روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 478 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 478

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 478

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 478

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه ‪ 17‬بهمن ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 06-‬فوریه ‪ /04 -2022/‬رجب ‪ -1443/‬شماره‪478‬‬ ‫نمره مطلوب‬ ‫درعدالتنگرفتیم‬ ‫ساختاینستاگرامجعلی‬ ‫با انگیزه انتقام جویی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫بزرگترین حمله ‪DDoS‬‬ ‫با سرعت ‪3.47‬‬ ‫ترابیت در ثانیه‬ ‫‪7‬‬ ‫احداث سایت پشتیبان‬ ‫پرورش ماهی‬ ‫در سواحل استان‬ ‫‪4‬‬ ‫سهم گلستان در پویش‬ ‫ایران سرسبز بیش از دو‬ ‫میلیون نهال است‬ ‫‪5‬‬ ‫عوامل استرس زا در خانه؛‬ ‫‪ ۱۲‬توصیه برای کاهش‬ ‫استرس‬ ‫‪6‬‬ ‫افت کش های‬ ‫تقلبی بالی جان کشاورزان‬ ‫موضــوع ســموم بــی کیفیــت و افــت کــش هــای نامرغــوب ایــن روزهــا زیــاد مطــرح مــی شــود امــری‬ ‫کــه باعــث تــا برخــی کاالهــای صادراتــی کشــورمان برگشــت خــورده و مــورد قبــول کشــورهای هــدف قــرار‬ ‫نگیــرد‪ .‬امــا اســتاندارد نبــودن ســموم وارداتــی و شــرکت هــای تولیــد کننــده داخلــی مســاله ای اســت کــه‬ ‫موافقــان و مخالفــان زیــادی دارد‪...‬‬ ‫پرنده ای که به دیار دیگررفت‪ ،‬برنمیگردد‬ ‫زندگی در غربت‪ ،‬تمنای رفتن‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫‪#‬مهاجرت‬ ‫‪#‬فرار مغزها‬ ‫‪#‬مهاجرت نخبگان‬ ‫ســرویس اجتماعــی ‪-‬هــرگاه خبــر از مهاجــرت‬ ‫یکــی از هموطــن هایــم را میشــنوم انــکار تکــه ای‬ ‫از وجــود خــودم از ایــن خــاک کنــده می شــود و چــه‬ ‫درد اور اســت توانایی رشــد و شــکوفایی در کشــور‬ ‫خــود را داشــته باشــی امــا بــه دلیــل نداشــتن بنــد‬ ‫محتــرم ( پ) بایــد ســختی مهاجــرت را بــه جــان‬ ‫بخــری تــا اینــده خــود را رقــم بزنــی‪.‬‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب چنــدی پیــش در دیــدار‬ ‫نخبــگان جــوان و اســتعدادهای برتــر علمــی بــه‬ ‫موضــوع «مهاجــرت نخبگان» اشــاره کردند و تاکید‬ ‫کردنــد‪« :‬امــروز در کشــور جوانــان نخبــه می تواننــد‬ ‫رشــد و پیشــرفت کننــد ولــی همچنانکــه قبــا ًهــم‬ ‫گفته ایــم تمایــل یــک نخبــه بــرای مهاجــرت بــه‬ ‫کشــوری دیگــر بــا ایــن نــگاه و توجــه کــه بدهــکار‬ ‫کشــور اســت و پــس از تحصیــل بازخواهــد گشــت‪،‬‬ ‫مانعــی نــدارد‪.‬‬ ‫امــا مهاجرفرســتی و اینکــه عناصــری در بعضــی‬ ‫دانشــگاه ها‪ ،‬جــوان نخبــه را از اینــده مایــوس‪،‬‬ ‫و او را بــه تــرک میهــن تشــویق می کننــد‪ ،‬صریحــا ً‬ ‫خیانت به کشــور و دشــمنی با ان اســت و دوســتی‬ ‫بــا ان جــوان هــم نیســت‪».‬‬ ‫چنــدی پیــش یکــی از مســئولین خطــاب بــه‬ ‫برگزیــده ه هــای و مــدال اوران علمــی گفت‪:‬همــه‬ ‫شــما در معــرض خطــر وسوســه دشــمن بــرای‬ ‫تــرک کشــور هســتید‪،‬فضای مجــازی و رســانه هــا‬ ‫بــر روی دزدیدننســل جــوان از ایــن کشــور و ایــن‬ ‫انقــاب متمرکــز شــده اســت و شــما بایــد در ایــن‬ ‫راســتاتصمیم بگیریــد‪.‬‬ ‫بــه نطــر تــا ایــن حــد دور بــودن از واقعیــت هــای‬ ‫موجــود و ملمــوس در جامعــه عجیــب اســت‪.‬واقعا‬ ‫اقــای مســئول شــرایط جامعــه و جوانــان را نمیبینــد‬ ‫کــه جوانــان چگونــه الی چــرخ دنــده هــای پارتــی‬ ‫بازی ســفارش های فامیلی و قبیله ای نابود شــده‬ ‫انــدو هیــچ اینــده ای بــرای خودشــان متصــور باشــند‬ ‫حقیقتــا شــما کارگــران و کولبــران و مــردم کوچــه‬ ‫بــازار را نمیبینیــد کــه چــه حــال و روزی دارنــد؟‬ ‫بهتــر اســت بــه جــای فرافکنــی و انداختــن تقصیــر‬ ‫گردن رسانه و فضای مجازی و این و ان مسئولیت‬ ‫پذیــر باشــیم و فکــر ســاختن و اصــاح امــور باشــید‬ ‫مردمــان در جهــان‬ ‫ایرانیــان ســومین‬ ‫هســتند کــه بــه دبنــال مهاجــرت هســتند‬ ‫طبق امار صندوق بین الملی پول هم اکنون بیش‬ ‫از ‪ 250‬هــزار مهنــدس و پزشــک ایرانــی در امریــکا‬ ‫هســتند طبــق امــار رســمی اداره گذرنامــه در ســال‬ ‫‪ 87‬روزانــه ‪ 15‬کارشناســی ارشــد ‪ 4،‬دکتــرا و ســاالنه‬ ‫‪ 5475‬نفــر لیســانس از کشــور مهاجــرت کردنــد‬ ‫به نظر علت چیست؟‬ ‫نخبــگان علمــی بــه دنبــال فضــای ارام و بــا ثبــات‬ ‫بــرای کارهــای خودشــان هســتند‪.‬‬ ‫در درجــه اول بایــد ببینیــم در نــگاه‬ ‫مســئولین و مدیــران چقــدر بــاور‬ ‫بــه توانایــی نخبــگان وجــود دارد‪ .‬ایــا‬ ‫بــدون شــواف و نمایــش بــاور داریــم‬ ‫کــه مــی توانیــم مشــکالت کشــور را‬ ‫در داخــل حــل کنیــم؟ ایــا نخبــگان‬ ‫را پیشــقراوالن و افســران حــل‬ ‫مشــکالت می دانیــم؟ مقــام معظــم‬ ‫رهبــری بارهــا فرمودنــد مشــکلی‬ ‫نیســت کــه اگــر ان را بــه جوان هــا‬ ‫و دانشــگاه هــا ارجــاع دهیــم از حــل‬ ‫ان عاجــز باشــند‪ .‬ایــا ایــن ادراک در‬ ‫تمامــی مدیــران مــا وجــود دارد؟ ایــا نخبــگان در‬ ‫مواجهــه بــا مدیــران ارشــد و میانــی ایــن حــس را‬ ‫دارنــد کــه انهــا حــل مشــکل را در دســت نخبــگان‬ ‫می داننــد؟‬ ‫بایــد بــرای نخبــگان علمــی ارامــش ایجــاد کنیــم‬ ‫و ثبــات را در فضاهــای علمــی‪ ،‬دانشــگاهی و‬ ‫تحقیقاتــی مهیــا کنیــم‪ .‬بایــد باورمنــدی و ادراک‬ ‫اینکــه نخبــگان علمــی پیشــران پیشــرفت و توســعه‬ ‫کشــور هســتند را در مدیــران تقویــت کنیــم‪.‬‬ ‫ان وقــت خواهیــد دیــد کــه تعــداد نخبگانــی‬ ‫کــه بــه هــر دلیــل می خواهنــد کشــور را تــرک‬ ‫کننــد بســیار کاهــش پیــدا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫یکــی از علــل وجــود بی عدالتــی اســت‪ ،‬وقتــی‬ ‫نخبــه ای می بینــد در شــرایطی کار می کنــد کــه‬ ‫افــرادی بــا اســتعداد کمتــر یــا هــم اســتعداد او‬ ‫کاری را بــا حقــوق بیشــتری انجــام می دهــد‪ ،‬حالــت‬ ‫بی عدالتــی بــه انهــا دســت می دهــد کــه فشــار‬ ‫زیــادی بــه انهــا مــی اورد و ایــن زمینه مهاجرت شــان‬ ‫را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫گرفتــن مالیــات از نخبگانــی کــه بــه خــارج از کشــور‬ ‫مهاجــرت مــی کننــد نیــز از تریبــون هــای رســمی‬ ‫رســانه ای مطــرح شــد کــه بــه نظــر مــی رســد نتوانــد‬ ‫بــرای حــل ایــن مشــکل کمکــی کنــد بلکــه بیشــتر به‬ ‫تهدیــدی شــبیه اســت ‪.‬‬ ‫بــه جــای اینکــه بــرای مهاجرت مانع تراشــی کنیم‬ ‫بایــد انچــه باعــث مهاجــرت مــی شــود را از میــان‬ ‫برداریــم‪ .‬در واقــع بایــد برعکــس عمــل کنیــم‪.‬‬ ‫بــه جــای اینکــه بگوییــم کســی کــه می خواهــد‬ ‫مهاجــرت کنــد بایــد مالیــات بدهــد بایــد ببینیــم‬ ‫چــرا دارنــد مهاجــرت می کننــد و ایــن مشــکالت را‬ ‫از میــان برداریــم‪ .‬پــس ایــن روش هــا خیلــی گــره‬ ‫گشــا نیســت‪.‬‬ ‫ضعــف داخلــی و هجمــه بیگانــگان؛ از عوامــل‬ ‫مهاجــرت نخبــگان ضعــف داخلــی و هجمــه‬ ‫بیگانــگان از عوامــل اصلــی مهاجــرت نخبــگان‬ ‫از کشــور اســت‪ .‬برخــی از اســاتید دانشــگاه‪،‬‬ ‫دانشــجویان خــود را تشــویق بــه خــروج از کشــور‬ ‫می کننــد کــه جــای تاســف دارد‪ .‬جریانــات نفــوذی‬ ‫ســعی می کننــد جــوان نخبــه ایرانــی را بــه مهاجــرت‬ ‫تشــویق کننــد کــه نبایــد اجــازه ایــن امــر را بدهیــم‪.‬‬ ‫متاســفانه در مــاه هــای اخیــر شــاهد مهاجــرت‬ ‫عــده ای کثیــری از جامعــه پرســتاری بــوده ایــم‬ ‫از زمــان اغــاز شــیوع ویروس کرونا در کشــور های‬ ‫اروپایــی بــه دلیــل کمبــود نیــروی متخصــص‬ ‫در بیمارســتان هــای کشــور هــای اروپایــی‬ ‫شــرایط بــرای ورود پرســتاران کشــور هــا فراهــم‬ ‫شــد بطوریکــه شــرط نمــره زبــان بــرای پذیــرش‬ ‫برداشــته شــد و پرســتاران بــه راحتــی جــذب ایــن‬ ‫کشــور هــا می شــوند‪.‬‬ ‫عــدم دریافــت بــه موقــع و دقیــق پــاداش کرونــا‪،‬‬ ‫بــی تدبیــری در زمینــه حفــظ منابــع انســانی‬ ‫و عــدم جــذب نیــرو هــای ‪ 89‬روزه از اصلــی‬ ‫تریــن دالیــل مهاجــرت پرســتاران ایرانــی اســت‬ ‫ناامیــدی از اصــاح امــور کشــور‪ ،‬ســطح درامــد و‬ ‫نامتناســب بــودن ان بــا هزینــه هــا و نظــم و قانــون‬ ‫مــداری ‪،‬از دیگــر دالیــل افزایــش مهاجــرت نخبــگان‬ ‫و دانشــجویان اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫فــرار مغــز هــا یکــی از نقــص هــای کشــور‬ ‫اســت بایــد اصــاح ســاختار صــورت گیــرد‬ ‫شــعار جــوان گرایــی و بیانیــه گام دوم انقــاب‬ ‫رهبرمــان بــه عمــل نیــاز دارد‪ .‬در ســه ســال گذشــته‬ ‫‪4‬هــزار پزشــک و ‪ 300‬هــزار نفــر بــا مــدرک فــوق‬ ‫لیســانس و دکتــرا از کشــور رفتــه انــد‪.‬‬ ‫کشــور هــای هرچنــد متجــاوز و ظالــم باشــندولی‬ ‫بــرای جــذب گردشــگر‪ ،‬ســرمایه ‪ ،‬ســرمایه گــذار‬ ‫و پذیــرش مهاجــرت از خــود چهــره ی خوبــی‬ ‫بــه نمایــش میگذارنــد و از قبــل ان ســود و رفــاه‬ ‫شــهروندان خــود میخرنــد شــاید روزی مــا هــم بایــد‬ ‫در بعضــی قوانیــن نگرش هــا و تصمیمــات تجدیــد‬ ‫نطــر اساســی کنیــم‪.‬‬ ‫ایــران وطــن ماســت کاش مســئولینی کــه در‬ ‫امــور دخالــت دارنــد تــاش کننــد تــا جوانــان مــا‬ ‫بتواننــد اینــده خــود را در کشــور خــود بســازند‪.‬‬ ‫کاش تــاش میکردنــد تــا جوانــان اینــده خــود را‬ ‫در کشــور خــود تصــور کننــد و بــرای ابادنــی ایــران‬ ‫تــاش کننــد تــا بــه فکــر رفتــن از ایــران باشــند‬ ‫کاش در اصــاح زیرســاخت هــا تالشــی دوچنــدان‬ ‫شــود تــا امیــد مجــدد بــه دل هــای نخبــگان‬ ‫دانشــجویان و جوانــان مــا بازگــردد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت ‪ -‬قلم سید مهدی جلیلی‪:‬‬ ‫همایش هنر انقالب اسالمی‬ ‫بــه گفتــۀ پژوهشــگران و مورخــان‪ ،‬انقــاب اســامی ایــران‪ ،‬بزرگ تریــن و مهم تریــن رویــداد تاریــخ‬ ‫معاصــر اســت‪.‬‏‬ ‫انقالبــی اســت متکــی بــر دیــن‪ ،‬خواســت مــردم‪ ،‬رهبــری حضــرت امــام خمینــی (ره) و یــاری خداونــد قــادر‬ ‫متعــال‪ .‬ایــن‏چهــار عنصــر‪ ،‬در کنــار یکدیگــر قادرنــد هــر ناممکنــی را ممکــن کننــد و انقــاب اســامی بــا‬ ‫گذشــتن از گردنه هــای‏خطیــر در ایــن چهــل و ســه ســال ایــن حقیقــت را در عمــل نشــان داد و درس امــوز‬ ‫جهانیــان شــد‏‪.‬‬ ‫انقــاب اســامی ایــران‪ ،‬انقالبــی ایدئولوژیــک اســت‪ ،‬حرکــت عظیــم و خواســتی میلیونــی کــه از ســر‬ ‫گرســنگی مــادی‏نبــود بلکــه تشــنگی فرهنگــی مســبب و انگیــزه ان بــود‪ .‬از ای ـن رو بــا زنــده کــردن دوبــاره‬ ‫اســام و اوردن ان در متن‏جامعه‪ ،‬اندیشـه ها و ارزش های متعالی کمرنگ شــده یا به فراموشــی ســپرده‬ ‫را از نــو زنــده کــرد و فرهنگــی جدیــد را‏بــر جهــان حاکــم کــرد‪ .‬فرهنگــی کــه عدالتخواهــی‪ ،‬ظلم ســتیزی‪،‬‬ ‫انسان دوســتی‪ ،‬صلــح‪ ،‬دفــاع از مظلــوم‪ ،‬مبــارزه بــا ظالــم‪،‬‏پایــداری‪ ،‬بیــداری‪ ،‬ایثــار‪ ،‬کمــک بــه محرومــان و‬ ‫مســتضعفان‪ ،‬انتظــار و ‪ ...‬کــه مجموعــه وســیعی از باورهــا و اعتقــادات‏بــود را بــه افــکار عمومــی جامعــه‬ ‫امــروز جهــان رســوخ داد‪ .‬امیدهــای زیــادی در سراســر جهــان در دل ازادی خواهــان و‏حق طلبــان زنــده شــد‏‪.‬‬ ‫هنرمنــدان نیــز هــم بــه عنــوان بخشــی از ایــن جامعــه و ملــت بــزرگ تحــت تاثیــر قــرار گرفتنــد و هــم بــرای‬ ‫فرم هــای هنــری‏خــود محتواهــای تــازه و مختلــف و جــذاب و فاخــر و انســانی ـ الهــی یافتنــد‏‪.‬‬ ‫هنــر‪ ،‬ترکیبــی از فــرم و محتواســت و ایــن دو دو بایــد در کمــال و جمــال ارائــه شــود تــا دلنشــین و مانــدگار‬ ‫شــود‪ .‬هــر کــدام‏بــی دیگــری‪ ،‬کـم ارج و کــم ارتفــاع می شــود و نمی توانــد در دل هــا نفــوذ کنــد تــا از دل هــا‬ ‫بــه اذهــان رود و از انجــا در‏رفتــار انســان تغییــر ایجــاد کنــد‏‪.‬‬ ‫انقــاب اســامی‪ ،‬بــا فرهنــگ غنــی خــود‪ ،‬یکبــاره انچنــان محتواهایــی در اختیــار هنرمنــدان قــرار داد و بــا‬ ‫فراگیــری ان در‏نــزد مــردم‪ ،‬مخاطبــان بســیاری را نیــز بــرای ایــن هنــر دســت و پــا کــرد‪ .‬هنــر و هنرمنــد و‬ ‫مخاطــب‪ ،‬ارتباطــی محکــم یافتنــد و‏از ایــن رهگــذر‪ ،‬هــم هنرمنــدان بســیاری بــه ظهــور رســیدند و هــم اثــار‬ ‫بســیاری خلــق شــد کــه در صفحــات زریــن هنــر‏انقــاب مانــدگار گردیــد‏‪.‬‬ ‫نقاشــی‪ ،‬عکــس‪ ،‬نمایــش‪ ،‬ســینما‪ ،‬موســیقی‪ ،‬شــعر و داســتان و پیکــره و خوشنویســی و در کل هنــر و‬ ‫ادبیــات مــا در همــه‏شــاخه ها‪ ،‬صاحــب هنرمندانــی طــراز اول شــد و بدیــن ترتیــب بــه ســرعت مکتــب بــزرگ‬ ‫هنــر انقــاب اســامی شــکل‏گرفــت‏‪.‬‬ ‫هنرمنــدان و نویســندگان و شــاعران بســیاری بــا انقــاب اســامی بــه ظهــور رســیدند و رســوالن پیــام ایــن‬ ‫انقــاب شــدند‏‪.‬‬ ‫در هنــر انقــاب اســامی‪ ،‬تهذیــب نفــس هنرمنــد بــرای افرینــش هنــری‪ ،‬اصلــی ضــروری و ارزشــمند‬ ‫اســت‪ .‬همــان کــه‏ارســطو نیــز بــا عنــوان «کاتارســیس» از ان نــام می بــرد‪ .‬اثری کــه افریده چنین هنرمندی‬ ‫باشــد‪ ،‬اثــری خالــص و خالــی از‏مــن و هنــری نــاب اســت و ایــن اثــر می توانــد حرکــت ایجــاد کنــد و دلهــا را‬ ‫بــه ســوی معنــا و معنویــت ببــرد‏‪.‬‬ ‫اثــر هنرمنــد انقــاب‪ ،‬بی ریشــه نیســت‪ ،‬ریشــه های عمیــق ان همــان اصــول اســام و ارزش هــا و‬ ‫معنویــت اســت‪ ،‬از همیــن‏روســت کــه اثــارش‪ ،‬ســطی نیســت و افقــش محــدود نیســت‪ .‬بــه باورهــای‬ ‫مســتحکم و ریش ـه دار و عمیــق و چشــمه های‏جوشــانی متصــل اســت و از ان زالل معنــا را دریافــت‬ ‫می کنــد‪ .‬پــس هنــر انقــاب‪ ،‬بــا ایسـم های مختلــف کــه از پــی هــم‏می اینــد و بــا امــدن هــر کــدام قبلــی‬ ‫مـی رود و کمرنــگ می شــود و رنــگ می بــازد‪ ،‬اثــار هنــر انقــاب‪ ،‬رنــگ اصیــل خــود‏را دارد و در گــذر زمــان‪،‬‬ ‫شــفاف تر هــم می شــود‏‪.‬‬ ‫هنــر انقــاب‪ ،‬فــرم دارد‪ ،‬بــه فــرم کــه ظــرف اســت بــاور دارد‪ .‬محتــوای زیبــا و معنــوی و جمیــل خــود را‬ ‫می کوشــد در‏ظرفــی بــه زیبایــی محتوایــش‪ ،‬بریــزد‪ .‬ضمــن اینکــه کمال جوســت‪ ،‬جمال جــو نیــز هســت‪.‬‬ ‫پــس فرم هایــی مختلــف بنــا بــه‏محتواهــا در هنــر انقــاب اســامی می بینیــم‪ .‬در ســینما‪ ،‬ســینماگران‬ ‫مــا فرم هــای متعــددی را بــه جهــان ایــن هنــر معرفــی‏می کننــد و ســینمای مــا در میــان این همــه الودگــی‬ ‫ســاحت هنــر جهــان‪ ،‬می شــود‪ ،‬ســینمایی نجیــب‏‪.‬‬ ‫انســان در هنــر انقــاب‪ ،‬مقهــور طبیعــت و مادیــت نیســت‪ ،‬انســان خلیفــه الهــی و مظهــر ســالکی‬ ‫بــه ســوی کمــال اســت‪ .‬اثــار‏هنــر انقــاب‪ ،‬چــراغ و راهنمایــی بــرای پیمــودن ایــن راه توســط مخاطبــان‬ ‫می شــوند و هــر بــوم و هــر فریــم و هــر ســطر و هــر‏بیــت و هــر ســکانس‪ ،‬تابلــوی راهنمایی در راه انســان‬ ‫ســالک الــی اللــه اســت‏‪.‬‬ ‫وجــه دیگــر و ویژگــی خــاص دیگــر هنــر انقــاب اســامی‪ ،‬مردمــی بــودن ان اســت‪ .‬هنــری اســت کــه بــرای‬ ‫مــردم خلــق‏شــده اســت و مخاطــب بــرای او اهمیــت بســیار دارد‏‪.‬‬ ‫در ادبیــات انقــاب اســامی‪ ،‬طیــف وســیعی از شــاعران بــا الهــام از ســادگی و بی پیرایگــی پیــام حضــرت‬ ‫امــام خمینــی‏‏(ره) و بــا لگــو قــرار دادن ایــن شــیوه بیانــی‪ ،‬گونـه ای شــعر بــا زبــان ســاده و طیــف وســیعی‬ ‫از مخاطبــان را برگزیدنــد و ایــن‏خــود ســبکی در شــعر دوره انقــاب اســامی در دهــه نخســتین ان شــد‏‪.‬‬ ‫انقــاب اســامی‪ ،‬همان طــور کــه در همــه حوزه هــا‪ ،‬تاثیــر گذاشــت در هنــر و ادبیــات هم تاثیرات شــگفت‬ ‫و دامنه داری‏گذاشــت و منشــاء تحولی عظیم شــد‏‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫ شنبه ‪ 16‬بهمن‬ ‫یک شنبه ‪ 17‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 16‬بهمــن هــر مثقــال طــا ‪ 51,170,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪11,816,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬سکه بهار ازادی ‪ 116,470,000‬ریال‪ ،‬و سکه امامی معادل ‪ 118,510,000‬ریال‪ ،‬نیم سکه ‪67,000,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,300,000‬ریــال محاســبه و عرضه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪478‬‬ ‫دکتر حمید شکری خانقاه‬ ‫سندرم کم خونی سازمانی‬ ‫ســرویس روانشناســی ارتباطــی‪ -‬در شــرایط کــم رمــق‬ ‫اقتصــادی و تجربــه شــوک های اقتصــادی ومناقشــات‬ ‫متعــدد ســازمانی‪ ،‬اغلــب افــراد کــم اســتعداد دوام‬ ‫بیشــتری مــی اورنــد و بالعکــس افــراد مســتعد بــه دالیــل‬ ‫مختلــف ازجملــه کمبــود نقدینگــی و یــا محــدود شــدن‬ ‫خالقیــت هــای ســازمانی کنــار گذاشــته مــی شــوند؛ امــا‬ ‫زمانــی کــه اوضــاع رو بــه بهبــود مــی گــذارد ســازمانها بــا‬ ‫فقــدان اســتعداد‪ ،‬انــرژی و پویایــی الزم بــرای ســرمایه‬ ‫گــذاری روبــرو مــی شــوند‪ .‬یکــی از بیماریهایــی کــه در ایــن‬ ‫شــرایط مدیــران نیــز بــه ان دامــن مــی زننــد ســندروم کــم‬ ‫خونــی ســازمانی اســت؛ یعنــی اینکــه بــه جــذب و کار‬ ‫کــردن بــا نیروهــای توانمنــد و بــا اســتعداد کمتــر توجــه‬ ‫مــی کننــد یــا اغلــب ان هــا را نادیــده مــی گیرنــد کــه در ایــن‬ ‫شــرایط یــک اشــتباه بــزرگ مدیریتــی اســت‪.‬‬ ‫در چنیــن شــرایطی یــک مدیــر هوشــمند بــه جلــب نظــر‬ ‫افــراد توانــا و بــا اســتعداد بــه جــای افــراد کــم اثــر و یــا بــی‬ ‫اثر و اغلب مشــکل ســاز به عنوان یکی از اســتراتژی های‬ ‫مدیریتــی تحــول افریــن روی مـی اورد ‪...‬‬ ‫نیــروی انســانی ســازمان بــه چهــار دســته تقســیم‬ ‫می شــوند‬ ‫دسته اول‪:‬‬‫گلدرمــن هــا؛ نیروهایــی کــه فراتــر از انتظــار کار می کنــد‬ ‫و بســیار توانمنــد و عالــی هســتند‪ .‬حــدود یــک درصــد از‬ ‫نیروهــای ســازمان را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫دسته دوم‪:‬‬‫ســیلورمن هــا‪ :‬ان هــا ‪ 6‬درصــد از نیروهــای ســازمانی‬ ‫ســیلورمن هــا هســتند‪ .‬ایــن دســته هــم فراتــر از انتظــار‬ ‫کار مــی کنــد امــا نــه بــه انــدازه گلدرمــن هــا‪.‬‬ ‫دسته سوم‪:‬‬‫برنزمــن هــا؛ حــدود ‪ 46‬درصــد نیروهــای ســازمان‬ ‫برنزمــن هــا هســتند و وظایــف خــود را خــوب‬ ‫انجــام مــی دهنــد امــا نــه بیشــتر از حــد وظایــف‪.‬‬ ‫ دسته چهارم‪:‬‬‫وودرمــن هــا‪( :‬نیروهــای چوبــی)؛ در اکثــر ســازمان ها‬ ‫چــون ارزیابــی عملکــرد درســتی وجــود نــدارد ‪ 47‬درصــد‬ ‫نیروهــا در ایــن دســته قــرار می گیرنــد یعنــی نیروهایــی‬ ‫هســتند کــه اگــر از ســازمان بیــرون رونــد‪ ،‬شــرایط بهتــری‬ ‫خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫معمــوال ً در دوران بحــران اقتصــادی‪ ،‬گلدرمــن هــا و‬ ‫ســیلورمن هــا تمایــل بســیاری بــرای خــروج از ســازمان را‬ ‫دارنــد چــون در ایــن شــرایط خواســتگار پیــدا می کننــد و از‬ ‫طرفــی نیروهــای چاپلــوس و وودرمــن هــا بــه ســازمان مــی‬ ‫چســبند و چــون مدیــران فکــر مــی کنند بایســتی هزینه ها‬ ‫را پاییــن بیاورنــد‪ ،‬هزینــه هــا بــه شــکل اشــتباهی کاهــش‬ ‫مــی یابــد‪.‬‬ ‫حذف رنگ ابی از نقشه‬ ‫کرونای گلستان و مروری‬ ‫بر رخدادهای هفته گذشته‬ ‫افزایــش روز افــزون امــار ابتــا بــه کرونــا و حــذف‬ ‫رنــگ ابــی از نقشــه اســتان‪ ،‬ادامــه اجــرای طــرح‬ ‫پویــش نهــال کاری‪ ،‬انتشــار کتــاب شــهدای منــا‪،‬‬ ‫صــدور ســند بــرای ‪ ۱۵۰‬هکتــار از اراضــی ملــی واقــع‬ ‫در مناطــق خــوش اب و هــوای گــرگان از جملــه‬ ‫رخدادهــای خبــری گلســتان در هفتــه گذشــته بــود‪.‬‬ ‫تــاش بــرای تکمیــل پویــش نهــال کاری در گلســتان‬ ‫همچنــان ادامــه دارد و در ایــن راســتا شــهرها و‬ ‫روســتاهای اســتان هفتــه گذشــته شــاهد غــرس‬ ‫هــزاران اصلــه نهــال مثمــر و غیرمثمــر در حاشــیه‬ ‫جــاده هــا و اراضــی ملــی بودنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬در راســتای اجــرای ایــن‬ ‫پویــش بایــد بــه تعــداد هــر شــهروند یــک نهــال‬ ‫و بــه نیــت هــر شــهید ‪ ۱۰‬نهــال کاشــته شــود کــه‬ ‫نتیجــه ان احیــا و نهادینــه کــردن حفاظــت از منابــع‬ ‫طبیعــی اس ـت ‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه اظهــار داشــت‪ :‬طبــق‬ ‫برنامه ریــزی انجام شــده ایــن تعــداد درخــت بایــد تــا‬ ‫پایــان امســال در اســتان غــرس شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ادامــه داد‪ :‬از ایــن پــس بــرای‬ ‫هــر مجــوزی کــه در اســتان صــادر می شــود‪ ،‬رعایــت‬ ‫الزامــات و پیوســت کاشــت نهــال بایــد مــورد توجــه‬ ‫جــدی قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫موضــوع تعییــن تکلیــف ســازه ســاحلی پــس از‬ ‫دســتور رییــس جمهــور بــه یکــی از مطالبــات مــردم‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر بنــادر و دریانــوردی گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫بهره منــدی ایــن اســتان از ‪ ۱۳۰‬کیلومتــر ســاحل‬ ‫گفــت‪ :‬همــه ســازه های بنــا شــده در ایــن نــوار‬ ‫ســاحلی دارای مجــوز هســتند‪.‬‬ ‫الله یــار اســعدی اظهــار داشــت‪ :‬از ســال هــای‬ ‫گذشــته تاکنــون ‪ ۲۲‬ســازه ســاحلی بــرای کارکردهــای‬ ‫گوناگــون در ســواحل خــزری گلســتان محــدوده‬ ‫خواجــه نفــس ‪ ،‬بندرترکمــن و بندرگــز احــداث شــده‬ ‫کــه همــه ان هــا دارای جــواز هســتند‪.‬‬ ‫واردات در حوزه‬ ‫سموم دارید؟