روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 491 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 491

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 491

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 491

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه ‪ 7‬اسفند ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 26-‬فوریه ‪ /24 -2022/‬رجب ‪ -1443/‬شماره‪491‬‬ ‫لوطی دوست‬ ‫داشتنی!‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫قیمتی که مصوب‬ ‫شده‪،‬معترض چی هستی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫صفحات فروشگاهی‬ ‫دراینستاگرام‬ ‫بالی جان کاربران‬ ‫‪7‬‬ ‫صادرات ‪ ۱۶۶‬میلیون‬ ‫دالری کاالی غیرنفتی‬ ‫از گلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫برگزاری جشنواره‬ ‫ف در گلستان ‏‬ ‫خریدشفا ‬ ‫کاهش قیمت مسکن در بازار‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چطور به دیگران‬ ‫امیدواری بدهیم؟‬ ‫قیمت گــذاری اکثــر در دســت مافیــای ســاختمانی می باشــد کــه قیمــت مصالــح‬ ‫را بــاال و پاییــن می برنــد بــا توجــه بــه این کــه دولــت قــول اماده ســازی نهضــت‬ ‫ملــی را داده اســت‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫در دولت هیچ‬ ‫فردی بدنبال انسداد‬ ‫اینترنتنیست‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا بیــان‬ ‫اینکــه هیــچ فــردی در دولــت ســیزدهم و مجلــس‬ ‫شــورای اســامی بدنبــال مســدود کــردن اینترنــت‬ ‫نیســت‪ ،‬افــزود‪ :‬برنامــه مــا ایــن اســت کــه یــک‬ ‫شــبکه پرســرعت و بــا کیفیــت در کشــور راه انــدازی‬ ‫کــرده و کاری کنیــم تــا مــردم در خانــه و محــل کار‬ ‫ســرعت های چنــد ‪ ۱۰۰‬مگابیتــی را تجربــه کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬عیســی زارع پــور در‬ ‫گفت وگــوی تلویزیونــی دربــاره طــرح موســوم بــه‬ ‫«طــرح صیانــت» کــه ایــن روزهــا بــه دغدغــه اصلــی‬ ‫کاربــران فضــای مجــازی تبدیــل شــده‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن یــک طــرح اســت و اکنــون کلیــات ان‬ ‫تصویــب شــده و در اختیــار نماینــدگان مجلــس‬ ‫اســت کــه بــه قانــون تبدیــل شــود یــا نــه‪ .‬از روزی‬ ‫کــه کار مــن در وزارت ارتباطــات اغــاز شــد‪ ،‬ســعی‬ ‫کــردم در ایــن طــرح مداخلــه کــرده و مســیر تصویب‬ ‫ان را دنبــال کنــم‪ .‬انچــه از کلیــات طــرح مشــخص‬ ‫اســت‪ ،‬همچنــان اشــکاالت جــدی دارد و در تعامــل‬ ‫بــا کمیســیونی کــه بــرای ایــن کار پیش بینــی شــده‬ ‫ان را رفــع کنیــم‪.‬‬ ‫هیچکــس بــه دنبــال مســدود کــردن فضــای‬ ‫اینترنــت نیســت‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬هیــچ فــردی در دولــت ســیزدهم و‬ ‫مجلــس شــورای اســامی بــه دنبــال مســدود کــردن‬ ‫اینترنــت نیســت‪ .‬زیســت اصلــی مــردم بــه فضــای‬ ‫مجــازی گــره خــورده و زمانــی کــه ایــن اتفــاق رخ‬ ‫می دهــد ایــن فضــا نیازمنــد قاعــده و قانــون اســت‪.‬‬ ‫همــه تــاش خــود را مــی کنیــم کــه نگرانــی مــردم‬ ‫و کســب وکارها را در نهایــی ســازی ایــن طــرح در‬ ‫تعامــل بــا مجلــس رفــع شــود‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات دربــاره قیمــت گــذاری اینترنــت‬ ‫گفــت‪ :‬ســازمان تنظیــم مقــررات نماینــده حقــوق‬ ‫مــردم در حــوزه فنــاوری و خدمــات ارتباطــی اســت‪.‬‬ ‫هر کدام از مردم گله و شــکایتی درباره کم فروشــی‬ ‫یــا گــران فروشــی اینترنت داشــتند از طریق ســامانه‬ ‫‪ ۱۹۵‬می توانــد ان را ثبــت کننــد تــا مــورد بررســی قــرار‬ ‫گیــرد‪ .‬بــرای توســعه صنعــت ارتباطــی کشــور‪ ،‬بایــد‬ ‫مــدل اقتصــادی خوبــی پیشــنهاد شــود تــا اپراتورهــا‬ ‫بتوانــد ســرمایه گذاری کننــد‪ .‬در غیــر اینصــورت‬ ‫مشــکالت تشــدید خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫طعم شیرین فناوری‬ ‫زارع پــور بــا بیــان اینکــه وزارت ارتباطــات از کــف‬ ‫اقیانوس هــا کــه فیبرهــای شــبکه زیرســاخت کشــور‬ ‫در ان قــرار گرفتــه‪ ،‬تــا مــدار ‪ ۳۶‬هــزار کیلومتــری‬ ‫فضــا کــه قــرار اســت ماهــواره در ان قــرار بگیــرد‪،‬‬ ‫دارای وظایفــی اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــه عنــوان متولــی‬ ‫ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در کشــور بــا اســتفاده‬ ‫از ظرفیت هایــی کــه فراهــم شــده‪ ،‬قصــد داریــم‬ ‫طعم شــیرین فناوری را به مردم بچشــانیم‪ .‬برنامه‬ ‫مــا ایــن اســت کــه یــک شــبکه پرســرعت و با کیفیت‬ ‫در کشــور راه انــدازی کــرده و کاری کنیــم تــا مــردم در‬ ‫خانــه و محــل کار ســرعت های چنــد ‪ ۱۰۰‬مگابیتــی را‬ ‫تجربــه کننــد‪.‬‬ ‫زارع پــور تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد بتوانیــم خدمــات مبتنــی‬ ‫بــر ظرفیت هــای فنــاوری‪ ،‬ماننــد دولــت الکترونیکــی‬ ‫را در کشــور توســعه داده و ان را در اختیــار مــردم‬ ‫قــرار بدهیــم‪ .‬مــردم ثمــره کارهــای مــا را در قالــب‬ ‫یــک پنجــره واحــد خدمــات خواهنــد دیــد‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫شــکل کــه می تواننــد بــا یــک مرتبــه احــراز هویــت بــه‬ ‫خدمــات دولــت دسترســی پیــدا کنند‪ .‬برنامــه ما این‬ ‫اســت کــه بتوانیــم خدمــات بخــش خصوصــی را نیــز‬ ‫از راه پنجــره واحــد بــه شــهروندان ارائــه بدهیــم‪.‬‬ ‫اســتفاده بیــش از حــد از اینترنــت همــراه‪ ،‬ظرفیــت‬ ‫شــبکه را اشــباع می کنــد‬ ‫وزیــر ارتباطــات دربــاره ســرعت اینترنــت گفــت‪:‬‬ ‫کاربــران فضــای مجــازی بــرای دسترســی بــه فضــای‬ ‫مجــازی از بســتر اینترنــت ثابــت یــا ســیار اســتفاده‬ ‫می کننــد کــه تمــام این هــا بــه شــرکت مخابــرات‬ ‫ایــران وصــل می شــوند‪ .‬در حلقــه قبــل از مخابــرات‪،‬‬ ‫شــرکت ارتباطــات زیرســاخت اســت کــه رابــط‬ ‫شــبکه های بیــن اســتانی اســت‪ .‬ضمــن ایــن کــه مــا‬ ‫در کشــور مراکــز داده ای داریــم کــه اپراتورهــا از ان‬ ‫خدمــات می گیرنــد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در دنیا دسترســی مردم به اینترنت‬ ‫اغلــب از طریــق ارتباطــات ثابــت اتفــاق می افتــد‬ ‫زیــرا ارتباطــات بی ســیم بــر اســاس فرکانــس بــا‬ ‫ظرفیت هــای مشــخص اســت و اشــباع می شــود‪.‬‬ ‫زارع پــور تاکیــد کــرد‪ :‬نســل جدیــد ارتباطــات ثابــت‬ ‫تــا دهه هــای اینــده ارتباطــات مبتنــی بــر فیبرنــوری‬ ‫ارائــه می شــود‪ .‬در ســال های گذشــته تمــام تمرکــز‬ ‫بــر توســعه ارتباطــات ســیار بــوده اســت و در ایــن‬ ‫حــوزه بــه طــور میانگیــن از کشــورهای دیگــر عقــب‬ ‫نیســتم‪ .‬امــا در اثــر غفلتــی کــه صــورت گرفتــه و‬ ‫توســعه ارتباطــات ثابــت بــه کنــدی طی شــده‪ ،‬امروز‬ ‫نیــاز بــه اینترنــت را از طریــق شــبکه تلفــن همــراه‬ ‫تامیــن می کنیــم‪ .‬زمانــی کــه اســتفاده از ایــن شــبکه‬ ‫زیــاد می شــود‪ ،‬کیفیــت ان پاییــن می اینــد و همیــن‬ ‫مســئله باعــث بــروز مشــکالتی می شــود‪.‬‬ ‫توسعه ارتباطات ثابت در بستر فیبرنوری‬ ‫وی دربــاره راه حل هایــی کــه بــرای ایــن کار وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬اولیــن قــدم بلندمدتــی کــه بــرای رفــع‬ ‫کنــدی اینترنــت ثابــت برداشــتیم‪ ،‬توســعه ارتباطــات‬ ‫ثابــت بــر بســتر فیبرنــوری اســت‪ .‬هفتــه گذشــته‬ ‫بــا واگــذاری ‪ ۵۰۰‬هــزار پــورت فیبرنــوری یــک پــروژه‬ ‫ملــی را اغــاز کردیــم و تــا پایــان دولــت ســیزدهم ‪۲۰‬‬ ‫میلیــون پــورت مبتنــی بــر فیبرنــوری را در سراســر‬ ‫کشــور راه انــدازی خواهیــم کــرد‪ .‬بــرای ارتباطــات‬ ‫نســل پنجــم شــبکه تلفــن همــراه نیــز‪ ،‬نیــاز بــه‬ ‫فیبرنــوری دارد‪.‬‬ ‫زارع پــور گفــت‪ :‬یکــی از اتفاقاتــی کــه امــروز رقــم‬ ‫خــورد‪ ،‬برنامه ریــزی بــرای افزایــش ظرفیــت شــبکه‬ ‫زیرســاخت کشــور اســت و بــه واســطه ان ظــرف ‪۹‬‬ ‫مــاه اینــده‪ ۷۰ ،‬درصــد بــه ظرفیــت شــبکه ارتباطــی‬ ‫کشــور اضافــه خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از انجایی که در ‪ ۱۰‬ســال گذشــته‬ ‫بــه دالیــل مختلــف‪ ،‬توســعه شــبکه ارتباطــی کشــور‬ ‫صــورت نگرفتــه اســت‪ ،‬االن لینک هــای شــرکت‬ ‫مخابــرات در برخــی شــهرها کامــل شــده و وزارت‬ ‫ارتباطــات بــرای رفــع ایــن مشــکل‪ ۳۰۰ ،‬مگابیــت‬ ‫بــر ثانیــه بــر ظرفیــت شــبکه مخابــرات در اســتان ها‬ ‫اضافــه کــرد و تــا چنــد روز دیگــر‪ ،‬مردم تاثیــر این کار‬ ‫را بــا افزایــش کیفیــت اینترنــت بــه صــورت ملمــوس‬ ‫درک خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫دولــت بــه رفــع مشــکالت شــرکت مخابــرات ورود‬ ‫کــرده اســت‬ ‫زارع پــور دربــاره برنامه هــای کوتــاه مدتــی کــه بــرای‬ ‫رفــع مشــکل کنــدی اینترنــت در نظــر دارنــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بــا وجــود ایــن کــه شــرکت مخابرات خصوصی اســت‬ ‫و بایــد از طریــق ســهامداران مشــکل خــود را مرتفــع‬ ‫کنــد‪ ،‬امــا دولــت تصمیــم گرفتــه بــرای کاهــش‬ ‫اختــاالت بــا ایــن مجموعــه همــراه کنــد‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات دربــاره رتبــه ایــران بــر اســاس‬ ‫شــاخص های جهانــی گفــت‪ :‬در ســایت های رســمی‬ ‫دنیــا و در یــک ســال گذشــته‪ ،‬رتبــه مــا در ارتباطــات‬ ‫همــراه بیــن جایــگاه ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۷۹‬در نوســان بــوده و‬ ‫بهتریــن رتبــه در ‪ ۶‬مــاه اخیــر ثبــت شــده اســت‪ .‬مــاه‬ ‫قبــل در جایــگاه ‪ ۷۰‬قــرار داشــتیم و ایــن مــاه رتبــه‬ ‫مــا ‪ ۷‬پلــه پایین تــر امــده اســت‪ .‬میانگیــن ســرعت‬ ‫اینترنــت همــراه در ایــران ‪ ۲۳.۱‬و میانگین جهان ‪۲۹‬‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن حــوزه عقب ماندگــی زیــادی نداریــم‪.‬‬ ‫ارتباطات ثابت در قعر جدول‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حوزه ارتباطات ثابت اما مشــکل‬ ‫جــدی اســت‪ .‬رتبــه ‪ ۱۴۰‬را داریــم و جــزو کشــورهای‬ ‫قعــر جــدول هســتیم‪ .‬بــرای ارتقــا ایــن وضعیت باید‬ ‫کار ویــژه ای انجــام دهیم‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات تاکیــد کــرد‪ :‬ســهم ترافیــک داخلــی‬ ‫ما اکنون ‪ ۳۸‬و ترافیک خارجی ‪ ۶۲‬درصد است‪ .‬به‬ ‫نســبت بســیاری از کشــورها‪ ،‬ایــن عــدد خوبیاســت‪.‬‬ ‫مــا اکنــون پلتفرم هــای ارائــه دهنــده خدماتــی در‬ ‫ایــران داریــم کــه در کشــورهای اروپایی وجــود ندارد‪.‬‬ ‫پلتفرم هــای حمــل و نقــل‪ ،‬خریــد و مســیریاب های‬ ‫بومــی طــوری بــا اســتقبال مــردم مواجــه شــده اند که‬ ‫کســی بــه اســتفاده از نــوع خارجــی ان رغبــت نــدارد‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه کشــورهای اروپایــی هنــوز‬ ‫ایــن امــکان را ندارنــد و از پلتفرم هــای امریکایــی‬ ‫فعــال در ایــن حوزه هــا اســتفاده می کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫مایــه مباهــات اســت کــه کشــور مــا ظرفیت هــای‬ ‫خوبــی در ایــن بخــش دارد‪.‬‬ ‫زارع پــور دربــاره حمایــت از پیام رســان های داخلــی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــر اســاس ســند معمــاری شــبکه‬ ‫ملــی اطالعــات‪ ،‬وزارت ارتباطــات مکلــف شــده‬ ‫از پیام رســان داخلــی و موتــور جســتجوی بومــی‬ ‫در جهــت رشدشــان حمایــت کنــد‪ .‬بــه همیــن‬ ‫واســطه کارگروهــی تشــکیل داده ایــم‪ .‬اعتقــاد مــا‬ ‫ایــن اســت کــه تــا زمانــی کــه نســخه های داخلــی‬ ‫نیــاز مــردم را رفــع نکننــد‪ ،‬نســخه های خارجــی‬ ‫جایگزیــن می شــوند همانطــور کــه اکنــون ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫پیــام رســان های مــورد اســتفاده مــردم خارجــی‬ ‫اســت‪ .‬مــن بــه عنــوان فــرد منصــف بــه وزارت‬ ‫ارتباطــات درحمایــت از پیام رســان بومــی‪ ،‬نمــره‬ ‫خوبــی می دهــم‪ .‬از نظــر فنــاوری کــم و کســری‬ ‫نداریــم و بایــد همــه دســتگاه ها پــای کار بیاینــد تــا‬ ‫پیام رســان های بومــی نیــز رشــد کننــد‪.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫سخن گفتن از شعر فارسی به معنای کم‬ ‫توجهی به دیگر گویش های ایران نیست‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت‪ :‬امــروز در وزارتخانــه وظیفــه مــا ترویــج ایــن معناســت کــه وقتــی از‬ ‫شــعر فارســی ســخن گفتــه مــی شــود ایــن بــه معنــی کم توجهــی بــه گویش هــای دیگــر نیســت زیــرا همــه‬ ‫گویــش هــا مــورد احتــرام و تکریــم و متعلــق بــه ایــران هســتند امــا زبــان فارســی یــک مولفــه مشــترک اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار فرهنگــی بــازار کســب و کار‪ ،‬محمــد مهــدی اســماعیلی در اییــن اختتامیــه شــانزدهمین‬ ‫جشــنواره بیــن المللــی شــعر فجــر در تــاالر وحــدت‪ ،‬بــا اشــاره بــه اهمیــت و جایــگاه شــعر و ادب افــزود‪ :‬خیلی‬ ‫مایــل بــودم فرصــت بیشــتری بــود تــا از عالیــق و اقدامــات گســترده وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــرای‬ ‫شــکوفایی و رونــق شــعر و ادب گــزارش مــی دادم امــا شــیوع کرونــا محافــل مــارا محــدود کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت‪ :‬شــاید شــیوع کرونــا بــه نوعــی محافــل مــا را از لحــاظ عــددی کــم کــرده باشــد امــا‬ ‫خوشــبختانه از لحــاظ کیفیــت کــم کــه نشــد بیشــتر هــم شــده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا بیــان اینکــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی وظیفــه ترویــج‪ ،‬گســترش و‬ ‫حمایــت از حــوزه هــای مختلــف فرهنگــی و هنــری را بــر عهــده دارد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬در ایــن وزارتخانــه‪ ،‬توجــه و‬ ‫اهتمــام بــه مقولــه شــعر و ادبیــات فارســی بــه گونــه دیگــر و بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــعر و ادبیــات فارســی را مهمتریــن پایــه گــذار هویــت ایرانیــان دانســت و گفــت‪ :‬شــعرا و‬ ‫بــزرگان شــعر پرچمــداران فرهنــگ ایرانــی محســوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫اســماعیلی بــا بیــان اینکــه در تاریــخ پرفــراز و نشــیب ایــران پــس از ورود اســام عزیــز مــردم ایــران بــا جــان‬ ‫و دل اســام را پذیرفتنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬مــردم ایــران اســام را پذیرفتنــد و در عیــن حــال ضمــن برخــورداری از‬ ‫اموزه هــای اســامی بــا دانــش و تجربــه و فرهیختگــی ایــران در قــرن چهــارم و پنجــم بــه درخشــش زبــان‬ ‫فارســی دســت یافتنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ادبیــات فارســی توســط ادیــب و شــاعر بــزرگ رودکــی احیــا شــد و گســترش یافــت و ایــن‬ ‫ق افتــاد و ایرانیــان در عیــن دینــداری و پایبنــدی بــه اســام و عالقــه‬ ‫بازیابــی در اشــعار فردوســی کامل تــر اتفــا ‬ ‫بــه ائمــه اطهــار(ع)‪ ،‬شــعر و زبــان ادبیــات را بــه فارســی برگزیدنــد‪.‬‬ ‫رییــس شــورای فرهنــگ عمومــی کشــور در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه وجــود گونه هــای‬ ‫مختلــف گویشــی اعــم از تــرک‪ ،‬کــرد‪ ،‬لــر‪ ،‬عــرب‪ ،‬بختیــاری و‪ ...‬لهجه هــای مختلــف در کشــور و تاکیــد بــر‬ ‫افتخــار بــر همــه انهــا اظهــار داشــت‪ :‬امــا زبــان فارســی ارزش خــود را نشــان داده و در دوره قاجــار نیــز بــا اینکــه‬ ‫حــکام ان زمــان تــرک زبــان بودنــد‪ ،‬ســاطین قاجــار اشــعار نغــز فارســی می ســرودند و زبــان فارســی مولفــه‬ ‫مهــم هویــت مــا محســوب شــده اســت‪.‬‬ ‫اسماعیلی ادامه داد‪ :‬انچه باعث قوام و ماندگاری زبان فارسی شده بیان ان در شعر بوده است‪.‬‬ ‫عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا بیــان اینکه شــعرای مــا همــواره در زمره حکیمان‪ ،‬فالســفه و عرفای‬ ‫بــزرگ محســوب مــی شــدند‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬امــام خمینــی (ره) بــا اشــعار بلندمرتبــه خــود در قلــه حکمــت‪،‬‬ ‫عرفان‪ ،‬فقه و تفســیر ایســتاد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایشــان بــا زبــان شــیوا شــروع بــه ســرودن اشــعار بلنــدی کردنــد کــه دیوانــی از امــام راحــل بــه‬ ‫یــادگار مانــده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه امــروز در ایــن وزارتخانــه وظیفــه مــا ترویــج ایــن معناســت‬ ‫کــه وقتــی از شــعر فارســی ســخن گفتــه مــی شــود ایــن بــه معنــی کم توجهــی بــه گویش هــای دیگــر نیســت‬ ‫زیــرا همــه گویــش هــا مــورد احتــرام و تکریــم و متعلــق بــه ایــران هســتند امــا زبــان فارســی یــک مولفــه‬ ‫مشــترک اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬دولت هــای مــروج شــعر فارســی در گذشــته هــای دور الزامــا ًفــارس زبــان نبودنــد‪ ،‬هنــر شــعر‬ ‫همین اســت‪.‬‬ ‫عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم بــه اصــل ‪ ۱۵‬قانــون اساســی مبنــی بــر رســمیت زبــان فارســی و نیــز ارج و قرب‬ ‫زبان هــای محلــی اشــاره و تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن اصــل‪ ،‬اصــل مترقــی مــا محســوب مــی شــود و بایــد بــه ان توجــه‬ ‫خــاص شــود‪.‬‬ ‫اســماعیلی در ادامه از مســئوالن برگزاری جشــنواره قدردانی کرد و یاداور شــد‪ ۲۱ :‬اســفند روز گرامیداشــت‬ ‫حکیــم نظامــی اســت و مــا بــا دقــت بــه دنبــال معرفــی شایســته ایــن شــاعر ایرانی هســتیم‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت‪ :‬اوایــل اغــاز ســال ‪ ۱۴۰۱‬نیــز جشــن نــوروز را بــا حضــور کشــورهای فارس ـی زبان برگــزار‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن مراســم بــا حضــور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی از برگزیــدگان ایــن دوره جشــنواره تجلیــل‬ ‫بــه عمــل امد‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫پنج شنبه ‪ 5‬اسفند‬ ‫ شنبه ‪ 7‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز پنــج شــنبه ‪ 5‬اســفند هــر مثقــال طــا ‪ 52,510,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 12,123,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 118,990,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 120,520,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 68,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪491‬‬ ‫بازار کسب و کار بررسی می کند‪:‬‬ ‫کاهش قیمت مسکن در بازار‬ ‫ایــن افزایــش قیمــت هــا ســبب رکــود ســاخت و ســاز مــی شــود کــه بــا توجــه بــه اینکــه در هــر ســاخت و ســاز‪ 300‬واحــد‬ ‫شــغلی بــه طــور مســتقیم فعــال مــی شــوند ایــن رکــود بیــکاری کارگــران را در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫سرویس اقتصاد‪ -‬حمیدرضامحمدیاری‪:‬‬ ‫بــا هــدف بازگشــت تعــادل در سراســر کشــور و همزمــان بــا‬ ‫مذاکــرات رفــع تحریم هــا و شــروع کلنــگ زنــی نهضــت ملــی‬ ‫مســکن بــه‏بــازار عرضــه و تقاضــا‪ ،‬در روزهــای پیــش رو بــازار‬ ‫مســکن را بــا کاهــش قیمت هــا و افزایــش قــدرت خریــد مــردم‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫همــراه کــرده‏اســ ‪‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی بــازار کســب وکار‪ ،‬در بازارهــای‬ ‫مالــی ســقوط حبــاب قیمت هابــر روی بــازار مســکن کــه ناشــی‬ ‫‏از اخبــار مثبــت مذاکــرات رفــع تحریم هــا اســت تاثیــر گذاشــته‬ ‫و کارشناســان بــر چشــم انــداز مثبــت بــازار مســکن در اثــر رفــع‬ ‫‏تحریم هــا امیــدوار هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کارشناســان بازار مســکن‪،‬بر معامالت ملک گشــایش تحریم ها‬ ‫را مثبــت ارزیابــی کــرده و بــا ســاخت چهــار میلیون واحد‏مســکونی‬ ‫در ایــن میــان ایجــاد تعــادل در عرضــه و تقاضــا حاصل برنامه های‬ ‫درازمــدت دولــت می باشــد را منجــر بــه ثبــات‏قیمت هــا و افزایــش‬ ‫قــدرت خریــد مــردم می داننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫به تازگــی رییــس اتحادیــه مشــاوران امــاک نیــز گفته اســت‪:‬‬ ‫انتظــار افــت بیشــتر قیمــت خانــه در پــی مذاکــرات هســته ای‬ ‫بــا افــت قیمــت‏بــازار مســکن را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت و‬ ‫در صورتــی کــه ســایت های فــروش مســکن‪ ،‬مراکــز امــاری و‬ ‫برخــی‏غیرکارشــناس ها باعــث ایجــاد تالطــم و تشــنج نشــوند‪،‬‬ ‫وجــود دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــاهد ثبــات در قیمت هــا در مــاه پایانــی ســال‬ ‫هســتیم و پیــش بینی هــا نیــز ایــن اســت کــه نــه تنهــا بــا‬ ‫افزایــش قیمــت روبـه رو‏نخواهیــم بــود‪ ،‬بلکــه حجــم معامــات‬ ‫افزایــش خواهــد داشــت و قــدرت خریــد مــردم نیــز بــا کاهــش‬ ‫انتظــار ســودهای غیرمعقــول‏فروشــندگان از مســکن‪ ،‬افزایــش‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫خواهــد داش ـ ‪‎‬‬ ‫عضــو هیــات مدیــره کانــون سراســری انبــوه ســازان گفــت‪ :‬رونــق‬ ‫ساخت وســاز و خــروج از دوران رکــود و ثبــات قیمت هــا در‏بــازار‬ ‫مســکن کــه از جهــات مهمــی ارزشــمند اســت‪ ،‬همــه حاصــل‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫مذاکــرات رفــع تحریم هــا اس ـ ‪‎‬‬ ‫ســیدمحمد مرتضــوی اظهــار داشــت‪ :‬ریســک ســرمایه گذاری در‬ ‫بخــش مســکن بــا رفــع تحریم هــای بین المللــی‪ ،‬بــا رونــد کاهــش‬ ‫‏روبروخواهــد شــد و در بخــش مســکن شــاهد حضــور بیشــتر‬ ‫سرمایه گذاران خواهیم بود و در امر تولید مسکن کسری بزرگی‬ ‫‏کــه در ســال های گذشــته ناشــی از تــرک فعالیــت انبوه ســازان‬ ‫داشــتیم جبــران خواهــد شــد‪ .