روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 484 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 484

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 484

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 484

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫اینجا بوی ُگل‬ ‫به مشام می رسد‬ ‫« چه کسی می تواند برای سردار‬ ‫شهید داوود شیخ بنویسد؟»‬ ‫دو شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 14-‬فوریه ‪ /12 -2022/‬رجب ‪ -1443/‬شماره‪484‬‬ ‫یک راه امن برای‬ ‫یاداوری کلمه عبور‬ ‫‪7‬‬ ‫پرورش گیاهان دارویی‬ ‫در گلستان جدید است‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫ریسککشاورزانگلستانی‬ ‫با کشت سیب زمینی‬ ‫فــروش تــره بــار بــا توجــه بــه عرضــه و تقاضــا در بــازار قیمــت گــذاری مــی شــود‪ ،‬زمانــی‬ ‫کشــت کــم شــود تقاضــا زیــاد شــده و محصــول از قیمــت مناســب برخــوردار خواهــد بــود‪....‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فیلم های فجر در مناطق‬ ‫محروم اکران می شود‬ ‫‪5‬‬ ‫راضی کردن دیگران چه‬ ‫زمانی تبدیل به عادتی‬ ‫غلط می شود؟‬ ‫‪6‬‬ ‫نقد فیلم علفزار‬ ‫در ‪ ۴۰‬جشنواره فیلم فجر‬ ‫سرویس فجر ‪ -‬فاطمه دادمحمدخوانی‪:‬‬ ‫دربــاره تجــاوز نیســت‪ .‬داســتان واقعــی یــک پرونــده‪،‬‬ ‫چنــد خــرده داســتانک‪ ،‬نقش های تیپیکال شــخصیت‬ ‫نشــده‪ ،‬هیــچ کــدام این هــا نیســت‪ .‬فیلــم علفــزار‬ ‫دربــاره ســختی قضــاوت‪ ،‬تنگنــای تصمیم گیــری‪ ،‬حــق‬ ‫و ناحــق نیســت‪ .‬اتفاقــا ً ان طــور کــه بــه نظــر می رســد‬ ‫چند پــاره هــم نیســت‪ .‬فیلــم علفــزار یــک دســت‬ ‫دربــاره بچه هاســت‪ .‬همیــن شــهر کوچــک نزدیــک‬ ‫تهــران‪ ،‬زمانــه ماســت کــه در ان گیــر افتاده ایــم‪.‬‬ ‫بچه هایــش بچه هــای مــا هســتند‪ .‬فیلم نامه نویــس‬ ‫وارد عمــق شــخصیت ها نشــده‪ ،‬چــون اهمیتــی‬ ‫ندارنــد‪ .‬بــه بچه هــا هــم درســت نپرداختــه‪ .‬مســئله‬ ‫همیــن اســت‪ .‬قــرار نیســت کســی ان هــا را ببینــد‪ .‬از‬ ‫التهــاب اول تــا ضربــه اخــر تمــام حــرف همیــن یــک‬ ‫جملــه اســت؛ چطــور بچــه شــش هفــت ســاله را‬ ‫ندیــدی؟! چطــور بچــه شــش هفــت ســاله را جلــوی‬ ‫چشــممان ندیدیــم؟! چطــور نمی بینیــم؟!‬ ‫ کــش موبلنــد‪،‬‬ ‫در محلــه قمه به دســت های ِ عربده‬ ‫ِ‬ ‫بچه هایــی هســتند‪ .‬ارزو هایــی دارنــد بــرای روزی کــه‬ ‫شــاید از ایــن قســمت شــهر و ایــن ادم هــا دورشــان کنــد‪.‬‬ ‫جایــی نزدیــک ایســتاده اند بــه تماشــا‪ .‬در دلشــان‪ ،‬امــا‬ ‫رویــای زندگــی دیگــری اســت‪« .‬مامــان می خــوام وقتــی‬ ‫بــزرگ بشــم ‪ »...‬را بچ ـه ای گفتــه کــه کنجــکاو روی بــام‬ ‫خان ـه ای بــا ســقف کوتــاه ایســتاده بــه تماشــای زمانــه‪.‬‬ ‫حــواس کســی بــه او نیســت‪ .‬حواس هــا بــه ادمــی اســت‬ ‫کــه فکــر می کننــد مهم تــر اســت‪.‬‬ ‫دختــر دیگــری هــم هســت‪ .‬ده ســال دیــده‬ ‫نشــده‪ .‬پــدرش خبــر نداشــته کــه دختــر دارد‪ .‬اینکــه‬ ‫از صبــح پــارک روبــرو بــوده یعنــی همیشــه همیــن‬ ‫گوشــه و کنــار بــوده و دیــده نشــده‪ .‬بــدون پــدر‪،‬‬ ‫بدون شناســنامه‪ ،‬بــدون خانــواده و بــدون ســقفی بــه‬ ‫نــام خانــه‪ .‬دختــر معصومی ســت‪ .‬چشــمان گیرایــی‬ ‫دارد‪ .‬می خواهــد بــرود مدرســه‪ .‬رویــا دارد‪.‬‬ ‫شــاید اینکــه شــبیه مــادرش نباشــد‪ .‬می خواهــد‬ ‫بتوانــد بــا بچه هــای دیگــر بــازی کنــد یــا حداقــل‬ ‫پــدرش دوســتش داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بچــه قانعــی اســت‪ .‬خرجــش یــک ســاندویچ همبرگــر و‬ ‫قــارچ اســت و دوتــا چیپــس‪ .‬امــا دلــش ادم هــای دیگــر را‬ ‫می خواهــد کــه او را ببیننــد‪ .‬بــا هــم حــرف بزننــد و بــازی‬ ‫کنند‪.‬بچــه بعــدی فیلــم علفــزار‪ ،‬فرزنــد دادســتان اســت‪.‬‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫بــا ســرنخ کوچکــی حــدس می زنیــم دختــر باشــد‪.‬‬ ‫می دانیــم مشــکلی دارد‪ .‬ایــن تمــام اطالعــات‬ ‫ماســت‪ .‬هیــچ خبــری از بچــه نیســت‪.‬‬ ‫نــه اســمش‪ .‬نــه ســنش‪ ،‬نــه مشــکلش‪ .‬امــا ســر‬ ‫سرنوشــتش گروکشــی می شــود‪ .‬پــدرش مــرد شــجاعی‬ ‫اســت‪ .‬موقعیــت خاصــی دارد‪ .‬خیلی هــا از پــدرش‬ ‫حســاب می برنــد‪ .‬امــا خــود بچــه کجــای دنیــای ادم‬ ‫بزرگ هاســت؟ کجــای دنیــای ظاهرالصالح هایی ســت‬ ‫کــه ســر وقــت وضــو می گیرنــد و بــه وقتــش بــرای‬ ‫مصلحــت حقیقــت را ســر می برنــد؟!‬ ‫ایــن بچــه تمــام فیلــم بــا ماســت‪ .‬گوشــه ذهــن‬ ‫تماشــاگر نشســته‪ .‬فقــط دیــده نمی شــود‪.‬‬ ‫بچۀ دیگری در اغوش مادربزرگ است‪.‬‬ ‫تمــام زندگــی و اینــده اش درگیــر یــک خطــای بــزرگ‬ ‫شــده‪ .‬عاقبتــش مشــخص نیســت‪ .‬پــدر و مــادرش‬ ‫نمونــه تیپیــکال پــدر مادر هــای درســتکار و دین دارند‪.‬‬ ‫بچــه‪ ،‬امــا کوچکتــر از ان اســت کــه معنــی رویــا را‬ ‫درک کنــد‪ .‬صورتــش پیــدا نیســت‪.‬‬ ‫قــرار هــم نیســت پیــدا باشــد‪ .‬بی صــدا وارد تصویــر‬ ‫شــده‪ ،‬بی صــدا هــم بایــد بیــرون بــرود‪.‬‬ ‫بچــه اخــر یــک پســر اســت‪ .‬جــواب همــۀ چرایــی اســت‬ ‫کــه متوجــه نمی شــویم‪ .‬از یــک خانــواده مرفــه‪ .‬پســت و‬ ‫مقــام دار‪ .‬شــناخته شــده و ابــرودار‪ .‬دلســوز زیــاد دارد‪.‬‬ ‫فکــر گرســنگی و شــیر و کیکــش هســتند‪ .‬فکــر کثیــف‬ ‫شــدن دســتش‪ ،‬حــرف نزدنــش بــا غریبه هــا و از جلــوی‬ ‫چشــم دور نشــدنش‪ .‬پســر ســاکت اســت‪ .‬همــه چیــز‬ ‫را می شــنود‪ ،‬امــا قــرار نیســت حــرف بزنــد‪ .‬قــرار نیســت‬ ‫بگویــد چــه در ذهنــش می گــذرد‪.‬‬ ‫فقــط در پایــان ماجــرا تماشــاگر اســت کــه می گویــد‪:‬‬ ‫واااای چطــور نفهمیــدم‪ .‬بچــه تمــام مــدت جلــوی‬ ‫چشــم بــود؛ چطــور متوجهــش نشــدم؟!‬ ‫فیلــم علفــزار غیــر از بچه هــا‪ ،‬نقــش تاثیرگــذار‬ ‫دیگــری هــم دارد‪ .‬مادرهــا؛ مــادری جگرســوخته کــه‬ ‫دلــش نمی ایــد بچــه دیگــری را نفریــن کنــد‪ .‬مــادری‬ ‫کــه چیــزی بــرای از دســت دادن نــدارد‪ ،‬ولــی بــرای‬ ‫دختــرش می جنگــد‪ .‬مــادری کــه سرســختانه وارد‬ ‫یــک مبــارزه شــده نــه بــرای خــودش بــرای وحشــتی‬ ‫کــه فرزنــدش تجربــه کــرده و احتمــاال ًهرگــز از یــاد‬ ‫نبــرد‪ .‬مــادری کــه بــا اشــک های دختــرش تمــام‬ ‫مصلحت اندیشــی ها را زیــر پــا می گــذارد و مــادری‬ ‫کــه می دانــد پســرهایش چــه کرده انــد و بــاز هــم‬ ‫بــرای نجــات جانشــان دســت و پــا می زنــد‪.‬‬ ‫فیلــم علفــزار بــا یــک صــدا یــا نریشــین‪ ،‬پایانــش را‬ ‫می بنــدد‪ .‬ظاهــرا ً شــکایت ها پیــش می رونــد و حتمــا ً‬ ‫بــه نتیجــه می رســند‪ .‬پایــان زندگــی مرد هــا را می تــوان‬ ‫حــدس زد‪ .‬هرکســی تــاوان خــودش و تصمیمــش را‬ ‫می دهــد‪ .‬کارتن هایــی کــه بایــد پــر می شــدند‪ ،‬خالــی‬ ‫می ماننــد‪ .‬خالفکار هــا مجــازات می شــوند‪ .‬کســی کــه‬ ‫اشــتباه کــرده اخــراج می شــود‪.‬‬ ‫مردی که ابرویش رفته استعفا می دهد‪.‬‬ ‫یکی می رود تا به زندگی گذشته اش برگردد‪.‬‬ ‫یکــی می دانــد کــه هرگــز بــه زندگــی گذشــته اش‬ ‫برنمی گــردد‪ .‬تکلیــف هیــچ کــدام از بچه هــا‪ ،‬امــا‬ ‫مشــخص نیســت شــاید بــرای دیــدن سرنوشــت‬ ‫ان هــا بایــد ده پانــزده ســال صبــر کنیــم‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫بافت تاریخی گرگان نگین گردشگری شهر‬ ‫سرویس گردشگری‪ :‬فریبا مسکنی‬ ‫رییــس کمیســیون گردشــگری شــورای شــهر گــرگان‬ ‫گفــت‪ :‬بافــت تاریخــی گــرگان بــا بیــش از ‪ 162‬هکتــار‬ ‫وســعت عنــوان افتخارامیــز نخســتین بافــت تاریخــی‬ ‫ثبــت شــده ایــران را بــه همــراه دارد و در ســال ‪1310‬‬ ‫بــه شــماره ‪ 41‬در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫علــی اکبــر بصیرنیــا در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار‬ ‫کســب و کار گفــت‪ :‬جایــی در شــمال ســراپا ســبز‬ ‫ایــران‪ ،‬بام هــا ســفالی و قرمــز‪ ،‬دیوارهــا و جرزهــا‬ ‫اجــری و رج رج کنــار هــم چیــده شــده اند‪ .‬نمایــی از‬ ‫شــهری کهــن کــه امــروز هنــوز هــم پــا برجاســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬هرچنــد گــرگان هرچــه بیشــتر‬ ‫پــا بــه ســن گذاشــت و بــزرگ شــد‪ ،‬کمتــر نشــانی از‬ ‫گذشــته ی زیبایــش را بــا خــود بــه همــراه اورد‪.‬‬ ‫امــا ان چــه امــروز از گــرگان کهــن بــه نــام بافــت تاریخــی شــهر می شناســیم‪ ،‬یــادگار‬ ‫روزگاری اســت کــه ایــن شــهر را دارالمومنیــن می خواندنــد‪ .‬بافتــی کــه بــا وجــود این کــه‬ ‫شــهر جدیــد دورادورش بــدون تــوازن و زیبایــی بــزرگ شــده‪ ،‬امــا هنــوز وقــار خــود را حفــظ‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن بافــت نــه تنهــا کالبــدی بـی روح را در بناهــا و کــوی و گذرها حفظ کرده‬ ‫بلکــه هنــوز روابــط اجتماعــی پویایــی را داراســت‪ .‬هنــوز هــم بافتــی بــا بناهــای شــاخص بــه‬ ‫گــرگان هویــت می دهــد‪ .‬زیباتریــن و دل انگیزتریــن فضایــی اســت کــه می تــوان بــه دور از‬ ‫هیاهــوی شــهر ســاعت ها در ان قــدم زد و تنفــس کــرد‪.‬‬ ‫مدیر هتل های ایرانگردی و جهانگردی شــمال کشــور اظهار کرد‪ :‬خوشــبختانه‪ ،‬گردشــگران‬ ‫عالقــه خاصــی بــه طبیعت گــردی و حضــور در بافت هــای تاریخــی دارنــد و مهیــا ســاختن ایــن‬ ‫فضــا در بافــت تاریخــی گــرگان می توانــد موجــب رشــد و توســعه صنعــت گردشــگری گــرگان‬ ‫و اســتان شــود‪ .‬گردشــگری شــهری یکــی از موضوعــات محــوری در مدیریــت شــهری اســت و‬ ‫گــرگان بــه دلیــل برخــورداری از ظرفیت هــای گوناگــون حوزه هــای مختلــف میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی می توانــد در ایــن بخــش پیشــگام باشــد‪.‬‬ ‫علــی اکبــر بصیرنیــا در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬در همیــن راســتا‪ ،‬تســهیالت در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده و ایجاد زیرســاخت های مناســب در گرگان موجب تشــویق مالکان و ســرمایه گذاران‬ ‫بــرای ورود بــه مرمــت‪ ،‬احیــا و بهره بــرداری از بناهــای تاریخــی شــده اســت‪ .‬هم چنیــن طــی‬ ‫ســالیان اخیــر مدیریــت کنونــی شــهرداری گــرگان‪ ،‬بــر ان شــد بــا توجــه بــه جایــگاه ویــژه‬ ‫گردشــگری تاریخــی و ضــرورت حمایــت از ســرمایه گذاران در ایــن بخــش‪ ،‬ناحیــه شــهرداری‬ ‫مســتقل را در ایــن بافــت راه انــدازی نمــوده تــا ارائــه تســهیالت و خدمــات اداری اســان‬ ‫شــده و رونــد مرمــت خانه هــای تاریخــی بافــت ســرعت بیشــتری بــه خــود بگیــرد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن افــزود‪ :‬در کنــار چنیــن هدف گذاری هایــی‪ ،‬شــهرداری گــرگان در نظــر دارد‬ ‫پیــاده راه خیابــان امــام خمینــی‪ ،‬خیابــان غــذا در گــذر ‪ 15‬متــری پاســرو را هــم ایجــاد نمایــد‬ ‫تــا جاذبه هــای بیشــتری بــه بافــت تاریخــی گــرگان بخشــیده شــود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت اگــر بافــت تاریخــی گــرگان را نگیــن گردشــگری شــهر گــرگان و نمــاد دوران‬ ‫اوج و اعتــای دوران اســامی در شــمال کشــور بدانیــم چنــدان بـی راه نگفته ایــم و بایســته‬ ‫و ضــروری اســت کــه تمامــی ظرفیت هــا و پتانســیل های ایــن بافــت در حــوزه گردشــگری‬ ‫محقــق شــده تــا هم ـه ی ســاکنان ان از ســوداوری و شــکوفایی مجــدد ان بهره منــد گردنــد‪.‬‬ ‫فروش سرقفلی‬ ‫مغازه داخل پاساژ داوری طبقه همکف‬ ‫تماس‪09117004364:‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 25‬بهمن‬ ‫دو شنبه ‪ 25‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز یک شــنبه ‪ 25‬بهمــن هــر مثقــال طــا ‪ 52,580,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 12,127,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 119,460,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 120,730,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 68,300,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪484‬‬ ‫زنجیره تولید گوشت مرغ‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫تکمیل شد‬ ‫مدیــر امــور طیــور‪ ،‬زنبــور عســل و کــرم ابریشــم‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫زنجیــره گوشــت مــرغ در اســتان بــا هــدف افزایــش‬ ‫بهــره وری‪ ،‬بهبــود فضــای کســب و کار‪ ،‬توســعه‬ ‫اقتصــادی واحدهــای زیــر بخــش و همچنیــن‬ ‫یکپارچه ســازی موثــر از مرحلــه تولیــد تــا بازاررســانی‬ ‫محصــوالت ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫علیرضــا صــادق اظهــار داشــت‪ :‬زنجیــره گوشــت مــرغ‬ ‫اســتان از ظرفیــت بســیارخوبی برخــوردار اســت کــه‬ ‫شــامل کشــتارگاه طیــور بــه ظرفیــت ‪ ۶‬هــزار قطعــه‬ ‫در ســاعت بــا گریــد ‪ A‬صادراتــی‪ ۲ ،‬کارخانــه خــوراک‬ ‫دام و طیــور بــه ظرفیــت ‪ ۹۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــن در ســال‪،‬‬ ‫واحــد هــای پــرورش مــرغ گوشــتی بــه ظرفیــت ‪۱۰۰‬‬ ‫هــزار قطعــه در هــر دوره ‪ ،‬تونــل انجمــاد ‪ ۳۵‬تنــی و‬ ‫ســردخانه بــه ظرفیــت یک هــزار تــن اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن زنجیــره دارای خــط توزیــع و‬ ‫انتقــال گوشــت مــرغ بــا کامیونــت هــای معمولــی و‬ ‫یخچــال دار بــا ظرفیــت ‪ ۵۰‬تــن روزانــه و واحــد هــای‬ ‫مرغــداری مشــارکتی تحــت پوشــش زنجیــره در اســتان‬ ‫خراسان شــمالی ‪ ۱۲‬واحــد بــه ظرفیــت ‪ ۲۵۲‬هــزار‬ ‫قطعــه در دوره و در اســتان خراســان رضــوی ‪۳۷‬‬ ‫واحــد بــه ظرفیــت ‪ ۸۸۳‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬قطعــه در دوره‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫صــادق اظهــار داشــت‪ :‬از انجایــی کــه اســتان همــواره‬ ‫در ســالیان اخیــر در تامیــن جوجــه یکــروزه واحد هــای‬ ‫مرغــداری خــود بــا مشــکل مواجــه بــوده اســت بــا اعطــای‬ ‫مجــوز مــرغ مــادر گوشــتی به ایــن زنجیره گام هــای اولیه‬ ‫در ایــن راســتا برداشــته شــده اســت بــه نحــوی کــه در‬ ‫حــال حاضــر بــا پیگیــری هــای ســازمان جهــاد اســتان و‬ ‫همراهــی و مســاعدت دســتگاه هــای مربوطــه فــاز یــک‬ ‫پــرورش مــرغ مــادر گوشــتی ایــن زنجیــره بــا ظرفیــت ‪۲۳‬‬ ‫هــزار قطعــه در شهرســتان شــیروان بــا حضــور وزیــر‬ ‫وقــت جهــاد کشــاورزی بــه بهــره بــرداری رســید و در‬ ‫مرحلــه تولیــد اســت کــه ســاالنه حــدود چهــار میلیــون‬ ‫قطعــه جوجــه تولیــد خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور طیــور‪ ،‬زنبــور عســل و کــرم ابریشــم‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫همچنیــن بــه منظــور اســتمرار تولیــد و تامیــن جوجــه‬ ‫یکــروزه مــورد نیــاز اســتان مجــوز فــاز ‪ ۲‬و ســه ایــن‬ ‫زنجیــره در مجمــوع ‪ ۸۰‬هــزار قطعــه نیــز صــادر شــده‬ ‫اســت کــه در اینــده نزدیــک شــاهد بــه بهــره بــرداری‬ ‫رســیدن ایــن واحــد هــا و بهــره منــدی واحــد هــای مــرغ‬ ‫داری گوشــتی اســتان از ان خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫صادق اظهار داشــت‪ :‬جوجه ریزی در ‪ ۱۰‬ماه امســال‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال در ســالن های‬ ‫مرغــداری اســتان ‪ ۱۴.۵‬درصــد افزایــش یافــت و در‬ ‫ایــن بــازه زمانــی ‪ ۹‬میلیــون قطعــه جوجه ریــزی انجــام‬ ‫شــده بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســرانه مصــرف گوشــت مــرغ در ایــن‬ ‫اســتان هــم اینــک ‪ ۳۱‬کیلوگــرم اســت کــه نســبت بــه‬ ‫‪ ۲‬ســال گذشــته پنــج کیلوگــرم افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫صــادق بــا بیــان اینکــه هــم اینــک ‪ ۱۰۲‬واحــد فعــال‬ ‫مــرغ داری در اســتان وجــود دارد افــزود‪ :‬تولیــد‬ ‫گوشــت مــرغ در اســتان ‪ ۲۱‬هــزار تــن اســت‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هزار نفری خراســان شــمالی در شــمال‬ ‫شــرق کشــور واقع اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪13‬ایین‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005004137‬‬ ‫‏نامــه قانــون تعییــن تکلی ـ ‪‎‬‬ ‫مــورخ ‪ 1400.10.07‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫علــی ابادسلســله ایــادی از مالــک اقــای غفاراجاقلــو تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض ‏کالســه ‪ 1400114412005000218‬تقاضــای خانــم فاطمــه‬ ‫قلعــه دزدانــی بــه شــماره شناســنامه ‪19‬وکــد ملــی ‪6449710985‬‬ ‫صــادره از‪-‬‏تخــت جلگــه فرزنــد علــی اصغردرششــدانگ عرصــه واعیــان‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪192.56‬‬ ‫متــر مربــع‏مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ 1211‬فرعــی از ‪ -21‬اصلــی واقــع‬ ‫در علــی ابــاد کتــول – جــاده قدیــم االزمــن – باالتــر از منبــع اب کوچــه‬ ‫‏ســوم – درب ســوم – ســمت چــپ بخــش ‪ 6‬علــی ابــاد بــه اســتناد‬ ‫مجــوز شــماره ‪ 2296.39216‬مــورخ ‪ 1400.09.13‬اداره راه وشهرســازی‬ ‫و‏نامــه شــماره ‪ 190.291203‬مــورخ ‪ 1400.08.29‬ســتاد اجرایــی فرمــان‬ ‫امــام (ره) تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصله پانــزده‏روزنامه در‬ ‫روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از این رو اشــخاصی که‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض‏داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‏اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت‬ ‫خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪271 :‬‏ تاریــخ‬ ‫انتشــارنوبت اول‪ 1400/11/09:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/11/25 :‬‏‪‎‎‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫چرا کسی به فکر اصالح‬ ‫سیستم توزیع نبوده است؟‬ ‫کســانی هســتند کــه از ایــن کار ســود مــی برنــد و اجــازه‬ ‫نمی دهنــد ایــن مســئله حــل و فصــل شــود چــرا کــه ســود‬ ‫انهــا در نادرســتی ایــن مســئله اســت‪ ،‬بــا توجــه بــه شــرایط اب‬ ‫و هــوای کشــور همیشــه کشــت ســیب زمینــی وجــود دارد و‬ ‫چیــزی در حــدود ‪ 5‬میلیــون تــن تولیــد داریــم و مصــرف ســرانه‬ ‫نیــز ‪ 40‬کلیــو مــی باشــد‪.‬‬ ‫به دلیل نبود کشت جایگزین‪:‬‬ ‫ریسک کشاورزان‬ ‫گلستانی‬ ‫با کشت سیب زمینی‬ ‫سرویس کشاورزی‪ -‬هنگامه خاندوزی ‪:‬‬ ‫رئیــس انجمــن ســیب زمینــی کاران گلســتان گفــت‪ :‬بــه دلیل نبود‬ ‫کشــت جایگزیــن کشــاورزان گلســتانی مجبــور هســتند بــه کاشــت‬ ‫محصــول پــر ریســکی ماننــد ســیب زمینــی روی بیاورنــد‪.‬‬ ‫کشــاورزان گلســتانی زمانــی کــه مــی خواهنــد محصولــی را کشــت‬ ‫کننــد تــوکل بــر خــدا مــی کننــد و بــه نوعی چشــم بســته وارد جریانی‬ ‫مــی شــوند کــه نمــی داننــد بــه کجــا ختــم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن مســئله تقریبــا بــرای کشــت همــه محصــوالت کشــاورزی در‬ ‫اســتان وجــود دارد چــون فقــط انتخــاب کشــت بــه دســت کشــاورز‬ ‫اســت و باقــی مســائل دســت اب و هــوا‪ ،‬بــازار و تصمیمــات‬ ‫غافلگیرانــه مســئولین اســت‪.‬‬ ‫یکــی از محصوالتــی کــه کشــت ان در گلســتان از ریســک باالیــی‬ ‫برخــوردار اســت‪ ،‬ســیب زمینــی اســت‪ ،‬ایــن محصــول در هــر کشــت‬ ‫هزینــه هــای بســیاری دارد و اگــر از قیمــت مناســب برخوردار نباشــد‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه مانــدگاری این محصول در گلســتان تنهــا ‪ 45‬روز‬ ‫اســت ضــرر ســنگینی را بــه کشــاورز وارد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫داســتان ســیب زمینی تقریبا هر ســال در گلســتان تکرار می شــود‬ ‫یــا انقــدر ارزان اســت کــه بــه کشــاورز خســارت وارد می کنــد یا انقدر‬ ‫گــران مــی شــود کــه قــدرت خریــد مــردم پاییــن مــی ایــد و در ایــن‬ ‫میــان کســی پاســخگوی ایــن عــدم مدیریت نیســت‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه از وضعیــت کشــت ســیب زمینــی در گلســتان‬ ‫بیشــتر اگاه شــویم و چرایــی ایــن مســائل را جویــا باشــیم بــا‬ ‫رمضــان مقصودلــو رئیــس انجمن ســیب زمینی کاران گلســتان‬ ‫گفــت و گــو داشــته ایــم‪.‬‬ ‫چرا میزان کشت سیب زمینی در گلستان مدیریت نمی شود؟‬ ‫انجمن ســیب زمینی کاران یک بخش خصوص اســت که بیشــتر‬ ‫کار مشــاوره را انجــام مــی دهــد و قــرار داد کشــت محصــوالت در‬ ‫مراکــز خریــد جهــاد کشــاورزی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن انجمــن تنهــا مــی توانــد توصیــه هــای در زمینه ســطح کشــت‪،‬‬ ‫عملیــات خــاک بــرداری‪ ،‬مســائل بــازار محصــوالت و برگــزاری‬ ‫جلســات بــا کشــاورزان داشــته باشــد‪ ،‬امــا در زمینــه میــزان کشــت‬ ‫نمــی توانیــم دخالتــی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه دلیــل نبــود کشــت جایگزین نمــی شــود مدیریت که‬ ‫کشــاورزان در ایــن زمینــه بــه انــدازه تولیــد کننــد‪ ،‬چــرا کــه کشــت‬ ‫دیگــر محصــوالت کشــاورزی توجیــه اقتصــادی نــدارد‪.