روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 479 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 479

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 479

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 479

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه ‪ 18‬بهمن ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 07-‬فوریه ‪ /05 -2022/‬رجب ‪ -1443/‬شماره‪479‬‬ ‫نگاهی به وجه تسمیه‬ ‫چشمه شید قلی خان‬ ‫کشف ‪ 91.7‬درصد از جرایم‬ ‫فضای مجازی در استان‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫نگرانی ها از افزایش‬ ‫شمار قربانیان عابران‬ ‫پیاده در بجنورد‬ ‫‪2‬‬ ‫بهره مندی ‪ ۹۸.۵‬درصد‬ ‫روستاهای گلستان‬ ‫ازنعمت گازطبیعی‬ ‫‪4‬‬ ‫اجرای یک هزار و ‪ ۳۵۰‬طرح‬ ‫عمرانی بنیاد برکت‬ ‫قانو ن جذب ‪ ،‬واقعیت یا دروغ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الزایمر شایع ترین‬ ‫نوع زوال مغز‬ ‫‪6‬‬ ‫قانــون جــذب یــک نیــروی اســت کــه بــا افــکار و احساســات مــا خــودش را هماهنــگ مــی ســازد بــه هــر چیــزی‬ ‫کــه فکــر کنیــم و روی ان تمرکزانجــام دهیــم فــورا ان را جــذب مــی کنیــم فرقــی نمــی کنــد کــه بــه یــک چیــز‬ ‫مثبــت فکــر کردیــد یــا منفــی ‪ ,‬قانــون جــذب و کائنــات همیشــه و در همــه جــا در حــال عمــل کــردن هســتند‬ ‫و ایــن مــا هســتیم کــه دســتور ‪ ،‬ارتعــاش و فرکانــس خــود را باتوجــه بــه انــرژی درونــی و ذهنی مــان بــه انهــا‬ ‫ارســال مــی کنیــم‪...‬‬ ‫« تداوم پُر صالبت نهضت »‬ ‫گفتیــم کــه بــا حضــور حضــرت امــام خمینــی (ره)‬ ‫در تهــران و مدیریــت جریــان انقــاب اســامی‬ ‫در روزهــای نخســت نهضــت اســامی ‪ ،‬بــا اینکــه‬ ‫حــوادث پــی در پــی و متوالــی بــود امــا اتــکال‬ ‫و توســل معظــم لــه بــه خداونــد متعــال‪ ،‬ائمــه‬ ‫معصومیــن (علیهــم الســام) و بویــژه امــام‬ ‫زمان(عجــل اللــه تعالــی فرجــه الشــریف) باعــث‬ ‫شــود ‪ ،‬مــردم ‪ ،‬اطرافیــان امــام و حتــی دشــمنان‬ ‫ایــن صالبــت در مدیریــت کــه اســتحکام در کالم‬ ‫ایشــان را ایجــاد مــی کــرد کامــا مشــاهده کننــد ‪.‬‬ ‫چنانچــه حضــرت امــام در دیــدار بــا‬ ‫روحانیــون شــهر اهــواز گفتنــد‪ «:‬ادامــه‬ ‫نهضــت یــک تکلیــف اســت‪ » .‬در مالقــات‬ ‫وکالی دادگســتری بــا حضــور امــام‪ ،‬ایشــان‬ ‫گفتنــد‪ «:‬کــه شــاه بایــد محاکمــه شــود‪» .‬‬ ‫همــان اســتیصال و درماندگــی کــه از روز فــرار‬ ‫شــاه ‪ ،‬در بیــن ســران امریــکا شــاهدش بودیــم‬ ‫ایــن روزهــا نمــود و ظهــور بیشــتری یافتــه بــود ‪،‬‬ ‫رییــس جمهــور و وزرای خارجــه و دفــاع امریــکا‪،‬‬ ‫پــس از پایــان ماموریــت ژنرال هــا هایــزر در‬ ‫ایــران‪ ،‬جلس ـه ای بــا حضــور وی تشــکیل دادنــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت خارجــه امریــکا گفــت‪ « :‬مــا از‬ ‫اجــرای قانــون اساســی پشــتیبانی می کنیــم‪ .‬مــا‬ ‫از راه دیپلماتیــک بــا همــه گروه هــا‪ ،‬از جملــه‬ ‫مهــدی بــازرگان‪ ،‬در تمــاس بوده ایــم؛ امــا پــس‬ ‫از انتخــاب وی بــه نخســت وزیــری‪ ،‬هیچگونــه‬ ‫تماســی بــا وی برقــرار نشــده اســت‪».‬‬ ‫بــا اینکــه وزارت خارجــه امریــکا اعــام کــرده‬ ‫بــود‪ «:‬هنــوز دولــت بختیــار را بــه رســمیت‬ ‫می شناســد‪ » .‬امــا از طــرف دیگــر ســخنگوی کاخ‬ ‫ســفید گفــت‪ «:‬بختیــار بایــد نظــر اکثریــت مــردم‬ ‫را بپذیــرد‪» .‬‬ ‫پــس از اعــام نخســت وزیری مهنــدس بازرگان‪،‬‬ ‫بیــن اقایــان یداللــه ســحابی‪ ،‬امیرعبــاس انتظــام‪،‬‬ ‫بختیــار‪ ،‬قره باغــی رییــس ســتاد ارتــش و رییــس‬ ‫اداره دوم ارتــش‪ ،‬مالقاتــی انجــام شــد‪ .‬در ایــن‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫مالقــات‪ ،‬اقــای ســحابی و امیرانتظــام در صــدد بــر‬ ‫می اینــد کــه بختیــار را راضــی بــه اســتعفا نماینــد‪.‬‬ ‫از طرفــی بختیــار بــرای قــدرت نمایــی‪ ،‬از قره باغــی‬ ‫و مقــدم خواســت در حضــور انــان حمایــت مجــدد‬ ‫خــود را از بختیــار اعــام کننــد‪.‬‬ ‫دکتــر ســنجابی اعــام کــرد مذاکــره و‬ ‫تبــادل نظــر بیــن بختیــار و بــازرگان بــرای‬ ‫حــل مســالمت امیز مســائل ادامــه دارد‪.‬‬ ‫رادیــو لنــدن گفــت‪ « :‬گفتگــو میــان جنبــش‬ ‫ایت اللــه خمینــی و ارتــش اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫گروههــا و اقشــار مختلــف مــردم‪ ،‬از جملــه‬ ‫دانشــگاهیان‪ ،‬از دولــت موقــت مهنــدس‬ ‫بــازرگان پشــتیبانی و حمایــت کردنــد‪.‬‬ ‫روحانیــون و مــردم زنجــان و بخش هــای تابعــه‬ ‫در یــک راهپیمایــی بی ســابقه پنجــاه هــزار نفــری‪،‬‬ ‫حمایــت قاطــع خــود ار از امــام خمینــی (ره) و‬ ‫نخســت وزیــر منصــوب او اعــام داشــتند‪.‬‬ ‫در ایــن اجتمــاع‪ ،‬حجت االســام ابوالفضــل‬ ‫شــکوری بــه نمایندگــی از مــردم و روحانیــت‪،‬‬ ‫قطعنامــه ســی مــاده ای را مبنــی بــر‪:‬‬ ‫‪1‬ـ انحالل رژیم شاهنشاهی ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ انحالل مجلسین و دولت بختیار ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ مشــروعیت دولــت مهنــدس بــازرگان‪،‬‬ ‫قرائــت کــرد و مــورد تاییــد قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــا مــرور اخبــار ایــن روزهــای ایــران مــی شــد‬ ‫تحلیــل کــرد کــه ایــن ارتــش شاهنشــاهی بــا‬ ‫انهمــه هزینه هــای گــزاف ‪ ،‬قــادر بــه مقابلــه بــا‬ ‫مــوج ســهمگین انقــاب اســامی ایــران نیســت ‪.‬‬ ‫اسوشــیتدپرس اعــام کــرد‪ « :‬دیپلمات هــای‬ ‫غربــی نزدیــک بــه ارتــش معتقدنــد کــه ژنرال هــا‬ ‫بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه بــرای کودتــا قــوی‬ ‫نیســتند‪» .‬‬ ‫از ســوی دیگــر رادیــو لنــدن و رادیــو مســکو‪:‬‬ ‫«صدهــا تــن از افســران ســابق‪ ،‬از جملــه‬ ‫چنــد تــن از امــرای ارتــش کــه بــه علــت‬ ‫مخالفــت شــاه از ارتــش اخــراج شــده اند‪،‬‬ ‫پشــتیبانی خــود را از ایت اللــه‬ ‫خمینــی اعــام کردنــد‪» .‬‬ ‫کم کــم مــی شــد نتایــج‬ ‫مقاومــت مــردم در برابــر‬ ‫ارتــش و نظــام ستمشــاهی را‬ ‫تصمیمــات مقامــات رســمی‬ ‫ارتــش و دولــت مشــاهده کــرد ‪.‬‬ ‫فرمانــدار نظامــی تهــران بــه ایــن‬ ‫دلیــل کــه مــردم بــه مقــررات‬ ‫حکومــت نظامــی اهمیــت نمی دهنــد‪ ،‬ســاعات‬ ‫منــع عبــور و مــرور را کاهــش داد‪.‬‬ ‫کار رژیمــی کــه قــرار بــود «ژاندارم منطقه»باشــد‬ ‫بــه ریختــن چمــاق بــه دســت هــا بــه خیابانهــا و‬ ‫اراذل بــازی رســیده بــود‪.‬‬ ‫جمعــی از هــواداران رژیــم بــه طرفــداری‬ ‫از قانــون اساســی‪ ،‬در یکــی از ســالن های‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫اجتمــاع‬ ‫امجدیــه‬ ‫ورزشــگاه‬ ‫در بعــد سیاســت خارجــی و روابــط دیپلماتیــک‬ ‫هــم خــراب تــر از قبــل بــود ‪ .‬انــور ســادات‪،‬‬ ‫رییــس جمهــور مصــر‪ ،‬بــا شــاه در مراکــش‬ ‫تمــاس گرفــت‪ .‬و بســیاری معتقدنــد کــه ایــن‬ ‫تمــاس بــرای متقاعــد کــردن شــاه بــه تســلیم در‬ ‫برابــر امــام خمینــی( ره) و انقــاب اســامی بــود ‪.‬‬ ‫ایــن تحــوالت سیاســی بــه مســائل اقتصــادی و‬ ‫اجتماعــی هــم پیونــد خــورده بــود و بــر حمــل و‬ ‫نقــل ‪ ،‬روابــط خارجــی و‪ ..‬همــه شــئون سیاســت‬ ‫خارجــی تاثیــر گذاشــته بــود ‪.‬‬ ‫شــرکت های مهــم حمــل و نقــل هوایــی بــه‬ ‫علــت نــا امــن بــودن قلمــرو هوایــی ایــران‪،‬‬ ‫پرواز هــای خــود را بــه ایــران قطــع کردنــد‪ .‬مجمــع‬ ‫عمومــی ســازمان ملــل متحــد از اوضــاع ایــران‬ ‫اظهــار نگرانــی کــرد‪.‬‬ ‫یــک تبعــه امریــکا کــه در اصفهــان راننــده ای‬ ‫را مضــروب کــرده بــود‪ ،‬توســط محکمــه‬ ‫شــرعی مــردم‪ ،‬پــس از پرداخــت دیــه‪ ،‬ازاد‬ ‫شــد‪ .‬شــایان تذکــر اســت کــه طبــق قانــون‬ ‫کاپیتوالســیون‪ ،‬محاکــم ایــران حــق محاکمــه‬ ‫هیچیــک از افــراد تبعــه امریــکا را ندارنــد‪.‬‬ ‫تشــکیل ایــن دادگاه مردمــی نشــانه قــوت‬ ‫یافتــن روز افــزون مــردم مســلمان اســت‪.‬‬ ‫ایــن تحــوالت و تغییــرات « تــداوم پُــر صالبــت‬ ‫نهضــت اســامی مــردم ایــران » بــه رهبــری‬ ‫حضــرت امــام خمینــی( ره) را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫یادداشت ‪ -‬قلم فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫صدای مردم را بشنوید‬ ‫فقر نفس مردم‬ ‫را بریده است‬ ‫ســرویس اجتماعــی ‪ :‬بحــث یــک ســال و دو ســال و ‪ ۱۰‬ســال نیســت‪ .‬فقــر مســئله ایســت کــه‬ ‫حــاال چنــد ســالی می شــود گلــوی مــردم کشــورمان را گرفتــه‪ .‬فرقــی هــم نــدارد کجــا ســکونت داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬در پایتخــت بــا ســاختمان های بلنــد یــا در شهرســتانی دورافتــاده بــا خانه هــای ساده ســاز‪.‬‬ ‫فقــر از جملــه معضــل هــا و پدیده هــای اجتماعــی اســت کــه ســبب بوجــود امــدن ناهنجاری هــا‬ ‫و اســیب های بســیاری در جامعــه می شــود‪ .‬طبــق امار هــا و نظــرات کارشناســی‪ ،‬فقــر در ایــران‬ ‫ســال بــه ســال رو بــه افزایــش و ایــن پدیــده بــه ویــژه در مناطــق حاشــیه ای شــهر های بــزرگ نمــای‬ ‫بزرگتــری بــه خــود میگیــرد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال بســیاری از رفتارشناســان بــر ایــن اعتقــاد دارنــد کــه فقــر جــدای از نمایــان کــردن‬ ‫رفتار هــای ضداجتماعــی و ناهنجاری هــای مشــکل زا در جامعــه بــا الگوبرداری هــای نامناســب‬ ‫موجــب شــکل گیری پدیده هایــی‪ ،‬چــون اعتیــاد بــه مــواد مخــدر و الــکل کــه از زیــان اورتریــن عاداتــی‬ ‫اســت کــه برخــی بــرای کنــار امــدن بــا اســترس و ناامیــدی ناشــی از فقــر بــه ان روی می اورنــد‪،‬‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اعتیــاد نیــز بــه روش خــود عــدم تفاهــم و بــر هــم خــوردن تعــادل زندگــی خانوادگــی‪ ،‬طــاق‪ ،‬جدایــی‬ ‫و مشــکالت پــس از ان را بــه دنبــال مـی اورد‪.‬‬ ‫از نظر بسیاری از جامعه شناسان منبع تمام بدبختی ها‪ ،‬زشتی ها و پلیدی ها فقر است‪.‬‬ ‫ایــن واقعــه حتــی موجــب غــم و غصــه و افزایــش بدبینــی سیاســی می شــود‪ .‬حــاال چــرا فقــر بــه‬ ‫وجــود می ایــد ایــن خــود ناشــی از بیــکاری‪ ،‬توزیــع ناعادالنــه ثــروت و اقتصــاد مریــض اســت‪.‬‬ ‫مســئله ای کــه امــروزه در ایــران بــه مرحلــه هشــدار رســیده و صــدای اعتــراض افــردا جامعــه را‬ ‫هــم بلنــد کــرده اســت‪ ،‬نــه منحصــرا کشــیده شــدن زندگــی افــراد جامعــه بــه زیــر خــط فقــر نســبی‬ ‫بلکــه افزایــش و عبــور دامنــه فقــر‪ ،‬از خــط فقــر نســبی بــه خــط فقــر مطلــق و بعضــا خــط فقــر‬ ‫شــدید اســت‪.‬‬ ‫بــا دانســتن بــه ایــن موضــوع کــه وضعیــت اقتصــادی کشــور مناســب نیســت و مــردم بــرای امــرار‬ ‫معــاش خــود بــا مشــکل رو ب ـه رو هســتند بــر همــه اشــکار اســت‪ .‬گرانــی‪ ،‬امــرار معــاش را ســخت‬ ‫کــرده و بنــا بــر امار هایــی کــه از ســوی برخــی مقامــات دولتــی هــم اعــام شــده نــرخ بیــکاری از‬ ‫چالش هــای بــزرگ و مهمــی اســت کــه ایــن دولــت بــا ان مواجــه اســت‪.‬‬ ‫در اینکــه مــردم حــق دارنــد گالیــه داشــته باشــند و ان را هــم بیــان کننــد تــا بــه گــوش مســووالن‬ ‫برســد هــم هیــچ تردیــدی نیســت و اساســا قــرار «انقــاب» هــم بــا مــردم همیــن بــوده اســت‪.‬‬ ‫برخــی جامعه شناســان اعتقــاد دارنــد حــوادث دیــروز تجربــه نظام ســازی اســت‪ .‬یادمــان باشــد کــه‬ ‫جامعــه ایــران بــا جمهــوری اســامی اولیــن تجربــه نظــم سیاســی جدیــد بــه معنــای امروزیــن را اغــاز‬ ‫کــرده اســت‪ .‬ایــن تجربــه بایــد مــدام غنــی و بـه روز شــود‪ .‬کار یــک روز و دو روز نیســت‪.‬‬ ‫پاســخگویی بــه مشــکالت مــردم بــه خصــوص مشــکالت معشــیتی انــان کاری اســت کــه هــر دولتــی‬ ‫موظــف بــه انجــام ان اســت و بایــد بــه صــورت روشــن و شــفاف روی ایــن مســئله کار شــود نــه اینکــه‬ ‫بــا بوجــوداوردن محدودیت هــا صــدا را در گلــوی مــردم خفــه کننــد‪ .‬اعتــراض بــه شــرایط موجــود یکــی‬ ‫از اصــول اولیــه دموکراســی اســت و پســندیده نیســت بــا ایــن افــراد رفتار هــای خشــونت امیز داشــته‬ ‫باشــیم چراکــه ایــن زخــم در جــای دیگــری ســر بــاز خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫جناب اقای رئیس جمهور‬ ‫دیگر مردم نمیخندند‬ ‫برای مردم بهار و تابستان دیگر معنایی ندارد‬ ‫زندگی زمستان است و زمستان و زمستان‬ ‫و پاییز وقتی صدای برگ ها بلند‬ ‫یشود صدای پاییز نیست‪ ...‬صدای شکستن کمر مرد ها در زندگیست‬ ‫جناب اقای رئیس جمهور‬ ‫مردم دیگر دورهمی ندارند‪ ...‬دورغمی دارند‪.‬‬ ‫مردم دیگر زندگی نمیکنند‬ ‫بلکه مردم زنده مانی میکنند ‪...‬فقط تالش و کوشش میکنند تا زنده بمانند‬ ‫مردم کرامت دارند این کرامت را به مردم بازگردانید‪.‬‬ ‫باشــد تــا دولــت ســیزدهم راهــی مناســب بــرای رهایــی مــردم از ایــن شــرایط اقتصــادی و فقــر پیــدا‬ ‫کننــد و بــار دیگــر شــادی و امیــد را بــه دل خانــواده ی ایرانــی بازگردانــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 17‬بهمن‬ ‫دو شنبه ‪ 18‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز یــک شــنبه ‪ 17‬بهمــن هــر مثقــال طــا ‪ 50,960,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,760,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 115,450,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 118,140,000‬ریــال‪ ،‬نیم ســکه‬ ‫‪ 66,450,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,000,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪479‬‬ ‫«مالقات خصوصی»‪ ،‬فیلمی‬ ‫با طراوت عشق و گذر‬ ‫از خودخواهی‬ ‫ســرویس فرهنگــی‪« :‬مالقات خصوصــی» یکی از فیلم های‬ ‫اکــران شــده دومیــن روز جشــنواره فیلــم فجــر در گرگان اســت‬ ‫کــه بــه اعتقــاد بیننــدگان حال خوب عاشــقانه را ماننــد طراوت‬ ‫شــادمانه عطــر گلــزار گیاهــان رنگارنــگ دارویــی و گــذر از‬ ‫جامعــه عریــان خودخواهــی را عرضــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫امیــد شــمس کارگــردان ایــن فیلــم بــا ریزبینــی بــه میــان جامعـه ای‬ ‫رفتــه کــه جوانانــش همــواره درگیر اســیب های اجتماعی هســتند که‬ ‫در مســیر زندگی ســاخته و شکســته می شــوند‪.‬‬ ‫اصلــی تریــن بــرگ برنــده مالقــات خصوصــی در چهلمیــن جشــنواره‬ ‫بیــن المللــی فجــر مضمــون و محتوایــی از دل جامعــه اســت کــه‬ ‫بــا لبــاس هــا‪ ،‬زیــوراالت و وســایل ســنتی‪ ،‬پارچــه هایــی از جنــس‬ ‫ابریشــم حــس نوســتالژی را بــه مخاطبــان خــود در اســتان گلســتان‬ ‫منتقــل کــرده اســت کــه از همــان اول روایــت مخاطــب خــودش را‬ ‫جــای شــخصیت هــای اصلــی داســتان مــی گــذارد و بــا کارگــردان پلــه‬ ‫پلــه جلــو مــی رود‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم امیــد شــمس‪ ،‬روایــت عاشــقانه دختــری عطــار بــه نــام‬ ‫پروانــه کــه پــدرش بــه زنــدان افتــاده و بــرادرش ایمــان کــه زمانــی در‬ ‫مســابقات مــردان اهنیــن در ایــران و جهــان معــروف بــوده حــاال یــک‬ ‫بدهــکار فــراری شــده را گــزارش مــی کنــد‪..‬‬ ‫ارتبــاط تلفنــی پروانــه بــا پســری بــه نــام فرهــاد بــرای برقــراری تمــاس‬ ‫بــا پــدر دربنــدش و در نهایــت عشــق فرهــاد و گــره خــوردن زندگیشــان‬ ‫بــه یکدیگــر اتفــاق هایــی را در کنــار عشــق و بنــد زنــدان خودخواهــی‬ ‫رقــم مــی زنــد کــه جــای تامــل اســت‪.‬‬ ‫یکــی از نقــاط قــوت فیلــم مالقــات خصوصــی طراحــی لوکیشــن‬ ‫شــروع داســتان با گل های رنگارنگ دارویی با طراوات نســیم عشــق‬ ‫می تــوان عنــوان کــرد کــه ایــن لوکیشــن هــای فضــای بــاز بــا بابونــه‬ ‫هــای کوهــی دشــت هــای کاللــه و مینودشــت را بــرای مخاطبــان‬ ‫گلســتانی فیلــم گویــی مجســم مــی کنــد و مخاطبــان را در اســتان‬ ‫امــاده ارتبــاط گیــری فضــای عاشــقانه را بــا بــازی تاثیرگــذار پرینــاز‬ ‫ایزدیــار و هوتــن شــکیبا مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــا اشــارات دیالوگ هــای بســیار قــوی فیلــم‪ ،‬متوجــه می شــویم کــه‬ ‫شــخصیت هــای داســتان بــه نوعــی قربانــی اســیب هــای اجتماعــی‬ ‫هســتند کــه در ســکانس هــای ابتدایــی فیلــم بــه ســیگار کشــیدن‪،‬‬ ‫ق اشــاره‬ ‫التــی حــرف زدن و لبــاس پوشــیدن کــودکان بــا نــگاه عمی ـ ‬ ‫شــده کــه متاثــر از زندگــی محلــه هــای جنــوب شــهر اســت و بــه یقیــن‬ ‫شــاهد ایــن مشــکالت در جامعــه امــروزی هســتیم‪.‬‬ ‫ســکانس های فیلــم بــه خوبــی شــخصیت اول زن فیلــم را زنــی‬ ‫محکــم‪ ،‬بــا اراده‪ ،‬نتــرس و جســور و شــخصیت اول مــرد را فــردی‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬ســاده و عاشــق نمایــش مــی دهــد ولــی مشــت‬ ‫شــخصیت فرهــاد عاشــق بعــد عقــد لحظــه ای کــه بــا نگاهــی عریــان‬ ‫از خشــونت و خودخواهــی بــه پروانــه نــگاه مــی کنــد بــاز می شــود و‬ ‫اینجاســت کــه مخاطــب حــس مــی کنــد بــه طــور قطــع عشــق فرهــاد‬ ‫واقعــی نبــوده اســت‪.‬‬ ‫در کنــار اینهــا نبایــد از طراحــی لبــاس و صحنــه کــه بــه زیبایــی و بــا‬ ‫درک دیالــوگ هــا ســاخته شــده اســت‪ ،‬غافــل مانــد زیــرا در بســیاری‬ ‫صحن ـ ه هــا بــه خوبــی حــس فیلــم را بــه مخاطــب منتقــل می کنــد‬ ‫و مکمــل بازیگــران فیلــم می شــود از جملــه لبــاس هــای ســنتی بــا‬ ‫رنــگ شــاد پروانــه در ســکانس هــای ابتدایــی فضایــی از معصومیــت‬ ‫را نمایــش داده ولــی بــه مــرور بعــد از عقــد کــردن بــا فرهــاد و‬ ‫قاچــاق مــواد بــه زنــدان لبــاس هــای پروانــه هــم همــراه شــخصیتش‬ ‫افســردگی را بــه مخاطــب منتقــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫نکتــه مهــم ایــن کــه مالقــات خصوصــی‪ ،‬اســیب هــای‬ ‫اجتماعــی از جملــه ارتبــاط از طریــق فضــای مجــازی‪ ،‬عشــق‬ ‫کاذب‪ ،‬کالهبــرداری‪ ،‬اعتیــاد‪ ،‬اغفــال دختــران‪ ،‬افزایــش مــواد‬ ‫مخــدر در الیــه هــای بــه ظاهــر پنهــان جامعــه را روایــت می کند‬ ‫کــه لحظــه ای پوزخنــدی از خنــده را بر لبان مخاطبان نشــانده و‬ ‫ســپس بــه تفکــر عمیــق پیرامــون فیلــم وادار مــی کنــد‪.‬‬ ‫مالقــات خصوصــی انقــدر هــم خصوصــی نیســت‪ ،‬بــه طــور قطــع‪،‬‬ ‫ارزش دیــدن دارد و می تــوان از ان بــه عنــوان فیلمــی بــه نســبت‬ ‫خــوب جشــنواره فیلــم فجــر یــاد کــرد‪ ،‬ســاخت ایــن فیلــم در محیطــی‬ ‫کوچــک شــهری و زنــدان فــارغ از لوکیشــن هــای لوکــس بــه واقعیــت‬ ‫الیــه هــای پنهــان شــهر پرداختــه کــه جســارت خــوب و قابــل تحســین‬ ‫کارگــردان بــوده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن پیونــد‪ ،‬مدیــر تولیــد ســیمای اســتان گلســتان بــه‬ ‫خبرنــگار ایرنــا گفــت‪ :‬یــک ســوم اول فیلــم داســتان دلنشــین‬ ‫بــا تصویربــرداری عالــی کــه فضــای عاشــقانه زیبایــی را ترســیم‬ ‫مــی کنــد و بــا توجــه بــه اینکــه مخاطبانــی کــه اهــل مطالعــه‬ ‫و شــناخت ســینما هســتند و اشــنایی بــا کارهــای شــاخصی‬ ‫چــون» متــری شــیش و نیــم و ابــد و یــک روز» داشــتند ژانــری‬ ‫بــا ایــن موضوعــات را مــورد اســتقبال قــرار مــی دهنــد‪.‬‬ ‫حمیدرضــا زرگرانــی اظهارداشــت‪ :‬بــا توجــه بــه فضــای نوســتالوژی و‬ ‫دیالــوگ هــای اشــنا کــه بــه نوعــی اولویــت جامعــه امــروز را بیــان مــی‬ ‫کنــد مخاطبــان بــا ایــن فیلــم ارتبــاط برقــرار مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد ‪ :‬الیــه هــای پیــازی فیلــم کــه هــر دفعــه یــک الیــه‬ ‫ان بــرای مخاطــب بــاز مــی شــود و او را بــه فضــای دیگــری مــی بــرد‪.‬‬ ‫شهرداری‪ ،‬تنها ارگان مقصر‬ ‫در تصادفات‬ ‫یــک طرفــه شــدن برخــی خیابــان هــا کــه تــردد‬ ‫خودروهــا و تاکســی ها را بــه کوچــه هــای مــوازی بــا‬ ‫ایــن معابــر کشــانده‪ ،‬دغدغــه را بــرای عابــران بیشــتر‬ ‫کــرده اســت‪ .‬ســاکنان ایــن کوچه هــا مــی گوینــد ایمنــی‬ ‫بــرای کــودکان و حتــی بزرگســاالن کاهــش یافتــه اســت‬ ‫و همــواره نگــران برخــورد خودروهــا هســتند‪.‬‬ ‫نگرانی ها از افزایش‬ ‫شمار قربانیان عابران‬ ‫پیاده در بجنورد‬ ‫ســرویس فرهنگــی اجتماعی‪-‬براســاس امارهــا از ســال ‪ ۹۰‬تــا‬ ‫‪ ،۹۹‬حــدود ‪ ۱۸۰‬نفــر در تصادفــات معابــر شــهر بجنــورد جــان‬ ‫خــود را از دســت داده انــد کــه ‪ ۷۰‬نفــر از انــان عابــران پیــاده‬ ‫بودنــد و ‪ ۹‬مــاه امســال نیــز نیمــی از فوتــی هــای تصادفــات شــهر‬ ‫بجنــورد را عابــران پیــاده بودنــد کــه ایــن وضعیــت نگرانــی هــا را‬ ‫افزایــش داده اســت‪.