روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 487 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 487

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 487

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 487

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه ‪ 1‬اسفند ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 20-‬فوریه ‪ /18 -2022/‬رجب ‪ -1443/‬شماره‪487‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫پرواز روح بلند‬ ‫حاج محمد رضا‬ ‫تالش اروپا برای جهش‬ ‫در صنعت تولید تراشه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫طعمه های کوچک زیرسایه‬ ‫باورهای بزرگترها‬ ‫بخشیدن مدت‬ ‫عقد موقت‬ ‫‪7‬‬ ‫به زودی تمام مزارع‬ ‫به چرخه تولید‬ ‫برمیگردند‬ ‫‏گونـه ای کــه کــودک ‪ ۱۰‬ماهــه نیــز‬ ‫ایــن ســویه بــه هیــچ وجــه ســن و ســال نمــی شناســد بــه‏گون‬ ‫ اند‪...‎‬‬ ‫‪...‬‬ ‫از ایــن ســویه در امــان نبــوده کــه بدلیــل درگیــری خانــواده‪ ،‬بــه ایــن ســویه مبتــا شــده ان ‪‎‬د‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قابلیت احیا ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫قنات های بایر گلستان‬ ‫‪5‬‬ ‫سال اینده افزایش‬ ‫حقوق سربازان‬ ‫منتفی نشده است‬ ‫‪3‬‬ ‫ایا به واکسنی جدید علیه‬ ‫امیکرون نیاز است؟‬ ‫سرویس سالمت‪:‬‬ ‫امیکــرون‪ ،‬پنجمیــن نــوع ویــروس کرونــا کــه‬ ‫توســط ســازمان جهانــی بهداشــت نگران کننــده‬ ‫خوانــده شــده اســت‪ ،‬در بیــش از ‪ 100‬کشــور‬ ‫شناســایی شــده‏اســت‪ .‬در میــان پرســش هایی‬ ‫کــه پــس از شناســایی کرونــا امیکــرون‪ ،‬مطــرح‬ ‫شــده اســت‪ ،‬ایــن ســوال زیــاد شــنیده می شــود‬ ‫کــه ایــا واکســن های موجــود‏همچنــان بــر ایــن‬ ‫نــوع کرونــا اثرگذارنــد؟ ایــا تعــداد جهش هــای زیــاد‬ ‫ویــروس اومیکــرون بــه معنــی این نیســت کــه باید‬ ‫واکسـن های جدیــدی طراحــی‏شــوند؟ ایــا توانایــی‬ ‫اومیکــرون بــرای بیماریزایــی و انتقــال بیــن افــراد‬ ‫بیشــتر اســت؟‬ ‫‪‎‎‬درباره کرونا امیکرون‬ ‫ویــروس کرونــا به کمک پروتئینی به نام اســپایک‬ ‫وارد ســلول های بــدن شــده و باعــث بیمــاری‬ ‫کوویــد‪ 19-‬می شــود‪ .‬حــدود ‪ 30‬تغییــر یــا بیشــتر در‬ ‫‏پروتئیــن اســپایک نــوع اومیکرون شناســایی شــده‬ ‫اســت کــه دو برابــر جهش هــای نــوع دلتــا اســت‪.‬‬ ‫نیمــی از ایــن جهش هــا در ناحیــه ای اســت کــه‬ ‫ویــروس‏کرونــا بــه کمــک ان به ســلول بدن انســان‬ ‫متصــل شــده و باعــث عفونــت می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن جهش هــا در ایــن ناحیــه ویــروس احتمــاال ً‬ ‫باعــث شــود تــا دســتگاه ایمنــی کمتــر از قبــل‬ ‫ویــروس را تشــخیص دهــد و خطــر عفونــت بــا‬ ‫اومیکــرون‏افزایــش یابــد‪ .‬بعضــی دیگــر از ایــن‬ ‫جهش هــا بــه ویــروس بــرای فــرار از شناســایی‬ ‫شــدن توســط دســتگاه ایمنــی و انتقــال بیشــتر ان‬ ‫کمــک می کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نظــر دانشــمندان و تولیدکننــدگان واکســن دربــاره‬ ‫امیکرون‬ ‫اوگــور شــاهین مدیرعامــل شــرکت بیونتــک در‬ ‫اظهارنظــری گفتــه اســت که واکســن فایزر‪-‬بیونتک‬ ‫احتمــاال ًمحافظتــی قــوی را علیــه بیمــاری شــدید‬ ‫‏ناشــی از واریانــت اومیکــرون یعنــی بســتری در‬ ‫بیمارســتان یــ‪‎‬ا ‪‎ICU‬ایجــاد می کنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫طبــق یــک مطالعــه اولیــه‪ ،‬بــا واکســن فایــزر و‬ ‫اســترازنکا کاهــش قابــل توجــه تاثیرگــذاری در‬ ‫برابــر اُمیکــرون نســبت بــه دلتــا دیــده شــده‪ ،‬امــا دز‬ ‫بوســتر‏توانســته تــا تاثیرگــذاری را بــه بیــن ‪ ۷۰‬تــا‬ ‫‪ ٪۷۵‬برســان ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تاثیرگــذاری دو دز اســترازنکا و دو دز فایــزر در‬ ‫برابــر اُمیکــرون بــه ترتیــب تقریبــا ًکمتــر از شــش‬ ‫درصــد و ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۳۵‬درصــد بــوده اســت‪ .‬دانشــگاه‬ ‫‏اکســفورد همچنیــن گفتــه اســت کــه بــا وجــود‬ ‫پیدایــش واریانت هــای جدیــد (ماننــد نــوع دلتــا)‬ ‫طــی ســال گذشــته‪ ،‬واکس ـن ها همچنــان ســطح‬ ‫باالیــی از‏محافظــت علیــه بیمــاری شــدید کرونــا را‬ ‫ایجــاد می کننــد و تاکنــون شــواهدی وجــود نــدارد‬ ‫کــه اُمیکــرون از ایــن نظــر اســتثنا باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اســترازنکا بــا توجــه بــه نتایــج یــک مطالعــه‬ ‫ازمایشــگاهی در دانشــگاه اکســفورد تزریــق ســه‬ ‫دوز واکســن کرونــا ایــن شــرکت را علیــه اُمیکــرون‬ ‫موثــر‏می دانــد‪ .‬براســاس اعالم اســترازنکا مســتقل‬ ‫از تیمــی کــه بــا اســترازنکا بــرای ســاخت واکســن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫کرونــا همــکاری کردنــد‪ ،‬انجــام شــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫از ســویی دیگــر‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت مودرنــا‪ ،‬دیگر‬ ‫ن ‪‎mRNA‬دنیــا‪ ،‬معتقــد اســت کــه‬ ‫ســازنده واکس ـ ‪‎‬‬ ‫بعیــد اســت واکســن های کرونــا ماننــد گذشــته‪،‬‬ ‫علیــه ‏واریانــت اومیکــرون موثــر باشــند‪« .‬فکــر‬ ‫می کنــم اثربخشــی واکســن های موجــود علیــه‬ ‫اومیکــرون کمتــر از اثربخشــی انهــا علیــه نــوع دلتــا‬ ‫باشــد‪ .‬امــا‏نمی دانــم میــزان کاهــش اثربخشــی‬ ‫چقــدر اس ـت‪.»‎‬‬ ‫مودرنــا اعــام کــرد کــه نتیجــه یــک تســت‬ ‫ازمایشــگاهی نشــان داد‪ ،‬دوز تقویتــی واکســن‬ ‫کرونــای ایــن شــرکت علیــه کرونــا اُمیکــرون‬ ‫محافظــت ایجــاد‏کــرده اســت و تزریــق نســخه‬ ‫فعلــی واکســن مودرنــا می توانــد علیــه اُمیکــرون‬ ‫ادامــه یابــد‪ .‬بــا ایــن حــال مودرنــا اعــام کــرده کــه‬ ‫هنــوز برنامه هایــی بــرای ‏ســاخت یــک واکســن‬ ‫خــاص بــرای اُمیکــرون دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬دیــدگاه ســازمان جهانــی بهداشــت دربــاره‬ ‫کرونــای امیکــرون‬ ‫مدیر امور فوریت های ســازمان جهانی بهداشــت‬ ‫گفــت کــه شــواهدی مبنــی بــر اینکــه واکسـن های‬ ‫کرونــا بایــد بــرای تطبیــق بــا واریانــت اُمیکــرون‬ ‫تغییــر‏کننــد‪ ،‬وجــود نــدارد‪ .‬البته کارهایــی در زمینه‬ ‫ســاخت واکســن های ویــژه واریانــت اُمیکــرون‬ ‫در حــال انجــام اســت‪ .‬هم اکنــون واکســن هایی‬ ‫بســیار موثــر‏داریــم و بایــد روی ایــن تمرکــز کــرد کــه‬ ‫افــراد پرخطــر بیشــتری واکســینه شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫طبــق جدیدتریــن اعــام ســازمان جهانــی‬ ‫بهداشــت‪ ،‬اثربخشــی واکســن های کرونــا علیــه‬ ‫اُمیکــرون کاهــش یافتــه اســت و خطــر ابتــای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫دوبــاره بــا اُمیکــرون ‏بیشــتر از دلتــا اســ ‪‎‬‬ ‫ضرورت تزریق دز تقویتی واکسن کرونا‬ ‫عــاوه بــر بعضــی تحقیقــات و امارهــا کــه‬ ‫نشــان دهنده کاهــش ایمنــی ناشــی از واکسـن ها‬ ‫بــا گذشــت زمــان اســت‪ ،‬یــک دلیــل جــدی بــرای‬ ‫اســتفاده از دوز‏ســوم یــا تقویتــی واکســن کرونــا‪،‬‬ ‫حفــظ ایمنــی جمعیــت در برابــر انــواع جهش یافتــه‬ ‫ویــروس کرونــا یــا همــان واریانت هــا ماننــد‬ ‫اومیکــرون و دلتــا کــه‏دربــاره انهــا ایــن نگرانــی‬ ‫وجــود دارد کــه تــوان فــرار از سیســتم ایمنــی را‬ ‫داشــته باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اطالعــات اولیــه نشــان می دهــد احتماال ًریســک‬ ‫عفونــت مجــدد بــا امیکــرون (در مقایســه بــا غیــر‬ ‫امیکــرون) تقریبــا ً بیــن ســه تــا هشــت برابــر‬ ‫بیشــتر اســت‪ .‬‏مطالعــه دیگــر نشــان داد در‬ ‫مقایســه بــا نــوع ویــروس اولیــه‪ ،‬بیــن ‪ ۲۰‬تــا ‪۴۰‬‬ ‫برابــر کاهش در خنثی شــدن ویــروس اومیکرون‬ ‫بــرای واکســن فایــزر دیــده‏شــده اســت‪ .‬البته خبر‬ ‫ی کــردن ویــروس توســط‬ ‫خــوب افزایــش خنثــ ‬ ‫ن‬ ‫انتی بــادی بعــد از تزریــق دز بوســتر بــا واکســ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‪mRNA ‎‬بــوده اســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‎‬واکسن کرونای پروتئینی علیه اومیکرون‬ ‫واکســن کرونــای نواوکــس بــر مبنــای اطالعــات‬ ‫اولیــه در تولیــد پاســخ ایمنــی علیــه واریانــت‬ ‫اُمیکــرون موثــر اســت‪ .‬ایــن واکســن نواوکــس‬ ‫مبتنــی بــر ‏پروتئیــن اســت و در دوز تزریــق‬ ‫می شــود‪ ،‬توســط اتحادیــه اروپــا و ســازمان جهانــی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بهداشــت تائیــد شــده اســ ‪‎‬‬ ‫نواوکــس همچنیــن اعــام کــرده کــه دوز تقویتــی‬ ‫واکســن پروتئینــی نواوکــس باعــث افزایــش پاســخ‬ ‫ایمنــی بــه اُمیکــرون می شــود‪ .‬نواوکــس در حــال‬ ‫تــاش‏بــر روی ســاخت یــک واکســن خــاص بــرای‬ ‫اُمیکــرون اســت و انتظــار دارد تــا در ســال اینــده‬ ‫ایــن واکســن را تولیــد شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‎‬واکســن اســپایکوژن‪ ،‬واکســن نوترکیب برای دوز‬ ‫سوم‬ ‫واکســن اســپایکوژن‪ ،‬توســط شــرکت ســیناژن‬ ‫تولیــد شــده اســت کــه یکــی از شــرکت های دارویی‬ ‫تخصصــی در منطقــه بــا تجــارب طوالنــی و چندیــن‬ ‫ســاله ‏در تولیــد انــواع پروتئین هــای نوترکیــب‬ ‫بــرای درمــان بیماری هــای مختلــف ماننــد ام اس‪،‬‬ ‫ارتریت‪ ،‬انواع ســرطان‪ ،‬پســوریازیس‪ ،‬دیابت و …‬ ‫اســت‪.‬‏دربــاره ســاخت واکســن ایرانی‪-‬اســترالیایی‬ ‫اســپایکوژن بایــد گفــت کــه از ویــروس زنــده یــا‬ ‫ویــروس کشــته شــده در تولیــد ان اســتفاده‬ ‫نشــده اســت‪ ،‬بلکــه از‏پروتئیــن بــا خلــوص بــاال‬ ‫ســاخته شــده اســت‪ .‬ایــن ریســک خطراتــی ماننــد‬ ‫بیماری زایــی واکســن و پارتیکل هــای ویروســی را‬ ‫در واکســن اســپایکوژن از‏بیــن می بــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫واکســن ســیناژن حــاوی قســمتی از ویــروس کرونــا‬ ‫بــه نــام پروتئیــن اســپایک اســت کــه ســبب ایجــاد‬ ‫ایمنــی در برابــر ویــروس کرونــا می شــود‪ .‬در ســاخت‬ ‫‏واکســن اســترالیایی – ایرانی اســپایکوژن‪ ،‬از ساختار‬ ‫کامل پروتئین اســپایک اســتفاده شــده که در نتیجه‬ ‫پاســخ ایمنــی در بــدن در برابــر تمامــی‏قســمت های‬ ‫اســپایک ویــروس کرونــا تحریــک می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اســتفاده از تمام ســاختار اســپایک در اسپایکوژن‬ ‫باعــث می شــود تــا در صــورت بــروز جهش هــای‬ ‫جدیــد در بخشــی از اســپایک (ماننــد نــوع‬ ‫‏اومیکــرون) همچنــان واکســن بتوانــد ایمنــی بــدن‬ ‫را علیــه اســپایک ویــروس تحریــک کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫مزیــت دیگــر اســپایکوژن در مقایســه بــا دیگــر‬ ‫واکسـن های‏نوترکیــب اســت کــه فقــط قســمتی از‬ ‫ســاختار اســپایک را اســتفاده می کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــر اســاس مطالعــات فعلــی‪ ،‬اســتفاده از واکســن‬ ‫بــا تکنولــوژی متفــاوت از تکنولــوژی واکســن‬ ‫اولیــه‪ ،‬باعــث تولیــد ایمنــی پایدارتــر و موثرتــری‬ ‫علیــه‏ویــروس کرونــا می شــود‪ .‬پلتفــرم واکســن‬ ‫اســپایکوژن متفــاوت از تکنولــوژی واکســن های‬ ‫موجــود در واکسیناســیون کشــوری تاکنــون اســت‬ ‫کــه ایــن‏موضــوع در کنار ایمنــی باالی این پلتفرم‪،‬‬ ‫واکســن اســپایکوژن را بــه گزینــه مناســبی بــرای‬ ‫تزریــق دوز ســوم تبدیــل می کنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‏ برای ذخیره سازی و تامین بنزین‬ ‫نوروزیبرنامه ریزی های‏الزم انجام شده است‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت‬ ‫پخــش‬ ‫ملــی‬ ‫فراورده هــای نفتــی‬ ‫از امادگــی ایــن‬ ‫شــرکت بــرای تامیــن‬ ‫بنزیــن مــورد نیــاز‬ ‫مــردم در نــوروز‪۱۴۰۱‬‬ ‫خبــر ‏دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار‬ ‫کســب و کار از وزارت‬ ‫«کرامــت‬ ‫نفــت‪،‬‬ ‫ویس کرمــی» گفــت‪:‬‬ ‫پیش بینــی مــا ایــن‬ ‫اســت کــه تــردد در‬ ‫تعطیــات نــوروز‬ ‫‏امســال بــه مراتــب از‬ ‫ش رو افزایشــی‬ ‫تعطیــات ســال های گذشــته بیشــتر خواهــد بــود و رونــد مصــرف بنزیــن در نــوروز پیـ ‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اســ ‪‎‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مصــرف بنزیــن کشــور در ســال ‪ ۱۴۰۰‬در مقایســه بــا ســال ‪ ،۹۹‬حــدود ‪ ۱۶‬درصــد افزایــش یافتــه‬ ‫اســت و هــر چــه بــه‏روزهــای پایانــی ســال نزدیک تــر می شــویم‪ ،‬ایــن رقــم بــاز هــم افزایــش می یابـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی بــرای ذخیره ســازی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی تاکیــد کــرد‪ :‬برنامه ریــز ‬ ‫مناســب فــراورده در انبارهــای نفــت‏کشــور و تامیــن بنزیــن نــوروزی انجــام شــده اســت و از ابتــدای‬ ‫اســفند نیــز عملیــات سرکشــی از جایگاه هــای مناطــق ســی وهفت گانه‏اغــاز می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ویس کرمــی گفــت‪ :‬مامــوران و گروه هــای عملیاتــی مــا بــه جایگاه هــای عرضــه ســوخت مناطــق‬ ‫عملیاتی و حوزه ســتادی می روند و‏ضمن بررســی مســیرهای مختلف در کشــور‪ ،‬نواقص و کاســتی ها‬ ‫را بررس ـی ‪ ،‬پیگیــری و برطــرف می کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬امیدواریــم بــرای تعطیــات نــوروز کــه شــروع عملیاتــی ان روز ‪ ۲۵‬اســفندماه اســت‪،‬‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫امادگــی کامــل داشــته باشــی ‪‎‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بازدیــد جایگاه هــای عرضــه‬ ‫ســوخت کشــور طبــق رویــه ســال های‏گذشــته انجــام می شــود‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط ســخت‬ ‫کرونــا در ســال های گذشــته بــا محدودیــت و ممنوعیــت تــردد روبــرو‏بــود‪ ،‬امــا امیدواریــم در نــوروز ‪۱۴۰۱‬‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫گلگشـت های نــوروزی خــود را فعــال کنیـ ‪‎‬‬ ‫ویــس کرمــی تصریــح کــرد‪ :‬از ابتــدای اســفندماه برنامه ریــزی بــرای اعــزام اکیپ هــای عملیاتــی و‬ ‫تیم هــای بازرســی بــه مناطــق مختلــف‏کشــور را انجــام می دهیــم تــا امادگــی کامــل جایگاه هــا را احــراز‬ ‫کننــد و بــا توجــه بــه افزایــش تعــداد ســفرها‪ ،‬بتوانیــم خدمــات خوبــی را‏در بحث سوخت رســانی در ایام‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫نــوروز پیـش رو ارائــه کنیـ ‪‎‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه نــوروز امســال متفــاوت بــا ســال های قبــل اســت و اگــر‬ ‫محدودیت هــای کرونایــی نداشــته باشــیم‪،‬‏مصــرف بنزیــن در تعطیــات نــوروزی پیـش رو‪ ،‬روزانــه بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬میلیــون لیتــر باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی دربــاره وضــع عرضــه ســوخت هوایــی در کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬تولیــد مــا در داخــل کشــور‪،‬‏بیــش از نیــاز اســت‪ .‬روزانــه حــدود ‪ ۴‬میلیــون لیتــر ســوخت هوایــی‬ ‫در کشــور توزیــع می شــود کــه ایــن رقــم در ایــام نــوروز بــا توجــه بــه‏افزایــش تقاضــا‪ ،‬بیشــتر می شــود و‬ ‫بــه میانگیــن روزانــه تــا ‪ ۵‬میلیــون لیتــر نیــز افزایــش می یابـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار‪ ،‬در ‪ ۲‬ســال گذشــته ســفرهای نوروزیبا وجود شــیوع کرونا محدود شــده‬ ‫بــود و همیــن عامــل کاهــش‏مصــرف بنزیــن را در ایــن زمــان بــه همراه داشــت ‪‎‬‏‪‎ .‬‬ ‫تــا انجامصــرف روزانــه بنزیــن در نــوروز ‪ ،۱۳۹۹‬تــا ‪ ۴۰‬میلیــون لیتــر در روز کاهــش پیــدا کــرد و ایــن در‬ ‫شــرایطی بــود کــه همــواره‏مصــرف بنزیــن در نــوروز باالتریــن میــزان را بــه ثبــت مــی رســان ‪‎‬د ‪‎.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫ شنبه ‪ 30‬بهمن‬ ‫یک شنبه ‪ 1‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 30‬بهمــن هــر مثقــال طــا ‪ 51,460,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪11,892,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 116,470,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 117,670,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 66,300,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,000,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪487‬‬ ‫اعتبار ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریالی‬ ‫برای تکمیل کنارگذر فاروج‬ ‫نیاز است‬ ‫رییــس اداره راه و شهرســازی شهرســتان فــاروج در‬ ‫خراســان شــمالی گفت‪ :‬تکمیل کنار گذر این شهرســتان‬ ‫نیــاز بــه ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارد و نامــه نــگاری‬ ‫بــرای دریافــت ایــن اعتبــار بــا وزارتخانــه مربوطــه انجــام‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫حســن ذبیحــی اظهــار داشــت‪ :‬احــداث کنارگــذر شهرســتان‬ ‫فــاروج از طــرح هــای ســفر دوم هیــات دولــت نهــم بــه‬ ‫خراســان شــمالی و ایــن شهرســتان بــود کــه در ســال ‪۱۳۸۸‬‬ ‫کلیــد خــورد و از ســال ‪ ۱۳۹۵‬تاکنــون رهــا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اجــرای ایــن طــرح ‪ ۱۵‬درصــد پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی داشــته اســت و هفــت کیلومتــر از بانــد شــرقی‬ ‫زیرســازی و ابنیــه هــای ایــن بانــد نیــز احــداث شــده اســت‬ ‫ولــی در بانــد غربــی ایــن طــرح هیچگونــه فعالیتــی انجــام‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره راه و شهرســازی شهرســتان فــاروج افــزود‪:‬‬ ‫تامیــن اعتبــار اجــرای ایــن طــرح از محــل اعتبــارات پــروژه‬ ‫ملــی محــور جنــگل گلســتان بــه مشــهد اســت و اعتبــار‬ ‫جداگانــه ای تصویــب نشــده و اکنــون مکاتبــات الزم‬ ‫بــرای اجــرای مجــدد ایــن طــرح بــا وزارتخانه ذیربــط انجام‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه احــداث کنــار گذر فــاروج ضروری اســت‪،‬‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬ایــن شــهر بــا قــرار گرفتــن در مســیر جــاده‬ ‫اســیایی و موقعیــت مطلــوب جغرافیایــی همه روزه شــاهد‬ ‫تــردد چندیــن هــزار خودرو اســت و در ایام تعطیالت ملی و‬ ‫مذهبــی ایــن ترددهــا تــا چندیــن برابــر نیــز افزایــش می یابــد‬ ‫و ایــن حجــم از تــردد بویــژه در ایــام تعطیــات موجــب ایجاد‬ ‫ترافیــک در مســیر اصلــی شــهر شــده و در صــورت بــروز‬ ‫حادثــه یــا تصادفــی در ایــن مســیر تــردد بــا مشــکل مواجــه‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــهر فــاروج دارای ‪ ۱۷.۵‬کیلومتــر جــاده اســیایی اســت که‬ ‫روزانــه هــزاران خــودروی ســبک و ســنگین از داخــل شــهر‬ ‫مــی گذرنــد کــه گــره هــای ترافیکــی ایجــاد مــی کنــد و در‬ ‫زمــان هــای اوج تــردد بویــژه در نــوروز و تابســتان‪ ،‬ایــن محور‬ ‫حادثــه خیــز مــی شــود‪.‬‬ ‫از ســویی بــازار اجیــل فــاروج در ایــن محــور واقــع شــده و از‬ ‫همــان زمــان دغدغــه فعــاالن ایــن صنــف‪ ،‬از رونــق افتــادن‬ ‫ایــن بــازار و رکــود اقتصــادی شــهر بــوده اســت‪.‬‬ ‫تصویب بازنگری طرح جامع شهر فاروج‬ ‫رییــس اداره راه و شهرســازی شهرســتان فــاروج در ادامــه‬ ‫گفــت‪ :‬بازنگــری طــرح جامــع این شــهر در کارگــروه زیربنایی‬ ‫خراســان شــمالی مصــوب شــده اســت و در انتظــار مصوبــه‬ ‫شــورای عالی معمــاری و شهرســازی ایــران قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬طــرح جامــع شــهر فــاروج مســیر توســعه‬ ‫شــهر را در بــر مــی گیــرد و حــدود کلــی محیــط شــهری را‬ ‫مشــخص مــی کنــد و ســپس طــرح تفضیلــی ایــن شــهر نیــز‬ ‫اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫مرکــز شهرســتان ‪ ۵۰‬هــزار نفــری فــاروج در فاصلــه ‪۹۰‬‬ ‫کیلومتــری شــرق بجنــورد و در مســیر جــاده اصلــی تهــران‬ ‫‪ -‬مشــهد قــرار دارد‪.