روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 490 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 490

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 490

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 490

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه ‪ 4‬اسفند ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 23-‬فوریه ‪ /21 -2022/‬رجب ‪ -1443/‬شماره‪490‬‬ ‫اب منطقه ای با رسانه ها‬ ‫تسویه حساب کند‬ ‫دومینوی امیکرون‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫عامل هتاکی‬ ‫در اینستاگرام دستگیر شد‬ ‫‪7‬‬ ‫کشف ‪ ۷۵۰‬میلیارد‬ ‫ریال کاالی احتکارشده‬ ‫در گلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫عملیات فریب‬ ‫در محورخط مهران‬ ‫‪8‬‬ ‫اجرای طرح درج قیمت‬ ‫سود بیشتر با فروش بیشتر‬ ‫‪2‬‬ ‫چگونه دوست‬ ‫پیدا کنیم؟‬ ‫‪6‬‬ ‫هنری درامدزا‬ ‫با کمترین‬ ‫سرمایه‬ ‫سرویس زندگی‪ -‬معصومه مهدیانی‪:‬‬ ‫هنــوز در ســال هــای نوجوانــی بــه ســر مــی برد که‬ ‫از طریق کتاب های اموزشــی وارد دنیای پررنگ و‬ ‫لعــاب بافتنی هــا شــد‪ .‬هیــچ وقــت فکــرش را نمی‬ ‫کــرد هنــری کــه از روی تفریــح بــه ان روی اورده‪،‬‬ ‫روزی بــه منبــع درامــدش تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫«یاســمن وثوقیــان» ‪ ۳۰‬ســاله بــه لطــف تلفیق‬ ‫هنــر بافتنــی و «کچــه» جــزء بانــوان جــوان و‬ ‫موفقی اســت که در کمتر از یک ســال توانســته‬ ‫در فضــای مجــازی مطــرح شــود‪ .‬بــرای اشــنایی‬ ‫بــا ایــن هنــر و نحــوه ورود بــه دنیــای شــاد و‬ ‫زیبــای بافتنــی گــپ و گفتــی بــا ایــن بانــوی جــوان‬ ‫هنرمنــد داشــتیم‪.‬‬ ‫از شــروع عالقــه تــان بــه بافتنــی بگوییــد‪.‬‬ ‫نخســتین بــار از چــه طریقــی بــا ایــن هنــر اشــنا‬ ‫شــدید و میل هــای ان را بــه دســت گرفتیــد؟‬ ‫از نوجوانــی بــه کارهــای هنــری عالقمنــد بــودم‬ ‫بــرای همیــن ابتــدا بــه ســراغ نقاشــی رفتــم‪ .‬امــا‬ ‫ایــن هنــر نتوانســت ان گونــه کــه بایــد مــن را بــه‬ ‫خــودش جــذب کنــد‪ .‬بعــد از ان بــه ســراغ خیاطــی‬ ‫قیمت هاوقتــی کاهــش یابــد‪ ،‬بایــد همزمــان کنترل بر کیفیــت‏تولیدات‬ ‫و اجــرای اســتانداردها نیــز وجــود داشــته باشــد و مراقــب بــود تــا کیفیــت‬ ‫ـود‪....‎‎.‬‬ ‫‪....‬‬ ‫قربانی نشــو ‪‎‬د‬ ‫رفتــم و بــاز در میانــه راه منصــرف شــدم‪ .‬در ‪۱۷‬‬ ‫ســالگی بــود کــه بــرای اولیــن بــار از طریــق کتابهای‬ ‫قــاب بافــی بافتــن را شــروع کــردم و از همــان‬ ‫زمــان متوجــه شــدم ایــن همــان کاری اســت کــه‬ ‫بــا عشــق و عالقــه انجــام می دهــم‪ .‬حــاال عروســک‬ ‫ســازی و بافتنــی را کنــار هــم انجــام مــی دهــم‪.‬‬ ‫یعنــی شــما بــرای امــوزش بافتنــی هیــچ دوره و‬ ‫اموزشــی را طــی نکردیــد؟‬ ‫نــه بــه هیــچ عنــوان‪ .‬مــن معتقــدم کــه ایــن یــک‬ ‫هنر اکتســابی اســت‪ .‬شــما باید خودتان با ازمون‬ ‫و خطــا ان را یــاد بگیریــد و ایــن گونــه بهتــر مــی‬ ‫توانیــد پیشــرفت کنیــد‪ .‬خوشــبختانه ایــن روزهــا‬ ‫کســانی کــه می خواهنــد ایــن هنــر را شــروع کننــد‬ ‫مــی تواننــد از طریــق فضــای مجــازی تمــام تکنیــک‬ ‫ونــکات ریــز را بــه صــورت رایــگان امــوزش ببیننــد‬ ‫امــا ان زمــان مــا فقــط کتــاب اموزشــی داشــتیم‪.‬‬ ‫چــه نــوع هنــری را بــا بافتنــی تلفیــق کــرده ایــد‬ ‫کــه تــا ایــن میــزان توانســته توجــه دیگــر بانــوان‬ ‫هنــر دوســت را در فضــای مجــازی بــه خــود جلــب‬ ‫کنــد؟‬ ‫هنــر «کچــه» هنــر جدیــدی در دنیــا نیســت امــا‬ ‫در ایــران ‪ ۲‬ســال اســت کــه ایــن هنــر رواج پیــدا‬ ‫کــرده اســت‪ .‬در گذشــته ابــزار ایــن هنــر کــه همــان‬ ‫الیــاف خــاص ان اســت در ایــران وجــود نداشــت‬ ‫و بــه تازگــی شــرکت هــای ایرانــی تولیــد ان را‬ ‫شــروع کــرده انــد‪ .‬در حــال حاضــر شــاید ‪ ۳‬یــا ‪۴‬‬ ‫نفــر باشــیم کــه ایــن هنــر را بــر روی بافتنــی اجــرا‬ ‫مــی کنیــم‪ .‬هنــر کچــه بــه ایــن صــورت اســت کــه‬ ‫شــما بــا الیــاف پشــم و ســوزن اشــکال مختلــف‬ ‫شــامل حیوانــات و گل را بــه صــورت عروســک بــر‬ ‫روی بافــت اجــرا مــی کنیــد‪ .‬ایــن هنــر بســیار مــورد‬ ‫اســتقبال قــرار گرفتــه و طرفــداران زیــادی پیــدا‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــرای یادگیــری هنرکچــه نیــز امــوزش تــان بــه‬ ‫صــورت مجــازی بــود؟‬ ‫بلــه‪ ،‬ایــن هنــر را نیــز بــا مشــاهده فیلــم هــای‬ ‫اموزشــی یــاد گرفتــم‪ .‬بــاور مــن ایــن اســت کــه اگــر‬ ‫کســی بــه هنــر بافتنــی عالقمنــد باشــد تمــام ایــن‬ ‫هنرهــا را بــا چنــد بــار مشــاهده و ازمــون و خطــا بــه‬ ‫ســرعت یــاد مــی گیــرد‪.‬‬ ‫شــما معتقدیــد کــه هنــر بافتنــی و کچــه از ان‬ ‫دســته کارهایــی هســتند کــه بــا وجــود ســرمایه کم‬ ‫در ابتــدای مســیر اینــده ای درامــدزا دارند‪.‬خیلــی‬ ‫از بانــوان هســتند کــه مــی خواهنــد درکنــار انجــام‬ ‫امــور خانــه درامــد مســتقلی داشــته باشــند و بــه‬ ‫معیشــت خانــواده کمــک کننــد‪.‬‬ ‫یادگیــری ایــن هنــر را بــه ان هــا توصیــه‬ ‫می کنیــد ؟‬ ‫بلــه حتمــا ‪،‬بــدون شــک شــما هیــچ هنــری را‬ ‫پیــدا نمــی کنیــد کــه بــا حداقــل هزینــه حداکثــر‬ ‫درامدزایــی را داشــته باشــد‪ .‬شــما بــرای هنــر‬ ‫بافتنــی بــه کامــوا ومیــل و بــرای اجــرای هنــر کچــه‬ ‫بــه الیــاف پشــم و ســوزن نیــاز داریــد امــا در نهایت‬ ‫هنرتــان بســیار چشــم نــواز و زیبــا می شــود‪.‬‬ ‫ایــن کاراز هنرهــای بــدون ســرمایه اســت کــه‬ ‫نهایــت بــا ‪ ۳۰۰‬هــزار تومــان مــی توانیــد کارتــان را‬ ‫شــروع کنیــد و بــا حرفــه ای شــدن درایــن مســیر‬ ‫و بــه کمــک شــبکه هــای مجــازی ســفارش هــای‬ ‫متعــددی دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن کــه تولیــد الیــاف هنــر کچــه بــه‬ ‫تازگــی در ایــران اغــاز شــده اســت راجــع بــه کیفیت‬ ‫ایــن الیــاف توضیــح دهیــد؟از نمونــه خارجــی ان‬ ‫اســتفاده مــی کنیــد یــا اســتفاده از تولیــد ملــی را‬ ‫ارجــح مــی دانیــد؟‬ ‫درســت اســت کــه بــه تازگــی الیــاف مخصــوص‬ ‫ایــن هنــر را بــه بــازار عرضــه کــرده انــد امــا کیفیــت‬ ‫ان دقیقــا بــا کیفیــت نمونــه خارجــی برابــری‬ ‫می کنــد‪ .‬تنهــا تفــاوت انهــا در رنــگ بنــدی اســت‪.‬‬ ‫نمونــه هــای ترکــی رنــگ هــای شــاد و متنوعــی‬ ‫دارنــد امــا نمونــه هــای ایرانــی در حــال حاضــر رنــگ‬ ‫بنــدی متنوعــی ندارنــد‪ .‬از ســوی دیگر نمونه ایرانی‬ ‫قیمــت بســیار مناســبی دارد کــه بــرای افــراد تــازه‬ ‫کار بســیاربه صرفــه تــر اســت‪ .‬قیمت هــر ‪ ۱۵۰‬گرم‬ ‫الیــاف کچــه ‪ ۲۰‬هــزار تومــان اســت اما بــرای نمونه‬ ‫ترکیــه ای بــرای هــر ‪ ۵۰‬گــرم بایــد ‪ ۵۰‬هــزار تومــان‬ ‫پرداخــت کنیــد‪.‬‬ ‫بــه طــور حتــم درخواســت زیــادی بــرای امــوزش‬ ‫ایــن هنــر بــه تــازه کارهــای ایــن حرفــه داریــد‪.‬‬ ‫عالقه منــدان بــه چــه صــورت مــی تواننــد در ایــن‬ ‫دوره هــا شــرکت کننــد؟‬ ‫در فصــل پاییــز و زمســتان بــه علــت بــاال بــودن‬ ‫ســفارش هــا امــکان امــوزش وجــود نــدارد ولــی‬ ‫هــر ســال در فصــل بهــارو تابســتان کــه وقــت‬ ‫مــان ازادتــر اســت در فضــای مجــازی و در مراکــز‬ ‫مختلــف امــوزش بــرای عالقمنــدان داریــم‪ .‬کافــی‬ ‫اســت کــه صفحه هــای مجــازی ایــن هنرمنــدان را‬ ‫دنبــال کننــد تــا از زمــان اعــام کالس هــا اطــاع‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫پیشــنهادتان بــرای کســانی کــه تــازه وارد دنیــای‬ ‫بافتنــی مــی شــوند چیســت؟‬ ‫اینکــه اصــا ناامیــد نشــوند‪ .‬بافتنــی هنــری اســت‬ ‫کــه بــرای رســیدن بــه درامدزایــی در ان بایــد‬ ‫خالقیــت و صبــر داشــته باشــید‪ .‬شــاید چنــد ماهه‬ ‫اول هیــچ درامــدی نداشــته باشــید ولــی بــدون‬ ‫شــک بعــد از مدتــی تــاش هایتــان نتیجــه خواهد‬ ‫داد و بــا کمتریــن میــزان ســرمایه بــه درامــد زایــی‬ ‫خوبــی خواهیــد رســید‪/.‬ایرنا‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫راه یابی فیلم هنرمند شیروانی‬ ‫به جشنواره ملی فیلم تصویر سال تهران‬ ‫سرویس فرهنگ و هنر‪:‬‬ ‫رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شــیروان گفــت‪ :‬فیلــم کوتــاه « از درد تنیــده‬ ‫شــده» دانیــال قاســمیان زوارم بــه نوزدهمیــن جشــنواره ملــی فیلــم تصویــر ســال تهــران‬ ‫راه یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ابراهیــم عباســپور در ایــن خصوص اظهار داشــت‪:‬‬ ‫بزرگتریــن گردهمایــی تصویــری‪ ،‬جشــنواره فیلــم تصویــر ســال‪ ،‬در ایــران اســت کــه در‬ ‫مجمــوع کل ‪ ۱۵۴‬فیلــم در بخــش ازاد و مســابقه جوانــان زیــر ‪ ۲۵‬ســال از هنرمنــدان‬ ‫کشــور در ایــن جشــنواره پذیرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اذرمــاه ســالجاری ایــن فیلــم کوتــاه راه بــه جشــنواره بیــن المللــی فیلــم پــرواز‬ ‫یافــت کــه علــی نیــازی ریاســت انجمــن هنرهــای نمایشــی شــیروان و مرجــان رســتمیان‬ ‫از بازیگــران ایــن فیلــم هســتند‪.‬‬ ‫فیلــم «جســم متفــاوت باعــث عشــق متفــاوت مــی شــود» بــا موضــوع هــدف نشــان‬ ‫دادن یــک بیمــاری کــه از لحــاظ عــرف و فرهنــگ شــناخته شــده نیســت بــه مــدت پنــج‬ ‫دقیقــه بــا پیــش تولیــد‪ ،‬فیلمبــرداری و تدویــن ســه مــاه بــه طــول انجامیــد‪.‬‬ ‫دانیــال قاســمیان زوارم از ســال ‪ ۸۹‬در زمینــه تئاتــر کارگــردان و نویســنده ایــن فیلــم‬ ‫دارای مــدرک تحصیلــی لیســانس زبــان انگیســی فعالیــت کــرده و فیلــم از درد تنیــده‬ ‫شــده ایشــان ســومین فیلــم اســت و دو فیلــم قبلــی ایشــان بــا عنــوان جوجیــکا و فرمــول‬ ‫اب در ایتالیــا و هنــد اکــران شــد‬ ‫از ششــم تــا بیســت و ششــم اســفندماه ‪ ۱۴۰۰‬نوزدهمیــن دوره ی جشــن تصویــر ســال‬ ‫و جشــنواره فیلــم تصویــر همچــون دوره هــای گذشــته در رشــته های عکاســی‪ ،‬گرافیــک‪،‬‬ ‫کاریکاتــور و فیلــم بــا همراهــی خانــه هنرمنــدان ایــران و در اختیــار داشــتن تمامــی‬ ‫فضاهــای نمایشــگاهی و نمایــش فیلــم خانــه هنرمنــدان برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫بیســتم اســفندماه ‪ ۱۴۰۰‬اییــن پایانــی و اهــدای جوایــز جوانــان زیــر ‪ ۲۵‬ســال و نیــز‬ ‫معرفــی برنــدگان بخش هــای ویــژه نوزدهمیــن جشــن تصویرســال خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــا هماهنگی هــای صورت گرفتــه بــا خانــه هنرمنــدان ایــران نمایشــگاه بــزرگ تصویــر‬ ‫ســال در همــه بخش هــای نمایشــگاهی در فروردیــن مــاه ‪ ۱۴۰۱‬برپــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بدیهی ســت امســال نیــز برگــزاری نمایشــگاه تصویــر ســال و نمایــش فیلم هــای جشــنواره‬ ‫فیلــم تصویــر بــا رعایــت کامــل پروتکل هــای بهداشــتی بــا توجــه بــه ادامــه شــرایط خــاص‬ ‫پاندمــی کرونا‪،‬دایــر خواهــد بــود‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫سه شنبه ‪ 3‬اسفند‬ ‫چهار شنبه‪ 4‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز ســه شــنبه ‪ 3‬اســفند هــر مثقــال طــا ‪ 51,460,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,871,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 116,960,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 118,560,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 66,300,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 36,800,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪490‬‬ ‫بررسی مشکالت واحدهای تولیدی بندرگز‬ ‫با حضور مسئوالن قضایی گلستان‬ ‫گره گشایی از مشکالت‬ ‫‪ 232‬واحد تولیدی استان‬ ‫از ابتــدای امســال مشــکالت واحد هــای تولیــدی بندرگــز‬ ‫بــا حضــور رئیــس کل دادگســتری و دادســتان مرکــز‬ ‫گلســتان رســیدگی شــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی‪ ،‬رئیــس کل دادگســتری بــه همــراه‬ ‫محمــود اســپانلو‪ ،‬دادســتان مرکــز اســتان از ‪۲‬واحــد‬ ‫تولیــدی در شهرســتان بندرگــز بازدیــد‪ ،‬بــه مشــکالت این‬ ‫واحد هــا رســیدگی و دســتورات الزم بــرای حــل ان هــا را‬ ‫صــادر کردنــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬بخشــی‬ ‫از مشــکالت یکــی از واحدهــای تولیــدی مربــوط بــه‬ ‫پرونده هــای وصــول مطالبــات ایــن واحــد در دادگســتری‬ ‫اســتان تهــران بــود کــه در ســتاد اقتصــاد مقاومتــی‬ ‫اســتان وصــول ایــن مطالبــات را پیگیــری مــی کنیــم ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬بــا پیگیــری ایــن ســتاد از ابتــدای‬ ‫ســال تاکنــون ‪ ۸‬کارخانــه غیرفعــال بــه چرخــه تولیــد‬ ‫بازگشــتند و حــدود ‪ ۸۰۰‬نفــر مشــغول بــه کار شــدند‪.‬‬ ‫اســیابی گفــت‪ :‬در ایــن مــدت مشــکالت مــوردی‬ ‫‪ 232‬واحدتولیــدی هــم در دبیرخانــه ســتاد اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی دادگســتری اســتان بررســی و بــا ورود‬ ‫دادگســتری حــل شــد ‪.‬‬ ‫نزوالت اسمانی گلستان ‪۵۹‬‬ ‫درصد بیشتر از پارسال بود‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫ثبــت بــارش ‪ ۱۹۶.۳‬میلــی متــر بــاران در ســال‬ ‫زراعــی جــاری گفــت‪ :‬نــزوالت اســمانی ایــن‬ ‫اســتان در فصــل زراعــی امســال تاکنــون ‪۵۹‬‬ ‫درصــد بیشــتر از پارســال بــوده اســت‪.‬‬ ‫نوربخــش داداشــی اظهارداشــت ‪ :‬متوســط‬ ‫بارش هــا نســبت بــه دوره امــاری ‪ ۱۴‬درصــد کاهش‬ ‫دارد و بیانگــر ان اســت کــه گلســتان تــا ســطح‬ ‫مطلــوب و متوســط بــارش هــا نرســیده اســت‪.‬‬ ‫ســال زراعــی از اول مــاه مهــر اغــاز شــده تــا‬ ‫مهــر ســال اینــده محاســبه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مــاه بهمــن میانگیــن بــارش‬ ‫اســتان ‪ ۷۲.۶‬میلــی متــر بــود کــه ایــن مقــدار‬ ‫نســبت بــه متوســط ایــن مــاه ‪ ۲۱‬درصــد افزایــش‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان یــاداور شــد‪:‬‬ ‫حداکثــر بــارش هــا در بیــن ایســتگاه های‬ ‫ســینوپتیک در ایســتگاه هاشــم اباد گرگان ‪۱۴۲.۵‬‬ ‫میلــی متــر و کمتریــن میــزان بــارش ‪ ۴۹.۲‬میلــی‬ ‫متــر در ایســتگاه اینچــه بــرون رخ داده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه داداشــی مــاه گذشــته میانگیــن دمــای‬ ‫اســتان ‪ ۷.۴‬درجــه ســانتیگراد بــود کــه نیــم درجــه‬ ‫نســبت بــه متوســط ایــن مــاه افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان در خصــوص‬ ‫حداکثــر و حداقــل دمــای ثبــت شــده در گلســتان‬ ‫در مــاه بهمــن افــزود‪ :‬بیشــینه دمــای ثبــت شــده‬ ‫اســتان ‪ ۲۶.۱‬درجــه در کاللــه و کمینــه دمــای‬ ‫ثبــت شــده هــم ‪ -۴.۳‬درجــه در ایــن شهرســتان‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا گســتره افــزون بــر ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫کیلومتــر مربــع و برخــورداری از هفــت اقلیــم اب‬ ‫و هوایــی‪ ۲۸ ،‬مرکــز بــاران ســنجی برخــط و ‪۱۴۰‬‬ ‫مرکــز ایســتگاه هواشناســی دارد‪.‬‬ ‫گلســتان از جنــوب بــا ســمنان‪ ،‬از شــرق بــا‬ ‫خراسان شــمالی‪ ،‬از غــرب بــا مازنــدران و از‬ ‫شــمال بــا ترکمنســتان همســایه اســت‪.‬‬ ‫امیکرون در کمین است‬ ‫با طرح درج قیمت‬ ‫تولیدکننده ‪ ،‬قیمت کاالها‬ ‫کاهش می یابد‬ ‫شفاف ســازی قیمتــی بــا ایــن روش بــه وجــود مــی ایــد‪ ،‬بــرای‬ ‫کاالهای‏مصرفی حداکثر ‪ ۳۰‬درصد و برای کاالهای ســرمایه ای‬ ‫حداکثــر ‪ ۲۰‬درصــد هزینــه مجــاز توزیــع لحــاظ مــی شــود‪ ،‬مــردم‬ ‫بــه‏عنــوان ناظــر بــر بــازار نظــارت می کننــد و مشــکالت احتمالــی‬ ‫را بــه ســامانه ‪ ۱۲۴‬اطــاع خواهنــد دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اجرای طرح درج قیمت‬ ‫سودبیشتر‬ ‫با فروش بیشتر‬ ‫سرویس اقتصادی – حمیدرضا محمدیاری‏‪:‬‬ ‫بــرای کنتــرل و رصــد قیمــت کاالهاطــرح درج قیمــت تولیدکننــده‬ ‫از فروشــگاه ها بــه مصرف کننــده نهایــی (خریــدار) اجرایــی شــده‬ ‫‏کــه فعــاالن صنفــی علــت کاهــش قیمت هــا و رونــق بــازار را در‬ ‫ان می داننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بی شــک از جنبه هــای مختلــف‬ ‫و نقــاط ضعــف و قــوت‪ ،‬بررســیزیر و بــم طرح هــا و در نظــر‬ ‫‏گرفتــن انهــا می توانــد بــه بهبــود عملکــرد طرح هــا و کارکــرد‬ ‫دولــت کمــک کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫از ســوی دولــت از اواخــر اذر مــاه اجــرای طــرح درج قیمــت‬ ‫تولیدکننــده بــر روی کاالهــا بــه اجــرا گذاشــته شــده اســت تــا راه‬ ‫حلــی‏بــرای شفاف ســازی قیمت هــا و روزامدســازی شــیوه نظــارت‬ ‫بــر بــازار باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫قیمــت کاالهــای مــورد اســتفاده مردمبــر اســاس ایــن طــرح ‪،‬‬ ‫هزینــه تولیدکننــده بــر محصول درج می شــود و طبــق فاکتور خرید‬ ‫‏پــس از محاســبه هزینــه حمــل و نقــل‪ ،‬واســطه و توزیــع‪ ،‬بــه دســت‬ ‫مصــرف کننــده می رسـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫گرچــه بــا اصــل طــرح برخــی منتقــدان نســبت بــه درج قیمــت‬ ‫تولیدکننــده بــر روی اجنــاس و کاالهــا‪ ،‬دفــاع داشــته اند و از ان‬ ‫بعنــوان ‏خیرخواهــی دولــت و کنتــرل ســود عمده فروشــی و‬ ‫خرده فروشــی یــاد می کننــد‪ ،‬امــا در ایــن بیــن ایراداتــی هــم بــه ان‬ ‫دانســته اند و‏لــزوم انجــام مراقبت هایــی را در ادامــه مســیر اجرایــی‬ ‫شــدن طــرح الزم می داننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در ایــن خصــوص‪ ،‬دبیــر انجمــن صنایــع همگــن نیــرو محرکــه و‬ ‫قطعه ســازان کشــور گفــت ‪ :‬بــا وجــود درســت بــودن نفــس کار و‬ ‫‏نیــت خیــر سیاســتگزار از ایــن طــرح ‪ ،‬امــا در عیــن حــال در اجــرای‬ ‫ان شــتابزدگی دیــده می شــود و از نظــر همــه کارشناســان در‏ان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اســتفاده نشــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫ارش محبی نژاداظهــار داشــت‪ :‬ایــن طــرح کــه در واقــع بیشــتر بــا‬ ‫هــدف کنتــرل قیمــت «تولیــد تــا فــروش» ارائــه شــده و در حقیقــت‬ ‫‏قصــد دارد ســود عمده فروشــی یــا خرده فروشــی بیــش از انچــه مــد‬ ‫نظــر اســت‪ ،‬صــورت نگیــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بــه ذکــر چنــد نکتــه در ایــن طــرح پرداخــت و یــاداور شــد‪ :‬زمانــی‬ ‫کــه کیــش و قشــم در زمــره مناطــق ازاد درامدنــد‪ ،‬افــراد‏زیــادی بــه‬ ‫ایــن مناطــق ســفر و اجنــاس مختلــف بــا خــود بــه اشــکال متفــاوت‬ ‫می اوردنــد و بــه نوعــی بیزینــس و کاســبی تبدیــل شــده‏بــود کــه از‬ ‫اختــاف