‬‬ ‫شــمار عابــران پیــاده کــه قربانــی تصادفــات درون شــهری‬ ‫بجنــورد شــدند نگــران کننــده اســت در میــان جــوالن مــرگ و میــر‬ ‫عابــران پیــاده‪ ،‬مســووالن هــر کــدام دیگــری را مقصــر مــی داننــد‪،‬‬ ‫یکــی مــی گویــد زیرســاخت هــا مشــکل دارد‪ ،‬دیگــری مــی گویــد‬ ‫مشــکل از ضعــف فرهنــگ رانندگــی و ترافیــک شــهری اســت کــه‬ ‫ســبب شــده تــا ایمنــی در تــردد عابــران پیــاده کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫ســرعت بــاال و غیرمجــاز تــردد خودروهــا در معابــر شــهری‪،‬‬ ‫نمــودی از ضعــف فرهنــگ رانندگــی و بــی توجهــی افــراد بــه‬ ‫قوانیــن اســت‪ ،‬بســیاری از راننــدگان ســرعت مجــاز رانندگــی را‬ ‫در معابــر شــهری رعایــت نمــی کننــد و ســبب حادثــه مــی شــوند‪.‬‬ ‫شــهروندان بجنــوردی مــی گوینــد ایمنــی حتــی در کوچه هــا و‬ ‫محله هــای مســکونی هــم وجــود نــدارد‪ ،‬والدیــن همــواره نگــران‬ ‫حادثــه تصــادف کــودکان بــا خودروهــا هســتند‪.‬‬ ‫یــک طرفــه شــدن برخــی خیابــان هــا کــه تــردد خودروهــا و‬ ‫تاکسـی ها را بــه کوچــه هــای مــوازی بــا ایــن معابر کشــانده‪ ،‬دغدغه‬ ‫را بــرای عابــران بیشــتر کــرده اســت‪ .‬ســاکنان ایــن کوچه هــا مــی‬ ‫گوینــد ایمنــی بــرای کودکان و حتی بزرگســاالن کاهش یافته اســت‬ ‫و همــواره نگــران برخــورد خودروهــا هســتند‪.‬‬ ‫پیاده ها در اولویت نیستند‬ ‫بــاال بــودن شــمار عابــران پیــاده قربانــی حادثــه هــای ترافیکــی‬ ‫نشــان از ایــن اســت کــه عابــران پیــاده در اولویــت ایمــن ســازی و‬ ‫تامیــن اســایش شــهری نیســتند‪ .‬امــار هــم همیــن را مــی گویــد‪.‬‬ ‫یکــی از شــهروندان در ایــن بــاره بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت‪ :‬از‬ ‫وقتــی خــودرو وارد زندگــی مــردم شــد‪ ،‬ایــن تصــور اشــتباه در‬ ‫جامعــه شــکل گرفــت کــه خیابــان هــا تنهــا مختــص خودروهــا‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن تصــور اشــتباه ناخــوداگاه ملکــه ذهــن راننــدگان و‬ ‫مــردم و مســووالن شــد و بــه تدریــج تامیــن اســایش عابــران‬ ‫پیــاده مــورد بــی توجهــی قــرار گرفــت و در عــوض ســواره هــا در‬ ‫اولویــت قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫رضــا رحمانــی اظهــار داشــت‪ :‬اینکــه تــا چالــه ای در خیابــان ایجاد‬ ‫مــی شــود بــا اعتــراض راننــدگان روبــه رو مــی شــود و شــهرداری‬ ‫هــم بــرای اصــاح ان اقــدام مــی کنــد‪ ،‬اینکــه عــرض خیابــان هــا‬ ‫روز بــه روز بیشــتر و عرصــه بــر خودروهــا گســترده شــد امــا بــرای‬ ‫عابــر پیــاده هیــچ برنامــه موثــری ارائــه نشــد نشــان از غلبــه ایــن‬ ‫فکــر و ایــن اولویــت هــا دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن فکــر ســبب شــده تــا زمــان حادثــه هــا‪ ،‬شــاهد‬ ‫اعتــراض حــق بــه جانــب راننــدگان بــه عابــران پیــاده باشــیم‪،‬‬ ‫بســیاری از راننــدگان خیابــان را محــدوده مختــص بــه خــودرو مــی‬ ‫داننــد و بــر ایــن عقیــده انــد کــه عابــر پیــاده حــق نــدارد پــای در‬ ‫خیابــان بگــذارد‪ ،‬ایــن در حالــی اســت شــهر بــرای همــه اســت و‬ ‫البتــه حــق تقــدم بــا عابــر پیــاده اســت‪.‬‬ ‫کم کاری شهرداری‬ ‫کارشناســان مــی گوینــد‪ ،‬امــروزه جهت گیری درســت شهرســازی‬ ‫در هــر شــهر را بایــد از معابــر و خیابــان هــا ان شــناخت و ارزیابی‬ ‫کــرد‪ ،‬شــهری مناســب اســت کــه عابــران در ان احســاس ارامــش‬ ‫واســایش داشــته باشــند‪ ،‬اگــر ایــن نیــاز بــراورده نشــود محیــط‬ ‫شــهری مطلــوب ایجــاد نشــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس گــروه حمــل ونقــل و ترافیــک اســتانداری خراســان‬ ‫شــمالی هــم در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــا تاکیــد بــر اینکــه در‬ ‫کشــورهای رشــد یافتــه اولویــت در شــهرها تامیــن ارامــش و‬ ‫اســایش عابــران پیــاده اســت گفــت‪ :‬در هــرم ســبز حمــل و نقــل‬ ‫یــا هــرم حمــل ونقــل پایــدار بیشــترین توجــه بــه تامیــن رفــاه و‬ ‫ایمنــی عابــر پیــاده و ســپس بــه دوچرخــه ســواران شــده اســت‪،‬‬ ‫امــا در شــهر بجنــورد هیــچ اقــدام و برنامــه مناســبی در ایــن‬ ‫زمینــه نبــوده و متاســفانه شــمار قربانیــان تصــادف در عابــران‬ ‫پیــاده زیــاد اســت‪.‬‬ ‫احســان رســتمی کمنــد اظهــار داشــت‪ :‬از ســال ‪ ۹۰‬تــا ‪ ،۹۹‬حــدود‬ ‫‪ ۱۸۰‬نفــر در تصادفــات معابــر شــهر بجنــورد جــان خــود را از‬ ‫دســت داده انــد کــه ‪ ۷۰‬نفــر از انــان عابــران پیــاده هســتند‪،‬‬ ‫در ایــن ســال هــا بــه طــور متوســط هــر ســال هفــت تــا هشــت‬ ‫نفــر عابــر پیــاده در معابــر شــهر بجنــورد فــوت شــدند کــه رقــم‬ ‫باالیــی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه عابــران پیــاده اســیب پذیــر تریــن قشــر‬ ‫هســتند افــزود‪ :‬ایــن قشــر بیشــترین امــار قربانیــان حادثــه هــای‬ ‫تصــاف در شــهر بجنــورد را بــه خــود اختصــاص داده انــد ایــن‬ ‫نشــان از ضعــف ایمنــی بــرای تــردد پیــاده هــا اســت‪ ،‬بایــد در‬ ‫زمینــه ایمنــی ســازی برنامــه ریــزی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امســال وضعیــت تصــادف و قربانیــان عابــران پیــاده‬ ‫بدتــر اســت در ‪ ۱۰‬ماهــه امســال ‪ ۱۷‬نفــر در تصــادف هــای شــهر‬ ‫بجنــورد فــوت شــدند کــه ‪ ۹‬نفــر عابــر پیــاده بــوده اســت‪ ،‬یعنــی‬ ‫بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد از قربانیــان تصــادف درون شــهری مرکــز‬ ‫اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫رســتمی کمنــد بــا گالیــه از اینکــه شــهرداری بــه عنــوان متولــی‬ ‫امــر‪ ،‬برنامــه موثــر بــرای ارتقــای ایمنــی عابــران پیــاده در شــهر‬ ‫بجنــورد نداشــته اســت گفــت‪ :‬اگــر در ایــن زمینــه برنامــه درســت‬ ‫باشــد‪ ،‬امــار فوتــی هــا بیــش از ‪ ۸۰‬درصــد کاهــش مــی یابــد امــا‬ ‫متاســفانه شــهرداری برنامــه ای نــدارد‪.‬‬ ‫رییــس گــروه حمــل ونقــل و ترافیــک اســتانداری خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬درایــن زمینــه از شــورای اســامی شــهر و‬ ‫شــهرداری انتظــار مــی رود تــا برنامــه جامــع بــرای ارتقــای عابــران‬ ‫پیــاده در شــهر ارائــه دهــد‬ ‫شهرداری‪ ،‬تنها ارگان مقصر در تصادفات‬ ‫رییــس پلیــس راهــور فرماندهــی انتظامــی شهرســتان بجنــورد‬ ‫هــم در ایــن بــاره گفــت‪ :‬در ‪ ۹‬ماهــه امســال ‪ ۹‬نفــر عابــر پیــاده‬ ‫در تصادفــات رانندگــی معابــر مرکــز اســتان جــان خــود را از ســت‬ ‫دادنــد کــه ایــن رقــم نســبت بــه مــدت مشــابه بــا افزایــش پنــج‬ ‫نفــری در شــمار فوتــی هــا‪ ،‬بیــش از ‪ ۲‬برابــر شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ دوم عبــاس خســرو شــیری اظهــار داشــت‪ :‬شــهرداری‬ ‫در وقــوع چهــار فقــره از تصادفــات منجــر بــه فــوت عابــران پیــاده‪،‬‬ ‫تــا ‪ ۵۰‬درصــد مقصــر شــناخته شــده اســت کــه نبــود نــور کافــی‬ ‫در گــذرگاه هــای عابــر پیــاده‪ ،‬ایمــن نبــودن گــذرگاه هــا‪ ،‬مناســب‬ ‫ســازی نشــدن محــل گــذر عابــر پیــاده از مــواردی اســت کــه‬ ‫شــهرداری بابــت وقــوع تصادفــات مقصــر شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در بســیاری از معابــر شــهر‪ ،‬خــط کشــی هــای‬ ‫محــل گــذر عابــر پیــاده بــه جــوی‪ ،‬جــدول و یــا فضــای ســبز ختــم‬ ‫مــی شــود کــه ایــن مــوارد ســبب وقــوع تصــادف بــرای عابــران‬ ‫پیــاده شــده و شــهرداری در ایــن مــوارد مقصــر اعــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬البتــه در ســال هــای گذشــته شــرکت توزیــع‬ ‫نیــروی بــرق هــم در وقــوع تصادفــات مقصــر اعــام شــده بــود‬ ‫امــا امســال تنهــا دســتگاهی کــه در ایــن زمینــه مقصــر شــناخته‬ ‫شــده‪ ،‬شــهرداری بــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ دوم خسروشــیری گفــت‪ :‬یکــی از معابــر پرتصــادف‬ ‫در شــهر بجنــورد مســیر بولــوار والیــت و خیابــان امــام خمینــی‬ ‫اســت‪ ،‬جــان باختــن هشــت نفــر از ‪ ۹‬نفــر عابــر پیــاده قربانــی‬ ‫حادثــه هــای ترافیکــی مرکــز اســتان مربــوط بــه ایــن مســیر‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن خیابــان محــل وقــوع ‪ ۹۰‬درصــد از تصادفــات منجــر‬ ‫بــه فــوت عابــران پیــاده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در شــورای همتــا مصــوب شــده تــا نســبت بــه انجــام‬ ‫اقدامــات مربــوط بــه ارتقــای ایمنــی ایــن مســیر اقــدام شــود‪ ،‬ایــن‬ ‫اقدامــات شــامل مــواردی از جملــه‪ ،‬نــرده کشــی در طــول بولــوار‪،‬‬ ‫ایجــاد ســرعت کاه‪ ،‬ارتقــای عالئــم هشــدار دهنــده و ارام ســازی‬ ‫مســیر اســت کــه بــه طــور کامــل انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس راهــور فرماندهــی انتظامــی شهرســتان بجنــورد‬ ‫بــا بیــان اینکــه در ایــن معبــر بایــد در هــر ‪ ۲۰۰‬تــا ‪ ۳۰۰‬متــر یــک‬ ‫ســرعت کاه ایجــاد شــود اظهــار داشــت‪ :‬بــرای کاهــش امــار‬ ‫تلفــات ســانحه هــای ترافیکــی‪ ،‬چــاره ای جــز ایجــاد ســرعت‬ ‫کاه نیســت‪.‬‬ ‫وی کمبــود نیــروی پلیــس در مســیر پرتصــادف بولــوار والیــت‬ ‫را از دیگــر عوامــل بــرای ناموفــق بــودن کاهــش امــار تلفــات‬ ‫عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬حضــور نیــروی پلیــس عامــل بازدارنــده‬ ‫بــرای ســرعت هــای بــاال اســت‪ ،‬در ایــن زمینــه نیــروی انســانی کــم‬ ‫اســت و حضــور پلیــس هــم زیــاد نیســت‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس راهــور فرماندهــی انتظامــی شهرســتان بجنــورد‬ ‫دربخــش دیگــر ســخنان خــود بــا اشــاره بــه توقــف بیــش از یــک‬ ‫ســاله اســتفاده از خــودروی ثبــت تخلفــات ســاکن در مرکــز‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬ایــن خــودرو نیــاز بــه بــه روز رســانی دارد‪ ،‬در ایــن‬ ‫زمینــه از شــهرداری خواســته شــده تــا اعتبــار مــورد نیــاز را تامیــن‬ ‫کنــد امــا تاکنــون محقــق نشــده اســت‪.‬‬ ‫مشکل نهادینه نشدن فرهنگ ترافیک است‬ ‫مدیرترافیــک شــهرداری بجنــورد هــم در ایــن بــاره‪ ،‬نهادینــه‬ ‫نشــدن فرهنــگ ترافیــک را عامــل وقــوع بخــش زیــادی از‬ ‫تصادفــات عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬عامــل وقــوع بســیاری از‬ ‫تصادفــات بویــژه تصادفــات منجــر بــه فــوت‪ ،‬ســرعت زیــاد‬ ‫راننــدگان اســت‪ ،‬راننــدگان ســرعت مجــاز را رعایــت نمــی کننــد و‬ ‫ایــن مربــوط بــه فرهنــگ رانندگــی اســت‪.‬‬ ‫مهــدی حمیــدی اظهــار داشــت‪ :‬در برخــی از کشــورها پلیــس‬ ‫هــم ســهمی در وقــوع تصــادف دارد امــا در کشــور مــا‪ ،‬پلیــس‬ ‫ســهم تقصیــر را تعییــن مــی کنــد‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫کاهــش امــار تلفــات ســانحه هــای رانندگــی نیازمنــد همــکاری و‬ ‫هــم افزایــی همــه دســتگاه هــا اســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره تخلــف راننــدگان و ســرعت غیرمجــاز تــردد در معابــر‬ ‫شــهر گفــت‪ :‬شــهرداری چــه اهرمــی بــرای برخــورد بــا ســرعت‬ ‫غیــر مجــاز دارد؟بــه نظــر مــن شــهرداری بــه لحــاظ قانونــی چیــزی‬ ‫کــم نگذاشــته اســت‪ ۲۰ ،‬درصــد تصادفــات مربــوط بــه مشــکالت‬ ‫زیرســاختی و ‪ ۸۰‬درصــد مربــوط بــه فرهنــگ ترافیکــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تامیــن ایمنــی تــردد عابــران پیــاده و یــا ســایر کاربــران‪،‬‬ ‫تکلیف تمام ارگان ها و مســووالن اســت و مشــکل اصلی کاهش‬ ‫ایمنــی‪ ،‬مربــوط بــه فرهنــگ ترافیــک اســت‪ ،‬در بســیاری مــوارد حتی‬ ‫بــا وجــود نصــب تابلــو وعالئــم راننــدگان قوانیــن و مقــررات را رعایــت‬ ‫نمــی کننــد و بــه ان بــی توجــه هســتند‪.‬‬ ‫مدیرترافیــک شــهرداری بجنــورد دربــاره ایجــاد ســرعت کاه در‬ ‫معابرشــهر گفــت‪ :‬ســرعت کاه چــاره کار نیســت‪ ،‬در بولواروالیــت‬ ‫ســرعت کاه کــم نداریــم‪ ،‬اگــر قــرار بــه ســرعت کاه باشــد چــرا‬ ‫معابــر اســفالت شــده و چــرا چالــه هــا ترمیــم مــی شــود؟‬ ‫وی افــزود‪ :‬در قانــون راهــکار کاهــش تلفــات ســرعت کاه عنــوان‬ ‫نشــده‪ ،‬قانــون گفتــه بــرای اشکارســازی و کاهــش امــار تصــادف‬ ‫تابلــو و عالئــم نصــب شــود‪ ،‬البتــه ایجــاد ســرعت کاه‪ ،‬اقــدام‬ ‫پیشــگیرانه اســت کــه انجــام مــی شــود امــا نبایــد اینگونــه باشــد‬ ‫کــه راننــده در هــر ‪ ۲۰۰‬متــر بــا ســرعتکاه روبــه رو شــود‪.‬‬ ‫حمیــدی دربــاره تامیــن هزینــه هــای مربــوط بــه بــه روزرســانی‬ ‫خــودروی ثبــت تخلفــات ســاکن گفــت‪ :‬نیــروی انتظامــی از‬ ‫شــهرداری تامیــن هزینــه هــای راه انــدازی دوبــاره ایــن خــودرو را‬ ‫درخواســت کــرده اســت در حالــی کــه خــود بهــره بــردار اســت و‬ ‫مــی توانــد در ایــن بــاره اعتبــار تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس قانــون راه انــدازی دوربیــن ثبــت تخلــف‬ ‫کــه بــه صــورت ثابــت در معابــر نصــب مــی شــود بــر عهــده‬ ‫شــهرداری اســت امــا چــرا نیــروی انتظامــی بــرای بــه روزرســانی‬ ‫خــودروی ثبــت تخلفــات ســاکن از شــهرداری درخواســت تامیــن‬ ‫هزینــه کــرده اســت‪ ،‬هزینــه کــردی کــه بــا تفاســیر و بحــث‬ ‫مختلــف همــراه مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرترافیــک شــهرداری بجنــورد تصریــح کــرد‪ :‬شــهرداری از‬ ‫صــرف اعتبــار بــرای ســایر ارگان هــا منــع شــده اســت امــا نیــروی‬ ‫انتظامــی مــی توانــد بــه راحتــی از محــل منابــع مربــوط بــه جرایــم‬ ‫رانندگــی بــرای مکانیــزه کــردن سیســتم نظارتــی هزینــه کنــد‪.‬‬ ‫در میــان ایــن همــه پــاس کاری هــا‪ ،‬عابــران و رهگــذران هنــوز‬ ‫هــم دغدغــه ایــن دارنــد کــه مبــادا بــا پــای خــود و پیــاده بــه‬ ‫پیشــواز مــرگ برونــد‪.‬‬ ‫شــهر بجنورد مرکز خراســان شــمالی ‪ ۲۱۰‬هزار نفر جمعیت دارد‪/.‬‬ ‫خرید کاالی ایرانی افتخار من است‬ صفحه 2 ‫رییــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پدیــده مــه در گردنــه هــای مســیر غــرب و‬ ‫جنــوب بجنــورد ســبب کنــدی تــردد خودروهــای عبــوری شــده اســت و از ایــن رو راننــدگان بــا احتیــاط براننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ رحمــان اســپیدکار اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون راننــدگان عبــوری از گردنــه امیــن اللــه در مســیر بجنــورد‪-‬‬ ‫اشــخانه و نیــز گردنــه اســدلی در مســیر بجنورد‪-‬اســفراین بــا مــه و کاهــش دیــد افقــی روبــه رو هســتند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪:‬ســاعتی پیــش تــردد کشــنده هــا در گردنــه امیــن اللــه بــه علــت بــارش شــدید بــرف‬ ‫ممنــوع شــد کــه اکنــون ایــن ممنوعیــت برداشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫مه گرفتگی تردد‬ ‫خودروها را در‬ ‫گردنه های‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫کند کرد‬ ‫دو شنبه ‪ 18‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪479‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫معجزه قانون جذب‬ ‫ تشخیص نوع مایعی که از‬ ‫زیر موتور خودرو میریزد (به‬ ‫زبان ساده )‬ ‫قانــون جــذب یــک نیــروی اســت کــه بــا افــکار و احساســات‬ ‫مــا خــودش را هماهنــگ مــی ســازد بــه هــر چیــزی کــه‬ ‫فکــر کنیــم و روی ان تمرکزانجــام دهیــم فــورا ان را جــذب‬ ‫مــی کنیــم فرقــی نمــی کنــد کــه بــه یــک چیــز مثبــت فکــر‬ ‫کردیــد یــا منفــی ‪ ,‬قانــون جــذب و کائنــات همیشــه و در‬ ‫همــه جــا در حــال عمــل کــردن هســتند و ایــن مــا هســتیم‬ ‫کــه دســتور ‪ ،‬ارتعــاش و فرکانــس خــود را باتوجــه بــه‬ ‫انــرژی درونــی و ذهنی مــان بــه انهــا ارســال مــی کنیــم‬ ‫سهیال عالالدین‬ ‫قانو ن جذب ‪،‬‬ ‫واقعیت یا دروغ‬ ‫ســرویس اجتماعی‪-‬همه ی ما تا کنون بارها و بارها با اســم قانون‬ ‫جــذب برخــورد داشــته و یــا در مــورد ان از زبــان دیگــران شــنیده ایــم‬ ‫ایــم قانونــی کــه مخالفــان و موافقــان بســیاری دارد بعضــی ان را‬ ‫دروغ مــی پندارنــد و بعضــی هــا هــم بــا اعتمــاد بــه نفــس بــاال و‬ ‫بــاور قلبــی ان را واقعیــت مــی داننــد بــه هــر حــال برداشــت هــای‬ ‫مقطعــی و یــا اطالعــات ناقصــی را از اینجــا و انجــا دریافــت کرده ایم‬ ‫و واقعــا درک چنــدان قــوی از چگونگــی کارکــرد ایــن قانــون نداریــم‬ ‫ایــن امــر منجــر بــه ســوتفاهم گســترده در مــورد چگونگــی کارکــرد‬ ‫قانــون جــذب شــده اســت و حتــی اینکــه ایــا ایــن قانــون اصــا کار‬ ‫می کنــد یــا نــه؟‬ ‫بیشــتر مــردم وقتــی بــه ان هــا گفتــه مــی شــود کــه مــی تواننــد‬ ‫واقعیــت را خلــق کننــد‪ ،‬احســاس بســیار خوبــی هــم مــی کننــد‪.‬‬ ‫ان هــا واقعیــت شــیرینی کــه در ایــن ایــده طالیــی هســت را شــاید‬ ‫درک کننــد‪.‬‬ ‫امــا بــه بــاور درســتی از عملکــرد ایــن سیســتم نرســیده اند و یا چنان‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس ســرکوب شــده و عــزت نفــس پایینــی دارنــد کــه‬ ‫شــاید نتواننــد ایــن توانایــی خــود را بــاور کننــد‪.‬‬ ‫امــا وقتــی بــا اطالعــات ناقــص‪ ،‬ســاختگی‪ ،‬غیــر واقعــی و‬ ‫افســانه ها مواجــه مــی شــوند بــه ســرعت دچــار ناامیــدی شــده و‬ ‫بــا تردیدهایشــان نمــی تواننــد تصــور کننــد کــه ایــن قانــون کار‬ ‫می کنــد‪ .‬تردیــد کــه مــی توانســت بــه ســمت یقیــن بــرود بــه ســمت‬ ‫بی اعتمــادی مــی رود‪.‬‬ ‫ان هــا مــی داننــد چیــزی درون ان هــا نهفتــه اســت‪ ،‬مــی توانند ان‬ ‫را احساس کنند اما نمی دانند که چطور از ان استفاده کنند‪.‬برای‬ ‫پاســخ بــه ســواالتمان بــه جمــع کســانی رفتــه ایــم که تجربه هایــی را‬ ‫در مــورد قانــون جــذب و کائنــات داشــته انــد و تحقیقاتــی را در ایــن‬ ‫خصــوص انجــام داده ایــم کــه از منظــر شــما مــی گــذرد ‪.‬‬ ‫واما تجربه ها‪:‬‬ ‫در مــورد قانــون جــذب زیــاد خونــدم امــا هیچوقــت از ان اســتفاده‬ ‫نکــردم زمانی کــه بــه عارضــه ی قلبــی دچــار شــدم یکــی از دوســتانم‬ ‫بــه مــن ســفارش کــرد و گفــت تــو کــه در مــورد قانون جــذب مطالعه‬ ‫زیــاد داشــتی و داری بــرای درمــان خــودت بــرای تمریــن هــم کــه‬ ‫شــده از ان اســتفاده کــن مــی گفتــم نمــی تونــم و در مــورد مــن‬ ‫جــواب نمیــده ‪ .‬خالصــه وقتــی بــه مــن گفتنــد کــه بایــد انزیــو کنــم‬ ‫دوتــا از رگ هــای قلبــم بســته اســت روی خــودم کار کــردم و ایمــان‬ ‫و بــاور خــودم را قــوی ســاختم و شــروع کــردم بــه تلیقیــن و تکــرار‬ ‫جمــات مثبــت و شــکرگزاری از خداونــد بــرای چیزهایــی کــه در‬ ‫اختیــار داشــتم یــه چنــد ماهــی طــول کشــید در اوج نا امیــدی ‪،‬روزی‬ ‫کــه خودموامــاده کــردم بــرم بــرای انژیــو ‪ ،‬وســط راه ماشــین بابــام‬ ‫خــراب شــد و خالصــه تــا رفتیــم بیمارســتان برســیم دکتــر رفتــه بــود‬ ‫بابــام معتــرض بــود داد وبیــداد مــی کــرد کــه چــرا بــه خاطــر نیــم الــی‬ ‫چهــل و پنــج دقیقــه تــا خیــر دکتــر بایــد بــره ‪.‬‬ ‫درد شــدیدی در قفســه ی ســینه ام احســاس کــردم و روی زمیــن‬ ‫افتــادم در همــان حالــی کــه مــی افتــادم فقــط ایــن جملــه را بــر زبان‬ ‫اوردم کــه ‪ ،‬امیــد تــو ســالم و تندرســتی ‪ .‬خــدای بزرگــی داری کــه‬ ‫در همــه حــال حواســش بــه تــو هســت انژیــو تــو بــرای همیشــه‬ ‫کنســل میشــه تــو همیــن حــال و هــوای خــودم بــودم کــه خــودم‬ ‫را روی تخــت بیمارســتان دیــدم و دکتــری کــه دکتــر مــن نبــود بابــام‬ ‫و خواهــرم داشــتند گریــه مــی کردنــد دکتــر کــه دور و بــر ‪52‬ســال‬ ‫ســن داشــت روی دوش بابــام زد و گفــت خیالــت پســرت هیــچ‬ ‫چیزیــش نیســت احتیــاج بــه انزیــو هــم نــداره ایــن قرصــارو بخــوره‬ ‫اگــر دوبــاره قلبــش ناراحــت شــد بریــن از دســت مــن شــکایت کنیــن‬ ‫در ان لحظــه واقعــا شــاکر خــدا و کائنــات شــدم و ایمــان اوردم کــه‬ ‫بــه بــاور و ایمــان انچــه کــه قــراره بــرات اتفــاق بیفتــه برســی واقعــا‬ ‫اتفــاق مــی افتــه فقــط کافیــه مثبــت باشــی و انچــه کــه بــه خــورد‬ ‫ضمیــر ناخوداگاهــت میــدی درســت و واقعــی باشــه و از ان روز بــه‬ ‫بعــد فقــط دارم روی فرکانــس هــا و انــرژی هــای مثبــت کار مــی کنم‬ ‫خــودم و کارهامــو بــا ایمــان قلبــی بــه خــدا مــی ســپارم‪.