روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 481 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 481

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 481

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 481

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬بهمن ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 09-‬فوریه ‪ /07 -2022/‬رجب ‪ -1443/‬شماره‪481‬‬ ‫کودکان و شبکه های‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪7‬‬ ‫ایجاد تحرک اقتصادی‬ ‫در کشور نیازمند‬ ‫شرکت های بزرگ صنعتی‬ ‫است‬ ‫غیرممکنی‬ ‫که ممکن شد‬ ‫روشنایی؛ که انقالب‬ ‫ی هدیه ‬ ‫به ‪ ۷۰۳‬هزار گلستان ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫عامل ماندگاری‬ ‫و اثرگذاری ان حادثه‬ ‫تاریخ ساز‪ ،‬همان قاب‬ ‫تصویر هنرمندانه است‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نصب کنتورهای‬ ‫هوشمند برای‬ ‫پرمصرف ها‬ ‫‪5‬‬ ‫بهبود محیط کار برای‬ ‫افراد دارای معلولیت؛‬ ‫چرا و چگونه؟‬ ‫‪6‬‬ ‫تشــکیل جهــاد خودکفایــی نیــروی هوایــی در همــان روزهــای اول انقــاب‪ ،‬خنثــی کــردن توطئه هــا و‬ ‫کودتــا در برخــی پایگاههــا و اقدامــات برجســته نیــروی هوایــی در دوران دفــاع مقــدس‪ ،‬همــه نشــانگر ان‬ ‫اســت کــه حرکــت ‪ ۱۹‬بهمــن ‪ ۵۷‬براســاس عمــق و روحیــه بصیــرت شــکل گرفتــه بــود و بــه همیــن علــت در‬ ‫نیــروی هوایــی و ارتــش شــهیدان برجســته ای همچــون صیــاد شــیرازی‪ ،‬بابایــی‪ ،‬ســتاری‪ ،‬کالهــدوز‪ ،‬فکــوری‬ ‫و فالحــی چهــره نمایاندنــد‪...‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه دســتاوردهای‬ ‫ایــن پروژه هــا‪ ،‬یکــی از مهم تریــن‬ ‫دغدغه هــای مــردم را موضــوع‬ ‫اشــتغال دانســت و گفــت‪ :‬بــا‬ ‫بهره بــرداری از ‪ ۴۲‬پــروژه حــوزه‬ ‫صنعــت و معــدن ‪ ۱۸‬هــزار و ‪۳۵۰‬‬ ‫نفــر اشــتغال مســتقیم بــه وجــود‬ ‫خواهــد امــد‪ ،‬همچنیــن بیــش از‬ ‫‪ ۴۳‬هــزار نفــر اشــتغال غیرمســتقیم‬ ‫ایجــاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر صمــت در بخــش‬ ‫دیگــری از ســخنان خــود گفــت‪ :‬از‬ ‫اغــاز عملیــات اجرایــی پروژه هــا نیــز‬ ‫اشــتغال الزم ایجــاد خواهــد شــد‬ ‫و بــا توجــه بــه اینکــه بخشــی از ایــن پروژه هــا در‬ ‫شهرســتان ها هســتند و در مناطــق محــروم قــرار‬ ‫دارنــد باعــث توســعه ان مناطــق خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫ایجــاد بیــش از ‪ ۳‬هــزار شــغل بــا فعــال شــدن‬ ‫«جانجــا»‬ ‫جعفــری بــه پــروژه معــدن «جانجا» اشــاره داشــت‬ ‫و افــزود‪ :‬ایــن معــدن بــا حداقــل ‪ ۱۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان ســرمایه گــذاری در منطقــه نیمــروز اســتان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان قــرار دارد‪ ،‬البتــه مــا بــا‬ ‫حداقــل ‪ ۵‬هــزار میلیــارد تومــان فعــا ًبراوردهــا را‬ ‫انجــام داده ایــم‪ ،‬بــا فعال ســازی ایــن معــدن بالــغ‬ ‫بــر ‪ ۳‬هــزار شــغل در ان منطقــه ایجــاد خواهــد‬ ‫شــد‪ ،‬کس ـب وکار منطقــه و گســتره کاری توســعه‬ ‫خواهــد یافــت‪ .‬همچنین بخش مهمــی از تولیدات‬ ‫موردنیــاز مــا در زنجیــره تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫شــرکت های حــوزه صمــت در گــروه پیشــرانان‬ ‫پیشــرفت ایــران‬ ‫وی بــه شــرکت های معدنــی و صنعتــی در ایــن‬ ‫پروژه هــا اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬گل گهــر‪ ،‬چادرملــو‪،‬‬ ‫فــوالد مبارکــه‪ ،‬شــرکت ســرمایه گــذاری معــادن و‬ ‫فلــزات و شــرکت صنایــع ملــی مــس شــرکت های‬ ‫مــا در «گــروه پیشــرانان پیشــرفت ایــران» هســتند‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬اســتان محــل اجــرای پروژه هــای جدیــد حــوزه‬ ‫صمــت‬ ‫رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو بــا بیــان اینکــه‬ ‫پروژه هــای حــوزه صمــت در ‪ ۱۱‬اســتان قــرار دارنــد‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ایــن اســتان ها شــامل کردســتان‪،‬‬ ‫همــدان‪ ،‬ســمنان‪ ،‬فــارس‪ ،‬اردبیــل‪ ،‬اصفهــان‪،‬‬ ‫هرمــزگان‪ ،‬سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬کرمــان‪،‬‬ ‫اذربایجــان شــرقی و یــزد هســتند‪.‬‬ ‫تکمیل زنجیره ها با اجرای پروژه های جدید‬ ‫جعفــری بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای ایــن پروژه هــا‪،‬‬ ‫تکمیــل زنجیره هــا را بــه دنبــال دارد‪ ،‬اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫راه انــدازی ایــن پروژه هــا کمــک می کنــد تــا بــه نوعــی‬ ‫ایــن زنجیــره متوازن تــر گــردد و کمبودهــای مــا در‬ ‫زنجیره هــا بــا تکمیــل ایــن طرح هــا رفــع می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن شــرکت ها همگــی‬ ‫شــرکت های بورســی هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬اغــاز ایــن‬ ‫پروژه هــا امیــد را بــرای ســهامداران ایــن شــرکت ها‬ ‫بــه وجــود مــی اورد و قطعــا ً روی ســهام انهــا در‬ ‫بــورس تاثیــر مثبــت خواهد گذاشــت‪ .‬با اجــرای این‬ ‫پروژه هــا بــر دارایی هــای شــرکت ها اضافــه خواهــد‬ ‫شــد و قطعــا ً دارایی هــای جدیــد یعنــی افزایــش‬ ‫ســرمایه و باعــث بــا ارزش تــر شــدن ایــن شــرکت ها‬ ‫خواهــد شــد‪/.‬ایرنا‬ ‫با اجرای بزرگترین سرمایه گذاری‬ ‫صنعتی‪،‬اشتغال‪،‬رشداقتصادی‪،‬‬ ‫محرومیت زدایی و رونق بورس محقق می شود‬ ‫معــاون وزیــر صمــت و رئیــس هیــات عامــل‬ ‫ایمیــدرو‪ ،‬بــا بیــان اینکــه ‪ ۴۲‬پــروژه از ‪ ۴۸‬پــروژه ای‬ ‫کــه بــه عنــوان بزرگتریــن ســرمایه گذاری صنعتــی‬ ‫تاریــخ ایــران مــورد رونمایــی قــرار گرفــت مربــوط‬ ‫بــه ‪ ۵‬شــرکت صنعتــی و معدنــی می باشــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫مجمــوع ســرمایه گــذاری ایــن ‪ ۴۲‬پــروژه حــدود ‪۷.۸‬‬ ‫میلیــارد دالر اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬وجیــه الله جعفری‬ ‫بــا بیــان ایــن مطلــب در خصــوص اغــاز عملیــات‬ ‫اجرایی ‪ ۴۲‬پروژه بزرگ صنعتی کشــور با محوریت‬ ‫شــرکت های تابعــه وزارت صمــت‪ ،‬افــزود‪ :‬در حــوزه‬ ‫معــدن و صنایــع معدنــی شــرکت های بزرگــی وجــود‬ ‫دارنــد کــه حداقــل در چندســاله گذشــته کمک هــای‬ ‫بزرگــی در زمینه هــای مختلــف بــه بخــش اقتصــادی‬ ‫کشــور کردنــد‪ ،‬در اوایــل دولــت بــا جلســاتی کــه‬ ‫بــا معــاون اول رئیس جمهــور داشــتیم قــرار شــد‬ ‫کــه «گــروه پیشــرانان پیشــرفت ایــران» بــا حضــور‬ ‫همیــن شــرکت های بــزرگ صنعتــی و معدنــی‬ ‫شــکل بگیــرد‪.‬‬ ‫هدایــت نقدینگــی بــه صــورت تجمعــی در‬ ‫پروژه هــای بــزرگ‬ ‫وی در این خصوص ادامه داد‪ :‬پنج شــرکت حوزه‬ ‫معــدن و صنایــع معدنــی و دو شــرکت نفتــی در این‬ ‫گــروه گــرد هــم امدنــد و قــرار شــد ایــن شــرکت ها‬ ‫پروژه هــای بــزرگ را یــا بــه صــورت کنسرســیوم‬ ‫و یــا مســتقل از همدیگــر پیــش ببرنــد تــا بتوانیــم‬ ‫بخــش اقتصــادی را در فضایــی همگــرا مدیریــت‬ ‫کنیــم و هدایــت نقدینگــی بــه صــورت تجمعــی در‬ ‫پروژه هــای بــزرگ اتفــاق بیفتــد‪.‬‬ ‫رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو همچنیــن تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬در جلســات مختلــف برخــی از دغدغه هــای‬ ‫ایــن شــرکت ها در حوزه هایــی ماننــد بــورس‪،‬‬ ‫محیــط زیســت‪ ،‬بانــک مرکزی‪ ،‬مالیــات و ‪ ...‬برطرف‬ ‫شــد تــا ســرعت انجــام کار بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫تســریع در پروژه هــای بــزرگ در قالــب گــروه‬ ‫پیشــرانان پیشــرفت ایــران‬ ‫جعفــری تصریــح کــرد‪ :‬تشــکیل ایــن گــروه بــرای‬ ‫ســرعت دادن بــه پروژه هــای بــزرگ بــود کــه توســط‬ ‫شــرکت های بــزرگ بایــد انجــام می شــد‪ ،‬چــون ایــن‬ ‫شــرکت ها تابعــه یــا وابســته ایمیــدرو بودنــد مــا نیــز‬ ‫در ایــن حــوزه حمایت هــای الزم را انجــام دادیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۴۲‬پــروژه از ‪ ۴۸‬پــروژه ای‬ ‫کــه مــورد رونمایــی قــرار گرفــت مربــوط بــه ایــن‬ ‫‪ ۵‬شــرکت صنعتــی و معدنــی می باشــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫مجمــوع ســرمایه گــذاری ایــن ‪ ۴۲‬پــروژه حــدود ‪۷.۸‬‬ ‫میلیــارد دالر اســت‪.‬‬ ‫تولیــد ‪ ۶‬میلیــون تــن گندلــه و ‪ ۸.۳‬میلیــون تــن‬ ‫اهــن اســفنجی‬ ‫معــاون وزیــر صمــت گفــت‪ :‬رقم ‪ ۷.۸‬میلیــارد دالر‬ ‫در حوزه هــای مختلــف ماننــد توســعه اکتشــاف و‬ ‫افزایش ظرفیت تولید تعریف شــده اســت‪ .‬هفت‬ ‫میلیــون تــن ســنگ اهن‪ ،‬تولیــد حــدود ‪ ۱۰۰‬هــزار‬ ‫تــن کاتــد مــس‪ ،‬تولیــد ‪ ۷.۵‬میلیــون تــن کنســانتره‬ ‫اهــن‪ ،‬تولیــد ‪ ۶‬میلیــون تــن گندلــه و ‪ ۸.۳‬میلیــون‬ ‫تــن اهــن اســفنجی در ایــن پروژه هــا انجــام خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬همچنیــن ‪ ۶.۳‬میلیــون تــن محصــوالت‬ ‫فــوالدی‪ ۳۶۰ ،‬هــزار تــن اســید ســولفوریک و ســه‬ ‫میلیــون مترمکعــب اب از پســاب نیــز در قالــب‬ ‫همیــن طرح هــا اجرایــی می شــود‪.‬‬ ‫تامیــن ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬مــگاوات بــرق بــا اجــرای‬ ‫پروژه هــای جدیــد‬ ‫جعفــری یکــی از موضوعــات مهــم را تامیــن‬ ‫اب و انــرژی دانســت و ادامــه داد‪ :‬در تابســتان‬ ‫بــرای تامیــن بــرق و در زمســتان بــرای تامیــن گاز‬ ‫در واحدهــای بــزرگ مشــکل داریــم‪ ،‬بــرای بــرق‬ ‫توافقاتــی بــا وزارت نیــرو داشــتیم و ‪ ۳‬هــزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬مــگاوات بــرق از طریــق همیــن شــرکت ها بــا‬ ‫توافقاتــی کــه بــا وزارت نیــرو داشــتیم تامین خواهد‬ ‫شــد‪ ،‬ایــن ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬مــگاوات از مجمــوع ‪۱۰‬‬ ‫هــزار مــگاوات پروژه هایــی بــود کــه بــا وزارت نیــرو‬ ‫توقــف تفاهم نامــه امضــا کردیــم‪ .‬بــرای تامیــن اب‬ ‫نیــز از طریــق پســاب اقــدام کردیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه برخــی از ایــن پروژه هــا حداکثــر‬ ‫‪ ۴۲‬ماهــه انجــام خواهــد شــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بســته بــه‬ ‫نــوع پــروژه ایــن مدت زمــان البتــه کمتــر نیــز خواهــد‬ ‫شــد و امیدواریــم کــه پروژه هــا بــا توجــه بــه شــرایطی‬ ‫کــه دارنــد هرچــه زودتــر تمــام شــوند‪.‬‬ ‫عمــده ســرمایه گــذاری پروژه هــا توســط‬ ‫شــرکت ها تامیــن می شــود‬ ‫رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو بــا بیــان اینکــه عمــده‬ ‫ســرمایه گــذاری ایــن پروژه هــا از ســرمایه های خــود‬ ‫شــرکت ها می باشــد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬ســال گذشــته‬ ‫بیــش از ‪ ۱۴۰‬هــزار میلیــارد تومــان ســود واحدهــای مــا‬ ‫بوده اســت که بخشــی از ســود را برای ســرمایه گذاری‬ ‫گذاشــته ایم‪.‬‬ ‫جعفــری در ایــن خصــوص ادامــه داد‪ :‬پــس‬ ‫بخــش عمــده ای از ســرمایه گذاری ها از طریــق‬ ‫خــود شــرکت ها اســت و بخــش دیگــر نیــز از طریــق‬ ‫تشــکیل شــرکت های عــام پــروژه و هدایــت نقدینگــی‬ ‫موجــود و ســرگردان در جامعــه جمــع اوری می شــود‪.‬‬ ‫اشــتغال بیــش از ‪ ۶۰‬هــزار نفــری بــا بهره بــرداری‬ ‫از ‪ ۴۲‬پــروژه حــوزه صمــت‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫یکی از اهداف مهم دولت سیزدهم‬ ‫امیدافرینی واقعی است‬ ‫نشســت خبــری فرمانــدار و جمعــی از روســای ادارات بــا اصحــاب رســانه شهرســتان‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار روزنامــه کســب وکار پــارس گلســتان‪ ،‬همزمــان بــا ایــام اللــه دهــه فجــر و‬ ‫بــا هــدف اطــاع رســانی در خصــوص فعالیت هــای انجــام شــده و پروژه هــای در حــال اجــرای‬ ‫شهرســتان‪ ،‬نشســت خبــری فرمانــدار و جمعــی از روســای ادارات بــا اصحــاب رســانه در دفتــر‬ ‫فرمانــدار برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت احمــدی فرمانــدار علــی ابــاد کتــول‪ ،‬ضمــن تاکیــد بــر اطــاع رســانی شــفاف‬ ‫و بــه موقــع‪ ،‬نــگاه دولــت رئیســی را امیــد افرینــی و عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬تــاش در جهــت‬ ‫تحقــق وعــده هــا و ایجــاد امیــد بیــن همــه اقشــار جامعــه از اهــداف دولــت جدیــد اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص شــاخص های توســعه شهرســتان گفــت‪ :‬اتمــام پروژه هــای نیمــه تمــام و برنامــه‬ ‫ریــزی در جهــت جــذب ســرمایه گــذار بــه منظــور ســرمایه گذاری ملــی از برنامه هــای مــا در ایــن‬ ‫دولــت اســت‪.‬‬ ‫میرعــرب معــاون عمرانــی فرمانــداری نیــز در ایــن جلســه از افتتــاح و اغــاز بــه کار ‪ 359‬پــروژه‬ ‫عمرانــی و خدماتــی بــا ســرمایه ای بالــغ بــر ‪ 205‬میلیــارد تومــان و اشــتغال ‪ 438‬نفــر خبــر داد‪.‬‬ ‫در ادامــه مزیــدی رئیــس اداره مخابــرات از افزایــش مشــترکان از ده نفــر در ســال ‪ 57‬بــه ‪ 60‬هــزار نفــر‬ ‫در ســال ‪ 1400‬خبــر داد‪ .‬توســعه پورت هــای ‪ ،adsl‬طــرح هــی توســعه ای‪ ،‬افزایــش فیبــر نــوری‪ ،‬توســعه‬ ‫کابلــی و نصــب ‪ 8‬دکل تقویتــی در ســطح شــهر و روســتا های تابعــه تــا پایــان ‪ 1400‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســوخته ســرایی رئیــس منابــع اب شهرســتان از طرح هــای توســعه ای شهرســتان خبــر داد و افــزود‪:‬‬ ‫طــرح ملــی ســد کبــود وال بــا ظرفیــت ‪ 24‬میلیــون متــر مکعــب اب جهــت توســعه کشــاورزی منطقــه‪،‬‬ ‫احــداث شــبکه های اصلــی و فرعــی‪ ،‬الیروبــی رودخانــه هــاس شهرســتان بــه طــول ‪ 230‬کیلومتــر‪،‬‬ ‫دیــوار ســازی رودخانــه هــا‪ ،‬نشــانه گــذاری حریــم رودخانه هــای شهرســتان‪ ،‬افتتــاح ســاختمان‬ ‫توانمندســازی بانــوان‪ ،‬پیگیــری تکمیــل ســاختمان اداره اب و ‪ ...‬از اقدامــات و طرح هــای ســال های‬ ‫اخیــر ایــن نهــاد اســت‪.‬‬ ‫شــکی رئیــس اداره راه نیــز در ایــن جلســه گفــت‪ 347 :‬کیلومتــر راه شــهری و روســتایی علــی ابــاد‬ ‫کتــول تحــت مدیریــت راهــداری علــی ابــاد اســت‪ .‬وی افــزود‪ 98 :‬درصــد راه هــای روســتایی علــی ابــاد‬ ‫اســفالته هســتند کــه تــاش بــرای اســفالته دو درصــد باقیمانــده ادامــه دارد‪.‬‬ ‫شــکی همچنیــن از ‪ 4‬پــروژه در دســت ایــن اداره خبــر داد و بیــان دالشــت‪ :‬ایــن چهــار طــرح احــداث‬ ‫و چهــار بانــده کــردن مســیر جــاده ســنگدوین بــه ایمــر‪ ،‬تعریــض جــاده کــرد ابــاد‪ ،‬احــداث جــاده ازاد‬ ‫تپــه بــه پیــرواش و احــداث جــاده ســیاه مرزکــوه بــه طــول ‪ 6‬کیلــو متــر می باشــند‪.‬‬ ‫فرامــرزی رئیــس اداره راه و شــهر ســازی نیــز از تکمیــل واحد هــای مســکن مهــر و اغــاز بــه کار طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن در نــوده خــب داد و گفــت‪ :‬اورده افــراد در طــرح ملــی مســکن ‪ 40‬میلــون‬ ‫تومــان اســت و وام ‪ 300‬میلیونــی بــا بــاز پرداخــت ‪ 20‬ســاله بــه افــراد تعلــق خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫خانــم پلنگــی رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان در ایــن نشســت از تحــت پوشــش قــرار دادن ‪4200‬‬ ‫نفــر از معلــوالن خبــر داد و بیــان داشــت‪ :‬هزینــه اب‪ ،‬بــرق و گاز معالوالنــی کــه در بهزیســتی دارای‬ ‫پرونــده باشــند‪ ،‬رایــگان اســت‪.‬‬ ‫ســوخته ســرایی رئیــس اداره اب شهرســتان در خصــوص پروژه هــای عمرانــی ایــن ادراه گفــت‪:‬‬ ‫اقدامــات موثــری در جهــت ســاماندهی مصــرف اب در شهرســتان و پیشــگیری از بحــران انجــام‬ ‫شــده اســت‪ .‬اتصــال مجتمع هــای اب رســانی در صــورت بــروز در ابرســانی در مواقــع بحرانــی بــا‬ ‫اتصــال ایــن شــبکه هــا بــه یکدیگــر میســر شــده اســت‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬بهمن‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روزسه شــنبه ‪ 19‬بهمــن هــر مثقــال طــا ‪ 50,280,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,615,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 114,050,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 116,820,000‬ریــال‪ ،‬نیم ســکه‬ ‫‪ 65,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 36,400,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪481‬‬ ‫‪ ۶۶۰۰‬فرصت شغلی‬ ‫در گلستان توسط‬ ‫کمیته امداد ایجاد شد‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۳۳۷‬میلیــارد تومــان بــرای ایجــاد هشــت هــزار فرصــت‬ ‫شــغلی در گلســتان طی ســال جاری در نظر گرفته شــده و‬ ‫تاکنــون ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬شــغل ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنگاربــازار کســب وکار از‪ ،‬عیســی بابایــی ‪:‬‬ ‫‪ ۲۲‬روز بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی اولیــن نهــادی کــه‬ ‫توســط بنیانگــذار انقــاب شــکل گرفــت کمیتــه امــداد‪ ،‬بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) گلســتان بــا بیان‬ ‫اینکــه ایــن نهــاد بیــش از ‪ ۴۰‬خدمــت را بــرای مددجویــان در‬ ‫دســتور کار قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬توانمندســازی خانواده هــا بــا رویکــرد اشــتغال‬ ‫از مهم تریــن اهــداف مــا بــوده کــه در ســال جــاری اعتبــارات‬ ‫اشــتغال مــا نســبت بــه ســال قبــل ‪ ۲.۵‬برابــر شــد‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه وی ‪ ۳۳۷‬میلیــارد تومــان بــرای ایجــاد‬ ‫هشــت هــزار فرصــت شــغلی در گلســتان طــی ســال‬ ‫جاری در نظر گرفته شــده و تاکنون ‪ ۶‬هزار و ‪ ۶۰۰‬شــغل‬ ‫ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫بابایــی بیــان کــرد‪ :‬اســتفاده از ظرفیــت کارفرمایــان یکــی از‬ ‫روش هــای مــا بــرای ایجــاد اشــتغال بــرای جامعــه هــدف‬ ‫بــوده و بــرای کارفرمایــان بســته های تشــویقی هــم در نظــر‬ ‫گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫در دهــه فجــر امســال ‪ ۹۳‬طــرح اشــتغالزایی بــا ‪ ۱۴‬میلیارد و‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیــون تومــان بــه بهــره بــرداری مــی رســد‪.‬‬ ‫بابایــی اضافــه کــرد‪ :‬از دیگــر خدمات کمیته امــداد در حوزه‬ ‫مســکن بــوده کــه در ســال جــاری احــداث بیــش از هــزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬واحــد بــه ارزش ‪ ۸۰‬میلیــارد تومــان بــرای مددجویان در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬در دهــه فجــر امســال ‪ ۱۱۰‬واحــد از‬ ‫ایــن پروژه هــا بــه بهره بــرداری رســید و ‪ ۴۴‬واحــد هــم‬ ‫کلنگ زنــی شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) گلســتان گفــت‬ ‫کــه در ســال جــاری هــزار و ‪ ۵۷۴‬واحــد از منــازل مســکونی‬ ‫مددجویــان تعمیــر شــد‪.‬‬ ‫بابایــی بیــان کــرد‪ ۳۸۰ :‬مرکــز نیکــوکاری داریم کــه ‪ ۱۷‬مورد‬ ‫ان در دهــه فجــر امســال بــه بهــره برداری رســیده اســت‪.