روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 489 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 489

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 489

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 489

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه ‪ 3‬اسفند ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 22-‬فوریه ‪ /20 -2022/‬رجب ‪ -1443/‬شماره‪489‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫پیوند اهداف‬ ‫و خواسته ها‬ ‫کالهبرداران در کمین‬ ‫هستند‪ ،‬در نصب‬ ‫اپلیکیشن ها دقت کنید‬ ‫حلمحرومیت هایدیرینه‬ ‫با راهبرد جهادی دولت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫من به جای دیگران‬ ‫نظاره می کنم‬ ‫‪7‬‬ ‫امیکرون‪،‬‬ ‫جانشین دلتا‬ ‫با هم بنشینیم و قدری به خود و اعمالمان بنگریم‪.‬‬ ‫دعوت می کنم با هم بشینیم و به محیط اطرافمان نگاه کنیم‪.‬‬ ‫نظاره کنیم محیط بعد از حضور ما چگونه خواهد بود‪... .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫استقرار ایست بازرسی‬ ‫در ورودی روستای زیارت‬ ‫‪4‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ۶‬اخالق سمی‬ ‫که ادم ها‬ ‫را از شما می راند‬ ‫‪6‬‬ ‫خلیــج گــرگان‬ ‫نگر ا ن تــر‬ ‫ازروز دیگر‬ ‫حامیــان حیــات وحــش بــا نزدیک شــدن بــه بهمــن‬ ‫مــاه‪ ،‬نگــران تکــرار یــک حادثـ ه تلــخ هســتند؛ واقعـه ای‬ ‫مرگبــار کــه در ‪ ۲‬ســال گذشــته ‪ ۸۰‬هــزار پرنــده مهاجــر‬ ‫را در خلیــج گــرگان و میانکالــه بــه کام مــرگ کشــاند و‬ ‫معلــوم نیســت کــه ایــا میهمانــان زمســتانی ایــن پهنــه‬ ‫ابــی امســال از مــرگ دســته جمعی جــان ســالم بــه‬ ‫درخواهنــد بــرد یــا خیــر؟‬ ‫در شــرایطی کــه ذهــن عالقــه منــدان طبیعــت نگــران‬ ‫زبانــه کشــیدن دوبــاره اتــش در دل جنــگل هیرکانــی و‬ ‫پــارک ملــی گلســتان اســت‪ ،‬دوســتداران حیــات وحــش‬ ‫درگیــر دغدغــه چنــد ســاله خــود پیرامــون مــرگ مرمــوز‬ ‫و مشــکوک پرنــدگان مهاجــر در خلیــج گــرگان هســتند‬ ‫و ســوال هایی کــه در ایــن ســال ها هنــوز جــواب قانــع‬ ‫کننــده ای بــرای ان دریافــت نکرده انــد‪.‬‬ ‫از ابتــدای مــرگ گســترده پرنــدگان مهاجــر تعــدادی‬ ‫از کارشناســان از جملــه دامپزشــکی بــر ابتــای ایــن‬ ‫میهمانــان ســیبری بــه بوتولیســم تاکیــد کردنــد امــا بــا‬ ‫گذشــت حــدود ســه ســال از ان ماجــرا و تکــرار دوبــاره‬ ‫ان‪ ،‬هنــوز برخــی هــا بــه خصــوص بومیــان معتقدنــد‬ ‫علــت مــرگ ایــن پرنــدگان را بایــد در جــای دیگــری‬ ‫جســتجو کــرد‪.‬‬ ‫البتــه در همــان زمــان نیــز تعــدادی از کارشناســان‪،‬‬ ‫ابتــای ایــن پرنــدگان بــه برخــی بیمــاری هــای دیگــر‬ ‫ماننــد انفلوانــزا و نیوکاســل را دلیــل مــرگ گســترده انان‬ ‫دانســتند کــه ســازمان دامپزشــکی بــه عنــوان مرجــع‬ ‫قانونــی تعییــن کننــده علــت مــرگ و میــر وحــوش‪ ،‬بــا‬ ‫رد ایــن ادعاهــا‪ ،‬دلیــل تلفــات هــزاران پرنــده در تــاالب‬ ‫میانکالــه و خلیــح گــرگان را شــیوع ویــروس بوتولیســم‬ ‫اعــام کــرده بــود‪.‬‬ ‫مــرگ خامــوش ســاالنه حــدود ‪ ۴۰‬هــزار پرنــده از‬ ‫گونه هــای نــادر و مهاجــر در میانکالــه و خلیــج گــرگان‪،‬‬ ‫مهاجــر پذیــری و امنیــت ایــن پناهــگاه را بــا چالــش‬ ‫مواجــه کــرده و اجــرای اقدامــات مناســب بــرای برقــراری‬ ‫ارامــش در اســتانه عزیمــت هــزاران میهمــان بیــن‬ ‫المللــی را ضــروری کــرده اســت‪.‬‬ ‫در ســال اول وقــوع ایــن تلفــات مرگبــار مدیــران‬ ‫دامپزشــکی‪ ،‬وقــوع ســیل گلســتان و انتقــال امــاح و‬ ‫مــواد الــی بــا حجــم بــاال بــه خلیــج گــرگان و بــه تبــع ان‬ ‫کاهــش اکســیژن محلــول در اب را از عوامــل شــیوع‬ ‫بوتولیســم اعــام کردنــد امــا ســال بعــد کــه دیگــر خبــری‬ ‫از ســیالب نبــود ایــن اتفاقــات بــار دیگــر تکــرار شــد و‬ ‫هــزاران پرنــده مهاجــر تلــف شــدند‪.‬‬ ‫پای شکارچیان در میان است؟‬ ‫از ابتــدای مشــاهده مــرگ و میــر گســترده پرنــدگان‬ ‫مهاجــر میانکالــه و خلیــج گــرگان‪ ،‬عــده ای شــکارچیان‬ ‫را عامــل ایــن تلفــات اعــام کــرده و گفتنــد چــون بــه‬ ‫شــکارچیان بــه بهانــه شــیوع انفلوانــزای پرنــدگان اجــازه‬ ‫شــکار داده نشــده ان هــا اقــدام بــه ســمی کــردن اب‬ ‫ایــن پهنــه ابــی کــرده و در نتیجــه ان هــزاران پرنــده تلــف‬ ‫شــدند؛ موضوعــی کــه بــه ســرعت از ســوی مســووالن رد‬ ‫شــد و ان هــا اعــام کردنــد بــه دالیــل گوناگــون از جملــه‬ ‫مشــاهده اثــار بوتولیســم در الشــه پرنــدگان ‪ ،‬امــکان‬ ‫دســت داشــتن انســان در ایــن کشــتارها وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫رحمــان هخامنشــی از شــکارچیان قدیمــی بندرترکمــن‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬در چنــد دهــه گذشــته بارهــا شــاهد پســروی‬ ‫و پیشــروی اب خلیــج گــرگان بــودم و کمیــت و کیفیــت‬ ‫اب ان در مدل هــای مختلــف تغییــر کــرد امــا در هیــچ‬ ‫دوره ای ایــن حجــم از مــرگ در پرنــدگان مهاجر و مرغابی‬ ‫مشــاهده نشــد‪.‬‬ ‫سم شنی قاتل پرندگان مهاجر؟‬ ‫یکــی از شــکارچیان ســاکن بندرگــز هــم ضمــن بیــان‬ ‫نظــرات جدیــد در مــورد علــت مــرگ پرنــدگان مهاجــر‬ ‫در خلیــج گــرگان خواســتار ریشــه یابــی دقیــق تــر ایــن‬ ‫اتفــاق شــد‪.‬‬ ‫پیخــم داز اظهــار داشــت‪ :‬تعــدادی از شــکارچیان‬ ‫غیرمجــاز شــرق مازنــدران و غــرب گلســتان از گذشــته‬ ‫تاکنــون شــیوه خاصــی بــرای شــکار پرنــدگان در‬ ‫بخش هایــی از میانکالــه دارنــد کــه بــی ارتبــاط بــا شــیوع‬ ‫مــرگ گســترده پرنــدگان مهاجــر ایــن منطقــه نیســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در ایــن روش‪ ،‬شــکارچیان ســمی بــه‬ ‫نــام «ســم شــنی» را در مقــداری از اب رقیــق کــرده و‬ ‫در محــل اســتراحت و ش ـب ماندگاری پرندگانــی ماننــد‬ ‫چنگــر و پــرال در داخــل اب هــای کــم عمــق مناطــق‬ ‫ســاحلی می ریزنــد‪.‬‬ ‫ایــن شــکارچی بندرگــزی ادامــه داد‪ :‬ســم شــنی در‬ ‫ســاعات پایانــی روز داخــل اب ریختــه مــی شــود و‬ ‫ســم ارام ارام بــا جریانــات اب بــه زیســتگاه چنگــر‬ ‫در چنــد ده متــری ســاحل می رســد و ایــن پرنــدگان‬ ‫بــه محــض نوشــیدن اب دچــار کاهــش ســطح‬ ‫هوشــیاری می شــوند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬شــکارچیان بــرای جلوگیــری از نفــوذ‬ ‫ســم بــه گوشــت پرنــده‪ ،‬ان هــا را بالفاصلــه در مناطــق‬ ‫ســاحلی کشــتار کــرده و بــا خــارج کــردن امعــا و احشــاء‪،‬‬ ‫الشــه هــا را روانــه بــازار مــی کننــد‪.‬‬ ‫جبــار نســایی یکــی از کارشناســان محیــط زیســت بــا‬ ‫رد الــوده کــردن اب خلیــج گــرگان بــه ســم بــرای شــکار‬ ‫گفــت‪ :‬پذیــرش نتایــج ازمایشــات دامپزشــکی و تاییــد‬ ‫بیمــاری بوتولیســم بــه عنــوان عامــل مــرگ پرنــدگان‪،‬‬ ‫مقابلــه بــا تکــرار ایــن تلفــات در ســال هــای اینــده و‬ ‫یافتــن راه حــل درمــان را امــکان پذیرخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫دامپزشکی‪ :‬احتمال دخالت انسانی وجود ندارد‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان بــا رد مــرگ پرنــدگان‬ ‫خلیــج گــرگان ناشــی از ورود ســم از منبــع خــارج اب‬ ‫(ریختــن تعمــدی ســم توســط شــکارچیان) گفــت‪:‬‬ ‫افزایــش ســطح مــواد الــی در داخــل اب تــاالب‬ ‫میانکالــه‪ ،‬میــزان اکســیژن را در ســطح ایــن منبــع ابــی‬ ‫کاهــش مــی دهــد و بــا چنیــن شــرایطی احتمــال تکثیــر‬ ‫میکروارگانیســم هــای تولیدکننــده بیوتوکســین بیشــتر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن مــرگ و میــر در ‪ ۲‬ســال گذشــته نیمــه اول بهمــن‬ ‫مــاه اتفــاق مــی افتــاد یعنــی به روایتی کمتــر از ‪ ۴۰‬روز تا‬ ‫تکــرار احتمالــی ایــن تــراژدی فرصــت باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫یکی از اعضای کانون شــکار بندرترکمن اظهار داشــت‪:‬‬ ‫روایــت تلفــات پرنــدگان بــرای ســاحل نشــینان گلســتان‬ ‫بســیار ازار دهنده اســت ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬تحمــل تماشــای الشــه بــی جان فالمینگو و‬ ‫مــرغ هــای اتشــین را در ســاحل خلیــج گــرگان نداریــم و‬ ‫دیگــر نمی توانیــم کیسـه های مملــو از نعــش چنگرهــای‬ ‫مهاجــر را مشــاهده کنیم‪.‬‬ ‫علــی مقــدم یکــی از شــکارچیان مجــاز غــرب گلســتان‬ ‫هــم گفــت ‪ :‬از پدربزرگــم شــنیدم کــه حوالــی ‪ ۷۰‬ســال‬ ‫پیــش هــم چنیــن مــرگ و میــری در بندرترکمــن اتفــاق‬ ‫افتــاد امــا محــدود بــه یکســال بــود و دیگــر تکــرار نشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬کاهــش حجــم اب خلیــج گــرگان و‬ ‫ورود فاضــاب خانگــی و صنعتــی مــی توانــد از دالیــل‬ ‫ایــن رخــداد باشــد‪.‬‬ ‫راهــکار بومیــان بــرای جلوگیــری از تکــرار مــرگ پرنــدگان‬ ‫مقــدم در خصــوص پیشــنهاد خــود بــرای تکــرار نشــدن‬ ‫ایــن فاجعــه گفــت ‪ :‬بــه ســبب جریانــات ابــی و انباشــت‬ ‫امــاح یــا کــود و ســموم‪ ،‬شــاهد فراوانــی غــذا در حاشــیه‬ ‫خلیــج گــرگان هســتیم و پرنــدگان زیــادی بــه ویــژه پــرال و‬ ‫فالمینگــو بــه طــور دســته جمعــی بــه ان جا مــی روند که‬ ‫در اولیــن اقــدام می تــوان بــا نصــب دســتگاه هــای صــدا‬ ‫ســاز و کپســول های تولیــد صــدا ایــن حیــات وحــش را از‬ ‫ان محــل پرخطــر دور کــرد‪.‬‬ ‫ایــن شــکارچی باتجربــه گفــت ‪ :‬عــاوه بــر ان‪،‬‬ ‫ازادشــدن چــرای گاومیــش در منطق ـه ای کــه پرنده هــا‬ ‫متمرکــز هســتند می توانــد بــه پراکنــش پرنده هــا و در‬ ‫نتیجــه کاهــش تلفــات منجــر شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬بــا تشــدید‬ ‫فعالیــت میکروارگانیس ـم های (باکتــری) بی هــوازی‪،‬‬ ‫تولیــد بیوتوکســین بــه عنــوان عامــل اصلــی مــرگ و‬ ‫میــر پرنــدگان مهاجــر در اب خلیــج گــرگان بیشــتر‬ ‫شــده و بــه بیــان ســاده ‪ ،‬کف زیــان ایــن پهنــه ابــی‬ ‫شــامل زئوپالکتــون و فیتوپالکتــون بــه ایــن ســم‬ ‫اغشــته شــده و زمینــه ایجــاد بوتولیســم تلفــات‬ ‫پرنــدگان فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫امکان تکرار مرگ پرندگان وجود دارد‬ ‫وی از پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه ایــا در ســال جــاری‬ ‫هــم شــاهد تکــرار ایــن حادثــه تلــخ خواهیــم بــود یا خیر‬ ‫خــودداری کــرد و گفــت‪ :‬بایــد دســتگاه های متولــی در‬ ‫ایــن خصــوص پاســخ گو باشــند زیــرا تــا هنگامــی کــه‬ ‫وضــع کمــی و کیفــی اب در خلیــج گــرگان بهبــود نیابــد‬ ‫امــکان تکــرار چنیــن حوادثــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫دوســتداران محیــط زیســت انتظــار دارنــد بــا توجــه‬ ‫بــه تجربــه تلــخ ‪ ۲‬ســال اخیــر کــه منجــر بــه تلفــات‬ ‫ده هــا هــزار پرنــده مهاجــر در منطقــه شــد و گونــه هــای‬ ‫کمیابــی هــم در میــان انــان وجــود داشــت ‪ ،‬شناســایی‬ ‫علــت مــرگ و راهــکار جلوگیــری از بــروز ان بــه درازا‬ ‫نکشــد؛ انتظــاری کــه بــه نظــر مــی رســد بــه ان توجهــی‬ ‫نشــده اســت ‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان همــه ســاله بــه خاطــر داشــتن ذخایــر‬ ‫غذایــی مناســب یکــی از مهــم تریــن کانون هــای فــرود‬ ‫پرنــدگان مهاجــر درایــران بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫بیمــاری بوتولیســم در ســال هــای ‪ ۱۳۹۸‬و ‪ ۱۳۹۹‬در‬ ‫محــدوده ‪ ۱۰‬بهمــن مــاه در خلیــج گــرگان شــیوع یافــت‬ ‫کــه در ایــن ســال ها حــدود ‪ ۸۰‬هــزار بــال از پرنــدگان‬ ‫مهاجــر زمســتان گذران در خلیــج گــرگان و تــاالب‬ ‫بین المللــی میانکالــه براثــر بیمــاری بوتولیســم ناشــی‬ ‫از ســم بیوتوکســین تلــف شــدند کــه فالمینگــو‪ ،‬چنگــر‬ ‫معمولــی‪ ،‬کشــیم و مرغابــی از گونــه پرجمعیــت ایــن‬ ‫تلفــات بودنــد‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان سال هاســت کــه گرفتــار چالش هایــی‬ ‫از جملــه کمبــود اب بــرای تجدیــد حیــات ابزیــان‪،‬‬ ‫شــکار بــی رویــه‪ ،‬الیروبــی نکــردن کانال هــای ابرســان‬ ‫و افزایــش تعــداد اب بنــدان و مــزارع پــرورش ماهــی‬ ‫در بــاال دســت شــده و ایــن عوامــل بــر بحرانــی شــدن‬ ‫شــرایط منطقــه افــزوده و ضــرورت تــاش بــرای حــل‬ ‫ان را جــدی تــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســال های گذشــته خلیــج گــرگان حــدود ‪ ۴۰۰‬کیلومتــر‬ ‫مربــع وســعت داشــت کــه طــی ســال های اخیــر بیــش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر مربــع از مســاحت ان خشــک شــد‪/.‬ایرنا‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫من نگران اینده فرزندم هستم‬ ‫سرویس محیط زیست ‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‪:‬‬ ‫رییــس فراکســیون محیــط زیســت مجلــس شــورای‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬در طــی ســال های اخیــر خلیــج گــرگان‬ ‫بــه لحــاظ پدیــده خشکســالی و قطع شــدن ارتبــاط ابــی بــا‬ ‫دریــای خــزر درگیــر مــرگ تدریجــی شــده کــه بــرای نجــات‬ ‫نیــاز بــه اجــرای طرح هــای گوناگــون دارد کــه اخریــن راه حل‬ ‫بــرای ان الیروبــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬ســمیه رفیعــی در‬ ‫نشســت خبــری بــا رســانه های گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬اگر‬ ‫تــاش بــرای نجــات ایــن پهنــه ابــی صــورت نگیــرد خلیــج‬ ‫گــرگان تبدیــل بــه کانــون ریزگردهــای از نــوع مــواد عالــی‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای کمــک بــه احیــای خلیــج گــرگان همــه مدیــران گلســتان بایــد در کنــار هــم بــا برنامه ریــزی‬ ‫مناســب زیرســاخت های الزم بــرای احیــای ایــن پهنــه ابــی را اجــرا کننــد کــه از جملــه ان هــا تکمیــل‬ ‫تصفیه خانه هــا و الیروبــی رودخانه هاســت امــا ایــن فعالیت هــا در کنــار هــم نتیجــه بخــش خواهــد بــود و‬ ‫بــه تنهایــی کارگشــا نمی باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کــه اخریــن را ه نجــات احیــای خلیــج گــرگان‪ ،‬الیروبــی اســت و باید پیــش از ان از حوضه ابریز‬ ‫بــاال دســت بــه دنبــال تامیــن نیــاز ابی خلیــج بود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــران در کمربنــد خشــک زمیــن واقــع شــده اســت کــه توجــه بــه منابــع ابــی از جملــه تاالب هــا‬ ‫ضــروری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ایــن خلیــج بزرگتریــن خلیــج دریــای خــزر یــا همــان دریــای مازنــدران اســت‬ ‫کــه در جنــوب شــرقی خــزر و بــر اثــر پیشــروی شــبه جزیــره میانکالــه تشــکیل شــد و در ســال ‪ ۱۳۵۴‬بــه‬ ‫عنــوان نخســتین مجموعــه تــاالب بین المللــی جهــان بــه همــراه تــاالب میانکالــه و لپــوی زاغمرز‪ ،‬در فهرســت‬ ‫تاالب هــای کنوانســیون رامســر بــه ثبــت رســید کــه ایــن نشــان مــی دهــد کــه نــه فقــط خلیــج گــرگان بلکــه‬ ‫نواحــی اطــراف ان یــک مجموعــه ارزشــمند زیســت محیطــی اســت کــه عــاوه بــر حفــظ چرخــه زیســت دریــای‬ ‫خــزر در معیشــت جوامــع محلــی تاثیــر مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان هــر ســاله بــه خاطــر داشــتن ذخایــر غذایــی مناســب یکــی از مهم تریــن کانون هــای‬ ‫فــرود پرنــدگان مهاجــر و بومــی در بخــش جنوبــی بــا اســتان های مازنــدران و گلســتان بــا کارکــرد‬ ‫اقتصــادی و اکولوژیکــی احاطــه شــده و دارای تنــوع زیســتی منحصــر بفــرد امــا شــکننده اســت و نــه‬ ‫تنهــا ماهیــان بــا ارزش غضروفــی‪ ،‬ماهــی ســفید و ماهــی کفــال دارد بلکــه ســهم قابــل توجهــی از‬ ‫خاویــار مــورد نیــاز کشــور را تامیــن می کنــد‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۱۳۰‬تــا ‪ ۱۵۰‬گونــه از پرنــدگان مهاجــر و بومــی بــا جمعیــت ‪ ۱.۵‬میلیــون بــه طــور میانگیــن ســاالنه از‬ ‫ایــن تــاالب تغذیــه می کننــد‪.‬‬ ‫یــک ســوم مســاحت ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــاری خلیــج گــرگان بــر اســاس نظــر کارشناســان طــی ســال های اخیــر‬ ‫خشــک شــده اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ایــن پهنــه ابــی از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی در جنــوب شــرقی دریــای خــزر و حــوزه‬ ‫شهرســتان های بندرترکمــن‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬نوکنــده و بهشــهر از ‪ ۶۰‬کیلومتــر طــول و حداکثــر ‪ ۱۲‬کیلومتــر عــرض‬ ‫برخــوردار بــوده و دارای امتــداد شــرقی ‪ -‬غربــی اســت‪.‬‬ ‫ســمیه رفیعــی رییــس فراکســیون محیــط زیســت مجلــس شــورای اســامی در ایــن ســفر کــه بــه دعــوت‬ ‫عــکاس بین المللــی اســتان کــه پــس از ســال ها تــاش و زحمــت اقــدام بــه راه انــدازی نمایشــگاه عکــس بــا‬ ‫عنــوان خلیــج گــرگان زیســت اگاهانــه تهدیــد فرصت هــا بــه اســتان دعــوت شــده بودنــد‪.‬‬ ‫طبــق اظهــارات وی قبــل از بازدیــد از خلیــج فکــر نمیکــردم کــه وضعیــت خلیج گرگان اینگونه اســف بار باشــد‬ ‫و ادامــه داد وضــع فعلــی خلیــج گــرگان حاصــل ‪ 35‬ســال بــی توجهــی مســئولین و مــردم بــه ایــن منطقــه‬ ‫اســت‪ .‬و نمــی تــوان انتظــار داشــت کــه ایــن مــدت بــی توجهــی را در کوتــاه مــدت جبــران کــرد بنابرایــن اولیــن‬ ‫عــاج بــرای بــرون رفــت از ایــن بحــران الیروبــی رودخانه هــای منتهــی بــه خلیــج گــرگان اســت‪ .‬امــا الیروبــی بــه‬ ‫تنهایــی عــاج واقــع نخواهــد بــود و ایــن کار همــت همــه جانبــه از ســوی همــه مســئوالن و مــردم را در کنــار‬ ‫رســانه ها مــی طلبــد‪.‬‬ ‫عقیــل مهقانــی در ائیــن افتتــاح ایــن نمایشــگاه کــه بــا حضــور خانــم دکتــر ســمیه رفیعــی رییــس فراکســیون‬ ‫محیــط زیســت مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬مــن نگــران اینــده فرزنــدم هســتم‪.‬‬ ‫نمایشــگاه عکــس خلیــج گــرگان از اول اســفند لغایــت ‪ 6‬اســفند بــه مــدت ‪ 6‬روز در تــاالر فخرالدیــن اســعد‬ ‫گرگانــی بــرای بازدیــد عمــوم دایــر اســت‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دو شنبه ‪ 2‬اسفند‬ ‫سه شنبه ‪ 3‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز دوشــنبه ‪ 2‬اســفند هــر مثقــال طــا ‪ 50,950,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,772,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 115,350,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 117,260,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 65,700,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 36,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪489‬‬ ‫‪ ۸۷.۳‬درصد مادران‬ ‫باردار واکسینه شدند‬ ‫ی کرونا‬ ‫اثرگذاری واکسن ها ‬ ‫بر امیکرون‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراسان شــمالی گفــت‪ :‬هــم اینــک ‪ ۸۷.۳‬درصــد‬ ‫از مــادران بــاردار اســتان در برابــر کرونــا واکســینه‬ ‫شــدند کــه ایــن میــزان در برخــی از شهرســتان هــا بــه‬ ‫‪۱۰۰‬درصــد هــم مــی رســد‪.‬‬ ‫افشــین دلشــاد اظهــار داشــت‪ :‬مــادران بــاردار از‬ ‫گروه هــای پرخطــر جامعــه در ایــام شــیوع کرونــا‬ ‫هســتند و بــا توجــه بــه اینکــه در مــوج ششــم شــیوع‬ ‫ایــن بیمــاری قــرار داریــم ایــن گــروه بایــد بــه دلیــل‬ ‫شــرایط خاصــی کــه دارنــد‪ ،‬نســبت بــه انجــام و تکمیــل‬ ‫واکسیناســیون اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایــن بیــن مادرانــی هســتند کــه در‬ ‫ســنین بــاروری واکسیناســیون را انجــام داده انــد‪ ،‬یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬بــا راه انــدازی کمپیــن واکسیناســیون و همــکاری‬ ‫خــوب جمعیــت هــدف در هفتــه هــای اخیــر شــاهد‬ ‫افزایــش درصــد واکسیناســیون مــادران بــاردار بودیــم‪.‬‬ ‫دلشــاد بــا اشــاره بــه اغــاز واکسیناســیون کــودکان‬ ‫بــاالی پنــج ســال از هفتــه گذشــته‪ ،‬گفــت‪ :‬هــم اینــک‬ ‫‪ ۶۷‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬کــودک ‪ ۵‬تــا ‪ ۱۲‬ســال اســتان واجــد‬ ‫شــرایط تزریــق واکســن کرونــا هســتند کــه انتظــار‬ ‫داریــم خانــواده هــا هــر چــه زودتــر بــرای تزریــق‬ ‫واکســن کــودکان خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراسان شــمالی افــزود‪ :‬بــر اســاس مصوبــه کمیتــه‬ ‫ملــی واکســن کوویــد ‪ ،۱۹‬واکســن هــای پاســتوکووک‬ ‫و ســینوفارم بــرای رده ســنی پنــج ســال بــه بــاال مــورد‬ ‫تاییــد اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هــم اینــک ‪ ۲۱‬مرکــز نمونه گیــری‬ ‫کرونــا زیــر پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان‬ ‫فعالیــت مــی کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در شهرســتان بجنــورد ‪۹‬‬ ‫مرکــز دولتــی و خصوصــی نمونــه گیــری کرونــا و دیگــر‬ ‫شهرســتان هــا نیــز ‪ ۱۳‬مرکــز نمونــه گیــری امــاده‬ ‫خدمــت رســانی بــه شــهروندان اســت‪.