روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 482 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 482

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 482

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 482

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه ‪ 23‬بهمن ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 12-‬فوریه ‪ /10 -2022/‬رجب ‪ -1443/‬شماره‪482‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫برای کنترل قیمتها‬ ‫استفاده از ظرفیت‬ ‫نهادها ضروری است‬ ‫‪4‬‬ ‫« حرکت ترکیبی‬ ‫به زودی «سند تحول‬ ‫در مقابل جنگ ترکیبی» دولت» منتشر می شود‬ ‫فرار اومیکرون‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پذیرایی با بساط منقل و بافور‬ ‫برخی افراد به اسم‬ ‫مانع زدایی‪،‬‬ ‫مانع زایی می کنند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بی اعتمادی مردم‬ ‫به نظام‪،‬هدف دشمن است‬ ‫‪5‬‬ ‫کالهبرداری از کاربران‬ ‫سایت های ثبت اگهی‬ ‫با رسید جعلی‬ ‫‪7‬‬ ‫در مراســماتی کــه اقــوام بــرای خــوش گذرانــی و گــذران وقــت و از احســاس سرخوشــی هــر از گاهــی پشــت بســاط‬ ‫می نشــینند و یــا بانــی مجلــس وظیفــه ی خــود مــی دانــد کــه میزبــان مهمانانــی شــود کــه بــه منــزل ان مــی اینــد‬ ‫فرامــوش نکننــد کــه ایــن حرکــت انهــا یــک حرکــت وسوســه انگیــز بــرای نوجوانــان و جوانانــی کــه اســت کــه بدنبــال‬ ‫هــدف و الگــو در زندگــی هســتند انهــا در مــورد لمپــا و منقــل‪ ,‬خاطــرات روشــنایی و نــور امیــد زندگــی و گرمــا از‬ ‫مادربــزرگ هــا وپــدر بزرگهــا و چــه بســا پــدران و مــادران خــود دارنــد‪...‬‬ ‫هنر یک ابزار اتحاد‬ ‫و زبان بین الملی است‬ ‫سرویس هنر ‪ -‬وحید حاج سعیدی‬ ‫الهــه الوســتانی نقــاش و هنرمنــد گلســتانی‪:‬‬ ‫هنــر یــک ابــزار اتحــاد و زبــان بیــن الملــی اســت‬ ‫و ســبب اتحــاد و نزدیکــی افــراد مــی شــود‬ ‫هنر در همه ادوار همراه بشــر بوده اســت و بشــر‬ ‫در طــول تاریــخ هیچ وقــت بــدون هنرنزیســته‬ ‫اســت‪ .‬امــا در بیــن هنــر هــای مختلــف هنــر‬ ‫نقاشــی دارای جایــگاه خاصــی اســت و هنــر‬ ‫نقاشــی از جملــه هنــر هایــی اســت کــه بــا روح و‬ ‫روان ادمی ارتباط مســتقیم دارد و ان را می توان‬ ‫از تاثیــر گذارتریــن صنایــع هنــری نامیــد‪.‬‬ ‫قدمت نقاشــی در بین انســانها ‪ ،‬شــش برابر‬ ‫قدمت اســتفاده از زبان نوشــتاری اســت‪.‬‬ ‫نقاشــی از نظــر بســیاری افــراد‪ ،‬در زمــره‬ ‫مهمتریــن صنایــع هنــری قــرار دارد‪ .‬تاریــخ‬ ‫نقاشــی قدیمــی تریــن نقاشــی هــا در دنیــا کــه‬ ‫متعلــق بــه حــدود ‪ 32000‬هــزار ســال قبــل مــی‬ ‫باشــد‪ ،‬در گروتــه شــاوه فرانســه قــرار دارد‪ .‬ایــن‬ ‫نقاشــی هــا کــه بــا اســتفاده از افرای قرمــز و رنگ‬ ‫دانــه ســیاه حکاکــی و رنــگ شــده انــد‪ ،‬تصاویــری‬ ‫از اســب هــا ‪ ،‬کرگدن هــا‪ ،‬شــیرها‪ ،‬بوفالوهــا و‬ ‫مامــوت هــا را نشــان مــی دهنــد‪ .‬اینهــا نمونــه‬ ‫هایــی از نقاشــی در غــار هســتند کــه در تمــام‬ ‫دنیــا وجــود دارنــد‪.‬‬ ‫امــا متاســفانه بــا وجــود قدمــت چنــد هــزار‬ ‫ســاله نقاشــی و غنــی بــودن کشــور مــا از‬ ‫هنرمنــدان بــزرگ نقاشــی‪ ،‬بــه جــرات می تــوان‬ ‫گفت جایگاه نقاشــی و هنر نقاشــی در کشــور‬ ‫چنــدان مطلــوب نیســت و مــردم نیزکمــاکان‬ ‫ترجیــح مــی دهنــد بــا تابلوهــای ارزان قیمــت‬ ‫چینــی دیــوار هــای منــزل خــود را تزئیــن کننــد‬ ‫و زینــت بخشــند‪ .‬امیــد وارم روزی برســد کــه‬ ‫هنرمنــد واقعــا ً قــدر بینــد و برصــدر نشــیند‬ ‫ولــی بــرای رســیدن بــه ایــن ارمــان شــهر بایــد‬ ‫هزینــه کــرد و فرهنــگ ســازی کــرد‪.‬‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫بــه منظــور اشــنایی بیشــتر بــا هنرمنــدان‬ ‫اســتان گفتگــوی کوتاهــی بــا الهــه الوســتانی‬ ‫نقــاش و هنرمنــد گلســتانی انجــام داده ایــم‬ ‫کــه اینجــا مــی خوانیــد‪:‬‬ ‫خودتان را معرفی کنید‬ ‫الهــه الوســتانی هســتم‪ .‬بنــده دیپلــم نقاشــی‬ ‫دارم و تحصیــات دانشــگاهی ام در رشــته‬ ‫حقــوق اســت و لیســانس حقــوق دارم‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۷۹‬نقاشــی رو زیــر نظــر اســتاد ســید‬ ‫ســجاد حســینی شــروع کــردم‪ .‬درســال ‪۸۵‬‬ ‫بدنبــال تاســیس اموزشــگاه طراحــی و نقاشــی‬ ‫و فعالیــت هنــری خــود را بــه صــورت رســمی‬ ‫اغــاز کــردم‪ .‬در ســال ‪۱۳۹۰‬بــا مجــوز رســمی‬ ‫از اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی فعالیــت‬ ‫هنــری خــودرا در زمینــه امــوزش کــودکان و‬ ‫بزرگســاالن بــه طــور رســمی اغــاز کــردم‪.‬‬ ‫درســال ‪۱۳۹۹‬بــه دنبــال باالبــردن ســطح‬ ‫اگاهــی و اطالعــات و شــیوه جدیــد هنــری‬ ‫دوره هــای تخصصــی ســیاه قلــم (طراحــی‬ ‫چهــره) و تخصصــی رنــگ را زیــر نظــر اســتاد‬ ‫مهــدی کریمــی اغــاز کــردم و همچنــان در‬ ‫حــال یادگیــری و کســب دانــش هســتم‪.‬‬ ‫در مــدت زمانــی کــه فعالیت حرفه ای داشــته اید‪،‬‬ ‫تغییــرات و رونــدی را کــه طــی کرده اید‬ ‫متاثر از چه عواملی می دانید؟‬ ‫پشــتوانه های فکــری و ذهنــی‪ ،‬مطالعــه‪،‬‬ ‫رویدادهــای مختلفــی کــه در زندگــی مــان تجربه‬ ‫میکنیــم کــه هــر یــک مســلما تصاویــر ذهنــی‬ ‫می ســازند و حتا تغییراتی در روحیات و تصاویر‬ ‫ذهنیمــان ایجــاد مــی کننــد‪.‬و البتــه هدایــت‬ ‫رونــد یادگیــری اســاتیدی کــه بــدون بخــل علــم‪،‬‬ ‫بــرای توســعه نقاشــی تــاش می کننــد‪.‬‬ ‫جایــگاه نقاشــی در شهرســتان و اســتان چگونــه‬ ‫اســت؟‬ ‫در ســال هــای اخیــر شــاهد رونــد رو بــه رشــدی‬ ‫هســتیم و عالقــه منــدان زیــادی جــذب نقاشــی‬ ‫شــده انــد و ایــن نویــد بخــش روزهــای درخشــان‬ ‫بــرای هنــر نقاشــی در اســتان اســت‪.‬‬ ‫وجــود اموزشــگاه هــای نقاشــی در شــهر چــه‬ ‫کمکــی بــه توســعه ایــن هنــر مــی کنــد؟‬ ‫اموزشــگاه هــای نقاشــی اگــر دارای چارچــوب‬ ‫و اســلوب دقیــق باشــند‪ ،‬مــی تواننــد بــا امــوزش‬ ‫صحیــح و منطقــی ایــن هنــر عــاوه بــر بــاال بــردن‬ ‫ســطح دانــش هنــر امــوزان ‪ ،‬زمینــه توســعه ایــن‬ ‫هنــر و حتــی پیونــد هنــر با اقتصــاد را فراهم ســازند‪.‬‬ ‫اموزش نقاشی از چه سنی باید شروع شود؟‬ ‫هــر چنــد برخــی از کارشناســان و هنرمنــدان‬ ‫بــرای شــروع امــوزش نقاشــی ســن و ســال‬ ‫تعییــن مــی کننــد ولــی بنــده معتقــدم وقتــی‬ ‫کــودک بــا ابــزار نقاشــی اشــنا شــد‪ ،‬بایــد مســیر‬ ‫را بــه او یــاد داد و امــوزش را اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫چه توصیه ای به خانواده ها دارید؟‬ ‫توصیــه مــن اول بــه خانــواده هــا ایــن اســت‬ ‫کــه انتظــارات زیــادی از بچــه هــا نداشــته‬ ‫باشــند‪ .‬بــه بچــه هــا اجــازه بدهنــد در هنــر‬ ‫خودشــان را بشناســند و بــا عالقــه رشــته‬ ‫هنــری خــود را انتخــاب کننــد‪ .‬در ضمــن درس‬ ‫خوانــدن بایــد اولویــت اول دانــش امــوزان‬ ‫باشــد‪ ،‬ولــی بــه خانــواده هــای محتــرم توصیــه‬ ‫مــی کنــم اگــر فرزندشــان بــه هنــری عالقــه‬ ‫منــد شــد‪ ،‬ایــن عالقــه را ســرکوب نکننــد و‬ ‫ان را جــدی بگیرنــد و بگذارنــد فرزندشــان‬ ‫مســیر هنــری را نیــز در کنــار درس ادامــه‬ ‫دهــد و شــرایط را بــه گونــه ای فراهــم کننــد‬ ‫کــه در کنــار درس امــکان کســب موفقیــت در‬ ‫رشــته های هنــری نیــز بــه وجــود بیایــد‪.‬‬ ‫چــه انتظــاری از مســئولین و نهــاد هــای متولــی‬ ‫هنــر در جامعــه داریــد؟‬ ‫هنــر یــک ابــزار اتحــاد و زبــان بیــن الملــی اســت و‬ ‫ســبب اتحــاد و نزدیکــی افــراد می شــود و رابط ـه ى‬ ‫دلبســتگی عمیقــی میــان طبقــات مختلــف‬ ‫اجتماعــی برقــرار می ســازد‪ ،‬احساســاتی کــه در برابر‬ ‫اثــار هنرمنــدان دســت می دهــد یکــی از موثرتریــن‬ ‫عوامــل حیــات خانوادگــی و دوســتی اســت‪.‬‬ ‫امیــد اســت مســئوالن نیــز بــه ابعــاد مختلــف‬ ‫هنــر نــگاه ویــژه ای داشــته باشــند و از تمــام‬ ‫ظرفیتهــا و الیه هــای مختلــف هنــر اســتفاده‬ ‫کننــد تــا جامعــه بــه ســمت شــادابی و نشــاط‬ ‫حرکــت کنــد‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫در سایه کرونا هدفمند کار کنید‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫در دنیــای امــروز دیگــر هیچوقــت نمی تــوان از ارائــه تکنولــوژی و‬ ‫دســتاوردی جدیــد متعجــب شــد چــرا کــه همــه می دانیــم عصــر امــروز‬ ‫عصــر ‏دیجیتــال اســت عصــری کــه در ان می تــوان انتشــار اخبــار را در‬ ‫وســیعترین و ســریعترین زمــان حــس نمــود تــا جایــی کــه اگــر کوچکتریــن‏اتفــاق در دور‬ ‫افتاده تریــن نقطــه دنیــا رخ دهــد انتشــار ان در کوتاه تریــن زمــان ممکــن بــه انــدازه یــک‬ ‫پلــک زدن انتشــار دهنــده خواهــد بــود‪.‬‏‬ ‫حــال اینکــه دیگــر نبایــد‬ ‫نگــران جایــی بــرای تولــد‬ ‫مشــاغلی بــود کــه فــارغ از‬ ‫وجــود حتــی مکانــی بــرای‬ ‫ایجــاد یــک شــغل شــکل‬ ‫می گیرنــد‪ ،‬چــرا ‏کــه در‬ ‫دو ســال اخیــر بــا ورود و‬ ‫انتشــار ویــروس کرونــا دنیا‬ ‫بــه ســمتی پیــش رفــت کــه‬ ‫بســیاری از مشــاغل کــه‬ ‫خــود را وابســته بــه جــا و‬ ‫مــکان‏کــرده بــودن اقــدام‬ ‫بــه تعطیلــی و تعدیــل نیــرو یکــی پــس از دیگــری کردنــد امــا در ایــن بیــن مجموعه هــای‬ ‫متولــد شــدند کــه قــادر بودنــد‏بــدون در نظــر گرفتــن هیــچ مــکان فیزیکــی و تنهــا بــه صــورت‬ ‫دور کاری پروژه هــای را انجــام دهنــد کــه نــه تنهــا صاحــب پــروژه بــا خیــال‏راحــت و بــدون‬ ‫دغدغــه بیمــه عــوارض و مالیــات و مــکان فیزیکــی اقــدام بــه تولیــد محصــوالت بالقــوه و‬ ‫مــورد پســند جامعــه بشــری کردنــد‪.‬‏‬ ‫‏ تــا جایــی کــه از ایــن بابــت شــرکت بــزرگ امــازون برخــاف ســایر شــرکت ها کــه اقــدام‬ ‫بــه تعدیــل نیــروی خــود کــرده بودنــد اقــدام بــه جــذب و‏فراخــوان نیــرو داده تــا جایــی کــه‬ ‫ایــن فراخــوان در اقصــی نقــاط دنیــا مــورد اســتقبال افــرادی کــه شــغل خــود را بــه واســطه‬ ‫کرونــا از دســت داده ‏بودنــد قــرار گرفــت‪ .‬‏چــرا کــه از جانــب شــیوع کرونــا شــغل های‬ ‫پدیــدار شــد کــه بــه واســطه ان نیازمنــد مراکــز توزیــع و انتقــال سفارشــات ارائــه شــده‬ ‫توســط‏متقاضیــان بــه تولیــد کننــدگان خانگــی می شــد از جملــه ایــن شــغل ها می تــوان‬ ‫بــه شــرکت امــازون کــه یــک فروشــگاه بین المللــی اســت اشــاره‏داشــت کــه همانگونــه کــه‬ ‫گفتــه شــد نــه تنهــا اقــدام بــه تعدیــل نیــرو نکــرد بلکــه اقــدام بــه جــذب و بکارگیــری افــرادی‬ ‫کــرد کــه از جانــب کرونــا‏شــغل خــود را از دســت داده و بیــکار شــده اند‪.‬‏‬ ‫در ایــن بیــن در ایــران نیــز شــرکت های بســیاری همچــون پســت کــه تــا قبــل از کرونــا‬ ‫اقــدام بــه تعدیــل و کاهــش نیــرو کــرده بــود وجــود دارد‏کــه بــه واســطه کرونــا نــه تنهــا‬ ‫دیگــر بــه فکــر کاهــش و تعدیــل نیــرو نبــود بلکــه اقــدام بــه جــذب و بکارگیــری نیــروی جدید‬ ‫و تــازه نفــس شــد تــا‏جایــی کــه بــه گفتــه مدیــران شــرکت پســت نامه رســان های ایــن‬ ‫شــرکت ها نــه تنهــا تعطیلــی را در ایــام کرونــا احســاس نکردنــد بلکــه بــه‏صــورت شــبانه‬ ‫روزی نیــز مشــغول بــه فعالیــت بودنــد تــا جایــی کــه بنــا بــه گفتــه مدیــران ایــن شــرکت‪،‬‬ ‫پرســنل پســت برعکــس ســایر مشــاغل‏جــز پیــش قره قــاوالن مواجــه بــا کرونــا بــه واســطه‬ ‫ورود کاالهــا از سایرکشــورها و از طریــق گمــرگ وارد کشــور شــده و بــه دســت ســفارش‬ ‫‏دهنــد یــا صاحــب کاال اســت بودنــد‪.‬‏‬ ‫حــال در ایــن بیــن در ایــران شــغل های کــه از جانــب کرونــا متولــد شــدند را می تــوان بــه‬ ‫چندیــن مــورد از انهــا اشــاره کــرد شــغل های همچــون‏بســته بندی‪ ،‬تایــپ‪ ،‬تولیــد صنایــع‬ ‫دســتی خانگــی‪ ،‬تعمیرلــوازم خانگــی ‪...‬‏‬ ‫حــال دیگــر نبایــد نگــران بیــکاری و از دســت دادن شــغل خــود باشــید چــرا کــه بــا وجــود‬ ‫شــغل های نوپــا و جدیــد کافی ســت کمــی بــه اطــراف خــود توجــه داشــته باشــید و خواهیــد‬ ‫دیــد کــه چگونــه انــواع مختلــف مشــاغل بــه دنبال تــان می گــردد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫پنج شنبه ‪ 21‬بهمن‬ ‫ شنبه ‪ 23‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز پنج شــنبه ‪ 21‬بهمــن هــر مثقــال طــا ‪ 51,010,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,779,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 116,030,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 118,230,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 67,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,340,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪482‬‬ ‫بازگشایی مدارس تنها باید‬ ‫با رعایت دستورالعمل های‬ ‫بهداشتی باشد‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفت‪:‬بازگشــایی مــدارس‬ ‫بــا توجــه بــه وضعیــت پرخطــر کرونایــی بایــد بــر اســاس‬ ‫رعایــت دقیــق شــیوه نامــه بهداشــتی باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمدرضــا حســین نژاد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بایــد تمامــی ســازوکارهای رعایــت شــیوه‬ ‫نامــه بــرای بازگشــایی مــدارس در نظــر گرفتــه شــود‬ ‫بــه گونــه ای کــه امــوزش و پــرورش نظارتــی جــدی بــر‬ ‫واحدهــای اموزشــی و کالس هــای حضــوری داشــته و‬ ‫مــدارس نیــز از سیســتم تهویــه مناســب برخــوردار باشــد‪.‬‬ ‫مراجعه افراد کرونایی‬ ‫با عالئم شبه سرماخوردگی‬ ‫بــه دلیــل قــدرت ســرایت پذیــری بــاالی این بیماری‪ ،‬به ســرعت‬ ‫افــراد خانــواده و جامعــه را درگیــر می کنــد و بــه طــور حتــم بــا‬ ‫افزایــش مبتالیــان‪ ،‬شــاهد افزایــش موارد بســتری نیــز خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫فرار اومیکرون‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در شــهرهای قرمــز کرونایــی‬ ‫راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن بــه شــکل خودرویــی برگــزار‬ ‫می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن مــاه بنابــر اعــام‬ ‫ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری کرونــا در شــهرهایی بــا‬ ‫وضعیــت رنــگ بنــدی زرد و نارنجــی کرونایــی بــه صــورت‬ ‫حضــوری برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه به رنگبنــدی زرد و نارنجی کرونایی‪،‬‬ ‫راهپیمایــی در خراســان شــمالی حضــوری برگــزار خواهد‬ ‫شــد ولــی در صــورت تغییــر رنگبنــدی کرونایــی اســتان‬ ‫نحــوه برگــزاری راهپیمایــی نیــز تغییــر خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مراســم اعتــکاف بایــد بــا حداقــل ‪۲۰‬‬ ‫درصــد ظرفیــت مســاجد برگــزار شــود‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬بــرای‬ ‫شــرکت در ایــن مراســم معنــوی بایــد افــراد شــرکت کننــده‬ ‫حداقــل دو دُز واکســن کرونــا بایــد تزریــق کــرده باشــند و‬ ‫شــیوه نامــه هــای بهداشــتی بــه شــکل دقیــق اجــرا شــود‪.‬‬ ‫افزایش بیش از ‪ ۱۰۰‬درصدی بستری های کرونایی‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬نســبت بــه هفتــه گذشــته میــزان بســتری های‬ ‫کرونایــی افزایــش بیــش از ‪ ۱۰۰‬درصــدی داشــته اســت‬ ‫بــه گونـه ای کــه‪ ۲۳۳‬بیمــار کوویــد ‪ ۱۹‬در بیمارســتان های‬ ‫خراســان شــمالی بســتری اند‪.‬‬ ‫دکتــر ســیدجواد پورنقــی اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن‬ ‫فوتی هــای روزانــه کرونایــی تــا هفته هــای قبــل بیــن‬ ‫صفــر تــا یــک نفــر بــود ولــی هــم اکنــون روزانــه ‪ ۲‬بیمــار‬ ‫کرونایــی فــوت مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شــاهد درگیــری اطفــال در ســویه‬ ‫امیکــرون‪ ،‬نیــز هســتیم‪ ،‬گفــت‪ :‬تنهــا هشــت تخــت‬ ‫مراقبت هــای ویــژه اطفــال در اســتان وجــود دارد کــه ایــن‬ ‫کمبــود در حــوزه اطفــال واقعــا نگــران کننــده اســت‪.‬‬ ‫پورنقــی نســبت بــه ایــن موضــوع یــاداور شــد‪ :‬شــاهد اوج‬ ‫شــیوع ایــن بیمــاری در هفتــه جــاری در اســتان خواهیــم‬ ‫بــود کــه مدیریــت همچنــان نیازمنــد همــکاری همــه جانبه‬ ‫تمامــی دســتگاه های اجرایــی اســتان اســت‪.‬‬ ‫تاکنــون در ایــن اســتان حــدود یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار‬ ‫دُز واکســن کرونا تزریق شــده اســت و ‪ ۹۵‬درصد جمعیت‬ ‫هــدف دُز اول واکسیناســیون‪ ۸۵ ،‬درصــد جمعیــت هــدف‬ ‫دُز دوم و ‪ ۴۱‬درصــد نیــز دُز ســوم واکسیناســیون کرونــا را‬ ‫دریافــت کرده انــد‪.‬‬ ‫از ابتــدای شــیوع کرونــا تاکنــون براســاس اعالم سرپرســت‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۰۰‬نفر در اســتان‬ ‫بــر اثــر ابتــا بــه ایــن بیمــاری جــان خــود را از دســت داده انــد‬ ‫کــه بیشــترین امــار فوتــی هشــت مــاه امســال بوده اســت‪.‬‬ ‫براســاس اخریــن فهرســت رنگ بنــدی کرونایــی کــه‬ ‫از ســوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‬ ‫اعــام شــد‪ ،‬شهرســتان هــای بجنــورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬فــاروج‪،‬‬ ‫اســفراین و مانــه و ســملقان در وضعیــت نارنجــی و‬ ‫شهرســتان هــای رازوجــرگالن‪ ،‬گرمــه و جاجــرم نیــز در‬ ‫وضعیــت زرد کرونایــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫ســرویس ســامت‪ -‬بازگشــت وضعیــت پرخطــر کرونایــی بــه‬ ‫خراســان شــمالی و رونــد افزایشــی مبتالیــان در روزهــای اخیــر زیــر‬ ‫ســایه نااگاهی و برداشـت های ســطحی از امیکرون نشــان از حرکت‬ ‫پیوســته بــرای صعــودی تلــخ بــه قلــه پیــک ششــم در اســتان دارد‪.‬‬ ‫گرچه در ابتدای بهمن ماه تعداد بســتری های کرونایی خراســان‬ ‫شــمالی پــس از حــدود ‪ ۲۷۰‬روز ‪ ۲‬رقمــی شــد امــا در روزهــای اخیــر‬ ‫زیرســایه برخــی باورهــای اشــتباه و نااگاهــی هــا از امیکــرون دوبــاره‬ ‫بســتری هــای کرونایــی بــه مــدار ســه رقمــی بازگشــت‪.‬‬ ‫بــا ادامــه رونــد افزایشــی مبتالیــان بــه طــور میانگین روزانــه بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬بیمار جدید در بیمارســتان های خراســان شــمالی به دلیل ابتال‬ ‫بــه بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬بســتری مــی شــوند و هــم اینــک بــا بســتری‬ ‫حــدود ‪ ۲۰۰‬نفــر از ایــن بیمــاران‪ ،‬یــک ســوم تخــت هــای بیمارســتانی‬ ‫ویــژه بیمــاران کوویــد ‪ ۱۹‬در اشــغال ایــن بیمــاران قــرار دارد‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن گرچــه بــا ســرعت گرفتــن واکسیناســیون عمومــی در‬ ‫مــاه جــاری شــاهد ثبــت روزهــای متوالــی بــدون فوتــی نیــز هســتیم‬ ‫ولــی بــه بــاور کارشناســان حــوزه ســامت بــا گســترش باورهــای‬ ‫اشــتباه و ســطحی چــون «امیکــرون نمــی کشــد‪ ،‬امیکــرون همــان‬ ‫ســرما خوردگــی اســت‪ ،‬الکــی بزرگــش می کننــد‪ ،‬کرونــا تمــام شــده‬ ‫اســت» بــزودی شــاهد شــاخص های نگــران کننــده کرونایــی و ورود‬ ‫اســتان بــه وضعیــت قرمــز کرونایــی خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫امیکرون نمی ک ٌشد‬ ‫ت ســویه‬ ‫بــه نظــر می رســد بــا وجــود قــدرت بســیار بــاالی ســرای ‬ ‫امیکــرون‪ ،‬هنــوز ایــن ســویه از نــگاه برخــی از شــهروندان تهدیــد‬ ‫جــدی بــرای ســامت عمومــی در حــد ســویه دلتــا نیســت‪.‬‬ ‫در واقــع بــا وجــود اینکــه کارشناســان بهداشــت و ســامت بــه‬ ‫صــورت مرتــب مــی گوینــد کــه بایــد از امیکــرون بــه شــدت ترســید‬ ‫ولــی بــه نظــر مــی رســد حضــور ایــن ویــروس در اســتان چنــدان هــم‬ ‫بحــران زا تلقــی نمــی شــود‪.‬‬ ‫یکــی از شــهروندان بــا بیــان اینکــه امیکــرون نمی ک ٌشــد‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫االن حــدود یــک هفتــه ای اســت کــه نــه تنهــا مــن بلکــه تمامــی‬ ‫اعضــای خانــواده ام گلــودرد و ابریــزش بینــی داریــم ولــی ایــن دلیــل‬ ‫بــر داشــتن کرونــا نیســت چــون ســرماخوردگی تــو فصــل زمســتان‬ ‫همیشــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫مجیــد محمــدی مــی گویــد‪ :‬ایــن عالئــم ســرماخوردگی را دو هفتــه‬ ‫پیــش‪ ،‬یکــی از دوســتان مــن هــم داشــت ولــی هیــچ اتفاقــی بــرای‬ ‫او رخ نــداده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از دســت فــروش هــای بجنــوردی نیــز مــی گویــد‪ :‬بــه نظــرم‬ ‫‪ ۶‬مــاه پیــش واقعــا کرونــا وجــود داشــت ولــی االن کرونــا خیلــی‬ ‫ضعیــف شــده‪ ،‬چــون خیلــی وقــت اســت کــه در اســتان فوتــی‬ ‫کرونایــی نداریــم‪.