روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 483 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 483

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 483

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 483

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬بهمن ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 13-‬فوریه ‪ /11 -2022/‬رجب ‪ -1443/‬شماره‪483‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫نحوهشهادتشهید «هر شب یک ‪ DVD‬کامل‬ ‫محمد حسین گوهردی‪...‬‬ ‫خواب می بینم!‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫جان دوباره کشاورزی‪ ،‬با انقالب‬ ‫الزام پلتفرم های درج‬ ‫اگهی به پنج قابلیت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تعطیلی یک هفته ای‬ ‫اموزش حضوری‬ ‫در مدارس شهرهای قرمز‬ ‫بخــش کشــاورزی می تــوان بــا اموزش هــای ترویجــی‪ ،‬بهره گیــری از روش هــای نویــن‬ ‫علمــی‪ ،‬توســعه کشـت های گلخانـه ای و زهکشــی اراضــی کــم بازده مناطق شــمال گلســتان‬ ‫بــر موفقیت هــا و حجــم تولیــدات فعلــی ان افــزود‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ۱۰0‬مددجوی بهزیستی‬ ‫در نوبت دریافت مسکن‬ ‫ملی هستند‬ ‫‪5‬‬ ‫راضی کردن دیگران‬ ‫چه زمانی تبدیل به‬ ‫عادتی غلط می شود؟‬ ‫‪6‬‬ ‫صدور قبض با تعرفه های جدید‬ ‫سرویس اقتصاد ‪:‬‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق ایــران گفــت‪ :‬از ابتــدای‬ ‫بهمــن مــاه تعرفه هــای جدیــد بــرق اجــرا شــده‬ ‫اســت و اواخــر بهمــن و اوایــل اســفند قبض هــای‬ ‫ان دراختیارمشــترکان قــرار خواهدگرفــت ضمــن‬ ‫انکــه اطــاع رســانی بــه مشــترکان در بــاره پرداخــت‬ ‫صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫«مصطفــی رجبــی مشــهدی»اظهار داشــت‪ :‬پــس از‬ ‫دریافــت ایــن قبــوض بــرق بــرای پرداخــت مشــترکان‬ ‫مــی تواننــد از طریــق برنامــه کاربــردی تلفن همــراه برق‬ ‫مــن نســبت بــه تســویه اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اگــر بــه هــر دلیلــی مشــترکی‬ ‫نتوانســت قبــض خــود را در موعــد مقــرر پرداخــت‬ ‫کنــد مهلــت یــک هفتــه ای بــه انــان داده خواهد شــد‬ ‫تــا نســبت بــه پرداخــت اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بهتر اســت مشــترکان نســبت به پرداخت‬ ‫قبــض خــود در موعــد مقــرر اقــدام کننــد و بــرای‬ ‫خدمــات رســانی صنعــت بــرق را بهتــر یــاری کننــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار‪ ،‬هیات دولت به ریاســت‬ ‫ایت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی‪ ،‬رئیس جمهــوری پنجم‬ ‫دی مــاه بــا اســتناد بــه قانــون هدفمنــد کــردن یارانه هــا‬ ‫و اجــرای حکــم منــدرج در بنــد (ی) تبصــره (‪ )۸‬قانــون‬ ‫بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۰‬کل کشــور‪ ،‬چگونگــی محاســبه‬ ‫تعرفــه بــرق مصرفــی مشــترکان را تعییــن و اجــازه‬ ‫اجــرای ان از اول بهمــن صــادر کــرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس چندیــن مولفــه کارشناســان و متخصصــان‬ ‫صنعت برق پس از بررســی دقیق مصارف مشــترکان‪،‬‬ ‫بــرای میــزان مناســب مصــرف بــرق الگویــی را طراحــی‬ ‫نمودنــد کــه ایــن الگــو یــک اقــدام اصولــی و بــه طــور‬ ‫معمــول بــرای ارائــه خدمــات بهتــر جــزو برنامه هــای‬ ‫اصلــی کشــورها بــه مشــترکان اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه دمــای متوســط هــوا ایــن الگــو ابتــدا‬ ‫بــر اســاس اب و هــوا و اقلیــم کشــور و بــه مناطــق‬ ‫مختلــف معتــدل یــا عــادی و گرمســیری تقســیم شــده‪،‬‬ ‫ســپس نیــاز خانوارهــای مختلــف بــه اســتفاده از انــرژی‬ ‫بــرق بــرای وســایل روشــنایی‪ ،‬ماشــین لباسشــویی و‬ ‫ظرف شــویی‪ ،‬اتــو‪ ،‬یخچــال و غیــره کــه به طــور معمــول‬ ‫بــرای رفــاه مــورد نیــاز اســت در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫در ماه هــای غیــر گــرم ســال بــرای ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫مشــترکان کشــور ایــن الگــو ‪ ۲۰۰‬کیلــووات ســاعت و‬ ‫‪ ۳۰۰‬کیلــووات ســاعت بــرای ماه هــای گــرم اســت و‬ ‫مناطــق گرمســیر کشــور هــم متناســب بــا شــرایط اب‬ ‫و هوایــی الگــوی خــاص خــود را دارنــد‪.‬‬ ‫اگــر مشــترکان بــرق در ماه هــای گــرم ســال بــر ایــن‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫مبنــا بتواننــد مصــرف خــود را نســبت به دوره مشــابه‬ ‫ســال قبــل مدیریــت کننــد و مصــرف خــود را بــه زیــر‬ ‫الگــوی تعییــن شــده برســانند‪ ،‬بــه ازای کاهــش هــر‬ ‫کیلــووات ســاعت مصــرف معــادل قیمــت تامیــن‬ ‫بــرق یعنــی ‪ ۳۰۰‬تومــان پــاداش گرفتــه و از دولــت‬ ‫بســتانکار می شــوند؛ البتــه ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫دولــت در چارچــوب الگــوی مصــرف‪ ،‬بــرق را بــه نــرخ‬ ‫یارانـه ای و کمتــر از یــک ســوم ایــن قیمــت در اختیــار‬ ‫مشــترکان قــرار می دهــد و پــاداش کاهــش مصــرف‬ ‫در زمــان پیــک و اوج بــار شــبکه‪ ،‬می توانــد تــا ‪ ۲‬برابــر‬ ‫قیمــت تامیــن بــرق هــم افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر این‪،‬ایین نامــه هیــات دولــت پیش بینــی‬ ‫کــرده کــه تعرفــه بــرق مشــترکان تحــت پوشــش‬ ‫نهادهــای حمایتــی ماننــد کمیته امداد و بهزیســتی‬ ‫در صــورت کاهــش بــه میــزان ‪ ۵۰‬درصــد الگــوی‬ ‫مصــرف‪ ،‬رایــگان در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫برنامــه کاربــردی بــرق مــن‪ ،‬راه هــای انتخــاب پلــه‬ ‫مصــرف مشــترکان هســتند‪ .‬مشــترکان می تواننــد‬ ‫بــا ورود بــه ســامانه بــرق مــن و انتخــاب گزینــه «پلــه‬ ‫مصــرف» پلــه مصرفشــان را انتخــاب کننــد؛ در ایــن‬ ‫رابطــه مشــترک می توانــد بــا مراجعــه بــه گزینــه قبــض‪،‬‬ ‫جزئیــات قبــض الکترونیــک دوره قبــل خــود را مطالعــه‬ ‫کــرده و بــر مبنــای ان نســبت بــه انتخــاب پلــه دوره اتــی‬ ‫خــود تصمیم گیــری کنــد‪.‬‬ ‫ایــن امکانــات در نســخه موبایلــی بــرق مــن نیــز‬ ‫بــه راحتــی در دســترس بــوده و مشــترکان بــا نصــب‬ ‫ان از فروشــگاه های معتبــر اینترنتــی می تواننــد بــه‬ ‫بخــش خدمــات برنامــه کاربــردی مراجعــه و پلــه‬ ‫مصرفشــان را انتخــاب کننــد‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب و کار‬ ‫در ایــن قســمت خوشــبختانه از زمــان یــک هفت ـه ای‬ ‫بــرای افــرادی کــه نتواننــد نســبت به تســویه قبض خود‬ ‫اقــدام کننــد داده شــده تــا متحمــل قطعــی بــرق خــود‬ ‫نشــوند و از ســوی نســبت بــه یــاری رســاندن بــه شــبکه‬ ‫بــرق رســانی نیــز کمــک رســانی کننــد‪.‬‬ ‫امــا نکتــه قابــل تامــل ایــن کــه چــرا پــس از گذشــت‬ ‫ســالها شــرکت توزیــع بــرق هنــوز اقــدام بــه نوســازی‬ ‫و بروزرســانی شــبکه توزیــع بــرق نکــرده کــه ایــن عــدم‬ ‫بــه روز رســانی از یــک ســو خــود موجــب ائتــاف قابــل‬ ‫توجهــی از بــرق شــده و از ســوی دیگــر موجــب اعمــال‬ ‫خســارت بــه مشــترک می شــود‪.‬‬ ‫و جالــب تــر از اینکــه هزینــه بــرق مصرفــی ماینرهــا را‬ ‫نیــز در تابســتان ســال جــاری مشــترکان بــرق مصــرف‬ ‫مجبــور بــه پرداخــت ان شــدند و ایــن نارضایتــی‬ ‫مشــترکان بــرق را در پــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫و از ســوی دیگــر بــا وجــود عــدم تولیــد وســایل برقــی‬ ‫مناســب و ارزان قیمــت چگونــه مــی تواننــد نســبت بــه‬ ‫مدیریــت بــرق مصرفــی خــود اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر گرمای تابســتان ســالجاری گلســتان‬ ‫کمتــر از گرمــای مناطــق جنوبــی و گرمســیر کشــور‬ ‫نبــود امــا هزینــه و نــوع بــرق مصرفــی ایــن منطقــه‬ ‫و قطعی هــای ‪ 3‬الــی ‪ 4‬بــار در روز کــه گاهــا ً در‬ ‫زمــان ســاعات اوج گرمــا صــورت مــی گرفــت بیشــتر‬ ‫از مناطــق جنوبــی بــود و ایــن موضــوع نیــز باعــث‬ ‫گله منــدی بســیاری از شــهروندان گلســتانی شــده‬ ‫بــود تــا جایــی کــه صــدای نماینــده مجلس را نســبت‬ ‫بــه ایــن موضــع دراورد‪.‬‬ ‫و از ســوی قطعی هــای بــه برنامـه ی کــه در تابســتان‬ ‫ســالجاری مهمــان مــردم گلســتان بود موجــب اعمال‬ ‫خســارت فــراوان بــه مشــترکین خانگــی و تجــاری و‬ ‫صنعتــی شــده اســت کــه گاهــا ًتــا بدیــن لحظــه هنــوز‬ ‫موفــق بــه دریافــت خســارت خــود از ســوی شــرکت‬ ‫توزیــع بــرق پــس از گذشــت چندیــن مــاه از فصــل‬ ‫گــرم ســال نشــده اند هــر چنــد کــه ایــن قطعی هــای‬ ‫بــی موقــع و بــدون برنامــه همچنــان مهمــان مــردم‬ ‫ایــن خطــه از ســرزمین شــمالی ایــران هســت و مــردم‬ ‫انتظــار دارنــد همــان انــدازه کــه وزارت نیــرو میخواهــد‬ ‫بــا پرداخــت بــه موقــع بــرق بهــا نســبت بــه خدمــات‬ ‫بــرق رســانی یــاری رســان باشــند وزارت نیــرو نیــز بــا‬ ‫بروزرســانی هــر چــه ســریعتر شــبکه بــرق رســانی‬ ‫مــردم را در کاهــش خســارت های احتمالــی کــه بــرای‬ ‫دریافــت خســارت ان بایــد هفــت خــان رســتم را طــی‬ ‫کننــد یــاری رســانند ‪.‬‬ ‫چــرا کــه تهیــه و خریــد لــوازم خانگــی و یــا تعمیــر‬ ‫ان در ایــن شــرایط ســخت اقتصــادی بــرای همــه‬ ‫مشــترکان مُیســر نیســت‪ ،‬و الزم اســت کــه ایــن‬ ‫ارتبــاط دو طرفــه باشــد تــا یــک طرفــه و از ســوی دیگــر‬ ‫شــرکت توزیــع بــرق خــود اقــدام بــه راهکاری مناســب‬ ‫بــرای راه انــدازی و شناســایی افــرادی کــه از ماینرهــا‬ ‫دارنــد همچــون طــرح الگــو ســازی مصــرف بــرق بــه‬ ‫جــای گرفتــن بــرق بهــا از جیــب مــردم کننــد‪.‬‬ ‫مــردم معتقدنــد کــه چــرا بایــد در دو ســالی کــه بــرق‬ ‫مصرفــی در بســیاری از مراکــز بعلــت کرونــا صفــر بــوده‬ ‫بایــد شــاهد اعمــال محدودیت هــا و خاموشــی های‬ ‫مکــرر باشــند و امیدوارنــد کــه در تابســتان ســال اینــده‬ ‫ایــن محدودی ـت را بــا مدیریــت صحیــح شــاهد نباشــند‪.‬‬ ‫و ســخن اخــر و پیشــنهاد بــازار کســب و کار بــه‬ ‫وزارت نیــرو راه انــدازی نیروگاه هــای برق خورشــیدی‬ ‫خانگــی رایــگان بــرای تولیــد برق مصرفــی و کمک به‬ ‫شــبکه توزیــع در گلســتان و از ســوی دیگرمی تــوان‬ ‫گفــت شــمال گلســتان مســتعد ســرمایه گذاری‬ ‫بــرای احــداث نیروگاه هــای بــرق خورشــیدی اســت‬ ‫کــه بایــد مــورد توجــه مســئولین قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫مراقب تهدیدات امنیتی ‪ 2021‬باشید‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫اگــر شــرکت ها و مراکــز تجارت هــای الکترونیکــی از قوانیــن امنیتــی پیــروی‬ ‫نکننــد بــا توجــه بــه تهدیــدات امنیتــی تجــارت الکترونیکــی بــه دلیــل رشــد‬ ‫ســریع و مــداوم در حــال افزایــش اســت و در معــرض ســقوط قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫در جهــت جلوگیــری از مســائل امنیتــی‪ ،‬در زیــر پنــج تهدیــد ســایبری بــرای‬ ‫تجــارت الکترونیکــی کــه بایــد در ســال ‪ 2021‬مراقــب ان هــا باشــید مــورد‬ ‫بررســی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ -1‬بات هــای مخــرب‪ :‬طبــق تحقیقــات موسســه ‪ ،Imperva‬ترافیــک‬ ‫بات هــای مخــرب در ســال ‪ 2019‬بــه رکــورد شــکنی ‪ ٪24.1‬رســیده‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه در ســال ‪ 2015‬حــدود ‪ ٪18.6‬بــوده اســت‪.‬بات ها می تواننــد توســط رقیبــان بــرای ضربــه زدن بــه‬ ‫قیمــت گذاری هــا اســتفاده شــوند‪ ،‬ان هــا بــا پیشــنهاد قیمــت کمتر به رقبا به تجارت شــما لطمــه وارد‬ ‫می کننــد یــا توســط مجرمــان بــرای گرفتــن حســاب مشــتری‪ ،‬ســرقت اطالعــات شــخصی یــا ازمایــش‬ ‫داده هــای کارت اعتبــاری دزدیــده شــده مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد‪ .‬بــرای محافظــت از شــرکت تجــارت‬ ‫الکترونیکــی خــود در برابــر بات هــای مخــرب‪ ،‬بایــد تالش هــای ناموفــق بــرای ورود را کنتــرل کنیــد‪،‬‬ ‫منابــع ترافیــک را بــه دقــت بررســی کنیــد و در صــورت لــزوم ادرس ‪IP‬هــای خــاص را مســدود کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬اسکیمینگ الکترونیکی‪:‬به دلیل افزایش خودکارسازی‪ ،‬دامنه حمالت اسکیمینگ الکترونیکی‬ ‫نیز در حال گســترش اســت‪ .‬اساســا ًاســکیمینگ الکترونیکی تقلب در کارت اعتباری اســت و در ان‬ ‫مهاجمــان از نقــض امنیتــی سواســتفاده می کننــد و نرم افــزار مخربــی را در صفحــه پــردازش پرداخــت‬ ‫نصــب می کننــد‪ .‬بــا ایــن کار ان هــا بــه اطالعــات ورود بــه سیســتم‪ ،‬اطالعــات شــخصی و اطالعــات‬ ‫کارت اعتبــاری مشــتریان دسترســی پیــدا می کننــد‪ .‬در امــان مانــدن از اســکیمر الکترونیکــی ممکــن‬ ‫اســت مشــکل باشــد زیــرا تشــخیص ان دشــوار اســت امــا بــه طــور کلــی بایــد مطمئــن شــوید کــه از‬ ‫صفحــات وب دارای گواهــی ‪ SSL‬معتبــر بازدیــد می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬باج افزارهــا‪ :‬پیش بینــی می شــود در ســال ‪ 2021‬هــر ‪ 11‬ثانیــه یــک حملــه باج افــزار بــه مشــاغل‬ ‫انجــام شــود‪ .‬بــرای مقایســه‪ ،‬در ســال ‪ 2016‬ایــن رقــم هــر ‪ 40‬ثانیــه بــود و کل خســارت ناشــی از‬ ‫حمــات بــاج افــزار بــه ‪ 20‬میلیــارد دالر بــراورد می شــود یعنــی ‪ 57‬برابــر بیشــتر از ســال ‪ .2015‬ایــن‬ ‫افزایــش گســترده حمــات و خســارات‪ ،‬ناشــی از ایــن واقعیــت اســت کــه قربانیــان بــرای جلوگیــری از‬ ‫خســارات بیشــتر حاضــر بــه پرداخــت بــاج هســتند‪.‬‬ ‫بهتریــن ســوژه بــرای باج افزارهــا ارائــه دهنــدگان خدمــات مدیریــت شــده (‪Managed Service‬‬ ‫‪ )Providers‬یــا ‪ MSP‬هســتند زیــرا عملکــرد تمــام مشــتری هایی کــه از ایــن ســرویس اســتفاده‬ ‫می کننــد تحــت تاثیــر قــرار می گیــرد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬اگــر از یــک ‪ MSP‬بــرای فروشــگاه تجــارت‬ ‫الکترونیــک خــود اســتفاده می کنیــد بایــد مطمئــن شــوید کــه یــک ســرویس میزبــان بــا اقدامــات‬ ‫امنیتــی مناســب و خدمــات عالــی انتخــاب کنیــد و ایــن نکتــه را بــرای هــر فروشــگاه انالیــن در نظــر‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ -4‬حمــات ‪:Brute Force‬حملــه ‪ Brute Force‬یکــی از روش هــای هکرهــا بــرای یافتــن رمزهــای‬ ‫عبــور می باشــد معمــوال ایــن کار توســط نرم افزارهــای مخصوصــی انجــام می شــود‪ .‬در ایــن حملــه‬ ‫هکرهــا هیــچ اقدامــی بــرای رمزگشــایی پســورد نمی کننــد‪ ،‬بلکــه بــا اســتفاده از نرم افزارهایــی تمــام‬ ‫حــاالت ممکــن را بــرای یافتــن پســورد صحیــح بررســی می کننــد در صورتــی کــه رمــز پیچیــده و طوالنی‬ ‫باشــد ایــن کار بســیار زمان بــر خواهــد شــد‪ .‬رونــد شــخصی ســازی در تجــارت الکترونیکــی بــه ایجــاد‬ ‫رویــه مبتنــی بــر کاربــر کمــک کــرده اســت‪ .‬شــما بــرای یــک حســاب کاربــری ثبــت نــام می کنیــد‪ ،‬یــک‬ ‫نــام کاربــری و رمــز عبــور ایجــاد می کنید‪.‬امــروزه تغییــر مکــرر رمزهــای عبــور بــه عنــوان یــک خطــر‬ ‫امنیتــی در نظــر گرفتــه می شــود‪ ،‬مهــم نیســت کــه شــما یــک وب ســایت تجــارت الکترونیکــی‬ ‫داریــد یــا در تجــارت انالیــن شــخص دیگــری حســاب داریــد بایــد اطمینــان حاصــل کنیــد کــه فقــط‬ ‫از رمزهــای عبــور قــوی و احیانــا ًاحــراز هویــت دو عاملــی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬حمالت فیشــینگ‪:‬امروزه بیشــتر ســازمان هایی که به دنبال تقویت امنیت در ســرویس های‬ ‫ایمیل خود هســتند‪ ،‬نیاز به مســدود کردن حمالت فیشــینگ دارند‪ .‬در اینده حمالت فیشــینگ‬ ‫پیشــرفته تر می شــود و حتــی متخصص تریــن افــراد نمی تواننــد تمامــی مــوارد ان هــا را تشــخیص‬ ‫دهنــد عــاوه بــر ایــن اثــار حمــات فیشــینگ شــدیدتر و مخرب تــر شــده اســت‪ .‬نشــت داده هــا‪،‬‬ ‫کالهبــرداری مالــی و ســایر پیامدهــای حملــه فیشــینگ می تواند عواقــب ناگواری برای ســازمان ها‬ ‫در هــر انــدازه داشــته باشــد مطابــق بــا امــار گــزارش ‪ ،DBIR ۲۰۱۹ Verizon‬حمــات فیشــینگ‬ ‫عامــل شــماره یــک بــرای نشــت اطالعــات اســت‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫ شنبه ‪ 23‬بهمن‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 23‬بهمــن هــر مثقــال طــا ‪ 51,670,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪11,931,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 116,540,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 118,820,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 66,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,000,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪483‬‬ ‫وضع شیوع کرونا‬ ‫در هشت شهرستان‬ ‫گلستان قرمز شد‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات‬ ‫درمانــی گلســتان از بســتری ‪ ۵۲۵‬بیمــار کرونایــی‬ ‫در مراکــز درمانــی ایــن اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬بــا‬ ‫افزایــش روزافــزون مبتالیــان‪ ،‬هشــت شهرســتان‬ ‫گلســتان در وضعیــت قرمــز کرونــا شــیوع ایــن‬ ‫ویــروس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســعید گل فیــروزی اظهــار داشــت‪ :‬تعــداد بیمــاران‬ ‫بســتری در مراکــز درمانــی گلســتان بــا افزایــش هفــت‬ ‫نفــری نســبت بــه روز گذشــته بــه ‪ ۵۲۵‬نفــر افزایــش‬ ‫یافــت کــه از ایــن تعــداد ‪ ۸۰‬بیمار در بخش مراقبت های‬ ‫ویــژه بســتری هســتند و ‪ ۴۰‬نفــر هــم به علــت وخامــت‬ ‫جســمانی بــه ونتیالتــور متصــل شــده اند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــر اســاس اخریــن رنــگ بنــدی نــرم افــزار‬ ‫ماســک‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬کردکــوی ‪،‬ترکمــن ‪ ،‬گمیشــان‪،‬‬ ‫اق قــا ‪،‬گــرگان ‪،‬کاللــه و علی ابــاد در وضعیــت قرمــز‬ ‫و شــش شــهر باقــی مانــده گلســتان در وضــع نارنجــی‬ ‫شــیوع کرونــا قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬رعایــت فاصلــه فیزیکــی‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫ماســک و داشــتن تهویــه مناســب در اماکــن سربســته‬ ‫مهمتریــن راهکارهــای جلوگیــری از شــیوع کرونــا اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــا‬ ‫اعــام امادگــی کامــل کادر درمانــی و بهداشــتی‬ ‫اســتان بــرای مقابلــه بــا پیــک ششــم شــیوع کرونــا‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬تمامــی بیمارســتانهای گلســتان‬ ‫امــاده خدمــت رســانی هســتند امــا بایــد ایــن نکتــه‬ ‫را در نظــر بگیریــم کــه همــکاران مــا دو ســال اســت‬ ‫کــه بــه صــورت پیوســته درگیــر ایــن بیمــاری بــوده و در‬ ‫شــرایط جســمی و روحــی ســختی قــرار گرفتــه انــد کــه‬ ‫انتظــار مــا رعایــت بیشــتر پروتــکل هــا بــرای کمــک بــه‬ ‫کادر درمــان اســت‪.