‬‬ ‫برخورد قاطع با متخلفان‬ ‫احتمالی در عرصه فروش‬ ‫روغن موتورهای تقلبی‬ ‫معــاون بازرســی‪ ،‬نظــارت و حمایــت از مصــرف کننــدگان‬ ‫ســازمان صمــت اســتان گلســتان در راســتای جلوگیــری از‬ ‫عرضــه و فــروش روغــن موتورهــای تقلبــی خــودور در بــازار‬ ‫گفت‪:‬افزایــش ســطح اگاهــی افــراد عامــل اصلــی کاهــش‬ ‫محصــوالت تقلبــی در بــازار می باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی ســازمان‬ ‫صنعت‪،‬معــدن وتجــارت اســتان گلســتان ‪،‬علــی اصغــر‬ ‫اصغــری ضمــن بیــان مطلــب فــوق گفــت‪ ،‬بــا توجــه بــه قــرار‬ ‫گرفتــن انــواع روغــن موتــور بنزینــی و دیزلــی در زمــره اقــام‬ ‫مشــمول اســتاندارد اجبــاری و لــزوم رعایــت مــوارد منــدرج‬ ‫در مــاده ‪ 3‬قانــون حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان‬ ‫همچنــان شــاهد برخــی تخلفــات احتمالــی افــراد ســود جــو‬ ‫در فــروش روغــن موتورهــای تقلبی اتومبیــل در چرخه بازار‬ ‫می باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حضــور اگاهانــه بازرســان ایــن ســازمان‬ ‫در بــازار و برخــورد قاطــع بــا متخلفــان احتمالــی در عرصــه‬ ‫فــروش روغــن موتورهــای تقلبــی از شــهروندان گرامــی‬ ‫خواســت تــا بــا دقــت و هشــیاری از فروشــگاههای مجــاز و‬ ‫معتبــر بــرای خریــد روغــن موتــور خــودرو اقــدام نمــوده و از‬ ‫معاملــه بــا دالالن و مراجعــه بــه فروشــگاههای غیــر معتبــر‬ ‫خــودداری نماینــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول در ادامه بــا توجه ضرورت ثبت تمامی‬ ‫خریــد و فــروش محمولــه هــای روغــن موتــور در ســامانه‬ ‫جامــع تجــارت و اعــام موجــودی ماهیانــه ازطریــق ســامانه‬ ‫یاد شــده توســط صاحبان انبارها و فعالین شــبکه تامین تا‬ ‫توزیــع ایــن محصــول و فراورده نفتی و حساســیت موضوع‬ ‫شــناخت محصــوالت تقلبــی از محصــوالت اســتاندارد بــه‬ ‫برخــی از روشــهای شناســایی روغــن موتورهــای اســتاندارد‬ ‫در بــازار اشــاره نمــود کــه داشــتن درج مشــخصات شــرکت‬ ‫تولیــد کننــده و محصــوالت تولیــدی‪ ،‬داشــتن عالمــت‬ ‫اســتاندارد بــرروی محصــول‪ ،‬تاریــخ تولیــد و انقضــاء‬ ‫محصول‪ ،‬استفاده از ‪ QR CODE‬و هالوگرام مخصوص‬ ‫و غیــر قابــل جعــل بــر روی محصــوالت و داشــتن کدهــای‬ ‫یکبار مصرف بر روی محصوالت و‪ ....‬از عمده مشــخصات‬ ‫ان می باشــد‪.‬‬ ‫اصغــری در پایــان بــا اشــاره بــه اهمیــت شــناخت و اگاهــی‬ ‫افــراد از محصــوالت اســتاندارد و تقلبــی در هنــگام خریــد‬ ‫از تمامــی شــهروندان خواســت تــا در برخــور بــا تخلفــات‬ ‫احتمالی موضوع را ســریعا از طریق ســامانه ‪ 124‬به ســتاد‬ ‫خبــری ایــن ســازمان گــزارش نمــوده تــا در کمتریــن زمــان‬ ‫مــورد بازدیــد و بررســی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫عدالتی که به جیب سرمایه‬ ‫دار است تا ‪...‬‬ ‫امســال متاســفانه قطعی هــای مکــرر بــرق باعــث شــد تــا‬ ‫برخــی از لــوازم خانگــی بنــده مــورد خســارت قــرار گیــرد و‬ ‫علی الرغــم پیگیری هــای مکــرر پــس از چندیــن مــاه موفــق‬ ‫بــه دریافــت خســارت شــدم حــال اینکــه شــرکت توزیــع بــرق‬ ‫در لحظــه صــدور قبــض انتظــار دریافــت بهــای بــرق مصرفــی‬ ‫را از مــن شــهروند دارد‪ .‬ایــن کجایــش عدالــت اســت در‬ ‫شــرایطی کــه اوضــاع اقتصــادی جامعــه دارای ضعــف و مــردم‬ ‫گرفتارمســائل اقتصــادی خــود شــده اند ایــن وســط بیشــتر‬ ‫ســرمایه دارها ســود می بردنــد تــا قشــر متوســط و ضعیــف‬ ‫جامعــه‪ ،‬هــر چنــد وزارت نیــرو همــه ســاله تمهیداتــی را بابــت‬ ‫مدیریــت مصــرف بــرق در نظــر می گیــرد امــا ایــن تمهیــدات‬ ‫بیشــتر بــه ضــرر اقشــار متوســط و ضعیــف جامعــه و بــه نفــع‬ ‫اقشــار مرفــع جامعــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫روشنایی؛ که انقالب‬ ‫به ‪ ۷۰۳‬هزار‬ ‫گلستانی هدیه داد‬ ‫ایجــاد روشــنایی بــه وســعت تمــام نقــاط یکــی از دســتاوردهای‬ ‫بــزرگ انقــاب اســامی در گلســتان به شــمار م ـی رود بــه طــوری‬ ‫کــه جامعــه زیرپوشــش شــرکت توزیــع بــرق ایــن اســتان از ‪۸۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۸۶‬مشــترک در ســال ‪ ۵۷‬بــا رشــد ‪ ۹.۵‬برابــری بــه‬ ‫افــزون بــر ‪ ۷۸۵‬هــزار مشــترک رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬قبــل از انقــاب بــا وجــود‬ ‫ظرفیــت بــاالی ایــران در تولیــد انرژی هــای تجدیــد پذیــر از جملــه‬ ‫انرژی هــای خورشــیدی و بــادی‪ ،‬کشــور بــا کمبــود تولیــد بــرق‬ ‫مواجــه بــود امــا پــس از پیــروزی انقــاب اســامی بــا اتــکا بــه‬ ‫ظرفیت هــای داخلــی‪ ،‬تحولــی شــگرف در صنعــت بــرق رخ داد‬ ‫بــه طــوری کــه در چهــل و ســومین ســالگرد ایــن رویــداد تاریخــی‪،‬‬ ‫همــه نقــاط کشــور بــه شــبکه بــرق سراســری متصــل هســتند‪.‬‬ ‫صنعــت بــرق ایــران بــا بیــش از ‪ ۲۵۰‬هــزار کیلومتــر شــبکه‬ ‫روســتایی‪ ،‬وظیفــه خدمت رســانی بــه جمعیــت بیــش از ‪۲۱‬‬ ‫میلیــون نفــر ســاکن در ‪ ۵۷‬هــزار و ‪ ۷۵۰‬روســتای کشــور را بــر‬ ‫عهــده دارد‪.‬‬ ‫کشــور ایــران از منظــر برق رســانی روســتایی جایــگاه بســیار‬ ‫ارزنــده ای در دنیــا دارد به طــوری کــه در حــال حاضــر ‪ ۹۹.۷‬درصــد‬ ‫از جمعیــت روســتاییان بــه انــرژی بــرق دسترســی دارنــد در حالــی‬ ‫کــه میانگیــن برق رســانی روســتایی در جهــان نزدیــک بــه ‪۷۹‬‬ ‫درصــد اســت‪.‬‬ ‫توســعه بــرق رســانی‪ ،‬تکمیــل زیرســاخت های توزیــع بــرق‬ ‫و بهبــود خدمــات رســانی همــگام بــا سراســر کشــور‪ ،‬برنامــه‬ ‫مدیــران گلســتان در ‪ ۴۳‬ســال گذشــته بــود بــه طــوری کــه هــم‬ ‫اکنــون تمــام شــهرها و روســتاهای ایــن اســتان از روشــنایی‬ ‫برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫گســترش طــول وســعت ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۴۳۸‬کیلومتــر مربعــی‬ ‫گلســتان در کنــار ســایه محرومیــت در برخــی مناطــق به خصوص‬ ‫شــرق گلســتان‪ ،‬موجــب شــده بــود بخشــی از روستانشــینان‬ ‫اســتان تــا قبــل از پیــروزی انقــاب بــرای تامیــن روشــنایی‬ ‫خانه هــای خــود بــه زحمــت فــراوان افتــاده و بــا ابتدایی تریــن‬ ‫وســایل‪ ،‬نــور مــورد نیــاز خــود را تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫در ســایه اقدامــات انجــام شــده توســط شــرکت توزیــع نیــروی‬ ‫بــرق گلســتان بــا همراهــی دولت هــای مختلــف هــم اکنــون‬ ‫همــه شــهرها و روســتاهای بــاالی ‪ ۱۰‬خانــوار اســتان از روشــنایی‬ ‫دائمــی بــرق برخوردارنــد و تکمیــل زیرســاخت ها و ارتقــای‬ ‫خدمــات رســانی در اولویــت برنامه هــای ایــن شــرکت قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان‪،‬‬ ‫بخــش عمــده فعالیــت ایــن شــرکت در ‪ ۴۳‬ســال گذشــته‬ ‫افزایــش مشــترکان خانگــی‪ ،‬طــول شــبکه فشــار ضعیــف و‬ ‫متوســط‪ ،‬تعــداد ترانس هــای بــرق‪ ،‬اصــاح و بهســازی شــبکه‬ ‫توزیــع (جایگزیــن کــردن کابل هــای خودنگهــدار بــه جــای ســیم) و‬ ‫نصــب چــراغ روشــنایی بــا هدف ســاماندهی و توســعه دسترســی‬ ‫بهتــر شــهروندان بــه انــرژی بــرق بــوده اســت‪.‬‬ ‫علی اکبــر نصیــری اظهارداشــت‪ :‬تــا قبــل از پیــروزی انقــاب‬ ‫اســامی تعــداد مشــترکان بــرق اســتان ‪ ۸۲‬هــزار و ‪ ۳۷۶‬مــورد‬ ‫بــود کــه بــا رشــد ‪ ۹.۵‬برابــری ایــن تعــداد هــم اکنــون بــه ‪۷۸۵‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۱۴‬مشــترک رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برقــدار بــودن ‪ ۳۱۶‬روســتای گلســتان تــا قبــل‬ ‫از پیــروزی انقــاب اســامی‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا اجــرای پروژه هــای‬ ‫برق رســانی بــه نقــاط مختلــف گلســتان هــم اکنــون تمــام شــهرها‬ ‫و هــزار و ‪ ۳۶‬روســتای بــاالی ‪ ۱۰‬خانــوار اســتان از روشــنایی‬ ‫دائمــی بــرق برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫ایجاد بیش از ‪ ۱۳‬هزار کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط‬ ‫پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی طــول شــبکه بــرق فشــار‬ ‫ضعیــف و متوســط در گلســتان بــه ترتیــب هــزار و ‪ ۳۹۵‬و‬ ‫هــزار و ‪ ۲۶۴‬کیلومتــر بــود کــه بــه گفتــه نصیــری‪ ،‬در طــول ‪۴۳‬‬ ‫ســال گذشــته بیــش از ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬کیلومتــر بــه طــول ایــن‬ ‫شــبکه ها اضافــه شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫هــم اینــک طــول شــبکه فشــار ضعیــف و متوســط بــرق اســتان بــا‬ ‫حــدود ‪ ۶‬برابــر رشــد بــه ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۴۲۱‬کیلومتــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫نصیــری‪ ،‬تثبیــت ولتــاژ و جلوگیــری از افــت ان‪ ،‬محافظــت‬ ‫از شــبکه های بــرق در مقابــل اتصــال کوتــاه‪ ،‬رعــد و بــرق و‬ ‫نوســانات لحظ ـه ای را از دیگــر برنامه هــای انجــام شــده شــرکت‬ ‫توزیــع بــرق گلســتان بــرای ارتقــای کیفیــت خدمــات دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬از ابتــدای پیــروزی انقــاب تاکنــون ‪ ۱۹‬هــزار و ‪۳۶۴‬‬ ‫دســتگاه ترانــس بــرق در اســتان نصــب شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تعــداد دســتگاه های ترانــس شــبکه توزیــع بــرق‬ ‫گلســتان بــا رشــد حــدود ‪ ۱۶‬برابــری از هــزار و ‪ ۳۴۵‬مــورد تــا قبــل‬ ‫از انقــاب بــه ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۷۰۹‬مــورد در ســال جــاری رســید‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان تعــداد چاه هــای‬ ‫برقــدار اســتان تــا قبــل از انقــاب را ‪ ۱۹۰‬حلقــه اعــام کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۶۹۴‬حلقــه از چاه هــای کشــاورزی‬ ‫اســتان برقــدار اســت‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۴۸۲‬کیلومتر پروژه اصالح و بهسازی شبکه توزیع برق‬ ‫بــا اجــرای پــروژه اصــاح و به ســازی شــبکه توزیــع بــرق‬ ‫(جایگزیــن کــردن کابل هــای خودنگهــدار بــه جــای ســیم)‪ ،‬اتــاف‬ ‫انــرژی بــرق حــدود ‪ ۵۰‬درصــد در شــبکه فشــار ضعیــف کاهــش‬ ‫می یابــد و در نتیجــه از ورود میلیون هــا تــن االینــده ناشــی از‬ ‫مصــرف ســوخت های جایگزیــن (گازوئیــل و مــازوت) بــه فضــا‬ ‫جلوگیــری می شــود‪.‬‬ ‫به ســازی شــبکه های فرســوده‪ ،‬جلوگیــری از ســرقت‪ ،‬کاهــش‬ ‫اتــاف انــرژی‪ ،‬افزایــش قابلیــت اطمینــان شــبکه‪ ،‬کاهــش‬ ‫مخاطــرات بــرق گرفتگــی‪ ،‬استانداردســازی شــبکه و کمــک بــه‬ ‫بهبــود مبلمــان شــهری‪ ،‬کاهــش خاموشــی ها‪ ،‬افــت ولتــاژ و‬ ‫نوســان و تلفــات انــرژی بــرق از مهمتریــن اهــداف شــرکت توزیــع‬ ‫نیــروی بــرق گلســتان بــرای تبدیــل شــبکه های ســیم مســی بــه‬ ‫کابــل خــود نگهــدار اســت‪.‬‬ ‫کابل هــای خودنگهــدار بــرق در برابــر نفــوذ اب عایــق هســتند و‬ ‫از ایــن رو بســیاری از حــوادث در شــبکه های بــرق بــه حداقــل‬ ‫می رســد و خاموشــی ها بطــور چشــمگیری کاهــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫طبــق اعــام شــرکت توزیــع بــرق گلســتان‪ ،‬بــا توجــه بــه تاکیــد‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب بــرای حــل مشــکل ضعــف ولتــاژ در‬ ‫روســتاها‪ ،‬از ســال ‪ ۹۷‬تاکنــون ‪ ۴۸۲‬کیلومتــر پــروژه اصــاح و‬ ‫به ســازی شــبکه بــرق در اســتان اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان‪ ،‬بــر‬ ‫اســاس برنامــه قــرار اســت ســاالنه هــزار و ‪ ۳۰۰‬کیلومتــر از شــبکه‬ ‫بــرق اســتان اصــاح و بهســازی شــود‪.‬‬ ‫افتتــاح و اغــاز عملیــات اجرایــی هــزار و ‪ ۶۴۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫پــروژه شــرکت توزیــع بــرق گلســتان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان گفــت کــه در‬ ‫ایــام ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی ایــن شــرکت پروژه هــای‬ ‫زیــادی بــا مجمــوع اعتبــار هــزار و ‪ ۶۴۰‬میلیــارد ریــال افتتــاح یــا‬ ‫عملیــات اجرایــی ان را اغــاز خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫نصیــری افــزود‪ :‬اعتبــار هزینــه شــده بــرای ‪ ۱۰۲‬طــرح افتتاحــی‬ ‫شــرکت توزیــع بــرق گلســتان بــا بهــره منــدی ‪ ۵۳‬هــزار خانــوار‪،‬‬ ‫‪ ۶۱۰‬میلیــارد ریــال و اعتبــار پیــش بینــی شــده بــرای پروژه هایــی‬ ‫کــه عملیــات اجرایــی ان در ایــن ایــام اغــاز خواهــد شــد‪ ،‬هــزار و‬ ‫‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــا افتتــاح پروژه هــای ایــن شــرکت کــه یــک‬ ‫نمونــه ان پســت ســاده فــوق توزیــع بــا ظرفیــت ‪ ۱۵‬مــگاوات امپــر‬ ‫در روســتای «تکــه لــر» دهســتان اق ابــاد بــا هزینــه ‪ ۱۷۱‬میلیــارد‬ ‫ریــال احــداث اســت‪ ،‬ضعــف ولتــاژ بــرق اهالــی ‪ ۱۲‬روســتا بــا‬ ‫جمعیــت ‪ ۲۰‬هــزار نفــر برطــرف می شــود‪.‬‬ ‫نصیــری همچنیــن گفــت کــه بــا ســاخت نیــروگاه پنــج مگاواتــی‬ ‫هوتــن در بخــش داشــلی بــرون گنبــدکاووس مشــکل ضعــف‬ ‫ولتــاژ بــرق پنــج تــا ‪ ۶‬هــزار خانــوار مناطــق مــرزی ایــن شهرســتان‬ ‫برطــرف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد اســتاندار گلســتان انقــاب اســامی در بخــش هــای‬ ‫گوناگــون خدمــات زیــادی ارایــه کــرده و ایــن خدمــات باعــث‬ ‫پیشــرفت ایــران اســامی شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی محمــد زنگانــه تاکیــد کــرد کــه دســتاوردهای انقــاب‬ ‫اســامی بایــد بــه نســل جدیــد معرفــی شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬محرومیــت زدایــی ســرفصل خدمــات دولــت‬ ‫جهــادی و مردمــی ســیزدهم اســت کــه ایــن هــدف در گلســتان‬ ‫بــه طــور جــدی دنبــال مــی شــود‪.‬‬ ‫زنگانــه تصریــح کــرد‪ :‬در زمــان حاضــر بــه دنبــال تحقــق نــرخ‬ ‫رشــد ‪ ۷.۳‬درصــدی گلســتان هســتیم و ایــن رشــد بایــد بــا‬ ‫بهــره وری در همــه بخــش هــا محقــق شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی اگــر منابــع‪ ،‬امکانــات و ظرفیــت هایمــان را بهینــه‬ ‫مصــرف و ضریــب بهــره وری را بــه ان اضافــه کنیــم‪ ۳.۵ ،‬درصــد‬ ‫از ایــن رشــد بایــد از محــل بهــره وری محقــق مــی شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫نکتــه قابــل تامــل در ایــن گــزارش ایــن اســت کــه پــس گذشــت‬ ‫ایــن همــه ســال در ســال جــاری متاســفانه بــه گفتــه شــهروندان‬ ‫شــرکت توزیــع بــرق بســیاری از هزینه هــای جــاری خــود را از‬ ‫قبیــل مصــرف ماینرهــا از جیــب مــردم گرفــت تــا جایــی کــه‬ ‫بعضــی از شــهروندان نســبت بــه ایــن موضــوع گالیــه منــد شــدند‬ ‫چــرا در ســالی کــه تایــم قعطــی بــرق بــه شــدت افزایــش پیــدا‬ ‫کــرده بایــد هزینــه اضافــه تــر از ســال گذشــته بابــت مصــرف بــرق‬ ‫پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫فریبــا مســکنی خبرنــگار بــازار کســب و کار در گــزارش میدانــی‬ ‫ســطح شــهر از شــهروندان در خصــوص اقدامــات صــورت گرفتــه‬ ‫شــرکت توزیــع بــرق از ســال ‪ 57‬تــا کنــون مــورد انتقــاد بســیاری از‬ ‫شــهروندان قــرار گرفــت کــه در ادامــه مــورد توجــه قــرار می گیــرد‪:‬‬ ‫یکــی از شــهروندان در ایــن خصــوص مــی گویــد امســال‬ ‫متاســفانه قطعی هــای مکــرر بــرق باعــث شــد تــا برخــی از‬ ‫لــوازم خانگــی بنــده مــورد خســارت قــرار گیــرد و علی الرغــم‬ ‫پیگیری هــای مکــرر پــس از چندیــن مــاه موفــق بــه دریافــت‬ ‫خســارت شــدم حــال اینکــه شــرکت توزیــع بــرق در لحظــه صــدور‬ ‫قبــض انتظــار دریافــت بهــای بــرق مصرفــی را از مــن شــهروند‬ ‫دارد‪ .‬ایــن کجایــش عدالــت اســت در شــرایطی کــه اوضــاع‬ ‫اقتصــادی جامعــه دارای ضعــف و مــردم گرفتارمســائل اقتصــادی‬ ‫خــود شــده اند ایــن وســط بیشــتر ســرمایه دارها ســود می بردنــد‬ ‫تــا قشــر متوســط و ضعیــف جامعــه‪ ،‬هــر چنــد وزارت نیــرو‬ ‫همــه ســاله تمهیداتــی را بابــت مدیریــت مصــرف بــرق در نظــر‬ ‫می گیــرد امــا ایــن تمهیــدات بیشــتر بــه ضــرر اقشــار متوســط و‬ ‫ضعیــف جامعــه و بــه نفــع اقشــار مرفــع جامعــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫شــهروندی دیگــر در ایــن خصــوص می گویــد بــه خاطــر‬ ‫قطعی هــای مکــرر بــرق باعــث شــد تــا یکــی از عزیــزان خــود رابــه‬ ‫خاطــر گرمــا از دســت بدهیــم ‪ .‬و در ادامــه گفــت در شــرایطی‬ ‫کــه بارهــا بــه شــرکت توزیــع بــرق نســبت بــه معیــوب بــودن تابلــو‬ ‫برقهــای مســتقر در ســطح معابــر و خیابان هــای شــهر گــزارش‬ ‫داده بودیــم امــا متاســفانه تــا کنــون هیچگونــه اقدامــی نســبت‬ ‫بــه ایــن موضــوع بــرای رفــع ان اقدامــی صــورت نگرفتــه اســت‬ ‫گویــا شــرکت توزیــع بــرق جــان و مــال مــردم برایــش مهــم‬ ‫نیســت و بیشــتر پشــتوانه اش بیمــه ای اســت کــه در اخبــار و‬ ‫اطالع رســانی هــای خــود انجــام می دهــد ‪.‬‬ ‫بیمه ای که گویا جان مال مردم برایش بی اهمیت است‪.‬‬ ‫شــهروندی دیگــر در ایــن خصــوص اظهــار داشــت قطعــی هــای‬ ‫بــرق امســال حتــی بــه مراکــز درمانــی کــه در ان هــزاران بیمــار‬ ‫کرونایــی و غیــر ان بســتری بــودن رحــم نکــرد و موجــب شــد تــا‬ ‫دیگــر برخــی از ایــن عزیــزان االن کنــار مــا نباشــند ‪.‬‬ ‫و اینکــه مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق گلســتان در گــزارش‬ ‫خبــری خــود بــا ایرنــا خبــر از افتتــاح و یــا بهره منــدی ‪ 703‬هــزار‬ ‫گلســتانی از نعمــت بــرق برخــوردار شــده اند گفته انــد ایــن را‬ ‫هــم در مطالــب خــود بگوینــد کــه بابــت قطعی هــای مکــرر بــرق‬ ‫امســال چــه تعــداد از شــهروندان جــان خــود را از دســت دادنــد و‬ ‫راهــی ســفر اخــرت شــدند ‪.‬‬ ‫ایــن شــهروند ادامــه داد و یــا اینکــه بگویــد طــی ســالجاری‬ ‫شــرکت توزیــع بــرق چــه مقــدار بــه شــروندان بابــت قطعــی مکــرر‬ ‫بــرق خســارت وارد کــرده و از ایــن میــزان چقــدر ان را جبــران‬ ‫نمــوده اســت‪.‬‬ ‫حــال بایــد دیــد بــا توجــه بــه گله منــدی برخــی از شــهروندان‬ ‫نســبت بــه ایــن موضــع مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق گلســتان‬ ‫چــه پاســخی بابــت ایــن موضــوع دارد بهمیــن خاطــر از‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق دعــوت مــی کنیــم تــا بــا حضــور‬ ‫خــود در دفتــر روزنامــه بــازار کســب و کار پاســخگوی ســواالت‬ ‫شــهروندان باشــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیرکل راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای گلســتان از بهــره بــرداری ‪ 3‬دوربرگــردان بــا هزینــه ای بالــغ بــر‬ ‫‪ 13‬میلیــارد تومــان همزمــان بــا دهــه فجــر در طــول راههــای اســتان خبــرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار مهــدی میقانــی اظهــار داشــت‪ :‬این دوربرگــردان ها شــامل‬ ‫دوربرگــردان قــره ســو شــمالی و جنوبــی و کمربنــدی علــی ابــاد کتــول مــی شــود کــه افزایــش ایمنــی عبــور و‬ ‫مــرور راههــا را بدنیــال داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬دوربرگــردان هــای قــره ســو جنوبــی و شــمالی در محــور گنبــد‪ -‬ازادشــهر و دوربرگــردان‬ ‫کمربنــدی علــی ابــاد کتــول در بزرگــراه گــرگان‪ -‬علــی ابــاد از جملــه این دوربرگــردان ها مــی باشــد‪.‬‬ ‫دوربرگردان‬ ‫همزمان با دهه‬ ‫فجر در گلستان‬ ‫بهره برداری شد‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪481‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫ضربه از جایی غیر از تصور‬ ‫علت صدای گیربکس خودرو‬ ‫در هنگام دنده عقب‬ ‫چیست؟‏‬ ‫امــروز نیــز محاســبات امریکایی هــا غلــط از اب درامــده و‬ ‫در حــال ضربــه خــوردن از جایــی هســتند کــه قبــا ًتصــورش‬ ‫را نمی کردنــد کــه ان هــم از طــرف روســای جمهــور خودشــان‬ ‫اســت یعنــی رئیس جمهــور قبلــی و فعلــی امریــکا بــا اقدامــات‬ ‫خــود عمــا ًدســت بــه دســت هــم داده انــد کــه باقیمانــده ابــروی‬ ‫امریــکا را هــم ببرنــد‪.