‬‬ ‫علــی مــرادی مــی افزایــد‪ :‬مطمئــن باشــید اگــر کرونــای واقعــی‬ ‫وجــود داشــت االن شــاهد محدودیــت هــای گســترده بودیــم و بــه‬ ‫ایــن راحتــی مــا فعالیــت نداشــتیم و مــردم هــم بــه ایــن راحتــی تردد‬ ‫نمــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کرونــا مربــوط بــه مردادمــاه بــود کــه روزانــه ک ٌلــی‬ ‫فوتــی داشــتیم االن هــم کــه بعضــی ســرفه مــی کننــد یــا ابریــزش‬ ‫بینــی دارنــد مربــوط بــه فصــل ســرما اســت چــون االن زمســتانه و‬ ‫ســرماخوردگی هــم طبیعــی اســت‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از شــهروندان بجنــوردی بــا بیــان اینکــه از ماســک زدن‬ ‫خســته شــده اســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬واقعــا خســته شــدم‪ ،‬زیــاد هــم‬ ‫از کرونــا نمی ترســم‪ ،‬چــون کــه تــرس از ایــن بیمــاری مربــوط بــه‬ ‫دورانــی بــود کــه واکســن نــزده بودیــم االن کــه ‪ ۲‬دُز تزریــق کــردم‬ ‫دیگــر ترســی از ایــن بیمــاری نــدارم‪ ،‬چــون مــی دونــم دیگــر مرگــی‬ ‫در کار نیســت‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬واقعیتــش را بخــوای بیــن اشــنایان مــا تــا االن‬ ‫کســی بعــد از تزریــق ‪ ۲‬دُز واکســن فــوت نکــرده تــا مــا بخواهیــم‬ ‫حســاس بشــویم و بترســیم‪.‬‬ ‫گرچــه ایــن دســت کــم گرفتــن امیکــرون شــاید بــه ثبــت شــدن‬ ‫روزهــای بــدون فوتــی کرونایــی در اســتان‪ ،‬غلبــه نوعــی اعتمــاد بــه‬ ‫نفــس کاذب از واکسیناســیون و یــا خســتگی مــردم از فرسایشــی‬ ‫شــدن ایــن بیمــاری بــر مــی گــردد ولــی هــر انچــه اســت ایــن نــگاه‬ ‫موجــب شــده بســیاری از مــردم بــه اشــتباه تصــور کننــد کــه ســویه‬ ‫امیکــرون برخــاف ســویه های قبلــی کشــنده نیســت و تنهــا حالتــی‬ ‫همچــون ســرماخوردگی و انفلوانــزا دارنــد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان بــه بــاور بســیاری از کارشناســان‪ ،‬امیکــرون از جهــت‬ ‫عالئم و نشــانه ها‪ ،‬به ســرماخوردگی بســیار شــبیه اســت و برخالف‬ ‫تصــورات مــی توانــد‪ ،‬ک ٌشــنده نیــز باشــد و واکسیناســیون نیــز دلیلی‬ ‫بــر عــدم ابتــا نیســت بلکــه احتمــال ابتــا‪ ،‬شــدت وضعیــت بیمــاری‬ ‫و مــرگ ومیــر را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن در حالــی اســت براســاس اعالم دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی خراســان شــمالی میــزان مراجعــات بــه مراکــز نمونــه‬ ‫گیــری در روزهــای اخیــر بیــش از چهــار برابر شــده اســت و بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬درصــد نمونــه گیــری هــای کرونــا نیــز در اســتان مثبــت‬ ‫اعــام می شــود‪.‬‬ ‫هیچ بیماری و یا سویه مالیمی نداریم‬ ‫متخصــص اپیدمیولــوژی معاونــت بهداشــت دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی خراســان شــمالی مــی گویــد‪ :‬بــا ایــن کــه گفتــه مــی شــود‬ ‫شــدت بیمــاری امیکــرون کمتــر از ســویه قبلــی دلتــا اســت امــا نبایــد‬ ‫ایــن ســویه را مالیــم فــرض کنیــم زیــرا افــراد مبتــا بــه ایــن واریانــت‬ ‫نیــز ممکــن اســت در بیمارســتان بســتری شــوند و بــا توجــه بــه‬ ‫ســرعت بــاالی شــیوع امیکــرون در رده هــای ســنی کــه بــه ان مبتــا‬ ‫می شــوند بــرای اقشــار بیشــتری از جامعــه خطــر ایجــاد مــی کننــد‪.‬‬ ‫دکتــر حمیدرضــا شــرکا مــی افزایــد‪ :‬ســویه امیکــرون ســن و ســال‬ ‫نمــی شناســد‪ ،‬بنابرایــن کــودکان‪ ،‬افــرادی کــه واکســینه نشــده انــد‪،‬‬ ‫ســالخورده هــا و یــا دارای بیمــاری هــای زمینــه ای در معــرض خطــر‬ ‫شــدید قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان ایــن کــه افــرادی کــه بــه طــور کامــل واکســینه شــده انــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت بــه عفونــت امیکــرون نیــز مبتــا شــوند‪ ،‬مــی گویــد‪:‬‬ ‫امــا واکســن هــا در پیشــگیری از مــوارد شــدید کویــد موثــر هســتند‬ ‫و تزریــق یــاداوری واکســن در پیشــگیری از بیمــاری بســیار کمــک‬ ‫کننــده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر شــرکا بــا تاکیــد بــر رعایــت جــدی شــیوه نامــه هــای‬ ‫به زودی «سند تحول دولت» منتشر می شود‬ ‫رییس جمهــور بــا تاکیــد بــر‬ ‫ضــرورت ارتقــای ســطح فرهنــگ‬ ‫ســازمانی در ادارات‪ ،‬از انتشــار‬ ‫ویرایــش اول «ســند تحــول‬ ‫دولــت» خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫تصمیم گیری هــا از جملــه بودجــه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬نیــز بــر اســاس ایــن ســند‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪،‬‬ ‫بهداشــتی های‪ ،‬گفــت‪ :‬امیکــرون قــدرت ســرایت باالیــی دارد و‬ ‫نیــاز اســت افــراد بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی بــه خصــوص‬ ‫فاصلــه گــذاری و ماســک زدن از تجمعــات بــی مــورد جلوگیــری‬ ‫کننــد تــا رنــگ بنــدی کرونــا در اســتان بــه ســمت وضعیــت تــر‬ ‫بحرانــی تــر پیــش نــرود‪.‬‬ ‫مراجعه افراد کرونایی با عالئم شبه سرماخوردگی‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی بــا اشــاره‬ ‫بــه رونــد افزایشــی مبتالیــان بــه کرونــا در روزهــای اخیــر‪ ،‬مــی‬ ‫گویــد‪ :‬درصــد زیــادی از افــراد مبتــا بــه کرونــا بــا عالئــم خفیــف‬ ‫و عالئمــی شــبیه بــه ســرماخوردگی بــه مراکــز درمانــی اســتان‬ ‫مراجعــه می کننــد کــه برخــی بــا بــا درمــان هــای عمومــی بهبــود‬ ‫پیــدا می کننــد ولــی بیمــاران دارای عالئــم شــدید بایــد درمان هــای‬ ‫اختصاصــی دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫دکتــر ســیدجواد پورنقــی مــی افزایــد‪ :‬احســاس تنگــی نفــس‪ ،‬تــب‬ ‫بــاال‪ ،‬کاهــش ســطح هوشــیاری و کاهــش درصــد اشــباع اکســیژن‬ ‫خــون ازجملــه عالئــم خطرناکــی هســتند کــه فــرد بایــد ســریعا بــه‬ ‫مراکــز درمانــی مراجعــه کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ســرایت پذیــری بــاالی امیکــرون‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬بــه‬ ‫دلیــل قــدرت ســرایت پذیــری بــاالی ایــن بیمــاری‪ ،‬بــه ســرعت افــراد‬ ‫خانــواده و جامعــه را درگیــر می کنــد و بــه طــور حتــم بــا افزایــش‬ ‫مبتالیــان‪ ،‬شــاهد افزایــش مــوارد بســتری نیــز خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫کودکان‪ ۲۰ ،‬درصد از مبتالیان به کرونا در استان‬ ‫دکتــر پورنقــی بــا بیــان اینکــه در ســویه جدیــد‪ ،‬کــودکان نســبت‬ ‫بــه ســویه دلتــا بیشــتر درگیــر ایــن بیمــاری مــی شــوند‪ ،‬مــی افزایــد‪:‬‬ ‫اکنــون حــدود ‪ ۲۰‬درصــد از مبتالیــان بــه کرونــا در اســتان کــودکان‬ ‫هســتند کــه برخــی هــا بســتری شــدند‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬ســویه جدیــد اُمیکــرون بــر خالف ســویه های دیگر‬ ‫ســن و ســال نمــی شناســد کــه بایــد بــرای بــرون رفــت از ایــن چالــش‬ ‫خطرنــاک‪ ،‬میــزان رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی و همچنیــن‬ ‫تزریــق واکســن را در بیــن گــروه ســنی کــودکان را نیــز فراگیــر کنیــم‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی شــناخت‬ ‫عالئــم خطــر و مراجعــه زود هنــگام بــه مراکــز درمانــی را ضــروری‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬بایــد بــا مراقبــت و رعایــت موازیــن بهداشــتی‬ ‫ضــرب اهنــگ شــیوع بیمــاری را کنــد کنیــم زیــرا کــه افزایــش‬ ‫ناگهانــی مبتالیــان باعــث افزایــش بــار در مراکــز درمانی می شــود‬ ‫و ممکــن اســت کادر درمــان بــا امکانــات محــدود بــه ارائه خدمات‬ ‫مطلــوب نرســند‪.‬‬ ‫وی تکمیــل واکسیناســیون را یکــی از راه هــای پیشــگیری از ایــن‬ ‫بیمــاری برشــمرد و عنــوان کــرد‪ :‬افــراد در صــورت نداشــتن عالئــم‬ ‫می تواننــد بــه مراکــز تجمیعــی و پایگاه هــای ســامت در سراســر‬ ‫اســتان مراجعــه و واکســن خــود را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫تاکنــون حــدود یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار دُز واکســن کرونــا در ایــن‬ ‫اســتان تزریــق شــده اســت و ‪ ۹۵‬درصــد جمعیــت هــدف دُز اول‬ ‫واکسیناســیون‪ ۸۵ ،‬درصــد جمعیــت هــدف دُز دوم و ‪ ۴۱‬درصــد نیــز‬ ‫دُز ســوم واکسیناســیون کرونــا را دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫براســاس اعــام سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان از‬ ‫ابتــدای شــیوع کرونــا تاکنــون ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬نفــر در اســتان بــر اثــر‬ ‫ابتــا بــه ایــن بیمــاری جــان خــود را از دســت داده انــد کــه بیشــترین‬ ‫امــار فوتــی هشــت مــاه امســال بــوده اســت‪.‬‬ ‫براســاس اخریــن فهرســت رنگ بنــدی کرونایــی کــه از ســوی وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی اعــام شــد‪ ،‬شهرســتان هــای‬ ‫بجنورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬فاروج‪ ،‬اســفراین و مانه و ســملقان در وضعیت‬ ‫نارنجــی و شهرســتان هــای رازوجــرگالن‪ ،‬گرمــه و جاجــرم نیــز در‬ ‫وضعیــت زرد کرونایــی قــرار دارند‪/.‬ایرنــا‬ ‫ایت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی در نشســت هیــات دولــت‪ ،‬بــا تاکیــد بــر اینکــه مســئوالن بــرای اجــرای‬ ‫دســتورالعمل ها و بخشــنامه های جدید اهتمام داشــته باشــند‪ ،‬گفت‪ :‬الزم اســت زمان «تصمیم گیری»‬ ‫و زمــان «اجــرای تصمیم هــا» بــرای مــردم تبییــن شــود‪ .‬مدیــران اگــر بــرای اجــرای تصمیمــی نیــاز بــه زمــان‬ ‫دارنــد زمــان ان را تعییــن و اعــام کننــد تــا مــردم ســرگردان نباشــند‪.‬‬ ‫رییس جمهــور بــا تاکیــد بــر لــزوم ارتقــای ســطح فرهنــگ عمومــی و فرهنــگ ســازمانی در جامعــه‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪ :‬یکــی از زمینه هــای ناراحتــی مــردم عــدم احســاس مســئولیت پذیری برخــی کارکنــان اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مــردم وقتــی بــه اداره ای مراجعــه می کننــد و بــا عــدم مســئولیت پذیری و دلســوزی‬ ‫مواجــه شــوند ناامیــد می شــوند لــذا «مســئولیت پذیری»‪« ،‬انضبــاط اداری» و «فرهنــگ ســازمانی» در‬ ‫مقــام عمــل و اجــرا بایــد متحــول شــود‪ .‬تصمیمــات بایــد علمــی و دانــش پایــه باشــد‪ .‬ایجــاد امیــد در مــردم‬ ‫بــا ســخن و برنامــه اتفــاق نمی افتــد و اقــدام و عمــل اســت کــه در دل مــردم امیــد ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی تاکیــد کــرد‪ :‬ســازمان امــور اداری و اســتخدامی و مجموعــه مدیــران مباحــث نظــری و‬ ‫دانش پایــه در ایــن حــوزه را عملیاتــی و اجرایــی کننــد‪.‬‬ ‫رییس جمهــور بیانیــه «گام دوم انقــاب» را یــک ســند مهــم دانســت و گفــت‪ :‬ایــن ســند از یــک‬ ‫واقع انــگاری و حکمــت برخــوردار اســت و در ان بــه چشـم انداز تمــدن نویــن اســامی و سیاسـت های کلــی‬ ‫نظــام پرداختــه شــده و دارای گفتمان ســازی خوبــی اســت‪ .‬دســتگاه های اجرایــی نســبت خــود بــا ایــن ســند‬ ‫را تعریــف کــرده و مشــخص کننــد کــه چــه اقداماتــی بــرای عمــل بــه ایــن ســند بایــد انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی بــا اشــاره بــه نهایی شــدن «ســند تحــول دولــت» اعــام کــرد‪ :‬ویرایــش اول ســند تحــول‬ ‫دولــت کــه پیشــتر بــرای وزیــران ارســال شــده‪ ،‬بــه زودی منتشــر خواهــد شــد و تصمیم گیری هــا از جملــه‬ ‫بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬نیــز بــر اســاس ایــن ســند خواهــد بــود‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیــر امــور منابــع اب شــیروان و فــاروج گفــت‪ :‬ســد چــری فاروج خراســان شــمالی در وضعیت بحرانی قــرار دارد‬ ‫زیــرا خشکســالی ها و کاهــش بارندگی هــا ذخیــره حجــم اب ان را نســبت بــه قبل بســیار کاهش داده اســت‪.‬‬ ‫اســحاق خســروپناه اظهــار داشــت‪ :‬اینــک ذخیــره حجــم اب ایــن ســد ‪ ۶۵۰‬هــزار مترمکعــب اســت کــه این میزان‬ ‫قبــا‪ ،‬یــک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار مترمکعب بوده اســت‪.‬‬ ‫وی از محدودیــت هــای کشــت بهــاره بــه دلیــل شــرایط فعلــی خبــر داد و خاطرنشــان کــرد‪ :‬از مجمــوع اب فعلــی‬ ‫ایــن ســد‪ ۳۰۰ ،‬هــزار مترمکعــب بایــد تحویــل داده شــود کــه ‪ ۲۰۰‬هــزار مترمکعــب طــی ‪ ۲‬مرحلــه بــه باغ هــا و ‪۱۰۰‬‬ ‫هــزار مترمکعــب بــه بخــش زراعــت اختصاص خواهــد یافت‪.‬‬ ‫وضعیت بحرانی‬ ‫سد چری فاروج‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫ شنبه ‪ 23‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪482‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫‪ 10‬اشتباه متداول مکانیکها‬ ‫گرمای لمپایم ارزوست‬ ‫در مراســماتی کــه اقــوام بــرای خــوش گذرانــی و گــذران وقــت و‬ ‫از احســاس سرخوشــی هر از گاهی پشــت بســاط می نشــینند و‬ ‫یــا بانــی مجلــس وظیفــه ی خــود مــی داند که میزبــان مهمانانی‬ ‫شــود کــه بــه منــزل ان مــی اینــد فرامــوش نکنند کــه این حرکت‬ ‫انهــا یــک حرکــت وسوســه انگیــز بــرای نوجوانــان و جوانانــی کــه‬ ‫اســت کــه بدنبــال هــدف و الگــو در زندگی هســتند انهــا در مورد‬ ‫لمپــا و منقــل ‪ ,‬خاطــرات روشــنایی و نــور امیــد زندگــی و گرمــا از‬ ‫مادربــزرگ هــا وپــدر بزرگهــا و چــه بســا پــدران و مــادران خــود‬ ‫دارنــد بــا مشــاهده برعکــس اســتفاده نمــودن از ان حتــی بــرای‬ ‫چنــد پــوک ‪ ,‬احســاس نیــاز را در انهــا بیــدار نکنیــد‬ ‫پذیرایی با بساط‬ ‫منقل و بافور‬ ‫سرویس اسیب های اجتماعی ‪ -‬سهیال عالالدین‬ ‫یکی از رســوم بســیار اشــتباه در بعضی از مراســمات عروســی و‬ ‫جشــن هــای مختلــف ایــن اســت کــه در مراســم عروســی بســاط‬ ‫منقــل و بافــورو لمپــا بــه همــراه مشــروبات الکلــی یکــی از ارکان‬ ‫اصلــی پذیرائــی اســت‪ .‬بــه ایــن ترتیــب کــه هنگامــی کــه میهمانــی‬ ‫امــد و در جایــی نشســت‪ ،‬بانــی مخصــوص ایــن کار بــه ســراغ وی‬ ‫رفتــه و بــا تعــارف بســته تریــاک ومشــروبا ت الکلــی از جوانــان و‬ ‫کســانی کــه اهــل دود و دم باشــد پذیرایــی مــی کنــد و بــه اتــاق‬ ‫مخصــوص مصــرف مــی بــرد و اگــر کســی هــم اهلــش نباشــد‬ ‫ســهم خــود را بــا خــودش مــی بــرد و بانــی مراســم ایــن رســم را‬ ‫بــرای خــودش شــهرت و بزرگــی مــی دانــد و بیــن مهمانــان بــا‬ ‫غــرور راه مــی رود‪.‬‬ ‫بــه منــزل یکــی از اشــنایان بابــت عروســی مراجعــه کــردم در بــدو‬ ‫ورود بــه منــزل ‪3‬نفــر بــرای خوشــامد گویــی جلــوی درب بودنــد‬ ‫‪2‬نفــر اقــا و یــک خانــم‪ ,‬مــن بــه اتفــاق همــکاران وارد حیــاط‬ ‫شــدیم خیلــی شــلوغ بــود از انجایــی کــه دامــاد پــدر پولــداری‬ ‫داشــت از پذیرایــی گرفتــه تــا رســیدگی بــه مهمانهــا و‪....‬تابحــال‬ ‫همچیــن چیــزی ندیــده بــودم خانــم و اقایــی کــه جلــو درب بــرای‬ ‫خوشــامدگویی ایســتاده بودنــد‬ ‫مابیــن حرفاشــون متوجــه شــدم کــه به بعضی هــا مــرد و زن‪ ,‬جوان‬ ‫و پیــر نداشــت اعــام می کننــد اهلــش هســتی اگر می گفتنــد اره به‬ ‫یــه اتــاق از ورودی بــه ســمت راســت راهنمایــی می کردنــد انهایــی‬ ‫هــم کــه مــی گفتنــد نــه مثــل مــا به جمــع داخل حیاط می پیوســتند‬ ‫از ســر کنجــکاوی بــه یکــی از همــکاران گفتــم مــن می خــوام بــرم‬ ‫بگــم ببخشــید مــن اهلش هســتم ببینم اینهایی کــه میگن اهلش‬ ‫هســتم منظــور چیه؟‬ ‫اهــل چــی هســتند؟ تــا بخــوام بــه ورودی در برســم بــا خــودم‬ ‫کلنجــار می رفتــم کــه نکنــد جــای بــدی باشــد و مــن گرفتــار بشــوم‬ ‫یــا نکنــد عروســی بهانــه ای باشــد بــرای شناســایی کســانی کــه‬ ‫حــاال اهــل هــر چیــزی کــه هســتند‬ ‫و خالصــه کار خــاف دیگه‪....‬تــو همیــن فکراهــا بــودم کــه‬ ‫اصــا نفهمیــدم چــکار کــردم بــه اتاقــی معرفــی شــدم کــه چندتــا‬ ‫خانــم در سـن های مختلــف پشــت منقــل ولمپــا نشســته بودنــد‬ ‫و اســتکان هایی در انــدازه ی بــه قولــی پیــک بــا شیش ـه هایی بــا‬ ‫برندهــای متفــاوت روی یــک میــزی مرتــب چینــش شــده بــود و‬ ‫داخــل یــک ســینی بــزرگ بســته هــای پالســتکی کوچــک مربعــی‬ ‫شــکل کــه بــا ربــان و دیزایــن خاصــی درســت شــده بــود روی‬ ‫میــز بــود حالــم داشــت بــد مــی شــد از یکطــرف ترســیده بــودم‬ ‫از یکطــرف مــی خواســتم خــودم و لــو ندهــم‪ .‬فضــای اتــاق پــر از‬ ‫دودو بــوی گنــد مشــروبات الکلــی را م ـی داد خانمــی میانســالی‬ ‫کــه بــزک دوزک هــم زیــاد کــرده بــود بــا چشــمای خمــار و تــو‬ ‫رفتـه ی خــود‪ ,‬دود تریاکــش را بــا نفــس عمیقــی بیــرون داد و رو‬ ‫بــه مــن گفــت‪ :‬بفرمــا خجالــت نکــش مــا هــم مثــل خودتیــم ‪.‬‬ ‫مانــده بــودم در جوابــش چــی بگــم کــه یکــی از همــکاران بــه جمــع‬ ‫مــا اضافــه شــد حــاال دیگــه خیالــم یــک کم راحت شــده بــود همکارم‬ ‫دســت مــرا چســبید و بــزور خواســت منــو از انجــا بیــرون ببــرد و مــن‬ ‫هــم بــرای اینکــه جلــوی اون زن میانســال کــم نیــاورده باشــم دســت‬ ‫انداختــم ســه تــا از اون پالســتیکهای تریــاک و ‪ 1‬شیشــه مشــروب‬ ‫‪...‬برداشــتم و در جوابــش گفتــم مــن اهــل کشــیدن نیســتم مــن‬ ‫مثــل بمــب مینــدازم بــاال تــا همش جــذب بدنم بشــه ‪....‬خالصه که‬ ‫ســهم خــودم را حتــی بیشــتر گرفتــم و از انجــا خــارج شــدم تــو جمع‬ ‫همــکاران هــی مــی گفتیــم و راجــع بــه این قضیه قهقهه مــی زدیم‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر تعریــف مــی کــرد و مــی گفــت ‪:‬بــه جشــن ختنــه ســوران‬ ‫بچــه پســر دایــی ام دعــوت شــدیم ‪.‬پارکینــگ خانــه ی خواهــرش‬ ‫را بــرای مراســم تزییــن و دیزاینــش را درســت کــرده بــود یــک راه‬ ‫ورودی هــم بــاز کــرده بــود کــه بــه انبــار داخــل پارکینــگ راه داشــت‬ ‫یکــی از دوســتان صمیمــی پســر دایــی ام جلــوی انبــار بــا کــت و‬ ‫شــلوار ایســتاده بــود یکســری از جوانهــا را بــه ســمت انبــار راهنمایــی‬ ‫می کــرد بســاط تریــاک مشــروبات الکلــی بــراه بــود کــه شــامل یــک‬ ‫عــدد ســیخ کــه بــرروی اجــاق گاز کوچکــی کــه درون یــک ســینی قــرار‬ ‫داشــت در حــال گــرم شــدن بــود‪ .‬چنــد عــدد لــول ونیــز فالســک چای‬ ‫و چند بســته ســیگارهای متنوع به همراه شیشــه های مشــروبات‬ ‫و اســتکانهایی کــه تقریبــا همگانــی بــود و شیشــه ای بــرای نگهداری‬ ‫ســوخته های تریــاک قــرار داشــت‪ .‬و بــه همــراه لمپایــی کــه از ســر‬ ‫جهــازی خانمــش بــود از ســر دلســوزی بــرای جوانانــی کــه در ســن‬ ‫رشــد و تجربــه هســتند ودر جمــع مهمانهــا بودنــد و ایــن صحنــه را‬ ‫مــی دیدنــد بــه حرکــت پســر دایــی ام محترمانــه اعتــراض کــردم امــا‬ ‫از انجایــی کــه ادم زبــان نفهــم و بــی فرهنگــی بــود با صــدای بلند در‬ ‫جمــع مهمانهــا اعــام کرد؛کــه مــن اختیــار مجلســم دســت خودمــه‬ ‫مــی خــوام بــه همــه خــوش بگــذره هــر کــی ناراحتــه می تونــه بــره و‬ ‫مــن هــم دســت زن و بچــه ام را گرفتــم و از انجــا خــارج شــدم ‪.‬‬ ‫پوریــا جــوان ‪26‬ســاله ای مــی گفت‪:‬اولیــن بــار در ســن‪14‬‬ ‫ســالگی در مجلــس تولــد بــرادر بزرگتــر از خــودش کــه همگــی‬ ‫بــاالی ‪ 30‬ســال ســن داشــتند در جمــع دوســتان و همکارانــش‬ ‫بــا تریــاک اشــنا شــد‪ .‬بــه خاطــر دسترســی اســان بــه تریــاک‬ ‫همیشــه بــه مراســماتی مــی رفــت کــه بــا بســاط تریــاک و‬ ‫منقــل و مشــروب از مهمانهــا پذیرایــی مــی کننــد تــا دو ســه‬ ‫ســال بــه همیــن منــوال مخفیانــه مهمانــی مــی رفــت و پشــت‬ ‫بســاط می نشســت االن کــه ‪26‬ســالش اســت خــودش ســاقی‬ ‫مهمانــی هاســت فقــط بــه خاطــر اینکــه بــا ایــن بســاطها دور‬ ‫و بــر خــودش را شــلوغ نگــه دارد چنــد بــار هــم دســتگیر شــد‬ ‫امــا بــه تالفــی بالیــی کــه در نوجوانــی بــه ســرش امــده تــا پــول‬ ‫از جایــی بــه دســتش مــی رســه همیــن بســاط را راه می انــدازد‬ ‫حتــی مراســمات عروســی و جشـن های مختلــف را هــم پوشــش‬ ‫می دهــد اکنــون خــودش روزانــه حــدود ‪ 2/5‬گــرم تریــاک‬ ‫اســتفاده می کنــد و وقتــی مهمانــی بــه خان ـه اش بیایــد شــاید تــا‬ ‫‪ 5‬گــرم نیــز مصــرف کنــد‪ .‬بــا صحبــت چنــد تــن از دوســتان و اقوام‬ ‫خــود را بــه کمــپ تــرک اعتیــاد بــرای تــرک معرفــی کــرده اســت و‬ ‫بــه قــول خــودش پشــیمان اســت از اینکــه جوانهــا و نوجوانهــای‬ ‫زیــادی را الــوده کــرده اســت ‪.‬‬ ‫بنــده خدایــی در مــورد دوســتش اینگونــه تعریــف می کــرد‬ ‫هرفــردی کــه بــرای مراســمی حــاال چــه عروســی چــه اعیــاد و‪....