روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 477 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 477

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 477

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 477

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫ شنبه ‪ 16‬بهمن ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 05-‬فوریه ‪ /03 -2022/‬رجب ‪ -1443/‬شماره‪477‬‬ ‫تاکید بر تسریع در رسیدگی‬ ‫ِبه پرونده های فساد اقتصادی‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫تسهیالت واحدهای‬ ‫صنفی تولیدی از محل‬ ‫تبصره ‪18‬‬ ‫مدیــران انقالبــی بایــد‬ ‫جهــادی کار کننــد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اعتیاد به اینترنت و تاثیران‬ ‫بر نارضایتی های خانوادگی‏‬ ‫‪5‬‬ ‫درمان های زیبایی‬ ‫در دندانپزشکی‬ ‫‪3‬‬ ‫اگــر می خواهیــد فرزنــد شــما بــه صــورت هدفمنــد از فضــای مجــازی‬ ‫اســتفاده کنــد‪ ،‬خــود شــما نیــز بایــد‏همین گونــه رفتــار کنیــد‪ .‬در‬ ‫ســال های اخیــر اســتفاده مفــرط بزرگســاالن از فضــای مجــازی و‬ ‫کاهــش‏فعالیت هــای جمعــی خانوادگــی باعــث شــده کــودکان نیــز‬ ‫از انهــا الگوبــرداری کننــد‪ .‬بــا ایــن تفــاوت کــه‏کــودک و نوجــوان هنــوز‬ ‫بــرای مواجهــه بــا انچــه ممکــن اســت در فضــای مجــازی در انتظارش‬ ‫باشــد‏امادگــی الزم را نــدارد‪.‬‏‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نقشه راه برنامه نویسی‬ ‫وب (قسمت دوم)‏‬ ‫‪7‬‬ ‫ُ‬ ‫️ « روزهای پر تالطم »‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫‪8‬‬ ‫اعتیاد‪،‬پدر خوانده ی اسیب های اجتماعی‬ ‫ســرویس ‪ -‬اجتماعــی‪ :‬جامعــه اســامی ایــران باتوجه به‬ ‫اعتقــادات مذهبی‪،‬منــش مهربانــی و عطوفــت و انســجام‬ ‫خانــواده نبایدبامعظالتــی همچون اعتیادالوده شــود‪.‬‬ ‫فراوانــی مــواد مخدرومعظــل بیــکاری دام هــای اعتیــاد‬ ‫فراوانــی پیــش روی جوانــان و نوجوانــان گذشــته اســت‪.‬‬ ‫ازانجایــی کــه پــاک بــودن جامعــه اســامی ایــران بســیار‬ ‫ضــروری اســت‪.‬‬ ‫اعتیــاد تنهــا یــک بیمــاری فــردی نیســت‪.‬ناهنجاری جــدی‬ ‫اســت کــه جامعــه را ازار مــی دهدوفردمعتــاد رامــی تــوان‬ ‫یــک بیمــار تصورکرد‪.‬اعتیــاد یــک معضــل بــزرگ اجتماعــی‬ ‫است‪،‬اســیب هــای اجتماعــی قابــل پیشــگیری‪،‬کنترل‬ ‫ودرمــان هســتند‪.‬‬ ‫جهان امروز با مشکل اعتیاد دست به گریبان است‪.‬‬ ‫اعتیــاد خانــواده هــا را فــرو مــی پاشــد‪،‬امروزه اعتیــاد دیگر‬ ‫یــک اســیب اجتماعــی محســوب نمــی شــود بلکــه بــه یــک‬ ‫معظــل تهدیدکننــده امنیــت اجتماعی تبدیل شــده اســت‬ ‫و بایــد هــر چــه زودتــر ایــن معظــل راپیشــگیری کــرد‪.‬‬ ‫ضــرورت توجــه بــه مراکــز اجتماعــی و ســرپناه هــای‬ ‫شــبانه روزی چــه در قســمت اقایــان و بانــوان ضــروری‬ ‫اســت کمــک کنیــم کــه بــه اغــوش خانــواده برگردنــد‪.‬‬ ‫بســتن کمپ هــا کار مناســبی نیســت و بایــد بــا رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی فعالیــت کننــد‪.‬‬ ‫بررســی هــای متعــدد نشــان از ان دارد کــه اگــر کــودک‬ ‫مــورد توجــه خانــواده واقــع نشــود واز خانــواده طــرد‬ ‫شــودوبیش ازحدمــورد توجــه و حمایــت واقــع شــود‬ ‫امــاده ناســازگاری متجــاوز بــه حقــوق دیگــران خواهدشــد‬ ‫کودکانــی کــه از خانــواده طــرد شــده باشــند بــا محرومیــت‬ ‫عاطفــی و نبــود مهــر مــادری روبــرو بــوده انــد بــا تــرک‬ ‫مدرســه و خانــه ناســازگاری بــا جامعه‪،‬رفتــار نادرســت‬ ‫رابروزمــیدهندوسرنوشــتخوبــیدرانتظــارانــاننیســت‪.‬‬ ‫حمایــت بیــش از انــدازه پدرومــادر نیــز ســبب مــی شــود‬ ‫کــه کــودک یــا نوجــوان بســیار پرتوقــع ولــوس بــار ایــد وکــم‬ ‫کــم دچــار ســازش بــا دیگــران دچــار مــی شــود‪.‬‬ ‫رابطــه صحیــح پــدر و مــادر بــا فرزنــد ســبب مــی شــود کــه‬ ‫شــخصیت فرزندســیر طبیعــی داشــته وازانحــراف در امــان‬ ‫بمانــد ‪،‬و رشــد صحیــح شــخصیت فرزنــد منوط بــه برقراری‬ ‫رابطــه بیــن همــه اعضــای خانــواده اســت ‪،‬خانــواده تاثیــر‬ ‫عمیقــی در رشــد فرزنــد دارد و شــخصیت اورا پــی ریــزی‬ ‫می کنــد اگــر محیــط خانواده ســالم باشــد کــودک محبت را‬ ‫یــاد مــی گیــرد ودارای اعتمــاد بــه نفــس باالیــی مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه فرزنــدان خــود بیاموزیــم فقــط بــه خاطــر ســامتی‬ ‫و اینــده خودشــان در مواجــه باتعــارف هــای دوســتانه‬ ‫و تشــویق بــه مــواد مخــدر بــی تعــارف ((نــه)) بگوینــد‪.‬‬ ‫پیشــگیری بهتریــن و مهمتریــن راه مقابلــه بــا مــواد‬ ‫مخــدر اســت‪.‬‬ ‫یکــی از راه هــای پیشــگیری در جامعــه‪ ،‬امــوزش بــه‬ ‫دانــش امــوزان اســت‪.‬باید از ناهنجاریهــا در حــوزه مبــارزه‬ ‫بــا مــواد مخدرجلوگیری شــود بیشــترین ســرقت هــای فرد‬ ‫مربــوط بــه معتــادان اســت‪.‬‬ ‫گل دومیــن مخــدر مصرفــی کشــور اســت ‪.‬گل ضربــان‬ ‫قلــب را بــاال مــی بــرد واحســاس بــی قــراری و باعــث‬ ‫توهــم می شــود‪.‬‬ ‫اعتیــاد اتشــی اســت کــه وقتــی بــر دامــن زندگــی بیفتــد‬ ‫تروخشــک را باهــم مــی ســوزاند ورحــم نــدارد ‪.‬بــرای رهایی‬ ‫از منجــاب حــوادث هیــچ وقــت دیــر نیســت‪.‬‬ ‫یــک کارشــناس امــور خانــواده در رابطــه بــا بحــث‬ ‫اجتماعــی شــدن مبــارزه بــا مــواد مخــدر معتقــد‬ ‫اســت کــه نقــش خانــواده در پیشــگیری نوجوانــان و‬ ‫جوانــان از مصــرف مــواد مخــدر صنعتــی و شــیمیایی‬ ‫پررنگ تــر و هوشــیاری خانــواده بهــای پیشــگیری‬ ‫موثــر از اعتیــاد اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان این کــه بهــای پیشــگیری موثــر از اعتیــاد‬ ‫جوانــان هوشــیاری همیشــگی والدیــن و اعضــای موثــر‬ ‫خانــواده اســت ادامــه داد جوانــی نمایانگــر رشــد‪ ،‬بلــوغ و‬ ‫تشــکیل عادت هــای پایــدار فــردی اســت و دوره ای اســت‬ ‫کــه بــا گــذر از انــواع هیجان ها‪ ،‬اشــوب ها و اشــفتگی های‬ ‫روحــی و روانــی گوناگــون بــه ســوی رشــد اجتماعــی ســالم‬ ‫در حــال تحــول اســت‪.‬‬ ‫نتایــج تحقیقــات مختلــف ثابــت کرده اســت نوجوانــان‬ ‫و جوانانــی کــه ارتبــاط صمیمانــه و نزدیکــی بــا اعضــای‬ ‫خانواده شــان دارنــد و از بــودن در جمــع ان هــا احســاس‬ ‫رضایــت و شــادی می کننــد کمتــر به دنبــال رفتارهــای‬ ‫ناســالم می رونــد والدیــن بایــد ســعی کننــد الگــوی رفتــاری‬ ‫خوبــی بــرای فرزنــدان نوجــوان خــود باشــند و والدینــی کــه‬ ‫خــود ســیگار می کشــند یــا در مصــرف داروهــای مســکن و‬ ‫خــواب اور افــراط می کننــد یــا نگــرش و دیــدگاه شــفاف و‬ ‫مشــخصی در برابــر مصــرف مــواد مخــدر بــه فرزندانشــان‬ ‫ارائــه نمی کننــد راه را بــرای انحــراف و تصمیم گیری هــای‬ ‫نامناســب جوانــان همــوار می ســازند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪:‬والدیــن بایــد اجــازه دهند احســاس‬ ‫مســئولیت‪ ،‬ارزشــمندی و خودکار امدی در فرزندان شــان‬ ‫رشــد یابد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس امــور خانــواده اظهــار کــرد ‪:‬بایــد والدیــن‬ ‫فرصت هایــی را بــرای نوجوانــان ایجــاد کننــد تــا مســئوالنه‬ ‫دربــاره کارهــای روزانــه خــود تصمیم گیــری کننــد ‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هر اندازه که تاثیر دوستان و همساالن بر‬ ‫افــراد زیــاد شــود‪ ،‬نقــش والدیــن بــرای هدایــت او کم رنگ تــر‬ ‫خواهد شــد‪،‬بنابراین نقش اصلی تحقق رویکرد اجتماعی‬ ‫شــدن مبــارزه بــا مــواد مخــدر را والدیــن ایفــا می کننــد‬ ‫کــه بایــد به درســتی امــوزش داده و در نــوع رفتارهــای‬ ‫تربیتــی و برخــوردی خــود بــا فرزنــدان تجدیدنظــر کننــد ‪.‬‬ ‫مــواد مخــدر و الــکل مــوادی هســتند کــه منجــر بــه تغییرات‬ ‫اساســی در تفکــر‪ ،‬رفتــار و عواطــف افــراد می شــوند‪.‬‬ ‫یــک درمانگــر اعتیــاد گفــت‪ :‬در حشــیش مــاده ای وجــود‬ ‫دارد کــه از نظــر میــزان اعتیــاداوری و وابســتگی روانــی‬ ‫نســبت بــه مورفیــن بســیار قوی تــر اســت و فــرد نمی توانــد‬ ‫به راحتــی‪ ،‬اعتیــاد بــه مصــرف ان را تــرک کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود در گــروه زنــان اگــر تقســیم بندی اعتیــاد صورت‬ ‫گیــرد بیشــترین میــزان مصــرف مــواد بیــن گــروه ســنی ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۵‬اســت‪ .‬در گروه ســنی زیر ‪ ۲۰‬ســال و در نوجوانان‪،‬‬ ‫حتــی در کــودکان و برخــی نــوزادان هــم اعتیــاد وجــود دارد‬ ‫امــا نمی توانیــم ان را به عنــوان مبنایــی بــرای وضعیــت‬ ‫اعتیــاد کشــور محاســبه کنیم ‪.‬‬ ‫ایــن درمانگــر اعتیــاد گفــت‪ :‬در بیــن دختــران و نوجوانــان‬ ‫بیشــترین در بیــن دختــران نوجوانــان بیشــترین مــوادی‬ ‫کــه مصــرف می شــود مــاده گل یــا حشــیش اســت کــه‬ ‫ان هــم به علــت این کــه تبلیغات ســوئی اســت که توســط‬ ‫قاچاق چیــان صــورت می گیــرد ‪،‬مبنــی براینکــه حشــیش و‬ ‫گل چــون مرفیــن نــدارد پــس اعتیــاد نمی اورنــد‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه در حشــیش مــاده ای بــه نــام دلتــا ‪۹‬‬ ‫تترا هیدرو کانابینول وجود دارد که از نظر میزان اعتیاداوری‬ ‫و وابســتگی روانــی نســبت بــه مورفیــن بســیار قوی تــر اســت و‬ ‫فــرد نمی توانــد به راحتــی اعتیــاد را تــرک کنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت خانــواده نقــش مهــم و اساســی در‬ ‫پیشــگیری از اعتیــاد فرزنــدان دارد خانواده هــا حاضــر‬ ‫هســتند دختــران نوجــوان را بــرای کالس کنکــور در هــر‬ ‫کجــای شــهر نام نویســی و هزینــه کننــد و بهتریــن اســتاد‬ ‫و معلــم را بگیرنــد تــا بــرای ورود بــه دانشــگاه حاضر شــود‬ ‫امــا همیــن خانــواده حاضــر نیســت بــرای نوجوانــش در‬ ‫خصــوص فراگیــری مهارت هــای زندگــی کاری انجــام‬ ‫دهــد یعنــی نوجوانــش را نــزد روان شــناس ببــرد تــا‬ ‫بخشــی از مهارت هــای زندگــی همچــون( تصمیم گیــری)‬ ‫و (نــه گفتــن )را بیامــوزد‪.‬‬ ‫ایــن درمانگــر اعتیــاد گفــت‪ :‬خودکشــی و دیگــر کشــی‬ ‫از دیگــر عــوارض مصــرف مــواد روان گــردان توســط‬ ‫دختــران جــوان اســت ‪.‬یکــی از علــل خودکشــی در‬ ‫جامعــه( ســقوط از ارتفــاع) یــا (تصــادف جاده ای)اســت‪.‬‬ ‫ایــن افــراد بــه دلیــل مصــرف روانگردان هــا توانایــی‬ ‫تشــخیص فاصلــه را ندارنــد ‪.‬مثــا ًوقتــی در حــال رانندگــی‬ ‫هســتند اگــر دیــواری در فاصلـه ی ده متــری از ان هــا وجــود‬ ‫داشــته باشــد فکــر می کنــم دیــوار یــک کیلومتــر ان طرف تر‬ ‫اســت و بــا ســرعت بــه ســمت دیــوار حرکــت می کننــد‪.‬‬ ‫معتــادان بعــد از درمــان نبایــد بــه حــال خــود رهــا شــوند‪،‬از‬ ‫معتــادان‪ ،‬از گرایــش دوبــاره افــراد بــه مصــرف مــواد مخــدر‬ ‫و رفتــن انهــا بــه پاتوق هــا جلوگیــری خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫امــروزه مصــرف مــواد مخــدر متاســفانه در بیــن‬ ‫نوجوانــان نیــز رایــج شــده اســت کــه البتــه بــا کشــیدن‬ ‫ســیگار اغــاز می شــود و مــواد مخــدر صنعتــی کــه امــروز‬ ‫در دســترس نوجوانــان اســت‪ ،‬بســیار خطرناک تــر از‬ ‫مــواد مخــدر ســنتی اســت‪.‬‬ ‫وزارت امــوزش و پــرورش بایــد فکــری بــه حــال ایــن‬ ‫موضــوع کنــد و از ایــن نکتــه هــم نبایــد غافــل شــد کــه‬ ‫فضــای مجــازی امــروز ماننــد ســیاه چاله ای می مانــد کــه‬ ‫اگــر نظــارت والدیــن بــر نــوع اســتفاده فرزنــدان از ایــن‬ ‫فضــا به خوبــی انجــام نشــود‪ ،‬می توانــد موجــب ســقوط‬ ‫نوجوانــان شــود و مســتحضر هســتید کــه بســیاری از‬ ‫نوجوانانــی کــه امــروز بــه ســمت مــواد مخــدر می رونــد‪،‬‬ ‫از طریــق فضــای مجــازی بــا ایــن موضــوع اشــنا شــدند‪.‬‬ ‫حــل معضــل اعتیــاد نیازمنــد برنام ـه ای جامــع اســت کــه‬ ‫بایــد هرچــه زودتــر نســبت بــه ان اقــدام کــرد تــا جلــوی‬ ‫گرویــدن افــراد بیشــتری از مــردم بــه مصــرف مــواد مخــدر‬ ‫گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫هرچقــدر صحبــت کنیــم الزم اســت و ضــرورت دارد و‬ ‫مــردم بایــد بداننــد ایــن خطــر درب خانــه همــه خوابیــده‬ ‫اســت‪ ،‬حتــی خــود مــن کــه پلیــس هســتم ممکــن اســت‬ ‫روزی بــرای فرزنــدان مــن ایــن مشــکل ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن اگاهــی رســانی واطالع رســانی از اولویت هــا‬ ‫اســت و مســئولیت پذیری اجتماعــی در تمــام حوزه هــا و‬ ‫اقشــار ضــرروت دارد کــه توســعه پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫مشخص شدن رقم دقیق‬ ‫سود سهام عدالت‬ ‫ســرویس ‪ -‬اقتصــاد‪ :‬وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت‪ :‬تــا قبــل از پایــان ســال‬ ‫‪ ١٤٠٠‬بــه ازای هــر یــک از دارنــدگان ســهام عدالــت بــراورد دبیرخانــه شــورای عالــی‬ ‫بــورس ایــن اســت کــه حــدود ‪ ٥٥٠‬هــزار تومــان ســود پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه شورای عالی بورس و در جمع خبرنگاران‬ ‫بــا اشــاره بــه تصمیمــات اتخــاذ شــده اظهــار داشــت‪ :‬در مــورد ســهام عدالــت‪،‬‬ ‫شــورای عالــی بــورس جلسـه ای را بــه صــورت اختصاصــی برگــزار کــرد کــه بــه عنــوان‬ ‫سهامداران مستقیم و غیرمستقیم جمعیتی حدود ‪ ٥٠‬میلیون سهامدار هستند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه جامانــدگان ســهام عدالــت گفــت‪ :‬درخصــوص جامانــدگان ســهام‬ ‫عدالــت هنــوز دســتور جلسـه ای در دســتور کار قــرار نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫خاندوزی با اشــاره به مصوبات جلســه شــورای عالی بورس افزود‪ :‬پرداخت ســود‬ ‫سال ‪ ٩٩‬مهمترین مصوبه جلسه شورای عالی بورس در حوزه سهام عدالت بود‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ادامــه داد‪ :‬در نیمــه نخســت ســال ‪ ١٤٠٠‬مجامــع‬ ‫عمــده شــرکت هــا برگــزار شــد امــا تاکنــون ســود دارنــدگان ســهام عدالــت بــه روش‬ ‫مســتقیم وغیرمســتقیم پرداخــت نشــده اســت کــه بــر ایــن اســاس مقــرر شــد بــا‬ ‫تعاملــی کــه میــان شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی و کانــون ســهام عدالــت‬ ‫صــورت می گیــرد‪ ،‬بــه همــه دارنــدگان ایــن ســهام تــا قبــل از پایــان اســفند مــاه‬ ‫امســال بــه ســرعت ســود ســهام عدالــت ســال ‪ ٩٩‬پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه رقــم واریــزی ســود ســهام عدالــت گفــت‪ :‬بــراورد دبیرخانــه شــورای‬ ‫عالــی بــورس ایــن اســت بــه ازای هــر یــک از دارنــدگان ســهام عدالــت تــا قبــل از‬ ‫پایــان ســال ‪ ١٤٠٠‬حــدود ‪ ٥٥٠‬هــزار تومــان ســود پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫خانــدوزی بــا تاکیــد بــر ســود ســهام عدالــت ادامــه داد‪ :‬برای ســهامدارانی کــه دارای‬ ‫ســهام یــک میلیونــی هســتند ســود ســهام عدالــت نزدیــک بــه یــک میلیــون تومــان‬ ‫می باشــد امــا حــدود ‪ ٥٥٠‬هــزار تومــان ســود بــرای مشــموالن دارای ســهام ‪٥٣٠‬‬ ‫هــزار تومــان هســتند پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره و تاکیــد بــه دیگــر مصوبــات ایــن جلســه گفــت‪ :‬از دیگــر مصوبــات‬ ‫ایــن جلســه در خصــوص نمایندگــی شــرکت های ســهام عدالــت در شــرکت های‬ ‫اقتصــادی بــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬بعنــوان مثــال شــرکت هایی ماننــد پاالیش نفــت تهران‪ ،‬ملی‬ ‫صنایــع مــس ایران‪،‬معدنــی و صنعتــی چادرملــو و نیــز شــرکت هایی که جزو ســهام‬ ‫عدالــت هســتند بــه عنــوان نمایندگــی ســهام عدالت بــا مشــارکت کانون ها انتخاب‬ ‫شــوند کــه ســه عضــو‪ ،‬تعییــن کننده انتخــاب نماینده خواهنــد بود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در مدیریــت شــرکت ها تــا پیــش از ایــن نقــش افرینی مــردم نادیده‬ ‫گرفتــه شــده بــود و همــه اقدامــات از ســوی وزارتخانه هــای دولتــی انجام می شــد‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در پایــان تاکیــد کــرد‪ :‬در ایــن خصــوص یــک قــدم‬ ‫مثبــت گرفتــه شــد و ان اینکــه از ایــن بــه بعــد نظــرات کانون هــا لحــاظ شــود و‬ ‫امیدواریــم کــه بــه شــکل کامل تــری از ‪ ٣١‬تیــر مــاه ‪ ١٤٠١‬بــه بعــد اختیــار مدیریــت‬ ‫شــرکت ها بــه کارگــروه واگــذار شــود تــا از ایــن طریــق بــه ســمت اقتصــاد مردمــی و‬ ‫مشــارکت ظرفیت هــای مردمــی پیــش رویــم‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫پنج شنبه ‪ 14‬بهمن‬ ‫ شنبه ‪ 16‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز پنــج شــنبه ‪ 14‬بهمــن هــر مثقــال طــا ‪ 52,510,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 12,120,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 119,050,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 121,460,000‬ریــال‪ ،‬نیم ســکه‬ ‫‪ 67,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪477‬‬ ‫خبر‬ ‫مراوه تپه به میدان‬ ‫فروش دام نیاز دارد‬ ‫فرمانــدار مراوه تپــه در منتهــی الیــه شــمال شــرق اســتان‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬ایــن شهرســتان مــرزی از قطب هــای‬ ‫مهــم دامپــروری اســتان اســت امــا فعــاالن حــوزه دام‬ ‫به خصــوص عشــایر بومــی و کوچنــده از داشــتن میــدان‬ ‫فــروش دام محــروم هســتند‪.‬‬ ‫لقمــان قربانــی اظهــار داشــت‪ :‬افــزون بــر ‪ ۷۰‬درصــد‬ ‫جمعیــت ‪ ۲۳‬هــزار نفــری عشــایر گلســتان بــا ‪ ۷۶۷‬هــزار‬ ‫راس دام ســبک در مراوه تپــه ســکونت داشــته و بــه‬ ‫فعالیــت دامپــروری مشــغول هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــاوه بــر شــمار دام هــای عشــایر بومــی‬ ‫و کوچنــده مراوه تپــه‪ ،‬ســایر دامــداران ایــن شهرســتان‬ ‫نیــز حــدود ‪ ۴۰۰‬هــزار راس دام ســبک و ســنگین در‬ ‫اختیــار دارنــد‪.‬‬ ‫قربانــی اضافــه کــرد‪ :‬با این حــال دامــداران مراوه تپه برای‬ ‫فــروش دام هــای خــود مجبورنــد فاصلــه ‪ ۱۸۰‬کیلومتری تا‬ ‫میــدان فــروش دام گنبــدکاووس را طــی کننــد کــه عــاه‬ ‫بــر صــرف وقــت و هزینــه‪ ،‬وضعیــت نامناســب جاده هــای‬ ‫عشــایری و دیگر راه های ارتباطی منطقه مشــکالتی برای‬ ‫انــان ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار مراوه تپــه بابیــان اینکــه ایــن شهرســتان از چنــد‬ ‫ســال قبــل پیگیــر احــداث میــدان فــروش دام بــوده و در‬ ‫ایــن ارتبــاط چنــد متقاضــی بــرای ســرمایه گذاری اعــام‬ ‫امادگــی کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در نشســت اخیــر بــا مدیــرکل‬ ‫امــور عشــایر گلســتان تحقــق مطالبــه جامعــه دامــداران‬ ‫مراوه تپــه مــورد تاکیــد قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اداره عشــایری مراوه تپــه کــه بــه ‪ ۷۰‬درصــد‬ ‫جمعیــت عشــایری گلســتان خدمــات می دهــد تنهــا یــک‬ ‫نیــروی انســانی دارد کــه بــرای ارائــه خدمــات بهتــر بــه‬ ‫جامعــه عشــایری شهرســتان بایــد نســبت بــه افزایــش‬ ‫شــمار نیروهــای ان اقــدام شــود‪.‬‬ ‫جامعــه عشــایری گلســتان چهــار هــزار و ‪ ۱۲۲‬خانــوار بــا‬ ‫جمعیــت تقریبــی‪ ۲۳‬هــزار نفــر هســتند کــه نیمــی از انــرا‬ ‫عشــایر بومی و ترکمن و نیمی دیگر را عشــایر کوچنده از‬ ‫اســتان های خراســان شــمالی و رضوی و ســمنان تشــکیل‬ ‫می دهنــد‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۸۶۲‬هــزار و ‪ ۸۲۵‬هکتــار مرتــع دارد کــه عشــایر‬ ‫بومــی و کوچنــده بــا در اختیــار داشــتن ‪ ۷۶۷‬هــزار راس‬ ‫دام در ســطح ‪ ۳۵۰‬هــزار هکتــار از ایــن مراتــع در ســه‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس‪ ،‬مراوه تپــه و کاللــه ســکونت‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫از مجمــوع مراتعــی کــه در اختیــار عشــایر کوچنــده و‬ ‫بومــی گلســتان قــرار داده شــده ‪ ۱۲۰‬هــزار هکتــار ان در‬ ‫اختیــار هــزار و ‪ ۹۷۸‬خانــوار عشــایر کُــرد خراســان های‬ ‫شــمالی و رضــوی بــا جمعیــت ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۹۹۱‬نفــر اســت‬ ‫کــه همــه ســاله از ‪ ۱۵‬ابــان بــه مــدت پنــج مــاه در قالــب‬ ‫قشــاق بــه ایــن اســتان مهاجــرت می کننــد‪.‬‬ ‫جامعــه عشــایری گلســتان به طــور میانگیــن ســاالنه ‪۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۰۰‬تــن گوشــت قرمــز‪ ،‬هــزار و ‪ ۲۳۰‬تــن پشــم‪۱۴ ،‬‬ ‫هــزار تــن شــیر‪ ،‬حــدود ‪ ۲۲‬هــزار مترمربــع قالــی‪ ۲ ،‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬مترمربــع پُشــتی‪ ۱۰ ،‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬مترمربــع گلیــم و‬ ‫‪ ۸۰۰‬مترمربــع جاجیــم تولیــد و روانــه بــازار می کننــد‪.‬‬ ‫شهرســتان مراوه تپــه افــزون بــر ‪ ۶۷‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫دارد کــه در ‪ ۲‬نقطــه شــهری و ‪ ۱۰۸‬روســتای دارای کُــد‬ ‫شناســایی و در گســتره ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۶۰‬کیلومتــر مربــع‬ ‫ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫کابوس اتش سوزی‬ ‫در جنگل هیرکانی‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫فعال شــدن ســامانه کــم فشــار‪ ،‬وزش بــاد گــرم جنوبــی‬ ‫و افزایــش محســوس دمــای هــوا طــی ســه روز اینــده‬ ‫در اســتان نســبت بــه احتمــال وقــوع اتش ســوزی در‬ ‫ل هیرکانــی و زیســتگاه های حیــات وحــش شــرق‬ ‫جنــگ ‬ ‫ایــن اســتان هشــدار داد‪.