‬کســری ســاخت و ســاز منجــر بــه‬ ‫عقــب‏ماندگــی ســاخت ‪ ۶‬میلیــون واحــد مســکونی شــده اســت‬ ‫کهبه تدریــج و در بــازه زمانــی ‪ ۱۰‬ســاله بــا حضــور ســرمایه گذاران‬ ‫جبــران‏خواهــد شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی معتقــد اســت‪ ،‬تحــرک در بــازار ملــک باعــث ایجــاد ارزش‬ ‫افــزوده در بازارهــای پولــی خواهــد شــد و هــر زمانــی مســکن بــه‬ ‫‏حرکــت درایــد تولیــد ناخالــص ملــی نیــز تقویــت می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح جهــش تولیــد مســکن ادامــه داد‪:‬‬ ‫طبعــا در ایــن برنامــه ســرعت حرکــت به ســمت تولید مســکن هم‬ ‫‏خواهــد بــود و در ذیــل اجــرای ایــن طــرح بــا نــرم افزایشــی قابــل‬ ‫قبولــی روبـه رو خواهیــم شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن فعــال بخــش ســاخت و ســاز ادامــه داد‪ :‬در کنار انبوه ســازان‬ ‫دســتگاه های خدمات رســان و دســتگاه هایی کــه در امــر مســکن‬ ‫‏دخیــل هســتند بــا اســتفاده از ثبــات و شــرایط جدیــدی کــه بــه‬ ‫وجــود می ایــد می تواننــد بــه برنامــه ریزی هــای موثــر خــود بــه‬ ‫صــورت ‏عملیاتــی ورود جــدی تــری داشــته باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫عضــو هیــات مدیــره کانــون سراســری انبوه ســازان اظهار داشــت‪:‬‬ ‫تثبیــت قیمــت مصالــح ســاختمانی رادر اثــر لغــو تحریم هــا‬ ‫‏خواهیــم داشــت‪ ،‬عــاوه بــر اینکــه اکثــر تکنولوژی هایــی کــه در‬ ‫صنعــت ســاخت و ســاز اســتفاده موردقــرار می دهیــم می توانــد‬ ‫بــه‏روزرســانی شــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬هــر چنــد در تولیــد مصالــح ســاختمانی‬ ‫شــرایط کشــور مناســب اســت و بــا بـه روز رســانی روش هــای تولید‬ ‫‏و حرکــت موثرتــر بــه ســوی صنعتی ســازی بخشــی از تــورم موجود‬ ‫در اثــر کاهــش فراینــد زمانــی در تولیــد مســکن جبــران‏می شــود و‬ ‫ایــن از اثــرات مثبــت رفــع تحریم هــا خواهــد بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی گفت‪:‬طــرف تقاضــا بــا ایجــاد ثبــات در بازارهــای پولــی و‬ ‫تقویــت پایــه پــول ملی‪،‬می توانــد به تدریــج تــوان خــود را بــرای‬ ‫خریــد‏مســکن متمرکــز کــرده و بــا تقویــت تــوان تقاضــا کــه حاصل‬ ‫از تقویــت پایــه پــول ملــی اســت می توانیــم شــکاف ایجــاد شــده‬ ‫بیــن‏عرضــه و تقاضــا را کــه در ســال های گذشــته خیلــی عمیــق و‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫جــدی بــوده را بــه تدریــج ترمیــم کنی ـ ‪‎‬‬ ‫مرتضــوی ادامــه داد‪ :‬شــاهد افزایــش دســتمزد بخــش کارگــری‬ ‫در ابتــدای ســال‪ ۱۴۰۱‬تــا ‪ ۴۰‬درصــد خواهیــم بود‪،‬صــدور مجوزهــا‏را‬ ‫بســیاری از شــهرداری ها هم افزایش داده اند و بخش خدمات به‬ ‫ش قیمــت روبـه رو خواهــد شــد؛ بنابرایــن‏می توانــد‬ ‫ناچــار بــا افزایـ ‬ ‫تاثیــر ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۰‬درصــدی در قیمــت تمــام شــده مســکن بگــذارد‬ ‫ودر ماه هــای اینــده ایــن موضــوع از نــکات تاثیرگــذار‏خواهــد بــود؛‬ ‫امــا نکتــه ایــن اســت اگــر چنانچــه شــاهد رفــع تحریم هــا نباشــیم‬ ‫و مذاکــرات رفــع تحریم هــا محقــق نشــود ایــن اثــرات‏تشــدید‬ ‫می شــود و ســال اینــده رکــود مســکن عمیــق تــر می شــود‪ .‬امــا‬ ‫بــا رفــع تحریم هــا می توانیــم امیــدوار باشــیم کــه افزایــش قیمــت‬ ‫‏تمــام شــده مســکن در همیــن حــد ‪ ۲۰‬درصــد باقــی می مان ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬هــر چنــد بــازار در انتظــار اخبــار‬ ‫نهایــی مذاکــرات رفــع تحریم هــا اســت و بســیاری از خریــداران‬ ‫‏و فروشــندگان دســت از خریــد وفــروش کشــیده اند‪ ،‬بــا ایــن‬ ‫حــال تحــرک معامــات کــه از دی مــاه اغــاز شــد اکنــون بــه‬ ‫باالتریــن حــد‏خــود رســیده اســت ونســبت بــه مــاه گذشــته‬ ‫معامــات ملــک در ‪ ۲۲‬منطقــه پایتخــت بــا رونــد افزایــش‬ ‫هشــت درصــدی را در‏کارنامــه خــود تجربــه کــرده اســت‪ .‬امــا‬ ‫بــا ایــن حــال افزایــش قیمــت به جــز ســه منطقــه پایتخــت در‬ ‫باقــی مناطــق مشــاهده نمی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫گــزارش از معامــات بهمــن مــاه را هنــوز بانــک مرکــزی اعــام‬ ‫نکــرده اســت‪ ،‬امــا طبــق خبرهــای غیــر رســمی و مشــاهدات‬ ‫‏خبرنــگار بــازار کســب و کار از وضعیــت خریــد و فــروش ملــک‬ ‫و اخبــار مثبــت از مذاکــرات رفــع تحریم هــا و همزمــان پیشــبرد‬ ‫‏برنامــه ســاخت چهــار میلیــون واحــد مســکونی کــه در حــال حاضــر‬ ‫در مرحلــه ثبــت نــام مجــردان بــاالی ‪ ۲۳‬ســال و همزمــان‏ســاخت‬ ‫‪ ۸۰۰‬هــزار واحــد مســکونی بــا پیشــرفت فیزیکــی ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬درصــدی‬ ‫اســت‪ ،‬روی وضعیــت معامــات مســکن در‏پایتخــت کاهــش ‪۲‬‬ ‫درصــدی قیمت هــا را در یــش داشــته اســت‏‪.‬‬ ‫نــرخ رشــد ماهانــه قیمــت مســکن در ســه مــاه گذشــته در تهــران‬ ‫بــه تدریــج ‪ ۱.۲‬درصــد‪ ۱.۸ ،‬درصــد و ‪ ۱.۱‬درصــد بوده و رشــد‏ســالیانه‬ ‫ان نیــز تــا پایــان دی مــاه بــه حــدود ‪۲۱‬درصــد رســیده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫در حالــی اســت کــه نــرخ افزایــش ســالیانه قیمت در دی‏ماه ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۹۹‬درصد و یک ســال قبل از ان یعنی دی ماه ســال ‪،۹۸‬‬ ‫حــدود ‪ ۴۵‬درصــد بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫انتطــار افزایــش قیمت هــا بــه طــور معمــول در اســتانه ســال نــو‬ ‫تحــرک بــازار را بــا خــود همــراه دارد و طبــق همین فرمول هر‏ســال‬ ‫در هــر مــاه را خانــه در ماه هــای زمســتانی تــا رشــد ســه درصــد نیــز‬ ‫تجربــه می کنــد‪ .‬بــا ایــن حــال تــورم مســکن در دی مــاه‏امســال‬ ‫‪ ۱.۱‬درصــد اعــام شــد‪.‬در بهمــن مــاه نیــز بــه نظــر می رســد تــورم‬ ‫مســکن کاهشــی بــوده باشــد و بســیاری از فروشــندگان از‏تــرس‬ ‫ریــزش حبــاب قیمــت راضــی بــه ارایــه فایل هــای فــروش بــا ســود‬ ‫منطقــی شــده ان ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫محمدرضــا صنعتــی رئیــس اتحادیــه امــاک گــرگان نیــز در‬ ‫خصــوص وضعیــت بــازار مســکن بــه خبرنــگار بــازار کســب و‬ ‫کار گفــت‪ :‬بــا روی کار امــدن دولــت ســیزدهم و حرکــت در‬ ‫مسیرمســکن ملــی بــازار مســکن شــاهد رکــود شــد و در ایــن چنــد‬ ‫مــاه برخــی مناطــق ‪ 5‬الــی ‪ 10‬درصــد افزایــش قیمــت داشــته انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬درصنعــت ســاختمانی قیمــت تمام شــد ملــک بــا‬ ‫هزینــه مصالــح و ارگان هــای دولتــی و زمیــن محاســبه می شــود‬ ‫در کنــار ایــن قیمت هــا مقــدار درصــدی ســود هــم بــرای ســازنده‬ ‫در نظــر بگیریــم ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت مصالــح بــا افزایــش دالر بــاال‬ ‫مـی رود امــا بــا کاهــش قیمــت دالر هیــچ گونــه تغییــری نداشــته‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــر همیــن اســاس تغییــری در قیمــت تمام شــده‬ ‫مســکن نــدارد و متاســفانه کاهــش قیمــت مســکن را نداریــم‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیــه امــاک گــرگان گفــت‪ :‬از طــرف دیگــر شــهرداری‬ ‫قیمــت عوارضــی تراکمــی را افزایــش کــه ایــن امــر باعــث افزایش‬ ‫قیمــت مســکن مــی شــود کــه ایــن افزایــش قیمــت ســبب‬ ‫می شــود‪،‬قیمت اجاره بهــا بــاال م ـی رود کــه ایــن مســئله نوعــی‬ ‫اســیب اجتماعــی اســت کــه مــردم به خصــوص دهک هــای‬ ‫پاییــن اســیب می بیننــد‪.‬‬ ‫صنعتــی گفــت‪ :‬ایــن افزایــش قیمــت هــا ســبب رکــود ســاخت و‬ ‫ســاز مــی شــود کــه بــا توجــه بــه اینکــه در هــر ســاخت و ســاز‪300‬‬ ‫واحــد شــغلی بــه طــور مســتقیم فعــال مــی شــوند ایــن رکــود‬ ‫بیــکاری کارگــران را در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه عوامــل گرانــی مســکن افــزود‪ :‬متاســفانه‬ ‫قیمــت گــذاری مســکن بــه عوامــل زیــادی بســتگی دارد امــا در‬ ‫ســال هــای اخیــر مافیــای مســکن نقــش اصلــی را در افزایــش‬ ‫قیمــت مســکن داشــته انــد‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیــه امــاک تصریــح کــرد‪ :‬در ســال اینــده بــا ایــن‬ ‫افزایــش قیمــت مصالــح و قیمــت تمام شــده مســکن رکــود‬ ‫ســنگین داریــم کــه افــرادی کــه ساخت وســاز انجــام می دهنــد‬ ‫انگیــزه ای بــرای ادامــه ساخت وســاز ندارنــد و بــازار شــدیدا ًدر‬ ‫رکــود فــرو م ـی رود ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬قیمت گــذاری اکثــر در دســت مافیــای ســاختمانی‬ ‫می باشــد کــه قیمــت مصالــح را بــاال و پاییــن می برنــد بــا توجــه بــه‬ ‫این کــه دولــت قــول اماده ســازی نهضــت ملــی را داده اســت امــا‬ ‫شــاهد افزایــش ‪ ۵‬الــی ‪ ۱۰‬درصــدی رشــد مســکن در گــرگان در‬ ‫مناطــق متوســط و پایین شــهر مثــل گــرگان جدیــد و ویــا شــهر و‬ ‫شــهرک های محــدوده کمربنــدی هســتیم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬در ســال اینــده کــه قیمــت پروانــه ساخت وســاز‬ ‫بــاال مـی رود قطــع به یقیــن قیمــت ســاختمان نیــز افزایش یافتــه و‬ ‫رکــود بــازار چنــد برابــر می شــود‪.‬‬ ‫صنعتــی بــا بیــان اینکــه دســتگاه قضائــی بایــد ورود پیــدا‬ ‫کنــد و جلــوی ســودجویان اقتصــادی در حــوزه مســکن را‬ ‫بگیــرد‪ ،‬برخــی مناطــق در حبــاب قیمت گــذاری اســت کــه ایــن‬ ‫قیمت گذاری هــای حبابــی در دســت دالالن مســکن می باشــد‬ ‫مثــال در منطقـ ه شــمال شــهر نــرخ مســکن را متــری ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫تومــان می گذارنــد ایــن نــرخ مبلــغ به مراتــب در بقیــه نقاط شــهر‬ ‫تاثیــر می گــذارد کــه الزم اســت دســتگاه های قضایــی در ایــن‬ ‫مســئله ورود پیــدا کننــد ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬زمانــی هزینــه صــدور پروانــه افزایــش می یابــد کــه‬ ‫اولیــن کار یــک ســازنده اســت‪ ،‬تاثیــر مســتقیم از همــان زمــان بــر‬ ‫روی قیمــت تمام شــده مســکن نیــز می گــذارد‪.‬‬ ‫صنعتــی بــا بیــان اینکــه برخــی عامــل گــران شــدن مســکن‬ ‫را مشــاورین امــاک مــی داننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬امــا بــه نظــر بنــده‬ ‫کارشناســی های نادســت بــدون این کــه از اتحادیــه و‬ ‫کارشناســان مربوطه نظری بگیرد قیمت ها نادرســت و حبابی‬ ‫تعییــن می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نبایــد قــرارداد نامتعــارف در حــوزه مســکن‬ ‫تنطیــم شــود‪ ،‬ادامــه داد‪.:‬یکــی از علــل کار و تنظیــم قراردادهــای‬ ‫نامتعارف حق کمیســیون و شــیرینی اســت که مشــاورین امالک‬ ‫از خریــدار و فروشــنده دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیــه امــاک گــرگان افــزود‪ :‬در قانــون امده اســت طبق‬ ‫نرخ نامــه طبــق مــاده ‪ ۵‬و ‪ ۷‬کســی کــه گران فروشــی کنــد مجــازات‬ ‫دارد و اگــر شــهروندی مشــاهد کــرد کــه ایــن اقــدام در بنــگاه ای‬ ‫انجــام مــی شــود مــی توانــد بــه اتحادیــه مراجــع و اطــاع رســانی‬ ‫کنــد تــا بــا فــرد خاطــی برخــورد شــود‪.‬‬ ‫صنعتــی گفــت‪ :‬حتــی اگــر واحــد وارد واحــد صنفــی شــدید کــه‬ ‫جــواز نــدارد یــا اعتبــار جــواز اش گذشته اســت اقــدام بــه عقــد‬ ‫قــرارداد نکنیــد و بــه اتحادیــه اعــام و اســتعالم بگیریــد کــه ایــا‬ ‫فــردی کــه در ان واحــد صنفــی مشــغول بــه فعالیــت اســت جــواز‬ ‫دارد یــا خیــر ؟‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ازسال اینده تنظیم و عقد قراردادهای مشاورین‬ ‫امــاک سیســتمی و ســامانه ای می شــود و دیگــر قراردادهــای‬ ‫ســنتی و دس ـت نویس فاقــد اعتبــار قانونــی می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیــه امــاک گــرگان گفــت‪ :‬مزایــای ایــن طــرح ایــن‬ ‫اســت کــه کســی کــه جــواز دارد می توانــد فقــط تنظیــم قــرارداد‬ ‫انجــام دهــد یعنــی بــرای ورود بــه ســامانه گوشــی و خطــی بــه نــام‬ ‫خــودش بایــد داشــته باشــد و پســورد و ورودی نیــز شــماره شناســه‬ ‫جــواز او می باشــد کــه بــا رمــز موقتــی کــه برایــش پیامــک می شــود‬ ‫می توانــد وارد سیســتم شــده و تنظیــم قــرارداد را انجــام دهــد ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برخــورد بــا بنــگاه هــای متخلــف تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫اگــر کســی در مشــاور امالکــی نــزد همــکاران مــا رفــت و مبلغــی‬ ‫بیشــتر به عنــوان پورســانت یــا شــیرینی از شــخص طلــب کــرد‬ ‫فــرد می توانــد بــا فیــش و ســند واریــزی بــه اتحادیــه مراجعــه‬ ‫کنــد و ثابــت کنــد کــه مبلــغ اضافــه را بــه همــکار مــا پرداخــت‬ ‫کرده اســت مــا طبــق مــاده ‪ ۵۷‬قانــون بــرای ان مشــاور امــاک‬ ‫اعمــال قانــون می کنیــم ‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه افزایــش نــرخ اجــاره بهــاء مســکن اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬در شــرایط کرونــا قانونــی اعمال شــده اســت کــه مالکیــن‬ ‫و مســتاجرین در قراردادهــای خــود در کالن شــهرها افزایــش ‪۲۵‬‬ ‫درصــدی ســاالنه و دیگــر شــهرها بیــن ‪ ۱۵‬الــی ‪ ۲۰‬درصــد افزایــش‬ ‫اجاره بهــا دارنــد ‪.‬‬ ‫صنعتــی افــزود‪ :‬بــرای مالکیــن کــه قصــد نــدارن بــه هــر دلیلــی‬ ‫تمدیدقــرارداد بــا مســتاجر خــود کننــد هــم شــرایطی نیــز گذاشــته‬ ‫شده اســت از جملــه مالــک اگــر ملــک اجــاره داده شــده را فروختــه‬ ‫باشــند بایــد به صــورت رســمی نقل وانتقــال داده شــده باشــد و‬ ‫دراین صــورت بایــد دومــاه بــه مســتاجر زمــان بدهــد تــا ملکــی تهیه‬ ‫کــرده و تخلیــه کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیــه امــاک گــرگان اضافــه کــرد‪ :‬اگــر خانــه نیــاز بــه‬ ‫تعمیــرات دارد بایــد مجــوز از ادارات مربوطــه گرفته شــده باشــد‬ ‫و بــاز هــم بایــد دو مــاه بــه مســتاجر زمــان تخلیــه داد و همچنیــن‬ ‫اگــر مالــک فرزنــدی بــزرگ داشــته کــه ازدواج کــرده و عقدنامــه دارد‬ ‫و ملکــی بــرای زندگــی نــدارد و بخواهــد در ان ملــک ســکونت کنــد‬ ‫و اگــر مالکیــن و یــا همســایگان صورت جلســه ای تنظیــم کــرده‬ ‫کــه ایــن مســتاجر شــرایط اخالقــی مســاعدی نداشــته و باعــث‬ ‫مزاحمــت و ازار دیگــر همســایگان می شــود در ایــن شــرایط مالــک‬ ‫می توانــداز مســتاجر خــود درخواســت تخلیــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫حمیدرضــا اقــای طاهــری راد در ادامــه افــزود‪ :‬بــا توجــه به مصوبه‬ ‫شــورای شــهر در رابطــه بــا افزایــش صــدور پروانــه ســاخت مــا بــا‬ ‫ســازنده هایی کــه در ارتبــاط هســتیم اعــام کردنــد کــه افزایــش‬ ‫‪ ۳۰۰‬درصــدی هزینــه و برنامه هــای ســاخت را ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر ایــن مصالــح ســاختمانی بــا توجــه بــه‬ ‫این کــه قیمــت دالر کاهــش داشــته ولــی قیمــت فــروش مصالــح‬ ‫افزایــش یافته اســت کــه این موضــوع باعــث کاهــش ساخت وســاز‬ ‫و خریدوفــروش و افزایــش رکــود بــازار مــی شــود‪.‬‬ ‫حمیدرضــا طاهــری راد عضــو هیئــت مدیــره اتحادیــه امــاک‬ ‫گــرگان گفــت‪ :‬از طرفــی دیگــر اجــرای برجــام و توافــق باعــث‬ ‫جهــش بــازار و کاهــش قیمت هــای مصالح ســاختمانی و در کل‬ ‫امیــد بــازار ســاختمانی می باشــد و بازاریــان را امیــدوار می کنــد و‬ ‫به احتمــال قــوی باعــث کاهــش قیمت هــای مصالح ســاختمانی‬ ‫می شــود و امیدواریــم بــا ایــن کار قیمــت تمام شــده مســکن‬ ‫نیــز کاهش یافتــه و در ســال بعــد قیمــت واحدهــای فروشــی‬ ‫کاهــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫متاســفانه چــون در مــورد تامیــن مســکن صحبــت می کنیــم‬ ‫افزایــش قیمــت اجاره بهــا ناعادالنـه ای داشــته ایم کــه ایــن خودش‬ ‫مانعــی بــرای ازدواج و تشــکیل خانــواده جوانــان کــه این موضــوع‬ ‫به غیــراز تولیــد مســکن بایــد تولیــد مســکنی هــم داشته باشــیم‬ ‫بــه نــام فــروش مســکن به شــرط تملیــک چــون خیلــی از جوانــان‬ ‫توانایــی خریــد مســکن مســکن نهضــت ملــی حتی بــا ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫تومــان را ندارنــد ‪.‬‬ ‫بایــد طرحــی بــرای مســکن های به شــرط تملیــک اجــرا شــود‬ ‫تــا مانــع اصلــی ازدواج کــه تهیــه مســکن اســت برطــرف شــود‬ ‫کــه جوانــان امیــدی بــرای تشــکیل خانــواده و شــروع زندگــی‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه ثبت نام نهضــت ملی نیز برخی‬ ‫شــرایطی دارد کــه اکثــر مــردم و حتــی مــا نیز مخالف ان هســتیم‪،‬‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬به طــور مثــال پــدری کــه بــا نــام فرزنــدش ملکــی را‬ ‫خریدوفــروش کــرده و اکنــون ان فرزنــد صاحــب همســرو زندگــی‬ ‫می باشــدو می خواهنــد در ایــن طــرح ثبت نــام کننــد ثبت نــام‬ ‫او نیــز رد می شــود کــه ایــن دلیــل اســتعالماتی اســت کــه بــرای‬ ‫فــرم نهضــت ملــی گرفتــه می شــود کــه حــل و رفــع ایــن مســئله‬ ‫به عهــده اداره مســکن و شهرســازی می باشــد‪.‬‬ ‫طاهــری راد ادامــه داد بازپرداخــت ایــن وام نیــز تاکنون هیچ گونه‬ ‫طــرح و مصوبـه ای برایــش ارائه نشده اســت ‪.‬نظریه ای که تاکنون‬ ‫بــرای بازپرداخــت ایــن وام بــوده پرداخــت به صــورت پلکانــی بــوده‬ ‫اســت کــه اگــر این گونــه باشــد و ‪ ۹‬درصــد ان را دولــت و ‪ ۹‬درصــد‬ ‫را متقاضــی واریــز کنــد می توانــد وامــی باشــد کــه مقــداری از‬ ‫مشــکالت افــراد مخصوصــا ًدر دهک هــای میانــی و پائینــی جامعه‬ ‫را برطــرف کنــد ‪.‬‬ ‫عضــو هیئــت مدیــر امــاک گــرگان بــا تاکیــد بــر ایــن مســئله کــه‬ ‫امســال نســبت به ســال گذشــته افزایــش نــرخ مســکن چشــمگیر‬ ‫نبــوده و بیــن ‪ ۵‬الــی ده درصــد ان هــم در برخی مناطق بوده اســت‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬اگــر بخواهیــم قیمــت میانگیــن کل شــهر را در نظــر‬ ‫بگیریــم بــا ایــن اوضــاع رکــود و خریدوفــروش کاهــش قیمــت هــم‬ ‫نیــز داشــته ایم‪.‬‬ ‫تزریق ُدز سوم واکسن تا ‪ ۸۵‬درصد از ابتال به کرونا جلوگیری می کند‪.‬‬ صفحه 2 ‫سرپرســت اداره کل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ارزیابــی ثانویــه بســته تحولــی ارتقای ســواد‬ ‫حرکتــی بــرای افزایــش مهــارت هــای حرکتــی‪ ،‬نشــاط و اعتمــاد بــه نفــس دانــش امــوزان ابتدایــی اســتان از‬ ‫هفتــه جــاری اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫ابوالقاســم اکبــری بــا بیــان اینکــه فراینــد طــرح تحولــی ارتقــای ســواد حرکتــی دانــش امــوزان کــه فقــط بــرای‬ ‫مقطــع ابتدایــی اســت از اول ابــان مــاه و بــا ارزیابــی اولیــه در مــدارس شــهری اغــاز شــد؛ گفــت‪ :‬ارزیابــی‬ ‫ثانویــه ایــن طــرح نیــز در ‪ ۲۴۹‬مدرســه ابتدایــی شــهری بــا فعالیــت ‪ ۲۰۴‬معلــم تربیــت بدنــی از هفتــه اتــی‬ ‫اغــاز و تــا پایــان اســفند ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫اغاز برنامه‬ ‫ارتقای سواد‬ ‫حرکتی ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫دانش اموز‬ ‫ شنبه ‪ 7‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪491‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫افزایش قیمت ‪ ,‬یک تجربه ی‬ ‫جهانی ست‬ ‫‪ 10‬اشتباه متداول مکانیک ها‬ ‫اگــر قــرار باشــد ارز ‪4200‬تومانــی هــم حــذف شــود قیمــت هــا‬ ‫جهشــی تنهــا ‪4‬برابــر افزایــش خواهــد داشــت دارویــی ‪10‬هــزار‬ ‫تومــان ‪40‬هــزار تومان‪.‬اینکــه مســئله ی مهمــی نیســت مســکن‬ ‫وخــودرو و کلیــه اجنــاس ‪500-400‬برابــر گــران شــده انوقــت‬ ‫مشــکل شــما ‪ ,‬قیمــت داروســت چــه اشــکالی داره کــه قیمــت‬ ‫روی جلــد یــک قلــم داروی شــما باشــه مثــا ‪20‬هــزار تومــان‬ ‫امــا پرداختــی نســخه بشــه ‪80‬هــزار تومــان ‪ .‬خــب بشــه‪ ,‬ایــن‬ ‫افســردگی و معتــرض شــدن نــداره همــه ی اینهــا بخــش بســیار‬ ‫کوچــک و جزئــی افزایــش قیمــت هــا و فقــر عمومیــه ‪ .‬صاحــب‬ ‫نظــران هــم معتقــد هســتند کــه ایــن یــک تجربــه ی عمومــی و‬ ‫جهانیــه‬ ‫قیمتی که مصوب‬ ‫شده‪،‬معترض‬ ‫چی هستی‬ ‫سرویس سالمت‪ -‬سهیال عالالدین‬ ‫ایــن چــه بســاطیه کــه راه انداختیــد چنــد بــار بــه شــما اعــام‬ ‫کننــد کــه ؛نگــران افزایــش قیمت دارو نباشــی دریا‪،‬گران شــدن‬ ‫قیمــت دارو بــه هیــچ عنــوان قابــل قبــول نیســت همــه ی کمی‬ ‫و کاســتی هــا حــل مــی شــود و بــا داروخانــه هایــی کــه بــدون‬ ‫اجــازه و غیــر منطقــی افزایــش قیمــت داشــته باشــند برخــورد‬ ‫مــی شــود ان هــم از نــوع ســخت‪.‬‬ ‫چرا شــما اینقدر نمک نشــناس شــدید ســامتی عمومی شــما‬ ‫از دغدغــه هــای اصلیــه ‪( ,‬حــاال دغدغــه ی کــی اللــه و اعلــم)‪.‬‬ ‫بــرای همیــن برنامــه ریــزی هــای گســترده ای برای پیشــگیری با‬ ‫راحــت تریــن و کــم هزینــه تریــن حالت ممکــن انجــام داده اند‪.‬‬ ‫نــرخ قیمــت داروهــا هــم مســئله ی مهمــی نیســت عوامــل‬ ‫مختلفــی دســت بــه دســت هــم مــی دهنــد و ایــن اتفــاق را‬ ‫رقــم مــی زننــد‪ .‬خیالتــان راحــت باشــد نهایــت اگــر قــرار باشــد‬ ‫ارز ‪4200‬تومانــی هــم حــذف شــود قیمــت هــا جهشــی تنهــا‬ ‫‪4‬برابــر افزایــش خواهــد داشــت دارویــی ‪10‬هــزار تومــان ‪40‬هــزار‬ ‫تومان‪.‬اینکه مســئله ی مهمی نیســت مســکن وخودرو و کلیه‬ ‫اجناس ‪500-400‬برابر گران شــده انوقت مشــکل شــما‪ ،‬قیمت‬ ‫داروســت چــه اشــکالی داره کــه قیمــت روی جلــد یــک قلــم‬ ‫داروی شــما باشــه مثــا ‪20‬هــزار تومــان امــا پرداختــی نســخه‬ ‫بشــه ‪80‬هــزار تومــان ‪.‬‬ ‫خــب بشــه‪ ,‬ایــن افســردگی و معتــرض شــدن نــداره همــه ی‬ ‫این هــا بخــش بســیار کوچــک و جزئــی افزایــش قیمــت هــا و‬ ‫فقــر عمومیــه ‪ .‬صاحــب نظــران هــم معتقــد هســتند کــه ایــن‬ ‫یــک تجربــه ی عمومــی و جهانیــه ‪ .