‬‬ ‫جلوگیری از بازماندن‬ ‫از تحصیل‬ ‫کــودکان یــک روســتا بــا پیگیــری دادســتانی‬ ‫بــا پیگیــری دادســتانی؛ دسترســی دانــش امــوزان روســتای‬ ‫خیــرات گــرگان بــه شــبکه شــاد فراهــم شــد‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان گفــت‪ :‬اهالــی روســتای‬ ‫خیــرات گــرگان ‪ ۱۰‬روز پیــش بــا مراجعــه بــه دادســتانی از‬ ‫مشــکل نبــود زیرســاخت هــای دسترســی بــه اینترنــت‬ ‫بــرای دانــش امــوزان ایــن روســتا گفتنــد و از دســتگاه‬ ‫قضایــی بــرای حــل ایــن مشــکل کمــک خواســتند‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو افــزود‪ :‬در راســتای دســتورالعمل نظــارت‬ ‫و پیگیــری حقــوق عامــه در نامــه بــه مخابــرات منطقــه‬ ‫گلســتان ‪ ۱۰‬روز فرصــت دادیــم تــا بــرای رفــع مشــکل‬ ‫پوشــش اینترنــت ایــن روســتا اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫اســپانلو افــزود‪ :‬پــس از گذشــت مهلــت تعییــن شــده‬ ‫امــروز مخابــرات اســتان اعــام کــرد شــبکه اینترنــت‬ ‫ایــن روســتا بــه صــورت اضطــراری‪ ،‬راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو گفــت‪ :‬بــا برقــراری اینترنــت‪ ،‬از‬ ‫ایــن پــس دانــش امــوزان ایــن روســتا از طریــق‬ ‫شــبکه شــاد در کالس هــای غیرحضــوری شــرکت‬ ‫مــی کننــد و از تحصیــل و امــوزش بــاز نمــی ماننــد‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان گفــت‪ :‬تامیــن امکانــات الزم بــرای‬ ‫برخــورداری از امــوزش‪ ،‬جــزو حقــوق اساســی و اولیــه مــردم‬ ‫اســت و مســئوالن مربوط‪ ،‬مکلفند امکانات مورد نیاز برای‬ ‫امــوزش کــودکان را تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو افــزود‪ :‬مشــکل دسترســی بــه اینترنــت‬ ‫در روزهایــی کــه بــه علــت کرونــا امــوزش غیرحضوریســت‪،‬‬ ‫ســبب بازمانــدن کــودکان از تحصیــل مــی شــود ‪.‬‬ ‫چنــد هفتــه پیــش هــم بــا ورود دادســتان مرکــز اســتان‪،‬‬ ‫مشــکل ‪ 15‬ســاله بــرق مدرســه روســتای توحیــد ‪2‬‬ ‫گنبــدکاووس رفــع شــد ‪.‬‬ ‫بستری کودکان‬ ‫ی‪‎‬‬ ‫با عالئم کرونای ‪‎‬‬ ‫اکنــون بــا عالئــم مشــکوک کرونایــی نزدیــک بــه ‪ ۲۴‬کــودک‬ ‫شناســایی و بســتری شــده اند کــه‏در انتظــار جواب هــای قطعــی‬ ‫ازمایــش خــود هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫طعمه های کوچک‬ ‫زیرسایه باورهای‬ ‫بزرگترها‬ ‫‪‎‎‬سرویس سالمت‪ -‬فریبا مسکنی‪:‬‬ ‫همــه روزه مراکــز درمانــی شــاهد مراجعــه کودکانــی بــا عالئــم شــبه‬ ‫ســرماخوردگی اســت کــه زیــر ســایه باورهــای اشــتباه پــدر و‏مادرهــا‬ ‫بــا تعلــل بــه ایــن مراکــز مراجعــه مــی کننــد و ایــن امــر باعــث نگرانی‬ ‫مســووالن ســامت بــا وجــود کمبــود تخت هــای‏ای‪.‬ســی‪.‬یو اطفــال‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بیــش از پیــش شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫داســتان از انجــا شــروع می شــود کــه بــا فرزنــدی در اغــوش و بــه‬ ‫اصــرار یکــی از اقــوام راه بیمارســتان را در پیــش می گیــرد و‏از جملــه‬ ‫ی اش‬ ‫کســانی اســت کــه هنــوز بــا وجــود گذشــت ‪ ۱۰‬روز از بیمــار ‬ ‫اصــرار داشــته کــه کرونــا نــدارد در فصــل زمســتان‏ســرماخوردگی‬ ‫طبیعــی اســت امــا چــرا دیــر مراجعــه کــردی؟ ایــن اولیــن ســوالی‬ ‫بــود کــه پزشــک معالــج بعــد از انجــام معاینــه و‏ازمایشــات الزم‬ ‫از او مــی پرســد‏‪.‬‬ ‫محمــد رحمتــی کــه پیــش از ایــن بــه گفتــه خــود احســاس مــی‬ ‫ســرما خوردگــی کــرد و بــرای مراجعــه بــه مراکــز درمانــی تمایلــی‬ ‫نداشــت‏حــاال دیگــر بایــد فرزنــد ‪ 5‬ســاله اش را‪ ،‬کــه نــه تحمــل نگــه‬ ‫داشــتن ماســک و نــه طاقــت ســرم و امپــول را دارد‪ ،‬بســتری کنــد‪،‬‬ ‫چــرا‏کــه بنابــر گفته هایــش تــا پیــش از ایــن جــزو افــرادی بــوده کــه‬ ‫ابتــا بــه کرونــا را انــکار مــی کــرده اســت‪ ،‬انــکاری کــه ایــن روزهــا‬ ‫در‏بیــن بســیاری از شــهروندان شــایع اســت و گاهــی اوقــات مــی‬ ‫توانــد بــه قیمــت ســامتی هــر یــک از عزیزتریــن اعضــای خانــواده‬ ‫‏تمــام شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در واقــع بســیاری از پــدر و مادرهــا هنــوز قبــول ندارنــد کــه‬ ‫امیکــرون همــان ســرماخوردگی ســاده بــا وجود داشــتن عالئم شــبه‬ ‫‏ســرماخوردگی‪ ،‬نیســت کــه گاهــی اوقــات با کمی اســتراحت کردن‪،‬‬ ‫خــوردن دمنــوش و مٌســکن خــوب شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬ایــن روزهــا مراکــز درمانــی شــاهد کودکانــی هســتند کــه در اغوش‬ ‫پــدر و مادرهایــی اســت کــه تــا قبــل از ایــن منکــر داشــتن کرونــا‬ ‫‏بوده انــد و ایــن روزهــا بــا عالئــم همچــون ابریــزش بینــی‪ ،‬ســردرد‪،‬‬ ‫اثرات واکسن کرونا بر کاهش‬ ‫میزان ابتال و ایمنی جامعه‬ ‫سرویس سالمت‪:‬‬ ‫داده هــای مرکــز فنــاوری اطالعــات وزارت بهداشــت از تاثیــر‬ ‫بســیار چشــمگیر واکسیناســیون کوویــد‪ ۱۹-‬در جلوگیــری از مــرگ‬ ‫ناشــی بیمــاری‏کرونــا در ایــران حکایــت دارد‪.‬‏‬ ‫در نمودارهــای زیــر بــا مقایســه ســه گــروه‪ :‬بــدون دریافــت‬ ‫واکســن (قرمــز)‪ ،‬دریافــت یــک دز و یــا هــر د و دز واکســن و‬ ‫گذشــت کمتــر از ‪ ۲‬هفتــه از‏ان (ابــی)‪ ،‬دریافــت دو دز واکســن‬ ‫و گذشــت ‪ ۲‬هفتــه از ان (ســبز) می تــوان مشــاهده کــرد کــه‬ ‫واکسیناســیون تاثیــر بســیار چشــمگیری در کاهــش نــرخ‏فــوت‬ ‫ناشــی از کرونــا در تمامــی گروههــای ســنی داشــته اســت‪.‬‏‬ ‫بــر اســاس اطالعــات وزارت بهداشــت‪ ،‬بیشــترین اثــر‬ ‫واکسیناســیون‪ ،‬کاهــش جــدی نــرخ فــوت ناشــی از ابتــا بــه کرونــا‬ ‫بــوده اســت و تاثیــر چشــمگیر ‏واکسیناســیون در کاهــش نــرخ‬ ‫فــوت ناشــی از ابتــا بــه کرونــا در ســنین باالتــر هــم بــه وضــوح‬ ‫مشــاهده می شــود‪.‬‏‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬اطالعــات و تحقیقــات موجــود نشــان از کاهــش‬ ‫ایمنــی حاصــل از واکســن کرونــا بــا گــذر زمــان دارد‪ .‬بــا افزایــش‬ ‫گرفتگــی صــدا‪ ،‬گلــودرد‪ ،‬ســرفه‪ ،‬تــب‪ ،‬و بی حالــی و اســهال و‬ ‫‏اســتفراغ بــه ایــن مراکــز مراجعــه مــی کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن در شــرایطی اســت کــه همچــون ســویه های دیگــر واکســن در‬ ‫مقابــل امیکــرون احتمــال ابتــا‪ ،‬شــدت وضعیــت بیمــاری و مــرگ‬ ‫‏ومیــر را کاهــش مــی دهــد امــا واکسیناســیون کــودکان ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬ســال‬ ‫براســاس اظهــارات دانشــگاه علــوم پزشــکی بــر روی مــدار ‪۱۰‬‏درصــد‬ ‫در حال گردش اســت و از چند روز گذشــته واکسیناســیون کودکان‬ ‫بــاالی ‪ ۵‬ســال نیــز شــروع شــده و ایــن در حالــی کــه‏خانــواده هــا‬ ‫بــا تزریــق بــه موقــع واکســن بنــا بــه اظهــارات کارشناســان حــوزه‬ ‫ســامت‪ ،‬مــی تواننــد در برابــر امیکــرون از ایــن گــروه ســنی‏مراقبــت‬ ‫کننــد تــا فرزندانشــان ویــروس خطرنــاک واکســینه شــون ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫متاسفانه امیکرون سن و سال نمی شناسد‬ ‫متخصــص اپیدمیولــوژی معاونــت بهداشــت دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی مــی گویــد‪ :‬ایــن ســویه بــه هیــچ وجــه ســن و ســال نمــی‬ ‫شناســد بــه‏گونـه ای کــه کــودک ‪ ۱۰‬ماهــه نیــز از ایــن ســویه در امــان‬ ‫نبــوده کــه بدلیــل درگیــری خانــواده‪ ،‬بــه ایــن ســویه مبتــا شــده ان ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫در ایــن خصــوص دکتــر حمیدرضــا شــرکا اظهــار داشــت‪ :‬عالئــم‬ ‫ایــن ســویه بیشــتر شــبیه بــه ســرماخوردگی بــا نشــانه های همچــون‬ ‫‏ابریــزش بینــی‪ ،‬ســردرد‪ ،‬گرفتگــی صــدا‪ ،‬گلــودرد‪ ،‬ســرفه و تــب دارد‬ ‫کــه ایــن روزهــا کــودکان بســیاری با نشــانه های از ایــن گونه‏مراجعه‬ ‫بــه مراکــز درمانــی دارنـ ‪‎‬د ‪‎‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ایــن کــه حتــی افــرادی کــه بــه طــور کامــل‬ ‫‪ 3‬دوز واکســن را دریافــت کــرده باشــند نیــز امــکان دارد بــه عفونــت‬ ‫‏امیکــرون مبتــا شــوند‪ ،‬گفــت‪ :‬در پیشــگیری از مــوارد شــدید کوویــد‬ ‫واکســن ها موثرانــد و تزریــق دز یــاداور در پیشــگیری از بیمــاری‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫‏بســیار حائــز اهمیــت اسـ ‪‎‬‬ ‫ایــن متخصــص اپیدمیولــوژی بــا تاکیــد بــر رعایــت جــدی شــیوه‬ ‫نامه هــای بهداشــتی ادامــه داد‪ :‬قــدرت ســرایت امیکــرون بســیارباال‬ ‫اســت‏و الزم اســت تا شــهروندان با رعایت کامل دستورالعمل های‬ ‫بهداشــتی مخصوصــا ًفاصلــه گــذاری و ماســک زدن از تجمعــات بــی‬ ‫‏مــورد در اماکــن عمومــی و پرازدحــام اجتنــاب کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بستری کودکان با عالئم کرونایی‪‎‎‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی در ایــن‬ ‫خصــوص بــا اشــاره بــه اینکــه در ســویه جدیــد‪ ،‬کــودکان نســبت بــه‬ ‫ســویه دلتــا‏بیشــتر قربانــی ایــن بیمــاری هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬اکنــون بــا‬ ‫عالئم مشــکوک کرونایی نزدیک به ‪ ۲۴‬کودک شناســایی و بســتری‬ ‫شــده اند کــه‏در انتظــار جواب هــای قطعــی ازمایــش خــود هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫دکتــر ســیدجواد پورنقــی اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر چهــار‬ ‫کــودک کــه بیمــار قطعــی کرونایی هســتند در مراکز درمانی اســتان‬ ‫‏مــورد بســتری قــرار گرفتنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬امــار فــوق فــارق از امــاری اســت کــه‬ ‫خانواده هــا همــه روزه بــه مراکــز منتخــب نمونه گیــری کرونــا بــرای‬ ‫انجــام ‏تســت های ســریع مراجعــه می کننــ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫دکتــر پورنقــی یــاداور شــد‪ :‬همــان طــور کــه پیشــتر گفته شــد بر خالف‬ ‫ســویه های دیگراین ســویه جدید متاســفانه ســن و ســال‏نمی شناســد‬ ‫کــه الزم اســت بــرای رهایــی از ایــن چالــش خطرنــاک‪ ،‬میــزان رعایــت‬ ‫نگرانی هــا در مــورد‏میــزان دوام ایمنــی حاصــل از واکســن‪ ،‬نیــاز‬ ‫بــه واکسیناســیون بــا دوز ســوم یــا دوز تقویتــی واکســن کرونــا‬ ‫موضــوع بحــث میــان دانشــمندان و محققــان‏جهــان اســت‪.‬‏‬ ‫ایا تزریق دوز سوم واکسن کرونا ضروری است؟‬ ‫‏• بعضــی تحقیقــات و امــار در دیگــر کشــورها چندیــن مــاه پــس‬ ‫از تزریــق دوز دوم‪ ،‬کاهــش ســطح ایمنــی ناشــی از واکسـن ها را‬ ‫نشــان داده اســت‪.‬‏‬ ‫‏• انــواع (واریانت هــای) جدیــد ویــروس کرونــا ماننــد دلتــا ممکــن‬ ‫اســت توانایــی واکسـن ها را بــرای جلوگیــری از بیمــاری کوویــد‪19-‬‬ ‫کاهــش دهنــد‪.‬‏‬ ‫‏• ســطح ایمنی تشــکیل شــده در نتیجه واکســن در جمعیت های‬ ‫اســیب پذیر ماننــد ســالمندان‪ ،‬افــراد مبتــا بــه نقــص یــا ســرکوب‬ ‫ایمنــی و مبتالیــان بــه‏بیماری هــای زمینـه ای مزمــن ماننــد ســرطان‬ ‫و دیابــت نســبت بــه دیگــران پایین تــر اســت‪.‬‏‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن دالیــل اکثــر کشــورها بــه ایــن تصمیــم‬ ‫رســیده اند کــه بــا گذشــت تقریبــا ً ‪ 6‬مــاه پــس از واکسیناســیون‬ ‫قبلــی تزریــق دوز ســوم واکســن کرونــا‏را در گروه هــای دارای‬ ‫اولویــت اجــرا کننــد‪.‬‏‬ ‫کارایی دوز سوم واکسن کرونا در افزایش دوام ایمنی‬ ‫مطالعــات علمــی متعــددی بــا روش هــای مختلــف در حــال‬ ‫بررســی میــزان کارایــی و ایمنی زایــی ناشــی از تزریــق دوز تقویتــی‬ ‫یــا دوز ســوم واکســن ‏کرونــا در کشــورهای مختلــف اســت‪ .‬در‬ ‫مجمــوع نتایــج ایــن تحقیقــات نشــان می دهــد کــه تزریــق دوز‬ ‫ســوم نیــز کارایــی باالیــی را نشــان داده و باعــث‏تقویــت و دوام‬ ‫بیشــتر پاســخ ایمنــی در افــراد دریافت کننــده دوز ســوم نســبت بــه‬ ‫افــراد بــدون تزریــق دوز تقویتــی شــده اســت‪.‬‏‬ ‫همچنیــن نــوع یــا شــدت عــوارض جانبــی بــا دوز ســوم واکســن‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی و همچنیــن تزریــق‏واکســن را در بیــن‬ ‫گــروه ســنی کــودکان نیــز بــه صــورت فراگیــر انجــام شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی شــناخت عالئــم خطــر و مراجعــه زود هنــگام بــه مراکــز درمانــی‬ ‫را ضــروری دانســت و افــزود‪ :‬ضریــب اهنــگ شــیوع ایــن‏بیمــاری‬ ‫را بایــد بــا مراقبــت و رعایــت موازیــن بهداشــتی ک ٌنــد کنیــم چــرا کــه‬ ‫افزایــش ناگهانــی مبتالیــان افزایــش بــار مراجعــات در مراکز‏درمانی‬ ‫را بــه همــراه خواهــد داشــت و امــکان دارد کادر درمــان بــا امکانــات‬ ‫محــدود بــه ارائــه خدمــات مطلــوب نرســن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫برای کودکان تنها ‪ ۸‬تخت ای سی یو داریم‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزه اطفــال ظرفیــت درمانــی ایــن‬ ‫اســتان بســیار ضعیــف اســت ادامــه داد‪ :‬در دوره هــای قبلــی کرونــا‬ ‫‏بیشــترین نگرانــی مربــوط بــه رده هــای ســنی بــاالی ‪ ۷۰‬ســال بــود اما‬ ‫در ایــن دوره حتــی شــیرخوارگان نیــز قربانــی ایــن ســویه شــده اند‪،‬‬ ‫‏ایــن در شــرایطی اســت کــه ‪ ۱۰۰‬تخــت در بخــش مراقبت هــای ویــژه‬ ‫بــرای بزرگســاالن داشــتیم امــا بــرای کــودکان صرفــا ًهشــت تخــت‬ ‫‏ای‪.‬ســی‪.‬یو وجــود دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دکتــر پورنقــی در ادامــه گفــت‪ :‬تعــداد زیــادی از افــراد مبتــا بــه‬ ‫کرونــا بــا عالئــم خفیــف و عالئمــی شــبیه بــه ســرماخوردگی بــه‬ ‫مراکــز‏درمانــی اســتان مراجعــه مــی کننــد کــه برخــی بــا درمــان هــای‬ ‫عمومــی بهبــود پیــدا می کننــد ولــی بیمــاران بــا عالئــم شــدید بایــد‬ ‫درمان هــای‏اختصاصــی دریافــت کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رییــس دانشــکده علــوم پزشــکی اســفراین نیــز بــا اشــاره بــه‬ ‫افزایــش ابتــای کــودکان بــه کرونــا گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۷۰‬درصــد از‬ ‫مراجعــه‏کننــدگان کودک براســاس اظهارات متخصصــان اطفال در‬ ‫ایــن شهرســتان‪ ،‬کرونــا داشــته ان ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دکتــر اســحاق ایلدرابــادی اظهــار داشــت‪ :‬از جملــه عالئــم خطرناک‬ ‫ایــن ســویه‪ ،‬احســاس تنگــی نفــس‪ ،‬تــب بــاال‪ ،‬کاهــش ســطح‬ ‫هوشــیاری‏و کاهــش درصــد اشــباع اکســیژن خــون هســتند کــه‬ ‫ســریعا فــرد بایــد بــه مراکــز درمانــی مراجعــه کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ســرایت پذیــری بــاالی امیکــرون گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫بیمــاری بــه دلیــل قــدرت ســرایت پذیــری بــاال ‪ ،‬بــه ســرعت افــراد‬ ‫خانــواده و‏جامعــه را درگیــر می کنــد و بــه طــور حتــم بــا افزایــش‬ ‫مبتالیــان‪ ،‬شــاهد افزایــش مــوارد بســتری نیــز خواهیــم بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تاکنــون در ایــن اســتان حــدود یــک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار دُز واکســن‬ ‫کرونــا را دریافــت کرده انــد کــه ‪ ۹۵‬درصــد جمعیــت هــدف دُز‏اول‬ ‫واکسیناســیون‪ ۸۵ ،‬درصــد جمعیــت هــدف دُز دوم و ‪ ۵۰‬درصــد نیز‬ ‫دُز ســوم واکسیناســیون کرونــا را دریافــت کرده انـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫از ابتــدای شــیوع کرونــا تاکنــون براســاس اظهــارات سرپرســت‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬نفــر جــان خــود را بــر اثــر ابتــا‬ ‫‏به این بیماری از دســت داده اند که هشــت ماه امســال بیشــترین‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫امــار فوتــی بــوده اسـ ‪‎‬‬ ‫طبــق اخریــن فهرســت رنگ بنــدی کرونایــی شــهرها کــه از ســوی‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی اعــام شــد‪ ،‬هفــت‬ ‫‏شهرســتان بجنــورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬فــاروج‪ ،‬اســفراین‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم‬ ‫و مانــه و ســملقان در وضعیــت قرمــز کرونایــی و تنهــا شهرســتان‬ ‫‏رازوجــرگالن در وضعیــت نارنجــی کرونایــی قــرار دار ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫کرونــا متفــاوت یــا بیشــتر از واکسیناســیون قبلــی نبــوده اســت‪.‬‬ ‫می تــوان انتظــار داشــت کــه‏اثرگــذاری دوز ســوم واکســن کرونــا‬ ‫بــا انــواع دیگــر واکس ـن ها نیــز نتیجــه مشــابهی داشــته باشــد‪.‬‏‬ ‫پلتفرم های واکسن موجود برای دوز سوم‬ ‫پلتفرم هــای متنوعــی بــرای ســاخت واکســن در دنیــا اســتفاده‬ ‫شــده اســت کــه اکنــون بــرای دوز تقویتــی واکســن کرونــا در‬ ‫دســترس اند‪ ،‎: mRNA‎‬وکتــور‏ویروســی‪ ،‬ویــروس غیرفعال شــده‬ ‫و البتــه پروتئیــن نوترکیــب (ماننــد واکســن اســپایکوژن)‪ .‬ایــن‬ ‫واکســن ها هــر یــک از راه مشــخصی باعــث تحریــک ‏سیســتم‬ ‫ایمنــی بــدن و ایمنی زایــی علیــه ویــروس کرونــا می شــوند‪ .‬پروتئین‬ ‫اســپایک هــدف طالیــی بــرای طراحــی و تولیــد واکسـن های کرونــا‬ ‫اســت‪ ،‬چــرا‏کــه ویــروس کرونــا بــه کمــک پروتئیــن اســپایک بــا‬ ‫اتصــال بــه گیرنــده مخصــوص خــود بــه ســلول های بــدن متصــل و‬ ‫وارد شــده و ایجــاد بیمــاری کوویــد‪-‬‏‏‪ 19‬می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‎‬واکسن کرونا با پلتفرم پروتئین نوترکیب‬ ‫نــام پلتفــرم پروتئیــن نوترکیــب را شــاید کمتــر بــرای واکسـن های‬ ‫کرونــا شــنیده باشــید‪ ،‬امــا ایــن تکنولــوژی سال هاســت کــه‬ ‫بــرای تولیــد واکس ـن های مهــم‏دیگــری چــون واکســن انفلوانــزا‪،‬‬ ‫هپاتیــت و‏‪HPV‬و داروهــای پراهمیتــی چــون انســولین اســتفاده‬ ‫شــده اســت‪.‬‏‬ ‫بــا توجــه بــه پیشــنهاد برخــی از مطالعــات قبلــی بــرای ترکیــب‬ ‫انــواع متفــاوت از واکس ـن ها بــرای واکسیناســیون و اســتفاده از‬ ‫پلتفــرم متفــاوت در تزریــق‏دوز ســوم واکســن کرونــا‪ ،‬توجه هــا‬ ‫بــه واکســن کرونــا بــا پروتئیــن نوترکیــب افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬واکسـن های پروتئیــن نوترکیــب بــا‏مزایــای خــود در‬ ‫روش تولیــد و میــزان پایــداری‪ ،‬تامیــن واکســن را در مقایســه بــا‬ ‫‪ m‬اســان تر می کننــد‪.‬‏‬ ‫واکســن های جدیــدی چــون ‏‪ RNA‬‏‬ صفحه 2 ‫رئیس کل دادگستری گلستان از ازاد بودن حریم سواحل دریای خزر در استان خبر داد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی گفــت‪ :‬تمــام ســواحل دریــای خــزر در حــوزه گلســتان ازاد اســت و ســاخت و ســازی در حریــم قانونــی دریــا‬ ‫انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫اســیابی از تــاش بــرای صــدور ســند همــه ســواحل اســتان بــه منظــور جلوگیــری از ســاحل خــواری هــم خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫بــا تــاش منابــع طبیعــی و اداره ثبــت تاکنــون بــرای ‪ ۱۷‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬هکتــار از حــدود ‪ ۱۸‬هــزار هکتــار ســواحل اســتان‪ ،‬ســند‬ ‫صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫سواحل گلستان‬ ‫عاری از ساخت و‬ ‫سازهای غیرمجاز‬ ‫یک شنبه ‪ 1‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪487‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫ارزیابی سهم اروپا‬ ‫عیب یابی و روش تست‬ ‫سنسور سرعت خودرو (‪)VSS‬‬ ‫اگــر از منظــر اکوسیســتمی بــه ســهم کوچــک اروپــا در‬ ‫تولیــد جهانــی تراشــه نــگاه کنیــم‪ ،‬توامــان ان را در‬ ‫موقعیتــی قــوی و ضعیــف می بینیــم‪ .‬از نقــاط قــوت ان‬ ‫می تــوان بــه حفــظ جایــگاه پیشــرو ایــن قــاره در تحقیــق‬ ‫و توســعه تراش ـه های نیمه رســانا اشــاره کــرد‪ .‬همچنیــن‬ ‫مرکــز میکروالکترونیــک بیــن دانشــگاهی (‪ ،)IMEC‬از‬ ‫مراکــز اصلــی تفکــر ایــن صنعــت هــم در بلژیــک مســتقر‬ ‫اســت‪ .‬در ســوی دیگــر‪ ،‬شــرکت های اروپایــی انــواع‬ ‫بســیاری از ماشــین های تولیدکننــده تراشــه ها را در‬ ‫خودشــان جــای داده انــد؛ ماننــد ‪ ،ASML‬یــک شــرکت‬ ‫هلنــدی بــا ارزش ‪ ۲۳۰‬میلیــارد یــورو کــه تنها تامین کننده‬ ‫جهانــی تجهیــزات لیتوگرافــی اســت‬ ‫تالش اروپا برای‬ ‫جهش در صنعت‬ ‫تولید تراشه‬ ‫سرویس فناوری‪:‬‬ ‫بــه گــزارش روزنامــه بــازار کســب و کار بــه نقــل از شــفقنا‬ ‫رســانه‪ -‬بنــا بــه قانــون جدیــد تراش ـه های اتحادیــه اروپــا کــه‬ ‫در هشــتم فوریــه از ان ســخن رفــت‪ ،‬می تــوان بــه اهمیــت‬ ‫تصمیــم جدیــد ایــن قــاره پــی بــرد‪ .‬هــدف از اســتراتژی نویــن‬ ‫اروپــا‪ ،‬افزایــش ســرمایه گذاری دولتــی و خصوصــی در ایــن‬ ‫صنعــت بــه بیــش از ‪ ۴۳‬میلیــارد یــورو (‪ ۴۹‬میلیــارد دالر)‬ ‫اســت کــه انعکاســی از ســرمایه گذاری مشــابه در کنگــره‬ ‫امریــکا بــرای تولیــد تراشــه ها اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش شــفقنا رســانه از ای تــی ایــران‪ ،‬در ســال ‪۲۰۱۳‬‬ ‫اتحادیــه اروپــا‪ ،‬پــروژه جاه طلبانــه ای را راه انــدازی کــرد کــه‬ ‫هدف ان دو برابر شــدن ســهم ریزتراشـه های ســاخته شــده‬ ‫در اروپــا تــا ســال ‪ ۲۰۲۰‬و کســب ســهم ‪ ۲۰‬درصــدی ایــن قــاره‬ ‫از کل تولیــدات جهانــی ریزتراشــه ها بــود‪ .