‬‬ ‫تــا کنــون حــدود ‪ ۹۳‬درصــد از جمعیــت بــاالی ‪۱۲‬ســال‬ ‫گلســتان نوبــت اول و حــدود ‪ ۸۱‬درصــد نیــز نوبــت دوم‬ ‫واکســن کرونــا را دریافــت کردنــد امــا اســتقبال از نوبــت‬ ‫ســوم بــه رغــم اهمیــت ان‪ ،‬همچنــان مطلــوب نیســت‪.‬‬ ‫بــا صــدور مجــوز تزریــق واکســن بــه افــراد بــاالی‬ ‫پنــج ســال‪ ،‬ضــروری اســت کــه همــه واجــدان شــرایط‬ ‫بــرای تکمیــل واکسیناســیون خــود اقــدام و در کنــار‬ ‫ان شــیوه نامه هــای بهداشــتی را هــم رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫وجود هزار و ‪ ۲۰۰‬طرح‬ ‫نیمه تمام در گلستان‬ ‫ن ایــن کــه اتمــام پروژه هــای‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا بیــا ‬ ‫نیمــه تمــام برخــوردار از پیشــرفت فیزیکــی بــاال‬ ‫اولویــت دولــت اســت گفــت‪ :‬ایــن اســتان هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫پــروژه نیمــه تمــام دارد‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه در حاشــیه بازدیــد از جــاده‬ ‫اســتان های گلســتان و ســمنان از مســیر ازادشــهر ‪-‬‬ ‫شــاهرود (خوش ییــاق) اظهــار داشــت‪ :‬دولــت قصــد‬ ‫ســاخت پــروژه جدیــدی را نــدارد‪ ،‬بلکــه در دســتور کار‬ ‫بررســی پروژه هــای نیمــه تمــام قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬قســمتی از ایــن پروژه هــا مربــوط بــه‬ ‫حــوزه راه هــا اســت کــه از ان جملــه می تــوان بــه‬ ‫پــروژه بزرگــراه بهشــهر ‪ -‬بجنــورد و مســیر ازادشــهر ‪-‬‬ ‫شــاهرود اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بخشــی از پروژه ها نیاز به اعتبارســنجی و‬ ‫جذب منابع دارد که مجمع نمایندگان در حال رایزنی‬ ‫بــرای افزایــش اعتبــار ان هســتند کــه در ایــن خصوص‬ ‫مســیر ازادشــهر ‪ -‬شــاهرود هــم مــورد توجه قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برخــی از پروژه هــای گلســتان جــزو‬ ‫مصوبــات اولیــه پیــش ســفر رییــس جمهــوری بــه‬ ‫گلســتان نبــود کــه در حــال رایزنــی هســتیم تــا انهــا را‬ ‫هــم در لیســت ســفر قــرار دهیــم کــه تــا حــدودی مــورد‬ ‫موافقــت قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬در حــوزه راه هــا امــکان‬ ‫حضــور بخــش خصوصــی بــه عنــوان ســرمایه گذار‬ ‫مشــارکتی وجــود دارد و ایــن کار از ســوی متولیــان در‬ ‫حــال پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫ماسک زدن تنها راه‬ ‫نجات از اومیکرون نیست‬ ‫برای درامان ماندن از این سویه‬ ‫حتما تزریق واکسن حتی دوز‬ ‫سوم رو جدی باید گرفت‪.‬‬ ‫خطرناک ترین شوخی عمرتان‬ ‫چه بوده است؟‬ ‫ســال ‪ 75‬در دانشــگاهی در غــرب کشــور زبــان انگلیســی‬ ‫مــی خواندیم‪.‬یــک شــب شــیطان گولمــان زد و بــه شــوخی بــه‬ ‫یکــی از همکالســی هــا زنــگ زدیــم کــه شــما مشــکل گزینشــی‬ ‫داریــد و بایــد بــه ســازمان ســنجش بیائیــد‪ .‬ان بنــده خــدا‬ ‫هــم صبــح روز بعــد بــه ســازمان ســنجش رفــت و ســه روز‬ ‫در تهــران ســرگردان شــد! خــدا باعــث و بانــی اش را بــه راه‬ ‫راســت هدایــت کنــد‪.‬‬ ‫«هر شب یک ‪DVD‬‬ ‫کامل خواب می بینم!‬ ‫از سال ‪ 71‬تا ‪ 76‬ملی‬ ‫پوش بودم!»‬ ‫وحیــد حــاج ســعیدی «طنــز نویــس گلســتانی»‪ ،‬از زندگــی‬ ‫شــخصی اش مــی گویــد‪:‬‬ ‫در بیــن طنــز نویســان کشــور از همــه اقشــار و صنــوف دیــده‬ ‫می شــود‪ .‬از شــاعر و نقــاش و طــراح گرفتــه تــا مهنــدس و پزشــک‬ ‫و خلبــان‪ ...‬حتــی روحانــی طنــز پــرداز هــم داریــم! امــا کمتــر‬ ‫دیــده شــده کــه ملــی پوشــان‪ ،‬پــای در کفــش طنــز و طنزنویســی‬ ‫کننــد‪ .‬وحیــد حــاج ســعیدی طنــز نویــس گلســتانی را شــاید بتــوان‬ ‫تنهــا ملــی پوشــی دانســت کــه وارد ایــن عرصــه شــده اســت!‬ ‫او کــه برخــاف بقیــه بــه جــای بهــار‪ ۴۷ ،‬زمســتان دیــده اســت‪،‬‬ ‫دی مــاه ‪ ۵۳‬تحــت الحفــظ در بیمارســتان بــه دنیــا امــد! از‬ ‫نوجوانــی بــه نوشــتن عالقــه منــد شــد و بیــش از دو دهــه اســت‬ ‫کــه روزنامــه نــگاری مــی کنــد‪ .‬طنزنویســی را بــه صــورت رســمی از‬ ‫‪ 88/8/8‬اغــاز کــرده اســت و البتــه امیــدوار اســت بتوانــد تــا یــک‬ ‫تاریــخ رونــد دیگــر طنزنویســی را ادامــه دهــد‪ .‬طنزهــای او روزانــه‬ ‫بــه طــور همزمــان در روزنامــه هــای چندیــن اســتان منتشــر مــی‬ ‫شــوند و تاکنــون در جشــنواره هــای متعــددی حائــز رتبــه شــده‬ ‫اســت و از ایــن حیــث دارای رکــورد اســت کــه ایــن رکــورد هیــچ‬ ‫ربطــی بــه ملــی پــوش بودنــش نــدارد! ایــن هفتــه بــا او هــم کالم‬ ‫شــدیم تــا کمــی از زندگــی شــخصی و خاطراتــش بگویــد‪.‬‬ ‫چرا ظاهر شما شبیه بقیه هنرمندان نیست؟‬ ‫کچلــی را گفتنــد‪ :‬چــرا زلــف نمــی گــذاری ؟؟! گفــت مــن از بچگی‬ ‫از ایــن قرتــی بــازی هــا خوشــم نمــی اومــد! حــاال بنــده هــم خیلــی‬ ‫دوســت دارم مثــل برخــی هنرمنــدان از ایــن «موهــای فروهشــته‬ ‫بــه دامــن» داشــته باشــم کــه متاســفانه از ابــزار مــورد نیــاز اجــرای‬ ‫ایــن رویــداد هنــری‪ ،‬فقــط یــک بانــک مــوی خــوب در پشــت ســرم‬ ‫دارم کــه چشــم خیلــی از موسســات کاشــت مــو را گرفتــه اســت!‬ ‫ایــا بــرای شــما پیــش امــده کــه در جمعــی عــده زیــادی شــما را‬ ‫بشناســند و ابــراز محبــت کننــد؟‬ ‫بلــه فقــط یــک بــار‪ ...‬یــک روز بنــده بــه اتفــاق خانمــم بــا‬ ‫خــودرو بــه جنــگل حاشــیه شــهر رفتیــم‪ .‬در طــول مســیر تمــام‬ ‫ماشــین هایی کــه از روبــرو مــی امدنــد چــراغ هایشــان را روشــن‬ ‫مــی کردنــد‪ ،‬بــوق مــی زندنــد و دســت تــکان مــی دادنــد‪ .‬خانمــم‬ ‫علــت را پرســید و مــن هــم در پاســخ گفتــم‪ :‬باالخــره بعــد از ‪28‬‬ ‫ســال معلمــی و دو دهــه نویســندگی در نشــریات ‪ ،‬شــهروندان‬ ‫مــا را مــی شناســند و بــه مــا ابــراز محبــت مــی کننــد‪ .‬اینهــا همــه‬ ‫یــا دانــش امــوزان مــن هســتند یــا از خواننــدگان و مخاطبــان‬ ‫مطالــب مــن در نشــریات‪ .‬بــا ایــن وجــود ایــن حجــم مخاطــب‬ ‫و خواننــده مطالــب بنــده و شناســایی از داخــل خــودرو بــرای‬ ‫خانمــم غیــر عــادی مــی نمــود! البتــه ایــن ابــراز محبــت دیــری‬ ‫نپاییــد و موقــع برگشــت متوجــه شــدیم راهنمایــی و رانندگــی‬ ‫جــاده مســیر جنگلــی را از روز قبــل یــک طرفــه کــرده و رانندگانــی‬ ‫کــه از روبــرو مــی امدنــد‪ ،‬هیچکــدام دانــش امــوز و مخاطــب‬ ‫مطالــب مــن نبودنــد!‬ ‫شــما در چــه مقاطعــی ملــی پــوش بودیــد؟ احســاس تــان را از‬ ‫ان روزهــا بگوئیــد‪.‬‬ ‫حقیقــت امــر مــن در دوران ابتدایــی و راهنمایــی بــه صــورت‬ ‫مقطعــی و جســته گریختــه ملــی پــوش بــودم؛ بــه ویــژه در زنــگ‬ ‫هــای ورزش و روزهــای بارانــی! ولــی از ســال ‪ 71‬تــا ‪ 76‬بــه صورت‬ ‫مســتمر ملــی پــوش شــدم‪ .‬ملــی پــوش بــودن احســاس خوبــی‬ ‫بــه ادم مــی دهــد و مــن در طــول ان ســالها همــواره از پوشــیدن‬ ‫کفــش ملــی(!) رضایــت داشــتم ! االن هــم معتقــدم برندهــای‬ ‫داخلــی صنعــت کفــش بایــد تقویــت شــوند‪ .‬ان دوران وقتــی‬ ‫چکمــه هــای ایــن برنــد مــی پوشــیدیم و در چالــه چولــه هــای‬ ‫پــر از اب قــدم مــی گذاشــتیم احســاس مــی کردیــم یــک نیســان‬ ‫پاتــرول چهــار در بــا تزیینــات افترمارکــت ســوار شــده ایــم!‬ ‫خطرناک ترین شوخی عمرتان چه بوده است؟‬ ‫ســال ‪ 75‬در دانشــگاهی در غــرب کشــور زبــان انگلیســی مــی‬ ‫خواندیم‪.‬یــک شــب شــیطان گولمــان زد و بــه شــوخی بــه یکــی از‬ ‫همکالســی هــا زنــگ زدیــم کــه شــما مشــکل گزینشــی داریــد و‬ ‫بایــد بــه ســازمان ســنجش بیائیــد‪ .‬ان بنــده خــدا هــم صبــح روز‬ ‫بعــد بــه ســازمان ســنجش رفــت و ســه روز در تهــران ســرگردان‬ ‫شــد! خــدا باعــث و بانــی اش را بــه راه راســت هدایــت کنــد‪.‬‬ ‫نظرتان راجع به اهدای عضو چیست؟‬ ‫واال اهــدای عضــو خــوب اســت ولــی بــه شــرطی کــه اکوسیســتم‬ ‫قبــور و دنیــای امــوات بــه هــم نخــورد و حشــرات االرض بــه ویــژه‬ ‫حشــرات تحــت االرض بــه مــا بــد و بیــراه نگوینــد! شــما یــک‬ ‫ویجــو یــا همــان گورکــن را در نظــر بگیریــد کــه چشــمش بــه در ِ‬ ‫قبرســتان خشــک مــی شــود تــا یــک جنــازه تــر و تــازه و ســالم را‬ ‫چــال کننــد‪ .‬ایــن زبــان بســته نیمــه شــب دســت زن و بچــه را مــی‬ ‫گیــرد و بــه امیــد خــوردن یــک دســت کبــد کــم چــرب یــا قلــب تــازه‬ ‫و رقیــق بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی دســته جمعــی بــه دل‬ ‫خــاک مــی زننــد! ان وقــت بــا جنــازه ای مواجــه مــی شــوند کــه‬ ‫مثــل ماشــین مشــتی ممدلــی خــدا بیامــرز نــه دل و قلــوه دارد و‬ ‫نــه کبــد و کلیــه‪ ...‬شــما باشــید از خجالــت اب نمــی شــوید؟! خــدا‬ ‫هیــچ گورکنــی را شــرمنده زن و بچــه اش نکنــد‪...‬‬ ‫مسخره ترین رویدادی که دیده اید؟‬ ‫تمریــن تیرانــدازی بــا تفنــگ خالــی در اردوی تیــم ملــی‬ ‫تیرانــدازی! طــرف بــا ســال هــا ســعی و تــاش بــه اردوی تیــم‬ ‫ملــی تیــر انــدازی دعــوت مــی شــود و بــا هــزار امیــد و ارزو راهــی‬ ‫هتــل المپیــک مــی شــود‪ .‬بعــد از صبــح تــا شــب تفنــگ خالــی‬ ‫دســتش مــی دهنــد تــا مقابــل ســیبل دراز بکشــد و چشـم هایش‬ ‫را تنــگ کنــد و کیــو کیــو کنــد! ایــن کار را بچــه هــا در کوچــه و‬ ‫خیابــان و پشــت بالشــت و رختخــواب خانــه شــان هــم انجــام‬ ‫مــی دهنــد‪ .‬جالــب اینجاســت کــه بــا همیــن مــدل تمریــن مــدال‬ ‫طــای المپیــک هــم صیــد مــی کننــد!‬ ‫اگر یک کاره ای شوید چه قانونی وضع می کنید؟‬ ‫مــن اگــر یــک کاره ای شــوم ورزش همگانــی‪ ،‬مســواک و‬ ‫درختــکاری را اجبــاری مــی کنــم‪ .‬یعنــی قانــون وضــع مــی کنــم‬ ‫بــرای اخــذ هــر نــوع مجــوز و مــدرک بایــد تعــداد مشــخصی درخت‬ ‫کاشــته شــود‪ .‬خــواه اخــذ مــدرک دیپلــم و لیســانس باشــد یــا‬ ‫مجــوز مرغــداری و گاوداری و کارخانــه و ‪ ...‬مجــازات قطــع هــر‬ ‫درخــت هــم غــرس ‪ 100‬درخــت اعــام مــی کــردم‪.‬‬ ‫اگــر ماشــین زمــان در اختیــار تــان باشــد بــه زمــان گذشــته ســفر‬ ‫مــی کنیــد یــا اینــده؟‬ ‫واال هــر رئیــس جمهــوری کــه کلیــد پاســتور را بــه دســت مــی‬ ‫اورد بــا اطمینــان مــی گویــد بــه عقــب بــر نمــی گردیــم‪ .‬بــا ایــن‬ ‫وجــود مــن دوســت دارم بــه گذشــته ســری بزنــم و بــه اعمــاق‬ ‫تاریــخ ســفر کنــم! ببینــم حافــظ کــه ایــن همــه از بــاده و مــی‬ ‫انگــوری و شــراب صبوحــی و ‪ ...‬صحبــت کــرده اصــا ً بــه میخانــه‬ ‫مــی رفــت یــا فقــط چــای قنــد پهلــو و شــربت ســکنجبین مــی‬ ‫خــورد؟! دانســتن مــارک صنعتــی تیشــه فرهــاد هــم از دیگــر‬ ‫ابهامــات ذهنــی بنــده اســت و ایــا تیشــه واقعــا ً اخریــن ابــزاری‬ ‫بــود کــه خریــد؟!‬ ‫راز نگفته ای دارید؟‬ ‫بله من تقریبا ‪ 175000‬روز است که سیگار نکشیده ام!‬ ‫یعنی چند سال؟‬ ‫بیش از ‪ 47‬سال!‬ ‫بله متوجه شدم !‬ ‫ویژگی خاصی دارید؟‬ ‫یکــی از خصلــت هــای مــن خــواب دیــدن زیــاد اســت‪ .‬تقریبــا‬ ‫هــر شــب یــک دی وی دی کامــل خــواب مــی بینــم‪ .‬فرقــی هــم‬ ‫نمــی کنــد کــی و کجــا خــواب باشــم‪ .‬پشــت فرمــان هــم اگــر چــرت‬ ‫بزنــم بازهــم چنــد فریــم خــواب مــی بینــم!‬ ‫تا بحال پشیمان شده اید؟‬ ‫یــک شــب خــواب دیــدم در یــک پــارک مــی خواهیــم فوتبــال‬ ‫بــازی کنیــم کــه نیمــار و علــی دایــی هــم بودنــد‪ .‬امــا وقتــی رفتــم‬ ‫تــا کفــش ورزشــی بپوشــم‪ ،‬از خــواب بیــدار شــدم‪ .‬هیــچ وقــت‬ ‫خــودم را بــه خاطــر ایــن موقعیــت از دســت رفتــه نمــی بخشــم!‬ ‫اگــر االن بفهمیــد ســرطان داریــد چــه حســی پیــدا مــی کنیــد؟‬ ‫اولیــن کاری کــه انجــام مــی دهیــد چیســت؟‬ ‫از وزیــر بهداشــت ‪ ،‬درمــان و پزشــکی پنهــان نیســت از شــما‬ ‫چــه پنهــان‪ ،‬مــن چــون یــک بــار ســال ‪ 91‬ســکته قلبــی کــردم‪،‬‬ ‫فکــر کنــم دینــم را بــه عزرائیــل ادا کــرده ام‪ .‬حــاال عزرائیــل بــه‬ ‫هــر نیتــی بــا مــا شــوخی کــرده ‪ ،‬قصــد ترســاندن مــا را داشــته یــا‬ ‫مــی خواســت مــا از باقیمانــده عمرمــان بهتــر اســتفاده کنیــم یــا‬ ‫بــرای عبــرت ســایرین بــوده و ‪ ...‬خالصــه هــر چــی کــه بــود مــا بــه‬ ‫قــول پرســتارا روی بانــد رفتیــم و برگشــتیم‪ .‬فکــر کنــم همیــن یــک‬ ‫دســت ســکته بــرای عبــرت امــوزی بنــده کفایــت اســت!‬ ‫اخرین باری از دست فرزندان تان حرص خوردید کی بود؟‬ ‫بچــه دومــم یــک بــار حســابی حرصــم را در اورد‪ .‬ان هــم‬ ‫موقعــی بــود کــه هشــت ماهــه دنیــا اومــد‪ .‬حســابی بــه او توپیــدم‬ ‫و دعوایــش کــردم! بعــد هــم برایــش توضیــح دادم ایــن کارش‬ ‫ممکــن بــود هــم ســامت خــودش را بــه خطــر بینــدازد هــم‬ ‫ســامت مــادرش را!‬ ‫اینده را چگونه پیش بینی می کنید؟‬ ‫بشــر بــه جایــی مــی رســد کــه مــی توانــد کــه از تمــام اطالعــات‬ ‫مغــزش بــک اپ بگیــرد و در جایــی ذخیــره کنــد و حتــی انهــا را‬ ‫در ســایت دیــوار و امــازون بــه فــروش برســاند‪ .‬بــا ایــن سیســتم‬ ‫دیگــر بســاط کنکــور جمــع مــی شــود و مشــکل کالس هــای‬ ‫کنکــور ‪ ،‬خریــد و فــروش ســواالت امتحانــی ‪ ،‬صندلــی فروشــی‬ ‫در دانشــگاه هــا و ‪ ...‬حــل مــی شــود و شــما مــی توانیــد بــا یــک‬ ‫خریــد پــورت یــو اس پــی ‪ 40‬هــزار تومانــی و انتقــال اطالعــات بــه‬ ‫مغزتــان یــک شــبه جــراح ‪ ،‬دندانپزشــک‪ ،‬خلبــان و حتــی شــاعر‬ ‫شــوید! البتــه اگــر دوســتان ســازمان ســنجش و حضــرات گاج و‬ ‫قلــم چــی اجــازه بدهنــد!‬ ‫سخن اخر‬ ‫برخــی معتقدنــد « روزی اخریــن نفــری کــه مــا را مــی شناســد‪،‬‬ ‫خواهــد مــرد و دیگــر هیــچ خاطــره ای از مــا باقــی نخواهــد مانــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۳۴۵۷‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۱۰/۲‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۳۴۶‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای داود کیهانــی صحنــه فرزنــد امــان لــق بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ ۵۱۹‬کــد ملــی ‪ ۴۹۷۹۷۱۷۰۹۸‬صــادره از اق قــا در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۶۲.۴۸‬مترمربــع‪ ،‬در قســمتی از ششــدانگ باقیمانــده پــاک شــماره ‪ -۴۹۷‬فرعــی از ‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش‬ ‫‪ -۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا ســهمی بخشــی محمدبیــگالری تاییــد گردیــده اســت‪.‬لذا به منظــور اطــاع عمــوم مــردم در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‬ ‫‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬م الــف ‪ ۹۹۹۱‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬روز شــنبه ‪۱۴۰۰/۱۱/۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬روز یکشــنبه‪۱۴۰۰/۱۱/۲۴‬‬ ‫محمد فندرسکی رییس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر‬ ‫رای شــماره ‪1400/10/20 - 1400 - 4329‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400 -382‬و رای شــماره ‪-1400 – 4330‬‏‏‪ 1400/10/20‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400 – 360‬و رای شــماره ‪ 1400/10/30 – 1400 – 4596‬هیــات بــه کالســه‏پرونــده‬ ‫شــماره ‪ 1400 – 348‬و رای شــماره ‪ 1400/10/30 – 1400 – 4597‬بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400 – 378‬موضــوع‏قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو‬ ‫‏بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای علــی نظــری فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه ‪5910141856‬صــادره از راز و‏جــرگالن درششــدانگ یــک بــاب منــزل مســکونی بــه مســاحت ‪123.70‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫کهنــه‏کندبخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقــای غالمعلــی باغچقــی فرزنــد حجــت و خانــم اوغــل مایســه باســبوس فرزنــد قربــان‏دردی بــه شــماره شناســنامه ‪ 5919887801‬صــادره از راز و جــرگالن در ششــدانگ یکبــاب منــزل مســکونی‬ ‫بــه مســاحت ‪203.10‬‏متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقــای حســن علــی پــور‏فرزنــد غالمرضــا و اقــای احمدرضــا نقــوی ازاد فرزنــد محمدحســین بــه شــماره شناســنامه ‪ 42‬صــادره‬ ‫از بجنــورد در ششــدانگ یکبــاب‏محوطــه محصــور دارای اعیــان بــه مســاحت ‪ 220.96‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بخــش دو بجنــورد‏خریــداری از مالــک رســمی از شــهرداری بجنــورد و اقــای حامــد قربانــی فرزنــد رحیــم‬ ‫بــردی بــه شــماره شناســنامه ‪5910136666‬‏صــادره از بجنــورد در ششــدانگ یکبــاب منــزل مســکونی بــه مســاحت ‪ 99‬متــر مربــع از پــاک ‪155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد‏بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک ثبتــی حســین باغچقــی فرزنــد اقــا‬ ‫خــان محــرز گردیــده اســت ‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‏در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی‏داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‏رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‏انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/11/09 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/11/24 :‬احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک ‏‬ صفحه 2 ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی گفــت‪ :‬خــط تقویتــی جاجــرم ایــن اســتان بــه انتهــای خــط‬ ‫لولــه منطقــه چهــار کشــور در میامــی ســمنان تقویــت شــد و دیگــر در ایــن اســتان افــت فشــار گاز‬ ‫نخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫حســن رضــا میربلوکــی اظهــار داشــت‪ :‬گاز خراســان شــمالی از طریــق خانگیــران ســرخس در شمالشــرق‬ ‫کشــور و منطقــه چهــار عملیــات انتقــال گاز جنــوب کشــور تامیــن مــی شــود و در حــال حاضــر تامیــن گاز‬ ‫اســتان از طریــق خانگیــران بدلیــل افزایــش جمعیــت کالنشــهر مشــهد بســیار کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫تقویت خط لوله گاز‬ ‫جنوب کشور‬ ‫به خراسان شمالی‬ ‫ یکشنبه ‪ 24‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪483‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫اموزش کار با دستگاه دیاگ‬ ‫لزوم ضرورت توسعه‬ ‫صنایع تبدیلی‬ ‫مراحل کار با دستگاه دیاگ خودرو‬ ‫بعــد از انتخــاب خــودرو و نــوع ‪ ecu‬منــوی عیــب یابــی ان ‪ecu‬‬ ‫ظاهــر مــی شــود کــه مــا در زیــر بــه بررســی گزینــه هــای پــر کاربــرد‬ ‫‪ ecu‬موتــور پرداختــه ایــم‪.