‫بــه بــاز شــدن می نمایــد ولــی در دریچه هــای برقــی رونــد کار‬ ‫ایــن چنیــن نیســت‪.‬‬ ‫خودرو به چپ و راست می رود!!‬ ‫‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه‬ ‫اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۳۵۴۸‬تاریــخ‬ ‫‪ 1400/۱۰/18‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۷۵‬تصرفــات‬ ‫مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای قربــان قــره بــاش فرزنــد اتجــان‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۷۰‬کــد ملــی ‪ ۴۹۷۹۶۴۴۹۶۱‬صــادره از اق قــا‬ ‫در شــش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت‬ ‫‪ ۱۰۶.۹۹‬مترمربــع‪ ،‬در قســمتی از ش ـش دانگ باقیمانــده پــاک شــماره‬ ‫‪ ۴۹۷‬فرعــی از ‪ _۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــل بخــش ‪_۷‬حــوزه‬ ‫ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اقــای محمــددردی کــم محــرز‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــد می تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪:‬روزشنبه ‪1400/۱۱/23‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روزیکشنبه ‪ - 1400/۱۲/08‬م‪.‬الف‪۱۰۱۸۱:‬‬ ‫محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک اق قال‬ ‫‏هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی ‏‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫‏برابر رای شــماره ‪ – 1400/11/30 – 1400 – 4967‬و رای شــماره ‪4966‬‬ ‫– ‪ 1400/11/30 – 1400‬هیــات بــه کالســه پرونــده ‏شــماره ‪– 262‬‬ ‫‪ 1399‬و ‪ 1399 – 112‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی ‏مســتقردر واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫متقاضــی اقــای حمیــد فــروزان فــرد فرزنــد‏محمــد بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 28‬صــادره از بجنــورد و اقــای محســن فــروزان فــرد فرزنــد محمــد بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 2801‬هــر یــک بــه‏الســویه در ســه دانــگ مشــاع از‬ ‫ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 148.90‬متــر مربــع از پــاک‬ ‫‪ 155‬اصلــی واقــع در کهنــه کنــد‏بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک‬ ‫رســمی اقــای مصــر خــان باغچقــی فرزنــد جعفرقلــی محرزگردیــده‬ ‫اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‏عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی‏اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ‏رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت درصــورت‏انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‏تاریخ نوبت اول ‪ /1400/12/08 :‬تاریخ نوبت دوم‪ 1400/12/23 :‬‏‬ ‫‏ احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫‏‬ ‫در پس شادی کاذبی که‬ ‫با مصرف روانگردان به‬ ‫دست می اید‪ ،‬دنیایی از‬ ‫غم و اندوه نهفته است‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 8‬اسفند‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫یک شنبه ‪ 8‬اسفند‬ ‫شمـاره ‪492‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫از کمک به وصول مطالبات بانکی‬ ‫تا جلوگیری از توقف خطوط تولید‬ ‫از اغاز کار دولت سیزدهم‬ ‫برنامه رفع فقر مطلق‬ ‫اجرا شده است‬ ‫جلســه شــورای هماهنگــی بانک هــای اســتان بــرای بررســی راهکارهــای وصــول مطالبــات بانکــی و‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت دســتگاه قضایــی بــرای کمــک بــه رونــق تولیــد در دادگســتری اســتان برگــزار شــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار رئیــس کل دادگســتری گلســتان در نشســت بــا شــورای‬ ‫هماهنگــی بانک هــای اســتان گفــت‪ :‬حمایــت از واحدهــای تولیــدی به معنــای نادیــده گرفتن موضوع‬ ‫وصــول مطالبــات بانکــی نیســت و اتفاقــا یکــی از اقدامــات دســتگاه قضایــی بــرای حمایــت از فعــاالن‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬بازگشــت تســهیالت بــه بانک هــا بــرای تزریــق دوبــاره بــه چرخــه تولیــد اســتان اســت ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬ســتاد اقتصــاد مقاومتــی دادگســتری اســتان پیــش از ورود بــرای حمایــت از‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬ســوابق انان را بررســی و از ســامت اقتصادی انان مطمئن می شــود تا تســهیالت در‬ ‫بخــش هایــی غیــر از تولیــد‪ ،‬قــرار نگیــرد ‪.‬‬ ‫اســیابی در ادامــه ســخنان خــود بــار دیگــر بــا تاکیــد بــر ایــن کــه اقدامــات اجرایــی بانک هــا نبایــد‬ ‫منجــر بــه توقــف خــط تولیــد و تعطیلــی واحدهــای تولیــدی شــود گفــت‪ :‬پیشــنهاد مــا ایــن اســت‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬برنامــه رفــع‬ ‫فقــر مطلــق از ابتــدای شــروع بــه کار دولــت ســیزدهم‬ ‫در وزارت کار اغــاز شــده و بــزودی بــه صــورت دقیــق و‬ ‫زمان بنــدی شــده ارائــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از وزارت تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی‪« ،‬حجت اللــه عبدالملکــی» در‬ ‫خصــوص برگــزاری اولیــن جلســه شــورای عالــی رفــاه و‬ ‫تامیــن اجتماعــی بــه ریاســت رئیــس جمهــور اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫ایــن شــورا بــه موجــب قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و‬ ‫تامیــن اجتماعــی متولــی سیاسـت گذاری و برنامه ریزی در‬ ‫حوزه هــای رفاهــی از جملــه در موضــوع رفــع فقــر هســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا هماهنگــی دســتگاه های مختلــف ایــن‬ ‫حــوزه‪ ،‬سیاسـت گذاری رفــع فقــر مطلــق از اولویت هــای‬ ‫وزارت مــردم اســت‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬ایــن موضوع‬ ‫در جهت اجرای شــعار عدالت محوری دولت ســیزدهم‬ ‫یکــی از چهــار راهبــرد اصلــی وزارت مردم اســت‪.‬‬ ‫عبدالملکــی بــا بیــان اینکه در بخــش نهادهای انقالبی‪،‬‬ ‫دولتــی و مردمــی رفــع فقــر بــه صــورت جزیــره ای صــورت‬ ‫می گیــرد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن جلســه رئیــس جمهــور‬ ‫بــر محوریــت وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــرای‬ ‫تدویــن برنامــه رفــع فقــر مطلــق تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برنامــه رفــع فقــر مطلــق از ابتــدای شــروع‬ ‫بــه کار دولــت اغــاز شــده و بــه زودی بــه صــورت دقیــق و‬ ‫زمان بنــدی شــده ارائــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای عالــی رفــاه و تامیــن اجتماعــی از تشــکیل‬ ‫ســتاد رفــع فقــر مطلــق در قــرارگاه رفــاه مــردم خبــر داد و‬ ‫افــزود‪ :‬بــا دســتور رئیــس جمهــور هدف گــذاری کوتاه مدت‬ ‫بــرای ایــام عیــد و مــاه مبــارک رمضــان خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫وی جلوگیــری از افزایــش تــورم‪ ،‬هم افزایــی دســتگاه های‬ ‫اجرایــی بــرای تجمیــع ظرفیت ها و توانمندســازی محرومین‬ ‫را مــورد تاکیــد قــرار داد و اظهــار کــرد‪ :‬ســامانه جامــع رفــاه‬ ‫ایرانیــان بــرای دهک بنــدی و اطــاع دقیــق و بــه روز از‬ ‫وضعیــت رفاهــی مــردم در حــال تکمیــل اســت و در جلســه‬ ‫مصــوب شــد کــه همــه دســتگاه ها همــکاری الزم را در ایــن‬ ‫خصــوص داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬راه انــدازی و تکمیــل ســامانه خدمــت بزرگــی‬ ‫بــه کل نظــام رفاهــی کشــور خواهــد بــود‪.‬‬ ‫کمک به وصول مطالبات‬ ‫بانکی بدون نیاز به طی‬ ‫تشریفاتقضایی‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان از امادگــی بــرای کمــک بــه وصــول مطالبــات‬ ‫بانکــی بــدون نیــاز بــه طــی تشــریفات قضایــی در اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫دادســتان مرکز اســتان گلســتان امروز در نشست شورای هماهنگی‬ ‫بانکهــای گلســتان ایــن خبــر را اعــام کــرد و گفــت‪ :‬وصــول مطالبــات‬ ‫بانکــی یکــی از مشــکالت و چالش هــای جــدی نظــام بانکــی اســت و‬ ‫در دادســتانی وصــول مطالبــات را جدی تــر پیگیــری کنیــم کــه البتــه‬ ‫تحقــق ان بــه عــزم شــورای هماهنگــی بانک هــا هــم بســتگی دارد‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو گفــت‪ :‬در صــورت معرفــی چنــد کارشــناس‬ ‫بانکــی زبــده از ســوی شــورای هماهنگــی بانکهــای اســتان ‪،‬‬ ‫امــاده ایــم قــرارگاه عملیاتــی بــرای وصــول مطالبــات بانکــی در‬ ‫دادســرای مرکــز اســتان مســتقر کنیــم‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو افــزود‪ :‬در ایــن قــرارگاه یــک دادیــار توانمنــد هــم‬ ‫مســتقر مــی شــود و بــا همــکاری کارشناســان واحدهــای تولیــدی‬ ‫بدهــکار بــه ویــژه واحدهایــی کــه وام هــای کالن دارنــد بــه دادســرا‬ ‫دعــوت و شــیوه وصــول مطالبــات بانــک هــا تعییــن می شــود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫هــدف ایــن ســازمان در شــرایط کرونایــی و وضعیــت اقتصــادی‬ ‫فعلــی‪ ،‬خدمت رســانی مطلــوب بــه مناطــق و افــراد محــروم‬ ‫و جامعــه و توجــه بیشــتر دولــت عدالــت محــور ســیزدهم و‬ ‫تخصیــص اعتبــار بیشــتر نیــاز دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار عــارف کیانــی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬زیــر پوشــش بهزیســتی گلســتان بیــش از ‪ ۹۰‬هــزار‬ ‫خانــوار قــرار دارنــد کــه حــدود ‪ ۵۰‬هــزار خانــوار از ایــن تعــداد‬ ‫مســتمری و حــق پرســتاری دریافــت کــرده و مابقــی بــا وجــود‬ ‫مشــکالت فــراوان از خدمــات ایــن نهــاد اســتفاده نمــی کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در حــال حاضــر متقاضیــان بســیاری از افــراد معلــول‪،‬‬ ‫زنــان سرپرســت خانــوار‪ ،‬معلــوالن سرپرســت خانــوار‪ ،‬اســیب‬ ‫دیــدگان اجتماعــی و افــراد تــرک کــرده اعتیــاد در طــرح خــود‬ ‫اشــتغالی زیرپوشــش ایــن نهــاد بــرای دریافــت کمــک بالعــوض و‬ ‫تســهیالت در انتظار دریافت وام هســتند اما به دلیل نداشــتن ‪۲‬‬ ‫ضامن معتبر موفق به دریافت تســهیالت نشــدند که امیدواریم‬ ‫دولــت بــرای حــل ایــن مشــکل چــاره اندیشــی کنــد‪.‬‬ ‫کیانــی بیــان کــرد‪ :‬طبــق اصــل ‪ ۳۱‬قانــون اساســی جمهــوری‬ ‫اســامی برخــورداری از مســکن حــق هــر خانــواده ایرانــی اســت‬ ‫و خانــواده هــای دارای معلــول هــم بایــد در ایــن موضــوع از‬ ‫اولویــت برخــوردار باشــند‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪ :‬بــه کشــاورزان توصیــه‬ ‫می شــود بــرای بــاروری و کاهــش اســترس های محیطــی از اواخــر‬ ‫اســفند تــا اوایــل فروردیــن مــاه نســبت بــه محلــول پاشــی در باغ های‬ ‫انگــور از کودهــای حــاوی عناصــر‪ ،‬روی و ازت اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار حســن ایزانلــو اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬جهــت اصــاح و جلوگیــری از ریــزش زود هنــگام گل هــا‬ ‫قبــل از عمــل تلقیــح از کــود فــروت ســت بــه عنوان محلول پاشــی‬ ‫بــاغ هــا بــا فرارســیدن فصــل بهــار اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬حــدود ســه هــزار هکتــار تاکســتان بــارور‬ ‫در ایــن شهرســتان کــه ‪ ۲۰‬درصــد بــاغ هــای اســتان را شــامل‬ ‫مــی شــود وجــود دارد و در فصــل بهــار و تابســتان همــه ســاله‬ ‫بــه دالیــل ســرمازدگی‪ ،‬تگــرگ و خشکســالی شــاهد کاهــش‬ ‫عملکــرد محصــول هســتیم و توصیــه مــی شــود کشــاورزان بــا‬ ‫اجــرای بــه موقــع اقدامــات الزم قبــل از گل دهــی از هرگونــه‬ ‫ضــرر و زیــان و خســارت پیشــگیری کننــد‪.‬‬ ‫ایزانلــو گفــت‪ :‬کشــاورزان بایــد در بــازده زمانــی بازشــدن‬ ‫برگ هــا تــا ظهــور خوشــه جهــت بهبــود مکانیســم گلدهــی و‬ ‫افزایــش طــول خوشــه از کودهــای حــاوی عناصــرروی‪ ،‬ازت و‬ ‫منگنــز اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬طبــق اخریــن امــار ‪۲۲۶‬‬ ‫میلیــون تومــان اعتبــار بــرای بازگشــت بــه تحصیــل ‪ ۱۱۳‬دانــش امــوز دختــر بازمانــده از تحصیــل‬ ‫مقطــع ابتدایــی در اســتان وجــود دارد کــه نیــاز اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ملیحــه یغمایــی اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن تعــداد دانــش امــوزان‬ ‫‪ ۴۳‬نفــر در شهرســتان بجنــورد‪ ۲۱ ،‬نفــر در رازو جــرگالن‪ ۱۹ ،‬نفــر در شــیروان‪ ۱۸ ،‬نفــر در مانــه و‬ ‫ســملقان و مابقــی در دیگــر شهرســتان هــای اســتان هســتند‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪6‬‬ ‫در شرایط کرونایی برای ارائه‬ ‫خدمات نیازمنداعتبارت هستیم‬ ‫کشاورزان باغ ها‬ ‫را محلول پاشی کنند‬ ‫الزام اعتبار ‪ ۲۲۶‬میلیون تومانی‬ ‫برای بازگشت به تحصیل دانش اموزان‬ ‫لطفا بر روی لینک های ارسالی‬ ‫در پیامک های با شماره‬ ‫شخصی و با عنوان سامانه‬ ‫ثنا هرگز کلیک نکنید‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کــه در زیرمجموعــه ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتانداری گلســتان ‪ ،‬کارگروهــی بــرای‬ ‫ســاماندهی صــدور اجرائیــه شــکل گیــرد ‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬بــا ایــن اقــدام ‪ ،‬تولیدکننــدگان و بانک هــا در اســتانداری بــر ســر نحــوه وصــول‬ ‫مطالبــات بانکــی بــه توافــق مــی رســند و از صــدور اجرائیــه در ثبــت اســناد و امــاک یــا اقــدام قضایــی‬ ‫علیــه واحدهــای تولیــدی پیشــگیری مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان گفــت‪ :‬پیشــگیری از تشــکیل پرونــده در مراجــع قضایــی و کاهــش‬ ‫هزینه هــای طرفیــن از مزایــای دیگــر تشــکیل ایــن کارگــروه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان در ادامــه ایــن جلســه از اجرایــی نشــدن مصوبــات ســتاد تســهیل‬ ‫و رفــع موانــع تولیــد از ســوی بانک هــا هــم انتقــاد کــرد و گفــت‪ :‬ســتاد تســهیل بــرای کمــک بــه همــوار‬ ‫کــردن مســیر تولیــد در شــرایط تحریــم و جنــگ اقتصــادی تشــکیل شــده اســت و دســتگاه هــا مکلــف‬ ‫بــه اجــرای مصوبــات ایــن ســتاد هســتند ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬اگــر امــکان اجــرای ایــن مصوبــات از ســوی بانکهــا میســر نیســت بایــد در‬ ‫همــان جلســه مخالفــت خــود را بیــان کننــد نــه ایــن کــه پــس از تصویــب‪ ،‬از اجــرای ان طفــره رونــد و‬ ‫تولیدکننــدگان را ســردرگم کننــد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در ادامــه ایــن جلســه بــه وظایــف نظارتــی دادســتان ها نســبت بــه‬ ‫مزایده هــا از ســوی بانکهــا اشــاره و افــزود‪ :‬بایــد امالکــی کــه از ســوی بانک هــا بــه مزایــده گذاشــته مــی شــود‬ ‫متناســب بــا میــزان بدهــی افــراد و طلــب بانــک باشــد در غیرایــن صــورت دســتگاه قضایــی ورود خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬بــه عنــوان نمونــه در یــک مــورد بــا ورود دادگســتری اســتان از مزایــده ملــک ‪ 30‬میلیــارد‬ ‫تومانــی بــرای وصــول بدهــی ‪ 4‬میلیــارد تومانــی کــه توســط یکــی از بانکهــا در حــال انجــام بــود ‪ ،‬جلوگیــری شــد ‪.