قیمت هــا ســود می بردن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن خطرنیــز اکنــون حــس می شــود و برخــی شــاید‬ ‫بخواهنــد بــا اســتفاده از تفــاوت قیمتــی کــه در اســتان های مختلف‬ ‫‏ایجــاد می شــود‪ ،‬بــه خریــد کاال از درب کارخانه هــاروی بیاورنــد تــا از‬ ‫ســود اختــاف مســافت بهره ببرن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی در ادامــ ه گفــت‪ :‬ایــن طــرح همچنیــن باعــث کاهــش‬ ‫مانورپذیــری تولیدکننــدگان بــه عنوان سیاســتگذاران اصلی فروش‬ ‫‏محصوالتشــان می شــود‪ ،‬بعنــوان نمونــه بــرای توزیع کننــدگان‬ ‫در فــروش باالتــر از میــزان مشــخص مشــوق هایی در نظــر‬ ‫‏می گیرنــد‪ ،‬امــا حــاال و بــا اجــرای طــرح قیمــت تولیدکننــده‪ ،‬شــاید‬ ‫توزیع کننــدگان اعــام کننــد توزیــع بــا یــک ســود مشــخص برایشــان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏به صرفــه نیســ ‪‎‬‬ ‫محبی نــژاد در ادامهافــزود ‪ :‬در ایــن شــرایط‪ ،‬احتمــاال بــرای اینکــه‬ ‫تولیدکننــده بــازار محصــول خــود را از دســت ندهــد‪ ،‬ناچــارا ً‏فاکتــور‬ ‫فــروش را بــرای توزیع کننــده باالتــر درج خواهــد کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬وقتــی کــه توزیع کننــده صرفـ ه اقتصــادی برایــش وجــود‬ ‫نداشــته باشــد‪ ،‬خیلــی راحــت درب مغــازه اش را خواهــد بســت‪،‬‏امــا‬ ‫تولیدکننــده کــه بــا مشــکالت زیــاد از جملــه بازپرداخــت تســهیالت‪،‬‬ ‫پرداخــت دســتمزد کارگــران و غیــره مواجــه اســت‪ ،‬مجبور‏به تمکین‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بــه خواســته های توزیع کننــده اسـ ‪‎‬‬ ‫دبیــر انجمــن صنایــع همگــن نیــرو محرکــه و قطعه ســازان‬ ‫کشــورگفت‪ :‬قیمت هاوقتــی کاهــش یابــد‪ ،‬بایــد همزمــان کنتــرل بر‬ ‫کیفیــت‏تولیــدات و اجــرای اســتانداردها نیــز وجــود داشــته باشــد و‬ ‫مراقــب بــود تــا کیفیــت قربانــی نشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پیــش از اجــرای ایــن طــرح بــا تنظیــم قراردادهایــی‬ ‫بیــن تولیدکننــدگان و توزیع کننــدگان‪ ،‬می شــد مــوارد مدنظــر‬ ‫‏تولیدکننــدگان را رعایــت کــرد تــا مبالــغ باالتــری نصیب شــان شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫امیــد بــه رونــق بیشــتر در بــازار بــا اجــرای طــرح درج قیمــت‬ ‫تولیدکننــده‬ ‫رئیــس اتحادیــه فروشــندگان الســتیک‪ ،‬روغن ‪ ،‬فیلتــر‪ ،‬پنچرگیران‬ ‫و فیلترســازان در ایــن خصــوص گفــت ‪ :‬ایــن طــرح قطعــا ً‏بســیار‬ ‫ســازنده خواهــد بودبه ویــژه در زمینــه روغــن و فیلتــر خودروهــا‬ ‫اثرگذارخواهــد بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫داود ســعادتی نژاد اظهار داشــت‪:‬رونق بیشــتری را با اجرای طرح‬ ‫درج قیمــت تولیدکننــده‪ ،‬در بازار شــاهد خواهیم بو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا اســتقبال از اجــرای طــرح ســامانه جامــع تجــارت‬ ‫ان را گام دیگــر در جهــت شفاف ســازی دولــت برشــمر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫با اصناف و اتحادیه ها مشورت شد‬ ‫در همیــن راســتا‪ ،‬عضــو هیــات مدیــره و ســخنگوی اتحادیــه لــوازم‬ ‫یدکــی خــودرو و ماشــین االت تهــران بــا اشــاره بــه اجــرای‏طــرح درج‬ ‫قیمــت تولیدکننــده‪ ،‬افــزود‪ :‬از حــدود دو مــاه قبــل ایــن طرحبــه ما از‬ ‫طــرف وزارت ســازمان صمــت ابــاغ شــده اســت ‏و در ایــن خصــوص‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫چنــد جلســه نیــز برگــزار کردی ‪‎‬‬ ‫‏«ســید مهــدی کاظمــی» اظهــار داشــت‪:‬هر چنــد بــا ایــن طــرح‬ ‫مخالــف نیســتم و به طــور قطــع بــا اجــرای ان در شفاف ســازی‬ ‫هرچــه‏بیشــتر کمــک خواهــد شــد‪ ،‬امــا بــا توجــه بــه تفاوت هــای‬ ‫لــوازم یدکــی خــودرو بــا اقالمــی مثــل خــوراک و پوشــاک و تنــوع زیــاد‬ ‫انهــا‪،‬‏بــا مشــکالتی در اجــرا مواجــه خواهــد بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کاظمــی گفــت‪ :‬اکنــون در کشــور بیــش از ‪ ۲۵۰‬نــوع خــودرو در حال‬ ‫تــردد اســت کــه دس ـت کم هــر یــک از چهــار هــزار قطعــه‏تشــکیل‬ ‫شــده و بــر ایــن اســاس‪ ،‬قیمت گــذاری همــه ان هــا به ویــژه اقــام‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫وارداتــی دشــوار اسـ ‪‎‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن بــا وجــود تنــوع تولیــدات داخلــی و متفــاوت‬ ‫بــودن کیفیــت ان هــا‪ ،‬بــا مشــکل مشــابهی رو بــه رو خواهیــم بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه همــواره به منظــور فــروش اجنــاس خــود‬ ‫کارخانه ها و تولیدکنندگان تســهیالتی را برای فروشــندگان در‏نظر‬ ‫می گیرنــد گفــت‪ :‬بــرای تامیــن قطعات در شــرایط تحریم ها زحمات‬ ‫زیــادی کشــیده شــده و کمبودهــا تامیــن می شــود‪ ،‬امــا اگــر‏اقــام‬ ‫مشــمول تعرفه گــذاری شــوند بــا مشــکالتی همــراه خواهــد شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا اشــاره بــه رقابــت موجود در بازار افــزود‪ :‬به دالیلی‬ ‫همچــون پویایــی بازاربســیاری از فروشــندگان ‪ ،‬پرداخــت‏اجاره بهــا‪،‬‬ ‫پرداخــت دســتمزد کارگــران و غیــره‪ ،‬اجنــاس خــود را بــا کمتریــن‬ ‫ســود می فروشــند و بهتــر اســت جلــوی کاالهــای ‏بی کیفیــت و‬ ‫کم کیفیــت گرفتــه شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مســوول رســیدگی بــه شــکایات اتحادیــه لــوازم یدکــی خــودرو و‬ ‫ماشــین االت تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ ۹۰‬درصــد پرونده هــای‬ ‫‏رســیده بــه ایــن اتحادیــه در زمینــه کیفیــت پایین قطعــات و اجناس‬ ‫اســت‪ ،‬ادامــه داد‪:‬بــرای رفــع مشــکل کم کیفیتــی قطعــات ظرفیــت و‬ ‫‏راهکارهــای الزم وجــود دارد و مشــکالت بایــد از ریشــه حــل شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی اظهــار کرد‪ :‬هنــوز در ایــن صنــف طــرح درج قیمــت تولیدکننــده‬ ‫اجرایــی نشــده و قیمــت تولیدکننــده بــر روی هیچ یــک از‏اجنــاس‬ ‫وجــود نــدارد و حتــی تولیدکننــدگان بــه مقاومــت در اجــرای ان‬ ‫پرداخته انــد‪ ،‬زیــرا خــود تولیدکننــدگان در تــاش بــرای‏فــروش بــا‬ ‫ســود کمتــر هســتند و شــعار «ســود بیشــتر بــا فــروش بیشــتر» را‬ ‫ســرلوحه کار خــود قــرار داده ان ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت از‬ ‫درج قیمت تولیدکننده برای حدود هفت هزار قلم کاال‏خبر داد و‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬بــا توجــه به فرا رســیدن عیــد نوروز و ماه مبــارک رمضان‬ ‫در ایــام پایانــی ســال اســتمرار بازرسـی ها تشــدید‏می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســید رضــا فاطمی امیــن اظهــار داشــت‪ :‬از درب کارخانــه تــا ورودی‬ ‫فروشــگاه ها قیمــت کاالهــا از طریــق همیــن فاکتورهای ثبت‏شــده‬ ‫در ســامانه جامــع تجــارت مــورد کنتــرل قــرار می گیــرد و از مغــازه‬ ‫تــا مصــرف کننــده نهایــی نیــز بــرای الســتیک (چــون بــه‏شــخص بــا‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫کدملــی داده مــی شــود) قابــل کنتــرل اسـ ‪‎‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــروژه درج قیمــت تولیدکننــده بــرای کنتــرل و رصــد‬ ‫قیمــت کاالهــا از فروشــگاه ها بــه مصــرف کننــده نهایــی‏‏(خریــدار)‬ ‫نیــز اجرایــی شــده اســت‪ ،‬تولیدکننــده قیمــت تمــام شــده (بــا ارزش‬ ‫افــزوده) را بــر روی کاال درج می کنــد و فروشــنده‏موظــف اســت‬ ‫قیمــت نهایــی (مصــرف کننــده) را بــر روی قفسـه های فروشــگاهی‬ ‫در معــرض دیــد خریــداران قــرار ده ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت در پایــان تصریح کرد‪ :‬شفاف ســازی‬ ‫قیمــت هــا بــا ایــن روش بــه وجــود مــی ایــد‪ ،‬بــرای کاالهــای‏مصرفی‬ ‫حداکثــر ‪ ۳۰‬درصــد و بــرای کاالهــای ســرمایه ای حداکثــر ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫هزینــه مجــاز توزیــع لحــاظ مــی شــود‪ ،‬مــردم بــه‏عنــوان ناظر بــر بازار‬ ‫نظــارت می کننــد و مشــکالت احتمالــی را بــه ســامانه ‪ ۱۲۴‬اطــاع‬ ‫خواهنــد دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رئیس سازمان صمت گلستان ‪:‬‬ ‫بــا طــرح درج قیمــت تولیدکننــده ‪ ،‬قیمــت‬ ‫کاالهــا کاهــش مــی یابــد‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان در‬ ‫بازدیــد معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری گلســتان از‬ ‫چنــد واحــد تولیــدی اســتان گفــت ‪ :‬مقابلــه با گرانفروشــی و شــفاف‬ ‫ســازی قیمت هــا از مهمتریــن اهــداف اجــرای طــرح درج قیمــت‬ ‫تولیدکننــده بــر روی کاالهــا اســت و بــا اجــرای ایــن طــرح شــاهد‬ ‫ت کاالهــا خواهیــم بــود ‪.‬‬ ‫کاهــش قیم ـ ‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار از ســازمان صنعــت ‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت اســتان گلســتان ‪ ،‬حســین طلوعیــان در بازدیــد معــاون‬ ‫هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری گلســتان از چنــد واحــد تولیدی‬ ‫اســتان گلســتان گفــت ‪ :‬در حــال حاضــر برخــی از واحدهــای تولیــدی‬ ‫اقــدام بــه درج قیمــت غیرواقعــی بــر روی کاالهــا نمــوده و بــا ارائــه‬ ‫تخفیفــات غیــر متعــارف بــه عوامــل توزیــع و عرضــه کننــده کاال‬ ‫و تحقــق خواســته هــای انهــا بــرای کســب ســود بیشــتر در راســتای‬ ‫کســب ســهم بیشــتر از بــازار فــروش موجبات برهــم زدن تعادل بــازار‪،‬‬ ‫ایجــاد شــرایط رقابــت ناســالم و اجحــاف در حــق مصرف کننــدگان و‬ ‫تولیــد کننــدگان صحیــح العمــل را فراهــم مــی نماینــد ‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬مبنای محاسبه مالیات واحد تولیدی‪ ،‬قیمت کاال درب‬ ‫کارخانــه اســت و اگــر تولیدکننــده بــه هــر دلیلــی قیمــت محصــول‬ ‫نهایی خود را افزایش دهد‪ ،‬ملزم اســت که براســاس همان عدد‪،‬‬ ‫پرداخــت مالیــات داشــته باشــد ‪ ،‬از ایـن رو تولیدکننــدگان بــرای ایــن‬ ‫که مالیات بیشتری پرداخت نکنند از درج قیمت غیرواقعی امتناع‬ ‫می کننــد بنابرایــن قیمــت نهایــی‪ ،‬قیمــت واقعــی کاال خواهــد بــود‪.‬‬ ‫طلوعیــان اضافــه نمــود ‪ :‬بــا درج قیمت تولید کننده واقعی حاشــیه‬ ‫ســودهای غیــر متعــارف حــذف گردیــده و بالتبــع منجــر بــه کاهــش‬ ‫قیمــت مصــرف کننــده مــی گــردد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن افــزود ‪ :‬از ان جایــی کــه کاالهــا در شــهرهای‬ ‫مختلــف تولیــد می شــود ‪ ،‬یــک کارخانــه بــه شــهر عرضــه کننــده‬ ‫نزدیــک و بــه شــهر دیگــر بســیار دورتــر اســت و تاکنون تولیدکننده‬ ‫بایــد بــا یــک قیمــت واحــد ‪ ،‬کاالی خــود را در شــهرهای مختلــف‬ ‫عرضــه مــی کــرد ‪ ،‬بنابرایــن تولیدکننــده از ان جــا کــه نمی دانــد‬ ‫محصــول تولیــدی اش در کــدام شــهر توزیــع می شــود ‪ ،‬ناچــار‬ ‫اســت طوالنی ترین مســیر و بیشــترین هزینه را در نظر بگیرد تا‬ ‫کاال بــه دســت مصرف کننــده برســد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬در حقیقــت مصــرف کننــده مجبــور بــود بیشــترین‬ ‫هزینــه حمــل را در همــه شــهرها پرداخــت کنــد ‪ ،‬حــال اگــر مــا‬ ‫قیمــت تولیدکننــده یعنــی قیمــت کاال درب کارخانــه را مبنــا قــرار‬ ‫دهیــم در ایــن صــورت کاالیــی کــه در یــک شــهر فروختــه می شــود‬ ‫بــا درصــدی مشــخص افزایــش پیــدا می کنــد و در شــهرهای دورتــر‬ ‫بــا قیمــت باالتــر عرضــه می شــود و بــه ایــن شــکل کشــف قیمــت‬ ‫اســان تر اســت و دیگــر تولیدکننــده مجبــور نیســت بــر قیمت نهایی‬ ‫کاالی خــود بیفزایــد و بدیــن ترتیــب اگــر قیمــت تولیدکننــده بــه‬ ‫جــای مصــرف کننــده روی کاال درج شــود‪ ،‬قیمــت کاالهــا شــفاف تر‬ ‫می شــود و خریــداران هــم اطمینــان پیــدا می کننــد کــه کاال را بــا‬ ‫قیمــت واقعــی می خرنــد‪.‬‬ ‫نکات ایمنی در زمان تخلیه اضطراری ساختمان‬ ‫اگر دود ساختمان را فرا گرفته به صورت خمیده یا سینه خیز خارج شوید تا کمتر دود استنشاق کنید‪.‬اگر‬ ‫در موقعیت خطرناک قرار گرفتید که راههابسته است با شکستن شیشه ها یا ویترین خارج شوید‪.‬‬ صفحه 2 ‫معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت اب منطقــه ای گلســتان بــا اعــام بــارش ســاالنه ‪ ۹‬میلیــارد‬ ‫مترمکعــب بــاران و بــرف در ایــن اســتان گفــت ‪ :‬بیــش از دوســوم مجمــوع ایــن بارش هــا بــه مقــدار ‪۶.۵‬‬ ‫میلیــارد مترمکعــب بــه صــورت تبخیــر از دســترس خــارج می شــود‪.‬‬ ‫جــواد تیمــوری اظهارداشــت‪ :‬از ‪ ۲.۵‬میلیــارد مترمکعــب باقیمانــده بارش هــای گلســتان حــدود ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫فرصــت نفــوذ در ســفره های اب زیرزمینــی را دارد و ‪ ۵۰‬درصــد دیگــر بــه صــورت روان اب جــاری می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬بــر اســاس ایــن مقــدار اب باقی مانــده و تقســیم اب تجدیدپذیــر بــر جمعیــت ‪ ۲‬میلیــون نفــری‬ ‫گلســتان‪ ،‬حــدود هــزار و ‪ ۲۵۰‬مترمکعــب ســاالنه بــه هــر ســاکن ایــن اســتان اختصــاص می یابــد‪.‬‬ ‫تبخیر ساالنه‬ ‫‪ ۶.۵‬میلیارد‬ ‫مترمکعبمنابع‬ ‫ابی گلستان‬ ‫چهار شنبه ‪ 4‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪490‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫واکسن نزده ها در خطرن ‪‎‬د!‪‎‬‬ ‫دنده اتو ماتیک یا دستی‬ ‫اشــغال حــدود نیمــی از تخت هــای ای ســی یــوی‬ ‫بیمارســتان های کشــور گــواه ایــن موضــوع اســت کــه‬ ‫نمی تــوان مطمئــن بــود همــه بــه نــوع‏خفیــف امیکــرون‬ ‫مبتــا می شــوند و توصیــه بــه تزریــق دز ســوم واکســن‬ ‫هنــوز یــک الــزام جــدی و کامــا ًعلمــی اســت بــه خصــوص‬ ‫اینکــه ‏احتمــال جهــش ویــروس در بــدن یــک فــرد‬ ‫واکسـن نزده و تولــد نــوع جدیــدی از کرونــا نیــز در هــر زمان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫محتمــل اســ ‪‎‬‬ ‫دومینوی امیکرون‬ ‫سرویس سالمت ‪ -‬افشین شاعری‪:‬‬ ‫حرکــت امیکــرون ســویه جدیــد کرونــا در ایــران ماننــد‬ ‫دومینویــی اســت کــه تعــداد زیــادی از مــردم را مبتــا می کنــد‪.‬‬ ‫ویروســی کــه بــه‏گون ـه ای بی ســابقه نــوع غالــب کرونــا شــده‬ ‫و رنــگ همه گیــری در کشــور را بــا ســرعت طوفــان از ابــی بــه‬ ‫قرمــز تبدیــل کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اوایــل دی مــاه زمانــی کــه نــام امیکــرون بــرای اولیــن بــار از‬ ‫افریقــای جنوبــی شــنیده شــد؛ در ایــران‪ ،‬پیــک پنجــم کرونــا‬ ‫بــا ســویه دلتــا بــه‏سراشــیبی ســقوط رفتــه بــود و بــا افزایــش‬ ‫ســرعت واکسیناســیون میــزان کشــته های کرونــا تــک رقمــی‬ ‫شــده بــود‪ ،‬امــا از همــان زمــان‏نگرانی هــا برای مقابله با ســویه‬ ‫جدیــد در جامعــه ایجــاد شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه نقشــه کشــور نــگاه می کنــم‪ .‬امیکــرون بــه ســویه غالــب‬ ‫کرونــا در ایــران تبدیــل شــده و عــده زیــادی از مــردم را در‬ ‫پهنــای ایــن جغرافیــا‏مبتــا کــرده اســت؛ امــا تفــاوت مهــم ایــن‬ ‫ویــروس بــا ســویه های قبلــی کرونــا در ایــن اســت کــه بیشــتر‬ ‫از انــواع قبلــی‪ ،‬کــودکان را مبتــا‏می کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬تفاوت مهم امیکرون با ســویه های قبلی کرونا در این اســت‬ ‫کــه بیشــتر از انــواع قبلــی‪ ،‬کــودکان را مبتــا می کن ‪‎‬د‪‎.‬تجربــه‬ ‫پیک هــای‏قبلــی کرونــا نشــان می دهــد کــه ایــن ویــروس بــا‬ ‫کســی شــوخی نــدارد‪ ،‬خیلــی ســریع منتقــل می شــود‪ .‬فقیــر و‬ ‫غنــی‪ ،‬باســواد و بی ســواد‪،‬‏وسواســی و غیــر وسواســی را هــم‬ ‫نمی شناســد‪ ،‬حتــی واکســن زده ها هــم نمی تواننــد خــود را‬ ‫مصــون بداننــد‪ .‬امیکــرون خیلــی ســریع و بــا‏ســرعتی چندیــن‬ ‫برابــر ســویه های قبلــی کرونــا منتقــل می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫هیچکس در امان نیست‪‎!‎‬‬ ‫بــه عنــوان یــک روزنامه نــگار کــه از روز اول شــیوع کرونــا در‬ ‫ایــران‪ ،‬مســاله همه گیــری کرونــا‏را پیگیــری می کــردم‪ ،‬تصــور‬ ‫مــا ایــن بــود کــه اگــر دســتورات و دســتورالعمل های بهداشــتی‬ ‫را مــو بــه مــو اجــرا کنیــم‪ ،‬در امــان خواهیــم بــود‪.‬‏امــا پــس‬ ‫از تزریــق ســه دز واکســن و بــا وجــود اســتفاده همیشــگی‬ ‫ازماســک در اماکــن عمومــی و رعایــت فاصله اجتماعی‪،‬بازهم‬ ‫بــه امیکــرون مبتــا شــدم و البتــه همســر و فرزنــدم هــم‬ ‫بی نصیــب نماندنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫حــدود ‪ ۱۰‬روز پیــش بــود؛ ابتــای مــن بــه امیکــرون بــا گلــو درد‬ ‫شــروع شــد کــه خیلــی زود بــا تــب و لــرز‪ ،‬بی حالــی‪ ،‬ســرفه و‬ ‫گرفتگــی‏شــدید صــدا همــراه شــد‪ ،‬امــا خوشــبختانه بعــد از چهــار‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫روز تحمــل‪ ،‬ری ـه ام درگیــر نشــد و عالیــم رو بــه کاهــش گذاش ـ ‪‎‬‬ ‫پــس از یــک هفتــه عالیــم اولیــه ابتــا بــه امیکــرون مثــل‬ ‫تــب و لــرز و بــی حالــی از بیــن رفــت‪ .‬امــا گرفتگــی صــدا و تــک‬ ‫ســرفه هایی کــه‏اطرافیــان را می ترســاند‪ ،‬همچنــان وجــود دارد‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫و ایــن یعنــی هنــوز می توانــم ناقــل باش ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬مســئوالن وزارت بهداشــت می گوینــد دوره قرنطینــه ‪ ۵‬روز‬ ‫اســت امــا پزشــکان می گوینــد مبتالیــان بــه امیکــرون بــه‬ ‫خصــوص‏عالمت دارهــا بعــد از ‪ ۵‬روز هنــوز می تواننــد ناقــل‬ ‫باشــند و برای جلوگیری از رشــد انفجاری امیکرون باید مدت‬ ‫قرنطینــه افــراد بــه‏‏‪ ۱۰‬روز افزایــش یابــد و بازگشــت زودهنــگام‬ ‫مبتالیان به جامعه می تواند ســرعت انتشــار ســویه امیکرون‬ ‫را بیشــتر کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫شــواهد نشــان می دهــد بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد مبتالیــان بــه‬ ‫کرونــا‪ ،‬بــه نــوع خفیــف ایــن بیمــاری مبتــا می شــوند و نیــازی‬ ‫بــه مراجعــه بــه‏بیمارســتان ندارنــد‪ ،‬بنابرایــن بــه نظــر می رســد‬ ‫امــار روزانــه حــدود ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۰‬هــزار نفــری مبتالیــان در ایــران‪،‬‬ ‫تنهــا بیانگــر قلــه کــوه یــخ‏امیکــرون در ایــران اســت و می تواند‬ ‫بــرای بــراورد وضعیــت کشــور گمراه کننــده باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬بــرای جلوگیــری از رشــد انفجــاری امیکــرون بایــد مــدت‬ ‫قرنطینــه افــراد بــه ‪ ۱۰‬روز افزایــش یابــد و بازگشــت زودهنــگام‬ ‫مبتالیان به‏جامعه می تواند ســرعت انتشــار ســویه امیکرون‬ ‫را بیشتر کن ‪‎‬د‪‎.