‬‬ ‫نوربخــش داداشــی اظهــار داشــت‪ :‬از امــروز تــا جمعــه‪،‬‬ ‫وزش بادهــای گــرم جنوبــی تــا ســرعت ‪ ۵۰‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت بــه ویــژه در شــرق گلســتان خواهــد وزیــد کــه‬ ‫ضــرورت دارد دســتگاه های متولــی بــرای مقابلــه بــا اتــش‬ ‫ســوزی احتمالــی در جنــگل هــا امــاده باشــند ‪.‬‬ ‫وی پیــش بینــی کــرد کــه دمــای هــوای گلســتان در‬ ‫مــدت زمــان فعالیــت ایــن ســامانه تــا ‪ ۲۴‬درجــه نیــز‬ ‫افزایــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫و بــر اســاس اطالعــات اداره کل منابــع طبیعــی گلســتان‬ ‫از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون حــدود ‪ ۷۰۰‬هکتــار از اراضی‬ ‫طبیعــی اســتان دچــار اتــش ســوزی شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان ادامــه داد‪ :‬از اواخــر روز‬ ‫پنجشــنبه ســامانه ناپایــدار وارد اســتان شــده و در مــدت‬ ‫زمــان فعالیــت ‪ ۲‬روزه ســبب بــارش هــای منطقــه ای و‬ ‫پراکنــده و وزش بــاد در اســتان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان دارای ‪ ۲۸‬مرکــز بــاران ســنجی برخــط و‬ ‫‪ ۱۴۰‬مرکــز ایســتگاه هواشناســی اســت‪.‬‬ ‫ویژگی یک مدیر جهادی‬ ‫و انقالبی چیست؟‬ ‫باایمــان‪ ،‬متدیــن و بــا تقــوا؛ خدمتگــزار‪ ،‬پرتحــرک و خســتگی‬ ‫ناپذیــر؛ شــجاع و فعــال در مقابــل دشــمن؛ امیــن‪ ،‬دلســوز و‬ ‫متعهــد بــه مــردم و نظــام؛ دارای اعتمــاد بــه نفــس و خودبــاوری؛‬ ‫امیــدوار و دارای عــزم راســخ؛ متعهــد بــه توانمندی هــای داخلــی؛‬ ‫عداتخــواه و ضــد فســاد؛ دارای روحیــه تحریــک و پیشــرفت در‬ ‫کارهــا؛ اهــل تدبیــر و عقالنیــت‪ ،‬بــه دور از اشــرافی گری؛ اهــل‬ ‫اشــراف میدانــی بــر مشــکالت؛ بــا نشــاط‪ ،‬پرانگیــزه و اهــل‬ ‫پیگیــری؛ صــادق و مســئولیت پذیر؛ معتقــد بــه جوانــان؛ انقالبــی‬ ‫و جهــادی؛ مردمــی‪ ،‬عالــم‪ ،‬کارامــد و اهــل اخــاص باشــد‪.‬‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫مدیــران انقالبــی‬ ‫بایــد جهــادی کار‬ ‫کننــد‬ ‫ســرویس ‪ -‬انقــاب؛ بــا فــرا رســیدن ایــام اللــه دهــه فجــر کــه‬ ‫یــاداور روزهــای خــوش پیــروزی انقــاب اســامی ایران اســت‪ ،‬همه‬ ‫مدیــران بــه تکاپــو افتــاده انــد کــه گوشــه ای از خدمــات و اقداماتی را‬ ‫کــه در مســیر تعالــی انقــاب و خدمــت بــه مــردم نشــان داده انــد را‬ ‫در معــرض دیــد قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫امــا بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه کشــور دارد تنهــا گــزارش عملــرد دادند‬ ‫نمــی توانــد مشــکالت مــردم را حــل و فصــل کننــد و مدیــران باید مانند‬ ‫ســال هــای اول انقــاب جهــادی و بــا روحیــه انقالبــی در پشــت ســنگر‬ ‫مدیــرت قــرار بگیرنــد و ایــن جایــگاه را بــه معنــی واقعــی خدمــت کردند‬ ‫بــرای مــردم ببیننــد نــه پله هــای بــرای پیشــرفت و ترقــی‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه در ســال هــای اخیــر بــه دلیــل فشــارهای‬ ‫اقصــادی دشــمن و جنــگ روانــی کــه بــه راه انداختــه اســت مــردم‬ ‫دچــار ســختی هــای زیــادی شــده انــد الزم اســت تــا مدیــران در ایــن‬ ‫شــرایط جهــادی عمــل کننــد و تنهــا در ایــن ایــام بــه دنبــال ارائــه‬ ‫بهتریــن عملکــرد نباشــند‪.‬‬ ‫در ایــن روزهــا کــه بــازار عــزل و نصــب هــا گــرم اســت و جابــه‬ ‫جایی هــای زیــادی انجــام مــی گیــرد دولــت مــردان بایــد بــه ایــن‬ ‫مســئله بیشــتر از قبــل اهمیــت دهنــد که مــردم ایران اســامی بعد‬ ‫از گذشــت چهــل و انــدی ســال از پیــروزی افتخــار افریــن انقــاب‬ ‫اســامی امــروز نیازمنــد ایــن هســتند کــه بهتریــن هــا بــرای ایــن‬ ‫مــردم رقــم بخــورد‪.‬‬ ‫درســت اســت که دشــمن دســت از کار نمی کشد و در هر برهه ای‬ ‫از انقــاب توطئــه هــا و دسیســه هــای خــود را دارد بــرای همین الزم‬ ‫اســت کســانی کــه خلــت مدیریــت بــه تــن مــی کننــد قبــل از اینکــه‬ ‫خــود را یــک مدیــر ببیننــد خــود را خادمــی بــرای مــردم کــوخ نشــین‬ ‫ببیننــد همــان مردمــی کــه بــا دســت هــای خالــی کاخ هــای ظلــم و‬ ‫ســتم را ویــران کردنــد و بــه فرمــوده امــام خمینــی(ره) ولــی نعمتــان‬ ‫ایــن انقــاب شــدند‪.‬‬ ‫مدیــران جهــادی و انقالبــی ویژگی هایــی دارنــد کــه رهبــر انقــاب‬ ‫بارهــا در ســخنان متعــدد خــود بــه ان اشــاره کرده انــد‪.‬‬ ‫«مــا هرجــا یــک مدیریــت انقالبــی فعــال و پرتحــرک داشــتیم‪ ،‬کار‬ ‫پیــش رفتــه و هرجــا مدیریت هــای ضعیــف‪ ،‬بــی حــال‪ ،‬ناامیــد‪،‬‬ ‫غیرانقالبــی و بــی تحــرک داشــتیم کار هــا متوقــف مانــده یــا بــه‬ ‫انحــراف رفتــه اســت؛ اگــر مدیریت هــا‪ ،‬متدیــن‪ ،‬انقالبــی و کارامــد‬ ‫باشــد همــه مشــکالت کشــور حــل خواهــد شــد»؛ ایــن قســمتی‬ ‫از بیانــات رهبــر انقــاب در چنــد ســال گذشــته اســت کــه دربــاره‬ ‫مدیــر قــوی انقالبــی در جــای جــای کشــور اســت کــه همه مســئوالن‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫خود ایمنی اختاللی ک باید جدی‬ ‫گرفته شود‬ ‫بیمــاری خــود ایمنــی از جملــه اختالالتــی اســت کــه بــه گونه هــای‬ ‫مختلفــی بــروز می کنــد و زندگــی افــراد را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫در حالــت طبیعی سیســتم ایمنی انســان وظیفــه دارد تــا از بــدن در‬ ‫برابــر مهاجمیــن خارجــی‪ ،‬مثــل ویروس هــا‪ ،‬محافظــت کنــد‪ .‬یعنــی بــا‬ ‫ورود هــر گونــه نیــروی خارجــی ســلول های دفاعــی امــاده می شــوند‬ ‫تــا بــا ان مبــارزه کننــد‪ .‬بگذاریــد اینطــور بگوییــم کــه بــدن تفــاوت‬ ‫بیــن ســلول های مفیــد خــودی و مهاجمیــن را تشــخیص می دهــد‪.‬‬ ‫امــا در بــدن فــرد مبتــا بــه اختــال خــود ایمنــی همــه چیــز فــرق دارد‬ ‫و بــدن او بــه اشــتباه بخشــی را بــه عنــوان یــک مهاجــم غیرخــودی‬ ‫شناســایی می کنــد‪ .‬بنابرایــن امــاده مبــارزه بــا ســلول های ســالم خــود‬ ‫می شــود‪ .‬شــدت و میــزان ایــن مبــارزه نیــز بــه نوع بیماری بســتگی دارد‬ ‫و ممکــن اســت کــه تنهــا یــک عضــو درگیــر شــود یــا اینکــه تمــام بــدن‬ ‫گرفتــار ایــن اشــتباه شــوند‪.‬‬ ‫علت بیماری خود ایمنی‬ ‫بــه طــور کلــی پزشــکان هنــوز علــت اختــال خــود ایمنــی را تشــخیص‬ ‫ذی ربــط بایــد بــه ان توجــه کننــد‪.‬‬ ‫ســابقه ی مفهــوم مدیریــت جهــادی و یــا انقالبــی در ســخنان و‬ ‫ادبیــات رهبــر معظــم انقــاب‪ ،‬ســابقه ای حداکثــر چهــار ســاله دارد‪.‬‬ ‫مدیریــت جهــادی یــا انقالبــی کــه ایــن روز هــا بــر ان تاکیــد می شــود‪،‬‬ ‫یــک مفهــوم فاقــد مابــه ازاء تاریخــی نیســت‪ .‬تجرب ـه ی مدیریتــی‬ ‫صــدر انقــاب اســامی در نهاد هــای بی بدیلــی کــه تحــت عنــوان‬ ‫نهاد هــای انقــاب اســامی ایجــاد شــد‪ ،‬کمــک شــایانی بــه درک‬ ‫زوایــای ایــن مفهــوم خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ویژگی یک مدیر جهادی و انقالبی چیست؟‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب دربــاره ‪ ۲۰‬ویژگــی مدیــر شایســته انقــاب‬ ‫اســامی را در بیانــات مختلــف مطــرح کرده انــد کــه در ایــن گــزارش‬ ‫بــه ان می پردازیــم؛‬ ‫از منظــر رهبــر انقــاب‪ ،‬مدیــران کشــور بایــد‪ :‬باایمــان‪ ،‬متدیــن و بــا‬ ‫تقــوا؛ خدمتگــزار‪ ،‬پرتحــرک و خســتگی ناپذیــر؛ شــجاع و فعــال در‬ ‫مقابــل دشــمن؛ امیــن‪ ،‬دلســوز و متعهــد بــه مــردم و نظــام؛ دارای‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس و خودبــاوری؛ امیــدوار و دارای عــزم راســخ؛ متعهــد‬ ‫بــه توانمندی هــای داخلــی؛ عداتخــواه و ضــد فســاد؛ دارای روحیــه‬ ‫تحریــک و پیشــرفت در کارهــا؛ اهــل تدبیــر و عقالنیــت‪ ،‬بــه دور از‬ ‫اشــرافی گری؛ اهل اشــراف میدانی بر مشــکالت؛ با نشــاط‪ ،‬پرانگیزه‬ ‫و اهــل پیگیــری؛ صــادق و مســئولیت پذیر؛ معتقــد بــه جوانــان؛‬ ‫انقالبــی و جهــادی؛ مردمــی‪ ،‬عالــم‪ ،‬کارامــد و اهــل اخــاص باشــد‪.‬‬ ‫البتــه نظــرات حضــرت ایت اللــه خامنـه ای بــر همیــن نــکات ختــم‬ ‫نمی شــود؛ چراکــه ایشــان در بیانــات متعــدد بــر خصوصیــات یــک‬ ‫دولــت مطلــوب اشــاره داشــتند؛ ایشــان در دیــدار رمضانــی امســال‬ ‫خــود بــا دانشــجویان دربــاره بیــان کردنــد‪ :‬انتخــاب خــوب انتخابــی‬ ‫اســت کــه دولتــی تشــکیل بشــود کــه دارای کفایــت‪ ،‬مدیریــت‪،‬‬ ‫بــا ایمــان‪ ،‬مردمــی و لبریــز از امیــد باشــد؛ همچنیــن معتقــد بــه‬ ‫توانمندی هــای داخلــی باشــند‪.‬‬ ‫همچنیــن ایشــان در همــان دیــدار تاکیــد کردنــد‪ :‬بایســتی کســانی‬ ‫بــر ســر کار بیاینــد کــه معتقــد بــه مــردم باشــند‪ .‬واقعــا ًعنصــر جــوان‬ ‫را قــدر بداننــد و عملکــرد انقالبی داشــته باشــند‪ .‬حقیقتــا ًعدالتخواه‬ ‫باشــند‪ ،‬نــه اینکــه بــه لقلقــه ی زبــان اســم عدالــت اورده بشــود‪.‬‬ ‫بــه معنــای واقعــی کلمــه عدالتخــواه باشــند و ضــد فســاد باشــند‪.‬‬ ‫عدالــت هــم البتــه فقــط عدالــت اقتصــادی نیســت‪.‬‬ ‫انقالبی بودن باید با عقالنیت همراه باشد‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب در اولیــن دیــدار خــود بــا رئیــس جمهــور و‬ ‫وزرای دولــت ســیزدهم دربــاره انقالبــی بــودن مدیران کشــور گفتند‪:‬‬ ‫انقالبــی بــودن بایــد بــا عقالنیت همراه باشــد برای بازســازی انقالبی‬ ‫و عقالنــی همــه عرصه هــای مدیریتــی همــت کنیــد‪.‬‬ ‫ایشــان در ادامــه ســخنان خــود افزودنــد‪ :‬در مــدت خدمــت و‬ ‫مســئولیت‪ ،‬همت تــان را متمرکــز کنیــد بــر اینکــه یــک بازســازی‬ ‫انقالبــی و البتــه عقالنــی و فکورانــه در همـه ی عرصه هــای مدیریتی‬ ‫ان شــاء الل ّه بوجود بیاید‪ .‬انقالبی بودن حتما ًبایســتی همراه باشــد‬ ‫بــا عقالنیــت کــه ایــن شــیوه ی صحیــح جمهــوری اســامی از اول کار‬ ‫تــا امــروز ایــن بــوده کــه حرکــت انقالبــی بــا حرکــت اندیشـه ورزانه و‬ ‫عقالنــی همــراه باشــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رهبــر انقــاب کار جهــادی و انقالبــی می توانــد اقتصــاد‬ ‫را شــکوفا کنــد؛ ایشــان در ‪ ۱‬فروردیــن ســال ‪ ۹۸‬در اجتمــاع زائــران‬ ‫و مجــاوران حــرم مطهــر رضــوی بیــان کردنــد کــه بــرای شــکوفایی‬ ‫اقتصــاد کشــور‪ ،‬بــه کاری احتیــاج داریــم کــه هــم مجاهدانــه باشــد‪،‬‬ ‫هــم عالمانــه باشــد‪ .‬بــا تنبلــی‪ ،‬بــا بی حالــی‪ ،‬کم انگیزگــی‪ ،‬مســئله ی‬ ‫اقتصــاد کشــور حــل نخواهــد شــد‪ .‬کار جهــادی بایــد انجــام بگیــرد‪،‬‬ ‫مدیریّتهای جهادی باید بر مســائل اقتصادی کشــور احاطه داشــته‬ ‫نداده انــد‪ ،‬چــرا کــه ایــن بیمــاری طیــف مختلفــی از مشــکالت را بــه‬ ‫وجــود مــی اورد‪ .‬ولــی بــا ایــن حــال نشــانه هایی وجــود دارنــد کــه‬ ‫نشــان می دهــد برخــی از افــراد بیشــتر دچــار ان می شــوند‪ .‬عواملــی‬ ‫مانند اســترس‪ ،‬ژنتیــک‪ ،‬اســتفاده از برخــی داروهــا‪ ،‬قــرار گرفتــن‬ ‫در مجــاورت مــواد شــیمیایی و التهــاب می تواننــد درصــد بــروز ان را‬ ‫افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫از طرفــی رژیــم غذایــی نیــز شــاید خیلــی بی تاثیــر نباشــد‪ ،‬زیــرا گفتــه‬ ‫می شــود مصــرف خوراکی هــای پــر نمــک‪ ،‬غذاهــای چــرب و شــیرینی‬ ‫زیــاد هــم باعــث بــه وجــود امــدن ایــن بیمــاری می شــوند‪ .‬همچنیــن‬ ‫طبــق تحقیقــات زنــان بیشــتر از مــردان دچــار ابتــا بــه اختــال خــود‬ ‫ایمنــی می شــوند و ایــن بیمــاری در ســنین بــاروری بیشــتر رخ می دهــد‪.‬‬ ‫عالئم بیماری خود ایمنی‬ ‫همانطــور کــه گفتیــم‪ ،‬ایــن بیمــاری می توانــد بــه بخــش خاصــی از‬ ‫بــدن اســیب بزنــد و بــه ایــن ترتیــب عالئــم مختلفــی دارد‪ .‬ولــی برخــی‬ ‫از نشــانه های زیــر در اکثــر ان هــا مشــترک اســت و در صــورت بــروز‬ ‫هــر کــدام‪ ،‬بهتــر اســت کــه بــرای ازمایش هــای اولیــه اقــدام کنیــد‪:‬‬ ‫ریــزش مو_خستگی‪-‬مشــکالت تمرکــزی‪-‬درد عضالنی‪-‬وجــود ضایعــه‬ ‫پوســتی‪-‬التهاب و قرمزی‪-‬گزگــز شــدن و بی حســی دســت و پــا‬ ‫بیمــاری هایــی ماننــد‪:‬ام اسســلیاک دیابــت نوع‪۱‬روماتیســم مفصلــی‬ ‫التهــاب رودهالتهــاب رگلوپــوس منتشــر_با توجــه به نکات ذکر شــده‪،‬‬ ‫ایــن اختــال می توانــد تــا ‪ ۸۰‬نــوع بیمــاری را دربــر داشــته باشــد کــه‬ ‫باشــند و تصمیم گیــری کننــد‪.‬‬ ‫ایشــان در توصیــف کار جهــادی اظهــار کردنــد‪ :‬کار جهــادی یعنــی‬ ‫کاری که هم در ان تالش هســت‪ ،‬خســتگی ناپذیری هســت‪ ،‬هم‬ ‫اخــاص هســت؛ یعنــی انســان میفهمــد که بــرای خودش‪ ،‬بــرای پُر‬ ‫کــردن کیسـه ی خــودش کار نمیکنــد‪ ،‬دارد بــرای مــردم کار میکنــد‪،‬‬ ‫بــرای خــدا کار میکنــد؛ هــم ایــن‪ ،‬و هــم عالمانــه؛ یعنــی بنشــینند و‬ ‫بــا موازیــن علمــی‪ ،‬بــا شــیوه ی دقیق عالمانه راه های صحیــح را پیدا‬ ‫کننــد؛ هــم باســواد باشــند‪ ،‬کارامــد باشــند‪ ،‬هــم امکانــات گوناگونــی‬ ‫داشــته باشــند؛ این هــا بنشــینند کار کننــد؛ اقتصــاد کشــور قطعــا ً‬ ‫شــکوفایی پیــدا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫این هــا گزیــده از بیانــات رهبــر انقــاب دربــاره شــاخصه های‬ ‫انقالبــی و جهــادی بــودن مدیــران کشــور اســت کــه امیــد اســت‬ ‫مدیــران بــه ایــن نــکات و بیانــات رهبــر انقــاب توجــه الزم را داشــته‬ ‫باشــند تــا شــاهد اتفاقــات خوبــی در کشــور شــویم‪.‬‬ ‫ارائــه گــزارش عملکــرد مدیــران در ایــام اللــه دهــه فجــر کار‬ ‫پســندیده ای اســت امــا بایــد بــه ایــن مســئله توجــه کــرد کــه نبایــد‬ ‫همــه چیــز را منــوط بــه ایــن مســئله بدانیــم‬ ‫جهــاد در ‪ ۴۱‬ســال اخیــر خدمــات مختلفــی بــه جامعــه ارائــه داده و‬ ‫همــه براســاس رســالت انقالبــی و جهــادی کــه داریــم باید بــه اطالع‬ ‫مــردم برســانیم چــه پیشــرفت هــا و کارهــای مهمــی انجــام داده ایــم‬ ‫علــی رغــم اینکــه تحریــم بودیم و مشــکالت داشــتیم‪.‬‬ ‫طبــق فرمــول هــای علمــی‪ ،‬بــا ایــن وضعیــت اکنــون نــه بایــد‬ ‫جمهــوری اســامی وجــود داشــته باشــد و نــه جهــاد امــا امــروز ایــران‬ ‫ســرافراز‪ ،‬مقتــدر و بالنــده در دنیــا در زمینــه هــای مختلــف حــرف‬ ‫بــرای گفتــن دارد‪.‬‬ ‫برای رسیدن به این جایگاه توان سنگینی داده ایم‬ ‫انچــه مســلم اســت کــه ایــران اســامی بــرای رســیدن بــه ایــن‬ ‫جایــگاه تــوان ســنگینی پــس داده اســت کــه بیشــتر ســختی ان بــر‬ ‫دوش مــردم بــوده اســت‪ ،‬ایــن مــردم انقالبــی نشــان داده انــد کــه‬ ‫همیشــه پــای انقــاب ایســتاده انــد و در ایــن میــان از مــال و جــان‬ ‫خــود نیــز گذشــته انــد‪.‬‬ ‫اگــر روحیــه انقالبــی و جهــادی نداشــتیم امــروز بــه ایــن نقطــه نمــی‬ ‫رســیدیم چراکــه همــه قــدرت هــای زورگــو در دنیــا همــه تالششــان‬ ‫ایــن اســت ایــران را کــه برخــاف میــل و منافــع انهــا حرکت می کند‪،‬‬ ‫از حرکــت در مســیر ارمــان هایــش بازدارنــد زیــرا مــا انقالب اســامی‬ ‫هســتیم و انقــاب کردیــم تــا ارزش هــا و اســام باشــد و ایــن بــا‬ ‫منافــع انهــا جــور در نمــی ایــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه تبلیغاتــی کــه رســانه هــای معانــد علیــه جمهــوری‬ ‫اســامی دارنــد و هــر روز شــبکه جدیــد تاســیس و پــول هــای زیــادی‬ ‫هزینــه مــی کننــد و در مقــاب رســانه هــای مــا بــا توجــه بــه اعتقــاد و‬ ‫انگیــزه دینــی و اســامی کــه دارنــد‪ ،‬علــی رغــم مشــکالت و مســائل‬ ‫مــادی توانســته انــد تبلیغــات منفــی علیه نظــام و دســتاوردهای ان‬ ‫را خنثــی کننــد و همیشــه در میــدان باشــند‪.‬‬ ‫بــرای انچــه انقــاب اســامی تاکنــون به دســت اورده شــده خون های‬ ‫بســیاری ریختــه شــده و جوانــان بســیاری فــدا شــده انــد انهــا رفتنــد‬ ‫تــا انقــاب و شــعارهای اســام زنــده بمانــد بــرای هریــک از میزهــای‬ ‫مســئولیتی کــه امــروز در کشــور وجــود دارد خــون یــک جــوان ریختــه‬ ‫شــده اســت لــذا بــر همــه مســئولین و دولتمــردان کــه در ایــن جایــگاه‬ ‫قــرار مــی گیرنــد واجــب اســت کــه بــه ایــن مســئله فکــر کننــد کــه بایــد‬ ‫حافــظ خــون شــهدا باشــند و بــا عملکــرد خــود نگذارنــد کــه دشــمنان‬ ‫بــا نقشــه هــای پلیــد خــود افــکار ایــن مــردم را از انقــاب اســامی و‬ ‫مســیری کــه در ان قــرار گرفتــه انــد دور ســازند‪.‬‬ ‫هــر کــدام عالئــم متفاوتــی را نشــان می دهنــد‪ .‬البتــه برخــی از ان هــا‬ ‫نیــز نشــانه های مشــابهی دارنــد و همیــن تشــخیص را کمــی ســخت تر‬ ‫می کنــد‪ .‬در ضمــن‪ ،‬هیــچ ازمایــش دقیقــی وجــود نــدارد کــه بــه شــما‬ ‫بگویــد دچــار ایــن بیمــاری شــده اید‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــرای تشــخیص اختــال‪ ،‬ابتــدا بایــد بــه پزشــک متخصصــی‬ ‫مراجعــه کنیــد کــه در ان بخــش از بــدن دچــار ضعــف هســتید‪ .‬مثــا‬ ‫اگــر ســوزش روده یــا معــده داریــد‪ ،‬بایــد یک متخصــص گوارش شــما‬ ‫را ویزیــت کنــد تــا مشــخص شــود کــه ایــا شــما بــه بیمــاری هــای خــود‬ ‫ایمنــی دچــار هســتید یــا خیــر! پزشــکان انــواع مختلفــی از معاینــات‬ ‫جســمی و ازمایش هــا را انجــام می دهنــد تــا از طریــق دنبــال کــردن‬ ‫نشــانه ها یــا وجــود انتی بادی هــای خــاص‪ ،‬متوجه نوع بیماری بشــوند‪.‬‬ ‫‪۰‬درمان خود ایمنی‬ ‫داروهای مسکن و ضد التهاب‪ :‬جهت کاهش درد‬ ‫کورتیکواســتروئیدها‪ :‬جهت کاهــش التهــاب یــا رفــع عالئــم حملـه ی‬ ‫سیســتم ایمنــی‬ ‫داروهــای ســرکوب کننده سیســتم ایمنی‪ :‬جهــت کاهــش فعالیــت‬ ‫بیــش از حــد سیســتم ایمنــی‬ ‫فیزیوتراپی‪ :‬جهت افزایش تحرک‬ ‫کنترل بیماری‪ :‬مانند تزریق انسولین در دیابت‬ ‫جراحی‪ :‬مانند درمان انسداد روده‬ ‫لذا امیدواریم این مطالب برای شما مفید واقع شود‬ صفحه 2 ‫مدیــر بنیــاد مســکن انقــاب اســامی مراوه تپــه در منتهــی الیــه شــمال شــرق اســتان گلســتان بــا تبــرک‬ ‫اغــاز دهــه فجــر پیــروزی انقــاب اســامی گفــت کــه در ایــن ایــام عملیــات نوســازی ‪ ۶۰۲‬واحــد مســکونی‬ ‫فرســوده و غیرمقــاوم مناطــق روســتایی ایــن شهرســتان مــرزی اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫هوشــنگ محمــودی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای نوســازی ایــن تعــداد واحــد مســکونی غیرمقــاوم مناطــق روســتایی‬ ‫مراوه تپــه هــزار و ‪ ۲۰۴‬میلیــارد ریــال تســهیالت بانکــی ارزان قیمــت پیــش بینــی شــده کــه بــه ازای هــر واحــد‬ ‫‪ ۲‬میلیــارد ریــال پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اغاز نوسازی ‪۶۰۲‬‬ ‫واحد مسکونی‬ ‫روستایی مراوه تپه‬ ‫در دهه فجر‬ ‫ شنبه ‪ 16‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪477‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫تاثیر فضای مجازی‬ ‫در نارضایتی های خانوادگی‬ ‫اموزش عیب یابی‬ ‫ تشــخیص نــوع مایعــی کــه از زیــر موتــور خــودرو میریــزد‬‫(بــه زبــان ســاده )‬ ‫ اگــر در تشــخیص رنــگ مایــع ریختــه شــده روی زمیــن به‬‫ل داریــد تکـه ای‬ ‫خاطــر تیرگــی یــا شــنی بــودن زمیــن مشــک ‬ ‫کارتــن ســفید یــا کاغــذ را زیــر ناحیــه ای کــه نشــتی دارد‬ ‫صــرف نظــر از امــار و ارقــام بــاال و روز افزونــی کــه در مســایلی‬ ‫ماننــد بــاال رفتــن ســن ازدواج ‪ ،‬طــاق‪،‬‏فــرار از منــزل و ســایر‬ ‫مســایل خانوادگــی وجــود دارد‪ ،‬ســرد شــدن ارتباطــات عاطفــی و‬ ‫نارضایتــی هــا‏از زندگــی خانوادگــی اســت کــه باعــث ناکامــی هــا و‬ ‫شکســت هــای بزرگــی در زندگــی جوانان شــده‏اســت‪ .‬اینها نشــان‬ ‫از مشــکالت عمیقــی در ســطح خانــواده دارد کــه بــه نوعــی بایــد‬ ‫ریشــه یابــی و‏درمــان شــوند‪.‬‬ ‫سرهنگ فرزاد تاجره‬ ‫جانشین فرمانده انتظامی گلستان‬ ‫اعتیاد به اینترنت‬ ‫و تاثیران بر‬ ‫نارضایتی های‬ ‫خانوادگی‏‬ ‫ســرویس ‪ -‬اســیب های اجتماعی؛اعتیــاد بــه اینترنــت مــی توانــد‬ ‫مشــکالت جــدی تحصیلــی و خانوادگــی برای مخاطبان به وجــود اورد‪.‬‬ ‫اگــر اســتفاده کننــدگان از‏اینترنــت نتواننــد بــه مــدت یــک مــاه دوری از‬ ‫اینترنــت را تحمــل کننــد در معــرض خطــر اعتیــاد بــه ان قــرار دارنـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫یکــی از اســیب هــای اینترنــت‪ ،‬اعتیــاد بــه ان اســت بــه طــوری کــه در‬ ‫جامعــه مــا نیــز بــا گســترش‏روزافــزون اینترنــت شــاهد ایــن مســئله‬ ‫هســتیم‪ .‬نتیجه تحقیقات انجام شــده در کشــور نشــان می‏دهد که‬ ‫بیشــترین اســتفاده کننــدگان از اینترنــت جوانــان هســتند‏‪.‬‬ ‫اعتیــاد بــه اینترنــت مــی توانــد مشــکالت جدی تحصیلــی و خانوادگی‬ ‫بــرای مخاطبــان بــه وجــود اورد‪.‬‏اگــر اســتفاده کننــدگان از اینترنــت‬ ‫نتواننــد بــه مــدت یــک مــاه دوری از اینترنــت را تحمــل کننــد در‬ ‫معــرض‏خطــر اعتیــاد بــه ان قــرار دارنــد‪ .‬متاســفانه مــا شــاهد ایــن‬ ‫پدیــده در میــان جوانــان هســتیم و ایــن‏مســئله اغازگــر اســیب هــای‬ ‫متعــدد دیگــر نیــز مــی شــود‪ .‬از جملــه ایــن اســیب هــا مــی تــوان‬ ‫بــه اســیب ‏های خانوادگــی‪ ،‬ارتباطــی‪ ،‬عاطفــی‪ ،‬روانــی‪ ،‬جســمی و‬ ‫اقتصــادی اشــاره کــرد‏‪.‬‬ ‫بحران هویت و اختالل در شکل گیری شخصیت‏‪:‬‬ ‫عناصــر ســه گانــه هویــت‪ ،‬یعنــی شــخص‪ ،‬فرهنــگ و جامعــه‪،‬‬ ‫هــر یــک در تکویــن شــخصیت فــرد نقــش‏مهمــى را ایفــا مــی کننــد‪.