‬‬ ‫اســیابی گفــت‪ :‬بــرای ســرعت بخشــیدن بــه رفــع موانــع تولیــد ‪ ،‬دبیرخانــه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی‬ ‫دادگســتری را در دادســرای مرکــز اســتان متمرکــز کــرده ایــم تــا بــا اختیــارات نظارتــی کــه دادســتان مرکــز‬ ‫اســتان دارد در صــورت نیــاز بــرای حــل مشــکالت ســایر حــوزه هــای قضایــی هــم اقــدام شــود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫کلیک نکن!‬ ‫‪7‬‬ ‫دمای هوا ‪ 8‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 88‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬به ‪10‬‬ ‫باران‪ .‬بیشینه ‪8‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫احتمال بارش باران ‪ .%100‬بارش باران حدود ‪ 6‬میلی متر‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن در مقطــع متوســطه نظــری‪ ،‬فنــی و حرفــه ای و کارو دانــش ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۲۲‬نفــر‬ ‫تــرک تحصیــل کردنــد کــه از ایــن تعــداد هــزار و ‪ ۴۵۳‬نفــر دانــش امــوز دختــر و مابقــی پســر هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در مقطــع متوســطه اول نیــز ‪ ۹۴۲‬دانــش امــوز تــرک تحصیــل کردنــد کــه از ایــن تعــداد‬ ‫‪ ۵۶۵‬نفــر دختــر و مابقــی پســر هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در دوره هــای تحصیلــی‬ ‫متوســطه اول و دوم و فنــی حرفــه ای و کارو دانــش بیشــترین تــرک تحصیلــی دانــش امــوزان دختــر‬ ‫مربــوط بــه شهرســتان هــای راز و جــرگالن و مانــه ســملقان اســت‪.‬‬ ‫یغمایــی بــا بیــان اینکــه در مجمــوع نــرخ بازماندگــی از تحصیــل در اســتان ‪ ۸۹‬صــدم درصــد اســت‬ ‫گفــت‪ :‬در دانــش امــوزان دختــر ایــن اســتان ‪ ۸۵‬صــدم درصــد و پســر ‪ ۸۷‬صــدم درصــد اســت‪.‬‬ ‫پیشــتر مشــاور امــور بانــوان مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی اظهــار داشــته بــود‪:‬‬ ‫عواملــی چــون فقــر اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬خانــواده هــای بــد سرپرســت و کمبــود امکانــات موجــب‬ ‫تــرک تحصیــل دانــش امــوزان اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫اعظــم ایمانــی گفتــه بــود‪ :‬همچنیــن در مــدارس روســتایی و عشــایری امکانــات و تجهیــزات کافــی‬ ‫از جملــه نبــود ســرویس هــای مرکــزی بــرای رفــت و امــد دانــش امــوزان بــه ویــژه دختــران در مقطــع‬ ‫متوســطه موجــب تــرک تحصیــل انــان شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۶‬هــزار و ‪ ۶۵‬دانــش امــوز خراســان شــمالی در بیــش از ‪ ۲‬هــزار بــاب اموزشــگاه اســتان زیــر نظــر‬ ‫‪ ۱۹‬هــزار نفــر معلــم تحصیــل مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۰۴‬هــزار دانــش امــوز در مقطــع ابتدایــی‬ ‫و مابقــی متوســطه اســت‪.‬‬ ‫‪ ۹‬هزار هکتار از مساحت پارک‬ ‫ملی گلستان سنددار شد‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬بــا انجــام حدنــگاری و تهیــه نقشــه کاداســتر بــرای ‪۹‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۷۷‬هکتــار از مســاحت پــارک ملــی گلســتان در محــدوده خاندوشــان‪ ،‬کندســکوه و‬ ‫تنگــراه شهرســتان گالیکــش ســند تــک برگــی بــه نــام دولــت صــادر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از دادگســتری گلســتان‪ ،‬حیــدر اســیابی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫حدنــگاری ‪ ۱۱‬هــزار هکتــار دیگــر از ایــن عرصه هــا هــم تمــام شــده و تا اواخر اســفند امســال ســند‬ ‫تــک برگــی ان بــه نــام ســازمان محیــط زیســت صــادر می شــود‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬بــا صــدور ایــن اســناد در مجمــوع ‪ ۲۴‬درصــد از‬ ‫عرصه هــای ایــن ذخیــره گاه زیســت کــره ســند دار می شــود و حدنــگاری ‪ ۷۵‬درصــد عرصه هــای‬ ‫باقــی مانــده نیــز ســال اینــده انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســیابی اظهارداشــت‪ :‬بــا پیگیــری دادگســتری گلســتان امســال ســند تاالب هــای بیــن المللــی‬ ‫االگل و المــاگل گنبــدکاووس هــم بــه مســاحت ‪ ۲‬هــزار هکتــار بــه نــام ســازمان جنگل هــا و‬ ‫مراتــع کشــور صــادر شــد‪.‬‬ ‫کاداســتر یــا حدنــگاری فهرســت نقش ـ ه بــرداری ثبتــی دارای ارزش حقوقــی اســت و براســاس‬ ‫مرزبنــدی ان می تــوان ســند مالکیــت صــادر کــرد‪.‬‬ ‫طــرح کاداســتر اراضــی ملــی و دولتــی کــه دســتورالعمل اجــرای ان ســال ‪ ۹۴‬ابــاغ شــد‪ ،‬بــرای‬ ‫اصــاح نقشـه های ســنواتی تفکیــک انفــال و تبدیــل اســناد دفترچـه ای بــه اســناد تــک برگــی در‬ ‫دســتور کار ادارات و نهادهــای دولتــی به ویــژه در حــوزه منابــع طبیعــی و ابخیــزداری قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان بــزرگ تریــن و قدیمــی تریــن پارک ملی کشــور با مســاحت ‪ ۹۱‬هــزار و ‪۸۹۵‬‬ ‫هکتار در شهرســتان گالیکش در شــرق اســتان گلســتان و غرب اســتان خراســان شــمالی واقع‬ ‫اســت که در ســال ‪ ۱۳۵۴‬به عنوان ذخیرگاه زیســت کره در زمره ‪ ۵۰‬ذخیرگاه بیوســفری جهان‬ ‫در فهرســت یونســکو ثبت شد‪.‬‬ ‫بخش ناچیزی از پارک ملی گلستان در سرزمین استان سمنان قرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن پــارک دارای ســه نــوع اب و هــوای متفــاوت خشــک‪ ،‬نیمــه خشــک و نیمــه مرطــوب اســت‬ ‫کــه همیــن ویژگــی باعــث شــده ایــن پــارک دارای پوشــش گیاهــی متنــوع از اســتپ خشــک تــا‬ ‫جنــگل انبــوه باشــد‪.‬‬ ‫گونه هــای جانــوری ایــن پــارک شــامل اهــو‪ ،‬پلنــگ‪ ،‬تشــی‪ ،‬خــرس قهــوه ایــی‪ ،‬خرگــوش‪،‬‬ ‫حشــره خورهــا‪ ،‬راســو‪ ،‬روبــاه‪ ،‬روبــاه ترکمنــی‪ ،‬رودک‪ ،‬ســمور جنگلــی‪ ،‬ســیه گــوش‪ ،‬شــوکا‪،‬‬ ‫شــنگ‪ ،‬قــوچ و میــش‪ ،‬کل و بــز‪ ،‬گــراز‪ ،‬گربــه پــاالس‪ ،‬گــرگ‪ ،‬مرال‪ ،‬ســمندر‪ ،‬قورباغه جنگلی‪،‬‬ ‫وزغ ســبز‪ ،‬الک پشــت چهــار چنگالــی‪ ،‬مارمولــک بــی پــا‪ ،‬مــار ابــی‪ ،‬مــار قیطانــی‪ ،‬گــرزه مــار و‬ ‫افعــی قفقــازی اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 8‬اسفند‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 14‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 94‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫باران‪ .‬بیشینه ‪14‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫احتمال بارش باران ‪ .%100‬بارش باران حدود ‪ 12‬میلی متر‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 8‬اسفند ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪492‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫رئیس کل دادگستری گلستان در جلسه شورای اقامه نماز ؛‬ ‫اقدامات فرهنگی‬ ‫برای قشر جوان‪ ،‬باید متناسب‬ ‫با هجمه های موجود باشد‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در جلســه شــورای اقامــه نمــاز اســتان بــا بیــان اینکــه در قبــال‬ ‫هجمه هــای دشــمن نبایــد انفعالــی عمــل کنیــم گفــت‪ :‬امــروز دشــمن بــا همــه امکانــات و تــوان در‬ ‫حــال برنامــه ریــزی بــرای نابــودی اعتقــادات جوانــان ماســت و متاســفانه اقدامــات مــا بــرای بیمــه‬ ‫جوانــان در برابــر هجمــه هــای دشــمنان متناســب نیســت‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی بــا بیــان ایــن کــه نمــاز رشــته اتصــال انســان بــه خالــق هســتی اســت افــزود‪:‬‬ ‫اماده ایــم ظرفیــت شــورای پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری اســتان را جهــت کمــک بــه ســتاد‬ ‫اقامــه نمــاز اســتان بــرای امــر ترویــج نمــاز بــه منظــور کاهــش اســیب های اجتماعــی در مــدارس‬ ‫بــکار بگیریــم ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان در ادامــه ایــن جلســه بــا تشــریح برنامــه هــای دادگســتری اســتان‬ ‫در ترویــج فرهنــگ اقامــه نمــاز گفــت‪ :‬ســاخت و تجهیــز نمازخانــه در همــه حــوزه هــای قضایــی‬ ‫اســتان‪ ،‬تنظیــم ســاعت جلســه ها و نشســت ها بــه گونــه ای کــه بــا وقــت نمــاز تداخــل نداشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬بازخوانــی احــکام و اثــار نمــاز از طریــق مســابقه های کتابخوانــی و برگــزاری مراســم جشــن‬ ‫تکلیــف بــرای فرزنــدان همــکاران از جملــه برنامه هــای دادگســتری اســتان اســت‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی ادامــه دادنــد تضعیــف اعتقــادات دینــی باعــث افزایــش ناهنجاری هــا در جامعــه‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن جلســه مدیــر ســتاد اقامــه نمــاز اســتان هــم بــا قدردانــی از اقدامــات اثرگــذار‬ ‫دادگســتری در امــر گســترش فرهنــگ نمــاز گفــت‪ :‬دادگســتری گلســتان ســه ســال پیاپــی عنــوان‬ ‫دســتگاه برتــر بانــی نمــاز را در بیــن اداره هــای سراســر اســتان کســب کــرده اســت‪.‬‬ ‫قاســم محمــدی افــزود‪ :‬امــاده ایــم از ظرفیــت دادگســتری بــرای کاهــش اســیب هــای اجتماعــی بــه‬ ‫ویــژه در مــدارس بهــره ببریــم ‪.‬‬ ‫در این مراسم از ‪ ۴‬نفر از فعاالن نماز دادگستری استان گلستان هم قدردانی شد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف ‪ 10‬تن کود شیمیایی‬ ‫قاچاق در گرمه‬ ‫جانشــین انتظامــی شهرســتان گرمــه از توقیــف یــک دســتگاه‬ ‫کامیــون امیکــو بــا ‪ 10‬تــن کودشــیمیایی‏خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار ســرگرد «علی اصغر غالمزاده»‬ ‫در گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر‏گفــت‪ :‬در‬ ‫پــی اخبــار واصلــه مبنــی بــر اینکــه افــرادی بــه هویــت مشــخص بــا یــک‬ ‫دســتگاه کامیــون اقــدام‏بــه قاچــاق کــود شــیمیایی می نماینــد مراتــب‬ ‫در دســتور کار عوامــل پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در راســتا طــی هماهنگــی قضایــی اکیپــی از ماموریــن‬ ‫پلیــس اگاهــی در معیــت عوامــل‏کالنتــری ‪ 11‬و یگان امــداد در محور‬ ‫درق میامــی بــا ایجــاد برقــراری تــور ایســت و بازرســی در حیــن‏کنترل‬ ‫خــودروی عبــوری اقدامکــه پــس از رویــت و شناســایی کامیون امیکو‬ ‫بــا اعــام هشــدار و تابلــو‏ایســت‪ ،‬خــودرو را متوقــف نمودنــد‏‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن راســتا مامــوران در بازرســی از بــار‬ ‫خــودرو تعــداد ‪ 200‬کیســه ‪ 50‬کیلوگرمــی‏کودشــیمیایی قاچــاق و‬ ‫فاقــد هرگونــه مجــوز حمــل بــه وزن ‪ 10‬تــن را کشــف ضبــط کردنــد‏‪.‬‬ ‫ســرگرد غالم رضــا بــا اشــاره بــه اینکــه ارزش محمولــه کشف شــده‬ ‫‪ 400‬میلیــون ریــال بــراورد شــده کــه‏در ایــن رابطــه خــودرو توقیف‪،‬‬ ‫ســه نفــر متهــم دســتگیر‪ ،‬امــوال مکشــوفه تحویــل نماینــده اداره‬ ‫جهــاد‏کشــاورزی شهرســتان و مراتــب پــس از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای ســیر مراحــل قانونــی راهــی دادســرا‏شــدند‏‪.‬‬ ‫کشف ‪ 25‬هزار‬ ‫اصله نهال غیر مجاز‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان «مانــه و ســملقان» از کشــف‬ ‫‪ 25‬هزاراصلــه نهــال غیــر مجــاز در محــور «بجنورد‪-‬اشــخانه» بــه‬ ‫ارزش بیــش از ‪ 12‬میلیــارد ریــال خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر»‬ ‫‏گفــت‪ :‬در پــی اعــام خبــری مبنــی بــر تــردد یــک کامیــون ‪ 10‬چــرخ حامــل‬ ‫نهــال غیرمجــاز در محور«بجنورد‪-‬اشــخانه» بالفاصلــه عوامــل گشــت‬ ‫کالنتــری ‪ 11‬شهرســتان وارد عمــل شــدند‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عوامــل گشــت بالفاصلــه ضمــن حضــور در محــل‬ ‫مــورد نظــر نســبت بــه توقیــف ایــن کامیــون‏اقــدام‪ ،‬کــه در بررســی‬ ‫بیشــتر مشــخص شــد بــار خــودرو شــامل نهــال هــای باغــی فاقــد‬ ‫مجوزهــای‏الزم از اداره جهــاد کشــاورزی بــوده و راننــده قصد انتقال‬ ‫‪ 25‬هــزار اصلــه نهــال غیرمجــاز را در محــور «بجنورد‪-‬اشــخانه» از‬ ‫مبــدا بجنــورد بــه مقصــد اســتان های غربــی کشــور را داشــته اســت‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ «مهــران فــر» بــا اشــاره بــه اینکــه برابــر نظــر کارشناســان‬ ‫جهــاد کشــاورزی ‪ ،‬ارزش ایــن نهــال‏هــا بیــش از ‪ 12‬میلیــارد و‪500‬‬ ‫میلیــون ریــال بــراورد شــده خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در ایــن رابطــه یــک‬ ‫نفــر‏متهــم دســتگیر‪ ،‬یــک دســتگاه خــودرو توقیــف کــه مراتــب‬ ‫پــس از تکمیــل پرونــده جهــت ســیر مراحــل‏قانونــی بــه اداره جهــاد‬ ‫کشــاورزی تحویــل شــد‏‪.