‬‬ ‫تاکنــون حــدود یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار دُز واکســن‬ ‫کرونــا در ایــن اســتان تزریــق شــده اســت و ‪ ۹۵‬درصــد‬ ‫جمعیــت هــدف دُز اول واکسیناســیون‪ ۸۵ ،‬درصــد‬ ‫جمعیــت هــدف دُز دوم و ‪ ۵۰‬درصــد نیــز دُز ســوم‬ ‫واکسیناســیون کرونــا را دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫براســاس اعــام سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫اســتان از ابتــدای شــیوع کرونــا تاکنــون ‪ ۲‬هــزار و ‪۱۳۰‬‬ ‫نفــر در اســتان بــر اثــر ابتــا بــه ایــن بیمــاری جــان خــود‬ ‫را از دســت داده انــد کــه بیشــترین امــار فوتــی هشــت‬ ‫مــاه امســال بــوده اســت‪.‬‬ ‫براســاس اخریــن فهرســت رنگ بنــدی کرونایــی‬ ‫شــهرها کــه از ســوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی اعــام شــد‪ ،‬هشــت شهرســتان‬ ‫بجنــورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬فــاروج‪ ،‬اســفراین‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم‪،‬‬ ‫مانــه و ســملقان و رازوجــرگالن در وضعیــت قرمــز‬ ‫کرونایــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫بــروز جهش هــای جدیــد در ویــروس امیکــرون نیــز باعــث‬ ‫کاهــش پاســخ ایمنــی بــا واکســن شــده اســت‪ .‬بــرای مثــال در‬ ‫مطالعـه ای کاهــش قابل توجــه در‏تاثیرگــذاری واکســن در برابــر‬ ‫امیکــرون نســبت بــه دلتــا مشــاهده شــده اســت‪.‬‬ ‫م ه غلیظ تردد خودروها را‬ ‫در گردنه های کند کرد‬ ‫رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬پدیــده مــه غلیــظ در گردنه هــای اســتان ســبب‬ ‫کنــدی تــردد خودروهــای عبــوری شــده اســت و از ایــن رو‬ ‫راننــدگان بــا احتیــاط براننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ رحمــان اســپیدکار اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون‬ ‫راننــدگان عبــوری از گردنــه امیــن اللــه در مســیر‬ ‫بجنورد‪-‬اشــخانه و نیــز گردنــه اســدلی در مســیر‬ ‫بجنورد‪-‬اســفراین بــا مــه غلیــظ و کاهــش دیــد افقــی‬ ‫روبــه رو هســتند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــارش بــاران در تمــام‬ ‫محورهــای اســتان گــزارش شــده کــه ســطح جــاده هــا‬ ‫را لغزنــده کــرده اســت از ایــن رو راننــدگان بــه جــد‬ ‫قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬در طــرح زمســتانه داشــتن زنجیــر‬ ‫چــرخ بــرای تمــام راننــدگان الزامــی اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در شــمال شــرق کشــور واقع اســت‬ ‫و ســاالنه میلیــون هــا مســافر از ان گــذر مــی کننــد‪.‬‬ ‫امیکرون‪،‬‬ ‫جانشین دلتا‬ ‫سرویس سالمت‪:‬‬ ‫بــر اســاس تحلیلــی جدیــد‪ ،‬مــوارد کرونــا در انگلیــس در نیمــه اول‬ ‫دســامبر و همزمــان بــا شــروع گســترش کرونــا امیکــرون‪ ،‬افزایــش‬ ‫شــدیدی یافــت‏‪.‬‬ ‫‪ M‬دانشــمندان در کالج‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬بــه گــزارش پایــگاه‏‪ edscape‬‏‬ ‫امپریــال لنــدن گــزارش دادنــد کــه کاهــش زیــادی در مــوارد عفونــت‬ ‫کــودکان‏دبیرســتانی و ســنین باالتــر بیــن ‪ 23‬نوامبــر تــا ‪ 14‬دســامبر‬ ‫مشــاهده شــد کــه عمدتــا ًبــه دلیــل تاثیــر واکسیناســیون بــود‏‪.‬‬ ‫اخریــن نتایــج در دور شــانزدهم مطالعــه موســوم بــه (‏‪1-‎REACT‬‏)‬ ‫کــه در مرحلــه پیــش از چــاپ اســت‪ ،‬نشــان می دهــد کــه میانگیــن‬ ‫حــدود ‪ 1‬نفــر در‏هــر ‪ 70‬نفــر در طــول مطالعــه الــوده شــده اند‏‪.‬‬ ‫بررسـی های تیــم تحقیقاتــی نشــان داد کــه امیکــرون بــه ســرعت‬ ‫در حــال افزایــش اســت و جایگزیــن دلتــا می شــود‪ .‬پروفســور پــل‬ ‫الیــوت‪ ،‬مدیــر برنامــه‏‪ ،REACT‬و رهبــر ایــن تیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬از اول‬ ‫دســامبر‪ ،‬نســبت نمونه هایــی کــه توالی یابــی کردیــم و امیکــرون‬ ‫هســتند‪ ،‬بــه ســرعت در حــال افزایــش‏اســت‪ .‬ایــن هــم جایگزینــی‬ ‫دلتــا بــا امیکــرون را منعکــس می کنــد‪ ،‬هــم نشــان دهنده ســرعت‬ ‫بــاالی افزایــش امیکــرون اســت‏‪.‬‬ ‫تخمیــن زده می شــود کــه امیکــرون حــدود ‪ 8‬تــا ‪ 9‬روز زمــان دارد‬ ‫تــا از نســبت ‪ ٪10‬بــه نســبت ‪ ٪90‬مــوارد برســد‪ ،‬کــه تقریبــا ًســه تــا‬ ‫چهــار برابــر‏ســریعتر از مــدت زمانــی اســت کــه نــوع دلتــا جایگزیــن‬ ‫ویــروس نــوع الفــا در اوایــل ســال شــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬رشــد روزانــه ‪66‬‬ ‫درصــدی احتمــال یــا نســبت‏عفونــت امیکــرون در مقابــل عفونــت‬ ‫دلتــا تخمیــن زده شــده اســت‏‪.‬‬ ‫‪ R‬میــزان توانایــی یــک فــرد مبتــا بــه عفونــت را بــرای الــوده‬ ‫عــدد‏ ‏‬ ‫کــردن فــرد دیگــر نشــان می دهــد‪« .‬در انگلســتان بــرای مــدت‬ ‫زمــان ایــن مطالعــه‪ ،‬ایــن‏عــدد ‪ 1.13‬بــراورد شــد کــه البتــه بعــدا ًبــه‬ ‫‪ 1.27‬افزایــش یافــت»‪ .‬ایــن احتمــال وجــود دارد کــه ایــن تخمیــن‬ ‫پــس از ایــن تحقیــق افزایــش یافتــه باشــد و در‏بعضــی مناطــق‬ ‫هــم بیشــتر باشــد‏‪.‬‬ ‫تاثیر دوز بوستر علیه امیکرون‬ ‫ایــن تحقیــق نشــان داد کــه خطــر ابتــا بــه عفونــت در افــرادی کــه‬ ‫دوز ســوم یــا دز بوســتر را دریافــت کــرده بودنــد‪ ،‬نســبت بــه افــرادی‬ ‫کــه فقــط دو دوز‏دریافــت کــرده بودنــد‪ ،‬بســیار کمتــر بــود‏‪.‬‬ ‫دوز بوســتر یــا همــان دوز تقویتــی در افــراد بــاالی ‪ 50‬ســال‪،‬‬ ‫خطرعفونــت را نســبت بــه دو دوز قبلــی بــه نصــف کاهــش داد‪ .‬در‬ ‫میــان افــراد ‪ 65‬تــا‏‏‪ 74‬ســاله‪ ،‬شــیوع عفونــت بیــش از ‪ 40‬درصــد و‬ ‫بــرای افــراد ‪ 75‬ســاله‪ ،‬تــا دو ســوم ایــن خطــر کاهــش یافتــه اســت‏‪.‬‬ ‫در مــورد ایــن مطالعــه‪ ،‬کویــن مک کانــوی‪ ،‬اســتاد بازنشســته امــار‬ ‫کاربــردی در‏‪ ،Open University‬گفــت‪« :‬نبایــد فرامــوش کنیــم کــه‬ ‫امیکــرون ‏در طــول ایــن دور ‏‪-‎REACT‬‏‪ 1‬غالــب نشــده بــود و تصــور‬ ‫می شــود کــه اثربخشــی دز بوســتر واکســن بــرای امیکــرون کمتــر از دلتــا‬ ‫باشــد‪ .‬امــا‏تحقیقــات دیگــر نشــان داده اســت کــه هنــوز اثــر محافظتــی‬ ‫بســیار قــوی از واکسیناســیون بــا دز بوســتر علیــه امیکــرون وجــود دارد‏‪.‬‬ ‫بیشترین شیوع در کودکان بریتانیایی‬ ‫از نظر ســن‪ ،‬بیشــترین شــیوع در کودکان دبســتانی ‪ 5‬تا ‪ 11‬ســاله‬ ‫واکســینه نشــده بــا ‪ 4.74‬درصــد مشــاهده شــد‪ ،‬ایــن مشــابه بــا دور‬ ‫قبلــی مطالعــه اســت‏کــه بیــن ‪ 19‬اکتبــر و ‪ 5‬نوامبــر انجــام شــد‏‪.‬‬ ‫در مقابــل‪ ،‬شــیوع در کــودکان ‪ 12‬تــا ‪ 17‬ســاله بیــش از دو برابــر‬ ‫کاهــش یافــت‪ .‬پژوهشــگران خاطرنشــان مــی کنند که بیــش از ‪76‬‬ ‫درصــد از‏کــودکان در ایــن رده ســنی حداقــل یک دوز واکســن کووید‬ ‫را تــا ‪ 14‬دســامبر دریافــت کرده‪‎‬انــد‏‪.‬‬ ‫اثربخشــی واکســن علیــه عفونــت در افــراد ‪ 12‬تــا ‪ 17‬ســاله بــرای‬ ‫کســانی کــه یــک یــا دو دوز واکســن دریافــت کــرده بودند‪ ،‬حــدود ‪58‬‬ ‫درصــد بــراورد‏شــد‏‪.‬‬ ‫افزایش بستری کودکان در امریکا؟‬ ‫بــه گــزارش‏‪Healthline‬‏ در هفته هــای اخیــر بــا گســترش نــوع‬ ‫امیکــرون‪ ،‬تعــداد بی ســابقه ای از کــودکان بــه دلیــل کوویــد‪19-‬‬ ‫در بیمارســتان بســتری‏شــده اند‪ .‬مــوارد کوویــد‪ 19-‬در کــودکان‬ ‫اخیــرا ً‪ 64‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪ .‬امــا‪ ،‬بــا نگاهــی دقیق‪‎‬تــر‬ ‫بــه داده و امــار‪ ،‬متوجــه می شــویم کــه بســیاری‏از ایــن کــودکان‬ ‫بــه دلیــل کوویــد‪ 19-‬در بیمارســتان نیســتند‪ .‬بســیاری از کــودکان‬ ‫بســتری در بیمارســتان بــه دلیــل ســایر بیماری هــا – از جملــه‬ ‫ن و شــرایطی ماننــد اپاندیســیت در حــال‬ ‫شکســتگی‏اســتخوا ‬ ‫درمــان شــدن هســتند و تصادفــا ً در ازمایش هــای معمــول‬ ‫کوویــد‪ 19-‬مثبــت می شــوند‏‪.‬‬ ‫دکتــر انتونــی فاوچــی‪ ،‬مدیــر موسســه ملــی الــرژی و بیماری هــای‬ ‫عفونــی‪ ،‬هفتــه گذشــته اعــام کــرد کــه ایــن احتمــاال ًباعــث شــده‬ ‫اســت تــا بیمارســتان ها‏تعــداد بســتری های کــودکان بــرای کرونــا را‬ ‫بیــش از حــد واقعــی بشــمارند‏‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬مــوارد ابتــا بــه ویــروس کرونــا در بیــن کــودکان‬ ‫در حــال افزایــش اســت‪ .‬در حالــی کــه بیمــاری شــدید ناشــی از‬ ‫کوویــد‪ 19-‬در کــودکان‏حتــی بــا امیکــرون نــادر اســت‪ .‬امــا بایــد توجــه‬ ‫کــرد کــه افزایــش ســریع و قابــل توجــه مــوارد‪ ،‬نکتــه هشــدارامیز‬ ‫بــرای پزشــکان اطفــال اســت‪ ،‬زیــرا مــوارد‏ابتــای بیشــتر‪ ،‬بــه ناچــار‬ ‫منجــر بــه بســتری بیشــتر در بیمارســتان ها می شــود‏‪.‬‬ ‫بعضــی از عواملــی کــه ممکــن اســت باعــث افزایــش شناســایی‬ ‫بیشــتر مبتالیــان امیکــرون شــود‪ ،‬عبارتنــد از‪ :‬افزایــش قابلیــت‬ ‫انتقــال نــوع امیکــرون و‏بیشــتر در دســترس بــودن ازمایــش کوویــد‬ ‫از جملــه تســت خانگــی‏‪.‬‬ ‫شدت و عالئم کرونا در کودکان امریکا‬ ‫دکتــر جــان مــک گوایــر‪ ،‬رئیــس بخــش مراقبــت هــای ویــژه اطفــال‬ ‫در بیمارســتان کــودکان ســیاتل‪ ،‬می گویــد کــه بیمارســتان او شــاهد‬ ‫افزایــش شــدید‏بیمــاران در واحــد ایزولــه ویــژه کرونــا بــوده اســت‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال‪ ،‬مــوج فعلــی شــدیدتر از امــواج قبلــی نیســت‪ .‬مک گوایــر‬ ‫گفــت‪« :‬حجــم بســتری بیمــاران‏مــا بــا تجربــه پیک هــای قبلــی‬ ‫همخوانــی دارد و بیمــاران کوویــد هنــوز هــم بخــش کوچکــی از کل‬ ‫بیمــاران بســتری را تشــکیل می دهنــد‪ .‬‏»‬ ‫مــک گوایــر گفــت کــه بســیاری از کودکانــی کــه تســت کرونــا ان هــا‬ ‫در بیمارســتان مثبــت بــود‪ ،‬بــه دلیــل ایــن بیمــاری بســتری نشــدند‪،‬‬ ‫بلکــه بــه دلیــل ســایر‏مشــکالت ســامتی بســتری شــدند‪ .‬انهــا‬ ‫تصادفــا ًدر طــول غربالگــری معمــول مثبــت شــدند‏‪.‬‬ ‫مک گوایــر می گویــد شــدت بیمــاری کوویــد‪۱۹-‬در بیمارســتان‬ ‫کــودکان ســیاتل کمتــر از ان چیــزی اســت کــه در نــوع دلتــا دیــده‬ ‫می شــود‪ .‬تصــور مــی‏شــود کــه امیکــرون باعــث بیمــاری خفیف تــری‬ ‫نســبت بــه انــواع قبلــی ماننــد دلتــا می شــود‪ .‬در هــر صــورت‪،‬‬ ‫امیکــرون مســری تر اســت و بنابرایــن افــراد‏بیشــتری را مبتــا مــی‬ ‫کنــد‪ .‬اگرچــه درصــد کمتــری از کــودکان مبتــا بــه امیکــرون ممکــن‬ ‫اســت در نهایت در بیمارســتان بســتری شــوند‪ ،‬حجم انبوه‏ابتالها‬ ‫منجــر بــه بســتری کــودکان بیشــتری در بیمارســتان شــده اســت‏‪.‬‬ ‫مهم ترین پیام امیکرون برای پدران و مادران‬ ‫دکتــر مگنــا دیــاس‪ ،‬پزشــک اطفــال در‏‪Yale medicine‬‏ گفــت‪،‬‬ ‫پیــام کلــی ایــن اســت که بیشــتر کودکان ممکن اســت بــه کووید‪19-‬‬ ‫مبتــا شــوند و بــه‏ســرعت بهبــود پیــدا کننــد‪ .‬اکثــر بچه هــا بــدون‬ ‫عالمــت باقــی می ماننــد یــا فقــط عالئــم خفیــف را بــروز می دهنــد و‬ ‫افــرادی کــه بســتری می شــوند پاســخ خوبــی‏می دهنــد‏‪.‬‬ ‫بــه گفتــه دکتــر هــوی‪ ،‬متخصــص عفونــی اطفــال‪ ،‬بــه طــور کلــی‪،‬‬ ‫کــودکان کوچک تــر معمــوال ًوضعیــت بهتــری دارنــد‪ .‬کــودکان زیــر ‪5‬‬ ‫ســال عــوارض‏کمتــری از کوویــد دارنــد و بــه انــدازه کــودکان بزرگتــر یا‬ ‫نوجوانــان در بیمارســتان بســتری نمــی شــوند‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬درصــد‬ ‫کمــی از کــودکان مبتــا بــه‏کووید‪ 19-‬دچار مشــکل تنفســی یا عالئم‬ ‫کمبــود اب بــدن می شــوند‏‪.‬‬ ‫متخصصــان بــه خانواده هــا توصیــه می کننــد کــه پروتکل هــای ایمنی و‬ ‫بهداشــتی را رعایــت کننــد تــا بــه محــدود کردن شــیوع کرونا کمک کنند‪.‬‬ ‫‏متخصصــان بیمــاری عفونــی کــودکان همچنین بــه والدین توصیه اکید‬ ‫می کننــد کــه فرزنــدان واجــد شــرایط خود را واکســینه کنند‏‪.‬‬ ‫مــک گوایــر می گویــد‪ :‬مــا تعــداد بســیار کمــی از کــودکان واکســینه‬ ‫را بــرای کوویــد‪ 19-‬در بیمارســتان بســتری کرده ایــم‪ .‬بــه نظــر می رســد‬ ‫واکسیناســیون‏در برابــر بیمــاری شــدید کرونــا در همــه گروه هــای‬ ‫ســنی‪ ،‬از جملــه کــودکان‪ ،‬بســیار محافظت کننــده اســت و بــرای‬ ‫گروه هــای ســنی دارای شــرایط بســیار‏توصیــه می شــود‏‪.‬‬ ‫وضعیت ابتالی کرونا در کودکان در کانادا‬ ‫کــودکان و نوجوانــان – و حتــی نــوزادان – اکنــون در میــان‬ ‫تعــداد فزاینــده کانادایی هایــی هســتند کــه بــه دلیــل کوویــد‪19-‬‬ ‫در بیمارســتان بســتری‏می شــوند‪ ،‬زیــرا عفونت هــای امیکــرون در‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫سراســر کشــور بــه ســطوح بی ســابقه ای در حــال افزایــش اســ ‪‎‬‬ ‫بــه گفتــه دکتــر فاطمــه کاکار‪ ،‬متخصــص بیمــاری هــای عفونــی‬ ‫اطفــال‪ ،‬از ســنت مونتــرال‪« ،‬بزرگتریــن تفــاوت ایــن اســت کــه‬ ‫امیکــرون بســیار تنفسـی تر‏اســت‪ ،‬یعنــی بچه هــا بــا عالئمــی شــبیه‬ ‫بــه ســرماخوردگی ظاهــر می شــوند‪ ،‬در حالــی کــه قبــا ًتــب یا عالئم‬ ‫گوارشــی در امــواج قبلــی وجــود داشــت‪‎.»‎‬‬ ‫دکتــر ‪ ،Syra Madad‬مدیــر ارشــد پاتوژن هــای خــاص بــرای‬ ‫سیســتم بهداشــت شــهر نیویــورک‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬گرایــش‬ ‫امیکــرون بــه ایــن کــه‏راه هــای هوایــی بزرگســاالن و کــودکان را‬ ‫هــدف قــرار می دهــد‪ ،‬هــم در دنیــای واقعــی و هــم در مطالعــات‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ازمایشــگاهی مشــهود اســ ‪‎‬‬ ‫مشــاهدات دیگــر نشــان داده کــه نوزادانــی کــه بــا کوویــد‪ 19-‬در‬ ‫بیمارســتان بســتری شــده اند‪ ،‬از مادرانــی واکســینه نشــده بوده انــد‏‪.‬‬ ‫بنابــر ایــن گــزارش‪ ،‬بیشــتر از عالئــم تنفســی تحتانــی‪ ،‬گرفتگــی‬ ‫بینی‪ ،‬گلودرد – انواع عالئم و نشــانه های بیماری کالســیک شــبیه‬ ‫انفوالنــزا دیــده‏می شــود‬ ‫مشــاهدات در دنیــای واقعــی مطابــق بــا یافته هــای تحقیقــات‬ ‫ازمایشــگاهی اخیــر اســت‪ ،‬از جملــه یافته هــای اولیــه دانشــمندان‬ ‫امریکایــی و ژاپنــی مبنــی بــر‏اینکــه در جونــدگان الــوده بــه نــوع‬ ‫امیکــرون‪ ،‬بیمــاری ریــوی در مقایســه بــا انــواع قبلی کاهش داشــته‬ ‫اســت‪ ،‬همچنیــن تحقیــق ازمایشــگاهی در‏هنگ کنــگ نشــان داد‬ ‫کــه ایــن شــکل جدیــد ویــروس در ریــه کندتــر تکثیــر می شــود‪ .‬امــا‬ ‫نســبت به ســویه اصلی‪ ،‬تقریبا ً‪ 70‬برابر ســریعتر در بافت‏مجاری‬ ‫هوایــی انســان تکثیــر می شــود‏‪.‬‬ ‫نقش واکسن کرونا بر بستری کودکان در کانادا‬ ‫گزارش هــا از کانــادا حاکــی از ایــن اســت کــه بــه طــور کلــی‪،‬‬ ‫بیمــاران اطفــال بســتری شــده بــا کوویــد‪ 19-‬بیماری خفیــف را تجربه‬ ‫می کننــد و بــرای‏درمــان عالئمــی ماننــد تــب و کمبــود مایعــات بــدن‬ ‫بســتری شــده اند‏‪.‬‬ ‫بیمارســتان کــودکان شــرق انتاریــو در اتــاوا درباره نــوزادان متعددی‬ ‫کــه اخیــرا ًبــه دلیــل عفونــت کوویــد‪ 19-‬در چندین بیمارســتان انتاریو‬ ‫بســتری‏شــده اند‪ ،‬گفــت کــه نــوزادان بــه ویــژه بــا توجــه بــه سیســتم‬ ‫ایمنــی نابالــغ خــود در معــرض خطــر هســتند‪ .‬ایــن بیمارســتان‬ ‫نکتــه قابل تاملــی را مطــرح می کنــد‏کــه هــر شــش نــوزاد بســتری‬ ‫از مــادران واکســینه نشــده بودنــد‪ ،‬بنابرایــن انهــا فاقــد محافظــت‬ ‫انتی بادی هــای مــادری هســتند کــه در سـه ماهه ســوم بــارداری‏بــه‬ ‫نــوزاد منتقــل شــده اند‏‪.‬‬ ‫داده هــای اخیــر انتاریــو نشــان می دهــد کــه کــودکان‪ ،‬از نــوزادان تــا‬ ‫بچه هــای چهــار ســاله‪ ،‬گــروه ســنی کــه هنــوز واکســن تاییــد شــده‬ ‫ندارنــد‪ ،‬باالتریــن ســطح‏بســتری شــدن در بیمارســتان را در بیــن‬ ‫جوانــان دارنــد‬ ‫اثرگذاری واکسن های کرونا بر امیکرون‬ ‫بــروز جهش هــای جدیــد در ویــروس امیکــرون نیــز باعــث کاهــش‬ ‫پاســخ ایمنــی بــا واکســن شــده اســت‪ .‬بــرای مثــال در مطالع ـه ای‬ ‫کاهــش قابل توجــه در ‏تاثیرگــذاری واکســن در برابــر امیکــرون‬ ‫نســبت بــه دلتــا مشــاهده شــده اســت‪ .‬تاثیرگــذاری اســترازنکا و‬ ‫فایــزر در برابــر اُمیکــرون بــه ترتیــب کمتــر از‏حــدود شــش درصــد‬ ‫و ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۳۵‬درصــد بــوده اســت‪ .‬خوشــبختانه دز تقویتــی توانســت‬ ‫تاثیرگــذاری را تــا بیــن ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۷۵‬درصــد برســاند‪ .‬تحقیقــات دیگــر‬ ‫‏هــم نشــان دادنــد کــه تزریــق دز بوســتر می توانــد ســطح ایمنــی را‬ ‫دوبــاره بــه خوبــی تقویــت کنــد و بــه میــزان مناســب برگردانــد‏‪.‬‬ ‫تحقیقــات خبرهــای خــوب دیگــری هــم برای مــا دارند‪ .‬نــوع دیگری‬ ‫از ایمنــی بــدن بــه نــام ایمنــی ســلولی همچنــان پایــدار اســت و تــا‬ ‫زمان هــای‏طوالنی تــری میتوانــد بــا ویــروس مقابلــه کنــد‪ .‬شــاید‬ ‫بــه همیــن علــت باشــد کــه بــا وجــود جهش هــای جدیــد ماننــد‬ ‫امیکــرون‪ ،‬افــراد واکســینه هنــوز هــم در‏برابــر بیمــاری پاســخ بهتری‬ ‫میدهنــد و دچــار بیمــاری شــدید یــا بســتری نمی شــوند‏‪.‬‬ ‫‪ ،CDC‬مرکــز کنتــرل و پیشــگیری بیمــاری امریــکا اعــام کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬واکسیناســیون ریســک بیمــاری شــدید‪ ،‬بســتری و مــرگ‬ ‫ناشــی از کوویــد‪-‬‏‏‪ ۱۹‬را کــم می کنــد‪ .‬واکسیناســیون بهتریــن راه بــرای‬ ‫محافظــت از افــراد و کاهــش اثــرات کوویــد‪ ۱۹-‬بــر جامعــه اســت‏‪.‬‬ ‫تصمیم اشتباه ستاد مقابله با کرونا در گستان‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار در شــرایطی کــه از همــه‬ ‫طــرف در حــال اطالع رســانی نســبت بــه خطــرات اومیکــرون بــرای‬ ‫کــودکان و نوجوانــان هســتند در یــک اقــدام ناهماهنــگ از ســوی‬ ‫ســتاد مقابلــه بــا کرونــا اســتان گلســتان در جهــت همراهــی و‬ ‫همیــاری ایــن ســویه زمینــه را بــرای بازگشــایی مــدارس فراهــم‬ ‫می کنــد کــه بــا اعتــراض گســترده خانواده هــا و اهالی رســانه اســتان‬ ‫نســبت بــه ایــن موضــوع می شــود تــا جایــی کــه در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بــه کــرار بــه ایــن موضــوع پرداختــه می شــود‪.‬‬ ‫حــال پــس از گذشــت چندیــن ســاعت از ایــن اتفــاق در ســاعات‬ ‫اولیــه و پــس انتشــار اعتراضــات مختلــف از ســوی شــهروندان‬ ‫مــدارس اعــام مــی کننــد کــه حضــور در مــدارس اجبــاری نیســت‬ ‫و اختیــاری اســت و در نهایــت از اختیــاری تبدیــل بــه تعطیلــی یــک‬ ‫هفت ـه ای دیگــر مــی شــود‪.‬‬ ‫حــال ســوال اینجاســت ســتاد مقابلــه بــا کرونــا چــرا بایــد چنیــن‬ ‫تصمیمــی را در شــرایطی کــه کشــور بــه طــور کامــل در وضعیــت‬ ‫قرمــز و بحــران قــرار دارد دســت بــه اقدامــی بزنــد کــه نتیجـه اش بجز‬ ‫خودکشــی چیــز دیگــری عایــد مــردم اســتان نیســت ‪.‬‬ ‫بایــد گفــت اومیکــرون طــی ایــن چنــد روز ثابــت کــرده علی الرغــم‬ ‫انچــه کــه در مــوردش صحبــت شــده بــود خطرناکتــر و وحش ـی تر‬ ‫اســت تــا جایــی کــه بــرای خــود حــد و مــرزی از لحــاظ ســنی نــدارد‬ ‫و بــه گفتــه متخصصــان ‪ 20‬درصــد شــکارش کــودکان و خردســاالن‬ ‫هســتند و الزم اســت بــرای در امــان مانــدن از ایــن ســویه عــاوه بــر‬ ‫رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی نســبت بــه دریافــت هــر ســه‬ ‫دوز واکســن اقــدام کننــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیــرکل گمــرکات گلســتان گفــت‪ :‬در ســال جــاری حــدود ‪ ۳۶۶‬هــزار و ‪ ۵۹۵‬تــن انــواع کاالی غیرنفتــی بــه‬ ‫ارزش ‪ ۱۶۶‬میلیــون و ‪ ۳۶‬هــزار و ‪ ۵۳۷‬دالر از مبــادی گمرکــی اســتان بــه خــارج کشــور صــادر شــد کــه از‬ ‫لحــاظ وزنــی و ارزش ‪ ۶۷‬درصــد بیشــتر از مــدت مشــابه ســال قبــل اســت‪.