‬‬ ‫هویــت شــخصى‪ ،‬ویژگــى بــی همتــاى فــرد را تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫هویــت‏اجتماعــى در پیونــد بــا گــرو ‏ه هــا و اجتماعــات مختلــف قــرار‬ ‫گرفتــه و شــکل گیــری ان‪ ،‬متاثــر از ایشــان‏اســت و در نهایــت‪ ،‬هویــت‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬برگرفتــه از باورهایــی اســت کــه در عمــق وجــود فــرد بــه‬ ‫واســطه‏تعامــل او بــا محیــط پیرامــون و اموزه هــای ان‪ ،‬از بــدو تولــد تــا‬ ‫کهنســالی جای گرفته اســت‪ .‬از ان جا‏که فضای ســایبری‪ ،‬صحنه ای‬ ‫فرهنگــى و اجتماعــى اســت کــه فــرد خود را در موقعیــت‏هاى متنوع‪،‬‬ ‫ک هــاى زندگــى قــرار مــى دهــد‪ ،‬خــود زمینـه ای اســت‬ ‫‏نقــش‏هــا و ســب ‏‬ ‫بــرای اســیب پذیــری شــخصیت‏کاربــر کــه در نتیجــه‪ ،‬موجــب چنــد‬ ‫شــخصیتی شــدن کاربــر خواهــد شــد‪ .‬در فضــای ســایبر بیــش از ان‬ ‫‏کــه هویــت ظاهــری فــرد مطــرح گــردد‪ ،‬درون مایه هــای افــراد بــروز‬ ‫می کنــد‪ .‬هــر کــس در صــدد بیــان‏اندیشــه ها و عالقــه مندی هــای‬ ‫خویــش اســت‪ .‬مطــرح نشــدن هویــت شــخصی و مشــخصات‬ ‫فــردی در‏اینترنــت موجــب تقویــت شــخصیت های چندگانــه و رشــد‬ ‫و اســتحکام ان می گــردد‪ .‬جوانــان در ایــن‏محیــط از اســیب پذیــری‬ ‫بیشــتری برخوردارنــد و بــه ویــژه در دورانــی کــه هویــت انــان شــکل‬ ‫می گیــرد‪،‬‏ایــن خطــر پــر رنــگ تــر می شــود‏‪.‬‬ ‫تاثیر فضای مجازی در نارضایتی های خانوادگی‏‪:‬‬ ‫یکــی از بزرگتریــن مســائل اجتماعــی کــه جوامــع امروزی بــه ان مبتال‬ ‫مــی باشــند ضعــف بنیــاد خانــواده‏اســت‪ .‬از انجایــی کــه مشــکالت‬ ‫خانــواده هــا بــه صــورت ناهنجــاری هــای اجتماعــی بــروز مــی کنــد‬ ‫‏خانــواده و ســامت ان از اهمیــت فــوق العــاده ای برخوردارمــی باشــد‪.‬‬ ‫امــاده کــردن فرزنــدان بــرای‏پذیــرش مســئولیت هــای اجتماعــی یکی‬ ‫از وظایــف مهــم و اساســی خانــواده هــا بــه شــمار مــی رود‪.‬‏جوانــان‬ ‫بایــد بتواننــد بــه خصــوص بــرای زندگــی هــای مشــترک امــاده شــوند و‬ ‫ســعی نماینــد روابــط خــود‏را بــا پیرامــون شــان در حــد متعــارف و قابــل‬ ‫قبولــی تنظیــم نمایند‏‪.‬‬ ‫صــرف نظــر از امــار و ارقــام بــاال و روز افزونــی کــه در مســایلی‬ ‫ماننــد بــاال رفتــن ســن ازدواج ‪ ،‬طــاق‪،‬‏فــرار از منــزل و ســایر مســایل‬ ‫خانوادگی وجود دارد‪ ،‬ســرد شــدن ارتباطات عاطفی و نارضایتی ها‏از‬ ‫زندگــی خانوادگــی اســت کــه باعــث ناکامی ها و شکســت هــای بزرگی‬ ‫در زندگــی جوانــان شــده‏اســت‪ .‬اینهــا نشــان از مشــکالت عمیقــی در‬ ‫ســطح خانــواده دارد کــه بــه نوعــی بایــد ریشــه یابــی و‏درمــان شــوند‪.‬‬ ‫یکــی از زمینــه هــای اصلــی در بــروز مشــکالت خانوادگــی و اصــوال ً‬ ‫نارضایتــی از زندگــی‏مشــترک‪ ،‬فضــای مجــازی اســت کــه تحــت تاثیــر‬ ‫تولیــدات رســانه ای بوجــود امــده و باعــث ان گردیــده تــا‏ســطح توقــع‬ ‫و ارضــاء از زندگــی هــای مشــترک را بــه خصــوص در میــان نســل جوان‬ ‫بــاال ببــرد‪ .‬تحــت‏تاثیــر ایــن فضــا انچــه جــوان بایــد از زندگــی مشــترک‬ ‫انتظــار داشــته باشــد بــه نوعــی تحریــف مــی شــود‪.‬‏لــذت و صمیمیتــی‬ ‫کــه از برنامــه هــا و محتویــات رســانه هــا ماننــد فیلــم هــا و ســریال هــا‬ ‫در اذهــان‏جوانــان نقــش مــی بنــدد تــا حــد بســیار زیــادی در زندگــی‬ ‫طبیعــی قابــل دســت یابــی نخواهنــد بــود و‏ایــن مــی توانــد تبعــات‬ ‫زیان بــاری بــرای اینــده جوانــان بــه همــراه داشــته باشــد‏‪.‬‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه از نظــر صاحبنظــران جامعــه شناســی‪،‬‬ ‫شــکل گیری هویــت افــراد تحــت تاثیــر‏منابــع گوناگونــی اســت‪ .‬عمــده‬ ‫تریــن ایــن منابــع خانــواده‪ ،‬رســانه هــای گروهــی‪ ،‬مدرســه و گــروه‬ ‫‏همســاالن اســت‪ .‬از ایــن میــان رســانه هــای گروهــی بــا توجــه بــه‬ ‫گســتره نفــوذ و فراگیــری ان اهمیــت‏ویــژه ای یافتــه انــد‪ .‬گســترش‬ ‫تلویزیــون هــای ماهــواره ای موجــب شــده اســت شــکل گیــری نظــام‬ ‫‏شــخصی و هویــت افــراد تحــت تاثیــر عوامــل متعــدد و گاه متعــارض‬ ‫قــرار گیــرد‏‪.‬‬ ‫مزایای فضای مجازی‏‪:‬‬ ‫در واقــع اینترنــت یکــی از بهتریــن راه هــای برقراری ارتباط با ســایرین‬ ‫اســت در یــک دســته بنــدی‏کلــی مزایــای اســتفاده از ایــن اختــراع نــاب‬ ‫بشــری مــوارد زیــر را مــی تــوان نــام بــرد‏‪:‬‬ ‫‏‪ .۱‬دسترسی اسان و رایگان به اطالعات‬ ‫هزینه بســیار اندک برای‬ ‫اینترنت با ایجاد دسترســی بســیار اســان و‬ ‫ٔ‬ ‫برقــراری ارتبــاط بــا مخاطبــان‏بی شــمار و بهره بــرداری از اطالعــات تمــام‬ ‫نشــدنی‪ ،‬یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای دســتیابی بــه‏اطالعاتــی اســت‬ ‫کــه قصــد رســیدن بــدان را داریــم‏‪.‬‬ ‫فوق‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫تخصص‬ ‫عمومی‪،‬‬ ‫ـات‬ ‫ـ‬ ‫اطالع‬ ‫دســتیابی اســان بــه اخریــن‬ ‫ِ‬ ‫تحصصــی در زمینه هــای‏مختلــف اعتقــادی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی‪،‬‬ ‫هنــری‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬ورزشــی و هــر زمینـه ای دیگــر کــه بــه‏صــورت مقالــه‪،‬‬ ‫کتــاب‪ ،‬نرم افــزار‪ ،‬رســانه های صوتــی و تصویــری و … در ســطح جهــان‬ ‫منتشــر شــده و‏می شــود؛ ویژگــی منحصــر بــه فــردی اســت کــه بــه جــز‬ ‫ی انهــا را در یک جــا‏‏ داشــت‏‪.‬‬ ‫اینترنــت‪ ،‬نمی تــوان تمام ـ ‬ ‫‏‪ .۲‬پیشرفت تحصیلی و گرفتن ایده های جدید‬ ‫بــا نظــر بــه انچــه کــه در مزیــت اول اورده شــد‪ ،‬قطعــا اگر قصــد دارید‬ ‫پیشــرفت تحصیلــی و شــغلی‏خوبــی داشــته باشــید‪ ،‬اینترنــت یکــی‬ ‫از بهتریــن راه هایــی اســت کــه می توانیــد در ان رشــد مناســب‏خــود‬ ‫را پیــدا کنیــد‏‪.‬‬ ‫عــاوه برایــن‪ ،‬دســته بندی های موضوعــی و منظومــی کــه امــروزه‬ ‫در بســتر اینترنــت (در فضاهــای‏مختلــف وب ســایت ها‪ ،‬شــبکه های‬ ‫اجتماعی و …) ایجاد شــده اســت‪ ،‬موجب شــده تا عالوه بر‏ســهولت‬ ‫ـش خاص)‪،‬‬ ‫در دســتیابی بــه اطالعــات انحصــاری (مختــص به یک دانـ ِ‬ ‫ت پایــش حجــم‏بســیار وســیعی از اطالعــات و داده هــا کامــا از‬ ‫ضــرور ِ‬ ‫بیــن بــرود‪ .‬پــس حتــی می تــوان اینترنــت را کارگاه و یــا‏دانشــگاهی‬ ‫نامحــدود قلمــداد کــرد‏‪.‬‬ ‫‏‪ .۳‬سرگرمی مناسب‬ ‫امــروزه ســرگرمی ها و تفریحاتــی کــه در بســتر اینترنــت موجود اســت‬ ‫بــه هیــچ وجــه بــه بازی هــا محــدود‏نمی شــوند و بــرای تفریــح در ایــن‬ ‫بســتر‪ ،‬می تــوان شــاهد تنــوع بســیار بســیار زیــادی بــود‏‪.‬‬ ‫راه هــای مقابلــه بــا اســیب هــای فضــای مجــازی در کــودکان و‬ ‫نوجوانــان‪:‬‏‬ ‫‏‪ )۱‬ارتبــاط ســالم و موثــر والدیــن بــا کــودک و نوجوان‪ ،‬کلید پیشــگیری‬ ‫از انــواع اسیب هاســت‏‪.‬‬ ‫اگــر در ارتبــاط بیــن والــد و فرزنــد‪« ،‬پذیــرش بی قیــد و شــرط» وجــود‬ ‫داشــته باشــد ‪ ،‬در صورتــی کــه‏فرزنــد بــا هرگونــه محتــوای نامناســب‬ ‫مواجه شــود ان را با والدین در میان می گذارد و راهنمایی‏درســت را‬ ‫از ان هــا دریافــت می کنــد‪ .‬پذیــرش بی قیدوشــرط یعنــی کــودک اجــازه‬ ‫خطــا کــردن و جبــران ان‏را داشــته باشــد و از ســوی والدیــن قضــاوت‪،‬‬ ‫طــرد یــا ســرزنش شــود‪ .‬در واقــع‪ ،‬رفتــار کــودک و نوجــوان‏از خــود وی‬ ‫جداســت و انجــام یــک رفتــار بــد‪ ،‬او را تبدیــل بــه یک کــودک یا نوجوان‬ ‫بــد نمی کنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ )۲‬رفتار والدین‪ ،‬مهم ترین الگو برای کودک و نوجوان است‏‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد فرزنــد شــما بــه صــورت هدفمنــد از فضــای مجــازی‬ ‫اســتفاده کنــد‪ ،‬خــود شــما نیــز بایــد ‏همین گونــه رفتــار کنیــد‪ .‬در‬ ‫ســال های اخیــر اســتفاده مفــرط بزرگســاالن از فضــای مجــازی و‬ ‫کاهــش‏فعالیت هــای جمعــی خانوادگــی باعــث شــده کــودکان نیــز از‬ ‫انهــا الگوبــرداری کننــد‪ .‬بــا ایــن تفــاوت که‏کــودک و نوجوان هنــوز برای‬ ‫مواجهــه بــا انچــه ممکــن اســت در فضــای مجــازی در انتظــارش باشــد‬ ‫‏امادگــی الزم را نــدارد‏‪.‬‬ ‫‏‪ )۳‬کــودک و نوجــوان خــود را بــه «مهارت هــای زندگــی» و‬ ‫اموزش هــای «خــود مراقبتــی» مجهــز کنیــد‏‪.‬‬ ‫اگــر فرزنــد شــما از خطــرات و اســیب های فضــای مجــازی اگاه باشــد‪،‬‬ ‫«حریــم خصوصــی» را بشناســد‏و مجهــز بــه مهارت هایــی از قبیــل‬ ‫تصمیم گیــری‪ ،‬حــل مســئله و مهــارت «نــه گفتــن» باشــد‪ ،‬در مقابــل‬ ‫‏بســیاری از خطــرات فضــای مجــازی ایمــن خواهــد بــود‏‪.‬‬ ‫‏‪ )۴‬دانش خود را درباره فضای مجازی به روز کنید‏‪.‬‬ ‫بــرای محافظــت از کــودک و نوجــوان خــود‪ ،‬بهتــر اســت «ســواد‬ ‫رســانه ای» و دانــش خــود را دربــاره‏فضــای مجــازی ارتقــا دهیــد تــا‬ ‫بتوانیــد در اســتفاده فرزنــد خــود از فضــای مجــازی‪ ،‬همــراه او باشــید و‬ ‫‏خطــرات احتمالــی را بــه موقــع تشــخیص دهیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ )۵‬قوانیــن مشــخص و واضحــی بــرای اســتفاده از فضــای مجــازی‬ ‫وضــع کنیــد‏‪.‬‬ ‫وسایل شخصی از قبیل کیف ‪ ،‬اسناد و مدارک را به هیچ وجه داخل خودرو نگذارید‪.‬‬ ‫بگذاریــد تــا بهتــر بتوانیــد ان را ببینیــد و تشــخیص دهیــد‪.‬‬ ‫ قهوه ای است یا سیاه؟‬‫ روغن موتــور در ابتــدا رنگــی طالیــی و شــفاف دارد‬‫امــا پــس از مدتــی اســتفاده و گــرم شــدن می توانــد بــه‬ ‫رنگ هــای قهــوه ای روشــن‪ ،‬قهــوه ای تیــره و حتــی ســیاه‬ ‫دربیایــد‪ .‬گاهــی اوقــات روغــن چکــه کــرده دارای لکه هــای‬ ‫ســیاه یــا قهــوه ای اســت زیــرا در مســیر نشــتی گردوخــاک و‬ ‫کثیفــی را نیــز بــه همــراه خــود م ـی اورد؛ امــا روغن موتــور‬ ‫معمــوال ًروش ـن تر اســت مخصوصــا ًاگــر تــازه باشــد‪.‬‬ ‫ سبز‪ ،‬ابی‪ ،‬زرد یا نارنجی ؟‬‫ چنــد ســال قبــل مایــع خنک کننــده پیشــرانه (همــان‬‫ضدیــخ) تنهــا بــا رنــگ ســبز تولیــد می شــد اما با دسـت یابی‬ ‫صنعتــی بــه تکنولــوژی اســید غیــر ارگانیــک و اســیدهای‬ ‫ارگانیــک و هیبریــد‪ ،‬طیــف ضدیخ هــا نیــز گســترش یافتــه‬ ‫اســت‪ .‬ایــن روزهــا شــما می توانیــد مایعــات خنک کننــده‬ ‫ســبز‪ ،‬ابــی‪ ،‬نارنجــی و زرد را بیابیــد‪ .‬البتــه رنگ هــای قرمــز و‬ ‫صورتــی نیــز بــه تعــداد بســیار محــدود در برخــی خودروهــا‬ ‫دیــده می شــوند‪.‬‬ ‫ اگــر بــا نــگاه بــه رنــگ مایــع ریختــه شــدن روی زمیــن‬‫نتوانســتید مطمئــن شــوید کــه ایــن مایــع خنک کننــده‬ ‫اســت دو توصیــه داریــم‪.‬‬ ‫ در زمــان ســرد بــودن پیشــرانه در رادیاتــور را بــاز کــرده و‬‫رنــگ ضدیــخ را ببینیــد‪ .‬اگــر رنــگ ان بــا رنــگ مایــع نشــتی‬ ‫یکســان بــود شــما موضــوع را می فهمیــد‪.‬‬ ‫ برخــی مایعــات خنک کننــده همچنیــن دارای بــوی قــوی‬‫پروپیلــن گالیکــول هســتند‪ .‬مایــع ریختــه شــده روی زمین‬ ‫را لمــس کــرده و ســپس بــو کنیــد‪ .‬اگــر بویــی مشــابه را‬ ‫تشــخیص دادیــد از نــوع نشــتی مطمئــن خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫ صورتی روشن یا کثیف است؟‬‫ در بخــش باالیــی گفتیــم کــه رنــگ صورتــی نیــز می توانــد‬‫داللــت بــر نشــتی مایــع خنک کننــده داشــته باشــد؛ امــا این‬ ‫رنــگ از مایــع خنک کننــده چنــدان معمول نیســت و نشــتی‬ ‫صورتی رنــگ در واقــع می توانــد نشــان دهنــده از دســت‬ ‫رفتــن روغــن گیربکــس یــا مایــع هیدرولیــک فرمــان باشــد‪.‬‬ ‫هــر دو مایــع رنگ هــای قرمــز روشــن تــا صورتــی را دارنــد‪.‬‬ ‫هماننــد روغن موتــور‪ ،‬گرمــا و زمــان نیــز می توانــد رنــگ ایــن‬ ‫مایعــات را تیــره و کثیــف کنــد‪.‬‬ ‫ شفاف یا مایل به زرد است؟‬‫ نشــتی روغــن ترمــز خطرنــاک اســت زیــرا ایــن سیســتم‬‫بــه منظــور عملکــردی مطمئــن بــه فشــار هیدرولیک متکی‬ ‫اســت‪ .‬وجــود مایــع شــفاف یــا مایــل بــه زرد نزدیــک بــه‬ ‫چرخ هــای خــودرو و یــا زیــر دیــواره اتــش خــودرو مشــکلی‬ ‫جــدی را نشــان می دهــد‪ .‬ایــن روغــن نیــز می توانــد در‬ ‫اثــر گرمــا و گذشــت زمــان تیره تــر شــود بنابرایــن بــه خاطــر‬ ‫داشــته باشــید کــه بــه محــض رویــت این نشــانه ها ســریعا ً‬ ‫بــه مکانیکــی باتجربــه مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫ شفاف ؟‬‫ تنهــا دو احتمــال بــرای نشــتی کامــا ً شــفاف در زیــر‬‫خــودرو وجــود دارد‪ .‬اولیــن ســناریو کــه محتمل تریــن نیــز‬ ‫هســت اینکه مایع ریخته شــده روی زمین تنها اب اســت‬ ‫کــه بــه احتمــال زیــاد بــه خاطــر اســتفاده از کولــر بــه روی‬ ‫زمیــن چکــه کــرده اســت‪ .‬ســناریوی بدتــر نیــز اینکــه مایــع‬ ‫یــاد شــده بنزیــن اســت کــه فــورا ًبــه خاطــر بــو می تــوان ان‬ ‫را تشــخیص داد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانممعصومــه رضایــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۳۱‬بــه شــماره ملــی ‪ ۲۲۶۹۹۳۳۸۶۹‬صــادره از علــی ابــاد فرزنــد حبیــب الــه متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۲۷‬‬ ‫در یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام یــک ســهم مشــاع از‪۶‬ســهم پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف است‪-۲‬حســین رضائــی بشــماره شناســنامه ‪ ۲۱۱۰۱۲۸۵۰۱‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۱۰۱۲۸۵۰۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد حبیــب اله متقاضی کالســه پرونده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۳۲‬دریــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ اعیانــی یکبــای ســاختمان بانضمــام یــک ســهم مشــاع از‪ ۶‬ســهم پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت ‪ -۳‬حبیــب الــه رضائــی بشــماره شناســنامه‪ ۴۸‬بشــماره ‪ ۴۵۹۱۵۴۰۴۴۹‬صــادره از شــاهرود فرزنــد عبــاس متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۲۵‬در ‪۴‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام یــک ســهم مشــاع از‪۶‬ســهم پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت کل‪۴۰‬متــر مربــع از پــاک ‪ -۸۸‬اصلــی واقــع در اراضــی جعفراابــاد بخــش‪ ۳‬حــوزه ثبــت‬ ‫ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪..‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بیــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪۱۰۱۰۹‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪۱۴۰۰/۱۱/۱۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۰/۱۲/۲:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان و از طرف محمدامین صافی‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005003988‬مــورخ ‪ 1400.09.20‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک بانوگوهــر معــززی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‏کالســه ‪ 1400114412005000183‬تقاضــای اقــای محمــد علــی ابراهیمــی فــرد بــه شــماره شناســنامه ‪ 6‬و کــد ملــی ‪ 2269603176‬صــادره‏ازعلــی ابــاد فرزنــد قربــان‬ ‫در ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت ‪ 204.84‬متــر مربــع مفــروز‏و مجزاشــده از پــاک از ‪ -33‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬دهنــه زریــن گل – روســتای افراتختــه بخــش ‪ 6‬علــی ابــاد بــه اســتناد مجــوز‏شــماره ‪1400.1368‬مــورخ ‪ 1400.09.15‬اداره منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری علــی ابــاد و نامــه شــماره ‪ 37.16.2233‬مــورخ‏‏‪ 1400.09.04‬بنیادمســکن علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی‏شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‏مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‏بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪ 131 :‬‏‬ ‫‪1400‬‏ ‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫‪‎‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.11.16:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪.12.02 :‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی در برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بــا معــارض اقای‪/‬خانــم پرویــز اربابــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۱۰۲‬بــه شــماره ملــی ‪۳۶۷۰۶۵۶۸۳۶‬صــادره از زابــل فرزنــد حســین متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۳۵۹‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنا شــده اســت به مســاحت ‪۱۰۱.۸۲‬متر مربــع از پالک ‪۸۸‬‬ ‫اصلی واقع در اراضی جعفراباد بخش سه حوزه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شــماره پرونده به این اداره تســنیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت را به این اداره ارائه نمایند م الف ‪10136‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400.۱۱.16‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400.۱۲.02‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 16‬بهمن‬ ‫بجنورد‬ ‫ شنبه ‪ 16‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪477‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫تاکید بر تسریع در رسیدگی ِبه‬ ‫پرونده های فساد اقتصادی‬ ‫تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار اســتاندار گلســتان‬ ‫گفت‪:‬طــرح طبیعت گــردی اشــوراده در ‪ ۲۲‬هکتــار از‬ ‫اراضــی ایــن جزیــره اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه اظهــار داشــت‪ :‬محیــط زیســت بایــد‬ ‫در راســتای اجــرای طــرح تســهیل گری کنــد و بــرای افــکار‬ ‫عمومی اگاه ســازی و شفاف ســازی نماید و تشــکل های‬ ‫زیســت محیطــی را پــای کار بیــاورد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬بانک هــا‪ ،‬دســتگاه هــای‬ ‫خدمــات رســان و تمامــی دســتگاه هــای مرتبــط بــا تولیــد‬ ‫بایــد اهتمــام ویــژه ای بــه رفــع مشــکالت تولیدکننــدگان‬ ‫داشــته باشــند چــرا کــه رفــع دغدغــه هــای انــان منجــر به‬ ‫بهبــود کیفیــت و حمایــت از مصــرف کننــدگان می شــود‪.‬‬ ‫زنگانــه خاطرنشــان کرد‪:‬حمایــت و پشــتیبانی از بخــش‬ ‫خصوصــی و تعاونی هــا اولویــت دولــت اســت و‬ ‫بایــد بــر اســاس شــعار ســال مانــع زدایــی و پشــتیبانی‬ ‫از تولیدکننــدگان همــواره مــورد توجــه مدیــران‬ ‫دســتگاه های اجرایــی باشــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ادامــه داد‪ :‬مدیــران دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی بایــد دغدغه هــای تولیدکنندگان را پیگیری کنند‬ ‫و تــا حصــول نتیجــه پشــتیبانی را ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬پیمانــکاری اجــرای‬ ‫زیرســاخت های ایــن طــرح‪ ،‬بــه ســازمان همیــاری ‬ ‫شــهرداری های اســتان واگــذار شــده و ایــن ســازمان‬ ‫مکلــف بــه اجــرای تعهــدات اســت‪.‬‬ ‫زنگانه خاطرنشــان کرد‪ :‬همچنین به ســازمان همیاری ‬ ‫شــهرداری های گلســتان اختیار داده شــده تا در راســتای‬ ‫اجــرای ایــن طرح‪ ،‬ســرمایه گذار مناســب انتخــاب کند‪.‬‬ ‫جلســه تعامــل دادگســتری و اداره کل بازرســی اســتان بــا حضــور قضــات رســیدگی کننــده بــه‬ ‫پرونده هــای فســاد اداری و اقتصــادی و سربازرســان اداره کل بازرســی اســتان در دادگســتری کل‬ ‫اســتان گلســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در ایــن جلســه گفــت‪ :‬در ایــن جلســه قضــات رســیدگی کننــده بــه‬ ‫پرونــده هــای فســاد اداری و سربازرســان اداره کل بازرســی ‪ ،‬دغدغــه هــا و مســائل مربــوط بــه رونــد‬ ‫رســیدگی بــه ایــن پرونــده هــا را مطــرح و بــرای ان چــاره اندیشــی کردنــد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی بــا بیــان ایــن کــه مبــارزه بــا فســاد بــه ویــژه فســاد اداری ‪ ،‬از تاکیــدات رئیــس قــوه‬ ‫بهره برداری از ‪ 117‬پروژه‬ ‫مخابراتی‬ ‫مشکل برق یکی از مدارس‬ ‫گنبدکاووس حل شد‬ ‫زنگ خطر امیکرون‬ ‫به صدا درامد‬ ‫بهــره بــرداری از ‪ 117‬پــروژه مخابراتــی بــا ســرمایه گــذاری بالــغ‬ ‫بــر ‪ 101‬میلیــارد تومــان در ایــام ا‪ ...‬دهــه مبــارک فجــر‪117‬‬ ‫پــروژه مخابراتــی در ایــام ا‪ ...