روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 480 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 480

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 480

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 480

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬بهمن ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 08-‬فوریه ‪ /06 -2022/‬رجب ‪ -1443/‬شماره‪480‬‬ ‫محبت و دوستی‬ ‫« نقش ّ‬ ‫در زندگى انسان ها»‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫غفلتمسئولین‬ ‫از اقتصاد خالق‬ ‫‪2‬‬ ‫انهدام باند کالهبرداری‬ ‫هشت میلیاردی‬ ‫سامانه(ثنا)‬ ‫دسترسی ‪ ۷۵‬درصد روستاها به اب‬ ‫اشامیدنی دستاورد انقالب اسالمی‬ ‫ارائه خدمت در اماکن‬ ‫پرخطر فقط مشروط به‬ ‫داشتن کارت واکسن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اجــرای بیــش از ‪ ۶۱‬کیلومتــر عملیــات شــبکه توزیــع و ‪ ۳۱‬کیلومتــر عملیــات خــط انتقــال‪ ،‬حفــر ‪ ۲۰‬حلقــه چاه‬ ‫اب شــرب‪ ،‬احــداث ســه هــزار متــر مکعــب مخــزن ذخیــره‪ ۹ ،‬دهنــه چشــمه و تجهیــز یــک بــاب ســاختمان‬ ‫ازمایشــگاه را از پروژه هــای قابــل کلنــگ زنــی حــوزه اب ایــن شــرکت در دهــه فجــر امســال برشــمرد‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تمهیدات دادگستری‬ ‫گلستان‬ ‫در روزهای کرونایی‬ ‫‪5‬‬ ‫راهکارهایی برای‬ ‫افزایش موفقیت‬ ‫ای وی اف‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ -۳‬مهــار ســوداگری وفســاد گام‬ ‫اول تحقــق اقتصــاد پایدار‪،‬منظــور از‬ ‫ســوداگری فعالیتهــای غیــر مولــدی‬ ‫اســت که از تالطمات و نوســان های‬ ‫بازارســوء اســتفاده کــرده وبخــش‬ ‫مولــد را دچارســرگردانی واســیب‬ ‫جــدی نمــوده وســاز وکار اقتصــادی‬ ‫را بــه ســمت حباب هــای قیمتــی و‬ ‫نوســانات ارزی برده‪،‬چنیــن اقتصــادی در تضــاد بــا‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی بــوده و با فشــارهای تحریمی به‬ ‫ســمت متالشــی شــدن ســوق پیدامی کنــد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬توجــه بــه نخبــگان و اســتفاده از تکنولوژی هــای‬ ‫نویــن صنعتــی و اقتصادی؛منظــوراز نخبــه بــه‬ ‫افــرادی اطــاق میشــود کــه اثرگــذاری باالیــی بتوانــد‬ ‫در حــوزه تولیدوفنــاوری کشــور بــا درایــت و فهــم‬ ‫زمــان حاضــر داشــته باشــد و تفکــرات اســتخراجی‬ ‫قابــل عملیاتــی بــودن در ایــن حــوزه باشــد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬الویــت بنــدی شــرکای خارجــی و همســوکردن‬ ‫کشــورهایی کــه از نظــر ایدئولوژیــک با مــا می توانند‬ ‫در حــوزه اقتصــادی همــراه تــر باشــند‪.‬‬ ‫‪ -۶‬فرهنگســازی مصــرف کاالی باکیفیــت ایرانــی‬ ‫ومدیریــت بــر واردات بــی رویــه کاال یعنــی عــاوه‬ ‫بــر ترویــج وتبلیــغ مفاهیــم فرهنــگ مقاومــت‬ ‫در حــوزه هــای دینی‪،‬بایــد مفاهیــم فرهنگــی‬ ‫ی کشــور نیــز ترویــج‬ ‫متناســب بــا فرهنــگ اقتصــاد ‬ ‫و غنــی ســازی شــود‪.‬‬ ‫نتیجــه گیری؛بارعایــت اقتصادمقاومتــی بایــد‬ ‫اذعــان نمــود کــه تحریمهانمیتواننــد نقــش تخریبی‬ ‫باالیــی در اقتصادکشــور داشــته باشــد‪،‬باقدرت‬ ‫الیتناهــی ایــران عزیزمــان و بــا مرزهــای گســترده‬ ‫ومنابــع غنــی خدادادی‪،‬وملتــی اســتوار و هوشــمند‬ ‫بــا رهبــری امیــری دانشــمند وامنیــت حاصلــه مثــال‬ ‫زدنــی درمنطقه‪،‬ملــت ایــران قطعــا پیــروز میــدان‬ ‫مبــارزه می باشــند و بــا درایت‪،‬کوشــش‪،‬تدوین‬ ‫اســتراتژی ها و اقدامــات الزم بــا محورقــراردادن‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی تهدیدها را کنار زده وریشـه های‬ ‫بدخیــم اســتکبار را مثــل همیشــه برکنیــم و بــرگ‬ ‫زریــن دیگــری را در کارنامــه کشــور ثبــت کنیــم‪.‬‬ ‫ضرورت اقتصادمقاومتی در ایران‬ ‫ابوذر فردوسی‬ ‫کارافریــن و تولیــد کننــده‬ ‫نمونــه کشــوری‬ ‫انقــاب شــکوهمند اســامی ایــران ایدئولــوژی و‬ ‫نقشــه راه جدیــدی را در دنیــا نمایــان کــرد کــه بنــای‬ ‫ســازگاری بــا اســتکبار جهانــی را نداشــته و بــه مبارزه‬ ‫بــا اســتکبار جهانــی پرداختــه اســت‪.‬‬ ‫حاکمیــت واســتقرار ایــن انقــاب دینــی ان هــم‬ ‫درمنطقــه خاورمیانــه کــه از لحاظ اقتصادی و ذخایر‬ ‫سرشــار طبیعــی وژئوپلتیــک اهمیــت باالیــی دارد‬ ‫باعــث شــد کــه نظــام ســلطه بــه صــورت هماهنــگ‬ ‫برعلیــه ایــن انقــاب دســت بــه مبــارزه زنــد‪.‬‬ ‫بــا پایــان جنــگ هشــت ســاله علیــه ایــران و عــدم‬ ‫پیــروزی اســتکبار‪ ،‬جنــگ از عرصــه نظامــی بــه‬ ‫عرصه هــای دیگــری کشــیده شــد کــه مهمتریــن ان‬ ‫جنــگ اقتصــادی تمــام عیاربرعلیــه ایــران عزیزمــان‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫در راســتای چگونگــی تــاب اوری درمقابــل ایــن‬ ‫پدیــده جنــگ اقتصادی‪،‬کشــورموظف بــه رعایــت‬ ‫الگوســازی های مســتقل‪،‬نواوری‪،‬وتولیدفزاینده ای‬ ‫درمقابــل اقتصــاد وابســته میباشــدکه مفهــوم‬ ‫اقتصادمقاومتــی اســت‪.‬‬ ‫اقتصادمقاومتــی مفهومــی اســت کــه در پــی‬ ‫مقــاوم ســازی‪،‬بحران زدایــی و ترمیــم ســاختارها‬ ‫و برخــی از نهادهــای فرســوده و ناکارامداقتصــادی‬ ‫مطــرح می شــودکه قطعــا باور و مشــارکت همگانی‬ ‫و اعمــال مدیریــت هــای عقالیــی ومدیریتــی پیــش‬ ‫شــرط و الزامــات ایــن موضــوع مهــم اســت ‪.‬‬ ‫بنــا بــر تعاریــف اقتصاددان هــا ایــن نــوع اقتصــاد‬ ‫معمــوال در رویارویــی و تقابــل بــا اقتصــاد وابســته‬ ‫ومصــرف کننــده کشــور قــرار میگیردکــه منفعــل‬ ‫نیســت و درمقابــل اهــداف اقتصــادی نظــام‬ ‫ســلطه ‪،‬تــاب اوری باالیــی دارد و تــاش در‬ ‫تغییرســاختارهای موجــود و بومــی ســازی ان‬ ‫براســاس جهان بینــی و اهــداف مشــخص دارد‪.‬‬ ‫بــرای تــداوم ایــن نــوع اقتصــاد بایــد هرچــه بیشــتر‬ ‫بــه ســمت محدودکــردن تمرکــز و اســتفاده مفــرط‬ ‫از منابــع نفتــی و رهایــی از اتــکای اقتصــاد کشــور‬ ‫بــه ایــن منابــع حرکــت کــردو توجــه داشــت کــه‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی زمانــی محســوس اســت که پای‬ ‫جنگــی در میــان باشــدودر مقابــل جنــگ اقتصــادی‬ ‫دشــمن اســت کــه اقتصادمقاومتــی بعنــوان یکی از‬ ‫نقشــه های راه ‪ ،‬و حفــظ اســتقالل و غــرور ملــی‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫محورهای اساسی وقابل توجه‬ ‫اقتصادی مقاومتی‪:‬‬ ‫‪ -۱‬حمایــت از تولیــد ملــی وبــه تبــع ان تولیــد علم‪،‬‬ ‫ثروت‪،‬اشتغال‬ ‫‪ -۲‬اجرای کامل وشفاف سیاستهای محدودسازی‬ ‫اقتصــاد دولتــی و ازادســازی اقتصــاد کــه از‬ ‫پیامدهــای اصل‪44‬قانــون اساســی بــوده تابامردمی‬ ‫کــردن اقتصاد‪،‬میــدان بــرای فعالیــن اقتصــادی‬ ‫میــدان ســالم ورقابتــی تــر باشــد‪.‬‬ ‫بهار فجر انقالب ترجمانی دیگر از ایه «جاء الحق و زهق البالطل» بود و ما ایمان‬ ‫داریم که این مقدمه ای برای بهاری ترین روز هستی بود‪ .‬روزی درخشان که‬ ‫ُ‬ ‫بر صحیفه‏ ی شب تار و طوالنی‪ ،‬مهر پایان خواهد زد‪ .‬دهه فجر انقالب‪ ،‬مبارک باد‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫تولد بازاریاب های زیرک در عصر کرونا‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫ســرویس اقتصــادی‪ -‬می تــوان گفــت که«بازاریابــی ســنتی» در دنیــای امــروز‬ ‫تاریــخ مصــرف بــه پایــان رســیده و بازاریاب هــای زیــرک و باهــوش به دنبــال‬ ‫تعریــف «مشــتریان اختصاصــی» هســتند‪.‬‬ ‫در شــرایط شــیوع کرونــا مــردم جهــان بــه دنبــال تغییــر بــزرگ در ســبک خریــد‬ ‫خــود شــدند‪ ،‬و ایــن موضــوع منجــر بــه واکنــش مــدرن مدیــران بازاریابــی در‬ ‫شــرکت های خرده فروشــی شــد‪ .‬شــرکت هایی کــه موفقیــت خــود را در ســال گذشــته بــا تقویــت و‬ ‫اســتفاده از مــدل بازاریابــی دقیــق جایــگاه خــود را در بــازار خریدهــای انالیــن حفــظ کردنــد‪ .‬چــرا کــه‬ ‫در دنیــای امــروز دیگــر «بازاریابــی ســنتی» جایگاهــی نداشــته و تاریــخ مصرف ش به پایان رســیده‬ ‫و بازاریاب هــای زیــرک و باهــوش به دنبــال تعریــف «مشــتریان اختصاصــی» بــرای خــود هســتند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه یــک مدیــر ارشــد بازاریابــی‪« ،‬دیگــر بــه جــای بازاریابــی داده محــور‪ ،‬در ســطح گســترده ای‬ ‫بــه بازاریابــی انبــوه بایــد روی اورد‪ ،‬چــرا کــه رفتــار مشــتری بــا چنــان ســرعتی درحال تغییر اســت که‬ ‫دیگــر نمی تــوان بــه مدل هــا و داده هــای قبلــی اعتمــاد کــرد‪».‬‬ ‫می تــوان گفــت کــه دیدگاه هــای مشــابه بــه یــک کسـب وکار خدماتــی کمــک کــرد تــا از یــک رویــداد‬ ‫نوظهــور دیگــر‪ ،‬مزیــت به دســت اورد‪ .‬داده هــای اشــتغال و ثبــت کســب وکار در ایــن مشــاغل‬ ‫نشــان داد کــه خدمات دهنــدگان کوچــک بهداشــتی و درمانــی در مناطــق شــهری بــزرگ‪ ،‬بــا‬ ‫ســرعتی بســیار فوق العــاده از دیگــر کسـب وکارهای کوچــک و متوســط رشــد می کردنــد‪ .‬و در اینجــا‬ ‫شــرکتی کــه متوجــه چنیــن دیدگاهــی شــده بــود و خــود را بــه اطالعــات در ایــن زمینــه مجهــز کــرده‬ ‫بــود‪ ،‬دســته بندی های محصولــی مختــص بهداشــت و درمــان درســت کــرده و شــروع تبلیغــات‬ ‫رســانه ای کــرد تــا ایــن کسـب وکارها و مناطــق را هــدف قــرار دهــد‪ .‬ایــن اقدامــات در کنــار یکســری‬ ‫کمپین هــای مشــابه داده محــور‪ ،‬باعــث شــد فــروش شــرکت در یــک محصــول هســته ای‪ ،‬تــا بیــش‬ ‫از ‪ 10‬درصــد افزایــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫چالش های که باید انها را مدنظر قرار داد‬ ‫در دنیــای امــروز مدل هــای بازاریابــی دقیــق امــوزش داده می شــوند تــا بتــوان از الگوهــای رفتــاری‪،‬‬ ‫یکســری اســتنباط ها را شناســایی و اســتخراج کــرد‪ .‬مثــا یــک الگوریتــم می توانــد نشــان دهــد‬ ‫مشــتریانی کــه ظــرف یــک دوره دو هفت ـه ای‪ ،‬بیــش از دو بــار بــه وب ســایت یــک فروشــگاه ســر‬ ‫می زنند‪ 30 ،‬درصد بیشتر از بقیه احتمال دارد که از ان سایت خرید کنند‪ .‬چنین شاخص هایی‬ ‫می توانــد بــه وب ســایت ها راهنمایــی کننــد کــه چــه تالش هایــی را انجــام دهنــد تــا کاربــران را بــه‬ ‫خریدارانــی قطعــی تبدیــل کننــد و همچنیــن بازاریاب هــا نیــز می تواننــد تالش هــای خــود را بــرای‬ ‫جــذب مشــتری هدفمنــد کننــد و بــه ســمت بخش هایــی برونــد کــه بیشــترین ســوداوری را دارنــد‪.‬‬ ‫دو کلیــد موفقیــت‪ -1 :‬ایجــاد ذخیــره مالــی بــرای ســرمایه گذاری در تکنولــوژی‪ -2 .‬اســتفاده از‬ ‫بازاریابــی چابــک در تنظیمــات دورکاری‬ ‫‪ -1‬در شــرایطی کــه برخــی از شــرکت ها اقــدام بــه کاهــش بودجــه بازاریابــی خودکرده انــد‪ ،‬برخــی‬ ‫دیگــر نیــز بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه کاهــش هزینه هــا در حوزه هــای غیرمولــد و بازتخصیــص‬ ‫ذخایــر مالــی می توانــد مفیدتــر باشــد‪ .‬طبــق برخــی تحلیل هــا‪ ،‬ایــن بازتخصیص هــا می توانــد ‪ 10‬تــا‬ ‫‪ 20‬درصــد کل بودجــه یــک شــرکت باشــد‪.‬‬ ‫ایــن کار نیــاز بــه یــک بازاریابــی دقیــق‪ ،‬امــا ســریع از کل هزینه هــای بازاریابــی دارد تــا شــرکت‬ ‫بررســی کنــد کــه ایــا فضــای کرونــا بــر بازگشــت ســرمایه اثــر گذاشــته اســت یــا خیــر؟‬ ‫‪ -2‬فعالیت هــای چابــک از انجایــی موثــر هســتند کــه بــه تیم هــای بازاریابــی امــکان می دهنــد‬ ‫رفتارهــای مصرف کننــده را ازمایــش کننــد و واکنــش ســریع نســبت بــه تغییــرات داشــته باشــند‪.‬‬ ‫درحالی کــه تیم هــای چابــک از گذشــته نســبت بــه همتایــان خــود در فضــای مشــابه‪ ،‬عملکــرد‬ ‫بســیار بهتــری داشــتند‪ ،‬امــا ضرورتــی کــه پاندمــی کرونــا ایجــاد کــرد‪ ،‬باعــث شــد ایــن رویکــرد از‬ ‫نظــر دورکاری مــورد بازنگــری قــرار گیــرد‪ .‬شــرکت های پیشــرو‪ ،‬درحــال تبدیــل اتاق هــای جنــگ‬ ‫فیزیکــی بــه اتاق هــای مجــازی هســتند و نقــاط تمــاس بیشــتری ایجــاد می کننــد تــا بیشــترین‬ ‫امــکان اســتفاده از پروتکل هــای چابــک و ابزارهــای همــکاری فراهــم باشــد‪.‬‬ ‫مجموعــه فعالیت هــای کــه تالش هــای بازاریابــی دقیــق را در اولویــت کاری خــود قــرار می دهنــد‪،‬‬ ‫قادرنــد بحــران کوویــد‪ 19-‬را بــه یــک تحــول تبدیــل کننــد‪ .‬بازاریاب هــا بــا به دســت اوردن داده هــای‬ ‫جدیــد‪ ،‬جســت وجو بــرای روابــط رفتــاری جدیــد و فراهــم کــردن امــکان ازمایش هــای ســریع‪،‬‬ ‫ت رشــد به دســت اورنــد و بــا انعطــاف و بازگشــت ســرمایه بیشــتر‪ ،‬وارد دوران‬ ‫می تواننــد فرصــ ‬ ‫رونــق شــوند‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دو شنبه ‪ 18‬بهمن‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز دو شــنبه ‪ 18‬بهمــن هــر مثقــال طــا ‪ 51,010,000‬ریــال هر گــرم طالی ‪ 18‬عیــار ‪11,779,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 116,030,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 118,230,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 67,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,340,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪480‬‬ ‫‪ 5‬هزار ساخت و ساز‬ ‫غیرمجاز در زیارت گرگان‬ ‫کوتاهی مدیران در روستای زیارت محرز است‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان گلســتان گفــت‪ :‬دســتگاه‬ ‫هــای متولــی از بیــش از ‪ 5‬هــزار ســاخت و ســاز‬ ‫غیرمجــاز در زیــارت گــرگان فقــط بــرای هــزار مــورد در‬ ‫دادســتانی اعــام تخلــف کــرده انــد‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو در نشســت بــا خبرنــگاران بــه‬ ‫ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در روســتای زیــارت‪،‬‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬جهادکشــاورزی بــا بــی توجهــی‬ ‫بــه حراســت از اراضــی کشــاورزی ســازمان امــور‬ ‫اراضــی را نیــز خلــع ســاح کــرده اســت‪.‬‬ ‫در مورد عقب ماندگی ها‬ ‫باید بدون تعارف حرف زد‬ ‫بایــد بــدون تعــارف حــرف زد‪ ،‬افــزود‪ :‬صنایــع خــاق در دنیــا بــه‬ ‫چهــار دســته میــراث فرهنگــی‪ ،‬محصــوالت هنــری‪ ،‬رســانه ای‬ ‫و افرینــش هــای کارکــردی تقســیم مــی شــوند و مــا در دو‬ ‫بخــش میــراث فرهنگــی و محصــوالت هنــری از توانمنــدی هــا‬ ‫و ظرفیت هــای خوبــی بهــره منــد هســتیم‪.‬‬ ‫در غفلت مسئولین‪:‬‬ ‫غفلت مسئولین از‬ ‫اقتصاد خالق‬ ‫اســپانلو بــا تاکیــد بــر ایــن کــه در برخــورد بــا ســاخت‬ ‫و ســازهای غیرمجــاز در روســتای زیــارت عــزم مــا‬ ‫جدیســت افــزود‪ :‬در یــک مــاه اخیــر دو جلســه‬ ‫اختصاصــی شــورای حفــظ بیــت المــال بــا ایــن موضــوع‬ ‫تشــکیل شــد و کارگــروه فراقــوه ای نیــز بــرای ایــن‬ ‫موضــوع راه انــدازی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شــورای عالــی معمــاری و‬ ‫شهرســازی ‪ ،‬دادســتان را بــه عنــوان رئیــس نظارتــی در‬ ‫موضــوع زیــارت معرفــی کــرده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬تمامــی‬ ‫دســتگاهها و نهادهــای ذی ربــط مکلفنــد بــه ســرعت‬ ‫هرگونــه تخلــف و تخطــی از قوانیــن را بــه دادســتان‬ ‫اســتان اطــاع دهننــد و هماهنگــی الزم را در مقابلــه‬ ‫بــا دادســرا داشــته باشــند ‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان گلســتان بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫بــه علــت کوتاهــی در برخــورد بــا ســاخت و ســاز‬ ‫مغیرمجــاز مدیــر ســابق امــور اراضــی و یــک کارمنــد‬ ‫ســابق ایــن نهــاد را احضــار و تفهیـم اتهــام کــرده ایــم‬ ‫گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ایــن افــراد بــا صــدور قــرار ازاد‬ ‫هســتند و اتهــام انهــا تــرک فعــل اســت‪.‬‬ ‫اســپانلو از ســاخت و ســاز غیرمجــاز بیــش از ‪۵‬‬ ‫هــزار مــورد در روســتای زیــارت خبــر داد و تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬کوتاهــی نهــاد متولــی در برخــورد بــا ایــن پدیــده‬ ‫کامــا محــرز اســت زیــرا تنهــا کمتــر از یــک هــزار مــورد‬ ‫بــه دســتگاه قضــا گــزارش شــده کــه ان هــم پــس از‬ ‫گذشــت چنــد ســال بــود کــه عمــا برخــورد را ســخت‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا انتقــاد از ســازمان جهــاد کشــاورزی مبنــی بــر‬ ‫عــدم اختصــاص امکانــات بــه امــور اراضی حتــی در حوزه‬ ‫منابــع انســانی‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬رســالت جهــاد کشــاورزی‬ ‫فقــط توزیــع کــود و ســم نیســت و قطعــا حفاظــت از‬ ‫زمین هــای کشــاورزی را هم بایــد در دســتور کار قــرار‬ ‫دهــد کــه متاســفانه تــا کنــون نســبت بــه ان غفلــت‬ ‫کــرده و بایــد متولیــان ان پاســخگو باشــند‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان بــا تاکیــد بــر لــزوم توجــه بــه‬ ‫اقتــدار ســازمان امــور اراضــی‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬بــه رئیــس‬ ‫ســازمان جهادکشــاورزی اخطــار مــی دهیــم کــه در‬ ‫برخــورد بــا ســاخت و ســازهای غیرمجــاز منفعالنــه‬ ‫عمــل نکنــد زیــرا کوتاهــی هــا کار را بــه جایــی رســانده‬ ‫کــه مقابلــه را بســیار ســخت کــرده اســت‪.‬‬ ‫اســپانلو در مــورد تخریــب و انســداد چــاه غیرمجــاز‬ ‫در اســتان نیــز بــا انتقــاد از برخــی کوتاهــی هــای ممتــد‬ ‫در ســال های گذشــته‪ ،‬افــزود‪ ۴۰۰ :‬حکــم انســداد از‬ ‫ســالهای گذشــته بــر زمیــن مانــده بــود کــه ورود کــرده‬ ‫ایــم و بــا تعییــن مهلــت زمانــی در سراســر اســتان‬ ‫امــور اب را مکلــف بــه اجــرای ایــن ارا کــرده ایــم‪.‬‬ ‫وی بــا درخواســت از رســانه هــا بــرای حمایــت و کمــک‬ ‫بــه دســتگاه قضایــی بــرای برخــورد بــا تخلفــات‪ ،‬تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬مــا رســانه هــا را در کنــار خودمــان بــه عنــوان یکــی‬ ‫از محورهــای توســعه برخــورد بــا تخلفــات مــی دانیــم‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو درباره موضوع پتروشــیمی گلســتان‬ ‫هــم گفــت‪ :‬پتروشــیمی اســتان هیــچ مشــکل حقوقــی‬ ‫نــدارد و هــر ســرمایه گــذار و شــرکت هلدینگــی کــه قصــد‬ ‫ورود بــرای ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش را دارد بــدون‬ ‫نگرانــی وارد اســتان شــود و قطعــا از حمایــت هــای‬ ‫قضایــی هــم برخــوردار خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫اســپانلو گفــت‪ :‬تخلــف هیئــت مدیــره ســابق‬ ‫پتروشــیمی اســتان هــم در شــعبه ســوم بازپرســی‬ ‫دادســرای مرکــز اســتان در حــال رسیدگیســت و قطعــا‬ ‫بــا ایــن افــراد کــه ســبب بالتکلیفــی ‪ 15‬ســاله ایــن‬ ‫طــرح شــده انــد برخــورد خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫ســرویس اقتصــادی هنگامــه خانــدوزی؛ بــا غفلــت مســئولین در‬ ‫حــوزه اقتصــاد خــاق تولیــدات فرهنگی جایــی در بازار نــدارد و مردم‬ ‫بــا توجــه بــه قیمــت تمــام شــده ایــن محصــوالت اســتقبال کمــی‬ ‫بــرای خریــد کاالهــای فرهنگــی دارنــد‪.