‬‬ ‫من همیشــه ارزو داشــتم وارد خانه ای بشــم که ســند ششــدانگ‬ ‫بــه اســم خــودم باشــه بــدون قســط و وام و بدهــی ‪ .‬بارهــا و بارهــا‬ ‫بــرای خــودم تجســم ســازی مــی کــردم کــه داخــل یــک بنــگاه در‬ ‫حــال امضــای قولنامــه هســتم امــا جــواب نمــی گرفتــم از انجایــی‬ ‫کــه کلیپــی در مــورد جــذب خواســته هــا بــه روش واقعیــت و بــاور‬ ‫هــر انچــه در ذهــن اســت و بــرای رســیدن بــه ان اقدامــات صحیــح‬ ‫چــه مــی باشــد دیــده بــودم ســوار ماشــین شــدم و رفتــم بــه جایــی‬ ‫کــه دلــم مــی خواســت خانــه ام انجــا باشــد یکــی از اپارتمان هــا را‬ ‫انتخــاب کــردم و بــه خــودم شــروع کــردم بــه تبریــک گفتــن انــگار‬ ‫کــه ان خانــه واقعــا متعلــق بــه مــن اســت رفتــم بســته ی شــیرینی‬ ‫گرفتــم و بیــن خانــواده تقســیم کــردم علتــش را پرســیدند مــن هــم‬ ‫بــا بــاور و ایمــان تمــام گفتــم خانــه خریــدم بــا اینکــه اصــا خانـه ای‬ ‫در کار نبــود تــو جمــع خانــواده یکســری مســخره ام کردنــد بــه مــن‬ ‫خندیدنــد یکســری هــم گفتنــد ایشــالله کــه موقعیــت خریــد ش‬ ‫بــرات پیــش میــاد ‪.‬‬ ‫امــا مــن بعــد انــروز هــر تایمــی کــه فرصــت مــی کــردم مــی رفتــم‬ ‫مبــل فروشــی‪،‬مغازه هــای لــوازم خانگــی ‪....‬حتــی بــا یــک مهنــدس‬ ‫دکوراســیون داخلــی هــم صحبــت کــرده بــودم بــرای دیزایــن داخــل‬ ‫خانــه و‪.....‬بعــد گذشــت ‪4‬مــاه همــه چــی از پــول و موقعیــت خریــد‬ ‫خانــه جــور شــد و مــن واقعــا االن داخــل ان اپارتمــان بــا همــان‬ ‫برنامــه ریــزی هــای جــزء بــه جــزء نشســتم بایــد جــدای از تصــوارات‬ ‫ان ایمــان و بــاور را در خــود زنــده کنیــم و بحــث شــکرگزاری خداوند را‬ ‫نســبت بــه هــر انچــه در اختیــار دارم فرامــوش نکنیــم‪.‬‬ ‫واما تجربه دیگر‬ ‫زن داداشــی داشــتم خیلــی جلــب‪ ،‬بــد طینــت و دروغگــو بــود‬ ‫بــه بهانــه هــای مختلــف تــوی زندگــی همــه دخالــت مــی کــرد و بــا‬ ‫دروغ هــا و کارهــای شــیطانی کــه انجــام میــداد زندگــی همــه رو‬ ‫زیــر ســوال مــی بــرد و بــا اعتبــار و ابــروی همــه بــازی مــی کــرد و کلا‬ ‫درگیــری و نــزاع راه مــی انداخــت کل فامیــل خــودش باهــاش قطــع‬ ‫رابطــه کــرده بودنــد داداشــم دیگــه از دســتش خســته شــده بــود نــه‬ ‫از زندگــی داداشــم مــی رفــت بیــرون نــه بــا ارامــش زندگــی مــی کــرد‬ ‫دم بــه ســاعت شــماره ی دخترهــای فامیلــو بــه پســر یــا مردهایــی‬ ‫کــه باهاشــون کار مــی کــرد میــداد و خــودش از دور نظاره گــر بهــم‬ ‫ریختگــی زندگــی ان هــا مــی شــد و بــه قــول خــودش لــذت مــی بــرد‬ ‫یــک روانــی تمــام عیــار شــده بــود بــه ســمت دوســتم کــه تــو کار‬ ‫مدیتیشــن و قانــون جــذب و اینطــور برنامــه هــا بــود رفتــم و از اون‬ ‫کمــک خواســتم بــه مــن یــاد داد کــه اول بایــد روی خــودم کار کنــم و‬ ‫انــرژی هــا و ارتعاشــات منفــی کــه در مــن وجــود داشــت را دفــع کنم‬ ‫بخشــش و شــکرگزاری را یــاد بگیــرم از شــکیات و نیروهــای منفــی‬ ‫بیــرون بیــام چنــد ماهــی طــول کشــید تــا بــه اون بــاور و پاکســازی‬ ‫درون برســم خیلــی ســخت بــود ولــی بالخــره بــه نتیجــه دلخــواه‬ ‫رســیدم یــک عکــس از زن داداشــم گرفتــم بــرای ‪ 21‬روز یــک تایــم‬ ‫خاصــی را انتخــاب کــردم و ســر ان تایــم بــه عکــس زن داداشــم زل‬ ‫میــزدم و بــه برگــه ای کــه عکســش را بــه ان چســبانده بودم جمالت‬ ‫مثبــت بــرای شــخصیت درونــی و بیرونــی اش تکــرار مــی کــردم و‬ ‫مــی نوشــتم اینقــدر تکــرار کــردم اینقــدر منفیاتــش را ندیــدم و ازش‬ ‫فاکتــور گرفتــم و جمــات مثبــت بــا عشــق و مهربانــی از تــه قلبم به‬ ‫ســمت عکــش فرســتادم کــه واقعــا بــاور کــردم کــه زن داداش مــن‬ ‫فــوق العــاده ادم بــا فرهنــگ بــا ارزش و پاکیــه کــه واقعــا نمیدانــم‬ ‫بعــد گذشــت چندمــاه هیمنیجــوری شــد کــه تلقینــی و بــا بــاور روی‬ ‫عکــس ان کار کــرده بــودم و االن بــا خیــر و خوشــی در کنــار همدیگر‬ ‫بــا صلــح و دوســتی زندگــی مــی کنیــم‪.‬‬ ‫قانــون جــذب یــک نیــروی اســت کــه بــا افــکار و احساســات مــا‬ ‫خــودش را هماهنــگ مــی ســازد بــه هــر چیــزی کــه فکــر کنیــم و‬ ‫روی ان تمرکزانجــام دهیــم فــورا ان را جــذب مــی کنیــم فرقــی‬ ‫نمــی کنــد کــه بــه یــک چیــز مثبــت فکــر کردیــد یــا منفــی ‪ ,‬قانــون‬ ‫جــذب و کائنــات همیشــه و در همــه جــا در حــال عمــل کــردن‬ ‫هســتند و ایــن مــا هســتیم کــه دســتور ‪ ،‬ارتعــاش و فرکانــس خــود‬ ‫را باتوجــه بــه انــرژی درونــی و ذهنی مــان بــه انهــا ارســال مــی کنیــم‬ ‫اگــر بگوییــم بــی پــول و بدبختیــم در حــال جــذب بــی پولــی و‬ ‫بدبختــی هســتیم اگــر بگویــد باتوجــه بــه اوضــاع بــد اقتصــادی‬ ‫ور شکســت میشــم کائنــات هیــن شــرایط را وارد زندگــی و کارت‬ ‫مــی کنــد بــرای جــذب بهترین هــا‪ ،‬بایــد کنتــرل افــکار و ذهــن‬ ‫داشــته باشــیدمثبت نگــر باشــبد و بــه چیزهــای خــوب فکــر کنیــد‬ ‫بایــد افســار افــکار و ذهنتــان را در دســت خــود بگیریــد تــا بتوانیــد‬ ‫خواســته و اهدافتــان را بــه راحتــی مثــل اب خــوردن جــذب کنیــد‬ ‫بهتریــن کار هــم تمریــن کــردن اســت بــا تمریــن کــردن و دفــع‬ ‫انــرژی هــای منفــی در جهــت خواســته و هــدف خــود هدایــت و‬ ‫راهنمایــی مــی شــوید در غیــر اینصــورت بدون پیشــرفت و بــا افکار‬ ‫منفــی و پــوچ زندگــی خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫شــاید شــنیده باشــید کــه افســانه هــای زیــادی در خصــوص قانــون‬ ‫جــذب و کائنــات وجــود دارد کــه بعضــی هــا ان را جــادو و قانونــی‬ ‫غیــر دینــی مــی داننــد و بعضــی هــا هــم فکــر مــی کننــد کــه قانــون‬ ‫جــذب بــه تازگــی کشــف شــده و مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گرفتــه‬ ‫اســت در صورتی کــه کســی کــه قانــون جــذب را بــه درســتی درک‬ ‫کــرده باشــد هیچوقــت همچیــن ادعایــی نمــی کنــد در حقیقــت‬ ‫قانــون جــذب یکــی از قدیمــی تریــن قانــون جهــان از اوایــل تاریــخ‬ ‫بشــر بــوده اســت و صدهــا نقــل و قــول در ایــن رابطــه در احادیــث و‬ ‫کتــاب هــای اســمانی ماننــد؛ فرمایشــات امام علــی در نهج البالغه‪،‬‬ ‫حضــرت موالنــا در اشــعار و ســروده هایــش و همیــن طــور در کتــاب‬ ‫مقــدس قــران کــه از ایــن موضــوع ســخن گفتــه اســت وجــود دارد‪.‬‬ ‫هرگونــه اتفاقاتــی و شــرایطی کــه بــرای مــا مــی افتــد بــه دلیــل‬ ‫انــرژی و فرکانــس هایــی اســت کــه خودمــون مــی فرســتیم‬ ‫اینکــه صرفــا گفتــه شــده اســت کــه یــک گوشــه بنشــین و فقــط‬ ‫و فقــط بــه چیزهــای مثبــت فکــر کــن و بــا تلقیــن جمــات مثبت‬ ‫بــه خواســته یــا هدفــت بــرس ایــن اشــتباه بزرگــی اســت تصویــر‬ ‫ســازی و تخیــل یــک ابــزار اموزشــی اســت بــرای شــناخت شــما از‬ ‫خــود و خواســته و هدفتــان‪.‬‬ ‫شــما کار ‪ ،‬روابــط‪ ،‬خانه‪،‬ماشــین یــا هــر خواســته ای دیگــری‬ ‫را تجســم بکنیــد امــا از انطــرف بگوییــد نمــی دانــم و شــاید و‬ ‫نمی توانم‪،‬یعنــی فرکانــس منفــی نســبت بــه تجســم و خواســته ی‬ ‫خــود داشــته باشــید اتفاقــی نمــی افتــد تناقــض و تردیــد خــاف‬ ‫قانــون جــذب مــی باشــد ‪.‬‬ ‫بــرای هــر هــدف و خواســته ات جــدای از فرســتادن فرکانس مثبت‬ ‫و تکــرار جمــات مثبــت و بــه زبــان حــال و انــگار کــه ان خواســته و‬ ‫ارزویــت بــراورده شــده و بــه هدفــت رســیدی بایــد بدنبــال شــهود و‬ ‫فرصــت هــای پیــش رو و احســاس خــود توجــه کنیــد و از طریــق‬ ‫یکســری افــراد ‪ ،‬اتفاقــات ‪ ،‬شــرایط بــاور نکردنــی وافــکار کامــل عالی‬ ‫و بــا اشــتیاق ســوزان در ارتبــاط بــا ایــن قانــون بــا عــدل الهــی باشــید‪.‬‬ ‫تجربه ای دیگر از قانون جذب‬ ‫همســرم یــک عادتــی بــدی داشــت هــر ســر صبحانــه ‪ ,‬ناهــارو‬ ‫شــام کال هــر غذایــی مــی نشســتیم بعــد از اتمــام غذایشــان عــادت‬ ‫داشــت ســه الــی چهارتــا اروغ بزنــد برایــش فرقــی هــم نمــی کــرد کــه‬ ‫االن در جمــع خانوادگی‪،‬دوســتانه‪،‬همکاران یــا غریبــه ایــم موقــع‬ ‫کــه مــی شــد خیــل راحــت خــودش را خــاص مــی کــرد بــه طــوری‬ ‫ایــن محلکــه ذهــن مــن و بچــه هایــم شــده بــود وبعــد اتمــام هــر‬ ‫غــذا منتظــر اروغ زدن ان بودیــم دایــی مــن یــک ادم مذهبــی و‬ ‫ســخت مخالــف ایــن حرکــت بــود و تــا ایــن اشــتباه از همســر مــن‬ ‫ســر میــزد بحــث و جدل هــا شــروع مــی شــد از انجایــی که کتــاب راز‬ ‫را خوانــده بــودم تصمیــم گرفتــم یکســری از قانــون هایــش را بــرای‬ ‫دفــع و دوری همســرم از ایــن حرکــت امتحــان کنــم خیلــی ســخت‬ ‫بــود بخواهــی ‪،‬تجســم کنی‪،‬بدنبــال شــهود و فرصت هاباشــی ‪،‬بــه‬ ‫بــاور برســی ‪ ،‬بــاور ‪،‬شــور و اشــتیاق جــذب خواســته ات را در خــود‬ ‫بیــدار کنــی‪.‬‬ ‫و از تــه دل بخواهیــد و مراقــب انتخــاب کلماتــی کــه از ان هــا‬ ‫اســتفاده مــی کنیــد باشــی زمانــی کــه کلمــات را ادا مــی کنــی در‬ ‫حقیقــت انــرژی را بــه افــکار و درخواســت هایمــان انتقال می دهیم‬ ‫و حــاال تمامــی ایــن مــوارد در طــول تاریــخ بــه اثبــات رســیده بعــد‬ ‫دریافــت کنــی و ســپس نوبــت شــکر گــذاری از کائنــات خواهــد بــود‬ ‫کــه بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫شــاید همــه تاکیــد بــر کــه درصــد اهمیتــش از همــه ی ایــن مــوارد‬ ‫بیشــتر اســت بــا رضایــت قلبــی انجام بــدی ‪.‬در واقع اگر شــکرگزاری‬ ‫فرامــوش شــود اروز و خواســته ای کــه بــه ان دســت پیــدا کــرده ایــد‬ ‫را از دســت مــی دهــی واقعــا ســخت بــود امــا جــواب گرفتــم و ایــن‬ ‫عــادت بدازسرهمســرم افتــاد ‪.‬‬ ‫در پایــان بایــد گفــت ایــن قانــون همانقــدر حقیقــی اســت کــه‬ ‫نفــس کشــیدن شــما حقیقــت دارد‪,‬همــه مــا انســان هــا خواســته ها‬ ‫و ارزو هایــی داریــم کــه دوســت داریــم بهشــون برســیم ولــی راه‬ ‫رســیدن بهشــون رو بلد نیســتیم‪ .‬قانون جذب به ما کمک می کنه‬ ‫کــه هــر ارزویــی کــه داریــم رو بــا توجــه‪ ،‬صحبــت کــردن‪ ،‬نوشــتن و‬ ‫رویاپــردازی بدســت بیاریــم و اون را بــا شــکرگذاری هــای مکــرر حفظ‬ ‫کنیــم‪ .‬ایــن هیــچ منافاتــی بــا ســخن هــای دینــی و مذهبــی نــدارد‪.‬‬ ‫انــرژی در جهــان هســتی مــی توانــد هــر کاری کــه میخواهــد‬ ‫انجــام دهــد پــس بایــد حواســمان بــه کلماتــی کــه ادا مــی کنیــم‪،‬‬ ‫خواســته هایی کــه داریــم‪ ،‬انــرژی هایی که میفرســتیم‪ ،‬رویاپــردازی‬ ‫هامــون و … باشــه و قانــون جــذب و نحــوه رســیدن بهــش خیلــی‬ ‫ســخت نیســت و فقــط نیازمنــد ایمــان و بــاور قلبــی و تالشــه‪.‬‬ ‫حتمــا و صــد درصــد هــر جــا کــه هســتید خداونــد بــا بیــداری‬ ‫حقیقــت درونتان‪،‬بهترین هــا را بــرای شــما از حیــث عشــق‪,‬‬ ‫ثــروت‪ ,‬توانگــری‪ ,‬ســامتی و شــادابی‪ ,‬اســایش و ارامــش‪ ,‬رزق و‬ ‫روزی و برکــت فراوانــی‪ ,‬اعتبــار و ابــرو ‪ ,‬هیبــت و بزرگــی‪ ,‬شــرافت‬ ‫و انســانیت و تقــوی الهــی فراهــم مــی کنــد وشــما را در ارتبــاط بــا‬ ‫خــودش و کائنــات هماهنــگ و همســو مــی ســازد و راه نجــات را‬ ‫بــه شــما نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫قانــون جــذب یــک نیــروی اســت کــه بــا افــکار و احساســات مــا‬ ‫خــودش را هماهنــگ مــی ســازد بــه هــر چیــزی کــه فکر کنیــم و روی‬ ‫ان تمرکزانجــام دهیــم فــورا ان را جــذب مــی کنیــم فرقــی نمی کنــد‬ ‫کــه بــه یــک چیــز مثبــت فکــر کردیــد یــا منفــی ‪،‬قانــون جــذب و‬ ‫کائنــات همیشــه و در همــه جــا در حــال عمــل کــردن هســتند و ایــن‬ ‫مــا هســتیم کــه دســتور ‪ ،‬ارتعــاش و فرکانــس خــود را باتوجــه بــه‬ ‫انــرژی درونــی و ذهنی مــان بــه ان هــا ارســال مــی کنیــم نیرویــی کــه‬ ‫اگــر در تشــخیص رنــگ مایــع ریختــه شــده روی زمیــن بــه‬ ‫ل داریــد تکــه ای‬ ‫خاطــر تیرگــی یــا شــنی بــودن زمیــن مشــک ‬ ‫کارتــن ســفید یــا کاغــذ را زیــر ناحیــه ای کــه نشــتی دارد‬ ‫بگذاریــد تــا بهتــر بتوانیــد ان را ببینیــد و تشــخیص دهیــد‪.‬‬ ‫ قهوه ای است یا سیاه؟‬‫روغن موتــور در ابتــدا رنگــی طالیــی و شــفاف دارد امــا پــس از‬ ‫مدتــی اســتفاده و گــرم شــدن می توانــد بــه رنگ هــای قهــوه ای‬ ‫روشــن‪ ،‬قهــوه ای تیــره و حتــی ســیاه دربیایــد‪ .‬گاهــی اوقــات روغــن‬ ‫چکــه کــرده دارای لکه هــای ســیاه یــا قهــوه ای اســت زیــرا در مســیر‬ ‫نشــتی گردوخــاک و کثیفــی را نیــز بــه همــراه خــود مــی اورد؛ امــا‬ ‫روغن موتــور معمــوال ًروشــن تر اســت مخصوصــا ً اگــر تــازه باشــد‪.‬‬ ‫ سبز‪ ،‬ابی‪ ،‬زرد یا نارنجی ؟‬‫چنــد ســال قبــل مایــع خنک کننــده پیشــرانه (همــان ضدیــخ)‬ ‫تنهــا بــا رنــگ ســبز تولیــد می شــد امــا بــا دســت یابی صنعتــی‬ ‫بــه تکنولــوژی اســید غیــر ارگانیــک و اســیدهای ارگانیــک و‬ ‫هیبریــد‪ ،‬طیــف ضدیخ هــا نیــز گســترش یافتــه اســت‪ .‬ایــن‬ ‫روزهــا شــما می توانیــد مایعــات خنک کننــده ســبز‪ ،‬ابــی‪،‬‬ ‫نارنجــی و زرد را بیابیــد‪ .‬البتــه رنگ هــای قرمــز و صورتــی نیــز‬ ‫بــه تعــداد بســیار محــدود در برخــی خودروهــا دیــده می شــوند‪.‬‬ ‫اگــر بــا نــگاه بــه رنــگ مایــع ریختــه شــدن روی زمیــن نتوانســتید‬ ‫مطمئــن شــوید کــه ایــن مایــع خنک کننــده اســت دو توصیــه داریــم‪.‬‬ ‫ در زمــان ســرد بــودن پیشــرانه در رادیاتــور را بــاز‬‫کــرده و رنــگ ضدیــخ را ببینیــد‪ .‬اگــر رنــگ ان بــا رنــگ‬ ‫مایــع نشــتی یکســان بــود شــما موضــوع را می فهمیــد‪.‬‬ ‫ برخــی مایعــات خنک کننــده همچنیــن دارای بــوی قــوی پروپیلــن‬‫گالیکــول هســتند‪ .‬مایــع ریختــه شــده روی زمیــن را لمــس کــرده و‬ ‫ســپس بــو کنیــد‪ .‬اگــر بویــی مشــابه را تشــخیص دادیــد از نوع نشــتی‬ ‫مطمئــن خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫صورتی روشن یا کثیف است؟‬‫در بخــش باالیــی گفتیــم کــه رنــگ صورتــی نیــز می توانــد داللــت‬ ‫بــر نشــتی مایــع خنک کننــده داشــته باشــد؛ امــا ایــن رنــگ از مایــع‬ ‫خنک کننــده چنــدان معمــول نیســت و نشــتی صورتی رنــگ در‬ ‫واقــع می توانــد نشــان دهنــده از دســت رفتــن روغــن گیربکــس‬ ‫یــا مایــع هیدرولیــک فرمــان باشــد‪ .‬هــر دو مایــع رنگ هــای‬ ‫قرمــز روشــن تــا صورتــی را دارنــد‪ .‬هماننــد روغن موتــور‪ ،‬گرمــا‬ ‫و زمــان نیــز می توانــد رنــگ ایــن مایعــات را تیــره و کثیــف کنــد‪.‬‬ ‫ شفاف یا مایل به زرد است؟‬‫نشــتی روغــن ترمــز خطرنــاک اســت زیــرا ایــن سیســتم بــه منظــور‬ ‫عملکــردی مطمئــن بــه فشــار هیدرولیــک متکــی اســت‪ .‬وجــود‬ ‫مایــع شــفاف یــا مایــل بــه زرد نزدیــک بــه چرخ هــای خــودرو و‬ ‫یــا زیــر دیــواره اتــش خــودرو مشــکلی جــدی را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫ایــن روغــن نیــز می توانــد در اثــر گرمــا و گذشــت زمــان تیره تــر‬ ‫شــود بنابرایــن بــه خاطــر داشــته باشــید کــه بــه محــض رویــت‬ ‫ایــن نشــانه ها ســریعا ً بــه مکانیکــی باتجربــه مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫ شفاف ؟‬‫تنهــا دو احتمــال بــرای نشــتی کامــا ًشــفاف در زیــر خــودرو وجــود‬ ‫دارد‪ .‬اولیــن ســناریو کــه محتمل تریــن نیــز هســت اینکــه مایــع‬ ‫ریختــه شــده روی زمیــن تنهــا اب اســت کــه بــه احتمــال زیــاد بــه‬ ‫خاطــر اســتفاده از کولــر بــه روی زمیــن چکــه کــرده اســت‪ .‬ســناریوی‬ ‫بدتــر نیــز اینکــه مایــع یــاد شــده بنزیــن اســت کــه فــورا ًبــه خاطــر بــو‬ ‫می تــوان ان را تشــخیص داد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن‬ ‫بجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 18‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪479‬‬ ‫دمای هوا ‪ 8‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 53‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 9‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب او حنوب غربی‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫بهره مندی ‪ ۹۸.۵‬درصد‬ ‫روستاهای گلستان ازنعمت‬ ‫گازطبیعی‬ ‫شرط پرداخت سود سهام‬ ‫عدالت در روش غیر‬ ‫مستقیم‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی اوراق‬ ‫بهــادار و تســویه وجــوه (ســمات)‪ ،‬شــرط پرداخــت‬ ‫ســود بــه ســهامداران روش غیــر مســتقیم ســهام‬ ‫عدالــت را اعــام کــرد‪.‬‬ ‫از روابــط عمومــی شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی‬ ‫اوراق بهــادارو تســویه وجــوه‪« ،‬محمــد باغســتانی»‬ ‫دربــاره پرداخــت ســود ســهام عدالــت بــرای ســال‬ ‫مالــی منتهــی بــه ‪ ۲۹‬اســفندماه ‪ ۱۳۹۹‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫طبــق مصوبــه شــورای عالــی بــورس‪ ،‬مــاک پرداخــت‬ ‫ســود بــرای ســهامداران غیرمســتقیم‪ ،‬مالکیــت ســهام‬ ‫شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی در روز اول‬ ‫اســفند ‪ ۱۴۰۰‬خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بنابرایــن ســهامداران غیرمســتقیم ســهام‬ ‫عدالــت کــه قصــد دریافــت ســود دارنــد‪ ،‬بایــد تــا روز‬ ‫اول اســفندماه امســال ســهام عدالت خود را در ســبد‬ ‫سهام شــان نگهــداری کننــد‪.‬‬ ‫باغســتانی خاطرنشــان کرد‪ :‬براســاس مصوبــه اخیــر‬ ‫شــورای عالی بورس و اوراق بهادار‪ ،‬ســود ســهامداران‬ ‫ســهام عدالــت تــا پایــان اســفندماه امســال از طریــق‬ ‫شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی بــه صــورت منســجم‬ ‫پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســمات افــزود‪ :‬شــرکت ســپرده گذاری‬ ‫مرکــزی در حــال فراهــم کــردن زیرســاخت های الزم‬ ‫اســت تــا شــرایط بــرای پرداخــت ســود ســهامداران‬ ‫عدالــت تــا پایــان امســال مهیــا شــود‪.‬‬ ‫هفتــه گذشــته «ســید احســان خانــدوزی» وزیــر‬ ‫امــور اقتصــادی و دارایــی اعالم کــرد‪ :‬مجامــع عمــده‬ ‫شــرکت ها در نیمــه نخســت ســال ‪ ١٤٠٠‬برگــزار شــد‬ ‫امــا ســود دارنــدگان ســهام عدالــت بــه روش مســتقیم‬ ‫و غیرمســتقیم تاکنــون پرداخــت نشــده اســت کــه بــر‬ ‫ایــن اســاس مقــرر شــد بــا تعاملــی کــه میــان شــرکت‬ ‫هــای ســرمایه گــذاری اســتانی و کانــون ســهام عدالــت‬ ‫انجــام می شــود‪ ،‬بــه ســرعت و تــا قبــل از پایــان‬ ‫اســفند مــاه امســال ســود ســهام عدالــت ســال ‪ ٩٩‬بــه‬ ‫همــه دارنــدگان ایــن ســهام پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬ســود ســهام عدالــت بــرای‬ ‫ســهامدارانی کــه دارای ســهام یــک میلیونــی هســتند‬ ‫نزدیــک بــه یــک میلیــون تومــان اســت‪ ،‬امــا بــرای‬ ‫مشــموالن دارای ســهام ‪ ۵۳۰‬هــزار تومــان حــدود‬ ‫‪ ۵۵۰‬هــزار تومــان ســود پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس مهندســی و اجــرای طرحهــای‪   ‬گاز گلســتان در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬مطابــق اخریــن‬ ‫ارزیابی هــای صــورت گرفتــه ‪ ۹۹۰ ،‬روســتای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار اســتان شــرایط گازرســانی داشــته کــه‬ ‫تاکنــون بــا تالش هــا و ســرمایه گذارای هــای انجــام شــده طــی ‪ ۴۳‬ســال قبــل ‪ ،‬باالخــص از زمــان‬ ‫تشــکیل شــرکت گاز در ایــن اســتان شــمالی بــه اهالــی ‪ ۹۲۱‬روســتا معــادل ‪ ۹۸.۵‬درصــد جمعیــت‬ ‫روســتایی ‪  ‬گازرســانی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان گلســتان ‪،‬محمــد رضــا‬ ‫قنبریان افزود‪ :‬گازرســانی به روســتاهای باقی مانده نیز که غالبا در مناطق کوهســتانی و مرزی و دور‬ ‫افتــاده گلســتان و در شهرســتان های» ازادشــهر‪ ،‬گــرگان‪ ،‬گنبــدکاووس و مراوه تپــه» واقــع انــد تــا پایــان‬ ‫ســال اینــده بــه اتمــام خواهــد رســید‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬امســال ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال بــرای اجــرای طرح هــای گازرســانی بــه مناطــق‬ ‫روســتایی بویــژه روســتاهای کوهســتانی‪ ،‬مــرزی و دور افتــاده‪ ،‬توســعه شــبکه شــهری و شــهرک های‬ ‫صنعتــی اســتان گلســتان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫قنبریان اضافه کرد‪ :‬هم اکنون با اعتبارات ابالغی امســال گازرســانی به ‪ ۲۱‬روســتا در چهار شهرســتان ‬ ‫«گرگان‪ ،‬گنبدکاووس‪ ،‬ازادشــهر و مراوه تپه» گلســتان درحال انجام اســت و ‪ ۱۸‬روســتای دیگر اســتان‬ ‫نیــز در مرحلــه طراحــی و انتخــاب پیمانــکار هســتند کــه تــا پایــان ســال جــاری عملیــات گاز رســانی به انها‬ ‫نیــز اغــاز خواهد شــد‪.