‬ ‫مــاده موثــره ســموم افــات نباتــی یــا همــان تکنیــکال وارداتــی‬ ‫اســت کــه بــا اســتفاده ســایر مــواد اولیــه داخلــی و بــا رعایــت‬ ‫دســتورالعمل های ‪ FAO‬فرمولــه شــده و تحویــل کشــاورزان‬ ‫می شــود‪ .‬بــه ایــن ترتیــب ســموم دفــع افــات و کودهــای‬ ‫شــیمیایی ایــن شــرکت بــر اســاس اســتانداردهای روز دنیــا‬ ‫تولیــد شــده و مــواد اولیــه ایــن محصــوالت از کشــورهایی نظیــر‬ ‫بلژیــک‪ ،‬ســوئیس‪ ،‬چیــن و هنــد وارد مــی شــود‪.‬‬ ‫افت کش های تقلبی‬ ‫بالی جان کشاورزان‬ ‫ســرویس کشــاورزی ‪-‬هنگامه خاندوری خبرنگار بازار کســب و کار‪،‬‬ ‫افــت کــش هــای تقلبــی و بــی کیفیــت یکــی از اصلــی ترین مشــکل‬ ‫کشــاورزان گلســتانی اســت و بــا وجــود اینکــه از عــدم کیفیــت ایــن‬ ‫افــت کش هــا گالیه هــای بســیار دارنــد امــا بــه دلیــل نبــود نظــارت‬ ‫اقــدام خاصــی انجــام نمی شــود‪.‬‬ ‫در ســال زراعــی گذشــته بــه دلیــل خشکســالی کشــاوورزان‬ ‫نتوانســته انــد بــه محصولــی خوبــی دســت یابنــد امــا یکــی از دالیــل‬ ‫ان بیــش از کمبــود اب وجــود افــت کــش هــای تقلبــی و بــی کیفتی‬ ‫بــوده اســت کــه کشــاورزان تهیــه مــی کردنــد‪.‬‬ ‫پنبــه‪ ،‬شــالی‪ ،‬ســویا‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ،‬گنــدم و تقریبــا همــه‬ ‫محصــوالت کشــاورزی امســال بــه دلیــل بــی کیفــت بــودن ســموم‬ ‫لطمــه بســیاری خــورده اســت‪.‬‬ ‫یــک کشــاورز گلســتانی در ایــن خصــوص بــه خبرنــگار بــازار کســب‬ ‫و کار گفــت‪ :‬هــر چــه ســم اســتفاده مــی کنیــم کــه افــت محصوالت‬ ‫کمتــر شــود امــا متاســفانه هیــچ تاثیــری نــدارد‪ ،‬هزینــه هــای‬ ‫کشــاورزی چندیــن برابــر شــده اســت ســم را بــا قیمــت بســیار گــران‬ ‫تهیــه مــی کنیــم امــا کیفیــت ان بســیار کــم اســت و شــاید بتــوان‬ ‫گفــت کــه خیلــی بــی تاثیــر اســت‪.‬‬ ‫یــک جــوان اهــل بندرگــز کــه کشــت پنبــه داشــته اســت در ایــن‬ ‫خصــوص گفــت‪ :‬یــک کیلــو ســم الرویــن بــه یــک میلیــون تومــان‬ ‫رســیده اســت بــرای کشــت پنبــه در هــر هکتــاری ‪ 10‬میلیــون تومــان‬ ‫هزینــه افــت کــش هــا مــی شــود‪.‬‬ ‫کشــاورز دیگــر در ایــن خصــوص مــی گویــد‪ :‬اگــر مســئولین جهــاد‬ ‫کشــاورزی امســال بازدیــدی از زمیــن هــای کشــاورزی داشــتند‬ ‫خودشــان متوجــه ایــن موضــوع مــی شــدند کــه افــت کــش هــا نــه‬ ‫تنهــا تاثیــری نــدارد در برخــی مواقــع نیــز معکــوس جــواب داده و نــه‬ ‫تنهــا حشــرات از بیــن نرفتــه اســت بلکــه افتــی دیگــر بــه زمیــن هــای‬ ‫کشــاورزی اضافــه شــدده اســت‪.‬‬ ‫موضــوع ســموم بــی کیفیــت و افــت کــش هــای نامرغــوب ایــن‬ ‫روزهــا زیــاد مطــرح مــی شــود امــری کــه باعــث تــا برخــی کاالهــای‬ ‫صادراتی کشــورمان برگشــت خورده و مورد قبول کشــورهای هدف‬ ‫قــرار نگیــرد‪ .‬امــا اســتاندارد نبــودن ســموم وارداتــی و شــرکت هــای‬ ‫تولیــد کننــده داخلــی مســاله ای اســت کــه موافقــان و مخالفــان‬ ‫زیــادی دارد‪.‬‬ ‫شــرکت شــیمیایی گل ســم گــرگان یکــی از بزرگتریــن شــرکت هــای‬ ‫تولیــد ســموم دفــع افــات و کودهــای شــیمیایی و جــزو برتریــن های‬ ‫کشــور بــه شــمار مــی رود کــه دســت کــم ‪ ۲۵‬درصد از ســم مــورد نیاز‬ ‫کشــور را تولیــد مــی کنــد‪ .‬محمــود خواجــه قائــم مقــام مدیرعامــل‬ ‫شــرکت گل ســم در ایــن گفتگــو برایمــان از چالــش هــای تولیــد‪،‬‬ ‫چگونگــی واردات مــواد اولیــه و نحــوه صــادرات در ایــن مصاحبــه‬ ‫برایمــان بیشــتر توضیــح مــی دهــد‪.‬‬ ‫درباره نحوه فعالیت خود توضیح دهید‬ ‫شــرکت شــیمیایی گل ســم بزرگترین تولید کننده افت کش های‬ ‫نباتــی در کشــور اســت کــه ســاالنه بیــش از ‪ ۲۰‬درصــد نیــاز ســموم‬ ‫کشــور را بــا مــواد اولیــه ازمایــش شــده از منابــع معتبــر جهانــی و بــر‬ ‫اســاس اســتانداردهای ‪ FAO‬تولیــد و بــا بهتریــن کیفیــت در اختیــار‬ ‫کشــاورزان قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫شــرکت شــیمیایی گل ســم بزرگترین تولید کننده افت کش های‬ ‫نباتــی در کشــور اســت کــه ســاالنه بیــش از ‪ ۲۰‬درصــد نیــاز ســموم‬ ‫کشــور را بــا مــواد اولیــه ازمایــش شــده از منابــع معتبــر جهانــی بــا‬ ‫بهتریــن کیفیــت در اختیــار کشــاورزان قــرار مــی دهــد‬ ‫ایــن شــرکت تحــت لیســانس تولیــد کننــدگان اصلــی اروپایــی‬ ‫و ژاپنــی ماننــد ‪ Syngenta‬ســینجنتا ســوئیس‪ ISK ،‬ژاپــن‪،‬‬ ‫‪ Sumitomo‬ســومیتومو ژاپــن‪ Nippon Soda ،‬نیپــون ســودا ژاپــن‬ ‫محصــوالت خــود را تولیــد مــی کنــد‪ .‬همچنیــن کودهــای تولیــدی‬ ‫شــرکت نیــز بــا اســتفاده از مــواد اولیــه اروپایــی و فرمولهــای توصیــه‬ ‫شــده شــرکت های ایتالیایــی و هلنــدی بــا بهتریــن کیفیــت مشــابه‬ ‫کودهــای تولیــدی شــرکت هــای تــراز اول دنیــا بــه بــازار مصــرف‬ ‫عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫شــرکت گل ســم یکــی از فعــاالن تــراز اول وارد کننــدگان بذر کشــور‬ ‫اســت کــه انــواع بــذر ســبزی و صیفــی را از معتبرتریــن شــرکت های‬ ‫بیــن المللــی ماننــد ســینجنتا (‪ ،)SG‬هویــزر‪ ،‬یو اس اگری ســید وارد‬ ‫و توزیــع مــی کند‪.‬‬ ‫ســموم تقلبــی افــت اقتصــاد گلســتان| «جعــل ســم» حیــات‬ ‫کشــاورزی را بــه مخاطــره انداخــت‬ ‫واردات در حوزه سموم دارید؟‬ ‫مــاده موثــره ســموم افــات نباتــی یــا همــان تکنیــکال وارداتــی‬ ‫اســت کــه بــا اســتفاده ســایر مــواد اولیــه داخلــی و بــا رعایــت‬ ‫دســتورالعمل های ‪ FAO‬فرمولــه شــده و تحویــل کشــاورزان‬ ‫می شــود‪ .‬بــه ایــن ترتیــب ســموم دفــع افــات و کودهــای شــیمیایی‬ ‫ایــن شــرکت بــر اســاس اســتانداردهای روز دنیــا تولیــد شــده و مــواد‬ ‫اولیــه ایــن محصــوالت از کشــورهایی نظیر بلژیک‪ ،‬ســوئیس‪ ،‬چین‬ ‫و هنــد وارد مــی شــود‪.‬‬ ‫خوشــبختانه ســازمان حفــظ نباتــات در بحــث نظــارت عملکــرد‬ ‫مطلوبــی را دارد و در بحــث واردات نیــز رویکــرد حمایتــی در زمینــه‬ ‫ســموم فرموله شــده در داخل کشــور و جلوگیری از واردات ســموم‬ ‫بــی کیفیــت را در دســتور کار خــود دارد‪.‬‬ ‫تفاوت قیمت سموم به چه دلیل است؟‬ ‫اینکــه مــاده اولیــه ســموم تولیــدی از کدام کشــور تهیه شــده باشــد‬ ‫بــر روی قیمــت محصــول نهایــی تاثیــر گــذار اســت و ایــن شــرکت‬ ‫بــا رعایــت کامــل دســتورالعمل هــای ســازمان حمایــت از تولیــد‬ ‫کننــده و مصــرف کننــده و تحــت نظــارت مســتقیم انجمــن تولیــد‬ ‫کننــدگان ســموم دفــع افــات نباتــی تولیــدات خــود را قیمــت گــذاری‬ ‫مــی کنــد و بــا توجــه بــه اینکــه تولیــدات مــا مســتقیما ًبا غــذای مردم‬ ‫در ارتبــاط اســت تولیــد محصــول بــا کیفیــت یــک اصــل اساســی در‬ ‫ایــن شــرکت اســت‪ .‬گمــرک جمهــوری اســامی ایــران نیــز بــر حســب‬ ‫اینکــه محصــول نهایــی در فهرســت ســموم کــم خطر یا پرخطــر قرار‬ ‫مــی گیــرد عــوارض متفاوتــی را دریافــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫تحریــم هــا تــا چــه میــزان بــر کیفیــت و کمیــت کار تاثیــر داشــته‬ ‫اســت؟‬ ‫بزرگتریــن اســیب تحریــم هــا بــاال رفتــن قیمــت تمــام شــده بــوده‬ ‫اســت و اینکــه تولیــد برخــی محصــوالت تحــت لیســانس کشــور‬ ‫ژاپــن ازســبد تولیــدات حــذف شــد‪ .‬بــه واســطه تحریــم هــا روابــط مــا‬ ‫بــا برخــی از ایــن شــرکت ها کمرنــگ و کمرنــگ تــر شــد تــا جایــی کــه‬ ‫حتــی کمپانــی بایــر در ایــران دفاتــر خــود را تعطیــل کــرد‪ .‬امابا تالش‬ ‫فــراوان شــرکت هــای داخلــی‪ ،‬حجــم قابــل توجهــی از نیــاز کشــور را‬ ‫تامیــن شــد بطوریکــه کیفیــت محصــول تولیــدی قابلیــت رقابــت بــا‬ ‫نــوع وارداتــی ان را دارد‪.‬‬ ‫چالش های پیش رو درحال حاضر چه مواردی است‪.‬‬ ‫نبــود امــکان خریــد کاال از کمپانــی خارجــی بــه صــورت مــدت دار از‬ ‫جمله مشــکالت شــرکت های تولیدکننده ســم و افت کش اســت‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر شــرکت بایــد پــس از تخصیــص ارز‪۱۰۰ ،‬درصــد وجــه‬ ‫را پرداخــت کنــد کــه بــا در نظــر گرفتــن زمان ارســال‪ ،‬ترخیص‪ ،‬تولید‬ ‫‪ ۲۹‬پروژه کشاورزی در خراسان شمالی‬ ‫به بهره برداری رسید‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬همزمــان بــا گرامیداشــت دهــه مبــارک فجــر ‪۲۹‬‬ ‫پــروژه کشــاورزی بــا صــرف ‪ ۸۳۸‬میلیــارد و ‪ ۵۰۵‬میلیــون ریــال اعتبــار در ایــن اســتان بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫عبداللــه یوســفی اظهــار داشــت‪ :‬بــا بهــره بــرداری از ایــن پــروژه هــا در بخــش اعتبــارات دولتــی و‬ ‫تســهیالتی بــرای ‪ ۳۲۸‬نفــر اشــتغال ایجــاد مــی شــود و ســه هــزار و ‪ ۹۷۲‬نفــر خانــوار نیــز بهــره بــردار‬ ‫خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مجمــوع پــروژه هــا ‪ ۱۳‬طــرح عمرانــی بــا اعتبــار ‪ ۳۴۴‬میلیــارد و ‪ ۶۸۰‬میلیــون ریــال و بــا‬ ‫اشــتغال ‪ ۱۲۸‬نفــر و یکهــزار و ‪ ۸۱۷‬خانــوار بهــره بــردار اســت کــه شــامل یکهــزار و ‪ ۲۸۳‬هکتــار طرح های‬ ‫ابیــاری نویــن بــا اعتبــار بیــش از ‪ ۲۴۴‬میلیــارد و ‪ ۳۱۳‬میلیــون ریــال و ســایر طــرح هــا در بخــش لولــه‬ ‫و فــروش برگشــت ســرمایه در گــردش طوالنــی بــوده و مــی بایســت‬ ‫از سیســتم بانکــی تامیــن شــود کــه یقینــا منجــر بــه افزایــش قیمــت‬ ‫محصــول تولیــدی خواهد شــد‪.‬‬ ‫نکتــه بعــدی عــدم ثبــات نــرخ ارزاســت‪ .‬تغییــرات نــرخ ارز در ســامانه‬ ‫نیمــا در خصــوص خریــد مــواد اولیه خارجی تاثیر گــذار بوده و در تهیه‬ ‫مــواد اولیــه داخلــی متاســفانه ایــن تاثیــر بیشــتر نمایان می شــود‪.‬‬ ‫قبل از تحریم ها روند به چه صورت بود؟‬ ‫در گذشــته بســیاری از خریدهــای مــا از کمپانیــی اروپایــی‪ ،‬هنــدی‬ ‫یــا چینــی بــه صــورت ریفاینانــس یــا یوزانــس انجــام می شــد کــه بــا‬ ‫توجــه بــه کاهــش نوســانات نــرخ ارز و نــرخ ســود انــدک بانــک هــای‬ ‫خارجــی بســیار مقــرون بــه صرفــه بــود درحالیکه اکنون بــرای گرفتن‬ ‫تســهیالت بانکــی ناگزیــر بــه اخــذ تســهیالت ریالــی هســتیم ‪.‬‬ ‫اگــر تحریــم هــا بــه همیــن شــکل ادامــه پیــدا کنــد مــا فقــط دچــار‬ ‫افزایــش بهــای تمام شــده محصوالت خود خواهیــم بود و تولیدات‬ ‫تحــت لیســانس مــا نیــز همچنــان متوقــف باقــی خواهــد مانــد‪.‬‬ ‫مشــکل بعــدی نوســانات در قیمــت مــواد اولیــه داخلــی اســت‪ .‬بــه‬ ‫عنــوان مثــال برخــی از مــواد اولیــه مــا از شــرکت های پتروشــیمی‬ ‫تهیــه می شــود کــه ایــن شــرکت هــا ظاهــرا از سیســتم فــروش‬ ‫بــه صــورت بیشــترین قیمــت پیشــنهادی بهــره مــی برنــد‪ .‬چنیــن‬ ‫رونــدی هیچــگاه شــرایط تثبیــت را برایمــان ایجــاد نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بخشــنامه های متعــدد بانــک مرکــزی موضــوع بعــدی اســت کــه‬ ‫بســیاری از شــرکت ها را درگیــر خــودش کــرده اســت زیــرا مــدام رویه‬ ‫تغییــر مــی کنــد‪ .‬ایــن بخشــنامه ها در حقیقــت به دولــت قبل برمی‬ ‫گــردد در چنیــن شــرایطی نظــام بانکــی مــا نمــی دانــد کــه بــه کــدام‬ ‫بخشــنامه بایــد رجــوع کنــد‪.‬‬ ‫اگــر تحریم هــا بــه همیــن شــکل ادامــه پیــدا کنــد مــا فقــط دچــار‬ ‫افزایــش بهــای تمام شــده محصوالت خود خواهیــم بود و تولیدات‬ ‫تحــت لیســانس مــا نیــز همچنــان متوقــف باقــی خواهــد مانــد‬ ‫همچنیــن مالیــات بــر ارزش افــزوده از دیگــر مشــکالتی اســت کــه‬ ‫شــرکت هــای واردکننــده درگیــر ان هســتند در گذشــته کــود بــذر‬ ‫و ســم از پرداخــت ارزش افــزوده معــاف بودنــد و ایــن رقــم بــرای‬ ‫مجموعه هایــی ماننــد مــا کــه حجــم واردات زیــادی داریــم‪ ،‬هزینــه‬ ‫تمــام شــده را بیشــتر از گذشــته مــی کنــد و بــه تبــع ان هزینــه تولید‬ ‫کشــاورزان بــاال خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا زیــاد دربــاره ســموم بــی کیفیــت مــی شــنویم درایــن‬ ‫بــاره توضیــح دهیــد‪.‬‬ ‫متاســفانه برخــی افــراد فرصــت طلــب ســموم تقلبی را با برچســب‬ ‫و بســته بنــدی مشــابه ایــن شــرکت و ســایر شــرکت هــای همــکار‬ ‫بــه بــازار عرضــه مــی کننــد‪ .‬ایــن موضــوع عــاوه بــر لطمــه بــه برنــد‬ ‫شــرکت تولیدکننــده بــه کشــاورزان و در نهایــت بــه اقتصــاد کشــور‬ ‫لطمــه وارد مــی کنــد و باعــث تاســف اســت کــه بگویــم بــه علــت‬ ‫بهــای بــاالی افــت کــش هــا در ســال هــای اخیــر ایــن گونــه تقلبــات‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســد در ایــن زمینــه مــی بایســت مــورد حمایــت قضایی‬ ‫بیشــتری قــرار بگیریــم‪ .‬بایــد بــا فــرد یــا افــرادی کــه بــا زندگــی و‬ ‫معیشــت یــک کشــاورز و ســامت مــردم بــازی مــی کننــد برخــورد‬ ‫قاطــع شــده و قوانیــن بازدارنــده بســیار شــدیدتری بــرای اینگونــه‬ ‫جرایــم در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫جــا دارد در همینجــا از مجموعــه نیــروی انتظامــی اســتان زنجــان‬ ‫علــی الخصــوص پلیــس امنیــت اســتان کــه چندیــن انبــار ســموم‬ ‫تقلبــی را کشــف و متخلفیــن را بــاز داشــت نمــوده انــد تشــکر ویــژه‬ ‫داشــته باشــم‪.‬‬ ‫جــدای از ایــن موضــوع در فضــای مجــازی خریــد و فــروش ســم‬ ‫صــورت مــی گیــرد کــه طبــق قوانیــن ســازمان حفــظ نباتــات کشــور‬ ‫تخلــف بــوده و بســیاری از انهــا نیــز تقلبــی هســتن؛ بنابرایــن‬ ‫بهتــر اســت کــه کشــاورزان ســموم‪ ،‬بــذر و کــود شــیمیایی را از‬ ‫نمایندگی هــای مجــاز دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫گــذاری‪ ،‬ســاخت اســتخر اســت‪.‬‬ ‫یوســفی گفت‪ :‬یک واحد کشــتارگاه صنعتی با ظرفیت یکهزار راس دام و تســهیالت ‪ ۱۲‬میلیارد ریال‬ ‫ایجــاد شــده اســت کــه بــا بهــره بــرداری از ان بــرای ‪ ۲۷‬نفــر شــغل ایجاد شــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬هفــت واحــد گلخانــه در ســطح‬ ‫اســتان بــا ظرفیــت ‪ ۳۵‬هــزار و ‪ ۱۴۰‬متــر مربــع بــا دریافــت ‪ ۱۹۸‬میلیــارد و ‪ ۹۲۵‬میلیــون ریــال تســهیالت‬ ‫راه انــدازی شــده اســت کــه بــرای ‪ ۷۵‬نفــر نیــز اشــتغال ایجــاد کــرده اســت و جمعیــت بهــره بــردار از ان‬ ‫نیــز شــامل ‪ ۸۹۵‬نفــر مــی شــود‪.‬‬ ‫یوســفی افزود‪ :‬چهار واحد مجتمع دامپروری با ظرفیت ‪ ۲۰۰‬راس‪ ۲ ،‬واحد پرورش گوســفند داشــتی‬ ‫بــا ظرفیــت یکهــزار راس‪ ۲ ،‬واحــد پــرورش مــرغ بــا ظرفیــت ‪ ۵۰‬هــزار قطعــه ای از دیگر پروژه ها اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬یــک پــروژه شــامل تکمیــل زنجیــره تولیــد گوشــت مــرغ (فــاز دوم پــرورش مــرغ گوشــتی‬ ‫‪۱۰۰‬هــزار قطعــه ای) در شهرســتان شــیروان بــا ظرفیــت ‪ ۴۶‬هــزار قطعــه بــا ســرمایه گــذاری‪ ۴۸۳‬میلیــارد‬ ‫ریــال کلنــگ زنــی شــد کــه ایــن پــروژه نیــز بــرای ‪ ۴۶‬نفــر اشــتغال ایجــاد خواهــد کــرد و عــاوه بــر ‪ ۹‬هــزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬نفــر جمعیــت بهــره بــردار از ان خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫در دهــه مبــارک فجــر ســال گذشــته نیــز ‪ ۴۵‬پــروژه کشــاورزی بــا صــرف بیــش از هــزار و ‪ ۳۵۳‬میلیــارد‬ ‫ریــال اعتبــار و اورده بخــش خصوصــی در اســتان افتتــاح و یــا کلنگ زنــی شــد ه بــود‪.‬‬ صفحه 2 ‫رئیــس اداره هنــری‪ ،‬ســینمایی و ســمعی و بصــری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان گفــت‪ :‬فیلــم‬ ‫ســینمایی خائــن کشــی ســاخته مســعود کیمیایــی در روز نخســت جشــنواره پــر فروش تریــن فیلــم ســینمایی‬ ‫جشــنواره فجــر گرگان شــد‪.‬‬ ‫مریــم رحمانــی پــور اظهارداشــت‪ :‬فیلم هــای جشــنواره فیلــم فجــر در ســینماهای عصــر جدیــد و کاپــری‬ ‫بــا اســتقبال تماشــاگران مواجــه بــود؛ چنانکــه موقــع نمایــش فیلــم ســینمایی»خائن کشــی» گنجایــش‬ ‫ســالن های نمایشــی پردیــس ســینمایی تکمیــل شــد‪.‬‬ ‫«خائن کشی»‬ ‫پر فروش ترین‬ ‫فیلم روز نخست‬ ‫جشنواره فجر‬ ‫گلستان شد‬ ‫یک شنبه ‪ 17‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪478‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫نیاز راه روستایی گلستان به‬ ‫پنج هزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫مواد افزودنی روغن موتور‬ ‫‪ -۱‬بــاال برنــده شــاخص گرانــروی(‪viscosity index‬‬ ‫‪:)improver‬تقریبــا تمــام باالبرنــده هــای شــاخص گرانــروی‬ ‫‪،‬پلیمرهایــی هســتند کــه در دمــای پاییــن به صــورت مولکول های‬ ‫متراکــم در روغــن بــوده و زمانــی کــه دمــا بــاال رود کاهــش گرانروی‬ ‫روغــن را جبــران میکننــد کــه غالبــا در روغن هــای چنــد درجــه ای‬ ‫(مالتــی گریــد) اســتفاده میشــوند‪.‬‬ ‫‪ ۵۱‬روســتای باقــی مانــده گلســتان از راه ارتباطــی برخــوردار‬ ‫هســتند امــا بهســازی و اســفالت ‪ ۲۸۴‬کیلومتــر راه ایــن‬ ‫روســتاها بــه پنــج هــزار و ‪ ۶۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارد کــه‬ ‫امیدواریــم بــا همــت جهــادی دولــت انقالبــی ایــت اللــه رییســی‬ ‫جــاده هــای باقــی مانــده مناطــق روســتایی ایــن اســتان شــمالی‬ ‫هــم بهســازی و اســفالت شــوند‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۱۶‬برابری‬ ‫جاده هایروستایی‬ ‫وجــود راه هــا و جاده هــای امــن و مناســب یکــی از مهمتریــن‬ ‫زیرســاخت های توســعه هــر منطقــه بــه حســاب می ایــد‪ ،‬گلســتان‬ ‫تــا قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی ‪ ۲۴۷‬کیلومتــر راه روســتایی‬ ‫داشــت کــه ایــن نیــاز اساســی روســتاییان طــی ‪ ۴۳‬ســال گذشــته‬ ‫‪ ۱۶‬برابــر شــده اســت‪.‬‬ ‫از گذشــته هــای دور تاکنــون محــور اقتصــاد گلســتان بــا هــزاران‬ ‫هکتــار زمیــن حاصلخیــز و مرغــوب بــر پایــه کشــاورزی اســتوار‬ ‫شــده و بــر ایــن اســاس دســتگاه های اجرایــی اســتان توســعه‬ ‫منطقــه را بــر پایــه رشــد شــاخص های روســتایی بنــا نهادنــد و بــا‬ ‫سلســله اقدامــات عمرانــی پــس از پیــروزی انقــاب تاکنــون ســطح‬ ‫برخــورداری روســتاییان ایــن اســتان شــمالی از جــاده بــه ‪۹۸.۸‬‬ ‫درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫گلســتان افــزون بــر هــزار پارچــه ابــادی دارد و حــدود نیمــی از‬ ‫جمعیــت ‪ ۱.۹‬میلیــون نفــری ان در روســتاها زندگــی مــی کننــد‬ ‫کــه از حیــث امــار نیــروی کار و مولــد (روســتایی) جــزو اســتان های‬ ‫پی ـش رو بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس دســتگاه های اجرایــی گلســتان توجــه بــه‬ ‫زیرســاخت ها همچون توســعه راه های روســتایی و انجام عملیات‬ ‫مرمت‪ ،‬بهســازی و اســفالت را برای بهبود عبور و مرور اهالی این‬ ‫ســکونتگاه ها مدنظــر داشــته و اقدامــات قابــل قبولــی در ایــن حوزه‬ ‫انجــام داده انــد‪.‬‬ ‫صاحب نظــران بــر ایــن اعتقادنــد کــه بایــد فــارغ از سیاســت‬ ‫و راهبــرد کالن توســعه‪ ،‬بــه طــور ویــژه و مشــخص بــه توســعه‬ ‫روســتاها پرداخــت چــرا کــه کمبــود درامــد و امکانــات اجتماعــی‬ ‫موردنیــاز روســتاها از جملــه خدمــات بهداشــتی‪ ،‬اموزشــی‪ ،‬بیمــه‬ ‫و تامیــن اجتماعــی‪ ،‬جــاده اب و اشــامیدنی واقعیتــی عریــان و‬ ‫ملمــوس اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه بســیاری از دولــت هــا‪ ،‬برنامــه هــای گســترده و پرهزینـه ای‬ ‫را بــرای بهبــود ایــن زیرســاخت هــا انجــام دادنــد امــا شــواهد نشــان‬ ‫می دهــد کــه ایــن تــاش هــا در ســال هــای گذشــته بــه تنهایــی‬ ‫نتوانســته مشــکالت زندگــی روســتایی را حــل کــرده و ســیل‬ ‫مهاجــرت از روســتا بــه شــهر را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫راه روســتایی یکــی از مهمتریــن خدمــات زیربنایــی اســت کــه‬ ‫نقــش و جایــگاه ویــژه ای در توســعه ایــن ســکونتگاه هــا ایفــا مــی‬ ‫کنــد بــه طــوری کــه از ان بــه عنــوان شــریان حیاتــی هــر منطقــه‬ ‫یــاد می کننــد‪.‬‬ ‫جــاده هــا عــاوه بــر حمــل تولیــدات زراعی‪ ،‬عامــل اصلی جابجایی‬ ‫مســافران و پیونــد دهنــده مناطــق روســتائی و شــهرها هســتند و‬ ‫باعــث کاهــش زمــان حرکــت و کاهــش قیمــت تمام شــده کاالهای‬ ‫تولیــدی می شــوند‪.‬‬ ‫راه هــا حلقــه اتصــال روســتاییان بــه شــهرها بــرای عرضــه‬ ‫محصــو ال ت‬ ‫یــک کارشــناس اقتصــادی و اســتاد دانشــگاه گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫مهمتریــن نیازهــای روستانشــینان حمــل و نقــل و ارتبــاط بــا مناطق‬ ‫شــهری اســت‪.‬‬ ‫مهــدی بشــارتی اظهارداشــت‪ :‬وجــود راه هــا و جاده هــای امــن و‬ ‫مناســب یکی از مهمترین زیرســاخت های توســعه در یک منطقه‬ ‫بــه حســاب می ایــد و ایــن امــر در مناطــق روســتایی بســیار ضــرورت‬ ‫دارد چــرا کــه راه هــای روســتایی حلقه اتصال روســتاییان با شــهرها‬ ‫بــرای عرضــه محصــوالت دامــی و کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬احــداث راه هــای مواصالتــی اعــم از ازادراه‪،‬‬ ‫بزرگراه هــا و راه اهــن یکــی از مهمتریــن دالیــل توســعه یافتگــی‬ ‫جهــان اســت و شــبکه زیرســاخت هــای جــاده ای بــه خصــوص در‬ ‫مناطــق روســتایی شــاخص مهــم و توجیه کننــده ورود ســرمایه بــه‬ ‫ان نواحــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــاد ادامــه داد‪ :‬احــداث‪ ،‬حفــظ و بهــره بــرداری‬ ‫مناســب از راههــای روســتایی دارای اثــرات بســیار مثبــت و اشــکار‬ ‫بــر وضعیــت توســعه یافتگــی ان مناطــق اســت‪.