روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 488 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 488

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 488

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 488

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه ‪ 2‬اسفند ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 21-‬فوریه ‪ /19 -2022/‬رجب ‪ -1443/‬شماره‪488‬‬ ‫گلستانقطبگردشگری‬ ‫کشاورزی ایران است‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫امیکرون چیست؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ترس تعطیلی بازار‬ ‫به خاطر هجوم اومیکرون‬ ‫انتشار تصاویر شاکی‬ ‫به بهانه تبلیغات‬ ‫دردسر ساز شد‬ ‫‪7‬‬ ‫به زودی طرح گردشگری‬ ‫اشوراده اجرایی می شود‬ ‫‪3‬‬ ‫‏ بــا اینکــه ابتــدا چنیــن وانمــود مــی شــد کــه اومیکــرون در مقابــل ســرعت‬ ‫بــاالی شــیوعش از قــدرت کشــندگی پایینــی برخــوردار اســت امــا در عمــل‬ ‫چنیــن‏نیســت و بــا افزایــش مــرگ و میرهــای ناشــی از ابتــا بــه ایــن بیمــاری‬ ‫مشــخص شــده‪ ،‬اومیکــرون می توانــد روزهــای ســخت تــری را رقــم بزنــد‪.....‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اعالم امادگی‬ ‫سرمایه گذار‬ ‫طرح تله کابین گرگان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ۸‬نشانه ای که‬ ‫می گوید یک رابطه‬ ‫دوستانه به پایان‬ ‫رسیده است‬ ‫‪6‬‬ ‫این بازی ها‬ ‫را لطفا دست به دست کنید‬ ‫سرویس زندگی‪ -‬نرگس خلعتبری‪:‬‬ ‫تــا بــه حــال بــه کســی کــه نمی شناســید ولــی‬ ‫می دانیــد کــه صدهــا کیلومتــر بــا شــما فاصلــه دارد‬ ‫هدیـه ای داده ایــد؟ اگــر بدانیــد در نقــاط صفــر مــرزی‬ ‫بچه هایــی هســتند کــه حتــا از داشــتن یــک تــوپ‬ ‫بــازی ســاده محــروم هســتند حاضریــد دســت بــه‬ ‫جیــب شــوید و بــه ایــن انتظــار پایــان بدهیــد؟‬ ‫ظاهــرش ایــن اســت کــه یــک تــوپ اســت دیگــر؛ همــه‬ ‫بچه هــا می تواننــد یکــی شــبیه ان را داشــته باشــند‬ ‫امــا در باطــن از ایــن خبرهــا نیســت‪ .‬همــان یــک تــوپ‬ ‫هــم در دســترس خیلــی از کودکانــی کــه در روســتاهای‬ ‫مــرزی‪ ،‬حاشــیه ای و محــروم زندگــی می کننــد نیســت‪.‬‬ ‫توپــی کــه بــه قــول وحیــد امیــری‪ ،‬بازیکــن تیم ملــی‬ ‫فوتبــال کشــورمان‪ ،‬مدت هــا اســت کــه در کمــد‬ ‫اســباب بازی های بعضــی از کــودکان خــاک می خــورد‬ ‫امــا همــان تــوپ خاک خــورده می توانــد رویاســاز کــودک‬ ‫دیگــری در فاصلـه ای دورتــر از شــما باشــد‪« :‬خیلــی هنــر‬ ‫کنیــم‪ ،‬بتوانیــم خــورد و خوراک مــان را تهیــه کنیــم؛ دیگــر‬ ‫بودجه مــان بــه تهیــه اســباب بازی نمی رســد‪ ».‬ایــن را‬ ‫خواهــر بزرگتــر نازنیــن هشــت ســاله کــه در زابــل زندگــی‬ ‫می کنــد می گویــد؛ از اینکــه اینجــا خیلــی چیــزی بــه اســم‬ ‫وســیله اختصاصــی بــرای بــازی کــردن وجــود نــدارد مگــر‬ ‫اینکــه کســی برایمــان هدیــه بیــاورد‪« :‬بچه های همســن‬ ‫و ســال نازنیــن‪ ،‬در همیــن کوچــه و خیابــان دنبــال هــم‬ ‫می کننــد و بــا همیــن کار‪ ،‬صــدای خنده شــان تــا ان‬ ‫ســر کوچــه مـی رود‪ .‬گاهــی هــم یــک تکــه مقــوا یــا زبالــه‬ ‫به دردنخــور‪ ،‬می شــود وســیله ای بــرای شــوت کــردن‬ ‫پســرها و مثــا گل زدنشــان بــه حریــف‪ ».‬این هــا را‬ ‫تعریــف می کنــد کــه بگویــد اینجــا همه چیــز بــا ان چیزی‬ ‫کــه شــما فکــر می کنیــد‪ ،‬فــرق دارد!‬ ‫کودکی یک قهرمان‬ ‫ورزشــکاران رو بــه دوربیــن ایســتاده اند و از تلنگــر‬ ‫روزهــای کودکی شــان بــرای رســیدن بــه جایــی کــه‬ ‫هســتند می گوینــد؛ جایــی کــه ان هــا را بــه مســابقات‬ ‫و رتبه هــای بین المللــی رســانده اســت‪« :‬همــان توپــی‬ ‫کــه یکــی از دوســتان در ریوزهــای کــود بــه مــن هدیــه‬ ‫داد‪ ،‬باعــث شــد تــا عالقـه ام بــه فوتبــال را جدی تــر ادامــه‬ ‫بدهــم‪ ».‬ایــن همان چیــزی کــه بــه عنــوان هــدف ایــن‬ ‫کمپیــن دنبــال می شــود؛ اینکــه نکند یک وســیله ســاده‪،‬‬ ‫بتوانــد اینــده بچه هــای مناطــق کــم برخــوردار را تغییــر‬ ‫بدهــد؛ پــس بایــد تالشــی اغــاز شــود تــا همــان را از‬ ‫ان هــا دریــغ نکنیــم‪.‬‬ ‫یکی از این ورزشــکارانی که در پویش «بازی را دســت‬ ‫بــه دســت کــن» شــرکت کــرده‪ ،‬ثریــا اقایــی اســت‪ .‬یکی‬ ‫از ورزشــکاران ملی کشــورمان در رشــته بدمینتون که از‬ ‫همــان روزهــای کودکــی‪ ،‬ایــن رشــته را انتخــاب کــرده و‬ ‫انقدر به تصمیم و راهی که در ان قرار گرفته مطمئن‬ ‫و مصمــم بــوده کــه نتایــج تالش هایــش او را به المپیک‬ ‫و رقابت هــای جهانــی رســانده اســت‪ .‬خــودش می گویــد‬ ‫یــک راکــت خــوش اب و رنــگ و یــک تــوپ بدمینتــون‪،‬‬ ‫کافــی بــود کــه او را بــه ایــن ورزش عالقه منــد کنــد و‬ ‫حــاال دارد در ســطح ملــی بــازی مــی کنــد‪ .‬موضوعــی کــه‬ ‫فرزانــه فصیحــی هــم ان را تاییــد می کنــد؛ فصیحــی که‬ ‫عضــو تیــم ملــی دو میدانــی اســت‪ ،‬تعریــف می کنــد که‬ ‫هدیــه گرفتــن یــک دوچرخــه در روزهــای کودک ـی اش‪،‬‬ ‫توانســت تاثیــر زیــادی در رشــد جســمی و ذهنــی او‬ ‫بــرای ورزش کــردن داشــته باشــد؛ ورزشــی کــه حــاال او‬ ‫را بــه تیــم ملــی دو میدانــی رســانده اســت‪ .‬امــا انــگار‬ ‫خاطره هــای ایــن ورزشــکاران از کودکانــی کــه رویــای‬ ‫ورزش و قهرمــان شــدن در ســر دارنــد‪ ،‬تمامــی نــدارد؛‬ ‫ایــن را زمانــی فهمیدیــم کــه نجمــه خدمتــی‪ ،‬ملی پــوش‬ ‫تیرانــدازی کشــورمان‪ ،‬از اشــنایی بــا کــودک بیمــاری‬ ‫گفــت کــه قصــد داشــت اســم عروســکش را نجمــه‬ ‫بگــذارد‪ ،‬نجمــه ای کــه ورزشــکار اســت و قهرمــان! و‬ ‫احتمــاال می خواهــد یــک روزی شــبیه بــه نجمــه شــود؛‬ ‫لبــاس تیــم ملــی را بپوشــد و راهــی مســابقه های‬ ‫بین المللــی شــود‪ .‬زهــرا نعمتــی‪ ،‬ملی پــوش تیرانــداز‬ ‫و ســجاد گن ـچ زاده‪ ،‬کارات ـه کار کشــورمان هــم از دیگــر‬ ‫ورزشــکاران المپیکــی هســتند کــه بــا حضــور در ایــن‬ ‫پویــش دلنشــین‪ ،‬دســت بــه دســت کــردن بــازی و‬ ‫اســبابی بــرای بــازی را عاملــی بــرای رشــد و موفقیــت‬ ‫بچه هــای محــروم کشــور می داننــد‪.‬‬ ‫رویاهایی که با اسباب بازی ها تعبیر می شوند‬ ‫حــاال ســایت دیــوار و تیــم الــو پیــک و خیریــه کــودکان‬ ‫فرشــته اند‪ ،‬خیریــه خادمیــن امــام علــی بــن ابیطالــب و‬ ‫کمیســیون اخــاق کمیتــه ملــی المپیــک و پارالمپیــک‪،‬‬ ‫دســت بــه دســت هــم داده انــد تــا ایــن اتفــاق شــدنی‬ ‫شــود؛ ایــن یعنــی کاری کنیــم اســباب بازی ســالم و‬ ‫قشــنگ و بــه دردبخــور شــما‪ ،‬در دســتان کــودکان مناطق‬ ‫محــرو م قــرار بگیــرد؛ انقــدر کــه شــاید یــک کــودک هــم‬ ‫بــه واســطه هدیــه گرفتــن یــک اســباب بازی خــاص‪،‬‬ ‫ان هــم در بهتریــن حالــت ممکــن‪ ،‬راهــش را بهتــر از‬ ‫قبــل پیــدا کنــد‪ .‬البتــه کــه همیشــه هــم قــرار نیســت‬ ‫یــک اســباب بازی‪ ،‬کودکــی را ورزشــکار کنــد؛ شــاید خیــاط‬ ‫شــود‪ ،‬شــاید پزشــک‪ ،‬شــاید هــم نویســنده و اصــا‬ ‫شــاید هنرمنــد! امــا احتمــاال هرکــدام از ایــن وســیله ها‪،‬‬ ‫می تواننــد راهــی را بــرای کودکــی روشــن تر از قبــل کننــد!‬ ‫من هم بازی‬ ‫چیــزی تــا عیــد نــوروز نمانــده اســت؛ نــوروزی کــه‬ ‫زمزمه هایــش در خانه هایمــان بــا خانه تکانــی شــروع‬ ‫شــده اســت‪ .‬همیــن می توانــد بهتریــن فرصــت باشــد!‬ ‫کــدام اســباب بــازی یــا وســیله هســت کــه خودتــان و‬ ‫کودک تــان مدت هــا اســت ســراغش نرفته ایــد؟ کــه‬ ‫بــودن یــا نبودنــش در کمــد را خیلــی متوجه نمی شــوید؟‬ ‫همــان وســیله اگــر ســالم اســت و اگــر رنگــی بــه رو دارد‬ ‫و یــا اگــر هنــوز صدایــی از ان بلنــد می شــود‪ ،‬می توانــد‬ ‫بســته بندی شــود و یــک هفتــه بعــد‪ ،‬در دورترین فاصله‬ ‫نســبت بــه شــما در دســتان یــک کــودک محــروم شــده‬ ‫از ایــن بــازی هــا باشــد‪ .‬جایــی در روســتاهای مــرزی کــه‬ ‫تعریــف اســباب بازی بــا ان چیــزی کــه شــما فکــرش را‬ ‫می کنیــد‪ ،‬فــرق دارد‪ .‬حــاال بــرای پیوســتن بــه این پویش‬ ‫بایــد چــکار کنیــد؟ کافــی اســت نــام ایــن پویــش را در‬ ‫اینترنت جســتجو کنید؛ تا به صفحه اصلی ان برســید‪.‬‬ ‫اولیــن چیــزی کــه بــه چش ـم تان می خورد‪،‬ایــن عبــارت‬ ‫اســت‪« :‬می خواهــم اســباب بازی اهــدا کنــم‪ ».‬بــا وارد‬ ‫شــدن بــه ایــن لینــک‪ ،‬بــا فرمــی روبــرو می شــوید کــه بعد‬ ‫از پــر کــردن و ثبــت ان‪ ،‬بایــد منتظــر ســفیران الــو پیــک‬ ‫باشــید تــا در ان زمــان و مکانــی کــه خودتــان مشــخص‬ ‫کرده ایــد‪ ،‬ســر برســند و اســباب بازی های اهدایــی شــما‬ ‫را تحویــل بگیرنــد‪ .‬بعــد از ان هــم در طــی یــک پروســه‪،‬‬ ‫بــا همراهــی و احتمــاال حضــور همین قهرمان هــا‪ ،‬ان ها‬ ‫را بــه دســت بچه هایــی در سراســر کشــور برســانند‪.‬‬ ‫اینطــور کــه معلــوم اســت‪ ،‬تــا به امــروز‪ ،‬بیشــتر از چهار‬ ‫هــزار اســباب بازی در کشــور دســت بــه دســت شــده‬ ‫اســت‪ .‬شــما نمی خواهیــد یــک اســباب بازی بــه ایــن‬ ‫تعــداد اضافــه کنید؟‪/‬ایرنــا‬ ‫راانالینبخوانیدودانلودکنید‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫کل جشنواره فیلم فجر‬ ‫را یک حاشی ه نباید زیر سوال ببرد‬ ‫سرویس فرهنگ و هنر‪:‬نرگس حسین زاده‬ ‫هنرمنــد ســریال «یوســف پیامبــر» اعتقــاد دارد اگــر در چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجــر حاشــیه هایی‬ ‫وجــود داشــت‪ ،‬ایــن حاشــیه ها نبایــد جشــنواره را مــورد‏خدشـ ه قــرار دهــد و تمــام ان زحمــات را بــا خــود‬ ‫زیــر ســوال ببــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‏‪ ‎‬پیرامــون برگزاری چهلمین جشــنواره فیلم‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ‪ -‬جهانبخــش ســلطان ‪‎‬‬ ‫فجــر دربــاره برخــی‏اظهارنظــر هــا اظهــار داشــت‪ :‬زمانــی کــه یــک انســان بی مســئولیت مطلبــی را بــدون‬ ‫تفکــر و بــدون شــناخت از رســالت هنــر و هنرمنــد‪ ،‬بیــان‏کــرده‪ ،‬ان مطلــب را نبایــد اینقــدر بــزرگ جلــوه‬ ‫داد کــه تمــام جشــنواره فیلــم فجــر‪ ،‬وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و بنیــاد فارابــی را بــه یکبــاره همــه‬ ‫را‏زیــر ســوال بــرد‪ .‬در حقیقــت هــدف ان زن ایــن کار نبــوده‪ ،‬بلکــه اگــر بــا نــگاه واقــع بینانــه بــه موضــوع‬ ‫توجــه کنیــم خواهیــم دیــد افــرادی باعــث ایــن اتفــاق شــده اند کــه اقــدام بــه انتقــال ایــن نظریــه کــرده اند و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ضربـه ای کــه اینجــا بــه‏جشــنواره وارد شــده خیلــی بیشــتر از ان ســخنان بــوده اسـ ‪‎‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بهتــر ایــن بــود کــه نظــرات ســطحی ایــن فرد برجســته نمی شــد؛ چــرا که ممکن اســت در میان‬ ‫جمعیــت کثیــری کــه در‏جشــنواره فیلــم فجــر حضــور دارنــد یــک نفــر نیــز چنیــن ســخنانی بــه زبــان بیــاورد‬ ‫لــذا ایــن دلیلــی بــر زیــر ســوال بــردن تمــام جشــنواره نمی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫هنرمنــد فیلــم ســینمایی «حماســه مجنــون» گفــت‪ :‬دلیــل اینکــه عــده ای از افــراد اینگونــه در انتقــال‬ ‫نظرهــا عجلــه دارنــد؟ همــه بایــد توجــه کنیــم‏جشــنواره فیلــم فجــر انقــدر‪ ،‬اعتمــاد بــه نفس بــه افــراد داده‬ ‫کــه نظرهــای شــخصی خــود را کــه ارتباطــی بــا ســینما و رســالت‏هنــر هــم نــدارد‪ ،‬می تواننــد عنــوان کننــد و‬ ‫تنهــا افــرادی کــه اهــل تفکــر و قلــم هســتند‪ ،‬می داننــد کــه ایــن فــرد مربــوط بــه ایــن فضــا و رســالت هنــر‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫و فرهنــگ‏نیسـ ‪‎‬‬ ‫وی در ادامــه تاکیــد کــرد‪ :‬چنیــن حاشــیه ای بهتــر بــود کــه کشــور را فــرا نمــی گرفــت تــا ان دســت از افرادی‬ ‫کــه در جشــنواره فیلــم فجــر حضــور‏نداشــتند اینگونــه اظهــار نظــر کننــد که در جشــنواره فیلم فجر امســال‬ ‫چــه خبــر بــوده و ایــن بســیار ناراحــت کننــده اســت‪ .‬مدیریــت در جشــنواره بســیار پــر اهمیــت‏اســت و بایــد‬ ‫مســئوالن بــا اشــراف کامــل بــه جشــنواره و صحبــت هایــی کــه مطــرح مــی شــود‪ ،‬توجــه فــراوان کنن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی دربــاره وضعیــت فیلــم هــای بــه نمایــش درامــده در چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجــر ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫مجمــوع از نظــر کیفیــت و ســاختار نســبت بــه‏ســال های قبــل فیلم هــای امســال ضعیــف بــود‪ .‬چــرا‬ ‫محتــوای تعــدادی از فیلــم هــا در ســطح بــود‪ .‬البتــه غیــر از فیلــم موقعیــت‏مهــدی کــه بــه معنــای واقعــی‬ ‫تعریــف ســینما و تصویــر بــود و ظاهــرا بســیاری از فیلــم هــا بــرای رســیدن بــه جشــنواره‪ ،‬ســریع ســاخته‬ ‫‏شــده بودنــد‪ .‬برخــی اثــار نیــز دارای انســجام نبــودن و بــا تعمــق ســاخته نشــده بــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســلطانی در پایــان افــزود‪ :‬جشــنواره فیلــم فجــر امســال در مجمــوع خــوب بــود و مســئوالن جشــنواره‬ ‫زحمــت کشــیده بودنــد و ان را مدیریــت مــی‏کردنــد و مــن نوعــی بــه شــخصه امیــدوارم در ســال اینــده این‬ ‫جشــنواره یــک جشــنواره الگــو باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 1‬اسفند‬ ‫دو شنبه ‪ 2‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز یک شــنبه ‪ 1‬اســفند هــر مثقــال طــا ‪ 50,920,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,746,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 115,520,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 116,980,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 65,900,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 36,600,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪488‬‬ ‫اعالم امادگی سرمایه گذار‬ ‫طرح تله کابین گرگان‬ ‫سرویس گردشگری‪ -‬فریبا مسکنی‏‪:‬‬ ‫رییــس شــورای اســامی شــهر گــرگان خبــر ازاعــام‬ ‫امادگــی ســرمایه گــذار پــروژه تلــه کابیــن ناهارخــوران‬ ‫گــرگان داد و گفــت‪ :‬بــا ‏اتمــام مجوزهــای مربــوط در‬ ‫ســاخت ایــن طــرح بــزرگ گردشــگری اســتان گلســتان‬ ‫مشــارکت در ایــن طــرح از ســوی‏ســرمایه گذار بخــش‬ ‫خصوصــی اغــاز خواهــد شــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫امیکرون چه میزان‬ ‫نگران کننده است؟‬ ‫توجــه بــه پلتفــرم واکســن پروتئیــن نوترکیــب بــرای تولیــد‬ ‫واکســن کرونــا بــه همیــن دالیــل افزایــش یافتــه اســت‪ .‬در‬ ‫همیــن حــال‪ ،‬تعــداد زیــادی از پروژه هــای‏واکسـن های پروتئین‬ ‫نوترکیــب علیــه ویــروس کرونــا در سراســر دنیــا حــال پیشــرفت‬ ‫و ســاخت هســتند‪.‬‬ ‫امیکرون چیست؟‬ ‫بــه گــزارش خبرنگاربــازار کســب و کار صفرعلــی پاییــن‬ ‫محلــی اظهارداشــت‪ :‬همچنــان پیگیری هــای الزم از‬ ‫ســوی نماینــدگان‏مجلــس و اعضــای پارلمــان شــهری‬ ‫گــرگان در جریــان اســت تــا بــا حــل مطالبــات ســازمان‬ ‫محیــط زیســت عملیــات اجرایــی ایــن‏طــرح اغــاز شــود‪.‎‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای ایــن طــرح کالن هیــچ مشــکل‬ ‫اعتبــاری وجــود نــدارد و ســرمایه گــذار بخش خصوصی‬ ‫ان امــاده ســرمایه گذاری‏بــه مقــدار پنــج هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال اسـت‪.‎‬‬ ‫رییــس کمیســیون گردشــگری شــورای اســامی شــهر‬ ‫گــرگان در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬یکــی از چالش هــای‬ ‫اجــرای ایــن طــرح‏مربــوط بــه مســاحت و عرصــه محــل‬ ‫اجــرای ان می باشــد‪.‎‬‬ ‫علــی اکبــر بصیرنیــا خاطراظهــار داشــت‪ :‬مکاتبــات‬ ‫تعــدادی از ســمن هــا و ســازمان های مــردم نهــاد باعــث‬ ‫ایجــاد ایــن شــائبه شــد‏که محــل اجرای طرح گردشــگری‬ ‫تله کابیــن بیــش از پنــج هکتــار اســت‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫چنیــن نیســت و مشــاور طــرح و مجموعــه‏مدیریــت‬ ‫شــهری معتقدنــد کــه عرصــه موردنیــاز بســیار کمتــر از‬ ‫ایــن مقــدار بــوده و ایــن موضــوع در دیــدار بــا معــاون‬ ‫‏رییس جمهــور مطــرح و پیگیــری شــده اســت‪.‎‬‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬از مقــدار یادشــده حتــی اگــر محــل‬ ‫اجــرای پــروژه بیشــتر تشــخیص داده شــود صرفــا ًمســیر‬ ‫تحصیــل مجــوز را‏طوالنــی خواهــد کــرد و ایــن بــه معنای‬ ‫ابطــال ان نیس ـت‪.‎‬‬ ‫بصیرنیــا معتقــد اســت مطالعــات ارزیابــی زیســت‬ ‫محیطــی باعــث می شــود تــا تلــه کابیــن در مســیر‬ ‫جدیــدی قــرار گیــرد و بســیاری‏از پروژه هــای گردشــگری‬ ‫در کشــور پــس از تحصیــل ایــن موافقــت نامه هــا وارد‬ ‫فــاز اجرایــی می شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رییــس کمیســیون گردشــگری شــورای شــهر گــرگان‬ ‫گفــت‪ :‬مقولــه اجــرای طــرح تلــه کابیــن گــرگان بــه‬ ‫دور از هیاهو و مســائل‏رســانه ای در مســیر درســتی‬ ‫قــرار گرفتــه و بــه زودی اخبــار خوبــی در ایــن زمینــه‬ ‫منتشــر می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬از جملــه پــروژه هــای‬ ‫ترســیم شــده شــورای پنجــم بــرای گــرگان احــداث پــروژه‬ ‫تلــه کابیــن‏ناهارخــوران گــرگان بــا ســاخت ســه ایســتگاه‬ ‫و بــه طــول ســه هــزار و ‪ ۱۰۰‬متــر بــا اعتبــاری بیــش از‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬ســاخت‏شــهربازی مــدرن گــرگان بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۱۵‬هکتــار و بــا اعتبــار اولیــه چهــار هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫میلیــارد ریــال اسـ ‪‎‬‬ ‫گفتنــی اســت گــرگان دومیــن شــهر پرجمعیــت شــمال‬ ‫کشــوربا جمعیتــی بالــغ بــر ‪ ۴۰۰‬هــزار نفــر اســت کــه‬ ‫بــا وجــود برخــورداری از‏بســیاری از خدمــات شــهری و‬ ‫زیــر ســاخت هــای ارتباطــی‪ ،‬بــا مشــکالت و تنگناهــای‬ ‫متعــددی همچــون کمبــود فضای ســبز‪،‬‏ترافیک شــهری‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫و حاشــیه نشــینی دســت بــه گریبــان اس ـ ‪‎‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت در حــال حاضــردر زمینــه هــای‬ ‫مختلــف افــزون بــر ‪ ۵۰‬طــرح در شــهر تاریخــی و بــا‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫جاذبه هــای طبیعــی ‏گــرگان در حــال ســاخت اســ ‪‎‬‬ ‫فشار گروه دوستان‬ ‫و همساالن‪ ،‬یکی از‬ ‫عوامل مهم مصرف‬ ‫مواد اعتیاداور در سن‬ ‫نوجوانی است‪.‬‬ ‫سرویس سالمت‪:‬‬ ‫امیکــرون (‏‪Omicron‬‏)‪ ،‬اخریــن ســویه نگران کننــده کرونــا از‬ ‫نظــر ســازمان جهانــی بهداشــت کــه ابتــدا ‏‪1.1.529‎.B‬‏ نامیــده‬ ‫می شــد‪ ،‬حــاال دیگــر‏بــه مهم تریــن و شــایع ترین ســویه ویــروس‬ ‫کرونــا در بســیاری از کشــورهای جهــان تبدیــل شــده اســت؛ امــا‬ ‫ایــن نــوع جهــش یافتــه از ویــروس چــه تفاوتــی بــا‏انــواع قبلــی‬ ‫دارد؟ ایــا همــان طــور کــه بعضی هــا میگوینــد ایــن اغــازی بــر‬ ‫پایــان پاندمــی کروناســت؟‬ ‫بــه مهم تریــن ســواالت در رابطــه بــا کرونــا امیکــرون؛ بــر‬ ‫اســاس گــزارش بلومبــرگ و دیگــر منابــع معتبــر و بــه روز پاســخ‬ ‫می دهیــم ‪:‬‏‬ ‫امیکرون چه تفاوتی با انواع قبلی ویروس دارد؟‬ ‫ویــروس کرونــا بــه کمــک پروتئینــی بــه نــام اســپایک وارد‬ ‫ســلول های بــدن شــده و باعــث بیمــاری کوویــد‪ 19-‬می شــود‪.