‬‬ ‫امــا ســیب زمینــی بــا توجه به اینکــه از هزینه تولید بــاالی برخوردار‬ ‫اســت اگــر قیمــت مناســبی داشــته باشــد یکــی از ســوداورترین‬ ‫کشــت ها بــرای کشــاورزان اســت و ایــن ســیب زمینــی یــک‬ ‫محصولــی بــا ریســک زیــاد اســت امــا از طــرف دیگــر کشــاورز بــرای‬ ‫تامیــن نیازهــای خــود مجبــور اســت کــه در ایــن زمینــه ریســک کنــد‪.‬‬ ‫دولــت در ســال جــاری خریــد تضمینــی گنــدم را دیــر اعــام کــرد‪،‬‬ ‫اگــر ایــن قیمــت زودتــر از ایــن اعــام مــی شــد بســیاری از کشــاورزان‬ ‫ایــن ریســک را انجــام نمــی دادنــد و بجــای ســیب زمینــی گنــدم کــه‬ ‫یــک محصــول اســتراتژیک نیــز هســت را کشــت مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ایــا شــما توصیــه ای داریــد کــه کشــاورز چــه میــزان ســیب زمینــی‬ ‫کشــت کنــد؟‬ ‫نمــی توانیــم یــه کشــاورز بگویــم کمتــر کشــت کنیــد و همــان ســال‬ ‫ممکــن اســت بــه قیمــت بخــورد‪ ،‬بــرای همین مــا در ایــن موضوعات‬ ‫نمــی توانیــم ورود پیــدا کنیم‪.‬‬ ‫ســال گذشــته بیــش از شــش هــزار هکتــار کشــت ســیب زمینــی‬ ‫در گلســتان انجــام شــد و امســال ایــن رقــم بــه ســه هــزار ‪ 500‬هکتار‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫امســال بــا توجــه بــه اینکــه ســال گذشــته بســیاری از ســیب‬ ‫زمینــی کاران ضــرر کردنــد ســطح زیــر کشــت کــم شــده اســت و مــا‬ ‫امیدواریــم کــه امســال ســیب زمینــی بــا قیمــت منطقــی از کشــاورز‬ ‫خریــداری شــود‪.‬‬ ‫قیمت گذاری این محصول برعهده چه کسی است؟‬ ‫فــروش تــره بــار بــا توجــه بــه عرضــه و تقاضــا در بــازار قیمــت گذاری‬ ‫مــی شــود‪ ،‬زمانــی کشــت کــم شــود تقاضــا زیــاد شــده و محصــول از‬ ‫قیمــت مناســب برخــوردار خواهــد بود‪.‬‬ ‫امیدواریــم بــا توجــه بــه اینکــه امســال کشــت کمتــری در اســتان‬ ‫انجــام شــود ایــن محصــول از قیمــت خوبــی برخــوردار باشــد و‬ ‫ضررهــای انباشــته ســال گذشــته را نیــز جبــران کنــد‪ ،‬البتــه اگــر‬ ‫واردات ایــن محصــول از دیگــر کشــورها انجــام نشــود مــی توانیــم‬ ‫انتظــار داشــته باشــیم ســال اینــده محصــول ســیب زمینــی کاران بــا‬ ‫قیمــت خریــداری شــود‪.‬‬ ‫صادرات سیب زمینی چگونه است؟‬ ‫در حــال حاضــر دولــت بــرای اینکــه قیمــت ســیب زمینــی را در‬ ‫مصــرف داخلــی کنتــرل کنــد بــه عنــوان یــک اهــرم بازدارنــده مانــع‬ ‫صــادرات ایــن محصــول شــده اســت‪.‬‬ ‫در حالــی کــه ایــن راه حــل مناســبی نمــی توانــد باشــد و بطــور کلــی‬ ‫و طبــق قانــون تجــارت ازاد صــادرات بــرای همــه محصــوالت وجــود‬ ‫دارد و تقاضــا نیــز از کشــورهای همســایه در ایــن خصــوص وجــود‬ ‫دارد و اگــر همــه عوامــل بــه خوبــی پیــش رود مــازاد تولیــد اســتان را‬ ‫مــی تــوان صــادر کــرد و ارز اوری بــرای کشــور داشــت‪.‬‬ ‫چــه کاری کنیــم کشــاورز ریســک کمتــری در کشــت ایــن محصــول‬ ‫داشــته باشــد؟‬ ‫سیســتم توزیــع محصــوالت کشــاورزی در ســطح کشــور از اســاس‬ ‫اشــتباه اســت و همینطــور غلــط نیــز ادامــه خواهــد داشــت‪ ،‬چــرا کــه‬ ‫در توزیــع محصــوالت کشــاورزی عــده ای مافیــا ســود مــی برنــد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۳۴‬هزار میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫ودیعه مسکن پرداخت شد‬ ‫از ابتــدای طــرح ودیعــه مســکن تــا ‪ ۲۳‬بهمــن مــاه جــاری تعــداد ‪ ۵۴۴‬هــزار و ‪ ۹۹۵‬فقــره تســهیالت ودیعــه‬ ‫مســکن‪ ،‬در مجمــوع بــه مبلــغ ‪ ۱۳۴‬هــزار و ‪ ۷۰‬میلیــارد ریــال پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار از بانــک مرکــزی‪ ،‬برحســب مصوبــه ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا ‪ ۲۲‬خــرداد‬ ‫ســال جــاری مقــرر شــده اســت کــه بــه منظــور حمایــت از مســتاجرین‪ ،‬امســال تــا ســقف ‪ ۱۰۰‬هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫تســهیالت به مســتاجرین واجد شــرایط معرفی شــده توســط ســامانه وزارت راه و شهرســازی اعطاء شــود و افراد‬ ‫واجــد شــرایط از ســوی وزارت راه و شهرســازی بــه گونـه ای بــه شــبکه بانکــی معرفــی شــوند کــه صرفــا ًدر چارچوب‬ ‫االن کشــاورز همدانــی ایــن محصــول را هشــت هــزار تومــان‬ ‫می فروشــد و همیــن محصــول در میــدان تــر بــار تهــران ‪ 20‬هــزار‬ ‫تومــان فروختــه مــی شــود‪.‬‬ ‫و از انجایــی کــه سیســتم توزیــع غلــط اســت مــردم دچــار این همه‬ ‫فشــار اقتصــادی مــی شــود و اگــر مــا یــک سیســتم توزیــع مســتقیم‬ ‫داشــته باشــیم بــا هزینــه بــار ایــن محصــول بایــد در تهــران ‪ 11‬هــزار‬ ‫تومــان خریــد و فــروش شــود‪.‬‬ ‫بــه دلیــل گرانــی محصــول در بــازار و کمبــود تولیــد داخلــی وزیــر‬ ‫جهــاد کشــاورزی نیــز دچــار تردیــد مــی شــود کــه اگــر نتوانیــم قیمــت‬ ‫ســیب زمینــی را کنتــرل کنیــم جلــوی صــادرات ایــن محصــول را‬ ‫خواهیــم گرفــت‪.‬‬ ‫چرا کسی به فکر اصالح سیستم توزیع نبوده است؟‬ ‫کســانی هســتند کــه از ایــن کار ســود مــی برنــد و اجــازه نمــی دهنــد‬ ‫ایــن مســئله حــل و فصــل شــود چــرا کــه ســود انهــا در نادرســتی این‬ ‫مســئله اســت‪ ،‬بــا توجــه بــه شــرایط اب و هــوای کشــور همیشــه‬ ‫کشــت ســیب زمینــی وجــود دارد و چیــزی در حــدود ‪ 5‬میلیــون تــن‬ ‫تولیــد داریــم و مصــرف ســرانه نیــز ‪ 40‬کلیــو مــی باشــد‪.‬‬ ‫بــا یــک حســاب کتــاب ســاده بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم ما در ســال‬ ‫دو میلیــون تــن تولیــد اضافــه داریــم کــه یــک میلیــون ان را اگــر‬ ‫صنعــت اســتفاده کنــد باقــی ان را مــی توانیــم بــه دیگــر کشــورها‬ ‫صــادر کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن خیلــی فرمــول ســاده اســت بــرای همیــن مــی توان گفــت عده‬ ‫ای واقعــا نمــی خواهنــد ایــن مســئله درســت شــود واگــر بخواهنــد‬ ‫ایــن مســئله خیلــی راحــت حــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وضعیت صنایع تبدیلی این محصول چگونه است؟‬ ‫تمــام صنایــع تبدیلــی در حــوزه ســیب زمینــی تعطیــل شــده اســت‬ ‫چــرا کــه محصولــی کشــت نمــی شــود و اگر هم کشــت شــود قیمت‬ ‫ان ‪ 13‬هــزار تومــان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر چــون اطــاع رســانی در ایــن زمینــه بــه کشــاورز‬ ‫کــم اســت‪ ،‬انهــا نمــی دانــد کــه ســیب زمینــی کــه بــرای کارخانه هــا‬ ‫اســتفاده مــی شــود بــا ســیب زمینــی کــه مصــرف روزانــه افــراد‬ ‫می رســد فــرق دارد‪.‬‬ ‫اطــاع رســانی را بایــد صــدا ســیما انجــام دهــد‪ ،‬صــدا و ســیمای مــا‬ ‫در تولیــد برنامــه هــای کــه بــه رونــق اقتصــاد کمــک کنــد انچنــان کــه‬ ‫بایــد ورود پیــدا نکــرده اســت و اگــر مــا مــی خواهیم بــه رونق تولید و‬ ‫شــکوفایی در ایــن زمینــه برســیم مــی توانیــم یــک شــبکه تلویزیونی‬ ‫در خصــوص تولیــد داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫اطالع رسانی شما به عنوان انجمن چگونه است؟‬ ‫مــا یــک انجمــن خصوصــی هســتیم اطــاع رســانی مــا در حــد‬ ‫فضــای مجــازی و مصاحبــه هــای پــاره وقــت بــا خبرنــگاران خواهــد‬ ‫بــود و اگــر صــدا و ســیما شــبکه تولیــد ایجــاد کنــد و امــوزش هــای‬ ‫الزم بــه کشــاورزان در ایــن زمینــه داده شــودهم کیفیت محصوالت‬ ‫بــاال خواهــد رفــت و هــم بــه ســود اوری کشــاورزی کشــور کمــک‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫اســتفاده از کــود و ســم بــرای کشــاورزان ماننــد انتــی بیوتیــک بــرای‬ ‫بیمار اســت‪ ،‬اگر مصرف کود و ســم درســت انجام نشــود محصول‬ ‫از بیــن خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫کشــاورزان ما همچنان بر پایه تجربیاتی که از گذشــته داشــته اند‬ ‫محصــول خــود را کشــت مــی کننــد و در ایــن مســیر کمــک و همــراه‬ ‫خوبــی ندارنــد کــه بتوانــد بــه انهــا کمــک کنــد کــه تولیــد خــود را‬ ‫رونــق ببخشــند و بــا اســتفاده از تکنولــوژی هــای روز دنیــا کیفیــت‬ ‫محصــوالت کشــاورزی را بــاال ببرنــد و متاســفانه ایــن خلعــی اســت‬ ‫کــه در ســطح کشــور وجــود دارد ‪.‬‬ ‫ســهمیه های ابالغی باشــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اســتعالم صــورت گرفتــه از ســامانه مربوطــه در وزارت راه و شهرســازی در ســال جاری تــا یازدهــم‬ ‫بهمــن مــاه تعــداد ‪ ۵۸۳‬هــزار و ‪ ۵۰‬نفــر‪ ،‬در مجمــوع بــه مبلــغ ‪ ۲۳۳‬هــزار و ‪ ۸۰۱‬میلیــارد ریــال‪ ،‬در ســامانه‬ ‫ثبت نــام و جهــت دریافــت تســهیالت ودیعــه مســکن بــه بانک هــای عامــل معرفــی شــده اند کــه ایــن امــار بیانگــر‬ ‫ان اســت کــه متقاضیــان معرفــی شــده بــه شــبکه بانکــی تــا تاریــخ یاد شــده مبلــغ ‪ ۱۳۳‬هــزار و ‪ ۸۰۱‬میلیــارد ریال‬ ‫بیشــتر از ســهمیه ابالغــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫براســاس امــار‪ ،‬از ابتــدای طــرح ودیعــه مســکن تــا مــورخ ‪ ۲۳‬بهمــن مــاه تعــداد ‪ ۴۴۵‬هــزار و ‪ ۹۹۵‬فقــره‬ ‫تســهیالت ودیعــه مســکن‪ ،‬در مجمــوع بــه مبلــغ ‪ ۱۳۴‬هــزار و ‪ ۷۰‬میلیــارد ریــال پرداخــت شــده اســت‪ .‬از ایــن‬ ‫میــزان مبلــغ ‪ ۴۷‬هــزار و ‪ ۶۲۴‬میلیــارد ریــال در ســال ‪ ۱۳۹۹‬و مبلــغ ‪ ۸۶‬هــزار و ‪ ۴۴۶‬میلیــارد ریــال در ســال جــاری‬ ‫تــا ‪ ۲۳‬بهمــن مــاه بــوده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن متقاضیــان تســهیالت مذکــور بــه مبلــغ ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۶۳۱‬میلیارد ریال توســط بانک هــای عامل پذیرش‬ ‫شــده اند و در حال تکمیل مدارک‪ ،‬ارائه ضمانت و دریافت تســهیالت هســتند‪.‬‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005004405‬مــورخ ‪ 1400.10.26‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضی و‏ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی علی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫ابادسلســله ایــادی از مالــک اقــای حســین زنگانــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‏کالســه ‪ 1400114412005000071‬تقاضــای اقــای عباســعلی محمــودی بــه شــماره شناســنامه ‪ 2260124356‬کــد ملــی ‪2260124356‬‏صــادره از‪ -‬علــی ابــاد فرزنــد محمــد درششــدانگ اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه انضمــام بیســت و ســه ســهم مشــاع‏از‬ ‫بیســت و چهــار ســهم ششــدانگ عرصــه کــه جهــت مابقــی ان اجــاره نامــه بــااداره اوقــاف وامــور خیریــه تنظیــم شــده بــه مســاحت ‪209.03‬‏متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ 20‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول – خیابــان مزرعــه – محلــه ابــوذر کوچــه مســجد بخــش ‪6‬‏علــی ابــاد بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪ 1400.189343‬مــورخ ‪ 1400.08.24‬اداره اوقــاف‬ ‫و امــور خیریــه علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب‏دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزنامــه در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند‏مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده‏بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع‏ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪ 275 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/11/09:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/25 :‬‏‪‎ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ صفحه 2 ‫مدیــر اجــرای طــرح پوشــش بیمــه ســامت محلــه هــای کم برخــوردار اداره کل بیمــه ســامت گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا وجــود تــاش بــرای گســترش ارائــه خدمــات درمانــی بــه مــردم اســتان‪ ۸۰ ،‬هــزار نفــر از ســاکنان‬ ‫محله هــای کــم برخــوردار گلســتان فاقــد هرگونــه پوشــش بیم ـه ای هســتند‪.‬‬ ‫شــاپور اقایی مقــدم بیــان کــرد‪ :‬خانــواده هــای فاقــد پوشــش بیمــه درمانــی در اســتان عــاوه بــر معرفــی‬ ‫توســط دســتگاه هــای مرتبــط بــه ایــن اداره کل‪ ،‬مــی تواننــد از طریــق ورود بــه ســامانه غیرحضــوری بیمــه‬ ‫ســامت یــا مراجعــه بــه ‪ ۲۹‬دفتــر پیشــخوان طــرف قــرارداد ایــن اداره کل نســبت بــه ثبــت اطالعــات خــود‬ ‫اقــدام کــرده و از مزایــای بیمــه ســامت اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬هزار‬ ‫گلستانیفاقد‬ ‫پوشش بیمه ای‬ ‫هستند‬ ‫دو شنبه ‪ 25‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪484‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫ُ‬ ‫ترک گل درمان روان درمانی دارد‬ ‫اموزش عیب یابی کارکرد‬ ‫پیشرانه از روی شمع‬ ‫تــرک مصــرف گُل در ایــران بــا روش هــای مختلــف از بســتری‬ ‫تــا روش هــای مشــاوره ای انجــام می گیــرد امــا ایــن روش هــا‬ ‫هــم همیشــه‏موفقیت امیــز نیســت‪ .‬صفاتیــان در مــورد دارو‬ ‫بــرای تــرک مــاده گُل می گویــد‪ :‬بــرای مــاده ای ماننــد گُل در‬ ‫هیــچ کجــای جهــان دارویــی‏وجــود نــدارد کــه توصیــه شــود‪ .‬ایــن‬ ‫مــاده در همــه جــا بــا اســم های مختلــف مصــرف می شــود و‬ ‫چــون دارویــی بــرای تــرک ان وجــود‏نــدارد درمــان هــم بســیار‬ ‫ســخت اســت‪ .‬فقــط یــک درمــان روان درمانــی دارد کــه بــه رونــد‬ ‫ان ماتریکــس می گوینــد کــه ‪ ۳‬تــا ‪ ۶‬مــاه طــول‏می کشــد کــه‬ ‫متاســفانه بســیاری از افــراد در ایــن درمــان نمی ماننــد چراکــه‬ ‫ایــن نوعــی رونــد اســت کــه بایــد طــی شــود امــا مصرف کننــدگان‬ ‫‏چنــد روز باقــی می ماننــد و ادامــه نمی دهنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اینجا بوی ُگل‬ ‫به مشام می رسد‬ ‫سرویس اسیب های اجتماعی ‪ -‬مهدی احمدی‬ ‫«ســعید صفاتیــان» کارشــناس اعتیــاد‪ ،‬شــایع ترین مــواد‬ ‫روانگــردان را کــه امــروز در کشــور مطــرح اســت‪ ،‬گُل دانســته‬ ‫و می گویــد ‏کــه ایــن مــاده مخــدر در میــان نوجوانــان مصــرف‬ ‫بیشــتری دارد و بــه دلیــل ارزان بــودن و دسترســی اســان‪،‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫نخســتین مــاده ‏مصرفــی انهاســ ‪‎‬‬ ‫قــدم زدن از میــدان ولیعصــر بــه ســمت خیابــان کارگــر باعــث‬ ‫می شــود کــه در مســیر بلــوار کشــاورز جوانــان و نوجوانانــی دیــده‬ ‫شــوند‏کــه باهــم در حــال گفت وگــو هســتند و در همیــن حــال‬ ‫نیــز ســیگارهایی در دســت دارنــد کــه دو یــا چنــد نفــری ان را‬ ‫می کِشــند؛‏ســیگارهایی کــه وقتــی بــوی ان بــه مشــام می رســد‬ ‫متوجــه می شــوی کــه ســیگار معمولــی نیســت و بــه نظــر می ایــد‪،‬‬ ‫بــوی دیگــر دارد‪.‎‬‬ ‫بــه خیابــان کارگــر کــه رســیدی از گوشــه پــارک اللــه ایــن بــوی‬ ‫غلیــظ بــه حــدی زیــاد می شــود کــه همــه پیــاده رو را در برمی گیرد‪.‬‬ ‫بویــی‏کــه نبایــد ان را تنهــا بــه همیــن یــک مســیر خالصــه کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان اطــراف مــدارس نیــز وضعیــت بهتــری ندارنــد‬ ‫و مصــرف گُل بــه‏پشــت در مــدارس رســیده اســت و در میــان‬ ‫دانش امــوزان امــار روبــه رشــدی دارد به گونـه ای کــه اگــر عــده ای‬ ‫بــه ان معتــاد نباشــند الاقــل‏تجربــه یــک بــار مصــرف ایــن مــاده‬ ‫را پیــدا کرده انــد‪ .‬همچنیــن مصــرف ایــن مــاده در میــان بانــوان‬ ‫نیــز گســترش پیــدا کــرده کــه دلیــل‏اصلــی اســتفاده از ان همــان‬ ‫طــرز تفکــر اشــتباه دربــاره شــادی اور بــودن ان اســت‪ .‬بــه هرحــال‬ ‫ایــن روزهــا در گوشــه و کنــار بیشــتر‏پارک هــا‪ ،‬فضــای ســبزها‬ ‫و ‪ ...‬چنیــن صحنه هایــی از مصــرف گُل توســط جوانــان دیــده‬ ‫می شــود و بــه راســتی چــرا ایــن شــهر بــوی‏‏«گل» می دهــد؟‬ ‫گُل شــایع ترین مــواد روانگــردان کــه در کشــور مصــرف‬ ‫می شــو د‬ ‫مــاده مخــدر گُل از مشــتقات «ماری جوانــا» و زیــر دســته‬ ‫«کانابیس هــا» یــا همــان گیــاه شــاهدانه اســت کــه ســده ها‬ ‫بــرای مصرف هــای‏صنعتــی و طبــی و بــه ســبب اثــرات روانگــردان‬ ‫یــا برانگیختگــی ذهنــی حاصــل از ان کشــت می شــده اســت‪ .‬گل‬ ‫بــه ســبب تشــابه عالیــم‏و حالت هــای ان بــه عنــوان یــک مــاده‬ ‫توه ـم زا نیــز معرفــی می شــود کــه ایــن روزهــا در ایــران مصــرف‬ ‫بی رویــه ای پیــدا کــرده اســت‪ .‬‏مــاده ای کــه در میــان جوانــان‬ ‫و جامعــه کارگــری کشــور نیــز رواج گســترده ای دارد‪ .‬ســعید‬ ‫صفاتیــان کارشــناس اعتیــاد در گفت وگــو بــا ‏پژوهشــگر ایرنــا‬ ‫گل را یکــی از شــایع ترین مــواد روانگــردان در کشــور می دانــد‬ ‫و می گویــد کــه مــاده «تــی اچ ســی» در گُل از مــوادی‏همچــون‬ ‫حشــیش بیشــتر اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل عــوارض شــدیدتری‬ ‫در بــدن افــراد ایجــاد می کنــد‪ .‬میــزان مصــرف مــاده گُل در‬ ‫‏کشــورهای مختلــف متفــاوت اســت و در ایــران هــم تقریبــا ً بعــد‬ ‫از مــاده مخــدر تریــاک‪ ،‬باالتریــن مصــرف بــه خــود اختصــاص‬ ‫داده اســت‏و بــه ویــژه در گــروه نوجوانــان مصــرف بیشــتری دارد؛‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫یعنــی گُل اولیــن مــاده مصرفــی انهــا اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬میــزان مصــرف مــاده گُل در کشــورهای مختلــف متفاوت اســت‬ ‫و در ایــران هــم تقریبــا ً بعــد از مــاده مخــدر تریــاک‪ ،‬باالتریــن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫مصــرف‏بــه خــود اختصــاص داده اسـ ‪‎‬‬ ‫گُل در حجم زیادی تولید می شود‬ ‫امــروزه دسترســی بــه گُل در ایــران بســیار اســان شــده اســت‬ ‫و حجــم زیــادی از ان در کشــور وجــود دارد و ایــن میــزان‬ ‫نشــان دهنده حجــم‏تولیــد زیــاد ان اســت‪ .‬صفاتیــان بــه تولیــد‬ ‫ایــن مــاده مخــدر اشــاره و بیــان می کنــد کــه ایــن مــاده قبــا ً در‬ ‫کشــورهای همســایه تولیــد می شــد امــا‏چنــد ســالی اســت کــه‬ ‫ایــن مــاده در کشــور تولیــد می شــود و حجــم زیــادی را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت‪ .‬تولیــد ان در کشــور بــه‏گونــه ای شــده‬ ‫کــه حتــی برخــی در گلدان هــای خانگــی هــم ایــن مــاده مخــدر را‬ ‫پــرورش می دهنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مصرف گُل چه عوارضی دارد؟‬ ‫از مشــخص ترین عالیــم مصــرف گُل تغییــر رفتــار فــرد در طــول‬ ‫روز اســت‪ .‬بــه طــوری کــه فــرد مصرف کننــده وقتــی صبح هــا از‬ ‫‏خــواب بیــدار می شــود و ســاعت های طوالنــی از زمــان مصــرف‬ ‫می گــذرد‪ ،‬عصبــی‪ ،‬بی قــرار و پرخاشــگر می شــود و همــواره بــه‬ ‫‏دنبــال راهــی بــرای تــرک خانــه اســت‪ .‬بنابرایــن مصــرف گُل باعــث‬ ‫فاصلــه گرفتــن فــرد از خانــواده اش می شــود و تغییــرات قابــل‬ ‫توجهــی‏در میــزان تشــنگی‪ ،‬اشــتها و خــواب بســته بــه شــرایط‬ ‫جســمی فــرد‪ ،‬ایجــاد می کنــد‪ .‬ایــن افــراد بــه طــور معمــول پــس‬ ‫از مصــرف تمایــل ‏زیــادی بــه خوابیــدن دارنــد و در زمانــی کــه‬ ‫احســاس خمــاری می کننــد‪ ،‬بی خــواب می شــود‪ .‬صفاتیــان‬ ‫مصــرف گُل را دارای تبعــات‏کوتــاه مــدت و بلندمــدت می دانــد‬ ‫کــه بــر جســم و روان افــراد تاثیــر می گــذارد کــه عــوارض روانــی‬ ‫ان بســیار بیشــتر از عــوارض جســمی‏اســت؛ یعنــی وقتــی افرادی‬ ‫کــه گُل مصــرف می کننــد دچــار افســردگی و اضطــراب می شــوند‪،‬‬ ‫ایــن بیمــاری قابــل درمــان نیســت و حتــی‏افــرادی وجــود دارنــد‬ ‫کــه بــا ســابقه چنــد ســال مصــرف گُل بــه بیمارســتان های روانــی‬ ‫مراجــع کــرد ه و چندیــن مــاه تحــت درمــان قــرار‏گرفته ان ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ترک گُل درمان روان درمانی دارد‬ ‫تــرک مصــرف گُل در ایــران بــا روش هــای مختلــف از بســتری‬ ‫تــا روش هــای مشــاوره ای انجــام می گیــرد امــا ایــن روش هــا‬ ‫هــم همیشــه ‏موفقیت امیــز نیســت‪ .‬صفاتیــان در مــورد دارو‬ ‫بــرای تــرک مــاده گُل می گویــد‪ :‬بــرای مــاده ای ماننــد گُل در‬ ‫هیــچ کجــای جهــان دارویــی‏وجــود نــدارد کــه توصیــه شــود‪ .‬ایــن‬ ‫مــاده در همــه جــا بــا اســم های مختلــف مصــرف می شــود و‬ ‫چــون دارویــی بــرای تــرک ان وجــود‏نــدارد درمــان هــم بســیار‬ ‫ســخت اســت‪ .‬فقــط یــک درمــان روان درمانــی دارد کــه بــه رونــد‬ ‫ان ماتریکــس می گوینــد کــه ‪ ۳‬تــا ‪ ۶‬مــاه طــول ‏می کشــد کــه‬ ‫متاســفانه بســیاری از افــراد در ایــن درمــان نمی ماننــد چراکــه‬ ‫ایــن نوعــی رونــد اســت کــه بایــد طــی شــود امــا مصرف کننــدگان‬ ‫‏چنــد روز باقــی می ماننــد و ادامــه نمی دهنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دالیل افزایش مصرف گُل‬ ‫صفاتیــان در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــه چیــزی باعــث‬ ‫شــده کــه مــاده مخــدر گُل اینقــدر در جامعــه رشــد پیــدا کنــد؟