‬امــا همچنــان‬ ‫بعــد از گذشــت یــک دهــه‪ ،‬انــدازه ایــن بــازار بــه قــوت خــود‬ ‫باقــی مانــده و تغییــری نکــرده اســت‪ .‬ناگفتــه نمانــد کــه اگــر‬ ‫ایــن مقــدار ســهم بــه انــدازه کافــی نبــود‪ ،‬اروپــا دیگــر هیــچ‬ ‫یــک از پیشــرفته ترین تراش ـه هایی را کــه در مراکــز داده یــا‬ ‫گوشــی های هوشــمند قــرار می گیرنــد‪ ،‬تولیــد نمی کــرد‪ .‬از‬ ‫طرفــی بــه دلیــل کمبــود تراشــه های نیمه رســانا در صنایــع‬ ‫مختلــف و اهمیــت روزافــزون ان هــا‪ ،‬اروپــا قــدم در مســیر‬ ‫دیگری گذاشــته اســت‪ .‬در همین راستا نشریه اکونومیست‬ ‫در یادداشــتی‪ ،‬نگاهــی بــه ایــن بــازار در اروپــا انداختــه اســت‪.‬‬ ‫بنــا بــه قانــون جدید تراشـه های اتحادیه اروپا که در هشــتم‬ ‫فوریــه از ان ســخن رفــت‪ ،‬می تــوان بــه اهمیــت تصمیــم‬ ‫جدیــد ایــن قــاره پــی بــرد‪ .‬هــدف از اســتراتژی نویــن اروپــا‪،‬‬ ‫افزایــش ســرمایه گذاری دولتــی و خصوصــی در ایــن صنعــت‬ ‫بــه بیــش از ‪ ۴۳‬میلیــارد یــورو (‪ ۴۹‬میلیــارد دالر) اســت کــه‬ ‫انعکاســی از ســرمایه گذاری مشــابه در کنگــره امریــکا بــرای‬ ‫تولیــد تراش ـه ها اســت‪ .‬در ایــن مصوبــه‪ ،‬قــرار اســت بیــش‬ ‫از دو ســوم ایــن پــول بــه شــکل یارانه هــای دولتــی بــرای‬ ‫تاســیس کارخانه های جدید و در راســتا ســاخت تراشـه های‬ ‫پیشــرفته یــا «مــگا فــاب» اختصــاص داده شــود و مابقــی ان‬ ‫بــه زیرســاخت های دیگــر ســاخت تراشــه اختصــاص خواهــد‬ ‫یافــت‪ .‬ایــن امــر در واقعیــت پیچیده تــر از ان اســت که تصور‬ ‫می شــود‪ .‬بــرای درک چرایــی ان‪ ،‬بایــد بدانیــم کــه صنعــت‬ ‫تراشــه های نیمه رســانا در شــکل گیری هویــت اکوسیســتم‬ ‫جهانــی هــزاران شــرکت دخیــل هســتند‪ .‬حتــی بــه طــور‬ ‫معمــول‪ ،‬مــدت زمــان تحقیــق و توســعه (‪ )R&D‬در ایــن‬ ‫صنعت‪ ،‬بیشتر از سایر صنایع پیشرفته به طول می انجامد‬ ‫و هزینــه هنگفتــی را طلــب می کنــد‪ .‬از طرفــی تراشــه های‬ ‫جدیــد توســط شــرکت های تخصصــی و بــا اســتفاده از‬ ‫نرم افزارهــای پیچیــده طراحــی و ســاخته می شــوند و پــس‬ ‫از تولیــد تراشـه ها‪ ،‬شــرکت های قــراردادی‪ ،‬ان هــا را مونتــاژ‪،‬‬ ‫ازمایــش و بســته بندی می کننــد؛ فرایندی موســوم بــه ‪.ATP‬‬ ‫ارزیابی سهم اروپا‬ ‫اگــر از منظــر اکوسیســتمی بــه ســهم کوچــک اروپــا در تولیــد‬ ‫جهانــی تراشــه نــگاه کنیــم‪ ،‬توامــان ان را در موقعیتــی قــوی‬ ‫و ضعیــف می بینیــم‪ .‬از نقــاط قــوت ان می تــوان بــه حفــظ‬ ‫جایــگاه پیشــرو ایــن قــاره در تحقیــق و توســعه تراش ـه های‬ ‫نیمه رســانا اشــاره کــرد‪ .‬همچنیــن مرکــز میکروالکترونیــک‬ ‫بیــن دانشــگاهی (‪ ،)IMEC‬از مراکــز اصلــی تفکــر ایــن‬ ‫صنعــت هــم در بلژیــک مســتقر اســت‪ .‬در ســوی دیگــر‪،‬‬ ‫شــرکت های اروپایــی انــواع بســیاری از ماشــین های‬ ‫تولیدکننــده تراش ـه ها را در خودشــان جــای داده انــد؛ ماننــد‬ ‫‪ ،ASML‬یــک شــرکت هلنــدی بــا ارزش ‪ ۲۳۰‬میلیــارد یورو که‬ ‫تنهــا تامین کننــده جهانــی تجهیــزات لیتوگرافــی اســت و در‬ ‫نبــود ان‪ ،‬کارخانه هــای دیگــر قــادر بــه حکاکی پیشــرفته ترین‬ ‫پردازنده هــا نیســتند‪ .‬تنهــا طــراح چیــپ امریکایــی‪ Nvidia‬و‬ ‫شرکت تولید تراشه های نیمه رسانای تایوان یعنی ‪،TSMC‬‬ ‫بزرگ تریــن ســازنده قــراردادی تراشــه در جهــان‪ ،‬ارزش‬ ‫بیشــتری نســبت بــه ایــن کمپانــی دارنــد‪ .‬همچنیــن شــرکت‬ ‫‪Carl Zeiss SMT‬لنزهایــی را بــرای دســتگاه های لیتوگرافــی‬ ‫‪ASML‬و متعلقــات ان می ســازد‪ .‬شــرکت‪ Siltronic‬یکــی از‬ ‫تولیدکننــدگان پیشــرو ویفرهــای ســیلیکونی فــوق خالص در‬ ‫جهــان اســت کــه در طــول چندیــن دهــه شــریک بســیاری از‬ ‫تولیدکننــدگان عمــده تراشــه های نیمه رســانا بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪ Aixtron‬نیــز یــک شــرکت فنــاوری المانــی اســت کــه در‬ ‫ســاخت تجهیــزات رســوب بخــار شــیمیایی متاالرگانیــک بــرای‬ ‫مشــتریان در صنعــت تراشــه های نیمه رســانا تخصــص دارد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه نگاهــی وســیع تر بــه کل اکوسیســتم‬ ‫می اندازیــم‪ ،‬بزرگ تریــن ســازندگان تراشــه اروپــا ماننــد‬ ‫‪ Infineon، NXP‬و ‪ stMicroelectronics‬تنهــا گوشــه ای‬ ‫از ایــن صنعــت بــه نظــر می رســند‪ .‬بدیهــی اســت کــه امادگــی‬ ‫ایــن قــاره بــرای تولیــد تراشـه هایی بــا ســاختاری به ابعــاد ‪۱۸۰‬‬ ‫سال اینده افزایش‬ ‫حقوق سربازان‬ ‫منتفی نشده است‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫حجت االســام میرتــاج الدینــی درخصــوص منتفــی شــدن افزایــش حقــوق ســربازان بــا رد برخــی‬ ‫خبرهــای منتشــر شــده در ســال اینــده گفــت‪ :‬از محــل جــدول ‪ ۷‬بودجــه حقــوق ســربازان تامیــن‬ ‫می شــود و بــه موضــوع خریــد ســربازی ربطــی نــدارد‪.‬‬ ‫حجــت االســام «محمدرضــا میرتــاج الدینــی» اظهــار داشــت‪ :‬دربــاره افزایــش حقــوق ســربازان در‬ ‫نانومتــر یــا بیشــتر‪ ،‬تحــت ســلطه تولیدکننــدگان نس ـل های‬ ‫اولیــه ایــن فنــاوری پیشــرفته‪ ،‬ماننــد ‪ TSMC‬و سامســونگ‬ ‫کره جنوبــی اســت کــه ترانزیســتورهای ان هــا در ابعــاد چنــد‬ ‫نانومتــری تولیــد می شــوند‪ .‬همچنیــن نانوالکترونیــک ان هــا‬ ‫بــرای دســتگاه های مصرف کننــده کــه بخــش عمــده ای از‬ ‫ان هــا در اســیا مونتــاژ می شــوند‪ ،‬بســیار مفیــد هســتند‪.‬‬ ‫در مقابــل‪ ،‬تراشــه های بــزرگ اروپایــی بــرای بســیاری از‬ ‫شــرکت های صنعتــی ایــن قــاره کــه بــرای اســتفاده در‬ ‫ماشــین ها‪ ،‬ماشــین ابزار و حســگرها نیــاز اســت‪ ،‬کافــی‬ ‫هســتند‪« .‬ژان پیتــر کلینهانــس» از ســازمان ‪ ،SNV‬توضیــح‬ ‫می دهــد‪« :‬ســازندگان تراشــه های اروپایــی بــر مشــتریان‬ ‫ثابــت خــود متمرکــز هســتند»‪.‬‬ ‫اگــر قانــون جدیــد اروپــا بــه مثابــه یــک دفتــر راهنمــا عمــل‬ ‫کنــد‪ ،‬سیاســتگذاران اروپایــی نگراننــد کــه ایــن نقــاط قــوت‬ ‫بــرای جبــران ضعف هــای اتحادیــه اروپــا کافــی نباشــد‪ .‬اروپــا‬ ‫عــاوه بــر فقــدان ابزارهــای پیشــرفته‪ ،‬فاقــد شــرکت هایی‬ ‫ماننــد ‪ Nvidia‬اســت کــه دانــش طراحــی کوچک تریــن‬ ‫تراش ـه ها را داشــته باشــند‪ .‬همچنیــن قــاره ســبز در فراینــد‬ ‫‪ ATP‬نســبت بــه چیــن و تایــوان کــه دارای بیشــترین ظرفیــت‬ ‫هســتند‪ ،‬عقــب مانــده اســت‪ .‬پــس از تصویــب ایــن طــرح‬ ‫توســط کشــورهای عضــو و پارلمــان اروپــا‪ ،‬ایــن منطقــه‬ ‫جغرافیایــی‪ ،‬بــه منظــور ارتقــا ســهم خــود عــاوه بــر هزینــه‬ ‫‪ ۳۰‬میلیــارد یورویــی مــگا فاب هــا‪ ۱۱ ،‬میلیــارد یــورو نیــز بــرای‬ ‫مهیــا کــردن بســتر طراحــی تراشــه و تقویــت زیرســاخت ها از‬ ‫جملــه خطــوط تولیــد ازمایشــی بــرای تراش ـه های پیشــرفته‬ ‫اختصــاص خواهــد داد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال امــا مشــکل بزرگ تــری وجــود دارد کــه تمرکــز‬ ‫ایــن قانــون بــر جــذب تراشه ســازان غول پیکــر در ســاخت مگا‬ ‫فاب هــا اســت‪ TSMC .‬و اینتــل‪ ،‬اعــام کرده انــد کــه تنهــا در‬ ‫صورتــی اروپــا را بــه عنــوان همــکار در نظــر خواهنــد گرفــت‬ ‫کــه دولت هــا بخــش بزرگــی از هزینه هــا را بــر عهــده بگیرنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن کمیســیون اروپــا بــرای فراهــم کــردن بســتر چنیــن‬ ‫معامالتــی کــه هفته هــا بــه طــول می انجامــد‪ ،‬گزینه هایــی‬ ‫را بــرای تســهیل قوانیــن کمک هــای دولتــی کشــورهای‬ ‫عضــو ارائــه داده اســت‪ .‬اگــر تالش هــای اتحادیــه اروپــا بــرای‬ ‫تقویــت شــرکت های طراحــی تراشــه بــا شکســت مواجــه‬ ‫شــود‪ ،‬کارخانه هــای اروپایــی بایــد بــرای ســفارش های خــود‬ ‫بــه طراحــان خارجــی تراشــه تکیــه کننــد‪.‬‬ ‫«تیــری برتــون»‪ ،‬کمیســر اتحادیــه اروپــا کــه مســئول‬ ‫سیاســت صنعتــی اســت‪ ،‬اروپــای مــگا فابــی را تصــور می کنــد‬ ‫کــه نــه تنهــا تقاضــای خــود قــاره‪ ،‬بلکــه بازارهای جهانــی را نیز‬ ‫تامیــن می کنــد‪ .‬در نتیجــه اروپــا ممکــن اســت بهتــر باشــد‬ ‫اکوسیســتم تراشـه های خــود را بــا ســرمایه گذاری در مــواردی‬ ‫ماننــد تحقیقــات پایــه تقویــت کند و همانطور کــه از عملکرد‬ ‫ســتاره های صنعــت تراش ـه های نیمه رســانای اتحادیــه اروپــا‬ ‫پیــدا اســت‪ ،‬می توانــد بــه خوبــی از عهــده ایــن امــر برایــد‪.‬‬ ‫مصوبــه کمیســیون تلفیــق در ســال اینــده عــاوه بــر اینکــه منتفــی نشــده بلکــه و در صــورت تصویــب‬ ‫مجلــس و تاییــد شــورای نگهبــان در ســال ‪ ۱۴۰۱‬اجرایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی از افزایــش ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۹۰‬درصــدی حقــوق ســربازان خبــر داد و افــزود‪ :‬ایــن افزایــش حقــوق بــر مبنــای‬ ‫وضعیــت تاهــل و منطقــه ارائــه خدمــت انهــا انجــام می شــود‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه‏حقــوق ماهیانــه ســربازان‬ ‫متاهــل پنــج میلیــون تومــان خواهــد شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬حقــوق ســربازان‏به طــور میانگیــن نســبت بــه‬ ‫امســال ســه برابــر می شــود؛ ســربازان مجــرد غیرعملیاتــی نیــز معــادل ‪ ۶۰‬درصــد یــک پایــور‪ ،‬ســربازان‬ ‫مجــرد عملیاتــی معــادل ‪ ۷۵‬درصــد یــک پایــور و ســربازان متاهــل معــادل ‪ ۹۰‬درصــد یــک پایــور‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن عضــو کمیســیون تلفیــق ادامــه داد‪ :‬متوســط حقــوق ســربازان در ســال گذشــته ‪ ۳۰۰‬هــزار‬ ‫تومــان بــود کــه ایــن رقــم در ســالجاری بــه ‪ ۱.۵‬میلیــون تومــان افزایــش یافــت و ســال بعــد بــاالی‬ ‫‪ ۳.۵‬میلیــون تومــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نایــب رئیــس دوم کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس ادام ـه داد‪ :‬هیــچ ســربازی در ســال ‪،۱۴۰۱‬‬ ‫کمتــر از ســه میلیــون و ‪ ۳۵۰‬هــزار تومــان دریافتــی نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی درخصــوص منتفــی شــدن افزایــش حقــوق ســربازان بــا رد برخــی اخبــار منتشــر شــده در ســال‬ ‫اینــده گفــت‪ :‬ایــن اعتبــارات از محــل جــدول ‪ ۷‬بودجــه تامیــن بــوده و ارتباطــی بــه موضــوع خریــد‬ ‫خدمــت ســربازی نــدارد‪.‬‬ ‫حجت االســام میرتاجدینــی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه ســتادکل نیروهــای مســلح نیــز موافــق‬ ‫ایــن افزایــش حقــوق اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬افزایــش حقــوق ســربازان و اعطــای کارت معافیــت رایــگان‬ ‫بــرای ســربازان بــا ‪ ۳۰‬ســال ســن و ‪ ۲‬فرزنــد در ســال اینــده بــه تصویــب در صحــن علنــی و تاییــد‬ ‫شــورای نگهبــان بســتگی دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬کمیســیون تلفیــق چنــدی قبــل بــا افزایــش حقــوق ســربازان در ســال‬ ‫اینــده موافقــت کــرد کــه در توضیــح ایــن مصوبــه «محســن دهنــوی» نایــب رئیــس کمیســیون تلفیــق‬ ‫الیحــه بودجــه گفــت‪ :‬حداقــل حقــوق ســربازان در ســال اتــی بــه ســه میلیــون و ‪ ۳۵۰‬هــزار تومــان‬ ‫خواهــد رســید‪ .‬حقــوق ماهیانــه ســربازان متاهــل نیــز پنــج میلیــون تومــان خواهــد شــد و به طــور‬ ‫میانگیــن‪ ،‬حقــوق ســربازان نســبت بــه ســالجاری ســه برابــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ وظایف سنسور سرعت ‪:‬‬‫• ‪ -۱‬مشخص کردن سرعت وسیله نقلیه‬ ‫• ‪ -۲‬تثبیــت کــردن دور ارام موتــور در هنــگام حرکــت‬ ‫خــودرو‬ ‫• ‪ -۳‬بهینه کردن شتاب خودرو‬ ‫• ‪ -۴‬کاهش دادن نوسانات موتور‬ ‫ ساختار داخلی سنسور سرعت ‪:‬‬‫ایــن قطعــه شــامل یــک شــافت کــه بــا دنــده کیلومتــر‬ ‫ترکیــب مــی شــود بــا گــردش شــافت خروجــی گیربکــس‬ ‫گــردش پینیــون دنــده کیلومتــر ایــن شــافت شــروع بــه‬ ‫گــردش کــرده و بــا اثــر مغناطیســی هــال کار میکنــد‬ ‫(هــر دور گــردش شــافت ‪ ۸‬پالــس مــی دهــد و شــروع‬ ‫ایــن پالــس هــا از ســرعت ‪ ۲‬کیلومتــر در ســاعت بــه بــاال‬ ‫شــروع می شــود کــه فرکانــس ایجــاد شــده بــه (‪)ECU‬‬ ‫ارســال مــی شــود‪.‬‬ ‫ مدار الکتریکی سنسور سرعت‪:‬‬‫‪ -۱‬پایه ‪ ۱‬تغذیه ‪ ۱۲‬ولت مثبت از رله دوبل‬ ‫‪ -۲‬پایه ‪ ۲‬سیم منفی به بدنه‬ ‫‪ -۳‬پایه ‪ ۳‬ارسال یگنال به (‪)ECU‬‬ ‫ شرح کار سنسور سرعت ‪:‬‬‫ایــن قطعــه بعــد از دریافــت ولتــاژ ‪ ۱۲‬ولــت از‬ ‫رلــه دوبــل و حرکــت خــودرو و گــردش پینیــون شــروع بــه‬ ‫فرکانس هــای متناســب بــا ســرعت خــودرو مــی کنــد و‬ ‫(‪ )ECU‬از ســرعت خــودرو اطــاع یافتــه و بــا اســتفاده از‬ ‫اطالعات رســیده از این سنســور وضعیت پاشــش ســوخت‬ ‫خــودرو را در ســرعت مختلــف مشــخص می کنــد‪.‬‬ ‫ روش عیب یابی سنسور سرعت‪:‬‬‫در صــورت خرابــی سنســور ســرعت در توقــف انــی‬ ‫خــودرو ‪ ،‬خامــوش می کنــد و در هنــگام ســر باالیــی و‬ ‫دنــده معکــوس موتــور ریــپ مــی زنــد‪.‬‬ ‫تست ولتاژی سنسور سرعت ‪:‬‬‫ســوکت سنســور را کشــیده و دو ســر ولــت متــر را‬ ‫بــه پایــه هــای ‪ ۱‬و ‪ ۲‬زده بایــد ولتــاژ نشــان داده شــده ‪۱۲‬‬ ‫ولــت باشــد در غیــر ایــن صــورت مســیر بــرق تــا رلــه دوبــل‬ ‫را تســت کنیــد‪.‬‬ ‫ تست اهمی سنسور سرعت ‪:‬‬‫بــه وســیله اهــم متــر ســیم پایــه ‪ ۳‬را از ســوکت تــا‬ ‫(‪ )ECU‬چــک کنیــد کــه مقاومــت ان بایــد کمتــر از یــک‬ ‫اهــم بایــد باشــد در غیــر ایــن صــورت خــراب اســت‪.‬‬ ‫تست دنده کیلومتر ‪:‬‬ ‫ سنســور را از جــای خــود بــاز کــرده و موتــور را روشــن‬‫نمــوده و بــا دســت پینیــون را چرخانــده و در نتیجــه اگــر‬ ‫عقربــه کیلومتــر تغییــری کــرد سنســور درســت اســت و اگــر‬ ‫تغییــری نکــرد سنســور معیــوب اســت‪ .‬اگــر درســت بــود‬ ‫دنــده فیبــری روی کیلومتــر و دنــده کرانویــل را چــک کنیــد‪.‬‬ ‫مفقودی‪-‬‬ ‫یک عدد کارت‬ ‫ملی به همراه عابر بانک در‬ ‫تاریخ ‪ 1400/۱۱/13‬به نام‬ ‫محمد رضاشهرکی فرزند‬ ‫حسین گمشده از یابنده تقاضا‬ ‫می شود با این شماره تماس‬ ‫بگیرند‪۰۹۳۳۴۳۱۰۵۳۸‬‬ ‫هشدار‪ :‬پیامک حاوی‬ ‫لینک دانلود اپلیکیشن از‬ ‫شماره های شخصی‪ ،‬جعلی‬ ‫و به قصد سرقت‬ ‫از حساب شماست‪،‬‬ ‫به هیچ وجه کلیک نکنید‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 1‬اسفند‬ ‫بجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 1‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪487‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫به زودی تمام مزارع‬ ‫به چرخه تولید برمیگردند‬ ‫واکنش صریح جشنواره‬ ‫فیلم فجر به یک‬ ‫حاشیه سازی عجیب‬ ‫ســتاد جشــنواره چهلــم فجــر بــا صــدور اطالعیــه ای‬ ‫اعــام کــرد بــه تازگــی ویدیویــی در حــال بازنشــر و وایــرال‬ ‫شــدن در شــبکه های مختلــف اجتماعــی و رســانه های‬ ‫مجــازی اســت کــه نشــان می دهــد عــده ای در صــدد‬ ‫تخریــب چهــره چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجــر اســت‪.‬‬ ‫در حالــی کــه بــه گــواه مســتندات و بــه اذعــان بســیاری‬ ‫از کارشناســان و اصحــاب فرهنــگ و ســینما‪ ،‬جشــنواره‬ ‫امســال بــا ایجــاد تغییــرات گســترده و ریــل گــذاری‬ ‫در راســتای گفتمــان انقــاب کوشــیده اســت مانــع از‬ ‫هنجارشــکنی ها و رفتارهای متجاهرانه شــود و فضایی‬ ‫مطلــوب از یــک جشــنواره انقالبــی را فراهــم اورد‪.‬‬ ‫جشــنواره فجــر در گام چهلــم قدم هــای محکــم و‬ ‫جهش هــای ملموســی را در حــوزه گفتمــان ســازی‪،‬‬ ‫ایجــاد هویــت بصــری انقالبــی و طراحــی تشــریفات‬ ‫مبتنــی بــر شــعائر‪ ،‬هنجارهــای اجتماعــی و نــگاه عدالــت‬ ‫محــور فرهنگــی برداشــته اســت اگرچــه همچنــان‪ ،‬بــر‬ ‫ایــن باوریــم کــه دســتیابی بــه جایــگاه مطلــوب تــر و‬ ‫ایــده ال در کوتــاه مــدت ممکــن نیســت و ایجــاد تحوالت‬ ‫عمیق تــر و بنیــان گــذاری گــزاره هــای جدیــد مســتلزم‬ ‫زمانــی بیــش تــری اســت‪.‬‬ ‫ویدیــوی منتشــر شــده بــه ظاهــر‪ ،‬مــی خواهــد‬ ‫مجموعــه ای از تصاویــر بــه هــم پیوســته عکــس‬ ‫هنرپیشــه ها را در فضای جشــنواره فجر امســال نشــان‬ ‫دهــد در حالــی کــه بســیاری از ایــن تصاویــر هیچگونــه‬ ‫ارتباطــی بــه جشــنواره فیلــم فجــر امســال ندارنــد و از‬ ‫جاهــای دیگــر بــه تصاویــر و لوگــوی فجر الصاق شــده اند‬ ‫و راوی و گوینــده می کوشــد از طریــق گفتــار روی متــن‬ ‫تصاویــر بیــن تصاویــر پیوســتگی ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫در بخــش دیگــری از ایــن فایــل تصویــری بــرش از‬ ‫ویدیــوی ســخنان نویســنده یکــی از فیلم هــای ســینمایی‬ ‫حاضــر در نشســت خبــری جشــنواره اســت کــه بــه طــور‬ ‫قطــع‪ ،‬نوعــی اظهارنظــر شــخصی اســت و ارتباطــی بــه‬ ‫ســازمان جشــنواره نــدارد‪.‬‬ ‫اظهــارات ایــن نویســنده و ســخنان هنجارشــکنانه‬ ‫وی کــه البتــه بــا تکذیــب و عذرخواهــی وی نیــز‬ ‫همــراه شــده اســت ربطــی بــه رویکــرد و نــگاه ســازمان‬ ‫جشــنواره فجــر نــدارد و این گونــه اظهــارات مغایــر بــا‬ ‫شــرع مقــدس از ســوی ســتاد جشــنواره بــه شــدت‬ ‫تقبیــح و محکــوم می گــردد‪.‬‬ ‫ســتاد چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجــر از اســاس‬ ‫این گونه اظهارنظرهای مبتنی بر اباحه گری را محکوم‬ ‫مــی دانــد و معتقــد اســت ســینمای ایــران بایــد پــاک و‬ ‫مطهر از هر حرکت ‪ ،‬سخن و رفتار غیر شرعی باشد‬ ‫در ایــن اطالعیــه امــده اســت‪ :‬انچــه در ســال های‬ ‫اخیــر بــه ســینمای ایــران خســران وارد کــرده همیــن‬ ‫نــگاه هنجارشــکنانه و ضــد اخالقــی اســت کــه‬ ‫متاســفانه خانواده هــا را از ســالن هــای ســینِما دور‬ ‫کــرده اســت و ایــن نــگاه هنجارشــکن با کمال تاســف‪،‬‬ ‫در روح و درونمایــه برخــی از اثــار ســینمایی هــم رخنــه‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫جشــنواره فجــر ضمــن محکــوم کــردن چنیــن‬ ‫نگرش هــای ســاده لوحانــه و مغایــر بــا فرهنــگ‪ ،‬اخالق‬ ‫و هنجارهــای اجتماعــی و اســامی بــر ایــن بــاور اســت‬ ‫کــه ســینمای ایــران در ســایه ســار اخــاق و در پرتــو‬ ‫رفتارهــای دینــی و هنجارهــای اجتماعــی بــه رشــد و‬ ‫اعتــا خواهــد رســید‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬ســتاد جشــنواره فجــر‪ ،‬هــر گونــه پیگیــری و‬ ‫تعقیــب حقوقــی و قضایــی ســازندگان و تهیــه کننــدگان‬ ‫ایــن فیلــم را کــه بــه قصــد تخطئــه جشــنواره و جریحــه‬ ‫دار ســاختن اذهــان خانواده هــای مذهبــی تولیــد شــده‬ ‫اســت‪ ،‬بــرای صیانــت از جایــگاه و شــان واقعــی ایــن‬ ‫رویــداد ســینمایی و در راســتای دفــاع از شــرافت و‬ ‫نجابــت قاطبــه هنرمنــدان و ســینماگران کشــور حــق‬ ‫مســلم خــود می دانــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫‪112‬سایت همراه اول‬ ‫مجهز به فیبر نوری می شود‬ ‫افزایش ساالنه ظرفیت‬ ‫ذخیره سازی اب بندان های گلستان‬ ‫در راستای اجرای عملیات توسعه ارتباطات سیار استان گلستان ‪112 ،‬‬ ‫ســایت همـراه اول مجهــز به فیبر نوری می شــود‪.‬‬ ‫بــه گـزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از اداره روابــط عمومــی مخابـرات‬ ‫منطقــه گلســتان ‪ ،‬دکتــر غالمعلــی شــهمرادی بــا اعالم ایــن خبر گفت‪:‬‬ ‫عملیــات فیبــر رســانی بــه ســایت هــای همـراه اول کــه ‪ ۴‬مــاه از اغــاز ان‬ ‫گذشــته اســت بــا پیشــرفت قابــل مالحظــه ای در حــال اجـرا مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی از اتمــام فیبــر رســانی ‪ ۴۴‬ســایت خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن پــروژه بــا‬ ‫هــدف افزایــش پایــداری ارتبــاط و ارتقــاء کیفیــت اینترنــت شــبکه همـراه‬ ‫اول و جمــع ســرمایه گــذاری بیــش از ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال انجــام مــی شــود‬ ‫و بــر اســاس زمانبنــدی مقــرر در حــال اجـرا اســت‪.‬‬ ‫وی موانع پیشرفت پروژه در شهرستان ها را اخذ مجوزها ‪ ،‬تملیک و‬ ‫ممانعــت مردمــی برشــمرد و گفــت ‪ :‬مــی بایســت بــا رایزنی هــا و تدابیر‬ ‫ویژه علی الخصوص همکاری شــهرداری ها ‪ ،‬شــورا ‪ ،‬دهیاری روســتاها‬ ‫و مردم رفع شود تا توسعه و افزایش کیفیت شبکه که رفاه ارتباطی‬ ‫مــردم را تامیــن خواهــد کرد صــورت گیرد‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه گلســتان تعداد کل ســایت ها در ابتدای پروژه‬ ‫‪ ۱۱۴‬ســایت دانســت ولی به لحاظ عدم تملیک ‪ ۲‬ســایت ‪ ،‬هدف پروژه‬ ‫‪ ۱۱۲‬ســایت نهایی شــد که از این تعداد ‪ ۴۴‬ســایت فیبر رســانی شــده و‬ ‫‪ ۳۰‬ســایت دیگر تا پایان ســال مجهز به فیبر خواهند شــد‪.