‬‬ ‫حــدود ‪ 30‬تغییــر یــا بیشــتر در ‏پروتئیــن اســپایک در نــوع‬ ‫اومیکــرون مشــخص شــده اســت کــه دو برابــر جهش هــای نــوع‬ ‫دلتــا اســت‪.‬‏‬ ‫نیمــی از ایــن جهش هــا در ناحیــه ای اســت کــه ویــروس کرونــا‬ ‫بــه کمــک ان بــه ســلول بــدن انســان متصــل شــده‪ ،‬وارد ان‬ ‫می شــود و باعــث عفونــت‏می شــود‪ .‬جهش هــا در ایــن ناحیــه‬ ‫ویــروس می توانــد باعــث شــود تــا دســتگاه ایمنــی (یعنــی‬ ‫انتی بادی هــای ســاخته شــده بعــد از واکسیناســیون یــا عفونــت‬ ‫‏قبلــی) ویــروس را کمتــر از قبــل تشــخیص دهــد و خطــر عفونــت‬ ‫بــا اومیکــرون افزایــش یابــد‪.‬‏‬ ‫حداقــل ســه جهــش در نــوع امیکــرون‪ ،‬بــه ویــروس بــرای فــرار‬ ‫از شناســایی شــدن توســط انتی بــادی دســتگاه ایمنــی کمــک‬ ‫می کنــد‪ .‬ظاهــرا ً جهــش‏دیگــری هــم توانایــی ان را بــرای ورود‬ ‫بــه ســلول های انســان افزایــش می دهــد و باعــث انتقــال بیشــتر‬ ‫ان می شــود‪.‬‏‬ ‫منشاء این نوع ویروس از کجاست؟‬ ‫تاکنــون فقــط حــدس و گمان هایــی دربــاره منشــاء اومیکــرون‬ ‫مطــرح اســت‪ .‬بــه بــاور یکــی از دانشــمندان موسســه ژنتیــک‬ ‫‏‪UCL‬‏ لنــدن‪ ،‬احتمــاال ً نــوع‏اومیکــرون در طــول عفونــت مزمــن‬ ‫در فــردی بــا نقــص سیســتم ایمنــی (احتمــاال مبتــای بــه‏‪HIV/‬‬ ‫‪AIDS‬‏ درمــان نشــده) تکامــل یافتــه اســت‪.‬‏‬ ‫افریقــای جنوبــی دارای ‪ 8.2‬میلیــون نفــر مبتــا بــه‏‪HIV‬‏ اســت‬ ‫کــه بیشــترین میــزان در جهــان اســت‪ .‬نــوع بتــا هــم کــه ســال‬ ‫گذشــته در افریقــای جنوبــی‏شناســایی شــد‪ ،‬ممکــن اســت از‬ ‫‪ H‬منشــاء گرفتــه باشــد‪.‬‏‬ ‫یــک فــرد الــوده بــه‏‪ IV‬‏‬ ‫امیکرون و شیوع کمتر عالئم چشایی و بویایی‬ ‫اطالعــات اخیــر از انگلســتان در مــورد عالئــم کرونــا امیکــرون‬ ‫نشــان می دهــد کــه از دســت دادن حــس بویایــی یــا چشــایی بــا‬ ‫امیکــرون در مقایســه بــا‏دلتــا حــدود ‪ 80‬درصــد کمتــر شــایع بــوده‬ ‫اســت‪ .‬امــا‪ ،‬گلــودرد در مــوارد امیکــرون نســبت بــه دلتــا تقریبــا ً ‪۸‬‬ ‫برابــر شــیوع بیشــتری داشــته اســت‪.‬‏‬ ‫گزارشــی دیگــر از یــک اپلیکیشــن جمـع اوری اطالعــات کوویــد‪19-‬‬ ‫(‏‪ZOE‬‏) دربــاره عالئــم شــایع کرونــا در پیــک اومیکــرون‪ 5 ،‬عالمت‬ ‫شــایع در‏دوره ابتــا بــه اومیکــرون را معرفــی می کنــد‪ ،‬عالمــت‬ ‫اولیــه و دومیــن عالمــت شــایعی کــه بســیاری گــزارش می کننــد‪،‬‬ ‫عالمتــی بســیار خفیــف و‏معمولــی اســت کــه شــاید هرکــس بــه‬ ‫راحتــی از کنــار ان بگــذرد‪ :‬ســردرد‪.‬‏‬ ‫شــایع ترین عالئــم در پیــک اومیکــرون براســاس اطالعــات ایــن‬ ‫اپلیکیشــن بــه ترتیــب عبارتنــد از‪:‬‏‬ ‫ابریزش بینی‬ ‫•‬ ‫سردرد‬ ‫•‬ ‫خستگی متوسط یا شدید‬ ‫•‬ ‫عطسه‬ ‫•‬ ‫گلودرد‬ ‫•‬ ‫بعــد از ابریــزش بینــی کــه ‪73‬درصــد افــراد تجربــه کردنــد و‬ ‫رتبــه اول را دارد‪68 ،‬درصــد از مــردم عالمــت ســردرد را تجربــه‬ ‫کرده انــد‪.‬‏‬ ‫واریانت امیکرون چقدر گسترده شده است؟‬ ‫مــوارد ابتــا بــه اومیکــرون در کشــورهای بســیاری از جملــه‬ ‫افریقــای جنوبــی‪ ،‬بوتســوانا‪ ،‬هلنــد‪ ،‬پرتغــال‪ ،‬بریتانیا (انگلســتان‬ ‫و اســکاتلند)‪ ،‬اســترالیا‪،‬‏هنــگ کنــگ‪ ،‬کانــادا‪ ،‬دانمــارک‪ ،‬اتریــش‪،‬‬ ‫ایتالیــا‪ ،‬بلژیــک‪ ،‬جمهــوری چــک‪ ،‬فرانســه‪ ،‬ســوئد‪ ،‬اســپانیا‪،‬‬ ‫امریــکا و المــان تاییــد شــده اســت‪.‬‏‬ ‫در ایــران نیــز تاکنــون بــه صــورت رســمی بیــش از ‪ 1160‬مــورد‬ ‫مبتــا بــه امیکــرون شناســایی شــده اســت و مراجعــات ســرپایی بــه‬ ‫بیمارســتان در هفتــه‏هــای اخیــر بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت‪.‬‏‬ ‫امیکرون چقدر نگران کننده است؟‬ ‫اولیــن گزارش هــا از کرونــای امیکــرون از افــراد جــوان بــود کــه‬ ‫بــه دلیــل ســن پایین تــر معمــوال ً عالئــم خفیــف بــا کرونــا نشــان‬ ‫می دهنــد‪ .‬تحقیقــات بعــدی‏هــم خفیــف بــودن کرونــا اومیکــرون‬ ‫را تاییــد کردنــد‪ .‬بــر اســاس گزارشــی از‏‪ ،BBC‬یــک تحلیــل بــزرگ‬ ‫از انگلیــس می گویــد افــرادی کــه بــه امیکــرون‏مبتــا می شــوند‪،‬‬ ‫در مقایســه بــا انــواع قبلــی بیــن ‪ 50‬تــا ‪ 70‬درصــد کمتــر بــه‬ ‫مراقبت هــای بیمارســتانی نیــاز دارنــد‪.‬‏‬ ‫در مطالعـه ای در کالیفرنیــای جنوبــی امریــکا کــه شــدت بیمــاری‬ ‫افــراد مبتــا بــه اُمیکــرون بــا افــراد مبتــا بــه دلتــا مقایســه شــد‪،‬‬ ‫خطــر بســتری بــه علــت‏بیمــاری عالم ـت دار بیــش از ‪ 50‬درصــد‬ ‫کمتــر بــوده اســت‪ .‬خطــر بســتری در ‏‪CU‬‏‪ I‬و مــرگ بــه ترتیــب‬ ‫‪ 74‬درصــد و حــدود ‪ 90‬درصــد کمتــر از‏دلتــا بــوده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫تحقیــق نشــان می دهــد کــه هیــچ بیمــار مبتــا بــه اُمیکــرون نیــاز‬ ‫بــه تهویــه مکانیکــی نداشــت‪.‬‏‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن اطالعــات بــه نظــر میرســد کرونــا اومیکــرون‬ ‫بیمــاری بــا عالئــم خفیــف ایجــاد میکنــد و کمتــر از دلتــا باعــث‬ ‫مراجعــه بــه بیمارســتان یــا ‏بســتری در بیمارســتان و ‏‪ICU‬‏ و‬ ‫همچنیــن مــرگ می شــود‪ .‬هرچنــد بایــد گفــت اومیکــرون توانایــی‬ ‫بیشــتری در فــرار از ایمنــی واکســنها و ایجــاد عفونــت‏مجــدد در‬ ‫افــراد واکســینه ُدارد‪ .‬بــه همیــن دلیــل تزریــق دز ســوم واکســن‬ ‫کرونــا همزمــان بــا اومیکــرون در بیشــتر کشــورها شــتاب گرفــت‪.‬‏‬ ‫اومیکرون و تزریق دوز سوم واکسن کرونا‬ ‫اطالعــات بــه وضــوح تاثیــر واکسیناســیون و مخصوصــا ً دز‬ ‫بوســتر یــا دز ســوم را بــر تقویــت دوبــاره ایمنــی در برابــر ویــروس‬ ‫کرونــا نشــان می دهــد‪.‬‏امــار تعــداد مرگ ومیــر در ماه هــای اخیــر‬ ‫در ‪ 2‬کشــور ســوییس و شــیلی‪ ،‬اختــاف قابل توجــه در تعــداد‬ ‫مرگ ومیــر را بیــن افــراد واکســینه نشــده را بــا‏افــراد واکســینه‬ ‫بــا ‪ 2‬دوز یــا دز بوســتر نشــان میدهــد‪ .‬تعــداد فوتی هــای بیــن‬ ‫واکســینه نشــده ها بســیار بیشــتر از فوتی هــا در بیــن افــراد‬ ‫واکســینه شــده‏مخصوصــا ً بعــد از دز بوســتر اســت‪.‬‏‬ ‫اخریــن اطالعــات و داده هــا از بریتانیــا نشــان مــی دهــد کــه دوز‬ ‫بوســتر یــا دز ســوم همچنــان ســطح باالیــی از محافظــت را در‬ ‫برابــر بیمــاری شــدید در‏اومیکــرون بــه خصــوص بیــن بزرگســاالن‬ ‫‪ 65‬ســاله یــا بیشــتر ایجــاد می کنــد‪ :‬دز بوســتر حــدود ‪٪90‬‬ ‫محافظــت را ‪ 3‬مــاه پــس از تزریــق ایجــاد می کنــد‪،‬‏در حالــی کــه‬ ‫‪ 3‬مــاه پــس از دو دز‪70 ،‬درصــد محافظــت و بعــد از ‪ 6‬مــاه تنهــا‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‪ %50‬محافظــت مشــاهده شــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫گــزارش مرکــز کنتــرل بیمــاری در امریــک‪‎‬ا )‪‎(CDC‬نشــان داده‬ ‫در زمانــی کــه امیکــرون اولیــن بــار در امریــکا در گــردش قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪،‬‏محافظــت افــراد بــا دز بوســتر نســبت بــه افــراد‬ ‫واکســینه نشــده‪ ،‬در مقابــل ابتــا بــه کوویــد‪ ،۱۹-‬پنــج برابــر بیشــتر‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بــوده اسـ ‪‎‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬واکســن خــط دوم دفــاع بــدن بــه نــام ایمنــی‬ ‫ســلولی را هــم تحریــک می کنــد کــه دانشــمندان اخیــرا ً بیشــتر بــه‬ ‫ان توجــه کرده انــد‪ .‬خوشــبختانه‏ایمنــی ســلولی بعــد از واکســن‬ ‫در برابــر اومیکــرون همچنــان پایــدار اســت و تــا زمان هــای‬ ‫طوالنی تــری میتوانــد بــا ویــروس مقابلــه کنــد‪ .‬شــاید بــه همیــن‬ ‫‏علــت‪ ،‬افــراد واکســینه هنــوز هــم در برابــر بیمــاری پاســخ بهتــری‬ ‫میدهنــد و دچــار بیمــاری شــدید یــا بســتری نمی شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فواید تزریق دوز سوم واکسن کرونا را بشناسید!‏‬ ‫بــا گذشــت چندیــن مــاه از تزریــق واکســن کرونــا در اولیــن گــروه ‬ ‫از افــراد در بســیاری از کشــورهای جهــان‪ ،‬پرسـش ها دربــاره نیــاز‬ ‫بــه تزریــق دوز‏ســوم یــا دوز تقویتــی واکســن کرونــا در کشــورهای‬ ‫مختلــف همــواره رو بــه افزایــش بــوده اســت‪.‬‏‬ ‫تحقیقــات در بعضــی کشــورها دربــاره اثربخشــی واکس ـن ها و‬ ‫میــزان ایمنــی در بــدن دریافت کننــدگان واکســن بعــد از گذشــت‬ ‫چنــد مــاه از واکسیناســیون‏قبلــی نشــان می دهــد کــه تزریــق دوز‬ ‫ســوم واکســن کرونــا بــه خصــوص در جمعیت هــای خــاص ماننــد‬ ‫ســالمندان و افــراد بــا ضعــف و ســرکوب سیســتم‏ایمنــی بــرای‬ ‫حفــظ ایمنــی جامعــه موردنیــاز اســت‪.‬‏‬ ‫دالیــل مختلفــی بــرای تزریــق دوز تقویتــی واکســن کرونــا مطــرح‬ ‫شــده اســت کــه نتیجــه بررسـی ها و تحقیقــات اســت و مــورد توجــه‬ ‫نهادهــای بهداشــت و‏ســامت کشــورها قــرار گرفتــه اســت‪.‬‏‬ ‫درباره اومیکرون چه باید کرد؟‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان‪ ،‬هنــوز مهم تریــن و بهتریــن راه حــل‪،‬‬ ‫افزایــش واکسیناســیون و تزریــق دوز تقویتــی اســت‪ .‬تحقیقــات‬ ‫نشــان داده اســت کــه میــزان ‏بــاالی انتــی بادی هــای خنثــی‬ ‫کننــده ویــروس اصلــی کرونــا بــا محافظــت در برابــر کرونــای‬ ‫ناشــی از انــواع (واریانت هــای) جدیدتــر ارتبــاط دارد‪.‬‏‬ ‫ایــن احتمــال وجــود دارد کــه تزریــق دوز تقویتــی از واکسـن های‬ ‫موجــود و افزایــش ســطح انتی بــادی بعــد از ان‪ ،‬محافظــت کافــی‬ ‫و ســد مناســبی در‏برابــر اومیکــرون ایجــاد کنــد‪.‬‏‬ ‫نیاز به واکسن پروتئین نوترکیب کرونا برای دوز سوم‬ ‫از مهم تریــن مســائل در تصمیم گیــری بــرای الــزام بــه تزریــق‬ ‫دوز تقویتــی واکســن کرونــا‪ ،‬میــزان دسترســی بــه واکســن‬ ‫و توانایــی واکسن ســازان بــرای ‏تامیــن گســترده واکســن در‬ ‫بیشــتر کشــورهای دنیاســت‪ .‬بــه همیــن علــت‪ ،‬نیــاز بــه تولیــد‬ ‫واکس ـن های بــا تکنولــوژی متفــاوت در کنــار واکس ـن های قبلــی‬ ‫‏بیشــتر از گذشــته احســاس می شــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بــا توجــه‬ ‫بــه تحقیقــات موجــود بــه نظــر می رســد اســتفاده از پلتفرم هــای‬ ‫متفــاوت از واکسیناســیون اولیــه‏بــرای دوز ســوم واکســن کرونــا‬ ‫باعــث ایجــاد ایمنــی پایدارتــر و موثرتــر در برابــر ابتــا بــه کوویــد‪-‬‬ ‫‪ ۱۹‬می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫توجــه بــه پلتفــرم واکســن پروتئیــن نوترکیــب بــرای تولیــد‬ ‫واکســن کرونــا بــه همیــن دالیــل افزایــش یافتــه اســت‪ .‬در‬ ‫همیــن حــال‪ ،‬تعــداد زیــادی از پروژه هــای‏واکسـن های پروتئیــن‬ ‫نوترکیــب علیــه ویــروس کرونــا در سراســر دنیــا حــال پیشــرفت‬ ‫و ســاخت هســتند‪ .‬در ایــران نیــز واکســن پروتئیــن نوترکیــب‬ ‫‏اســپایکوژن کــه مهرمــاه امســال مجــوز مصــرف را دریافــت کــرد‪،‬‬ ‫حــاوی قســمتی از ویــروس کرونــا بــا نــام اســپایک اســت کــه‬ ‫باعــث ایجــاد ایمنــی در‏برابــر ایــن ویــروس می شــود‪ .‬واکســن‬ ‫اســپایکوژن تنهــا واکســن پروتئیــن نوترکیــب موجــود در کشــور‬ ‫اســت کــه شــامل تمامــی بخشــهای پروتئیــن اســپایک‏ویــروس‬ ‫کرونــا اســت‪ .‬ایــن پروتئیــن اصلی تریــن هــدف در طراحــی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫واکســن ها علیــه بیمــاری کرونــا بــوده اســ ‪‎‬‬ ‫پلتفــرم اســتفاده شــده در ســاخت واکســن ســیناژن‪ ،‬پروتئیــن‬ ‫نوترکیــب اســت کــه امتیــاز اصلــی ان ایمنــی بــاال و ســابقه طوالنــی‬ ‫اســتفاده از ان در ســاخت ‏انــواع واکســن ها از جملــه واکســن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫انفلوانــزا‪ ،‬هپاتیــت‪،‬‏‪HPV‬و داروهایــی چــون انســولین اس ـ ‪‎‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬نگرانــی کمتــری دربــاره عــوارض جانبــی ناشــی از‬ ‫واکســن بــا پلتفــرم پروتئیــن نوترکیــب کــه اســپایکوژن از ان‬ ‫بهــره بــرده‪ ،‬وجــود دارد‪ .‬بــا‏پلتفــرم پروتئیــن نوترکیــب‪ ،‬عــوارض‬ ‫کمتــری نســبت بــه بقیــه انــواع واکســن ها رخ می دهــد و‬ ‫عــوارض خاصــی کــه بــا واکس ـن های بــا تکنولــوژی جدیــد‏مانن ـد‪‎‬‬ ‫‪mRNA ‎‬گــزارش شــده‪ ،‬بــا واکســن پروتئیــن نوترکیــب ماننــد‬ ‫واکســن اســپایکوژن تجربــه نمی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در بررســی واکســن اســپایکوژن در فــاز ‪ 2‬کارازمایــی بالینــی‪،‬‬ ‫افــراد بــا ســابقه ابتــا بــه کرونــا بــا تزریــق یــک دوز از واکســن‬ ‫ســیناژن بــه ایمنــی مشــابه ‏بــا ایمنــی دو دوز واکســن دســت‬ ‫یافتنــد کــه اثــر تقویت کنندگــی پاســخ ایمنــی را در اســپایکوژن‬ ‫نشــان می دهــد‪ .‬بــا توجــه بــه مزیت هایــی چــون ایمنــی‬ ‫‏تکنولــوژی پروتئیــن نوترکیــب و رســیدن بــه ایمنــی طوالنی تــر و‬ ‫قوی تــر بــا ترکیــب دو نــوع واکســن بــا پلتفــرم متفــاوت‪ ،‬واکســن‬ ‫ســیناژن می توانــد گزینــه‏منطقــی و مناســب بــرای تزریــق دوز‬ ‫ســوم واکســن کرونــا باشــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اومیکرون‪ ،‬اغازی بر پایان کرونا؟‬ ‫کریســتوفر مــورای مدیــر موسســه ســنجش و ارزیابــی ســامت‬ ‫در امریــکا بــا اشــاره بــه اینکــه تــا مــارس ‪ ۲۰۲۲‬بخــش بزرگــی‬ ‫از جمعیــت جهــان بــه‏واریانــت اُمیکــرون مبتــا خواهــد شــد‪،‬‬ ‫اعتقــاد دارد کــه بــه دلیــل افزایــش میــزان واکسیناســیون‪،‬‬ ‫اســتفاده از دوز ســوم در بســیاری از کشــورها و ســطح‏بــاالی‬ ‫ایمنــی ناشــی از ابتــای قبلــی‪ ،‬بــرای مدتــی ســطح ایمنــی جهانــی‬ ‫علیــه کرونــا در باالتریــن میــزان خــود قــرار خواهــد گرفــت و بــرای‬ ‫هفته هــا و ‏ماه هــا جهــان بایــد انتظــار میــزان کمــی از انتقــال‬ ‫ویــروس را داشــته باشــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫او می گویــد پــس از مــوج اُمیکــرون‪ ،‬کرونــا بازخواهــد گشــت امــا‬ ‫پاندمــی بــاز نخواهــد گشـت‪.‎‬‬ ‫هرچنــد دانشــمند و مشــاور ارشــد کاخ ســفید‪ ،‬دکتــر فائوچــی‬ ‫میگویــد‪ :‬هنــوز خیلــی زود اســت کــه بخواهیــم بــه ایــن ســوال‬ ‫پاســخ دهیــم کــه ایــا اُمیکــرون بــه‏معنــی تغییــر در همه گیــری‬ ‫کرونــا و تبدیــل ان بــه بیمــاری فصلــی کرونــا اســت یــا خی ـ ‪‎‬ر‪‎.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن واقعیــت کــه بــه نظــر می رســد جهش هــای‬ ‫ویــروس کرونــا قــادر بــه فــرار از برخــی پاسـخ های ایمنــی ناشــی از‬ ‫واکسـن ها و ابتــای قبلــی‏هســتند‪ ،‬دســتیابی بــه ایمنــی جمعــی‬ ‫را دشــوار می کنــد‪ .‬واکســن های مخصــوص یــک نــوع ویــروس‬ ‫بهتریــن راه مبــارزه بــا ایــن بیمــاری نیســتند و‏واکسیناســیونی‬ ‫موردنیــاز اســت کــه علیــه همــه انــواع جهش هــا (واریانت هــا)‬ ‫کار کنــد‪ .‬نبایــد وارد چرخ ـه ای شــویم کــه بــرای هــر نــوع جدیــد‬ ‫یــک واکســن‏ویــژه بســازیم‪ .‬بایــد بــه مکانیســمی دســت پیــدا‬ ‫کنیــم کــه بتوانــد پاســخ ایمنــی را علیــه همــه واریانت هــای فعلــی‬ ‫و اینــده ویــروس کرونــا ایجــاد کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ صفحه 2 ‫نماینــده مــردم کردکــوی‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬ترکمــن و گمیشــان در مجلــس شــورای اســامی بــا تاکیــد بــر ضــرورت‬ ‫نشــر دســتاوردهای انقــاب اســامی گفــت‪ :‬بــرای توفیــق در خنثی ســازی جنــگ ترکیبــی دشــمنان بایــد در‬ ‫حــوزه اگاهی بخشــی بــه عنــوان عنصــر بنیادیــن جهــاد تبییــن ســرمایه گذاری بیشــتری کنیــم‪.‬‬ ‫عبدالجــال ایــری اظهارداشــت‪ :‬نخبــگان و خــواص جامعــه در جهــاد تبییــن بــه عنوان ســربازان پیشــقراوالن‬ ‫نظــام بایــد عملگــرا باشــند و بــه صــورت میدانــی راهبــری جامعــه را عهــده دار شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬مســئولیت مــا و همــه مدیــران نظــام ان اســت کــه در کنــار تــاش بــرای رفــع کمبودهــا و برخــی‬ ‫کاســتی هــا در جامعــه دســتاوردهای نظــام در بخــش هــای مختلــف را بــرای مــردم بازگــو کنیــم‪.‬‬ ‫اگاهی بخشی‬ ‫خدمات نظام‬ ‫عنصربنیادین‬ ‫جهاد تبیین است‬ ‫دو شنبه ‪ 2‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪488‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫پرسش پاسخ درمورد‬ ‫سیستم تعلیق‬ ‫تاخت وتاز امیکرون‬ ‫مســئله خطرناکــی جامعــه را تهدیــد مــی کنــد و ان هــم‬ ‫اینکــه شــایعه ای در حــال دهــان بــه دهــان شــدن اســت‬ ‫کــه مــی گویــد‪« ،‬اگــر کســی‏امیکــرون بگیــرد خــوب اســت‬ ‫چــرا کــه کرونــا خــود را ضعیف تــر کــرده و اســیبی بــه بــدن‬ ‫نمی رســاند در نتیجــه ماننــد یــک ســرماخوردگی ســاده بــوده و‬ ‫اگــر فــردی‏بگیــرد تــازه فایــده هــم دارد‪ .‬چــون بدنــش پادتــن‬ ‫تولیــد میکنــد!»‏‬ ‫روزهای سختی به همراه اغاز‬ ‫سال نو می تواند در انتظار باشد‬ ‫ترس تعطیلی بازار‬ ‫به خاطر هجوم‬ ‫اومیکرون‬ ‫سرویس سالمت ‪ -‬الهه قهرمان‪:‬‬ ‫بــا اینکــه اومیکــرون بــی محابــا مــی تــازد و حــاال در کنــار‬ ‫افزایــش مبتالیانــش‪ ،‬تعــداد مــرگ و میرهــا را هــم بــاال بــرده‪،‬‬ ‫امــا گویــی هنــوز قــرار نیســت تصمیمــات ‏درســتی از طــرف‬ ‫مســئوالن اتخــاذ و توجــه مــردم بــه نــکات بهداشــتی افزایــش‬ ‫یافتــه و حداقــل از رفــت و امدهــای غیــر ضــروری بپرهیزنــد‪.‬‬ ‫متاســفانه طــی چنــد روز گذشــته امــار مبتالیــان بــه امیکــرون‬ ‫درگلســتان بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت وبــا توجــه بــه‬ ‫افزایــش مــوارد بســتری تمــام بیمارســتان هــای اســتان درحالــت‬ ‫امادگــی کامــل بــرای پذیــرش بیمــاران مبتــا بــه کرونــا هســتند‬ ‫ســعید گل فیــروزی سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گلســتان بــا توجــه بــه اینکــه تعــداد شــهرهای قرمــز در‬ ‫گلســتان افزایــش یافتــه اســت گفــت‪ :‬تزریــق دوز ســوم‬ ‫واکســن درکشــور‪ ۳۳‬درصــد اســت کــه ایــن میــزان درگلســتان‬ ‫‪ ۲۴‬درصــد اســت و مــا از میانگیــن کشــوری عقب تــر هســتیم‬ ‫گل فیــروزی اظهــار کرد‪:‬هــم اکنــون ‪ ۵۵۵‬بیمــار مبتــا بــه کرونــا‬ ‫در گلســتان بســتری هســتند کــه ‪ ۷۶‬نفــر دربخــش مراقبــت هــای‬ ‫ویــژه و ‪ ۴۰‬نفــر بــه دســتگاه اکســیژن وصــل هســتند‬ ‫خوزســتان اعــام‏کــرده در صــورت ادامــه ایــن رونــد و رعایــت‬ ‫نشــدن پروتکلهــای بهداشــتی‪ ،‬شــرایط بســیار دشــواری در‬ ‫پیــش اســت و احتمــاال در ایــام عیــد نــوروز کســب و‏کارهــا‬ ‫مختــل شــود‪ .‬وضعیــت شــیوع کرونــا در اســتان کرمــان هــم‬ ‫بحرانــی شــده و متاســفانه ‪ ۶‬نفــر دیگــر جــان خــود را از دســت‬ ‫دادنــد کــه یــک نــوزاد ‪ ۵‬ماهــه‏در بیــن انــان بــود و چنــد روز‬ ‫پیــش هــم یــک جــوان ‪ ۲۵‬ســاله در لیســت فوتــی هــا قــرار‬ ‫داشــت‪ .‬در همیــن راســتا ســمنان بــه قلــه مــوج ششــم رســید‬ ‫و رکــورد‏مراجعــه بیمــاران کرونایــی بــه بیمارســتان های ایــن‬ ‫اســتان طــی دو ســال اخیــر شکســته شــده شــد‪.‬‏‬ ‫‏ بــا اینکــه ابتــدا چنیــن وانمــود مــی شــد کــه اومیکــرون در مقابــل‬ ‫ســرعت بــاالی شــیوعش از قــدرت کشــندگی پایینــی برخــوردار‬ ‫اســت امــا در عمــل چنیــن‏نیســت و بــا افزایــش مــرگ و میرهــای‬ ‫ناشــی از ابتــا بــه ایــن بیمــاری مشــخص شــده‪ ،‬اومیکــرون‬ ‫می توانــد روزهــای ســخت تــری را رقــم بزنــد‪ .