‬عده کمی از مبتالیان به علل مختلف از جمله‬ ‫داشــتن بیمارهــای‏زمینـه ای‪ ،‬نقــص ایمنــی یــا اســترس‪ ،‬دچــار‬ ‫عالیــم شــدید می شــوند و بــرای تســت یــا درمــان بیمارســتانی‬ ‫مراجعــه می کننــد و بیــش از ‪۹۰‬‏درصــد بــا درمــان خانگــی بعــد‬ ‫از ‪ ۵‬تــا ‪ ۱۰‬روز خــوب می شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫جای نگرانی نیست اما در قرنطینه بمانید‪‎!‎‬‬ ‫وزیــر بهداشــت گفتــه عالیــم امیکــرون معلــوم اســت و‬ ‫مبتالیــان و افــراد مشــکوک نیــازی بــه تســت ندارنــد‪ .‬افــراد‬ ‫مبتــا معمــوال ًعالیــم‏خفیفــی دارنــد و بــا اســتفاده از چنــد‬ ‫داروی ســاده ماننــد قــرص ســرماخوردگی و اســتامینوفن بــرای‬ ‫کنتــرل تــب خــوب می شــوند‪ ،‬امــا بهتــر‏اســت بــرای جلوگیــری‬ ‫انتقــال بــه دیگــران تــا حــدود ‪ ۱۰‬روز در قرنطینــه بماننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اشــکال ایــن اســت کــه در بســیاری از مشــاغل بــه خصــوص‬ ‫مشــاغل خصوصــی‪ ،‬کارفرمایــان بــا افــراد مبتــا همــکاری‬ ‫نمی کننــد‪ .‬بســیاری‏از مبتالیــان بــه امیکــرون در طــول دوره‬ ‫بیمــاری حتــی بــا وجــود عالئــم واضحــی مثــل تــب و بــی حالــی‬ ‫مجبورنــد در محــل کار در‏فروشــگاه‪ ،‬کارخانــه و اداره حاضــر‬ ‫شــوند‪ ،‬برخــی افــراد شــاغل ماننــد راننــدگان تاکســی و کارگران‬ ‫روزمــزد نیــز راهــی جــز کار کــردن در‏زمــان بیمــاری ندارنــد و‬ ‫ورود جدی عدلیه‬ ‫به موضوع بورس‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور از احــراز تخلفاتــی علیــه اعضــای هیئــت مدیــره ســابق بــورس‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن تخلفــات جهــت رســیدگی بــه مراجــع ذی صــاح ارجــاع شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از مرکــز رســانه قــوه قضائیــه‪ ،‬در پــی تاکیــدات و دســتورات‬ ‫رئیــس قــوه قضاییــه مبنــی بــر ضــرورت اهتمــام و تمرکــز ســازمان بازرســی جهــت پیگیــری‬ ‫تخلفــات و جرائــم احتمالــی رخ داده در بــورس کــه موجبــات متضــرر شــدن تعــداد قابــل‬ ‫توجهــی از ســرمایه گذاران را فراهــم اورده‪ ،‬خدائیــان رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور از‬ ‫شــش اقــدام قضایــی علیــه مســببین وضــع موجــود بــورس خبــر داد و تاکیــد کــرد کــه ورود‬ ‫جــدی عدلیــه بــه ایــن موضــوع ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫خداییــان در همیــن زمینــه بــا اشــاره بــه هشــدارهایی کــه از مدت هــا پیــش توســط ســازمان‬ ‫بازرســی کل کشــور بــه یکــی از مســئوالن ســابق وزارت اقتصــاد دربــاره انتصــاب دو عضــو‬ ‫شــورای عالــی بــورس داده شــده بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن افــراد بــا توجــه بــه اصــل عــدم تعــارض‬ ‫همیــن مســائل بــه گســترده شــدن مــوج انتقــال دامــن می زن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اگرچــه توصیــه بــه واکســن زدن بــرای پیشــگیری از ابتــا بــه‬ ‫نــوع ســخت کرونــا و جلوگیــری از مــرگ الزم اســت امــا وزارت‬ ‫بهداشــت بایــد‏میــزان اثربخشــی واکسـن های موجــود اعــم از‬ ‫داخلــی و خارجــی را روی امیکــرون اعــام کنــد‪ .‬در هــر صــورت‬ ‫شــواهد نشــان می دهــد بــه‏علــت وجــود بیماری هــای زمینه ای‬ ‫و تفاوت هــای ژنتیکــی‪ ،‬گریــز از واکســن اقدامــی غیرعالمانــه و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫خطرناک اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬افــراد زیــادی اعــم از کــودک و بزرگســال را دیــدم کــه واکســن‬ ‫نــزده بودنــد امــا پــس از ابتــا بــه کرونــا درســت شــبیه مــن پس‬ ‫از تزریــق‏ســه دز واکســن بــا حــدود یــک هفتــه اســتراحت‬ ‫در منــزل بهبــود پیــدا کردنــد امــا در عیــن حــال گزارش هــای‬ ‫بیمارســتانی وزارت‏بهداشــت نشــان می دهد‪ ،‬تعداد مبتالیان‬ ‫بــا عالیــم شــدید هــم کــم نیســتند کــه اغلــب افــراد واکس ـن ‬ ‫نــزده هســتند و بــه علــت شــایعات‏غیرعلمــی همچنــان در‬ ‫برابــر تزریــق واکســن مقاومــت می کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫واکسن نزده ها در خطرند‪‎!‎‬‬ ‫اشــغال حــدود نیمــی از تخت هــای ای ســی یــوی‬ ‫بیمارســتان های کشــور گــواه ایــن موضوع اســت کــه نمی توان‬ ‫مطمئــن بــود همــه بــه نــوع‏خفیــف امیکــرون مبتــا می شــوند‬ ‫و توصیــه بــه تزریــق دز ســوم واکســن هنــوز یــک الــزام جــدی‬ ‫و کامــا ًعلمــی اســت بــه خصــوص اینکــه‏احتمــال جهــش‬ ‫ویــروس در بــدن یــک فــرد واکسـن نزده و تولــد نــوع جدیــدی از‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫کرونــا نیــز در هــر زمــان محتمــل اس ـ ‪‎‬‬ ‫در مــورد اینــده کرونــا هنــوز هیــچ قطعیتــی وجــود نــدارد‪،‬‬ ‫نگاه هــای خوشــبینانه و بدبینانــه در دو ســر طیــف تحلیلگــران‬ ‫وجــود دارد‪ .‬‏عــده ای امیکــرون را پایــان کرونــا می داننــد و‬ ‫معتقدنــد اکثرمــردم جوامــع بــه ایــن ویــروس کــه کشــندگی‬ ‫کمتــری دارد‪،‬مبتــا می شــوند و بعــد از ان بــا افــول ایــن‬ ‫ســویه ضعیــف شــده‪،‬کرونا بــه ســمت نابــودی م ـی رود‪ .‬امــا‬ ‫کــم نیســتند تحلیلگــران و متخصصانــی کــه ایــن تحلیــل را‬ ‫ســاده انــگاری می داننــد و می گوینــد بــا‏پیدایــش ســویه جدیــد‬ ‫جهــش یافتــه ایــن ویــروس عالم گیــر بــه ایــن زودی هــا از‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫پاندمــی خــاص نمی شــوی ‪‎‬‬ ‫شــاید بــه همیــن دلیــل سیاســت گذاران و برنامه ریــزان‬ ‫کشــورها بســته بــه اینکــه از نظــر فکــری بــه کــدام یــک از ایــن‬ ‫تحلیل هــا نزدیکتــر‏باشــند‪ ،‬تصمیم گیری هــای متفاوتــی دارند‪.‬‬ ‫گروهــی معتقدنــد همــان درصــد انــدک کشــته های امیکــرون‬ ‫بــه علــت تعــداد بــاالی مبتالیــان‪،‬‏زیــاد اســت و بایــد بــا اعمــال‬ ‫محدودیت های ســخت جلوی ان را گرفت و از میزان مرگ ها‬ ‫کاســت و گروهــی نیــز شــاید بــه ایــن ســمت‏گرایــش داشــته‬ ‫باشــند کــه بهتــر اســت اجــازه دهیــم افــراد بــا ابتال بــه امیکرون‪،‬‬ ‫ایــن واکســن طبیعــی و کمتــر کشــنده را دریافــت کننــد‪ ،‬تــا‏بــا‬ ‫یــک ایمنــی جمعــی بــه پایــان کرونــا ســام کنیــم؛ گرایشــی کــه‬ ‫ســرعت دومینــوی امیکــرون را طوفانــی می کن ‪‎‬د‪/‎.‬یرنــا‬ ‫منافــع‪ ،‬نبایــد در شــورای عالــی بــورس بکارگیــری می شــدند‪ ،‬امــا بــدون توجــه بــه ایــن موضــوع‬ ‫انتصــاب شــدند‪ .‬تذکــرات دیگــری نیــز بــه ان مســئول داده شــده بــود‪ ،‬امــا بــه ان هــا عمــل‬ ‫نشــد در حالیکــه اگــر جــدی گرفتــه می شــدند‪ ،‬وضعیــت بــورس بهبــود می یافــت‪ .‬همیــن‬ ‫موضوعــات ســبب تشــکیل پرونــده کیفــری بــرای فــرد مســئول در وزارت اقتصــاد شــد و بــا‬ ‫رســیدگی دادگاه کارکنــان دولــت وی محکــوم شــد کــه البتــه ایــن حکــم بــدوی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســازمان بازرســی کل کشــور در پــی تذکــرات و دســتورات رئیــس دســتگاه‬ ‫قضــا پیرامــون بــورس‪ ،‬بــا جدیــت بیشــتری ایــن موضــوع را پیگیــری می کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در ضمــن‬ ‫بررســی های صــورت گرفتــه‪ ،‬اســیب های جدیــدی شناســایی شــده و تذکــرات الزم و بــه‬ ‫موقعــی نیــز بــه وزیــر اقتصــاد دولــت داده شــده و امیــد اســت کــه هرچــه ســریع تر در راســتای‬ ‫اجــرای ایــن پیشــنهادات اقدامــات الزم صــورت بگیــرد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور از احــراز تخلفاتــی علیــه اعضــای هیئــت مدیــره ســابق‬ ‫بــورس نیــز خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن تخلفــات جهــت رســیدگی بــه مراجــع ذی صــاح ارجــاع شــده‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن از اعضــای هیئــت مدیــره ســابق بــورس‪ ،‬اخــذ توضیــح شــده کــه توضیحــات‬ ‫بیــان شــده از جانــب اعضــای هیئــت مدیــره ســابق بــورس تــا حــدودی قانــع کننــده نبــوده و‬ ‫پرونــده ان هــا بــه مرجــع قضایــی ارســال خواهــد شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه رســیدگی ها ســازمان بازرســی کل کشــور در موضــوع بــورس همچنــان‬ ‫ادامــه خواهــد داشــت‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال حاضــر اســامی حــدود یکصــد شــخص حقوقــی کــه‬ ‫ورود و خــروج ان هــا بــه بــازار بــورس و همچنیــن مبالغــی را کــه وارد ایــن بــازار کــرده انــد‬ ‫«غیرمنطقــی» بــوده اســت اســتخراج شــده اســت‪.‬‬ ‫خداییــان همچنیــن از شناســایی تعــدادی از اشــخاص حقیقــی بــا عملکــرد مشــکوک در موضــوع‬ ‫بــورس خبــر داد و گفــت‪ :‬بایــد در خصــوص اســتفاده ایــن افــراد از اطالعــات نهانــی یــا تعــارض‬ ‫منافعــی کــه احیانــا وجــود داشــته اســت‪ ،‬بررس ـی ها و پیگیری هــای الزم صــورت بگیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ورود مجلــس بــه موضــوع تخلفــات صــورت گرفتــه در بــورس گفــت‪ :‬ســازمان‬ ‫بازرســی کل کشــور در ایــن موضــوع همــکاری الزم را بــا نماینــدگان مجلــس دارد و گــزارش کار‬ ‫خــود را بــرای ان هــا ارســال کــرده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور افــزود‪ :‬چنانچــه تخلفــی در مــورد شــرکت ها و اشــخاص‬ ‫حقیقــی در موضوعــات مرتبــط بــا بــورس احــراز شــود‪ ،‬پرونــده کیفــری ان هــا تشــکیل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫️چندیــن ســال پیــش گیربکس هــای اتوماتیــک تنهــا در بخــش‬ ‫بســیار کوچکــی از خودروهــا مــورد اســتفاده قــرار می گرفتنــد‪ .‬امــا‬ ‫بــا گذشــت زمــان همه چیــز تغییــر کــرده و هم اکنــون خودروهــای‬ ‫بســیاری از مدل هــای شــهری کوچــک گرفتــه تــا ســدان هــای‬ ‫لوکس بزرگ از این نوع گیربکس ها بهره مند هســتند‪️.‬بســیاری‬ ‫از کارخانه هــا نمونه هــای دوکالچــه ای را ارائــه می کننــد کــه نه تنهــا‬ ‫ســریع تر از انســان عمــل تعویــض دنــده را انجــام می دهنــد بلکــه‬ ‫مصــرف ســوخت کمتــری را نیــز بــر جــای می گذارند‪ .‬برخــی برندها‬ ‫اصــا ًدردســر نمونه هــای دســتی را بــه جــان نمی خرنــد‪ .‬خــب بــا‬ ‫ایــن تفاســیر‪ ،‬شــما چــه نــوع گیربکســی را انتخــاب می کنیــد؟‬ ‫اتوماتیــک یــا دســتی؟‬ ‫پرفورمنــس یــا عملکرد‪:‬عمومــا ًگیربکس هــای اتوماتیــک بــرای‬ ‫کســانی طراحــی شــده بودنــد کــه عالق ـه ی چندانــی بــه رانندگــی‬ ‫نداشــتند‪ .‬اگــر لــذت رانندگــی واقعــی را می خواســتید‪ ،‬بایــد یــک‬ ‫نمونــه ی دســتی را انتخــاب می کردیــد‪ .‬امــا هم اکنــون اوضــاع‬ ‫تغییــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫تعویض هــای فوق ســریعی کــه برخــی گیربکس هــای اتوماتیــک‬ ‫دارنــد خیلــی ســریع تر از نمونه هــای دســتی هســتند‪ .‬فاصل ـه ی‬ ‫بیــن تعویــض دنده هــا در حیــن شــتاب گیری ســریع تنهــا‬ ‫در حــد چنــد دهــم و صــدم ثانیــه اســت البتــه کــه در رانندگــی‬ ‫روزمــره تفاوت هایــی وجــود دارد‪ .‬وقتــی در پیســت یــا در جــاده ای‬ ‫پرپیچ وخــم ســریع می رانیــد‪ ،‬گیربکــس دســتی نســبت بــه‬ ‫نمونــه ی اتوماتیــک زحمــت زیــادی دارد‪ .‬شــما بایــد به صــورت‬ ‫تقریبــا ً هم زمــان ترمــز کنیــد‪ ،‬کالچ را فشــار دهیــد و دنــده را‬ ‫تعویــض کــرده و البتــه بــا پــدال گاز نیــز بــازی کنیــد‪.‬‬ ‫در گیربکــس اتوماتیــک برخــی از ایــن فرایندهــا تنهــا بــا فشــار‬ ‫یــک پــدال صــورت می گیــرد‪ .‬ایــن همــان دلیلــی اســت کــه چــرا‬ ‫برخــی طرفــداران دواتشــه رانندگــی گیربکــس دســتی را ترجیــح‬ ‫می دهنــد‪ .‬ایــن وضعیــت مهــارت بیشــتری را طلــب می کنــد‪.‬‬ ‫حــس بهتــری وجــود خواهــد داشــت وقتــی خودتــان همه چیــز را‬ ‫بــه خوبــی انجــام می دهیــد‪ .‬مهم تــر از همــه اینکــه در ترافیــک‬ ‫هیچ کســی رانندگــی را دوســت نــدارد امــا اســتفاده از گیربکــس‬ ‫اتوماتیــک باعــث می شــود کــه کمتــر خســته شــوید‪.‬‬ ‫ارزش و قیمت‪️:‬بــه علــت پیچیــده بــودن‪ ،‬اغلــب بایــد بهــای‬ ‫بیشــتری را بــرای ســفارش گیربکــس اتوماتیــک بپردازیــد‪.‬‬ ‫قیمت هــا نســبت بــه برنــد و مــدل خودروهــا بســیار متفــاوت‬ ‫اســت‪ .‬عمومــا ًگیربکــس اتوماتیک در یک خــودرو باعث افزایش‬ ‫بهــای ‪ 1500‬پونــدی ان می شــود‪ .‬برخــی برندهــا بهــای بیشــتری‬ ‫طلــب می کننــد مثال ًپورشــه اضافــه پرداخت ‪ 220‬پونــدی و برخی‬ ‫مدل هــای ائــودی ‪ 2900‬پونــدی را می خواهنــد‪ .‬مصــرف ســوخت‬ ‫‪ :‬در گذشــته گیربکــس اتوماتیــک تاثیــری منفــی روی مصــرف‬ ‫ســوخت داشــت امــا نرم افزارهــای هوشــمندتر و نســبت های‬ ‫اضافــی اســتفاده شــده در سیســتم های مــدرن بــه ایــن معنــی‬ ‫اســت کــه در حــال حاضــر گیربکس هــای اتوماتیــک بــه نــدرت‬ ‫اثــری منفــی روی مصــرف ســوخت دارنــد‪.‬‬ ‫البتــه بایــد اشــاره کنیــم کــه مصــرف ادعایــی کارخانــه همیشــه‬ ‫درســت نیســت امــا حداقــل بــه شــما اجــازه می دهــد تــا ایــده ای‬ ‫از نــوع انتخابتــان را بــه دســت بیاورید‪.‬وقتی کــه بــه یــک مــدل‬ ‫معمولــی ب ام و ‪ 320i‬نــگاه می کنیــم‪ ،‬مــدل مجهــز بــه گیربکــس‬ ‫دســتی مصــرف ســوخت ‪ 5.3‬لیتــر در هــر صــد کیلومتــر را دارد‬ ‫درحالی کــه ایــن عــدد در مــدل مجهــز به گیربکس اتوماتیــک ‪5.4‬‬ ‫اســت‪ .‬میــزان االیندگــی هــر دو مــدل نیــز مشــابه اســت‪.‬‬ ‫برخــی گیربکس هــای اتوماتیــک راندمــان بســیار بهتــری‬ ‫نســبت بــه نمونه هــای دســتی دارنــد‪ .‬بــرای مثــال پورشــه ادعــا‬ ‫می کنــد کــه گیربکــس ‪ PDK‬موجــود در ‪ 911‬کــررا نــه تنهــا در‬ ‫خــط مســتقیم ســریع تر عمــل می کنــد بلکــه مصــرف ســوخت‬ ‫کمتــری نیــز دارد‪.‬‬ ‫قضــاوت نهایــی‪ :‬از نظــر اقتصــادی گیربکــس دســتی‬ ‫هنــوز هــم ارزان تــر بــوده و در درازمــدت گیربکــس دســتی‬ ‫انتخــاب بهتــری اســت‪ .‬البتــه اگــر طرفــدار رانندگــی‬ ‫هیجانــی هســتید ایــن انتخــاب اســان تر نیــز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫️اگــر اضافــه پرداخــت ابتدایــی بــرای گیربکــس اتوماتیــک را‬ ‫قبــول می کنیــد‪ ،‬پــس ایــن نــوع گیربکــس حــس بیشــتری را‬ ‫بــرای شــما خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫گیربکس هــای اتوماتیــک تعویض هــای نــرم داشــته و‬ ‫رانندگــی ســهل تری را نیــز ارائــه می کننــد و البتــه تفــاوت‬ ‫بســیار کوچکــی در بحــث پرفورمنــس و مصــرف ســوخت‬ ‫بــا نمونه هــای دســتی دارنــد‪ .‬چــه کســی از اینکــه رانندگــی‬ ‫برایــش اســان تر شــود فــرار می کنــد؟‬ ‫در پس شادی کاذبی که با مصرف‬ ‫روانگردان به دست می اید‪،‬‬ ‫دنیایی از غم و اندوه نهفته است‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 4‬اسفند‬ ‫بجنورد‬ ‫چهار شنبه‪ 4‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪490‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫کوراش کاران ایران در‬ ‫‪ ۱۵‬وزن به رقابت های‬ ‫قهرمانی اسیا می روند‬ ‫رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان‬ ‫کشف ‪ ۷۵۰‬میلیارد ریال کاالی‬ ‫احتکارشده در گلستان‬ ‫دبیــر انجمــن کــوراش گفــت‪ :‬ورزشــکاران زن و مــرد‬ ‫ایــن رشــته ورزشــی در ‪ ۱۵‬وزن اســفندماه جــاری بــه‬ ‫رقابت هــای قهرمانــی اســیا اعــزام می شــوند‪.‬‬ ‫کــوروش خســرویاراظهار داشــت‪ :‬رقابت هــای‬ ‫قهرمانــی اســیا از اواخــر اســفند مــاه امســال در‬ ‫دوشــنبه تاجیکســتان برگــزار مــی شــود و بانــوان‬ ‫کــوراش کار کشــورمان در هشــت وزن و مــردان در‬ ‫هفــت وزن در ایــن رقابــت هــا حاضــر مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن رقابــت هــا بــرای تیــم ملــی کــوراش‬ ‫دارای اهمیــت فــراوان اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش رقابت هــای قهرمانــی اســیا‬ ‫‪ ۲۶‬اســفند تــا ســوم فروردیــن مــاه ‪۱۴۰۱‬و مســابقات‬ ‫جایــزه بــزرگ نــوروز دوم فروردیــن مــاه ‪ ۱۴۰۱‬در‬ ‫تاجیکســتان برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫حضــور مربــی خارجــی بــرای تیــم ملــی کــوراش‬ ‫بانــوان‬ ‫خســرویار در بخــش دیگــر ســخنان خــود از دعــوت‬ ‫از یــک مربــی خارجــی زن بــرای امــوزش هــای الزم‬ ‫بــه کشــور خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن مربــی از کشــور‬ ‫تاجیکســتان بــه کشــور مــا دعــوت شــده و امیــد مــی‬ ‫رود بتوانیــم بــه ارتقــای کــوراش کاران بانــو کمــک‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬موقعیــت هــای خیلــی خــوب بــرای مــدال‬ ‫اوری بانــوان در رشــته کــوراش مغفــول مانــده اســت‬ ‫امیــد مــی رود کــه بــا کمــک ایــن مربــی زن‪ ،‬بتوانیــم‬ ‫بــه تیــم ملــی بانــوان و مــدال اوری در بــازی هــای‬ ‫مختلــف کمــک کنیــم‪.‬‬ ‫خســرویار خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــران بــه لحــاظ داشــتن‬ ‫مربــی و داوران مــرد در رشــته کــوراش وضعیــت‬ ‫خــوب دارد و مربیــان بــه لحــاظ دانــش فنــی بســیار‬ ‫خــوب هســتند‪ ،‬امــا مربــی بــرای بانــوان جــودوکار کــم‬ ‫داریــم‪.‬‬ ‫دبیــر انجمــن کــوراش گفــت‪ :‬کســب یــک مــدال‬ ‫مــی توانــد جایــگاه را ارتقــا دهــد از ایــن رو بــه دنبــال‬ ‫ســرمایه گــذاری بویــژه بــرای بانــوان هســتیم‬ ‫بجنورد میزبان کمپ بین المللی کوراش‬ ‫خســرویار افــزود‪ :‬پــس از مســابقات قهرمانــی‬ ‫بزرگســاالن اســیا‪ ،‬بجنــورد مرکــز خراســان شــمالی‬ ‫در اردیبهشــت مــاه ســال اتــی میزبــان کمــپ بیــن‬ ‫المللــی کــوارش خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســال اتــی تیــم هــای اســیایی‬ ‫و جهانــی در کمــپ بیــن المللــی بــر اســاس تقویــم‬ ‫فدراســیون جهانــی‪ ،‬در بجنــورد حضــور یافتــه و بــه‬ ‫مــدت ‪ ۱۰‬روز تمریــن خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫اعزام ‪ ۲‬داور برای ازمون بین المللی‬ ‫خســرویار‪ ،‬اعــزام ‪ ۲‬نفــر از داوران کــوراش کشــور‬ ‫بــرای شــرکت در ازمــون داوری بیــن المللــی را از دیگــر‬ ‫رویدادهــای پیــش رو عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬روح اللــه‬ ‫پارســاپور از اســتان خراســان شــمالی و امیرعبــاس‬ ‫رنــج کــش از اســتان مازنــدران در ایــن ازمــون شــرکت‬ ‫مــی کننــد‪.