‬‬ ‫اجرای طرح مقابله با خرده‬ ‫فروشان مواد مخدر‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از اجــرای طــرح‬ ‫مبــارزه بــا خــرده فروشــان مــواد مخــدر و‏دســتگیری ســه نفــر در‬ ‫همیــن خصــوص خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ«مهدی مهــران فــر» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫‏گفــت‪ :‬در راســتای اجــرای طــرح ارتقــای امنیــت اجتماعــی بــا‬ ‫محوریــت برخــورد بــا خرده فروشــان مــواد ‏مخــدر‪ ،‬مامــوران‬ ‫کالنتــری ‪ 11‬شهرســتان وارد عمــل شــدند‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران ضمــن شناســایی یکــی از پاتوق هــای‬ ‫مصــرف مــواد در ســطح شــهر اشــخانه‪،‬‏اقــدام بــه دســتگیری‬ ‫ســه نفــر از فروشــندگان مــواد مخــدر صنعتــی و ســنتی و کشــف‬ ‫مقادیــری مــواد‏مخــدر از انــان نمودنــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه متهمــان پــس از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند از ‏شــهروندان‬ ‫خواســت تــا جهــت کمــک بــه افزایــش امنیــت جامعــه و مقابلــه‬ ‫بــا ســوداگران مــرگ از طریــق ‏ســامانه تلفنــی ‪ 110‬مــواردی‬ ‫ازاین دســت را بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫برای حل مشکالت کشور تعامل‬ ‫سه قوه الزم است‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام جمعــه بجنــورد گفــت‪ :‬وحــدت‪ ،‬تعامــل‪ ،‬همــکاری و‬ ‫هماهنگــی هرچــه بیشــتر بیــن قــوای مقننــه‪ ،‬مجریــه و قضائیــه موجــب تعالــی‪ ،‬پیشــرفت‪ ،‬ابادانــی‬ ‫و حــل مشــکالت کشــور می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار حجــت االســام رضــا نــوری در خطبــه هــای نمــاز جمعــه بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه از ســال ‪ ۸۶‬ازادســازی ســواحل مطــرح اســت گفــت‪ :‬در مــدت ‪ ۲۰‬روز بــا دســتور‬ ‫رییــس جمهــور بعــد از گذشــت ‪ ۱۴‬ســال دولــت بــا حرکــت بــزرگ انقالبــی همــه ســواحل ازاد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن بــه کمــک دولــت و ســه قــوه واکسیناســیون سراســری شــهروندان انجــام شــد‬ ‫و ایــن تالش هــا بایــد در راســتای رفــع مشــکالت مــردم ادامــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه حــوزه تولیــد و رونــق کســب و کار و اشــتغال جوانــان گفــت‪ :‬بــه کســانی کــه در‬ ‫ایــن راســتا فعالیــت می کننــد هرچــه ســریعتر مجــوز هــای الزم داده شــود تــا کمــک بــه اقتصــاد کشــور‬ ‫شــود چــرا کــه بعضــی از متقاضیــان کســب و کار ســال ها در انتظــار ایــن موضــوع هســتند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬در اســتان صنایــع کوچــک و بــزرگ ایجــاد شــده اســت امــا برخــی از انهــا بــا‬ ‫ظرفیــت کامــل فعالیــت ندارنــد و مســووالن مربوطــه بایــد مشــکالت انهــا را پییگیــری کننــد‪.‬‬ ‫امروزه جهان غرب عفت و حیا را امری ضد ارزش معرفی می کند‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اینکــه جهــان غــرب ترویــج بــی عفتــی و خــود ارایــی‬ ‫زنــان را ارزش مــی داننــد گفــت‪ :‬ایــن کشــورها عفــت و حیــا را امــری ضــد ارزش معرفــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کشــوری همچــون فرانســه کــه مدعــی ازادی خواهــی در دنیــا اســت امــا در مراکــز علمــی‬ ‫خــود بــا زنــان و دختــران مســلمان و محجبــه برخــورد مــی کنــد‪.‬‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت اقــای علــی محمــد مصــدق کردمحلــه فرزنــد مشــهدی بــه شــماره شناســنامه ‪ 52‬و شــماره ملــی‏‏‪ 2248787881‬صــادره از کردکــوی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده توســط دفترخانــه‏اســناد رســمی شــماره ‪ 143‬کردکــوی ادعــا نمــوده‬ ‫اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا‏بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 285‬متــر مربــع بــه پــاک شــماره ‪ 4461‬فرعــی از ‪ -2‬اصلــی واقــع در‏کردکــوی بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبتــی کردکــوی بــه نــام نامبــرده بــه شــماره دفتــر الکترونیکــی‏‏‪ 139920312002001243‬به شــماره‬ ‫ورقــه مالکیــت ‪ 872995‬ســری ج‪ 98/‬ثبــت و صــادر گردیــده‏اســت و در حیــن اســاب کشــی مفقــود شــده و برابــر وارده شــماره ‪ 11903‬مورخــه ‪1400/12/4‬‏تقاضــای صــدور المثنــی ســند مالکیــت را از ایــن اداره نمودنــد علیهــذا باســتناد مــاده ‪ – 120‬ائیــن نامــه‏اصالحــی قانــون‬ ‫ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد‏اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد ظــرف ده روز‏پــس از انتشــار اگهــی بــه ثبــت محــل مراجــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند‬ ‫مالکیــت یــا ســند‏معاملــه تســلیم نمایــد و اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند‏مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــای ســند مالکیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه‏متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد‪.‬‏‬ ‫سیروس اریافر‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کردکوی تاریخ انتشار‪ :‬یکشنبه ‪400/12/8‬‏‪ 1‬م‪.‬الف‪1400/267 :‬‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۹۴۱‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۰۲‬تقاضــای اقــای احمــد علــی میرزایــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۶۰۹‬کــد ملــی ‪ ۲۱۲۰۷۲۶۴۱۸‬صــادره از گــرگان فرزنــد غالمعلــی در شـش دانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت‪ ۱۳۴.۰۱‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۳۷۹۰‬اصلــی واقــع در اراضــی شــهری بخــش ‪ ۱‬خــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی و متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود رابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مدت‬ ‫یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬م الــف‪ ۱۰۳۴۱‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۲/۸:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۳۶۳۵‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶‬هییــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۲۴‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ایــوب حبیــب لــی فرزنــد امــان محمــد بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۵‬بشــماره ملــی ‪ ۵۳۱۹۶۴۵۴۸۱‬صــادره از مــراوه تپــه‬ ‫فرزنــد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۶۶۲.۴۰‬مترمربــع‪ ،‬درقســمتی از ششــدانگ باقیمانــده پــاک شــماره ‪ ۱۳۴۴‬فرعــی از ‪ -۴‬اصلــی واقــع در اراضــی مرتــع شــوره زار ( کل ابــاد) بخــش ‪ ۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی حــاج‬ ‫قلــی خیرخــواه تاییــد گردیــده اســت ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مــردم در دو نوبــت بــا فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود‬ ‫راباذکرشــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬م الــف‪ ۱۰۲۰۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۱۲/۸:‬‬ ‫محمدفندرسکی رییس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫برای مقابله با اومیکرون حتما باید در کنار رعایت دستورالعمل های بهداشتی زدن هر سه دوز واکسن را هم جدی بگیریم‪.‬‬ ‫شکاف طبقاتی و برنج خالی!‬ ‫ایــن روزهــا کــه در حــال نزدیــک شــدن بــه ایــام نــوروز هســتیم‬ ‫دوبــاره اوضــاع اقتصــادی مملکــت نــا فــرم کشمشــی شــده و‬ ‫قیمــت هــا از حالــت نجومــی و فضایــی هــم عبــور کــرده انــد و‬ ‫بســیاری از ماشــین حســاب هــای ده دوازده رقمــی قــادر بــه‬ ‫محاســبه قیمــت برخــی امــاک و اجنــاس و خــودرو هــا و ‪...‬‬ ‫نیســتند! در واقــع ان داســتان میــل بــه بــی نهایت کــه در ریاضی‬ ‫خوانــده بودیــم در حــال تحقــق اســت و در برخــی معامــات از‬ ‫اعــدادی اســتفاده مــی شــود کــه قبــا ًفقــط بــرای انــدازه گیــری‬ ‫اجــرام اســمانی اســتفاده مــی شــد! مــردم هــم بــه دو قســمت‬ ‫نــا مســاوی تقســیم شــده انــد‪ .‬عــده ای روز بــه روز بــه ثــروت‬ ‫شــان افــزوده مــی شــود و عــده ای کثیــری هــم روز بــه روز از‬ ‫خــط فقــر فاصلــه مــی گیرنــد و اگــر تــا دیــروز خریــد خانــه و‬ ‫ماشــین و ســفر و ‪ ..‬برایشــان بــه یــک رویــا تبدیل شــده بــود االن‬ ‫بــرای خریــد گوشــت و برنــج و دارو هــم بایــد برنامــه ریــزی کننــد‬ ‫و بــه فکــر وام باشــند‪ ( .‬یعنــی توصیــه ان کارشــناس تپــل رســانه‬ ‫ملــی هــم کــه مــی فرمــود برنــج خالــی بخوریــد هــم دمــده شــده‬ ‫اســت‪ ).‬البتــه در ســایر کشــور ها ایــن فاصلــه را بــا مالت مالیات‬ ‫شــفاف و اساســی پــر مــی کننــد‪ ،‬ولــی در والیــت مــا ســرنا را از‬ ‫ســر گشــادش مــی نوازنــد و حتــی بــا پرداخــت یارانــه هــای پنهــان‬ ‫و شــوخی گرفتــن مالیــات‪ ،‬ایــن شــکاف در حــال تبدیل شــدن به‬ ‫دره اســت! دولــت و مجلــس هــم ایــن البــا بیشــتر تماشــاچی‬ ‫هســتند! بــه هــر حــال از نماینــده ای کــه از قیمــت گوشــت در‬ ‫بــازار خبــر نــدارد و دولتــی کــه هنــوز بــرای قطــع یارانــه پولــدار هــا‬ ‫دســت دســت مــی کنــد‪ ،‬انتظــاری بیشــتر از ایــن نیســت‪ .‬بــه‬ ‫قولــی «مــا زیــاران چشــم یــاری داشــتیم‪ ،‬یــاران هــم متقابــا ًاز‬ ‫مــا چشــم یــاری داشــتند‪ ،‬مــا منتظــر انهــا و انهــا هم منتظــر ما»‪،‬‬ ‫االن اوضــاع اقتصــادی مملکــت ایــن اســت کــه مشــاهده مــی‬ ‫فرمائیــد! البتــه نــا گفتــه نمانــد مــا هــم راضــی بــه تحمیــل فشــار‬ ‫بــه دولــت و مجلــس نیســتیم و خودمــان یــک جــوری اوضــاع را‬ ‫کنتــرل مــی کنیــم!‬ ‫امــا عمــو ســیفی ( ســرایدار مفخــم مدرســه مــا) معتقــد‬ ‫اســت همــه انســان هــا در وجــود شــان از نبــوغ مالــی بهــره‬ ‫منــد هســتند ولــی راه بیــدار کــردن ایــن نبــوغ فــردی را نمــی‬ ‫داننــد‪ .‬چــرا کــه افــراد عــادی روی کســب درامــد معمولــی‬ ‫تمرکــز مــی کننــد ولــی افــراد کار افریــن روی خــود کار تمرکــز‬ ‫مــی کننــد و ممکــن اســت تــا چنــد ســال هــم بــه ســود نرســند‬ ‫ولــی در نهایــت درخــت پولــی کــه کاشــته انــد‪ ،‬ثمــر مــی دهــد!‬ ‫شــما ممکــن اســت رئیــس بزرگتریــن بانــک اســامی خــاور میانه‬ ‫باشــید ولــی تمــام هــم و غــم تــان بانــک و امــورات مربــوط بــه‬ ‫کارتــان باشــد و حتــی ممکــن اســت طالهــای جــاری همســرتان‬ ‫کــه شــوهرش یــک کارمنــد دون پایــه اســت‪ ،‬از همســر شــما‬ ‫بیشــتر و خانــه شــان هــم از خانــه شــما بزرگتــر باشــد‪ ،‬چــرا‬ ‫کــه شــما روی کار و مدیریــت تــان تمرکــز داریــد‪ .‬ولــی وقتــی‬ ‫موعــدش کــه فــرا برســد بــا یــک کلیــک ‪ 3000‬میلیــارد تومــان از‬ ‫پــول بیــت المــال در کســری از ثانیــه بــه حســاب شــخصی شــما‬ ‫در کانــادا واریــز مــی شــود و شــما مــی توانیــد با یک پرواز فرســت‬ ‫کلــس بــه انجــا رفتــه و در کازینوهــای بــاد کفــر‪ ،‬بــا قمار و ســایر‬ ‫تفریحــات ســالم بــه غنــی ســازی اوقــات فراغــت تــان بپردازیــد!‬ ‫عــده دیگــری هــم نهــال شــان را در بانــک ســرمایه و‬ ‫صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان کاشــته انــد و بانــک ســرمایه را‬ ‫بــا صنــدوق خانوادگــی عمــه شــان اشــتباه گرفتنــد و چنــد‬ ‫هــزار میلیــارد از پــول فرهنگیــان را هاپولــی کردنــد! جالــب‬ ‫ایــن کــه حــاال هــم کــه عــده ای از ان هــا دســتگیر شــدند‪،‬‬ ‫یــک عــده ســینما چــی کــه پــول هــای بــاداورده و یــا مفــت‬ ‫فرهنگیــان بــه دهــان شــان مــزه کــرده اســت ‪ ،‬بــا نوشــتن‬ ‫نامــه خواســتار ازادی مفســدان اقتصــادی ایــن ماجــرا شــدند!‬ ‫فقط یادتان باشد نهال این درختانی را که عمو سیفی از ان ها‬ ‫یــاد مــی کنــد‪ ،‬در هیــچ نهالســتانی پیــدا نمــی شــود؛ ولــی شــما‬ ‫مــی توانیــد بــا کمــی زد و بنــد و وصــل شــدن ســیم تــان بــه برخــی‬ ‫اقــا زاده هــا و ســاطین ‪ ،‬قلمــه هایــی از انهــا خریــداری کنیــد و‬ ‫بــار تــان را ببندیــد و خرتــان را دو ســره کرایــه بدهیــد! مثــا ًبا دالر‬ ‫‪ 4200‬تومــان نخــود و لوبیــا و گوشــت و موبایــل وارد کنیــد و ولــی‬ ‫بــا دالر ‪ 30‬هــزار تومــان بفروشــید! کــف رودخانــه هتــل بســازید‬ ‫و کســی جــرات خــراب کردنــش را نداشــته باشــد؛ بــا داشــتن‬ ‫درامــد میلیــاردی مالیــات نپردازیــد‪ ،‬بازیکــن درجــه ســه وارد‬ ‫کنیــد و بــه اســم بازیکــن همطــراز تیــم هــای درجــه یــک اروپایــی‬ ‫بــه تیــم هــای لیــگ برتــری قالــب کنیــد و قــس علــی هــذا ‪...