‬امــا نکتــه حائــز‬ ‫‏اهمیــت ایــن اســت کــه نتایــج یــک مطالعــه جدیــد نشــان‬ ‫میدهــد‪ ،‬بیمــاران مبتــا بــه ســویه اومیکــرون جوانتــر هســتند و‬ ‫بــا مــرگ نــوزادان نگرانــی هــا بــه‏شــدت افزایــش یافتــه اســت‪.‬‏‬ ‫خوزســتانی هــا کــه توانســته بودنــد چنــد ماهــی را در شــرایط زرد‬ ‫و ابــی و بــا ارامــش ســپری کننــد‪ ،‬حــاال نگــران ســرعت افزایــش‬ ‫تعــداد مبتالیــان و روزهــای‏ســخت اینــده هســتند‪.‬‏‬ ‫بــه گفتــه سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی جنــدی شــاپور‬ ‫اهــواز در صــورت ادامــه ایــن رونــد بیمــاری و رعایــت نشــدن‬ ‫پروتکلهــای بهداشــتی‪ ،‬شــرایط‏بســیار دشــواری در پیــش اســت‪.‬‏‬ ‫دکتــر محمدحســین سرمســت بــا اشــاره بــه وضعیــت مــوج‬ ‫بیمــاری در خوزســتان گفــت‪« :‬هنــوز بــه پیک بیماری نرســیده ایم‬ ‫و ممکــن اســت در یکــی دو هفتــه‏اینــده شــاهد شــدت بیشــتر‬ ‫بیمــاری باشــیم و تعــداد مراجعــه کننــدگان بــه مراکــز بهداشــتی‬ ‫و درمانــی‪ ،‬بســتری ها و فوتــی هــا افزایــش یابــد‪».‬‏‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر تقریبــا ظرفیــت تختهــای‏‪ICU‬‏‬ ‫اختصــاص داده شــده بــه بیمــاران مبتــا بــه کرونــا در بیماســتان‬ ‫رازی اهــواز تکمیــل اســت‪،‬‏افــزود‪« :‬در کل اســتان از ‪ ۷۰‬درصــد‬ ‫ظرفیــت تختهــای‏‪ICU‬‏ اشــغال شــده و بــا افزایــش تعــداد بیمــاران‬ ‫بــد حــال‪ ،‬احتمــاال در هفتــه هــای اینــده شــاهد‏افزایــش مــوارد‬ ‫مــرگ و میــر باشــیم‪».‬‏‬ ‫بــه گفتــه ایــن مســئول شــرایط ســختی در پیــش اســت و شــاید‬ ‫ایــن شــرایط تــا نــوروز ادامــه داشــته باشــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن ممکــن‬ ‫اســت در ایــام عیــد نــوروز‏کســب و کار مختــل شــود‪.‬‏‬ ‫مرگ نوزادان و جوانان‪ ،‬فاجعه بزرگ‬ ‫وضعیــت شــیوع کرونــا در اســتان کرمــان بحرانــی اســت و هــر‬ ‫روز بــر تعــداد افــراد مبتــا افــزوده میشــود و تحــت هــای بیشــتری‬ ‫در بیمارســتانها اشــغال می‏شــود‪ .‬هــم اکنــون ‪ ۱۷‬شهرســتان‬ ‫کرمــان قرمــز کرونایــی شــده اســت‪.‬‏‬ ‫در کمــال تاســف بایــد گفــت طــی ‪ 24‬ســاعت قبــل ‪ ۶‬نفــر دیگــر‬ ‫جــان خــود را بــه خاطــر ابتــا بــه کرونــا از دســت دادنــد کــه یــک‬ ‫نــوزاد ‪ ۵‬ماهــه در بیــن انــان بــود و‏روز پنجشــنبه گذشــته نیــز‬ ‫یــک جــوان ‪ ۲۵‬ســاله در لیســت افــراد فــوت کــرده قــرار داشــت‪.‬‬ ‫ایــن یعنــی اومیکــرون هــم جــان هــای زیــادی خواهــد گرفــت‪.‬‏‬ ‫در همیــن رابطــه رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان از فــوت‬ ‫‪ ۶‬نفــر طــی ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته در ایــن اســتان خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫«امیکــرون یــک ‏ســرماخوردگی ســاده نیســت و بــی تفاوتــی‬ ‫جامعــه فشــار زیــادی بــه پرســتاران و کادر درمــان وارد کــرده و‬ ‫بســیاری از انهــا بیمــار شــده انــد‪».‬‏‬ ‫حمیــد رضــا رشــیدی نــژاد بــا تاکیــد بــر اینکــه ‪ ۴۵۶‬نفــر هــم‬ ‫اکنــون در کرمــان بــا تشــخیص کرونــا در بیمارســتانها بســتری‬ ‫هســتند و تعــداد بیشــتری مشــکوک ‏بــه ایــن ویــروس در‬ ‫مراکــز درمــان تحــت مراقبــت میباشــند‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬ســرایت‬ ‫ایــن بیمــاری بســیار باالســت و در صــورت بــروز بیمــاری در یــک‬ ‫خانــواده‏همــه بایــد قرنطینــه شــوند ‪ ۵‬روز بــا ســایر افــراد جامعــه‬ ‫در ارتبــاط نباشــند‪».‬‏‬ ‫بــر اســاس اخریــن نقشــه رنــگ بنــدی کشــور کرمــان ســرختر از‬ ‫هفتــه قبــل شــده اســت و دیگــر اثــری از رنــگ ابــی در کرمــان‬ ‫بزرگترین سرمایه نظام‪،‬‬ ‫اعتماد مردم است‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬اعتمــاد مــردم بزرگتریــن ســرمایه نظــام اســت و ایــن اعتمــاد‬ ‫مــی توانــد انگیــزه خدمــت بیشــتر را در مدیــران ایجــاد نمایــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از روابــط عمومــی اداره کل شــیالت گلســتان مهنــدس ســید جــواد‬ ‫قــدس علــوی در جلســه شــورای فرهنگــی جهــاد کشــاورزی اســتان کــه بــا حضــور مدیــر کل دفتــر‬ ‫نمایندگــی ولــی فقیــه در وزارت جهــاد کشــاورزی برگــزار شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬همــواره چکیــده‬ ‫فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری‪ ،‬زنــده نگــه داشــتن امیــد در دل مــردم اســت و یکــی از راه هــای‬ ‫پررنــگ کــردن ایــن امیــد پرداختــن بــه داشــته هــای انقــاب و تبییــن قــدم هــای بزرگــی کــه در ایــن‬ ‫مــدت برداشــته شــده اســت‪ ،‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نقــش شــیالت در توســعه اقتصــادی اســتان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬مــی تــوان گفــت‬ ‫یکــی از مهــم تریــن ابعــاد توســعه اقتصــادی اســتان‪ ،‬حــوزه شــیالت اســت‪ .‬بــه طوریکــه در حــال‬ ‫حاضــر بســتر بــرای ســرمایه گــذاری بیــش از ‪ 14‬هــزار میلیــارد تومــان توســط بخــش خصوصــی در‬ ‫پــروژه هــای بزرگــی چــون پــرورش میگــو‪ ،‬پــرورش ماهــی در دریــا و پــرورش ماهیــان خاویــاری در‬ ‫دیــده نمی شــود‪.‬‏‬ ‫‏‪ ۱۷‬شهرســتان کرمــان در وضعیــت قرمــز قــرار دارد‪ ۴ ،‬شــهر‬ ‫نارنجــی و ‪ ۲‬شــهر هــم زرد اســت کــه بنــا بــه پیــش بینــی‬ ‫مســئوالن رونــد صعــودی بیمــاری در ایــن ‏اســتان در روزهــای‬ ‫اتــی ادامــه دارد و بــه زودی همــه جــا قرمــز مــی شــود‪.‬‏‬ ‫کرمــان‪ ،‬زرنــد‪ ،‬کوهبنــان‪ ،‬رفســنجان‪ ،‬شــهربابک‪ ،‬ســیرجان‪،‬‬ ‫بردســیر‪ ،‬رابــر‪ ،‬بافــت‪ ،‬ارزوئیــه‪ ،‬جیرفــت‪ ،‬بــم‪ ،‬نرماشــیر‪ ،‬رودبــار‬ ‫جنــوب‪ ،‬کهنــوج‪ ،‬منوجــان و قلعــه‏گنــج در وضعیــت قرمــز هســتند‏‪.‬‬ ‫رکورد مراجعه بیماران در سمنان‬ ‫وقتــی تعــداد مبتالیــان بــه اومیکــرون در ســمنان بــاال رفــت‬ ‫ایــن اســتان هــم اقــرار کــرد بــه اوج مــوج ششــم رســیده و رکــورد‬ ‫مراجعــه بیمــاران کرونایــی بــه‏بیمارســتانها در ایــن دو ســال را‬ ‫شکســته اســت‪.‬‏‬ ‫بــه گفتــه اســتاندار ســمنان ‪ ،‬شــاهد شــیوع وســیع بیمــاری‬ ‫کرونــا و ســویه امیکــرون در اســتان هســتیم بــه نحــوی کــه‬ ‫شهرســتانهای شــاهرود‪ ،‬دامغــان‪ ،‬‏ســمنان‪ ،‬مهــدی شــهر و‬ ‫ارادان در وضعیــت قرمــز‪ ،‬گرمســار و ســرخه در وضعیــت نارنجــی‬ ‫و میامــی تنهــا شهرســتان زرد اســتان محســوب میشــود‪.‬‏‬ ‫ســید محمــد رضــا هاشــمی کــه ریاســت ســتاد مقابلــه بــا کرونــای‬ ‫اســتان را نیــز بــر عهــده دارد‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬طبــق امارهــای‬ ‫دانشــگاههای علوم پزشــکی ســمنان‏و شــاهرود و در شــبانه روز‬ ‫منتهــی بــه شــنبه ‪ ۹۶۰‬نفــر بــه بیمارســتانهای اســتان بــا عالئــم‬ ‫کرونــا و ســویه امیکــرون مراجعــه کردهانــد کــه بیشــتر از هــر‬ ‫زمــان‏دیگــری در دوران شــیوع کرونــا اســت‪».‬‏‬ ‫بــا ایــن تفاســیر مســئله خطرناکــی جامعــه را تهدیــد مــی کنــد و‬ ‫ان هــم اینکــه شــایعه ای در حــال دهــان بــه دهــان شــدن اســت‬ ‫کــه مــی گویــد‪« ،‬اگــر کســی‏امیکــرون بگیــرد خــوب اســت چــرا کــه‬ ‫کرونــا خــود را ضعیفتــر کــرده و اســیبی بــه بــدن نمی رســاند در‬ ‫نتیجــه ماننــد یــک ســرماخوردگی ســاده بــوده و اگــر فــردی‏بگیــرد‬ ‫تــازه فایــده هــم دارد‪ .‬چــون بدنــش پادتــن تولیــد میکنــد!»‏‬ ‫موضوعــی کــه از ســوی کارشناســان اعــام شــده بــه شــدت‬ ‫اشــتباه اســت و رکــورد مراجعــه ســمنانی هــا بــه مراکــز درمانــی‬ ‫گــواه بــی پایــه بودنــش اســت‪.‬‏‬ ‫تشدید وضعیت کرونایی در اذربایجان شرقی‬ ‫در شــمال غــرب کشــور هــم اذربایجــان شــرقی بــا افزایــش‬ ‫تعــداد بســتریهای کرونایــی رو بروســت‪.‬‏‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا اشــاره بــه‬ ‫بــاال رفتــن تعــداد مبتالیــان و میــزان نفراتــی کــه بــه مراکــز درمانی‬ ‫مراجعــه و بســتری شــده انــد‏از تشــدید وضعیــت کرونایــی در‬ ‫اذربایجــان شــرقی خبــر داده اســت‪.‬‏‬ ‫حســین حقائــی گفــت‪« :‬تعــداد بســتریهای کرونایــی در اســتان‬ ‫نیــز بــه ‪ ۷۴۸‬بیمــار رســیده کــه ‪ ۲۰۴‬بیمــار در بخــش مراقبتهــای‬ ‫ویــژه هســتند‪ .‬ایــن در‏حالیســت کــه در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته در‬ ‫اســتان‪ ۷ ،‬بیمــار کوویــد ‪ ۱۹‬جــان خــود را از دســت دادنــد‪».‬‏‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪« :‬اکنــون ‪ ۱۲‬شهرســتان اذربایجــان شــرقی در‬ ‫وضعیــت قرمــز‪ ،‬چهــار شهرســتان در وضعیــت نارنجــی و پنــج‬ ‫شهرســتان در وضعیــت زرد قــرار‏دارنــد‪».‬‏‬ ‫بــه گفتــه ایــن مســئول‪ ،‬در روزهــای اخیــر‪ ،‬در بیــن مــردم‪،‬‬ ‫ســاده انــگاری شــده و رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی‪ ،‬چــون‬ ‫اســتفاده از ماســک‏و رعایــت فاصلــه گــذاری بــه حــدود ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫کاهــش یافتــه کــه در نتیجــه ان شــاهد افزایــش بســیار بــاالی‬ ‫مــوارد ســرپایی هســتیم‪.‬‏‬ ‫اســتان فراهــم اســت‬ ‫وی بــا اشــاره بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در خصــوص شــعار ســال اذعــان داشــت‪ :‬مقــام‬ ‫معظــم رهبــری شــعار امســال را بــه مانــع زدایــی اختصــاص دادنــد‪ .‬امــا متاســفانه گاهــا مشــاهده‬ ‫مــی شــود بعضــی از دســتگاه ها خــود مانــع انجــام کارمــی شــوند‪.‬‬ ‫بایــد ایــن شــهامت را داشــته باشــیم کــه اصــاح ســاختار انجــام دهیــم و بــا همدلــی و همفکــری‬ ‫در هــر حــوزه ای کــه هســتیم‪ ،‬بــا حفــظ وحــدت‪ ،‬در مســیر منویــات و فرمایشــات مقــام معظــم‬ ‫رهبــری پیــش برویــم‪.‬‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان در پایــان بــا تاکیــد بــر قــدرت انقــاب اســامی ایــران گفــت‪ :‬بیــش از ‪40‬‬ ‫ســال اســت کــه جبهــه کفــر در دنیــا علیــه کشــور و انقــاب مــا بســیج شــده اســت‪ .‬اگــر ایــن انقــاب‬ ‫تــا بــه امــروز پــا بــر جــا مانــده بــه ایــن معنــی اســت حرفــی بــرای گفتــن داشــته و قــدم هــای بزرگــی‬ ‫در ایــن مــدت برداشــته شــده اســت کــه همچنــان پــا برجــا و مقــاوم ایســتاده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن جلســه مدیــر کل دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در وزارت جهــاد کشــاورزی بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه بیــش از ‪ ۷۰‬درصــد معیشــت مــردم ماحصــل دســترنج و زحمــات همــکاران در‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی اســت‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬امــروز وظیفــه ماســت در میــدان از تمــام تــوان خــود‬ ‫اســتفاده کنیــم و جهــاد تبییــن یعنــی گفتگــو بــا مــردم بصــورت مســتمر و بیــان نــکات مثبــت و‬ ‫دســتاوردهای مهــم انقــاب بــا وجــود تمــام موانــع و تحریم هــا را بایــد در دســتور کار قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫حجــت االســام و المســلمین رحمانــی مهــر گفــت‪ :‬ضعیــف عمــل کــردن در فضــای مجــازی در حالــی‬ ‫کــه دشــمن بــا تمــام قــدرت در ایــن فضــا عمــل می کنــد یکــی از عوامــل بــزرگ نمایــی نقــاط ضعــف مــا‬ ‫توســط دشــمنان اســت کــه در ایــن زمینــه نیــاز بــه تبییــن بیشــتر و مصــداق جهــاد تبییــن مــی باشــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت جلســه شــورای فرهنگــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان بــا حضــور حجــت االســام‬ ‫و المســلمین رحمانــی مهــر مدیــر کل دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در وزارت جهــاد کشــاورزی و‬ ‫جمعــی از مدیــران مجموعــه جهــاد کشــاورزی اســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫مشکل‪ :‬فرمان ارتعاش می کند!‬ ‫توضیــح مشــکل‪:‬فرمان در ســرعت هــای بیــن ‪ ۶۰‬تــا ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلومتــر در ســاعت ارتعــاش مــی کنــد‪ .‬ایــن لغــزش بــه‬ ‫خــودرو نیــز منتقــل مــی شــود‪ .‬گاهــی ایــن مشــکل فقــط‬ ‫هنــگام ترمــز گرفتــن مشــاهده می شــود‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫ روتورهای ترمز خراب شده است‪.‬‬‫️پیچهای چرخ شل شده اند‪.‬‬‫️چرخ ها از باالنس خارج شده اند‪.‬‬‫️اتصال فرمان شل است‪.‬‬‫ چرخ ها کج و یا خراب شده اند‪.‬‬‫️چرخ ها خیلی خورده شده اند‪.‬‬‫مشکل‪ :‬پدال ترمز ارتعاش می کند!‬ ‫توضیــح مشــکل‪ :‬بــا فشــردن پــدال ترمــز‪ ،‬احســاس‬ ‫می کنیــد کــه پــدال ارتعــاش مــی کنــد‪ .‬بنظــر مــی رســد‬ ‫کــه چیــزی در حــال جــدا شــدن اســت‪ .‬اگــر خــودروی شــما‬ ‫داری سیســتم ‪ Abs‬اســت‪ ،‬ایــن مســاله عــادی اســت‬ ‫ولــی در غیــر ایــن صــورت ایــن یــک مشــکل اســت‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫️روتورهای ترمز خورده شده اند‪.‬‬‫️اتصاالت فرمان شل شده است‪.‬‬‫️پیچهای چرخها شل شده اند‪.‬‬‫️چرخها از باالنس خارج شده اند‪.‬‬‫️چرخها خراب شده اند‪.‬‬‫️چرخها خیلی خورده شده اند‪.‬‬‫مشکل‪ :‬یکی یا چند تا از ترمزها قفل می کند!‬ ‫توضیــح مشــکل‪ :‬بــا فشــردن پــدال ترمــز‪ ،‬خــودرو بــه یــک‬ ‫ســمت شــدیدا کشــیده مــی شــود‪ .‬بنظــر مــی رســد کــه‬ ‫ترمزهــا در یــک ســمت خــودرو خــوب کار مــی کننــد و در‬ ‫ســمت دیگــر کار نمــی کننــد‪ .‬ایــن کشــیده شــدن فقــط در‬ ‫هنــگام ترمــز گرفتــن اســت‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫️لنت ها روغنی شده اند و باید تعویض شوند‪.‬‬‫️لنت ها شل شده اند و باید تنظیم شوند‪.‬‬‫️سیلندر چرخ خراب شده است‪.‬‬‫️بلبرینگ های چرخ جلو از تنظیم خارج شده اند‪.‬‬‫مشکل‪ :‬ارتعاشات عرضی فرمان!‬ ‫توضیــح مشــکل‪ :‬متوجــه ارتعــاش عرضــی در فرمــان‬ ‫می شــوید‪ ،‬ایــن ارتعاشــات هنگامیکــه روی ســطح‬ ‫ناهمــوار هســتید بدتــر اســت‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫️چرخهای شما ار باالنس خارج شده اند‪.‬‬‫️فشار چرخها درست نیست‪.‬‬‫️چرخ ها خورده شده اند‪.‬‬‫️یــک قســمت از اتصــاالت فرمــان شــل و یــا خــراب شــده‬‫اســت و بایــد تعویض شــود‪.‬‬ ‫️قطعات سیستم تعلیق خورده شده اند‪.‬‬‫مشــکل‪ :‬پــدال ترمــز بــا فشــردن بــه زمیــن مــی رســد!‬ ‫توضیــح مشــکل‪ :‬بــا فشــردن پــدال ترمــز‪ ،‬متوجــه‬ ‫می شــوید کــه بــه راحتــی بــه زمیــن مــی رســد‪ .‬ترمــز نیــز‬ ‫خیلــی ضعیــف عمــل می کنــد در ایــن حالــت‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫️روغن ترمز خیلی کم است و یا وجود ندارد‪.‬‬‫️سیلندر اصلی ترمز خراب است‪.‬‬‫ در سیستم ترمز هوا محبوس شده است‪.‬‬‫مشکل‪ :‬ترمز ها به سختی خودرو را متوقف می کنند!‬ ‫توضیــح مشــکل‪ :‬فشــردن پــدال ترمــز باعــث توقــف‬ ‫خــودرو نمــی شــود‪ .‬در هنــگام ایســت‪ ،‬ترمزهــا بایــد‬ ‫خیلــی محکــم فشــرده شــوند تــا خــودرو را ســاکن نــگاه‬ ‫دارنــد‪ .‬اغلــب بــرای توقــف خــودرو احتیــاج بــه چنــد بــار‬ ‫ترمــز گرفتــن اســت‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫️روغن ترمز خیلی کم است و یا تمام شده است‪.‬‬‫️سیلندر اصلی ترمز خراب شده است‪.‬‬‫️در سیستم ترمز هوا محبوس شده است‪.‬‬‫‪️-‬لنت های ترمز خورده شده اند و یا خیس هستند‪.‬‬ ‫در پس شادی کاذبی که‬ ‫با مصرف روانگردان به‬ ‫دست می اید‪ ،‬دنیایی از‬ ‫غم و اندوه نهفته است‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 2‬اسفند‬ ‫بجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 2‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪488‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫در بوم گردی روستایی‬ ‫مراوه تپه ظرفیت باالیی دارد‬ ‫به زودی طرح گردشگری‬ ‫اشوراده اجرایی می شود‬ ‫ســرویس گردشــگری‪:‬رییس اداره میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی مراوه تپــه گفــت‪ :‬منابــع‬ ‫خــدادادی و طبیعــت زیبــای مناطــق روســتایی ایــن‬ ‫شهرســتان مــرزی‪ ،‬ظرفیت باالیــی در راه انــدازی واحدهای‬ ‫بــوم گــردی روســتایی دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از ســعید گرگانلــی دوجــی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر در مناطــق روســتایی‬ ‫مراوه تپــه ‪ ۱۹‬متقاضــی راه انــدازی اقامتــگاه بوم گردی اســت‬ ‫کــه ســه مــورد ان مزرعــه گردشــگری و یــک مــورد ان احداث‬ ‫مجتمــع تفریحــی ‪ -‬ســرگرمی اســت‪ ،‬درخواســت داده انــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکه برای بیشــتر متقاضیان‬ ‫راه انــدازی بــوم گــردی روســتایی مجــوز اولیــه یــا پروانــه‬ ‫ســاخت صــادر شــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه اســتثناء‬ ‫مجتمــع تفریحــی ‪ -‬ســرگرمی کــه فعــا در مرحلــه ارائــه‬ ‫طــرح قــرار دارد‪ ،‬بــرای حداقــل ‪ ۶۰‬نفــر فرصــت شــغلی‬ ‫بــا راه انــدازی واحدهــای بــوم گــردی و مــزارع گردشــگری‬ ‫مــورد تقاضــا در مراوه تپــه ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫ی دوجــی افــزود‪ :‬در روســتاهای «لهنــدر‪ ،‬پلــی‬ ‫گرگانل ـ ‬ ‫ســفلی‪ ،‬قوالق کســن‪ ،‬کمرلــی‪ ،‬اق امــام‪ ،‬ســوجق‪،‬‬ ‫کمرلــی پیرلــر‪ ،‬قرنــاوه علیــا‪ ،‬پالچــق لــی‪ ،‬دالــی بقجــه و‬ ‫شــارلوق گــوگالن» متقاضیــان ســاخت یــا راه انــدازی‬ ‫واحدهــای بــوم گــردی واقــع در بخــش مرکــزی و گلیــداغ‬ ‫و نیز ‪ ۲‬شهر مراوه تپه و گلیداغ هستند که در مجموع‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت درخواســت کردنــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی مراوه تپــه گفــت‪ :‬پرونــده درخواســت تســهیالت‬ ‫متقاضیــان پــس از ابــاغ تســهیالت بنــد الــف تبصــره‬ ‫‪ ،۱۸‬از ســوی بانــک عامــل پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی خبــر از افتتــاح و اغــاز طــرح توســعه یــک واحــد‬ ‫بوم گــردی در روســتای کمرلــی مراوه تپــه بــه مســاحت‬ ‫‪ ۴۰۶‬مترمربــع‪ ،‬زیربنــای ‪ ۲۵۵‬مترمربــع و هزینه تقریبی‬ ‫‪ ۱۶‬میلیــارد ریالــی داد و گفــت‪ :‬نخســتین خانــه مســافر‬ ‫ایــن شهرســتان در ایــام دهــه فجــر امســال بــا هزینــه‬ ‫چهــار میلیــارد ریالــی و بــا ظرفیــت پذیریــش ‪ ۲‬خانــوار‬ ‫فعالیــت خــود را اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫گرگانلــی دوجــی بــا اشــاره بــه جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫(طبیعــی‪ ،‬تاریخــی‪ ،‬فرهنگــی) مراه تپــه ادامــه داد‪:‬‬ ‫از جملــه ایــن جاذبه هــا ارامــگاه مختومقلــی فراغــی‬ ‫شــاعر شــهیر ترکمــن‪ ،‬مدرســه تاریخــی علــوم دینــی‬ ‫سیدقلیچ ایشــان‪ ،‬ارامــگاه ابوالقاســم جرجانــی و ال‬ ‫خــان بابــا‪ ،‬رودخانــه اتــرک‪ ،‬ابشــارهای بالی قایــه‪،‬‬ ‫شــارلوق‪ ،‬چشــمه ســاوه‪ ،‬قیزلــر قلعــه‪ ،‬ابشــار گونــدر‪،‬‬ ‫دشــت هــای شــقایق‪ ،‬ابشــار دامدامــی‪ ،‬منطقــه بالقــی‬ ‫بابــا‪ ،‬مــام چشــمه‪ ،‬حاجــی داغ‪ ،‬ســونگی داغ‪ ،‬تپه هــای‬ ‫باســتانی‪ ،‬جنگل هــای پســته‪ ،‬انــار‪ ،‬انجیــر و زرشــک‬ ‫وحشــی بخشــی اســت‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬از دیگــر جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫ایــن شهرســتان می تــوان بــه وجــود مــزارع گیاهــان‬ ‫دارویــی و زراعــی و زیبایی هــای ان در فصــول مختلــف‬ ‫ســال بــه همــراه اداب و رســوم و صنایــع دســتی مردمان‬ ‫مرزنشــین و عشــایر مراوه تپــه از جملــه قالــی ترکمــن‪،‬‬ ‫نمــد‪ ،‬گلیــم بافــی‪ ،‬پوســتین دوزی‪ ،‬ابریشــم بافــی‪،‬‬ ‫مونجــق دوزی و عروســک بافــی اشــاره داشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬شــکلی جدیــد از‬ ‫صنعــت گردشــگری رواج یافتــه در کشــور بــوم گــردی‬ ‫یــا همــان گردشــگری روســتایی اســت کــه دیگــر در ان‬ ‫افــراد بــه جــای حضــور در هتــل هــا و اماکــن شــلوغ‬ ‫و پــر ازدحــام‪ ،‬راهــی روســتاهای بکــر دســت نخــورده‬ ‫می شــوند تــا بــه دور از هیاهــوی زندگــی روزمــره‬ ‫ســاعتی‪ ،‬شــاید هــم روزی و هفتــه ای را در ارامــش‬ ‫برامــده از ایــن ویژگی هــا ســپری کننــد و بــه معنــای‬ ‫دقیــق تــر گردشــگران بــوم گــرد بــه روســتاها مــی رونــد‬ ‫تــا هماننــد انهــا زندگــی کننــد‪ ،‬ماننــد ان هــا غــذای‬ ‫محلــی بخورنــد‪ ،‬ماننــد انــان بــه طبیعــت برونــد تــا‬ ‫لذت هــای یــک زندگــی ســاده و صمیمــی روســتایی را‬ ‫تجربــه کــرده و از ان بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫ســرویس گردشــگری‪ :‬اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬یکــی از مهمتریــن مطالبــات مــردم طــرح گردشــگری‬ ‫اشــوراده اســت و بــا اســتفاده از حمایــت شــوراهای نظارتــی در تالش یــم هرچــه ســریع تر زمینــه‬ ‫اجــرای ایــن طــرح بــزرگ در جزیــره اشــوراده و ســایت پشــتیبان را فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬علی محمــد زنگانــه در جمــع مدیــران دســتگاه های اجرایــی‬ ‫اســتان اظهارداشــت‪ :‬گلســتان فرصت هــای گردشــگری بی نظیــری در کنــار جزیــره اشــوراده دارد کــه‬ ‫بخــش خصوصــی و بانک هــا تمایــل بــه مشــارکت در انهــا را از خــود نشــان داده انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در خصــوص مدیریــت ریزگردهــا یــک کانــون ســه هــزار هکتــاری در گمیشــان و همچنیــن‬ ‫خشــک شــدن خلیــج گــرگان بــه دلیــل الیروبــی نشــدن کانال هــای ابرســان در حــال بررســی و اقــدام اســت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫در استانه تعطیالت نوروزی‬ ‫رعایت دستورالعملهای بهداشتی‬ ‫بشدت تاکید و نظارت می شود‬ ‫خدماتبهزیستی‬ ‫بسیار با ارزش است‬ ‫صدور کیفرخواست پرونده اجساد‬ ‫سوخته در دادسرای گرگان‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه در حــال حاضــر ‪ 79‬درصــد از جامعــه اتوبــوس داران و پرســنل‬ ‫پایانه هــای مســافری اســتان واکســینه شــده انــد‪ ،‬بــه انــان و مدیــران‬ ‫فنــی و عامــل شــرکت هــای حمــل و نقــل مســافری نیــز اعــام کــرد کــه‬ ‫طبــق تاکیــدات ســتاد مقابله بــا کرونا‪ ،‬رعایت پروتکل های بهداشــتی‬ ‫در اســتانه تعطیــات نــوروزی بــا شــدت بیشــتر نظــارت می شــود‪.