‬‬ ‫‪ : identification‬در ایــن گزینــه مشــخصات ‪ ecu‬از قبیــل‬ ‫شــرکت ســازنده شــماره فنــی و ورژن نــرم افــزار ‪ ecu‬را مــی تــوان‬ ‫خوانــد ‪ .‬کــه کاربــردی تریــن گزینــه ان ورژن نــرم افــزار می باشــد‪ .‬با‬ ‫یکــی از نیازهــای اساســی و زیرســاختی گلســتان دربخــش‬ ‫کشــاورزی ضــرورت توســعه صنایــع تبدیلــی ان اســت کــه‬ ‫دولــت ســیزدهم برنامــه هــای خوبــی در دســت اجــرا دارد‪.‬‬ ‫توقــف خــام فروشــی تولیــدات کشــاورزی گلســتان‬ ‫نیازمنــد ســرمایه گــذاری در فــراوری و بســته بنــدی اســت‬ ‫کــه دســتگاه های مرتبــط از جملــه ســازمان مدیریــت و‬ ‫برنامه ریــزی اســتان مــی تواننــد نقــش مهمــی در جــذب‬ ‫ســرمایه گذاران و ایجــاد زیــر ســاخت هــای الزم ایــن بخــش‬ ‫ایفــا کننــد‪.‬‬ ‫جان دوباره‬ ‫کشاورزی گلستان‬ ‫با انقالب‬ ‫بهره گیــری از دانــش روز‪ ،‬افزایــش اســتفاده از تجهیــزات مــدرن‬ ‫و بــذر مناســب در کنــار امــوزش مســتمر بهره بــرداران‪ ،‬تولیــد‬ ‫انــواع محصــوالت زراعــی و باغــی گلســتان را از ‪ ۱.۵‬تــن در ســال‬ ‫‪ ۵۷‬بــه پنــج میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار تــن در ســال زراعــی گذشــته‬ ‫رســاند و بــرگ دیگــری از نقــش انقــاب در توســعه کشــور را بــه‬ ‫نمایــش گذاشــت‪.‬‬ ‫منابــع ابــی فــراوان‪ ،‬حاصلخیــز بــودن خــاک‪ ،‬نبود افــات و بیماری و‬ ‫شــرایط اقلیمــی مناســب‪ ،‬از جملــه مزیت هــای کشــاورزی گلســتان‬ ‫در دهه هــای قبــل و پیــش از پیــروزی انقــاب بــود کــه بــه دلیــل‬ ‫مدیریــت نادرســت و نبــود برنامه مشــخص برای افزایش بهــره وری‪،‬‬ ‫میــزان تولیــد محصــوالت زراعــی ایــن منطقــه از حــد محــدود و‬ ‫مشــخصی فراتــر نرفــت‪.‬‬ ‫شــرایط بــه گونـه ای بــرای کشــاورزان گــرگان و دشــت ســخت شــده‬ ‫بــود کــه بهــره وران اغلــب در تامیــن حداقل هــای زندگــی روزانــه در‬ ‫تنگنــا قــرار داشــتند و تنهــا عایــدی ان هــا از کشــاورزی‪ ،‬بدهــکاری ‬ ‫ســنگین بــود‪.‬‬ ‫حداقــل امکانــات موجــود در بخــش کشــاورزی گلســتان پیــش‬ ‫از انقــاب منحصــر بــه چنــد ناحیــه محــدود در محــدوده انبارالــوم‬ ‫و شــرق اســتان بــود و بهتریــن اراضــی حاصلخیــز منطقــه در‬ ‫اختیــار سرســپرده ها و عمــال رژیــم پهلــوی قــرار داشــت کــه بــرای‬ ‫چپــاول بیشــتر و کســب درامدهــای هنگفــت حتــی ‪ ۲‬فــرودگاه‬ ‫هــم بــرای اســتفاده از هواپیماهــای ســمپاش در اســتان احــداث‬ ‫کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫پــس از پیــروزی انقــاب و بــا روی کار امــدن مدیــران انقالبــی‪،‬‬ ‫تــاش گســترده بــرای احیــای کشــاورزی ســرزمین هیــرکان در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ارتقــای دانــش بهــره بــرداران‪ ،‬عبــور از شــیوه ســنتی کشــت و‬ ‫صنعتــی کــردن کشــاورزی‪ ،‬توســعه کشــت گلخانــه ای‪ ،‬توســعه‬ ‫نیازهــای زیرســاختی و ترویــج توســعه کشــت گیاهــان دارویــی‪،‬‬ ‫ایجــاد شــهرک صنایــع تبدیلــی‪ ،‬زهکشــی اراضــی‪ ،‬نوســازی‬ ‫تجهیــزات و مکانیزاســیون و توســعه گردشــگری کشــاورزی طــی‬ ‫‪ ۴۳‬ســال اخیــر ســبب شــد دهقانــان گلســتانی شــهد شــیرین‬ ‫انقــاب را بیشــتر از اقشــار دیگــر تجربــه کننــد‪ .‬گلســتان کــه‬ ‫قبــل از پیــروزی انقــاب فقــط بــه تولیــد پنبــه شــهرت داشــت‬ ‫و بســیاری از اراضــی حاصلخیــز ایــن منطقــه نقشــی در امنیــت‬ ‫غذایــی کشــور ایفــا نمی کــرد‪ ،‬پــس از انقــاب در تولیــدات‬ ‫زراعــی‪ ،‬باغــی و دامــی بــه عنــوان یکــی از قطــب هــای مهــم‬ ‫کشــور تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫شــرایط بــه گونــه تغییــر یافــت کــه اســتان تــک محصولــی‬ ‫گلســتان بــا ‪ ۵۶۰‬هــزار هکتــار اراضــی زراعــی و ‪ ۴۰‬هــزار هکتــار‬ ‫اراضــی باغــی‪ ،‬چهــار میلیــون واحــد دامــی‪ ۸۶۰ ،‬هــزار هکتــار‬ ‫مرتــع‪ ۴۵۲ ،‬هــزار هکتــار جنــگل و دسترســی بــه ‪ ۱۱۰‬کیلومتــر‬ ‫ســاحل دریــای خــزر‪ ،‬ســاالنه حــدود ‪ ۵.۵‬میلیــون تــن انــواع‬ ‫محصــول و تولیــدات زراعــی‪ ،‬باغــی و دامــی را توســط افــزون بــر‬ ‫‪ ۲۲۰‬هــزار بهره بــردار بــه ارزش تقریبــی ‪ ۳۰۰‬هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫تولیــد و روانــه بــازار مصــرف داخلــی و خارجــی می کنــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان گفــت ‪ :‬از مجمــوع‬ ‫پنــج میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار تــن محصــول کشــاورزی اســتان ‪،‬‬ ‫چهــار میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هــزار تــن محصــوالت زراعــی‪ ،‬حــدود ‪۷۰۰‬‬ ‫هــزار تــن تولیــدات دامــی‪ ۳۴۰ ،‬هــزار تــن محصــوالت باغــی‪،‬‬ ‫‪ ۲۴۰‬هــزار تــن تولیــدات جنــگل و مرتــع و بقیــه در حــوزه صیــد و‬ ‫پــرورش انــواع ماهیــان و ابــزی پــروری اســت‪.‬‬ ‫مختــار مهاجــر بیــان کــرد‪ :‬ایــن اســتان شــمالی اکنــون در تولیــد‬ ‫‪ ۱۶‬نــوع محصــول راهبــردی ســویا‪ ،‬خاویــار‪ ،‬دانــه روغنــی کلــزا‪،‬‬ ‫گنــدم‪ ،‬چغندرقنــد‪ ،‬گوشــت مــرغ‪ ،‬جــو‪ ،‬افتابگــردان‪ ،‬پنبــه‪،‬‬ ‫توتــون‪ ،‬پیله تــر ابریشــم‪ ،‬برنــج‪ ،‬هلــو‪ ،‬الــو‪ ،‬خرمالــو و زیتــون‬ ‫رتبه هــای اول تــا پنجــم کشــور را در اختیــار دارد‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان بخــش کشــاورزی می تــوان بــا اموزش هــای‬ ‫ترویجــی‪ ،‬بهره گیــری از روش هــای نویــن علمــی‪ ،‬توســعه‬ ‫کشـت های گلخانـه ای و زهکشــی اراضــی کــم بــازده مناطــق شــمال‬ ‫گلســتان بــر موفقیت هــا و حجــم تولیــدات فعلــی ان افــزود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مهاجــر هــم اکنــون گلســتان در تولیــد دانه هــای‬ ‫روغنــی کلــزا‪ ،‬ســویا و افتابگــردان‪ ،‬هلــو‪ ،‬توتــون و گوشــت مــرغ‬ ‫رتبــه اول‪ ،‬گنــدم‪ ،‬چغندرقنــد و خرمالــو مقــام دوم‪ ،‬شــلتوک‬ ‫(برنــج) پیله تــر ابریشــم‪ ،‬میگــو و پنبــه رتبــه ســوم‪ ،‬ماهیــان‬ ‫پرورشــی و خاویــاری رتبــه چهــارم و جــو و زیتــون رتبــه پنجــم‬ ‫کشــوری را دارد‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد وی شــرایط اقلیمــی گلســتان و تعــداد روزهــای افتابــی‬ ‫ان کــه در مناطــق شــرقی اســتان بــه ‪ ۳۰۰‬روز در ســال می رســد‪ ،‬در‬ ‫کنــار اراضــی وســیع زراعــی و بهره منــدی از منابــع ابــی تــا حــدی قابل‬ ‫خسارت ‪ ۲۰‬هزار مشترک‬ ‫تا پایان سال‬ ‫پرداخت می شود‬ ‫ســرویس اقتصــاد‪ :‬مدیــرکل امــور انــرژی و مشــتریان صنعــت بــرق خبــر از مشــخص شــدن‬ ‫شــرکت بیمــه داد و گفــت‪ :‬شــرکت بیمـه ای کــه قــرار اســت تــا خســارت وارده بــه مشــترکان‬ ‫صنعــت بــرق ناشــی از نوســان های برقــی را پرداخــت کنــد مشــخص شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار «عبداالمیریاقوتــی» اظهــار داشــت‪ :‬درنهایــت شــرکت‬ ‫بیمــه دی پــس از برگــزاری چنــد مرحلــه مناقصــه بــرای پرداخت خســارت به مشــترکان به‬ ‫عنــوان شــرکت بیمـه ای صنعــت بــرق ناشــی از نوســان های برقــی تعییــن شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬مشــترکانی کــه وســایل برقــی انهــا ناشــی از نوســان های بــرق دچــار‬ ‫اســیب و خســارت شــده می تواننــد بــا مراجعــه بــه پایــگاه اطالع رســانی بیمــه دی و‬ ‫قبــول‪ ،‬شــرایط مســاعدی بــرای توســعه کش ـت های گلخان ـه ای در‬ ‫ایــن اســتان شــمالی فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه گفتــه وی احــداث و راه انــدازی ‪ ۳۷۰‬هکتــار گلخانه‬ ‫در دســتور کار جهــاد کشــاورزی گلســتان قــرار دارد کــه تاکنــون‬ ‫عملیــات ســاخت ‪ ۲۵۰‬هکتــار ان شــروع شــده و بخــش زیــادی از‬ ‫ایــن مســاحت امــاده بهره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫نماینــده حــوزه انتخابیــه غــرب گلســتان در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی نیــز گفــت‪ :‬قیــاس خدمــات حکومــت بــه کشــاورزان در‬ ‫دوره شاهنشــاهی و جمهــوری اســامی ایــران غیرممکــن اســت‬ ‫و کشــاورزی و زراعــت پــس از انقــاب معنــا و مفهــوم خــود را‬ ‫تجربــه کــرد‪.‬‬ ‫عبدالجــال ایــری افــزود ‪ :‬اگــر بــرای قیــاس خدمــات ارایــه شــده بــه‬ ‫کشــاورزان فقــط بــه موضــوع زهکشــی اراضــی شــور شــمال اســتان‬ ‫اشــاره کنیــم گویــای همــه چیــز و پیشــرفت فراوانــی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬قبــل از انقــاب در پهنــه ســرزمینی گــرگان و دشــت‬ ‫فقــط ســه هــزار هکتــار زهکشــی انجــام شــده بــود کــه ان هــم‬ ‫در اختیــار درباریــان قــرار داشــت امــا فقــط در ســالهای اخیــر ‪۱۱۰‬‬ ‫هــزار هکتــار زهکشــی در گلســتان بــه پایــان رســیده و ‪ ۵۰‬هــزار‬ ‫هکتــار دیگــر هــم در اســتانه بهــره بــرداری اســت ‪.‬‬ ‫ایــری گفــت‪ :‬ســاکنان شــمال گلســتان حرفــه ای بجــز کشــاورزی‬ ‫ندارنــد کــه بــا اجــرای زهکشــی در اراضــی زراعــی ایــن منطقــه‬ ‫بهــره وری و تولیــد محصــول گنــدم و جــو در ایــن مناطــق بیــش‬ ‫از ‪ ۲‬برابــر افزایــش یافتــه و زمیــن هایــی کــه ســال هــا بایــر بودنــد‬ ‫دوبــاره بــه زیــر کشــت رفــت‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬یکــی از نیازهــای اساســی و زیرســاختی گلســتان‬ ‫دربخــش کشــاورزی ضــرورت توســعه صنایــع تبدیلــی ان اســت‬ ‫کــه دولــت ســیزدهم برنامــه هــای خوبــی در دســت اجــرا دارد‪.‬‬ ‫ایــری افــزود‪ :‬توقــف خــام فروشــی تولیــدات کشــاورزی گلســتان‬ ‫نیازمنــد ســرمایه گــذاری در فــراوری و بســته بنــدی اســت کــه‬ ‫دســتگاه هــای مرتبــط از جملــه ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی‬ ‫اســتان مــی تواننــد نقــش مهمــی در جــذب ســرمایه گذاران و‬ ‫ایجــاد زیــر ســاخت هــای الزم ایــن بخــش ایفــا کننــد‪.‬‬ ‫گلســتان بــه دلیــل شــرایط اقلیمــی و اب و هوایــی کــه بــه‬ ‫تنهایــی هفــت اقلیــم از ‪ ۱۳‬اقلیــم اب و هوایــی جهــان را در خــود‬ ‫جــای داده و خــاک مســتعد بــرای کشــت و تولیــد حــدود ‪ ۹۵‬نــوع‬ ‫محصــول زراعــی و باغــی‪ ،‬در زمــره مناطــق و قطب هــای مهــم‬ ‫تامیــن امنیــت غذایــی پایــدار کشــور اســت‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان کشــاورزی حجــم ‪ ۵.۵‬میلیــون تنــی‬ ‫تولیــدات زراعــی گلســتان بــه راحتــی قابلیــت ‪ ۲‬برابــر شــدن را‬ ‫دارد کــه بــا رفــع برخــی بروکراســی هــای اداری ‪،‬توســعه امــوزش‬ ‫و زیــر ســاخت هــای کشــاورزی و توســعه مراکــز تحقیقاتــی و‬ ‫بهبــود دانــش فنــی و رعایــت توصیــه هــای کارشناســان ایــن امــر‬ ‫محقــق خواهــد شــد‬ ‫در گلســتان کــه اقتصــاد اصلــی ان برپایــه کشــاورزی اســتوار‬ ‫اســت‪ ۴۷ ،‬درصــد از جمعیــت یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــری‬ ‫ان در بیــش از هــزار روســتا و ابــادی‪ ،‬مســتقر هســتند‪/.‬ایرنا‬ ‫شــرکت تولیــد‪ ،‬توزیــع و انتقــال نیــروی بــرق ایــران (توانیــر) نســبت بــه بارگــذاری مــدارک‬ ‫خــود اقــدام کننــد تــا پــس از بررســی کارشناســان و انتخــاب شــرکت بیمـه ای اقــدام بــرای‬ ‫پرداخــت خســارت صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور انــرژی و مشــتریان صنعــت بــرق در ادامــه گفــت‪ :‬اکنــون مشــترکانی کــه‬ ‫پیشــتر مــدارک خــود را بارگــذاری کــرده و تاییــد شــده اند رونــد پرداخــت خســارت ها انهــا‬ ‫اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــر چنــد در تالشــیم تــا خســارت همــه کســانی کــه مــدارک خــود را بارگــذاری‬ ‫کرده انــد تــا پایــان تیرمــاه ســال اینــده کــه حــدود ‪ ۸۰‬هــزار پرونــده را شــامل می شــود‬ ‫پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تــا پایــان اســفند بــر اســاس برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه‪ ،‬خســارات‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار پرونــده پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫بــا مراجعــه بــه ســامانه بیمــه مشــترکان زیان دیــده می تواننــد بــا بارگــزاری مســتندات‬ ‫پرونــده خســارت شــامل مــدارک عمومــی (تصویــر اخریــن قبــض پرداختــی مشــترک‬ ‫(مصرف کننــده) یــا تصویــر صورت حســاب پیامکــی اخریــن قبــض‪ ،‬تصویــر کپــی کارت‬ ‫ملــی مشــترک (مصرف کننــده)‪ ،‬تصویــر اجاره نامــه یــا ســند مالکیــت محــل خســارت)‬ ‫و تصویــر یــا فاکتــور مربــوط بــه خســارت وارده بــه تجهیــزات (بــه اســتثنای مشــترکین‬ ‫تجاری)‪ ،‬نســبت به دریافت خســارت اتش ســوزی‪ ،‬خســارت ناشــی از انفجار‪ ،‬خســارت‬ ‫هزینــه پزشــکی‪ ،‬خســارت نقــص عضــو و حادثــه منجــر بــه فــوت اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫در ســامانه خســارت مشــترکان برق‪ ،‬پنج مرحله ورود اطالعات‪ ،‬دریافت کد رهگیری‪،‬‬ ‫بررســی اولیه مدارک در ســامانه توســط بیمه‪ ،‬اعالم نتیجه به مشــترک‪ ،‬تایید دریافت‬ ‫خســارت و واریز مبلغ خســارت برای مشــترکان زیان دیده در نظر گرفته شــده اســت‪.‬‬ ‫بخشــی در قبض هــای مشــترکان شــهری و روســتایی‪،‬لحاظ شــده کــه مربــوط بــه‬ ‫موضــوع پرداخــت خســارت اســت کــه بــر اســاس ان‪ ،‬مبلــغ ‪ ۱۰۰‬تومــان ان مربــوط بــه‬ ‫مشــترکان خانگــی شــهری و ‪ ۵۰‬تومــان مربــوط بــه مشــترکان خانگــی روســتایی اســت‪.‬‬ ‫در ضمــن مبلــغ هــزار تومــان بــرای ســایر مصــارف شــهری و ‪ ۵۰۰‬تومــان ســایر مصــارف‬ ‫روســتایی اســت کــه ایــن مبلــغ‪ ،‬محلــی بــرای جبــران خســارت وارده بــه مشــترکان ناشــی‬ ‫هــر بــار دانلــود ‪ ecu‬ورژن ان افزایــش مــی یابــد ودر مــواردی‬ ‫کــه جهــت رفــع مشــکل نیــاز بــه دانلود می باشــد‪.‬می تــوان از‬ ‫ایــن طریــق ورژن نــرم افــزار را کنتــرل کــرد‪.‬‬ ‫‪fault(s) reading‬‬ ‫در صــورت بــروز مشــکل در سیســتم انژکتــور مــی تــوان‬ ‫مشــکل را در ایــن گزینــه خوانــد‪ .‬بــا وارد شــدن در ایــن منــو‬ ‫قطعــه معیــوب مشــخص شــده اســت‪ .‬خطــا های مشــخص‬ ‫شــده درایــن قســمت بــه ســه گــروه تقســیم مــی شــود‪.‬‬ ‫خطــای دائــم‪ :‬در صــورت ثبــت خطــا بــه صــورت دائــم جهــت‬ ‫رفــع مشــکل نیــاز بــه تعویــض قطعــه معیــوب مــی باشــد‪ .‬و‬ ‫بعــد از تعویــض اقــدام بــه پــاک کــردن خطــا مــی کنیــم در‬ ‫صورتــی کــه قبــل از تعویــض خطــا پــاک شــود بعــد از مدتــی‬ ‫کار کــرد موتورمجــددا خطــا در حافظــه ‪ ecu‬ثبــت مــی شــود‪.‬‬ ‫خطــای موقــت‪ :‬زمانــی رکــه در سیســتم مشــکلی ایجــاد‬ ‫شــود خطــا بــه صــورت دایــم ثبــت مــی شــود واگــر بعــد‬ ‫ازطــی ســه ســیکل (هــر ســیکل شــامل اســتارت – کار‬ ‫کــردن موتــور – موتــور خامــوش شــود ) ان خطــا بــه‬ ‫وســیله ‪ ecu‬مجــددا اشکارنشــود بــه خطــای موقــت تبدیل‬ ‫مــی شــود در صــورت مشــاهده خطــای موقــت نیــازی بــه‬ ‫تعویــض قطعــه نیســت وفقــط جهــت رفــع مشــکل خطای‬ ‫ثبــت شــده را پــاک می کنیــم‪.‬‬ ‫خطــای ریمــوت‪ :‬در خودروهــای مالتــی پلکــس کــه ارتبــاط‬ ‫‪ ecu‬هــا بــه وســیله شــبکه مــی باشــد‪ .‬زمانــی کــه مشــکل‬ ‫بــه وجــود امــده وابســته بــه بخــش دیگــری باشــد وبــر ‪ecu‬‬ ‫دیگــری تاثیــر مــی گــزارد خطــا بــه صــورت ریمــوت ثبــت‬ ‫می شــود‪.‬جهت پــاک کــردن خطــا از ایــن منــو وارد مــی شــویم‬ ‫‪parameter measurements‬‬ ‫برخی از پارامترهای مرتبط با پاشــش ســوخت و جرقه زنی‬ ‫واطالعات بعضی از سنسور ها را در این قسمت می توان دید‬ ‫ایــن پارامترهــا تحلیــل عملکــرد موتــور میســر مــی ســازد‬ ‫واطالعات بیشــتری راهنگام جســتجوی عیب برای تعمیرکار‬ ‫فراهــم مــی کنــد‬ ‫‪Actuators test‬‬ ‫در ایــن گزینــه مــی تــوان جهــت صحــت عملکــرد عملگرهای‬ ‫زیــر بــه وســیله دســتگاه انهــا را فعــال کــرد در صــورت فعــال‬ ‫شــدن عملگــر مــورد نظــر ســیم کشــی ان تــا ‪ ecu‬وبخــش‬ ‫فرمــان دهنــده ‪ ecu‬ســالم اســت‪ .‬عملگرهــای قابــل فعــال‬ ‫شــدن بــه شــرح زیــر مــی باشــد‪:‬‬ ‫‪      -1‬انژکتوریک ‪      -2 .‬انژکتور دو‪      -3 .‬انژکتورسه‬ ‫‪      -4‬انژکتورچهــار‪      -5 .‬رلــه پمــپ بنزیــن ‪      -6 .‬اســتپر‬ ‫موتــور ‪      -7‬کویــل ‪      -8 . 1/4‬کویــل ‪. 2/3‬‬ ‫‪      -9‬دور کند فن ‪   -10 .‬دور تند فن‪.‬‬ ‫‪   -11‬شــیر برقی کنیســتر ‪   -12 .‬چراغ عیب یاب سیســتم‬ ‫انژکتــور‪   -13 .‬چــراغ هشــدار دمــای اب‬ ‫از نوســان های بــرق اســت‪.‬‬ ‫پرداخــت ایــن خســارت از ســوی شــرکت بیمــه ای صــورت می گیــرد کــه مــورد تاییــد‬ ‫شــرکت توانیــر اســت کــه بــر اســاس قوانیــن و مقــررات موجــود پــس از تاییــد مســتندات‬ ‫مشــترکان‪ ،‬اقــدام بــه پرداخــت خســارت می شــود‪.