‬‬ ‫بــه منــزل ایــن بنــده خــدا بــرود در اتــاق نشــیمن دوســتم در‬ ‫صــورت مصــرف کننــده بودنــش‪ ,‬فرقــی نمی کنــد مشــروبات الکلی‬ ‫مصــرف کنــد یــا تریــاک بــه هــر مقــدار مصرفــش‪ ,‬از مهمانــش‬ ‫پذیرایــی می کنــد و معتقــد اســت کــه بــرای احتــرام بــه انهــا ایــن‬ ‫کار را انجــام مــی دهــد انهایــی کــه مصــرف موردنیــاز را بــه همــراه‬ ‫خــود دارنــد وســایل کشــیدنش را امــاده مــی کنــد و انکــه نــدارد بــا‬ ‫هزینـه ی خــود ‪,‬برایــش تــدارک مــی بینــد ‪.‬تعــارف نــدارد بــا چــای‬ ‫وشــیرینی و صحبــت کــردن از انهــا پذیرایــی می کنــد‪.‬‬ ‫حســین اقــا ‪67‬ســاله مــی گویــد‪ ,‬بــرای مراســم حنــا بنــدان‬ ‫گازرسانی نعمت بزرگی که انقالب به مردم هدیه کرد‬ ‫علــی طالبــی مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گلســتان بابیــان اینکــه گازرســانی نعمــت بزرگــی کــه انقــاب‬ ‫بــه مــردم گلســتان هدیــه کــرده اســت گفــت‪ :‬برخــورداری ‪ ۱۰۰‬درصــد جمعیــت شــهری و ‪ ۹۸.۵‬درصــد‬ ‫جمعیــت روســتایی اســتان ‪ ۱.۹‬میلیــون نفــری گلســتان از نعمــت گاز طبیعــی به عنــوان ســوخت پــاک یکــی از‬ ‫دســتاوردهای بزرگ انقالب اســامی به مردمان و اقوام شــیعه و اهل ســنت ســاکن در این اســتان شــمالی‬ ‫کــه بــه نگارســتان ایــران مشــهور اســت‪ ،‬هســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکاربــه نقــل از روابــط عمومــی ‪ ،‬وی افــزود‪ :‬پــس از پیــروزی انقــاب در ‪ ۱۲‬بهمــن‬ ‫‪ ۵۷‬و اســتقرار جمهــوری اســامی‪ ،‬کارگــزاران‪ ،‬مســئوالن و مدیــران ادارات و نهادهــای مختلــف نظــام‪ ،‬برنامــه‬ ‫خدمات رســانی بــه مــردم به منظــور جبــران محرومیت هــای بجــا مانــده از رژیــم طاغــوت را شــروع و موفــق‬ ‫شــدند طــی ‪ ۴۳‬ســال گذشــته بــا صــرف اعتبــار و ســرمایه گذاری های کالن‪ ،‬خدمــات شــایانی را در بخش هــای‬ ‫گوناگــون ازجملــه گازرســانی بــه مناطــق شــهری‪ ،‬روســتایی و صنعتــی کشــور بالاخــص در اســتان گلســتان‬ ‫نــوه ام محمــد دختــرم بــه مــن زنــگ زد واز ســمت شــوهرش‬ ‫می خواســت اجــازه ی پذیرایــی از بعضــی از مهمانهــا را بــا تقســیم‬ ‫تریــاک از مــن بگیــرد مــن در جــا بــه دختــرم گفتــم اگــر ایــن فکــر‬ ‫انجــام شــود مــن در مراســم انهــا شــرکت نمــی کنــم و دختــرم‬ ‫در جــواب مــن گفــت‪ :‬امیــر مــی گویــد مهمان هــای مــن خــاص‬ ‫هســتند اگــر ایــن بســاط نباشــد چــه بســا دعــوت مــرا رد کننــد و‬ ‫بــه مراســم نیاینــد و مــن هــم در جــواب گفتــم بــدرک کــه نیامدنــد‬ ‫مراســمی کــه بــا بســاط تریــاک و مشــروب شــروع بشــه اخــرش‬ ‫یــا دعــوا و درگیریــه یــا بــی حیثیــت بــازی‪.‬‬ ‫خالصــه هــر چــی مــن مــی گفتــم اینهــا قبــول نمــی کردنــد و‬ ‫کار و فکــر خودشــان را عملــی ســاختند شــب حنابنــدان نــوه ام‬ ‫مــن کــه نرفتــم خانمــم مــی گفــت تــا گــروه نوازنــده شــروع کــرد‬ ‫بــه نواختــن ‪.‬‬ ‫یکــی از دوســتان دامــادم کــه بیــش از حــد خــورده بــود بــا یــک‬ ‫حالــت افتضــاح افتــاد وســط و بنــا کــرد بــه رقصیــدن و ابروریــزی‬ ‫کــه نبایــد راه مــی افتــاد راه افتــاد جــوری بــا بی فرهنگــی مراســم‬ ‫و بهــم ریخــت کــه‪ 110‬امــد و‪.....‬‬ ‫در مراســماتی کــه اقــوام بــرای خــوش گذرانــی و گــذران وقــت و از‬ ‫احســاس سرخوشــی هــر از گاهــی پشــت بســاط می نشــینند و یــا‬ ‫بانــی مجلــس وظیفــه ی خــود مــی دانــد کــه میزبــان مهمانانی شــود‬ ‫کــه بــه منــزل ان مــی اینــد فرامــوش نکننــد کــه ایــن حرکــت انهــا‬ ‫یــک حرکــت وسوســه انگیــز بــرای نوجوانــان و جوانانــی کــه اســت که‬ ‫بدنبــال هــدف و الگــو در زندگــی هســتند انهــا در مورد لمپا و منقل‪,‬‬ ‫خاطــرات روشــنایی و نــور امیــد زندگــی و گرمــا از مادربــزرگ هــا وپــدر‬ ‫بزرگهــا و چــه بســا پــدران و مــادران خــود دارنــد بــا مشــاهده برعکــس‬ ‫اســتفاده نمــودن از ان حتــی بــرای چنــد پــوک‪ ,‬احســاس نیــاز را در‬ ‫انهــا بیــدار نکنید‪.‬‬ ‫انهــا خالفــکار و بــی بندوبــار نیســتند متناســب بــا شــخصیت انهــا‪,‬‬ ‫مهمانــی یــا مجالــس خــود را تعریــف کنیــد نگوییــد انهــا دســت‬ ‫شــیطان را از پشــت بســته انــد قبــل از اینکــه مــا بســاطی بــرای انهــا‬ ‫پهــن کنیــم انهــا مراحــل کشــیدنش را بــه مــا مــی اموزنــد یــا اگــر در‬ ‫مراســم مــن ایــن بســاط نباشــد هتــک حرمــت بــه مهمانــان مصــرف‬ ‫کننــده ی مــن مــی شــود ویــک نــوع بی کالســی محســوب می شــود و‬ ‫جلــوی دیگــر دوســتان‪ ,‬اقــوام و همــکاران کــم می اوریــد و احســاس‬ ‫ســر خوردگــی مــی کنیــد لمپــا و منقــل خانمانســوز نیســت تریــاک و‬ ‫مشــروبات الکلــی خانمــان ســوز اســت و اعتیــاد دارد بــه ایــن فکــر‬ ‫کنیــد کــه در نهایــت ایــن بســاطها یکــی از فرزنــدان یا نــوه هایتان به‬ ‫دام اعتیــاد گرفتــار شــود‪.‬‬ ‫دلهــا روشــنایی مــی خواهــد‪ .‬گرمــی و دلگرمــی چــراغ گردســوز‬ ‫قدیمــی کــه توســط ان بتوانیــم تمــام بســاطهای ســرد و یـخ زده ی‬ ‫مراســمات را خامــوش کنیــم و بنشــینیم روبــروی هــم‪ ,‬زیــر‬ ‫روشــنایی و گرمــای ایــن گــرد ســوز و فقــط بــه شــادی و پاکــی‬ ‫مراســمات خــود نگاهــی بیندازیــم بــه ایــن نــور کوچــک‪ ،‬کــه‬ ‫چشــم و دل را نمــی زنــد‪ .‬دل را هــم امــا روشــن می کنــد‪.‬‬ ‫گرمــا مــی دهــد‪ .‬تصــور کــن مــی توانــد اســمان را هــم زیــر ســقف‬ ‫خانــه بیــاورد‪ .‬وقتــی نگاهــت نــور امیــد گرمــای گردســوز مــی شــود و‬ ‫دریــای دلواپســی هــارا بخــار می کنــد و غصه هــا ابــر می شــوند و از‬ ‫چشــمانمان دعــای خیــر و خوشــبختی مــی بارنــد‪ ،‬وقتــی سوســوی‬ ‫همیــن شــعله ی لــرزان‪ ،‬دلــت را محکــم می کنــد و روی درخــت‬ ‫رویاهایــت خانــه ای از جنــس ارامــش ســاخته مــی شــود چــرا کــه‬ ‫کــه از ایــن چــراغ در جایــگاه درســتش و بجــا اســتفاده کــرده ای و‬ ‫اینجاســت که راز بودن را کشــف می کنی راز دوســت داشــتن و راز‬ ‫زندگــی کــه بــه دیگــران بخشــیده ای‪.‬‬ ‫اصــا ً بیاییــد بــرای همیشــه ایــن چــراغ هــاو منقل هــای‬ ‫جایگزیــن وســرد را خامــوش کنیــم‪ .‬و بــا دو فنجــان چــای گــرم و‬ ‫شــیرینی پشــت هــر چــی مهمــان پــای بســاط را بــه زمیــن بزنیــم‬ ‫و حرمــت چــراغ خانــه را نگــه داریــم کــه ایــن شــعله ی کــم رنــگ‪,‬‬ ‫اسایشــها در درون خــود دارد‪.‬‬ ‫ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫طالبــی در خصــوص تاریخچــه گازرســانی در گلســتان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬خــط لولــه گاز طبیعــی در ســال های‬ ‫‪ ۵۳‬تــا ‪ ۵۵‬از پاالیشــگاه گاز ســرخس بــرای گازرســانی بــه نیــروگاه نــکا از گلســتان کــه ان زمــان بخشــی از‬ ‫محــدوده اســتان مازنــدران بــود عبــور کــرد و ســال ‪ ۶۰‬گــرگان به عنــوان نخســتین شــهر و ‪ 3‬روســتای امیرابــاد‬ ‫(گــرگان)‪ ،‬قــزل جــه (ازادشــهر) و یســاقی (کردکــوی) به عنــوان نخســتین روســتاهای ایــن اســتان از نعمــت گاز‬ ‫طبیعــی برخــوردار شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســال ‪ ۷۸‬بــا تشــکیل اســتان گلســتان‪ ،‬شــرکت گاز ایــن اســتان شــمالی در مــرداد همــان‬ ‫ســال تاســیس و چنــد مــاه بعــد فعالیــت خــود را اغــاز کــرد کــه تــا ان زمــان تنهــا اهالــی ‪ ۱۶‬شــهر و ‪ ۲۴‬روســتای‬ ‫ایــن اســتان شــامل ‪ ۱۱۷‬هــزار خانــوار از گاز طبیعــی بهره منــد بودنــد کــه بــرای گازرســانی بــه ان هــا هــزار و ‪۴۹۰‬‬ ‫کیلومتــر شــبکه انجــام و ‪ ۷۶‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬عــدد انشــعاب نصب شــده بــود‪.‬‬ ‫طالبــی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬اســتان گلســتانی کــه تــا قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی هیچ یــک از مناطــق‬ ‫شــهری و روســتایی ان از نعمــت گاز طبیعــی بهره منــد نبودنــد و شــاید همچــون مردمــان ســایر نقــاط کشــور‪،‬‬ ‫دیــدن شــعله ابــی گاز در منــازل خــود را در خــواب نیــز نمی دیدنــد‪ ،‬اکنــون بــه برکــت انقــاب و تــاش جهــادی‬ ‫متولیــان وزارت نفــت و شــرکت ملــی گاز ایــران شــاهد برخــورداری ‪ ۶۲۴‬هــزار و ‪ ۶۲۷‬خانــوار ایــن اســتان‬ ‫شــمالی از ایــن نعمــت خــدادادی اســت‪.‬‬ ‫‪ _1‬هــرز کــردن و توجــه نکــردن بــه میــزان اســتاندارد ســفت کردن‬ ‫پیچ ها‬ ‫هــرز شــدن پیچ هــا چیــزی اســت کــه همیشــه می تــوان از‬ ‫ان پرهیــز کــرد‪ .‬هــر وقــت یــک پیــچ را هــرز می کنیــد‪ ،‬یــک‬ ‫احســاس ناخوشــایند بــه شــما دســت می دهــد و از دســت‬ ‫خــود عصبانــی می شــوید‪.‬‬ ‫خوشــبختانه در بیشــتر اوقــات بــا متـه کاری یــا ابــزار مناســب‬ ‫بــرای پیچ هــای هــرز شــده‪ ،‬می توانیــد ایــن پیچ هــا را از جــای‬ ‫خــود خــارج کنیــد‪ ،‬ولــی واقعــا ًدردســر زیــادی برایتــان دارد‪.‬‬ ‫بنابرایــن همیشــه ابــزار مناســب را بــرای هــر پیــچ بــه کار‬ ‫ببریــد و در وقــت خــود صرفه جویــی کنیــد‪ .‬توجــه نکــردن بــه‬ ‫اســتاندارد ســفت کردن پیچ هــا در خودرویتــان‪ ،‬زمانــی گریبان‬ ‫شــما را می گیــرد کــه بــه عنــوان مثــال‪ ،‬چــرخ ان بــه یــک طــرف‬ ‫پرتــاب شــود! بنابرایــن چیــزی را بــا «دســت» ســفت نکنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه شــکلی ســاده از «اچــار بکــس ضربـه ای برقــی»‬ ‫اســتفاده نکنیــد؛ اگــر یــک اســتاندارد چرخــش برای پیــچ وجود‬ ‫دارد‪ ،‬از ان پیــروی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ _2‬استفاده از قطعات مشابه‬ ‫ایــن کاریســت کــه در مواقــع نیافتــن قطعــه یدکــی اصلــی‬ ‫ممکــن اســت بــه ســراغ ان برویــم‪ .‬مخصوصــا در مــورد‬ ‫خودروهــای قدیمی تــر کــه یافتــن قطعــات انها دشــوار اســت‪،‬‬ ‫بــا ابتــکار از ســرهم بندی ســایر قطعــات بهــره می گیریــم‪.‬‬ ‫فــارغ از اینکــه پــس از مدتــی ایــن خــودرو کم کــم در دوگانگــی‬ ‫مدل هــای مختلــف بــا قطعــات گوناگــون از هــم می پاشــد‪.‬‬ ‫‪ _3‬عــدم رعایــت اصــول ایمنــی در برابــر مــواد شــیمیایی‬ ‫ممکــن اســت بســیاری از مــواد شــیمیایی مــورد اســتفاده از‬ ‫انــواع حالل هــا تــا اســپری ها‪ ،‬بــرای پوســت یــا سیســتم‬ ‫تنفســی زیــان اور باشــند‪ .‬عــدم رعایــت دســتورات ایمنــی و‬ ‫اســتفاده نکــردن از ماســک‪ ،‬دســتکش و لبــاس مناســب‪ ،‬در‬ ‫اینــده‪ ،‬مکانیــک را از کار خــود پشــیمان خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ _4‬استفاده نکردن از ابزار مناسب‬ ‫طبیعــی اســت کــه همــه بــرای کارگاه هــای مکانیکــی‬ ‫ســطح بــا ابزارهــای متفــاوت بــرای انجــام کارهــای‬ ‫مختلــف‪ ،‬کار نمی کننــد‪.‬‬ ‫ولــی وقتــی کــه یــک روش تعمیــر در خانــه را بــه صــورت‬ ‫انالیــن پیــدا می کنیــد و در ایــن امــوزش بــه شــما گفتــه‬ ‫می شــود کــه بــه ایــن منظــور یــک ابــزار خــاص بــه کار ببریــد‪،‬‬ ‫بایــد حتمــا ًاز ابــزار مناســب بــرای ایــن کار اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫ابــزار می توانــد حتــی یــک اچــار مخصــوص بــاز کــردن قفــل‬ ‫چــرخ باشــد‪.‬‬ ‫‪ _5‬کم تخمین زدن زمان انجام یک کار‬ ‫وقتــی در حــال کار بــر روی یــک اتومبیــل هســتید‪ ،‬بهتریــن‬ ‫حالــت ایــن اســت کــه مشــتری منتظر شــما نباشــد‪ .‬همچنین‬ ‫اگــر خــارج از کارگاه هســتید و یــا بــر اســاس یــک امــوزش‬ ‫انالیــن‪ ،‬کاری را انجــام می دهیــد‪ ،‬بهتــر اســت چنــد ســاعت و‬ ‫حتــی چنــد روز بیشــتر بــه خــود زمــان بدهیــد‪ .‬وقتــی خودتــان‬ ‫بــر روی اتومبیلــی کار می کنیــد‪ ،‬مشــکالت مختلفــی ممکــن‬ ‫اســت بــرای شــما پیــش بیایــد‪.‬‬ ‫‪_6‬شکستن پیچ های زنگ زده‬ ‫ن پیچ هایــی در یــک خــودرو مواجــه‬ ‫متاســفانه وقتــی بــا چنیـ ‬ ‫می شــوید‪ ،‬کار زیــادی نمی تــوان در مــورد انهــا انجــام داد‪.‬‬ ‫یکــی از اولیــن راهکارهــا ایــن اســت کــه انهــا را مدتــی در مایــع‬ ‫روان کننده ای مانند ‪ PB Blaster‬بخیســانید و ســپس دســت‬ ‫بــه دعــا شــوید کــه بعــدا ًبتوانیــد بازشــان کنیــد‪ .‬گاهــی اوقــات‬ ‫بــا پیچانــدن انهــا‪ ،‬سرشــان جــدا می شــود کــه اصــا ً چیــز‬ ‫خوشــایندی نیســت‪.‬‬ ‫‪ _7‬درهم ریختگی قطعات باز شده‬ ‫تصــور کنیــد کــه یــک تعمیر را به پایان رســانده اید و می بینید‬ ‫که نیمی از قطعات را پیدا نمی کنید‪ .‬در این شــرایط‪ ،‬بیشــتر‬ ‫می توانیــد اســباب خنــده دیگــران را فراهــم کنیــد‪ .‬بنابرایــن‪،‬‬ ‫چ و مهره هــا‬ ‫همــه چیــز را بــه طــور منظــم پیــش ببریــد‪ .‬پی ـ ‬ ‫در یــک کیســه قــرار دهیــد‪ ،‬بــه هــر چیــزی برچســب بزنیــد و‬ ‫چیــزی را گــم نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ _8‬تشخیص نادرست عالمت های خرابی‬ ‫اگــر بــر اســاس چیــزی کــه در اینترنــت پیــدا کرده ایــد‪ ،‬یــک‬ ‫عالمــت را در خودرویتــان اشــتباه تشــخیص بدهیــد‪ ،‬اوقــات‬ ‫چنــدان خوشــی در انتظــار شــما نخواهــد بــود‪ .‬بســیاری از‬ ‫مــا در ادامــه بــه ســراغ ســفارش قطعــه می رویــم و در حالــی‬ ‫کــه همچنــان قطعه هــای بیشــتری تهیــه می کنیــم‪ ،‬هنــوز‬ ‫مشــکل مان برطــرف نمی شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬حتــی اگــر نمی خواهیــد خــودروی خــود را بــه‬ ‫تعمیــرگاه ببریــد‪ ،‬از یــک کارشــناس در ایــن زمینــه کمــک‬ ‫بگیریــد‪ .‬اگــر ایــن کار را انجــام ندهیــد‪ ،‬هزینـه ای بــه مراتــب‬ ‫بیشــتر از انچــه کــه مــورد نیــاز اســت‪ ،‬صــرف خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ _9‬استفاده نکردن از جک های ایستاده‬ ‫بــرای انجــام هــر کاری‪ ،‬اگــر بــه زیــر اتومبیل تــان می رویــد‪،‬‬ ‫نبایــد بــه اســتفاده از تنهــا یــک جــک خوابیــده در زیــر ان اکتفا‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر می خواهیــد کــه ‪ ۲‬تـُـن وزن روی ســر شــما خــراب‬ ‫نشــود‪ ،‬بهتریــن گزینــه اســتفاده از جک هــای ایســتاده اســت‪.‬‬ ‫‪_10‬تقلّ ی بیش از حد در انجام کارها‬ ‫وقتــی در یــک امــوزش می بینیــد کــه گفتــه شــده «ایــن کار‬ ‫بــرای مبتدیــان نیســت»‪ ،‬الزم نیســت بــرای «مبتدی نبــودن»‬ ‫تقــاّ کنیــد؛‬ ‫چــرا کــه بــا ایــن کار‪ ،‬شــاید تنهــا شــرایط خودرویتــان را بدتــر‬ ‫می کنیــد‪ .‬در عیــن حــال‪ ،‬می توانیــد اندکــی بیشــتر هزینــه‬ ‫کنیــد تــا متخصصــان کار را ســریعتر و بــه شــکل مناســب‬ ‫انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫اومیکرون در کمین است‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 23‬بهمن‬ ‫بجنورد‬ ‫ شنبه ‪ 23‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪482‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫تشکیل قرارگاه‬ ‫محرومیت زدایی اق قال‬ ‫با مشارکت بنیاد مستضعفان‬ ‫برای کنترل قیمتها‬ ‫استفاده از ظرفیت نهادها‬ ‫ضروری است‬ ‫اســتاندار گلســتان گفت‪ :‬قرارگاه محرومیت زدایی بخش وشــمگیر شهرســتان اق قال واقع در شــمال اســتان‬ ‫با هدف فراهم شــدن پیشــرفت و رفع کمبودها‪ ،‬با مشــارکت بنیاد مســتضعفان راه اندازی خواهد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علــی محمــد زنگانــه در مراســم واگــذاری ســند امالک هشــت هــزار و ‪۵۷۲‬‬ ‫غصــب شــده خانــدان پهلــوی بــه مردم گلســتان‪،‬اظهار داشــت‪ :‬پیشــنهاد راه اندازی ایــن قــرارگاه در دیدار‬ ‫چنــد روز قبــل بــا فتــاح رئیــس بنیــاد مســتضعفان ارائــه شــده و مــورد موافقــت وی قرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه تهیــه ســند پیشــرفت شهرســتان مــرزی مــراوه تپــه اشــاره و اضافــه کــرد‪ :‬ایــن کار یــک‬ ‫اقدام انقالبی و جهادی اســت که در ان ضمن شناســایی مزیت ها و مشــکالت روســتاها و شــهرهای‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد در پایش هــا و کنتــرل‬ ‫قیمت هــا بــر اســتفاده از ظرفیــت نهادهــا و سیســتم های‬ ‫نظارتــی ادارات ماننــد صمــت‪ ،‬جهادکشــاورزی و تعزیــرات‬ ‫حکومتــی گفــت‪ :‬بدون شــک اگــر ایــن پایش هــا بــه صــورت‬ ‫گروهــی باشــد بــرای مــردم امنیــت ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علی محمــد زنگانــه در‬ ‫همایــش اســتانی فجرافرینــان بــازار و اصنــاف همــراه‬ ‫بــا تجلیــل از جهادگــران اصنــاف و فعــاالن اقتصــادی‬ ‫اســتان اظهارداشــت‪ :‬ایــن اقــدام قطعــا ًمانــع از مســائلی‬ ‫کــه اســباب رنــج مــردم را فراهــم می کنــد‪ ،‬خواهــد شــد و‬ ‫جلــوی ســوء اســتفاده کتنــدگان را خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای جلوگیــری از تالطــم در جامعــه همــه‬ ‫دســتگاه ها بایــد پــای کار باشــند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نظــارت از ســوی خــود اصنــاف بهتریــن‬ ‫نظــارت و ناظــر بــر صنــوف‪ ،‬در تعامــل بــا شــبکه بســیج در‬ ‫قالــب قــرارگاه ‪ ۱۷‬ربیــع اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬حــل مســائل و مشــکالت کــه‬ ‫ناهماهنگــی و کجــکاری ایجــاد می کنــد کــه باعــث حــال‬ ‫ناخوشــایند انســان می شــود‪ ،‬راه حلــش هماهنگــی‪،‬‬ ‫همدلــی و هم افزایــی اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه در ادامــه افــزود‪ :‬بزرگترین چرخه اقتصادی کشــور‬ ‫بعــد از نفــت ســهم اصنــاف به عنــوان متولیان اصلــی بازار‬ ‫در تولیــد ناخالــص ملــی بــه میــزان یــک پنجــم و داشــتن‬ ‫ســهم بیــش از نیمــی از اشــتغال کشــور در درون خــود‪،‬‬ ‫محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گلســتان هــم بــا ایــن شــرایط از ایــن قائــده‬ ‫مســتثنی نیســت‪ ،‬بــرای تحقــق رشــد هشــت درصــدی‪،‬‬ ‫اصنــاف جایــگاه و نقــش مهمــی در اســتان دارنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬بــرای ایجــاد توســعه پایــدار بــا‬ ‫توجــه بــه وجــود ‪ ۴۸‬درصــد جمعیــت اســتان در روســتاها‪،‬‬ ‫بایــد بــه ســمت ســرمایه گذاری و توجــه بــه روســتاهایی بــا‬ ‫ظرفیت هــای خــاص برویــم و اگــر اصنــاف در ایــن مســیر‬ ‫حرکــت کــرده باشــند‪ ،‬در خیلــی مــوارد بــا هــم برنامــه‬ ‫مشــترک داریــم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان تاکیــد کــرد‪ :‬اصنــاف یــاران مســاعد‬ ‫پیشــرفت راهبــردی اســتان هســتند و انعطاف پذیــری در‬ ‫اشــتغال بــا کارافرینــی و نوافرینــی از ویژگی هــای منحصــر‬ ‫بــه فــرد انــان اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه یــاداور شــد‪ :‬تامیــن نیــروی انســانی متخصــص‬ ‫بــرای کارهــای بــزرگ و ایجــاد اشــتغال بــا کمتریــن منابع در‬ ‫حــوزه صنــوف رخ می دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پروژه هــای قابل ســرمایه گذاری بایــد پیــش از‬ ‫حضــور ســرمایه گذار محوزهایــش اخــذ شــده باشــد تــا در‬ ‫امــور ســرمایه گذاری شــاهد ســرعت بیشــتری باشــد‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬بــرای مشــاهده شــکوفایی اســتان بایــد‬ ‫کاری کنیــم تــا از زمــان حضــور تــا دریافــت نهایــی جــواز‪،‬‬ ‫ســرمایه گذار بیــش از ‪ ۲‬هفتــه معطــل نشــود‪.‬‬ ‫تخصیص هزار میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت بانکی‬ ‫به بانوان کارافرین‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری گلســتان گفت‪:‬‬ ‫بــه بانــوان کارافریــن بــا هــدف رونــق اشــتغال از محــل تبصــره‬ ‫‪ ، ۱۸‬هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت بانکــی اســتان اختصــاص‬ ‫خواهــد یافـت ‪.