‬‬ ‫مهــدی میقانــی اظهــار داشــت‪ :‬تمــام ماموریــت وتــاش ایــن اداره کل‬ ‫اقنــاع جامعــه هــدف دربخــش مســافری برای بهبودشــرایط کرونایی با‬ ‫واکسیناســیون و رعایت مســائل بهداشتی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اطالع رســانی های الزم برای واکســینه شــدن‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از ماســک و انجــام تهویــه هــای مناســب بــه شــرکت ها و صنــوف‬ ‫حمــل و نقــل بخــش مســافری جهــت تامیــن امنیــت بهداشــتی و‬ ‫رضایــت خاطــر مســافران بیــش از پیــش انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫میقانــی گفــت‪ :‬از ابتــدا تــا ‪ 28‬بهمــن مــاه جــاری ‪ 8210‬مســافر بــه‬ ‫اســتان وارد و از اســتان خــارج و در داخــل اســتان از طریــق نــاوگان‬ ‫حمــل و نقــل بیــن المللــی جابــه جاشــدند و ‪ 76‬درصــد پــاک‬ ‫خودروهــای عبــوری اســتان نیــز براســاس امــار ســامانه هــای برخــط‬ ‫موجــود‪ ،‬بومــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت بهزیســتی گلســتان بــا نماینــده ولــی فقیــه و امــام‬ ‫جمعــه گــرگان دیــدار کــرد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه نورمفیــدی نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان در دیــدار‬ ‫بــا سرپرســت بهزیســتی گلســتان گفــت‪ :‬خدمــت بــه مــردم و گــره‬ ‫گشــایی از کار مــردم نزدخداونــد بســیار بــاارزش اســت‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در اســتان تصریــح کــرد‪ :‬کارمنــدان‬ ‫دولــت و کارگــزاران انقــاب بــا بــا نــگاه الهــی و دغدغــه رفــع‬ ‫مشــکالت مــردم بــه بهتریــن بنــدگان خداونــد خدمــت کننــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گــرگان ادامــه داد‪ :‬خدمات بهزیســتی حقیقتا مورد لطف‬ ‫پروردگار بوده و نشــان از شایســتگی پرســنل این ســازمان اســت‪.‬‬ ‫ایــت اللــه نورمفیــدی بــا اشــاره بــه نیازمنــدی هــای خانــواده‬ ‫بــزرگ بهزیســتی اظهــار داشــت‪ :‬تــا جایــی کــه تــوان داریــم وظیفــه‬ ‫خدمــت و رفــع دغدغــه هــای مظلــوم تریــن اقشــار جامعــه اســت‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان ادامــه داد‪ :‬خدمــت در ســازمان‬ ‫بهزیســتی اگــر بــرای رضــای خــدا باشــد اثــرات باالیــی در خانــواده‬ ‫و جامعــه دارد‪.‬‬ ‫در ادامــه عــارف کیانــی سرپرســت بهزیســتی گلســتان بــه تشــریح‬ ‫اقدامــات و برنامــه هــای اداره کل بهزیســتی اســتان پرداخــت‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان از صــدور کیفرخواســت بــرای دو نفــر‬ ‫در ماجــرای پرونــده اجســاد ســوخته در یکــی از روســتاهای‬ ‫گــرگان خبــر داد‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو گفــت‪ :‬بــا تــاش شــبانه روزی بازپــرس‬ ‫پرونــده و کاراگاهــان پلیــس در کمتــر از ‪ 4‬مــاه تحقیقــات‬ ‫پرونده تکمیل و قرارجلب به دادرســی در شــعبه دوم بازپرســی‬ ‫دادســرای گــرگان صــادر و پرونــده بــا صــدور کیفرخواســت بــه‬ ‫دادگاههــای کیفــری یــک اســتان ارســال شــد ‪.‬‬ ‫اســپانلو افــزود‪ :‬در ایــن پرونــده بــرای یــک نفــر بــه اتهــام‬ ‫مباشــرت در قتــل عمــدی و یــک نفــر دیگــر بــه اتهــام معاونــت‬ ‫در قتــل عمــدی کیفرخواســت صــادر شــده اســت ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن پرونــده مربــوط بــه قتــل یــک پــدر و‬ ‫پســر اســت کــه چنــد مــاه پیــش کشــف اجســاد ســوخته‬ ‫انــان در یکــی از جاده هــای روســتایی گــرگان‪ ،‬خبرســاز شــد ‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو گفــت‪ :‬تنهــا ســرنخ ایــن پرونــده کــه بازپــرس‬ ‫را بــه عوامــل قتــل رســاند رد ِ خــون ِ بــه جامانــده در مســیر‬ ‫انتقــال مقتــوالن بــود‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای‪/‬خانــم راضیــه ملــک بشــماره شناســنامه ‪ ۷۰۸‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۰۵۹۳۸۹۲‬صــادره از گــرگان فرزنــد علــی اکبــر متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۶۰۵‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۷۲.۳۹‬مترمربــع از ‪_۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪۱۰۱۲۳:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/۱۱/16:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۱۲/2‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای‪/‬خانــم داریــوش زمانــی علیوجــه بشــماره شناســنامه ‪ ۲۹۰۱۶‬بشــماره ملــی ‪ ۲۰۹۰۲۷۸۱۲۹‬صــادره از ســاری فرزنــد ســتار متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۳۸۹‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۳۳۷.۵۴‬مترمربــع از ‪_۲‬اصلــی واقــع در اراضــی یلــه بــاغ بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪۱۰۰۹۴:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/۱۱/16:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۱۲/02‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر ارا صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض ‪-۱‬اقــای ‪/‬خانــم مریــم بهلــول بشــماره شناســنامه ‪ ۲۱۱۰۶۸۳۵۲۱‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۱۰۶۸۳۵۲۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد متقاضــی کالســه ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۲۹۹‬‬ ‫درســه‪ .‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‪۲.‬اقای ‪/‬خانــم مریــم بهلــول بشــماره شناســنامه ‪ ۱۷۳۶‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۲۶۷۳۳۹۷‬صــادره از گــرگان فرزنــد ابوطالــب متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۲۹۸‬‬ ‫در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۱۵۲.۹۰‬متــر مربــع از پــاک‪ ۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪، ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارایــه نماینــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۱/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۲/02 :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی م الف‪۱۰۱۰۰ :‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫بــر اســاس برنامــه راهبــردی ســتاد‬ ‫تاالب هــای کشــور مقــرر شــده از محــل‬ ‫اعتبــارات مدیریــت بحــران و دســتور‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی مبلــغ هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال بــه صــورت اولیــه بــرای‬ ‫الیروبــی کانال هــا تخصیــص یابــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در ادامــه افــزود‪ :‬در‬ ‫شــورای راهبــری میانکالــه موضوعــات و‬ ‫مســائل عــاج بخشــی خلیــج گــرگان و‬ ‫گردشــگری جزیــره اشــوراده فیمابیــن‬ ‫‪ ۲‬اســتان گلســتان و مازنــدران مــورد‬ ‫بررســی و اقــدام قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫زنگانــه گفــت‪ :‬اقداماتــی توســط مدیریــت راهــداری و شــرکت بــرق اســتان در جهــت مقابلــه بــا‬ ‫خاموشـی ها و پیشــگیری از ســرقت کابل هــای بــرق انجــام شــده کــه نیازمنــد بازنگــری اســت و البتــه‬ ‫در ایــن خصــوص دســتورات الزم صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در پایــان تصریــح کــرد‪ :‬بــا وجــود ‪ ۹۰‬هــزار ســهامدار پتروشــیمی مهمتریــن اقــدام در ایــن‬ ‫خصــوص رفــع موانــع حقوقــی و راه انــدازی هــر چــه زودتــر ایــن مجتمــع اســت کــه البتــه جلســاتی بــا‬ ‫ســرمایه گذاران قبلــی و فعلــی منعقــد شــده و تــاش داریــم ســهم ایــن پــروژه از صنــدوق توســعه‬ ‫ملــی بــه مبلــغ ‪ ۲۷۷‬میلیــون یــورو را احیــا کــرده و بــا حمایت هــای معــاون اجرایــی رئیــس جمهــور‪،‬‬ ‫معــاون اول رئیــس جمهــور‪ ،‬وزرا و مجمــع نماینــدگان اســتان هــر چــه زودتــر ایــن پــروژه را وارد‬ ‫مرحلــه اجرایــی کنیــم‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫دمای هوا ‪ 5‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 90‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬به ‪10‬‬ ‫بــاران امیختــه بــا بــرف‪ .‬بیشــینه ‪5‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد غــرب شــمال غربــی از ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر در‬ ‫ســاعت‪ .‬احتمــال بــارش بــاران ‪.%90‬‬ ‫ف‪‎‬برابر رای شماره ‪140060312005003988‬مورخ‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪13‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلی ‪‎‬‬ ‫‪ 1400.09.20‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک بانوگوهــر معــززی تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض‏کالســه ‪ 1400114412005000183‬تقاضــای اقــای محمــد علــی ابراهیمــی فــرد بــه شــماره شناســنامه ‪ 6‬و کــد ملــی ‪ 2269603176‬صــادره‏ازعلــی ابــاد فرزنــد قربــان در ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت ‪ 204.84‬متــر مربــع مفــروز‏و مجزاشــده از پــاک از ‪ -33‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬دهنــه زریــن گل – روســتای افراتختــه بخــش ‪ 6‬علــی اباد به اســتناد‬ ‫مجــوز‏شــماره ‪1400.1368‬مــورخ ‪ 1400.09.15‬اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری علــی ابــاد و نامــه شــماره ‪ 37.16.2233‬مــورخ‏‏‪ 1400.09.04‬بنیادمســکن علــی اباد تائید گردید‪ .‬مراتب دردونوبت به فاصله پانزده‬ ‫روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی‏شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولیــن اگهی به‏مدت دومــاه اعتراض‬ ‫خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‏بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجع ذیصــاح قضایی تقدیم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪ 131 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.11.16:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1‎ 400.12.02 :‬‏ ‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بــا معــارض اقای‪/‬خانــم پرویــز اربابــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۱۰۲‬بــه شــماره ملــی‬ ‫‪۳۶۷۰۶۵۶۸۳۶‬صــادره از زابــل فرزنــد حســین متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۳۵۹‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪۱۰۱.۸۲‬متــر مربــع از پــاک ‪۸۸‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی جعفرابــاد بخــش ســه حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود‬ ‫از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســنیم و پــس‬ ‫از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد م الــف ‪10136‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400.۱۱.16‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400.۱۲.02‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــراراء صــادره هیــات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای‪/‬خانم محمدحســن عبداللهی به شــماره شناســنامه ‪۲۷‬کد ملی ‪ ۲۱۲۲۴۳۷۴۰۵‬صادره ازگرگان فرزند علیرضا متقاضی کالســه پرونده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۶۴۷‬در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۵۰.۰۲‬مترمربــع از ‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از‪ -۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان بخــش ‪ ۳‬حوزه‬ ‫ثبــت ناحیــه ‪۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬م‬ ‫الف‪۱۰۰۷۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۱۲/۲:‬حجــت اللــه تجــری رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دوگــرگان از طــرف محمــد امین صافی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابرماده ‪۳‬وماده‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۱۰۰۶۳‬هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۱۵۹‬اقای سید عباس موسوی به شماره شناسنامه ‪ ۱۴۰‬وکد ملی ‪ ۲۱۸۰۷۷۳۸۲۱‬صادره از‬ ‫بهشهر فرزند سید عابدین در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت ‪ ۵/۱۲۴‬متر مربع از پالک شماره ‪_۱۵۱۲‬اصلی واقع در اراضی شهری بخش یک حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت ازانتقال از‬ ‫مالک رسمی خانم خاور بیگم مفیدیان به متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدورسند مالکیت اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ‪،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪، ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۱/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۲/02 :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری م الف‪۱۰۰۳۸ :‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 11‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 94‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫ابــری همــراه بــا بــاران صبحگاهــی‪ .‬بیشــینه ‪11‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد غــرب شــمال غربــی و متغیــر‪.‬‬ ‫احتمــال بــارش بــاران ‪.%90‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 2‬اسفند‬ ‫گرگان‬ ‫دو شنبه ‪ 2‬اسفند ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪488‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫مشکل روشنایی جاده های‬ ‫کالله حل می شود‬ ‫شــیبک ادامــه داد‪ :‬اختــاف موجــود میــان مجموعــه اداره بــرق و دهیاری هــای ایــن روســتاها بــرای‬ ‫مشــکل روشــنایی معابــر بــا توافــق صــورت گرفتــه در تقســیم هزینه هــا برطــرف شــد‪.‬‬ ‫شهرســتان کاللــه بــا بیــش از ‪ ۱۳۰‬هــزار نفــر جمعیــت ســاکن در ‪ ۲‬نقطــه شــهری و ‪ ۱۲۰‬روســتا و‬ ‫هــزار و ‪ ۷۵۲‬کیلومتــر مربــع وســعت در شــرق اســتان گلســتان واقــع اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار کاللــه گفــت‪ :‬مشــکل روشــنایی معابــر شــهری و روســتایی ایــن شهرســتان تــا پایــان‬ ‫ســالجاری و بــا نصــب‪ ،‬تعویــض و تعمیــر تیرهــای بــرق فرســوده و خــراب‪ ،‬حــل می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از فرهــاد شــیبک اظهارداشــت‪ :‬هزینه هــای انجــام شــده بــرای‬ ‫تعویــض و تعمیــر تیرهــای بــرق کاللــه از محــل اعتبــارات داخلــی شــرکت توزیــع بــرق گلســتان‬ ‫تامیــن خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تاکنــون بــا انجــام ‪ ۲‬مانــور و تعویــض و تعمیــر ‪ ۱۵۰‬تیــر بــرق در معابــر اصلــی‪ ،‬تــا‬ ‫حــدودی مشــکل روشــنایی شهرســتان برطــرف شــد و پیگیــری بــرای انجــام چنــد مانــور دیگــر تــا قبــل‬ ‫از پایــان ســال در ‪ ۲‬شــهر کاللــه و فراغــی ادامــه دارد‪.‬‬ ‫فرمانــدار کاللــه اظهــار امیــدواری کــرد‪ :‬بــا حــل مشــکل روشــنایی‪ ،‬مــردم و مســافران هنــگام تــردد‬ ‫در معابــر و خیابان هــا به ویــژه هنــگام تاریکــی هــوا دیگــر مشــکلی نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫زندان غیر انتفاعی!‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری سارق سابقه دار‬ ‫در بندرگز‬ ‫ســرهنگ «مهــدی مهــدوی نیــا» در گفــت و گــو بــا خبرنــگار‬ ‫بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬در تشــریح ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع چنــد فقــره ســرقت در حــوزه‬ ‫اســتحفاظی شهرســتان دســتگیری ســارق یــا ســارقان احتمالــی‬ ‫در دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی بندرگــز قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا شــروع تحقیقــات میدانــی و تخصصــی پلیــس‬ ‫و اشــراف اطالعاتــی مامــوران‪ ،‬مخفیــگاه متهــم شناســایی و‬ ‫پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی در عملیاتــی غافلگیرانــه‬ ‫دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در تحقیقــات اولیــه و‬ ‫پــس از مواجهــه بــا مســتندات غیرقابــل انــکار پلیــس‪ ،‬چــاره ای‬ ‫جــز اقــرار نداشــت و بــه ‪ 5‬فقــره ســرقت اماکــن خصوصــی‪،‬‬ ‫احشــام و مغــازه اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی بندرگــز بــا اشــاره بــه معرفــی متهــم بــه‬ ‫مراجــع قضائــی‪ ،‬از شــهروندان خواســت‪ :‬هــر گونــه مــوارد‬ ‫مشــکوک را از طریــق شــماره تلفــن ‪ 110‬بــه مرکــز فوریــت هــای‬ ‫پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫عامل تبلیغ و فروش واکسن‬ ‫تقلبی کرونا در اسفراین دستگیر‬ ‫شد‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس‪ ،‬سرهنگ»یوســف شــاکری»‬ ‫بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‏انجــام اقدامــات‬ ‫فنــی و رصــد لحظــه ای توســط کارشناســان پلیــس فتــا‪ ،‬مشــخص شــد‬ ‫فــردی در یکــی از شــبکه هــای‏اجتماعــی اقــدام بــه فــروش و تبلیــغ‬ ‫واکســن کرونــا مــی کنــد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار‬ ‫قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کارشناســان بــا تــاش مســتمر موفــق شــدند‬ ‫محــل حضــور متهــم را مــورد شناســایی قــرار دهنــد‪،‬‏افــزود‪ :‬بــا ســرعت‬ ‫عمــل کارشناســان ایــن فــرد دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان بــا بیــان اینکــه متهــم در اظهــارات خــود‬ ‫هــدف از ایــن اقــدام را کنجــکاوی و بازیگوشــی اعــام کــرده‏بــود‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در نهایــت فــرد مــورد نظــر بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی‏شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه شــهروندان عزیــز هرگز‬ ‫گــول زرق و بــرق و یــا هرگونــه تبلیغــات در شــبکه‏هــای اجتماعــی را‬ ‫نخورنــد‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬مرکــز فوریــت هــای ســایبری پلیــس فتــا‬ ‫بــا شــماره ‪ 096380‬بــه صــورت‏شــبانه روزی امــاده ارائــه خدمــات بــه‬ ‫شــهروندان عزیــز اســت‏‪.