‬دهــه مبــارک بــه بهــره بــرداری‬ ‫خواهــد رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بازارکســب وکاربــه نقــل از اداره روابــط عمومــی‬ ‫مخابــرات منطقــه گلســتان‪ ،‬دکتــر غالمعلــی شــهمرادی بــا‬ ‫اعــام ایــن خبــر گفــت ‪ :‬بــه مناســبت چهــل و ســومین ســالروز‬ ‫پیــروزی انقــاب اســامی ایــران ‪ 117 ،‬پــروژه مخابراتــی در دهــه‬ ‫مبــارک فجــر بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن پــروژ هــا در تمامــی شهرســتانهای‬ ‫اســتان توزیــع شــده اســت از ســرمایه گــذاری بالــغ بــر ‪101‬‬ ‫میلیــارد تومانــی در اجــرای ایــن پــروژ هــا ســخن گفــت و اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬توســعه شــبکه کابــل ‪ ،‬اجــرای فیبــر نــوری ‪ ،‬طــرح مولــد‬ ‫ســازی ‪ ،‬نصــب باتــری ‪ ،‬تقویــت کافــو ‪،‬توســعه پورت ‪ ،‬تاســیس‬ ‫و ارتقــاء ســایت همــراه اول از جملــه طــرح هایــی اســت کــه در‬ ‫ایــن ایــام بــه بهــره بــرداری رســیده و عوایــد ان کــه ارتباطــات‬ ‫پایــدار و باکیفیــت مخابراتــی اســت در اختیــار مــردم اســتان‬ ‫قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫مدرســه روســتای توحیــد ‪ 2‬گنبــدکاووس بــا ورود دادســتان‬ ‫مرکــز اســتان ‪ ،‬برقــدار شــد ‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان گفــت‪ :‬در راســتای دســتورالعمل‬ ‫نظــارت و پیگیــری حقــوق عامــه بــه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫اســتان ‪ ۱۰‬روز فرصــت داده شــد تــا بــرای تامیــن بــرق مدرســه‬ ‫روســتای توحیــد ‪ ۲‬گنبــدکاووس اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو افــزود‪ :‬پــس از گذشــت مهلــت تعیین شــده ‪،‬‬ ‫امــروز پیگیــر شــدیم و مســئوالن مدرســه اعــام کردند ‪ ،‬مشــکل‬ ‫بــرق حــل شــد و از ایــن پــس کالس هــای درس ایــن روســتا ‪،‬‬ ‫مشــکل روشــنایی نخواهــد داشــت ‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو گفــت‪ :‬تامیــن امکانــات الزم بــرای‬ ‫برخــورداری از امــوزش‪ ،‬جــزو حقــوق اساســی و اولیــه مــردم‬ ‫اســت و مســئوالن مربــوط‪ ،‬مکلفنــد امکانــات مــورد نیــاز بــرای‬ ‫امــوزش کــودکان را تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫‪ 10‬روز پیــش خبــری مبنــی بــر تحصیــل دانــش امــوزان روســتای‬ ‫توحیــد ‪ ۲‬گنبــدکاووس در مدرســه بــدون بــرق منتشــر شــده‬ ‫بــود کــه در پــی انتشــار ایــن خبــر‪ ،‬دادســتان مرکــز اســتان بــرای‬ ‫بررســی موضــوع اقــدام و دســتور پیگیــری صــادر کــرد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــو م پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی‬ ‫گلســتان بــا بیــان ایــن کــه زنــگ خطــر امیکــرون در اســتان بــه صــدا در‬ ‫امــده اســت تاکیــد کــرد مراکــز درمانــی منطقــه تــا اطــاع بعــدی بــرای‬ ‫پذیــرش بیمــاران امــاده بــاش کامــل باشــند‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل در جلســه اضطــراری در همیــن ارتبــاط بــا معاونــان‬ ‫دانشــگاه اظهارداشــت‪ :‬متاســفانه طی چند روز گذشــته امار مبتالیان‬ ‫بــه امیکــرون بــه شــدت افزایــش یافتــه کــه بــا توجــه بــه تجــارب قبلــی‬ ‫بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه زنــگ خطــر پیــک ششــم بــه صــدا‬ ‫درامــده اســت‪.‬‬ ‫بــه تاکیــد وی باتوجــه بــه افزایــش تعــداد مــوارد بســتری در روزهــای‬ ‫اینــده ‪ ،‬تمــام بیمارســتان ها و مراکــز اســتان بایــد امادگــی کامــل بــرای‬ ‫پذیــرش مبتالیــان بــه اُمیکــرون را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫فاضــل بــا بیــان ایــن کــه بیشــتر شــهرهای اســتان نارنجــی‬ ‫شــده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ایــن بیمــاری نســبت بــه ســویه های‬ ‫ی شــود مــردم‬ ‫قبلــی شــدت گســترده تری دارد و توصیــه اکیــد مــ ‬ ‫شــیوه نامه های بهداشــتی و مراقبت هــای اولیــه را بطــور کامــل و بــا‬ ‫جدیــت انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬از اکنون‬ ‫تــا اطــاع بعــدی ظرفیــت ویــژه بــرای بســتری بیماران مبتال بــه امیکرن‬ ‫در بیمارســتان های اســتان اختصاص داده شــود‪.‬‬ ‫برای اشتغال و توانمندسازی معتادین‬ ‫نیازمند ورود جدی خیرین هستیم‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی گلســتان بــا همراهــی رئیــس کل دادگســتری و دادســتان مرکــز اســتان از کمــپ‬ ‫معتادیــن مــاده ‪ ۱۶‬گــرگان بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل بهزیســتی گلســتان؛‬ ‫دکترســیدمهدی حســینی مدیــرکل بهزیســتی گلســتان بــا همراهــی دکتــر افراســیابی رئیــس کل‬ ‫دادگســتری و دکتــر اســپانلو دادســتان مرکــز اســتان از مرکــز نگهــداری معتادیــن مــاده ‪ ۱۶‬گــرگان‬ ‫بازدیــد و بــا مددجویــان مقیــم دیــدار کردنــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬تعــدادی از کارافرینــان اســتان اعــام امادگــی‬ ‫کــرده انــد در واحدهــای تولیــدی خــود مددجویانــی کــه تــرک کــرده انــد‪ ،‬مشــغول بــه کار کننــد‪.‬‬ ‫اســیابی بــا اشــاره بــه نیــاز اســتان بــه افزایــش ظرفیــت مراکــز نگهــداری معتــادان متجاهــر گفــت‪:‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قضاییــه اســت گفــت‪ :‬هــدف اصلــی تشــکیل جلســه نزدیــک نمــودن نگاه دســتگاه قضایی و ســازمان‬ ‫بازرســی بــه عنــوان یــک مرجــع نظارتــی اســت تــا هــم روند کشــف جرم ســرعت بیشــتری بگیــرد و هم‬ ‫گــزارش هــا و مســتندات ارائــه شــده بــه مراجــع قضایــی ‪ ،‬بــه دقــت بررســی و مــورد توجــه قــرار گیرد ‪.‬‬ ‫اســیبابی افــزود‪ :‬گــزارش هــای ســازمان بازرســی ‪ ،‬بــه عنــوان یــک نظریــه رســمی در دادگاه و دادســرا‬ ‫پذیرفتــه اســت و بایــد بــه صــورت ویــژه مــورد توجــه قــرار گیــرد ‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪:‬مطابــق اصــل ‪ ۱۷۴‬قانــون اساســی نظــارت بــر حســن اجــرای امــور و اجــرای صحیــح‬ ‫قوانیــن در دســتگاه هــای اداری از وظایــف بازرســی اســت و ایــن نهــاد از شــان و جایــگاه باالیــی‬ ‫برخــوردار مــی باشــد ‪.‬‬ ‫مدیــر کل بازرســی اســتان گلســتان هــم در ایــن جلســه گفــت‪ :‬بازرســی بــه بــه عنــوان بــازوی‬ ‫نظارتــی قــوه قضاییــه کار نظــارت بــر همــه دســتگاه هــای دولتــی و عمومــی نیمــه دولتــی و هــر‬ ‫دســتگاه اجرایــی از دولــت کمــک مــی گیــرد و یــا دولــت بــر ان نظــارت مــی کنــد ‪ ،‬برعهــده داریــم و‬ ‫همیــن گســتردگی حیطــه فعالیــت ‪ ،‬ســختی کار همــکاران مــا را دوچنــدان کــرده اســت ‪.‬‬ ‫محمدتقــی حاجــی مشــهدی افــزود‪ :‬بــرای مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی و اداری در قالــب ســند‬ ‫همکاری با اداره کل اطالعات ‪ ،‬اطالعات ســپاه و پلیس اقتصادی نیروی انتظامی تعامل داریم‪.‬‬ ‫حاجــی مشــهدی گفــت ‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۵۹‬پرونــده در مراجــع قضایــی اســتان بــا گــزارش ســازمان‬ ‫بازرســی در جریــان رسیدگیســت کــه عناوینــی ماننــد اختــاس ‪ ،‬ارتشــا ‪ ،‬تضییــع امــوال عمومــی ‪،‬‬ ‫تحصیــل مــال از طریــق نامشــروع‪ ،‬تصــرف بــا اســتفاده غیرمجــاز در امــوال و مداخلــه کارکنــان در‬ ‫معامــات را بــر مــی گیــرد ‪.‬‬ ‫وی ادامــه اداد‪ :‬امســال ‪ 41‬مــود معامــات و مزایــده هــای دولتــی بــا ورود اداره کل بازرســی اســتان‬ ‫لغــو یــا تجدیــد شــد کــه در نتیجــه ان ‪ 97‬میلیــارد تومــان بــه بیــت المــال بازگشــت داده شــد ‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه دربــاره نحــوه تنظیــم گــزارش هــای ســازمان بازرســی و مســتندات و شــواهد و تــاش‬ ‫بــرای حــذف فرایندهــای دســت و پاگیــر در رونــد رســیدگی بــه پرونــده هــای فســاد بررســی شــد ‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫نرخ مشارکت اقتصادی‬ ‫باالتراز میانگین کشور‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬نــرخ مشــارکت اقتصــادی اســتان در‬ ‫پاییــز امســال ‪ ۴۵‬درصــد ثبــت شــد کــه باالتــر از میانگیــن‬ ‫کشــوری اســت‪.‬‬ ‫حســن پارســی پــور اظهــار داشــت‪ :‬نــرخ مشــارکت‬ ‫اقتصــادی در پاییــز امســال در کشــور ‪ ۴۰.۹‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نــرخ مشــارکت اقتصــادی در اســتان در‬ ‫پاییزســال گذشــته ‪ ۴۷.۲‬درصــد ثبــت شــده کــه ایــن رقــم‬ ‫در کشــور ‪ ۴۱.۴‬درصــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫او خاطرنشــان کــرد‪ :‬طــرح امارگیــری از نیــروی کار در‬ ‫مــاه میانــی هــر فصــل ســال انجــام مــی شــود کــه در‬ ‫ایــن طــرح بــا مراجعــه بــه یــک هــزار و ‪ ۹۳۰‬خانــوار در‬ ‫اســتان بــه صــورت نمونــه‪ ،‬اطالعــات الزم از افــراد ‪۱۰‬‬ ‫ســاله و بیــش تــر در مناطــق شــهری و روســتایی هشــت‬ ‫شهرســتان جمــع اوری مــی شــود امــا نتایج طبق بررســی‬ ‫و جمــع بنــدی مرکــز امــار برای افراد ‪ ۱۵‬ســاله و بیشــتر به‬ ‫تفکیــک اســتان ها منتشــر مــی شــود‪.‬‬ ‫پارســی پــور دربــاره وضعیــت بیــکاری جوانــان در اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬پاییــز امســال نــرخ بیــکاری در اســتان ‪ ۸.۳‬درصــد‬ ‫و در کشــور ‪ ۸.۹‬درصد گزارش شــده اســت این در حالی‬ ‫اســت که نرخ بیکاری اســتان در پاییز ســال گذشــته ‪۸.۱‬‬ ‫درصــد و در کشــور ‪ ۹.۴‬درصــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در پاییــز امســال ‪ ۴۵‬درصــد جمعیــت در‬ ‫ســن کار یعنــی ‪ ۱۵‬ســاله و بیشــتر از نظــر اقتصــادی‬ ‫فعــال بــوده انــد‪ ،‬یعنــی در گــروه شــاغالن یا بیــکاران قرار‬ ‫گرفتــه انــد‪ ،‬بررســی تغییــرات نــرخ مشــارکت اقتصــادی‬ ‫حاکــی از ان اســت کــه ایــن شــاخص نســبت بــه فصــل‬ ‫مشــابه ســال گذشــته ( پاییــز ‪) ۹۹‬بــه میــزان ‪ ۲.۱‬درصــد‬ ‫کاهــش داشــته اســت‪.‬با اشــاره بــه بیــکاری جوانــان ‪۱۵‬‬ ‫تــا ‪ ۲۴‬ســاله اســتان گفــت‪ :‬در پاییزامســال ‪ ۲۵.۵‬درصــد‬ ‫از جمعیــت فعــال ایــن گــروه ســنی در اســتان بیــکار‬ ‫بوده انــد‪.‬‬ ‫دمای هوا ‪ 9‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 66‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫بــاران عصرگاهــی‪ .‬بیشــینه ‪9‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد غــرب شــمال غربــی از ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر در ســاعت‪.‬‬ ‫احتمــال بــارش بــاران ‪.%90‬‬ ‫‪7‬‬ ‫در حــال حاضــر فقــط یــک مرکــز نگهــداری معتــادان متجاهــر در اســتان داریــم کــه ظرفیــت نگهــداری‬ ‫‪ ۱۰۰‬نفــر را دارد و بــه دنبــال افزایــش حداقــل ســه برابــری ایــن ظرفیــت هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــر لــزوم بازنگــری در سیاســت هــای کالن کشــور در امــر برنامــه هــای پیشــگیری و مبــارزه‬ ‫بــا موادمخــدر هــم تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬بایــد بخــش عمــده هزینــه هــای مبــارزه بــا موادمخــدر بــر‬ ‫توانمنــد ســازی معتادیــن و امــوزش مهــارت هــای اجتماعــی بــا هــدف پیشــگیری از گرایــش بــه‬ ‫موادمخــدر متمرکــز شــود‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از پیگیــری دســتگاه قضایــی بــرای اختصــاص بخشــی از هزینه های‬ ‫فرهنگــی دســتگاه هــای اجرایــی کــه طبــق قانــون بایــد در حــوزه مبــارزه بــا مــواد مخــدر هزینــه شــود‬ ‫خبــر داد و تصریــح کــرد‪ :‬در دادســتانی مرکــز اســتان ایــن امادگــی وجــود دارد بــرای دســتگاه هایــی‬ ‫کــه در حــوزه پیشــگیری از اعتیــاد و درمــان معتــادان وظیفــه قانونــی دارنــد امــا کوتاهــی مــی کننــد‪،‬‬ ‫از حیــث تــرک فعــل ورود کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن بازدیــد مدیــرکل بهزســیتی گلســتان گفــت‪ :‬مــا بــرای کنتــرل و پیشــگیری از‬ ‫بیمــاری اعتیــاد نیازمنــد ورود جامعــه فرهنگــی و هنــری هســتیم‪.‬‬ ‫دکتــر حســینی ادامــه داد‪ :‬بســیاری از مشــکالت و علــت بازگشــت بــه اعتیــاد عــدم برخــورد مناســب‬ ‫جامعــه و بخصــوص خانــواده ایــن عزیــزان پــس از دوره درمــان اســت کــه بایــد بــا ورود جــدی‬ ‫ســازمان هــا و نهادهــای متولــی همــراه باشــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن تشــکر و قدردانــی از همراهــی دادگســتری اســتان افــزود‪ :‬قضــات و دادســتان هــای‬ ‫اســتان بــرای اشــنایی بیشــتر بــا خدمــات و ظرفیــت هــای موجــود در بهزیســتی در اینگونــه مراکــز‬ ‫حاضرشــوند و از نزدیــک مشــکالت همــکاران ســازمان بهزیســتی را درک کننــد‪.‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابرماده ‪۳‬وماده‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۱۵۰‬هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۴۸۷۰‬تقاضای خانم فاطمه مالئی به شماره شناسنامه ‪ ۵‬وکد ملی ‪ ۵۷۲۹۷۶۹۲۴۵‬صادره‬ ‫از کاشــمر فرزند محمد در ششــدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شــده اســت بمســاحت ‪ ۱۰۴‬متر مربع از پالک شــماره ‪_۲۶۶۴‬اصلی واقع در اراضی شــهری بخش یک حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت ازانتقال از‬ ‫مالک رسمی شهرداری گرگان به متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدورسند مالکیت اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪،‬دادخواســت خود را بــه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۱/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۲/02 :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری م الف‪۱۰۰۲۷ :‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض _ اقــای‪ /‬خانــم فریــده زرینــی بشــماره شناســنامه ‪ ۱۶۴۵‬بشــماره ملــی ‪۵۸۲۹۳۵۴۹۸۵‬‬ ‫صــادره از جویبــار فرزنــد محمدابراهیــم متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۳۵۲‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۲۴۷.۸۶‬مترمربــع از پــاک ‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از ‪ _ ۱۰۷‬اصلــی‬ ‫وافــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق بابــا صادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الــف ‪۱۰۰۹۷‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۱/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۲/02 :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعیین تکلیــف برابر اراء صــادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم علی اکبــر عاطفــی نــژاد بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۳۰‬بــه شــماره ملــی ‪ ۵۷۳۹۵۴۵۴۳۹‬صــادره از جویــن فرزنــد رضــا متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۶۸‬در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۱۷.۸۰‬مترمربــع‪ ،‬از پــاک ‪ -۲‬اصلــی وافــع دراراضــی یلــه بــاغ بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گرگان طبــق رای صادره‬ ‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بیــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الف‪۱۰۱۰۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۱۲/۲:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان و از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیفبرابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای‪/‬خانم اکبر تارتار بشماره شناسنامه ‪ ۶۸۲‬بشماره ملی ‪ ۳۶۷۲۱۲۷۲۰۵‬صادره از زابل فرزند درویش متقاضی کالسه پرونده ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۶۵۲‬‬ ‫در ‪ ۳۱‬ســهم مشــاع از ‪ ۳۶‬ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزورعی که ‪ ۵‬ســهم مشــاع از ‪ ۳۶‬ســهم ان وقف اســت رمضان و ‪ ۱۰۸۳۷‬مترمربع از پالک ‪_۹۰‬اصلی واقع در اراضی کماســی بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبق رای‬ ‫صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود از این اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی بمدت دوماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید‪.‬م‪.‬الف‪۱۰۱۱۰:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/۱۱/16:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۱۲/02‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان و از طرف محمدامین صافی‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 12‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 91‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 1 UV‬از ‪10‬‬ ‫بــاران‪ .‬بیشــینه ‪12‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد غــرب از ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر در ســاعت‪ .‬احتمــال بــارش بــاران ‪.%100‬‬ ‫بــارش بــاران حــدود ‪ 12‬میلــی متــر‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 16‬بهمن‬ ‫گرگان‬ ‫ شنبه ‪ 16‬بهمن ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪477‬‬ ‫سرویس ‪ -‬طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫تسهیالت واحدهای صنفی‬ ‫تولیدی از محل تبصره ‪18‬‬ ‫معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گلســتان از تســهیالت واحدهای‬ ‫صنفی تولیدی از محل تبصره ‪18‬در اســتان گلســتان خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت اســتان گلســتان ‪ ،‬درویشــعلی حســین زاده‬ ‫گفــت‪ :‬بــا عنایــت بــه فعالســازی فراینــد تســهیالت تبصــره ‪ 18‬در ســامانه بهیــن یــاب بــا عنــوان تســهیالت‬ ‫برنامــه تولیــد و اشــتغال ســال ‪1400‬واحدهــای صنفــی تولیــدی مــی تواننــد نســبت بــه ثبــت نــام در ســامانه‬ ‫بهیــن یــاب در بخــش مذکــور اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تســهیالت مذکــور در قالــب ســرمایه ثابــت و ســرمایه گــردش بــه واحدهــای تولیــدی صنفــی‬ ‫تخصیــص مــی یابــدو واحدهــای موصــوف مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه بهیــن یــاب و ثبت امــار تولید‬ ‫نســبت بــه ثبــت تســهیالت مــورد نظــر اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫حســن زاده عنــوان داشــت ‪ :‬تکمیــل طرحهــای نیمــه تمــام‪ ،‬توســعه مناطــق محــروم و کمتربرخــوردار در‬ ‫قالــب ســرمایه درگــردش تــا ســقف پرداخــت ‪ 500‬میلیــارد ریال(نــرخ ســود بــرای مناطــق کــم برخــوردار‪13/5‬‬ ‫تــا‪ 14/5‬درصــد و مناطــق برخــوردار ‪16‬درصــد) و یــا ســرمایه ثابــت تا ســقف ‪1000‬میلیــارد ریال (نرخ ســود برای‬ ‫مناطــق کــم برخوردار‪9‬تا‪10‬درصــد و مناطــق برخــوردار ‪14‬درصد)بــه واحدهــای تولیدی صنعتی و صنفــی دارای‬ ‫مجــوز از وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت پرداخــت مــی گــردد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬اولویــت اصلــی پرداخــت تســهیالت بــا ان دســته از متقاضیانــی اســت کــه عمدتــا ًدارای‬ ‫مشــکالت نقدینگــی بــوده و از لحــاظ ظرفیــت تولیــد‪ ،‬دانــش فنــی‪ ،‬تــوان مدیریــت و بــازار‪ ،‬مشــکلی که مانع‬ ‫راه انــدازی یــا افزایــش تولیــد باشــد‪ ،‬نداشــته و بــا دریافــت ایــن تســهیالت قــادر بــه راه انــدازی ســریع‪ ،‬انجام‬ ‫نوســازی و بازســازی الزم و تثبیــت و یــا افزایــش تولیــد و اشــتغال باشــند‪.‬‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان افــزود‪ :‬همچنیــن‬ ‫میــزان تســهیالت قابــل پرداخــت بــه هــر بنــگا ه اقتصــادی‪ ،‬براســاس نیــاز واقعــی بنــگاه و تاییــد کارگــروه‬ ‫اســتانی خواهــد بــود‪ .‬مــدت زمــان بــرای ســرمایه در گــردش یــک ســال و برای ســرمایه ثابت ( دوره مشــارکت‬ ‫و تنفــس حداکثــر ‪ 2‬ســال و بــرای دوره بازپرداخــت حداکثــر ‪ 5‬ســال) مجموعــا حداکثــر ‪ 7‬ســال مــی باشــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫تشدید طرح برخورد با تخلفات‬ ‫رانندگی در گلستان‏‬ ‫کشف ‪ 32‬فقره سرقت‬ ‫و دستگیری ‪ 16‬سارق‬ ‫در گالیکش‏‬ ‫‏ رئیــس پلیــس راهــور فرماندهــی انتظامــی اســتان از تشــدید‬ ‫طــرح برخــورد بــا تخلفــات رانندگــی در معابــر شــهری گلســتان‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «عبــاس مهاجــر بســطامی» اظهــار داشــت‪ :‬پلیــس‬ ‫‏راهــور اســتان بــا همــکاری مراجــع قضایــی‪ ،‬بــا راننــدگان متخلــف‬ ‫کــه مبــادرت بــه بــر هــم زدن نظــم و‏امنیــت راه هــا و انجــام‬ ‫تخلفــات حادثــه ســاز از جملــه الودگــی صوتی‪ ،‬حــرکات مارپیچ‪،‬‬ ‫پوشــاندن یــا‏دســتکاری پــاک و ‪ ...‬مــی شــوند بــا شــدت و بــدون‬ ‫اغمــاض برخــورد مــی کنــد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ارامــش و امنیــت ترافیکــی شــهروندان بعنــوان یکــی از‬ ‫اولویــت هــای پلیــس راهــور اســتان‏اســت و یقینــا اجــرای بهینــه طــرح‬ ‫مســتلزم مشــارکت و همراهــی شــهروندان فهیــم گلســتانی می‏باشــد‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور اســتان در پایــان از شــهروندان خواســت‪:‬‬ ‫از ارتــکاب تخلفــات حادثــه ســاز ‏خــودداری و حقــوق ســایر‬ ‫شــهروندان را در رانندگــی رعایــت کننــد تــا کمتــر شــاهد حــوادث‬ ‫رانندگــی‏باشــیم‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گالیکــش از دســتگیری ‪ 16‬ســارق و کشــف‬ ‫‪ 32‬فقــره انــواع ســرقت در ایــن شهرســتان خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بازار کســب و کار ســرهنگ «فریــدون جهان‬ ‫ت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫تیــغ» در گف ـ ‬ ‫در پــی ‏وقــوع چندیــن فقــره ســرقت در گالیکــش دســتگیری‬ ‫ســارق یــا ســارقان بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‏مامــوران کــوپ‬ ‫انتظامــی ایــن شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی موفــق‬ ‫شــدند در بازه زمانی ده روزه ماه جاری‏‏‪16‬ســارق را شناســایی‬ ‫و در عملیــات هــای جداگانــه انــان را در مخفیگاهشــان‬ ‫دســتگیر کننــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ جهــان تیــغ تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان در تحقیقــات اولیه‬ ‫بــه ‪ 32‬فقــره انــواع ســرقت اقــرار کردنــد‏کــه در ایــن خصــوص‬ ‫پرونــده تشــکیل و متهمــان بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی گالیکــش در پایــان از تعامــل و مشــارکت‬ ‫مــردم بــا پلیــس قدردانــی و از شــهروندان‏خواســت در صــورت‬ ‫مشــاهده مــوارد مشــکوک بــا تلفــن‪ 110‬تمــاس بگیرنــد‬ ‫مهمترین هدف تبدیل‬ ‫ظرفیت های بالقوه به بالفعل‬ ‫ابزی پروی است‬ ‫اقتصادی می تواند محرومیت شهرســتان هایی همچون گمیشــان‬ ‫را کاهــش دهــد و زمینــه اشــتغال پایــدار را فراهــم اورد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تفاهــم نامــه منعقــد شــده خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫شــیالت اســتان پهنــه مــورد نیــاز در بســتر دریــا و خشــکی را جهــت‬ ‫ابــزی پــروری در اختیــار افــراد خصوصــی و حقیقــی قــرار مــی دهــد و‬ ‫البتــه تــاش دارد صــدور مجوزهــای الزم جهــت راه انــدازی کســب و‬ ‫کار هــا در حــوزه ابــزی پــروری را تســریع کنــد‪.