‬‬ ‫شــرکت مدیریــت تولیــد‪ ،‬انتقــال و توزیــع نیــروی بــرق ایــران هشــت اذر ســالجاری‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬خســارت مربــوط بــه حــوادث بــرق بــه مشــترکان خانگــی و تجــاری‪،‬‬ ‫پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب و کار‬ ‫اینکــه شــرکت توزیــع بــرق اقــدام بــه بیمــه مشــترکین بــا دریافــت هزینــه بیمــه از ســوی‬ ‫خــود مشــترک نمــوده جــای تحســین دارد چــرا کــه پیش بینی خســارت های احتمالــی را از‬ ‫ســوی قطعی هــای مکــرر بــرق در ایــام ســال بــه واســطه عیــوب احتمالــی و یــا فشــار بــار‬ ‫بــرق مصرفــی داشــته امــا اینکــه چــرا مشــترک بــرای دریافــت خســارت باید هفــت خوان‬ ‫رســتم را طی کند تا بتواند پس از گذشــت چندین ماه و انهم در این شــرایط کرونایی‬ ‫خســارت بهــای خــود را کــه هزینـه اش را نیــز خــودش پرداخــت نمــود اســت دریافــت کنــد‬ ‫بــرای مشــترکان بــرق مصرفــی جــای ســوال و تامــل دارد کــه چرا شــرکت مدیریت تولید‪،‬‬ ‫انتقــال و توزیــع نیــروی بــرق ایــران انتظــار دارد مصــرف کننــده و یــا همــان مشــترک اقدام‬ ‫بــه پرداخــت بــه موقــع قبــض بهــای بــرق مصرفــی خــود کنــد امــا شــرکت ایــن شــرکت بــا‬ ‫گذشــت چندیــن مــاه و بررســی کارشــناس های مختلــف نســبت بــه ایــن موضــوع و در‬ ‫صــورت تاییــد هزینــه خســارت احتمالــی را دریافــت کنــد تــا جایــی کــه مشــترکین بــرق‬ ‫مصرفــی هــم ایــن انتظــار را دارنــد کــه قبــوض نجومــی صــادر شــده برایشــان قبــل از‬ ‫پرداخــت توســط مراجــع قضایــی مــورد رســیدگی و بررســی قــرار گیــرد و در صــورت تائیــد‬ ‫توســط کارشناســان قضایــی نســبت بــه پرداخــت ان اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد بایــد در ایــن ارتبــاط نماینده هــای مجلــس و دســتگاه قضــا کــه خواســت مــردم‬ ‫بــه ویــژه مــردم گلســتان و خراســان شــمالی نســبت بــه قبــض بهــای نجومــی صادر شــده‬ ‫و از ســوی خســارت های وارده ناشــی از قطعــی مکــرر و بــدون برنامــه بــرق در تابســتان‬ ‫ســالجاری بــرای مشــترکان شــده ورود پیــدا کننــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬بهمن‬ ‫بجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪483‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫تعطیلی یک هفته ای اموزش حضوری‬ ‫زبان گویای تبیین‬ ‫مفاهیم‪ ،‬هنر است‬ ‫در مدارس شهرهای قرمز خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان گفــت‪ :‬هنــر‬ ‫فاخــر‪ ،‬زبــان گویــای تبیین مفاهیــم و انعکاس موضوعات‬ ‫مختلــف در جامعه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمــد رعیــت شــامگاه‬ ‫جمعــه در اختتامیــه چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجــر در‬ ‫پردیــس ســینمایی عصــر جدیــد گــرگان افــزود‪ :‬جامعــه ای‬ ‫کــه از هنــر فاخــر برخــوردار باشــد مکنونــات ذهنــی و قلبــی‬ ‫را بــه تمــام مــردم ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هفتــه ســینما و فیلــم امســال بــا توجــه بــه‬ ‫محدودیــت هــای کرونایــی بــرای انعــکاس هنــر هفتــم‬ ‫و تولیــدات ســینماگران بــا رعایــت شــیوه نامــه هــای‬ ‫بهداشــتی در اســتان گلســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫فیلــم هــای دســته دختــران ســاخته منیــر قیــدی‪،‬‬ ‫ضــد ســاخته امیرعبــاس ربیعــی‪ ،‬شــهرک ســاخته علــی‬ ‫حضرتــی‪ ،‬علــف زار ســاخته کاظــم دشــتی‪ ،‬شــادروان‬ ‫ســاخته حســین نمــازی‪ ،‬بــرف اخــر فیلمــی از امیــر‬ ‫حســین عســگری‪ ،‬شــب طالیی ســاخته یوســف حاتمی‬ ‫کیــا‪ ،‬موقعیــت مهــدوی فیلمــی از هــادی حجــازی فــر‪،‬‬ ‫بــدون قــرار قبلــی ســاخته بهــروز شــعیبی‪ ،‬بیــرو فیلمــی‬ ‫از مرتضــی علــی عبــاس میرزایــی‪ ،‬مــرد بازنــده ســاخته‬ ‫محمــد حســین مهدویــان‪ ،‬هنــاس فیلمــی از حســین‬ ‫دارایــی‪ ،‬مالقــات خصوصــی ســاخته امیــد شــمس‪،‬‬ ‫ماهــان اثــری از حمیــد شــاه حاتمــی‪ ،‬خائــن کشــی‬ ‫فیلمــی از مســعود کیمیایــی و فیلــم درب ســاخته‬ ‫ســیدهادی محقــق بــه عنــوان فیلم هــای چهلمیــن‬ ‫جشــنواره فجــر از ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۲‬بهمــن مــاه در ســینماهای‬ ‫گلســتان در حــال اکــران اســت‪.‬‬ ‫امــوزش حضــوری در کلیــه مقاطــع مــدارس شــهرهای دارای رنــگ قرمــز کرونــا خراســان شــمالی‬ ‫بــرای مــدت یــک هفتــه تعطیــل اســت و در بســتر شــاد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار‪ ،‬بنــا بــر اعــام روابــط عمومــی اداره کل امــوزش و پــرورش خراســان‬ ‫شــمالی ‪ ،‬بنــا بــر تصمیــم ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا و هماهنگــی هــای انجــام شــده‬ ‫فعالیت هــای اموزشــی و پرورشــی کلیــه مقاطــع تحصیلــی در شــهرهای وضعیــت قرمــز تــا پایــان‬ ‫هفتــه جــاری بــه صــورت غیرحضــوری و در شــهرهای زرد مــدارس بــا رعایــت پروتــکل های بهداشــتی‬ ‫و دســتورالعمل های ارســالی حضــوری برگــزار مــی گــردد‪.‬‬ ‫تردد بدون زنجیر چرخ‬ ‫در محورهای کوهستانی‬ ‫گلستان ممنوع است‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان‬ ‫بــا توجــه بــه شــروع بــارش خفیــف بــرف در ارتفاعــات‬ ‫کوهســتانی اســتان‪ ،‬تــردد در ایــن محورهــا را بــدون‬ ‫زنجیــر چــرخ غیرممکــن و ممنــوع دانســت‪.‬‬ ‫مهــدی میقانــی در مصاحبــه بــا پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫اداره کل گفــت‪ :‬هــم اکنــون شــاهد ریــزش بــرف‬ ‫خفیــف در محورهــای درانــو‪ ،‬توسکســتان‪ ،‬چهاربــاغ‪،‬‬ ‫افراتختــه‪ ،‬جنــگل گلســتان‪ ،‬اولنــگ و خــوش ییــاق‬ ‫بــوده و در پاییــن دســت نیــز بــارش بــاران داریــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اکیــپ هــای راهــداری و‬ ‫ترابــری در راههــا و راهدارخانــه های اســتان مســتقر و‬ ‫در حــال عملیــات راهــداری هســتند‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬هــم‬ ‫اســتانی هــا از ترددهــای غیرضــروری در محورهــای‬ ‫ارتباطــی بویــژه در کوهســتان هــا خــودداری کــرده و در‬ ‫صــورت ضــرورت حتمــا زنجیــر چــرخ و نحــوه بســتن و‬ ‫تجهیــزات زمســتانی را بهمــراه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه میقانــی‪ ،‬مرکــز مدیریــت راههــای اســتان‬ ‫نیــز بــا شــماره تمــاس ‪ 01732480019‬و تلفــن گویــای‬ ‫‪ 141‬و ســامانه پیامکــی ‪ 1000141‬نیــز بــرای اطــاع‬ ‫کاربــران جــاده ای از اخریــن وضعیــت راههــا در‬ ‫شــبانه روز فعــال اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان‬ ‫خاطرنشــان ســاخت‪ :‬براســاس پیــش بینــی بینی هــای‬ ‫هواشناســی‪ ،‬وضعیــت بارانــی و برفــی هــوا تــا اواســط‬ ‫هفتــه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫برگزاری بیش از ‪ 5‬هزار جلسه‬ ‫دادرسی الکترونیک در گلستان‬ ‫ازادی سه مادر زندانی با کمک‬ ‫خیرین در گلستان‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬امســال ‪ 5‬هــزار و ‪617‬‬ ‫جلســه دادگاه در اســتان ‪ ،‬اینترنتــی برگــزار شــد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی گفــت‪ :‬در دادگاه هــای الکترونیــک یــا همــان‬ ‫انالیــن‪ ،‬طرفیــن پرونده‪،‬بــه صــورت تصویــری در جلســه‬ ‫رســیدگی شــرکت مــی کننــد و دفاعیــات‪ ،‬اظهــارات و مســتندات‬ ‫خــود را بــه قاضــی ارائــه می دهنــد‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬ایــن دادگاه هــا بــه منظــور کاهــش رفــت و امــد‬ ‫بــه دادگســتری ها‪ ،‬جلوگیــری از خــروج غیرضــروری مــردم از خانــه‬ ‫در شــرایط کرونــا و صرفــه جویــی در وقــت مــردم و هزینه هــا‬ ‫برگزارمی شــود ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان بــا اشــاره بــه ایــن کــه از تیرمــاه‬ ‫امســال بســتر بــرای برگــزاری دادگاه انالیــن بــرای همــه پرونده هــا‬ ‫در اســتان فراهــم شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬کســانی کــه در محاکــم‬ ‫اســتان پرونــده دارنــد و می خواهنــد غیرحضــوری در دادگاه شــرکت‬ ‫کننــد درخواســت خــود را بــه قاضــی پرونــده اعــام می کننــد‬ ‫و شــرایط بــرای شــرکت غیرحضــوری انــان فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬همچنیــن در ایــن مــدت بیــش از ‪ 26‬هــزار‬ ‫نفــر هــم گواهــی ســوء پیشــینه خــود را در کوتاهتریــن زمــان ممکــن‬ ‫و بــدون نیــاز بــه خــروج از منــزل یعنــی اینترنتــی‪ ،‬دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫بــا پادرمیانــی اعضــای شــورای حــل اختــاف گنبــدکاووس‬ ‫‪ 3‬خانــم کــه بــه علــت ناتوانــی در پرداخــت بدهــی در زنــدان‬ ‫بودنــد‪ ،‬ازاد شــدند ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬بدهــی ایــن ســه بانــوی‬ ‫کارافریــن کــه محکومــان مالــی هســتند در مجمــوع حــدود‬ ‫‪ 2‬میلیــارد تومــان بــود کــه بــا پادرمانــی اعضــای شــورای حــل‬ ‫اختــاف گنبــدکاووس‪ ،‬شــاکیان یــک میلیــارد و ‪ 450‬میلیــون‬ ‫تومــان ان را بخشــیدند ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬بخشــی از باقــی مانــده ایــن مبلــغ را‬ ‫خــود افــراد پرداختنــد و بخشــی هــم بــا کمــک هــای خیریــن و‬ ‫ســتاد دیــه اســتان تامیــن شــد ‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رئیــس کل دادگســتری گلســتان از ابتــدای امســال‬ ‫‪ ۲۶۰‬محکــوم مالــی بــا گذشــت شــاکیان ‪ ،‬کمــک خیریــن و‬ ‫پادرمیانــی اعضــای شــورای حــل اختــاف از زنــدان ازاد شــدند ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۸۰‬محکــوم مالــی در‬ ‫زندان هــای اســتان هســتند و بــرای ازادی انــان بــه کمــک مــردم‬ ‫و خیریــن نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫مالقات خصوصی‪ ،‬مرد بازنده‬ ‫ن فیلم های‬ ‫و علف زار پرفروش تری ‬ ‫جشنواره فجر در گلستان‬ ‫رییــس اداره ســینمایی معاونــت هنــری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫فیلم هــای مالقــات خصوصــی‪ ،‬مــرد بازنــده و عل ـف زار هــر کــدام بــا ‪ ۴۰۰‬تماشــاگر‪ ،‬پرفروش تریــن‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری اســتان گلســتان گفــت‪ :‬اســناد صــادر شــده مشــهور بــه یــال قلعــه حســن ‪،‬‬ ‫بــا زمیــن هــای کشــاورزی اهالــی ایــن منطقــه‪ ،‬هــم پوشــانی نــدارد ‪.‬‬ ‫‪ ۷‬پروژه مخابراتی‬ ‫در شهرستان گمیشان راه اندازی شد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫طی دوماه گذشته‬ ‫بیش ‪ 16‬میلیارد تومان‬ ‫سرمایه گذاری در اتوبوسرانی‬ ‫رئیــس انجمــن صنفــی شــرکت هــای حمــل و نقــل اتوبوســرانی‬ ‫گــرگان و حومــه خبــرداد‪ :‬طــی دو مــاه گذشــته دو تعاونــی‬ ‫اتوبوســرانی اســتان در شهرســتان هــای گــرگان و بندرترکمــن بــا‬ ‫خریــد دو دســتگاه اتوبــوس بیــش از‪16‬میلیــارد تومــان در ایــن‬ ‫بخــش ســرمایه گــذاری کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار رجــب صفــر پــور در‬ ‫مصاحبــه بــا پایــگاه اطــاع رســانی اداره کل گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫اتوبــوس هــا را مدیــران تعاونی هــای شــماره ‪ 15‬بندرترکمــن و‬ ‫گــرگان بــه نــام اقایــان غیــادی و عباســی خریــداری کــرده و بــه‬ ‫چرخــه نــاوگان اتوبوســی خــود اضافــه کــرده انــد‪..‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬ایــن اتوبــوس هــا دارای فنــاوری هــا و‬ ‫تجهیــزات بــه روز و ظرفیــت ‪ 25‬نفــره اســت و در خطــوط‬ ‫بندرترکمــن‪ -‬تهــران و تهــران –قــم فعالیــت خواهنــد کــرد‪..‬‬ ‫صفرپــور اظهارداشــت‪ :‬ایــن دو اتوبــوس غیــر از اتوبــوس هــای‬ ‫ملکــی دیگــری اســت کــه ایــن شــرکت هــا در اختیــار دارنــد‪.‬‬ ‫فیلم هــای اکران شــده چهلمیــن جشــنواره فجــر در اســتان شــدند‪.‬‬ ‫مریــم رحمانــی بــا اشــاره بــه اکــران ‪ ۱۶‬فیلــم چهلمیــن جشــنواره فجــر در گلســتان بیــان کــرد‪ :‬هــر‬ ‫یــک از ایــن فیلــم هــا در ‪ ۲‬ســینما و ســه ســالن شــامل پردیــس ســینمایی عصــر جدیــد بــا یــک‬ ‫ســالن بــه گنجایــش ‪ ۱۹۵‬نفــر و پردیــس ســینمایی کاپــری بــا ‪ ۲‬ســالن بــه ظرفیت هــای ‪ ۱۰۷‬و ‪۹۸‬‬ ‫نفــر و ‪ ۶‬اکــران روزانــه بــه نمایــش گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۲‬بهمــن شــاهد ‪ ۴۸‬نوبــت اکــران ایــن فیلم هــا بودیــم کــه در‬ ‫مجمــوع ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۷۵‬نفــر بــه تماشــای ایــن فیلم هــا نشســتند‪.‬‬ ‫ریــس اداره ســینمایی معاونــت هنــری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان گفــت‪ :‬فیلــم‬ ‫شــادروان بــا ‪ ۳۹۸‬و خائن کشــی بــا ‪ ۳۹۳‬تماشــاگر در ردیف هــای دوم و ســوم فیلم هــای پرفــروش‬ ‫ایــن دوره از جشــنواره در اســتان قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫فیلــم هــای دســته دختــران ســاخته منیــر قیــدی‪ ،‬ضــد ســاخته امیرعبــاس ربیعــی‪ ،‬شــهرک ســاخته‬ ‫علــی حضرتــی‪ ،‬علــف زار ســاخته کاظــم دشــتی‪ ،‬شــادروان ســاخته حســین نمــازی‪ ،‬بــرف اخــر‬ ‫فیلمــی از امیــر حســین عســگری‪ ،‬شــب طالیــی ســاخته یوســف حاتمــی کیــا‪ ،‬موقعیــت مهــدوی‬ ‫فیلمــی از هــادی حجــازی فــر‪ ،‬بــدون قــرار قبلــی ســاخته بهــروز شــعیبی‪ ،‬بیــرو فیلمــی از مرتضــی‬ ‫علــی عبــاس میرزایــی‪ ،‬مــرد بازنــده ســاخته محمــد حســین مهدویــان‪ ،‬هنــاس فیلمــی از حســین‬ ‫دارایــی‪ ،‬مالقــات خصوصــی ســاخته امیــد شــمس‪ ،‬ماهــان اثــری از حمیــد شــاه حاتمــی‪ ،‬خائــن‬ ‫کشــی فیلمــی از مســعود کیمیایــی و فیلــم درب ســاخته ســیدهادی محقــق بــه عنــوان فیلــم هــای‬ ‫چهلمیــن جشــنواره فجــر از ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۲‬بهمــن در گلســتان اکــران شــد‪.‬‬ ‫استان ‪ ۲‬میلیون نفری گلستان با ‪ ۱۴‬شهرستان هشت سینما و ‪ ۱۴‬سالن نمایش دارد‪.‬‬ ‫پاسخ به نگرانی اهالی قلعه حسن‬ ‫درباره صدور اسناد یال قلعه حسن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش‬ ‫کادر اجرایــی (مدیــرو‬ ‫حضــور‬ ‫معــاون)‬ ‫در اموزشــگاه بــرای‬ ‫پاســخگویی بــه اربــاب‬ ‫رجــوع (درب مدرســه‬ ‫بســته نباشــد )‬ ‫‪ ۱۸۶‬هــزار و ‪ ۶۵‬دانــش‬ ‫امــوز خراســان شــمالی‬ ‫در بیــش از ‪ ۲‬هــزار بــاب‬ ‫اموزشــگاه اســتان زیــر‬ ‫نظــر ‪ ۱۹‬هــزار نفــر معلم‬ ‫تحصیــل مــی کننــد کــه‬ ‫از ایــن تعــداد ‪ ۱۰۴‬هــزار‬ ‫دانــش امــوز در مقطــع‬ ‫ابتدایــی و مابقــی‬ ‫متوســطه اســت‪.‬‬ ‫در مجمــوع ‪ ۴۸‬درصــد دانــش امــوزان اســتان را دختــران تشــکیل مــی دهنــد و ‪ ۳۸‬درصــد دانــش‬ ‫امــوزان در مناطــق روســتایی مشــغول بــه تحصیــل هســتند‪.‬‬ ‫براســاس اعــام اخریــن رنگبنــدی کرونایــی شهرســتان هــا‪ ،‬هــم اکنــون تشهرســتان هــای بجنــورد‪،‬‬ ‫اســفراین‪ ،‬شــیروان‪ ،‬فــاروج‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم‪ ،‬مانــه و ســملقان در وضعیــت قرمــز و شهرســتان هــای‬ ‫رازوجــرگالن نیــز در وضعیــت زرد کرونایــی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫با شروع بارش برف و باران‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دمای هوا ‪ 12‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 60‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪12‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫با حضور نماینده مردم غرب استان در مجلس شورای اسالمی ‪ ۷ ،‬پروژه مخابراتی راه اندازی شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان ‪ ،‬دکتــر‬ ‫غالمعلــی شــهمرادی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــه مناســبت ایــام اللــه دهــه مبــارک فجــر‪ ۷ ،‬پــروژه‬ ‫مخابراتــی بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۵۴‬میلیــارد ریــال راه انــدازی شــده اســت‪.‬‬ ‫حیدر اســیابی در پاســخ به نگرانی اهالی قلعه حســن گرگان درپی صدور ســند اراضی یال قلعه‬ ‫حســن بــه نــام منابــع طبیعــی گفــت‪ :‬اســناد صــادر شــده مربــوط بــه اراضــی ملــی شــامل جنگلهــای‬ ‫دســت کاشــت و اراضــی جنگلــی واقــع در منطقــه یــال قلعــه حســن اســت و بــا زمیــن هــای‬ ‫کشــاورزی اهالــی منطقــه همپوشــانی نــدارد و زمیــن هایــی کــه بــه اصطــاح مســتثنیات هســتند در‬ ‫ایــن نقشــه مجــزا شــده اســت و جــای نگرانــی وجــود نــدارد ‪.‬‬ ‫ده روز پیــش دادگســتری اســتان از صــدور ســند ‪ ۱۵۰‬هکتــار از اراضــی ملــی گــرگان مشــهور بــه یــال‬ ‫قلعــه حســن یعنــی از انتهــای شــهرک تــاالر تــا میــدان تیــر ارتــش ایــن شــهر خبــر داده بــود ‪.‬‬ ‫انتشــار همیــن خبــر برخــی اهالــی ایــن منطقــه را نگــران کــرد کــه مبــادا زمیــن هــای کشــاورزی انــان‬ ‫نیــز در قالــب ســند اراضــی ملــی ســند خــورده باشــد‪.‬‬ ‫وی همچنین از کلنگ زنی ‪ ۳‬پروژه بزرگ و مهم در این شهرستان خبر دادو این پروژه ها را شامل‬ ‫اتصال فیبر روستای بصیر اباد به سیمین شهر ‪،‬‬ ‫توســعه کابلکشــی ســیمین شــهر و گمیشــان دانســت و افــزود‪ :‬ایــن پــروژه هــا بــا ســرمایه گــذاری‬ ‫بالــغ بــر ‪ ۲۵‬میلیــارد ریــال اجــرا و راه انــدازی خواهــد شـ د ‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم کــه دکتــر ایــری نماینــده مــردم شهرســتان های کردکــوی‪ ،‬بندرگز‪،‬بندرترکمــن و‬ ‫گمیشــان نیــز حضــور داشــت بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده مخابــرات منطقه گلســتان در غرب‬ ‫اســتان ‪ ،‬توســعه و رشــد اســتان را در گــرو ارتباطــات پایــدار و تامیــن ارتباطــات مخابراتــی مطلــوب‬ ‫و مناســب دانســت و گفــت‪ :‬در ایــام شــیوع ویــروس کرونــا ‪ ،‬مخابــرات توانســت در امــوزش و‬ ‫رونــق کســب و کار تاثیــر گــذار باشــدو موجبــات عــدم توقــف ان را فراهــم نمایــد کــه نشــان دهنــده‬ ‫اهمیــت ان اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 17‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 67‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 4 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪17‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬بهمن‬ ‫گرگان‬ ‫ یکشنبه ‪ 24‬بهمن ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪483‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫‪ ۱۰0‬مددجوی بهزیستی‬ ‫در نوبت دریافت مسکن ملی‬ ‫رییــس اداره بهزیســتی شــیروان گفــت‪ :‬هــم اکنــون بــرای دریافــت مســکن ملــی ‪ ۱۰۰‬نفــر‬ ‫از مددجویــان تحــت پوشــش ایــن نهــاد ثبــت نــام کــرده و تشــکیل پرونــده داده انــد و در‬ ‫نوبــت هســتند‪.‬‬ ‫علــی اکبــر ارام اظهــار داشــت‪ :‬از مهم تریــن دغدغه هــای مددجویــان مســکن و اشــتغال اســت کــه‬ ‫از محــل اعتبــارات ایــن ســازمان ‪ ۶۰‬میلیــارد ریــال بــرای ســاخت و احــداث مســکن مددجویــان تحــت‬ ‫پوشــش شــیروان امســال هزینه شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن میــزان اعتبــار بــرای ســاخت و احــداث ‪ ۱۵۰‬واحــد مســکونی هزینــه شــد کــه‬ ‫ســقف کمــک هزینــه بهزیســتی بــرای هــر مددجــو در ایــن زمینــه‪ ۵۰۰ ،‬میلیــون ریــال اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬از ایــن‬ ‫تعــداد ‪ ۶۵ ،‬واحــد در مرحله‬ ‫نــازک کاری و امــاده تحویــل‪،‬‬ ‫‪ ۶۶‬واحــد خــود مالکــی و‬ ‫‪ ۱۹‬واحــد مســکن ملــی در‬ ‫مرحلــه اســکلت اســت‪.‬‬ ‫ارام گفــت‪ :‬رویکــرد مــا‬ ‫در واقــع یــک رویکــرد‬ ‫حمایتــی و پشــتیبانی از‬ ‫گروه هــای مختلــف و‬ ‫جامعــه هــدف بهزیســتی‬ ‫اســت کــه در تالشــیم تــا‬ ‫ایــن هدف گذاری هــا در‬ ‫حوزه هــای مختلــف بــه‬ ‫صــورت شــفاف ارائــه شــود‪.