‬‬ ‫اجرای طرح برخورد‬ ‫با اراذل و اوباش‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بازارکســب وکار از ســرهنگ مجیــد یگانــه پــور بــا‬ ‫ل و اوبــاش‪،‬‬ ‫اعــام ایــن خبــر‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــه‏منظــور مقابلــه بــا اراذ ‬ ‫مخــان نظــم و امنیــت وپاک ســازی نقــاط الــوده در بخــش بــام و‬ ‫صفی ابــاد بــه مــدت ‪24‬‏ســاعت طــرح بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن طــرح بــا همــکاری چنــد اکیــپ از پاســگاه‬ ‫انتظامــی بــام‪ ،‬صفی ابــاد‪ ،‬پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر‏و یــگان امــداد‬ ‫اجــرا شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح مامــوران بــا هماهنگــی مقــام‬ ‫قضایــی در چنــد عملیــات ضربتــی موفــق‏بــه شناســایی و دســتگیری‬ ‫یــک نفــر اراذل و اوبــاش و ‪ 3‬نفــر خرده فــروش و توزیع کننــده‬ ‫موادمخدرصنعتــی و ســنتی‏شــدند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور بابیــان اینکــه در بازرســی از مخفیــگاه متهمــان‬ ‫مقــدار ‪ 458‬گــرم مــواد مخــدر ســنتی از نــوع تریــاک و‏شــیره‪ 7 ،‬گــرم‬ ‫هروئیــن‪ 7،‬گــرم شیشــهو ســاح ســرد چاقــو کشــف شــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح ‪ 5‬دســتگاه‏خــودرو توقیــف و بــه پارکینــگ‬ ‫منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســفراین بــا اشــاره بــه اینکــه متهمــان پــس از‬ ‫تشــکیل پرونــده جهــت ســیر مراحل قانونی بــه مراجع‏قضایی معرفی‬ ‫شــدندو مخــل نظــم و امنیــت بــه زنــدان منتقــل گردیــد‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬پلیــس مقتدرانــه بــا افــرادی کــه‏بخواهنــد بــه هــر دلیــل امنیــت و‬ ‫ارامــش جامعــه و شــهروندان را مختــل کننــد‪ ،‬برخــورد خواهــد کــرد ‪ .‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۱۵۰‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۴۸۷۰‬تقاضــای خانــم فاطمــه مالئــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۵‬وکــد ملــی ‪ ۵۷۲۹۷۶۹۲۴۵‬صــادره‬ ‫از کاشــمر فرزنــد محمــد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۱۰۴‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪_۲۶۶۴‬اصلــی واقــع در اراضــی شــهری بخــش یــک حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت ازانتقــال از‬ ‫مالــک رســمی شــهرداری گــرگان بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صدورســند مالکیــت اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۱/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۲/02 :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری م الف‪۱۰۰۲۷ :‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان‬ ‫هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض _ اقــای‪ /‬خانــم فریــده زرینــی بشــماره شناســنامه ‪ ۱۶۴۵‬بشــماره ملــی ‪ ۵۸۲۹۳۵۴۹۸۵‬صــادره از جویبــار فرزنــد محمدابراهیــم متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۳۵۲‬در‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت ‪ ۲۴۷.۸۶‬مترمربع از پالک ‪ ۳۸۶۶‬فرعی از ‪ _ ۱۰۷‬اصلی وافع در اراضی خارج از مزرعه موقوفه محمدصادق بابا صادقیان بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبق رای صادره حکایت از‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صادره فوق الذکر اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی بمــدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند‪ .‬م الف ‪۱۰۰۹۷‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۱/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۲/02 :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم علی اکبــر عاطفــی نــژاد بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۳۰‬بــه شــماره ملــی ‪ ۵۷۳۹۵۴۵۴۳۹‬صــادره از جویــن فرزنــد رضــا متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۶۸‬در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۱۷.۸۰‬مترمربــع‪ ،‬از پــاک ‪ -۲‬اصلــی وافــع دراراضــی یلــه بــاغ بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‬ ‫‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بیــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائه نماینــد ‪.‬م الف‪۱۰۱۰۵‬تاریخ انتشــار نوبت‬ ‫اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۱۲/۲:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان و از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیفبرابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای‪/‬خانــم اکبــر تارتــار بشــماره شناســنامه ‪ ۶۸۲‬بشــماره ملــی ‪ ۳۶۷۲۱۲۷۲۰۵‬صــادره از زابــل فرزنــد درویــش متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۶۵۲‬‬ ‫در ‪ ۳۱‬ســهم مشــاع از ‪ ۳۶‬ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزورعــی کــه ‪ ۵‬ســهم مشــاع از ‪ ۳۶‬ســهم ان وقــف اســت رمضــان و ‪ ۱۰۸۳۷‬مترمربــع از پــاک ‪_۹۰‬اصلــی واقــع در اراضــی کماســی بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪۱۰۱۱۰:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/۱۱/16:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۱۲/02‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان و از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعیین تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۹۷۱۸‬هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۲۴‬تقاضــای اقــای محمــد رضــا رشــیدی فــر بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۶۰‬وکــد ملــی ‪ ۰۷۳۰۷۲۳۴۲۹‬صــادره از صالــح ابــاد فرزنــد‬ ‫ملنــگ در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت بمســاحت ‪ ۴۹/۲۱۲‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪_۱۴۹۳‬اصلــی واقــع در اراضــی شــهری بخــش یــک حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت ازانتقــال از مالــک رســمی‬ ‫رجبعلــی شــاهینی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صدورســند مالکیــت اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪، ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م الــف‪۱۰۰۸۱ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۱/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۲/02 :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۹۷۴۷‬و‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۹۷۴۸‬و‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۹۷۴۹‬و‬ ‫‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۹۷۵۰‬و‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۹۷۵۱‬و‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۹۷۵۲‬و‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۹۷۵۳‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه کالســه هــای‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۱۲۵‬‬ ‫و‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۱۰۰۱۴۴۱‬و‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۴۴۳‬و ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۴۴۵‬و‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۴۴۶‬و‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۴۴۸‬و‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۴۴۷‬تقاضــای ‪ -1‬علیرضــا دیلمــی بــه شــماره شناســنامه‪ ۱۰۳۵۲‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۲۲۷۵۹۵۲۶‬صــادره از گــرگان فرزنــد عبدالصمــد‬ ‫در‪ ۳۸۶۶‬ســهم مشــاع از‪ ۸۸۶۶‬ســهم از پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کــه مابقــی ان وقــف اســت‪-۲.‬مریم دیلمــی بــه شــماره شناســنامه‪ ۳۵۳‬و کدملــی‪ ۲۱۲۱۲۲۲۰۵۷‬صــادره از گــرگان فرزنــد عبدالصمــد در‪ ۵۰۰‬ســهم مشــاع از ‪ ۸۸۶۶‬ســهم از‬ ‫پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کــه مابقــی ان وقــف اســت‪ -۳‬حلیمــه خاتــون دیلمــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۸۷۷۹‬وکدملــی‪ ۲۱۲۰۱۸۷۵۱۷‬صــادره از گــرگان فرزنــد عبدالصمــد در ‪ ۵۰۰‬ســهم مشــاع از‪ ۸۸۶۶‬ســهم از پنــج دانگ مشــاع از ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کــه مابقــی ان وقــف اســت‪ -۴‬اشــرف دیلمــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۰۰‬و کدملــی‪ ۲۱۲۱۱۷۹۷۷۱‬صــادره از گــزگان فرزنــد عبدالصمــد در ‪ ۵۰۰‬ســهم مشــاع از ‪ ۸۸۶۶‬ســهم از پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کــه مابقــی ان‬ ‫وقــف اســت‪ -۵‬صدیقــه دیلمــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۹۸‬وکدملــی ‪ ۲۱۲۱۲۷۵۲۶۶‬صــادره از گــرگان فرزنــد عبدالصمــد در ‪ ۵۰۰‬ســهم مشــاع از ‪ ۸۸۶۶‬ســهم از پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کــه مابقــی ان وقف اســت‪ -۶‬طاهره دیلمی به شــماره‬ ‫شناســنامه‪ ۶۳‬وکدملی ‪ ۲۱۲۱۸۳۳۵۴۲‬صادره از گرگان فرزند عبدالصمد در ‪۱۰۰۰‬ســهم مشــاع از ‪۸۸۶۶‬ســهم از پنج دانگ مشــاع از شـش دانگ یک قطعه زمین مزروعی که مابقی ان وقف اســت‪-۷‬محمد دیلمی به شــماره شناســنامه ‪ ۲۱۳‬کد ملی ‪۲۱۲۱۱۷۰۶۲۶‬صادره‬ ‫از گــرگان فرزنــد عبدالصمــد در‪ ۲۰۰۰‬ســهم مشــاع از‪ ۸۸۶۶‬ســهم از پنــج دانــگ مشــاع از شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کــه مابقــی ان وقــت اســت بــه مســاحت کل عرصــه ‪ ۸۸۶۶:‬مترمربــع ازپــاک شــماره ‪ -۱۱۸‬اصلــی واقــع دراراضــی ســعدابادبخش دوحــوزه ثبــت‬ ‫گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای عبداللــه دیلمــی بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد ‪.‬‬ ‫م الف‪ ۱۰۰۹۰‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪۱۴۰۰/۱۱/۱۷‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ ۱۴۰۰/۱۲/۲:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمیبرابرماده‪3‬وماده‪13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابررای شماره ‪1400603120050044157‬مورخ‪ 8/10/1400‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫وســاختمانهای فاقدسندرســمی مســتقردرواحدثبتی علی ابادسلســله ایادی ازمالک بانوگوهرمعززی تصرفات مالکانه بالمعارض کالســه ‪1399114412005000303‬تقاضای اقای مرتضی مزیدی به شــماره شناســنامه ‪26‬کدملی‪2269678036‬صادره ازعلی ابادفرزندعلی‬ ‫اکبردرششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین که دران احداث بناشده به مساحت ‪312‬مترمربع مفروزومجزاشده ازپالک ‪33‬اصلی واقع درعلی ابادکتول روستای ییالقی افراتخته خیابان اصلی روستا(خیابان اب چشمه)کوچه چشمه ‪ 16‬بخش ‪6‬علی ابادبه استنادتاییدشماره‬ ‫‪ 1415/1400‬مــورخ ‪ 28 /9/28‬اداره منابــع طبیعــی وابخیــزداری علــی ابادومجوزشــماره ‪ 2470/16/37‬مــورخ ‪ 1400/9/27‬بنیادمســکن علــی ابادتاییدگردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدرروزنامــه محلــی وکثیراالنتشــاراگهی میشودازاینرواشــخاصی کــه نســبت بــه‬ ‫صدورســندمالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین اگهی بمدت دوماه اعتراض خودراباذکرشــماره پرونده به این اداره تســلیم وپس ازاخذرســیدظرف مدت یکماه ازتاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواســت خودرابه مرجع ذیصالح‬ ‫قضایــی تقدیــم نمایــد م‪.‬الــف‪ 134‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪۱۴۰۰/۱۱/۱۶:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۲/۲:‬محمودخانــدوزی رییــس اداره ثبــت اســنادوامالک علی ابادکتول‬ ‫دوبــاره بــی خوابــی بــه ســر ایــن اروپایــی هــا زد و مســخره‬ ‫بــازی جدیــد شــان شــروع شــد! در پــی لــوده بازی هــای‬ ‫مکــرر اروپاییــان در ابــداع و اختــراع وســایل بــی مصــرف و‬ ‫بــه ســخره گرفتــن بســیاری از قوانیــن علمــی و طبیعــی و‬ ‫‪ ...‬ایــن بــار المانــی هــا بنــد کــرده انــد بــه زنــدان و عجالتــا ً‬ ‫بــرای پذیــرش زندانــی داوطلــب ثبــت نــام مــی کننــد! جــن‬ ‫کــم بــود یکــی هــم از روی دیــوار پریــد! اصــل خبــر بــه‬ ‫روایــت نشــریات ازاد‪...‬‬ ‫مقامــات زنــدان غــرب زوریــخ (‪Gefängnis Zürich‬‬ ‫‪ )West‬مــی گوینــد نزدیــک بــه ‪ ۷۰۰‬نفــر تــا کنــون بــرای‬ ‫اقامــت ســه روزه در زنــدان داوطلــب شــده انــد‪ ،‬ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه ایــن زنــدان تنهــا ‪ ۲۴۱‬جــای خالــی دارد‪.‬‬ ‫مدیــر مجموعــه بــه داوطلبــان هشــدار داده کــه تصــور‬ ‫نکننــد ایــن تجربــه شــباهتی بــه «اردوی تابســتانی»‬ ‫خواهــد داشــت‪ .‬قــرار اســت داوطلبــان بیــن ‪ ۲۴‬تــا ‪۲۷‬‬ ‫مــارس در ایــن زنــدان بــه ســر ببرنــد‪ .‬مــارک ایرمــن‪ ،‬مدیــر‬ ‫مجموعــه بازداشــتگاه‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــده اصلــی ایــن اســت که‬ ‫مطمئــن شــویم زندگــی روزانــه مــی توانــد در ایــن ســلول ها‬ ‫انجــام شــود و نگهبانــان نیــز بــا نحــوه کار و اســتفاده از‬ ‫تجهیــزات زنــدان اشــنا شــوند‪».‬مقامات زنــدان گفتــه انــد‬ ‫شــرکت کنندگان بایــد قبــل از پذیــرش در مجموعــه‪ ،‬برگــه‬ ‫سوءپیشــینه خــود را ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫مســئوالن زنــدان اطمینــان داده انــد کــه داوطلبــان‬ ‫می تواننــد «در یــک محیــط امــن» در ایــن تجربــه شــرکت‬ ‫کننــد و انچــه را کــه از زنــدان دیــده انــد بــا «تخیــل» و‬ ‫انچــه بــه ویــژه در مجموعه هــای تلویزیونــی اتفــاق‬ ‫می افتــد‪ ،‬مقایســه کننــد‪ .‬زنــدان غــرب زوریــخ قــرار اســت‬ ‫بــرای اســکان متهمانــی درنظــر گرفتــه شــود کــه حداکثــر بــه‬ ‫مــدت ‪ ۴۸‬ســاعت در بازداشــت پلیــس قــرار مــی گیرنــد و‬ ‫یــا تحــت بازداشــت موقــت هســتند‪.‬‬ ‫بــه حــق چیــز هــای ندیــده ونشــنیده‪ ...‬اینجــا قضــات مــا‬ ‫در تالشــند زنــدان هــا را بــای نحــوء خلــوت کننــد‪ ،‬بعــد ان‬ ‫ســر دنیــا المانــی هــا بــرای رفتــن بــه زنــدان لــه لــه می زننــد‬ ‫و ثبــت نــام مــی کننــد! فقــط همیــن یــک مــورد را کــم‬ ‫داشــتیم کــه هــر چــه ادم تیتیــش مامانــی و پاســتوریزه‪،‬‬ ‫مســواک و نــخ دنــدان و کتــاب هــای نخوانــده شــان را‬ ‫بردارنــد و راهــی زنــدان شــوند! مــا اینجــا اشــنا داریــم‬ ‫‪ 24‬ســاعت زنــدان بــوده االن خــودش را حبــس کشــیده‬ ‫مــی دانــد و روزی یــک بــار ایــن مقولــه را بــه مــا گوشــزد‬ ‫مــی کنــد و از خاطــرات زنــدان مــی گویــد! بعــد شــما مــی‬ ‫خواهیــد دســتی دســتی بــرای یــک عــده روزمــه و ســابقه‬ ‫کیفــری فراهــم کنیــد؟!‬ ‫البتــه اگــر از زاویــه اپیســتومولوژیک بــه ایــن مقولــه نــگاه‬ ‫کنیــم ایــده بــدی هــم نیســت و جــا بــرای کار دارد! اصــا ً‬ ‫مــی توانیــم پلــت فــرم طــرح را کمــی اچارکشــی کنیــم و‬ ‫بــا چنــد تغییــر جزیــی در کدینــگ طــرح‪ ،‬بــه جــای زنــدان‬ ‫داوطلبانــه‪« ،‬زنــدان غیــر انتفاعــی» احــداث کنیــم! باالخره‬ ‫در ایــن اوضــاع کشمشــی بیــکاری و امــار ناچیــز اشــتغال‬ ‫البــای ایــن همــه موسســه مالــی و بانــک خصوصــی‪،‬‬ ‫مدرســه و اموزشــگاه غیــر انتفاعــی‪ ،‬دانشــگاه غیــر دولتــی‪،‬‬ ‫اســکله و بنــدر شــخصی‪ ،‬کوچــه و خیابــان اختصاصــی‬ ‫و ‪ ...‬ایــده احــداث چنــد تــا «زنــدان غیــر انتفاعــی» در‬ ‫کشــور بــدک بــه نظــر نمــی رســد و خالــی از لطــف نیســت!‬ ‫هــم اشــتغالزایی دارد و چهــار نفــر ســر کار مــی رونــد؛‬ ‫هــم بــرای مســئوالنی کــه بــا حفــظ ســمت از تیــم داری‪،‬‬ ‫باشــگاه داری‪ ،‬هتلــداری و عضویــت در ســی چهــل تــا‬ ‫هیــات مدیــره کارخانــه و بانــک و دانشــگاه و ‪ ...‬خســته‬ ‫شــده انــد‪ ،‬یــک تنوعــی ایجــاد مــی شــود و مدیریــت شــان‬ ‫را در اداره امــور زنــدان هــا نیــز محــک مــی زننــد! صــدور‬ ‫مجــوز هــا هــم کــه بــه ســامتی الکترونیــک شــده اســت و‬ ‫ســه روزه مجــوز راه انــدازی زنــدان صــادر مــی شــود و کاغــذ‬ ‫بــازی و دوندگــی ســابق را نــدارد‪.‬‬ ‫فقــط خــدا کنــد دوســتان بــرای پــر کــردن زنــدان هایشــان‬ ‫قوانیــن جــرم و جــزا را دســتکاری نکننــد کــه خلــق اللــه‬ ‫مثــل قلندرهــا مجبــور بــه تراشــیدن ابروهایشــان شــوند!‬ ‫در جریــان هســتید کــه «در چــار ضــرب‪ ،‬ابــدال‪ ،‬ابــرو‬ ‫تراشــد از رو‪ /‬تــا هیچکــس نگویــد بــاالی چشــمت ابــرو! »‬ ‫اومیکرون‬ ‫را جدی بگیرید‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 2‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫سرویس اموزش‪-‬‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪488‬‬ ‫چگونه دوست پیدا کنیم؟‬ ‫فرناز تاج بخش‬ ‫انواع روش های کمک باروری؛‬ ‫تفاوت بین ‪ IUI ،IVF‬و ‪ICSI‬‬ ‫اســتفاده از روش هــای کمــک بــاروری یکــی از تصمیمــات‬ ‫مهــم و شــاید ســخت بــرای زوج هــای مبتــا بــه مشــکل نازایــی‬ ‫اســت‪ .‬ای ‪ .‬وی‪ .‬اف (‪ ،)IVF‬ای‪ .‬یــو‪ .‬ای (‪ )IUI‬و ایکســی‬ ‫(‪ )ICSI‬از جملــه روش هــای رایــج کمک باروری انــد کــه‬ ‫تفاوت هایــی بــا یکدیگــر دارنــد‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬ســعی داریــم‬ ‫بــا بررســی انــواع روش هــای کمــک بــاروری و مقایســه انهــا‬ ‫اگاهــی بیشــتری بــه شــما بدهیــم‪ .‬تــا انتهــای مقالــه بــا مــا‬ ‫همــراه باشــید‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪487‬‬ ‫‪ .۲‬لقاح ازمایشگاهی یا ای‪ .‬وی‪ .‬اف (‪)IVF‬‬ ‫ای‪ .‬وی‪ .‬اف یکــی از روش هــای فراگیــر کمــک بــه بــاروری‬ ‫در زوج هاســت‪ .‬در ایــن روش‪ ،‬تخمــدان زن بــا درمان هــای‬ ‫هورمونــی تحریــک می شــود تــا تخمک هــای بیشــتری را ازاد‬ ‫کنــد‪ .‬در مرحلــه بعــد‪ ،‬تخمک هــای جمع اوری شــده همــراه بــا‬ ‫اســپرم های همســر او یا اســپرم اهدایی در ظرف مخصوص‬ ‫قــرار می گیــرد تــا تخمــک در خــارج از بــدن زن و در محیــط‬ ‫ازمایشــگاه بارور شــود‪ .‬ســپس تخمک بارورشــده (جنین) به‬ ‫رحــم زن منتقــل می شــود تــا ســایر مراحــل رشــد را در انجــا‬ ‫طــی کنــد و بــارداری اتفــاق بیفتــد‪.‬‬ ‫گروه هدف در روش ‪IVF‬‬ ‫افرادی با تخمک کم؛‬ ‫موارد نادر مشکالت باروری در مردان؛‬ ‫افرادی که چند دوره ای‪ .‬یو‪ .‬ای ناموفق داشتند؛‬ ‫افــرادی کــه خواســتار تعییــن جنســیت فرزنــد و ارزیابی هــای‬ ‫ژنتیکی انــد؛‬ ‫کمــک بــه خانم هایــی بــا مشــکالت ســاختاری مثــل لولــه‬ ‫تخم بــر اســیب دیده‪.