‬‬ ‫مهنــدس قــدس علــوی ادامــه داد‪ :‬ارائــه خدمــات فنــی مهندســی‬ ‫بــه متقاضیــان جهــت افزایــش بهــره وری تولیــد‪ ،‬احــداث ســایت‬ ‫پشــتیبان ‪ ،‬الیروبــی دهانــه گــرگان رود‪ ،‬کنتــرل و بررســی مســتمر‬ ‫تغییــرات اکولوژیکــی و زیســت محیطــی از مهمتریــن تعهــدات‬ ‫شــیالت در ایــن تفاهــم نامــه اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬مــدل کســب و کارهــای بنــگاه محــور بــر اســاس‬ ‫اییــن نامــه فقــر زدایــی و تــوان افزایــی برکــت بــه منظــور محرومیــت‬ ‫زدایــی و توانمنــد ســازی اقتصــادی و اجتماعــی جوامــع محلــی و‬ ‫روش هــای تامیــن مالــی مشــارکت مدنــی و حمایــت از کســب و‬ ‫کارهــای خانوادگــی مــورد توجــه ایــن تفاهــم نامــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تعهــدات بنیــاد برکت کشــور و اســتانداری گلســتان‬ ‫در ایــن تفاهــم نامــه خاطــر نشــان کرد‪ :‬براســاس بندهای منــدرج در‬ ‫ایــن تفاهــم نامــه‪ ،‬رفــع موانــع تولیــد‪ ،‬اشــتغال و راه اندازی کســب و‬ ‫کار جدیــد در حــوزه ابــزی پــروری منطبــق بــر مــدل عملیاتــی‪ ،‬تامیــن‬ ‫و توســعه زیرســاخت هــای الزم جهــت تکمیل زنجیــره تامین ابزیان‬ ‫از طریــق دســتگاه های مرتبــط‪ ،‬کنتــرل و نظــارت بــر ابعــاد اجتماعــی‪،‬‬ ‫امنیتیــی‪ ،‬زیســت محیطــی‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬مهاجــرت و ‪ ...‬در‬ ‫اجــرای طــرح و ‪ ...‬از مهمتریــن تعهــدات اســتانداری گلســتان در این‬ ‫تفاهــم نامــه بوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن بنیــاد برکــت کشــور نیــز براســاس ایــن تفاهــم‬ ‫نامــه‪ ،‬بــر ارائــه مــدل کســب و کار جهت تولید ابزیــان در دریا(قفس‬ ‫و پــن)‪ ،‬انجــام اقدامــات ترویجــی جهــت ایجــاد اشــتغال مولــد در‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان بــا تاکیــد بــر بهــره بــرداری مناســب و‬ ‫اصولــی از مواهــب دریــا اظهــار کــرد‪ :‬مهمتریــن هــدف شــیالت‬ ‫گلســتان تبدیــل ظرفیــت هــای بالقــوه بــه بالفعــل ابــزی پــروی‬ ‫اســتان و ارتقــا ســطح اشــتغال و تولیــد محصــوالت شــیالتی در‬ ‫اســتان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل شــیالت گلســتان ‪ ،‬مهنــدس‬ ‫ســید جــواد قــدس علــوی در اییــن امضــا تفاهــم نامــه ‪ 3‬جانبــه ‪7‬‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال کــه در اســتانداری گلســتان و بــا حضــور دکتــر‬ ‫زنگانــه اســتاندار گلســتان‪ ،‬دکتــر ترکمانــه مدیــر عامــل بنیــاد برکــت‬ ‫و مدیــر کل شــیالت گلســتان برگــزار شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬گلســتان از‬ ‫دیربــاز بســتری مناســب بــرای فعالیــت هــای شــیالتی بــوده و امــروز‬ ‫بــا تــاش هــای صــورت گرفتــه در ســال هــای اخیــر در پــرورش ماهی‬ ‫و میگــو و همچنیــن ایجــاد ظرفیــت هــای ابــزی پــروری جایگاه خوبی‬ ‫در ســطح کشــور دارد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬ســایت پــرورش میگــوی گمیشــان‪ ،‬شــهرک‬ ‫شــیالتی‪ ،‬توســعه پــرورش ماهــی در قفــس و پــن و مــزارع پــرورش‬ ‫ماهیــان خاویــاری از جملــه نمونــه هــای اقدامــات در حــال انجــام در‬ ‫مســیر توســعه ابــزی پــروری در گلســتان اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان ادامــه داد ‪ :‬تولیــد محصــوالت مرتبــط‬ ‫بــا دریــا و ابزی پــروری بــا حضــور بنیــاد برکــت و ســایر مجموعــه هــای‬ ‫کشف ‪ 58‬فقره انواع سرقت‬ ‫در گرگان‏‬ ‫‏ جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان گــرگان از دســتگیری‬ ‫‪ 41‬ســارق و کشــف ‪ 58‬فقــره انــواع ســرقت طــی هفتــه گذشــته‬ ‫در ایــن‏شهرســتان خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «علــی تجــری»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬گفــت‪ :‬در پــی وقــوع‬ ‫چندیــن‏فقــره انــواع ســرقت‪ ،‬شناســایی و دســتگیری ســارقان‬ ‫در دســتور کار مامــوران کــوپ انتظامــی‏شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افزود‪:‬مامــوران پــس از بررســی هــای همــه جانبــه و‬ ‫تحقیقــات گســترده پلیســی موفــق بــه‏شناســایی و دســتگیری‬ ‫‪ 41‬ســارق حرفــه ای شــدند‪.‬‏‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان گــرگان بــا اشــاره بــه‬ ‫کشــف ‪ 3‬دســتگاه خودرو و ‪ 2‬دســتگاه‏موتورســیکلت مســروقه‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ســارقان در تحقیقــات بــه عمــل امــده تاکنــون‬ ‫بــه ‪ 58‬فقــره‏انــواع ســرقت اعتــراف کردنــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ تجــری در پایــان بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬برقــراری‬ ‫نظــم و امنیــت یــک وظیفــه همگانــی‏اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫ایجــاد امنیــت پایــدار در ســطح جامعــه‪ ،‬تعامــل و مشــارکت‬ ‫احــاد مــردم بــا پلیــس‏یکــی از ضروریــات دســتیابی بــه ایــن‬ ‫مهــم اســت‪.‬‬ ‫تکمیــل زنجیــره تامیــن ابــزی پــروری‪ ،‬ارائــه تســهیالت حمایتــی بــه‬ ‫متقاضیــان اهلیــت ســنجی شــده‪ ،‬همــکاری در تامیــن بخشــی از‬ ‫اعتبــار مــورد نیــاز جهــت اجرایــی زیرســاخت هــای ضــروری‪ ،‬متعهــد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬همچنیــن بــرای کارافرینــی و‬ ‫توانمنــد ســازی اقتصــادی ـ اجتماعــی در اســتان گلســتان فراینــد‬ ‫اهلیــت ســنجی افــراد‪ ،‬امــوزش ان هــا‪ ،‬تامیــن مالــی طــرح هــای‬ ‫اشــتغال زایــی‪ ،‬ایجــاد فرصــت هــای شــغلی براســاس ظرفیت هــای‬ ‫فــردی و محیطــی‪ ،‬پشــتیبانی از نهــاده هــای تولیــد‪ ،‬بازاریابــی‬ ‫محصــوالت و نظــارت بــر اســتمرار و پایــداری مشــاغل براســاس ایین‬ ‫نامــه اجرایــی ســرمایه گــذاری حمایتــی اشــتغال برکــت «ســحاب»‬ ‫انجــام مــی پذیــرد‪.‬‬ ‫مهنــدس قــدس علــوی در پایــان بــا اشــاره بــه اهمیــت همراهــی‬ ‫بخش خصوصی در فعالیت های ابزی پروری یاداور شــد‪ :‬شناســایی‬ ‫و جــذب ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی جهــت فــراوری محصــوالت‬ ‫ابــزی پــروری در مقیــاس بنــگاه کوچــک و متوســط و برگــزاری جلســات‬ ‫بــا رایــزن هــای اقتصــادی ایــران در کشــورهای حــوزه دریایــی خزر جهت‬ ‫ارتبــاط خارجــی و امــوزش بازرگانــی خارجــی بــه تجــار و نیــز مهیا نمودن‬ ‫پایانــه هــای صادراتــی بــا زیرســاخت هــای مناســب جهــت صــادرات‬ ‫فراورده هــای ابــزی پــروری نیــز از جملــه مــواردی اســت کــه بــا همــکاری‬ ‫طرفیــن توافــق نامــه پیگیــری و انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت تفاهنامــه ســه جانبــه اســتانداری گلســتان‪ ،‬بنیــاد‬ ‫برکــت و اداره کل شــیالت اســتان بــا هــدف همــکاری مشــترک در‬ ‫برنامه ریــزی و راه انــدازی کســب و کارهــای زنجیــره تامیــن‪ ،‬تولیــد و‬ ‫پــروش ابزیــان و بــه منظــور فراهم کردن بســتر اشــتغال‪ ،‬تولید ابزیان‬ ‫و گردشــگری دریایــی در اســتان گلســتان در قالــب طــرح توســعه و‬ ‫تکمیــل زنجیــره تامیــن ابزی پــروری در اســتان گلســتان بــا پیــش بینــی‬ ‫ســرمایه گــذاری ‪7‬هــزار میلیــارد ریالــی منعقــد شــده اســت‪.‬‬ ‫ارز ترجیحی و واردات‬ ‫گوشت بوفالو!‬ ‫از دولــت و مجلــس انقالبــی پنهــان نیســت‪ ،‬از شــما چــه‬ ‫پنهــان ارز ترجیحــی فعــا ًحــذف نمــی شــود و ایــن داســتان‬ ‫بیشــتر بــه جــای اینکــه مــا معمولــی هــا را خوشــحال کنــد‪،‬‬ ‫دالالن و وارد کننــدگان خنــزر پنــزر را خوشــحال کــرده اســت‬ ‫کــه کاال بــا دالر ‪ 4200‬تومانــی وارد مــی کننــد ولــی در مواقعی‬ ‫بــا دالر ‪ 70‬هــزار تومانــی بــه خلــق اللــه عرضــه مــی کننــد!‬ ‫تعــداد و نفــرات شــان هــم بنــا بــه مالحظــات راهبــردی از‬ ‫دولتــی بــه دولــت دیگــر تغییــر مــی کنــد ولــی از بیــن نمــی‬ ‫رونــد‪ .‬بحــث امــروز مــا نیــز راجــع بــه «دوســتان پایونیــر در‬ ‫امــر واردات» اســت‪ .‬یعنــی همــان وارد کننــده اولــی ها(!)‬ ‫ایــن دوســتان چــون تــازه وارد عرصه واردات شــده اند‪ ،‬بالتبع‬ ‫بایــد چیــزی وارد کننــد کــه جدیــد باشــد چــرا کــه واردات ســایر‬ ‫کاال هــا بــرای خــودش حســاب و کتــاب و بزرگتــر دارد!‬ ‫مثــا ًچنــد ســال قبــل دوســتان جدیــد الــورود در بخــش‬ ‫پروتئیــن دســت بــه واردات بوفالوهای بازنشســته وته جعبه‬ ‫ای از هندوســتان زده بودنــد‪.‬‬ ‫البتــه گمــان نکنیــد کــه دولــت قبــل دســت روی دســت‬ ‫گذاشــت تــا عــده ای در کنــار واردات بــی رویــه کاال بــا ســامت‬ ‫مــردم بــازی کننــد و بعــد هــم با پورشــه بــه دار و درخت بزنند!‬ ‫نــه خیــر قطعــا ًایــن طــور نیســت‪ .‬چــرا کــه معــاون وزیــر جهاد‬ ‫کشــاورزی وقت از صدور مجوز واردات بوفالو برای اســتفاده‬ ‫در ســویس و کالباس از دیر باز و ســالیان گذشــته در کشــور‬ ‫خبــر داده بودند‪.‬‬ ‫یعنــی واردات بوفالــو چنــدان جدیــدی نبــود و مــا زیــادی‬ ‫دلواپــس و نگــران شــده بودیــم! چــرا کــه بوفالــو همــان‬ ‫گاومیــش ســابق اســت کــه ورژن باالتــر گاو محســوب‬ ‫می شــود و گوشــت و شــیرش کمــی چــرب تــر اســت‪ .‬حــاال‬ ‫یــک بابایــی هــم پیــدا شــده بــود که دوســت دارد گوشــت این‬ ‫حیــوان را وارد کشــور کنــد!‬ ‫مخلــص کالم اینکــه یکــی بــا دالر ارزان روغــن پالــم وارد می‬ ‫کنــد‪ ،‬دیگــری لــوازم ارایــش دبــه ای و گالنــی‪ ،‬ایــن بابــا هــم‬ ‫گوشــت بوفالــو وارد مــی کنــد‪.‬‬ ‫باالخــره از واردات چــوب بســتنی‪ ،‬زیــن اســب‪ ،‬پوســته‬ ‫فرمــان خــودرو‪ ،‬ســنجاق قفلــی‪ ،‬دســته بیــل یــا خــاک نــرم‬ ‫بــرای زیــر گربــه کــه بهتــر اســت‪.‬‬ ‫بعــد هــم کــه بــار خــود‪ ،‬فرزنــدان‪ ،‬نــوادگان‪ ،‬نتیجــگان‪،‬‬ ‫نبیــر گان‪ ،‬احفــاد‪ ،‬اصحــاب و اذنــاب خویــش را تــا چندیــن‬ ‫نســل بســت‪ ،‬بــه مــرور نگــران ســامتی مــردم مــی شــود و‬ ‫تنهــا واردات ان را کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫چــون باالخــره در طــول ایــن ســال هــا یــک عــده بــه گوشــت‬ ‫بوفالــو عــادت مــی کننــد و حــذف یکبــاره ان از ســبد غذایــی‬ ‫انهــا امــکان پذیــر نیســت‪.‬‬ ‫علــی ای حــال از انجایــی کــه عــده ای بــه در امــد هــای‬ ‫میلیــاردی ریالــی قانــع نیســتند و ایــن در امــد هــا در کنــار‬ ‫یارانــه نقــدی دولــت پاســخگوی نیــاز هــای مــادی ایــن‬ ‫عزیــزان در خریــد ماشــین هــای میلیــاردی‪ ،‬ســفر هــای‬ ‫خارجــی‪ ،‬پرداخــت رشــوه هــای انچنانــی در خریــد کــوه و‬ ‫دریا و جنگل و ‪ ...‬نیســت‪ ،‬ســعی در کســب در امد بیشــتر‬ ‫از طریــق واردات انــواع و اقســام کاالهــای بنجــل و غیــر‬ ‫اســتاندارد می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن کار عــاوه بــر ضربــه زدن بــه تولیــد ملــی‪ ،‬خــروج ارز‬ ‫از مملکــت‪ ،‬ورشکســتگی کارخانجــات و بیــکاری کارگــران‪،‬‬ ‫باعــث مــی شــود تــا ســامت مــردم نیــز در بســیاری مــوارد‬ ‫دســتخوش بلنــد پــروازی ایــن افــراد شــود‪.‬‬ ‫فلــذا پیشــنهاد مــی شــود دولــت به جای حــذف ارز ترجیحی‬ ‫همانطــوری کــه بــه اقشــار اســیب پذیــر هــر مــاه مبلغــی را به‬ ‫عنــوان یارانــه پرداخــت مــی کنــد‪ ،‬یــک مبلغــی هم بــه صورت‬ ‫ارزی بــه ایــن عزیــزان پرداخــت کنــد تــا شــاید بــا بــر اورده‬ ‫شــدن نیازهــای مــادی شــان‪ ،‬پایشــان را از روی گلــوی مــردم‬ ‫بردارنــد! بــاور کنیــد بــا ایــن رویکــرد هــم اقتصــاد مملکــت پویا‬ ‫مــی شــود‪ ،‬هــم جلــوی بیــکار شــدن کارگــران گرفته می شــود‬ ‫و هــم اینــده‪ ،‬ســفره و ســامت مــردم نشــانه نمــی رود! از‬ ‫مــا گفتــن بــود‪...‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای‪/‬خانم راضیه ملک بشماره شناسنامه ‪ ۷۰۸‬بشماره‬ ‫ملی‪ ۲۱۲۰۵۹۳۸۹۲‬صادره از گرگان فرزند علی اکبر متقاضی کالسه پرونده‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۶۰۵‬در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت‪ ۷۲.۳۹‬مترمربع از ‪_۳‬اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه‪ ۲‬گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز‬ ‫اگهی می شود از این اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دوماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید‪.‬م‪.‬الف‪۱۰۱۲۳:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/۱۱/16:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۱۲/2‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای‪/‬خانم داریوش زمانی علیوجه بشماره شناسنامه‬ ‫‪ ۲۹۰۱۶‬بشماره ملی ‪ ۲۰۹۰۲۷۸۱۲۹‬صادره از ساری فرزند ستار متقاضی کالسه پرونده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۳۸۹‬در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت ‪ ۳۳۷.۵۴‬مترمربع از ‪_۲‬اصلی واقع در اراضی یله باغ بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله پانزده روز اگهی می شود از این اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دوماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید‪.‬م‪.‬الف‪۱۰۰۹۴:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/۱۱/16:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۱۲/02‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابرماده ‪۳‬وماده‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابر ارا صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض ‪-۱‬اقای ‪/‬خانم مریم بهلول‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪ ۲۱۱۰۶۸۳۵۲۱‬بشــماره ملی ‪ ۲۱۱۰۶۸۳۵۲۱‬صادره از گرگان فرزند محمد متقاضی کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۲۹۹‬درســه‪ .‬دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شــده اســت‪۲.‬اقای ‪/‬خانم مریم بهلول بشــماره شناســنامه ‪ ۱۷۳۶‬بشــماره ملی ‪ ۲۱۲۲۶۷۳۳۹۷‬صادره از گرگان فرزند ابوطالب متقاضی کالســه پرونده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۲۹۸‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت ‪ ۱۵۲.۹۰‬متر مربع از پالک‪ ۳‬اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود از این رو اشخاصی‬ ‫که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ‪،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪، ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارایه نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۱/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۲/02 :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی م الف‪۱۰۱۰۰ :‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫ شنبه ‪ 16‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪477‬‬ ‫امنه صرامی‬ ‫طرح صیانت از فضای‬ ‫مجازی؛ هرانچه باید بدانید‬ ‫یکــی از طرح هــای جنجالــی مجلــس کــه ایــن روزهــا‬ ‫زیــاد اســم ان بــه گــوش می رســد‪ ،‬طــرح صیانــت از‬ ‫فضــای مجــازی اســت‪ .‬این طرح از همــان ابتدا تاکنون‬ ‫واکنش های بســیاری را در پی داشــته اســت‪ .‬حتی کار‬ ‫بــه جایــی رســید کــه کارزار اینترنتــی بــرای توقــف ایــن‬ ‫طــرح ایجــاد شــد و بســیاری از مــردم در فضــای مجــازی‬ ‫بــه ان اعتــراض کردنــد‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬راجــع بــه طــرح‬ ‫صیانــت از فضــای مجــازی صحبــت خواهیــم کــرد و‬ ‫جزئیــات ایــن طــرح و نظــرات کارشناســان مختلــف‬ ‫راجــع بــه ان را بــه شــما خواهیــم گفــت‪ .‬تــا پایان مقاله‬ ‫بــا مــا همــراه باشــید‪ .‬ادامــه شــماره ‪476‬‬ ‫معترضان درباره طرح صیانت چه می گویند؟‬ ‫ایــن طــرح از همــان زمــان کــه مطــرح شــد‪ ،‬بــا‬ ‫اعتراض هــای فراوانــی مواجــه شــد‪ .‬کاربــران عــادی‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬کارشناســان و فعاالن رســانه ای و حتی‬ ‫برخــی از مســئوالن بــا ایــن طــرح مخالفــت کردنــد‪.‬‬ ‫معترضــان چــه می گفتنــد؟ اعتراض هــا در ‪ ۲‬بخــش‬ ‫خالصــه می شــد‪:‬‬ ‫اعتراض هــای مربــوط بــه اصــل هشــتادوپنجی‬ ‫شــدن طــرح؛‬ ‫اعتراض های مربوط به متن طرح‪.‬‬ ‫‪ .۱‬اعتراض هــای مربــوط بــه اصــل هشــتادوپنجی‬ ‫شــدن طــرح‬ ‫در ششــم مردادمــاه ســال ‪ ،۱۴۰۰‬مجلــس بــه‬ ‫درخواســت بعضــی از نماینــدگان پاســخ مثبــت کــه‬ ‫درخواســت کــرده بودنــد بررســی طــرح صیانــت طبق‬ ‫اصــل هشــتادوپنجم قانــون اساســی انجــام شــود‪.‬‬ ‫طبــق ایــن اصــل‪ ،‬مجلــس می توانــد اختیــار تصویب‬ ‫برخــی از قوانیــن را بــه کمیســیون های داخلــی‬ ‫خــود بدهــد‪ .‬چنیــن قوانینــی در مدتــی کــه مجلــس‬ ‫مشــخص می کنــد‪ ،‬ازمایشــی اجــرا می شــوند و‬ ‫در صــورت موفقیــت‪ ،‬مجلــس انهــا را بــرای اجــرا‬ ‫تصویــب می کنــد‪.‬‬ ‫نماینــدگان تصویــب کردنــد کــه ایــن طــرح در‬ ‫کمیســیون مشــترک حمایــت از حقــوق کاربــران در‬ ‫فضــای مجــازی بررســی شــود‪ .‬همیــن موضــوع منشــا‬ ‫اعتــراض بســیاری از صاحبــان کسـب وکارهای اینترنتی‬ ‫و کارشناســان رســانه شــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اعتراض های مربوط به متن طرح‬ ‫پــس از انکــه طــرح صیانــت در رســانه ها مطــرح شــد‪،‬‬ ‫بســیاری از مــردم و مســئوالن بــا ان مخالفــت کردنــد‪.‬‬ ‫اعتراض هــا تــا جایــی پیــش رفــت کــه حتــی کارزاری‬ ‫اینترنتــی بــا بیــش از ‪۱‬میلیــون امضــا منتشــر شــد‪.‬‬ ‫امضاکننــدگان ایــن کارزار معتقدنــد کــه طــرح صیانــت‬ ‫دسترســی بــه خدمــات فضــای مجــازی را محــدود کــرده‬ ‫و حقــوق کاربــران را زیــر پــا گذاشــته اســت‪ .‬به اعتقــاد‬ ‫معترضــان‪ ،‬ایــن طــرح بــه کســب وکارهای اینترنتــی‪،‬‬ ‫به ویــژه کوچک ترهــا‪ ،‬صدمــه خواهــد زد چراکــه‬ ‫نمی تواننــد مثــل قبــل بــدون محدودیــت کاال و خدمات‬ ‫خــود را تبلیــغ کننــد‪ .‬همچنیــن ایــن طــرح زمینــه ایجــاد‬ ‫رانــت و فســاد مالــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫واکنش به اعتراض های مربوط به طرح صیانت‬ ‫پــس از افزایــش اعتراض هــا بــه طــرح صیانــت از‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬مســئوالن طــرح واکنــش نشــان دادنــد‬ ‫کــه در ادامــه ایــن واکنش هــا را بررســی کرده ایــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬واکنــش بــه اعتراض هــای مربــوط بــه اصــل‬ ‫هشــتادوپنجی شــدن طــرح‬ ‫به عقیــده نماینــدگان موافــق طــرح صیانــت‪ ،‬بــا اعمال‬ ‫اصــل ‪ ،۸۵‬موضــوع تخصصی تــر بررســی می شــود‪.‬‬ ‫پاســخ مرکــز پژوهش هــای مجلــس هــم بــه ایــن‬ ‫اعتراض هــا ایــن بــود کــه طــرح هنــوز بــه تصویــب‬ ‫نرســیده و فقــط نحــوه بررســی ان مشــخص شــده‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن ســخنگوی کمیســیون مشــترک‬ ‫حمایــت از حقــوق کاربــران اعــام کــرد کــه هیــچ‬ ‫منعــی بــرای حضــور خبرنــگاران مجــوزدار در جلســات‬ ‫کمیســیون وجــود نــدارد و جلســات انالیــن پخــش‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬واکنش به اعتراض های مربوط به متن طرح‬ ‫بســیاری از کاربــران فضــای مجــازی و کارشناســان بــا‬ ‫طــرح صیانــت مخالفــت کردنــد‪ ،‬امــا مســئوالن موافــق‬ ‫طــرح دالیــل دیگــری دارنــد‪ .‬نماینــدگان موافــق طــرح‬ ‫معتقدنــد کــه معترضــان دچــار ســوءتفاهم شــده اند و‬ ‫انچــه در فضــای مجــازی مطــرح شــده اســت بــا اصــل‬ ‫طــرح تفــاوت دارد‪ .‬انهــا می گوینــد کــه طــرح صیانــت‬ ‫دنبــال فیلترینــگ نیســت و هــدف ان حمایــت از‬ ‫کســب وکارهای داخلــی اســت‪.‬‬ ‫به گفتــه ایــن نماینــدگان‪ ،‬پلتفرم هایــی مثــل‬ ‫اینســتاگرام‪ ،‬توییتــر یــا تلگــرام بایــد ضوابــط ایــران را‬ ‫بپذیرنــد تــا محــدود نشــوند‪ .‬در نهایــت‪ ،‬کمیســیون‬ ‫مشــترک حمایــت از حقــوق کاربــران در فضــای‬ ‫مجــازی پــس از بررســی نظــرات مختلــف بــه ایــن‬ ‫نتیجــه رســید کــه طــرح بــرای مرکــز پژوهش هــای‬ ‫مجلس ارســال شــود و پس از اصالح به کمیســیون‬ ‫ارجــاع داده شــود‪.‬‬ ‫در ادامه با چطورهمراه ماباشید‪...‬‬ ‫هنگام سپردن بچه ها به پدربزرگ ها و مادربزرگ ها چه نکاتی را باید در نظر بگیریم؟‬ ‫فاطمه زاهدی‬ ‫بخشــی از خاطــرات شــیرین دوران کودکــی مــا مربــوط بــه‬ ‫زمان هایــی اســت کــه کنــار پدربــزرگ و مادربزرگمــان گذرانده ایــم‪.‬‬ ‫اگــر یکــی از افــراد خوش شانســی هســتید که پدربــزرگ و مادربزرگ‬ ‫فرزندتــان در نزدیکــی شــما زندگــی می کننــد‪ ،‬می توانیــد اوقاتــی کــه‬ ‫کار داریــد یــا نیــاز داریــد شــخص دیگــری از بچــه نگهــداری کنــد‪ ،‬او‬ ‫را بــا خیــال راحــت بــه ایــن عزیــزان بســپارید‪ .‬ایــن افــراد گزینه هــای‬ ‫مطمئنــی بــرای مراقبــت از کــودک هســتند‪ ،‬امــا الزم اســت نکاتــی‬ ‫را در نظــر بگیریــد‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬نــکات را ب ـ ه ‪ ۲‬دســته بایدهــا و‬ ‫نبایدهــا تقســیم کرده ایــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫بایدها‬ ‫‪ .۱‬از انها قدردانی کنید‬ ‫داشــتن پــدر و مــادری کــه می تواننــد و می خواهنــد از بچه هــای‬ ‫شــما وقتــی درگیــر دغدغه هایتــان هســتید مراقبــت کننــد‪،‬‬ ‫نعمتــی بــزرگ اســت‪ .‬مهــم اســت بــه انهــا نشــان بدهیــد کــه قــدر‬ ‫زمــان و تالشــی را کــه صــرف نگهــداری از بچــه شــما می کننــد‪،‬‬ ‫می دانیــد‪.‬‬ ‫بیشــتر پدربزرگ هــا و مادربزرگ هــا انتظــار ندارنــد بــرای مراقبــت‬ ‫گاه بــه گاه از کــودک پولــی دریافــت کننــد‪ ،‬امــا اگــر قــرار باشــد‬ ‫مــدام یــا تمام وقــت از بچه هــا نگهــداری کننــد اوضــاع فــرق‬ ‫می کنــد و معقــول اســت کــه دســتمزدی دریافــت کننــد‪ .