‬یــک دارو را دو مــاه پیــش‬ ‫بایــک قیمــت ‪،‬مــاه پیــش بــا یــک قیمــت دیگــر وامروزبــا یــک‬ ‫قیمــت دیگــر خریــداری کــن بلــه ایــن مــورد امــکان داره ایــن‬ ‫تغییــر قیمــت هــا از ســوی ســازمان غــذا ودارو اعــام میشــه و‬ ‫داروخانــه موظــف بــه اعمــال قیمــت مصــوب شــده هســت‪.‬‬ ‫ایــن از سیاســت های وزارت بهداشــت و برخــورد ســلیقه ای‬ ‫در واردات دارو و مــواد اولیــه اســت‪ .‬ایجــاد بــازار ســیاه و بــازار‬ ‫ازاد بشــه مــا در کشــوری هســتیم کــه همیشــه دارو ارزان بــه‬ ‫دســتمان رســیده اســت حــاال چــی شــده مگــه ؛دارو را از بــازار‬ ‫ازاد و بــدون بیمــه تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫چــرا ســوال مــی پرســید کــه ایــا اگرقیمــت دارو دیــروز تغییــر‬ ‫کــرده باشــد داروخانــه حــق دارد داروهایــی کــه از قبــل‬ ‫خریــداری کــرده اســت را بــه قیمــت تغییــر پیداکــرده بفروشــد؟‬ ‫خــب معلومــه کــه بلــه ‪،‬طبــق دســتور وزارت محتــرم بهداشــت‬ ‫قیمــت داروهــا بایــد بــه روز بایــد باشــدیعنی اگــر امــروز قیمــت‬ ‫کاهــش یــا افزایــش پیداکــرد همیــن امــروز چــه دارو خانــه از‬ ‫قبــل دارو را خریــده باشــد چــه امــروز از شــرکت پخــش دارو‬ ‫خریــداری کــرده باشــد بایــد بــه قیمــت روز دهــد‪ .‬ایــن تغییــر‬ ‫قیمــت هــا روی ســایت ســازمان هــای بیمــه گر‪،‬ســازمان غــذا‬ ‫و دارو و معاونــت غــذا ودارو هــر روز بــه روز رســانی مــی شــود‬ ‫وکلیــه داروخانــه هــا موظــف هســتندهر روز ایــن تغییر قیمت‬ ‫را چــک کــرده واعمــال کننــد واگر داروخانه ای این تغییر قیمت‬ ‫راچــه افزایــش وچــه کاهــش رعایــت نکــرد متخلــف اســت‪.‬‬ ‫وبــاز همینطــور ســوال مــی کنیــد کــه چــرا مبلــغ کامــل دارو را‬ ‫بیمــه هــا قبــول ندارنــد و گاهــا ًدیــده مــی شــود داروهــا مابــه‬ ‫التفــاوت شاملشــان مــی شــود؟‬ ‫اقایــان‪ ،‬خانم هــا ؛ مــاک محاســبه ســازمان هــای بیمــه گــر‪،‬‬ ‫قیمــت داروهــای ایرانــی و حداقــل قیمــت داروهــای موجــود در‬ ‫بــازار اســت ‪ .‬بــه عنــوان مثــال اگر از یــک دارو برندهای مختلف‬ ‫بــا قیمــت هــای مختلــف در بــازار وجــود داشــته باشــد‪ ،‬بیمه ها‬ ‫حداقــل قیمــت دارو در بــازار را قبــول دارنــد پــس بســته به انکه‬ ‫ان داروخانــه از کــدام برنــد دارو در داروخانــه موجــود داشــته‬ ‫باشــد ایــن مابــه التفــاوت متغیــر مــی باشــد‪.‬‬ ‫پــس هموطنــان عزیــز بــا ایــن توضیحــات دنبــال علــت تفاوت‬ ‫در قیمــت روی جلــد دارو بــا قیمتــی کــه دارو در داروخانه هــا‬ ‫عرضــه می شــود نباشــید بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه‬ ‫واقعــا نمی تــوان قیمــت روی جلــد دارو را مــاک قیمــت قــرار‬ ‫داد؛ چــرا کــه در یکــی دو ســال اخیــر کــه بــه دنبــال تحــوالت‬ ‫ارزی‪ ،‬تغییــرات قیمتــی متنــاوب داشــتیم‪ ،‬ممکــن اســت در‬ ‫مقطعــی کــه هزینــه تیــراژ بــاالی بســته بنــدی کمتــر بــوده‪ ،‬یــک‬ ‫شــرکت داروســازی تعــداد زیــادی بســته بندی را در ان مقطــع‬ ‫تولیــد کــرده باشــد و قیمتــی روی ان درج شــده باشــد کــه ایــن‬ ‫قیمــت لزومــا در زمــان تولیــد و عرضــه دارو بــه بــازار‪ ،‬قیمــت‬ ‫مصــوب دارو نبــوده اســت؛ بنابرایــن قیمــت مصــوب بــا ان‬ ‫قیمتــی کــه بــر روی جلــد دارو درج شــده‪ ،‬متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫پــس مــاک قیمــت دارو‪ ،‬قیمتــی اســت کــه در ســامانه تیتــک‬ ‫موجــود اســت‪ .‬بــه مــا هــم هیــچ ربطــی نــدارد کــه شــما پیــر‬ ‫هســتید یا جوان ‪ ,‬باســواد هســتید یا کم ســواد و بیسواد‪،‬شــما‬ ‫می توانیــد از طریــق نرم افــزار و اپلیکیشــنی کــه قابــل نصــب‬ ‫بــر روی موبایل هــای هوشــمند و تبلت هــای اندرویــد اســت‪،‬‬ ‫قیمــت را ببیننــد‪.‬‬ ‫راســتی از یــک طریــق دیگــر هــم می توانیــد از قیمــت مصــوب‬ ‫یــک دارو اطــاع پیــدا کنیــد ایــن اســت کــه شناســه اصالــت‬ ‫ان دارو را بــه ســامانه پیامکــی ‪ ۲۰۰۰۸۸۲۲‬ارســال کــرده و هــم‬ ‫اصالت دارو و هم اخرین قیمت مصوب ان را دریافت کنید‪.‬‬ ‫پــس توجــه داشــته باشــید مــاک‪ ,‬بــرای قیمــت دارو‪ ،‬ان‬ ‫قیمتــی اســت کــه در ســامانه قــرار دارد کــه اخریــن قیمــت‬ ‫مصــوب را نشــان می دهــد و براســاس فاکتورهایــی اســت کــه‬ ‫توســط شــرکت هــای توزیــع کننــده دارو کــه از ســازمان غــذا و‬ ‫دارو دارای مجــوز هســتند‪ ،‬محاســبه مــی شــود‪.‬‬ ‫ســخن پایانــی ‪ :‬بــا ایــن همــه توضیحــات واضــح ودر خــور‬ ‫ســکوت کــردن و معتــرض نشــدن بــاز هــم اگــر نســبت بــه‬ ‫قیمــت داروهــا و گــران فروشــی داروخانــه هــا ســر درگــم و‬ ‫بالتکلیــف هســتید مــوارد را بــه ســامانه ‪190‬و یــا اپلیکیشــن‬ ‫تیتــک اطــاع رســانی کنیــد تــازه اگــر جــای گالیــه و شــکایت‬ ‫وجــود داشــت کــه بعیــد مــی دانــم‪.‬‬ ‫ف‪ ‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005004907‬مــورخ ‪1400.11.17‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای امــان وردی نظــری تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000220‬تقاضــای اقــای محمــد کشــیر بــه شــماره شناســنامه ‪ 1630‬کــد ملــی‬ ‫‪ 2269081668‬صــادره‏ازعلــی ابــاد فرزنــد ولــی الــه در ششــدانگ عرصــه اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 408‬متــر مربــع مفــروز و‏مجزاشــده از پــاک ‪ -35‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬روســتای ییالقــی چلــی ســفلی ‪،‬نرســیده بــه روســتا‬ ‫ســمت چــپ کوچــه بــن بســت‏بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد کتــول بــه اســتنادتاییدیه شــماره ‪ 1573‬مــورخ ‪ 1400.11.05‬اداره منابــع طبیعــی علــی ابــاد و مجوزشــماره‏‏‪ 148478‬مــورخ ‪ 1400.09.17‬جهادکشــاورزی علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده‬ ‫روزدر روزنامــه محلــی و‏کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‏تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‏مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪200 :‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400.12.07:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400.12.23 :‬‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005006780‬مــورخ ‪1400.11.14‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و‏ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی علی اباد سلســله ایادی از مالک اقای محمد حســن صدیقی تصرفات مالکانه‏بالمعارض کالســه ‪ 1400114412005000246‬تقاضای اقای ســید حســن حســینی ســاوری به شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 393‬کــد ملــی‏‏‪2269844203‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد ســید حســین در ششــدانگ عرصــه اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‏‏‪169.21‬متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده از پــاک ‪ -19‬اصلــی واقــع درعلی ابــاد کتول ‪ ،‬انتهای خیابان هنرســتان ‪ -‬نبش‬ ‫افتــاب ‪ 31‬بخــش‏‏‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن‏رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریخ انتشــار اولین‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه‏اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‏ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪196 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.12.07:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.12.23 :‬‏‪‎ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫ف‪ ‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005004326‬مــورخ ‪1400.11.30‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای تاجــان بــدروس چوالغیانــس تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1398114412005001010‬تقاضــای اقــای محمــد رضــا خاکــی بــه شــماره شناســنامه ‪2‬‬ ‫کــد ملــی ‪2122413743‬‏صــادره ازگــرگان فرزنــد فیــض الــه در ششــدانگ عرصــه اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه اســتناد ‪ 21.20‬ســهم مشــاع‏از‪ 960‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه موقوفــه مــی باشــد بــه مســاحت ‪ 103.72‬متــر مربع مفــروز و مجزاشــده از‬ ‫پــاک ‪ -2‬اصلــی واقــع درعلــی‏ابــاد کتــول ‪ ،‬روســتای تقــی ابــاد ‪ ،‬روبــروی جــاده والــش ابــاد بخــش ‪5‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد بــه اســتناد تاییدیــه شــماره ‪ 14521502‬مــورخ‏‏‪ 1400.09.25‬اداره اوقــاف و امــور خیریــه ناحیــه ‪ 1‬گــرگان و نامــه شــماره ‪ 37.14.8‬مــورخ ‪ 1400.01.08‬بنیــاد‬ ‫مســکن گــرگان و مجــوز‏شــماره ‪ 97.5882‬مــورخ ‪ 1400.02.08‬اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان گلســتان تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه‏فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی‏اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم‏و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به مرجع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابه‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم‏نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الــف‪194 :‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400.12.07:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1‎ 400.12.23 :‬‏ ‪‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫ف‪ ‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005004310‬مــورخ ‪ 1400.11.21‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای حمــزه خراســانی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‏کالســه ‪ 1399114412005000374‬تقاضــای اقــای عبدالرضــا خواســتار بــه شــماره شناســنامه ‪2867‬و کد‬ ‫ملــی ‪ 2268848851‬صــادره‏ازعلــی ابــاد فرزنــد عباســعلی در ششــدانگ عرصــه اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت ‪ 106‬متــر مربــع مفــروز و‏مجزاشــده از پــاک ‪ -29‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان نفــت ســیاه نبــش کوچــه بــن بســت‬ ‫شــهاب ‪ 2‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد‏تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت‏بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت‏خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪188 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.12.07:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.12.23 :‬‏‪‎ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫ف‪ ‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005005018‬مــورخ ‪ 1400.11.21‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای زیــن العابدیــن زنگانــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000215‬تقاضای خانم فاطمه نامی به شــماره شناســنامه ‪1105‬و کد ملی‬ ‫‪4879383414‬‏صــادره ازرامیــان فرزنــد حســین در ششــدانگ اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه انضمــام بیســت وســه ســهم مشــاع از‏بیســت و چهــار ســهم عرصــه کــه جهــت مابقــی ان اجــاره نامــه بــااداره اوقــاف تنظیــم شــده بــه مســاحت ‪ 162.50‬متــر‬ ‫مربــع مفــروز و مجزاشــده‏از پــاک از ‪ -20‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان طالقانــی شــمالی – کوچــه بوســتان ‪ 46‬کوچــه احدثــی بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی‏ابــاد بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪ 1400.189343‬مــورخ ‪ 1400.11.10‬اداره اوقــاف و امــور خیریــه علــی ابــاد تائیــد‬ ‫گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت‏بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‏متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن‏اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح‏قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪185 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.12.07:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1‎ 400.12.23 :‬‏ ‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005004905‬مــورخ ‪ 1400.11.16‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای خــداداد مزیــدی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‏کالســه ‪ 1399114412005000327‬تقاضــای اقــای ســید مجتبــی حســینی بــه شــماره شناســنامه ‪ 1‬و کــد‬ ‫ملــی ‪2269653300‬صــادره ازعلــی‏ابــاد فرزنــد ســید مصیــب در ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت ‪ 155‬متــر مربــع مفــروز و‏مجزاشــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان ایــت – کوچــه شــقایق ‪ 24‬بخش‬ ‫‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪.‬‏مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‏ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره‏پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه‏مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪178 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.12.07:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1‎ 400.12.23 :‬‏ ‪‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005004906‬مــورخ ‪ 1400.11.16‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای یعقــوب علــی ابــادی تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412005000173‬تقاضای خانــم نرجس رضائی به شــماره شناســنامه ‪4580000099‬‬ ‫و کــد ملــی‏‏‪ 4580000099‬صــادره ازشــاهرود فرزنــد مهــدی در ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت‏‏‪ 137.68‬متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان ســی متــری جنوبــی – انتهــای‬ ‫فرزانــه‏‏‪ 10‬ســمت راســت معبــر فرعــی بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و‏کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از‏تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‏مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪183 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.12.07:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.12.23 :‬‏‪‎ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫‪ _1‬هــرز کــردن و توجــه نکــردن بــه میــزان اســتاندارد ســفت کردن‬ ‫پیچ هــا‬ ‫هــرز شــدن پیچ هــا چیــزی اســت کــه همیشــه می تــوان از ان‬ ‫پرهیــز کــرد‪ .‬هــر وقــت یــک پیــچ را هــرز می کنیــد‪ ،‬یــک احســاس‬ ‫ناخوشــایند بــه شــما دســت می دهــد و از دســت خــود عصبانــی‬ ‫می شــوید‪ .‬خوشــبختانه در بیشــتر اوقــات بــا مت ـه کاری یــا ابــزار‬ ‫مناســب بــرای پیچ هــای هــرز شــده‪ ،‬می توانیــد ایــن پیچ هــا را از‬ ‫جــای خــود خــارج کنیــد‪ ،‬ولــی واقعــا ًدردســر زیــادی برایتــان دارد‪.‬‬ ‫بنابرایــن همیشــه ابــزار مناســب را بــرای هــر پیــچ بــه کار ببریــد‬ ‫و در وقــت خــود صرفه جویــی کنیــد‪ .‬توجــه نکــردن بــه اســتاندارد‬ ‫ســفت کردن پیچ هــا در خودرویتــان‪ ،‬زمانــی گریبــان شــما را‬ ‫می گیــرد کــه بــه عنــوان مثال‪ ،‬چرخ ان به یک طرف پرتاب شــود!‬ ‫بنابراین چیزی را با «دســت» ســفت نکنید‪ .‬همچنین به شــکلی‬ ‫ســاده از «اچــار بکــس ضربـه ای برقــی» اســتفاده نکنیــد؛ اگر یک‬ ‫اســتاندارد چرخــش بــرای پیــچ وجــود دارد‪ ،‬از ان پیــروی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ _2‬استفاده از قطعات مشابه‬ ‫ایــن کاریســت کــه در مواقــع نیافتــن قطعــه یدکــی اصلــی‬ ‫ممکــن اســت بــه ســراغ ان برویــم‪ .‬مخصوصــا در مــورد‬ ‫خودروهــای قدیمی تــر کــه یافتــن قطعــات انهــا دشــوار اســت‪،‬‬ ‫بــا ابتــکار از ســرهم بندی ســایر قطعــات بهــره می گیریــم‪.‬‬ ‫فــارغ از اینکــه پــس از مدتــی ایــن خــودرو کم کــم در دوگانگــی‬ ‫مدل هــای مختلــف بــا قطعــات گوناگــون از هــم می پاشــد‪.‬‬ ‫‪ _3‬عدم رعایت اصول ایمنی در برابر مواد شیمیایی‬ ‫ممکــن اســت بســیاری از مــواد شــیمیایی مــورد اســتفاده‬ ‫از انــواع حالل هــا تــا اســپری ها‪ ،‬بــرای پوســت یــا سیســتم‬ ‫تنفســی زیــان اور باشــند‪ .‬عــدم رعایــت دســتورات ایمنــی و‬ ‫اســتفاده نکــردن از ماســک‪ ،‬دســتکش و لبــاس مناســب‪،‬‬ ‫در اینــده‪ ،‬مکانیــک را از کار خــود پشــیمان خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ _4‬استفاده نکردن از ابزار مناسب‬ ‫طبیعــی اســت کــه همــه بــرای کارگاه هــای مکانیکــی ســطح بــا‬ ‫ابزارهــای متفــاوت بــرای انجــام کارهــای مختلــف‪ ،‬کار نمی کننــد‪.‬‬ ‫ولــی وقتــی کــه یــک روش تعمیــر در خانــه را بــه صــورت انالیــن‬ ‫پیــدا می کنیــد و در ایــن امــوزش بــه شــما گفتــه می شــود کــه‬ ‫بــه ایــن منظــور یــک ابــزار خــاص بــه کار ببریــد‪ ،‬بایــد حتمــا ًاز‬ ‫ابــزار مناســب بــرای ایــن کار اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن ابــزار می توانــد‬ ‫حتــی یــک اچــار مخصــوص بــاز کــردن قفــل چــرخ باشــد‪.‬‬ ‫‪ _5‬کم تخمین زدن زمان انجام یک کار‬ ‫وقتی در حال کار بر روی یک اتومبیل هســتید‪ ،‬بهترین حالت‬ ‫این است که مشتری منتظر شما نباشد‪ .‬همچنین اگر خارج از‬ ‫کارگاه هستید و یا بر اساس یک اموزش انالین‪ ،‬کاری را انجام‬ ‫می دهیــد‪ ،‬بهتــر اســت چنــد ســاعت و حتــی چنــد روز بیشــتر بــه‬ ‫خود زمان بدهید‪ .‬وقتی خودتان بر روی اتومبیلی کار می کنید‪،‬‬ ‫مشــکالت مختلفــی ممکــن اســت بــرای شــما پیــش بیایــد‪.‬‬ ‫‪_6‬شکستن پیچ های زنگ زده‬ ‫ن پیچ هایــی در یــک خــودرو مواجــه‬ ‫متاســفانه وقتــی بــا چنیــ ‬ ‫می شــوید‪ ،‬کار زیــادی نمی تــوان در مــورد انهــا انجــام داد‪ .‬یکــی از‬ ‫اولین راهکارها این است که انها را مدتی در مایع روان کننده ای‬ ‫ماننــد ‪ PB Blaster‬بخیســانید و ســپس دســت بــه دعــا شــوید‬ ‫کــه بعــدا ًبتوانیــد بازشــان کنیــد‪ .‬گاهــی اوقــات بــا پیچانــدن انهــا‪،‬‬ ‫سرشــان جــدا می شــود کــه اصــا ً چیــز خوشــایندی نیســت‪.‬‬ ‫‪ _7‬درهم ریختگی قطعات باز شده‬ ‫تصــور کنیــد کــه یــک تعمیــر را بــه پایــان رســانده اید و می بینیــد‬ ‫کــه نیمــی از قطعــات را پیــدا نمی کنیــد‪ .‬در ایــن شــرایط‪ ،‬بیشــتر‬ ‫می توانیــد اســباب خنــده دیگــران را فراهــم کنیــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬همه‬ ‫چ و مهره ها در یک کیســه‬ ‫چیــز را بــه طــور منظــم پیــش ببریــد‪ .‬پی ‬ ‫قــرار دهیــد‪ ،‬بــه هــر چیــزی برچســب بزنیــد و چیــزی را گــم نکنید‪.‬‬ ‫‪ _8‬تشخیص نادرست عالمت های خرابی‬ ‫اگــر بــر اســاس چیــزی کــه در اینترنــت پیــدا کرده ایــد‪ ،‬یــک‬ ‫عالمــت را در خودرویتــان اشــتباه تشــخیص بدهیــد‪ ،‬اوقــات‬ ‫چنــدان خوشــی در انتظــار شــما نخواهــد بــود‪ .‬بســیاری از مــا‬ ‫در ادامــه بــه ســراغ ســفارش قطعــه می رویــم و در حالــی‬ ‫کــه همچنــان قطعه هــای بیشــتری تهیــه می کنیــم‪ ،‬هنــوز‬ ‫مشــکل مان برطــرف نمی شــود‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬حتــی اگــر نمی خواهیــد‬ ‫خــودروی خــود را بــه تعمیــرگاه ببریــد‪ ،‬از یــک کارشــناس در ایــن‬ ‫زمینــه کمــک بگیریــد‪ .‬اگــر ایــن کار را انجــام ندهیــد‪ ،‬هزینـه ای به‬ ‫مراتــب بیشــتر از انچــه کــه مــورد نیــاز اســت‪ ،‬صرف خواهیــد کرد‪.‬‬ ‫‪ _9‬استفاده نکردن از جک های ایستاده‬ ‫بــرای انجــام هــر کاری‪ ،‬اگــر بــه زیــر اتومبیل تــان می رویــد‪،‬‬ ‫نبایــد بــه اســتفاده از تنهــا یــک جــک خوابیــده در زیــر ان اکتفــا‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر می خواهیــد کــه ‪ ۲‬تُــن وزن روی ســر شــما خــراب‬ ‫نشــود‪ ،‬بهتریــن گزینــه اســتفاده از جک هــای ایســتاده اســت‪.‬‬ ‫‪_10‬تقلّ ی بیش از حد در انجام کارها‬ ‫وقتــی در یــک امــوزش می بینیــد کــه گفتــه شــده «ایــن کار بــرای‬ ‫مبتدیــان نیســت»‪ ،‬الزم نیســت بــرای «مبتدی نبــودن» تقــاّ‬ ‫کنیــد؛ چــرا کــه بــا ایــن کار‪ ،‬شــاید تنهــا شــرایط خودرویتــان را بدتر‬ ‫می کنیــد‪ .‬در عیــن حــال‪ ،‬می توانیــد اندکــی بیشــتر هزینــه کنیــد‬ ‫تــا متخصصــان کار را ســریعتر و بــه شــکل مناســب انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫در پس شادی کاذبی که‬ ‫با مصرف روانگردان به‬ ‫دست می اید‪ ،‬دنیایی از‬ ‫غم و اندوه نهفته است‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 7‬اسفند‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ شنبه ‪ 7‬اسفند ‪1400‬‬ ‫شمـاره ‪491‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫صادرات ‪ ۱۶۶‬میلیون دالری‬ ‫کاالی غیرنفتی از گلستان‬ ‫تولیدکنندگان ملزم به درج‬ ‫برچسب معافیت مالیات‬ ‫ارزش افزوده شدند‬ ‫‏ رئیــس اداره طرحهــا وبرنامــه ریــزی ســازمان‬ ‫صنعت‪،‬معــدن وتجــارت اســتان گلســتان گفــت‬ ‫‪:‬تولیدکننــدگان و عرضه کننــدگان کاالهــای ‏موضــوع‬ ‫بند(الــف) مــاده ‪ ۹‬قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده‬ ‫مکلــف بــه درج برچســب معافیــت از ایــن مالیــات روی‬ ‫بســته بندی کاالهــای ‏مذکــور هســتند‪ .‬‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومی‬ ‫ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن وتجــارت اســتان گلســتان‬ ‫‪،‬علــی رضــا صباغــی‏اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس ایــن‬ ‫تبصــره‪ ،‬تولیدکننــدگان یــا عرضه کننــدگان کاالهــای‬ ‫موضــوع ایــن بنــد از قانــون‪ ،‬مکلفنــد کــه برچســب‬ ‫‏معافیــت از مالیــات بــر ارزش افــزوده را روی بســته بندی‬ ‫کاالهــای مذکــور درج کننــد‏‪.‬‬ ‫ایشــان افــزود ‪ :‬همچنیــن بــر ایــن اســاس‪ ،‬دریافــت‬ ‫مالیــات و عــوارض از کاالهــا و خدمــات معــاف توســط‬ ‫عرضه کننــدگان انهــا مشــمول ‏جریمــه ای معــادل‬ ‫دو برابــر مالیــات و عــوارض دریافتــی بــوده و قابــل‬ ‫بخشــودگی نیســت‏‪.