‬‬ ‫مزایا‬ ‫بــا اســتفاده از روش هــای ازمایشــگاهی‪ ،‬بهتریــن جنیــن‬ ‫بــرای انتقــال بــه رحــم مــادر انتخــاب می شــود؛‬ ‫از انجــا کــه تخمــک واقعــا بــارور شــده و جنیــن ایجــاد‬ ‫می شــود‪ ،‬احتمــال بــاروری در ایــن روش باالســت؛‬ ‫در صورتــی کــه جنین هــای خوبــی طــی ایــن روش حاصــل‬ ‫شــود‪ ،‬می توانیــد جنین هــا را بــرای دفعــات بعــدی بــارداری‬ ‫منجمــد کنیــد‪.‬‬ ‫معایب‬ ‫هورمون هایــی کــه بــرای تحریــک تخمک گــذاری در خانــم‬ ‫اســتفاده می شــود ممکــن اســت عــوارض جانبــی خفیــف‬ ‫و ازاردهنــده مثــل گرفتگــی خفیــف‪ ،‬حساســیت ســینه یــا‬ ‫نوســانات خلقــی یــا ناراحتــی شــدید مثــل ســندروم تحریــک‬ ‫تخمــدان را بــه همــراه داشــته باشــد؛‬ ‫گران تر از ای‪ .‬یو‪ .‬ای است‪.‬‬ ‫‪ .۳‬تزریق داخل سیتوپالسمی اسپرم یا ایکسی (‪)ICSI‬‬ ‫تزریق داخل سیتوپالسمی اسپرم یا ایکسی هدفمندترین‬ ‫روش ای‪ .‬وی‪ .‬اف بــرای کمــک بــه مــردان دچــار مشــکالت‬ ‫نابــاروری اســت‪ .‬تفــاوت روش ایکســی بــا ای‪ .‬وی‪ .‬اف در‬ ‫ایــن اســت کــه به جــای اینکــه تخمــک بــرای بــاروری در کنــار‬ ‫تعــدادی اســپرم قــرار بگیــرد‪ ،‬یــک اســپرم ســالم انتخاب شــده‬ ‫و مســتقیما بــه درون تخمــک وارد می شــود تــا ان را بــارور‬ ‫کنــد‪ .‬در مرحلــه بعــد‪ ،‬جنیــن بــه درون رحــم مــادر یــا رحــم‬ ‫جایگزیــن منتقــل می شــود‪.‬‬ ‫گروه هدف در روش ایکسی‬ ‫افرادی با تعداد کم اسپرم؛‬ ‫افراد مبتال به کم تحرکی اسپرم؛‬ ‫افرادی با اسیب شدید دی‪ .‬ان‪ .‬ای (‪ )DNA‬در اسپرم ‪.‬‬ ‫مزایا و معایب این روش مانند روش ای‪ .‬وی‪ .‬اف است‪.‬‬ ‫تخمک و اسپرم اهدایی‬ ‫اگــر شــما یــا همســرتان مشــکل بــاروری داشــته باشــید‪،‬‬ ‫می توانیــد از تخمــک یــا اســپرم اهدایــی هــم اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬معمــوال اســتفاده از تخمــک اهدایــی در ای‪ .‬وی‪ .‬اف‬ ‫انجــام می شــود‪ .‬ایــن کار بایــد طبــق قوانیــن هــر کشــور و بــا‬ ‫بررســی ها و قراردادهــای خاصــی انجــام شــود‪.‬‬ ‫ای‪ .‬یــو‪ .‬ای (‪ ،)IUI‬ای‪ .‬وی‪ .‬اف (‪ )IVF‬یــا ایکســی (‪)ICSI‬؛‬ ‫کــدام بهتــر اســت؟‬ ‫نتیجــه ازمایش هــای اولیــه بــاروری بــه انتخــاب روش‬ ‫مناســب درمــان کمــک می کنــد و رویکردهــای فــردی می توانــد‬ ‫احتمــال بــاروری در افــراد را افزایــش دهــد‪ .‬ســابقه پزشــکی‪،‬‬ ‫ســن و واکنــش بــه دوره هــای درمانــی قبلــی در انتخــاب‬ ‫روش هــای درمــان اهمیــت زیــادی دارد‪ .‬اگــر ازمایش هــا‬ ‫اختــاالت اســپرمی را نشــان دهنــد‪ ،‬ممکــن اســت روش ای ‪.‬‬ ‫وی‪ .‬اف یــا ایکســی بــه شــما پیشــنهاد شــود‪.‬‬ ‫کالمی دوستانه‬ ‫صمیمانــه امیدواریــم کــه اگــر مشــتاق داشــتن فرزنــدی‬ ‫هســتید‪ ،‬هرچــه زودتــر گرمــی حضــور او را در خانه تــان‬ ‫احســاس کنیــد‪ .‬برایمــان بگوییــد شــما چــه شــناختی از روش‬ ‫هــای کمــک بــاروری داشــتید؟ ایــا تا به حــال از روش هــای‬ ‫کمــک بــاروری بــرای داشــتن فرزنــد اســتفاد ه کرده ای ـد ؟ ایــا‬ ‫ایــن مقالــه بــه شــما دیــد بهتــری در اســتفاده از روش هــای‬ ‫کمــک بــاروری داده اســت؟‬ ‫به راحتــی می توانیــد تجربــه و نظرتــان را در قســمت «ارســال‬ ‫دیــدگاه» بــا مــا و دوســتانتان در میــان بگذاریــد‪ .‬پیشــنهاد‬ ‫می کنیــم اگــر در اطرافیانتــان کســی به دنبــال انتخــاب‬ ‫بهتریــن روش درمــان بــاروری اســت‪ ،‬حتمــا ایــن مقالــه را‬ ‫بــرای او بفرســتید و کمکــش کنیــد بــا اگاهــی بیشــتر‪ ،‬انتخاب‬ ‫درســت تری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬میالد فروحی‬ ‫اگــر از زندگــی اجتماعــی و دوســتان خــود راضــی نیســتید‪ ،‬حتمــا‬ ‫ایــن مطلــب را مطالعــه کنیــد‪ .‬ایــن مقالــه بــه شــما کمــک می کنــد‬ ‫از وضعیتــی کــه در ان از دوســتان خــود رضایــت چندانــی نداریــد‪،‬‬ ‫بــه وضعیتــی برســید کــه مشــتاق دیــدن دوســتان خــود باشــید‪،‬‬ ‫برای شــان در دســترس باشــید و بــا ان هــا دوسـت های تــازه ای پیــدا‬ ‫کنیــد‪ .‬در ایــن مقالــه خواهیــم دیــد کــه چگونــه دوســت پیــدا کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬داشتن دوست مهم تر از چیزی است که فکرش را می کنید‬ ‫بیشــتر مــردم می داننــد کــه داشــتن دوســت مهــم اســت‪ ،‬امــا‬ ‫دقیقــا نمی داننــد تــا چــه حــدی‪ .‬دانشــمندان معتقدنــد داشــتن‬ ‫دوســتانی کــه بــه مــا اهمیتــی بدهنــد امــری حیاتــی اســت‪ .‬ان هــا‬ ‫می تواننــد ســامتی‪ ،‬موفقیــت‪ ،‬خوشــحالی و … بــرای مــا به ارمغان‬ ‫بیاورنــد‪ .‬قبــل از اینکــه ببینــم چگونــه دوســت پیــدا کنیــم‪ ،‬بیاییــد‬ ‫ببینیــم داشــتن دوســت چــه اثراتــی دارد‪ .‬ادامــه شــماره ‪487‬‬ ‫اجتناب از یک اشتباه رایج‬ ‫یــک اشــتباه رایــج در دوســتی نــگاه کــردن بــه ایــن امــر بــه عنــوان‬ ‫امــری صفــر یــا صــدی اســت‪ ،‬مثــا بهتریــن دوســت همدیگــر تــا ابد‬ ‫هســتید یــا خیــر‪ .‬ایــن طــرز فکــر می توانــد بــه زندگی اجتماعی شــما‬ ‫لطمــه وارد کنــد‪ .‬اگــر بــه دنبــال داشــتن حلقـه ی اجتماعی جــذاب و‬ ‫بزرگــی هســتید‪ ،‬داشــتن دوســتان ســاده مهــم اســت‪ .‬بــا دوســتان‬ ‫ســاده شــما وقــت و انــرژی کمتــری صــرف می کنیــد و اطالعــات‬ ‫کمتــری از خودتــان بــه اشــتراک می گذاریــد‪ .‬امــا اهمیــت دوســتان‬ ‫ســاده وقتــی اســت کــه می خواهیــد حلق ـه ی اجتماعــی بســازید‪.‬‬ ‫شــما نمی توانیــد فقــط بــا بهتریــن دوس ـت تان بگردیــد‪ .‬ایــن واقــع‬ ‫بینانــه نیســت‪ .‬اگــر می خواهیــد گروه بزرگ تری از دوســتان داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬بایــد بــودن بــا افــرادی کــه چنــدان بــا شــما صمیمی نیســتند‬ ‫را هــم بپذیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬فرمول دوستی‪ :‬تبدیل یک غریبه به دوست‬ ‫اگــر شــما نفهمیدیــد دوســتی چگونــه اغــاز می شــود‪ ،‬پــس در حال‬ ‫قمــار کــردن بــر ســر یــک زندگــی اجتماعــی خــوب هســتید‪ .‬در اینجــا‬ ‫می خواهیــم شــما را بــا مفهومــی تحــت عنــوان «فرمــول دوســتی»‬ ‫اشــنا کنیــم کــه شــامل یــک ســری از مراحــل و الزاماتــی اســت کــه‬ ‫منجــر بــه شــروع دوســتی می شــود‪.‬‬ ‫ایــن مراحــل در تمــام دوســتی ها اتفــاق می افتنــد‪ ،‬ولــی بیش تــر‬ ‫مــردم از ان اگاه نیســتند‪ .‬زیــرا در ســطح ناخــوداگاه بــه وقــوع‬ ‫می پیونــدد‪ .‬اگــر شــما از ایــن مراحــل اگاه شــوید و اگاهانــه از ان‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ ،‬می توانیــد بــه رونــد دوســتی ســرعت دهیــد‪ .‬ایــن‬ ‫مراحــل در زیــر امــده اســت‪.‬‬ ‫محیط باید شما را به یکدیگر برساند‬ ‫دوســت شــدن بــا افــرادی کــه در مدرســه‪ ،‬محــل کار یــا در باشــگاه‬ ‫می بینیــد اســان اســت‪ .‬ایــن زمین ـه ای اســت کــه موجــب شــروع‬ ‫دوســتی می شــود‪ .‬دلیــل اینکــه نمی توانیــد بــا فــردی کــه در خیابــان‬ ‫دیده ایــد دوســت بشــوید هــم همیــن اســت‪ .‬شــما نیــاز بــه زمینه ای‬ ‫داریــد تــا شــما را در کنــار همدیگــر قــرار دهــد تــا فرصــت دوســتی‬ ‫بین تــان پیــش بیایــد‪.‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬سارا شهیدی‬ ‫‪ ۸‬نشانه ای که می گوید‬ ‫یک رابطه دوستانه‬ ‫به پایان رسیده است‬ ‫دوســتی هایی کــه در طــول زندگــی شــکل می دهیــم اغلــب بــه‬ ‫انــدازه ی افــرادی کــه بــا انهــا دوســتی می کنیــم منحصر به فــرد‬ ‫هســتند‪ .‬دوســتی ها در دســته های مختلــف قــرار می گیرنــد‪:‬‬ ‫دوســتانی داریــم کــه فعالیــت خاصــی را بــه همــراه انهــا انجــام‬ ‫می دهیــم‪ ،‬دوســتانی هســتند کــه دسترســی راحتــی بــه انهــا داریم‬ ‫مثــا هم محلــه یــا همــکار مــا هســتند و دوســتان صمیمــی‪ .‬هــر‬ ‫یــک از ایــن گروه هــا نقــش خاصــی در زندگــی مــا بــازی می کننــد‬ ‫بــا ایــن وجــود ممکــن اســت روزی برســد کــه دیگــر دوسـت مان بــه‬ ‫حســاب نیاینــد‪ .‬می خواهیــم ببینیــم نشــانه های هشــداردهنده ی‬ ‫پایــان عمــر دوســتی ها چــه هســتند؟‬ ‫دوســتان صمیمــی ارزشــمندترین و قابــل اعتمادتریــن جایــگاه را‬ ‫در قلــب مــا دارنــد و جدایــی از انهــا برای مــان ســخت تر اســت‪.‬‬ ‫اینهــا کســانی هســتند کــه بیشــتر از همــه بــه انهــا می بخشــیم‬ ‫و بیشــتر از همــه از انهــا انتظــار داریــم‪ .‬بــا ایــن حــال حتــی‬ ‫دوســتی های صمیمــی هــم می تواننــد در گــذر زمــان متزلــزل‬ ‫شــوند‪.‬ادامه شــماره ‪487‬‬ ‫‪ .۷‬بیشتر در مرور گذشته اید تا اینده‬ ‫هم ـه ی مــا دوســتانی از ســالیان دور داریــم‪ .‬قرارهــای بــازی کــه‬ ‫بــه قرارهــای درس خوانــدن و بعــد گذرانــدن اوقــات فراغــت تبدیــل‬ ‫شــده اند و نمی توانیــم زندگی مــان را بــدون حضــور ایــن دوســتان‬ ‫قدیمــی تصــور کنیــم‪ .‬شــاید هــم می توانیــم؟‬ ‫اگــر بیشــتر بــه حســاب خاطــرات گذشــته رابطــه را نگــه داشــته اید و‬ ‫در زمــان حــال ارتبــاط شــما ارضا کننــده نیســت‪ ،‬ممکــن اســت زمــان‬ ‫ان رســیده باشــد کــه گذشــته را در همــان گذشــته رهــا کنیــد‪.‬‬ ‫ادم هــا حیــن رشــد کــردن و متحــول شــدن راه شــان از هــم جــدا‬ ‫می شــود و ایــن غیرعــادی نیســت‪ .‬ممکــن اســت از تــوان مــا خــارج‬ ‫باشــد کــه بخواهیــم تــک تــک دوســتانی کــه در زندگــی داشــته ایم را‬ ‫نگــه داریــم‪ .‬گاهــی دوســتان قدیــم بــه ادم هایــی تبدیــل می شــوند‬ ‫کــه دیگــر از انهــا خوش مــان نمــی ایــد امــا اشــتیاق تکــرار روزهــای‬ ‫خــوب گذشــته دســت از ســرمان بــر نمـی دارد‪ .‬امــا بــه یــاد داشــته‬ ‫باشــید ایــن فکــر خوبــی نیســت کــه بــرای گرامیداشــت گذشــته بــه‬ ‫رابطـه ای بنــد کنیــد کــه دیگــر ســمی شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۸‬اعتمــاد بــه نفــس و عــزت نفــس شــما تحــت تاثیــر منفــی‬ ‫اســت‬ ‫ایــن مخلــص کالم و نکتـه ی پایانــی اســت‪ .‬اگــر در رابطـه ی شــما‬ ‫وضعیت باید مناسب باشد‬ ‫هــم شــما و هــم فــرد مقابــل‬ ‫بایــد زمــان و انرژی داشــته باشــید‬ ‫تــا بــه منظــور ایجــاد دوســتی‬ ‫بین تــان صــرف شــود‪ .‬هم چنیــن‬ ‫هــر دوی شــما بایــد ایــن فرصــت‬ ‫را داشــته باشــید تــا یکدیگــر را در‬ ‫اینــده دوبــاره ببینیــد‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال اگــر یکــی از شــما قصد نقل‬ ‫مــکان بــه شــهری دیگــر را داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬چــرا بــا ایجــاد دوســتی‬ ‫وقــت خــود را تلــف کنیــد؟‬ ‫شــما نیــاز بــه یــک مکالمــه ی‬ ‫اولیــه ی خــوب داریــد‬ ‫مکالمــه ی اول بیــن شــما مهــم‬ ‫اســت‪ .‬بــه ایــن علت کــه می تواند‬ ‫حــس راحتــی و‬ ‫باعــث برقــراری‬ ‫ِ‬ ‫اعتمــادی بیــن شــما شــود کــه در‬ ‫ســایه ی ان از بودن در کنار طرف‬ ‫مقابــل حــس خوشــایندی پیــدا کنیــد‪ .‬ایــن حــس خــوب همراهــی‬ ‫می توانــد انجــام ســایر فعالیت هــا ماننــد اســتراحت یــا تفریــح را نیز‬ ‫خوشــایندتر کنــد‪.‬‬ ‫شما باید خوش مشرب و عالقه مند باشید‬ ‫بــه منظــور ایجــاد دوســتی بــا فــردی جدیــد‪ ،‬هــر دوی شــما بایــد‬ ‫مکالم ـه ای متعهدانــه داشــته باشــید کــه در ان از خــود حــرارت و‬ ‫عالقــه نشــان دهیــد‪ .‬اگــر هــر کدام از شــما پاسـخ های کوتــاه بدهد‬ ‫یــا نســبت بــه نظــرات‪ ،‬واکنش هــا یــا حــاالت دیگــری توجــه چندانــی‬ ‫نکنــد‪ ،‬پایــه ای محکــم بــرای پیــش بــردن دوســتی تان نخواهیــد‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫وجوه مشترک بین خودتان را پیدا کنید‬ ‫یکــی از مهم تریــن مســایل در مســیر دوســتی بــا دیگــران یافتــن‬ ‫عالیــق مشــترک یــا تشــابهاتی در نظرهــا‪ ،‬ســرگرمی ها‪ ،‬عــادات یــا‬ ‫فعالیت هاســت‪ .‬یافتــن تشــابهات ارتبــاط و ایجــاد دوســتی بیــن‬ ‫شــما را اســان تر می کنــد‪.‬‬ ‫باید اعتماد اولیه ای به یکدیگر داشته باشید‬ ‫شــما و فــرد مقابــل بایــد در رونــدی قــرار بگیریــد کــه در ان بتوانیــد‬ ‫اطالعــات شــخصی تان را بــرای یکدیگــر بازگــو کنیــد‪ .‬می توانیــد بــا‬ ‫اطالعــات نــه چنــدان مهــم شــروع کنیــد‪ .‬بــا عمیــق شــدن دوســتی‪،‬‬ ‫ایــن اعتمــاد افزایــش می یابــد و برخــی از رازهای تــان را می توانیــد‬ ‫بــا او در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫چگونه این کارها را انجام دهید؟‬ ‫ادام ـه ی ایــن مقالــه در ایــن خصــوص اســت کــه چگونــه بــه هــر‬ ‫یــک از ایــن شــرایط دســت پیــدا کنیــد‪ .‬شــما را راهنمایــی می کنیــم‬ ‫تــا بتوانیــد در هــر شــرایط بــه ســرعت و بــه اســانی عکس العمــل‬ ‫بــا دوســت تان بــه «هــر»‬ ‫دلیلــی اســیبی متوجــه ی‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس و عــزت‬ ‫نفس تــان اســت‪ ،‬بــدون‬ ‫شــک وقــت جدایــی اســت‪.‬‬ ‫شــما همیــن حــاال بــا ایــن‬ ‫دو‪ ،‬بایــد کارهــای فراوانــی‬ ‫را سروســامان بدهیــد! بــا‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس اســت‬ ‫کــه تــاش می کنیــد از‬ ‫تحصیــات‪ ،‬شــغل و‬ ‫ســرپناهی کــه داریــد‬ ‫محافظــت کنیــد و در هــر‬ ‫گامــی از ایــن مســیر کــه‬ ‫بــه خودتــان شــک کردیــد‬ ‫ان را کنــار بزنیــد‪ .‬بــا عــزت‬ ‫نفــس اســت کــه احســاس‬ ‫ارزشــمندی می کنیــد و از‬ ‫خودتــان مراقبــت می کنیــد‪.‬‬ ‫وقتــی قــرار اســت کــه‬ ‫دوســتان مان مشــوق مــا‪،‬‬ ‫حمایت گــر مــا و رفیقــان مــا‬ ‫باشــند‪ ،‬اگــر بــه هــر دلیلــی‬ ‫انهــا بــه تقویــت اعتمــاد بــه نفــس و عــزت نفس مــان کمــک نکننــد‪،‬‬ ‫پــس اصــا دوســت مــا نیســتند‪.‬‬ ‫ایا ادامه دوستی ممکن است؟‬ ‫هــر یــک از مــا حــد خاصــی بــرای قطــع یــک ارتبــاط داریــم‪.‬‬ ‫هــر کــدام از مــا بــه ویژگی هایــی بیــش از ســایر مــوارد اهمیــت‬ ‫می دهیــم‪ .‬ممکــن اســت شــما دوســتی داشــته باشــید کــه عــادت‬ ‫دارد قــرار مالقات هایــش را کنســل کنــد‪ ،‬امــا ایــن رفتــار او را‬ ‫تحمــل می کنیــد چــون وقتــی در دوره ی افســردگی بودیــد در کنــار‬ ‫شــما بــود‪ .‬شــاید دوســت دیگــری داریــد کــه دائمــا بایــد از دردســر‬ ‫نجاتــش بدهیــد‪ ،‬کســی کــه دائمــا می خواهــد زندگــی خودتــان‬ ‫را وقــف کمک رســانی بــه او بکنیــد‪ .‬در ایــن موقعیت هــا ممکــن‬ ‫اســت از اینکــه نقــش قهرمــان را بــر عهــده می گیریــد یــا کاری‬ ‫بیشــتر از حــق دوســتی برایــش انجــام می دهیــد احســاس رضایــت‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬پــس در ایــن حالــت شــما نهایتــا از پویایــی رابطـه ی‬ ‫دوســتانه تان لــذت می بریــد‪.‬‬ ‫چطور رابطه دوستی را تمام کنیم‬ ‫بــرای اینکــه نتایــج قطــع ارتبــاط برای تــان شــفاف و روشــن باشــد‬ ‫می توانیــد ایــن نــکات را بــه کار ببریــد‪:‬‬ ‫اجازه ندهید رابطه ی سمی برای مدت طوالنی کش بیاید‪.‬‬ ‫بــه عباراتــی کــه می خواهیــد بــرای تمــام کــرن رابطــه بــه کار ببریــد‬ ‫بــه خوبــی فکــر کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر بعــدا در محــل کار‪ ،‬محلــه یــا دایره هــای اجتماعــی دیگرتــان‬ ‫بــا ایــن دوســت برخــورد خواهیــد داشــت مطمئــن شــوید کــه بــا‬ ‫مناســب داشــته باشــید‪ ،‬حتــی اگــر در ســطح مبتــدی باشــید‪ .‬وقتــی‬ ‫اموختیــد چگونــه رونــد پیــدا کــردن دوســت را تســریع کنیــد‪ ،‬یــک‬ ‫قــدم پیــش می رویــم و بــه شــما در دســترس بــودن‪ ،‬مالقــات مــردم‬ ‫و ســاختن حلق ـه ی اجتماعــی را می اموزیــم‪.‬‬ ‫‪ .۴‬کجا افراد جدید را مالقات کنیم‬ ‫اگــر می خواهیــد افــراد خوبــی را مالقــات کنیــد‪ ،‬منتظــر سرنوشــت‬ ‫ن کار را برای تــان انجــام دهــد‪ .‬مــا بــه شــما مکان هایی‬ ‫نباشــید تــا ایـ ‬ ‫را پیشــنهاد می کنیــم کــه در انهــا می توانیــد افــراد جدیــد را مالقــات‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر ایــن کار را بــه درســتی انجــام دهیــد‪ ،‬می توانید بــا افرادی‬ ‫جالــب و هیجــان انگیــز کــه شــما را درک می کننــد مالقــات کنیــد‪.‬‬ ‫چگونــه جاهــای مناســب بــرای مالقــات بــا افــراد مناســب را پیــدا‬ ‫کنیــم‬ ‫یــک جــای مناســب بــرای پیــدا کــردن دوســت جایی اســت کــه افراد‬ ‫هیجــان انگیــز و جالبــی را بــه ســرعت و اســانی وارد زندگی تان کند‪.‬‬ ‫ایــن کار اســان اســت‪ .‬تــاش کنیــد تــا بــه جمعیــت یــا اجتماعاتــی‬ ‫کــه در محــل زندگــی شــما وجــود دارد برویــد و ببینیــد کــه بــه قــدر‬ ‫کافــی مناســب هســتند یــا خیــر‪ .‬پیــش از ایــن کار چنــد نکت ـه ای‬ ‫اســت کــه بایــد بــه ان توجــه کنیــد‪ .‬اگــر مــکان یــا جمعــی کــه بــه ان‬ ‫می رویــد ایــن ویژگی هــا را داشــت‪ ،‬بــه همان جــا بچســبید تــا افــراد‬ ‫مناســبی را در مســیر زندگی تــان وارد کنــد‪ .‬در ادامــه ویژگی هــای‬ ‫جاهــای مناســب را بیــان می کنیــم‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫لحنــی کامــا مثبــت ایــن کار را انجــام می دهیــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت الزم باشــد در دنیــای اینترنــت راه هــای ارتباطــی‬ ‫ماننــد ایمیــل‪ ،‬یــا صفحــات اینســتاگرام یــا فیس بــوک دوسـت تان‬ ‫را انفالــو کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای بیــان دلیــل ایــن قطــع ارتبــاط روی نیازهایــی کــه داریــد‬ ‫تمرکــز کنیــد و نــه اشــتباهات دوســت تان‪.‬‬ ‫بــه خوبی هایــی کــه ایــن رابطــه در طــول زمــان برای تــان داشــته‬ ‫اذعــان کنیــد‪ .‬همچنیــن سپاســگزاری خــود را نســبت بــه نقشــی کــه‬ ‫او در گذشــت ه بــرای شــما ایفــا کــرده اســت‪.‬‬ ‫روی افــکار منفــی بــرای گرفتــن انتقــام یــا تنبیــه دوســت‬ ‫ســابق تان تمرکــز نکنیــد‪ .‬تحقیقــات نشــان می دهنــد ایــن افــکار‬ ‫روی بهزیســتی خودتــان اثــر منفــی می گــذارد‪.‬‬ ‫وقتــی جــواب شــما بــه ســه ســوال ابتــدای ایــن نوشــته مثبــت باشــد‬ ‫و نشــانه ها ی بعــدی ِ ذکــر شــده در رابطـه ی فعلی تــان مصــداق پیــدا‬ ‫ف رابطــه یعنــی خودتــان و‬ ‫کنــد وقــت ان اســت کــه بــا هــر دو طــر ِ‬ ‫دوســت تان صــادق باشــید‪ .‬بــا وجــود اینکــه قطــع ارتبــاط ممکــن‬ ‫اســت بســیار ســخت باشــد‪ ،‬اما اینکه نیازهای خودتان را در اولویت‬ ‫بگذاریــد و بــه دوســتی های ناکارامــد پایــان بدهیــد راه ایده الــی اســت‬ ‫بــرای اینکــه بهتریــن دوســت خودتــان باشــید‪.‬‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫رئیس پلیس فتا اســتان خراســان شــمالی از دســتگیری عامل ایجاد مزاحمت‪ ،‬برای یک شــهروند در فضای‬ ‫مجازی خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «یوســف شــاکری» بــا اعــام ایــن خبــر بیــان داشــت‪ :‬در پــی ارائــه مرجوعــه قضایــی از ســوی یکــی‬ ‫از شــهروندان مبنــی بــر ایجــاد مزاحمــت در فضــای مجــازی موضــوع در دســتور کار پلیــس فتــا شهرســتان قــرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن راســتا کارشناســان پلیــس فتــا بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی و فنــی موفــق شــدند‪ ،‬متهــم را‬ ‫مــورد شناســایی قــرار داده و بــا هماهنگــی قضائــی او را دســتگیر و بــه پایــگاه انتظامــی انتقــال دادنــد‪.‬‬ ‫دستگیری عامل ایجاد‬ ‫مزاحمت فضای‬ ‫مجازی در گرمه‬ ‫دو شنبه ‪ 2‬اسفند ‪1400‬‬ ‫پیش فروش‬ ‫سواالت‬ ‫کنکور‪ ،‬شکل‬ ‫جدیدی از‬ ‫کالهبرداری‬ ‫سرویس امنیت اجتماعی‪:‬‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرائــم‬ ‫ســایبری پلیــس فتــا انتظامــی کشــور نســبت بــه‬ ‫پیــش فــروش ســواالت کنکــور ‪ 1401‬به هموطنان‬ ‫و داوطلبــان کنکــور هشــدار داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫ی محمــد‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ علـ ‬ ‫رجبــی گفــت‪ :‬فــروش ســواالت کنکــور یکــی از‬ ‫انــواع کالهبــرداری اســت کــه از ســال های قبــل‬ ‫در فضــای حقیقــی مطــرح بــوده و در چنــد ســال‬ ‫اخیــر نیــز شــاهد پیدایــش ایــن کالهبــرداری در‬ ‫فضــای مجــازی هســتیم‪.