‬ ‫اظهــار می کنــد‪ :‬یکــی‏از مهمتریــن دالیــل‪ ،‬دسترســی اســان بــه‬ ‫ایــن مــاده مخــدر و دیگــری قیمــت ارزان ان اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫گروه هــای همســاالن کــه خودشــان‏گُل مصــرف می کننــد هــم‬ ‫تاثیرگــذار هســتند‪ ،‬یعنــی تبلیغــات‪ .‬بــه ایــن صــورت کــه اول‬ ‫خــود قاچاقچیــان تبلیــغ می کردنــد کــه ایــن مــاده ‏اعتیــاداور‬ ‫نیســت و بعــد هــم در میــان دیگــران ایــن امــر شــایع شــد کــه گُل‬ ‫اعتیــاداور نیســت امــا ایــن نادرســت اســت زیــرا ایــن مــاده مخــدر‬ ‫‏اعتیــاد روانــی دارد‪ .‬بعضــی از تحقیقــات هــم نشــان می دهــد کــه‬ ‫مصــرف یــک یــا دو بــار هــم ممکــن اســت باعــث شــود کــه فــرد‬ ‫بــرای‏همیشــه بــه ایــن مــاده مخــدر وابســته شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫راهکارهای پیشگیری از مصرف گُل‬ ‫صفاتیــان در خصــوص راهکارهــای پیشــگیری از مصــرف مــواد‬ ‫مخــدر گُل بیــان می کنــد کــه در ایــن زمینــه برنامه هایــی صــورت‬ ‫‏گرفتــه امــا مشــخص اســت کــه ایــن برنامه هــا انگونــه کــه بایــد‬ ‫تاثیرگــذار نبــوده اســت زیــرا مصــرف ایــن مــاده مخــدر در حــال‬ ‫افزایــش‏اســت‪ .‬در حــوزه مقابلــه هــم کشــفیات زیــادی انجــام‬ ‫می گیــرد امــا اینقــدر تولیــد و ورود ان بــه کشــور زیــاد اســت کــه‬ ‫کارســاز نیســت‪ .‬در‏اینجــا وظیفــه دســتگاه های اموزشــی ماننــد‬ ‫امــوزش و پــرورش و امــوزش عالــی مهــم می شــود؛ یعنــی بایــد‬ ‫ســعی کنیــم در کتاب هــای‏درســی و اموزشــی بــه اســیب های‬ ‫اجتماعــی و مهارت هــای زندگــی بپردازیــم‪ .‬اگــر امــوزش و‬ ‫پــرورش بــه عنــوان یــک ســازمان دولتــی‏در خصــوص مــواد مخــدر‬ ‫بــه نوجوانــان امــوزش ندهــد ایــن فــرد اطالعــات خــود را در ایــن‬ ‫زمینــه از قاچاقچیــان دریافــت می کنــد و بــه ‏دلیــل اطالعــات‬ ‫غلطــی کــه بــه او می رســد‪ ،‬بــه ســمت مصــرف ایــن مــاده مخــدر‬ ‫ســوق پیــدا می کن ‪‎‬د‪/‎.‬ایرنــا‬ ‫ف‪ ‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005004327‬مــورخ ‪ 1400.10.22‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای عباســعلی مزیــدی تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412005000079‬تقاضــای اقــای در محمــد براهوئــی‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪1404‬و کــد ملــی ‪3670361936‬‏صــادره اززابــل فرزنــد حســن در ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت ‪ 236‬متــر مربــع مفــروز‏و مجزاشــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪،‬‬ ‫خیابــان نفــت ســیاه ‪ ،‬کوچــه شــهاب ‪ 9‬بخــش ‪ 6‬علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪.‬‏مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‏ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره‏پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه‏مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم‬ ‫نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪298 :‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400.11.09:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1‎ 400.11.25 :‬‏ ‪‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک علــی ابــاد کتــول ازطــرف مصطفــی رحیــم ابــادی‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمیبرابررای هیــات بشــماره ‪ 140060312004006933‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412004000609‬خانــم ای ســن عطــا فرزنــد‏عبدالوهــاب‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 160‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2032313278‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه‏مســاحت ‪ 199‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-1/822‬اصلــی بخــش ‪ 10‬واقــع درگنبــدکاووس خیابــان شــریعتی غربــی کوچــه‏قابــوس خریــداری‬ ‫ملــک مــع الواســطه از تقــی جاهــد داشــلی بــرون (مالــک رســمی)‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو‏نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‏مــی تواننــد‬ ‫ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت‏یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‏مذکــور‬ ‫و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9941 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/11/11 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪400/11/25 :‬‏‪ 1‬رضــا ســارانی – مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــدکاووس‏‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای هیــات بشــماره ‪ 140060312004006845‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412004000719‬خانــم زبیــده نیــک قوجــق فرزنــد‏حاجی‬ ‫بــردی بــه شــماره شناســنامه ‪ 2020506920‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2020506920‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا‏شــده بــه مســاحت ‪ 150.70‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-1/4480‬اصلــی بخــش ‪ 10‬واقــع درگنبــدکاووس روســتای اق قایــه‏خیابــان‬ ‫مســکین قلیــچ کوچــه دوم خریــداری ملــک مــع الواســطه از مــراد اقــا میهــن (مالــک رســمی)‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‏ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی‬ ‫‏داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬‏ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجع قضایی تقدیــم نمایند‪ .‬بدیهی اســت درصورت‬ ‫‏انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9949 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/11/11 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪400/11/25 :‬‏‪ 1‬رضــا ســارانی – مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــدکاووس‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای هیــات بشــماره ‪ 140060312004006932‬پرونــده کالســه ‪ 1400114412004000502‬خانــم منیــره خرمالــی فرزنــد‏عطــا گلدی‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 6240021210‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 6240021210‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده‏بــه مســاحت ‪ 83.70‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-1/10236‬اصلــی بخــش ‪ 10‬واقــع درگنبــدکاووس خیابــان ‪ 17‬شــهریور‏غربــی فلکــه‬ ‫ســوم ترمینــال خریــداری ملــک مــع الواســطه از تمامــت ســهم مالکیــت مشــاعی (مالــک رســمی)‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع‏عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه چنانچه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضــی‏اعتراضی‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‏اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجع قضایی تقدیــم نمایند‪ .‬بدیهی اســت‏درصورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9947 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/11/11 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪400/11/25 :‬‏‪ 1‬رضــا ســارانی – مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــدکاووس‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابررای هیات بشــماره ‪ 140060312004006927‬پرونده کالســه ‪ 1399114412004000471‬اقای قادر شــیرمحمدلی فرزند‏شــیرمحمد‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 686‬کاللــه و کــد ملــی ‪ 4869172755‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه‏مســاحت ‪ 91.50‬مترمربــع جــدا شــده ازپــاک ثبتــی ‪-1/14903‬اصلــی بخــش ‪ 10‬واقــع درگنبــدکاووس خیابــان امــام زاده غربــی‏خریــداری ملــک مع‬ ‫الواســطه از تمامــت ســهم مالکیــت مشــاعی (مالــک رســمی)‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو‏نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند‏مــی تواننــد ازتاریخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت‏یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‏مذکــور و عــدم‬ ‫وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9939 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/11/11 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪400/11/25 :‬‏‪ 1‬رضــا ســارانی – مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک گنبــدکاووس‏‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمیبرابررای هیات بشــماره ‪ 140060312004006930‬پرونده کالســه ‪ 1400114412004000438‬اقای یوســف رضا جورســرایی‏فرزند علی‬ ‫اعظــم بــه شــماره شناســنامه ‪ 6‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2064016007‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه‏مســاحت ‪ 98.18‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-1/42659‬اصلــی بخــش ‪ 10‬واقــع درگنبــدکاووس خیابــان خیــام جنوبی‏خریــداری ملک مع‬ ‫الواســطه از تمامــت ســهم مالکیــت مشــاعی (مالــک رســمی)‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو‏نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند‏مــی تواننــد ازتاریخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت‏یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‏مذکــور و عــدم‬ ‫وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9937 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/11/11 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪400/11/25 :‬‏‪ 1‬رضــا ســارانی – مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک گنبــدکاووس‏‬ ‫در اینجــا بــه چنــد دلیــل و مشــکل اصلــی این قطعه کوچک‬ ‫و حیاتــی در خــودرو می پردازیــم و بــاز هــم تاکیــد می کنیــم‬ ‫که همیشــه از شــمع مناســب با خودرو خود اســتفاده کنید؛‬ ‫شــمعی کــه هــم دمــای کاری ان و هــم نــوع ان مناســب بــا‬ ‫پیشــرانه اتومبیل باشــد‪.‬‬ ‫‪ .1‬شــنیدن صــدای ضربــه در موتــور خــودرو یــا اصطالحــا‬ ‫حالــت ‪ Knock‬بــه معنــی ایــن اســت کــه شــمع برق مناســبی‬ ‫بــرای جرقــه زدن نــدارد‪ .‬اگــر بــه ایــن شــمع نــگاه کنیــم چینــی‬ ‫ان شکســته اســت و پالتیــن ســر شــمع نیــز انــدازه اســتاندارد‬ ‫خــود را نــدارد‪ .‬ایــن مشــکل می توانــد بــه خاطــر اســتفاده از‬ ‫شــمعی بــا بــازه حرارتــی نامناســب بــرای ایــن پیشــرانه باشــد‬ ‫( هــر شــمع بایــد مناســب بــا دمــای کارکــرد پیشــرانه انتخــاب‬ ‫شــود کــه در کاتالــوگ خــودرو و شــمع ها نوشــته می شــود‬ ‫)‪ .‬از طرفــی بــه خاطــر زود جرقــه زدن شــمع ها یــا اصطالحــا‬ ‫اوانــس بــودن موتــور نیــز ممکــن اســت ایــن اتفــاق بیفتــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬اگــر شــمع خــودرو دارای رســوباتی در ســر خــود شــده و‬ ‫چینــی رنــگ زرد پیــدا کــرده اســت‪ 2 ،‬دلیــل می توانــد داشــته‬ ‫باشــد؛ یــا ســوخت خــودرو کیفیــت مناســبی نــدارد و دارای‬ ‫ترکیبــات ســربی اســت و یــا اینکــه مــدت زیــادی را بــا دور بــاال‬ ‫رانندگــی کــرده ایــد‪ .‬چنیــن شــمعی را بایــد بــاز کــرده و خــوب‬ ‫تمیــز کــرد‪ ،‬هــر چنــد کــه بــه خوبــی قبــل کار نخواهــد کــرد و‬ ‫بهتریــن راه ح ـل ‪ ،‬تعویــض ان اســت‪.‬‬ ‫‪ .3‬شــمع دوده زده و ســیاه شــده‪ ،‬شــایع ترین نــوع‬ ‫شمع هاســت‪ .‬ایــن حالــت بــه خاطــر ایــن بــه وجــود‬ ‫می ایــد کــه ســوخت و ســاز اصــا از نظــر میــزان نســبت‬ ‫هــوا و بنزیــن‪ ،‬تنظیــم نیســت؛ یعنــی ممکــن اســت غلظــت‬ ‫ان زیــاد شــده اســت کــه مصــرف بــاال نشــانه ان اســت‪.‬‬ ‫پــس بــه دنبــال مشــکل در ساســات خــودرو ( چــه حالــت‬ ‫اتوماتیــک در خودرو هــای انژکتــوری و چــه ساســات دســتی‬ ‫در خودرو هــای کابراتــوری) برویــد‪ .‬کثیــف بــودن فیلتــر هــوا‬ ‫نیــز بــه معنــی کــم بــودن نســبت هــوا و ســوخت اســت و‬ ‫می توانــد ایــن مشــکل را پدیــد اورد‪.‬‬ ‫‪ .4‬اگــر بــا بــاز کــردن شــمع دیدیــم کــه اصطالحــا ســر ان‬ ‫گچه زده اســت و خاکســتر ســفیدی همه اجزای نوک ان را‬ ‫پوشــانده‪ ،‬بایــد مســتقیم بــه ســراغ کیفیت ســوخت برویم‪.‬‬ ‫ایــن حالــت زمانــی پیــش می ایــد کــه بنزیــن بــدون ســرب‬ ‫کیفیــت خوبــی نداشــته و از مکمــل نیــز اســتفاده نکــرده ایم‬ ‫و یــا مکمــل مــورد اســتفاده کیفیــت خوبــی نداشــته اســت‪.‬‬ ‫بــرای حــل ایــن مشــکل بایــد شــمع را تمیــز کــرد و یــا در‬ ‫صــورت امــکان ان را تعویــض و از مکمل هــای شــناخته‬ ‫شــده موجــود در بــازار اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫‪ .5‬روغــن زدن ســر شــمع ها یــا اصطالحــا چــرب شــدن انهــا‬ ‫بــه معنــی وقــوع یــک خرج بــزرگ برای راننده اســت‪ .‬هنگامی‬ ‫کــه موتــور به روغن ســوزی می افتــد‪ ،‬روغن وارد اتاق محفظه‬ ‫احتــراق می شــود و از انجایــی کــه دمــای ســوختن بــاال تــری‬ ‫دارد‪ ،‬بــه همــراه بنزیــن بــه خوبــی نمی ســوزد و مقــداری از‬ ‫ان ســر الکترود هــای شــمع می نشــیند‪ .‬شــمع در ایــن حالــت‬ ‫کامال روغنی و ســیاه اســت و جرقه به خوبی زده نمی شــود‪.‬‬ ‫روغــن ســوزی موتــور می توانــد از دو عامــل باشــد؛ یکــی اینکه‬ ‫اب بند هــای گیــت ســوپاپ فرســوده شــده و روغــن از ان‬ ‫عبــور می کنــد و وارد ســیلندر می شــود و یــا اینکــه رینگ هــای‬ ‫روغنــی پیســتون معیــوب شــده اند کــه نمی تواننــد روغــن را‬ ‫از جــداره ســیلندر بــه خوبــی پــاک کننــد‪ .‬در ایــن حالــت بایــد‬ ‫پیشــرانه را ســریع تر تعمیــر اساســی کــرد‪.‬‬ ‫‪.6‬اگــر دیدیــم الکتــرود میانــی شــمع خــورده شــده اســت‬ ‫و لبه هــای چینــی دور ان ســوختگی کمــی دارد‪ ،‬یعنــی‬ ‫اینکــه عمــر ایــن شــمع بــه پایــان رســیده و بایــد زودتــر‬ ‫تعویــض شــود‪ .‬در ایــن حالــت بــه خاطــر زیــاد شــدن‬ ‫فاصلــه الکتــرود و پالتیــن شــمع‪ ،‬جرقــه ضعیــف اســت و‬ ‫موتــور قــدرت مناســبی نــدارد‪.‬‬ ‫‪ .7‬گاهــی اوقــات بــا بــاز کــردن شــمع می بینیــم کــه ســر ان‬ ‫بنزینی اســت و ظاهرا عمل ســوخت و ســاز درون پیشــرانه‬ ‫بــه خوبــی صــورت نمی گیــرد‪ .‬در ایــن حالــت موتــور خــودرو‬ ‫ریــپ می زنــد و بــه خاطــر خیــس بــودن ســر شــمع و جرقــه‬ ‫نامناســب‪ ،‬پیشــرانه بــه ســختی روشــن می شــود‪ .‬پــس بایــد‬ ‫مشــکل را در سیســتم جرقــه زنــی پیــدا کــرد کــه الزم اســت‬ ‫بــه کنتــرل وایر هــا و تنظیــم بــودن بــرق خــودرو بپردازیــد‪ .‬در‬ ‫صورتــی کــه مشــکلی پیــدا نشــد بــه ســراغ سیســتم تزریــق‬ ‫ســوخت خــودرو برویــد‪ .‬ممکــن اســت کاربراتــور شــما‬ ‫مصــرف ســوخت باالیــی پیــدا کــرده و ساســات ان نامیــزان‬ ‫شــده و یــا انژکتــور خــودرو دارای نشــتی اســت و اصطالحــا‬ ‫ســوزن ها گشــاد شــده انــد کــه بنزیــن بیــش از حــد وارد‬ ‫موتــور می شــود‪.‬‬ ‫‪ .8‬ممکــن اســت دیــده شــود کــه ســر شــمع و پالتیــن و‬ ‫الکتــرود میانــی ذوب شــده اند‪ .‬ایــن یعنــی وجــود گرمــای‬ ‫بیــش از حــد قابــل تحمــل بــرای شــمع خــودرو‪ .‬ایــن‬ ‫گرمــای زیــاد می توانــد علــل زیــادی داشــته باشــد مثــل بــد‬ ‫کار کــردن سیســتم خنــک کاری خــودرو کــه پیشــرانه را بــه‬ ‫دمــای مطلــوب نمی رســاند‪ ،‬بــرق دزدی وایر هــا از هــم کــه‬ ‫باعــث می شــود جرقــه یــک شــمع بیــش از حــد زیــاد شــود‪،‬‬ ‫اوانــس بــودن بیــش از حــد پیشــرانه و یــا مصــرف زیــاد‬ ‫ســوخت کــه باعــث می شــود تــا مقــداری از ســوخت قبلــی‬ ‫درون پیشــرانه باقــی بمانــد و انفجارهایــی بــا شــدت بیــش‬ ‫از حــد تحمــل شــمع درون ســیلندر اتفــاق بیفتــد‪ .‬بــرای حــل‬ ‫ایــن مشــکل بایــد از شــمع های مناســب اســتفاده کــرد‪،‬‬ ‫وایر هــا را از نظــر بــرق دزدی چــک کنیــد و بــه نشــانه های‬ ‫مشــکل درون سیســتم خنــک کاری مثــل خرابــی واشــر ســر‬ ‫ســیلندر و ایــراد در رادیاتــور و‪ ...‬بپردازیــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 25‬بهمن‬ ‫بجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 25‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪484‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫مسئولین استانی باید‬ ‫پاسخگوی تنش ابی‬ ‫در گلستان باشند‬ ‫معاون باغبانی جهاد کشاورزی گلستان‪:‬‬ ‫پرورش گیاهان دارویی‬ ‫در گلستان جدید است‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی گفت‪ :‬در صورت تنش ابی در بهار و تابســتان‬ ‫ســال اینــده مســئولین اســتانی بایــد پاســخگو باشــند‪.‬‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار‬ ‫کســب و کار اظهــار کــرد‪ :‬بــرای کنتــرل تنــش ابــی در‬ ‫گلســتان اقدامــات گســترده و نشســت های زیــادی بــا‬ ‫وزیــر نیــرو و بــا معاونیــن ایشــان داشــته ایم‪،‬کــه در ایــن‬ ‫جلســات مســئولین اســتانی نیــز حضــور داشــته انــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪:‬اب منطق ـه ای تامیــن کننــده اب‬ ‫اســتان اســت و ایــن کار بــر عهــده ایــن شــرکت اســت‪.‬‬ ‫ســنگدوینی بــا بیــان اینکــه مســئولین اســتانی بایــد‬ ‫پیگیرتصمیــم گیــری هــای کــه در جلســات انجــام شــده‬ ‫باشــند‪ ،‬افــزود‪ :‬اگــر مشــکل کــم ابی در گلســتان داشــته‬ ‫باشــیم مقصر اصلی مســئولین اســتانی هســتند و باید‬ ‫پاســخگوی مــردم باشــند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از ابتــدای مجلــس شــاید بــاالی ‪ 10‬تــا‬ ‫‪ 15‬جلســه بــا حضــور وزیــر نیــرو‪ ،‬معاونیــن و مســئولین‬ ‫اســتانی برگــزار کرده ایــم و در ایــن خصــوص رایزنی هــای‬ ‫بســیاری داشــته ایم ‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬مشــکالت اســتان در خصــوص بــرق‪،‬‬ ‫انتقــال بــرق‪ ،‬اب وفاضــاب‪ ،‬اب شــیرین کــن‪ ،‬اب‬ ‫شــرب و دیگــر مســائل توســط مجمــع نماینــدگان‬ ‫پیگیــری شــده اســت و اگــر تنــش ابــی داشــته ایــم‬ ‫مدیــران اســتانی پاســخگو باشــند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــا رایزنــی هــای الزم را انجــام داده ایــم‬ ‫و پیگیری مصوبات جلســه بر عهده مســئولین اســتانی‬ ‫اســت اگــر هــم پیگــری کردنــد و بــا مشــکل مواجه شــدند‬ ‫مــی تواننــد اطــاع رســانی کننــد تــا بتوانیــم مشــکالت‬ ‫اســتانی را بــا همــکاری هــم حــل و فصــل کنیــم‪.‬‬ ‫ســنگدوینی تصریــح کــرد‪ :‬مــن بــه نمایندگــی از مجمــع‬ ‫نماینــدگان مــی گویــم کــه مــا همــه انچــه کــه نیاز بــود در‬ ‫ایــن خصــوص پیگیــری کنیــم انجــام داده ایــم و اقدامــات‬ ‫بــر عهده مســئولین اســت‪.‬‬ ‫فرهانــی‪ ،‬معــاون باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬پــرورش گیاهــان دارویــی‪،‬‬ ‫صنعتــی نوپــا در اســتان اســت و در حــال حاضــر فقــط کشــاورزان پیشــرو بــه ســراغ ان می رونــد‪.‬‬ ‫نویــد رضــا فراهانــی بیشــترین ســطح زیرکشــت گیاهــان دارویــی را شــرق گلســتان برشــمرد‬ ‫و اظهــار کــرد‪ :‬در شهرســتان هایی نظیــر کاللــه و گالیکــش محصــول زیــره ســبز و ســیاه دانــه‬ ‫پاسخ به نگرانی اهالی قلعه حسن‬ ‫درباره صدور اسناد یال قلعه حسن‬ ‫افتتاح ‪ 21‬طرح مخابراتی‬ ‫در شرق استان گلستان‬ ‫طرح واردات کامیون های زیر‪3‬‬ ‫سال ساخت در دست اجراست‬ ‫رییــس کل دادگســتری اســتان گلســتان گفــت‪ :‬اســناد صــادر‬ ‫شــده مشــهور بــه یــال قلعــه حســن ‪ ،‬بــا زمیــن هــای کشــاورزی‬ ‫اهالــی ایــن منطقــه‪ ،‬هــم پوشــانی نــدارد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی در پاســخ بــه نگرانــی اهالــی قلعــه حســن‬ ‫گــرگان درپــی صــدور ســند اراضــی یــال قلعــه حســن بــه نــام‬ ‫منابــع طبیعــی گفــت‪ :‬اســناد صــادر شــده مربــوط بــه اراضــی‬ ‫ملــی شــامل جنگلهــای دســت کاشــت و اراضــی جنگلــی‬ ‫واقــع در منطقــه یــال قلعــه حســن اســت و بــا زمیــن هــای‬ ‫کشــاورزی اهالــی منطقــه همپوشــانی نــدارد و زمیــن هایــی‬ ‫که به اصطالح مســتثنیات هســتند در این نقشــه مجزا شــده‬ ‫اســت و جــای نگرانــی وجــود نــدارد ‪.‬‬ ‫ده روز پیــش دادگســتری اســتان از صــدور ســند ‪ ۱۵۰‬هکتــار‬ ‫از اراضــی ملــی گــرگان مشــهور بــه یــال قلعــه حســن یعنــی از‬ ‫انتهــای شــهرک تــاالر تــا میــدان تیــر ارتــش ایــن شــهر خبــر‬ ‫داده بــود ‪.‬‬ ‫انتشــار همیــن خبــر برخــی اهالــی ایــن منطقــه را نگــران کــرد‬ ‫کــه مبــادا زمیــن هــای کشــاورزی انــان نیــز در قالــب ســند اراضــی‬ ‫ملــی ســند خــورده باشــد ‪.‬‬ ‫‪ 21‬طــرح مخابراتــی در شــرق اســتان گلســتان بــه مناســبت ایــام ا‪...