‬باالخــره‬ ‫بچــه داری شــغل اســت‪ .‬پرداخــت مبلغــی به عنــوان هزینــه‬ ‫نگهــداری از بچــه انهــا را ملــزم می کنــد کــه مســئولیت های‬ ‫خاصــی را انجــام دهنــد و برنامــ ه منظمــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ممکــن اســت انهــا راضــی نشــوند از شــما پولــی بابــت ایــن‬ ‫قضیــه بگیرنــد‪ .‬در ایــن صــورت‪ ،‬شــما بایــد طــور دیگــری ایــن‬ ‫محبتشــان را جبــران و از انهــا قدردانــی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬با انها برای پشت سرگذاشتن چالش ها همدلی کنید‬ ‫نگهــداری طوالنی مــدت از کــودک می توانــد کاری خســته کننده‬ ‫باشــد‪ ،‬به خصــوص اگــر بیــش از یــک کــودک داشــته باشــید‪.‬‬ ‫اگــر پدربــزرگ و مادربــزرگ فرزندتــان بیمــاری یــا نگرانی هــای‬ ‫دیگــری دارنــد کــه ممکــن اســت بــر توانایــی انهــا بــرای مراقبــت‬ ‫از فرزنــدان شــما تاثیــر بگــذارد‪ ،‬ســعی کنیــد راه هایــی بــرای‬ ‫اســان ترکردن کارهــا بــرای انهــا بیابیــد‪ .‬می توانیــد فعالیت هایــی‬ ‫را برنامه ریــزی کنیــد کــه نیــاز چندانــی بــه قــدرت بدنــی پدربــزرگ‬ ‫و مادربــزرگ ندارنــد‪ .‬مثــا طــوری برنامه ریــزی کنیــد کــه بچه هــا‬ ‫را بــه پــارک ببرنــد‪ ،‬بــا هــم فعالیت هــای هنــری انجــام بدهنــد یــا‬ ‫فیلم هایــی مناســب همــه خانــواده را تماشــا کننــد‪.‬‬ ‫بــا خالقیــت و فکرکــردن بــه اینکــه چــه چیــزی کار را اســان تر‬ ‫می کنــد‪ ،‬حتــی پدربــزرگ و مادربزرگــی کــه به انــدازه شــما‬ ‫چابــک نیســتند هــم می تواننــد بــا خیــال راحــت از فرزندانتــان‬ ‫مراقبــت کننــد‪ .‬از انهــا بخواهیــد اگــر بــا چیــزی احســاس راحتــی‬ ‫نمی کننــد‪ ،‬بــه شــما اطــاع بدهنــد‪ .‬این طــوری می توانیــد بــه‬ ‫نگرانی هــای انهــا رســیدگی کنیــد و مطمئــن شــوید کــه همه چیــز‬ ‫بــرای گذرانــدن اوقاتــی ارام و موفقیت امیــز امــاده شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬به انها اختیارات الزم را بدهید‬ ‫بخشــی از لــذت پدربــزرگ و مادربزرگ بــودن ایــن اســت کــه بــه‬ ‫نوه هــا عشــق بورزنــد و حتــی انهــا را لــوس کننــد‪ .‬امــا زمانــی کــه‬ ‫نگهــداری از بچه هــا بــه ایــن عزیــزان ســپرده می شــود‪ ،‬اوضــاع‬ ‫کمــی فــرق می کنــد‪ .‬به احتمــال زیــاد‪ ،‬پدربــزرگ و مادربــزرگ‬ ‫می خواهنــد بــه قوانیــن شــما احتــرام بگذارنــد‪ .‬ایــن یعنــی انهــا‬ ‫بایــد ایــن قوانیــن را بداننــد و احســاس کننــد کــه ایــن اختیــار را‬ ‫دارنــد کــه در صــورت لــزوم بــه نوه هایشــان نــه بگوینــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬به برنامه های انها توجه داشته باشید‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید کــه انهــا هــم ماننــد مــا زندگــی و‬ ‫فعالیت هــای خــاص خودشــان را دارنــد‪ .‬شــاید انهــا بســیار‬ ‫انعطاف پذیــر باشــند و بتواننــد هــر زمــان کــه تمــاس می گیریــد‬ ‫در دســترس باشــند‪ ،‬امــا بهتــر اســت ایــن موضــوع را از قبــل بــا‬ ‫انهــا در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬به طورمرتب با انها صحبت کنید‬ ‫بــرای حفــظ نظــم مراقبــت از کــودک‪ ،‬ارتبــاط منظــم والدیــن‬ ‫بــا مراقبــان کــودک ضــروری اســت‪ .‬زمانــی را تعییــن کنیــد و‬ ‫دربــاره مســائلی کــه پیــش می اینــد بــا هــم صحبــت کنیــد‪ .‬شــما‬ ‫می توانیــد جلســه ای هفتگــی برگــزار کنیــد و دربــاره مــواردی‬ ‫ماننــد رفتــار بچه هــا‪ ،‬نــکات ایمنــی مهــم و ســایر موضوعــات‬ ‫مهــم صحبــت کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬برای استراحت به انها زمان بدهید‬ ‫اســتراحت پدربــزرگ و مادربــزرگ موضــوع مهمــی اســت‪،‬‬ ‫به خصــوص اگــر بــا شــما زندگــی می کننــد‪ .‬بــا همســرتان‬ ‫برنامه ریــزی کنیــد و گاهــی بچه هــا را بــا خــود بیــرون ببریــد و‬ ‫تــا می توانیــد بــه والدینتــان زمانــی بــرای خلــوت و اســتراحت‬ ‫بدهیــد‪ .‬طبیعــی اســت کــه والدیــن شــما یــا همســرتان هرگــز‬ ‫از مراقبــت از بچه هــا شــکایت نکننــد‪ ،‬امــا شــما نبایــد از ایــن‬ ‫موضــوع ســاده عبــور کنیــد و انهــا را نادیــده بگیریــد‪.‬‬ ‫نبایدها‬ ‫‪ .۱‬انتظارات نامعقول نداشته باشید‬ ‫ممکــن اســت از پرســتار انتظــار داشــته باشــید کــه نظافــت‬ ‫خانــه را انجــام دهــد‪ ،‬بچه هــا را بــه جاهــای مختلــف ببــرد و در‬ ‫طــول روز هــم فعالیت هایــی را انجــام دهــد‪ ،‬امــا از پدربــزرگ و‬ ‫مادربــزرگ نمی توانیــد ایــن انتظــارات را داشــته باشــید‪.‬‬ ‫دربــاره هزینه هــا هــم همین طــور اســت‪ .‬نبایــد از پدربــزرگ و‬ ‫مادربــزرگ انتظــار داشــته باشــید کــه موقــع بیرون بــردن بچه هــا‬ ‫برایشــان اســباب بازی های جدیــد بخرنــد یــا عــاوه بــر مراقبــت‬ ‫از کــودک‪ ،‬بــرای فعالیت هــا و گردش هــا هزینــه کننــد‪ .‬خوانــدن‬ ‫کتــاب بــرای کــودک‪ ،‬انجــام بازی هــای ســاده یــا تماشــای فیلمــی‬ ‫مناســب ســن کــودک ســرگرم کننده و رایــگان هســتند‪ .‬انچــه‬ ‫واقعــا اهمیــت دارد‪ ،‬ســامت کــودک شماســت‪.‬‬ ‫‪ ۲‬مــورد از مهم تریــن عواملــی کــه روی انتظــارات شــما از‬ ‫مادربــزرگ و پدربــزرگ تاثیــر می گذارنــد عبارت انــد از‪:‬‬ ‫سن و توانایی بچه ها و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها؛‬ ‫تعداد دفعات نگهداری از کودک‪.‬‬ ‫‪ .۲‬انها را در معذوریت قرار ندهید‬ ‫نگهــداری از کــودک بایــد هــم بــرای خــود او و هــم پدربــزرگ‬ ‫و مادربــزرگ فعالیتــی ســرگرم کننده و لذت بخــش باشــد‪ .‬بــه‬ ‫پدربــزرگ و مادربــزرگ اطمینــان بدهیــد کــه هیــچ الزامــی بــرای‬ ‫ایــن کار وجــود نــدارد و اگــر خیلــی سرشــان شــلوغ اســت‪،‬‬ ‫حالشــان خــوب نیســت یــا بــه هــر دلیلــی نمی تواننــد از بچه هــا‬ ‫مراقبــت کننــد‪ ،‬بــه شــما اطــاع بدهنــد‪ .‬بــرای اینکــه پدربــزرگ و‬ ‫مادربــزرگ به خاطــر نه گفتــن بــه درخواســت نگهــداری از کــودک‬ ‫احســاس گنــاه نکننــد‪ ،‬بــه انهــا اطمینــان بدهیــد کــه پرســتاران‬ ‫دیگــری هــم هســتند و خیالشــان را راحــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬سخت نگیرید‬ ‫برخــی از فعالیت هــای روزان ـه ای کــه ممکــن اســت از وظایــف‬ ‫پرســتار بچــه باشــند‪ ،‬ممکــن اســت بــرای پدربــزرگ و مادربــزرگ‬ ‫ســخت و نشــدنی باشــند‪ .‬ایــن کامــا بــه پدربــزرگ و مادربــزرگ و‬ ‫ســطح مراقبتــی کــه فرزنــد شــما نیــاز دارد بســتگی دارد‪.‬‬ ‫مثــا اگــر پدربــزرگ و مادربــزرگ ‪ ۵‬روز در هفتــه مراقــب‬ ‫فرزنــدان شــما باشــند و شــما ســاعت های طوالنــی در محــل کار‬ ‫باشــید‪ ،‬ممکــن اســت الزم باشــد کــودکان کوچک تــر را روزانــه‬ ‫یــا چنــد بــار در هفتــه حمــام کننــد‪ .‬اگــر مراقبــت از کــودک کار‬ ‫همیشــگی انهــا نیســت یــا از نظــر جســمی نمی تواننــد ایــن کار‬ ‫را انجــام بدهنــد‪ ،‬ممکــن اســت گاهــی زمــان حمــام بچه هــا‬ ‫نادیــده گرفتــه شــود‪ .‬در ایــن شــرایط‪ ،‬خودتــان بایــد بــرای انجــام‬ ‫این گونــه فعالیت هــا برنامه ریــزی کنیــد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫گذرانــدن اوقاتــی بــا پدربــزرگ و مادربــزرگ می توانــد بــرای هــر‬ ‫دو طــرف لذت بخــش و ســرگرم کننده باشــد‪ ،‬امــا بــه شــرطی‬ ‫کــه مــوارد گفته شــده را رعایــت کنیــد و همان طــور کــه بــه‬ ‫نیازهــای بچــه توجــه می کنیــد‪ ،‬بــه نیازهــای والدیــن خودتــان یــا‬ ‫همســرتان هــم توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫شما بگویید‬ ‫ایــا والدیــن شــما یــا همســرتان از فرزندتــان مراقبــت می کننــد؟‬ ‫چــه تجربــه ای در ایــن زمینــه داریــد؟ ایــا شــما ایــن بایدهــا و‬ ‫نبایدهــا را رعایــت می کنیــد؟ خوشــحال می شــویم نظــرات‬ ‫و تجربیات تــان را بــا مــا و کاربــران عزیــز چطــور بــه اشــتراک‬ ‫بگذاریــد‪.‬‬ ‫با چطورهمراه ماباشید‪...‬‬ ‫دکتر زهرا محتشم راد‬ ‫درمان های زیبایی‬ ‫در دندانپزشکی‬ ‫تابه حــال بــرای اهــداف زیبایــی دنــدان بــه دندان پزشــک مراجعــه‬ ‫کرده ایــد؟ درمان هــای زیبایــی دندان پزشــکی اغلــب بــرای اصــاح‬ ‫ظاهــر و فــرم دندان هــا انجــام می شــوند و تاثیــر بســیار زیــادی بــر‬ ‫چهــره و لبخنــد فــرد دارنــد‪ .‬بســته بــه نــوع درمــان مدنظــر شــما‪،‬‬ ‫دندان پزشــک گزینه هــای زیبایــی مناســب را بــه شــما پیشــنهاد‬ ‫می دهــد‪ .‬حتمــا در ای ـن بــاره ســواالت زیــادی داریــد‪ .‬بــه همیــن‬ ‫خاطــر در ایــن مقالــه بــا ســرکار خانــم دکتــر زهــرا محتشــم راد‬ ‫همــراه شــدیم کــه بــه ســوال های رایــج در زمینــه درمان هــای‬ ‫زیبایــی دندان پزشــکی پاســخ دهنــد‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪476‬‬ ‫‪ .۶‬درمان های زیبایی دندان پزشکی چه عوارضی دارد؟‬ ‫صورتــی کــه درمان هــای زیبایــی دندانپزشــکی بــر اســاس‬ ‫ ‬ ‫در‬ ‫نیــاز و شــرایط هــر فــرد انتخــاب شــود و صحیــح و بــا مراجعــه بــه‬ ‫دندان پزشــک متخصــص انجــام گیــرد‪ ،‬عوارضــی نــدارد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬ایــا درمان هــای زیبایــی دنــدان درد دارد؟ چقــدر طــول می کشــد‬ ‫فــرد بــه شــرایط عــادی برگــردد؟‬ ‫درمان هــای زیبایــی دنــدان بــدون درد هســتند و فــرد طــی همــان‬ ‫جلســه بــه شــرایط و زندگــی عــادی برمی گــردد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬ایــا ســبک زندگــی‪ ،‬مســواک زدن‪ ،‬رژیــم غذایــی و نحــوه صرف غذا‬ ‫بعــد از انجــام درمان هــای زیبایــی دنــدان بایــد تغییر کند؟‬ ‫بهداشــت دهــان و دنــدان همــواره امــری مهــم و موردتاکیــد‬ ‫دندان پزشــکان اســت‪ .‬بــا تاکیــد بــر رعایــت کامــل بهداشــت دهــان‬ ‫و دنــدان‪ ،‬ضمــن حفــظ ســامت دندان هــا‪ ،‬درمان هــای زیبایــی‬ ‫انجام شــده نیــز دوام و مانــدگاری بیشــتری خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫ی کــه بلیچینــگ انجــام شــده یــا از ونیرهــای کامپوزیتــی بــرای‬ ‫زمان ـ ‬ ‫اصــاح دندان هــا اســتفاده شــده اســت‪ ،‬عــاو ه‬ ‫بــر بهداشــت دهــان‪ ،‬سیگارنکشــیدن و کمتــر‬ ‫اســتفاده کردن از مــواد رنگــی ماننــد چــای و‬ ‫قهــوه نیــز بــر مانــدگاری ایــن درمان هــا تاثیــر‬ ‫بســزایی دارد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬بــا توجــ ه بــه هزینه هــای دندان پزشــکی‪،‬‬ ‫ایــا می تــوان درمان هــای زیبایــی را فقــط بــرای‬ ‫دندان هــای جلویــی انجــام داد؟‬ ‫درمان هــای زیبایــی دندان هــا بــر اســاس‬ ‫نیــاز هــر فــرد و تعــداد دندان هایــی انتخــاب‬ ‫خواهنــد شــد کــه هنــگام لبخنــد فــرد دیــده‬ ‫می شــوند‪ .‬معمــوال درمان هــای زیبایــی بــرای‬ ‫‪ ۸‬تــا ‪ ۱۰‬دنــدان در یــک یــا هــر دو فــک توصیه‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬طول عمر لمینیت چقدر است؟‬ ‫در مــواردی کــه بــرای اصــاح لبخنــد از‬ ‫لمینیــت اســتفاده می شــود‪ ،‬اگــر ایــن کار‬ ‫بــا روش هــای صحیــح انجــام شــود و بهداشــت فــرد هــم مناســب‬ ‫عــاوه بــر اســتحکام‬ ‫ ‬ ‫باشــد‪ ،‬درمــان مانــدگاری خواهــد بــود کــه‬ ‫مناســب‪ ،‬زیبایــی‪ ،‬شــفافیت و ثبــات رنــگ طوالنی مدتــی را بــرای‬ ‫فــرد تامیــن خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬درمان های خانگی ســفیدکردن دندان در مقایســه با درمان های‬ ‫پزشــکی چقدر موثر هســتند؟ ایا با درمان های خانگی موافقید؟‬ ‫درمان هــای خانگــی ســفیدکردن دندان هــا در مقایســه بــا‬ ‫درمان هــای دندان پزشــکی تاثیــر کمتــری دارنــد‪ .‬البتــه در صورتــی‬ ‫کــه درمان هــای خانگــی صحیــح و در حــد متعــارف اســتفاده شــوند‪،‬‬ ‫می تواننــد تــا حــدی کمک کننــده باشــند‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬کــدام درمان هــای زیبایــی دنــدان بــرای کــودکان و نوجوانــان هــم‬ ‫ن بــاره داریــد؟‬ ‫انجــام می شــود؟ چــه توصیـه ای در ایـ ‬ ‫بــا توجــه بــا اینکــه رویــش دندان هــا در کــودکان و نوجوانــان ادامــه‬ ‫دارد‪ ،‬در صورتــی کــه نامرتبــی دندان هــا در انهــا مشــاهده شــود‪ ،‬بــرای‬ ‫اصــاح ان ارتودنســی توصیــه می شــود‪ .‬در مــواردی کــه شکســتگی یا‬ ‫پوســیدگی دنــدان وجــود داشــته باشــد‪ ،‬ایــن مــوارد ترمیــم می شــوند‪.‬‬ ‫بهتــر اســت اصــاح شــکل و انــدازه دندان هــا با اســتفاده از روش های‬ ‫زیبایــی پــس از کامل شــدن رشــد فــرد مدنظــر قــرار گیرنــد کــه معمــوال‬ ‫پــس از ‪۱۸‬ســالگی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬متوســط هزینــه بــرای درمان هــای زیبایــی دنــدان فــردی عــادی‬ ‫چقــدر اســت؟‬ ‫هزینــه درمان هــای زیبایــی دندان هــا بــه نیازهــای فــرد بــرای اصــاح‬ ‫لبخنــد بســتگی دارد کــه پــس از معاینــه و تهیــه رادیوگرافی هــای الزم‬ ‫و ارزیابــی شــرایط و خواســته های فــرد مشــخص می شــود‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫امیدواریــم بــا مطالعــه ایــن مطلــب اطالعــات مفیــد و معتبــری‬ ‫راجــع بــه درمان هــای زیبایــی در دندان پزشــکی کســب کــرده‬ ‫باشــید‪ .‬شــما می توانیــد نظــرات‪ ،‬ابهامــات و ســواالت خودتــان‬ ‫را در قســمت «ارســال دیــدگاه» بنویســید‪ .‬مــا ایــن ابهامــات و‬ ‫ســواالت شــما را بــا دکتــر محتشــم راد در میــان می گذاریــم و‬ ‫پاســخ ایشــان را بــه اطالعتــان می رســانیم‪.‬‬ ‫با چطورهمراه ماباشید‪...‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــراراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقای‪/‬خانــم محمدحســن عبداللهــی بــه شــماره شناســنامه ‪۲۷‬کــد ملــی ‪ ۲۱۲۲۴۳۷۴۰۵‬صــادره ازگــرگان فرزنــد علیرضــا متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۶۴۷‬در شـش دانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۵۰.۰۲‬مترمربــع از ‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از‪ -۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی‬ ‫دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬م الف‪۱۰۰۷۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۱۲/۲:‬حجــت اللــه تجــری رییــس اداره ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک منطقــه دوگــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۰۳۱۲۰۰۸۰۰۳۴۸۲‬تاریــخ‪ ۱۴۰۰/۱۰/۹‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۲۷‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای ایــوب اق فرزنــد خوجــه بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪۲۸۱۵‬کــد ملــی ‪ ۴۹۷۹۸۸۳۳۲۱‬صــادره از اق قــا در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۲۹۸.۲۴‬مترمربــع‪،‬در قســمتی از شـش دانگ باقیمانــده پــاک شــماره ‪ -۵۴۱‬فرعــی از‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه اق بخــش ‪ -۶‬حــوزه‬ ‫ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اقــای ایــوب اق تاییــد گردیده اســت ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت‬ ‫در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬م الف‪۱۰۰۷۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬روز شــنبه ‪ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪:‬روز یکشــنبه ‪۱۴۰۰/۱۲/۱‬محمــد فندرســکی رییــس‬ ‫اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ صفحه 6 ‫رییــس اداره انجمــن اولیــا و مربیــان خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بتازگــی هــزار و ‪ ۷۰۰‬دســتگاه تبلت بــه ارزش ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫تومــان بــرای دانــش امــوزان اســتان تامین شــده اســت‪.‬‬ ‫عبداللــه درخشــانی اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن تعــداد تبلــت تامیــن شــده هــزار دســتگاه توســط اداره کل نوســازی‪،‬‬ ‫توســعه و تجهیــز مــدارس و مابقــی نیــز توســط ‪ ۲‬شــرکت خیــر اســیا خــودرو و شــرکت داده نویــن اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬باتوجــه بــه نســبت امــار دانــش امــوزان هــر شهرســتان و امــار محــروم از شــاد ایــن تبلــت هــا بــزودی در‬ ‫اختیــار انهــا قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫تامین هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫تبلت برای‬ ‫دانش اموزان‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫ شنبه ‪ 16‬بهمن ‪1400‬‬ ‫نقشه راه برنامه نویسی وب (قسمت دوم)‏‬ ‫اسیه کیانی پور‬ ‫شروع یادگیری بک اند‪:‬‏‬ ‫بک انــد بــه بخشــی از یــک وب ســایت یــا‬ ‫نرم افــزار می گوینــد‪ ،‬کــه بــرای کاربــران قابــل‬ ‫مشــاهده نیســت‪ .‬بــ ه عبــارت دیگــر‏هســته‬ ‫و مغــز یــک پــروژه اســت کــه وظیفــه کنتــرل‬ ‫منطــق ان را بــه عهــده دارد‏‪.‬‬ ‫یکــی از ملزومــات تبدیــل شــدن بــه یــک‬ ‫برنامه نویــس بک انــد حرفـه ای‪ ،‬اشــنایی جزئــی بــا‬ ‫فرانــت انــد اســت‪ .‬پــس بایــد‏اطالعــات کافــی در‬ ‫ایــن زمینــه داشــته باشــید و تــا حدی بــا زبان هایی‬ ‫ماننــ ‪‎‬د ‪‎ ‎HTML‬و ‪‎CSS‬و فریمورک هایــی‏ماننــد‬ ‫‪BootStrap‬اشــنا باشــید تــا بتوانیــد در صــورت‬ ‫لــزوم تغییراتــی در قالب هــای اســتاتیک بدهیــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫یادگیری حداقل یک زبان بک اند‏‪:‬‬ ‫شــما بایــد یــک زبــان برنامه نویســی را بــرای بخــش‬ ‫بک انــد پروژه هایتــان انتخــاب کنیــد‪ .‬گزینه هــای‬ ‫بســیار زیــادی هســتند ‏بــا ایــن حــال زبان هــای‬ ‫معروفــی مثــل‪:‬‏‪،Node Js‬‏‪،PHP‬‏‪،‎.Net‎‬‏‪،Java‬‬ ‫‪ P‬بــرای شــروع مناســب تر هســتند‏‪.‬‬ ‫‏‪ ython‬‏‬ ‫ابزارهای مدیریت پکیج‏‪:‬‬ ‫در حیــن برنامه نویســی گاهــی الزم اســت در‬ ‫م‪‎.‬در‬ ‫پــروژه‪ ،‬از یــک یــا چند کتابخانه اســتفاده کنی ‪‎‬‬ ‫گذشــته الزم بــود حتمــا ً‏ایــن کتابخانه هــا را دانلود‬ ‫م‪‎.‬گاهــی وابســتگی‬ ‫و بــه پــروژه اضافــه می کردی ‪‎‬‬ ‫یــک کتابخانــه بــه چنــد فایــل یــا کتابخانــه ی‬ ‫‏دیگــر کارکــردن را بســیار پیچیــده می کــرد‪ .‬زیــرا‬ ‫بایــد تمــام ان فایــل و کتابخانه هــای وابســته را‬ ‫نیــز بــه پــروژه اضافــه‏کنیــم‪ .‬از ایــن رو ابــزاری بــه‬ ‫م ‪‎Package Manager‬ایجــاد شــد تــا اعمالــی‬ ‫نــا ‪‎‬‬ ‫مثــل نصــب‪ ،‬بروزرســانی و حــذف‏کتابخانه هــا را‬ ‫بــه صــورت خــودکار انجــام ده ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بعــد از اینکــه کمــی راه افتادید الزم اســت ابزارهای‬ ‫مدیریــت پکیــج زبــان خــود را یــاد بگیریــد‪ .‬مثــا‬ ‫‪ N‬بــرای‏‪Node.js‬‬ ‫‪ C‬بــرای‏‪ ،PHP‬‏‪ pm‬‏‬ ‫‏‪ omposer‬‏‬ ‫ابزارهای تست برنامه‏‪:‬‬ ‫تست کردن و مطمئن شدن از عملکرد مناسب‬ ‫وب ســایت یکــی از مهمتریــن قسمت هاســت و‬ ‫ابزارهــای خــاص‏خــودش را دارد‪ .‬در ابتــدا خــوب‬ ‫اســت درمــورد‏‪Unit Test‬‏ و‏‪Integration Test‬‏‬ ‫بیاموزیــد و ابــزار مــورد نیــاز تســت‏کــردن بــرای‬ ‫زبــان خــود را پیــدا کنیــد‏‪.‬‬ ‫اشنایی و یادگیری یک پایگاه داده‪:‬‏‬ ‫دیتابیس یا پایگاه داده از مهمترین بخش های‬ ‫یــک وب ســایت بــه شــمار مــی رود زیــرا تمامــی‬ ‫اطالعــات ســایت در ان‏ذخیــره می شــود از ایــن‬ ‫رو تســلط و کار بــا ایــن بخــش بســیار ضــروری و‬ ‫برعهــده برنامه نویــس بک انــد اســت‪.‬‏‬ ‫پیشــنهاد می شــود کــه همزمــان بــا یادگیــری‬ ‫زبــان‪ ،‬بــه یادگیــری یــک پایــگاه داده نیــز بپردازیــد‬ ‫زیــرا یادگیــری یــک زبــان‏بــدون اســتفاده از پایــگاه‬ ‫داده عمــا بــی فایــده می باشــد‪ .‬پایــگاه داده هــای‬ ‫مختلفــی بــرای یادگیــری وجــود دارد اما‏می توانید‬ ‫‪ M‬شــروع کنیــد‏‪.‬‬ ‫از‏‪ ysql‬‏‬ ‫یک فریمورک وب یاد بگیرید‏‪:‬‬ ‫فریــم ورک هــا در اصطــاح یــک چارچــوب نــرم‬ ‫افــزاری می باشــند‪ .‬فریــم ورک هــا مجموعــه از‬ ‫کتابخانه هــا و قوانینــی‏هســتند کــه بــرای ســرعت‬ ‫بخشــیدن بــه کدنویســی می باشــند‪ .‬بــا اســتفاده‬ ‫از فریــم ورک هــا توســعه دهنــدگان می تواننــد‏در‬ ‫یــک چارچــوب منظــم‪ ،‬بــدون نیــاز بــه بازنویســی‬ ‫کدهــای تکــراری‪ ،‬بــه کدنویســی بپردازن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پیشــنهاد می شــود پــس از یادگیــری کامــل یــک‬ ‫زبــان بــه ســراغ یادگیــری فریــم ورک مناســب‬ ‫برویــد زیــرا فریم ورک هــا‏باعــث تنبــل شــدن شــما‬ ‫شــده و دیگــر قــادر بــه یادگیــری و تســلط بــه ان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫زبــان را نخواهیــد داش ـ ‪‎‬‬ ‫یادگیری و تسلط بر کنترل نسخه و‪‎Git‬‏‏‪:‬‬ ‫زمانــی کــه روی یــک پــروژه در حــال کار کــردن‬ ‫هســتید ممکــن اســت بــا برخــی خطــا و مشــکالت‬ ‫رو بــه رو شــوید‪ .‬پــس از‏هــر بــار اصــاح نیــاز بــه‬ ‫یــک کپــی از کار وجــود دارد و بعضــی مواقــع نیــاز‬ ‫داریــم تــا بدانیــم چــه تغییراتــی در چــه زمانــی‬ ‫‏رخ داده انــد و بــه یــک مرحلــه خــاص از کارمــان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫برگردیــم کــه ایــن امــری محــال اس ـ ‪‎‬‬ ‫بــا اســتفاده از کنتــرل ورژن ایــن امــکان وجــود‬ ‫دارد کــه تاریخچـه ای از تغییــرات‪ ،‬بازگشــت بــه هــر‬ ‫مرحلــه ی دلخــواه و…‏را بــدون هیچ گونه مشــکلی‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬ایــن امکانــات در ســرویس هایی‬ ‫همچــون‪GitHub،GitLab‬و… وجــود‏دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫یادگیری مباحث تخصصی تر‏‪:‬‬ ‫پــس از طــی کــردن مراحــل قبــل شــما امــاده ی‬ ‫دریافــت پروژه هــای مختلــف هســتید امــا‬ ‫همیشــه مطالــب متنوعــی‏بــرای یادگیــری وجــود‬ ‫دارد کــه تمــام شــدنی نیســتند‪ .