‬‬ ‫ســیدابراهیم حســینی افــزود‪« :‬پلــی اســتایرن‪ ،‬پنیــر‪ ،‬خرمــا‪ ،‬یـُـد‪ ،‬پســته‪ ،‬انــواع لولــه و پروفیل هــا‪ ،‬هیــدرو‬ ‫کربــن ســنگین‪ ،‬ســیمان‪ ،‬رب گوجــه فرنگــی و انــواع پوشــش ها و رنگ هــا» بــه ترتیــب ‪ ۱۰‬قلــم کاالی‬ ‫صادراتــی گلســتان در ایــن مــدت اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۶۶‬میلیون دالر‬ ‫کاالی غیرنفتی‬ ‫امسال از گلستان‬ ‫به خارج صادر شد‬ ‫سه شنبه ‪ 3‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪489‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫وزارت اموزش و پرورش‬ ‫بهترین زمان برای تعویض‬ ‫باتری خودرو چه زمانی است‬ ‫‪‎ ‎‬بحــث تعلیــم و تربیــت و توجــه بــه ایجــاد زیرســاخت های ان‬ ‫از دیگــر مطالبــات مــردم رامیــان از دولــت اســت کــه بــه گفتــه‬ ‫فرمانــدار ‏رامیــان ایــن مطالبــات شــامل تکمیــل ســاختمان‬ ‫مــدارس در حــال ســاخت در شــهر تاتــار علیــا و خــان ببیــن و‬ ‫روســتای تاتــار ســفلی و‏احــداث مــدارس جدیــد در رامیان‪ ،‬خان‬ ‫ببیــن‪ ،‬دلنــد و تاتــار علیــا و ‪ ۲‬روســتای رضــا ابــاد و زینــب ابــاد‬ ‫است‪‎.‎‬‬ ‫حلمحرومیت های‬ ‫دیرینه با راهبرد‬ ‫جهادی دولت‬ ‫سرویس مطالبات مردمی‪ -‬مهدی تقوی‏‪:‬‬ ‫‪‎ ‎‬رامیــان بــا جمعیتــی حــدود ‪ ۹۰‬هــزار نفــر در گســتره ‪ ۷۸۰‬کیلومتــر‬ ‫مربــع و در دامنــه رشــته کــوه البــرز شــرقی کــه متشــکل از اقــوام و‬ ‫‏مذاهــب مختلــف تشــکیل شــده اســت کــه‪ ،‬در چهــار نقطــه شــهری‬ ‫شــامل «رامیــان‪ ،‬دلنــد‪ ،‬خــان ببیــن و تاتار علیــا» و ‪ ۶۳‬پارچه ابادی‬ ‫‏ســکونت دارن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وحدت و زندگی مســالمت امیز اقوام ســاکناین شهرســتان زبانزد‬ ‫عام و خاص است با اینکه در ‪ ۴۳‬سال گذشته از مزایای اقدامات‬ ‫‏عمرانــی و خدماتــی انجــام شــده توســط دولت هــا برخــوردار شــدند‬ ‫امــا همچنــان از برخــی کمبودهــا و مشــکالت زیرســاختی و‏رفاهــی‬ ‫رنــج می برنــد و چشــم امیــد بــه دولــت انقالبــی ســیزدهم بــرای رفــع‬ ‫این مشــکالت بســته ان ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫احســاس نیــاز بــه احــداث برخــی پروژه هــای زیرســاختی و تکمیــل‬ ‫تعــداد قابــل توجهــی پــروژه نیمه تمــام در بخش هــای مختلــف از‬ ‫‏مهمتریــن مطالبــات مــردم رامیــان از دولــت ایــت اللــه رییســی و‬ ‫کابین ـه اش باالخــص ‪ ۹‬وزیر»نیــرو‪ ،‬بهداشــت و درمــان و امــوزش‬ ‫‏پزشــکی‪ ،‬راه و شهرســازی‪ ،‬جهادکشــاورزی‪ ،‬صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت‪ ،‬ورزش و جوانــان‪ ،‬فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬تعــاون‪،‬‏کار و‬ ‫ت‬ ‫رفــاه اجتماعــی و امــوزش و پــرورش» اســت کــه به گفت ‪‎‬ه ‪‎‬سرپرسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرمانــداری ایــن شهرســتان‪ ،‬اهتمــام دولــت بــه تحقــق‏مطالبــات‪،‬‬ ‫رفــع محرومیــت و ارتقــای شــاخص های توســعه را بــرای مــردم ایــن‬ ‫دیــار بــه ارمغــان خواهــد اور ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مهــدی اســتیری اظهــار داشــت‪ :‬مطالبــات مــردم از وزارت نیــرو‬ ‫شــامل تســریع در احــداث ســد قــره چــای‪ ،‬احــداث کانــال بُتنــی از‬ ‫‏رودخانــه زریــن گل بــه فندرســک‪ ،‬تامیــن اب اشــامیدنی برخــی‬ ‫مناطــق شــهری و روســتایی و احــداث پســت بــرق ‪ ۲۰/۶۳‬کیلوولــت‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏شــهرک صنعتــی رامیــان اس ـ ‪‎‬‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫سرپرســت فرمانــداری رامیــان گفــت‪ :‬بحــث احــداث ســد قره چــای‬ ‫رامیــان از ســال ‪ ۹۸‬بــا انجــام مطالعــات کارشناســی بــا حجــم مخزن‬ ‫‪۲۳‬‏میلیــون مترمکعــب و حجــم اب قابــل تنظیــم تــا ‪ ۲۸‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب مطــرح شــد امــا همچنــان هیچگونــه اقــدام اجرایــی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫خاصــی در ایــن‏خصــوص صــورت نگرفتــه اس ـ ‪‎‬‬ ‫اســتیری در ادامــه افــزود‪ :‬در دولــت گذشــتهبا هــدف تامیــن‬ ‫ن ببیــن‪ ،‬دلنــد‪،‬‬ ‫بخشــی از اب شــهرهای رامیــان‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬خــا ‬ ‫گلنــد و‏روســتاهای مســیر و بهبــود ابیــاری حــق ابه هــای دشـت های‬ ‫ابخــور رودخانــه و کنتــرل ســیالب بــه منظــور حفاظــت از شــهرها‪،‬‬ ‫‏روســتاها و تاسیســات پایین دســت رودخانه قره چای ســاخت ســد‬ ‫قره چــای رامیــان تصویــب ش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نماینــده مــردم رامیــان و ازادشــهر در مجلــس شــورای اســامی در‬ ‫اوایــل ســالجاری از اختصــاص ردیــف ملــی بــرای ســد قــره چــای و‬ ‫‏پیــش بینــی ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال بــرای ان خبــر داده بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وزارت بهداشت‬ ‫سرپرســت فرمانــداری رامیــان تســریع در تکمیــل ســاختمان‬ ‫بیمارســتان شــهدای ســامت را مهمتریــن مطالبــات مــردم از‬ ‫مجموعــه‏وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی و ارتقــا و‬ ‫تجهیــز بیمارســتان امــام رضــا (ع) خــان ببیــن ( از ‪ ۳۲‬به ‪ ۶۴‬تخت)‪،‬‬ ‫احــداث‏مرکــز جامــع ســامت شــهرهای تاتــار علیــا و خــان ببیــن و‬ ‫روســتاهای دار کالتــه و رضــا ابــاد برشــمر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ ۲۸ :‬فروردیــن ســالجاری بــا اعتبــار هــزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال عملیــات ســاخت بیمارســتان ‪ ۹۱‬تخت خوابــی‬ ‫شــهدای‏رامیــان کــه مهمتریــن نیــاز مــردم این شهرســتان اســت‬ ‫بــا حضــور اســتاندار وقــت و رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گلســتان اغــاز شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســاخت ایــن بیمارســتاناکنون فقــط هفــت درصــد‬ ‫پیشــرفت فیزیکی دارد از مصوبات گذشــته می باشــد که در زمینی‬ ‫بــه‏مســاحت هفــت هــزار متــر مربــع و در چهــار طبقــه شــروع شــد‬ ‫و بــرای تکمیــل ســاختمان و تجهیــز ان در مجمــوع بــه ســه هــزار‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫میلیــارد‏ریــال اعتبــار دیگــر نیــاز اسـ ‪‎‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در کنــار تکمیــل بیمارســتان شــهدای رامیــان‪،‬‬ ‫پیگیــر تصویــب ارتقــای بیمارســتان ‪ ۳۱‬تختخوابــی خان ببیــن‬ ‫بــه ‪ ۶۴‬‏تختخوابــی در جلســه کمیســیون مــاده ‪ ۲۰‬وزارت‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫بهداشــت هســتی ‪‎‬‬ ‫اســتیری ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضرتنهــا در بیمارســتان خان ببیــن‬ ‫اقدامــات اورژانــس و پذیــرش غیرجراحــی انجــام می شــود و در‬ ‫‏صورت نیاز به جراحی بیمارباید ســریعا ًبه یکی از بیمارســتان های‬ ‫گنبــدکاووس و علی ابــاد کتــول اعــزام شــود عــاوه بــر اینکــه‏رامیــان‬ ‫پزشــک متخصــص نــدارد و مــردم تنهــا بــرای درمــان خــود می تواننــد‬ ‫بــه پزشــکان عمومــی مراجعــه کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی در ادامــه اضافــه کرد‪:‬انءشــاللهمردم ایــن شهرســتان دیگــر‬ ‫دغدغــه تــردد بــه شــهرهای اطــراف بــرای دریافت خدمــات درمانی با‬ ‫‏ســاخت بیمارســتان رامیــان و ارتقــای بیمارســتان خان ببیــن و جذب‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫پزشــکان متخصــص نخواهند داشـ ‪‎‬‬ ‫نماینده مردم ازادشــهر و رامیان در مجلس شــورای اســامیدر‬ ‫ایــن ‪ ۲‬شهرســتان باتوجــه بــه افزایــش خدمــات رســانی در‬ ‫شــرایط‏کرونایی از ناکافی دانســتن زیرســاخت های بیمارستانی‬ ‫گفــت‪ :‬کــه پیگیری هــا بــرای تامیــن تجهیــزات بیمارســتان های‬ ‫خان ببیــن و‏ازادشــهر و تســریع در ســاخت بیمارســتان رامیــان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫در حــال انجــام اسـ ‪‎‬‬ ‫غالمعلــی کوهســازی اظهــار داشــت‪ :‬از مطالبــات مهــم مــردم‬ ‫منطقــه ارتقــای ظرفیــت تخت هــای بیمارســتان امــام رضــا(ع)‬ ‫خان ببیــن بــه‏‏‪ ۶۴‬و حضــرت معصومــه(س) ازادشــهر بــه ‪ ۱۳۰‬تخــت‬ ‫و تســریع در ســاخت و بهره بــرداری بیمارســتان رامیــان اســت کــه‬ ‫امیدواریــم‏بــا همــکاری و همراهــی دولــت ســیزدهم اقدامــات‬ ‫خوبــی در ایــن حــوزه انجــام شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‬ ‫از دیگــر مطالبــات مــردم شهرســتان از دولــت بویــژه وزیــر راه و‬ ‫شهرســازی توجــه و اهتمــام دولــت انقالبــی ایــت اللــه رییســی بــه‬ ‫‏راه هــای ارتباطــی رامیــان از بهســازی و روکــش اســفالت جاده هــای‬ ‫اصلــی و فرعــی تــا ایمــن ســازی راه هــا و تقویــت نــاوگان ماشــین‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏االت راهــداری اس ـ ‪‎‬‬ ‫در ایــن خصــوص سرپرســت فرمانــداری رامیــان گفــت کــه‬ ‫«بهســازی جــاده رامیــان بــه ســه راهــی شــاهرود معــروف بــه‬ ‫جــاده‏اولنــگ‪ ،‬روکــش اســفالت جاده هــای روســتایی بــا توجــه بــه‬ ‫کوهســتانی بــودن بیشــتر جاده هــا‪ ،‬ایمــن ســازی و اشکارســازی‬ ‫محورهــای‏اصلــی و روســتایی و تقویــت نــاوگان ماشــین االت اداره‬ ‫راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای رامیــان مهمترین مطالبــات مردم‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫منطقــه از‏دولــت اس ـ ‪‎‬‬ ‫اســتیری در ادامــه یــاداور شــد‪ :‬بــه دلیــل کمبــود اعتباراتعملیــات‬ ‫اجرایــی بهســازی جــاده اولنــگ رامیــان بــه ســه راهــی شــاهرود بــه‬ ‫طــول‏‏‪ ۴۲‬کیلومتــر بــا هــدف بهبــود عبــور و مــرور‪ ،‬کاهــش ســوانح‬ ‫رانندگی و کوتاهتر شــدن مســیر گلســتان (رامیان) به شــاهرود در‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ایــن‏شهرســتان اغــاز شــده نیمــه تمــام مانــده اسـ ‪‎‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از مطالبات اصلی اهالی از وزارت راه و شهرسازیتسریع‬ ‫در بهســازی و رفــع حــدود ‪ ۵۰‬نقطــه حادثــه خیــز جــاده‏اولنــگ بــه‬ ‫شــاهرود اســت کــه براســاس براوردهــای انجــام شــده حداقــل بــه‬ ‫پنــج تــا هفــت هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وزارت جهادکشاورزی‬ ‫بررسی وضعیت خدمات دهی مجتمع ها‬ ‫و نمازخانه های بین راهی گلستان‬ ‫همزمان با سال نو‬ ‫در اســتانه ســال جدیــد و اغــاز ســفرهای نــوروزی ‪،‬اعضــای کمیتــه خدمــات ســفر ویــژه نظــارت‬ ‫بــر نمازخانــه هــای بیــن راهــی گلســتان بــه اتفــاق نماینــده اســتانداری‪ ،‬وضعیــت خدمــات‬ ‫از دیگــر مطالبــات مــردم بخــش باتوجــه بــه اینکــه رامیــان از‬ ‫شهرســتان های مهــم در امــر تولیــدات کشــاورزی اســتتوجه‬ ‫بــه ‏زیرســاخت های کشــاورزی بــه منظــور ارتقــای بهــره وری از‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫خواســته های مــردم ایــن دیــار اســ ‪‎‬‬ ‫سرپرســت فرمانــداری رامیــان در همیــن ارتبــاط گفــت کــه احــداث‬ ‫شــهرک گلخانـه ای گیاهــان دارویــی در مرکــز تحقیقــات شــهر‏دلند‪،‬‬ ‫الیروبــی اب بندان هــای رامیــان بویــژه اللــه بــاغ و طونیــان و ســاخت‬ ‫چنــد اب بنــدان جدیــد‪ ،‬احــداث کانال هــای بتنــی و اجــرای‏انتقــال‬ ‫اب بــا لولــه و توســعه ابیــاری تحــت فشــار مهمتریــن مطالبــات‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫مــردم ایــن شهرســتان والیتمــدار اسـ ‪‎‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬رامیــان افــزون بــر ‪ ۲۹‬هــزار هکتــار اراضــی زراعی و باغی‬ ‫بــا تولیــد ســاالنه حــدود ‪ ۳۶۰‬هــزار تــن دارد کــه توجــه بــه‏تکمیــل‬ ‫زیرســاخت های مــورد نیــاز ان از ســوی دولــت گامــی مهــم در ارتقای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫تولیــدات و بهــره وری ان خواهــد داشـ ‪‎‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سرپرســت فرمانــداری رامیــان توســعه شــهرک صنعتــی رامیــان‬ ‫و تکمیــل زیرســاخت هــای ان ماننــد ســاختمان اتــش نشــانی‪،‬‬ ‫اســفالت‏معابــر‪ ،‬احــداث تصفیــه خانــه‪ ،‬احداث پســت بــرق ‪۶۳.۲۰‬‬ ‫کیلــو ولــت و همچنیــن احــداث ناحیــه صنعتــی در بخش فندرســک‬ ‫مهمتریــن‏نیــاز و مطالبــه مــردم باالخــص فعــاالن بخــش صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت ایــن شهرســتان از دولــت ســیزدهم را اعــام کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وزارت اموزش و پرورش‬ ‫‪‎ ‎‬بحــث تعلیــم و تربیــت و توجــه بــه ایجــاد زیرســاخت های ان از‬ ‫دیگــر مطالبــات مــردم رامیــان از دولــت اســت کــه بــه گفتــه فرماندار‬ ‫‏رامیــان ایــن مطالبــات شــامل تکمیــل ســاختمان مــدارس در حــال‬ ‫ســاخت در شــهر تاتــار علیــا و خــان ببیــن و روســتای تاتــار ســفلی و‬ ‫‏احــداث مــدارس جدیــد در رامیــان‪ ،‬خــان ببیــن‪ ،‬دلنــد و تاتــار علیــا و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‪ ۲‬روســتای رضــا ابــاد و زینــب ابــاد اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‎‬وزارت ورزش و جوانان‬ ‫در حــوزه ورزش اهالــی شــهرها و روســتاهای رامیــان باالخــص‬ ‫قشــر جــوان ان چشــم انتظــار تکمیــل برخــی طــرح هــای ورزشــی‬ ‫نیمــه‏تمــام هســتند کــه بــه گفتــه سرپرســت فرمانــداری شهرســتان‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای تکمیــل ســالن های ورزشــی‬ ‫در‏روســتاهای «توران فارس‪ ،‬ویرو‪ ،‬شــفیع اباد و تاتار ســفلی» و‬ ‫تکمیــل اســتادیوم ورزشــی شــهرهای رامیــان و دلنــد و تکمیل زمین‬ ‫‏چمــن رضاابــاد بــه همــراه احــداث زمیــن چمــن شــهر خــان ببیــن از‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫جملــه نیازهــای حــوزه ورزش اســت کــه بــرای تحقــق ان نیــاز اسـ ‪‎‬‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫تنهــا درخواســت عالقه منــدان بــه مهــارت امــوزی تکمیــل مرحلــه‬ ‫نخســت مجتمــع فنــی و حرفــه ای «نــی تپــه» رامیــان در ایــن‬ ‫شهرســتان‏از دولــت ایــت اللــه رییســی و وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اجتماعــی ان اس ـ ‪‎‬‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫تکمیــل مجتمــع فرهنگــی ‪ -‬هنــری شــهر خــان ببیــن و احــداث‬ ‫مجتمــع فرهنگــی هنــری در شــهرهای «دلنــد و تاتــار علیــا» از‬ ‫مطالبــات‏مــردم ایــن شــهر از رییــس جمهــور و وزارت فرهنــگ و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ارشــاد اســامی ان اســ ‪‎‬‬ ‫سرپرســت فرمانــداری رامیــان در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬کــه عــاوه‬ ‫بــر مطالبــات اشــاره شــده مــردم از دولــت انقالبــی ایــت اللــه‬ ‫رییســی‪،‬‏ایــن شهرســتان بــرای تکمیــل ســاختمان اداره ثبــت اســناد‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫و امــاک خــود نیازمنــد مســاعدت دولــت اس ـ ‪‎‬‬ ‫گفتنــی اســت ســفرهای اســتانی رئیــس جمهــور کــه به منظــور‬ ‫بررســی مســائل و مشــکالت اســتان هااز نزدیــک در بخش هــای‬ ‫مختلــف‏انجــام می شــود‪،‬در اســتان های مختلــف امیــد مردمــان‬ ‫ایــران اســامی را بــرای رفــع کمبودهــا‪ ،‬جبــران عقــب ماندگــی و‬ ‫فراهــم کــردن‏زمینــه توســعه و پیشــرفت اســتان یــا شهرســتان انهــا‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫را بیشــتر کــرده اس ـ ‪‎‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه گلســتان همچنــان پــس از ماه هــا‬ ‫چشــم انتظــاری منتظــر میزبانــی از رئیــس جهــور انقالبــی‬ ‫توســط مردمــان مهمــان‏نــواز خــود هســتند کــه همچنــان ایــن‬ ‫امــر محقــق نشــده اســت‏‪.‬‬ ‫دهــی مجتمــع هــای خدماتــی رفاهــی‪ ،‬نمازخانــه ها‪،‬رســتوران ها‪،‬جایگاههــای اقامتــی و‬ ‫پذیرایــی غــرب اســتان را‪ ،‬بررســی و راهکارهــای الزم جهــت بهبــود شــرایط و ارتقــای خدمــات‬ ‫دهــی انهــا ارائــه کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان‪،‬توجه بــه پاکیزگــی‬ ‫و رعایــت موازیــن و دســتورالعمل هــای بهداشــتی در ایــن اماکــن بویــژه در شــرایط کرونایــی‬ ‫حاضر‪،‬مهمتریــن مــواردی بــود کــه در ایــن بازدیــد بــه ان پرداختــه شــد‪.‬‬ ‫استانداری‪،‬ســتاد اقامــه نماز‪،‬شــرکت پخــش فــراورده هــای نفتی‪،‬دانشــگاه علــوم پزشــکی و‬ ‫ادارات کل میــراث فرهنگی‪،‬صنایــع دســتی و گردشــگری و راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫گلســتان اعضــای کمیتــه خدمــات ســفردر ایــن بازدیــد بودنــد‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن نیز‪،‬وضعیــت خدمــات دهــی مجتمــع هــا و نمازخانــه هــای شــرق اســتان بازدیــد‬ ‫و بررســی شــد‪.‬‬ ‫ باتــری خــودرو یکــی از قطعــات کلیــدی ان اســت کــه در صــورت‬‫ـده ایجــاد می کنــد‪ .‬اطــاع‬ ‫خرابــی‪ ،‬مشــکالت زیــادی بــرای راننـ ‬ ‫از شــرایط باتــری و زمــان تعویــض ان یکــی از مــوارد مهمــی‬ ‫اســت کــه مالــکان خــودرو بایــد از ان هــا اطــاع داشــته باشــند‪.‬‬ ‫در ادامــه بــه بررســی ایــن مســاله خواهیــم پرداخــت کــه چــه‬ ‫زمانــی بایــد نســبت بــه تعویــض باتــری خــودرو مبــادرت کــرد‪.‬‬ ‫ باتــری خــودرو در صــورت نــو بــودن‪ ،‬می توانــد خروجــی شــدت‬‫جریانــی حــدود ‪ ۵۰۰‬تــا ‪ ۷۰۰‬امپــر را تولیــد کنــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه ایــن مقــدار امپــر بــه اســتارتر موتــور خــودرو وارد‬ ‫می شــود می توانــد میــل لنــگ خــودرو را بــه راحتــی چرخانــده‬ ‫و پیشــرانه را بــه ســرعت روشــن کنــد؛ حتــی زمانــی کــه دمــای‬ ‫هــوای بیــرون بســیار پاییــن باشــد‪ .‬زمانــی کــه عمــر باتــری باالتــر‬ ‫مـی رود دیگــر توانایــی روزهــای نخســت را در فراهــم کــردن امپــر‬ ‫کافــی نــدارد و همیــن مســاله باعــث می شــود کــه دیگــر اســتارتر‬ ‫پیشــرانه توانایــی چرخانــدن ســریع میــل لنگ را نداشــته باشــد و‬ ‫مخصوصا اگر دمای هوا پایین باشــد ممکن اســت دیگر امکان‬ ‫روشــن کــردن پیشــرانه ی خــودرو را نداشــته باشــد‪ .‬بســیاری از‬ ‫راننــدگان ممکــن اســت بــا خودرویــی کــه مدت طوالنــی خاموش‬ ‫بــوده و ســپس توانایــی روشــن شــدن را نــدارد‪ ،‬مواجــه شــده‬ ‫باشــند‪ .‬چنیــن مخمصـه ای بــه هیــچ وجــه جــز شــرایطی نیســت‬ ‫کــه کســی دوســت داشــته باشــد در ان گرفتــار شــود‪.‬‬ ‫ بــه گــزارش اقتصــاد انالیــن‪ ،‬حــال ســوال اساســی ایــن اســت‬‫کــه ایــا بایــد باتــری خــود را قبــل ایــن کــه بــه چنیــن مرحلــه ای‬ ‫برســد تعویض کنیم؟ یکی از مراکز ســرویس تخصصی خودرو‬ ‫کــه فــروش محصــوالت ب ام و‪ ،‬هیونــدای‪ ،‬کادیــاک‪ ،‬مینــی‬ ‫و ولــوو را بــر عهــده دارد در ایــن بــاره می گویــد کــه باتری هــای‬ ‫اتومبیــل بــه طــور معمــول و در شــرایط عــادی تــا چهــار الــی پنــج‬ ‫ســال یــا حتــی کمتــر‪ ،‬عمــر می کننــد‪ .‬اگــر باتــری خــودروی شــما‬ ‫عمــری بــه ایــن میــزان دارد بهتــر اســت قبــل از اینکــه برایتــان‬ ‫دردســر درســت کنــد بــه فکــر تعویــض ان باشــید‪.‬‬ ‫شــرایط عــادی‪ - :‬شــرایط عــادی بــه فاکتورهــا و عوامــل بســیاری‬ ‫وابســته اســت‪ .‬بــه طــور عــادری‪ ،‬باتــری خــودرو نبایــد تحــت‬ ‫حــرارت خیلــی پاییــن یــا خیلــی بــاال و تــکان و ضربــه قــرار گیــرد‬ ‫و یــک سیســتم شــارژر اصولــی و اســتاندارد بایــد بــه ان متصــل‬ ‫باشــد‪ .‬امــا در دنیــای واقعــی شــرایط ممکــن اســت فــرق کنــد‪.‬‬ ‫بــرای مثــال اگــر در محــل گرمســیری زندگــی می کنیــد در برخی از‬ ‫روزهــای ســال‪ ،‬باتــری خــودروی شــما تحــت دمــای بســیار باالیــی‬ ‫قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫ در برخــی از مناطــق داخــل کشــور نیــز در طــول ســال باتــری‬‫تحــت دمــای بســیار بــاال و در ادامــه دمــای بســیار پاییــن قــرار‬ ‫می گیــرد کــه ایــن مســاله بــه شــدت ســامت باتــری را تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار می دهــد‪ .‬اگــر تســمه ی باتــری نیــز دچــار مشــکل‬ ‫شــود ایــن قطعــه بــه انــدازه ی کافــی شــارژ نخواهد شــد و بــزودی‬ ‫برایتــان دردســر ایجــاد خواهــد کــرد‪ .‬پــس بــه طــور کلــی باتری هــا‬ ‫بــه نــدرت در شــرایط کاری نرمــال قــرار دارنــد و عمــر کمتــری از‬ ‫میــزان اعــام شــده ی تولید کننــدگان خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫ســفرهای کوتــاه‪ - :‬شــاید جالــب باشــد بدانیــد انجــام ســفرهای‬ ‫کوتــاه یــا توقف هــای زیــاد در طــی ســفرهای طوالنــی نیــز‬ ‫می توانــد بــه باتــری خــودرو اســیب برســاند‪ .