‬‬ ‫دهــه مبــارک فجــر افتتــاح شــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از اداره روابــط عمومی مخابرات‬ ‫منطقــه گلســتان ‪ ،‬دکتــر غالمعلــی شــهمرادی کــه در مراســم افتتــاح‬ ‫متمرکــز ‪ 21‬پــروژه مخابراتــی شــرق اســتان بــا حضــور دکتــر اریانپــور‬ ‫نماینــده مــردم شهرســتانهای کاللــه ‪ ،‬مینودشــت ‪ ،‬گالیکــش ومــراوه‬ ‫تپــه در مجلــس شــورای اســامی وفرمانــداران ایــن شهرســتان هــا‬ ‫برگــزار شــد ســخن مــی گفــت ‪ :‬بــا اشــاره بــه میــزان توســعه وارتقــاء‬ ‫شــاخص هــای مخابراتــی در اســتان گفــت ‪ :‬تالش هــای انجــام شــده‬ ‫در راســتای افزایــش کیفیــت ارتباطــات مخابراتی اســت و بــاور واعتقاد‬ ‫مــا‪ ،‬توزیــع عادالنــه خدمــات مخابراتی و ارائه ســرویس های مناســب‬ ‫و مــورد نیــاز مــردم در جــای جــای اســتان مــی باشــد ‪.‬‬ ‫وی بــا اعــام ایــن مطلــب کــه ‪ 21‬پــروژه مخابراتــی در شهرســتان های‬ ‫کاللــه ‪ ،‬مینودشــت ‪ ،‬گالیکــش و مــراوه تپــه بــه مناســبت ایــام ا‪...‬‬ ‫دهــه مبــارک فجــر بــه بهــره بــرداری رســیده اســت ‪ ،‬ســرمایه گــذاری‬ ‫انجــام شــده در ایــن پــروژه هــا را بالــغ بــر ‪ 191‬میلیــارد ریــال دانســت و‬ ‫افــزود تاســیس و ارتقــاء ســایت همــراه اول ‪ ،‬اجــرای طــرح فیبرنــوری ‪،‬‬ ‫نصــب و راه انــدازی رادیــو‪ ،‬توســعه پــورت و شــبکه کابــل از جملــه ایــن‬ ‫پروژه‍ هــا بــوده کــه بــا اجــرای انهــا ارتبــاط مخابراتی با کیفیت بیشــتری‬ ‫در اختیــار مــردم قــرار خواهــد گرفــت ‪.‬‬ ‫رئیــس اداره کاال اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫گلســتان خبــرداد‪ :‬طــرح واردات کامیــون هــای زیــر ‪ 3‬ســال‬ ‫ســاخت از محــل بنــد(ث) مــاده ‪ 30‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون‬ ‫احــکام دائمــی برنامــه هــای کشــور و شــرایط و ضوابــط وزارت‬ ‫راه و شهرســازی در حــال اجراســت‪.‬‬ ‫محســن یازرلــو در مصاحبــه بــا پایــگاه اطــاع رســانی اداره کل‬ ‫گفــت‪ :‬برهمیــن اســاس‪ ،‬راننــدگان و مالــکان کامیــون هــای‬ ‫فرســوده‪ ،‬شــرکت هــا و ســرمایه گــذاران بخــش حمــل و نقــل‬ ‫مــی تواننــد بــا اســتفاده از ایــن طــرح بــرای نوســازی نــاوگان‬ ‫فرســوده خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬متقاضیــان مــی تواننــد بــرای کســب اطالعــات‬ ‫بیشــتر از فرایندهــای اجرایــی و شــرایط و ضوابــط طــرح بــه‬ ‫ســایت ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای کشــور بــه‬ ‫ادرس ‪ www.rmto.ir‬و ســایت نوســازی نــاوگان بــه ادرس‬ ‫‪ rpf.rmto.ir‬مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران اعــام کــرد‪ :‬تــا پایــان‬ ‫دی مــاه بیــش از دو میلیــون تــن روغــن و شــکر خــام از‬ ‫بنــادر شــمالی و جنوبــی وارد کشــور شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابط عمومی‬ ‫شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران‪ ،‬براســاس ایــن گــزارش‪،‬‬ ‫میــزان روغــن وارد شــده از اغــاز ســال تــا پایــان دی مــاه‬ ‫بــه بیــش از یــک میلیــون و ‪ ۱۵۹‬هــزار تــن رســیده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس برنامه ریزی هایــی کــه از ســال گذشــته‬ ‫انجــام شــده در طــی ‪ ۱۰‬مــاه‪ ۵۹۸ ،‬هــزار تــن روغــن خام‬ ‫تامیــن و خریــداری شــده اســت و بــرای تنظیــم بــازار این‬ ‫کاالی اساســی طــی مــدت ‪ ۹۶۱‬هــزار تــن بــرای تصفیــه‬ ‫در کارخانجــات روغن کشــی و عرضــه در شــبکه های‬ ‫توزیــع‪ ،‬بــه فــروش رفتــه اســت‪.‬‬ ‫در بخــش تامیــن روغــن مصرفــی کشــور‪ ،‬همچنیــن از‬ ‫تولیــدات داخلــی‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۰۰‬هــزار تــن دانـه ی روغنــی‬ ‫کلــزا و ‪ ۷۷۰۰‬دانــه روغنــی ســویا بــرای اســتحصال روغــن‬ ‫بــه کارخانجــات روغن کشــی فروختــه شــده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس برنامه ریزی هایــی کــه از ســال گذشــته انجــام‬ ‫شــده اســت برای تامین شــکر کشــور نیز‪ ،‬در ‪ ۱۰‬ماه امســال‬ ‫‪ ۸۴۳‬هــزار تــن شــکر خــام وارد شــده و میــزان تامیــن و‬ ‫خریــد در همیــن مــدت بــه ‪ ۲۸۶‬هــزار تــن رســیده اســت‪.‬‬ ‫بــرای تنظیــم بــازار شــکر تــا پایــان دی ماه‪،‬بیــش از‬ ‫‪ ۴۷۸‬هــزار تــن شــکر خــام بــرای تصفیــه در اختیــار‬ ‫کارخانجــات شــکر قــرار داده شــده کــه پــس از تصفیــه‬ ‫در شــبکه های عرضــه‪ ،‬توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫تامین ‪ ۲۱۰‬هکتار زمین‬ ‫گــرگان‪ -‬زنگانــه‪ ،‬اســتاندار گلســتان بــا بیــان ایــن کــه اراضــی مــازاد در اختیــار طــرح جهــش تولیــد‬ ‫مســکن قــرار مــی گیــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬در گلســتان ‪ ۲۱۰‬هکتــار زمیــن بــرای اجــرای طــرح مســکن ملــی‬ ‫تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی محمــد زنگانــه در جلســه بررســی پروژه هــای حــوزه مســکن و ســاماندهی ســواحل اســتان‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬بــرای اجــرای طــرح مســکن ملــی در اســتان تاکنــون ‪ ۲۱۰‬هکتــار زمیــن تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا بیــان ایــن کــه ســهم گلســتان در طــرح جهــش تولیــد مســکن‪ ۹۳ ،‬هــزار‬ ‫واحــد اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بایــد دانشــگاه ها و نیروهــای مســلح بــا توجــه بــه ظرفیــت‪ ،‬اراضــی کــه تحــت‬ ‫مالکیــت خــود دارنــد را طــی تفاهــم نامه هایــی در اختیــار راه و شهرســازی قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬دســتگاه های متولــی از جملــه امــوزش و پــرورش و دیگــر ادارات و ســازمان ها‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫کشــت می شــود‪.‬‬ ‫وی ضمــن یــاداوری ایــن مطلــب کــه زیــره ســبز و ســیاه دانــه یک ســاله هســتند‪ ،‬افــزود‪ :‬ســایر‬ ‫کشــت ها ماننــد نعنــاع فلفلــی‪ ،‬اســتاخدوس‪ ،‬مریــم گلــی و گل گاوزبــان چنــد ســاله هســتند‪.‬‬ ‫معــاون باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی گلســتان بــه کشــت زعفــران در روســتای وامنــان ازادشــهر‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬خوشــبختانه زعفــران کاران روســتا یــک تعاونــی تشــکیل دادنــد کــه تمامــی‬ ‫مراحــل اعــم از کشــت تــا برداشــت و بســته بنــدی را شــرکت تعاونــی انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫فراهانــی در توضیــح ارائــه تســهیالت بــه باغــداران و زارعیــن‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای هــر پــروژه نیــاز اســت تــا‬ ‫‪ ۲۰‬درصــد هزینــه را تولیدکننــده تقبــل کنــد کــه در ایــن صــورت ‪ ۸۰‬درصــد تســهیالت از ســوی دولــت‬ ‫بــه انهــا پرداخــت خواهــد شــد؛ بازپرداخــت تســهیالت هــم یــک ســال تنفــس دارد و پنــج ســاله بایــد‬ ‫بــه حســاب دولــت واریــز شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن نکتــه کــه درصــد ســود تســهیالت بســته بــه نــوع اعتبــار هرســاله متفــاوت اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬تاکنــون تســهیالت هفــت تــا ‪ ۹‬درصــدی یــا ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۴‬درصــدی داشــتیم امــا اخیــرا ً از تبصــره ‪۱۸‬‬ ‫ایــن تســهیالت بیــن ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۲‬درصــد پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫معــاون باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی گلســتان از راه انــدازی معاونــت بازرگانــی در جهــاد‬ ‫کشــاورزی اســتان خبــر داد و اضافــه کــرد‪ :‬تاکنــون حــوزه بازرگانــی در اختیــار جهــاد کشــاورزی نبــود‬ ‫امــا اخیــرا ً از ســازمان صمــت گرفتــه شــده و قــرار اســت بــه جهــاد واگــذار شــود کــه پــس از ان بــه‬ ‫مــوارد اینچنینــی هــم در بخــش بازرگانــی ســازمان رســیدگی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی در خاتمــه از نبــود اتحادیــه فعــال در حــوزه باغــداری و گیاهــان دارویــی بــه عنــوان یــک مشــکل‬ ‫یــاد کــرد و گفــت‪ :‬درحالیکــه اتحادیــه باغــداران کشــور در حــال حاضــر بســیار فعــال هســتند و‬ ‫بســیاری از مباحــث اقتصــادی از جملــه ذخیــره و فــروش محصــوالت توســط فعــاالن همیــن‬ ‫صنــف انجــام می شــود‪ ،‬در گلســتان محصــوالت باغــی شــب عیــد اســتان از طریــق شــرکت تعاونــی‬ ‫روســتایی از باغــداران خریــداری می شــود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫دو میلیون تن شکر و روغن‬ ‫خام واردات و ذخیره سازی‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 7‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 68‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫رگبارهــای بــرف صبحگاهــی‪ .‬بیشــینه ‪7‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد غــرب شــمال غربــی از ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر‬ ‫در ســاعت‪ .‬احتمــال بــارش بــرف ‪.%70‬‬ ‫‪5‬‬ ‫هــم چنانچــه اراضــی مــازاد‬ ‫در اختیــار دارنــد بایــد‬ ‫بــرای اجــرای طــرج نهضــت‬ ‫مســکن ملــی ان را در‬ ‫اختیــار متولیــان قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫زنگانــه بــر ضــرورت‬ ‫همراهــی بانک هــا تاکیــد‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬بانــک هــا‬ ‫بایــد هرچــه ســریع تر‬ ‫شــیوه نامــه تشــکیل‬ ‫پرونــده و اغــاز رونــد جــذب‬ ‫متقاضیــان را در برنامــه‬ ‫کاری خــود داشــته باشــند‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ادامــه‬ ‫داد‪ :‬بــرای اجــرای ایــن طــرح بایــد بــا کار جهــادی و بــا اتــکا بــه تــوان داخلــی و اســتفاده از تمــام‬ ‫ظرفیت هــای اقــدام کــرده و بــه دنبــال رفــع معضــات باشــیم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬فعالیــت دســتگاه ها در خصــوص اجــرای ایــم طــرح بــا دقــت مــورد رصــد و‬ ‫بررســی قــرار گرفتــه و بــا هرگونــه کــم کاری و تــرک فعــل برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۲۴۶‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۷/۱۴‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۳۴۰‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای نورمحمــد ســقر فرزنــد دردی بــه شــماره‬ ‫شناســنامه‪ ۲۳۴۱‬کد ملی ‪ ۴۹۷۹۶۱۰۵۸۷‬صادره از اق قال در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت ‪ ۵۷۰۱۷.۳۳‬مترمربع‪ ،‬در قســمتی از ششــدانگ باقیمانده پالک شــماره ‪ -۸۲‬فرعی از ‪ -۴‬اصلی واقع در اراضی مرتع شــوره زار بخش‬ ‫‪ -۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی نــور محمــد ســقرتایید گردیــده اســت‪.‬لذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی‬ ‫داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬و دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نماینــد ‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬م الف‪۱۰۰۰۱‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬روزیکشــنبه ‪ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم روز دوشــنبه‪1400/11/25:‬‬ ‫محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۳۵۰۴‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲‬هیــات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۹۳‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم طیبــه کاســب فرزنــد طــوی بــردی بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ ۴۹۷۰۰۸۰۳۴۸‬کــد ملــی ‪ ۴۹۷۰۰۸۰۳۴۸‬صــادره از اق قــا در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۲۱۰.۶۰‬مترمربــع‪،‬در قســمتی از شـش دانگ پــاک شــماره ‪ -۱۳۵۳‬فرعی از ‪ -۴‬اصلــی واقع در اراضی مرتع شــوره زار(‬ ‫کل ابــاد) بخــش ‪ -۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی تاییــد گردیده اســت ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود‬ ‫را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نماینــد‪.‬در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م الــف‪ ۱۰۰۱۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬روز یکشــنبه‪ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬روز دوشــنبه‬ ‫‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵‬محمدفندرســکی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم محمــد حســن پنــاه بــه شــماره شناســنامه و ‪ ۴۳۱‬بشــمار ملــی ‪ ۲۱۲۱۳۹۰۸۷۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد حبیــب متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۴۶۲‬در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۴۰‬مترمربــع از ‪-۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‬ ‫‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫م الف‪ ۱۰۰۱۴‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/۹:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای خانــم محمــد حســن پنــاه بــه شــماره شناســنامه و ‪ ۴۳۱‬بشــمار ملــی ‪ ۲۱۲۱۳۹۰۸۷۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد حبیــب متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۴۶۳‬در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۳۴‬مترمربــع از ‪-۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‬ ‫‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫م الف‪ ۱۰۰۱۲‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/۹:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 25‬بهمن‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 12‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 84‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬از ‪10‬‬ ‫غالبا ً ابری‪ .‬بیشینه ‪12‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال و متغیر‬ ‫دو شنبه ‪ 25‬بهمن ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪484‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫فیلم های فجر در مناطق محروم‬ ‫اکران می شود‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان بــا تاکیــد بــر اجــرا و توســعه عدالــت فرهنگــی و‬ ‫اجتماعــی در ایــن اســتان اعــام کــرد‪ :‬امســال بــرای اولی ـن بــار در طــول ‪ ۴۰‬دوره جشــنواره فیل ـم ‬ ‫فجــر‪ ،‬شــاهد اکــران فیلم هــای جشــنواره در مناطــق محــروم و کمتــر توســعه یافتــه روســتاهای‬ ‫گلســتان بودیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار«محمــد رعیــت» اظهــار داشــت‪ :‬فیلــم «دســته دختــران» بــه‬ ‫کارگردانــی «منیــر قیــدی» در دو روســتای اســام اباد فندرســک و پیچــک محلــه از توابــع شهرســتان‬ ‫علی ابادکتــول و روســتای میرزاپانــگ از توابــع شهرســتان گالیکــش اکــران شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان گفــت‪ :‬فیلــم «موقعیــت مهــدی» بــه کارگردانــی هادی‬ ‫حجازی فــر و برنــده ســیمرغ بهتریــن فیلــم جشــنواره در روســتای ســعداباد ار توابــع شهرســتان‬ ‫گــرگان و نیــز فیلــم «الیه هــای دروغ» بــه کارگردانــی رامیــن ســهراب در روســتای خارکالتــه از توابــع‬ ‫شهرســتان علی ابــاد کتــول اکــران شــدند‪.‬‬ ‫رعیــت افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫فیلم هــا بــا اســتفاده از‬ ‫امکانــات ســینمای ســیار‬ ‫موجــود در اســتان بــا‬ ‫همــکاری و مشــارکت‬ ‫انجمــن ســینمای جــوان‬ ‫اســتان بــه صــورت‬ ‫رایــگان بــرای اهالــی‬ ‫روســتاها در مســاجد‬ ‫ان روســتاها اکــران شــد‬ ‫و در مجمــوع ‪ ۹۰۰‬نفــر‬ ‫بــه تماشــای فیلم هــای‬ ‫اکــران شــده در روســتاها‬ ‫نشســتند ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن‬ ‫کــه گلســتانی ها بــه ویــژه اهالــی فرهنــگ و هنــر همیشــه از جشــنواره هایی هماننــد فجــر اســتقبال‬ ‫می کننــد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬در مجمــوع پنــج هــزار و ‪ ۷۵‬نفــر از ‪ ۱۶‬فیلــم چهلمیــن جشــنواره فیلــم‬ ‫فجــر بــا ‪ ۴۸‬نوبــت اکــران در دو پردیــس ســینمایی عصــر جدیــد و پردیــس ســینمایی کاپــری (هــر‬ ‫‪ ۲‬در گــرگان) بــا ســه ســالن نمایــش بــه ظرفیت هــای ‪ ۱۰۷ ،۱۹۵‬و ‪ ۹۸‬نفــر (مجمــوع ‪ ۴۰۰‬نفــر‬ ‫ظرفیــت بــرای هــر فیلــم) دیــدن کردنــد کــه نقطــه قــوت و نشــانه ای از اســتقبال گســترده مــردم از‬ ‫جشــنواره های فرهنگــی و هنــری در اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری سارقان کیف قاپ‬ ‫با ‪ 3‬فقره سرقت در اسفراین‏‬ ‫پایان جوالن ‪ 9‬نفر از اراذل‬ ‫و اوباش سابقه دار در شیروان‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از شناســایی و دســتگیری ‪2‬‬ ‫ســارق کیــف قــاپ بــا ‪ 3‬فقــره‏کیــف قاپــی در ایــن شهرســتان خبــر داد‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ«مجید یگانــه پــور» در بــاره جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪:‬‏در‬ ‫پــی وقــوع چندیــن فقــره کیــف قاپــی از بانــوان در برخــی محلــه هــای‬ ‫و معابــر ســطح شهرســتان‏موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫مامــوران مبــارزه بــا ســرقت پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬مامــوران بــا‏هماهنگــی مقــام قضائــی در یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه ســارقان را در محــل مخفیگاه شــان دســتگیر و‏بــه مقــر‬ ‫انتظامــی منتقــل کردنــد‪.‬‏‬ ‫وی اظهــار داشــت ‪ :‬ســارقان بــه ‪ 3‬فقــره ســرقت‏طالجــات و کیــف‬ ‫قاپــی از بانــوان در معابــر ســطح شهرســتان اعتــراف نمودنــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور خاطرنشــان کــرد ‪ :‬امــوال مســروقه با هماهنگی‬ ‫مقــام‏قضائــی پــس از شناســائی تحویــل مال باختــگان گردید ‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســارقان همــواره بــه‏دنبــال کســب فرصتهــای الزم بــرای‬ ‫رســیدن بــه اهــداف شــوم خــود هســتند‪ ،‬از شــهروندان در‏خواســت‬ ‫مــی شــود از حمــل وجــه نقــد بــه مقــدار زیــاد و اشــیاء گران قیمــت بــه‬ ‫همــراه خــود خــودداری‏کننــد و بــه هنــگام عبور از خیابــان و پیاده روها‬ ‫حتمــا کیــف و وســایل همــراه خــود را ســمت دیــوار و یــا‏مســیری کــه‬ ‫امــکان دسترســی بــرای ســارقان میســر نباشــد نگــه دارنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ‪ 9‬نفر اراذل و‬ ‫اوبــاش ســابقه دار در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ«محمد روهنــا» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬طــرح برخــورد بــا اراذل‏و اوبــاش ســابقه دار بــا هــدف‬ ‫ارتقــاء امنیــت و ارامــش در ســطح شهرســتان‪ ،‬بــه مرحلــه اجــرا‬ ‫گذاشــته شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش مامــوران و ســرعت عمــل انهــا‪9 ،‬‬ ‫نفر اراذل و اوباش ســابقه دار در این شهرســتان دســتگیر‏شــدند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬متهمــان بعــد از تشــکیل پرونــده برای انجــام مراحل قانونی‬ ‫بــه مراجــع قضائــی معرفی شــدند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بــا بیــان اینکــه هرگــز بــه‬ ‫مخــان نظــم و امنیــت اجــازه نخواهیــم داد تــا امنیــت و ارامــش‬ ‫‏شــهروندان را مختــل کننــد‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا در ضــورت‬ ‫اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریق‏پل‬ ‫ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫دستگیری ‪ 4‬اراذل و اوباش‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان گفــت‪ :‬مامــوران‬ ‫پلیس شهرســتان در راســتای اجرای‏طرح ارتقاء امنیت اجتماعی‬ ‫‪ 4‬نفر از اراذل و اوباش سابقه دار را که در نظم و امنیت عمومی‬ ‫‏اهــال ایجــاد کــرده بودنــد‪ ،‬را شناســایی و دســتگیر کردنـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» در بیــان جزئیــات ایــن خبــر‏اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــه منظــور حفــظ امنیــت و ارامــش شــهروندان‪ ،‬طــرح مقابله‬ ‫بــا مخــان نظــم و امنیــت‏عمومــی و دســتگیری اراذل اوبــاش در‬ ‫دســتور کار مامــوران پلیــس شهرســتان مانــه و ســملقان قــرار‏گرفــت ‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اجــرای ایــن طــرح مامــوران پلیــس بــا کار‬ ‫اطالعاتی ‪ 4‬نفر از اراذل و اوباش‏که ســابقه جرائم متعدد داشــتند‪،‬‬ ‫را دســتگیر کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در بازرســی از مخفیــگاه متهمــان‏تعــدادی‬ ‫ســاح ســرد و ابــزاراالت جــرم و امــوال مســروقه کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهــران فــر خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهمــان پــس از تشــکیل‬ ‫پرونــده مقدماتــی جهــت ســیر مراحــل‏قانونــی بــه مرجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ مهــران فــر در پایــان بــا بیــان اینکــه پلیــس بــا قــدرت از‬ ‫جــوالن دادن اراذل و اوبــاش در جامعــه‏جلوگیــری مــی کنــد گفت‪:‬‬ ‫از شــهروندان عزیــز مــی خواهیــم در صــورت مشــاهده هرگونــه‬ ‫اقدامــات‏مجرمانــه از جانــب افــرادی کــه بــه عنــوان اراذل و اوبــاش‬ ‫مــی باشــند بالفاصلــه از طریــق ســامانه‏تلفنــی ‪ 110‬پلیــس را در‬ ‫جریــان قــرار دهنــد‏‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقدسندرســمی برابرمــاده ‪3‬وماده‪13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــررای شــماره‪ 140060312005004315‬مــورخ ‪ 1400/10/21‬هییــت موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی مســتقردرواحدثبتی علــی ابادسلســله ایــادی ازمالــک اقــای قربانعلــی مزیــدی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1399114412005000260‬تقاضــای اقــای عباســعلی محمــدزاده بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 20‬کدملــی ‪2031948733‬صــادره ازگنبــدکاووس علیرضادرششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت ‪30/562‬مترمربــع مفروزومجزاشــده ازپــاک از‪-29‬اصلــی واقــع درعلــی ابادکتــول خیابــان‬ ‫امــام رضاروبــروی نمایندگــی شــرکت ســایپاعابدی بخش‪6‬علــی ابادکتــول تاییدگردید‪.‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدرروزنامــه محلــی وکثیراالنتشــاراگهی میشــودازاین رواشــخاصی کــه نســبت بــه صدورســندمالکیت متقاضــی اعتــراض داشــته‬ ‫باشــندمی توانندازتاریــخ انتشــاراولین اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خودراباذکرشــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخذرســیدظرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‬ ‫م‪.‬الف‪ 115‬تاریخ انتشاراول‪ 1400/11/9:‬تاریخ انتشارنوبت دوم‪1400/11/25:‬‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی ‪:‬‏‏‪ -1‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412003000203‬مربــوط بــه تقاضــای اقــای ســعید قرجــه مبنــی بــر صــدور ســند مالکیــت نســبت‏بــه ششــدانگ یــک قطعه زمین بــا بنای احداثی به مســاحت‬ ‫‪ 235/98‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از ششــدانگ پــاک شــماره ‪2323‬‏فرعــی از ‪ 1‬اصلــی بخــش ‪ 3‬حــوزه ثــت ملــک بندرترکمــن بــه مســاحت ‪ 354‬متــر مربــع بــه مالکیــت رســمی اقــای ســعید قرجــه‏واقــع در خیابــان جمهــوری ‪ 11‬کوچــه بــن بســت غربــی اذری‏‏‪ -2‬پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1399114412003000202‬مربــوط بــه تقاضــای خانــم عزیــزه قرجــه مبنــی بــر صــدور ســند مالکیــت‏نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 118/02‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‏بــه مســاحت ‪ 354‬متــر مربع به پالک شــماره‬ ‫‪ 2323‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی بخــش ‪ 3‬حــوزه ثــت ملــک بندرترکمــن بــه مالکیــت‏رســمی خانــم عزیــزه قرجــه واقــع در خیابــان جمهــوری ‪ 11‬کوچــه بــن بســت غربــی اذری یــک هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد و امــاک بندرترکمــن بشــرح ارای صــادره با تصرفــات مفروزی‬ ‫و مالکانــه‏اشــخاص فــوق از پالکهــای منــدرج را تائیــد و بــه جهــت عــدم دسترســی بــه مالکیــن مقــرر شــد پــس از نشــر اگهــی‪ ،‬ســند مالکیــت‏رســمی صــادر و تســلیم گــردد علیهــذا بــه اســتناد مــاده ‪ 3‬قانــون فــوق مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز جهــت اطــاع‏مالکیــن‬ ‫مشــاعی و ســایر صاحبــان حقــوق در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار و محلــی اگهــی مــی شــود و از اینــرو در‏صورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه ارای فــوق اعتــراض دارنــد مــی بایســت از تاریــخ انتشــار نوبــت اول بــه مــدت دو مــاه (‪ 60‬روز)‏اعتــراض خــود را بــه اداره ثبت اســناد‬ ‫و امــاک بندرترکمــن تســلیم و رســید اخــذ نماینــد ضمنــا معتــرض بایــد ظــرف مــدت‏یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت در دادگاه عمومــی بندرترکمــن نمایــد و گواهــی تقدیــم‏دادخواســت بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک بندرترکمــن تحویــل نماید‬ ‫در صــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق‏مقــررات اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد ‏‪ .‬رئیــس اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان ترکمــن م‪.‬الــف‪1400/256 :‬‏ تاریخ انتشــار نوبت‬ ‫اول ‪ :‬دوشــنبه ‪1400/11/25‬‏ تاریخ انتشــار نوبت دوم‪ :‬چهارشــنبه ‪1400/12/11‬‏‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005004405‬مــورخ ‪ 1400.10.26‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابادسلســله ایــادی از مالــک اقــای حســین زنگانــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‏کالســه ‪ 1400114412005000071‬تقاضــای اقای عباســعلی محمــودی به شــماره شناســنامه ‪2260124356‬‬ ‫کــد ملــی ‪2260124356‬‏صــادره از‪ -‬علــی ابــاد فرزنــد محمــد درششــدانگ اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه انضمــام بیســت و ســه ســهم مشــاع‏از بیســت و چهــار ســهم ششــدانگ عرصــه کــه جهــت مابقــی ان اجــاره نامــه بــااداره اوقــاف وامــور خیریــه‬ ‫تنظیــم شــده بــه مســاحت ‪209.03‬‏متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ 20‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول – خیابــان مزرعــه – محلــه ابــوذر کوچــه مســجد بخــش ‪6‬‏علــی ابــاد بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪ 1400.189343‬مــورخ ‪ 1400.08.24‬اداره اوقــاف و امــور خیریــه‬ ‫علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب‏دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزنامــه در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند‏مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه‬ ‫اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده‏بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع‏ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪ 275 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/11/09:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/25 :‬‏‪‎ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005004317‬مــورخ ‪ 1400.10.21‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابادسلســله ایــادی از مالــک اقــای علــی زنگانــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‏کالســه ‪ 1399114412005000464‬تقاضــای خانــم عــذرا شابخشــی بــه شــماره شناســنامه ‪1480‬وکــد ملــی‬ ‫‪2031637983‬صــادره از گنبــد‏کاووس فرزنــد گل احمــد درششــدانگ اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه انضمــام بیســت و ســه ســهم مشــاع از بیســت‏و چهــار ســهم ششــدانگ عرصــه کــه جهــت مابقــی ان اجــاره نامــه بــااداره اوقــاف تنظیــم شــده بــه‬ ‫مســاحت ‪ 80‬متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده‏از پــاک از ‪ -20‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول –خیابــان طالقانــی شــمالی – کوچــه بوســتان ‪ 33‬بخــش ‪ 6‬علــی ابــاد بــه اســتناد مجــوز‏شــماره ‪ 1400.189343‬مــورخ ‪ 1400.08.15‬اداره اوقــاف و امــور خیریــه علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪.‬‬ ‫مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده‏روزنامــه در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض‏داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‏اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الــف‪280 :‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/11/09:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/11/25 :‬‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005004316‬مــورخ ‪ 1400.10.21‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابادسلســله ایــادی از مالــک اقــای حــاج شــیخ علــی مزیــدی تصرفــات مالکانه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000427‬تقاضای خانم ســمانه مزرعی به شــماره شناســنامه ‪1274‬وکد‬ ‫ملــی‏‏‪2269476034‬صــادره از علــی ابــاد فرزنــد محمــد قلــی درششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه ‏مســاحت ‪ 121‬متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول –خیابــان بلواردانشــگاه – کوچــه دانــش‬ ‫‪5‬‏بخــش ‪ 6‬علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزنامــه در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن‏رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولین اگهــی به مدت‬ ‫دومــاه‏اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‏ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الــف‪277:‬‏تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/11/09:‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت دوم‪1400/11/25 :‬‏‪‎ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابرماده ‪۳‬وماده‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۵۰۰۴۲۷۲‬مورخ ‪ ۱۵/۱۰/۱۴۰۰‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی علی اباد سلسله ایادی از مالک اقای یعقوب مزیدی تصرفات مالکانه بالمعارض ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۵۰۰۰۰۹۸‬تقاضای خانم عذرا اجلی به شماره شناسنامه ‪ ۲۱۴۱‬کد ملی ‪ ۵۶۰۹۵۰۸۴۳۶‬صادره از‪ -‬ماه نشان‬ ‫فرزند نعمت اله در ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت ‪ ۸۴/۳۲۷‬متر مربع مفروزو مجزاشده از پالک ‪_۲۹‬اصلی واقع در علی ابادکتول خیابان بیست متری پاسداران‪،‬خیابان پاسداران ‪ ۵۰‬کوچه قدس ‪ ۹‬بخش ‪ ۶‬علی اباد‬ ‫بهاستناد مجوز شماره ‪ ۸۴۱۳۹‬مورخ ‪ ۳۰/۰۹/۱۴۰۰‬شرکت خطوطلوله ومخابرات نفت ایران (منطقه شمال )تایید گردید‪ .‬مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز در روزنامه محلی وکثیرانتشار اگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراض داشته باشند می تواننداز تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ‪،‬ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪، ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۰۹/۱۱/۱۴۰۰ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ :‬محمود خاندوزی ریئس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول م الف‪۱۲۱ :‬‬ ‫پیام ایمنی‬ ‫لباس و وسایل دیگر را به منظور خشک کردن نزدیک بخاری قرار ندهید‬ ‫گاه و گه نقاشی‬ ‫سیب و گالبی می کنم!‬ ‫ایــن روزهــا کــه ســپهر کرونایــی مملکــت کامــا ً مثــل‬ ‫ســیب لبنانــی قرمــز شــده اســت‪ ،‬دالالن میــوه نــرم نرمــک‬ ‫عیــن و یجــو سرشــان را از زیــر خــاک بیــرون اورده انــد و در‬ ‫حــال تــدارک جــور کــردن هزینــه ســفر دور اروپــا و خریــد‬ ‫امــاک جدیــد و خــودروی بــه روز هســتند!‬ ‫بــازار میــوه هــم کــه در جریــان هســتید بــرای خــودش بــه‬ ‫ســوق الثالثایــی (ســه شــنبه بــازار) تبدیــل شــده کــه انــواع و‬ ‫اقســام میوه هــای داخلــی و خارجــی در ژانرهــای مختلــف بــا‬ ‫دالالن درجه بنــدی شــده در کشــور خــود نمایــی می کننــد ان‬ ‫هــم چــه محصوالتی … بــه قــول خاقانــی خدا بیامــرز « کاین‬ ‫چــه میــوه اســت از کدامیــن بوســتان اورده انــد!»‬ ‫هــر چنــد ســواد اقتصــادی مــا در حــد ششــم قدیــم اســت‬ ‫و اطالعــات دقیــق و متقنــی در خصــوص اولیــن دالل و‬ ‫قاچاقچــی دنیــا و تخصصــش نداریــم‪ ،‬ولــی شــک نداریــم‬ ‫کــه اگــر ایــن بابــا در گــور بشــنود در حــال حاضــر «بــه‬ ‫میــوه هایــی کــه خیلــی شــیک و مجلســی‪ ،‬بــا بارنامــه‬ ‫(حــاال جعلــی یــا غیــر جعلــی)‪ ،‬در بســته بنــدی انــکارد‬ ‫و اســتاندارد از بنــادر رســمی یــا غیــر رســمی وارد چرخــه‬ ‫توزیــع شــده و از طریــق سیســتم ترانزیــت و جــاده هــای‬ ‫اصلــی کشــور ســر از بــازار و مغــازه هــا در مــی اوردنــد و‬ ‫در کنــار ســایر محصــوالت باغــی و جالیــزی بــه خلــق اللــه‬ ‫فروختــه مــی شــوند‪ ،‬میــوه قاچــاق اطــاق مــی شــود»؛‬ ‫بــاور کنیــد اســتخوان هایــش در گــور بنــدری می لرزنــد!‬ ‫باالخــره یــک فرقــی بایــد بیــن کاالی قاچــاق و غیــر‬ ‫قاچــاق باشــد‪ .‬بــاور بفرمائیــد تــا قبــل از اینکــه اوضــاع‬ ‫اقتصــاد کشــور کشمشــی بشــود‪ ،‬قاچــاق کاال هــم بــرای‬ ‫خــودش حســاب و کتــاب و مراتبــی داشــت‪ .‬امــا االن‬ ‫بــه قــول عبــاس فــرات رســیده کار بــه جایــی کــه چــه‬ ‫عــرض کنــم…‬ ‫در ایــن گیــر و دار کارشناســان هــم مدعــی شــده اند‬ ‫اگــر در روز پنــج وعــده میــوه مصــرف نشــود‪ ،‬افــراد دچــار‬ ‫پوکــی اســتخوان می شــوند‪ .‬گل بــود بــه چمــن مصنوعــی‬ ‫نیــز اراســته شــد! مــردم در مصــرف یومیــه و هفتگــی‬ ‫میــوه درمانده انــد‪ ،‬حضــرات پیشــنهاد مصــرف پنجگانــه‬ ‫می دهنــد‪ .‬بارســلونا کــه نیســتیم ســه گانــه و پنجگانــه را از‬ ‫ان خودمــان کنیــم‪ .‬مــا همیــن جــام حذفــی را بــه ضــرب و‬ ‫زور بــاالی ســرمان ببریــم هنــر کــرده ایــم!‬ ‫علــی ای حــال بــا عنایــت بــه اغــاز ســال نــو و خریــد دو‬ ‫ســه کیلــو ســیب و پرتقــال و همچنیــن لــزوم مصــرف‬ ‫ویتامیــن در مقابلــه بــا برخــی امــراض بــه شــیوه مالــوف و‬ ‫رســم معهــود‪ ،‬چنــد پیشــنهاد همگــن شــده و گرمادیــده در‬ ‫خصــوص میــوه و حواشــی ان ارائــه مــی کنیــم‪:‬‬ ‫الــف) ابــکاری در صنعــت میوه‪ :‬هــر چنــد اوضــاع اب‬ ‫در کشــور فلفلــی اســت و روی کاغــذ و قبــض اب بــا‬ ‫بحــران مواجــه هســتیم ولــی پیشــنهاد مــی شــود بــرای‬ ‫حــل معضــل میــوه بــه صنعــت ابــکاری رو بیاوریــم‪.‬‬ ‫یعنــی بــه جــای میــوه از اب میــوه اســتفاده کنیــم‪ .‬بــا‬ ‫ایــن شــیوه از یــک کیلــو میــوه چندیــن لیتــر ابمیــوه‬ ‫حاصــل می شــود‪ .‬کافــی اســت چنــد فرغــون پــودر‬ ‫میــوه را بــا هفــت هشــت ده لگــن اب قاطــی کنیــم و‬ ‫یــک کیلــو میــوه را هــم داخلــش رنــده کنیــم مــی شــود‬ ‫اب میــوه پالــپ دار!‬ ‫ب) نقاشــی میوه‪ :‬قــرار نیســت همیشــه میــوه واقعــی‬ ‫روی ســامتی بــدن تاثیــر بگــذارد‪ .‬گاهــی اوقــات تصویــر‬ ‫ســازی ذهنــی یــا حتــی نقاشــی میــوه باعــث ایجــاد تــوازن‬ ‫در ســاختار ســلولی بــدن مــی شــود‪ .‬بنابرایــن توصیــه‬ ‫می شــود در جشــنواره هــای مختلــف نقاشــی یــا زنــگ‬ ‫نقاشــی‪ ،‬دانــش امــوزان بــه جــای نقاشــی خانــه و دار و‬ ‫درخــت‪ ،‬فقــط میــوه نقاشــی کننــد‪ .‬بــه قول شــاعر «الاقل‬ ‫تــا شــکل میــوه مانَــد انــدر خاطــرم ‪ /‬گاه و گــه نقاشــی‬ ‫ســیب و گالبــی مــی کنــم!»‬ ‫پ) انتقــال موقــت مزایــای میــوه بــه محصــوالت‬ ‫جالیزی‪ :‬گاهــی اوقــات بــا اظهــار نظــر یــک دانشــمند در‬ ‫مــورد مزایــا و خــواص یــک میوه(کــه معلــوم نیســت کــدام‬ ‫ســلطان میــوه ســبیلش را چــرب کــرده)‪ ،‬قیمــت میــوه‬ ‫مــورد نظــر چنــد برابــر مــی شــود‪.‬‬ ‫توصیه می شــود با هماهنگی بین ســاطین میوه این‬ ‫مزایــا بــه صــورت ادواری بیــن میــوه هــای جالیــزی توزیــع‬ ‫شــود تــا عــاوه بــر اجــر و قــرب یافتــن ســایر میوه هــا‬ ‫و صیفــی جاتــی کــه در ایــن ســالها مــورد بــی مهــری‬ ‫قــرار گرفته انــد‪ ،‬نظیــر بادمجــان‪ ،‬کــدو‪ ،‬ســیب زمینــی و‬ ‫امثالهــم‪ ،‬قیمــت بقیــه میــوه هــای باغــی کمــی پائیــن‬ ‫بیایــد تــا مــردم بتواننــد الاقــل بــه صــورت نوبرانــه برخــی از‬ ‫انهــا را مصــرف کننــد!‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 25‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪484‬‬ ‫نیلوفر شهدوست‬ ‫چه افرادی به هیچ وجه برای‬ ‫دوستی با شما مناسب‬ ‫نیستند؟‬ ‫شــما در زندگــی خــود چنــد دوســت واقعــی داریــد؟ بــا چنــد‬ ‫نفــر در ارتبــاط هســتید و معاشــرت می کنیــد؟ ‪۳‬هــزار نفــر؟‬ ‫‪ ۱ ۲۰۰‬نفــر؟ ‪ ۵۰‬نفــر؟ اگــر فکــر می کنیــد ایــن همــه دوســت‬ ‫داریــد‪ ،‬ســخت در اشــتباهید! ایــن افــراد در دایــره ی ارتباطــات‬ ‫واقعــی شــما قــرار ندارنــد و بــا لمــس یــک گزینه‪ ،‬خیلی ســاده‬ ‫ـی حقیقــی‬ ‫می توانیــد دیگــر بــا انهــا دوســت نباشــید‪ .‬امــا زندگـ ِ‬ ‫چیز دیگری اســت و روابط و مدیریت دوســتی ها و ارتباطات‬ ‫ان بســیار پیچیده تــر اســت‪ .‬بــرای اینکــه اســیب نبینیــد و‬ ‫خوشــحال تر زندگــی کنیــد‪ ،‬بهتــر اســت دوســتی تان را بــا‬ ‫برخــی افــراد خاتمــه بدهیــد‪ .‬همــراه مــا باشــید‪ ،‬می خواهیــم‬ ‫بــه شــما بگوییــم چــه افــرادی بــرای ادامـه ی دوســتی بــا شــما‬ ‫مناســب نیســتند‪.‬‬ ‫‪ .۱‬افراد بیش ازحد رقابت جو‬ ‫صحن ـه ی زندگــی پــر اســت از رقابــت و تــاش امــا دوســتی‬ ‫بــا شــخصی کــه مــدام می خواهــد بــا شــما مســابقه بدهــد و‬ ‫در رقابتی تنگاتنگ امتیازات بیشــتری نســبت به شــما کســب‬ ‫کنــد‪ ،‬اصــا کار عاقالنـه ای نیســت‪ .‬بــا کســی کــه چشــم دیدن‬ ‫موفقیــت شــما را نــدارد و مــدام می خواهــد از شــما جلــو بزند‪،‬‬ ‫ی را ادامــه ندهیــد‪.‬‬ ‫دوســت ‬ ‫‪ .۲‬افراد منفی باف و بدبین‬ ‫افــرادی کــه مــدام نیم ـه ی خالــی لیــوان را می بیننــد‪ ،‬انــرژی‬ ‫و ارزوهایتــان را خــراب خواهنــد کــرد‪ .‬ایــن دســته از دوســتان‬ ‫همیشــه بــا جمــات ناامیدکننــده و بدبینــی باعــث می شــوند‬ ‫روحیه تــان را از دســت بدهیــد‪ .‬دور ایــن دوســتان را نیــز‬ ‫ســریع خطــی قرمــز بکشــید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬افراد پنهان کار‬ ‫در هــر رابطــه ای درصــدی از پنهــان کاری وجــود دارد‪ ،‬امــا‬ ‫وقتــی ایــن پنهــان کاری بســیار عیــان و محســوس اســت‪،‬‬ ‫لزومــی بــه ادام ـه ی دوســتی وجــود نــدارد‪ .‬پنهان کاری هــای‬ ‫متــداوم نشــان از بی میلــی طــرف مقابــل از راه دادن شــما‬ ‫بــه بخشــی از زندگـی اش دارد‪ .‬در ایــن موقعیــت بهتــر اســت‬ ‫خودتــان دسـت به کار بشــوید و زودتــر از فــردی کــه اصطالحــا‬ ‫دوســت تان اســت‪ ،‬رابطــه را پایــان بدهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مشوقان عادات بد‬ ‫اگر دوســت شــما مدام شــما را به کارهایی تشــویق می کند‬ ‫کــه مانــع پیشــرفت تان می شــود بایــد بــا او نیــز خداحافظــی‬ ‫کنیــد‪ .‬فــرض کنیــد عصــر بایــد بــه کالس زبــان برویــد و او از‬ ‫شــما می خواهــد کــه به جــای کالس زبــان بــا او بــه کافــه بروید‬ ‫یــا مثــا درحــال تــرک ســیگار هســتید و او بــا اینکــه می دانــد‬ ‫بــاز هــم بــه شــما ســیگار تعــارف می کنــد‪ .‬ایــن افــراد ارزش‬ ‫دوســتی ندارنــد و نه تنهــا موجــب پیشــرفت تان نمی شــوند‪،‬‬ ‫بلکــه همچــون وزنـه ای بــه پــا اســیرتان می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬افراد اهل غیبت و بدگویی‬ ‫کســی کــه پشــت ســر دیگــران بــا بدزبانــی غیبــت می کنــد‪،‬‬ ‫الیــق دوســتی نیســت‪ .‬او به احتمــال زیــاد پشــت ســر شــما‬ ‫هــم همیــن کار را خواهــد کــرد‪ .‬پــس ســعی کنیــد خیلــی‬ ‫ســریع از معاشــرت بــا چنیــن افــرادی دور بشــوید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬افراد دمدمی مزاج‬ ‫بعضی هــا یــک روز دوس ـت تان دارنــد و روز دیگــر حوصلــه‬ ‫ســام دادن بــه شــما را هــم ندارنــد‪ .‬روزی برای تــان از شــدت‬ ‫عالقــه می میرنــد و روزی دیگــر کم محلــی می کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫قبیــل رفتارهــا به انــدازه ی کافــی در دوران کودکــی و نوجوانــی‬ ‫هم ـه ی مــا وجــود داشــته اســت‪ .‬امــا اکنــون کــه بزرگســال و‬ ‫بالــغ هســتیم‪ ،‬هیــچ لزومــی بــه تحمــل نیســت‪.‬‬ ‫ســریعا دور ایــن دســته از دوســتان خــط بکشــید‪ .‬ایــن‬ ‫افــراد دوســتان واقعــی نیســتند و جــز ازار بــرای شــما چیــزی‬ ‫به همــراه نخواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬افراد خودخواه‬ ‫بعضــی از دوســتان نیــز فقــط بــه فکــر خودشــان هســتند‪.‬‬ ‫افــراد خودخــواه پیــش از انکــه به دنبــال دوســتی حقیقــی و‬ ‫شــکل دهی رابطـه ای دوطرفــه باشــند‪ ،‬به دنبــال گــوش مفــت‬ ‫هســتند تــا از دغدغه هــا و مشــکالت و نگرانی هایشــان‬ ‫بگوینــد و خــود را تخلیــه کننــد‪ .‬دوســتی بــا ایــن افــراد چیــزی‬ ‫در پــی نــدارد‪ .‬انهــا شــما را نمی بیننــد و احترامــی بــرای روابــط‬ ‫دوطرفــه قائــل نیســتند‪ .‬پــس بــه انهــا نیــز بــدرود بگوییــد و‬ ‫تمــام‪.‬‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫راضی کردن دیگران چه زمانی تبدیل به عادتی غلط می شود؟‬ ‫فاطمه مهراسبی‬ ‫کمک کــردن بــه دیگــران و مهربانــی یکــی از مهم تریــن رفتارهــای‬ ‫انســانی اســت‪ ،‬امــا برخــی از افــراد هــرکاری بــرای راضــی کــردن‬ ‫دیگــران انجــام می دهنــد کــه نوعــی ضعــف عاطفــی محســوب‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن دســته از افــراد بــه رضایــت دیگــران اولویــت‬ ‫بیشــتر می دهنــد تــا انچــه خودشــان می خواهنــد و بــه همیــن‬ ‫دلیــل دچــار اســترس و حــال درونــی نامطلــوب می شــوند‪ .‬در‬ ‫ایــن مقالــه‪ ،‬نشــانه های رفتــاری افــرادی را بیــان می کنیــم کــه‬ ‫فقــط دنبــال جلــب رضایــت دیگــران هســتند و راهکارهایــی بــرای‬ ‫کاهــش و رفــع ایــن نقطــه ضعــف احساســی و عاطفــی ارائــه‬ ‫می کنیــم‪ .