‬‬ ‫فرمانده کل قوا در دیدار جمعی از‬ ‫فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی‬ ‫ارتش مطرح کردند؛‬ ‫عاملماندگاری‬ ‫و اثرگذاری ان حادثه‬ ‫تاریخ ساز‪ ،‬همان قاب‬ ‫تصویرهنرمندان هاست‬ ‫در ســالروز بیعــت تاریخــی همافــران نیــروی هوایــی بــا امــام‬ ‫خمینــی(ره) در ‪ ۱۹‬بهمــن ‪ ،۱۳۵۷‬رهبــر معظــم انقــاب اســامی‬ ‫در دیــدار جمعــی از فرماندهــان نیــروی هوایــی و پدافنــد هوایــی‬ ‫ارتــش‪ ،‬ان بیعــت شگفتی ســاز را یــک نقطــه عطــف خواندنــد‬ ‫و بــا تاکیــد بــر اینکــه عامــل مانــدگاری‪ ،‬اســتمرار و اثرگــذاری ان‬ ‫حرکــت بــزرگ و تاریخ ســاز یــک کار رســانه ای و روایــت صحیــح‬ ‫ان ماجــرا براســاس یــک قــاب هنرمندانــه بــود‪ ،‬گفتنــد‪ :‬امــروز نیــز‬ ‫مقابلــه بــا تهاجم دشــمن بــرای تحریف واقعیت ها‪ ،‬دســتاوردها‪،‬‬ ‫پیشــرفتها و اقدامــات حماس ـه امیز نظــام اســامی نیازمنــد یــک‬ ‫حرکــت دفاعــی و تهاجــم ترکیبــی بــا محوریــت فریضــه فــوری و‬ ‫قطعــی جهــاد تبییــن اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای در ابتــدای ایــن دیــدار بــا اشــاره‬ ‫بــه محــدود بــودن تعــداد حضــار بــه علــت شــرایط نامســاعد‬ ‫کرونــا گفتنــد‪ :‬مــن همــواره مقیــد بــه رعایــت شــیوه نامه هــای‬ ‫بهداشــتی و عمــل بــه توصیه هــای پزشــکان هســتم و در‬ ‫اســتفاده از ماســک اصرار دارم و چند ماه قبل نیز نوبت ســوم‬ ‫واکســن را دریافــت کــردم‪.‬‬ ‫ایشــان خطــاب بــه مــردم توصیــه کردنــد هــر انچــه پزشــکان و‬ ‫متخصصــان در زمینــه رعایــت شــیوه نامه ها صــاح می داننــد‪،‬‬ ‫عمــل کننــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای ســپس بــا اشــاره بــه حرکــت تاریخــی‬ ‫نیــروی هوایــی در بیعــت بــا امــام(ره) خاطرنشــان کردنــد‪ :‬اگرچــه‬ ‫نســل کنونــی نیــروی هوایــی در ان روز حاضــر نبــوده امــا همــه‬ ‫کســانی کــه در نیــروی هوایــی بــا احســاس مســئولیت فعالیــت‬ ‫می کنند‪ ،‬در افتخار و فضیلت ان روز شــریک هســتند‪ ،‬چرا که ان‬ ‫حرکــت در واقــع بیعــت بــا ارمانهــا و جهاد مقدســی بود که امــام(ره)‬ ‫فرمانــده مقتــدر ان بودنــد‪ ،‬بنابرایــن ان حرکــت معنــوی ادامــه دارد‬ ‫و همــه کســانی کــه در مســیر ان ارمانهــا قــرار دارنــد‪ ،‬در ان حرکــت‬ ‫ســهیم هســتند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی یکــی از ویژگــی هــای مهم ان حرکت بســیار‬ ‫تاثیرگــذار را «تشــخیص نیــاز لحظــه» از جانــب افســران و همافــران‬ ‫نیــروی هوایــی و انجــام ان اقــدام هوشــمندانه براســاس بصیــرت‬ ‫برشــمردند و گفتنــد‪ :‬ایــن حرکــت همچنیــن نشــان داد محاســبات‬ ‫امریــکا و رژیــم منحــوس پهلــوی‪ ،‬غلــط بــود و از جایــی ضربــه‬ ‫خوردنــد کــه تصــورش را نمی کردنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای در بیــان مهمتریــن نکتــه درس امــوز‬ ‫ان رویــداد تاریخــی افزودنــد‪ :‬اگــر نیروهــای جبهــه حــق و اســام‪ ،‬در‬ ‫هــر میــدان جهــادی اعــم از جهادهــای نظامی‪ ،‬علمــی‪ ،‬تحقیقاتی و‬ ‫ســایر عرصه ها‪ ،‬حضور فعال‪ ،‬موثر و امیدوارانه داشــته باشــند و از‬ ‫جــال و جبــروت ظاهــری طــرف مقابــل نهراســند‪ ،‬قطعــا ًمحاســبات‬ ‫دشــمن غلــط از اب درخواهــد امــد زیــرا ایــن وعــده تخلف ناپذیــر‬ ‫الهــی اســت‪.‬‬ ‫ایشــان خاطرنشــان کردنــد‪ :‬امــروز نیــز محاســبات امریکایی هــا‬ ‫غلــط از اب درامــده و در حــال ضربــه خــوردن از جایــی هســتند کــه‬ ‫قبــا ًتصــورش را نمی کردنــد کــه ان هــم از طــرف روســای جمهــور‬ ‫خودشــان اســت یعنــی رئیس جمهــور قبلــی و فعلــی امریــکا بــا‬ ‫اقدامــات خــود عمــا ًدســت بــه دســت هــم داده انــد کــه باقیمانــده‬ ‫ابــروی امریــکا را هــم ببرنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در بیــان عمــق داشــتن حرکــت ان روز‬ ‫نیــروی هوایــی بــه اســتمرار ان پــس از انقــاب در عرصه هــای‬ ‫مختلــف اشــاره کردنــد و افزودنــد‪ :‬تشــکیل جهــاد خودکفایــی‬ ‫نیــروی هوایــی در همــان روزهــای اول انقــاب‪ ،‬خنثــی کــردن‬ ‫توطئه هــا و کودتــا در برخــی پایگاههــا و اقدامــات برجســته نیروی‬ ‫هوایــی در دوران دفــاع مقــدس‪ ،‬همــه نشــانگر ان اســت کــه‬ ‫حرکــت ‪ ۱۹‬بهمــن ‪ ۵۷‬براســاس عمــق و روحیــه بصیــرت شــکل‬ ‫گرفتــه بــود و بــه همیــن علــت در نیــروی هوایی و ارتش شــهیدان‬ ‫برجســته ای همچــون صیــاد شــیرازی‪ ،‬بابایــی‪ ،‬ســتاری‪ ،‬کالهدوز‪،‬‬ ‫فکــوری و فالحــی چهــره نمایاندنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای یکــی از دالیــل ایــن عمــق و بصیــرت‬ ‫در نیــروی هوایــی را ارتبــاط نزدیــک انهــا در دوران رژیــم طاغــوت‬ ‫بــا مستشــاران امریکایــی و مشــاهده دیکتاتــوری‪ ،‬تســلط و فســاد‬ ‫اخالقــی انهــا ارزیابــی و خاطرنشــان کردنــد‪ :‬حضــور امریکایی هــا در‬ ‫ارتــش ایــران داســتان غــم انگیــزی اســت کــه احتمــاال ًنســل جــوان‬ ‫از ان اطالعــی نــدارد امــا یــک نمونــه ان‪ ،‬اســتفاده چنــد بــاره امریــکا‬ ‫و انگلیــس از ارتــش ایــران بــرای ســرکوب ملتهــای مظلــوم بــود کــه‬ ‫ایــن یکــی از خیانــت هــای رژیــم پهلــوی بــه ارتــش و ملــت ایــران و‬ ‫همچنیــن جنایــت در حــق ملتهــای دیگــر اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا تاکیــد بــر اهمیــت «جهــاد تبییــن»‪ ،‬عکــس‬ ‫منتشــر شــده از بیعــت همافــران بــا امــام خمینــی(ره) را نمون ـه ای‬ ‫از اثــر مانــدگار کار تبیینــی برشــمردند و گفتنــد‪ :‬عامــل مانــدگاری‬ ‫و اثرگــذاری ان حادثــه تاریخ ســاز و تحول افریــن‪ ،‬همــان قــاب‬ ‫تصویــر هنرمندانـه ای بــود کــه بــا امکانــات رســانه ای ِ محــدود ان روز‬ ‫امسال ‪ ۱۲۳‬هکتار از اراضی‬ ‫گلستان نهال کاری شد‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری گلســتان گفت‪ :‬از ابتدای امســال تاکنون و در راســتای اجرای‬ ‫طرح پویش ملی نهال کاری افزون بر ‪ ۱۲۳‬هکتار از اراضی اســتان تحت کشــت نهال قرار گرفت‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی اظهــار داشــت‪ :‬اجــرای پویــش ملــی نهــال کاری در ‪ ۹‬شهرســتان کردکــوی‪،‬‬ ‫علی ابــاد‪ ،‬گنبــدکاووس‪ ،‬مراوه تپــه‪ ،‬رامیــان‪ ،‬کاللــه‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬بندرگــز و گالیکــش در حــال انجــام‬ ‫اســت کــه در مراحــل اجــرای ان ‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬نهــال از گونــه هــای مختلــف کاشــته شــد‪.‬‬ ‫منتشــر شــد و ایــن نشــان دهنده اثــر بی بدیــل روایت گــری ِ درســت‬ ‫از حــوادث اســت‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه گســترش انــواع رســانه ها در بســترهای‬ ‫مختلــف‪ ،‬سیاســت قطعــی رســانه های معانــد اســام و ایــران را‬ ‫تحریــف واقعیت هــا بــا بــکار بســتن دروغ هــای حرف ـه ای دانســتند‬ ‫و افزودنــد‪ :‬انهــا بــرای اجــرای ایــن سیاســت‪ ،‬بــا بــزک کــردن چهــره‬ ‫زشــت و فاســد رژیــم طاغــوت و پوشــاندن خیانت هــای انهــا‪ ،‬حتــی‬ ‫بــه دنبــال تزییــن و ارایــش تصویــر ســراپا جنایــت ســاواک هســتند‬ ‫و در مقابــل‪ ،‬بــا مخــدوش کــردن چهــره انقــاب و امــام بزررگــوار‪،‬‬ ‫پیشــرفتها‪ ،‬حقایــق و نقــاط مثبــت انقــاب را کامــا ًکتمــان‪ ،‬و نقــاط‬ ‫ضعــف را صدهــا برابــر بزرگ نمایی می کننــد‪ ،‬بنابراین در مقابل این‬ ‫تهاجــم رســانه ای‪ ،‬جهــاد تبییــن یــک فریضــه قطعــی و فوری اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای دیکتاتــوری رســانه ای را یکــی از انــواع‬ ‫دیکتاتــوری قدرت هــای غربــی بــا وجــود ادعــای ازادی بیــان انهــا‬ ‫خواندنــد و بــا اشــاره بــه مصادیقــی از ان همچــون حــذف نــام و‬ ‫عکــس شــهید ســلیمانی در فضــای مجــازی خاطرنشــان کردنــد‪ :‬انها‬ ‫هــر کلمــه و تصویــری را کــه بــا سیاسـت های غربــی معــارض باشــد‪،‬‬ ‫ممنوع االنتشــار می کننــد و در مقابــل از همیــن فضــا بــرای تخریــب‬ ‫اســام و جمهــوری اســامی‪ ،‬اســتفاده حداکثــری می کننــد‪.‬‬ ‫ایشــان در مقابــل ایــن واقعیــت تلــخ‪ ،‬وظیفــه همــگان بویــژه‬ ‫مســئوالن و متولیــان رســانه ملــی و صاحبــان انــواع رســانه ها را بــه‬ ‫میــدان امــدن و روایــت صحیــح پیشــرفتها و خدمــات بــزرگ انقــاب‬ ‫دانســتند و افزودنــد‪ :‬کارهــای بــزرگ و حماسـه امیزی در طــول ایــن‬ ‫چنــد دهــه در عرصه هــای گوناگــون همچــون اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی‪،‬‬ ‫عمرانی‪ ،‬اموزشــی‪ ،‬بهداشــت و درمان‪ ،‬صنعتی‪ ،‬دینی و فرهنگی‪،‬‬ ‫دیپلماســی و سیاســی‪ ،‬دفاعــی و امنیتــی رقــم خــورده اســت امــا‬ ‫بــه علــت کم کاری هــا انعــکاس و خبــر چندانــی از ایــن اقدامــات‬ ‫حیــرت اور در مجموعــه رســانه ای کشــور وجــود نــدارد‪ ،‬در حالی کــه‬ ‫هــر یــک از انهــا ســرفصلی بــرای جهــاد تبییــن اســت‪.‬‬ ‫رهبر انقالب گفتند‪ :‬نباید گذاشــت بعضی از مشــکالت اقتصادی‬ ‫و معیشــتی بر روی این پیشــرفتها و حماسـه ها گرد و غبار بنشــاند‬ ‫و انهــا را از چشــم مــردم دور کنــد و بــه فراموشــی ســپرده شــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای همچنیــن بــا اشــاره بــه «تهاجــم‬ ‫ترکیبــی» جبهــه دشــمن علیــه ایــران یعنــی تهاجــم اقتصــادی‪،‬‬ ‫سیاســی‪ ،‬امنیتــی‪ ،‬رســانه ای و دیپلماســی تاکیــد کردنــد‪ :‬در مقابــل‬ ‫ایــن تهاجــم ترکیبــی و دســته جمعی‪ ،‬نمی توانیــم همیشــه در‬ ‫موضــع دفاعــی بمانیــم و مــا نیــز بایــد در زمینه هــای مختلــف از‬ ‫جملــه رســانه ای‪ ،‬امنیتــی و اقتصــادی تهاجــم ترکیبــی کنیــم کــه در‬ ‫ایــن زمینــه اهــل فکــر و اقــدام بخصــوص مســئوالن‪ ،‬موظــف بــه‬ ‫تــاش هســتند‪.‬‬ ‫ایشــان در پایــان سخنانشــان‪ ،‬پیشــرفت های روزافــزون کشــور‬ ‫بــر خــاف اراده بدخواهــان را نویدبخــش فردایــی بهتــر بــرای ملــت‬ ‫دانســتند و گفتنــد‪ :‬همچنان کــه جمهــوری اســامی در طــول ایــن‬ ‫‪ ۴۳‬ســال بــا قــدرت بــه پیــش رفتــه و روز بــه روز مســتحکم تر و‬ ‫ریش ـه دارتر شــده اســت‪ ،‬ایــن حرکــت بــه توفیــق الهــی در اینــده‬ ‫نیــز بهتــر از گذشــته ادامــه خواهــد یافــت و دشــمن بــاز هــم نــاکام‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای همچنیــن بــا اشــاره بــه ایــام‬ ‫پــر برکــت مــاه رجــب‪ ،‬احــاد مــردم به ویــژه جوانــان را بــه‬ ‫بهره منــدی از فیوضــات الهــی و معنــوی ایــن مــاه توصیــه کردنــد‪.‬‬ ‫پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬امیــر ســرتیپ واحــدی‬ ‫فرمانــده نیــروی هوایــی ارتــش گزارشــی از فعالیت هــا‪ ،‬پیشــرفت ها‬ ‫و برنامه هــای ایــن نیــرو بیــان کــرد‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬از ایــن تعــداد‪ ،‬هشــت‬ ‫هــزار نهــال در جــاده صوفیــان –‬ ‫فراغــی در شــرق گلســتان بــه طــول ‪۱۲‬‬ ‫کیلومتــر کاشــته شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان افــزود‪ :‬عــاوه بــر مناطــق‬ ‫شــهری‪ ،‬نهــال کاری در روســتاهای‬ ‫اســتان نیــز در حــال انجــام اســت و‬ ‫در ایــن راســتا امســال در ‪ ۱۷‬بوســتان‬ ‫روســتایی بــا ســطح ‪ ۶۶‬هکتــار نهــال‬ ‫کاری انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی چالش هــای توســعه جنــگل کاری‬ ‫گلســتان را تغییــر اقلیــم‪ ،‬حضــور دام‬ ‫و نبــود منابــع اعتبــاری کافــی اعــام کــرد‪.‬‬ ‫پویــش ملــی ایــران سرســبز‪ ،‬هــر ایرانــی یــک درخــت بــا هــدف توســعه فرهنــگ درخــت کاری‬ ‫بــا شناســایی مکان هــا و محدوده هــای مناســب نهالــکاری از جملــه عرصه هــای ملــی مخروبــه‪،‬‬ ‫حاشــیه راه هــا‪ ،‬پادگان هــا و بیمارســتان ها بــا اســتفاده از ظرفیــت و امکانــات دســتگاه های‬ ‫اجرایــی‪ ،‬نیروهــای مردمــی‪ ،‬بســیج و امــوزش و پــرورش‪ ،‬ســمن ها و در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫در قالــب ایــن پویــش مردمــی قــرار اســت تــا پایــان فصــل درختــکاری امســال در هــزار هکتــار از‬ ‫عرصه هــای منابــع ملــی و طبیعــی گلســتان نهالــکاری شــود‪.‬‬ ‫‏‪ -‬حتمــا بــرای اکثــر راننــدگان خودروهــای بــا سیســتم دنــده‬ ‫دســتی اتفــاق افتــاده اســت کــه در هنــگام تعویــض دنــده‬ ‫دســتی دنــده عقــب‪ ،‬صــدای‏ناهنجــاری را شــنیده اند! ایــن‬ ‫تغییــر صــدا برخــی از راننده هــا را دچــار نگرانــی می کنــد‬ ‫به طــوری کــه بــه ســامت فنــی جعبــه دنــده و یــا‏گیربکــس‬ ‫خــودرو خــود شــک می کننــد‪ .‬ایــن صــدا نتیجــه فعــل و‬ ‫انفعاالتــی در سیســتم چــرخ دنده هــا می باشــد کــه در‬ ‫ادامــه بــه توضیــح انهــا‏خواهیــم پرداخــت‏‪.‬‬ ‫م انتقــال قــدرت دســتی‪ ،‬بیشــتر از دنده هــای‬ ‫‏‪ -‬در سیســت ‬ ‫مارپیــچ اســتفاده می کننــد امــا دنــده عقــب بــه دلیــل‬ ‫موقعیــت خــاص خــود نیــاز بــه نــوع ‏دیگــری از چــرخ‬ ‫دنده هــا دارد کــه بــه چــرخ دنــده ســاده معــروف اســت ‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬دنده هایــی کــه نســبت دنده هــای جلــو (مثبــت) را ایجــاد‬ ‫می کننــد همــه مارپیــچ هســتند (ماننــد‪ :‬دنــده یــک‪،‬دو‬ ‫و ســه)‪ .‬دندانه هــای مارپیــچ ‏به صــورت مــورب بــرش‬ ‫خورده انــد‪ .‬زمانــی کــه دو دنــده در سیســتم چــرخ دنــده‬ ‫مارپیــچ بــا هــم درگیــر می شــوند‪ ،‬تمــاس دندانه هــا در‬ ‫پایــان یــک‏دندانــه شــروع می شــود و ایــن تمــاس به صــورت‬ ‫تدریجــی باعــث چرخانــدن دو چــرخ دنــده می شــود‪.‬تا‬ ‫زمانــی کــه دو دندانــه به صــورت کامــل‏در حــال درگیــری‬ ‫هســتند ایــن درگیــری تدریجــی باعــث می شــود کــه چــرخ‬ ‫دنده هــای مارپیــچ مالیم تــر و ارام تــر از چــرخ دنده هــای‬ ‫ســاده عمــل‏کننــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬به دلیــل وجــود زاویــه در دندانه هــای دنده هــای مارپیــچ‪،‬‬ ‫بیــش از یــک دندانــه در یــک زمــان در ایــن نــوع چــرخ‬ ‫دنده‪‎‬هــا بــا هــم درگیــر هســتند‏کــه ایــن نــوع برخــورد و یــا‬ ‫ ‏‬ ‫ســایش باعــث می شــود کــه ایــن چــرخ دنده هــا قــدرت‬ ‫بیشــتر‪ ،‬بــا تنــش کمتــری داشــته باشــند‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬تنهــا مشــکل در مــورد چــرخ دنده هــای مارپیــچ ایــن‬ ‫اســت کــه ان هــا بــه ســختی در کنــار هــم و در خــارج از‬ ‫درگیــری به هــم می لغزنــد‪ .‬در‏یــک سیســتم تعویــض‬ ‫دنــده دســتی‪ ،‬دنده هــای جلــو در حالــت درگیــری قــرار‬ ‫دارنــد (در تمــام زمان هــا) و حلقه هــا توســط دســته‬ ‫تعویــض دنــده‏کنتــرل شــده و ســرعت های متفاوتــی را‬ ‫بــه محــور خروجــی منتقــل می کننــد ‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬دنــده عقــب در سیســتم تعویــض دنــده دســتی به عنوان‬ ‫دنــده هرزگــرد می چرخد‪.‬‬ ‫چــرخ دنــده ســاده بــزرگ بــا دو چــرخ دنــده ســاده دیگــر‪،‬‬ ‫در زمانــی کــه نیــاز بــه تغییــر جهــت چرخــش (دنــده‬ ‫عقــب) داشــته باشــیم بــر روی هــم‏می لغزنــد (بــا هــم‬ ‫برخــورد می کنند)‪.‬بیشــتر چــرخ دنده هــای بــکار رفتــه‬ ‫در سیســتم های انتقــال قــدرت دســتی از نــوع مارپیــچ‬ ‫هســتند‪ .‬ســه چــرخ‏دنــده کــه مخصوص دنده عقب اســت‬ ‫از انــواع دندانه هــای ســاده به شــمار می رونــد‏‪.‬‬ ‫دنده هــای ســاده بــا دندانه هــای مســتقیم‪ ،‬در مقایســه‬ ‫بــا چــرخ دنده هــای مارپیــچ‪ ،‬لغــزش بیشــتری نســبت بــه‬ ‫هــم دارنــد‪ .‬هنگامــی کــه دندانه هــای‏چــرخ دنــده بــا یــک‬ ‫چــرخ دنــده ســاده درگیــر اســت‪ ،‬به جــای ایــن کــه بــه‬ ‫ارامــی لغــزش داشــته باشــند دندانه هــا بــا هــم برخــورد‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن‏واکنــش موجــب بــروز اندکــی ســر و صــدا‬ ‫و نیــز افزایــش تنــش بــر روی دندانه هــا می شــود‪.‬هنگامی‬ ‫کــه صــدای بلندتــری نســبت بــه درگیــری‏ســایر دنده هــا‬ ‫می شــنوید‪ ،‬ان صــدای تغییــر وضعیــت و چرخــش دنــده‬ ‫خــودرو اســت؛ صدایــی کــه می شــنوید صــدای برخــورد و‬ ‫درگیــری‏دنده هــای ســاده عقــب بــا یکدیگــر اســت‪ .‬از این رو‬ ‫می تــوان گفــت کــه ایــن امــری طبیعــی و عــادی اســت و‬ ‫مشــکلی وجــود نــدارد‏‪.‬‬ ‫اعتیاد جلوه های‬ ‫زیبای زندگی را‬ ‫به یغما می برد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬بهمن‬ ‫بجنورد‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪481‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ایجادتحرکاقتصادی‬ ‫در کشور نیازمند شرکت های بزرگ صنعتی است‬ ‫نقشه راه امنیت غذایی‬ ‫کشورتوسط دانشگاه علوم‬ ‫کشاورزی گرگان تدوین شد‬ ‫عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس بــا بیــان اینکــه الزامــا همــه منابع نباید از ســوی دولت بــرای تحرک‬ ‫اقتصــادی تامیــن شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای تغییــرات بــزرگ در کشــور ایجــاد تحــرک اقتصــادی در شــرکت های بــزرگ‬ ‫صنعتــی نیازمنــد اســت کــه بــا تکمیــل حلقــه هــای مفقــوده اقتصــاد‪ ،‬بــه حرکــت چــرخ تولیــد کمک مــی کنند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار «جعفــر قــادری» بــا اشــاره بــه اجــرای ســرمایه گذاری ‪ ۵۰۰‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫صنعتــی در دولــت ســیزدهم اظهــار داشــت‪ :‬از ظرفیت هــای بــازار ســرمایه و سیســتم بانکــی و بخشــی از منابع‬ ‫داده دولــت می توانــد اســتفاده کنــد‪ ،‬حوزه هــای مختلــف ســرمایه گذاری و خلاهــا را واحدهــای بــزرگ صنعتــی‬ ‫می شناســند و می داننــد کجــا مناسـب تر بــرای ســرمایه گذاری ســودمند و پربــازده‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــرکت های بــزرگ صنعتــی بــا حرکــت بــه ســمت فضــای ســرمایه گذاری می تواننــد بــه تحــرک‬ ‫اقتصــاد کشــور کمــک کننــد‪ ،‬دولــت نیــز در ایــن فضــا بــا حمایــت و نظــارت خــود از ایــن شــرکت ها‪ ،‬می توانــد‬ ‫منابــع را بــه ســمت تولیــد هدایــت کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬حضــور اعضــای هیــات دولــت در اســتان ها نشــان می دهــد کــه دولــت بــا حضــور خــود‬ ‫عالقه منــد اســت‪ ،‬بخشــی از فضــای کس ـب وکار را تســهیل کنــد امــا بــه نظــر می رســد‪ ،‬دولــت بــرای توســعه‬ ‫فضــای کسـب وکار ابتــدا بایــد تــاش خــود را بــر حــل مشــکل واحدهــای تولیــدی‪ ،‬پاالیشــگاهی و معدنــی قــرار‬ ‫دهــد تــا بــا حمایــت بخش هــای فعــال اقتصــادی کــه منابعــی در اختیــار دارنــد و بــا ســهام خــود می تواننــد‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی‬ ‫گــرگان گفــت‪ :‬یکــی از ایــن طــرح هــای کلیــدی کــه‬ ‫در دانشــگاه علــوم کشــاورزی گــرگان بــه ســرانجام‬ ‫رســید‪ ،‬تبییــن نقشــه راه امنیــت غذایــی کشــور تــا‬ ‫ســال ‪ ۲۰۵۰‬اســت‪.‬‬ ‫علــی نجفــی نــژاد اظهــار داشــت‪ :‬دانشــگاه علــوم‬ ‫کشــاورزی و منابــع طبیعــی قدیمی تریــن مرکــز اموزشــی‬ ‫اســتان بــوده و ‪ ۶۵‬ســال قدمــت دارد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی‬ ‫گــرگان افــزود‪ :‬ایــن دانشــگاه تخصصــی بــوده و در زمینــه‬ ‫علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی فعالیــت دارد؛ در یــک‬ ‫مقطــع ایــن دانشــگاه بــه عنوان دانشــگاه نســل اول تنها‬ ‫در زمینــه تربیــت نیــروی انســانی نقــش داشــت امــا در‬ ‫ادامــه بــه کارهــای پژوهشــی روی اورد و هــم اکنــون هم‬ ‫بــه عنــوان دانشــگاه کارافریــن مطــرح اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در اخریــن رتبــه بندی کشــور‪ ،‬این دانشــگاه‬ ‫در بیــن دانشــگاه هــای تخصصــی علــوم کشــاورزی در رتبــه‬ ‫اول قرار داشــته و در مجموعه دانشــگاه های جامع کشــور‬ ‫در رتبــه دوازدهــم قــرار دارد‪.‬‬ ‫نجفــی نــژاد اضافــه کــرد‪ :‬ایــن دانشــگاه در بســیاری از‬ ‫طــرح هــای کلیــدی اســتان و کشــور نقــش فعــال و موثــر‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی‬ ‫گــرگان ادامــه داد‪ :‬یکــی از ایــن طــرح هــای کلیــدی و‬ ‫راهبــردی کــه در دانشــگاه علــوم کشــاورزی گــرگان بــه‬ ‫ســرانجام رســید‪ ،‬تبیین نقشــه راه امنیت غذایی کشــور‬ ‫تــا ســال ‪ ۲۰۵۰‬بــوده کــه بــا کمــک وزارت جهاد کشــاورزی‬ ‫انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در ایــن طــرح ‪ ۱۵‬رســاله دکتــری و‬ ‫چهــار اســاتید برجســته دانشــگاه فعالیــت داشــتند و‬ ‫در جشــنواره خوارزمــی هــم رتبــه اول را کســب کــرد و‬ ‫مبنایــی بــرای راه انــدازی کمیســیون امنیــت غذایــی در‬ ‫کشــور شــد‪.