‬‬ ‫ســیدمحمد دهنــوی در نشســت بــا بانــوان کارافریــن گلســتان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــه شــرط اقــدام ســریع دســتگاه های مرتبــط‬ ‫ایــن تســهیالت بانکــی بــا اولویــت بخــش کشــاورزی ‪ ،‬صنعــت و‬ ‫صنایــع دســتی و اختصــاص خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫دهنــوی بــر ســرمایه گــذاری در ایجــاد شــهرک صنعتــی صنایــع‬ ‫دســتی در گلســتان تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬نیــاز بــه ایــن موضــوع‬ ‫احســاس مــی شــود و پیگیــری ان بــا مدیرعامــل شــرکت‬ ‫شــهرک های صنعتــی اســتان در دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ضــرورت ایجــاد بازارچــه صنایــع دســتی گفــت‪:‬‬ ‫بــرای گــرگان ایــن طــرح برنامه ریــزی شــده و کمک هــای الزم‬ ‫نیــز بــه دســتگاه های مرتبــط انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬در حــوزه تولیــدات صنایــع دســتی‬ ‫گلســتان ظرفیــت خوبــی دارد و اســتفاده از ایــن ظرفیــت غفلــت‬ ‫شــده در تولیــد ثــروت بــرای خانــوار هــا ضــروری اســت ‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬ایــن اســتان می توانــد از منظــر اشــتغال‬ ‫و درامــد در صورتــی کــه بدرســتی بــه ظرفیت هــای موجــود حتــی‬ ‫مناطــق محــروم توجــه شــود‪ ،‬ســرامد کشــور قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علی محمــد زنگانه در نشســت بانوان‬ ‫کارافریــن و فعــال اقتصــادی اظهارداشــت‪ :‬زنــان نقــش مهــم و در‬ ‫حــال گســترش در جامعــه امــروز‪ ،‬در زمینــه کســب و کار دارنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ظرفیت هــای بــی بدلیــل بــدون‬ ‫اغــراق گلســتان اســتانی کــم نظیــر اســت کــه مــی توانــد بــا توجــه بــه‬ ‫پتانســیل هاواســتفادهازموقعیت هــایموجــودســرامدکشــورباشــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بیــان کــرد‪ :‬در مقایســه بــا کشــور وضعیــت‬ ‫اســتان در برخــی حوزه هــا بســیار پاییــن تــر از استانداردهاســت‬ ‫کــه از ایــن منظــر مــی تــوان بــه درامــد ســرانه خانــوار‪ ،‬خطــر فقــر‬ ‫خانوارهــای روســتایی‪ ،‬توزیــع امکانــات رفاهــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــه رفــع موانــع از مســیر کار حــوزه زنــان و اشــاره‬ ‫بــه وظیفــه ادارات و نهادهــای دولتــی مبنــی بــر ایــن موضــوع‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬براســاس منویــات رهبــر معظــم انقــاب و شــعار‬ ‫ســال بــه منظــور ایجــاد انگیــزه و اشــتغال‪ ،‬در حــوزه زنــان‬ ‫مدیــران ادارات موظفنــد مبنــی بــر رفــع موانــع تولیــد فعالیــت‬ ‫بیشــتری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا گلســتان بــا اشــاره بــه مشــارکت دســتگاه های مختلــف ایــن کــه امــروز ‪۳۰‬‬ ‫پــروره عمرانــی و محرومیــت زدا در اســتان بــه ویــژه اب و فاضــاب افتتــاح شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫حــوزه از ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون ‪ ۱۸۷‬پــروژه را افتتــاح و مــورد بهره بــرداری قــرار دادیــم‪.‬‬ ‫ســرتیپ دوم پاســدار علی جمعــه ملک شــاهکوهی اظهارداشــت‪ :‬تاکنــون ســه هــزار و ‪ ۲۶۵‬پــروژه‬ ‫را بســیج ســازندگی از ابتــدای راه انــدازی اش در اســتان افتتــاح کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بخــش دیگــری از خدمــات بســیج ســازندگی گلســتان توزیــع هــزار و ‪ ۶۰۰‬ســری جهیزیــه‬ ‫بیــن نوعروســان نیازمنــد کــه ‪ ۶۰۰‬مــورد ان در ایــام کرونــا بــوده‪ ،‬تولیــد ســه میلیــون ماســک‪ ،‬تهیــه‬ ‫و توزیــع هــزاران بســته معیشــتی و ازادی ‪ ۶۰۰‬ژندانــی جرایــم غیرعمــد اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تفاهم نامــه ســاخت پنــج هــزار مَســکن بــا مســاعدت و همــکاری بنیادهــای‬ ‫مَســکن و مســتضعفان و کمیتــه امــداد در کشــور و ابرســانی بــه هفــت هــزار روســتا براســاس‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫به لحاظ درامد و اشتغال‬ ‫گلستان سرامدظرفیت هاست‬ ‫برخی افراد به اسم مانع زدایی‪،‬‬ ‫مانع زایی می کنند‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫ایــن شهرســتان مــرزی‪ ،‬برنامــه عملیاتــی بــرای رفــع مشــکالت منطقه پیش بینی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــر اســتفاده از مشــارکت مــردم بــرای پیشــرفت در منطقــه تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬تجربــه‬ ‫روســتاهای محمــد ابــاد گــرگان‪ ،‬وامنــان ازادشــهر‪ ،‬عطــا ابــاد اق قــا و پنــج پیکــر شهرســتان‬ ‫ترکمــن در رســیدن بــه توســعه بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای بومــی الگــوی مناســب پیشــرفت دیگــر‬ ‫روســتاهای گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی بــه واگــذاری اســناد امــاک خانــدان پهلــوی بــه مــردم اســتان گلســتان اشــاره و تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫تاکنــون بیــش از ‪ ۶۳‬هــزار ســند از امــاک تصــرف شــده از ســوی خانــدان پهلــوی در ایــن اســتان‪،‬‬ ‫صــادر و بــه مــردم منطقــه تحویــل داده شــد‪.‬‬ ‫زنگانــه بــا اشــاره بــه تاکیــد رئیــس بنیــاد مســتضعفان بــرای تســریع در تحویــل اســناد امــاک‬ ‫خانــدان پهلــوی بــه مــردم گلســتان‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای افزایــش تعــداد اســناد واگذارشــده بــه‬ ‫بــاالی ‪ ۸۰‬هــزار فقــره ‪ ،‬کارگــروه ویــژه رفــع موانــع صــدور اســناد امــاک بــا عضویــت دســتگاه هــای‬ ‫مرتبــط تشــکیل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن کارگــروه ماهانــه میــزان پیشــرفت صــدور اســناد امــاک خانــدان پهلــوی در‬ ‫اســتان را رصــد و موانــع را رفــع خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی برنامــه چشــم انــداز پایــان صــدور اســناد امــاک خانــدان پهلــوی در گلســتان ‪ ۲‬ســال‬ ‫پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬برخــورداری از اســناد مالکیــت ســبب خواهــد شــد مــردم منطقــه بــرای دریافــت‬ ‫تســهیالت بانکــی از ان بــه عنــوان وثیقــه بــرای رونــق کشــاورزی و ســاخت مســکن اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش اداره کل امــوال و امــاک بنیــاد مســتضعفان گلســتان‪ ،‬در نهمیــن روز از دهــه فجــر‪،‬‬ ‫هفــت هــزار و ‪ ۶۴۰‬ســند روســتایی و ‪ ۸۸۷‬ســند شــهری شــامل هفــت هــزار و ‪ ۸۸۴‬فقــره کاربــری‬ ‫مســکونی‪ ۵۹۷ ،‬فقــره کشــاورزی‪ ۴۱ ،‬فقــره تجــاری و چهــاره فقــره بــا ســایر کاربری هــا در اســتان‬ ‫بــه مــردم واگــذار شــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫اومیکرون در کمین است‬ ‫‪2‬‬ ‫دمای هوا ‪ 9‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 72‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫ابــر صبحگاهــی همــراه بــا افتــاب عصرگاهــی‪ .‬بیشــینه ‪9‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد شــمال شــمال غربــی‬ ‫و متغیــر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫در شهرک های صنعتی گلستان‬ ‫‪ ۷۵‬درصد واحدهای مستقر‬ ‫فعال هستند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی گلســتان گفــت‪ :‬از‬ ‫مجمــوع ‪ ۸۲۴‬واحــد بهره بــردار ‪ ۷۵‬درصــد در ‪ ۱۳‬شــهرک و ‪۱۰‬‬ ‫ناحیــه صنعتــی ایــن اســتان فعــال هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بازار کســب و کار‪ ،‬رضا شــهمرادی اظهارداشــت‪:‬‬ ‫در زمینــه اشــتغال ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬نفــر در واحدهــای فعــال بــا ‪ ۱۴‬هــزار‬ ‫و ‪ ۶۹۰‬میلیــارد ریــال ســرمایه گذاری‪ ،‬مشــغول بــه فعالیت هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا وجــود ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬هکتــار زمیــن ســهم شــرکت‬ ‫شــهرک های صنعتــی اســتان بــه نســبت وجــود ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫هکتــار اراضــی کشــاورزی در حــوزه اشــتغال بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬حتی یک شــهرک و ناحیه صنعتی وجود پیش‬ ‫از انقــاب اســامی در گلســتان‪ ،‬نداشــت امــا اکنــون ایــن شــرکت در‬ ‫اســتان هــزار و ‪ ۲۵۵‬قــرارداد واگــذاری زمیــن منعقــد شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی گلســتان ادامــه‬ ‫داد‪ ۴۰ :‬واحــد تولیــدی در اســتان از ابتــدای ســال تاکنــون بــا‬ ‫اشــتغال ‪ ۳۰۰‬نفــر احیــا شــده اســت‪.‬‬ ‫ی تمام زیرســاخت های‬ ‫وی افــزود‪:‬در شــهرک ها و نواحــی صنعتــ ‬ ‫الزم اســتان بــه غیــر از گمیشــان فراهــم شــده و تنهــا گازرســانی بــه‬ ‫ایــن منطقــه مانــده کــه انتقــال خــط در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫تفاهم نامــه وزارت نیــرو و معــاون اول رییــس‬ ‫جمهــور‪ ،‬گفــت‪ :‬ســهم گلســتان در بخــش مســکن‬ ‫‪ ۹۰۰‬واحــد و در ابرســانی ‪ ۴۲۳‬روستاســت کــه ســپاه‬ ‫نینــوا و بســیج ســازندگی بــا دســتگاه های متولــی‬ ‫همــکاری خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا گلســتان در ادامــه افــزود‪ :‬در‬ ‫بخــش رفــع موانــع تولیــد در حالــی کــه اســتان در حــوزه‬ ‫قــرارگاه ‪ ۱۷‬ربیــع پایلــوت کشــوری بــود امــا برخــی افــراد‬ ‫بــه اســم مانع زدایــی بیشــتر موانــع ایجــاد می کننــد‪.‬‬ ‫ملک شــاهکوهی تاکیــد کــرد‪ :‬خطــر وجــودی ایــن‬ ‫افــراد از منافقیــن بدتــر اســت و در واقــع انــان در حــال‬ ‫خیانــت هســتند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تولیدکننــدگان کالن اســتان ‪ ۲۰‬نفــر‬ ‫بیشــتر نیســتند و مــا بایــد در تولیــد و ســرمایه گذاری‬ ‫تســهیل ایجــاد کنیــم امــا در حالــی کــه برخــی اســتان ها‬ ‫بــرای ســرمایه گذار فــرش قرمــز پهــن می کننــد‪ ،‬در گلســتان بــه دلیــل همــکاری نکــردن و تعلــل در‬ ‫صــدور مجوزهــا‪ ،‬ســرمایه گذار فــرار می کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه تولیدکننــدگان افســران جنــگ اقتصــادی هســتند‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬در حالــی کــه‬ ‫کشــور در بحــران و جنــگ اقتصــادی قــرار داشــت‪ ،‬تولیدکننــدگان دســت از کار نکشــیدند‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۳۶۳۵‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶‬هییــت موضــوع قانون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۲۴‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ایــوب حبیــب لــی فرزنــد امان محمد‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۵‬بشــماره ملــی ‪ ۵۳۱۹۶۴۵۴۸۱‬صــادره از مــراوه تپــه فرزنــد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۶۶۲.۴۰‬مترمربــع‪ ،‬درقســمتی از ششــدانگ باقیمانــده پــاک شــماره ‪ ۱۳۴۴‬فرعــی از ‪-۴‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی مرتــع شــوره زار ( کل ابــاد) بخــش ‪ ۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی حــاج قلــی خیرخــواه تاییــد گردیــده اســت ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مــردم در دو نوبــت بــا فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از‬ ‫ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود راباذکرشــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬م الــف‪ ۱۰۲۰۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۲/۸:‬محمدفندرســکی رییــس اداره ثبــت اســناد و امالک اق قال‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۳۵۴۸‬تاریــخ ‪ ۱۸/۱۰/۱۴۰۰‬هیــات‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۷۵‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای‬ ‫قربــان قــره بــاش فرزنــد اتجــان بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۷۰‬کــد ملــی ‪ ۴۹۷۹۶۴۴۹۶۱‬صــادره از اق قــا در ش ـش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۱۰۶.۹۹‬مترمربــع‪ ،‬در قســمتی از ش ـش دانگ باقیمانــده پــاک‬ ‫شــماره ‪ ۴۹۷‬فرعــی از ‪ _۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــل بخــش ‪_ _۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اقــای محمــددردی کــم محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــد می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪:‬روزشنبه ‪ 1400/۱۱/23‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روزیکشنبه ‪ 1400/۱۲/08‬محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک اق قال م‪.‬الف‪۱۰۱۸۱:‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابرماده ‪۳‬وماده‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابر ارا صادره رای هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای‪/‬خانم وفاء اله مختاری بشماره شناسنامه ‪ ۱۹۲۱۸‬وکد ملی ‪ ۴۰۵۰۱۹۳۸۱۷‬صادره ازبهار فرزند محمدعلی متقاضی کالسه پرونده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۵۵‬در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت ‪۱۲۳‬متر مربع از پالک ‪_۳‬اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه ‪۲‬گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی‬ ‫دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ‪،‬ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪، ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارایه نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۱/23 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۲/9 :‬حجت الله تجری رییس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه دو گرگان م الف‪۱۰۲۳۴ :‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف بــرابر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالــکان بالمعــارض اقــای خانــم زهــرا افــرازه بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۱۲۶‬بــه شــماره ملــی ‪ ۵۳۳۸۸۶۹۷۵۶‬صــادره از زابــل فرزنــد علــی جــان متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۲۴‬در ششــدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شــده اســت به مســاحت ‪ ۱۳۰.۰۱‬متر مربع از پالک ‪ -۳‬اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی‬ ‫دارد لــذا بــه منظــور اطالعــات عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین اگهی به مــدت دو ماه اعتراض خــود را با‬ ‫ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند‪ .‬م الف‪۱۰۲۰۶ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ۱۴۰۰.۱۱.۲۳‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰.۱۲.۰۹‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 23‬بهمن‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 12‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 89‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬از ‪10‬‬ ‫غالبا ً ابری‪ .‬بیشینه ‪12‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال غرب و متغیر‬ ‫ شنبه ‪ 23‬بهمن ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪482‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫بی اعتمادی مردم‬ ‫به نظام‪،‬هدف دشمن است‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬دشــمن از طریــق بــی اعتمــاد کــردن مــردم بــه نظــام و مســووالن‬ ‫مــی خواهــد احــاد جامعــه را از اقدامــات دولــت ناامیــد کنــد کــه در ایــن زمینــه بایــد هوشــیار بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمدرضــا حســین نژاد روز ســه شــنبه در نشســت شــورای اداری‬ ‫شــیروان بــا محوریــت افتتــاح متمرکــز پــروژه هــای دهــه فجــر اظهــار داشــت‪ :‬علیرغــم توطئــه هــای‬ ‫دشــمن نظــام جمهــوری اســامی پیشــرفت هــای خوبــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بایــد از فرصــت هــا بــرای تحــول اساســی در زندگــی مــردم اســتفاده کــرد و ان وظایفــی‬ ‫کــه بــه ما(مدیــران) محــول شــده بــه نحــو احســن انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در ادامــه بــا بیــان اینکــه بایــد عظمــت و پیــروزی انقــاب اســامی را‬ ‫ارزش گــذاری کــرد گفــت‪ :‬هــم اکنــون شــخصیت و نــوع مدیریــت جهانــی رهبــری الگــو بــرای دیگــر‬ ‫کشــورها شــده اســت و مــردم ایــران در هشــت ســال دفــاع مقــدس و ایســتادگی نشــان دادنــد کــه در‬ ‫ســایه ایمــان‪ ،‬وحــدت و رهبــری مــی تواننــد پیشــرفت های مهمــی در همــه عرصه هــا داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دشــمنان قبــل انقــاب خودبــاوری را از ایــران گرفتــه بودنــد خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫فســاد دوره شاهنشــاهی بــه برکــت وجــود امــام و رهبــری پشــت ســر گذاشــته شــد و امــروز مــردم‬ ‫حامــی رهبــری بــوده‪ ،‬هســتند و خواهنــد مانــد‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی در خصــوص مجــوز فاضــاب شــیروان گفــت‪ :‬اتمــام ایــن‬ ‫طــرح بایــد حتمــا پــی گیــری شــود و بــه دقــت صــورت گیــرد و بــه ســمتی حرکــت کنیــم کــه بــا اجــرای‬ ‫یــک سیســتم حتــی روســتاها هــم از سیســتم فاضــاب اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه شــیروان نیــز گفــت‪ :‬انقــاب اســامی خدمــات خوبــی بــه کشــور داشــته و هــم اکنــون‬ ‫نیــز بایــد خدمــت بــه مــردم را موهبــت الهــی بدانیــم‪.‬‬ ‫حجــت االســام حســین تکمیلــی اظهــار داشــت‪ :‬انقــاب اســامی مســیر پرافتخــاری را طــی می کند‬ ‫کــه ایــن افتخــارات حاصــل خــون شــهدا و ایثارگــری رزمنــدگان بــوده اســت و بایــد از ارمان هــای‬ ‫شــهدا بدقــت دفــاع کنیــم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬انقــاب اســامی در ابتــدا یــک انقــاب فرهنگــی بــود کــه موجــب دگرگونــی‬ ‫مردم شــد و هم اکنون نیز باید با اقدامات فرهنگی و عملی اقدامات اساســی برای رفع مشــکالت‬ ‫مــردم انجــام داد زیراکــه مــردم از گفتــار درمانــی خســته شــده انــد و بایــد عمل گرایی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫حجــت االســام تکمیلــی بــا بیــان اینکــه اســیب هــای اجتماعــی نبایــد مغفــول بمانــد اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫مــواد مخــدر‪ ،‬بیــکاری‪ ،‬حاشــیه نشــینی و طــاق جــزو محورهــای پردغدغــه مقــام رهبــری اســت کــه‬ ‫بــرای حــل ان تمــام مســئوالن را بســیج کردنــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫اعتراف به ‪ 60‬میلیارد‬ ‫کالهبرداری‬ ‫کشف ‪ 7‬تن روغن احتکار شده‬ ‫به ارزش ‪ 2‬میلیارد ریال‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «فــرزاد تاجــره»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال‬ ‫شــکایت تعــدادی از شــهروندان مبنــی بــر کالهبــرداری از انــان‬ ‫توســط ســه نفر در شهرســتان گنبدکاووس‪ ،‬رســیدگی به موضوع‬ ‫در دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی بررســی هــای اولیــه پلیــس مشــخص شــد‬ ‫متهمــان اقــدام بــه تاســیس یــک شــرکت پخش و بســته بندی‬ ‫مــواد غذایــی کــرده و بــا جلــب اعتمــاد تولیــد کننــدگان و توزیــع‬ ‫کننــدگان عمــده‪ ،‬اقــام مــورد نیــاز را از انــان خریــداری کــرده و‬ ‫بــه فروشــندگان چــک داده انــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬پــس از‬ ‫رســیدن موعــد تاریــخ چــک‪ ،‬فروشــندگان بــه بانــک مراجعــه و در‬ ‫ان جــا متوجــه شــدند چــک هــا جعلــی و یــا ســرقتی بــوده انــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا اشــراف اطالعاتــی و تــاش‬ ‫بــی وقفــه پلیــس‪ ،‬مخفیــگاه یکــی از متهمــان شناســایی و پــس‬ ‫از هماهنگــی قضائــی در عملیاتــی غافلگیرانــه دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در تحقیقــات اولیــه و‬ ‫پــس از مواجهــه بــا مســتندات موجــود بــه کالهبــرداری از ‪ 9‬نفــر بــه‬ ‫مبلــغ ‪ 60‬میلیــارد ریــال در شهرســتان گنبــدکاووس اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ « ســیدخلیل‬ ‫هاشــمی » در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در راســتای طــرح مبــارزه بــا احتــکار کاالهــای اساســی و در پــی اخبار‬ ‫و اطالعــات واصلــه مبنــی بــر احتــکار و دپو مقادیــری روغن خوراکی‬ ‫در انبار یکی از عمده فروشــی های شــهر کالله‪ ،‬ماموران انتظامی‬ ‫شهرســتان اقدامــات قانونــی را در ایــن خصــوص اغــاز کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از انجــام بررســی هــای الزم و تاییــد‬ ‫صحــت گــزارش‪ ،‬بــا هماهنگــی مقــام قضائــی و بــا همراهــی‬ ‫نماینــدگان اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و اداره جهــاد کشــاورزی‬ ‫بــه محــل اعالمــی عزیمــت کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی کاللــه تصریــح کــرد‪ :‬در بازرســی از مــکان‬ ‫مــورد نظــر‪ ،‬مقــدار ‪ 7‬تــن روغــن خوراکــی ‪ 5‬کیلویــی بــه ارزش‬ ‫‪ 2‬میلیــارد ریــال کــه بــه صــورت غیرقانونــی دپــو و احتــکار شــده‬ ‫بــود کشــف شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ هاشــمی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن خصــوص پرونــده‬ ‫تشــکیل و بــه همــراه متهــم بــه مرجــع قضایــی ارســال شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در پایــان گفــت‪ :‬احتــکار کاال ضربــات‬ ‫جبــران ناپذیــری بــه اقتصــاد کشــور وارد مــی کنــد و برخــورد بــا‬ ‫محتکــران بــه صــورت جــدی در دســتور کار پلیــس قــرار دارد‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه نورمفیــدی نماینــده ولــی فقیــه در اســتان گلســتان‬ ‫وامــام جمعــه گــرگان ضمــن عــرض تســلیت بــه مناســبت شــهادت‬ ‫افســر نیروی انتظامی« شــهید علی اکبر رنجبر «اظهار داشــت‪:‬نیروی‬ ‫انتظامــی بــرای تامیــن امنیــت و اســایش عمومــی همــواره تــاش کرده‬ ‫و از خــود گذشــتگی پرســنل ایــن نیــرو جــدا شایســته تقدیــر و تشــکر‬ ‫اســت و ایــن حادثــه غــم انگیزخــود حاکــی از ایــن حقیقــت اســت ‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گــرگان بــا اظهــار تاســف شــدید ‪،‬افــزود‪ :‬واقعــا قلــب‬ ‫انســان از ایــن ماجــرا بــه درد مــی ایــد و انــدوه فرزنــد شــهید غمــی‬ ‫جانــکاه بــر دلهــا مــی نشــاند امــا انچــه موجــب تســکین قلــب هاســت‬ ‫ایــن اســت کــه تامیــن امنیــت و ارامــش در جامعــه کاری در جهــت‬ ‫رضــای خداونــد و خواســته هــای مــردم اســت و همیــن کــه خــدای‬ ‫متعــال و خلــق خــدا از کاری و شــخصی راضــی باشــند ایــن بهتریــن‬ ‫پــاداش و ســرمایه اســت‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه دراســتان گلســتان ‪،‬گفت‪:‬نیــروی انتظامــی و‬ ‫دســتگاه قضایــی بایــد بــا انانکــه در ایــن امر اخــال وارد می کنند‪،‬با‬ ‫قاطعیــت برخــورد کــرده و انــان را بــه ســزای اعمالشــان برســانند و‬ ‫البتــه مســئولین نیــز بایــد بــه طــور جــدی بــه مقولــه پیشــگیری از‬ ‫جــرم و جنایــت توجــه داشــته و بــرای ان برنامــه ریــزی کننــد‪.