‬دلیــل ایــن امــر ایــن‬ ‫اســت کــه در ایــن شــرایط‪ ،‬باتــری هیچــگاه فرصــت شــارژ شــدن‬ ‫کامــل را پیــدا نمی کنــد در نتیجــه پدیــده ی الیه الیه شــدن اســید‬ ‫در باتــری رخ می دهــد و چنیــن پدیــده ای ســبب اســیب دیــدن‬ ‫صفحه هــا و در نهایــت کاهــش طــول عمــر باتــری می شــود‪.‬‬ ‫نشانه های پایان عمر باتری‬ ‫ واضح تریــن و ســاده ترین نشــانه ای کــه نزدیــک شــدن باتــری‬‫بــه پایــان عمــر کاری را نشــان می دهــد ایــن اســت کــه باتــری‬ ‫خــودروی شــما در حالــت شــارژ کامــل (بــرای مثــال پــس از طــی‬ ‫مســافت طوالنــی) نتوانــد دوبــاره پیشــرانه را روشــن کنــد‪ .‬البتــه‬ ‫ایــن قضیــه می توانــد ناشــی از وجــود ایــراد در مــدار شــارژ باتــری‬ ‫خــودرو نیــز باشــد بنابرایــن بایــد بــه دقــت چــک شــود‪ ،‬البتــه هــر‬ ‫مکانیکــی می توانــد ایــن عیب یابــی را بــرای شــما انجــام دهــد‪.‬‬ ‫ بــا ایــن حــال اگــر سیســتم شــارژ مشــکلی نداشــته باشــد‪ ،‬بدیــن‬‫معنــی اســت کــه باتــری در وضعیــت خوبــی قــرار نــدارد‪ .‬همچنین‬ ‫بــا دانســتن عمــر باتــری خــود نیــز می توانیــد زمــان تعویــض ان‬ ‫را متوجــه شــوید چــون همانطــور کــه پیش تــر گفتیــم باتری هــای‬ ‫معمولــی عمــر حداکثــری ‪ ۴‬تــا ‪ ۵‬ســال دارنــد؛ البتــه قویا پیشــنهاد‬ ‫می کنیــم در بــازه ی زودتــری اقــدام بــه تعویــض باتــری خــود کنیــد‪.‬‬ ‫نتیجــه گیــری ‪:‬باتری هــا انقــدر قطعــات قابــل اطمینانــی‬ ‫هســتند کــه بســیاری از راننــدگان فرامــوش می کننــد کــه باتــری‬ ‫خودرویشــان بــه اواخــر عمــر خــود نزدیــک شــده اســت‪ .‬بــا ایــن‬ ‫وجــود اگــر حواســتان بــه عمــر باتــری خــودرو باشــد می توانیــد‬ ‫ریســک خرابــی در راه را کاهــش دهیــد‪ .‬همانطــور کــه اشــاره‬ ‫کردیــم اگــر خــودروی شــما در حالــت شــارژ کامــل بــه راحتــی‬ ‫روشــن نشــود می توانــد دلیــل خوبــی بــرای تعویــض باتــری‬ ‫باشــد‪ .‬اگــر در ایــن مــورد شــک داریــد می توانیــد از یــک مکانیــک‬ ‫کمــک بگیریــد‪ .‬در ایــن صــورت دیگــر می توانیــد از روشــن شــدن‬ ‫خــودروی خــود بــرای چندیــن ســال مطمئــن باشــید‪.‬‬ ‫در پس شادی کاذبی که‬ ‫با مصرف روانگردان به‬ ‫دست می اید‪ ،‬دنیایی از‬ ‫غم و اندوه نهفته است‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 3‬اسفند‬ ‫بجنورد‬ ‫سه شنبه ‪ 3‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪489‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫در سال اتی عوارض صدور‬ ‫پروانه های طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫استان افزایش نداشته باشد‬ ‫‪ ۱۶‬قرارداد واگذاری زمین‬ ‫امسال در منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی بجنورد بسته شد‬ ‫مدیــر منطقــه ویــژه اقتصــادی بجنــورد گفــت‪:‬‬ ‫امســال ‪ ۱۶‬قــرارداد واگــذاری زمیــن بــا پیــش بینــی‬ ‫ســرمایه گذاری هــزار و ‪ ۳۰۰‬میلیــارد تومــان در‬ ‫منطقــهویــژهاقتصــادیایــنشهرســتانبســتهشــد‪.‬‬ ‫حســین محبوبــی مدیــرکل راه وشهرســازی گلســتان در پنجمیــن جلســه شــورای مســکن اســتان‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬عــوارض صــدور پروانــه هــای ســاختمانی در طــرح نهضــت ملــی مســکن اســتان در ســال‬ ‫اتــی افزایــش نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از پایــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی (گلســتان) ‪ ،‬پنجمیــن‬ ‫جلســه شــورای مســکن اســتان در ســال جــاری بــه ریاســت زنگانــه اســتاندارمحترم اســتان گلســتان‬ ‫معافیت پرداخت قبوض اب‪،‬‬ ‫برق و گاز مددجویان‬ ‫کمیته امداد در گلستان‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان از اجــرای طــرح‬ ‫تخفیــف یــا معافیــت پرداخــت قبــوض اب ‪ ،‬بــرق و گاز‬ ‫مددجویــان ایــن نهــاد خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫کمیتــه امــداد؛ عیســی بابایــی‪ ،‬مدیــرکل کمیتــه امــداد‬ ‫اســتان گلســتان بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪ :‬مددجویــان‬ ‫تحــت حمایــت کمیتــه امــداد بــرای بهره منــدی از تخفیــف یــا‬ ‫معافیــت پرداخــت قبــوض اب‪ ،‬بــرق و گاز شــماره اشــتراک‬ ‫کنتور هــای خــود را در ســامانه «ســها» ایــن نهــاد ثبــت نماینــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬یکــی از خدماتــی کــه هرســاله بــه مددجویــان‬ ‫ایــن نهــاد ارائــه می شــود رایــگان بــودن حــق انشــعابات اســت‬ ‫کــه مددجویــان ایــن نهــاد از پرداخــت هزینــه انشــعابات گاز‪،‬‬ ‫اب‪ ،‬بــرق و پروانــه ســاختمانی معــاف هســتند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دادســتان گالیکــش از جلوگیــری از تغییــر کاربــری بیــش از ‪72‬‬ ‫هــزار مترمربــع از زمیــن هــای کشــاورزی ایــن شهرســتان بــا قلــع‬ ‫و قمــع ســازه هــای غیرمجــاز خبــر داد ‪.‬‬ ‫ســید ســعید جبــاری گفــت‪ :‬در راســتای اجــرای تبصــره ‪ 2‬مــاده‬ ‫‪ 10‬قانــون جلوگیــری از تغییــر کاربــری زمین هــای کشــاورزی و‬ ‫باغــی ‪ ،‬از ابتــدای امســال ‪ 6‬مــورد قلــع و قمــع بناهــای غیرمجــاز‬ ‫در روســتاهای اجــن قــره خوجــه‪ ،‬ینقــاق‪ ،‬پاســنگ ‪ ،‬کرنــگ‬ ‫کفتــر‪ ،‬فارســیان و قلــی تپــه اجــرا و جلــوی تغییــر کاربــری بیــش‬ ‫از ‪ 72‬هــزار مترمربــع از زمیــن هــای کشــاورزی گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫جبــاری افــزود ‪ :‬دادســتانی بــرای جلوگیــری از‬ ‫دسـت اندازی و تجــاوز بــه اراضــی ملــی و منابــع طبیعــی و‬ ‫حفــظ کاربــری زمیــن هــای کشــاورزی و باغــی ‪ ،‬قاطعانــه‬ ‫ورود مــی کنــد و دســتگاه هــای متولــی بایــد بــه وظایــف‬ ‫خــود در ایــن زمینــه عمــل کننــد ‪.‬‬ ‫اولتیماتــوم دســتگاه قضایــی بــه جهــاد کشــاورزی بــرای تخریــب بناهــای غیرمجــاز در زیــارت‬ ‫بــرای جلوگیــری از حمــل مصالــح و ســاخت و ســازغیرمجاز در روســتای گردشــگری زیــارت گــرگان در ورودی‬ ‫منطقــه ایســت بازرســی مســتقر شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از رییــس کل دادگســتری گلســتان‪ ،‬در بازدیــد ‪ 6‬ســاعته از ساخت وســازهای‬ ‫غیــر مجــاز در روســتای زیــارت گــرگان گفــت‪ :‬بــرای جلوگیــری از ســاخت وســاز در ایــن منطقــه پلیــس انفــال راه‬ ‫انــدازی شــده‪ ،‬گرچــه فعــال هســتند‪ ،‬امــا نظارت هــای الزم صــورت نمی گیــرد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬متولیــان امــور اراضــی چــه قبــل و چــه کنونــی‪ ،‬در ایــن خصوص ترک فعل داشــتند و در‬ ‫ایــن زمینــه بــرای چهــار نفــر از مدیــران ســابق و فعلــی بــه جهــت تــرک فعــل کــه منتهــی بــه ســاخت و ســازهای‬ ‫غیــر مجــاز شــده‪ ،‬پرونــده تشــکیل دادیم‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬هــدف اصلــی مــا در مرحلــه اول توقــف ســاخت و ســاز غیــر مجــاز اســت و در مرحلــه بعــدی تعییــن‬ ‫تکلیــف ســاخت و ســاز های انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان اضافــه نمودنــد‪ :‬متولیــان امــور اراضــی ایــن اختیــار را دارنــد کــه بــدون حکــم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫جلوگیری از تغییر کاربری‬ ‫غیر مجاز بیش از ‪ 72‬هزار‬ ‫مترمربع از زمین های‬ ‫کشاورزی گالیکش‬ ‫استقرار ایست بازرسی در ورودی روستای زیارت‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫و بــا حضــور انصــاری مشــاور محتــرم وزیــر کشــور ‪ ،‬محبوبــی مدیــر کل راه وشهرســازی اســتان‬ ‫گلســتان و ســایر مدیــران دســتگاه های اجرایــی عضــو شــورا در ســالن شــهید رجایــی ســاختمان‬ ‫شــماره یــک اســتانداری برگــزار شــد‪.‬‬ ‫محبوبــی مدیــر کل راه وشهرســازی اســتان گلســتان ضمــن اشــاره برنامــه ابالغــی نهضــت ملــی‬ ‫و مشــخص شــدن ســهمیه اجــرای مســکن شــهری بــرای هــر دهــک درامــدی و تخصیــص یارانــه‬ ‫نــرخ ســود بــه تناســب هــر دهــک اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن جلســه مصــوب شــد اســتان ‪ ،‬پیشــنهاد‬ ‫پرداخــت اقســاط توســط متقاضــی بــه صــورت پلکانــی را بــه وزارت راه و شهرســازی ارســال نمایــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬بــا توجــه بــه کمبــود زمیــن در بعضــی از شــهرهای اســتان مقــرر شــد کــه در اســتان‬ ‫اولویــت اول ‪ ،‬تخصیــص اراضــی موجــود دولتــی بــه طــرح نهضــت ملــی مســکن بــوده و ســپس‬ ‫اراضــی دســتگاههای اجرایــی بــرای مولــد ســازی پیشــنهاد شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گزارشــی از شناســایی اراضــی مــازاد دســتگاههای اجرایــی در اســتان‬ ‫ارائــه داد و اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن جلســه مصــوب شــد اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان‬ ‫جهــت انتقــال ســند اراضــی شناســایی شــده بــه نــام ســازمان ملــی زمیــن و مســکن بــه نمایندگــی از‬ ‫دولــت جمهــوری اســامی برابــر قانــون در مهلــت قانونــی اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫محبوبــی بــا اشــاره بــه حمایتــی بــودن طــرح نهضــت ملــی مســکن اعــام کــرد ‪ :‬جهــت جلوگیــری‬ ‫از افزایــش قیمــت تمــام شــده و حمایــت از متقاضیــان حائــز شــرایط در اســتان مصــوب شــد‬ ‫عــوارض صــدور پروانــه هــای ســاختمانی در طــرح اقــدام ملــی و نهضــت ملــی مســکن در ســال اتــی‬ ‫بــرای هــم پــروژه هــای دولتــی و هــم پــروژه هــای خودمالــک ایــن طــرح کــه بــه افــراد واجــد شــرایط‬ ‫فروختــه مــی شــود هیچگونــه افزایشــی نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫در طــرح نهضــت ملــی مســکن وظیفــه احــداث مســکن شــهرهای بــاالی ‪ 25‬هزارنفــر برعهــده‬ ‫راه و شهرســازی و شــهرهای کمتــر از ‪ 25‬هــزار نفــر و روســتاها برعهــده بنیــاد مســکن انقــاب‬ ‫اســامی اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫مصطفــی عبــدی اظهــار داشــت‪ :‬گســتره اراضــی واگــذار‬ ‫شــده در طــی ایــن قراردادهــا ‪ ۶.۲‬هکتــار اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه بیشــترین ســهم ســرمایه‬ ‫گــذاری در منطقــه ویــژه اقتصــادی مربــوط بــه‬ ‫شــرکت دارویــی فراینــد شــیمی نویــان اســت‬ ‫افــزود‪ :‬فــاز یــک ایــن شــرکت تولیــد دارو هــم‬ ‫اکنــون در حــال ســاخت اســت و ســال اینــده بــه‬ ‫بهــره بــرداری مــی رســد‪.‬‬ ‫عبــدی بــا بیــان اینکــه تنهــا واحــد تولیــدی اســتان‬ ‫کــه بــا مشــارکت ســرمایه گــذار خارجــی راه انــدازی‬ ‫شــده نیــز هــم اکنــون درمنطقــه ویــژه اقتصــادی‬ ‫فعالیــت مــی کنــد افــزود‪ :‬واحــد فــراوری برنــج بــا‬ ‫ســرمایه گــذاری خارجــی ‪ ۳۲۷‬هــزار یورو در منطقه‬ ‫ویــژه اقتصــادی بــه بهــره بــرداری رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه گســتره منطقــه ویــژه‬ ‫اقتصــادی خراســان شــمالی ‪ ۳۵۵‬هکتــار اســت‬ ‫افــزود‪ :‬هــم اکنــون فــاز نخســت ان در مســاحت‬ ‫‪ ۴۹‬هکتــار بــا تامیــن زیــر ســاخت هــای مــورد نیــاز‬ ‫ســرمایه گــذاران اجرایــی شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر منطقــه ویــژه اقتصــادی بجنــورد افــزود‪:‬‬ ‫براســاس براوردهایــی کــه انجــام شــد در افــق ایــن‬ ‫منطقــه اشــتغالزایی مســتقیم بــرای هفــت هــزار‬ ‫نفــر دیــده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی میــزان اشــتغال کنونــی در منطقــه ویــژه‬ ‫اقتصــادی را بــا توجــه بــه جــواز تاســیس‬ ‫قراردادهــای منعقــد شــده ‪ ۵۲۸‬نفــر عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬منطقــه ویــژه اقتصــادی‬ ‫بجنــورد در بیــن مناطــق هماننــد خــود پــس از‬ ‫یــزد دومیــن منطقــه ویــژه اقتصــادی اســت کــه بــا‬ ‫اســتقرار گمــرک در ان واحــد هــا بــه راحتــی مــی‬ ‫تواننــد عملیــات گمرکــی خــود را نیــز انجــام دهنــد‬ ‫و نزدیکی به شــهر و همجواری با کشــور همســایه‬ ‫ترکمنســتان و اســتان های صنعتــی ماننــد ســمنان‬ ‫و خراســان رضــوی و دسترســی اســان بــه فــرودگاه‬ ‫بیــن المللــی بجنــورد از جملــه مزایــای منطقــه‬ ‫ویــژه اقتصــادی بجنــورد اســت‪.‬‬ ‫مدیــر منطقــه ویــژه اقتصــادی بجنــورد در مــورد‬ ‫زیرســاخت هایــی ماننــد اب و بــرق و گاز و‬ ‫مخابــرات نیــز گفــت‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۲۷‬لیتــر بــر‬ ‫ثانیــه اب‪ ۱۶ ،‬مــگاوات بــرق‪ ،‬شــبکه گاز و اینترنــت‬ ‫پرســرعت و فیبرنــوری بــرای منطقــه ویــژه اقتصادی‬ ‫بجنــورد تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۳۶۰‬واحــد صنعتــی در خراســان شــمالی‬ ‫فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان شــمال شــرق کشــور ‪ ۸۶۳‬هــزار‬ ‫نفــر جمعیــت دارد و دارای ‪ ۹‬شــهرک و ‪ ۶‬ناحیــه‬ ‫صنعتــی و یــک منطقــه ویــژه اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دمای هوا ‪ 10‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 75‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫غالبا ً ابری‪ .‬بیشینه ‪10‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی و متغیر‪.‬‬ ‫رفع بوی بد اب بجنورد ‪۲۰‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اجــرای‬ ‫طــرح اُزن زنــی بــرای رفــع بــوی نامطبــوع اب اشــامیدن مــورد نیــاز‬ ‫شــهروندان مرکــز اســتان در دســتور کار اســت کــه ایــن اقــدام ‪۲۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫ن یکــی از اشــکال الوتروپــی اکســیژن بــوده وگازی ابــی رنــگ بــا‬ ‫اُز ‬ ‫بــوی تنــد وناپایــدار اســت‪ .‬ایــن ترکیــب یــک اکســید کننــده قــوی بــوده‬ ‫وبســیار قــوی تــر از اســید هیپوکلــرو ( مــاده موثــر گنــد زدایــی کلــر در‬ ‫ن در اب ‪ ۱۲‬مرتبــه کمتــر از حاللیــت کلــر بــوده‬ ‫اب ) اســت‪.‬حاللیت اُز ‬ ‫ومحلــول ابــی ان نیــز ناپایــدار اســت‪.‬‬ ‫غالمحســین ســاقی اظهار داشــت‪ :‬بو و طعم نامطبوع اب در شــهر‬ ‫بجنــورد مــدت هاســت کــه شــهروندان بجنــورد را گالیــه منــد کــرده‬ ‫اســت کــه حــل مشــکل بــه صــورت دائمــی نیــاز بــه نصــب تجهیــزات‬ ‫اُزن زنــی در مســیر تصفیــه اب دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اکنــون طــرح انتقــال اب ســد شــیرین دره بــه‬ ‫بجنــورد بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد از ســاکنان ایــن شــهر بجنــورد پوشــش‬ ‫داده اســت افــزود‪ :‬تامیــن اب از منابــع ســطحی همچــون ســدها بــا‬ ‫مشــکالت خــاص خــود همــراه اســت ایــن منابــع به شــدت تحت تاثیر‬ ‫عوامــل محیطــی اســت کیفیــت و کمیــت ان تحــت تاثیــر عواملــی‬ ‫چــون افزایــش یــا کاهــش میــزان بارندگــی اســت‪.‬‬ ‫قضایــی و فقــط بــا یــک تقاضــا از ناحیــه مدیریــت امــور اراضــی خطــاب بــه دادســتان‪ ،‬نســبت بــه قلــع و قــم‬ ‫اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫اســیابی گفــت‪ :‬متاســفانه از ایــن ظرفیــت قانونــی اســتفاده الزم نشــده و یکــی از دالیــل افزایــش ســاخت و‬ ‫ســاز های غیرمجــاز همیــن کوتاهــی مدیــران اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد‬ ‫قضایــی اســتان گفــت‪:‬‬ ‫در بازدیــد امــروز کــه بــا‬ ‫حضــور دادســتان مرکــز‬ ‫اســتان و متولیــان امــور‬ ‫اراضــی انجــام شــد‪،‬‬ ‫جهــاد کشــاورزی و امــور‬ ‫اراضــی مکلــف شــدند‬ ‫حداکثــر تــا پایــان اســفند‬ ‫بناهــای غیرمجــاز را در‬ ‫قالــب قانــون تبصــره ‪2‬‬ ‫مــاده ‪ 10‬حفــظ کاربــری‬ ‫زمین هــای کشــاورزی و‬ ‫باغــی تخریــب کننــد‪.‬‬ ‫‏هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر اراء‬ ‫شــماره ‪ 140060307005005025‬و ‪ 140060307005005026‬و ‪140060307005005027‬مورخ ‪1400/12/01‬‏هیات به شــماره کالســه های ‪ 1400-471‬و ‪ 1400 – 472‬و ‪1400 - 473‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‏وســاختمانهای فاقد‬ ‫سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی‏اقایــان اســدالله شــادلو فرزنــد ســیف اللــه بشــماره شناســنامه ‪16176‬صــادره ازبجنــورد و نویــد شــادلو فرزند ســیف اله به شــماره شناســنامه‬ ‫‏‏‪ 22078‬صــادره از بجنــورد و اقــای نورالــه شــادلو فرزنــد ســیف الــه بــه شــماره شناســنامه ‪ 557‬صــادره از بجنــورد هــر کــدام در دو‏دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه باغچــه بــه مســاحت ‪ 1495.55‬متــر مربــع بــه شــماره پــاک ‪ 2387‬فرعــی از ‪164‬‬ ‫اصلــی واقــع‏در اراضــی حصــار شــیرعلی بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالکیــت رســمی مشــاعی متقاضیــان و وراث مرحــوم اقــای ســیف الــه‏شــادلو فرزنــد اســدالله خــان محرزگردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود‏در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‏بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت‬ ‫یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‏‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق‏مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1400/12/03 :‬‬ ‫‏‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/12/18 :‬‏ احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫‏هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای‬ ‫شــماره ‪ 140060307005004975‬مــورخ ‪ 1400/11/30‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪ 1400-444‬موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حوزه ثبت ملک منطقــه دو بجنوردتصرفات‏مالکانه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی خانــم رقیــه نجفــی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه ‪70‬صــادره از راز دریــک بــاب انبــاری بــه مســاحت‏‏‪ 200‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بخــش دو بجنــورد خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی‬ ‫‏شــهرداری بجنــورد محرزگردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در‏صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین‬ ‫اگهــی بــه‏مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت‏خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند‏مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/12/03 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/12/18 :‬‏‏ احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر‬ ‫رای شــماره ‪ 1400/11/30 – 1400 – 4989‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400-140‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‬ ‫‏بالمعــارض متقاضــی اقای‪/‬خانــم عبــاس کنعانــی فرزنــد ابراهیــم بشــماره شناســنامه ‪10‬صــادره از بجنــورد درششــدانگ یــک بــاب‏ســاختمان بــه مســاحت ‪ 175.96‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بخــش دو بجنــورد خریــداری از‬ ‫مالــک‏رســمی شــهرداری بجنــورد محرزگردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی‏شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ‬ ‫انتشــار اولیــن‏اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‏‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو‬ ‫‏‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/12/18 :‬احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض طبــق‏مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1400/12/03 :‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‏برابر رای شــماره‬ ‫‪ 1400/11/27 – 1400 – 4896‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400-337‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانه‏بالمعارض‬ ‫متقاضــی اقای‪/‬خانــم عصمــت اســدی فرزنــد غالمعلــی بشــماره شناســنامه ‪1662‬صــادره از جاجــرم درششــدانگ یــک بــاب‏منــزل بــه مســاحت ‪ 78‬متــر مربع از پــاک ‪ 155‬اصلی واقــع در اراضی کهنه کند بخش دو بجنــورد خریداری از مالک رســمی‏اقای‬ ‫عــوض باغچقــی فرزنــد قربــان محرزگردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‏مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار‏اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم‏اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو‬ ‫‏‬ ‫عــدم وصــول‏اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/12/03 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/12/18 :‬‏ احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫‏‬ ‫‏‏‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 3‬اسفند‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 16‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 79‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬از ‪10‬‬ ‫غالبا ً ابری‪ .