‬‬ ‫هــر چنــد درختــان پولــی زیــادی در مملکــت کاشــته شــده اســت‬ ‫ولــی بــاز هــم خــدا پــدر رئیســی را بیامــرزد کــه فعــا ًتبــر را بــرای‬ ‫باغبانــان ایــن بــاغ‪ ،‬از رو بســته وگرنــه چنــد ســال قبــل کــه فقــط‬ ‫بــا حــروف الفبــا مبــارزه مــی کردیم!فقــط ایــن البــا مــا متوجــه‬ ‫نشــدیم ایــن درخــت پولــی کــه خــود ســیف اللــه کاشــته کــی ثمر‬ ‫مــی دهــد و ایشــان روی چــه کاری تمرکــز کــرده انــد کــه بــا ‪50‬‬ ‫ســال ســن و دو شــیفت کار‪ ،‬هنــوز مســتاجر هســتند‪ ،‬حقــوق‬ ‫شــان تــا نیمــه بــرج تمــام مــی شــود و از مدیــر دســتی مــی گیــرد‬ ‫و بــه قــول معــروف همیشــه خــدا‪ ،‬هشــت شــان گــرو نــه شــان‬ ‫اســت؟!‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫یک شنبه ‪ 8‬اسفند‬ ‫سرویس‬ ‫شمـاره ‪492‬‬ ‫اموزش‪-‬میترا دانشور‬ ‫چگونه یک دوست‬ ‫خوب باشیم؟‬ ‫تعریــف شــما از دوســت چیســت؟ واژه ی دوســت بــرای‬ ‫هــر کــس معنــای به خصوصــی دارد‪ .‬دوســت خــوب بــودن‬ ‫همیشــه اســان نیســت‪ ،‬ولــی صــرف زمــان بــرای پــرورش‬ ‫یــک دوســتی بــادوام قطعــا بــاارزش اســت‪ .‬ســال ها‬ ‫می گــذرد‪ ،‬عــده ای در کنارتــان می ماننــد‪ ،‬امــا همــه باقــی‬ ‫نخواهنــد مانــد و شــما می فهمیــد کــه یــک دوســتی پایــدار‬ ‫چقــدر بــاارزش اســت‪ .‬البتــه بــرای داشــتن یــک دوســت‬ ‫خــوب‪ ،‬خودتــان هــم بایــد دوســت خوبــی باشــید؛ پــس‬ ‫ی و پیــدا کــردن‬ ‫بــرای عمیق تــر کــردن روابــط دوســت ‬ ‫دوســتان همیشــگی‪ ،‬راهکارهــای زیــر را دنبــال کنیــد و‬ ‫ببینیــد کــه چگونــه یــک دوســت خــوب باشــیم‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪491‬‬ ‫‪ .۴‬در زمان بحران در کنارشان باشید‬ ‫اگر قرار اســت دوسـت تان در بیمارســتان بســتری شــود‪،‬‬ ‫بــه عیادتــش برویــد‪ .‬اگــر حیــوان خانگ ـی اش گــم شــده‬ ‫اســت‪ ،‬بــرای پیــدا کردنــش بــه او کمــک کنیــد‪ .‬اگــر بــه‬ ‫کســی نیــاز دارد کــه همراهــش باشــد‪ ،‬در کنــارش باشــید‪.‬‬ ‫وقتــی دوســت تان در کالس درس حاضــر نیســت‪،‬‬ ‫برایــش از مطالــب یادداش ـت برداری کنیــد‪ .‬وقتــی از هــم‬ ‫دور هســتید‪ ،‬برایــش نامــه و کارت پســتال بفرســتید‪.‬‬ ‫اگــر یکــی از اعضــای خانــواده اش فــوت کــرد ه اســت‪ ،‬در‬ ‫مراســم تشــییع جنــازه و ختــم وی حاضــر شــوید‪ .‬کاری‬ ‫کنیــد دوس ـت تان بدانــد کــه در هــر زمانــی می توانــد روی‬ ‫شــما حســاب کنــد‪.‬‬ ‫مطمئــن شــوید کــه دوس ـت تان همیشــه در وســط یــک‬ ‫بحــران (کــه شــاید حتــی ســاختگی باشــد) قرار ندارد‪ .‬شــما‬ ‫بایــد در زمان هــای ســخت بــرای کمــک در کنــارش باشــید‬ ‫امــا کل رابطــه نمی توانــد حــول ایــن مســئله شــکل بگیــرد‪.‬‬ ‫بخشــی از حضــور شــما در کنــار دوســت تان در زمــان‬ ‫بحــران‪ ،‬فراهــم کــردن حمایــت احساســی اســت‪ .‬بــه‬ ‫انــدازه ی کافــی بــه دوســت خــود اهمیــت دهیــد تــا بتوانــد‬ ‫با شــما درددل کند و ســبک شــود‪ .‬دســتمالی به او بدهید‬ ‫و بــا دقــت بــه حرف هایــش گــوش کنیــد‪ .‬اگــر بــه نظرتــان‬ ‫صحبــت کــردن صحیــح نیســت‪ ،‬نیــازی نیســت حرفــی‬ ‫بزنیــد‪ ،‬فقــط ارام و اطمینان بخــش باشــید‪.‬‬ ‫اگــر دوس ـت تان در میــان بحرانــی قــرار دارد کــه بــه نظــر‬ ‫حل شــدنی نیســت‪ ،‬نگوییــد «همــه چیــز درســت خواهــد‬ ‫شــد»‪ .‬گاهــی نگفتــن ایــن جملــه ســخت اســت امــا‬ ‫اطمینــان خاطــر کاذب دادن اغلــب بدتــر از ســکوت کــردن‬ ‫اســت‪ .‬در مقابــل‪ ،‬اجــازه دهیــد دوســت تان بدانــد کــه‬ ‫در ایــن بحــران در کنــارش هســتید‪ .‬صــادق امــا بــا انــرژی‬ ‫مثبــت باشــید‪.‬‬ ‫اگــر دوســت تان از خودکشــی صحبــت می کنــد‪ ،‬بــا‬ ‫یــک نفــر دیگــر در ایــن بــاره صحبــت کنیــد‪ .‬اینجــا قانــون‬ ‫«احتــرام بــه حریــم شــخصی» صــدق نمی کنــد‪ ،‬چــون‬ ‫حتــی اگــر دوسـت تان التمــاس کنــد کــه بــه کســی چیــزی‬ ‫نگوییــد‪ ،‬بایــد ایــن کار را انجــام دهیــد و او را بــه فــردی‬ ‫حرفــه ای بــرای کمــک معرفــی کنیــد‪ .‬پیــش از ایــن کــه‬ ‫فــرد دیگــری را دخیــل کنیــد‪ ،‬بــا والدیــن خــود و والدیــن‬ ‫دوسـت تان یــا همســرش صحبــت کنیــد ( البتــه تــا زمانــی‬ ‫کــه ایــن افــراد مســبب مشــکل نیســتند)‪.‬‬ ‫‪ .۵‬مشورت های صحیح دهید‬ ‫بــرای ایــن کــه دوســت خوبــی باشــید بایــد بتوانیــد‬ ‫موقعیــت دوســت تان را از نــگاه خــودش ببینیــد و نظــر‬ ‫خــود را بــدون تحمیــل ان‪ ،‬بــا وی در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫هیـچ گاه دوســت خــود را قضــاوت نکنیــد‪ ،‬فقــط وقتــی بــا‬ ‫شــما بــا درد دل می کنــد‪ ،‬بــه او مشــورت دهیــد‪.‬‬ ‫از ایده هــای بی پایــه و امتحــان نشــده بــرای مشــورت‬ ‫دادن اســتفاده نکنیــد‪ .‬بــه دوس ـت تان فضــا دهیــد و در‬ ‫صــورت نیــاز‪ ،‬راهــکاری ارائــه کنیــد که قبال امتحان شــده و‬ ‫صحیح اســت‪ .‬همیشــه قبل از اینکه مشــورت دهید‪ ،‬در‬ ‫ایــن بــاره از دوســت خــود بپرســید‪.‬‬ ‫در بعضــی مــوارد‪ ،‬یــک دوســت می توانــد بــا رفتــاری‬ ‫محکــم و جــدی‪ ،‬دیگــری را از موقعیتــی خطرنــاک نجــات‬ ‫دهــد‪ .‬امــا محتــاط باشــید؛ شــما نبایــد ســخنرانی کنیــد یــا‬ ‫بیــش از حــد دوسـت تان را نصیحــت کنیــد‪ .‬بــا اســتفاده از‬ ‫اطالعــات واقعــی‪ ،‬دیــدگاه خــود را در مــورد موقعیتــش بــه‬ ‫او بگوییــد و پیشــنهاد دهیــد کــه اگــر شــما در موقعیــت او‬ ‫بودیــد‪ ،‬چــه می کردیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬به دوست تان در زمان مورد نیاز‪ ،‬فضا دهید‬ ‫بخشــی از حامــی بــودن‪ ،‬قبــول ایــن واقعیــت اســت کــه‬ ‫دوســت تان همیشــه نمی خواهــد زمانــش را بــا شــما‬ ‫ســپری کنــد‪ .‬یــاد بگیریــد کــه گاهــی عقب نشــینی کنیــد‬ ‫و بــه دوســت تان فضــا دهیــد‪ .‬درک کنیــد کــه شــاید او‬ ‫نیــاز دارد کمــی تنهــا باشــد یــا وقــت خــود را بــا دیگــران‬ ‫بگذرانــد‪ .‬نبایــد ســمج یــا نیازمنــد جلــوه کنیــد‪ .‬اگــر همــواره‬ ‫بــه دوســت خــود بچســبید و هــر لحظــه کــه در کنارتــان‬ ‫نیســت‪ ،‬بخواهید او را چک کنید‪ ،‬شــبیه فردی می شــوید‬ ‫کــه نســبت بــه دیگــران احســاس مالکیــت دارد‪.‬‬ ‫اگــر دوســت تان دوســتان مختلــف و فراوانــی دارد‪،‬‬ ‫حســادت نکنیــد‪ .‬هــر رابط ـه ای خــاص و متفــاوت اســت و‬ ‫بدیــن معنــا نیســت کــه دوســت تان قــدر شــما را نمی دانــد‪.‬‬ ‫ایــن کــه بــه یکدیگــر اجازه دهیــد وقت خود را با دوســتان‬ ‫دیگــر ســپری کنیــد بــه هــر دوی شــما فرصــت می دهــد که‬ ‫بــا حســی تــازه و قدردانــی بیشــتر با هــم مالقات کنید‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫سرویس‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫چگونه دوست پیدا کنیم؟‬ ‫اموزش‪-‬میالد فروحی‬ ‫اگــر از زندگــی اجتماعــی و دوســتان خــود راضــی نیســتید‪ ،‬حتمــا‬ ‫ایــن مطلــب را مطالعــه کنیــد‪ .‬ایــن مقالــه بــه شــما کمــک می کنــد از‬ ‫وضعیتــی کــه در ان از دوســتان خــود رضایــت چندانــی نداریــد‪ ،‬بــه‬ ‫وضعیتــی برســید کــه مشــتاق دیــدن دوســتان خــود باشــید‪ ،‬برای شــان‬ ‫در دســترس باشــید و بــا ان هــا دوسـت های تــازه ای پیــدا کنیــد‪ .‬در ایــن‬ ‫مقالــه خواهیــم دیــد کــه چگونــه دوســت پیــدا کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬داشتن دوست مهم تر از چیزی است که فکرش را می کنید‬ ‫بیشــتر مــردم می داننــد کــه داشــتن دوســت مهــم اســت‪ ،‬امــا دقیقــا‬ ‫نمی داننــد تــا چــه حــدی‪ .‬دانشــمندان معتقدنــد داشــتن دوســتانی کــه‬ ‫بــه مــا اهمیتــی بدهنــد امــری حیاتــی اســت‪ .‬ان ها می توانند ســامتی‪،‬‬ ‫موفقیــت‪ ،‬خوشــحالی و … بــرای مــا بــه ارمغــان بیاورنــد‪ .‬قبــل از اینکــه‬ ‫ببینــم چگونــه دوســت پیــدا کنیــم‪ ،‬بیاییــد ببینیــم داشــتن دوســت چــه‬ ‫اثراتــی دارد‪ .‬ادامــه شــماره ‪491‬‬ ‫قانون طالیی‪ :‬این را تبدیل به عادتی برای خود کنید‬ ‫اگــر روی حافظـه ی خــود حســاب کنیــد کــه یادتــان بینــدازد از دیگــران‬ ‫خبرگیــری کنیــد‪ ،‬فــرد ثابــت قدمــی نخواهیــد بــود‪ .‬زیرا بروز هر مشــکل‬ ‫یــا استرســی در زندگــی حــواس شــما را پــرت می کنــد‪ .‬اگــر کارهــای‬ ‫مربــوط بــه زندگــی اجتماعــی را فقــط بــه حافظــه بســپارید‪ ،‬زندگــی‬ ‫اجتماعــی ســخت تری خواهیــد داشــت‪ .‬توصیــه می شــود کــه بــر روی‬ ‫تقویــم خــود زمانــی را بــرای یــاداوری مشــخص کنیــد‪ .‬هــر هفتــه یــک‬ ‫ســاعت زمــان بگذاریــد و بــه افــرادی کــه در زندگــی اجتماعــی شــما‬ ‫اهمیــت دارنــد‪ ،‬پیــام بدهیــد‪ ،‬زنــگ بزنیــد یــا بــه هر نحــوی با انهــا ارتباط‬ ‫برقــرار کنیــد‪.‬‬ ‫بهتــر اســت ایــن کار در اوایــل هفتــه یــا هــر زمانــی کــه ســرتان شــلوغ‬ ‫نیســت انجــام شــود‪ .‬اگــر بتوانیــد از طریــق تقویــم تلفــن همراه تــان‬ ‫بــه خودتــان یــاداوری کنیــد‪ ،‬بهتــر اســت‪ .‬زیــرا تلفــن همــراه هــر جایــی‬ ‫برویــد بــا شماســت‪.‬‬ ‫در اینجا به نکات مختصری برای گفتن یا نوشتن اشاره می کنیم‪:‬‬ ‫بــه افــرادی کــه بــه تازگــی مالقــات کرده ایــد می توانیــد بگوییــد‪« :‬خیلی‬ ‫خــوب شــد کــه جمع ـه ی قبلــی شــما را مالقــات کــردم‪ .‬امیــدوارم بــه‬ ‫زودی همدیگــر را دوبــاره ببینیــم»‪.‬‬ ‫اگــر هــر دوی شــما عالقه منــد بــه انجــام کاری (مثــا رفتــن بــه کافـه ای‬ ‫خــاص) هســتید‪ ،‬می توانیــد ایــن کار را گاهــی با همدیگــر انجام دهید‪.‬‬ ‫مثــا بگوییــد‪« :‬حتمــا بایــد ایــن بــار بــا همدیگــه به فــان کافــه برویم»‪.‬‬ ‫وقتــی کــه می خواهیــد بــه کســی کــه اشــنایی بیشــتری بــا او داریــد‬ ‫پیــام بدهیــد‪ ،‬می توانیــد بــه مســائل مهــم اشــاره کنیــد‪ .‬مثــا بگوییــد‪:‬‬ ‫«فــان پــروژه در چــه مرحل ـه ای اســت؟»‬ ‫انها را دعوت کنید تا با شما در فعالیتی شرکت کنند‬ ‫ابزارهای انالین و تلفن همراه می تواند کمک حال شما باشد‬ ‫می توانیــد از پیامــک یــا نرم افزارهــای تلفــن همــراه ماننــد تلگــرام‪،‬‬ ‫واتــس اپ‪ ،‬الیــن و … اســتفاده کنیــد‪ .‬برتــری ایــن روش در ان اســت‬ ‫هــر زمانــی کــه خواســتید می توانیــد پیــام بدهیــد‪ ،‬چــه ســر ِ کار باشــید‬ ‫چــه کمــی ســاعت دیــر شــده باشــد‪ .‬همچنیــن برتــری دیگــر ایــن ابــزار‬ ‫ایــن اســت کــه بــا حضــور در گروه هایــی می توانیــد همزمــان بــا چندیــن‬ ‫نفــر ارتبــاط برقــرار کنیــد‪ .‬البتــه هــدف از ایــن ابزار این نیســت که ارتباط‬ ‫شــما کامــا مجــازی شــود‪ .‬بایــد همچنــان دوســتان را مالقــات کنیــد و‬ ‫ایــن ابــزار نبایــد جایگزیــن ان شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬برنامه ریزی‪ ،‬مالقات با دوستان و بیرون رفتن‬ ‫اگــر می خواهیــد در زندگــی دوســتانی داشــته باشــید نبایــد انتظــار‬ ‫سرویس اموزش ‪-‬سارا شهیدی‬ ‫چطور حتی وقتی غیر ممکن‬ ‫است‪ ،‬بتوانیم ببخشیم؟‬ ‫ی شــما مطابــق‬ ‫همســری کــه وفــادار نبــوده‪ ،‬پــدر و مــادری کــه در کودکـ ‬ ‫انتظــار عمــل نکرده انــد‪ ،‬دوســتی کــه مســئله ی شــخصی شــما را فــاش‬ ‫کــرده اســت؛ اینهــا گاهــی زخمــی انقــدر عمیــق در وجــود شــما ایجــاد‬ ‫می کننــد کــه بــا خــود می گوییــد «هرگــز او را نمی بخشــم‪« ،».‬بعضــی‬ ‫از ادم هــا ارزش بخشــیده شــدن را ندارنــد‪« ،».‬بعضــی اتفاقــات‬ ‫غیرقابــل بخشــش هســتند‪ .».‬امــا از ان ســو‪ ،‬دائمــا از رهبــران مذهبــی و‬ ‫ـی‬ ‫روان شناســان می شــنویم کــه بخشــش و رهــا شــدن از فشــار احساسـ ِ‬ ‫خشــم و رنجــش بــرای ســامت روانی مــان حیاتــی اســت‪ .‬ایــن چنیــن‬ ‫اســت کــه از خــود می پرســیم‪« :‬ببخشــیم یــا نــه؟ و اصــا چطــور وقتــی‬ ‫غیــر ممکــن اســت ایــن کار را انجــام دهیــم؟»‬ ‫مثــل اغلــب افــراد بعــد از رفتــار غیرمنصفانـه ای کــه در حــق شــما انجــام‬ ‫ـن امــواج احساســات اولیـه ی متعاقــب ان‪ ،‬بــا‬ ‫شــده و پــس از ارام گرفتـ ِ‬ ‫چالــش تــازه ای روبـه رو خواهیــد شــد‪ :‬ایا قرار اســت این ادم را ببخشــید؟‬ ‫ایــا حتــی وقتــی غیرممکــن بــه نظــر می رســد‪ ،‬توانایــی بخشــیدن داریــد؟‬ ‫بخشش به چه معنا نیست؟‬ ‫ابتــدا بیاییــد مــرور کنیــم کــه بخشــش چــه معنایــی نــدارد‪ ،‬ان وقــت‬ ‫می توانیــم دربــاره ی لــزوم‪ ،‬چرایــی و چگونگــی بخشــش از زاویــه ی‬ ‫دیــد مشــترک و درسـت تری بحــث را پیــش ببریــم‪ .‬بیشــتر مــا حداقــل‬ ‫اســیر یــک طــرز فکــر غلــط دربــاره ی بخشــش هســتیم‪ .‬نگاهــی بــه‬ ‫ایــن لیســت بیندازیــد و مطمئــن شــوید کــه اعتقــاد اشــتباهی در ایــن‬ ‫زمینــه نداشــته باشــید‪:‬‬ ‫بخشــش بــه ایــن معنــا نیســت کــه کار اشــتباه فــرد را نادیــده بگیریــد‬ ‫یــا انــکار کنید‪.‬‬ ‫بخشــش بــه ایــن معنــا نیســت کــه حتمــا الزم اســت بــه ان فــرد‬ ‫بگوییــد کــه او را بخشــیده اید‪.‬‬ ‫بخشــش بــه ایــن معنــا نیســت کــه پــس از ان دیگــر حــق نداریــد‬ ‫احساســاتی دربــاره ی ان موقعیــت داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بخشــش بــه ایــن معنــا نیســت کــه همــه چیــز در ارتبــاط شــما‬ ‫بــا ان فــرد خــوب اســت یــا مــوردی بــرای بررســی بیشــتر در رابطــه‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫بخشــش بــه ایــن معنــا نیســت کــه بایــد اتفاقــی کــه رخ داده را‬ ‫داشــته باشــید کــه همیشــه دوســتان تان برنامه ریــزی کننــد و شــما را‬ ‫دعــوت کننــد‪ .