‬‬ ‫‏ رئیــس اداره طرحهــا وبرنامــه ریــزی ســازمان‬ ‫صنعت‪،‬معــدن وتجــارت اســتان گلســتان در پایــان‬ ‫گفــت ‪:‬در ایــن راســتا‪ ،‬تولیدکننــدگان‏کاالهــای معــاف‬ ‫مکلفنــد برچســب معافیــت از مالیــات بــر ارزش افــزوده‬ ‫را بر روی بســته بندی کاالهای مزبور درج کنند‪ ،‬بعالوه‬ ‫بــه‏هنــگام عرضــه‪ ،‬مجــاز بــه دریافــت مالیــات و عــوارض‬ ‫ارزش افــزوده از کاالهــا و خدمــات معــاف‪ ،‬نبــوده و در‬ ‫صــورت تخلــف نــه تنهــا‏بایــد مالیــات و عــوارض دریافتی‬ ‫را عــودت نماینــد بلکــه مشــمول جریمــه معــادل دو برابر‬ ‫مالیــات و عــوارض دریافتــی نیــز می گردنــد‏کــه غیــر قابل‬ ‫بخشــش مــی باشــد‏‪.‬‬ ‫مدیــرکل گمــرکات گلســتان گفــت‪ :‬از مبــادی گمرکــی اســتان بــه خــارج کشــور حــدود ‪ ۳۶۶‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۹۵‬تــن انــواع کاالی غیرنفتــی بــه ارزش ‪ ۱۶۶‬میلیــون و ‪ ۳۶‬هــزار و ‪ ۵۳۷‬دالر در ســال جــاری‬ ‫صــادر شــد کــه از لحــاظ وزنــی و ارزش ‪ ۶۷‬درصــد بیشــتر از مــدت مشــابه ســال قبــل اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســیدابراهیم حســینی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬بــه‬ ‫ترتیــب ‪ ۱۰‬قلــم کاالی صادراتــی گلســتان «پلــی اســتایرن‪ ،‬پنیــر‪ ،‬خرمــا‪ ،‬یـُـد‪ ،‬پســته‪ ،‬انــواع لولــه و‬ ‫پروفیل هــا‪ ،‬هیــدرو کربــن ســنگین‪ ،‬ســیمان‪ ،‬رب گوجــه فرنگــی و انــواع پوش ـش ها و رنگ هــا»‬ ‫در ایــن مــدت اســت‪.‬‬ ‫وی قزاقســتان‪ ،‬عــراق‪ ،‬ترکمنســتان‪ ،‬بلغارســتان‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬رومانــی‪ ،‬لهســتان‪ ،‬قرقیزســتان‪،‬‬ ‫ازبکســتان و ارمنســتان» را بــه ترتیــب ‪ ۱۰‬کشــور نخســت مقصــد صــادرات کاالهــای غیرنفتــی‬ ‫گلســتان اعــام کــرد‪.‬‬ ‫حســینی در ادامــه بــا اشــاره بــه میــزان حجــم واردات گمــرکات گلســتان تــا پایــان مــاه بهمــن‬ ‫‪ ۷‬جشنواره قران و عترت‬ ‫در گلستان برگزار می شود‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان گفــت‪ :‬برنامــه هــای‬ ‫متنوعــی بــا موضوعــات قرانــی از جملــه هفــت جشــنواره از نهــم تــا‬ ‫شــانزدهم اســفند مــاه در هفتــه قــران و عتــرت برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫محمــد رعیــت در نشســت خبــری هفتــه قــران و عتــرت گلســتان‬ ‫در ســالن اجتماعــات ایــن اداره کل افــزود‪ :‬برگزاری جشــنواره های‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬قرانــی و هنــری بــا موضوعــات و مفاهیــم خانــواده‪،‬‬ ‫ســبک زندگــی ایرانــی و اســامی بــا تاکیــد بــر ســیره پیامبــر اکــرم‬ ‫(ص)‪ ،‬فرهنــگ عفــاف و حجــاب‪ ،‬مکتــب مقاومــت شــهید‬ ‫ســلیمانی و نمــاز و نیایــش در هفتــه قــران و عتــرت بــه میزبانــی‬ ‫اســتان انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬در هفتــه قــران و عتــرت برنامــه هــای متنوعــی‬ ‫چــون حفــظ و قرائــت و نغمــات قرانــی‪ ،‬کاروان قرانــی وحــدت در‬ ‫بعثــت نبــوی‪ ،‬کرســی هــای تــاوت و تفســیر‪ ،‬همایــش علمــی‪،‬‬ ‫حمایــت و رونمایــی از مقــاالت و پایــان نامــه هــا و کتــب قــران و‬ ‫عتــرت‪ ،‬یــادواره شــهدای قرانــی‪ ،‬اکــران فیلــم هــای قرانــی‪ ،‬اجــرای‬ ‫نمایــش هــای خیابانــی‪ ،‬رونمایــی از المــان هــای قرانــی‪ ،‬نمایشــگاه‬ ‫قــران و عتــرت‪ ،‬تجلیــل از فعــاالن قرانــی‪ ،‬نشســت کارگاه هــای‬ ‫تربیتــی و اموزشــی و هنــری برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره) در خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬ایــن نهــاد ‪ ۱۵۷‬طــرح اقتصــادی با اعتبــار ‪۵۷‬‬ ‫میلیــارد تومــان را در شهرســتان شــیروان اجــرا مــی کنــد‪.‬‬ ‫علــی شــاهینی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن تســهیالت در قالــب‬ ‫طــرح هــای کشــاورزی‪ ،‬خدماتــی و صنعتــی بــه جوانــان‬ ‫پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬عــاوه بــر فعالیــت هــای توانمند ســازی‪،‬‬ ‫احــداث چهــار هــزار و ‪ ۱۰۰‬واحــد مســکونی در قالــب طــرح‬ ‫اقدام ملی مســکن را در خراســان شــمالی در دســت اقدام‬ ‫داریــم کــه از ایــن تعــداد ‪ ۴۸‬واحــد در شهرســتان شــیروان‬ ‫احــداث مــی شــود‪.‬‬ ‫شــاهینی افــزود‪ :‬شناســایی مناطــق محــروم و خدمــات‬ ‫دهــی بــه مــردم محــروم ایــن مناطــق بــا حساســیت زیــادی‬ ‫انجــام مــی شــود و در ایــن زمینــه خادمــان و دیگــر خیــران‬ ‫همــراه ایــن نهــاد حمایتــی هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خانه های احســان در صدد توانمند ســازی‬ ‫افــراد مناطــق حاشــیه ای شــهرها بــه ویــژه جوانان اســت که‬ ‫در ابتــدا نقــاط قــوت منطقــه شناســایی و ســپس وظیفــه‬ ‫خدمــات دهــی را انجــام مــی دهنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان امــام در خراســان شــمالی‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬ایــن نهــاد بعنــوان خدمتگــزار مــردم نســبت بــه‬ ‫تمامــی کاســتی هــای جامعــه حســاس اســت و بعنــوان‬ ‫دســتگاهی تحــول ســاز و توانمنــد ســاز در صــدد رفــع‬ ‫مشــکالت جامعــه اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۱۵۷‬هــزار نفــری خراســان شــمالی در شــرق‬ ‫بجنــورد واقــع اســت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ ۷۸‬مرکز در گنبدکاووس‬ ‫به مددجویان بهزیستی‬ ‫خدمات می دهند‬ ‫رییــس اداره بهزیســتی گنبــدکاووس گفــت‪ ۷۸ :‬مرکــز غیردولتــی‬ ‫زیــر نظــر بهزیســتی در ایــن شهرســتان در حوزه هــای توانبخشــی‪،‬‬ ‫پیشــگیری و اجتماعــی بــه جامعــه هــدف خدمــات رســانی می کننــد‪.‬‬ ‫مســلم نــوروزی اظهارداشــت‪ :‬ایــن خدمــات در حــوزه توانبخشــی در‬ ‫چهــار مرکــز شــبانه روزی نگهــداری از ســالمندان‪ ،‬افــراد بــا مشــکالت‬ ‫جســمی و حرکتــی‪ ،‬عقــب مانــده ذهنــی و بیمــاران اعصــاب و روان و ‪۱۱‬‬ ‫مرکــز روزانــه بــرای افــرادی بــا معلولیت هــای مختلــف ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن در حــوزه اجتماعــی ‪ ۲‬مرکــز و ســه موسســه‬ ‫خیریــه بــه دختــران و پســران ســه تــا ‪ ۶‬ســال و ‪ ۶‬تــا ‪ ۱۲‬ســال بــه عنــوان‬ ‫فرزنــدان تحــت سرپرســتی بهزیســتی در گنبــدکاووس بــه صــورت‬ ‫شــبانه روزی خدمــات موردنیــاز را ارائــه می دهنــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره بهزیســتی گنبــدکاووس از فعالیــت ‪ ۴۵‬مرکــز در حــوزه‬ ‫پیشــگیری خبــر داد و گفــت‪ :‬افــراد متقاضــی بــا مراجعــه بــه ‪ ۲۶‬مرکــز‬ ‫مشــاوره‪ ،‬هشــت موسســه کاهــش اســیب و ‪ ۲‬مرکــز تــرک اعتیــاد بــه‬ ‫عنــوان کمپ هــای شــبانه روزی و هفــت مرکــز تــرک اعتیــاد روزانــه و ‪۲‬‬ ‫مرکــز ژنتیــک خدمــات روانــی‪ ،‬مراقبتــی و درمانــی را دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۴‬نقطه حادثه خیز‬ ‫در شیروان اصالح شد‬ ‫رییــس اداره حمــل و نقــل و راهــداری شــیروان گفــت‪ :‬تاکنــون‬ ‫‪ ۱۷‬نقطــه حادثه خیــز در ایــن شهرســتان خراســان شــمالی‬ ‫شناســایی شــده اســت کــه اصــاح ســه مــورد ان بــه ‪ ۱۵‬میلیــارد‬ ‫ریــال اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫حمیــد جــوان اظهــار کــرد‪ :‬اعتبــار اصــاح ایــن ســه نقطــه از‬ ‫محــل منابــع راهــداری تامیــن و پیمانــکار ان مشــخص شــده‬ ‫اســت و بــا مســاعد شــدن شــرایط جــوی هــوا تعریــض و‬ ‫زیرســازی ان شــروع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون ‪ ۱۴‬نقطــه از نقــاط حادثــه خیــز‬ ‫اســتان اصــاح شــده‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬نقــاط حادثــه خیــز‬ ‫شهرســتان براســاس شــاخص هایــی همچــون امــار تصادفــات‬ ‫و تعــداد تلفــات در هــر دوره پنــج تــا ســه ســاله توســط‬ ‫کمیســیون اســتان بررســی‪ ،‬ایمنــی و استانداردســازی مــی شــود‬ ‫کــه عملیــات اصــاح نقــاط پــر تصــادف شــامل تعریــض و ایمــن‬ ‫ســازی محورهــای مواصالتــی‪ ،‬نصــب گاردریــل‪ ،‬نیوجرســی‪،‬‬ ‫عالئــم و تابلوهــای انتظامــی و انجــام خــط کشــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمیدر اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪-13‬اییــن نامــه‏اجرایــی قانــون مزبــور مقــرر مــی دارد‬ ‫کــه پرونــده هایــی کــه بــه موجــب اراء هیــات محتــرم مســتقر درثبــت اســناد و امــاک‏رامیــان منجــر بــه صــدور رای جهــت صــدور ســند مالکیــت گردیــده انــد دردو نوبــت و بــه شــرح ذیــل اگهــی مــی شــود‪-1:‬رای‏شــماره ‪ 140060312010000989‬پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1399114412010000123‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقــای‏محمــد رضــا زرگــر فرزنــد اســماعیل بــه شــماره کــد ملــی ‪ 4569319718‬دائــر برصــدور ســند مالکیــت نســبت بــه ششــدانگ‏یــک قطعه زمیــن با بنای احداثی به مســاحت ‪ 317.97‬مترمربع درقســمتی‬ ‫از پــاک شــماره ‪ 1752‬فرعــی از ‪-1‬اصلــی‏واقــع دربخــش ‪ 8‬حــوزه ثبتــی ملــک رامیــان کــه انتقــال ملــک بالواســطه از مالــک رســمی اقــای حســن بــای‪ .‬درصورتــی کــه‏اشــخاص ذی نفــع بــه اراء اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد ازتاریــخ انتشــار اگهــی و در‬ ‫روســتاها ازتاریــخ الصــاق‏درمحــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــا ذکــر کالســه پرونــده بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تســلیم و رســید اخــذ‏نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه‬ ‫دادگاه عمومــی‏محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تحویــل دهــد‪ .‬درایــن صــورت اقدامــات‏ثبــت‪ ،‬مــوکل بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت‪ .‬درصــورت عــدم وصــول اعتــراض ایــن اداره وفــق مقــررات مبــادرت‬ ‫بــه صــدور‏ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪ ،‬صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بود‪.‬م‪-‬الــف‪ 1085 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬چهارشنبه ‪ 1400/11/20‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬شنبه ‪1400/12/07‬‏هادی عطایی مقدم‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمیدر اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪-13‬اییــن نامــه‏اجرایــی قانــون مزبــور مقــرر مــی دارد‬ ‫کــه پرونــده هایــی کــه بــه موجــب اراء هیــات محتــرم مســتقر درثبــت اســناد و امــاک‏رامیــان منجــر بــه صــدور رای جهــت صــدور ســند مالکیــت گردیــده انــد دردو نوبــت و بــه شــرح ذیــل اگهــی مــی شــود‪-1:‬رای‏شــماره ‪ 140060312010000967‬پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1393114412010000257‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقــای‏غالمرضــا حیــدری فرزنــد موســی بــه شــماره کــد ملــی ‪ 2030738182‬دائــر برصــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یک قطعه‏زمین مزروعی به مســاحت ‪ 32161.64‬مترمربع درقســمتی از پالک شــماره‬ ‫‪-1‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 7‬حــوزه ثبتــی‏ملــک رامیــان کــه انتقــال ملــک بالواســطه از مالــک رســمی اقــای ســید جــواد اشــرفیون‪-2 .‬رای شــماره‏‏‪ 140060312010000969‬پرونــده کالســه ‪ 1392114412010000541‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقــای غالمرضــا‏حیــدری‬ ‫فرزنــد موســی بــه شــماره کــد ملــی ‪ 2030738182‬دائــر برصــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‏مزروعــی بــه مســاحت ‪ 91227‬مترمربــع درقســمتی ازپــاک شــماره ‪-1‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 7‬حــوزه ثبتــی ملــک رامیــان‏کــه انتقــال ملــک بالواســطه‬ ‫از مالــک رســمی اقــای ســید جــواد اشــرفیون‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص ذی نفــع بــه اراء اعــام‏شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد ازتاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها ازتاریــخ الصــاق درمحــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را‏کتبــا بــا ذکــر کالســه پرونــده بــه اداره‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف مــدت‏یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم‏دادخواســت را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیان‬ ‫تحویــل دهــد‪ .‬درایــن صــورت اقدامــات ثبــت‪ ،‬مــوکل بــه ارائــه حکــم‏قطعــی دادگاه اســت‪ .‬درصــورت عــدم وصــول اعتــراض ایــن اداره وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد‏نمــود‪ ،‬صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضرر بــه دادگاه‬ ‫نخواهــد بود‪.‬م‪-‬الــف‪1093 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬چهارشــنبه ‪ 1400/11/20‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬شــنبه ‪1400/12/07‬‏هــادی عطایــی مقــدم‪ -‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر ارا صــادره هییــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم وحیدزیادلــو بــه شــماره شناســنامه ‪ ۵۲۲‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۱۸۴۳۵۲۳‬صــادره از گــرگان فرزنــد صــادق متقاضــی کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۹۵‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫مزروعــی بمســاحت ‪ ۳۹۶۶۱.۲۱‬مترمربــع از پــاک‪ -۶‬اصلــی واقــع در اراضــی نصرابــاد بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارنــد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مــردم در دو نوبــت بــا فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود‬ ‫از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود راباذکرشــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک ماه از تاریخ تســلیم‬ ‫اعتراض‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬م الــف ‪ ۱۰۲۰۸‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۲/۷:‬حجت اللــه تجــری رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪6‬‬ ‫گفــت‪:‬ز طریــق گمــرک اینچــه بــرون در ایــن مــدت حــدود ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۸۲۵‬تــن انــواع کاال بــه ارزش‬ ‫‪ ۵۶‬میلیــون و هفــت هــزار و ‪ ۷۹۳‬دالر ا وارد اســتان شــد کــه ایــن میــزان نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫ســال قبــل از نظــر وزنــی ‪ ۴۹‬درصــد و از نظــر ارزش دالری ‪ ۱۱۳‬درصــد بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬از عمــده کاالهــای وارداتــی در ‪ ۱۱‬مــاه گذشــته بــه گلســتان انــواع پارچــه‪،‬‬ ‫ماشــین االت خــط تولیــد ریســندگی‪ ،‬فوتــس اویــل‪ ،‬مولدهــای گازی تولیــد همزمــان بــرق و گرمــا‪،‬‬ ‫مجموعــه مولدهــای الکترونیکــی و تجهیــزات ســاخت ســیلو بــوده کــه از کشــورهای مختلــف‬ ‫بویــژه «ترکیــه‪ ،‬ترکمنســتان‪ ،‬چیــن‪ ،‬هنــد‪ ،‬قراقســتان‪ ،‬انگلســتان‪ ،‬امــارات متحــده عربــی‪ ،‬ویتنــام‪،‬‬ ‫دانمــارک و المــان وارد ایــران شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل گمــرکات گلســتان در ادامــه بــا اشــاره بــه درامــد وصولــی گمــرکات اســتان در ایــن مــدت‬ ‫را نزدیــک بــه ‪ ۶۷۰‬میلیــارد ریــال اعــام و گفــت‪ :‬ایــن میــزان درامــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال‬ ‫قبــل ‪ ۲۰۹‬درصــد بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪،‬منطقــه مــرزی اینچــه بــرون بــه عنــوان تنهــا گمــرک زمینــی و ریلــی‬ ‫اســتان گلســتان در بخــش داشــلی بــرون از توابــع شهرســتان ‪ ۳۷۰‬هــزار نفــری گنبــدکاووس در مــرز‬ ‫ایــران و ترکمنســتان واقــع اســت‪.‬‬ ‫مرکــز گمــرکات گلســتان اینچــه بــرون بــوده و زیرمجموعــه ان پایانه هــای صادراتــی در گــرگان و‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬گمــرک امانــات پســتی گــرگان‪ ،‬گمــرک بندرترکمــن و گمــرک فــرودگاه بیــن المللــی‬ ‫گــرگان هســتند‪.‬‬ ‫خدمــات گمــرک ریلــی بــا بهره بــرداری از راه اهــن بیــن المللــی قزاقســتان ‪ -‬ترکمنســتان ‪ -‬ایــران در‬ ‫ســال های اخیــر و گــذر ان از اینچــه بــرون‪ ،‬نیــز بــه فعالیــت معمــول در مجموعــه گمــرکات اســتان‬ ‫اضافــه شــده اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت اســتان مــرزی گلســتان در شــمال ایــران بــا کشــور ترکمنســتان و اســتان های‬ ‫مازنــدران‪ ،‬ســمنان و خراســان شــمالی همســایه اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫ستاد اجرایی فرمان امام(ره)‬ ‫‪ ۱۵۷‬طرح اقتصادی‬ ‫را اجرا می کند‬ ‫‪7‬‬ ‫دمای هوا ‪ 12‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 60‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪12‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۸۹۴‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض کالسه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۳۳۸‬تقاضای اقای حمیده ریاحی به شماره شناسنامه ‪ ۵۷۳۲‬و کد ملی ‪ ۲۱۲۰۳۸۸۹۲۱‬صادره از گرگان فرزند حسن‬ ‫در یــک ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بمســاحت ‪ ۱۲۷‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۲۶‬اصلــی واقــع در اراضــی گلنــد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صادره حکایت از انتقال مالک رســمی علی محمد حیــدری نژاد به‬ ‫متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود ازاین رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیــم و گواهی تقدیم دادخواســت و به ایــن اداره ارائه نمایند‪ .‬م‪ .‬الــف ‪۱۰۳۱۱‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۲/7 :‬تاریخ انتشار نولت دوم‪ 1400/۱۲/23 :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر ارا صــادره هییــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم محمــد حســین پوربــدری بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۸۹۱‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۰۳۸۰۵۱۱‬صــادره از گرگان فرزند عبدالحمید متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۶۸۹‬‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۵۷.۱۶‬مترمربــع از پــاک ‪- ۲‬اصلــی واقــع در اراضــی یلــه بــاغ بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارنــد ‪.‬لــذا به منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مــردم در دو نوبــت بــا فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود راباذکرشــماره پرونــده بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬م الــف‪ ۱۰۲۲۸‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۱۲/۷:‬‬ ‫حجت الله تجری رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گوگان‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۹۴۲‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض کالسه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۲۹۳‬تقاضای شرکت پست جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی اداره کل پست استان گلستان به شماره شناسه ملی‬ ‫ن وقف است بمساحت ‪ ۷۰/۱۸۵۲‬مترمربع از پالک شماره ‪-۱۱۸‬اصلی واقع در اراضی سعداباد بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای‬ ‫‪ ۱۴۰۰۲۹۱۹۸۵۵‬در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به انضمام پنج دانگ مشاع از ششدانگ عرصه که مابقی ا ‬ ‫صادره حکایت از انتقال از مالک رســمی به متقاضی دارد ‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می گردد ازاین رو اشــخاصی که نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نمایند ‪ .‬م‪ .‬الف ‪۱۰۲۹۷‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۲/7 :‬تاریخ انتشار نولت دوم‪ 1400/۱۲/23 :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫‏هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای‬ ‫شــماره ‪ 140060307005004998‬مــورخ ‪1400/11/30‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪ 1400-372‬موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنــورد تصرفــات‬ ‫‏مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای عبــاس زارعــی فرزنــد شــاه محمــد بشــماره شناســنامه ‪175‬صــادره از حصارگرمخــان در یــک قطعــه‏زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 4229.90‬متــر مربــع بــه شــماره پــاک ‪ 90‬فرعــی از ‪ 164‬اصلــی واقــع در اراضــی حصــار‬ ‫شــیرعلی‏خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای علیخــان ناظــری فرزنــد علــی محرزگردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‏در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی‏داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‏رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‏انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/12/03 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/12/18 :‬‬ ‫‏‬ ‫احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 17‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 67‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 4 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪17‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 7‬اسفند‬ ‫گرگان‬ ‫ شنبه ‪ 7‬اسفند ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪491‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫برگزاری جشنواره خریدشفاف ‬ ‫در گلستان ‏‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫پویــش خریــد شــفاف‪،‬امکان دسترســی‏اســان مصــرف کننــدگان بــه اقــام اساســی تنظیــم بــازار بــا‬ ‫ی بخشــی از فراینــد درج قیمــت‏تولیــد کننــده را‬ ‫قیمــت مناســب را مهیــا و همچنیــن زمینــه اگاه ـ ‬ ‫فراهــم می کنــد‪.