‬بیشینه ‪16‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی و متغیر‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 3‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪489‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۷‬هزار میلیارد ریالی‬ ‫در پروژه «دریا برکت» گلستان‬ ‫مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره) گلســتان گفــت‪ :‬بــا اختصــاص ‪ ۷‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال اعتبــار و اجــرای طــرح دریــا برکــت در مناطــق پیرامونــی خــزر طــی مــدت چهــار ســال ‪ ۱۵‬هــزار‬ ‫شــغل پایــدار ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از محمدمهــدی ســلمان زاده اظهارداشــت‪ :‬بــرای اغــاز جــدی ایــن‬ ‫پــروژه در انتظــار اتمــام الیروبــی کانــال هــا توســط شــیالت هســتیم و تــاش داریــم از تــوان و‬ ‫ظرفیــت بومیــان منطقــه و صیــادان در اجــرای طــرح دریــا برکــت اســتفاده کنیــم تــا هفــت هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬فرصــت شــغلی مســتقیم و همیــن تعــداد شــغل در زنجیــره تکمیــل و مکمــل بــه صــورت‬ ‫غیرمســتقیم ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬گلســتان حــدود ‪ ۱۳۰‬کیلومتــر ســاحل دارد امــا تاکنــون نتوانســته ایم از ظرفیــت دریــا‬ ‫و اقتصــاد دریایــی اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫ســلمان زاده گفــت‪ :‬در ســال های گذشــته بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره) در‬ ‫زمینــه اقتصــاد دریایــی مطالعــات زیــادی را انجــام داد و بــا توجــه بــه محرومیــت موجــود در‬ ‫گلســتان بــه موضــوع اشــتغال در ایــن زمینــه پرداختــه شــد تــا زنجیــره کاملــی از صنعــت ابــزی‬ ‫پــروری ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام(ره) گلســتان ادامــه داد ‪:‬تولیــد ابزیــان و گردشــگری‬ ‫دریایــی‪ ،‬ایجــاد بســتر اشــتغال و توســعه منطقـه ای از اهــداف ایــن طــرح بــوده و در ان ماهــی در‬ ‫قفــس‪ ،‬احــداث ســردخانه‪ ،‬حمــل و نقــل دریایــی و رســتوران دیــده شــده اســت‪.‬‬ ‫در زمــان حاضــر حــدود ‪ ۷۰‬ســازه (نصــب شــده و در حــال ســاخت) قفــس و پــن در دریــا وجــود دارد‬ ‫کــه قفــس هــای نصــب شــده ظرفیــت تولیــد ‪ ۲۵۰‬تــن ماهــی در ابهــای اســتان گلســتان را دارد‪.‬‬ ‫به گفته کارشناسان محدوده دریایی گلستان امادگی تولید هشت هزار تن ماهی را دارد‪.‬‬ ‫غ بــر ‪ ۷۵۰‬مزرعــه پــرورش انــواع ماهیــان گــرم ابــی در ســطح ‪ ۶‬هــزار و‬ ‫همچنیــن در گلســتان بالـ ‬ ‫‪ ۳۰۰‬هکتــار وجــود دارد و بــا ایــن حجــم از تولیــد رتبــه چهــارم تولیــد ماهیــان گــرم ابــی را در کشــور‬ ‫بــه نــام خــود ثبــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫سارق سابقه دار میلیاردی‬ ‫دستگیر شد‏‬ ‫کشف ‪ 87‬هزار لیتر گازوئیل‬ ‫قاچاق در گنبدکاووس‬ ‫به گزارش خبرنگاربازار کســب وکار از پایگاه خبری پلیس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫«محمــد غالمــی» بــا تشــریح جزئیــات این خبــر‪،‬‏اظهار داشــت‪ :‬در پی‬ ‫وقــوع یــک مــورد ســرقت از منــزل شــخصی در «بجنــورد» بالفاصلــه‬ ‫موضــوع در‏دســتور کار قــرار گرفــت و مامــوران کالنتــری ‪ 11‬امــام علــی‬ ‫(ع) بــه محــل اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم در یــک عملیــات غافلگیرانــه در حیــن فــروش‬ ‫طالهــای‏مســروقه دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکه در بازرســی از محل اختفای متهم‬ ‫‪ 300‬گــرم طــای ســرقتی و‏چندیــن هــزار ارز خارجــی از جملــه دالر‪،‬‬ ‫یــورو‪ ،‬لیــر و ‪ ....‬کشــف شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــا بررســی‏هــای انجــام‬ ‫شــده ارزش ایــن امــوال مســروقه بیــش از ‪ 10‬میلیــارد ریــال بــراورد‬ ‫شــده اســت‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ «غالمــی» بــا بیــان اینکــه متهــم درتحقیقــات انجــام شــده‬ ‫بــه ‪ 4‬فقــره ســرقت اعتــراف کــرد‪،‬‏یــاد اور شــد‪ :‬متهــم در نهایــت بعــد‬ ‫از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع‏قضائــی‬ ‫معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانده انتظامی خراســان شــمالی از شــهروندان خواســت‬ ‫تــا در صــورت‏اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از‬ ‫طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع‏دهند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنگاربــازار کســب وکار از ســردار «ســعید دادگــر» در‬ ‫گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــا اشــراف‬ ‫اطالعاتــی مامــوران پلیــس اگاهــی گنبــد کاووس و پشــتیبانی‬ ‫اطالعاتــی مامــوران پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان‪ ،‬محــل‬ ‫نگهــداری ســوخت قاچــاق در یکــی از زمیــن هــای کشــاورزی اطــراف‬ ‫شهرســتان شناســایی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی از مزرعــه مــورد‬ ‫نظــر بازدیــد کــه طــی ان ‪ 87‬هــزار لیتر گازوئیل قاچاق کشــف شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا اشــاره بــه دســتگیری یــک متهــم در‬ ‫ایــن عملیــات‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬برابــر اعــام کارشناســان شــرکت نفــت‪،‬‬ ‫ارزش ســوخت مکشــوفه ‪ 17‬میلیــارد و ‪ 500‬میلیــون ریــال بــراورد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر بــا تاکیــد بــر مقابلــه بــی امــان پلیــس بــا قاچاقچیــان‬ ‫و مخــان نظــم و امنیــت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬شــهروندان مــی تواننــد در‬ ‫صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک‪ ،‬مراتــب را در اســرع‬ ‫وقــت از طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه پلیــس اعــام کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گــرگان از نجــات جــوان ‪ 21‬ســاله از مــرگ حتمــی بــا‬ ‫اقــدام بــه موقــع پلیــس گــرگان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنگاربــازار کســب وکار ســرهنگ «علــی تجــری» در‬ ‫گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بدنبــال اعــام‬ ‫مرکــز فوریت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر اقــدام بــه خودکشــی یــک‬ ‫جــوان در یکــی از خیابــان هــای گــرگان‪ ،‬بالفاصلــه ماموران یــگان امداد‬ ‫شهرســتان بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا حضــور پلیــس در محــل مشــخص شــد‪ ،‬جوانــی در لبــه‬ ‫پرتگاه یکی از زیرگذرها نشسته و قصد دارد خود را به پایین بیندازد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گــرگان گفــت‪ :‬بــا اقــدام بــه موقــع و مقتدرانــه‬ ‫مامــوران یــگان امــداد گــرگان‪ ،‬جــوان ‪ 21‬ســاله از خودکشــی منصــرف و‬ ‫از مــرگ حتمــی نجــات یافــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ تجــری بــا بیــان اینکــه انگیــزه این فــرد از اقدام به خودکشــی‬ ‫اختالفــات خانوادگــی بــوده اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬نجــات جــان ایــن‬ ‫جــوان توســط مامــوران‪ ،‬موجــب تقدیــر و رضایتمنــدی شــهروندان از‬ ‫پلیــس شــد‪.‬‬ ‫دغدغــه زیســتن کــه همانــا مهمتریــن دغدغــه بشــر از‬ ‫ابتــدا تــا انتهــا بــوده و خواهــد بــود مــرا بــر ان داشــته تــا‬ ‫محیطــم نگاهــی عمیــق تــر بیانــدازم‪.‬‬ ‫جــای دیگــران تماشــا کنــم و نتیجــه حضورمــان را در‬ ‫ایــن کــره خاکــی ابــی بــه تصویــر دراورم‪.‬‬ ‫مجموعــه خلیــج گــرگان حاصــل ‪ ۱۵‬ســال ســفر تــاش‬ ‫و زیســتن در محیطــی اســت کــه ذخیره گاه هــای‬ ‫ژنتیکــی جهــان اســت‪.‬‬ ‫ریــه زمیــن اســت و محــل زیســت مخلوقــات خداونــد‬ ‫اســت کــه غیــر از مــا حــق زیســتن دارنــد‪.‬‬ ‫مجموعـه ای متشــکل از ‪ ۲۰‬هــزار فریــم عکــس کــه ‪۴۰۰‬‬ ‫قطعه از ان را که در جغرافیایی شــمال‪ ،‬از دریا و تاالب‬ ‫و جنــگل عکاســی شــده و بــا هــدف ارائــه هشــداری جــدی‬ ‫و برنامه ریــزی بــرای پیشــگیری از نابــودی بیشــتر و ارائــه‬ ‫راهکارهــای عملیاتــی توســط کارشناســان در معــرض دید‬ ‫شــما عزیــزان قــرار داده ایــم دعــوت می کنــم‪.‬‬ ‫بــا هــم بنشــینیم و قــدری بــه خــود و اعمالمــان بنگریــم‪.‬‬ ‫دعــوت می کنــم بــا هــم بشــینیم و بــه محیــط اطرافمــان نــگاه کنیــم‪.‬‬ ‫نظاره کنیم محیط بعد از حضور ما چگونه خواهد بود‪.‬‬ ‫مجــری نمایشــگاه عکــس خلیــج گــرگان گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫جریان ســازی و نجــات ایــن زیســت بــوم نمایشــگاه عکــس خلیــج‬ ‫گــرگان برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫عقیــل مهقانــی در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب و کار اظهــار‬ ‫داشــت‪:‬این نمایشــگاه نتیجــه ‪ ۱۵‬ســال تــاش مــورد بحــث بــر‬ ‫روی محیــط زیســت اســتان گلســتان مخصوصــا ً حومــه خلیــج‬ ‫گــرگان بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا حضــور رئیــس فراکســیون محیــط زیســت کشــور‪،‬‬ ‫مســئوالن و مدیــران گلســتانی ایــن نمایشــگاه یکشــنبه اول‬ ‫اســفند در تــاالر فخــر الدیــن اســعد گرگانــی افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه نگاهــش بــه مســائل اقتصــادی و‬ ‫اجتماعــی ایــن ظرفیــت اســتانی از همــان ســال های اغازیــن‬ ‫فعالیـت ش بــوده‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬مخاطراتــی کــه بــرای زیســت‬ ‫بــوم منطقــه ایجــاد شــده و بحــث معیشــت و زندگــی در حاشــیه‬ ‫خلیــج گــرگان از دغدغه هایــی بــوده اســت کــه در ایــن مســیر‬ ‫دنبــال کــرده ام‪.‬‬ ‫مهقانــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه خلیــج گــرگان‬ ‫در حــال نابــودی اســت ایــن نمایشــگاه تــاش کــرده بــا فضــا‬ ‫ســازی هایی کــه دارد بتوانــد تــا حــد ممکــن تاثیــر گــذار و بــرای‬ ‫مخاطبــان دغدغــه ای را ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫مهقانــی افــزود‪ :‬بــه دنبــال اجــرای ایــن نمایشــگاه از ســال ‪۹۵‬‬ ‫بــوده ام امــا متاســفانه در ایــن زمینــه اســتاندار و ســازمان محیــط‬ ‫زیســت همــکاری الزم را نداشــته اند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬بــا تالش هــای کــه انجــام شــد در ســال ‪۹۸‬‬ ‫طــرح دیگــری در خصــوص اجــرای ایــن نمایشــگاه ارائــه داده ام‬ ‫امــا بــه دلیــل اینکــه نزدیــک بــه ‪ ۴۰۰‬میلیــون تومــان هزینــه‬ ‫داشــت ایــن طــرح نیــز محقــق نشــد و بــا پیگیــری و اصــراری کــه‬ ‫در ایــن زمینــه داشــته ام بــا کــم کــردن هزینــه ایــن نمایشــگاه‬ ‫را برگــزار کــرده ام امــا متاســفانه بــا قول هــای کــه دادنــد هنــوز‬ ‫هزینــه نمایشــگاه تامیــن نشــده اســت‪.‬‬ ‫مهقانــی ادامــه داد‪ :‬بــرای برگــزاری ایــن نمایشــگاه اســتانداری‪،‬‬ ‫محیــط زیســت و فرهنــگ و ارشــاد اســامی همــکاری داشــته اند‬ ‫و امیدواریــم شــهرداری ها نیــز کمکــی داشــته باشــند تــا بتوانیــم‬ ‫ایــن نمایشــگاه را انگونــه کــه بایــد و شــاید پیــش ببریــم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا توجــه بــه مخاطراتــی کــه در حــوزه‬ ‫خلیــج گــرگان وجــود دارد در ایــن حــوزه بایــد همــه اصحــاب‬ ‫رســانه بــه طــور جــدی وارد شــوند‪،‬گفت‪ :‬دو حیــوان فــک خــزری‬ ‫و ماهــی خاویــاری در حــال انقــراض هســتند و پیــش بینی هــا بــر‬ ‫ایــن اســت کــه در ‪ ۱۰‬ســال اینــده ماهی هــای اســتخوانی نیــز بــه‬ ‫ایــن درجــه برســند‪.‬‬ ‫وی در پایــان افــزود‪ :‬برنامه هــای اموزشــی بــرای دانــش امــوزان‬ ‫بــا موضوعــات محیــط زیســت‪ ،‬اجــرای برنامه هــای زنــده در فضــای‬ ‫مجــازی و بررســی مســائلی ماننــد تنش هــای ابــی‪ ،‬ریزگردهــا و‬ ‫تاالب هــای اســتان و همچنیــن راه انــدازی دو کمپیــن دیــده بــان‬ ‫گــرگان و ســازه ســازی بــا مــواد پالســتیکی کــه قابــل جــذب نیســت‬ ‫را در کنــار برپایــی نمایشــگاه عکس‪،‬دنبــال می کنیــم‪.‬‬ ‫عقیل مهقانی‪:‬‬ ‫من به جای دیگران‬ ‫نظاره می کنم‬ ‫سرویس محیط زیست‪-‬فریبا مسکنی‪:‬‬ ‫بشر بی محیط معنایی ندارد و محیط بی بشر‪.‬‬ ‫اما چگونه است که فراموش کرده ایم زیستن را‪.‬‬ ‫زیستن اگاهانه را‪.‬‬ ‫زیستنی که مبتنی بر ارتباط است میان میهمان و میزبان‪.‬‬ ‫اگــر بــه عمــر زمیــن بــه عنوان میزبــان و مادر حیــات بنگریم‪،‬درک‬ ‫خواهیــم کــرد کــه مــا میهمانــان و مســافران ایــن خــاک هســتیم و‬ ‫شــرط میهمانــی رعایــت حــال میزبان اســت‪.‬‬ ‫افتخــار بشــر ایــن اســت کــه بکرتریــن جنگل هــا‪ ،‬دوردسـت ترین‬ ‫نقــاط قطــب‪ ،‬دســت نیافته تریــن دره هــا و کوه هــا را در نوردیــده‬ ‫و جایــی باقــی نگذاشــته اســت‪.‬‬ ‫عزم مریخ کرده است‪.‬‬ ‫اری‪ .‬دره ای نمانــده کــه در نوردیــده نباشــیم و تپه هــای نمانــده‬ ‫کــه فتــح نکــرده باشــیم‪.‬‬ ‫کافیســت ســری بچرخانیــم و محیــط مــان را نظــاره کنیــم کــه‬ ‫وجبــی بــرای تنفــس زمیــن باقــی نگذاشــته ایم‪.‬‬ ‫امــا ایــا از خــود پرســیده ایم کــه ایــن همــه تــاش بــرای فتــح و‬ ‫فتــوح بــرای چیســت؟‬ ‫ایا ما اعضای یک پیکریم؟‬ ‫ایــا فرزندانمــان می تواننــد همــان دریافتــی را از پیرامونمــان‬ ‫داشــته باشــند کــه مــا داشــته ایم؟‬ ‫ایــا جایــی باقــی مانــده اســت کــه رد پــای مــا‪ ،‬کــه همــان‬ ‫پالســتیک و شیشــه اســت در ان نباشــد؟‬ ‫ایا جهان همینگونه باقی خواهد ماند؟‬ ‫ایا این است شرط میهمانی؟‬ ‫الحمداللــه بــه قدرتــی رســیده ایم کــه زباله هــای مــان را بــه فضــا‬ ‫هــم ارســال کرده ایــم‪.‬‬ ‫مــن عقیــل مهقانــی بــرای خــودم و خانــوادم نگرانــم و ایــن‬ ‫نجات جوان ‪ 21‬ساله از مرگ‬ ‫حتمی با اقدام به موقع پلیس‬ ‫سپهر ایرانیان‬ ‫رئیس پلیس امنیت عمومی‬ ‫تهران بزرگ‪ :‬اوباش در تهران جایی ندارند‬ ‫علــم تــاج‪ :‬اقــا تــو را بــه خــدا بگذاریــد همــون جــا‬ ‫بموننــد! در ضمــن مگــر نشــنیدید ســعدی خــدا بیامــرز‬ ‫گفتــه‪ :‬کــه دوســتان خــدا ممکن انــد در اوبــاش!‬ ‫ســپهر ایرانیــان‪ :‬چیــن واردات نفــت از ایــران را فــاش کــرد‬ ‫علم تاج‪ :‬واال فکر کنم فقط حافظ شیرازی خبر نداشت!‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری‪:‬‬ ‫دکل های مخابراتی خطری ندارند‬ ‫علم تاج‪ :‬برای مردم یا برای شما!‬ ‫ســپهر ایرانیــان‪ :‬خطــوط فعــال تلفــن همــراه تــا پایــان ســه‬ ‫ماهــه ســوم ســال ‪، ۱۴۰۰‬به بیش از ‪ ۱۳۵‬میلیون عدد رسید‬ ‫علــم تــاج‪ :‬فقــط خــدا کنــد امــار تعــداد شــلوار هایــی کــه دو تا‬ ‫شــده انــد بیــرون درز نکند!‬ ‫تابنــاک‪ :‬گام مهــم دولــت بــرای کاهــش یارانــه بــرق‬ ‫مشــترکان پرمصــرف ‪ /‬هــدف؛ تشــویق مشــترکان بــه رعایــت‬ ‫الگــوی مصــرف بــه جــای درامدزایــی اســت‪.‬‬ ‫مشــترکان پــر مصــرف‪ :‬اتفاقــا ًاجــازه بدهیــد مــا زیــاد مصرف‬ ‫کنیــم تــا الگــوی بــدی باشــم بــرای ســایرین و از مــا پیــروی‬ ‫نکنند!‬ ‫الــف‪ :‬نوشــیدن قهــوه راهــی ســاده بــرای افزایــش طول عمر‬ ‫علم تاج‪ :‬باز مافیای قهوه پول الزم شد!‬ ‫تیمــوری‪ ،‬مدیرعامــل ســایپا‪ :‬امــکان نــدارد خودرویــی در دنیا‬ ‫هــم ســطح و هــم قیمــت تیبــا وجــود داشــته باشــد!‬ ‫علــم تــاج‪ :‬چــون هیــچ دنیــای خــودرو در انحصــار نیســت که‬ ‫بابــت چنیــن لگنــی‪ ،‬قیمت نجومــی مطالبه کنند!‬ ‫الف‪ :‬بازار برنج دست دالل ها است‬ ‫علــم تــاج‪ :‬البــد انتظــار داشــتید در اختیــار ســتاد تنظیــم بازار‬ ‫باشد؟!‬ ‫الف‪ :‬گم شدن ‪3‬هزار و ‪ 200‬کیلو مرغ!‬ ‫علم تاج‪ :‬دور و بر را خوب بگردید پیدا میشه‪...‬‬ ‫احتماال ًکنار همان کره ها و فوالد ها و دکل است!‬ ‫تابناک‪ ۱۱ :‬عضو بدن که بدون ان ها هم می شود زندگی کرد‬ ‫علم تاج‪ :‬البته ‪ 12‬عضو‪ ...‬چون خیلی ها از مغزشان اصال ً‬ ‫اســتفاده نمــی کننــد و گریــس خــواب ان را نگــه داشــته انــد!‬ ‫افتــاب یــزد‪ :‬روح االمینــی نماینــده مجلــس‪ :‬توقــع مــردم بــاال‬ ‫رفته اســت!‬ ‫علــم تــاج‪ :‬واقعــا ً چــه معنــا دارد مــردم روزی ســه وعــده‬ ‫غــذا بخورنــد و ســرویس بهداشــتی مســتقل داشــته باشــند!‬ ‫اعتمــاد‪ :‬ســخنگوی دولــت مخالفــت دولــت بــا رتبــه بنــدی‬ ‫فرهنگیــان را رد کــرد علــم تــاج‪ :‬فقــط روش نشــد بگــه‬ ‫بودجــه ای بــرای اجــرای رتبــه بنــدی در کار نیســت!‬ ‫کیهان‪ :‬اقدام مردمی وزیر کار‪:‬‬ ‫برکنــاری مدیــران ناالیــق و رانــت خــوار علــم تــاج‪ :‬یعنــی این‬ ‫مدیــران ناالیــق و رانــت خــوار کــه مملکــت را بــه خــاک ســیاه‬ ‫نشــاندند‪ ،‬نباید محاکمه شــوند؟!‬ ‫پیشــرو‪ :‬شــگرد مطــب هــا بــرای فــرار مالیاتــی ‪ /‬کارت بــه‬ ‫کارت کنیــد‬ ‫علــم تــاج‪ :‬ممکــن اســت چنــد روز دیگــر کار بــه تهاتــر هــم‬ ‫بکشــد!‬ ‫مناقصــه مزایــده‪ :‬افزایــش قیمــت هــم نتوانســت کیفیــت‬ ‫خــودرو را بــاال ببــرد ‪.‬‬ ‫علــم تــاج‪ :‬یعنــی شــما انتظــار داشــتید بــا افزایــش قیمــت‬ ‫خــودرو ‪ ،‬کیفیــت ان بــاال بــرود؟! بــه شــتر گفتنــد چــرا گردنت‬ ‫کــج اســت؟ گفــت‪ :‬کجایــم راســت اســت؟!‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی ‏‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫‏برابــر رای شــماره ‪ 140060307005004976‬مــورخ ‪1400/11/30‬هیــات‬ ‫بــه شــماره کالســه ‪ 1400-342‬موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات ‏مالکانــه بالمعــارض‬ ‫متقاضــی اقــای ابوالفضــل مهرافشــان فرزنــد تیمــور بشــماره شناســنامه‬ ‫‪221‬صــادره از بجنــورد در یــک بــاب منــزل‏بــه مســاحت ‪ 200‬متــر مربــع از‬ ‫پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بخــش دو بجنــورد خریداری‬ ‫مــع الواســطه از مالــک‏رســمی اقــای غالمعلــی رحمانــی حصــاری فرزنــد‬ ‫رمضانعلــی محرزگردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دو نوبــت‏بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی‬ ‫‏تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه‏ازتاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم‏وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‏تاریخ انتشار نوبت اول ‪140/12/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/12/18 :‬‏‬ ‫‏ احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫سه شنبه ‪ 3‬اسفند ‪1400‬‬ ‫سرویس‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪489‬‬ ‫اموزش‪ -‬میترا دانشور‬ ‫چگونه یک دوست‬ ‫خوب باشیم؟‬ ‫تعریــف شــما از دوســت چیســت؟ واژه ی دوســت بــرای‬ ‫هــر کــس معنــای به خصوصــی دارد‪ .‬دوســت خــوب بــودن‬ ‫همیشــه اســان نیســت‪ ،‬ولــی صــرف زمــان بــرای پــرورش‬ ‫یــک دوســتی بــادوام قطعــا بــاارزش اســت‪ .‬ســال ها‬ ‫می گــذرد‪ ،‬عــده ای در کنارتــان می ماننــد‪ ،‬امــا همــه باقــی‬ ‫نخواهنــد مانــد و شــما می فهمیــد کــه یــک دوســتی پایــدار‬ ‫چقــدر بــاارزش اســت‪ .‬البتــه بــرای داشــتن یــک دوســت‬ ‫خــوب‪ ،‬خودتــان هــم بایــد دوســت خوبــی باشــید؛ پــس‬ ‫ی و پیــدا کــردن‬ ‫بــرای عمیق تــر کــردن روابــط دوســت ‬ ‫دوســتان همیشــگی‪ ،‬راهکارهــای زیــر را دنبــال کنیــد و‬ ‫ببینیــد کــه چگونــه یــک دوســت خــوب باشــیم‪.‬‬ ‫گام اول‪ :‬معتمد باشید‬ ‫‪ .۱‬به قول هایتان عمل کنید‬ ‫هیـچ گاه قولــی ندهیــد کــه نمی توانیــد بــه ان عمــل کنیــد‬ ‫یــا حداقــل عــادت نکنیــد کــه همیشــه قــول بدهیــد‪ .‬اگــر‬ ‫می گوییــد کــه بــا دوســتی زمان تــان را ســپری خواهیــد‬ ‫کــرد و کاری مشــروع برایتــان پیــش می ایــد‪ ،‬موقعیــت را‬ ‫توضیــح دهیــد و اعتمــاد کنیــد کــه ایــن دوســتی بــه قــدری‬ ‫قــوی اســت کــه جواب هــای منفــی هــم بــه انــدازه ی جواب‬ ‫مثبــت ارزشــمند و قابــل درک هســتند‪ .‬اگــر نمی توانیــد‬ ‫بــه ســر قرارتــان برویــد‪ ،‬بــه دوس ـت تان هدی ـه ای بدهیــد‬ ‫و از وی عذرخواهــی کنیــد‪ .‬هیــچ کــس بی عیــب و نقــص‬ ‫نیســت و ایــرادی نــدارد کــه بــه طــور اتفاقــی بــه یــک‬ ‫قول تــان عمــل نکنیــد‪ ،‬امــا هرگــز ایــن کار را بــه عــادت‬ ‫تبدیــل نکنیــد‪ .‬اگــر بدقولــی چندیــن بــار و بــه طــور مــداوم‬ ‫اتفــاق بیفتــد‪ ،‬دیگــر معتمــد بــه نظــر نمی رســید چــون‬ ‫نمی توانیــد بــه تعهدتــان بــه دیگــران و کســی مثــل‬ ‫دوســت تان پایبنــد باشــید‪.‬‬ ‫زمانــی کــه قولــی جــدی می دهیــد‪ ،‬بــه چشــمان‬ ‫دوسـت تان نــگاه کنیــد و بــه ارامــی صحبــت کنید تا نشــان‬ ‫دهیــد کــه ایــن قــول واقعــا برایتــان ارزشــمند اســت؛ نــه‬ ‫اینکــه فقــط ان را بــه زبــان بیاوریــد چــون فکــر می کنیــد‬ ‫کــه بایــد ایــن کار را انجــام دهیــد‪ .