‬‬ ‫دبیــر انجمــن کــوراش گفــت‪ :‬کشــور ایــران پــس از‬ ‫ازبکســتان در جایــگاه دوم کــوراش جهــان قــرار دارد‪،‬‬ ‫مــا امیــد داریــم بتوانیــم جایــگاه اول جهــان در ایــن‬ ‫رشــته را از ان خــود کنیــم‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــه دلیــل رواج کشــتی بومــی‬ ‫باچوخــه‪ ،‬یکــی از قطــب هــای اصلــی ورزش هــای‬ ‫رزمــی کــوراش و جــودو اســت و تاکنــون قهرمانــان‬ ‫زیــادی را بــه کشــور معرفــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی هــزار و ‪ ۴۰۰‬ورزشــکار بیمــه شــده‬ ‫در رشــته کــوراش و جــودو دارد و ‪ ۲۵‬هــزار ورزشــکار‬ ‫ســازماندهی شــده در قالــب ‪ ۴۱‬هیــات ورزشــی در‬ ‫ایــن اســتان فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫سرویس امنیت اقتصادی‪:‬‬ ‫رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی گلســتان خبــر از افزایــش ‪ ۲۰‬درصــدی کشــف پرونده هــای احتــکار‬ ‫داد و گفــت‪ :‬در ‪ ۱۱‬مــاه نخســت امســال ‪ ۷۵۰‬میلیــارد ریــال ارزش کاالهــای کشف شــده اســت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ ۲۵۰‬تن سیب و پرتقال شب‬ ‫عید ذخیره سازی شده است‬ ‫جانشــین ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬بــرای عیــد‬ ‫نــوروز امســال حــدود ‪ ۲۵۰‬تــن پرتقــال و ســیب درختــی ذخیــره‬ ‫شــده اســت و از اواخــر اســفندماه در قالــب طــرح تنظیــم بــازار‬ ‫در اســتان توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســعید حسـن پور در ایــن‬ ‫خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬بــا مشــارکت تعــاون روســتایی گلســتان‬ ‫ایــن طــرح اجــرا می شــود و در صــورت نیــاز بــه میوه هــای بیشــتر‪،‬‬ ‫تمهیــدات الزم توســط ایــن ســازمان اندیشــیده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای توزیــع در شــب عیــد در مناطــق شــهری و‬ ‫روســتاهای پرجمعیــت گلســتان در ایــن طــرح ‪ ۱۰۰‬تــن ســیب‬ ‫درختــی و ‪ ۱۵۰‬تــن پرتقــال تــدارک دیــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مشــکلی در تامیــن میــوه شــب عیــد بــرای هــم‬ ‫اســتانی هــا وجــود نــدارد و ایــن میوه هــا ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۲۰‬درصــد ارزانتــر‬ ‫از قیمــت بــازار بــه فــروش خواهــد رســید‪.‬‬ ‫جانشــین رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گلســتان خبــر از‬ ‫برخــورد جــدی بــا متخلفــان و گران فروشــان داد و گفــت‪ :‬بالــغ بــر‬ ‫‪ ۱۵۰‬پرونــده تخلــف در ‪ ۲‬مــاه گذشــته در اســتان تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت پیــش از ایــن صــدا و ســیما از تخلــف تعــاون‬ ‫روســتایی در قیمــت تمــام شــده میــوه شــب عیــد خبــر داده بــود‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه گنبــدکاووس گفــت‪ :‬بیــن‬ ‫نیازمنــدان و خانواده هــای اســیب دیــده از اغــاز رزمایــش کمــک‬ ‫مومنامــه ایــن نهــاد تاکنــون ‪ ۴۶‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬بســته حمایتــی از کرونا‬ ‫توزیــع کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬ســرهنگ رمضانعلــی قاســم پــور‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬تــا پایــان کرونــا و بهبــودی شــرایط رزمایــش کمــک‬ ‫مومنانه توســط بســیج ســپاه با همراهی نیکوکاران و ســایر ادارات‬ ‫و نهادهــا ادامــه دارد‪.‬‬ ‫شــهردار گنبــدکاووس هــم بــا اشــاره بــه توزیــع بســته های غذایــی‬ ‫بیــن پاکبانــان و نیروهــای خدماتــی شــهرداری گفــت‪ :‬به منظــور‬ ‫قدردانــی از تــاش شــبانه روزی ایــن قشــر زحمتکــش شــهرداری‬ ‫در نظــر دارد‪ ،‬هرســال حداقــل در چهــار نوبــت و به مناســبت های‬ ‫مختلــف چنیــن بســته های حمایتــی را تهیــه و توزیــع نمایــد‪.‬‬ ‫ســیدعلی اصغــر موســوی‪ ،‬ســه میلیــون ریــال ارزش هــر بســته ‬ ‫غذایــی تهیــه شــده کــه شــامل «گوشــت مــرغ‪ ،‬روغــن‪ ،‬رب‬ ‫گوجــه فرنگــی و برنــج» اســت‪ ،‬اعــام کــرد‪.‬‬ ‫مدیــر امــوزش و پــرورش گنبــدکاووس گفــت‪ :‬در رشــته های فنــی و کاردانــش بــه منظــور تــوازن‬ ‫بخشــی رشــته های تحصیلــی و اســتقبال خانواده هــا بــرای تحصیــل فرزندانشــان‪ ۲،‬هنرســتان‬ ‫تخصصــی در رشــته خیاطــی و تربیــت بدنــی ویــژه دختــران در ایــن شهرســتان راه انــدازی می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار کمــال الدیــن نظرنــژاد در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ایــن ‪ ۲‬هنرســتان‬ ‫در رشــته خیاطــی کــه یکــی توســط خانــواده نیکــوکار زنــده یــاد «احمــد محمــدی» بــا ظرفیــت ‪ ۱۲‬کالس درس بــه‬ ‫همــراه چنــد کارگاه اموزشــی تــا مهــر ســال اینــده بــه بهره بــرداری می رســد ‪ ۲۷۰‬هنرجــو پذیــرش خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تمــام مخــارج ســاخت هنرســتان ذکــر شــده توســط خانــواده محمــدی تامیــن‬ ‫می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬در بخشــی از فضــای دبیرســتان نمونــه بصیــرت گنبــد هنرســتان تربیــت بدنــی ویــژه‬ ‫دختــران واقــع در شــهرک فرهنگیــان بــا ظرفیــت پذیــرش ‪ ۱۱۵‬نفــر راه انــدازی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نظرنــژاد در ادامــه گفــت‪ :‬از اهــداف راه انــدازی هنرســتان تربیــت بدنــی دختــران داشــتن ســالن‬ ‫اختصاصــی ورزش و دسترســی ایــن هنرســتان بــه مجموعــه ورزشــی شــهید نوعــی متعلــق بــه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ ۴۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬بسته‬ ‫معیشتی بین نیازمندان‬ ‫توسط سپاه توزیع شد‬ ‫راه اندازی ‪ ۲‬هنرستان خیاطی و تربیت بدنی‬ ‫در گنبدکاووس‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬ســرهنگ عباســعلی پهلوانی نســب در جمــع اصحــاب‬ ‫رســانه اســتان اظهــار داشــت‪ ۶ :‬مرحلــه طــرح سراســری مبــارزه بــا احتــکار کاالهــای اساســی‪ ،‬اقــام‬ ‫ضــروری خوراکــی و محصــوالت اســتراتژیک در گلســتان از ابتــدای امســال تاکنــون مــورد اجــرا قــرار‬ ‫گرفتــه کــه ‪ ۸۸‬متهــم دســتگیر شــده نتیجــه اجــرا ایــن طرح هــا هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برنــج‪ ،‬قنــد و شــکر‪ ،‬مــواد شــوینده‪ ،‬لــوازم خانگــی‪ ،‬روغــن خوراکــی‪ ،‬گنــدم‪ ،‬نهاده هــای‬ ‫دامــی و تخــم مــرغ عمده تریــن کاالهــای کشف شــده در گلســتان بــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کشــف ‪ ۲۵‬هــزار کیلوگــرم نهاده هــای دامــی بــه ارزش ‪ ۲‬میلیــارد و ‪ ۲۵۰‬میلیــون‬ ‫ریــال در گــرگان از مهمتریــن کاالهــای احتکارشــده بــود‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی گلســتان بیــان کــرد‪ :‬نارســایی در تامیــن کاالهــای اساســی و اقــام‬ ‫مصرفــی مــورد نیــاز مــردم ســبب افزایــش قیمــت هــا شــده و موجبــات تنــگ شــدن معیشــت مــردم‬ ‫را فراهــم مـی اورد و امنیــت روانــی جامعــه را تحــت شــعاع قــرار داده و نوســانات نــرخ ارز و افزایــش‬ ‫نــرخ کاال را بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پهلوانی نســب ادامــه داد‪ :‬بیــش از ‪ ۲۲۰‬میلیــارد ریــال ارزش کاالهــای مکشــوفه احتــکار‬ ‫در بهمــن مــاه اســت کــه در ایــن رابطــه ‪ ۲۵‬نفــر دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاکنــون بیــش از ســه هــزار تــن گنــدم در اجــرای ششــمین مرحلــه طــرح مقابلــه بــا‬ ‫احتــکار ضمــن رصــد فضــای اقتصــادی گلســتان انبــار گنــدم یکــی از شهرســتان هــای شــرق اســتان‬ ‫مــورد بررســی قــرار گرفــت و از چندیــن انبــار مراوه تپــه کشــف و ضبــط شــد و چهــار متهــم نیــز‬ ‫دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ پهلوانی نســب تاکیــد داشــت‪ :‬مبــارزه بــا احتــکار بــا راهکارهایــی چــون ثبــت کاالهــا در‬ ‫ســامانه انبارهــا‪ ،‬توزیــع کاالهــای اساســی بــه میــزان نیــاز توســط دولــت‪ ،‬اســتفاده از کارت هــای‬ ‫هوشــمند بــرای تهیــه و توزیــع کاالهــای اساســی بــا شــیوه درســت و توزیــع کاالهــای اساســی‬ ‫روســتائیان توســط تعاونــی روســتایی امــکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪5‬‬ ‫دمای هوا ‪ 13‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 65‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫بــاران مالیــم عصرگاهــی‪ .‬بیشــینه ‪13‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد غــرب جنــوب غربــی و متغیــر‪ .‬احتمــال‬ ‫بــارش بــاران ‪.%70‬‬ ‫در سامانه ایران من‪،‬‬ ‫کسبه ثبت نام کنند‬ ‫رییــس اتــاق اصنــاف مرکــز خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫جلوگیــری از تعطیلــی هــای نــوروزی در ســامانه ایــران مــن‬ ‫کســبه و اصنــاف اســتان ثبــت نــام کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار مهــدی امیــدوار اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬کســبه‪ ،‬بــر اســاس رویکــرد جدیــد بــا دریافــت ســه دُز‬ ‫از واکســن کرونــا مــی تواننــد در ســامانه ایــران مــن ثبــت نــام‬ ‫کــرده و در محدودیت هــای احتمالــی کرونایــی در نــوروز بــه‬ ‫فعالیــت خــود ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تعطیلی هــای بــازار در ‪ ۲‬ســال گذشــته بــا شــیوع‬ ‫کرونــا‪ ،‬اســیب های بســیاری بــه کســبه وارد کــرده اســت‪ ،‬امــا‬ ‫مقــرر شــده تــا امســال کســبه بــه شــرط تزریــق ســه دُز واکســن‬ ‫کرونــا و ثبــت نــام در ســامانه ایــران مــن‪ ،‬بــه فعالیت هــای خــود‬ ‫ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق اصنــاف مرکــز خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ایــن تعطیلی هــا و رکــود بــازار در شــرایطی بــود کــه حمایتــی‬ ‫از کســبه نشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای جلوگیــری از تخلفــات‪ ،‬نظــارت هــا و‬ ‫بازرســی ها از بــازار در اســتانه ســال نــو تشــدید مــی شــود‪.‬‬ ‫امــوزش و پــرورش اســت ضمــن اینکــه اســتخر دانــش امــوزی در حــال تکمیــل ایــن شهرســتان مــورد‬ ‫اســتفاده هنرجویــان ایــن هنرســتان قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫مدیــر امــوزش و پــرورش گنبــدکاووس افــزود‪ :‬در حــال حاضــر ایــن شهرســتان دارای ‪ ۳۰‬هنرســتان‬ ‫و مدرســه کاردانــش کــه چهــار هــزار و ‪ ۵۵۰‬دانــش امــوز دختــر و پســر مقطــع متوســطه دوم در ‪۸۷‬‬ ‫رشــته تحصیلــی در ان مشــغول تحصیــل هســتند کــه ‪ ۳۷‬رشــته ان بــرون ســپاری شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه ظرفیــت فضاهــای اموزشــی ایــن شهرســتان عــاوه بــر ‪ ۲‬هنرســتان یادشــده‪ ،‬پنــج بــاب‬ ‫مدرســه خیرســاز در مناطــق روســتایی و یــک اســتخر دانــش امــوزی در شــهر گنبــد تــا مهــر ســال اینــده‬ ‫اضافــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نظرنــژاد اضافــه کــرد‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۲۵‬مدرســه پــس از پیــروزی انقــاب اســامی توســط نیکــوکاران در‬ ‫ایــن شهرســتان ســاختند کــه ‪ ۳۸‬مدرســه ان در ســه ســال اخیــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫طبــق اظهــارات وی از ‪ ۳۸‬مدرســه خیرســاز ســه ســاله اخیــر تاکنــون ‪ ۲۲‬مدرســه ان افتتــاح و ‪۱۶‬‬ ‫مدرســه در حــال ســاخت اســت‪.‬‬ ‫مدیــر امــوزش و پــرورش گنبــدکاووس در پایــان بــا اشــاره بــه کمبــود فضاهــای اموزشــی در مناطــق‬ ‫شــهری گفــت‪ :‬فضای هــای اموزشــی موردنیــاز براســاس اطلــس تهیــه شــده‪ ،‬در ایــن شهرســتان در‬ ‫قالــب ‪ ۳۲‬پــروژه بــا ‪ ۲۱۶‬کالس درس اولویــت بنــدی شــده کــه نیــاز بــه نوســازی دارد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون امــوزش و پــرورش شهرســتان ‪ ۳۷۵‬هــزار نفــری گنبــدکاووس افــزون بــر ‪ ۸۸‬هــزار‬ ‫دانــش امــوز از پیــش دبســتانی تــا متوســطه دوره دوم دارد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۳۴۵۲‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱‬هیــات موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۹۴‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای شــیرعلی‬ ‫داورزهــی شــورو فرزنــد صاحب خــان بــه شــماره شناســنامه ‪ ۹۱۹‬کــد ملــی ‪ ۲۰۳۰۳۴۹۸۳۶‬صــادره از گنبــد کاووس در دو دانــگ مشــاع از ش ـش دانگ قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ ۳۲۶۲۲.۹۰‬مترمربــع‪،‬در قســمتی از‬ ‫باقیمانــده ش ـش دانگ پــاک شــماره ‪ ۱۰۳‬فرعــی از ‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی شــیخ موســی بخــش ‪ -۱۲‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اقــای یوســف داورزهــی شــورو تاییــد گردیده اســت ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مــردم در دو نوبــت بــا فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م الــف‪ ۱۰۱۱۶‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬روز سه شــنبه‪ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬روز چهارشــنبه‪ ۱۴۰۰/۱۲/۴‬محمــد فندرســکی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۳۴۵۱‬‬ ‫تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۹۵‬‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای یوســف داورزهــی شــورو فرزنــد مهرعلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۶‬کــد ملــی ‪ ۴۹۷۹۹۷۸۴۸۷‬صــادره از اق قــا در دو دانــگ مشــاع از ش ـش دانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی‬ ‫بــه مســاحت ‪ ۳۲۶۲۲.۹۰‬مترمربــع‪ ،‬در قســمتی از باقیمانــده ششــدانگ پــاک شــماره ‪ ۱۰۳‬فرعــی از ‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی شــیخ موســی بخــش ‪ -۱۲‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اقــای یوســف داورزهــی‬ ‫شــورو تاییــد گردیــده اســت ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســندمالکیت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬بدیهــی اســت‬ ‫درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪..‬م الــف‪ ۱۰۱۱۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬ســه شــنبه ‪ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬روز چهارشــنبه‪۱۴۰۰/۱۲/۴‬‬ ‫محمدفندرســکی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانممعصومــه رضائــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۳۱‬بــه شــماره ملــی ‪ ۲۲۶۹۹۳۳۸۶۹‬صــادره از علــی ابــاد فرزنــد حبیــب الــه‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۲۷‬در یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام یــک ســهم مشــاع از‪۶‬ســهم پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف است‪-۲‬حســین رضائــی‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪ ۲۱۱۰۱۲۸۵۰۱‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۱۰۱۲۸۵۰۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد حبیــب الــه متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۳۲‬دریــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ اعیانــی یکبــای ســاختمان بانضمــام یــک ســهم مشــاع‬ ‫از‪ ۶‬ســهم پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت ‪ -۳‬حبیــب الــه رضائــی بشــماره شناســنامه‪ ۴۸‬بشــماره ‪ ۴۵۹۱۵۴۰۴۴۹‬صــادره از شــاهرود فرزنــد عبــاس متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۲۵‬در‬ ‫‪۴‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام یــک ســهم مشــاع از‪۶‬ســهم پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت کل‪۴۰‬متــر مربــع از پــاک ‪ -۸۸‬اصلــی واقــع در اراضــی جعفراابــاد‬ ‫بخــش‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪..‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود ازاین رو اشــخاصی که نســبت به رای صــادره فوق الذکر اعتراض‬ ‫داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بیــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪۱۰۱۰۹‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪۱۴۰۰/۱۱/۱۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۰/۱۲/۲:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان و از طرف محمدامین صافی‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 4‬اسفند‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 18‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 76‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 4 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪18‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی و متغیر‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 4‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪490‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫اب منطقه ای بایکوت خبری شد‬ ‫اب منطقه ای با رسانه ها‬ ‫تسویه حساب کنید‬ ‫سرویس مطبوعات‪:‬‬ ‫نائــب رئیــس خانــه مطبوعــات ورســانه هــای گلســتان خبــر از عــدم وصــول هزینــه درج اگهــی بعــد از ‪5‬‬ ‫ســال گلســتان گفت‪ :‬متاســفانه برخی از ادارات ســال هاســت که از چاپ اگهی ان ها در رســانه های‬ ‫اســتان مــی گــذرد امــا هنــوز اقدامــی بــرای پرداخــت مطالبــات رســانه نداشــته اند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازرار کســب وکار حمیدرضــا محمدیــاری اظهــار داشــت‪ :‬رســانه هــا بــا حداقــل درامــد و‬ ‫هزینــه هــای بــاالی چــاپ و انتشــار در ایــن شــرایط ســخت اقتصــادی بــه بقــا خودشــان ادامــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه در این میان برخی ادارات کم لطفی بســیاری نســبت به رســانه دارند‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬متاســفانه شــاهد هســتیم که مطالبات رســانه ها در برخی ادارات بعد ســال ها وصول نشــده اســت‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه هزینه هــای‬ ‫چــاپ روزنامــه هــا و نشــریات چندبرابــر‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن عضــو هییــت مدیــره خانــه‬ ‫مطبوعــات ورســانه هــای گلســتان‬ ‫گفت‪:‬بــه عنــوان مثــال شــرکت اب‬ ‫منطقه ای گلســتان بعد از گذشــت ‪5‬‬ ‫ســال هنــوز برخی مطالبات رســانه ها‬ ‫را علــی الرغــم پیگیری هــای مکــرر‬ ‫رســانه ها پرداخــت نکــرده اســت و‬ ‫رســانه ها دیگــر تمایلــی بــرای چــاپ‬ ‫اگهی هــای ایــن شــرکت ندارنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایــن شــرایط ســخت اقتصــادی کــه یــک رســانه بــا حداقــل هــا بــه حیــات خــود ادامــه‬ ‫می دهــد مســئوالن بایــد همراهــی و مشــارکت بیشــتری بــا روزنامــه هــا ونشــریات اســتان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫محمدیــاری در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد بایــد در دولــت ســیزدهم نــگاه و توجــه ویــژه ای بــه رســانه شــود تــا‬ ‫بتواننــد بخشــی از مشــکالت خــود را مرتفــع و در مســیر اگاهــی ســازی و اطــاع رســانی درســت گام بردارنــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت براســاس شــنیده ها از ســوی برخــی روزنامه هــای فعــال در اســتان تنهــا یــک فقــره از‬ ‫اگهی هــای ایــن اداره کل یــازده میلیــون تومــان می باشــد کــه متعلــق بــه ‪ 3‬ســال گذشــته اســت و هنــوز‬ ‫هزینــه ان تســویه نشــده اســت‪.