‬‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن وتجــارت اســتان‬ ‫ف از طریــق‬ ‫گلســتان ‪،‬درویشــعلی حســن زاده‏در دومیــن جلســه اجــرای طــرح جشــنواره خریــد شــفا ‬ ‫درج قیمــت تولیدکننــده گفــت‪ :‬جشــنواره ویــژه «خریــد شــفاف» توســط‏فروشــگاه های زنجیــره ای‪،‬‬ ‫فروشــگاه های بــزرگ‪ ،‬میادیــن و اصنــاف بــه منظــور ایجــاد رقابــت در فرصت هــای توســعه کســب‬ ‫و کار‪ ،‬‏تقویــت و حمایــت از واحدهــای تولیــدی و شــبکه توزیــع پیشــرو در اجــرای درج قیمــت‬ ‫تولیدکننــده در گلســتان برگــزار می شــود‪.‬‏‬ ‫وی گفــت ‪ :‬بــا اجــرای طــرح پویــش خریــد شــفاف‪ ،‬عمــوم مــردم از فراینــد درج قیمــت تولیدکننــده‬ ‫بــه جــای قیمــت مصرف کننــده مطلــع‏خواهنــد شــد‪.‬‏‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ایجــاد رقابــت در فرصت هــای توســعه کســب و کار‪ ،‬تقویــت و حمایــت از‬ ‫واحدهــای تولیــدی و شــبکه توزیــع پیشــرو‏در اجــرای درج قیمــت تولیدکننــده‪ ،‬جلوگیــری از احتــکار‬ ‫و ایجــاد اطمینــان در مصرف کننــدگان از تامیــن و توزیــع مکفــی کاال از‏اهــداف جشــنواره ویــژه‬ ‫«خریــد شــفاف» اســت‪.‬‏‬ ‫حســن زاده گفــت‪ :‬کاالهــای مشــمول طــرح عرضــه در جشــنواره خریــد شــفاف بــه طــور کلــی در‬ ‫چهــار گــروه کاالهــای اساســی و‏ضــروری‪ :‬روغــن نباتــی‪ ،‬برنــج‪ ،‬شــکر‪ ،‬گوشــت قرمــز‪ ،‬گوشــت مــرغ و‬ ‫تخم مــرغ‪ ،‬ســایر اقــام غذایــی‪ :‬ماکارونــی‪ ،‬کنســروجات‪ ،‬رب‏گوجه فرنگــی‪ ،‬اجیــل‪ ،‬شــیرینی‪ ،‬کیــک‬ ‫و کلوچــه‪ ،‬شــکالت‪ ،‬انــواع نوشــیدنی (اب معدنــی‪ ،‬نوشــابه و ماءالشــعیر)‪ ،‬لبنیــات و حبوبــات‪،‬‬ ‫‏اقــام بهداشــتی و ســایر‪ :‬همــه اقــام و کاالهــای بهداشــتی‪ ،‬شــوینده ها‪ ،‬ســلولزی ها‪ ،‬کیــف و‬ ‫کفــش طبقه بنــدی شــده اســت‪.‬‏‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت اســتان گلســتان در‬ ‫پایــان گفــت‪ :‬همچنیــن هماهنگــی الزم بــا‏ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان بــرای تامیــن کاالهــای‬ ‫اساســی و ضــروری موردنیــاز از محــل ســهمیه هــای تنظیــم بــازار ماننــد برنــج‪،‬‏شــکر‪ ،‬روغن نباتــی‪،‬‬ ‫گوشــت قرمــز‪ ،‬گوشــت مــرغ و تخم مــرغ انجــام پذیرفتــه و بــا درخواســت شــبکه توزیــع و تاییــد در‬ ‫قالــب هماهنگــی‏اداره هــای صمــت و جهــاد کشــاورزی شهرســتانها نســبت بــه تحویــل کاال بــه‬ ‫شــبکه توزیــع اقــدام خواهنــد کــرد‪.‬‏‬ ‫حوادث‬ ‫کشف بیش از هزار تن گندم‬ ‫احتکاری در گلستان‬ ‫انهدام باند سارقان باطری‬ ‫خودرو در گرگان‬ ‫دستبند پلیس بر دستان‬ ‫اراذل و اوباش در ازادشهر‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار از ســردار «ســعید‬ ‫دادگــر» در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مامــوران پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان بــا همــکاری اطالعاتــی‬ ‫اداره کل بازرســی گلســتان موفق به شناســایی محل دپوی گندم‬ ‫احتــکاری در شــرق اســتان شــدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از هماهنگی با مراجع قضائی از انبار مورد نظر‬ ‫بازدید که طی ان یک هزار و ‪ 50‬تن گندم احتکاری کشف شد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬برابــر اعــام‬ ‫کارشناســان ارزش ایــن مقــدار گنــدم احتــکاری ‪ 78‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه دســتگیری ‪3‬‬ ‫متهــم در ایــن راســتا و معرفــی انــان بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫پلیــس بــا اشــراف اطالعاتــی و تــاش بــی وقفــه اجــازه فعالیــت بــه‬ ‫مخــان امنیــت اقتصــادی نخواهــد داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار از ســردار «ســعید‬ ‫دادگــر» در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بدنبــال وقــوع چندیــن فقــره ســرقت باطــری خــودرو در گــرگان‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار مامــوران اداره مبــارزه بــا‬ ‫ســرقت پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اشــراف اطالعاتــی و بررســی هــای تخصصــی‬ ‫مامــوران‪ ،‬اعضــای بانــد ســرقت شناســایی و پــس از هماهنگی با‬ ‫مراجــع قضائــی هــر ‪ 3‬متهــم در مخفیگاهشــان دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬متهمــان در تحقیقــات‬ ‫مقدماتــی بــه ‪ 60‬فقــره ســرقت باطــری خــودرو و دو دســتگاه‬ ‫ســرقت خــودرو در شهرســتان گــرگان اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر بــا اشــاره بــه کشــف ‪ 45‬عــدد باطــری و دو‬ ‫دســتگاه خــودرو مســروقه از مخفیــگاه ســارقان‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫در ایــن راســتا یــک مالخــر نیــز دســتگیر و بــه همــراه ســارقان بــه‬ ‫مرجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار از ســرهنگ «ســید داوود‬ ‫حســینی» پایــگاه خبــری پلیــس اظهــار داشــت‪ :‬در پــی کســب‬ ‫خبــری مبنــی بــر فعالیــت مجرمانــه یکــی از اراذل و اوبــاش کــه‬ ‫اقــدام بــه اخــال در نظــم عمومــی و ایجــاد رعــب و وحشــت‬ ‫کــرده بــود‪ ،‬موضــوع در دســتور کار مامــوران پلیــس شهرســتان‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی‪ ،‬محــل اختفــای‬ ‫متهــم شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضایــی در یــک‬ ‫عملیــات موفــق دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان ازادشــهر تصریــح کــرد‪ :‬متهــم‬ ‫پــس از تشــکیل پرونــده مقدماتــی بــرای ســیر مراحــل قانونــی‬ ‫تحویــل مقامــات قضایــی شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســینی گفــت‪ :‬امنیــت و ارامــش مــردم خــط قرمــز‬ ‫پلیــس اســت و هرکــس بــه هــر طریقــی بخواهــد ایــن مهــم‬ ‫را خدشــه دار کنــد بــا برخــورد قاطــع و قانونــی پلیــس روبــه رو‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت خانــم فاطمــه شــکری هاشــم ابــاد فرزنــد علــی گل بــه شــماره شناســنامه ‪ 356‬و شــماره ملــی‏‏‪ 2249916012‬صــادره از کردکــوی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده توســط دفترخانــه‏اســناد رســمی شــماره ‪94‬‬ ‫کردکــوی ادعــا نمــوده اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک دســتگاه‏اپارتمــان مســکونی بــه مســاحت ‪ 85/21‬متــر مربــع قطعــه یــک تفکیکــی بــه پــاک شــماره ‪ 11958‬فرعــی‏مفــروز و مجــزی شــده از ‪ 10150‬فرعــی از ‪ 2‬اصلــی واقــع در کردکــوی بخــش ‪ 2‬حــوزه‬ ‫ثبتــی‏کردکــوی بــه نــام نامبــرده ذیــل ثبــت ‪ 19255‬صفحــه ‪ 268‬جلــد ‪ 127‬ثبــت و ســند مالکیــت صــادر‏گردیــده اســت و برابــر بــا ســند رهنــی شــماره ‪ 26007‬مورخــه ‪ 1391/3/3‬دفتــر ‪ 94‬کردکــوی در قبــال‏مبلــغ ‪ 275.136.626‬ریــال در رهــن بانــک مســکن قرار‬ ‫گرفــت در حیــن جابجایــی اثــاث منــزل‏مفقــود شــده و برابــر وارده شــماره ‪ 11730‬مورخــه ‪ 1400/11/30‬تقاضــای صــدور المثنــی ســند‏مالکیــت را از ایــن اداره نمودنــد علیهــذا باســتناد مــاده ‪ – 120‬ائیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت مراتــب‏در یــک نوبــت اگهــی مــی‬ ‫گــردد تــا هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده‏و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد ظــرف ده روز پــس از انتشــار اگهــی بــه ثبــت محــل‏مراجــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه‬ ‫تســلیم نمایــد و اگــر ظــرف‏مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود‏اداره ثبــت المثنــای ســند مالکیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد‪.‬‏‬ ‫سیروس اریافر‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کردکوی تاریخ انتشار‪ :‬شنبه ‪1400/12/7‬‏ م‪.‬الف‪1400/265 :‬‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر ارا صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض ‪-۱‬اقــای ‪/‬خانــم زهــره اقــا خانــی بشــماره شناســنامه ‪ ۴۳۵‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۱۸۲۵۱۶۹‬صــادره از گــرگان فرزنــد حســینعلی متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۸۲۸‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۵۴.۶۶‬متــر مربــع از پــاک‪ _۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی‬ ‫دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪، ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارایــه نماینــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۱/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۲/7 :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی م الف‪۱۰۱۷۲ :‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر ارا صــادره هییــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم رجــب خاکبــاز بشــماره شناســنامه ‪ ۲۴۲۵۳‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۰۲۴۲۲۶۷‬صــادره از گــرگان فرزندحمــزه متقاضی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۱۲۴۸۰۰۰۰۷۴۴‬در ششــدانگ یک قطعه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪۴۷.۴۹‬مترمربــع از پــاک ‪- ۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارنــد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مــردم در دو نوبــت بــا‬ ‫فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود راباذکرشــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬م الــف ‪ ۱۰۱۷۶‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۱۲/۷:‬‬ ‫حجت الله تجری رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۳۹۴۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۳۲۳۱۷‬و رای اصالحــی شــماره‬ ‫‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۹۳۴‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه‪۱۳۹۱۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۳۵۹۹‬تقاضای اقــای علــی شــعبانی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ ۲۰۲۶‬کــد ملــی ‪ ۲۱۸۰۵۸۱۷۷۷‬صــادره از بهشــهر فرزنــد خلیــل در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۹۳.۶۷‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ ۱‬فرعــی از ‪ -۱۲۹‬اصلــی واقــع در اراضــی زنگیــان‬ ‫بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی ســید ســلیمان میرکریمــی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬م الــف ‪ ۱۰۳۲۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۲/۷:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۱۲/۲۳:‬‬ ‫علی برقی رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر ارا صــادره هییــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم علیرضــا جــال بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۵۸۰۳۵۷۷۳۶‬بشــماره ملــی ‪ ۴۵۸۰۳۵۷۷۳۶‬صــادره از شــاهرود فرزنــد اســمعیل متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۵۱۶‬در ســه دانــگ مشــاع از شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت ‪ -۲‬اقــای‪ /‬خانــم محمــد جــال بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۶۳‬بشــماره ملــی ‪ ۴۵۹۲۲۴۷۶۳۹‬صــادره از شــاهرود فرزنــد محمــد ابراهیــم‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۵۱۹‬در ســه دانــگ مشــاع از شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت کل شـش دانگی ‪۶۵.۳۷‬مترمربــع از پــاک ‪- ۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه‬ ‫ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارنــد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مــردم در دو نوبــت بــا فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود راباذکرشــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬‬ ‫م الف‪ ۱۰۱۹۰‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۲/۷:‬حجت الله تجری رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دوگرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر ارا صــادره هییــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم حســین زیادلــو بشــماره شناســنامه ‪ ۲۶۲۷‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۱۵۲۳۳۶۷‬صــادره از گــرگان فرزنــد صــادق متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۹۶‬‬ ‫در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعی‪-۲‬اقــای خانــم رضــا زیادلــو بشــمارع شناســنامه ‪ ۵۶۱‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۱۲۵۹۱۸۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد صــادق متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۹۴‬درســه دانــگ مشــاع‬ ‫از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت کل ششــدانگی ‪ ۷۲۷۹۶.۶۸‬مترمربــع از پــاک ‪ -۶‬اصلــی واقــع در اراضــی نصرابــاد بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارنــد ‪.‬لــذا به منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مــردم در دو نوبــت بــا فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود راباذکرشــماره پرونــده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬م الــف ‪ ۱۰۲۱۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۱۲/۷:‬‬ ‫حجت الله تجری رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر ارا صــادره هییــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم مهــدی مهرابــادی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۶۲۱‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۲۷۰۲۲۴۹‬صــادره از گــرگان فرزنــد عباســعلی متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۸۷۵‬‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۸۵‬مترمربــع از پــاک ‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از ‪-۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق‬ ‫رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارنــد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مــردم در دو نوبــت بــا فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود راباذکرشــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬م الــف‪ ۱۰۱۹۵‬تاریــخ انتشــار‬ ‫نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۲/۷:‬حجت اللــه تجــری رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دوگــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫کارگران مشغول خوابند!‬ ‫درســت اســت کــه از قدیــم و ندیــم گفتــه انــد ‪« :‬عجلــه کار‬ ‫شــیطان اســت» و یــا « یــک نیــش ترمــز بــزن و هــزار افســوس‬ ‫مخــور» ولــی خــدا وکیلــی یــک مقــدار ســرعت عمــل و دســت‬ ‫جنبانیــدن در انجــام برخــی امــور بــد نیســت و جــای دوری‬ ‫نمــی رود‪ .‬چــون اصــا ًخــدا را خــوش نمی ایــد پــروژه ای را کــه‬ ‫مثــا ًبــا اجــر گَــری ‪ 3‬تومنــی شــروع کردیــم بــا اجــر ایتــال ‪600‬‬ ‫تومنــی تمــام کنیــم! البتــه از ایــن نمونــه هــا در مملکــت فــت‬ ‫و فــراوان داریــم و انجایــی کــه مــا افاضــه کردیــم «کلنگــت را‬ ‫زمیــن بگــذار!» هیچکــس گــوش نکــرد و دوســتان کمــاکان بــه‬ ‫کلنگ زنــی ادامــه دادنــد‪.‬‬ ‫حــاال هــم حکایــت یــک پــل رو گــذر در والیــت مــا اســت کــه‬ ‫االن ســال هاســت پــروژه احــداث ان کلیــد خــورده ولــی‬ ‫فعــا ًاثــری از پیشــرفت یــا تکمیــل در ان رویــت نمــی شــود و یــا‬ ‫دســتکم مــا چیــزی نمــی بینیــم! البتــه چنیــن پــروژه هایــی کــه‬ ‫برخــی از انهــا در حــال تبدیــل بــه اثــار تاریخــی هســتند‪ ،‬حتمــا ًدر‬ ‫والیــت شــما هــم یافــت مــی شــود‪.‬‬ ‫هــر چنــد خلــق اللــه بــرای افتتــاح چنیــن پــل هایــی کــه بــا‬ ‫جــان مــردم هــم ارتبــاط تنگاتنــگ دارد هیــچ عجلــه ای ندارنــد‬ ‫ولــی اگــر کل مســافت ایــن پــل را بــا تمــام مخلفــات و کــش و‬ ‫قوس هــا و بــاال و پائینــش ‪ 1000‬متــر یــا همــان یــک کیلومتــر‬ ‫در نظــر بگیریــم‪ ،‬بــا توجــه بــا مســبوق بــه ســابقه بــودن اطالــه‬ ‫ســاخت و ســاز در والیــت مــا ایــن پــروژه شــیرین ده ســال طول‬ ‫مــی کشــد‪ .‬یعنــی اگــر ایــن پیمانــکار محتــرم ســاخت پــروژه‬ ‫ای مثــل دیــوار ‪ 10‬هــزار کیلومتــری چیــن را دســت مــی گرفــت‬ ‫دقیقــا ًصــد هــزار ســال طــول مــی کشــید کــه دیــوار را فــرش‬ ‫انــداز تحویــل چینــی هــا بدهــد!‬ ‫علــی ای حــال از انجــا کــه اطالــه ایــن پــل روگــذر عــاه بــر‬ ‫خطــر تصــادف‪ ،‬مــرگ و میــر‪ ،‬زخــم و زیلــی شــدن مــردم باعــث‬ ‫افزایــش مصــرف ســوخت و اتــاف وقــت خلــق اللــه نیــز مــی‬ ‫شــود‪ ،‬دالیــل احتمالــی اطالــه ســاخت ان مــورد بررســی قــرار می‬ ‫گیــرد؛ نتیجه گیــری و اســتتنتاج فلســفی بــا خودتــان ‪ ...‬بیــل کــه‬ ‫بــه کمرتــان نخــورده اســت؟!‬ ‫الــف) پایــان بــاز‪ :‬اولیــن احتمــال در طوالنــی شــدن ســاخت‬ ‫برخــی پــروژه هــا الهــام گرفتــن از رویکــرد پایــان بــاز یــا همــان‬ ‫فراینــد بــاز فرجــام ( مثــل فیلــم هــای اصغر فرهادی) می باشــد‪.‬‬ ‫یعنــی در ابتــدا فقــط ســاخت پــروژه شــروع مــی شــود علــی برکــه‬ ‫اللــه و بــه مــرور بــرای ســاخت مراحــل بعــدی تصمیــم گیــری مــی‬ ‫شــود کــه مثــا ًرو گــذر ســاخته شــود یــا زیــر گــذر یــا تونــل؟! دو‬ ‫بانــده باشــد یــا چهــار بانــده ؟ حتــی شــاید در اواســط کار بــه ایــن‬ ‫نتیجــه برســیم کــه نیــاز بــه روگــذر و زیــر گــذر و ‪ ...‬نیســت و پــل‬ ‫نیمــه کاره را خــراب کننــد و جایــش یــک میــدان بســازند!‬ ‫ب) شــرط بنــدی پیمانــکار‪ :‬همیشــه قــرار نیســت‬ ‫ســریعترین ها‪ ،‬باالتریــن‪ ،‬قــوی تریــن هــا در کتــاب گینــس‬ ‫ثبــت شــوند‪ .‬المپیــک کــه نیســت‪ .‬شــاید پیمانــکار بــا کســی‬ ‫شــرط بنــدی کــرده ایــن پــروژه را در طوالنــی تریــن زمــان ممکن‬ ‫تحویــل بدهــد و رکــورد بزنــد!‬ ‫پ) شــکوفایی طبــع شــعری‪ :‬ایــن روزهــا شــاعران جــوان راجــع‬ ‫بــه هــر موضوعــی شــعر مــی ســرایند‪ .‬از چــاک دیــوار و عرق ســوز‬ ‫ســوز شــدن راننــدگان خطــی گرفتــه تا مذاکرات برجامــی و حذف‬ ‫ارز ترجیحــی و ‪ ...‬شــاید دوســتان بــا اطالــه ســاخت ایــن پروژه ها‬ ‫قصــد جانمایــی ادبیــات در فرهنــگ ســاخت و ســاز دارنــد‪ .‬بــه‬ ‫قــول شــاعر «دوبــاره صبــح شــد و بــه دیــواره هــای خاکســتری‬ ‫پــل‪ ،‬یــک «صبــح تــان انوشــه» بدهــکار مــی شــوم‪ .‬عــادت‬ ‫کــرده ام بــه تماشــای ســتون هایــی کــه خامــوت هــای زنــگ زده‬ ‫را التمــاس مــی کننــد؛ اینجــا فقــط غــروب لبخنــد مــی زنــد بــه‬ ‫کالهــی کــه روی ســر هیــچ ارماتــور بنــدی جــا خــوش نکــرد و‬ ‫کارگرانــی کــه مشــغول خوابنــد و هرگز نمی پرســند ســاعت های‬ ‫کاری پیمانــکاران رو بــه کــدام نصــف النهــار کــوک مــی شــوند؟!»‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان‬ ‫هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن‬ ‫نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪ 1400/12/02 - 1400 –5061‬هیــات بــه‬ ‫کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400-43‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض متقاضــی خانــم‬ ‫فرزانــه ریحانــی فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه ‪ 647‬صــادره ازبجنــورد در‬ ‫ششــدانگ یــک بــاب تاسیســات‏گلخانــه بــه مســاحت ‪ 2183.50‬متــر مربــع‬ ‫از پــاک ‪ 358‬فرعــی از ‪ 125‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه عزیــز بخــش دو‬ ‫بجنــورد‏خریــداری از مالــک رســمی اقــای براتعلــی ریحانــی فرزنــد علــی اکبــر‬ ‫محرزگردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‏نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته‏باشــند می توانند از تاریخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به این اداره تســلیم و پس از‬ ‫اخــذ رســید‪،‬ظرف‏مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خود‬ ‫را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‬ ‫‏مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد‬ ‫شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1400/12/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/12/22 :‬‬ ‫‏‬ ‫‏‏ احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ شنبه ‪ 7‬اسفند ‪1400‬‬ ‫سرویس‬ ‫شمـاره ‪491‬‬ ‫اموزش‪-‬میترا دانشور‬ ‫چگونه یک دوست‬ ‫خوب باشیم؟‬ ‫تعریــف شــما از دوســت چیســت؟ واژه ی دوســت بــرای‬ ‫هــر کــس معنــای به خصوصــی دارد‪ .‬دوســت خــوب بــودن‬ ‫همیشــه اســان نیســت‪ ،‬ولــی صــرف زمــان بــرای پــرورش‬ ‫یــک دوســتی بــادوام قطعــا بــاارزش اســت‪ .‬ســال ها‬ ‫می گــذرد‪ ،‬عــده ای در کنارتــان می ماننــد‪ ،‬امــا همــه باقــی‬ ‫نخواهنــد مانــد و شــما می فهمیــد کــه یــک دوســتی پایــدار‬ ‫چقــدر بــاارزش اســت‪ .‬البتــه بــرای داشــتن یــک دوســت‬ ‫خــوب‪ ،‬خودتــان هــم بایــد دوســت خوبــی باشــید؛ پــس‬ ‫ی و پیــدا کــردن‬ ‫بــرای عمیق تــر کــردن روابــط دوســت ‬ ‫دوســتان همیشــگی‪ ،‬راهکارهــای زیــر را دنبــال کنیــد و‬ ‫ببینیــد کــه چگونــه یــک دوســت خــوب باشــیم‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪490‬‬ ‫گام دوم‪ :‬حمایتگر باشید‬ ‫‪ .۱‬از خود گذشتگی کنید‬ ‫اگرچــه امــکان نــدارد کــه همیشــه فــداکاری کنیــد‪ ،‬از‬ ‫خودگذشــتگی از مهم تریــن صفــات یــک دوســت خــوب‬ ‫اســت‪ .‬هــر زمــان کــه می توانیــد ارزوهــای دوس ـت تان را‬ ‫بــراورده کنیــد‪ .‬محبت هــای وی را متقابــا جبــران کنیــد تــا‬ ‫دوســتی تان تقویــت شــود‪ .