‬چنین قولی را نشــکنید‪،‬‬ ‫چــون باعــث ناراحتــی دوسـت تان می شــود و حتــی شــاید‬ ‫دوســتی تان را از بیــن ببــرد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬قابل اتکا باشید‬ ‫از مهم تریــن ویژگی هــای یــک دوســت خــوب‪ ،‬قابــل اتــکا‬ ‫بــودن اســت‪ .‬دوســت شــما مخصوصــا در شــرایط ســخت‬ ‫بــه حمایت تــان نیــاز دارد‪ .‬هیچ کــس حمایــت غیــر واقعــی را‬ ‫دوســت نــدارد و ان را بــرای دوســت نزدیکــش نمی خواهــد‪.‬‬ ‫تکیه به کســی که رفتاری متغیر دارد بســیار ســخت اســت‪.‬‬ ‫همـه ی مــا افــرادی را می شناســیم کــه نیــت خوبــی دارنــد و‬ ‫بــا بی خیالــی می گوینــد «باشــه‪ ،‬مــن …» امــا هرگــز پیگیــری‬ ‫نمی کننــد‪ .‬اگــر شــما چنیــن فــردی هســتید‪ ،‬بدانیــد کــه بـه ‬ ‫زودی اعتمــاد دوســتان تان را از بیــن می بریــد و انهــا کم کــم‬ ‫شــما و گفته هایتــان را بــاور نمی کننــد‪.‬‬ ‫اگــر مطمئــن نیســتید کــه تــوان انجــام کار مشــخصی را‬ ‫داریــد یــا نــه‪ ،‬حاضــر بــه انجامــش نشــوید چــون ممکــن‬ ‫اســت باعــث ناامیــدی دوس ـت تان شــوید‪ .‬در مقابــل‪ ،‬در‬ ‫مــورد ایــن واقعیــت کــه توانایــی انجــام کار مــورد نظــر را‬ ‫نداریــد‪ ،‬صــادق باشــید‪.‬‬ ‫دوســتان تان بایــد احســاس کننــد کــه همیشــه و حتی در‬ ‫زمان هــای ســخت می تواننــد روی شــما حســاب کننــد‪ .‬اگر‬ ‫شــما فقط در زمان خوشــی در کنارشــان باشــید‪ ،‬دوســتی‬ ‫منفعت طلــب خواهیــد بود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬زمانــی کــه اشــتباهی مرتکــب می شــوید‪ ،‬عذر خواهــی‬ ‫کنید‬ ‫اگــر می خواهیــد دوســتان تان بــه شــما اعتمــاد کننــد‪،‬‬ ‫نبایــد طــوری برخــورد کنیــد کــه انــگار بی عیب هســتید‪ .‬اگر‬ ‫می دانیــد کــه مرتکــب اشــتباهی شــده اید ‪ ،‬بــه جــای انــکار‬ ‫کــردن‪ ،‬مســئولیت ان را پذیریــد‪ .‬اگرچــه دوســتان تان از‬ ‫اشــتباه شــما خوشــحال نمی شــوند‪ ،‬امــا از ایــن کــه بــه‬ ‫انــدازه ی کافــی پختــه باشــید کــه ان را بپذیریــد‪ ،‬خشــنود‬ ‫می شــوند؛ تظاهــر نکنیــد اتفاقــی نیفتــاده اســت یــا حتــی‬ ‫تقصیــر را گــردن فــرد دیگــری بیاندازیــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه عذرخواهــی می کنیــد‪ ،‬بایــد ان را بــاور‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬دوســتان تان بایــد صداقــت را در صــدای‬ ‫شــما بشــنوند‪ .‬کاری نکنیــد کــه فکــر کننــد شــما بــه‬ ‫احساسات شــان اهمیــت نمی دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬صادق باشید‬ ‫اگــر می خواهیــد دوســت خوبــی باشــید و مــردم بــه شــما‬ ‫اعتمــاد کننــد‪ ،‬باید در مورد احساســات‪ ،‬رفتار دوســت ان تان‬ ‫و ایــن کــه در مــورد دوســتی تان چــه حســی داریــد‪ ،‬صــادق‬ ‫باشــید‪ .‬وقتــی در مــورد احساســات خــود صداقــت داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬ارتبــاط شــما بــا دوســتان تان بیشــتر می شــود‬ ‫و انهــا بــا شــما در د دل خواهنــد کــرد‪ .‬اگــر دوســت تان‬ ‫ازرده خاطـ ر شــده اســت‪ ،‬نترســید کــه در ایــن مــورد بــا وی‬ ‫صحبــت کنیــد؛ و همین طــور اگــر چیــزی شــما را ناراحــت‬ ‫می کنــد‪ ،‬از صحبــت در مــورد ان خجالــت نکشــید‪.‬‬ ‫صداقــت بــا رُک گویــی (کــه می توانــد باعــث ارزده شــدن‬ ‫دوسـت تان شــود) متفــاوت اســت‪ .‬مثــا اگــر فکر می کنید‬ ‫کــه دوســت تان مشــکل خاصــی مثــل اعتیــاد دارد‪،‬‬ ‫وظیفـه ی شــما بــه عنــوان یــک دوســت ایــن اســت کــه در‬ ‫مــورد ان بــا وی صحبــت کنیــد؛ امــا اگــر فکــر می کنیــد او‬ ‫در لبــاس جدیــدش عجیــب بــه نظــر می رســد‪ ،‬بهتــر اســت‬ ‫نظرتــان را بــرای خــود نــگاه داریــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫سرویس‬ ‫اموزش‪-‬میالد فروحی‬ ‫چگونه دوست پیدا کنیم؟‬ ‫اگــر از زندگــی اجتماعــی و دوســتان خــود راضــی نیســتید‪ ،‬حتمــا‬ ‫ایــن مطلــب را مطالعــه کنیــد‪ .‬ایــن مقالــه بــه شــما کمــک می کنــد‬ ‫از وضعیتــی کــه در ان از دوســتان خــود رضایــت چندانــی نداریــد‪،‬‬ ‫بــه وضعیتــی برســید کــه مشــتاق دیــدن دوســتان خــود باشــید‪،‬‬ ‫برای شــان در دســترس باشــید و بــا ان هــا دوسـت های تــازه ای پیــدا‬ ‫کنیــد‪ .‬در ایــن مقالــه خواهیــم دیــد کــه چگونــه دوســت پیــدا کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬داشتن دوست مهم تر از چیزی است که فکرش را می کنید‬ ‫بیشــتر مــردم می داننــد کــه داشــتن دوســت مهــم اســت‪ ،‬امــا‬ ‫دقیقــا نمی داننــد تــا چــه حــدی‪ .‬دانشــمندان معتقدنــد داشــتن‬ ‫دوســتانی کــه بــه مــا اهمیتــی بدهنــد امــری حیاتــی اســت‪ .‬ان هــا‬ ‫می تواننــد ســامتی‪ ،‬موفقیــت‪ ،‬خوشــحالی و … بــرای مــا به ارمغان‬ ‫بیاورنــد‪ .‬قبــل از اینکــه ببینــم چگونــه دوســت پیــدا کنیــم‪ ،‬بیاییــد‬ ‫ببینیــم داشــتن دوســت چــه اثراتــی دارد‪ .‬ادامــه شــماره ‪488‬‬ ‫جاهــای مناســب‪ ،‬نیــاز بــه انگیــزه ی خیلــی زیــادی بــرای رفتــن‬ ‫ندارنــد‬ ‫بــه نــدرت پیــش می ایــد کــه شــما انگیــزه ی بســیار زیــادی پیــدا‬ ‫کنیــد کــه بیــرون برویــد و دوســتان جدیــد بیابیــد‪ .‬پاســخ بــه ایــن‬ ‫مســئله در ایــن اســت کــه بایــد انجمــن یــا جمعــی را پیــدا کنیــد تــا‬ ‫بتوانیــد خــود را در ان حــل کنیــد‪ .‬شــما مســئولیت برخــی کارهــا‬ ‫را بــه عهــده می گیریــد و در ازای ان هیــچ یــک از رویدادهــا را از‬ ‫دســت نخواهیــد داد‪.‬‬ ‫جاهای مناسب‪ ،‬محیطی دوستانه برای غریبه ها دارند‬ ‫یــک جــای خــوب بــرای مالقــات افــراد جدیــد جایــی اســت کــه‬ ‫در ان افــراد غریبــه بــرای رفتــن حــس بــدی نداشــته باشــند و‬ ‫بتواننــد خودشــان را معرفــی کننــد‪ .‬شــما بایــد بــه دنبــال محیــط یــا‬ ‫جمع هایــی باشــید کــه در ان مالقــات افــراد جدیــد بــا یکدیگــر یکــی‬ ‫از اهدافــش باشــد‪.‬‬ ‫جاهای مناسب‪ ،‬مرتبط با عالیق شما هستند‬ ‫قــرار گرفتــن در جمعــی از افــراد کــه بــا شــما تشــابهاتی دارنــد‬ ‫ایــده ال اســت‪ .‬ایــن جمــع می توانــد گروهــی از افــرادی باشــد کــه‬ ‫دور هــم جمــع می شــوند تــا در مــورد ســرگرمی‪ ،‬هنــر‪ ،‬فرهنــگ‪،‬‬ ‫کتــاب‪ ،‬ورزش یــا حتــی بازی هــای ویدیویــی صحبــت کننــد‪ .‬بــرای‬ ‫پیــدا کردنــش می توانیــد از دیگــران پرس وجــو کنیــد یــا در گــوگل‬ ‫جســتجو کنیــد‪.‬‬ ‫جاهای مناسب‪ ،‬همیشه اعضای جدید دارند‬ ‫جــای مناســب بــرای مالقــات بــا افــراد جدیــد جایــی اســت کــه افــراد‬ ‫جدیــدی بــه ان مراجعــه کننــد‪ .‬در بعضــی جاهــا همیشــه یــک‬ ‫عــده ی خــاص حضــور دارنــد‪ .‬ایــن مکان هــا بــرای یافتــن دوســتان‬ ‫جدیــد چنــدان ایــده ال نیســتند‪ .‬جســتجو کنید و دنبــال جایی کامال‬ ‫بی نقــص نگردیــد‪.‬‬ ‫جاهای مناسب‪ ،‬دورهمی های منظم دارند‬ ‫جــای مناســب جایــی اســت کــه حداقــل هــر مــاه شــما را دور هــم‬ ‫جمــع کنــد‪ .‬اگــر ســالی یــک بــار همدیگــر را مالقــات کنید و در ســایر‬ ‫سرویس اموزش ‪-‬میثم عقیلی‬ ‫ّ‬ ‫‪ ۶‬اخالق سمی که ادم ها‬ ‫را از شما می راند‬ ‫ همــه ی مــا انســان ها اخالق هــای ســمّی و ناپســندی داریــم‬ ‫کــه تنهــا باعــث پراکنــده شــدن انســان های دیگــر از کنــار مــا ‬ ‫می شــوند‪ .‬چطــور اســت کــه بــا خودمــان رو راســت باشــیم و اگــر‬ ‫ـان می بینیــم ان را اصــاح کنیــم؟ بــرای‬ ‫اخــاق سـمّی ای در خودمـ ‬ ‫شــروع بیاییــد ایــن اخالق هــای بــد را شناســایی کنیــم تــا بتوانیــم‬ ‫از انهــا پرهیــز کنیــم‪.‬‬ ‫در حــوزه ی کاری مــن (مشــاوره ی شــغلی) در طــول مــاه‬ ‫پیــش می ایــد کــه صدهــا نفــر راجــع بــه ایــن قضیــه بــا مــن‬ ‫صحبــت کننــد و هنگامــی کــه پیــش افــراد حرف ـه ای می نشــینم‬ ‫متوجــه می شــوم کــه ایــن قضیــه بصــورت خیلــی عمومی تــر و‬ ‫بازتــر از قبــل مــورد بحــث قــرار می گیــرد‪ .‬در طــی تجربیاتــی کــه‬ ‫داشــته ام‪ ،‬دیــده ام کــه ایــن رفتارهــای ســمّی چگونــه باعــث‬ ‫پــس زدن یــک شــخص توســط ســایرین می شــود (از جملــه‬ ‫خــودم) و دیــده ام کــه ایــن رفتارهــا چــه ضربه هایــی بــه روابــط‬ ‫عاطفــی و حرفــه ای مــردم وارد می کنــد و زندگی هایشــان را‬ ‫دســتخوش اثــار و تبعــات منفــی می کنــد‪.‬‬ ‫بیایــد واقع گــرا باشــیم‪ .‬باالخــره یــک جاهایــی رفتارهــای س ـمّی و‬ ‫مخربــی از همـه ی مــا ســر زده (هیــچ کــس از ایــن قضیــه مصــون‬ ‫نیســت)‪ ،‬امــا رفتــار بعضی هــا را کــه می بینــی متوجــه می شــوی‬ ‫کــه انــگار تکامل یافته تــر‪ ،‬متوازن تــر و باوقارتــر از بقیــه هســتند و‬ ‫رفتارهــای مخــرب بــه نــدرت از انهــا ســر می زنــد‪.‬‬ ‫ـد می شــود‬ ‫چــه ادم کج خلقــی باشــید کــه هــر روز از دنــده ی چــپ بلنـ ‬ ‫و چــه فرشــته ی مهربانــی باشــید کــه هــر صــد ســال یکبــار از کــوره در ‬ ‫م ـی رود‪ ،‬بــه خاطــر خوشــی و ســعادت خودتــان هــم کــه شــده بایــد‬ ‫قــادر باشــید مواقعــی را کــه رفتــار بــدی از شــما سـ ـر می زنــد شناســایی‬ ‫کنیــد تــا دفعـه ی بعــد جلــوی وقوعــش را بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ 6‬رفتار سمّی ای که هر روز به چشمم می خورد‪:‬‬ ‫به خود گرفتن‬ ‫در کتــاب کوچولــو ولــی قدرتمنــد “چهــار توافــق” (‪The Four‬‬ ‫‪ ،)Agreements‬میگوئــل رویــز راجــع بــه اهمیــت «بــه خــود‬ ‫نگرفتــن هیــچ چیــز» صحبــت می کنــد‪ .‬مــن ایــن کتــاب را بــه‬ ‫ِ‬ ‫همــراه کتــاب خــودم «فروپاشــی‪-‬فروبری» (‪Breakdown-‬‬ ‫‪ )Breakthrough‬در کالس هایــم تدریــس می کنــم‪ .‬ایــن کتــاب‬ ‫کــردن مســائل‪.‬‬ ‫پــر اســت از منــعِ تمایــل بــه شــخصی‬ ‫ِ‬ ‫اگــر کســی بــاور کنــد کــه هــر چیــزی کــه در دور و بــرش اتفــاق ‬ ‫می افتــد توهیــن مســتقیم بــه اوســت یــا بــه نحــوی بــه او ربــط‬ ‫اوقــات فقــط از طریــق اینترنــت صحبــت کنیــد‪ ،‬ایــن مــکان بــه‬ ‫زندگــی اجتماعــی شــما کمــک چندانــی نخواهــد کرد‪.‬‬ ‫جاهای مناسب‪ ،‬افرادی با دیدگاه باز دارند‬ ‫در برخــی از جمع هــا افــراد بــه دنبــال دوســتانی می گردنــد که‬ ‫عینــا شــبیه خودشــان باشــند‪ .‬دنبــال جمع هــا و گروه هایــی‬ ‫باشــید که افرادش منعطف بوده و دید بازی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫توجه‬ ‫بگردیــد تــا مکانــی مناســب بــرای مالقــات مــردم بیابیــد‪.‬‬ ‫نکاتــی کــه گفتیــم تنهــا قوانینــی کلــی بــود‪ .‬اگــر بــر مبنــای‬ ‫ایــن ویژگی هــا در مکان هــا و جمع هــای اطراف تــان بگردیــد‪،‬‬ ‫شــانس خوبــی بــرای مالقــات افــراد جدیــد و دوســت شــدن بــا‬ ‫ان هــا را خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫وسعت شهر مهم است‬ ‫وســعت شــهرتان مهــم اســت‪ .‬اگــر در یــک شــهر کوچــک‬ ‫زندگــی می کنیــد‪ ،‬خیلــی وسواســی نباشــید‪ .‬بــه جمع هــای‬ ‫اطراف تــان ملحــق شــوید و بــه دنبــال افــرادی بگردیــد کــه بیشــترین‬ ‫هم خوانی را با شــما داشــته باشــند‪ .‬شــاید ‪ ۱‬نفر از میان هر ‪ ۱۰‬نفر‬ ‫بتوانــد دوســت خوبــی بــرای شــما باشــد‪ .‬در شــهرهای بزرگ تــر شــما‬ ‫قــدرت انتخــاب بیشــتری خواهیــد داشــت‪ .‬می توانیــد افــراد را بــه‬ ‫کســانی کــه بــا شــما تفریحــات مشــابهی دارنــد محــدود کنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫یــک فرصــت خــوب اســت کــه نبایــد بــه راحتــی از دســت بدهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬از کجا بدانید فردی اماده ی دوستی با شما هست یا خیر‬ ‫همان گونــه کــه کم کــم شــروع بــه شــناختن یــک دوســت بالقــوه‬ ‫می کنیــد‪ ،‬بایــد بدانیــد ایــا او نیــز بــه دنبــال دوســتان جدیــدی‬ ‫می گــردد یــا نــه‪ .‬ایــن شــما را مطمئــن می ســازد کــه بــر روی‬ ‫دوســتی ای کــه ایحــاد نمی شــود ســرمایه گــذاری نکنیــد و بعدهــا‬ ‫احســاس پس زده شــدن یــا ناامیــدی نکنیــد‪.‬‬ ‫بعضــی اوقــات دیگــران بــا شــما خیلــی خــوب برخــورد می کننــد و‬ ‫بــا اشــتیاق بــه شــما گــوش می دهنــد‪ ،‬امــا ایــن الزامــا بــه ان معنــی‬ ‫نیســت کــه امــاده ی دوســتی جدیــدی بــا شــما باشــند‪ .‬همان طــوری‬ ‫کــه در فرمــول دوســتی اشــاره کردیــم‪ ،‬وضعیــت باید درســت باشــد‪.‬‬ ‫شــما بایــد بدانیــد کــه انهــا مناســب شــما هســتند یــا خیــر‪ .‬در اینجــا‬ ‫چیزهایــی اســت کــه بایــد انهــا را بررســی کــرد…‬ ‫ایا انها جایی برای دوستان تازه دارند؟‬ ‫بعضــی از افــراد دوســتان زیــادی دارنــد و جایــی بــرای دوســت تــازه‬ ‫ندارنــد‪ .‬برخــی دوســتان کمــی دارنــد ولــی فقــط از عهــده ی همیــن‬ ‫تعــداد دوســت بــر می اینــد‪ .‬شــاید در ابتــدا نتوانیــد متوجــه شــوید‬ ‫کــه ایــا انهــا بــرای شــما وقــت دارنــد یــا نــه‪ .‬ولــی بــه محــض اینکــه‬ ‫شــروع به شــناختن انها کردید و برای مالقات دعوت شــان کردید‪،‬‬ ‫متوجــه خواهیــد شــد‪ .‬اگــر انهــا بــرای بــودن بــا شــما هیچ وقــت در‬ ‫دســترس نیســتند‪ ،‬احتمــاال جایــی بــرای دوســت جدیــد ندارنــد‪ .‬از‬ ‫ان هــا بگذریــد‪.‬‬ ‫ایــن برخــورد انهــا را بــر مبنــای مشــکلی از ســمت خودتــان فــرض‬ ‫دارد‪ ،‬انــگاه تبدیــل بــه یــک فــرد ســمّی می شــود‪ .‬واقعیــت ایــن‬ ‫اســت کــه هــر چیــزی ســایرین بــه شــما می گوینــد و هــر کاری کــه‬ ‫بــا شــما انجــام می دهنــد بیشــتر بــه خاطــر خودشــان اســت‪ ،‬نــه‬ ‫شــما‪ .‬واکنش هــای مــردم بــه شــما‪ ،‬ناشــی از فیلترهــای ذهنــی‪،‬‬ ‫دیدگاه هــا و ضربه هایــی کــه خورده انــد یــا ناشــی از تجربیــات‬ ‫شخصی شــان اســت‪ .‬حتــی اگــر کســی پیــش خــودش فکــر کنــد کــه‬ ‫شــما ادم جالبــی هســتید یــا ادم مزخرفــی هســتید‪ ،‬بــاز هــم ایــن‬ ‫چیــزی اســت کــه بیشــتر مربــوط بــه ان شــخص اســت نــه شــما‪.‬‬ ‫منظــورم را اشــتباه برداشــت نکنیــد‪ .‬نگفتــم بیاییــد خودشــیفته‬ ‫باشــیم و هــر گونــه بازخــوردی را کــه راجــع بــه مــا دادنــد نادیــده‬ ‫بگیریــم‪ .‬دارم می گویــم‪ ،‬قســمت زیــادی از بدبختــی و ناامیــدی‬ ‫و ناراحتــی موجــود در زندگــی مــا‪ ،‬ناشــی از بــه خــود گرفتــن و‬ ‫ـردن چیزهــای جورواجــور اســت‪ ،‬ان هــم درحالــی کــه ‬ ‫شــخصی کـ ِ‬ ‫می تــوان نظــرات خــوب یــا بــد دیگــران دربــاره ی خــود را شــنید‪ ،‬امــا‬ ‫ـتن یــک زندگــی ســالم تر و مفیدتــر‪ ،‬بی خیالشــان‬ ‫بــه خاطــر ِ داشـ ِ‬ ‫شــد و اجــازه داد قلــب و مغــز و درک خودمــان از زندگــی‪ ،‬مــا را بــه‬ ‫جلــو هدایــت کنــد‪.‬‬ ‫پــس بــه ایــن درخواســت بلــه بگوییــد و بیاییــد از ایــن بــه بعــد‬ ‫هیــچ چیــزی را شــخصی نکنیــم‪.‬‬ ‫بدبینی داشتن‬ ‫واقعــا ســخت اســت دور و بــر ادمــی باشــی کــه نمی توانــد دســت‬ ‫از بدبینــی و منفی بافــی بــردارد‪ .‬ایــن جــور ادم هــا عــادت دارنــد‬ ‫بصــورت مــداوم راجــع بــه چیزهــای بــد و وحشــتناکی صحبــت‬ ‫کننــد کــه ممکــن بــوده بــه وقــوع بپیونــدد یــا بــه وقــوع پیوســته‪ ،‬یــا‬ ‫تحقیرهایــی کــه در زندگــی متحمــل شــده اند و نامــردی روزگار و‬ ‫ـقی خاصــی حاضــر بــه‬ ‫ایــن جــور حرف هــا‪ .‬ایــن ادم هــا بــا کله شـ ِ‬ ‫دیــدن و پذیرفتــن قســمت های روشــن و مثبــت زندگــی نیســتند و‬ ‫نمی خواهنــد هیــچ درس مثبــت اندیشــانه ای بــه ذهنشــان رخنــه‬ ‫ـدن حبــس ابــد‬ ‫کنــد‪ .‬بایــد گفــت بدبینــی یــک چیــز اســت و گذرانـ ِ‬ ‫در زندانــی بــا میله هــای ســاخته شــده از افــکار منفــی یــک چیــز‬ ‫دیگــر اســت‪ .‬اگــر دیــدت نســبت بــه زندگــی ایــن باشــد کــه همـه ی‬ ‫اتفاقــات منفــی فقــط علیــه تــو رخ می دهنــد‪ ،‬بایــد گفــت راه‬ ‫بداندیشــانه ای بــرای فکــر کــردن و زندگــی کــردن یافتـه ای‪ ،‬امــا ایــن‬ ‫مــژده را هــم بدهــم کــه می توانــی تغییــرش بدهــی‪.‬‬ ‫خودمظلوم پنداری‬ ‫چیــز دیگــری کــه می توانــد شــما را بــه یــک ادم ســمّی تبدیــل‬ ‫کنــد ایــن اســت کــه دائــم بــر ســر چــاه مظلوم نمایــی بنشــینید و بــا‬ ‫اشــک و نالــه ان را پــر کنیــد‪ .‬اگــر بــه ایــن بــاور برســید کــه مظلــوم و‬ ‫قربانــی هســتید و هیــچ قــدرت و نفــوذی نداریــد کــه جهــت زندگــی‬ ‫خــود را تغییــر بدهیــد‪ ،‬یعنــی گیــر یــک وضعیــت سـمّی افتاده ایــد‬ ‫کــه نمی گــذارد رشــد کنیــد‪ .‬اگــر از مــن بــه عنــوان یــک درمانگــر ‬ ‫بپرســید بایــد بــه شــما بگویــم‪ ،‬بارهــا و بارهــا ادم هایــی را دیــده ام‬ ‫کــه در زندگی شــان ضربه هــای ســختی خــورده بودنــد امــا شــجاعت‬ ‫ایــن را پیــدا کردنــد تــا ورق را بــه نفــع خودشــان برگرداننــد‪ .‬تجربــه‬ ‫بــه مــن ثابــت کــرده کــه مــا قــدرت‪ ،‬اختیــار و نفــوذی بســیار فراتــر از‬ ‫انچــه در وهلـه ی اول می پنداریــم در اختیــار داریــم‪ .‬وقتــی دســت‬ ‫نکنیــد‪ .‬اگــر ایــن کار را بکنیــد‪ ،‬قبــل از پیــدا کــردن دوســتان جدیــد‬ ‫همــه ی انرژی تــان را از دســت خواهیــد داد‪ .‬اگــر مشــغله ی مــردم‬ ‫اجــازه ی بــه وجــود اوردن دوســتی های تــازه را از انهــا می گیــرد‪ ،‬ایــن‬ ‫از بدشانســی انهاســت‪.‬‬ ‫ایا انها از لحاظ اجتماعی افراد فعالی هستند؟‬ ‫برخــی در مــورد توجــه بــه زندگــی اجتماعــی خــود تنبل انــد‪ .‬برخــی‬ ‫در برخــورد بــا مشــکالت جدیــد در زندگی شــان‪ ،‬تمایــل بــه کنــار‬ ‫گذاشــتن زندگــی اجتماعــی خــود دارنــد‪ .‬اگــر شــما بخواهیــد انهــا‬ ‫را ببینیــد‪ ،‬احســاس خواهیــد کــرد کــه بایــد ب ـه زور انهــا را بــه ســر‬ ‫مالقــات بیاوریــد‪ .‬ایــن چیــز خوبــی نیســت‪.‬‬ ‫پیش تــر بایــد از انهــا بپرســید کــه دوســت دارنــد بــه چــه جاهایــی‬ ‫برونــد‪ .‬اگــر از لحــاظ اجتماعــی فعــال نباشــند‪ ،‬جــواب شــما را زود‬ ‫نمی دهنــد‪ .‬شــاید بگوینــد‪ :‬ایــن روزهــا زیــاد بیــرون نمــی روم یــا‬ ‫وقــت نــدارم‪.‬‬ ‫ایا برنامه ی خاصی در زندگی انها در جریان است؟‬ ‫وقتــی افــراد تــازه را مالقــات می کنیــد از انهــا بپرســید کــه در زندگی‬ ‫چــه می کننــد‪ .‬بــه دنبــال کارهــای بــزرگ و وقت گیــر در زندگــی انهــا‬ ‫بگردیــد‪ .‬اگــر کار وقت گیــری در زندگــی انهــا وجــود داشــت‪ ،‬از انهــا‬ ‫انتظار نداشــته باشــید که زیاد در دســترس باشــند‪ .‬البته برخی در‬ ‫عیــن داشــتن دغدغه هــای زیــاد‪ ،‬زندگــی اجتماعــی فعالــی دارنــد‪.‬‬ ‫امــا بایــد بدانیــد بســیاری از افــراد بــا ازدواج‪ ،‬بچـه دار شــدن‪ ،‬تغییــر‬ ‫شــغل‪ ،‬اســباب کشــی و…‪ .‬نمی تواننــد زندگــی اجتماعــی خــود را بــه‬ ‫خوبــی کنتــرل کننــد‪ .‬اگــر درگیــر کار یــا برنامـه ی خاصــی بودنــد‪ ،‬بــا‬ ‫انهــا در تمــاس باشــید‪ ،‬ولــی انتظــار نداشــته باشــید بــرای دوســتی‬ ‫زیــاد در دســترس باشــند‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫از نالــه کــردن برداریــد و دیگــر خودتــان را مظلــوم سرنوشــت و‬ ‫شــانس و تبعیــض نبینیــد‪ ،‬ان موقــع اســت کــه متوجــه خواهیــد‬ ‫شــد بســیار قوی تــر از چیــزی هســتید کــه می پنداشــتید‪ .‬تنهــا‬ ‫کاری کــه بایــد بکنیــد ایــن اســت کــه واقعیــت را بپذیریــد‪.‬‬ ‫ظلــم – کمبــود احســاس یکدلــی یــا قــرار نــدادن خــود بــه جــای‬ ‫افــراد دیگــر‬ ‫یکــی از بدتریــن ســموم رفتــاری ظلــم اســت کــه از کمبــود حــس‬ ‫یکدلــی‪ ،‬دلســوزی یــا شــفقت بــرای دیگــران ناشــی می شــود‪.‬‬ ‫هــر روز در اینترنــت و تلویزیــون می بینیــم کــه انســان ها چقــدر ‬ ‫می تواننــد رفتــار ظالمانــه ای در قبــال ســایرین داشــته باشــند‪،‬‬ ‫صرفــا ًبــه ایــن دلیــل کــه زورشــان بــه انهــا می رســد‪ .‬ایــن جــور افــراد‬ ‫از نابــود کــردن دیگــران اِ بایــی ندارنــد و بــا بزدلــی هــر چــه تمــام‬ ‫چهــره ی خــود را می پوشــانند‪ .‬ســتمگری‪ ،‬خنجــر از پشــت زدن و‬ ‫ـردن یــک نفــر مصــداق بــارز مســمومیت رفتــاری اســت‬ ‫تکــه تکــه کـ ِ‬ ‫و هــم بــه شــمای ظالــم اســیب می رســاند و هــم بــه شــخصی کــه‬ ‫هــدف ظلمتــان قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫چنــد ســال پیــش تجرب ـه ی خوبــی در ایــن زمینــه کســب کــردم‪.‬‬ ‫یــک روز کــه حــال خوبــی نداشــتم وارد خانــه شــدم و بــا لحنــی پــر‬ ‫از بدجنســی راجــع بــه نحــوه ی بچـه داری افتضــاح خانــم همســایه‬ ‫چیزهایــی بــرای همســرم تعریــف کــردم‪ .‬کمتــر از ‪ 24‬ســاعت‬ ‫نگذشــته بــود کــه خــودم هــم عیــن همــان مشــکل را بــا بچــه ی‬ ‫خــودم پیــدا کــردم‪ .