‬‬ ‫کاهش یک سومی تلفات دام‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫کیلوگــرم خــوراک بــرای تولیــد یــک کیلوگــرم گوشــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن شــاخص در دامــداری صنعتــی نیــز بــه‬ ‫ازای هــر ‪ ۸.۵‬کیلوگــرم علوفــه یــک کیلوگــرم گوشــت بــود کــه بعــد‬ ‫از اجــرای طرح هــای تحقیقاتــی پنــج کیلوگــرم علوفــه بــه یــک‬ ‫کیلوگــرم گوشــت قرمــز رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کاهــش مــدت تولیــد دام گفــت‪ :‬در ایــن مــدت‬ ‫زمــان پــروار از ‪ ۱۸۰‬روز بــه ‪ ۸۰‬روز کاهــش یافتــه اســت‪ ،‬طــول مــدت‬ ‫شــیرخوارگی نیــز از ‪ ۱۳۹‬روزه بــه ‪ ۶۰‬روز کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫علمــی بــا اشــاره بــه اینکــه در مجمــوع هزینــه خــوراک دام حاصــل‬ ‫شــده اســت ادامــه داد‪ :‬بــا اقدامــات صــورت گرفتــه نســبت بــه گذشــته‬ ‫هزینه هــای تولیــد گوشــت کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــا یافته هــای تحقیقاتــی کاهــش‬ ‫هزینه هــای تولیــد در حالــی اســت کــه خشکســالی های پیاپــی‬ ‫و کاهــش تولیــد علوفــه و از ســوی دیگــر افزایــش تغذیــه دســتی‬ ‫دامــداران را بــا مشــکل جــدی مواجــه کــرده‪ ،‬یافته های تحقیقاتی در‬ ‫راســتای کاهــش ضریــب تبدیــل خــوراک بــه گوشــت قرمــز توانســته‬ ‫بخشــی از مشــکالت ایــن قشــر را بکاهــد‪.‬‬ ‫وی که دکتری تغذیه دام نیز اســت در بخش دیگری در خصوص‬ ‫فرمولــه کــردن جیــره کارخانجــات خــوراک دام اســتان گفــت‪ :‬خــوراک‬ ‫خــام دامــی بــا همــکاری معاونــت بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی فرمولــه شــد‪.‬‬ ‫علمــی ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۱۳‬هــزار تــن مقــدار کنســانتره‬ ‫تولیــدی یارانــه ای ایــن اســتان اســت کــه تمامــی جیره هــا و‬ ‫مشــاوره های فنــی کارخانجــات از طریــق ایــن مرکــز انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی یکــی از دالیــل توفیــق در ایــن حــوزه را جایگزیــن کــردن خوراک هــای‬ ‫نویــن دامــی بــه جــای شــیوه های ســنتی تغذیــه عنــوان کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از مدیــر امــور دام ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی امســال ‪ ۱۴۰‬هــزار تــن انــواع علوفــه دامــی شــامل‬ ‫کنســانتره‪ ،‬جــو و کنجالــه ذرت و ســویا بــه منظــور تغذیــه دســتی دام هــا‬ ‫بیــن دامــداران ایــن اســتان توزیــع شــد‪.‬‬ ‫از مجمــوع ایــن میــزان نهــاده دامــی ‪ ۱۱۰‬هــزار تــن کنســانتره و ‪۳۰‬‬ ‫هــزار تــن نیــز نهــاده دامــی بــه صــورت خــام بیــن دامــداران ایــن‬ ‫اســتان در ســال جــاری توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫نهــاده هــای دامــی بــه صــورت خــام به اســتان اختصــاص داده می‬ ‫شــود امــا بخشــی از نهــاده هــا در اختیــار کارخانجــات خــوراک دام‬ ‫بــرای تبدیــل بــه کســتانتره داده مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ ۴۲‬هــزار و ‪ ۳۸۱‬بهــره بــردار اســتان در بخــش دام فعالیــت دارن‪،‬‬ ‫بیشــتر دامــداران اســتان ســنتی هســتند و همــراه نگهــداری دام‪،‬‬ ‫کشــاورزی خــرده مالکــی نیــز دارنــد‪.‬‬ ‫در ســال های عــادی تنهــا در فصــل کــوچ عشــایر در فروردیــن مــاه‬ ‫و در زمســتان نیــز در ســه تــا چهــار مــاه بعضــا علوفــه دســتی بــه‬ ‫دامــداران اختصــاص می یافــت امــا در ســال جــاری حتــی در فصــل‬ ‫بهــار نیــز بهــره بــرداران‪ ،‬بخــش بیشــتری از نیــاز خــوراک دام را بــا‬ ‫تعذیــه دســتی جبــران کردنــد‪.‬‬ ‫خشکســالی تولیــد علوفــه در مراتــع را بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد نیــز کاهــش‬ ‫داده اســت و دام ســبک بــرای خــوراک نیــاز بــه مراتــع دارد امــا مراتع فقیر‬ ‫اســتان علوفــه مــورد نیــاز دام را تامیــن نمــی کنــد‪.‬‬ ‫در اســتان یــک میلیــون و ‪ ۹۷۰‬هــزار راس دام ســبک وجــود دارد‬ ‫کــه شــامل یــک میلیــون و ‪ ۶۶۶‬هــزار و ‪ ۵۳۰‬راس گوســفند و بــره و‬ ‫مابقــی بــز و بزغالــه اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در خراســان شــمالی ‪ ۸۲‬هــزار راس دام ســنگین وجــود‬ ‫دارد کــه ‪ ۷۹‬هــزار و ‪ ۷۵۸‬راس گاو و گوســاله و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۹۱‬نفــر‬ ‫شــتر است‪.‬‬ ‫براســاس اخریــن سرشــماری نفــوس و مســکن در ســال ‪۴۴ ،۱۳۹۵‬‬ ‫درصــد جمعیــت ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری ایــن اســتان در نواحــی روســتایی‬ ‫ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫محقــق علــوم دامــی مرکز تحقیقــات و اموزش کشــاورزی و منابع‬ ‫طبیعــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در اســتان بــا اجــرای شــیوه های‬ ‫مدیریــت اصولــی و علمــی و تغذیــه درســت تلفــات دام هم اکنون‬ ‫بــه یــک ســوم کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار دکتــر حســن علمــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در ایــن اســتان بیــش از ‪ ۶‬درصــد شــاخص تلفــات دام در بیــن‬ ‫گلــه بــوده کــه بــا مدیریــت علمــی و مشــارکت دامــدارن بــه کمتــر‬ ‫از ‪ ۲‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تفاهم نامــه و قــراردادی در جهــت کاهــش هزینه هــای‬ ‫تولیــد در راســتای تامیــن تغذیــه دســتی خــوراک دام بــرای اقدامــات‬ ‫ت اســتان قــدس و اداره کل امــور عشــایری‬ ‫تحقیقاتــی بــا کشــت و صنعـ ‬ ‫اســتان منعقــد شــد کــه بــا بررســی هــا و بازدیدهــا و مدیریــت صحیــح‬ ‫پــرورش دام بــه یافتــه هــای تحقیقاتــی دســت یافتیــم‪.‬‬ ‫ایــن محقــق علــوم دامــی مرکــز تحقیقــات و امــوزش کشــاورزی‬ ‫و منابــع طبیعــی خراســان شــمالی در طــول دو ســال اخیــر بــه‬ ‫شــاخص ترین دســتاوردهای تحقیقاتــی مرکــز کــه بــه عرصــه اجــرا‬ ‫انتقــال یافتــه اســت پرداخــت و ادامــه داد‪ :‬ضریــب تبدیــل خــوراک به‬ ‫گوشــت در دام ســبک بــا اقدامــات علمــی و اصولــی در ایــن اســتان‬ ‫کاهــش یافــت در دامــداری ســنتی بــه ازای هــر کیلوگــرم تولیــد‬ ‫گوشــت قرمــز‪ ،‬مصــرف خــوراک ‪ ۵۰‬درصــد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه ازای هــر‪ ۱۲‬کیلوگــرم علوفــه در دامداری هــای ســنتی‬ ‫یــک کیلوگــرم گوشــت قرمــز تولیــد می شــد کــه هــم اینــک بــه ‪۶‬‬ ‫افتتاح و اغاز عملیات اجرایی هزار و ‪ ۱۲۷‬پروژه‬ ‫دهه فجر در گنبدکاووس‬ ‫همزمــان بــا دهمیــن روز دهــه فجــر‪ ،‬اییــن بهره بــرداری و اغــاز عملیات اجرایــی هزار و ‪ ۱۲۷‬پــروژه عمرانی‪،‬‬ ‫تولیــدی‪ ،‬خدماتــی‪ ،‬اقتصــادی و اشــتغالزا ایــن شهرســتان بــا حضــور برخــی از مدیــران کل و روســای ادارات‬ ‫و نهادهــای اســتانی و محلــی اغاز شــد‪.‬‬ ‫معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان گنبــدکاووس روز پنجشــنبه در ایــن اییــن کــه بــه صــورت‬ ‫نیروی انتظامی و دستگاه‬ ‫قضایی با اخالل گران امنیت‬ ‫جامعه با قاطعیت برخورد کند‬ ‫متمرکــز در ســالن اجتماعــات بیمارســتان تامیــن اجتماعــی برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬امــروز عملیــات ســاخت یــا‬ ‫بهره بــرداری از هــزار و ‪ ۱۲۷‬پــروژه بــا اعتبــار ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۲۳‬میلیــارد ریــال در ایــن شهرســتان مــرزی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫مهــدی دهرویــه اظهارداشــت‪ :‬هــزار و ‪ ۷۱‬مــورد از پروژه هــای امــروز بــا هشــت هــزار و ‪ ۱۷‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار بــرای کمــک بــه توســعه و عمرانــی شهرســتان افتتــاح شــد و زمینــه اشــتغال ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۵۸‬نفــر از‬ ‫جوانــان جویــای کار را فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ادارات صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬جهــاد کشــاورزی‪ ،‬صنــدوق امیــد کارافرینــی‪ ،‬مخابــرات‪،‬‬ ‫شــرکت بــرق‪ ،‬گاز و اب و فاضــاب‪ ،‬بنیــاد مســکن‪ ،‬کمیتــه امــداد‪ ،‬تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬راه اهــن‬ ‫شــمال شــرق‪ ،‬شــهرداری گنبــدکاووس‪ ،‬راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‪ ،‬منابــع طبیعــی‪ ،‬اب منطقـه ای‪،‬‬ ‫تامیــن اجتماعــی و دانشــگاه گنبــدکاووس دســتگاه های مجــری ایــن پروژه هــا هســتند و بیشــترین اعتبــار‬ ‫هزینــه شــده مربــوط بــه حــوزه جهــاد کشــاورزی بــا ســه هــزار و ‪ ۶۳۱‬میلیــارد ریــال می شــود‪.‬‬ ‫خصوصی سازی سرخابی ها‬ ‫و امواج لیبرالیسم‬ ‫اقتصادی!‬ ‫ایــن روزهــای اُمیکرونــی کــه مــردم حــال و حوصلــه خودشــان را‬ ‫هــم ندارنــد بــاز هــم شــگفتانه هــای مملکــت هــم زیــاد شــده‬ ‫و یــک عــده بــه ســیم اخــر زده انــد! یــک نفــر ســه روزه عضــو‬ ‫هیــات علمــی مــی شــود و بالفاصلــه هــم رئیــس علــوم پزشــکی‬ ‫دانشــگاه والیــت شــان! همزمــان یــک نفــر دیگــر عجالتــا ًســر‬ ‫زنــش را بیــخ تــا بیــخ مــی بــرد و همانند شــکارچیان مرفــه و بدون‬ ‫درد و خونریــزی کــه تروفــی( ســر بریــده شــکار) در دســت مــی‬ ‫گیرند‪ ،‬در خیابان هلهله و پایکوبــی مــی کنــد! پلیــس اســلحه‬ ‫اش را مقابــل شــرور بیــرون مــی کشــد و هــر چــه مــا فریــاد‬ ‫می زنیــم بزنــش‪ ...‬بــزن دیگــه‪ ...‬کســی صــدای مــا را از پشــت‬ ‫شیشــه دوربیــن مــدار بســته نمــی شــنود و تیــغ تیــز زنگی مســت‬ ‫گلــوی مامــور بیگنــاه را مــی درد! وزیــر امــوزش و پــرورش از کــم‬ ‫اهمیــت بــودن ســویه جدیــد مــی گویــد و معتقــد اســت هیــچ‬ ‫جــای دنیــا بــه خاطــر اُمیکرون مدارس را تعطیل نمی کنند! دبیر‬ ‫اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی هــم معتقــد اســت گرانــی ‪100‬‬ ‫درصــدی برنــج تقصیــر دالالن اســت و دیواری کوتاه تــر از دالالن‬ ‫نمی یابــد! ادم از اینهمــه تضــاد دیالکتیکی موجود در جامعه که‬ ‫منجــر بــه رفــع انحصــار کالمــی در گفتمان فرا طبقه ای رها شــده‬ ‫اســت در شــگفت مــی مانــد‪ .‬مــا در کــدام عصــر زندگــی می کنیــم‬ ‫کــه هــر کــس هــر کاری کــه خواســت مــی کنــد و هــر حرفــی را‬ ‫خواســت می زنــد و هــر دلیلــی را کــه خواســت مـی اورد و توســط‬ ‫هیچکــس مواخــذه نمی شــود و تــازه می گویــد کــه شــاهدانش‬ ‫در راهنــد؟ اگــر هــم شــاهدانش نرســیدند موضــوع را سیاســی‬ ‫می کنــد تــا کســی پــی داســتان را نگیــرد!‬ ‫حــال ایــن البــا و در میــان ایــن هیــر و بیــر‪ ،‬یــک عــده شــادمان‬ ‫و سرمســت از خصوصی ســازی اســتقالل و پرســپولیس و ارائه‬ ‫ســهام ایــن دو باشــگاه تــا اخــر همیــن بهمــن در بــورس ســخن‬ ‫مــی راننــد و در صددنــد مدیریــت ایــن دو تیــم را غیــر دولتــی‬ ‫کننــد تــا امــواج لیبرالیســم اقتصــادی‪ ،‬بــدون پارازیــت و بــا رعایت‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی در هــوا جــوالن دهنــد و ســود سرشــار‬ ‫ریالــی و دالری بــه حســاب هــای ایــن دو باشــگاه پــر طرفــدار‬ ‫ســرازیر شــود؟ هــر چنــد مــا بخیــل نیســتیم و شــادی هــواداران‬ ‫و مدیــران باشــگاه شــادی مــا هــم هســت فقــط یــک ســوال ایــن‬ ‫وســط مطرح می شــود که فقط برای پرســیدن اســت و جســارتا ً‬ ‫منتظــر جــواب از کســی نیســتیم‪.‬‬ ‫بــه قــول قیصــر خــدا بیامــرز «ای خواهشــی کــه خواســتنی‬ ‫تــر ز پاســخی ‪ /‬بــا چــون تــو پرسشــی چــه نیــازی جــواب را!»‬ ‫و امــا ســوال اینکــه دو شــرکت مفخــم «ایــران خــودرو» و‬ ‫«ســایپا» کــه اخیــرا ًاقــای پلیــس بــا انهــا شــوخی کــرده کــه ارابــه‬ ‫مــرگ تولیــد مــی کننــد‪ ،‬بــا وجــود انحصــار در تولیــد و عرضــه و‬ ‫قطعــه و قیمتگــذاری‪ ،‬واردات‪ ،‬پیــش فــروش و فــروش ارابــه‬ ‫ببخشــید خــودرو در کســری از ثانیــه و حمایــت وزارت صنعــت‪،‬‬ ‫نمایندگان‪،‬محیــط زیســت‪ ،‬اســتاندارد‪ ،‬بانــک مرکــزی و ‪ ...‬بــاز‬ ‫هــم ســاالنه چنــد هــزار میلیــارد تومــان زیــان انباشــته روی‬ ‫زیــان هــای انباشــته دپــو شــده و بیــات شــده ســال هــای قبــل‬ ‫می گذارنــد؛‬ ‫حــاال چطــور دو باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس در ایــن‬ ‫اقتصــاد بوتاکــس کــرده و تزریقــی‪ ،‬بــا اورده ای نزدیــک بــه چنــد‬ ‫صــد بدهــکار و ‪ 380‬میلیــارد تومــان بدهــی قــرار اســت بــه ســود‬ ‫برســند و دل هــواداران را شــاد کننــد و اللــه اعلــم؟! البتــه خــدا‬ ‫را چــه دیدیــد؟! یــک وقــت هــم دیدیــد کــه ســر ســیم وصــل شــد‬ ‫و در کوچــه ســرخابی هــا هــم عروســی شــد و مــا ضایــع شــدیم!‬ ‫خداونــد مبــارک گردانــد‪...‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫ شنبه ‪ 23‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪482‬‬ ‫‪ ۱۵‬حقیقت شگفت انگیز درباره اشک چشم‬ ‫جاوید فرجام نیا‬ ‫بهبود محیط کار‬ ‫برای افراد دارای معلولیت؛‬ ‫چرا و چگونه؟‬ ‫‪ ۶‬نکته برای بهبود محیط کار برای افراد معلول‬ ‫بســیاری از افــراد دارای معلولیــت‪ ،‬در محیــط کار بــا‬ ‫مشــکالت مختلفــی رو ب ـه رو می شــوند‪ .‬ایــن مشــکالت‬ ‫شــامل چیزهــای ســاده مثــل متناســب نبــودن میــز‬ ‫و صندلی هــا تــا تبعیــض بــا دیگــران اســت‪ .‬چه بســا‬ ‫خیلــی از انهــا اصــا نتواننــد بــه شــغلی کــه دوســت‬ ‫دارنــد برســند چراکــه دیگــران معلولیــت را مانــع ان‬ ‫می داننــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬شــما به عنــوان کارفرمــا یــا‬ ‫مدیــر کسـب وکار می توانیــد بــا انجــام تغییــرات فیزیکــی‬ ‫و بازطراحــی محیــط کار‪ ،‬فضایــی را بــرای حضــور ایــن‬ ‫افــراد در تیــم خــود فراهــم کنیــد‪ .‬امــا چــه ضرورتــی دارد‬ ‫کــه محیــط کار مناســب افــراد دارای معلولیــت باشــد؟!‬ ‫پاســخ ایــن پرســش و پرســش های دیگــر را در ادامــه‬ ‫بخوانید‪.‬ادامــه شــماره ‪481‬‬ ‫‪ .۲‬سایر کارکنان را اموزش دهید‬ ‫حــال کــه بــا مشــورت افــراد انهــا تصمیــم گرفته ایــد کــه‬ ‫شــرایط کاری را بــرای انهــا بهبــود دهیــد‪ ،‬الزم اســت‬ ‫اراده خــود را بــه ســایر کارکنــان هــم نشــان دهیــد‪ .‬یکــی‬ ‫از مهم تریــن گام هایــی کــه بــرای ایجــاد یــک محیــط‬ ‫متنــوع کاری برمی داریــد‪ ،‬امــوزش کارکنــان بــرای‬ ‫پذیــرش تنــوع اســت‪.‬‬ ‫بــرای ایــن کار می توانیــد از متخصصــان کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫بــا برگــزاری نشســت ها‪ ،‬ســمینارها و کارگاه هــای‬ ‫اموزشــی مختلــف‪ ،‬کارکنــان را در برخــورد و تعامــل بــا‬ ‫افــراد دارای معلولیــت و ســایر گروه هــای کاری امــاده‬ ‫می کنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن اگــر قصــد تغییــر و اصــاح فیزیکــی محیــط‬ ‫کار را داریــد‪ ،‬بهتــر اســت کارکنــان را مطلــع کنیــد‪ .‬شــاید‬ ‫انهــا هــم در ایــن کار بــه شــما کمــک کننــد یــا حتــی‬ ‫ایده هایــی داشــته باشــند‪ .‬اگــر بــرای افزایــش اگاهــی‬ ‫کارکنــان‪ ،‬محدودیــت زمانــی یــا مالــی داریــد‪ ،‬دسـت کم‬ ‫بخــش منابــع انســانی‪ ،‬ســایر بخش هــای مدیریتــی و‬ ‫نیــز کارکنانــی کــه به طــور مســتقیم بــا افــراد معلــول کار‬ ‫می کننــد بایــد در اولویــت برنامه هــای اموزشــی شــما‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫در هــر حــال‪ ،‬ایــن اموزش هــا بایــد شــامل ســه‬ ‫موضــوع زیــر باشــند‪:‬‬ ‫انواع معلولیت ها؛‬ ‫کلیشــه های معلولیــت به جهــت اشــنایی کارکنــان بــا‬ ‫عبارت هــا و کلیشــه های ناخوشــایند و تبعیض امیــز و‬ ‫پرهیــز از انهــا در تعامــل بــا همــکاران معلــول؛‬ ‫امــوزش بــرای رفــع نگرش هــای اشــتباه دربــاره‬ ‫معلــوالن‪.‬‬ ‫توانمندی هــای‬ ‫‪ .۳‬گروه حمایت و پشتیبانی ایجاد کنید‬ ‫حــال کــه تغییــرات در حــال رخ دادن هســتند‪ ،‬الزم‬ ‫اســت یــک گــروه حمایــت و پشــتیبانی بــا شــرکت‬ ‫کارکنــان معلــول ایجــاد کنیــد‪ .‬وظیفــه ایــن گــروه نظــارت‬ ‫و ارائــه مشــاوره بــه شــما (به عنــوان مدیــر کس ـب وکار)‬ ‫دربــاره وضعیــت کارکنــان معلــول و نیازهــای انهــا‬ ‫اســت‪ .‬ایــن گــروه می توانــد منابــع حمایتــی موردنیــاز‬ ‫معلــوالن در محیــط کار را مدیریــت کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن گــروه بایــد بخشــی از فراینــد امــوزش‬ ‫و جامعه پذیــری ســازمانی افــراد تازه استخدام شــده را‬ ‫بــه دوش بکشــد‪ .‬افــراد تــازه وارد بایــد اموزش هــای الزم‬ ‫بــرای تعامــل بــا افــراد دارای معلولیــت را ببیننــد و نیــز‬ ‫بــا قواعــد و شــرایط محیــط کاری متنــوع اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬از طراحــان داخلــی متخصــص بــرای اصالحــات‬ ‫فیزیکــی محیــط کار اســتفاده کنیــد‬ ‫حتمــا پیــش از طراحــی محیــط کار یــا اصــاح محیــط‬ ‫کار فعلــی‪ ،‬بــا طــراح متخصــص مشــورت کنیــد‪ .‬شــاید‬ ‫الزم باشــد تغییــرات زیــادی در محیــط کاری فعلــی‬ ‫صــورت بگیــرد کــه بــا بودجــه شــما همخوانــی نداشــته‬ ‫باشــد‪ .‬پــس در ایــن شــرایط‪ ،‬ســنجش نیازهــا و تعییــن‬ ‫اولویت هــا ضــرورت دارد‪ .‬بســته بــه نــوع کســب و کار‪،‬‬ ‫میــزان تغییــرات و اصالحاتــی کــه بایــد انجــام دهیــد‬ ‫متفــاوت اســت‪ .‬اغلــب ســاختمان های نوســاز‪ ،‬بنابــر‬ ‫قوانیــن‪ ،‬از حداقــل امکانــات ماننــد ســطح شــیب دار و‬ ‫درهــای بــا عــرض مناســب برخوردارنــد‪ .‬اگــر ســاختمان‬ ‫شــرکت شــما قدیمــی اســت‪ ،‬بایــد هزینه هــای بیشــتری‬ ‫بــرای اصــاح و به روزرســانی محیــط کار پرداخــت کنیــد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر شــاید نگــران ایــن هســتید کــه بــرای‬ ‫حفــظ محیــط کاری مناســب بــرای افــراد معلــول‪ ،‬مــدام‬ ‫بایــد هزینــه کنیــد‪ .‬اگــر بــا متخصــص مشــورت کنیــد‪،‬‬ ‫بــه شــما خواهــد گفــت کــه ایــن ســرمایه گذاری یــک بــار‬ ‫انجــام می شــود و نیــاز چندانــی بــه هزینه هــای مســتمر‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬تجهیزات مناسب تهیه کنید‬ ‫صحبــت از تجهیــزات و وســایل مناســب بــرای افــراد‬ ‫معلــول‪ ،‬نبایــد شــما را وحشـت زده کنــد‪ .‬نــوع معلولیــت‬ ‫معمــوال تعیین کننــده نــوع وســایل و تجهیزاتــی اســت‬ ‫کــه بایــد تهیــه کنیــد‪ .‬وقتــی می گوییــم «تجهیــزات»‪،‬‬ ‫منظورمــان همیــن ســطوح شــیب داری اســت کــه بــرای‬ ‫دسترســی بهتــر معلــوالن در ورودی ســاختمان ســاخته‬ ‫می شــود‪ .‬یــک مثــال دیگــر‪ ،‬اختصــاص بخشــی از‬ ‫پارکینــگ بــا دسترســی اســان تر مخصــوص ایــن گــروه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫درادامه باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫فاطمه زاهدی‬ ‫اش ـک ریختن یکــی از واکنش هــای بــدن بــه شــرایطی اســت کــه‬ ‫در حــال تجربــه ان هســتیم‪ .‬گاهــی از فــرط ناراحتــی و اســتیصال‬ ‫اشــکمان ناخــوداگاه ســرازیر می شــود و گاهــی هــم از فــرط شــادی‬ ‫اشــک شــوق می ریزیــم‪ .‬حــال ســوالی پیــش می ایــد؛ ماهیــت‬ ‫اشــک چیســت؟ از چه چیزی تشــکیل شــده اســت؟ در این مقاله‪،‬‬ ‫حقایــق جالبــی دربــاره اشــک خواهیــد خوانــد‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬اشک بیشتر از اب تشکیل شده است‬ ‫اشــک ها ســاختاری مشــابه بــزاق دارنــد و بیشــتر از اب ســاخته‬ ‫شــده اند‪ ،‬امــا حــاوی نمــک‪ ،‬روغن هــای چــرب و بیــش از ‪۱۵۰۰‬‬ ‫پروتئیــن مختلــف نیــز هســتند‪.‬‬ ‫الکترولیت های موجود در اشک عبارت اند از‪:‬‬ ‫سدیم (منشا ٔشوری اشک)؛‬ ‫بی کربنات؛‬ ‫کلرید؛‬ ‫پتاسیم‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬اشــک حــاوی مقــداری منیزیــم و کلســیم نیــز‬ ‫هســت‪.