‬‬ ‫براســاس گزارشــات میدانــی خبرنــگار بــازار کســب و کار قیمــت ســکه ‪ 3‬ســال پیــش ‪ 3‬الــی ‪ 4‬میلیــون تومــان‬ ‫بــود امــا هــم اکنــون قیمــت ســکه بیــش از یکصــد میلیــون ریــال اســت ‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف ‪ 2‬دستگاه خودروی‬ ‫سرقتی در بجنورد‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف دو دســتگاه خــودروی‬ ‫ســرقتی و دســتگیری ‪ 2‬نفــر ســارق در بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنگاربازارکســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ«محمد غالمــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬در‬ ‫پــی وقــوع چنــد فقــره‏ســرقت خــودروی پرایــد در شهرســتان بجنــورد‬ ‫بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار مامــوران انتظامــی ایــن‬ ‫فرماندهــی‏قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن رابطــه مامــوران کالنتــری ‪ 12‬بــا جدیــت تمــام‬ ‫اقدامــات اطالعاتــی و همچنیــن گشــت زنی هــای هدفمنــد خــود‏را‬ ‫شــروع و درنهایــت موفــق شــدند یــک دســتگاه خــودرو را به صــورت بال‬ ‫صاحــب و یــک دســتگاه را در کارگاه صافــکاری کشــف و‏ضبــط کننــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی اســتان ادامــه داد‪ :‬مامــوران در این رابطه موفق‬ ‫شــدند ‪ 2‬نفــر ســارق را در حیــن بازنمــودن قطعــات‏خــودرو ســرقتی‬ ‫دســتگیر و بــرای تکمیــل تحقیقــات بــه مقــر انتظامــی منتقــل کنند که‬ ‫مراتــب پــس از تکمیــل پرونــده بــه مراجــع‏قضایــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ غالمــی بــا اشــاره بــه اینکــه پلیــس بــه صــورت ‪ 24‬ســاعته‬ ‫امــاده خدمت رســانی بــه مــردم عزیز می باشــد از‏شــهروندان خواســت‬ ‫تــا ضمــن رعایــت نــکات ایمنــی و توجــه بــه هشــدارهای انتظامــی در‬ ‫صــورت مشــاهده هرگونــه مــورد‏مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از‬ ‫طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫دستگیری سارق‬ ‫ادوات کشاورزی در حین‬ ‫سرقت در مانه و سملقان‬ ‫پاک سازی پارک شهید فهمیده‬ ‫شیروان با اجرای طرح ارتقاء‬ ‫امنیت اجتماعی پلیس‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از دســتگیری‬ ‫ســارق ادوات کشــاورزی بــا ‪ 13‬فقــره‏ســرقت خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫‏گفــت‪ :‬در پــی اقدامــات اطالعاتــی و فنــی مامــوران پلیــس‬ ‫اگاهــی‪ ،‬ســارق ادوات کشــاورزی دریکــی از‏روســتاهای بخــش‬ ‫مانــه در حیــن ســرقت دســتگیر شــد‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬در همیــن رابطــه پــس از انتقــال ســارق بــه‬ ‫مقــر انتظامــی ســارق بــه ‪ 13‬فقــره ســرقت ‏مشــابه ادوات‬ ‫کشــاورزی از قبیــل باطــری‪ ،‬وزنــه تراکتــور‪ ،‬دیســک و گاواهــن‬ ‫از شهرســتان های مانــه و‏ســملقان و اســفراین اعتــراف کــرد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ مهــران فــر بابیــان اینکــه متهــم پــس از تشــکیل‬ ‫پرونــده جهــت رســیدگی قضایــی بــه دادســرا‏معرفی شــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از کلیــه شــهروندان عزیــز می خواهیــم در صــورت مشــاهده‬ ‫هرگونــه مــورد ‏مشــکوک در رابطــه بــا ســرقت ها بالفاصلــه از‬ ‫طریــق ســامانه تلفنــی ‪ 110‬پلیــس را در جریــان قــرار‏دهنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از پاک ســازی پــارک‬ ‫و تفــرج گاه شــهید فهمیــده شــیروان بــا اجــرای طــرح ارتقــاء‬ ‫امنیــت اجتماعــی ‏پلیــس خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ محمــد‬ ‫روهنــا در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ :‬درتشــریح ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬مامــوران کالنتــری ‪ 12‬امــام رضــا (ع)‏شهرســتان‬ ‫شــیروان درراســتای جلــب اعتمــاد عمومــی و تامیــن خواســته ها‬ ‫و مطالبــات مردمــی اقــدام بــه کنتــرل و پاک ســازی پــارک و‬ ‫‏تفــرج گاه شــهید فهمیــده کردنــد‪.‬‏‬ ‫وی گفــت‪ :‬پــارک ‏فهمیــده در ســطح شهرســتان شــیروان‬ ‫کــه بیش تریــن گزارش هــای نارضایتــی را داشــته‪ ،‬تعیــن و‬ ‫موردبررســی قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ روهنــا بــا اشــاره بــه انجــام اقدامات پلیســی و شناســایی‬ ‫کامــل محل هــای موردنظــر گفــت‪ :‬ماموران انتظامــی در عملیات ‪2‬‬ ‫‏ســاعته این نقاط مســتعد شــهر را پاک ســازی کردند‏‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پلیــس در ایــن طــرح موفــق بــه دســتگیری ‪ 14‬نفــر‬ ‫از افــراد مزاحــم و ســابقه دار گردیــد و‏تذکــرات لســانی بــه برخــی‬ ‫افــراد متخلــف در ایــن راســتا داده شــده اســت‪.‬‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۱۶۴‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۲۸۳‬تقاضــای خانــم گلــی یامــدم بشــماره شناســنامه ‪ ۲‬وکــد ملــی ‪ ۳۶۷۳۸۴۷۵۱۱‬صــادره از زابــل فرزنــد‬ ‫گلــزار در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ 114/72‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ -۲۶۶۴‬اصلــی واقــع در اراضــی شــهری بخــش یــک حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫اقــای حســین گرامــی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســندمالکیت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪، ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۱/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۲/4 :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری م الف‪۱۰۱۸۸ :‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‏رســمی‏برابــر رای شــماره ‪ 1400/1213‬هیــات اول‪/‬دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای‏فاقد‬ ‫ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کاللــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم ســعیده‏نیــازی فرزنــد احمــد بــه شــماره شناســنامه ‪ 0‬صــادره از در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی‏بــه مســاحت ‪313‬‬ ‫مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره ‪ 301‬فرعــی از ‪-213‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 9‬حــوزه ثبــت ملــک کاللــه‏خریــداری از مالــک رســمی اقــای حســین کریــم کشــته محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت‏بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی‬ ‫شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‏باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‏ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در‏صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/11/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/12/04 :‬م‪-‬الف‪10064 :‬‏ بهمن سارلی‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک کالله‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‏رســمی‏برابــر رای شــماره ‪ 1400/001212‬هیــات اول‪/‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫‏فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کاللــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای قاســم‏مــرگان فرزنــد محمــد نظــر بــه شــماره شناســنامه ‪ 3439‬صــادره ازدر ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ قســمتی از پــاک‏شــماره ‪ 301‬فرعــی از‬ ‫‪-213‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 9‬حــوزه ثبــت ملــک کاللــه بــه مســاحت ‪ 313‬مترمربــع خریــداری از‏مالــک رســمی اقــای حســین کریــم کشــته محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‏روز اگهــی مــی شــود درصورتــی کــه‬ ‫اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد‏ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‏مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای‏مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/11/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/12/04 :‬م‪-‬الف‪10062 :‬‏بهمن سارلی‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک کالله‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ‏‪:‬‬ ‫‏‪ -1‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412003000196‬مربــوط بــه تقاضــای خانــم ارزو پاتیمــار نســبت بــه ششــدانگ عرصــه یــک‏قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 211/50‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت ‪5‬‏هکتــار و دو هــزار متــر مربــع‬ ‫بــه پــاک ‪ 1139‬فرعــی از ‪ 1093‬اصلــی بخــش ‪ 4‬ثبــت ترکمــن بــه مالکیــت رســمی اقــای نورمحمــد‏خــداوردی واقــع در بندرترکمــن خیابــان ســاحل ‪ 45‬‏‏‪ -2‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412003000038‬مربــوط بــه تقاضــای خانــم امــان بخــت بــاژ مبنــی بــر صدور ســند مالکیت‏نســبت‬ ‫بــه ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 300/15‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده ششــدانگ‏یــک قطعــه زمیــن بــه پــاک ‪ 1140‬فرعــی از ‪ 1093‬اصلــی بخــش ‪ 4‬حــوزه ثبــت ملــک بندرترکمــن بــه مســاحت ســه هکتــار و نــه‏هــزار متــر مربــع بــه‬ ‫مالکیــت رســمی اقــای قربــان کــر واقــع در انتهــای خیابــان ســاحل ‪ 45‬‏ ‏‪ -3‬پرونــده کالســه ‪ 1400114412003000011‬مربــوط بــه تقاضــای خانــم حلیمــه قرنجیــک مبنــی بــر صــدور ســند مالکیــت‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 452‬متــر مربع‪ ،‬قســمتی‬ ‫از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت یــک‏هکتــار بــه پــاک ‪ 1290‬فرعــی از یــک اصلــی بخــش ‪ 3‬ثبــت ترکمــن بــه بــه مالکیــت رســمی اقــای محمــد پیلتــن واقــع در‏بندرترکمــن خیابــان شــهید ارخــی ســاحل ‪ 10‬کوچــه وحــدت‏‪ -4‬پرونــده کالســه ‪1398114412003000121‬‬ ‫مربــوط بــه تقاضــای خانــم مرضیــه هنرمنــد بشوســقه مبنــی بــر صــدور ســند‏مالکیــت نســبت بــه ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 34/50‬متــر مربع‪ ،‬قســمتی از ششــدانگ‏عرصــه یک قطعه زمیــن بــه پــاک ‪ 1511‬فرعــی از ‪ 1093‬اصلی بخش‬ ‫‪ 4‬ثبــت ترکمــن بــه مســاحت نــه هکتــار و دو هــزار متــر‏مربــع بــه مالکیــت رســمی اقــای ای محمــد جعفــری چــوگان واقــع در بندرترکمــن جــاده اق قــا عدالــت ‪ 2‬بهارســتان‏‏‪ -5‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412003000075‬مربــوط بــه تقاضــای خانــم امنــه خواجــه مبنــی بــر صــدور‬ ‫ســند مالکیــت‏نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 362/90‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‏بــه مســاحت ده هــزار و پانصــد متــر مربــع بــه پــاک ‪ 4366‬فرعــی از یــک اصلــی بخــش ‪ 3‬ثبــت بندرترکمــن بــه مالکیــت‬ ‫رســمی‏حلیــم بــردی نیــک پــور کــر واقــع در بندرترکمــن خیابــان ســاحل ‪ 23‬اواســط خیابــان‏‪ -6‬پرونــده کالســه ‪ 1400114412003000057‬مربــوط بــه تقاضــای اقــای محمــد ئیلــی پــور مبنــی بــر صــدور ســند مالکیــت‏نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 262/50‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از ششــدانگ پــاک ‪2573‬‏فرعــی از یــک اصلــی بــه مســاحت ‪ 525‬متــر مربــع بخــش ‪ 3‬ثبــت ترکمــن بــه مالکیــت رســمی اقــای محمــد قاندمــی واقــع در‏بندرترکمــن خیابــان ابوعمــار ‪13‬‏ ‏‪ -7‬پرونــده کالســه ‪1399114412003000155‬‬ ‫مربــوط بــه تقاضــای اقــای تــاج محمــد حــق گــو مبنــی بــر صــدور ســند‏مالکیــت نســبت بــه ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 592/22‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از ششــدانگ‏عرصــه یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت ‪ 5‬هکتــار و دو هــزار متــر مربــع‬ ‫بــه پــاک ‪ 1139‬فرعــی از ‪ 1093‬اصلــی بخــش ‪ 4‬حــوزه‏ثبــت ملــک بنــدر ترکمــن بــه مالکیــت رســمی اقــای نورمحمــد خــداوردی واقــع در بندرترکمــن خیابــان ســاحل ‪ 45‬‏ ‏‪ -8‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412003000185‬مربــوط بــه تقاضــای اقــای حاجــی محمــد مخدومــی مبنــی بــر‬ ‫صــدور ســند‏مالکیــت نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت تجمیعــی ‪ 470/56‬متــر مربــع شــامل دو قطعه(قطعــه‏اول) ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 459‬متــر مربــع قســمتی از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن به‬ ‫مســاحت ‏‏‪ 3498/30‬متــر مربــع بــه پــاک شــماره ‪ 826‬فرعــی از یــک اصلــی بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ملــک بنــدر ترکمــن بــه مالکیــت رســمی‏اقــای گلــدی محمــد حاجــی عــرازی و (قطعــه دوم) ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن با بنــای احداثی به مســاحت ‪ 11/56‬متر مربع ‏قســمتی‬ ‫از باقیمانــده یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت ‪ 11/90‬متــر مربــع بــه پــاک ‪ 19312‬فرعــی از یــک اصلــی بخــش ‪ 3‬ثبــت ‏ترکمــن بــه مالکیــت رســمی خانــم اغــول بــی بــی مخدومــی واقــع در بندرترکمــن خیابــان جمهــوری ‪19‬‏هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫بندرترکمــن بشــرح رای صــادره بــا تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اشــخاص‏فــوق از پالکهــای منــدرج را تائیــد و بــه جهــت عــدم دسترســی بــه مالکیــن مقــرر شــد پــس از نشــر اگهــی ســند مالکیــت رســمی‏صــادر و تســلیم گــردد علیهــذا بــه اســتناد مــاده ‪ 3‬قانــون فــوق مراتــب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز جهــت اطــاع مالکیــن‏مشــاعی و ســایر صاحبــان حقــوق در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار و محلــی اگهــی مــی شــود و از اینــرو در صورتیکــه‏اشــخاص ذینفــع بــه رای فــوق اعتــراض دارنــد مــی بایســت از تاریــخ انتشــار نوبــت اول بــه مــدت‬ ‫دو مــاه (‪ 60‬روز) اعتــراض خــود‏را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک بندرترکمــن تســلیم و رســید اخــذ نماینــد ضمنــا معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ‏تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت در دادگاه عمومــی بندرترکمــن نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫بــه اداره‏ثبــت اســناد و امــاک بندرترکمــن تحویــل نمایــد در صــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات اقــدام بــه صــدور‏ســند مالکیــت خواهــد نمــود صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد ‏‪ .‬م‪.‬الــف‪1400/251 :‬‏ تاریــخ انتشــار‬ ‫نوبــت اول ‪ :‬دوشــنبه ‪1400/11/18‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬چهارشــنبه ‪1400/12/4‬‏‏رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ترکمــن‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۰۷۳‬تاریخ ‪ ۳۱/۰۶/۱۴۰۰‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان اق قال پرونده کالسه‪ ۱۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۳۲۹‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای جواد نظری فرزند عبدالرحمن به شماره شناسنامه ‪ ۴۹۷۰۰۸۸۱۲۸‬کد ملی‪۴۹۷۰۰۸۸۱۲۸‬‬ ‫صادره از اق قال در ‪ ۴۰۰۶۲.۵‬مترمربع مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت‪ ۵۶۲۴۵‬مترمربع‪ ،‬در قسمتی از شش دانگ باقیمانده پالک شماره ‪ ۶‬فرعی از ‪ _۲۱‬اصلی واقع در اراضی قره باش (اوچ تپه) بخش ‪ ۱۲‬حوزه ثبتی ملک شهرستان‬ ‫اق قال از سهمی وراث مرحوم عاشور نظری به نام خانم ها و اقایان ‪ ۱‬قربان بی بی ‪ ۶۲۵۰‬مترمربع مشاع‪ _۲‬نعیمه‪ ۲۷۳۴.۳۷۵‬مترمربع مشاع‪ _۳‬حلیمه ‪ ۲۷۳۴.۳۷۵‬مترمربع مشاع ‪ _۴‬صفورا ‪ ۲۷۳۴.۳۷۵‬مترمربع مشاع‪ _۵‬مارال‪ ۲۷۳۴.۳۷۵‬مترمربع مشاع‬ ‫‪ _۶‬یوسف‪ ۴۶۸.۷۵‬مترمربع مشاع ‪ _۷‬زکریا‪ ۵۴۶۸.۷۵‬مترمربع مشاع ‪ _۸‬عیسی ‪ ۴۶۸.۷۵‬مترمربع مشاع ‪۹‬یعقوب نظری ‪ ۴۶۸.۷۵‬مترمربع مشاع شهرت همگی نظری( جمعا ًبه میزان ‪ ۲۴۰۶۲.۵‬متر مربع) و از سهمی وراث مرحوم صفرعلی قلی نظری ‪۱‬‬ ‫ارازمحمــد نظــری ‪۹۷۵۰‬مترمربــع ‪ _۲‬حــال بی بــی ایــری ‪ ۶۲۵۰‬مترمربــع (جمعــا ًبــه میــزان ‪ ۱۶۰۰۰‬مترمربــع ) تاییــد گردیده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــد می توانــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪:‬روز سه شنبه ‪ 1400/۱۱/19‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز چهارشنبه ‪ 1400/۱۲/4‬محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک اق قال م‪.‬الف‪۱۰۱۲۰:‬‬ ‫مالیات و ماگلومانیای‬ ‫اقتصادی!‬ ‫چارلی چاپلین خدا بیامرز در جایی گفته‪« :‬انســان هنرمند‬ ‫کســی اســت که بتواند از هیچ ســوژه بســازد!»‬ ‫مــا هــم امــروز قصــد داریــم بالتشــبیه از یــک موضــوع پیش‬ ‫افتــاده و دم دســتی ســوژه درســت کنیــم‪ .‬نــه پــدر جــان‬ ‫کشــک و دوغ و ماســت کــه امــروز بــرای خودشــان جایــگاه‬ ‫منیعــی دارنــد و روز بــه روز هــم بــه ســروری و قیمــت شــان‬ ‫افــزوده مــی شــود‪ .‬حقیقــت امــر امــروز قصــد داریــم بــه‬ ‫موضــوع پیــش پــا افتــاده و فرعــی « مالیــات» بپردازیــم‪.‬‬ ‫بلــه مالیــات‪ ...‬در واقــع مالیــات در کشــور مــا مَثــل فرهنــگ‬ ‫یــا همــان داســتان ســبزی خــوردن اقــای حــداد عــادل‬ ‫ســر ســفره اســت کــه بــود و نبــودش در غــذا خــوردن مــا‬ ‫تاثیــر چندانــی نــدارد و همیــن طــوری بــا وجــود ‪ 25‬میلیــون‬ ‫نفــر حاشــیه نشــین در کشــور‪ 25 ،‬میلیــون نفــر هــم دچــار‬ ‫چاقــی مفــرط هســتند! بــا ایــن حــال مــا متوجــه نشــدیم‬ ‫ایــن چــه ماگلومانیــای اقتصــادی اســت کــه هــر وقــت دولــت‬ ‫کســری بودجــه مــی اورد بنــد مــی کنــد بــه مقولــه مالیــات‬ ‫و گرفتــن مالیــات از پزشــکان‪ ،‬طــا فروشــان‪ ،‬هنرمنــدان‪،‬‬ ‫فوتبالیســت ها‪ ،‬ســلبریتی هــا‪ ،‬وکال‪ ،‬خانــه هــای خالــی و‬ ‫ســپرده هــای بانکــی و ‪ ...‬را کلیــد مــی زنــد‪ .‬در اخریــن هنــر‬ ‫نمایــی هــم زبانــم الل دولــت در حــال برنامــه ریزی بــرای اخذ‬ ‫مالیــات از ســیصد هــزار میلیــاردر اســت! مــرد حســابی اگــر‬ ‫قــرار بــود دارنــدگان خانــه هــای خالــی چنــد هــزار متــری و‬ ‫حســاب هــای بانکــی تپــل مالیات بدهند‪ ،‬که نمی توانســتند‬ ‫ایــن همــه مــال و منــال جمــع کننــد و لقــب میلیــاردر را‬ ‫تصاحــب کننــد!