‬‬ ‫رئیــس مهندســی و اجــرای‬ ‫گازگلســتان‬ ‫طرحهــای‪  ‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬گازرســانی بــه ‪۳۰‬‬ ‫روســتای دیگــر گلســتان هــم‬ ‫کــه بــه دالئــل مختلــف از‬ ‫جمله طرح جابجایی یا واقع‬ ‫شــدن در حریــم تاکنــون اجرا‬ ‫نشــده اســت‪ ،‬پس از بررسی‬ ‫و انجــام مطالعــات الزم ‪ ،‬در‬ ‫صــورت فراهم شــدن شــرایط‬ ‫در دســتور کار قــرار خواهنــد‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫‪ ۲‬قاتل در گلستان به احترام‬ ‫امام رضا (ع) از قصاص نجات‬ ‫یافتند‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬خانــواده ‪ ۲‬جــوان‬ ‫گلســتانی کــه فرزندانشــان پنــج ســال قبــل در حوادثــی جداگانــه‬ ‫بــه قتــل رســیده بودنــد‪ ،‬قاتــان را پــای چوبــه دار و بــه حرمــت‬ ‫امــام رضــا (ع) بخشــیدند‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی ظهــار داشــت‪ :‬محکومــان بــه قصــاص کــه ‪۲۷‬‬ ‫و ‪ ۲۵‬ســاله هســتند پنــج ســال قبــل در ‪ ۲‬حادثــه جداگانــه در‬ ‫گــرگان و بندرگــز بــه ســبب ناتوانــی در کنتــرل خشــم هنــگام‬ ‫درگیــری مرتکــب قتــل شــده بودنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬حکــم قصــاص ایــن افــراد در مرحلــه اجــرا بــود‬ ‫کــه پرونــده بــه شــعبه شــورای حــل اختــاف زنــدان گــرگان‬ ‫ارجــاع گردیــد‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬طــی شــش مــاه چندیــن نشســت بــا‬ ‫اولیــای دم برگــزار شــد و در اخریــن نشســت کــه بــا همراهــی و‬ ‫پــا درمیانــی خــدام رضــوی همــراه بــود‪ ،‬اولیــای دم بــه حرمــت‬ ‫امــام مهربانــی هــا امــام رضــا (ع) از حــق شــرعی و قانونــی خــود‬ ‫گذشــتند و رضایــت دادنــد‪.‬‬ ‫برای هم بمانیم در خانه های‬ ‫هالل کردکوی‬ ‫فرصت زندگی دوباره برای دو‬ ‫محکوم به قصاص در گلستان‬ ‫بــه گــزارش جمعیــت هــال‬ ‫احمــر شهرســتان کردکــوی‪،‬‬ ‫حســین باقــری در ایــن بــاره‬ ‫گفــت‪ :‬کمپیــن اموزشــی‬ ‫خانــه هــای هــال بــا هــدف‬ ‫پیشــگیری از بیمــاری کرونــا‬ ‫و ترویــج واکسیناســیون و رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی و ارتقــا‬ ‫پاســخگویی و واکنــش در برابــر حــوادث و امادگــی و توانمنــد ســازی‬ ‫جوامــع روســتایی در روســتاها در حــال برگــزاری اســت‪.‬‬ ‫رئیــس جمعیــت هــال احمــر شهرســتان کردکــوی افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫دوره های اموزشــی فراگیران با اســتفاده از وســایل کمک اموزشــی از‬ ‫طریــق بــازی و ســرگرمی امــوزش هــا را یــاد مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬تــا بحــال در ‪ ۸‬خانــه هــال در کردکــوی ایــن‬ ‫امــوزش انجــام شــده اســت و بــه تدریــج در همــه ی خانــه هــای هــال‬ ‫شهرســتان برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا گذشــت اولیــای دم اجــرای حکــم ‪ 2‬محکــوم بــه قصــاص‬ ‫در گلســتان لغــو شــد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬محکومــان بــه قصاص‬ ‫دو جــوان ‪ 27‬و ‪ 25‬ســاله هســتند کــه ‪ 5‬ســال پیــش بــه ســبب‬ ‫ناتوانــی در کنتــرل خشــم هنــگام درگیــری مرتکــب قتــل شــدند‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬حکــم قصــاص ایــن افــراد در مرحلــه اجــرا‬ ‫بــود کــه پرونــده بــه شــعبه شــورای حــل اختــاف زنــدان گــرگان‬ ‫ارجــاع شــد‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬طــی شــش مــاه چندیــن نشســت بــا‬ ‫اولیــای دم برگــزار شــد و در اخریــن نشســت کــه بــا همراهــی و‬ ‫پــا درمیانــی خــدام رضــوی همــراه بــود‪ ،‬اولیــای دم بــه حرمــت‬ ‫امــام مهربانــی هــا امــام رضــا علیــه الســام از حــق شــرعی و‬ ‫قانونــی خــود گذشــتند و رضایــت دادنــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬بــا بخشــش ایــن دو‬ ‫نفــر تعــداد کســانی کــه از ابتــدای امســال تاکنــون بــا گذشــت‬ ‫اولیــای دم و پادرمیانــی اعضــای شــورای حــل اختــاف‪ ،‬فرصــت‬ ‫زندگــی دوبــاره پیــدا کــرده انــد بــه ‪ ۱۸‬تَــن رســید‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‏رســمی‏برابــر رای شــماره ‪ 1400/001212‬هیــات اول‪/‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‏فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫کاللــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای قاســم‏مــرگان فرزنــد محمــد نظــر بــه شــماره شناســنامه ‪ 3439‬صــادره ازدر ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ قســمتی از پــاک‏شــماره ‪ 301‬فرعــی از ‪-213‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 9‬حــوزه ثبــت ملــک کاللــه بــه مســاحت ‪ 313‬مترمربــع خریــداری از‏مالــک رســمی اقــای‬ ‫حســین کریــم کشــته محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‏روز اگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد‏ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‏مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای‏مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/11/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/12/04 :‬م‪-‬الف‪10062 :‬‏بهمن سارلی‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک کالله‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‏رســمی‏برابــر رای شــماره ‪ 1400/1213‬هیــات اول‪/‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‏فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫کاللــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم ســعیده‏نیــازی فرزنــد احمــد بــه شــماره شناســنامه ‪ 0‬صــادره از در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی‏بــه مســاحت ‪ 313‬مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره ‪ 301‬فرعــی از ‪-213‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 9‬حــوزه ثبــت ملــک کاللــه‏خریــداری‬ ‫از مالــک رســمی اقــای حســین کریــم کشــته محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت‏بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‏باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‏ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در‏صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/11/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/12/04 :‬م‪-‬الف‪10064 :‬‏ بهمن سارلی‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک کالله‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـف‪‎‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005004105‬مــورخ ‪ 1400.10.05‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای علــی علــی ابــادی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‏کالســه ‪ 1400114412005000055‬تقاضــای اقــای کمیــل ازادیــان بجنــوردی بــه شــماره شناســنامه ‪203‬و کــد ملــی ‪ 2269465326‬صــادره‏ازعلــی ابــاد فرزنــد ازاد در ششــدانگ عرصــه واعیــان‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت ‪ 478.20‬متــر مربــع مفــروز و‏مجزاشــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان ســی متــری جنوبــی ‪ ،‬کوچــه فرزانــه ‪ 18‬بخــش ‪ 6‬علــی ابــاد تائیــد‏گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی‬ ‫شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت‬ ‫‏خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪263 :‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400.11.02:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400.11.18 :‬‏‪‎ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک علــی ابــاد کتــول ازطــرف مصطفــی رحیــم ابــادی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـف‪‎‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005003735‬مــورخ ‪ 1400.09.06‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای نادعلــی مزیــدی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‏کالســه ‪ 1399114412005000484‬تقاضــای اقــای محســن یزدانــی فــر بــه شــماره شناســنامه ‪ 1098‬و کــد ملــی ‪2269515722‬صــادره‏ازعلــی ابــاد فرزنــد صفرعلــی در ششــدانگ عرصــه واعیــان‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت ‪ 100‬متــر مربــع مفــروز‏و مجزاشــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان ایــت ‪ ،‬کوچــه شــقایق ‪ 20‬بخــش ‪ 6‬علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب‏دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو‬ ‫اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند‏مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده‏بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع‬ ‫‏ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪257 :‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400.11.02:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400.11.18 :‬‏‪ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫فقــدان ســند مالکیــت نظــر بــه این کــه اقــای محمــد دردی چالســی طبــق درخواســت وارده شــماره ‪ ۱۴۰۰ _ ۸۴۳۴‬مورخــه ‪ ۰۹/۱۱/۱۴۰۰‬بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده توســط دفتــر ‪ ۹۸‬اق قــا ادعــا نمــوده کــه ســند مالکیــت‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت ‪ ۲۷۹‬متــر مربــع دارای پــاک ثبتــی شــماره ‪ ۱۴۱۲‬فرعــی از ‪ _۱‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از ‪ ۴۱۴‬فرعــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ ۷‬ثبت اق قال بنام اقای محمد دردی چالســی مســبوق به‬ ‫ســابقه ثبــت و صــدور ســند مالکیــت بــوده کــه به علــت جابجایــی مفقــود گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی را از ایــن اداره نموده اســت‪ .‬از ایـن رو بــا اســتناد مــاده ‪ ۱۲۰‬اصالحــی ایین نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت‬ ‫اگهــی می گــردد تــا هــر کــس نســبت به ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد بایــد تــا ده روز پـس از انتشــار اگهــی‪ ،‬بــه ثبت محل مراجعــه و اعتراض کتبــی خود را ضمــن ارائه‬ ‫اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نماینــد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت پـس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقررات نســبت به صدور ســند مالکیت المثنی اقــدام خواهد شــد‪ .‬م‪.‬الــف‪ ۱۰۱۵۹ :‬تاریــخ انتشــار ‪:‬روز دوشــنبه ‪1400/۱۱/18‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابرماده ‪۳‬وماده‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۱۶۴‬هیئت موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۲۸۳‬تقاضای خانم گلی یامدم بشماره شناسنامه ‪ ۲‬وکد ملی ‪ ۳۶۷۳۸۴۷۵۱۱‬صادره از‬ ‫زابل فرزند گلزار در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت ‪ 114/72‬متر مربع از پالک شماره ‪ -۲۶۶۴‬اصلی واقع در اراضی شهری بخش یک حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک‬ ‫رسمی اقای حسین گرامی به متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ‪،‬ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪، ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۱/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۲/4 :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری م الف‪۱۰۱۸۸ :‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۷۸۳‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۷۵۴‬تقاضای خانــم فاطمه امیری به شــماره شناســنامه ‪ ۲۱۱۱۰۷۸۸۲۴‬وکد‬ ‫ملــی ‪ ۲۱۱۱۰۷۸۸۲۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد علــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۷۰‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۹۱‬اصلــی واقــع در اراضــی نودیجــه بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای‬ ‫صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــا فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذی صــاح قضائــی تقدیــم نمایــد ‪.‬م الــف‪ ۹۹۴۷‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض‪ -‬اقــای ‪/‬خانــم مهناز زحمتکش به شــماره شناســنامه ‪ ۲۴۳‬به شــماره ملــی‪ ۲۱۲۱۴۴۸۲۸۴‬صــادره از گرگان فرزند محمد متقاضی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ ۱۳۹۱۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۳۹۴۵‬در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت و مســاحت ‪ ۶۰‬مترمربــع از ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبق رای صــادره حکایت از‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی ک نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریخ انتشــار اولین اگهی به‬ ‫مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ ۹۹۷۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طرف محمدامین صافی‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 14‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 62‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 1 UV‬از ‪10‬‬ ‫ابری بیشینه ‪ 14‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی سرعت باد ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 18‬بهمن‬ ‫گرگان‬ ‫دو شنبه ‪ 18‬بهمن ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪479‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫اجرای یک هزار و ‪ ۳۵۰‬طرح‬ ‫عمرانی بنیاد برکت‬ ‫مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره) در خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن نهــاد حمایتــی یک هــزار و‬ ‫‪ ۳۵۰‬طــرح عمرانــی و خدماتــی بــه ارزش ‪ ۶۰‬میلیــارد تومــان در ایــن اســتان اجــرا می کنــد‪.‬‬ ‫علــی شــاهینی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن تعــداد از طــرح در ‪ ۳۸‬رشــته از جملــه کشــاورزی‪ ،‬خدمــات‬ ‫عمومــی‪ ،‬پوشــاک‪ ،‬قالیبافــی‪ ،‬گلخانــه و دیگــر رشــته هــا در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ ۲۲۷ :‬طــرح بــا صــرف ‪ ۱۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار در شهرســتان اســفراین‪۲۵۵ ،‬‬ ‫طــرح بــا ‪ ۱۱‬میلیــارد تومــان دربجنــورد‪ ۱۴۸ ،‬طــرح بــا هفــت میلیــارد تومــان در جاجــرم‪ ۲۹۲ ،‬طــرح‬ ‫بــا ‪ ۱۳‬میلیــارد تومــان در شهرســتان محــروم راز و جــرگالن‪ ۱۵۷ ،‬طــرح بــا هفــت میلیــارد تومــان در‬ ‫شــیروان‪ ۱۰۷ ،‬طــرح بــا چهــار میلیــارد تومــان در فــاروج و ‪ ۱۶۴‬طــرح نیــز بــا صــرف هشــت میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار در شهرســتان گرمــه در حــال اجراســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره) در خراســان شــمالی افــزود‪ :‬در مجمــوع ‪ ۳۹۵‬طــرح بــرای‬ ‫دریافــت تســهیالت بــه‬ ‫بانــک پارســیان‪۶۳ ،‬‬ ‫طــرح بــه بانــک ســپه‪،‬‬ ‫‪ ۳۸۱‬طــرح بــه بانــک‬ ‫صــادرات‪ ۳۱۷ ،‬طــرح‬ ‫بــه صنــدوق کارافرینــی‬ ‫امیــد‪ ۵۸ ،‬طــرح بــه‬ ‫بانــک مهــر و ‪ ۱۳۶‬طــرح‬ ‫بــه بانــک ملــی ایــران‬ ‫معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫نهــاد حمایتــی عــاوه بــر‬ ‫فعالیــت هــای عمرانــی‬ ‫در حــوزه خدمــات‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی نیــز فعــال اســت و از ابتــدای امســال تاکنــون پنــج هــزار بســته نوشــت افــزار‪،‬‬ ‫یک هــزار و ‪ ۲۰۰‬بســته معیشــتی‪ ،‬پنــج هــزار بســته بهداشــتی و‪ ۲۰‬تــن گوشــت قرمــز در مناطــق‬ ‫محــروم ایــن اســتان توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫شــاهینی ادامــه داد‪ :‬حمایــت تحصیلــی از دانش امــوزان نخبــه‪ ،‬تجهیــز کالس هــای امــوزش از راه‬ ‫دور و توزیــع کتــاب کمــک اموزشــی در مناطــق محــروم خراســان شــمالی نیــز در اولویــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا مســاحتی حــدود ‪ ۲۸‬هــزار کیلومتــر مربــع از هشــت شهرســتان‪۲۲ ،‬‬ ‫شــهر و ‪ ۱۹‬بخــش‪ ۴۰ ،‬دهســتان و ‪ ۸۶۲‬روســتای دارای ســکنه تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫راه اندازی مرکز مشاوره تخصصی‬ ‫در پلیس فتا‬ ‫حمایت قاطع امام جمعه‬ ‫شهرستان جاجرم از پلیس‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیس‪،‬ســرهنگ «ســجاد نامور» معاون فرهنگی و اجتماعی اســتان‬ ‫در رابطــه بــا راه انــدازی و شــروع‏بــه کار ایــن مرکــز اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه اهــدف کاهــش اســیب های اجتماعــی ناشــی از‬ ‫فضــای مجــازی مرکــز تخصصــی‏مشــاوره و مــددکاری در پلیــس فتــا‬ ‫اســتان راه انــدازی شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن مرکــز بــا حضــور کارشناســان مجــرب‪،‬‬ ‫ســعی شــده تــا بهتریــن خدمــات مشــاوره ای را بــه مــردم عزیــز ارائــه‬ ‫‏کنیــم‪ ،‬افــزود‪ :‬تمــام خدماتــی کــه در ایــن مرکــز بــرای مراجعــه کننــده‬ ‫گان انجــام مــی شــود‪ ،‬رایــگان اســت‏‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی خراســان شــمالی‬ ‫با اشــاره به اینکه شــماره تماس ‪ 096580‬تلفن گویای مرکز‏مشــاوره‬ ‫ارامــش‪ ،‬بــه صــورت ‪ 24‬ســاعته امــاده دریافــت ســواالت و مشــکالت‬ ‫مردمــی اســت‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬اســیب دیــدگان اجتماعــی‏در‬ ‫فضــای مجــازی مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه ایــن مرکــز در ســاختمان‬ ‫پلیــس فتــا واقــع در ادرس انتهــای خیابــان مطهــری‪ ،‬جنــب معاونــت‬ ‫‏وظیفــه عمومــی‪ ،‬از خدمــات مشــاوره ای کــه بــه صــورت رایــگان از‬ ‫ســوی کارشناســان مجــرب ارائــه مــی شــود بهــره منــد شــوند‏‪.‬‬ ‫امــام جمعــه شهرســتان جاجــرم ضمــن اعــام حمایــت خــود از‬ ‫پلیــس ‪ ،‬گفــت‪ :‬قانــون بکارگیــری ســاح بــرای کارکنــان فرماندهــی‬ ‫‏انتظامــی کشــور بایــد اصــاح شــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬حجــت االســام والمســلمین» هوشــمند نــژاد « در‬ ‫خطبه هــای عبــادی سیاســی‏نمــاز جمعــه شهرســتان جاجــرم بــا‬ ‫اشــاره بــه شــهادت یکــی از کارکنــان انتظامــی شــیراز بــه دســت‬ ‫ارازل و اوبــاش‪ ،‬گفــت‪:‬‏حادثــه دلخــراش کــه منجــر بــه شــهادت‬ ‫«ســرهنگ دوم رنجبــر» شــد‪ ،‬بســیار ناراحــت کننــده بــود‏‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بیــان داشــت‪ :‬پلیــس در جمهــوری اســامی مظهــر‬ ‫اقتدار نظام اســت و همه ما مدیون زحمات این عزیزان‏هســتیم‬ ‫و نباید تالش ها و زحمات شــبانه روزی این جان برکفان را در راه‬ ‫برقــراری نظــم و امنیــت فراموش کنیم‏‪.‬‬ ‫امــام جمعــه شهرســتان جاجــرم در پایــان ســخنانش ضمــن اعالم‬ ‫حمایــت کامــل خــود از حافظــان نظــم و امنیــت‪ ،‬بــر اصــاح‏فــوری‬ ‫قوانیــن بکارگیــری ســاح و حمایتــی از فرماندهــی کل انتظامــی در‬ ‫برخــورد بــا اراذل و اوبــاش تاکیــد کــرد‏‪.‬‬ ‫امــام جمعــه شــیروان بــا بیــان اینکــه شــهدای ناجــا مظلومنــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬از دســتگاه قضائــی انتظــار داریــم تــا ضمــن حمایــت همــه‬ ‫جانبــه از‏پلیــس‪ ،‬بــا قاطعیــت در رابطــه بــا شــهادت ایــن مامــور‬ ‫وظیفــه شــناس وارد عمــل شــون ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬حجــت االســام والمســلمین» تکمیلــی» در خطبــه هــای‬ ‫نمــاز عبــادی سیاســی جمعــه اظهــار‏داشــت‪ :‬حادثــه ای کــه بــرای‬ ‫ســرهنگ»علی اکبــر رنجبــر» مامــور وظیفه شــناس پلیس اســتان‬ ‫فــارس بــه وقــوع پیوســت بســیار دلخــراش‏بــود‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهدای نیــروی انتظامی بســیار مظلومند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬کارکنــان ایــن نیــروی عزیــز و مقــدس بــرای امنیــت و ارمش‬ ‫مــردم‏عزیــز جــان خــود را نثــار مــی کننــد تــا مــردم عزیــز احســاس‬ ‫نــا امنــی نکنند‏‪.‬‬ ‫امــام جمعــه شــیروان بــا تاکیــد بــر اینکــه دســتگاه قضائــی بایــد بــا‬ ‫تمــام تــوان از کارکنــان ایــن نیــروی عظیــم حمایــت کننــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬اقــدام‏شــنیع و جنایتکارانــه اراذل و اوبــاش کــه به نوعی پیاده‬ ‫نظــام دشــمن هســتند‪ ،‬را محکــوم کــرده و درخواســت پیگیــری‬ ‫موضــوع را داریــم‏‪.