‬انــگار کــه دنیــا پیامــی بــرای مــن می فرســتاد‪:‬‬ ‫«اگــر می خواهــی نســبت بــه بقیــه پرتوقــع و ظالــم باشــی‪ ،‬همــان‬ ‫موقعیتــی را کــه خیلــی منفی گرایانــه قضاوتــش کــردی ســر خــودت‬ ‫هــم پیــاده می کنیــم تــا کمــی درس شــفقت یــاد بگیــری»‪ ،‬کــه مــن‬ ‫هــم گرفتــم‪.‬‬ ‫اگــر متوجــه شــدید بــا رفتارهایتــان داریــد بــه کســی از پشــت‬ ‫خنجــر می زنیــد یــا نابــودش می کنیــد‪ ،‬از ایــن کار دســت بکشــید‪.‬‬ ‫عمیق تــر در قلبتــان جســتجو کنیــد و شــفقت خــود را پیــدا کنیــد و‬ ‫بدانیــد کــه هم ـه ی مــا یکســان هســتیم‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫ســرهنگ امیرحســین نقی مهــر‪ ،‬پلیــس فتــا در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــا مراجعــه فــردی بــه پلیــس‬ ‫فتــا و ادعــای برداشــت غیــر مجــاز از کیــف پــول دیجیتــال وی طــی چندیــن مرحلــه ‪ ،‬موضــوع پــس از‬ ‫کســب دســتور از مقــام قضایــی مــورد پیگیــری کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا پــس از ثبــت اظهــارات شــاکی‪ ،‬اقدامــات‬ ‫اولیــه را اغــاز نمودنــد و در بررسـی های بــه عمــل امــده از کیــف پــول دیجیتــال‪ ،‬مشــخص شــد مبالغــی‬ ‫طــی چندیــن فقــره تراکنــش از حســاب وی برداشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫دستگیریعاملین‬ ‫برداشت ‪134‬‬ ‫هزاردالری از کیف پول‬ ‫دیجیتال‬ ‫سه شنبه ‪ 3‬اسفند ‪1400‬‬ ‫کالهبرداران در کمین هستند‪ ،‬در نصب اپلیکیشن ها دقت کنید‬ ‫پلیــس فتــا در خصــوص طراحــی و انتشــار‬ ‫اپلیکیشــن هــای جعلــی توســط کالهبــرداران‬ ‫ســایبری بــا هــدف ســرقت اطالعــات کاربــران‪،‬‬ ‫هشــدار داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیس فتا ســرهنگ ســید مصطفی‬ ‫مرتضــوی‪،‬در خصــوص رعایــت ایــن نکتــه امنیتــی‬ ‫گفــت‪:‬در مارکــت هــای اندرویــدی‪ ،‬نرم افزارهــای‬ ‫متنــوع در دســته بندی های مختلــف عرضــه‬ ‫می شــوند کــه یکــی از شــگردهای کالهبــرداران‪،‬‬ ‫ســاخت نرم افزارهــای مخــرب و سوءاســتفاده های‬ ‫مالــی و هویتــی از کاربرانــی اســت کــه دانــش‬ ‫کافــی در ایــن خصــوص ندارنــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نخســتین گام در راســتای پیشــگیری‬ ‫از سوءاســتفاده های کالهبــرداران اینترنتــی‪،‬‬ ‫دانلــود و بارگــزاری اپلیکیشـن ها از ســایت هــای‬ ‫مرجــع و مارکــت هــای معتبــر و عــدم دریافــت از‬ ‫طریــق موتورهــای جســتجوگر اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص دسترســی های اپلیکیشــن‬ ‫نصب شــده بــر روی تلفــن همــراه کاربــران گفــت‪:‬‬ ‫بایــد دقــت شــود کــه برنامــه نصب شــده بــر روی‬ ‫تلفــن همــراه بــه چــه بخش هایی از گوشــی توســط‬ ‫کاربــر دسترســی مــی گیــرد و نبایــد بــدون توجــه بــه‬ ‫نــوع دسترســی ارائــه مجــوز ان را تاییــد کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در دانلــود نرم افزارهــای‬ ‫کاربــردی بایــد بــه تعــداد نصب برنامه توجه شــود‬ ‫و نظراتــی کــه دیگــران دربــاره نرم افــزار موردنظــر‬ ‫داده انــد‪ ،‬می توانــد حــاوی اطالعــات مهمــی از‬ ‫عملکــرد صحیــح برنامــه باشــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــوی گفت‪ :‬کالهبــرداران با تبلیغ‬ ‫نرم افزارهــای جعلــی در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫کاربــران را بــه دانلــود و خریــد ترغیــب می کننــد‬ ‫و بــا پرداخــت هــای درون برنامــه ای کاربــران را‬ ‫بــه درگاه هــای جعلــی هدایــت می کننــد کــه ایــن‬ ‫موضــوع موجــب کالهبــرداری و برداشــت های‬ ‫غیرمجــاز از حســاب انهــا می شــود‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه ایــن‬ ‫نرم افزارهــا بــه اطالعاتــی از جملــه لیســت‬ ‫مخاطبیــن و پیامک هــا دسترســی مــی گیرنــد‪،‬‬ ‫پیامک هــای جعلــی حــاوی لینــک دانلــود برنامــه را‬ ‫بــرای ســایر کاربــران نیــز ارســال و بــه ایــن ترتیــب‬ ‫ابعــاد شــگرد کالهبــرداری را گســترش می دهنــد‪.‬‬ ‫سرقت رمز ارز به ارزش ‪ 4‬هزار دالر‬ ‫از کیف پول شهروند‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی کــه اقــدام بــه خالــی کــردن‬ ‫کیــف پــول دیجیتالــی مشــتری خــود کــرده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیس فتــا‪:‬‬ ‫ســرهنگ«جواد جهانشــیری» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبرگفــت‪ :‬در پــی‬ ‫اعــام شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه کیــف پــول الکترونیکــی‬ ‫وی مــورد ســرقت قــرار گرفتــه‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور‬ ‫کار کارشناســان پلیــس فتــا اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫جهانشــیری اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اظهــارات مالباختــه و همچنیــن‬ ‫ســرعت عمــل و تیــز هوشــی کارشناســان پلیــس فتــا‪ ،‬ســرنخهایی از‬ ‫هویــت متهــم بدســت امــد ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در بررســی هــای انجــام شــده مشــخص شــد کــه ســارق‬ ‫فــردی بــه جــز تعمیــرکار موبایــل گوشــی تلفــن همــراه هوشــمند شــاکی‬ ‫نبــوده و بــه دلیــل بــی دقتــی مالباختــه در نگهــداری کیــف پــول رمــز ارز‬ ‫و عــدم گــذاردن رمــز روی برنامــه هــای کاربــردی گوشــی تلفــن همــراه‬ ‫متاســفانه کیــف پــول دیجیتالــی وی توســط تعمیــر کار گوشــی تلفــن‬ ‫همــراه خالــی شــده اســت کــه ایــن احمــال کاری شــاکی؛تعمیرکار موبایــل‬ ‫را وسوســه کــرده و موجــودی کیــف پــول دیجیتــال وی را خالــی و ایــن‬ ‫ســرقت موصــوف را رقــم زده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم پــس از هماهنگــی مقــام محتــرم قضایــی و بــا تــاش‬ ‫بی وقفــه کارشناســان در یــک عملیــات غافلگیرانــه بــه همــراه ادلــه دیجیتالــی‬ ‫مرتبــط بــا ســرقت موصــوف دســتگیر و بــه پلیس فتــا منتقــل شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهــم در مواجــه بــا اســناد و مــدارک فنــی موجــود بــه‬ ‫ســرقت ‪ 4000‬دالر ارز دیجیتــال از کیــف پــول الکترونیکــی ایــن شــهروند‬ ‫اعتــراف و در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــه همــراه مســتندات جهــت‬ ‫کســب تکلیــف نهایــی بــه مرجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه افــرادی کــه در حــوزه خریــد و فــروش یــا نگهــداری‬ ‫ارزهــای دیجیتــال بــدون دانــش کافــی وبــا غفلــت از امنیــت ان وارد‬ ‫می شــوند بایــد بداننــد کــه ورود بــه دنیــای ارز رمزهــا دانــش و تخصــص‬ ‫خــود را می طلبــد و هرگونــه بــی دقتــی یــا اعتمــاد در ایــن خصــوص‬ ‫مســاوی بــا از دســت رفتــن ســرمایه انهــا مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت ‪ :‬شــهروندان عزیــز در صــورت بــروز مشــکل و یــا‬ ‫مواجهــه بــا جرائــم رایانــه ای می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت پلیــس‬ ‫فتــا یــا بــا شــماره گیــری ‪ 096380‬مرکــز امـــداد و فوریت هــای سایبـــری‬ ‫از مشــاوره ها و راهنمایی هــای کارشناســان ایــن پلیــس در جهــت رفــع‬ ‫مشــکالت احتمالــی خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫دستگیری عامل ترویج‬ ‫شرارت و خشونت‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری‬ ‫عوامــل ترویــج شــرارت و خشــونت در شــبکه‬ ‫اجتماعــی اینســتاگرام توســط کاراگاهــان این‬ ‫پلیــس خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی کســانی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در پــی رصــد و پایــش شــبانه روزی فضــای مجــازی‬ ‫توســط کارشناســان پلیــس فتــا‪ ،‬صفحــه ای در‬ ‫اینســتاگرام بــا بیــش از ‪ 60‬هــزار دنبــال کننــده‬ ‫مشــاهده شــد که گرداننده ان با توهین و فحاشــی‬ ‫و بــه کار بــردن الفــاظ رکیــک ضمــن قدرت نمایــی‬ ‫اقــدام بــه ترویــج خشــونت و هنجارشــکنی می کــرد‪،‬‬ ‫ازای ـن رو بــه جهــت جلوگیــری از اشــاعه فحشــاء و‬ ‫ترویــج شــرارت در فضــای مجــازی پیگیــری موضــوع‬ ‫به صــورت ویــژه در دســتور کار کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬بــا انجــام اقدامــات‬ ‫اطالعاتــی فنــی مالــک صفحــه اینســتاگرام‬ ‫مــورد شناســایی قــرار گرفــت و در یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه بــا هماهنگــی مرجــع قضایــی‬ ‫دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم علــت انتشــار ایــن‬ ‫فیلــم را در راســتای جــذب مخاطــب و باالبــران‬ ‫تعــداد دنبــال کننده هــا اعالم کرده اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امنیــت و اســایش شــهروندان در فضــای مجــازی‬ ‫یکــی از مهم تریــن اولویــت پلیــس فتــا اســت و‬ ‫قدرت نمایــی‪ ،‬خشــونت طلبی‪ ،‬هنجارشــکنی‪،‬‬ ‫فحاشــی و بــه کاربــردن الفــاظ رکیــک در فضــای‬ ‫مجــازی یکــی از مصادیــق برهم خوردن اســایش‬ ‫و امنیــت شــهروندان اســت کــه ایــن پلیــس بــا‬ ‫قاطعیــت و به صــورت ویــژه با هنجارشــکنی ها در‬ ‫ایــن فضــا برابــر قانــون رفتــار خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ cyberpolice.ir‬مرجعــی‬ ‫کامل از اخبار‪ ،‬اطالعات و اموزش های ســایبری‬ ‫بــوده و کاربــران بــا مراجعــه بــه ان می تواننــد‬ ‫راهنمایی هــای الزم را دریافــت نمایند‪ .‬همچنین‬ ‫در صورت نیاز می توانند گزارش موارد مشــکوک‬ ‫را در ســامانه پاســخگویی بــه فوریت هــای‬ ‫ســایبری و یــا شــماره تمــاس ‪ 08321823178‬و‬ ‫‪ 096380‬به صــورت ‪ 24‬ســاعته بــا همــکاران مــا‬ ‫در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫هشدار پلیس فتا‬ ‫در خصوص انتشار‬ ‫محتوای کودک‬ ‫ازاری در فضای‬ ‫مجازی‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرائــم ســایبری پلیــس فتــا‬ ‫انتظامــی کشــور نســبت بــه انتشــار محتــوای کــودک ازاری در فضــای‬ ‫مجــازی هشــدار داد و گفــت‪ :‬انتشــار محتــوای مربــوط بــه اذیــت و ازار‬ ‫کــودکان و صحنه هــای دارای خشــونت علیــه کــودکان ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس‬ ‫فتــا ســرهنگ علی محمــد رجبــی در تشــریح ایــن مطلــب بیــان داشــت‪:‬‬ ‫متاســفانه پیشــرفت تکنولــوژی در فضــای مجــازی در کشــور بــا ســرعت‬ ‫ارائــه اموزش هــای الزم بــرای مواجهــه ایمــن بــا ایــن فضا متناســب نبوده‬ ‫و ایــن شــکاف باعــث شــده فضــای ناایمنــی بــرای کــودکان بــه وجــود اید و‬ ‫ان هــا را در معــرض ازارهــا و اســیب های مجــازی قــرار دهــد‪.‬‬ ‫وی از محتــوای کــودک ازاری و خشــن منتشرشــده در فضــای‬ ‫مجــازی به عنــوان نمونـه ای از اســیب های ایــن فضــا بــرای کودکان‬ ‫نــام بــرد و گفــت‪ :‬ایــن محتواهــا گاهــی اوقــات بــا نیــت شــخصی‬ ‫و بــدون هــدف از ســوی کاربــران در فضــای مجــازی و شــبکه های‬ ‫اجتماعــی منتشــر می شــود کــه کنــش و واکنش هــای پررنــگ‬ ‫اجتماعــی را در بــر خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ رجبــی بــه قانــون حمایــت از حقــوق کــودکان و نوجوانــان در‬ ‫خصــوص کــودک ازاری و بهره کشــی از کــودکان اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬بــر‬ ‫اســاس قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان به کارگیــری غیرقانونــی‬ ‫طفــل و نوجــوان و یــا وادار کــردن یــا گمــاردن او بــه کار یــا خدمتــی کــه‬ ‫ازلحــاظ جســمی‪ ،‬روانــی‪ ،‬اخالقــی یــا اجتماعــی بــا نظــر بــه وضعیــت‬ ‫طفــل و نوجــوان بــرای وی مضــر یــا خطرنــاک باشــد ممنــوع بــوده و‬ ‫قانون گــذار بــرای ایــن موضــوع جــرم انــگاری کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه برخــی کانال هــا و صفحــات در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫به منظــور جــذب مخاطــب‪ ،‬دنبــال کننــده و افزایش میــزان بازدیــد اقدام‬ ‫بــه انتشــار چنیــن محتوایــی می کننــد ‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس مــاده‬ ‫‪ 19‬قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان «هــر کــس هویــت یا اطالعات‬ ‫و اســرار طفــل یــا نوجــوان بــزه دیــده یــا در وضعیــت مخاطره امیــز را‬ ‫افشــا و یــا جزئیــات جــرم ارتکابــی توســط طفــل و نوجــوان یــا علیــه وی را‬ ‫از طریــق رســانه های گروهــی و یــا بــا توزیــع‪ ،‬تکثیــر‪ ،‬انتشــار و نمایــش‬ ‫فیلــم یــا عکــس و ماننــد ان تشــریح کنــد به گونـه ای کــه موجــب تجــری‬ ‫دیگــران‪ ،‬اشــاعه جــرم‪ ،‬امــوزش شــیوه ارتــکاب ان یــا بــروز هرگونــه‬ ‫ضــرر یــا اســیب بــه طفــل یــا نوجــوان یــا خانــواده وی شــود بــه مجــازات‬ ‫حبــس درجــه شــش قانــون مجــازات اســامی محکــوم می شــود‪ .‬تبصره‬ ‫ هــرگاه توزیــع‪ ،‬انتشــار و نمایــش فیلــم یــا عکــس و ماننــد ان به صورت‬‫محــدود و به منظــور اســتفاده علمــی یــا در جهــت مصالــح طفل یا کمک‬ ‫بــه او باشــد و همچنیــن ســایر مــوارد بــا تشــخیص قاضــی از شــمول این‬ ‫مــاده مســتثنی اســت‪».‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول در ادامــه بــه انتشــار برخــی محتواهــای خشــن نیــز‬ ‫در فضــای مجــازی اشــاره کــرد و ادامــه داد ‪ :‬متاســفانه در پــی وقــوع‬ ‫برخــی حــوادث اجتماعــی در کشــور از قبیــل خودکشــی‪ ،‬نــزاع و ‪.....‬‬ ‫تصاویــر و فیلم هــای چنیــن مــواردی بــدون حــذف صحنه هــای خشــن‬ ‫توســط صفحــات‪ ،‬کانال هــا و حتــی برخــی پایگاه هــای خبــری در فضــای‬ ‫مجــازی و شــبکه های اجتماعــی انتشــار و بازنشــر می شــوند کــه ایــن امــر‬ ‫می توانــد ســامت و امنیــت روانــی جامعــه را تحــت تاثیــر قــرار دهــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ رجبــی بــه ســردبیران خبرگزاری هــا‪ ،‬پایگاه هــای خبــری‪،‬‬ ‫ســکوهای اشــتراک ویدئو و ســایر وب ســایت ها که در بســتر وب فارسی‬ ‫داخلــی فعالیــت می کننــد نیــز توصیــه کــرد‪ :‬محتواهــای خــود را پاالیــش‬ ‫نمــوده و چنانچــه درگذشــته همچنیــن محتوایــی منتشــر کرده انــد حــذف‬ ‫کننــد و در تائیــد و انتشــار محتواهــای جدیــد دقــت الزم را بــه عمل اورنــد‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرائــم ســایبری پلیس فتــا‬ ‫انتظامــی کشــور از هم وطنــان درخواســت کــرد‪ :‬در صــورت مواجهــه بــا‬ ‫مــوارد کــودک ازاری موضــوع را بــه ‪ 123‬اورژانس اجتماعی و ‪ 110‬پلیس‬ ‫اعالم نموده و از بازنشــر محتواهای دارای خشــونت علیه کودکان در‬ ‫فضــای مجــازی خــودداری کننــد و در صــورت مشــاهده مــوارد مرتبــط‬ ‫بــا کــودک ازاری در فضــای مجــازی موضــوع را از طریــق ســایت پلیــس‬ ‫فتــا بخــش مرکــز فوریت هــای ســایبری بــه پلیــس فتــا اعــام کننــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا اشــاره بــه نقــش اساســی والدیــن در محافظــت‬ ‫از کــودکان در فضــای مجــازی بــه ان هــا توصیــه کــرد‪ :‬در خصــوص‬ ‫اســیب های فضــای مجــازی بــا کــودکان خــود صحبــت کننــد و از‬ ‫ان هــا بخواهنــد کــه محتــوای نامناســب ازجملــه محتــوای ازاردهنــده‬ ‫و خشــن را بازدیــد یــا پســند نکــرده و در صــورت مواجهــه بــا چنیــن‬ ‫محتوایــی والدیــن خــود را در جریــان گذاشــته و لینــک محتــوای‬ ‫مذکــور را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علی محمــد رجبــی در پایــان گفــت‪ :‬ســایت پلیــس فتــا‬ ‫بــه ادرس ‪ cyberpolice.ir‬مرجعــی کامــل از اخبــار‪ ،‬اطالعــات و‬ ‫اموزش هــای ســایبری بــوده و کاربــران بــا مراجعــه بــه ان هــا می تواننــد‬ ‫راهنمایی هــای الزم را دریافــت نماینــد و در صــورت نیــاز نیــز می تواننــد‬ ‫گــزارش مــوارد مشــکوک را در ســامانه پاســخگویی فوریت هــای‬ ‫ســایبری و شــماره تلفــن ‪ ۰۹۶۳۸۰‬به صــورت شــبانه روزی بــا همــکاران‬ ‫مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪489‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫شناسایی عامل دسترسی‬ ‫غیرمجاز به اکانت اینستاگرام‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری عامــل دسترســی غیرمجــاز‬ ‫بــه اکانــت اینســتاگرام خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ امیــن یادگارنــژاد پلیــس فتــا در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مــرد جوانــی بــا در دســت داشــتن مرجوعه قضایی‬ ‫بــه ایــن پلیــس مراجعــه و اعــام کــرد کــه شــخصی ناشــناس‬ ‫بــا دسترســی غیــر مجــاز شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام شــخصی‬ ‫وی‪ ،‬کــه پرونــده بــه صــورت ویــژه در دســتور کار کارشناســان ایــن‬ ‫پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه پیگیــری و بررسـی های صــورت‬ ‫گرفتــه کارشناســان و بــر اســاس مســتندات موجــود و اظهــارات‬ ‫شــاکی‪ ،‬بــا تــاش ماموریــن پلیــس فتــا متهــم در شهرســتان‬ ‫جیرفــت شناســایی و دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود‪ :‬متهمــه پــس از حضــور در پلیس فتــا‬ ‫بــا خیــال اینکــه ردی از خــود بر جای نگذاشــته‪ ،‬همه چیــز را انکار‪،‬‬ ‫امــا پــس از مشــاهده ادلــه دیجیتــال جمــع اوری شــده توســط‬ ‫پلیــس بــه جــرم خــود اقــرار و بیــان داشــت شــاکی از بســتگان وی‬ ‫بــوده و مــی دانســتم از رمــز ســاده اســتفاده میکنــد و همچنیــن‬ ‫انگیــزه خــود را تفریــح عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ امیــن یادگارنــژاد ضمــن تاکیــد بــر لــزوم حفــظ‬ ‫اطالعــات حســاب های کاربــری گفــت‪ :‬اعتمــاد بــه دیگــران یکــی‬ ‫از اســیب هایی اســت کــه می توانــد خســارات جبران ناپذیــری بــه‬ ‫افراد وارد کند همچنین از یادداشــت اطالعات حســاب کاربری و‬ ‫نگهــداری از ان در محل هــای ناامــن خــودداری کنیــد چراکه برخی‬ ‫ســودجویان از این فرصت سوءاســتفاده کرده و اطالعات شــمارا‬ ‫بــه ســرقت می برنــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از شــهروندان خواســت‪ :‬در صورتــی کــه پیامــی در‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی از ســوی دوســتان و یــا اشــناهایتان مبنــی‬ ‫بــر درخواســت واریــز وجــه دریافــت کردنــد حتمــا از طــرق دیگــر‬ ‫نظیــر برقــراری تمــاس تلفنــی صحــت محتــوای پیــام ارســالی را‬ ‫قبــل از واریــز وجــه احــراز کــرده و در صــورت مواجهــه بــا هرگونــه‬ ‫مــوارد مشــکوک ان را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش گزارش هــای مردمــی بــا مــا در‬ ‫میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫دستگیری نوجوان کم سن‬ ‫و سال به دلیل نقض و هک‬ ‫اطالعات اپراتور ‪ A1‬کرواسی‬ ‫پلیــس کرواســی نوجــوان کــم ســن و ســالی را بــه دلیــل‬ ‫نقــض و هــک اطالعــات اپراتــور ‪ A1‬کرواســی و درخواســت بــاج‬ ‫دســتگیر کــرد‬ ‫ایــن نوجــوان ‪ 14‬ســاله متهــم بــه ســرقت داده هــای ‪100000‬‬ ‫مشــتری اپراتــور ‪ A1‬کرواســی و درخواســت ‪ 150‬ســکه اتریــوم‬ ‫(‪ 500000‬دالر) به عنــوان بــاج بــود‪.‬‬ ‫در یــک رویــداد جالــب‪ ،‬پلیــس کرواســی یــک نوجــوان ‪ 14‬ســاله‬ ‫را بــه دلیــل ســرقت اطالعــات از اپراتــور ‪ A1‬کرواســی و درخواســت‬ ‫بــاج در ارزهــای دیجیتــال دســتگیر کرد‪ .‬در ‪ 9‬فوریــه ‪ ،2022‬اپراتور‬ ‫‪ A1‬یــک حملــه هــک را بــه پلیــس گــزارش داد و اظهــار داشــت‬ ‫کــه اطالعــات خصوصــی به اســتثنای داده هــای مالــی کاربرانــش‬ ‫بــه خطــر افتــاده اســت‪ .‬ایــن شــرکت ادعــا کــرد کــه نــام‪ ،‬شــماره‬ ‫شناســایی شــخصی‪ ،‬ادرس و شــماره تلفن حداقــل ‪ 10‬درصــد از‬ ‫کاربــران شــبکه ‪ A1‬در ایــن حملــه بــه خطــر افتــاده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت ادعــا می کنــد کــه داده هــای مالــی ان امــن بــوده‬ ‫اســت زیــرا در یــک پایــگاه داده جداگانــه ذخیــره شــده اســت‪ .‬بــر‬ ‫اســاس گزارش هــا‪ ،‬یــک خردســال اهــل شهرســتان اسالونســکی‬ ‫بــرود در غــرب کرواســی بــه دلیــل ســرقت اطالعــات ‪100,000‬‬ ‫کاربــر اپراتــور ‪ A1‬و درخواســت ‪ 150‬ســکه اتریــوم (‪ 500,000‬دالر)‬ ‫به عنــوان بــاج توســط پلیــس دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه پلیــس‪ ،‬هنــوز هیــچ تاییــدی مبنــی بــر سوءاســتفاده‬ ‫هکــر از داده هــا وجــود نــدارد‪ .