‬‬ ‫مدیــر اب و خــاک ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان گفــت ‪:‬‬ ‫الیروبــی و مرمــت اب بندهــای گلســتان ظرفیــت ذخیره ســازی اب‬ ‫ســطحی ایــن ســازه های ابــی را از ‪ ۱۷۰‬بــه ســاالنه ‪ ۳۰۰‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب افزایــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫سیدمحســن کیاالحســینی اظهــار داشــت‪ :‬گلســتان ‪۶۴۱‬‬ ‫اب بنــدان بــا ســطح ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬هکتــار دارد کــه دو ســوم ان‬ ‫در نواحــی جنوبــی از قابلیــت تامیــن اب بخــش هــای کشــاورزی‪،‬‬ ‫شــیالت‪ ،‬ورزشــی و گردشــگری برخــوردار بــوده و یــک ســوم دیگــر‬ ‫بــا امــکان تامیــن اب بخــش شــیالت در نواحــی مــرزی قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬طــرح تامیــن اعتبــار الیروبی و مرمــت اب بندان ها‬ ‫در قالــب تفاهــم نامــه در ســال ‪ ۹۷‬بیــن ســازمان برنامــه و بودجــه‬ ‫و وزارت جهادکشــاورزی بــرای ســه اســتان گلســتان‪ ،‬مازنــدران و‬ ‫گیــان امضــا شــده و در ســال ‪ ۹۸‬اجــرای ان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫مدیــر اب و خــاک ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان افــزود‪:‬‬ ‫در راســتای اجــرای ایــن تفاهم نامــه‪ ،‬طــی ســه ســال اخیــر ‪۲۸‬‬ ‫اب بنــدان بــا وســعت هــزار هکتــار در ایــن اســتان مرمــت شــد و‬ ‫بــا ذخیــره ســازی اب هــای ســطحی در حــال بهــره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫اصحاب سخن و قلم‬ ‫رعایت حقوق مسلمانان را کنند‬ ‫سرویس خبر‪:‬‬ ‫امــام جمعــه موقــت گــرگان گفــت در حفــظ و مراعــات حــدود و حقــوق مســلمانان ‪ :‬اصحــاب قلــم و‬ ‫ســخن تــاش کــرده و موجبــات اهانــت‪ ،‬ازار و اذیــت یکدیگــر را فراهــم نکننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬حجــت االســام قاســم لیوانی در خطبه هــای نمازجمعه گرگان‬ ‫اظهــار داشــت ‪ :‬نویســندگان‪ ،‬اصحــاب قلــم و رســانه و ســخن حــدود و حقــوق مســلمانان جامعــه را‬ ‫رعایــت کننــد و مســلمانان را بــا زبــان و قلــم مــورد ازار‪ ،‬اذیــت و اهانــت قــرار ندهنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برخــی اصحــاب قلــم و ســخن کــه بیشــتر در فضــای مجازی حضــور دارند پا را فراتر گذاشــته‬ ‫و بــه مقامــات و مراجــع مملکــت هــم اهانــت می کننــد که جای بســی تامل اســت‪.‬‬ ‫وی ایــن پرســش را از اهالــی قلــم بیــان کــرد کــه اگــر موضوعــی هــم صحــت داشــته باشــد ایــا دلیلــی بر‬ ‫بــردن ابــروی مومنــی هســتند؟ بــه فــرض این کــه مســلمانی خطــا کــرده باشــد ایــا باید افشــاگری کنم؟‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای نجــات جامعــه اخــاق بســیار مهــم اســت و خداونــد در قــران اکیــدا ًتاکیــد کــرده‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن مــزارع ‪ 300‬هکتــاری ظرفیــت تولیــد ‪ 1000‬تــن ماهــی را دارنــد‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر در ‪ 140‬هکتــار از مــزارع فعــال ایــن منطقــه‪ 400 ،‬تــن ماهــی تولیــد مــی شــود کــه با اضافه شــدن‬ ‫بــه تعــداد مــزارع‪ ،‬تولیــد ایــن منطقــه نیــز افزایش خواهــد یافت‪.‬‬ ‫مهنــدس قــزاق در پایــان افــزود‪ :‬تعــدادی از کارگــران فعــال در ایــن مــزارع در ایــن مــدت خانــه نشــین شــده‬ ‫بودنــد کــه البتــه همگــی تحــت پوشــش بیمــه قــرار دارنــد و بــا راه انــدازی کانال و فعال شــدن مــزارع دوبــاره به‬ ‫ســر کار خــود بــر خواهند گشــت‪.‬‬ ‫رییــس اداره شــیالت شهرســتان گنبــدکاووس گفت‪:‬بــا راه انــدازی کانــال اب رســان مــزارع پــرورش ماهــی‬ ‫بندولــی روســتای دیکچــه بــه زودی تمــام مــزارع بــه چرخــه تولیــد برمیگردنــد ‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب وکار به نقل از روابط عمومی اداره کل شــیالت گلســتان‪ ،‬مهندس قزاق با اشــاره به‬ ‫بازدیــد فرمانــدار ویــژه شهرســتان گنبــد کاووس از منطقــه دیگچــه و دیــدار با ابــزی پروران این منطقه افــزود‪:‬‬ ‫طــی بازدیــد بــه عمــل امــده «دهرویــه» معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان گبنــد کاووس‪ ،‬از رونــد‬ ‫احــداث کانــال ابرســان بــه مــزارع پــرورش ماهــی بندولــی‪ ،‬بــر تســریع در رونــد احــداث این کانال تاکید شــد و‬ ‫مســائل و مشــکالت ابــزی پــروران منطقــه مورد بررســی قــرار گرفت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ 300 :‬هکتــار مزرعــه پــرورش ماهــی در مســیر بندولــی قــرار دارد کــه در حــال حاضــر و با‬ ‫توجه به مشــکالت اب رســانی‪ ،‬تنها ‪ 140‬هکتار فعال هســتند و با راه اندازی کانال ابرســان‪ ،‬قســمت قابل‬ ‫توجهــی از اب بنــدان هــا بــه چرخــه تولیــد بر مــی گردند‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫دمای هوا ‪ 15‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 44‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬به ‪10‬‬ ‫ابری‪ .‬بیشینه ‪15‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب جنوب غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫امسال ‪ 5‬هزار نفر به جای زندان‬ ‫به ارای جایگزین حبس‬ ‫محکوم شدند‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬قضــات اســتان از ابتــدای‬ ‫امســال تاکنــون بــا اســتفاده از ظرفیــت قانــون ‪ ،‬بــرای پنــج هــزار و ‪123‬‬ ‫نفــر ارای جایگزیــن زنــدان صــادر کردنــد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬دادگاه هــا بــرای جرایــم ســبک و کســانی کــه‬ ‫ســابقه دار نیســتند ایــن ارا را صــادر کردنــد ‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬الــزام بــه خدمات عمومی رایــگان‪ ،‬دوره مراقبت‪،‬‬ ‫جــزای نقــدی و نظــارت بــا پابندهــای الکترونیکــی از جملــه ارای‬ ‫جایگزیــن زنــدان اســت کــه قضــات بــرای محکومــان صــادر کردنــد‪.‬‬ ‫اســیابی گفــت‪ :‬اســیابی گفــت‪ :‬مختومــه شــدن پرونــده در مرحلــه‬ ‫دادســرا بــا هــدف جلوگیــری از برچســب زنــی به افــراد‪ ،‬ازادی مشــروط‬ ‫و تعلیــق مراقبتــی از دیگــر نهادهــای پیش بینی شــده در قانون اســت‬ ‫کــه قضــات بــرای جلوگیــری از ورود افــراد بــه زنــدان در جرائــم ســبک‪،‬‬ ‫اعمــال کردنــد ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان گفــت‪ :‬امســال ‪ 221‬محکــوم بــه‬ ‫حبــس هــم بــه جــای زنــدان بــا اســتفاده از پابنــد الکترونیکــی ازاد‬ ‫شــدند و تحــت نظــر قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫گلســتان از اســتان هــای پیشــرو کشــور در صــدور ارای جایگزیــن‬ ‫حبــس اســت ‪.‬‬ ‫هالکــت اقــوام بخاطــر بــی اخالقــی ان هــا بــود‪.‬‬ ‫لیوانــی در ادامــه گفــت‪ :‬بــه توصیــه امــام علــی (ع) در نهــج البالغــه به اهل قلم و ســخن بیشــتر توجه‬ ‫نمــوده و حرمــت مســلمانان را نشکســته و از بیــن نبرنــد زیــرا ابــرو‪ ،‬جــان و مــال مســلمانان نبایــد مــورد‬ ‫مخاطــره قــرار گیــرد و حقــوق مســلمین در ردیــف توحیــد قرار گرفته شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اگــر خوبی هایــی کــه در قــران بیــان شــده مومنــان ان را بــه کار بگیرنــد قطعــا ًبــه ســعادت‬ ‫خواهنــد رســید و از بــدی هایــی کــه در قــران گفتــه شــده اجتنــاب و پرهیــز کننــد بــه راه راســت هدایــت‬ ‫خواهند شــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام لیوانــی همچنیــن بــا اشــاره بــه ســالروز قیــام مــردم تبریــز در ‪ ۱۳۵۶‬گفــت‪ :‬وقتــی بــه امــام‬ ‫خمینــی (ره) در روزنامـه ای توهیــن شــد مــردم قــم تظاهــرات کــرده و برخــی بــا تیرانــدازی ماموریــن شــاه بــه‬ ‫شــهادت رســیدند کــه بــه مناســبت چهلــم ایــن شــهیدان مــردم تبریــز هــم قیــام و تظاهــرات کردنــد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین در ‪ ۳۰‬بهمن ماه ســقوط هواپیمای نظامی در ســال ‪ ۱۳۸۱‬در حوالی کرمان‬ ‫اتفاق افتاد که ‪ ۲۷۶‬نفر از نیروهای ســپاه به شــهادت رســیدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار؛ نمــاز جععــه ایــن هفتــه بــا رعایــت کامــل شــیوه نامــه و‬ ‫دســتورالعمل هــای بهداشــتی و فاصلــه گــذاری اجتماعــی در مصلــی وحــدت برگــزار شــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان ‪ ۲۰‬پایــگاه نمــاز جمعــه در بندرگــز‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬کاللــه‪ ،‬گنبــد‪ ،‬نگین شــهر‪ ،‬علی ابــاد‪،‬‬ ‫فاضــل ابــاد‪ ،‬مزرعه کتــول‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬گــرگان‪ ،‬ســرخنکالته‪ ،‬نوکنــده‪ ،‬کردکــوی‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬انبارالــوم ‪،‬‬ ‫رامیــان‪ ،‬دلنــد‪ ،‬خان ببی ـن ‪ ،‬مینودشــت و کوهســارات دارد‪.‬‬ ‫اعتبار‪۱۱۸‬میلیاردتومانی‬ ‫برای نوسازی تجهیزات‬ ‫فنی و حرفه ای نیاز است‬ ‫سرویس اموزش‪:‬‬ ‫ریاســت ســازمان امــوزش فنــی و حرفـه ای گلســتان گفــت‪ :‬بــا هــدف امــوزش موثــر ایــن‬ ‫اداره کل ‪ ۱۱۸‬میلیارد تومان اعتبار برای نوســازی امکانات و تجهیزات فرســوده کارگاه های‬ ‫نیاز اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســیدعلیرضا حســینی طلب اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه اســتان پیشــران در بخــش کشــاورزی اســت راه انــدازی مراکــز تخصصــی کشــاورزی بــرای‬ ‫امــوزش‪ ،‬اشــتغال و رفــع بیــکاری الزامــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مراکــز اموزشــی فنــی و حرف ـه ای دولتــی در هــر ‪ ۱۴‬شهرســتان اســتان بــدون‬ ‫دریافــت هــر گونــه شــهریه ای از هنرجویــان مشــغول خدمــت رســانی هســتند کــه جنــس‬ ‫امــوزش مهارتــی ان بــا کارهــای عملیاتــی و مــواد مصرفــی پــر هزینــه در ایــران بــه صــورت‬ ‫رایــگان اســت کــه متاســفانه فقــط ‪ ۱.۳‬دهــم از کل بودجــه اموزشــی کشــور ســهم ســازمان‬ ‫فنــی و حرفـه ای اســتان بــوده کــه امیدواریــم بــا توجــه بیشــتر دولــت و مجلــس انقالبــی و‬ ‫عدالــت محــور ایــن ســهم بودجــه بــه ســه درصــد برســد کــه در کیفیــت خدمــات اموزشــی‬ ‫موثــر اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه جــذب بیــش از ‪ ۶۲‬درصــد از افــراد مهارت امــوز گفت‪ :‬در ســال جاری‬ ‫بــرای مهــارت امــوزی و توانمنــدی حــدود ‪ 18‬هــزار نفــر اموزش هــای الزم را در ایــن مجموعــه‬ ‫و واحدهــای وابســته بــه ان دریافــت کردنــد کــه از ایــن تعــداد بیــش از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬نفــر در‬ ‫روســتاها‪ ،‬بیــش از ‪ ۲‬هــزار و ‪۲۸۰‬نفــر ســرباز‪ ،‬هــزار و ‪ ۲۸۰‬نفــر دانــش امــوز‪ ،‬هــزار و ‪ ۸۰‬نفــر‬ ‫معتاد بهبود یافته‪ ۳۰۰ ،‬نفر زنان سرپرســت خانواد و ‪ ۱۱۳‬نفر از پناهندگان اموزشــهای فنی‬ ‫و مهارتــی را در رشــته هــای مختلــف فراگرفتنــد‪.‬‬ ‫ریاســت ســازمان امــوزش فنــی و حرف ـه ای گلســتان افــزود‪ :‬در صــورت عــدم وجــود شــیوع‬ ‫کرونــا ویــروس ایــن اداره کل ظرفیــت بیــش از ‪ ۳۰‬هــزار نفــر اموزشــی داشــت‪.‬‬ ‫حســینی طلب گفــت‪ :‬بــا وجــود کارکــرد موثــر ســازمان امــوزش فنــی و حرف ـه ای در جامعــه‬ ‫هنــوز بــه نقطــه مطلــوب نرســیده اســت و بــه یقیــن بنــا بــه بیانــات مقــام معظــم رهبــری بــه‬ ‫تولیــد علــم‪ ،‬بــه پنجه هــای کارامــد هــم نیــاز دارد و دســتان کارامــد را مجموعــه فنــی و حرفـه ای‬ ‫می توانــد تقویــت کنــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان تصریــح کــرد‪ :‬بــرای امــوزش‪ ،‬تربیــت و مهــارت امــوزی و مقابله با چالش بیکاری‬ ‫و افزایــش اقتصــاد مقاومتــی نیازمنــد اختصــاص ســهم قابــل توجــه توزیــع بودجــه و دســتان‬ ‫کارامــد در ســازمان فنــی و حرفــه ای هســتیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 1‬اسفند‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 15‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 78‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬از ‪10‬‬ ‫ابری‪ .‬بیشینه ‪15‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 1‬اسفند ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪487‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫قابلیت احیا ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫قنات های بایر گلستان‬ ‫سرویس کشاورزی‪:‬‬ ‫مدیــر اب و خــاک ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬از مجمــوع ‪ ۱۶۰‬قنــات بایــر ‪ ۴۰‬درصــد‬ ‫بــه دلیــل داشــتن چــاه اب‪ ،‬قابلیــت احیــا‪ ،‬ســرمایه گــذاری و بهــره بــرداری دارد‪.‬‬ ‫ســید محســن کیــا الحســینی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون ‪ ۲‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون‬ ‫ریــال اعتبــار بــرای الیروبــی هــر کیلومتــر قنــات ایــن اســتان موردنیــاز اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۳۴۰ :‬رشــته قنــات از ‪ ۷۰۰‬رشــته قنــات موجــود در اســتان شناســنامه دار بــوده و ظرفیــت‬ ‫پوشــش نزدیــک بــه ‪ ۶‬هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی را دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در اســتان بیشــتر ایــن قنات هــا در نواحــی دشــت و بــه ســمت جنــوب قــرار دارنــد کــه ‪۷۵‬‬ ‫رشــته از ‪ ۱۶۰‬رشــته قنات قابل بهره برداری ‪ ،‬بیشــترین تعداد را در شهرســتان گرگان وجود دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ایــن کــه افــزون بــر ‪ ۴۳‬میلیــون مترمکعــب اب یعنــی نزدیــک بــه ســه‬ ‫درصــد اب مــورد نیــاز بخــش کشــاورزی اســتان توســط قنــات تامیــن و از ایــن ســازه ها ســاالنه‬ ‫برداشــت می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای مرمــت و احیــای ایــن قنات هــا اعتبــارات اختصاصــی کافــی نبــوده‬ ‫و دلیــل ان هــم بــه خاطــر ایــن کــه ایــن اســتان جــزو اولویــت وزارتخانــه نیســت‪.‬‬ ‫کیــا الحســینی تصریــح کــرد‪ :‬اولیــن اولویــت وزارت جهــاد کشــاورزی را در تخصیــص اعتبــار مرمــت و‬ ‫بازســازی قنــات در کشــور بــه اســتان های مرکــزی ایــران از جملــه کرمــان‪ ،‬یــزد و خراســان دانســت تــا‬ ‫گلســتان ‪.‬‬ ‫کارشناســان حــوزه اب در گلســتان معتقدنــد قنات هــای موجــود اســتان کــه بیشــتر انهــا بــه دلیــل‬ ‫جــاری شــدن ســیالب‪ ،‬حفــر چاه هــای غیرمجــاز در مســیر ان‪ ،‬پُــر شــدند‪ ،‬قابلیــت بازگشــت بــه‬ ‫چرخــه مصــرف را دارنــد و ضــرورت ســرمایه گــذاری را دوچنــدان مــی کنــد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۹۵‬بــه منظــور احیــای قنات هــا گنجانــدن نــام گلســتان بــرای دریافــت اعتبــارات ملــی‬ ‫عملیاتــی شــد کــه در ســال های اخیــر ایــن اســتان ســاالنه از محــل اعتبــارات ملــی بیــن ‪ ۱۲‬تــا ‪۱۰‬‬ ‫رشــته قنــات بــرای مرمــت در دســتور کار قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۹۰‬درصــد منابــع ابــی اســتان را بخــش کشــاورزی گلســتان مصــرف می کنــد کــه بــا توجــه بــه‬ ‫کاهــش حــدود ‪ ۴۰‬درصــدی نــزوالت اســمانی‪ ،‬افــت شــدید ابخوان هــای زیــر زمینــی‪ ،‬کاهــش ‪۴۰‬‬ ‫تــا ‪ ۸۰‬درصــدی دبــی اب رودخانــه هــا و افــت دبــی اب اســتحصالی از چــاه هــا‪ ،‬بایــد بــرای اســتفاده‬ ‫بهینــه از منابــع موجــود از جملــه قنات هــا فکــر اساســی کــرد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان مــرزی بــا قــرار گرفتــن در شــمال کشــور و هفــت اقلیــم از ‪ ۱۳‬اقلیــم دنیــا را در خــود‬ ‫جــای داده اســت و اقتصــاد اصلــی ســاکنان ان برپایــه کشــاورزی و دامپــروری اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری ‪ 4‬نفر‬ ‫از اراذل و اوباش سابقه دار‬ ‫مانه و سملقان‬ ‫جانشین فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان از دستگیری‬ ‫‪ 4‬نفر اراذل و اوباش ســابقه دار‏در این شهرســتان خبر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمدرضــا‬ ‫قائمــی نــژاد» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‏اظهــار داشــت‪ :‬طــرح‬ ‫برخــورد بــا مخــان نظــم و امنیــت و اراذل و اوبــاش ســابقه دار در‬ ‫ســطح شهرســتان‏بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اجــرای ایــن طــرح ‪ 4‬نفــر اراذل و‬ ‫اوباش ســابقه دار با تالش ماموران دســتگیر و‏به مقر انتظامی‬ ‫منتقــل شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬دررونــد رســیدگی به این پرونــده ‪ 29‬گرم‬ ‫هروئیــن و تعــدادی‏ســاح ســرد نیــز کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان بابیــان‬ ‫اینکــه متهمــان بعــد از تشــکیل‏پرونــده برای انجــام مراحل قانونی‬ ‫بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬برخــورد بــا‏اراذل ‬ ‫و اوبــاش همچنــان باقــدرت در دســتور کار پلیــس شهرســتان‬ ‫قــرار دارد و از شــهروندان نیــز انتظــار‏مـی رود در صــورت اطــاع از‬ ‫هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریق پل ارتباطی‬ ‫‪ 110‬بــه‏پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫کشف بیش از ‪ 71‬کیلو‬ ‫حشیش در «رامیان»‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار از ســردار «ســعید دادگــر»‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران انتظامــی رامیــان‪ ،‬بــا اشــراف اطالعاتــی‬ ‫موفــق شــدند یکــی از ســوداگران مــرگ را در ان شهرســتان‬ ‫شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی و در بازرســی‬ ‫از منــزل متهــم‪ 71 ،‬کیالــو و ‪ 700‬گــرم حشــیش کشــف شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬در ایــن راســتا یــک‬ ‫دســتگاه خــودرو توقیــف و یــک متهــم نیــز دســتگیر و بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر تاکیــد کــرد‪ :‬مــواد مخــدر زمینــه ســاز بــروز بســیاری‬ ‫از جرایــم و اســیب هــای اجتماعــی بــوده لــذا مقابلــه بــا ان نیازمنــد‬ ‫عــزم همگانــی اســت‪.‬‬ ‫همفکری و برنامه ریزی اعزام راهیان نور گلستان‬ ‫همفکــری و برنامــه ریــزی هــای الزم بــرای ایمنــی جــاده ای و بهداشــتی هرچــه بهتــر کاروان هــای‬ ‫راهیــان نــور بــا حضــور ســپاه نینــوا و تشــکل هــای صنفــی گلســتان انجــام شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جعفریان مســوول اماد و پشــتیبانی ســپاه نینوای اســتان اعالم کرد‪ :‬امســال برای اعزام‬ ‫‪ ۴‬هزارنفــر از ‪ ۱۵‬اســفند بصــورت دانشــجویی و محلــی برنامــه ریــزی دقیــق شــده کــه از مــراوه تپــه تــا‬ ‫بنــدر گــز را در بــر مــی گیــرد‪.‬‬ ‫اگهــی نوبتــی ســه ماهــه ســوم ســال ‪1400‬ثبــت اســنادو امــاک گــرگان باســتنادماده ‪12‬‏قانــون ثبــت و مادتیــن ‪52‬و‪59‬‬ ‫‏ائین نامــه قانــون مذکــور اســامی اشــخاصی کــه درحــوزه ثبتــی ناحیــه ‪2‬‏شهرســتان گرگان درســه ماهه ســوم ســال ‪1400‬‏از انان‬ ‫پذیــرش ثبــت بعمــل امــده و یــا بــه دســتور اراء صــادره از هیئــت نظــارت و یابــه اختیــارات تفویضــی میبایســت تجدیداگهــی‬ ‫شــود بــه شــرح ذیــل اگهــی میگــردد‏‪.