‬‬ ‫دنیــا از ایــده ســازی و خالقیــت بــرای کســب درامــد بیشــتر بهــره‬ ‫بســیاری بــرده اســت و در ایــن زمینــه بســیاری از شــرکت هــای‬ ‫فرهنگــی و هنــری قطــب اقتصــاد دنیــا شــده انــد‪.‬‬ ‫کشــور مــا در شــرایطی قــرار دارد کــه بــا توجــه بــه تحریــم هــای‬ ‫ســخت اقتصــادی بیشــتر توجــه مســئوالن در عرصــه اقتصــادی‬ ‫معطــوف شــده اســت و ایــن امــر ســبب شــده تــا محصــوالت‬ ‫فرهنگــی مــورد غفلــت قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه امــروزه بــازار دنیــا را محصــوالت فرهنگــی بــه‬ ‫دســت گرفتــه انــد و بســیاری از کشــورها بــا برنــد ســازی تولیدات‬ ‫فرهنگــی خــود توانســته انــد به جایگاه خوبــی در حوزه اقتصادی‬ ‫دســت یابنــد‪.‬‬ ‫وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه منظــور حمایــت از هنرمنــدان‬ ‫و صاحبــان فکــر و اندیشــه جشــنواره کاالهــای فرهنگــی (فیــروز)‬ ‫را برگــزار کــرده اســت تــا شــاید بتوانــد بخشــی از دغدغــه هــای‬ ‫هنرمنــدان در ایــن زمینــه را مرتفــع کنــد‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا اختتامیــه ســومین جشــنواره کاالهــای فرهنگــی‬ ‫فیــروز در اســتان گلســتان همزمــان بــا هفتمیــن جشــنواره کشــوری‬ ‫ان برگــزار شــد تــا هنرمنــدان بتواننــد بــا خلــق اثــار هنــری کــه ریشــه‬ ‫در فرهنــگ و بــاور ایــن مــرز بــوم دارد و بــا حمایــت هــای مســئولین‬ ‫اثــار خــود را وارد بــازار کننــد و در ایــن بحبوبــه اقتصــادی کــه کشــور‬ ‫بــه ان دچــار شــده اســت تولیــد محصــوالت فرهنگــی و خالق بتواند‬ ‫چــاره ســاز باشــد‪.‬‬ ‫تولید کاالهای فرهنگی با حفظ اصالت‬ ‫مــارال نظــری داور ســومین جشــنواره کاالهــای فرهنگــی گلســتان‬ ‫در خصــوص ماهیــت ایــن جشــنواره گفــت‪ :‬هنرمنــدان زمانــی کــه‬ ‫دیــده نشــوند شــناخته نخواهــد شــد‪ ،‬ایــن جشــنواره کمــک مــی کند‬ ‫تــا بــرای شــناخت بیشــتر هنرمنــدان و بــه ظهــور رســاندن فکــر و‬ ‫اندیشــه انهــا در جامعــه گامــی برداشــته شــود‪.‬‬ ‫افتتاح طرح‬ ‫ابرسانی به ‪۴۱‬‬ ‫روستای اسفراین‬ ‫طــرح ابرســانی پایــدار بــه ‪ ۴۱‬روســتای شهرســتان اســفراین‬ ‫خراســان شــمالی در هفتمیــن روز از دهــه مبــارک فجــر بــا‬ ‫حضــور ویدئوکنفرانســی رییــس جمهــور افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫ایــن اییــن کــه در هفتمیــن روز از دهــه مبــارک فجــر بــا حضــور‬ ‫ویدئــو کنفرانســی ایــت اللــه ســیدابراهیم رییســی رییــس‬ ‫جمهــور و محمدرضــا حســین نــژاد اســتاندار خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫مســلم نــوری فرمانــدار اســفراین و جمعــی از مســئوالن اســتانی‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن جشــنواره تــاش شــده اســت کــه‬ ‫بــه خالقیــت و نــواوری توجــه ویــژه ای شــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در تولیــد‬ ‫محصــوالت فرهنگــی خالقیتــی بــرای مــا اهمیــت دارد کــه اصالــت را‬ ‫حفــظ کــرده باشــد‪.‬‬ ‫نظــری بــا بیــان اینکــه ایــن جشــنواره هــا مــی توانــد کمــک بســیاری‬ ‫بــه اهالــی فرهنــگ کنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬برگــزاری ایــن جشــنواره‬ ‫کمــک مــی کنــد تــا بــه کاالهــای فرهنگــی و تقویــت ایــن حــوزه توجه‬ ‫بیشــتری شــود‪.‬‬ ‫تقویت حوزه اقتصاد فرهنگی دغدغه مسئولین‬ ‫مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان نیــز در خصــوص‬ ‫ترویــج اســتفاده از کاالهــای فرهنگــی گفــت‪ :‬فرهنــگ ریشــه در‬ ‫تفکــر و بــاور دارد کــه بــه رفتــار بــدل مــی شــود و در ایــن جشــنواره‬ ‫مــی بینیــم و فرهنــگ ملــی و بومــی ما که در ذهن و فکر گذشــتگان‬ ‫مــا بــوده اســت ســینه بــه ســینه منتقــل شــد و هــر چنــد کمرنــگ امــا‬ ‫بــا حضــور عالقمنــدان فرهنــگ و هنــر تقویــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمــد رعیــت بــا اشــاره بــه اینکــه تقویــت حــوزه اقتصــاد فرهنگــی‬ ‫دغدغــه مســئوالن دولــت ســیزدهم اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا‬ ‫رعایــت ظرافــت هــای فرهنگــی در پهنــای گســترده ایــران اســامی‬ ‫ایــن تفکــر در اثــار فرهنگــی و هنــری مــا نهفتــه اســت و هنرمنــدان‬ ‫در تولیداتشــان انچــه در بــاور و عقیــده فرهنگــی در ســالیان دراز‬ ‫گذشــته تاریخــی اســت هــم اینکــه نیــز مظهــر بیرونــی پیــدا مــی کند‬ ‫و ایــن فرهنــگ حفــظ مــی شــود‪.‬‬ ‫رعیــت ادامــه داد‪ :‬اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی در راســتای‬ ‫وظایفــی کــه بــر عهــده دارد و مســئولیتی اجتماعــی و فرهنگــی بــه‬ ‫ایــن قبیــل رویدادهــا روی اورده اســت امــا ایــن پایــان کار نیســت و‬ ‫ایــن اختتامیــه کار اقتصــاد فرهنگــی نبایــد باشــد‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی گلســتان با بیان اینکه امده ایم‬ ‫کــه کمــک کنیــم ایــن فرهنــگ به ســمت گســترش اقتصــاد فرهنگی‬ ‫حرکــت داده شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در زمانــی نزدیــک و در دســترس‬ ‫بــا توجــه بــه ایــده هــای نــاب و دلســوزی مســئوالن ایــن مســیر بــرای‬ ‫حمایــت از اقتصــاد فرهنگــی و تقویــت ایــن حــوزه تثبیت شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه قیمــت تمــام شــده محصــوالت‬ ‫فرهنگــی بیــش از مــوارد مشــابه و یــا کیفیــت پاییــن تــر در بــازار‬ ‫اســت و ســبب شــده کــه مصــرف کننــده کمتــر روی بــه ایــن‬ ‫کاالهــا بیــاورد‪.‬‬ ‫رعیــت اظهــار کــرد‪ :‬بــرای حــل ایــن مســئله بــا حمایــت‪ ،‬پرداخــت‬ ‫یارانــه‪ ،‬افزایــش تولیــد‪ ،‬کاهــش هزینــه هــا کمــک کنیــم بــه‬ ‫مصــرف کننــده کــه بــه ســمت مصــرف تولیــدات فرهنگــی داخلی‬ ‫روی بیــاورد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد‬ ‫کمــک کنیــم تــا تولیــدات افزایــش پیــدا کننــد و بــه عنــوان کاالی‬ ‫فرهنگــی و بومــی در خدمــت مــردم و در عرضــه در کنــار ســایر‬ ‫تولیــدات قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا دارا بــودن فرهنگــی از قومیــت هــای مختلــف‬ ‫مــی توانــد در تولیــد محصــوالت فرهنگــی بســیار پیشــرو باشــد‪ ،‬امــا‬ ‫همیشــه این مســئله یک شــعار در ســخن مســئوالن بوده اســت و‬ ‫حمایــت هــای خاصــی از ایــن تولیــدات انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫اقتصاد فرهنگی مغفول مانده است‬ ‫و شهرســتانی برگــزار شــد‪ ،‬طــرح‬ ‫ابرســانی بــه ‪ ۴۱‬روســتا افتتــاح و عملیــات‬ ‫اجرایــی ابرســانی بــه ‪ ۶۲‬روســتای دیگــر‬ ‫نیــز اغــاز شــد‪.‬‬ ‫ایــن پروژه هــا مربــوط بــه مجتمع هــای‬ ‫اب شــرب روســتایی زرق ابــاد‪ ،‬ســینان‬ ‫و احــد شــامل روســتاهای کوشــکی‪،‬‬ ‫زرق ابــاد‪ ،‬ســینان‪ ،‬حصــاری اســتانه ‪،‬‬ ‫درازپــی‪ ،‬چهــل حصــار‪ ،‬حســین ابــاد‬ ‫کردهــا‪ ،‬خیرابــاد‪ ،‬نقــی ابــاد‪ ،‬رحیــم‬ ‫ابــاد‪ ،‬اجقــان‪ ،‬قلعــه نویــی انقالبــی‪،‬‬ ‫کالتــه فقیــر‪ ،‬کالتــه ســادات‪ ،‬پلنــگ دره‪،‬‬ ‫دوری و مراغــه اســت‪.‬‬ ‫اجــرای ‪ ۵۸‬کیلومتــر خــط انتقــال‪ ،‬ســه‬ ‫و نیــم کیلومتــر شــبکه توزیــع‪ ،‬احــداث‬ ‫پنــج بــاب مخــزن ذخیــره اب‪ ،‬احــداث‬ ‫‪ ۲‬ایســتگاه پمپــاژ و حفــر و تجهیــز یــک‬ ‫حلقــه چــاه از مهمتریــن فعالیــت هــای‬ ‫عمرانــی بــرای اجــرای ایــن طــرح هــا اســت‪.‬‬ ‫ایــن طــرح هــا بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۳۴‬میلیــارد و ‪ ۷۰۰‬میلیــون‬ ‫تومــان افتتــاح شــد کــه ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۶۸۶‬خانــوار بــا بیــش از ‪۱۳۵‬‬ ‫هــزار نفــر را از اب اشــامیدنی ســالم بهــره منــد شــدند‪.‬‬ ‫طرح هــای ابرســانی بــه ‪ ۴۸۰‬روســتای کشــور به منظــور‬ ‫بهره منــدی افــزون بــر ‪ ۷۰‬هــزار خانــوار روســتایی از نعمــت اب‬ ‫ســالم و پایــدار بــا اعتبــار ‪ ۵۵۱‬میلیــارد تومــان‪ ،‬همزمــان بــا فــرا‬ ‫سرپرســت معــاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری گلســتان‬ ‫نیــز در اختتامیــه ســومین جشــنواره کاالهــای فرهنگــی گلســتان‬ ‫حضــور یافــت تــا نشــان دهــد کــه ایــن مســئله مــی توانــد بــه عنــوان‬ ‫یکــی از دغدغــه هــای مســئولین اقتصــادی اســتان بــدل شــود‪.‬‬ ‫ســید محمــد دهنــوی در ایــن مراســم گفــت‪ :‬یکی از حــوزه های که‬ ‫بســیار توجــه بــه ان مغفــول مانــده اســت و در ایــن خصــوص به ان‬ ‫ظلم شــده اســت حوزه اقتصاد فرهنگی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه حــوزه اقتصــاد فرهنگــی و صنایــع خــاق‬ ‫جــذاب تریــن حــوزه اقتصــادی در دنیــا اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬امــروز‬ ‫در دنیــا برخــی برنــده هــای اقتصــاد خــاق قطــب اقتصــادی در ایــن‬ ‫حــوزه هســتند و مــا نیــز بــرای رســیدن بــه ایــن مســئله نیازمنــد یــک‬ ‫عــزم جــدی هســتیم‪.‬‬ ‫دهنــوی ادامــه داد‪ :‬اقتصــاد خــاق در مســئله اقتصــاد پایــدار‬ ‫اهمیــت بســیاری دارد چــرا کــه بــرای ذائقــه مــردم کار انجــام‬ ‫مــی دهیــم و در مســیری حرکــت مــی کنیــم کــه خواســته هــا و‬ ‫نخواســته های مــردم بــا شــما همراهــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫در مورد عقب ماندگی ها باید بدون تعارف حرف زد‬ ‫سرپرســت معــاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری گلســتان‬ ‫بــا تاکیــد بــر اینکــه در مــورد عقــب ماندگــی هــا بایــد بــدون تعــارف‬ ‫حــرف زد‪ ،‬افــزود‪ :‬صنایــع خــاق در دنیــا بــه چهــار دســته میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬محصــوالت هنــری‪ ،‬رســانه ای و افرینــش هــای کارکــردی‬ ‫تقســیم می شــوند و ما در دو بخش میراث فرهنگی و محصوالت‬ ‫هنــری از توانمنــدی هــا و ظرفیــت هــای خوبــی بهــره منــد هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اقتصــاد خــاق بــا توجــه بــه تنــوع‪ ،‬تعــدد‪،‬‬ ‫برنامــه ریــزی و سیاســتگذاری هــا نزدیکتریــن صنعــت بــه اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی اســت‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬بــا خالقیت و ســرمایه گــذاری در این‬ ‫صنعــت بــه مراتــب ســریعتر بــه اقتصــاد مقاومتــی خواهیــم رســید‪.‬‬ ‫دهنــوی بــا بیــان اینکــه در ‪ 43‬ســال گذشــته بــرای تولیــدات‬ ‫فرهنگــی نســل کــودک و نوجــوان غفلــت کــرده ایــم‪ ،‬اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫اثــار هنــری مختــص کــودکان و نوجوانــان قطعــا جــذاب و پرفــروش‬ ‫خواهــد بــود و بــه نظــرم بخــش خصوصــی در ایــن عرصــه بســیار‬ ‫موثرتــر از بخــش دولتــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ســومین جشــنواره کاالهــای فرهنگــی گلســتان در حالــی بــه کار‬ ‫خــود پایــان داد کــه ایــن پایــان مــی توانــد یــک شــروع بــرای یــک کار‬ ‫اقتصــادی باشــد‪ ،‬شــاید برگــزاری چنیــن جشــنواره هــای کمــک کنــد‬ ‫تــا هنرمنــدان و تاثیــری کــه انهــا مــی تواننــد بــر شــرایط اقتصــادی‬ ‫داشــته باشــند بیــش از گذشــته دیــده شــود‪.‬‬ ‫انچــه مســلم اســت عرضــه کاالهــای فرهنگــی در بــازار و فراهــم‬ ‫اوردن شــرایطی بــرای رونــق ایــن کاالهــا عــاوه بــر اینکــه بــه پویایــی‬ ‫اقتصــاد کشــور کمــک خواهــد کــرد جامعــه را از بحــران فرهنگــی کــه‬ ‫در پیــش رو دارد نجــات خواهــد داد‪.‬‬ ‫اگر در کاالی فرهنگی شامل فیلم‪ ،‬اسباب بازی و کتاب‪ ،‬وابسته‬ ‫بــه واردات باشــیم‪ ،‬اســتقالل ملــی مــا در خطــر اســت‪ ،‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل ویژگــی اصلــی کاالهــای فرهنگــی ایــن اســت کــه یــک کاالی‬ ‫اســتراتژیک بــرای جامعــه اســت و اگــر درک درســتی از ایــن مفهــوم‬ ‫داشــته باشــیم ســرمایه گــذاری مــا در حــوزه کاالهــای فرهنگــی ارتقا‬ ‫پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫رســیدن چهــل و ســومین فجــر انقــاب امــروز ســه شــنبه بــا‬ ‫حضــور رییــس جمهــور افتتــاح شــد کــه پــروژه هــای خراســان‬ ‫شــمالی نیــز در قالــب ایــن طــرح هــا افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫‪ ۹۸‬پــروژه بــا اعتبــار ‪ ۸۹۰‬میلیــارد ریــال و ‪ ۱۳‬طــرح بــا‬ ‫اعتبــار‪ ۳۳۰‬میلیــارد در دهــه فجــر امســال در شهرســتان‬ ‫اســفراین کلنگ زنــی شــد‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۱۲۰‬هــزار نفــری اســفراین در ‪ ۶۰‬کیلومتــری جنــوب‬ ‫شــرقی بجنــورد قــرار دارد‪.‬‬ صفحه 2 ‫سرپرســت ادره کل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۹۸‬درصــد از جمعیت دانش اموزی‬ ‫‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۸‬ســال ایــن اســتان دُز اول واکســن کرونــا را دریافــت کــرده انــد کــه واکسیناســیون ایــن قشــر‬ ‫همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫ابوالقاســم اکبــری اظهــار داشــت‪ :‬در مجمــوع ‪ ۷۷‬هــزار و ‪ ۳۰‬نفــر از دانــش امــوزان گــروه ســنی ‪ ۱۲‬تــا ‪۱۸‬‬ ‫ســال هســتند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین ‪ ۸۴‬و سه دهم درصد دانش اموزان دُز دوم واکسن کرونا دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫دریافت ‪ ۹۸‬درصد‬ ‫ُ‬ ‫دز اول واکسن‬ ‫کرونا برای‬ ‫دانش اموزان‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪480‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫اعتبار هشت هزار میلیارد ریالی‬ ‫برای توسعه بخش اب روستایی‬ ‫مزایای ریمپ ایسیو خودرو‬ ‫در اســتان گلســتان طرح هــای بلنــد مــدت تامیــن اب‬ ‫برنامــه ریــزی شــده کــه امیدواریــم بــا تخصیــص بــه موقــع‬ ‫اعتبــار‪ ،‬نســبت بــه اجــرای ان اقــدام کنیــم‪.‬‬ ‫از دیگــر مزایــای ریمــپ ایســیو خــودرو برداشــتن کوپ ســرگاز‬ ‫یــا تاخیــر دریچــه گاز مــی باشــد کــه بســیاری از مشــتریان‬ ‫شــکایت دارنــد کــه چــرا وقتــی گاز مــی دهنــد گشــتاور الزم‬ ‫بــه خــودرو وارد نمــی شــود یــا اینکــه بــا تاخیــر وارد مــی شــود‬ ‫و تاخیــر دریچــه گاز در هنــگام ســبقت در جــاده هــای دو‬ ‫طــرف و هنــگام ســر باالیــی نیــز بســیار ازار دهنــده اســت ‪.‬‬ ‫دسترسی ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫روستاها به اب‬ ‫اشامیدنیدستاورد‬ ‫انقالب اسالمی‬ ‫گلســتان بیــش از هــزار پارچــه ابــادی دارد کــه قبــل از انقــاب‬ ‫اســامی فقط ‪ ۱۵۰‬روســتای نزدیک به شــهرها از اب اشــامیدنی‬ ‫بهره منــد بودنــد امــا بــا تــاش ‪ ۴۳‬ســاله دولتمــردان جمهــوری‬ ‫اســامی ایــن رقــم بــه ‪ ۹۱۰‬روســتا رســیده و حــدود ‪ ۷۵‬درصــد‬ ‫روستانشــینان اســتان از امــکان دسترســی بــه اب ســالم‬ ‫برخوردارنــد‪.‬‬ ‫جامعــه روســتایی گلســتان پیــش از انقــاب اســامی بــه مراتــب‬ ‫بیشــتر و گســترده تــر از جمعیــت فعلــی بــود امــا بــه دلیــل نبــود‬ ‫پیــش شــرط هــای اولیــه بــرای زندگــی ماننــد دسترســی محــدود‬ ‫بــه منابــع ابــی‪ ،‬مهاجــرت گســترده شــکل گرفــت و بخــش موثــر‬ ‫نیــروی کار و تولیــد راهــی شــهرها شــدند‪.‬‬ ‫امــار دسترســی ‪ ۱۷‬درصــدی روستانشــینان گلســتان‪ ،‬ســختی‬ ‫ســکونت ایــن جامعــه بــزرگ را بــه خوبــی عیــان مــی ســازد؛‬ ‫مشــکلی کــه پــس از اســتقرار جمهــوری اســامی بــه ســرعت‬ ‫مــورد توجــه دولتمــردان انقالبــی قــرار گرفــت و از همــان ماه هــای‬ ‫اولیــه فعالیــت جهــادی بــرای حــل ایــن مشــکل اغــاز شــد‪.‬‬ ‫اگــر چــه بــه دلیــل مشــکالت گســترده دسترســی روســتاییان‬ ‫گلســتان از نیازهــای اولیــه ماننــد اب‪ ،‬بــرق و بهداشــت‪ ،‬بســیاری‬ ‫از نیروهــای جــوان روســتاها بــه شــهر مهاجــرت کــرده بودنــد‬ ‫امــا تــاش بــرای دسترســی بقیــه روســتاییان بــه امکاناتــی‬ ‫ماننــد اب ادامــه یافــت تــا حــدی کــه در زمــان حاضــر حــدود‬ ‫‪ ۷۵‬درصــد روســتاهای اســتان بــه اب اشــامیدنی ســالم و لولــه‬ ‫کشــی دسترســی دارنــد و بــه بقیــه ســکونتگاه هــا نیــز اب شــرب‬ ‫بهداشــتی از طریــق منابــع ســیار ابرســانی مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــران حــدود ‪ ۵۹‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬روســتا بــا حــدود ‪ ۲۰‬میلیــون و ‪۷۰۰‬‬ ‫هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه در مجمــوع ‪ ۳۹‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬روســتا‬ ‫بــا جمعیــت ‪ ۲۰‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار نفــر جــزو روســتاهای بــاالی‬ ‫شرایط فعالیت واحدهای‬ ‫صنفی با توجه به شیوع سویه‬ ‫امیکرون ویروس کرونا‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان ‪ ،‬شــرایط‬ ‫فعالیــت واحدهــای صنفــی بــا توجــه بــه شــیوع ســویه امیکــرون‬ ‫ویــروس کرونــا را تشــریح نمــود ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از روابــط عمومــی ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان ‪ ،‬حســین طلوعیــان‬ ‫گفــت ‪ :‬فعالیــت واحدهــای صنفــی و مشــاغلی کــه میزبــان‬ ‫‪ ۲۰‬خانــوار هســتند‪.‬‬ ‫از مجمــوع ایــن روســتاها‪ ۱۶ ،‬هــزار و ‪ ۵۱۶‬روســتا بــا جمعیــت‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هــزار نفــر فاقــد اب هســتند‪ ،‬همچنیــن‬ ‫هشــت هــزار و ‪ ۴۲۳‬روســتا بــا جمعیــت ‪ ۲.۴‬میلیــون نفــر در‬ ‫زمینــه ابرســانی بــه طــور خودگــردان عمــل کــرده و اب مــورد نیــاز‬ ‫خــود را تامیــن می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مســعود خشــایی معــاون برنامــه ریــزی و امــور‬ ‫اقتصــادی شــرکت مهندســی اب و فاضــاب‪ ،‬در بودجــه ســال‬ ‫اینــده اعتبــارات مناســبی بــرای توســعه طرح هــای صنعــت اب و‬ ‫فاضــاب کشــور در نظــر گرفتــه شــده و در کنــار ان بایــد اســتفاده‬ ‫ت بخــش خصوصــی نیــز در راســتای ســرعت بخشــی‬ ‫از ظرفیــ ‬ ‫بــه اجــرای طرح هــای مــورد نظــر در ایــن حــوزه بــه خصــوص در‬ ‫توســعه شــبکه فاضــاب بــا جدیــت دنبــال شــود‪.‬‬ ‫دسترسی ‪ ۹۱۰‬روستای گلستان به اب اشامیدنی‬ ‫گلســتان افــزون بــر هــزار پارچــه ابــادی دارد و حــدود نیمــی از‬ ‫جمعیــت ‪ ۱.۹‬میلیــون نفــری ان در روســتاها زندگــی می کننــد‬ ‫کــه باعــث شــده ایــن خطــه از حیــث امــار نیــروی کار و مولــد‬ ‫(روســتایی) جــزو اســتان های پیــش رو بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب گلســتان اظهارداشــت‪ :‬تــا‬ ‫پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی فقــط ‪ ۱۵۰‬روســتای اســتان‬ ‫بــه اب اشــامیدنی دسترســی داشــتند کــه ایــن امــار در ‪ ۴۳‬ســال‬ ‫گذشــته بــه ‪ ۹۱۰‬روســتا رســیده اســت‪.‬‬ ‫بهــزاد هرمــزی افــزود‪ :‬همچنیــن درصــد جمعیــت زیــر پوشــش‬ ‫شــبکه اب روســتایی گلســتان قبــل از انقــاب ‪ ۱۷‬درصــد بــود کــه‬ ‫هــم اینــک بــا رشــد ‪ ۵۰‬درصــدی بــه ‪ ۷۴.