‬بــه جــای ایــن شــما فعال تــر باشــید‪ ،‬برنامه ریــزی کنیــد و‬ ‫دوســتان خــود را دعــوت کنیــد تــا بــه شــما ملحــق شــوند‪ .‬اگــر شــما ایــن‬ ‫کارهــا را انجــام ندهیــد‪ ،‬شــاید کــس دیگــری هــم انجامــش ندهــد‪ .‬ایــن‬ ‫کار ســخت نیســت‪ .‬در اینجــا نکاتــی وجــود دارد کــه بــرای شــروع بــه‬ ‫شــما کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫این کار را تبدیل به بخشی از عادات خود کنید‬ ‫خودتــان را متعهــد کنیــد کــه بــه فــردی تبدیــل شــوید کــه هر هفتــه (یا‬ ‫یــک هفتــه در میــان بــه انتخــاب خودتــان) بیــرون مـی رود و فعالیتــی‬ ‫اجتماعــی را انجــام می دهــد‪ .‬لحظـه ای خــود را بــه عنــوان چنیــن فــردی‬ ‫تجســم کنیــد و خــود را در حــال اجــرای ایــن عــادت ببینیــد‪.‬‬ ‫وقتــی کــه بــا دوســتان جدیــد و قدیمــی در ارتبــاط هســتید‪ ،‬انهــا را بــه‬ ‫مالقاتــی دعــوت کنیــد‪ .‬نکتـه ی مهــم ایــن اســت کــه بایــد بــه ایــن عادت‬ ‫بچســبید‪ .‬اگــر در بعضــی از هفته هــا کســی بــرای بیــرون رفتــن در‬ ‫دســترس نبــود‪ ،‬اشــکالی نــدارد‪ .‬خودتــان می توانیــد بــرای خریــد کتــاب‬ ‫یــا هــر کاری کــه از انجامــش لــذت می بریــد بــه بیــرون برویــد‪ .‬شــاید‬ ‫دوســتان تان هفت ـه ی بعــد در دســترس باشــند‪ .‬شــاید هــم دوســتان‬ ‫شــما کافی نیســتند و باید به دنبال دوســتان جدیدی بگردید‪ .‬در مدت‬ ‫کمــی دوســتان زیــادی در اطــراف شــما خواهنــد بــود کــه می توانیــد هــر‬ ‫هفتــه انهــا را ببینیــد‪ .‬تنهــا چیــزی کــه نیــاز داریــد ایــن اســت کــه ایــن‬ ‫عــادت را در خــود پــرورش دهیــد‪.‬‬ ‫شهر خود را بشناسید‬ ‫بــه منظــور برنامه ریــزی بهتــر بایــد مکان هــای تفریحــی شــهر خــود را‬ ‫سو جــو از دیگــران یــا‬ ‫بشناســید‪ .‬می توانیــد ایــن مکان هــا را از طریــق پر ‬ ‫گشــتن در موتورهــای جســتجو ماننــد گــوگل بیابید‪.‬‬ ‫از اخر هفته ها استفاده کنید‬ ‫مالقــات دوســتان در اخــر هفته هــا کار اســان تری اســت‪ .‬تــا سه شــنبه‬ ‫یــا چهارشــنبه صبــر نکنیــد تــا برنامه هــای خــود را پیشــنهاد دهیــد‪ .‬بــه‬ ‫برنامه هــای خــوب فکــر کنیــد و انهــا را در اوایــل هفتــه مطــرح کنیــد‪.‬‬ ‫بــه ایــن روش احتمــال اینکــه دوســتان تان برنامـه ای بــرای اخــر هفتــه‬ ‫چیــده باشــند‪ ،‬کاهــش می یابــد و همــراه شــما می اینــد‪.‬‬ ‫مالقات دوستان جدید‬ ‫وقتــی می خواهیــد کســانی کــه بــه تازگــی بــا انهــا اشــنا شــده اید را‬ ‫مالقــات کنیــد‪ ،‬اســتفاده از روزهــای ابتدایــی هفت ـ ه اســان تر اســت‪.‬‬ ‫شــنبه‪ ،‬یک شــنبه‪ ،‬دوشــنبه روزهــای بهتــری هســتند‪ .‬می توانیــد بــه‬ ‫جاهــای ارام تــر برویــد و در ان جــا بــا یکدیگــر بــه مکالمــه بپردازیــد‪ .‬افراد‬ ‫معمــوال روزهــای اخــر هفتــه را ترجیــح می دهنــد بــا دوســتان قدیمی تــر‬ ‫بگذراننــد‪ .‬پــس روزهــای اول هفتــه را از دســت ندهیــد و دوســتان‬ ‫تــازه ی خــود را مالقــات کنیــد‪.‬‬ ‫چند وقت است که بیرون نرفته اید؟‬ ‫اگــر چنــد وقتــی می شــود کــه بیــرون نرفته ایــد و فعالیــت اجتماعــی‬ ‫چندانــی نداشــته اید و احســاس می کنیــد تمــام اتفاقــات اخیــر بــرای‬ ‫شــما جهــش بزرگــی بــوده‪ ،‬کمــی اســتراحت کنیــد‪ .‬نیــازی نیســت کــه‬ ‫شــما فــرد کاملــی باشــید‪ .‬تــا می توانیــد تجربــه کســب کنیــد‪ .‬جاهــای‬ ‫جدیــد در شــهرتان را پیــدا کنیــد و ببینیــد کدام شــان بــرای شــما‬ ‫مناس ـب تر اســت‪ .‬اگــر مجبــور بودیــد تنهــا باشــید‪ ،‬بــه تنهایــی بیــرون‬ ‫برویــد‪ .‬کاری را انجــام دهیــد کــه بــا ان راحــت باشــید و از لحظــات خــود‬ ‫لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬چگونه حلقه ی اجتماعی بسازید و ان را گسترش دهید‬ ‫فرامــوش کنیــد‪.‬‬ ‫بخشــش بــه ایــن معنــا نیســت کــه الزم اســت ان فــرد را همچنــان در‬ ‫زندگــی خــود نگــه دارید‪.‬‬ ‫و نهایتــا اینکــه بخشــش کاری نیســت کــه بــه خاطــر فــرد مقابــل‬ ‫انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫اگــر بــا کلم ـه ی بخشــش مشــکل داریــد و ان را معــادل بــا هــر یــک‬ ‫از مــوارد بــاال می دانیــد مجبــور نیســتید از ایــن کلمــه اســتفاده کنیــد‪،‬‬ ‫حتــی اگــر دل تــان می خواهــد می توانیــد بــرای خودتــان کلمـه ای تــازه‬ ‫بســازید‪ .‬چــرا کــه بررســی یــک ترومــای احساســی و ازاد شــدن از‬ ‫زخم هــای گذشــته معنایــی فراتــر از یــک واژه دارد‪.‬‬ ‫بخشش چیست؟‬ ‫بخشــش رهــا کــردن قضــاوت و نارضایتــی از فــردی اســت کــه در حــق‬ ‫شــما مرتکب کار اشــتباهی شــده اســت‪ .‬وقتی می بخشــید همچنین‬ ‫قــرار اســت از احســاس تلخــی‪ ،‬کینه جویــی و خشــم رهــا شــوید‪ .‬برخی‬ ‫تصــور می کننــد بــرای بخشــش حتمــا الزم اســت بــه فــرد بگوینــد کــه او‬ ‫را بخشــیده اند‪ ،‬در اغوشــش بگیرنــد‪ ،‬دســتی بــه شــانه اش بگذارنــد و‬ ‫برایــش دعــای خیــر کننــد‪ .‬ایــن کارهــا اگرچــه ممکن اســت با بخشــش‬ ‫همــراه باشــد امــا لزومــی بــه انجــام انهــا وجــود نــدارد‪ .‬فراینــد بخشــش‬ ‫رونــدی تدریجــی اســت؛ بــا انتخــاب بخشــش ســعی می کنیــد حقیقــت‬ ‫را دربــاره ی اتفاقــی کــه رخ داده بپذیریــد و بتوانیــد راهــی بــرای زندگــی‬ ‫ل شــده اسـت »‬ ‫ی شــما حـ ‬ ‫کــردن در وضعیــت ذهنـی ای کــه «مســئله بــرا ‬ ‫بیابیــد‪ .‬همان طــور کــه گفتــم بخشــش کاری نیســت کــه بــرای فــرد مقابل‬ ‫انجــام می دهیــد؛ بخشــش کاری اســت کــه شــما بــرای خودتــان انجــام‬ ‫می دهیــد‪ ،‬می بخشــید چــون ایــن کار بــرای شــما مفیــد اســت‪.‬‬ ‫چرا باید ببخشم؟‬ ‫تحقیقــات فراوانــی نشــان می دهــد تمریــن بخشــش بــرای ســامت‬ ‫احساســی و بدنی شــما مفید اســت‪ .‬خشــم‪ ،‬رنجش و نفرت احساســاتی‬ ‫هســتند کــه بــار ســنگینی را بــر ســامت روانــی و جســمی شــما تحمیــل‬ ‫می کننــد‪ .‬زمانــی کــه احساســات خــود را پــردازش و رها نمی کنیــد‪ ،‬انها در‬ ‫وجود شــما گیر می افتند و ناراحتی های جســمی مثل درد معده و فشــار‬ ‫خــون را باعــث می شــوند و همیــن طــور بــه مشــکالتی ماننــد افســردگی و‬ ‫اضطــراب دامــن می زننــد‪ .‬زمانــی کــه می بخشــید ایــن احساســات مخــرب‬ ‫را رهــا می کنیــد‪ ،‬اگرچــه بخشــش تنهــا راه خالصــی از ایــن احساســات‬ ‫نیســت‪ ،‬امــا یکــی از بهتریــن روش هــا بــرای ایــن کار اســت‪.‬‬ ‫چرا بخشش تا این اندازه دشوار است؟‬ ‫اگــر بخشــش کاری اســت کــه خودتــان بــرای خودتــان می کنیــد و اگــر‬ ‫ایــن کار حــال شــما را بهتــر می کنــد‪ ،‬پــس چــه چیــز بخشــش را تــا ایــن‬ ‫حــد دشــوار می کنــد؟ دالیــل فراوانــی وجــود دارد‪ :‬وجــود شــما سرشــار از‬ ‫فکــر بــه انتقــام و مجــازات اســت‪ ،‬از اینکــه دســت بــاال را داشــته باشــید‬ ‫لــذت می بریــد‪ ،‬نمی دانیــد موقعیــت را چگونــه بــرای خودتــان حالجــی‬ ‫وقتــی شــما حلق ـه ی اجتماعــی ســاختید‪ ،‬کارهــا بــرای شــما اســان تر‬ ‫پیــش م ـی رود‪ .‬شــما خودتــان را عضــوی از گروهــی می بینیــد کــه بــه‬ ‫شــما اهمیــت می دهنــد و زندگــی شــما را جالب تــر می کننــد‪ .‬شــما‬ ‫می توانیــد تالش تــان را در زندگــی اجتماعــی خــود کمتــر کنیــد‪ .‬زیــرا‬ ‫دیگــران نیــز از لحــاظ اجتماعــی فعال انــد و حتــی می تواننــد افــراد‬ ‫جدیــدی را وارد زندگی تــان کننــد‪ .‬در این جــا بــه اصــول و تکنیک هایــی‬ ‫اشــاره می کنیــم کــه بــه کمــک انهــا می توانیــد حلقــه ای از دوســتان‬ ‫بســازید و ان را گســترش دهیــد‪.‬‬ ‫ایجــاد دوســتی های دونفــره را متوقــف کنیــد و گروه هــای دوســتی‬ ‫بسازید‬ ‫اگــر شــما تعــدادی دوســت داریــد کــه همدیگــر را نمی شناســند‬ ‫ایــن اتفاقــات می افتــد‪:‬‬ ‫همیشــه شــما مجبوریــد تمــاس بگیریــد‪ ،‬برنامه ریزی کنیــد و قرار‬ ‫بگذارید‬ ‫مجبورید به انها یاداوری کنید که شما وجود دارید‬ ‫و تعجب می کنید که چرا هرگز به جایی دعوت نمی شوید‬ ‫وقتی شما گروهی از دوستان ساختید‪ ،‬این اتفاقات می افتد‪:‬‬ ‫وقتــی کــه بــرای بیــرون رفتــن برنام ـه ای می ریزنــد‪ ،‬ایــن را بــه گــروه‬ ‫اعــام می کننــد‪ .‬ایــن موجــب می شــود انهــا نیــز بــه شــما زنــگ بزننــد‬ ‫و برنامــه بریزنــد‬ ‫دیگــران کــه احســاس می کننــد فعالیــت گروهــی جالب تــر اســت‪،‬‬ ‫بیش تــر بــه شــما بــه عنــوان عضــوی از گــروه گرایــش پیــدا می کننــد‬ ‫دوســتان تان‪ ،‬دوســتان خــود را می اورنــد و می توانیــد بــدون تــاش‬ ‫زیــادی بــا افــراد دیگــری اشــنا شــوید‬ ‫البتــه ایــن نــکات بــه ایــن مفهــوم نیســت کــه دوســتی های دونفــره‬ ‫بی ارزشــند‪ ،‬بلکــه داشــتن گروهــی از دوســتان مدیریــت زندگــی‬ ‫اجتماعــی شــما را اســان تر می کنــد‪.‬‬ ‫این گونه این کار را انجام دهید…‬ ‫حــال کــه یــاد گرفتیــد چگونــه یــک غریبــه را تبدیــل بــه دوســت کنیــد و‬ ‫او را دعــوت کنیــد کــه بــا هــم بیــرون برویــد‪ ،‬تنهــا کاری کــه بایــد انجــام‬ ‫دهیــد ایــن اســت کــه دوســتان تان را بــا هــم اشــنا کنیــد‪ .‬ایــن نکتـه ای‬ ‫کلیــدی در دوســتی اســت‪.‬‬ ‫وقتــی بیــن شــما و دیگــران پیونــد بــه وجــود امــد‪ ،‬بــه طــور ناخــوداگاه‬ ‫در انهــا حــس قدردانــی ایجــاد می شــود‪ .‬ایــن نشــان می دهــد شــما‬ ‫فــرد بخشــنده ای هســتید و شــما از اینکــه ترک تــان کننــد نمی ترســید‪.‬‬ ‫بیش تــر مــردم از ایــن اتفــاق می ترســند‪ .‬همیــن تــرس عاملــی اســت‬ ‫کــه موجــب می شــود فــرد دوســتانی داشــته باشــد کــه یکدیگــر را‬ ‫نمی شناســند و در نهایــت زندگــی اجتماعــی بــدی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وقتــی کــه قــرار اســت یکــی از دوســتان تان را ببینیــد‪ ،‬می توانیــد‬ ‫بــه یکــی دیگــر از دوســتان خــود هــم زنــگ بزنیــد تــا بــه شــما ملحــق‬ ‫شــود‪ .‬همچنیــن در موقعیتــی دیگــر اگــر می خواهیــد کســی را ببینیــد‪،‬‬ ‫می توانیــد بــه او بگوییــد کــه اگــر دوســت داشــت می توانــد بــا خــودش‬ ‫دیگــران را هــم بیــاورد‪ .‬در نتیجــه فــرد بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه گــروه‬ ‫بــاز و دوســتان ه اســت‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫کنیــد‪ ،‬بــه ادرنالینــی کــه خشــم بــرای شــما فراهــم می کنــد اعتیــاد پیــدا‬ ‫کرده ایــد‪ ،‬هویــت یــک ادم قربانــی را بــرای خــود انتخــاب کرده ایــد یــا اینکه‬ ‫می ترســید اگــر ببخشــید مجبــور شــوید ارتبــاط خــود را بــا ان فــرد برقــرار یــا‬ ‫قطــع کنیــد‪ .‬ایــن دالیــل را می توانیــد بــا شــناخت خــود‪ ،‬احساســات‪ ،‬افکار‬ ‫و مرزهایــی کــه بــرای خــود در نظــر می گیریــد‪ ،‬برطــرف کنیــد‪.‬‬ ‫ایا مجبورم ببخشم؟‬ ‫حــاال کــه می دانیــد بخشــش چــه چیزهایــی نیســت و می دانیــد چــرا‬ ‫این قــدر کار ســختی اســت‪ ،‬وقــت ان اســت کــه از خــود ســوال کنیــد‬ ‫ایــا می خواهــم کــه ببخشــم؟ اعتقــاد دارم کــه بــا بخشــش می توانیــد بــه‬ ‫خودتــان بــرای بهبــود یافتــن از انچــه بر شــما گذشــته بهره ببریــد و اگر ان‬ ‫را امتحــان کنیــد شــاید از فوایــدش غافلگیــر شــوید‪ .‬امــا بــرای بخشــیدن‬ ‫الزم اســت کــه «بخواهیــد» ایــن کار را انجــام دهیــد‪ .‬گاهــی نمی خواهیــد‬ ‫ببخشــید‪ ،‬چــون رنجــش ایجــاد شــده عمق زیــادی دارد‪ ،‬چون ان شــخص‬ ‫بیــش از حــد سوءاســتفاده گر بــوده یــا اینکــه چــون هیــچ پشــیمانی ای از‬ ‫خــود نشــان نــداده اســت‪ .‬تــا وقتــی رنــج و خشــم خــود را مشــخص‪ ،‬تمــام‬ ‫و کمــال احســاس‪ ،‬ابــراز و رهــا نکرده ایــد (بــرای ایــن کار از تمریــن انتهــای‬ ‫همیــن مقالــه و چهــار گام اساســی در بخشــش می توانیــد اســتفاده‬ ‫کنیــد) ســعی نکنیــد کســی را ببخشــید‪ .‬در حقیقــت بخشــش بــدون طــی‬ ‫مراحــل گفتــه شــده تنهــا زخم هایتــان را عمیق تــر می کنــد‪ ،‬چــرا کــه تنهــا‬ ‫دلیــل اســیب دیــدن شــما ایــن نیســت کــه دل تــان نخواســته شــخص‬ ‫خاطــی را ببخشــید‪ ،‬و دالیــل زیربنایــی نیــاز بــه رســیدگی دارنــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات از شناســایی و کشــف پرونــده بــا موضــوع نشــر اکاذیب علیه فعالیت یک‬ ‫مجموعه تولیدی در کشــور خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه نماینــده حقوقــی یــک مجموعــه تولیــدی بــه پلیــس فتــا پایتخــت مبنــی بــر نشــر اکاذیــب‬ ‫علیــه فعالیــت ایــن شــرکت در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام توســط فــرد یــا افــرادی ناشــناس‪،‬اقدامات اولیــه بــرای‬ ‫کشــف پرونــده اغــاز شــد‪.‬‬ ‫کشف پرونده‬ ‫با موضوع نشر‬ ‫اکاذیب توسط‬ ‫پلیس فتا‬ ‫یک شنبه ‪ 8‬اسفند ‪1400‬‬ ‫استفادهکالهبرداران‬ ‫از جلسات ویدیویی‬ ‫جعلی برای سرقت پول‬ ‫کاربران‬ ‫ایمیــل تجــاری (‪ ،)BEC‬یــک زیرمجموعه ای چند‬ ‫میلیــارد دالری از تهدیــدات فیشــینگ اســت‪،‬‬ ‫کــه ممکــن اســت بــه نــام جدیــدی نیــاز داشــته‬ ‫باشــد زیــرا کالهبرداری هــا دیگــر فقــط مربــوط‬ ‫بــه ایمیــل نیســتند‪ FBI .‬هشــدار می دهــد کــه‬ ‫کالهبــرداران جلســات ویدیویــی را بــه عنــوان‬ ‫ابــزاری بــرای فریــب قربانیــان نــااگاه بــرای تحویل‬ ‫پــول خــود افزایــش داده انــد‪.