‬‬ ‫بشــارتی افــزود‪ :‬راه هــای روســتایی بــه عنــوان راه هایــی تعریــف‬ ‫می شــوند کــه روســتاها را بــه هــم می پیوندنــد و فرصت هــای‬ ‫بیشــتری را برای مســافرت و رســاندن محصوالت به بازار در اختیار‬ ‫روســتاییان می گــذارد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در همــه کشــورهای در حــال توســعه‪ ،‬تعــداد‬ ‫راه هــای اصلــی انــدک اســت و تصمیــم گیــری بــرای اینکــه کــدام راه‬ ‫روســتایی احــداث و بهســازی شــود‪ ،‬بــر توزیــع درامــد و کاهش فقر‬ ‫روســتایی بســیار موثرنــد‪.‬‬ ‫برخورداری ‪ ۹۸.۸‬درصد روستاییان گلستان از راه مناسب‬ ‫رییــس اداره نظــارت بــر ســاخت راه هــای فرعــی و روســتایی اداره‬ ‫کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان گفــت‪ :‬طــول‬ ‫راه هــای ارتباطــی روســتاهای اســتان بــا احتســاب راه هــای مــرزی‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۹۹۳‬کیلومتــر اســت‪.‬‬ ‫ابراهیــم جاویــدزاده اظهــار داشــت‪ :‬وجــود این مقدار راه روســتایی‬ ‫و مــرزی مناســب درحالــی طــی ‪ ۴۳‬ســال گذشــته در گلســتان‬ ‫احــداث یــا توســعه یافــت کــه تــا قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی‬ ‫ایــن اســتان فقــط ‪ ۲۴۷‬کیلومتــر راه روســتایی مناســب داشــت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــا ایــن میــزان راه ایجــاد یــا بهســازی شــده در‬ ‫مناطــق روســتایی گلســتان‪ ،‬هــم اکنــون ‪ ۹۸.۸‬درصــد جمعیــت‬ ‫روســتایی ایــن اســتان بــه برکــت انقــاب اســامی از راه مناســب‬ ‫برخــوردار هســتند درحالــی کــه متوســط برخــورداری روســتاییان‬ ‫کشــور از راه مناســب ‪ ۹۶‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫جاویــدزاده ادامــه داد‪ :‬از حیــث راه هــای اســفالته روســتایی هــم‬ ‫اکنــون ‪ ۷۰.۵‬درصــد جاده هــای روســتایی گلســتان اســفالت شــدند‬ ‫درحالــی کــه متوســط اســفالت راه هــای روســتایی کشــور ‪۵۳.۵‬‬ ‫درصــد اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره نظــارت بــر ســاخت راه هــای فرعــی و روســتایی اداره‬ ‫کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان همچنیــن گفت که‬ ‫ایــن اســتان ‪ ۹۳۶‬روســتای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار دارد کــه هــم اکنــون‬ ‫‪ ۸۸۵‬روســتای ان از راه مناســب بهره منــد هســتند‪.‬‬ ‫نیاز راه روستایی گلستان به پنج هزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫وی افــزود‪ ۵۱ :‬روســتای باقــی مانــده گلســتان از راه ارتباطــی‬ ‫برخــوردار هســتند امــا بهســازی و اســفالت ‪ ۲۸۴‬کیلومتــر راه ایــن‬ ‫روســتاها بــه پنــج هــزار و ‪ ۶۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارد کــه‬ ‫امیدواریــم بــا همــت جهــادی دولــت انقالبــی ایــت اللــه رییســی‬ ‫جــاده هــای باقــی مانــده مناطــق روســتایی این اســتان شــمالی هم‬ ‫بهســازی و اســفالت شــوند‪.‬‬ ‫جاویــدزاده افــزود‪ :‬فقــط طــی یکســال گذشــته یعنــی از دهــه فجــر‬ ‫پارســال تاکنــون بــا تــاش و همــت دولــت ‪ ۴۰‬کیلومتــر از راه هــای‬ ‫روســتایی اســتان گلســتان اســفالت شــده اســت‪.‬‬ ‫جاویــدزاده اضافــه کــرد‪ :‬اکنــون ‪ ۱۰۰‬درصــد جمعیــت روســتایی‬ ‫شهرســتان های بندرگــز‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬اق قــا و‬ ‫ازادشــهر از راه مناســب و اســفالت برخــوردار هســتند و کمتریــن‬ ‫میــزان برخــورداری در حــوزه راه روســتایی در گلســتان متعلــق بــه‬ ‫ـاده‬ ‫ـوق العـ‬ ‫ـی فـ‬ ‫ـع عمومـ‬ ‫ـوت مجمـ‬ ‫ـی دعـ‬ ‫اگهـ‬ ‫شهرســتان مــرزی مراوه تپــه اســت کــه بــه ســبب وســعت بــاال و‬ ‫پراکندگــی روســتاها نیــاز بــه اعتبــارات ویــژه جهــت بهســازی و‬ ‫اســفالت جاده هــای روســتایی دارد‪.‬‬ ‫توسعه جهادی پیشرفت گلستان بر پایه روستامحوری‬ ‫توجــه بــه ظرفیــت روســتاها از جملــه تاکیــدات دولــت ســیزدهم‬ ‫بــرای رســیدن بــه توســعه پایــدار و عادالنــه همــه مناطــق کشــور‬ ‫اســت کــه در اســتان گلســتان نیــز بــه ان توجــه زیــادی مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه زندگــی ‪ ۴۷‬درصــد جمعیــت حــدود‬ ‫‪ ۲‬میلیــون نفــری گلســتان در مناطــق روســتایی گفــت کــه توســعه‬ ‫جهــادی بــرای پیشــرفت ایــن اســتان بایــد روســتامحور باشــد‪.‬‬ ‫علــی محمــد زنگانــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــورای پیشــرفت در هــر‬ ‫روســتا تشــکیل خواهد شــد تا توســط یک رهبر اجتماعی از درون‬ ‫خــود بتوانــد روســتا را بــه خودکفایــی برســاند‪.‬‬ ‫زنگانــه ادامــه داد ‪ :‬بــه دنبــال تحقــق نــرخ رشــد ‪ ۷.۳‬درصــدی‬ ‫گلســتان هســتیم و ایــن رشــد بایــد بــا بهــره وری در همــه بخش هــا‬ ‫محقــق شــود‬ ‫وی تصریــح کــرد ‪ :‬اگــر منابــع‪ ،‬امکانــات و ظرفیت هایمان را بهینه‬ ‫مصــرف و ضریــب بهــره وری را بــه ان اضافــه کنیــم‪ ۵/۳ ،‬درصــد از‬ ‫ایــن رشــد بایــد از محــل بهــره وری محقــق مــی شــود‪.‬‬ ‫تاریخچه راهسازی در ایران‬ ‫در واپســین ســال هــای عمــر حکومــت قاجــار اداره «طــرق و‬ ‫شــوارع» زیرمجموعــه وزارت فالحــت و تجــارت و فوائــد عامــه بــرای‬ ‫بهــره بــرداری و ســاماندهی راه هــا در ایــران تشــکیل شــد و منابــع‬ ‫تاریخــی همیــن ســال هــا را اغــاز ســاخت راههــای شوســه در ایــران‬ ‫ذکــر کــرده انــد‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۱۳۱۵‬اداره طــرق و شــوارع بــه «وزارت راه» ارتقــا یافــت و‬ ‫تــا ســال ‪ ۱۳۲۰‬طــول راه هــای شوســه ایــران بــه ‪ ۲۴‬هــزار کیلومتــر‬ ‫رســید کــه تنهــا ‪ ۵۰‬کیلومتــر ان اســفالته بــود‪.‬‬ ‫از ایــن تاریــخ بــه بعــد راه و جــاده در ایــران تحــت تاثیــر ورود‬ ‫متفقیــن در جریــان جنــگ جهانــی دوم و ســه برنامه عمرانی هفت‬ ‫ســاله تــا پیــروزی انقــاب اســامی توســعه یافــت‪.‬‬ ‫در میانــه دهــه ‪ ۱۳۴۰‬عــاوه بــر واردات خودروهــای امریکایــی‪،‬‬ ‫شــرکت های اروپایــی همچــون ســیتروئن و بنــز در کنــار تالبــوت بــه‬ ‫راه انــدازی خطــوط مونتــاژ در ایــران دســت زدند و جاده های کشــور‬ ‫ارام ارام بــا خودروهــای وارداتــی و مونتــاژی پرترافیک تــر شــد‪.‬‬ ‫رونــد راهســازی در ایــران بــا اتــکا بــه درامــد سرشــار نفتــی بــه‬ ‫ویــژه در برنامــه عمرانــی هفــت ســاله ســوم دهــه ‪۱۳۵۰‬و بــه دســت‬ ‫پیمانــکاران خارجــی ادامــه یافــت امــا در ســال های منتهــی بــه‬ ‫پیــروزی انقــاب اســامی طــول راه هــای کشــور فقــط بــه ‪ ۵۶‬هــزار‬ ‫کیلومتــر راه اصلــی و ‪ ۱۱‬هــزار کیلومتــر راه روســتایی رســید‪.‬‬ ‫پــس از پیــروزی انقــاب اســامی رویکرد اصلــی وزارت راه وترابری‬ ‫ســاخت و توســعه شــبکه راه هــای کشــور بــود کــه در نتیجــه ان و‬ ‫بــه گفتــه دارویــش امانــی معــاون وزیــر راه و شهرســازی و رییــس‬ ‫ســازمان راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای‪ ،‬اکنــون ‪ ٢٠٨‬هــزار‬ ‫کیلومتر راه روســتایی در کشــور وجود دارد که از این میزان حدود‬ ‫‪ ١١٣‬هــزار کیلومتــر اســفالت اســت‪.‬‬ ‫امانــی همچنیــن درخصــوص وضعیــت راه هــای روســتایی در‬ ‫کشــور‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬راه هــای روســتایی کشــور در چنــد ســال اخیــر‬ ‫بــا توجــه بــه کمبــود اعتبــارات دچــار فقــر بــوده اســت و در وضعیــت‬ ‫متوســط رو بــه پاییــن اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت‪ :‬اگــر بــا همیــن رونــد جهــش‬ ‫اعتبــارات بخــش روســتایی را ادامــه دهیــم‪ ،‬پیش بینــی می شــود در‬ ‫چهــار ســال اینــده یــک تحــول اساســی در راه هــای روســتایی هــم‬ ‫از نظــر کیفیــت ســرویس دهی و هــم از نظــر کمیــت برخــورداری‬ ‫کشــور داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫امــروز حــدود ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬کیلومتــر ازاد راه‪ ،‬نزدیــک بــه ‪ ۱۷‬هــزار‬ ‫کیلومتــر بزرگــراه و حــدود ‪ ۸۸‬هزار کیلومتر راه روســتایی در کشــور‬ ‫وجــود دارد کــه اکثــر ان هــا بعــد از انقــاب ســاخته شــدند‪.‬‬ ‫گلســتان افــزون بــر پنج هــزار کیلومتر راه ارتباطی شــامل بزرگراه‪،‬‬ ‫راه اصلــی و فرعــی درجــه یــک‪ ۲ ،‬و ســه دارد کــه از این مقدار حدود‬ ‫چهار هزار کیلومتر ان فرعی یا روســتایی و مرزی اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫جلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده نوبــت اول شــرکت تعاونــی مســکن ایثارگــران رضــوان ازادشــهر بــه شــماره ثبــت ‪ 22‬و‏شناســه ملــی‬ ‫‪ 10700003140‬درســاعت‪ 11 :‬روز پنجشــنبه مورخ ‪ 1400/11/28‬درمحل شهرســتان ازادشــهر‏به ادرس‪ :‬خیابان امام خمینی (ره) کوچه شــهید ســدیدی تکیه بی بی رقیه کد پســتی ‪ 4961917458‬تشــکیل‏میگردد‪ .‬از کلیه اعضاء‬ ‫محتــرم دعــوت میشــود جهــت اتخــاذ تصمیــم نســبت بــه موضوعــات زیــر درایــن جلســه حضــور‏بهــم رســانند‏‪.‬‬ ‫دستورجلسه ‏‪:‬‬ ‫‏‪-1‬تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت‏‏‪-2‬انتخاب دفتر تصفیه‏‬ ‫‏*الزم بــه یــاد اوری اســت کــه‪ :‬اعضایــی کــه بنابــه دالیلــی نمــی تواننــد در مجمــع مذکــور شــرکت نماینــد‪ ،‬مــی تواننــد حــق‏خــود را جهــت حضــور و دادن رای در ایــن مجمــع بــه یــک نماینــده تــام االختیــار خــود واگــذار نماینــد‪ .‬هــر‬ ‫نفــر عضــو‏حداکثــر نمایندگــی‪ 3‬نفرعضــو و هرغیرعضــو نمایندگــی فقــط یــک عضــو همــراه داشــته باشــد و حضــور تــوام عضــو و‏نماینــده تــام االختیــار وی درمجمــع عمومــی ممنــوع اســت‪ .‬عضــو و نماینــده ی وی مــی بایســت از‬ ‫تاریــخ‏‏‪ 1400/11/26‬لغایــت ‪ 1400/11/27‬ازســاعت ‪ 9‬صبــح لغایــت ‪ 13‬ظهــر توامــا» بــه ادرس‪ :‬ازادشــهر خیابــان امــام‏خمینــی (ره) روبــروی درمانــگاه خاتــم االنبیــاء (ص) فروشــگاه جــام جــم کــد پســتی ‪ 4961617569‬جهــت تاییــد‬ ‫‏نمایندگــی خــود مراجعــه نمایند‏‪.‬‬ ‫‏* تذکــر‪ :‬بــه همــراه داشــتن کارت شناســایی عکــس دار معتبرجهــت احــراز هویــت اعضــاء و نماینــدگان انــان جهــت‏حضــور درمجمــع الزامــی اســت‪ *.‬ایــن جلســه بــا حضــور دو ســوم از اعضــا و نمایندگی هــای‬ ‫انــان رســمیت خواهــد یافــت‪ .‬‏م‪ -‬الــف‪10040 :‬‏ هیــات مدیــره شــرکت تعاونــی مســکن ایثارگــران رضــوان ازادشــهر ‏‬ ‫‪ -۲‬پــاک کننــده و معلــق کننده هــا(‪detergents‬‬ ‫‪:)&dispersants‬پــاک کننــده هــا قابلیــت جلوگیــری از رســوب‬ ‫ذرات روی ســطوح داغ و معلــق کننــده هــا مانــع از تــه نشــین‬ ‫شــدن الودگــی هــا و دوده هــای حاصــل از احتــراق میشــود‪.‬هر‬ ‫چــه میــزان ایــن مــواد افزودنــی بیشــتر باشــد روغــن از قــدرت‬ ‫پاک کنندگــی بیشــتری برخــوردار اســت و در عمــل روغــن ســریع‬ ‫تــر ســیاه میگــردد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬مــواد ضــد اکسیداسیون(‪:)anti-oxidant‬اکسیداســیون‬ ‫روغــن باعــث تشــکیل اســید و ایجــاد خوردگــی می شــود کــه باعــث‬ ‫افزایــش گرانــروی روغــن شــود ‪.‬‬ ‫‪ -۴‬مــواد ضدســایش(‪:)anti-wear‬این ترکیبــات بــا ایجــاد فیلــم‬ ‫مقــاوم بیــن قطعــات متحــرک و ثابــت بــا عــث کاهــش ســایش و‬ ‫تمــاس مســتقیم فلــز بــا فلــز می شــود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬مــواد ضــد خوردگــی و ضــد زنــگ(‪anti-corrosion&anti-‬‬ ‫‪:)rust‬اغلــب مــواد افزودنــی ضدخوردگــی ضــد زنــگ نیــز هســتند‬ ‫و برعکس‪،‬ایــن مــواد فیلمــی مقــاوم روی قطعــات تشــکیل‬ ‫می دهنــد و ســطوح را در برابــر خوردگــی و زنــگ زدگــی محافظــت‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬مــواد پاییــن اورنــده نقطــه ریــزش(‪pour point‬‬ ‫‪:)depressant‬بــه کمــک ایــن مــواد ‪،‬ذرات پارافیــن در دمــای‬ ‫پاییــن بــه صــورت معلــق در روغــن نگــه داشــته می شــوند تــا از‬ ‫جامــد شــدن روغــن جلوگیــری به عمــل اید‪.‬بنابراین روشــن کردن‬ ‫موتــور در هــوای ســرد نیــز امکانپذیــر مــی گــردد‪.‬‬ ‫‪ -۷‬مــواد ضــد کــف(‪:)anti-foam‬در هنــگام کار دســتگاه ها‪،‬به‬ ‫علــت ســرعت زیــاد جریــان روغــن و یــا نشــتی هــوا بــه‬ ‫سیســتم‪،‬هوای وارد شــده در روغــن ‪،‬باعــث تشــکیل کــف در ان‬ ‫می گردد‪.‬بــرای جلوگیــری از ایــن پدیــده عــاز ادتیــو ضــد کــف در‬ ‫روغــن هــا اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫‪ -۸‬ترکیبــات فشــار پذیــر(‪extreme pressure‬‬ ‫‪:)additives‬ترکیبــات ‪E.P‬تحــت شــرایط روانــکاری مــرزی بــا‬ ‫ســطوح فلــزی واکنــش نشــان داده و فیلمــی از نمــک هــای فلــزی‬ ‫تشــکیل میدهنــد کــه بــه صــورت روان کننــده جامــد عمل می کند‪.‬‬ ‫بــا افزایــش فشــار مکانیکــی قطعــات بــر یکدیگــر ‪،‬درجــه حــرارت‬ ‫سیســتم بــاال رفتــه کــه منجــر بــه فعــال شــدن افزودنــی هــای ‪E.P‬‬ ‫در روغــن می شــود‪.‬‬ ‫بارش برف جاده گرگان ‪-‬‬ ‫شاهرود را مسدود کرد‬ ‫فرمانــده پلیــس راه گلســتان بــا اعــام تــداوم بــارش بــرف‬ ‫در جاده هــای کوهســتانی اســتان گفــت‪ :‬جــاده توسکســتان‬ ‫در مســیر گــرگان ‪ -‬شــاهرود بــه دلیــل بــارش شــدید بــرف‪،‬‬ ‫لغزندگــی و کاهــش دیــد مســدود شــده اســت ‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی عبــدی اظهــار داشــت‪ :‬بــارش بــرف در‬ ‫ارتفاعات گلســتان از شــب گذشــته اغاز شــده و کماکان هم‬ ‫ادامه دارد و مســافرانی که قصد تردد در این مســیر را دارند‬ ‫تــا حــد امــکان ســفر خــود را بــرای یــک روز بــه تاخیــر بیاندازنــد‬ ‫و یــا در صــورت ضــرورت از زنجیــر چــرخ اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان هــم‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه شــروع بــارش خفیــف بــرف در ارتفاعــات‬ ‫کوهســتانی و بــارش بــاران‪ ،‬تــردد بــدون زنجیــر چــرخ در‬ ‫مســیرهای کوهســتانی ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫مهــدی میقانــی اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر ریــزش بــرف‬ ‫در مســیرهای درانو‪ ،‬توسکســتان‪ ،‬چهارباغ‪ ،‬افراتخته‪ ،‬پارک‬ ‫ملی گلســتان‪ ،‬اولنگ و خوش ییالق اغاز شــده و در نتیجه‬ ‫ان احتمــال دشــواری در تــردد محتمل اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکیپ هــای راهــداری و ترابــری در راه هــا و‬ ‫راهدارخانه هــای گلســتان مســتقر هســتند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مرکــز مدیریــت راه هــای اســتان بــا‬ ‫شــماره تمــاس ‪ ۰۱۷۳۲۴۸۰۰۱۹‬و تلفــن گویــای ‪ ۱۴۱‬و ســامانه‬ ‫پیامکــی ‪ ۱۰۰۰۱۴۱‬نیــز بــرای اطــاع از اخریــن وضعیــت راه هــا‬ ‫بــه صــورت شــبانه روزی فعــال اســت‪.‬‬ ‫ی هواشناســی‪،‬‬ ‫میقانــی ادامــه داد‪ :‬براســاس پیش بینــ ‬ ‫بــارش بــرف و بــاران در گلســتان تــا اواســط هفتــه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫شــهردار گــرگان هــم گفــت‪ :‬در پــی صــدور هشــدار‬ ‫هواشناســی‪ ،‬نیروهــای خدمــات رســان ایــن اداره در حالــت‬ ‫اماده بــاش قــرار گرفتنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 17‬بهمن‬ ‫بجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 17‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪478‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫احداث سایت پشتیبان پرورش‬ ‫ماهی در سواحل استان‬ ‫معاون بازرسی و نظارت سازمان‬ ‫صمت استان گلستان خبر داد‪:‬‬ ‫اجرای طرح نظارت و بازرسی‬ ‫از واحدهای دریافت کننده‬ ‫محصوالتپتروشیمی‬ ‫در استان گلستان‬ ‫علــی اصغــر اصغــری از اجــرای ایــن طــرح از تاریــخ ‪2‬‬ ‫بهمــن مــاه الــی ‪ 2‬اســفند مــاه ســال جــاری بــه مــدت‬ ‫یکمــاه در سراســر شــهرهای اســتان گلســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان صنعت‪،‬معــدن‬ ‫وتجــارت اســتان گلســتان ‪،‬علــی اصغــر اصغــری‬ ‫معــاون بازرســی‪ ،‬نظــارت و حمایــت از مصرف کنندگان‬ ‫ســازمان صمــت اســتان گلســتان در همیــن راســتا‬ ‫گفــت‪ ،‬اجــرای ایــن طــرح بــا هــدف حمایــت از تولیــد‬ ‫و تولیــد کننــدگان و بــا حضــور کارشناســان حــوزه‬ ‫نظــارت و بازرســی ایــن ســازمان بمنظــور بررســی‬ ‫فاکتورهــای خریــد و فــروش محصــوالت و مــواد اولیــه‬ ‫واحــد‪ ،‬بررســی اطالعــات ثبــت شــده در ســامانه جامــع‬ ‫انبارهــا و ســامانه جامــع تجــارت‪ ،‬فراینــد شناســایی‬ ‫انبارهــا و ثبــت اطالعــات ورود و خــروج بــار از ایــن‬ ‫واحدهــا و همچنیــن اطــاع رســانی بــه واحدهــای‬ ‫مشــمول جهــت اجــرای دقیــق قوانیــن و مقــررات‬ ‫مصــوب‪ ،‬همزمــان در تمامــی شــهرهای اســتان‬ ‫گلســتان اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از اجــرای مصوبــه ثبــت قیمــت‬ ‫تمــام شــده تولیــد بــر روی محصــوالت پتروشــیمی‬ ‫در روزهــای اتــی خبــر داد کــه اجــرای ان توســط‬ ‫تولیدکننــدگان الزامــی می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول همچنیــن بــا تاًکیــد بر حساســیت‬ ‫اجــرای ایــن طــرح و عملکــرد ایــن واحدهــا در اســتفاده‬ ‫از مــواد اولیــه یارانــه ای متصدیــان را موظــف بــه‬ ‫همــکاری و ارائــه اطالعــات صحیــح بــه بازرســان‬ ‫نمــوده و خاطــر نشــان کــرد کــه در صــورت مشــاهده‬ ‫هرگونــه تخلفــات احتمالــی برابــر قانــون بــا متخلفــان‬ ‫برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل شــیالت اســتان گفــت‪ :‬همزمــان بــا دهــه مبــارک فجر و پیــروزی انقالب اســامی‪ 38 ،‬پروژه‬ ‫شــیالتی در اســتان افتتــاح و کلنــگ زنــی مــی شــود کــه از ایــن میــزان ‪ 27‬پــروژه قابــل افتتــاح و ‪ 11‬پــروژه‬ ‫قابــل کلنــگ زنی اســت‪..‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از روابــط عمومی اداره کل شــیالت گلســتان‪ ،‬مهندس ســید جواد‬ ‫ی بــا اســتفاده دو‬ ‫قــدس علــوی افــزود‪ :‬ایــن طــرح هــا در زمینــه هــای مختلــف از جملــه پــرورش ماه ـ ‬ ‫منظــوره از اب چاه هــای مجــاز کشــاورزی‪ ،‬پــرورش ماهــی در قفــس‪ ،‬راه انــدازی مــزارع پــرورش میگــو‪،‬‬ ‫احــداث ســایت پشــتیبان و ‪ ...‬خواهــد بــود کــه در ســطح اســتان از جملــه شهرســتان های بندرترکمــن‪،‬‬ ‫گمیشــان و بندرگــز قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫پارک های شهر گرگان برای‬ ‫حضور خانواده ها امن تر شد‬ ‫حدود ‪ 40‬کیلومتر راه روستایی‬ ‫در گلستان ساخته و اسفالت شد‬ ‫افتتاح کارخانه تولید خوراک‬ ‫طیور ارغوان کتول‬ ‫بــا پیگیــری دادســتان مرکــز اســتان ‪ ،‬فضاهــای تاریــک پارکهــای‬ ‫شــهر گــرگان ‪ ،‬روشــن شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از دادســتان مرکــز اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬در بازدیــد شــبانه ای کــه دو مــاه پیــش از پــارک هــای ســطح‬ ‫شــهر گــرگان داشــتیم ‪ ،‬شــهرداری مکلــف بــه تامیــن روشــنایی‬ ‫همــه نقــاط تاریــک پارکهــا شــد تــا محیــط بــرای حضــور مجرمــان و‬ ‫معتــادان ناامــن شــود‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو افــزود‪ :‬بــر اســاس اعــام شــهرداری ‪ ،‬روشــنایی‬ ‫‪ ۵۹‬پــارک و میــدان شــهر گــرگان انجــام شــده و مامــوران شــهرداری‬ ‫هــم در گشــت هــای شــبانه وضعیــت پــارک هــا و میــدان هــا را‬ ‫بررســی و خاموشــی هــای احتمالــی را برطــرف مــی کننــد ‪.‬‬ ‫اســپانلو بــا بیــان ایــن کــه تــا رســیدن بــه نقطــه مطلــوب فاصلــه‬ ‫داریــم افــزود‪ :‬تــاش مــا امــن کــردن فضــای پــارک هــای گــرگان‬ ‫بــرای خانــواده هاســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬افزایــش گشــت هــای شــبانه پلیــس در پارک ها و‬ ‫مراکز تفریحی گرگان و به کارگیری نگهبان از دیگر اقداماتیست‬ ‫کــه بــا مشــارکت نیــروی انتظامــی و شــهرداری در معاونــت‬ ‫پیشــگیری از جــرم دادســرای مرکــز اســتان دنبــال می کنیــم‪.‬‬ ‫معــاون فنــی و روســتایی اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای‬ ‫گلســتان اعــام کــرد‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون حــدود ‪40‬‬ ‫کیلومتــر راه در روســتاهای فاقــد راه دسترســی اســتان‪ ،‬ســاخته و‬ ‫اســفالت شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار قاســم دبــوری فریمانی اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬تعــداد خانوارهــای روســتایی بهــره منــد شــده از مزایــای ایــن‬ ‫راه هــا در اســتان ‪ 7148‬خانــوار بــوده و در مجمــوع‪ ،‬میــزان بهــره‬ ‫منــدی جمعیــت مــردم اســتان از راه هــای مناســب ‪ 98/5‬درصــد‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬بــا احتســاب ایــن راه هــا‪ ،‬در حــال حاضــر میــزان‬ ‫راه هــای روســتایی اســتان بالــغ بــر ‪ 3‬هــزار و ‪ 550‬کیلومتــر مــی باشــد‪.‬‬ ‫دبــوری ادامــه داد‪ :‬در دهــه فجــر امســال نیز ‪ 23‬کیلومتر راه در بخش‬ ‫روســتایی بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ 40‬میلیــارد تومــان افتتــاح و کلنــگ زنــی‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫معــاون فنــی و روســتایی راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬اعتبــارات ابالغــی امســال بیشــتر بــرای مناطــق‬ ‫کمترتوســعه یافتــه و اجــرای پــروژه هــای مهمــی همچــون ســاخت راه‬ ‫روســتایی دادلــی غزنیــن‪ ،‬چشــت خوجــه لــر و چالجــه –قویجــق در‬ ‫مــراوه تپــه و کاللــه اختصــاص و صــرف شــده اســت‪.