‬اگــر فقــط در هنــگام نیــاز بــه‬ ‫کمــک بــه یــاد دوســتان تان بیافتیــد‪ ،‬دیگــران خیلــی زود‬ ‫می فهمنــد کــه شــما بــه فکرشــان نیســتید و بــه فــردی‬ ‫خودخــواه مشــهور می شــوید‪.‬‬ ‫بــه دوســتان تان از صمیــم قلــب لطــف کنیــد‪ ،‬نــه بــه‬ ‫خاطــر اینکــه در عــوض چیــزی از انهــا می خواهیــد‪.‬‬ ‫از خودگذشــتگی در زمــان مناســب بــا ایــن کــه بــه دیگران‬ ‫اجــازه دهیــد از شــما سوءاســتفاده کننــد‪ ،‬متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫اگــر همیشــه بــه دوســتان تان کمــک می کنیــد و در عــوض‬ ‫چیــزی عایدتــان نمی شــود‪ ،‬شــاید مشــکل از ســوی‬ ‫خودتــان باشــد‪.‬‬ ‫از ســخاوت دوس ـت تان سوءاســتفاده نکنیــد‪ .‬زمانــی‬ ‫کــه دوســتی کاری برایتــان انجــام می دهــد‪ ،‬ســریعا‬ ‫جبــران کنیــد‪ .‬پولــی کــه قــرض گرفته ایــد را بــدون‬ ‫معطلــی پــس دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬شنونده ی سراپاگوش و خوبی باشید‬ ‫مکالمــات را بــه صحبتــی یــک طرفــه از ســوی خــود تبدیل‬ ‫نکنیــد‪ .‬بــرای درک و حمایــت کامــل دوســت تان بایــد بــا‬ ‫دقــت بــه صحبت هایــش گــوش کنیــد‪ .‬شــاید ســاده‬ ‫بــه نظــر برســد‪ ،‬امــا بــه انــدازه ای کــه در مــورد خودتــان‬ ‫حــرف می زنیــد‪ ،‬بایــد گــوش بدهیــد‪ .‬اگــر هــر مکالم ـه ای‬ ‫را بــه صحبتــی یــک طرفــه در مــورد احساســات خودتــان‬ ‫تبدیــل کنیــد‪ ،‬دوسـت تان از ایــن رابطــه چیــزی بــه دســت‬ ‫نمــی اورد‪ .‬بــا گــوش دادن‪ ،‬دوســت تان اطمینــان خاطــر‬ ‫پیــدا می کنــد کــه شــما بــه وی اهمیــت می دهیــد‪.‬‬ ‫اگــر فقــط منتظــر تمــام شــدن صحبت هــای دوسـت تان‬ ‫باشــید تــا انچــه را کــه خودتــان می خواهیــد بگوییــد‪،‬‬ ‫بی شــک دوســت شــما متوجــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد تعــادل را رعایــت کنیــد تــا دوسـت تان نیمــی‬ ‫از مکالمــه را صحبــت کنــد‪ .‬گرچــه بعضی افراد خجالتی تر‬ ‫از دیگــران هســتند‪ ،‬امــا اگــر دوسـت تان احســاس کند که‬ ‫وقتــی بــا شماســت‪ ،‬فرصتــی بــرای صحبــت کــردن نــدارد‪،‬‬ ‫دوســتی تان پیشــرفتی نخواهد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بــه دوســتان تان کمــک کنیــد تــا بــر مشکالت شــان‬ ‫غلبــه کننــد‬ ‫بــرای ایــن کــه حامــی واقعــی باشــید‪ ،‬بایــد بتوانیــد‬ ‫در زمانــی کــه دوســتان تان روزهــای ســختی را ســپری‬ ‫می کنند در کنارشــان حضور داشــته باشــید‪ .‬اگر احســاس‬ ‫می کنیــد دوسـت تان گرفتــار مشــکلی شــده کــه نمی توانــد‬ ‫ان را کنتــرل کنــد (مثــل مصــرف مــواد مخــدر)‪ ،‬از صحبــت‬ ‫دربــاره ی موضــوع نترســید و بــه او کمــک کنیــد تــا از ایــن‬ ‫موقعیــت رهــا شــود‪.‬‬ ‫گمــان نکنیــد کــه دوســت تان می توانــد بــه تنهایــی بــر‬ ‫مشــکلش غلبه کند؛ شــاید در همین لحظه صدای شــما‬ ‫الزم باشــد تــا او را هشــیار کنــد‪ .‬اگــر مشــکلی می بینیــد‪،‬‬ ‫در مــوردش حــرف بزنیــد‪ ،‬حتــی اگــر احســاس عجیبــی در‬ ‫ایــن مــورد داریــد‪.‬‬ ‫دوســت تان بایــد بدانــد کــه در زمان هــای ســخت‬ ‫می توانــد بــه شــما تکیــه کنــد‪ .‬هــر چقــدر او کمتــر‬ ‫احســاس تنهایــی کنــد‪ ،‬کنــار امــدن بــا مشــکالت برایــش‬ ‫اســان تر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اگــر تمــام چیــزی کــه دوسـت تان می خواهــد‪ ،‬حــرف زدن‬ ‫در مــورد مشــکلش اســت‪ ،‬ایــن کار در ابتــدا ایــرادی نــدارد؛‬ ‫امــا شــما بایــد بــه وی کمــک کنیــد تــا بــرای مشــکالتش‬ ‫راهکارهــای عملــی پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬اگــر دوســت تان قبــول دارد کــه دچــار‬ ‫اختــال در خــوردن اســت و بــه ســادگی قــول می دهــد‬ ‫که از این به بعد بیشــتر بخورد‪ ،‬شــما باید این مشــکل‬ ‫را جدی تــر پیگیــری کنیــد و مثــا بــا یــک متخصــص‬ ‫ســامت مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫سرویس‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫چگونه دوست پیدا کنیم؟‬ ‫اموزش‪-‬میالد فروحی‬ ‫اگــر از زندگــی اجتماعــی و دوســتان خــود راضــی نیســتید‪ ،‬حتمــا‬ ‫ایــن مطلــب را مطالعــه کنیــد‪ .‬ایــن مقالــه بــه شــما کمــک می کنــد از‬ ‫وضعیتــی کــه در ان از دوســتان خــود رضایــت چندانــی نداریــد‪ ،‬بــه‬ ‫وضعیتــی برســید کــه مشــتاق دیــدن دوســتان خــود باشــید‪ ،‬برای شــان‬ ‫در دســترس باشــید و بــا ان هــا دوسـت های تــازه ای پیــدا کنیــد‪ .‬در ایــن‬ ‫مقالــه خواهیــم دیــد کــه چگونــه دوســت پیــدا کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬داشتن دوست مهم تر از چیزی است که فکرش را می کنید‬ ‫بیشــتر مــردم می داننــد کــه داشــتن دوســت مهــم اســت‪ ،‬امــا دقیقــا‬ ‫نمی داننــد تــا چــه حــدی‪ .‬دانشــمندان معتقدنــد داشــتن دوســتانی کــه‬ ‫بــه مــا اهمیتــی بدهنــد امــری حیاتــی اســت‪ .‬ان ها می توانند ســامتی‪،‬‬ ‫موفقیــت‪ ،‬خوشــحالی و … بــرای مــا بــه ارمغــان بیاورنــد‪ .‬قبــل از اینکــه‬ ‫ببینــم چگونــه دوســت پیــدا کنیــم‪ ،‬بیاییــد ببینیــم داشــتن دوســت چــه‬ ‫اثراتــی دارد‪ .‬ادامــه شــماره ‪490‬‬ ‫هیچ کس دوست بی تفاوت نمی خواهد‬ ‫مثبــت و جــذاب بــودن شــما صرفــا کافــی نیســت‪ .‬بایــد بتوانیــد بــا‬ ‫توجــه بــه موقعیــت و وضعیــت فــرد مقابــل از خــود عکس العمــل‬ ‫مناســب نشــان دهیــد‪ .‬اگــر او ناراحــت اســت از خــود توجــه نشــان‬ ‫دهیــد‪ .‬تعامــل خــود را بــا فــرد بــر مبنــای حالــت روحــی او قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه کــردن بــه دیگــران و حاالت شــان می توانیــد پایه هــای‬ ‫دوســتی خــود را محکم تــر کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬با یافتن مشابهات روند دوستی را سرعت ببخشید‬ ‫این قســمت در مورد یافتن وجوه مشــترک شــما با دیگران اســت که‬ ‫بــه واســطه ی ان می توانیــد بیــن خودتان دوســتی ایجاد کنید‪ .‬دوســتی‬ ‫بــه ایــن شــکل عمــل می کنــد و شــما بــا افــرادی کــه بــا شــما تشــابهاتی‬ ‫دارنــد‪ ،‬راحت تــر دوســت می شــوید‪ .‬ایــن اتفــاق بــه طــور طبیعــی رخ‬ ‫می دهــد‪ .‬افــرادی کــه شــبیه شــما هســتند باعــث می شــوند نســبت‬ ‫بــه چیــزی کــه هســتید احســاس بهتــری داشــته باشــید و اعتمــاد بــه‬ ‫نفس تــان بــاال بــرود‪ .‬چــون افــراد شــبیه شــما توافــق بیشــتری بــا شــما‬ ‫دارنــد‪ ،‬تعامــل شــما شــیرین تر و خوشــایندتر می شــود‪.‬‬ ‫تاثیر تشابهات به چه شکلی است؟‬ ‫تشــابهات می توانــد افــراد را بــه شــما نزدیک تــر کنــد‪ .‬چیزهایــی ماننــد‬ ‫ســن‪ ،‬وضعیــت ســامت‪ ،‬تحصیــات‪ ،‬عقایــد‪ ،‬تجربیــات‪ ،‬گذشــته ی‬ ‫خانوادگــی‪ ،‬همســایگی‪ ،‬ریشــه ها و… شــما مجبــور نیســتید بــر ســر‬ ‫همــه ی مســائل بــا دیگــران مشــترک باشــید‪ .‬امــا وجــود تشــابهات‬ ‫بیشــتر‪ ،‬مخصوصــا در ابتــدا‪ ،‬بــه ایجــاد رابطـه ای بهتــر کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن بایــد بــه دنبــال چیزهایــی بگردیــد کــه در ان مشــترک هســتید‪.‬‬ ‫حتــی برنامه هــای تلویزیونــی‪ ،‬موســیقی و ورزش هــم می توانــد نقــش‬ ‫مهمــی ایفــا کنــد‪.‬‬ ‫چگونه این کار را انجام دهید؟‬ ‫اگــر بــه دنبــال یافتــن تشــابهات در اطالعــات هســتید‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال فــردی را تصــور کنیــد کــه می گویــد‪« :‬مــن اهــل مشــهد‬ ‫هســتم»‪ .‬اگــر می خواهیــد اطالعاتــی مرتبــط بدهیــد‪ ،‬می توانیــد‬ ‫بگوییــد‪« :‬واقعــا‪ ،‬مــن در انجــا فامیــل دارم‪ .‬شــما بچــه ی کــدام‬ ‫سرویس اموزش ‪-‬هدی بانکی‬ ‫چطور به دیگران‬ ‫امیدواری بدهیم؟‬ ‫در دوران دبیرســتان‪ ،‬مــن شــوت های هوایــی خوبــی در تیــم فوتبال مــان‬ ‫م ـی زدم‪ .‬روزی بــا یکــی از رقبــای سرســخت مان بــازی داشــتیم و چیــزی‬ ‫را کــه مربی مــان در اســتراحت بیــن دو نیمــه گفــت‪ ،‬هرگــز فرامــوش‬ ‫نمی کنــم‪« :‬اگــر فولیــس (‪ )Follis‬همیــن شــوت هایش را ادامــه بدهــد‪،‬‬ ‫ســال بعــد ســر از ایالــت کانــزاس یــا دانشــگاه کانــزاس درخواهــد اورد‪».‬‬ ‫تصــور کنیــد یــک پســر جــوان را جلــوی هم ســن و ســاالنش تاییــد و‬ ‫تشــویق کننــد و بــه او امیــدواری بدهنــد‪ .‬در نیمـه ی دوم بــازی‪ ،‬مــن عمــا‬ ‫تــوپ را بــه کــره ی مــاه شــوت کــردم!‬ ‫و حــاال بعــد از ‪ ۳۰‬ســال ‪ ،‬نظراتــی ایــن چنینــی هنــوز هــم می تواننــد مــن‬ ‫را بــه وجــد بیاورنــد و ســر حــال کننــد‪ .‬یــک روز ســخنرانی نســبتا خــوب و‬ ‫جذابی داشــتم و همســرم که عضو هیات علمی دانشــگاه اســت‪ ،‬اولین‬ ‫کســی بــود کــه بعــد از پایــان ســخنرانی پیــش مــن امــد و گفــت‪« :‬عزیــزم‪،‬‬ ‫بســیار عالی بود‪ ،‬تو قطعا در کارت بهترینی‪ .‬بیشــتر ســخنرانی هایی که‬ ‫در دانشــگاه می شــنوم تــا ایــن حــد خــوب نیســتند‪».‬‬ ‫مــن عاشــق شــنیدن ایــن قبیــل کلمــات هســتم و حتمــا شــما هــم‬ ‫همین طــور هســتید‪ .‬هیــچ چیــز بــه انــدازه ی کلمــات دلگــر م کننــده و‬ ‫نویدبخشــی کــه از صمیــم قلــب باشــند‪ ،‬نمی توانــد به انســان امید بدهد‪.‬‬ ‫در دنیــای امــروز کــه خودخواهــی‪ ،‬حیله گــری و حرف هــای کنایـه دار رواج‬ ‫دارد‪ ،‬انســان ها بــه نــدرت کلمــات تشــویقی می شــنوند‪.‬‬ ‫تجربه دلنشین امیدواری دادن‬ ‫طــی ســال ها تجربـه ای کــه در زمینـه ی امیــدواری دادن بــه صدهــا نفــر‬ ‫کســب کــردم‪ ،‬موفــق بــه کشــف ‪ ۱۰‬شــیوه ی بســیار عالــی بــرای امیــدواری‬ ‫دادن بــه دیگــران شــدم‪ .‬اگــر می خواهیــد روی دیگــران تاثیرگــذار باشــید‪،‬‬ ‫الزم اســت تمــام ایــن ‪ ۱۰‬احســاس را در کوله بــار احساســات تان داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬تعجــب اور نیســت کــه افــراد بــه شــدت تمایــل دارنــد‪ ،‬کســی‬ ‫تشــویق و دلگرم شــان کنــد‪ .‬مــن هــم شــما را تشــویق می کنــم تــا ســعی‬ ‫کنیــد در همیــن هفتــه‪ ،‬تمــام ایــن ‪ ۱۰‬احســاس و هیجــان را بــه کار ببریــد‪.‬‬ ‫پذیرش و باور‬ ‫پذیرفتــن و تصدیــق کــردن زمانــی جلــوه پیــدا می کنــد کــه مــا بــا میــل‬ ‫و رغبــت و بــدون قیــد و شــرط‪ ،‬کســی را دوســت بداریــم‪ .‬ایــا می توانیــد‬ ‫اشــتباهات کســی را ببینیــد و هم چنــان برای تــان مهــم باشــد و نگرانــش‬ ‫باشــید؟ هیــچ راهــی بهتــر از بــاور و تاییــد یــک فــرد‪ ،‬بابــت همــان چیــزی‬ ‫کــه هســت و نــه بــه خاطــر کاری کــه انجــام می دهــد‪ ،‬وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫محل ـه ی مشــهد هســتید؟» یــا بگوییــد‪« :‬مــن هــم اصلیتــم بــرای‬ ‫اینجــا نیســت‪ .‬ریش ـه ی مــن هــم بــه فــان شــهر برمی گــردد»‪ .‬در‬ ‫ایــن حالــت شــما در حــال تبــادل اطالعــات هســتید و بــا ادامـه ی ان‬ ‫می توانیــد وجــوه مشــترکی بیــن خودتــان پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر بــه دنبــال یافتن تشــابهات در عقاید و نظرات هســتید‪ ،‬می توانید‬ ‫بگوییــد‪« :‬نظــر شــما راجــع بــه مشــهد چیســت؟» وقتی کــه او نظراتش‬ ‫را بیــان کــرد‪ ،‬شــما نیــز می توانیــد نقطــه نظــرات خــود را بگوییــد و اظهــار‬ ‫کنیــد در کــدام بخــش از نظراتــش بــا او موافقیــد‪ .‬مثــا اگــر او گفــت‪:‬‬ ‫«جــای بی نظیــری بــرای زندگــی کــردن اســت‪ ،‬ولــی کوچــک اســت‪ .‬مــن‬ ‫بــرای زندگــی بــه دنبــال شــهری بــزرگ بــا فرصت هــای بیشــتر بــودم‪».‬‬ ‫شــما می توانیــد بگوییــد‪« :‬بلــه‪ .‬کارهــای زیــادی می تــوان در اینجــا‬ ‫انجــام داد‪ .‬دیگــران از هــر جایــی بــه اینجــا امده انــد‪ .‬زندگــی در اینجــا‬ ‫بهتــر از زندگــی در شــهری کوچــک اســت»‪.‬‬ ‫بــا بــه اشــتراک گذاشــتن اطالعــات و عقایدتــان‪ ،‬بــه دنبــال پیــدا کــردن‬ ‫وجــوه مشــترکی باشــید کــه بــر ســر ان توافــق داریــد‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬بپرســید «چــرا»‪ .‬مثــا‪« :‬چــرا مشــهد را بــرای زندگــی انتخــاب‬ ‫کردیــد؟» ایــن موجــب می شــود دیگــران جواب هــای بلندتــر بــا‬ ‫جزئیــات بیشــتری بــه شــما بدهنــد‪ .‬در خــال این جواب هــا می توانید‬ ‫اطالعــات یــا نظراتــی را بیابیــد‪ .‬ایــن روش بــه شــما کمــک می کنــد‬ ‫شــانس بیشــتری بــرای یافتــن تشــابهات داشــته باشــید‪ .‬وقتــی کــه‬ ‫افــراد صرفــا جــواب کوتــاه بلــه یــا خیــر می دهنــد‪ ،‬برقــراری ارتبــاط بــا‬ ‫انهــا ســخت تر می شــود‪.‬‬ ‫وجود تفاوت های شخصیتی خوب است‬ ‫وجــود تفاوت هــای شــخصیتی یــا تفاوت هایــی در خلــق و خــوی‬ ‫شــما مانــع از پیــدا کــردن دوســتان جدیــد نمی شــود‪ .‬بــه عنــوان مثــال‬ ‫فــردی درون گــرا می توانــد دوســتانی برون گــرا داشــته باشــد‪ .‬یــا افــراد‬ ‫احساســی می تواننــد دوســتان منطقــی داشــته باشــند‪ .‬ایــن تفاوت هــا‬ ‫می توانــد نوعــی امتیــاز محســوب شــود و بــه لطــف ان افــراد از یکدیگــر‬ ‫چیزهایــی یــاد بگیرنــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬چرا گفتن رازها‪ ،‬راهی برای برقراری دوستی است؟‬ ‫اگــر بــه دنبــال پیــدا کــردن دوســتان تــازه هســتید‪ ،‬بدانیــد دوســتی‬ ‫بــر پایـه ی اعتمــاد اســت‪ .‬وقتــی شــما فــردی را تــازه مالقــات کرده ایــد‪،‬‬ ‫بــه اندکــی اعتمــاد بــه منظــور شــروع دوســتی نیــاز داریــد‪ .‬می توانیــد‬ ‫بــا فــاش ســاختن موضوعــی کــه زیــاد خصوصــی‪ ،‬خجالــت اور یــا راز‬ ‫نیســت‪ ،‬ایــن کار را انجــام دهیــد‪ .‬ایــن موضــوع بــه هیــچ وجــه نبایــد‬ ‫حقیقــت یــا راز بزرگــی باشــد‪ .‬زیــرا ایــن کار غیرطبیعــی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫کار نشــانه ای بــرای دیگــران اســت کــه بــه انهــا عالقــه و اعتمــاد داریــد‪.‬‬ ‫چیــزی کــه معمــوال اتفــاق می افتــد ایــن اســت کــه فــرد مقابــل هــم‬ ‫یــک موضــوع کوچــک خصوصــی را بیــان می کنــد‪ .‬رفته رفتــه بــا افزایــش‬ ‫دوســتی و اعتمــاد بیــن شــما‪ ،‬می توانیــد درجـه ی اهمیــت ایــن مســائل‬ ‫یــا رازهــای خصوصــی را بــاال ببریــد‪.‬‬ ‫شاید شما به کمی تمرین نیاز داشته باشید‬ ‫اگــر شــما بــا ایــن موضــوع غریبه ایــد‪ ،‬هیــچ مشــکلی نیســت‪ .‬ایــن‬ ‫عشق ورزی‬ ‫عش ـق ورزی بــا ابــراز محبــت و توجــه از طریــق تمــاس فیزیکــی و کالم‬ ‫محبت امیــز جلــوه می کنــد‪ .‬بــه افــراد مــورد عالقه تــان بگوییــد کــه‬ ‫دوست شــان داریــد؛ بــه همســرتان‪ ،‬فرزندان تــان و بــه همکاران تــان‬ ‫عشــق و محبت تــان را ابــراز کنیــد‪ .‬بــه انهایــی کــه در بیمارســتان بســتری‬ ‫هســتند و بــه کســانی کــه در مراســم ازدواج یــا ســوگواری می بینیــد‪،‬‬ ‫محبت تــان را اعــام کنیــد‪ .‬امــروز بــا یــک نفــر از افــراد مــورد عالقه تــان‬ ‫تمــاس بگیریــد و بــه او بگوییــد‪« :‬مــن بــه تــو زنــگ زدم تــا فقــط بگویــم‪،‬‬ ‫ممنونــم کــه بخشــی از زندگــی مــن و یــک دوســت خــوب برایــم هســتی‪.‬‬ ‫دوســتت دارم و افتخــار می کنــم کــه تــو را دوســت خطــاب کنــم‪».‬‬ ‫سپاسگزاری‬ ‫سپاســگزاری و قدردانــی بــا ابــراز تشــکر و تحســین جلــوه می کنــد؛‬ ‫مخصوصــا بــا درک کارهایــی کــه یــک نفــر انجــام داده اســت‪ .‬چنــد وقــت‬ ‫پیــش در یــک گردهمایــی‪ ،‬شــاهد ایــن بــودم کــه یــک معلــم ســالخورده‪،‬‬ ‫معلــم جوانــی را بابــت برنامـه ی تابســتانی ای کــه اجــرا کرده بود‪ ،‬تحســین‬ ‫و از او قدردانــی کــرد و چهــره ی ان معلــم جــوان‪ ،‬درخشــان و شــاد شــد‪.‬‬ ‫قدردانی‬ ‫موافقــت و رضایــت وقتــی نمــود عینــی می کنــد کــه کســی را تاییــد کنیــم‬ ‫و اهمیــت و ارزش ان رابطــه را بدانیــم‪ .‬کارفرمایــی را می شناســم کــه در‬ ‫جلسـه ای بــه کارمنــد جوانــی گفــت‪« :‬جــاش (‪ ،)Josh‬تو انبــار را به نحوی‬ ‫ســاماندهی کــردی کــه همــه را خشــنود کــرد‪ .‬حــاال دیگــر مــا می توانیــم‬ ‫هــر چیــزی را کــه می خواهیــم بــه راحتــی پیــدا کنیــم‪ .‬تــو کار همـه ی مــا‬ ‫را بســیار ســاده تر کــردی‪ .‬از تــو بســیار متشــکریم‪ ».‬ایــن کارفرمــا یــک کار‬ ‫بــزرگ انجــام داد‪.‬‬ ‫ارتباط‬ ‫وقتــی وارد دنیــای فــرد دیگــری می شــویم‪ ،‬ارتبــاط برقــرار کــردن‬ ‫چ چیــز جایگزیــن وقــت گذاشــتن بــرای کســی‬ ‫معنــادار می شــود‪ .‬هی ـ ‬ ‫نمی شــود‪ ،‬و نکت ـه ای کــه مهــم اســت تنهــا گذرانــدن وقــت نیســت‪،‬‬ ‫بلکــه بایــد بــا تمــام وجودتــان بــه او گــوش دهیــد‪ .‬اگــر واقعــا بــه‬ ‫حرف هــای فــرد مقابل تــان بــا صمیــم قلــب گــوش کنیــد و بــا رفتارتــان‬ ‫بــه او امیــدواری دهیــد‪ ،‬چــه شــاد باشــد و چــه غمگیــن‪ ،‬او در نهایــت‬ ‫ارام و خوشــحال خواهــد شــد‪ .‬کشــیش دیویــد اگســبرگر (‪David‬‬ ‫‪ )Augsburger‬می گویــد‪« :‬بــرای یــک فــرد عــادی‪ ،‬احســاس شــنیده‬ ‫شــدن‪ ،‬بســیار شــبیه و نزدیــک بــه مــورد عشــق واقــع شــدن اســت و‬ ‫تقریبــا نمی تــوان تفاوت شــان را تشــخیص داد‪».‬‬ ‫تسلی دادن‬ ‫شــما می توانیــد بــا اســتفاده از کلمــات و گفتــار مناســب و تمــاس‬ ‫فیزیکــی‪ ،‬تســلی و امیــدواری بدهیــد‪ .‬اگــر کســی غصــه دار اســت‪ ،‬بــه‬ ‫دو جملــه واقعــا نیــاز دارد‪« :‬کامــا درکــت می کنــم» و «دوســتت دارم‪».‬‬ ‫اتفــاق نااگاهانــه بــرای بســیاری از مــردم رخ می دهــد‪ .‬دفعـه ی بعــدی‬ ‫کــه فــردی را مالقــات کردیــد کــه از او خوش تــان می ایــد‪ ،‬بــا بیــان چیــز‬ ‫کوچکــی کــه بــه ان افتخــار نمی کنیــد ایــن کار را تمریــن کنیــد‪.‬‬ ‫مثال‪:‬‬ ‫من خوره ی کتاب هستم‬ ‫کل روز را پشــت لپ تــاپ گذرانــدم‪ .‬ایــن بــرای ســامتی مــن‬ ‫خــوب نیســت هــر بــار خــودم را متقاعــد می کنــم کــه بــه باشــگاه بــروم‬ ‫ولــی در نهایــت موفــق نمی شــوم مهمانی هــا را دوســت نــدارم‪.‬‬ ‫مکان هــای ســاکت تر را ترجیــح می دهــم‪.‬‬ ‫همان طــوری کــه می بینیــد اینهــا رازهــای مهمــی نیســتند‪ ،‬بــه نوعــی‬ ‫حقایقــی احمقانــه محســوب می شــوند‪ .‬امــا بــا گفتــن چیزهایــی بــه‬ ‫ایــن شــکل می توانیــد بــه دیگــران نشــان دهیــد از نمایــش دادن خــود‬ ‫واقعی تــان نمی ترســید‪ ،‬خیلــی جــدی نیســتید‪ ،‬بــی نقــص نیســتید‪،‬‬ ‫احتمــاال چیــزی بــرای پنهــان کــردن نداریــد و در او احســاس اطمینــان‬ ‫بــه وجــود اوریــد‪ .‬مهم تریــن نتیجـه اش ایــن اســت کــه دیگــران هــم در‬ ‫مقابــل شــما راحت تــر برخــورد خواهنــد کــرد‪ .‬انهــا تصــور می کننــد‪ :‬اگــر‬ ‫او نقص هــای خــودش را می پذیــرد‪ ،‬پــس احتمــاال نقص هــای مــن را‬ ‫هــم خواهــد پذیرفــت‪.‬‬ ‫بــه عنــوان قاعــده ای کلــی ایــن بــار کــه فــرد جدیــدی را مالقــات کردیــد‪،‬‬ ‫تــاش کنیــد ‪ %5‬از حالــت همیشــگی تان ازادتــر باشــید‪ %5 .‬چیزهــای‬ ‫بیشــتری از خــود بگوییــد و ببینیــد چه اتفاقی می افتــد‪ .‬احتماال دیگران‬ ‫نیــز بــا حالتــی بازتــر از همیشــه بــا شــما رفتــار خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬یک گام به پیش بروید‪ :‬در تماس باشید‬ ‫وقتــی کــه شــروع بــه شــناختن دیگــران می کنیــد‪ ،‬بــا انهــا در تمــاس‬ ‫باشــید‪ .‬بیشــتر مــردم چــون خبرگیــری نمی کننــد دوســتان جدیــدی پیدا‬ ‫نمی کننــد‪ .‬برخــی می ترســند کــه تلفــن را بردارنــد و تمــاس بگیرنــد‪ .‬در‬ ‫تمــاس بــودن بــا افــرادی کــه مالقــات کرده ایــد اگــر بــه شــکل درســت‬ ‫انجــام شــود‪ ،‬کاری ســاده خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در تمــاس بــودن بــا دیگــران مثــل ســتون فقــرات زندگــی اجتماعــی‬ ‫شماســت‪ .‬در راســتای نگه داشــتن دوســتان تان‪ ،‬در تمــاس بــودن‬ ‫بــا انهــا موجــب می شــود شــما نیــز در مــدار توجــه انهــا قــرار داشــته‬ ‫باشــید و رابطـه ی بین تــان زنــده بمانــد‪ .‬برای دوســتان جدیــد اهمیت در‬ ‫تمــاس بــودن دوچنــدان می شــود‪ .‬اگــر نمی توانیــد ایــن کار را بــه موقــع‬ ‫انجــام دهیــد‪ ،‬پــس وقــت خــود را بــرای ایجــاد دوســتی تلــف نکنیــد‪.‬‬ ‫اگــر شــما بیــرون رفتیــد و بــا عــده ای مالقــات کردیــد‪ ،‬هــر چنــد روز یــا‬ ‫نهایتــا هفت ـه ای یــک بــار پیگیــر احــوال انهــا باشــید‪ .‬بیشــتر افــراد بــه‬ ‫انــدازه ی کافــی فعــال نیســتند تــا بــا شــما ارتبــاط برقــرار کننــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫اگــر می خواهیــد کنتــرل زندگــی اجتماعی تان در دســت خودتان باشــد‪،‬‬ ‫شــما وضعیــت انــان را پیگیــری کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫دسـت تان را روی شــانه ی کســی کــه درد و ناراحتــی دارد قــرار گذاشــته و‬ ‫بــه او بگوییــد کــه کنــارش هســتید‪.‬‬ ‫تشویق و دادن انگیزه‬ ‫تشــویق را می توانیــد بــا ترغیــب فــرد بــه مایــوس نشــدن و پشــتکار‬ ‫داشــتن بــرای رســیدن بــه هــدف‪ ،‬انجــام دهیــد‪ .‬بــه او زنــگ بزنیــد‪ ،‬برایــش‬ ‫پیــام بگذاریــد‪ ،‬او را ســتایش کنیــد و بــه ســینما یــا رســتوران ببریــد تــا بــا‬ ‫ایــن کار بــه فــردی کــه می خواهیــد امیــدواری بدهیــد‪ .‬انســان ها عاشــق‬ ‫ایــن هســتند کــه کســی بــه انهــا بگویــد‪« :‬مــن بــه کاری کــه داری انجــام‬ ‫می دهــی افتخــار می کنــم‪ .‬تــو ایــن دنیــا را جــای بهتــری بــرای زندگــی‬ ‫می کنــی‪».‬‬ ‫احترام‬ ‫احتــرام‪ ،‬در ارزش قائــل شــدن بــرای دیگــران و مهــم دانستن شــان‬ ‫تجلــی می یابــد‪ .‬ایــا بــه عقیــده و نظــر همســرتان احتــرام می گذاریــد؟ بــه‬ ‫حرف هــای فرزندان تــان گــوش می ســپارید؟ بــرای وقــت دیگــران ارزش‬ ‫ب متفــاوت دارنــد‬ ‫قائــل هســتید؟ ایــا بــه کســانی کــه فرهنــگ و مذه ـ ‬ ‫احتــرام می گذاریــد؟‬ ‫امنیت‬ ‫شــما می توانیــد بــا حفــظ تناســب و هماهنگــی در روابــط بــا دیگــران و‬ ‫نشــان دادن اینکــه هیــچ خطــر و اســیبی تهدیدشــان نمی کنــد‪ ،‬حــس‬ ‫امنیــت را القــا کنیــد و موجــب امیــدواری شــوید‪ .‬ایــا انهایــی کــه شــما‬ ‫مســئولیت مالی شــان را بــه عهــده داریــد‪ ،‬خیال شــان از بابــت تامیــن‬ ‫ان راحــت اســت؟ ایــا رابطه تــان بــا دیگــران بــدون تناقــض اســت؟ ایــا بــا‬ ‫کارکنان تــان بــه همــان گونـه ای رفتــار می کنیــد کــه دوســت داریــد بــا شــما‬ ‫رفتــار کننــد؟ ایــا اطرافیان تــان می داننــد کــه چــه انتظــاری بایــد از شــما‬ ‫داشــته باشــند؟ ایــا می تواننــد منظورتــان را متوجــه شــوند؟‬ ‫پشتیبانی‬ ‫وقتــی همــراه کســی هســتید و تمــام توجه تــان بــه او اســت‪ ،‬یعنــی‬ ‫حمایتــش می کنیــد‪ .‬ســعی کنیــد زمان هایــی را کــه فــرد مــورد نظرتــان‬ ‫ممکــن اســت دچــار اســترس شــود‪ ،‬پیش بینــی کنیــد و بــه او امیــدواری‬ ‫بدهیــد‪ .‬در صــورت نیــاز‪ ،‬ایــا قادریــد از نیــروی درون و قــدرت روحــی‬ ‫خودتــان بــرای کمــک بــه او اســتفاده کنیــد؟‬ ‫چ کــدام از ایــن ‪ ۱۰‬مــورد تضمیــن کننــده مشــکالت کمتــر شــما در‬ ‫هی ـ ‬ ‫روابط تــان نیســتند‪ .‬بــه ایــن معنــی نیســت کــه شــما گفتگوهــای ســختی‬ ‫پیــش رو نداشــته باشــید و یــا الزم نباشــد حــد و مــرزی تعییــن کنیــد‬ ‫یــا انهایــی را کــه ازارتــان می دهنــد پیوســته ببخشــید‪ .‬بــه هــر حــال بــه‬ ‫وجــود اوردن امیدواری هــای حقیقــی‪ ،‬همیشــه دقیقــا در بحبوحــه ی‬ ‫پریشــانی ها و اشــفتگی های زندگــی روی می دهنــد‪.‬‬ ‫باچطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫‏هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏ اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪ - 1400 – 4986‬مــورخ ‪ 1400/11/30‬هیــات بــه کالســه پرونــده‬ ‫شــماره ‪ 1400-163‬موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات‏مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم مریــم حصــاری فرزنــد امامقلــی بشــماره شناســنامه ‪ 8‬صــادره ازبجنــورد در ششــدانگ یــک بــاب‏ســاختمان بــه‬ ‫مســاحت ‪ 378‬متــر مربــع از پــاک ‪ 2559‬فرعــی از ‪ 164‬اصلــی واقــع در اراضــی حصــار بخــش دو بجنــورد خریــداری‏از مالــک رســمی اقــای نوراللــه یکتــا فرزنــد محمــد محرزگردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‏‏‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از‏تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ‏تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم‬ ‫‏‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/12/22 :‬‏‏ احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫وصــول‏اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1400/12/07 :‬‬ صفحه 6 ‫رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرائــم ســایبری پلیــس فتــا انتظامــی کشــور نســبت بــه نقــص امنیتــی‬ ‫در بازی هــای رایان ـه ای و انالیــن و نفــوذ مهاجمــان بــه سیســتم ها و دســتگاه ها بــه منظــور ســرقت اطالعــات بــه‬ ‫کاربــران ایــن بازی هــا کــه اغلــب کــودکان و نوجوانــان هســتند‪ ،‬هشــدار داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی محمــد رجبــی گفــت‪ :‬رشــد تکنولــوژی و اســتفاده از سیســتم های رایان ـه ای و اتصــال ان هــا بــه‬ ‫شــبکه و اینترنــت در ســال های اخیــر مزایــای زیــادی را در پــی داشــته امــا مشــکالت امنیتــی را نیــز بــه همراه داشــته‬ ‫اســت و بایــد بــه ایــن امــر توجــه کــرد کــه مشــکالت امنیتــی اینــده ممکــن اســت پیامدهــای جدی تــری را نســبت بــه‬ ‫رخدادهــای امــروزی در پــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫هشدار پلیس فتا در‬ ‫خصوص نقص امنیتی‬ ‫در بازی های رایانه ای‬ ‫ شنبه ‪ 7‬اسفند ‪1400‬‬ ‫تحقیق و تعقیب‬ ‫جرایم جدی مربوط‬ ‫به ارزهای دیجیتال‬ ‫و دارایی های دیجیتال‬ ‫وزارت دادگســتری ایــاالت متحــده (‪ )DOJ‬در‬ ‫حال ســرکوب ســوء اســتفاده جنایی از ارزهای‬ ‫دیجیتــال و دارایی هــای دیجیتــال اســت‪.‬‬ ‫در بیانیــه ای منتشــر شــد‪ ،‬وزارت‬ ‫دادگســتری انتصــاب دادســتان و مشــاور‬ ‫ارشــد ســابق معــاون دادســتان کل‪ ،‬یــون‬ ‫یانــگ چــوی را بــه عنــوان اولیــن مدیــر تیــم‬ ‫ملــی اجــرای ارزهــای دیجیتــال (‪)NCET‬‬ ‫اعــام کــرد‪.‬‬ ‫ماموریــت ‪ NCET‬کــه شــامل وکالی بخش‪،‬‬ ‫از جملــه دادســتان هایی بــا ســابقه ای‬ ‫در ارزهــای دیجیتــال‪ ،‬جرایــم ســایبری‪،‬‬ ‫پولشــویی و مصــادره اســت‪ ،‬شناســایی‪،‬‬ ‫تحقیــق‪ ،‬پشــتیبانی و پیگیــری پرونده هــای‬ ‫ایــن بخــش مربــوط بــه اســتفاده مجرمانــه از‬ ‫دارایی هــای دیجیتــال اســت‪.‬‬ ‫ایــن تیــم بــر صرافی هــای ارز مجــازی‪،‬‬ ‫ســرویس های اختــاط و ســقوط‪،‬‬ ‫ارائه دهنــدگان زیرســاخت و ســایر نهادهایــی‬ ‫تمرکــز خواهــد کــرد کــه امــکان اســتفاده‬ ‫نادرســت از ارز دیجیتــال و فناوری هــای مرتبــط‬ ‫را بــرای ارتــکاب یــا تســهیل فعالیت هــای‬ ‫مجرمانــه فراهــم می کننــد‪.‬‬ ‫نقــش دیگــر ‪ NCET‬کمــک بــه تحقیــق و‬ ‫تعقیــب جرایــم جــدی مربــوط بــه ارزهــای‬ ‫دیجیتــال و دارایــی هــای دیجیتــال در ایــاالت‬ ‫متحــده و سراســر جهــان بــا ارائه پشــتیبانی و‬ ‫امــوزش بــه مجریــان قانــون فــدرال‪ ،‬ایالتــی‪،‬‬ ‫محلــی و بیــن المللــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ NCET« :‬نقشــی اساســی در‬ ‫حصــول اطمینــان از ایــن امــر ایفــا خواهــد‬ ‫کــرد کــه بــا رشــد و تکامــل فنــاوری پیرامــون‬ ‫دارایی هــای دیجیتــال‪ ،‬ایــن بخــش نیــز به نوبه‬ ‫خــود تــاش هــای خــود را بــرای مبــارزه بــا ســوء‬ ‫صفحاتفروشگاهی‬ ‫دراینستاگرام بالی جان‬ ‫کاربران‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا انتظامــی کشــور از افزایــش جرایــم در حــوزه‬ ‫کالهبرداری مالی با اســتفاده از شــبکه اجتماعی اینســتاگرام و ایجاد پیج ها‬ ‫و کانال هــای فروشــگاهی خبــر داد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‬ ‫ســرهنگ «رامیــن پاشــایی» معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا انتظامــی کشــور‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه نزدیــک شــدن ایــام پایانــی ســال و افزایــش‬ ‫خریدهــای نــوروزی نظــر بــه رعایــت توصیــه های بهداشــتی مســئوالن مربوط‬ ‫مبنــی بــر کاهــش ترددهــای غیــر ضروری در ســطح معابر شــهری و اســتقبال‬ ‫عمومــی هموطنــان بــرای تهیــه و تــدارک مایحتاج مورد نیاز یکی از بســترهای‬ ‫جــذاب و پــر مخاطــب ثبــت ســفارش‪ ،‬صفحــات فروشــگاهی در شــبکه‬ ‫اجتماعــی اینســتاگرام اســت ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متاســفانه بــه علــت عــدم ســاماندهی مشــاغل متعــدد فعــال در‬ ‫پلتفــرم شــبکه هــای اجتماعــی اینســتاگرام و یــا ســایر کانال هــای پیــام رســان‬ ‫غیــر بومــی بســتر مناســبی را بــرای وقــوع کالهبــرداری مالــی از هموطنــان‬ ‫شــده و همــه روز پرونده هــا و شــکوائیه های قضائــی متعــددی بــه مراجــع‬ ‫قضائــی و انتظامــی کشــور بــه خصــوص پلیــس فتــا تحمیــل می گــردد ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در ادامــه بــا اشــاره بــه ســبک و نــوع وقــوع جرایــم در‬ ‫ایــن پیج هــا و کانال هــای فروشــگاهی بیــان داشــت‪ :‬شــایعه تریــن نــوع‬ ‫کالهبــرداری در ایــن حــوزه ســاخت صفحات جعلی و تبلیــغ دروغین اجناس‬ ‫اســت کــه اصــا وجــود خارجــی نــدارد و عمدتــا بــا قیمــت پایینتــر از عــرف بــازار‬ ‫بــه نمایــش گذاشــته مــی شــوند ‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا انتظامــی کشــور گفــت‪ :‬کالهبــرداران در ایــن‬ ‫شــگرد پــس از ثبــت ســفارش و دریافــت قیمــت محصــوالت پاســخگوی‬ ‫متقاضیــان نیســتند و یــا پــس از تبلیــغ اجنــاس اصــل و اورجینــال و ثبــت‬ ‫ســفارش و دریافــت هزینه هــای مــوارد توافــق‪ ،‬کاالهــای کپــی و یــا بی کیفیت‬ ‫اســتفاده غیرقانونــی انهــا توســط مجرمــان از‬ ‫هــر نــوع تســریع و گســترش دهــد‪».‬‬ ‫همچنیــن در بیانیــه وزارت دادگســتری اعــام‬ ‫شــد کــه یــک واحــد بهــره بــرداری مجــازی جدید‬ ‫در داخــل اداره تحقیقــات فــدرال (‪ )FBI‬وجــود‬ ‫دارد‪ .‬ایــن واحــد بــا پرســنل یــک تیــم تخصصی‬ ‫از کارشناســان ارزهــای دیجیتــال‪« ،‬تحلیــل‪،‬‬ ‫پشــتیبانی‪ ،‬و امــوزش در سراســر ‪ FBI‬و‬ ‫همچنیــن نــواوری ابزارهــای ارزهــای دیجیتــال‬ ‫خــود را بــرای جلوتــر از تهدیــدات اینــده ارائــه‬ ‫خواهــد کــرد»‪.‬‬ ‫ایــن واحــد بــه دنبــال بزرگتریــن توقیــف‬ ‫مالــی تاریــخ توســط وزارت دادگســتری‬ ‫انجــام می شــود کــه در اوایــل ایــن مــاه انجــام‬ ‫شــد‪ .‬بیــت کویــن بــه ارزش ‪ 3.6‬میلیــارد‬ ‫دالر توســط ایــن وزارتخانــه بــه ظــن دزدیــده‬ ‫شــدن ان در هــک صرافــی ارز دیجیتــال‬ ‫‪ Bitfinex‬در ســال ‪ 2016‬مصــادره شــد‪ .‬یــک‬ ‫زوج متاهــل ســاکن نیویــورک‪ ،‬نیویــورک‪ ،‬در‬ ‫‪ 8‬فوریــه ‪ 2022‬دســتگیر شــدند و بــه توطئــه‬ ‫بــرای ارتــکاب پولشــویی و توطئــه بــرای‬ ‫کالهبــرداری از ایــاالت متحــده در ارتبــاط بــا‬ ‫ســرقت ‪ Bitfinex‬متهــم شــدند‪.‬‬ ‫را بــرای ســفارش دهنــدگان ارســال مــی کننــد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ پاشــایی در ادامــه بــه نــوع دیگــری از ترفندهــای کالهبــرداری‬ ‫ایــن مجرمــان پرداخــت و اظهــار داشــت‪ :‬کالهبــرداران پــس از ثبــت‬ ‫ســفارش‪،‬خریداران را بــه درگاه هــای جعلــی پرداخــت موســوم بــه فیشــینگ‬ ‫هدایــت مــی کننــد و بــا ایــن طریــق از هموطنــان کالهبــرداری مــی کننــد ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متاســفانه عرضــه و فــروش کاالهــای قاچــاق کــه عمدتــا‬ ‫شــامل البســه و پوشــاک اســت و مــی توانــد تهدیــدی علیــه تولیــد کننــدگان و‬ ‫فعــاالن حــوزه داخلــی باشــد بــه صــورت کامــا ســازمان یافتــه و حرفـه ای در‬ ‫ایــن پیج هــای تجــاری فاقــد مجــوز کســب و کار در جریــان اســت ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ضمــن بیــان اینکــه بیــش از ‪ 80‬درصــد کالهبرداری هــا‬ ‫بــا راه انــدازی و تبلیــغ پیج هــا و کانال هــای تجــاری و پلتفرم هــای خارجــی از‬ ‫جملــه اینســتا گــرام در حــال وقــوع اســت؛ عنــوان کــرد‪ :‬اجــرای طرح هــای‬ ‫عملیاتــی پیــش دســتانه و نظــارت بــر نحــوه فعالیــت این پیج هــا و کانال های‬ ‫فروشــگاهی یکــی از اولویت هــای پلیــس فتــا بــوده و همــه روزه پرونــده هــای‬ ‫قضائــی متعــددی علیــه مرتکبــان و متهمــان و دفــاع از مــال باختــگان در‬ ‫پلیــس فتــا در حــال پیگیــری اســت ‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتا انتظامی کشــور تصریح کرد‪ :‬عــدم وجود نظام‬ ‫ســاماندهی مشــاغل تجاری و فروشــگاهی در اینســتاگرام و ســایر کانال های‬ ‫پیــام رســان غیــر بومــی کــه حلقــه مفقــوده تولیــد امنیــت مالــی بــرای کاربــران‬ ‫و متقاضیــان خریــد محســوب می شــد‪ ،‬اقــدام قضائــی و انتظامــی علیــه‬ ‫مرتکبــان اینگونــه جرایــم و تخلفــات را دچــار مشــکل نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری از هموطنــان خواســت بــرای ســفارش اجنــاس‪،‬‬ ‫درخواســت خــود را صرفــا از ســایت هــای فروشــگاهی کــه دارای مجوز قانونی‬ ‫و درگاه هــای رســمی بانکــی کــه تحــت دامنــه شــرکت شــاپرک هســتند‪ ،‬انجام‬ ‫دهنــد و از ثبــت ســفارش و پرداخــت وجــوه کاال و خدمــات قبــل از تحویــل در‬ ‫بســتر شــبکه هــای اجتماعــی و پیــام رســان ها جــدا خــودداری کننــد ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه هموطنــان توصیه کــرد‪ :‬در صورت اطــاع از هر گونه‬ ‫ های موبایلــی موضــوع را‬ ‫فعالیــت مجرمانــه در فضــای مجــازی یــا پیام رســان ‬ ‫س فتــا بــه ادرس ‪ cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات‬ ‫از طریــق نشــانی پلیــ ‬ ‫مردمــی گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫باگ شرایط و ضوابط‬ ‫جدید ‪ iCloud‬در ‪Mac‬‬ ‫در چنــد هفتــه گذشــته‪ ،‬برخــی از کاربــران از‬ ‫یــک بــاگ «شــرایط و ضوابــط جدیــد ‪»iCloud‬‬ ‫شــکایت کرده انــد کــه بارهــا و بارهــا بایــد شــرایط‬ ‫و ضوابــط ‪ iCloud‬را بپذیرنــد‪.‬‬ ‫مشــخص نیســت که چرا این اشــکال همچنان‬ ‫رخ مــی دهــد‪ ،‬امــا بــرای اکثــر کاربــران هــر از‬ ‫گاهــی بــروز مــی کنــد‪ .‬بســیاری از افــراد در زمــان‬ ‫اســتفاده از مــک ایــن اعــان کوچــک ظاهــر مــی‬ ‫شــود کــه از شــما می خواهــد شــرایط و ضوابــط‬ ‫‪ iCloud‬را بپذیریــد‪.‬‬ ‫بعضــی از کاربــران مــی گوینــد اپــل نیــز مــدام‬ ‫اعتبــار اپــل ایــدی را می خواهــد‪ ،‬امــا زمانــی کــه‬ ‫موافقــت می شــود دوبــاره انهــا را وارد کــرده پیــام‬ ‫ناپدیــد می شــود‪.‬‬ ‫همانطــور کــه بــه نظــر مــی رســد‪ ،‬ایــن بــاگ در‬ ‫مــک هــای ‪ M1‬و ‪ Intel‬کــه نســخه هــای پایــدار‬ ‫و بتــا ‪ macOS‬را اجــرا مــی کننــد‪ ،‬رخ می دهــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر‪ ،‬بــه نظــر نمــی رســد کــه در نحــوه‬ ‫اســتفاده شــما از مــک تداخلــی ایجــاد کنــد‪ ،‬امــا‬ ‫ایــن یــک بــاگ ازاردهنــده اســت کــه بــه نظــر مــی‬ ‫رســد چیــزی را از دســت داده ایــد‪.‬‬ ‫اگرچــه گزارش هایــی دربــاره ایــن بــاگ در‬ ‫‪ iPhone‬یــا ‪ iPad‬انتشــار نیافتــه اســت‪ ،‬امــا در‬ ‫‪ Apple TV‬نیــز بــا ایــن بــاگ دســت و پنجــه نــرم‬ ‫می کنــد و ایــن بــاگ هــر چیــزی را کــه تماشــا مــی‬ ‫کنیــد قطــع مــی کنــد و از کاربــر می خواهــد بــا‬ ‫شــرایط و ضوابــط جدیــد ‪ iCloud‬موافقــت کنــد‬ ‫تــا پیغامــی نمایــش داده نشــود‪.‬‬ ‫در حالــی کــه راه حلــی بــرای رفــع مشــکل مذکور‬ ‫وجــود نــدارد‪ ،‬بــه جــز موافقــت مکــرر بــا شــرایط‪،‬‬ ‫مهــم اســت کــه توجــه داشــته باشــید کــه در چنــد‬ ‫هفتــه گذشــته اپــل بــا مشــکالت جــدی در رابطــه‬ ‫بــا ‪ iCloud‬مواجــه بــود‪ ،‬زیــرا برخــی از خدمــات‬ ‫ســاعت ها افالیــن بودنــد‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد کــه اپــل تمــام پایداری هــای‬ ‫‪ iCloud‬را برطــرف نکــرده اســت‪ .‬از نظــر‬ ‫نرم افــزاری نســخه بتــا دوم ‪12.3 macOS‬و‬ ‫نســخه معمولــی ‪ tvOS‬را در ‪ Apple TV‬اشــکال‬ ‫شــرایط و ضوابــط جدیــد ‪ iCloud‬در روی ایــن‬ ‫نســخه هــا از بیــن نمــی رود‪.‬‬ ‫حمل هر نوع سالح سرد‬ ‫از قبیل افشانه ها و شوکر بدون‬ ‫مجوز و یا چاقو‪،‬قمه‪،‬شمشیر‬ ‫و پنجه بوکس‪،‬به منظور‬ ‫قدرت نمایی‪،‬درگیری‪،‬اخاذی‪،‬جرح‬ ‫و مانند ان جرم است و فرد مرتکب‬ ‫به مجازات مقرر محکوم می شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪491‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫بیش از ‪ 100‬میلیون کاربر‬ ‫اندروید در دام شاه ماهی تاریک‬ ‫قرار گرفته اند‬ ‫یــک تیــم امنیــت ســایبری بدافزاری بــه نــام ‪ Dark Herring‬را‬ ‫کشــف کــرده اســت کــه طبــق گــزارش ایــن تیــم بیــش از صــد‬ ‫میلیــون کاربــر اندرویــد را الــوده بــه ایــن بدافــزار کــرده اســت‪.‬‬ ‫کاربــران‪ ،‬اپلیکیشــن هایــی کــه حــاوی ایــن بدافــزار بــود را‬ ‫از فروشــگاه گــوگل پلــی و ســایر فروشــگاه هــای اندرویــدی‬ ‫دانلــود و نصــب مــی کردنــد‪ .‬بدافــزار ‪ Dark Herring‬از‬ ‫چهارصــد و هفتــاد اپلیکیشــن کاربــردی برای هدف قــرار دادن‬ ‫کاربــران در کشــورهای مختلــف اســتفاده مــی کــرد‪ .‬یــک مــورد‬ ‫مشــابه گــزارش شــده توســط ایــن تیــم امنیتــی نشــان مــی‬ ‫دهــد بیــش از ده میلیــون کاربــر را در سراســر جهــان الــوده‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫در طــول جنبــش کالهبــرداری ‪ Dark Herring‬کــه از مــارس‬ ‫‪ 2020‬ادامــه داشــت کالهبــرداران مبالغــی را جهــت اشــتراک‬ ‫کاربــران در اپلیکیشــن هــا دریافــت مــی کردنــد کــه از طریــق‬ ‫صدهــا میلیــون ضــرر مالــی بــه کاربــران وارد کــرد‪ .‬ایــن کمپین‬ ‫انتشــار بدافــزار بدلیــل جــذب مخاطبیــن بــاال به مــدت طوالنی‬ ‫فعالیت داشــتند‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه کاربــر اپلیکیشــن الــوده را روی دســتگاه خــود‬ ‫نصــب مــی کــرد‪ ،‬بدافــزار شــاه ماهــی شــروع بــه برقــراری‬ ‫ارتبــاط بــا ســرور مــی کنــد و بــه کاربــر یــک ادرس ارســال‬ ‫مــی کننــد کــه کالهبــرداران بعدهــا از ان بــه عنــوان اشــتراک‬ ‫شــرکت مخابراتــی بــرای کاربــر اســتفاده کردنــد‪ .‬گام بعــدی‬ ‫کــه شــاه ماهــی تیــره انجــام مــی دهــد ایــن اســت کــه کاربــر‬ ‫برنامــه را بــه یــک وب ســایت هدایــت مــی کنــد و مجبــور مــی‬ ‫کنــد شــماره خــود را بــرای دریافــت کــد تاییــد ارائــه دهــد‪ .‬و‬ ‫کاربــران نمی دانســتند کــه بــا ارســال شــماره خــود نااگاهانــه‬ ‫در ســرویس ممتــاز برنامــه مشــترک می شــوند‪.‬‬ ‫محققــان امنیتــی گفتــه انــد کاربــران اپلیکیشــن هــای ایــن‬ ‫گــروه اطــاع نداشــتند کــه کالهبــرداران پــول انها را به ســرقت‬ ‫مــی برنــد و شــاید تــا چندیــن مــاه متوجــه نبونــد و هنگامــی که‬ ‫کاربــر ســرقت را تشــخیص مــی دهــد کــه دیرشــده اســت‪ .‬در‬ ‫مــارس ‪ 2020‬و نوامبــر ‪ ،2021‬چهارصــد و هفتــاد اپلیکیشــن‬ ‫الــوده بــه فروشــگاه ‪ google play‬اعــام شــد‪ ،‬امــا ‪Google‬‬ ‫‪ Play‬انهــا را بــا تاخیــر حــذف کــرد‪ .‬بــا ایــن وجــود‪ ،‬کاربــران‬ ‫توجــه داشــته باشــند کــه ایــن اپلیکیشــن هــا همچنــان از‬ ‫طریــق فروشــگاه هــای برنامــه دیگــر در دســترس هســتند‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه کاربــر اپلیکیشــن هــای الــوده کالهبــردار را روی‬ ‫تلفــن خــود نصــب مــی کــرد‪ ،‬برنامــه در نمــای وب بارگیــری‬ ‫مــی شــود و بعــدا ًدر ‪ CloudFront‬نگهــداری مــی شــود‪ ،‬پــس‬ ‫از اینکــه پیوندهــای فایــل هــای جــاوا اســکریپت در ‪ AWS‬بــه‬ ‫درخواســت بازخــورد مــی دهنــد‪ .‬تیم تحقیقاتــی ‪Zimperium‬‬ ‫همچنیــن خاطرنشــان کــرد کــه تنهــا چنــد نفــر در کشــورهای‬ ‫منتخــب مشــترک قبــض شــرکت مخابراتــی هســتند‪.‬‬ ‫ســرمایه گــذاری قابــل توجهــی بــرای عملیاتــی کــردن ایــن‬ ‫کمپیــن کالهبــرداری انجــام مــی شــد‪Dark Herring .‬‬ ‫می توانــد بــرای مــدت طوالنــی پنهــان بمانــد‪ ،‬زیــرا از بدافــزار‬ ‫پیچیــده اســتفاده می کردنــد‪ ،‬از چنــد الیــه ضــد تشــخیص‬ ‫اســتفاده می کردنــد و از تکنیــک مبهــم ســازی کــد اســتفاده‬ ‫می کردنــد‪ .‬تاکتیــک دیگــری کــه کالهبــرداران بــرای پیــروزی از‬ ‫ان اســتفاده کردنــد‪ ،‬هــدف جغرافیایــی بــرای ارائــه برنامــه بــه‬ ‫زبــان مــادری بــود‪.‬‬ ‫ی شــده توســط تیم ازمایشــگاه تحقیقاتی‬ ‫اطالعات جمع اور ‬ ‫تخمیــن می زنــد کــه ‪ Dark Herring‬از مــارس ‪ 2020‬بیــش از‬ ‫صد و پنج میلیون دســتگاه را الوده کرده اســت‪ .‬برنامه هایی‬ ‫کــه توســط ‪ Dark herrings‬اســتفاده می شــد ویرایشــگرهای‬ ‫عکــس‪ ،‬بازی هــا و برنامه هــای کاربــردی موثــر بودنــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر ارا صــادره هئیــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض‪ -۱‬اقــای‪ /‬خانــم رضــا‬ ‫انتظــاری رودبارکــی بــه شــماره شناســنامه‪ ۲۱۱۰۲۹۹۴۶۰‬بــه شــماره ملــی ‪ ۲۱۱۰۲۹۹۴۶۰‬صــادره از گــرگان فرزنــد لطف اللــه متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۵۲‬در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت‪ -۲‬اقــای ‪/‬خانــم مرضیــه عــرب رودبارکــی بــه شــماره شناســنامه ‪۱۸۱۸۶‬بــه شــماره ملــی ‪ ۰۰۶۹۶۹۲۸۵۸‬صــادره‬ ‫از تهــران فرزنــد قربــان متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۵۳‬در ســه دانــگ مشــاع از شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت کل شـش دانگی ‪ ۳۱۸.۱۱‬مترمربــع از پــاک ‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از ‪ -۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه محمدصــادق بابــا صادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف ‪۱۰۱۸۶‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۱۱/۲۰:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۱۲/۷:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دوگــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی ســاختمانهای فاقدسندرســمی برابرماده‪3‬وماده‪13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــررای شــماره ‪140060312005005014‬مــورخ ‪ 1400/11/21‬هییت‪،‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی‬ ‫مســتقردرواحدثبتی علــی ابادسلســله ایــادی ازمالــک اقــای ایــوب باباکــردی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1399114412005000408‬تقاضــای اقــای محمدبرزگربــه شــماره شناســنامه ‪2725‬کدملــی ‪2269867521‬صــادره ازعلــی ابادفرزندیدالــه درششــدانگ عرصــه اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده‬ ‫بــه مســاحت ‪ 30/13‬مترمربــع مفروزمجزاشــده ازپالک‪-29‬اصلــی واقــع درعلــی ابادکتــول خیابــان امــام رضاخیابــان فردوس‪51‬نرســیده بــه چهــارراه خارکالتــه مغــازه بخش‪6‬حــوزه ثبتــی علــی ابادتاییدگردید‪.‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدرروزنامــه محلــی وکثیراالنتشــاراگهی میشودازاینرواشــخاصی کــه نســبت‬ ‫بــه صدورســندمالکیت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خودراباذکرشــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخذرســیدظرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪116‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول ‪ 1400/12/7:‬تاریخ انتشارنوبت دوم‪ 1400/12/23 :‬محمودخاندوزی رییس اداره ثبت اسنادوامالک علی ابادکتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی برابرماده‪3‬وماده‪13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــررای شــماره ‪140060312005005166‬مــورخ ‪ 1400/11/27‬هییــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی ســاختمانهای فاقدسندرســمی‬ ‫مســتقردرواحدثبتی علــی ابادسلســله ایــادی ازمالــک بانوگوهرمعــززی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000423‬تقاضــای اقــای عیــدی محمدالوســتانی بــه شــماره شناســنامه ‪ 1014‬کدملــی‪ 2268830330‬صــادره ازعلــی ابادفرزندمحمددرششــدانگ عرصــه اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث‬ ‫بناشــده بــه مســاحت ‪ 732/77‬مترمربــع مفــروض مجزاشــده ازپالک‪-33‬اصلــی واقــع درعلــی ابادکتــول روســتای ییالقــی افراتختــه کوچــه چشــمه‪13‬بخش‪6‬حوزه ثبتــی علــی ابادبــه اســتنادتاییدیه شــماره ‪ 1400/973‬مــورخ ‪ 1400/3/4‬اداره منابــع طبیعــی علــی ابادونامــه شــماره ‪ 37/16/3036‬مــورخ ‪1400/11/23‬‬ ‫بنیادمســکن علــی ابادتاییدگردید‪.‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدرروزنامــه محلــی وکثیراالنتشــاراگهی میشــودازاین رواشــخاصی کــه نســبت بــه صدورســندمالکیت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین اگهــی بمدت دوماه اعتــراض خودراباذکرشــماره پرونده به این اداره تســلیم وپس ازاخذرســیدظرف مدت یکماه ازتاریخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪ 131‬تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/12/7 :‬تاریــخ انتشــارنوبت دوم‪ 1400/12/23 :‬محمودخانــدوزی رییــس اداره ثبت واســنادامالک علی ابادکتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی برابرماده‪3‬وماده‪13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــررای شــماره ‪140060312005005015‬مــورخ ‪ 1400/11/21‬هییــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی مســتقردرواحدثبتی‬ ‫علــی ابادسلســله ایــادی ازمالــک اقــای نظرعلــی رخشــانی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1399114412005000429‬تقاضــای اقــای محســن یونســی بــه شــماره شناســنامه ‪1552‬کدملــی ‪2269461800‬صــادره ازعلــی ابادفرزندیــزدان درششــدانگ عرصــه اعیــان یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت‪58183‬مترمربع مفــروض‬ ‫مجزاشــده ازپالک‪-10‬اصلــی واقــع درعلــی ابادکتــول روســتای بلــوک غــام روســتای امــام ابادجــاده بیــن مــزارع اراضــی کشــاورزی بخش‪6‬حــوزه ثبتــی علــی ابادبــه اســتنادمجوزه شــماره‪166290‬مورخ ‪ 1400/10/14‬جهادکشــاورزی علــی ابادتاییدگردید‪.‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدرروزنامــه محلــی وکثیراالنتشــاراگهی میشــودازاین‬ ‫رواشــخاصی کــه نســبت بــه صدورســندمالکیت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خودراباذکرشــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخذرســیدظرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪181‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/12/7 :‬تاریخ انتشارنوبت دوم‪ 1400/12/23 :‬محمودخاندوزی رییس اداره ثبت اسنادوامالک علی ابادکتول‬ ‫اگهــی اراء هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏در اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه اجرائــی قانــون یــاد شــده اســامی افــرادی کــه اســناد عــادی یــا رســمی انــان در هیــات‏مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک بجنــورد مــورد رســیدگی و تاییــد قــرار گرفتــه جهــت اطــاع‬ ‫عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‏روز در دو نشــریه اگهــی هــای ثبتــی ( کثیــر االنتشــار و محلــی ) بشــرح ذیــل اگهــی مــی گــردد ‏‪:‬‬ ‫‏‪-1‬‏ششدانگ یکباب منزل مسکونی از پالک ‪ 155‬اصلی واقع در اراضی کهنه کند به مساحت ‪ 139.40‬متر مربع‏ابتیاعی اقای عبدالکریم یزدانی از محل مالکیت ثبتی حسینقلی علی ابادی فرزند عباسقلی برابر رای شماره ‪4984‬‏‏– ‪ 1400‬مورخ ‪ 1400/11/30‬کالسه ‪ 1400 – 406‬هیات‏‬ ‫‏‪-2‬‏ششدانگ یکباب منزل مسکونی از پالک ‪ 1268‬فرعی از ‪ 155‬اصلی واقع در اراضی کهنه کند به مساحت ‪178.65‬‏مترمربع ابتیاعی خانم طوطی افشین از محل مالکیت ثبتی اراز محمد افشین فرزند دولت مراد برابر رای شماره‏‏‪ 1400-54970‬مورخ ‪ 1400/11/30‬کالسه ‪ 1400 – 403‬هیات‏‬ ‫‏‪ -3‬سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان از پالک ‪ 155‬اصلی اراضی کهنه کند به مساحت ‪ 187.50‬متر مربع‏ابتیاعی اقای موسی یزدانی از محل مالکیت ثبتی جلیل باغچقی فرزند بوداغ برابر رای شماره ‪1400 – 4977‬‏مورخ ‪ 1400/11/30‬کالسه ‪ 1400 – 434‬هیات‏‬ ‫‏‏‬ ‫‏‪-4‬‏سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان از پالک ‪ 155‬اصلی اراضی کهنه کند به مساحت ‪ 187.50‬متر مربع‏ابتیاعی خانم سمیرا محمدی از محل مالکیت ثبتی جلیل باغچقی فرزند بوداغ برابر رای شماره ‪ 1400 – 4978‬مورخ‏‏‪ 1400/11/30‬کالسه ‪ 1400 – 433‬هیات‏‬ ‫‏‪-5‬‏سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونی از پالک ‪ 1098‬فرعی از ‪ 155‬اصلی اراضی کهنه کند به‏مساحت ‪ 189.60‬متر مربع ابتیاعی اقای امید نودهی از محل مالکیت ثبتی جواد و سهیال و فاطمه و سارا شهرت‏همگی اسماعیل ابادی و سکینه طاهر برابر رای شماره ‪ 1400 – 4979‬مورخ ‪ 1400/11/30‬کالسه ‪1400 – 299‬‏هیات‏‬ ‫‏‪-6‬‏سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونی از پالک ‪ 1098‬فرعی از ‪ 155‬اصلی واقع در اراضی کهنه کند‏به مساحت ‪ 189.60‬متر مربع ابتیاعی اقای نوروز علی چتر اذر از محل مالکیت ثبتی جواد و سهیال و فاطمه و‏سارا شهرت همگی اسماعیل ابادی و سکینه و طاهر برابر رای شماره ‪1400 – 4981‬‬ ‫مورخ ‪ 1400/11/30‬کالسه ‏‏‪1400 - 301‬هیات‏‬ ‫لــذا بدیــن وســیله بــه فروشــندگان و مالکیــن مشــاعی و اشــخاص ذینفــع در ارای اعــام شــده ابــاغ مــی گــردد چنانچــه‏اعتراضــی دارنــد بایــد از تاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه‏اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد معترضیــن بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت‬ ‫‏بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهنــد در‏صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه‏ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند خواهــد نمــود ضمنــا صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه‬ ‫دادگاه‏نخواهــد بــود ‪.‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/12/07 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1400/12/22 :‬‏‏ احمــد اصغــری شــیروان – رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک ناحیــه دو بجنــورد‏‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫ب شــرقی شــهر‬ ‫ســرویس گردشــگری_ فریبــا مسکنی‪:‬ســد نومــل کــه بــا نام هــای ســد کوثــر و ســد نمــل نیــز شــناخته می شــود‪ ،‬در ‪ ۱۵‬کیلومتــری جنــو ‬ ‫گــرگان احــداث شــده اســت‪ .‬ســاخت ایــن ســد در ســال ‪ ۱۳۶۷‬اغــاز و ســرانجام‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۷۲‬افتتــاح شــد‪ .‬ارتفــاع ســد کوثــر از پــی ‪ ۲۶‬متــر و طــول‬ ‫تــاج ســد ‪ ۶۰۰‬اســت‪ .‬از مخــزن ســد بــرای ابیــاری زمین هــای زراعــی و پــرورش ماهــی اســتفاده می شــود‪ .‬ایــن منطقــه به عنــوان یکــی از جاهــای دیدنــی‬ ‫گــرگان شــهرت دارد‪.‬‬ ‫‪ -491‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 24‬رجب ‪- 1443‬شماره ‪-491‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪24-- 2022‬‬ ‫ شنبه ‪ 7‬اسفند ‪26-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫سد نومل‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫خوشا بحال عاقبت بخیرها‬ ‫قال علی (علیه السالم )‬ ‫ئ عَاقِبَهٌ ‪ ،‬حُلْو َ ه ٌ اَو ْ مُرَّهٌ ‪.‬‬ ‫ل ِّ امْر ِ ٍ ‬ ‫لِک ُ ‬ ‫امام علی(ع)فرمود‪:‬‬ ‫براى هر کس سرانجامى است‪ ،‬شیرین یا تلخ‪.‬‬ ‫امــام در ایــن کالم نورانــى اشــاره بــه نکتــۀ مهمــى مى کنــد کــه بســیارى از‬ ‫ان غافلنــد و ان توجــه دادن بــه عاقبــت کارهــا و عاقبــت انسان هاســت‪.‬‬ ‫یعنــى انســان نبایــد امــروز خــود را در نظــر بگیــرد‪ ،‬بایــد مراقــب عاقبــت‬ ‫خویــش باشــد‪ .‬ابــن الوقــت بــودن و بــه نتیجــۀ اعمــال خــود نیندیشــیدن‬ ‫و عاقبــت کار را ندیــدن مایــۀ بدبختــى اســت‪ .‬مســئلۀ تدبــر و تدبیــر‬ ‫کــه از صفــات برجســتۀ انســان شــمرده مى شــود بــه همیــن معناســت‬ ‫کــه انســان عاقبت اندیــش باشــد نــه ابــن الوقــت‪ .‬بــه یقیــن غفلــت از‬ ‫عاقبــت کارهــا و عاقبــت زندگــى انســان مشــکالت عظیمــى بــراى او در‬ ‫دنیــا و اخــرت بــه بــار مـى اورد‪ .‬افــراد موفــق و پیــروز عاقبت اندیش انــد و‬ ‫ســعى مى کننــد از عاقبــت «مُرّه»(تلــخ) بپرهیزنــد و بــه عاقبــت «حُلــوه»‬ ‫(شــیرین) روى اورنــد‪.‬‬ ‫در حدیثــى از پیغمبــر اکــرم (ص) مى خوانیــم‪ :‬کســى نــزد ایشــان‬ ‫امدوعــرض کــرد یــا رســول اللــه! انــدرزى بــه مــن ده‪ .‬پیغمبــر( ص)‬ ‫فرمــود‪ :‬اگــر ســفارش و انــدرزى بــه تــو گویــم مى پذیــرى یــا بــا ان مخالفــت‬ ‫مى کنـى ؟ عــرض کــرد‪ :‬ارى‪ .‬پیغمبــر (ص)ســه بــار ایــن ســخن را تکــرار کــرد‬ ‫و او در هــر مرتبــه جــواب ارى دارد‪.‬‬ ‫پیامبر( ص) فرمود‪:‬‬ ‫شــدا ً‬ ‫ن یَــکُ ر ُ ْ‬ ‫ــت َ‬ ‫«فَاِنِّــی اُو ِ‬ ‫همَم ْ َ‬ ‫صیــکَ اِذَا اَن ْ َ‬ ‫ــت بِاَمْــر ٍ فَتَدَبَّــر ْ عَاقِبَتَــ ُ ه فَــا ِ ْ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫ن یَــکُ غَیّــا فان ْت َـ ه ِ عَن ْ ُه ؛هنگامــى کــه تصمیــم بــرکارى گرفتــى در‬ ‫فَام ْ ِ‬ ‫ض ـ ه ِ وَا ِ ْ‬ ‫عاقبــت ان بیندیــش اگــر عاقبــت ان رانیــک دیــدى انجــام ده و اگــر عاقبــت‬ ‫ان زشــت و تاریــک اســت از ان بپرهیــز»‪.‬‬ ‫قــران مجیــد نیــز روى مســئلۀ عاقبــت مومنــان و کافــران تکیــه کــرده در‬ ‫ن » ؛و ســرانجام (نیــک) بــراى‬ ‫یــک جــا مى فرمایــد‪« :‬و َ الْعاقِبَــه ُ لِلْمُتَّقِیــ َ‬ ‫پرهیــزگاران اســت»‪.‬و در جــاى دیگــر در مقــام هشــدار بــه کافــران لجــوج‬ ‫َ‬ ‫ض فَیَن ْظُــرُوا ک َی ْ َ‬ ‫ن ‬ ‫ــف کا َ ‬ ‫مى گویــد‪« :‬ا َ فَلَــ ْ ‬ ‫م یَ ِ‬ ‫ن عاقِبَــ ه ُ الَّذِیــ َ‬ ‫ســیرُوا فِــی الْار ْ ِ‬ ‫م » ؛ایــا (مخالفــان دعــوت تــو) در زمیــن ســیر نکردنــد تــا ببیننــد‬ ‫م ِـ ْ ‬ ‫ن قَبْلِهِـ ْ‬ ‫ســرانجام کســانى کــه پیــش از انهــا بودنــد چگونــه شــد؟!»‬ ‫در ایــات فــراوان دیگــرى ســخن از عاقبــت نیــک و بــد بــه میان امده اســت‪.‬‬ ‫عمــر انســان فــراز و نشــیب هاى زیــادى دارد و غالبــا از حالــى بــه حــال‬ ‫دیگــر دگرگــون مى شــود‪ .‬انچــه از همــه مهم تــر اســت برگ هــاى اخــر‬ ‫دفتــر زندگانــى اســت کــه عمــر بــا ان پایــان مى پذیــرد‪ ،‬ازای ـن رو مى بینیــم‬ ‫کــه انبیــاى الهــى نگــران عاقبــت کار خویــش بودنــد‪ .‬دربــارۀ یوســف علیــه‬ ‫الســام مى خوانیــم کــه بعــد از رســیدن بــه ان همــه مقامــات و نجــات از‬ ‫ان همــه مشــکالت کــه در زندگــى کمتــر کســى دیــده مى شــود‪ ،‬اخریــن‬ ‫ســلِما ً و َ اَلْحِقْنِــی‬ ‫تقاضایــى کــه از خــدا داشــت ایــن بــود‪« :‬تَوَفَّنِــی م ُ ْ‬ ‫ن » ؛مــرا مســلمان بمیــران‪ ،‬و بــه صالحــان ملحــق فرمــا»‪.‬‬ ‫بِ ّ‬ ‫الصالِحِیــ َ‬ ‫نیــز حضــرت ابراهیــم علیــه الســام هنگامــى کــه بــه فرزندانــش‬ ‫ن اِال ّ و َ اَن ْت ُـ ْ ‬ ‫م‬ ‫نصیحــت مى کنــد بــر ایــن امــر تاکیــد مى فرمایــد‪« :‬فَــا تَمُوت ُـ َّ ‬ ‫ن »؛و شــما‪ ،‬جــز بــه اییــن اســام (و تســلیم در برابــر فرمــان خــدا)‬ ‫مُ ْ‬ ‫ســلِمُو َ‬ ‫از دنیــا نرویــد»‪.‬‬ ‫مرحــوم عالمــۀ مجلســى در جلــد ‪ ٦٨‬بحاراالنــوار صفحــۀ ‪ ٣٦٢‬در حدیثــی‬ ‫نــاب اورده‪:‬‬ ‫ـب َّ‬ ‫ن یُخْت َـ َم بِخ َیْــر ٍ عَمَلُــکَ ‬ ‫ـض النـ َّ ِ ‬ ‫ن اَرَد َ‬ ‫ْت ا َ ْ‬ ‫ـاس ا ِ ْ‬ ‫«ک َتَـ َ‬ ‫الصــادِقُ (ع) اِلَــى بَعْـ ِ‬ ‫حَتـ َّـى تُقْبَـ َ‬ ‫ـت فِــی اَف ْ َ‬ ‫ـل الْاَعْمَـ ِ ‬ ‫ـض وَاَنـ ْ َ‬ ‫ل نَعْمَــاءَه ُ‬ ‫ـال ف َ َعظـ ِّ ْ‬ ‫م لِل َّـه ِ حَق َّـ ُه ا َ ْ‬ ‫ن ت َبـْذ ُ َ‬ ‫ضـ ِ‬ ‫ل َّ مَــ ْ ‬ ‫م کُ ‬ ‫ن تَغْتَــر َّ بِحِلْمِــ ه ِ عَنْــکَ وَاَکْــر ِ ْ ‬ ‫فِــی مَ َعا ِ‬ ‫ن وَجَد ْتَــ ُ ه یَذْک ُرُنَــا اَو ْ‬ ‫صیــ ه ِ وَا َ ْ‬ ‫ن اَو ْ ک َاذِبــا ً اِنَّمَــا لَــکَ نِیَّتُــکَ ‬ ‫یَن ْتَحِــل ُ مَوَد َّت َنَــا ثُــ َّ‬ ‫ــس عَل َیْــکَ َ‬ ‫م ل َی ْ َ‬ ‫صادِقــا ً ک َا َ‬ ‫وَعَل َی ْـ ه ِ کَذِب ُـ ُ ه ؛‬ ‫امــام صــادق( ع) بــه بعضــى از مــردم (از یارانــش) چنیــن نوشــت کــه اگــر‬ ‫مى خواهــى عاقبــت بــه خیــر شــوى ان گونــه کــه از دنیــا بــروى در حالــى‬ ‫کــه در افضــل اعمــال هســتى حــق خداونــد را بــزرگ دار بدیــن گونــه کــه‬ ‫نعمت هــاى او را در معاصـى اش صــرف نکنــى و از حلــم او نســبت بــه خــود‬ ‫مغــرور نشــوى (دیگــر انکــه) هــر کســى را یافتــى کــه یــادى از مــا مى کنــد‬ ‫یــا مــودت مــا را ابــراز مـى دارد احتــرام کــن خــواه راســتگو باشــد یــا دروغگــو؛‬ ‫بــه تــو مربوط‍ ـ نیســت تــو بــه نیــت خــود مى رســى و اگــر او دروغگــو باشــد‬ ‫نتیجــۀ اعمــال خــود را مى بــرد»‪.‬‬ ‫طبق روایاتى از رسول خدا (ص)مى خوانیم‪:‬‬ ‫هــا عَاقِب َـ هً ؛بهتریــن کارهــا (تــا چــه رســد بــه انســان ها)‬ ‫«خ َیْــر ُ الْاُمُــور ِ خ َیْر ُ َ‬ ‫کارى اســت کــه عاقبــت و ســرانجامش نیــک باشــد»‪.‬‬ ‫حافظ شیرازی علیه الرحمه می فرماید‪:‬‬ ‫حسن عاقبت نه به رندی و زاهدیست‬ ‫ان بِه که کار خود به عنایت رها کنند‬ ‫بی معرفت مباش که در من یزید عشق‬ ‫اهل نظر معامله با اشنا کنند‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪ _۱‬نهج البالغه حکمت ‪ ١٥١‬به نقل از کتاب‬ ‫پیام امیرالمومنین علی (ع)جلد سیزدهم‬ ‫‪_۲‬نرم افزار گنجور ‪ ،‬اشعار لسان الغیب‬ ‫فریبا مسکنی‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫سرویس خاطرات ‪ 8‬سال دفاع مقدس‬ ‫عباس فالح ‪،‬‬ ‫لوطی دوست‬ ‫داشتنی!‬ ‫دلــم گرفتــه از عبــاس فــاح خاطــره ای نگــم ‪،‬اون‬ ‫ظاهــری دوســت داشــتنی وجــوون پســند داشــت و‬ ‫عشــقی صحبــت مــی کــرد و بــا عشــق هــم عشــقی‬ ‫عبــادت مــی کــرد و بارفقاشــم رفتــار لوطــی منــش داشــت‪.‬‬ ‫اگــه کســی اونــو نمــی شــناخت بــاورش نمــی شــد کــه اون‬ ‫پاســداره‪ ،‬یــک شــب ســر ســفره شــام تــو چــادر فرماندهــی‬ ‫گروهان یک گردان حمزه با بچه ها دورهم نشسته بودیم‪.‬‬ ‫شــهردار اون شــب فکــر کنــم شــهید حســن قــورچ بیگــی‬ ‫بــود ‪ ،‬بشــقاب و قاشــق هــا رو جلــوی بچــه هــا گذاشــت‬ ‫و شــام روبیــن بچــه هــا تقســیم کــرد‪ ،‬همــه مشــغول‬ ‫شــدیم‪.‬‬ ‫دیدم عباس فالح مثل در یک اینور و انور رو نگاه می کنه‪.‬‬ ‫گفت ‪ :‬هیچکی قاشق اضافه نداره؟‬ ‫کسی جوابشو نداد‪.‬‬ ‫گفتم ‪:‬عباس چیه ؟‬ ‫گفت ‪:‬قاشق ندارم‪ ،‬فقط برامن کم بود‬ ‫حسن ‪ :‬گفت خوب قاشق کم بود‪،‬بانون بخور!‬ ‫مــن دلــم ســوخت و قاشــقم را دادم بهــش ‪ ،‬فکــر کــردم‬ ‫ازم تشــکرمیکنه‪.‬‬ ‫هــم اینقــدر ادم‬ ‫برگشــت‪ :‬گفــت فکرنمــی کــردم کــه تــو َ‬ ‫باشــی و ازیــن کارا بکنــی !‬ ‫همــه بچــه هــا زدن زیــر خنــده و گفتــن علــی بخــور‪،‬‬ ‫مــن کــه انتظــار ایــن حــرف رو ازش نداشــتم و دیــد یــه‬ ‫طرز تهیه ماش پلو‬ ‫سرویس اموزش اشپزی‪:‬‬ ‫مــاش پلــو از ان دســت غذاهــای ســاده‪ ،‬ســالم و‬ ‫گیاهــی اســت کــه می توانیــد ان را در کنــار گوشــت و‬ ‫مــرغ یــا حتــی نیمــرو و خرمــا نــوش جــان کنیــد‪.‬‬ ‫مــاش پلــو از غذاهــای ســالم و خوشــمزه ایرانــی اســت‬ ‫کــه نه تنهــا می تــوان ان را به صــورت ســاده تهیــه کــرد‪،‬‬ ‫بلکــه همــراه بــا مــرغ‪ ،‬گوشــت چرخ کــرده‪ ،‬گوشــت‬ ‫قلقلــی‪ ،‬ماهیچــه‪ ،‬ماهــی و مــرغ نیــز بســیار لذیــذ‬ ‫می شــود‪ .‬بــا وجــود خــواص بســیار زیــاد مــاش پلــو‪ ،‬توجــه‬ ‫کمتــری بــه ان شــده؛ تاحــدی کــه برخــی افــراد حتــی اســم‬ ‫ایــن غــذا بــه گوششــان نخــورده اســت‪ .‬پــس شــاید بهتــر‬ ‫باشــد کــه بــا ایــن غــذا اشــنا شــوید و بــدون اینکــه انــرژی و‬ ‫وقــت زیــادی صــرف ان کنیــد‪ ،‬یــک غــذای گیاهــی مقــوی‬ ‫را جایگزیــن غذاهــای ســرخ کردنی و فســت فــود کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای اشــنایی بــا طــرز تهیــه مــاش پلــو‪ ،‬بــا ادامــه ایــن‬ ‫مقالــه همــراه شــوید‪.‬‬ ‫هرانچه باید درباره ماش پلو بدانید‪:‬‬ ‫طرز تهیه ماش پلو ساده‬ ‫طرز تهیه ماش پلو با گوشت چرخ کرده‬ ‫طرز تهیه ماش پلو با مرغ‬ ‫طرز تهیه ماش پلو با ماهی‬ ‫طرز تهیه ماش پلو با هویج‬ ‫طرز تهیه دمپخت ماش‬ ‫خواص ماش‬ ‫طعم ماش پلو‬ ‫ماش پلو ساده‬ ‫مواد الزم برای ‪ ۴‬نفر‪:‬‬ ‫یک پیمانه ماش‬ ‫‪ ۳‬پیمانه برنج‬ ‫‪ ۲‬عدد پیاز بزرگ‬ ‫‪ ۵۰‬گرم کره‬ ‫کمــی از حرفــش جاخــوردم ‪ ،‬فــوری خودشــو جــم و جــور‬ ‫کــرد و گفت‪:‬مــی دونســتم تــو اصــا ادم نیســتی بلکــه‬ ‫فرشــته ای؟‬ ‫با این حرفش خواســت دلمو بدســت بیاره ولی خدائیش‬ ‫مــن اصــا ناراحــت نشــدم و همــراه بچــه هــا بــه کار خــودم‬ ‫خندیــدم چــون شــخصیتش رو دوســت داشــتم ‪،‬فــرداش‬ ‫دوبــاره منــو دیــد و جــوری رفتــار کــرد کــه مــن فهمیــدم‬ ‫مــی خــواد بخاطــر کار دیشــبش دلمــو بدســت بیــاره‪.‬‬ ‫به من گفت‪ :‬علی میایی بریم اهواز؟گفتم‪:‬بریم‬ ‫بــه اتفــاق چنــد نفــر از دوســتان ســوار تویوتــا شــدیم‬ ‫رفتیــم بــه طــرف اهــواز ‪ ،‬وقتــی رســیدیم اهــواز یــک راســت‬ ‫تــو مســیر بــازار‪ ،‬قــرار گرفتیــم‪ ،‬عبــاس گفــت ‪:‬بچه هــا‬ ‫هــر چــی دلتــون مــی خــواد بگیریــن ‪ ،‬بســتنی ‪ ،‬اب‬ ‫میــوه و‪...‬بــرای مــا خریــد و بــرای خــودش نــوار کاســت‬ ‫و‪ .... .‬خریــد ‪ .‬بهــش گفتــم ‪:‬عبــاس مگــه بــه پاســدارا‬ ‫چقــدر حقــوق میــدن ‪ ،‬توهمــه پــوال رو خــرج کــردی؟‬ ‫نمــک و زردچوبــه و فلفــل بــه‬ ‫میــزان الزم‬ ‫طرز تهیه ماش پلو ساده‬ ‫‪ .۱‬مــاش را از شــب قبــل‬ ‫خیــس کــرده و چنــد بــار اب‬ ‫ان را عــوض کنیــد‪ .‬ســپس‬ ‫ان را بــا چهــار پیمانــه اب‬ ‫روی حــرارت قــرار دهیــد تــا‬ ‫بپــزد‪ .‬یــک پیمانــه از اب‬ ‫مــاش را کنــار بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬برنــج را خــوب بشــویید و‬ ‫به مــدت یــک تــا دو ســاعت‬ ‫در اب و نمــک خیــس کنیــد‪.‬‬ ‫ســپس برنــج را همــراه اب‬ ‫روی حــرارت قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫زمانــی برنــج را ابکــش کنیــد‬ ‫کــه بــا فشــردن دانــه برنــج‬ ‫بیــن دو انگشــت‪ ،‬مغــز ان‬ ‫کمــی خــام باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬پیازهــا را به صــورت‬ ‫نگینــی ریــز خــرد کــرده و در‬ ‫روغــن ســرخ کنیــد تــا طالیــی‬ ‫شــوند‪ .‬در ادامــه بــه ان نمــک‬ ‫و زردچوبــه و فلفــل بزنیــد‪ .‬بعــد مــاش پختــه را اضافــه‬ ‫کنیــد و چنــد دقیقــه تفــت دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬قابلمــه ای را روی حــرارت قــرار دهیــد و مقــداری‬ ‫روغــن در ان بریزیــد‪ .‬اگــر دوســت داریــد‪ ،‬می توانیــد‬ ‫تــه دیــگ نــان‪ ،‬ســیب زمینی و… کــف ان بگذاریــد‪ .‬ابتــدا‬ ‫مقــداری برنــج ابکشــی و ســپس مخلــوط مــاش را در‬ ‫قابلمــه بریزیــد و ایــن کار را الیه الیــه تکــرار کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬حــرارت زیــر قابلمــه را متوســط رو بــه زیــاد بگذاریــد تــا‬ ‫برنــج بخــار کنــد‪ .‬ســپس حــرارت را کــم کنیــد و یــک پیمانــه‬ ‫اب مــاش و کــره اب شــده را روی برنــج بدهیــد‪ .‬دم کنــی‬ ‫را روی قابلمــه بگذاریــد و صبــر کنیــد تــا برنــج دم بکشــد‪.‬‬ ‫نکته های تهیه ماش پلو‬ ‫مــاش پلــو بــ ه شــکل ســاده اش بســیار خوشــمزه‬ ‫اســت؛ بــا ایــن حــال‪ ،‬می توانیــد ان را همــراه بــا نیمــرو‪،‬‬ ‫کشــمش‪ ،‬خرمــا‪ ،‬تــن ماهــی ‪ ،‬مــرغ یــا گوشــت پختــه‪،‬‬ ‫گوشــت چرخ کــرده یــا قلقلــی و‪ ...‬میــل کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر مــاش را در کمــی روغــن تفــت دهیــد‪ ،‬نه تنهــا‬ ‫خوشــمزه می شــود‪ ،‬بلکــه ایــن کار مانــع جــدا شــدن‬ ‫گفــت ‪:‬هرچــی مــی خوایــن بخوریــن‪ ،‬تــازه ‪۱۲۰۰۰‬تومــن‬ ‫بــرام معوقــه امــده نگــران نباشــین》 دوبــاره گفــت‪ 《:‬مــن‬ ‫کــه مــی خــوام شهیدبشــم پــس همــون بهترکــه بادوســتانم‬ ‫خــوش باشــم و پوالمــو بــرای اونــا خــرج کنــم هرچــی هــم‬ ‫اضافــه اومــد میــدم بــه مــادرم!‬ ‫بــه هرحــال اون روز بــه مــا واقعــا ً خیلــی خــوش‬ ‫گذشــت‪،‬من بعــد از اون قصــه دیشــب و کار امــروزش‬ ‫بیشــتر شــیفته مرامــش شــدم‪.‬‬ ‫متوجــه شــدم اون بــا روح بلنــد و رفتــار لوطی منشــانه اش‬ ‫عذرخواهــی کرد ‪.‬‬ ‫بــدون اینکــه حرفــی بزنــه ‪ ،‬عبــاس بعضــی وقت هــا نیمــه‬ ‫ش ـب ها ازهمــه زود تــر بلنــد مــی شــدمی رفــت نمازخونــه‬ ‫بــرا نمازشــب ‪ ،‬شــاید کمتــر کســی بــاورش مــی شــد ‪،‬‬ ‫اون دل رئوفــی داشــت تــا تــورو نمــی خندونــد از پیشــت‬ ‫نمی رفــت‪.‬‬ ‫پوســت ان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫طــرز تهیــه مــاش پلــو بــا شــوید بــه ایــن ترتیــب اســت‬ ‫کــه وقتــی برنــج و مــاش را الیه الیــه روی هــم می ریزیــد‪،‬‬ ‫می توانیــد مقــداری شــوید خشــک نیــز بیــن برنــج بدهیــد‬ ‫تــا عطروطعــم متفاوتــی بگیــرد‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه مــاش پلــوی ســفیدرنگ داشــته باشــید‪،‬‬ ‫می توانیــد زردچوبــه را حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫در صــورت تمایــل‪ ،‬کشــمش و کمــی زعفــران‬ ‫دم کــرده و گالب بــه مخلــوط مــاش اضافــه و در غــذا‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫نســبت مــاش و برنــج‪ ،‬یــک پیمانــه مــاش بــه ازای ســه‬ ‫پیمانــه برنــج اســت‪.‬‬ ‫برخــی ماش هــا‪ ،‬به خصــوص ماش هــای ریــز ســفت تر‬ ‫هســتند کــه بایــد پــس از پخــت ان هــا را در یــک ســینی‬ ‫فلــزی بریزیــد و از روی صــدای مــاش‪ ،‬ماش هــای ســفتی‬ ‫کــه نپخته انــد و صــدای ســنگ می دهنــد‪ ،‬جــدا کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای از بیــن بــردن نفــخ مــاش حتمــا ان را از شــب‬ ‫قبــل خیــس کــرده و در ایــن مــدت اب ان را چنــد بــار‬ ‫عــوض کنیــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!