‬بــرای یادگیــری‬ ‫تخصصی تــر و حرفه ای ترانــد پیشــنهاد می کنیــم‬ ‫‏کــه بــه یادگیــری مطالــب زیــر بپردازیــ ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫•یادگیــری کار بـ‪‎‬ا ‪‎API‬هــا ماننــد‪‎: REST،SOAP‬‬ ‫‪‎ ‎،JASON APIs ‎‬و…‪‎‬‬ ‫•یادگیــری الگورتیــم هــای امنیــت وب ماننــد‪‎:‬‬ ‫‪‎ SHA family ‎،bcrypt‬و…‪‎‬‬ ‫•موتورهای جستجو‪‎ ‎: Elasticsearch‎‬و…‪‎‬‬ ‫سخن اخر‏‪:‬‬ ‫در ایــن مقالــه مــا مراحــل مهــم و اساســی کــه‬ ‫شــما بایــد بــرای تبدیــل بــه یــک برنامه نویــس وب‬ ‫طــی کنیــد‪ ،‬بیــان کردیــم‏البته توجه داشــته باشــید‬ ‫کــه مطالــب بصــورت کلــی بیــان شــده و بــرای‬ ‫کســب اطالعــات دقیق تــر بایــد بــه جســت و جــوی‬ ‫‏هــر موضــوع بــه صــورت اختصاصــی بپردازیــد‪.‬‏‬ ‫موفق و پیروز باشید‬ ‫پوشاکی که به دست‬ ‫خریدارش نرسید‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری فــردی خبــر داد کــه بــا درج اگهــی فــروش‬ ‫پوشــاک در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام بــه کالهبــرداری از‬ ‫شــهروند شــیرازی نمــوده بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس‬ ‫فتــا ســرهنگ حشــمت ســلیمانی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی شــکایت فــردی مبنــی بــر مشــاهده « اگهــی فــروش پوشــاک زیــر‬ ‫قیمــت بــازار» از وی کالهبــرداری شــده اســت‪ ،‬موضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســلیمانی ادامــه داد‪ :‬شــاکی بیــان داشــت کــه در یکــی از‬ ‫صفحــات اینســتاگرامی بــا یــک اگهــی تحــت عنــوان «فــروش پوشــاک بــه‬ ‫قیمــت کارخانــه» برخــورد کــرد ه و ضمــن برقــراری تمــاس بــا فــرد تبلیــغ‬ ‫کننــده‪ ،‬مجــرم مبلــغ ‪ 80‬میلیــون ریــال وجــه بعنــوان پیــش پرداخــت‬ ‫از شــاکی درخواســت می کنــد و پــس از دریافــت وجــه؛ دیگــر جوابگــو‬ ‫پیام هــا و تماس هــای تلفنــی متقاضــی نبــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری گفــت‪ :‬باتوجــه بــه حساســیت پرونــده‪ ،‬موضــوع در‬ ‫دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت کــه بــا اقدامــات فنــی‬ ‫صــورت گرفتــه‪ ،‬مشــخص شــد متهــم بــا ایجــاد صفحــات مختلــف بــا‬ ‫همیــن موضــوع در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام بــه کالهبــرداری‬ ‫از شــهروندان می نمــوده کــه بــا اقدامــات پلیســی متهــم مــورد شناســایی‬ ‫قــرار گرفــت و طــی هماهنگــی بــا دســتگاه قضایــی‪ ،‬دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی گفــت‪ :‬متهــم در اظهــارات خــود هــدف از ایــن کار را‬ ‫کســب درامــد بیــان داشــت و در ادامــه صحبت هــای خــود بــه ایــن نکتــه‬ ‫اشــاره کــرد کــه برخــی از شــهروندان بــه واســطه قیمــت پاییــن و بــه دلیــل‬ ‫طمــع ورزی و از روی اعتمــاد نابجــا‪ ،‬اقــدام بــه واریــز وجــه بعنــوان پیــش‬ ‫پرداخــت می نمودنــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬کاربــران هرگــز فریــب اینگونــه اگهی هــا را‬ ‫نخورنــد و خریدهــای اینترنتــی خــود را از طریــق ســایت های دارای نمــاد‬ ‫اعتمــاد الکترونیکــی یــا همــان ای نمــاد اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫وی از هموطنــان خواســت‪ :‬در خصــوص خریــد از ســایت های خریــد و فــروش‬ ‫دقــت کافــی را داشــته باشــند و در صــورت برخــورد بــا هرگونــه مورد مشــکوک ان‬ ‫را از طریــق وب ســایت پلیــس فتــا بــه نشــانی اینترنتــی ‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫و یــا بــا شــماره تلفــن ‪ 096380‬بــا کارشناســان مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫دعوای پیمانکار‬ ‫وکارگر به فضای‬ ‫مجازی کشانده شد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی مجــرم کــه بــا اســتفاده از‬ ‫واتــس اپ موجــب ســلب اســایش خانــواده فــرد شــاکی‬ ‫گردیــده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرگرد احســان بهمنی‪،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬درپــی مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه پلیــس‬ ‫فتــا مبنــی بــر مزاحمــت اینترنتــی توســط شــخص‬ ‫ناشناســی در شــبکه اجتماعــی واتــس اپ کــه موجــب‬ ‫ســلب اســایش وی شــده اســت‪ ،‬پرونــده ای تشــکیل‬ ‫و در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬افســران پلیــس فتــا بالفاصلــه بــا تشــکیل‬ ‫پرونــده و بــا توجــه بــه اظهــارات اولیــه شــاکی شــروع بــه‬ ‫برداشت با نرم افزار مخرب‬ ‫در پوشش شکوائیه قوه قضائیه‬ ‫پلیس فتا از کشــف پرونده برداشــت اینترنتی از یکی از شــهروند و بازگشــت ‪ 100‬میلیون ریال‬ ‫ســرقت شــده که با ترفند ارســال ابالغیه الکترونیکی ســامان ه ثنا صورت گرفته بود‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ‬ ‫احســان انقــی اظهــار داشــت‪ :‬از شــگردهای مجرمــان ســایبری کــه ایــن روزهــا بــرای‬ ‫شــهروندان دردسرســاز بــوده و حســاب بانکــی انــان را مــورد ســرقت قــرار می دهــد‬ ‫جمــع اوری مســتندات دیجیتــال کــرده و بــا اســتفاده از‬ ‫شــیوه های فنــی و پلیســی ضمــن شناســایی متهــم‪ ،‬وی‬ ‫را طــی هماهنگــی بــا مقامــات قضایــی در یــک عملیــات‬ ‫پلیســی بــه همــراه تجهیــزات دیجیتالــی دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مســئول انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم پــس‬ ‫از دســتگیری بــا روبــه رو شــدن بــا ادلــه دیجیتــال‬ ‫انکارناپذیــر جمــع اوری گردیــده لــب بــه ســخن گشــود‬ ‫و بــه بــزه ارتکابــی اعتــراف کــرد و اعــام نمــود بنــده بــا‬ ‫شــاکی مشــکل مالــی داشــتم و ایشــان پیمانــکار قبلــی‬ ‫بنــده مــی باشــد کــه بــه ئلیــل عــدم دریافــت مطالبــات‬ ‫خــود اقــدام بــه ایجــاد مزاحمــت بــرای شــاکی نمــودم‪.‬‬ ‫ســرگرد بهمنــی بــا توجــه بــه پرونده هایــی کــه بــا‬ ‫موضــوع مزاحمــت اینترنتــی تشــکیل می گــردد‪ ،‬بــه‬ ‫کاربــران هشــدار داد‪ :‬شــهروندان بــه هیــچ وجــه‬ ‫اختالفــات شــخصی و خانوادگــی را بــه فضــای مجــازی‬ ‫نکشــانید‪ ،‬هرکــس در فضــای مجــازی بــه توهیــن‪،‬‬ ‫تهدیــد‪ ،‬نشــر اکاذیــب و ‪ ...‬اقــدام کنــد بــه موجــب‬ ‫قانــون جــرم محســوب می شــود وبرابــر قانــون شــامل‬ ‫پیگــرد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ارســال پیامک هــای جعلــی منتســب بــه قــوه ی قضاییــه بــوده و بــا اســتفاده از‬ ‫نرم افزارهــای مخــرب حســاب بانکــی شــهروندان را خالــی می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه مجموعــه پلیــس فتــا و‬ ‫بیــان ایــن موضــوع کــه پیامکــی بــرای ایشــان ارسال شــده اســت و پــس از وارد شــدن بــه لینــک‬ ‫موجود در پیامک‪ ،‬نرم افزاری بر روی گوشــی وی نصب شــده اســت و مبلغ ‪ 100‬میلیون ریال از‬ ‫حســاب شــاکی برداشت شــده اســت و پرونــده در دســتور کار کارشناســان پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقــی بیــان کــرد‪ :‬اگرچــه مجرمــان ســایبری بــه دنبــال مخفــی نگه داشــتن‬ ‫هویــت خــود هســتند‪ ،‬امــا بــا توجــه بــه بررس ـی های صــورت گرفتــه و پی جویــی وجــه‬ ‫برداشت شــده از حســاب شــاکی پرونــده توســط کارشناســان پلیــس در ســریع ترین‬ ‫زمــان ممکــن‪ ،‬متهــم در یکــی از اســتان های هم جــوار شناســایی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ادامــه ‪ 100‬میلیــون ریــال برداشت شــده از حســاب شــاکی پرونــده کــه‬ ‫در دو فقــره تراکنــش بــه ســرقت رفتــه بــود بــه وی بازگردانــده شــد و متهــم جهــت‬ ‫رســیدگی بــه مراجــع قضایــی معرفــی گردیــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری تلفنی با ترفند‬ ‫ارائه تهسیالت بانکی‬ ‫پلیــس فتــا از کشــف پرونــده کالهبــرداری تلفنــی‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬متهــم بــا جعــل عنــوان نهادهــای‬ ‫دولتــی و یــا وعــده ارائــه تســهیالت بانکــی از‬ ‫شــهروندان کالهبــرداری مــی کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی موالــی‪،‬در تشــریح ایــن خبــر گفت‪:‬‬ ‫ســودجویانی کــه بــا سواســتفاده از شــرایط‪ ،‬وقایــع‬ ‫و مناســبت های روز اقــدام بــه کالهبــرداری از‬ ‫شــهروندان در فضــای مجــازی می کننــد‪ ،‬ایــن بــار‬ ‫نیــز بــا سوءاســتفاده از ســفرهای اســتانی رئیــس‬ ‫جمهــور کــه بــا اســتقبال مــردم و مســئوالن روبــرو‬ ‫مــی شــود از نــام و اعتبــار نهــاد ریاســت جمهــوری از‬ ‫شــهروندان کالهبــرداری کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن روش‪ ،‬کالهبــردار بــا عنــوان‬ ‫نماینــده رئیــس جمهــور بــا قربانــی تمــاس گرفتــه‬ ‫و بــا اعــام مشــخصاتی اعــم از ســمت‪ ،‬کدملــی و‬ ‫ســایر اطالعتی از شــهروند که از قبل بدســت اورده‬ ‫اســت بــا وعــده ارائــه تســهیالت بانکــی وی را فریــب‬ ‫مــی دهــد و بــا ترفندهــای متقلبانــه مالباختــه را بــه‬ ‫پــای دســتگاه عابــر بانــک کشــانده و از حســاب وی‬ ‫برداشــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا بــا انجــام تحقیقــات تخصصــی و‬ ‫بررسـی های فنــی‪ ،‬موفــق شــدند کالهبــردار تلفنــی‬ ‫را شناســایی و بــا هماهنگــی مقــام قضایــی در یکــی‬ ‫از شــهرهای شــمالی دســتگیر کننــد‪ .‬متهــم پــس از‬ ‫مشــاهده مــدارک و مســتندات پلیــس بــه بــزه خــود‬ ‫اعتــراف و راهــی دادســرا شــد‪.‬‬ ‫موالــی گفــت‪ :‬گروهــی از ســودجویان هســتند‬ ‫کــه بــا سواســتفاده از مناســب هــا و شــرایط روز بــه‬ ‫دنبــال اخــاذی و کالهبــرداری از مــردم باشــند افــراد‬ ‫ســودجو بــا نــام ســازمان های مختلــف و لوگــوی‬ ‫ان هــا‪ ،‬مخصوصــا در پیــام رســان واتــس اپ‪ ،‬بــا‬ ‫شــهروندان تمــاس مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بــا تاکید بر اینکه هیچ ســازمان رســمی‬ ‫در شــبکه های اجتماعــی بــه ویــژه شــبکه های‬ ‫اجتماعــی خارجــی تمــاس و ارتبــاط نمی گیــرد بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬اطالعــات و کد هایــی کــه از طریــق پیامــک‬ ‫بــرای شــهروندان ارســال می شــود را دریافــت‬ ‫می کننــد در اختیــار هیــچ کــس قــرار ندهنــد و بــا‬ ‫عنــوان ســازمان های دولتــی غیرواقعــی و جعلــی را‬ ‫در تماس های تلفنی پیام رســان ها و شــبکه های‬ ‫اجتماعــی در دام کالهبــردران قــرار نگیرنــد‪.‬‬ ‫وی از عمــوم مــردم درخواســت کــرد‪ :‬در صــورت‬ ‫اطــاع از هرگونــه فعالیــت مجرمانــه در فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬موضــوع را از طریــق نشــانی پلیــس فتــا‬ ‫بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات‬ ‫مردمــی گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫دستگیری سارق‬ ‫‪ 6‬میلیارد ریالی ارز‬ ‫دیجیتال‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی ودســتگیری ســارق ارز‬ ‫مجــازی و بازگردانــدن‪ 6‬میلیــارد ریــال ارز دیجیتالــی‬ ‫ســرقت شــده بــه کیــف پــول مجــازی یکــی از‬ ‫شــهروندان‪ ،‬در عملیــات کارشناســان ایــن پلیــس‬ ‫خبــرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا؛ ســرهنگ رســول جلیلیــان‪ ،‬در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وصــول‬ ‫یــک فقــره مرجوعــه قضائــی بــا موضــوع ســرقت‬ ‫‏ارز هــای دیجیتــال از کیــف پــول الکترونیکــی یکــی‬ ‫از شــهروندان ‪ ،‬بالفاصلــه رســیدگی بــه موضــوع در‬ ‫دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا پــس از‬ ‫ثبــت اظهــارات شــاکی‪ ،‬اقدامــات خــود را اغــاز‬ ‫کــرده و در بررس ـی های اولیــه‏مشــخص شــد کــه‬ ‫موجــودی کیــف پــول دیجیتــال شــاکی بــه کیــف‬ ‫پــول دیگــری منتقــل شــده واکانــت شــاکی از‬ ‫صرافــی حــدف شــده اســت‪.‬‏‬ ‫وی اظهارداشــت‪:‬با اقدامــات کارشناســی و فنــی‬ ‫و ردگیــری تراکنش هــای انجام شــده‪ ،‬ســرانجام‬ ‫ســارق درایــن زمینــه شناســایی و پــس از هماهنگی‬ ‫بــا دســتگاه قضائــی درعملیاتــی بهنــگام دســتگیر و‬ ‫بــه یــگان انتظامــی منتقــل شــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬متهــم در تحقیقــات صورت گرفته‬ ‫اظهــار داشــت بــه دلیــل نیــاز مالــی و بــه جهــت‬ ‫اشــنایی بــا شــاکی از غلفــت وی ســو اســتفاده و‬ ‫اقــدام بــه ســرقت رمــز عبــور وی نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ جلیلیــان بــا بیــان اینکــه پــس از‬ ‫هماهنگــی بــا دســتگاه قضائــی مبلــغ ســرقت شــده‬ ‫از شــاکی بــه مالباختــه بازگردانده شــد افــزود‪ :‬متهم‬ ‫دســتگیر شــده درایــن عملیــات پــس از تشــکیل‬ ‫پرونــده مقدماتــی بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه‬ ‫دســتگاه قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر برخــورد قاطعانــه پلیــس فتــا‬ ‫بــا مجرمــان فضــای مجــازی از عمــوم مــردم‬ ‫خواســت تــا هرگــز اطالعــات شــخصی و رمز هــای‬ ‫عبــور خــود را در اختیــار دیگــران قــرار ندهنــد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪477‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫شناسایی عامل دسترسی‬ ‫غیرمجاز به اکانت‬ ‫اینستاگرام‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری عامــل دسترســی‬ ‫غیرمجــاز بــه اکانــت اینســتاگرام خبــر داد‪.‬‬ ‫ع رســانی‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایگاه اطال ‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ امیــن یادگارنــژاد در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مــرد جوانــی بــا در دســت داشــتن مرجوعــه‬ ‫قضایــی بــه ایــن پلیــس مراجعــه و اعــام کــرد کــه شــخصی‬ ‫ناشــناس با دسترســی غیر مجاز شــبکه اجتماعی اینســتاگرام‬ ‫شــخصی وی‪ ،‬کــه پرونــده بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه پیگیــری و بررســی های‬ ‫صــورت گرفتــه کارشناســان و بــر اســاس مســتندات موجــود‬ ‫و اظهــارات شــاکی‪ ،‬بــا تــاش ماموریــن پلیــس فتــا متهــم در‬ ‫شهرســتان جیرفــت شناســایی و دســتگیر شــد‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود‪ :‬متهمــه پــس از حضــور در‬ ‫پلیس فتــا بــا خیــال اینکــه ردی از خــود بــر جای نگذاشــته‪ ،‬همه‬ ‫چیــز را انــکار‪ ،‬امــا پــس از مشــاهده ادلــه دیجیتــال جمــع اوری‬ ‫شــده توســط پلیــس بــه جــرم خــود اقــرار و بیــان داشــت شــاکی‬ ‫از بســتگان وی بــوده و می دانســتم از رمــز ســاده اســتفاده‬ ‫می کنــد و همچنیــن انگیــزه خــود را تفریــح عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ امیــن یادگارنــژاد ضمــن تاکیــد بــر لــزوم حفــظ‬ ‫اطالعــات حســاب های کاربــری گفــت‪ :‬اعتماد بــه دیگران یکی‬ ‫از اســیب هایی اســت کــه می توانــد خســارات جبران ناپذیــری‬ ‫بــه افــراد وارد کنــد همچنیــن از یادداشــت اطالعــات حســاب‬ ‫کاربــری و نگهــداری از ان در محل هــای ناامــن خــودداری کنید‬ ‫چراکــه برخــی ســودجویان از ایــن فرصــت سوءاســتفاده کــرده‬ ‫و اطالعــات شــمارا بــه ســرقت می برنــد‪.‬‬ ‫اخاذ نافرجام در چنگال‬ ‫قانون گرفتار شد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی خبــر داد کــه‬ ‫طریــق شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام قصــد اخــاذی از یکــی‬ ‫از شــهروندان را داشــت شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ ارش ابراهیمــی اظهار داشــت‪ :‬شــخصی‬ ‫بــا مراجعــه بــه پلیــس فتــا از دسترســی افــراد ناشناســی بــه‬ ‫تصاویــر شــخصی و خانوادگــی اش خبــر داد و از پلیــس‬ ‫درخواســت رســیدگی بــه موضــوع را داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دربررســی هــای اولیــه توســط کارشناســان‬ ‫پلیس فتــا‪ ،‬مشــخص شــد شــخصی بــا اســتفاده از ایجــاد رابطــه‬ ‫صیمیانــه در فضــای مجــازی موفــق بــه اخــذ چندیــن تصویــر‬ ‫شــخصی و خصوصــی ازشــاکی شــده اســت کــه بعــد از دریافــت‬ ‫تصاویــر ضمــن تهدیــد شــاکی بــه پخــش تصاویــر در فضــای‬ ‫مجــازی از وی درخواســت مبلــغ ‪ 500‬میلیــون تومــان مــی نمایــد‪.‬‬ ‫ابراهیمــی ادامــه داد ‪:‬بــا بررســی مســتندات و بــا اســتفاده از‬ ‫روش هــای پلیســی ســرنخ هــای اولیــه بدســت امــد کــه در کمتــر‬ ‫از ‪ 72‬ســاعت شــخص متهــم شناســایی و بــا هماهنگی هــای‬ ‫قضایــی وجمــع اوری مســتندات الزم درخصــوص وقــوع جــرم‬ ‫متهــم ضمــن دســتگیری بــه پلیــس فتــا انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬متهــم ابتــدا قصــد فریــب کاراگاهــان پلیــس فتــا را‬ ‫داتــش و منکرارتــکاب جــرم شــد‪ ،‬ولــی با هوشــیاری افســر تحقیق‬ ‫و ارائه مســتندات لب به اعتراف گشــود وبه بزه انتســابی معترف‬ ‫کــه بــه همــراه مســتندات پرونــده بــه دادســرا انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی وســاختمان هــای فاقدسندرســمیبرابرماده‪3‬وماده‪13‬ائین نامــه‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف برابــررای شــماره ‪1400603120050044157‬مــورخ‪1‬‬ ‫‪ 8/10/400‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫وســاختمانهای فاقدسندرســمی مســتقردرواحدثبتی علــی ابادسلســله‬ ‫ایــادی ازمالــک بانوگوهرمعــززی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪1399114412005000303‬تقاضــای اقــای مرتضــی مزیــدی بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪26‬کدملی‪2269678036‬صــادره ازعلــی ابادفرزندعلــی‬ ‫اکبردرششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمین کــه دران احداث بناشــده‬ ‫بــه مســاحت ‪312‬مترمربــع مفروزومجزاشــده ازپــاک ‪33‬اصلــی واقــع‬ ‫درعلــی ابادکتــول روســتای ییالقــی افراتختــه خیابــان اصلــی روســتا(خیابان‬ ‫اب چشــمه)کوچه چشــمه ‪ 16‬بخــش ‪6‬علــی ابادبــه استنادتاییدشــماره‬ ‫‪1415/1400‬مــورخ ‪28/9/1400‬اداره منابــع طبیعــی وابخیــزداری علــی‬ ‫ابادومجوزشــماره ‪ 2470/16/37‬مورخ‪27/9/1400‬بنیادمســکن علــی‬ ‫ابادتاییدگردید‪.‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدرروزنامــه‬ ‫محلــی وکثیراالنتشــاراگهی میشودازاینرواشــخاصی کــه نســبت بــه‬ ‫صدورســندمالکیت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــندمیتوانندازتاریخ‬ ‫انتشــاراولین اگهی بمدت دوماه اعتراض خودراباذکرشــماره پرونده به این‬ ‫اداره تســلیم وپــس ازاخذرســیدظرف مــدت یکمــاه ازتاریخ تســلیم اعتراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خودرابــه مرجع ذیصــاح قضایی تقدیم نماید‬ ‫م‪.‬الف‪134‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۱۱/۱۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۱۲/۲:‬‬ ‫محمودخاندوزی رییس اداره ثبت اسنادوامالک علی ابادکتول‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -477‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 03‬رجب ‪- 1443‬شماره ‪-477‬‬ ‫‪ 03‬فوریه ‪03-- 2022‬‬ ‫ شنبه ‪ 16‬بهمن ‪03-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫بانوان کارافرین‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫سرویس ‪ -‬انقالب‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫« تفسیر دقیق اسالم از زبان اولین‬ ‫مسلمان »‬ ‫« قال علی (علیه السالم )‬ ‫ســلِی ُ ‬ ‫ســب َ هً لَــ ْ ‬ ‫ســب َ َّ‬ ‫ســاَ ُ م هُــو َ الت َّ ْ‬ ‫ســبْهَا اَحَــد ٌ قَبْلِــی‪ .‬اَلْا ِ ْ‬ ‫ســاَ َ م ن ِ ْ‬ ‫ن الْا ِ ْ‬ ‫م یَن ْ ُ‬ ‫ل َاَن ْ ُ‬ ‫م وَ‬ ‫صدِیــقُ و َ الت َّْ‬ ‫ن هُـو َ الت َّْ‬ ‫صدِیــقُ هُوَالْاِقْرَار ُ و َ الْاِقْــرَار ُ هُ َو‬ ‫ن و َ الْیَقِیـ ُ ‬ ‫م هُـو َ الْیَقِیـ ُ ‬ ‫ســلِی ُ ‬ ‫الت َّ ْ‬ ‫الْاَدَاء ُ و َ الْاَدَاء ُ هُــو َ ال ْ َعمَــلُ ‪» .‬‬ ‫امام علی( ع) فرمود‪:‬‬ ‫«اسالم را چنان تفسیر مى کنم که هیچ کس پیش از من ان را چنین تفسیر‬ ‫نکرده باشــد؛ اســام همان تســلیم اســت و تســلیم همان یقین و یقین همان‬ ‫تصدیق اســت و تصدیق همان اقرارو اقرار همان ادا اســت وادا همان عمل‪» .‬‬ ‫امام (ع) در این کالم پربار و حکیمانه اش‪ ،‬حقیقت اسالم را به گونه اى که پیش‬ ‫از او هیــچ کــس تفســیر نکــرده‪ ،‬تفســیر مى کنــد و مى فرماید‪«:‬اســام را چنــان‬ ‫تفســیر مى کنــم کــه هیــچ کــس پیــش از مــن ان را چنیــن تفســیر نکــرده باشــد»‬ ‫نخست مى فرماید‪«:‬اسالم همان تسلیم است»؛‬ ‫تســلیم در برابــر فرمــان خــدا و دســتورات پیغمبــر اکــرم و امامــان معصــوم (ع)‬ ‫و تســلیم در برابــر فرمــان عقــل و فطــرت‪ .‬قــران مجیــد در ایــۀ ‪ ٨٣‬ســورۀ ال‬ ‫ت وَالْاَر ْ ِ ‬ ‫ســماوا ِ ‬ ‫م مَـ ْ ‬ ‫سـل َ َ ‬ ‫ن فِی ال َّ‬ ‫ض طَوْعــا ًو َ کَرْها ًو َ اِل َی ْ ه ِ‬ ‫عمــران مى فرمایــد‪« :‬و َ ل َـ ُه ا َ ْ‬ ‫ن »و تمــام کســانى کــه در اســمان ها و زمیــن هســتند‪،‬از روى اختیــار یــا از‬ ‫یُرْجَعُــو َ‬ ‫روى اجبــار‪ ،‬در برابرِ(فرمــان) اوتســلیم اندو بــه ســوى او بــاز گردانــده مى شــوند»‪.‬‬ ‫در جملــۀ دوم مى فرماید‪«:‬تســلیم همــان یقیــن اســت»زیرا بــدون ایمــان و‬ ‫یقیــن‪ ،‬تســلیم حاصــل نمى شــود و در واقــع «تســلیم» از لــوازم «یقیــن» اســت‪.‬‬ ‫در جملــۀ ســوم مى فرماید‪«:‬یقیــن همــان تصدیــق اســت»منظور از‬ ‫«تصدیــق»در اینجــا علمــى اســت کــه از مقدمــات یقینــى حاصــل مى شــود و تــا‬ ‫ایــن علــم حاصــل نگــردد «یقیــن» پیــدا نمى شــود و تــا یقیــن حاصــل نگــردد‪،‬‬ ‫تســلیم کــه روح اســام اســت نیــز حاصــل نخواهــد شــد و در واقــع اعتقــادى‬ ‫کــه نــام یقیــن بــر ان گذارده ایــم نتیجــۀ علمــى اســت کــه بــه صــورت تصدیــق در‬ ‫مى ایــد و در واقــع تصدیــق و یقیــن نیــز الزم و ملــزوم یکدیگرنــد ‪.