‬‬ ‫ایــن ترکیبــات در کنــار هــم ‪ ۳‬الیــه متمایــز را در اش ـک های شــما‬ ‫تشــکیل می دهنــد‪:‬‬ ‫مخاطی‪ :‬این الیه اشک را به چشم متصل نگه می دارد‪.‬‬ ‫ابــدار (ضخیم تریــن الیــه)‪ :‬چشــم را مرطــوب می کنــد‪ ،‬باکتری هــا‬ ‫را دور نگــه مـی دارد و از قرنیــه محافظــت می کنــد‪.‬‬ ‫روغنــی‪ :‬از تبخیــر الیه هــای دیگــر جلوگیــری می کنــد و همچنیــن‬ ‫ســطح اشــک را صــاف نگــه مـی دارد تــا بتوانیــد ببینیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬همه اشک ها مثل هم نیستند‬ ‫شما ‪ ۳‬نوع اشک دارید‪:‬‬ ‫اشــک پایــه‪ :‬ایــن اشـک ها همیشــه در چشـم های شــما هســتند‬ ‫تــا در مقابــل عوامــل بیرونــی از چشـم ها محافظــت کننــد‪.‬‬ ‫اشــک غیــرارادی‪ :‬ایــن نــوع اشــک زمانــی شــکل می گیــرد کــه‬ ‫چشــم ها در معــرض محرک هایــی ماننــد دود و پیــاز قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫ک احساســی‪ :‬ایــن اشــک زمانــی ایجــاد می شــوند کــه شــما‬ ‫اشـ ‬ ‫غمگیــن یــا خوشــحال هســتید یــا دچــار احساســات شــدید‬ ‫دیگــری می شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ابریزش چشم ها می تواند نشان ه سندرم چشم خشک باشد‬ ‫ســندرم خشــکی چشــم یــک بیمــاری رایــج اســت و زمانــی اتفــاق‬ ‫می افتــد کــه مقــدار یــا کیفیــت اشــک نتوانــد به درســتی ســطح‬ ‫چشــم را مرطوب نگه دارد‪ .‬ســندرم خشــکی چشــم می تواند باعث‬ ‫ســوزش چشــم یــا احســاس خــراش در ان شــود‪ .‬ممکــن اســت‬ ‫عجیــب بــه نظــر برســد‪ ،‬امــا خشــکی چشــم اغلــب باعــث ابریــزش‬ ‫چشــم می شــود و در واقــع پاســخی بــه تحریــک اســت‪.‬‬ ‫برخی از دالیل سندرم چشم خشک عبارت اند از‪:‬‬ ‫برخی شرایط پزشکی؛‬ ‫خشکی هوا یا باد؛‬ ‫خیره شدن طوالنی مدت به صفحه نمایش کامپیوتر‪.‬‬ ‫‪ .۴‬هرچه می خواهید گریه کنید‪ ،‬اشک شما تمام نمی شود‬ ‫طبــق گــزارش اکادمــی چشم پزشــکی امریــکا (‪ ،)AAO‬هــر فــرد در‬ ‫ســال ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۳۰‬گالــن اشــک می ریــزد‪ .‬اشــک توســط غــدد اشــکی‬ ‫واقــع در بــاالی چشــم تولیــد می شــود‪ .‬وقتــی پلــک می زنیــد‪ ،‬اشــک‬ ‫روی ســطح چشــم پخــش می شــود‪ .‬ســپس بــه ســوراخ های‬ ‫کوچــک در گوشــه های پلــک بــاال و پاییــن تخلیــه می شــوند و در‬ ‫نهایــت از کانال هــای کوچــک عبــور می کننــد و ســرازیر می شــوند‪.‬‬ ‫تولیــد اشــک می توانــد به دلیــل برخــی عوامــل ماننــد مشــکالت‬ ‫ســامتی و پیــری کنــد شــود‪ ،‬امــا اشــک چشــم شــما هیچ وقــت‬ ‫تمــام نمی شــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬با افزایش سن‪ ،‬اشک کمتری تولید می کنیم‬ ‫بــا افزایــش ســن‪ ،‬کمتــر اشــک پایــه تولیــد می کنیــد‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل اســت کــه خشــکی چشــم در افــراد مســن شــایع تر اســت‪.‬‬ ‫ایــن مســئله به ویــژه پــس از یائســگی به دلیــل تغییــرات هورمونــی‬ ‫بــرای زنــان رخ می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬گاز تحریک کننــده باعــث می شــود پیــاز شــما را بــه گریــه‬ ‫بینــدازد‬ ‫فراینــد شــیمیایی تولیــد ایــن گاز کمــی پیچیــده امــا واقعــا جالــب‬ ‫اســت‪.‬گوگرد در زمینــی کــه پیــاز کاشــته می شــود بــا پیــاز مخلــوط‬ ‫می شــود و امینــو ســولفید ایجــاد می کنــد؛‬ ‫امینــو ســولفید بــه گازی تبدیــل می شــود کــه از پیــاز درحال رشــد‬ ‫محافظــت می کنــد؛‬ ‫ایــن گاز بــا انزیم هــای پیــاز مخلــوط می شــود و هنــگام خردکــردن‬ ‫پیــاز ازاد می شــود و اســید ســولفنیک ایجــاد می کنــد؛‬ ‫با واکنش اســید ســولفنیک با انزیم های پیاز «ســین پروپانتیال اس‬ ‫اکســید» ایجــاد می شــود کــه چشـم های شــما را تحریــک می کند؛‬ ‫چش ـم ها بــرای محافظــت در برابــر عوامــل تحریک کننــده اشــک‬ ‫تولیــد می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬فقط پیاز اشک ادم را درنمی اورد‬ ‫هــر چیــزی کــه باعــث تحریــک چشــم شــود می توانــد باعــث تولیــد‬ ‫اشــک در غــدد اشــکی شــود‪ .‬برخــی از افــراد در مقایســه بــا دیگــران‬ ‫بــه مــواد محــرک حســاس تر هســتند‪ .‬عــاوه بــر پیــاز‪ ،‬ایــن مــوارد هــم‬ ‫می تواننــد اشــک ادم را دربیاورنــد‪:‬‬ ‫بوهای قوی مانند عطرها؛‬ ‫چراغ های روشن؛‬ ‫استفراغ؛‬ ‫گردوخاک؛‬ ‫مواد شیمیایی مانند کلر و محصوالت پاک کننده؛‬ ‫نگاه کردن بیش از حد به صفحه نمایش؛‬ ‫خواندن حروف کوچک یا مطالعه به مدت طوالنی‪.‬‬ ‫‪ .۸‬اشک های احساسی می توانند مفید باشند‬ ‫فایــده اش ـک های احساســی هنــوز مشــخص نیســت و تحقیقــات‬ ‫در ایــن زمینــه ادامــه دارد‪ ،‬امــا اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه ایــن نــوع‬ ‫اشــک تحت تاثیــر عوامــل بیولوژیکــی‪ ،‬اجتماعــی و روانــی اســت‪.‬‬ ‫برخــی از محققــان بــر ایــن باورنــد کــه از فوایــد گریه کــردن ایــن اســت‬ ‫کــه ســیگنالی اجتماعــی بــرای کمک گرفتــن از دیگران در هنــگام درد‪،‬‬ ‫غــم یــا هــر نــوع احســاس شــدید دیگر اســت‪ .‬در بیشــتر مــوارد وقتی‬ ‫گریــه می کنیــد‪ ،‬دیگــران تــاش می کننــد از شــما حمایت کننــد و این‬ ‫باعــث می شــود احســاس بهتــری داشــته باشــید‪.‬‬ ‫شــواهدی وجــود دارد کــه نشــان می دهــد اش ـک های احساســی‬ ‫حــاوی پروتئین هــا و هورمون هــای اضافــی هســتند کــه در ‪ ۲‬نــوع‬ ‫دیگــر اشــک پیــدا نمی شــوند‪ .‬اینهــا ممکــن اســت اثــرات ارام بخــش‬ ‫یــا تســکین دهنده ای داشــته باشــند و بــه بازگشــت بــدن بــه حالــت‬ ‫عــادی کمــک کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬اشک تمساح واقعی است‬ ‫معموال اصطالح «اشــک تمســاح» برای توصیف کســی اســتفاده‬ ‫می شــود کــه تظاهــر بــه گریــه می کنــد‪ .‬ایــن اصطــاح ناشــی از‬ ‫افســانه ای اســت کــه می گویــد تمســاح ها هنــگام خــوردن انســان‬ ‫گریــه می کننــد‪ .‬بــر اســاس مطالعـه ای در ســال ‪ ،۲۰۰۷‬تمســاح ها‬ ‫ممکــن اســت هنــگام غذاخــوردن گریــه کننــد‪ .‬البتــه دلیــل‬ ‫گریه کردنشــان هنــوز مشــخص نشــده اســت‪.‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ماباشید‪...‬‬ ‫بهاره رضاجو‬ ‫زبان بدن فرد خودشیفته‬ ‫را بشناسید‬ ‫خودشــیفتگی وضعیتــی روانــی اســت کــه در ان افــراد احســاس‬ ‫خودبزرگ بینــی و برتــری بــه دیگــران دارنــد‪ .‬افــراد خودشــیفته اغلــب‬ ‫اعتمادبه نفــس زیــادی از خودشــان نشــان می دهنــد‪ ،‬امــا پشــت‬ ‫ایــن نقــاب مطمئــن‪ ،‬عزت نفــس شــکننده ای پنهــان اســت کــه بــا‬ ‫کوچک تریــن انتقــاد به ســرعت خــودش را اشــکار می کنــد‪ .‬البتــه‬ ‫اگــر دقــت کنیــم تقریبــا در هــر کســی مقــداری خودشــیفتگی دیــده‬ ‫می شــود‪ ،‬امــا بســیار جزئــی اســت و بــه کســی اســیب نمی رســاند‪.‬‬ ‫مشــکل وقتــی اغــاز می شــود کــه فــرد بــه اختــال خودشــیفتگی مبتال‬ ‫باشــد‪ .‬اگــر بــا ایــن افــراد وارد رابطــه عاطفــی شــوید‪ ،‬اســیب های‬ ‫زیــادی خواهیــد دیــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل در ایــن مقالــه می خواهیــم‬ ‫دربــاره زبــان بــدن فــرد خودشــیفته صحبــت کنیم تا با شــناخت کامل‬ ‫از برقــراری رابطــه عشــقی یــا صمیمــی بــا او خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫چرا زبان بدن؟ ایا رفتارها تعیین کننده نیستند؟‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه رفتارهــای افــراد هــم می تــوان‬ ‫شــخصیت انهــا را تشــخیص داد‪ ،‬امــا زبــان بــدن بــدون هیــچ کالمــی‬ ‫می توانــد بــه مــا کمــک کنــد دقیق تــر افــراد را بررســی کنیــم و دچــار‬ ‫اشــتباه نشــویم‪ .‬مخصوصــا دربــاره افــراد خودشــیفته کــه نشــانه های‬ ‫ظاهــری و رفتــاری انهــا تــا حــد زیــادی شــبیه افــراد خجالتــی اســت‪.‬‬ ‫مثــا بــه مقایســه ایــن رفتارهــا توجــه کنیــد‪:‬‬ ‫رفتار فرد خودشیفته‪:‬‬ ‫از برقراری ارتباط چشمی اجتناب می کند؛‬ ‫حالت چهره سرد و غیرصمیمی دارد؛‬ ‫افراد نااشنا یا جدید را در جمع نادیده می گیرد؛‬ ‫دربــاره موفقیت هــا و دســتاوردهایش ســخنرانی می کنــد‪ ،‬ان هــم‬ ‫زمانــی کــه کســی از او نخواســته اســت چیــزی بگویــد‪.‬‬ ‫رفتار فرد خجالتی‪:‬‬ ‫از برقراری ارتباط چشمی با دیگران پرهیز می کند؛‬ ‫حالت چهره بی عالقه یا عبوس دارد؛‬ ‫افراد نااشنا یا جدید در جمع را نادیده می گیرد؛‬ ‫صرفا با افرادی صحبت می کند که می شناسد؛‬ ‫دوســت دارد عمــدا حســی را منتقــل کنــد کــه انــگار ســرش شــلوغ‬ ‫است‪.‬بســیار خــوب‪ ،‬مشــاهده می کنیــد کــه چندتــا از ایــن رفتارهــا در‬ ‫افــراد خودشــیفته و خجالتــی مشــترک اســت‪ .‬بــه همین دلیــل قضاوت‬ ‫انهــا صرفــا از روی رفتــار ممکــن اســت اشــتباه باشــد‪ ،‬امــا تجزیه وتحلیل‬ ‫زبــان بــدن دقیق تــر اســت و می توانــد بــه مــا کمــک کنــد درک کنیــم ایــا‬ ‫فــردی کــه بــا او روبـه رو هســتیم چنیــن اختاللــی دارد یــا نــه‪.‬‬ ‫‪ .۱‬ژست افراد خودشیفته؛ مغرور با اعتمادبه نفسی دروغین‬ ‫افــراد خودشــیفته ســینه را جلــو می دهنــد و شــانه ها را صــاف نگــه‬ ‫می دارنــد‪ ،‬امــا بــا حالتــی خشــک و مصنوعــی‪.‬‬ ‫خودشــیفته ها مغرورنــد‪ ،‬امــا همیشــه پرتنــش هســتند‪ .‬هرقــدر‬ ‫هــم ســعی کننــد ان را پنهــان کننــد نمی تواننــد‪ .‬توصیــف ژســت فــرد‬ ‫خودشــیفته دقیقــا این گونــه اســت‪:‬‬ ‫شــانه هایش را صــاف نگــه مــی دارد و ســینه را جلــو می دهــد کــه‬ ‫نشــان دهــد اعتمادبه نفــس زیــادی دارد‪ ،‬امــا ایــن حالتــش کامــا‬ ‫مصنوعــی اســت و عضالتــش خشــک و ســفت هســتند‪.‬‬ ‫در نــگاه اول این طــور بــه نظــر می رســد کــه انــگار واقعــا خــودش را بــاور‬ ‫دارد‪ ،‬امــا اگــر دقــت کنیــد‪ ،‬به خوبــی متوجــه می شــوید کــه چطــور بــرای‬ ‫پنهان کــردن تنــش و حفــظ اعتمادبه نفــس دروغینــش تــاش می کنــد‪.‬‬ ‫در چهــره ایــن فــرد اثــری از مهربانــی‪ ،‬همدلــی و نرم خویــی دیــده‬ ‫نمی شــود‪.‬فرد خودشــیفته حتــی در موقعیت هایــی کــه بایــد راحــت و‬ ‫صمیمی باشــد هم ژســت مغرورش را حفظ می کند‪ .‬حتی در روابط‬ ‫عاشــقانه هــم کنترلــش را از دســت نمی دهــد و ســعی می کنــد تــا حد‬ ‫امــکان ادا و اطــوارش را حفــظ کنــد‪ .‬روان شناســان حتــی از ارتبــاط‬ ‫خودشــیفتگی بیمارگونــه بــا مشــکالت حیــن رابطــه جنســی صحبــت‬ ‫کرده انــد کــه دقیقــا به دلیــل همیــن اختــال ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫جالــب اســت کــه ایــن فــرد ســعی می کنــد ظاهــری مغــرور و‬ ‫بااعتمادبه نفــس داشــته باشــد‪ ،‬امــا در زبــان بدنــش تضادهایــی را‬ ‫مشــاهده می کنیــم‪ .‬مثــا ماننــد افــراد بااعتمادبه نفــس شــانه های‬ ‫ـینه جلــوداده دارد‪ ،‬امــا دس ـت هایش اغلــب در جیــب یــا‬ ‫صــاف و سـ ٔ‬ ‫روی باســن و کمــرش هســتند کــه بــا ان نشــانه ها در تناقــض اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬چشم های فرد خودشیفته؛ اغواکننده اما ترس اور‬ ‫افــراد خودشــیفته نگاهــی اغواگــر و اغلــب ابروهایــی پرپشــت و بلنــد‬ ‫دارند‪.‬خودشــیفته ها بــه نگاهشــان معروف انــد‪ .‬انهــا می تواننــد بــا‬ ‫نگاهشــان شــما را اغــوا و جــذب کننــد یــا حتــی دلهــره بــه جانتــان‬ ‫بیندازنــد و بســتگی دارد در ان لحظــه چــه نیتــی داشــته باشــند‪ .‬در‬ ‫زبــان بــدن فــرد خودشــیفته‪ ،‬چش ـم ها اهمیــت زیــادی دارنــد‪.‬‬ ‫چشــم های فــرد خودشــیفته همیشــه هوشــیارند و امــاده دریافــت‬ ‫نشــانه هایی کــه بتوانــد از انهــا ســود ببــرد‪ .‬گاهــی اوقــات ممکــن اســت‬ ‫نــگاه ایــن افــراد را بــا افــراد مبتــا بــه روان پریشــی اشــتباه بگیریــد‪ ،‬امــا‬ ‫تفاوتــی بــزرگ بیــن انهــا وجــود دارد‪ .‬چشــم های فــرد خودشــیفته‬ ‫برخــاف روان پریش هــا همیشــه ســرزنده و متمرکــز اســت‪ .‬ابروهــا را هم‬ ‫فرامــوش نکنیــد؛ ابروهــای افــراد خودشــیفته معمــوال پرپشــت و بلندنــد‪.‬‬ ‫فرد خودشیفته می تواند با نگاهش دروغ هایش را به شما بقبوالند‬ ‫چشــم های او خیلــی بهتــر از کلماتــش صحبــت می کننــد‪ .‬فــرد‬ ‫خودشــیفته می دانــد کــه چطــور بــرای مدتــی طوالنــی نگاهــش را‬ ‫بــه همــان حالــت نگــه دارد و ان قــدر بــه فــرد مقابلــش زل بزنــد تــا‬ ‫احســاس کنــد کــه قربانـی اش اســترس گرفتــه اســت‪ .‬چشـم هایش‬ ‫گاهــی می تواننــد ماننــد اهنربــا افــراد را بــه خــود جــذب کننــد‪.‬‬ ‫به لطــف همیــن نگاه هــا‪ ،‬فــرد خودشــیفته موفــق می شــود جایی که‬ ‫نمی توانــد بحــث را عــوض کنــد‪ ،‬دروغ بگویــد و با نگاهــش دروغش را‬ ‫بــه فــرد مقابــل بقبوالنــد‪ .‬اگــر دقــت کنیــد‪ ،‬اغلــب دسـت هایش را در‬ ‫ناحیــه باســن یــا پاییــن کمــر قــرار می دهد‪.‬‬ ‫فــرد خودشــیفته بــا کمــک پاســخی کــه بــه نگاهــش می دهیــد‪،‬‬ ‫تشــخیص می دهــد کــه چــه شــخصیتی در مقابلــش قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬اگــر فــردی خجالتــی باشــید و نتوانیــد ارتبــاط چشــمی تان بــا‬ ‫او را مدیریــت کنیــد‪ ،‬قربانــی فوق العــاده ای بــرای او خواهیــد بــود زیــرا‬ ‫به راحتــی تســلیمش می شــوید‪.‬‬ ‫البتــه اگــر فــردی قــوی باشــید و به راحتــی از پــس اغواکنندگــی‬ ‫نگاه هــای او براییــد‪ ،‬بــاز هــم تضمینــی نیســت کــه شــما را طعمــه‬ ‫نکنــد! زیــرا وقتــی می فهمــد کــه فــرد مقابلــش شــخصیت قوی تــری‬ ‫دارد‪ ،‬بــرای گیرانداختــن او بیشــتر تــاش می کنــد‪.‬‬ ‫فرد خودشیفته نگاهی تحقیرامیز دارد‬ ‫بســیاری از مواقــع ممکــن اســت افــراد بســته بــه موقعیتشــان بــه‬ ‫بی ادبــی یــا اشــتباه فــردی دیگــر واکنشــی شــدید نشــان دهنــد و حتــی‬ ‫از کــوره در برونــد‪ .‬مثــا کســی کــه کارفرماســت شــاید بــه دالیــل‬ ‫مختلفــی عصبانــی شــود‪ ،‬مثــل‪:‬‬ ‫عملکرد ضعیف کارمند؛‬ ‫رفتار فردی در رستوران؛‬ ‫اشتباهپیشخدمت؛‬ ‫خطای یکی از اعضای خانواده؛‬ ‫رفتار بی ادبانه عضوی دیگر‪.‬‬ ‫در چنیــن مواقعــی اگــر فــرد خودشــیفته باشــد‪ ،‬رفتــاری افراطــی‬ ‫و توهین امیــز دارد‪.‬ممکــن اســت صــدای او بیــش از حــد بلنــد‪،‬‬ ‫ناراحت کننــده یــا قضاوت کننــده باشــد و اگــر بــه زبــان بدنــش دقــت‬ ‫کنیــد‪ ،‬می بینیــد کــه بــا حالتــی تحقیرامیــز از بــاال بــه پاییــن بــه فــردی‬ ‫کــه اشــتباه کــرده اســت نــگاه می کنــد و حالــت تهاجمــی دارد‪ .‬یعنــی‬ ‫حرکاتــش تندوتیــز اســت‪ ،‬دســت ها روی باســن یــا کمــی پایین تــر‬ ‫از کمــر قــرار می گیرنــد و از فراینــد انتقــاد لــذت می بــرد‪ .‬حتــی اگــر‬ ‫بخواهیــد او را ارام کنیــد‪ ،‬اصــا اجــازه نمی دهــد و نه تنهــا حملــه را‬ ‫متوقــف نمی کنــد‪ ،‬بلکــه شــدیدتر پیــش م ـی رود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬حالت چهره افراد خودشیفته؛ چهره ای خنثی با لبخند دروغین‬ ‫حالــت چهــره فــرد خودشــیفته اغلــب شــبیه افــراد خشــک و جــدی‬ ‫اســت کــه ســعی می کننــد احساساتشــان را بــروز ندهنــد‪ .‬ممکــن‬ ‫اســت گاهــی لبخنــدی خفیــف بزنــد کــه مشــخصا اجبــاری اســت و‬ ‫ط ان لحظــه ایجــاب می کنــد وگرنــه در بیشــتر مواقع لب هایش‬ ‫شــرای ِ‬ ‫را ســفت نگــه م ـی دارد و بــه ســمت جلــو می دهــد (ماننــد لب هــای‬ ‫پروتزشــده) و البتــه بــا حالتــی غیرطبیعــی ایــن کار را می کنــد‪.‬‬ ‫به طــور کلــی چهــره فــرد خودشــیفته هــر چیــزی هســت جز چهــره ای‬ ‫واقعــی‪ .‬البتــه افــرادی کــه مجــذوب کاریزمــای او هســتند به ســختی‬ ‫می تواننــد چنیــن چیــزی را تشــخیص بدهنــد‪.‬‬ ‫زبــان بــدن فــرد خودشــیفته تــا حــد زیــادی از حــاالت چهــره او تشــکیل‬ ‫شــده اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬او ســعی می کنــد حالــت چهــره اش تــا حــد‬ ‫امــکان خنثــی باشــد کــه کســی نتوانــد به راحتــی ان را رمزگشــایی کنــد و‬ ‫بــه درونیاتــش پــی ببــرد‪ .‬بــه ایــن افــراد اصطالحــا پوکــر فیــس می گوینــد‪.‬‬ ‫به ســختی می توانیــد از چنیــن فــردی انتظــار ِ واکنش هایــی خــاص‬ ‫ماننــد خنــده ای ســاده و صمیمانــه یــا ابــراز شــگفتی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه او نمی توانــد؛ اتفاقــا او خــوب‬ ‫می دانــد چطــور ایــن هیجانــات را ابــراز کنــد‪ ،‬فقــط بایــد دلش بخواهد‬ ‫و تصمیــم بگیــرد کــه ایــن کار را انجــام بدهــد‪.‬‬ ‫درادامه باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابر رای شــماره ‪ 140060312005003983‬مــورخ ‪ 1400.09.20‬هیئت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای رمضــان‬ ‫زنگانــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1399114412005000131‬تقاضــای اقــای‬ ‫جعفــر زنگانــه بــه شــماره شناســنامه ‪ 26‬وکــد ملــی ‪ 2269696247‬صــادره از‪ -‬علــی‬ ‫ابــاد فرزنــد رمضــان درششــدانگ اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا‬ ‫شــده (دامــداری ) بــه انضمــام بیســت و ســه ســهم مشــاع از بیســت و چهــار ســهم‬ ‫ششــدانگ عرصــه کــه جهــت مابقــی ان اجــاره نامــه بــااداره اوقــاف تنظیــم شــده بــه‬ ‫مســاحت ‪ 909.69‬متر مربع مفروز و مجزاشــده از پالک از ‪ -20‬اصلی واقع در علی‬ ‫ابــاد کتــول ‪ -‬خیابــان مزرعه‪،‬جنــب پــل بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد بــه موجــب‬ ‫نامــه شــماره ‪ 1400.189343‬مــورخ ‪ 1400.09.13‬اداره اوقــاف و امــور خیریــه علــی ابــاد‬ ‫و تاییدیــه شــماره ‪ 97.29268‬مــورخ ‪ 1400.06.29‬اداره کل راهــداری و حمــل ونقــل‬ ‫جاده ای اســتان گلســتان و نامه شــماره ‪ 88952‬مورخ ‪ 1400.06.16‬جهادکشــاورزی‬ ‫علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزنامــه در روزنامــه‬ ‫محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‬ ‫‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪151:‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/11/23:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/12/09 :‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫از طرف مصطفی رحیم ابادی‬ صفحه 6 ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬بــا پادرمیانــی اعضــای شــورای حــل اختــاف گنبــدکاووس و‬ ‫گذشــت خیــران‪ ،‬ســه مــادر کــه بــه علــت ناتوانــی در پرداخــت بدهــی در زنــدان ایــن شهرســتان بودنــد‪،‬‬ ‫ازاد شــدند‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬بدهــی ایــن ســه بانــوی کارافریــن کــه محکومــان مالــی هســتند در مجمــوع‬ ‫حــدود ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال بــود کــه بــا پادرمانــی اعضــای شــورای حــل اختــاف گنبــدکاووس‪ ،‬شــاکیان ‪۱۴‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال ان را بخشــیدند‪.‬‬ ‫ازادی سه مادر زندانی‬ ‫در گنبدکاووس با‬ ‫کمک خیران‬ ‫ شنبه ‪ 23‬بهمن ‪1400‬‬ ‫انسیه وحدانی‬ ‫یکــی از ارزشــمند تریــن نعماتــی کــه خداونــد در‬ ‫اختیــار مــا انســان هــا قــرار داده‪ ،‬زندگــی هســت‪.‬‬ ‫شــاید خیلــی از افــراد‏بــا علــت هــای خودشــان‬ ‫از ایــن موهبــت ارزشــمند نــا امیــد شــده باشــند‬ ‫و یــا امیــدی بــه ادامــه دادن ان نداشــته باشــند؛‬ ‫‏همچنیــن در مقابــل افــرادی هســتند کــه بــا‬ ‫دالیلــی کــه بــرای خودشــان دارنــد‪ ،‬از زندگــی‬ ‫کــردن لــذت مــی برنــد و امیــد‏بــه زندگــی در ان هــا‬ ‫بســیار زیــاد اســت‪.‬‬ ‫شــاید تصــور کنیــد ایــن دســته از افــراد همــان‬ ‫ثروتمنــدان بــی درد هســتند؛ امــا‏ایــن طــرز فکــر‬ ‫کامــا اشــتباه اســت؛ چــرا کــه مــن افــراد بســیاری‬ ‫را مــی شناســم کــه نــه تنهــا ثروتمنــد نیســتند‬ ‫بلکــه‏زندگــی مطلوبــی هــم ندارنــد؛ امــا همچنــان‬ ‫بــا امیــد و انگیــزه زندگــی مــی کننــد کــه در مــا در‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫نــگاه اول دوســت داریــم‏جــای او باشــی ‪‎‬‬ ‫امید یعنی چه؟‬ ‫امیــد و امیــدواری بــه زندگــی رامیتوانــی کنگــرش‬ ‫عاطفــی وذهنــی درنظرگرفــت کــه برکیفیــت‬ ‫وکمیــت زندگــی تاثیرمی گــذارد‪ .‬‏همچنیــن‬ ‫انتظــارات مثبتــی رادرمابــه وجودمــی اورد‪ .‬‏بــه‬ ‫طورســاده ترمی توان گفــت کــه امیده مــان انجــام‬ ‫فعالیــت هاوامورزندگــی اســت بانگــرش مثبــت‪.‬‬ ‫البتــه ایــن نگــرش مثبــت بــه معنــای ‏نادیــده‬ ‫گرفتــن وقایــع بــد و یــا شکســت ها نیســت؛ بلکه‬ ‫تــاش بــرای رســیدن بــه نتایــج مثبــت اســت‏‪.‬‬ ‫افــرادی کــه بــه زندگــی شــان امیــد دارنــد‪ ،‬بــه‬ ‫احتمــال زیــاد هــدف مشــخصی را در زندگــی‬ ‫داشــته و مــی خواهنــد بــه ‏موفقیــت برســند‪.‬‬ ‫امیــدواری حســی اســت کــه بــه افــراد ایــن بــاور‬ ‫را مــی دهــد کــه بــه اهدافشــان در هــر شــرایطی‬ ‫خواهنــد‏رســید‪ .‬امیــد بــه زندگــی احساسیاســت‬ ‫کــه بــه فردانگیــزه زیــادی بــرای رســیدن بــه‬ ‫اهدافــش میدهــد‪ .