‬‬ ‫در ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی ایــران‪ ،‬کارخانــه خــوراک‬ ‫دام ارغــوان کتــول بــا حضــور مدیــر کل جهــاد کشــاورزی اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬فرمانــدار ‪ ،‬امــام جمعــه و مســئوالن شهرســتان‬ ‫علی ابادکتــول افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از کارخانــه تولیــد خــوراک‬ ‫طیــور ارغــوان کتــول بــا دو خــط تولیــد‪ ،‬یکــی ‪ ۱۰‬تــن در ســاعت‬ ‫دیگــری ‪۱۵‬تــن در ســاعت وظرفیــت اســمی ‪۲۰۰‬تــن و ظرفیــت‬ ‫تولیــد ‪ ۵۰‬تــن در روز از امــروز اغــاز بــه کار نمــود ‪.‬‬ ‫میــزان تســهیالت دریافتــی بــرای احــداث ایــن کارخانــه مبلــغ‬ ‫ثابــت ‪ ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰‬ســه میلیــارد و ششــصد میلیــون تومــان و‬ ‫ســرمایه در گــردش ‪ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬یــازده میلیــارد تومــان بــوده‬ ‫و در مجمــوع بــا ســرمایه ‪ ۱۴‬میلیــارد و ‪ ۶۰۰‬میلیــون تومــان‬ ‫اشــتغال زایــی ‪ ۲۵‬نفــر بــه طــور مســتقیم و چندیــن نفــر بطــور‬ ‫غیــر مســتقیم انجــام شــده اســت ‪.‬‬ ‫این پروژه با ســرمایه گذاری خصوصی و اســتفاده از تســهیالت‬ ‫و همکاری جهاد کشــاورزی انجام شــده اســت ‪.‬‬ ‫کشف ‪ 6‬دستگاه موتورسیکلت‬ ‫سرقتی در خراسان شمالی‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از کشــف ‪ 6‬دســتگاه موتورســیکلت مســروقه و دســتگیری ‪ 7‬نفــر‬ ‫مال خــر در ســطح اســتان خبــر‏دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مقصــود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏خبــری مبنــی بــر اینکــه فــردی دریکــی از ســایت هایخریدوفروش‬ ‫کاال‪ ،‬اقــدام بــه انتشــار مزایــده بــرای فــروش یــک دســتگاه‏موتورســیکلت ســرقتی کــرده اســت‪،‬‬ ‫بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬از مهــم تریــن پــروژه هــای کلنــگ زنــی امســال ‪ ،‬احــداث ســایت پشــتیبان طــرح پــرورش‬ ‫ماهــی در قفــس و اســکله شــناور صیــادی جهــت تســریع امــور پــرورش دهنــدگان ماهــی در دریــا در‬ ‫ســواحل شهرســتان بندرترکمــن و ‪ 10‬بــاب مزرعــه ‪ 20‬هکتــاری پــرورش میگــو و بــا ظرفیــت ‪ 480‬تــن‪ ،‬در‬ ‫مجتمــع پــرورش میگــو گمیشــان ‪ ،‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان بــا اشــاره بــه افتتــاح پــروژه هــای شــیالتی در اســتان خاطــر نشــان‬ ‫کرد‪:‬یــک مزرعــه پــرورش ماهــی در قفــس در ســواحل شهرســتان بندرترکمــن‪ 10 ،‬بــاب مزرعــه‬ ‫پــرورش میگــو در مجتمــع پــرورش میگــو گمیشــان‪ ،‬کانــال ابرســان ‪ c3‬و کانــال ابرســان ‪ c4‬در‬ ‫مجتمــع گمیشــان‪ ،‬برق رســانی بــه مجتمع پرورش میگو گمیشــان بــه طول ‪ 3200‬کیلومتــر‪ ،‬احداث‬ ‫جــاده دسترســی بــه طــول ‪ 5650‬کیلومتــر در مجتمــع گمیشــان و ‪ 12‬اســتخر پــرورش ماهــی بــا‬ ‫اســتفاده دومنظــوره از اب چاه هــای کشــاورزی‪ ،‬ســایر طــرح هــای قابــل افتتــاح شــیالت گلســتان در‬ ‫دهــه مبــارک فجــر امســال مــی باشــد‪.‬‬ ‫قــدس علــوی در خصــوص ظرفیــت تولیــد پــروژه هــای قابــل افتتــاح شــیالت اســتان گفــت‪ :‬در دهــه‬ ‫فجــر امســال‪ 36 ،‬تــن ماهــی در ‪ 12‬اســتخر پــرورش ماهــی بــا اســتفاده دومنظــوره از اب چاه هــای مجاز‬ ‫کشــاورزی‪ 60 ،‬تــن ماهــی بــا افتتــاح یــک مزرعــه پــرورش ماهــی در قفــس و ‪ 480‬تــن میگــو با افتتــاح ‪10‬‬ ‫بــاب مزرعــه پــرورش میگــو‪ ،‬بــه میــزان تولیــد ابزیــان اســتان اضافــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در پایــان ادامــه داد‪ :‬جهــت افتتــاح پــروژه هــای شــیالت گلســتان دردهــه فجــر ســال جــاری بیــش‬ ‫از ‪۷۹‬میلیــارد تومــان هزینــه شــده اســت و پیــش بینــی مــی گــردد جهــت راه انــدازی یــازده پــروژه قابــل‬ ‫کلنــگ زنــی شــیالت در اســتان نیــز ‪ ۵۸‬میلیــارد تومــان اعتبــار مــورد نیــاز باشــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در افتتــاح ‪ 27‬پــروژه شــیالت گلســتان در دهــه مبــارک فجــر امســال‪ ،‬بــرای ‪ 312‬نفــر بــه‬ ‫صــورت مســتقیم در اســتان اشــتغال زایــی مــی گــردد‪ .‬همچنیــن بــا کلنــگ زنــی و راه انــدازی ‪ 10‬بــاب‬ ‫مزرعــه ‪ 20‬هکتــاری میگــو در مجتمــع پــرورش میگــو گمیشــان نیــز بــرای ‪ 290‬نفــر بــه صــورت مســتقیم و‬ ‫غیرمســتقیم اشــتغال زایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫‪ 16‬پروژه مخابراتی در‬ ‫شهرستان گنبد به بهره‬ ‫برداری رسید‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکاربــه نقــل از اداره‬ ‫روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان دکتــر‬ ‫غالمعلــی شــهمرادی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‬ ‫‪ :‬بــه مناســبت ایــام ا‪ ...‬دهــه مبــارک فجــر و بــا‬ ‫حضــور دکتــر شــادمهر نماینــده مــردم گنبــد در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی ‪ 16 ،‬پــروژه مخابراتــی‬ ‫بــا ســرمایه گــذاری بالــغ بــر ‪ 45‬میلیــارد ریــال در‬ ‫روســتای ســاق غایــب بصــورت متمرکــز بــه بهــره‬ ‫بــرداری رســیده اســت ‪.‬‬ ‫وی نصــب کافــو ‪ ،‬توســعه شــبکه کابــل ‪ ،‬مولــد‬ ‫سازی‪ ،‬نصب باتری ‪ ،‬توسعه پورت و ارتقاء سایت‬ ‫همــراه اول را از جملــه ایــن پــروژه هــا دانســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا راه انــدازی ایــن طــرح هــا ارتباطــات‬ ‫بــا کیفیــت تــری در اختیــار مــردم شهرســتان قــرار‬ ‫خواهــد گرفــت ‪.‬‬ ‫دکتــر غالمعلــی شــهمرادی توســعه مخابــرات را‬ ‫مســتمر دانســت و رفــاه مــردم اســتان را هــدف از‬ ‫اجــرای طــرح هــای توســعه ای دانســت ‪.‬‬ ‫دمای هوا ‪ 1‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 79‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫بارش باران وبرف‪ .‬بیشینه ‪ 1‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب او حنوب غربی‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان اداره مبــارزه بــا ســرقت پلیــس اگاهــی اســتان بــا انجــام‬ ‫اقدامــات فنــی و اطالعاتــی فــرد‏موردنظــر کــه اقــدام بــه انتشــار ایــن اگهــی کــرده بــود‪ ،‬مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفــت‪ ،‬افــزود‪ :‬در بررســی شــماره تنــه و اســتعالمات‏به عمل امــده مشــخص شــد‬ ‫کــه ایــن موتورســیکلت از اســتان تهــران بــه ســرقت رفتــه اســت‪.‬‏‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان ادامــه داد‪ :‬در رونــد رســیدگی بــه ایــن پرونــده مشــخص شــد کــه‬ ‫ایــن فــرد تاکنــون ‪ 6‬دســتگاه‏موتورســیکلت ســرقتی را باقیمــت پاییــن خریــداری کــرده و ان هــا را‬ ‫بــرای فــروش در ســایت هایخریدوفروش کاال منتشــر‏می کنــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ رســتگار بابیــان اینکــه بــا تــاش مســتمر و بی وقفــه کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان‬ ‫در ایــن رابطــه ‪ 6‬دســتگاه‏موتورســیکلت ســرقتی نیــز کشــف و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بــا ســرعت عمــل کاراگاهــان ‪ 7‬نفــر مال خــر‏نیــز در همیــن راســتا دســتگیر کــه‬ ‫بعــد از تشــکیل پرونــده و انجــام تحقیقــات بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی‬ ‫‏معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه کارشناســان ارزش هــر دســتگاه موتورســیکلت کشف شــده را‬ ‫بیــش از ‪ 1‬میلیــارد و ‪500‬‏میلیــون ریــال اعــام کرده انــد‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬متهمــان این موتورســیکلت ها‬ ‫را باقیمتیک ســوم و یــا یک چهــارم قیمــت واقعــی بــه‏فــروش می رســاندند‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ رســتگار بــا تاکیــد بــر اینکــه پلیــس بــا جدیــت در مقابــل مجرمــان و هنجارشــکنان‬ ‫ایســتاده اســت‪ ،‬از شــهروندان عزیــز‏خواســت تــا ضمــن توجــه بــه توصیــه و هشــدارهای پلیــس‪،‬‬ ‫در صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از‏طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۸۲۷‬تاریــخ‪ ۱۴۰۰/۸/۱۹‬هیــات موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی در شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۷۴‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای محمــد نظــری‬ ‫فرزنــد قربان علــی بــه شــماره شناســنامه ‪۱۴۵۵۰‬کــد ملــی ‪ ۴۹۷۹۱۸۵۷۶۲‬صــادره از اق قــا در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۴۶۲.۴۵‬مترمربــع ‪،‬درقســمتی از شـش دانگ باقیمانــده پــاک شــماره ‪ -۵‬فرعــی‬ ‫از ‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه اق قــا بخــش ‪ -۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی مهین دخــت تاج بخــش تاییــد گردیده اســت ‪.‬م الــف‪۹۹۶۳‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز شنبه‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز یکشنبه ‪۱۴۰۰/۱۱/۱۷‬محمد فندرسکی رییس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۹۷۱۸‬هیــات موضــوع قانون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۲۴‬تقاضــای اقــای محمــد رضــا رشــیدی فــر بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۶۰‬وکــد‬ ‫ملــی ‪ ۰۷۳۰۷۲۳۴۲۹‬صــادره از صالــح ابــاد فرزنــد ملنــگ در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت بمســاحت ‪ ۴۹/۲۱۲‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪_۱۴۹۳‬اصلــی واقــع در اراضــی شــهری بخــش‬ ‫یــک حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت ازانتقــال از مالــک رســمی رجبعلــی شــاهینی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهی می شــود از این رو اشــخاصی که نســبت به‬ ‫صدورســند مالکیــت اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی‪، ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م الــف‪۱۰۰۸۱ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۱/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۲/02 :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی‏برابــر رای شــماره ‪1400/10/04 - 1400 - 4081‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400 -92‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو‬ ‫بجنوردتصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض متقاضــی خانــم زهــرا ایزانلــو فرزنــد محمدولــی بشــماره شناســنامه ‪1484‬صــادره ازبجنــورد درششــدانگ یــک بــاب منــزل‏مســکونی بــه مســاحت ‪ 148.10‬متر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلی واقــع در اراضی‬ ‫کهنــه کنــد بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک‏رســمی اقــای بــدر باغچقــی فرزنــد حســین محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‏اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‏انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید‪،‬ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم‏اعتراض ‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول‏اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/11/02 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪:‬‬ ‫‪ 1400/11/17‬‏احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابرماده ‪۳‬وماده‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۱۰۰۶۳‬هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۱۵۹‬اقای سید عباس موسوی به شماره شناسنامه ‪ ۱۴۰‬وکد ملی ‪ ۲۱۸۰۷۷۳۸۲۱‬صادره از‬ ‫بهشهر فرزند سید عابدین در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت ‪ ۵/۱۲۴‬متر مربع از پالک شماره ‪_۱۵۱۲‬اصلی واقع در اراضی شهری بخش یک حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت ازانتقال از‬ ‫مالک رسمی خانم خاور بیگم مفیدیان به متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدورسند مالکیت اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ‪،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪، ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۱/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۲/02 :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری م الف‪۱۰۰۳۸ :‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 7‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 93‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 1 UV‬از ‪10‬‬ ‫ابــری بااحتمــال بــارش بیشــینه ‪ 7‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد غــرب جنــوب غربــی ســرعت بــاد ‪ 10‬تــا ‪15‬‬ ‫کیلومتــر در ســاعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 17‬بهمن‬ ‫گرگان‬ ‫یک شنبه ‪ 17‬بهمن ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪478‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫سهم گلستان در پویش ایران سرسبز‬ ‫بیش از دو میلیون نهال است‬ ‫ل کاری ایــران ســبز در ایــن اســتان گفــت‪ :‬در‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر اجــرای پویــش نهــا ‬ ‫راســتای اجــرای ایــن پویــش بایــد بــه نیــت هــر شــهروند‪ ،‬یــک نهــال و بــه نیــت هــر شــهید ‪ ۱۰‬نهــال‬ ‫کاشــته شــود کــه ســهم گلســتان حــدود ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۴۰‬هــزار نهــال اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی اســتانداری گلســتان؛ دکتــر‬ ‫علی محمــد زنگانــه در جلســه ســتاد توســعه درختــکاری اســتان اظهــار کــرد‪ :‬ایــن تعــداد کاشــت‬ ‫م برســد‪.‬‬ ‫نهــال یــک چشــم اندازی اســت کــه بایــد تــا پایــان ســال جــاری بــه ســرانجا ‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬البتــه نهــال کاری در اســتان زیــاد انجــام شــده‪ ،‬امــا بــه دلیــل خــوب نگهــداری نکــردن‬ ‫از نهال هــا‪ ،‬اثــری از انهــا نمانــده و تنهــا هزینــه در پــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬متولیــان امــر بایــد طــوری برنامه ریــزی کننــد کــه کاشــت ایــن تعــداد نهــال‬ ‫رفــع تکلیــف نباشــد و اجــرای ایــن برنامــه یــک پیوســت قــوی نگهــداری نهال هــای کاشــته شــده‪ ،‬بــه‬ ‫همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه وجــود ‪ ۸‬اقلیــم مختلــف در اســتان گفــت‪ :‬متولیــان بــا الگوبــرداری‬ ‫از نمونه هــای گذشــته ‪ ۱۰‬نهــال مثمــر و ‪ ۱۰‬نهــال غیرمثمــر متناســب بــا شــرایط اب و هوایــی اســتان‬ ‫انتخــاب و اقــدام بــه کاشــت ان نماینــد‪.‬‬ ‫دکتــر زنگانــه ادامــه داد‪ :‬بایــد درختانــی انتخــاب و کاشــته شــوند کــه پایــداری بیشــتری باشــند عــاوه‬ ‫بــر انکــه روش اجــرا و مکان هــای کاشــت بایــد طــوری باشــد کــه پایدارتــر باشــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد ‪ :‬از ایــن پــس بــرای هــر مجــوزی کــه در اســتان صــادر می شــود‪ ،‬بایــد بــا رعایــت‬ ‫الزامــات و متناســب بــا شــرایط اســتان‪ ،‬پیوســت کاشــت نهــال داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬هــر کاری اگــر بــا منافــع مــردم و اســتفاده از انــان بــه ویــژه تشــکل های‬ ‫مردمــی همــراه نباشــد‪ ،‬بــدون شــک از بیــن خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫زنگانــه تاکیــد کــرد‪ :‬بــا مدیریــت مدیــران کل امــور شــهری و نیــز امــور روســتایی موسســه خیریــه و‬ ‫نیکــوکاری بــرای توســعه درختــکاری تاســیس شــود و مــردم پــای کار باشــند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در ذیــل ایــن ســتاد‪ ،‬کارگــروه توســعه فضــای ســبز‪ ،‬زراعــت چــوب تشــکیل و‬ ‫جلســات ماهانــه برگــزار و نتایــج ان در جلســات فصلــی ســتاد ارائــه شــود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬الگوهای موفق درختکاری در استان شناسایی و مستندسازی شود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای را موظــف کــرد بــا ارائــه طرحــی ویــژه‪،‬‬ ‫ن بــه اق قــا را نهــال کاری کنــد و ایــن کار طــوری باشــد کــه در بــازه زمانــی ســه ســاله‪،‬‬ ‫مســیر گــرگا ‬ ‫نتیجـه ای حاصــل گــردد و ادامــه داد‪ :‬دادســتان ها نیــز تــاش کننــد تــا از مجــازات جایگزیــن حبــس‬ ‫در ایــن بخــش اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬در کنــار جشــنواره شــهید رجایــی‪ ،‬ی ـک شــهردار‪ ،‬یــک فرمانــدار‪ ،‬یــک دهیــار و یــک‬ ‫بخشــدار بــه همــراه پنــج تشــکل مردمــی در ایــن حــوزه و توســعه درختــکاری تجلیــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف ‪ 196‬قلم انواع کاالی‬ ‫قاچاق در جاجرم‬ ‫اعتراف سارقان سابقه دار به ‪7‬‬ ‫فقره سرقت در شیروان‬ ‫دستبند پلیس بر دستان سارق‬ ‫اماکن خصوصی با ‪ 4‬فقره سرقت‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از کشــف ‪ 196‬قلــم انــواع‬ ‫کاالی قاچــاق و دســتگیری ‪ 3‬نفــر متهــم خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بازارکســب وکار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «رضــا قنــدی» در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در‬ ‫راســتای اجــرای طــرح ارتقــاء‏امنیــت اجتماعــی‪ ،‬مامــوران انتظامــی‬ ‫و پلیــس اگاهــی شهرســتان جاجــرم طــرح مبــارزه با قاچــاق کاال را‬ ‫در شــهر جاجــرم بــه‏اجــرا دراوردنــد‏‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه در ایــن طــرح یـک روزه مامــوران ‪ 196‬قلــم انــواع‬ ‫کاالی قاچــاق کشــف کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بیــش از ‪ 134‬بســته توتــون‬ ‫‏و انــواع ســیگار قاچــاق و بیــش از ‪ 62‬قلــم انــواع لوازم ارایشــی‬ ‫غیرمجــاز از ‪ 3‬واحــد صنفــی کشــف و ضبــط گردیــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم بــا اشــاره بــه اینکــه ارزش‬ ‫کاالی کشف شــده بیــش از ‪ 30‬میلیــون ریــال بــراورد شــده‪،‬‬ ‫‏تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن زمینــه ‪ 3‬متهــم دســتگیر و به مراجع قضائی‬ ‫معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ قنــدی در پایــان افــزود‪ :‬مرکــز فوریت هــای پلیســی‬ ‫‪ 110‬به صورتشــبانه روزی امــاده دریافــت گزارش هــای مردمــی در‬ ‫‏ارتبــاط بــا فعالیت هــای غیرمجــاز و مــوارد مشــکوک اســت‏‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ‪ 7‬نفر ســارق‬ ‫ســابقه دار بــا ‪ 7‬فقــره ســرقت خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــد‬ ‫روهنــا» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫وقــوع چندیــن فقــره‏ســرقت از اماکــن دولتــی در شــهر شــیروان‪،‬‬ ‫موضــوع به صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی‬ ‫ایــن شهرســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ماموران با انجــام اقدامات فنی و اطالعاتی‬ ‫و هماهنگی با مرجع قضائی موفق شدند ‪ 7‬نفر سارق سابقه دار‬ ‫‏را دســتگیر کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهمــان در بازجویی هایانجام شــده بــه ‪7‬‬ ‫فقــره ســرقت کابــل برق و تجهیــزات اماکن دولتی اعتــراف کردند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بابیــان اینکــه در این رابطه‬ ‫یــک دســتگاه وانــت پیــکان نیــز توقیــف و بــا هماهنگــی قضائــی‬ ‫بــه‏پارکینــگ منتقــل شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان بعــد از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی و درنهایــت راهــی زنــدان شــدند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ روهنــا در پایــان از شــهروندان خواســت تــا در صــورت‬ ‫مشــاهده هرگونــه مــوارد مشــکوک‪ ،‬بالفاصلــه مراتــب را از طریــق‬ ‫تلفــن ‪110‬‏بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از دســتگیری یــک نفــر‬ ‫ســارق اماکــن خصوصــی و کشــف ‪ 4‬فقــره ســرقت در ایــن‬ ‫‏شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «رضــا قنــدی» در گفت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه دنبــال وقــوع چندیــن فقــره ســرقت اماکــن‬ ‫‏خصوصــی در ایــن شهرســتان‪ ،‬شناســایی و دســتگیری عوامــل‬ ‫ایــن ســرقت ها در دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی جاجــرم‬ ‫‏قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی و فنــی پلیســی‪ ،‬یــک نفر‬ ‫ســارق اماکــن خصوصــی در ســطح شهرســتان شناســایی و‏در یــک‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه توســط کاراگاهــان پلیــس اگاهــی دســتگیر و‬ ‫بــه مقــر پلیــس منتقل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم تصریــح کــرد‪ :‬در تحقیقات‬ ‫به عمل امــده‪ ،‬ایــن ســارق بــه ‪ 4‬فقــره ســرقت اعتــراف‪ ،‬ســارق‏پس‬ ‫از معرفــی بــه مقــام قضائــی بــا قــرار قانونــی روانــه زندان شــدند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ قنــدی از شــهروندان خواســت‪ :‬بــا رعایــت نــکات ایمنــی‬ ‫در منــازل و اماکــن خصوصــی ازجملهانباری هــا و ‪ ...‬پلیــس را‬ ‫‏در جهــت ارتقــاء امنیــت و پیشــگیری از وقــوع جرائمــی همچــون‬ ‫ســرقت یــاری کننــد‏‪.