‬‬ ‫ســرمایه گــذاری بــا اعتبــار ‪ 36049‬میلیــارد ریــال ‪ ،‬افتتــاح و‬ ‫کلنــگ زنــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان تاکیــد‬ ‫کرد‪:‬پــروژه هایــی کــه شــاخص مــی باشــند در حــوزه زهکشــی‬ ‫اراضــی قبــل از انقــاب‪ 3000،‬هــزار هکتــار زهکشــی اراضــی‬ ‫بــوده اســت و در حــال حاضــر بیــش از ‪ 110‬هــزار هکتــار از اراضــی‬ ‫استان‪،‬زهکشــی اراضــی انجــام شــده اســت کــه بــرای مــردم‬ ‫شــریف اســتان گلســتان‪،‬به ویــژه کشــاورزان عزیــز اســتان‪،‬صورت‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان گفــت‪:‬در زهکشــی اراضــی ســه اتفــاق‬ ‫مهــم رقــم خــورده اســت کــه اتفــاق اول ایــن بــوده اســت کــه‬ ‫میــزان برداشــت محصــول‪،‬دو تــا دو و نیــم برابــر شــده اســت و‬ ‫یکــی از اقدامــات خــوب کــه در ایــن حــوزه صــورت گرفتــه اســت‬ ‫برداشــت گنــدم یــا جــو‪ ،‬کــه کمتــر از ‪ 1‬تــن بــوده و بــه ‪ 3‬تــن‬ ‫رســیده اســت و ایــن عملکــرد در هکتــار افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان ادامــه داد‪:‬در بحــث شــوری اراضی‪،‬بــا‬ ‫اجــرای ایــن پــروژه در واقــع اقدامــات شــورزاری انجــام‬ ‫می شــود‪،‬افزود‪:‬در ســیل ســال ‪،1398‬زهکشــی بــه عنــوان کانــال‬ ‫اصلــی هدایتگــر اب بــه ســمت دریــا بــوده اســت و ایــن یکــی‬ ‫از مزیــت هــای اصلــی طــرح زهکشــی بــوده اســت و در حــوزه‬ ‫اب بنــدان ها‪،‬مــدارس و مخابــرات نیــز اقدامــات مهمــی صــورت‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان‬ ‫گلســتان در خصــوص اعتبــارات در حــوزه گردشــگری بــه بیــان‬ ‫مطالــب مهمــی پرداختــه و تصریــح کرد‪:‬بخشــی از اعتبــارات در‬ ‫حــوزه زیرســاختی مــی باشــد کــه دولــت محتــرم زیرســاخت هــا را‬ ‫مهیــا کــرده اســت و بخشــی از منابــع در غالب‪،‬کمک هــای فنــی‬ ‫و اعتبــاری اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان خاطرنشــان کرد‪:‬بازارچــه صنایــع دســتی‪،‬حوزه‬ ‫ای اســت کــه بســیار حائــز اهمیــت بــرای اســتان گلســتان مــی‬ ‫باشــد کــه از محــل اعتبــار عمرانــی در تعــدادی شهرســتان هــای‬ ‫اســتان بازارچــه هــای مــرزی در دســتور کار گرفتــه اســت و بخــش‬ ‫زیــادی در مدتــی کوتــاه بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید و جامعــه‬ ‫تولیــدی اســتان‪،‬هنرمندان ایــن بخــش مــی باشــند کــه بــا تولیــد‬ ‫صنایــع دســتی‪،‬عرضه مســتقیمی در نمایشــگاه هــای اســتان‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان‬ ‫اظهــار کــرد‪:‬در حــوزه گردشــگری‪،‬تعداد هتــل هــای در ســال‬ ‫‪،1357‬هشــت واحــد بــوده اســت ولــی در حــال حاضــر بــه ‪42‬‬ ‫واحــد رســیده اســت و در حــوزه مشــترکین برق‪،‬کــه بیــش از‬ ‫‪ 82000‬هــزار مشــترک بــرق داشــته ایم‪،‬اکنــون بیــش از ‪785000‬‬ ‫هــزار مشــترک بــرق وجــود دارد‪.‬عابــدی رئیــس ســازمان گفــت‪:‬در‬ ‫حــوزه بنیــاد مســکن‪،‬پروژه هایــی کــه تحویــل مــردم شــریف‬ ‫اســتان گردیــده اســت‪ 2000،‬واحــد مســکونی بــوده اســت کــه بــا‬ ‫بیــش از ‪ 4000‬هــزار میلیــارد اعتبار‪،‬تقدیــم هــم اســتانی هــای‬ ‫عزیزمــان گردیــده اســت و همزمــان ‪ 5000‬هــزار واحــد مســکونی‬ ‫عملیــات اجرایــی شــروع شــده اســت کــه اعتبــار حــدود ‪1000‬‬ ‫میلیــارد تومــان نیــاز دارد و ‪ 600‬واحــد مســکن حمایــت ویــژه‬ ‫محرومیــن استان‪،‬شــروع عملیاتــی انجــام شــده کــه ‪ 180‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ 800:‬قطعــه زمیــن بــرای اشــخاصی کــه در حــوزه‬ ‫روســتایی فاقــد زمیــن بــوده انــد ‪ 32،‬میلیــارد تومــان تامیــن منابع‬ ‫شــده اســت وی تصریــح کرد‪:‬بنیــاد مســکن یکــی از دســتگاه هایی‬ ‫اســت کــه در حــوزه روســتایی اقدامــات بســیار شایســته ای انجــام‬ ‫داده و در واقــع بــرگ زرینــی ســال بــه ســال بــه اقدامــات مهــم‬ ‫نظــام و مــردم شــریف اســتان اضافــه نمــوده اســت‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان خاطرنشــان کــرد‪ 354:‬طــرح و پــروژه در‬ ‫حــوزه طــرح هــادی روســتایی بــوده کــه ‪ 143‬پــروژه بــا ‪ 28‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار افتتــاح شــده اســت و ‪ 221‬پــروژه بــا ‪ 65‬میلیــارد‬ ‫تومــان عملیــات اجرایــی ان شــروع شــده اســت‪.‬‬ ‫افــزود‪:‬در حــوزه بنیــاد مســکن‪،‬بیش از ‪ 1700‬میلیــارد تومــان‬ ‫پــروژه بــرای روســتاییان عزیــز اســتان کــه ‪ 47‬درصــد از جمعیــت‬ ‫اســتان را تشــکیل داده انــد افتتــاح شــده اســت‪..‬عابدی رئیــس‬ ‫ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫در ادامــه مصاحبــه بــه طیــف هــای مهــم پــروژه اشــاره و تصریــح‬ ‫کــرد‪:‬در اســتان گلســتان دو طیــف پــروژه داریــم و بخــش اول پــروژه‬ ‫هایــی کــه از محــل اعتبــارات ملــی بهــره منــد هســتند و در پیوســت‬ ‫شــماره ‪ 1‬مجموعــه وزارتخانــه هــا و ســازمان هــای ملــی انجــام مــی‬ ‫گیــرد و بخــش دوم از محــل اعتبــارات اســتانی انجــام مــی گــردد‪.‬‬ ‫عابــدی در پایــان افــزود‪ :‬در حــوزه اعتبــارات اســتانی در طــی ‪4‬‬ ‫ســال اخیــر ســعی شــده اســت کــه تعــداد پــروژه هــای نیمــه تمــام‬ ‫از حــدود ‪ 1517‬پــروژه بــه حــدود ‪ 831‬پــروژه برســانیم‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان تاکیــد‬ ‫کرد‪:‬قطعــا تکمیــل ایــن ‪ 831‬پروژه‪،‬منابــع زیــادی را طلــب مـی ‬ ‫کنــد و نکتــه بســیار حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه همــه ســاله‬ ‫بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه سیاســت قانــون بودجــه و شــورای‬ ‫برنامــه ریــزی توســعه اســتان ایــن بــا پــروژه هــای نیمــه تمــام را‬ ‫بــا پیشــرفت فیزیکــی بــاال را در اولویــت قــرار داده و بعضــی از‬ ‫پروژه هــا جدیــد را بــا توجــه بــه شــرایط خاصــی کــه بــه وجــود مــی‬ ‫ایــد بــه پــروژه هــای جدیــد اضافــه نماییــم‪.‬‬ ‫افتتاح و کلنگ زنی‬ ‫تعداد ‪8094‬‬ ‫پروژه و طرح‪،‬‬ ‫در دهه مبارک فجر‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی‪،‬عابدی رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی‬ ‫اســتان گلســتان‪،‬درخصوص پروژه هــای مهمــی کــه در دهــه‬ ‫فجــر افتتــاح و کلنــگ زنــی شــده اند‪،‬بــه بیــان مطالــب مهمــی‬ ‫پرداختنــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی گفــت‪ :‬در ایــام اللــه‬ ‫دهــه مبــارک فجــر تعــداد ‪ 8094‬پــروژه و طــرح بــا اعتبــاری بالــغ‬ ‫بــر ‪ 67504‬میلیــارد ریــال و ایجــاد اشــتغال بــرای ‪ 12522‬نفــر‪،‬‬ ‫افتتــاح و کلنــگ زنــی خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ 857‬پــروژه ان در بخــش عمرانــی بــا‬ ‫اعتبــار ‪ 15440‬میلیــارد ریــال و تعــداد ‪ 6749‬طــرح ان در بخــش‬ ‫اقتصــادی و اشــتغالزایی بــا ســرمایه گــذاری ‪ 21199‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــا اشــتغالزایی ‪ 12073‬نفــر افتتــاح خواهــد گردیــد‪.‬‬ ‫عابــدی تصریــح کــرد‪ 451 :‬پــروژه در بخــش عمرانــی بــا اعتبــار‬ ‫‪ 28937‬میلیــارد ریــال و تعــداد ‪ 37‬طــرح ان در بخــش اقتصــادی‬ ‫و اشــتغالزایی بــا ســرمایه گــذاری ‪ 1927‬میلیــارد ریــال و پیــش بینــی‬ ‫ایجــاد اشــتغال ‪ 449‬نفــر کلنــگ زنــی خواهــد گردیــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪:‬تعداد ‪ 10180‬پروژه و طرح با اعتباری بالغ‬ ‫بــر‪ 99185‬میلیــارد ریــال و ایجــاد اشــتغال بــرای‪ 18216‬نفــر‪،‬‬ ‫افتتــاح و کلنــگ زنــی گردیــده اســت کــه از ایــن تعــداد ‪2362‬‬ ‫پــروژه ان در بخــش عمرانــی بــا اعتبــار ‪ 63135‬میلیــارد ریــال و‬ ‫تعــداد ‪ 18216‬طــرح ان در بخــش اقتصــادی و اشــتغالزایی بــا‬ ‫شهدای ناجا مظلومند‬ ‫مصاحبه با برج ‪ 1000‬ساله‬ ‫قابوس!‬ ‫بــرج قابــوس گنبــد یکــی از جاذبــه هــای تاریخــی ایــن‬ ‫مملکــت اســت کــه هــر ســال چندیــن هــزار نفــر عالقــه‬ ‫منــد بــه اثــار تاریخــی از سراســر کشــور و حتــی کشــورهای‬ ‫خارجــی بــرای گرفتــن عکــس ســلفی و پــز دادن بــه در و‬ ‫فامیــل بــه گنبــد ســفر مــی کننــد و بــه تماشــای ایــن بــرج‬ ‫هــزار ســاله مــی اینــد‪ .‬بعــد هــم از خــوردن شــیرینی و‬ ‫غذاهــای ترکمنــی لــذت مــی برنــد‪.‬‬ ‫ایــن را مــا گلســتانی هــا بــه فــال نیــک مــی گیریــم ولــی‬ ‫ایــن همــه داســتان نیســت و مصیبــت انجــا شــروع مــی‬ ‫شــود کــه البــای ایــن عاشــقان عکاســی و اثــار تاریخــی‪،‬‬ ‫همــه ســاله چنــد تــا باســتان شــناس‪ ،‬فــن شــناس و‬ ‫کارشــناس داخلــی و خارجــی هــم از ســر بیــکاری بــه گنبــد‬ ‫مــی اینــد و گیــر مــی دهنــد چــرا ایــن بــرج حریــم نــدارد؟!‬ ‫چــرا محوطــه ســازی نشــده؟! چــرا هنــوز ســاختمان هــای‬ ‫اطــراف بــرج خریــداری نشــده انــد؟! اش دوغ تــان چــرا‬ ‫داغ اســت؟! چــرا بســتنی فروشــی روی بــرج‪ ،‬بســتنی‬ ‫قیفــی نــدارد؟! چــرا سمبوســه اطــراف بــرج بــه فــروش‬ ‫نمــی رســد؟! چــرا االچیــق هــای تــان گــرد اســت؟! و هــزار‬ ‫و یــک ان قلــت دیگــر‪...‬‬ ‫االن هــم گیــر داده انــد کــه چــرا بــاالی بــرج علــف‬ ‫ســبز شــده اســت؟! مــرد حســابی بــا ایــن قیمــت هــای‬ ‫نجومــی و گرانــی و تــورم و ‪ ...‬همیــن کــه روی ســر مــا‬ ‫اســفناج ســبز نشــده اســت‪ ،‬بایــد کاله مــان را صــد متــر‬ ‫هــوا بیاندازیــم حــاال بــرج اجــری کــه جــای خــود دارد!‬ ‫امــا از انجایــی کــه اثــار باســتانی در مملکــت مــا جــزو‬ ‫خطــوط قرمــز مســئوالن محســوب مــی شــود ایــن بــار‬ ‫عزیــزان منتظــر ســر بــرج نماندنــد و فــی الفــور بــا صنــف‬ ‫ارماتوربنــدان و نصابــان داربســت کــه از قضــا در قیچــی‬ ‫کــردن علــف هــای بــرج هــای اجــری تخصــص دارنــد‪،‬‬ ‫جلســه ای برگــزار کردنــد و مقــرر گردیــد دور بــرج را تــا‬ ‫خرتنــاق داربســت نصــب کننــد و هــر وقــت علــف هــای‬ ‫هــرز مثــل ریــش هــای هالکــو خــان ســبز شــد‪ ،‬ان را ســه‬ ‫ســوته پیرایــش کننــد! االن هــم دو ســالی اســت کــه ایــن‬ ‫میلــه هــا مثــل کنــه دور تــا دور بــرج حلقــه زده انــد و‬ ‫نقــدا ً راه حــل دیگــری بــرای مشــکل علــف هــای هــرز پیــدا‬ ‫نشــده اســت!‬ ‫در همیــن راســتا گفتگــوی کوتاهــی بــا ایــن بــرج‬ ‫هــزار ســاله انجــام دادیــم کــه اینجــا مــی خوانیــد‪:‬‬ ‫تقریبــا ً دو ســال اســت کــه شــما را در میــان میله هــای‬ ‫فلــزی زندانــی کــرده انــد؛ چــه حســی داریــد؟‬ ‫واال این داربســت ها واســه شــما زندانه واسه من زندگیه!‬ ‫یــه ضــرب المثــل فرانســوی میگــه‪ :‬در همــه چیــز همه چیز‬ ‫هســت! مــن بــا ایــن داربســت هــا زندگــی مــی کنــم‪ .‬حــرف‬ ‫مــی زنــم‪ .‬عشــق بــازی مــی کنــم! گاهــی هــم بــا رعایــت‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی چــرخ و فلــک بــازی مــی کنــم!‬ ‫چطــور امــکان دارد یــک بــرج تاریخــی را بعــد از هــزار ســال‬ ‫بــا اهــن محصــور کننــد و بــرج عشــق بــازی کنــد؟‬ ‫پســر خــوب اگــر شــما هــم مثــل مــا بــرج هــا بــه خــواب‬ ‫اعتقــاد داشــتی‪ ،‬االن ایــن ســوال رو مطــرح نمــی کــردی!‬ ‫مگر شما چه خوابی دیده اید؟‬ ‫حقیقــت امــر مــن دو ســال پیــش خــواب دیــدم مســئوالن‬ ‫گنبــد دور مــن جمــع شــدن کــه مشــکل علــف هــای هــرز‬ ‫کلــه منــو حــل کنــن! یکــی مــی گفــت‪ :‬بایــد بــرج رو ســنگ‬ ‫کاری کنیــم! چــون قدیــم ســنگ نبــود اجــری ســاختن‪.‬‬ ‫در ضمــن مــن اصفهــان اشــنا دارم بــه قیمــت مــی تونــم‬ ‫ســنگ نمــای رومــی خــوب بیــارم! اون یکــی مــی گفــت‪:‬‬ ‫چــرا ســنگ کنیــم کــه یونســکو بــه مــا گیــر بــده کــه دیگــه‬ ‫بــرج اجــری نیســت و بودجــه بــرج قطــع بشــه! رنــگ‬ ‫مولتــی کالــر مــی زنیــم کــه هــم زیبایــی داره و ضــد ابــه؛‬ ‫هــم علــف دیگــه ســبز نمــی شــه! در ضمــن بــه ترکیــب‬ ‫اجــری بــرج هــم لطمــه وارد نمــی شــه! پســر باجنــاق مــن‬ ‫نقاشــه‪ .‬اتفاقــا ً تخصصشــم رنــگ امیــزی بــرج هــای اجــری‬ ‫تاریخیــه!‬ ‫مســئوالن در حــال ارائــه راهکارهــای سوفســطایی بودنــد‬ ‫کــه بــا وحشــت از خــواب بیــدار شــدم‪ .‬بــه همیــن خاطــره‬ ‫کــه مــن بــا ایــن میلــه هــا زندگــی مــی کنــم و از بــودن‬ ‫بــا اونــا لــذت مــی بــرم! اونــا بــه مــن یــک اطمینــان خاطــر‬ ‫میــدن‪ .‬فقــط تــو رو خــدا اقــای ســعیدی اگــه میشــه بــه‬ ‫ایــن بــر و بچــه هــای واحــد هــرس کاری بگــو قبــل از هــرس‬ ‫کــردن علــف هــای هــرز روی ســر مــن بــا قیچــی باغبانــی‪،‬‬ ‫یــک مقــدار قیچــی هــا رو روغــن کاری کنــن‪ ...‬حــاال روغــن‬ ‫مخصــوص هــم نبــود بــا روغــن ترمــزی روغــن چرخــی‬ ‫چیــزی‪ ،‬قیچــی هــا رو روغــن کاری کنــن! حقیقتــا ً خیلــی‬ ‫دردم میــاد! دم شــما گــرم‪...‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 18‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪479‬‬ ‫امنه صرامی‬ ‫طرح صیانت از فضای‬ ‫مجازی؛ هرانچه باید بدانید‬ ‫یکــی از طرح هــای جنجالــی مجلــس کــه ایــن روزهــا‬ ‫زیــاد اســم ان بــه گــوش می رســد‪ ،‬طــرح صیانــت از‬ ‫فضــای مجــازی اســت‪ .‬ایــن طــرح از همــان ابتــدا تاکنــون‬ ‫واکنش هــای بســیاری را در پــی داشــته اســت‪ .‬حتــی کار‬ ‫بــه جایــی رســید کــه کارزار اینترنتــی بــرای توقــف این طرح‬ ‫ایجــاد شــد و بســیاری از مــردم در فضــای مجــازی بــه ان‬ ‫اعتــراض کردنــد‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬راجــع بــه طــرح صیانــت‬ ‫از فضــای مجــازی صحبــت خواهیــم کــرد و جزئیــات ایــن‬ ‫طــرح و نظــرات کارشناســان مختلــف راجــع بــه ان را بــه‬ ‫شــما خواهیــم گفــت‪ .‬تــا پایــان مقالــه با ما همراه باشــید‪.‬‬ ‫ادامــه شــماره ‪478‬‬ ‫اخرین وضعیت طرح صیانت چیست؟‬ ‫پــس از کشــمکش های فــراوان‪ ،‬در نهایــت نامــه ای از‬ ‫مرکــز پژوهش هــای مجلــس منتشــر شــد کــه معایــب‬ ‫طــرح را بیــش از مزایــای ان دانســت‪ .‬کمیســیون مشــترک‬ ‫حمایــت از حقــوق کاربــران نیــز در دی مــاه امســال‪،‬‬ ‫جلســه ای تشــکیل داد‪ .‬در ایــن جلســه‪ ،‬پیش نویســی‬ ‫بــا نــام طــرح «نظــام تنظیــم مقــررات خدمــات فضــای‬ ‫مجــازی» رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫در ابتــدای متــن ایــن پیش نویــس‪ ،‬عبــارت «ویرایــش ‪۵‬‬ ‫ی ‪ »۱۴۰۰‬قیــد شــده اســت‪ .‬بــر همیــن اســاس‪ ،‬می تــوان‬ ‫د ‬ ‫نتیجه گرفت که این نســخه در واقع نســخه اصالح شــده‬ ‫طــرح صیانــت اســت‪ .‬ایــن پیش نویــس ‪ ۷‬فصــل و ‪۲۱‬‬ ‫مــاده دارد‪ .‬موضوعــات فصل هــای طــرح «نظــام تنظیــم‬ ‫مقــررات خدمــات فضــای مجــازی» از ایــن قــرار اســت‪:‬‬ ‫تعاریف‬ ‫نظام تنظیم مقررات‬ ‫الزامات دستگاه های اجرایی‬ ‫گذرگاه مرزی‬ ‫حمایت از خدمات فضای مجازی‬ ‫حمایت از حقوق کاربران خدمات فضای مجازی‬ ‫ضمانت اجرا‬ ‫بررســی مفــاد ایــن پیش نویــس بــه جلســات بعــدی‬ ‫کمیســیون مشــترک حمایــت از حقــوق کاربــران موکــول‬ ‫شــد و بایــد دیــد در اینــده چــه تصمیماتــی گرفتــه خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫طــرح «حمایــت از حقــوق کاربــران فضــای مجــازی و‬ ‫خدمــات پایــه کاربــردی» کــه بــه طــرح صیانــت مشــهور‬ ‫اســت‪ ،‬از ابتــدا تــا بــه امــروز واکنش هــای مثبــت و منفــی‬ ‫مختلفــی را برانگیختــه اســت‪ .‬بررســی ایــن طــرح هنــوز به‬ ‫پایــان نرســیده و بــه نظــر می رســد تــا ســال اینــده نیز طول‬ ‫بکشــد‪.‬‬ ‫با چطورهمراه ماباشید‪...‬‬ ‫صرع را بشناسیم‬ ‫صــرع نــام عمومــی یــک اختــال در مغــز اســت‪ .‬اگــر‬ ‫کســی دو یــا چنــد بــار دچــار حملــه صــرع شــود‪ ،‬بــرای‬ ‫او بیمــاری صــرع تشــخیص داده می شــود‪ .‬بیمــاری‬ ‫صــرع بــر پایــه عالئــم و نشــانه های هنــگام وقــوع‬ ‫حملــه صــرع‪ ،‬بــه انــواع گوناگــون تقســیم می شــود‪.‬‬ ‫شناخته شــده ترین نــوع حملــه صــرع «تشــنج»‬ ‫اســت‪ ،‬امــا حملــه صــرع شــکل های بســیار متنــوع‬ ‫دیگــری هــم دارد‪ .‬ممکــن اســت در یــک فــرد مبتــا‬ ‫بــه صــرع‪ ،‬حملــه صــرع یکنواخــت نباشــد و در‬ ‫چندیــن شــکل مختلــف ظاهــر شــود‪.‬‬ ‫حمله صرع چیست؟‬ ‫حملــه صــرع عبــارت اســت از‪ :‬وقــوع موقــت‬ ‫عالئــم و نشــانه هایی بــه دلیــل فعالیــت الکتریکــی‬ ‫همزمــان یــا بیــش از حــد طبیعــی در ســلول های‬ ‫عصبــی مغــز‪.‬‬ ‫تشنج و حمله صرع‬ ‫تشــخیص تشــنج شــاید اســان باشــد؛ زیــرا در‬ ‫حالــت بــروز تشــنج ممکــن اســت فــرد بــه زمیــن‬ ‫بیفتــد‪ ،‬تــکان و لــرزش داشــته باشــد و حتــی‬ ‫هشــیاری خــود را از دســت بدهــد‪ .‬ایــن فــرد بــه‬ ‫کمک هــای اولیــه صــرع نیــاز دارد‪.‬‬ ‫امــا شــناختن ســایر انــواع حملــه صــرع همیشــه‬ ‫اســان نیســت‪ .‬کســی کــه دچــار حملــه صــرع‬ ‫می شــود ممکــن اســت فقــط گیــج و منــگ باشــد‬ ‫یــا گاهــی چنیــن بــه نظــر برســد کــه بــه جایــی خیــره‬ ‫شــده امــا در واقــع‪ ،‬در حــال پشــت ســر گذاشــتن‬ ‫یــک حملــه صــرع اســت‪.‬‬ ‫بهاره رضاجو‬ ‫‪ ۲۲‬سرگرمی و بازی علمی برای کودکان‬ ‫کــودکان عاشــق بــازی هســتند و می تواننــد تمــام روز را بــازی کننــد‬ ‫و خســته نشــوند‪ .‬بنابرایــن از همیــن عالقــه انهــا بــه بــازی می تــوان‬ ‫بــرای امــوزش اســتفاده کــرد‪ .‬بازی هــای علمــی بــا روش هــای‬ ‫هیجان انگیــز‪ ،‬دربــاره جهــان و هرچــه در ان هســت بــه کــودک‬ ‫امــوزش می دهنــد و چــون ســرگرم کننده اند‪ ،‬برایــش لذت بخــش‬ ‫هســتند‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬چنــد بــازی علمــی بــرای کــودکان دلبندتان‬ ‫پیشــنهاد کرده ایــم کــه می توانیــد خودتــان هــم بــا انهــا مشــارکت‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن بازی هــا را در چنــد دســته مختلــف قــرار داده ایــم کــه‬ ‫راحت تــر انتخــاب کنید‪.‬ادامــه شــماره ‪478‬‬ ‫‪ .۱۰‬بازی با مدار‬ ‫اگــر باتــری ســیب زمینی بــا توجــه بــه ســن کــودک شــما خیلــی‬ ‫ســاده اســت‪ ،‬از او بخواهیــد همیــن کار را بــا باتــری‪ ،‬ســیم یــا نــوار‬ ‫مســی و چنــد چــراغ رنگــی ‪ LED‬انجــام بدهــد و بــا متصل کــردن انها‬ ‫بــه هــم تــاش کنــد چراغ هــا را روشــن کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬یادگیری مفهوم انرژی صوتی با حدس زدن صدا‬ ‫ایــن بــازی مفهــوم انــرژی صوتــی را بــه کــودک یــاد می دهــد‪.‬‬ ‫اشــیای مختلــف را در قوطی هــای دربســته قــرار دهیــد و از کــودک‬ ‫بخواهیــد بــا تــکان دادن قوطــی و گــوش دادن بــه صــدا حــدس بزنــد‬ ‫درون قوطــی چــه چیــزی قــرار داده ایــد‪ .‬مثــا صــدای میــخ فلــزی یــا‬ ‫ســکه در قوطــی بــا صــدای ســنگ یــا پالســتیک متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬بادکنک بازی و نیروی گرانش‬ ‫بهتــر اســت ایــن بــازی چندنفــره انجــام شــود‪ .‬البتــه اگــر امکانــش‬ ‫نیســت‪ ،‬دونفــری هــم می توانیــد بــازی کنیــد‪ .‬هــر نفــر بایــد ‪۳‬‬ ‫بادکنــک داشــته باشــد‪ .‬هرکــس بایــد بــه بادکنک هــای خــودش‬ ‫ضربــه بزنــد کــه بــه هــوا پــرت شــوند و اجــازه ندهد بــه زمین بیفتند‪.‬‬ ‫کســی کــه مــدت بیشــتری بادکنک هــا را در هــوا نگــه دارد برنــده‬ ‫اســت‪ .‬کــودک بــا ایــن بــازی دربــاره نیــروی جاذبــه یــاد می گیــرد کــه‬ ‫نوعــی انــرژی پتانســیل اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬ساخت برج خورشیدی‬ ‫ایــن بــازی بــرای کــودکان بزرگ تــر جذاب تــر خواهــد بــود و انهــا را‬ ‫بــا انــرژی گرمایــی اشــنا خواهــد کــرد‪ .‬بــرج را بــا وســایل مختلفــی‬ ‫می توانیــد درســت کنیــد و ببینیــد ایــا کار می کنــد یــا نــه‪.‬‬ ‫‪ ۳‬قوطی کنسرو را بردارید و تهشان را ببرید؛‬ ‫هر ‪ ۳‬قوطی را با چسب به هم بچسبانید؛‬ ‫ســیمی را مطابق شــکل شــبیه دســته ســطل درســت کنید و باالی‬ ‫بــرج قــرار دهید؛‬ ‫مطابــق شــکل یــک پونــز یــا خالل دنــدان را روی ســیم محکــم‬ ‫کنیــد؛‬ ‫‪ ۱‬فرفره کاغذی درست کنید و به این پونز متصل کنید؛‬ ‫جایــی کــه افتــاب هســت‪ ۲ ،‬کتــاب قــرار دهیــد و بــرج را طــوری‬ ‫روی انهــا بگذاریــد کــه هــوا از زیــر وارد بــرج شــود‪.‬‬ ‫اگــر بــه انــدازه کافــی بــه بــرج گرمــا برســد‪ ،‬انــرژی گرمایــی هــوای‬ ‫درون بــرج را گــرم خواهــد کــرد و فرفــره را خواهــد چرخانــد‪.