‬‬ ‫بخش سه ثبت گرگان‬ ‫ردیف ‪ –1‬پالک شــماره ‪ 7005‬فرعی از ‪-107‬‏اصلی اقا‪/‬خانم ســید وهاب موســوی فرزندحســن دودانگ مشــاع از ششــدانگ‬ ‫عرصــه بمســاحت‏‏‪237.20‬مترمربــع واقــع درخارج مزرعه موقوفه محمدصــادق باباصادقیان چاله باغ‬ ‫ردیــف ‪-2‬پــاک شــماره ‪ 7007‬فرعــی از ‪-107‬‏اصلــی اقا‪/‬خانــم فرشــته باقــرو فرزندعبــاس دودانــگ مشــاع ازششــدانگ عرصــه‬ ‫بــه مســاحت ‪ 194.55‬‏مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-3‬پــاک شــماره ‪ 7029‬فرعــی از ‪-107‬‏اصلــی اقا‪/‬خانــم غالمحســین وطــن دوســت فرزنــد رمضانعلــی دو دانــگ مشــاع‬ ‫ازششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪223.85‬‏مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان چاله بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-4‬پــاک شــماره ‪ 7052‬فرعــی از ‪-107‬‏اصلــی اقا‪/‬خانــم محمدتقــی پائیــن محلــی فرزندحســین دودانــگ مشــاع‬ ‫ازششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪ 449.55‬‏مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-5‬پــاک شــماره ‪ 7062‬فرعــی از ‪-107‬‏اصلــی اقا‪/‬خانــم زینب کیانی نیا فرزندلطف اله دودانگ مشــاع ازششــدانگ‬ ‫عرصــه بــه مســاحت ‪ 135.30‬‏مترمربــع واقــع درخارج مزرعه موقوفه محمدصــادق باباصادقیان چاله باغ‬ ‫ردیــف ‪-6‬پــاک شــماره ‪ 7072‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی اقا‪/‬خانــم ‪-1‬‏مجتبــی ابراهیمی نــژاد فرزندحســین ‪-2‬‏عبدالمجیدفیــروزی‬ ‫فرزندمســعودقلی دو دانــگ مشــاع ازششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪ 405.60‬‏مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه موقوفــه‬ ‫محمدصــادق باباصادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-7‬پــاک شــماره ‪7080‬فرعــی از ‪-107‬‏اصلــی اقا‪/‬خانــم علــی اصغرعابــدی باغــان ومحمدرضاعابدی باغــان فرزندان عابد‬ ‫دو دانــگ مشــاع ازششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪146‬‏مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان‬ ‫چالــه بــاغ‬ ‫ردیف ‪-8‬پالک شــماره ‪ 7081‬فرعی از ‪-107‬‏اصلی اقا‪/‬خانم حســین مهری فرزند محمد دو دانگ مشــاع ازششــدانگ عرصه‬ ‫بــه مســاحت ‪ 50‬‏مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه موقوفه محمدصــادق باباصادقیان چاله باغ‬ ‫ردیــف ‪-9‬پــاک شــماره ‪ 7093‬فرعــی از ‪-107‬‏اصلــی اقا‪/‬خانــم ســیدجمال موســوی فرزندسیدحســین دو دانــگ مشــاع‬ ‫ازششــدانگ عرصــه بــه مســاحت‏‏‪97.30‬مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-10‬پــاک شــماره ‪ 7094‬فرعــی از ‪-107‬‏اصلــی اقا‪/‬خانــم میالدبادلــه فرزنــد محمــد دو دانــگ مشــاع ازششــدانگ عرصــه‬ ‫بــه مســاحت ‪ 148‬‏مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-11‬پــاک شــماره ‪ 7095‬فرعــی از ‪-107‬‏اصلــی اقا‪/‬خانــم عبــاس سیســتانی فرزنــد ولــی الــه دودانــگ مشــاع ازششــدانگ‬ ‫عرصــه بــه مســاحت‏‏‪167‬مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫دستگیری سارق حین سرقت‬ ‫خودرو در «مینودشت»‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار ازســرهنگ «فــرزاد تاجــره» ‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال وقــوع چنــد فقــره ســرقت کابــل بــرق و خودرو‬ ‫در مینودشــت‪ ،‬رســیدگی به موضوع در دســتور کار پلیس شهرســتان‬ ‫قــرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران کالنتــری ‪ 11‬مینودشــت بــا تــاش بــی وقفــه و‬ ‫گشــت زنــی هدفمنــد در نقــاط جــرم خیــز موفــق شــدند متهــم را حیــن‬ ‫ســرقت یــک دســتگاه پیــکان وانــت شناســایی و در اقدامــی ضربتــی‬ ‫دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬متهــم در تحقیقــات‬ ‫اولیــه بــه ‪ 8‬فقــره ســرقت خــودرو و ‪ 16‬فقــره ســرقت ســیم و کابــل بــرق‬ ‫در ســطح شهرســتان اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه متهــم ســوابق متعــدد کیفــری در‬ ‫پرونــده دارد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن راســتا ‪ 3‬مالخــر نیــز دســتگیر و‬ ‫متهمــان بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫کــه در صــورت صالحدیــد مراجــع باالدســت و صالحدیــد مراجــع بهداشــتی برنامــه ریــزی هــا‬ ‫عملیاتــی مــی شــود‪.‬‬ ‫مهــدی میقانــی مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان نیــز از ماموریــت هــای اصلــی‬ ‫بخــش حمــل و نقــل جــاده ای مســافر را‪،‬اعــزام کاروان هــای راهیــان نــور دانســت‪.‬‬ ‫وی گفــت کــه یکصــد دســتگاه نــاوگان اتوبــوس بــرای اعــزام ایــن کاروان هــای فرهنگــی و معنــوی در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده کــه در صــورت عملیاتــی شــدن برنامــه هــا و جابجایــی هــا؛ خدمــات دهــی بــه ایــن‬ ‫عزیــزان منــوط بــه داشــتن کارت واکســن و رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی مــی باشــد‪.‬‬ ‫از نــکات پرداختــه شــده دیگــر در ایــن جلســه‪،‬انعقاد قــرارداد بــا تشــکل هــای صنفی‪،‬عــدم اســتفاده‬ ‫از نــاوگان دســتگاه های دولتی‪،‬کرایــه حمــل و نقــل و رعایــت تناســب در اســتفاده از نــاوگان معمولــی‬ ‫و وی ای پــی بــود‪.‬‬ ‫ردیــف ‪-12‬پــاک شــماره ‪ 7096‬فرعــی از ‪-107‬‏اصلــی اقا‪/‬خانــم مرضیــه عامــری فرزنــد محمد علی دودانگ مشــاع ازششــدانگ‬ ‫عرصــه بــه مســاحت ‪ 100‬‏مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه موقوفــه محمدصادق باباصادقیــان چاله باغ‬ ‫ردیــف ‪-13‬پــاک شــماره ‪ 7101‬فرعــی از ‪-107‬‏اصلــی اقا‪/‬خانــم پویــا علمشــاهی فرزندعلــی دودانــگ مشــاع ازششــدانگ عرصــه‬ ‫بــه مســاحت ‪ 109‬‏مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-14‬پــاک شــماره ‪ 7102‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی ‪-1‬‏اقــای حســینعلی بهرامــی فرزندقــدرت الــه ‪-2‬‏حســینقلی تاجیــک‬ ‫فرزندقربــان دودانــگ مشــاع ازششــدانگ عرصــه بــه مســاحت‏‏‪278.30‬مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه موقوفــه محمدصــادق‬ ‫باباصادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-15‬پــاک شــماره ‪ 7104‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی اقا‪/‬خانــم ‪-1‬‏رحیمعلــی رضائــی فرزندحسن‪-2‬ســعید ســلمانی چهاردهــی‬ ‫فرزنــد یوسف‪-3‬‏ســیدهادی امیــری فرزندمهــدی دودانــگ مشــاع ازششــدانگ عرصــه بــه مســاحت‏‏‪ 278.50‬‏مترمربــع واقــع‬ ‫درخــارج مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیف ‪-16‬پالک شــماره ‪ 7107‬فرعی از ‪-107‬‏اصلی اقا‪/‬خانم محمد احمدی فرزندعبدالجواد دودانگ مشــاع ازششــدانگ‬ ‫عرصــه بــه مســاحت ‪313.70‬‏مترمربــع واقــع درخارج مزرعه موقوفه محمدصــادق باباصادقیان چاله باغ‬ ‫ردیــف ‪-17‬پــاک شــماره ‪ 7109‬فرعــی از ‪-107‬‏اصلــی اقا‪/‬خانــم مهــری محمدی فرزندســعدی دودانگ مشــاع ازششــدانگ عرصه به‬ ‫مســاحت ‪ 207.63‬‏مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه موقوفه محمدصــادق باباصادقیان چاله باغ‬ ‫ردیف‪-18‬پــاک شــماره ‪ 7110‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی اقا‪/‬خانــم‪ -1‬‏امیرجهــازی فرزندحســین ‪-2‬دانیــال کریمــی فرزندعلــی‬ ‫‪-3‬‏محمدحســین مقدس زاده فرزندعزیزاله دودانگ مشــاع ازششــدانگ عرصه به مســاحت ‪279.73‬‏مترمربع واقع درخارج‬ ‫مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-19‬پــاک شــماره ‪ 7111‬فرعــی از ‪-107‬‏اصلــی اقا‪/‬خانــم طاهــره اریــس فرزندعلــی اکبردودانگ مشــاع ازششــدانگ عرصه به‬ ‫مســاحت ‪488.68‬‏مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه موقوفه محمدصــادق باباصادقیان چاله باغ‬ ‫ردیــف ‪-20‬پــاک شــماره ‪7112‬فرعــی از ‪-107‬‏اصلــی اقا‪/‬خانــم شمســی فخــری فرزندبــرات دودانــگ مشــاع ازششــدانگ عرصــه‬ ‫بــه مســاحت ‪ 550‬‏مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫اگهــی هــای نوبتــی وتحدیدحدودجهــت اطــاع عمــوم انتشــارمیگرددتا هــرگاه شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه پــاک هــای‬ ‫باالاعتــراض دارندمی تواننــداز تاریــخ انتشــارنوبت اول بمــدت نــود روز مطابــق مــاده ‪16‬‏قانــون ثبــت وهمچنیــن درخصــوص‬ ‫اگهــی تحدیدحدودکســانی کــه نســبت بــه حــدود وحقــوق ارتفاقــی اعتــراض دارندظــرف مــدت ســی روز ازتاریــخ تنظیــم‬ ‫صورتمجلــس مطابــق مــاده‏‏‪ 56‬ائیــن نامه‪،‬اعتــراض خودرابــه صــورت کتبــی بــه ایــن اداره تســلیم و برابــر تبصــره‏‏‪2‬‏مــاده‬ ‫واحدمعتــرض میبایســتی ظــرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم‪،‬به مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی اقــدام‬ ‫وگواهــی مبنــی برتقــدم دادخواســت رابــه ایــن اداره تســلیم نمایددرغیــر ایــن صــورت عملیــات ثبتــی ادامــه خواهدیافــت‪.‬‬ ‫‏م الف ‪ 9843‬تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/11/02 :‬تاریخ انتشارنوبت دوم‪1400/12/01 :‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان‬ ‫بانکی چنین خجسته‬ ‫و شفافم ارزوست!‬ ‫سرویس طنز‪:‬‬ ‫اینکــه مــا معتقدیــم برخــی شــعرا‪ ،‬دانشــمندان‪،‬‬ ‫هنرمنــدان و ‪ ...‬جلوتــر از زمــان حرکــت مــی کننــد و پیــش‬ ‫تــر را مــی بیننــد‪ ،‬شــوخی نیســت و یــک حقیقــت علمــی‬ ‫اســت‪(.‬البته االن برخــی دالل هــا هــم ایــن قابلیــت را بــه‬ ‫دســت اورده انــد در حــد علــم لدنــی!)‬ ‫شــما همیــن ســهراب خــدا بیامــرز را در نظــر بگیریــد کــه مــی‬ ‫فرمــود‪ :‬چشــم هــا بایــد شســت؛ جور دیگر بایــد دید! یعنی بنده‬ ‫خــدا بــا زبــان بــی زبانــی مــی خواســت مــا را توجیــه کنــد کــه‬ ‫بــرادر مــن خواهــر مــن شــهروند هموطــن ‪ ...‬دوره و زمانه عوض‬ ‫مــی شــود و قــرار نیســت در همیشــه روی یــک پاشــنه بچرخــد‪.‬‬ ‫فــی المثــل امــورات مالــی و بانکــی را در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫ده ســال اســت کــه قــرار اســت دو زار بــه حقــوق‬ ‫فرهنگیــان اضافــه شــود‪ ،‬هــر روز یــک قــوه ان قلــت‬ ‫مــی اورد‪ .‬یــا االن چنــد ســال اســت کــه مبلــغ یارانــه‬ ‫ثابــت مانــده اســت امــا در بانــک تجــارت در ‪ 15‬ثانیــه‬ ‫پــاداش از ‪ 400‬میلیــون بــه ‪ 500‬میلیــون ارتقــاء پیــدا مــی‬ ‫کنــد و در حقــش دعــا! اصــل ســند بــه روایــت جرایــد ‪...‬‬ ‫چنــد روز قبــل ویدئویــی از جلســه مجمــع عمومــی بانــک‬ ‫تجــارت منتشــر شــد کــه در ان در عــرض چندثانیــه مبلــغ‬ ‫پــاداش ‪ 400‬میلیونــی در نظــر گرفتــه شــده بــرای هیــات‬ ‫مدیــره را بــه ‪ 500‬میلیــون تومــان افزایــش مــی دهنــد‪.‬‬ ‫رزازان رییــس وقــت هیــات مدیــره بانــک تجــارت در گفــت‬ ‫و گــو بــا صداوســیما در ایــن خصــوص گفــت‪« :‬پــاداش‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیونــی جــزو کمتریــن پاداش ‪‎‬هــا بــوده اســت؛ ایــن‬ ‫پــاداش در تمــام شــرکت های بــزرگ تصویــب شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مبلــغ بــرای ‪ ۵‬نفــر بــوده و اگــر صورت جلســه مجامــع‬ ‫شــرکت های بورســی ســال ‪ ۹۹‬را ببینیــد متوجــه می شــوید‬ ‫کــه ایــن ‪ ۵۰۰‬تومــان جــزو کمتریــن مبالــغ اســت‪( ».‬البتــه‬ ‫مــا هــم بــاور کردیــم کــه ایــن ‪ 500‬میلیــون بــرای همــه‬ ‫اعضــاء اســت! )‬ ‫مالحظــه فرمودیــد گــذر ایــام چگونــه بــر شــرایط مالــی‬ ‫برخــی مشــاغل تاثیــر مــی گــذارد؟! بــاور کنیــد جــا دارد‬ ‫مشــاوران مــدارس همــه بچــه هــا را بــه جــای درس‬ ‫خوانــدن در کنکــور و تســت زدن و شــرکت در کالس هــای‬ ‫کنکــور بــه ســمت شــغل شــریف و پاکدســتانه هیــات‬ ‫مدیرگــی هدایــت کننــد!‬ ‫شــما کجــای دنیــا شــغل ســراغ داریــد کــه نــه نیــاز بــه‬ ‫مــدرک تحصیلــی مرتبــط دارد و نــه بــه ازمــون اســتخدامی‬ ‫و ســابقه کار و تخصــص ‪ ...‬؟! تــازه ســاعت کاری‪ ،‬مــکان‬ ‫جلســات و حتــی میــزان حقــوق و پــاداش ان هــم دســت‬ ‫خودتــان اســت!‬ ‫یــک روز جلســات در ویــا برگــزار مــی شــوند‪ ...‬یــک روز در‬ ‫ارتفاعــات و ییالقــات همــراه بــا زن و بچــه و خانوادگــی ‪...‬‬ ‫یــک روز در اســتخر و جکــوزی ‪ ...‬یــک روز در هتــل مجلــل‬ ‫و ‪ ...‬حقــوق و مزایــا هــم کــه بــا تــورم و خــط فقــر و ضریــب‬ ‫جینــی کــوک کــوک اســت! حــق جلســه جــدا ‪ ...‬حقــوق و‬ ‫پاداش مرتب ‪ ...‬وام های انچنانی ســر جا و به موقع‪....‬‬ ‫بعــد هــم هــر اتفاقــی در شــرکت افتــاد مثــا ً ســرمایه‬ ‫مــردم در بــورس هاپولــی شــد یــا تیــم از اســیا حــذف شــد‬ ‫یــا بانــک و کارخانــه ورشکســت شــد اصــا ً کســی بــا شــما‬ ‫کاری نــدارد‪ .‬دینــاری هــم از حــق و حقــوق شــما کــم نمــی‬ ‫شــود و شــیتیل شــما ســر ســاعت در حســابتان اســت!‬ ‫راســتی شــما متوجــه شــدید چــرا مهــدی صبایــی دائــم‬ ‫کارت هــای بانکــی اش را گــم مــی کــرد و االن در تلویزیــون‬ ‫کیــف چرمــی تبلیــغ مــی کنــد! مــا کــه متوجــه نشــدیم!‬ ‫در هنگام خرید سیمکارت تلفن‬ ‫همراه به صورت نقد یا اقساطی‬ ‫نسبت به انتقال سند مالکیت‬ ‫ان از طریق دفتر خدمات تلفن‬ ‫همراه اقدام نمایید‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۰۳۱۲۰۰۸۰۰۳۴۸۲‬تاریــخ‪ ۱۴۰۰/۱۰/۹‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۲۷‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای ایــوب اق فرزنــد خوجــه بــه شــماره شناســنامه ‪۲۸۱۵‬کــد ملــی ‪ ۴۹۷۹۸۸۳۳۲۱‬صــادره از اق قــا در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۲۹۸.۲۴‬مترمربــع‪،‬در قســمتی از‬ ‫شـش دانگ باقیمانــده پــاک شــماره ‪ -۵۴۱‬فرعــی از‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه اق بخــش ‪ -۶‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اقــای ایــوب اق تاییــد گردیده اســت ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬م الف‪۱۰۰۷۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬روز شــنبه ‪ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪:‬روز یکشــنبه ‪۱۴۰۰/۱۲/۱‬محمــد فندرســکی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 1‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫شمـاره ‪487‬‬ ‫چگونه دوست پیدا کنیم؟‬ ‫‪-‬فرناز تاج بخش‬ ‫انواع روش های‬ ‫کمک باروری؛‬ ‫تفاوت بین ‪ IUI ،IVF‬و ‪ICSI‬‬ ‫اســتفاده از روش هــای کمــک بــاروری یکــی از‬ ‫تصمیمــات مهــم و شــاید ســخت بــرای زوج هــای مبتــا‬ ‫بــه مشــکل نازایــی اســت‪ .‬ای ‪ .‬وی‪ .‬اف (‪ ،)IVF‬ای‪ .‬یــو‪.‬‬ ‫ای (‪ )IUI‬و ایکســی (‪ )ICSI‬از جملــه روش هــای رایــج‬ ‫کمک باروری انــد کــه تفاوت هایــی بــا یکدیگــر دارنــد‪ .‬در‬ ‫ایــن مقالــه‪ ،‬ســعی داریــم بــا بررســی انــواع روش هــای‬ ‫کمــک بــاروری و مقایســه انهــا اگاهــی بیشــتری بــه‬ ‫شــما بدهیــم‪ .‬تــا انتهــای مقالــه بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫درمان ناباروری‬ ‫دنیــای شــلوغ و صنعتــی ایــن روزهــا‪ ،‬در کنــار ســن‬ ‫بــاالی ازدواج و به تاخیرانداختــن بــاروری‪ ،‬می توانــد‬ ‫شــانس داشــتن فرزنــد را از افــراد زیــادی بگیــرد‪ .‬منتهــا‬ ‫اســتفاده از روش هــای درمانــی مختلــف تــا حــد زیــادی‬ ‫کمکتــان می کنــد بــه ایــن ارزوی شــیرین رنــگ واقعیــت‬ ‫ببخشــید‪.‬‬ ‫روش هــای مختلفــی بــرای درمــان بــاروری وجــود دارد‬ ‫کــه می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫داروها؛‬ ‫روش های جراحی؛‬ ‫روش های کمک باروری‪.‬‬ ‫روش هــای دارویــی و جراحــی راه هــای متــداول درمــان‬ ‫ناباروری انــد کــه بعــد از انجــام ازمایش هــای اولیــه‪،‬‬ ‫تشــخیص علــت نابــاروری‪ ،‬و بــا توجــه بــه جنســیت‬ ‫فــرد اســتفاده می شــوند‪ .‬جراحــی لولــه رحمــی و‬ ‫الپاراســکوپی و تجویــز قرص هــای بهبــود تخمک گــذاری‬ ‫(مثــل هورمــون تحریک کننــده فولیکولــی و کلومیفــن‬ ‫بــرای زنــان) و جراحی هــای حــذف انســداد مجــرای در‬ ‫مــردان و نیــز داروهایــی بــرای رفــع زود انزالــی در انهــا از‬ ‫جملــه ایــن روش هاســت‪.‬‬ ‫روش های کمک باروری‬ ‫درمــورد انــواع روش هــای کمــک بــاروری می تــوان‬ ‫بــه مــوارد زیــر اشــاره کــر د (در ادامــه‪ ،‬درمــورد هرکــدام‬ ‫بیشــتر توضیــح خواهیــم داد)‬ ‫تلقیح داخل رحمی اسپرم یا ای‪ .‬یو‪ .‬ای (‪)IUI‬؛‬ ‫لقاح ازمایشگاهی یا ای‪ .‬وی‪ .‬اف (‪)IVF‬؛‬ ‫تزریــق داخــل سیتوپالســمی اســپرم یــا ایکســی‬ ‫( ‪.)ICSI‬‬ ‫‪ .۱‬تلقیح داخل رحمی اسپرم یا ای‪ .‬یو‪ .‬ای (‪)IUI‬‬ ‫در ای‪ .‬یــو‪ .‬ای یــا تلقیــح داخــل رحمــی‪ ،‬ابتــدا‬ ‫اســپرم هایی کــه از مایــع منــی مــرد جمــع اوری شــده‬ ‫اســت درون مایعــی شســته می شــوند و ســپس‬ ‫اســپرم هایی کــه باالتریــن کیفیــت و تحــرک را دارنــد‬ ‫انتخــاب می شــوند‪ .‬در مرحلــه بعــد‪ ،‬اســپرم ها بــا‬ ‫اســتفاده از لوله هــای پالســتیکی باریکــی از طریــق‬ ‫واژن بــه درون رحــم منتقــل می شــوند‪ .‬مزیــت ایــن‬ ‫روش‪ ،‬در مقایســه بــا انتقــال اســپرم طــی رابطــه‬ ‫جنســی‪ ،‬ایــن اســت کــه تــا حــدی بــه رســیدن اســپرم بــه‬ ‫تخمــک کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫نکات مهم در این روش‬ ‫در ایــن روش‪ ،‬نیــازی بــه تحریــک تخمک گــذاری در‬ ‫خانــم نیســت؛ امــا نمونه هــای اســپرم جمع اوری شــده‬ ‫از مــرد بایــد در زمــان اوج تخمک گــذاری بــه رحــم‬ ‫منتقــل می شــود‪ .‬بــاروری تخمکــی کــه به طــور طبیعــی‬ ‫ازادشــده در رحــم زن یــا رحــم اجــاره ای اتفــاق می افتــد‪.‬‬ ‫در روش ای‪ .‬یــو‪ .‬ای بایــد لولــه تخم بــر تمیــز باشــد و‬ ‫اســپرم های باکیفیــت و تخمــک بــرای بــاروری حضــور‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬اگــر تخمک گــذاری شــما نامنظــم اســت‪،‬‬ ‫می توانیــد از داروهــای بــاروری بــرای کمــک بــه ای‪ .‬یــو‪.‬‬ ‫ای اســتفاده کنیــد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت‪ ،‬می توانیــد از‬ ‫ای‪ .‬وی‪ .‬اف اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫گروه هدف در روش ‪IUI‬‬ ‫افرادی که از اسپرم اهدایی استفاده می کنند؛‬ ‫افــراد نابــاروری کــه مشــکالت ســاختاری یــا مشــکل‬ ‫نابــاروری جــدی نــدارد‪.‬‬ ‫مزایا‬ ‫نسبت به ای‪ .‬وی‪ .‬اف اسیب جسمی کمتری دارد؛‬ ‫اغلب اولین توصیه برای زوج هاست؛‬ ‫ارزان است‪.‬‬ ‫معایب‬ ‫اگــر از هورمــون بــرای ازادســازی تخمــک اســتفاده‬ ‫می کنیــد‪ ،‬ممکــن اســت بیشــتر در معــرض چندقلوزایــی‬ ‫باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬لقاح ازمایشگاهی یا ای‪ .‬وی‪ .‬اف (‪)IVF‬‬ ‫ای‪ .‬وی‪ .‬اف یکــی از روش هــای فراگیــر کمــک بــه‬ ‫بــاروری در زوج هاســت‪ .‬در ایــن روش‪ ،‬تخمــدان‬ ‫زن بــا درمان هــای هورمونــی تحریــک می شــود تــا‬ ‫تخمک هــای بیشــتری را ازاد کنــد‪ .‬در مرحلــه بعــد‪،‬‬ ‫تخمک هــای جمع اوری شــده همــراه بــا اســپرم های‬ ‫همســر او یــا اســپرم اهدایــی در ظــرف مخصــوص قــرار‬ ‫می گیــرد تــا تخمــک در خــارج از بــدن زن و در محیــط‬ ‫ازمایشــگاه بــارور شــود‪ .‬ســپس تخمــک بارورشــده‬ ‫(جنیــن) بــه رحــم زن منتقــل می شــود تــا ســایر مراحــل‬ ‫رشــد را در انجــا طــی کنــد و بــارداری اتفــاق بیفتــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫سرویس اموزش‪-‬میالد فروحی‬ ‫اگــر از زندگــی اجتماعــی و دوســتان خــود راضــی نیســتید‪ ،‬حتمــا‬ ‫ایــن مطلــب را مطالعــه کنیــد‪ .‬ایــن مقالــه بــه شــما کمــک می کنــد‬ ‫از وضعیتــی کــه در ان از دوســتان خــود رضایــت چندانــی نداریــد‪،‬‬ ‫بــه وضعیتــی برســید کــه مشــتاق دیــدن دوســتان خــود باشــید‪،‬‬ ‫برای شــان در دســترس باشــید و بــا ان هــا دوسـت های تــازه ای پیــدا‬ ‫کنیــد‪ .‬در ایــن مقالــه خواهیــم دیــد کــه چگونــه دوســت پیــدا کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬داشتن دوست مهم تر از چیزی است که فکرش را می کنید‬ ‫بیشــتر مــردم می داننــد کــه داشــتن دوســت مهــم اســت‪ ،‬امــا‬ ‫دقیقــا نمی داننــد تــا چــه حــدی‪ .‬دانشــمندان معتقدنــد داشــتن‬ ‫دوســتانی کــه بــه مــا اهمیتــی بدهنــد امــری حیاتــی اســت‪ .‬ان هــا‬ ‫می تواننــد ســامتی‪ ،‬موفقیــت‪ ،‬خوشــحالی و … بــرای مــا به ارمغان‬ ‫بیاورنــد‪ .‬قبــل از اینکــه ببینــم چگونــه دوســت پیــدا کنیــم‪ ،‬بیاییــد‬ ‫ببینیــم داشــتن دوســت چــه اثراتــی دارد‪.‬‬ ‫سالمتی‬ ‫اگــر شــما غــذای خــوب و ســالم بخوریــد فــردی ســالم خواهیــد بــود‬ ‫و اگــر غــذای ناســالم بخوریــد احتمــال این کــه ســامتی شــما در‬ ‫معــرض خطــر قــرار گیــرد افزایــش می یابــد‪ .‬بــر اســاس مطالعاتــی‬ ‫کــه گالــوپ انجــام داده اگــر بهتریــن دوســت شــما رژیــم غذایــی‬ ‫خیلــی ســالمی داشــته باشــد‪ ،‬احتمــال این کــه شــما هــم رژیــم‬ ‫غذایــی خیلــی ســالمی داشــته باشــید بیــش از پنــج برابــر افزایــش‬ ‫می یابــد‪.‬‬ ‫تنهایــی بــرای ســامتی شــما بســیار خطرنــاک اســت‪ .‬دانشــمندان‬ ‫می گوینــد تنهایــی از هــوای الــوده‪ ،‬مــرض چاقــی و مصــرف بــاالی‬ ‫نوشــیدنی های الکلــی هــم خطــر بیشــتری بــرای ســامتی مــا دارد‪.‬‬ ‫موفقیت‬ ‫ارتبــاط شــما بــا دیگــران تاثیــر چشــمگیری روی شــما دارد‪ .‬بــه‬ ‫طــوری کــه شــما معمــوال از نظــر اخالقــی شــبیه دوســتان خــود‬ ‫خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫دوســتان قــدرت اراده ی شــما را افزایــش می دهنــد‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال افــرادی کــه بــرای تــرک اعتیــاد بــه نشسـت های مخصوصــی‬ ‫کــه در ان افــراد معتــاد شــرکت می کننــد رفته انــد‪ ،‬معتقدنــد کــه‬ ‫بــه لطــف دوســتی هایی کــه در ان گروه هــا ایجــاد شــده موفــق بــه‬ ‫تــرک شــده اند‪ .