‬رناتــو گرگوریــچ‪ ،‬رئیــس ســرویس‬ ‫امنیــت ســایبری اداره پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت کــه ایــن نوجــوان بــه‬ ‫طــور مســتقل ایــن تخلــف را انجــام نــداده و یــک فــرد خارجــی‬ ‫به عنــوان همدســت او عمــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫برادر عزیز و هنرمند ارجمند‬ ‫جناب اقای سید احمد حسینی‬ ‫درگذشت خواهر گرامیتان‪ ،‬سیده فاطمه‬ ‫حسینی‪ ،‬هنرمند توانای فرهنگ کتولی را به‬ ‫جناب عالی‪ ،‬خانواده محترم و جامعه فرهنگ و‬ ‫هنر علی اباد کتول و استان گلستان تسلیت و‬ ‫تعزیت عرض می نمایم و از درگاه رب العالمین‬ ‫برای ایشان مغفرت و برای بازماندگان معزا‪،‬‬ ‫اجر جزیل و صبر جمیل مسئلت دارم‪.‬‬ ‫سید مهدی جلیلی‬ ‫سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫شهرستان کردکوی‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -489‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 20‬رجب ‪- 1443‬شماره ‪-489‬‬ ‫‪ 22‬فوریه ‪20-- 2022‬‬ ‫سه شنبه ‪ 3‬اسفند ‪22-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫بوی بهار‬ ‫در تپه نورالشهدا‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫پیوند اهداف و خواسته ها‬ ‫مو َ عَل َـى ‬ ‫ـل فِیـ ه ِ مَ َعه ُـ ْ ‬ ‫م ک َالد َّاخِـ ِ ‬ ‫ـل ق َـو ْ ٍ ‬ ‫ضــی بِفِعْـ ِ ‬ ‫قــال علــی (علیه الســام )‪ :‬الرَّا ِ‬ ‫ى بـ ِهِ ‪.‬‬ ‫م الر ِّ َضـ ‬ ‫ـل بـ ِ ه ِ و َ اِثـْ ُ ‬ ‫م ال ْ َعمَـ ِ ‬ ‫ـان اِثـْ ُ ‬ ‫ـل اِثْمَـ ِ ‬ ‫ـل فِــی بَاطِـ ٍ ‬ ‫ل ِّ دَاخِـ ٍ ‬ ‫کُ ‬ ‫امــام علــی(ع) فرمــود‪ :‬انکــس کــه بــه کار جمعیتــى راضــى باشــد همچــون‬ ‫کســى اســت کــه در ان کار بــا انهــا شــرکت کــرده (منتهــا) ان کــس کــه در‬ ‫انجــام کار باطــل دخالــت دارد دو گنــاه مى کنــد‪ :‬گنــاه عمــل و گنــاه رضایــت بــه‬ ‫ان (ولــى شــخصى کــه بیــرون از دایــرۀ عمــل اســت و بــه ان راضــى اســت تنهــا‬ ‫مرتکــب یــک گنــاه مى شــود و ان گنــاه رضایــت اســت)‬ ‫امــام علــی(ع) در ایــن گفتــار حکیمانــه اشــاره بــه نکتــۀ مهمــى مى کنــد کــه در‬ ‫سرنوشــت افــراد و امت هــا تاثیــر قابــل توجهــى دارد‪.‬‬ ‫مى فرمایــد‪«:‬ان کــس کــه بــه کار جمعیتــى راضــى باشــد همچــون‬ ‫کســى اســت کــه در ان کار بــا انهــا شــرکت نمــوده (منتهــا) ان کــس‬ ‫کــه در انجــام کار باطــل دخالــت دارد دو گنــاه مى کنــد‪ :‬گنــاه عمــل و گنــاه‬ ‫رضایــت بــه ان (ولــى شــخصى کــه بیــرون از دایــرۀ عمــل اســت و بــه ان‬ ‫راضــى اســت تنهــا مرتکــب یــک گنــاه مى شــود و ان گنــاه رضایــت اســت)»‬ ‫ممکــن اســت در بــدو نظــر چنیــن تصــور شــود کــه اگــر کســى گناهــى رامرتکــب‬ ‫نشــودوهیچ گونه دخالتــى حتــى در اعانــت و یــارى گنهــکاران در ان نداشــته‬ ‫باشــدچرا رضایــت قلبــى بــه ان گنــاه او را هــم شــریک گنــاه ســازد؟‬ ‫دلیــل ان بــا دقــت روشــن مى شــود و ان این کــه هنگامــى کــه رضایــت بــه‬ ‫کارهــاى خــاف دیگــران در قلــب انســان جایگزیــن شــد تدریجــا ً در اقــوال‬ ‫وافعــال او خــود را نشــان مى دهــد‪ ،‬زیــرا نمى شــود انســان بــه چیــزى محبــت‬ ‫داشــته باشــد و در اعمــال و اقوالــش ظاهــر نگــردد‪.‬‬ ‫اضافــه بــر ایــن کســى کــه بــه اعمــال خــاف دیگــران راضــى مى شــود‬ ‫هرگــز بــه وظیفــۀ امــر بــه معــروف و نهــى از منکــر عمــل نخواهــد کــرد‪،‬‬ ‫زیــرا ان عمــل را دوســت دارد و بــه گنهــکاران بــه ســبب ایــن گنــاه عشــق‬ ‫مــى ورزد‪ .‬ایــن مســئله بازتــاب گســترده اى در ایــات قــران و روایــات‬ ‫اســامى دارد کــه مســئلۀ رضایــت بــه گنــاه گنهــکاران جــزء گناهــان کبیــره‬ ‫شــمرده شــده وحتــى عــذاب الهــى دامــن چنیــن افــرادى را مى گیــرد‪.‬‬ ‫در داســتان کشــتن ناقــۀ ثمــود (همــان معجــزۀ الهــى خداونــد کــه بــه‬ ‫پیامبرشــان حضــرت صالــح داد) قــران مى گویــد‪ :‬همــۀ ان قــوم بــر‬ ‫اثــر عــذاب الهــى از میــان رفتنــد در حالــى کــه همان گونــه کــه در کالم‬ ‫دیگــرى از امیرمومنــان بــه ان اشــاره شــده ناقــۀ ثمــود را یــک نفــر کشــت‬ ‫و چــون دیگــران بــه ان رضایــت دادنــد خداونــد همگــى را عــذاب کــرد‪:‬‬ ‫اب لَمَّــا عَمُّــو ه ُ بِالر ِّ َضــا)‬ ‫م الل َّـ ُه بِال ْ َعـذ َ ِ ‬ ‫ل ٌ وَاح ِـد ٌ‪ ،‬ف َ َعمَّه ُـ ُ ‬ ‫(وَاِنَّمَــا عَقَــر َ نَاق َـ هَ ثَمُــود َ رَج ُـ ‬ ‫در زیارت نامه هــا نیــز کــرارا ًایــن مطلــب بــه چشــم مى خــورد کــه زائــر لعــن‬ ‫و نفریــن مى کنــد بــه کســانى کــه جنایــات یزیدیــان را در کربــا را شــنیدند‬ ‫ــت بِــه»‬ ‫ضی َ ْ ‬ ‫ســم ِ َع ْ ‬ ‫و بــه ان رضایــت دادنــد‪« :‬وَل َ َعــ َ ‬ ‫ت بِذَلِــکَ فَر َ ِ‬ ‫ن اللَّــ ُه اُمَّــ هً َ‬ ‫بــر خــاف انچــه در دنیــاى مــادى معمــول اســت که رضایت بــه اعمال مجرمانۀ‬ ‫دیگــرى جــرم محســوب نمى شــود همان گونــه کــه رضایــت بــه اعمــال نیــک‬ ‫نیکــوکاران بى پــاداش اســت‪ ،‬در تعلیمــات اســام‪ ،‬مســئلۀ رضایت بــه کارهاى‬ ‫نیکــوکاران و بــدکاران عنــوان خاصــى دارد و بــا صراحــت در روایــات امــده اســت‬ ‫کــه هــر کــس بــه کار دیگــرى رضایــت دهــد در ســلک و گــروه او قــرار خواهــد‬ ‫گرفــت‪ .‬منتهــا مجرمــان‪ ،‬دو گنــاه دارنــد و راضیــان بــه اعمــال انهــا یــک گنــاه‪،‬‬ ‫راضیــان بــه اعمــال نیــک یــک ثــواب دارنــد و عامــان دو ثــواب‪ .‬همان گونــه کــه‬ ‫در کالم حکمت امیــز بــاال امــد‪.‬‬ ‫مرحــوم عالمــۀ مجلســى در بحــار االنــوار بابــى بــه ایــن موضــوع اختصــاص‬ ‫ن اتــا ه ُ ؛کســى‬ ‫ـل فَه ُـو َ کَمَـ ْ ‬ ‫ـى بِفِعْـ ٍ ‬ ‫ضـ َ ‬ ‫ن مَـ ْ ‬ ‫داده و در عنــوان بــاب مى گویــد‪« :‬ا َّ‬ ‫ن رَ ِ‬ ‫کــه راضــى بــه فعلــى شــود هماننــد کســى اســت کــه ان را انجــام داده اســت»‬ ‫امــام علــى بــن موســى الرضــا (ع) در پاســخ کســى کــه ســوال کــرد‪ :‬چگونــه‬ ‫هنگامــى کــه حضــرت مهــدى علیــه الســام قیــام مى کنــد فرزنــدان قاتــان‬ ‫حســین (ع)را بــه ســبب اعمــال پدرانشــان بــه قتــل مى رســاند‬ ‫در حالى که خداوند مى فرماید‪« :‬و َ ال ت َزِر ُ وازِر َ ه ٌ وِز ْر َ اُخْرى » ؛و هیچ گناهکارى‬ ‫بــار گنــاه دیگــرى را بــه دوش نمى کشــد» امــام (ع) فرمــود‪ :‬بــه ســبب ان کــه‬ ‫ایــن فرزنــدان بــه اعمــال پدرانشــان رضایــت دادنــد و بــه ان افتخــار مى کننــد و‬ ‫هــر کــس بــه چیــزى راضــى شــود ماننــد ایــن اســت کــه ان را انجــام داده باشــد‬ ‫منبــع‪ _۱ :‬نهج البالغــه حکمــت ‪ ١٥٤‬بــه نقــل از کتــاب پیــام امیرالمومنیــن علــی‬ ‫(ع)جلد ســیزدهم‬ ‫مسائلتاریخی‬ ‫«جیران»‬ ‫را اجازه دهیم‬ ‫بر اساس قواعد‬ ‫درام رتق و فتق شود‬ ‫ن العابدین‪:‬‬ ‫سرویس فرهنگ و تئاتر‪ -‬سمانه زی ‬ ‫کارگــردان و فیلم نامــه نویــس ســینما و تلویزیون گفــت‪ :‬درباره‬ ‫مناســبات تاریخــی ســریال «جیــران» بایــد اجــازه بدهیــم کــه‬ ‫نویســنده بــر اســاس قواعــد درام ایــن مســائل را رتــق و فتق کند‬ ‫و خیلــی بــه تاریــخ‪ ،‬متعهــد نباشــد و اینکــه بگوییــم ایــن ســریال‬ ‫نعــل بــه نعــل تاریــخ نیســت نقــد درخــوری نیســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار ســینمایی بــازار کســب و کار‪ ،‬فیلــم و‬ ‫ســریال های تاریخــی معمــوال جــزء پــر مخاطب تریــن دســته‬ ‫بنــدی اثــار نمایشــی اســت‪ .‬جذابیــت تماشــای فیلمــی در زمانــی‬ ‫متفــاوت از زمــان حــال‪ ،‬مخاطبــان را بــه دنبــال کــردن اثــار‬ ‫تاریخــی‪ ،‬ترغیــب می کنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬ســختی های تولیــد‬ ‫اثــار تاریخــی برکســی پوشــیده نیســت و یکــی از مهم تریــن‬ ‫چالش هــای پیــش روی تولیــدات نمایشــی تاریخــی‪ ،‬انتظــارات و‬ ‫انتقــادات تاریــخ شناســان‪ ،‬منتقــدان و مخاطبان فیلم و ســریال‬ ‫بــه پایبنــدی داســتان اثــر بــه اصــل تاریــخ و واقعه تاریخی اســت‪.‬‬ ‫ایــن بحــث‪ ،‬همیشــه در مواجهــه بــا کارهــای تاریخــی وجــود‬ ‫داشــته و محــدود بــه ایــران هــم نیســت و در همــه جــای دنیــا‪،‬‬ ‫از مهم تریــن مســائل پیــش روی اثــار نمایشــی تاریخــی اســت‪.‬‬ ‫مجیــد موالیــی تهیــه کننــده‪ ،‬کارگــردان و فیلمنامــه نویــس‬ ‫ســینما و تلویزیــون معتقــد اســت‪ :‬در مــورد ســریال جیــران هــم‬ ‫کــه انتقــادات معطــوف بــه مناســبات تاریخــی اســت و اینکــه‬ ‫«جیــران قبــل از مــرگ امیــر کبیــر وارد کاخ شــده یــا بعــد از مــرگ‬ ‫او» و یــا اینکــه «ایــا ناصــر الدیــن شــاه بعــد از دســتور مــرگ‬ ‫امیــر کبیــر دچــار دگرگونــی حــال و بــد احوالــی زیــاد می شــود یــا‬ ‫خیــر؟» بایــد بگویــم کــه بهتــر اســت اجــازه بدهیــم کــه نویســنده‬ ‫بــر اســاس قواعــد درام ایــن مســائل را رتــق و فتــق کنــد و خیلــی‬ ‫بــه تاریــخ‪ ،‬متعهــد نباشــد چــرا که خــود تاریخ نــگاران هم گاهی‬ ‫نظــرات ضــد و نقیــض داشــته اند‪.‬‬ ‫مجیــد موالیــی نویســنده و کارگــردان ســینما کــه ســابقه تهیــه‬ ‫کنندگــی ســریال تاریخــی بانــوی عمــارت (عزیزاللــه حمیدنــژاد‬ ‫‪ )1396‬را هــم در کارنامــه خــود دارد‪ ،‬می خوانیــد‪.‬‬ ‫پرداختن به تاریخ هم دالیل مختلفی دارد‬ ‫بــه نظــر شــما دلیــل اســتقبال مخاطبــان از ســریال های‬ ‫تاریخــی چیســت؟‬ ‫در ابتــدا الزم اســت اشــاره کنیــم کــه مــا بــا تاریخــی مواجه ایــم‬ ‫کــه خــود مورخیــن و پژوهشــگران نیــز در تعریــف ان دو دســته‬ ‫می شــوند؛ برخــی معتقدنــد کــه ان یــک علــم اســت‪ .‬مطابــق بــا‬ ‫همــان تعریفــی کــه مــا از ســایر علــوم ماننــد ریاضــی و فلســفه‬ ‫داریــم و برخــی اعتقــاد دارنــد کــه تاریــخ یــک معرفــت اســت‪.‬‬ ‫انهایــی کــه تاریــخ را بــه مثابــه یــک علــم در نظــر دارنــد‪ ،‬ســعی‬ ‫می کننــد بــا توجــه بــه وقایعــی کــه در گذشــته رخ داده‪ ،‬بفهمنــد‬ ‫کــه چــه حقیقتــی وجــود دارد و بــا توجــه بــه اســتدالل های‬ ‫خودشــان بــاور دارنــد کــه یــک کار علمــی صــورت گرفتــه اســت‬ ‫و ان هایــی کــه حــرف از معرفــت می زنــد‪ ،‬نگاهــی دیگــر دارنــد‪.‬‬ ‫پرداختــن بــه تاریــخ هــم دالیــل مختلفــی دارد؛ بــه عنــوان‬ ‫مثــال قــران بــرای عبــرت گرفتــن افــراد تاکیــد دارد کــه از حــال‬ ‫گذشــتگان باخبــر شــویم‪ .‬انســانی کــه در حــال زندگــی می کنــد‪،‬‬ ‫دغدغه هــا و ارمان هایــش را از اینــده و اینکــه از کجــا امــده و‬ ‫بــه چــه محــل و زمانــی تعلــق دارد را در گذشــته خــود‪ ،‬جســت و‬ ‫جــو می کنــد‪ .‬بــه طــور کلــی کنجــکاوی و میــل بــه دانســتن‪ ،‬دلیل‬ ‫مهمــی بــرای دنبــال کــردن تاریــخ و اثــار تاریخــی اســت‪.‬‬ ‫انچه شما نشان می دهید با واقعیت متفاوت است‬ ‫یکــی از چالش هــای جــدی در ســاخت اثــار نمایشــی تاریخــی‪،‬‬ ‫انتظــارات و انتقاداتــی اســت کــه بــه تفــاوت داســتان اثــر با اصل‬ ‫تاریــخ می پــردازد‪ .‬اساســا فیلمســاز تــا چــه حــدی می توانــد ایــن‬ ‫انتظــارات را بــراورده کنــد؟‬ ‫در ایران حدود صد و اندی ســال اســت که ســینما قدمت دارد‬ ‫و نزدیــک بــه شــصت ســال اســت کــه ســریال ســاخته می شــود‬ ‫و از همــان ابتــدای کار مورخیــن و فیلمســازان فعــال در ایــن‬ ‫حــوزه‪ ،‬در بــاره اینکــه «انچــه شــما نشــان می دهیــد بــا واقعیــت‬ ‫متفــاوت اســت» دچــار چالــش شــده اند‪ .‬اصــوال حــوزه نمایــش‬ ‫یــک اقتضائاتــی دارد کــه اجــازه نمی دهــد نعــل بــه نعــل یــک‬ ‫واقعــه تاریخــی بــه زبــان نمایــش بازگــو شــود و همیــن موضــوع‬ ‫چــه در ایــران و چــه در خــارج از کشــور محــل بحــث اســت‪.‬‬ ‫البتــه معمــوال فیلمســازان‪ ،‬توجــه چنــدان زیــادی بــه حرف هــای‬ ‫مورخیــن نداشــته اند و معتقدنــد بــه دلیــل اینکــه مورخیــن کمتر‬ ‫بــا ســاختار درام و دراماتیــزه کــردن یــک واقعــه تاریخــی اشــنایی‬ ‫دارنــد‪ ،‬مــا کار خودمــان را می کنیــم‪.‬‬ ‫نتفلیکــس در ســاخت ســریال های تاریخــی‪ ،‬شــکاف بیــن‬ ‫اثــر تاریخــی و اصــل تاریــخ را بیشــتر می کنــد‬ ‫یــک اشــاره ای بــه ســریال های تاریخــی خارجــی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫پایبنــدی بــه اصــل تاریــخ در اثــار نمایشــی خارجــی بــه چــه‬ ‫صــورت اســت؟‬ ‫در ســریالی مثــل بــازی تــاج و تخــت قصــه‪ ،‬مشــخص می کنــد‬ ‫کــه کاراکترهــا مربــوط بــه چــه دوران زمانــی هســتند و می شــود‬ ‫ایــن ســریال را تاریخــی دانســت‪ .‬امــا ممکــن اســت برخــی‬ ‫معتقــد باشــند کــه ایــن ســریال‪ ،‬تاریخــی نیســت چــون داســتان‬ ‫ان برگرفتــه از تخیــل نویســنده اســت و یــک داســتان فانتــزی‬ ‫دارد و کشــورهایی کــه ســریال درباره شــان صحبــت می کنــد‪،‬‬ ‫وجــود تاریخــی نداشــته اند‪ .‬بــه طــور کلــی می تــوان گفــت کــه‬ ‫هــر ســریالی کــه بــه گذشــته مــا می پــردازد‪ ،‬می شــود در گونــه‬ ‫ســریال های تاریخــی ان را جــای داد‪.‬‬ ‫مســیری کــه نتفلیکــس در ســاخت ســریال های تاریخــی‬ ‫طــی می کنــد‪ ،‬شــکاف بیــن اثــر تاریخــی و اصــل تاریــخ را‬ ‫بیشــتر می کنــد و بــه ســمت و ســویی مــی رود کــه نگاهــش‬ ‫بــه ســریال های تاریخــی‪ ،‬کامــا بــا نگاه هــای رایــج و ســنتی‬ ‫متفــاوت اســت‪ .‬نتفلیکــس‪ ،‬پیش تــر یــک ســریال کــره ای بــه‬ ‫نــام امپراطــور تولیــد کــرد کــه ژانــر وحشــت را بــه ان اضافــه‬ ‫کــرده بــود و بــرای ‪ ۳۰‬ســال اینــده خــود یــک اســتراتژی تعریــف‬ ‫کــرد کــه بــر اســاس ان معتقــد بــود مــن کاری بــه تاریــخ نــدارم‬ ‫و اصــوال تاریــخ را بــه مثابــه یــک ابــزار می بینــم کــه بایــد جــای‬ ‫خــود را در ایــن اســتراتژی پیــدا کنــد‪ .‬مثــا ایــن اعتقاد را داشــتند‬ ‫کــه امریکایی هــا و کانادایی هــا پــس از جنــگ ویتنــام از چشــم‬ ‫بادامی هــا می ترســند و حــاال اگــر بخواهیــم ســریالی بــا ژانــر‬ ‫وحشــت کار کنیــم‪ ،‬ان را در فضــای کــره می ســازیم و در همــان‬ ‫ســریال تاریخــی‪ ،‬یــک داســتان معمایــی جنایــی بــه ان اضافــه‬ ‫کردنــد و خیلــی بــه اصــل تاریــخ کاری نداشــتند‪.‬‬ ‫یــا بعــد از ان‪ ،‬ســریال تــاج کــه مربــوط بــه الیزابت دوم اســت را‬ ‫کار کردنــد‪ .‬در زمــان پخــش ایــن ســریال‪ ،‬وزیــر فرهنگ بریتانیا‪،‬‬ ‫از نتفلیکس ابتدا بابت این ســریال که تماشــاگران زیادی دارد‬ ‫و دربــاره ملکــه ســاخته شــده‪ ،‬تشــکر کــرد و از انهــا خواســت‬ ‫کــه فقــط در ابتــدای پخــش ســریال ایــن جملــه را اضافــه کننــد‬ ‫کــه روایــت ایــن ســریال عیــن واقعیــت و تاریــخ نیســت‪ .‬امــا‬ ‫مدیــر محتــوای نتفلیکــس گفــت کــه مــا چنیــن تعهــدی به شــما‬ ‫نداریــم و قطعــا مخاطبــان مــا ایــن فهــم را دارنــد کــه در حــال‬ ‫تماشــای یــک قصــه هســتند نــه یــک مســتند تاریخــی‪.‬‬ ‫اینکــه بگوییــم ســریال جیــران نعــل بــه نعــل تاریــخ نیســت‬ ‫نقــد درخــوری نیســت‬ ‫مــا در بیــن اثــار تاریخــی فیلم ســازان ایرانــی هــم شــاهد‬ ‫تفاوت هــای داســتان فیلــم بــا اصــل واقعــه تاریخــی‬ ‫هســتیم‪ .‬بــرای مثــال در کارهــای مرحــوم علــی حاتمــی ایــن‬ ‫مــورد بــه وضــوح قابــل مشــاهده اســت‪ .‬درباره اثار نمایشــی‬ ‫تاریــخ ایــران بگوییــد‪.‬‬ ‫در کشــور مــا اساســا داســتان فــرق می کنــد و مــا مســیر دیگــری‬ ‫را در ســاخت ســریال های تاریخــی در پیــش گرفتیــم‪ .‬چــه‬ ‫ســریال هایی بــا موضــوع تاریــخ صــدر اســام و چــه کارهــای‬ ‫مرحــوم علــی حاتمــی در پیــش از انقــاب و پــس از انقــاب‪.‬‬ ‫اساســا ســریالی کــه نعــل بــه نعــل توانســته یــک واقعــه تاریخی‬ ‫را نمایــش دهــد‪ ،‬وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫قبــل از انقــاب مــا یــک تعــداد فیلــم ماننــد ســتارخان‪ ،‬ســلطان‬ ‫صاحبقــران و ســریال هایی ماننــد اتــش بــدون دود داشــتیم و‬ ‫همــان موقــع هــم ایــن انتقــادات بــه مرحــوم حاتمــی می شــد و‬ ‫او می گفــت کــه «مــن متعهــد بــه تاریــخ نیســتم بلکــه متعهــد‬ ‫بــه درام هســتم و روایــت خــودم را از تاریــخ بیــان می کنــم»‬ ‫و ایــن حــرف را پایــه ریــزی کــرد کــه مــن فیلمســازم و نــگاه‬ ‫خــودم را بــه تاریــخ دارم‪ .‬بــا ایــن نــگاه در ســلطان صاحبقــران‬ ‫وقتــی امیرکبیــر کشــته می شــود‪ ،‬جمشــید مشــایخی بــا حــدود‬ ‫‪ ۴۰‬و انــدی ســال نقــش ناصرالدیــن شــاه را بــازی می کنــد و یــا‬ ‫بعدهــا در ســریال امیرکبیــر ســعید نیک پــور‪ ،‬ایــرج راد نقــش‬ ‫ناصرالدیــن شــاه را بــازی می کنــد‪ .‬امــا وقتــی بــه تاریــخ مراجعــه‬ ‫می کنیــم‪ ،‬می بینیــم کــه ناصرالدیــن شــاه حــدود ‪ ۱۸‬ســال ســن‬ ‫داشــته کــه دســتور قتــل امیرکبیــر را صــادر کــرده اســت‪ .‬حــاال‬ ‫دیگــر شــاید تماشــاگر ایــن کنــکاش را نداشــته باشــد کــه چــرا‬ ‫ایــرج راد و یــا جمشــید مشــایخی بــا ایــن ســن و ســال این نقش‬ ‫را بــازی کرده انــد‪.‬‬ ‫بعــد از انقــاب‪ ،‬کارهایــی مثــل مالصــدرا‪ ،‬ابوعلــی ســینا و حتی‬ ‫کارهایــی دربــاره امامــان معصــوم (ع) ســاخته شــد و در رونــد‬ ‫تولیــد این هــا یــک کارگروهــی شــکل می گرفــت کــه تلویزیــون‬ ‫ســفارش دهنــده ان می شــد و چــون ســرمایه ایــن کار را‬ ‫برعهــده داشــت‪ ،‬معتقــد بــود کــه بایــد متــن و کار بــر اســاس‬ ‫روش و ســلیقه مــن ســاخته شــود‪ .‬مثــا در کار امــام رضــا (ع)‬ ‫کــه مهــدی فخی ـم زاده ســاخت‪ ،‬در روایت هــای تاریخــی داریــم‬ ‫کــه امــام رضــا(ع) بــا دختــر مامــون ازدواج کــرده اســت ولــی در‬ ‫نهایــت در ایــن کار گــروه بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه نبایــد ایــن‬ ‫را نشــان دهیــم چــون ممکــن اســت باورهــای مــردم خدشـه دار‬ ‫شــود‪ .‬پــس همیشــه ایــن دســت بردن هــا در وقایــع تاریخــی‬ ‫وجــود داشــته اســت‪.‬‬ ‫تاریخ نگاران هم گاهی نظرات ضد و نقیض داشته اند‬ ‫ایــن روزهــا ســریال عاشــقانه جیــران در حــال پخــش اســت کــه‬ ‫بــه روایــت قصــه جیــران و ناصرالدیــن شــاه می پــردازد‪ .‬دربــاره‬ ‫نقدهای وارد شــده به این ســریال در خصوص تفاوت داســتان‬ ‫جیــران بــا اصــل تاریــخ زمــان قاجاریــه‪ ،‬چــه نظــری داریــد؟‬ ‫قبــل از ایــن هــم اشــاره کــردم کــه قرار نیســت یک کار نمایشــی‬ ‫کــه یــک جنبــه سرگرمی ســازی هــم دارد و بایــد در ان اقتضائــات‬ ‫درام هــم رعایــت بشــود‪ ،‬نعــل بــه نعــل بــه تاریــخ وفــادار باشــد‪.‬‬ ‫مــا فیلــم مســتند تاریخــی نمی ســازیم‪ .‬هیچکــدام از محققیــن‬ ‫هــم بــرای بررســی یــک مقطــع تاریخــی‪ ،‬بــه ســراغ اثــار نمایشــی‬ ‫نمی رونــد کــه از انهــا مســتند تاریخــی اســتخراج کننــد‪.‬‬ ‫وقتــی از رعایــت اقتضائــات درام صحبــت می کنــم بایــد اشــاره‬ ‫کنــم کــه در ســریال موفــق پیکــی بالینــدرز کــه روایت گــر زندگــی‬ ‫یــک قــوم کولــی اســت کــه مشــغول خریــد و فــروش اســب و‬ ‫مــواد مخــدر انــد‪ ،‬شــاهد کاراکترهــای واقعــی و موقعیت هــای‬ ‫واقعــی هســتیم‪ .‬امــا در ایــن ســریال هــم‪ ،‬این قــوم با چرچیل‪،‬‬ ‫ارتبــاط و مناســباتی نداشــته اند کــه ســر دســته گــروه بــه مالقات‬ ‫چرچیــل بــرود‪ ،‬در حالــی کــه بنــا بــه اقتضــاء درام‪ ،‬ایــن مــراودات‬ ‫در ســریال انجــام می شــود‪.‬‬ ‫در مــورد ســریال جیــران هــم کــه انتقــادات معطــوف بــه‬ ‫مناســبات تاریخــی اســت و اینکــه «جیــران قبــل از مــرگ امیــر‬ ‫کبیــر وارد کاخ شــده یــا بعــد از مــرگ او» و یــا اینکــه «ایــا ناصــر‬ ‫الدیــن شــاه بعــد از دســتور مــرگ امیــر کبیــر دچــار دگرگونی حال‬ ‫و بــد احوالــی زیــاد می شــود یــا خیــر» بایــد بگویــم کــه بهتر اســت‬ ‫اجــازه بدهیــم کــه نویســنده بــر اســاس قواعــد درام ایــن مســائل‬ ‫را رتــق و فتــق کنــد و خیلــی بــه تاریــخ‪ ،‬متعهــد نباشــد چــرا کــه‬ ‫خــود تاریــخ نــگاران هــم گاهــی نظرات ضــد و نقیض داشــته اند‪.‬‬ ‫ضمــن اینکــه چــه تضمینــی وجــود دارد کــه تاریــخ مکتــوب عیــن‬ ‫واقعیــت باشــد و کســی تحــت تاثیــر شــرایط و طبــق سفارشــات‬ ‫و تحــت تاثیــر تصــور و فهــم خــودش ان را نــگارش نکــرده باشــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــه نظــرم اینکــه بگوییــم ســریال جیــران نعــل بــه نعــل‬ ‫تاریــخ نیســت نقــد درخــوری نیســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

شماره : 850
تاریخ : 1402/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

شماره : 849
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

شماره : 848
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

شماره : 847
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

شماره : 846
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 845

روزنامه بازار کسب و کار پارس 845

شماره : 845
تاریخ : 1402/07/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!