‬‬ ‫اگــر ایــن ازمایــش را بــا لوله هــای کاغــذی و بطری هــای پالســتیکی‬ ‫هــم تکــرار کنیــد‪ ،‬کــودک کشــف خواهــد کــرد کــه کــدام مــاده بهتــر‬ ‫گرمــا را انتقــال می دهــد‪.‬‬ ‫دسته سوم‪ :‬بازی هایی درباره کره زمین و فضا‬ ‫ایــن ســرگرمی علمــی بــه کــودک کمــک می کنــد بیشــتر دربــاره‬ ‫زمیــن‪ ،‬محیط زیســت‪ ،‬ســایر ســیارات و فضــا یــاد بگیــرد‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬بازی حس فضانوردی‬ ‫یــک جفــت دســتکش اشــپزخانه برداریــد و اســباب بازی های‬ ‫کوچکــی ماننــد تیلــه و لگــو را جمـع اوری کنیــد‪ .‬اســباب بازی ها را در‬ ‫یک جعبه بریزید‪ ۲ .‬ســوراخ در جعبه درســت کنید و دســتکش ها‬ ‫را در انهــا محکــم کنیــد‪ .‬روی جعبــه را بــا پالســتیک بپوشــانید‪ .‬حــاال‬ ‫از کــودک بخواهیــد دســت هایش را در دســتکش ها قــرار دهــد‬ ‫و ســعی کنــد ماننــد همیشــه بــا اســباب بازی ها بــازی کنــد‪ .‬مثــا‬ ‫ســعی کنــد تیله هــا را از یــک ســبد بــه ســبد دیگــری منتقــل کنــد‬ ‫یــا حلقه هــا را در میلــه بگــذارد‪ .‬کــودک بــا ایــن بــازی می امــوزد کــه‬ ‫چطــور از مهارت هــای حرکتــی ظریــف بــرای انجــام کارهــا اســتفاده‬ ‫کنــد‪ ،‬ضمــن اینکــه یــاد می گیــرد کار در فضــا چــه حســی دارد‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬یادگیری بازیافت‬ ‫ایــن بــازی را می توانیــد بــا وســایل واقعــی انجــام دهیــد یــا اینکــه‬ ‫از تصاویــر مجــات قدیمــی اســتفاده کنیــد‪ .‬از بچه هــا بخواهیــد‬ ‫تصاویــر اشــیای مختلــف را از مجــات جــدا کننــد و هــر یــک را روی‬ ‫تکـه ای کارت یــا مقــوا بچســبانند‪ .‬ســپس ‪ ۳‬ســبد قــرار دهیــد و از‬ ‫انهــا بخواهیــد تصاویــر را در ســبدها دســته بندی کننــد‪ .‬مثال تصویر‬ ‫بطــری پالســتیکی را در یــک ســبد بگذارنــد و اگــر جســمی کاغــذی‬ ‫اســت‪ ،‬ان را در ســبد دیگــری قــرار دهنــد‪ .‬این طــوری تفکیــک‬ ‫زباله هــا را یــاد می گیرنــد و می توانیــد دربــاره تاثیــر بازیافــت بــر‬ ‫محیط زیســت برایشــان توضیــح بدهیــد‪.‬‬ ‫دسته چهارم‪ :‬بازی هایی درباره زیست شناسی‬ ‫بــا کمــک ایــن بازی هــا می توانیــد چرخــه زندگــی انســان و ســایر‬ ‫موجــودات زنــده را بــه کــودکان امــوزش بدهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۶‬بازی زنجیره غذایی‬ ‫بــرای ایــن بــازی می توانیــد حیوانــات و گیاهــان مختلــف را روی‬ ‫کارت هایــی نقاشــی کنیــد و انهــا را در دســته های مختلــف قــرار‬ ‫دهیــد‪ .‬ســپس از کــودک بخواهیــد کشــف کنــد هرکــدام از انهــا‬ ‫کجــای زنجیــره غذایــی قــرار می گیرنــد‪ .‬بــا این بــازی کــودک می تواند‬ ‫دربــاره موجــودات زنــده یــاد بگیــرد‪.‬‬ ‫‪ .۱۷‬بازی علمی در پارک‬ ‫هیــچ بــازی علمــی بــرای کــودکان لذت بخش تــر از بازی هایــی‬ ‫نیســت کــه بــا طبیعــت ســروکار دارنــد‪ .‬اگــر برایتــان امکان پذیــر‬ ‫اســت‪ ،‬بــه محیطــی سرســبز ماننــد پــارک برویــد و بــا کــودک دربــاره‬ ‫گیاهــان و جانورانــی ماننــد مورچــه‪ ،‬پروانــه یــا کفشــدوزک صحبــت‬ ‫کنیــد‪ .‬مثــا مورچه هــا را پیــدا کنیــد و از کــودک بخواهیــد بگویــد‬ ‫مورچــه کجــا و چطــور زندگــی می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۸‬باغبانی و اشنایی با گیاهان‬ ‫ایــن بــازی بــرای اشــنایی کــودک بــا گیاهــان و چرخــه زندگــی انهــا‬ ‫عالــی اســت‪ .‬از دانــه شــروع کنیــد و ان را بکاریــد تــا جوانــه بزنــد و‬ ‫رشــد کند‪ .‬کودک می تواند هر مرحله را نقاشــی یا یادداشــت کند‪.‬‬ ‫هنــگام بــازی‪ ،‬دربــاره نقــش گیاهــان در زندگــی و محیط زیســت بــه‬ ‫کــودک امــوزش دهیــد‪.‬‬ ‫دسته پنجم‪ :‬بازی هایی برای اموزش شیمی‬ ‫البتــه کــه بــازی و شــیمی هرگــز بــا هــم ســروکار ندارنــد و مــا هرگــز‬ ‫پیشــنهاد نمی کنیــم بچه هــا بــا مــواد شــیمیایی بــازی کننــد! امــا‬ ‫شــیمی فقــط به معنــی کار بــا مــواد خطرنــاک نیســت و می توانــد بــه‬ ‫قالــب یــک بــازی علمــی بــرای کــودکان دربیایــد‪ .‬می توانیــد بــا انجــام‬ ‫بعضــی بازی هــا دربــاره شــیمی بــه کــودکان بیاموزیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۹‬بازی جامد‪ ،‬مایع‪ ،‬گاز‬ ‫ایــن ســرگرمی علمــی بــرای کــودکان می توانــد بســیار جــذاب باشــد‬ ‫و در عیــن حــال بــه انهــا حالت هــای مختلــف مــاده را امــوزش‬ ‫بدهــد‪ .‬می توانیــد از حالت هــای مختلــف اب اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫مثــا از کــودک بخواهیــد یــخ را در دسـت هایش بگیــرد و ببینــد کــه‬ ‫چطــور بــه مایــع تبدیــل می شــود‪ .‬دربــاره بخــاری کــه از کتــری بیرون‬ ‫می ایــد هــم بــا او صحبــت کنیــد‪ .‬فقــط مراقــب باشــید کــودک بــه‬ ‫خــودش اســیب نزنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۰‬جدول تناوبی‬ ‫بچه هــای بزرگ تــر کــه بایــد جــدول تناوبــی عناصــر را یــاد بگیرنــد‪،‬‬ ‫معمــوال بــرای ایــن کار بــا مشــکل مواجــه هســتند‪ .‬ســعی کنیــد‬ ‫یــک جــدول کلمــات متقاطــع یــا فلش کارت هایــی جــذاب و رنگــی‬ ‫درســت کنیــد و بــا بــازی عناصــر جــدول را بــه کــودک یــاد بدهیــد‪.‬‬ ‫می توانیــد ایــن بــازی را به شــکل بینگــو (نوعــی بــازی شــبیه دبرنــا)‬ ‫درســت کنیــد و مهره هایــی را بــه عناصــر مختلــف اختصــاص‬ ‫بدهیــد‪ .‬ســپس وقتــی فرزندتــان هــر مهــره را بیــرون م ـی اورد‪ ،‬بــا‬ ‫توجــه بــه عــددی کــه روی ان نوشــته شــده اســت عنصــر را پیدا کند‬ ‫و در خانــه مربــوط بــه خــودش در صفحــه قــرار بدهــد‪.‬‬ ‫درادامه باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫الزایمر شایع ترین‬ ‫نوع زوال مغز‬ ‫بیمــاری الزایمــر یــک بیمــاری مغــزی پیش رونــده و غیرقابــل‬ ‫ برگشــت اســت کــه بــه ارامــی حافظــه و قــدرت تفکــر را از بیــن‬ ‫بــرده و حتــی توانایــی انجــام کارهــای ســاده را از فــرد می گیــرد‪.‬‬ ‫بیمــاری الزایمــر بــه ارامــی شــروع می شــود‪ .‬ایــن بیمــاری‬ ‫در وهلــه اول قســمت هایی از مغــز کــه کنتــرل حافظــه و‬ ‫زبــان را بــه عهــده دارنــد دربــر می گیــرد‪ .‬الزایمــر یــک بیمــاری‬ ‫پیش رونــده اســت‪ .‬ایــن بــدان معناســت کــه بــه مــرور زمــان‬ ‫قســمت های بیشــتری از مغــز اســیب می بینــد‪ .‬زمانــی کــه‬ ‫ایــن اتفــاق می افتــد‪ ،‬عالئــم بیشــتری دیــده شــده و بیمــاری‬ ‫تشــدید می شــود‪ .‬بیمــاری الزایمــر یــک بیمــاری مهلــک اســت‬ ‫کــه در نهایــت بــر تمــام شــرایط زندگــی فــرد تاثیــر می گــذارد‪.‬‬ ‫علل ابتال به الزایمر‬ ‫•افزایش سن‬ ‫•سابقه خانوادگی ابتال به بیماری الزایمر‬ ‫•اسیب دیدگی های شدید سر در گذشته‬ ‫•عوامــل مربــوط بــه ســبک زندگــی و عوارضــی کــه به دلیــل بیماری های‬ ‫قلبــی عروقــی ایجاد می شــوند‪.‬‬ ‫عالئم‬ ‫•گیجی‪ ،‬سردرگمی و گم شدن در مکان های اشنا‬ ‫•اختالل در تصمیم گیری و برنامه ریزی‬ ‫•اختالالت تکلمی و زبان‬ ‫•مشــکالت مربــوط بــه بیــرون رفتــن بــدون کمــک یــا انجــام‬ ‫فعالیت هــای خــود مراقبتــی‬ ‫•تغییــرات شــخصیتی ماننــد تبدیل شــدن بــه فــردی تهاجمــی‪ ،‬پرتوقــع‬ ‫و مشــکوک‬ ‫•خطاهــای حســی (شــنیدن یــا دیــدن چیزهایــی کــه وجــود‬ ‫ندارنــد) و توهــم (اعتقــاد بــه چیزهایــی کــه درســت نیســتند)‬ ‫•اختالالت خلقی یا اضطراب‬ ‫مرحله های مختلف بیماری الزایمر‪ ،‬عالئم‬ ‫و سیر پیشرفت ان‬ ‫به طور کلی پیشرفت این بیماری به سه سطح اولیه‪ ،‬میانی و نهایی‬ ‫تقسیم بندی می شود که هر کدام بازه زمانی مخصوص به خود را دارند‪،‬‬ ‫مرحله اول‪ :‬بیماری الزایمر تحت بالینی‬ ‫در ایــن مــورد هنــوز بیمــاری ایجــاد نشــده و ممکــن اســت‬ ‫بیمــار بــه علــت مســائلی مثــل ســابقه ی خانوادگــی در خطــر ان‬ ‫باشــد‪ ،‬ممکــن اســت ســال ها طــول بکشــد و در طــی ایــن مــدت‬ ‫فــرد مســتقل بــوده و عالئــم مــورد توجهــی نشــان نمی دهــد‪.‬‬ ‫مرحله دوم‪ :‬فراموشی بسیار خفیف و در حد نرمال‬ ‫فــرد اختــال بســیار خفیــف و در حــد نرمال داشــته و معمــوال ًدر حالت‬ ‫عــادی در افــراد بــاالی ‪ ۶۵‬ســال دیــده می شــود‪ .‬ایــن نــوع فراموشــی‬ ‫طبیعــی بــوده و ســیر طبیعــی زوال عقــل در نتیجــه ی افزایــش ســن‬ ‫اســت‪ .‬امــا ایــن زوال عقــل در افــراد مبتــا بــه الزایمــر ســریع تر از افــراد‬ ‫ســالم طــی می شــود‪ .‬معمــوال ًعالئمــی کــه در ایــن مرحلــه مشــاهده‬ ‫می شــود اختاللــی در کار و فعالیــت اجتماعــی افــراد و عمــر باقــی مانــده‬ ‫انهــا ایجــاد نمی کنــد‪ .‬بــه طــور مثــال عالئمــی مثــل فرامــوش کــردن‬ ‫اســامی و محــل قــرار دادن اجســام در ایــن مرحلــه اتفــاق می افتــد‬ ‫کــه معمــوال ًتوســط اطرافیــان و خــود شــخص نادیــده گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫مرحله سوم‪ :‬فراموشی خفیف‬ ‫ایــن ســطح بــه طــور معمــول ‪ ۷‬ســال طــول می کشــد و‬ ‫در طــول ایــن مــدت کم کــم عالئــم واضح تــر خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫عالئمــی مثــل گــم شــدن در مســیرهای اشــنا‪ ،‬فرامــوش کــردن‬ ‫اســامی‪ ،‬اختــال در حافظــه ی کوتــاه مــدت و یــاد گرفتــن‬ ‫مهارت هــای جدیــد‪ ،‬گــم کــردن اشــیا یــا قــرار دادن انهــا در‬ ‫مکان هــای اشــتباه و کاهــش تمرکــز‪ .‬علــی رغــم داشــتن چنیــن‬ ‫عالئمــی معمــوال ً افــراد ســعی در انــکار ان داشــته و کم کــم‬ ‫خلــق و خــوی عصبــی پیــدا می کننــد‪ .‬ایــن افــراد بــرای بهتــر‬ ‫اداره کــردن شــرایط بــه کمــک مشــاور و پزشــک نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫مرحله چهارم‪ :‬الزایمر خفیف‬ ‫در ایــن ســطح الزایمــر کم کــم قابــل تشــخیص شــده و حــدودا ً‬ ‫دو ســال طــول می کشــد‪ .‬فــرد در کارهــای روزانــه ی خــود بــا‬ ‫مشــکل مواجــه شــده و عالئــم و حتــی انــکار کــردن شــرایطش‬ ‫بــارز تــر می شــود‪ .‬پزشــک بــا دنبــال کــردن عالئمــی مثــل کاهــش‬ ‫اگاهــی از حــوادث اخیــر‪ ،‬فرامــوش کــردن گذشــته‪ ،‬مشــکل در‬ ‫اداره کــردن امــور اقتصــادی و ناتوانــی در شــمردن برعکــس از ‪۱۰۰‬‬ ‫بــا کــم کــردن عــدد ‪ ۷‬بیمــار را ارزیابــی می کنــد‪ .‬در ایــن ســطح‬ ‫بیمــار تــا حــدی می توانــد مســئولیت خــود را بــر عهــده گیــرد امــا‬ ‫بــرای بعضــی مســائل خصوصــا ً مســائل مالــی بــه کمــک نیــاز دارد‪.‬‬ ‫مرحله پنجم‪ :‬زوال عقل متوسط‬ ‫بیمــار در ایــن مرحلــه نیــاز به مراقبــت و حمایت از طرف اطرافیان‬ ‫دارد‪ ،‬در غیــر ایــن صــورت عصبــی و شــکاک می شــود‪ .‬او می توانــد‬ ‫نــام خــود و اطرافیــان نزدیــک را بــه خاطــر اورد امــا در مــواردی مثــل‬ ‫ادرس‪ ،‬اب و هــوا و حــوادث فراموشــکار می شــود‪ .‬همچنیــن بــا‬ ‫ایــن کــه هنــوز از لحــاظ توانایــی حفــظ بهداشــت و غــذا خــوردن‬ ‫مشــکلی نــدارد امــا ممکــن اســت در تشــخیص اب و هــوا مشــکل‬ ‫پیــدا کــرده و لبــاس نامناســبی بــرای بیــرون رفتــن انتخــاب کنــد‪.‬‬ ‫مرحله ششم‪ :‬الزایمر متوسط رو به شدید‬ ‫ایــن مرحلــه عالئــم واضــح و ازار دهنــده ای دارد از جملــه ناتوانــی‬ ‫در انتخــاب و یــا حتــی پوشــیدن لبــاس‪ ،‬ناتوانــی در حمــام رفتــن‬ ‫و حفــظ ســامت دهــان و دنــدان‪ ،‬کثیــف کــردن دستشــویی و از‬ ‫دســت دادن کنتــرل مثانــه و روده‪ .‬همچنیــن فــرد عــاوه بــر نشــان‬ ‫دادن چنیــن عالئمــی حافظــه اش ضعیف تــر می شــود و یــا حتــی‬ ‫احســاس تنهایــی‪ ،‬شــرم‪ ،‬بــی قــراری‪ ،‬ناامیــدی و شــک می کنــد‪.‬‬ ‫مرحله هفتم‪ :‬الزایمر شدید‬ ‫اخریــن مرحلــه الزایمــر در ایــن ســطح اســت کــه کم کــم‬ ‫ارتباطــات بیمــار بــا دنیــای اطــراف کــم می شــود بــه قــدری کــه‬ ‫نــه تنهــا توانایــی صحبــت کــردن و فهمیــدن بقیــه را نــدارد بلکــه‬ ‫کنتــرل ماهیچه هــای صــورت و گــردن برایــش مشــکل اســت‪.‬‬ ‫حرکــت بدنــش ســفت‪ ،‬محکــم و دردنــاک اســت و حتــی ممکــن‬ ‫اســت رفلکس هــای نــوزادان مثــل مکیــدن را نشــان دهــد‪.‬‬ ‫طول عمر بیماران الزایمر چقدر است؟‬ ‫میانگیــن امیــد بــه زندگــی در هــر فــرد مبتــا بــه الزایمــر متفــاوت‬ ‫اســت‪ .‬امــا بــه طــور متوســط پــس از تشــخیص بیمــاری فــرد قــادر‬ ‫اســت ‪ ۸‬تــا ‪ ۱۰‬ســال عمــر کنــد‪ .‬البتــه بســته بــه خــود فــرد ایــن بــازه‬ ‫می توانــد از ‪ ۳‬ســال تــا ‪ ۲۰‬ســال هــم شــامل شــود‪ .‬متاســفانه ایــن‬ ‫بیماری ممکن اســت تشــخیص داده نشــده و میانگین مدت زمان‬ ‫از زمان شــروع عالئم تا تشــخیص بیماری حدود ‪ ۲٫۸‬ســال است‪.‬‬ ‫پنج غذای مضر که باعث الزایمر می شود؟‬ ‫عــاوه بــر غذاهــای مفیــد بــرای جلوگیــری از فراموشــی و‬ ‫الزایمــر‪ ،‬بایــد بدانیــم کــه چــه چیــزی باعــث الزایمــر می شــود‬ ‫و از خــوردن یــا زیــاد خــوردن ان هــا بپرهیزیــد مانند‪:‬گوشــت‬ ‫قرمز‪،‬کــره و مارگارین‪،‬پنیر‪،‬شــیرینی جات‪،‬غــذای هــای ســرخ شــده‪.‬‬ ‫در پایــان‪ ،‬اعضــای خانــواده بیمــار بایــد بیــن کیفیــت زندگــی بیمــار مبتــا‬ ‫بــه الزایمــر در مقابــل کمیــت ان تصمیــم گیــری کننــد‪ .‬بــا توجــه بــه ایــن‬ ‫کــه در حــال حاضــر درمــان مشــخصی بــرای الزایمــر وجود نــدارد‪ ،‬فراهم‬ ‫کــردن شــرایطی بــا بیشــینه راحتــی بــرای ایــن افــراد توصیــه مــی شــود‪.‬‬ ‫بــر همیــن اســاس اســت کــه اغلــب بیمــاران مبتــا بــه الزایمــر در خانــه‬ ‫ســالمندان نگهــداری مــی شــوند و توصیــه مــی شــود تــا زمانــی کــه بــدن‬ ‫انهــا دیگــر توانایــی ادامــه حیــات را از دســت مــی دهد‪ ،‬اعضــای فامیل و‬ ‫دوســتان در کنارشــان حضور داشــته باشــند‪.‬‬ صفحه 6 ‫فعالیــت صنعتــی منطقــه گــرگان پیــش از پیــروزی انقــاب بــه چنــد واحــد پنبــه پاک کنــی محــدود بــود امــا در‬ ‫چهــل و ســومین ســال پیــروزی نهضــت امــام خمینــی (ره) واحدهــای صنعتــی متعــدد بــا اشــتغال افــزون بر ‪۱۳‬‬ ‫هــزار نفــر مشــغول فعالیــت بــوده و چــراغ توســعه را در اســتان گلســتان روشــن کــرده اســت‪.‬‬ ‫تمــام ســرمایه گذاری رژیــم پهلــوی در بخــش صنعــت گلســتان بــه راه انــدازی ‪ ۱۲‬کارخانــه پنبه پاک کنــی منجــر‬ ‫شــد و بقیــه ظرفیــت هــا و توانمنــدی هــای ایــن منطقــه هیچــگاه مــورد اســتفاده قــرار نگرفت‪.‬‬ ‫ایجاد واحدهای‬ ‫صنعتی‬ ‫دو شنبه ‪ 18‬بهمن ‪1400‬‬ ‫کشف ‪ 91.7‬درصد از جرایم فضای مجازی در استان‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان از کشــف‬ ‫‪ 91.7‬درصدی جرائم ســایبری اســتان گلســتان‬ ‫در مــدت ‪10‬ماهــه ســال جــاری خبــر داد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ ابراهیــم پرســا اظهــار داشــت‪:‬در‬ ‫‪ 10‬ماهــه ابتدایــی ســال جــاری در مقایســه بــا‬ ‫مــدت مشــابه ســال گذشــته شــاهد افزایــش‬ ‫حــدود ‪ 23.37‬درصــدی جرائــم ســایبری در‬ ‫ســطح اســتان بودیــم‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی عنــوان کرد‪:‬بــا تــاش‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا اســتان از مجمــوع‬ ‫پرونده هــای تشکیل شــده‪ ،‬بیــش از‬ ‫‪91.7‬درصــد پرونده هــا منجــر بــه شناســایی و‬ ‫کشــف گردیــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬جرائــم هتــک حیثیــت‬ ‫و نشــراکاذیب و مزاحمت هــای اینترنتــی بــا‬ ‫حدود‪37‬درصــد در صــدر جرائــم اینترنتــی قــرار‬ ‫داشــته و کاله بــرداری رایانــه ای ‪ 24‬درصــد و‬ ‫برداشــت غیرمجــاز اینترنتــی از حســاب بانکــی‬ ‫افــراد نیز‪18‬درصــد جرائــم را بــه خــود اختصــاص‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا خاطــر نشــان کــرد‪ :‬جــرم نشــر‬ ‫اکاذیــب و انتشــار مطالــب دروغ‪ ،‬جرمــی اســت‬ ‫کــه امــکان تحقــق ان هــم در فضــای مجــازی‬ ‫و هــم در فضــای حقیقــی و از طریــق ابــزار و‬ ‫وســایل مختلــف امکان پذیــر اســت‪ ،‬لــذا‬ ‫ارتــکاب ان در فضــای حقیقــی در مــاده ‪۶۹۸‬‬ ‫قانــون مجــازات اســامی مــورد اشــاره قــرار‬ ‫گرفتــه و انتشــار مطالــب کــذب در رســانه‪،‬‬ ‫نشــریات و… از طریــق ایــن مــاده قابل مجازات‬ ‫اســت‪ .‬امــا هنگامــی کــه مطالــب دروغ در‬ ‫بســتر فضــای مجــازی پخــش شــود و یــا از ابــزار‬ ‫رایانــه ای بــرای انتشــار ایــن مطالــب اســتفاده‬ ‫شــود‪ ،‬ایــن جــرم رایانــه ای محســوب شــده و‬ ‫مقــررات مــاده ‪ ۱۸‬قانــون جرایــم رایانــه ای در‬ ‫مــورد ان اعمــال می گــردد‪ .‬و امــا هتــک حیثیت‬ ‫عبــارت اســت از اقدامــی کــه ســبب تحقیــر و‬ ‫پاییــن اوردن ارزش و اعتبــار افــراد در میــان‬ ‫جامعــه و ایــراد ضربــه بــه ابــرو و حیثیــت ان هــا‬ ‫می گــردد‪.‬‬ ‫قانون گــذار در مــواد ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬قانــون جرایــم‬ ‫رایانـه ای در خصــوص رفتارهایــی کــه منجــر بــه‬ ‫هتــک حیثیــت افــراد می شــود‪ ،‬اقــدام بــه جــرم‬ ‫انــگاری کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی گفــت‪ :‬پلیــس فتــا مرجــع‬ ‫رســیدگی بــه شــکوائیه هــای قضایــی در حــوزه‬ ‫ســایبری هســت و شــما شــهروندان عزیــز‬ ‫بایســت از حقــوق قانونــی خــود اگاهــی داشــته‬ ‫باشــید تــا بــه حقــوق حقــه خــود دســت یابیــد‬ ‫و اگــر چنانچــه مشــکلی در فضــای مجــازی‬ ‫برایتــان بوجــود امــد می توانیــد بــه دادســرا‬ ‫مراجعــه کنیــد و بــا تنظیــم شــکوائیه فــرد‬ ‫مرتکــب را بــه پــای میــز محاکمــه بکشــانید‪.‬‬ ‫در ایــن حالــت دادســرای محلــی کــه در ان بــا‬ ‫توهیــن مواجــه شــده اید‪ ،‬صالحیــت رســیدگی‬ ‫را خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫یعنــی بــرای مثــال چنانچــه شــما ســاکن تهران‬ ‫باشــید و بــرای مســافرت از تهــران خــارج شــده‬ ‫و بــه ســمت شــمال کشــور حرکــت کنیــد و‬ ‫در جریــان ســفر بــا توهیــن و فحاشــی های‬ ‫تلگرامــی یــک شــخص مواجــه شــوید‪ ،‬نیــازی‬ ‫نیســت کــه از محــل زندگــی فــرد مزاحــم مطلــع‬ ‫باشــید یــا اینکــه حتمــا بــه تهــران برگردیــد تــا‬ ‫بتوانیــد از وی شــکایت کنیــد بلکــه در همــان‬ ‫جایــی کــه پیام هــای توهین امیــز را دریافــت‬ ‫کرده ایــد نیــز می توانیــد بــه دادســرا مراجعــه‬ ‫کــرده و شــکایت خــود را مطــرح کنیــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪:‬از بیــن مجرمین پرونده های‬ ‫واصلــه بــه ایــن یــگان ‪ 72.8‬درصــد را مــرد و‬ ‫‪ 27.2‬درصــد را خانــم هــا تشــکیل داده انــد کــه‬ ‫نوجوانــان و جوانــان در حــدود ‪ 29‬درصــد از امار‬ ‫جرائــم را بــه خــود اختصــاص داده انــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا بــا اشــاره بــه اینکــه امــکان‬ ‫ســوء اســتفاده مجرمــان و افــراد ســود جــو در‬ ‫بســتر اینســتاگرام و تلگــرام بســیار محتمــل‬ ‫اســت‪ ،‬جعــل درگاه هــای بانکــی‪ ،‬فــروش‬ ‫کاالهــای غیــر مجــاز ‪ ،‬فــروش و عــدم تحویــل‬ ‫کاال‪ ،‬فــروش کاال و تحویــل کاالی بی کیفیــت‬ ‫را از جملــه جرایــم بــه وقــوع پیوســته در ایــن‬ ‫حــوزه برشــمرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا از شــهروندان خواســت کــه‬ ‫هنــگام مراجعــه بــه ســایت های واســطه بــه‬ ‫هیــچ عنــوان تحــت تاثیــر تبلیغــات دروغیــن‬ ‫افــراد ســودجوء قــرار نگیرنــد و حتما از صحت‬ ‫و ســقم اگهــی منــدرج در ســایت اطــاع پیــدا‬ ‫و بعــد اقــدام بــه خریــد کننــد‪ .‬از پرداخــت‬ ‫هرگونــه وجهــی تحــت عنــوان بیعانــه یــا‬ ‫هزینــه نگهداشــت محصــول خــودداری‬ ‫کننــد و تــا زمانــی کــه جنــس موردنظــر خــود‬ ‫را دریافــت نکرده انــد‪ ،‬از پرداخــت وجــه کاال‬ ‫خــودداری کنند‪.‬بــرای خریــد اینترنتــی امــن از‬ ‫فروشــگاه هایی کــه ان هــا را مــی شناســند و‬ ‫یــا دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیــک هســتند‪،‬‬ ‫خریــد کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬سیســتم پرداخــت الکترونیکــی‬ ‫همــه بانکهــا از روشــهای مطمئــن رمزنــگاری‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬هنــگام پرداخــت وجــه‬ ‫دقــت کنیــد کــه در نــوار ادرس کنــار ادرس‬ ‫اینترنتــی صفحــه پرداخــت بانــک‪ ،‬عبــارت‬ ‫‪ //:https‬و دامنــه‪shaparak.ir/‎‬درج شــده‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا دربــاره ارســال پیامک هــای‬ ‫ابالغیــه الکترونیکــی (ســامانه ثنــا) بــه‬ ‫شــهروندان‪،‬بیان داشــت‪:‬یکی از ترفندهــای‬ ‫مجرمــان ســایبری هدایــت کاربــران و فریــب‬ ‫خــوردگان بــه لینک هــای جعلــی ارائــه خدمــات‬ ‫ســازمان ها و نهادهــای دولتــی و غیــر دولتــی‬ ‫بــه منظــور بهــره منــدی در راســتای اهــداف‬ ‫مغرضانــه و کالهبــرداری خــود اســت و بــه‬ ‫تازگــی بــر ســامانه ابــاغ قضائــی قــوه قضائیــه‬ ‫تحــت عنــوان ســامانه ثنــا تمرکــز کرده انــد‪.