۲۴‬درصــد ارتقــا یافتــه‬ ‫اســت و بــه ‪ ۷۴‬روســتا نیــز بــه صــورت ســیار ابرســانی می شــود‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان‪ ،‬ابرســانی بــه ویــژه در مناطــق روســتایی‬ ‫و محــروم کشــور‪ ،‬عــاوه بــر توســعه ســامت بــا دسترســی بــه‬ ‫اب ســالم و ایجــاد زیرســاخت های جدیــد‪ ،‬در محرومیت زدایــی‬ ‫از ایــن مناطــق نیــز نقــش مهمــی ایفــا می کنــد کــه بــا روی کار‬ ‫امــدن دولــت ســیزدهم ایــن موضــوع مــورد توجــه جــدی قــرار‬ ‫گرفتــه تــا انجــا کــه طبــق برنامــه ارائــه شــده وزیــر نیــرو بــه‬ ‫مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬میــزان پوشــش ابرســانی روســتایی‬ ‫و جمعیــت بهره منــد در انتهــای دولــت ســیزدهم بایــد بــه رقــم‬ ‫‪ ۹۰‬درصــد برســد‪.‬‬ ‫ابرسانی به ‪ ۴۳۲‬روستا با اعتبارات محرومیت زدایی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫بــا امضــای قــرارداد بیــن وزارت نیــرو و قــرارگاه ســازندگی امــام‬ ‫حســن مجتبــی (ع) کــه بــا هــدف ابرســانی بــه روســتاهای‬ ‫محــروم کشــور انجــام شــد‪ ،‬ابرســانی و پایــداری اب اشــامیدنی‬ ‫‪ ۴۳۲‬روســتای اســتان بــا ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫هرمــزی افــزود‪ :‬بــا اجــرای ایــن قــرارداد ‪ ۴۳۲‬روســتا در‬ ‫شهرســتان های گــرگان‪ ،‬گنبــدکاووس‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬علی ابادکتــول‪،‬‬ ‫کاللــه‪ ،‬اق قــا‪ ،‬رامیــان‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬کردکــوی‪ ،‬گمیشــان و‬ ‫مراوه تپــه بــا جمعیتــی بالــغ بــر ‪ ۴۵۲‬هــزار و ‪ ۳۶۸‬نفــر از نعمــت‬ ‫اب شــرب پایــدار‪ ،‬ســالم و بهداشــتی بهــره منــد خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بــا امضــای ایــن قــرارداد بیــن وزارت نیــرو و قــرارگاه امــام حســن‬ ‫مجتبــی (ع) کــه بــا هــدف ابرســانی بــه روســتاهای محــروم‬ ‫کشــور انجــام شــده‪ ،‬حــدود ‪ ۱۰‬هــزار روســتا بــا هزینــه ای بالــغ‬ ‫بــر ‪ ۳۰۰‬هــزار میلیــارد ریــال از اب بهره منــد می شــوند کــه ســهم‬ ‫اســتان گلســتان از ایــن قــرارداد ‪ ۴۳۲‬روستاســت‪.‬‬ ‫افتتــاح و اغــاز عملیــات اجرایــی ‪ ۹۲‬پــروژه اب و فاضــاب‬ ‫گلســتان در دهــه فجــر‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب و فاضــاب گلســتان همچنیــن‬ ‫از افتتــاح ‪ ۲۷‬پــروژه و اغــاز عملیــات اجرایــی ‪ ۶۵‬پــروژه ایــن‬ ‫شــرکت بــا اعتبــار ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬میلیــارد ریــال بــرای ‪ ۱۴‬شــهر و‬ ‫‪ ۶۸‬روســتای اســتان بــه مناســبت دهــه فجــر خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫بــا اجــرای ایــن پروژه هــا ‪ ۱۵۳‬هــزار خانــوار از نعمــت اب شــرب‬ ‫پایــدار بهره منــد می شــوند‪.‬‬ ‫هرمــزی افــزود‪ :‬بیــش از ‪ ۳۱‬کیلومتــر عملیــات شــبکه توزیــع‪،‬‬ ‫‪ ۱۳‬کیلومتــر خــط انتقــال‪ ،‬حفــر و تجهیــز هشــت حلقــه چــاه‬ ‫اب شــرب‪ ۵۰۰ ،‬متــر مکعــب مخــزن ذخیــره‪ ۲ ،‬دهنــه چشــمه‬ ‫و ‪ ۲‬بــاب ایســتگاه پمپــاژ از پروژه هــای مهــم قابــل افتتــاح ایــن‬ ‫شــرکت اســت‪.‬‬ ‫وی اجــرای بیــش از ‪ ۶۱‬کیلومتــر عملیــات شــبکه توزیــع و ‪۳۱‬‬ ‫کیلومتــر عملیــات خــط انتقــال‪ ،‬حفــر ‪ ۲۰‬حلقــه چــاه اب شــرب‪،‬‬ ‫احــداث ســه هــزار متــر مکعــب مخــزن ذخیــره‪ ۹ ،‬دهنــه چشــمه‬ ‫و تجهیــز یــک بــاب ســاختمان ازمایشــگاه را از پروژه هــای‬ ‫قابــل کلنــگ زنــی حــوزه اب ایــن شــرکت در دهــه فجــر امســال‬ ‫برشــمرد‪.‬‬ ‫اعتبــار هشــت هــزار میلیــارد ریالــی بــرای توســعه بخــش اب‬ ‫روســتایی‬ ‫رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل شــرکت مهندســی اب و‬ ‫فاضــاب کشــور چنــدی قبــل در ســفر بــه گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫رشــد چنــد برابــری اعتبــارات امســال بخــش ابرســانی روســتایی‬ ‫و شــهری کشــور گفــت کــه بودجــه در نظــر گرفتــه شــده بــرای‬ ‫توســعه بخــش اب روســتایی گلســتان از حــدود هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال بــه بیــش از هشــت هــزار میلیــارد ریــال افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫حمیدرضــا جانبــاز اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از اهــداف شــرکت اب و‬ ‫فاضــاب کشــور بــرای افزایــش ایــن اعتبــارات‪ ،‬تامیــن اب میــان‬ ‫مــدت و بلنــد مــدت در همــه مناطــق اســت کــه ایــن دغدغــه بــه‬ ‫طــور جــدی در جلســات مشــترک بــا نماینــدگان مــردم گلســتان در‬ ‫مجلــس از ســوی انــان مطــرح شــده و مــورد پیگیــری قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در اســتان گلســتان طرح هــای بلنــد مــدت تامیــن‬ ‫اب برنامــه ریــزی شــده کــه امیدواریــم بــا تخصیــص بــه موقــع‬ ‫اعتبــار‪ ،‬نســبت بــه اجــرای ان اقــدام کنیــم‪.‬‬ ‫روستا محوری توسعه گلستان‬ ‫​ اســتاندار گلســتان هــم بــا اشــاره بــه ســکونت ‪ ۴۷‬درصــد‬ ‫جمعیــت حــدود ‪ ۲‬میلیــون نفــری گلســتان در مناطــق روســتایی‬ ‫گفــت کــه توســعه جهــادی بــرای پیشــرفت ایــن اســتان بایــد‬ ‫روســتامحور باشــد‪.‬‬ ‫علــی محمــد زنگانــه اظهارداشــت‪ :‬شــورای پیشــرفت در هــر‬ ‫روســتا تشــکیل خواهــد شــد تــا توســط یــک رهبــر اجتماعــی از‬ ‫درون خــود بتوانــد روســتا را بــه خودکفایــی برســاند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬بــه دنبــال تحقــق نــرخ رشــد ‪ ۷.۳‬درصــدی‬ ‫گلســتان هســتیم و ایــن رشــد بایــد بــا بهــره وری در همــه‬ ‫بخش هــا محقــق شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬اگــر منابــع‪ ،‬امکانــات و ظرفیــت هایمــان را‬ ‫بهینــه مصــرف و ضریــب بهــره وری را بــه ان اضافــه کنیــم‪۵/۳ ،‬‬ ‫درصــد از ایــن رشــد بایــد از محــل بهــره وری محقــق مــی شــود‪.‬‬ ‫استان ‪ ۲‬میلیون نفری گلستان ‪ ۱۴‬شهرستان دارد‪/.‬ابرنا‬ ‫مشــتری در محــل هســتند ‪ ،‬مشــروط بــه ان اســت کــه مراتــب‬ ‫تزریــق دو دوز واکســن کرونــا بــه کلیــه صاحبــان مشــاغل ‪،‬‬ ‫کارفرمایــان ‪ ،‬کارکنــان و مشــتریان مربوطــه و نیــز قــرار نداشــتن‬ ‫انــان در دوره قرنطینــه و درمــان بیمــاری کرونــا ‪ ،‬در ســامانه‬ ‫امیــد درج شــده باشــد ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬اخــذ کــد ‪ QR‬از ســامانه و نصــب ان در مدخــل‬ ‫ورودی کلیــه واحدهــا و فعالیــت هــای صنفــی‪ ،‬بنحــوی کــه‬ ‫توســط خدمــت گیرنــده قابــل رویــت و اســکن باشــد ‪ ،‬الزامــی‬ ‫اســت و تشــکلهای صنفــی مربــوط موظفنــد عــاوه بــر پیگیــری‬ ‫ایــن موضــوع‪ ،‬بــر چگونگــی کنتــرل برخــط تزریــق واکســن و در‬ ‫وضعیــت قرنطینــه و بیمــاری نبــودن مراجعیــن و مشــتریان از‬ ‫طریــق ســامانه ‪ ،‬توســط متصدیــان واحدهــا و فعالیــت هــای‬ ‫صنفــی نظــارت کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه طلوعیــان ‪ ،‬خدمــت گیرنــدگان موظفنــد ‪QR‬‬ ‫پروفایــل شــهروندی خــود را از ســامانه اخــذ و در تلفــن همــراه‬ ‫خــود ذخیــره و قبــل از ورود بــه محــل واحدهــا و فعالیــت هــای‬ ‫صنفــی ‪ ،‬ان را بــه متصدیــان مربــوط ارایــه نماینــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬خدمــت گیرندگانــی کــه مراتــب تزریــق واکســن‬ ‫بــه ان هــا در ســامانه ثبــت نشــده و یــا در وضعیــت قرنطینــه‬ ‫و تحــت درمــان بیمــاری کرونــا باشــند ‪ ،‬نمــی تواننــد در محــل‬ ‫واحدهــا و فعالیــت هــای صنفــی حضــور داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن اظهــار نمــود ‪ :‬اتاقهــای اصنــاف و ســایر‬ ‫تشــکل های صنفــی حســب مــورد موظفنــد ضمــن نظــارت‬ ‫موثــر بــر چگونگــی رعایــت الزامــات مربــوط در حــوزه عملکــرد‬ ‫واحدهــا و فعالیــت هــای صنفــی ‪ ،‬نســبت بــه ان دســته از‬ ‫واحدهــا و فعالیــت هــای صنفــی ذیربــط ‪ ،‬کــه الزامــات مقــرر را‬ ‫نقــض کــرده انــد ‪ ،‬بــه ترتیــب زیــر و در چارچــوب ســاز و کارهــای‬ ‫اجرایــی تعییــن شــده اقــدام کننــد ‪:‬‬ ‫مرحلــه اول ‪ :‬ارســال اخطــار کتبــی پلمــب بــه واحــد و فعالیــت‬ ‫صنفــی متخلــف و درج ان در ســامانه‪.‬‬ ‫مرحلــه دوم ‪ :‬درخواســت مســدود شــدن پــوز بانکــی واحــد و‬ ‫فعالیــت صنفــی متخلــف بــه مــدت دو هفتــه از طریــق ســامانه‪.‬‬ ‫مرحلــه ســوم ‪ :‬پلمــب ‪ 31‬روزه واحــد و فعالیــت صنفــی‬ ‫متخلــف و درج گــزارش ان در ســامانه ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬موسســات و شــرکتهای دارای شناســه ملــی‬ ‫در ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور (اداره کل ثبــت‬ ‫شــرکت ها) پــس از ابــاغ ایــن دســتورالعمل و اعــام ســازمان‬ ‫مذکــور‪ ،‬موظفنــد مشــخصات کارکنــان خــود را ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه در ســامانه بارگــذاری و ‪ QR‬کــد اختصاصــی را دریافــت‬ ‫نماینــد‪ .‬در صــورت عــدم رعایــت الزامــات مقــرر در اینگونــه‬ ‫شــرکت هــا‪ ،‬وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‪ ،‬بــه‬ ‫عنــوان ناظــر عالــی‪ ،‬مراتــب تخلــف ان هــا را بــرای رســیدگی‬ ‫قانونــی‪ ،‬بــه وزارت تعــاون‪،‬کار و رفــاه اجتماعــی منعکــس و‬ ‫ضمــن پیگیــری جــدی‪ ،‬نتیجــه را در ســامانه درج مــی نمایــد‪.‬‬ ‫فــرض کنیــد کــه در جــاده ای دو طــرف هســتید ماننــد‬ ‫جــاده چالــوس و در هنــگام پیــچ وسوســه شــدید و ناگهــان‬ ‫ســبقت گرفتیــد ‪ .‬بــر اثــر تاخیــر دریچــه گاز ‪ ،‬احتمــال تصادف‬ ‫خــودروی شــما بســیار بــاال مــی باشــد و حتــی مــرگ شــاید‪.‬‬ ‫ برداشــتن تاخیر دریچه گاز در این شــرایط بســیار خاص‪ ،‬و‬‫شــرایط بحرانی بســیار کار مورد قبولی می باشــد ‪ .‬در هنگام‬ ‫ســرباالیی نیــز شــرایط بــه همیــن مقــدار بحرانــی اســت ‪ ،‬اگــر‬ ‫ماشــینی ماننــد ایکــس ‪ 33‬کــه زیــاد قــوی نمــی باشــد و هــم‬ ‫چنین کپ ســر گاز نیز دارد در هنگام باال رفتن از ســرباالیی‬ ‫‪ ،‬ماشــین خامــوش شــود یــا کار نکنــد و اگــر در ایــن حالــت‬ ‫مثــا یــک خانــوم پشــت فرمــان باشــد ممکــن اســت هــول‬ ‫شــود و همیــن باعــث ایجــاد حــوادث خطرناکــی شــود ‪.‬‬ ‫نکات فنی کاربردی‬ ‫ استپ موتور چهار وظیفه مهم دارد ‪:‬‬‫‪ -۱‬روشن نگه داشتن خودرو در حال دور ارام‬ ‫‪ -۲‬در هنــگام کولــر روشــن بــا افزایــش مقــداری گاز از‬ ‫افــت قــدرت موتــور جلوگیــری بــه عمــل مــی اورد ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬نقش ساسات را در خودرو دارد‬ ‫‪ -۴‬حفظ تعادل دور موتور در صورت استفاده از لوازم برقی‬ ‫ اگــر اســتپ موتــور خــراب شــود بــه طــور خالصــه بــا چهــار‬‫حالــت مواجــه مــی شــویم ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬دور باالی موتور بعد از روشن شدن‬ ‫‪ -۲‬خامــوش شــدن خــودرو در هنــگام رهــا کــردن ناگهانــی‬ ‫پدال گاز‬ ‫‪ - ۳‬کاهش دور موتور در هنگام کولر روشن‬ ‫‪ -۴‬عدم پایداری دور موتور ‪.‬‬ ‫ در نهایت خرابی ان باید توسط دیاگ تایید شود‪.‬‬‫ استپ موتور روی هوزینگ دریچه هوا قرار دارد‪.‬‬‫ اســتپر موتــور یــک موتــور الکتریکــی اســت هیــچ گاه ان‬‫را بــا حــال هایــی ماننــد بنزیــن تمیــز نکنیــد حتــی اجــازه‬ ‫ایــن کار را بــه مکانیــک ندهیــد‪.‬‬ ‫ از شستشوی بی دلیل استپر موتور پرهیز کنید‪.‬‬‫ توصیه های فنی و ایمنی در کار‬ ‫‪ -۱‬هرگــز در حالتــی کــه موتــور گــرم یــا روشــن اســت درب‬ ‫رادیاتــور خــودرو را بــاز ننمائیــد زیــرا در ایــن حالــت سیســتم‬ ‫خنــک کننــده موتــور برخــی از خودروهــا نیــاز بــه هواگیــری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬و از همــه مهمتــر خطــر پاشــیدن اب بــا دمــای بــاالی‬ ‫‪ ۸۰‬درجــه ســانتی گــراد‪ ،‬و ســوختگی شــدید‪ ،‬از ناحیــه‬ ‫دســت و صــورت‬ ‫ هیــچ گاه خودروئــی را کــه جــوش اورده اســت یکبــاره‬‫خامــوش نکنیــد‪(.‬اول خــودرو را بــا اســتفاده از اب خنــک‬ ‫کــرده‪ ،‬و ســپس خامــوش کنیــد و در هــر دو دقیقــه یــک‬ ‫نیــش اســتارت‪ ،‬بصورتیکــه خــودرو روشــن نشــود‪،‬جهت‬ ‫جابجایــی پیســتون در ســیلندر‪ ,‬بزنیــد‪ ,‬تــا زمانیکــه موتــور‬ ‫خــودرو خنــک شــود‪) ,‬‬ ‫ هنــگام بازدیــد اســید باطــری هیچــگاه صــورت خــود را بــه‬‫باطــری نزدیــک نکنید‪.‬‬ ‫ از عملکــرد قفــل مرکــزی و دزدگیــر اطمینــان داشــته باشــید‪.‬‬‫ در هــر فرصتــی تلفــن همــراه خــود را شــارژ نمائیــد تــا در صورت‬‫بــروز مشــکل بتوانیــد بــا نیروهای امــدادی تماس بگیرید‪.‬‬ ‫ هرگــز خــودرو را در محیط هــای سرپوشــیده بــرای مــدت‬‫زیــاد روشــن نگذاریــد‪.‬‬ ‫ انــواع فیوزهــای مــورد اســتفاده در خــودرو را همــراه‬‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ المــپ یــک کنتاکــت و دو کنتاکــت را همــراه داشــته‬‫باشــید‪.‬‬ ‫ از عملکــرد سیســتم ترمــز و ترمزدســتی اطمینــان داشــته‬‫باشید‪.‬‬ ‫ زاپـــــاس‪ ،‬اچارچــرخ‪ ،‬جــک و مثلــث خطــر را همــراه‬‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ از رانندگــی بــا خــودرو کــه صــدای غیــر عــادی از زیــر‬‫خــودرو و چرخهــا شــنیده شــود جــدا خــوداری فرمائیــد‪.‬‬ ‫همیشه از قطعات یدکی اصلی استفاده نمائید‪.‬‬ ‫اومیکرون در کمین است‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬بهمن‬ ‫بجنورد‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪480‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ارائه خدمت در اماکن پرخطر فقط‬ ‫مشروط به داشتن کارت واکسن‬ ‫‪ ۶‬طرح پژوهشی اماده انعقاد‬ ‫قرارداد با محققان است‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر پوشــش همگانــی واکسیناســیون در اســتان اظهــار کــرد‪ :‬از ایــن پــس در‬ ‫اماکــن پرریســک و بــا خطــر بــاالی ابتــا‪ ،‬خدمــات بــه مشــتریان فقــط در صــورت ارائه کارت واکســن صورت‬ ‫خواهــد گرفت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی اســتانداری گلســتان‪ ،‬دکتر علی محمد‬ ‫زنگانــه در ســتاد اســتانی پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬افــزود‪ :‬نظــارت و پایش هــا در اماکــن و مراکــز پرریســک‬ ‫اســتان از جملــه بانک هــا‪ ،‬اســتخرها‪ ،‬پایانه هــای درون و بــرون شــهری‪ ،‬پمپ بنزین هــا‪ ،‬نانوایی هــا‪ ،‬ادارات و‬ ‫ســازمان ها‪ ،‬دفاتــر پیشــخوان‪ ،‬دفاتــر پلیــس ‪ ،+۱۰‬مراکــز تفریحــی و ورزشــی و هتل هــا و مراکــز اقامتــی‪ ،‬بایــد‬ ‫جدی تــر شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگــر مراکــز نامبــرده‪ ،‬رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی خــود را بــه بــاالی ‪ ۸۵‬درصــد‬ ‫رابــط پژوهشــی رییــس ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬در بخــش کشــاورزی اســتان ‪ ۶‬طــرح‬ ‫پژوهشــی اولویــت دار امــاده انعقــاد قــرارداد اجــرا بــا‬ ‫محققــان مرکــز تحقیقــات و امــوزش کشــاورزی و منابــع‬ ‫طبیعــی اســتان اســت‪.‬‬ ‫حســین عطارچــی اظهــار داشــت‪ :‬پنــج طرح پژوهشــی‬ ‫مصــوب شــده بخــش کشــاورزی اســتان عبارتنــد از‬ ‫توســعه کشــت کنجــد بــه عنــوان کشــت جایگزیــن‬ ‫برنــج‪ ،‬تولیــد تجــاری ترافــل بــا هــدف ایجــاد بــاغ هــای‬ ‫مثمــر‪ ،‬احیــای جنگل هــای مخروبــه و اقتصــاد جایگزیــن‬ ‫بــرای جوامــع محلــی و توســعه صنایــع تبدیلــی و غذایــی‬ ‫بــا رویکــرد امایــش ســرزمین‪ ،‬ســاخت ماشــین هــای‬ ‫بخــش کشــاورزی (ســاخت ماشــین برداشــت خــار شــتر‬ ‫و علوفه هــای مشــابه و ســاخت هــد برداشــت باقــا و‬ ‫حبوبــات)‪ ،‬بررســی مالحظــات زیســت محیطــی و رفــع‬ ‫عــدم تعــادل ابــی از منابــع خــزر و تعییــن نقاط برداشــت‬ ‫و انتقــال اب بــا اولویــت تامیــن اب شــرب‪ ،‬صنعــت‪،‬‬ ‫کشــاورزی شهرســتان هــای شــمال‪ ،‬غــرب و مرکــز‬ ‫اســتاوی ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن طــرح پژوهشــی ارزیابــی‬ ‫پــرورش گاومیــش در تولیــد گوشــت و شــیر و امــکان‬ ‫توســعه ان از منظــر پدافندغیرعامــل در گلســتان‪،‬‬ ‫جایگزیــن طــرح مدل ســازی فراینــد تغییر‪ ۵۰‬ســال اینده‬ ‫اراضــی کشــاورزی براســاس مدیریــت فعلــی و پیشــنهاد‬ ‫مدیریــت یکپارچــه اراضــی زراعــی از طریــق عضویــت‬ ‫مالــکان اراضــی کشــاورزی در تعاونــی هــای روســتایی و‬ ‫ادغــام تعاونــی بــا دهیــاری روســتا شــد‪.‬‬ ‫عطارچــی ادامــه داد‪ :‬ایــن طــرح هــای پژوهشــی پــس از‬ ‫انعقــاد قــرارداد‪ ،‬حداکثــر تــا ‪ ۲‬ســال انجام شــده و نتیجه ان‬ ‫در اختیــار دســتگاه مرتبــط و بهــره بــرداران قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای اجــرای ایــن طــرح هــا ‪ ۹‬میلیــارد و ‪۵۳۶‬‬ ‫میلیــون ریــال اعتبار اختصاص یافته اســت‪.‬‬ ‫ســال زراعــی در گلســتان گذشــته پنــج میلیــون و ‪۴۰۳‬‬ ‫هــزار تــن انــواع محصــول تولیــد شــد کــه از ایــن مقــدار‬ ‫چهــار میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هــزار تــن تولیــدات زراعــی‪ ،‬حــدود‬ ‫‪ ۷۰۰‬هــزار تــن تولیــدات دامــی‪ ۳۴۰ ،‬هــزار تــن تولیــدات‬ ‫باغــی‪ ۲۴۰ ،‬هــزار تــن تولیــدات جنــگل و مرتــع و بقیه در‬ ‫حــوزه صیــد و ماهیــان پرورشــی بــود‪.‬‬ ‫بهــره بــرداران کشــاورزی گلســتان در تولیــد ‪۱۵‬‬ ‫محصــول راهبــردی شــامل تولیــد دانــه هــای روغنــی‬ ‫کلــزا ‪ ،‬ســویا و افتابگــردان‪ ،‬هلــو‪ ،‬توتــون و گوشــت‬ ‫مــرغ رتبــه اول‪ ،‬گنــدم‪ ،‬چغندرقنــد و خرمالــو مقــام‬ ‫دوم‪ ،‬شــلتوک (برنــج) پیلــه تــر ابریشــم‪ ،‬میگــو و پنبــه‬ ‫رتبــه ســوم‪ ،‬ماهیــان پرورشــی و خاویــاری رتبــه چهــارم‬ ‫و جــو و زیتــون رتبــه پنجــم کشــوری را در اختیــار دارنــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان افــزون بــر ‪ ۲۲۰‬هــزار بهــره بــردار‬ ‫کشــاورزی دارد کــه حــدود ‪ ۱۵۰‬هــزار انهــا در حــوزه زراعــی‬ ‫و باغــی فعالیــت داشــته و بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد انهــا خــرده‬ ‫مالــک بــا مدیریــت حداکثــر ‪ ۴‬هکتــار زمیــن هســتند‪.‬‬ ‫گلســتان بــا وســعت بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع‬ ‫وســعت ‪ ۸۶۲ ،‬هــزار هکتــار مرتــع‪۴۵۲ ،‬هــزار هکتــار‬ ‫جنــگل‪ ۶۵۳ ،‬هــزار هکتــار زمیــن زراعــی‪ ۳۳ ،‬هــزار‬ ‫هکتــار بــاغ و چهــار میلیــون واحــد دامــی دارد‪.‬‬ ‫اقتصــاد اصلــی ســاکنان گلســتان بــا جمعیــت یــک‬ ‫میلیــون و‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر برپایــه کشــاورزی اســتوار اســت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫از یک شکارچی غیرمجاز‬ ‫الشه ‪ ۱۱‬پرنده وحشی کشف شد‬ ‫افتتاح‪ ۳۵‬پروژه راهداری‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫اخریــن روســتای مــرزی از نعمت‬ ‫اســفالت بهــره منــد می شــود‬ ‫رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت گمیشــان از مخفیــگاه‬ ‫یــک شــکارچی غیرمجــاز الشــه ‪ ۱۱‬پرنــده وحشــی مهاجــر در‬ ‫ایــن شهرســتان کشــف شــد و گفــت‪ :‬بــرای ســیر مراحــل اداری‬ ‫متهــم بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد ‪.