‬‬ ‫نجفــی نــژاد بــا بیــان اینکــه طــرح امایــش ســرزمین‬ ‫گلســتان و طــرح ســازگاری بــا کم ابــی در زمینه مدیریت‬ ‫مصــرف منابــع توســط دانشــگاه علــوم کشــاورزی انجــام‬ ‫شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬طــرح خــا عملکــرد گنــدم در کشــور توســط‬ ‫محققــان دانشــگاه علــوم کشــاورزی گــرگان انجــام و بــه‬ ‫عنــوان یــک الگــو در کشــور مطــرح شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در زمینــه حفاظــت از جنگل هــای‬ ‫هیرکانــی هــم دو موضــوع توســط دانشــگاه انجــام شــده‬ ‫کــه یکــی بررســی افــات و بیمــاری درختــان بــود کــه اکثــرا ً‬ ‫افــات وجــود درختــان شناســایی و نقشــه های پهنــه‬ ‫بنــدی خطــر مشــخص شــد و راه حــل ان در اختیــار‬ ‫محیــط زیســت و ســازمان جنگل هــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫نجفــی نــژاد عنــوان کــرد‪ :‬همچنیــن طــرح مدیریــت‬ ‫جامــع بحــران بــه دانشــگاه علــوم کشــاورزی واگــذار‬ ‫شــده کــه بــه زودی برنامــه هــای کلیــدی و راهبــردی برای‬ ‫مقابلــه بــا حــوادث در اســتان ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫خرد جمعی و کار جهادی منجر‬ ‫به توسعه می شود‬ ‫شرور سابقه دار در خیابان های‬ ‫گرگان گردانده شد‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬خــرد جمعــی و کار جهــادی‬ ‫بــا بهــره گیــری از تمامــی ظرفیــت هــا منجــر بــه پیشــبرد‬ ‫سیاســت هــای توســعه ای اســتان مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی اســتانداری خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد در اییــن معارفــه سرپرســت معاونــت‬ ‫امــور عمرانــی اســتانداری اظهــار داشــت‪ :‬مســوولیت امانتــی در‬ ‫دســت مدیــران اســت و بایــد از ایــن فرصــت خدمتگــزاری در‬ ‫راســتای منافــع مــردم بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مجموعــه وزارت کشــور در اســتان از‬ ‫نیروهــای توانمنــدی برخــوردار اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در بحــث اعتمــاد‬ ‫ســازی رویکــرد مبتنــی بــر انتخــاب مدیــران ســتادی از نیروهــای‬ ‫بومــی و یــا افــرادی اســت کــه در مجموعــه وزارت کشــور در‬ ‫اســتان خدمــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫حســین نــژاد بــا تاکیــد بــر اینکــه مدیــران نبایــد بــه صندلــی خود‬ ‫وابســته باشــند و بــرای حــل مشــکالت مــردم بایــد در میــدان کار‬ ‫حضــور یابنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬مدیــران بایــد دلســوز مــردم‪ ،‬جهــادی و‬ ‫میدانــی باشــند به گون ـه ای کــه بــرای رســیدگی بــه امــور اســتان‬ ‫تــاش شــبانه روزی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گــرگان گفــت‪ :‬یــک شــرور ســابقه دار‬ ‫در گــرگان بــا دســتور دادســتان در خیابــان هــای شــهر‬ ‫گردانــده شــد‪.‬‬ ‫طــی روزهــای گذشــته یــک شــرور ســابقه دار بــا ســاح ســرد‬ ‫در گــرگان بــرای چندیــن نفــر مزاحمــت ایجــاد کــرده بــود کــه بــا‬ ‫دســتور دادســتان در خیابــان هــای شــهر گردانــده شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گــرگان در ایــن خصــوص گفــت‪:‬‬ ‫متهــم ‪ ۲۱‬ســاله بــوده و ســه شــب قبــل در پــارک ملــت گــرگان‬ ‫بــرای مــردم مزاحمــت ایجــاد کــرده بــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی تجــری افــزود‪ :‬بــا تــاش نیــروی انتظامــی ایــن‬ ‫افــراد در محــل دســتگیر و پرونــده انهــا بــه دادســرا ارســال شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان‬ ‫دســتور داد ایــن متهــم بــدون پوشــش چهــره در داخــل شــهر‬ ‫گردانــده تــا درس عبرتــی بــرای ســایرین شــود‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گــرگان تاکیــد کــرد کــه امنیــت و ارامــش‬ ‫مــردم خــط قرمــز پلیــس اســت و کســی کــه باعــث ایجــاد رعــب‬ ‫و وحشــت شــده یــا امنیــت مــردم را بــه خطــر بیندازنــد بــا وی‬ ‫قاطعانــه برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫واژگونی خودروی نگهبانان‬ ‫معدن در اسفراین ‪ ۶‬مصدوم‬ ‫داشت‬ ‫رییس اورژانس دانشــکده علوم پزشــکی اســفراین گفت‪ :‬در حادثه‬ ‫واژگونــی خــودروی نگهبانــان معــدن ســرب و روی در مســیر روســتای‬ ‫سســت ایــن شهرســتان خراســان شــمالی ‪ ۶‬نفــر مصــدوم شــدند‪.‬‬ ‫امیــن کشــوری اظهــار داشــت‪ :‬حادثــه واژگونــی ایــن خــودرو صبــح‬ ‫امــروز بــه اورژانــس گــزارش شــد کــه پنــج نفــر از مصدومــان بــه‬ ‫بیمارســتان امــام خمینــی اســفراین منتقــل شــدند و یک نفــر از حادثه‬ ‫دیــدگان حاضــر بــه مراجعــه بــه بیمارســتان نشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مصدومــان بــا ‪ ۲‬دســتگاه امبوالنــس بــه بیمارســتان‬ ‫منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از مصدومــان کــه از ناحیــه ســر ضربــه دیــده‬ ‫اســت جراحــت بیشــتری دارد امــا جراحــت مابقــی ســطحی اســت‪.‬‬ ‫رییــس اورژانــس دانشــکده علــوم پزشــکی اســفراین خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن افــراد مدعــی شــدند کــه نگهبــان معــدن هســتند‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۱۲۰‬هزار نفری اســفراین در ‪ ۶۰‬کیلومتری جنوب شــرقی‬ ‫بجنــورد قــرار دارد کــه از جنــوب شــرقی بــه شهرســتان هــای جویــن و‬ ‫ن رضــوی همســایه اســت‪.‬‬ ‫جغتــای در خراســا ‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪1400 - 4593‬‬ ‫‪1400/10/29‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400 -342‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض متقاضــی خانــم ســکینه گریوانــی‬‫فرزنــد علــی اصغــر بشــماره شناســنامه ‪3004‬صــادره ازبجنورددرششــدانگ یــک بــاب ‏منــزل مســکونی بــه مســاحت ‪ 125.16‬متــر مربــع از پــاک ‪ 1997‬فرعــی از‪125‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه عزیــز بخــش دو‏بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی خانــم بتــول ریحانــی فرزنــد‬ ‫علیمــردان محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‏دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‏باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف‏مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‏مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/11/05 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/11/20 :‬‏‏ احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک ‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۳۴۵۴‬تاریــخ‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱‬هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۳۴۹‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای بهــرام گلــدی خوجــه فرزند قربان ایشــان به شــماره شناســنامه ‪ ۸۷۴‬کد ملــی ‪۴۹۷۹۰۴۸۸۰۳‬‬ ‫صــادره از اق قــا در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۵۳۰.۰۷‬مترمربــع‪ ،‬درقســمت از ششــدانگ باقیمانــده پــاک شــماره ‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ -۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی بنیــاد مســتضعفان انقــاب‬ ‫اســامی تاییــد گردیــده اســت‪.‬لذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد‬ ‫شــد ‪.‬م الف‪۹۹۹۵‬تاریخ انتشــار نوبت اول‪ :‬روز سه شــنبه‪ ۱۴۰۰/۱۱/۵‬تاریخ انتشــار نوبت دوم؛ روز چهارشــنبه‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰‬محمدفندرســکی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک اق قال‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر ارا صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض ‪-۱‬اقــای ‪/‬خانــم زهــره اقــا خانــی بشــماره شناســنامه ‪ ۴۳۵‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۱۸۲۵۱۶۹‬صــادره از گــرگان فرزنــد حســینعلی متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۸۲۸‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۵۴.۶۶‬متــر مربــع از پــاک‪ _۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪، ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارایــه نماینــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۱/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۲/07 :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی م الف‪۱۰۱۷۲ :‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر ارا صــادره هییــت موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم رجــب خاکبــاز بشــماره شناســنامه ‪ ۲۴۲۵۳‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۰۲۴۲۲۶۷‬صــادره از گــرگان فرزندحمــزه متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۱۲۴۸۰۰۰۰۷۴۴‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمین کــه در ان احداث بنا‬ ‫شده اســت بــه مســاحت ‪۴۷.۴۹‬مترمربــع از پــاک ‪- ۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارنــد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مــردم در دو نوبــت بــا فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو‬ ‫اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود راباذکرشــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬م الــف ‪ ۱۰۱۷۶‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۲/۷:‬حجت اللــه تجــری رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمدامیــن صافی‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫کارهــای بــزرگ و تاثیرگــذاری انجــام دهنــد بــه تحــرک اقتصــادی کشــور کمــک کنــد‪.‬‬ ‫قــادری بــا بیــان اینکــه حلقه هــای مفقــود اقتصــاد کشــور بــا وجــود شــرکت های بــزرگ صنعتــی‪ ،‬تکمیــل و‬ ‫شــاهد اشــتغال و راه افتــادن چــرخ هــای تولیــد و توســعه فضــای کس ـب وکار خواهیــم بــود‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫مجموعه هــای بــزرگ صنعتــی هســتند کــه بــرای دانــش فنــی تولیــد‪ ،‬انگیــزه‪ ،‬تامیــن ســرمایه و تامیــن نیــروی‬ ‫تخصصــی در اولویــت هســتند و پــول و منابــع درامــدی انهــا نبایــد بــه ســمت بانک هــا بــرود بلکــه بایــد از منابــع‬ ‫بانک هــا نیــز بــرای رشــد اقتصــادی کشــور اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی عملکــرد شــرکت های بــزرگ صنعتــی را بــر نــرخ تــورم تاثیرگــذار دانســت و افــزود‪ :‬ایــن شــرکت ها قادرنــد‬ ‫بــه کاهــش نــرخ تــورم در کشــور کمــک کننــد و رشــد ‪ ۸‬درصــدی پیش بینی شــده در ســال ‪ ۱۴۰۱‬را نیــز محقــق‬ ‫کننــد و چنانچــه در ســال های گذشــته رشــد اقتصــادی مناســبی نداشــتیم‪ ،‬بــه خاطــر ایــن اســت کــه میــزان‬ ‫ســرمایه گذاری کمتــر بــوده و رشــد ســرمایه نداشــتیم غافــل از اینکــه رشــد ســرمایه قــادر اســت مشــکالت‬ ‫بســیاری از اقتصــاد کشــور را حــل کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬روز یکشــنبه ‪ ۱۷‬بهمــن بــا حضــور رئیس جمهــور بــا اعتبــاری معــادل ‪ ۱۷‬میلیــارد‬ ‫دالر ســرمایه گذاری عملیــات اجرایــی ‪ ۴۸‬پــروژه بــزرگ صنعتــی کشــور اغاز شــد‪.‬قرار اســت ســرمایه گذاری ‪۵۰۰‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومانــی (حــدود ‪ ۱۹‬میلیــارد دالری) در طــرح جدیــد دولــت که بزرگ ترین ســرمایه گذاری صنعتی‬ ‫تاریــخ ایــران محســوب می شــود‪ ،‬بــرای توســعه صنایــع کشــور بــا اســتفاده از منابــع کارخانه هــای ســود ده‬ ‫داخلــی‪ ،‬اجرایــی شــود‪ .‬شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر‪ ،‬مجتمــع فــوالد مبارکه‪ ،‬شــرکت ملــی صنایع مس‬ ‫ایــران‪ ،‬شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملــو‪ ،‬شــرکت ســرمایه گذاری توســعه معــادن و فلــزات و شــرکت گــروه‬ ‫گســترش نفت و گاز پارســیان به عنوان «گروه پیشــرانان پیشــرفت ایران» مســئولیت ســرمایه گذاری در این‬ ‫‪ ۴۸‬پــروژه بــزرگ صنعتــی را بــر عهــده دارنــد‪ .‬البتــه ‪ ۱۱‬میلیــارد دالر صــادرات ســاالنه‪ ،‬تولیــد ‪ ۵۴‬میلیــون تــن‬ ‫محصــول معدنــی‪ ،‬فلــزی و پتروپاالیشــی‪ ،‬معــادل ‪ ۲۰‬میلیــارد دالر درامــد ســاالنه پــس از بهره بــرداری و ایجــاد‬ ‫‪ ۲۱‬هــزار شــغل مســتقیم و ‪ ۶۴‬هــزار شــغل غیرمســتقیم از جملــه مزیت هــا و ظرفیت هــای ایــن پروژه هــای‬ ‫عظیــم پــس از بهره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫دانش اموزان در هنگام‬ ‫عبور از عرض خیابان‪،‬‬ ‫از مکان های خط کشی‬ ‫شده یا پل عابر پیاده‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دمای هوا ‪ 11‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 44‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪11‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر ارا صــادره هییــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم علیرضــا جــال بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۵۸۰۳۵۷۷۳۶‬بشــماره ملــی ‪ ۴۵۸۰۳۵۷۷۳۶‬صــادره از شــاهرود فرزنــد اســمعیل‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۵۱۶‬در ســه دانــگ مشــاع از شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت ‪ -۲‬اقــای‪ /‬خانــم محمــد جــال بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۶۳‬بشــماره ملــی ‪ ۴۵۹۲۲۴۷۶۳۹‬صــادره‬ ‫از شــاهرود فرزنــد محمــد ابراهیــم متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۵۱۹‬در ســه دانــگ مشــاع از شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت کل شـش دانگی ‪۶۵.۳۷‬مترمربــع از پــاک‬ ‫‪- ۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارنــد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مــردم در دو نوبــت بــا فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت به رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود راباذکرشــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتراض‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬م الــف‪۱۰۱۹۰‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۲/۷:‬حجت الله تجری رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دوگرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر ارا صــادره هییــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم مهــدی مهرابــادی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۶۲۱‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۲۷۰۲۲۴۹‬صــادره از گــرگان فرزنــد عباســعلی متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۸۷۵‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۸۵‬مترمربــع از پــاک ‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از ‪-۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان‬ ‫بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارنــد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مــردم در دو نوبــت بــا فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فــوق الذکــر‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود راباذکرشــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض‪،‬دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند ‪.‬م الــف‪۱۰۱۹۵‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۲/۷:‬حجت الله تجری رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دوگرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی– ســری نهــم ســال ‪1400‬‏در اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و مــاده ‪-13‬ایین‬ ‫نامــه‏اجرایــی قانــون مزبــور مقــرر مــی دارد کــه پرونــده هایــی کــه بــه موجــب اراء هیــات محتــرم مســتقر درثبــت اســناد و امــاک‏رامیــان منجــر بــه صــدور رای جهــت صــدور ســند مالکیــت گردیــده انــد دردو نوبــت و بــه شــرح ذیــل اگهــی‬ ‫مــی شــود‪-1:‬رای‏شــماره ‪ 140060312010000989‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412010000123‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقــای‏محمــد رضــا زرگــر فرزنــد اســماعیل بــه شــماره کــد ملــی ‪ 4569319718‬دائــر برصــدور ســند مالکیــت نســبت بــه‬ ‫ششــدانگ‏یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 317.97‬مترمربــع درقســمتی از پــاک شــماره ‪ 1752‬فرعــی از ‪-1‬اصلــی‏واقــع دربخــش ‪ 8‬حــوزه ثبتــی ملــک رامیــان کــه انتقــال ملــک بالواســطه از مالــک رســمی اقــای حســن‬ ‫بــای‪ .‬درصورتــی کــه‏اشــخاص ذی نفــع بــه اراء اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد ازتاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها ازتاریــخ الصــاق‏درمحــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــا ذکــر کالســه پرونــده بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫رامیــان تســلیم و رســید اخــذ‏نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی‏محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫رامیــان تحویــل دهــد‪ .‬درایــن صــورت اقدامــات‏ثبــت‪ ،‬مــوکل بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت‪ .‬درصــورت عــدم وصــول اعتــراض ایــن اداره وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور‏ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪ ،‬صــدور ســند مالکیــت جدیــد‬ ‫مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بود‪.‬م‪-‬الــف‪1085 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬چهارشنبه ‪ 1400/11/20‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬شنبه ‪1400/12/07‬‏هادی عطایی مقدم‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬بهمن‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 19‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 53‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪ 19‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شرق و متغیر‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪481‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫نصب کنتورهای هوشمند برای پر مصرف ها‬ ‫وزیــر نیــرو گفــت‪ :‬یکــی از اقدام هــای جهــادی که در دســتور کار قرار دادیم‪ ،‬نصب کنتورهای هوشــمند‬ ‫اســت کــه در ایــن رابطــه چهــار میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار مــگاوات کنتــور هوشــمند بــرای پرمصرف هــا تــا پیــک‬ ‫تابســتان نصب می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی وزارت نیــرو‪« ،‬علی اکبــر محرابیــان» صبــح امــروز‬ ‫در ائیــن بهره بــرداری از طرح هــای وزارت نیــرو کــه بــا حضــور رییــس جمهــوری برگــزار شــد‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫دنبــال تســهیل ســرمایه گذاری بــرای ایجــاد ظرفیت هــای جدیــد و اصــاح تعرفه هــا هســتیم‪ ،‬البتــه ایــن‬ ‫اصــاح از اول بهمــن مــاه بــدون کوچک تریــن افزایشــی بــرای کم مصرف هــا اعمــال شــد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به پوشش برق رسانی در کشور‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در حال حاضر در جهان از نظر ظرفیت نیروگاهی‪،‬‬ ‫جایگاه چهاردهم را داریم‪ ،‬همچنین تلفات شبکه توزیع نیروی برق در ایران تک رقمی است‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو افــزود‪ :‬در جهــان هــر ‪ ۱۰‬ســال یکبــار شــاهد فروپاشــی شــبکه و خاموش ـی های گســترده‬ ‫هســتیم‪ ،‬امــا در ایــران ‪ ۱۸‬ســال اســت کــه خاموشــی گســترده (‪ )Black out‬نداشــته ایم‪.