‬‬ ‫شــگرد ایــن افــراد بدیــن صــورت اســت کــه‬ ‫ابتــدا بــا ارســال پیامــی تهدیدامیــز بــرای‬ ‫طعمه هــای خــود بــا مضامیــن مختلــف‬ ‫شــامل «ثبــت شــکوائیه قضائــی علیــه شــما در‬ ‫محاکــم قضائــی‪ ،‬انتظامــی‪ ،‬امنیتــی و تهدیــد‬ ‫مبنــی بــر بازداشــت و صــدور حکــم جلــب» بــا‬ ‫هــدف ایجــاد تــرس‪ ،‬دلهــره و ترغیــب اجبــاری‬ ‫هموطنــان مبنــی بــر نصــب و یــا کلیــک بــر‬ ‫روی لینک هــای الــوده‪ ،‬زمینــه کالهبــرداری از‬ ‫هموطنــان را فراهــم می کننــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص ترفنــد کالهبــرداران گفــت‪:‬‬ ‫پــس از کلیــک کاربــران بــر روی لینک هــای‬ ‫الوده که از ســوی مجرمان ســایبری برای افراد‬ ‫ارســال می شــود زمینــه دسترســی غیرمجــاز بــه‬ ‫گوشــی تلفــن همراه فریب خــوردگان از جمله‬ ‫امــکان دسترســی مجرمان بــه صندوق پیامکی‬ ‫حاصــل شــده و از طریــق خوانــدن پیامک هــای‬ ‫ورودی بــه گوشــی تلفــن همــراه‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫برداشــت غیــر مجــاز از حســاب مالــی کاربــران‬ ‫اقــدام می کننــد حتــی مجرمــان ســایبری‬ ‫می تواننــد از طریــق ســامانه پیامــک هوشــمند‬ ‫تلفــن همــراه‪ ،‬پیامک هایــی بــا متــن مشــابه در‬ ‫راســتای ادامــه رویــه کالهبــرداری خود به ســایر‬ ‫کاربــران ارســال کننــد‪.‬‬ ‫لــذا از هموطنــان تقاضــا داریم به هیچ عنوان‬ ‫فریــب ایــن ترفندهــا را نخورنــد و همــواره اگاه‬ ‫باشــند کــه قــوه قضائیــه یــا نهادهــای انتظامــی‬ ‫و امنیتــی و حتــی ســایر ســازمان های دولتــی و‬ ‫غیردولتــی در هنــگام نیــاز بــه برقــراری ارتبــاط‬ ‫بــه هیــچ عنــوان ابالغیــات و اطالع رســانی های‬ ‫خود را از طریق پیام رســان واتســاپ و یا ســایر‬ ‫پیــام رســان ها و شــبکه های اجتماعــی و یــا‬ ‫شــماره تلفن هــای اپراتورهــای مختلــف ارســال‬ ‫نمی کننــد و اینگونــه ابالغیــات و اگاه ســازی ها‬ ‫در قالــب شــماره تلفن هــای پوششــی ماننــد‬ ‫‪ ADLE IRAN‬صــورت می پذیــرد‪.‬‬ ‫پرســا اظهارکــرد‪ :‬ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس الکترونیکــی ‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫امــاده دریافــت گزارش هــای مردمــی اســت و‬ ‫کاربــران می تواننــد اخریــن اخبــار حــوادث و‬ ‫رویدادهــای ســایبری را از ایــن ســایت دریافــت‬ ‫کننــد وشــماره تمــاس ‪ ۰۹۶۳۸۰‬بــه صــورت‬ ‫شــبانه روزی امــاده پاســخگویی بــه ســواالت‬ ‫هموطنــان در حــوزه فضــای سایبراســت‪.‬‬ ‫نجات ‪ ۲‬قاتل‬ ‫در گلستان به احترام‬ ‫امام رضا (ع) از قصاص‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫خانــواده ‪ ۲‬جــوان گلســتانی کــه فرزندانشــان‬ ‫پنــج ســال قبــل در حوادثــی جداگانــه بــه قتــل‬ ‫رســیده بودنــد‪ ،‬قاتــان را پــای چوبــه دار و بــه‬ ‫حرمــت امــام رضــا (ع) بخشــیدند‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی روز یکشــنبه در گفــت و گــو بــا‬ ‫ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬محکومــان بــه قصــاص کــه‬ ‫‪ ۲۷‬و ‪ ۲۵‬ســاله هســتند پنــج ســال قبــل در ‪۲‬‬ ‫حادثــه جداگانــه در گــرگان و بندرگــز بــه ســبب‬ ‫ناتوانــی در کنتــرل خشــم هنــگام درگیــری‬ ‫مرتکــب قتــل شــده بودنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬حکــم قصــاص ایــن افــراد در‬ ‫مرحلــه اجــرا بــود کــه پرونــده بــه شــعبه شــورای‬ ‫حــل اختــاف زنــدان گــرگان ارجــاع گردیــد‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬طــی شــش مــاه چندیــن‬ ‫نشســت بــا اولیــای دم برگــزار شــد و در اخریــن‬ ‫نشســت کــه بــا همراهــی و پــا درمیانــی خــدام‬ ‫رضــوی همــراه بــود‪ ،‬اولیــای دم بــه حرمــت امام‬ ‫مهربانــی هــا امــام رضــا (ع) از حــق شــرعی و‬ ‫قانونــی خــود گذشــتند و رضایــت دادنــد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬قاتــل در گلســتان بــه احتــرام امــام رضــا‬ ‫(ع) از قصــاص نجــات یافتنــد‬ ‫لحظــه امضــای انصــراف خانــواده یکــی از‬ ‫مقتــوالن از اعــدام قاتــل فرزنــد‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬بــا‬ ‫بخشــش ایــن دو نفــر تعــداد کســانی کــه از‬ ‫ابتــدای امســال تاکنــون بــا گذشــت اولیــای دم‬ ‫و پادرمیانــی اعضــای شــورای حــل اختــاف‪،‬‬ ‫فرصــت زندگــی دوبــاره پیــدا کــرده انــد بــه ‪۱۸‬‬ ‫نفــر رســید‪.‬‬ ‫پارســال نیــز بــا گذشــت اولیــای دم و‬ ‫پادرمیانــی ریــش ســفیدان و اعضــای شــورای‬ ‫حــل اختــاف گلســتان ‪ ۲۶‬محکــوم بــه قصــاص‬ ‫فرصــت دوبــاره زندگــی یافتنــد‪.‬‬ ‫رییــس شــورای حــل اختــاف گلســتان همواره‬ ‫تاکیــد دارد کــه اعضــای شــورا در پرونــد ه افــراد‬ ‫شــروری کــه یقیــن دارنــد ازادی او ســبب تکــرار‬ ‫شــرارت ایــن فــرد در جامعــه می شــود بــرای‬ ‫صلــح و ســازش اقــدام نمی کننــد‪ /.‬ایرنــا‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪479‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫شناسایی عامل هتک‬ ‫حیثیت و اخاذی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری عامــل تهدیــد و‬ ‫اخــاذی احــدی از شــهروندان در فضــای مجــازی خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬افــرادی کــه اقــدام بــه ایجــاد مزاحمــت و ســلب‬ ‫اســایش مــردم در فضــای مجــازی می کننــد متخلــف‬ ‫محســوب شــده و برابــر قانــون بــا ایــن افــراد برخــورد خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــی عســگری‪ ،‬گفــت‪ :‬در پــی شــکایت‬ ‫یکــی از شــهروندان مبنــی بــر اخــاذی از وی و تهدیــد بــه‬ ‫انتشــار تصاویــر خصوصــی و هتــک حیثیــت در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع در ســریع ترین‬ ‫زمــان ممکــن و به صــورت ویــژه در دســتور کار کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مســئول انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬طــی تحقیقــات‬ ‫فنــی و بررســی های انجام شــده متهــم مــورد شناســایی‬ ‫قــرار گرفــت و مامــوران ایــن پلیــس ضمــن هماهنگــی بــا‬ ‫مقــام قضائــی بــا تشــکیل اکیپــی بــه محــل موردنظــر اعــزام‬ ‫شــدند و در یــک عملیــات غافلگیرانــه متهــم را دســتگیر و‬ ‫بــه پلیــس فتــا انتقــال دادنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــی عســگری بابیــان اینکــه متهــم در‬ ‫بازجویی هــای اولیــه منکــر جــرم خــود شــد ولــی پــس از‬ ‫روب ـه رو شــدن بــا مســتندات موجــود در بازجویــی به ناچــار‬ ‫لــب بــه اعتــراف گشــود‪ ،‬افــزود‪ :‬در بررســی پرونــده‬ ‫مشــخص گردیــد متهــم ابتــدا طعمه هایــش را از میــان‬ ‫افــراد سرشــناس شناســایی کــرده و پــس از جلــب اعتمــاد‬ ‫قربانیــان بــا اخــذ فیلم هــای شــخصی و خصوصــی بــا تهدیــد‬ ‫اقــدام بــه اخــاذی از ان هــا می نمــوده اســت‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بابیــان اینکــه دفــاع از حقــوق معنــوی و‬ ‫اجتماعــی شــهروندان در فضــای مجــازی بــر عهــده پلیــس‬ ‫فتــا اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬رســیدگی بــه شــکایت های مردمــی‬ ‫پیرامــون جرائــم ســایبری هــدف اصلــی پلیــس فتــا اســت‬ ‫و کارشناســان متخصــص و متعهــد ایــن پلیــس بااقتــدار و‬ ‫جدیــت اقــدام بــه تعقیــب قضایــی و دســتگیری مجرمــان‬ ‫ســایبری خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهروندان در صــورت برخــورد بــا‬ ‫هرگونــه اســیب و مزاحمــت در فضــای مجــازی از طریــق‬ ‫مراجعــه حضــوری و یــا ســایت پلیــس فتــا بــه نشــانی‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬اقــدام بــه ارســال گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫قبل از خرید کاالهای بادوام مانند‬ ‫لوازم خانگی‪ ،‬تلفن همراه و‪،...‬به‬ ‫منظور پیشگیری از خرید کاالی‬ ‫تقلبی‪ ،‬اصالت گارانتی ان را از طریق‬ ‫سامانه ‪ irangs.ir‬بررسی نمایید‪.‬‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی ‪:‬‏‬ ‫‏‪ -1‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412003000196‬مربــوط بــه تقاضــای خانــم ارزو پاتیمــار نســبت بــه ششــدانگ عرصــه یــک ‏قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 211/50‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت ‪5‬‏هکتــار و دو هــزار متــر مربــع بــه پــاک ‪ 1139‬فرعــی از ‪ 1093‬اصلــی بخــش ‪ 4‬ثبــت‬ ‫ترکمــن بــه مالکیــت رســمی اقــای نورمحمــد ‏خــداوردی واقــع در بندرترکمــن خیابــان ســاحل ‪ 45‬‏‏‪ -2‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412003000038‬مربــوط بــه تقاضــای خانــم امــان بخــت بــاژ مبنــی بــر صــدور ســند مالکیــت ‏نســبت بــه ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 300/15‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از‬ ‫باقیمانــده ششــدانگ ‏یــک قطعــه زمیــن بــه پــاک ‪ 1140‬فرعــی از ‪ 1093‬اصلــی بخــش ‪ 4‬حــوزه ثبــت ملــک بندرترکمــن بــه مســاحت ســه هکتــار و نــه ‏هــزار متــر مربــع بــه مالکیــت رســمی اقــای قربــان کــر واقــع در انتهــای خیابــان ســاحل ‪ 45‬‏ ‏‪ -3‬پرونــده کالســه ‪ 1400114412003000011‬مربــوط بــه تقاضــای خانــم حلیمــه قرنجیــک‬ ‫مبنــی بــر صــدور ســند مالکیــت ‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 452‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت یــک ‏هکتــار بــه پــاک ‪ 1290‬فرعــی از یــک اصلــی بخــش ‪ 3‬ثبــت ترکمــن بــه بــه مالکیــت رســمی اقــای محمــد پیلتــن واقــع در ‏بندرترکمــن خیابــان شــهید ارخــی ســاحل‬ ‫‪ 10‬کوچــه وحــدت‏‪ -4‬پرونــده کالســه ‪ 1398114412003000121‬مربــوط بــه تقاضــای خانــم مرضیــه هنرمنــد بشوســقه مبنــی بــر صــدور ســند ‏مالکیــت نســبت بــه ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 34/50‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از ششــدانگ ‏عرصــه یــک قطعــه زمیــن بــه پــاک ‪ 1511‬فرعــی از ‪1093‬‬ ‫اصلــی بخــش ‪ 4‬ثبــت ترکمــن بــه مســاحت نــه هکتــار و دو هــزار متــر ‏مربــع بــه مالکیــت رســمی اقــای ای محمــد جعفــری چــوگان واقــع در بندرترکمــن جــاده اق قــا عدالــت ‪ 2‬بهارســتان ‏‏‪ -5‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412003000075‬مربــوط بــه تقاضــای خانــم امنــه خواجــه مبنــی بــر صــدور ســند مالکیــت ‏نســبت بــه ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 362/90‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن ‏بــه مســاحت ده هــزار و پانصــد متــر مربــع بــه پــاک ‪ 4366‬فرعــی از یــک اصلــی بخــش ‪ 3‬ثبــت بندرترکمــن بــه مالکیــت رســمی ‏حلیــم بــردی نیــک پــور کــر واقــع در بندرترکمــن خیابــان ســاحل ‪ 23‬اواســط خیابــان‬ ‫‏‪ -6‬پرونــده کالســه ‪ 1400114412003000057‬مربــوط بــه تقاضــای اقــای محمــد ئیلــی پــور مبنــی بــر صــدور ســند مالکیــت ‏نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 262/50‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از ششــدانگ پــاک ‪2573‬‏فرعــی از یــک اصلــی بــه مســاحت ‪ 525‬متــر مربــع بخــش ‪ 3‬ثبــت ترکمــن بــه‬ ‫مالکیــت رســمی اقــای محمــد قاندمــی واقــع در ‏بندرترکمــن خیابــان ابوعمــار ‪13‬‏ ‏‪ -7‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412003000155‬مربــوط بــه تقاضــای اقــای تــاج محمــد حــق گــو مبنــی بــر صــدور ســند ‏مالکیــت نســبت بــه ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 592/22‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از ششــدانگ‬ ‫‏عرصــه یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت ‪ 5‬هکتــار و دو هــزار متــر مربــع بــه پــاک ‪ 1139‬فرعــی از ‪ 1093‬اصلــی بخــش ‪ 4‬حــوزه ‏ثبــت ملــک بنــدر ترکمــن بــه مالکیــت رســمی اقــای نورمحمــد خــداوردی واقــع در بندرترکمــن خیابــان ســاحل ‪ 45‬‏ ‏‪ -8‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412003000185‬مربــوط بــه تقاضــای اقــای حاجــی محمــد‬ ‫مخدومــی مبنــی بــر صــدور ســند ‏مالکیــت نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت تجمیعــی ‪ 470/56‬متــر مربــع شــامل دو قطعه(قطعــه ‏اول) ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 459‬متــر مربــع قســمتی از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت ‏‏‪ 3498/30‬متــر مربــع‬ ‫بــه پــاک شــماره ‪ 826‬فرعــی از یــک اصلــی بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ملــک بنــدر ترکمــن بــه مالکیــت رســمی ‏اقــای گلــدی محمــد حاجــی عــرازی و (قطعــه دوم) ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 11/56‬متــر مربــع ‏قســمتی از باقیمانــده یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت ‪ 11/90‬متــر مربــع بــه پــاک ‪19312‬‬ ‫فرعــی از یــک اصلــی بخــش ‪ 3‬ثبــت ‏ترکمــن بــه مالکیــت رســمی خانــم اغــول بــی بــی مخدومــی واقــع در بندرترکمــن خیابــان جمهــوری ‪19‬‏هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد و امــاک بندرترکمــن بشــرح رای صــادره بــا تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اشــخاص ‏فــوق از پالکهــای منــدرج را تائیــد و بــه جهــت عــدم دسترســی‬ ‫بــه مالکیــن مقــرر شــد پــس از نشــر اگهــی ســند مالکیــت رســمی ‏صــادر و تســلیم گــردد علیهــذا بــه اســتناد مــاده ‪ 3‬قانــون فــوق مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز جهــت اطــاع مالکیــن ‏مشــاعی و ســایر صاحبــان حقــوق در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار و محلــی اگهــی مــی شــود و از اینــرو در صورتیکــه ‏اشــخاص‬ ‫ذینفــع بــه رای فــوق اعتــراض دارنــد مــی بایســت از تاریــخ انتشــار نوبــت اول بــه مــدت دو مــاه (‪ 60‬روز) اعتــراض خــود ‏را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک بندرترکمــن تســلیم و رســید اخــذ نماینــد ضمنــا معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ ‏تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت در دادگاه عمومــی بندرترکمــن‬ ‫نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ‏ثبــت اســناد و امــاک بندرترکمــن تحویــل نمایــد در صــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات اقــدام بــه صــدور ‏ســند مالکیــت خواهــد نمــود صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد ‪.‬‏ م‪.‬الــف‪ 400/251 :‬‏‪ 1‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬‬ ‫دوشــنبه ‪1400/11/18‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬چهارشــنبه ‪1400/12/4‬‏‏رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ترکمــن‬ ‫به موجــب پرونــده اجرایــی کالســه بایگانــی ‪۱۴۰۰۰۰۰۶۴‬لــه بانــک کشــاورزی شــعبه بندرگــز شــرکت بســته بندی گلســتان تــی تــی (وام گیرنــده) ومســلم دایــی (راهن)ششــدانگ عرصــه بــه پــاک ســبک شــماره ســه هــزار و چهارصــد و شــصت و نــه (‪ )۳۴۶۹‬فرعــی از یــک اصلــی واقــع در بخــش یــک‬ ‫ثبــت بندرگــز کــه ذیــل ثبــت‪ ۶۴۰۹‬جلد‪۳۶‬صفحــه ‪ ۲۹۵‬بنــام اقــای مســلم دایــی فرزنــد والفقــار شــماره شناســنامه ‪۲۸‬شــماره ملی‪۲۲۴۹۶۲۱۴۴۶:‬ثبــت ســند صــادر شــده بــا حــدودو اربعــه ‪:‬شــماال درب ودیواریســت بطــول نــه متروجهــل وچنــج ســتنتیمتر بــه خیابــان شــهید جلیلــی شــرقادیواریدیوار‬ ‫بطــول هیچــده متدوهفــاد ســانتیمتر بــه باقیمــاده پــاک نهصدونودســه فرعــی از یــک اصلــی جنویــا دیواریســت بطــول نــه متــرو پنجــاه وپنــج ســانتیمتر تصرفــی رســول خــاری جــز پــاک دوهــزار هفنصــد پنجــاه پنــج فرعــی از یــک اصــل غربــا دیواریســت بطــول هیجــده متــر ونــود ســانتیمتر بــه کوچــه‬ ‫باعــرض شــش متــر ‪.‬حقــوق ارتفاقــی نــدارد‪۲ .‬ششــدانگ اعیانــی پــاک ثبتــی شــماره دوهزاروهفصدونه(‪)۳۷.۹۹‬اصلــی واقــع دربخــش یــک ثبــت بندرگــز کــه ذیــل ثبــت‪ ۶۶۵۴‬جلــد‪ ۳۹‬صفحــه‪ ۳۱.‬بنــام اقــای مســلم دایــی فرزنــد دوافقــار شــماره شناســنامه ‪ ۲۸‬شــماره ملــی‪ ۲۲۴۹۶۲۱۴۴۶:‬ثبــت‬ ‫وســند صــادره شــده بــا حــدودو اربعــه‪ :‬شــاال درب ودیواریســت بطــول نــه متروچهــل وپنــج ســانتیمتر بــه خیابــان شــهید جاللــی شــرقادیواریدیوار بطــول هیجــده متــر هفتــاد ســانتیمتر بــه پــاک دوهزاروهفتصــدوده اصلــی جنوبــا دیواریســت بطــول متــر نــه متــر پنــج ســانتیمتر بــه تصرفــی رســولی جــز پــاک‬ ‫یکهزاروششــصدو شــانزده اصلــی غربــا دیواریســت بطــول هیجــده متــر نــود ســانتیمتر بــه کوچــه بــا عــرض شــش متــر‪ .‬حقــوق ارتفاقــی نــدارد‪ .‬تمامــت ششــدانگ عــرص اعیــان بــا مشــخصات فــدق طــی ســند رهنــی شــماره ‪ ۱۳۹۶.۱۰.۴۲۰۵۸۷‬تنظیمــی دفتــر اســناد رســمی شــماره‪۱۱۹‬بندرگز بملغ‪۴.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰‬ریــال دررهــن‬ ‫بانــک کشــاورزی شــعبه بندرگــز قــرار گرفتــه اســت ‪.‬مشــخصات مــورد وثیقه‪:‬اعیانــی بصــورت یکدســگاه ســاختمان مســکونی دوطبقه(همکــف واول)مجموعــا دوواحــد مســکونی کــه همکــف یمســاحت یکصــد متــر مربــع باقدمــت ســاخت بــاالی ‪۳۲‬ســال ســاخته شــده از مصالــح بنایــی فاقــد کالف افقــی وعمــودی مجــود اســت‬ ‫کــه مســاحت همکــف حــدود یکصــد متــر مربــع شــامل یــک واحــد مســکونی حدود‪۵۵‬متــر مربــع و مابقــی بعنــوان پارکینگــراه پلــه وطبقــه اول شــامل یــک واحــد مســکونی بمســاحت حــدود‪ ۱۲۰‬متــر مربــع بامشــخصات هالپذیرایــی وطاقهــا بــا کــف سرامیک_اشــپز خانــه وســرویس بهداشــتی ســرامیک_درب ورودی وپنجــره‬ ‫هاالمنیومــی ودرب هــای داخلــی چوبــی بارکــش تختــه ســه الیی_نمــای ســاختمان ســنگ بــا منصویــات اب وبــرق وگاز دایــر قابــل بهــره بــرداری موجــود اســت عرصــه اعیــان در تصــرف مســلم دایــی میباشــد ‪ .‬موردوثیقــه در نشــانه بندرگــز _خیابــان شــهد اســدی عــرب انقــاب‪( ۲۰‬شــهیدجلیلی) کــد پســتی ‪۴۸۷۱۷۵۴۴۱۵‬‬ ‫واقــع شــده اســت ‪.‬برابــر نامــه شــماره‪ ۱۴۰۰.۱۰.۲۶.۰۰۲.۴۴۸۲.۱۱۲۶‬بانــک کشــاورزی شــعبه بنــدر گــز مــورد مزایــده فاقــد هرگونــه بیمــه میباشــد مــورد وثیقــه توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ‪ ۱۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‬ریــال (چهــارده میلیادوپانصــد میلیــون ریــال) ارزیابــی شــده کــه بدلیــل عــدم اعتــراض از ناحیــه طرفیــن‬ ‫پرونــده ‪ .‬ارزیابــی قطعــی گردیــد پــاک فــوق از ســاعت ‪ ۹‬الــی ‪ ۱۲‬روز چهارشــنبه مورخــه‪ ۱۴۰۰.۱۲.۰۴‬درواحــد اجــرای اســناد رســمی بندرگــز از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد‪ .‬از مبلــغ‪ ۱۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‬ریــال (چهــارده میلیــاد وپانصــد میلیــون ریــال) شــروع وبــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی فروختــه مــی شــود‪ .‬الزم بــه ذکــر‬ ‫است پرداخت بدهی های مربوط به اب‪،‬برق‪،‬گاز اعم از حق انشعاب ویا حق اشتراک ومصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد به و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهداری و غیر تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است برابر ماده ‪۱۳۶‬ایین نامه اصالحی اجرا شرکت اشخاص در‬ ‫مزایــده متوطبــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی او در جلســه مزایــده اســت‪ .‬برنــده مزایــده مکلــف اســت مایــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده یــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع‬ ‫نمایــدو درصورتی کــه ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکننــد مبلــغ مذکــور قابــل واســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه وازیــز خواهــد شــد در ایــن صــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد خواهــد شــد ‪ .