‬‬ ‫وی مهم تریــن وظیفــه و ماموریــت مــددکاران ســازمان بهزیســتی را حمایــت از ایتــام‪ ،‬پیشــگیری‬ ‫از اســیب های اجتماعــی و توانمندی هــای مددجویــان برشــمرد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر بــر اســاس امارهــای ارائــه شــده بهزیســتی شــیروان ســه هــزار و ‪ ۷۰۲‬معلــول‬ ‫را زیــر پوشــش دارد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۴۷‬نفــر دچــار اختــاالت بینایــی‪ ۱۹ ،‬نفــر صــوت و گفتــار‪،‬‬ ‫‪ ۹۰۵‬نفــر ذهنــی‪ ۴۲۶ ،‬نفــر شــنوایی‪ ،‬هــزار و ‪ ۴۷۰‬نفــر معلــوالن ذهنــی و جســمی و ‪ ۵۱۱‬نفــر دچــار‬ ‫اختــاالت روانــی هســتند‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫اعتراف سارقان سابقه دار به‬ ‫‪ 22‬فقره سرقت لوازم خودرو‬ ‫اعتراف به ‪ 10‬فقره سرقت‬ ‫لوازم خودرو در بجنورد‬ ‫دستبند پلیس بر دستان‬ ‫مخالن نظم و امنیت‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از دســتگیری ‪ 6‬نفــر ســارق ســابقه دار‬ ‫بــا ‪ 22‬فقــره ســرقت لــوازم خــودرو‏در بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مقصــود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫‏اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن مــورد ســرقت لــوازم خــودرو در‬ ‫ســطح شهرســتان بجنــورد‪،‬‏بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور‬ ‫کار کاراگاهــان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان با انجام اقدامــات فنی و اطالعاتی‬ ‫موفــق شــدند محــل اختفــای‏ســارقان را مــورد شناســایی قــرار دهنــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در چنــد عملیــات غافلگیرانــه ‪ 6‬نفر ســارق ســابقه دار‏دســتگیر‬ ‫و بــه مقــر انتظامــی منتقل شــدند‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان بابیــان اینکــه ســارقان در‬ ‫بازجویی هایانجام شــده بــه ‪ 22‬فقــره ســرقت‏لــوازم خــودرو در بجنــورد‬ ‫اعتــراف کردنــد‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬متهمــان درنهایت بعد از تشــکیل پرونده‬ ‫بــرای‏انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از دســتگیری ســارق ســابقه دار بــا‬ ‫‪ 10‬فقــره ســرقت لــوازم خــودرو در‏بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مقصــود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر‏اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام چنــد مــورد خبــر مبنــی بــر‬ ‫وقــوع ســرقت های متعــدد لــوازم خــودرو در‏ســطح شهرســتان‬ ‫بجنــورد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار کاراگاهــان‬ ‫پلیــس اگاهــی‏اســتان قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان ضمــن تــاش مســتمر و‬ ‫بی وقفــه و همچنیــن بــا انجــام اقدامــات فنــی‏و اطالعاتــی موفــق‬ ‫شــدند محــل اختفــای ســارق را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬فــرد‬ ‫موردنظــر در یــک‏عملیــات غافلگیرانــه در مخفیگاهــش دســتگیر‬ ‫و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‪.‬‏‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان بابیــان اینکــه متهــم در‬ ‫بازجویی هایانجام شــده بــه ‪ 10‬فقــره ســرقت ‏لــوازم خــودرو در‬ ‫بجنــورد اعتــراف کــرد‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬ایــن فــرد بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل‏قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از دســتگیری ‪3‬‬ ‫نفــر از مخــان نظــم و امنیــت در بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ محمــد گلمحمــد زاده بــا اعالم جزئیــات این خبر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‏اعــام خبــری مبنــی بــر اینکــه افــرادی اقــدام‬ ‫بــه تهدیــد و زورگیــری و خصوصــا ًســرقت در ســطح شــهر می کنند‪،‬‬ ‫بالفاصلــه موضــوع‏بــا جدیــت در دســتور کار مامــوران کالنتــری ‪11‬‬ ‫امــام علــی (ع) قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه امنیــت و ارامــش شــهروندان‬ ‫خــط قرمــز پلیــس اســت‪ ،‬بالفاصلــه مامــوران بــا تــاش مســتمر و‬ ‫‏بی وقفــه موفــق شــدند ایــن ‪ 3‬نفــر را دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی‬ ‫منتقــل کننــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد بابیــان اینکــه‬ ‫متهمــان در بازجویی هایانجام شــده بــه ‪ 3‬مــورد ســرقت نیــز‬ ‫‏اعتــراف کردنــد‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬متهمــان بعــد از تشــکیل پرونــده برای‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫اســت کــه بایــد در کشــور حــل شــود و بخشــی هــم بایــد از طریــق تغییــر‬ ‫نــگاه و رویکردهــای مــا اتفــاق بیفتــد‪ .‬اگــر درامــد ســرانه مــردم اســتان‬ ‫گلســتان نصــف متوســط کشــوری اســت یــا اگــر در جمعیــت زیرخــط‬ ‫فقــر بــه ویــژه در روســتاها جــزو ‪ ۵‬اســتان اول کشــور هســتیم بــرای ایــن‬ ‫اســت کــه بــرای اســتفاده از ظرفیــت هــا و مزیــت هــای موجــود برنامــه‬ ‫نداشــته ایم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه روســتاهای اســتان هرکــدام مزیــت هــای خــاص بــه‬ ‫خــود را دارنــد‪ ،‬بــه نمونــه هــای موفقــی در بــه کارگیــری ظرفیــت هــا و‬ ‫فرصــت هــا اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬وقتــی در «پنــج پیکــر»‪« ،‬عطاابــاد» و‬ ‫م یعنــی مــی تــوان در‬ ‫«وامنــان» بــه یــک الگــوی توســعه پایــدار مــی رســی ‬ ‫روســتاهای دیگــر هــم چنیــن کارهایــی را انجــام داد‪.‬‬ ‫دکتــر زنگانــه بــا بیــان اینکــه ناامیــدی بــرای تغییــر معنایــی نــدارد‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بایــد بــرای بهبــود وضعیــت شــاخص هــا یــک‬ ‫برنامه ریــزی میــان مــدت داشــته باشــیم و بــه طــور مســتمر انهــا را مــرور‬ ‫کنیــم‪ ،‬رســیدن بــه شــاخص هــای ترســیم شــده دور از دســترس نیســت‬ ‫بلکــه دســت یافتنــی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برنامــه رشــد ‪ ۸‬درصــدی کشــور اظهارکرد‪ :‬ســهم اســتان‬ ‫در ایــن برنامــه ‪ ۷.۷‬درصــد اســت کــه چالشــی ســخت و شــورانگیز امــا‬ ‫قابل دســترس اســت‪ .‬رســیدن به این رشــد یکســری الزامات دارد‪ ،‬باید‬ ‫اولویــت هــا را مشــخص کنیــم‪.‬‬ ‫دســتیابی بــه ایــن چشــم انــداز واجــد تخصیــص زمــان‪ ،‬منابــع‪ ،‬امکانات‬ ‫و زیرســاخت اســت‪ .‬ســرمایه گــذاری در حــوزه دانــش بنیــان جــزو‬ ‫مصادیــق اولویــت دار و حرکــت در مســیر درســت اســت و مــن هــم‬ ‫خــودم را نســبت بــه ان متعهــد مــی دانــم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان تاکیــد کــرد‪ :‬حــوزه دانــش بنیــان جــزو اولویت هــای‬ ‫ماســت و یکــی از ‪ ۵‬حــوزه اصلــی بــرای تحقــق رشــد و پیشــرفت پایــدار‬ ‫در اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی خطــاب بــه مدیــران شــرکت هــای دانــش بنیــان و مجموعــه پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری گفــت‪ :‬بــرای پیشــرفت پایدار در اســتان بایــد جایگاه خود‬ ‫ن کنیــد و نقــش مطالبــه گــر داشــته باشــید‪ .‬خوشــبختانه‬ ‫را بهتــر تبیی ـ ‬ ‫چشــم انــداز و برنامــه کمــی در ایــن حــوزه وجــود دارد و بایــد جلســات‬ ‫دوره ای بــرای بررســی پیشــرفت هــا و تســهیل ایــن مســیر برگــزار شــود‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه تعــداد شــرکت هــای دانــش بنیــان در اســتان از ‪ ۴۶‬شــرکت‬ ‫بــه ‪ ۵۴۰‬شــرکت در افــق ‪ ۱۴۰۴‬برســد‪ ،‬ســهم دســتگاه هــا و برنامــه‬ ‫ســاالنه ان تدویــن شــده اســت کــه ایــن برنامــه را از طریــق اســتانداری‬ ‫بــه دســتگاه های اجرایــی‪ ،‬ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی و معاونــت‬ ‫اقتصــادی بــرای پشــتیبانی تســهیالتی‪ ،‬ابــاغ خواهــم کــرد‪ .‬ضمــن اینکه‬ ‫در ســتاد تســهیل نیــز بایــد بــرای حــل مشــکالت دانش بنیان ها ســهمی‬ ‫در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫زنگانــه بــا قدردانــی از تــاش هــای انجــام شــده بــرای توســعه فضاهــای‬ ‫فیزیکــی در مجموعــه پــارک علــم و فنــاوری اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫مشــکلی در خصــوص تامیــن زمیــن بــرای ســایت محصــوالت دانــش‬ ‫بنیــان بــه وجــود امــده بــود کــه در حــال رفــع اســت‪ .‬قــرار اســت پایانــه‬ ‫صادراتــی در اســتان ایجــاد شــود و مــی تــوان ســایت تولیــد محصــوالت‬ ‫دانــش بنیــان را هــم در مجــاورت ایــن پایانــه پیــش بینــی کــرد کــه بــا هــم‬ ‫ســنخیت نیــز دارنــد‪.‬‬ ‫به شرکت های دانش بنیان ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت حمایتی‬ ‫پرداخت می شود‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ ۱۰۰ :‬میلیــارد تومــان از محــل تبصــره ‪ ۱۸‬و ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان هــم از محــل صنــدوق توســعه و پیشــرفت بــرای حمایت‬ ‫از فعالیــت هــای دانــش بنیــان در اســتان پیــش بینــی مــی شــود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار از پایگاه اطالع رســانی اســتانداری‬ ‫ی بــا جمعــی از‬ ‫گلســتان‪ ،‬دکتــر علــی محمــد زنگانــه در نشســت صمیمـ ‬ ‫مدیــدان شــرکت هــای دانــش بنیــان‪ ،‬خــاق و فنــاور عضــو پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری گلســتان بــا بیــان اینکــه در اغلــب شــاخص هــای توســعه ای‬ ‫وضعیــت خوبــی در اســتان نداریــم‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬اســتان گلســتان در‬ ‫زمینــه دارا بــودن ظرفیــت هــای بالقــوه جــزو ‪ ۱۰‬اســتان نخســت کشــور‬ ‫امــا در بــه فعلیــت رســاندن ایــن ظرفیــت هــا عمدتــا جــزو ‪ ۱۰‬اســتان اخــر‬ ‫کشــور اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬ایــن وضعیــت صرفــا بــه فــرد یــا افــراد خاصــی‬ ‫بــر نمــی گــردد بلکــه مربــوط بــه یکســری مباحــث و مســائل ســاختاری‬ ‫پرورش گیاهان دارویی در گلستان جدید است‬ ‫فرهانــی‪ ،‬معــاون باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬پــرورش گیاهــان دارویــی‪،‬‬ ‫صنعتــی نوپــا در اســتان اســت و در حــال حاضــر فقــط کشــاورزان پیشــرو بــه ســراغ ان می رونــد‪.‬‬ ‫نویــد رضــا فراهانــی بیشــترین ســطح زیرکشــت گیاهــان دارویــی را شــرق گلســتان برشــمرد و اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬در شهرســتان هایی نظیــر کاللــه و گالیکــش محصــول زیــره ســبز و ســیاه دانــه کشــت می شــود‪.‬‬ ‫وی ضمــن یــاداوری ایــن مطلــب کــه زیــره ســبز و ســیاه دانــه یک ســاله هســتند‪ ،‬افــزود‪ :‬ســایر‬ ‫کش ـت ها ماننــد نعنــاع فلفلــی‪ ،‬اســتاخدوس‪ ،‬مریــم گلــی و گل گاوزبــان چنــد ســاله هســتند‪.‬‬ ‫معــاون باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی گلســتان بــه کشــت زعفــران در روســتای وامنــان‬ ‫ازادشــهر اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬خوشــبختانه زعفــران کاران روســتا یــک تعاونــی تشــکیل دادنــد کــه‬ ‫تمامــی مراحــل اعــم از کشــت تــا برداشــت و بســته بنــدی را شــرکت تعاونــی انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫فراهانــی در توضیــح ارائــه تســهیالت بــه باغــداران و زارعیــن‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای هــر پــروژه نیــاز اســت‬ ‫تــا ‪ ۲۰‬درصــد هزینــه را تولیدکننــده تقبــل کنــد کــه در ایــن صــورت ‪ ۸۰‬درصــد تســهیالت از ســوی‬ ‫دولــت بــه انهــا پرداخــت خواهــد شــد؛ بازپرداخــت تســهیالت هــم یــک ســال تنفــس دارد و پنــج‬ ‫ســاله بایــد بــه حســاب دولــت واریــز شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن نکتــه کــه درصــد ســود تســهیالت بســته بــه نــوع اعتبــار هرســاله متفــاوت اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬تاکنــون تســهیالت هفــت تــا ‪ ۹‬درصــدی یــا ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۴‬درصــدی داشــتیم امــا اخیــرا ً از تبصــره‬ ‫‪ ۱۸‬ایــن تســهیالت بیــن ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۲‬درصــد پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫معــاون باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی گلســتان از راه انــدازی معاونــت بازرگانــی در جهــاد‬ ‫کشــاورزی اســتان خبــر داد و اضافــه کــرد‪ :‬تاکنــون حــوزه بازرگانــی در اختیــار جهــاد کشــاورزی نبــود‬ ‫امــا اخیــرا ً از ســازمان صمــت گرفتــه شــده و قــرار اســت بــه جهــاد واگــذار شــود کــه پــس از ان بــه‬ ‫مــوارد اینچنینــی هــم در بخــش بازرگانــی ســازمان رســیدگی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی در خاتمــه از نبــود اتحادیــه فعــال در حــوزه باغــداری و گیاهــان دارویــی بــه عنــوان یــک مشــکل‬ ‫یــاد کــرد و گفــت‪ :‬درحالیکــه اتحادیــه باغــداران کشــور در حــال حاضــر بســیار فعــال هســتند و‬ ‫بســیاری از مباحــث اقتصــادی از جملــه ذخیــره و فــروش محصــوالت توســط فعــاالن همیــن‬ ‫صنــف انجــام می شــود‪ ،‬در گلســتان محصــوالت باغــی شــب عیــد اســتان از طریــق شــرکت تعاونــی‬ ‫روســتایی از باغــداران خریــداری می شــود‪.‬‬ ‫جشن گودبای مسئولیت!‬ ‫درســت اســت کــه حافــظ علیــه الرحمــه فرمــوده « هــر‬ ‫کــه را خوابگــه اخــر بــه دو مشــتی خــاک اســت» و عجالتــا ً‬ ‫نیــازی بــه کشــیدن ایــوان بــه افــاک نیســت‪ ،‬ولــی ظاهــرا ً‬ ‫لســان الغیــب ایــن نقشــه را فقــط بــرای مــا معمولــی هــا‬ ‫ترســیم کــرده اســت‪.‬‬ ‫چــرا کــه از مــا بهتــرون بــا جــای گیــری مناســب و اســتفاده‬ ‫بهینــه از تــرک فعــل مدیــران خیلــی شــیک و مجلســی در‬ ‫حــال بســتن بــار خــود هســتند! از ســاخت و ســاز وســط‬ ‫دریــا و کــف رودخانــه گرفتــه تــا دریافــت حقــوق نجومــی و‬ ‫پــاداش هــای انچنانــی و ‪...‬‬ ‫حــاال کــی و کجــا بــا مدیرانــی کــه بــا دیــدن ایــن تخلفــات‬ ‫روی شــان را بــر مــی گرداننــد و مــی گوینــد ان شــالله‬ ‫گربــه اســت‪ ،‬برخــورد مــی شــود‪ ،‬خــدا مــی دانــد‪ .‬بــه قــول‬ ‫شــاعر « ترســم انگــه دهنــد پیرهنــم ‪ /‬کــه نشــان و نامــی‬ ‫از مــن نیســت!»‬ ‫بــاور بفرمائیــد تــرک فعــل برخــی مدیــران باعــث شــده اند‬ ‫عــده ای انچنــان در ســواحل خــزر و جنــگل هــای هیرکانــی‪،‬‬ ‫بیابان هــا و مراتــع و تپه هــای اقتصــادی مملکــت گل‬ ‫کاری کننــد کــه تــا ســال ها عطــر ایــن گل هــا مشــام مــا‬ ‫معمولی هــا را خواهــد ازرد!‬ ‫یعنــی تــرک فعــل هــم حــدی دارد و فکــر نکنــم ایــن قــدر‬ ‫خرابــی بــه همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫طــرف در والیــت مــا شــاگرد خیاطــی اســت و ســهوا ً موقــع‬ ‫اطــو کشــیدن کــت و شــلوار مشــتری را بــرق انداخــت‪.‬‬ ‫اهالــی محــل یــک وانــت بــار ریــش و پشــم و پیلــی ســفید‬ ‫و جوگندمــی گــرو گذاشــتند‪ ،‬هنــوز اوســتا ایــن زبــان بســته‬ ‫را نبخشــیده اســت!‬ ‫ان وقــت دوســتان ‪ 60‬تــن طالیــی را کــه از دوره نادرشــاه‬ ‫و تیرکمــان شــاه جمــع کــرده بودیــم یــک هفتــه ای شــاباش‬ ‫کردنــد و اب از اب تــکان نخــورد! بــاور کنیــد مــردم پشــکل‬ ‫و عنبــر نســا را ایــن طــوری حــراج نمــی کننــد!‬ ‫چهــل ســال کشــید تــا دوســتان پلیــس راهــور مدیــران‬ ‫خــودرو ســازی مملکــت را شــیر فهــم و متقاعــد کردنــد کــه‬ ‫کیســه هــوا هــم در خــودرو هــا نصــب کننــد‪ .‬امــا کیســه‬ ‫هــوا تعبیــه کــرده انــد کــه اگــر زاویــه برخــورد و ســرعت‬ ‫خــودرو کــوک نباشــد‪ ،‬کیســه هــوا بــاز نمــی شــود!‬ ‫اقایــی کــه دکمــه ســبز و قرمــز بــورس را ســوئیچ مــی کنیــد‬ ‫و پولــی را کــه مــردم دو دســتی تقدیــم شــما مــی کننــد‬ ‫و دو ســه روز بعــد عیــن تونــی حمــام حــاج شــهبازخان‬ ‫کرمانشــاه همــه را مــی ســوزانید‪.‬‬ ‫در جریــان باشــید ایــن پــول هــا اشــک دیــده ان هموطــن‬ ‫گــوژ پشــت و اه دل یتیمــان اســت! بــرادر مــن مراقــب‬ ‫ســرمایه مــردم باشــید‪...‬‬ ‫فقــط جســارتا ً حــاال کــه محاکمــه ایــن مدیــران تــرک‬ ‫فعــل کــرده میســر نیســت‪ ،‬دســتکم یــک جشــن گودبــای‬ ‫مســئولیت‪ ،‬گودبــای وندالیســم‪ ،‬گودبــای خرابــکاری یــا‬ ‫چیــزی مشــابه برگــزار کنیــد تــا ایــن بزرگــواران دوبــاره‬ ‫هــوس مشــاور شــدن و عضــو هیــات مدیــره شــدن و‬ ‫دخالــت در امــورات مملکــت بــه سرشــان نزنــد!‬ ‫لیدر هایشکارچیان‬ ‫در ســواحل اشــوراده گلســتان‬ ‫شناســایی شــدند‬ ‫دادســتان بندرترکمــن از شناســایی و احضــار ‪ ۵‬نفــر از لیدر هــای‬ ‫شــکارچیان در ســواحل ایــن منطقــه خبــر داد‪.‬‬ ‫علیرضــا مزیــدی گفــت‪ ۵ :‬نفــر از لیدر هــای ایــن شــکارچیان‬ ‫کــه از طریــق گروه هــای تلگرامــی و واتســاپی اقــدام بــه فراخــوان‬ ‫بــرای شــکار در منطقــه می کردنــد بــا همــکاری پلیــس فتــا‬ ‫شناســایی و بــه دادســرا احضــار شــدند‪.‬‬ ‫دادســتان مزیــدی افــزود‪ :‬دســتور توقیف شــناور ها و قایق های‬ ‫غیرمجــاز هم صادر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن کومه هایــی کــه شــکارچیان غیرمجــاز در‬ ‫منطقــه اشــوراده ســاخته بودنــد تخریــب شــده اســت‪.‬‬ ‫دادســتان مزیــدی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه متخلفــان مطمئــن‬ ‫باشــند اقدامــات غیرقانونــی انــان از چشــم قانــون پنهان نیســت‬ ‫و بــه زودی بایــد در دادگاه پاســخگو باشــند‪ ،‬گفــت‪ :‬تاکنــون‬ ‫‪ ۴۸‬پرونــده بــرای شــکارچیان متخلــف تشــکیل شــده کــه رای‬ ‫‪ ۲۱‬پرونــده صــادر شــده و در مرحلــه اجــرای احــکام اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام ســازمان محیط زیســت امســال بــه علت خطر‬ ‫شــیوع انفوالنــزای فــوق حــاد پرنــدگان‪ ،‬شــکار در ایــن منطقــه‬ ‫اشــوراده و میانکالــه ممنــوع شــده اســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪483‬‬ ‫‪ ۱۵‬حقیقت شگفت انگیز درباره اشک چشم‬ ‫جاوید فرجام نیا‬ ‫بهبود محیط کار برای افراد‬ ‫دارای معلولیت؛‬ ‫چرا و چگونه؟‬ ‫‪ ۶‬نکته برای بهبود محیط کار برای افراد معلول‬ ‫بســیاری از افــراد دارای معلولیــت‪ ،‬در محیــط کار بــا‬ ‫مشــکالت مختلفــی رو ب ـه رو می شــوند‪ .‬ایــن مشــکالت‬ ‫شــامل چیزهــای ســاده مثــل متناســب نبــودن میــز‬ ‫و صندلی هــا تــا تبعیــض بــا دیگــران اســت‪ .‬چه بســا‬ ‫خیلــی از انهــا اصــا نتواننــد بــه شــغلی کــه دوســت‬ ‫دارنــد برســند چراکــه دیگــران معلولیــت را مانــع ان‬ ‫می داننــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬شــما به عنــوان کارفرمــا یــا‬ ‫مدیــر کسـب وکار می توانیــد بــا انجــام تغییــرات فیزیکــی‬ ‫و بازطراحــی محیــط کار‪ ،‬فضایــی را بــرای حضــور ایــن‬ ‫افــراد در تیــم خــود فراهــم کنیــد‪ .‬امــا چــه ضرورتــی دارد‬ ‫کــه محیــط کار مناســب افــراد دارای معلولیــت باشــد؟!‬ ‫پاســخ ایــن پرســش و پرســش های دیگــر را در ادامــه‬ ‫بخوانید‪.