‬ادامــه شــماره ‪483‬‬ ‫اثــرات مخــرب راضــی کــردن دیگــران در زندگــی شــخصی‬ ‫چیســت ؟‬ ‫تــا ایــن بخــش از مقالــه خواندیــم کــه جلــب رضایــت دیگــران‬ ‫زمانــی بــه مشــکل تبدیــل می شــود کــه فــرد را دچــار تنــش‬ ‫کنــد و به خاطــر مســائلی چــون عزت نفــس پاییــن یــا تــرس‬ ‫ازدســت دادن باشــد‪.‬‬ ‫در حالــت عــادی‪ ،‬بــرای راضی کــردن دوســتان و اعضــای خانــواده‬ ‫خــود زمــان صــرف می کنیــم و در تالشــیم کارهایــی را انجــام‬ ‫دهیــم کــه دوســت دارنــد‪ ،‬امــا وقتــی فــردی تمــام وقــت خــود را‬ ‫بــرای جلــب رضایــت دیگــران صــرف می کنــد‪ ،‬بــا اثــرات مخربــی‬ ‫مواجــه خواهــد شــد کــه در ادامــه بررسی شــان می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬خشم و ناامیدی‬ ‫اگــر کاری را به خاطــر خوشــایند دیگــران امــا بــا بی میلــی انجــام‬ ‫دهیــد‪ ،‬خشــمگین و ناراضــی خواهیــد بــود‪ .‬بعــد از مدتــی درگیــر‬ ‫چرخــه ناســالم کمــک بــه دیگــران خواهیــد شــد و احســاس‬ ‫می کنیــد فقــط شــما بــرای انهــا مزیــت داریــد و انهــا هیــچ کمکــی‬ ‫بــه شــما نمی کننــد‪ .‬در نتیجــه احســاس ناامیــدی خواهیــد کــرد و‬ ‫متاســف و پشــیمان می شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اضطراب ناشی از راضی کردن دیگران‬ ‫تــاش بیــش از حــد بــرای راضــی نگه داشــتن دیگــران‪ ،‬منابــع‬ ‫روانــی و فیزیکــی شــما را هــدر می دهــد‪ .‬زمانــی کــه می خواهیــد‬ ‫همــه افــراد را راضــی نگــه داریــد‪ ،‬دچــار اضطــراب می شــوید‬ ‫و مــدام از ایــن می ترســید کــه شــاید یــک نفــر از شــما راضــی‬ ‫نباشــد! ایــن اضطــراب به شــدت بــرای ســامتی مضــر اســت‪.‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــد کــه کمک کــردن بــه دیگــران یکــی از‬ ‫راه هــای کاهــش اســترس اســت‪ ،‬امــا زمانــی کــه وارد فضــای‬ ‫رقابتــی می شــوید و می خواهیــد تحــت هــر شــرایطی رضایــت‬ ‫همــه افــراد را جلــب کنیــد‪ ،‬وارد دور باطلــی می شــوید کــه‬ ‫نتیجــه ای جــز افزایــش اضطــراب و تنــش نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ضعف اراده‬ ‫اگــر تمــام زمــان و توانایی هــای خــود را بــرای انجــام کارهــای‬ ‫خوشــایند دیگــران صــرف کنیــد‪ ،‬دیگــر اراده کافــی بــرای رســیدن‬ ‫بــه اهــداف شــخصی تان را نخواهیــد داشــت‪ .‬تحقیقــات نشــان‬ ‫می دهــد قــدرت اراده و تصمیم گیــری در انســان محــدود اســت‬ ‫و ماننــد باتــری خالــی می شــود! بنابرایــن اگــر ایــن منابــع را فقــط‬ ‫بــرای جلــب رضایــت دیگــران صــرف کنیــد‪ ،‬چیــزی بــرای خــود و‬ ‫اهدافتــان باقــی نمی مانــد و انهــا را رهــا می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬دورشدن از شخصیت واقعی‬ ‫افــرادی کــه دنبــال راضــی کــردن دیگــران هســتند‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫هیچ وقــت نشــان ندهنــد خودشــان چــه چیــزی بــرای عرضــه‬ ‫دارنــد‪ .‬در نهایــت هــم هیــچ از اصالتشــان نمی مانــد و حتــی‬ ‫خودشــان هــم خودشــان را نمی شناســند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬تضعیف روابط‬ ‫انجــام کارهــای خوشــایند دیگــران بعــد از مدتــی بــه وظیفــه‬ ‫تبدیــل می شــود و کســی بــه ایــن موضــوع توجهــی نمی کنــد‬ ‫کــه شــما بهشــان لطــف می کنیــد! اگــر روزی تصمیــم بگیریــد‬ ‫دیگــر بیــش از حــد بــه رضایــت دیگــران اهمیــت ندهیــد‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت افــرادی کــه تاکنــون دنبــال رضایتشــان بودیــد تصــور‬ ‫کننــد خودخــواه شــده اید و از شــما دور شــوند‪ .‬امــا اگــر از ابتــدا‬ ‫خودتــان را در اولویــت قــرار دهیــد‪ ،‬دیگــران هــم یــاد می گیرنــد‬ ‫کــه ارزش هــای شــما را بــه رســمیت بشناســند و رابطــه ای‬ ‫دوطرفــه بــرای جلــب رضایــت ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫چگونه از راضی کردن دیگران دست برداریم؟‬ ‫راهکارهایــی وجــود دارد کــه بــه شــما کمــک می کنــد بــدون‬ ‫قربانی کــردن خواســته های خــود‪ ،‬بــه دیگــران اهمیــت بدهیــد‬ ‫و تعــادل ایجــاد کنیــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه دست برداشــتن از‬ ‫جلــب رضایــت دیگــران به معنــی خودخواهــی و کمک نکــردن بــه‬ ‫انهــا نیســت‪ .‬هــر کســی بایــد یــاد بگیــرد بیــن تمایــات شــخصی‬ ‫و خواســته های عزیزانــش تعــادل برقــرار کنــد‪.‬‬ ‫راهکارهای ترک عادت جلب رضایت دیگران عبارت اند از‪:‬‬ ‫بــرای خودتــان خــط قرمــز و محدودیت هایــی تعییــن کنیــد و بــه‬ ‫دیگــران اجــازه ندهیــد انهــا را زیــر پــا بگذارنــد‪.‬‬ ‫اگــر فــردی درخواســتی فراتــر از توانتــان دارد‪ ،‬بــه او نــه بگوییــد‪.‬‬ ‫اگــر برایتــان ســخت اســت‪ ،‬از موقعیت هــای ســاده تر ماننــد‬ ‫نه گفتــن در پیــام متنــی شــروع کنیــد تــا کم کــم بتوانیــد بــه‬ ‫صــورت حضــوری هــم نــه بگوییــد‪.‬‬ ‫به مــرور زمــان بــه خــود و اطرافیــان امــوزش دهیــد کــه چــه‬ ‫تمایالتــی داریــد و نظرتــان دربــاره کارهایــی کــه به خاطــر انهــا‬ ‫انجــام می دهیــد چیســت‪ .‬اجــازه بدهیــد درک کننــد کــه چــرا‬ ‫گاهــی اوقــات از پذیــرش برخــی کارهــا ســر بــاز می زنیــد‪.‬‬ ‫همیشــه برنامــه و اولویت هایتــان را مشــخص کنیــد و انهــا را‬ ‫به خاطــر دیگــران زیــر پــا نگذاریــد‪.‬‬ ‫حتــی اگــر می خواهیــد بــه درخواســتی پاســخ مثبــت بدهیــد‪،‬‬ ‫بگوییــد بــرای فکرکــردن بــه زمــان نیــاز داریــد‪ .‬بــا ایــن کار بــه افــراد‬ ‫نشــان می دهیــد کــه خودتــان برنامه هایــی داشــته اید‪ ،‬امــا بــرای‬ ‫کمــک بــه انهــا در برنامه هایتــان تغییــر ایجــاد کرده ایــد‪.‬‬ ‫اگــر در روابــط همیشــه شــما دهنــده هســتید و هیچ وقــت‬ ‫نقــش گیرنــده را نداریــد‪ ،‬راضــی کــردن دیگــران را متوقــف کنیــد‪.‬‬ ‫رابطــه ســالم معاملــه پایاپــای نیســت‪ ،‬امــا بایــد بــرای دو طــرف‬ ‫منفعــت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــدون بهانــه اوردن نــه بگوییــد‪ .‬الزم نیســت بــرای دیگــران‬ ‫توجیــه بیاوریــد‪.‬‬ ‫هــر وقــت دوســت داشــتید بــه دیگــران کمــک کنیــد‪ ،‬نــه هــر‬ ‫وقــت انهــا مشــخص می کننــد‪.‬‬ ‫با قاطعیت تصمیم بگیرید و صحبت کنید‪.‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫تــاش بــرای راضــی کــردن دیگــران کاری اســت کــه اکثــر مــا‬ ‫هــر روز انجــام می دهیــم‪ .‬امــا برخــی از افــراد فقــط بــه رضایــت‬ ‫دیگــران توجــه دارنــد و به خاطــر انهــا از خودشــان می گذرنــد‪.‬‬ ‫ایــن رفتــار اشــتباه اســت و اگــر اصــاح نشــود‪ ،‬چالش هــای‬ ‫شــخصی بســیاری بــرای فــرد ایجــاد می کنــد‪ .‬اگــر جــزو افــرادی‬ ‫هســتید کــه بیــش از حــد بــه نظــر دیگــران اهمیــت می دهنــد‪،‬‬ ‫بــا راهکارهــای ارائه شــده در ایــن مقالــه می توانیــد ارام ارام ایــن‬ ‫نقطــه ضعــف را از بیــن ببریــد‪.‬‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫الناز طرزمنی‬ ‫‪ ۱۱‬دلیلی که می گوید چرا دوستان‬ ‫زیادی دوروبرتان نیست‬ ‫معمــوال ‪۲۵‬ســالگی را کــه رد میکنــی‪ ،‬پیــدا کــردن دوســت و شــکل‬ ‫دادن بــه رابطه هــای تــازه کار اســانی نیســت‪ .‬داشــتن دوســت خوبــی‬ ‫کــه بــرای همیشــه کنارمــان بمانــد بــه یــک تــاش دو طرفــه دائمــی‬ ‫بســتگی دارد‪ .‬دوســتان مــا تاثیــر مهمــی در زندگی مــان دارند‪ .‬دوســت‬ ‫خــوب بــه مــا روحیــه می دهــد‪ ،‬در ســختی ها هوایمــان را دارد و یــک‬ ‫شــنونده خــوب اســت‪ .‬خالصــه امتیازهــای زیــادی دارد‪ .‬پــس اگــر‬ ‫دوروبرتــان خالــی اســت و هنــگام مشــکالت کســی را بــرای دردِدل‬ ‫کــردن نداریــد‪ ،‬بایــد ببینیــد چرا در چنین وضعیتی هســتید‪ .‬در ادامه‬ ‫ـی نداشــتن دوســت را بــه شــما معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬دلیــل احتمالـ ِ‬ ‫‪ .۱‬اهل ناله و شکایت هستید‬ ‫اگــر همیشــه در حــال غــر زدن دربــاره ی شــغل تان‪ ،‬بی پولی تــان یــا‬ ‫بی عدالتی هــای زندگــی هســتید‪ ،‬تعجبــی نــدارد کــه دیگــران میلی به‬ ‫وقت گذرانــی بــا شــما نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫گلــه و شــکایت خیلــی ســریع حوصله ســربر می شــود و دیگــران را‬ ‫کالفــه می کنــد! ســعی کنیــد مثبت باشــید و دربــاره ی چیزهای جالب‬ ‫و نــه مشــکالت ناتمام تــان حــرف بزنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬در رابطه ی عاطفی‪ ،‬دوستان تان را فراموش می کنید‬ ‫اگــر درطــول رابطــه عاطفــی خــود فرامــوش می کنیــد دوســتانی‬ ‫هــم داریــد‪ ،‬احتمــاال انهــا هــم منتظــر نمی ماننــد تــا هــر وقــت‬ ‫دل تــان خواســت و بـ ه مشــکلی برخوردیــد‪ ،‬شــنونده ی داســتان های‬ ‫غم انگیزتــان باشــند! انهــا هــم شــما را فرامــوش می کننــد و بــه‬ ‫زندگی شــان بــدون شــما ادامــه می دهنــد‪ .‬بایــد به شــکلی متعــادل‬ ‫ارتباط تــان را بــا دوســتان تان حفــظ کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬خودخواه هستید‬ ‫ایــن را هــم درنظــر بگیریــد کــه شــاید چــون خودخــواه هســتید‪،‬‬ ‫هیــچ دوســتی نداریــد‪ .‬دوســتی نیازمنــد ازخودگذشــتگی اســت نــه‬ ‫خودخواهــی‪ .‬اگــر همیشــه فقــط بــه خواســت خودتــان اهمیــت‬ ‫می دهیــد‪ ،‬بــه احتمــال زیــاد دوســتان تان نمی تواننــد بــرای مــدت‬ ‫طوالنــی کنارتــان بماننــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬به دوستان تان بی توجه هستید‬ ‫اگــر برای تــان مهــم نیســت کــه در زندگــی دوسـت تان چــه می گــذرد‬ ‫و او چــه ســختی ها یــا خوشـی هایی را پشــت ســر می گذرانــد‪ ،‬ممکــن‬ ‫ی با شــما دلســرد شــود‪ .‬باید نشــان بدهید‬ ‫اســت او از ادامه ی دوســت ‬ ‫رخدادهــای زندگــی دوســت تان بــرای شــما اهمیــت دارد‪ .‬ادم هــا‬ ‫معمــوال در رویارویــی بــا بی توجهــی دیگــران نســبت بــه خودشــان یــا‬ ‫عواطف شــان‪ ،‬احســاس بی احترامــی می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬حسود هستید‬ ‫اگــر بــه ماشــین نــو ِ دوس ـت تان‪ ،‬ترفیــع شــغلی او یــا نامزد کردنــش‬ ‫حســادت می کنیــد‪ ،‬دچــار مشــکل خواهیــد شــد‪ .‬بایــد از موفقیــت‬ ‫دوســتان تان خوشــحال باشــید و در کنارشــان جشــن بگیریــد‪ .‬ولــی‬ ‫اگــر حســود باشــید‪ ،‬در رفتارتــان اشــکار می شــود حتــی اگــر ســعی‬ ‫کنیــد پنهانــش کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬به دنبال توجه هستید‬ ‫بیشــتر ادم ها تمایلی ندارند با افرادی در ارتباط باشــند که مســائل‬ ‫را بــزرگ می کننــد‪ .‬اگــر پیوســته بــا ســروصدا دیگــران را ســرزنش‬ ‫می کنیــد‪ ،‬رازدار خوبــی نیســتید و به شــکل ارادی دیگــران را ناراحــت‬ ‫می کنیــد‪ ،‬عجیــب نیســت کــه دیگــران از اطراف تــان پراکنــده شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۷‬معامله گر هستید‬ ‫بده بســتان در رابطه ی دوســتی جای ندارد! اگر همیشــه حواس تان‬ ‫بــه ایــن اســت کــه نوبــت چــه کســی کــه بگویــد بــه کــدام کافــه برویــم‬ ‫یــا نوبــت کیســت کــه بــه دیگــری زنــگ بزنــد‪ ،‬احتمــاال دوســتان تان را‬ ‫از خــود می رانیــد‪ .‬در دوســتی بایــد بخشــنده باشــید و انتظــار تســاوی‬ ‫همیشــگی را نداشــته باشید‪.‬‬ ‫‪ .۸‬زیادی از دوستان تان انتظار دارید‬ ‫انتظــار اینکــه دوســتان همیشــه دردســترس باشــند و همیشــه‬ ‫خواســته هایتان را بــراورده کننــد‪ ،‬راه بــه جایــی نمی بــرد‪ .‬ممکــن‬ ‫اســت دوســتان تان گاهــی احساســات تان را جریحـه دار و هرازگاهــی‬ ‫هــم ناامیدتــان کننــد‪ .‬امــا ایــن بــه معنــی نیســت کــه دوســتان بــدی‬ ‫هســتن د و بایــد رابطه تــان را بــا انهــا تمــام کنیــد‪ .‬ســعی کنیــد انهــا را‬ ‫ببخشــید‪.‬‬ ‫‪ .۹‬اهل سخن پراکنی هستید‬ ‫اگــر همیشــه درحــال صحبــت از دیگــران و ســخن پراکنی باشــید‪،‬‬ ‫ادم هــا می فهمنــد کــه احتمــاال پشــت ســر انهــا هــم صحبــت‬ ‫می کنیــد‪ .‬از دیگــران بدگویــی نکنیــد و بــه شــایعه ها دامــن نزنیــد‪.‬‬ ‫درمقابــل نشــان دهیــد قابل اعتمــاد هســتید و بــه حریــم شــخصی‬ ‫دیگــران احتــرام می گذاریــد‪ .‬‬ ‫‪ .۱۰‬زورگو هستید‬ ‫بــرای خیلی هــا زورگویــی بــا تــرک مدرســه تمــام نمی شــود‪ .‬ادای‬ ‫رئیس هــا را دراوردن و طلبــکاری‪ ،‬ادم هــا را از شــما دور می کنــد‪.‬‬ ‫اشــکالی نــدارد کــه قاطــع باشــید امــا حواس تــان باشــد از خــط قرمــز‬ ‫عبــور نکنیــد و نســبت به دوســتان تان رفتــار هجومــی نداشــته باشــید‪.‬‬ ‫بــه حقــوق دیگــران احتــرام بگذاریــد و بــرای گســترش یــک رابطــه‬ ‫ســالم تــاش کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬اهل بیرون رفتن نیستید‬ ‫بــا هم ـه ی اینهــا ممکــن اســت نداشــتن دوســت اصــا ربطــی بــه‬ ‫ویژگــی هــای شــخصیتی شــما نداشــته باشــد‪ ،‬بلکــه تنهــا دلیلــش‬ ‫ایــن باشــد کــه بخــت دیــدار ادم هایــی را کــه از بــودن بــا انهــا لــذت‬ ‫می بریــد‪ ،‬نداشــته اید! اگــر این طــور اســت با توجــه بــه ســلیقه و‬ ‫عالقه مندی هایتــان به دنبــال فرصتــی بــرای دیــدار بــا ادم هــای تــازه و‬ ‫اغــاز مکالمــه بــا غریبــه ها باشــید‪ .‬شــاید دوســتی محکــم و درازمدتی‬ ‫شــکل بگیــرد!‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫ن تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی‬ ‫ن تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140030312005004106‬مــورخ ‪ 1400/10/5‬هیئــت موضــوع قانــو ‬ ‫ن تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبــت اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن نامـ ه قانــو ‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــو ‬ ‫ک قطعــه زمیــن بصــورت بــاغ و گلخانــه بـ ه مســاحت ‪18/135055‬متــر مربــع مغــروز و مجــزا‬ ‫ی میثــم شــریفیان بـ ه شــماره شناســنامه ‪ 484‬کــد ملــی ‪ 2122774932‬صــادره از گــرگان فرزنــد جعفــر در ششــدانگه عرصــه و اعیــان یـ ‬ ‫ی ملــی الــه معــززی تصرفــات مالکانــه بــا معــارض کالســه ‪ 1400114412005000072‬تقاضــای اقــا ‬ ‫ک اقــا ‬ ‫ابــاد سلســله ایــادی ار مالـ ‬ ‫ش ‪ 6‬علــی ابــاد بـ ه اســتناد مجــوز شــماره ‪ 1929/339/23‬مــورخ ‪ 1400/9/9‬اداره منابــع ال شهرســتان علــی ابــاد و نامـ ه شــماره ‪38885/4/97‬مــورخ ‪ 1400/8/18‬اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاد ه ای علــی ابــاد و مجــوز شــماره ‪ 129434‬مــورخ ‪ 1400/8/19‬جهــاد‬ ‫شــده از پــاک ‪_17‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول خیابــان نیــروگاه (جــاد ه قدیــم حاجیکالتــه) بخـ ‬ ‫ن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫ت دو مــاه اعتــراض خــود ره بــا ذکــر شــماره پرونــده بــا ایـ ‬ ‫ن رو اشــخاصیکه نســبت بـ ه صــددر ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــت ه باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بـ ه مــد ‬ ‫ت بـ ه فاصلــه ‪ 15‬روز در روزنامـ ه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایـ ‬ ‫کشــاورزی علــی ابــاد تاییــد گردیــد‪ .‬مراتــب در دو نوبـ ‬ ‫ت دو م ‪ 1400/11/25‬م الــف ‪ 300‬رئیــس اداره ثبــت اســناد علــی ابــاد کتــول محمــود خانــدوزی‬ ‫ت اول ‪ 1400/11/9‬تاریــخ انتشــار نوبـ ‬ ‫ک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراص بــا مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بـ ه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪ .‬تاریــخ انتشــار نوبـ ‬ ‫ت یـ ‬ ‫مــد ‬ ‫ف ‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005004139‬مــورخ ‪ 1400.10.07‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫ابادسلســله ایــادی از مالــک اقــای حســین زنگانــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‏کالســه ‪ 1400114412005000123‬تقاضــای اقــای عرفــان جرجانــی بــه شــماره شناســنامه ‪2110364351‬وکــد ملــی ‪2110364351‬صــادره‏از‪ -‬گــرگان فرزنــد محمــد مهــدی درششــدانگ اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه انضمــام بیســت و ســه ســهم مشــاع از‏بیســت‬ ‫و چهــار ســهم ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان اجــاره نامــه اوقــاف تنظیــم گردیــده بــه مســاحت ‪ 716‬متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده از‏پــاک از ‪ -20‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول – ســی متــری شــمالی – امیــد ‪ 31‬بخــش ‪ 6‬علــی ابــاد بــه اســتناد مجــوز شــماره ‏‏‪ 1400.189343‬مــورخ ‪ 1400.09.09‬اداره اوقــاف و امــور خیریــه علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب‬ ‫دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزنامــه‏در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته‏باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‏رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪285 :‬‏تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/11/09:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/11/25 :‬‏‪‎‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005004276‬مــورخ ‪ 1399.11.14‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫ابــاد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1397114412005000265‬تقاضــای‏اقــای مســلم ســوخت ســرائی بــه شــماره شناســنامه ‪ 557‬وکــد ملــی ‪2269301196‬صــادره از‪ -‬رامیــان فرزنــد حســینعلی درششــدانگ عرصــه‏واعیــان یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 26103.93‬متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ -16‬اصلــی واقــع در‬ ‫علــی ابــاد‏کتــول –روســتای حاجیکالتــه اراضــی کشــاورزی بخــش ‪ 6‬علــی ابــاد کتــول بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪ 1.1945‬مــورخ ‪ 1399.08.10‬جهــاد‏کشــاورزی علــی ابــاد و نامــه شــماره ‪ 3.99.339.1051‬ص مــورخ ‪ 1399.08.18‬اداره منابــع اب علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب‏دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزنامــه در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهی می شــود‪.‬‬ ‫از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند‏مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده‏بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع‏ذیصالح قضایی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪288 :‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/11/09:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪‎1400/11/25 :‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005004076‬مــورخ ‪ 1400.09.30‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک رســمی خانــم بانــو گوهــر معــززی تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000302‬تقاضــای خانــم عفــت مزرعــه بــه شــماره شناســنامه ‪ 87‬وکــد ملــی ‪2269409396‬صــادره‏ازعلــی ابــاد فرزنــد بابودرششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه‬ ‫مســاحت ‪ 448.50‬متــر مربــع مفــروز و‏مجزاشــده از پــاک از ‪ -33‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول – روســتای ییالقــی افراتختــه خیابــان ده باال(خیابــان اب چشــمه ) نبــش کوچــه‏بــن بســت بخــش ‪ 6‬علــی ابــاد بــه اســتنادتاییدیه شــماره ‪ 1400.1568‬مــورخ ‪ 1400.09.27‬اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری شهرســتان علــی‏ابــاد و مجــوز شــماره‬ ‫‪ 37.16.2457‬مــورخ ‪ 1400.09.24‬بنیــاد مســکن علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده‏روزنامــه در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض‏داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین اگهی بــه مدت دومــاه اعتــراض خودرابا ذکر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‏اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪290:‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/11/09:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1‎ 400/11/25 :‬‏ ‪‎‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول ازطرف مصطفی رحیم ابادی‬ صفحه 6 ‫رییــس اداره کنتــرل ســیالب و ابخــوان داری اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪ :‬پنــج‬ ‫میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار مترمکعــب اب و رســوب براثــر بارش هــای رگبــاری بــاران چنــد روز گذشــته و جــاری‬ ‫شــدن روان اب در پشــت ســازه های ابخیــزداری ایــن اســتان ذخیــره شــد‪.‬‬ ‫حســن شــادمهری اظهارداشــت‪ :‬بارندگی هــای روزهــای ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬بهمــن باعــث جــاری شــدن روان اب در‬ ‫برخــی از حوضه هــای ابخیــزداری شهرســتان های بندرگــز‪ ،‬کردکــوی‪ ،‬مراوه تپــه‪ ،‬کاللــه‪ ،‬گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫ازادشــهر‪ ،‬مینودشــت و گالیکــش شــد کــه ســازه های ســنگی مالتــی و بندهــای خاکــی موجــود در ایــن‬ ‫مناطــق بخشــی از ایــن روان اب را مهــار و کنتــرل کردنــد‪.