‬‬ ‫محرابیــان بــا بیــان اینکــه در شــروع دولــت ســیزدهم چالش هــای جــدی در صنعــت بــرق داشــتیم کــه‬ ‫عمدتــا ًبــه دلیــل عــدم ســرمایه گذاری و مدیریــت در صنعــت بــرق بــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬تابســتان امســال بــا‬ ‫کمبــود حــدود ‪ ۱۵‬هــزار مگاواتــی بــرق مواجــه شــدیم کــه ‪ ۲۰‬درصــد از تقاضــای کشــور را شــامل می شــد‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع منجــر بــه خاموش ـی های سراســری بــه مــدت چهــار مــاه در کشــور شــد و نارضایتی هــای‬ ‫عمومــی و تعطیلــی کارخانــه هــا را بــه دنبــال داشــت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنیــن در زمســتان نیــز کمبــود ســوخت نیروگاه هــا را داشــتیم کــه بــه دلیــل‬ ‫فرســودگی و نبــود ســرمایه گذاری کافــی در زیرســاخت های حیاتــی صنعــت بــرق بــود‪ ،‬البتــه مصــرف‬ ‫بی رویــه بــرق‪ ،‬بدهی هــای صنعــت بــرق و رمزارزهــا نیــز از دیگــر چالش هــای مــا محســوب می شــود‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه مهم تریــن چالــش‪ ،‬زمســتان ســال جــاری و تابســتان ســال اینــده اســت کــه‬ ‫زمســتان را بــا ظرفیت هــای درون دولــت مدیریــت کرده ایــم‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای پیــک ‪ ۱۴۰۱‬راه انــدازی ‪ ۶‬هــزار‬ ‫و ‪ ۶۲‬مــگاوات ظرفیــت جدیــد را در دســتور کار داریــم کــه ایــن ظرفیــت در چارچــوب ‪ ۲۷‬واحــد حرارتــی‬ ‫بــا ظرفیــت ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬مــگاوات‪ ،‬یــک واحــد حرارتــی کــه توســط صنایــع ســاخته شــده بــا ظرفیــت ‪۱۸۳‬‬ ‫مــگاوات و ‪ ۷۳‬واحــد تجدیدپذیــر بــا ظرفیــت ‪ ۵۰۱‬مــگاوات انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬ایران از ایام قدیم در حوزه اب افتخارات زیادی را به دســت اورده که این اقدام های‬ ‫مــا را در موضــوع هــای مختلــف بخــش اب ماننــد قنات هــا و ســدها نــه تنهــا بــه خودکفایــی کامــل رســانده‪،‬‬ ‫بلکــه در حــال حاضــر توانســتیم بخــش عمــده ای از خدمــات فنــی مهندســی در ایــن زمینه را صــادر کنیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وزیــر نیــرو‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۳۵‬هــر ایرانــی ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۸۵۸‬مترمکعــب ســهم اب داشــت کــه امــروز‬ ‫ایــن رقــم بــه ‪ ۱‬هــزار و ‪ ۱۸۰‬مترمکعــب کاهــش پیــدا کــرده کــه بــه دلیــل رشــد جمعیــت و کاهــش منابــع‬ ‫ابــی اســت‪ .‬ایــن موضــوع در حالــی اســت کــه مصــارف ایرانیــان بــا ســال های گذشــته قابــل مقایســه‬ ‫نیســت یعنــی بــه شــدت مصرف گــرا شــده و منابــع ابــی نیــز کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫محرابیــان در ادامــه‪ ،‬مدیریــت منابــع اب‪ ،‬ســرمایه گذاری بــرای زیرســاخت ها و اصــاح اقتصــاد اب را‬ ‫از چالش هــای مهــم بخــش اب عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬وزارت نیــرو بــا بهره گیــری از ظرفیــت شــورای عالــی‬ ‫اب‪ ،‬کارگــروه ســازگاری بــا کــم ابــی در ســطح ملــی و شــورای هماهنگــی حوضــه ابریــز در خصــوص رفــع‬ ‫چالش هــای ایــن مجموعــه اقــدام می کنــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری سارقان سابقه دار‬ ‫با ‪ 80‬فقره سرقت‬ ‫کشف بیش از ‪ 7‬تن چوب‬ ‫قاچاق در بجنورد‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبری پلیس‪ ،‬سردارســعید مطهــری زاده‬ ‫بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام چنــد فقــره‬ ‫ســرقت در ســطح شهرســتان بجنورد‪ ،‬بالفاصله موضوع با جدیت در‬ ‫دســتور کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان با انجام اقدامــات فنی و اطالعاتی‬ ‫موفــق شــدند ســارقان را مــورد شناســایی قــرار دهنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در یــک‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه ‪ 3‬نفــر ســارق ســابقه دار دســتگیر و بــه مقــر‬ ‫انتظامــی منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســارقان بــه ‪ 80‬فقــره ســرقت در بجنــورد اعتــراف‬ ‫کردنــد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬ســرقت از اماکــن خصوصــی‪ ،‬دولتــی‪ ،‬خــودرو‪،‬‬ ‫موتورســیکلت‪ ،‬منــزل‪ ،‬مغــازه و ‪ ...‬اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده بــا بیــان اینکــه در رونــد رســیدگی بــه ایــن پرونده‬ ‫‪ 9‬نفــر مالخــر نیــز دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫متهمــان در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونده برای انجــام مراحل قانونی‬ ‫بــه مراجــع قضائــی معرفی شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی در پایــان بــا تاکیــد بــر اینکــه امنیــت و ارامــش‬ ‫شــهروندان خط قرمز پلیس اســت‪ ،‬از شــهروندان خواســت تا ضمن‬ ‫توجــه بــه هشــدار هــا و توصیــه هــای پلیــس‪ ،‬در صــورت اطــاع از‬ ‫هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریق پــل ارتباطی ‪110‬‬ ‫بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ تقــی توئــی بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام خبــر قاچــاق چــوب درختچــه هــای تــاغ از‬ ‫اســتان هــای خراســان رضــوی و جنوبــی و انتقــال ان بــه اســتان‬ ‫هــای شــمالی کشــور بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور‬ ‫کار کاراگاهــان پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا انجــام اقدامــات فنــی‬ ‫و اطالعاتــی دریافتنــد‪ ،‬خودروهــای حامــل چــوب قاچــاق از‬ ‫ایــن اســتان تــردد کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬کاراگاهــان در حیــن کنتــرل‬ ‫خودروهــای عبــوری‪ ،‬بــه ‪ 2‬دســتگاه کامیونــت کــه از ســمت‬ ‫مشــهد در حــال حرکــت بــود‪ ،‬مشــکوک و بــا دســتور قضائــی هــر‬ ‫‪ 2‬کامیــون را متوقــف مــی کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان بــا بیــان اینکــه در‬ ‫بازرســی از ایــن کامیونــت هــا مقــدار ‪ 7‬تــن و ‪ 600‬کیلوگــرم‬ ‫چــوب قاچــاق در پوشــش لــوازم خانگــی کشــف شــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬یــک دســتگاه خــودروی پرایــد کــه نقــش راه پــاک کــن را بــر‬ ‫عهــده داشــت نیــز در همیــن رابــه توقیــف و بــه مقــر انتظامــی‬ ‫منتقــل شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیس‪ ،‬ســرهنگ محمد غالمی‬ ‫بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام شــکایت‬ ‫تعــدادی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه افــرادی بــا ترفنــد هــای‬ ‫مختلــف از جملــه فــروش زمیــن و خــودرو اقــدام بــه کالهبــرداری‬ ‫از انــان کــرده انــد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار‬ ‫کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫اطالعاتــی و همچنیــن بررســی اظهــارات شــاکیان پرونــده موفــق‬ ‫شــدند افــراد کالهبــردار را مــورد شناســایی قــرار دهنــد‪ ،‬افــزود‪5 :‬‬ ‫نفــر متهــم در یــک عملیــات غافلگیرانــه توســط کاراگاهــان پلیــس‬ ‫اگاهــی اســتان دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه متهمــان در‬ ‫بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪ 23‬فقــره کالهبــرداری بــه ارزش‬ ‫‪ 12‬میلیــارد و ‪ 800‬میلیــون ریــال در بجنــورد اعتــراف کردنــد‪ ،‬یــاد اور‬ ‫شــد‪ :‬متهمــان در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده به مراجع قضائی‬ ‫معرفــی و در نتیجــه راهــی زنــدان شــدند‪.‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۴۵۰‬میلیــون ریــال طــی دهــه فجــر در حــوزه میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی در گلســتان افتتــاح شــده و بــرای ‪ ۷۵۱‬نفــر‬ ‫شــغل ایجــاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع ‬ ‫دســتی گلســتان بیــان کــرد‪ :‬ایــن پــروژه هــا شــامل کارگاه تخصصــی‬ ‫صنایع دســتی‪ ،‬فروشــگاه هنرهــای ســنتی‪ ،‬خانــه صنایع دســتی‪،‬‬ ‫اقامتــگاه بوم گــردی‪ ،‬ســفره خانــه ســنتی‪ ،‬بناهــای تاریخــی بــا کاربــری‬ ‫گردشــگری‪ ،‬مزرعــه گردشــگری‪ ،‬مجتمــع گردشــگری و شــرکت خدمــات‬ ‫مســافرتی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا افتتــاح ایــن پــروژه هــا ‪ ۶۰‬اتــاق و ‪ ۱۸۹‬تخــت‬ ‫بــه ظرفیــت اقامتــی شهرســتان های اســتان اضافــه مــی شــود‪.‬‬ ‫فرمانــی اضافــه کــرد‪ :‬همچنیــن ‪ ۶‬اقامتــگاه بوم گــردی بــا حجــم‬ ‫ســرمایه گذاری ‪ ۱۴۵‬میلیــارد و ‪ ۷۰۰‬میلیــون ریــال در ســطح اســتان‬ ‫بــه بهره بــرداری خواهــد رســید کــه زمینــه اشــتغال بیــش از ‪ ۲۰‬نفــر را‬ ‫فراهــم می ســازد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع ‬ ‫دســتی گلســتان گفــت‪ :‬در ایــن مــدت ‪ ۱۰‬پــروژه شــامل خانــه‬ ‫صنایع دســتی‪ ،‬فروشــگاه صنایع دســتی و کارگاه تخصصــی‬ ‫صنایع دســتی بــا حجــم ســرمایه گذاری ‪ ۲۳‬میلیــارد و ‪۷۵۰‬‬ ‫میلیــون ریــال در اســتان افتتــاح می شــود‪.‬‬ ‫‪ ۶‬اقامتگاه بومگردی در گلستان‬ ‫افتتاح می شود‬ ‫ث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنای ع دستی گلستان‬ ‫سرپرست ادار ه کل میرا ‬ ‫گفــت‪ ۶ :‬اقامتــگاه بوم گــردی بــا حجم ســرمایه گذاری ‪ ۱۴۵‬میلیــارد و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال در گلســتان طــی دهــه فجر بــه بهره برداری خواهد رســید‪.‬‬ ‫رحمــان فرمانــی اظهارکــرد‪ ۲۴ :‬پــروژه بــه مبلــغ چهــار هــزار و ‪۹۴۶‬‬ ‫دستگیری ‪ 5‬نفر کالهبردار‬ ‫سابقه دار با ‪ 12‬میلیارد و ‪800‬‬ ‫میلیون ریال کالهبرداری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر ارا صــادره هییــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم حســین زیادلــو بشــماره شناســنامه ‪ ۲۶۲۷‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۱۵۲۳۳۶۷‬صــادره از گــرگان فرزنــد صــادق متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۹۶‬در ســه دانــگ مشــاع از‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعی‪-۲‬اقــای خانــم رضــا زیادلــو بشــمارع شناســنامه ‪ ۵۶۱‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۱۲۵۹۱۸۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد صادق متقاضی کالســه پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۹۴‬درســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫بمســاحت کل ششــدانگی ‪ ۷۲۷۹۶.۶۸‬مترمربــع از پــاک ‪ -۶‬اصلــی واقــع در اراضــی نصرابــاد بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارنــد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مــردم در دو نوبــت بــا فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود راباذکرشــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتراض‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬م الــف ‪ ۱۰۲۱۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪۱۴۰۰/۱۱/۲۰‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۲/۷:‬حجت الله تجری رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر ارا صــادره هییــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم وحیدزیادلــو بــه شــماره شناســنامه ‪ ۵۲۲‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۱۸۴۳۵۲۳‬صــادره از گــرگان فرزنــد صــادق متقاضــی کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۹۵‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫مزروعــی بمســاحت ‪ ۳۹۶۶۱.۲۱‬مترمربــع از پــاک‪ -۶‬اصلــی واقــع در اراضــی نصرابــاد بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارنــد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مــردم در دو نوبــت بــا فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود‬ ‫از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود راباذکرشــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتراض‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬م الــف ‪ ۱۰۲۰۸‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۲/۷:‬حجت اللــه تجــری رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر ارا صــادره هییــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم محمــد حســین پوربــدری بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۸۹۱‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۰۳۸۰۵۱۱‬صــادره از گرگان فرزند عبدالحمید متقاضی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۶۸۹‬در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۵۷.۱۶‬مترمربــع از پــاک ‪- ۲‬اصلــی واقــع در اراضــی یلــه بــاغ بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارنــد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مــردم در‬ ‫دو نوبــت بــا فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود راباذکرشــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ‬ ‫رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬م الــف‪ ۱۰۲۲۸‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۱۲/۷:‬‬ ‫حجت الله تجری رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گوگان‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی– ســری نهــم ســال ‪1400‬‏در اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و مــاده ‪-13‬ایین نامه‏اجرایــی قانون مزبور مقرر مــی دارد‬ ‫کــه پرونــده هایــی کــه بــه موجــب اراء هیــات محتــرم مســتقر درثبــت اســناد و امــاک‏رامیــان منجــر بــه صــدور رای جهت صدور ســند مالکیــت گردیده اند دردو نوبت و به شــرح ذیل اگهی مــی شــود‪-1:‬رای‏شــماره ‪ 140060312010000989‬پرونــده کالســه ‪1399114412010000123‬‬ ‫تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقــای‏محمــد رضــا زرگــر فرزنــد اســماعیل بــه شــماره کــد ملــی ‪ 4569319718‬دائــر برصــدور ســند مالکیــت نســبت بــه ششــدانگ‏یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی به مســاحت ‪ 317.97‬مترمربع درقســمتی از پــاک شــماره ‪ 1752‬فرعــی از ‪-1‬اصلی‬ ‫‏واقــع دربخــش ‪ 8‬حــوزه ثبتــی ملــک رامیــان کــه انتقــال ملــک بالواســطه از مالــک رســمی اقــای حســن بــای‪ .‬درصورتــی کــه‏اشــخاص ذی نفــع بــه اراء اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد ازتاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها ازتاریــخ الصاق‏درمحل تــا دو ماه اعتــراض خود‬ ‫را کتبــا بــا ذکــر کالســه پرونــده بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تســلیم و رســید اخــذ‏نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی‏محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک رامیــان تحویــل دهــد‪ .‬درایــن صــورت اقدامــات‏ثبــت‪ ،‬مــوکل بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت‪ .‬درصــورت عــدم وصــول اعتــراض ایــن اداره وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور‏ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪ ،‬صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر به‬ ‫دادگاه نخواهــد بود‪.‬م‪-‬الــف‪1085 :‬‏ ‏ هــادی عطایــی مقــدم‪ -‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی– ســری نهــم ســال ‪1400‬‏ در اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪-13‬اییــن نامــه‏اجرایــی قانــون مزبــور مقــرر‬ ‫مــی دارد کــه پرونــده هایــی کــه بــه موجــب اراء هیــات محتــرم مســتقر درثبــت اســناد و امــاک‏رامیــان منجــر بــه صــدور رای جهــت صــدور ســند مالکیــت گردیــده انــد دردو نوبــت و بــه شــرح ذیــل اگهــی مــی شــود‪-1:‬رای‏شــماره ‪ 140060312010000967‬پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1393114412010000257‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقــای‏غالمرضــا حیــدری فرزنــد موســی بــه شــماره کــد ملــی ‪ 2030738182‬دائــر برصــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه‏زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 32161.64‬مترمربــع درقســمتی از پــاک شــماره ‪-1‬اصلــی واقع‬ ‫دربخــش ‪ 7‬حــوزه ثبتــی‏ملــک رامیــان کــه انتقــال ملــک بالواســطه از مالــک رســمی اقــای ســید جــواد اشــرفیون‪-2 .‬رای شــماره‏‏‪ 140060312010000969‬پرونــده کالســه ‪ 1392114412010000541‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقــای غالمرضــا‏حیــدری فرزنــد موســی بــه شــماره کــد‬ ‫ملــی ‪ 2030738182‬دائــر برصــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‏مزروعــی بــه مســاحت ‪ 91227‬مترمربــع درقســمتی ازپــاک شــماره ‪-1‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 7‬حــوزه ثبتــی ملــک رامیــان‏کــه انتقــال ملــک بالواســطه از مالــک رســمی اقــای ســید جــواد اشــرفیون‪.‬‬ ‫درصورتــی کــه اشــخاص ذی نفــع بــه اراء اعــام‏شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد ازتاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها ازتاریــخ الصــاق درمحــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را‏کتبــا بــا ذکــر کالســه پرونــده بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیان تســلیم و رســید اخــذ نمایند‪ .‬معترض‬ ‫بایــد ظــرف مــدت‏یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم‏دادخواســت را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تحویــل دهــد‪ .‬درایــن صــورت اقدامــات ثبــت‪ ،‬مــوکل بــه ارائــه حکــم‏قطعــی دادگاه‬ ‫اســت‪ .‬درصــورت عــدم وصــول اعتــراض ایــن اداره وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد‏نمــود‪ ،‬صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بود‪.‬م‪-‬الــف‪1093 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬چهارشنبه ‪ 1400/11/20‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬شنبه ‪1400/12/07‬‏ هادی عطایی مقدم‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان‬ ‫خصوصی سازی سرخابی ها‬ ‫و امواج لیبرالیسم‬ ‫اقتصادی!‬ ‫ایــن روزهــای اُمیکرونــی کــه مــردم حــال و حوصلــه خودشــان را‬ ‫هــم ندارنــد بــاز هــم شــگفتانه هــای مملکــت هــم زیــاد شــده و‬ ‫یــک عــده بــه ســیم اخــر زده انــد! یــک نفــر ســه روزه عضــو هیــات‬ ‫علمی می شــود و بالفاصله هم رئیس علوم پزشــکی دانشــگاه‬ ‫والیــت شــان! همزمــان یــک نفــر دیگــر عجالتــا ًســر زنــش را بیــخ‬ ‫تــا بیــخ مــی بــرد و هماننــد شــکارچیان مرفــه و بــدون درد و‬ ‫خونریــزی کــه تروفــی( ســر بریــده شــکار) در دســت می گیرنــد‪،‬‬ ‫در خیابــان هلهلــه و پایکوبــی مــی کنــد! پلیس اســلحه اش‬ ‫را مقابــل شــرور بیــرون مــی کشــد و هــر چــه مــا فریــاد مــی زنیــم‬ ‫بزنــش‪ ...‬بــزن دیگــه‪ ...‬کســی صــدای مــا را از پشــت شیشــه‬ ‫دوربیــن مــدار بســته نمی شــنود و تیــغ تیــز زنگــی مســت گلــوی‬ ‫مامــور بیگنــاه را مــی درد! وزیــر امــوزش و پــرورش از کــم اهمیت‬ ‫بــودن ســویه جدیــد مــی گویــد و معتقــد اســت هیــچ جــای دنیــا‬ ‫بــه خاطــر اُمیکــرون مــدارس را تعطیــل نمی کننــد! دبیــر اتحادیــه‬ ‫بنکــداران مــواد غذایــی هــم معتقــد اســت گرانــی ‪ 100‬درصــدی‬ ‫برنــج تقصیــر دالالن اســت و دیــواری کوتــاه تــر از دالالن نمــی‬ ‫یابــد! ادم از اینهمــه تضــاد دیالکتیکــی موجــود در جامعــه کــه‬ ‫منجــر بــه رفــع انحصــار کالمــی در گفتمان فرا طبقه ای رها شــده‬ ‫اســت در شــگفت مــی مانــد‪ .‬مــا در کــدام عصــر زندگــی می کنیــم‬ ‫کــه هــر کــس هــر کاری کــه خواســت می کنــد و هــر حرفــی را‬ ‫خواســت می زنــد و هــر دلیلــی را کــه خواســت مـی اورد و توســط‬ ‫هیچکــس مواخــذه نمی شــود و تــازه می گویــد کــه شــاهدانش‬ ‫در راهنــد؟ اگــر هــم شــاهدانش نرســیدند موضــوع را سیاســی‬ ‫می کنــد تــا کســی پــی داســتان را نگیــرد!