‬مزایــده از مبلــغ‬ ‫ارزیابــی فــوق شــروع وبــه بــاال تریــن قیمــت پیشــنهادی فروختــه مــی شــود متقاصیــان خریــد بــا پذیــرش تمــام مســئولیتهای بعــدی ان مــی تواننــد در موعــد مقــرر درجلســه حاضــر و در مزایــده شــرکت نماینــده ضمنــا طبــق مــاده ‪ ۴۰‬ائیــن نامــه اجرایــی مفــاد اســناد رســمی الزم‬ ‫اال چراهزینــه اگهــی و دســتمزد کارشــناس حــق الحفاظــه و حــق اال جــرا و حــق مزایــده نســبت به امــوال مــورد وثیقــه و ســایر هزینه هــای قانونــی بعهــده متعهــد مــی باشــد و ماننــد اصــل طلــب وصــول مــی شــود وچنانچــه مــورد مزایــده برنــده داشــته باشــد کلیــه هزینــه هــای بــه عهــده‬ ‫بســتانکار و جــزو مطالبــات وی مــی باشــد الزم بذکــر اســت بــا توجــه بــه ســوابق پرونــده وگــزارش کارشــناش پــاک فــوق هیچگونــه ســابقه ای از بیمــه نــدارد ‪ ،‬حقــوق دولتــی نقــدا وصــول خواهــد شــد هیچنیــن چنانچــه مــورد مزایــده برنــده داشــته باشــد برابــر بنــد ‪ ۶‬مــاده‪ ۱۲۱‬اییــن نامــه اجــرا بدهــی هــای مالیاتــی وعــوارض‬ ‫شــهرداری وغیــر تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده ضمنــا هزینــه حــق االجــرا وحــق مزایــده نقــدا از برنــده مزایــده اخــذ وار مبلــغ کارشناســی کســر مــی گــردد همچنیــن چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی اعــام گــردد ‪،‬مزایــده روز اداری بعــد ازتعطیلــی در همــان ســاعت‬ ‫ومــکان مقــرر برگزیــده خواهــد شــد‪ .‬تاریــخ انتشار‪(۱۴۰۰.۱۱.۱۸:‬دوشــنبه هیجــدم بهمــن مــاه یکهــزار وچهارصــد خورشــیدی) مهــدی شــاه مهــری _سرپرســت اداره اســناد وامــاک بندرگــز‬ ‫معامالت و قرار دادهای خود را در مراکز رسمی و قانونی انجام داده و به ثبت برسانید تا از‬ ‫دخل و تصرف در ان جلوگیری شود و معامله تحت حمایت های قانونی قرار گیرد ‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -479‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 07‬رجب ‪- 1443‬شماره ‪-479‬‬ ‫‪ 05‬فوریه ‪07-- 2022‬‬ ‫دو شنبه ‪ 18‬بهمن ‪05-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫چهارباغ‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فریبامسکنی‬ ‫دکتر حسن ستایش‬ ‫گویشهای منطقه بجنورد‪:‬‬ ‫علل عمده اتش سوزی در خودروها‬ ‫نشتی یا پارگی اتصاالت سوخت رسانی‬ ‫نقص فنی در سیستم سوخت رسانی‬ ‫اتصال در سیستم سیم کشی خودرو‬ ‫استعمال دخانیات در زمان رانندگی‬ ‫تصادفات نقص فنی در اتصاالت خودروهای‬ ‫دوگانه سوز ‪CNG‬و ‪ LPG‬ونشت گاز در‬ ‫نگهداری مایعات قابل اشتعال در خودرو‬ ‫(بنزین‪ ،‬الکل و ‪)....‬‬ ‫پل ارتباطی شما با‬ ‫روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫« چه کسی می تواند برای سردار‬ ‫شهید داوود شیخ بنویسد؟»‬ ‫خواســتم بــرای داوود شــیخ شــعر بســرایم ذوقــم بســته‬ ‫شــد ‪ ،‬کلمــات بــه یــاری ا َم نیامدنــد ‪ ،‬رهایَــش کــردم ‪ ،‬یــک‬ ‫بــار همــه چیــز را در شــعری بــرای داود ســروده بــودم ‪.‬‬ ‫« خواهم سرایم شعر از دیوان داوود‬ ‫من حرف ها دارم ز روح و جان داوود‬ ‫داوود یک الگوست از عشق و شجاعت‬ ‫ناب ‪ ،‬در راه والیت‬ ‫یک نوجوان ِ‬ ‫داوود یعنی جنگ ‪ ،‬یعنی شیر میدان‬ ‫ل فرمانده گردان ‪» ...‬‬ ‫داوود یعنی یک ی َ ِ‬ ‫خواســتم از دالوری هایــش بنویســم ‪ ،‬دیــدم مــن کجــا و شــهید‬ ‫داوود شــیخ کجــا ؟‬ ‫اگر بنا باشــد کســی از دالوری داود شــیخ بنویســد بســراید و بگوید‬ ‫‪ ،‬ســردار عــارف شــهید حســن قورچــی بیگــی اســت نـَـه مــن ! ســردار‬ ‫شــهید ابراهیــم جهــان بیــن بایــد لبخنــد زنــان ترانــه بــا شــکوهی از‬ ‫داود شــیخ بخوانــد نــه مــن ! و اینهــا کــه هســتند و نمــاد داوود شــیخ‬ ‫اّنــد ‪ ،‬بــرادرم ‪ ،‬عزیــز دلــم مفیــد اســماعیلی ســراجی کــه دســت در‬ ‫دســتش بــود تــا بــه دســت دشــمن بعثــی گرفتــار شــد بایــد از داوود‬ ‫شــیخ بگویــد نـَـه مــن !‬ ‫از داوود شــیخ بایــد کســی بگویــد کــه مثــل داوود بــرادر داده باشــد ‪،‬‬ ‫بنابرایــن اکبــر خنکــدار بایــد از داوود بگویــد نـَـه مــن !‬ ‫از ســردار شــهید داوود شــیخ و بــرای او بایــد ســردار محســن قربانــی‬ ‫بگویــد کــه چنگولــه‪ ،‬خُرمــال ‪ ،‬شــلمچه ‪ ،‬بانــه ‪ ،‬مــاووت و خیلــی‬ ‫جاهــای دیگــر شــانه بــه شــانه اش جنگیــد نـ ّـه مــن !‬ ‫اصال ًجای من اینجا نیست ! ! !‬ ‫ســردار شــهید داودشــیخ ‪ ،‬تنهــا یــک رزمنــده نبــود‪ ،‬داوود شــیخ‬ ‫ســلوک را در مکتــب طلبــه عــارف‬ ‫عــارف ســالِکی بــود کــه عرفــان و ُ‬ ‫شــهید واالمقــام محمدعلــی ملــک اموختــه بــود ‪ ،‬انجــا کــه بیــرون‬ ‫چــادر بــر عِمامــه اش بــه تهجّــد مــی نشســت و داوود پشــت ســرش‬ ‫بــی صــدا و ارام تمریــن می کــرد ‪.‬‬ ‫یــادم هســت خــود شــهید داود شــیخ بــه مــن گفــت ‪ («:‬ســردار‬ ‫شــهید )محمــد علــی ملــک بــه مــن مــی گفــت داود ‪ ...‬تــو نیــازی بــه‬ ‫نگاهی به وجه‬ ‫تسمیه چشمه‬ ‫شید قلی خان‬ ‫شــید قلــی خــان از قدیــم االیــام نــام چشــمه ای بــوده‬ ‫اســت کــه تــا اواخــر دهــه چهــل بــه عنــوان یــک عارضــه‬ ‫ابــی معــروف در ناحیــه شــمال غربــی جلگــه بجنــورد‬ ‫جریــان داشــت ‪ .‬حــدود ایــن چشــمه در بافــت کنونــی‬ ‫شــهر انتهــای خیابــان نــادر‪ ،‬حوالــی کتابخانــه عمومــی و‬ ‫دادســرای نظامــی اســت کــه در تقســیمات ثبتــی مشــمول‬ ‫پــاک ‪ ۱۵۳‬اصلــی از اراضــی شــاقه محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫اب ایــن چشــمه کــه توســط نهــری تــا انتهــای ضلــع‬ ‫شــمالی جلگــه ســاری و جــاری بــود تمــام مــزارع شــاقه را‬ ‫مشــروب می ســاخت؛ مرغــزار سرســبزی کــه وســعت ان‬ ‫تــا محــدوده زمین هــای علــی ابــاد و لنگــر ادامــه داشــت‪.‬‬ ‫اب ایــن چشــمه دشــتی زیبــا پــر از گلهــای زنبــق و‬ ‫الله هــای زرد و قرمــز بــرای شــهرمان بــه ارمغــان اورده‬ ‫بــود و هــر ســاله پــرواز پرنــدگان مهاجــر و غازهــای وحشــی‬ ‫برفــراز ایــن اولنــگ زار بــه چشــم مــی خــورد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه هنــوز اســتادیوم تختــی در ایــن ناحیــه ســاخته‬ ‫نشــده بــود ‪ ،‬بخشــی از ایــن اراضــی بــه عنــوان زمیــن‬ ‫چمــن طبیعــی بــرای جوانــان فوتبالیســت مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار مــی گرفــت ‪ .‬در ســال ‪ 1318‬کــه در ضلــع شــمالی‬ ‫پــادگان دبیرســتانی بــه نــام همــت تاســیس گردیــد‪ ،‬ایــن‬ ‫ســبزه زار فضــای مناســبی بــرای دانــش امــوزان شــد تــا‬ ‫در ســاعات فراغــت در انجــا بــه بــازی و تفریــح بپردازنــد‬ ‫و برخــی نیــز در هــوای ازاد پشــت دیــوار ایــن مدرســه کــه‬ ‫مشــرف بــه ایــن چشــمه و چمنــزار بــود قــدم زنــان درس‬ ‫ســنّی ازم گذشــته و‬ ‫ایــن کارهــا نــداری تــو نوجوانــی و پــاک‪ ،‬مــن ِ‬ ‫الــوده ا َم ‪ .‬تــو نیــازی بــه ایــن ســختی کشــیدن هــا نــداری»‬ ‫شــهید ملــک بــه شــهید داوود شــیخ ‪ ،‬اخــاص را ‪ ،‬تواضــع را ‪،‬‬ ‫فروتنــی را ‪ ،‬گریــز از ریــا و تظاهــر را اموختــه بــود ‪! ...‬‬ ‫خ ‪ ،‬گریــه و تضــرع را ‪ ،‬نالــه و ضجّــه بــه درگاه الهــی‬ ‫شــهید داودشــی ‬ ‫را « یــارب یــارب» و « الل ّهــم انّــی ا َســئلک‪ »...‬را از عــارف ســالک‬ ‫شــهید عزیــز حســن قورچــی بیگــی اموختــه بــود کــه در گرمــای ‪۵۰‬‬ ‫درجــه هفــت تپّــه ‪ ،‬درهــای چــادر را مــی بســت و ســر بــه ســجده‬ ‫مــی گذاشــت و در فــراق یــار ‪ ،‬در هجــران معبــود ‪ ،‬در مانــدن در ایــن‬ ‫خــاک و ‪...‬در گیــر کــردن پُشــت ســیم خــاردار نفــس و ‪ ...‬هــای هــای‬ ‫مــی گریســت ‪ ،‬ایــن ضجّــه هــا داوود را ســاخت ‪.‬‬ ‫داوود پهلوانــی را در کنــار ســردار دالور شــهید ابراهیــم‬ ‫جهانبیــن تمریــن مــی کــرد کــه در چنگولــه‪ ،‬خُرمــال ‪ ،‬شــلمچه‬ ‫‪ ،‬بانــه ‪ ،‬مــاووت و خیلــی جاهــای دیگــر پیشــاپیش گــردان‬ ‫مــی رفــت و ســینه اش ســپر بــای همقطارانــش ‪! ...‬‬ ‫شــهید ابراهیــم و شــهید داوود اســتقامت را در بلنــدای گــوالن و‬ ‫قَمیــش و گـِـردرش تمریــن کردنــد انجــا کــه شــب تــا صبــح انقــدر ار‬ ‫پــی جــی زدنــد کــه از گوششــان خــون بیــرون مــی زد ‪ ،‬در شــلمچه‬ ‫شــیمیایی شــدند چشمان شــان یــک کاســه خــون ُ‬ ‫شــد ولــی لبخنــد و‬ ‫قهقهــه مســتانه شــان قطــع نشــد ‪.‬‬ ‫چــه بگویــم و چــه بنویســم از جــوان جســور ‪ ،‬نتــرس ‪ ،‬بــی بــاک و‬ ‫متهـوّری کــه بــه قلــب دشــمن مــی زد و ســینه فرمانده گــردان عراقی‬ ‫را نشــانه مــی گرفــت و دســته دســته از انــان را کَــت و بــال بســته بــه‬ ‫عقــب مــی اورد ‪.‬‬ ‫چه بنویســم از خانواده ای که پدر ‪ ،‬معلم و اســتاد فنّی مهندســی‬ ‫دانشــکده علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬رزمنــده با چندین ســال جبهه ‪ ،‬متمک ّن‬ ‫و از خانــواده ای اســم و رســم دار ‪ ،‬فرهنگــی و اگاه و خــوش فکــر‪،‬‬ ‫بــا اســتعداد در مدیریــت فرهنگــی و انچــه خوبــان همــه داشــتند‬ ‫او بــه تنهایــی داشــت ‪ ،‬امّــا عاشــق امــام خمینــی( ره) ‪ ،‬دلباختــه‬ ‫والیــت فقیــه ‪ ،‬بصیــر و اگاه کــه در دفــاع از اســام و نظــام جمهــوری‬ ‫اســامی بــه تنهایــی یــک شــهر را هدایــت مــی کــرد ‪.‬‬ ‫از کســی مــی نویســم کــه در خانــواده اش جنــگ و جهــاد و مثــل‬ ‫نمــاز و روزه واجــب شــده بــود ‪ ،‬برادرشــهیدش محمــود در جبهــه و‬ ‫در عملیــات کربــای پنــج ‪ ،‬بــه شــهادت رســیده بــود ‪ ،‬حالیکــه شــهید‬ ‫داود شــیخ هنــوز جبهــه بــود و دلــش قــرار نمی گرفت بخاطر تشــییع‬ ‫جنــازه مطهّــر بــرادر شــهیدش بــه عقــب برگــردد تــا اینکــه بــا اِصــرار‬ ‫فرماندهــان و دوســتانش راهــی شهرســتان شــد ‪.‬‬ ‫بخواننــد‪.‬‬ ‫در ان ســوی دبیرســتان نیز مردم لباســها و فرشــهای خود‬ ‫را در چشــمه شستشــو مــی دادنــد و خــود زیــر ســایه چنــد‬ ‫درخــت بیــد کــه در بســتر برکــه ای کوچــک قــد علــم کــرده‬ ‫بــود بــه اســتراحت مــی پرداختنــد و منتظــر مــی ماندنــد‬ ‫تــا لباســها و فرشهایشــان خشــک شــود و عــده ای نیــز در‬ ‫پاییــن دســت ایــن نهــر مشــغول جمــع کــردن پونــه بودنــد‪.‬‬ ‫دورنمــای چشــمه شــید قلــی خــان و موقعیــت ان را در‬ ‫روزگاران گذشــته بیــش از ایــن مــی تــوان ترســیم کرد‪.‬امــا‬ ‫در مــورد وجــه تســمیه چشــمه شــید قلــی خــان دو نظــر‬ ‫عامیانــه ارائــه شــده اســت ‪:‬‬ ‫نظــر اول ‪ :‬تصــور بــر ایــن اســت کــه اصــل ایــن تعبیــر‬ ‫«شــط قلــی خــان» بــوده اســت ‪ .‬همــان طــور کــه مــی‬ ‫دانیــد شــط یــک کلمــه عربــی بــه معنــای رودخانــه بــزرگ‬ ‫اســت؛ ماننــد شــط العــرب و شــط فــرات و غیــره ‪ .‬ایــن واژه‬ ‫بــه دلیــل قرابــت لفظــی بــا واژه « شــید » و اینکــه واژگان‬ ‫«چشــمه» و « رودخانــه» تناســب معنایــی جزئــی بــا هــم‬ ‫دارنــد‪ ،‬ســبب شــده اســت کــه ایــن چشــمه را بــه شــط‬ ‫قلــی خــان تعبیــر کننــد‪ .‬در حالیکــه بــه گفتــه کهنســاالن و‬ ‫شــاهدان عینــی‪ ،‬اب ایــن چشــمه چنــدان بــوده اســت کــه‬ ‫مــی توانســته فقــط در نهــر کوچکــی جــاری شــده و همــان‬ ‫اراضــی شــاقه را ابیــاری نمایــد و رودخانــه یــا شــطی (بــا‬ ‫شــناختی کــه از ان داریــم) در میــان نبــوده اســت تــا بــه‬ ‫شــخصی بــه نــام قلــی خــان منتســب باشــد بلکــه چشــمه‬ ‫ای بــوده کــه شــید قلــی خــان نــام داشــته اســت‪.‬‬ ‫وانگهــی صــرف نظــر از ریشــه واژه « شــید» ‪ ،‬هویــت‬ ‫شــخص « قلــی خــان » کــه ایــن شــط بــدان موســوم‬ ‫اســت مشــخص نیســت‪.‬‬ ‫نظــر دوم حاکــی از ایــن اســت کــه ایــن ملــک متعلــق بــه‬ ‫شــهید قلــی خــان شــادلو ســردار نادرشــاه بــوده اســت ‪.‬‬ ‫شــاهد ایــن مدعــا اســناد مالکیــت موجــود در اداره ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک بجنــورد اســت کــه در مفــاد انهــا از ایــن‬ ‫چشــمه بــه نــام « شــهید قلــی خــان» یــاد شــده اســت ‪.‬‬ ‫امــا ایــن وجــه تســمیه نیــز قریــن بــه واقعیــت نیســت ‪.‬‬ ‫زیــرا در سلســله انســاب خانــدان شــادلو چنیــن اســمی‬ ‫وجــود نداشــته اســت ؛ بلکــه صــورت صحیــح ان همــان‬ ‫شــیدقلی خــان اســت کــه در شــجره نامــه شــادلوها نیــز‬ ‫بــه عنــوان فرزنــد تولــی خــان اول جایــگاه خاصــی دارد ‪.‬‬ ‫همــه مــی دانیــم کــه در نخســتین ایــام تاســیس نهــاد‬ ‫ثبــت اســناد‪ ،‬شــیوه ثبــت و ضبــط امــاک بدیــن منــوال‬ ‫بــوده اســت کــه مامــوران ثبتــی هنــگام ثبــت اســامی‬ ‫اماکــن جغرافیایــی وقتــی بــا نــام نامانوســی روبــرو‬ ‫شــهید داوود شــیخ از جملــه اشــخاصی بــود کــه دیگــران را راحت به‬ ‫خــودش جــذب مــی کــرد ‪ ،‬فرقــی نداشــت چــه فرقــه ای ‪ ،‬چــه تیپــی‬ ‫و چه ســن و ســالی باشــد ‪.‬‬ ‫باهــم محضــر روحانــی محــل ‪ ،‬روحانــی مجاهــد مرحــوم ســید‬ ‫حســین میــر جمــال الدیــن رفتیــم چنــان بــا صالبــت و قــوی صحبــت‬ ‫کــرد کــه « اقــا » را متقاعــد کــرد‪ ،‬قُل ّکــی بــه ســتون مســجد ببنــدد و‬ ‫بــرای رزمنــدگان اعزامــی از محلــه علــی ابــاد کتــول‪ ،‬کــه بــا تــاش‬ ‫خــود ِ شــهید داوود امــاده اعــزام بــه جبهــه شــده بودنــد کمــک جمــع‬ ‫کنــد ‪.‬‬ ‫قلکــی کــه هنــوز بیــادگار و بــه امانــت دســت مــادر بزرگــوارش‬ ‫محفــوظ اســت‪ .‬هرکــه نــام داود شــیخ را شــنیده بــود بــرای‬ ‫ایــن اعــزام امــاده شــد و هرکــه هرچــه داشــت در قُلّــک‬ ‫ریخــت تــا هزینــه ســفر مجاهــدان راه خــدا باشــد ‪ .‬و چــه‬ ‫قُلّــک بــا برکتــی ‪ ،‬کــه دو مینــی بــوس رزمنــده را تــا هفــت تپّــه‬ ‫خورانــد و پوشــاند و نوشــاند و هنــوز از برکاتــش مانــده بــود ‪...‬‬ ‫شــهید داود شــیخ اهــل ورزش بــود فوتبالیســت عالــی یــه‬ ‫پرسپولیســی بیســت ‪ ،‬در نوجوانــی تــا ســطح باشــگاه پرســپولیس‬ ‫در شهرســتان علی ابادکتــول فوتبــال بــازی کــرد و جســمی ورزیــده‬ ‫و ســالم داشــت ‪.‬‬ ‫انــدام زیبــا ‪ ،‬تراشــیده و متناســبش چشــم نــواز بــود ‪ ،‬در زمیــن‬ ‫فوتبــال خاکــی پُشــت گــردان چنــان فوتبالــی راه انداختــه بــود کــه «‬ ‫بیــا و ببیــن» بعــد از ظهــر های گردان حمزه سیدالشــهداء (ع) شــانه‬ ‫بــه شــانه اســتادیوم ازادی مــی زد و شــهید داوود شــیخ کــه بــا ان‬ ‫بــازی دلنــوازش چشــم هــا را خیــره مــی کــرد ‪.‬‬ ‫شــناگر ماهــری بــود و انــواع و اقســام روش هــای شــناگری را بلــد‬ ‫بــود در ســرمای پاییــز ابوفلفــل و نهــر علقمــه ارونــد کنــار ‪ ،‬مــی‬ ‫دیدمــش کــه بــرای امادگــی عملیــات ابــی خاکــی امــاده مــی شــد و‬ ‫انگونــه در ان اب ســرد تَــن بــه اب مــی زد واقعــا ًاز دیــدن شــنای‬ ‫ماهرانــه اش ســیر نمــی شــدی ‪!...‬‬ ‫دارم از شــهید عزیــز ســردار شــجاع داوود شــیخ مــی نویســم از‬ ‫کســی کــه همــه چیــزش بــرای رضــای خــدا بــود ‪ ،‬هیــچ کاری را بــرای‬ ‫خودنمایــی و تظاهــر نمــی کــرد ‪ ،‬از چندیــن بــار مجــروح شــدنش کــه‬ ‫فقــط چنــد نفــر خبرداشــتند ‪.‬‬ ‫از نمــاز ‪ ،‬عبــادت ‪ ،‬ســیر و ســلوک و تهجّــدش کــه دور از چشــم‬ ‫همقطارانــش انجــام مــی شــد ‪ .‬از برخوردهــای مالطفــت امیــزش بــا‬ ‫نیروهــا کــه دلربایــی مــی کــرد حتــی از کســانی کــه شــاید امثــال مــن‬ ‫فکــر مــی کردیــم ‪ « :‬اینهــا بــدرد جبهــه و جنــگ نمــی خورنــد‪» !!!...‬‬ ‫می شــدند ســعی مــی کردنــد ان را از نظــر لفظــی و‬ ‫معنایــی بــا ســاختار زبــان فارســی متناســب ســازند و یــا‬ ‫ان را طبــق انچــه از نظــر خودشــان معنــادار مــی نمــود‬ ‫تحریــف و تعدیــل نماینــد‪ .‬در مــورد شــیدقلی خــان هــم‬ ‫ضابــط یــا ثبّــات امــاک هنــگام روبــرو شــدن بــا کلمــه‬ ‫« شــید» تصــور نمــوده کــه اصــل ان « شــهید» بــوده‬ ‫اســت و مــردم عــوام ان را بــه صــورت « شــید » تلفــظ‬ ‫کــرده انــد و او هــم بــه زعــم خــود شــکل صحیــح ان را‬ ‫ثبــت کــرده اســت! بــه همیــن دلیــل ‪ ،‬ایــن چشــمه بــه نــام‬ ‫شــهید قلــی خــان در اســناد رســمی دولــت مضبــوط اســت‪.‬‬ ‫امــا کتــب تاریخــی ماننــد عالــم ارای نــادری در ایــن زمینــه‬ ‫گواهــی بــر نــام « شــید قلــی » خــان مــی دهــد ‪ .‬از بــاب‬ ‫نمونــه‪ ،‬در کتــاب ایلهــا و طایفــه هــای عشــایری خراســان‬ ‫امــده اســت ‪ :‬شــید قلــی ســلطان شــادلو از ســرداران کـُـرد‬ ‫در فتوحــات نادرشــاه بــود‪(.‬ص ‪ ) ۱۲۲‬کــه همــراه بــا ایــل‬ ‫شــادلو بعــد از مقابلــه بــا ازبــکان در مــرز بیــن ایــران و‬ ‫ترکســتان و خــوارزم‪ ،‬بــرای بــه دســت اوردن مراتــع و‬ ‫مناطــق مســکونی مرغوبتــر بــه منطقــه شــمال خراســان‬ ‫از جملــه شــیروان‪ ،‬بجنــورد و اســفراین کــه مســکن‬ ‫گرایلی هــا بــود امدنــد و انهــا را از ایــن منطقــه راندنــد‪.‬‬ ‫چشــمه شــید قلــی خــان و اراضــی تحــت پوشــش ان در‬ ‫بجنــورد از مراتــع سرســبزی بــود کــه شــیدقلی خــان بــرای‬ ‫ایلخی هــای خــود انتخــاب کــرد‪.‬‬ ‫اگرچــه « شــید» یــک لفــظ کــردی بــه معنــای عاشــق و‬ ‫دیوانــه اســت و در زبــان فارســی بــه معنــای روشــنایی و نــور‬ ‫ریشــه در فارســی میانــه و اوســتا دارد ؛ ولــی هیــچ یــک از‬ ‫ایــن دو ربطــی بــه خانــدان شــادلو نــدارد‪ .‬شــید و شــادلو و‬ ‫شــادیلو مشــتقاتی هســتند کــه از واژه « شــادی » اخــذ‬ ‫شــده انــد کــه جــد اکــراد طایفــه شــدادیان بــود ‪.‬‬ ‫رئیــس ایــن طایفــه بــه نــام محمدبــن شــداد ( شــاد داد)‬ ‫کـُـرد حکومــت شــدادی را در اواســط قــرن چهــارم هجــری‬ ‫در گنجــه تاســیس کــرد ‪(.‬تاریــخ جامــع ایــران ‪ ،‬ج ‪ 8‬صــص‬ ‫‪ 313‬و ‪ )354‬و ایــل شــادلو یــا شــادیلو در کردســتان از‬ ‫همیــن طایفــه بودنــد کــه شــاه عبــاس اول بــرای جلوگیــری‬ ‫از ترکتــازی ازبکهــا بــه همــراه ایــات دیگــر از انجــا کــوچ‬ ‫داده و در حوالــی خراســان ســاکن نمــود‪ .‬برخــی از بــزرگان‬ ‫ایــن ایــل بعدهــا در زمــره ســپاهیان برجســته نــادر در‬ ‫امدنــد و شــید قلــی ســلطان شــادلو کــه همــان شــید قلــی‬ ‫خــان در سلســله انســاب شادلوهاســت لقبــی اســت کــه‬ ‫نادرشــاه بــه ایــن ســردار داده اســت‪.‬‬ ‫تــا ایــن جمــات را از مــن شــنید عصبانــی به من تَشَ ــر زد که ‪ «:‬شــب‬ ‫عملیــات نشــان َت خواهــم داد کــه همیــن هــا کــه بیــرون گــردان بــرای‬ ‫خودشــان جــای اســتراحت ســاخته اَنــد ‪ ،‬همین هــا کــه خیلــی اهــل‬ ‫هــم صدایــی بــا دیگــران نیســتند ‪ ،‬همیــن هایــی کــه تــو فکــر مــی‬ ‫کنــی بــدرد نمــی خورنــد چــکار خواهنــد کــرد » و شــب عملیــات نصــر‬ ‫چهــار وقتــی عزیــز دلــم ازاده دالور دکتــر مفیــد اســماعیلی ســراجی‬ ‫به شــهید عباســعلی شــکی گفت‪ «:‬اون دوشــکاچی رو بِکِش پایین‬ ‫و از کار بنــداز » در چشــم بهــم زدنــی کلکــش را کنــد ‪ ،‬بــرادر عزیــز‬ ‫جانبــازم فیــض اللــه شــکی پایَــش از زانــو قطــع شــد ولــی هنــوز مثــل‬ ‫شــیر غــرّان فریــاد مــی زد و مــی جنگیــد ‪.‬‬ ‫در تمــام عمــرم و حضــور دو ســاله ام درجبهــه بــه شــجاعت و‬ ‫دلیــری ایــن جــوان هرگــز ندیــدم ‪ .‬مــردی کــه بــه تنهایــی بــرای‬ ‫گرفتــن یــک گروهــان عراقــی رفــت و همــه را کَــت بســته اورد‬ ‫یکــی از همســنگرانش در دلنوشــته ای پـُـر از احســاس بــرای شــهید‬ ‫داودشــیخ نوشــته ‪ ( :‬یکدفــه دیــدم یکــی بــا زبــون مازندرانــی میگــه ‪:‬‬ ‫هسی؟!ســرم رو اوردم بیــرون دیــدم یــک نفــر‬ ‫ای بـ ِـرار تـِـه دِگــه کــی ّ‬ ‫مســلح؛ حــدود ‪ ۲۰‬تــا عراقــی اســیر رو داره میــاره‪!!!!...‬‬ ‫داد زدم اتابکــی (فرمانــده توپخانــه م گفــت ‪« :‬ا َی جانتــه بگــردِم‪...‬‬ ‫هســتِمِه ! »‬ ‫مِن داوود شــیخ َ‬ ‫داوود‪ ،‬رزمنــده شــجاع و یکــی از ارکان اصلــی گــردان‬ ‫حمــزه بــود کــه مــن خیلــی دوســتش داشــتم‪...‬؛ او بچــه‬ ‫علــی ابــاد کتــول بــود‪...‬؛ صــداش زدم داوودجــان تویــی؟؟‬ ‫پس از محسن اینا چه خبر؟‬ ‫گفــت‪« :‬اقــا بهــزاد ‪ ۱۵ ،‬تــا شــهید دادیــم؛ محســن شــان هــم‬ ‫ســه‪ ،‬ابراهیــم جهــان بیــن تیــر بَخــوردِه و ســخت‬ ‫حالشــون خــوب ه ِّ‬ ‫مجــروح بئیــه ؛ فقــط حســن قورچــی بیگــی؛ جــال عالءالدینــی؛‬ ‫ســیامک طبــری‪ ،‬رضــا حــق شــناس؛ فردیــن جهانــدار و چنــد نفــر‬ ‫دیگــه هــم شــهید بئینِــه‪ -».‬داوودجــان پــس تــو چــرا پابرهنــه ای‬ ‫عزیــزم؟ گفــت ‪«:‬کفشــهامو دادم بــه ایــن اســیره که موهــاش بوره‪،‬‬ ‫همَــش داره گریــه می کنــه‪».‬‬ ‫خیلــی بچــه س ‪َ ،‬‬ ‫گفتــم ‪« :‬خــوب داوود جــان مــن رفتــم پیــش محســن ‪،‬از کــدوم‬ ‫مســیر بــاس بــرم؟؟»‬ ‫داوود گفت ‪« :‬به خداوندی خدا تا اینجا هم با خواهش و تمنّای‬ ‫محسن اوردمشون و اِلّ من بچه ها روهیچ وقت تنها نمی ذاشتم‪»..‬‬ ‫سرشــو انداخت پایین و به ســمت خط برگشــت‪.‬صدا زدم ‪« :‬داوود‪،‬‬ ‫داوود ‪،‬برگــرد ‪ ،‬اخــه مــن فقــط ‪ ۲۰‬تا تیــر دارم‪»،‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!