‬ادامــه شــماره ‪482‬‬ ‫در درون اتاق هــا و داخــل ســاختمان نیــز می تــوان‬ ‫مــواردی ماننــد تجهیــزات رایانــه ای مناســب بــرای‬ ‫اســتفاده از معلــوالن‪ ،‬توالت هــای مختــص معلــوالن‪،‬‬ ‫کلید هــای روشــنایی‪ ،‬دســتگیره های در و… را در نظــر‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫بازهــم تاکیــد می کنیــم کــه بهتــر اســت پیــش از هــر‬ ‫اقــدام یــا خریــدی‪ ،‬بــا افــراد دارای معلولیــت در شــرکت‬ ‫یــا متخصصــان ایــن حــوزه دربــاره تجهیــزات و وســایلی‬ ‫کــه بایــد خریــداری یــا اصــاح شــوند‪ ،‬مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬خط مشی های کسب وکارتان را بازنگری کنید‬ ‫بازنگــری خط مشــی و سیاســت های شــرکت خــود‪،‬‬ ‫وقتــی در حــال ســاخت محیــط کاری متنــوع و مناســب‬ ‫بــرای افــراد معلــول هســتید‪ ،‬بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫ایــن بازنگری هــا بــه مــوارد مختلــف مربــوط اســت‪:‬‬ ‫از نحــوه برخــورد شــما بــا مســئله تبعیــض تــا‬ ‫انعطاف پذیــری ســاعات کاری‪ .‬اگــر می خواهیــد محیــط‬ ‫کاری شــما مناســب همــه اقشــار و گروه هــا باشــد‪،‬‬ ‫بایــد خط مشــی ها و سیاســت های شــما بــه گونــه ای‬ ‫بازطراحــی شــوند کــه ایــن مــورد در انهــا بازتــاب پیــدا‬ ‫کنــد؛ بــرای مثــال‪:‬‬ ‫شــیوه های امــوزش پذیــرش تنــوع‪ ،‬قوانیــن و‬ ‫منشــور اخالقــی و نیــز اصــول برخــورد بــا خاطیــان بایــد‬ ‫به روشــنی بیــان شــده باشــد؛‬ ‫ســاعت های کاری انعطاف پذیــر بــرای افــراد معلولــی‬ ‫کــه نمی تواننــد تمــام روز هــای هفتــه در محیــط کار‬ ‫حاضــر شــوند‪ ،‬در نظــر گرفتــه شــده باشــد؛‬ ‫امکان دورکاری برای افراد معلول فراهم شده باشد؛‬ ‫ســازگاری کافــی بــرای مواجهــه بــا زمان هایــی کــه فــرد‬ ‫معلــول توانایــی دنبال کــردن برنامــه عــادی کاری اش را‬ ‫نــدارد‪ ،‬وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ایــن خط مشــی ها‪ ،‬در واقــع‪ ،‬نقشــه راه شــما بــرای‬ ‫بازطراحــی محیــط کار به جهــت ایجــاد فضــای مناســب‬ ‫بــرای همــه گروه هــا از جملــه افــراد معلــول اســت‪.‬‬ ‫نکتــه پایانــی اینکــه بســیاری از کشــورها قوانیــن و‬ ‫ائین نامه هــای سفت وســختی دربــاره به کارگیــری افــراد‬ ‫معلــول در محیــط کار دارنــد‪ .‬پیــش از انکــه به ســمت‬ ‫محیــط کاری متنــوع برویــد‪ ،‬حتمــا ایــن قوانیــن را بررســی‬ ‫کنیــد یــا از مشــاوره حقوقــی کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫باچطورهمراهماباشید‪...‬‬ ‫فاطمه زاهدی‬ ‫اش ـک ریختن یکــی از واکنش هــای بــدن بــه شــرایطی اســت کــه‬ ‫در حــال تجربــه ان هســتیم‪ .‬گاهــی از فــرط ناراحتــی و اســتیصال‬ ‫اشــکمان ناخــوداگاه ســرازیر می شــود و گاهــی هــم از فــرط شــادی‬ ‫اشــک شــوق می ریزیــم‪ .‬حــال ســوالی پیــش می ایــد؛ ماهیــت‬ ‫اشــک چیســت؟ از چه چیزی تشــکیل شــده اســت؟ در این مقاله‪،‬‬ ‫حقایــق جالبــی دربــاره اشــک خواهیــد خوانــد‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫ادامــه شــماره ‪482‬‬ ‫‪ .۹‬اشک تمساح واقعی است‬ ‫معموال اصطالح «اشــک تمســاح» برای توصیف کســی اســتفاده‬ ‫می شــود کــه تظاهــر بــه گریــه می کنــد‪ .‬ایــن اصطــاح ناشــی از‬ ‫افســانه ای اســت کــه می گویــد تمســاح ها هنــگام خــوردن انســان‬ ‫گریــه می کننــد‪ .‬بــر اســاس مطالعـه ای در ســال ‪ ،۲۰۰۷‬تمســاح ها‬ ‫ممکــن اســت هنــگام غذاخــوردن گریــه کننــد‪ .‬البتــه دلیــل‬ ‫گریه کردنشــان هنــوز مشــخص نشــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬نوزادان هنگام گریه اشک تولید نمی کنند‬ ‫نــوزادان هنــگام گریــه اشــک تولیــد نمی کننــد‪ ،‬زیــرا غــدد اشــکی‬ ‫انهــا کامــل رشــد نکرده انــد‪ .‬انهــا ممکــن اســت در یــک مــاه اول‬ ‫زندگــی بــدون اشــک گریــه کننــد‪.‬‬ ‫برخــی از نــوزادان بــا انســداد مجــاری اشــکی بــه دنیــا می اینــد یــا‬ ‫دچــار ان می شــوند‪ .‬در ایــن مــوارد امــکان دارد نــوزاد اشــک تولیــد‬ ‫کنــد‪ ،‬امــا شــاید یــک یــا هــر دو مجــرای اشــکی او کامــا بــاز نباشــند‬ ‫یــا مســدود شــده باشــند‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬گریه در خواب واقعی است‬ ‫ایــن اتفــاق بیشــتر بــرای نــوزادان و کــودکان می افتــد‪ ،‬امــا افــراد در‬ ‫هــر ســنی ممکــن اســت گریــه در خــواب را تجربــه کننــد‪ .‬چیزهایــی‬ ‫کــه می تواننــد باعــث شــوند در خــواب گریــه کنیــم یــا بــا احساســی‬ ‫شــبیه بــه گریــه از خــواب بیــدار شــویم عبارت انــد از‪:‬‬ ‫کابوس ها؛‬ ‫وحشت خواب؛‬ ‫غم و اندوه؛‬ ‫افسردگی؛‬ ‫استرس و اضطراب؛‬ ‫درد مزمن؛‬ ‫الرژی‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬حیوانات هم اشک می ریزند‪ ،‬اما نه اشک احساسی‬ ‫حیوانــات بــرای حفــظ رطوبــت و محافظــت از چشــم اشــک تولیــد‬ ‫می کنند‪ .‬اشـک ریختن حیوانات ممکن اســت در پاســخ به محرک ها و‬ ‫اســیب باشــد‪ ،‬امــا انهــا ماننــد انســان اشــک احساســی تولیــد نمی کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬زنان بیشتر از مردان گریه می کنند‬ ‫ادعاهــای زیــادی وجــود دارنــد کــه زنــان بیشــتر از مــردان گریــه‬ ‫ت امده انــد‪.‬‬ ‫می کننــد و تعــدادی از انهــا طــی تحقیقــات بــ ه دســ ‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬هیچ کــس دقیقــا نمی دانــد کــه چــرا زنــان ممکــن‬ ‫اســت بیشــتر از مــردان گریــه کننــد‪ .‬شــاید دلیلــش مجــاری اشــکی‬ ‫کوچک تــر مــردان یــا هورمــون پروالکتیــن بیشــتر در زنــان باشــد‪.‬‬ ‫پروالکتیــن هورمونــی اســت کــه تولیــد شــیر مــادر را افزایــش‬ ‫می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬اشک های مهارنشدنی‬ ‫بی ثباتــی عاطفــی (‪ )PBA‬وضعیتــی اســت کــه می توانــد باعــث‬ ‫اشـک های مهارنشــدنی شــود‪ .‬بی اختیــاری عاطفــی بــا گریــه یــا خنــده‬ ‫ناگهانــی غیــرارادی مشــخص می شــود کــه ایــن خنــده معمــوال بــه‬ ‫اشــک تبدیــل می شــود‪ PBA .‬معمــوال افــراد مبتــا بــه بیماری هــا یــا‬ ‫اســیب های عصبــی خــاص ماننــد ســکته مغــزی‪ ،‬بیمــاری الزایمــر‪،‬‬ ‫بیمــاری پارکینســون و ام اس را تحت تاثیــر قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬کمبود اشک می تواند اسیب جدی به چشم ها بزند‬ ‫اشــک ســطح چشــم شــما را صاف و شــفاف نگه می دارد و در عین‬ ‫حــال در برابــر عفونــت نیــز از ان محافظــت می کنــد‪ .‬بــدون اشــک‬ ‫کافــی‪ ،‬چشــمان شــما در معــرض خطــرات زیــر قــرار می گیرنــد‪:‬‬ ‫سایش قرنیه؛‬ ‫عفونت چشم؛‬ ‫زخم قرنیه؛‬ ‫اختالالت بینایی‪.‬‬ ‫شــما از ایــن حقایــق اگاه بودیــد؟ مــوردی بــرای اضافه کــردن بــه‬ ‫ایــن فهرســت داریــد؟‬ ‫باچطورهمراه ماباشید‪...‬‬ ‫بهاره رضاجو‬ ‫زبان بدن فرد خودشیفته‬ ‫را بشناسید‬ ‫خودشــیفتگی وضعیتــی روانــی اســت کــه در ان افــراد احســاس‬ ‫خودبزرگ بینــی و برتــری بــه دیگــران دارنــد‪ .‬افــراد خودشــیفته اغلــب‬ ‫اعتمادبه نفــس زیــادی از خودشــان نشــان می دهنــد‪ ،‬امــا پشــت‬ ‫ایــن نقــاب مطمئــن‪ ،‬عزت نفــس شــکننده ای پنهــان اســت کــه بــا‬ ‫کوچک تریــن انتقــاد به ســرعت خــودش را اشــکار می کنــد‪ .‬البتــه‬ ‫اگــر دقــت کنیــم تقریبــا در هــر کســی مقــداری خودشــیفتگی دیــده‬ ‫می شــود‪ ،‬امــا بســیار جزئــی اســت و بــه کســی اســیب نمی رســاند‪.‬‬ ‫مشــکل وقتــی اغــاز می شــود کــه فــرد بــه اختــال خودشــیفتگی مبتال‬ ‫باشــد‪ .‬اگــر بــا ایــن افــراد وارد رابطــه عاطفــی شــوید‪ ،‬اســیب های‬ ‫زیــادی خواهیــد دیــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل در ایــن مقالــه می خواهیــم‬ ‫دربــاره زبــان بــدن فــرد خودشــیفته صحبــت کنیم تا با شــناخت کامل‬ ‫از برقــراری رابطــه عشــقی یــا صمیمــی بــا او خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪482‬‬ ‫‪ .۴‬خنده های فرد خودشیفته؛ خنده ای از سر رضایت با دیدن‬ ‫شکست دیگران‬ ‫دیدی عزیزم؟ به خیالش می تونست با من رقابت کنه! حقش بود!‬ ‫فاطمه مهراسبی‬ ‫راضی کردن دیگران‬ ‫چه زمانی تبدیل به‬ ‫عادتی غلط می شود؟‬ ‫کمک کــردن بــه دیگــران و مهربانــی یکــی از مهم تریــن رفتارهــای انســانی اســت‪،‬‬ ‫امــا برخــی از افــراد هــرکاری بــرای راضــی کــردن دیگــران انجــام می دهنــد کــه نوعــی‬ ‫ضعــف عاطفــی محســوب می شــود‪ .‬ایــن دســته از افــراد بــه رضایــت دیگــران اولویــت‬ ‫بیشــتر می دهنــد تــا انچــه خودشــان می خواهنــد و بــه همیــن دلیــل دچــار اســترس‬ ‫و حــال درونــی نامطلــوب می شــوند‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬نشــانه های رفتــاری افــرادی را‬ ‫بیــان می کنیــم کــه فقــط دنبــال جلــب رضایــت دیگــران هســتند و راهکارهایــی بــرای‬ ‫کاهــش و رفــع ایــن نقطــه ضعــف احساســی و عاطفــی ارائــه می کنیــم‪.‬‬ ‫چه وقت راضی کردن دیگران ایراد تلقی می شود؟‬ ‫جلــب رضایــت دیگــران در حــد معقــول‪ ،‬کاری اســت کــه همــه افــراد بایــد ان را‬ ‫انجــام دهنــد‪ .‬مثــا اگــر فرزنــدان وظایفشــان را به خوبــی انجــام دهنــد‪ ،‬می تواننــد‬ ‫رضایــت پــدر و مــادر را جلــب کننــد و ایــن موضــوع در هــر دو طــرف احســاس خوبــی‬ ‫ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫جلــب رضایــت زمانــی بــه مشــکل تبدیــل می شــود کــه افــراد خواســته های دیگــران‬ ‫و نیازهایشــان را بــه خواســته های درونــی خودشــان اولویــت دهنــد‪ .‬در نــگاه اول‬ ‫افراد خودشیفته از شکست های دیگران لذت می برند‪.‬‬ ‫اخرین نشانه غیرکالمی برای تحلیل رفتار افراد خودشیفته‬ ‫خنده های انهاست‪ .‬منظورمان از خندیدن ان زمانی نیست‬ ‫که بی اختیار می خندد‪ .‬داریم درباره خنده ای صحبت می کنیم‬ ‫که در لحظاتی خاص خود را نشان می دهد‪ ،‬یعنی وقتی‬ ‫فرد خودشیفته به هدفش می رسد و تسلیم شدن یکی از‬ ‫قربانیانش را می بیند یا مشاهده می کند که رقیبش شکست‬ ‫خورده است‪.‬‬ ‫خنده او نشان می دهد که از شکست دیگران خوشحال‬ ‫است و اگر خودش هم در این شکست سهیم بوده باشد‪ ،‬با‬ ‫لذت و رضایت بیشتری می خندد‪.‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫تشخیص اختالل خودشیفتگی در افراد به لطف استراتژی‬ ‫فوق العاده ای مانند زبان بدن تقریبا اسان است‪ .‬زبان بدن‬ ‫فرد خودشیفته ماهیت واقعی او را اشکار می کند که با مهارت‬ ‫تمام سعی در پنهان کردنش دارد‪.‬‬ ‫بسیاری از ویژگی هایی که برشمردیم در این افراد رایج‬ ‫هستند‪ ،‬اما این بدان معنا نیست که هر کسی یکی از این‬ ‫ویژگی ها را دارد به اختالل خودشیفتگی مبتالست‪.‬‬ ‫همچنین بسیاری از افراد خودشیفته ممکن است در سطح‬ ‫اسیب شناختی یا نوع بدخیم ان نباشند‪ .‬این افراد احتماال کمی‬ ‫اغواکنندگی دارند و شاید ان را به طور کامل با زبان بدن اشکار‬ ‫بــه نظــر می رســد ایــن افــراد بســیار ســازگار و مهربــان هســتند و مخالفتــی بــا کســی‬ ‫ندارنــد‪ ،‬امــا در اغلــب انهــا الگوهــای رفتــاری اشــتباهی چــون ازخودگذشــتگی بیــش‬ ‫از حــد و غفلــت از خــود دیــده می شــود‪.‬‬ ‫ویژگی های افرادی که دنبال راضی کردن دیگران هستند چیست؟‬ ‫مهارت نه گفتن ندارند و وقتی به کسی نه می گویند‪ ،‬احساس گناه می کنند‪.‬‬ ‫به شــدت درگیــر نظــرات و احساســات دیگــران هســتند و در قبــال احساســات و‬ ‫تفکــرات انهــا احســاس مســئولیت می کننــد‪.‬‬ ‫خودشــان را به خاطــر انجــام کارهــای دیگــران تحت فشــار می گذارنــد و هیــچ زمــان‬ ‫ازادی ندارنــد‪.‬‬ ‫وقتــی دیگــران از ان هــا عصبانــی می شــوند‪ ،‬احســاس گنــاه دارنــد و مــدام خودشــان‬ ‫را ســرزنش می کننــد‪.‬‬ ‫به خاطر دیگران کارهایی را انجام می دهند که خودشان دوست ندارند‪.‬‬ ‫به خاطر نظر دیگران سراغ کارهایی که بهشان عالقه دارند‪ ،‬نمی روند‪.‬‬ ‫عزت نفس پایینی دارند‪.‬‬ ‫دنبال این هستند که دیگران دوستشان داشته باشند و تنهایشان نگذارند‪.‬‬ ‫شبیه به اطرافیانشان رفتار می کنند و اصالت خودشان را از دست می دهند‪.‬‬ ‫فقط زمانی احساس خوبی دارند که همه از انها راضی باشند‪.‬‬ ‫ناراحتی خود را ابزار نمی کنند تا مبادا دیگران ناراحت و ناراضی شوند‪.‬‬ ‫همیشه سعی می کنند کارهایی را انجام دهند که دیگران را خشنود می کنند‪.‬‬ ‫از عبارت هــای «متاســفم»‪« ،‬شــرمنده ام»‪« ،‬ببخشــید» و ماننــد اینهــا زیــاد‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ ،‬حتــی اگــر مقصــر نباشــند‪.‬‬ ‫حتــی وقتــی مقصــر نیســتند‪ ،‬تقصیرهــا را گــردن می گیرنــد یــا دیگــران تقصیــر را‬ ‫گــردن انهــا می اندازنــد‪.‬‬ ‫بــا همــه موافــق هســتند‪ ،‬حتــی اگــر احســاس متفاوتــی بــه ان موضــوع داشــته‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫مــردم معمــوال از افــرادی کــه دنبــال جلــب رضایــت دیگران انــد راضــی هســتند‪ ،‬امــا‬ ‫خــود ایــن افــراد به خاطــر توجه نکــردن بــه تمایــات درونی شــان مضطــرب و خســته‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫چرا برخی از افراد مدام دنبال رضایت دیگران هستند؟‬ ‫مهم تریــن راهــکار بــرای حــل مشــکل‪ ،‬شناســایی عوامــل ایجادکننــده ان و‬ ‫نکنند‪ .‬هر شخص با دیگری متفاوت است و بسته به نوع‬ ‫شخصیت او و درجه خودشیفتگی‪ ،‬ممکن است زبان بدنش‬ ‫کمی متفاوت باشد‪.‬‬ ‫شما بگویید‬ ‫ایا در اطرافتان فردی خودشیفته هست که به او خیلی نزدیک‬ ‫باشید یا فقط دورادور با هم در ارتباط هستید؟ ایا بودن در کنار‬ ‫این افراد شما را ناراحت نمی کند؟ لطفا درباره این موضوع در‬ ‫بخش دیدگاه ها صحبت کنید‪.‬‬ ‫باچطورهمراهماباشید‪...‬‬ ‫حل کردنشــان اســت‪ .‬برخــی از ضعف هــای شــخصیتی و روان شــناختی باعــث‬ ‫می شــوند افــراد وســواس گون ه دنبــال جلــب رضایــت دیگــران باشــند‪ .‬در ادامــه برخــی‬ ‫از متداول تریــن ضعف هــا را نــام می بریــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬عزت نفس پایین‬ ‫وقتــی فــردی بــرای تمایــات و خواســته های خــودش ارزش قائــل نباشــد‪ ،‬نیازهــای‬ ‫دیگــران را در اولویــت قــرار می دهــد و رفتارهــا و کارهــای او بــه انچــه خوشــایند‬ ‫دیگــران اســت محــدود خواهــد شــد‪ .‬افــرادی کــه عزت نفــس پاییــن دارنــد مــدام‬ ‫دنبــال تاییدگرفتــن از دیگــران هســتند و احســاس می کننــد تنهــا در صورتــی ایــن‬ ‫تاییــد را می گیرنــد کــه رضایــت دیگــران را جلــب کــرده باشــند و اگــر کاری مطابــق بــا‬ ‫خواســت خودشــان انجــام دهنــد‪ ،‬تاییــد نمی شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬احساس ناامنی‬ ‫در برخــی مــوارد‪ ،‬افــراد فقــط بــه ایــن دلیــل دنبــال راضــی کــردن دیگــران هســتند کــه‬ ‫می ترســند دوست داشــتنی نباشــند یــا تــرک شــوند‪ .‬ایــن افــراد اعتقــاد دارنــد دیگــران‬ ‫فقــط در صورتــی بــا انهــا می ماننــد و دوستشــان دارنــد کــه کارهــای خوشایندشــان‬ ‫انجــام شــوند‪ .‬بنابرایــن بــرای احســاس امنیــت و اطمینــان از دوست داشته شــدن‪ ،‬بــه‬ ‫رباتــی گوش به فرمــان تبدیــل می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کمال گرایی‬ ‫کمال گرایــی باعــث می شــود برخــی از افــراد دوســت داشــته باشــند همه چیــز کامــل‬ ‫و بی نقــص باشــد‪ ،‬بنابرایــن کوچک تریــن نظــر منفــی دربــاره کارشــان را نمی پذیرنــد‬ ‫و می خواهنــد رضایــت تمــام مخاطبــان را جلــب کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تجربیات تلخ گذشته‬ ‫شــاید تجربیــات تلخــی کــه در گذشــته بــه افــراد اســیب رســانده اند باعــث شــوند‬ ‫انهــا مــدام دنبــال راضــی کــردن دیگــران باشــند‪ .‬مثــا اگــر فــردی در گذشــته به خاطــر‬ ‫ابــراز نظــر شــخصی خــود بــا توهین هــای شــدید مواجــه شــده باشــد‪ ،‬وقتــی بعــدا‬ ‫در جمعــی قــرار بگیــرد‪ ،‬ممکــن اســت بــرای جلــب نظــر دیگــران تــاش کنــد و نظــر‬ ‫شــخصی خــودش را نگویــد‪.‬‬ ‫باچطورهمراهماباشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫پلیــس فتــا خبــر داد ‪ :‬فــردی کــه بــا وعــده فــروش لبــاس درفضــای مجــازی از‪ 42‬شــهروند کالهبــرداری‬ ‫می کــرد‪ ،‬بــا تــاش کارشناســان پلیــس فتــا‪ ،‬شناســایی و دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســامع خورشــاد اظهــار داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه چندیــن نفــر بــه ایــن پلیــس بــا در دســت‬ ‫داشــتن مرجوعــه قضایــى و درخواســت رســیدگى بــه شــکوائیه هــای خــود را مبنــى بــر کالهبــردارى از‬ ‫طریــق شــبکه های اجتماعــی اینســتاگرام بــا اگهــی جعلــی فــروش لبــاس عنــوان کردنــد؛ در ایــن خصــوص‬ ‫موضــوع بــه طــور ویــژه در دســتور کار ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫دستگیریکالهبردار‬ ‫‪ 9‬میلیارد ریالی‬ ‫فروشنده لباس‬ ‫در اینستاگرام‬ ‫ یکشنبه ‪ 24‬بهمن ‪1400‬‬ ‫الزام پلتفرم های درج اگهی به پنج قابلیت‬ ‫دبیــر هیــات عالــی نظــارت بــر ســازمان هــای‬ ‫صنفــی کشــور گفــت‪ :‬بــه منظــور کنتــرل و‬ ‫جلوگیــری از درج اگهــی صــوری در بســتر‬ ‫ســایت های اینترنتــی و اطمینــان و اعتمــاد‬ ‫هــر چــه بیشــتر مــردم بــه کســب وکارهــای‬ ‫اینترنتــی‪ ،‬راه حل هایــی درخصــوص جلوگیــری‬ ‫از درج اگهی هــای مشــکوک بــه قیمت ســازی و‬ ‫معامــات صــوری در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه زعــم اکثــر فعــاالن بــازار خــودرو‪ ،‬در حــال‬ ‫حاضــر میــزان معامــات خــودرو بــه حداقــل‬ ‫رســیده و بــازار خــودرو دوره رکــود را ســپری‬ ‫می کنــد؛ امــا برخــی از فروشــندگان خــودرو‪،‬‬ ‫قیمت هایــی را در فضــای مجــازی اعــام می کنند‬ ‫کــه خریــداری بــرای ان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز اصنــاف و بازرگانــان وزارت صمــت‬ ‫در ادامــه بــا اشــاره بــه این کــه برخــی دالالن بــه‬ ‫دلیــل مباحثــی کــه در روزهــای گذشــته در مــورد‬ ‫قیمــت خــودرو مطــرح شــده‪ ،‬قیمت هــای کاذبــی‬ ‫را در فضــای مجــازی اعــام کرده انــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر در بــازار خــودرو‪ ،‬فروشــنده زیــاد و‬ ‫خریــدار کــم اســت؛ بــه همیــن جهــت و بــه منظــور‬ ‫کنتــرل و جلوگیــری از درج اگهــی صــوری در بســتر‬ ‫ســایت های اینترنتــی و اطمینــان و اعتمــاد هــر چــه‬ ‫بیشــتر مــردم بــه کســب وکارهــای اینترنتــی‪ ،‬هفته‬ ‫گذشــته بــا صاحبــان ایــن کســب وکارها‪ ،‬جلســاتی‬ ‫برگــزار و راه حل هایی درخصوص جلوگیــری از درج‬ ‫اگهی هــای مشــکوک بــه قیمت ســازی و معامــات‬ ‫صــوری در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫دبیــر هیــات عالــی نظــارت ضمــن تاکیــد‬ ‫بــر این کــه در واقــع ابالغیــه وزارت صمــت‬ ‫نتیجــه برگــزاری جلســات متعــدد و جلســه بــا‬ ‫کسـب وکارهای مذکــور اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫بــر ایــن اســاس مقــرر شــد تــا کلیــه پلت فرم هــای‬ ‫درج اگهــی‪ 5 ،‬قابلیــت را بــر روی پلــت فــرم خــود‬ ‫ایجــاد نماینــد کــه شــامل‪:‬‬ ‫‪ -1‬ایجاد امکان احراز هویت اگهی دهنده‪،‬‬ ‫‪ -2‬احراز صالحیت کسب و کاری اگهی دهنده‪،‬‬ ‫‪ -3‬احراز وجود خودرو اگهی شده‪،‬‬ ‫‪ -4‬اختصــاص نشــان مجــزا بــرای هریــک از‬ ‫مــوارد مذکــور‬ ‫‪ -5‬نمایــش مجمــوع تعــداد اگهــی هــای منتشــره‬ ‫هــر فــرد‪،‬‬ ‫معتمدوزیــری در ادامــه تاکید کرد‪ :‬بدین ترتیب‬ ‫بــرای احــراز هویــت اگهی دهنــده‪ ،‬پلت فرم ها ب ه‬ ‫صــورت اختیــاری می تواننــد یکــی از ســامانه های‬ ‫احــراز هویــت دارای مجــوز به طــور مثــال ســماوا‬ ‫( متعلــق بــه ســازمان فنــاوری اطالعــات) و امتــا‬ ‫(متعلــق بــه مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی)‬ ‫را بــرای اســتعالم برخــط انتخــاب کننــد و پــس از‬ ‫احــراز هویــت اگهی دهنــده‪ ،‬جهــت اعتمادزائــی‬ ‫بــه خریــداران ایــن موضــوع را بــا نشــان مشــخص‬ ‫بــه ان هــا اطالع رســانی کننــد‪.