‬‬ ‫‪ ۵۸‬هزار متقاضی در طرح نهضت‬ ‫ملی مسکن در گلستان‬ ‫ت نــام بیــش از ‪  58  ‬هــزار متقاضــی طــرح نهضــت‬ ‫مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان گلســتان از ثبـ ‬ ‫ملــی مســکن در گلســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از اداره ارتباطــات و اطــاع رســانی اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫اســتان گلســتان ‪ ،‬مهندس محبوبی مدیرکل راه و شهرســازی اســتان گلســتان درباره اخرین امار ثبت‬ ‫نــام متقاضیــان در طــرح نهضــت ملــی مســکن در اســتان گفت ‪ :‬تاکنون ‪  58177‬متقاضــی در اســتان‬ ‫گلســتان تــا ‪ 11‬بهمــن مــاه ســال جــاری در ســامانه نهضــت ملــی مســکن ثبت نــام کردنــد ‪.‬‬ ‫وی در خصــوص جزئیــات امــار ثبــت نــام کننــدگان اعــام کــرد‪ :‬تاکنــون در شــهر گــرگان ‪ ،18811‬در شــهر‬ ‫گنبــد ‪ ، 6389‬در شــهر مینودشــت‪ ، 5131  ‬در شــهر ازادشــهر‪ 3445   ‬نفــر‪ ،‬در شــهر ا قــا ‪ 3090‬در‬ ‫ســامانه نهضــت ملــی نــام نویســی کــرده انــد‪.‬‬ ‫مهنــدس محبوبــی در خصــوص جزئیــات ثبت نــام مــردان مجــرد باالی ‪ ۲۳‬ســال ســن در طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن تشــریح کــرد‪ :‬در راســتای حمایــت و تســهیل در ازدواج جوانــان‪ ،‬ثبــت نــام‬ ‫مــردان مجــرد متقاضــی در طرح­‪ ‬هــای حمایتــی تامیــن مســکن وزارت راه و شهرســازی صــورت‬ ‫می پذیــرد و ثبــت نــام متقاضیــان از ســاعت ‪ ۱۲‬ظهر روز دوشــنبه ‪ 20‬دیمــاه ســال جــاری اغــاز شــده‬ ‫و بــه مــدت یــک مــاه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متقاضیــان مــرد مجــرد بــا داشــتن حداقل ‪ ۲۳‬ســال در هنــگام ثبــت نــام تا ‪ ۴۴‬ســال‬ ‫تمام‪  ‬فاقد ســابقه مالکیت مســکن و یا زمین با کاربری مســکونی و دارا بودن ســابقه ســکونت در شــهر‬ ‫محــل تقاضــا براســاس ضوابــط ابالغــی وزارت راه و شهرســازی و عــدم اســتفاده از امکانــات دولتــی از اول‬ ‫انقــاب در حــوزه مســکن‪  ‬می توانند نســبت بــه ثبت نــام اقــدام کننــد و در صــورت احــراز ایــن شــرایط‪،‬‬ ‫تاییــد اولیــه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬متقاضیــان قبــل از انعقــاد قــرارداد واگــذاری واحــد مســکونی تعهدنامــه محضــری مبنــی بــر‬ ‫تحویــل عقدنامــه ازدواج رســمی بایــد ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫مهنــدس محبوبــی در خصــوص جزئیــات شــرایط انعقــاد قــرارداد و تحویل واحد مســکونی به متقاضیان‬ ‫در طــرح نهضــت ملــی مســکن تصریــح کــرد‪ :‬در اتصــال کلیــه متقاضیان ثبت نامــی به پروژه ­هــا و تحویل‬ ‫واحدهــا اولویــت بــا متقاضیــان متاهــل اســت و نهایــی شــدن ثبت نــام و انعقــاد قــرارداد بــا متقاضــی در‬ ‫زمــان انجــام انتخــاب واحــد پــروژه تخصیصــی براســاس ضوابــط ابالغــی وزارت راه و شهرســازی و منــوط‬ ‫بــه واریــز ســهم اورده ابالغــی‪ ،‬ارائــه عقــد نامــه رســمی ازدواج بــه اداره کل راه و شهرســازی اســتان و درج‬ ‫ان در ســامانه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه نتایــج اولیــه اســتعالمات از ســوی وزارت راه و شهرســازی اعــام مــی شــود‬ ‫توضیــح داد‪ :‬بــه زودی نتیجــه پاالیــش اولیــه ثبــت نــام متقاضــی اعــام مــی شــود و در ســامانه نهضــت‬ ‫ملــی مســکن (ثمــن) قابــل مشــاهده خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تعــداد متقاضیــان حائــز شــرایط تاکنــون ‪ 28677‬نفــر بــوده کــه بــا توجــه بــه اینکــه پاالیــش‬ ‫متقاضیان جدید هنوز ادامه دارد‪ ،‬با پایش جدید تعداد متقاضیان واجد شرایط افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان گلســتان در پایــان خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬مهلــت ثبــت نــام در طرح نهضت‬ ‫ملــی مســکن ویــژه مــردان مجــرد باالی ‪ ۲۳‬ســال ســن تــا پایان روز چهارشــنبه ‪ 20‬بهمن ســال جــاری در‬ ‫سامانه‪ https://saman.mrud.ir   ‬ادامه دارد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت بــا توجــه بــه ادغــام طــرح اقــدام ملــی و نهضــت ملــی مســکن‪ ،‬در حــال حاضــر بــرای‬ ‫‪ 2314‬واحــد توســط اداره کل راه و شهرســازی اســتان تامیــن زمیــن انجــام شــده کــه ‪ 958‬واحــد در قالــب‬ ‫‪ 52‬پــروژه بــر اســاس افتتــاح و واریــز وجــه در شــهرهای اســتان در حــال اجــرا مــی باشــد و بــا پایــش‬ ‫متقاضیــان جدیــد و افتتــاح و واریــز وجــه اولیــه ایــن افــراد بــه پــروژه هــای جدیــد تخصیــص و عملیــات‬ ‫ســاخت اغــاز خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۹۷۴۷‬و‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۹۷۴۸‬و‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۹۷۴۹‬و‬ ‫‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۹۷۵۰‬و‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۹۷۵۱‬و‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۹۷۵۲‬و‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۹۷۵۳‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه کالســه هــای‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۱۲۵‬‬ ‫و‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۱۰۰۱۴۴۱‬و‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۴۴۳‬و ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۴۴۵‬و‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۴۴۶‬و‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۴۴۸‬و‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۴۴۷‬تقاضــای ‪ -1‬علیرضــا دیلمــی بــه شــماره شناســنامه‪ ۱۰۳۵۲‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۲۲۷۵۹۵۲۶‬صــادره از گــرگان فرزنــد عبدالصمــد‬ ‫در‪ ۳۸۶۶‬ســهم مشــاع از‪ ۸۸۶۶‬ســهم از پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کــه مابقــی ان وقــف اســت‪-۲.‬مریم دیلمــی بــه شــماره شناســنامه‪ ۳۵۳‬و کدملــی‪ ۲۱۲۱۲۲۲۰۵۷‬صــادره از گــرگان فرزنــد عبدالصمــد در‪ ۵۰۰‬ســهم مشــاع از ‪ ۸۸۶۶‬ســهم از‬ ‫پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کــه مابقــی ان وقــف اســت‪ -۳‬حلیمــه خاتــون دیلمــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۸۷۷۹‬وکدملــی‪ ۲۱۲۰۱۸۷۵۱۷‬صــادره از گــرگان فرزنــد عبدالصمــد در ‪ ۵۰۰‬ســهم مشــاع از‪ ۸۸۶۶‬ســهم از پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کــه مابقــی ان وقــف اســت‪ -۴‬اشــرف دیلمــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۰۰‬و کدملــی‪ ۲۱۲۱۱۷۹۷۷۱‬صــادره از گــزگان فرزنــد عبدالصمــد در ‪ ۵۰۰‬ســهم مشــاع از ‪ ۸۸۶۶‬ســهم از پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کــه مابقــی ان‬ ‫وقــف اســت‪ -۵‬صدیقــه دیلمــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۹۸‬وکدملــی ‪ ۲۱۲۱۲۷۵۲۶۶‬صــادره از گــرگان فرزنــد عبدالصمــد در ‪ ۵۰۰‬ســهم مشــاع از ‪ ۸۸۶۶‬ســهم از پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کــه مابقــی ان وقــف اســت‪ -۶‬طاهره دیلمی به شــماره‬ ‫شناســنامه‪ ۶۳‬وکدملــی ‪ ۲۱۲۱۸۳۳۵۴۲‬صــادره از گــرگان فرزنــد عبدالصمــد در ‪۱۰۰۰‬ســهم مشــاع از ‪۸۸۶۶‬ســهم از پنــج دانــگ مشــاع از شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کــه مابقی ان وقف اســت‪-۷‬محمد دیلمی به شــماره شناســنامه ‪ ۲۱۳‬کد ملــی ‪۲۱۲۱۱۷۰۶۲۶‬صادره‬ ‫از گــرگان فرزنــد عبدالصمــد در‪ ۲۰۰۰‬ســهم مشــاع از‪ ۸۸۶۶‬ســهم از پنــج دانــگ مشــاع از شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کــه مابقــی ان وقــت اســت بــه مســاحت کل عرصــه ‪ ۸۸۶۶:‬مترمربــع ازپــاک شــماره ‪ -۱۱۸‬اصلــی واقــع دراراضــی ســعدابادبخش دوحــوزه ثبــت‬ ‫گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای عبداللــه دیلمــی بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد ‪.‬م‬ ‫الــف‪ ۱۰۰۹۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۱۱/۱۷‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ ۱۴۰۰/۱۲/۲:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت نماینــده بانــک ملــت بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده ادعــا نمــوده کــه ســند مالکیــت‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا گردیــده اســت بــه مســاحت دویســت و چهــارده متــر و‏پنجــاه دســیمتر مربــع‪ ،‬دارای پــاک ثبتــی‬ ‫‪ 937‬فرعــی از ‪ -8‬اصلــی واقــع در بندرگــز بخــش دو ثبــت‏بندرگــز شــماره ثبــت ‪ 9062‬صفحــه ‪ 78‬دفتــر ‪ 53‬بشــماره ســند چاپــی ‪ 011374‬ســری ه ســال ‪ 91‬کــه‏بنــام بانــک ملــت بــه شناســه ملــی ‪ 10100834967‬بــه شــماره ثبــت ‪ 38077‬ثبــت و صــادر گردیــده اســت‏بعلــت‬ ‫جابجایــی اثاثیــه مفقــود شــده و نامبــرده تقاضــای صــدور المثنــی ســند مالکیــت را از ایــن اداره‏نمــوده اســت‪ .‬از ایــن رو باســتناد مــاده ‪ 120‬اصالحــی اییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت‏اگهــی مــی گــردد تــا هــر کســی نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری‬ ‫انجــام داده و یــا مدعــی‏وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد‪ ،‬ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی‪ ،‬اعتــراض کتبــی خــود را‏ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت‏مذکــور‪ ،‬برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد‪ .‬م‪.‬الــف‪1400/250 :‬‏ ‏ مهــدی شــاه مهــری – سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــاک بندرگــز تاریــخ انتشــار اگهــی روز‪ :‬یکشــنبه مورخــه ‪1400/11/17‬‏‬ ‫راه اندازی دانشکده ذغال‬ ‫از خــدا پنهــان نیســت از شــما چــه پنهــان؛ نســل امــروز‬ ‫بــا خیلــی ازابــزار االت ‪ ،‬وســایل‪ ،‬مشــاغل ‪ ،‬لــوازم و‬ ‫ادوات بیگانــه اســت‪ .‬مثــل افتابــه کــه جــای خــودش رابــه‬ ‫شــیلنگ های پالســتیکی و فلــزی داده اســت‪ .‬یــا همیــن‬ ‫گــچ هــای ســیاه و ســفید و رنگــی مدرســه کهوقتــی‬ ‫معلــم بــه مــا مــی گفــت‪ « :‬بــرو از دفتــر گــچ بیــار» بــال‬ ‫در می اوردیــم‪.‬‬ ‫اصــا ً میــز اول مــی نشســتیم بــرای بــراورده شــدن‬ ‫همیــن ارزوهایکوچک‪...‬کرســی‪ ،‬اطــو ذغالــی‪ ،‬واکمــن‪،‬‬ ‫ضبــط صــوت‪ ،‬گرامافــون‪ ،‬چــراغ گــرد ســوز‪،‬تلفن بــا‬ ‫شــماره گیــر گــرد و خیلــی از چیزهــای دیگــر جــای‬ ‫خــود را بــه وســایل جدیــد داده انــد وبایــد نشــانی انهــا را‬ ‫در موزه هــا جســت!‬ ‫امــا بــا وجــود پیشــرفت تکنولــوژی در عرصــه هــای‬ ‫مختلــف و تغییراتگســترده برخــی از ایــن وســایل کمــاکان‬ ‫در صــدر رنکینــگ بهــره وری و مصــرف قــرار دارنــد و روزبــه‬ ‫روز هــم بــر تعــداد تولیــد کننــدگان و مصــرف کننــدگان ان‬ ‫هــم افــزوده مــی شــود‪.‬‬ ‫«ذغــال» یکیــاز ایــن مــوارد نــادر اســت کــه بــا وجــود‬ ‫ابــداع و کشــف انــواع و اقســام ســوخت هــای فســیلی‬ ‫و غیرفســیلی و هســته ای کمــاکان خواهــان و هــواداران‬ ‫فراوانــی دارد و انــواع و اقســام ان بابرنــد هــای در حــال‬ ‫تولیــد و عرضــه اســت‪.‬‬ ‫از ذغــال لیمــو‪ ،‬بلــوط‪ ،‬پســته ‪ ،‬نارگیــل‪ ،‬ریشــه گرفتهتــا‬ ‫ذغــال کبابــی ‪ ،‬چینــی‪ ،‬جهــرم‪ ،‬دیــر ســوز‪ ،‬عطــری و‬ ‫‪...‬یعنــی اگــر رکــورد مصــرف بــرق و گاز در کشــور شکســته‬ ‫شــد‪ ،‬رکــورد مصــرف ذغــال ســال هــای پیــش شکســته‬ ‫شــده بــود و نقــدا ً بــر اســاس امــار روزانــه ‪ 200‬تنذغــال در‬ ‫قهــوه خانــه هــای تهــران دود مــی شــود‪.‬‬ ‫در برخــی شــهر هــا در یــک مســیر دو کیلومتــری‪20‬‬ ‫قهــوه خانــه بــر پایــه ذغــال وجــود دارد و در ایــن دو‬ ‫کیلومتــر دریــغ از یــک کتابفروشــی یادکــه روزنامــه؟! در‬ ‫واقــع هیچــگاه خــود ذغــال و سلســله ذغالیــان هیچــگاه‬ ‫فکــر نمــی کردنــددر کــوران تکنولــوژی و کشــف انــواع‬ ‫و اقســام انــرژی هــای نویــن‪ ،‬بــاز هــم خــودی نشــان‬ ‫بدهنــد واز صفحــه روزگار محــو نشــوند‪ ،‬فلــذا لــزوم‬ ‫برنامــه ریــزی گســترده و جامــع در خصــوص اســتفاده‬ ‫بهینــه از همــه زوایــای صنعــت ذغــال بیــش از پیــش‬ ‫ضــروری بــه نظــر مــی رســد‪.‬‬ ‫لهــذا چنــد پیشــنهادکاربردی و عملــی در ایــن خصــوص‬ ‫ارائــه مــی شــود‪:‬‬ ‫الــف) راه انــدازی دانشــکده ذغــال‪ :‬بــدون شــک تحقیــق‬ ‫و بررســی عوامــل تاثیــر گــذار بــر رشــد‪ ،‬توســعه و حفــظ‬ ‫صنعــت ذغــال در دانشــکده هــا و مجامــع علمی می تواند‬ ‫ایــن صنعــت را بــه یــک صنعــت جهانــی پویــا مبــدل کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــا بررســی نقــش ذغــال در ادبیــات‪ ،‬صنایــع‬ ‫غذایــی ‪ ،‬صنایــع دودی‪ ،‬دود هــای بهداشــتی نظیر اســپند‬ ‫و ‪ ...‬مــی تــوان بــه افق هــای روشــن تــری در ایــن زمینــه‬ ‫دســتیافت‪.‬‬ ‫ب) تشــویق بــه درختــکاری‪ :‬بــی هیــچ تردیدامــروزه‬ ‫صنعــت جنــگل داری مــا بــا مخاطــرات فــراوان دســت‬ ‫و پنجــه نــرم مــی کنــد و ترغیــب خلــق اللــه نیــز بــه‬ ‫درختــکاری کار حضــرت فیــل اســت‪ .‬فلــذا پیشــنهاد‬ ‫می شــود بــا راه انــدازی کمپین«نهــال امــرزو‪ ،‬ذغــال‬ ‫فــردا» جماعــت کثیــری را بــه ســمت درختــکاری ســوق‬ ‫دهیــم‪ .‬باالخــره اینالبــا ممکــن اســت چهــار تــا درخــت از‬ ‫درخت هــای کاشــته شــده توســط ایــن دوســتان تبدیــل بــه‬ ‫ذغــال نشــود!‬ ‫پ) ایجــاد اشــتغال‪ :‬تــاش در جهــت جهانــی کــردن‬ ‫فرهنــگ اســتفاده از ذغــال‪ ،‬ترویــج فرهنــگ مصــرف‬ ‫غذاهــای کبابــی‪ ،‬همگانــی کــردن فرهنــگ ضدعفونــی‬ ‫منــازل بــا اســپند‪ ،‬کاشــت ‪ ،‬داشــت و برداشــت درختانــی‬ ‫کــه ذغــال خــوب تولیــد مــی کننــد‪،‬‬ ‫توســعه صنایــع تبدیلــی و وابســته و ‪ ...‬مــی توانــد همــه‬ ‫ســاله منجــر بــه ایجــاد شــغل بــه صــورت مســتقیم و‬ ‫غیرمســتقیم بــرای جمــع کثیــری از جوانــان بیــکار شــود!‬ ‫ت) فــردای بهتــر‪ :‬هــر چنــد بــه گفتــه عزیــزان دودی چــون‬ ‫دود قلیــان از الی اب و شــیر و دوغ سایرنوشــیدنی های‬ ‫متعــارف و غیــر متعــارف عبــور مــی کنــد‪ ،‬بــه هیــچ عنــوان‬ ‫مضــر نیســت و ســرطان زایــی ان بــه طــور کامــل مرتفــع‬ ‫می گردد‪،‬بــاز هــم جهــت احتیــاط توصیــه می شــود‬ ‫دوســتان وزارت بهداشــت بانصــب بنرهایــی نظیر«فردایــی‬ ‫بهتــر؛ بــا یــک پُــک کمتــر» مراقــب ســامت نســل هــای‬ ‫بعــدی باشــند‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 17‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪478‬‬ ‫امنه صرامی‬ ‫طرح صیانت از فضای‬ ‫مجازی؛ هرانچه باید بدانید‬ ‫یکــی از طرح هــای جنجالــی مجلــس کــه ایــن روزهــا‬ ‫زیــاد اســم ان بــه گــوش می رســد‪ ،‬طــرح صیانــت از‬ ‫فضــای مجــازی اســت‪ .‬این طرح از همــان ابتدا تاکنون‬ ‫واکنش های بســیاری را در پی داشــته اســت‪ .‬حتی کار‬ ‫بــه جایــی رســید کــه کارزار اینترنتــی بــرای توقــف ایــن‬ ‫طــرح ایجــاد شــد و بســیاری از مــردم در فضــای مجــازی‬ ‫بــه ان اعتــراض کردنــد‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬راجــع بــه طــرح‬ ‫صیانــت از فضــای مجــازی صحبــت خواهیــم کــرد و‬ ‫جزئیــات ایــن طــرح و نظــرات کارشناســان مختلــف‬ ‫راجــع بــه ان را بــه شــما خواهیــم گفــت‪ .‬تــا پایان مقاله‬ ‫بــا مــا همــراه باشــید‪ .‬ادامــه شــماره ‪477‬‬ ‫طرح صیانت چه مزایا و معایبی دارد؟‬ ‫بــرای اینکــه قضــاوت درســتی راجع به طــرح صیانت از‬ ‫فضــای مجــازی داشــته باشــیم‪ ،‬باید مزایــا و معایب ان‬ ‫را بــا هــم مــرور کنیــم‪ .‬ایــن مزایــا و معایــب را می تــوان‬ ‫از نظــر موافقــان و مخالفــان طــرح متوجــه شــد‪ .‬خــب‬ ‫مزایــا و معایــب طــرح صیانــت چیســت؟‬ ‫مزایای طرح صیانت‬ ‫طبــق انچــه موافقــان طــرح صیانــت از فضــای مجــازی‬ ‫می گوینــد‪ ،‬ایــن طــرح مزایایــی دارد از جملــه‪:‬‬ ‫فضای مجازی قانونمند می شود؛‬ ‫پلتفرم هــا نبایــد اطالعاتــی بیــش از انچــه نیــاز اســت‬ ‫از کاربــران بگیرنــد؛‬ ‫پلتفرم هــا بایــد تولیدکننــده محتــوا را در ســودی کــه از‬ ‫محتــوای انهــا برده انــد شــریک کننــد‪.‬‬ ‫معایب طرح صیانت‬ ‫از نظــر کارشناســان حقــوق ارتباطــات و رســانه‪ ،‬طــرح‬ ‫صیانــت از فضــای مجــازی ایــرادات فراوانــی دارد‪.‬‬ ‫خالصــه ایــن ایــرادات عبــارت اســت از‪:‬‬ ‫حداقــل ‪ ۲۳‬نهــاد مســئول فضــای مجــازی خواهنــد‬ ‫شــد‪ .‬در طــرح صیانــت‪ ،‬نهــاد قانونــی جدیــدی هــم‬ ‫پیش بینــی شــده کــه فراتــر از دولــت و شــورای عالــی‬ ‫فضــای مجــازی اســت‪ .‬یعنــی بــا تصویــب ایــن طــرح‪،‬‬ ‫ســروکله کمیســیونی جدیــد پیــدا خواهد شــد کــه تمام‬ ‫امــور مربــوط بــه فضــای مجــازی را در دســت می گیــرد و‬ ‫بــه هیچ کــس هــم پاســخگو نیســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود تحریم هــای بانکــی‪ ،‬شــبکه های اجتماعــی‬ ‫ماننــد اینســتاگرام نمی تواننــد در مهلت تعیین شــده‬ ‫در ایــران دفتــر تاســیس کننــد‪ .‬در نتیجــه ایــن‬ ‫شــبکه ها در ایــران محــدود یــا مســدود می شــوند‬ ‫و کس ـب وکارهای کوچــک فعــال در انهــا بــا مشــکل‬ ‫جــدی روب ـه رو خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫در مــاده ‪ ۳۳‬طــرح صیانــت‪ ،‬مجازاتــی بــرای‬ ‫توزیع کننــدگان ‪ VPN‬در نظــر گرفتــه شــده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫در حالــی اســت کــه بســیاری از مــردم مجبورنــد حتــی‬ ‫بــرای دسترســی بــه گروه هــای خانوادگــی شــبکه های‬ ‫اجتماعــی هــم از ایــن نرم افزارهــا اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫در همــه قوانیــن و اســناد بین المللــی‪ ،‬حقــوق کاربران‬ ‫در فضــای مجــازی مشــخص شــده اســت‪ .‬ازادی‬ ‫دسترســی بــه اینترنــت و حــق انتخــاب نــام مســتعار‬ ‫بــرای در امــان مانــدن از خشــونت ها و ازارهــای‬ ‫اینترنتــی از جملــه حقوقــی اســت کــه در طــرح صیانــت‬ ‫نادیــده گرفتــه شــده اند‪.‬‬ ‫در حال حاضر قوانین مربوط به کسـب وکارهای‬ ‫مجــازی ابهام هــای فراوانــی دارد و طــرح صیانــت‬ ‫نه تنهــا بــه ایــن ابهام هــا پاســخ نــداده‪ ،‬بلکــه‬ ‫مرجــع قانونــی جدیــدی تاســیس کــرده اســت کــه‬ ‫فعالیــت کسـب وکارها را بیــش از پیــش با چالش‬ ‫روب ـه رو می کنــد‪.‬‬ ‫در طــرح صیانــت تصریــح شــده کــه داده هــای کاربران‬ ‫در مالکیــت کســب وکارها نخواهــد بــود‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه کســب وکارهای مجــازی بــرای برنامه ریزی هــای‬ ‫مختلــف تجــاری نیــاز دارنــد کــه داده هــای کاربرانشــان‬ ‫را در اختیــار بگیرنــد‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه قانونــی بــه بهتریــن شــکل ممکــن اجــرا‬ ‫شــود‪ ،‬بایــد بســترهای الزم وجــود داشــته باشــد‪ .‬بــه‬ ‫عبــارت دیگــر‪ ،‬بایــد ابتــدا بــا اســتفاده از تجربیــات‬ ‫کشــورهای دیگــر شــرایط اجــرای چنیــن قوانینــی مهیــا‬ ‫شــود‪ .‬مثــا در کشــورهای دیگــر قوانینــی بــرای حمایــت‬ ‫از حریــم خصوصــی کاربــران فضــای مجــازی وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬امــا در کشــور مــا هنــوز چنیــن قانونــی تصویــب‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫نحــوه مجوزدهــی بــه کسـب وکارها در ایــن طــرح مثــل‬ ‫طرح هــای قبلــی اســت‪ .‬تجربــه نشــان داده کــه ایــن‬ ‫روش موفــق نیســت و چــه بســا زمینــه بــرای ایجــاد‬ ‫رانــت فراهــم شــود‪.‬‬ ‫درادامه باچطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫بهاره رضاجو‬ ‫‪ ۲۲‬سرگرمی و بازی علمی برای کودکان‬ ‫کــودکان عاشــق بــازی هســتند و می تواننــد تمــام روز را بــازی کننــد‬ ‫و خســته نشــوند‪ .‬بنابرایــن از همیــن عالقــه انهــا بــه بــازی می تــوان‬ ‫بــرای امــوزش اســتفاده کــرد‪ .‬بازی هــای علمــی بــا روش هــای‬ ‫هیجان انگیــز‪ ،‬دربــاره جهــان و هرچــه در ان هســت بــه کــودک‬ ‫امــوزش می دهنــد و چــون ســرگرم کننده اند‪ ،‬برایــش لذت بخــش‬ ‫هســتند‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬چنــد بــازی علمــی بــرای کــودکان دلبندتان‬ ‫پیشــنهاد کرده ایــم کــه می توانیــد خودتــان هــم بــا انهــا مشــارکت‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن بازی هــا را در چنــد دســته مختلــف قــرار داده ایــم کــه‬ ‫راحت تــر انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫دسته اول‪ :‬بازی هایی برای اموزش فیزیک‬ ‫بــه کــودکان کمــک کنیــد بــا بــازی‪ ،‬قوانیــن و ویژگی هــای فیزیکــی‬ ‫جهــان را بهتــر بشناســند‪ .‬بازی هــای ایــن دســته بــه کــودک‬ ‫ویژگی هایــی ماننــد رنگ هــا‪ ،‬شــکل ها و وزن را می اموزنــد و بــه‬ ‫او یــاد می دهنــد کــه اشــیا چطــور بــا هــم در تعامل انــد و بــر هــم‬ ‫تاثیــر می گذارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬خمیربازی و ترکیب رنگ ها‬ ‫بچه هــا معمــوال عاشــق خمیربــازی هســتند‪ .‬اگــر می خواهیــد‬ ‫دربــاره رنگ هــای اصلــی و فرعــی بــه بچه هــا امــوزش دهیــد‪ ،‬از‬ ‫خمیربــازی اســتفاده کنیــد‪ .‬بــرای امــوزش رنگ هــای فرعــی‪ ،‬بــه‬ ‫انهــا بگوییــد دو رنــگ را ترکیــب کننــد و ببیننــد چــه رنگــی درســت‬ ‫می شــود‪ .‬ســپس هــر رنــگ را بــا وســایل خانــه مطابقــت بدهنــد‪.‬‬ ‫این طــوری هــم رنگ هــا را یــاد می گیرنــد و هــم انگشت هایشــان‬ ‫ورزیــده می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬طناب کشی‬ ‫فکــرش را می کردیــد کــه ایــن بــازی ســنتی قدیمــی بــرای یادگیــری‬ ‫علــم ســودمند باشــد؟ کــودکان می تواننــد بــا بــازی طناب کشــی‬ ‫مفهــوم اصطــکاک و کشــش را یــاد بگیرنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬قــدرت‬ ‫دس ـت ها و بازوهایشــان هــم بــا ایــن بــازی ِ کامــا ســالم تقویــت‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن بــازی کار گروهــی را هــم بــه کــودکان یــاد می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مسابقه روی سطح شیب دار‬ ‫کــودکان عاشــق بــازی بــا خانه ســازی و لگــو هســتند‪ .‬بهتــر اســت‬ ‫از ایــن عالقــه اســتفاده کنیــد و بــا روش هــای هدفمنــد ان را بــه‬ ‫امــوزش تبدیــل کنیــد‪ .‬لگوهــا شــکل های مختلــف دارنــد و معمــوال‬ ‫خــود کــودک هنگام چیدنشــان شــکل فیزیکــی انها را یــاد می گیرد‪،‬‬ ‫امــا شــما هــم می توانیــد بــا کمــک انهــا مفهــوم ســطح شــیب دار را‬ ‫بــه کــودک یــاد بدهیــد‪ .‬اگــر اجرهــای اریــب داریــد‪ ،‬از انهــا اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر نــه‪ ،‬بعــد از چیــدن لگوهــا خط کشــی پهــن یــا مقوایــی‬ ‫ضخیــم را روی انهــا بگذاریــد و ســطح شــیب دار درســت کنیــد‪.‬‬ ‫در ایــن بــازی علمــی بــرای کــودکان‪ ،‬ســپس از کــودک بخواهیــد‬ ‫اســباب بازی هایی ماننــد ماشــین‪ ،‬تــوپ یــا عروس ـک های کوچــک‬ ‫را روی ســطح شــیب دار قــرار دهــد تــا بــا هــم مســابقه بدهنــد‪.‬‬ ‫این طــوری کــودک یــاد می گیــرد کــه چــرا برخــی اشــیا ســریع تر از‬ ‫بقیــه پاییــن می اینــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬اب بازی و وزن اشیا‬ ‫کــودکان معمــوال اســباب بازی های مختلفــی از جنس هــای‬ ‫مختلــف و بــا وزن هــای مختلــف دارنــد‪ .‬درون ظرفــی اب بریزیــد و‬ ‫برخــی از اســباب بازی های ســبک و ســنگین او را کــه بــا اب خــراب‬ ‫نمی شــوند انتخــاب کنیــد‪ .‬از او بخواهیــد هــر یــک را روی اب قــرار‬ ‫بدهــد و ببینــد کدامشــان در اب فــرو می رونــد و کدامشــان روی‬ ‫اب می ماننــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬حدس زدن اشیا با لمس کردن‬ ‫تعــدادی از لــوازم منــزل را کــه بی خطــر هســتند برداریــد و انهــا را‬ ‫در یــک کیســه تیره رنــگ قــرار دهیــد‪ .‬می توانیــد از وســایلی ماننــد‬ ‫دســتمال مرطوب‪ ،‬شــانه‪ ،‬میوه ها‪ ،‬نان و قاشــق اســتفاده کنید‪ .‬از‬ ‫کــودک بخواهیــد دســتش را داخــل کیســه کنــد و بــدون نگاه کــردن‪،‬‬ ‫اشــیا را لمــس کنــد‪ .‬از او بخواهیــد هــر شــیئی را کــه لمــس می کنــد‬ ‫توصیــف کنــد و ویژگی هایــش را بگویــد‪ .‬مثــا خیــس اســت یــا‬ ‫خشــک؟ ســرد اســت یــا گــرم؟ صــاف اســت یــا زبــر؟ ایــن بــازی بــه‬ ‫تقویــت مهــارت زبانــی کــودک و بهبــود توصیفــات او کمــک می کنــد‬ ‫و در عیــن حــال خــواص مــواد مختلــف را بــه او می امــوزد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬خورشید‪ ،‬نور و سایه‬ ‫اگــر روزی افتابــی اســت و شــرایطتان اجــازه می دهــد‪ ،‬تعــدادی‬ ‫وســیله برداریــد و در فضــای بــاز یــا حتــی در خانــه‪ ،‬برویــد جایــی‬ ‫کــه افتــاب می تابــد و دربــاره ســایه اجســام بــه کــودک بیاموزیــد‪.‬‬ ‫به جــای خورشــید‪ ،‬می توانیــد از چراغ قــوه اســتفاده کنیــد و ســایه‬ ‫جســم را روی دیــوار بیندازیــد‪ .‬نــور را از جســم دور یــا بــه ان نزدیــک‬ ‫کنیــد تــا کــودک ببینــد کــه ســایه جســم چــه تغییــری می کنــد‪.‬‬ ‫دسته دوم‪ :‬بازی هایی برای یادگیری درباره انرژی‬ ‫انــرژی همه جــا هســت و مــا همیشــه از شــکل های مختلــف‬ ‫ان اســتفاده می کنیــم‪ ،‬بنابرایــن یکــی از موضوعــات مهــم و‬ ‫ســرگرم کننده بــرای کــودکان خواهــد بــود‪ .‬فکرکــردن دربــاره انــرژی‬ ‫به عنــوان منبــع حرکــت‪ ،‬ذهــن انهــا را درگیــر خواهــد کــرد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫بازی هــا کــودکان یــاد می گیرنــد کــه ‪ ۲‬نــوع انــرژی داریــم؛ یکــی‬ ‫انــرژی جنبشــی اســت و باعــث حرکــت می شــود‪ ،‬دیگــری انــرژی‬ ‫پتانســیل اســت و ذخیــره می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۷‬یادگیری درباره الکتریسیته با بادکنک‬ ‫بــرای ایــن بــازی فقــط بــه یــک قوطــی خالــی و بادکنــک نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫بــه کــودک بگوییــد بادکنــک را بــه موهایــش بمالــد و ســپس ان را‬ ‫بــه قوطــی فلــزی خالــی یــا بــه دیــوار نزدیــک کنــد و ببینــد هــر بــار‬ ‫چــه اتفاقــی می افتــد‪ .‬بــا ایــن بــازی‪ ،‬کــودک مفهــوم الکتریســیته‬ ‫ســاکن را می امــوزد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬ماشین انرژی‬ ‫بــرای ایــن بــازی بــه کــودک کمــک کنیــد بــا اســتفاده از وســایلی‬ ‫ســاده مثــل ظــرف و در ِ چنــد قوطــی‪ ،‬ماشــینی ســاده درســت کنــد‪.‬‬ ‫ایــن بــازی علمــی بــرای کــودکان بــرای یادگیــری مفهــوم انــرژی‬ ‫جنبشــی و پتانســیل عالــی اســت‪ ،‬زیــرا ماشــین بعــد از پیچانــدن‬ ‫چرخ هایــش کــه بــا نوارهــای الســتیکی بــه هــم متصــل شــده اند‬ ‫حرکــت می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬ساختن باتری با سیب زمینی‬ ‫بــا ایــن بــازی کــودکان یــاد می گیرنــد کــه انــرژی چطــور در مــداری‬ ‫الکتریکــی جریــان پیــدا می کنــد‪ .‬دقــت کنیــد که کــودک این بــازی را‬ ‫حتمــا زیــر نظــر بزرگ ترهــا انجــام بدهــد‪ .‬چیزهایــی کــه الزم داریــد‪:‬‬ ‫سیب زمینی ‪ ۲‬عدد؛‬ ‫سیم مسی ‪ ۲‬تکه؛‬ ‫سکه ‪ ۲‬عدد؛‬ ‫میخ اهنی گالوانیزه ‪ ۲‬عدد؛‬ ‫‪ ۱‬مولتی متــر کــه ‪ ۲‬ســیم پــروب بــه رنگ هــای مختلــف داشــته‬ ‫باشــد‪( .‬اگــر مولتی متــر نداریــد‪ ،‬روش هــای دیگــری هــم هســت که‬ ‫توضیحشــان داده ایــم‪).‬‬ ‫روش کار‬ ‫سیب زمینی خام را به اندازه یک سکه سوراخ کنید؛‬ ‫ســر یکــی از کابل هــای مســی را کمــی لخــت کنیــد و دور یکــی از‬ ‫ســکه ها بپیچیــد؛‬ ‫سکه سیم پیچی شده را درون سوراخ سیب زمینی قرار دهید؛‬ ‫طــرف دیگــر ســیب زمینی‪ ،‬روبـه روی ســکه‪ ،‬میخ را در ســیب زمینی‬ ‫فــرو کنید؛‬ ‫همین کار را با سیب زمینی و سکه دیگر انجام دهید؛‬ ‫حــاال ‪ ۲‬ســیب زمینی را کنــار هــم قــرار دهیــد و ســیم مســی هــر‬ ‫ســیب زمینی را دور میــخ گالوانیــزه ســیب زمینی دیگــر بپیچیــد‪.‬‬ ‫اگــر مولتی متــر داریــد‪ ،‬کافــی اســت پروب هــای ان را بــه میــخ یــا‬ ‫ســکه بزنیــد و ولتــاژ را انــدازه بگیریــد‪.‬‬ ‫اگــر مولتی متــر نداریــد‪ ،‬می توانیــد از باتــری دست ســازتان‬ ‫بــرای روشــن کردن یــک چــراغ ‪ LED‬کوچــک اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫باتــری ســیب زمینی خیلــی قوی نیســت کــه هر چیزی را روشــن‬ ‫کنــد‪ .‬هرچــه تعــداد ســیب زمینی ها بیشــتر باشــد‪ ،‬ولتــاژ هــم‬ ‫بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫از کــودک بخواهیــد ایــن کار را بــا لیمــو و پرتقــال هــم انجــام دهد و‬ ‫م بهتــر عمــل می کنــد‪ .‬ســیب زمینی پختــه چطــور؟ اصــا‬ ‫ببینــد کــدا ‬ ‫کار می کنــد؟‬ ‫درادامه باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫الهه زینالی‬ ‫عوامل استرس زا در خانه؛ ‪۱۲‬‬ ‫توصیه برای کاهش استرس‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه این روزهــا بیشــتر افــراد دورکارنــد و در خانــه کار‬ ‫می کننــد‪ ،‬ممکــن اســت بیشــتر از گذشــته در خانــه بــا اســترس‬ ‫دسـت وپنجه نــرم کننــد‪ .‬اســترس مســئله بســیار مهمــی اســت کــه بایــد‬ ‫عوامــل ان شناســایی شــوند‪ .‬شــما هــم دچــار اســترس هســتید؟ در‬ ‫ایــن مقالــه‪ ،‬دربــاره عوامــل اســترس زا در خانــه حــرف می زنیــم و بــرای‬ ‫کاهــش اســترس توصیه هایــی می کنیــم‪.‬‬ ‫عوامل استرس زا در خانه‬ ‫روان درمانگــران معتقدنــد بیــن محیــط و ســامت روان ارتبــاط‬ ‫تنگاتنگــی وجــود دارد‪ .‬اگــر اســترس داریــد و بیشــتر اوقــات خــود را در‬ ‫خانــه می گذرانیــد‪ ،‬بایــد عناصــر اســترس زا را شناســایی کنیــد و ســپس‬ ‫بــا اصــول خاصــی اســترس را کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬شلختگی و بی نظمی محیط‬ ‫بی نظمــی و شــلختگی در خانــه اشــکال مختلفــی ماننــد تخــت نامرتــب‬ ‫و ظرف هــای شسته نشــده دارد کــه معمــوال باعــث ایجــاد اســترس‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫اگــر بیشــتر وقــت خــود را در خانــه می گذرانیــد‪ ،‬بهتــر اســت همیشــه‬ ‫محیــط اطــراف خــود را تمیــز و مرتــب نگــه داریــد‪ ،‬چراکــه محیــط تمیــز‬ ‫باعــث کاهــش اســترس و دوری از هــر نــوع تنــش و اضطــراب می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬نبود نور کافی در محیط‬ ‫نبــود نــور کافــی ممکــن اســت باعــث اســترس و خواب الودگــی در‬ ‫افــراد شــود‪ .‬بــر اســاس مطالعــات انجام شــده در ســال ‪ ،۲۰۰۵‬نــور و‬ ‫به خصــوص رنگ هــا تاثیــر زیــادی بــر روان افــراد دارنــد‪ .‬اســتفاده از‬ ‫نــور ســفید و ســبز اســترس و تنــش را به طــرز معجــزه اســایی کاهــش‬ ‫می دهــد‪ .‬اگــر بیشــتر اوقــات در خانــه هســتید‪ ،‬بــرای دور مانــدن از‬ ‫اســترس می توانیــد از المپ هــای ســبز و ســفید اســتفاده کنیــد و درهــا‬ ‫و پنجره هــا را بــرای نــور طبیعــی خورشــید و هــوای تــازه بــاز بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬فضای کوچک و تنگ‬ ‫فضــای کوچــک و تنــگ‪ ،‬به خصــوص اگــر بــدون پنجــره باشــد‪ ،‬باعــث‬ ‫ایجــاد اســترس می شــود‪ .‬چیدمــان وســایل خانــه راز مدیریــت اســترس‬ ‫اســت‪ .‬اگــر در خانــه کار می کنیــد‪ ،‬ســعی کنیــد فضایــی بزرگ تــر و بــا‬ ‫پنجــره را انتخــاب کنیــد و بــرای تقویــت روان خــود روزانــه چنــد دقیقــه‬ ‫زیــر نــور خورشــید قــدم بزنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬یکسان بودن محیط کار و محیط استراحت‬ ‫به خاطــر همه گیــری کرونــا دورکاری بــرای افــراد اجبــاری شــد و بســیاری‬ ‫نتوانســتند خــود را بــا محیــط کار و محیــط اســتراحت وفــق دهنــد و‬ ‫همیــن امــر باعــث ایجــاد اســترس بــود‪ .‬اگــر در خانــه کار می کنیــد‪،‬‬ ‫بایــد در ذهنتــان نیــز محــل کار و محــل اســتراحت را از هــم جــدا کنیــد‬ ‫و اگــر توانســتید‪ ،‬اتــاق مجــزا بــرای هرکــدام داشــته باشــید‪ .‬به گفتــه‬ ‫روان درمانگــران حتــی اگــر بتوانیــد تخت خــواب خــود را دورتــر از میــز کار‬ ‫قــرار دهیــد‪ ،‬تاثیــر زیــادی بــر مدیریــت اســترس خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬وسیله های قدیمی‬ ‫وســایل قدیمــی مثــل کاناپــه یــا میــز قدیمــی می تواننــد باعــث ایجــاد‬ ‫اســترس در افــراد شــوند‪ .‬بهتــر اســت از شــر وســایل کهنــه خــود خــاص‬ ‫شــوید و ارامــش درون خــود را تضمیــن کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬صدای تلویزیون‬ ‫صــدای تلویزیــون تنــش و اضطــراب ایجــاد می کنــد‪ ،‬به خصــوص اگــر‬ ‫ن را خامــوش‬ ‫اخبــار در حــال پخــش باشــد‪ .‬اگــر تلویزیــون نمی بینیــد‪ ،‬ا ‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫توصیه هایی برای کاهش استرس‬ ‫اولیــن قــدم قبــل از مدیریــت اســترس ایــن اســت کــه تشــخیص‬ ‫دهیــد واقعــا دچــار اســترس هســتید یــا نــه‪ .‬عالئــم رایــج اســترس‬ ‫عبارت انــد از‪:‬‬ ‫عالئــم فیزیکــی‪ :‬ســردرد‪ ،‬تپــش قلــب‪ ،‬عــرق کــف دســت‪ ،‬خشــکی‬ ‫دهــان‪ ،‬معــده درد‪ ،‬مشــکالت خــواب و تمرکــز‪.‬‬ ‫عالئــم عاطفــی و احساســی‪ :‬افســردگی‪ ،‬اضطــراب‪ ،‬کابوس هــای‬ ‫شــبانه‪ ،‬گریه هــای مکــرر‪.‬‬ ‫عالئــم رفتــاری‪ :‬تغییــر اشــتها‪ ،‬بی حوصلگــی‪ ،‬پرخاشــگری‪ ،‬عصبانیــت‪،‬‬ ‫کمبــود انــرژی‪ ،‬انــزوای اجتماعــی‪ ،‬کاهــش میــل جنســی‪.‬‬ ‫اگــر هنــوز هــم فکــر می کنیــد دچــار اســترس هســتید‪ ،‬راهکارهایــی را‬ ‫بخوانیــد کــه در ادامــه نوشــته ایم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬به موسیقی مالیم گوش کنید‬ ‫فوایــد موســیقی همیشــه معجــزه می کنــد‪ .‬موســیقی های بـی کالم و‬ ‫ارامش بخــش را در فضــای خانــه پخــش کنیــد و از ان لــذت ببریــد‪ .‬ایــن‬ ‫ســبک موســیقی بــرای کاهــش اســترس بســیار مفیــد اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬محیط اطرافتان را مرتب کنید‬ ‫هــر چیــزی را کــه الزم نداریــد دور بریزیــد و اطــراف خــود را تــا می توانیــد‬ ‫تمیــز و مرتــب نگــه داریــد‪ .‬میــز کارتــان را منظــم کنیــد‪ .‬همان طــور کــه‬ ‫گفتــه شــد‪ ،‬محیــط شــلوغ می توانــد باعــث ایجــاد اشــفتگی و اســترس‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اهداف کوچک و واقع بینانه تعیین کنید‬ ‫اهــداف واقع بینانــه و کوچــک بــرای خــود تعییــن کنید و انهــا را باثبات و‬ ‫مســتمر انجــام دهیــد‪ .‬بــا خودتــان صــادق باشــید و برای تــاش خودتان‬ ‫ارزش قائــل شــوید‪ .‬مثــا می توانیــد فهرســتی از کارهــای ‪۳۰‬ثانیــه ای‬ ‫معیــن کنیــد و هــر روز انهــا را انجــام دهیــد و اخــر هفتــه شــاهد کاهش‬ ‫اســترس و حــال خوبتــان باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬از نتایج کارهای خود لذت ببرید‬ ‫هــر روز کــه شــروع بــه کار و فعالیــت در خانــه می کنیــد‪ ،‬از نتیجــه‬ ‫کارهــای خــود لــذت ببریــد و حتــی بــه خودتــان پــاداش بدهیــد‪ ،‬مثــا‬ ‫خــود را بــه یــک فنجــان قهــوه دعــوت کنیــد یــا از رایحه درمانــی بــرای‬ ‫کاهــش اســترس های روزانــه اســتفاده کنیــد‪ .‬بــرای اینکــه هــر روز‬ ‫بتوانیــد نتیجــه کارهــای خــود را ببینیــد‪ ،‬بــا اثــر مرکــب شــروع کنیــد و هــر‬ ‫روز مقــداری از یــک کار را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬حرف بزنید‬ ‫اگــر در خانــه بــا یکــی از اعضــای خانواده تــان بــه مشــکل برخورده اید‪،‬‬ ‫بایــد بــا او صحبــت کنیــد و خواســته هایتان را بگوییــد‪ .‬ایــن کار عــاوه‬ ‫بــر حــل مشــکل‪ ،‬باعــث افزایــش عــزت نفــس شــما می شــود‪.‬‬ ‫هرچقدر عزت نفس بیشــتری داشــته باشــید‪ ،‬استرســتان هم کمتر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬به برنامه های خود سروسامان دهید‬ ‫برنامه ریــزی همیشــه اهمیــت دارد‪ .‬ســعی کنیــد بــرای هــر روزتــان‬ ‫ن را حرف ـه ای سروســامان دهیــد‪ .‬هــر کاری‬ ‫برنامــه داشــته باشــید و ا ‬ ‫را در زمــان مناســب خــودش انجــام دهیــد و خــارج از برنامه تــان‬ ‫کاری نکنیــد‪ .‬معمــوال اگــر بخواهیــد خــارج از برنامه تــان کاری کنیــد‪،‬‬ ‫حتمــا دچــار اســترس خواهیــد شــد‪ .‬اولویت بنــدی شــرط اساســی بــرای‬ ‫سروســامان دادن بــه برنامه هایتــان خواهــد بــود‪ .‬یــاد بگیریــد کــه گاهــی‬ ‫اوقــات «نــه» بگوییــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬مراقبه و یوگا را امتحان کنید‬ ‫مراقبــه و یــوگا معجزه انــد‪ .‬ســعی کنیــد هــر روز زمانــی را بــه انجــام‬ ‫مراقبــه و یــوگا اختصــاص دهیــد‪ .‬بــا اینــکار ذهــن خــود را از هــر‬ ‫تنــش و استرســی دور و فقــط در زمــان حــال زندگــی می کنیــد‪ .‬بــا‬ ‫مراقبــه می توانیــد ارامــش درونتــان را در بدتریــن شــرایط ممکــن‬ ‫نیــز حفــظ کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬کارها را عقب نیندازید‬ ‫بــاور کنیــد عقب انداختــن کارهــا یــا اهمــال کاری خیلــی بیشــتر از انجام‬ ‫کار اســترس ایجــاد می کنــد‪ .‬اگــر می خواهیــد حالتــان همیشــه خــوب‬ ‫باشــد‪ ،‬فقــط شــروع بــه کار کنیــد و ادامـه اش بدهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬بپذیرید بعضی چیزها ورای اختیار شما هستند‬ ‫ایــن مســئله را بپذیریــد و بــرای خــود اســترس ایجــاد نکنیــد‪ .‬تشــخیص‬ ‫به موقــع اینکــه نمی توانیــد بعضــی شــرایط را کنتــرل کنیــد‪ ،‬بســیار بــرای‬ ‫روان شــما مفیــد خواهــد بــود و شــما را از اســترس دور خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬تفریح کنید‬ ‫زمانــی را بــرای تفریــح تعییــن کنیــد‪ .‬بیــرون برویــد‪ ،‬ســفر کنیــد‪،‬‬ ‫بــا بچه هایتــان وقــت بگذرانیــد‪ ،‬بــا حیــوان خانگی تــان بــازی کنیــد‪،‬‬ ‫بازی هــای شــاد بــا دوســتانتان انجــام دهیــد و ســعی کنید اوقات شــادی‬ ‫بــرای خــود بســازید‪ .‬تفریــح بهتریــن گزینــه بــرای کاهــش انــواع تنــش و‬ ‫اســترس اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬محیط خانه را پر از ارامش کنید‬ ‫اســتفاده از المپ هــای ســبزرنگ‪ ،‬انــواع شــمع و عــود‪ ،‬گیاهــان و‬ ‫کاغذدیــواری یــا رنــگ شــاد می توانــد بــه شــما حــس ارامــش القــا کنــد و‬ ‫در کاهــش اســترس بســیار مفیــد باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬غار تنهایی داشته باشید‬ ‫همــه مــا نیــاز داریــم کــه گاهــی اوقــات بــه خودمــان فضــا دهیــم و در‬ ‫غــار تنهایــی خــود شــروع بــه فکرکــردن کنیم‪ .‬بــرای این کار یــک کاناپه یا‬ ‫یــک صندلــی راحــت در حیــاط یــا زیرزمیــن قــرار دهیــد و گاهــی بــه انجــا‬ ‫پنــاه ببریــد و اســترس خــود را کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫امــروزه بســیاری از افــراد دچــار اســترس هســتند و بــا شناســایی‬ ‫عوامــل ان می تواننــد اســترس خــود را کاهــش دهنــد‪ .‬در ایــن مقالــه‬ ‫عوامــل اســترس زا در خانــه را معرفــی کردیــم و بــرای کاهــش اســترس‬ ‫پیشــنهادهایی دادیــم‪.‬‬ ‫شما بگویید‬ ‫ایــا دچــار اســترس هســتید؟ ایــا خانــه باعــث ایجــاد اســترس در شــما‬ ‫ت خــود دربــاره اســترس را بــا مــا و‬ ‫می شــود؟ لطفــا نظــرات و تجربیــا ‬ ‫کاربــران عزیزمــان در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫باچطور همراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫پلیس فتا از شناسایی و دستگیری عامل دسترسی غیرمجاز به اکانت اینستاگرام خبر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ امیــن یادگارنــژاد در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬مــرد جوانــی بــا در دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی‬ ‫بــه ایــن پلیــس مراجعــه و اعــام کــرد کــه شــخصی ناشــناس بــا دسترســی غیــر مجــاز شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام‬ ‫شــخصی وی‪ ،‬کــه پرونــده بــه صــورت ویــژه در دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه پیگیــری و بررسـی های صــورت گرفتــه کارشناســان و بــر اســاس مســتندات موجــود‬ ‫و اظهــارات شــاکی‪ ،‬بــا تــاش ماموریــن پلیــس فتــا متهــم در شهرســتان جیرفت شناســایی و دســتگیر شــد‬ ‫شناسایی عامل‬ ‫دسترسی غیرمجاز‬ ‫به اکانت‬ ‫اینستاگرام‬ ‫یک شنبه ‪ 17‬بهمن ‪1400‬‬ ‫ساخت اینستاگرام جعلی با انگیزه انتقام جویی‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری فــردی خبــر داد کــه در‬ ‫شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام بــه هتــک‬ ‫حیثیــت خانمــی جــوان کــرده بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار ســرهنگ‬ ‫تو گــو بــا پایــگاه‬ ‫فیــروز ســرخوش نهــاد در گف ‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا اظهــار داشــت‪ :‬خانمــی‬ ‫جــوان بــه پلیــس فتــا مراجعــه و بــا ارائــه شــکایت‬ ‫و مســتندات خــود اعــام نمــود صفحـه ای جعلــی‬ ‫بــا عکس هــای شــخصی و خانوادگــی بــرای وی‬ ‫در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام ســاخته شــده و‬ ‫باعــث مزاحمــت و هتــک حیثیــت او شــده اســت‪،‬‬ ‫کــه بــا توجــه حساســیت موضــوع رســیدگی‬ ‫بــه ایــن پرونــده به صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫ماموریــن پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا بررســی های تخصصــی و فنــی‬ ‫انجام شــده و راهنمایــی شــاکی‪ ،‬هویــت متهــم‬ ‫مــورد شناســایی قــرار گرفــت و محــل ســکونت وی‬ ‫مشــخص گردیــد؛ در ادامــه بــا اخــذ مجــوز مقــام‬ ‫قضایــی و اعــزام تیمــی از مامــوران پلیــس فتــا‪،‬‬ ‫متهــم دســتگیر و تجهیــزات رایانــه ای وی جمــع‬ ‫اوری جهــت تحقیقــات تکمیلــی بــه ایــن پلیــس‬ ‫منتقــل شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســرخوش نهــاد بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬پــس از بررســی فنــی‬ ‫گوشــی تلفــن همــراه متهــم کلیــه‬ ‫مســتندات اســتخراج و متهــم بــا‬ ‫مشــاهده مســتندات و شــواهد‬ ‫انکارناپذیــر لــب بــه اعتــراف گشــود‬ ‫و بــه بــزه ارتکابــی اعتــراف کــرد و‬ ‫گفت‪ :‬با انگیزه شــخصی و با قصد‬ ‫انتقــام جویــی‪ ،‬تصاویــر شــاکیه را‬ ‫از روی اســتوری کــه خــود منتشــر‬ ‫کــرده بــود کپــی کــرده و صفح ـه ای‬ ‫بانــام وی ایجــاد کــردم‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه کاربــران‬ ‫توصیــه کــرد‪ :‬بــه صــورت روزانــه شــاهد ایــن‬ ‫هســتیم کــه برخــی از افــراد در فضــای مجــازی و‬ ‫بــه خصــوص شــبکه های اجتماعــی بــرای کاربــران‬ ‫مزاحمــت ایجــاد کــرده و اقــدام بــه توهیــن‪،‬‬ ‫افتــراء و فحاشــی می کننــد و اگــر کاربــران در‬ ‫فضــای مجــازی حریــم خصوصــی را رعایــت نکننــد‬ ‫و هرگونــه اطالعاتــی از زندگــی شــخصی خــود‬ ‫در اختیــار دیگــران بگذارنــد‪ ،‬احتمــال اینکــه در‬ ‫معــرض مزاحمت هــای اینترنتــی قــرار بگیرنــد‪،‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫اجاره باغ های شیک و‬ ‫الکچری ترفند کالهبردار دو پنجم از قربانیان باج افزار‬ ‫سایبری‬ ‫همچنان برای اطالعات خود‬ ‫باج می دهند‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری فــردی خبــر داد کــه بــا‬ ‫وجــود خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی گفــت‪ :‬سوءاســتفاده از‬ ‫فیلــم و عکس هــای خصوصــی در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی یکــی از شــایع ترین جرائــم حــوزه‬ ‫فضــای مجــازی می باشــد‪.