‬‬ ‫پنج میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار مترمکعب اب‬ ‫در سازه های ابخیزداری‬ ‫گلستان ذخیره شد‬ ‫دو شنبه ‪ 25‬بهمن ‪1400‬‬ ‫هکرها از یک ترفند ‪ 20‬ساله برای فیشینگ‬ ‫کاربران مایکروسافت ‪ 365‬استفاده می کنند‬ ‫هکرهــای مخــرب تکنیــک قدیمــی بازگردانــی‬ ‫راســت بــه چــپ (‪ )RLO‬را بــرای پنهــان کــردن‬ ‫فایل هــای مخــرب و جمــع اوری اعتبــار حــذف‬ ‫کرده انــد‪ .‬شــرکت امنیتــی پســت الکترونیکــی‬ ‫‪ Vade‬شــاهد افزایــش حمــات ‪ RLO‬بوده اســت‪.‬‬ ‫در دو هفتــه گذشــته‪ ،‬اطالعــات تهدیــد و‬ ‫پاســخگویی ‪ VADE‬بیــش از ‪ 400‬کمپیــن جعــل‬ ‫‪ RLO‬را شناســایی کــرده اســت‪ RLO .‬یــک کاراکتــر‬ ‫‪ Unicode‬غیرچاپــی [‪ ]202e+U‬اســت کــه عمدتــا ً‬ ‫برای پشــتیبانی از زبان های عبری و عربی اســتفاده‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن کاراکتــر بــه جــای ترتیــب خوانــدن‬ ‫انگلیســی از چــپ بــه راســت‪ ،‬تمام متن هــای بعدی‬ ‫را بــه ســمت راســت بــه چــپ تغییــر می دهــد‪ .‬بــرای‬ ‫مثــال فایلــی بــه نــام « ‪ « HelloCyberNews‬بــا‬ ‫نویســه یونیکــد افــزوده شــد‪202e]+Hello{U« :‬‬ ‫‪ »CyberNews‬بــه عنــوان « ‪« HellosweNrebyC‬‬ ‫نمایــش داده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ‪ ،Vade‬ایــن روش در دهــه نــود و‬ ‫اوایــل دهــه ‪ 2010‬بــرای فریــب دادن کاربــران بــه‬ ‫اجــرای فایل هــای مخــرب‪ ،‬ماننــد برنامه هــای‬ ‫‪ ،exe‬و متقاعــد کــردن انهــا مبنــی بــر بــاز کــردن‬ ‫یــک فایــل ‪ txt‬اســتفاده می شــد‪ .‬مهاجمــان از‬ ‫ایــن روش بــرای ارســال بدافــزار در سراســر یــک‬ ‫ســازمان اســتفاده مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن روش حملــه بازگشــتی مجــدد داشته اســت‬ ‫و اکنون برای فیشینگ مایکروسافت ‪۳۶۵‬به کار‬ ‫مـی رود‪ .‬تیــم تحلیلگــر تهدیــد ‪ Vade‬بــا اســتفاده‬ ‫از‪ RLO‬و محــدوده حســاب های مایکروســافت‬ ‫‪ ،365‬ابــزار فیشــینگ را شناســایی کردنــد‪.‬‬ ‫مهاجمــان کاربــران مایکروســافت را بــا اعالنهــای‬ ‫پســت صوتــی هــدف قــرار مــی دهنــد‪ .‬بــه نظــر‬ ‫می رســد پیوســت ها مانند پســوندهای ‪ mp3‬به‬ ‫احتمــال زیــاد یــک فایــل صوتی حــاوی پیام صوتی‬ ‫هســتند‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬ایــن یــک پیونــد پنهــان بــه‬ ‫یــک صفحــه وب ورود بــه سیســتم مایکروســافت‬ ‫بــود کــه بــرای دسترســی بــه «اطالعــات حســاس»‬ ‫اعتبــار درخواســت مــی کــرد‪.‬‬ ‫‹بــرای ایــن کمپیــن‪ ،‬پــس از ارســال فــرم‪،‬‬ ‫صفحــه بــه وب ســایت دیگــری هدایــت نشــد‪،‬‬ ‫بلکــه نمایــش داده شــد کــه رمــز عبــور نادرســت‬ ‫بــود‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬تیــم تحلیلگــر ســایبری ‪Vade‬‬ ‫تاییــد مــی کنــد کــه در برخــی مــوارد‪ ،‬ایــن نــوع‬ ‫فــرم مــی توانــد بــه یــک پیــام صوتــی هدایــت کند‬ ‫قابــل خوانــدن اســت و شــامل یــک پیــام عمومــی‬ ‫اســت‪ .‬هــدف ایــن اســت که کاربــران از حمله ای‬ ‫کــه تجربــه کــرده انــد‪ ،‬بــی اطــاع باشــند‪.‬‬ ‫کاربــران بایــد بــه راحتــی ایــن کالهبــرداری را‬ ‫دستگیری کالهبردار ‪ 9‬میلیارد ریالی‬ ‫فروشنده لباس در اینستاگرام‬ ‫پلیــس فتــا خبــر داد‪ :‬فــردی کــه بــا وعــده فــروش لبــاس درفضــای مجــازی‬ ‫از‪ 42‬شــهروند کالهبــرداری می کــرد‪ ،‬بــا تــاش کارشناســان پلیــس فتــا‪،‬‬ ‫شناســایی و دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ ســامع خورشــاد در گفتگــو بــا‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا در تشــریح این خبــر اعالم کــرد‪ :‬در پی مراجعه‬ ‫چندیــن نفــر بــه ایــن پلیــس بــا در دســت داشــتن مرجوعــه قضایــى و درخواســت‬ ‫رســیدگى بــه شــکوائیه هــای خــود را مبنــى بــر کالهبــردارى از طریــق شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی اینســتاگرام بــا اگهــی جعلــی فــروش لبــاس عنــوان کردنــد ؛ در ایــن‬ ‫خصــوص موضــوع بــه طــور ویــژه در دســتور کار ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ خورشــاد ادامــه داد‪ :‬افــراد زیــادی بــا شــیوه و شــگرد مشــابه در‬ ‫تاجر پارچه‬ ‫یا کالهبردار اینترنتی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری مجــرم اینترنتــی کــه بــا‬ ‫ترفنــد تجــارت پارچــه اقــدام بــه کالهبــرداری مــی کــرد خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬متهــم حــدود پنــج میلیــارد ریــال کالهبــرداری کــرده بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع‬ ‫شناســایی کننــد‪ ،‬بــه خصــوص هنــگام بــاز کــردن‬ ‫یــک فایــل ‪ .mp3‬کــه بــه صفحــه وب ورود‬ ‫مایکروســافت منتهــی مــی شــود‪ .‬طبــق امــار‪،‬‬ ‫جعل ‪ RLO‬از اواســط ســال ‪ 2020‬و حتی بیشــتر‬ ‫از ان در ســال ‪ 2021‬افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫«بــه احتمــال زیــاد مهاجمــان بــا گســترش کار از‬ ‫راه دور از همه گیــری کوویــد‪ 19-‬ســوء اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ :‬کاربــران نهایــی کمتــر محافظــت‬ ‫می شــوند و در برابــر تهدیــدات خارجــی امادگــی‬ ‫دارنــد و بســیاری از انهــا از فناوری هــای امنیتــی‬ ‫نقطــه پایانــی خــود در خانــه اســتفاده می کننــد تــا‬ ‫فناوری هــای شــرکت‪ .‬ویــد نتیجــه گرفــت‪ ،‬زمینــه‬ ‫پســت صوتــی همــراه بــا پیوســت های جعلــی‬ ‫‪ RLO‬بــا فقــدان ارتبــاط بیــن فــردی بــه دلیــل‬ ‫دورکاری متقاعــد کننده تــر اســت‪.‬‬ ‫پوشــش فــروش لبــاس در فضــای مجــازی کالهبــرداری شــده اســت کــه‪،‬‬ ‫مامــوران پلیــس فتــا پــس از اقدامــات فنــی و تخصصــی کالهبــردار ایــن‬ ‫پروندهــا را شناســایی و طــی یــک عملیــات غافلگیرانــه بــا هماهنگــی مرجــع‬ ‫قضائــی متهــم را دریکــی شــهرهای دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان داشــت‪ :‬متهــم پــس از دســتگیری در ابتــدا منکــر هرگونــه بــزه‬ ‫ارتکابــی شــد و بــا ســخنان گمــراه کننــده قصــد فریــب پلیــس را داشــت کــه‬ ‫بــا هوشــیاری کارشناســان پلیــس فتــا و روبــه رو شــده بــا ادلــه دیجیتــال‬ ‫انکارناپذیــر جمـع اوری گردیــده لــب بــه ســخن گشــود و بــه برداشــت غیرمجــاز‬ ‫از حســاب ‪ 42‬شــهروند در پوشــش شــبک ‪‎‬ه های اجتماعــی اینســتاگرام بنــام ‬ ‫یــک گالــری معــروف اعتــراف کــرده و مبالــغ کالهبــرداری شــده ازهموطنــان تــا‬ ‫ایــن لحظــه ‪ 9.000.000.000‬ریــال بــر اورد شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ خورشــاد توصیــه کــرد‪ :‬اغلــب شــهروندان قبــل از بررســی اصالــت کاال‬ ‫و هویــت فروشــنده اقــدام بــه خریــد کاال مــی کنند و نااگاهانــه وارد یک معامله‬ ‫بــی اســاس می شــوند در حالیکــه بایــد در نظــر داشــت‪ ،‬تعــداد مخاطبــان یــک‬ ‫صفحــه اجتماعــی‪ ،‬دلیــل بــر مجــوز‪ ،‬صحــت و ارائــه خدمــات توســط مدیــر ان‬ ‫صفحــه و یــا کانــال نمی باشــد‪ ،‬زیــرا افــراد ســودجو ایــن فضــا را بــه عنــوان مکانــی‬ ‫مناســب جهــت انجــام اعمــال مجرمانــه خــود انتخــاب مــی کننــد‪.‬‬ ‫رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشت‪:‬شــخصی بــه پلیــس فتــا پایتخــت مراجعــه کــرد و مدعــی‬ ‫شــد قصــد ســرمایه گــذاری در زمینــه تجــارت در فضــای مجــازی را‬ ‫داشــته کــه مــورد کالهبــرداری قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬پرونــده اولیــه تشــکیل شــد و شــاکی در‬ ‫اظهاراتــش عنــوان داشــت مدتــی قبــل در یکــی از شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی مشــغول جســتجو بــودم کــه بــا فــردی ناشــناس اشــنا‬ ‫شــدم‪،‬این فــرد خــود را از تجــار معــروف پارچــه معرفــی کــرد و‬ ‫مدعــی بــود بــا ســرمایه گــذاری در ایــن زمینــه میتوانــم ظــرف‬ ‫مــدت کوتاهــی بــه ســود باالیــی برســم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاکی در ادامــه اظهــار داشــت پــس از مدتــی‬ ‫کــه از اشــنایی مــن و ایــن فــرد گذشــت وی بــه مــن پیشــنهاد‬ ‫ســرمایه گذاری در تجــارت پارچــه را داد و بنــده هــم بــا اعتمــادی‬ ‫کــه بــه او پیــدا کــرده بــودم مبلــغ پنــج میلیــارد ریال به حســاب وی‬ ‫تلگرام محلی برای فروش حساب های بانکی‬ ‫به سرقت رفته‬ ‫تلگــرام بطــور گســترده توســط مجرمــان ســایبری بــرای فــروش جزئیــات حســاب های مالــی‬ ‫به ســرقت رفتــه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫تلگــرام یــک ســرویس پیام رســان فــوری اســت کــه ارتبــاط رمزنــگاری ‪ end-to-end‬را فراهــم‬ ‫م ـی اورد‪ ،‬در حــال حاضــر بیــش از ‪ 500‬میلیــون کاربــر در ان فعــال هســتند‪ .‬از انجایــی کــه ایــن‬ ‫پلتفــرم به دنبــال یــک رویکــرد جلســه محــور اســت‪ ،‬تنهــا محتــوای افراطــی در ان سانســور می شــود‬ ‫و مجرمــان ســایبری به راحتــی از ان بــرای سوء اســتفاده و ارتقــاء اهــداف خــود اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن راه انــدازی‪ ،‬تبلیــغ و جلــب مخاطــب در یــک کانــال تلگرامــی بــرای فــروش داده هــای‬ ‫ســرقت شــده بســیار ســاده تر از ایجــاد یــک وب ســایت جدیــد اســت‪ .‬در نهایــت از انجایــی کــه‬ ‫کانال هــای تلگرامــی نســبت بــه وب ســایت ها ناپایدارتــر هســتند‪ ،‬اســتفاده از ان بــرای مجرمــان‬ ‫امن تــر اســت‪ ،‬زیــرا ردیابــی و مرتبــط کــردن شــخصیت های انالیــن بــا هویــت واقعــی دشــوار اســت‪.‬‬ ‫محققــان ‪ Cyber Sixgill‬گزارشــی را براســاس داده هایــی کــه در طــول ســال ‪ 2021‬جمــع اوری‬ ‫کرده انــد منتشــر نموده انــد کــه در ان بیــان شــده اســت؛ اگرچــه فــروش حســاب های مالــی در‬ ‫تلگــرام از نظــر حجــم کاهــش یافتــه اســت‪ ،‬امــا همچنــان یــک مشــکل اساســی اســت‪ .‬زمــان انجــام‬ ‫ایــن گــزارش محققــان تنهــا بــرروی داده هــای بــا کیفیــت بــاال‪ ،‬ماننــد فهرســت هایی کــه حــاوی‬ ‫کلمــات کلیــدی خــاص کــه مرتبــط بــا پولشــویی و فــروش حســاب های مالــی بودنــد تمرکــز کردنــد‪.‬‬ ‫یک راه امن برای‬ ‫یاداوری کلمه عبور‬ ‫بخاطــر ســپردن و نگهــداری تمــام گــذرواژه هــا‬ ‫کاری دشــوار اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬برنامه هــای‬ ‫مختلفــی (که به عنــوان ‪password managers‬‬ ‫شــناخته می شــوند) بــرای ایمــن نگه داشــتن تمام‬ ‫گــذرواژه هــای شــما طراحــی شــده اند‪.‬‬ ‫یکــی از برنامه هــای کاربــردی ‪KeyPass‬‬ ‫اســت کــه یــک برنامــه مدیریــت رمــز بصــورت‬ ‫رایــگان‪ ،‬منبــع بــاز‪ ،‬ســبک و قابــل اســتفاده‬ ‫اســان مــی باشــد‪ .‬بــرای دانلــود ایــن برنامــه از‬ ‫ســایت رســمی ‪ KeyPass‬بازدیــد کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر دنبــال یــک ابــزار انالیــن مــی گردیــد کــه‬ ‫بتوانیــد بیــن چندیــن دســتگاه از جملــه تلفــن‪،‬‬ ‫تبلــت و رایانه هــای مختلــف همــگام ســازی‬ ‫کنیــد‪ ،‬می توانیــد از برنامــه ‪ Dashlane‬اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬کاربــرد برنامــه ‪ Dashlane‬هــم بــرای‬ ‫مدیریــت گذرواژه هــا و هشــدارها و هــم بــرای‬ ‫رمــز عبورهــای ناامــن و هــم بــرای رمــز عبورهــای‬ ‫بــه اشــتراک گذاشــته شــده بســیار اســان اســت‪.‬‬ ‫ایــن برنامــه در صفحــات وب کاراکترهــا را بــه‬ ‫صــورت خــودکار جــای گــذاری می کنــد‪.‬‬ ‫‪ Dashlane‬را می توانیــد از ســایت رســمی‬ ‫‪ Dashlane، Google Play‬و فروشــگاه ‪Apple‬‬ ‫دانلــود کنیــد‪ .‬برنامه هایــی ماننــد ‪ Keypass‬یــا‬ ‫‪ Dashlane‬داده هــای شــما را در مــورد رمــز عبــور‬ ‫رمزگــذاری می کنــد و ایــن کار بهتــر از ایجــاد و‬ ‫ذخیــره یــک ســند متنــی رمزگــذاری نشــده یــا بدتر‬ ‫از ان یــک یادداشــت دســتی اســت‪.‬‬ ‫در صورت استفاده از‬ ‫خودروهای مسافرکش‬ ‫شخصی‪،‬در صورت مشاهده‬ ‫تغییر مسیر ‪ ،‬بی تفاوت‬ ‫نبوده و سریعا به راننده‬ ‫متذکر شوید و در صورت‬ ‫مشکوک شدن از خودرو‬ ‫پیاده شوید‪.‬‬ ‫واریــز کــردم امــا پــس از واریــز تلفــن همراهــش را خامــوش کــرد‬ ‫و دیگــر خبــری از او نداشــتم و متوجــه شــدم از مــن کالهبــرداری‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬بررســی موضــوع کالهبــرداری‬ ‫بــه صــورت ویــژه در دســتور کار ایــن پلیــس قــرار گرفــت و‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا پایتخــت اقدامــات خــود را اغــاز کردنــد‬ ‫و بــا تحقیقــات صــورت گرفتــه و اقدامــات خــاص پلیســی موفــق‬ ‫شــدند مجــرم را در فضــای مجــازی شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی خاطــر نشــان کرد‪:‬بعــد از بــه دســت امــدن‬ ‫اطالعــات هویتــی ایــن کالهبــردار اینترنتــی بــرای پلیــس و پــس از‬ ‫تشــریفات قضایــی متهــم دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مجــرم پــس از مواجهــه بــا ادلــه دیجیتــال و‬ ‫مســتندات جمــع اوری شــده توســط پلیــس جــرم خــود را پذیرفــت‬ ‫و پــرده از نحــوه اعمــال مجرمانــه خــود برداشــت‪.‬‬ ‫ایــن بررســی تخصصــی کــه بــر روی حســاب های بــه خطــر افتــاده از ســال ‪ 2020‬تــا ســال ‪2021‬‬ ‫انجــام شده اســت‪ ،‬نشــان می دهــد تعــداد کارت هــای اعتبــاری کــه در بــازار ســیاه فروختــه شــده در‬ ‫طــول در ایــن گــزارش کاهــش یافته اســت‪ ،‬کــه می توانــد قابــل توجــه باشــد‪ .‬یکــی از عواملــی کــه‬ ‫مــی توانــد نقــش کلیــدی در ایــن کاهــش داشــته باشــند‪ ،‬تغییــر مســیر مجرمــان ســایبری بــه ســمت‬ ‫عملیــات بــاج افــزار اســت‪.‬‬ ‫به دســت اوردن اطالعــات حســاب در ‪ PayPal‬راهــی مســتقیم بــرای برداشــت از حســاب های‬ ‫مالــی افــراد اســت کــه بــه لطــف محبوبیــت ایــن پلتفــرم خریــد انالیــن بــا ان تقریبــا در هــر ســایتی‬ ‫امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫‪ Cyber Sixgill‬توضیــح می دهــد مجرمــان اکثــر حســاب های ‪ PayPal‬را بــرای خریــد ارزهــای‬ ‫دیجیتــال اســتفاده می کننــد کــه بــه ســختی قابــل ردیابــی هســتند و اساســا از ان بــرای پولشــویی‬ ‫اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫اطالعــات کارت هــای اعتبــاری در کانال هــای تلگرامــی ارائــه می شــوند؛ کــه تقریبــا نیمــی از انهــا‬ ‫شــامل کدهــای ارزشــمند ‪ CVV/CVV2‬هســتند کــه بــرای تاییــد خریدهــای انالیــن الزم اســت‪.‬‬ ‫بســته بــه موجــودی حســاب بانکــی و تــازه بــودن داده هــا قیمــت از ‪ 10‬الــی ‪ 1500‬دالر بــرای هــر کارت‬ ‫متغیــر اســت‪.‬‬ ‫اگــر مالــک متوجــه نشــده باشــد کــه اطالعــات کارت اعتباریــش به ســرقت رفته اســت‪ ،‬خطــر‬ ‫گــزارش بــه بانــک وجــود نــدارد‪ ،‬بنابرایــن قیمــت ان باالتــر اســت‪ .‬در نهایــت کانال هــای تلگرامــی‬ ‫وجــود دارد کــه اقــدام بــه فــروش جزئیــات حســاب هــای بانکــی مــی نماینــد کــه مــی تــوان از ان بــرای‬ ‫پرداخــت الکترونیکــی اســتفاده کــرد‪ .‬مــوارد فــوق تنهــا بخــش کوچکــی از فعالیت هــای مجرمــان‬ ‫ســایبری در کانــال هــای تلگرامــی اســت و می تــوان بــه فعالیت هــای دیگــری از جملــه ســرقت‬ ‫اطالعــات شــخصی‪ ،‬ســرقت پایــگاه داده ‪ ،‬کالهبــرداری مــوارد دیگــر نیــز اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪484‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫الیحه ضد ترولینگ با حفظ‬ ‫تمرکز بر افترا‪ ،‬وارد مجلس‬ ‫استرالیا شد‬ ‫الیحــه ضــد ترولینــگ به جــای کاهــش تــرول یــا اوبــاش‬ ‫اینترنتــی و محتــوای مضــر‪ ،‬بــر افتــرا تمرکــز دارد‪ .‬دولــت‬ ‫فــدرال اســترالیا به طــور رســمی الیحــه ضــد ترولینــگ را بــه‬ ‫مجلــس معرفــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫الیحــه رســانه های اجتماعــی (ضــد ترولینــگ) ‪،2022‬‬ ‫بــرای اولیــن بــار توســط اســکات موریســون‪ ،‬نخس ـت وزیر‬ ‫اســترالیا در مــاه نوامبــر به عنــوان مکانیســمی اعــام شــد‬ ‫کــه اوبــاش اینترنتــی انالیــن ناشــناس را شناســایی و بــه‬ ‫محتــوای نامناســب موجــود در پلتفرم هــای رســانه های‬ ‫اجتماعــی رســیدگی می کنــد‪.‬‬ ‫الیحــه ضــد ترولینــگ از ان زمــان توســط ســناتور لیبــرال و‬ ‫دادســتان کل مایکلیــا کــش به عنــوان یکــی از مــوارد اصلــی‬ ‫حزبــش مطــرح شــد کــه می خواهــد قبــل از انتخابــات‬ ‫فــدرال ان را مطــرح کنــد‪ .‬ایــن الیحــه کــه صبــح پنجشــنبه‬ ‫توســط وزیــر ارتباطــات پــل فلچــر معرفــی شــد‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫نســخه پیش نویــس منتشرشــده در دســامبر تــا حــد زیــادی‬ ‫بــدون تغییــر باقــی می مانــد‪.‬‬ ‫قوانیــن پیشــنهادی علیرغــم اینکــه الیحــه ضــد اوبــاش‬ ‫اینترنتــی نامیــده می شــود‪ ،‬هیــچ بخشــی مربــوط بــه اوبــاش‬ ‫اینترنتــی یــا محتــوای مضــر نــدارد‪ .‬ایــن الیحــه در هســته‬ ‫خــود به جــای جلوگیــری صریــح از ازار و اذیــت ســایبری و‬ ‫سوءاســتفاده انالیــن‪ ،‬بــر توانمندســازی مــردم بــرای طــرح‬ ‫دعــوی قضایــی بــرای افتــرا انالیــن متمرکــز اســت‪.‬‬ ‫هفتــه گذشــته‪ ،‬جولــی اینمــن‪ ،‬کمیســر امنیــت الکترونیک‬ ‫اســترالیا‪ ،‬نگرانــی خــود را در مــورد ایــن موضــوع‪ ،‬به ویــژه‬ ‫در مــورد نحــوه سوءاســتفاده از ان بــه دلیــل عــدم پرداختن‬ ‫بــه اوبــاش اینترنتــی و محتــوای مضــر‪ ،‬بیــان کــرد‪ .‬اینمــن‬ ‫گرانــت گفــت‪ :‬مــن فکــر می کنــم [الیحــه ضــد ترولینــگ]‬ ‫می توانــد خــود بــه انتقام جویی هــای فــراوان‪ ،‬عدالــت‬ ‫هوشــیار تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫تمرکــز دیگــر ایــن الیحــه‪ ،‬بــر اســاس یادداشــت توضیحــی‬ ‫ان‪ ،‬لغــو ســابقه قانونــی اخیــر اســترالیا در پرونــده ‪Voller‬‬ ‫اســت کــه افــراد و ســازمان ها را در قبــال مطالــب افتراامیــز‬ ‫کــه در صفحــات رســانه های اجتماعــی ان هــا وجــود دارد‪،‬‬ ‫مســئول می ســازد‪.‬‬ ‫در صــورت تصویــب ایــن الیحــه‪ ،‬مدیــران صفحــات‬ ‫رســانه های اجتماعــی دیگــر در معــرض تهدیــد بــه خاطــر‬ ‫مطالبــی کــه توســط شــخص ثالــث در صفحــات انــان پســت‬ ‫شــده اســت قــرار نخواهنــد داشــت‪ .‬ایــن مســئولیت در‬ ‫عــوض بــه ارائه دهنــدگان خدمــات رســانه های اجتماعــی‬ ‫منتقــل می شــود‪.‬‬ ‫بــا نگاهــی بــه جزئیــات الیحــه‪ ،‬دقیقــا ً ماننــد پیش نویــس‬ ‫ان‪ ،‬همچنــان ارائه دهنــدگان خدمــات رســانه های‬ ‫اجتماعــی و پلتفرم هــای ان هــا کــه در اســترالیا ارائه شــده‬ ‫اســت به عنــوان ناشــر هرگونــه نظــری شــناخته می شــوند‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از افتــرا تحــت ایــن الیحــه‪ ،‬ارائه دهنــدگان‬ ‫خدمــات رســانه های اجتماعــی بایــد طرحــی بــرای شــکایت‬ ‫داشــته باشــند کــه بــه قربانیــان نظــرات افتراامیــز اجــازه‬ ‫می دهــد هــم شــکایت کننــد و هــم اطالعــات شــخصی‬ ‫ســازنده ان نظــرات را درخواســت کننــد‪.‬‬ ‫طــرح شــکایاتی کــه الزامــات الیحــه را بــراورده می کنــد باید‬ ‫اطمینــان حاصــل کنــد کــه نظــر دهنــده متهــم در عــرض ‪72‬‬ ‫ســاعت از زمــان ارائــه شــکایت از ان هــا مطلــع می شــود‪.‬‬ ‫اگــر کامنت گــذار متهــم بــا ارائــه اطالعــات شــخصی اش‬ ‫موافقــت کنــد‪ ،‬پلتفرم هــای رســانه های اجتماعــی بایــد ان‬ ‫اطالعــات را در اختیــار شــاکیان قــرار دهنــد و بــه ان هــا در‬ ‫رابطــه بــا طــرح بالقــوه هرگونــه دعــوای افتــرا کمــک کننــد‪.‬‬ ‫ایــن اطالعــات شــخصی شــامل اطالعــات تمــاس ماننــد‬ ‫نــام‪ ،‬ادرس ایمیــل‪ ،‬شــماره تلفــن و همچنیــن اطالعــات‬ ‫موقعیــت مکانــی کشــور بــرای تعییــن اینکــه ایــا کاربــر‬ ‫در اســترالیا وجــود دارد یــا خیــر‪ .‬داده هــای موقعیــت‬ ‫جغرافیایــی ارائه شــده تحــت ایــن الیحــه بــا اســتناد بــه‬ ‫فنــاوری مکان یابــی کــه توســط ارائه دهنــده رســانه های‬ ‫اجتماعــی بــه کار گرفته شــده محــدود بــه ایــن اســت کــه‬ ‫ایــا مطالــب در اســترالیا پســت شــده اند یــا خیــر‪ .‬مکانیســم‬ ‫افشــا نیــز تنهــا زمانــی اجــرا می شــود کــه دلیلــی بــرای حــق‬ ‫شــاکی در محاکــم قضایــی وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫درحالی کــه نماینــدگان مجلــس در حــال بررســی ایــن‬ ‫الیحــه هســتند‪ ،‬اداره تحقیقــات فــدرال اســترالیا قــرار‬ ‫اســت یافته هــای خــود را در مــورد عملکــرد شــرکت های‬ ‫بــزرگ فنــاوری در اواخــر ایــن مــاه ارائــه دهــد‪ .