‬‬ ‫دبیــر عالــی هیــات نظــارت در ادامه خاطر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬در مرحلــه بعــدی‪ ،‬بــرای این کــه خریــداران‬ ‫اطمینــان حاصــل کننــد خــودروی اگهــی شــده‬ ‫واقعــا ًوجــود دارد‪ ،‬از طریــق اســتعالم سیســتمی‬ ‫بیمــه شــخص ثالــث از ســامانه بیمــه مرکــزی‪،‬‬ ‫وجــود خــودرو اگهــی شــده نیــز احــراز می شــود‬ ‫و ایــن مــورد نیــز بــا نشــان مجــزا بــه اطــاع‬ ‫خریــداران خواهــد رســید و همچنیــن بــه منظــور‬ ‫ایجــاد شــفافیت‪ ،‬مجمــوع تعــداد اگهی هــای‬ ‫منتشــر شــده توســط یــک اگهــی دهنــده‪ ،‬جهــت‬ ‫اگاهــی بیننــدگان نمایــش داده می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز اصنــاف و بازرگانــان وزارت‬ ‫صمــت بــا بیــان این کــه بــه منظــور کنتــرل‬ ‫بــازار‪ ،‬تدابیــر دیگــری نیــز لحــاظ شــده اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ســایت های درج اگهــی‪ ،‬بایــد در مــورد‬ ‫خودروهایــی کــه توســط وزارت صمــت فهرســت‬ ‫ ان هــا تعییــن و ابــاغ می شــود‪ ،‬از انتشــار بیــش‬ ‫دستگیری عامل ایجاد مزاحمت از طریق‬ ‫انتشار شماره همراه در فضای مجازی‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری فــردی کــه بــا انگیــزه ســرگرمی اقــدام بــه انتشــار‬ ‫شــماره تلفــن افــراد از طریــق فضــای مجــازی مــی کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‬ ‫مراقب پیامک های‬ ‫جعلی سهام عدالت‬ ‫باشید‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرائــم ســایبری پلیــس‬ ‫از یــک اگهــی بــرای یک خودرو مشــخص‪ ،‬توســط‬ ‫یــک اگهــی دهنــده جلوگیــری کننــد و اســتانه‬ ‫تعــداد اگهــی به منظور تفکیــک اگهی دهندگانی‬ ‫کــه خــودرو شــخصی خــود را اگهــی می کننــد‪ ،‬از‬ ‫نمایشــگاه داران خــودرو و ســایر فعــاالن کســب و‬ ‫کار مربوطــه رعایــت نماینــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬درصورتــی کــه یــک اگهــی دهنده‬ ‫بخواهــد بیــش از میــزان اســتانه تعییــن شــده‬ ‫اگهــی دهــد‪ ،‬حتمــا بایــد دارای پروانــه کســب یــا‬ ‫ســایر مجوزهــای قانونــی باشــد‪.‬‬ ‫معتمدوزیــری در پایــان بــا اشــاره بــه این کــه‬ ‫درخصــوص درج بــازه قیمــت بــر روی ســایت ها‪،‬‬ ‫بــا توافقــی کــه ســال گذشــته بــا کســب وکارهــای‬ ‫مذکــور به عمــل امــد و توســط دبیرخانــه هیــات‬ ‫عالــی نظــارت از طریــق اتــاق اصنــاف ایــران‬ ‫و اتحادیــه کشــوری کســب وکارهــای مجــازی‬ ‫بــه ان هــا ابــاغ شــده‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ان هــا بــا‬ ‫فعــال کــردن مکانیــزم نــرم افــزار کنتــرل قیمــت‪،‬‬ ‫قیمت هــای باالتــر از عــرف بــازار را نمایــش‬ ‫نمی دهنــد و ســاز و کار تعییــن قیمــت عــرف بــازار‬ ‫بــرای جلوگیــری از قیمت ســازی شــامل‪:‬‬ ‫جمــع اوری داده قیمــت از نمایشــگاه هــای‬ ‫اتومبیــل دارای پروانــه کســب‪ ،‬قیمــت معامــات‬ ‫روز خــودرو در مراکــز خریــد و فــروش‪ ،‬قیمــت‬ ‫روزخــودرو اعالمــی از ســوی تولیــد کننــدگان و‬ ‫نمایندگی هــای رســمی مــی باشــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ دوم ســالطان ابــادی در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬خانمــی بــا در‬ ‫دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی بــه ایــن پلیــس مراجعــه و اظهــار داشــت‬ ‫شــماره تلفــن همــراه بنــده بــدون اطــاع خــودم در شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫منتشــر شــده کــه باعــث ایجــاد مزاحمــت هــای تلفنــی مکــرر و برهــم زدن‬ ‫ارامــش روحــی و روانــی در زندگــی بنــده شــده اســت کــه در ایــن خصــوص‬ ‫پرونــده ای تشــکیل و در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اظهــارات شــاکی مبنــی بــر اطالعاتــی کــه از طریــق‬ ‫مزاحمــان خــود کســب کــرده بــود و مســتندات موجــود‪ ،‬کارشناســان‬ ‫پلیس فتــا توانســتند عامــل ایجــاد مزاحمــت را شناســایی و پــس از‬ ‫هماهنگــی هــای الزم بــا مقــام قضایــی دســتگیرکنند‪.‬‬ ‫فتــا انتظامــی کشــور توصیه هــا و هشــدارهایی را بــرای پیشــگیری‬ ‫از هرگونــه ســوء اســتفاده و کالهبــرداری از شــهروندان در‬ ‫پوشــش ســهام عدالــت بــه هموطنــان ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ علــی محمــد رجبــی‪ ،‬رئیــس مرکــز تشــخیص‬ ‫و پیشــگیری از جرائــم ســایبری پلیــس فتــا انتظامــی کشــور‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر اخبــاری‬ ‫مبنــی بــر واریــز ســود ســهام عدالــت از ســوی مراجــع مربوطــه‬ ‫در ســایت های خبــری انتشــار یافتــه اســت کــه ایــن موضــوع بــا‬ ‫توجــه بــه وجــود افــراد ســود جــو‪ ،‬دقــت شــهروندان را می طلبــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ رجبــی افــزود‪ :‬طبــق اخبــار منتشــر شــده ســود ســهام‬ ‫عدالــت احتمــاال در اواخــر بهمــن مــاه امســال بــه حســاب‬ ‫دارنــدگان ســهام عدالــت واریــز خواهــد شــد و هیــچ گونــه عمــل‬ ‫اضافــی از قبیــل پرداخــت وجــه از ســوی شــهروندان نیــاز نیســت‪.‬‬ ‫وی بــه ســابقه کالهبــرداری از شــهروندان بــا عنــوان ســهام‬ ‫عدالــت در ســال هــای اخیــر اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن احتمــال‬ ‫وجــود دارد کــه مجرمــان ســایبری بــا ارســال پیامک هایــی تحــت‬ ‫کالهبرداری از شهروندان با برگزاری دوره ارایشی‬ ‫میکروبلیدینگ‬ ‫پلیس فتا از شناسایی عامل کالهبرداری در فضای مجازی با اگهی برگزاری دوره ارایشی خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ‪« :‬ســرهنگ علی رضــا یعقوبــی»‪،‬‬ ‫در تشــریح این خبر اظهار داشــت‪ :‬در پی مراجعه یکی از شــهروندان با در دســت داشــتن مرجوعه قضایی‬ ‫مبنــی بــر کالهبــرداری مالــی در فضــای مجــازی بــا ترفنــد برگزاری دوره ارایشــی میکروبلیدینگ و بــه دنبال ان‬ ‫از دســت دادن مقادیــر قابــل توجهــی وجــه‪ ،‬پرونــده ای تشــکیل و رســیدگی بــه ان در دســتور کار کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا قــرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از اخــذ اظهــارات شــاکیه و بــا بررســی های اولیــه صــورت گرفتــه پیرامــون موضــوع‬ ‫مشــخص گردیــد شــاکیه از طریــق تبلیغــات صفحــه اینســتاگرامی اگهــی برگــزاری دوره ارایشــی‬ ‫میکروبلیدینــگ را مشــاهده کــرده اســت و فــردی ناشــناس خــود را مــدرس دوره ارایشــی میکروبلیدینــگ‬ ‫معرفــی نمــوده اســت ‪.‬‬ ‫کالهبرداری‬ ‫از فروشندگان کاال‬ ‫با ارائه رسید جعلی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری افــرادی‬ ‫خبــرداد کــه بــا ارائــه رســید جعلــی اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری می نمودنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــی ابوطالبــی در تشــریح ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬شــخصی بــا دردســت‬ ‫داشــتن مرجوعــه قضایــی بــه پلیــس فتــا‬ ‫مراجعــه و بیــان داشــت دو نفــر (زن و مــرد)‬ ‫بــه مغــازه وی مراجعــه و پــس از خریــد‪ ،‬مبلــغ‬ ‫پرداختــی را طــی یــک رســید اینترنــت بانــک‬ ‫بــا عنــوان (تراکنــش موفــق) نشــان داده و‬ ‫محصــول را دریافــت نمودنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بیــان داشــت‪ :‬شــاکی در‬ ‫ادامــه اظهاراتــش گفــت بــا توجــه بــه شــلوغی‬ ‫مغــازه وقــت چــک کــردن پیامــک بانکــی را‬ ‫نداشــتم که بعد از چند ســاعت متوجه شــدم‬ ‫مبلغــی بــه حســاب بنــده واریــز نشــده و رســید‬ ‫ارائــه شــده جعلــی میباشــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــی ابوطالبــی در ادامــه‬ ‫افــزود‪ :‬بــا اقدامــات فنــی و پلیســی متهمیــن‬ ‫پرونــده کــه اقــدام بــه ارائــه رســید جعلــی بــه‬ ‫فروشــندگان می نمودند شناســایی و دســتگیر‬ ‫شــدند و پــس از مواجــه بــا مســتندات‪ ،‬بــه بــزه‬ ‫ارتکابــی خــود اعتــراف کــرده و اظهــار ندامــت و‬ ‫پشــیمانی نمودنــد کــه در نهایــت متهمیــن بــه‬ ‫همــراه پرونــده متشــکله جهــت ســیر مراحــل‬ ‫قانونــی تحویــل مراجــع قضائــی گردیــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــه مــردم هشــدار داد‪:‬‬ ‫فروشــندگان ترجیحــا تراکنش هــای روزانــه‬ ‫را بــا دســتگاه ‪ pos‬انجــام دهنــد و درصورتــی‬ ‫کــه مشــتری کارت بانکــی خــود را بــه همــراه‬ ‫نداشــت‪ ،‬پیامــک بانکــی خــود را چــک نمــوده‬ ‫و پــس از اطمینــان از واریــز وجــه محصــول‬ ‫خریــداری شــده را تحویــل دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه پلیــس فتــا شــبانه روز‬ ‫در خدمــت شــهروندان اســت و بــا رصــد و‬ ‫پایــش فضــای مجــازی بــه دنبــال برقــراری‬ ‫امنیــت ســایبری شــهروندان می باشــد‪ ،‬از‬ ‫شــهروندان خواســت‪:‬هرگونه محتــوا و برنامــه‬ ‫مشــکوک را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس ‪ ;www.Cyberpolice.ir&nbsp‬لینــک‬ ‫مرکــز فوریت هــای ســایبری در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫عنــوان ثبــت نــام بــرای دریافــت ســود ســهام عدالــت یــا ثبــت نــام‬ ‫جامانــدگان ســهام عدالــت شــهروندان را بــه صفحــات فیشــینگ‬ ‫هدایــت کننــد و انهــا را بــه دام بیاندازنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ رجبــی بــه شــهروندان تاکیــد کــرد‪ :‬بــرای دریافــت ســود‬ ‫ســهام عدالــت نیــاز بــه هیــچ گونــه پرداخــت وجهــی نیســت و ایــن‬ ‫ســود بــه حســاب هایی کــه قبلتــر توســط افــراد اعــام شــده واریــز‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬شــهروندانی کــه بــه دالیلــی ســود ســهام‬ ‫عدالــت دریافــت نکرده انــد به هیچ عنــوان بــه پیامک هــا و‬ ‫تماس هــای تلفنــی کــه در ان از مــردم درخواســت اطالعــات‬ ‫شــخصی جهــت واریــز ســود ســهام عدالــت می شــود توجــه‬ ‫نداشــته باشــند و هرگونــه اطــاع و اخبــار را تنهــا از طریــق‬ ‫ســایت های معتبــر و رســانه های جمعــی پیگیــری کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬بــرای پیگیــری مــوارد مربــوط بــه‬ ‫ســهام عدالــت خــود بــه ســامانه الکترونیکــی ســهام عدالــت بــه‬ ‫ادرس ‪ https:‎//samanese.ir‬و یــا بــه ســامانه جامــع اطالعــات‬ ‫مشــتریان بــه ادرس ‪https:‎//www.sejam.ir‬مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫«ســرهنگ علی رضــا یعقوبــی» در ادامــه بیــان داشــت ‪ :‬در بررســی بــه عمــل امده مشــخص شــد شــاکی‬ ‫پــس از برقــراری تمــاس جهــت شــرکت در دوره و خریــد لــوازم ان اقــدام بــه واریــز مبلــغ ‪440.000.000‬‬ ‫میلیــون ریــال (معــادل چهــل و چهــار میلیــون تومــان) بــه حســاب فــرد متهــم نمــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬در ادامــه شــاکیه حتــی بصــورت حضــوری نیــز در دوره مذکــور شــرکت نمــوده اســت کــه بــا‬ ‫گذشــت ســه جلســه متوجــه می شــود اموزش هــا مطابــق بــا ســرفصل عنــوان شــده نبــوده و در پایــان‬ ‫مدرکــی نیــز صــادر نمی گــردد و بــا محــرز شــدن جعلــی بــودن دوره از ادامــه دادن ان انصــراف می دهــد و‬ ‫درخواســت بازگشــت وجــه خــود را دارد کــه بــا امتنــاع و توهیــن از ســوی متهــم مواجــه می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬بــا انجــام اقدامــات فنــی و تخصصــی توســط کارشناســان پلیــس فتــا وجــه مذکــور بــه‬ ‫حســاب شــاکیه بازگردانــده شــد و در نهایــت پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مقامــات قضایــی‬ ‫ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ یعقوبی بیان داشــت ‪ :‬داشــتن فالوور با تعداد باال و تعریف و تمجید در کامنت پسـت های‬ ‫یــک صفحــه دلیلــی بــر معتبــر بــودن ان نمی باشــد چــرا کــه ممکــن اســت دنبــال کننده هــا جعلــی و‬ ‫کامنت هــا بــا اکانت هــای ســاختگی و دروغیــن ارســال شــده باشــند‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬شــهروندان در صــورت بــروز مشــکل و مواجهــه بــا جرائــم رایانـه ای می تواننــد بــا‬ ‫تمــاس بــا مرکــز فوریت هــای ســایبری بــه شــماره تلفــن ‪ 096380‬موضــوع را بــه کارشناســان مــا اطــاع‬ ‫دهنــد و یــا از مشــاور ه و راهنمایی هــای کارشناســان ایــن پلیــس در جهــت رفــع مشــکالت احتمالــی‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪483‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫پیامک های جعلی همچنان‬ ‫در کمین کاربران هستند‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرائــم ســایبری‬ ‫پلیــس فتــا ناجــا بــه شــهروندان هشــدار داد‪ :‬چنانچــه‬ ‫پیام هایــی بــا عنــوان ابالغیه هــای قضایــی دریافــت کردنــد که‬ ‫حــاوی لینــک پرداخــت بــود‪ ،‬به هیچ وجــه روی لینــک مربوطــه‬ ‫کلیــک نکننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ علی محمــد رجبــی گفــت‪ :‬در ماه هــای‬ ‫اخیــر شــاهد دریافــت گزارش هــای قابل توجهــی از هم وطنــان‬ ‫بــه خاطــر سوءاســتفاده افــراد ســودجو و کاله برداری هــای‬ ‫صــورت گرفتــه از طریــق پیامــک هســتیم کــه عنــوان ســامانه ثنــا‬ ‫به دفعــات در ان هــا دیــده می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه شــگرد ایــن کاله بــرداران گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫روش فــرد کاله بــردار بــا جعــل ادرس اینترنتــی ســامانه‬ ‫ثنــا (ســامانه ثبت نــام الکترونیــک قضایــی) پیامکــی بــا‬ ‫محتوا هایــی نظیــر ابالغیــه‪ ،‬ثبــت شــکایت در ســامانه و‪ ...‬که‬ ‫درنهایــت بــه یــک لینــک پرداخت برخط و یا نصب اپلیکیشــن‬ ‫جعلــی منتهــی می شــود بــرای شــهروندان ارســال می کنــد و‬ ‫ازانجایی کــه برخــی از شــهروندان از ایــن ســامانه ها و نحــوه‬ ‫فعالیــت ان هــا اگاهــی ندارنــد و مبلــغ عنوان شــده نیز بســیار‬ ‫ناچیــز اســت بــر روی لینــک کلیــک کــرده و اقــدام بــه عملیــات‬ ‫پرداخــت وجــه و یــا نصــب اپلیکیشــن می کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پــس از کلیــک بــر روی لینــک جعلــی‪ ،‬کاربــر‬ ‫بــه درگاه پرداخــت جعلــی یکــی از بانک هــای معتبــر هدایــت‬ ‫می شــود و فــرد کاله بــردار نســبت بــه برداشــت غیرمجــاز از‬ ‫حســاب وی اقــدام می کنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ رجبــی بابیــان اینکــه درخواســت وجه یکــی از ترفندهای‬ ‫مجرمــان ســایبری بــرای ســرقت اطالعــات بانکــی شــهروندان‬ ‫اســت گفــت‪ :‬شــهروندان به هیچ عنــوان جهــت مشــاهده ابالغیــه‬ ‫قضایــی‪ ،‬نیــازی بــه پرداخــت وجــه ندارنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ رجبــی از دقــت بــه سرشــماره ارســال کننده پیامــک‬ ‫به عنــوان یکــی از روش هــای تشــخیص پیامــک جعلــی بــا‬ ‫پیامــک اصلــی اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬پیامک هــای اصلــی‬ ‫قضایــی فقــط بــا سرشــماره ‪ ADLIRAN‬بــرای شــهروندان‬ ‫ارســال می شــود ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد و گفــت‪ :‬هیچ گونــه لینکــی همراه پیامک های‬ ‫قضایــی بــرای شــهروندان ارســال نمی شــود و پیامک هایــی‬ ‫کــه بــدون نــام و از سرشــماره های ناشــناس ارســال می شــود‬ ‫و دارای لینــک بــرای پرداخــت پــول هســتند‪ ،‬جعلــی هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پیامک هــای ابالغیــه قضایی بــرای افرادی که‬ ‫در ســامانه ثنــا ثبت نــام نکرده انــد به صــورت کتبــی و بــرای‬ ‫افــرادی کــه در ســامانه ثنــا ثبت نــام کرده انــد به صــورت‬ ‫پیامــک ارســال می گــردد و شــهروندان می تواننــد بــرای‬ ‫مشــاهده ابالغیه هــای قضایــی خــود بــه ادرس ‪https:‎//‬‬ ‫‪ eblagh.adliran.ir‬مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علی محمــد رجبــی در پایــان گفــت‪ :‬وب ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ cyberpolice.ir‬مرجعــی کامــل از‬ ‫اخبــار‪ ،‬اطالعــات و اموزش هــای ســایبری بــوده و کاربــران بــا‬ ‫مراجعــه بــه ان هــا می تواننــد راهنمایی هــای الزم را دریافــت‬ ‫نماینــد و در صــورت نیــاز نیــز می تواننــد گــزارش مــوارد‬ ‫مشــکوک را در ســامانه پاســخگویی فوریت هــای ســایبری و‬ ‫شــماره تلفــن ‪ ۰۹۶۳۸۰‬به صــورت شــبانه روزی بــا همــکاران‬ ‫مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫فروشنده اجناس خیالی‪،‬‬ ‫گرداننده درگاه پرداخت‬ ‫جعلی بود‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری گرداننــده درگاه‬ ‫پرداخــت جعلــی خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ دوم حمیدرضــا ســلطان ابــادی‬ ‫درتشــریح ایــن پرونــده قضایــی اظهــار داشــت‪ :‬در پی مراجعه‬ ‫یکــی از شــهروندان مبنــی بــر کالهبــرداری از کارت بانکــی وی‬ ‫در یــک خریــد اینترنتــی‪ ،‬بــه جهــت شناســایی درگاه جعلــی‬ ‫(فیشــینگ)‪ ،‬رســیدگی بــه پرونــده در دســتور کار کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی از شناســایی متهــم خبــر داد و گفــت‪ :‬بعــد‬ ‫از اقدامــات تخصصــی و فنی مهندســی تیــم کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا‪ ،‬متهــم کــه یــک جــوان ‪ 16‬ســاله بــود مــورد شناســایی قــرار‬ ‫گرفــت و در مواجهــه بــا مســتندات جمع اوری شــده‪ ،‬لــب بــه‬ ‫اعتــراف گشــود و اقــرار کــرد از طریــق تبلیغــات فــروش اجناســی‬ ‫کــه وجــود فیزیکــی ندارنــد بــا قیمــت مناســب در کانــال هــای‬ ‫تلگرامــی‪ ،‬کاربــران را بــه صفحــات درگاه هــای جعلــی هدایــت‬ ‫کــرده (کالهبــرداری بــه روش فیشــینگ)‪ ،‬و پــس از وارد نمــودن‬ ‫مشــخصات کارت بانکــی توســط افــراد‪ ،‬در فرصتــی مناســب‬ ‫اقــدام بــه خالــی کــردن حســاب ان هــا می کــردم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بهتریــن روش مقابلــه بــا ایــن نــوع از‬ ‫حمله هــای فیشــینگ دقــت بــه ‪ URL‬درگاه پرداخــت اســت‪.