‬لذا هرگونــه مزاحمــت‬ ‫و انتشــار تصاویــر خصوصــی و خانوادگــی افــراد‬ ‫در فضــای ســایبری برابــر مــاده ‪ ۱۷‬قانــون جرائــم‬ ‫رایانـه ای جــرم محســوب شــده و قانون گــذار بــرای‬ ‫ان مجــازات تعییــن کــرده اســت‪.‬‬ ‫بزرگترین حمله ‪ DDoS‬با سرعت‬ ‫‪ 3.47‬ترابیت در ثانیه‬ ‫ســرویس‪ -‬فنــاوری‪ :‬مایکروســافت مــی گویــد کــه یــک حملــه‬ ‫‪ DDoS‬را کاهــش داده اســت کــه تقریبــا ً ‪ 15‬دقیقــه در برابــر‬ ‫یکــی از مشــتریان ‪ Azure‬خــود در اســیا بــه طــول انجامیــد‬ ‫غــول نــرم افــزاری و فنــاوری مایکروســافت در ‪ ۲۵‬ژانویــه ‪ ۲۰۲۲‬فــاش‬ ‫کــرد کــه مشــتری محاســبات ابــری ‪ Microsoft Azure‬در اســیا‬ ‫قربانــی یــک حملــه ‪ DDoS‬عظیــم ‪ ۳.۴۷‬ترابیــت بــر ثانیــه (حملــه‬ ‫انــکار ســرویس توزیــع شــده) در نوامبــر ‪ ۲۰۲۱‬شــد‪.‬‬ ‫حمله ‪ DDoS‬تقریبا ً ‪ 15‬دقیقه طول کشــید و شــامل بات نت بیش‬ ‫از ‪ 10000‬دســتگاه اینترنت اشــیا (اینترنت اشــیا) از کشــورهای سراســر‬ ‫جهــان بــود‪ .‬ایــران‪ ،‬هنــد‪ ،‬چیــن‪ ،‬روســیه‪ ،‬تایــوان‪ ،‬ویتنــام‪ ،‬تایلنــد‪،‬‬ ‫اندونــزی‪ ،‬کــره جنوبــی و ایــاالت متحــده از جمله این کشــورها بودند‪.‬‬ ‫اگرچــه مشــخص نیســت چــه کســی پشــت ایــن حملــه بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬امــا گــزارش مایکروســافت بــا عنــوان «محافظــت ‪DDoS Azure‬‬ ‫ روندهــای حملــه ‪ DDoS Q3‬و ‪ »2021 Q4‬عمیق تــر بــه ایــن حملــه‬‫می پــردازد‪ .‬بــه گفتــه ایــن شــرکت‪ ،‬ایــن حملــه کاهــش یافــت‪ ،‬امــا‬ ‫مهاجــم از روش هــای مختلفــی بــرای تقویــت حملــه ‪ DDoS‬اســتفاده‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫بردارهــای حملــه انعــکاس ‪ UDP‬در پــورت ‪ 80‬بــا اســتفاده از پروتــکل‬ ‫کشــف ســرویس ســاده (‪ ،)SSDP‬پروتــکل دسترســی بــه دایرکتــوری‬ ‫ســبک بــدون اتصــال (‪ ،)CLDAP‬سیســتم نــام دامنــه (‪ )DNS‬و پروتــکل‬ ‫زمــان شــبکه (‪ )NTP‬بــود کــه شــامل یــک پیــک منفــرد اســت‪.‬‬ ‫گــزارش مایکروســافت همچنیــن فــاش کــرد کــه حمــات ‪ DDoS‬بــا‬ ‫هــدف اصلــی ایــاالت متحــده و هنــد افزایــش یافتــه اســت‪ .‬ایــن شــرکت‬ ‫خاطرنشــان کــرد کــه هنــگ کنــگ همچنیــن بــه یــک کانــون محبــوب بــرای‬ ‫مهاجمــان تبدیــل شــده اســت‪ ،‬امــا فعالیــت ‪ DDoS‬در اروپــا کاهــش‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫در حمله ‪ DDoS‬چه اتفاقی می افتد؟‬ ‫یــک حملــه ‪ DDoS‬شــامل ارســال حجــم عظیمــی از ترافیــک غیرقانونــی‬ ‫از ماشــین های در معــرض خطــر بــه هــدف مــورد نظــر و در نتیجــه مختــل‬ ‫دستگیری سارق ‪ 6‬میلیارد ریالی ارز‬ ‫دیجیتال در استان البرز‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی ودســتگیری ســارق ارز مجــازی و‬ ‫بازگردانــدن‪ 6‬میلیــارد ریــال ارز دیجیتالــی ســرقت شــده بــه کیــف پول‬ ‫مجــازی یکــی از شــهروندان اســتان البــرز‪ ،‬در عملیــات کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس خبــرداد‪.‬‬ ‫ســرهنگ رســول جلیلیــان‪ ،‬پلیــس فتــا در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در پــی وصــول یــک فقــره مرجوعــه قضائــی بــا موضــوع ســرقت‬ ‫‏ارز هــای دیجیتــال از کیــف پــول الکترونیکــی یکــی از شــهروندان ‪،‬‬ ‫بالفاصلــه رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا پــس از ثبــت اظهــارات شــاکی‪،‬‬ ‫اقدامــات خــود را اغــاز کــرده و در بررسـی های اولیــه‏مشــخص شــد کــه‬ ‫موجــودی کیــف پــول دیجیتــال شــاکی بــه کیــف پــول دیگــری منتقــل‬ ‫کالهبرداری تلفنی با ترفند‬ ‫ارائه تهسیالت بانکی‬ ‫پلیــس فتــا از کشــف پرونــده کالهبــرداری تلفنــی خبــر داد و گفــت‪ :‬متهــم‬ ‫بــا جعــل عنــوان نهادهــای دولتــی و یــا وعــده ارائــه تســهیالت بانکــی از‬ ‫شــهروندان کالهبــرداری مــی کــرد‪.‬‬ ‫کــردن کامــل انهــا اســت‪ .‬ایــن سیســتم مــی توانــد از کار بیفتــد و منجــر‬ ‫بــه از دســت دادن انبــوه داده هــا شــود‪ ،‬بــه ویــژه در مــورد شــرکت هایــی‬ ‫کــه حجــم قابــل توجهــی از اطالعــات مربــوط بــه مشــتریان و مشــتریان‬ ‫خــود را میزبانــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫بزرگترین حمالت ‪ DDoS‬قبلی‬ ‫شــایان ذکــر اســت کــه قبــل از افشــای مایکروســافت در روز سه شــنبه‪،‬‬ ‫برخــی از بزرگتریــن و عمومی تریــن حمــات ‪ DDoS‬کــه تاکنــون گــزارش‬ ‫شــده اند‪ ،‬شــامل حملــه ‪ 2.3‬ترابایتــی ‪ DDoS‬در فوریــه ‪ 2020‬بــه یــک‬ ‫مشــتری ســرویس حفاظتــی ســرویس های وب امــازون (‪AWS‬‏) ‪Shield‬‬ ‫‪ DDoS‬می شــد‪ .‬ایــن حملــه بــا موفقیــت توســط شــرکت کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫در اگوســت ‪ ،2020‬مایکروســافت یــک حملــه ‪ DDoS‬بــا ســرعت ‪2.4‬‬ ‫ترابیــت بــر ثانیــه علیــه یکــی از مشــتریان ‪ Azure‬خــود را دفــع کــرد‪ .‬ایــن‬ ‫حملــه از یــک بــات نــت متشــکل از ‪ 70000‬دســتگاه اینترنــت اشــیا در‬ ‫معــرض خطــر نشــات گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در ‪ 16‬اکتبــر ‪ ،2020‬گــوگل فــاش کــرد کــه یــک حملــه ‪2.54 DDoS‬‬ ‫گیگابیــت بــر ثانیــه را کاهــش داده اســت‪ .‬بــه گفتــه گــوگل‪ ،‬ایــن حملــه‬ ‫در ابتــدا در ســپتامبر ‪ 2017‬توســط یــک بازیگــر تهدیــد کننــده دولتــی در‬ ‫چیــن انجــام شــد‪.‬‬ ‫شــده واکانــت شــاکی از صرافــی حــدف شــده اســت‪.‬‏‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬بــا اقدامــات کارشناســی و فنــی و ردگیــری‬ ‫تراکنش هــای انجام شــده‪ ،‬ســرانجام ســارق درایــن زمینــه شناســایی و‬ ‫پــس از هماهنگــی بــا دســتگاه قضائــی درعملیاتــی بهنــگام دســتگیر و‬ ‫بــه یــگان انتظامــی منتقــل شــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا یــاداور شــد‪ :‬متهــم در تحقیقــات صــورت گرفتــه اظهــار‬ ‫داشــت بــه دلیــل نیــاز مالــی و بــه جهــت اشــنایی بــا شــاکی از غلفــت‬ ‫وی ســو اســتفاده و اقــدام بــه ســرقت رمــز عبــور وی نمــوده اســت ‪.‬‬ ‫ســرهنگ جلیلیــان بــا بیــان اینکــه پــس از هماهنگــی بــا دســتگاه‬ ‫قضائــی مبلــغ ســرقت شــده از شــاکی بــه مالباختــه بازگردانــده شــد‬ ‫افــزود‪ :‬متهــم دســتگیر شــده درایــن عملیــات پــس از تشــکیل پرونــده‬ ‫مقدماتــی بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه دســتگاه قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا تاکیــد بــر برخــورد قاطعانــه پلیــس فتــا بــا‬ ‫مجرمــان فضــای مجــازی از عمــوم مــردم خواســت تــا هرگــز اطالعــات‬ ‫شــخصی و رمز هــای عبــور خــود را در اختیــار دیگــران قــرار ندهنــد‬ ‫کاربــران فضــای مجــازی در صــورت داشــتن هرگونــه ابهــام‪ ،‬ســوال و یــا‬ ‫گــزارش در خصــوص کالهبــرداری ارز دیجیتــال می تواننــد اخبــار خــود را‬ ‫از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬قســمت‬ ‫مرکــز فوریت هــای ســایبری گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی موالــی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬ســودجویانی کــه بــا‬ ‫سواســتفاده از شــرایط‪ ،‬وقایــع و مناســبت های روز اقــدام بــه کالهبــرداری‬ ‫از شــهروندان در فضــای مجــازی می کننــد‪ ،‬ایــن بــار نیــز بــا سوءاســتفاده‬ ‫از ســفرهای اســتانی رئیــس جمهــور کــه بــا اســتقبال مــردم و مســئوالن‬ ‫روبــرو مــی شــود از نــام و اعتبــار نهــاد ریاســت جمهــوری از شــهروندان‬ ‫کالهبــرداری کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن روش‪ ،‬کالهبــردار بــا عنــوان نماینــده رئیــس جمهــور‬ ‫بــا قربانــی تمــاس گرفتــه و بــا اعــام مشــخصاتی اعــم از ســمت‪ ،‬کدملــی و‬ ‫ســایر اطالعتــی از شــهروند کــه از قبــل بدســت اورده اســت بــا وعــده ارائــه‬ ‫تســهیالت بانکــی وی را فریــب مــی دهــد و بــا ترفندهــای متقلبانــه مالباختــه‬ ‫را بــه پــای دســتگاه عابــر بانــک کشــانده و از حســاب وی برداشــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا بــا انجــام‬ ‫تحقیقــات تخصصــی و بررس ـی های فنــی‪ ،‬موفــق شــدند کالهبــردار تلفنــی‬ ‫را شناســایی و بــا هماهنگــی مقــام قضایــی در یکــی از شــهرهای شــمالی‬ ‫دســتگیر کننــد‪ .‬متهــم پــس از مشــاهده مــدارک و مســتندات پلیــس بــه بــزه‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪478‬‬ ‫درج اگهــی هــای دروغیــن و دریافــت بیعانــه از‬ ‫شــهروندان در ســایت هــای خریــد و فــروش‬ ‫اقــدام بــه کالهبــرداری مــی کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ ،‬ســرهنگ جــواد‬ ‫جهانشــیری‪ ،‬در تشــریح ایــن موضــوع اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا مراجعــه چنــد تــن از شــهروندان بــه‬ ‫پلیــس فتــا مبنــی بــر فعالیــت در ســایت هــای‬ ‫واســطه گر اینترنتی و بدنبال ان از دســت دادن‬ ‫مقادیــری وجــه در قالــب بیعانــه در خصــوص‬ ‫اجــاره بــاغ بــا ارائــه شــکوائیه ای رســیدگی بــه‬ ‫موضــوع را خواســتار شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری ادامــه داد‪ :‬در راســتای‬ ‫رســیدگی بــه موضــوع کالهبــرداری و احقاق حق‬ ‫شــهروندان بــزه دیــده‪ ،‬بالفاصلــه کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا رســیدگی بــه موضــوع را در دســتور‬ ‫کار خــود قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫بررســی های اولیــه صــورت گرفتــه پیرامــون‬ ‫موضــوع مشــخص شــد کــه شــاکیان بــرای رزو‬ ‫بــاغ ویــا بــه ســایت دیــوار مراجعــه ومبالغــی‬ ‫جهــت بیعانــه و رزو بــاغ بــه حســاب اعــام شــده‬ ‫واریــز مــی کننــد و پــس از واریــز مبلغــی تحــت‬ ‫عنــوان بیعانــه بــه شــماره حســاب اعــام شــده‪،‬‬ ‫فروشــنده دیگــر پاســخگو تمــاس نبــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬بــا اقدامــات تخصصــی و فنی‬ ‫انجــام شــده توســط کارشناســان ایــن پلیــس و‬ ‫اســتخراج مســتندات الزم و ادلــه دیجیتــال‪ ،‬فــرد‬ ‫کالهبــردار شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا‬ ‫مقــام قضایــی‪ ،‬متهــم دســتگیر و بــه پلیــس فتــا‬ ‫منتقــل شــد‪.‬‬ ‫سرهنگ جواد جهانشیری گفت‪ :‬در تحقیقات‬ ‫بــه عمــل امــده متهــم ضمــن اقــرار بــه جــرم خــود‬ ‫بــا بیــان اینکــه بــا بارگــذاری تصویــری از باغــات و‬ ‫داخــل ویالهایــی کــه از اینترنــت وفضــای مجازی‬ ‫بدســت اورده و اجــاره بــا قیمــت بسیارمناســب‪،‬‬ ‫اقــدام بــه فریــب کاربــران فضــای مجــازی کــرده‬ ‫و پــس از جلــب اعتمــاد قربانیــان بــه بهانــه رزرو‬ ‫بــاغ ویــا مبالغــی از انــان دریافــت کــرده و در‬ ‫نهایــت پــس از دریافــت وجــه بــه صــورت بیعانــه‬ ‫دیگــر پاســخگو نبــوده اســت کــه در این خصوص‬ ‫پرونــده تکمیــل و متهــم جهــت ســیر مراحــل‬ ‫قضایــی بــه دادســرا اعــزام گردیــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬پلیــس فتــا بــه صــورت‬ ‫شــبانه روزی در حــال پایــش فضــای مجــازی‬ ‫اســت وهرگونــه فعالیــت مجرمانــه ای از چشــم‬ ‫تیــز بیــن پلیــس دور نخواهــد مانــد در همیــن‬ ‫رابطــه شــهروندان عزیــز نیــز مــی تواننــد بــه‬ ‫عنــوان همیــار پلیــس مــوارد مجرمانــه و نقــض‬ ‫قانــون را از طریــق مرکــز فوریتهــای ســایبری بــا‬ ‫شــماره تمــاس ‪ 096380‬و یــا از طریــق ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه نشــانی ‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫بخــش گزارشــات مردمــی بــا ما در میــان بگذارند‪.‬‬ ‫در صورت استفاده از‬ ‫خودروهای مسافرکش‬ ‫شخصی‪،‬در صورت‬ ‫مشاهده تغییر مسیر‪،‬‬ ‫بی تفاوت نبوده و‬ ‫سریعا به راننده متذکر‬ ‫شوید و در صورت‬ ‫مشکوک شدن از خودرو‬ ‫پیاده شوید‪.‬‬ ‫خــود اعتــراف و راهــی دادســرا شــد‪.‬‬ ‫موالــی گفــت‪ :‬گروهــی از ســودجویان هســتند کــه بــا سواســتفاده از‬ ‫مناســب هــا و شــرایط روز بــه دنبــال اخــاذی و کالهبــرداری از مــردم باشــند‬ ‫افــراد ســودجو بــا نــام ســازمان های مختلــف و لوگــوی ان هــا‪ ،‬مخصوصــا در‬ ‫پیــام رســان وات ـس اپ‪ ،‬بــا شــهروندان تمــاس مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بــا تاکیــد بــر اینکــه هیــچ ســازمان رســمی در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بــه ویــژه شــبکه های اجتماعــی خارجــی تمــاس و ارتبــاط نمی گیــرد‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬اطالعــات و کد هایــی کــه از طریــق پیامــک بــرای شــهروندان‬ ‫ارســال می شــود را دریافــت می کننــد در اختیــار هیــچ کــس قــرار ندهنــد و بــا‬ ‫عنــوان ســازمان های دولتــی غیرواقعــی و جعلــی را در تمــاس هــای تلفنــی‬ ‫پیــام رســان هــا و شــبکه هــای اجتماعــی در دام کالهبــردران قــرار نگیرنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول از عمــوم مــردم درخواســت کــرد‪ :‬در صــورت اطــاع از‬ ‫هرگونــه فعالیــت مجرمانــه در فضــای مجــازی‪ ،‬موضــوع را از طریــق نشــانی‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات مردمــی‬ ‫گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس تحقیقــات جدیــد شــرکت امنیــت ســایبری‬ ‫‪ ،Anomali‬در طول ســه ســال گذشــته دو پنجم (‪ 39‬درصد)‬ ‫از قربانیــان باج افــزار بــرای بــه دســت اوردن اطالعــات خــود‬ ‫حداقــل ‪ 100،000‬دالر پرداخــت کرده انــد‪.‬‬ ‫شــرکت تحقیقاتــی و تحلیلــی ‪ Harris Poll‬بــرای بررســی‬ ‫انعطاف پذیــری امنیــت ســایبری خــود‪ 800 ،‬مشــاور امنیتــی‬ ‫را در ایــاالت متحــده‪ ،‬کانــادا‪ ،‬انگلســتان‪ ،‬اســترالیا‪ ،‬ســنگاپور‪،‬‬ ‫هنــگ کنــگ‪ ،‬هنــد‪ ،‬نیوزیلنــد‪ ،‬امــارات متحده عربــی‪ ،‬مکزیک‬ ‫و برزیــل اســتخدام کــرد‪.‬‬ ‫حــدود ‪ 87‬درصــد از ایــن مســئولین امنیتــی گفتنــد کــه‬ ‫ســازمان انهــا از ســال ‪ 2019‬قربانــی یــک حملــه موفــق کــه‬ ‫باعــث اســیب‪ ،‬اختــال یــا نقــض شــده را تجربــه کــرده انــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال ‪ 83‬درصــد نیــز اعــام کردندکــه از ابتــدای بیمــاری‬ ‫همــه گیــر کرونــا حمــات بیشــتری را تجربــه کــرده انــد‪52 .‬‬ ‫درصــد قربانیــان باج افــزار بودنــد کــه ‪ 39‬درصــد از ان هــا اقــدام‬ ‫بــه پرداخــت بــاج کرده انــد‪ .‬از ایــن تعــداد ‪ 58‬درصــد بیــن‬ ‫‪ 100/000‬دالر و ‪ 1‬میلیــون دالر از دســت داده انــد‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫‪ 7‬درصــد از ان هــا بیــش از ‪ 1‬میلیــون دالر پرداخــت کرده انــد‪.‬‬ ‫ایــن امــر منجــر بــه افزایــش کل رقم تلفات ســایبری در طول‬ ‫دوره خواهــد شــد‪ .‬در ســال ‪ 2019‬تنهــا ‪ 15‬درصــد از ســازمان ها‬ ‫از دســت دادن مبلغــی بالــغ بــر ‪ 500/000‬دالر یــا بیشــتر را‬ ‫گــزارش دادنــد‪ ،‬امــا ایــن رقــم تــا ســال بعــد تقریبــا دو برابــر‬ ‫شــد‪ .‬ایــن ارقــام فعــا بــرای ســال ‪ 2021‬در دســترس نیســت‪.‬‬ ‫بخشــی از ایــن چالــش مربــوط بــه ناتوانــی ســازمان ها در‬ ‫ســرعت تشــخیص و پاســخ بــه هرگونــه فعالیــت مشــکوک در‬ ‫شــبکه ها اســت‪ .‬کمتــر از نصــف (‪ 46‬درصــد) گفتنــد کــه انهــا‬ ‫موافــق ارائــه راه حل هــای جدیــد بــرای تشــخیص تهدیــدات در‬ ‫ســطح جهانــی و تکامــل یافتــن هســتند‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان می دهــد کــه چندیــن روز طــول می کشــد‬ ‫تــا ســازمان ها حمــات شــناخته شــده از ســوی دشــمنان را‬ ‫شناســایی کننــد‪ ،‬بــرای اینــکار ســازمان های ســایبری (‪ 3‬الی‪6‬‬ ‫روز)‪ ،‬هکرهــای فــردی (‪ 3‬الــی ‪ 5‬روز)‪APT ،‬هــا (‪ 3.7‬روز) و‬ ‫ایــاالت (‪ 2‬الــی ‪ 9‬روز) زمــان صــرف می کننــد‪.‬‬ ‫‪ Hugh Njemanze‬رئیــس شــرکت ‪ Anomali‬می گویــد‪:‬‬ ‫«مــا می دانیــم کــه حمــات ســایبری ها در طــول دوره پاندمــی‬ ‫افزایــش یافته انــد‪ ،‬امــا مــا نمی دانســتیم کــه چــه میــزان از‬ ‫شــرکت های جهانــی بــه طــور کلــی تحــت تاثیــر ایــن امــر قــرار‬ ‫گرفته انــد‪».‬‬ ‫«ایــن تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه دشــمنان نــه تنهــا بــه‬ ‫تعــداد حمــات خــود از زمــان شــروع ‪ 19-Covid‬افزوده انــد‪،‬‬ ‫بلکــه میــزان موفقیــت انهــا را نیــز بــه میــزان قابــل توجهــی‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪».‬‬ ‫ایــن امــر بــرای فعــاالن صنعــت ناامیــد کننــده خواهــد بــود که‬ ‫بســیاری از ســازمان هــا هنــوز هــم بخاطــر حمــات ســایبری از‬ ‫بین می روند‪ .‬تحقیقات نشــان داده اســت که حتی کســانی‬ ‫کــه بــاج را پرداخــت می کننــد‪ ،‬داده هــای ســرقت شــده خــود‬ ‫را بدســت اورده و یــا ایــن داده هــا توســط خــود مهاجمــان از‬ ‫بیــن مــی رود‪ .‬یــک مطالعــه جداگانــه نشــان می دهــد کــه‬ ‫پرداخــت بــاج حتــی ممکــن اســت هزینــه رفــع مشــکالت را‬ ‫دو برابــر کنــد‪.‬‬ ‫اومیکرون در کمین است‬ ‫پل ارتباطی شما با‬ ‫روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫تورنــگ تپــه یکــی از تپــه هــای باســتانی کشــور اســت کــه در اســتان گلســتان قــرار دارد‪ .‬فاصلــه ایــن محوطــه باســتانی از مرکــز اســتان‬ ‫گلســتان یعنــی گــرگان‪ ،‬حــدودا ‪ ۲۰‬کیلومتــر اســت‪ .‬تورنــگ تپــه در همســایگی روســتایی بــه همیــن نــام جــای گرفتــه اســت و در مجــاورت ان‬ ‫اســتخر طبیعــی ابــی‪ ،‬بــه شــکوه و عظمــت ان افــزوده اســت‪.‬‬ ‫‪ -478‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 04‬رجب ‪- 1443‬شماره ‪-478‬‬ ‫‪ 06‬فوریه ‪04-- 2022‬‬ ‫یک شنبه ‪ 17‬بهمن ‪06-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫روستای تورنگ تپه‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫یاسر قورچ بیگی‬ ‫راننده ناشی و یک جاده ناهموار‬ ‫در خــط چنگولــه طوالنــی شــده بــود‪ .‬مــدت حضــور نیروهــای بســیجی هــر‬ ‫‪ ۴۵‬کــه بــه پایــان مــی رســید بایــد بــا نیروهــای جدیــد تعویــض مــی شــدند‪ .‬در‬ ‫یکــی از ایــن جابجایــی هــا مــن و چنــد فرمانــده گروهــان دیگــر بهمــراه شــهید‬ ‫شــیر ســوار بــه محــل اطــراف بنــه تدارکاتــی کــه تقریبــا زمیــن مســطحی بــود‬ ‫و بــرای حضــور نیروهــا جدیــد و جابجایــی مناســب بــودم امدیــم‪.‬‬ ‫مــی بایســت بــا تعــدادی تویوتــا نیروهــای جدیــد را بــه خــط‬ ‫انتقــال دهیــم‪ .‬بســیجیان بــا همــان روحیــه و نشــاطی کــه‬ ‫داشــتند بــرای رســیدن بــه خــط مقــدم لحظــه شــماری مــی کردنــد‬ ‫و سراســیمه بصــورت گروهــی پشــت تویوتــا ســوار مــی شــدند‪.‬‬ ‫چــون تعــداد نیروهــا زیــاد و تعــداد خــودرو کــم بــود‪ ،‬بــا ســوار شــدن بیــش از‬ ‫انــدازه جلــوی تویوتــا بــاال امــده بــود‪.‬‬ ‫در همیــن اثنــا شــهید شــیر ســوار کــه دیــد چــاره ای نیســت و ممکــن‬ ‫اســت نشــود همــه را در یــک مرحلــه بــه خــط انتقــال داد‪ ،‬رو بــه مــن کــرد‬ ‫و ســویچ تویوتــا خــودش را کــه پشــت ان مملــو از نیــرو شــده بودرابــه مــن‬ ‫دادوخواســت مــن انهــا را بــه خــط انتقــال دهــم وخــودش انجــا خواهــد مانــد‪.‬‬ ‫در این لحظه تمام بدنم داغ شده و شرایط سختی پیش رویم بود‪.‬‬ ‫خدایــا چــه کنــم‪ .‬از ســویی بــرای خــود کســر شــان مــی دانســتم بگویــم‬ ‫رانندگــی بلــد نیســتم و از ســویی چگونــه ایــن خطــر را بپذیــرم‪ .‬در میــان ان‬ ‫همــه شــلوغی و ســر صــدا‪ ،‬مــن انــگار دیگــر هیــچ صدایــی را غیــر از درگیــری‬ ‫داخلــی خــودم نمــی شــنیدم‪ .‬رو نداشــتم بــه فرمانــده ام بگویــم مــن رانندگی‬ ‫بلــد نیســتم و او انقــدر از مــن امیــدوار بــود حتــی ســوال هــم نکــرد‪.‬‬ ‫چــون تقریبــا فرماندهــان گروهــان هــا و یــا جانشــین هــا ایــن مهــارت را‬ ‫داشــتند‪ .‬در تقابــل بیــن عقــل و نفــس‪ ،‬باالخــره نفســم پیــروز شــد‪ .‬بــدون‬ ‫انکــه فرمانــده و نیروهــا متوجــه ایــن موضــوع شــوند‪ ،‬بــا حرکاتــی نمایشــی‬ ‫هماننــد راننــده ماهــر و بــا اعتمــاد بــه نفــس ظاهــری ‪ ،‬ســوار خــودرو شــدم‪.‬‬ ‫حــال تصــور کنیــد تویوتایــی کــه انقــدر نیــروی بســیجی ســوار شــده کــه جلــو‬ ‫خودرو باال امده‪ ،‬مســیری که در پیش اســت ناهموار و ســر باالیی و کســی‬ ‫پــش فرمــان قــرار گرفتــه کــه فقــط یــک حداقــل از رانندگــی را مــی داننــد‪.‬‬ ‫القصــه‪ :‬چنــد خــودرو جلوتــر از مــن حرکــت کردنــد‪ .‬مــن هــم شــاید خدایــی‬ ‫بــوده بعــد از روشــن کــردن خــودرو اتفاقــی دنــده یــک بــوده بــا چنــد تــکان‬ ‫شــدید بــراه افتــادم‪ .‬خوشــبختانه اوایــل جــاده مســتقیم و مســطح بــود‪.‬‬ ‫بغــل دســتم دو نفــر بســیجی هــم نشســته بودنــد‪ .‬بــا حرکــت مــا نیروهــای‬ ‫پشــت خــودرو بــا همــان روحیــه بــا نشــاط بلنــد بلنــد اشــعار حماســی مــی‬ ‫خواندنــد و بــی خبــر از راکبــی کــه ایــا انهــا بــه مقصــد خواهــد فرســتاد یــا‬ ‫کام مــرگ‪.‬‬ ‫مــن نمــی دانســتم بایــد بــا افزایــش ســرعت دنــده عــوض کنــم و‬ ‫صــدای خــودرو در امــده بــود‪ .‬کــی از ایــن بغــل دســتی کــه انــگار‬ ‫مهــارت داشــت گفــت دنــده را عــوض کــن و مــن ســرم را پاییــن بــردم‬ ‫تــا کالچ را ببینــم و همینطــور کــه حواســم بــه پاییــن بــود‪ ،‬دیــدم یــک‬ ‫مرتبــه صــدای نیروهــا بلنــد شــد و مــن ســرم را بــاال اوردم دیــدم‬ ‫خــودرو بســمت چــپ منحــرف و چیــزی نمانــده از جــاده خــارج شــویم و‬ ‫ســریع فرمــان را بســمت راســت گرفتــه و ایــن مرحلــه خــدا رحــم کــرد‪.