‬ ‫حــاال درســت اســت کفگیــر دولــت بــه تــه دیــگ خــورده و‬ ‫محاســبات برجامی درســت از کار در نیامده و نفت و گاز ما‬ ‫را خــوب نمــی خرنــد‪ ،‬ســوئیفت وصــل شــده ولــی از ان طــرف‬ ‫فقــط فــوت مــی کننــد و کســی بــا مــا مــراوده مالــی نــدارد‪،‬‬ ‫اروپــا هــم بــا ایــن تکــس و اون تکــس هیــچ غلطی نتوانســت‬ ‫بکنــد ‪ ،‬قیمــت دالر تمایلــی بــه افزایــش مجــدد و پــر کــردن‬ ‫چالــه چولــه هــای اقتصــادی دولــت نــدارد ولــی ایــن هــا دلیل‬ ‫نمــی شــود بخواهیــم کســری بودجــه دولــت را بــا عبــور از خط‬ ‫قرمــز ‪ 300‬هــزار میلیــاردر جبــران کنیــم! بــه هر حــال هرکس‬ ‫یــک خــط قرمــزی دارد‪ .‬یکــی ســبیلش خــط قرمــزش اســت‪،‬‬ ‫یکــی تیــم ورزشــی اش‪ ،‬یکــی دختــر مظلومــش‪ ،‬یکــی دامــاد‬ ‫معروفــش‪ ،‬یکــی دوســتش کــه حاضــر تمــام لواســان را بــه‬ ‫نامــش بزنــد و ‪ ...‬ایــن دوســتان میلیــاردر هــم خط قرمزشــان‬ ‫پرداخــت مالیــات اســت‪ .‬البتــه عاجزانــه از دولــت درخواســت‬ ‫مــی شــود نــه یارانــه و ســبد معیشــتی ایــن عزیــزان را قطــع‬ ‫کنــد و نــه بــه فکــر دریافــت مالیــات از ایــن جماعــت باشــد‪.‬‬ ‫چــون در هــر دو حــال انهــا چنــد برابــر مبلــغ کســر شــده‬ ‫یــا قطــع شــده را بــا افزایــش قیمــت کاال هــا و خدمــات و‬ ‫اجــاره خانــه و ‪ ...‬از خلــق اللــه دریافــت مــی کننــد و ایــن‬ ‫وســط بــاز هــم ســر درویــش ســتیهنده بــی کاله مــی مانــد!‬ ‫در ضمــن از قدیــم و ندیــم گفتــه انــد جایــی کــه پــول شــمرده‬ ‫مــی شــود غیبــت نمــی شــود! وقتــی گنــاه کبیــره ای چــون‬ ‫غیبــت بــا وجــود پــول بســاطش جمــع مــی شــود قطعــا ً‬ ‫در ان محفــل پــول شــویی‪ ،‬دزدی‪ ،‬اختالس‪،‬ارتشــاء و‬ ‫ســایر پدرســوخته بــازی هــا رایــج هــم رخــت بــر مــی بنــدد‪.‬‬ ‫فلــذا پیشــنهاد مــی شــود دولــت فخیمــه بــه جــای دریافــت‬ ‫مالیــات از صاحبــان مــال و منــال و بــه قولــی از مــا بهتــرون‪،‬‬ ‫بــا کمــی تدبیــر و مختصــر گرانــی بنزیــن‪ ،‬افزایــش مالیــات‬ ‫کارمنــدان یــا تعدیــل نیــرو‪ ،‬حــذف یارانــه کارمنــدان و کارگــران‬ ‫رســمی‪ ،‬افزایــش بــا شــیب مالیــم خدمــات دولتــی و ســایر‬ ‫روش هــا کســری بودجــه را جبــران کنــد و دور اخــذ مالیــات از‬ ‫میلیاردرهــا را قلــم بگیــرد! رئیــس دولــت هــم اعــام کــرده که‬ ‫کشــور را بــدون تحریــم تحویــل دولــت بعــدی خواهــد داد!‬ ‫هشدار هایی که باید جدی گرفت‬ ‫‪-1‬لذت مصرف مواد مخدر ماندنی تر‬ ‫است یا ذلت ان؟‬ ‫‪-2‬ایا با اعتیاد مجالی برای «خوب بودن»‬ ‫باقی می ماند؟‬ ‫‪-3‬راه خوب بودن و خوب ماندن‬ ‫را بر خود نبندیم؟‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه‪ 4‬اسفند ‪1400‬‬ ‫سرویس‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪490‬‬ ‫اموزش‪-‬میترا دانشور‬ ‫چگونه یک دوست‬ ‫خوب باشیم؟‬ ‫تعریــف شــما از دوســت چیســت؟ واژه ی دوســت بــرای‬ ‫هــر کــس معنــای به خصوصــی دارد‪ .‬دوســت خــوب بــودن‬ ‫همیشــه اســان نیســت‪ ،‬ولــی صــرف زمــان بــرای پــرورش‬ ‫یــک دوســتی بــادوام قطعــا بــاارزش اســت‪ .‬ســال ها‬ ‫می گــذرد‪ ،‬عــده ای در کنارتــان می ماننــد‪ ،‬امــا همــه باقــی‬ ‫نخواهنــد مانــد و شــما می فهمیــد کــه یــک دوســتی پایــدار‬ ‫چقــدر بــاارزش اســت‪ .‬البتــه بــرای داشــتن یــک دوســت‬ ‫خــوب‪ ،‬خودتــان هــم بایــد دوســت خوبــی باشــید؛ پــس‬ ‫ی و پیــدا کــردن‬ ‫بــرای عمیق تــر کــردن روابــط دوســت ‬ ‫دوســتان همیشــگی‪ ،‬راهکارهــای زیــر را دنبــال کنیــد و‬ ‫ببینیــد کــه چگونــه یــک دوســت خــوب باشــیم‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪489‬‬ ‫‪ .۵‬از دیگران سوءاستفاده نکنید‬ ‫اگــر یکــی از دوســتان تان شــک کنــد کــه شــما در حــال‬ ‫سوءاســتفاده از او هســتید‪ ،‬شــما را کنــار خواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫دوســتی های واقعــی بــه دلیــل محبوبیــت یک نفر یــا روابطی‬ ‫کــه وی دارد‪ ،‬شــکل نمی گیرنــد‪ .‬اگــر تــاش کنیــد بــا کســی‬ ‫دوســت شــوید صرفــا بــرای ایــن کــه بــه عضویــت یــک گــروه‬ ‫خــاص دربیاییــد‪ ،‬ایــن کار نــه دوســتی‪ ،‬بلکــه فرصت طلبــی‬ ‫نــام دارد و نیــت اصلــی شــما بــه زودی فــاش می شــود‪.‬‬ ‫اگــر شــما بــه شــخصی معــروف باشــید کــه از دیگــران‬ ‫سوءاســتفاده می کنــد‪ ،‬افــراد جدیــد بــرای اغــاز دوســتی بــا‬ ‫شــما اشــتیاقی نخواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫دوســتی حــول محــور تبــادل و بــده بســتان می چرخد‪ .‬شــاید‬ ‫راحــت باشــد کــه یکــی از دوســتان تان هــر روز بــا اتومبیلــش‬ ‫شــما را بــه مدرســه یــا دانشــگاه برســاند‪ ،‬امــا در مقابــل‪ ،‬شــما‬ ‫نیــز بایــد بــرای او کاری انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬وفادار باشید‬ ‫اگــر دوســت تان دربــاره ی موضوعــی محرمانــه بــا شــما‬ ‫صحبــت می کنــد‪ ،‬ان را نــزد خــود نــگاه داریــد و در مــوردش‬ ‫بــا دیگــران حــرف نزنیــد‪ .‬دقیقــا همان طــور رفتــار کنیــد کــه‬ ‫از دوســت تان انتظــار داریــد‪ .‬پشــت ســر دوســت خــود‬ ‫صحبــت نکنیــد و نیــز در مــورد اطالعــات محرمان ـه ای کــه‬ ‫بــا شــما در میــان گذاشــته‪ ،‬شــایعه پراکنی نکنیــد‪ .‬هرگــز‬ ‫در مــورد دوســت تان چیــزی نگوییــد کــه نمی توانیــد‬ ‫مقابــل رویــش بگوییــد‪ .‬نســبت بــه دوســتان واقعی تــان‬ ‫وفــادار باشــید و اگــر دوســتان جدیــد یــا افــرادی کــه کمتــر‬ ‫می شناســید در موردشــان شــایعه پراکنی کردنــد‪ ،‬امــاده ی‬ ‫دفــاع از ان هــا باشــید‪.‬‬ ‫بخشــی از وفــاداری‪ ،‬درک اهمیــت یــک دوســتی طوالنــی و‬ ‫پایــدار اســت‪ .‬ایــن دوســتی را بــا گذرانــدن وقت تــان بــا یــک‬ ‫دوســت جدیــد یــا فــردی کــه بــه تازگــی مالقــات کرده ایــد‪،‬‬ ‫عــوض نکنیــد‪.‬‬ ‫اگــر بــه فــردی مشــهور هســتید کــه نمی توانیــد دهــان خــود‬ ‫را نــگاه داریــد یــا شــایعه پراکنی می کنیــد‪ ،‬دوســتان تان‬ ‫خیلــی زود خواهنــد فهمیــد و در اینــده بــرای بــه اشــتراک‬ ‫گذاشــتن مســائل شخصی شــان بــا شــما یــا حتــی گذرانــدن‬ ‫زمــان بــا شــما‪ ،‬تعلــل خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫اجــازه ندهیــد دیگــران در مــورد دوســت تان بدگویــی‬ ‫کننــد‪ .‬تــا زمانــی کــه فرصتــی بــرای شــنیدن موضــوع از‬ ‫ســوی دوســت تان نداریــد‪ ،‬بــا هــر شــنیده ای بــه عنــوان‬ ‫شــایعه برخــورد کنیــد‪ .‬اگــر کســی چیــزی می گویــد کــه‬ ‫شــما را شــگفت زده می کنــد و بــه نظرتــان کاری نیســت کــه‬ ‫دوسـت تان انجــام داده اســت‪ ،‬بهتــر اســت این گونــه پاســخ‬ ‫دهیــد‪« :‬مــن او را می شناســم و چیــزی کــه می گویــی بــه‬ ‫نظــر درســت نیســت‪ .‬بگــذار مــن بــا او صحبــت کنــم و نظرش‬ ‫را در ایــن مــورد بفهمــم‪ .‬تــا ان زمــان ممنــون می شــوم کــه در‬ ‫ایــن مــورد بــا دیگــران صحبــت نکنــی‪».‬‬ ‫‪ .۷‬احترام بگذارید‬ ‫دوســتان خــوب بــا گشــاده رویی و حمایــت دوطرفــه‪ ،‬بــه‬ ‫یکدیگــر احتــرام می گذارنــد‪ .‬اگــر دوســت شــما ارزش هــا و‬ ‫باورهای مشــخصی دارد که با عقاید شــما هم خوانی ندارد‪،‬‬ ‫بــه انتخاب هــای وی احتــرام بگذاریــد و بــا گشــاده رویی انهــا‬ ‫را بشــنوید‪ .‬اگــر می خواهیــد دوســت تان بــه شــما اعتمــاد‬ ‫کنــد‪ ،‬بایــد بتوانــد بــه راحتــی عقایــدی را بــه زبــان بیــاورد کــه‬ ‫شــما ممکــن اســت بــا انها موافق نباشــید یــا در مــورد دیدگاه‬ ‫جدیــدش بــا شــما بحــث کنــد‪ .‬اگــر دوسـت تان فکــر می کنــد‬ ‫کــه بــا هــر ایــده ی جالــب یــا جدیــد او مخالفت می کنیــد‪ ،‬این‬ ‫یعنــی بــرای دوســتی تان ارزش قائــل نیســتید‪.‬‬ ‫گاهــی ممکــن اســت حرف هــای دوس ـت تان بــه نظــر شــما‬ ‫کسـل کننده‪ ،‬نامناســب و ناراحت کننده باشــد‪ ،‬اما باید برای‬ ‫او احتــرام قائــل شــوید و بــدون قضــاوت‪ ،‬بــه صحبت هایــش‬ ‫گــوش کنید‪.‬‬ ‫در مــواردی کــه بــا دوســت تان مخالــف هســتید‪،‬‬ ‫مخالفت تــان را بــا احتــرام اعــام کنیــد و بــه موضوعــات‬ ‫گوناگــون از زوایــای متفــاوت بنگریــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫سرویس‬ ‫اموزش‪-‬میالد فروحی‬ ‫چگونه دوست پیدا کنیم؟‬ ‫اگــر از زندگــی اجتماعــی و دوســتان خــود راضــی نیســتید‪ ،‬حتمــا‬ ‫ایــن مطلــب را مطالعــه کنیــد‪ .‬ایــن مقالــه بــه شــما کمــک می کنــد‬ ‫از وضعیتــی کــه در ان از دوســتان خــود رضایــت چندانــی نداریــد‪،‬‬ ‫بــه وضعیتــی برســید کــه مشــتاق دیــدن دوســتان خــود باشــید‪،‬‬ ‫برای شــان در دســترس باشــید و بــا ان هــا دوسـت های تــازه ای پیــدا‬ ‫کنیــد‪ .‬در ایــن مقالــه خواهیــم دیــد کــه چگونــه دوســت پیــدا کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬داشتن دوست مهم تر از چیزی است که فکرش را می کنید‬ ‫بیشــتر مــردم می داننــد کــه داشــتن دوســت مهــم اســت‪ ،‬امــا‬ ‫دقیقــا نمی داننــد تــا چــه حــدی‪ .‬دانشــمندان معتقدنــد داشــتن‬ ‫دوســتانی کــه بــه مــا اهمیتــی بدهنــد امــری حیاتــی اســت‪ .‬ان هــا‬ ‫می تواننــد ســامتی‪ ،‬موفقیــت‪ ،‬خوشــحالی و … بــرای مــا به ارمغان‬ ‫بیاورنــد‪ .‬قبــل از اینکــه ببینــم چگونــه دوســت پیــدا کنیــم‪ ،‬بیاییــد‬ ‫ببینیــم داشــتن دوســت چــه اثراتــی دارد‪ .‬ادامــه شــماره ‪489‬‬ ‫ایــا انهــا واقعــا عالقه منــد بــه داشــتن دوســتان جدیــدی در زندگــی‬ ‫هستند؟‬ ‫وقتــی بــا دیگــران مالقــات می کنیــد رفته رفتــه متوجــه می شــوید‬ ‫برخــی از انهــا نیــاز بــه داشــتن دوســتان جدیــدی در زندگــی خــود‬ ‫ندارنــد‪ .‬برخــی صرفــا بــه دنبــال یــک شــغل خــوب یــا یــک مشــتری‬ ‫خــوب می گردنــد‪ .‬برخــی بــه دنبــال مالقــات افــراد جدیــدی هســتند‬ ‫تــا بتواننــد از انهــا منفعتــی ببرنــد‪ .‬از همیــن رو انتظــار نداشــته‬ ‫باشــید همــه ی افــراد یکســان باشــند‪ .‬همــه بــه دنبــال یافتــن‬ ‫دوســتان جدیــد نیســتند‪.‬‬ ‫احساس رد شدن یا پس زدگی نکنید‬ ‫اگــر بــه دنبــال داشــتن دوســتان خــوب هســتید‪ ،‬بایــد از خودتــان‬ ‫در مقابــل حــس پــس زده شــدن محافظــت کنیــد‪ .‬زیــرا ایــن حــس‬ ‫انــرژی شــما را می گیــرد و موجــب می شــود تســلیم شــوید‪ .‬توصیـه ‬ ‫می کنیــم ســطح انتظــارات خــود را بــرای یــک دوســتی عالــی‪ ،‬خیلــی‬ ‫بــاال نبریــد‪ .‬کمــی صبــر کنیــد تــا بفهمیــد فــرد مقابــل از هم نشــینی‬ ‫بــا شــما لــذت می بــرد و شــخصیت شــما را دوســت دارد‪ .‬بــه افــراد‬ ‫شــانس دوســتی با خودتان را بدهید و اجازه دهید برای خودشــان‬ ‫تصمیــم بگیرنــد‪ .‬اگــر در دســترس نبودنــد‪ ،‬اصرار نکنید‪ .‬به ســرعت‬ ‫بــرای مالقــات افــراد تــازه اقــدام کنیــد‪ .‬وقــت و انــرژی خــود را بــرای‬ ‫افــرادی کــه بــه دنبــال دوســت جدیــدی نیســتند‪ ،‬تلــف نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬مکالمات خوبی داشته باشید و به ان ها ادامه دهید‬ ‫وقتــی افــراد تــازه را مالقــات می کنیــد‪ ،‬داشــتن مکالمــه ای‬ ‫خوشــایند بســیار مهــم اســت‪ .‬نیــاز نیســت بســیار ســرگرم کننــده‬ ‫یــا فــوق هیجان انگیــز باشــید‪ .‬بــر روی مکالماتــی تمرکــز کنیــد‬ ‫کــه بتوانــد زمینه ســاز دوســتی بیــن شــما شــود‪ .‬در ایــن قســمت‬ ‫بــه ‪ ۴‬اصــل بــرای شــروع اشــاره می کنیــم‪ .‬ایــن عناصــر ترکیبــات‬ ‫پنهانــی اســت کــه باعــث ایجــاد تفــاوت بیــن یــک مکالمه ی ســاده با‬ ‫مکالمــه ای بــرای ســاختن دوســتی می شــود‪.‬‬ ‫هر چه سریع تر وجوه مشترکی بین تان پیدا کنید‬ ‫یافتــن وجــوه مشــترک یکــی از مهم تریــن چیزهایــی اســت که باید‬ ‫در مکالمــه ی اول بــر روی ان تمرکــز کنیــد‪ .‬بایــد عالقه مندی هــا‪،‬‬ ‫نظــرات و تجربیاتــی کــه بیــن شــما مشــترک اســت را پیدا کنیــد‪ .‬اگر‬ ‫بــر روی ان تمرکــز کنیــد‪ ،‬نیــازی نیســت نگــران ایــن باشــید کــه فــرد‬ ‫ســرگرم کننــده ای هســتید یــا نــه‪.‬‬ ‫از همان ابتدا خیلی جدی نباشید‬ ‫افــراد بــه طــور ناخــوداگاه می خواهنــد بداننــد ایــا‬ ‫می شــود بــا شــما تفریــح‪ ،‬ارامــش یــا… داشــته باشــند‪.‬‬ ‫راهــی کــه شــما می توانیــد خیال شــان را از ایــن بابــت‬ ‫راحــت کنیــد ایــن اســت کــه از جــدی بــودن بیــش از‬ ‫انــدازه اجتنــاب کنیــد‪ .‬ســعی کنیــد در هــر چیــزی حــس‬ ‫شــوخ طبعی بیابیــد و از ان بــه طــور ظریفــی در مکالمـه ی‬ ‫خــود اســتفاده کنیــد‪ .‬وقتــی کــه با کســی دوســت شــدید‪،‬‬ ‫می توانیــد بخــش جدی تــر خودتــان را نشــان دهیــد‪.‬‬ ‫مکالمات کوتاه را در هر جایی تمرین کنید‬ ‫راهــی کــه بــه کمــک ان می توانیــد در داشــتن مکالمــات‬ ‫کوتــاه اســتاد شــوید‪ ،‬ایــن اســت کــه در هــر جایــی کــه‬ ‫افــراد تــازه ای مالقــات می کنیــد بــا انها مکالمــات کوتاهی‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬شــما می توانیــد ایــن را هنــگام انتظــار در صــف‪،‬‬ ‫در تاکســی یــا زمانــی کــه در ارایشــگاه هســتید‪ ،‬تمریــن کنیــد‪.‬‬ ‫نتیجـه اش ایــن اســت کــه می توانیــد راحت تــر بــا دیگــران مکالمــه‬ ‫کنیــد‪ .‬بــه عنــوان قانونــی کلــی تــاش کنیــد ‪ ٪۵‬بیــش از حالــت‬ ‫عــادی بــا افــراد مکالمــه کنیــد‪ .‬تــاش کنیــد یــک یــا دو جمله بیشــتر‬ ‫بگوییــد‪.‬‬ ‫از خودفیلتری بپرهیزید‬ ‫وقتــی شــما افــراد جدیــدی را مالقــات می کنید‪ ،‬معموال فکر می کنید‬ ‫کــه اجــازه ی گفتــن خیلــی از حرف هــای جالــب را نداریــد‪ .‬ایــن باعــث‬ ‫خفگــی و ســختی شــما در صحبــت کــردن می شــود‪ .‬بــه جــای ایــن‬ ‫کار اســتانداردهایی کــه موجــب گفتــن خیلــی از حرف هــا نمی شــود‬ ‫را پاییــن بیاوریــد‪ .‬تمریــن کنیــد کــه هــر چیــزی کــه بــه ذهن تــان‬ ‫ن انگیــز‪ ،‬جالــب‬ ‫می رســد را بگوییــد‪ .‬حتمــا نبایــد ایــن حرف هــا هیجــا ‬ ‫یــا تاثیرگــذار باشــند‪ .‬وقتــی شــما چیزهایــی کــه بــه ذهن تــان می رســد‬ ‫را می گوییــد مــردم احســاس می کننــد شــما چیــزی بــرای پنهــان کــردن‬ ‫نداریــد‪ .‬در نتیجــه زودتــر بــه شــما اعتمــاد می کننــد‪.‬‬ ‫از قدرت موضوعات مرتبط استفاده کنید‬ ‫روشــی مناســب بــرای ادامــه ی مکالمــه «قــدرت موضوعــات‬ ‫مرتبــط» اســت‪ .‬توجــه کنیــد کــه هــر موضوع به شــکل مســتقیم یا‬ ‫غیرمســتقیم بــا موضوعــات دیگــر در ارتبــاط اســت‪ .‬ایــن موضوعات‬ ‫شــبیه ســلول های مغــزی بــه هــم پیوســته اند‪ .‬اگــر در حــال مکالمه‬ ‫در مــورد موضوعــی بــا دیگــری هســتید‪ ،‬می توانیــد بــا بــردن مکالمــه‬ ‫بــه موضوعــی مرتبــط مکالمــه را ادامــه دهیــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال بــه‬ ‫ایــن شــکل‪ :‬ترافیــک> الودگــی هــوا> خودروهــای کــم کیفیــت>‬ ‫خرابــی جاده هــا> فرهنــگ رانندگــی‪ .‬کم کــم متوجــه می شــوید‬ ‫حرف هــای زیــادی بــرای زدن وجــود دارنــد‪ .‬نیــازی نیســت کــه نگــران‬ ‫باشــید‪ .‬موضــوع بــرای حــرف زدن تــا ابــد وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬چگونه خوش مشرب باشید و تعامالت دلپذیری داشته باشید‬ ‫وقتــی شــروع بــه شــناختن فــردی می کنیــد‪ ،‬بایــد نســبت بــه‬ ‫مکالمات تــان متعهــد و فعــال باشــید‪ .‬اگــر مکالمــه ای ســاکن‬ ‫و غیرمتعهــد داشــته باشــید‪ ،‬دیگــران تصــور می کننــد موضــوع‬ ‫صحبت شــان بی ربــط اســت و شــما هیــچ عالقـه ای بــه ان نداریــد‪.‬‬ ‫بایــد پاســخگو باشــید و نشــان دهیــد ایــن مکالمــه برای تــان جالــب‬ ‫اســت و بــه انهــا توجــه کنیــد‪ .‬امــا چگونــه؟‬ ‫نسبت به مکالمه از خود عالقه نشان دهید‬ ‫وقتــی کــه بــا فــرد جدیــدی مکالمــه می کنیــد‪ ،‬نســبت بــه مکالمــه‬ ‫از خــود عالقــه نشــان دهیــد و نســبت بــه ان متعهــد باشــید‪ .‬بــه‬ ‫پیــش بــردن مکالمــه کمک کنید‪ .‬وقتی از شــما ســوالی می پرســند‪،‬‬ ‫بــا اشــتیاق جــواب دهیــد‪ .‬مکالمــه را بســط دهیــد و از دادن‬ ‫جواب هــای کوتــاه و خالــی از توجــه خــودداری کنیــد‪ .‬می توانیــد در‬ ‫هنــگام مکالمــه بــه نشــانه ی تصدیــق ســر تــکان دهیــد یــا بــا گفتــن‬ ‫عباراتــی از قبیــل اهــا‪ ،‬چــه جالــب‪ ،‬ایــن را نمی دانســتم و … نســبت‬ ‫بــه مکالمــه از خــود عالقــه نشــان دهیــد‪ .‬اگــر عــادت بــه انجــام ایــن‬ ‫کارهــا نداشــته اید‪ ،‬در اســرع وقــت انهــا را تمریــن کنیــد‪.‬‬ ‫بر اساس حاالت و دید انها صحبت کنید‬ ‫بــه جــای ایــن کــه در عالــم خودتــان باشــید‪ ،‬نشــان دهیــد کــه بــا او‬ ‫هســتید‪ .‬ویژگی هــای او را مدنظــر قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫بــه دانســته های انهــا توجــه کنیــد‪ :‬بــه عنــوان مثــال اگــر شــما بــه‬ ‫هنــر ژاپنــی عالقــه داریــد‪ ،‬بایــد در مــورد ان بــا فــردی صحبــت کنیــد‬ ‫کــه ارتباطــی بــه او داشــته باشــد‪ .‬اگــر بــا فــردی راجــع بــه ان صحبت‬ ‫می کنیــد کــه ســواد هنــری نــدارد‪ ،‬وارد جزئیــات نشــوید‪ .‬اگــر فــرد‬ ‫مقابــل مشــتاق هنــر بــود‪ ،‬جزئیــات بیشــتری را بیــان کنیــد‪ .‬ایــن بــه‬ ‫معنــی صحبــت کــردن بــا دیگــران بــه زبــان خودشــان اســت‪ .‬اگــر‬ ‫شــما مهنــدس هســتید‪ ،‬نبایــد شــغل خــود را بــرای یــک ریاضـی دان‬ ‫طــوری توصیــف کنیــد کــه بــرای یــک هنرمنــد وصــف می کنیــد‪.‬‬ ‫بــه حــاالت روحــی انهــا توجــه کنیــد‪ :‬اگــر فــرد مقابــل دلتنــگ بــود‬ ‫و در مــورد خاطــرات گذشــته صحبــت می کــرد‪ ،‬شــما نیــز بــا گفتــن‬ ‫چیــزی از گذشــته ی خــود بــه پیــش بــردن مکالمــه کمــک کنیــد‪.‬‬ ‫بی توجهــی شــما نســبت بــه موضــوع مــورد بحــث و صحبــت کــردن‬ ‫صــرف در مــورد عالقه مندی هــای خودتــان‪ ،‬بی ادبانــه و نشــانه ی‬ ‫ضعــف شــما در مهارت هــای اجتماعــی اســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪:‬‬ ‫تجســم کنیــد بــا فــردی در حــال نوشــیدن قهــوه هســتید و او از‬ ‫ی خــود می گویــد‪ .‬در ایــن هنــگام نبایــد بــه ناراحتــی‬ ‫مشــکالت کار ‬ ‫او بی توجهــی کنیــد و از چیزهایــی کــه باعــث شــادی شــما می شــود‬ ‫بگوییــد‪ .‬شــما نیــز از خودتــان همدلــی نشــان دهیــد و از تجربیــات‬ ‫مشــابه خــود یــا اطرافیان تــان ســخن بگوییــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫سرویس اموزش ‪-‬میثم عقیلی‬ ‫ّ‬ ‫‪ ۶‬اخالق سمی که ادم ها‬ ‫را از شما می راند‬ ‫ همــه ی مــا انســان ها اخالق هــای ســمّی و ناپســندی داریــم‬ ‫کــه تنهــا باعــث پراکنــده شــدن انســان های دیگــر از کنــار مــا ‬ ‫می شــوند‪ .‬چطــور اســت کــه بــا خودمــان رو راســت باشــیم و اگــر‬ ‫ـان می بینیــم ان را اصــاح کنیــم؟ بــرای‬ ‫اخــاق سـمّی ای در خودمـ ‬ ‫شــروع بیاییــد ایــن اخالق هــای بــد را شناســایی کنیــم تــا بتوانیــم‬ ‫از انهــا پرهیــز کنیــم‪.‬‬ ‫در حــوزه ی کاری مــن (مشــاوره ی شــغلی) در طــول مــاه پیــش‬ ‫می ایــد کــه صدهــا نفــر راجــع بــه ایــن قضیــه بــا مــن صحبــت کننــد‬ ‫و هنگامــی کــه پیــش افــراد حرفـه ای می نشــینم متوجــه می شــوم‬ ‫کــه ایــن قضیــه بصــورت خیلــی عمومی تــر و بازتــر از قبــل مــورد‬ ‫قــرار می گیــرد‪ .‬در طــی تجربیاتــی کــه داشــته ام‪ ،‬دیــده ام‬ ‫ ‬ ‫بحــث‬ ‫کــه ایــن رفتارهــای س ـمّی چگونــه باعــث پــس زدن یــک شــخص‬ ‫ســایرین می شــود (از جملــه خــودم) و دیــده ام کــه ایــن‬ ‫ ‬ ‫توســط‬ ‫رفتارهــا چــه ضربه هایــی بــه روابــط عاطفــی و حرفــه ای مــردم وارد ‬ ‫می کنــد و زندگی هایشــان را دســتخوش اثــار و تبعــات منفــی ‬ ‫می کنــد‪ .‬ادامــه شــماره ‪489‬‬ ‫داشتن حساسیت بیش از حد‬ ‫ناتوانــی در مدیریــت احساســات می توانــد انســان را بــه یــک مــار‬ ‫زهرالــود بــرای اطرافیانــش تبدیــل کنــد‪ .‬هم ـه ی مــا اینجــور افــراد‬ ‫را می شناســیم – زنــان و مردانــی کــه بــر ســر یــک سکســکه ی ‬ ‫بـی ارزش یــا مســائلی از ایــن قبیل دنیا را روی سرشــان می گذراند‪.‬‬ ‫یکــی را می بینــی کــه بــه خاطــر طوالنــی شــدن مــدت انتظــار در‬ ‫بانــک داد و قــال ســر کارمنــد بانــک راه می انــدازد یــا بــه خاطــر ایــراد‬ ‫کوچکــی کــه در فایــل پاورپوینــت بــه وجــود امــده کارمنــد بینــوا را بــا‬ ‫ان روی ســگ خــود اشــنا می کنــد و یــا بچ ـه ی کوچــک خــود را بــه‬ ‫خاطــر ریختــن شــیر کــف زمیــن بــا صــدای بلنــد مواخــذه می کنــد‪.‬‬ ‫اگــر بــه ایــن نتیجــه رســیدید کــه داریــد بیــش از حــد بــه چیــزی‬ ‫واکنــش نشــان می دهیــد‪ ،‬یــا بــه خاطــر هــر مســئله ای داد و هــوار‬ ‫راه می اندازیــد‪ ،‬انجاســت کــه بایــد بــه ســراغ یــک کمــک خارجــی‬ ‫برویــد تــا بتوانیــد دوبــاره بــر روی احساســاتتان کنتــرل داشــته‬ ‫باشــید و متوجــه بشــوید کــه ریشــه ی ایــن همــه حساســیت تان‬ ‫در چیســت‪ .‬ایــن نــوع رفتــار از ان چیزهایــی اســت کــه در زیــر‬ ‫الیــه ی ظاهــری‪ ،‬الیه هــای دیگــری هــم در خــود دارد‪ .‬در چنیــن‬ ‫ـتن دیدگاهــی بــه جــز دیــدگاه خودتــان – و حمایتــی‬ ‫وضعیتــی داشـ ِ‬ ‫جدیــد – حیاتــی اســت‪.‬‬ ‫نیاز به تایید مداوم‬ ‫نهایتــا می رســیم بــه افــرادی کــه بهانه شــان بــرای بــه موفقیــت‬ ‫رســیدن ایــن اســت کــه همیشــه مــورد تاییــد دیگــران باشــند و‬ ‫عــزت نفسشــان بــه خودشــان و دیگــران ثابــت شــود‪ :‬مــردان و‬ ‫زنانــی کــه می خواهنــد چــپ و راســت بــا ارزش بــودن خودشــان را‬ ‫بــا «بـ ُـردن» از همــکاران و همتایــان و همســن و ساالنشــان ثابــت‬ ‫کننــد‪ .‬حضــور در کنــار ایــن ادم هــای ســمّی و نابودگــر ِ انــرژی‪،‬‬ ‫بســیار ماللــت اور و خســته کننده اســت‪.‬‬ ‫ایــن افــراد در رفتارهایشــان خیلــی بــه دنبــال ایــن هســتند کــه‬ ‫کارهــا و چیزهــا بایــد دقیقــا بــه چــه شــکلی و چطــور انجــام شــوند‬ ‫و بــه روش خشــک و غیرقابــل انعطافــی خواســتار ایــن هســتند‬ ‫تــا حتمــا بــه اهــداف از پیــش تعییــن شــده ی خــود برســند کــه‬ ‫ـر می توانــد افــراد نزدیــک بــه انهــا را کامــا خســته و کالفــه‬ ‫ایــن امـ ‬ ‫کنــد‪ .‬اگــر شــما هــم جــزو ایــن افــراد هســتید بــا بدانیــد کــه زندگــی‬ ‫تصویــر بزرگتــری از انچــه شــما می بینیــد هــم دارد‪ .‬زندگــی فراتــر‬ ‫از پیــروز شــدن و شکســت خــوردن اســت‪ .‬زندگــی ســفر‪ ،‬رونــد و‬ ‫مســیری اســت کــه در طــی ان یــاد می گیریــد و بــه کار می بندیــد‪،‬‬ ‫بــه دیگــران کمــک می کنیــد و رشــد می کنیــد‪.‬‬ ‫حــرص خــوردن بــر ســر مســائلی ماننــد «مــن بایــد تــا فــان تاریــخ‬ ‫ارتقــاء شــغلی بگیــرم!» یــا «خان ـه ی مــن بایــد بزرگتــر و مجلل تــر‬ ‫از خانـه ی همســایه ام باشــد‪ ».‬را بــس کنیــد‪ .‬نیــاز رقت انگیــز ِ شــما‬ ‫بــه ثابــت کــردن خــود از طریــق کســب موفقیــت (کــه در واقــع چیــز‬ ‫غم انگیــزی اســت) بــر همــه اشــکار اســت بــه جــز خودتــان‪ ،‬و ایــن‬ ‫باعــث می شــود تــا همــان خوش ـی ای کــه بــه ظاهــر در تعقیبــش‬ ‫هســتید از دس ـت تان فــراری باشــد‪.‬‬ ‫به قلم کتی کاپرینو‬ ‫اگــر می خواهیــد بــا ایــن رفتارهــای ســمّی بــه شــکل تصویــری‬ ‫اشــنا شــوید‪ ،‬ویدیــوی زیــر را مشــاهده نماییــد‪:‬‬ ‫باچطور همراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫رئیــس پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی خبــرداد کــه بــا تهدیــد بــه انتشــار عکس های خصوصــی یکی از‬ ‫کاربــران فضــای مجــازی قصــد اخــاذی از وی را داشت‪.‬ســرهنگ محســن محمــودی در تشــریح ایــن خبــر‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا‬ ‫مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه پلیــس فتــا اســتان و بــا داشــتن دســتور قضایی با موضــوع تهدید و اخــاذی در یکی‬ ‫از شــبکه های اجتماعی‪ ،‬از پلیس فتا درخواســت رســیدگی به موضوع را خواســتار شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع و در خطــر بــودن ابــروی یکــی از شــهروندان‪ ،‬بالفاصلــه تیمــی‬ ‫از کارشناســان پلیــس فتــا پیرامــون موضــوع تشــکیل و شناســایی و دســتگیری اخــاذ فضــای مجــازی در دســتور کار‬ ‫پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫دستگیری اخاذ‬ ‫اینترنتی توسط‬ ‫پلیس فتا‬ ‫چهار شنبه ‪ 4‬اسفند ‪1400‬‬ ‫زنجیره تامین امنیت‬ ‫نرم افزار با افزایش‬ ‫تهدیدهای روبه رو‪،‬‬ ‫حیاتی است‬ ‫موسســه ‪ Anchore‬گــزارش خــود را‬ ‫از تحقیقــات اجرایــی در مــورد مدیریــت‬ ‫شــیوه های امنیتــی زنجیــره تامیــن نــرم افــزار‬ ‫ســازمانی منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش پاس ـخ های ‪ 428‬مدیــر اجرایــی‬ ‫در حوزه هــای فنــاوری اطالعــات‪ ،‬امنیــت و‬ ‫توســعه را جم ـع اوری کــرد تــا اخریــن روندهــا‬ ‫را در مــورد چگونگــی ســازگاری ســازمان ها بــا‬ ‫چالش هــای امنیتــی جدیــد زنجیــره تامیــن‬ ‫نرم افــزار شناســایی کنــد‪.‬‬ ‫مدیریــت امنیــت زنجیــره تامیــن نــرم افــزار در‬ ‫ســال ‪ 2022‬تمرکــز قابــل توجهــی دارد‬ ‫در پاســخ بــه نگرانی هــای فزاینــده زنجیــره‬ ‫تامین نرم افزار‪ 54 ،‬درصد از پاسـخ دهندگان‪،‬‬ ‫امنیــت زنجیــره تامیــن نرم افــزار را در ســال‬ ‫‪ 2022‬مــورد توجــه قــرار داده انــد‪ .‬در حالــی کــه‬ ‫‪ 76‬درصد از شــرکت های بزرگ اســتفاده خود‬ ‫از صورتحســاب مــواد نرم افــزاری (‪ )SBOM‬را‬ ‫در ســال ‪ 2022‬افزایــش خواهنــد داد‪.‬‬ ‫داده هــا نشــان می دهــد کــه شــیوه های‬ ‫‪ SBOM‬بایــد بــرای بهبــود امنیــت زنجیــره‬ ‫تامیــن اســتفاده شــوند‪.‬تنها ‪ 18‬درصــد از‬ ‫پاســخ دهنــدگان دارای ‪ SBOM‬کامــل بــرای‬ ‫همــه برنامه هــای خــود هســتند و کمتــر از یــک‬ ‫ســوم از بهتریــن شــیوه هــای ‪ SBOM‬ماننــد‬ ‫نگهداری مخزن ‪ SBOM‬و درخواست ‪SBOM‬‬ ‫از فروشــندگان تجــاری پیــروی می کننــد‪.‬‬ ‫جــاش برســرز‪ ،‬معــاون امنیــت موسســه‬ ‫‪ Anchore‬می گویــد‪ :‬چشـم انداز امنیــت نرم افــزار‬ ‫به ســرعت در حال تغییر اســت و مهم اســت که‬ ‫مدیــران ســازمانی درک کننــد کــه امنیــت بــه طــور‬ ‫فعــال چقــدر حیاتــی اســت‪.‬‬ ‫داده هــا بــه ما نشــان می دهند که ســازمان ها‬ ‫بــر روی نرم افــزار منبــع بــاز و تجــاری بــه عنــوان‬ ‫بخشــی از تالش هــای امنیتــی زنجیــره تامیــن‬ ‫خــود متمرکز هســتند‪.‬‬ ‫مهمتریــن اقــدام در حــال حاضــر تولیــد و‬ ‫ذخیــره ‪ SBOM‬بــرای نــرم افزارهایــی اســت‬ ‫کــه مــی ســازند و اســتفاده می کننــد‪ .‬ایــن پایــه‬ ‫حیاتــی‪ ،‬قابلیــت مشــاهده اجــزای نرم افــزاری‬ ‫را کــه بــه ان هــا وابســته هســتند و برای امنیت‬ ‫برنامه هــا پــس از اســتقرار نظــارت می کننــد‪،‬‬ ‫فراهــم می کنــد‪ .‬بــا ‪ ،SBOM‬ســازمان ها امــاده‬ ‫پاســخ ســریع بــه اســیب پذیری های بعــدی‬ ‫خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫دستگیری نوجوان‬ ‫کم سن و سال به دلیل‬ ‫نقض و هک اطالعات‬ ‫اپراتور ‪ A1‬کرواسی‬ ‫سرویس امنیت‪:‬‬ ‫پلیــس کرواســی نوجــوان کــم ســن و ســالی را بــه دلیــل نقــض و هــک‬ ‫اطالعــات اپراتــور ‪ A1‬کرواســی و درخواســت بــاج دســتگیر کــرد‬ ‫ایــن نوجــوان ‪ 14‬ســاله متهــم بــه ســرقت داده هــای ‪ 100000‬مشــتری‬ ‫اپراتــور ‪ A1‬کرواســی و درخواســت ‪ 150‬ســکه اتریــوم (‪ 500000‬دالر)‬ ‫به عنــوان بــاج بــود‪.‬‬ ‫در یــک رویــداد جالــب‪ ،‬پلیــس کرواســی یــک نوجــوان ‪ 14‬ســاله را بــه‬ ‫دلیــل ســرقت اطالعــات از اپراتــور ‪ A1‬کرواســی و درخواســت بــاج در‬ ‫ارزهــای دیجیتــال دســتگیر کــرد‪ .‬در ‪ 9‬فوریــه ‪ ،2022‬اپراتــور ‪ A1‬یــک‬ ‫حملــه هــک را بــه پلیــس گــزارش داد و اظهــار داشــت کــه اطالعــات‬ ‫خصوصــی به اســتثنای داده هــای مالــی کاربرانــش بــه خطــر افتــاده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت ادعــا کــرد کــه نــام‪ ،‬شــماره شناســایی شــخصی‪ ،‬ادرس و‬ ‫شــماره تلفن حداقــل ‪ 10‬درصــد از کاربــران شــبکه ‪ A1‬در ایــن حملــه بــه‬ ‫خطــر افتــاده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت ادعــا می کنــد کــه داده هــای مالــی ان امــن بــوده اســت زیــرا‬ ‫در یــک پایــگاه داده جداگانــه ذخیــره شــده اســت‪ .‬بــر اســاس گزارش هــا‪،‬‬ ‫یــک خردســال اهــل شهرســتان اسالونســکی بــرود در غــرب کرواســی بــه‬ ‫دلیــل ســرقت اطالعــات ‪ 100,000‬کاربــر اپراتــور ‪ A1‬و درخواســت ‪ 150‬ســکه‬ ‫اتریــوم (‪ 500,000‬دالر) به عنــوان بــاج توســط پلیــس دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه پلیــس‪ ،‬هنــوز هیــچ تاییــدی مبنــی بــر سوءاســتفاده هکــر از‬ ‫داده هــا وجــود نــدارد‪ .‬رناتــو گرگوریــچ‪ ،‬رئیــس ســرویس امنیــت ســایبری‬ ‫اداره پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت کــه ایــن نوجــوان بــه طــور مســتقل ایــن‬ ‫تخلــف را انجــام نــداده و یــک فــرد خارجــی به عنــوان همدســت او عمــل‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫عامل هتاکی در‬ ‫اینستاگرام دستگیر شد‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری هتــاک اینترنتــی خبــر داد‬ ‫کــه بــا اســتفاده از شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام‬ ‫مطالــب توهیــن امیــز بــر علیــه شــاکی منتشــر‬ ‫نمــوده بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ فداییــان گفت‪:‬‬ ‫در پــی وصــول یــک فقــره پرونــده قضایــی مبنــی بــر‬ ‫هتــک حیثیــت و توهیــن و تهدیــد و افتــرا و نشــر‬ ‫اکاذیــب در فضــای مجــازی کــه مراتــب در دســتور‬ ‫کار کارشناســان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برابــر اظهــارات شــاکی و مســتندات‬ ‫ارائــه شــده مشــخص گردیــد متهــم یــا متهمیــن بــا‬ ‫اســتفاده از بســتر شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام و‬ ‫راه انــدازی صفحــه ای جعلــی و بــا ارســال پیام هــای‬ ‫توهیــن امیــز ســبب هتــک حیثیــت شــاکی پرونــده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه مســتندات ارائــه‬ ‫شــده و اقدامــات تخصصــی و پلیســی گرداننــده‬ ‫صفحــه اینســتاگرامی شناســایی گردیــد متهــم پس‬ ‫از حضــور در پلیــس فتــا بــا ترفندهــای مختلــف‬ ‫ســعی در گمــراه نمــودن رونــد کشــف پرونــده را‬ ‫داشــت کــه بــا مشــاهده مســتندات دیجیتــال غیــر‬ ‫قابــل انــکار لــب بــه اعتــراف گشــود و بــه بــزه ارتکابــی‬ ‫اعتــراف نمــود ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی اســتان بــه کاربــران توصیــه‬ ‫کــرد‪ :‬بهــره بــرداری از فضــای مجــازی و قابلیــت های‬ ‫ان رو بــه رشــد اســت امــا متاســفانه برخــی افــراد بــا‬ ‫اســتفاده از ایــن بســتر اقــدام بــه توهیــن‪ ،‬انتشــار‬ ‫مطالــب کــذب‪ ،‬پخــش شــایعه و یــا افتــرت بســتن‬ ‫بــه دیگــران اســتفاده مــی نماینــد کــه ایــن اقــدام‬ ‫براســاس قانــون جــرم بــوده و مجــازات الزم بــرای‬ ‫ان تعییــن شــده اســت ضمنــا بــه کاربــران توصیــه‬ ‫مــی گــردد از اشــتراک گــذاری مطالــب خصوصی و یا‬ ‫هــر مطلبــی کــه شــاید روزی بــر علیه شــما اســتفاده‬ ‫گــردد خــودداری نماییــد ‪.‬‬ ‫اختالف خانوادگی منجر به سلب‬ ‫ارامش شاکی پرونده شد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی متهــم ســایبری کــه بــا ایجــاد یــک صفحــه‬ ‫جعلــی در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام باعــث ســلب ارامــش شــاکی‬ ‫پرونــده شــده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیس‬ ‫فتــا‪ :‬ســرگرد احســان بهمنی‪ ،‬گفــت‪ :‬در پــی شــکایت فــردی مبنــی‬ ‫بــر ایجــاد مزاحمــت اینترنتــی توســط شــخصی ناشــناس در شــبکه‬ ‫اجتماعــی اینســتاگرام بــرای همســر خــود‪ ،‬موضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ارائــه مســتندات توســط شــاکی و بــا‬ ‫بررسـی های اولیــه و اقدامــات تخصصــی صــورت گرفتــه توســط تیــم‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا مشــخص شــد متهــم بــا اســتفاده از بســتر‬ ‫شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام بــا ارســال پیــام هایــی مبــادرت بــه‬ ‫مزاحمــت و ســلب ارامــش بــرای شــاکی پرونــده در فضــای مجــازی‬ ‫نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول در ادامــه از شناســایی متهــم خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫افســران پلیــس فتــا بالفاصلــه بــا تشــکیل پرونــده و بــا توجــه بــه‬ ‫اظهــارات اولیــه شــاکی شــروع بــه جمــع اوری مســتندات دیجیتــال‬ ‫کــرده و بــا اســتفاده از شــیوه های فنــی و پلیســی ضمــن شناســایی‬ ‫متهــم‪ ،‬وی را طــی هماهنگــی بــا مقامــات قضایــی در یــک عملیــات‬ ‫پلیســی بــه همــراه تجهیــزات دیجیتالــی شناســایی و دســتگیر کردنــد ‪.‬‬ ‫این مســئول انتظامی تصریح کرد‪ :‬متهم پس از دســتگیری در ابتدا‬ ‫منکــر هرگونــه ارتبــاط بــا همســر شــاکی را داشــت و بــا ســخنان گمــراه‬ ‫کننــده قصــد فریــب پلیــس را داشــت کــه بــا هوشــیاری کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا و روب ـه رو شــدن بــا ادلــه دیجیتــال انکارناپذیــر جم ـع اوری‬ ‫گردیــده لــب بــه ســخن گشــود و بیــان داشــت کــه در شــبکه اجتماعــی‬ ‫اینســتاگرام قصــد ارتبــاط و دوســتی بــا همسرشــاکی را داشــتم امــا‬ ‫وقتــی بــا پاســخ منفــی نامبــرده مواجــه شــدم‪ ،‬تصمیــم بــه ایجــاد‬ ‫مزاحمــت بــرای وی کــردم‪.‬‬ ‫ســرگرد بهمنــی بــا توجــه بــه پرونده هایــی کــه بــا موضــوع مزاحمــت‬ ‫اینترنتــی تشــکیل می گــردد‪ ،‬بــه کاربــران توصیــه کــرد‪ :‬شــهروندان بــه‬ ‫هیــچ وجــه اختالفــات شــخصی و خانوادگــی را بــه فضــای مجــازی‬ ‫نکشــانند و در صــورت بــروز هرگونــه مشــکالت خانوادگــی و زناشــویی‬ ‫ســعی کننــد بــا کمــک گرفتــن از مراکــز مشــاوره وراهنمایــی اقــدام بــه‬ ‫حــل مشــکالت خــود نماینــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه برخــی زوج هــای جــوان بــا بیــان‬ ‫نمــودن اختــاف زناشــویی خــود در فضــای ســایبر بــه دنبــال جبــران‬ ‫شکس ـت ها و ناکامی هــای خــود هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬قطعــا این گونــه‬ ‫رفتــار نــه تنهــا مشــکالت انهــا را مرتفــع نمی کنــد بلکــه وضعیــت‬ ‫انهــا را ســخت تر می نمایــد و فضــای مجــازی محــل مناســبی بــرای‬ ‫اینگونــه اقدامــات نیســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه کاربــران شــبکه های اجتماعــی هشــدار داد‪:‬‬ ‫بــه هیــچ وجــه تصاویــر و اطالعــات شــخصی خــود را در فضــای مجــازی‬ ‫منتشــر نکننــد و بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته باشــند کــه بــا توجــه‬ ‫بــه وجــود افــراد مختلــف در شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬امــکان هرگونــه‬ ‫سوءاســتفاده از فایل هــای شــخصی وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان خواســت‪ :‬در صــورت بــروز مشــکل و مواجهــه بــا‬ ‫جرائــم رایان ـه ای می تواننــد بــا مراجعــه بــه پلیــس فتــا از مشــاوره ها‬ ‫و راهنمایی هــای کارشناســان ایــن پلیــس در جهــت رفــع مشــکالت‬ ‫احتمالــی اســتفاده کننــد یــا بــا مراجعه به ســایت پلیس فتا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬و یــا بــا شــماره تمــاس ‪ 096380‬درخواســت‬ ‫خــود را ثبــت نماینــد‪.‬‬ ‫والدین سعی کنند محرک های محیطی را که باعث تحریک خشم و ایجاد خشونت‬ ‫در فرزندانتان می شود را شناسایی و ان عوامل را بر طرف سازید‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقای‪/‬خانــم نــدا ســادات طباطبائــی بشــماره شناســنامه ‪ ۱۱۱۶‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۱۷۱۱۵۶۲‬صــادره از گــرگان فرزنــد ســید ناصــر متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۷۷‬در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت ‪ ۲۰۰‬متر مربع از پالک ‪ -۳‬اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد‪.‬‬ ‫لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهی به مــدت دو ماه اعتراض خــود را با ذکر‬ ‫شــماره پرونده به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت و به این اداره ارائه نمایند‪ .‬م‪ .