‬‬ ‫اقامحمــد مــرادی اظهــار داشــت‪ :‬از جملــه اثــار جــرم کشــف‬ ‫شــده از مخفیــگاه ایــن شــکارچی غیرمجــاز الشــه پنــج قطعــه‬ ‫مرغابــی چنگــر‪ ۶ ،‬قطعــه کوکــر شــکم ســفید و ‪ ۲‬قبضــه ســاح‬ ‫شــکاری بــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امســال مبنــی بــر احتمــال شــیوع انفلوانــزای‬ ‫فــوق حــاد پرنــدگان و از ســوی گــزارش ســازمان دامپزشــکی ‪،‬‬ ‫هیــچ پروانــه شــکاری در کشــور صــادر نشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬جابجایــی و نگهــداری حیوانــات وحشــی و اجــزای‬ ‫ان براســاس قانــون‪ ،‬جــرم و مســتوجب مجــازات اســت‪.‬‬ ‫در ‪ ۴۵‬کیلومتــری شــمال غربــی گــرگان و در حــوزه شهرســتان‬ ‫گمیشــان‪ ،‬ابگیــر گســترده ای بــا نیزارهــای انبــوه قــرار دارد کــه‬ ‫بــه نــام تــاالب بیــن المللــی گمیشــان معــروف اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ ۳۵ :‬پــروژه در بخــش هــای مختلــف راهــداری اســتان‬ ‫همزمــان بــا گرامیداشــت دهــه فجــر انقــاب اســامیافتتاح شــد‬ ‫کــه عمــده ایــن پــروژه هــا در محورهــای روســتایی اســت‪.‬‬ ‫جعفــر شــهامت اظهــار داشــت‪ :‬یکهــزار و ‪ ۲۸۵‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــرای ســاخت و تکمیــل ایــن پــروژه هــا هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پــروژه هــا شــامل اقداماتــی همچــون ســاخت‬ ‫پــل محورهــای روســتایی‪ ،‬مجتمــع خدماتــی رفاهــی بیــن‬ ‫راهــی‪ ،‬سیســتم روشــنایی جــاده‪ ،‬بهســازی و روکــش اســفالت‬ ‫و ســاخت اســفالت راه روســتایی‪ ،‬نمازخانــه بیــن راهــی و‬ ‫ســاختمان راهدارخانــه اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اجــرای عملیــات پــروژه هــای‬ ‫راهــداری گفــت‪ ۶ :‬پــروژه همزمــان بــا دهــه فجــر وارد مرحلــه‬ ‫اجرایــی مــی شــود کــه ارزش ان ‪ ۴۸۵‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫شــهامت افــزود‪ :‬در محورهــای روســتایی ایــن پــروژه هــا‬ ‫شــامل اجــرای ســه دســتگاه پــل و ســه بــاب مجتمــع خدماتــی‬ ‫رفاهــی بیــن راهــی اســت‪.‬‬ ‫لقمــان قربانــی در ائیــن کلنــگ زنــی پــروژه اســفالت روســتای‬ ‫مــرزی دادلــی غزنیــن افــزود ‪ ،‬بــه لطــف خداونــد و برکــت نظــام‬ ‫مقــدس جمهــوری اســامی و بــه یمــن مبارکــی ایــام اللــه دهــه‬ ‫فجــر اخریــن روســتای مــرزی از نعمــت اســفالت بهــره منــد‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت‪ :‬ایــن پــروژه از روســتای بســطام دره‬ ‫بــه دادلــی غزنیــن بطــول ‪ ۹‬و بــه روســتاهای دولــت اورالن و‬ ‫شــاخلی بطــول ‪ ۳‬کیلومتــر اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت فرمانــداری مــراوه تپــه افــزود ‪ ،‬از ایــن جــاده مــرزی‬ ‫‪ ۶۶۰‬نفــر از ‪ ۲۱۶‬خانــوار اهالــی روســتاهای دولــت اورالن ‪،‬‬ ‫شــاخلی ‪ ،‬دادلــی غزنیــن و همچنیــن عشــایر ســاکن در حــوزه‬ ‫ایــن روســتاها از ایــن اســفالت بهــره منــد خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی درپایــان گفــت‪ :‬از دکتــر اقــای زنگانــه اســتاندار محتــرم‬ ‫جهــت مســاعدت ودکتــر اریــان پــور نماینــده محتــرم مجلــس‬ ‫جهــت پیگیــری و مهنــدس میقانــی مدیــر کل راهــداری‬ ‫گلســتان وهمــکاران و مهنــدس مــرگان رئیــس اداره راهــداری‬ ‫و همــکاران زحمتکــش شهرســتان جهــت پیگیــری تشــکر‬ ‫وقدردانــی مینمایــم‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۳۴۵۲‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۹۴‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای شــیرعلی داورزهــی شــورو فرزنــد صاحب خــان‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ ۹۱۹‬کــد ملــی ‪ ۲۰۳۰۳۴۹۸۳۶‬صــادره از گنبــد کاووس در دو دانــگ مشــاع از شـش دانگ قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ ۳۲۶۲۲.۹۰‬مترمربــع‪،‬در قســمتی از باقیمانــده شـش دانگ پــاک شــماره ‪ ۱۰۳‬فرعــی از ‪ -۱‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی شــیخ موســی بخــش ‪ -۱۲‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اقــای یوســف داورزهــی شــورو تاییــد گردیده اســت ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مــردم در دو نوبــت بــا فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص‬ ‫نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م الــف‪ ۱۰۱۱۶‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬روز سه شــنبه‪ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹‬تاریــخ انتشــار‬ ‫نوبــت دوم‪ :‬روز چهارشــنبه‪ ۱۴۰۰/۱۲/۴‬محمــد فندرســکی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۳۴۵۱‬‬ ‫تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۹۵‬‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای یوســف داورزهــی شــورو فرزنــد مهرعلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۶‬کــد ملــی ‪ ۴۹۷۹۹۷۸۴۸۷‬صــادره از اق قــا در دو دانــگ مشــاع از ش ـش دانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت‬ ‫‪ ۳۲۶۲۲.۹۰‬مترمربــع‪ ،‬در قســمتی از باقیمانــده ششــدانگ پــاک شــماره ‪ ۱۰۳‬فرعــی از ‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی شــیخ موســی بخــش ‪ -۱۲‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اقــای یوســف داورزهــی شــورو تاییــد گردیــده اســت‬ ‫‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســندمالکیت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات‬ ‫ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪..‬م الــف‪ ۱۰۱۱۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬ســه شــنبه ‪ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬روز چهارشــنبه‪ ۱۴۰۰/۱۲/۴‬محمدفندرســکی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و‏ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏‪ -1‬برابــر رای شــماره ‪ 1140060312009000613‬مورخــه ‪ 1400/10/2‬هیــات اول مســتقر در ثبــت بندرگــز‬ ‫موضــوع‏کالســه پرونــده ‪ 1400114412009000028‬مالکیــت متقاضــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان گلســتان بــه شناســه ملــی‏‏‪ 14000261192‬مبنــی بــر صــدور ســند ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 5548‬مترمربــع‪،‬‬ ‫قســمتی از‏پــاک ‪ -11‬اصلــی واقــع در قریــه ســرطاق بخــش دو ثبــت بندرگــز خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای ســید حبیــب الــه‏موســوی فرزنــد ســید هاشــم محــرز گردیــده اســت‪.‬‏‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‏ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه‏ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی‏تقدیــم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد‏شــد‪.‬‏ تاریــخ انتشــار‪ :‬نوبــت اول‪ :‬یکشــنبه ‪1400/11/3‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬ســه شــنبه ‪1400/11/19‬‏‏ م‪.‬الــف‪1400/235 :‬‏‏مهــدی شــاه مهــری – سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــاک بندرگــز‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۰۷۳‬تاریــخ ‪ ۳۱/۰۶/۱۴۰۰‬هیات‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه‪ ۱۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۳۲۹‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای‬ ‫جواد نظری فرزند عبدالرحمن به شــماره شناســنامه ‪ ۴۹۷۰۰۸۸۱۲۸‬کد ملی‪ ۴۹۷۰۰۸۸۱۲۸‬صادره از اق قال در ‪ ۴۰۰۶۲.۵‬مترمربع مشــاع از شـش دانگ یک قطعه زمین زراعی به مســاحت‪ ۵۶۲۴۵‬مترمربع‪ ،‬در قســمتی از‬ ‫شـش دانگ باقیمانــده پــاک شــماره ‪ ۶‬فرعــی از ‪ _۲۱‬اصلــی واقــع در اراضــی قــره بــاش (اوچ تپــه) بخــش ‪ ۱۲‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی وراث مرحــوم عاشــور نظــری بــه نــام خانم هــا و اقایــان ‪ ۱‬قربــان بی بــی‬ ‫‪ ۶۲۵۰‬مترمربع مشــاع‪ _۲‬نعیمه‪ ۲۷۳۴.۳۷۵‬مترمربع مشــاع‪ _۳‬حلیمه ‪ ۲۷۳۴.۳۷۵‬مترمربع مشــاع ‪ _۴‬صفورا ‪ ۲۷۳۴.۳۷۵‬مترمربع مشــاع‪ _۵‬مارال‪ ۲۷۳۴.۳۷۵‬مترمربع مشــاع ‪ _۶‬یوســف‪ ۴۶۸.۷۵‬مترمربع مشــاع ‪_۷‬‬ ‫زکریا‪ ۵۴۶۸.۷۵‬مترمربع مشــاع ‪ _۸‬عیســی ‪ ۴۶۸.۷۵‬مترمربع مشــاع ‪۹‬یعقوب نظری ‪ ۴۶۸.۷۵‬مترمربع مشــاع شــهرت همگی نظری( جمعا ً به میزان ‪ ۲۴۰۶۲.۵‬متر مربع) و از ســهمی وراث مرحوم صفرعلی قلی نظری ‪۱‬‬ ‫ارازمحمــد نظــری ‪۹۷۵۰‬مترمربــع ‪ _۲‬حــال بی بــی ایــری ‪ ۶۲۵۰‬مترمربــع (جمعــا ً بــه میــزان ‪ ۱۶۰۰۰‬مترمربــع ) تاییــد گردیده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود‬ ‫درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــد می توانــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪:‬روز سه شنبه ‪ 1400/۱۱/19‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز چهارشنبه ‪ 1400/۱۲/4‬محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک اق قال م‪.‬الف‪۱۰۱۲۰:‬‬ ‫<خودت باش> یعنی چی؟‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نرســانند‪ ،‬مقامــات باالدســتی انهــا بــه دلیــل تــرک فعــل و عــدم نظــارت‪ ،‬بــه دادگســتری معرفــی خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫دکتــر زنگانــه اســتفاده از دیده بــان مردمــی بــرای نظــارت بــر رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی را مــورد تاکیــد قرار‬ ‫داد و تصریــح کــرد‪ :‬دیده بان هــای مردمــی‪ ،‬تخلفــات در حــوزه عــدم رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی را بــه‬ ‫ســامانه ‪ ۱۹۰‬گــزارش دهنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا بیــان اینکــه‪ ،‬کســی کــه واکســن نمی زنــد‪ ،‬در واقــع دیگــران را در معــرض خطــر قــرار‬ ‫می دهــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی و زدن ماســک و همچنیــن تکمیــل واکسیناســیون‬ ‫بایــد بــا دقــت و جدیــت بیشــتری انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬براســاس امارهــای ســازمان مدیریــت‪ ،‬حــدود ‪ ۲‬هــزار نفــر از کارمنــدان دولــت هنــوز هیــچ‬ ‫یــک از دُز واکســن را دریافــت نکــرده انــد کــه بایــد طــی ‪ ۲‬هفتــه اتــی اقنــاع ســازی‪ ،‬محدودیــت و در نهایــت‬ ‫برخــورد بــا ایــن افــراد صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫دکتــر زنگانــه گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه تزریــق حــدود ‪ ۲۳‬درصــد واجدیــن شــرایط بــرای دُز ســوم واکســن کرونــا‪ ،‬باید‬ ‫تــاش شــود تــا ایــن میــزان بــه ‪ ۴۰‬درصــد برســد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تمدیــد فعالیــت مجــازی امــوزش در مــدارس‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬امــوزش بــرای ان گــروه از‬ ‫دانش اموزانــی کــه دسترســی بــه اینترنــت و امــکان ورود بــه ســامانه شــاد را ندارنــد‪ ،‬براســاس رعایــت‬ ‫شــیوه نامه های بهداشــتی مــی توانــد بــه صــورت حضــوری برگــزار شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر انجــام کامــل واکسیناســیون توســط خدمــت دهنــدگان و خدمــت گیرنــدگان‪ ،‬یــاداور شــد‪:‬‬ ‫واحدهــای صنفــی بایــد کــد ‪ QR‬داشــته باشــند و بازرس ـی ها بــا جدیــت دنبــال شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان‪ ،‬مــاک عمــل بــرای فعالیــت اصنــاف و گــروه هــای مختلــف مشــاغل را «طــرح مدیریــت‬ ‫هوشــمند کرونــا» دانســت و خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن طــرح‪ ،‬جایگزیــن طــرح اعمــال محدودیت ها که بر اســاس‬ ‫رنگبنــدی بــود‪ ،‬شــده و مــاک عمــل خواهــد بــود‪.‬‬ ‫جهــت دریافــت فایــل هــای مربــوط بــه پروتــکل هــای بهداشــتی و الزامــات براســاس مصوبــه ســتاد ملــی در‬ ‫راســتای «طــرح مدیریــت هوشــمند بیمــاری کرونــا» روی ‪ https://b2n.ir/d40266‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪2‬‬ ‫دمای هوا ‪ 8‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 46‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪8‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫خود بودن‪ ،‬جنگیدن با خانواده و جامعه برای پذیرش انچه واقعا هستی‪ ،‬نیست؛‬ ‫ـت خــودت را که‬ ‫خــودت بــاش یعنــی‪ :‬صــادق بــاش‪ ،‬خــوب و بــد‪ ،‬زشــت و زیبــا را در خــودت بــه رســمیت بشــناس‪ ،‬تــا بتوانــی کنتــرل کنــی‪ ،‬یــا اصــاح کنــی ‪...‬وقتــی تــو همــه حقیقـ ِ‬ ‫ـک خــودت هســت پذیرفتــی‪ ،‬بــرای دیگــران بــدون هیــچ جنگــی‪ ،‬نه تنهــا پذیرفتنــی میشــی‪ ،‬بلکــه بــه شــدت جــذاب خواهــی بــود‪ .‬ایــن بــه نوعــی معنــی‬ ‫ـامل نیمــه روشــن و تاریـ ِ‬ ‫شـ ِ‬ ‫عــزت نفــس اســت‪ ،‬پذیرشــی کــه بــر اســاس توهــم نیســت‪ ،‬دروغ نیســت‪ ،‬خالصانــه و صادقانــه اســت‪..‬و ایــن ارامشــی وصف ناپذیــر بــه تــو خواهــد داد کــه انچــه هســتی را بــه جهان‬ ‫ـاس رضایتــت در زندگــی زیــاد میشــود‪..‬‬ ‫هدیــه کنــی‪ ..‬اینجــا خالقیــت رشــد می کنــد‪ ..‬جذابیــت بــاال مـی رود‪ ..‬بیماری هــا کــم کــم حــذف میشــوند و ازهمــه مهم تــر اینکــه احسـ ِ‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬بهمن‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 15‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 63‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪15‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شرق و متغیر‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬بهمن ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪480‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫تمهیدات دادگستری گلستان‬ ‫در روزهای کرونایی‬ ‫ارائــه اینترنتــی بخشــی از خدمــات قضایــی دادگســتری گلســتان بــرای اجــرای مصوبــات ســتاد‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا و کاســتن از دفعــات خــروج هــم اســتانی هــا از خانــه ‪ ،‬بخشــی از خدمــات قضایــی‬ ‫را اینترنتــی ارائــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬بیشــترین مراجعــه مــردم بــه محاکــم بــرای پیگیــری‬ ‫پرونــده هاســت درحالیکــه افــراد مــی تواننــد بــه جــای مراجعــه حضــوری ‪ ،‬بــه نشــانی ‪adliran.ir‬‬ ‫مراجعــه و بــا کــد ‪ 16‬رقمــی کــه هنــگام ثبــت دادخواســت و شــکایت بــه انــان داده شــده ‪ ،‬رونــد‬ ‫رســیدگی بــه پرونــده خــود را دنبــال کننــد ‪.‬‬ ‫حیدر اسیابی افزود‪ :‬کسانی هم که نام کاربری یا شماره پرونده را فراموش کرده اند می توانند‬ ‫تمــاس بگیرنــد کــه البتــه شــماره تمــاس همــه دادگســتری هــا ‪ ،‬دادســراها و شــوراهای حــل اختــاف‬ ‫اســتان نیــز در تارنمــای دادگســتری گلســتان بــه نشــانی ‪ dadgostari-gs.ir‬در دســترس اســت‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬بــرای کاســتن از شــلوغی و معطلــی کمتــر مــردم در واحدهــای اجــرای احــکام‬ ‫کیفــری و مدنــی و واحدهــای اجــرای احــکام شــوراهای حــل اختــاف نیــز ‪ ،‬ســامانه نوبت دهــی راه‬ ‫انــدازی شــده اســت تــا افــراد قبــل از حضــور در شــعبه بــا مراجعــه بــه نشــانی اینترنتــی ‪adliran.ir‬‬ ‫نوبــت بگیرنــد و بــر اســاس ســاعتی کــه بــه انــان اعــام مــی شــود بــه واحــد اجــرای احــکام مراجعــه‬ ‫کننــد تــا خطــر انتقــال کرونــا کمتــر شــود‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ 34 :‬دفتــر خدمــات الکترونیــک قضایــی هــم در همــه‬ ‫شــهرهای اســتان از ‪ 8‬صبــح تــا ‪ 3‬عصــر فعــال اســت و بیــش از ‪ 70‬خدمــت قضایــی را بــه مــردم‬ ‫ارائــه مــی کنــد ‪ .‬بــرای جلوگیــری از شــلوغی در ایــن دفاتــر نیــز افــراد مــی تواننــد پیــش از مراجعــه‪،‬‬ ‫از طریــق تارنمــای ‪ adliran.ir‬نوبــت بگیرنــد ‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬همــه خدمــات الکترونیکــی ارائــه شــده در درگاه ‪ ، adliran.ir‬از طریــق اپلیکیشــن‬ ‫عدالــت همــراه هــم در همــه گوشــی هــا قابــل دانلــود ‪ ،‬نصــب و اســتفاده اســت ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬البتــه شــرط بهــره منــدی از خدمــات اینترنتــی قضایــی ‪ ،‬داشــتن حســاب ثناســت کــه‬ ‫عضویــت در ان بــه راحتــی و از طریــق مراجعــه بــه نشــانی‪ sana.adliran.ir‬بــه صــورت غیرحضوری‬ ‫امــکان پذیــر اســت و از طریــق دفاتــر خدمــات الکترونیــک قضایــی هــم بــه صــورت حضــوری‪ ،‬قابــل‬ ‫ثبــت نــام اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــماره تلفــن ‪ 129‬هــم در طــول شــبانه روز ‪ ،‬پاســخگوی پرســش هــای حقوقــی و‬ ‫قضایــی مــردم اســت و افــراد مــی تواننــد از مشــاوره حقوقــی رایــگان بهــره منــد شــوند ‪.‬‬ ‫اســیابی از مــردم خواســت‪ :‬بــرای کمــک بــه کادر درمــان و حفــظ جــان خانــواده هــای خــود جــز‬ ‫بــرای ضــرورت از خانــه خــارج نشــوند و در صــورت امــکان کارهــای قضایــی و پیگیــری پرونــده هــای‬ ‫خــود را‪ ،‬اینترنتــی انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف بیش از ‪ 6‬کیلوگرم‬ ‫تریاک در مانه و سملقان‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از کشــف بیــش از ‪6‬‬ ‫کیلوگــرم مــاده مخــدر از‏نــوع تریــاک توســط مامــوران ایــن فرماندهــی‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنگاربازارکســب وکاربــه نقــل از پایــگاه خبرگــزاری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬مامــوران‏پاســگاه انتظامــی گرمــاب کــه بــه کنتــرل خودروهــای‬ ‫عبــوری از محــور «کاللــه‪ -‬اشــخانه» مشــغول بودنــد بــه یــک دســتگاه‬ ‫‏خودروی تیبا که نرســیده به پاســگاه تغییر مســیر داده بود مشــکوک‬ ‫و اقــدام بــه تعقیــب خــودرو کردنــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه راننــده خــودرو کــه متوجــه تعقیــب از ســمت‬ ‫مامــوران مــی شــود بالفاصلــه فــرد حامــل مــواد مخــدر را‏از خــودرو‬ ‫پیــاده مــی کنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬مامــوران در یــک عملیــات پلیســی فــردی کــه‬ ‫حامــل مــواد مخــدر بــود را دســتگیر و بــه مقــر‏انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان بــا بیــان اینکــه در این‬ ‫رابطــه ‪ 6‬کیلــو و ‪ 400‬گــرم تریــاک از ایــن فــرد کشــف‏شــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬متهــم بــع از تکمیــل تحقیقــات بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی و راننــده خــودرو نیــز‏توســط مامــوران مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفتــه و اقدامــات الزم در جهــت دســتگیری ایــن فــرد‬ ‫بــا جدیــت ادامــه دارد‏‪.