‬ ‫حــال ایــن البــا و در میــان ایــن هیــر و بیــر‪ ،‬یــک عــده شــادمان‬ ‫و سرمســت از خصوصی ســازی اســتقالل و پرســپولیس و ارائه‬ ‫ســهام ایــن دو باشــگاه تــا اخــر همیــن بهمــن در بــورس ســخن‬ ‫مــی راننــد و در صددنــد مدیریــت ایــن دو تیــم را غیــر دولتــی‬ ‫کننــد تــا امــواج لیبرالیســم اقتصــادی‪ ،‬بــدون پارازیــت و بــا رعایت‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی در هــوا جــوالن دهنــد و ســود سرشــار‬ ‫ریالــی و دالری بــه حســاب هــای ایــن دو باشــگاه پــر طرفــدار‬ ‫ســرازیر شــود؟ هــر چنــد مــا بخیــل نیســتیم و شــادی هــواداران‬ ‫و مدیــران باشــگاه شــادی مــا هــم هســت فقــط یــک ســوال ایــن‬ ‫وســط مطرح می شــود که فقط برای پرســیدن اســت و جســارتا ً‬ ‫منتظــر جــواب از کســی نیســتیم‪.‬‬ ‫بــه قــول قیصــر خــدا بیامــرز «ای خواهشــی کــه خواســتنی تر‬ ‫ز پاســخی ‪ /‬بــا چــون تــو پرسشــی چــه نیــازی جــواب را!»‬ ‫و امــا ســوال اینکــه دو شــرکت مفخــم «ایــران خــودرو» و‬ ‫«ســایپا» کــه اخیــرا ًاقــای پلیــس بــا انهــا شــوخی کــرده کــه ارابــه‬ ‫مــرگ تولیــد مــی کننــد‪ ،‬بــا وجــود انحصــار در تولیــد و عرضــه و‬ ‫قطعــه و قیمتگــذاری‪ ،‬واردات‪ ،‬پیــش فــروش و فــروش ارابــه‬ ‫ببخشــید خــودرو در کســری از ثانیــه و حمایــت وزارت صنعــت‪،‬‬ ‫نمایندگان‪،‬محیــط زیســت‪ ،‬اســتاندارد‪ ،‬بانــک مرکــزی و ‪ ...‬بــاز‬ ‫هــم ســاالنه چنــد هــزار میلیــارد تومــان زیــان انباشــته روی‬ ‫زیان هــای انباشــته دپــو شــده و بیــات شــده ســال های قبــل‬ ‫می گذارنــد؛ حــاال چطــور دو باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس در‬ ‫ایــن اقتصــاد بوتاکــس کــرده و تزریقــی‪ ،‬بــا اورده ای نزدیــک بــه‬ ‫چنــد صــد بدهــکار و ‪ 380‬میلیــارد تومــان بدهــی قــرار اســت بــه‬ ‫ســود برســند و دل هــواداران را شــاد کننــد و اللــه اعلــم؟! البتــه‬ ‫خــدا را چــه دیدیــد؟! یــک وقــت هــم دیدیــد کــه ســر ســیم وصــل‬ ‫شــد و در کوچــه ســرخابی هــا هــم عروســی شــد و مــا ضایــع‬ ‫شــدیم! خداونــد مبــارک گردانــد‪...‬‬ ‫شســتن دسـت ها بــرای حفــظ بهداشــت‬ ‫بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫بــرای از بیــن بــردن میکروب هــای‬ ‫بیمــاری زا‪ ،‬پــس از بــازی در بیــرون خانــه‬ ‫یــا هنــگام تمــاس نزدیــک با حیوانــات و یا‬ ‫شــخصی کــه ممکــن اســت بیمــار باشــد‪،‬‬ ‫الزم اســت بــه کــودکان امــوزش دهیــم‬ ‫کــه دســت های خــود را به طــور کامــل‬ ‫بشــویند و ان ها را با مواد و شــوینده های‬ ‫مناســب ضدعفونــی کننــد‪ ،‬به ویــژه پــس‬ ‫از اســتفاده از ســرویس بهداشــتی‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪481‬‬ ‫جاوید فرجام نیا‬ ‫بهبود محیط کار برای افراد‬ ‫دارای معلولیت؛ چرا و‬ ‫چگونه؟‬ ‫‪ ۶‬نکته برای بهبود محیط کار برای افراد معلول‬ ‫بسیاری از افراد دارای معلولیت‪ ،‬در محیط کار با‬ ‫مشکالت مختلفی رو به رو می شوند‪ .‬این مشکالت شامل‬ ‫چیزهای ساده مثل متناسب نبودن میز و صندلی ها تا‬ ‫تبعیض با دیگران است‪ .‬چه بسا خیلی از انها اصال نتوانند‬ ‫به شغلی که دوست دارند برسند چراکه دیگران معلولیت‬ ‫را مانع ان می دانند‪ .‬با این حال‪ ،‬شما به عنوان کارفرما‬ ‫یا مدیر کسب وکار می توانید با انجام تغییرات فیزیکی و‬ ‫بازطراحی محیط کار‪ ،‬فضایی را برای حضور این افراد در‬ ‫تیم خود فراهم کنید‪ .‬اما چه ضرورتی دارد که محیط کار‬ ‫مناسب افراد دارای معلولیت باشد؟! پاسخ این پرسش و‬ ‫پرسش های دیگر را در ادامه بخوانید‪.‬‬ ‫اهمیت بهبود محیط کار برای همه افراد‪ ،‬از جمله افراد‬ ‫معلول‬ ‫به عنوان کارفرما‪ ،‬فراهم کردن محیط امن برای همه‬ ‫کارکنان از جمله کارکنان معلول‪ ،‬وظیفه اخالقی‬ ‫شماست؛ اما این کار‪ ،‬صرف نظر از جنبه های انسانی‪،‬‬ ‫از اهمیت کاری نیز برخوردار است‪ .‬با دسترسی بهتر‬ ‫همه افراد به محیط کار مناسب‪ ،‬شما امکان استخدام و‬ ‫استفاده از استعدادها و مهارت های افراد معلول را پیدا‬ ‫می کنید‪ .‬به یاد داشته باشید که یکی از عوامل موفقیت‬ ‫بو کار‪ ،‬استفاده از همه ظرفیت هاست‪ .‬این مهم‬ ‫هر کس ‬ ‫با ایجاد تیمی شامل افراد مختلف‪ ،‬تسهیل می شود‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬چنین محیطی باعث افزایش رضایت کارکنان‬ ‫و وفاداری انها به کسب وکار شما نیز می شود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬مشتریان معلول شما می توانند به راحتی وارد‬ ‫محیط کار شما شده و از خدمات شما به عنوان مشتری‬ ‫بهر ه ببرند‪ .‬پس در هر صورت‪ ،‬ایجاد محیط کار با‬ ‫دسترسی اسان و متناسب با نیازهای افراد معلول به نفع‬ ‫کسب وکار شما خواهد بود‪.‬‬ ‫اما چطور می توان چنین محیطی ایجاد کرد؟ بهتر است‬ ‫پیش از پاسخ به این پرسش‪ ،‬ابتدا برخی از مشکالت‬ ‫معمول در محیط کار‪ ،‬که افراد معلول به ان دچار‬ ‫می شوند‪ ،‬را باهم مرور کنیم‪.‬‬ ‫مشکالتی که افراد معلول در محیط کاری تجربه می کنند‬ ‫بسیاری از محیط های کاری برای فعالیت افراد معلول‬ ‫طراحی نشده اند‪ .‬برای مثال‪ ،‬اغلب این محیط ها از‬ ‫میزهایی استفاده می کنند که امکان وارد شدن ویلچر در‬ ‫جلوی انها وجود ندارد‪ .‬این باعث می شود کارمند شما‬ ‫نتواند به راحتی به ابزار یا رایانه روی میز دسترسی پیدا‬ ‫کند‪ .‬همچنین بسیاری از ورودی و خروجی های ساختمان‬ ‫محل کار شما‪ ،‬به گونه ای ساخته نشده اند که فرد معلول‬ ‫بتواند به راحتی وارد یا خارج شود‪ .‬مشکالتی از این دست‪،‬‬ ‫بیشتر جنبه فیزیکی دارند و با برخی تغییرات ساده‬ ‫می توان انها را حل کرد‪.‬‬ ‫اما همه مشکالت به این موارد ختم نمی شوند‪ .‬گاهی‬ ‫اوقات افراد معلول در محیط کار با تبعیض روبه رو‬ ‫می شوند‪ .‬این مسائل به مراتب ازاردهنده تر و مهم تر از‬ ‫مشکالت فیزیکی هستند‪ .‬به عنوان کارفرما و مدیر باید‬ ‫ل انها اقدامات الزم را انجام دهید‪.‬‬ ‫برای ح ‬ ‫‪ ۶‬توصیه برای ایجاد محیط کاری مناسب برای افراد‬ ‫معلول‬ ‫همان طورکه اشاره شد‪ ،‬فراهم کردن محیط مناسب با‬ ‫نیازهای این قشر از کارکنان‪ ،‬صرفا به طراحی فیزیکی‬ ‫محیط کار محدود نمی شود‪ .‬محیط کار فقط یک‬ ‫ساختمان یا سالن نیست‪ ،‬بلکه فضای فرهنگی و جو‬ ‫فکری بین کارکنان نیز جزو محیط کار به حساب می اید‪.‬‬ ‫چه بسا محیط کار شما بیش از انکه به تغییرات فیزیکی‬ ‫نیاز داشته باشد‪ ،‬نیازمند تغییر شیوه نگرش و شنیدن‬ ‫صدای کارکنان معلول است‪.‬‬ ‫در ادامه این موارد را بیشتر توضیح می دهیم‪:‬‬ ‫‪ .۱‬نیازهای افراد معلول را شناسایی کنید‬ ‫بسیاری از افراد وقتی با واژه معلولیت روبه رو می شوند‬ ‫فردی را تصور می کنند که روی یک ویلچر نشسته است‪،‬‬ ‫اما این تصویر بسیار محدود است و انواع معلولیت را‬ ‫در بر نمی گیرد؛ پس شناخت انواع معلولیت ها ضرورت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫شاید شما فکر کنید که از نیازهای یک فرد دارای معلولیت‬ ‫یا فردی با نیازهای ویژه اگاهید اما این طور نیست‪ .‬شاید‬ ‫برخی نیازهای ظاهری سریع شناسایی و پیش بینی شوند‬ ‫اما بهترین کار‪ ،‬مشورت و گفت وگو با خود انها است‪.‬‬ ‫هرچه بیشتر با کارکنان دارای معلولیت خود صحبت‬ ‫کنید‪ ،‬بهتر انها را درک کرده و از مشکالت و خواسته های‬ ‫انها اطالع پیدا می کنید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬سایر کارکنان را اموزش دهید‬ ‫حال که با مشورت افراد انها تصمیم گرفته اید که شرایط‬ ‫کاری را برای انها بهبود دهید‪ ،‬الزم است اراده خود را به‬ ‫سایر کارکنان هم نشان دهید‪ .‬یکی از مهم ترین گام هایی‬ ‫که برای ایجاد یک محیط متنوع کاری برمی دارید‪ ،‬اموزش‬ ‫کارکنان برای پذیرش تنوع است‪.‬‬ ‫برای این کار می توانید از متخصصان کمک بگیرید‪ .‬با‬ ‫برگزاری نشست ها‪ ،‬سمینارها و کارگاه های اموزشی‬ ‫مختلف ‪ ،‬کارکنان را در برخورد و تعامل با افراد دارای‬ ‫معلولیت و سایر گروه های کاری اماده می کنید‪.‬‬ ‫همچنین اگر قصد تغییر و اصالح فیزیکی محیط کار را‬ ‫دارید‪ ،‬بهتر است کارکنان را مطلع کنید‪ .‬شاید انها هم‬ ‫در این کار به شما کمک کنند یا حتی ایده هایی داشته‬ ‫پادکست برای کودکان؛ از تقویت زبان تا شنیدن داستان و یادگیری مهارت‬ ‫فاطمه مهراسبی‬ ‫پادکســت بــرای کــودکان هــم به انــدازه بزرگ ســاالن مفیــد اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از پــدر و مادرهــا خودشــان بــه بهتریــن پادکســت های‬ ‫فارســی و انگلیســی گــوش می دهنــد و زمــان اتالف شده شــان‬ ‫را بــا اســتفاده از پادکســت بــه زمــان مفیــد تبدیــل می کننــد‪ ،‬امــا‬ ‫نمی داننــد کــه برخــی از پادکســت ها اختصاصــی بــرای بچه هــا‬ ‫تولیــد می شــوند و می تواننــد بــرای انهــا بســیار اموزنــده باشــند‪ .‬در‬ ‫حــال حاضــر‪ ،‬تعــداد پادکســت بــرای کــودکان به زبــان فارســی زیــاد‬ ‫نیســت‪ ،‬امــا همیــن پادکس ـت های موجــود هــم جذابیــت زیــادی‬ ‫بــرای بچه هــا دارنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬پادکســت های انگلیســی‬ ‫حرفـه ای هــم در حــوزه اموزش و ســرگرمی کودکان وجــود دارند‪ .‬در‬ ‫ادامــه‪ ۱۵ ،‬پادکســت مناســب بــرای کــودکان را معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪480‬‬ ‫تقویت زبان با پادکست انگلیسی برای کودکان‬ ‫افزایش خالقیت با پادکست قصه برای کودکان‬ ‫پادکســت داســتان بــرای کــودکان هــم ســرگرم کننده اســت و هــم‬ ‫خالقیــت انهــا را افزایــش می دهــد‪ .‬بــه یــاد داشــته باشــید کــه الزم‬ ‫نیســت کــودکان همیشــه بــا پادکســت ها چیــزی یــاد بگیرنــد یــا‬ ‫بــه فایل هــای علمــی گــوش کننــد‪ .‬گوش کــردن بــه داســتان های‬ ‫ســرگرم کننده می توانــد ذهــن انهــا را پــرورش بدهــد و قــوه‬ ‫تخیلشــان را تقویــت کنــد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬چنــد پادکســت قصــه بــرای‬ ‫کــودکان به زبــان فارســی را معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .10‬پادکست قصه های کودکانه‬ ‫ایــن پادکســت بــرای کــودکان قدیــم و کــودکان امــروز اســت؛‬ ‫پــدر و مادرهــا در ایــن پادکســت داســتان های کودکــی خودشــان‬ ‫را می شــنوند کــه اکنــون بــرای فرزندانشــان تعریــف می شــوند‪.‬‬ ‫«قصه هــایکــودکان»بــرایوالدیــنپادکســتینوســتالژیکاســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پادکست ای قصه‬ ‫«ای قصــه» پادکســتی اســت کــه هــم در اپلیکیشــن های‬ ‫پادکســت منتشــر شــده و هــم وب ســایت مخصــوص به خــودش را‬ ‫دارد‪ .‬در وب ســایت «ای قصــه» می توانیــد داســتان های به روزتــری‬ ‫پیــدا کنیــد‪ .‬داســتان های «ای قصــه» بــرای بچه هــای کوچــک‬ ‫نوشــته شــده اند و در هرکــدام نکت ـه ای اموزنــده بــرای انهــا وجــود‬ ‫دارد‪ .‬ایــن قصه هــا بــرای شــب قبــل از خــواب یــا زمانــی کــه کــودک‬ ‫کاری بــرای انجــام دادن نــدارد مناســب اند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬پادکست یکی بود یکی نبود‬ ‫نوشــابه امیــری شــخصیتی اســت کــه بزرگ ترهــا او را بــا گویندگــی‬ ‫کنــا در ســرندیپیتی یــا اســترلینگ در رامــکال می شناســند‪ .‬در ایــن‬ ‫پادکســت حکایت هــای محلــی و افســانه های ایرانــی و فرنگــی‬ ‫به عنــوان داســتان های قبــل از خــواب کــودکان روایــت می شــوند‪.‬‬ ‫تعــداد اپیزودهــای ایــن پادکســت هنــوز زیــاد نیســت‪ ،‬امــا صــدای‬ ‫نوشــابه امیــری ان قــدر بــرای کــودکان و بزرگ ســاالن جــذاب اســت‬ ‫کــه باعــث شــده «یکــی بــود یکــی نبــود» در همیــن قســمت های‬ ‫محــدود هــم طــرف داران بســیاری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬پادکست شب بخیر کوچولو‬ ‫صــدای مریــم نشــیبا بــرای کــودکان نســل قبــل کــه پــدران و‬ ‫مــادران نســل امــروز هســتند‪ ،‬خاطره هــای دور و درازی را زنــده‬ ‫می کنــد‪ .‬صــدای جــذاب او را کــودکان نســل امــروز هــم دوســت‬ ‫دارنــد و هرشــب بــه قصه هایــش گــوش می کننــد‪ .‬ایــن پادکســت‬ ‫همــان مجموعــه «شــب بخیــر کوچولــو» اســت کــه در رادیــو پخش‬ ‫می شــد و اکنــون در رادیــوی اینترنتــی منتشــر می شــود‪.‬‬ ‫بهترین پادکست فارسی برای کودکان‬ ‫پادکســت بــرای کــودکان می توانــد موضوعــات مختلفــی داشــته‬ ‫باشــد و بــه داســتان محــدود نمی شــود‪ .‬برخــی از پادکســترهای‬ ‫فارســی پادکســت هایی بــا موضوعــات منحصربه فــرد و جــذاب‬ ‫تولیــد کرده انــد‪ .‬در ادامــه‪ ۲ ،‬پادکســت فارســی بــرای کــودکان بــا‬ ‫موضوعاتــی متفــاوت را معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬پادکست دارما کودک‬ ‫پادکســت های دارمــا تخصصــی در زمینــه مدیتیشــن‪ ،‬مراقبــه و‬ ‫روان شناســی تولیــد می شــوند‪« .‬دارمــا کــودک» پادکســتی اســت‬ ‫کــه بــا هــدف پرکــردن خــاء سیســتم اموزشــی ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫هلیــا در ایــن پادکســت به شــیوه ای کودکانــه بــه بچه هــا امــوزش‬ ‫ش خــود را حفــظ کننــد و هدایــت‬ ‫می دهــد چطــور می تواننــد ارام ـ ‬ ‫ذهنشــان را بــر عهــده بگیرنــد‪ .‬ایــن اموزش هــا داســتان وار ارائــه‬ ‫می شــوند و کــودکان را جــذب می کننــد‪« .‬دارمــا کــودک» بــا‬ ‫اســتفاده از منابــع علمــی ب ـه روز دنیــا تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پادکست رادیو کودکان دنیا‬ ‫ایــن پادکســت از هــر دری ســخن می گویــد! همــه اپیزودهــای‬ ‫پادکســت بــرای کــودکان مناســب نیســتند‪ .‬پدرهــا و مادرهــا بایــد از‬ ‫میــان اپیزودهــای مختلــف انهایــی را پیــدا کننــد کــه بــرای کــودکان‬ ‫تولیــد شــده اند‪« .‬رادیــو کــودکان دنیــا» زیرمجموعــه موسســه‬ ‫کــودکان دنیاســت؛ ایــن مجموعــه بــه فعالیت هــای مختلــف در‬ ‫حــوزه حمایــت از کــودکان و فراهم کــردن حقــوق انهــا می پــردازد‪.‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫فعالیــت پادکســترهای کــودک به زبــان فارســی به انــدازه زبــان‬ ‫انگلیســی گســترده نیســت؛ بــه همیــن دلیــل در فهرســت‬ ‫پادکســت های انگلیســی موضوعــات متنوع تــری را دیدیــم‪.‬‬ ‫پادکســت بــرای کــودکان بــه زبــان فارســی بیشــتر به داستان ســرایی‬ ‫می پــردازد و تنهــا پادکســتی کــه تاکنــون عملکــرد متفاوتــی داشــته‪،‬‬ ‫«دارمــا کــودک» بــوده اســت‪ .‬پادکسـت های فارســی در ســال های‬ ‫اخیــر رشــد خوبــی داشــته اند و احتمــاال در ســال های اینــده‬ ‫پادکســترهای کــودک هــم وارد حوزه هــای جدیــدی می شــوند و‬ ‫تنــوع بیشــتری در ایجــاد خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫فاطمه زاهدی‬ ‫راهکارهاییبرای افزایش‬ ‫موفقیت ای وی اف‬ ‫ای وی اف یــا لقــاح ازمایشــگاهی روشــی اســت کــه در ان یــک‬ ‫تخمــک بــا اســپرم در خــارج از بــدن بــارور می شــود و ســپس جنیــن‬ ‫بــه رحــم منتقــل می شــود و در صــورت موفقیــت بــارداری اغــاز‬ ‫می شــود‪ .‬هنــگام اماده شــدن‪ ،‬شــروع و تکمیــل چرخــه ای وی اف‬ ‫ممکــن اســت احساســات مختلفــی داشــته باشــید‪ .‬اضطــراب‪،‬‬ ‫غمگینــی و عــدم اطمینــان احساســات رایجــی هســتند‪ .‬بایــد بدانید‬ ‫کــه ‪ ۳۰‬روز منتهــی بــه چرخــه ‪ IVF‬بــرای اطمینــان از ســامتی و‬ ‫امادگــی کامــل بــدن شــما بــرای ایــن فراینــد پزشــکی بســیار مهــم‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن مقالــه راهکارهایــی بــرای افزایــش موفقیــت ای وی‬ ‫اف را بــه شــما معرفــی می کنیم‪.‬ادامــه شــماره ‪480‬‬ ‫داروهایــی کــه ممکــن اســت بــا داروهــای بــاروری تداخــل داشــته‬ ‫باشــند‬ ‫همان طــور کــه خودتــان را بــرای شــروع چرخــه ‪ IVF‬امــاده می کنیــد‪،‬‬ ‫هــر دارویــی را کــه مصــرف می کنیــد بــه پزشــک خــود اطــاع دهیــد‪.‬‬ ‫داروهای معمولی را هم در نظر بگیرید‬ ‫مطمئــن شــوید کــه همه چیــز را فهرســت کرده ایــد‪ ،‬حتــی‬ ‫معمولی تریــن داروهــا ماننــد‪:‬‬ ‫یک قرص الرژی روزانه؛‬ ‫استامینوفن (تیلنول) یا ایبوپروفن (ادویل)؛‬ ‫مکمل های بدون نسخه (‪.)OTC‬‬ ‫داروهایی که تاثیر بالقوه دارند‬ ‫برخی از داروها به طور بالقوه می توانند‪:‬‬ ‫با داروهای باروری تداخل ایجاد کنند؛‬ ‫باعث عدم تعادل هورمونی شوند؛‬ ‫درمان ‪ IVF‬را کم اثر کنند‪.‬‬ ‫مهم ترین داروهایی که نباید فراموش کنید‬ ‫داروهــای زیــر مهم تریــن مــواردی هســتند کــه بایــد از انهــا اجتنــاب‬ ‫کنید‪:‬‬ ‫داروهــای ضدالتهابــی غیراســتروئیدی تجویــزی ماننــد اســپرین‪،‬‬ ‫ایبوپروفــن و ناپروکســن؛‬ ‫داروهای مرتبط با سالمت روان مانند داروهای ضدافسردگی؛‬ ‫استروئیدها‪ ،‬مانند داروهای اسم یا لوپوس؛‬ ‫داروهای ضدتشنج؛‬ ‫داروهای تیروئید؛‬ ‫محصــوالت پوســتی‪ ،‬به ویــژه محصــوالت حــاوی اســتروژن یــا‬ ‫پروژســترون؛‬ ‫داروهای شیمی درمانی‪.‬‬ ‫از پزشــک خــود بپرســید کــه ایــا امــکان تجویــز جایگزیــن در طــول‬ ‫چرخــه ‪ IVF‬و حتــی در دوران بــارداری وجــود دارد یــا خیــر‪.‬‬ ‫عالئم عوارض جانبی ‪ IVF‬و روش مدیریت انها‬ ‫درســت اســت کــه یــک چرخــه ‪ IVF‬می توانــد غیرقابل پیش بینــی‬ ‫باشــد‪ ،‬امــا در ایــن بیــن‪ ،‬یــک چیــز قطعــی اســت‪ :‬عالئــم فیزیکــی‬ ‫بی شــمار‪ .‬شــرایط در هــر زن و هــر ســیکل متفــاوت اســت؛ بنابرایــن‬ ‫هیــچ راه مطمئنــی بــرای دانســتن ایــن موضــوع وجــود نــدارد کــه کدام‬ ‫عارضــه جانبــی را در هــر روز از هــر چرخــه خــاص تجربــه خواهیــد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫در اینجــا چنــد عالمــت مهــم و راه هایــی بــرای مدیریــت یــا حتی غلبه‬ ‫بــر عــوارض جانبــی داروهــای بــاروری معرفــی می کنیم‪:‬‬ ‫‪ .۱‬خون ریزی یا لکه بینی‬ ‫در صــورت بــروز خون ریــزی یــا لکه بینــی در طــول چرخــه‪ ،‬فــورا بــا‬ ‫پزشــک خــود تمــاس بگیریــد‪ .‬خون ریــزی خفیــف یــا لکه بینــی پــس از‬ ‫بازیابــی تخمــک طبیعــی اســت‪ .‬از تامپــون اســتفاده نکنیــد‪.‬‬ ‫پــس از یــک چرخــه ‪ IVF‬منتظــر بدتریــن پریــود زندگــی خــود باشــید‪،‬‬ ‫زیــرا هورمون هــای مورداســتفاده نه تنهــا بــه رشــد تخمک هــا کمــک‬ ‫می کننــد‪ ،‬بلکــه پوشــش داخلــی را نیــز ضخیــم می کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫موضــوع بــرای همــه اتفــاق نمی افتــد‪ ،‬امــا درصورتی کــه ان را تجربــه‬ ‫کردیــد‪ ،‬نگــران نباشــید و در صــورت نیــاز‪ ،‬داروهــای مســکن را طبــق‬ ‫توصیه هــای پزشــک مصــرف کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬سردرد‬ ‫برخی از داروهای بدون نسخه برای تسکین درد عبارت اند از‪:‬‬ ‫استامینوفن؛‬ ‫ایبوپروفن؛‬ ‫پدهای گرمایشی‪.‬‬ ‫قبــل از مصــرف هرگونــه دارو بــا پزشــک مشــورت کنیــد و در بهتریــن‬ ‫دوز بــرای خودتــان را از او بپرســید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬نفخ‬ ‫ممکــن اســت غیرمنطقــی بــه نظــر برســد‪ ،‬امــا مصــرف مایعــات‬ ‫بیشــتر می توانــد نفــخ را تســکین دهــد‪ .‬اگــر از خــوردن اب خســته‬ ‫شــده اید‪ ،‬خودتــان را بــا ایــن مــوارد هیدراتــه کنیــد‪:‬‬ ‫اب نارگیل؛‬ ‫نوشیدنی ها یا قرص های الکترولیت کم قند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬گرگرفتگی‬ ‫لباس های سبک بپوشید؛‬ ‫در فضاهای دارای تهویه مطبوع بمانید؛‬ ‫با اب خنک‪ ،‬بدنتان را هیدراته نگه دارید؛‬ ‫از سیگارکشیدن‪ ،‬مصرف غذاهای تند و کافئین خودداری کنید؛‬ ‫تمرینات تنفس عمیق را انجام دهید؛‬ ‫ورزش های سبک مانند پیاده روی یا یوگا را انجام دهید‪.‬‬ ‫شما بگویید‬ ‫ایــا شــما هــم در حــال طی کــردن چرخــه ای وی اف هســتید؟ از‬ ‫چــه راهکارهایــی بــرای افزایــش موفقیــت ‪ ivf‬اســتفاده می کنیــد؟‬ ‫تجربیات تــان در مــورد مراقبت هــای ایــن دوره حســاس را بــا مــا و‬ ‫کاربــران عزیــز چطــور در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫ایا با اعتیاد مجالی برای «خوب بودن» باقی می ماند؟ راه خوب بودن و خوب ماندن را بر خود نبندیم؟‬ ‫اعتیاد میراث شوم برای ایندگان خواهد بود؛ اگر تربیت صحیح فرزندان خود را به دیگران واگذاریم‪.‬‬ ‫ان کس که در ابتدای مسیر اعتیاد احساس بزرگی می کند‪ ،‬دیری نمی پاید که حقارت را احساس می کند‪.‬‬ ‫هر انچه در بهار زندگی زیبا جلوه می کند‪ ،‬با خزان اعتیاد به زشتی می گراید‪.