‬‏همچنیــن ایــن احســاس‬ ‫بــر روی بیماری هــای العــاج تاثیرفــوق العــاده‬ ‫زیــادی بــرای درمــان دارد‏‪.‬‬ ‫اهمیت امید به زندگی‬ ‫قطعــا همــه مــا مــی دانیــم کــه دشــواری هــای‬ ‫زیــادی در زندگــی وجــود دارد و ممکــن اســت‬ ‫بــا موانــع زیــادی روبــرو‏شــویم‪ .‬افــرادی کــه در‬ ‫زندگــی شــان هــدف مشــخصی دارنــد و تــاش‬ ‫مــی کننــد کــه بــه خواســته هــا و نیــاز هایشــان‬ ‫‏برســند‪ ،‬قطعــا بــا تمامــی ایــن موانــع روبــرو‬ ‫مــی شــوند؛ امــا تنهــا داشــتن هــدف در زندگــی‬ ‫موجــب رســیدن بــه موفقیــت‏نمــی شــود و بایــد‬ ‫در کنــار ان امیــد‪ ،‬انگیــزه‪ ،‬پشــتکار‪ ،‬اعتمــاد بــه‬ ‫نفــس‪ ،‬عــزت نفــس و…رادارابــود‪ .‬‏افرادزیــادی‬ ‫هســتندکه هدفشان رادنبال میکنندوامیدزیادی‬ ‫رابــرای رســیدن بــه ان دارند؛امابــه علــت‬ ‫نداشــتن دیگرویژگی هاباروبروشــدن بااولیــن‬ ‫شکست‪،‬مســیرخود را ادامــه نمــی دهنــد‏‪.‬‬ ‫ویژگی های افراد امیدوار‬ ‫افــرادی کــه دارای امیــد بــه زندگــی هســتند‪،‬‬ ‫ویژگی هایــی دارندکــه عبارت انــداز‏‪:‬‬ ‫• ایــن نــوع افــراد در طــی روز احســاس شــادی‬ ‫و لــذت دارن‬ ‫• دارای حس لذت درونی‬ ‫• دارای یک زندگی عاشقانه‬ ‫• دارای ویژگی مقابله با استرس و اضطراب‬ ‫• دارای چارچوب و ارزش‬ ‫• ایــن افــراد انســان هــای منعطفــی هســتند و‬ ‫در مواجهه با شــرایط جدید‪ ،‬خودشــان را ســازگار‬ ‫مــی کننــد‬ ‫• ایــن افــراد در مواجهــه بــا شکســت ها به دنبال‬ ‫راه جدیدی برای یافتن امید دوباره هســتند‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫امید به زندگی‬ ‫•افــراد امیــدوار بیــن کار‪ ،‬زندگــی‪ ،‬تفریــح و…‬ ‫تعامــل برقرارکــرده وبرنامه ریــزی دقیقــی دارنــد‬ ‫•ایــن نــوع افــراد توانایــی حفــظ روابــط شــان را‬ ‫دارنــد و از عــزت‏نفــس واعتمادبــه نفــس باالیــی‬ ‫برخوردارهســتند‬ ‫تاثیــر امیــد بــه زندگــی بــر روی ســامت روان‬ ‫انســان‬ ‫افــرادی کــه بــه زندگــی شــان امیــد دارنــد‪ ،‬کمتــر‬ ‫دچــار بیماری هــای روانــی مثــل‪ ،‬افســردگی‪،‬‬ ‫اســترس و… می شــوند‪.‬‏حــس امیددرافرادموجــب‬ ‫می شــودکه تفکــرات مثبتــی درسیســتم عصبــی‬ ‫مغزبــه وجودایــد‪ .‬‏ایــن تفکــرات مثبــت نــه‬ ‫تنهابرذهــن بلکــه برجســم نیزتاثیرمیگذارنــد‪ .‬بــه‬ ‫عنــوان مثــال قطعاًافــرادی راکــه باداشــتن امیدبــه‬ ‫زندگــی‪ ،‬بــر‏بیمــاری هایی مثل ســرطان غلبــه کرده‬ ‫انــد را دیــده ایــد‪ .‬همیــن مثــال مــی توانــد تاثیــر‬ ‫افــکار مثبتــی مثــل امیــد را بــر‏جســم تاییــد کنــد‏‪.‬‬ ‫توجــه داشــته باشــید کــه افــرادی کــه بــا جمــات‬ ‫امیــد دهنــده و مثبــت بــه خودشــان انگیــزه مــی‬ ‫دهنــد‪ ،‬در مواجهــه بــا‏خبــر هــای ناگــواری مثــل‬ ‫بیمــاری‪ ،‬کمتــر پریشــان و بــی قــرار مــی شــوند‏‪.‬‬ ‫چگونه به دیگران امیدواری بدهیم‬ ‫امــروزه همــه مــا درگیــر مســائل و مشــکالت‬ ‫زیــادی در جامعــه هســتیم‪ .‬مشــکالتی مثــل‬ ‫بیمــاری‪ ،‬وضعیــت ‏ســخت اقتصــادی و…‬ ‫امابااینوجودزندهــای موزندگــی می کنیــم‪.‬‬ ‫‏درزندگــی همــه ماانگیــزه هایــی وجودداردکــه‬ ‫مارابــه تــاش کــردن وامیدبــه اینــده ســوق‬ ‫می دهــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال برخــی از افــراد تمــام‬ ‫‏زندگــی شــان اینــده فرزندشــان اســت و بــرای‬ ‫خوشــبختی وی تمــام تالششــان را مــی کننــد‪.‬‬ ‫امیــد ماننــد نــوری در‏تاریکــی اســت کــه شــوق‬ ‫رســیدن بــه هــدف را در زندگــی افزایش می دهد‪.‬‬ ‫مــا بــرای اینکــه بتوانیــم افــرادی را کــه دچــار‏نــا‬ ‫امیــدی شــده انــد و یــا ضربــه روحــی خــورده انــد‬ ‫را بــه زندگــی بازگردانیــم و بــه ان هــا امیــد بدهیــم‬ ‫بایــد روش ‍ هــای زیــر‏را انجــام دهیــم‏‪:‬‬ ‫• محبت کردن و درک ان ها‬ ‫بــرای اینکــه بتوانیــد فــرد مقابلتــان را بهتــر درک‬ ‫کنیــد و بــه او محبــت نماییــد‪ ،‬بهتــر اســت او را در‬ ‫اغــوش بکشــید و بــا‏گفتــن کلمــات محبــت امیــز‬ ‫بــه او محبــت کنیــد‪ .‬اینــکار موجــب مــی شــود کــه‬ ‫فــرد امیــد بیشــتری بــه زندگــی پیــدا کنــد‏‪.‬‬ ‫• پذیرش وی و باور قلبی به او‬ ‫بــرای اینکــه بتوانیــد امیــد بیشــتری بــه دوســت‬ ‫خــود بدهیــد‪ ،‬بایــد او را تایید کنید‪ .‬اینکار موجب‬ ‫مــی شــود کــه انگیــزه‏بیشــتری در او ایجــاد شــود‬ ‫و امیــد بیشــتری بــه زندگــی داشــته باشــد‪ .‬بــه‬ ‫عنــوان مثــال هنگامــی کــه کار موفقیت امیــزی‬ ‫‏را انجــام میدهــد‪ ،‬بــدون وقفــه بــه او بگوییــد ”‬ ‫مــن بــه تــو افتخــار مــی کنــم” ایــن جملــه شــما‬ ‫می توانــد امیــد و انگیــزه ‏زیــادی را بــه طــرف‬ ‫مقابلتــان بدهــد و همچنیــن حــس خوبــی را در‬ ‫شــما بــه وجــود اورد‏‪.‬‬ ‫• بــر قــراری ارتبــاط و گــوش دادن بــه حرف هــای‬ ‫طــرف مقابلتان‬ ‫هنگامــی کــه مــی خواهیــد روحیــه فــردی را‬ ‫کــه ناراحــت و غمگیــن اســت را برگردانیــد‪ ،‬بهتــر‬ ‫اســت بــا او ارتبــاط بــر قــرار‏کــرده و بــا دقــت بــه‬ ‫درد و دل هایــش گــوش دهیــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫ســعی کنیــد کــه بــا رفتــار تــان بــه او امیــد بدهیــد‪.‬‬ ‫پــس از‏پایــان یافتــن حــرف هایــش‪ ،‬وقــت ان‬ ‫اســت کــه بــا حــرف هــای امیــدوار کننــده خــود‬ ‫او را ارام کنیــد‪ .‬توجــه داشــته‏باشــید کــه احتــرام‬ ‫گذاشــتن و ارزش‏دادن به طرف مقابلتان باعث‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 140060312005004318‬مــورخ ‪ 1400.10.21‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای یوســف شــکی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪ 1399114412005000307‬تقاضــای اقــای ابراهیــم غالمــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 620‬وکــد‬ ‫ملــی ‪ 0681378565‬صــادره از‪ -‬بجنــورد فرزنــد محمــد علــی درششــدانگ عرصــه واعیــان یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 63.50‬متر مربع مفروز و مجزاشــده از‬ ‫پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ -‬خیابــان ایــت ‪ 15‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علی اباد‬ ‫تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزنامــه در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار‬ ‫اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی ‪،‬دادخواســت خودرابه مرجــع ذیصالح قضایی تقدیم‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫م‪.‬الف‪ 155 :‬تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/11/23:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/12/09 :‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 140060312005004424‬مــورخ ‪1400.10.27‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی علی‬ ‫ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای حســین عربــی نــوده تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪1400114412005000172‬تقاضــای خانــم نرگــس االزمنــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 1889‬کــد ملــی‬ ‫‪2120696624‬صــادره از‪ -‬گــرگان فرزنــد عبــاس درششــدانگ اعیــان یــک قطعــه زمین کــه دران‬ ‫احــداث بنــا شــده بــه انضمــام ‪ 67‬ســهم مشــاع از ‪ 72‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان‬ ‫اجــاره نامــه بــااداره اوقــاف تنظیــم شــده بــه مســاحت ‪ 379.38‬متــر مربــع مفروز و مجزاشــده‬ ‫از پــاک از ‪ -1‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول – روســتای نــوده ملــک – بهــار ‪ -- 7‬بخــش‬ ‫‪ 5‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪ 1521500‬مــورخ ‪ 1400.10.27‬اداره اوقــاف‬ ‫و امــور ناحیــه یــک گــرگان و نامــه شــماره ‪ 6820‬مــورخ ‪1400.10.11‬بنیادمســکن گــرگان تائیــد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪482‬‬ ‫می شــودکه اوفکرکندفردباارزشــی اســت وحــس‬ ‫خوبــی بــه خودوزندگــی اشــپیداکند‏‪.‬‬ ‫• سپاسگذاری و قدردانی از وی‬ ‫شــما مــی توانیــد حــس خــود را بــا قدردانــی‬ ‫کــردن بــه دیگــران نشــان دهیــد‪ .‬اینــکار موجــب‬ ‫مــی شــود در دیگــران نقطــه‏امیــد و انگیــزه ای‬ ‫ایجــاد شــود‪ .‬بــه عنــوان مثــال مــی توانیــد از‬ ‫کارمنــدان خــود بــرای انجــام درســت کارهایشــان‬ ‫تشــکر‏کنیــد و بــه انهــا امیــد و انگیــزه بیشــتری را‬ ‫بــرای درســت انجــام دادن کارهایشــان بدهیــد‏‪.‬‬ ‫• تسلی دادن و پشتیبانی‬ ‫هنگامــی کــه دوســت شــما از رویــدادی غمگیــن‬ ‫اســت‪ ،‬شــما بایــد بــا درک کــردن وی و گفتــن‬ ‫کلمــات محبــت امیــز به‏او تســلی بددهیــد و او را‬ ‫ارام کنیــد‪ .‬بــه عنــوان مثال بــه وی بگویید “نگران‬ ‫نبــاش مــن پیشــتم“‪ .‬همچنیــن ســعی‏کنیــد بــه‬ ‫او توجــه کنیــد و ایــن حــس را در وی بــه وجــود‬ ‫اوریــد کــه حامــی و پشــتیبان وی هســتید‪ .‬ایــن‬ ‫کار موجــب‏مــی شــود کــه او حــس کند مــی تواند‬ ‫بــرای حــل مشــکالتش روی شــما حســاب کنــد‏‪.‬‬ ‫راهکارهای افزایش امید به زندگی‬ ‫بــرای اینکــه امیــد خــود را بــه زندگــی افزایــش‬ ‫دهیــد بایــد راهــکار هــای زیــر را روزانــه بــا خــود‬ ‫تمریــن کنیــد‪ .‬افزایــش‏امیــد در زندگی مــی تواند‬ ‫نتایــج بســیار خوبــی را بــرای شــما رقــم زنــد و‬ ‫شــما را بــه موفقیــت هــای زود هنــگام برســاند‪.‬‬ ‫‏راهکار هــای افزایــش امیــد بــه زندگــی عبــارت‬ ‫اســت از‏‪:‬‬ ‫‏‪.1‬‏زندگــی تــان را بــه بهتریــن شــکل ممکــن تصور‬ ‫کنید‬ ‫‏‪.2‬‏شــرایط ایــده الــی رابــرای زندگــی کــه‬ ‫تصورکردهایدبازندگــی فعلیتــان مقایســه کنیــد‬ ‫‏‪.3‬‏حــال بایــد انتظــارات خــود تــان را بــرای یــک‬ ‫زندگیایدهــال‪ ،‬متعــادل نماییــد‬ ‫‏‪.4‬‏معنــای زندگــی تــان را پیــدا کنیــد ایــن معنــا‬ ‫دقیقــا چیــزی اســت کــه صبــح هــا شــما را از‬ ‫خــواب بیــدار مــی کنــد‬ ‫‏‪.5‬‏بــرای زندگــی تــان هــدف تعییــن کنیــد و بــرای‬ ‫رســیدن بــه اهدافتــان برنامــه ریــزی داشــته‬ ‫باشــید‬ ‫‏‪.6‬‏نقــاط قــوت و ضعــف تــان را روی کاغــذ‬ ‫بنویســید و ســعی کنیــد نقــاط ضعــف را بــه قــوت‬ ‫تبدیــل کــرده و نقــاط قــوت‏را تقویــت نماییــد‬ ‫‏‪.7‬‏ســعی کنیــد در فعالیــت هایــی کــه بــه شــما‬ ‫لــذت مــی دهــد شــرکت کنیــد‬ ‫‏‪.8‬‏اگــر برایتــان مقــدور اســت در فعالیــت هــای‬ ‫گروهــی شــرکت نماییــد‬ ‫‏‪.9‬‏افــکار و احساســات خودرامثبتکنیــدو افــکار‬ ‫منفــی رادوربریزیــد‬ ‫‏‪.10‬‏خودتــان را بــه چالــش بکشــید و ســعیکنیدخ‬ ‫ودرادرموقعیتهایغیرمنتظرهقراردهید‬ ‫‏‪11‬‏‪ .‬مــواردی کــه موجــب بــه وجودامــدن اســترس‬ ‫درشــمامی شــود را از خــود دور کنیــد و در صــورت‬ ‫لــزوم ان را درمــان نماییــد‬ ‫‏‪.12‬‏به خودتان امید کاذب ندهید‬ ‫‏‪.13‬‏ســعی کنیــد انگیزتــان را در هــر شــرایطی‬ ‫حفــظ کنیــد‪ ،‬حتــی شــده از جمــات انگیزشــی‬ ‫اســتفادهکنید‬ ‫‏‪.14‬‏با دیگران ارتباط اجتماعی بر قرار کنید‬ ‫‏‪.15‬‏بــر روی رفتــار تــان تمرکــز کنیــد و بــا‬ ‫تکنیک هــای ان ال پــی عــادت هــای بــد را از خــود‬ ‫دور کنیــد‬ ‫‏‪.16‬‏شجاع باشید و از ریسک کردن نترسید‬ ‫مرکــز مشــاوره ارامــش فرماندهــی انتظامــی‬ ‫خراســان شــمالی‬ ‫گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزنامــه در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهی‬ ‫مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضی اعتراض داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مدت دوماه اعتــراض خودرابا ذکر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫م‪.‬الف‪ 160:‬تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/11/23:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/12/09 :‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 140060312005003985‬مــورخ ‪ 1400.09.20‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای رمضــان زنگانــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫کالســه ‪1399114412005000132‬تقاضــای اقــای جــواد زنگانــه بــه شــماره شناســنامه ‪ 22‬وکــد‬ ‫ملــی ‪ 2269644042‬صــادره از‪ -‬علــی ابــاد فرزنــد رمضــان درششــدانگ اعیــان یک قطعه زمین‬ ‫کــه دران احــداث بنــا شــده (دامــداری ) بــه انضمــام بیســت و ســه ســهم مشــاع از بیســت و‬ ‫چهــار ســهم ششــدانگ عرصــه کــه جهــت مابقــی ان اجــاره نامــه بــااداره اوقــاف تنظیــم شــده‬ ‫بــه مســاحت ‪ 3782.2‬متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ -20‬اصلــی واقــع در علــی‬ ‫ابــاد کتــول ‪ -‬خیابــان مزرعه‪،‬جنــب پــل بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد به موجب نامه شــماره‬ ‫‪ 1400.189343‬مــورخ ‪ 1400.09.13‬اداره اوقــاف و امــور خیریــه علــی ابــاد و تاییدیــه شــماره‬ ‫‪ 97.29271‬مــورخ ‪ 1400.06.29‬اداره کل راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای اســتان گلســتان‬ ‫و نامــه شــماره ‪ 88962‬مــورخ ‪ 1400.06.16‬جهادکشــاورزی علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب‬ ‫دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزنامــه در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از‬ ‫ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪153:‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/11/23:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/12/09 :‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫ازطرف مصطفی رحیم ابادی‬ ‫عامل انتشار تصاویر‬ ‫خصوصی در اینستاگرام‬ ‫شناسایی خانم انتقام جوی‬ ‫دستگیری شد‬ ‫اینستاگرامی‬ ‫پلیــس فتــا‪ ،‬از دســتگیری عامل انتشــار فیلم‬ ‫و تصاویــر خصوصــی در شــبکه اجتماعــی‬ ‫اینســتاگرام خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از‬ ‫ع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ‬ ‫پایــگاه اطــا ‬ ‫امیــن یادگارنــژاد‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬مــرد جوانــی بــا مراجعــه بــه ایــن پلیس‬ ‫عنوان کرد فردی ناشــناس در شــبکه اجتماعی‬ ‫اینســتاگرام اقــدام بــه انتشــار تصاویــر‬ ‫خصوصی او در شــبکه ی اجتماعی اینســتاگرام‬ ‫کــه موجــب ســلب اســایش وی شــده بــود را‬ ‫داشــت کــه موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور‬ ‫کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اقدامــات فنــی و شــیوه و‬ ‫شــگردهای خــاص پلیســی‪ ،‬متهــم بــه هویــت‬ ‫معلــوم در یکــی از شهرســتان هــای جنوبــی‬ ‫اســتان کرمــان مــورد شناســایی قــرار گرفــت ‪،‬‬ ‫ی در یــک عملیــات‬ ‫بــا هماهنگــی مقــام قضایـ ‬ ‫غافلگیرانــه دستگیرشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهــم در بازجویی هــای اولیــه‬ ‫منکــر بــزه ارتکابــی شــد؛ ولــی پــس از مواجهــه‬ ‫بــا مــدارک و مســتندات احصــاء شــده توســط‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس بــه ناچــار لــب بــه‬ ‫اعتــراف گشــود و انگیــزه خــود را انتقــام گرفتــن‬ ‫از شــاکی عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ امیــن یادگارنــژاد اســتفاده از‬ ‫فیلــم و عکس هــای خصوصــی و خانوادگــی‬ ‫دیگــران یکــی از شــایع ترین جرایمــی اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬انتشــار فیلــم و تصاویــر‬ ‫خصوصــی دیگــران‪ ،‬بــدون رضایــت ان هــا ‪،‬‬ ‫باعــث جریحــه دار شــدن اعتمــاد ان هــا‬ ‫می شــود لــذا هرگونــه مزاحمــت و انتشــار‬ ‫تصاویــر خصوصــی و خانوادگــی افــراد در‬ ‫فضــای ســایبری برابــر مــاده ی ‪ ۱۷‬قانــون جرایم‬ ‫رایانــه ای جــرم محســوب شــده و قانون گــذار‬ ‫بــرای ان مجــازات تعییــن کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪:‬شــهروندان توصیه های‬ ‫پلیــس فتــا را جــدی بگیرنــد و در صــورت‬ ‫مواجهــه بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک‪ ،‬ان‬ ‫را از طریــق مرکــز فوریت هــای ســایبری بــا‬ ‫شــماره ‪ 096380‬یــا ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس الکترونیکــی پلیس فتــا بــه نشــانی‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬در بخش گزارشــات‬ ‫ی گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫مردم ـ ‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی کاربــران مجرمــی کــه بــا اســتفاده‬ ‫از صفحــه اینســتا گــرام اقــدام بــه تخریــب همــکار قبلــی‬ ‫خــود نمــوده بودنــد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرگرد احســان بهمنــی گفــت؛ کاربــران‬ ‫در شــبکه های اجتماعــی بــا توجــه بــه پنهــان بــودن هویــت‬ ‫اصلــی اقــدام بــه انتقــام گیــری و تخلیــه هیجانــی خــود مــی‬ ‫نماینــد کــه گاهــن همــراه بــا بارگــزاری محتویــات مجرمانــه و‬ ‫ایجــاد مزاحمــت بــرای ســایر اعضــاء کــه بــا انــان اختالفــات‬ ‫شــخصی دارنــد مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬علیرغــم اینکــه بارهــا تاکیــد‬ ‫شــده جهــت حــل اختالفــات مالــی از طریــق مراجــع قانونــی‬ ‫اقــدام گــردد بعضــا شــاهد هســتیم افــراد بــا ایجــاد صفحــه‬ ‫و نشــر اکاذیــب و تهدیــد و‪ ...‬بــرای طــرف مقابــل اقــدام بــه‬ ‫در خواســت وجــوه معوقــه خــود مــی نماینــد یــا بعضــا بــه‬ ‫علــت اختــاف نظــر بــا انتشــار مطالــب کــذب یــا فحاشــی‬ ‫ســعی در تخلیــه هیجانــی خــود درخصــوص اختالفــات‬ ‫شــخصی بــا طــرف مقابــل خــود را در فضــای مجــازی دارنــد‬ ‫کــه طبعــات نامطلوبــی را بدنبــال داشــته اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بیــان داشــت‪ :‬درپــی مراجعــه احــدی‬ ‫از شــهروندان بــه پلیــس فتــا مبنــی بــر مزاحمــت اینترنتــی‬ ‫توســط شــخص ناشناســی در شــبکه اجتماعــی اینســتا‬ ‫گــرام کــه موجــب ســلب اســایش وی شــده اســت‪،‬‬ ‫پرونــده ای تشــکیل و در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬افســران پلیــس فتــا بالفاصلــه بــا تشــکیل‬ ‫پرونــده و بــا توجــه بــه اظهــارات اولیــه شــاکی شــروع بــه‬ ‫جمــع اوری مســتندات دیجیتــال کــرده و بــا اســتفاده از‬ ‫شــیوه های فنــی و پلیســی ضمــن شناســایی متهــم ‪ ،‬وی‬ ‫را طــی هماهنگــی بــا مقامــات قضایــی در یــک عملیــات‬ ‫پلیســی بــه همــراه تجهیــزات دیجیتالــی دســتگیر کردنــد ‪.‬‬ ‫ایــن مســئول انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم پــس از‬ ‫دســتگیری بــا روب ـه رو شــدن بــا ادلــه دیجیتــال انکارناپذیــر‬ ‫جمـع اوری گردیــده لــب بــه ســخن گشــود و بــه بــزه ارتکابــی‬ ‫اعتــراف کــرد و اعــام نمــود بنــده با شــاکی مشــکل واختالف‬ ‫نظــر داشــتم و ایشــان همــکار قبلــی بنــده مــی باشــد کــه بــه‬ ‫دلیــل تعدیــل نیــرو از محــل کارم اخــراج شــده ام و ایشــان‬ ‫را باعــث اینــکار میدانــم و اقــدام بــه ایجــاد مزاحمــت بــرای‬ ‫شــاکی نمــودم‪.‬‬ ‫وی بــه کاربــران هشــدار داد‪ :‬شــهروندان بــه هیــچ وجــه‬ ‫اختالفــات شــخصی و کاری را بــه فضــای مجــازی نکشــانید‪،‬‬ ‫هرکــس در فضــای مجــازی بــه توهیــن‪ ،‬تهدیــد‪ ،‬نشــر‬ ‫اکاذیــب و ‪ ...‬اقــدام کنــد بــه موجــب قانــون جــرم محســوب‬ ‫می شــود وبرابــر قانــون شــامل پیگــرد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دستگیری جاعل اینترنتی‬ ‫کارت اقامت‬ ‫کالهبرداری از کاربران‬ ‫سایت های ثبت اگهی با‬ ‫رسید جعلی‬ ‫پلیــس فتــااز دســتگیری شــخصی کــه بــا خریــد‬ ‫گوشــی از ســایت ثبــت اگهــی دیــوار و ارائــه رســید‬ ‫بانکــی جعلــی از کاربــران کالهبــرداری می کــرد‪،‬‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتا‪:‬ســرهنگ علــی قهرمــان‬ ‫طالــع در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬طــی تمــاس‬ ‫بــا مرکــز امــداد و فوریت هــای ســایبری‪ ،‬شــخصی‬ ‫عنــوان کــرد کــه گوشــی تلفــن همــراه خــود را برای‬ ‫فــروش در ســایت دیــوار اگهــی کــرده و فــردی‬ ‫جهــت خریــد بــا وی ارتبــاط برقــرار و پــس از توافق‬ ‫مبلــغ‪ ،‬رســید واریــز ان ارســال کــرده اســت‪ ،‬ولــی‬ ‫پــس از چندیــن ســاعت هیــچ مبلغــی بــه حســاب‬ ‫وی واریــز نشــده اســت کــه بالفاصلــه مــورد جهــت‬ ‫بررســی در دســتورکار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬افســران ســایبری بــه کمــک فــرد‬ ‫فروشــنده و پــس از اســتعالم از بانــک متوجــه‬ ‫شــدند کــه ایــن فــرد تحــت تعقیــب پلیــس بــوده‬ ‫و از طریــق ایــن روش چندیــن بــار اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری از کاربــران ســایت های ثبــت اگهــی‬ ‫کــه لــپ تــاپ و گوشــی همــراه خــود را بــرای‬ ‫فــروش اگهــی می کننــد‪ ،‬کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ قهرمــان طالــع اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫کاراگاهــان پلیــس فتــا ضمــن انجــام اقدامــات‬ ‫فنی و پلیســی متهم را به همراه همدســتش در‬ ‫یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر و در تفتیــش‬ ‫محــل ســکونت وی نیــز چندیــن دســتگاه گوشــی‬ ‫موبایــل و رایانــه کشــف و بــا تشــکیل پرونــده‬ ‫جهــت ســیر مراحــل قانونــی در اختیــار مراجــع‬ ‫قضایــی قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری کالهبــردار اینترنتــی خبــر داد کــه‬ ‫بــا حربــه صــدور کارت اقامــت‪ ،‬از اتبــاع خارجــه مبالغــی را‬ ‫دریافــت مــی کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ علــی موالــی‪ ،‬در تشــریح این خبــر اعالم‬ ‫کــرد؛ ایــن جــوان ‪ 27‬ســاله از هشــت مــاه قبــل در فضــای‬ ‫مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی اقــدام بــه تبلیــغ صــدور یــا‬ ‫تمدیــد کارت اقامــت بــرای اتبــاع می کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی تحقیقــات فنــی و بررس ـی های انجام شــده‬ ‫متهــم مــورد شناســایی قــرار گرفــت و مامــوران ایــن پلیــس‬ ‫ضمــن هماهنگــی بــا مقــام قضائی متهــم را در مخفیگاه خود‬ ‫بــه همــراه تجهیــزات ارتــکاب جــرم دســتگیر و بــه پلیــس فتــا‬ ‫انتقــال دادنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ موالــی بیــان کــرد‪ :‬متهــم در بازجویی هــای اولیــه‬ ‫منکــر جــرم خــود شــد ولــی پــس از روبـه رو شــدن با مســتندات‬ ‫موجــود در بازجویــی به ناچــار لــب بــه اعتــراف گشــود‪ .