‬‬ ‫صدور صد در صدی‬ ‫سند برای اراضی ملی‬ ‫از ارتقــای جایــگاه دادگســتری اســتان در شــاخص های قضایــی‬ ‫و نزدیــک شــدن بــه حدنــگاری و صــدور صــد در صــدی ســند بــرای‬ ‫اراضــی ملــی تــا قــرار گرفتــن پرونــده تــرک فعــل مدیــران بــر روی‬ ‫میــز دادســتانی رئیــس کل دادگســتری در جمــع خبرنــگاران از‬ ‫ارتقــای جایــگاه دادگســتری اســتان در شــاخص هــای قضایــی بــه‬ ‫گــواه اعــداد و ارقــام خبــر داد و گفــت‪ :‬بــر اســاس ارزیابــی قــوه‬ ‫قضاییــه دادگســتری گلســتان جایــگاه ششــم بیــن دادگســتری‬ ‫کشــور در بهبــود عملکــرد و شــاخص هــای رســیدگی بــه پرونده هــا‬ ‫دستگیری حفاران غیر مجاز‬ ‫در بجنورد‬ ‫سارق سابقه دار با ‪ 4‬فقره‬ ‫سرقت دستگیر شد‏‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ‪ 2‬نفــر‬ ‫حفــار غیــر مجــاز در حیــن حفــاری در‏یکــی از روســتاهای ایــن‬ ‫شهرســتان خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بازارکســب وکاربــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«محمد غالمــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏خبــری مبنــی بــر اینکــه افــرادی‬ ‫اقــدام بــه حفــاری غیــر مجــاز مــی کننــد‪ ،‬بافاصلــه موضــوع بــا‬ ‫جدیــت در دســتور کار مامــوران‏انتظامــی قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا حضــور در محــل اعــام‬ ‫شــده‪ 2 ،‬نفــر متهــم را در حیــن حفــاری دســتگیر کردنــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫در‏همیــن رابطــه از ایــن افــراد ‪ 2‬دســتگاه گنــج یــاب نیــز کشــف‬ ‫و ضبــط شــد‪.‬‏‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه‬ ‫متهمــان در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل‬ ‫‏قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫حفاظــت از میــراث فرهنگــی امــری واجــب و ضــروری اســت و‬ ‫اگــر‏چنانچــه افــرادی بخواهنــد بــه میــراث فرهنگــی کشــور لطمــه‬ ‫وارد کننــد‪ ،‬برابــر قانــون بــا انــان برخــورد خواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج از دســتگیری ســارق ســابقه‬ ‫داری بــا ‪ 4‬فقــره ســرقت‏ســیم و کابــل بــرق خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنگاربازارکســب وکاربــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«علیرضا پوربــه» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫افــزود‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن‏فقــره ســرقت ســیم و کابــل معابــر و‬ ‫اماکــن ســطح شهرســتان فــاروج‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در‬ ‫دســتورکار مامــوران‏پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره به اینکــه ماموران انتظامــی با انجام‬ ‫اقدامــات فنــی و اطالعاتــی موفــق شــدند ســارق‏ســابقه داری را‬ ‫شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در یــک عملیــات غافلگیرانــه حیــن‬ ‫لخــت کــردن ســیم و کابــل هــای بــرق در‏پاتوقــی دســتگیر و بــه‬ ‫پلیــس اگاهــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در‬ ‫بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪ 4‬فقــره ســرقت ســیم و کابــل‏هــای‬ ‫بــرق معابــر و اماکــن خصوصــی در ســطح شهرســتان اعتــراف کــرد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ پوربــه در پایــان بــا بیــان اینکــه در بازرســی از پاتــوق‬ ‫موردنظــر مقادیــری ســیم و کابــل بــرق مســروقه کشــف شــد‪،‬‬ ‫‏خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهــم در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫را کســب کــرده اســت ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار حیــدر اســیابی افــزود‪:‬‬ ‫کاهــش مــدت رســیدگی بــه پرونــده هــا ‪ ،‬تعییــن تکلیــف‬ ‫پرونده هــای معــوق ‪ ،‬کاهــش جمعیــت کیفــری‪ ،‬افزایــش‬ ‫صــدور ارای جایگزیــن حبــس ‪ ،‬بازدیــداز حوزه هــای قضایــی و‬ ‫زنــدان هــا و صلــح و ســازش در شــعب شــورای حــل اختــاف از‬ ‫جملــه اقداماتــی اســت کــه در شــاخص هــای رســیدگی‪ ،‬مطلــوب‬ ‫ارزیابــی شــده اســت ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی در ادامــه از تعییــن تکلیــف ‪ 80‬درصــد پرونــده‬ ‫هــای مربــوط بــه ســاحل خــواری در محاکــم اســتان خبــر داد‬ ‫و گفــت ‪ :‬بــا ایــن اقــدام ‪ 160‬هکتــار ســاحل بــه منابــع طبیعــی‬ ‫بازگردانــده شــد و بقیــه پرونــده ای مربــوط بــه ســاحل خــواری هــم‬ ‫در محاکــم تجدیدنظــر اســتان در حــال رســیدگی اســت و تــا پایــان‬ ‫اســفند تعییــن تکلیــف خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫اســیابی بــه حدنــگاری بیــش از ‪ 99‬درصــد اراضــی منابــع طبیعــی‬ ‫اســتان هــم اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬درصــد باقیمانــده نیــز تــا پایــان‬ ‫ســال تعییــن تکلیــف مــی شــود و بــه ایــن ترتیــب نخســتین‬ ‫اســتان کشــور خواهیــم بــود کــه ‪ 100‬درصــد اراضــی ملــی ســند دار‬ ‫شــده اســت و بــه زودی جشــن پایــان حدنــگاری اراضــی ملــی را‬ ‫در اســتان برگــزار مــی کنیــم‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬بــا حدنــگاری همــه‬ ‫اراضــی منابــع طبیعــی در گلســتان ‪ ،‬حجــت بــر متولیــان حفــظ‬ ‫منابــع طبیعــی اســتان تمــام مــی شــود و نمــی تواننــد بــه بهانــه‬ ‫مطلــع نبــودن از حــد و حــدود اراضــی منابــع طبیعــی ‪ ،‬از زیــر بــار‬ ‫مســئولیت شــانه خالــی کننــد ‪.‬‬ ‫حیدراســیابی افــزود‪ :‬از ایــن پــس پرونــده تــرک فعــل مدیــران در‬ ‫دادســتانی مرکــز اســتان بــا جدیــت بیشــتری دنبــال مــی شــود ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان بــه تــرک فعــل هــای صــورت‬ ‫گرفتــه در حــوزه خلیــج گــرگان هــم اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬طرح هــای‬ ‫و برنامــه هــای زیــادی بــرای احیــای خلیــج گــرگان صــورت‬ ‫گرفتــه اســت امــا در عمــل اتفــاق خاصــی نیافتــاده اســت و در‬ ‫دادســتانی مرکــز اســتان در حــال بررســی ایــن موضــوع هســتیم ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی همچنیــن دربــاره اقدامــات ســتاد اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی کــه دادگســتری یکــی از ارکان اصلــی و اجرایــی ان‬ ‫اســت گفت‪:‬بــا پیگیــری ایــن ســتاد از ابتــدای ســال تاکنــون ‪۸‬‬ ‫کارخانــه غیرفعــال بــه چرخــه تولیــد بازگشــتند و حــدود ‪ 500‬نفــر‬ ‫مشــغول بــه کار شــدند‪.‬‬ ‫اســیابی گفــت‪ :‬در ‪ ۶‬مــاه از شــروع فعالیــت در دادگســتری‬ ‫گلســتان از همــه حــوزه هــای قضایــی حداقــل یــک بــار بازدیــد و‬ ‫نیازمنــدی هــا بررســی شــد و از ‪ ۲۳‬شــهرک و ناحیــه صنعتــی هــم‬ ‫حداقــل یــک نوبــت بازدیــد انجــام شــه اســت‪..‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در ادامــه ایــن نشســت‬ ‫بــه اقدامــات دادگســتری در حــوزه حقــوق عامــه اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬در حــوزه ســامت بــا پیگیــری دســتگاه قضایــی اســتان‬ ‫انژیوگرافــی گنبــدکاووس فعالیــت خــود را از ســر گرفــت و‬ ‫مشــکل حقوقــی انژیوگرافــی کردکــوی هــم برطــرف شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان بــا اشــاره بــه پیگیــری دو پرونــده‬ ‫کثیــر شــاکی در اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬رئیــس قــوه اختیــارات ویــژه‬ ‫بــرای پیگیــری ایــن پرونــده بــه اســتان تفویــض کــرده اســت و‬ ‫پــس از بازدیدهــای میدانــی و حضــور کارشناســان پتروشــیمی‬ ‫ایــران ‪ ،‬منتظــر نتیجــه کارشناســی بــرای ادامــه کار هســتیم ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در پرونــده مــوج هــای ابــی هــم کار ســاخت و ســاز‬ ‫اغــاز شــده و یکســال بــه مجــری طــرح بــرای تکمیــل پــروژه فرصــت‬ ‫داده شــده است‬ ‫‏‬ ‫بهره برداری و کلنگ زنی ‪ 102‬پروژه توزیع برق‬ ‫در گلستان همزمان با دهه فجر امسال‬ ‫بهــره بــرداری و کلنــگ زنــی ‪ 102‬پــروژه توزیــع بــرق در گلســتان همزمــان بــا دهــه فجــر امســال‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان گفــت ‪ 102 :‬پــروژه توزیــع بــرق در اســتان گلســتان‬ ‫بــا اعتبــاری بالــغ بــر هــزار و ‪ 645‬میلیــارد و ‪ 985‬میلیــون ریــال در دهــه فجــر ســال جــاری کلنگ زنــی‬ ‫و بهــره بــرداری مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از روابــط عمومــی؛ علــی اکبــر نصیــری‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫توزیــع نیــروی بــرق گلســتان بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪ :‬از اهــم ایــن پروژه هــا میتــوان بــه توســعه‬ ‫و احــداث شــهری و روســتایی‪ ،‬تبدیــل شــبکه هــای ســیم بــه کابــل خودنگهــدار‪ ،‬اصــاح و بهینــه‬ ‫ســازی شــبکه روســتایی و شــهری‪ ،‬بــرق رســانی بــه روســتاهای بــی بــرق(‪ 110‬خانــوار) ‪،‬ایجــاد قــدرت‬ ‫مانــور ‪،‬کاهــش تلفــات ‪،‬تعویــض کنتورهــای مکانیکــی بــه دیجیتالــی ‪،‬توســعه فیــدر اشــاره‪،‬‬ ‫بهســازی شــبکه روســتایی بهارســتان و اصــاح شــبکه رفــع حریــم اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫نصیــری افــزود‪ :‬کاهــش خاموشــی هــا‪ ،‬رفــع حریــم شــبکه های توزیــع بــرق‪ ،‬رفــع افــت ولتــاژ‪،‬‬ ‫تامیــن روشــنایی مــورد نیــاز‪ ،‬جهــت افزایــش رفــاه عمومــی و توســعه زیرســاخت هــای اساســی‬ ‫شــبکه از مزایــای اجــرای ایــن طرح هــا بــه شــمار مــی ایــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اضافــه کــرد ‪:‬از پــروژه هــای فــوق ؛‪ 82‬پــروژه بــا‬ ‫اعتبــاری بالــغ بــر ‪611‬هــزار و ‪ 707‬میلیــون ریــال افتتــاح و ‪ 20‬پــروژه بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪1034279‬‬ ‫میلیــون ریــال کلنــگ زنــی مــی شــود کــه تعــداد ‪ 53118‬خانــوار از ایــن خدمــات بهــره منــد می شــوند‪.‬‬ ‫اشرار با کسی شوخی ندارند!‬ ‫فرمانــده نیــروی انتظامــی اســتان و دوســتان پــدر بــه خانــه‬ ‫شــان امــده انــد‪ .‬فرمانــده احتــرام نظامــی مــی گــذارد و بــا‬ ‫چشــمان اشــکبار گونــه پســر را مــی بوســد و دســتش را‬ ‫محکــم مــی فشــارد‪ .‬پســر فرمانــده را بغــل مــی کنــد و ارام‬ ‫اشــک مــی ریــزد‪.‬ای کاش قبــل از اینکــه پــدر بــه اخریــن‬ ‫ماموریتــش بــرود‪ ،‬او را محکــم بغــل کــرده بــود!‬ ‫هفتــه گذشــته خبــر هولنــاک حملــه اراذل و اوبــاش بــه‬ ‫مامــوران نیــروی انتظامــی و شــهادت ســرهنگ دوم علــی‬ ‫اکبــر رنجبــر احساســات عمومــی جامعــه را جریحــه دارد‬ ‫کــرد و زنــگ خطــر جــدی بــه خطــر افتــادن جایــگاه و شــان‬ ‫پلیــس را بــرای چندمیــن بــار بــه صــدا در اورد‪.‬‬ ‫امــروز در حالــی کــه امنیــت کشــور در دنیــا زبانــزد اســت‬ ‫و امریــکا بــرای کوچکتریــن اقــدام علیــه امنیــت ملــی ایران‬ ‫نیــاز بــه اجمــاع جهانــی دارد‪ ،‬مامــوران نیــروی انتظامــی در‬ ‫داخــل کشــور بــه دلیــل خــاء هــای قانونــی و مماشــات بــا‬ ‫اوبــاش و اراذل تامیــن جانــی ندارنــد و هــر چنــد وقــت یــک‬ ‫بــار شــاهد از دســت دادن نیروهــای پلیــس در درگیــری‬ ‫بــا اراذل و اوبــاش داخلــی هســتیم تــا جایــی کــه ســال‬ ‫گذشــته نزدیــک بــه ‪ 60‬نفــر از نیروهــای پلیــس در درگیــری‬ ‫بــا اوبــاش جــان خــود را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد وجــود خــاء هــای قانونــی در بــه کارگیــری ســاح‬ ‫در حیــن ماموریــت هــای مختلــف در بــروز حــوادث ایــن‬ ‫چنینــی بــی تاثیــر نیســتند‪ ،‬امــا بایــد اذعــان داشــت اعمــال‬ ‫جرایــم خفیــف نظیــر پرداخــت جریمــه نقــدی ( شــما‬ ‫بخوانیــد معاملــه بــا اشــرار) بــه بهانــه کاهــش جمعیــت‬ ‫کیفــری و خلــوت کــردن زنــدان هــا‪ ،‬در بــروز حوادثــی از‬ ‫ایــن دســت بــی تاثیــر نیســتند‪.‬‬ ‫البتــه ایــن همــه ماجــرا نیســت و حتــی پــس از دســتگیری‬ ‫قاتــل و اعتــراف بــه قتــل و وجــود شــاهد و تصاویــر‬ ‫دوربین هــای مــدار بســته و حتــی کشــف چاقــوی اســتفاده‬ ‫شــده در قتــل و ‪ ...‬مجــازات قاتــل مــاه هــا بلکــه ســال ها‬ ‫طــول مــی کشــد و در ایــن بیــن فعــاالن مدنــی و حتــی‬ ‫عــادل فرودســی پــور بــرای بخشــش قاتــل پــا پیــش‬ ‫می گذارنــد و تــا اخریــن لحظــه دســت از تــاش بــرای‬ ‫نجــات بــر نمــی دارنــد و روی مــخ خانــواده مقتــول رژه‬ ‫می رونــد!‬ ‫در واقــع اطالــه دادرســی پرونــده هایــی کــه احساســات‬ ‫عمومــی را جریحــه دار کــرده اســت بــا هیــچ منطقــی‬ ‫همخوانــی نــدارد و جامعــه انتظــار دارد‪ ،‬قاتــل مامــور بیگنــاه‬ ‫در کمتریــن زمــان ممکــن بــه دار مجــازات اویختــه شــود‪.‬‬ ‫امــا ظاهــرا ً مملکــت قانــون دارد و اعــدام یــک نفــر بــه‬ ‫همیــن راحتــی کــه مــا فکــر مــی کنیــم نیســت و مراتبــی‬ ‫دارد ولــی قتــل یــک مامــور بیگنــاه کــه زن و فرزنــدش‬ ‫چشــم بــه راهــش هســتند‪ ،‬هیــچ مراتبــی نــدارد و در‬ ‫کســری از ثانیــه رخ مــی دهــد!‬ ‫جــا دارد مســئوالن زاویــه نــگاه خــود در قبــال مجرمــان‬ ‫تغییــر داده و بــا تغییــر قوانیــن و اعمــال جرایــم ســفت و‬ ‫ســخت‪ ،‬راه را بــر تاخــت و تــاز اراذل و اوباشــی کــه بــا هیــچ‬ ‫کــس شــوخی ندارنــد ببندنــد و نگذارنــد امنیــت پلیــس کــه‬ ‫همــان اقتــدار جامعــه و کشــور اســت بیــش از ایــن بــه‬ ‫خطــر بیفتــد‪.‬‬ ‫از طبقه اول و دوم‬ ‫غافل نشوید‬ ‫اگر در طبقه های اول و دوم ساختمانی‬ ‫زندگی می کنید‪ ،‬بدانید که سر راه سارقان‬ ‫قرار دارید‪ .‬پس همه نکات ایمنی برای‬ ‫پوشاندن بالکن‪ ،‬تراس‪ ،‬درها و پنجره ها را‬ ‫رعایت کنید‪ .‬شب ها یا هنگامی که خانه‬ ‫نیستید‪ ،‬همه درها و پنجره ها را ببندید‪.‬‬ ‫از نرده برای ایمن کردن پنجره ها و تراس‬ ‫خود استفاده کنید‪ .‬سنسورهایی برای‬ ‫پنجره ها وجود دارند که هنگام باز شدن‬ ‫شما را در جریان می گذارند‪ .‬می توانید از‬ ‫این سنسورها در پنجره های طبقات اول‬ ‫استفاده کنید‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪480‬‬ ‫بهاره رضاجو‬ ‫‪ ۲۲‬سرگرمی‬ ‫و بازی علمی‬ ‫برای کودکان‬ ‫کــودکان عاشــق بــازی هســتند و می تواننــد تمــام روز را‬ ‫بازی کنند و خســته نشــوند‪ .‬بنابراین از همین عالقه انها‬ ‫بــه بــازی می تــوان بــرای امــوزش اســتفاده کــرد‪ .‬بازی هــای‬ ‫علمــی بــا روش هــای هیجان انگیــز‪ ،‬دربــاره جهــان و‬ ‫هرچــه در ان هســت بــه کــودک امــوزش می دهنــد و‬ ‫چــون ســرگرم کننده اند‪ ،‬برایــش لذت بخــش هســتند‪ .‬در‬ ‫ایــن مقالــه‪ ،‬چنــد بــازی علمــی بــرای کــودکان دلبندتــان‬ ‫پیشــنهاد کرده ایــم کــه می توانیــد خودتــان هــم بــا انهــا‬ ‫مشــارکت کنیــد‪ .‬ایــن بازی هــا را در چنــد دســته مختلــف‬ ‫قــرار داده ایــم کــه راحت تــر انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪479‬‬ ‫دسته ششم‪ :‬بازی و ریاضی‬ ‫ریاضــی بــرای بیشــتر بچه هــا درســی دشــوار بــه نظــر‬ ‫می ایــد‪ .‬در حالــی کــه ریاضــی در محیــط اطــراف مــا‬ ‫و تقریبــا در همــه کارهــای روزمــره حضــور دارد و از ان‬ ‫اســتفاده می کنیــم‪ .‬ریاضــی را بــا بازی هــای جــذاب بــرای‬ ‫کــودکان اســان تر کنیــد‪ .‬می توانیــد خودتــان بازی هایــی‬ ‫بــرای امــوزش ریاضــی بــا وســایل منــزل و هــر چیــزی کــه‬ ‫دم دســت تان هســت طراحــی کنیــد‪ .‬خــاق باشــید!‬ ‫‪ .۲۱‬هزارتو‬ ‫مجــات ســرگرمی کــودکان معمــوال ســرگرمی هزارتــو‬ ‫دارنــد‪ .‬حتــی می توانیــد انهــا را از اینترنــت دانلــود و‬ ‫چــاپ کنیــد‪ .‬اگــر هــم نقاشـی تان خــوب اســت‪ ،‬خودتــان‬ ‫می توانیــد هزارتــو بکشــید‪ .‬بــه کودکتــان بگوییــد هزارتوها‬ ‫را حــل کنــد و بــا هــم مســابقه بدهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۲‬جدول سودوکو‬ ‫ســودوکو یکــی از روش هــای عالــی بــرای تقویــت ریاضــی‬ ‫اســت‪ .‬جدول هــای ســودوکو در بیشــتر مجــات هســتند‬ ‫و حتــی مجلــه اختصاصــی ســودوکو هــم در بــازار هســت‪.‬‬ ‫بــا کــودکان مســابقه ســودکو برگــزار کنیــد و بــرای کســی‬ ‫کــه زودتــر از بقیــه انهــا را حــل کنــد‪ ،‬جایــزه تعییــن کنیــد‪.‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫بــازی علمــی بــرای کودکان بهتریــن روش اموزش انها در‬ ‫زمینه هــای مختلــف اســت‪ .‬کودکان بــازی را دوســت دارند‬ ‫و اگــر چیــزی را بــا بــازی بــه انهــا یــاد بدهنــد‪ ،‬راحت تــر در‬ ‫حافظه شــان می مانــد و درک بهتــری از ان پیــدا می کننــد‪،‬‬ ‫ی کــه شــاید بارهــا خوانــدن متــن و حفظ کــردن ان‬ ‫در حالـ ‬ ‫چنین نتیجه ای نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــرای ســرگرمی علمــی کــودکان وقــت بگذاریــد و بــا انهــا‬ ‫بــازی کنیــد‪ .‬اگــر کــودکان دیگــری هــم داریــد‪ ،‬انهــا را هــم‬ ‫شــریک کنیــد‪ .‬این طــوری نه تنهــا لحظاتــی ســرگرم کننده‬ ‫در کنــار یکدیگــر خواهیــد داشــت‪ ،‬کودکانــی خــاق و شــاد‬ ‫هــم تربیــت خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫شما بگویید‬ ‫به احتمــال زیــاد شــما هــم بازی هــای علمــی متنوعــی‬ ‫بلدیــد‪ .‬می توانیــد برخــی از انهــا را بــه مــا هــم معرفــی‬ ‫کنیــد؟ منتظــر پیشــنهادهای شــما در بخــش دیدگاه هــا‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫فشار گروه دوستان‬ ‫و همساالن‪ ،‬یکی از‬ ‫عوامل مهم مصرف‬ ‫مواد اعتیاداور در سن‬ ‫نوجوانی است‪.‬‬ ‫پادکست برای کودکان؛ از تقویت زبان تا شنیدن داستان و یادگیری مهارت‬ ‫فاطمه مهراسبی‬ ‫پادکســت بــرای کــودکان هــم به انــدازه بزرگ ســاالن مفیــد اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از پــدر و مادرهــا خودشــان بــه بهتریــن پادکســت های‬ ‫فارســی و انگلیســی گــوش می دهنــد و زمــان اتالف شده شــان‬ ‫را بــا اســتفاده از پادکســت بــه زمــان مفیــد تبدیــل می کننــد‪ ،‬امــا‬ ‫نمی داننــد کــه برخــی از پادکســت ها اختصاصــی بــرای بچه هــا‬ ‫تولیــد می شــوند و می تواننــد بــرای انهــا بســیار اموزنــده باشــند‪ .‬در‬ ‫حــال حاضــر‪ ،‬تعــداد پادکســت بــرای کــودکان به زبــان فارســی زیــاد‬ ‫نیســت‪ ،‬امــا همیــن پادکس ـت های موجــود هــم جذابیــت زیــادی‬ ‫بــرای بچه هــا دارنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬پادکســت های انگلیســی‬ ‫حرفـه ای هــم در حــوزه اموزش و ســرگرمی کودکان وجــود دارند‪ .‬در‬ ‫ادامــه‪ ۱۵ ،‬پادکســت مناســب بــرای کــودکان را معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫تقویت زبان با پادکست انگلیسی برای کودکان‬ ‫پادکســت زبــان بــرای کــودکان عــاوه بــر ســرگرمی‪ ،‬می توانــد زبــان‬ ‫انگلیســی را هم تقویت کند‪ .‬توانایی شــنیداری در زبان انگلیســی‬ ‫مســتقیم روی یادگیری زبان انگلیســی به شــیوه محلی تاثیر دارد‪.‬‬ ‫پادکسـت های زبــان اصلــی‪ ،‬بــه زبــان انگلیســی محاوره ای هســتند‬ ‫و بــه کــودکان کمــک می کننــد ایــن زبــان را ماننــد افــراد محلــی یــاد‬ ‫بگیرنــد‪ .‬تنــوع پادکســت انگلیســی بــرای کــودکان در مقایســه بــا‬ ‫پادکسـت های فارســی بیشــتر اســت‪ ،‬بــه همیــن دلیــل اگــر فرزنــد‬ ‫شــما در ســطح متوســط انگلیســی بدانــد‪ ،‬موضوعــات جذاب تــری‬ ‫بــرای گوش کــردن پیــدا خواهــد کــرد‪ .‬در ادامــه فهرســتی از ‪۹‬‬ ‫پادکســت انگلیســی بــرای کــودکان را نوشــته ایم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬پادکست برای دانشمندان کوچولو‪Brains on :‬‬ ‫در ایــن پادکســت‪ ،‬بــه ســواالتی پاســخ داده می شــود کــه‬ ‫اغلــب بچه هــا از ســر کنجــکاوی می پرســند و معمــوال بزرگ ترها‬ ‫جــواب علمــی انهــا را نمی داننــد‪ .