‬ایــن بــه ان مفهــوم اســت کــه وقتــی در چالشــی گیر‬ ‫افتادید‪ ،‬همراه داشــتن دوســتانی در کنارتان‪ ،‬گذر از ان چالش را‬ ‫برای تــان اســان تر خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫دوســتان بــه شــما کمــک می کنند تا بــه مرحله ی بعــدی زندگی تان‬ ‫وارد شــوید‪ .‬بــه عنــوان مثــال محققــان می گوینــد ‪ ٪۷۰‬از مــردم‬ ‫شغل شــان را بــه کمــک ارتباطــات شخصی شــان پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫خوشحالی‬ ‫چگونه دوست پیدا کنیم ‪ -‬تاثیر دوستی بر خوشحالی‬ ‫بــه طــور میانگیــن افــراد تنهــا و غیــر تنهــا بــه انــدازه ی یکدیگــر‬ ‫مشــکل دارنــد‪ ،‬امــا وقتــی کــه شــما تنهــا باشــید مشــکالت اســترس‬ ‫بیشــتری برای تــان ایجــاد می کنــد و مــدت بیشــتری باقــی می مانــد‪.‬‬ ‫تنهــا نبــودن موجــب می شــود زودتــر اســترس را از خــود بشــویید‬ ‫سرویس اموزش ‪-‬سارا شهیدی‬ ‫‪ ۸‬نشانه ای که می گوید‬ ‫یک رابطه دوستانه به پایان‬ ‫رسیده است‬ ‫دوســتی هایی کــه در طــول زندگــی شــکل می دهیــم اغلــب بــه‬ ‫انــدازه ی افــرادی کــه بــا انهــا دوســتی می کنیــم منحصر به فــرد‬ ‫هســتند‪ .‬دوســتی ها در دســته های مختلــف قــرار می گیرنــد‪:‬‬ ‫دوســتانی داریــم کــه فعالیــت خاصــی را بــه همــراه انهــا انجــام‬ ‫می دهیــم‪ ،‬دوســتانی هســتند کــه دسترســی راحتــی بــه انهــا داریم‬ ‫مثــا هم محلــه یــا همــکار مــا هســتند و دوســتان صمیمــی‪ .‬هــر‬ ‫یــک از ایــن گروه هــا نقــش خاصــی در زندگــی مــا بــازی می کننــد‬ ‫بــا ایــن وجــود ممکــن اســت روزی برســد کــه دیگــر دوسـت مان بــه‬ ‫حســاب نیاینــد‪ .‬می خواهیــم ببینیــم نشــانه های هشــداردهنده ی‬ ‫پایــان عمــر دوســتی ها چــه هســتند؟‬ ‫دوســتان صمیمــی ارزشــمندترین و قابــل اعتمادتریــن جایــگاه را‬ ‫در قلــب مــا دارنــد و جدایــی از انهــا برای مــان ســخت تر اســت‪ .‬اینها‬ ‫کســانی هســتند کــه بیشــتر از همــه بــه انهــا می بخشــیم و بیشــتر‬ ‫از همــه از انهــا انتظــار داریــم‪ .‬بــا ایــن حــال حتــی دوســتی های‬ ‫صمیمــی هــم می تواننــد در گــذر زمــان متزلــزل شــوند‪.‬‬ ‫رابطه ام را با دوستم قطع کنم یا نه؟‬ ‫هــر دوســتی ای کــه شــروع شــده قــرار نیســت مادام العمــر ادامــه‬ ‫پیــدا کنــد‪ ،‬دوسـت ها همیشــه مثــل یــک دوســت رفتــار نمی کننــد‬ ‫و اگــر ایــن امــر بــه الگویــی تکرارشــونده در رفتــار انهــا تبدیــل شــود‬ ‫وقــت تنــزل مرتبـه ی دوســتی بــه یــک اشــنای ســابق فــرا می رســد‪.‬‬ ‫از طرفــی روابــط گاهــی جذابیــت خــود را از دســت می دهنــد کــه‬ ‫می توانــد در اثــر تغییــر رفتــار و اولویت هــای یکــی از دو نفــر یــا‬ ‫ی باشــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫هــر دو‪ ،‬یــا تغییــر نقــش و هویــت انهــا در زندگـ ‬ ‫امــکان دارد طرفیــن رابطــه بــه قــدری رشــد کــرده باشــند کــه دیگــر‬ ‫در ان نگنجنــد‪ .‬ایــن موضــوع به ویــژه وقتــی پــای قطــع رابطــه بــا‬ ‫دوســت صمیمــی در میــان باشــد‪ ،‬بغرنج تــر اســت‪.‬‬ ‫وقتــی در ذهــن شــما ارزشــمندی یــک رابطــ ه زیــر ســوال رفتــه‬ ‫باشــد پاســخی بــرای ایــن ســه پرســش در وجودتــان پیــدا کنیــد‪:‬‬ ‫ایــا از تمــاس تلفنــی یــا پاســخ بــه پیام هــا طفــره مــی روم‪ ،‬یــا‬ ‫دائمــا قرارهایــم را بــا دوســتم بــه هــم می زنــم؟‬ ‫ایــا بعــد از وقــت گذرانــدن بــا دوســتم احســاس بهتــری بــه مــن‬ ‫دســت می دهــد یــا حــال بدتــری پیــدا می کنــم؟‬ ‫ایــا هرگــز ایــن ســوال بــه ذهنــم خطــور کــرده اســت کــه اصــا از‬ ‫اول چطــور بــا چنیــن ادمــی دوســت شــدم؟‬ ‫اجــازه بدهیــد کــه کناره گیری هایتــان راهنمــای شــما باشــد‪.‬‬ ‫اگــر از گذرانــدن زمــان بــا یــک دوســت احســاس پشــیمانی‬ ‫می کنیــد‪ ،‬یعنــی پرچــم قرمــز رنگــی بــرای شــما بــاال رفتــه کــه‬ ‫و دوســتان تان کمــک می کننــد تــا زندگــی بــرای شــما ســاده تر بــه‬ ‫نظــر برســد‪.‬‬ ‫در هنــگام اســترس‪ ،‬دوســتان‪ ،‬ارزش تــان را بــه شــما یــاداوری‬ ‫می کننــد‪ .‬همچنیــن می تواننــد بــا دادن اطالعــات یــا دسترســی بــه‬ ‫منابعــی کــه فرامــوش کرده ایــد کمــک حال تــان باشــند‪.‬‬ ‫داشــتن دوســتان بــه شــما حســی می دهــد کــه انــگار درامدتــان‬ ‫دو برابــر اســت‪ .‬رابــرت پوتنــام می گویــد‪« :‬بــودن در گروه هــای‬ ‫دوســتی ای کــه حداقــل ماهــی یــک بــار همدیگــر را ببیننــد‪ ،‬همــان‬ ‫درجــه از شــادی را بــه وجــود مـی اورد کــه درامــد دو برابــری برای تــان‬ ‫ایجــاد می کنــد»‪.‬‬ ‫دوســتی بهتــر از فلوکســتین(داروی ضــد افســردگی) اســت و ایــن‬ ‫شــاخصی تعیین کننــده بــرای خوشــحالی اســت‪.‬‬ ‫مدرسه‪ ،‬والدین و پیدا کردن دوستان‬ ‫مدرســه بــه مــا روش پیــدا کــردن دوســت را امــوزش نمی دهــد‪،‬‬ ‫ایــن اتفــاق بــر حســب تصــادف بــرای مــا پیــش می ایــد‪ .‬کســانی کــه‬ ‫ایــن اتفــاق برای شــان نیفتــاده‪ ،‬بایــد خودشــان تــاش کننــد و ایــن‬ ‫را یــاد بگیرنــد‪.‬‬ ‫بیشــتر والدیــن دوســتی را بــه فرزندان شــان امــوزش نمی دهنــد‪.‬‬ ‫زیــرا خودشــان هــم دقیقــا از نحــوه ی عملکــردش اگاهــی ندارنــد‪.‬‬ ‫پیــدا کــردن دوســت در زمــان کودکــی برعکــس بزرگســالی اســان‬ ‫اســت‪ .‬در کودکــی بــا هــر کســی کــه هم انــدازه ی شماســت‬ ‫می توانیــد دوســت شــوید‪ .‬بــا بــزرگ شــدن و بــه وجــود امــدن‬ ‫پیچیدگی هــای شــخصیتی در شــما‪ ،‬پیــدا کــردن دوســت نیــز بــه‬ ‫امــری پیچیده تــر تبدیــل می شــود‪.‬‬ ‫کلی بوکسور فقید امریکایی می گوید‪:‬‬ ‫دوســتی چیزی نیســت که در مدرســه یاد بگیرید‪ ،‬اما اگر مفهوم‬ ‫دوســتی را نیاموزید‪ ،‬در واقع چیزی نیاموخته اید‬ ‫‪ .۲‬دوستی چیست؟‬ ‫بــرای اینکــه ببینیــم چگونــه دوســت پیــدا کنیــم‪ ،‬اول بایــد ببینیــم‬ ‫دوســتی چیســت‪ .‬دوســتی نوعــی از ارتبــاط اســت کــه داوطلبانــه‪،‬‬ ‫منعطــف‪ ،‬پویــا و بــدون اجبــار اســت‪ .‬دوســتی بســیاری از نیازهــای‬ ‫شــخصی شــما را بــراورده می کنــد‪ .‬ماننــد حمایــت‪ ،‬مهربانــی و تایید‬ ‫شــخصیت تان‪.‬‬ ‫چیــزی کــه بایــد در اینجــا بــر روی ان تمرکــز کنیــد‪ ،‬درجات دوســتی‬ ‫اســت‪ .‬ایــن درجــات می توانــد از «اشــنایی» تــا «بهتریــن دوســت»‬ ‫تقســیم شــود‪ .‬بهتر اســت روی دوســتان ســاده‪ ،‬دوســتان صمیمی‬ ‫ـنایان دور یــا جمــع‬ ‫و بهتریــن دوســتان تان تمرکــز کنیــد‪ .‬وجــود اشـ‬ ‫ِ‬ ‫کــردن کارت ویزیــت افــرادی کــه بــه ســختی می شناســید‪ ،‬کم فایــده‬ ‫یــا بی فایــده اســت‪.‬‬ ‫دوستی چه ویژگی هایی دارد‬ ‫در اینجــا بــه ‪ ۹‬ویژگــی ارتبــاط دوســتی اشــاره می کنیــم‪ .‬فقــدان‬ ‫هــر یــک از ایــن ویژگی هــا می توانــد باعــث بــر هــم خــوردن دوســتی‬ ‫شــود‪ .‬مــا از ایــن ویژگی هــا تحــت عنــوان «قوانیــن دوســتی» یــاد‬ ‫می کنیــم‪ .‬هــر چــه دوســتی عمیق تــر شــود‪ ،‬اهمیــت ایــن قوانیــن‬ ‫بایــد بــه ان توجــه کنیــد‪ .‬و در پاســخ ســوال اخــر اگــر خودتــان را‬ ‫در کشــمکش بــرای یافتــن دلیــل اغــاز رابطــه می بینیــد‪ ،‬پــس بــه‬ ‫احتمــال زیــاد همیــن حــاال متوجــه شــده اید کــه زمــان تــرک ان‬ ‫رابطــه فــرا رســیده اســت‪.‬‬ ‫چــه چیزهایــی بــه رابطــه ی شــما بــا یــک دوســت مُهــر «دیگــر‬ ‫کافــی اســت» می زنــد‬ ‫تصمیــم بــه قطــع دوســتی ها کار ســاده ای نیســت؛ مخصوصــا‬ ‫قطــع رابطــه بــا دوســت صمیمــی‪ ،‬امــا می توانــد ســالم ترین‬ ‫تصمیــم ممکــن باشــد‪ .‬در مســیر رســیدن بــه بزرگســالی فعاالنــه‬ ‫ادم هــا را بــرای ورود بــه زندگی مــان انتخــاب می کنیــم‪ .‬امــا قســمت‬ ‫مهــم ماجــرا ایــن اســت کــه فرامــوش می کنیــم درســت بــه همــان‬ ‫صــورت کــه توانایــی دعــوت انهــا بــه زندگی مــان را داشــته ایم‪،‬‬ ‫قــدرت داریــم از زندگی مــان بیرون شــان کنیــم‪ .‬دالیلــی کــه مهــر‬ ‫ابطــال بــر رابطــه ی دوســتانه می زننــد عبــارت اســت از‪:‬‬ ‫‪ .۱‬تعــداد برخوردهــای مخــرب از برخوردهــای ســازنده بیشــتر‬ ‫شــده اســت‬ ‫اگــر ارتباطــی منظــم بــا دوســت خــود داریــد و می بینیــد بیشــتر‬ ‫اوقــات ایــن تعامل هــا منفــی هســتند‪ ،‬ممکــن اســت وقــت اتمــام‬ ‫رابطــ ه فــرا رســیده باشــد‪ .‬قــرار بــر ایــن اســت کــه دوســتی ها‬ ‫س و اضطــراب ایجــاد‬ ‫لذت بخــش باشــند نــه اینکــه در مــا اســتر ‬ ‫کننــد‪ .‬تجربــه ی لحظــات ناخوشــایند در هــر رابطــه ای طبیعــی‬ ‫اســت امــا اگــر بــه روالــی همیشــگی تبدیــل شــود نشــانه ی ایــن‬ ‫اســت کــه شــما دو نفــر نمی توانیــد بــا هــم کنــار بیاییــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬حسادت و رقابت بر رابطه ی شما حکم فرماست‬ ‫چشم وهم چشــمی‪ ،‬رقابــت فشــرده و حســادت های زننــده‬ ‫نشــانه هایی هســتند کــه می گوینــد دوســتی شــما ان طــور کــه بایــد‬ ‫باشــد‪ ،‬نیســت‪ .‬اگــر دائــم می خواهیــد خودتــان را بــه دوس ـت تان‬ ‫اثبــات کنیــد بیشــتر از اینکــه مای ـه ی اســایش دوس ـت تان باشــید‬ ‫او را فرســوده می کنیــد‪ .‬انتظــار بــر ایــن اســت کــه در دوســتی ها‬ ‫حمایـت و تشــویق جریــان داشــته باشــد نــه تقابــل و رقابــت‪ .‬پــس‬ ‫اگــر خودتــان را در یــک رابطــه درگیــر جــدال ناخوشــایند ِ «کــی از‬ ‫کــی بهتــره» دیدیــد‪ ،‬در ِ خروجــی دوســتی تان را پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬دوست تان چیزی به زندگی تان اضافه نمی کند‬ ‫بیاییــد واقعیــت ماجــرا را ببینیــم‪ ،‬وقتــی کســی می خواهــد در‬ ‫زندگــی شــما باشــد بایــد ارزشــی بــه رابطــه بیــاورد‪ .‬درســت بــه‬ ‫همــان شــکل کــه یــک مهمــان مــودب بــرای صــرف شــام دســت‬ ‫خالــی بــه مهمانــی نم ـی رود‪ ،‬دوســت شــما بایــد بــه نوعــی باعــث‬ ‫ارتقــای زندگــی شــما بشــود‪ .‬شــاید همیشــه ســبدی شــادی همــراه‬ ‫بــا او بــه زندگــی شــما وارد می شــود‪ ،‬شــاید بــا شــوخ طبعی‬ ‫حاضرجوابانــه اش از خنــده روده بُــر می شــوید‪ ،‬یــا شــاید او‬ ‫فــردی اســت کــه واقعــا خــوب گــوش می کنــد‪ .‬ارزشــی کــه او بــه‬ ‫زندگی تــان مــی اورد هرچــه کــه باشــد بــرای شــما ارزشــمند اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن اگــر می بینیــد دوســت تان چنــدان مشــارکتی در بهتــر‬ ‫کــردن زندگــی شــما نــدارد زمــان ان فــرا رســیده کــه یــک صندلــی را‬ ‫از مهمانــی بعدی تــان حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫هــم افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫صمیمیت و وفاداری‬ ‫ثبات (در شرایط خوب و بد)‬ ‫مورد اعتماد بودن و رازداری‬ ‫پذیرش و تصدیق کردن‬ ‫صداقت‬ ‫مقابله به مثل (بده بستان)‬ ‫دوطرفــه بــودن دوســتی (دیــدن دوســتی بــه همــان شــکلی کــه‬ ‫طــرف مقابــل می بینــد)‬ ‫تعهــد داوطبانــه (شــما نمی توانیــد فشــار زیــادی بــر دوســت خــود‬ ‫وارد کنیــد تــا کاری را انجــام دهــد)‬ ‫چگونــه دیگــران از درجــه ی «اشــنایی» بــه درجــه ی «بهتریــن‬ ‫دوســت» می رســند‬ ‫پاســخ ایــن ســوال در نــوع تعامــل شــما بــا فــرد دیگــر اســت‪ .‬بــا‬ ‫دوســت ســاده شــما یــک نــوع تعامــل داریــد‪ .‬بــا دوســت صمیمــی‬ ‫می توانیــد مجموعــه ای از تعامــات ســاده یــا پیچیــده را داشــته‬ ‫باشــید‪.‬‬ ‫در اینجا ‪ ۴‬نوع از تعامالت ساده را بر می شمریم‪:‬‬ ‫همراهی‪ ،‬همکاری‪ ،‬مدرسه‪ ،‬کلیسا یا مسجد‪ ،‬سرگرمی‬ ‫تبادل خبر‪ ،‬ارتباط تلفنی و…‬ ‫لطف هایی که در حق یکدیگر می کنید‬ ‫استراحت و تفریح‬ ‫اینها هم ‪ ۴‬نوع از تعامالت پیچیده اند‪:‬‬ ‫انجــام لطــف و کمک هــای بزرگ تــر در حــق دیگــری (کمــک در‬ ‫اســباب کشــی‪ ،‬دنبــال او بــه فــرودگاه رفتــن و حضــور در شــرایط‬ ‫اورژانســی)‬ ‫حمایت احساسی‬ ‫درد دل کردن‬ ‫در میان گذاشتن تصمیمات مهم زندگی‬ ‫توجه به خواسته های طرف مقابل از دوستی‬ ‫بــرای اینکــه ببینیــم چگونــه دوســت پیــدا کنیــم‪ ،‬اول بایــد بدانیــم‬ ‫کــه فــرد مقابــل هــم در دوســتی نیازهایــی دارد‪ .‬چــه بــه دنبــال‬ ‫دوســتی ســاده یــا دوســتی صمیمــی باشــید‪ ،‬بایــد بــه خواســته ی‬ ‫دیگــران هــم توجــه کنیــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال اگــر کســی بــه انــدازه ی‬ ‫کافــی دوســت صمیمــی دارد و بــه دنبــال دوســت ســاده اســت‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه شــما بــه دنبــال دوســتی صمیمــی هســتید‪ .‬ایــن باعــث‬ ‫ایجــاد عــدم مطابقــت در خواســته های تان می شــود‪ .‬شــما بایــد‬ ‫بفهمیــد دیگــران چــه نوعــی از دوســتی را می خواهنــد و بــه ان‬ ‫احتــرام بگذاریــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫‪ .۴‬دو طــرف رابطــه بــه انــدازه ی یکســان بــرای ان تــاش‬ ‫نمی کننــد‬ ‫رابطه هــای یک طرفــه جالــب نیســتند‪ .‬کســی خوشــش نمی ایــد‬ ‫کــه دائمــا از دوســتش بخواهــد زمانــی را بــه او اختصــاص بدهــد‬ ‫در حالــی کــه طــرف مقابــل چنیــن درخواســتی نــدارد‪ .‬بنابرایــن بایــد‬ ‫از خودتــان بپرســید چــرا بایــد دنبــال کســی باشــید کــه بــه دنبــال‬ ‫شــما نیســت؟ وقتــی در رابطـه ای تعــادل برقــرار نیســت یعنــی ان‬ ‫دوســتی‪ ،‬بــرای یــک یــا هــر دو نفــر‪ ،‬مفهــوم دوســتی را تامیــن‬ ‫نمی کنــد‪ .‬اگــر ایــن تعــادل بــه نفــع شــما نباشــد واقعــا می توانــد‬ ‫بــه خودپنــداره ی شــما اســیب وارد کنــد‪ .‬اجــازه ندهیــد ایــن اتفــاق‬ ‫بیفتــد‪ .‬اگــر دوس ـت تان بــه انــدازه ی کافــی بــرای جبــران دوســتی‬ ‫فوق العــاده ای کــه شــما نســبت بــه او ابــراز می کنیــد انــرژی صــرف‬ ‫نمی کنــد‪ ،‬از اینکــه تمــام توان تــان را صــرف او کنیــد دســت‬ ‫برداریــد و او را رهــا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬احســاس می کنیــد کــه تحــت کنتــرل یــا مانورهــای او قــرار‬ ‫داریــد‬ ‫اگــر بــه هــر دلیلــی در اثنــای دوســتی احســاس کردیــد کــه از‬ ‫خــود واقعی تــان فاصلــه گرفته ایــد بالفاصلــه مکــث کنیــد و‬ ‫دراین بــاره فکــر کنیــد‪ .‬دلیــل اینکــه بــر اســاس خــود واقعی تــان‬ ‫رفتــار نمی کنیــد چیســت؟ ایــا رفتارهــای کنترل کننــده ای در کار‬ ‫اســت؟ ایــا ادم بســیار نفوذ پذیــری هســتید؟ ایــا فکــر می کنیــد‬ ‫دوسـت تان تــا انــدازه ای روی شــما مانــور می دهــد؟ بــه ایــن مــورد‬ ‫بــه خوبــی فکــر کنیــد‪ .‬بهتریــن دوســتی ها انهایــی هســتند کــه‬ ‫شــخصیت حقیقــی مــا را برجســته می کننــد و بی همتــا بودن مــان‬ ‫را بازتــاب می دهنــد؛ بنابرایــن اگــر در رابطـه ای از ایــن موهبت هــا‬ ‫برخــوردار نمی شــوید‪ ،‬یــا حتــی عکــس ایــن را احســاس می کنیــد‪،‬‬ ‫توصیـه ی جــدی ایــن اســت کــه در دوســتی خــود بــدون فــوت وقــت‬ ‫تجدیــد نظــر کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬همراهی با دوست تان جلوه ی نامناسبی به شما می دهد‬ ‫بــا خودتــان رو راســت باشــید‪ :‬ایــا دوســت شــما ادم خوبــی‬ ‫اســت؟ اگــر حتــی بــرای لحظـه ای در ایــن مــورد تردیــد کرده ایــد‪،‬‬ ‫بــه ایــن مســئله فکــر کنیــد کــه بازتــاب شــخصیت انهــا روی‬ ‫شــما چیســت‪ .‬اگــر بــا یــک قلــدر دوســت هســتید‪ ،‬احتمــاال‬ ‫در نظــر دیگــران شــما هــم یــک قلــدر هســتید‪ .‬یــا حتــی بدتــر‪،‬‬ ‫ممکــن اســت شــما بــه رفتارهــای قلدرانــه خــو گرفتــه برخــی از‬ ‫انهــا را خودتــان بــه کار ببریــد؛ احتمــاال حتــی ایــن فکــر لــرزه‬ ‫بــه تن تــان می انــدازد! مراقــب باشــید بــا چــه ادم هایــی مــراوده‬ ‫نــی هــم نیســتند‬ ‫می کنیــد‪ ،‬چــون بــا اینکــه دوســتان کپــی کارب ُ ِ‬ ‫امــا مــا ادم هــا حتمــا از روش و مــرام کســانی کــه وقــت زیــادی‬ ‫را بــا انهــا می گذرانیــم تاثیــر می پذیریــم‪ .‬پــس همیشــه راه بهتــر‬ ‫ایــن اســت کــه بــا افــرادی دوســتی کنیــم کــه تاثیرپذیرفتــن از‬ ‫خصوصیــات ان هــا مایــه ی غــرور اســت‪.‬‬ ‫ادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫ســرهنگ حشــمت ســلیمانی گفــت‪ :‬تعــداد زیــادی از شــهروندان شــیرازی بــه پلیــس فتــا مراجعــه و‬ ‫بیــان کردنــد بــا مشــاهده موضوعاتــی همچــون دوسـت یابی در شــبکه های اجتماعــی واتســاپ و تلگــرام‬ ‫مــورد کالهبــرداری قــرار گرفته انــد کــه بررســی موضــوع در دســتور کار کارشناســان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬شــکات در اظهــارات خــود بیــان داشــتند کــه پــس از برقــراری تمــاس‪ ،‬مجــرم مبلــغ ‪۵‬‬ ‫میلیــون ریــال وجــه بــه عنــوان بیعانــه و یــا ثبــت نــام از انــان گرفتــه و دیگــر جوابگــو تمــاس تلفــن ان هــا‬ ‫نبــوده اســت‪.‬‬ ‫دو خواهر شیرازی‬ ‫کاله ‪ ۴۰‬مرد‬ ‫را برداشتند‬ ‫یک شنبه ‪ 1‬اسفند ‪1400‬‬ ‫کالهبرداری‬ ‫از فروشندگان کاال‬ ‫با ارائه رسید جعلی‬ ‫بخشیدن مدت عقد موقت‬ ‫سرویس اجتماعی‪:‬‬ ‫یکــی از انــواع عقــد نــکاح‪ ،‬عقــد موقــت اســت کــه‬ ‫در برخــی از احــکام بــا عقــد دائــم تفــاوت دارد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال‪ ،‬از ان جهــت کــه عقــد موقــت‬ ‫صرفــا بــرای مــدت زمــان مشــخص و محــدودی‬ ‫منعقــد مــی شــود ‪ ،‬مــرد هــر زمــان کــه بخواهــد‬ ‫مــی توانــد باقــی مانــده مــدت عقــد موقــت را بــه‬ ‫زن ببخشــد کــه اصطالحــا بــه ان بــذل مــدت نیــز‬ ‫گفتــه مــی شــود و بــه معنــای گذشــتن از زمــان‬ ‫باقــی مانــده صیغــه ازدواج توســط مــرد می باشــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن مناســبت‪ ،‬در ایــن مقالــه قصــد‬ ‫داریــم بــه بررســی بخشــیدن مــدت صیغــه‬ ‫موقــت یــا همــان بذل مــدت بپردازیــم‪ .‬بنابراین‬ ‫بــه توضیــح عقــد موقــت چیســت‪ ،‬بخشــیدن‬ ‫مــدت عقــد موقــت‪ ،‬الــزام مــرد بــه بخشــیدن‬ ‫مــدت عقــد موقــت و عــده بخشــیدن عقــد‬ ‫موقــت خواهیــم پرداخــت ‪.‬‬ ‫عقد موقت چیست‬ ‫یکــی از انــواع عقــد نــکاح ‪ ،‬عقــدی اســت کــه‬ ‫بــه طــور موقــت و بــرای مــدت زمــان مشــخص‬ ‫و معینــی منعقــد مــی شــود کــه بــه ان صیغــه‬ ‫موقــت نیــز گفتــه مــی شــود ‪ .‬در واقــع ‪ ،‬بــر خالف‬ ‫عقــد دائــم کــه برای همیشــه اســت‪ ،‬عقــد موقت‬ ‫بــرای مــدت زمــان مشــخصی اســت هرچنــد کــه‬ ‫مــدت ان بســیار طوالنــی باشــد ‪ .‬بــه همین دلیل‬ ‫‪ ،‬ذکــر مــدت عقــد در صیغه امــری الزم و ضروری‬ ‫یکی از شاخصه های‬ ‫پلیس‪ ،‬مردمی بودن‬ ‫در عین اقتدار و صالبت‬ ‫سرپرســت فرمانــداری اســفراین در نشســت‬ ‫بــا فرمانــده و کارکنــان انتظامــی بــه مناســبت‬ ‫والدت‏حضــرت علــی (ع) یکــی از شــاخصه های‬ ‫مهــم پلیــس را مردمــی بــودن در عیــن صالبــت‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫و اقتــدار‏دانس ـ ‪‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬دکتــر‬ ‫اســت و عــدم تعییــن مــدت عقــد ســبب باطــل‬ ‫بــودن عقــد مــی گــردد ‪ .‬بــرای دریافــت اطالعــات‬ ‫بیشــتر در مــورد اینکــه عقــد موقــت چیســت‬ ‫کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫بخشیدن مدت عقد موقت‬ ‫همانگونــه کــه گفتــه شــد‪ ،‬عقــد دائــم بــا عقــد‬ ‫موقــت فــرق دارد‪ .‬یکــی از تفــاوت های عقد دائم‬ ‫و عقــد موقــت هــم در روش انحــال انهاســت‪.‬‬ ‫روش هــای انحــال عقــد موقــت بــر اســاس ماده‬ ‫‪ 1120‬قانــون مدنــی‪ ،‬بــذل مــدت و انقضــای مــدت‬ ‫اســت ‪ .‬بــذل مــدت همــان بخشــیدن مــدت عقــد‬ ‫موقــت مــی باشــد و انقضــای مــدت نیــز یعنــی‬ ‫پایــان یافتــن مهلــت صیغــه‪.‬‬ ‫امــا بخشــیدن مــدت عقــد موقــت‪ ،‬بــر اســاس‬ ‫شــرع و قانــون اختیــاری اســت کــه بــه مــرد داده‬ ‫شــده تــا هــر زمــان بخواهــد‪ ،‬باقــی مانــده از مدت‬ ‫صیغــه را بــه زن بخشــیده و بــه رابطــه زوجیــت‬ ‫خاتمــه بدهــد‪ .‬لــذا در بخشــیدن مــدت صیغــه‬ ‫بــه زن یــا گذشــتن از زمــان باقــی مانــده صیغــه ‪،‬‬ ‫رضایــت زن شــرط نیســت ‪.‬‬ ‫الزام مرد به بخشیدن مدت عقد موقت‬ ‫همانگونــه کــه اشــاره شــد ‪ ،‬اختیــار بخشــیدن‬ ‫مــدت عقــد موقــت‪ ،‬بــرای مــرد اســت ‪ .‬امــا در‬ ‫برخــی شــرایط‪ ،‬مــرد حقــوق واجــب زن را ایفــا‬ ‫نکــرده و یــا بــا ســوء معاشــرت خــود ‪ ،‬ســبب عســر‬ ‫و حــرج زن مــی شــود‪ .‬از طــرف دیگــر ‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت طوالنــی بــودن مــدت عقــد ‪ ،‬زن را دچــار‬ ‫مشــکل کنــد ‪ .