‬‬ صفحه 6 ‫پلیــس فتــا از دســتگیری کالهبــردار اینترنتــی خبــر داد کــه بــا حربــه صــدور کارت اقامــت‪ ،‬از اتبــاع خارجــه‬ ‫مبالغــی را دریافــت مــی کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی موالــی‪ ،‬پلیــس فتــا در تشــریح ایــن خبــر اعــام کــرد؛ ایــن جــوان ‪ 27‬ســاله از هشــت مــاه قبل‬ ‫در فضــای مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی اقــدام بــه تبلیــغ صــدور یــا تمدیــد کارت اقامــت بــرای اتبــاع می کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی تحقیقــات فنــی و بررس ـی های انجام شــده متهــم مــورد شناســایی قــرار گرفــت و مامــوران‬ ‫ایــن پلیــس ضمــن هماهنگــی بــا مقــام قضائــی متهــم را در مخفیــگاه خــود بــه همــراه تجهیــزات ارتــکاب جــرم‬ ‫دســتگیر و بــه پلیــس فتــا انتقــال دادنــد‪.‬‬ ‫دستگیری جاعل‬ ‫اینترنتی کارت‬ ‫اقامت‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬بهمن ‪1400‬‬ ‫کودکان و شبکه های اجتماعی‬ ‫همانطــور کــه می دانیــد‪ ،‬شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بــه ســرعت در حــال رشــد و توســعه‬ ‫می باشــند‪ .‬در ســال های اخیــر در کشــورمان‬ ‫نیــز در فضــای اینترنــت در تطابــق بــا اداب و‬ ‫رســوم ایرانــی و اســامی ایــن شــبکه ها شــکل‬ ‫گرفتــه انــد و در حــال رشــد هســتند‪ .‬امــروزه‬ ‫عضویــت در شــبکه های اجتماعــی در کــودکان‬ ‫نیــز فراگیــر شــده اســت‪ .‬مــا بــه شــما راه هایــی‬ ‫را پیشــنهاد می کنیــم تــا بتوانیــد از فرزندانتــان‬ ‫در فضــای مجــازی محافظــت کنیــد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه می دانیــد‪ ،‬شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بــه ســرعت در حــال رشــد و توســعه‬ ‫می باشــند‪ .‬در ســال های اخیــر در کشــورمان‬ ‫نیــز در فضــای اینترنــت در تطابــق بــا اداب و‬ ‫رســوم ایرانــی و اســامی ایــن شــبکه ها شــکل‬ ‫گرفتــه انــد و در حــال رشــد هســتند‪ .‬امــروزه‬ ‫عضویــت در شــبکه های اجتماعــی در کــودکان‬ ‫نیــز فراگیــر شــده اســت‪ .‬مــا بــه شــما راه هایــی‬ ‫را پیشــنهاد می کنیــم تــا بتوانیــد از فرزندانتــان‬ ‫در فضــای مجــازی محافظــت کنیــد‪.‬‬ ‫در رابطــه بــا ان والدینــی کــه اطالعــات‬ ‫کامپیوتــری و اینترنتــی فرزندانشــان نســبت بــه‬ ‫ان هــا بیشــتر اســت‪ ،‬بایــد بداننــد کــه کــودکان‬ ‫بــه انــدازۀ کافــی بــزرگ نیســتند تــا همــۀ رفتارها‬ ‫و مــوارد گوناگونــی کــه در اینترنــت وجــود دارد‬ ‫را درک کننــد‪ .‬در مــواردی در اینترنــت ان هــا‬ ‫مــورد تهدیــد قــرار می گیرنــد‪ ،‬پــس والدیــن‬ ‫می بایســت روی اســتفاده فرزندانشــان از‬ ‫اینترنــت نظارتــی دقیــق داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــا رعایــت نــکات زیــر والدیــن می تواننــد‬ ‫امنیــت فرزنــدان خــود در اینترنــت و شــبکه های‬ ‫اجتماعــی را بــاال ببرنــد‪:‬‬ ‫تفــاوت بیــن اشــتراک گــذاری اطالعات و فاش‬ ‫کــردن اطالعــات را بــه کــودکان خــود بیاموزیــم‪.‬‬ ‫مثــا ًوقتــی در اینترنــت یــا شــبکه های اجتماعی‬ ‫صحبــت از بــه اشــتراک گــذاری عکــس‪ ،‬عقایــد‪،‬‬ ‫تجربه هــا و‪ ...‬اســت‪ ،‬بــه کــودکان بیاموزیــم‬ ‫هرگــز اطالعــات شــخصی‪ ،‬شــماره تمــاس‪،‬‬ ‫ادرس‪ ،‬شــماره حســاب بانکــی‪ ،‬پســورد و‪ ...‬را‬ ‫بــه اشــتراک نگذارنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه ان هــا توضیــح داده شــود کــه‬ ‫اگــر عکــس یــا اطالعاتــی را در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بــه اشــتراک می گذارنــد‪ ،‬بعدهــا ان را‬ ‫می تــوان حــذف کــرد امــا امــکان خطــر‪ ،‬حتــی در‬ ‫همــان زمــان کوتــاه نیــز وجــود دارد و نمی تــوان‬ ‫اثــرات ان را بــه کلــی از بیــن بــرد‪.‬‬ ‫بــه کودکانمــان امــوزش دهیــم هرگــز بــا‬ ‫غریبه هــا در محیــط مجــازی صحبــت نکننــد‬ ‫حتــی اگــر در حیــن صحبــت کــردن بتواننــد‬ ‫ان هــا را ببیننــد‪ :‬گفتگــو بــا فــرد غریبــۀ انالیــن‪،‬‬ ‫خطرنــاک و مضــر اســت‪ .‬رابطــه ای ممکــن‬ ‫اســت بیــن ان هــا بــه وجــود ایــد و ان فــرد‬ ‫بازی جرات‬ ‫و حقیقت عامل هتک‬ ‫حیثیت معلم در شاد‬ ‫ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪ :‬وی در ادامــه‬ ‫اظهــارات خــود بیــان داشــت چنــد وقــت پیــش‬ ‫در شــبکه اجتماعی شــاد در حال ارائه تدریس‬ ‫بــه دانش امــوزان بــودم کــه شــخصی ناشــناس‬ ‫اقــدام بــه انتشــار کلیپــی توهین امیــز علیــه‬ ‫بنــده در بســتر ایــن شــبکه نمــوده کــه ســبب‬ ‫هتــک حیثیــت بنــده شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمدپــور گفــت‪ :‬بــا اقدامــات‬ ‫تخصصــی افســران ســایبری ردپــای مجــرم‬ ‫در فضــای مجــازی شناســایی شــد و بــا محــرز‬ ‫شــدن اطالعــات هویتــی ایــن شــخص بــرای‬ ‫پلیــس و ضمــن هماهنگــی بــا مقــام قضایــی‬ ‫بــه ایــن پلیــس احضــار گردیــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری افــزود‪ :‬بــا وجــود اینکــه‬ ‫متهــم بــه ســن قانونــی نرســیده بــود جهــت‬ ‫اخــذ اظهــارات بــه همــراه والدیــن در ایــن‬ ‫پلیــس حضــور یافــت کــه در اظهــارات خــود‬ ‫بــه بــزه ارتکابــی اعتــراف نمــود و بیــان داشــت‬ ‫مدتــی پیــش بــا دوســتان مشــغول بــه بــازی‬ ‫تحــت عنــوان (جــرات و حقیقــت) بودیــم‪ ،‬و‬ ‫زمانــی کــه نوبــت بــازی بــه مــن رســید مــن‬ ‫پلیــس فتــا از کشــف پرونــده هتــک حیثیــت‬ ‫در بســتر نرم افــزار شــاد توســط کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ «علــی‬ ‫محمدپــور» در تشــریح ایــن خبــر گفــت؛ در پــی‬ ‫مراجعــه یکــی از معلمــان بــه پلیــس فتــا و ارائه‬ ‫مرجوعــه قضایــی بــه ایــن پلیــس کــه مدعــی‬ ‫شــده بــود فــردی در بســتر شــبکه اجتماعــی‬ ‫شــاد موجــب هتــک حیثیــت وی شــده اســت‪،‬‬ ‫رســیدگی به پروند ه در دســتور کار کارشناســان‬ ‫دستگیری عامالن برداشت‬ ‫اسکیمری در استان گلستان‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان از دســتگیری بانــد ‪ 3‬نفــره کــه بــا‬ ‫کپــی کارت هــای بانکــی‪ ،‬اقــدام بــه برداشــت وجــه در حــدود دو میلیــارد‬ ‫ریــال از حســاب شــهروندان کــرده بودنــد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی پلیس فتــا‪:‬‬ ‫ســرهنگ ابراهیــم پرســا در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی‬ ‫ارجــاع پرونده هــای متعــدد برداشــت از کارت هــای بانکــی و تخلیــه‬ ‫حســاب مال باختــگان‪ ،‬پیگیــری موضــوع به صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫مامــوران پلیــس فتــا گلســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫غریبــه ایــن رابطــه را تــا زمانــی کــه فرزنــد شــما‬ ‫بــه او اعتمــاد پیــدا کنــد‪ ،‬ادامــه دهــد‪ ،‬و ایــن‬ ‫موضــوع می توانــد موجــب سوءاســتفاده از او‬ ‫گــردد‪.‬‬ ‫بــه فرزندانمــان امــوزش دهیــم تــا دسترســی‬ ‫بــه اطالعــات پروفایــل خــود را بــرای همــه بجــز‬ ‫افــراد نزدیــک مــورد اعتمــاد و امــن‪ ،‬محــدود‬ ‫کننــد‪ .‬تنظیمــات مســتمر حریــم خصوصــی‬ ‫وب ســایت‪ ،‬بــه کاربــران ایــن اجــازه را می دهــد‬ ‫تــا انتخــاب کننــد اطالعاتشــان را بــا چــه کســانی‬ ‫در میــان گذارنــد‪.‬‬ ‫همیشــه ارتبــاط دوســتانۀ خــود بــا فرزندانتــان‬ ‫را حفــظ کنیــد تــا ان هــا بداننــد شــما همیشــه‬ ‫امــادۀ صحبــت بــا ان هــا در رابطــه بــا هــر‬ ‫مشــکل یــا مســاله ای کــه بــرای ان هــا در فضــای‬ ‫مجــازی رخ می دهــد‪ ،‬هســتید‪.‬‬ ‫هنــگام اســتفادۀ ان هــا از اینترنــت‪ ،‬بــا ان هــا‬ ‫همــراه شــوید و بــرای خــود در وب ســایت ها‬ ‫و شــبکه های اجتماعــی کــه فرزندتــان در ان‬ ‫عضویــت دارد‪ ،‬صفحــه ای بســازید و عضــو‬ ‫شــوید‪ .‬ایــن کار بــه شــما کمــک می کنــد تــا‬ ‫بتوانیــد بهتــر بــا نحــوه فعالیــت و ارتباطــات‬ ‫انهــا اشــنا شــوید و همچنیــن بتوانیــد تمــام‬ ‫کارهــا و همچنیــن دوســتان فرزندانتــان را‬ ‫تحــت نظــر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫جــرات را انتخــاب کــردم کــه دوســتانم از مــن‬ ‫خواســتن ایــن کلیــپ توهین امیــز را بــرای‬ ‫معلــم ارســال نمایــم‪ ،‬وی در پایــان از کــرده‬ ‫خــود اظهــار ندامــت و پشــیمانی کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی محمدپــور خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫در بســیاری از مواقــع ممکــن اســت نوجوانــان‬ ‫بــه دلیــل عــدم اشــنایی کافــی بــا مخاطــرات‬ ‫فضــای مجــازی اقــدام بــه رفتارهــای شــتاب‬ ‫زده و اشــتباه نمایند‪ ،‬و همچنین تاثیرپذیری‬ ‫نوجوانــان از یکدیگــر بیشــترین دلیــل بــروز‬ ‫مشــکالت در ایــن بازی هاســت‪ ،‬لــذا بهتــر‬ ‫اســت والدیــن نــه گفتــن را بــرای ان کــه فرزنــد‬ ‫بتوانــد در ارتبــاط بــا افــراد مختلــف بهتــر و‬ ‫ســالم تر عمــل کنــد بــه انهــا یــاد دهنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پلیــس فتــا به صــورت شــبانه‬ ‫روزی امــاده پاســخگویی بــه شــهروندان‬ ‫بــوده و کاربــران می تواننــد در صــورت‬ ‫مواجهــه بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک ان‬ ‫را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش گزارش هــای‬ ‫مردمــی و یــا بــا شــماره ‪ 096380‬بــا مــا در‬ ‫میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی اظهــار داشــت‪ :‬در بررســی فنــی و تخصصــی‬ ‫حســاب بانکــی مال باختــگان محــرز شــد کــه برداشــت از حســاب بانکــی‬ ‫ان هــا از طریــق کپــی کارت بانکــی به وســیله دســتگاه اســکیمر و توســط‬ ‫افــرادی در پوشــش فروشــنده میــوه صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا شــگردهای خــاص پلیســی متهمــان شناســایی و‬ ‫بالفاصلــه مامــوران بــا دریافــت حکــم قضائــی بانــد ســه نفــره اســکیمر را‬ ‫دســتگیر و متالشــی کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا بابیــان این کــه متهمــان بــا ایــن شــیوه اقــدام بــه برداشــت‬ ‫غیرمجــاز در حــدود ‪ 2‬میلیــارد ریــال از حســاب های بانکــی کــرده بودنــد‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن خصــوص پرونــده ای تشــکیل و بــه همــراه متهمــان‬ ‫بــه مرجــع قضائــی تحویــل داده شــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان در پایــان بــه شــهروندان توصیــه کرد‪:‬‬ ‫در هنــگام خریــد کاال‪ ،‬حتمــا ً صاحــب کارت عملیــات پرداخــت را انجــام‬ ‫دهــد و رمــز عبــور را خــودش وارد نمایــد‪ ،‬تــا از هرگونــه سوءاســتفاده از‬ ‫کارت هــای بانکــی جلوگیــری بــه عمــل ایــد و در صــورت بــروز مشــکالت در‬ ‫فضــای ســایبری‪ ،‬بــه پلیــس فتــا مراجعــه و مشــکل خــود را بــا کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس در میــان بگذارنــد و یــا بــا مرکــز فوریت هــای ســایبری پلیــس‬ ‫فتــا بــه شــماره ‪ 096380‬تمــاس حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫شناسایی خانم انتقام جوی اینستاگرامی‬ ‫پلیــس فتــااز شناســایی کاربــران مجرمــی کــه بــا اســتفاده از صفحــه اینســتا گــرام اقــدام بــه تخریــب‬ ‫همــکار قبلــی خــود نمــوده بودند‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرگرد احســان‬ ‫بهمنی گفــت؛ کاربــران در شــبکه های اجتماعــی بــا توجــه بــه پنهــان بــودن هویــت اصلــی اقــدام بــه‬ ‫انتقــام گیــری و تخلیــه هیجانــی خــود مــی نماینــد کــه گاهــن همــراه بــا بارگــزاری محتویــات مجرمانــه‬ ‫و ایجــاد مزاحمــت بــرای ســایر اعضــاء کــه بــا انــان اختالفــات شــخصی دارنــد مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬علیرغــم اینکــه بارهــا تاکیــد شــده جهــت حــل اختالفــات مالــی از طریــق‬ ‫مراجــع قانونــی اقــدام گــردد بعضــا شــاهد هســتیم افــراد بــا ایجــاد صفحــه و نشــر اکاذیــب و تهدیــد‬ ‫و‪ ...‬بــرای طــرف مقابــل اقــدام بــه در خواســت وجــوه معوقــه خــود مــی نماینــد یــا بعضــا بــه علــت‬ ‫اختــاف نظــر بــا انتشــار مطالــب کــذب یــا فحاشــی ســعی در تخلیــه هیجانــی خــود درخصــوص‬ ‫اختالفــات شــخصی بــا طــرف مقابــل خــود را در فضــای مجــازی دارنــد کــه طبعــات نامطلوبــی را‬ ‫انتقام یک کینه‬ ‫قدیمی در فضای‬ ‫مجازی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری مزاحــم‬ ‫ناشــناس کــه منجــر بــه اختــاف خانوادگــی شــد‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ دوم حمیدرضــا‬ ‫ســلطان ابــادی درتشــریح ایــن پرونــده قضایــی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان‬ ‫مبنــی بــر مزاحمت هــای یــک صفحــه اینســتاگرامی‬ ‫ناشــناس کــه بــا ارســال پیام هــای توهیــن امیــز و‬ ‫تهدیــد باعــث ایجــاد اختــاف بیــن وی و همســرش‬ ‫گردیــده بــود‪ ،‬رســیدگی بــه پرونــده در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی از شناســایی متهــم خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬بعــد از اقدامــات تخصصــی و فنی مهندســی‬ ‫تیــم کارشناســان پلیــس فتــا‪ ،‬متهــم شناســایی و‬ ‫بــا دســتور مقــام محتــرم قضایــی بــه ایــن پلیــس‬ ‫دعــوت شــد و پــس از مشــاهده دالیــل و مســتندات‬ ‫لــب بــه اعتــراف گشــود و گفــت بــه علــت داشــتن‬ ‫یــک کینــه شــخصی در گذشــته با شــاکی کــه یکی از‬ ‫دوســتان قدیمــی بنــده بــوده اســت و گرفتــن انتقــام‬ ‫از وی با در اختیار داشــتن شــماره همســرش اقدام‬ ‫بــه ارســال پیــام هــای توهیــن امیــز بــرای شــاکی و‬ ‫همســر وی کــرده تــا از ایــن طریــق ارامــش زندگــی‬ ‫او را بــر هــم بزنــم‪.‬‬ ‫وی اظهارکــرد‪ :‬دلیــل اینکــه مجرمیــن یــا کاربــران‬ ‫فضــای مجــازی خیلــی راحت تــر از فضــای حقیقــی‬ ‫اخالقیــات را زیــر پــا می گذارنــد‪ ،‬پنهــان شــدن‬ ‫در قالــب هویت هــای مجــازی اســت‪ .‬ایــن افــراد‬ ‫معمــوال گمــان میکننــد در صــورت شکســتن خطوط‬ ‫قرمــز اخالقــی و اجتماعــی‪ ،‬مورد مواخذه ‪ ،‬ســرزنش‬ ‫و یــا مجــازات قــرار نمی گیرنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬پلیــس فتــا‬ ‫بــا هرگونــه فعالیــت ســوء و هنجارشــکن برخــورد‬ ‫کــرده و در ایــن خصــوص هیچگونــه مالیمتــی‬ ‫نخواهــد داشــت‪ ،‬همچنیــن شــهروندان در صــورت‬ ‫بــروز مشــکل و مواجهــه با جرائم رایانـه ای می توانند‬ ‫بــا مراجعــه حضــوری بــه پلیــس فتــا از راهنمایــی‬ ‫مســتقیم کارشناســان و یــا بــا مراجعــه بــه ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬و‬ ‫ثبــت درخواســت در قســمت درخواســت هــای‬ ‫مردمــی و یــا بــا شــماره گیــری ‪ 096380‬مرکــز‬ ‫امـــداد و فوریت هــای سایبـــری بــه جهــت اســتفاده‬ ‫از مشــاوره ها و راهنمایی هــای کارشناســان ایــن‬ ‫پلیــس در جهــت رفــع مشــکالت احتمالــی خــود‬ ‫اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫لذت مصرف مواد‬ ‫مخدر ماندنی تر‬ ‫است یا ذلت ان؟‬ ‫بدنبــال داشــته اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بیــان داشــت‪ :‬درپــی مراجعــه احــدی از شــهروندان بــه پلیــس فتــا مبنــی بــر‬ ‫مزاحمــت اینترنتــی توســط شــخص ناشناســی در شــبکه اجتماعــی اینســتا گــرام کــه موجــب ســلب‬ ‫اســایش وی شــده اســت‪ ،‬پرونــده ای تشــکیل و در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬افســران پلیــس فتــا بالفاصلــه بــا تشــکیل پرونــده و بــا توجــه بــه اظهــارات اولیــه شــاکی‬ ‫شــروع بــه جمـع اوری مســتندات دیجیتــال کــرده و بــا اســتفاده از شــیوه های فنــی و پلیســی ضمــن‬ ‫شناســایی متهــم ‪ ،‬وی را طــی هماهنگــی بــا مقامــات قضایــی در یــک عملیــات پلیســی بــه همــراه‬ ‫تجهیــزات دیجیتالــی دســتگیر کردنــد ‪.‬‬ ‫ایــن مســئول انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم پــس از دســتگیری بــا روبـه رو شــدن بــا ادلــه دیجیتــال‬ ‫انکارناپذیــر جمـع اوری گردیــده لــب بــه ســخن گشــود و بــه بــزه ارتکابــی اعتــراف کــرد و اعــام نمــود‬ ‫بنــده بــا شــاکی مشــکل واختــاف نظــر داشــتم و ایشــان همــکار قبلــی بنــده مــی باشــد کــه بــه دلیــل‬ ‫تعدیــل نیــرو از محــل کارم اخــراج شــده ام و ایشــان را باعــث اینــکار میدانــم و اقــدام بــه ایجــاد‬ ‫مزاحمــت بــرای شــاکی نمــودم‪.‬‬ ‫ســرگرد بهمنــی بــا توجــه بــه پرونده هایــی کــه بــا موضــوع مزاحمــت اینترنتــی تشــکیل می گــردد‪ ،‬بــه‬ ‫کاربــران هشــدار داد‪ :‬شــهروندان بــه هیــچ وجــه اختالفــات شــخصی و کاری را بــه فضــای مجــازی‬ ‫نکشــانید‪ ،‬هرکــس در فضــای مجــازی بــه توهیــن‪ ،‬تهدیــد‪ ،‬نشــر اکاذیــب و ‪ ...‬اقــدام کنــد بــه موجــب‬ ‫قانــون جــرم محســوب می شــود وبرابــر قانــون شــامل پیگــرد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســرگرد بهمنــی گفــت‪ :‬کاربــران درصــورت مواجهــه بــا مــوارد مشــابه و وقــوع هرگونــه مشــکل در‬ ‫فضــای مجــازی مراتــب را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بــا مــا در‬ ‫میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪481‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫خرید پکیج الغری در‬ ‫فضای مجازی شهروند‬ ‫را به دردسر انداخت‬ ‫پلیــس فتــا از کشــف پرونــده فــروش پکیــج غیرمجــاز‬ ‫الغــری در فضــای مجــازی توســط کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ محمدعلــی فرهودی در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر گفــت؛ در پــی وصــول یــک فقــره پرونــده‬ ‫بــا موضــوع کالهبــرداری در فضــای مجــازی‪ ،‬موضــوع در‬ ‫دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪ :‬شــاکی پرونــده کــه خانــم‬ ‫جوانــی اســت بــا مراجعــه بــه پلیــس فتــا اظهــار داشــت در‬ ‫شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام قصــد خریــد پکیــج الغــری‬ ‫داشــتم و در یکــی از صفحــات اینســتاگرامی اقــدام بــه‬ ‫ســفارش محصــول نمــودم کــه پــس از ثبــت ســفارش و‬ ‫واریــز وجــه‪ ،‬هیــچ کاالیــی برایــم ارســال نشــده و صفحــه‬ ‫مذکــور بنــده را بــاک نمــوده و پاســخگو نیســت کــه‬ ‫درخواســت رســیدگی بــه موضــوع را دارم‪.‬‬ ‫ســرهنگ فرهــودی افــزود‪ :‬بــا پیگیــری کارشناســان‬ ‫پلیس فتــا‪ ،‬متهــم پرونــده شناســایی و وجــوه پرداختــی‬ ‫شــاکی بــه حســاب وی عــودت داده شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه فراوانــی اگهی هــا‬ ‫و تبلیغــات دروغیــن مجرمیــن در فضــای مجــازی‪ ،‬بــه‬ ‫شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬متاســفانه در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی کالهبــرداران بــا ایجــاد صفحــات جعلــی‪ ،‬اقــدام‬ ‫بــه تبلیــغ و فــروش کاال می نماینــد و پــس از جلــب اعتمــاد‬ ‫افــراد وجوهــی را دریافــت می کننــد و هیــچ کاالیــی بــرای‬ ‫فــرد ارســال نمی کننــد و الزم اســت شــهروندان در ایــن‬ ‫رابطــه هوشــیار باشــند و خریدهــای خــود را از مراکــز معتبــر‬ ‫و دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیــک انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پلیــس فتــا بــا تمــام تــوان امــاده‬ ‫خدمت رســانی در فضــای مجــازی بــوده و شــهروندان‬ ‫می تواننــد در صــورت مواجهــه بــا هــر مشــکلی در فضــای‬ ‫مجــازی مراتــب را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫مزاحمت اینترنتی با ارسال‬ ‫پیام های تهدید امیز‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری متهــم ســایبری خبــر داد کــه بــا‬ ‫اســتفاده از شــبکه اجتماعــی اقــدام بــه ارســال پیام هــای‬ ‫تهدیــد امیــز و فحاشــی نمــوده بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ فداییــان گفــت‪ :‬در پــی وصول‬ ‫یــک فقــره مرجوعــه قضایــی بــا موضــوع مزاحمــت اینترنتــی‬ ‫در شــبکه اجتماعــی روبیــکا کــه رســیدگی در دســتور‬ ‫کارشناســان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا بررســی تخصصــی و پلیســی صــورت گرفته‬ ‫و مســتندات ارائه شــده توســط شــاکی مشــخص گردید متهم‬ ‫بــا ارســال پیــام هــای تهدیدامیــز باعــث ایجاد ترس و اســترس‬ ‫بــرای خانــواده شــاکی گردیــده اســت کــه بــا توجــه بــه اهمیــت‬ ‫موضــوع رســیدگی پرونــده اغــاز گردید‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬بــا تحلیــل محتــوای موجــود گرداننــده‬ ‫صفحــه مزبــور مــورد شناســایی قــرار گرفــت و پــس از حضــور‬ ‫در پلیــس فتــا بــا بیــان مطالب کذب‪ ،‬قصد فریــب مامورین را‬ ‫داشــته و منکــر هرگونــه عمــل مجرمانــه شــد کــه بــا هوشــیاری‬ ‫کاراگاهــان ایــن پلیــس و بــا ارائــه مســتندات و ادلــه غیــر قابــل‬ ‫انــکار در نهایــت ایــن متهــم جــوان کــه بــه همــراه والدیــن خــود‬ ‫در پلیــس فتــا حضــور داشــت بــه بــزه ارتکابــی اعتــراف کــرده و‬ ‫بیان داشــت با پســر شــاکیه اختالف داشــتم و با اســتفاده از‬ ‫ایــن بســتر اقــدام بــه ارســال مطالــب نمــوده ام ‪.