‬حتــی ممکــن اســت در طــول‬ ‫پادکســت ســواالت جدیــدی بــرای بچه هــا مطــرح شــود و ذهــن‬ ‫انهــا را درگیــر کنــد‪.‬‬ ‫یکــی از جذابیت هــای پادکســت ‪ Brains on‬ایــن اســت کــه‬ ‫نمایشــی ارائــه می شــود و کــودکان جلوه هــای صوتــی مختلفــی را‬ ‫در پادکســت می شــنوند‪ .‬در برخــی از اپیزودهــای ایــن پادکســت‪،‬‬ ‫کــودکان میزبــان هســتند و از کارشناســان مهمــان ســوال های‬ ‫کودکانــه می پرســند‪ .‬ســطح زبــان انگلیســی کــودکان بــرای درک‬ ‫مفاهیــم ایــن پادکســت بایــد متوســط رو بــه بــاال باشــد‪ .‬گوینــدگان‬ ‫‪ Brains on‬بــا صدایــی واضــح و شــمرده صحبــت می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پادکست برای کودکان باهوش‪Wow in the World :‬‬ ‫‪ Wow in the World‬اولیــن پادکســت کودکانــه رادیــوی ملــی‬ ‫امریــکا (‪ )NPR‬اســت‪ .‬در ایــن پادکســت موضوعــات مربــوط بــه‬ ‫علــم‪ ،‬فنــاوری و نواوری هــای روز دنیــا به شــیوه ای ســرگرم کننده‬ ‫بــه کــودکان ارائــه می شــود‪ .‬شــما می توانیــد ایــن پادکســت را‬ ‫بــا فرزندتــان گــوش کنیــد و بعــد از ان دربــاره انچــه شــنیده اید‬ ‫مکالمــه ای به زبــان انگلیســی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫اگــر پادکســت بــرای کــودکان قالــب نمایشــی داشــته باشــد‪ ،‬بــرای‬ ‫انهــا ســرگرم کننده خواهــد بــود و باعــث می شــود بــا تمرکــز بــه ان‬ ‫گــوش دهنــد و در عیــن ســرگرمی‪ ،‬نــکات جدیــدی دربــاره جهــان‬ ‫پیرامونشــان یــاد بگیرنــد‪ .‬تولیدکننــدگان ایــن پادکســت حتــی‬ ‫کتابــی بــا نــام ‪ Wow in the World‬هــم چــاپ کرده انــد و در ان‪،‬‬ ‫شــگفتی های بــدن انســان را بــرای کــودکان توضیــح داده انــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬پادکست برای کودکان به روز‪KidNuz :‬‬ ‫اگــر کــودکان به شــیوه ای مناســب سنشــان از اخبــار روز دنیــا‬ ‫مطلــع شــوند‪ ،‬دیــدگاه بهتــری بــه جهــان پیــدا خواهنــد کــرد‪ .‬در‬ ‫پادکســت ‪ ،KidNuz‬اخبــار روز دنیــا در ‪ ۵‬دقیقــه ارائــه می شــود‪،‬‬ ‫امــا ایــن اخبــار بــه سیاســت و احــزاب خــاص مرتبــط نیســتند و‬ ‫جهت گیــری متعصبانـه ای ندارنــد‪ .‬در واقــع نویســندگان اخبــار را‬ ‫مناســب کــودکان می نویســند تــا ذهــن انهــا با مســائل نامناســب‬ ‫و حاشــیه ای درگیــر نشــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬پادکست برای بچه های متفکر‪Smash Boom Best :‬‬ ‫موضــوع ایــن پادکســت مقایســه دو چیــز کامــا متفــاوت بــا‬ ‫یکدیگــر اســت‪ ،‬مثــا پــری دریایــی بــا پاگنــده! ایــن مقایســه ها‬ ‫بــرای بچه هــا جذاب انــد‪ .‬ایــن پادکســت بــرای کــودکان اســت و‬ ‫بــه انهــا یــاد می دهــد نظراتشــان را ابــراز کننــد و بــا دیگــران دربــاره‬ ‫عقیده هایشــان به شــیوه ای صحیــح بحــث و تبادل نظــر داشــته‬ ‫باشــند تــا در نهایــت بــه نتیجــه برســند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬پادکســت بــرای کــودکان عالقه منــد بــه تاریــخ‪The Past and :‬‬ ‫‪The Curious‬‬ ‫در پادکست ‪ ،The Past and The Curious‬تاریخ داستان گونه‬ ‫و تــا حــدی طنزامیــز روایــت می شــود‪ .‬روش بیــان تاریــخ در ایــن‬ ‫پادکســت به گونــه ای اســت کــه بچه هــا را بــه تاریــخ عالقه منــد‬ ‫می کنــد و گاهــی بــه بزرگ ترهــا هــم نکاتــی دربــاره تاریــخ یــاد‬ ‫می دهــد‪ .‬ایــن پادکســت بــه دانــش زبــان انگلیســی در ســطح‬ ‫متوســط نیــاز دارد و احتمــاال درک ان بــرای کودکانــی کــه در ابتــدای‬ ‫مســیر یادگیــری زبــان انگلیســی هســتند‪ ،‬کمــی ســخت اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬پادکست برای کودکان اندیشمند‪Short and Curly :‬‬ ‫در ایــن پادکســت‪ ،‬گوینــدگان بــه ســواالت فلســفی و عمیقــی‬ ‫پاســخ می دهنــد کــه بــرای کــودکان ایجــاد می شــوند‪ .‬مثــا در یکــی‬ ‫از اپیزودهــای ایــن پادکســت بررســی می شــود کــه «ایــا بایــد بــه‬ ‫تمــام افــراد بی خانمــان کمــک کــرد» یــا در اپیــزودی دیگــر بررســی‬ ‫می شــود کــه «ایــا بایــد به خاطــر کشــتن افــراد در بازی هــای‬ ‫کامپیوتــری عــذاب وجــدان داشــته باشــیم؟»‬ ‫ایــن پادکســت بــه کــودکان کمــک می کنــد تفکــر انتقــادی داشــته‬ ‫باشــند و بســیاری از مســائل اساســی ذهنشــان را با گوش کردن به‬ ‫اپیزودهــای مختلــف و صحبت کــردن بــا والدیــن حــل کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬پادکست برای بچه های بلندپرواز‪Dream Big :‬‬ ‫ایــوای ‪۱۰‬ســاله و مــادرش بــا افــراد موفــق در سراســر جهــان‬ ‫مصاحبــه می کننــد‪ .‬ایــن پادکســت بــرای ایــن ســاخته شــده اســت‬ ‫کــه بچه هــا (و بزرگ ترهــا) را بــه دنبال کــردن رویاهایشــان تشــویق‬ ‫کنــد‪ .‬کــودکان در پادکســت ‪ Dream Big‬یــاد می گیرنــد چطــور‬ ‫از حاشــیه امــن خــود خــارج شــوند‪ ،‬نویســنده داســتان خودشــان‬ ‫باشــند و همچنیــن متوجــه می شــوند کــه می تواننــد هــر چیــزی‬ ‫را یــاد بگیرنــد‪ .‬ایــن پادکســت بــرای بچــه هــا تولیــد می شــود‪ ،‬امــا‬ ‫توانســته رتبــه اول بهتریــن برنامــه کــودک و خانــواده را بــه خــود‬ ‫اختصــاص دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬پادکست برای کودکان خالق‪Story Pirates :‬‬ ‫پادکســترهای ‪ Story Pirates‬معتقدنــد تمــام بچه هــا نابغه انــد‪.‬‬ ‫نویســنده داســتان های ایــن پادکســت بچه هــا هســتند‪ .‬گــروه‬ ‫‪۱۵‬نفــره ایــن پادکســت هــم داســتان های بچه هــا را بــا جلوه هــای‬ ‫صوتــی‪ ،‬موســیقی‪ ،‬صداهــای ســرگرم کننده و نمایــش ترکیــب‬ ‫می کنــد تــا هــر اپیــزود جذاب تــر از اپیزود قبلی باشــد! داســتان های‬ ‫ایــن پادکســت بــرای بچه هــا ســرگرم کننده و طنزامیزنــد و به خوبــی‬ ‫می تواننــد قــوه تخیــل انهــا را تقویــت کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬پادکست برای بچه های کنجکاو‪But Why :‬‬ ‫این پادکســت برای بچه های کنجکاو ســاخته شــده اســت‪ .‬پدرها‬ ‫و مادرهــا در طــول روز بارهــا و بارهــا ایــن ســوال را می شــوند‪:‬‬ ‫«چــرا؟» چراهایــی کــه شــاید خودشــان تاکنــون بــه انهــا فکــر‬ ‫نکرده انــد‪ ،‬امــا بایــد بــه فرزندشــان پاســخی بدهنــد‪ ،‬مثــا چــرا‬ ‫صــدای حیوانــات مختلــف بــا هــم فــرق دارد یــا چــرا کاکتوس هــا‬ ‫این قــدر تیــغ دارنــد؟‬ ‫‪ B‬بــرای بچه هــای کنجــکاو ســاخته شــده و‬ ‫پادکســت ‪ ut why‬‬ ‫در هــر اپیــزود بــه یکــی از ســواالت انهــا پاســخ می دهــد‪ .‬برخــی‬ ‫از اپیزودهــا تک گویی انــد و برخــی دیگــر کارشــناس هایی دارنــد‬ ‫کــه به زبــان ســاده بــه ســواالت بچه هــا پاســخ می دهنــد‪ .‬در‬ ‫وب ســایت ‪ ، But why‬کــودکان می تواننــد سواالتشــان را مطــرح‬ ‫کننــد تــا در اپیزودهــای بعــدی ایــن پادکســت بــرای کــودکان بــه‬ ‫انهــا پاســخ داده شــود‪.‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫فاطمه زاهدی‬ ‫راهکارهاییبرای افزایش‬ ‫موفقیت ای وی اف‬ ‫ای وی اف یــا لقــاح ازمایشــگاهی روشــی اســت کــه در ان یــک‬ ‫تخمــک بــا اســپرم در خــارج از بــدن بــارور می شــود و ســپس جنیــن‬ ‫بــه رحــم منتقــل می شــود و در صــورت موفقیــت بــارداری اغــاز‬ ‫می شــود‪ .‬هنــگام اماده شــدن‪ ،‬شــروع و تکمیــل چرخــه ای وی اف‬ ‫ممکــن اســت احساســات مختلفــی داشــته باشــید‪ .‬اضطــراب‪،‬‬ ‫غمگینــی و عــدم اطمینــان احساســات رایجــی هســتند‪ .‬بایــد بدانید‬ ‫کــه ‪ ۳۰‬روز منتهــی بــه چرخــه ‪ IVF‬بــرای اطمینــان از ســامتی و‬ ‫امادگــی کامــل بــدن شــما بــرای ایــن فراینــد پزشــکی بســیار مهــم‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن مقالــه راهکارهایــی بــرای افزایــش موفقیــت ای وی‬ ‫اف را بــه شــما معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫چرخه ای وی اف شامل چه مراحلی است؟‬ ‫گذراندن چرخه ای وی اف به معنای عبور از چندین مرحله است‪:‬‬ ‫اماده سازی‬ ‫مرحلــه اماده ســازی ‪ ۲‬تــا ‪ ۴‬هفتــه قبــل از شــروع چرخــه ای وی اف‬ ‫شــروع می شــود‪ .‬ایــن مرحلــه شــامل ایجــاد تغییــرات کوچــک در‬ ‫ســبک زندگــی می شــود تــا مطمئــن شــوید کــه در بهتریــن حالــت‬ ‫خــود هســتید‪ .‬پزشــک ممکــن اســت داروهایــی بــرای منظم کــردن‬ ‫دوره قاعدگــی توصیــه کنــد‪ .‬ایــن کار شــروع بقیــه مراحــل ‪ IVF‬را‬ ‫اســان تر می کنــد‪.‬‬ ‫مرحله اول‬ ‫ایــن مرحلــه فقــط یــک روز طــول می کشــد‪ .‬روز اول ای وی اف‬ ‫شــما اولیــن روز پریــود اســت کــه نزدیک تریــن روز بــه درمــان‬ ‫برنامه ریزی شــده ای وی اف اســت‪ .‬بلــه‪ ،‬شــروع پریــود در اینجــا اتفاق‬ ‫خوبــی اســت!‬ ‫مرحله دوم‬ ‫ایــن مرحلــه می توانــد از ‪ ۳‬تــا ‪ ۱۲‬روز طــول بکشــد‪ .‬شــما ان دســته‬ ‫از داروهــای بــاروری را شــروع می کنیــد کــه تخمدان هــای شــما را‬ ‫تحریــک یــا بیــدار می کننــد‪ .‬ایــن کار باعــث می شــود کــه تخمدان هــا‬ ‫بــرای ازادکــردن تخمک هــای بیشــتر نســبت بــه حالــت عادی‪ ،‬ســرعت‬ ‫بیشــتری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مرحله سوم‬ ‫در ایــن مرحلــه‪ ،‬هورمــون بــارداری یــا «گنادوتروپیــن جفتــی انســانی‬ ‫(‪ »)hCG‬تزریــق خواهیــد کــرد‪ .‬ایــن هورمــون بــه تخمــدان شــما‬ ‫کمــک می کنــد تــا مقــداری تخمــک ازاد کنــد‪ .‬دقیقــا ‪ ۳۶‬ســاعت پــس‬ ‫از تزریــق‪ ،‬شــما در کلینیــک بــاروری حاضــر خواهیــد شــد تــا پزشــک‬ ‫تخمک هــا را بــردارد‪.‬‬ ‫مرحله چهارم‬ ‫ایــن مرحلــه یــک روز طــول می کشــد و دو حالــت دارد‪ :‬یــا همســر‬ ‫شــما از قبــل اســپرم را امــاده کــرده یــا ایــن کار را در زمانــی که شــما در‬ ‫حــال برداشــت تخمــک هســتید انجــام خواهــد داد‪ .‬در هــر صــورت‪،‬‬ ‫تخمک هــای تــازه ظــرف چنــد ســاعت بــارور می شــوند‪ .‬در ایــن زمــان‪،‬‬ ‫شــما شــروع بــه مصــرف هورمونــی بــه نــام پروژســترون می کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن هورمــون بــه اماده ســازی رحــم شــما بــرای بــارداری ســالم کمــک‬ ‫می کنــد و احتمــال ســقط جنیــن را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫مرحله پنجم‬ ‫کمتــر از یــک هفتــه پــس از برداشــت تخمک هــای شــما‪ ،‬جنیــن‬ ‫ســالم بــه رحــم شــما بازگردانــده می شــود‪ .‬ایــن روش غیرتهاجمــی‬ ‫اســت و شــما چیــزی را احســاس نخواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫مرحله ششم‬ ‫‪ ۹‬تــا ‪ ۱۲‬روز بعــد‪ ،‬بــه مطــب پزشــک بــاز خواهیــد گشــت‪ .‬پزشــک‬ ‫بــا انجــام اســکن‪ ،‬وضعیــت ســامت جنیــن را بررســی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن ازمایــش خــون بــرای بررســی ســطح هورمــون بــارداری نیــز‬ ‫خواهیــد داد‪.‬‬ ‫رژیم غذایی سالم برای افزایش موفقیت ای وی اف‬ ‫در طــول چرخــه ‪ ،IVF‬بــر خــوردن وعده هــای غذایــی ســالم و‬ ‫متعــادل تمرکــز کنیــد‪ .‬در ایــن مــدت نیــاز نیســت هیــچ تغییــر عمــده‬ ‫یــا قابل توجهــی ایجــاد کنیــد‪ .‬تحقیقــات نشــان می دهــد کــه رژیــم‬ ‫مدیترانــه ای ممکــن اســت میــزان موفقیــت ای وی اف را در میــان‬ ‫زنــان زیــر ‪ ۳۵‬ســال کــه اضافـه وزن یــا چاقــی ندارنــد‪ ،‬بهبــود بخشــد‪.‬‬ ‫رژیــم غذایــی ســالم در طــول هفته هــای منتهــی بــه چرخــه مطمئنــا‬ ‫ضــرری نــدارد‪ .‬ازانجایی کــه رژیــم غذایــی بر ســامت اســپرم هم تاثیر‬ ‫می گــذارد‪ ،‬همســرتان را هــم تشــویق کنیــد کــه رژیــم مدیترانـه ای را‬ ‫بــا شــما دنبــال کنــد‪.‬‬ ‫در اینجــا راه هــای ســاده ای بــرای اصــاح تغذیــه خــود بــا رژیــم‬ ‫مدیترانــه ای اورده ایــم‪:‬‬ ‫برنامه غذایی تان را پر از میوه ها و سبزیجات تازه کنید؛‬ ‫پروتئین های بدون چربی مانند ماهی و مرغ مصرف کنید؛‬ ‫غالت کامل مانند کینوا‪ ،‬فارو و ماکارونی بخورید؛‬ ‫حبوبات از جمله لوبیا‪ ،‬نخود و عدس را اضافه کنید؛‬ ‫به محصوالت لبنی کم چرب روی بیاورید؛‬ ‫از چربی هــای ســالم ماننــد اووکادو‪ ،‬روغــن زیتــون فوق بکــر‪ ،‬اجیــل‬ ‫و دانه هــا اســتفاده کنیــد؛‬ ‫از مصــرف گوشــت قرمــز‪ ،‬شــکر‪ ،‬غــات تصفیه شــده و ســایر‬ ‫غذاهــای فراوری شــده خــودداری کنیــد؛‬ ‫مصــرف نمــک را قطــع کنیــد و به جــای ان غــذا را بــا گیاهــان و‬ ‫ادویه هــا مــزه دار کنیــد‪.‬‬ ‫مکمل های موردنیاز برای افزایش موفقیت ای وی اف‬ ‫چنــد مکمــل طبیعــی وجــود دارد کــه می توانیــد بــرای افزایــش‬ ‫موفقیــت ای وی اف مصــرف کنیــد‪ .‬ویتامین هــای دوران بــارداری‬ ‫حتــی می تواننــد بــه همســرتان هــم در افزایــش ســامت اســپرم‬ ‫کمــک کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬روز (یــا حتــی چنــد مــاه) قبــل از شــروع چرخه ‪ IVF‬اســیدفولیک‪،‬‬ ‫ویتامیــن ضــروری دوران بــارداری‪ ،‬را شــروع کنیــد‪ .‬ایــن ویتامیــن‬ ‫بســیار مهــم اســت‪ ،‬زیــرا از نقایــص مــادرزادی مغــز و ســتون فقــرات‬ ‫در جنیــن درحال رشــد محافظــت می کنــد‪ .‬اگــر ســطح ویتامیــن ‪D‬‬ ‫شــما پاییــن اســت‪ ،‬مصــرف مکمل هــای ویتامیــن ‪ D‬را قبــل از چرخــه‬ ‫‪ IVF‬شــروع کنیــد‪ .‬میــزان پاییــن ویتامیــن ‪ D‬در مــادر می توانــد باعــث‬ ‫اوتیســم فرزندتــان شــود‪.‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید کــه ســازمان غــذا و دارو مکمل هــا را ماننــد‬ ‫داروهــا از نظــر کیفیــت و خلــوص تنظیــم نمی کنــد‪ .‬قبــل از اینکــه‬ ‫مکمل هــا را بــه تغذیــه روزانــه خــود اضافــه کنیــد‪ ،‬همیشــه بــا پزشــک‬ ‫خــود مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫میزان خواب در طول چرخه ای وی اف‬ ‫خــواب و بــاروری ارتبــاط نزدیکــی بــا هــم دارنــد‪ .‬داشــتن مقــدار‬ ‫مناســب خــواب می توانــد بــه چرخــه ‪ IVF‬شــما کمک کنــد‪ .‬مطالعه ای‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۳‬نشــان داد کــه میــزان بــارداری بــرای کســانی کــه هــر‬ ‫شــب ‪ ۷‬تــا ‪ ۸‬ســاعت می خوابنــد به طــور قابل توجهــی بیشــتر از‬ ‫انهایــی اســت کــه مــدت کوتاه تــر یــا طوالنی تــری می خوابنــد‪.‬‬ ‫در اینجــا چنــد راه بــرای تبدیــل خــواب ســالم بــه برنامــه روزانــه شــما‬ ‫معرفــی می کنیــم‪:‬‬ ‫اتاق خواب خود را تا دمای ‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۹‬درجه سانتی گراد خنک کنید؛‬ ‫درست قبل از خواب‪ ،‬دوش اب گرم بگیرید؛‬ ‫عصــاره اســطوخودوس را در اتاق خــواب خــود پخــش کنیــد یــا در‬ ‫حمــام اســتفاده کنیــد؛‬ ‫‪ ۴‬تا ‪ ۶‬ساعت قبل از خواب از مصرف کافئین خودداری کنید؛‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬ساعت قبل از خواب چیزی نخورید؛‬ ‫برای ارامش به موسیقی مالیم گوش دهید؛‬ ‫حداقــل ‪ ۳۰‬دقیقــه قبــل از خــواب‪ ،‬از تلفن همــراه‪ ،‬تلویزیــون و‬ ‫رایانــه اســتفاده نکنیــد؛‬ ‫قبل از خواب‪ ،‬حرکات کششی مالیم انجام دهید‪.‬‬ ‫رابطه جنسی در طول ای وی اف‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۴‬روز قبل از اســپرم گیری‪ ،‬نباید رابطه جنســی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫وقتــی زمــان گرفتــن اســپرم فــرا می رســد‪ ،‬پزشــک شــما اســپرم بــا‬ ‫بهتریــن کیفیــت را می خواهــد‪ .‬همچنیــن به زوج ها توصیه می شــود‬ ‫در روزهــای قبل تــر هــم از نزدیکــی عمیــق واژن خــودداری کننــد‪ ،‬زیــرا‬ ‫ایــن امــر می توانــد دهانــه رحــم را تحریــک کنــد‪.‬‬ ‫در طول چرخه ‪ IVF‬چگونه ورزش کنیم؟‬ ‫بســیاری از زنــان در طــول چرخــه ‪ IVF‬از ورزش کــردن خــودداری‬ ‫می کننــد یــا ان را متوقــف می کننــد زیــرا نگــران ایــن هســتند کــه ایــن‬ ‫حــرکات بــرای بــارداری احتمالی شــان خــوب نباشــد‪ .‬نگــران نباشــید!‬ ‫بیشــتر خانم هــا می تواننــد در طــول ای وی اف بــه ورزش روزانــه خــود‬ ‫ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫کارشناســان توصیــه می کننــد بــه انجــام کارهــای روزمره تــان ادامــه‬ ‫دهیــد‪ ،‬به ویــژه اگــر از قبــل‪ ،‬رژیــم تناس ـب اندام ثابتــی داشــته اید‪.‬‬ ‫البتــه بــه همــه زنانــی کــه ای وی اف انجــام می دهنــد توصیــه‬ ‫می شــود کــه دویــدن را محــدود کننــد‪ ،‬چــرا کــه دویــدن بیــش از هــر‬ ‫شــکل دیگــری از ورزش‪ ،‬بــاروری را مختــل می کنــد‪ .‬دویــدن می توانــد‬ ‫تاثیراتــی منفــی بــر ضخیم شــدن دیــواره رحــم داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اگــر دونــده مشــتاق هســتید‪ ،‬دویدن هــای طوالنــی خــود را بــا مــوارد‬ ‫زیــر جایگزیــن کنیــد‪:‬‬ ‫دویدن سبک؛‬ ‫پیاده روی؛‬ ‫اسکی فضایی یا همان الپتیکال؛‬ ‫اسپینینگ (دوچرخه ثابت)‪.‬‬ ‫درادامه باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۴۱‬درصد جامعه هدف در این اســتان دُز‬ ‫ســوم واکســن کرونا را دریافت کرده اند که نســبت به هفته گذشــته ‪۱۲‬درصد افزایش را نشــان می دهد‪.