‬تحقیقــات‬ ‫رســانه های اجتماعــی توســط دولــت فــدرال باهــدف ایجــاد‬ ‫هــدف اولیــه الیحــه ضــد ترولینــگ بــرای شناســایی اوبــاش‬ ‫اینترنتــی تاییــد شــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -484‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 12‬رجب ‪- 1443‬شماره ‪-484‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪12-- 2022‬‬ ‫دو شنبه ‪ 25‬بهمن ‪14-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫«شکر و سپاس‪ ،‬راه بقاى نعمت ها»‬ ‫ن اَدَّاه ُ زَادَه ُ مِن َهــا‬ ‫ل ِّ نِعْمَـ ه ٍ حَقّــاً‪ ،‬فَمَـ ْ ‬ ‫ن لِل ّـه ِ فِــی ک ُ ‬ ‫قــال علــی (علیه الســام)ا ِ َّ‬ ‫ن ق َ َّ‬ ‫ال نِعْمَتـِهِ ‪».‬‬ ‫صــر َ عَنـْ ُه خ َاطـَـر َ بـ ِزَو َ ِ ‬ ‫وَمَـ ْ ‬ ‫امــام علــی (ع) فرمــود‪« :‬خداونــد در هــر نعمتــى حقــى دارد‪ .‬کســى کــه‬ ‫حــق ان را ادا کنــد‪ ،‬ان نعمــت را بــر او افــزون مى کنــد و کســى کــه در ان‬ ‫کوتاهــى نمایــد ان نعمــت را در خطــر زوال قــرار مى دهــد‪».‬‬ ‫امــام علــی(ع) در ایــن کالم نورانــى اشــاره بــه اهمیــت مســئلۀ ُ‬ ‫شــکر بــا‬ ‫تعبیــر جدیــد مى کنــد‪ ،‬مى فرماید‪«:‬خداونــد در هــر نعمتــى حقــى دارد‪.‬‬ ‫کســى کــه حــق ان را ادا کنــد‪ ،‬ان نعمــت را بــر او افــزون مى کنــد و کســى‬ ‫کــه در ان کوتاهــى نمایــد ان نعمــت را در خطــر زوال قــرار مى دهــد»‬ ‫«خاط َرَ» (از مادۀ مخاطره) به معناى به خطر افکندن است‪.‬‬ ‫منظور امام علیه السالم از حق نعمت‪ ،‬همان شکر است؛‬ ‫نــه تنهــا شــکر زبانــى و قلبــى بلکــه اســاس شــکر‪ ،‬شــکر عملــى اســت؛‬ ‫یعنــى از ان نعمــت خــداداد بــه نفــع مظلومــان اســتفاده کــردن‪ ،‬صلــۀ رحــم‬ ‫به جــا اوردن‪ ،‬االم بیمــاران را تخفیــف دادن‪ ،‬تعظیــم شــعائر نمــودن‪ ،‬بــه‬ ‫فکــر یتیمــان بــودن و امثــال این هــا‪.‬‬ ‫شــکر نعمت هایــى ماننــد چشــم و گــوش و عقــل و هــوش‪ ،‬ایــن اســت کــه‬ ‫ان هــا را در مســیر اهدافــى کــه بــراى ان افریــده شــده اند بــه کار بگیریــم‬ ‫ُّ‬ ‫و مطابــق تعبیــر معــروف علمــاى اخــاق‪،‬‬ ‫صـر ْ ُف ال ْ َعبـْد ِ جَمیـع َ‬ ‫«الشــکْر ُ هُـو َ َ‬ ‫مــا ان ْ َعمَـ ُ ه الل ّـ ُه فیمــا خُلـِـقَ لِاجْلـِهِ ؛ شــکر عبــارت از ایــن اســت کــه انســان‪،‬‬ ‫تمــام انچــه را خــدا بــه او روزى داده بــراى ان اهدافــى کــه افریــده شــده‬ ‫اســت صــرف کنــد»‪.‬‬ ‫البتــه شــکر زبانــى جایــگاه خــود را دارد؛ در حدیثــى از امــام صــادق (ع)‬ ‫م ُّ‬ ‫ن ؛ تمــام‬ ‫لُ الرَّجُـ ِ ‬ ‫الشــکْر ِ ق َـو ْ ‬ ‫مى خوانیــم‪« :‬تَمَــا ُ ‬ ‫ـل الْحَم ْـد ُ لِل َّـ ه ِ رَبِّ ال ْ َعالَمِی ـ َ‬ ‫شــکر ان اســت کــه انســان (از روى اخــاص و ایمــان) بگویــد‪ :‬الْحَم ْـد ُ لِل َّـ ِ ‬ ‫ه‬ ‫ن »‪.‬‬ ‫رَبِّ ال ْ َعالَمِیــ َ‬ ‫در حدیــث دیگــرى از امــام باقــر و امــام صــادق (ع) امــده اســت کــه نــوح‬ ‫(ع)همــه روز صبحگاهــان و عصرگاهــان ایــن کلمــات را بــه درگاه خــدا‬ ‫عرضــه مى داشــت‪:‬‬ ‫م اِنـ ِّـى ا ُ ْ‬ ‫ن نِعْمَـه ٍ فِــى دِیْـ ٍ ‬ ‫ح اَو ْ اَمْسـى بـ ِـى م ِـ ْ ‬ ‫صب َـ َ ‬ ‫«اَللّه ُـ َّ ‬ ‫شــهِدُکَ ا َ َّ‬ ‫ن مــا ا َ ْ‬ ‫ـن اَو ْ‬ ‫دُن ْیــا فَمِنـْـکَ ‪ ،‬وَح ْـدَکَ ال شَ ــریْکَ لَــکَ ‪ ،‬لَــکَ الْحَم ْـد ُ و َ لَــکَ ُّ‬ ‫الشــکْر ُ بِهــا‬ ‫ِ‬ ‫َى حَتّى تَرْضى ‪ ،‬و َ بَعْد َ الرِّضا؛ خداوندا من تو را گواه مى گیرم‪:‬‬ ‫عَل َّ ‬ ‫هــر نعمتــى صبــح و شــام بــه مــن مى رســد‪ ،‬چــه دینــى و چــه دنیــوى‪ ،‬چــه‬ ‫معنــوى و چــه مــادى‪ ،‬همــه از ســوى توســت‪ ،‬یگان ـه اى و شــریکى نــدارى‪،‬‬ ‫حمــد مخصــوص توســت و شــکر هــم از ان تــو‪ ،‬ان قــدر شــکرت مى گویــم‬ ‫تــا از مــن خشــنود شــوى و حتــى بعــد از خشــنودى»‪.‬‬ ‫در بعضــى از روایــات امــده اســت کــه خــداى متعــال بدیــن ســبب او را عبــد‬ ‫شــکور خوانده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن شــکر قلبــى نیــز جایــگاه خــود را دارد کــه انســان واقعــا ً از‬ ‫خداونــد بــه ســبب نعمت هایــى کــه بــه او ارزانــى داشــته راضــى باشــد؛‬ ‫ولــى بــه هــر حــال شــکر در صورتــى کامــل مى شــود کــه جنبه هــاى عملــى‬ ‫ان اشــکار گــردد‪.‬‬ ‫از بعضــى روایــات اســتفاده مى شــود کــه عــاوه بــر این هــا انســان بایــد از‬ ‫واســطۀ نعمــت هــم تشــکر کنــد تــا شــکر او کامــل گــردد‪.‬‬ ‫در حدیثى از امام على بن الحسین (ع) مى خوانیم‪:‬‬ ‫لُ الل َّـ ُه ت َبَــارَکَ و َ ت َ َعالَــى ل ِ َعبـْد ٍ م ِـ ْ ‬ ‫ن‬ ‫ل َّ عَب ْـد ٍ شَ ــک ُور ٍ یَقُــو ‬ ‫ن الل َّـ َه ‪ ...‬یُحِــبُّ ک ُ ‬ ‫«ا ِ َّ ‬ ‫لُ ل َـ ْ ‬ ‫م‬ ‫لُ ب َـل ْ شَ ــکَرْت ُکَ یَــا رَبِّ فَیَقُــو ‬ ‫ت فُالنــا ً فَیَقُــو ‬ ‫عَبِیـد ِ ه ِ ی َـو ْ َم الْقِیَامَـ ه ِ اَشَ ــکَر ْ َ‬ ‫م لِل َّـ ه ِ ا َ ْ‬ ‫ل اَ ْ‬ ‫م تَ ْ‬ ‫تَ ْ‬ ‫ـاس ؛ خداونــد‪...‬‬ ‫شــک َرُک ُ ْ ‬ ‫شــک َرُک ُ ْ ‬ ‫م قَــا َ ‬ ‫شــکُر ْ ه ُ ثـُ َّ ‬ ‫شــکُرْنِی اِذ ْ ل َـ ْ ‬ ‫م لِلنـ َّ ِ‬ ‫هــر بنــدۀ شــکرگزارى را دوســت دارد‪ .‬خداونــد متعــال روز قیامــت بــه‬ ‫بعضــى از بندگانــش مى گویــد‪ :‬ایــا از فــان شــخص تشــکر کــردى ؟ عــرض‬ ‫مى کنــد‪ :‬خدایــا! مــن شــکر تــو را گــزاردم‪.‬‬ ‫خداونــد مى فرمایــد‪ :‬بــه ســبب ان کــه از او تشــکر نکــردى شــکر مــرا ادا‬ ‫ننمــوده اى‪ .‬ســپس امــام علیــه الســام فرمــود‪:‬‬ ‫شــاکرترین شــما در برابــر خــدا شــاکرترین شــما در برابــر بنــدگان‬ ‫خد ا ســت » ‪.‬‬ ‫در احادیــث متعــددى امــده اســت کــه شــکر هــر نعمتــى پرهیــز از گناهــان‬ ‫اســت از جملــه در حدیثــى از امــام امیرمومنــان علیــه الســام مى خوانیــم‪:‬‬ ‫« ُ‬ ‫م الل َّ ُه » ‪.‬‬ ‫ع عَم َّا حَر َّ َ ‬ ‫شکْر ُ ک ُ ‬ ‫ل ِّ نِعْمَ ه ٍ الْوَر َ ُ‬ ‫دلیــل ان هــم روشــن اســت؛ پرهیــز از گنــاه دلیــل فرمانبردارى بنده اســت‬ ‫و فرمانبردارى‪ ،‬بهترین تشــکر به پیشــگاه بخشــندۀ نعمت هاســت‪.‬‬ ‫منبــع‪ _۱ :‬نهج البالغــه امیرالمومنیــن علــی( ع) حکمــت ‪ ٢٤٤‬بــه نقــل از‬ ‫کتــاب پیــام امیرالمومنیــن علــی (ع) جلــد چهاردهــم صفحــه ‪۳۷‬‬ ‫« چه کسی‬ ‫می تواند برای‬ ‫سردار شهید داوود‬ ‫شیخبنویسد؟»‬ ‫خواســتم بــرای داوود شــیخ شــعر بســرایم ذوقــم بســته شــد‪،‬‬ ‫کلمــات بــه یــاری ا َم نیامدنــد‪ ،‬رهایَــش کــردم‪ ،‬یــک بــار همــه چیز‬ ‫را در شــعری بــرای داود ســروده بــودم ‪.‬‬ ‫« خواهم سرایم شعر از دیوان داوود‬ ‫من حرف ها دارم ز روح و جان داوود‬ ‫داوود یک الگوست از عشق و شجاعت‬ ‫ناب‪ ،‬در راه والیت‬ ‫یک نوجوان ِ‬ ‫داوود یعنی جنگ‪ ،‬یعنی شیر میدان‬ ‫ل فرمانده گردان ‪» ...‬‬ ‫داوود یعنی یک ی َ ِ‬ ‫خواســتم از دالوری هایــش بنویســم ‪ ،‬دیــدم مــن کجــا و شــهید‬ ‫داوود شــیخ کجــا ؟‬ ‫اگــر بنــا باشــد کســی از دالوری داود شــیخ بنویســد بســراید و‬ ‫بگویــد‪ ،‬ســردار عــارف شــهید حســن قورچــی بیگــی اســت نـَـه‬ ‫من !‬ ‫ســردار شــهید ابراهیــم جهــان بیــن بایــد لبخنــد زنــان ترانــه بــا‬ ‫شــکوهی از داود شــیخ بخوانــد نــه مــن !‬ ‫و اینهــا کــه هســتند و نمــاد داوود شــیخ اّنــد ‪ ،‬بــرادرم ‪ ،‬عزیــز‬ ‫دلــم مفیــد اســماعیلی ســراجی کــه دســت در دســتش بــود‬ ‫تــا بــه دســت دشــمن بعثــی گرفتــار شــد بایــد از داوود شــیخ‬ ‫بگویــد نـَـه مــن !‬ ‫از داوود شــیخ بایــد کســی بگویــد کــه مثــل داوود بــرادر داده‬ ‫باشــد ‪ ،‬بنابرایــن اکبــر خنکــدار بایــد از داوود بگویــد نَــه مــن !‬ ‫از ســردار شــهید داوود شــیخ و بــرای او بایــد ســردار محســن‬ ‫قربانــی بگویــد کــه چنگولــه‪ ،‬خُرمــال‪ ،‬شــلمچه‪ ،‬بانــه ‪ ،‬مــاووت و‬ ‫خیلــی جاهــای دیگــر شــانه بــه شــانه اش جنگیــد نـ ّـه مــن !‬ ‫اصال ًجای من اینجا نیست ! ! !‬ ‫ســردار شــهید داودشــیخ‪ ،‬تنهــا یــک رزمنــده نبــود‪ ،‬داوود شــیخ‬ ‫ســلوک را در مکتــب طلبــه عارف‬ ‫عــارف ســالِکی بــود کــه عرفــان و ُ‬ ‫شــهید واالمقــام محمدعلــی ملــک اموختــه بود ‪ ،‬انجــا که بیرون‬ ‫چــادر بــر عِمامــه اش بــه تهجّــد مــی نشســت و داوود پشــت‬ ‫ســرش بــی صــدا و ارام تمریــن می کــرد ‪.‬‬ ‫یــادم هســت خــود شــهید داود شــیخ بــه مــن گفــت ‪ («:‬ســردار‬ ‫شــهید )محمــد علــی ملــک بــه مــن مــی گفــت داود ‪ ...‬تــو نیــازی‬ ‫ســنّی ازم گذشــته‬ ‫بــه ایــن کارهــا نــداری تــو نوجوانــی و پاک ‪ ،‬من ِ‬ ‫و الــوده ا َم ‪ .‬تــو نیــازی بــه ایــن ســختی کشــیدن هــا نــداری »‬ ‫شــهید ملــک بــه شــهید داوود شــیخ ‪ ،‬اخــاص را ‪ ،‬تواضــع را ‪،‬‬ ‫فروتنــی را ‪ ،‬گریــز از ریــا و تظاهــر را اموختــه بــود ‪! ...‬‬ ‫خ ‪ ،‬گریــه و تضــرع را ‪ ،‬نالــه و ضجّــه بــه‬ ‫شــهید داودشــی ‬ ‫درگاه الهــی را « یــارب یــارب » و « الل ّهــم انـ ّـی ا َســئلک‪ »...‬را‬ ‫از عــارف ســالک شــهید عزیــز حســن قورچــی بیگــی اموختــه‬ ‫بــود کــه در گرمــای ‪ ۵۰‬درجــه هفــت تپّــه ‪ ،‬درهــای چــادر را‬ ‫می بســت و ســر به ســجده می گذاشــت و در فراق یار ‪ ،‬در‬ ‫هجــران معبــود ‪ ،‬در مانــدن در ایــن خــاک و ‪...‬در گیــر کــردن‬ ‫پُشــت ســیم خــاردار نفــس و ‪ ...‬هــای هــای می گریســت ‪،‬‬ ‫ایــن ضجّــه هــا داوود را ســاخت ‪.‬‬ ‫داوود پهلوانــی را در کنــار ســردار دالور شــهید ابراهیــم جهانبیــن‬ ‫تمریــن مــی کــرد کــه در چنگولــه‪ ،‬خُرمــال ‪ ،‬شــلمچه‪ ،‬بانــه‪،‬‬ ‫مــاووت و خیلــی جاهــای دیگــر پیشــاپیش گــردان می رفــت و‬ ‫ســینه اش ســپر بــای همقطارانــش ‪! ...‬‬ ‫شــهید ابراهیــم و شــهید داوود اســتقامت را در بلنــدای‬ ‫گــوالن و قَمیــش و گـِـردرش تمریــن کردنــد انجــا کــه شــب‬ ‫تــا صبــح انقــدر ار پــی جــی زدنــد کــه از گوششــان خــون‬ ‫بیــرون م ـی زد‪ ،‬در شــلمچه شــیمیایی شــدند چشمان شــان‬ ‫یــک کاســه خــون ُ‬ ‫شــد ولــی لبخنــد و قهقهــه مســتانه شــان‬ ‫قطــع نشــد ‪.‬‬ ‫چــه بگویــم و چــه بنویســم از جــوان جســور‪ ،‬نتــرس‪ ،‬بــی‬ ‫بــاک و متهـوّری کــه بــه قلب دشــمن می زد و ســینه فرمانده‬ ‫گــردان عراقــی را نشــانه مــی گرفــت و دســته دســته از انــان را‬ ‫کَــت و بــال بســته بــه عقــب مــی اورد ‪.‬‬ ‫چــه بنویســم از خانــواده ای کــه پــدر ‪ ،‬معلــم و اســتاد فنّــی‬ ‫مهندســی دانشــکده علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬رزمنــده بــا چندیــن ســال‬ ‫جبهــه‪ ،‬متمکـّـن و از خانــواده ای اســم و رســم دار‪ ،‬فرهنگــی و‬ ‫اگاه و خــوش فکــر‪ ،‬بــا اســتعداد در مدیریــت فرهنگــی و انچــه‬ ‫خوبــان همــه داشــتند او بــه تنهایــی داشــت‪ ،‬امّــا عاشــق امــام‬ ‫خمینــی( ره) ‪ ،‬دلباختــه والیــت فقیــه ‪ ،‬بصیــر و اگاه کــه در دفــاع‬ ‫از اســام و نظــام جمهــوری اســامی بــه تنهایــی یــک شــهر را‬ ‫هدایــت مــی کــرد ‪.‬‬ ‫از کســی مــی نویســم کــه در خانــواده اش جنــگ و جهــاد و مثــل‬ ‫نمــاز و روزه واجــب شــده بــود‪ ،‬بــرادر شــهیدش محمــود در جبهــه‬ ‫و در عملیــات کربــای پنــج‪ ،‬بــه شــهادت رســیده بــود‪ ،‬حالیکــه‬ ‫شــهید داود شــیخ هنــوز جبهــه بــود و دلــش قــرار نمی گرفــت‬ ‫بخاطــر تشــییع جنــازه مطهّــر بــرادر شــهیدش بــه عقــب برگــردد تا‬ ‫اینکــه بــا اِصــرار فرماندهــان و دوســتانش راهــی شهرســتان شــد‪.‬‬ ‫شــهید داوود شــیخ از جمله اشــخاصی بود که دیگران را راحت‬ ‫بــه خــودش جــذب مــی کــرد‪ ،‬فرقــی نداشــت چــه فرق ـه ای‪ ،‬چــه‬ ‫تیپــی و چــه ســن و ســالی باشــد ‪.‬‬ ‫باهــم محضــر روحانــی محــل ‪ ،‬روحانــی مجاهــد مرحــوم ســید‬ ‫حســین میــر جمــال الدیــن رفتیــم چنــان بــا صالبــت و قــوی‬ ‫صحبــت کــرد کــه « اقــا » را متقاعــد کــرد ‪ ،‬قُل ّکــی بــه ســتون‬ ‫مســجد ببندد و برای رزمندگان اعزامی از محله علی ابادکتول‪،‬‬ ‫کــه بــا تــاش خــود ِ شــهید داوود امــاده اعــزام بــه جبهــه شــده‬ ‫بودنــد کمــک جمــع کنــد ‪.‬‬ ‫قلکــی کــه هنــوز بیــادگار و بــه امانــت دســت مــادر بزرگــوارش‬ ‫محفــوظ اســت‪ .‬هرکــه نــام داود شــیخ را شــنیده بــود بــرای ایــن‬ ‫اعــزام امــاده شــد و هرکــه هرچــه داشــت در قُلّــک ریخــت تــا‬ ‫هزینــه ســفر مجاهــدان راه خــدا باشــد ‪.‬‬ ‫و چــه قُلّــک بــا برکتــی ‪ ،‬کــه دو مینــی بــوس رزمنــده را تــا هفــت‬ ‫تپّــه خورانــد و پوشــاند و نوشــاند و هنــوز از برکاتــش مانــده بــود‪...‬‬ ‫شــهید داود شــیخ اهــل ورزش بــود فوتبالیســت عالــی یــه‬ ‫پرسپولیســی بیســت ‪ ،‬در نوجوانی تا ســطح باشــگاه پرسپولیس‬ ‫در شهرســتان علی ابادکتول فوتبال بازی کرد و جســمی ورزیده‬ ‫و ســالم داشــت‪.‬‬ ‫انــدام زیبــا‪ ،‬تراشــیده و متناســبش چشــم نــواز بــود‪ ،‬در زمیــن‬ ‫فوتبــال خاکــی پُشــت گــردان چنــان فوتبالــی راه انداختــه بــود کــه‬ ‫« بیــا و ببیــن» بعــد از ظهرهــای گــردان حمــزه سیدالشــهداء (ع)‬ ‫شــانه بــه شــانه اســتادیوم ازادی مـی زد و شــهید داوود شــیخ کــه‬ ‫بــا ان بــازی دلنــوازش چش ـم ها را خیــره می کــرد ‪.‬‬ ‫شــناگر ماهــری بــود و انــواع و اقســام روش هــای شــناگری‬ ‫را بلــد بــود در ســرمای پاییــز ابوفلفــل و نهــر علقمــه ارونــد‬ ‫کنــار‪ ،‬می دیدمــش کــه بــرای امادگــی عملیــات ابــی خاکــی‬ ‫امــاده می شــد و انگونــه در ان اب ســرد تَــن بــه اب مــی زد‬ ‫واقعــا ًاز دیــدن شــنای ماهرانــه اش ســیر نمــی شــدی ‪!...‬‬ ‫دارم از شــهید عزیــز ســردار شــجاع داوود شــیخ مــی نویســم‬ ‫از کســی کــه همــه چیــزش بــرای رضــای خــدا بــود ‪ ،‬هیــچ کاری‬ ‫را بــرای خودنمایــی و تظاهــر نمــی کــرد ‪ ،‬از چندیــن بــار مجــروح‬ ‫شــدنش کــه فقــط چنــد نفــر خبرداشــتند ‪.‬‬ ‫از نمــاز ‪ ،‬عبــادت ‪ ،‬ســیر و ســلوک و تهجّــدش کــه دور از چشــم‬ ‫همقطارانــش انجــام مــی شــد ‪.‬‬ ‫از برخوردهــای مالطفــت امیــزش بــا نیروهــا کــه دلربایــی مــی‬ ‫کــرد حتــی از کســانی کــه شــاید امثــال مــن فکــر می کردیــم‪«:‬‬ ‫اینهــا بــدرد جبهــه و جنــگ نمــی خورنــد‪» !!!...‬‬ ‫تــا ایــن جمــات را از مــن شــنید عصبانی به من تَشَ ــر زد‬ ‫کــه‪ «:‬شــب عملیــات نشــان َت خواهــم داد کــه همین هــا‬ ‫کــه بیــرون گــردان بــرای خودشــان جــای اســتراحت‬ ‫ســاخته اَنــد‪ ،‬همیــن هــا کــه خیلــی اهــل هــم صدایــی‬ ‫بــا دیگــران نیســتند‪ ،‬همیــن هایــی کــه تــو فکــر مــی کنــی‬ ‫بــدرد نمــی خورنــد چــکار خواهنــد کــرد » و شــب عملیــات‬ ‫نصــر چهــار وقتــی عزیــز دلــم ازاده دالور دکتــر مفیــد‬ ‫اســماعیلی ســراجی به شــهید عباســعلی شــکی گفت‪«:‬‬ ‫اون دوشــکاچی رو بِکِــش پاییــن و از کار بنــداز » در‬ ‫چشــم بهــم زدنــی کلکــش را کنــد‪ ،‬بــرادر عزیــز جانبــازم‬ ‫فیــض اللــه شــکی پایَــش از زانــو قطــع شــد ولــی هنــوز‬ ‫مثــل شــیر غــرّان فریــاد م ـی زد و مــی جنگیــد‪.‬‬ ‫در تمــام عمــرم و حضــور دو ســاله ام درجبهــه بــه شــجاعت و‬ ‫دلیــری ایــن جــوان هرگــز ندیــدم ‪ .‬مــردی کــه بــه تنهایــی بــرای‬ ‫گرفتــن یــک گروهــان عراقــی رفــت و همــه را کَــت بســته اورد‪.‬‬ ‫یکــی از همســنگرانش در دلنوشــته ای پُــر از احســاس بــرای‬ ‫شــهید داودشــیخ نوشــته ‪:‬‬ ‫( یکدفــه دیــدم یکــی بــا زبــون مازندرانــی میگــه ‪ :‬ای بـ ِـرار تـِـه‬ ‫هســی؟!‬ ‫دِگــه کــی ّ‬ ‫ســرم رو اوردم بیــرون دیــدم یــک نفــر مســلح؛ حــدود ‪ ۲۰‬تــا‬ ‫عراقــی اســیر رو داره میــاره‪!!!!...‬‬ ‫داد زدم اتابکی (فرمانده توپخانه م)‬ ‫هســتِمِه ! »‬ ‫گفــت‪« :‬ا َی جانتــه بگردِم‪...‬مِــن داوود شــیخ َ‬ ‫داوود‪ ،‬رزمنــده شــجاع و یکــی از ارکان اصلــی گــردان حمــزه بــود‬ ‫کــه مــن خیلــی دوســتش داشــتم‪...‬؛ او بچــه علــی ابادکتــول‬ ‫بــود‪...‬؛ صــداش زدم داوودجــان تویــی؟؟‬ ‫پس از محسن اینا چه خبر؟‬ ‫گفــت‪« :‬اقــا بهــزاد ‪ ۱۵ ،‬تــا شــهید دادیــم؛ محســن شــان هــم‬ ‫حالشــون خــوب هسِّــه‪ ،‬ابراهیــم جهــان بیــن تیــر بَخــوردِه و‬ ‫ســخت مجــروح بئیــه؛ فقــط حســن قورچــی بیگــی؛‬ ‫جــال عالءالدینــی؛ ســیامک طبــری‪ ،‬رضــا حــق شــناس؛‬ ‫فردیــن جهانــدار و چنــد نفــر دیگــه هــم شــهید بئینِــه‪».‬‬ ‫ داوودجان پس تو چرا پابرهنه ای عزیزم؟‬‫گفــت ‪«:‬کفشــهامو دادم بــه ایــن اســیره کــه موهــاش بــوره ‪،‬‬ ‫همَــش داره گریــه می کنــه‪».‬‬ ‫خیلــی بچــه س ‪َ ،‬‬ ‫گفتــم ‪« :‬خــوب داوود جــان مــن رفتــم پیــش محســن ‪،‬از کــدوم‬ ‫مســیر باس بــرم؟؟»‬ ‫داوود گفــت ‪« :‬بــه خداونــدی خــدا تــا اینجــا هــم بــا خواهــش و‬ ‫تمنـّـای محســن اوردمشــون و اِلّ مــن بچــه هــا روهیــچ وقــت تنها‬ ‫نمی ذاشــتم‪»..‬‬ ‫سرشو انداخت پایین و به سمت خط برگشت‪.‬‬ ‫صــدا زدم ‪«:‬داوود‪ ،‬داوود‪،‬برگــرد‪ ،‬اخــه مــن فقــط ‪ ۲۰‬تــا تیــر‬ ‫دارم» تــو همــون حالــی کــه بــا پــای برهنــه روی جــاده خاکــی‬ ‫مــی دویــد گفــت ‪« :‬اینــا واری گُســفَندارومِنِه (یعنــی مثــل‬ ‫گوســفنداروم هســتند)و رفــت کــه رفــت‪» .‬‬ ‫از موقعــی شــناختمش وارد جبهــه و جنــگ شــده بــود و فقــط‬ ‫بــه ادای تکلیــف جنــگ فکــر مــی کــرد ‪،‬‬ ‫اهــل خودنمایــی نبــود فقــط دنبــال کار بــدون اســم و رســم بــود‬ ‫‪ ،‬بــا اصــرار ماهــا فرمانــده دســته و گروهــان رو قبــول کــرد و در‬ ‫عقبــه فقــط بــه فکــر خودســازی بــود ‪.‬‬ ‫جنــس فرماندهــی ا َش از « ا َمــر و ن َهــی » نبــود ‪ ،‬اهــل دســتور‬ ‫دادن نبــود ‪ ،‬اگــر کاری قــرار بــود انجــام بشــود اول خــودش‬ ‫پیشــقدم مــی شــد بــه نحــو احســن انجــام مــی داد و بعــد بقیــه را‬ ‫بــه انجــام ان دعــوت مــی کــرد ‪.‬‬ ‫یــک شــب بهــش گفتــم ‪ «:‬حــاج اقــا کارگــر و غــام فــاح‬ ‫نــژاد گفتنــد امشــب بچّــه هــا رو تــوی هفــت تپّــه بچرخانیــد‬ ‫و باصطــاح « خشــم شــب » بزنیــد تــا امادگــی هــا حفــظ‬ ‫بشــود ‪ ».‬ســاعت اعــام خشــم شــب را هــم بــه ایشــان‬ ‫گفتــم ‪ ،‬نیــم ســاعت قبــل امــاده بیــرون چــادر نشســته‬ ‫بودوبــا تســبیح ذکــر مــی گفــت ‪.‬‬ ‫بــه مــن گفــت ‪ «:‬اگــر مــن و شــما این امادگی را نداشــته باشــیم‬ ‫انتظــار نداشــته بــاش کــه نیروهــای تحــت امــر از مــا اطــاع کننــد‬ ‫و در برنامــه هــا مشــارکت کننــد ‪».‬‬ ‫دارم از ســردار شــهید داودشــیخ می نویسم‪ ،‬من که فرسنگ ها‬ ‫از او فاصلــه دارم‪ ،‬در حــال رفتــن از «هفــت تپّــه بــه ســمت بانه»‬ ‫بودیــم راننــده اتوبــوس چنــدان ن ُرمــال نبــود گاهــی بــا اقدامــات‬ ‫ناجــورش موجــب اذیـّـت و ازار بچّــه رزمنده هــا می شــد‪.‬‬ ‫در گوشــی بــه مــن گفــت ‪ «:‬بــرو بــا ایــن اقــای راننــده صحبــت‬ ‫کُــن و بهــش حالــی کُــن کــه ایــن بچّــه رزمنده هــا بهتریــن‬ ‫مخلوقــات خــدا روی زمیــن اَنــد اگــر یــک بــار دیگــر بــی احترامــی‬ ‫کنــد دهانــش را پـُـر خــون مــی کنــم »‬ ‫پیغامــش را رســاندم و از راننــده خواســتم کــه تغییــر رویه بدهد‬ ‫ولــی چنــد ســاعتی بیشــتر دوام نیــاورد ‪ ،‬وقــت نمــاز در کنــار یکــی‬ ‫از روســتاهای ک ُردنشــین توقــف داشــتیم اون اقــا بــا حرکتــی غیــر‬ ‫اخالقــی( ادرار ســرپا روبــروی منــازل مــردم ! ) باعــث رنجــش‬ ‫خاطــر رزمنــدگان و مــردم روســتا شــد ‪.‬‬ ‫شــهید داود شــیخ طاقــت نیــاورد و از خجالــت راننــده‬ ‫درامــد تــا نزدیکــی شــهر بانــه ‪ ...‬دوبــاره مــن را صــدا زد و‬ ‫گفــت ‪ «:‬هرچنــد حَقّــش بــود و مــی بایســت بــی ادبــی‬ ‫اش بــی جــواب نمــی مانــد ولــی بــرو هرجــور شــده ا َز او‬ ‫دلجویــی کــن و تــا راضــی ا َش نکــردی برنگــرد » رفتــم و‬ ‫انجــام وظیفــه کــردم وقتــی برگشــتم اِصــرار داشــت کــه‪«:‬‬ ‫چــی شــد تونســتی کاری بکنــی » توضیــح دادم تــا ارام‬ ‫گرفــت و ایــن یعنــی « اشــداء علــی ‪ ...‬و رحمــاء بینهــم »‬ ‫بقول حضرت موالنا ‪:‬‬ ‫ج ّد‬ ‫به‬ ‫قهرش‬ ‫عاشقم بر لطف و بر‬ ‫ِ‬ ‫ضد‬ ‫ای عجب من عاشق این هر دو ِ‬ ‫ســردار شــهید داود شــیخ غیرتــی بــود امّــا غیرتــش را صــرف‬ ‫ارزش هــای اســام و انقــاب اســامی و امــام راحــل عظیــم‬ ‫الشــان (ره) مــی کــرد ‪ ،‬یــک بــار یکــی از نزدیکانــش دربــاره امــام‬ ‫خمینــی( ره) بــا کــم لطفــی جملــه ای را ادا کــرد بــه دوســتان‬ ‫ســفارش کــرده بــود کــه ‪ «:‬نصیحتــش کنیــد اگــر نظــرش عــوض‬ ‫نشــود دیگــر بــا او همــکالم نخواهــم شــد‪».‬‬ ‫ســردار شــهید داود شــیخ ‪ ،‬ایــن عــارف ســالک ‪ ،‬ایــن رزمنــده‬ ‫شــجاع‪ ،‬ایــن فرمانــده غیــور ‪ ،‬ایــن جــوان عاشــق والیــت بــه‬ ‫ارزویــش کــه « رســیدن بــه لقــاء اللّــه » بــود رســید ‪ ،‬او «احیــاء‬ ‫عِنــد َ رَبّهِــم یُرزَقــون » اســت ‪ « ،‬او زنــده اســت و بــر ســفره‬ ‫خدایــش مهمــان اســت ‪ ،‬او مانــده اســت و ایــن ماییــم کــه از‬ ‫دســت رفتــه ایــم‪.‬‬ ‫او هــم اکنــون « نظــر مــی کنــد بــه وجــه اللـٌـه » و ایــن ماییــم کــه‬ ‫اســیر خاکدانیم ‪.‬‬ ‫داوود جــان بــرای مــا دعــا کــن تــا ماهــم از ایــن قیــد و بنــد هــای‬ ‫دنیــا رهــا شــویم ‪.‬‬ ‫داوود جــان مــا « پُشــت ســیم خــاردار نفــس مــان » گیــر کــرده و‬ ‫زمینگیــر شــدیم ‪ ،‬بــرای مــا دعــا کــن تــا ازاد شــویم ‪.‬‬ ‫داوود جان برای عاقبت بخیری ما دعا کن‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!