‬‬ ‫تــازه متوجــه شــدم بــدون کالچ دنــده عــوض نمــی شــود‪ ،‬چــون تــاش مــی‬ ‫کــردم دنــده را عــوض کنــم و هرچــه بــا دنــده ور مــی رفتــم عــوض نمــی شــد‬ ‫و بــرای انکــه لــو نــروم بــه بغــل دســتیم گفتــم ایــن دنــده ماشــین قبــا خــراب‬ ‫بــوده‪ .‬امــا بنظــر مــی رســید انهــا متوجــه شــده بودنــد‪ .‬امــا هنــوز راه زیــادی‬ ‫تــا مقصــد داشــتیم‪.‬‬ ‫در حــال نزدیــک شــدن بــه اولیــن ســر باالیــی بــودم و هیــچ تجربــه ای‬ ‫کــه حــاال چــکار بایــد بکنــم نداشــتم‪ .‬بــا همــان دنــده ای کــه احتمــاال ســه‬ ‫بــود و خــودرو کمــی دور داشــت توانســتم تــا وســط ســر باالیــی بــرم‪ ،‬امــا‬ ‫نمی دانســتم چــرا خــودرو دیگــر قــدرت نــدارد و متوجــه شــدم داریــم بــه‬ ‫عقــب حرکــت مــی کنیــم و بــا کمــک بغــل دســتی و کنتــرل فرمــان بــه پاییــن‬ ‫جــاده رســیدیم و نیروهــای بســیجی از تــرس رفتــن داخــل دره و ســقوط داد‬ ‫مــی زدنــد و هراســان شــده بودنــد‪.‬‬ ‫مــن هنــوز نمــی خواســتم کســی متوجــه موضــوع شــود و بهانــه هــای‬ ‫مختلفــی مــی اوردم از قبیــل اینکــه ایــن خــودرو خــراب اســت و‪..‬‬ ‫مجــدد بــا کمــک نفــر داخــل خــودرو بــا دنــده یــک اولیــن ســر باالیــی‬ ‫را پشــت ســر گذاشــته و هــر بــار کــه حواســم بــه دنــده یــا ترمــز و‬ ‫کالچ بــود‪ ،‬خــودرو در حــال انحــراف بــه چــپ بــود یــا بــه راســت‪.‬‬ ‫هنــوز بــا گذشــت ســالها از ایــن اتفــاق نمــی دانــم چگونــه ان همــه ســرباالیی‬ ‫و پیــچ وخــم جــاده را طــی کردیــم‪ .‬زمانــی کــه بــه خــط رســیدیم ‪.‬‬ ‫ایــن فشــار ســنگین و طاقــت فرســا از روی دوشــم برداشــته شــد‪ .‬نیروهــای‬ ‫بســیجی کــه در ایــن مــدت هــر لحظــه خــود را در معــرض ســقوط مــی دیدنــد‬ ‫و وحشــت زده شــده بودنــد‪ ،‬بــا رســیدن بــه مقصــد تمــام انــرژی خــود را از‬ ‫دســت داده بودنــد‪ .‬و نفــس راحتــی کشــیدن و بــا حالتــی معتــرض بــه مــن‬ ‫گفتنــد اقــا شــما داشــتید مــا را مــی کشــتید‪ .‬مــن هــر چنــد بهانــه هــای واهــی‬ ‫مــی تراشــیم امــا خجالــت زده و شــرمنده بــودم و در دلــم گفتــم ایــکاش یــک‬ ‫نــه مــی اوردم و ایــا ارزش ایــن همــه خطــر را داشــت؟‬ ‫امــا هنــوز کــه ســال ها از ایــن واقعــه گذشــته برای خودم معمای ایســت که‬ ‫چگونه با این نابلدی در رانندگی‪ ،‬خودم و نیروها سالم به مقصد رسیدیم؟‬ ‫گاهــی غــرور جوانــی و بــی تجربگــی کار دســتمان مــی دادو منجــر بــه عواقب‬ ‫خطرنــاک و زیــان اور مــی گردید‪.‬البتــه بــر ایــن بــاورم کــه خداونــد متعــال بــه‬ ‫مارحــم کردوپشــتیبان مابــود و هســت‪.‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫سرویس ‪ -‬انقالب‬ ‫نمره مطلوب‬ ‫درعدالتنگرفتیم‬ ‫محمــد دیلــم کتولی‪-‬یکــی از مهم تریــن افتهــای همـه ی انقالبها‬ ‫ارتجــاع اســت‪ .‬یعنــی ایــن حرکتــی کــه انقــاب شــروع کــرده و بــا‬ ‫ســرعت حرکــت میکردنــد‪ ،‬در یــک جاهایی سســت بشــوند‪ ،‬همه ‬ ‫انقالبهــای بــزرگ تاریــخ کــه مــا انهــا را می شناســیم مثــل انقــاب‬ ‫فرانســه و روســیه بــه ایــن بلیّــه دچــار شــدند امــا شــعارهای‬ ‫انقــاب (اســامی) دســت نخــورد‪.‬‬ ‫گــروه پرونــده ویــژه| یکــی از نظریــه پــردازان شــوروی ســابق در‬ ‫توصیــف انقــاب اســامی می نویســد کــه انقالب اســامی شــعار‬ ‫اصلــی جنبش هــای سیاســی‪ ،‬اســامی مختلــف در بســیاری از‬ ‫کشــورهای اســامی مشــرق زمین اســت و مســاله مشــترک برای‬ ‫ایــن جنبش هــا‪ ،‬اســامی کــردن تمــام جوانــب زندگــی اجتماعــی‪،‬‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬سیاســی و خانوادگــی تمــام شــهروندان کشــورهای‬ ‫خــود و اعــام ســومین راه رشــد اســت کــه بــا ســرمایه داری و‬ ‫سوسیالیســم متفــاوت تعریــف شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه ایــن معنــا‪ ،‬انقــاب اســامی بــا رویکــرد بــه مذهــب‪ ،‬خــط‬ ‫مشــی جدیــدی در زمینــه توســعه و اســتقالل‪ ،‬ازادی و عدالــت‬ ‫بــرای جهــان ســال ‪ ۱۹۷۹‬و بــرای تمامــی کشــورها و جنبش هــای‬ ‫انقالبــی کــه تــا ان زمــان روی پــای خــود ایســتادن را تجربــه نکــرده‬ ‫بودنــد‪ ،‬ارائــه می دهــد کــه ایــن موضــوع بــرای قدرت هــای جهــان‬ ‫ان روز‪ ،‬تکان دهنــده بــود‪.‬‬ ‫بــه ویــژه در ایــن خصــوص مســاله صــدور انقــاب و پیونــد بیــن‬ ‫جنبش هــای اســامی و ازادی بخــش و حمایــت از انــان در مبــارزه‬ ‫با سلطه جویان و استعمارگران دنیای سرمایه داری و کمونیسم‪،‬‬ ‫بســیار قابــل توجــه اســت‪ .‬در ایــن زمینــه‪ ،‬فــرد هالیــدی‪ ،‬اســتاد و‬ ‫کارشــناس برجســته مســائل غــرب اســیا در انگلیــس می گویــد‪:‬‬ ‫«انقــاب اســامی در ایــران جذابیــت ایدئولوژیکــی بســیار زیــادی‬ ‫میــان اعــراب تــا الجزایــر و ســودان دارد کــه نمی تــوان ان را نادیده‬ ‫گرفــت‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬در جمهوری های اســیایی شــوروی‪ ،‬بخصوص‬ ‫اذربایجان و گرجســتان‪ ،‬عراق‪ ،‬افغانســتان و پاکســتان‪ ،‬با توجه‬ ‫بــه بافــت اجتماعــی ایــن کشــورها‪ ،‬دیــن و فرهنــگ ایــران دارای‬ ‫نفــوذ بســیار زیــاد اســت‪.‬‬ ‫بــه هرحــال انقــاب ‪ ۵۷‬هــم ماننــد همــه انقالب هــای سیاســی‬ ‫دو هــدف داشــت؛ اول برانــدازی نظــم سیاســی پیشــین و دوم‬ ‫بنیانگــذاری نظــم سیاســی نویــن بــا ایــن معنــا بارزتریــن نمــود‬ ‫موفقیــت یــک انقــاب دســت یابــی بــه هــدف اول اســت کــه‬ ‫انقــاب ســامی از ایــن منظــر کامیــاب بــوده اســت؛ امــا پــس از‬ ‫فروپاشــی سیســتم سیاســی پیشــین‪ ،‬چالشــی مهــم و اساســی‬ ‫پیــش روی انقالب هــا قــرار می گیــرد کــه بــر مشــروعیت و‬ ‫مقبولیــت انهــا در ســال های بعــد اثرگــذار اســت‪.‬‬ ‫درواقــع موفقیــت تکمیلــی یــک انقــاب در بهبــود شــرایط یــک‬ ‫کشــور پــس از برانــدازی نظــام سیاســی‪ ،‬بــه توانایــی ان در‬ ‫بنیانگــذاری سیســتم حکمرانــی وابســته اســت‪ .‬مــا بــرای بررســی‬ ‫ایــن موضــوع بــه ســراغ مســئله اســیب شناســی انقــاب از نــگاه‬ ‫رهبــر انقــاب رفتــه ایــم کــه مشــروح ان در ادامــه مــی ایــد‪:‬‬ ‫انقــاب اســامی بــر خــاف ســایر انقــاب هــا بــه ارتجــاع‬ ‫دچــار نشــد‬ ‫راجــع بــه اسیب شناســی انقــاب مــن یــک جمله ی کوتــاه عرض‬ ‫میکنم‪ .‬یکی از مهم ترین افتهای همه ی انقالبها ارتجاع اســت‪.‬‬ ‫ارتجــاع یعنــی چــه؟ یعنــی ایــن حرکتــی کــه انقــاب شــروع کــرده‬ ‫بــود و ملّــت داشــتند در ایــن مســیر بــا نیــروی انقالبی و با ســرعت‬ ‫حرکــت میکردنــد‪ ،‬در یــک جاهایــی سســت بشــوند‪ ،‬بعــد متوقّف‬ ‫بشــوند‪ ،‬بعد برگردند؛ این ارتجاع اســت؛ ارتجاع یعنی برگشــت‪.‬‬ ‫همـه ی انقالبهــای بــزرگ تاریــخ کــه مــا انهــا را می شناســیم مثــل‬ ‫انقــاب فرانســه‪ ،‬مثــل انقــاب روســیه و انقالب هایــی کــه‬ ‫درکشــورهای افریقــا و امریــکای التیــن و جاهــای دیگــر اتّفــاق‬ ‫افتاد تقریبا ًبدون اســتثنا در ســالهای اوّل عمر خودشــان به این‬ ‫بلیّــه دچــار شــدند؛ اینکــه چهــل ســال بگــذرد و شــعارهای انقالب‬ ‫دســت نخــورد‪ ،‬تــکان نخــورد‪ ،‬در هیچ کــدام از ایــن انقالبهــا وجــود‬ ‫نــدارد؛ مــا توانســتیم ایــن شــعارها را حفــظ کنیــم‪ .‬امّــا خطرنــاک‬ ‫اســت؛ مــن وظیفــه دارم خطــر را بــه مــردم عزیزمــان بگویــم‪.‬‬ ‫مــا اگــر بــه ســمت اشــرافیگری حرکــت کردیــم‪ ،‬ایــن رفتــن بــه‬ ‫ســمت ارتجــاع اســت؛ اگــر بــه جــای توجّــه بــه طبقـه ی ضعیــف‪،‬‬ ‫دل ســپرده ی طبقــات مرفّــه و زیاده خــواه در کشــور شــدیم‪ ،‬ایــن‬ ‫حرکــت بــه ســمت ارتجــاع اســت؛ اگــر بــه جــای تکیـه ی بــه مــردم‬ ‫بــه خارجی هــا تکیــه کردیــم‪ ،‬امیدمــان را بــه بیگانه هــا بســتیم‪،‬‬ ‫ایــن حرکــت در ســمت ارتجــاع اســت؛ ایــن نبایــد اتّفــاق بیفتــد‪.‬‬ ‫نخبــگان جامعــه بایــد حواسشــان باشــد‪ ،‬مدیــران جامعــه بایــد‬ ‫حواسشــان باشــد‪ .‬مدیــران کشــور بایــد بش ـدّت مراقبــت کننــد‪،‬‬ ‫حساســیّت دنبــال کننــد رفتــار ماهــا را‪،‬‬ ‫مــردم هــم نــگاه کننــد‪ ،‬بــا ّ‬ ‫حساســیّت‪ .‬ارتجــاع چیــز خطرناکــی اســت‪.‬‬ ‫رفتــار مدیــران را؛ بــا ّ‬ ‫ارتجــاع وقتــی اتّفــاق می افتــد‪ ،‬معنایــش ایــن اســت کــه همــان‬ ‫ـی ســابق ســر ِکارنــد امّــا خط را عــوض کرده انــد‪ ،‬راه‬ ‫ادمهــای انقالبـ ِ‬ ‫را عــوض کرده انــد؛ کانـ ّـه انقــاب شــده بــود بــرای اینکــه انهــا بروند‬ ‫و مــا بیاییــم ســر ِ کار! بــرای ایــن [کار] کــه انقــاب نشــد؛ انقــاب‬ ‫یعنــی دگرگونــی‪ ،‬انقــاب یعنــی تغییر مســیر‪ ،‬انقــاب یعنی یک‬ ‫هدفهــای واالئــی را در نظــر گرفتــن و بــه ســوی انها حرکــت کردن؛‬ ‫اگــر از ایــن هدفهــا فرامــوش کردیــم‪ ،‬دیگــر انقــاب نیســت‪۲۹ .‬‬ ‫بهمــن ســال ‪ ۹۶‬در دیــدار مــردم اذربایجــان شــرقی‬ ‫تشخیص حق در فتنه ها‬ ‫انچــه کــه از بیانــات زینــب کبــری باقــی مانــده اســت و امــروز در‬ ‫دســترس ماســت‪ ،‬عظمت حرکت زینب کبری را نشــان میدهد‪.‬‬ ‫خطبـه ی فرامــوش نشــدنی زینــب کبــری در بــازار کوفــه یک حرف‬ ‫زدن معمولــی نیســت‪ ،‬اظهارنظــر معمولــی یــک شــخصیت بزرگ‬ ‫نیســت؛ یــک تحلیــل عظیــم از وضــع جامع ـه ی اســامی در ان‬ ‫دوره اســت کــه بــا زیباتریــن کلمــات و بــا عمیق تریــن و غنی تریــن‬ ‫مفاهیــم در ان شــرائط بیــان شــده اســت‪ .‬قــوّت شــخصیت را‬ ‫ببینیــد؛ چقــدر ایــن شــخصیت قــوی اســت‪ .‬دو روز قبــل در یــک‬ ‫بیابــان‪ ،‬بــرادر او را‪ ،‬امــام او را‪ ،‬رهبــر او را بــا ایــن همــه عزیــزان‬ ‫و جوانــان و فرزنــدان و اینهــا از بیــن برده انــد‪ ،‬ایــن جمــع چنــد‬ ‫ده نفــره ی زنــان و کــودکان را اســیر کرده انــد‪ ،‬اورده انــد در مقابــل‬ ‫چشــم مــردم‪ ،‬روی شــتر اســارت‪ ،‬مــردم امده انــد دارنــد تماشــا‬ ‫میکننــد‪ ،‬بعضــی هلهلــه میکننــد‪ ،‬بعضــی هــم گریه میکننــد؛ در‬ ‫یــک چنیــن شــرائط بحرانــی‪ ،‬ناگهــان این خورشــید عظمت طلوع‬ ‫میکنــد؛ همــان لحنــی را بــه کار میبــرد کــه پــدرش امیرالمومنیــن‬ ‫بــر روی منبــر خالفــت در مقابــل امــت خــود بــه کار میبــرد؛ همــان‬ ‫جــور حــرف میزنــد؛ بــا همــان جــور کلمــات‪ ،‬بــا همــان فصاحــت و‬ ‫بالغــت‪ ،‬بــا همــان بلنــدی مضمــون و معنــا‪« :‬یــا اهــل الکوفه‪،‬یــا‬ ‫اهــل الغــدر و الختــل»؛ای خدعه گرهــا‪ ،‬ای کســانی کــه تظاهــر‬ ‫کردیــد! شــاید خودتــان بــاور هــم کردیــد کــه دنبال ـه رو اســام و‬ ‫اهل بیــت هســتید؛ امــا در امتحــان اینجــور کــم اوردیــد‪ ،‬در فتنــه‬ ‫الصلــف و العجب و‬ ‫اینجــور کــوری نشــان دادیــد‪« .‬هــل فیکــم الّ ّ‬ ‫ال ّ‬ ‫شــنف و الکــذب و ملــق االمــاء و غمــز االعــداء»؛ شــما رفتارتــان‪،‬‬ ‫زبانتــان بــا دلتــان یکســان نبــود‪.‬‬ ‫بــه خودتــان مغــرور شــدید‪ ،‬خیــال کردیــد ایمــان داریــد‪ ،‬خیــال‬ ‫کردیــد همچنــان انقالبــی هســتید‪ ،‬خیــال کردیــد همچنــان پیــرو‬ ‫امیرالمومنیــن هســتید؛ در حالــی کــه واقــع قضیــه ایــن نبــود‪.‬‬ ‫نتوانســتید از عهــده ی مقابلــه ی بــا فتنــه بربیائیــد‪ ،‬نتوانســتید‬ ‫خودتــان را نجــات دهیــد‪« .‬مثلکــم کمثــل ال ّتی نقضت غزلها من‬ ‫بعــد قـوّه انکاثــا»؛ مثــل ان کســی ُ‬ ‫شــدید کــه پشــم را میریســد‪،‬‬ ‫تبدیــل بــه نــخ میکنــد‪ ،‬بعــد نخهــا را دوبــاره بــاز میکنــد‪ ،‬تبدیــل‬ ‫میکنــد بــه همــان پشــم یــا پنبـه ی نریســیده‪ .‬بــا بی بصیرتــی‪ ،‬بــا‬ ‫نشــناختن فضــا‪ ،‬بــا تشــخیص نــدادن حــق و باطــل‪ ،‬کرده هــای‬ ‫خودتــان را‪ ،‬گذشــته ی خودتــان را باطــل کردیــد‪ .‬ظاهــر‪ ،‬ظاهــر‬ ‫ایمــان‪ ،‬دهــان پــر از ادعــای انقالبیگــری؛ امــا باطــن‪ ،‬باطــن‬ ‫پــوک‪ ،‬باطــن بی مقاومــت در مقابــل بادهــای مخالــف‪ .‬ایــن‪،‬‬ ‫اسیب شناســی اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن بیــان قــوی‪ ،‬بــا ایــن کلمــات رســا‪ ،‬ان هــم در ان شــرائط‬ ‫دشــوار‪ ،‬اینگونــه صحبــت میکــرد‪ .‬اینجــور نبــود کــه یــک عــده‬ ‫مســتمع جلــوی حضــرت زینــب نشســته باشــند‪ ،‬گــوش فــرا داده‬ ‫باشــند‪ ،‬او هــم مثــل یــک خطیبــی بــرای اینهــا خطبــه بخوانــد؛ نه‪،‬‬ ‫یــک عــده دشــمن‪ ،‬نیــزه داران دشــمن دور و برشــان را گرفته انــد؛‬ ‫یــک عــده هــم مــردم مختلف الحــال حضــور داشــتند؛ همانهائــی‬ ‫کــه مســلم را بــه دســت ابن زیــاد دادنــد‪ ،‬همانهائــی کــه بــه امــام‬ ‫حســین نامــه نوشــتند و تخلــف کردنــد‪ ،‬همانهائــی کــه ان روزی‬ ‫کــه بایــد بــا ابن زیــاد در می افتادنــد‪ ،‬تــوی خانه هایشــان مخفــی‬ ‫شــدند اینهــا بودنــد تــوی بــازار کوفــه یــک عــده هــم کســانی بودنــد‬ ‫کــه ضعــف نفــس نشــان دادنــد‪ ،‬حــاال هــم نــگاه میکننــد‪ ،‬دختــر‬ ‫امیرالمومنیــن را می بیننــد‪ ،‬گریــه می کننــد‪ .‬حضــرت زینــب کبری‬ ‫بــا ایــن عــده ی ناهمگــون و غیــر قابــل اعتمــاد مواجــه اســت‪،‬‬ ‫امــا اینجــور محکــم حــرف میزنــد‪ .‬او زن تاریــخ اســت؛ ایــن زن‪،‬‬ ‫دیگــر ضعیفــه نیســت‪ .‬نمی شــود زن را ضعیفــه دانســت‪ .‬ایــن‬ ‫جوهر زنانه ی مومن‪ ،‬اینجور خودش را در شــرائط دشــوار نشــان‬ ‫می دهــد‪ .‬ایــن زن اســت کــه الگوســت؛ الگــو بــرای همـه ی مــردان‬ ‫بــزرگ عالــم و زنــان بــزرگ عالــم‪ .‬انقــاب نبــوی و انقــاب علــوی‬ ‫را اسیب شناســی میکنــد؛ میگویــد شــماها نتوانســتید در فتنــه‪،‬‬ ‫حــق را تشــخیص بدهیــد؛ نتوانســتید بــه وظیفه تــان عمــل کنید؛‬ ‫نتیجــه ایــن شــد کــه جگرگوش ـه ی پیغمبــر ســرش بــر روی نیــزه‬ ‫رفــت‪ .‬عظمــت زینــب را اینجــا می شــود فهمیــد‪.‬‬ ‫اگــر متحــد باشــید هرگــز دشــمنی انهــا بــه شــما اثــری‬ ‫نخواهــد کــرد‬ ‫تجربه هــای ســی ســاله ی مــا‪ ،‬ملــت را اگاه کــرده اســت‪ .‬اینهــا‬ ‫میداننــد‪ .‬اینهــا همــان دولتهــا و حکومتهائــی هســتند کــه هشــت‬ ‫ســال در دوران دفــاع مقــدس کــه علیــه ایــن ملــت جنایــت شــد‪،‬‬ ‫شــهرها بمبــاران شــد‪ ،‬خانه هــا ویــران شــد‪ ،‬بمبهــای شــیمیائی‬ ‫زدنــد‪ ،‬انســانهای بی گنــاه را کشــتند‪ ،‬نــه فقــط دلشــان بــرای ملــت‬ ‫ایــران نســوخت‪ ،‬بلکــه بــه دشــمن ملــت ایــران کمــک هــم کردند‪.‬‬ ‫مــردم مــا ایــن را دیده انــد‪ .‬اینهــا کــه فراموش شــدنی نیســت‪.‬‬ ‫حــاال شــده اند دلســوز! مــردم رفتــار اینهــا را بــا ملتهــای مظلومــی‬ ‫کــه پنج ـه ی اینهــا در انهــا جاگیــر شــده اســت‪ ،‬می بیننــد؛ مثــل‬ ‫ملــت افغانســتان‪،‬مثل ملــت عــراق‪ ،‬مثــل پاکســتان‪ ،‬مثــل ملــت‬ ‫فلســطین‪ .‬هــر جــا اینهــا پنجه شــان جاگیــر شــد‪ ،‬ناخنشــان‬ ‫بنــد شــد‪ ،‬هرچــه توانســتند‪ ،‬ضربــه زدنــد‪ .‬اینهــا بــه مــردم رحــم‬ ‫جنــاب انهاســت‪ .‬حــاال نســبت‬ ‫نمیکننــد؛ مردم دوســتی‪ ،‬دور از‬ ‫ِ‬ ‫بــه ملــت ایــران‪ ،‬نســبت بــه کســی یــا کســانی در داخــل کشــور‪،‬‬ ‫طرفــدار شــده اند!‬ ‫خــب معلــوم اســت کــه ایــن غــرض و مــرض انهــا از ایــن کارهــا‬ ‫چیســت‪ .‬ایــن را مــردم می فهمنــد‪ .‬شــما اگــر متحــد باشــید‪ ،‬شــما‬ ‫اگــر بــا هــم باشــید‪ ،‬شــما اگــر ایــن روحی ـه ی اســتحکامی را کــه‬ ‫انقــاب بــه ملــت مــا داد و در طــول ایــن ســی ســال ملــت مــا ان‬ ‫را حفــظ کــرده اســت‪ ،‬نگــه داریــد‪« ،‬الیضرّکــم کیدهــم شــیئا»؛‬ ‫هرگــز دشــمنی انهــا بــه شــما اثــری نخواهــد کــرد‪ ،‬و انهــا نخواهند‬ ‫توانســت بــه ملــت ایــران اســیبی وارد کننــد‪ ۷ .‬تیــر ‪ ۸۸‬بیانــات در‬ ‫دیــدار رئیــس و مســئوالن قــوه ی قضائیـه ‬ ‫انچه ما را اسیب ناپذیر میکند‪ ،‬تقواست‬ ‫شــما دیدیــد فتنـه ای بــه وجــود امــد‪ ،‬کارهائــی شــد‪ ،‬تالشــهائی‬ ‫شد‪ ،‬امریکا از فتنه گران دفاع کرد‪ ،‬انگلیس دفاع کرد‪ ،‬قدرتهای‬ ‫غربــی دفــاع کردنــد‪ ،‬منافقیــن دفاع کردند‪ ،‬ســلطنت طلبها دفاع‬ ‫کردنــد؛ نتیجــه چــه شــد؟ نتیجــه ایــن شــد کــه در مقابــل همـه ی‬ ‫ایــن اتحــاد و اتفــاق نامیمــون‪ ،‬مــردم عزیــز مــا‪ ،‬ملــت بــزرگ مــا در‬ ‫روز نهــم دی‪ ،‬در روز بیســت و دوی بهمــن‪ ،‬انچنــان عظمتــی از‬ ‫خودشــان نشــان دادنــد کــه دنیــا را خیــره کرد‪ .‬ایــران امــروز‪ ،‬جوان‬ ‫امــروز‪ ،‬تحصیلکــرده ی امــروز‪ ،‬ایرانیــان امــروز‪ ،‬انچنــان وضعیتــی‬ ‫دارنــد کــه هــر توطئـه ای را دشــمن علیــه نظــام جمهوری اســامی‬ ‫زمینه چینــی کنــد‪ ،‬بــه توفیق الهــی توطئه را خنثی میکنند‪ .‬منتها‬ ‫توجــه داشــته باشــید؛ بایــد تقــوا پیشــه کنیــم‪ .‬انچــه مــا را قــوی‬ ‫میکنــد‪ ،‬تقواســت؛ انچــه مــا را اســیب ناپذیر میکنــد‪ ،‬تقواســت؛‬ ‫انچــه مــا را بــه ادامــه ی ایــن راه تــا رســیدن بــه اهــداف عالیــه‬ ‫امیــدوار میکنــد‪ ،‬تقواســت‪ ۱۴.‬خــرداد ‪ ۸۹‬خطبه هــای نمازجمعــه‬ ‫در بیســت و یکمیــن ســالگرد رحلــت امــام خمینــی (رحمه اللــه)‬ ‫نمره ی مطلوبی درباب عدالت به دست نیاورده ایم‬ ‫«بایــد اذعــان کنیــم کــه در دهـه ی پیشــرفت و عدالــت‪ ،‬نمــره ی‬ ‫مطلوبــی دربــاب عدالــت بــه دســت نیاورده ایــم‪ ».‬ایــن عبــارت‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در پیامــی کــه به مناســبت اغــاز بــه کار‬ ‫مجلــس یازدهــم صــادر کردنــد به روشــنی عقب ماندگــی در‬ ‫مســئله ی عدالــت ایــن ارمــان و ارزش مهــ ِم نظــام اســامی را‬ ‫نشــان می دهــد‪ .‬موضوعــی کــه پیــش از ایــن از ســوی ایشــان‬ ‫مــورد تصریــح قــرار گرفتــه بــود‪« :‬در مــورد عدالــت مــا عقب مانــده‬ ‫هســتیم؛ در دهـه ی پیشــرفت و عدالــت واقعــا ًپیشــرفت کردیــم‬ ‫[امّــا] در زمینــه ی عدالــت‪ ،‬بایــد تــاش کنیــم‪ ،‬بایــد کار کنیــم‪.‬‬ ‫بایــد از خــدای متعــال و از مــردم عزیــز عذرخواهــی کنیــم‪».‬‬ ‫‪ ۱۳۹۶/۱۱/29‬البتــه حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای در بیانی ـه ی گام‬ ‫دوم انقــاب تاکیــد کردنــد کــه‪« :‬نارضایتــی ایــن حقیــر از کارکــرد‬ ‫عدالــت در کشــور نبایــد بــه ایــن معنــی گرفتــه شــود کــه بــرای‬ ‫اســتقرار عدالــت کار انجــام نگرفتــه اســت‪ .‬واقعیّــت ان اســت که‬ ‫دســتاوردهای مبــارزه بــا بی عدالتــی در ایــن چهــار دهــه‪ ،‬بــا هیــچ‬ ‫دوره ی دیگــر گذشــته قابــل مقایســه نیســت‪ ۲۲ ».‬بهمــن ‪۹۷‬‬ ‫یک رکن امنیت بلندمدت کشور علم است‬ ‫انهــا بــرای حمل ـه ی بــه جمهــوری اســامی اســتدالل دارنــد‪ .‬بــه‬ ‫نظــر مــن استداللشــان از دیــدگاه انهــا اســتدالل تامــی اســت‪ .‬در‬ ‫یــک نقطـه ی بســیار حســاس جهــان از لحــاظ جغرافیائــی‪ ،‬یعنــی‬ ‫ایــن نقط ـه ی خاورمیانــه‪ ،‬خلیــج فــارس‪ ،‬دریــای ســرخ‪ ،‬شــمال‬ ‫افریقــا‪ ،‬بخشــی از مدیترانــه ایــن حــوزه ی عظیمــی اســت دیگــر‬ ‫مجموعـه ی امــت اســامی واقــع شــده‪ .‬االن شــما ببینیــد از ایــن‬ ‫ـاس حیاتــی کــه در دنیــا وجود‬ ‫پنــج تــا‪ ،‬شــش تــا گــذرگاه ابـ ِ‬ ‫ـی حسـ ِ‬ ‫دارد‪ ،‬ســه تایــش تــوی ایــن منطقــه اســت‪ :‬تنگـه ی هرمــز اســت‪،‬‬ ‫کانــال ســوئز اســت‪ ،‬باب المندب اســت‪ .‬اینهــا گذرگاه های مهمی‬ ‫اســت کــه تجــارت جهانــی متوقــف بــه اینهاســت‪ .‬شــما نقشـه ی‬ ‫جهــان را برداریــد جلــوی رویتــان نــگاه کنیــد‪ ،‬خواهید دیــد که این‬ ‫چنــد تــا مرکــز چقــدر بــرای ارتبــاط تجــاری و ارتبــاط اقتصــادی دنیــا‬ ‫مهــم اســت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬ایــن منطقــه‪ ،‬منطقـه ی حساســی اســت‪.‬‬ ‫حــاال در ایــن منطقــه ی بســیار حســاس‪ ،‬یــک قدرتــی دارد قــد‬ ‫میکشــد و روزبه روز خودش را بیشــتر نشــان میدهد‪ .‬این قدرت‬ ‫بــا همــه ی خواســته های اســتکباری و دســتگاه های کمپانی هــا‬ ‫و شــبکه های عظیــم اقتصــادی ِ مفســد فــی االرض مخالــف‬ ‫اســت؛ بــا نظــام ســلطه مخالــف اســت‪ ،‬بــا ســلطه گری مخالــف‬ ‫اســت‪ ،‬بــا ظلــم مخالــف اســت؛ خــوب‪ ،‬ایــن خیلــی برای دســتگاه‬ ‫اســتکبار مهــم اســت‪ .‬دســتگاه اســتکبار فقــط ایــاالت متحــده ی‬ ‫امریــکا نیســت‪ ،‬یــا فــان رئیــس جمهــور و فــان دولــت امریــکا‬ ‫یــا فــان کشــور اروپائــی نیســت؛ دســتگاه اســتکبار یــک شــبکه ی‬ ‫عظیم تــری اســت کــه شــامل اینهاســت؛ شــبکه ی صهیونیســتی‬ ‫اساســی بین المللــی هســت‪ ،‬مراکــز‬ ‫هســت‪ ،‬شــبکه ی تجــار‬ ‫ِ‬ ‫ـی عظیــم دنیــا هســت؛ اینهــا هســتند کــه مســائل سیاســی‬ ‫پولـ ِ‬ ‫دنیــا را دارنــد طراحــی میکننــد؛ دولتهــا را اینهــا می اورنــد‪ ،‬اینهــا‬ ‫میبرنــد‪ .‬ایــن مجموعــه کــه تویش دولــت ایاالت متحده هســت‪،‬‬ ‫دولتهــای اروپائــی هســتند‪ ،‬خیلــی از ایــن نفتخوارهــای ثروتمنــد‬ ‫ت رو بــه رشـد ِ رو‬ ‫منطقـه ی خودمــان هســتند‪ ،‬بــا یــک چنیــن قــدر ِ‬ ‫بــه اعتــای در حــال قدکشــی بشــدت مخالفنــد؛ بنابرایــن هرچــه‬ ‫بتواننــد‪ ،‬در مقابل ـه ی او کار میکننــد‪ .‬تــوی ایــن ســی ســال هــم‬ ‫بیــکار نماندنــد‪ ،‬هرچــه بگــذرد هــم بــاز بیــکار نمیماننــد؛ مگــر ان‬ ‫وقتــی کــه شــماها همــت کنیــد؛ شــما جوانهــا کشــور را از لحــاظ‬ ‫علمــی‪ ،‬از لحــاظ اقتصــادی‪ ،‬از لحــاظ امنیتی به نقطه ای برســانید‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!