‬الف ‪۱۰۲۸۸‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۲/04 :‬تاریخ انتشار نولت دوم‪ 1400/۱۲/21 :‬حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪490‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫دسترسی به حساب‬ ‫اینستاگرامی ترفندی‬ ‫برای کالهبرداری‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری دو فــرد کالهبــردار‬ ‫در فضــای ســایبری توســط کارشناســان پلیــس فتــا اســتان‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ جــواد جهانشــیری دررابطــه بــا‬ ‫ایــن‏خبــر گفــت‪ :‬در پــی شــکایت چنــد تــن از شــهروندان‬ ‫مشــهدی مبنــی بــر کالهبــرداری از انهــا رســیدگی بــه‬ ‫موضــوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا اســتان‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری ادامــه داد‪ :‬شــکات کــه همگــی‬ ‫مالباختــه کالهبــرداری بــا ترفنــدی جدیــد شــده بودنــد‬ ‫اذعــان داشــتند فــرد نوجوانــی بــه مغــازه مــا مراجعــه‬ ‫کــرده و بــا بیــان اینکــه قبــا توســط والدیــن انهــا وجهــی‬ ‫بــه حســاب بانکــی فروشــنده واریــز شــده و اکنــون صرفــا‬ ‫جهــت انتخــاب و خریــد البســه مراجعــه نمــوده کــه پــس‬ ‫از پــرو لبــاس و عــدم موافقــت خــود درخواســت عــودت‬ ‫وجــه واریــز شــده را داشــته و بــه ایــن ترتیــب پولــی کــه‬ ‫بــه حســاب ایــن افــراد واریــز شــده بــود بــه صــورت دســتی‬ ‫تحویــل خریــداران قالبــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬پــس از اخــذ اظهــارات شــکات و تشــکیل‬ ‫پرونــده اولیــه‪ ،‬بــا همــکاری مالباختــگان همچنیــن اقــدام‬ ‫فنــی و تخصصــی کارشناســان پلیــس فتــا اســتان پــرده‬ ‫از راز کالهبــردار حرفــه ای کنــار رفــت و ارتبــاط ایــن روش‬ ‫کالهبــرداری و دسترســی غیــر مجــاز بــه حســاب کاربــری‬ ‫تعــدادی از کاربــران شــبکه هــای اجتماعــی بویــژه تلگــرام و‬ ‫اینســتاگرام مشــخص شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری ادامــه داد‪ :‬پــس از هماهنگــی‬ ‫قضایــی و شناســایی متهــم موصــوف وی جهــت ادامــه‬ ‫فراینــد پیگیــری پرونــده بــه مــکان پلیــس فتــا منتقــل شــد ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نوجــوان ‪ 16‬ســاله کــه بیــش از ‪ 9‬مــورد‬ ‫کالهبــرداری بــه روش فــوق را رقــم زده بــود در مواجهــه‬ ‫بــا ادلــه فنــی بــزه خــود را پذیرفــت و بیــان داشــت ؛ بــا‬ ‫همدســتی دایــی خــود و بــا دسترســی بــه کاربرانــی کــه در‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی عضویــت دومرحلــه ای را فعــال‬ ‫نکــرده انــد بــه مخاطبیــن انهــا پیــام داده و درخواســت‬ ‫وجــه نمــوده و بــر همیــن اســاس ‪ ،‬وجــوه کالهبــرداری را‬ ‫بــه حســاب مغــازه دارانــی کــه از قبــل تبلیغــات انهــا را در‬ ‫پیــج هــای اینســتاگرام دیــده واریــز و بــرای تغییــر منشــاء‬ ‫وجــوه کالهبــرداری شــده از حســاب فروشــندگان اینترنتــی‬ ‫اســتفاده کــرده اســت ‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری بــا توجــه بــه شــگرد بــه کارگرفتــه‬ ‫شــده در پرونــده مذکــور توصیــه کــرد ‪ :‬کاربــران شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی بــا فعــال نمــودن عضویــت دو مرحلــه ای مــی‬ ‫تواننــد از خطــر دسترســی غیــر مجــاز در امــان بماننــد و‬ ‫افــرادی هــم کــه وجــه بــه حســاب انهــا واریــز مــی شــود تــا‬ ‫اطمینــان حاصــل نکــرده انــد منشــاء وجــه کــدام اســت از‬ ‫عــودت ان خــودداری نماینــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــه شــهروندان و کاربــران فضای مجازی توصیه‬ ‫کــرد‪ :‬در صــورت مشــاهده مصادیــق جرائــم‏ســایبری مراتب را‬ ‫بــه پلیــس فتــا بــه نشــانی الکترونیــک ‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫‪‎‬‏ و یــا از طریــق شــماره تمــاس ‪096380‬‏ بخــش‏فوریت هــای‬ ‫ســایبری پلیــس فتــا گــزارش کنند‪.‎‬‬ ‫کلیه پیامک های ابالغ‬ ‫قضایی‪ ،‬فقط با سرشماره‬ ‫‪ ADLIRAN‬ارسال می شود‪.‬‬ ‫پیامک های ارسالی از‬ ‫شماره های شخصی که حاوی‬ ‫لینک پرداخت وجه و یا نصب‬ ‫اپلیکیشن باشند‪ ،‬جعلی و با‬ ‫قصد کالهبرداری هستند‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫از بین بردن زیبایی های طبیعی روستای زیارت توسط ساخت و ساز های غیر مجاز‬ ‫‪ -490‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 21‬رجب ‪- 1443‬شماره ‪-490‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪21-- 2022‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 4‬اسفند ‪23-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫جاده زیارت‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فریبا مسکنی‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫بهترین وسیلۀ قرب به خدا‬ ‫ل ِّ‬ ‫قــال علــی ( علیــه الســام ) َّ‬ ‫جهَــاد ُ ک ُ ‬ ‫ی ‪ ،‬و َ الْحَــ ‬ ‫ن کُ ‬ ‫الصــاَ ه ُ قُرْبَــا ُ ‬ ‫ل ِّ تَقِــ ٍّ‬ ‫جُّ ِ‬ ‫ن ِّ‬ ‫ســ ُ ‬ ‫ن‬ ‫ــیء ٍ زَک َاهٌ ‪ ،‬و َ زَک َا ه ُ الْبَــد َ ِ ‬ ‫ل ِّ شَ ْ ‬ ‫ف ‪ .‬و َ لِــک ُ ‬ ‫َضعِیــ ٍ‬ ‫جهَــاد ُ الْمَــرْا َ ه ِ ح ُ ْ‬ ‫الصیَــا ُم ‪ ،‬و َ ِ‬ ‫ــل ‪.‬‬ ‫التَّبَعُّ ِ ‬ ‫امــام علــی(ع) فرمــود‪ :‬نمــاز وســیله تقــرب هر پرهیــزگارى اســت و حج‪ ،‬جهاد‬ ‫هــر ضعیــف‪ ،‬و بــراى هــر چیــز زکاتــى اســت و زکات بدن روزه اســت و جهاد زن‬ ‫شــوهردارى شایسته اوست‪.‬‬ ‫شــک نیســت کــه نمــاز بهتریــن وســیلۀ تقــرب بــه پــروردگار اســت کــه از ان در‬ ‫روایــات بــه معــراج مومــن تعبیــر شــده اســت کــه تعبیرى بســیار گویا و رســا در‬ ‫تاثیــر نمــاز بــراى قــرب الــى اللــه اســت؛ ولــى امــام علــی (ع)شــرط‍ ان را تقــوا‬ ‫شــمرده تقوایــى کــه ســبب مى شــود انســان بــا بــال و پــر نمــاز بــه اســمان ها و‬ ‫ملکــوت پــروردگار پــرواز کنــد‪.‬‬ ‫همان گونــه کــه در قــران مجیــد در داســتان قربانــى فرزنــدان ادم علیــه‬ ‫ن » ؛خداوند تنها‪(،‬قربانى‬ ‫لُ الل ّـ ُه م ِـ َ ‬ ‫الســام امــده اســت‪« :‬اِنَّمــا یَتَقَبـَّ ‬ ‫ن الْمُتَّقِیـ َ‬ ‫را) از پرهیــزگاران مى پذیــرد»‪.‬‬ ‫«قربــان» بــه چیــزى گفتــه مى شــود که به وســیلۀ ان تقرب مى جوینــد؛ خواه‬ ‫ایــن وســیله‪ ،‬عبادتــى از عبــادات ماننــد نمــاز و روزه و حــج باشــد یــا گوســفندان‬ ‫و ســایر حیوانــات قربانــى یــا صدقـه اى در راه خــدا‪ .‬بعضــى گفته انــد «قربــان»‬ ‫مصــدر ازمادۀ«قُرب»اســت ولــى بــا توجــه بــه این کــه درمحــل کالم مامعنــاى‬ ‫وصفــى دارد (چیــزى کــه مایــۀ قــرب مى شــود)باید پذیرفــت کــه مصــدرى اســت‬ ‫کــه بــه معنــاى وصفــى بــه کاررفتــه اســت‪.‬‬ ‫امــا این کــه در مــورد حــج ان را جهــاد هــر ضعیفــى شــمرده ازایــن رو‬ ‫اســت کــه حــج هــم جهــاد بــا نفــس اســت و هــم اثــار جهــاد بــا دشــمن را‬ ‫دارد‪ ،‬زیــرا مایــۀ وحــدت میــان مســلمانان و اتحــاد صفــوف انهــا مى شــود‬ ‫و پشــت دشــمن را مى لرزانــد‪ ،‬بنابرایــن افــرادى کــه تــوان حضــور در‬ ‫میــدان جهــاد بــا دشــمن را ندارنــد بــا حضــور در مناســک حــج بــه بخشــى از‬ ‫فلســفۀ جهــاد بــا دشــمن فعلیــت مى بخشــند و حتــى جوانانــى کــه در حــج‬ ‫شــرکت مى کننــد بــا تحمــل مشــقات حــج و گاه پیــاد ه روى هــاى طوالنــى و‬ ‫محرومیــت از خــواب و اســتراحت‪ ،‬بــراى میــدان جهــاد تمریــن مى کننــد‪.‬‬ ‫امــام در مــورد روزه مى فرمایــد‪ :‬زکات بــدن اســت‪ ،‬زیــرا روزه چیــزى از بــدن‬ ‫مى کاهــد؛ ولــى بــر بــرکات ان مى افزایــد همان گونــه کــه زکات مــال ظاهــرا‬ ‫چیــزى ازان مى کاهد؛امــا بــرکات غیــر قابــل انــکارى دارد‪.‬درجهــان نباتــات‬ ‫نیزایــن موضــوع درموردبســیارى ازدرختــان عملــى مى شــود کــه شــاخه هاى‬ ‫زیــادى از ان را مى برنــد ولــى بعــدا ًدرخــت نمــو فوق العــاده اى پیــدا مى کنــد‪.‬‬ ‫امام علی(ع) مى فرماید‪ :‬جهاد زن شــوهردارى شایســته اســت به ســبب ان‬ ‫کــه در میــدان جهــاد مشــکالت فراوانــى اســت‪ :‬هــم بذل مــال اســت (در زمانى‬ ‫کــه مجاهــدان هزینه هــاى خــود را از ســاح و مرکــب و غــذا مى پرداختنــد) و‬ ‫هــم بــذل جــان و هــم جدایــى از زن و فرزنــد و بســتگان و در بســیارى از مــوارد‪،‬‬ ‫جراحات ســخت جســمى‪.‬‬ ‫زن هــا نیــز هنگامــى کــه در برابــر مشــکالت خانـه دارى و گاه اعتراضــات و زخم‬ ‫زبان هــاى شــوهر قــرار مى گیرنــد اگــر تحمــل و بردبــارى نشــان دهنــد جهــاد‬ ‫مهمــى را انجــام داده انــد‪.‬‬ ‫به گفتۀ سعدی شیرازی خاصیت انفاق و زکات زیاد شدن مال است ‪:‬‬ ‫نماند حاتم طایی ولیک تا به ابد‬ ‫بماند نام بلندش به نیکویی مشهور‬ ‫زکات مال به در کن که فضله رز را‬ ‫چو باغبان بزند بیشتر دهد انگور‬ ‫نبشته است بر گور بهرام گور‬ ‫که دست کرم به ز بازوی زور‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪ _۱‬نهج البالغــه حکمــت ‪ ١٣٦‬بــه نقــل از کتــاب پیــام امیرالمومنیــن علــی (ع)‬ ‫جلــد ســیزدهم‬ ‫‪_۲‬نرم افزار گنجور ‪ ،‬اشعار سعدی شیرازی‬ ‫عملیاتفریب‬ ‫در محورخط مهران‬ ‫سرویس ایثار و شهادت‪:‬‬ ‫راوی ‪ :‬یاسر قورچ بیگی‬ ‫در زمانــی کــه در خــط چنگولــه جانشــین بــرادر جانبــاز محمــود‬ ‫احمــدی بــودم‪ ،‬محــور جدیــدی از خــط چنگولــه تــا خــط مهــران‬ ‫شــکل گرفته و فرمانده محور ‪ ،‬شــهید ناصر بهداشــت و شــهید‬ ‫شــیر ســوار هــم فرمانــده گــردان حمــزه شــده بودنــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه نیروهــای خــط مهــران کــه بخشــی از ان بچــه هــای‬ ‫اصفهــان ‪ ،‬یــک دســته زرهــی از تیــپ ‪ ۲۸‬صفــر در انجــا مســتقر‬ ‫بودنــد و متوجّــه شــدند بایــد تحــت پوشــش لشــکر ‪ ۲۵‬قــرار‬ ‫گیرنــد‪ ،‬ســر بــه مخالفــت زده و متاســفانه از انجــا خــارج شــدند‬ ‫و خــط مهــران و ارتفاعــات اســتراتژیک قالویــزان بــا کمبــود نیــرو‬ ‫مواجــه شــده و بایــد خیلــی ســریع نیــروی جایگزیــن ایــن خــا را‬ ‫پــر مــی کردنــد‪.‬‬ ‫تصمیم گرفته شد فرماندهی و نیروهای جایگزین از چنگوله‬ ‫و از گــردان حمــزه تامیــن شــود و لــذا بدســتور شــهید بهداشــت‬ ‫و شــهید شــیر ســوار ‪ ،‬بــرادر احمــد محمــودی بعنــوان فرمانــده‬ ‫و ایــن حقیــر نیــز جانشــین خــط مهــران انتخــاب و بــا تعــدادی‬ ‫نیــرو بســرعت عــازم مهــران شــده و خــط را تحویــل گرفتیــم‪.‬‬ ‫محــدوده خــط مهــران از راســت منطقــه فــرخ ابــاد شــروع و‬ ‫بــه خــود شــهر مهــران در وســط رســیده و در ســمت چــپ تــا‬ ‫ارتفاعــات قالویــزان حــدودا ( ‪ ۱۶‬کیلومتر)ختــم مــی شــد‪.‬‬ ‫مقــر فرماندهــی مــا در داخــل شــهر منطقــه ای بنــام هرمــز ابــاد‬ ‫بــود‪ .‬بــرادر محمــودی در همــان اوایــل در قالویــزان مجــروح و بــه‬ ‫عقــب انتقــال داده شــد‪ .‬مســئولیت خــط بــا ان شــرایط دشــوار و‬ ‫حســاس بعهــده بنــده گذاشــته شــد‪ .‬مــن کــه بــا رفتــن بهتریــن‬ ‫دوســت و فرمانــده ام کامــا ًتنهــا شــده بــودم‪ ،‬دیگــر ارام و قــرار‬ ‫نداشــتم‪ .‬شــاید بــاورش االن بــرای مخاطبیــن مشــکل باشــد کــه‬ ‫ایــن ‪ ۱۶‬کیلومتــر خــط فقــط بــا ‪ ۱۷۰‬و کمــی بیشــتر نیــرو حفاظــت‬ ‫و نگهــداری مــی شــد‪ .‬البتــه بیشــتر نیروهانیــز در قالویــزان‬ ‫متمرکــز بــود‪.‬‬ ‫چــون کســی کــه قالویــزان را در اختیارداشــت یعنــی بــر تمــام‬ ‫شــهر مهــران مســلط مــی گردیــد ‪ .‬وقتــی کــه شــب هنــگام بــا‬ ‫خــودرو چــراغ خامــوش از فــرخ ابــاد شــروع مــی کــردم از خــط‬ ‫و نیروهــا سرکشــی کنــم‪ ،‬بیشــتر متوجــه شــرایط خطرنــاک خــط‬ ‫مــی شــدم ‪ ،‬چــون مناطقــی را کــه یــک دســته نیــرو پوشــش‬ ‫مـی داد در جنــاح راســت و چــپ هــر دســته حــدودا یــک کیلومتــر‬ ‫(شــاید هــم بیشــتر)هیچ نیــروی نبــود و اگــر دشــمن از ایــن‬ ‫شــرایط اگاهــی داشــت براحتــی مــی توانســت تــا خــود شــهر‬ ‫مهــران نفــوذ کنــد و خــود را بــه عقبــه خــط برســاند‪.‬‬ ‫البتــه در بخــش میانــی محــور‪ ،‬منطقــه ای بنــام چکــه موســی‬ ‫معــروف بــود بعلــت شــرایط طبیعــی محــدوده ای تــا ســی‬ ‫کیلومتــر نیــروی اســتقراری نداشــتیم و بصــورت پاســگاهی‬ ‫کنتــرل مــی شــد و متاســفانه نیروهــای ضــد انقــاب داخلــی‬ ‫ملــک شــاهی بــا هدایــت افســران عراقــی از ایــن مناطــق تــردد‬ ‫مــی کردنــد و بــر ســر راه نیروهــای خــودی در جــاده اســفالته و‬ ‫اصلــی بســمت مهــران کمیــن زده و بــا گرفتــن تلفــات و بریــدن‬ ‫گــوش نیروهــای خــودی بعنــوان مــدرک ‪ ،‬و تحویــل ان در داخــل‬ ‫روستاهایمقصدگردشگری‬ ‫گرگان‬ ‫سرویس گردشگری‪:‬‬ ‫روستای توریستی شموشک علیا‬ ‫شموشــک علیــا‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در اســتان گلســتان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان روشــن ابــادودر فاصلــه‪ 20‬کیلومتــری شــهر گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫شموشــک علیــا‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در اســتان گلســتان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان روشـن اباد ودر فاصلــه‪ 20‬کیلومتــری شــهر گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫براســاس سرشــماری ســال ‪۱۳۸۵‬جمعیــت ان ‪ ۸۸۶‬نفــر (‪ ۲۳۹‬خانــوار) بــوده اســت‪.‬‬ ‫در این روســتا محصوالت کشــاورزی همچون شالی‪،‬گندم‪،‬لوبیا‪،‬پنبه‪،‬گلزارکشــت میشــود‪.‬‬ ‫اب و هــوای ایــن روســتا بســیار عالــی و پــاک مــی باشــد و ســاالنه هــزاران نفــر بــه ایــن روســتا‬ ‫ســفر مــی کننــد‪.‬از جاذبه هــای گردشــگری ایــن روســتا می تــوان بــه اســیاب خیلــی قدیمــی و‬ ‫تخــت میــرزا و شــاه نشــین تپــه وابنــدان ان کــه در مجــاورت ان بــوم کلبــه روســتای کــه دارای‬ ‫تعــداد ســه عــدد کلبــه بــا ســبک خانــه هــای قدیمــی و طبــخ غذاهــای محلــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫از ایــن روســتا دو راه بــرای رفتــن بــه جهــان نمــا وجــود دارد البتــه ایــن راه هــا بــرای پیــاده‬ ‫روی نســان بــوده نــه بــرای وســیله نقلیــه شموشــک در دهانــه جهانمــا قــرار دارد و ارتفــاع ان‬ ‫از ســطح دریــا نســبتا ًزیــاد اســت ‪ .‬در اطــراف روســتا درختهــای راش‪،‬انجیلی‪،‬افرا‪،‬ســرخ دار‬ ‫کــه در جنــگل شموشــک می رویــد زیــر ســاخت های موجــود در روســتا‪ :‬کلیــه زیــر ســاخت ها‬ ‫تامیــن گردیــده اســت‪.‬‬ ‫روستای توریستی قرن اباد گرگان‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در اســتان گلســتان‬ ‫خــاک دشــمن درازای ان مبالغــی پــول دریافــت مــی کردنــد‪.‬‬ ‫نیروهــای هــای مســتقر در خــط مهــران در مظلومیــت شــدید از‬ ‫نظر تعداد و امکانات از تمامیت سرزمین خود دفاع می کردند‪.‬‬ ‫طبــق اخبــاری کــه بــه دســت فرماندهــی محــور رســیده ‪ ،‬احتمال‬ ‫داده شــده دشــمن متوجــه کمبــود نیــرو و لجســتیک مــا در ایــن‬ ‫منطقــه شــده و قصــد حملــه و گرفتــن شــهر مهــران را دارد‪.‬‬ ‫شــهید شــیر ســوار طرحــی را پیشــنهاد و پــس از تصویــب‬ ‫فرماندهــی محــور بــه اجــرا گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫طــرح از ایــن قــرار بــود کــه از ســه راه چنگولــه کــه بنــه تدارکاتــی‬ ‫محــور بــود هــر چــه خــودرو ســبک و ســنگین در اختیــار داشــتیم‬ ‫ســالم و یــا تعمیــری‪ ،‬درحــدی کــه قابــل حرکــت باشــد بصــورت‬ ‫ســتونی در شــب بــا چــراغ روشــن از بنــه تــا شــهر مهــران حرکــت‬ ‫کننــد و بــا ایــن حرکــت دشــمن تصــور کنــد کــه بــا ایــن نقــل‬ ‫انتقــاالت جدیــد خــط مهــران تقویــت شــده اســت و با ایــن ابتکار‬ ‫عمــل بتــوان از عملیــات دشــمن پیشــگیری نمــود‪ .‬و از انجــا کــه‬ ‫در شــرایط معمــول ســعی بــر ایــن بــود کــه در شــبها کمتــر نــور‬ ‫چــراغ خودروهــا مــورد جلــب توجــه دشــمن شــود‪ ،‬امــا اینبــار‬ ‫خوشــبختانه ایــن مانــور شــبانه کــه ســتونی از خودروهــای در‬ ‫حــال حرکــت بــا چراغهای روشــن بســوی شــهر مهران تماشــایی‪،‬‬ ‫و بــه حــول قــوه الهــی موجــب فریــب دشــمن و پیشــگیری از‬ ‫عملیات هــای احتمالــی بــه شــهر مهــران گردیــد‪.‬‬ ‫اســت‪.‬این روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبی ودر‪12‬کیلومتری شهرســتان گرگان قرار‬ ‫دارد‪ .‬قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در اســتان گلســتان‬ ‫اســت‪.‬این روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبی ودر‪12‬کیلومتری شهرســتان گرگان قرار‬ ‫دارد‪ .‬طبــق اخریــن امــار (اســفندماه ‪ ،)۱۳۸۲‬جمعیــت روســتا ‪ ۲۱۰۹‬نفــر ( تعــداد خانــوار‬ ‫‪ )5۰۸‬اســت‪.‬‬ ‫از نظــر وضعیــت طبیعــی و اقلیمــی دارای اب و هــوای نیمــه خشــک معتــدل و‬ ‫نیمه مرطــوب اســت‪ .‬بــه دلیــل قــرار گرفتــن در کناره هــای جنــگل از درصــد رطوبــت باالیــی‬ ‫برخــوردار بــوده وایــن روســتا جــزء مناطــق خــوش اب و هــوای شهرســتان گــرگان اســت کــه‬ ‫بــا داشــتن رودخان ـه ای زیبــا و جنــگل محیــط مناســبی بــرای اقامــت گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫مســیر دسترســی به این روســتا از روســتای اهنگرمحله می گذرد‪ .‬همینطور در امتداد این‬ ‫مســیر از وســط جنــگل بســیار زیبــای قــرن ابــاد مــی گــذرد ودر انتهــای ایــن جــاده بــه امامــزاده‬ ‫طیــب قــرن ابــاد مــی رســد‪،‬که توســط درختــان شمشــاد احاطــه شــده اســت‪ .‬از همیــن رو‬ ‫ایــن امامــزاده در بیــن مــکان هــای زیارتــی اســتان گلســتان منحصــر بــه فــرد شــده اســت کــه‬ ‫در طــول ســال پذیــرای عــده کثیــری از مســافران وزائــران می باشــد‪ .‬فراورده هــای کشــاورزی‬ ‫روســتا نیــز پنبــه‪ ،‬گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬برنــج‪ ،‬ســیب زمینی و ســویا اســت‪ .‬بیشــتر دامــداری انهــا هــم‬ ‫گاوداری اســت کــه از نظــر تولیــد در بخــش خودکفایــی ابتدایــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫روستای توریستی نومل گرگان‬ ‫روستای نومل از توابع بخش مرکزی شهرستان گرگان می باشد‪.‬‬ ‫روســتای نومــل‪ ،‬روســتای از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان میباشــد‪ .‬ایــن روســتا‬ ‫در دهســتان اســتراباد جنوبــی ودر فاصلــه ‪ 15‬کیلومتــری جنــوب شــرقی مرکــز اســتان قــرار‬ ‫دارد بــر اســاس ســر شــماری ســال ‪ 90‬جمعیــت روســتا ‪ 1520‬نفــر و بالــغ بــر ‪ 390‬خانــوار‬ ‫بــوده در ایــن روســتا فعالیــت مــردم در ســه بخــش کشــاورزی‪ ،‬دامــداری‪ ،‬و مشــاغل دولتــی‬ ‫و ازاد می باشــد عمــده محصــوالت کشــاورزی روســتا گنــدم‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ،‬نخــود فرنگــی‪،‬‬ ‫ومحصــول ویــژ ه ان پیــاز دیــم کــه عمــده تولیــدات کشــاورزی شهرســتان می باشــد کــه بــه‬ ‫اســتان های همجــوار صــادر می شــود‪.‬‬ ‫روســتای نومــل در دو حــوزه گردشــگری ‪ ،‬میــراث فرهنگــی دارای پتانســیل های خوبــی‬ ‫میباشــد‬ ‫‪ – 1‬در حــوزه گردشــگری و جاذبه هــای ان دارای جنگلهــای انبــوع کــه شــامل درختــان پهــن‬ ‫برگ از قبیل بلوط ‪ ،‬انجیلو‪ ،‬افرا‪ ،‬ســرخدار ‪ ،‬نمدار ‪ ،‬توســکا ‪ ،‬و‪ .....‬چشــمه های زالل وزیبا‪،‬‬ ‫ابشــارهای دیدنــی و دلنــواز گونه هــای جانــوری شــامل‪ :‬شــوکا ‪ ،‬گــوزن ‪ ،‬پلنــگ ‪ ،‬خــرس و‬ ‫‪ ....‬وانــواع پرنــدگان از قبیــل‪ :‬کبــک ‪،‬قرقــاول (تورنــگ) و هچنیــن دارای ســد (ســد کوثــر)‬ ‫بالــغ بــر ‪ 100‬هکتــار مخــزن میباشــد کــه در غــرب روســتا از زیبــای خاصــی بــر خــوردار میباشــد‪،‬‬ ‫همچنیــن دارای ابنــدان بــه مســاحت ‪ 5‬هکتــار در قســمت شــمال روســتا واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ – 2‬در حوزه میراث فرهنگی روســتا دارای پیشــینه تاریخی میباشــد که تپه های باســتانی‬ ‫ان ازجملــه قلعــه تپــه ‪ ،‬پلنــگ تپــه و ارامــگاه پیر مومن گواه بر ان میباشــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!