‬‬ ‫‪ BEC‬معمــوال ًبــه دامنه هــای ایمیــل جعلــی‪ ،‬یــا‬ ‫بــه خطــر افتــاده بــرای انتقــال پیام هــا بــه اهــداف‬ ‫بــا هــدف فریــب دادن انهــا بــرای انتقــال ســیمی‬ ‫متکــی اســت‪ ،‬همچنیــن کالهبرداری هــا از نظــر‬ ‫فنــی ســاده هســتند‪ ،‬امــا اغلــب بــا پیشــینه ای که‬ ‫بــه دقــت ســاخته شــده از طریــق ایمیــل انجــام‬ ‫می شــوند کــه حتــی کارمنــدان امــوزش دیــده را‬ ‫فریــب می دهــد‪ ،‬ایــن باالتریــن دســته جرایــم‬ ‫ســایبری اســت کــه بــر اســاس وجــوه از دســت‬ ‫رفتــه انــدازه گیــری می شــود کــه بــر اســاس مــوارد‬ ‫گــزارش شــده بــه ‪ FBI‬در ســال ‪ 2020‬بالــغ بــر ‪1.8‬‬ ‫میلیــارد دالر بــوده اســت‪.‬‬ ‫امــا ‪ BEC‬تنهــا در مــورد ایمیــل نیســت‪ ،‬مرکــز‬ ‫جرایــم اینترنتــی اف بــی ای (‪ )IC3‬می گویــد‬ ‫کــه شــاهد افزایــش کالهبرداری هــای ‪ BEC‬بــا‬ ‫اســتفاده از جلســات ویدیویی به عنوان انجمنی‬ ‫بــرای برقــراری ارتبــاط بــوده اســت‪ ،‬ایــن اتفــاق‬ ‫بیــن ســال های ‪ 2019‬و ‪ 2021‬رخ داد‪ ،‬کــه مطابــق‬ ‫با تغییر جهان به جلســات ویدیویی اســت‪ ،‬زیرا‬ ‫همــه مــا بــا همه گیــری ‪ 19-COVID‬و کار از راه‬ ‫دور ســازگار شــده ایم‪.‬‬ ‫ممکــن اســت ویدیــو واضح تریــن وســیله‬ ‫بــرای ایــن نــوع کالهبــرداری بــه نظــر نرســد زیــرا‬ ‫خشونت‬ ‫علیه زنان‬ ‫سرویس سالمت‪ -‬انسیه وحدانی‪:‬‬ ‫متاســفانه خشــونت علیــه زنــان پدیــده ای در‬ ‫جوامــع امــروزی ســیری رو بــه رشــد دارد و می توانــد‬ ‫زمینه ســاز بســیاری از اســیب های‏اجتماعــی ازجملــه‬ ‫فروپاشــی بنیــاد خانــواده شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مفهــوم خشــونت در لغــت بــه معنــای تندخــوی و‬ ‫زورگویــی و همچنیــن درشــتی کــردن در مقابل نرمی‬ ‫و ارامــی می باشــد‪ .‬البتــه بــا توجــه‏بــه فرهنگ هــا و‬ ‫ســنت های اجتماعــی مختلــف مصادیــق خشــونت‬ ‫متفــاوت و تعریــف واحــد از خشــونت بــه علــت‬ ‫اختــاف نظرهــای متفــاوت‏مشــکل اســت‏‪.‬‬ ‫امــروزه شــاهد انــواع مختلــف شــیوه های رفتــاری و‬ ‫گفتــاری خشــونت در ســطح جامعــه علی الخصــوص‬ ‫محیــط خانوادگــی هســتیم کــه همــه‏ان هــا دارای‬ ‫اهمیــت‪ ،‬بررســی و اسیب شناســی و همچنیــن‬ ‫مســتلزم تــاش جهــت مرتفــع نمــودن ایــن پدیــده‬ ‫شــوم هســت‪ .‬به هرحــال‏افــراد خشــن از روش هــای‬ ‫متعــددی بــرای اســیب رســاندن بــه دیگــران بــه ویــژه‬ ‫زنــان بــکار می برنــد کــه تقســیم بندی ان بــه شــرح‬ ‫زیــر اســت‏‪:‬‬ ‫‏‪ )1‬خشــونت لفظــی‪ :‬ایــن نــوع خشــونت بــه دو‬ ‫شــکل وجــود دارد‪:‬‏‬ ‫الــف ـ کالم اســیب زا‪ :‬ســخنان و حرف هــای‬ ‫ناخوشــایند و ازاردهنــده و تنــدی در بیــان اســت کــه‬ ‫برخــی از مــوارد ان شــامل‪ :‬اهانــت لفظــی‪،‬‏بددهانی‬ ‫و بــه کار بــردن الفــاظ زشــت و رکیــک‪ ،‬ســرزنش‪،‬‬ ‫تمســخر و متلک پرانــی در حضــور دیگــران‪ ،‬تهمــت‬ ‫نــاروا زدن و صحبــت کــردن بــا‏لحــن تنــد و خشــن‏‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ســکوت اســیب زا‪ :‬گاهــی در روابــط خانوادگــی‪،‬‬ ‫شــاهد نمــود دیگــری از خشــونت بــه صــورت ســکوت‬ ‫ازاردهنــده می باشــیم کــه ایــن‏نشــان از بی توجهــی‬ ‫و بی اعتنایــی بــه قربانــی اســت؛ و می توانــد اثــار‬ ‫تخریبــی فــراوان در روابــط ایجــاد کنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ )2‬خشــونت جســمی‪ :‬در ایــن نــوع خشــونت‬ ‫جســم و بــدن فــرد اســیب می بینــد؛ و بــا‬ ‫توجــه بــه اثــار بــر جامانــده از خشــونت جســمی‬ ‫‏می تــوان ان را مشــخص ترین نــوع خشــونت‬ ‫دانســت کــه بــه صــورت ضــرب و شــتم و قتــل‬ ‫موردتوجــه قــرار می گیــرد‏‪.‬‬ ‫‏‪ )3‬خشــونت جنســی‪ :‬از دیگر شــیوه های خشــونت‬ ‫بــه خصــوص علیــه زنــان‪ ،‬ازار و اذیــت جنســی اســت‬ ‫جلســات نیــاز بــه حضــور فیزیکــی دارنــد و نــه‬ ‫فقــط متنــی در ایمیــل‪ ،‬امــا ظاهــرا ًویدیــو زمانــی‬ ‫کار می کنــد کــه در ترکیــب بــا ایمیــل اســتفاده‬ ‫شــود کــه مهاجمــان از ان بــرای وارد کــردن‬ ‫خــود در یــک مکالمــه ویدیویــی مطمئــن بعــدی‬ ‫اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫اف بـی ای گفــت‪« :‬مجرمین شــروع به اســتفاده‬ ‫از پلت فرم هــای جلســات مجــازی بــرای انجــام‬ ‫کالهبرداری هــای بیشــتر مربــوط بــه ‪BEC‬‬ ‫کردنــد کــه دلیــل ان افزایــش کار از راه دور بــه‬ ‫دلیــل همه گیــری کوویــد‪ 19-‬بــود‪ ،‬کــه باعــث‬ ‫شــد محل هــای کار و افــراد بیشــتری بــه صــورت‬ ‫مجــازی تجــارت معمولــی را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫کالهبــرداری ‪ BEC‬بــا ویدیــو همچنــان شــامل‬ ‫ایمیــل بــه عنــوان بخشــی از شناســایی اســت‪،‬‬ ‫اف بــی ای خاطرنشــان می کنــد کــه مهاجــم‬ ‫ایمیل هــای کارکنــان را بــه خطــر می انــدازد و‬ ‫«خــود را از طریــق پلتفرم هــای جلســات مجــازی‬ ‫بــرای جمـع اوری اطالعــات در مــورد فعالیت هــای‬ ‫روزانــه یــک کســب وکار در جلســات محــل کار‬ ‫قــرار می دهــد‪».‬‬ ‫کالهبــردار همچنیــن می توانــد بــه ایمیــل‬ ‫کارفرمــا‪ ،‬ماننــد ایمیــل مدیرعامــل‪ ،‬نفــوذ کنــد و‬ ‫ایمیل هــای جعلــی را بــرای کارمنــدان بفرســتد‬ ‫کــه بــه ان هــا دســتور می دهــد تــا انتقــال وجــه‬ ‫را اغــاز کننــد‪ ،‬زیــرا مدیــر عامــل ادعــا می کنــد کــه‬ ‫در یــک جلســه مجــازی مشــغول بــه کار اســت‬ ‫و نمی توانــد شــروع بــه انتقــال کنــد‪ ،‬وجــوه را از‬ ‫طریــق رایانــه خودشــان تامیــن مــی کننــد‪».‬‬ ‫کالهبرداران همچنین ممکن اســت از کارمندان‬ ‫بخواهنــد در یــک پلــت فــرم جلســه مجــازی‬ ‫شــرکت کننــد کــه در ان مجــرم تصویــر ثابتــی‬ ‫از مدیــر عامــل شــرکت بــدون صــدا یــا صــدای‬ ‫«عمیــق جعلــی» درج می کنــد و ادعــا مــی کنــد‬ ‫کــه ویدئو‪/‬صــوت انهــا بــه درســتی کار نمی کنــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری هــای ‪ BEC‬یــک تعریــف تمیــز را بــه‬ ‫چالــش می کشــند زیــرا می تواننــد افــراد خارجــی‬ ‫یــا خــودی را درگیــر کننــد و اغلــب فقــط بــه یــک‬ ‫افســر قانونــی نیــاز دارنــد تــا تحــت ســناریوهای‬ ‫نادرســت ســاخته شــده توســط کالهبــردار‪ ،‬مانند‬ ‫ایمیــل فــوری از یــک کنتــرل کننــده مالــی بــه یــک‬ ‫زیردســت در بعدازظهــر جمعــه‪ ،‬انتقــال مجــاز را‬ ‫انجــام دهــد‪.‬‬ ‫«اف بــی ای» می گویــد‪« :‬برای مثال‪ ،‬کارفرمایان‬ ‫و کارمنــدان بایــد اســتفاده از سیســتم عامل‬ ‫مجــازی را تاییــد کننــد کــه معمــوال در محیــط‬ ‫داخلــی شــما مــورد اســتفاده قــرار نمی گیرنــد»‪.‬‬ ‫‪ FBI‬همچنیــن اجــرای احــراز هویــت دو‬ ‫مرحلـه ای یــا چنــد عاملــی (‪ )MFA‬را بــرای تاییــد‬ ‫درخواســت ها بــرای تغییــرات در اطالعــات‬ ‫حســاب توصیــه می کنــد‪ MFA .‬ممکــن اســت‬ ‫فرایندهــا را کنــد کنــد امــا کار می کنــد و بایــد‬ ‫بــرای حســاب هــای بــا ارزش بــاال اســتفاده‬ ‫شــود‪ ،‬مایکروســافت می گویــد تنهــا یــک پنجــم‬ ‫ســازمان ها ‪ MFA‬را بــرای حســاب های ایمیــل‬ ‫ســازمانی در ســال ‪ 2021‬فعــال می کننــد‪.‬‬ ‫توصیه هــای ‪ FBI‬حــاوی توصیه هــای واضحــی در‬ ‫مــورد محافظــت از جزئیــات مالــی اســت که ممکن‬ ‫اســت در طــول دوره عــادی تجــارت بــا شــرکای‬ ‫مــورد اعتمــاد فرامــوش شــوند‪ ،‬از جملــه بررســی‬ ‫ادرس هــای اینترنتــی در ایمیل هــا‪ ،‬انتظــار بــرای‬ ‫لینک هــا و اشــتراک گذاری اعتبارنامه هــای ورود‪.‬‬ ‫لیســت کامــل بایدهــا و نبایدهــای ‪ FBI‬شــامل‬ ‫مــوارد زیــر اســت‪:‬‬ ‫اســتفاده از پلتفرم هــای جلســات مجــازی‬ ‫بیرونــی را کــه معمــوال ًدر تنظیمــات دفتــر داخلی‬ ‫شــما اســتفاده نمی شــوند‪ ،‬تاییــد کنیــد‪.‬‬ ‫از کانال هــای ثانویــه یــا احــراز هویــت دو مرحلــه‬ ‫ای بــرای تاییــد درخواس ـت ها بــرای تغییــرات در‬ ‫اطالعــات حســاب اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫اطمینــان حاصــل کنیــد کــه ‪ URL‬موجــود در‬ ‫ایمیل هــا بــا کسب وکار‪/‬شــخصی کــه ادعــا‬ ‫می کنــد از ان اســت مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫مراقــب پیوندهایــی باشــید کــه ممکــن اســت‬ ‫حــاوی غلــط امالیــی نــام دامنــه واقعــی باشــند‪.‬‬ ‫از ارائــه هــر نــوع اعتبــار ورود یــا اطالعــات‬ ‫شــخصی از طریــق ایمیــل خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫بــا اطمینــان از اینکــه نشــانی فرســتنده بــه نظــر‬ ‫مــی رســد مطابقــت دارد‪ ،‬ادرس ایمیــل مــورد‬ ‫اســتفاده بــرای ارســال ایمیــل‪ ،‬بــه خصــوص‬ ‫هنــگام اســتفاده از تلفــن همــراه یــا دســتگاه‬ ‫دســتی‪ ،‬را تاییــد کنیــد‪.‬‬ ‫اطمینــان حاصــل کنیــد کــه تنظیمــات در رایانــه‬ ‫کارمنــدان فعــال هســتند تــا امــکان مشــاهده‬ ‫کامــل پســوندهای ایمیــل را فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫حســاب های مالــی شــخصی خــود را بــه طــور‬ ‫منظــم بــرای بی نظمی هــا‪ ،‬ماننــد ســپرده های‬ ‫گمشــده‪ ،‬کنتــرل کنیــد‪.‬‬ ‫کــه از برخــی جهــات می تــوان ان‏را بدتریــن نــوع‬ ‫خشــونت برشــمرد زیــرا اثــار فــراوان جســمی و روانــی‬ ‫در قربانــی بــه دنبــال دارد؛ و دامنــه ان از هرگونــه‬ ‫رفتــار نامشــروع و‏نامتعــارف اجتماعــی ماننــد لمــس‬ ‫کــردن تــا تجــاوز را دربرمــی گیــرد‏‪.‬‬ ‫‏‪ )4‬خشــونت روانــی‪ :‬ایــن نــوع خشــونت را‬ ‫می تــوان‪ ،‬هــر نــوع رفتــار و گفتــار خشــونت امیزی‬ ‫کــه روح و روان شــخص را خدشــه دار می ســازد‪،‬‬ ‫‏در نظــر گرفــت؛ و اثــار تخریبــی بیشــتری نســبت‬ ‫بــه خشــونت های فیزیکــی برجــا می گــذارد؛ واز‬ ‫نظرمــدت زمانــی طوالنی تــر و ممکــن اســت‏فــرد‬ ‫قربانــی را به ســوی خودکشــی بکشــاند؛ ماننــد‬ ‫تحقیــر کــردن‪ ،‬بی اعتنایــی‪ ،‬ترســاندن‪ ،‬تهمــت‬ ‫زدن‪ ،‬ایرادگیــری دائمــی‪ ،‬زورگویــی و ‏خودرایــی‬ ‫مســتبدانه‪ ،‬بدگمانــی‪ ،‬ســخت گیری‏‪.‬‬ ‫‏‪ )5‬خشــونت مالــی‪ :‬مــرد بــه عنــوان سرپرســت‬ ‫خانــواده موظــف اســت نیازهــای ضــروری ماننــد‬ ‫خــوراک‪ ،‬پوشــاک‪ ،‬مســکن و ‪ ...‬اعضــای‏خانــواده‬ ‫را تامیــن کنــد‪ ،‬ولــی اگــر بخواهــد بــه عنــوان تنبیــه‬ ‫و مجــازات از بــراوردن و تامیــن نیازهــای اقتصــادی‬ ‫همســر و فرزنــدان ســرباز زنــد‪ ،‬‏نوعــی خشــونت‬ ‫شــمرده می شــود‏‪.‬‬ ‫در کشــور مــا ایــران‪ ،‬امــار دقیقی از پدیده خشــونت‬ ‫علیــه زنــان کــه بســیار مهــم اســت وجــود نــدارد‪ .‬ولــی‬ ‫پژوهشــگران میــزان شــیوع ان را‏حــدود ‪ 18‬تــا ‪20‬‬ ‫درصــد بــراورد کرده انــد‪ .‬گــر چــه می تــوان گفــت‬ ‫میــزان خشــونت علیــه زنــان در جامعــه مــا نســبت‬ ‫بــه امــار جهانــی بســیار‏انــدک اســتکه از دالیــل ان‪،‬‬ ‫حاکــم بــودن فرهنــگ اســامی و اعتقــادات دینــی در‬ ‫بســیاری از خانواده هــا می باشــد؛ امــا بایــد پذیرفــت‬ ‫امــروزه‏بــا ایــن واقعیــت تلــخ روبــرو هســتیم‏‪.‬‬ ‫اکنــون جامعــه شناســان و روان شناســان حــوزه‬ ‫خانــواده علــل نارضایتــی و بحــران و نــزاع در‬ ‫خانــواده را کــه زمینه ســاز بــروز خشــونت علیــه‏زنان‬ ‫اســت در چنــد بخــش عمــده قــرار دارنــد کــه بــه‬ ‫شــرح ذیــل اســت‏‪:‬‬ ‫علــل و عوامــل کالمــی‪ :‬حالــت امرونهــی در خانــه‬ ‫ســخن گفتــن مــردان بــه صــورت ســلطه جویانه‏‪.‬‬ ‫‏علــل و عوامــل جســمی‪ :‬بــه تفــاوت هورمونــی در‬ ‫مــردان برمی گرددکــه در ان هــا اســتعداد بیشــتری‬ ‫بــرای پرخاشــگری و اعمــال خشــونت‏وجــود دارد؛‬ ‫ماننــد تن پــروری‏‪.‬‬ ‫‏علــل و عوامــل جنســی‪ :‬عــدم تامیــن نیــاز جنســی‬ ‫زن و شــوهر کــه زمینه ســاز انحــراف جنســی‪ ،‬ســردی‬ ‫محیــط خانــواده و درگیــری‏می باشــد‏‪.‬‬ ‫‏علــل و عوامــل روانــی‪ :‬وجــود اختالل هــای روانــی‬ ‫از قبیــل شــخصیت ضــد اجتماعیــو تکانشــی‪،‬‬ ‫ســوءمصرف مــواد‪ ،‬اختــال هذیانــی ماننــد‏ســوءظن‬ ‫زناشــویی در مــردان‏‪.‬‬ ‫‏علــل و عوامــل روحــی‪ :‬ماننــد خشــمگینی‪،‬‬ ‫لجاجــت و تندخویــی‪ ،‬ســخت گیری‪ ،‬رقابــت‬ ‫ناســالم در روابــط زوجیــن‏‪.‬‬ ‫‏علــل و عوامــل خانوادگــی‪ :‬برخی از عوامل مســتعد‬ ‫خشــونت علیــه زنــان بــه ســاختار نامناســب نظــام‬ ‫خانــواده برمی گــردد کــه شــامل ‏ازدواج نامناســب‬ ‫(ماننــد ازدواج مجــدد‪ ،‬ازدواج اجبــاری‪ ،‬اختــاف‬ ‫فاحــش ســنی زن و شــوهر)‪ ،‬دخالــت خانواده هــای‬ ‫زن و شــوهر‪ ،‬‏یادگیــری خشــونت طلبی در دوران‬ ‫کودکــی‪ ،‬تبعیــض میــان فرزنــدان و ‪ ...‬‏‪.‬‬ ‫‏علــل و عوامــل اجتماعــی‪ :‬برخــی از ریشــه ها‬ ‫و سرچشــمه های اعمــال خشــونت علیــه زنــان‬ ‫برخاســته فرهنــگ و اجتماعــی اســت کــه‏زنــان‬ ‫در ان زندگــی می کننــد ماننــد رســوخ تفکــرات‬ ‫جاهلــی‪ ،‬مجــاز پنداشــتن اقــدام خودســرانه بــرای‬ ‫مجــازات زنــان‏‪.‬‬ ‫علــل و عوامــل اقتصــادی‪ :‬ماننــد فقر‪ ،‬ســخت گیری‬ ‫در هزینــه‪ ،‬پرتوقعــی ولخرجــی در زنان‏‪.‬‬ ‫انچــه در بحــث خشــونت علیــه زنــان بســیار مهــم‬ ‫می باشــد پیامدهــای ان بــه صــورت مختلــف اســت‬ ‫کــه شــامل‪ :‬پیامدهــای جســمی (ماننــد‏صدمــات‬ ‫پوســتی و مغــزی‪ ،‬رشــد جســمانی نامناســب‪،‬‬ ‫ســقط جنین‪ ،‬همســر کشــی)‪ ،‬پیامدهــای روانــی‬ ‫(ماننــد اضطــراب‪ ،‬افســردگی‪،‬‏اعتیــاد‪ ،‬محرومیــت‬ ‫عاطفــی و خودکشــی)‪ ،‬پیامدهــای خانوادگــی (ماننــد‬ ‫ازهم پاشــیدگی خانوادگــی‪ ،‬تشــنج در روابــط‪ ،‬غفلت‬ ‫از فرزنــدان ‏و افــت تحصیلــی انــان)‪ ،‬پیامدهــای‬ ‫اجتماعــی (ماننــد ناهنجــاری در روابــط اجتماعــی از‬ ‫قبیــل گوشـه گیری و منــزوی شــدن‪ ،‬افــت و کاهــش‬ ‫‏کارایــی‪ ،‬دختــران فــراری یــا زنــان خیابانــی)‏‪.