‬‬ ‫وی در توصیــه بــه کاربــران گفــت‪ :‬شــبکه های اجتماعــی‬ ‫بــرای ارســال پیــام هــای توهیــن امیــز و افتــرا نمــی باشــد از‬ ‫طرفــی والدیــن مــی بایســت ضمــن ارتقــاء دانــش ســایبری‬ ‫خــود مراقبــت الزم از فرزنــدان خــود در فضــای مجــازی داشــته‬ ‫باشــند و همــواره بــر عملکــرد انهــا نظــارت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا معرفــی ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‪ cyberpolice.ir‬از‬ ‫کاربران درخواســت کرد از مطالب اموزشــی این ســایت اســتفاده‬ ‫نموده و در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشــکوک و مجرمانه‬ ‫ان را از طریــق لینــک ســامانه پاســخگویی بــه فوریت هــای‬ ‫ســایبری‪ ،‬بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫اســکل ه تفریحــی بندرترکمــن یکــی از بهتریــن جاذبه هــای ایــن شــهر به شــمار م ـی رود و بــا‬ ‫گــرد اوردن امکانــات تفریحــی مناســب پذیــرای گردشــگران خارجــی و داخلــی زیــادی می شــود‪.‬‬ ‫قایق ســواری پرطرفدارتریــن فعالیــت تفریحــی در ایــن اســکله اســت‪ .‬تماشــای غــروب افتــاب و‬ ‫تو گذار و‬ ‫دریــا نیــز از روی اســکله و ســاحل جذابیــت خــاص خــود را دارد‪ .‬عالوه بــر ای ـن ‪ ،‬گش ـ ‬ ‫خریــد در بازارچه هــای ســاحلی اطــراف اســکله خالــی از لطــف نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ -481‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 07‬رجب ‪- 1443‬شماره ‪-481‬‬ ‫‪ 09‬فوریه ‪07-- 2022‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬بهمن ‪09-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫اسکله بندر ترکمن‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫ُ‬ ‫« تداوم پر صالبت نهضت »‬ ‫گفتیــم کــه بــا حضــور حضــرت امــام خمینــی (ره) در تهــران و مدیریــت جریــان‬ ‫انقــاب اســامی در روزهــای نخســت نهضــت اســامی ‪ ،‬بــا اینکــه حــوادث پــی‬ ‫در پــی و متوالــی بــود امــا اتــکال و توســل معظــم لــه بــه خداونــد متعــال‪ ،‬ائمــه‬ ‫معصومیــن (علیهــم الســام) و بویــژه امــام زمان(عجــل اللــه تعالــی فرجــه‬ ‫الشــریف) باعــث شــود ‪ ،‬مــردم ‪ ،‬اطرافیــان امــام و حتــی دشــمنان ایــن صالبــت در‬ ‫مدیریــت کــه اســتحکام در کالم ایشــان را ایجــاد مــی کــرد کامــا مشــاهده کننــد ‪.‬‬ ‫چنانچــه حضــرت امــام در دیــدار بــا روحانیون شــهر اهواز گفتنــد‪ «:‬ادامه نهضت‬ ‫یــک تکلیــف اســت‪ » .‬در مالقــات وکالی دادگســتری بــا حضــور امــام‪ ،‬ایشــان‬ ‫گفتنــد‪ «:‬کــه شــاه بایــد محاکمــه شــود‪» .‬‬ ‫همــان اســتیصال و درماندگــی کــه از روز فــرار شــاه ‪ ،‬در بیــن ســران امریــکا‬ ‫شــاهدش بودیــم ایــن روزهــا نمــود و ظهــور بیشــتری یافتــه بــود ‪ ،‬رییــس جمهور و‬ ‫وزرای خارجــه و دفــاع امریــکا‪ ،‬پــس از پایــان ماموریــت ژنرال هــا هایــزر در ایــران‪،‬‬ ‫جلسـه ای بــا حضــور وی تشــکیل دادنــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت خارجــه امریــکا گفــت‪ « :‬مــا از اجــرای قانــون اساســی پشــتیبانی‬ ‫می کنیــم‪ .‬مــا از راه دیپلماتیــک بــا همــه گروه هــا‪ ،‬از جملــه مهــدی بــازرگان‪ ،‬در‬ ‫تمــاس بوده ایــم؛ امــا پــس از انتخــاب وی بــه نخســت وزیــری‪ ،‬هیچگونــه تماســی‬ ‫بــا وی برقــرار نشــده اســت‪».‬‬ ‫بــا اینکــه وزارت خارجــه امریــکا اعــام کــرده بــود‪ «:‬هنــوز دولــت بختیــار را بــه‬ ‫رســمیت می شناســد‪ » .‬امــا از طــرف دیگــر ســخنگوی کاخ ســفید گفــت‪ «:‬بختیــار‬ ‫بایــد نظــر اکثریــت مــردم را بپذیــرد‪» .‬‬ ‫پــس از اعــام نخســت وزیــری مهنــدس بــازرگان‪ ،‬بیــن اقایــان یداللــه ســحابی‪،‬‬ ‫امیرعبــاس انتظــام‪ ،‬بختیــار ‪ ،‬قره باغــی رییــس ســتاد ارتــش و رییــس اداره دوم‬ ‫ارتــش‪ ،‬مالقاتــی انجــام شــد‪ .‬در ایــن مالقــات‪ ،‬اقــای ســحابی و امیرانتظــام در‬ ‫صــدد بــر می اینــد کــه بختیــار را راضــی بــه اســتعفا نماینــد‪.‬‬ ‫از طرفــی بختیــار بــرای قــدرت نمایــی‪ ،‬از قره باغــی و مقــدم خواســت در حضــور‬ ‫انــان حمایــت مجــدد خــود را از بختیــار اعــام کننــد‪.‬‬ ‫دکتــر ســنجابی اعــام کــرد مذاکــره و تبــادل نظــر بیــن بختیــار و بازرگان بــرای حل‬ ‫مســالمت امیز مســائل ادامه دارد‪.‬‬ ‫رادیــو لنــدن گفــت‪ « :‬گفتگــو میــان جنبــش ایت اللــه خمینــی و ارتــش اغــاز شــده‬ ‫اســت‪ .‬گروههــا و اقشــار مختلــف مــردم‪ ،‬از جملــه دانشــگاهیان‪ ،‬از دولــت موقــت‬ ‫مهنــدس بازرگان پشــتیبانی و حمایــت کردند‪.‬‬ ‫روحانیــون و مــردم زنجــان و بخش هــای تابعــه در یــک راهپیمایــی بی ســابقه‬ ‫پنجــاه هــزار نفــری‪ ،‬حمایــت قاطــع خــود ار از امــام خمینــی (ره) و نخســت وزیــر‬ ‫منصــوب او اعــام داشــتند‪.‬‬ ‫در ایــن اجتمــاع‪ ،‬حجت االســام ابوالفضــل شــکوری بــه نمایندگــی از مــردم و‬ ‫روحانیــت‪ ،‬قطعنامــه ســی مــاده ای را مبنــی بــر‪:‬‬ ‫‪1‬ـ انحالل رژیم شاهنشاهی ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ انحالل مجلسین و دولت بختیار ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ مشروعیت دولت مهندس بازرگان‪ ،‬قرائت کرد و مورد تایید قرار گرفت‪.‬‬ ‫بــا مــرور اخبــار ایــن روزهــای ایــران مــی شــد تحلیــل کــرد کــه ایــن ارتــش‬ ‫شاهنشــاهی بــا انهمــه هزینه هــای گــزاف ‪ ،‬قــادر بــه مقابلــه بــا مــوج ســهمگین‬ ‫انقــاب اســامی ایــران نیســت ‪.‬‬ ‫اسوشــیتدپرس اعــام کــرد‪ « :‬دیپلمات هــای غربــی نزدیــک بــه ارتــش معتقدنــد‬ ‫کــه ژنرال هــا بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه بــرای کودتــا قــوی نیســتند‪» .‬‬ ‫از ســوی دیگــر رادیــو لنــدن و رادیــو مســکو‪ « :‬صدهــا تــن از افســران ســابق‪ ،‬از‬ ‫جملــه چنــد تــن از امــرای ارتــش کــه بــه علــت مخالفــت شــاه از ارتــش اخــراج‬ ‫شــده اند‪ ،‬پشــتیبانی خــود را از ایت اللــه خمینــی اعــام کردنــد‪» .‬‬ ‫کم کــم مــی شــد نتایــج مقاومــت مــردم در برابــر ارتــش و نظــام ستمشــاهی را‬ ‫تصمیمــات مقامــات رســمی ارتــش و دولــت مشــاهده کــرد ‪.‬‬ ‫فرمانــدار نظامــی تهــران بــه ایــن دلیــل کــه مــردم بــه مقــررات حکومــت‬ ‫نظامــی اهمیــت نمی دهنــد‪ ،‬ســاعات منــع عبــور و مــرور را کاهــش داد‪.‬‬ ‫کار رژیمــی کــه قــرار بــود «ژانــدارم منطقه»باشــد بــه ریختــن چمــاق بــه دســت هــا‬ ‫بــه خیابانهــا و اراذل بــازی رســیده بــود ‪.‬‬ ‫جمعــی از هــواداران رژیــم بــه طرفــداری از قانون اساســی‪ ،‬در یکی از ســالن های‬ ‫ورزشــگاه امجدیه اجتماع کردند‪.‬‬ ‫در بعــد سیاســت خارجــی و روابــط دیپلماتیــک هــم خــراب تــر از قبــل بــود ‪ .‬انــور‬ ‫ســادات‪ ،‬رییــس جمهــور مصــر‪ ،‬بــا شــاه در مراکــش تمــاس گرفــت‪ .‬و بســیاری‬ ‫معتقدنــد کــه ایــن تمــاس بــرای متقاعــد کــردن شــاه بــه تســلیم در برابــر امــام‬ ‫خمینــی( ره) و انقــاب اســامی بــود ‪.‬‬ ‫ایــن تحــوالت سیاســی بــه مســائل اقتصــادی و اجتماعــی هــم پیونــد خــورده‬ ‫بــود و بــر حمــل و نقــل ‪ ،‬روابــط خارجــی و‪ ..‬همــه شــئون سیاســت خارجــی‬ ‫تاثیــر گذاشــته بــود ‪.‬‬ ‫شــرکت های مهــم حمــل و نقــل هوایــی بــه علــت نــا امــن بــودن قلمــرو هوایــی‬ ‫ایــران‪ ،‬پرواز هــای خــود را بــه ایــران قطــع کردنــد‪ .‬مجمــع عمومــی ســازمان ملــل‬ ‫متحــد از اوضــاع ایــران اظهــار نگرانــی کــرد‪.‬‬ ‫یــک تبعــه امریــکا کــه در اصفهان راننده ای را مضروب کرده بود‪ ،‬توســط محکمه‬ ‫شــرعی مردم‪ ،‬پس از پرداخت دیه‪ ،‬ازاد شــد‪ .‬شــایان تذکر اســت که طبق قانون‬ ‫کاپیتوالسیون‪ ،‬محاکم ایران حق محاکمه هیچیک از افراد تبعه امریکا را ندارند‪.‬‬ ‫تشــکیل این دادگاه مردمی نشــانه قوت یافتن روز افزون مردم مســلمان اســت‪.‬‬ ‫ایــن تحــوالت و تغییــرات « تــداوم پـُـر صالبــت نهضــت اســامی مــردم ایــران » بــه‬ ‫رهبــری حضــرت امــام خمینــی( ره) را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫غیر ممکنی‬ ‫که ممکن شد‬ ‫عملیــات در ســاعت ‪ ،22:10‬توســط فرمانــده کل ســپاه‬ ‫بــا رمــز یــا فاطمهالزهــرا اغــاز شــد ‪ ،‬و غــواص هــا کــه از‬ ‫قبــل بــه درون اب رفتــه و در نزدیکــی ســنگرهای دشــمن‬ ‫کمیــن کــرده بودنــد تهاجــم خــود را بــرای شکســتن خــط و‬ ‫پاکســازی ان اغــاز کردنــد و همزمــان اتــش پرحجــم ادوات‬ ‫و تــوپ خانــه خــودی روی ســاحل جنوبــی ارونــد اجــرا شــد‬ ‫و بالفاصلــه نیروهــای مــوج دوم کــه در نهرهــای منتهــی‬ ‫بــه ارونــد منتظــر بودنــد بــه خــط دشــمن منتقــل شــده و‬ ‫بــه توســعه ســرپل مبــادرت ورزیدنــد ‪ .‬بــه لحــاظ موقعیــت‬ ‫جغرافیایـــی شــمال خلیــج فـــارس و منطقــه فــاو ‪ ،‬عملیــات‬ ‫والفجــر‪ 8‬از اهــداف سیـــاسی – نظامـــی ویــژه ای برخــوردار‬ ‫بــود کــه مهــم تریــن ان هــا عبــارت بودنــد از‪ - :‬تصــرف‬ ‫شــهر فــاو و تاسیســات بنــدری ان ‪ -‬هــم مــرزی بــا کویــت‪-‬‬ ‫تهدیــد بنــدر اُم القصــر ‪ -‬انهــدام و یــا تصــرف ســکوهای‬ ‫پرتــاب موشــک ‪ -‬تامیــن خورموســی و تــردد کشــتی هــا بــه‬ ‫بنــدر امــام خمینــی(ره) ‪ -‬تســلط بــر ارونــدرود ‪ -‬انســداد راه‬ ‫ورود عــراق بــه خلیــج فــارس (بــا پیــروزی در عملیــات همــه‬ ‫اهــداف فــوق محقــق گردیــد‪).‬‬ ‫اســتعداد دشــمن منطقــه عملیاتــی در حــوزه اســتحفاظی‬ ‫ســپاه هفتــم عــراق قــرار داشــت و بــا دو لشــکر ‪ 15‬و ‪26‬‬ ‫طرز تهیه دسر تمشک‬ ‫دســر تمشــک یــک دســر بســیار خوشــمزه و زیبــا اســت‬ ‫کــه بــا اســتفاده از ژلــه و مخلــوط پنیــر و خامــه و کیــک‬ ‫وانیلــی و میــوه تــازه تهیــه مــی شــود‪ .‬ایــن دســر بــه‬ ‫صــورت الیــه ای اســت و نیــاز بــه برگردانــدن نــدارد‪ .‬از‬ ‫ایــن رو الزم اســت قالــب شــفافی بــرای ایــن دســر‬ ‫انتخــاب شــود تــا الیــه هــای ان کامــا پیــدا باشــد‪ .‬مــی‬ ‫تــوان ایــن دســر را بــه صــورت تــک نفــره درون ظــرف‬ ‫هــای شیشــه ای و جــام تهیــه کــرد و در مهمانــی هــا و‬ ‫تولــد هــا ســرو نمــود‪ .‬تمشــک و تــوت سرشــار از انتــی‬ ‫اکســیدان و ویتامیــن ســی هســتند کــه بــرای افزایــش‬ ‫ایمنــی و ســامت بــدن مفیدنــد‪ .‬بــرای مشــاهده امــوزش‬ ‫طــرز تهیــه دســر تمشــک در ادامــه بــا ســایت چــی شــی‬ ‫همــراه باشــید‪.‬‬ ‫‪ ۲‬بسته‬ ‫پودر ژله تمشک‬ ‫به مقدار الزم‬ ‫تمشک و توت‬ ‫به مقدار الزم‬ ‫کیک وانیلی‬ ‫‪ ۲۰۰‬گرم‬ ‫پنیر خامه ای‬ ‫شیر تغلیظ شده نصف فنجان‬ ‫‪ ۱‬فنجان‬ ‫خامه همزده‬ ‫‪ ۱‬بسته معادل ‪ ۷۵‬گرم‬ ‫پودر خامه دریم ویپ‬ ‫کمی‬ ‫وانیل‬ ‫مرحله اول‬ ‫بــرای تهیــه دســر خوشــمزه و مجلســی بــا تمشــک در‬ ‫ابتــدای کار‪ ،‬یــک کاســه برداشــته و پــودر هــای ژلــه را‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫پیــاده و یــگان هایــی از نیــروی دریایــی پدافنــد مــی کــرد کــه‬ ‫بــا شــروع عملیــات‪ ،‬بیشــتر لشــکرهای عــراق وارد منطقــه‬ ‫شــدند ‪ .‬قــوای خــودی طراحــی واجــرای عملیــات توســط‬ ‫ســپاه پاســداران انقــاب اســامی انجــام شــد و قــرارگاه‬ ‫خاتــم االنبیــاء (ص) هدایــت و اجــرای عملیــات را بــا دو‬ ‫قــرارگاه عملیاتــی کربــا و نــوح بــر عهــده داشــت‪.‬‬ ‫همچنیــن چهــار قــرارگاه بــا ماموریــت هــای جداگانــه بــه‬ ‫شــرح ذیــل تشــکیل شــدند‪ - :‬قــرارگاه یونــس ‪ :1‬تحــت امــر‬ ‫قــرارگاه نــوح بــا نــاو تیــپ کوثــر ماموریــت تصــرف اســکله‬ ‫اال ُمیــه را بــر عهــده داشــت ‪ - .‬قــرارگاه یونــس ‪ :2‬قــرارگاه‬ ‫عملیاتــی نیــروی دریایــی ارتــش ‪ ،‬تحــت امــر قــرارگاه خاتــم‬ ‫االنبیــاء(ص) و ماموریــت تصــرف اســکله البکــر را بــر عهــده‬ ‫داشــت ‪ - .‬قــرارگاه رعــد‪ :‬قــرارگاه عملیاتــی نیــروی هوایــی‬ ‫ارتــش ‪ ،‬ماموریــت پشــتیبانی هوایــی و پدافنــد هوایــی‬ ‫را بــر عهــده داشــت ‪ - .‬قــرارگاه شــهید ســلیمان خاطــر‪:‬‬ ‫قــرارگاه عملیاتــی هوانیــروز ‪ ،‬بــا ماموریــت تشــکیل تیــم‬ ‫اتــش‪ ،‬تخلیــه مجــروح و هلــی بــرد نیــرو ‪ - .‬قــرارگاه قــدس‬ ‫بــا ســه تیــپ از ســپاه پاســداران ماموریــت تــک پشــتیبانی‬ ‫در محــور بواریــن را بــر عهــده داشــت‪ .‬طــرح عملیــات‬ ‫چهــار مرحلــه بــرای عملیــات مشــخص گردیــد‪ - :‬عبــور از‬ ‫رودخانــه و شکســتن خــط و پاکســازی ســرپل بــه دســت‬ ‫امــده ‪ - .‬تصــرف شــهر فــاو‪ ،‬رســیدن بــه خورعبداللــه و‬ ‫اســتقرار در منطقــه مثلثــی شــکل شــمال شــهر‪ ،‬همچنیــن‬ ‫اســتقرار در پایــگاه دوم موشــکی در شــمال غربــی شــهر‬ ‫‪ - .‬پیشــروی تــا ابتــدای کارخانــه نمــک و تشــکیل خــط‬ ‫دفاعــی بــه مــوازات ایــن منطقــه از ســاحل تــا خورعبداللــه‬ ‫‪ - .‬رســیدن بــه زمیــن انتهــای کارخانــه نمــک و کانــال‬ ‫انتهــای کارخانــه واقــع در جــاده اُم القصــر تــا ســاحل‬ ‫درون ان مــی ریزیــم‪ .‬ســپس‬ ‫طبــق دســتور روی پاکــت ان‬ ‫را امــاده مــی کنیــم‪ .‬بــرای ایــن‬ ‫کار‪ ،‬دو لیــوان اب جــوش روی‬ ‫پودرهــا مــی ریزیــم و بــا هــم‬ ‫مخلــوط مــی کنیــم‪.‬‬ ‫مرحله دوم‬ ‫ســپس دو لیــوان اب ســرد‬ ‫نیــز اضافــه مــی کنیــم و روی‬ ‫بخــار کتــری قــرار مــی دهیــم تــا‬ ‫بــه خوبــی حــل شــود و ژلــه هــا‬ ‫کامــا شــفاف شــود‪ .‬در ادامــه‬ ‫یــک قالــب مناســب برداشــته‬ ‫و ژلــه را درون ان مــی ریزیــم‪.‬‬ ‫ســپس درون یخچــال قــرار مــی‬ ‫دهیــم تــا بننــد‪.‬‬ ‫مرحله سوم‬ ‫کمــی کــه نیــم بنــد شــد و‬ ‫هنــوز حالــت چســبنده داشــت‪،‬‬ ‫تمشــک و تــوت هــا را روی ان مــی ریزیــم‪ .‬ســپس مجــدد‬ ‫درون یخچــال قــرار مــی دهیــم تــا کامــل ببنــدد‪ .‬در ایــن‬ ‫مرحلــه کیــک وانیلــی کــه از قبــل تهیــه کــرده ایــم را انــدازه‬ ‫قالــب بــرش مــی زنیــم و روی ژلــه قــرار مــی دهیــم‪.‬‬ ‫مرحله چهارم‬ ‫دوبــاره درون یخچــال قــرار مــی دهیــم‪ .‬یــک کاســه بــزرگ‬ ‫برداشــته و پنیــر خامــه ای را درون ان مــی ریزیــم و بــا‬ ‫همــزن مــی زنیــم تــا یکدســت شــود‪ .‬ســپس شــیر تغلیــظ‬ ‫شــده امــاده را بــه ان اضافــه مــی کنیــم‪ .‬خامــه همــزده‬ ‫رودخانــه ارونــد ‪ .‬شــرح عملیــات عملیــات در ســاعت‬ ‫‪ 22:10‬تاریــخ ‪ ،1364/11/20‬توســط فرمانــده کل ســپاه‬ ‫بــا رمــز یــا فاطمهالزهــرا اغــاز شــد ‪ ،‬و غــواص هــا کــه از‬ ‫قبــل بــه درون اب رفتــه و در نزدیکــی ســنگرهای دشــمن‬ ‫کمیــن کــرده بودنــد تهاجــم خــود را بــرای شکســتن خــط و‬ ‫پاکســازی ان اغــاز کردنــد و همزمــان اتــش پرحجــم ادوات‬ ‫و تــوپ خانــه خــودی روی ســاحل جنوبــی ارونــد اجــرا شــد‬ ‫و بالفاصلــه نیروهــای مــوج دوم کــه در نهرهــای منتهــی‬ ‫بــه ارونــد منتظــر بودنــد بــه خــط دشــمن منتقــل شــده و‬ ‫بــه توســعه ســرپل مبــادرت ورزیدنــد ‪ .‬گســترش وضعیــت‬ ‫و تامیــن هــدف هــای عملیــات در همــان شــب اول چنــان‬ ‫غیــر منتظــره بــود کــه نیروهــای پشــتیبان کــه مــی بایســتی‬ ‫بــرای تامیــن مراحــل بعــدی عملیــات در صبــح یــا شــب‬ ‫دوم عملیــات بــه کار گرفتــه مــی شــدند‪ ،‬در ســاعت ‪12‬‬ ‫همــان شــب وارد منطقــه شــدند‪ .‬پــس از پاکســازی خــط‬ ‫اول ‪ ،‬یــگان مامــور جهــت تصــرف شــهر فــاو‪ ،‬بــا حضــور در‬ ‫مدخــل ورودی شــهر‪ ،‬بــه محاصــره ان پرداخــت ‪ .‬پــس از‬ ‫رفــع موانــع موجــود و مقابلــه بــا مقاومــت هــای دشــمن‪،‬‬ ‫توانســت بــا انهــدام مقــر تیــپ ‪ 111‬و بــه اســارت گرفتــن‬ ‫فرمانــده ان‪ ،‬شــهر فــاو را بــه صــورت کامــل پاکســازی‬ ‫کنــد‪.‬در جنــوب شــهر فــاو نیــز یکــی دیگــر از یــگان هــا بــا‬ ‫طــی نمــودن مســافت زیــادی در عمــق‪ ،‬خــود را بــه خــور‬ ‫عبداللــه رســاند و عناصــر باقــی مانــده دشــمن در راس‬ ‫البیشــه نیــز پاکســازی شــدند‪ .‬در نتیجــه تــا پایــان روز اول ‪،‬‬ ‫رزمنــدگان اســام موفــق بــه تصــرف شــهر فــاو و پاکســازی‬ ‫کامــل منطقــه و حضــور در شــمال فــاو و محــور ســاحلی‬ ‫شــدند ‪ .‬پــس از ورود لشــکر گارد ریاســت جمهــوری عــراق‬ ‫نیروهــای خــودی بــا اجــرای اتــش انبــوه توپخانــه و ادوات‬ ‫بــه ایــن لشــکر هجــوم بردنــد‪ ،‬دشــمن در ســاعت ‪ 5:30‬روز‬ ‫‪ 64/11/24‬مبــادرت بــه حملــه شــیمیایی کــرد ‪ ،‬در ادامــه‬ ‫عملیــات ‪ ،‬قــوای خــودی در جــاده اُم القصــر بــر حمــات‬ ‫خــود شــدت بخشــیدند‬ ‫و نیمــی از کارخانــه نمــک را نیــز متصــرف شــدند ســپس‬ ‫طــی چنــد شــب درگیــری متوالــی پاتــک هــای دشــمن را‬ ‫خنثــی کردنــد ‪ .‬در روز یازدهــم عملیــات بــه منظــور تکمیــل‬ ‫خــط پدافنــدی و تثبیــت ان در سراســر محــور ســاحلی و‬ ‫میانــی اب رهــا کردنــد و دشــمن از تــاش مجــدد ناامیــد‬ ‫گردیــد ‪ .‬نبــرد پیروزمندانــه فــاو بعــد از ‪ 75‬شــبانه روز‬ ‫درگیــری‪ ،‬کــه در طــول جنــگ بــی ســابقه بــود‪ ،‬بــا پیــروزی‬ ‫رزمنــدگان اســام پایــان یافــت‪ .‬نتایــج عملیــات در ایــن‬ ‫عملیــات عــاوه بــر رســیدن بــه اهــداف تعییــن شــده مــوارد‬ ‫ذیــل نیــز حاصــل شــد‪ - :‬بــه اســارت دراوردن ‪ 2105‬نفــر از‬ ‫نیروهــای دشــمن ‪ - .‬کشــته و زخمــی کــردن حــدود ‪15000‬‬ ‫نفــر از نیروهــای دشــمن ‪ - .‬انهــدام ‪ 39 :‬فرونــد هواپیمــا ـ‬ ‫‪ 5‬فرونــد بالگــرد ـ ‪ 300‬دســتگاه تانــک ـ ‪ 24‬دســتگاه نفربــر‬ ‫ـ ‪ 5‬دســتگاه لــودر و بلــدزر ـ ‪ 250‬دســتگاه انــواع خــودرو ـ‬ ‫‪ 20‬قبضــه تــوپ صحرایــی ـ ‪ 55‬قبضــه تــوپ ضدهوایــی ـ‬ ‫‪ 2‬فرونــد ناوچــه موشــک انــداز ‪ - .‬غنایــم ‪ 50 :‬دســتگاه‬ ‫تانــک ـ ‪ 45‬دســتگاه نفربـــر ـ ‪ 30‬دســتگاه لــودر و بلـــدزر ـ‬ ‫‪ 180‬دســتگاه انــواع خـــودرو ـ ‪ 3‬دســتگاه رادار موشــک ـ‬ ‫‪ 20‬قبضــه تــوپ صحرایــی ـ ‪ 120‬قبضــه تــوپ ضدهوایــی ‪.‬‬ ‫و پــودر خامــه را اضافــه مــی کنیــم و بــا همــزن مــی زنیــم‬ ‫تــا فــرم بگیــرد‪.‬‬ ‫مرحله پنجم‬ ‫اگــر از خامــه قنــادی بــه جــای خامــه همــزده اســتفاده‬ ‫شــود‪ ،‬دیگــر نیــازی بــه شــیر تغلیــظ شــده و پــودر خامــه‬ ‫نیســت‪ .‬وقتــی همــه مــواد یــک دســت شــد‪ ،‬روی کیــک‬ ‫مــی ریزیــم و مجــدد درون یخچــال قــرار مــی دهیــم‪ .‬بعــد‬ ‫از حــدود یــک ســاعت روی ان را بــا انــواع تــوت و تمشــک‬ ‫تزییــن مــی کنیــم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

شماره : 850
تاریخ : 1402/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

شماره : 849
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

شماره : 848
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

شماره : 847
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

شماره : 846
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 845

روزنامه بازار کسب و کار پارس 845

شماره : 845
تاریخ : 1402/07/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!