‬متهم به‬ ‫ازای هــر ســفارش مبلــغ ‪ 2‬تــا ‪ 30‬میلیــون تومــان از هــر تبعــه‬ ‫دریافــت می کــرد و پــس از دریافــت مبالــغ‪ ،‬جهــت دریافــت‬ ‫خدمــات یــک ادرس جعلــی در شــهری دیگــر را بــه قربانــی‬ ‫اعــام مــی کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه شــهروندان نبایــد بــه هــر تمــاس و‬ ‫پیامــی اعتمــاد کننــد گفــت‪ :‬همــه دســتگاه های دولتــی و‬ ‫خدمــات الکترونیــک‪ ،‬فعالیتشــان را در ســایت های رســمی‬ ‫خــود و یــا رســانه ملــی اطــاع رســانیمی کنند و کســانی کــه در‬ ‫فضــای مجــازی غیــر رســمی اقــدام بــه تبلیــغ چنیــن خدمــات‬ ‫می کننــد غیرقانونــی و نامعتبــر اســت‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -482‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 10‬رجب ‪- 1443‬شماره ‪-482‬‬ ‫‪ 12‬فوریه ‪10-- 2022‬‬ ‫ شنبه ‪ 23‬بهمن ‪12-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫چهارباغ‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فریبامسکنی‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫حفظ ایمان و مال »‬ ‫‍ ‬ ‫« بهترین راه‬ ‫قال علی علیه السالم‬ ‫الصدَق َ ه ِوَحَ ِّ‬ ‫م ب ِ َّ‬ ‫صن ُوااَمْوَال َکُــ ْ ‬ ‫ســوااِیمَان َک ُ ْ ‬ ‫سو ُ‬ ‫« ُ‬ ‫م بالزکــوه و اذفَعــو ا َمــواجِ البَــاء َ‬ ‫بالدُعــاء ِ‪».‬‬ ‫امام علی(ع) فرمود‪:‬‬ ‫« ایمانتــان را بــا صدقــه حفظـ‍ کنیــد و اموالتــان را بــا زکات و امــواج بــا را بــا دعــا‬ ‫از خــود دور ســازید‪» .‬‬ ‫امــام علی(ع)درایــن گفتــار پربارخــود بــه اثارصدقــه در راه خــدا و اداى زکات‬ ‫وبــرکات دعااشــاره کــرده مى فرماید‪«:‬ایمانتــان را بــا صدقــه حفظـ‍ کنیــد و اموالتــان‬ ‫را بــا زکات و امــواج بــا را بــا دعــا از خــود دور کنیــد»‬ ‫«سوسوا»از ریشۀ «سیاست» به معناى تدبیر و حفظ‍ و اصالح است‪.‬‬ ‫تاثیــر صدقــه در حفظ‍ ـ ایمــان از ایــن نظــر اســت کــه عالقــۀ انســان بــه مــال بیــش‬ ‫از هرچیــز اســت؛ بســیارند کســانى کــه در اعمــال و عبــادات ظاهــرى قهرمــان‬ ‫میدان اَنــد؛ امّــا هنگامــى کــه پــاى مســائل مالــى بــه میــان مى ایــد مى لنگنــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل پرداختــن صدقــه و چشم پوشــى از مــال مخصوصاًاگربــه‬ ‫صــورت عــادت روزانــۀ انســان درایــددر تقویــت پایه هــاى ایمــان بسیارموثراســت‬ ‫وشــایدبدلیل اهمیــت صدقــات و انفــاق در راه خــدادر قــران مجیــد بــذل مــال در‬ ‫ن الل ّ َ ه ا ْ‬ ‫سـه ُ ْ ‬ ‫م‬ ‫ن الْمُوْمِنِی َ ‬ ‫ى م ِـ َ ‬ ‫شــت َر ‬ ‫کنــار بــذل جــان قــرار گرفتــه ومى فرمایــد‪«:‬ا ِ َّ‬ ‫ن اَنْف ُ َ‬ ‫م الْجَنَّهَ »خداوندازمومنان‪،‬جــان و مالشــان را خریــدارى کرده که‬ ‫ن لَه ُـ ُ ‬ ‫وَاَمْوالَه ُـ ْ ‬ ‫م بـ ِـا َ َّ‬ ‫دربرابــرش بهشــت بــراى انــان باشــد»‪.‬‬ ‫در مــورد حفظـ‍ امــوال از طریــق پرداخــت زکات هــم از جنبه هــاى ظاهــرى قابــل‬ ‫تفســیر اســت‪ ،‬هــم از جنبه هــاى معنــوى؛ از نظــر ظاهــر مى دانیــم زکات حــق‬ ‫محرومــان اســت هنگامــى کــه قشــر ضعیــف جامعــه از حقــوق مســلم خــود‬ ‫محــروم شــود کار بــه شــورش ها و قیام هــا بــر ضــد اغنیــا مى کشــد و امــوال انهــا بــه‬ ‫خطــر مى افتــد‪ ،‬قیام هــاى کمونیســتى در عصــر مــا گــواه صــادق این مدعاســت‪.‬در‬ ‫اعصــار گذشــته نیــز کــم و بیــش ایــن معنــا وجــود داشــته و شــاید شــورش زنجیــان‬ ‫کــه در نیمــۀ دوم قــرن ســوم هجــرى واقــع شــد و شــخصى بــه نــام خود جمــع کرد‪،‬‬ ‫نمونـه اى از همیــن رخــداد باشــد‪.‬‬ ‫قــران مجیــد نیــز اشــارۀ پرمعنایــى بــه ایــن معنــا دارد انجــا کــه مى فرمایــد‪« :‬و َ‬ ‫م اِلَــى التَّهْلُک َـهِ » ؛و در راه خــدا انفــاق‬ ‫یل الل ّـ ه ِ و َ ال ت ُلْقُــوا بِاَیْدِیک ُـ ْ ‬ ‫ســب ِ ِ ‬ ‫اَنْفِقُــوا فِــی َ‬ ‫کنیدو(بــا تــرک انفــاق) خــود را بــه دســت خــود‪ ،‬بــه هالکــت نیفکنید»قــرار گرفتــن‬ ‫ایــن دو جملــه پشــت ســر هــم دلیــل بــر ارتباطـ‍ انهــا بــا یکدیگــر اســت؛ یعنــى اگــر‬ ‫انفــاق فــى ســبیل اللــه تــرک شــود ثروتمنــدان خودشــان را بــا دســت خــود بــه‬ ‫هالکــت افکنده اندواکثریــت محــروم ســرانجام بــه پــا مى خاســته قوانیــن را در هم‬ ‫مى شــکنند و شورشــى غیــر قابــل کنتــرل ایجــاد مى کننــد‪.‬‬ ‫از نظــر معنــوى نیــز جــاى تردیــد نیســت کــه خداونــد بــرکات خــود را از کســانى بــر‬ ‫مى گیــرد کــه حقــوق محرومــان را نمى پردازنــد‬ ‫حضــرت موالنــا در بــاره انفــاق و بخشــش مــال انــرادر ردیــف مجاهــده در راه‬ ‫خدادانســته و گفتــه ‪:‬‬ ‫گفت پیغامبر که در بازارها‬ ‫دو فرشته می کنند ایدر دعا‬ ‫کای خدا تو منفقان را ده خلف‬ ‫ای خدا تو ممسکان را ده تلف‬ ‫خاصه ان منفق که جان انفاق کرد‬ ‫حلق خود قربانی خالق کرد‬ ‫حلق پیش اورد اسمعیل وار‬ ‫کارد بر حلقش نیارد کرد کار‬ ‫پس شهیدان زنده زین رویند و خوش‬ ‫تو بدان قالب بمنگر گبروش‬ ‫چون خلف دادستشان جان بقا‬ ‫جان ایمن از غم و رنج و شقا‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪_۱‬نهج البالغــه حکمــت‪ ١٤٦‬بــه نقــل ازکتــاب پیــام امیــر المومنیــن علــی (ع)جلــد‬ ‫سیزدهم‬ ‫‪_۲‬نرم افزار گنجور ‪ ،‬اشعار حضرت موالنا‬ ‫انتظار رهبری از نظام اسالمی و مردم ‪:‬‬ ‫« حرکت ترکیبی‬ ‫در مقابل جنگ‬ ‫ترکیبی»‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی ‪ ،‬در بیانــات روز ســه شــنبه‬ ‫( ‪ ۱۹‬بهمن ‪ ) ۱۴۰۰‬مردم و مسئوالن را متوجّه «جنگ ترکیبی‬ ‫دشــمن » کــرده و فرمودنــد «جبهـ ه دشــمن امروز دســت زده‬ ‫بــه یــک تهاجــم ترکیبــی‪ ،‬تهاجــم دشــمن یــک تهاجــم ترکیبی‬ ‫اســت؛ یعنــی جنبـ ه اقتصــادی در ان هســت‪ ،‬جنبـ ه سیاســی‬ ‫در ان هســت‪ ،‬جنبـ ه امنیتــی در ان هســت‪ ،‬جنبـ ه رســانه ای‬ ‫در ان هســت‪ ،‬جنبــ ه دیپلماســی در ان هســت‪ .‬از همــه‬ ‫جهــت یــک حملــه ترکیبــی دســته جمعــی را شــروع کردند‪ ،‬ما‬ ‫ت ترکیبی باشــد‪ .‬از‬ ‫هــم در مقابــل بایســتی حرکــت مــان حرک ‬ ‫همــه جهــت بایســتی تــاش کنیــم»‪.‬‬ ‫مقــام معظــم رهبــری در جایــگاه راهبــردی خــود ‪ ،‬هــر از‬ ‫گاهــی ضمــن تبییــن دقیــق وضعیــت موجــود‪ ،‬اســتراتژی (‬ ‫راهبــرد ) نظــام ( اجــزای اصلــی حاکمیــت‪ ،‬مــردم و نهادهــای‬ ‫اداره کننــده کشــور ) را ترســیم مــی کننــد ‪.‬‬ ‫پیــش از انکــه وارد بحــث نحــوه رودررویــی بــا« تهاجــم‬ ‫ترکیبی دشــمن» و نحوه تقابل نظام و شــکل دهی ســازمان‬ ‫نیروهــای خــودی در « حرکــت ترکیبــی » بشــویم الزم اســت‬ ‫ادبیــات بحــث را بشناســیم و معرفــی نماییــم‪.‬‬ ‫پس از طی شــدن «دوره جنگ ســخت » شــامل جنگ های‬ ‫نظامــی شــدید در جنــگ جهانــی اول و دوم و بــی اثــر و کم اثر‬ ‫شــدن ســاح هــای اتشــین ‪ ،‬جهــان وارد دوره ای شــد کــه بــه‬ ‫لحــاظ شــکل و ماهیــت عملکــرد «جنگ ســرد » نــام گرفت ‪.‬‬ ‫تجمیــع و بــه رخ کشــیدن ســاح هــای اســتراتژیک‬ ‫(موشــک های بــرد بلنــد و ویرانگــر ‪ ،‬ناوهــای هواپیمابــر و‬ ‫غــول پیکــر‪ ،‬هواپیماهــای جنگنــده بلنــد پــرواز و طوالنــی‬ ‫مــدت و‪ ) ...‬کــه بدلیــل تخریــب وحشــتناک و غیــر ممکــن‪،‬‬ ‫هرگــز علیــه یکدیگــر بــکار گرفتــه نشــد‪ ،‬نــگاه اندیشــمندان‬ ‫راهبــردی و سیاســتمداران بــه ایــن ســمت رفــت کــه از « بـ ُـن‬ ‫بســت هســته ای ‪ ،‬پایــان جنــگ ســرد » ســخن بگوینــد کــه‬ ‫نتیجــه ان « مذاکــرات ســالت » و « توافــق ابرقــدرت هــا ‪،‬‬ ‫کنتــرل موشـک ها و صلــح جهانــی » و ایــن پرونــده بــه دالیــل‬ ‫فراوانــی کــه توضیحــش از حوصلــه ایــن یادداشــت خــارج‬ ‫اســت ‪ ،‬بســته شــد ‪.‬‬ ‫امّامنازعــه جهانــی بــر ســر تقســیم جهــان بیــن بلوک هــای‬ ‫ســلطه گــر بــا شـدّت بیشــتر ولــی در حــوزه هــای وســیع تــرس‬ ‫تــداوم یافــت ‪.‬‬ ‫بــا ظهــور قدرت هــای جدیــد‪ ،‬بازیگــران جدیــدی در جهــان‬ ‫ظهــور پیــدا کردنــد کــه اندیشــه ها‪ ،‬ســبک زندگــی و شــیوه‬ ‫اداره شــان مشــتری جهانــی پیــدا کــرد ‪.‬‬ ‫مجموعــه ایــن تحــوالت جهــان را بــه دوره جدیــدی از « نظــم‬ ‫نویــن جهانــی » وارد کــرد کــه نَــه« جنــگ ســخت» کاربــرد‬ ‫داشــت و نــه «ســاحهای مخــوف جنــگ ســرد » تــوان مقابلــه‬ ‫بــا انهــا را داشــت‪.‬‬ ‫بنابرایــن « جنــگ ترکیبــی » به عنــوان یــک تهدیــد در حــال‬ ‫گســترش بــا درونمایــه کامــا ً نامتقــارن وارد عرصــه اداره‬ ‫جهــان شــد‪ ،‬مفهــوم «جنگ هــای ترکیبــی» ماهیــت اصلــی‬ ‫درگیــری هــا را بطــور کامــل تغییــر داد ‪.‬‬ ‫اصطــاح «جنگ هــای ترکیبــی‪ ،‬درگیری ترکیبی‪،‬مناقشــات‬ ‫ترکیبــی و یــا تهدیــدات هیبریــدی »‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـگاه‬ ‫ـ‬ ‫دانش‬ ‫در بیــن نیروهــای نظامــی ‪ ،‬ادبیــات‬ ‫ِ‬ ‫علــوم سیاســی و راهبــردی بســیار رایــج شــده و بــه ان در‬ ‫قالب هــای محتوایــی بســیار متفاوتــی پرداختــه شــده اســت‪.‬‬ ‫درحالی کــه هیــچ تعریــف پذیرفتــه شــده جهانــی از‬ ‫جنگ هــای ترکیبــی وجــود ندارد‪،‬تعریــف زیــر بســیار جامــع و‬ ‫کلــی اســت‪ «:‬جنــگ ترکیبــی (هیبریــدی ) یعنــی جنگ هایــی‬ ‫کــه بــا ابعــاد فیزیکــی و مفهومــی در حــال انجــام هســتند‪» .‬‬ ‫در جنــگ ترکیبــی اقتصــاد ‪ ،‬سیاســت ‪ ،‬امنیــت‪ ،‬فضــای‬ ‫ـانه ای و محیط دیپلماســی و در یک کالم « همه شــئون‬ ‫رسـ ‬ ‫زندگــی مــردم » درگیــر جنگــی هســتند کــه از نـَـه از محیــط‬ ‫ان اطالعــی دارنــد ‪ ،‬نـَـه مهاجمیــن را مــی شناســند و نــه راه‬ ‫مقابلــه بــا ان را مــی داننــد ‪.‬‬ ‫در ایــن محیــط ترکیبی‪،‬تنهــا نیروهــای مســلح کشــور هــدف‬ ‫نیســتند ‪ ،‬بلکــه فراتــر از یــک چالــش نظامــی متصــور می شــود‪.‬‬ ‫رویارویــی ســازمان منافقیــن بــا جمهــوری اســامی ‪ ،‬یــک‬ ‫چالــش ازنــوع جنــگ ترکیبــی اســت‪،‬چرا کــه صحنــه اقتصــاد‪،‬‬ ‫سیاســت ‪ ،‬امنیــت ‪ ،‬فضــای رســانه ای و محیــط دیپلماســی‬ ‫و در یــک کالم « همــه شــئون زندگــی مــردم»را هــدف قــرار‬ ‫داده اســت ‪.‬‬ ‫ت هــای داعــش علیــه حاکمیــت عــراق و‬ ‫رویارویــی تروریسـ ‬ ‫ســوریه‪ ،‬پیچیدگی هــای مرتبــط بــا محیــط جنگ هــای ترکیبی‬ ‫را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫در چنیــن شــرایطی مولفه های«سیاســی‪ ،‬اجتماعــی‪،‬‬ ‫دیپلماتیــک و اطالعاتــی» بـ ه عنــوان عملکــرد نیروهــا مطــرح‬ ‫مــی شــود و جمهــوری اســامی بــه عنــوان یک«حاکمیــت‬ ‫یکپارچــه » راهبــرد مشــخصی را در برابــر دشــمن اجــرا‬ ‫می کند و عملکرد « ســپهبد شــهید ســردار دلها‪ ،‬حاج قاســم‬ ‫ســلیمانی » باعــث در هــم پیچیــده شــدن طومــار « منافقین‬ ‫و داعــش و عوامــل تکفیــری نظــام ســلطه» مــی شــود ‪.‬‬ ‫گ ترکیبــی نظــام ســلطه و عوامــل ان‬ ‫اینکــه در« جنــ ‬ ‫یعنــی مرتجعیــن منطقــه ‪ ،‬منافقیــن و داعــش» نظــام‬ ‫جمهــوری اســامی بــا یــک « پاســخ موثــر و اقــدام‬ ‫جامــع» به عنــوان رویکــرد« کل حکومــت » روبــرو شــده‬ ‫و دشــمنان شکســت خــورده انــد ‪ ،‬تردیــدی وجــود نــدارد ‪.‬‬ ‫امّــا « جــان کالم مقــام معظــم رهبــری »ایــن اســت کــه در‬ ‫مقابــل ادامــه ایــن « حملــه ترکیبــی دســته جمعــی »‬ ‫بایستی « حرکت ترکیبی مان » تداوم داشته باشد‪.‬‬ ‫بــه قــول فرانــک هافمن«جنــگ ترکیبــی جنــگ بزرگــی اســت‬ ‫که دارای اجزای ( منظم و نامنظم ) است و به طور هم زمان‬ ‫تحــت یک جهــت واحــد بــا یکدیگــر متحد می شــوند»‬ ‫بنابــر ایــن اگــر مشــاهده کردیــد کــه در یــک روز و ســاعت‬ ‫« رئیــس جمهــور امریــکا »حرفــی را زده و حرکتــی تحریمــی‬ ‫یــا تحریکــی دارد و «رســانه ای مخالــف» همــان را منتشــر و‬ ‫تجزیــه و تحلیــل مــی کنــد «رژیــم صهیونســیتی» همــراه و‬ ‫همــگام بــا همــان هــدف ‪ ،‬ژســتی مــی گیــرد و دنبــال فرصــت‬ ‫بــرای طرح هــای خودش اســت و « ســلبریتی نــادان » پژواک‬ ‫همیــن حرکــت مــی شــود و در « کــف بــازار » در همــان راســتا‬ ‫اقدامــی « مــردم ازارانــه»‬ ‫صــورت مــی گیــرد ایــن همــان « جنــگ ترکیبــی » اســت ‪.‬‬ ‫انتظــار « رهبــر معظــم انقــاب اســامی » از اجــزای‬ ‫حاکمیــت ایــن اســت کــه « مــا هــم در مقابــل بایســتی‬ ‫ت ترکیبــی باشــد‪ .‬از همه جهت بایســتی‬ ‫حرکــت مــان حرکـ ‬ ‫تــاش کنیــم»‪.‬‬ ‫امــروز « جهــاد اقتصادی»بایــد مکمّــل «تالش دیپلماتیک»‬ ‫بــرای حــل معضــات اقتصــادی مردم باشــد‪.‬‬ ‫امــروز « جهــاد تبییــن رســانه هــا » بایــد مکمّــل « جهــاد‬ ‫حافظــان نظــم و امنیــت و اقتــدار » کشــور باشــد ‪.‬‬ ‫امــروز « همــه مــا بایــد از همــه جهــت تــاش کنیــم»‪.‬‬ ‫اینکــه در ایــن همکاری هــای ترکیبــی ‪ ،‬روش هــا و حالت هــای‬ ‫درگیــری چگونــه اســت و « چــه ارایشــی بایــد بگیریــم »‬ ‫موضوع بحث اینده ماست ‪.‬‬ ‫رویدادهای ‪ 22‬بهمن‬ ‫امــام خمینــی‪ ،‬اســتعفای خود را تقــدم کردند‪ * .‬با مراجعه به‬ ‫منــزل حضــرت امــام‪ ،‬گروه هــای مســلح پشــتیبانی خــود را از‬ ‫امــام اعــام کردنــد‪ * .‬حضــرت امام به دنبال ســقوط نهادهای‬ ‫اصلــی رژیــم و عقب نشــینی ارتــش از مــردم خواســتند کــه‬ ‫ارامش و نظم را مجددا برقرار کنند‪ * .‬رییس ستاد کل ارتش‬ ‫از جملــه مــواردی کــه موجــب شــد ارتــش اعــام بی طرفــی‬ ‫کنــد‪ ،‬اینهــا بــود‪ :‬رییــس ســتاد شــهربانی بــه کالنتری هــا گفتــه‬ ‫بــود مقاومــت نکننــد؛ در حالیکــه ایــن خــاف دســتور بــود‪.‬‬ ‫اعــزام نیروهــای زبــده کمکــی بــرای افســران محاصــره شــده‬ ‫در مسلسل ســازی بــه جهــت تمــرد انهــا بی نتیجــه مانــد‪.‬‬ ‫ســربازان بــه طــور دســته جمعــی فــرار می کردنــد و بــدون اجازه‬ ‫بــه پادگان هــا بر مــی گشــتند‪ .‬نیروهــای زرهــی بــه علــت ســد‬ ‫شــدن راه انهــا توســط مــردم و تیــر خــوردن سرلشــکر ریاحــی‪،‬‬ ‫موفــق بــه کار نشــدند‪ .‬نیــروی هوایــی بــه علــت پیوســتن‬ ‫افســران و همافــران بــه مــردم‪ ،‬قــدرت انجــام پــرواز نداشــت‪.‬‬ ‫بی نظمــی عمومــی‪ ،‬نافرمانــی و اعــام همبســتگی افســران‬ ‫عالــی رتبــه بــا کمیتــه امــام خمینــی همــه گیــر شــده بــود‪* .‬‬ ‫انقــاب اســامی مــردم ایــران بــه رهبــری امــام خمینــی‪،‬‬ ‫نظــام دو هــزار و پانصــد ســاله شاهنشــاهی را ســرنگون کــرد‪.‬‬ ‫* امــام خمینــی طــی پیــام دیگــری خطــاب بــه مــردم گفتنــد‪:‬‬ ‫توجــه داشــته باشــید کــه انقــاب مــا از نظر پیروزی بر دشــمن‬ ‫هنــوز بــه پایــان نرســیده اســت‪ .‬دشــمن از انــواع وســایل و‬ ‫دســایس بهره منــد اســت و توطئه هــا در کمیــن اســت‪ .‬تنهــا‬ ‫هوشــیاری و انضبــاط انقالبــی و اطاعــت از فرمان هــای رهبــری‬ ‫و دولــت موقــت اســامی اســت کــه توطئه هــا را نقــش بــر‬ ‫اب می ســازد ‪ ...‬بــا دولــت موقــت اســامی همــکاری نماییــد‬ ‫تــا بــا حــول و قــوه الهــی هــر چــه زودتــر بــا همــکاری یکدیگــر‬ ‫ایــران اســامی ابــاد و ازاد را مــورد غبطــه جهانیــان بســازیم‪.‬‬ ‫* مهنــدس بــازرگان طــی یــک نطــق تلویزیونــی‪ ،‬ضمــن تشــکر‬ ‫از احــاد مختلــف مــردم و خصوصــا از اعــام بیطرفــی ارتــش‬ ‫در مســائل سیاســی گفــت‪ :‬تیمســار قره باغــی در مالقــات‬ ‫حضــوری‪ ،‬همــکاری خــود را بــا دولــت موقــت اینجانــب اظهــار‬ ‫نمــوده اســت‪ * .‬از ســوی حضــرات ایــات مرعشــی نجفــی و‬ ‫شــیرازی‪ ،‬اعالمیه هــای جداگانــه ای خطــاب بــه ملــت ایــران‬ ‫منتشــر گردید و پیروزی انقالب اســامی تبریک گفته شــد‪* .‬‬ ‫پــس از ســقوط رژیــم ســلطنتی‪ ،‬همافــران نیــروی هوایــی کــه‬ ‫در حرکــت نظامــی مــردم نقــش مهمــی داشــتند ‪ ،‬از همــکاری‬ ‫و مــدد رســانی بــه موقــع مــردم تشــکر کردنــد‪ * .‬بــه مناســبت‬ ‫ســقوط رژیــم شــاه‪ ،‬از ســوی یاســر عرفــات پیــام تبریکــی‬ ‫خطــاب بــه حضــرت امــام فرســتاده شــد‪ * .‬خســرو قشــقایی‬ ‫ضمــن مالقــات بــا حضــرت امــام‪ ،‬از دولــت بــازرگان پشــتیبانی‬ ‫کــرد‪ * .‬ایت اللــه خویــی بــا ارســال تلگرافی برای حضــرت امام‪،‬‬ ‫ورود ایشــان را بــه ایــران تبریــک گفــت‪ * .‬حمایــت گســترده از‬ ‫دولــت بــازرگان در شــهرهای مختلــف کشــور ادامــه دارد و در‬ ‫همــه شــهرها و بخش هــای کشــور‪ ،‬مــردم با رهبــری روحانیان‬ ‫مبارز محلی‪ ،‬مراکز اداری و دولتی مانند شــهربانی‪ ،‬ســاواک‪،‬‬ ‫اســتانداری ‪ ،‬فرمانــداری و غیــره را بــه تصــرف خــود در می اورنــد‬ ‫و کمیته هــای مســلح انقالبــی تشــکیل می دهنــد‪ * .‬وقایــع‬ ‫انقــاب ان قــدر ســریع بــود کــه حتــی مقامــات امریکایــی در‬ ‫اخریــن روزهــا نمی دانســتند انقــاب پیــروز شــده اســت‪ .‬اتــاق‬ ‫عملیــات کاخ ســفید از طــرف برژینســکی‪ ،‬تلفنــی از ســالیوان‬ ‫می پرســید‪ :‬ایــا هنــوز اماکــن کودتــا وجــود دارد؟‬ ‫* بــا تــاش برخــی از دوســتان بختیــار و نیــز نزدیــکان مهنــدس‬ ‫بــازرگان‪ ،‬بنــا شــد جلســه ای بــا حضــور بــازرگان‪ ،‬بختیــار و‬ ‫قره باغــی تشــکیل گــردد‪ .‬عبــاس امیرانتظــام دربــاره ایــن‬ ‫جلســه می گویــد‪ :‬قبــل از جلســه‪ ،‬بختیــار بــه مــن تلفــن زد‬ ‫و گفــت اســتعفای خــود را در جلســه تســلیم خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫لیکن بختیار در جلســه حاضر نشــد و تنها اســتعفا نامه خود‬ ‫را بــرای جلســه فرســتاد‪ * .‬واحدهــای نظامــی چنــد شــهر‪ ،‬از‬ ‫جملــه لشــگر زرهــی قزویــن‪ ،‬بــه ســوی تهــران روانــه شــدند‪.‬‬ ‫مــردم‪ ،‬جــاده تهــران ـ کــرج را بــه منظــور جلوگیــری از ورود‬ ‫واحدهــای نظامــی‪ ،‬مســدود کردنــد‪ * .‬نبــرد شــدید مــردم بــا‬ ‫نیروی گارد در خیابان های تهران شــدت بیشــتری پیدا کرد‪* .‬‬ ‫در پــی درگیری هــای اخیــر‪ ،‬پزشــکی قانونــی مملــو از شــهدایی‬ ‫اســت کــه در چنــد روز اخیــر کشــته و شناســایی نشــده اند‪.‬‬ ‫* تســلیحات ارتــش‪ ،‬زنــدان اویــن‪ ،‬ســاواک ســلطنت ابــاد‪،‬‬ ‫مجلســین ســنا و شــورا ‪ ،‬رادیــو و تلویزیــون‪ ،‬نخســت وزیــری‪،‬‬ ‫ژاندارمــری و شــهربانی‪ ،‬بــه دســت مــردم تصــرف شــد‪* .‬‬ ‫نصیــری‪ ،‬رییــس ســاواک‪ ،‬ســاالر جــاف‪ ،‬قاتل مردم کردســتان‬ ‫و ســپهبد رحیمــی‪ ،‬توســط مــردم بازداشــت شــدند‪ .‬همچنیــن‬ ‫ســپهبد بــدره ای‪ ،‬فرمانــده نیــروی زمینــی‪ ،‬محمــد امیــن و‬ ‫بیگلــری‪ ،‬جانشــین فرمانــدگان گارد‪ ،‬بــه هالکــت رســیدند‪* .‬‬ ‫فرماندهــان نیروهــای ســه گانــه ارتــش بــا حضــور در خدمــت‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

شماره : 893
تاریخ : 1402/09/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 892

روزنامه بازار کسب و کار پارس 892

شماره : 892
تاریخ : 1402/09/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 891

روزنامه بازار کسب و کار پارس 891

شماره : 891
تاریخ : 1402/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 890

روزنامه بازار کسب و کار پارس 890

شماره : 890
تاریخ : 1402/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 889

روزنامه بازار کسب و کار پارس 889

شماره : 889
تاریخ : 1402/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 888

روزنامه بازار کسب و کار پارس 888

شماره : 888
تاریخ : 1402/09/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!