‬‬ ‫راهکارها و پیشنهاد ها‪:‬‏‬ ‫دشــمنان غــرض ورز بــا تهاجم فرهنگــی و بهانه های‬ ‫واهــی درصــدد انتســاب رفتــار غیراخالقــی و غیــر‬ ‫شــرافتمندانه خشــونت علیــه زنــان بــه ‏اســام‬ ‫هســتند‪ .‬درحالی کــه نــگاه جامع نگــر بــه اموزه هــای‬ ‫دینــی خــاف ایــن پنــدار را ثابــت می کنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫در اموزه هــای دینــی‏تصریح شــده اســت کــه هرگــز‬ ‫نبایــد در برنامــه زندگــی مشــترک زن و مــرد خشــونت‬ ‫جــاری باشــد بلکــه بــه مهــر و محبــت‪ ،‬مالیمــت و‬ ‫نرمــی‪،‬‏عفــو گذشــت اشاره شــده اســت‪ .‬در اینجــا‬ ‫تعــدادی از راهکارهــا کــه برگرفتــه از تعالیــم دینــی‬ ‫هســت اشــاره می شــود‏‪:‬‬ ‫اصــول سرپرســتی مــرد کــه در ان بایــد رعایــت‬ ‫عدالــت و انصــاف‪ ،‬احســان ورزی‪ ،‬احترام گــذاری‬ ‫بــه زن‪،‬مــدارا نمــودن‪ ،‬مــودت ورزی و‬ ‫خدمت ‏گــذاری باشــد‏‪.‬‬ ‫فرونشــاندن خشــم کــه بــه صــورت ســکوت در‬ ‫برابــر دیگــران‪ ،‬ذکــر گفتــن‪ ،‬تغییــر وضعیــت دادن‪،‬‬ ‫بردبــاری نشــان دادن‪ ،‬نیکــو رفتــاری و ایجــاد‏مهــر و‬ ‫محبــت می باشــد‪ ،‬خوش رفتــاری‪ ،‬عفــو گذشــت‪،‬‬ ‫نیکــی کــردن‪ ،‬شــکیبایی و بردبــاری‏‪.‬‬ ‫منبــع‪ :‬کتــاب نفــی خشــونت علیــه زنــان اثــر دکتــر‬ ‫غالمرضــا نــور محمــدی‬ ‫انســیه وحدانــی کارشــناس ارشــد مرکــز مشــاوره‬ ‫ارامــش‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪492‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫نقش عبادت در محیط‬ ‫خانه و خانواده‬ ‫ازار دیگران به سوژه این روزهای‬ ‫سرویس فرهنگی‪:‬‬ ‫مدیران اتاق های گفتگو در‬ ‫کالب هاوس تبدیل شده است‬ ‫غــرق شــدن در مادیــات و دنیــا‪ ،‬انســان را‬ ‫ازخودبیگانــه می کنــد لــذا مهم تریــن نقــش‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫عبــادت اســت‪ ،‬معرفــی انســان بــه خــود اســ ‪‎‬‬ ‫عبــادت نقــش مهمــی در زندگــی دارد لــذا در‬ ‫ایــن راســتا شــناخت مــواردی ضــروری اســت کــه‬ ‫شــامل‏‪:‬‬ ‫‏‪-1‬خداشناســی و خودشناســی‪ :‬نکتــه اول‬ ‫کــه مهم تریــن نقــش عبــادت اســت‪ ،‬معرفــی‬ ‫انســان بــه خــود اســت‪ .‬غــرق شــدن در‏مادیــات‬ ‫و دنیــا‪ ،‬انســان را از خــود بیگانــه می کنــد‪ .‬بــا‬ ‫عبــادت و دعــا و نیایــش‪ ،‬انســان بــه خــود امــده‬ ‫و خــود را می شناســد‪ .‬اصــوال ًاز‏دیــدگاه قــران‬ ‫مجیــد‪ ،‬در ایــن رابطــه بایــد گفــت کــه رابطــه‬ ‫مســتقیمی بیــن خداشناســی و خودشناســی‬ ‫وجــود دارد کــه پیامبــر (ص)‏فرمــود‪« :‬مــن عرف‬ ‫نفســه فقــد عــرف ربــه» ان کــس کــه خــود را‬ ‫بشناســد درواقــع خــدا را شــناخته اســت‪ :‬چــون‬ ‫انســان بــرای‏خودشناســی ایــن ســوال برایــش‬ ‫پیــش می ایــد کــه از کجــا امــده ام و ایــن ســوال‬ ‫او را بــه خالــق می رســاند کســی کــه خــدا را‬ ‫فرامــوش‏کــرده اســت‏‪.‬‬ ‫‏‪ -2‬درمان بسیاری از بیماری های اخالقی‪‎:‎‬‬ ‫نکتــه دوم در مــورد عبــادت ایــن اســت کــه‬ ‫حضرت علی (ع) می فرمایند‪ :‬درمان بســیاری‬ ‫از بیماری هــای اخالقــی‪ ،‬عبــادت اســت‪ .‬در اثــر‬ ‫‏عبــادت اســت کــه انســان متواضــع می شــود‪.‬‬ ‫عبــادت ایــن اســت کــه انســان را بــه ارامــش‬ ‫وا مــی دارد و ســبب حســاب وکتاب در زندگــی‬ ‫‏انســان می شــود‏‪.‬‬ ‫ی‪‎:‬‏ حضــرت علــی (ع) می فرماینــد‪:‬‬ ‫‏‪ -3‬گنــاه زدایـ ‪‎‬‬ ‫«و عــن ذلــک مــا حــرس اللــه عبــاده المومنیــن‬ ‫بالصلــوات و الــزکات» خداونــد بــه خاطــر‏اینکــه‬ ‫بندگانــش ظلــم و ســتم نکننــد و تکبــر نورزنــد‬ ‫نمــاز و زکات و روزه را واجــب کــرده اســت‪ ،‬چــرا؟‬ ‫تــا ارامــش پیــدا کننــد‪ ،‬چشم هایشــان‏خاشــع‬ ‫شــود و خیــره ســری نکننــد‪ ،‬دل هایشــان از‬ ‫طغیان بایســتد و متکبر نباشــند‪ .‬در این ســخن‪،‬‬ ‫حضــرت علــی (ع) فلســفه عباداتــی‏مثــل نمــاز‪،‬‬ ‫زکات‪ ،‬روزه و امثــال این هــا را عبــادت از ایــن‬ ‫می دانــد کــه انســان بــا ان هــا ســاخته می شــود؛‬ ‫یعنــی چــه؟ یعنــی از نردبــان منیــت ‏پاییــن‬ ‫می ایــد‪ :‬عبــادت‪ ،‬ایــن منیــت خودخواهــی را کــه‬ ‫گاهــی در برابــر خــدا بــه بــت تبدیــل می شــود‪،‬‬ ‫می شــکند و انســان را رام می کنــد‏‪.‬‬ ‫ت‏‪ ‎:‬خداونــد در قــران‬ ‫‏‪-4‬جــدی گرفتــن معنویــ ‪‎‬‬ ‫دســتور می دهــد (یــا ایهــا الذیــن امنــوا قــوا‬ ‫انفســکم و اهلیکــم نــاراً) مومنیــن‪ ،‬هــم خــود را و‬ ‫‏هم خانــواده خودتــان را از اتــش نجــات دهیــد‪ .‬از‬ ‫ایــن ایــه اســتفاده می شــود کــه تکلیــف اساســی‬ ‫همــه اعضــای خانــه‪ ،‬بــه خصــوص‪ ،‬پــدر و‏مــادر‬ ‫ایــن اســت کــه بــه فکــر دیــن باشــند و معنویــت را‬ ‫در محیــط خانــه‪ ،‬جــدی بگیرنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -5‬بهانــه دادن بــه نمــا ‪‎‬ز‪‎:‬‏ مهم تریــن راه ایجــاد‬ ‫معنویــت در خانــه‪ ،‬بهــا دادن بــه نمــاز اســت‪،‬‬ ‫نمــاز کــه ســمبل همــه معنویــات اســت‪ .‬در‏قران‬ ‫کریــم می خوانیــم (و اذکــر فــی الکتــاب اســمعیل‬ ‫انه کان صادق الوعد و کان رســوال ًنبیاً) در قران‬ ‫از اســماعیل یــاد کــن کــه بــه قــول و‏قــرارش وفــا‬ ‫می کــرد و خوش قــول بــود و خانــواده اش را امــر‬ ‫بــه نمــاز و زکات می کــرد‏‪.‬‬ ‫ی‏‪ ‎:‬بــرای خــو گرفتــن‬ ‫‏‪ -6‬عــادت بــه نمــاز از کودکـ ‪‎‬‬ ‫فرزنــدان بــه نمــاز‪ ،‬بایــد ارام ارام عمــل کــرد‪ .‬چــه‬ ‫خــوب اســت کــه مــادر وقتــی بــه نمــاز‏می ایســتد‪،‬‬ ‫ســجاده ای هــم بــرای کــودک داشــته باشــد و ان‬ ‫را کنــار ســجاده خــود بینــدازد و بگویــد تــو هــم‬ ‫بایســت و نمــاز بخــوان‪ .‬هــر طــور ‏کــه دلــش‬ ‫می خواهــد بخوانــد‪ ،‬ولــی بــه نماز بایســتد‪ .‬از اول‬ ‫بــه فرهنــگ نمــاز عــادت کنــد‏‪.‬‬ ‫ت‏‪ ‎:‬روش پیامبــر (ص)‬ ‫‏‪-7‬اقامــه نمــاز در اول وقـ ‪‎‬‬ ‫ایــن بــود کــه‪ :‬نمــاز را در خانــه احیــا می کردنــد‪،‬‬ ‫مقیــد بودنــد کــه ایــن فریضــه بــزرگ الهــی‏در‬ ‫خانــه زنــده باشــد‏‪.‬‬ ‫برگرفتــه از‪ :‬کتــاب در عرصــه خانواده هــاو ســبک‬ ‫زندگــی دینــی‪ /‬تالیفحجت االســام حســینی‬ ‫نیشــابوری‬ ‫ســتواندوم مریــم اســکندریان‪ ،‬کارشــناس دایره‬ ‫مشــاوره و مــددکاری کالنتــری ‪ 12‬امــام رضــا (ع‏)‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرائــم ســایبری پلیــس‬ ‫فتــا انتظامــی کشــور نســبت بــه توهیــن و ازار و اذیــت دیگــران در‬ ‫فضــای مجــازی هشــدار داد و گفــت‪ :‬در قانــون جرائــم رایانـه ای‬ ‫بــرای ایــن موضــوع جــرم انــگاری شــده و افــراد مجــرم بایــد‬ ‫پاســخگوی اعمــال مجرمانــه خــود باشــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ علی محمــد رجبــی گفــت‪ :‬ایجــاد اتاق هــای‬ ‫گفتگــو بــا محوریــت شــوخی و ســرگرمی در فضــای مجــازی و‬ ‫تمســخر و اذیــت کــردن دیگــران بــه یکــی از ســوژه های داغ ایــن‬ ‫روزهــای کالب هــاوس و برخــی از گروه هــای ایجادشــده در‬ ‫ل شــده اســت‪.‬‬ ‫فضــای مجــازی تبدی ـ ‬ ‫رجبــی افــزود‪ :‬دریافــت شــماره تلفــن از افــراد حاضــر در‬ ‫اتاق هــا و برقــراری تمــاس تلفنــی بــا افــراد معرفی شــده بــه‬ ‫یکــی از ســرگرمی های افــراد معلوم الحــال در فضــای مجــازی‬ ‫ل شــده اســت‪.‬‬ ‫تبدی ـ ‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ماهیــت کاری ایــن اتاق هــا بدین صــورت‬ ‫اســت کــه شــماره تلفــن یکــی از افــراد معــروف‪ ،‬اســاتید‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬معلمــان و ‪ ...‬باهــدف ازار و اذیــت بــرای مدیــر اتاق‬ ‫ارسال شــده کــه در ادامــه ایــن افــراد در پوشــش دانشــجو‪،‬‬ ‫دوســت قدیمــی‪ ،‬هــم خدمتــی و ســایر عناویــن بــا برقــراری‬ ‫تمــاس تلفنــی و دریافــت اطالعــات از وی اقــدام بــه تمســخر‬ ‫و یــا ارائــه پیشــنهادهای غیراخالقــی می کننــد تــا از ایــن طریق‬ ‫زمینــه ســرگرمی ســایر افــراد اتــاق فراهــم شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬در هنــگام برقــراری تمــاس تلفنــی و‬ ‫پاســخگویی بــه افــراد و شــماره های ناشــناس دقــت و‬ ‫توجــه کنیــد و از ارائــه اطالعــات شــخصی و خصوصــی‬ ‫خــودداری نماینــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬در برخــورد بــا ایــن افــراد ارامــش خــود را‬ ‫حفــظ کــرده و بــدون این کــه تمرکــز خــود را از دســت بدهیــد‬ ‫ســعی کنیــد بــا رفتــاری مدیریت شــده از پاســخگویی بــه ان ها‬ ‫خــودداری نماییــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬طبــق مــاده ‪ 17‬قانــون جرائــم رایانــه ای‪ ،‬هرکــس‬ ‫به وســیله سیســتم های رایانـه ای یــا مخابراتــی صــوت یــا تصویــر‬ ‫یــا فیلــم خصوصــی یــا خانوادگــی یــا اســرار دیگــری را بــدون‬ ‫رضایــت او منتشــر کنــد یــا در دســترس دیگــران قــرار دهــد‪،‬‬ ‫به نحوی کــه منجــر بــه ضــرر یــا عرفــا ً موجــب هتــک حیثیــت او‬ ‫شــود بــه مجــازات محکــوم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پیامهای دلهره اور دامی‬ ‫از سوی کالهبرداران سایبری‬ ‫پلیــس فتــا در خبــری تــازه از شــگرد جدیــد مجرمــان ســایبری‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬پیامهــای دلهــره اور دامــی از ســوی‬ ‫کالهبــرداران ســایبری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا؛ ســرهنگ جــواد جهانشــیری در تشــریح خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬بــا رصــد و پایــش فضــای ســایبری کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا دریافتنــد پســتی حــاوی لینــک در شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫بویــژه واتــس اپ از ســوی کالهبــرداران فضــای ســایبری در‬ ‫حــال انتشــار اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری ادامــه داد‪ :‬پــس از تحقیقــات مقدماتــی‬ ‫مشــخص شــد پیــام منتشــر شــده از کاربــران مــی خواهــد تــا بــا‬ ‫کلیــک بــر روی ان از انســداد شــبکه اجتماعــی خویــش توســط‬ ‫تیــم پشــتیبانی شــبکه جلوگیــری نمایــد و فــرد قربانــی بــا رویــت‬ ‫پیــام موصــوف بــرای از دســت نــدادن شــبکه اجتماعی خــود بدون‬ ‫توجــه بــه هشــدارهای پلیــس فتــا با کلیک بر روی لینــک دریافت‬ ‫شــده در انتهــای پیــام ؛ در تلــه ذکــر شــده گرفتــار شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا بررســی هــای بعمــل امــده شــگردی‬ ‫جدیــد از کالهبــرداران ســایبری ثبــت شــد کــه بــا فریــب و‬ ‫حیله و ارســال پیام به شــماره های مختلف در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بویــژه واتــس اپ و تلگــرام قصــد دارنــد تــا شــبکه‬ ‫اجتماعــی فــرد قربانــی را در اختیــار گرفتــه و بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه نــرم افزارهــای کاربــردی بــه اطالعــات مهــم و حســاس‬ ‫گوشـی های هوشــمند نظیــر مخاطبیــن ‪ ،‬تصاویــر و پیامهــا‬ ‫و‪ ...‬دسترســی دارد بدیــن ترتیــب کالهبــرداران و افــراد‬ ‫ســودجو در فضــای ســایبری بــه هــدف کالهبردارانــه خــود‬ ‫دســت می یابنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری افزود‪ :‬به کلیه کاربران شــبکه های‬ ‫اجتماعــی توصیــه کــرد؛ با عــدم پرهیز از هرگونه کنجکاوی‬ ‫و تمــاس بــر روی لینکهــای دریافــت شــده دســت افــراد‬ ‫ســودجو و فرصــت طلــب را از اطالعــات حســاس و مهــم‬ ‫خــود کوتــاه نماینــد ‪.‬‬ ‫کلیه پیامک های ابالغ قضایی‪ ،‬فقط‬ ‫با سرشماره ‪ ADLIRAN‬ارسال می شود‪.‬‬ ‫پیامک های ارسالی از شماره های‬ ‫شخصی که حاوی لینک پرداخت وجه و یا‬ ‫نصب اپلیکیشن باشند‪ ،‬جعلی و با قصد‬ ‫کالهبرداریهستند‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫اگــر قصــد ســفر بــه اســتان گلســتان را داریــد حتمــا ســری بــه‬ ‫اســکله بنــدر ترکمــن بزنیــد‪.‬‬ ‫ایــن جاذبــه دیدنــی کــه از بازارچــه هــای مــرزی ســنتی تشــکیل‬ ‫شــده اســت‪ ،‬و از اجنــاس داخلــی و خارجــی خاصــی بهــره بــرده‪،‬‬ ‫مــی توانــد یکــی از جلــوه هــای بــارز جــذب گردشــگران بــه ایــن‬ ‫منطقــه باشــد‪.‬‬ ‫‪ -492‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 25‬رجب ‪- 1443‬شماره ‪-492‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪25-- 2022‬‬ ‫یک شنبه ‪ 8‬اسفند ‪27-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫اسکله بندرترکمن‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫پیوند اهداف و خواسته ها‬ ‫ــل فِیــ ه ِ مَ َعهُــ ْ ‬ ‫ــل قَــو ْ ٍ ‬ ‫ضــی بِفِعْ ِ ‬ ‫قــال علــی (علیه الســام ) الرَّا ِ‬ ‫مو َ‬ ‫م ک َالد َّاخ ِ ِ‬ ‫م الر ِّ َض ـى ب ِـهِ ‪.‬‬ ‫ـل ب ِـ ه ِ و َ اِث ْـ ُ ‬ ‫م ال ْ َعمَـ ِ ‬ ‫ـل اِثْمَـ ِ ‬ ‫ـل فِــی بَاطِـ ٍ ‬ ‫ى کُ ‬ ‫عَل َـ ‬ ‫ـان اِث ْـ ُ‬ ‫ل ِّ دَاخِـ ٍ‬ ‫امــام علــی(ع) فرمــود‪ :‬انکــس کــه بــه کار جمعیتــى راضــى باشــد همچــون‬ ‫کســى اســت کــه در ان کار بــا انهــا شــرکت کــرده (منتهــا) ان کــس کــه‬ ‫در انجــام کار باطــل دخالــت دارد دو گنــاه مى کنــد‪ :‬گنــاه عمــل و گنــاه‬ ‫رضایــت بــه ان (ولــى شــخصى کــه بیــرون از دایــرۀ عمــل اســت و بــه ان‬ ‫راضــى اســت تنهــا مرتکــب یــک گنــاه مى شــود و ان گنــاه رضایــت اســت)‬ ‫امــام علــی(ع) در ایــن گفتــار حکیمانــه اشــاره بــه نکتــۀ مهمــى مى کنــد کــه‬ ‫در سرنوشــت افــراد و امت هــا تاثیــر قابــل توجهــى دارد‪ .