‬‬ ‫دکتــر ســیدجواد پورنقــی بــا بیــان اینکــه افــراد باقیمانــده بایــد هــر چــه ســریعتر مرحلــه ســوم واکسیناســیون‬ ‫را انجــام دهنــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬از ابتــدای تزریــق دُز ســوم واکســن کرونــا در اســتان تاکنــون ‪ ۲۰۰‬هــزار نفــر دُز‬ ‫ســوم را دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫تزریق دز سوم‬ ‫واکسن کرونا در‬ ‫به ‪ ۴۱‬درصد رسید‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬بهمن ‪1400‬‬ ‫انهدام باند کالهبرداری هشت میلیاردی سامانه(ثنا)‬ ‫پلیــس فتــا‪ :‬انهــدام بانــدی کــه بــا ترفنــد‬ ‫«ارســال پیامــک بــا عنــوان ســامانه ثنــا قــوه‬ ‫قضائیــه « اقــدام بــه کالهبــرداری از ‪ 810‬نفــر‬ ‫از هموطنان سراســر کشــورکرده بودند‪ ،‬توســط‬ ‫پلیــس فتــا اســتان مازنــدران شناســایی و‬ ‫دستگیرشــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســامع خورشــاد‪ ،‬پلیــس فتــا در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر اعــام کــرد؛ در پــی مراجعــه‬ ‫چنــد تــن از شــهروندان بــه پلیــس فتــا مبنــی بر‬ ‫اینکــه پیامکــی بــا عنــوان ســامانه ثنــا و ابــاغ‬ ‫قضایــی دریافــت کرده انــد و بــه درگاه جعلــی‬ ‫پرداخــت هدایــت شــده اند‪ ،‬رســیدگی بــه‬ ‫موضــوع در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ خورشــاد بــا اشــاره بــه شــگرد‬ ‫ایــن کالهبــرداران ادامــه داد‪ :‬مجرمــان‬ ‫ســایبری پــس از هدایــت فریــب خــوردگان‬ ‫بــه صفحــات جعلــی بــه منظــور اطــاع از‬ ‫موضــوع شــکواییه‪ ،‬تقاضــای واریــز وجوهات‬ ‫افــراد متقاضــی و فریــب خــورده می کردنــد‬ ‫و پــس از هدایــت هموطنــان بــه درگاه هــای‬ ‫جعلــی بانــک و ســرقت اطالعــات کارت‬ ‫بانکــی انهــا نســبت بــه برداشــت غیــر مجــاز از‬ ‫هشدار ! شگرد جدید‬ ‫مجرمان سایبری‬ ‫جانشــین معــاون فرهنگــی اجتماعــی پلیــس‬ ‫فتــا انتظامــی کشــور از شــگرد جدیــد مجرمــان‬ ‫تحــت عنــوان طراحــی وب ســایت های‬ ‫مشــابه صرافی هــای ارز دیجیتــال شــناخته‬ ‫شــده و نمایــش لینــک ان در نتایــج جســت و‬ ‫جــو گــوگل خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرگرد «جــواد مختاررضایــی» در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬براســاس رصدهــای‬ ‫صــورت گرفتــه در فضــای مجــازی و گزارشــات‬ ‫دریافتــی از شــهروندان مشــخص شــد‬ ‫کــه مجرمــان ســایبری اخیــرا ً بــا طراحــی‬ ‫وب ســایت های مشــابه صرافی هــای ارز‬ ‫دیجیتــال‪ ،‬کاربــران را هــم از طریــق نتایــج‬ ‫جســت و جــو در گــوگل و تبلیغــات در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی بــه ایــن ادرس هــای‬ ‫جعلــی هدایــت کــرده و کاربــران را بــه دانلــود‬ ‫اپلیکیشــن (بدافــزار) ترغیــب می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد‪ :‬کالهبرداران‬ ‫می تواننــد بــا ترفندهــای مختلــف مثــل‬ ‫تبلیغــات کلیکــی (‪ ،)Google Ads‬بــا فریــب‬ ‫حســاب افــراد اقــدام می کردنــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا عنــوان داشــت‪ :‬کاراگاهــان طــی‬ ‫بررســی های انجــام شــده متوجــه شــدند کــه‬ ‫هموطنــان دیگــری نیــز بــه همیــن شــیوه مــورد‬ ‫کالهبــرداری قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ خورشــاد ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه ارائــه‬ ‫مســتندات توســط شــاکیان و بــا بررســی های‬ ‫اولیــه و اقدامــات تخصصــی صــورت گرفتــه‪،‬‬ ‫مشــخص شــد متهمان ســاکن پایتخت بوده اند‪،‬‬ ‫در ایــن خصــوص بــا هماهنگــی مقــام قضائــی‬ ‫نامبــردگان در یکــی ازشــهرهای پایتخت دســتگیر‬ ‫و بــه پلیــس فتــا انتقــال داده شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬اعضــای‬ ‫ایــن بانــد‪ 5‬نفــره کــه یــک نفــر جــزوه نفــرات‬ ‫اصلــی بانــد بــوده‪ ،‬متهــم پــس ازســرقت و‬ ‫برداشــت غیرمجــاز از حســاب بانکــی افــراد‪،‬‬ ‫اقــدام بــه خریــد و فــروش ارزهــای دیجیتــال‬ ‫بصــورت گســترده می کرد؛ایــن مجــرم ســایبری‬ ‫در ابتــدا منکــر هرگونــه بــزه ارتکابــی شــد و بــا‬ ‫ســخنان گمــراه کننــده قصــد فریــب پلیــس‬ ‫را داشــت ولــی بــا هوشــیاری کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا و روب ـه رو شــدن بــا ادلــه دیجیتــال‬ ‫موتــور جســت و جوگــر گــوگل‪ ،‬رتبــه وب‬ ‫ســایت جعلــی خــود را در نتایــج جســت و‬ ‫جــوی یــک کلمــه خــاص ارتقــاء دهنــد کــه ایــن‬ ‫فراینــد بــا کلمــه اختصــاری ‪ Ad‬در کنــار نتایــج‬ ‫جســت و جــو قابــل تشــخیص اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬صفحــه فیشــینگ اشــاره‬ ‫شــده کامــا شــبیه بــه صفحــه اصلــی یــک‬ ‫صرافــی شــناخته شــده طراحــی می شــود‬ ‫تــا احتمــال فریــب کاربــران افزایــش پیــدا‬ ‫کنــد‪ ،‬امــا ادرس (دامنــه) ان متفــاوت‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن وب ســایت جعلــی از‬ ‫کاربــران خواســته می شــود تــا اقــدام بــه‬ ‫دانلــود اپلیکیشــن صرافــی کننــد‪ ،‬امــا ایــن‬ ‫اپلیکیشــن چیــزی بــه جــز یــک بدافــزار‬ ‫بــرای ســرقت اطالعــات نیســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه بعــد از‬ ‫نصــب شــدن بدافــزار‪ ،‬یــک پیــام «در حــال‬ ‫انتظــار» بــه کاربــر نمایــش داده می شــود‬ ‫و اطالعــات دســتگاه بــه ســرور مهاجــم‬ ‫ارســال خواهــد شــد‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬بدیــن‬ ‫شــیوه ضمــن نمایــش درگاه جعلــی ورود بــه‬ ‫صرافــی‪ ،‬اطالعــات حســاب کاربــری شــامل‬ ‫ایمیــل‪ ،‬شــماره تلفــن همــراه و رمــز عبــور‬ ‫درخواســت می شــود‪ ،‬ســپس کــد یکبــار‬ ‫مصــرف ارســالی بــه شــماره تلفــن همــراه‬ ‫درخواســت خواهــد شــد تــا مراحــل ورود‬ ‫بــه حســاب صرافــی تکمیــل شــود‪ .‬ایــن‬ ‫پوشاکی که به دست خریدارش نرسید‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری فــردی خبــر داد کــه بــا درج اگهــی فــروش‬ ‫پوشــاک در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام بــه کالهبــرداری از‬ ‫شــهروند نمــوده بــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ حشــمت ســلیمانی‪ ،‬پلیــس فتــا در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی شــکایت فــردی مبنــی بــر مشــاهده «اگهــی فــروش‬ ‫پوشــاک زیــر قیمــت بــازار « از وی کالهبــرداری شــده اســت‪ ،‬موضــوع در‬ ‫دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســلیمانی ادامــه داد‪ :‬شــاکی بیــان داشــت کــه در یکــی از‬ ‫صفحــات اینســتاگرامی بــا یــک اگهــی تحــت عنــوان «فــروش پوشــاک بــه‬ ‫قیمــت کارخانــه» برخــورد کــرده و ضمــن برقــراری تمــاس بــا فــرد تبلیــغ‬ ‫کننــده‪ ،‬مجــرم مبلــغ ‪ 80‬میلیــون ریــال وجــه بعنــوان پیــش پرداخــت‬ ‫از شــاکی درخواســت می کنــد و پــس از دریافــت وجــه؛ دیگــر جوابگــو‬ ‫پیام هــا و تماس هــای تلفنــی متقاضــی نبــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری گفــت‪ :‬باتوجــه بــه حساســیت پرونــده‪ ،‬موضــوع در‬ ‫انکارناپذیــر جم ـع اوری گردیــده لــب بــه ســخن‬ ‫گشــود و بــه برداشــت غیــر ‪ 810‬نفرازحســاب‬ ‫ن لحظــه اعتراف‬ ‫هموطنــان سراســر کشــورتا ای ‬ ‫کردندومبالــغ کالهبــرداری شــده ازهموطنــان‬ ‫تــا ایــن لحظــه ‪ 80.100.000.000‬ریــال بــر اورد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ت ثنــا‬ ‫ســرهنگ خورشــاد بیــان داشــت‪ :‬ســای ‬ ‫تنهــا ســامانه رســمی قــوه قضاییــه بــرای ارســال‬ ‫ابالغیــه هــای الکترونیکــی اســت‪ ،‬بــه همیــن‬ ‫جهــت نیــز پیامــک هــای اصلــی ایــن ســامانه‬ ‫فاقــد لینــک بــوده و بــه هیــچ عنــوان بــا شــماره‬ ‫ســیم کارت شــخصی و یــا در شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی بــرای افــراد ارســال نمی شــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد ‪ :‬ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس الکترونیکــی ‪www.‬‬ ‫‪ cyberpolice.ir‬امــاده دریافــت گــزارش هــای‬ ‫مردمــی بــوده و همچنیــن کاربــران گرامــی‬ ‫می تواننــد اخریــن اخبــار حــوادث و رویدادهــای‬ ‫سایبری را از این سایت دریافت کنند وشماره‬ ‫تمــاس ‪096380‬بــه صــورت شــبانه روزی اماده‬ ‫پاســخگویی به ســواالت شــهروندان در سراسر‬ ‫اســتان اســت‪.‬‬ ‫بدافزارهــا بعــد از نصــب شــدن روی تلفــن‬ ‫همــراه هوشــمند‪ ،‬بــا گرفتــن مجــوز دریافــت‬ ‫و خوانــدن پیامک هــا‪ ،‬کدهــای تاییــد ارســالی‬ ‫از صرافــی را هــم ســرقت می کننــد‪.‬‬ ‫ســرگرد رضایــی عنــوان کــرد‪ :‬بدیــن شــیوه‬ ‫کالهبــرداران قــادر بــه ارائــه کدهــای یکبــار‬ ‫مصــرف درخواســت شــده در اپلیکیشــن‬ ‫اصلــی صرافــی بــه منظــور تخلیــه دارایــی رمــز‬ ‫ارزی خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد‪ :‬نتایــج‬ ‫جســت و جــوی گــوگل بــرای ورود بــه‬ ‫صرافی هــای اصلــی‪ ،‬درگاه هــای بانکــی و‬ ‫ســایت هــای حســاس معتبــر نیســت و مــی‬ ‫بایســت بــرای پیشــگیری از فیشــینگ کاربــران‬ ‫ادرس صرافــی هــای رمــز ارز را خــود وارد‬ ‫کــرده و بــه دامنــه ســایت دقــت کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫ســرمایه گذاران مــی تواننــد از افزونــه هــای‬ ‫ضــد فیشــینگ اســتفاده کــرده و ادرس‬ ‫ســایت صرافــی را در مرورگــر خــود ذخیــره یــا‬ ‫بــوک مــارک کننــد‪.‬‬ ‫ســرگرد مختاررضایــی گفــت‪ :‬در صــورت‬ ‫هرگونــه مشــکل هموطنــان مــی تواننــد بــا‬ ‫شــماره تلفــن ‪ 096380‬تمــاس گرفتــه و یــا‬ ‫بــه مرکــز فوریــت هــای ســایبری پلیــس فتــا‬ ‫بــه ادرس ‪https:‎//csirc.cyberpolice.ir‬‬ ‫مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت کــه بــا اقدامــات فنــی‬ ‫صــورت گرفتــه‪ ،‬مشــخص شــد متهــم بــا ایجــاد صفحــات مختلــف بــا‬ ‫همیــن موضــوع در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام بــه کالهبــرداری‬ ‫از شــهروندان می نمــوده کــه بــا اقدامــات پلیســی متهــم مــورد شناســایی‬ ‫قــرار گرفــت و طــی هماهنگــی بــا دســتگاه قضایــی‪ ،‬دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی گفــت‪ :‬متهــم در اظهــارات خــود هــدف از ایــن کار را‬ ‫کســب درامــد بیــان داشــت و در ادامــه صحبت هــای خــود بــه ایــن نکتــه‬ ‫اشــاره کــرد کــه برخــی از شــهروندان بــه واســطه قیمــت پاییــن و بــه دلیــل‬ ‫طمــع ورزی و از روی اعتمــاد نابجــا‪ ،‬اقــدام بــه واریــز وجــه بعنــوان پیــش‬ ‫پرداخــت می نمودنــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬کاربــران هرگــز فریــب اینگونــه اگهی هــا را نخورنــد‬ ‫و خریدهــای اینترنتــی خــود را از طریــق ســایت های دارای نمــاد اعتمــاد‬ ‫الکترونیکــی یــا همــان ای نمــاد اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫پلیــس از هموطنــان خواســت‪ :‬در خصــوص خریــد از ســایت های خریــد‬ ‫و فــروش دقــت کافــی را داشــته باشــند و در صــورت برخــورد بــا هرگونــه‬ ‫مــورد مشــکوک ان را از طریــق وب ســایت پلیــس فتــا بــه نشــانی اینترنتی‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬و یــا بــا شــماره تلفــن ‪ 096380‬بــا کارشناســان مــا‬ ‫در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫بازداشت زن و شوهر هزار میلیاردی‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات از شناســایی و دســتگیری دو نفــر از عوامــل یــک ســایت‬ ‫شــرط بنــدی خبــر داد و گفــت مجرمیــن بیــش از هــزار و صــد میلیــارد ریــال گــردش حســاب داشــتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت؛ در پــی رصــد و پایــش روزانــه فضــای مجــازی توســط کارشناســان پلیــس فتــا یــک‬ ‫ســایت شــرط بندی مشــاهده گردیــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد ‪ :‬موضــوع در دســتور کار قــرار گرفــت و کاراگاهــان تیــم مبــارزه بــا‬ ‫قمــار و شــرط بنــدی پلیــس فتــا اقدامــات تخصصــی خــود را اغــاز کردنــد و متوجــه شــدند تعــداد ‪2‬‬ ‫نفــر در خصــوص راه انــدازی و گردانــدن ایــن ســایت فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارشناســان ایــن پلیــس بــا بررســی هــای همــه جانبــه و اقدامــات گســترده ســایبری و‬ ‫بهــره گیــری از روش هــای فنــی و علمــی موفــق بــه شناســایی هــر دو نفــر در فضــای مجــازی شــدند‬ ‫و بــا محــرز شــدن هویــت انهــا بــرای پلیس‪،‬پــس از تشــریفات قضایــی مجرمیــن کــه زن و شــوهر‬ ‫بودنــد دســتگیر و بــه همــراه تجهیــزات الکترونیــک بــه پلیــس فتــا منتقــل شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در واقــع ســایت های شــرط بندی بــه گون ـه ای طراحــی شــده‬ ‫کــه در ابتــدا افــراد مبالــغ کمــی را برنــده‬ ‫شــوند و همیــن شــیرینی بردهــای‬ ‫اولیــه ســبب می شــود کــه علی رغــم‬ ‫باخت هــای بعــدی و مســتمر در مراحــل‬ ‫بعــدی بــاز بــه شــرط بندی ادامــه بدهنــد‬ ‫و در نتیجــه عــاوه بــر زیــان مالــی‬ ‫مشــکالت بزرگــی چــون مســائل روحــی‬ ‫و خانوادگــی نیــز گریبان گیــر انهــا شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگاهــی‬ ‫ بخشــی و پیشــگیری از وقــوع جرائــم در‬ ‫فضــای مجــازی از اولویت هــای پلیــس‬ ‫فتــا اســت‪ ،‬بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪:‬‬ ‫در صــورت مشــاهده هرگونــه مــورد‬ ‫مشــکوک یــا تهدیــد توســط مجرمــان‬ ‫و اخــاذان اینترنتــی‪ ،‬موضــوع را در‬ ‫اولیــن فرصــت بــه پلیــس اطــاع دهنــد‬ ‫و بــه صــورت مســتمر بــرای مطالعــه‬ ‫اخبــار جرائــم ســایبری و مصونیــت از‬ ‫شــگردهای مجرمانــه بــه وب ســایت‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫از هر پنج مدیر امنیت‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬دو نفر در‬ ‫حال ترک شغل خود هستند‬ ‫بــر اســاس مطالعــه جدیــدی کــه توســط‬ ‫‪ ThreatConnect‬انجام شــده اســت‪ ،‬دو نفــر از‬ ‫هــر پنــج (‪ )٪41‬مدیــر امنیــت فنــاوری اطالعــات در‬ ‫بریتانیــا در حــال بررســی تــرک شــغل خود در شــش‬ ‫مــاه اینــده هســتند کــه عمدتــا ًبــه دلیــل افزایــش‬ ‫ســطح اســترس اســت‪.‬‬ ‫محققــان گفته انــد ایــن یافته هــا مقیــاس‬ ‫به اصطــاح «اســتعفای بــزرگ» را نشــان می دهــد‬ ‫کــه بــر صنعــت امنیــت ســایبری تاثیــر می گــذارد‬ ‫و کمبــود مهارت هــای ایــن بخــش را تشــدید‬ ‫می کنــد‪ .‬نظرســنجی از ‪ 503‬مدیــر ارشــد مســئول‬ ‫تصمیم گیری هــای فنــاوری در ســازمان یــا امنیــت‬ ‫فنــاوری اطالعــات نشــان داد کــه میانگیــن نــرخ‬ ‫جابجایــی کارکنــان امنیتــی در بریتانیــا ‪ 20‬درصــد‬ ‫اســت‪ .‬حــدود سـه چهارم (‪ )٪74‬از پاسـخ دهندگان‬ ‫گــزارش کردنــد کــه ایــن نــرخ در ســال گذشــته‬ ‫افزایش یافتــه اســت‪ .‬عــاوه بــر ایــن مشــکل‪ ،‬کمتــر‬ ‫از یک ســوم (‪ )٪31‬گفتنــد کــه در اســتخدام افــرادی‬ ‫بامهارت هــا و اســتعدادهای الزم بــرای امنیــت‬ ‫ســایبری بــا مشــکالتی مواجــه شــده اند‪.‬‬ ‫دریافت ـه ای نگران کننــده‪ ،‬کمتــر از یک چهــارم‬ ‫(‪ )%23‬از رهبــران امنیتــی موردبررســی‪،‬‬ ‫عملکــرد حرف ـه ای در حــوزه امنیــت ســایبری را‬ ‫توصیــه می کننــد‪ ،‬درحالی کــه از هــر پنــج نفــر‬ ‫(‪ )%42‬دو نفــر گفتنــد کــه بعیــد اســت ایــن کار‬ ‫را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســد اســترس و حجــم کاری دالیــل‬ ‫اصلــی ایــن مســائل هســتند‪ .‬بیــش از یک ســوم‬ ‫(‪ )٪37‬از همــه پاســخ دهندگان در مــورد کار‬ ‫اســترس زیادی که داشــتند صحبت کرده و بیش‬ ‫از نیمــی (‪ )٪53‬از ایــن افــراد در طــول شــش مــاه‬ ‫گذشــته افزایش ســطح اســترس را تجربه کردند‪.‬‬ ‫نتایــج تحقیــق از پاس ـخ دهندگان نشــان داد کــه‬ ‫ســاعات طوالنــی و بــار روانــی ســنگین (‪،)٪44‬‬ ‫کاهــش عملکــرد کاری (‪ )٪43‬و مشــکالت خــواب‬ ‫و خســتگی (‪ )٪37‬اشکارشــده اســت‪.‬‬ ‫بزرگ تریــن دالیلــی کــه همــه پاســخ دهندگان‬ ‫بــرای تــرک شــغل خــود ارائــه کردنــد‪ ،‬نداشــتن‬ ‫فرصــت بــرای کار از خانــه (‪ ،)٪31‬ســطح اســترس‬ ‫بــاال (‪ )٪26‬و جــذب حقــوق بهتــر درجاهــای دیگــر‬ ‫(‪ )٪25‬بــود‪ .‬به طــور خــاص بــرای مدیــران امنیتــی‪،‬‬ ‫حجــم کاری بیش ازحــد‪ ،‬معمول تریــن عامــل‬ ‫ذکرشــده (‪ )٪31‬بــود‪.‬‬ ‫دریکــی دیگــر از یافته هــای نگران کننــده‪ ،‬حــدود‬ ‫یک ســوم (‪ 32‬درصــد) از همــه پاســخ دهندگان‬ ‫موافــق نبودنــد کــه شــرکت ان هــا می توانــد بــا حجم‬ ‫و پیچیدگــی تهدیــدات ســایبری همــگام شــود‪.‬‬ ‫ادام وینســنت‪ ،‬یکــی از بنیان گــذاران و مدیرعامــل‬ ‫‪ ،ThreatConnect‬اظهــار داشــت‪« :‬اکنــون بیش از‬ ‫هــر زمــان دیگــری‪ ،‬انتظــار مـی رود تیم هــای امنیتــی‬ ‫فنــاوری اطالعــات کارهــای بیشــتری را بــا درامــد‬ ‫کمتــر انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫جابه جایــی بــاالی کارکنــان و متخصصــان‬ ‫‪ IT‬اســترس زا می توانــد بــر عملکــرد ســازمان‬ ‫هــم در کوتاه مــدت و هــم در بلندمــدت تاثیــر‬ ‫منفــی بگــذارد‪ .‬حجــم فزاینــده و پیچیدگــی‬ ‫تهدیدهــا‪ ،‬مدیریــت امکان ســنجی حجــم‬ ‫کاری ســازمان ها و ارائــه پشــتیبانی موردنیــاز‬ ‫بــه تیم هــا را متضــرر می کنــد‪».‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪480‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫کالهبرداری در بستر‬ ‫بازارهای انالین‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا انتظامی کشــور از شناســایی‬ ‫و دســتگیری متهــم حرفــه ای فعــال در زمینــه کالهبــرداری‬ ‫در بســتر بازارهــای انالیــن خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «رامیــن پاشــایی» در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت؛ در پــی ارجــاع پرونــده هایــی بــه پلیــس فتــا یکــی از‬ ‫اســتان ها مبنــی بــر « مشــاهده اگهــی در بازارهــای انالیــن‬ ‫بــا موضــوع فــروش خــودرو « و بــه دنبــال ان کالهبــرداری‬ ‫از قربانیــان‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم پرونــده کــه از مجرمــان حرفــه ای و‬ ‫تحــت تعقیــب ســایر پلیــس هــای تخصصــی نیــز بــود‪،‬‬ ‫بــا معرفــی خــود تحــت عنــوان کارمنــد ارگان هــای دولتــی‬ ‫و وکیــل دادگســتری اقــدام بــه کالهبــرداری کالن از‬ ‫شــهروندان تحــت عنــوان « فــروش خــودرو» مــی نمــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد‪ :‬با بررســی هــای و اقدامات‬ ‫فنــی صــورت گرفتــه توســط کارشناســان پلیــس فتــا در‬ ‫نهایــت متهــم اصلــی پرونــده در یکــی از شهرســتان ها‬ ‫مــورد شناســایی قــرار گرفتــه ‪ ،‬دســتگیر شــد و در بازرســی‬ ‫از محــل اختفــای وی ‪ 5‬دســتگاه گوشــی تلفــن همــراه مــورد‬ ‫اســتفاده در فراینــد ارتــکاب جــرم کشــف و ضبــط شــد و‬ ‫همچنیــن بــر اســاس بررســی هــای انجــام شــده تــا کنــون‬ ‫‪ 65‬پرونــده مرتبــط بــا متهــم در نقــاط مختلــف کشــور‬ ‫شناســایی شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا انتظامــی کشــور بیــان‬ ‫داشــت‪ :‬برابــر اقدامــات فنــی و تخصصــی صــورت گرفتــه‬ ‫از ســوی واحدهــای پلیــس فتــا اســتان هــا‪ ،‬از ابتــدای دی‬ ‫مــاه ســال جــاری تعــداد ‪ 12‬فقــره کالهبــرداری رایانــه ای‬ ‫در بســتر بازارهــای انالیــن و شــبکه هــای اجتماعــی خارجــی‬ ‫بــا ارزش ریالــی قریــب بــه ‪ 48‬میلیــارد ریــال شناســایی و‬ ‫منهــدم شــده انــد کــه در ایــن رابطــه ‪ 18‬نفــر دســتگیر و بــه‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی گردیــده انــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پاشــایی ضمــن بیــان اینکــه مجرمــان از بســتر‬ ‫بازارهــای انالیــن بــرای درج اگهــی هــای جعلــی بــه منظــور‬ ‫فریــب شــهروندان و کالهبــرداری از ان هــا در قالــب‬ ‫پرداخــت کل مبلــغ و یــا بخشــی از وجــه تحــت عنوان بیعانه‬ ‫اســتفاده مــی نماینــد ‪ ،‬بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬قبــل از‬ ‫مالقــات حضــوری بــا فــرد درج کننــده اگهــی و اطمینــان از‬ ‫وجــود کاال و صحــت موضــوع‪ ،‬بــه هیــچ عنــوان اقــدام بــه‬ ‫واریــز وجــه بــه حســاب هــای معرفــی شــده نکننــد‪.‬‬ ‫ازمون زن مشهدی‬ ‫از همسرش در فضای سایبری‬ ‫پلیــس فتــا در خبــر تــازه ای از شناســایی عامــل تهدیــد بــه‬ ‫انتشــار تصاویــر محرمانــه و خصوصــی شــهروندی در فضــای‬ ‫مجــازی خبــر داد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا در تشــریح خبــر گفــت‪ :‬مــردی میانســال بــا‬ ‫دردســت داشــتن مرجوعــه قضایــی بــه پلیــس فتــا مراجعــه‬ ‫و درخواســت رســیدگی بــه شــکوائیه خــود مبنــی بــر‬ ‫جلوگیــری از انتشــار عکس هــا و تصاویــر شــخصی اش ‪،‬‬ ‫توســط فــردی بــاج خــواه در فضــای ســایبری را داشــت کــه‬ ‫درهمیــن رابطــه پرونــده ای در دایــره رســیدگی بــه جرایــم‬ ‫غیراخالقــی تشــکیل و رســیدگی بــه ان در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری ادامــه داد‪ :‬بــا توجه به اظهــارات و ارائه‬ ‫مســتندات توســط شــاکی مبنــی بــر تهدیــد بــه انتشــار تصاویــر‬ ‫محرمانه و خصوصی از وی ‪ ،‬کارشناسان پس از بررسی های‬ ‫مربوطــه و انجــام تحقیقــات الزم و عملیــات فنــی و پلیســی‬ ‫دریافتنــد عامــل تهدیــد بــه انتشــار تصاویر ؛ فردی جز همســر‬ ‫شــاکی نمــی باشــد و در ادامــه بــرای روشــن شــدن مســئله ‪،‬‬ ‫همســر وی را بــه پلیــس فتــا فراخواندنــد‪.