‬‬ ‫درگاه هــای پرداخــت بانک هــا از کد هــای امنیتــی باضریــب‬ ‫اطمینــان بــاال اســتفاده می کننــد و در ادرس ســایت عبــارت‬ ‫‪ //:https‬قابــل مشــاهده مــی باشــد‪ ،‬در ضمــن هــر یــک از‬ ‫ســایت های بانک هــا از ادرس مشــخصی بــرای درگاه پرداخــت‬ ‫خــود اســتفاده می کننــد بنابرایــن هــرادرس دیگــری می توانــد‬ ‫نشــانه یــک حملــه فیشــینگ باشــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫بن بست خوشبختی‬ ‫‪ -483‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 11‬رجب ‪- 1443‬شماره ‪-483‬‬ ‫‪ 13‬فوریه ‪11-- 2022‬‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬بهمن ‪13-- 1400‬‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫شهروندخبرنگار‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫« روز انتقام از ظالمان »‬ ‫م ‬ ‫م اَشَ ـد ُّ م ِـ ْ ‬ ‫م عَلَــى الظَّال ِـ ِ ‬ ‫م الْمَظْلُــو ِ ‬ ‫قــال علــی (علیــه الســام )‪ « :‬ی َـو ْ ُ ‬ ‫ن ی َـو ْ ِ‬ ‫م ‪» .‬‬ ‫الظَّال ِـ ِ ‬ ‫م عَلَــى الْمَظْلُــو ِ‬ ‫امــام علــی (ع) فرمــود‪ :‬روز انتقــام مظلــوم از ظالــم‪ ،‬شــدیدتر از روز ســتم‬ ‫کــردن ظالــم بــر مظلــوم اســت‪.‬‬ ‫امــام علــی (ع) در ایــن کالم حکیمانــه بــه ظالمــان هشــدار مى دهــد‬ ‫کــه در انتظــار انتقــام باشــند‪ ،‬مى فرمایــد‪«:‬روز انتقــام مظلــوم از ظالــم‪،‬‬ ‫شــدیدتر از روز ســتم کــردن ظالــم بــر مظلــوم اســت»؛‬ ‫همان گونــه کــه در ذکــر ســند ایــن حکمــت امــد‪ ،‬شــبیه ان بــا تفاوتــى در‬ ‫حکمــت ‪ ٣٤١‬امــده اســت ان جــا کــه مى فرمایــد‪:‬‬ ‫م ؛ روز اجراى‬ ‫ن ی َـو ْ ِ ‬ ‫م اَشَ ـد ُّ م ِـ ْ ‬ ‫ْل عَلَــى الظَّالـِ ِ ‬ ‫م الْجَوْر ِ عَل َى الْمَظْلُــو ِ‬ ‫«ی َـو ْ ُم ال ْ َعـد ِ‬ ‫عدالــت بــر ســتمگر‪ ،‬ســخت تر اســت از روز ظلــم ســتمگر بــر مظلوم»‪.‬‬ ‫جمعــى از شــارحان نهج البالغــه ایــن ســخن را اشــاره بــه انتقــام الهــى در‬ ‫روز قیامــت دانســته اند‪ .‬در ایــن صــورت شــدیدتر بــودن روز انتقــام مظلــوم‬ ‫اشــکار اســت‪ ،‬زیــرا مظلــوم مثــا ًیــک بــار بــه دســت ظالــم کشــته یــا مجــروح‬ ‫مى شــود ولــى کیفــر ظالــم در روز قیامــت مکــرر خواهــد بــود و بــه اســانى‬ ‫پایــان نمى یابــد‪.‬‬ ‫در حالــى کــه بعضــى دیگــر ان را اشــاره بــه انتقام هــاى الهــى در دنیــا‬ ‫و اخــرت‪ ،‬هــر دو دانســته اند‪ ،‬زیــرا تجربــه نشــان مى دهــد کــه گــروه‬ ‫زیــادى از ظالمــان‪ ،‬پیــش از گرفتــار شــدن بــه مجــازات الهــى در اخــرت‪،‬‬ ‫در همیــن دنیــا کیفــر شــدیدى مى بیننــد‪ .‬اگــر تاریــخ را مطالعــه کنیــم‬ ‫مصداق هــاى زیــادى بــراى ایــن مطلــب دیــده مى شــود‪ .‬در طــول عمــر خــود‬ ‫نیــز بســیارى از ظالمــان را دیده ایــم کــه بــه چــه روز ســیاهى نشســتند و‬ ‫گرفتــار چــه عقوبت هــاى دردناکــى شــدند؛ افــزون بــر رســوایى هاى فــراوان‬ ‫و اهانت هــاى شــدید کــه دامــان ان هــا را گرفــت‪.‬‬ ‫در قــران مجیــد نیــز بارهــا بــه ایــن حقیقــت اشــاره شــده کــه بســیارى از‬ ‫ظالمــان در همیــن دنیــا نیــز گرفتــار کیفرهــاى شــدیدى مى شــوند؛ از جملــه‬ ‫در ایــۀ ‪ ١٠٢‬ســورۀ «هــود» مى خوانیــم‪« :‬و َ ک َذلِــکَ اَخْــذ ُ رَبِّــکَ اِذا اَخَــذ َ‬ ‫م شَ ـدِید ٌ» ؛و ایــن چنیــن اســت مجــازات‬ ‫الْقُــر ‬ ‫ـی ظالِمَـه ٌ ا ِ َّ‬ ‫ن اَخ ْـذَه ُ اَلِیـ ٌ‬ ‫ى و َ هِـ َ‬ ‫پــروردگار تــو‪ ،‬هنگامــى کــه شــهرها و ابادى هــاى ظالــم را مجــازات مى کنــد!‬ ‫(ارى‪ )،‬مجــازات او‪ ،‬دردنــاک و شــدید اســت!»‪.‬‬ ‫ن م ِـ ْ‬ ‫در ایــۀ ‪ ٤٥‬ســورۀ «حــج» نیــز امــده اســت‪« :‬فَکَاَیـِّ ْ‬ ‫ن قَرْی َـه ٍ اَهْل َکْناها و َ‬ ‫شــیدٍ»؛چه‬ ‫شــها و َ بِئـْـر ٍ م ُ َعطَّل َـ ه ٍ و َ ق َ ْ‬ ‫صــر ٍ مَ ِ‬ ‫ـی خاوِی َـه ٌ عَلـى عُرُو ِ‬ ‫ـی ظالِمَـه ٌ فَهِـ َ‬ ‫هِـ َ‬ ‫بســیار شــهرها و ابادى هایــى کــه ان هــا را نابــود و هــاک کردیــم در‬ ‫حالــى کــه (مردمــش) ســتمگر بودنــد‪ ،‬به گون ـه اى کــه بــر ســقف هاى خــود‬ ‫فروریخــت! (نخســت ســقف ها ویــران گشــت؛ و بعــد دیوارهــا بــر روى‬ ‫ســقف ها!) و چــه بســیار چــاه پــراب کــه بى صاحــب مانــد؛ و چــه بســیار‬ ‫قصرهــاى محکــم و مرتفــع!»‪.‬‬ ‫حکیم ابوالقاسم فردوسی در این باره می گوید ‪:‬‬ ‫ز بد گردد اندر جهان نام بد‬ ‫مکن بد که بینی به فرجام بد‬ ‫گر از مرد دانا سخن بشنوی‬ ‫نگیرد ترا دست جز نیکویی‬ ‫به فرجام بد با تن خود کند‬ ‫هر ان کس که اندیشه ای بد کند‬ ‫شبی در جهان شادمان نغنوی‬ ‫وگر بد کنی جز بدی ندروی‬ ‫که بر بدکنش بی گمان بد رسد‬ ‫جهان را نباید سپردن به بد‬ ‫سعدی شیرازی(علیه الرحمه)نیز می فرماید‪:‬‬ ‫که کردند بر زیردستان ستم؟‬ ‫خبرداری از خسروان عجم‬ ‫نه ان ظلم بر روستایی بماند‬ ‫نه ان شوکت و پادشایی بماند‬ ‫جهان ماند و او با مظالم برفت‬ ‫خطابین که بر دست ظالم برفت‬ ‫که در سایه عرش دارد مقر‬ ‫خنک روز محشر تن دادگر‬ ‫دهد خسروی عادل و نیک رای‬ ‫به قومی که نیکی پسندد خدای‬ ‫کند ملک در پنجه ظالمی‬ ‫چو خواهد که ویران شود عالمی‬ ‫که خشم خدایست بیدادگر‬ ‫گالند از او نیکمردان حذر‬ ‫منابــع ‪ _۱ :‬نهج البالغــه امیرالمومنیــن علــی( ع) گفتــار حکیمانــه ‪۲۴۱‬بــه نقــل‬ ‫از کتــاب پیــام امیرالمومنیــن علــی (ع) جلــد چهاردهــم صفحــه ‪ ۲۳‬تــا ‪۲۵‬‬ ‫‪ _۲‬گنجور نرم افزار شــعر پارســی شــاهنامه فردوســی و بوســتان ســعدی‬ ‫‪ -‬بــاب اول در عــدل و تدبیــر و رای‬ ‫نحوه شهادت‬ ‫شهید محمد‬ ‫حسین گوهردی‪..‬‬ ‫ســرویس ایثــار و شــهادت ‪ -‬راوی‪ :‬دکتــر مفیــد اســماعیلی‬ ‫ســراجی از فرماندهــان گــردان حمــزه سیدالشــهداء (ع)‬ ‫عملیــات نصــر ‪ ۴‬در منطقــه مــاووت اتفــاق افتــاد‪ .‬شــهید‬ ‫محمد حســین گوهردهــی قبــل عملیــات بــه گــردان ملحــق‬ ‫شــد؛ از ایــن رو نیــروی ازاد گروهــان یــک محســوب می شــد‪.‬‬ ‫مــا در گــروه ‪ ۲‬بودیــم و بنــده معــاون گروهــان بــودم‪.‬‬ ‫فرمانــده گروهــان اقــای علــی رجبــی و جانشــین شــان هــم‬ ‫شــهید ســید محمــد حســینی اهــل چالــوس بــود‪ .‬در ابتــدای‬ ‫عملیــات مــا دچــار شــرایط بــدی شــدیم‪ .‬قبــل از اینکــه مــا وارد‬ ‫عملیــات بشــویم دشــمن حملــه کــرده بــود و تپــه قشــن یــک‬ ‫را تحــت تصــرف خــود دراورد‪ .‬بــرای همیــن مــا بایــد ابتــدا تپــه‬ ‫قشــن یــک رو مــی گرفتیــم؛ بعــد بــه ســمت تپــه هــای قشــن‬ ‫دو و ســه می رفتیــم‪ .‬در همیــن وضعیــت بودیــم کــه شــهید‬ ‫گوهــردی مــرا دیــد و داخــل ســنگری شــد کــه مــن دران بــودم‪.‬‬ ‫جالــب اینجــا بــود کــه در ان شــرایط خیلــی ســخت که گلوله‬ ‫خمپــاره ‪ ۸۲‬بــاالی تپــه می خــورد و هــر لحظــه یکــی از بچه ها‬ ‫را مجــروح و یــا شــهید می کــرد ایشــان در ان فضــا شــروع کرد‬ ‫ریشه شناسی واژه‬ ‫« بخشی»‬ ‫در فرهنگ موسیقایی‬ ‫شمال خراسان‬ ‫ســرویس تاریخ ‪ -‬دکتر حســن ســتایش‪ :‬بخشــی در منطقه‬ ‫شــمال خراســان بــه کســی گفتــه می شــود کــه هنــگام‬ ‫نواختــن دوتــار اواز هــم بخوانــد‪ .‬نــام بخشــی معمــوال ًســاز‬ ‫دوتــار را تداعــی مــی کنــد کــه همیشــه از دوش او اویــزان‬ ‫اســت و اوازش فقــط بــا ایــن ســاز همراهــی مــی شــود و نــه‬ ‫هیچ ســاز دیگر ؛ چنانکه به قوشــمه نواز بخشــی نمی گویند‬ ‫و هکــذا ســایر نوازنــدگان‪.‬‬ ‫اگــر بخواهیــم تعریفــی کوتــاه و ســاده از بخشــی بــه دســت‬ ‫دهیــم جمــع همیــن دو ویژگــی کافــی اســت‪ .‬امــا در عــرف‬ ‫منطقــه شــمال خراســان لقــب بخشــی بــه کســی اطــاق‬ ‫می شــود کــه خــود هــم دوتــار مــی ســازد‪ ،‬هــم مــی نــوازد ‪ ،‬هــم‬ ‫شــعر مــی ســراید‪ ،‬هــم مــی خوانــد و هــم روایتگــر فرهنــگ و‬ ‫تاریــخ گذشــتگان اســت و از نظــر اخالقــی و انســانی و بــزرگ‬ ‫منشــی نیــز از محبوبیــت خاصــی بیــن مــردم برخــوردار اســت ‪.‬‬ ‫ایــن نــام واژه در میــان گویشــوران فارســی و ترکــی و ترکمنــی و‬ ‫کــردی و تاتــی منطقــه شــمال خراســان کــه عمومــا ًدر شــهرهای‬ ‫اســفراین‪ ،‬بجنــورد و شــیروان و قوچــان و درگــز و مناطــق‬ ‫ترکمــن نشــین ســاکن انــد بــه معنــای یکســان بــه کار مــی رود‪.‬‬ ‫ویژگــی ممتــاز ســاز دوتــار در میــان بخشــیان‪ ،‬ریشــه در فرهنــگ‬ ‫موســیقایی ترکمانــان دارد کــه بیشــتر از ســایر اقــوام بــدان‬ ‫مانوس انــد‪ .‬بخشــی هــای ترکمــن همواره شــادیها ‪ ،‬دردهــا ‪ ،‬امال‬ ‫و ارزوهــای خــود را بــا دوتــار کــه در زبــان ترکمنــی تامــدرا ( تنبــور)‬ ‫می گوینــد بازگــو کرده انــد‪ .‬انهــا از گذشــته های دور بــه عنــوان‬ ‫مبلغــان دینــی‪ ،‬در اجــرای رســاندن پیــام اغوزخــان در کنــار نواختــن‬ ‫دوتار به این ســاز رســالت خاصی بخشــیده اند ‪ .‬این اداب در بین‬ ‫ایــن قــوم از دوره اوغوزخــان شــروع شــده و توســط اوزان تعمیــم‬ ‫یافتــه و از طریــق انهــا تــا بــه امــروز بــه بخشــی هــا ســپرده شــده‬ ‫اســت‪ .‬بــه ایــن ترتیــب بخشــی یــا در اصطالح ترکمنی « باغشــی»‬ ‫بــه شــوخی کــردن‪ .‬در اصــل داشــت منــو اذیــت مــی کرد؛‬ ‫می گفــت‪ :‬زمانــه چقــدر بــد و وارونــه شــده‪ ..‬یادتــه تــو نیروی‬ ‫مــن بــودی ولــی االن شــدی فرمانــده مــن‪ ..‬بــاز شــوخی مــی‬ ‫کرد و می گفت‪ :‬نگاه کن از من چند ســال کوچکتری!!ولی‬ ‫تــو زن گرفتــی ولــی بــه مــن کســی زن نمـی ده‪ .‬بعــد شــوخی‬ ‫هــای متعــدد‪ ...‬مــن وقتــی ســراغ ســید محمــد حســینی رو‬ ‫از بچــه هــا گرفتــم‪ ...‬بهــم گفــت ســید محمــد شــهید شــده‬ ‫و حــدودا در ده متــری ســنگر‪ ،‬پیکــرش روی زمیــن افتــاده‪...‬‬ ‫تازه فهمیدم چرا طلبه شــهید ســید محمد حســینی بیســیم‬ ‫رو برنمــی دارد‪ .‬گفتــم پاشــو بــا هــم بریــم ببینیــم پیکــرش‬ ‫کجاســت ‪...‬محمــد حســین جانشــین گروهــان مــا بــود و مــن‬ ‫فقــط بــا ایشــون بــا «بــی ســیم کــن» تمــاس داشــتم‪ ...‬مــن‬ ‫و محمــد حســین از ســنگر خــارج شــدیم و بــه ســمت مکانــی‬ ‫رفتیــم کــه پیکــر شــهید محمــد بــود‪.‬‬ ‫وقتــی بــه پیکــر شــهید رســیدیم مــن خــم شــدم و بــی ســیم‬ ‫را کــه پشــت ســینه خشــابش جاســازی شــده بــود‪ ،‬در اوردم‬ ‫‪ ...‬بــی ســیم هــا رو دادم بــه محمــد حســین و گفتــم‪ :‬دیگــه‬ ‫ایــن بــی ســیم ها بــرام کاربــرد نــداره‪ ...‬تــو نگهشــون دار ‪...‬‬ ‫قبــول کــرد‪ ...‬مــا از هــم خداحافظــی کردیــم‪ ..‬مــن بــه فرمــان‬ ‫اقــا محســن قربانــی تــه ســتون گروهــان دو ایســتادم و‬ ‫مســئولیت خــودم را بــه یکــی از فرماندهــان دســته دادم‪...‬‬ ‫وســط راه بــا خبــر شــدم علــی اقا رجبــی فرمانده گروهــان ‪ ۲‬از‬ ‫ناحیــه پــا مجــروح شــد‪ ...‬و مــن بــه دســتور اقــا محســن رفتــم‬ ‫ســر ســتون و فرماندهــی گروهــان رو بــه عهــده گرفتــم‪........‬‬ ‫به هر زحمتی بود قشن دو و بعد سه را گرفتیم‪...‬‬ ‫صبــح حــدودا ســاعت ‪ ۱۱‬بــا خبــر شــدم محمــد حســین بــاالی‬ ‫قشــن یــک‪ ..‬بــر اثــر اصابــت ترکــش خمپــاره در همــان ســنگری‬ ‫کــه مــن و او بــا هــم بودیــم شــهید شــد‪...‬‬ ‫در حفــظ و حراســت از تاریــخ و ادبیــات ملــی ترکمــن هم به عنوان‬ ‫واعــظ و اندرزگــو و هــم در حکــم مبلــغ عقیدتــی نقــش مهمــی در‬ ‫تحکیــم اداب و رســوم و اعتقــادات ترکمــن بــازی کــرده اســت ‪.‬‬ ‫بــر اســاس منابــع تاریخــی‪ ،‬در ایامــی کــه نــگارش کتبــی وجــود‬ ‫نداشــت بخــش اعظــم میــراث شــفاهی فرهنــگ ترکمنــی بــه‬ ‫دســت بخشــی هــا ثبــت مــی شــد‪ .‬یعنــی بخشــی هــا بودنــد کــه‬ ‫رســالت عظیــم انتقــال روایــات‪ ،‬داســتان ها و بــه عبارتــی ادبیــات و‬ ‫تاریــخ غیــر مکتــوب قــوم ترکمــن را بــه نســل هــای بعــد بــه دوش‬ ‫می کشــیدند‪ .‬نخســتین گــروه از ایــن مــردان بزرگ را می تــوان دده‬ ‫قورقــود یــا قــور قــود اتــا قهرمــان و پیشــگوی دوره اوغــوز دانســت‬ ‫کــه بــا دوتــار یــا قوپــوز خــود داســتانهای عامیانــه اوغوزهــا را از خــود‬ ‫بــه یــادگار گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫در واقــع بخش ـی ها زبــان گویــای مــردم ترکمــن و ازنخبــگان‬ ‫ایــن قــوم بوده انــد‪ .‬انهــا از قدیــم االیــام بــه عنــوان‬ ‫موســیقیدان‪ ،‬روایتگــر‪ ،‬درمانگــر‪ ،‬روحانــی‪ ،‬بــا ســواد‪ ،‬پیشــگو‬ ‫و عالــم‪ ،‬معلــم و اســتاد ‪ ،‬قاضــی و کدخــدا ایفــای نقــش‬ ‫کرده انــد‪ .‬قــدرت و نفــوذ بخشـی ها چنــدان بــوده کــه فریادگــر‬ ‫مبــارزات توده هــای مــردم بــر علیــه ظلــم و ســتم فئــودال هــا و‬ ‫ارباب هــا و ســاطین و دولتمــردان خودکامــه بودنــد و بــر ضــد‬ ‫زورگویی هــا و بیدادگری هــای انهــا بــه پــا می خواســتند‪.‬‬ ‫خدمــت بــزرگ اینــان در طــول تاریــخ در ایفــای نقشــهای‬ ‫خویــش‪ ٫‬افشــاگری زورگویــان و ســتمکاران و طرفــداری از‬ ‫مظلومــان و ســتمدیدگان و تشــویق همــگان بــه مقاومــت‬ ‫در برابــر خداونــدان زر و زور بــوده اســت و گاهــی نیــز بــه‬ ‫بیــان ترنــم عشــق صادقانــه و محبــت حقیقــی‪ ،‬تســلی مــردم‬ ‫در برابــر شــرایط و حــوادث روزگار و دعــوت بــه صلــح و صفــا‬ ‫و انســانیت مــی پرداختنــد‪ .‬انهــا معمــوال ًازادی رای و عمــل‬ ‫داشــتند و زیــر مهمیــز هیــچ قدرتــی نبودنــد و اســتقالل رای و‬ ‫ازادی عمــل خــود را مرهــون کمک هــای مــردم بودنــد که تحت‬ ‫عنــوان اعانــات و امثــال انهــا پرداخــت مــی شــد‪ (.‬مقدمـه ای بر‬ ‫موســیقی ترکمــن‪ ،‬ص‪. )23‬‬ ‫علیرغــم گســتردگی رســالت یــک بخشــی در جوامــع ترکمــن‪،‬‬ ‫این واژه بعدها در گذر زمان محدویت معنایی پیدا کرد‪ .‬یعنی‬ ‫بخشــی نقشــهای مهــم و متعــدد خــود را بــه تدریــج یکــی پس از‬ ‫دیگــری از دســت داد‪ .‬اکنــون مفهــوم ایــن واژه به موســیقی گری‬ ‫تقلیــل یافتــه بــه طوریکــه ترکمنهــا به بخشــی « ســازلی دِســتان‬ ‫چــی لــر » یعنــی راویــان دوتــارزن نیــز می گوینــد‪.‬‬ ‫در مــورد وجــه تســمیه ایــن واژه‪ ،‬روایت هــای عامیانــه‬ ‫می گویــد‪« :‬بخشــی» یــک واژه ایرانــی اســت کــه از ریشــه‬ ‫فعلــی « بخشــیدن» امــده اســت‪ .‬ایــن ریشــه فعلــی در دو‬ ‫مقولــه دســتوری بــه کار رفتــه اســت‪ :‬در مقولــه اســم مفعــول‬ ‫بــه معنــای بخشــیده شــده‪ ،‬بخشــی کســی اســت کــه خداونــد‬ ‫بــه او بخشــش و موهبتــی عطــا کــرده تــا بتوانــد بخوانــد‪،‬‬ ‫بنــوازد‪ ٬‬شــعر و داســتان بســراید و انهــا را بــا نواختــن دوتــار‬ ‫خــود نقــل نمایــد یــا بــه اواز دراورد (فرهنــگ جامــع موســیقی‬ ‫ایرانــی جلــد ‪ ،۱‬صــص ‪ ۱۲۵‬و ‪.) ۱۲۴‬‬ ‫همچنین‪ ،‬بخشــی در مقوله اســم فاعل به معنای بخشــنده‪،‬‬ ‫نوازنــده ای اســت کــه هنــر خویــش را بــرای جامعــه ارزانی داشــته‬ ‫و اثــار خــود را نــه فقــط بــرای فرونشــاندن احساســات درونــی‬ ‫خــود بلکــه بــا الهــام گرفتــن از حــوادث و رخدادهــای گوناگــون‪،‬‬ ‫احساســاتی نظیــر عشــق دلــدار‪ ،‬زیبایــی طبیعــت‪ ،‬غــم و شــادی ‪,‬‬ ‫بیــان قهرمانیهــا و تعریــف حــوادث غیرمترقبــه بــه صورت اشــعار‬ ‫اهنگیــن در صــدای دوتــار بیــان مــی دارد‪.‬‬ ‫امــا واقعیــت ایــن اســت کــه بخشــی در اصــل واژه ای اســت‬ ‫چینــی بــه صــورت پــو‪ -‬شــیه ‪ pu-sih‬و در چینــی کهــن بَکشــی‬ ‫بــه معنــای معلــم دینــی بودایــی اســت کــه بــه همیــن معنــا به‬ ‫زبانهــای ترکــی و مغولــی راه یافتــه اســت و در ترکــی به صورت‬ ‫بغشــی یــا بخشــی و در زبــان مغولــی بــه صــورت بغســی و‬ ‫بغشــی درامــده اســت‪ .‬گروهــی ان را از اصــل سنســکریت‬ ‫«بهیــک ســهو » بــه معنــای روحانــی بودایــی می انگارنــد‪.‬‬ ‫پروفســور احمــد جعفــر اوغلــو در فرهنــگ اویغــوری باســتان‬ ‫بــرای بخشــی دو منشــا ذکــر می کنــد ‪ .‬او بخشــی بــه معنــای‬ ‫معلم را از سنســکریت و بخشــی به معنای اســتاد را از چینی‬ ‫می دانــد؛ امــا اصــل ایــن واژه یکــی و چینــی اســت و در زبــان‬ ‫ترکــی بــه معنــای معلــم روحانــی بودایــی‪ ،‬اســتاد‪ ،‬معلــم‪،‬‬ ‫پزشــک‪ ،‬روحانــی‪ ،‬جادوگــر و شَ ـمَن بــه کار رفتــه اســت‪ .‬ایــن‬ ‫واژه بعدهــا پــس از ســده ســیزدهم میــادی از زبــان مغولــی‬ ‫بــه معنــای نویســنده و منشــی و بــه ویــژه بــه معنــای محــرر‬ ‫خــط اویغــوری کــه بــرای نــگارش زبــان مغولــی بــه کار میرفــت‬ ‫بــه زبــان ترکــی راه یافتــه اســت( جامــع التواریــخ‪ ،‬جلــد ‪ ۳‬واژه‬ ‫نامــه‪ ،‬صــص ‪ ۲۳۲۰‬و ‪ .) ۲۳۱۹‬واژه بخشــی بــه معنــای محــرر‬ ‫و منشــی و دبیــر فقــط توانســت در قامــوس زبــان شــفاهی‬ ‫و متــون کهــن ترکــی باقــی بمانــد‪ .‬کمااینکــه در زبــان ترکــی‬ ‫امــروزی کاربــرد نــدارد‪.‬‬ ‫ولــی در منطقــه شــمال خراســان واژه بخشــی بــه مفهــوم‬ ‫جامعــی کــه در زبانهــای بومــی ان رایــج اســت و نوازنــدگان‬ ‫واجــد ان ویژگیهــا را از ســایرین متمایــز ســاخته‪ ،‬از زبــان و‬ ‫فرهنــگ ترکمنــی وارد شــده اســت کــه تاریخچــه ان بازنمایــی‬ ‫گردیــد‪ .‬زیــرا ایــن منطقــه در جــوار و همســایگی دهســتان‬ ‫جــرگالن‪ ،‬مناطــق ترکمــن نشــین مانــه و ســملقان‪ ،‬اســتان‬ ‫گلســتان و کشــور ترکمنســتان قــرار دارد و ایــن قرضگیــری‬ ‫واژگانــی و معنایــی ناشــی از مــراودات اجتماعــی و تبــادالت‬ ‫فرهنگــی بیــن ترکمانــان و اقــوام تــرک و کــرد و فــارس و تــات‬ ‫در منطقــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫سویه اومیکرون در تماس های کوتاه تر با شخص ناقل امکان انتقال بیشتری دارد و به تبع در تماس های خانگی‬ ‫و درون خانواده که افراد ارتباط نزدیکی با هم دارند به راحتی منتقل می شود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

شماره : 944
تاریخ : 1402/12/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

شماره : 943
تاریخ : 1402/12/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 942

روزنامه بازار کسب و کار پارس 942

شماره : 942
تاریخ : 1402/11/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 941

روزنامه بازار کسب و کار پارس 941

شماره : 941
تاریخ : 1402/11/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 940

روزنامه بازار کسب و کار پارس 940

شماره : 940
تاریخ : 1402/11/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 939

روزنامه بازار کسب و کار پارس 939

شماره : 939
تاریخ : 1402/11/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!