‬مى فرمایــد‪«:‬ان‬ ‫کــس کــه بــه کار جمعیتــى راضــى باشــد همچــون کســى اســت کــه در ان‬ ‫کار بــا انهــا شــرکت نمــوده (منتهــا) ان کــس کــه در انجــام کار باطــل دخالت‬ ‫دارد دو گنــاه مى کنــد‪ :‬گنــاه عمــل و گنــاه رضایــت بــه ان (ولــى شــخصى کــه‬ ‫بیــرون از دایــرۀ عمــل اســت و بــه ان راضــى اســت تنهــا مرتکــب یــک گنــاه‬ ‫مى شــود و ان گنــاه رضایــت اســت)»‬ ‫ممکــن اســت در بــدو نظــر چنیــن تصــور شــود کــه اگر کســى گناهــى رامرتکب‬ ‫چ گونــه دخالتــى حتــى در اعانــت و یــارى گنهــکاران در ان نداشــته‬ ‫نشــودو هیـ ‬ ‫باشــدچرا رضایــت قلبــى بــه ان گنــاه او را هــم شــریک گنــاه ســازد؟‬ ‫دلیــل ان بــا دقــت روشــن مى شــود و ان این کــه هنگامــى کــه رضایــت‬ ‫بــه کارهــاى خــاف دیگــران در قلــب انســان جایگزیــن شــد تدریجــا ً در‬ ‫اقــوال وافعــال او خــود را نشــان مى دهــد‪ ،‬زیــرا نمى شــود انســان بــه چیــزى‬ ‫محبــت داشــته باشــد و در اعمــال و اقوالــش ظاهــر نگــردد‪.‬‬ ‫اضافــه بــر ایــن کســى کــه بــه اعمــال خــاف دیگــران راضــى مى شــود هرگــز‬ ‫بــه وظیفــۀ امــر بــه معــروف و نهــى از منکــر عمــل نخواهــد کــرد‪ ،‬زیــرا ان‬ ‫عمــل را دوســت دارد و بــه گنهــکاران بــه ســبب ایــن گنــاه عشــق مـى ورزد‪.‬‬ ‫ایــن مســئله بازتــاب گســترده اى در ایــات قــران و روایــات اســامى دارد‬ ‫کــه مســئلۀ رضایــت بــه گنــاه گنهــکاران جــزء گناهــان کبیــره شــمرده شــده‬ ‫وحتــى عــذاب الهــى دامــن چنیــن افــرادى را مى گیــرد‪.‬‬ ‫در داســتان کشــتن ناقــۀ ثمــود (همــان معجــزۀ الهــى خداونــد کــه‬ ‫بــه پیامبرشــان حضــرت صالــح داد) قــران مى گویــد‪ :‬همــۀ ان قــوم بــر‬ ‫اثــر عــذاب الهــى از میــان رفتنــد در حالــى کــه همان گونــه کــه در کالم‬ ‫دیگــرى از امیرمومنــان بــه ان اشــاره شــده ناقــۀ ثمــود را یــک نفــر کشــت‬ ‫و چــون دیگــران بــه ان رضایــت دادنــد خداونــد همگــى را عــذاب کــرد‪:‬‬ ‫اب لَم َّا عَمُّوه ُ بِالر ِّ َضا)‬ ‫(وَاِنَّمَــا عَقَــر َ نَاق َـه َ ثَمُــود َ رَج ُـل ٌ وَاحِد ٌ‪ ،‬ف َ َعمَّه ُ ُ‬ ‫م الل َّ ُه بِال ْ َعـذ َ ِ‬ ‫در زیارت نامه هــا نیــز کــرارا ً ایــن مطلــب بــه چشــم مى خــورد کــه زائــر لعــن‬ ‫و نفریــن مى کنــد بــه کســانى کــه جنایــات‬ ‫ن الل َّـ ُ ه اُم َّـ هً‬ ‫یزیدیــان را در کربــا را شــنیدند و بــه ان رضایــت دادند‪«:‬وَل َ َعـ َ ‬ ‫ضیَــتْ بِــه» بــر خــاف انچــه در دنیــاى مــادى معمــول‬ ‫ســم ِ َعتْ بِذَلِــکَ فَر َ ِ‬ ‫َ‬ ‫اســت کــه رضایــت بــه اعمــال مجرمانــۀ دیگــرى جــرم محســوب نمى شــود‬ ‫همان گونــه کــه رضایــت بــه اعمــال نیــک نیکــوکاران بى پــاداش اســت‪ ،‬در‬ ‫تعلیمــات اســام‪ ،‬مســئلۀ رضایــت بــه کارهــاى نیکــوکاران و بــدکاران عنــوان‬ ‫خاصــى دارد و بــا صراحــت در روایــات امــده اســت کــه هــر کــس بــه کار‬ ‫دیگــرى رضایــت دهــد در ســلک و گــروه او قــرار خواهــد گرفــت‪ .‬منتهــا‬ ‫مجرمــان‪ ،‬دو گنــاه دارنــد و راضیــان بــه اعمــال انهــا یــک گنــاه‪ ،‬راضیــان بــه‬ ‫اعمــال نیــک یــک ثــواب دارنــد و عامــان دو ثــواب‪ .‬همان گونــه کــه در کالم‬ ‫حکمت امیــز بــاال امــد‪.‬‬ ‫مرحــوم عالمــۀ مجلســى در بحــار االنــوار بابــى بــه ایــن موضــوع اختصــاص‬ ‫ــل فَهُــو َ کَمَــ ْ ‬ ‫ن‬ ‫داده و در عنــوان بــاب مى گویــد‪« :‬ا َّ ‬ ‫ن ر َ ِ‬ ‫ن مَــ ْ‬ ‫ــى بِفِعْ ٍ‬ ‫ض َ‬ ‫اتاهُ ؛کســى کــه راضــى بــه فعلــى شــود هماننــد کســى اســت کــه ان را انجــام‬ ‫داده اســت»‬ ‫امــام علــى بــن موســى الرضــا (ع) در پاســخ کســى کــه ســوال کــرد‪ :‬چگونــه‬ ‫هنگامــى کــه حضــرت مهــدى علیــه الســام قیــام مى کنــد فرزنــدان قاتــان‬ ‫حســین (ع)را بــه ســبب اعمــال پدرانشــان بــه قتــل مى رســاند در حالــى کــه‬ ‫خداونــد مى فرمایــد‪« :‬و َ ال تَــزِر ُ وازِرَه ٌ وِز ْر َ اُخْــرى » ؛‬ ‫و هیــچ گناهــکارى بــار گنــاه دیگــرى را بــه دوش نمى کشــد» امــام (ع)‬ ‫فرمود‪:‬بــه ســبب ان کــه ایــن فرزنــدان بــه اعمــال پدرانشــان رضایــت دادنــد‬ ‫و بــه ان افتخــار مى کننــد و هــر کــس بــه چیــزى راضــى شــود ماننــد ایــن‬ ‫اســت کــه ان را انجــام داده باشــد‪.‬‬ ‫منبــع‪ _۱ :‬نهج البالغــه حکمــت ‪ ١٥٤‬بــه نقــل از کتــاب پیــام امیرالمومنیــن‬ ‫علــی (ع)جلــد ســیزدهم‬ ‫انها مارا فراموش نکرده اند‬ ‫‪ ............‬مبادا‬ ‫فراموششان کنیم‬ ‫سرویس خاطرات ‪ 8‬سال دفاع ‪ -‬محمد دیلم کتولی‪:‬‬ ‫دیــدن عکســهای شــهید واالمقــام مدافــع حــرم و بــه‬ ‫عبارتــی همشــهری غریــب مــا ســردار شــهید حــاج رحیــم‬ ‫کابلــی‪ ،‬زنــده کننــده خاطــرات شــیرین همنفســی بــا ایــن‬ ‫شــهید بزرگــوار اســت ‪.‬‬ ‫از بـَـد حادثــه بــا ایشــان هیچوقــت در منطقــه جنگــی‬ ‫هــم دوره و هــم رکاب نبــودم ولــی بخاطــر عزیــز دِلِــم‬ ‫یوســف میرزائیــان (باجنــاق ایشــان) مالقات هــای‬ ‫حضــوری زیــادی داشــتیم ‪.‬‬ ‫مــرور خاطرات‪#‬سردارشهیدداود_شــیخ و دیگــر شــهدای‬ ‫گــردان حمــزه سیدالشــهدا (ع) رســم همیشــگی ان عزیــز بــود‪.‬‬ ‫یکبار بعد از سقوط هواپیما و اسیب دیدگی های بی شماری‬ ‫کــه داشــتم خیلــی دلــم گرفتــه بــود کِشــان کِشــان خــودم رو بــر‬ ‫مزار ســردار شــهید داودشــیخ رســاندم‪.‬‬ ‫( کاری کــه هــر وقــت گیــر بیفتــم انجــام مــی دهــم و‬ ‫نتیجــه اش هــم ســریع حاصــل مــی شــود)‬ ‫طــوری ســرگرم درد دل و اســتمداد از روح مطهــر شــهید‬ ‫عزیــز بــودم کــه متوجــه اطــراف نشــدم فقــط ســنگینی‬ ‫لطیــف دســتی رو بــر شــانه هایــم احســاس کــردم برگشــتم‬ ‫و چهــره مملــو از امیــد حــاج رحیــم رو دیــدم ایســتادم و در‬ ‫اغوشــش ســخت گریــه کــردم ‪.‬‬ ‫فقــط بــا لحــن مالیمــش گفــت ‪:‬خــوب جایــی امــدی و‬ ‫حــال خوبــی داری هرچــه میخواهــی بخــواه ‪.‬‬ ‫ناغافل گفتم‪:‬‬ ‫اینهــا خیلــی بــی مَــرام ا َنــد مــا رو تــو نامالیمــات و‬ ‫ســختی هــا تنهــا گذاشــتند ‪ ،‬انتظــار داشــتم اقــا داود ‪،‬‬ ‫ســید محســن حســینی‪ ،‬ســید محمــد حســینی ‪ ،‬علیرضــا‬ ‫محمــد رحیمــی ‪ ،‬مهــدی اســکندری و همینطــور داشــتم‬ ‫اســم شــهدا رو مــی بــردم پــام شــل شــد طاقــت ایســتادن‬ ‫نداشــتم و نزدیــک بــود زمیــن بخــورم ‪! ...‬‬ ‫زیــر بغلــم رو گرفــت بــا چفیــه اش صورتــم رو خشــک کــرد‬ ‫و شــروع بــه صحبــت کــرد ‪.‬‬ ‫اقــای کتولــی! اونــا بــی مــرام نیســتند مــا بــی مرامیــم کــه‬ ‫امــاده دیــدن اونــا نیســتیم غــرق دنیــا شــدیم ‪.‬‬ ‫داود شــیخ و اونــای دیگــه کــه اســم بُــردی چــه گناهــی‬ ‫دارنــد وقتــی مزرعــه دل مــا امــاده نیســت !‬ ‫حاجی ! ما خودمون رو رها کردیم ‪.‬‬ ‫می دونی چرا اینجام ؟‬ ‫گفتم ‪:‬نه بخدا ‪.‬‬ ‫گفــت ‪:‬مــن هــم مثــل شــما گیــر کــردم ! گرفتــارم گرفتــار‬ ‫دنیــا چــرا نمیشــه چــرا درســت نمیشــه‪...‬‬ ‫هی گفت و من پشیمان از حرف هام‬ ‫هــی بخــودم مــی گفتــم ‪ :‬مــن کجــا هســتم و ایــن بابــا‬ ‫کجــا؟ مــن دنبــال چــی ام ایــن اقــا دنبــال چــی ؟‬ ‫اینقــدر بگــم کــه بیــن خواســته هــای مــن و اون زمیــن تــا‬ ‫اســمون فاصلــه بــود اون دنبــال شــهادت و عاقبــت بخیــری‬ ‫و ایــن حرفهــا و مــن زندگــی و روزمرگــی هــای خــودم ‪!....‬‬ ‫مالقــات خیلــی طــول کشــید تقریبــا رو بــه تاریکــی بــود‬ ‫خداحافظــی کردیــم و جــدا شــدیم ‪...‬‬ ‫هنوز داشتم خودم رو مالمت می کردم ‪.‬‬ ‫شــب خــواب دیــدم و اولیــن خــواب عمــرم بــود کــه اینقــدر‬ ‫بــه دلــم نشســت تقریبــا ارام ارامــم کــرد ‪.‬‬ ‫اون وقت ها در طبقه همکف یک خونه دو طبقه مستاجر‬ ‫بــودم و بــرای اینکــه بچــه هــا از نالــه و اخ واخ دردهــای‬ ‫جســمی ام اذیــت نشــوند در یــک اتــاق خــواب تنهــا بــودم ‪.‬‬ ‫در عالَــم خــواب دیــدم ‪ ،‬شــهید داود شــیخ از طــرف غــرب‬ ‫از البــای ابرهــا فــرود امــد و یکراســت امــد تــو اتــاق خــواب‬ ‫مــن و پشــت ســرش ابراهیــم جهــان بیــن و بعــدش چنــد‬ ‫شــهید واالمقــام دیگــه ‪.‬‬ ‫ســرَم کشــید و همانطــور کــه‬ ‫شــهید داودشــیخ دســت بــه َ‬ ‫ل َبــه تختخــواب مــن نشســته بــود دســتش رو زیــر ســرم‬ ‫گرفــت و بلنــدم کــرد گفــت‪ (:‬وَخِــه بـ ِـرار وَخِــه بیســتا ‪) ...‬‬ ‫بلنــد شــو ‪ ،‬بلنــد شــو بایســت ‪!...‬‬ ‫گفتــم( نِتانـ ِـم داود جــان ‪ ،‬نتانــم این همــه جراحــی پییَــر‬ ‫منــه در هاکُــرد )نمــی تونــم داود جــان اینهمــه جراحــی‬ ‫پــدرم رو در اورد ‪.‬‬ ‫گفــت ‪:‬بلنــد شــو بخاطــر دختــرات بلنــد شــو بخاطــر ســید‬ ‫زهــرا( اســم خانمــم) بلنــد شــو ‪...‬‬ ‫خــدا رو شــاهد می گیــرم چنــان ســرعتی در بهبــود مــن‬ ‫بوجــود امــد کــه بــه افســانه شــبیه تــر اســت و شــرحش در‬ ‫ایــن مجــال نمــی گنجــد ‪.‬‬ ‫بعــد از ســالها اولیــن بــار اســت کــه خاطــره اون مالقــات‬ ‫معنــوی و اون خــواب و رویــای صادقــه رو نقــل مــی کنــم ‪.‬‬ ‫البتــه هنــوز هــم اُمیــد دارم و ایــن بــار اُمیــدم بیشــتر‬ ‫شــده‪ ،‬چــون حــاج رحیــم بــه انهــا اضافــه شــده ‪.‬‬ ‫رحیــم کابلــی حــاال انجاســت کنــار داوود شــیخ‪ ،‬کنــار رضــا‬ ‫حــق شــناس‪ ،‬کنــار ابراهیــم جهانبیــن‪ ،‬کنــار محمد بلباســی‪،‬‬ ‫کنــار عــارف واصــل ســردار شــهید حســن قورچــی بیگــی و‬ ‫انتظــار دارم ایــن بــار رحیــم هــم همــراه داوود شــیخ بیــاد ‪.‬‬ ‫ســرم بِکِشــد امــا‬ ‫دوســت دارم ایــن بــار رحیــم دســت بــه َ‬ ‫نـَـه بــرای مانــدن فقــط بــرای عاقبــت بــه خیــری‬ ‫اولویت سپردن کار به موسسات‬ ‫و تشکل های تخصصی دارای مجوز است‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫گلســتان‪،‬محمد رعیــت‪ ،‬گفــت‪ :‬هنــر یــک محصــول زمینــی نیســت و چــون درختــی پــاک ریشــه و‬ ‫اصــل ان موهبــت الهــی اســت؛ موهبتــی کــه همــگان ندارنــد و ایــن هدیــه تنهــا در وجــود هنرمنــدان‬ ‫شــکل گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه هنر هدیه ی خداوندی و انســان به عنوان اشــرف مخلوقات امکان بهره مندی‬ ‫از ان را پیــدا کــرده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬هنگامــی کــه ذات هنــر اینکــه گونــه اســت؛ وقتــی ایــن موهبــت در‬ ‫چون خیلی به اون نیاز دارم ‪.‬‬ ‫دستم خالیست‬ ‫چیزی در چنته ندارم ‪.‬‬ ‫در حالــی بــرای یــادواره شــهدای گــردان حمزه سیدالشــهدا‬ ‫(ع) بــه ســمت تنکابــن میــام کــه از همــه شــهدای گــردان‬ ‫حمــزه خجالــت زده ام ‪.‬‬ ‫از داوود شــیخ خجالــت مــی کشــم کــه بعــد از اینهمــه‬ ‫ســال بــرای نشــان دادن و معرفــی کردنــش کاری نکــردم ‪.‬‬ ‫از ابراهیــم جهــان بیــن خجالــت مــی کشــم کــه نتوانســتم‬ ‫طعــم شــیرین لبخنــدش بــه جهانیــان کــه نَــه حتــی بــه‬ ‫هموطنــان و اطرافیانــم بچشــانم ‪.‬‬ ‫از بــدن خــون الــود غــام فــاح نــژاد شَ ــرم حضــور دارم‪،‬‬ ‫از اون صبحــی کــه از کنــار جنــازه مطهــرش رد شــدم و‬ ‫دســت بــه صورتــش کشــیدم ولــی اینهمــه ســال نتوانســتم‬ ‫عظمــت وجــودی اش را بــه رُخ دنیــا بکشــم شــرمنده ام‪.‬‬ ‫از بــدن پــاره پــاره و غــرق بخــون شــهید نوجــوان تــازه‬ ‫بالــغ شــده ســید محمــد حســینی کــه لیاقــت معــراج یافــت‬ ‫خجالــت مــی کشــم ‪.‬‬ ‫از طلبــه شــهید ســید محمــد حســینی چالوســی بــا ان‬ ‫تواضــع و فروتنــی کــه هرگــز حاضر نشــد طلبگی خود را افشــا‬ ‫کنــد و متواضعانــه پشــت ســر دیگــران (حتــی گنهــکاری مثــل‬ ‫مــن ) نمــاز خوانــد پــای صحبتهــای مــا نشســت ولــی زود تــر از‬ ‫همــه پــرواز کــرد خجالــت می کشــم ‪.‬‬ ‫امــا امیــدوارم کــه کمــاکان از عنایــت غیبــی انــان ‪ ،‬از‬ ‫شــفایی کــه بــه جســمم بخشــیدند ‪ ،‬از برکتــی کــه بــه قلمــم‬ ‫دادنــد ‪ ،‬از ابرویــی کــه ذکــر و یادشــان بــه مــن بخشــید از‬ ‫حضورشــان در کنــارم بهــره ببــرم ‪.‬‬ ‫انها ما را رها نخواهند کرد اگر ما رهایشان نکنیم ‪.‬‬ ‫نــگاه هنرمنــد بــا مفاهیــم کالم الهــی تطبیــق بشــود؛ راه و مســیر را برایمــان مشــخص می کند‪.‬‬ ‫رعیــت ســپس بــا ذکــر مصادیقــی در حــوزه ی فرهنــگ و ادب و ایــات و روایــت در خصــوص ارزش و‬ ‫جایــگاه فرهنــگ و هنــر کــه فراتــر از ارزش هــای مــادی اســت و امانتــی در دســت اهــل دلــش اســت؛‬ ‫گفــت‪ :‬در پهنــه ی فرهنــگ مــا چهــره هایــی چــون مختومقلــی فراغــی در اســتان و نیــز چهــره ای‬ ‫چــون فردوســی بــزرگ را داریــم کــه در حفــظ و زبــان و فرهنــگ بــه تعبیــری از جــان مایــه گذاشــتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ذات هنــر بــا هیــچ متــر و معیــار مــادی قابــل ارزش گــذاری نیســت‪،‬افزود‪:‬‬ ‫تمــام تــاش مــن در فصــل نــو خدمــت ایــن اســت کــه دغدغــه و نــگاه هــای صاحبــان ایــن موهبــت‬ ‫الهــی را از نزدیــک و مســتقیم و از دل گفــت و گوهــا بشــنوم تــا بــا هــم مســیر را ترســیم بکنیــم و‬ ‫کمــک کنیــم همــه فرهنــگ را در اولویــت بداننــد و بــرای فرهنــگ کار بکننــد؛ چیــزی کــه مقــام معظــم‬ ‫رهبــری بــدان همــواره تاکیــد داشــته انــد‪.‬‬ ‫رعیــت ادامــه داد‪ :‬اگــر فرهنــگ درســت شــود‪ ،‬بــی شــک امنیــت و سیاســت و اقتصــاد و ‪ ...‬درســت‬ ‫شــده و شــاهد کاهــش اســیب هــای اجتماعــی خواهیــم بــود و در ایــن راه ما در کنار شــما می توانیم‬ ‫بــا همدلــی و هــم افزایــی‪ ،‬عالمانــه و در میــدان عمــل بــرای فرهنــگ کاری بکنیــم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!