‬‬ ‫انتشار تصاویر شاکی‬ ‫به بهانه تبلیغات‬ ‫دردسر ساز شد‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬پیشتر‪ ،‬این نوع کالهبرداری ها‬ ‫نزدیــک بــه زمــان کنکــور اتفــاق می افتــاد و افــراد‬ ‫زیــادی هــم درگیــر ایــن کالهبــرداری می شــدند‬ ‫امــا مجرمــان ســایبری پــا را فراتــر گذاشــتند و در‬ ‫ماه هــای اخیــر شــاهد پیــش فــروش ســواالت‬ ‫کنکــور در فضــای مجــازی بــوده ایــم ‪.‬‬ ‫ســرهنگ رجبــی بــا تاکیــد بــر غیــر واقعــی بــودن‬ ‫ســواالت کنکــور در فضــای مجــازی گفــت‪ :‬مجرمان‬ ‫ســایبری بــا جعــل هویــت و بــا ادعــای واهــی‬ ‫دسترســی بــه ســواالت ازمــون سراســری یــا ارتبــاط‬ ‫و همــکاری بــا طراحــان ســوال ‪ ،‬اقــدام بــه اخــاذی و‬ ‫کالهبــرداری از داوطلبــان کنکــور می کننــد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول ادامه داد ‪ :‬در برخی موارد نیز‬ ‫مجرمــان ســایبری بــه منظــور جلــب اعتماد بیشــتر‬ ‫کاربران‪ ،‬ارم ســازمان ســنجش را جعل می کنند و‬ ‫خــود را مســئول و یــا کارشــناس ســازمان ســنجش‬ ‫امــوزش کشــور معرفــی می کنند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ضمــن اشــاره بــه روش های‬ ‫کالهبــرداری در ایــن خصــوص افــزود‪ :‬افــراد‬ ‫ســودجو بــا ایجــاد صفحــات جعلــی در فضــای‬ ‫مجــازی بــه ویــژه شــبکه های اجتماعــی اقــدام بــه‬ ‫تبلیغــات گســترده نمــوده و بــا دریافــت مبالغــی‬ ‫زیــاد اقــدام بــه پیــش فروش ســواالت غیرواقعی‬ ‫کنکــور سراســری و ازاد می کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرائــم‬ ‫کالهبرداری در بستر بازارهای انالین‬ ‫معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشــور از شناســایی و دســتگیری متهم‬ ‫حرفــه ای فعــال در زمینــه کالهبرداری در بســتر بازارهــای انالین خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیس فتــا‪:‬‬ ‫ســرهنگ «رامیــن پاشــایی» در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت؛ در پــی‬ ‫ارجــاع پرونده هایــی بــه پلیــس فتــا یکــی از اســتان هــای جنوبــی کشــور‬ ‫مبنــی بــر « مشــاهده اگهــی در بازارهــای انالیــن بــا موضــوع فــروش‬ ‫خــودرو» و بــه دنبــال ان کالهبــرداری از قربانیــان‪ ،‬موضــوع بــه صــورت‬ ‫ســایبری پلیــس فتــا انتظامــی کشــور اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در روشــی دیگــر کالهبــرداران‪ ،‬قربانیــان‬ ‫را بــه بهانــه پرداخــت هزینــه بــه صفحــات جعلــی‬ ‫درگاه هــای بانکــى هدایــت نمــوده و اقــدام بــه‬ ‫ســرقت اطالعــات بانکــی انهــا می نماینــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری در ادامــه بــه نوجوانــان و‬ ‫داوطلبــان کنکــور توصیــه کــرد‪ :‬بــه هیــچ عنــوان‬ ‫فریــب تبلیغــات دروغیــن جــذاب و اغــوا کننــده‬ ‫فــروش ســواالت کنکــور در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫را نخورنــد و صرفــا بــا تکیــه بــر دانــش و معلومــات‬ ‫خــود در کنکــور شــرکت نماینــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬خریــد و فــروش هــر‬ ‫گونــه ســوال از قبیــل ســواالت امتحانــی‬ ‫دانش امــوزان و ســواالت کنکــور در فضــای‬ ‫مجــازی جــرم بــوده و پلیــس فتــا بــا عامــان ان‬ ‫برخــورد قانونــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ علی محمــد رجبــی در پایــان گفــت‪:‬‬ ‫وبســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪cyberpolice.ir‬‬ ‫مرجعــی کامــل از اخبار‪ ،‬اطالعــات و اموزش های‬ ‫ســایبری بــوده و کاربــران بــا مراجعــه بــه ان هــا‬ ‫می تواننــد راهنمایی هــای الزم را دریافــت نماینــد‬ ‫و در صــورت نیــاز نیــز می تواننــد گــزارش مــوارد‬ ‫مشــکوک را در ســامانه پاســخگویی فوریت هــای‬ ‫ســایبری و شــماره تلفــن ‪ ۰۹۶۳۸۰‬به صــورت‬ ‫شــبانه روزی بــا همــکاران مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫ویــژه در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم پرونــده کــه از مجرمــان حرفـه ای و تحــت تعقیــب ســایر‬ ‫پلیس هــای تخصصــی نیــز بــود‪ ،‬بــا معرفــی خــود تحــت عنــوان کارمنــد‬ ‫ارگان هــای دولتــی و وکیــل دادگســتری اقــدام بــه کالهبــرداری کالن از‬ ‫شــهروندان تحــت عنــوان « فــروش خــودرو» مــی نمــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا بررســی هــای و اقدامــات فنــی صــورت گرفتــه توســط‬ ‫کارشناســان پلیس فتا در نهایت متهم اصلی پرونده در یکی از شهرســتانها‬ ‫مــورد شناســایی قــرار گرفتــه‪ ،‬دســتگیر شــد و در بازرســی از محــل اختفــای‬ ‫وی ‪ 5‬دســتگاه گوشــی تلفــن همــراه مــورد اســتفاده در فراینــد ارتــکاب جــرم‬ ‫کشــف و ضبط شــد و همچنین بر اســاس بررسـی های انجام شــده تا کنون‬ ‫‪ 65‬پرونــده مرتبــط بــا متهــم در نقــاط مختلــف کشــور شناســایی شــده اســت‪.‬‬ ‫سرویس امنیت مجازی‪:‬‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی کــه‬ ‫بــا انتشــار تصاویــر یکــی از شــهروندان در شــبکه‬ ‫اجتماعــی‏اینســتاگرام موجــب ســلب اســایش‬ ‫وی شــده بــود‪ ،‬خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ‬ ‫کارگاه علــی حســینی در گفتگــو بــا پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا در رابطــه بــا ایــن‏خبــر بیــان کــرد‪:‬‬ ‫فــردی بــا در دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی بــه‬ ‫ایــن پلیــس مراجعــه و گفــت‪ :‬مدتــی قبــل از طریــق‬ ‫شــبکه اجتماعــی‏اینســتاگرام بــا فــردی کــه خــود را‬ ‫دکتــر زیبایــی معرفــی کــرده بــود اشــنا شــده و جهت‬ ‫انجــام عمــل زیبایــی بــه محــل کار وی مراجعــه کرده‬ ‫ولــی‏پــس از مدتــی متوجــه انتشــار عکس هایــم در‬ ‫شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام شــد ‪‎‬م‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از اخــذ اظهــارات و تشــکیل‬ ‫پرونــده اولیــه‪ ،‬بــا همــکاری شــاکی و انجــام‬ ‫اقدامات فنی و تخصصی متهم مورد شناســایی‬ ‫قــرار گرفــت و بــا‏هماهنگــی مقــام قضایــی بــه‬ ‫ایــن پلیــس احضــار شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهــم در تحقیقــات اولیــه‬ ‫منکــر بــزه ارتکابــی شــد؛ ولــی پــس از مواجهــه‬ ‫بــا مــدارک و مســتندات احصــاء شــده‏توســط‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس بــه ناچار لب بــه اعتراف‬ ‫گشــود و هدف از انتشــار تصاویر شــاکی را تبلیغ‬ ‫عمل هــای زیبایــی خــود بــه جهت‏کســب شــهرت‬ ‫و فالــور عنــوان کــر ‪‎‬د‬ ‫ســرهنگ حســینی گفــت‪ :‬برابــر مــاده ‪745‬‬ ‫قانــون‏مجــازات اســامی هــر کــس بــه وســیله‬ ‫ســامانه های رایانــه ای یــا مخابراتــی صــوت‬ ‫یــا تصویــر یــا فیلــم خصوصــی افــراد را بــدون‬ ‫رضایــت انهــا‏جــز در مــوارد قانونــی منتشــر کنــد‬ ‫یــا در دســترس دیگــران قــرار دهــد‪ ،‬بــه نحــوی که‬ ‫منجــر بــه ضــرر یــا عرفــا ًموجــب هتــک حیثیــت‬ ‫افــراد‏شــود‪ ،‬بــه حبــس یــا جــزای نقــدی و یــا هــر‬ ‫دو مجــازات محکــوم خواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــه شــهروندان و کاربــران فضــای‬ ‫مجــازی توصیــه کــرد‪ :‬در صــورت مشــاهده مصادیق‬ ‫جرائــم‏ســایبری مراتــب را بــه پلیــس فتــا محــل‬ ‫ســکونت خــود اطــاع داده و یــا از طریــق ســایت‬ ‫س ‪cyberpolice.ir‬‏ بخــش‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادر ‪‎‬‬ ‫‏فوریت هــای ســایبری پلیــس فتــا گــزارش کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقدسندرســمیبرابرماده‪3‬وماده‪13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــررای شــماره ‪1400603120050044157‬مــورخ‪ 8/10/1400‬هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی مســتقردرواحدثبتی علــی ابادسلســله ایــادی ازمالــک بانوگوهرمعــززی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1399114412005000303‬تقاضــای اقــای مرتضــی مزیــدی بــه شــماره شناســنامه ‪26‬کدملی‪2269678036‬صــادره‬ ‫ازعلــی ابادفرزندعلــی اکبردرششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت ‪312‬مترمربــع مفروزومجزاشــده ازپــاک ‪33‬اصلــی واقــع درعلــی ابادکتــول روســتای ییالقــی افراتختــه خیابان اصلی روســتا(خیابان اب چشــمه)کوچه چشــمه‬ ‫‪ 16‬بخش ‪6‬علی ابادبه استنادتاییدشــماره ‪1415/1400‬مورخ ‪28/9/1400‬اداره منابع طبیعی وابخیزداری علی ابادومجوزشــماره ‪ 2470/16/37‬مورخ‪27/9/1400‬بنیادمســکن علی ابادتاییدگردید‪.‬مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزدرروزنامه محلی وکثیراالنتشــاراگهی‬ ‫میشودازاینرواشــخاصی کــه نســبت بــه صدورســندمالکیت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خودراباذکرشــماره پرونــده بــه این اداره تســلیم وپس ازاخذرســیدظرف مدت یکماه ازتاریخ تســلیم اعتــراض به مرجع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد م‪.‬الــف ‪ 136‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪۱۴۰۰/۱۱/۱۶:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۲/۲:‬محمودخانــدوزی رییــس اداره ثبــت اســنادوامالک علــی ابادکتــول‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏ اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪– 4902‬‬ ‫‪ 1400/11/27 – 1400‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400-228‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانه‏بالمعــارض متقاضــی اقای‪/‬خانم حامد‬ ‫قمــی فرزنــد هــادی بشــماره شناســنامه ‪0670698059‬صــادره از بجنــورد درششــدانگ یــک‏قطعــه بــاغ بــه مســاحت ‪ 4222‬متــر مربــع از پــاک ‪ 282‬فرعــی از ‪ 200‬اصلــی واقــع در اراضــی حلیــم ابــاد بدرانلــو بخــش دو بجنــورد‏خریــداری از مالــک رســمی اقــای محمــد حســن‬ ‫یســاولی فرزنــد حســین بــگ محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‏دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‏باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف‏مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‏مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات‬ ‫‏‬ ‫ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/12/02 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/12/17 :‬‏‏ احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۹۶۱۴‬و رای اصالحــی ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۷۳۸‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بــه دام معــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۶۵‬تقاضــای خانــم ایــران مرتضــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۴۱‬و کــد ملــی ‪ ۴۵۶۹۲۸۲۸۴۹‬صــادره از‬ ‫ســمنان فرزنــد زیــن العابدیــن در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت اســت بمســاحت ‪ ۱۰۳.۲۴‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪- ۱۴۸۱‬اصلــی واقع در اراضی شــهری بخش یک حــوزه ثبت گرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای علیرضــا جلیلــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی میشــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســی ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد ‪.‬م الــف‪۱۰۲۷۸:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰.۱۲.۰۲‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ ۱۴۰۰.۱۲.۱۸‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۹۰۱‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۳۴۹‬تقاضــای اقــای ســید رضــا طباطبائــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۹۷۰۵‬و کــد ملــی‪ ۲۱۲۰۲۸۶۷۳۶‬صــادره از گــرگان فرزنــد سیدحســن در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن ایــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۲۹۹.۱۵‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪-۱۲۶‬اصلــی واقــع در اراضــی گلنــد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال مالــک رســمی جــواد مشــهدی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی میشــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪ .‬میــم الــف‪ ۱۰۲۸۴:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰.۱۲.۰۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰.۱۲.۱۸‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۰۶۷‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۹۸۳‬تقاضــای اقــای یدالــه کریمیــان بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۲۲۱‬کــد ملــی ‪ ۰۷۹۱۳۶۵۵۱۴‬صــادره از ســبزوار فرزنــد علــی اکبــر در‬ ‫شــش دانــگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪ ۳۰۵.۵۲‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۴۸۰‬اصلــی واقــع در اراضــی شــهری بخــش یــک حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‬ ‫از انتقــال مالــک رســمی اقــای حبیــب اللــه کمالــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تصمیــم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬م الــف‪۱۰۲۸۰:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪۱۴۰۰.۱۲.۰۲‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰.۱۲.۱۸:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۹۴۰‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۹۲۲‬تقاضــای خانــم صدیقــه حزینــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۲۹‬وکــد ملــی ‪ ۲۱۲۱۷۹۶۶۷۳‬صــادره‬ ‫از گــرگان فرزنــد ابراهیــم در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۱۳۵‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪-۱۵۸۸‬اصلــی واقــع دراراضــی شــهری بخــش یــک حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک‬ ‫رســمی احمــد حزینــی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اعــام عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــداز‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبت‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۲/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۲/18 :‬علی برقی ریئس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری م الف‪۱۰۲۸۲ :‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۰۸۲‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۱۳‬تقاضــای اقــای لیــا ریاحــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۲۷۲‬وکــد ملــی ‪ ۲۱۲۱۴۸۷۱۰۷‬صــادره‬ ‫از گــرگان فرزنــد جعفــر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۴۱/۳۱۶‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۲۶‬اصلــی واقــع دراراضــی گلنــد بخــش دوحــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫نــوروز قیاصــی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــداز تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبت‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۲/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۲/18 :‬علی برقی ریئس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری م الف‪۱۰۲۹۰ :‬‬ ‫نکات ایمنی در مواجه با اتش سوزی لباس‬ ‫‪-1‬مصدوم را متوقف سازید‪،‬دویدن موجب تشدید اتش سوزی میشود و خطر ناک است ‪-۲‬مصدوم را درون پارچه روی زمین بغلطانید تا اتش‬ ‫خاموش شود‪-۳ .‬کوشش کنید مصدوم شعله هارا استشاق نکند‪.‬با خواباندن روی زمین و عوض شدن جهت شعله ها به این امر ک می شودولی‬ ‫ابتدا قسمت های زیر گلو و اطراف سر را به کمک پارچع خاموش سازید‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪488‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫حمله گروه ناشناخته ‪TA2541‬‬ ‫به بخش های هوانوردی‬ ‫و دفاعی از سال ‪2017‬‬ ‫سرویس امنیت‪:‬‬ ‫گــروه ‪ TA2541‬بــه طــور گســترده از انــواع تروجــان هــای‬ ‫دسترســی از راه دور (‪ )RAT‬در حمــات ‪spear-phishing‬‬ ‫بــرای فریــب دادن اهــداف خــود اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫محققــان ‪ roofpoint‬گزارشــی منتشــر کرده انــد کــه در ان‬ ‫بــر حضــور یــک گــروه جرایــم ســایبری کمتــر شناخته شــده‬ ‫کــه بخش هــای هوانــوردی‪ ،‬دفاعــی‪ ،‬تولیــدی و حمل ونقــل‬ ‫را بــا بدافــزار از ســال ‪ 2017‬هــدف قــرار داده اســت‪ ،‬تاکیــد‬ ‫مــی کننــد‪ .‬جالــب اینکــه ایــن گــروه علیرغــم اســتفاده از‬ ‫تاکتیک هــای حملــه مشــابه بــه هــم‪ ،‬بــرای مــدت طوالنــی از‬ ‫شناســایی و ردیابــی در امــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫گــزارش ‪ Proofpoint‬بــر اســاس گزارشــات مشــابه ســایر‬ ‫شــرکت های فنــاوری و امنیــت ســایبری از جملــه ‪Mandiant،‬‬ ‫‪ Cisco Talos، Morphisec‬و ‪ Microsoft‬اســت‪.‬‬ ‫جزئیات در مورد ‪TA2541‬‬ ‫محققــان ‪ Proofpoint‬کــه ایــن گــروه را ردیابــی کرده انــد‬ ‫انهــا را بــا نــام مســتعار ‪ TA2541‬نامگــذاری کرده انــد‪ .‬انهــا‬ ‫ادعــا مــی کننــد کــه حمــات انهــا تصفیــه نشــده اســت‪ ،‬و‬ ‫انهــا بیشــتر بــه الــوده کردن‪/‬اســتقرار بدافزار در شــبکه های‬ ‫قربانیــان متکــی هســتند‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬ایــن گــروه موفــق‬ ‫شــده اســت بــی ســروصدا بمانــد و اطالعــات زیــادی در‬ ‫مــورد ان در دســت نیســت‪ .‬بیشــتر اهــداف ایــن گــروه در‬ ‫امریــکای شــمالی‪ ،‬اروپــا و خاورمیانــه قــرار داشــته اســت‪.‬‬ ‫تاکتیک های حمله‬ ‫محققــان نوشــتند کــه حمــات ایــن گــروه از الگــوی مشــابهی‬ ‫پیــروی می کننــد‪ ،‬زیــرا عمدتــا ًهــزاران ایمیــل فیشــینگ در هــر‬ ‫حملــه (معمــوال ً‪ 10000‬ایمیــل در هــر حملــه) ارســال می کننــد‬ ‫کــه معمــوال ًبــه زبــان انگلیســی نوشــته می شــوند تــا اهــداف‬ ‫خــود را بــه دام بیاندازنــد‪ .‬محتــوای ایمیل هــا متفــاوت اســت‬ ‫زیــرا ایــن گــروه از درخواســت هایی بــرای قطعــات هواپیمــا‪،‬‬ ‫درخواسـت های فــوری بــرای جزئیــات پــرواز امبوالنــس هوایــی‬ ‫و حتــی موضوعاتــی مبتنــی بــر ‪ 19-COVID‬بــرای فریــب دادن‬ ‫اهــداف خــود اســتفاده کــرده اســت تا انهــا فایل هــای بارگذاری‬ ‫شــده در پلت فرم هــای ذخیره ســازی ابــری را دانلــود کننــد‪.‬‬ ‫ایــن گــروه از ایــن واقعیــت ســود مــی بــرد کــه لینک هــای‬ ‫ایــن خدمــات هرگــز در ســازمان هــای بــزرگ مســدود‬ ‫نمی شــود‪ .‬پــس از دانلــود و اجــرای فایــل‪ ،‬یــک ‪ RAT‬نصــب‬ ‫می کنــد کــه بــه اپراتورهــای بدافــزار اجــازه دسترســی بــه‬ ‫دســتگاه اســیب دیده را می دهــد‪.‬‬ ‫اخیــراً‪ TA2541 ،‬توجــه خــود را روی پیوندهــای ‪Google‬‬ ‫‪ Drive‬و ‪ Microsoft OneDrive‬قــرار داده اســت کــه‬ ‫کاربــران را بــه یــک فایــل گیــج کننــده ‪( VBS‬اســکریپت‬ ‫ویــژوال بیســیک) هدایــت می کنــد‪،Sherrod DeGrippo .‬‬ ‫معــاون تحقیقــات و کشــف تهدیــد ‪ ،Proofpoint‬ان‬ ‫را یکــی از پیگیرتریــن گــروه هــای جرایــم ســایبری در‬ ‫ســال های اخیــر اعــام کــرده اســت‪.‬‬ ‫انچــه در مــورد ‪ TA2541‬قابــل توجــه اســت ایــن اســت‬ ‫کــه در طــول پنــج ســال گذشــته رویکــرد خــود را نســبت‬ ‫بــه جرایــم ســایبری تغییــر نــداده و مکــررا ً از موضوعــات‬ ‫مشــابه‪ ،‬اغلــب مربــوط بــه هوانــوردی‪ ،‬هــوا فضــا و حمــل‬ ‫و نقــل بــرای توزیــع تروجــان هــای دسترســی از راه دور‬ ‫اســتفاده مــی کنــد‪ .