‬‬ ‫در چهارمین جمله مى فرماید‪«:‬تصدیق همان اقرار است»‬ ‫اشــاره بــه این کــه تصدیــق قلبــى بــه تنهایــى کافى نیســت‪ ،‬باید بــا زبان نیــز اقرار‬ ‫شــود و بــه صــورت شــهادتین کــه بیــان ارکان اســام اســت درایــد و بــه همیــن‬ ‫ى کردنــد مســلمان شــمرده نمى شــدند‪.‬‬ ‫دلیــل تــا افــراد اقــرار بــه شــهادتین نمـ ‬ ‫در پنجمین جمله مى فرماید‪«:‬اقرار همان اداست»‬ ‫منظور از «اداء» در اینجا احساس مسئولیت و اماده شدن و عزم را جزم کردن‬ ‫بر انجام عمل است‪ ،‬زیرا اگر اقرار از دل برخیزد امادگى براى انجام وظائف و اداى‬ ‫ت ها را ایجاد خواهد کرد‪ .‬در غیر این صورت اقرار‪ ،‬اقرار دروغین است‪.‬‬ ‫مسئولی ‬ ‫ان گاه در ششمین واخرین جمله مى فرماید‪«:‬و ادا همان عمل است»‪.‬‬ ‫زیــرا کســى کــه عــزم خــود را بــر اداى مســئولیت ها جــزم مى کنــد بالفاصلــه وارد‬ ‫صحنــۀ عمــل مى گــردد و اعمــال صالحــى بــر طبــق احســاس مســئولیت درونــى‬ ‫برخاســته از اقــرار واقعــى و تصدیــق و یقیــن و تســلیم انجــام مى دهــد‪ .‬ســخن‬ ‫امــام (ع) در ایــن تفســیر عمیقــى کــه بــراى اســام کــرده اشــاره بــه اســام واقعــى‬ ‫و حقیقــى اســت کــه در درون جــان انســان نفــوذ کنــد و اثــار ان یکــى پــس از‬ ‫دیگــرى ظاهــر گــردد؛ نخســت در مقــام تســلیم برایــد؛ تســلیمى کــه زائیدۀ یقین‬ ‫اســت و یقینــى کــه مولــود تصدیــق اســت و ســپس اقــرار از ایــن تصدیــق متولــد‬ ‫مى شــود و ایــن اقــرار چــون از عمــق جــان برخاســته مالزم با احســاس مســئولیت‬ ‫در برابــر فرمــان الهــى اســت وبــه دنبــال ایــن احســاس اعمــال صالــح یکــى پــس‬ ‫ازدیگــرى ظاهــر مى شــود و قلــب وزبــان وعمــل هــر ســه هماهنــگ مى گردنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن اگــر کســانى ایمــان داشــته باشــند و اقــرار بــه شــهادتین کننــد ولــى در‬ ‫عمل کوتاهى نمایند چنان نیســت که مســلمان نباشــند و گرنه اکثر مســلمانان‬ ‫از اســام بیــرون خواهنــد رفــت‪ ،‬بلکــه اســا ِ م انهــا اســامى در مرحلــۀ پاییــن‬ ‫و ضعیــف اســت و انچــه امــام (ع)در ایــن کالم پربــار بیــان فرمــوده اســام در‬ ‫درجــات عالــى وکامــل اســت‪ .‬در حدیثــی امــده اســت‪:‬‬ ‫ن ؛عمل شعار افراد باایمان است»‪.‬‬ ‫شعار ُ الْمُوم ِ ِ ‬ ‫«اَل ْ َعمَ ‬ ‫لُ ِ‬ ‫از ایــن رو بهتریــن ذخیــرۀ انســان بــراى بعــد از مــرگ و روز قیامــت عمــل صالــح‬ ‫شــمرده شــده اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن کســانى کــه بــه نــام اســام قناعــت مى کننــد یــا تنهــا بــه ایمــان قلبــى و‬ ‫اقرار زبانى قانع هســتند و یا تنها به بعضى از ظواهر اســام پایبندندازحقیقت‬ ‫اســام دورنــد و در بیراهــه مى رونــد و خیــال مى کننــد در مســیر حقنــد‪.‬‬ ‫حضرت موالنادرتوصیف علم وحلم موال علی(ع)می گوید ‪:‬‬ ‫ای علی که جمله عقل و دیده ای‬ ‫شمه ای واگو از انکه دیده ای‬ ‫تو ترازوی احدخو بوده ای‬ ‫زبانه هر ترازو بوده ای‬ ‫بل‬ ‫ٔ‬ ‫تو تبار و اصل و خویشم بوده ای‬ ‫تو فروغ شمع کیشم بوده ای‬ ‫من غالم ان چراغ چشم جو‬ ‫که چراغت روشنی پذرفت ازو‬ ‫من غالم موج ان دریای نور‬ ‫که چنین گوهر بر ارد در ظهور‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪ _۱‬نهج البالغه امام علی(ع)گفتارحکیمانه‪١٢٥‬به نقل‬ ‫ازکتاب پیام امیرالمومنین علی(ع)جلدسیزدهم صفحه ‪۴۷‬‬ ‫‪ _۲‬گنجور نرم افزارشعرپارسی بخش مثنوی حضرت موالنا‬ ‫ُ‬ ‫️ « روزهای پر تالطم »‬ ‫« وقایع نگاری روزهای سرنوشت ساز بهمن ‪»۵۷‬‬ ‫روزهــای بعــد از دوازده بهمــن پنجــاه و هفــت ‪ ،‬بــا حضــور امــام‬ ‫راحــل( ره) در کشــور عمــا بــه روزهــای تصمیــم گیــری بــرای اینــده‬ ‫کشــور تبدیــل شــد ‪.‬‬ ‫حضــور بــا صالبــت و مقتدرانــه بنیانگذار نظام جمهوری اســامی‬ ‫در پایتخــت ایــران ‪ ،‬کــم کــم شــکلی منظــم تــر بــه خــود گرفــت‬ ‫و ایشــان بــر اســاس تکلیــف الهــی ‪ ،‬اراده و خواســت مــردم و‬ ‫تبعیــت همراهــان صدیقشــان ‪ ،‬بــه قالــب بنــدی و شــکل دهــی‬ ‫نظامــی کــه برایــش ســالها مجاهــده کــرده ‪ ،‬زنــدان و تبعیــد‬ ‫کشــیده و جــان فرزنــد خــود را فــدا نمــوده بودنــد ‪ ،‬پرداختنــد‪.‬‬ ‫حضــرت امــام (ره ) طــی یــک مصاحبــه مطبوعاتــی در مدرســه‬ ‫رفــاه اعــام کردنــد‪ « :‬شــورای انقــاب حکومــت موقــت تعییــن‬ ‫خواهــد شــد و حکومــت موقــت‪ ،‬موظ ّف خواهــد بود که مقدمات‬ ‫رفرانــدم را تهیــه کنــد‪ .‬همچنیــن قانــون اساســی کــه تدویــن شــده‬ ‫و بــه اراء عمومــی گذاشــته می شــود‪».‬‬ ‫ایشــان دولــت بختیــار را غیرقانونــی اعــام کردنــد و گفتنــد‪:‬‬ ‫«کاری نکنیــد کــه مــردم را بــه جهــاد دعــوت کنــم‪» .‬‬ ‫در پــی جلســه اعضــای شــورای انقــاب بــا حضــور امــام خمینــی‬ ‫( ره) ‪ ،‬بــه پیشــنهاد اعضــا و موافقــت امــام‪ ،‬مهنــدس مهــدی‬ ‫بــازرگان بــرای نخســت وزیــری دولــت موقــت انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫مهنــدس بــازرگان دربــاره انتخابــش بــه نخســت وزیــری دولــت‬ ‫موقــت اظهــار داشــت‪ «:‬در پــی تشــکیل جلســه شــورای انقــاب‬ ‫در روز ‪ ،57/11/14‬اقــای (امــام) خمینــی مــا را مخاطــب قــرار داده‬ ‫پرســیدند بــرای نخســت وزیــری چــه کســی را تعییــن کنیــم؟ ‪...‬‬ ‫نمی دانــم اقــای مطهــری بــود یــا یکــی دیگــر از روحانیــون شــورای‬ ‫انقــاب کــه مــرا پیشــنهاد کــرد‪ .‬در هــر حــال نظــر عمــوم روی‬ ‫مــن رفــت و اگــر کســی موافقــت نداشــت‪ ،‬حرفــی نــزد‪ .‬ایت اللــه‬ ‫تبســم و اظهــار خوشــوقتی کــرده‪ ،‬گفتنــد بــه ایــن ترتیــب‬ ‫خمینــی ّ‬ ‫خیالــم از دو طــرف راحــت شــد‪ .‬ظاهــرا ًمنظــور ایشــان از دو طرف‪،‬‬ ‫ملیّــون و روحانیــون بــود‪.‬‬ ‫البتــه ذکــر ایــن نکتــه نیــز الزم اســت کــه ‪ ،‬حضــرت امــام مدت ها‬ ‫پــس از اســتعفای بــازرگان چندیــن بــار در ســخنرانی های خــود‬ ‫گفتنــد‪ «:‬کــه انتخــاب بــازرگان اشــتباه بــود و مــن قلبــا ًبــه ایــن امر‬ ‫راضــی نبــودم‪ » .‬کــه البتــه پـُـر واضــح اســت کــه ‪ ،‬انچــه حضــرت‬ ‫امــام ( ره) از ان بــه عنــوان { اشــتباه بــود } یــاد مــی کننــد عیــن‬ ‫ازاد اندیشــی ‪ ،‬ســعه صــدر و بــزرگ منشــی ان پیرفرزانــه اســت‬ ‫‪ ،‬و ایشــان در عیــن حــال کــه تصمیــم خــود را منبعــث از « خــرد‬ ‫جمعــی و همفکــری » بــا نخبــگان سیاســی_ مذهبــی مــی داننــد‬ ‫ولــی مَردانــه بــار گنــاه ( احتمالــی ) را شــخصا بــه گــردن می گیرنــد‬ ‫و خــود را در برابــر خــدای متعــال و مــردم مســئول مــی داننــد ‪.‬‬ ‫مشــتاقان زیــارت امــام خمینــی در مقابــل محــل اقامــت ایشــان‬ ‫تجمــع کردنــد‪ .‬یونایتــد پــرس جمعیــت مشــتاق را بالــغ بــر چهــار و‬ ‫نیم میلیون براورد کرد‪ .‬خبرگزاری فرانســه‪ «:‬بختیار در مصاحبه‬ ‫بــا لوماتــن گفــت‪ :‬بعضــی اوقــات صبــر بهتریــن تاکتیــک اســت و‬ ‫اگــر ایت اللــه خمینــی بخواهــد در شــهر مقــدس قــم دولــت‬ ‫پیشــنهادی خــود را بــه وجــود اورد‪ ،‬بــه او اجــازه خواهــم داد تــا‬ ‫دولتــی شــبیه بــه واتیــکان تاســیس کنــد‪ .‬دســتور ازادی ســیصد و‬ ‫پنجــاه زندانــی محاکــم نظامــی صــادر شــد‪» .‬‬ ‫ایــن روزهــا صحنــه سیاســی و رســانه ای کشــور و جهــان مملــو از‬ ‫خبرهایــی اســت کــه تالطــم و مــواج بــودن ایــن روزهــا را هرچــه‬ ‫بیشــتر نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫تظاهــرات مــردم در برخــی از شهرســتان ها بــدون درگیــری‬ ‫بــا مامــوران انجــام شــد‪ .‬دانشــجویان ایرانــی بــا حملــه بــه‬ ‫ســفارتخانه های ایــران در امریــکا‪ ،‬لبنــان و اســترالیا‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫رژیــم ســلطنتی ایــران ابــراز انزجــار کردنــد‪ .‬چهــل تــن دیگــر از‬ ‫نماینــدگان مجلــس از مقــام خود اســتعفا دادنــد‪ .‬روزنامه الوطن‬ ‫العربــی نوشــت‪« :‬یــک ژنــرال ارتــش بــه مالقــات شــاه در خــارج از‬ ‫کشــور رفــت‪ .‬از ســوی یاســر عرفــات‪ ،‬پیــام تبریکــی خطــاب بــه‬ ‫حضــرت امــام ارســال شــد‪» .‬‬ ‫اسوشــیتد پــرس گــزارش داد‪« :‬واکنــش کشــورهای اســامی در‬ ‫مقابــل بازگشــت ایت اللــه خمینــی متفــاوت بــوده اســت‪ .‬ســادات‬ ‫در مصــر گفــت‪ :‬او هیــچ ایت اللهــی در مصــر نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫مطبوعــات ســعودی در ایــن مــورد ســکوت اختیــار کرده انــد و رژیم‬ ‫بغــداد نیــز تاکنــون موضعــی اتخــاذ نکــرده اســت تنهــا قذافــی‬ ‫گفت‪:‬بــه محــض درخواســت کمــک از بــذل انچــه در امــکان دارد‪،‬‬ ‫دریــغ نخواهــد کــرد‪ .‬بــه مناســبت ورود حضــرت امــام بــه ایــران‪،‬‬ ‫مراســم جشــنی در کشــور لیبــی بــر پــا شــد‪».‬‬ ‫حضــرت امــام خمینــی طــی یــک ســخنرانی جوانــان را بــه ادامــه‬ ‫تظاهــرات و اعتصابــات فــرا خواندنــد‪ .‬بــه دنبــال جلســه روز‬ ‫گذشــته شــورای انقــاب ـ کــه نخســت وزیــری دولــت موقــت بــه‬ ‫مهنــدس بــازرگان پیشــنهاد شــده بــود ـ ایــن شــورا بــرای گرفتــن‬ ‫جــواب از وی تشــکیل جلســه داد‪ .‬بــازرگان دربــاره ایــن جلســه‬ ‫می گویــد‪ :‬ابتــدا پــس از تشــکراز حســن ظــن اقایــان‪ ،‬گفتــم «اگــر‬ ‫بنــده را نامــزد نخســت وزیــری نماییــد بــا علــم و اطــاع از افــکار و‬ ‫اخــاق و ســوابقم خواهــد بــود‪ ...‬همــه می دانیــد کــه مــن معتقــد‬ ‫بــه دمکراســی و مشــورت و اعتقــاد بــه دیگــران هســتم و از تنــدی‬ ‫و تعجیــل احتــراز دارم و عالقمنــد بــه مطالعــه و علــم تدریجــی‬ ‫هســتم‪ .‬حال اگر با این ســوابق و شــرایط قبولم دارید‪ ،‬پیشــنهاد‬ ‫فرماییــد‪ ».‬عکس العمــل مثبــت یــا منفــی در مجلــس ندیــدم‪.‬‬ ‫ســکوت و قبولــی و اصــرار مجــدد اقایــان روحانــی عضــو شــورا و‬ ‫امــام در برابــر شــرایط و اتمــام حجــت مــن باعــث تعجبــم شــد و‬ ‫انتظــار ان را نداشــتم‪» .‬‬ ‫شــاپور بختیــار کــه واقعــا ًدرمانــده و مســتاصل اســت و بقولــی‬ ‫« از اینجــا رانــده و از انجــا مانــده » اظهــارات مبهــم و صــدور‬ ‫نقیضــی را مطــرح مــی کنــد وی گفــت‪ « :‬درهــای مذاکــره بــا‬ ‫ایت اللــه خمینــی همچنــان بــاز اســت ‪ .‬جمهــوری اســامی بــرای‬ ‫مــن مجهــول اســت‪ .‬وی افــزود کــه مــن نــه بــا شــاه و نــه بــا (امــام)‬ ‫خمینــی ســازش نمی کنــم و اجــازه تشــکیل دولــت موقــت را بــه او‬ ‫(امــام خمینــی) نمی دهــم‪» .‬‬ ‫رادیــو عــدن‪ « :‬عــده زیــادی از افســران پایــگاه هوایــی همــدان‪،‬‬ ‫در پایــگاه بازداشــت و زندانــی شــدند‪ .‬وزرای خارجــه امریــکا و‬ ‫انگلیــس طــی دیــدار دیویــد اوئن از امریــکا‪ ،‬در مورد اوضــاع ایران‬ ‫بــه گفتگــو نشســتند‪ .‬بغــداد نیــز با اعــزام هیاتی به عربســتان‪ ،‬به‬ ‫بررســی اوضــاع ایــران و منطقــه پرداخــت‪» .‬‬ ‫در بُعــد بین المللــی ‪ ،‬امریــکا و غــرب عمــا بــه ســقوط نظــام‬ ‫ستمشــاهی اعتــراف و خــود را بــرای دوران ( پساشاهنشــاهی)‬ ‫امــاده مــی کننــد‪ .‬چــرا که امریکا نه می توانســت از «گاوشــیرده»‬ ‫پهلــوی دســت بــردارد و نــه مــی توانســت و قــادر بــود کــه بــرای‬ ‫بقــای ان چــاره ای بیندیشــند ‪.‬‬ ‫ژنــرال هایزر‪،‬فرســتاده ویــژه امریــکا بــه ایران‪،‬بــا اتمــام ماموریت‬ ‫حساس خود و مذاکرات مکرر با مقامات ایرانی‪ ،‬عازم امریکا شد‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزرات خارجــه امریــکا گفــت‪ «:‬هایــزر ســعی کــرد تــا‬ ‫نظامیــان ایــران از بختیــار حمایــت کننــد‪ .‬وی به این علت ایــران را‬ ‫تــرک کــرد کــه اقامــت وی بــه احساســات ضــد امریکایــی در ایــران‬ ‫دامــن مـی زد‪» .‬‬ ‫بنــا بــه گــزارش دولــت امریــکا‪ ،‬ایــران بــه علــت کمبــود مالــی‬ ‫در اثــر از دســت دادن فــروش نفــت‪ ،‬قــرارداد ده میلیــارد دالری‬ ‫خریــد اســلحه از امریــکا را لغــو کــرد‪ .‬گفتنــی اســت چــون‬ ‫امریــکا نظــام ســلطنتی ایــران را در خطــر می دیــد‪ ،‬فــروش ایــن‬ ‫ســاح ها‪ ،‬از جملــه چندیــن فرونــد اواکــس را بــه مصلحــت‬ ‫خویــش نمی دیــد‪ .‬لــذا یکــی از ماموریت هــای هایــزر‪ ،‬بــر هــم‬ ‫زدن ایــن قــرارداد بــه نحــوی بــود کــه امریــکا متضــرّر نشــود‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت کــه دولــت اســتعماری امریــکا پــس از چهــل‬ ‫و انــدی ســال هنــوز امــوال و ســرمایه هــای بلوکــه شــده ایــران را‬ ‫بازپــس نــداده اســت ‪.‬‬ ‫از حــوادث شــیرین ایــن روزهــای بهمــن مــاه ‪ ، ۵۷‬همراهــی‬ ‫غیرتمندانه فرزندان ایران در نیروهای مسلح بویژه نیروی هوایی‬ ‫ارتــش شاهنشــاهی بــا والیت فقیه و رهبــر الهی انقالب حضرت‬ ‫امــام خمینــی (ره) کــه صحن ـه ای بــه یادماندنــی خلــق نمودنــد ‪.‬‬ ‫خانواده هــای همافــران و درجـه داران بازداشــتی و نیــروی هوایــی‪،‬‬ ‫بــا تجمــع در دادگســتری بــه عنــوان اعتــراض بــه دســتگیری انهــا‪ ،‬‬ ‫خواهــان ازادی ایــن همافــران شــدند‪.‬‬ ‫همافــران نیــروی هوایــی در بهبهــان بــه عنوان طرفــداری از امام‬ ‫خمینــی‪ ،‬دســت بــه راهپیمایــی زدنــد‪ .‬همراه علمای بزرگ شــیعه‬ ‫بــا امــام هــم قــوت قلــب مــردم و مشــروعیت بخشــیدن بــه ایــن‬ ‫نظــام تلقــی مــی شــد ‪.‬‬ ‫از ســوی ایت اللــه گلپایگانــی ‪ ،‬اعالمیـه ای خطــاب به نمایندگان‬ ‫مجلــس‪ ،‬هیــات دولــت و امــراء ارتــش‪ ،‬منتشــر شــد‪ .‬ایت اللــه‬ ‫ســیدمحمدباقر صــدر بــا ارســال نام ـه ای از عــراق بــرای حضــرت‬ ‫امــام‪ ،‬از مبــارزات ملــت ایــران حمایــت کــرد‪.‬‬ ‫بــه مناســبت ورود حضــرت امــام بــه ایــران‪ ،‬از ســوی‬ ‫ایت اللــه مرعشــی نجفــی تلگرامــی بــرای ایشــان ارســال شــد‪.‬‬ ‫خبرگــزاری فرانســه‪ «:‬ایت اللــه شــریعتمداری اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«اختالف جزئی بین ایات عظام با مذاکره مرتفع خواهد شــد‪».‬‬ ‫ایت اللــه گلپایگانــی بازگشــت حضــرت امــام بــه میهــن را بــه‬ ‫ایشــان تبریــک گفــت‪.‬‬ ‫ایت اللــه گلپایگانــی بــا صــدور پیامــی خطــاب بــه ارتــش‪ ،‬از‬ ‫فرماندهــان نظامــی خواســت تــا از رویارویــی و مقابلــه بــا انقــاب‬ ‫اســامی بپرهیزنــد‪ .‬دولــت بختیــار برداشــت از پس انــداز و‬ ‫ســپرده های بانکــی مــردم را محــدود کــرد‪.‬‬ ‫برخــی اخبــار نیــز کــه اینــک اجازه انتشــار یافته در نــوع خود قابل‬ ‫تامّــل اســت و نشــان از تیزبینــی و دقــت نظر امام راحــل (ره) دارد‬ ‫یــک خبرگــزاری ژاپنــی گــزارش داد‪« :‬یــک نماینــده از ســوی امــام‬ ‫خمینــی‪ ،‬بــا برژنــف در بلغارســتان‪ ،‬مالقــات و گفتگو کرده اســت‪.‬‬ ‫تذکــر‪ :‬برژنــف از ســیزدهم تــا هفدهــم ژانویــه ‪ ،1979‬مطابــق بــا‬ ‫بیســت و ســوم دی مــاه ‪ ،1357‬در بلغارســتان بســر می بــرده‬ ‫اســت‪» .‬‬ ‫ســیل همراهــی بــا امــام و دولــت موقــت بــه ارکان نظــام‬ ‫ستمشــاهی رســیده تــا جاییکــه شــهردار تهــران در حضور حضرت‬ ‫امــام اســتعفا کــرد‪ .‬امــام ســپس وی را مجــددا بــه عنــوان شــهردار‬ ‫منصــوب کردنــد‪ .‬جــواد شهرســتانی از ســوی دولــت بختیــار‬ ‫ممنوع الخــروج شــد‪ .‬گروهــی از نماینــدگان مســتعفی مجلــس‬ ‫شــورا بــا حضــرت امــام دیــدار کردنــد‪.‬‬ ‫رادیــو لنــدن‪ :‬از تظاهــرات دیشــب تهــران هیــچ گزارشــی کــه‬ ‫حاکــی از برخــورد مــردم بــا نظامیــان باشــد‪ ،‬نرســیده اســت‪.‬‬ ‫دو تــن از وزرای ســابق بــه نام هــای عبدالمجیــد مجیــدی و‬ ‫هوشــنگ نهاونــدی‪ ،‬توســط فرمانــداری نظامــی بازداشــت شــدند‪.‬‬ ‫خســرو قشــقایی پــس از بیســت و پنــج ســال تبعیــد در امریــکا‪،‬‬ ‫بــه ایــران بازگشــت‪ .‬وی یکــی از رهبــران ایــل قشــقایی اســت‪».‬‬ ‫چند وزارتخانه‪ ،‬از جمله وزارت اموزش و پرورش‪ ،‬امور اقتصاد و‬ ‫دارائی‪ ،‬بهداری و دادگستری‪ ،‬توسط نیروهای ارتش اشغال شد‪.‬‬ ‫بیست و دو نماینده دیگر مجلس شورا‪ ،‬استعفا دادند‪.‬‬ ‫داســتان انتصــاب بــازرگان بــه عنــوان نخســت وزیــر بــا اعــام‬ ‫رســمی انتخــاب بــازرگان بــه عنــوان نخســت وزیــر دولــت موقــت‪،‬‬ ‫شــکل قانونــی بخــود گرفــت ‪ .‬حکــم و فرمــان نخســت وزیــری کــه‬ ‫بــا اتفــاق اراء شــورای انقــاب و تصویــب امــام خمینی صادر شــده‬ ‫بــود‪ ،‬توســط حجت االســام والمســلمین رفســنجانی در حضــور‬ ‫حضــرت امــام و اقــای بــازرگان قرائــت شــد‪ .‬حضــرت امــام در‬ ‫حکــم نخســت وزیــری بــازرگان‪ ،‬وی را موظــف بــه انجــام رفرانــدوم‬ ‫تغییــر نظــام بــه جمهــوری اســامی‪ ،‬تشــکیل مجلــس موسســان‬ ‫(خبــرگان) بــرای تصویــب قانــون اساســی‪ ،‬برگــزاری انتخابــات‬ ‫مجلــس شــورا طبــق قانــون اساســی جدیــد و انتخــاب هیــات‬ ‫وزیــران بــدون در نظــر گرفتــن روابــط حزبــی کردنــد‪.‬‬ ‫در متــن حکــم امــده اســت‪« :‬بنــا بــه پیشــنهاد شــورای انقــاب‪،‬‬ ‫بــر حســب حــق شــرعی و قانونــی ناشــی از اراء اکثریــت قاطــع‬ ‫قریــب بــه اتفــاق ملــت ایــران کــه طــی اجتماعــات عظیــم نســبت‬ ‫بــه رهبــری جنبــش ابــراز شــده اســت‪ ،‬جنابعالی را مامور تشــکیل‬ ‫دولــت موقــت می نمایــم‪» .‬‬ ‫مهنــدس بــازرگان پــس از قرائــت حکم نخســت وزیــری گفت‪« :‬‬ ‫خــدای بــزرگ را شــکر می کنــم کــه چنیــن اعتبــار و حســن شــهرتی‬ ‫را کــه بــه هیچوجــه اهلیــت و لیاقت ان را نداشــتم‪ ،‬به من ارزانی‬ ‫داشــته و همیــن موهبــت الهــی باعــث شــده کــه ایت اللــه‪ ،‬ابــراز‬ ‫اعتمــاد و ارجــاع چنیــن ماموریتــی را بــه بنــده عنایــت بفرماینــد و‬ ‫همچنیــن تشــکر از ملــت ایــران می کنــم‪» .‬‬ ‫حضــرت امــام در فرمایشــات خــود بعــد از ســخنان مهنــدس‬ ‫بــازرگان بــه عنــوان نخســت وزیــر‪ ،‬از مــردم خواســتند تــا بــا‬ ‫تظاهــرات ارام و از طریــق مطبوعــات‪ ،‬نظــر خــود را دربــاره دولــت‬ ‫بــازرگان ابــراز نماینــد‪ .‬ایشــان در یــک مصاحبــه قبــل از قرائــت‬ ‫حکــم گفتنــد‪ «:‬مخالفــت بــا ایــن حکومــت‪ ،‬مخالفــت بــا شــرع‬ ‫اســت‪» .‬‬ ‫بــازرگان پــس از خــروج امــام از محــل جلســه‪ ،‬در رابطــه بــا‬ ‫تهدیــد بختیــار در مــورد نخســت وزیــری دولــت موقــت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«از ایــن اخطــار نمی ترســیم‪ ،‬اگــر تهدیــد می خواهنــد بکننــد‪ ،‬بــه‬ ‫چیــز دیگــری مــا را تهدیــد کنند‪.‬ایــن چیــز خیلــی کوچکــی اســت و‬ ‫اگــر عملــی شــود‪ ،‬بنــده شــخصا خیلــی ممنــون می شــوم؛ چــون‬ ‫راحــت می شــوم‪» .‬‬ ‫رادیــو مســکو بــرای اعــام نخســت وزیــری بــازرگان برنامــه خــود‬ ‫را قطــع کــرد‪ .‬شــاپور بختیــار کــه اســتیصالش بــه حداکثــر رســیده‬ ‫عمــا دســت و پــا می زنــد بختیــار گفــت‪ « :‬هــر کــس اکثریــت‬ ‫داشــت‪ ،‬حکومــت می کنــد‪» .‬‬ ‫اسوشــیتد پــرس‪ « :‬بــا توجــه بــه اینکــه شــانس موفقیــت‬ ‫بختیــار روز بــه روز کمتــر می شــود‪ ،‬ســخنگوی وزارت خارجــه‬ ‫امریــکا بــه ابــراز حمایــت مالیــم از بختیــار بســنده کــرد‪» .‬‬ ‫تغییــر رویکــرد امریــکا و غــرب را میتــوان در اظهــارات و تصمیمات‬ ‫مقامــات رســمی و غیــر رســمی انــان مشــاهده نمود ‪.‬‬ ‫بنــا بــه نوشــته مجلــه تایــم‪ «:‬ســالیوان‪ ،‬ســفیر امریــکا در‬ ‫ایــران‪ ،‬از همــکاران خــود خواســته اســت کــه بــا مخالفــان رژیــم‬ ‫گفتگــو کــرده‪ ،‬سیاســت امریــکا را بــرای انــان تشــریح کنــد‪» .‬‬ ‫نکتــه فــوق العــاده مهــم و حیاتــی در تاریــخ انقــاب اســامی‪،‬‬ ‫درماندگــی و یــاس دســتگاههای اطالعاتــی و امنیتــی امریــکا‬ ‫از پیــش بینــی و تحلیــل دقیــق اوضــاع داخلــی ایــران اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان ســیا اعتــراف کــرد کــه در رابطــه بــا پیــش بینــی‬ ‫مســائل ایــران‪ ،‬ایــن ســازمان نــاکام بــوده اســت‪ .‬وی گفــت‪«:‬‬ ‫چیــزی کــه مــا پیــش بینــی نمی کردیــم‪ ،‬ایــن بــود کــه یــک مــرد‬ ‫هفتــاد و هشــت ســاله کــه مــدت چهــارده ســال در تبعیــد بــود‪،‬‬ ‫ایــن نیروهــا را بــه هــم پیونــد زنــد‪» .‬‬ ‫نکتــه جالــب اینکــه ‪ ،‬امریــکا و متحدانــش کــه از تحلیــل‬ ‫اوضــاع وامانــده انــد حــاال نــه بفکــر چگونگــی مهــار انقــاب‬ ‫اســامی کــه در پــی جلوگیــری از گســترش انقــاب‬ ‫اســامی بــه ســایر کشــورهای متحــد امریــکا هســتند ‪».‬‬ ‫کیســینجر گفت‪ « :‬بیم ان می رود که انقالب اســامی به ســایر‬ ‫کشــورها ســرایت کنــد و گنــاه ایــن حرکــت‪ ،‬متوجه هــدف توخالی‬ ‫حقوق بشــر اســت‪» .‬‬ ‫یکــی از نــکات قابــل توجــه در وقایــع ایــن روزهــا ‪ ،‬همســویی‬ ‫ولــو ظاهــری احــزاب سیاســی و جریانــات و نحلــه هــای فکــری‪،‬‬ ‫جنبش هــای اجتماعــی و تفکــرات مختلــف از حرکــت فراگیــر‬ ‫انقــاب اســامی ایــران اســت‪ .‬چــرا کــه هرکــه از ایــن قافلــه عقــب‬ ‫می مانــد عمــا حــذف شــده تلقــی مــی شــد ‪.‬‬ ‫حــزب تــوده از شــورای انقــاب اســامی اعــام پشــتیبانی کــرد‪.‬‬ ‫ســازمان چریک هــای فدایــی خلــق‪ ،‬در مخالفــت بــا شــورای‬ ‫انقــاب گفــت‪ :‬شــورای انقــاب بایــد توســط میلیون هــا‬ ‫اعتصــاب کننــده تشــکیل شــود‪ .‬گفتنــی اســت کــه ایــن گونــه‬ ‫ســازمان ها کــه تنهــا خــود را قیــام خلــق می داننــد‪ ،‬اعتمــاد‬ ‫و حمایــت میلیونــی مــردم از حضــرت امــام را ندیــده گرفتــه‬ ‫و بــه دنبــال جایگاهــی در اینــده نظــام بــرای خــود هســتند‪.‬‬ ‫در تظاهرت مردم اغاجاری‪ ،‬عده ای به شهادت رسیدند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!