‬در چنیــن شــرایطی اســت کــه زن‬ ‫مــی توانــد بــا مراجعــه بــه دادگاه ‪ ،‬تقاضــای الــزام‬ ‫مــرد بــه بــذل مــدت کنــد کــه در ایــن صــورت ‪،‬‬ ‫قاضــی بــه جــای مــرد باقــی مانــده مــدت صیغــه را‬ ‫بــه زن مــی بخشــد و او را از مــرد جــدا مــی کنــد‬ ‫عده بخشیدن مدت عقد موقت‬ ‫بــر اســاس قانــون مدنــی‪ ،‬از زمانــی کــه مــرد‬ ‫مــدت عقــد موقــت را بــه زن مــی بخشــد ‪ ،‬زن‬ ‫بایــد عــده بــذل مــدت نگــه دارد ‪ .‬عــده بخشــیدن‬ ‫مــدت عقــد موقــت دو طهــر اســت‪ .‬ولــی اگــر‬ ‫زن بــه دلیــل بیمــاری یــا مشــکلی عــادت زنانگــی‬ ‫نبینــد‪ ،‬مــدت عــده ‪ 45‬روز خواهــد بــود ‪ .‬اگــر هــم‬ ‫زن بــاردار باشــد ‪ ،‬بایــد تــا پایــان مــدت زایمــان‬ ‫عــده نگــه دارد ‪ .‬زنــان یائســه و دختــران باکــره هم‬ ‫عــده ندارنــد ‪.‬‬ ‫سواالت متداول‬ ‫‪ -1‬بذل مدت در عقد موقت یعنی چه ؟‬ ‫بخشــیدن باقــی مانــده مــدت عقــد موقــت‬ ‫توســط مــرد را بــذل مــدت مــی گوینــد ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ایــا مــرد مــی توانــد هــر زمــان بخواهــد باقــی‬ ‫مانــده مــدت عقــد موقــت را بــه زن ببخشــد ؟‬ ‫اختیار بخشــش و گذشــتن از باقی مانده مدت‬ ‫عقــد موقــت در دســت مرد اســت ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ایــا رضایــت زن شــرط بــذل مــدت در عقــد‬ ‫موقــت اســت ؟‬ ‫رضایــت زن شــرط صحــت بــذل مــدت نیســت؛‬ ‫منتهــا در صورتــی کــه زن دچــار عســر و حــرج‬ ‫شــود مــی توانــد بــه دادگاه مراجعــه و تقاضــای‬ ‫بــذل مــدت کنــد ‪.‬‬ ‫«مســلم نــوری»در نشســت بــا فرمانــده انتظامــی‬ ‫‏اســفراین بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا‬ ‫گفــت‪ :‬نیــروی انتظامــی یکــی از ارکان مهــم کشــور‬ ‫در‏برقــراری نظــم و امنیــت اســت کــه در ارتقــاء‬ ‫ارامــش و امنیــت مــردم نقــش مهمــی ایفا می کنند‬ ‫و ایــن‏قابل تقدیــر اســت‬ ‫رئیــس شــورای تامیــن اســفراین افــزود‪ :‬امنیــت‬ ‫و ارامــش مــردم اســفراین محصــول رشــادت ها‬ ‫و ‏فداکاری هــای شــبانه روزی سبزپوشــان نیــروی‬ ‫انتظامــی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تقدیــر از اقدامــات موثــر فرماندهــی و‬ ‫مجموعــه پرتــاش نیــروی انتظامــی در حــوادث‏و‬ ‫برنامه هــای مختلــف خاطرنشــان کــرد‪ :‬امنیــت و‬ ‫ارامــش امــروز و عــزت و اقتــدار کشــور‪ ،‬مرهــون‬ ‫تدابیــر ‏فرماندهــی معظــم کل قــوا و زحمــات‬ ‫مجموعــه خــدوم ناجــا و حاصــل مشــارکت و‬ ‫همــکاری خــوب مــردم‏بــا نیــروی انتظامــی اســت‏‪.‬‬ ‫دکتــر مســلم نــوری ارتقــاء امنیــت و ایجــاد فرصــت‬ ‫بــرای افزایــش تعامــل بیــن پلیــس و مــردم را‬ ‫ازجملــه‏اهــداف مهــم نیــروی انتظامــی برشــمرد و‬ ‫افــزود‪ :‬امادگــی و همراهــی خــوب نیروهای نظامی‬ ‫و‏انتظامــی در کنــار اعضــای شــورای تامیــن و ســایر‬ ‫دســتگاه ها و همچنیــن تعامــل و همراهــی مــردم‬ ‫‏باعــث شــده کــه در اتفاقــات و بحران هــای گذشــته‬ ‫عملکــرد مطلوبــی داشــته باشــیم‬ ‫گ یگانه پــور خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایجــاد ارامــش‬ ‫ســرهن ‬ ‫و امنیــت بــرای مــردم وظیفــه ماســت و در ایــن راه‏بــا‬ ‫جدیــت و قاطعیــت در صحنــه حضــور داریــم‏‪.‬‬ ‫پیش فروش سواالت کنکور‪،‬‬ ‫شکل جدیدی از کالهبرداری‬ ‫سرویس امنیت‪:‬‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرائــم ســایبری پلیــس فتــا‬ ‫انتظامــی کشــور نســبت بــه پیــش فــروش ســواالت کنکــور ‪ 1401‬بــه‬ ‫هموطنــان و داوطلبــان کنکــور هشــدار داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی پلیس‬ ‫ی محمــد رجبــی گفــت‪ :‬فــروش ســواالت کنکــور‬ ‫فتــا ســرهنگ علــ ‬ ‫یکــی از انــواع کالهبــرداری اســت کــه از ســال های قبــل در فضــای‬ ‫حقیقــی مطــرح بــوده و در چنــد ســال اخیــر نیــز شــاهد پیدایــش ایــن‬ ‫کالهبــرداری در فضــای مجــازی هســتیم‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬پیشــتر‪ ،‬ایــن نــوع کالهبرداری هــا نزدیــک بــه زمــان‬ ‫کنکــور اتفــاق می افتــاد و افــراد زیــادی هــم درگیــر ایــن کالهبــرداری‬ ‫می شــدند امــا مجرمــان ســایبری پــا را فراتــر گذاشــتند و در ماه هــای اخیــر‬ ‫شــاهد پیــش فــروش ســواالت کنکــور در فضــای مجــازی بوده ایــم‪.‬‬ ‫ســرهنگ رجبــی بــا تاکیــد بــر غیــر واقعــی بــودن ســواالت کنکــور در‬ ‫فضــای مجــازی گفــت‪ :‬مجرمــان ســایبری بــا جعــل هویــت و بــا ادعای‬ ‫واهــی دسترســی بــه ســواالت ازمــون سراســری یــا ارتبــاط و همــکاری‬ ‫بــا طراحــان ســوال ‪ ،‬اقــدام بــه اخــاذی و کالهبــرداری از داوطلبــان‬ ‫کنکــور می کننــد‪.‬‬ ‫این مقام مســئول ادامه داد ‪ :‬در برخی موارد نیز مجرمان ســایبری‬ ‫بــه منظــور جلــب اعتمــاد بیشــتر کاربــران‪ ،‬ارم ســازمان ســنجش را‬ ‫جعــل می کننــد و خــود را مســئول و یــا کارشــناس ســازمان ســنجش‬ ‫امــوزش کشــور معرفــی می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ضمــن اشــاره بــه روش هــای کالهبــرداری در‬ ‫ایــن خصــوص افــزود‪ :‬افــراد ســودجو بــا ایجــاد صفحــات جعلــی در‬ ‫فضــای مجــازی بــه ویــژه شــبکه های اجتماعــی اقــدام بــه تبلیغــات‬ ‫گســترده نمــوده و بــا دریافــت مبالغــی زیــاد اقــدام بــه پیــش فــروش‬ ‫ســواالت غیرواقعــی کنکــور سراســری و ازاد می کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرائــم ســایبری پلیــس‬ ‫فتــا انتظامــی کشــور اظهــار داشــت‪ :‬در روشــی دیگــر کالهبــرداران‪،‬‬ ‫قربانیــان را بــه بهانــه پرداخــت هزینــه بــه صفحــات جعلــی‬ ‫درگاه هــای بانکــى هدایــت نمــوده و اقــدام بــه ســرقت اطالعــات‬ ‫بانکــی ان هــا می نماینــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری در ادامــه بــه نوجوانــان و داوطلبــان کنکــور‬ ‫اگهــی نوبتــی ســه ماهــه ســوم ســال ‪ 1400‬ثبــت اســناد و امــاک گــرگان باســتناد مــاده ‪ 12‬قانــون ثبــت و مادتیــن ‪52‬و‪ 59‬ائیــن نامــه‬ ‫قانــون‏مذکــور اســامی اشــخاصی کــه در حــوزه ثبتــی شهرســتان گــرگان در ســه ماهــه دوم ســال ‪ 1400‬از انــان پذیــرش ثبــت بعمــل‬ ‫امــده و یــا بــه‏دســتور اراء صــادره از هیئــت نظــارت و یــا بــه اختیــارات تفویضــی مــی بایســت تجدیــد اگهــی شــود بــه شــرح ذیــل اگهــی‬ ‫میگــردد‏‪ .‬بخــش یــک ثبــت گــرگان‬ ‫ردیــف ‪ -1‬پــاک ‪ 314‬فرعــی از ‪-1354‬اصلــی اقــای جمشــید اســدی فرزنــد علــی ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن بــه‬ ‫‏مســاحت ‪ 7 /65‬مترمربــع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -2‬پــاک ‪ 422‬فرعــی از ‪-1355‬اصلــی اقــای محســن ســلطانی اســترابادی فرزنــد قربانعلــی پنــج و نیــم دانــگ مشــاع از‬ ‫‏ششــدانگیک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 186‬مترمربــع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -3‬پــاک ‪ 4‬فرعــی از‪-1482‬اصلــی اقــای ســید عبدالــه میــری ســرکالته فرزنــد سیدحســین چهــار و نیــم دانــگ مشــاع از‬ ‫‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 118‬مترمربــع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -4‬پــاک ‪ 2‬فرعــی از ‪-1557‬اصلــی اقــای محمــد حســین غالمعلــی نــژاد فرزنــد براتششــدانگ یــک قطعــه زمین با بنــای‏احداثی‬ ‫بــه مســاحت ‪ 139.63‬مترمربــع واقــع در گرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -5‬پــاک ‪ 3526‬فرعــی از ‪-3775‬اصلــی اقــای ســعید ســهرابی کیــا فرزنــد رمضــان ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان‏که‬ ‫ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 225.89‬مترمربــع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫بخش دو ثبت گرگان‬ ‫ردیــف ‪ -6‬پــاک ‪ 712‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای صالــح غالمــی فرزنــد اســماعیل ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ‏یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 117.97‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -7‬پــاک ‪ 719‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی خانــم معصومــه عجــم حســنی فرزنــد مجتبــی ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم‬ ‫‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 296‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -8‬پــاک ‪ 720‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی خانــم زهــرا ریاحــی فرزنــد جعفــر ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ یــک‬ ‫‏قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 271.69‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -9‬پــاک ‪ 721‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی خانــم فاطمــه احمــدی فرزنــد حســن ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ‏یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 159‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -10‬پــاک ‪ 722‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای مجتبــی جندقــی فرزنــد اســمعیل ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم‏ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 320‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -11‬پــاک ‪ 723‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی خانــم خدیجــه پیلتــن فرزنــد محمــد ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ‏یــک‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری افــرادی‬ ‫خبــرداد کــه بــا ارائــه رســید جعلــی اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری می نمودنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــی ابوطالبــی پلیــس فتــا در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬شــخصی بــا‬ ‫دردســت داشــتن مرجوعــه قضایــی بــه پلیــس‬ ‫فتــا مراجعــه و بیــان داشــت دو نفــر (زن و‬ ‫مــرد) بــه مغــازه وی مراجعــه و پــس از خریــد‪،‬‬ ‫مبلــغ پرداختــی را طــی یــک رســید اینترنــت‬ ‫بانــک بــا عنــوان (تراکنــش موفــق) نشــان داده‬ ‫و محصــول را دریافــت نمودنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بیــان داشــت‪ :‬شــاکی در‬ ‫ادامــه اظهاراتــش گفــت بــا توجــه بــه شــلوغی‬ ‫مغــازه وقــت چــک کــردن پیامــک بانکــی را‬ ‫نداشــتم کــه بعــد از چنــد ســاعت متوجــه شــدم‬ ‫مبلغــی بــه حســاب بنــده واریــز نشــده و رســید‬ ‫ارائــه شــده جعلــی میباشــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــی ابوطالبــی در ادامــه‬ ‫افــزود‪ :‬بــا اقدامــات فنــی و پلیســی متهمیــن‬ ‫پرونــده کــه اقــدام بــه ارائــه رســید جعلــی بــه‬ ‫فروشــندگان می نمودنــد شناســایی و دســتگیر‬ ‫شــدند و پــس از مواجــه بــا مســتندات‪ ،‬بــه بــزه‬ ‫ارتکابــی خــود اعتــراف کــرده و اظهــار ندامــت و‬ ‫پشــیمانی نمودنــد کــه در نهایــت متهمیــن بــه‬ ‫همــراه پرونــده متشــکله جهــت ســیر مراحــل‬ ‫قانونــی تحویــل مراجــع قضائــی گردیــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــه مــردم هشــدار داد‪:‬‬ ‫فروشــندگان ترجیحــا تراکنش هــای روزانــه را‬ ‫بــا دســتگاه ‪ pos‬انجــام دهنــد و درصورتــی‬ ‫کــه مشــتری کارت بانکــی خــود را بــه همــراه‬ ‫نداشــت‪ ،‬پیامــک بانکــی خــود را چــک نمــوده‬ ‫و پــس از اطمینــان از واریــز وجــه محصــول‬ ‫خریــداری شــده را تحویــل دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه پلیــس فتــا شــبانه روز‬ ‫در خدمــت شــهروندان اســت و بــا رصــد و‬ ‫پایــش فضــای مجــازی بــه دنبــال برقــراری‬ ‫امنیــت ســایبری شــهروندان می باشــد‪ ،‬از‬ ‫شــهروندان خواســت‪:‬هرگونه محتــوا و برنامــه‬ ‫مشــکوک را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس ‪ ;www.Cyberpolice.ir&nbsp‬لینــک‬ ‫مرکــز فوریت هــای ســایبری در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫توصیــه کــرد‪ :‬بــه هیــچ عنــوان فریــب تبلیغــات دروغین جــذاب و اغوا‬ ‫کننــده فــروش ســواالت کنکــور در شــبکه های اجتماعــی را نخورنــد و‬ ‫صرفــا بــا تکیــه بــر دانــش و معلومــات خــود در کنکــور شــرکت نماینــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬خریــد و فــروش هــر گونــه ســوال از قبیــل‬ ‫ســواالت امتحانــی دانــش امــوزان و ســواالت کنکــور در فضــای‬ ‫مجــازی جــرم بــوده و پلیــس فتــا بــا عامــان ان برخــورد قانونــی‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ علی محمــد رجبــی در پایــان گفــت‪ :‬وبســایت پلیــس‬ ‫فتــا بــه ادرس ‪ cyberpolice.ir‬مرجعــی کامــل از اخبــار‪ ،‬اطالعــات‬ ‫و اموزش هــای ســایبری بــوده و کاربــران بــا مراجعــه بــه ان هــا‬ ‫می تواننــد راهنمایی هــای الزم را دریافــت نماینــد و در صــورت نیــاز‬ ‫نیــز می تواننــد گــزارش مــوارد مشــکوک را در ســامانه پاســخگویی‬ ‫فو ر یت هــا ی‬ ‫و‬ ‫ســایبری‬ ‫شــماره تلفــن‬ ‫‪۰۹۶۳۸۰‬‬ ‫به صــو ر ت‬ ‫شــبانه روزی بــا‬ ‫همــکاران ما در‬ ‫میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 209‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -12‬پــاک ‪ 724‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی خانــم مریــم منصــوری رضــی فرزنــد حســنعلی ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم‬ ‫‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 754.70‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -13‬پــاک ‪ 725‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای حســین زمانــی فرزنــد ابراهیــم ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ‏یک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 251.25‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -14‬پــاک ‪ 726‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای یدالــه جمالــی فرزنــد نوروزعلــی ســه ســهام مشــاع از چهارده ســهم‏ششــدانگ یک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 323.58‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلند‬ ‫ردیــف ‪ -15‬پــاک ‪ 727‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای محمدجــواد نظــری مهــر فرزنــد یوســف ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم‬ ‫‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 19391.25‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیف ‪ -16‬پالک ‪ 728‬فرعی از ‪-126‬اصلی خانم مرضیه شــاهینی فرزند محمدرضا ســه ســهام مشــاع از چهارده ســهم‏ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 296‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلند‬ ‫ردیــف ‪ -17‬پــاک ‪ 729‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی خانــم محمــود اعرابــی فرزنــد علــی خــان ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم‏ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 180‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -18‬پــاک ‪ 730‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی ‪ -1‬خانــم ســمانه نجاتــی نمیــن فرزنــد صفــر ‪ -2‬فهیمــه نیکویــی فرزنــد علــی اکبــر‏ســه‬ ‫ســهام مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 117‬مترمربــع واقــع در‬ ‫‏اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -19‬پــاک ‪ 731‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی خانــم جعفــر رضائــی فرزنــد چــراغ ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ‏یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 100.55‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫اگهــی هــای نوبتــی و تحدیــد حــدود جهــت اطــاع عمــوم اگهــی میگــردد تــا هــرگاه شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه پــاک هــای بــاال‬ ‫اعتــراض دارنــد‏میتواننــد از تاریــخ انتشــار نوبــت اول بمــدت نــود روز مطابــق مــاده ‪ 16‬قانــون ثبــت و در خصــوص اگهــی تحدیــد حــدود‬ ‫کســانیکه نســبت بــه حــدود‏و حقــوق ارتفاقــی معترضنــد ظــرف مــدت ســی روز از تاریــخ انتشــار مطابــق مــاده ‪ 56‬ائیــن نامه‪،‬اعتــراض‬ ‫خــود را بــه صــورت کتبــی بــه ایــن اداره‏تســلیم و برابــر تبصــره ‪ 2‬مــاده واحــد معتــرض مــی بایســتی ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم‪،‬به مرجــع ثبتــی دادخواســت‪،‬به مرجــع ذیصــاح‏قضائــی اقــدام و گواهــی مبنــی بــر تقــدم دادخواســت را بــه این اداره تســلیم‬ ‫نمایــد در غیــر اینصــورت عملیــات ثبتــی ادامــه خواهــد یافــت‪.‬‏م الــف ‪9956‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400.11.2 :‬‏ تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.12.1 :‬‏‬ ‫علی برقی رئیس ثبت اسناد گرگان‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪487‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫میلیون ها روتر در معرض‬ ‫حمالت ‪ RCE‬قرار دارند‬ ‫محققــان امنیتــی یــک اســیب پذیری بــا تاثیــر بــاال‬ ‫(اســیب پذیری ‪ )NetUSB KCodes‬را در نرم افزارهــای‬ ‫دارای مجــوز بــرای چندیــن فروشــنده روتــر شناســایی‬ ‫کردنــد کــه دســتگاه هــای اســیب دیــده در معــرض خطــر‬ ‫حملــه اجــرای کــد از راه دور (‪ )RCE‬هســتند‪.‬‬ ‫ایــن بــاگ توســط محققــان ‪ SentinelOne‬کشــف شــد‪،‬‬ ‫انهــا ادعــا مــی کننــد کــه نقــص شــدیدی در مــاژول هســته‬ ‫‪ KCodes NetUSB‬وجــود دارد کــه توســط تعــداد زیــادی‬ ‫از فروشــندگان دســتگاه هــای شــبکه اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه محققــان‪ NetUSB ،‬محصــول تولیدی ‪KCodes‬‬ ‫اســت کــه بــه دســتگاه هــای راه دور در یــک شــبکه اجــازه‬ ‫مــی دهــد تــا بــا دســتگاه هــای ‪ USB‬متصــل بــه روتــر‬ ‫تعامــل داشــته باشــند‪ ،‬بــه عنــوان مثــال می توانیــد بــا یــک‬ ‫چاپگــر طــوری تعامــل کنیــد کــه گویــی مســتقیما ً از طریــق‬ ‫‪ USB‬بــه رایانــه شــما وصــل شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ‪«: Max Van Amerongen‬ایــن بــه یــک‬ ‫درایــور روی رایانــه شــما نیــاز دارد کــه از طریــق ایــن‬ ‫مــاژول هســته بــا روتــر ارتبــاط برقــرار کنــد و فروشــندگانی‬ ‫ماننــد ‪Netgear، TP-Link، Tenda، EDiMAX،‬‬ ‫‪ DLink، Western Digital‬و دیگــران از جملــه کاربــران‬ ‫ایــن مــاژول هســتند‪».‬‬ ‫عوامــل تهدیــد مــی تواننــد بــرای اجــرای کــدی در مــاژول‬ ‫هســته اســتفاده کننــد کــه انــدازه فراخوانــی تخصیــص‬ ‫حافظــه هســته را تاییــد نمــی کنــد و باعــث ســرریز اعــداد‬ ‫صحیــح مــی شــود‪ ،‬در حالــی کــه وی ادعــا مــی کنــد کــه‬ ‫محدودیــت هــای کــد‪ ،‬بهــره بــرداری از اســیب پذیــری را‬ ‫نســبتا ً دشــوار مــی کنــد‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه کاربــران‬ ‫دســتگاه هــای اســیب دیــده بایــد بــه دنبــال بــه روز رســانی‬ ‫سیســتم عامــل باشــند‪.‬‬ ‫‪ SentinelOne‬یافتــه هــای خــود را در ســپتامبر بــه ‪KCodes‬‬ ‫اعــام کــرد و ‪ Netgear‬در اواخــر دســامبر یــک توصیــه امنیتی‬ ‫بــرای اصــاح ایــن اســیب پذیــری صــادر کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن گــزارش امــده اســت‪« :‬در حالــی کــه قصــد نداریــم‬ ‫هیــچ کــد اســیب پذیــری را بــرای ان منتشــر کنیــم‪ ،‬ایــن‬ ‫احتمــال وجــود دارد کــه در اینــده بــا وجــود پیچیدگــی نســبتا ً‬ ‫قابــل توجهــی کــه در توســعه ان وجــود دارد‪ ،‬عمومــی شــود‪».