‬ایــن گــروه یــک تهدیــد دائمــی بــرای‬ ‫اهــداف کلــی در صنایــع حمــل و نقــل‪ ،‬لجســتیک و‬ ‫مســافرتی اســت‪.‬‬ ‫‪ TA2541‬به ظرفیت ‪ RAT‬متکی است‬ ‫در یــک پســت وبالگــی‪ Selena Larson ،‬و ‪ Joe Wise‬از‬ ‫‪ Proofpoint‬نوشــتند کــه در چنــد ســال گذشــته‪TA2541 ،‬‬ ‫از ارایــه وســیعی از ‪RAT‬هــا اســتفاده کــرده اســت‪.‬‬ ‫امــا‪ ،‬غالبــا‪ ،‬انهــا از ‪ RATs‬فروختــه شــده در گــروه هــای‬ ‫زیرزمینــی جرایــم ســایبری اســتفاده مــی کننــد‪ .‬رایــج تریــن‬ ‫بدافــزار ارائــه شــده در گروه هــا ‪ AsyncRAT‬اســت‪ ،‬امــا‬ ‫انهــا همچنیــن بــه طــور گســترده از ‪WSH RAT، Parallax‬‬ ‫و ‪ NetWire‬اســتفاده کــرده انــد‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت کــه ســال گذشــته‪ ،‬گزارشــی کــه توســط‬ ‫مایکروســافت بــه اشــتراک گذاشــته شــد‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫همــان ‪ RAT‬هــا را در حمــات بدافــزار علیــه ســازمان های‬ ‫هوافضــا و مســافرتی نشــان داد‪ .‬در مــورد گــزارش اخیــر‪،‬‬ ‫‪ Proofpoint‬نتوانســت هــدف و اهــداف حمــات ‪TA2541‬‬ ‫را تعییــن کنــد‪ .‬همچنیــن مشــخص نیســت کــه ایــا ایــن‬ ‫گــروه در جاسوســی‪ ،‬ســرقت اطالعــات و کســب درامــد‬ ‫دســت داشــته اســت و از کجــا فعالیــت مــی کنــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫وجــود‪ ،‬محققــان مطمئــن هســتند کــه ایــن گــروه یــک‬ ‫تهدیــد دائمــی بــرای اهــداف کلــی در صنایــع حمــل و نقــل‪،‬‬ ‫لجســتیک و مســافرتی اســت‪.‬‬ ‫در ها‬ ‫یکــی از راه هــای صرفه جویــی ســوخت در‬ ‫فصــل زمســتان‪ ،‬بســتن کامــل در هــای منــزل‬ ‫و حتــی اتاق هاســت‪ .‬اگــر اتــاق ســردی داریــد‬ ‫کــه داخــل ان بخــاری یا هیچ وســیله گرمازایی‬ ‫روشــن نیســت‪ ،‬بایــد در طــول زمســتان در ان‬ ‫را ببندیــد تــا از ورود ســرما بــه داخــل خانه تــان‬ ‫جلوگیــری کنیــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -488‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 19‬رجب ‪- 1443‬شماره ‪-488‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪19-- 2022‬‬ ‫دو شنبه ‪ 2‬اسفند ‪20-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫زنان سرپرست خانوار‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫ناهارخوران‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫پیام فرشتۀ الهى‬ ‫گلستانقطب‬ ‫گردشگریکشاورزی‬ ‫ایران است‬ ‫سرویس گردشگری کشاورزی‪:‬‬ ‫ت ‪،‬‬ ‫قــال علی(علیه الســام )‪ :‬ا ِ َّ‬ ‫ن لِل َّـه ِ مَلَــکا ً یُنـَـادِی فِــی کُل ِّ ی َـو ْ ٍم ‪ :‬لـِدُوا لِلْمَـو ْ ِ‬ ‫اب ‪.‬‬ ‫و َ اجْمَعُوا لِلْفَن َاء ِ‪ ،‬و َ ابْن ُوا لِلْخ َر َ ِ‬ ‫امــام علــی(ع) فرمــود‪ :‬خداونــد فرشــته اى دارد کــه همــه روز بانــگ مى زنــد‬ ‫بزاییــد بــراى مــردن‪ ،‬و گــرداورى کنیــد بــراى فنــا‪ ،‬و بنــا کنیــد بــراى ویــران شــدن!‬ ‫امــام علــی (ع) در ایــن کالم حکیمانــۀ کوتــاه و پربــار بــه سرنوشــت‬ ‫انســان ها و مواهــب و نعمت هــاى انهــا اشــاره کــرده مى فرماید‪«:‬خداونــد‬ ‫فرشــته اى دارد کــه همــه روز بانــگ مى زنــد بزاییــد بــراى مــردن و گرداوریــد‬ ‫بــراى فنــا و بنــا کنیــد بــراى ویــران شــدن»‪.‬‬ ‫ــراب » الم ســببیّه نیســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫الم در «لِلْمَــو ْ ِ‬ ‫ت » و «لِلْفَنــاء ِ» و «لِلْخ َ ِ‬ ‫الم غایــت اســت؛ یعنــى فرزنــد بزاییــد ولــى عاقبتــش مــرگ اســت و امــوال‬ ‫گــرداورى کنیــد ســرانجامش فناســت و بناهــاى پرشــکوه برپــا ســازید‬ ‫عاقبــت ان ویرانــى اســت‪.‬‬ ‫شــبیه چیــزى اســت کــه در قــران مجیــد در داســتان فرعــون و همســرش‬ ‫بــه هنــگام گرفتــن قنداقــۀ موســى از اب نیــل امــده اســت «فَالْتَقَط َـ ُه ا ‬ ‫لُ‬ ‫م عَـدُوًّا» ؛ (هنگامــى کــه مــادرش بــه فرمــان خــدا او را‬ ‫فِرْعَـو ْ َ ‬ ‫ن لَه ُـ ْ‬ ‫ن لِیَکـ ُـو َ‬ ‫بــه دریــا افکنــد) خانــدان فرعــون او را (از اب) گرفتنــد‪ ،‬تــا ســرانجام دشــمن‬ ‫انــان و مایــۀ اندوهشــان گــردد» یعنــى عاقبــت کار چنیــن شــد‪.‬‬ ‫در حقیقــت امــام روى ســه چیــز از مهم تریــن مواهــب زندگى دنیا انگشــت‬ ‫گــذارده و ســرانجام همــۀ انهــا را روشــن ســاخت‪ :‬فرزنــدان کــه عزیزتریــن‬ ‫ســرمایۀ انســان اند و امــوال کــه بــراى ان زحمــت فــراوان مى کشــد و‬ ‫بناهــاى مجلــل کــه گاه قســمت عمــدۀ عمــر خــود را صــرف ان مى کنــد‪.‬‬ ‫امــام مى فرمایــد‪ :‬هیــچ یــک از اینهــا بقــا و دوامــى نــدارد و ســرانجام گــرد‬ ‫و غبــار فنــا بــر روى همــۀ انهــا مى نشــیند تنهــا چیــزى کــه بــراى انســان‬ ‫باقــى مى مانــد اعمــال خیــر و نیکى هاســت کــه نــزد خــدا ذخیــره مى شــود‪،‬‬ ‫قــران مى گویــد‪:‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫بــاق » ؛انچــه نــزد شماســت از میــان‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫ــ‬ ‫الل‬ ‫د‬ ‫ــ‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫مــا‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ــ‬ ‫ف‬ ‫م یَن‬ ‫«مــا عِنْدَکُــ ْ ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫مــى رود و انچــه نــزد خداســت باقــى مى مانــد»‪.‬‬ ‫در این کــه ایــا واقعــا ً فرشــته اى فریــاد مى زنــد و مــا صــداى او را نمى شــنویم‬ ‫یــا زبــان حــال جهــان افرینــش و طبیعــت دنیاســت یــا صدایــى اســت کــه از‬ ‫جــان و فطــرت و عقــل مــا بــر مى خیــزد و ملــک اشــاره بــه ان اســت‪ ،‬محـ ‬ ‫لّ‬ ‫گفت وگــو اســت‪.‬‬ ‫کســانى کــه ان را تفســیر بــه طبیعــت دنیــا و ماننــد ان کرده انــد دلیلشــان‬ ‫ایــن اســت کــه اگــر واقعــا ً ملکــى صــدا بزنــد و مــا نــداى او را نشــنویم چــه‬ ‫فایــده اى مى توانــد داشــته باشــد؟؛ ولــى بــه ایــن ایــراد مى تــوان پاســخ‬ ‫داد کــه وقتــى نــداى ان ملــک بــه وســیلۀ اولیاءاللــه بــراى مــا نقــل شــود‬ ‫تاثیــرش واضــح اســت مثــل این کــه مــا بــراى کســى نقــل کنیــم کــه فرزنــدت‬ ‫را در فــان شــهر دیدیــم کــه فریــاد مــى زد مــرا یــارى کنیــد‪ .‬در این گونــه‬ ‫مــوارد صــداى شــخص غائــب بــه وســیله شــخص حاضــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫بهتریــن راه بــراى این کــه انســان سرنوشــت اینــدۀ خــود را تشــخیص دهــد‬ ‫ان اســت کــه دربــارۀ پیشــینیان فکــر کنــد انهــا کجــا رفتنــد؟‬ ‫اموالشــان چــه شــد؟ و کاخ هایشــان بــه چــه سرنوشــتى گرفتــار‬ ‫گردیــد؟ قــران مجیــد دربــارۀ کافــران و منافقــان در ایــۀ ‪ ٦٩‬ســوره توبــه‬ ‫م قُــوَّه ً و َ اَکْثَــر َ اَمْــواال ً‬ ‫ن مِــ ْ ‬ ‫م کانُــوا اَشَ ــد َّ مِن ْکُــ ْ‬ ‫ن قَبْلِکُــ ْ‬ ‫مى فرمایــد‪« :‬ک َالَّذِیــ َ‬ ‫و َ اَوْالداً»؛ (شــما منافقــان‪ )،‬هماننــد کســانى هســتید کــه قبــل از‬ ‫شــما بودنــد‪(،‬و راه انفــاق پیمودنــد؛ بلکــه) انهــا از شــما نیرومندتــر‪ ،‬و‬ ‫امــوال و فرزندانشــان بیشــتر بود»(دیدیــد سرنوشــت انهــا چــه شــد؟)‬ ‫سرنوشت خود را بر انها قیاس کنید‪.‬‬ ‫این همان تعبیر زیبای سعدی شیرازی است که گفت ‪:‬‬ ‫عارفی روزی به راهی میگذشت واله و مدهوش چون می خوارگان‬ ‫بانگ برزد گفت که‪ :‬ای نظارگان‬ ‫دید گورستان و مبرز روبرو‬ ‫نعمت دنیا و نعمت خواره بین اینش نعمت اینش نعمت خوارگان‬ ‫منابــع‪ _۱:‬نهج البالغــه حکمــت ‪ ١٣٢‬بــه نقــل از کتــاب پیــام امیرالمومنیــن‬ ‫علــی (ع)جلــد ســیزدهم ‪_۲‬نــرم افــزار گنجــور ‪ ،‬اشــعار ســعدی شــیرازی‬ ‫حضــور پــر رنــگ گردشــگری کشــاورزی اســتان گلســتان‬ ‫بــه عنــوان پایلــوت گردشــگری کشــاورزی کشــور‬ ‫درپانزدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی گردشــگری تهــران‬ ‫اســتان گلســتان بــا صــدور اولیــن مجــوز گردشــگری کشــاورزی‬ ‫کشــور در ســال گذشــته و درخواسـت های بســیار برای ایجاد‬ ‫مــزارع گردشــگری دیگــر‪ ،‬پرچـم دار ایــن نــوع از گردشــگری در‬ ‫کشــور بــوده و نمایشــگاه تهــران فرصــت خوبــی بــرای معرفــی‬ ‫ظرفیــت هــای بــاالی اســتان گلســتان در حــوزه گردشــگری‬ ‫کشــاورزی به عنــوان محصــول جدیــد گردشــگری کشــور بــود‪.‬‬ ‫اقــای دکتــر شــالبافیان معــاون گردشــگری وزارت میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی کشــور در حاشــیه‬ ‫بازدیــد از غرفــه مــزارع گردشــگری اســتان اذعــان داشــتند‬ ‫گلســتان بــا توجــه بــه دارا بــودن ظرفیتهــا و تنــوع بــاالی‬ ‫اقلیمــی و پیشــرو بــودن در ایــن حــوزه ‪ ،‬قطــب گردشــگری‬ ‫کشــاورزی ایــران اســت‪ .‬ایشــان اظهــار امیــدواری کردنــد بــا‬ ‫رشــد پرشــتاب گردشــگری تجربــه گــرا در دنیــا گردشــگری‬ ‫کشــاورزی بــزودی بــه یکــی از محصــوالت پــر طرفــدار در‬ ‫گردشــگری کشــور تبدیــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫الزم بذکــر اســت در حــال حاضــر بــرای ‪ 16‬مزرعــه‬ ‫ارج بداریم روز‬ ‫زبان مادری را‬ ‫سرویس فرهنگ هنر‪ -‬دکتر حسن ستایش‪:‬‬ ‫دوم اسفندماه را روز زبان مادری نام نهاده اند‪.‬‬ ‫منشــا و مصــدر ایــن ایــده انــگاه بــود کــه قنــد پارســی بــه‬ ‫بنگالــه رفــت و بــا زبــان بنگالــی درامیخــت و زبــان مــام ان‬ ‫دیــار گردیــد‪ .‬بعدهــا بــه بهانــه حاکمیــت ایــن زبــان‪ ،‬زبــان‬ ‫مــام در یــک افســون سیاســی‪ ،‬ســر از یونســکو بــراورد و‬ ‫عالمگیــر شــد؛ و چنیــن بــود کــه دوم اســفند را بــه عنــوان‬ ‫روز زبــان مــادری بــه عالمیــان اعــام دادنــد تــا اقــوام و ملــل‬ ‫زبانهــای خــود را ارج نهنــد و در امــن و صیانــت بدارنــد‪.‬‬ ‫طبــق قــران کریــم‪ ،‬اختــاف الســنه ائینــه عبــرت عالمــان‬ ‫و نشــانه قــدرت الیــزال خداونــد اســت و هــر بانــگ رســالتی‬ ‫کــه پیامبــری بــرای تیــره روزان غافــل نهــاد برداشــت بــه‬ ‫لســان قــوم بــود‪ .‬پــس در اســام‪ ،‬الســنه اقــوام و گونــه‬ ‫گونــی زبانهــا را قــدر و ارجــی اســت‪.‬‬ ‫در نهــج البالغــه نیــز امــده اســت کــه مــردم نهــان اســت‬ ‫زیــر زبــان خویــش‪ .‬یعنــی زبانهــا ایینــه حقایــق درون‬ ‫ادمیــان انــد و تاریــخ و فرهنــگ و هویــت اقــوام و طوایــف‬ ‫نیــز در زبانهایشــان مکنــون‪.‬‬ ‫امــا زبانهــا بــه ســبب کاهــش روز افــزون گویشــوران و‬ ‫خموشــی تدریجــی انهــا رو بــه افــول انــد؛ کــه اگــر اهــل‬ ‫زبــان را بــدان التفاتــی نباشــد ان زبانهــا عنقریــب زوال‬ ‫پذیرنــد و چیــزی از میــراث ســلف بــرای نســلهای خلــف‬ ‫باقــی نمانــد‪.‬‬ ‫لســان مــام مــن نیــز از ایــن لــون اســت‪ .‬مــن همــره ایــن‬ ‫زبــان‪ ،‬در حیــات و در مماتــم‪ .‬مــن بــا ایــن زبــان در نشــو‬ ‫و نمایــم‪ .‬از ازل گــوش و دهانــم بــا ایــن زبــان اشناســت‪.‬‬ ‫سرویس هنر وخانواده_نرگس حسین زاده‬ ‫گردشــگری در اســتان گلســتان‬ ‫مجــوز صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫در نمایشــگاه امســال شــش‬ ‫مزرعــه بــه نمایندگــی از مــزارع‬ ‫گردشــگری اســتان گلســتان‬ ‫حضــور داشــتند‪ ،‬مالقــات و‬ ‫گفتگــو بــا مدیــران گردشــگری‬ ‫اســتانها‪ ،‬مذاکــره بــا اژانــس هــا‬ ‫و راهنمایــان گردشــگری جهــت‬ ‫معرفــی ظرفیت هــای اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬تهیــه و برگــزاری‬ ‫پکیج هــا و تورهــای تخصصــی‬ ‫گردشــگری کشــاورزی از‬ ‫اقدامــات و فعالیت هــای‬ ‫مــزارع گردشــگری گلســتان در‬ ‫نمایشــگاه امســال بــود‪.‬‬ ‫یکــی از مهمتریــن اتفاقــات‬ ‫گردشــگری‬ ‫نمایشــگاه‬ ‫امســال در حــوزه گردشــگری‬ ‫کشــاورزی برگــزاری نشســت‬ ‫مــزارع گردشــگری کشــور در‬ ‫روز پایانــی نمایشــگاه بــود کــه زمینــه اشــنایی و انتقــال‬ ‫تجربیــات بیــش از پنجــاه مزرعــه گردشــگری کشــور‬ ‫را فراهــم نمــود ‪ .‬بــه گفتــه مجیــد زمانــی مدیــر مزرعــه‬ ‫گردشــگری توســکا و مســئول برگــزاری ایــن نشســت‪،‬‬ ‫مدیــران مــزارع گردشــگری توسکا‪،‬خورشــید‪،‬امید‪،‬کافه‬ ‫مزرعــه بــه نمایندگــی از انــواع مختلــف مــزارع گردشــگری‬ ‫بهمــراه اســتارتاپ گردشــگری کشــاورزی ورگانــو بــه بیــان‬ ‫دیدگاههــا و نظــرات خــود پرداختنــد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت اقــای دکتــر بهارونــد مســئول گردشــگری‬ ‫کشــاورزی وزارت میــراث فرهنگی‪،‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی کشــور ضمــن تشــریح اقدامــات وزارتخانــه در ایــن‬ ‫حــوزه ابــراز امیــدواری کردنــد تــداوم ایــن نشس ـت ها باعــث‬ ‫ارتقــاء گردشــگری کشــاورزی کشــور گــردد‪.‬در پایــان ایــن‬ ‫نشســت مقــرر گردیــد اطالعــات مربــوط بــه مــزارع در یــک‬ ‫پلتفرم تخصصی بارگذاری و شــبکه مزارع گردشــگری کشــور‬ ‫ایجــاد گــردد‪.‬‬ ‫گردشــگری کشــاورزی یــا اگریتوریســم ‪Agritourism‬‬ ‫همــان الفــاظ و یــک حــرف و دو حرفــی کــه نخســتین‬ ‫بــار بــر زبانــم نهــاده شــد‪ ،‬زبــان مــام مــن اســت؛ همــان‬ ‫زمزمه هایــی کــه در شــادی و غــم‪ ،‬همــاره همــره اشــک‬ ‫برســر مــژگان مــن اســت؛ همــو کــه در خــواب شــیرین و در‬ ‫خــواب پریشــان مــن اســت‪.‬‬ ‫هــر زبانــی فرهنــگ و دانــش قومــی را ترجمانــی کنــد‪ .‬امــا‬ ‫فقط لسان مام‪ ،‬ترجمان دل است و بر شیوه عادت و مایه‬ ‫راحــت‪ .‬هنــگام ســخن گفتــن بــه زبــان غیر‪ ،‬گویــی بر دهانم‬ ‫مهــر نهــاده انــد و غــل و زنجیــر بســته انــد‪ .‬در ایــن حالــت‪:‬‬ ‫بــه غیــر خامشــی اســرار دل کــه مــی فهمــد؟ ‪ /‬چــه نکتــه هــا‬ ‫کــه نــدارد زبــان الکــن مــا !‬ ‫امــا بــه مجــرد اینکــه لــب بــه زبــان مــام بگشــایم گویــی‬ ‫بندهــا از دهانــم مــی گســلند و همچــو طوطــی شــکر ریــز‬ ‫بســاط محفــل مــی شــوم‪.‬‬ ‫در تفــاوت تاثیــر ایــن دو زبــان بایــد گفــت اگــر کســی بــه‬ ‫زبانــی چیــزی بگویــد کــه ان را فهــم کنــد ان ســخن چــون‬ ‫مِــی بــر مغــز مســتان برمــی دود‪ ،‬امــا اگــر ان را بــه زبــان‬ ‫مــام گویــد ان ســخن چــون نرگــس‪ ،‬تیــغ بــر قلــب جانهــا‬ ‫برمــی کشــد‪.‬‬ ‫شــاید بتــوان بــا داشــتن چنــد زبــان بــر دگــران فخــر اورد و‬ ‫زیــادت گرفــت‪ ،‬امــا ارتبــاط و اختــاط حقیقــی بــا یکدگــر بــا‬ ‫لســان قــوم یــا زبــان مــادری میســر اســت‪.‬‬ ‫ادمی در زبان قوم گویا می شود و بر ره اسالف پویا‪.‬‬ ‫خطوط سبز تخیل و تفکر افراد با زبان مادری است‪.‬‬ ‫زبان مادری زبان حال و زبان دل و زبان فطرت است‪.‬‬ ‫زبــان مــادری زبــان کشــف و شــهود و ذوق حضــور اســت‪.‬‬ ‫زبــان مــادری زبــان تنهایــی و غریبــی‪ ،‬زبــان بــزم و عشــق‪،‬‬ ‫زبــان نالــه و فغــان و درد و زاری اســت‪ .‬زبــان مــادری زبــان‬ ‫قــرب و انتســاب‪ ،‬وصــل و اشــنایی و اعتمــاد و اســتظهار‬ ‫اســت‪ .‬زبــان مــادری زبــان دعــا و عبــادت و فکــر و ذکــر و‬ ‫راز و نیــاز اســت‪.‬‬ ‫مــن بــا زبــان مــادری مــی اندیشــم‪ ،‬عشــق مــی ورزم‪،‬‬ ‫فرحنــاک و اندوهگیــن مــی شــوم‪ ،‬درد مــی کشــم و لــذت‬ ‫مــی بــرم‪ ،‬شــگفتی مــی نمایــم‪ ،‬حدیــث نفــس مــی کنــم‪.‬‬ ‫وقتــی شــعر و موســیقی بــه زبــان مــام بــه گــوش مــی رســد‬ ‫حالتــی افتــد کــه ایــن دو فرشــته الهــام برایــم خــوش منــادی‬ ‫کننــد‪ .‬مرمــرا لــذت بســیار رســد و حــظ وافــر‪.‬‬ ‫مــن بــه عنــوان یــک زبانــور بومــی وقتــی بــه لســان قــوم بــه‬ ‫ســخن مــی نشــینم از لبانــم شــوق احســاس و شــور مــی بــارد‪.‬‬ ‫گفتگــو بــا همزبانــان برایــم خوشــتر و دلپذیرتــر اســت‪.‬‬ ‫وقتــی همزبانــی از راه در مــی رســد و بــه زبــان مــادری بــا‬ ‫از ترکیــب دو واژه ‪ Agriculture‬و ‪ Tourism‬تشــکیل‬ ‫شــده اســت و چهــره جدیــدی از گردشــگری مــی باشــد‪.‬‬ ‫به طورکلــی بــه هــر گونــه فعالیتــی کــه در مزرعــه یــا مرتــع‬ ‫انجــام می شــود و اجــازه می دهــد تــا عمــوم مــردم‪ ،‬بــرای‬ ‫ســرگرمی‪ ،‬تفریــح‪ ،‬یــا بــا اهــداف اموزشــی‪ ،‬بــرای دیــدن و‬ ‫لــذت بــردن و تجربــه کردن فعالیت هایی مانند کشــاورزی‪،‬‬ ‫دامــداری‪ ،‬برداشــت محصــول دســت چیــن‪ ،‬فعالیت هــای‬ ‫طبیعــی و جاذبه هــا بــه مزرعــه مراجعــه کــرده‪ ،‬گردشــگری‬ ‫کشــاورزی گفتــه می شــود‪.‬‬ ‫«گردشــگری کشــاورزی بــا تکیــه بــر ظرفیت هــای صنعــت‬ ‫گردشــگری باعــث ایجــاد ارزش افــزوده در حــوزه کشــاورزی‬ ‫می شــود‪ .‬جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشــاورزی ایجاد‬ ‫درامــد مــازاد بــرای کشــاورزان‪ ،‬ترویــج ســبک زندگــی ســالم در‬ ‫کنــار تولیــد محصــول ســالم‪ ،‬امــوزش کشــاورزی و تقویــت‬ ‫روحیــه انجــام کارهــای گروهــی و مشــارکتی از مهم تریــن‬ ‫اهــداف گردشــگری کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫مــن ســخن مــی گویــد احســاس مــی کنــم کــه مــرا هویتــی‬ ‫اســت و تعلــق بــه قومــی‪ .‬مــرا غــرور و قــدرت و قــوت نفــس‬ ‫دســت دهــد‪.‬‬ ‫حس تمایز و تشخص می کنم و یگانگی با دیگران‪.‬‬ ‫مــع الوصــف بــرای پاســداری از ایــن موهــوب ربانــی الزم‬ ‫مــی دانــم چنــد توصیــه و تحذیــر را بــه تجربــت تــذکار‬ ‫دهــم‪:‬‬ ‫ امــوزش خــط و لفــظ بــه زبــان مــام در درجــت ســواد‬‫ابجــد‪ ،‬خوانــدن و نبشــتن و حســاب و شــمار‪ ،‬اطفــال را‬ ‫ســودمند اســت امــا امــوزش زبــان مــام را بــدون ســنتی از‬ ‫اســباب و طــرق میســر نمــی دانــم‪ .‬در ایــن مهــم هیــج جــای‬ ‫اهمــال نیســت‪ .‬زیــرا قوانیــن ملــل و قانــون اساســی مــان‬ ‫بــدان التفــات تــام کــرده انــد‪.‬‬ ‫ زبــان مــادری را در رســانه هــا و جریــده هــا بــاز نماییــم و‬‫ادبیــات و حکمــت و فرهنــگ خــود را در انهــا رقــم کنیــم تــا‬ ‫بمانــد و حیــات جاودانــی یابــد‪.‬‬ ‫ هــر زبــان قــوم را حاجــت بــه حکیمانــی چــون فردوســی‬‫طوســی اســت کــه ســی ســال تمــام رنــج بســیار بایــد بــردن‬ ‫تــا زبــان ان قــوم را زنــده بدارنــد‪ .‬یعنــی حیــات قــوم بــه‬ ‫زبانــش اســت و قــوام زبــان بــه گویشــورانش‪ .‬فلــذا بــر اهــل‬ ‫زبــان اســت کــه حــق زبــان را در حفــظ و حراســت از ان‬ ‫فــرو نگــذارد‪.‬‬ ‫ برخــی بــه خطــا‪ ،‬زبانــی خــاص را مایــه اعتبــار و پرســتیژ‬‫مــی داننــد‪ .‬حــال انکــه هــر زبــان را حالوتــی اســت دگــر‪ .‬هــر‬ ‫زبانــی هــم شــکر اســت هــم هنــر‪.‬‬ ‫ان پارســی گویــان اســت و نــه در‬ ‫نــه شــکر شــکنی از ِ‬ ‫ان تــرک زبانــان‪ .‬هیــچ زبانــی نشــان انحطــاط و‬ ‫افشــانی از ِ‬ ‫انحــدار نیســت‪ .‬هرگــز مبــاد کــه زبانــی را مایــه ننــگ و عــار‬ ‫بدانیــم و خلــق را بــر زبانشــان بــه ســخره بگیریــم‪.‬‬ ‫ هویــت هــر فــرد در زبانــش هویداســت و هــر کــس از‬‫زبــان مــام و قومــش فــارغ شــود تنهــا و غریــب و بــی نشــان‬ ‫و بــی هویــت خواهــد مانــد‪ .‬بــی هویــت جملــه عالــم عــدم‬ ‫اســت‪ .‬پــس بهــوش بایــد بــود کــه زبــان مــادری نــه ســزاوار‬ ‫فراموشــی اســت؛ وگرنــه قریــن نفریــن ان شــاعر تاجیــک‬ ‫خواهیــم شــد کــه گفــت‪:‬‬ ‫زهر بادا شیر مادر بر کسی ‪/‬کو زبان مادری گم کرده است‪.‬‬ ‫ایــن همــه گفتیــم؛ لیــک در ســاحت ملــت و دولــت حاجــت‬ ‫بــه لســان ملــی هــم داریــم؛ کــه نقــش میانجــی در میــان‬ ‫الســنه اقــوام دارد‪ .‬بــی زبــان میانجــی اقــوام یکدگــر را فهــم‬ ‫نکننــد‪ .‬فلــذا در ســاحت ملــی یکزبانــی بایــد کــرد اللــه وار؛ و‬ ‫در ســاحت بومــی ده زبانــی کنیــم چــون سوســن‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!