‬‬ ‫جهانشــیری افــزود‪ :‬همســر شــاکی در مواجهــه بــا ادلــه‬ ‫فنــی ‪ ،‬فعــل ارتکابــی خــود را پذیرفــت و بیــان کــرد ؛ بــرای‬ ‫برطــرف شــدن ســوءظن خــود و بــه قصــد محــک زدن‬ ‫شــاکی( همســرش) بــا هویتــی ناشــناس‪ ،‬پیــام درخواســت‬ ‫اشــنایی و دوســتی بــرای شــاکی فرســتاده و همســر وی در‬ ‫کمــال نابــاوری درخواســت فــرد ناشــناس را پذیرفتــه و در‬ ‫برابــر شــخصیت ســاختگی ؛ تســلیم شــده اســت و اقــدام‬ ‫بــه برقــراری ارتبــاط نمــوده و بــا ایــن کار غــرور و احســاس‬ ‫زنانــه وی را خدشــه دار و باعــث شــده فکــر انتقــام و تهدیــد‬ ‫بــه انتشــار تصاویــر خصوصــی و محرمانــه را بگیــرد و‬ ‫بدینوســیله شــاکی را مــورد ازار و اذیــت روحــی قــرار دهــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬کاربــران فضــای ســایبری‬ ‫هرگــز بــه هویــت افــراد در فضــای ســایبری اعتمــاد نکــرده و بــا‬ ‫فراگیــری مهــارت هــای زندگــی چــه در فضــای فیزیکــی و چــه‬ ‫در فضــای مجــازی فــارغ از هرگونــه انتقام جویی و خصومتی‪،‬‬ ‫مشــکالت را بــا درایــت و مدیریــت حــل نماینــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بــا اعــام شــماره مرکــز فوریــت هــای ســایبری‬ ‫گفــت‪ :‬شــهروندان عزیــز مــی تواننــد در صــورت وقــوع هرگونه‬ ‫اتفــاق و حادثــه ای در فضــای ســایبر بالفاصلــه بــا شــماره‬ ‫تمــاس ‪ 096380‬مرکــز فوریت هــای ســایبری پلیــس فتــا‬ ‫ارتبــاط برقــرار نمــوده تــا نســبت بــه دریافــت خدمــات فوریــت‬ ‫دار ســایبری توســط کارشناســان پلیــس فتــا بهــره منــد گردنــد‬ ‫و یــا بــا ادرس الکترونیکــی بــه نشــانی ‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫از بــروز تریــن اخبــار و حــوادث و امــوزش هــای پیشــگیرانه در‬ ‫حــوزه فضــای ســایبری مطلــع گردنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -480‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 06‬رجب ‪- 1443‬شماره ‪-480‬‬ ‫‪ 08‬فوریه ‪06-- 2022‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬بهمن ‪08-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫چهارباغ‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فریبامسکنی‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫ّ‬ ‫« نقش محبت و دوستی‬ ‫در زندگى انسان ها»‬ ‫ل ‪» .‬‬ ‫ص ُ ‬ ‫« قال علی علیه‏السالم »« التَّوَدُّد ُ ن ِ ْ‬ ‫ف ال ْ َعق ْ ِ‬ ‫امام علیه السالم فرمود‪:‬‬ ‫«اظهار محبت و دوستى با مردم نیمى از عقل است‪» .‬‬ ‫امــام علــی(ع) در ایــن گفتــار حکیمانــه اشــاره بــه اثارمحبــت ودوســتى بامــردم‬ ‫ى فرماید‪«:‬اظهــار محبــت و دوســتى بــا مــردم نیمــى از عقــل اســت» ‪.‬‬ ‫کــرده م ـ ‬ ‫تعبیــر به«نیمــى از عقــل »اشــاره بــه ایــن اســت کــه کارى اســت فــوق العــاده‬ ‫عاقالنــه ومنظــور از«تودد»ایــن اســت کــه کارهایــى انجــام دهدکــه نشــانۀ کمــال‬ ‫محبــت ودوســتى باشــد؛در مشــکالت بــه یــارى انهابشــتابدودر برابــر کارهــاى‬ ‫نــاروا بــه هنــگام قــدرت بــه جــاى انتقام جویــى عفــو کنــد و بــا چهــرۀ گشــاده‬ ‫بامــردم روبــه رو شــود‪،‬در برابــر انهــا تواضــع کنــد‪ ،‬ســخنان انهــا را بشــنود و بــه‬ ‫انهــا احتــرام بگــذارد‪ .‬مجموعــۀ ایــن امــور و ماننــد ان را«تــودّد» مى گوینــد کــه‬ ‫اثــار فراوانــى دارد از جملــه‪ _ :‬دوســتان زیــادى در ســایۀ تــودد بــراى انســان پیــدا‬ ‫مى شــوند‪ _ ،‬اگــر اهــل کســب و تجــارت باشــد مشــتریان او فــراوان مى گردنــد و‬ ‫_ اگــر مدیــر تشــکیالتى باشــد افــرادى کــه در زیرمجموعــۀ او هســتند بــه او عشــق‬ ‫مى ورزنــد و وظایــف خــود را بــه خوبــى انجــام مى دهنــد‪،‬‬ ‫_ چنانچــه فرمانــدۀ لشــگرى باشــد افــراد لشــگر او ســر بــر فرمــان او خواهنــد بــود‬ ‫_اگــر عالــم و روحانــى باشــد مــردم بــه او اقتــدا مى کننــد و ارشــادات و نصایحــش را‬ ‫بــه گــوش جــان مى پذیرنــد و‬ ‫_ چنانچــه پــدر و بزرگ ترخانــواده باشدهمســر فرزنــدان بــه او عالقه منــد مــى ‬ ‫شــوند و محیطـ‍ خانــواده محیطــى مملـو ّ از محبــت وارامــش وهمــکارى خواهد بود‬ ‫و همچنیــن افــراد دیگــردر محیطهــاو پسـت هاى دیگــر‪.‬‬ ‫ولــى بــه عکــس اگــر انســان در برابــر مــردم خشــن باشــد و با قیافۀ درهم کشــیده‬ ‫روب ـه رو شــود‪ ،‬بى اعتنایــى کنــد‪ ،‬تکبــر بورزد‪،‬نســبت بــه سرنوشــت انهــا بى اعتنــا‬ ‫غلیظ القلب» باشــد از اطراف او پراکنده مى شــوند‪،‬‬ ‫باشــد و به تعبیر قران «فَظ‍ ّ ‍ ‬ ‫درمیــان جمــع زندگــى مى کندولــى تــک و تنهاســت‪.‬‬ ‫در بحــار االنــوار از امــام حســن عســکرى (ع) در ضمــن مواعظـ‍ ان حضــرت چنیــن‬ ‫نقل شــده‪:‬‬ ‫ـجیَّت َ ُه و َ الْکـَـر َ ُ م ط َبی َعت َـ ُه و َ الْحِل ْـ ُ ‬ ‫ن ال ْـوَر َ ُ ‬ ‫ن کا َ ‬ ‫«مَـ ْ ‬ ‫م خ َلَّت َـ ُه ک َثـُـر َ َصدیق ُـ ُه وَالثَّنــاء ُ‬ ‫ع َ‬ ‫سـ ِ‬ ‫ــن الثَّنــاء ِ عَل َیْــ ه ِ ؛کســى کــه تقــواو ورع خــوى‬ ‫س ِ ‬ ‫عَل َیْــ ه ِ وَان ْت ََصــر َ مِــ ْ ‬ ‫ن اعْدائِــ ه ِ بِح ُ ْ‬ ‫وخصلــت اوباشــد و جــود و بخشــش طبیعتــش و حلــم و بردبــارى عادتــش‪،‬‬ ‫دوســتانش بســیار مى شــوند و ثناخوانانــش فــراوان و از ایــن طریــق بر دشــمنانش‬ ‫پیــروز مى گــردد»‪.‬‬ ‫البته نباید خوش رفتارى با مردم را با مســئلۀ تملق وچاپلوســى اشــتباه گرفت ‪.‬‬ ‫مرحــوم مغنیــه مى گویــد‪ :‬بعضــى از شــارحان نهج البالغــه تعبیــر بــه «نصــف‬ ‫العقــل» را چنیــن تفســیر کرده انــد‪:‬‬ ‫ـاش ؛منظــور از نصــف عقــل تدبیــر معــاش‬ ‫ـل تَد ْبیــر ُ الْمَعـ ِ ‬ ‫ف ال ْ َعقْـ ِ ‬ ‫صـ ِ ‬ ‫«اَلْمُــراد ُ بِن ِ ْ‬ ‫اســت»ولى بــه یقیــن ایــن تفســیر‪ ،‬تفســیر تمــام جملــۀ امــام علــی(ع) نیســت‬ ‫بلکــه مى توانــد بخشــى از ان را تشــکیل دهــد‪ ،‬زیــرا کســانى کــه خوش رفتارنــد‬ ‫در امــر معــاش وجلــب شــرکاى خــود ومشــتریان فــراوان موفق تــر خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫مرحــوم کلینــى در کتــاب کافــى در حدیثــى از پیغمبــر خدا(ص)نقــل مى کنــد کــه‬ ‫مــرد عربــى از طایفــۀ بنــى تمیــم خدمــت پیغمبــر اکــرم (ص) امــد عــرض کــرد‬ ‫یــا رســول اللّــه توصی ـه اى بــه مــن بفرماازجملــه امــورى کــه پیغمبــر اکــرم (ص)‬ ‫فرمودچنیــن بــود‪:‬‬ ‫ــاس یُحِبُّــوکَ ؛بــه مــردم اظهــار محبــت کــن تــا تــو را‬ ‫ــب الَــى الن ّ ِ ‬ ‫«تَحَب َّ ْ ‬ ‫دوســت دارند»‪.‬‬ ‫و نیــز در حدیــث دیگــرى از همــان حضــرت نقــل مى کنــد کــه فرمــود‪« :‬ثَــا ٌ ‬ ‫ث‬ ‫م یَلْقا ه ُ بِالْب ُ ْ‬ ‫س عُ ل َ ُه فِی الْمَجْل ِ ِ ‬ ‫س‬ ‫سل ِ ِ ‬ ‫صفی َ ‬ ‫شر ِ اذا لَقِی َ ُه ‪ ،‬و َ یُو َ ِّ‬ ‫یُ ْ‬ ‫ن وُد َّ الْمَرْء ِ لِاخی ه ِ الْم ُ ْ‬ ‫ســماء ِ ال َی ْـ ه ِ ؛ســه چیــز اســت کــه اظهــار محبــت‬ ‫ـس ال َی ْـهِ ‪ ،‬و َ یَدْعُــو ه ُ بِاحَـ ِّ ‬ ‫اذا جَلَـ َ ‬ ‫ـب الْا ْ‬ ‫هرکســى را نســبت بــه بــرادر مســلمانش صفــا مى بخشــد‪ :‬او را باچهــرۀ گشــاده‬ ‫مالقــات کنــد و در مجلــس کــه مى نشــیند(هنگام ورود بــرادر مســلمانش) بــراى او‬ ‫جــا بــاز کنــد و وى را بــه بهتریــن نام هایــش خطــاب نمایــد»‪.‬‬ ‫دوســتی و محبــت یکــی از ارکان شــعر پارســی اســت و تقریبــا همــه شــاعران‬ ‫ایرانــی بهتریــن ســروده هــای خــود را در ایــن بــاب دارنــد‬ ‫حضرت موالنا می فرماید‪:‬‬ ‫بر عاشقان فریضه بود جست و جوی دوست‬ ‫بر روی و سر چو سیل دوان تا بجوی دوست‬ ‫خود اوست جمله طالب و ما همچو سایه ها‬ ‫ای گفت و گوی ما همگی گفت و گوی دوست‬ ‫تا نقش خیال دوست با ماست‬ ‫ما را همه عمر خود تماشاست‬ ‫انجا که وصال دوستانست‬ ‫والله که میان خانه صحراست‬ ‫چشمی دارم همه پر از صورت دوست‬ ‫با دیده مرا خوش ست چون دوست در اوست‬ ‫از دیده دوست فرق کردن نه نکوست‬ ‫یا دوست به جای دیده یا دیده خود اوست‬ ‫و نهایت این که‪:‬‬ ‫نهال دوستى بنشان که کام دل به بار‬ ‫رد درخت دشمنى برکن که رنج بى شمار ارد‬ ‫منابع‪ _۱:‬نهج البالغه حکمت ‪ ١٤٢‬به نقل از‬ ‫کتاب پیام امیرالمومنین علی (ع)جلد سیزدهم‬ ‫‪_۲‬نرم افزار گنجور ‪ ،‬اشعار حضرت موالنا‬ ‫« عملیات والفجر‬ ‫مقدماتیطلیعهنصرت‬ ‫الهی در جبهه های‬ ‫دفاع مقدس»‬ ‫بررســی تحــوالت دفــاع مقــدس ‪ ،‬نشــان مــی دهــد تهاجــم‬ ‫دشــمن بعثــی کــه بــا هــدف برانــدازی نظــام جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران اغــاز شــده بــود ‪ ،‬بــا مقاومــت جانانــه‬ ‫مــردم‪ ،‬نیروهــای مســلح و تدابیــر الهــی امــام خمینــی(ره)‬ ‫و اخــاص و از جــان گذشــتگی بســیجیان و نیروهــای‬ ‫مردمــی بــه عاملــی بــرای ســرنگونی و اضمحــال دیکتاتوری‬ ‫« صــدام حســین » تبدیــل شــده بــود ‪.‬‬ ‫در حالــی کــه عــدم موفقیــت در عملیــات رمضــان ‪،‬‬ ‫پیشــروی در شــرق بصــره را دور از دســترس نشــان مــی‬ ‫داد ‪ ،‬پیــروزی در عملیــات محــرم و تســل ّط بــر زمیــن هــای‬ ‫تخــت اســتان میســان ‪ ،‬دســتیابی بــه شــهر العمــاره عــراق‬ ‫بــه عنــوان تهدیــد همزمــان علیــه دو شــهر بصــره و بغــداد‬ ‫محســوب مــی شــد لــذا حدفاصــل فکــه تــا چزابــه بــرای‬ ‫انجــام عملیــات والفجــر انتخــاب گردیــد‪.‬‬ ‫اولیــن هــدف تصــرف پــل غزیلــه بــود و چنانچــه ایــن‬ ‫مرحلــه از عملیــات بــا موفقیــت انجــام مــی شــد‪ ،‬تصــرف‬ ‫شــهر العمــاره بــه عنــوان دومیــن هــدف در دســتور کار قــرار‬ ‫مــی گرفــت‪.‬‬ ‫بررســی اســتعداد دشــمن در ایــن منطقــه نشــان‬ ‫دهنــده نــگاه راهبــردی فرماندهــان جنــگ بــود‬ ‫مســئولیت پدافنــد از منطقــه عملیاتــی از چیــات تــا‬ ‫هورالعظیــم بــه عهــده ســپاه چهــارم عــراق بود‪،‬کــه بــا‬ ‫شــروع عملیــات ســایر یگانهــا نیــز بــه منطقــه وارد شــدند‪.‬‬ ‫همچنیــن اســتعداد قــوای خــودی بــرای انجــام ایــن‬ ‫عملیــات نشــان مــی دهــد کــه نیروهــای مســلح و بویــژه‬ ‫ســپاه پاســداران انقــاب اســامی خــود را بازیافتــه و در‬ ‫صــدد ترمیــم ســاختار و ســازمان رزم خــود هســتند‪.‬‬ ‫بعــد از عملیــات محــرم‪ ،‬ســپاه پاســداران در صــدد‬ ‫گســترش ســازمان رزم خــودی برامــد و بــا ایجــاد ســه ســپاه‬ ‫عملیاتــی ‪ ،‬تحــت امــر قــرارگاه مرکــزی خاتــم االنبیــاء (ص)‬ ‫عملیــات والفجــر مقدماتــی را اجــرا کــرد‪.‬‬ ‫در ضمــن یگانهایــی از ارتــش ‪ ،‬مثــل لشــکر ‪ 16‬زرهــی و‬ ‫تیــپ ‪ 84‬خــرم ابــاد و ‪ 16‬گــردان توپخانــه در ایــن عملیــات‬ ‫شــرکت داشــتند‪.‬‬ ‫شــاید بــه جــرات بتــوان گفــت یکــی از طراحــی هــای‬ ‫پیچیــده جنگــی کــه تمــام جوانــب عملیــات در ان دیــده‬ ‫شــده بــود در والفجــر مقدماتــی اعمــال شــد ‪.‬‬ ‫در طراحــی عملیــات مقــرر شــد قــوای دو قــرارگاه کربــا‬ ‫و نجــف بــه طــرف العمــاره تــک نماینــد‪ .‬در مرحلــه اول‪،‬‬ ‫قــوای قــرارگاه نجــف در محــور طاووســیه تــا رشــیده ‪ ،‬حــد‬ ‫فاصــل خــط تــا کانــال هــای اخــر را تصــرف کــرده و در‬ ‫مرحلــه دوم و در ادامــه تــک ‪ ،‬جنــاح راســت تــا حاشــیه‬ ‫جنوبــی دویرج(پشــت جــاده اســفالت فکــه و در غــرب‬ ‫بزرگــراه و ســرپل حلفائیــه) را تصــرف نماینــد‪ .‬نیروهــای‬ ‫قــرارگاه کربــا نیــز مــی بایســت بــا اســتفاده از معابــر‬ ‫وصولــی جــای پــای تصــرف شــده توســط قــرارگاه نجــف را‬ ‫تــا چزابــه ادامــه داده و در پشــت کانــال پدافنــد نماینــد‪.‬‬ ‫در مرحله دوم منطقه شــرق غزیله و شــمال هورالهویزه‬ ‫پاکســازی شــده و ســرپل غزیله تامین گردد‪.‬‬ ‫هــم چنیــن بــا احــداث خاکریــز ‪ ،‬جنــاح قــوای کربــا مــی‬ ‫بایســت تامیــن شــود تــا چنانچــه ماموریــت قــوای نجــف‬ ‫در رســیدن بــه جــاده بــا مشــکل مواجــه شــد‪ ،‬جنــاح قــوای‬ ‫کربــا از تعــرض و اســیب دشــمن مصــون بمانــد‪.‬‬ ‫در صورتــی کــه اهــداف مراحــل اول و دوم عملیــات‬ ‫تحقــق مــی یافــت‪ ،‬چنیــن پیــش بینــی شــده بــود کــه بــا‬ ‫بازســازی یــگان هــا و ایجــاد شــرایط مناســب و نیــز بــا توجــه‬ ‫بــه وضعیــت دشــمن‪ ،‬عملیــات در مرحلــه ســوم بــه ســمت‬ ‫العمــاره ادامــه یابــد‪ .‬هــم چنیــن مقــرر شــد در منطقــه‬ ‫چیــات و طیــب و منطقــه فــاو عملیــات فریــب انجــام‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫شرح عملیات‬ ‫در ســاعت ‪ 21:30‬روز ‪ 1361/11/17‬پــس از اعــام رمــز‬ ‫مبــارک یااللــه‪ ،‬یااللــه‪ ،‬یااللــه عملیــات از پنــج محور شــمال‬ ‫و جنــوب رشــیده‪ ،‬صفریــه و ارتفاعــات چرمــر و خــاک اغــاز‬ ‫شــد و نیروهــا در تاریکــی مطلــق شــب بــه منظور پاکســازی‬ ‫میادیــن میــن‪ ،‬رخنــه و شکســتن خطــوط دفاعــی دشــمن‬ ‫پیشــروی کردنــد‪ .‬وســعت و عمــق موانــع و اســتحکامات‬ ‫دشــمن و وجــود کانــال هــای متعــدد ‪ ،‬هوشــیاری و اطــاع‬ ‫قبلــی دشــمن نســبت بــه وقــوع عملیــات‪ ،‬ســرعت الزم را‬ ‫از نیروهــا گرفــت‪.‬‬ ‫یکــی از اســیب هــای جــدی در دفــاع مقــدس مســئله‬ ‫نفــوذ و جاسوســی بــود کــه در ایــن عملیــات نیــز بــه رونــد‬ ‫اجــرای عملیــات لطمــه هایــی وارد کــرد ‪.‬‬ ‫در نتیجــه‪ ،‬اگــر چــه خــط اول دشــمن شکســته شــده بــود‪،‬‬ ‫لیکــن بــه دلیــل عــدم پاکســازی منطقــه و عــدم الحــاق‬ ‫نیروهــا‪ ،‬امــکان اســتقرار کامــل وجــود نداشــت‪ ، .‬کــه بــه‬ ‫عــدم تامیــن کامــل اهــداف مرحلــه اول عملیــات منجــر‬ ‫شــدند‪ .‬بــه رغــم وضعیــت موجــود بــه خاطــر موقعیــت‬ ‫خاصــی کــه بــه تبــع اغــاز عملیــات در میــان مــردم ایجــاد‬ ‫شــده بــود و نیــز تبلیغــات ســوء دشــمن و مســئله نفــوذ و‬ ‫جاسوســی ایــن مرحلــه از عملیــات بدلیــل امادگــی دشــمن‬ ‫بــا لطمــه هایــی مواجــه شــد‪.‬‬ ‫مرحله دوم عملیات‬ ‫در ســاعت ‪ 21‬روز ‪ 1361/11/20‬بــه منظــور انهــدام‬ ‫نیــرو و تجهیــزات دشــمن اغــاز گردیــد‪ .‬امــا ایــن بــار‬ ‫نیــز عــدم هماهنگــی در نیروهــای عمــل کننــده و هــم‬ ‫چنیــن هوشــیاری دشــمن و احاطــه او بــر راه کارهــای‬ ‫خــودی‪ ،‬مانــع از پیشــروی رزمنــدگان گردیــد‪ .‬ضمنــا ً در‬ ‫ایــن عملیــات عــاوه بــر انهــدام قابــل توجــه تیپ هــای‬ ‫‪ 905‬و ‪ 704‬و یــک گــردان از نیروهــای ســودانی‪،‬‬ ‫تعــداد ‪ 113‬تــن از نیروهــای دشــمن اســیر شــدند‪.‬‬ ‫شــاهکار این عملیات رو کردن دســت دشــمن در اســتفاده‬ ‫از نیروهــای فراملیتــی ( غیــر عراقــی و عمدتــا کشــورهای‬ ‫متحجــر عــرب ) بــود کــه بعدهــا باعــث دســتاوردهایی در‬ ‫صحنــه « عملیــات روانــی جنــگ » گردیــد ‪.‬‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫« بهترین راه حفظ‍ ‬ ‫ایمان و مال »‬ ‫قال علی علیه السالم‬ ‫م بالزکــوه و اذفَعــو‬ ‫م بِالصَّ دَق َ ه ِوَحَصِّ ن ُوااَمْوَال َک ُـ ْ ‬ ‫ســوااِیمَان َک ُ ْ ‬ ‫سو ُ‬ ‫« ُ‬ ‫ا َمــواجِ البَــاء َ بالدُعــاء ِ‪» .‬‬ ‫امام علی(ع) فرمود‪:‬‬ ‫« ایمانتــان را بــا صدقــه حفظـ‍ کنیــد و اموالتــان را بــا زکات و‬ ‫امــواج بــا را بــا دعــااز خــود دور ســازید‪» .‬‬ ‫امــام علی(ع)درایــن گفتــار پربارخــود بــه اثارصدقــه در راه خــدا‬ ‫ى فرماید‪«:‬ایمانتــان را‬ ‫و اداى زکات وبــرکات دعااشــاره کــرده مـ ‬ ‫بــا صدقــه حفظـ‍ کنیــد و اموالتــان را بــا زکات و امــواج بــا را بــا‬ ‫دعــا از خــود دور کنیــد»‬ ‫«سوســوا»از ریشــۀ «سیاســت» بــه معنــاى تدبیــر و حفظـ‍ ‬ ‫و اصــاح اســت‪.‬‬ ‫تاثیــر صدقــه در حفظـ‍ ایمــان از ایــن نظــر اســت کــه عالقــۀ‬ ‫انســان به مال بیش از هرچیز اســت؛ بســیارند کســانى که در‬ ‫اعمــال و عبــادات ظاهــرى قهرمــان میدان اَنــد؛ امّــا هنگامــى کــه‬ ‫پــاى مســائل مالــى بــه میــان مى ایــد مى لنگنــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل پرداختــن صدقــه و چشم پوشــى از مــال‬ ‫مخصوصاًاگربــه صــورت عــادت روزانــۀ انســان درایــددر‬ ‫تقویــت پایه هــاى ایمــان بسیارموثراســت وشــایدبدلیل‬ ‫اهمیــت صدقــات و انفــاق در راه خــدادر قــران مجیــد بــذل‬ ‫مــال در کنــار بــذل جــان قــرار گرفتــه ومى فرمایــد‪«:‬ا ِ َّ ‬ ‫ن‬ ‫الل ّـ َ ه ا ْ‬ ‫ن لَه ُـ ُ ‬ ‫م‬ ‫م وَاَمْوالَه ُـ ْ ‬ ‫س ـه ُ ْ ‬ ‫ن الْمُوْمِنِی ـ َ ‬ ‫ى م ِـ َ ‬ ‫شــت َر ‬ ‫م بـ ِـا َ َّ‬ ‫ن اَنْف ُ َ‬ ‫الْجَنَّهَ »خداوندازمومنان‪،‬جــان و مالشــان را خریــدارى کــرده‬ ‫کــه دربرابــرش بهشــت بــراى انــان باشــد»‪.‬‬ ‫در مورد حفظ‍ اموال از طریق پرداخت زکات هم از جنبه هاى‬ ‫ظاهــرى قابــل تفســیر اســت‪ ،‬هــم از جنبه هاى معنــوى؛ از نظر‬ ‫ظاهــر مى دانیــم زکات حــق محرومــان اســت هنگامى که قشــر‬ ‫ضعیــف جامعــه از حقــوق مســلم خــود محــروم شــود کار بــه‬ ‫شــورش ها و قیام هــا بــر ضــد اغنیــا مى کشــد و امــوال انهــا بــه‬ ‫خطــر مى افتــد‪ ،‬قیام هــاى کمونیســتى در عصــر مــا گــواه صادق‬ ‫ایــن مدعاســت‪.‬در اعصــار گذشــته نیــز کــم و بیــش ایــن معنــا‬ ‫وجــود داشــته و شــاید شــورش زنجیــان کــه در نیمــۀ دوم قــرن‬ ‫ســوم هجــرى واقــع شــد و شــخصى بــه نــام خــود جمــع کــرد‪،‬‬ ‫نمونـه اى از همیــن رخــداد باشــد‪.‬‬ ‫قــران مجیــد نیــز اشــارۀ پرمعنایــى بــه ایــن معنــا دارد انجــا کــه‬ ‫م اِلَــى‬ ‫یل الل ّـ ه ِ و َ ال ت ُلْقُــوا بِاَیْدِیکـ ُ ْ ‬ ‫ســب ِ ِ ‬ ‫مى فرمایــد‪« :‬و َ اَنْفِقُــوا فِــی َ‬ ‫التَّهْلُکـَهِ » ؛و در راه خــدا انفــاق کنیدو(بــا تــرک انفــاق) خود را به‬ ‫دســت خــود‪ ،‬بــه هالکــت نیفکنید»قــرار گرفتــن ایــن دو جملــه‬ ‫پشــت ســر هــم دلیــل بــر ارتباطـ‍ انهــا بــا یکدیگــر اســت؛ یعنــى‬ ‫اگر انفاق فى ســبیل الله ترک شــود ثروتمندان خودشــان را با‬ ‫دســت خــود بــه هالکــت افکنده اندواکثریــت محــروم ســرانجام‬ ‫بــه پــا مى خاســته قوانیــن را در هــم مى شــکنند و شورشــى غیــر‬ ‫قابــل کنتــرل ایجــاد مى کننــد‪.‬‬ ‫از نظــر معنــوى نیــز جاى تردید نیســت کــه خداوند برکات خود‬ ‫را از کســانى بــر مى گیــرد کــه حقــوق محرومــان را نمى پردازنــد‬ ‫حضــرت موالنــا در بــاره انفــاق و بخشــش مــال انــرادر ردیــف‬ ‫مجاهــده در راه خدادانســته و گفتــه ‪:‬‬ ‫گفت پیغامبر که در بازارها‬ ‫دو فرشته می کنند ایدر دعا‬ ‫کای خدا تو منفقان را ده خلف‬ ‫ای خدا تو ممسکان را ده تلف‬ ‫خاصه ان منفق که جان انفاق کرد‬ ‫حلق خود قربانی خالق کرد‬ ‫حلق پیش اورد اسمعیل وار‬ ‫کارد بر حلقش نیارد کرد کار‬ ‫پس شهیدان زنده زین رویند و خوش‬ ‫تو بدان قالب بمنگر گبروش‬ ‫چون خلف دادستشان جان بقا‬ ‫جان ایمن از غم و رنج و شقا‬ ‫منابــع‪_۱ :‬نهج البالغــه حکمــت‪ ١٤٦‬بــه نقــل ازکتــاب پیــام امیــر‬ ‫المومنیــن علــی (ع)جلــد ســیزدهم‬ ‫‪_۲‬نرم افزار گنجور ‪ ،‬اشعار حضرت موالنا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!