‬‬ ‫اجاره کننده کارت های‬ ‫بانکی در رصد پلیس فتا‬ ‫قرار گرفت‬ ‫سرویس امنیت‪:‬‬ ‫پلیــس فتــا از‬ ‫دســتگیری فــردی‬ ‫خبــر داد کــه بــرای‬ ‫انجــام کارهــای‬ ‫مجرمانــه خــود‬ ‫اقــدام بــه اجــاره‬ ‫کارت هــای بانکــی از شــهروندان مــی کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتا‪:‬ســرهنگ محســن محمــودی در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬طــی پایــش و رصــد صــورت گرفتــه فضــای‬ ‫مجــازی توســط کارشناســان پلیــس فتــا مشــخص شــد فــردی‬ ‫بــا بارگــزاری وضعیــت پروفایــل خــود در یکــی از شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی اقــدام بــه اجــاره کــردن کارت بانکــی از شــهروندان‬ ‫می کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــودی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع‬ ‫بالفاصلــه تیمــی از کارشناســان پلیــس فتــا جهــت رســیدگی و‬ ‫بررســی موضــوع تشــکیل شــد و پرونــده بــه صــورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار کارشناســان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬بــا تــاش کارشناســان‬ ‫پلیس فتا ضمن شناسایی و دستگیری فرد خاطی مشخص‬ ‫گردیــد کــه متهــم در شــبکه هــای اجتماعــی بــا انتشــار تصاویــر‬ ‫تبلیغاتــی‪ ،‬قربانیــان خــود را فریــب داده و در قبــال پرداخــت‬ ‫مبالغــی انــدک اقــدام بــه اجــاره کارت بانکــی ایــن افــراد مــی‬ ‫کــرده اســت کــه در نهایــت پــس از تکمیــل تحقیقــات جهــت‬ ‫ســیر مراحــل قانونــی متهــم تحویــل مقامــات قضایــی شــد ‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دارنــدگان حســاب هــای بانکــی بایــد‬ ‫پاســخگوی کالهبــرداری و ســایر تخلفاتــی کــه بــه نــام انهــا‬ ‫صــورت مــی گیــرد باشــند‪ ،‬افزود‪ :‬مســئولیت قانونــی و حقوقی‬ ‫هــر تخلفــی کــه از طریــق ایــن حســاب های اجــاره ای انجــام‬ ‫می شــود بــر عهــده دارنــدگان حســاب خواهــد بــود و ایــن افــراد‬ ‫از مجازات هــای قانونــی در امــان نخواهنــد مانــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــودی بــه هموطنــان توصیــه کــرد‪ :‬کاربــران در‬ ‫صــورت مواجــه بــا هرنــوع تبلیغــی در شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫مبنــی بــر اجــاره دادن حســاب و کارت بانکــی در قبــال دریافــت‬ ‫هــر مبلغــی بــه هیــچ عنــوان ایــن عمــل مجرمانــه را انجــام‬ ‫نــداده و فریــب مجرمــان ســایبری را نخورنــد‪.‬‬ ‫وی از هموطنــان خواســت‪ :‬در صــورت مواجهــه بــا‬ ‫هرگونــه مــوارد مجرمانــه در فضــای مجــازی می تواننــد بــا‬ ‫مراجعــه حضــوری بــه پلیــس فتــا و یــا از طریــق ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬و یا تماس‬ ‫بــا مرکــز فوریت هــای ســایبری بــه شــماره ‪ 096380‬بــا مــا‬ ‫در میــان بگذارنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫ساحل زیبای بندرترکمن که امروزه مردم حسرت ان را میخورند‬ ‫‪ -487‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 18‬رجب ‪- 1443‬شماره ‪-487‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪18-- 2022‬‬ ‫یک شنبه ‪ 1‬اسفند ‪20-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫بندر ترکمن‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫خوشا بحال عاقبت بخیرها‬ ‫ل ِّ‬ ‫قــال علــی (علیه الســام ) لِک ُ ‬ ‫ئ عَاقِبَهٌ ‪ ،‬حُل ْـو َ ه ٌ اَو ْ مُرَّهٌ ‪.‬‬ ‫امْــر ِ ٍ‬ ‫امــام علی(ع)فرمــود‪ :‬بــراى‬ ‫هــر کــس ســرانجامى اســت‪،‬‬ ‫شــیرین یــا تلــخ‪.‬‬ ‫امــام در ایــن کالم نورانــى‬ ‫اشــاره بــه نکتــۀ مهمــى مى کنــد‬ ‫کــه بســیارى از ان غافلنــد و ان‬ ‫توجــه دادن بــه عاقبــت کارهــا و‬ ‫عاقبــت انسان هاســت‪.‬‬ ‫یعنــى انســان نبایــد امــروز‬ ‫خــود را در نظــر بگیــرد‪ ،‬بایــد‬ ‫مراقــب عاقبــت خویــش باشــد‪.‬‬ ‫ابــن الوقــت بــودن و بــه نتیجــۀ‬ ‫اعمــال خــود نیندیشــیدن و‬ ‫عاقبــت کار را ندیــدن مایــۀ بدبختــى اســت‪ .‬مســئلۀ تدبــر و تدبیــر کــه از صفــات‬ ‫برجســتۀ انســان شــمرده مى شــود بــه همیــن معناســت کــه انســان عاقبت اندیــش‬ ‫باشــد نــه ابــن الوقــت‪ .‬بــه یقیــن غفلــت از عاقبــت کارهــا و عاقبــت زندگــى انســان‬ ‫مشــکالت عظیمــى بــراى او در دنیــا و اخــرت بــه بــار مـى اورد‪ .‬افــراد موفــق و پیــروز‬ ‫عاقبت اندیش انــد و ســعى مى کننــد از عاقبــت «مُرّه»(تلــخ) بپرهیزنــد و بــه عاقبت‬ ‫«حُلــوه» (شــیرین) روى اورنــد‪.‬‬ ‫در حدیثــى از پیغمبــر اکــرم (ص) مى خوانیــم‪ :‬کســى نــزد ایشــان امدوعــرض کــرد‬ ‫یــا رســول اللــه! انــدرزى بــه مــن ده‪ .‬پیغمبــر( ص)فرمــود‪ :‬اگــر ســفارش و انــدرزى به‬ ‫تــو گویــم مى پذیــرى یــا بــا ان مخالفــت مى کنـى ؟ عــرض کــرد‪ :‬ارى‪ .‬پیغمبــر (ص)‬ ‫ســه بــار ایــن ســخن را تکــرار کــرد و او در هــر مرتبــه جــواب ارى دارد‪ .‬پیامبــر(ص)‬ ‫شــدا ً‬ ‫ن یَــکُ ر ُ ْ‬ ‫ــت بِاَمْــر ٍ فَتَدَبَّــر ْ عَاقِبَتَــ ُه فَــا ِ ْ ‬ ‫همَم ْ َ ‬ ‫صیــکَ اِذَا اَن ْ َ ‬ ‫ــت َ‬ ‫فرمــود‪« :‬فَاِنِّــی اُو ِ‬ ‫ن یَــکُ غَیّــا ًفَان ْت َـ ه ِ عَن ْ ُه ؛هنگامــى کــه تصمیــم بــرکارى گرفتــى در عاقبــت‬ ‫ضـ ه ِ وَا ِ ْ ‬ ‫فَام ْ ِ‬ ‫ان بیندیــش اگــر عاقبــت ان رانیــک دیــدى انجــام ده و اگــر عاقبــت ان زشــت و‬ ‫تاریــک اســت از ان بپرهیــز»‪.‬‬ ‫قــران مجیــد نیــز روى مســئلۀ عاقبــت مومنــان و کافــران تکیــه کــرده در یــک‬ ‫ن » ؛و ســرانجام (نیــک) بــراى پرهیــزگاران‬ ‫جــا مى فرمایــد‪« :‬و َ الْعاقِب َـ ه ُ لِلْمُتَّقِی ـ َ‬ ‫اســت»‪.‬و در جــاى دیگــر در مقــام هشــدار بــه کافــران لجــوج مى گویــد‪« :‬اَفَل َـ ْ ‬ ‫م‬ ‫م » ؛ایــا‬ ‫ن مِــ ْ ‬ ‫ن عاقِبَــ ه ُ الَّذِیــ َ ‬ ‫ــف کا َ ‬ ‫ض فَیَن ْظُــرُوا ک َی ْ َ ‬ ‫ســیرُوا فِــی الْاَر ْ ِ ‬ ‫یَ ِ‬ ‫ن قَبْلِهِــ ْ‬ ‫(مخالفــان دعــوت تــو) در زمیــن ســیر نکردنــد تــا ببیننــد ســرانجام کســانى کــه‬ ‫پیــش از انهــا بودنــد چگونــه شــد؟!»‬ ‫در ایــات فــراوان دیگــرى ســخن از عاقبــت نیــک و بــد بــه میــان امــده اســت‪.‬‬ ‫عمــر انســان فــراز و نشــیب هاى زیــادى دارد و غالبــا از حالــى بــه حــال دیگــر دگرگون‬ ‫مى شــود‪ .‬انچــه از همــه مهم تــر اســت برگ هــاى اخــر دفتــر زندگانــى اســت کــه‬ ‫عمــر بــا ان پایــان مى پذیــرد‪ ،‬ازای ـن رو مى بینیــم کــه انبیــاى الهــى نگــران عاقبــت‬ ‫کار خویــش بودنــد‪ .‬دربــارۀ یوســف علیــه الســام مى خوانیــم کــه بعــد از رســیدن‬ ‫بــه ان همــه مقامــات و نجــات از ان همــه مشــکالت کــه در زندگــى کمتــر کســى‬ ‫ســلِما ً‬ ‫دیــده مى شــود‪ ،‬اخریــن تقاضایــى کــه از خــدا داشــت ایــن بــود‪« :‬تَوَفَّنـ ِـی مُ ْ‬ ‫ن » ؛مــرا مســلمان بمیــران‪ ،‬و بــه صالحــان ملحــق فرمــا»‪.‬‬ ‫و َ اَلْحِقْنـ ِـی ب ِ ّ‬ ‫الصالِحِیـ َ‬ ‫نیــز حضــرت ابراهیــم علیــه الســام هنگامــى کــه بــه فرزندانــش نصیحــت مى کند‬ ‫ن » ؛و شــما‪ ،‬جــز بــه‬ ‫ن اِال ّو َ اَن ْتـُ ْ ‬ ‫بــر ایــن امــر تاکیــد مى فرمایــد‪« :‬فَــا تَمُوتـُ َّ‬ ‫م مُ ْ‬ ‫ســلِمُو َ‬ ‫اییــن اســام (و تســلیم در برابــر فرمــان خــدا) از دنیــا نرویــد»‪.‬‬ ‫مرحــوم عالمــۀ مجلســى در جلــد ‪ ٦٨‬بحاراالنــوار صفحــۀ ‪ ٣٦٢‬در حدیثــی‬ ‫ـب َّ‬ ‫ن یُخْت َ َ ‬ ‫ْت ا َ ْ ‬ ‫ن اَرَد َ ‬ ‫ـاس ا ِ ْ ‬ ‫ـض النـ َّ ِ ‬ ‫الصــادِقُ (ع) اِلَــى بَعْـ ِ ‬ ‫نــاب اورده‪« :‬ک َتَـ َ ‬ ‫م بِخ َیْر ٍ‬ ‫ـت فِــی اَف ْ َ‬ ‫ل ‬ ‫م لِل َّـ ه ِ حَق َّـ ُه ا َ ْ ‬ ‫عظـ ِّ ْ ‬ ‫ـل الْاَعْمَـ ِ ‬ ‫ضـ ِ ‬ ‫ـض وَاَنـ ْ َ ‬ ‫عَمَلُــکَ حَتـ َّـى تُقْبَـ َ ‬ ‫ـال ف َ َ‬ ‫ن ت َبـْذ ُ َ‬ ‫ن وَجَد ْت َـ ُه یَذْک ُرُنَا‬ ‫ل َّ مَ ْ ‬ ‫مکُ ‬ ‫ن تَغْت َـر َّ بِحِلْم ِـ ه ِ عَنـْـکَ وَاَکـْـر ِ ْ ‬ ‫صیـ ه ِ وَا َ ْ ‬ ‫عا ِ‬ ‫نَعْمَــاء َ ه ُ فِــی مَ َ‬ ‫ن اَو ْ ک َاذِبــا ًاِنَّمَــا لَــکَ نِیَّتـُـکَ ‬ ‫صادِقــا ًک َا َ ‬ ‫ـکَ ‬ ‫ـ‬ ‫َی‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ـس‬ ‫ ‬ ‫لُ مَوَد َّت َنـَـا ث ُـ َّ ‬ ‫اَو ْ یَن ْتَح ِ ـ ‬ ‫َ‬ ‫م ل َیْـ َ َ ْ‬ ‫وَعَل َیْــ ه ِ کَذِبُــ ُه ؛امــام صــادق( ع) بــه بعضــى از مــردم (از یارانــش) چنیــن‬ ‫نوشــت کــه اگــر مى خواهــى عاقبــت بــه خیــر شــوى ان گونــه کــه از دنیــا‬ ‫بــروى در حالــى کــه در افضــل اعمــال هســتى حــق خداونــد را بــزرگ دار‬ ‫بدیــن گونــه کــه نعمت هــاى او را در معاصـى اش صــرف نکنــى و از حلــم او‬ ‫نســبت بــه خــود مغــرور نشــوى (دیگــر انکــه) هــر کســى را یافتــى که یــادى از‬ ‫مــا مى کنــد یــا مــودت مــا را ابــراز مـى دارد احتــرام کــن خــواه راســتگو باشــد یــا‬ ‫دروغگــو؛ بــه تــو مربوط‍ ـ نیســت تــو بــه نیــت خــود مى رســى و اگــر او دروغگــو‬ ‫باشــد نتیجــۀ اعمــال خــود را مى بــرد»‪.‬‬ ‫طبق روایاتى از رسول خدا (ص)مى خوانیم‪:‬‬ ‫هــا عَاقِب َـ هً ؛بهتریــن کارهــا (تــا چــه رســد بــه انســان ها) کارى‬ ‫«خ َیْــر ُ الْاُمُــور ِ خ َیْر ُ َ‬ ‫اســت کــه عاقبــت و ســرانجامش نیــک باشــد»‪.‬‬ ‫حافظ شیرازی علیه الرحمه می فرماید‪:‬‬ ‫حسن عاقبت نه به رندی و زاهدیست‬ ‫ان بِه که کار خود به عنایت رها کنند‬ ‫بی معرفت مباش که در من یزید عشق‬ ‫اهل نظر معامله با اشنا کنند‪.‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫فریبا مسکنی‬ ‫‪ _۱‬نهج البالغــه حکمــت ‪ ١٥١‬بــه نقــل از کتــاب پیــام امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد‬ ‫ســیزدهم‬ ‫‪_۲‬نرم افزار گنجور ‪ ،‬اشعار لسان الغیب‬ ‫پرواز روح بلند‬ ‫حاج محمد رضا‬ ‫سرویس ایثار و شهادت‪:‬‬ ‫راوی ‪ :‬سردار سرتیپ دوم پاسدار حسن مومنی‬ ‫‪ ...‬بعد از عقب نشــینی و رســیدن به محل اســتقرار نیروهای‬ ‫گــردان در الیــه دوم‪ ،‬اتمــام پاتــک هــای ســنگین دشــمن و‬ ‫همچنیــن رســیدن گــردان عاشــورا بــه عنــوان نیــروی کمکــی‪،‬‬ ‫فشــار روی نیروهــای گــردان کمتــر شــد‪.‬‬ ‫در همــان محــدوده الیــه دوم داشــتم نفــس تــازه مــی کــردم‬ ‫کــه یکــی از دوســتان کــه االن یــادم نیســت چــه کســی بــود‪ ،‬بــه‬ ‫مــن گفــت حــاج محمدرضــا اســماعیل زاده(پیــک گــردان) مدتــی‬ ‫هســت کــه در نزدیکــی پــل زلــم مجــروح شــده و در کنــار جــاده‬ ‫افتــاده اســت‪!!.‬‬ ‫در انجــا بــرادر عزیــزم علــی اقــای فــاح را دیــدم و بهــش گفتــم‪:‬‬ ‫حــاج محمــد مجــروح شــده‪ ،‬بیــا بریــم بیاریمش‪ .‬علــی گفت‪ :‬ما‬ ‫دونفــری چــه جــوری بیاریم؟‬ ‫زورمــون نمــی رســه؛ کســی روپیــدا نکردیــم‪ .‬بــه ناچــار و بــا‬ ‫تــوکل بــه خــدا‪ ،‬دو نفــری بــا ســرعت رفتیــم و خودمــون را‬ ‫رســوندیم بــاال ســر حــاج محمــد عزیــز‪ ،‬بنــده خــدا چــون خــون‬ ‫زیــادی ازش رفتــه بــود رمــق صحبــت کــردن نداشــت و دیگــه‬ ‫صــداش در نمــی اومــد!! و فقــط بــا اشــاره وصــدای بســیار‬ ‫طرز تهیه قنبر پلو شیرازی‬ ‫ســرویس اشــپزی‪:‬علت نام گــذاری ایــن غــذا بــه نــام‬ ‫قنبــر پلــو ایــن اســت کــه ایــن غــذا از ترکیــب شــیره انگــور‬ ‫کشــمش تهیــه می شــود و به خاطــر همیــن کمــی رنــگ غــذا‬ ‫تیــره اســت و قدیمی هــا معتقــد بودنــد نــام قنبــر بــرای ایــن‬ ‫پلــو مناســب اســت‪.‬‬ ‫مواد الزم‬ ‫برنج‪ ۳ :‬تا ‪ ۴‬پیمانه‬ ‫کشمش پلویی‪ ۱۰۰ :‬گرم‬ ‫گوشت چرخ کرده‪ ۴۰۰ :‬گرم‬ ‫گردو‪ ۵۰ :‬گرم‬ ‫رب انار‪ ۲ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫پیاز بزرگ‪ ۱ :‬عدد‬ ‫زعفران دم کرده‪ ۳ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫روغن‪ :‬به مقدار الزم‬ ‫زردچوبه و فلفل سیاه‪ :‬به مقدار الزم‬ ‫نمک‪ :‬به مقدار الزم‬ ‫ضعیــف منظورشــو مــی فهمیدیــم‪ ،‬بعــد از یــک احــوال پرســی‬ ‫مختصــر‪ ،‬بــا همــان حالــت و بــا اشــاره‪ ،‬از مــن تقاضای ســیگار‬ ‫کــرد!! (حــاج محمــد همســایه مــا بــود و از دوران نوجوانــی‬ ‫ســیگار می کشــید) بهــش گفتــم حاجــی جــان! تــو کــه میدونی‬ ‫مــن ســیگاری نیســتم و ســیگار نــدارم و‪...‬‬ ‫دقــت کــه کــردم‪ ،‬دیــدم تمــام بدنش ســوراخ ســوراخ و رنگ‬ ‫بدنــش عیــن گــچ ســفید شــده و از بــس خــون از بدنــش‬ ‫رفتــه بــود دیگــه خونــی از ســوراخ های بدنــش نمــی اومــد‬ ‫و واقعــا ًحــال مناســبی نــداره و اصــا هــم امــکان پانســمان‬ ‫کــردن بدنــش نیســت!!‬ ‫البتــه دوســتانی قبــل از مــا لبــاس هایــش را در اورده و یــک‬ ‫بخشــی از بدنــش را پانســمان کــرده بودنــد‪ .‬ولــی تــا ان زمــان‬ ‫بــه علــت شــدت اتــش دشــمن‪ ،‬امــکان جابجایــی ایشــان‬ ‫وجــود نداشــت‪( .‬حــدس میزنــم شــاید هــم بــه دلیــل بیهوشــی‬ ‫مقطعــی‪ ،‬فکــر مــی کردنــد ایشــان‬ ‫همانجــا شــهید شــده اســت)‬ ‫همانطــور کــه گفتــم‪ ،‬پاتک هــای‬ ‫دشــمن تمــام شــده بــود ولــی هنــوز‬ ‫جــاده کامــا ًزیــر دیــد و تیــر دشــمن‬ ‫قــرار داشــت و عبــور از ان امــکان پذیــر‬ ‫نبــود‪ .‬لــذا بــرای اینکــه حــاج محمــد را‬ ‫بــه عقــب برســونیم مجبــور بودیــم‬ ‫ســریعتر از کنــار جــاده کــه زیــر اتــش‬ ‫دشــمن بــود دور بشــیم و از رودخانــه‬ ‫زلــم عبورکنیــم‪.‬‬ ‫دو دســتان حاج محمد را از ناحیه‬ ‫کتــف مــن گرفتــم و دو پاهایــش را‬ ‫علــی‪ ،‬و بلنــدش کردیــم و ســریع در‬ ‫امتــداد رودخانــه ودر میــان بوته هــا‬ ‫و درختچه هــا حرکــت کردیــم‪ .‬تــا‬ ‫جــای مناســبی را بــرای عبــور از‬ ‫رودخانــه پیــدا کنیــم‪ .‬مســیر هــم‬ ‫بســیار لغزنــده و گِلــی اما تــا حدودی‬ ‫امن تــر بــود‪ .‬راســتش بــا توجــه بــه‬ ‫دو شــب نخوابیــدن‪ ،‬راهپیمایــی‬ ‫طوالنــی چندیــن کیلومتــری و‬ ‫درگیری هــای شــدید‪ ،‬تــوان جســمی‬ ‫مــا خیلــی خیلی پایین اومــده بود‪ .‬و‬ ‫بــه قــول معــروف‪ ،‬دیگــر نــای حرکت‬ ‫کــردن هــم نداشــتیم؛ چــه برســد بــه حمــل مجــروح!!‬ ‫و حــاج محمــد هــم متوجــه ایــن موضــوع شــده بــود‪ .‬و هــر از‬ ‫چندگاهــی بــا اشــاره و صــدای ن َحیــف بــه مــا مــی گفــت؛ هــر جــا‬ ‫کــه خســته ُ‬ ‫شــدید مــن را بزاریــد پاییــن و اســتراحت کنیــد!!‬ ‫معمــوال کســی کــه مجــروح می شــود انتظــار دارد ســریعتر او را‬ ‫بــه عقــب برســانند ولــی حــاج محمــد در ان لحظــات ســخت و‬ ‫بــا ان همــه جراحــات و خونریــزی شَ ــدید‪ ،‬بجــای اینکــه بــه فکــر‬ ‫نجــات خــودش باشــد بــه فکــر خســتگی مــا هــم بــود!!‪.‬‬ ‫حمــل حاجــی بــدون برانــکارد و یــا پتــو کار را ســخت تــر کــرده‬ ‫بــود! لــذا کمــی توقــف کردیــم و علــی رفــت در اطــراف چرخــی‬ ‫بزنــد تــا پتویــی یــا چیــزی پیــدا کنــد‪ .‬الحمداللــه بعــد از چنــد‬ ‫دقیقــه بــا یــک پتــو برگشــت‪ .‬حــاج محمــد را داخل پتو گذاشــتیم‬ ‫و بــه حرکــت ادامــه دادیــم‪.‬‬ ‫بــا همــان شــرایط در حــال حرکــت و پیــدا کــردن مــکان مناســب‬ ‫بــرای عبــور از رودخانــه بودیــم کــه متوجــه تیرانــدازی از میــان‬ ‫درختچه هــا و زمین هــای کشــاورزی اطــراف شــدیم؛ ظاهــرا‬ ‫شــب گذشــته و بعــد از شــروع عملیــات‪ ،‬تعــدادی از عراقی هــا‬ ‫طرز تهیه قنبر پلو شیرازی‬ ‫مرحله اول‬ ‫بــرای پخــت ایــن غــذای خــوش طعــم شــیرازی ابتــدا‬ ‫گوشــت چــرخ کــرده را درون ظرفــی مناســب بریزیــد‬ ‫ســپس بــه گوشــت‪ ،‬زردچوبــه‪ ،‬فلفــل ســیاه و نمک را‬ ‫بیفزاییــد و گوشــت را ورز دهیــد و بــه صــورت کوفتــه‬ ‫قلقلــی دراوریــد و بــا کمــی روغــن ســرخ کنیــد‪ .‬پیــاز‬ ‫را بــه صــورت خاللــی خــرد نماییــد و درون تابــه ای‬ ‫مناســب تفــت دهیــد‪.‬‬ ‫مرحله دوم‬ ‫مغــز گــردو را خــرد کنیــد و بــه پیــاز تفــت داده شــده‬ ‫بیفزاییــد و بــه خوبــی تفــت دهیــد‪ .‬کشــمش پلویــی‬ ‫را بــه مخلــوط پیــاز و گــردو بیفزاییــد و تفــت دهیــد‪.‬‬ ‫ســپس کوفتــه قلقلی هــا را بــه مخلــوط مــواد بیفزاییــد و‬ ‫مــواد را هــم بزنیــد تــا بــا یکدیگــر ترکیــب شــوند‪.‬‬ ‫مرحله سوم‬ ‫رب انــار را درون ظرفــی مناســب بریزیــد و بــا کمــی اب‬ ‫جــوش ان را رقیــق کنیــد‪ .‬رب انــار را بــه ترکیــب کوفتــه‬ ‫قلقلی هــا بیفزاییــد‪ .‬ســپس یــک قاشــق غذاخــوری زعفــران‬ ‫دم کــرده را بــه مــواد درون تابــه اضافــه کنیــد و اجــازه دهیــد‬ ‫تــا مخلــوط گوشــت قلقلــی بــه مدت چنــد دقیقه دیگــر روی‬ ‫حــرارت گاز بمانــد‪ .‬تابــه را از روی حــرارت گاز برداریــد‪.‬‬ ‫متــواری و در میــان درختچــه هــا و زمینهــای کشــاورزی مخفــی و‬ ‫بــرای فــرار راه رو گـُـم کــرده و بــی هــدف شــلیک مــی کردنــد‪ .‬کــه‬ ‫برخــی از ایــن گلولــه هــا بــه ســمت مــا هــم مــی امد(بــا توجــه بــه‬ ‫پاتک هــای ســنگین دشــمن در صبــح عملیــات و درگیــر بــودن‬ ‫نیروهــا بــرای پاســخ بــه انهــا‪ ،‬هنــوز امــکان پاکســازی کامــل‬ ‫منطقــه فراهــم نشــده بــود‪ .‬و مــا هــم در ان لحظــه بــه دلیــل‬ ‫شــرایط نامناســب حاجی و عجله برای رســاندن ایشــان‪ ،‬امکان‬ ‫درگیــری بــا عراقــی هــا و پاکســازی ان محــدوده را نداشــتیم)‪.‬‬ ‫حاال کار ســخت تر شــده بود!! هم می بایســت متوجه اطراف‬ ‫باشــیم کــه بــه عراقــی هــا برنخوریم و درگیر نشــویم و هم اینکه‬ ‫مجــور بودیــم دوال دوال حرکــت کنیــم تــا ایــن گلوله هــای پراکنده‬ ‫بــه مــا نخــورد و عراقــی هــا هم مــا را نبینند‪.‬‬ ‫ایــن نــوع حرکــت کــردن‪ ،‬ســنگینی جســم حــاج محمــد را بــرای‬ ‫مــا دوچنــدان کــرده بــود‪.‬‬ ‫باالخــره بــه جــای مناســب بــرای عبــور از رودخانــه رســیدیم‪،‬‬ ‫لــذا از همــان نقطــه وارد رودخانــه شــدیم!! ســرما‪ ،‬خیــس و گل‬ ‫شــدن تمــام بــدن‪ ،‬پوتیــن‪ ،‬لبــاس هــا و تجهیــزات همــراه و‪،.. .‬‬ ‫کار حمــل حاجــی را بــرای مــا خیلــی ســخت تــر کرده بــود‪ !!.‬البته‬ ‫خیلــی ســعی مــی کردیــم در حــد تــوان و تا جایی که امــکان دارد‬ ‫پتویــی را کــه حــاج محمــد در ان بــود را باالتــر از ســطح اب نگــه‬ ‫داریــم تــا ایشــان خیــس نشــه یــا کمتــر خیــس بشــه ولــی عمــا‬ ‫خیلــی امــکان پذیــر نبــود‪!!.‬‬ ‫باالخــره بــه هــر زحمــت و ســختی کــه بــود‪ ،‬حــاج محمــد را‬ ‫کِشــان کِشــان از درون اب و گل و الی رودخانــه عبــور دادیــم‪.‬‬ ‫واقعــا خــودم هــم نمیدانــم کــه خداونــد در ان لحظــات چــه‬ ‫نیرویــی بــه مــا داده بــود کــه توانســتیم حــاج محمــد را بــا ان‬ ‫شــرایط از رودخانــه پــراب عبــور بدیــم‪ .‬کمــی کــه فکــر میکنــم بــه‬ ‫ایــن نتیجــه میرســم کــه حتمــا ًایــن فــراز از دعــای شــریف کمیــل‬ ‫کــه امــام علی علیــه الســام مــی فرمایــد‪ « :‬یــارَبِّ ‪ ،‬یــارَبِّ! ق َـو ِّ‬ ‫عَلــى خدمتــک جَوارِحــی وَاشـدُد عَلَــى ال َعزیمَه ِ جَوانِحــی» در ان‬ ‫لحظــه شــامل حــال مــا شــده بــود ‪ .‬وگرنــه بــا حســاب و کتــاب‬ ‫مــادی‪ ،‬عبــور دادن حــاج محمــد در ان هــوای ســرد از رودخانــه با‬ ‫ان شــرایطی کــه گفتــم‪ ،‬اصــا امــکان پذیــر نبــود‪.‬‬ ‫وقتــی رســیدیم انطــرف رودخانــه‪ ،‬دیگــه تــوان بلنــد شــدن‬ ‫نداشــتیم و همانجــا نشســتیم‪ ،‬چنــد دقیقــه طــول کشــید تــا‬ ‫حالمــون کمــی بهتــر شــد‪ .‬علــی گفــت‪ :‬تــو پیــش حاجــی بمــون‬ ‫مــن بــرم ببینــم میتونــم نیــروی کمکــی پیــدا کنــم یــا نــه؟ چــون‬ ‫دیگــه از دســت مــاکاری ســاخته نبــود؛ علــی همیــن کــه چنــد‬ ‫قــدم جلوتــر رفــت بــا کمــال نابــاوری گفــت‪ :‬حســن! تعــدادی از‬ ‫بچه هــا معلومنــد‪ ،‬باصــدای بلنــد فریــاد زدیــم تــا بــه کمــک مــا‬ ‫بیــان‪ ،‬بــه ســمت مــا اومــدن‪ ،‬نزدیکتــر کــه شــدن‪ ،‬دیدیــم عبــاس‬ ‫احمدی(مســئول تــدارکات گــردان) و بــرو بچــه هــای تــدارکات‬ ‫هســتند‪ .‬خــدا را ُ‬ ‫شــکر کــردم کــه باالخــره کســانی پیدا شــدند که‬ ‫بــه مــا کمــک کننــد‪ .‬لــذا حــاج محمــد عزیــز را تحویلشــان دادیــم‬ ‫و گفتــم شــما زحمــت بکشــید و حاجــی را بــه خُرمــال برســونید‪.‬‬ ‫و در انجــا از حاجــی خداحافظــی کردیــم و حــاج عبــاس احمــدی‬ ‫و همراهانــش‪ ،‬حــاج محمــد را بــه ســمت خُرمــال بردنــد و مــا‬ ‫هــم مجــددا ًاز رودخانــه عبــور کردیــم و پیــش نیروهــای گــردان‬ ‫برگشــتیم‪ .‬خوشــحال بودیــم کــه باالخــره تونســتیم حــاج محمــد‬ ‫را از معرکــه دور کنیــم و نجاتــش دهیــم‪.‬‬ ‫ولــی ایــن خوشــحالی زیــاد طــول نکشــید!! دقیقــا نمیدانــم‬ ‫همــان شــب بــود یــا فــردا صبــح کــه بــه مــا اطــاع دادنــد حــاج‬ ‫محمــد تــا خُرمــال بیشــتر دوام نیــاورد!! و قبــل از انتقــال بــه‬ ‫بالگــرد و پــرواز بــه ســمت بیمارســتان‪ ،‬روح بلنــد و ملکوتیــش از‬ ‫ایــن زمیــن خاکــی پــرواز کــرد و بــه اســمان پــر کشــید!!‪...‬‬ ‫روحش شاد‪...‬‬ ‫مرحله چهارم‬ ‫برنجــی را کــه خیــس کرده ایــد ماننــد همیشــه ابکش کنید‪.‬‬ ‫مقــداری روغــن در کــف قابلمــه بریزیــد ســپس ته دیــگ‬ ‫مــورد نظــر خــود را در ان قــرار دهیــد و روی ته دیــگ یــک‬ ‫الیــه از برنــج را بریزیــد و روی برنــج مقــداری از مخلــوط‬ ‫کوفتــه قلقلی هــا و تــا اخــر ان را تکــرار کنیــد‪ .‬توجــه داشــته‬ ‫باشــید کــه الیــه اخــر بایــد برنــج باشــد‪ .‬ســپس روی برنــج‬ ‫دو قاشــق غذاخــوری روغــن بــه همــراه باقی مانــده زعفــران‬ ‫بریزیــد و در قابلمــه را روی ان قــرار دهیــد و بــه مــدت ‪۴۵‬‬ ‫دقیقــه اجــازه دهیــد تــا برنــج بپــزد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!