روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 476 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 476

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 476

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 476

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬بهمن ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 02-‬فوریه ‪ /30 -2022/‬جمادی الثانیه ‪ -1443/‬شماره‪476‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪8 -‬‬ ‫چگونه کمپین «حق با مردم‬ ‫است» به نتیجه می رسد؟‬ ‫‪2‬‬ ‫کاهش قیمت ها‬ ‫با درج قیمت تمام شده‬ ‫‪2‬‬ ‫استفاده از ظرفیت‬ ‫خیرین برای اشتغال‬ ‫مددجویان کمپ های‬ ‫ترک اعتیاد‬ ‫‪4‬‬ ‫انهدام باند خانوادگی‬ ‫اجاره کارت های بانکی‬ ‫اموزش؛الزمه رونق صنایع دستی‬ ‫‪7‬‬ ‫شناسایی افراد خودشیفته‬ ‫در ‪ ۴‬مرحله‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫‪6‬‬ ‫هنرمنــدان حــوزه صنایــع دســتی در سراســر کشــور از جملــه گلســتان در ‪ ۲‬ســال اخیــر بــه دلیــل شــرایط کرونایــی و کــم شــدن فعالیــت بازارچه هــا و‬ ‫ل در میــزان تولیــد رشــته های مختلــف و همچنیــن نحــوه عرضــه محصوالت‪ ،‬گرفتار چالشــی به اســم «فروش»‬ ‫نمایشــگاه ها در مقایســه بــا ســال های قبـ ‬ ‫شــدند کــه نتیجــه ان ورود بیشــتر واســطه ها و افزایــش چنــد برابــری قیمــت محصــوالت تــا رســیدن ان بــه دســت خریــدار واقعــی اســت‪....‬‬ ‫تورم مسکن به یک پنجم رسید‬ ‫ســرویس ‪ -‬اقتصــادی‪ :‬اکنــون گــره کــور گرانــی‬ ‫بــازار مســکن دیگــر بــاز شــده و ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه قیمــت مســکن در زمســتان ســال‬ ‫گذشــته بــا رشــد ‪ ۹۹‬درصــدی مواجــه بــود‪ ،‬و امــا‬ ‫در زمســتان ســالجاری رشــد ســالیانه ‪ ۲۰‬درصــدی‬ ‫را تجربــه می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی بــازار کســب و کار‪،‬‬ ‫در زمســتان امســال و مقایســه ان با زمســتان ســال‬ ‫گذشــته جدیدتریــن وضعیــت معامــات مســکن‬ ‫حکایــت از ان دارد کــه نــرخ رشــد ســالیانه مســکن‬ ‫از حــدود ‪ ۹۹‬درصــد بــه ‪ ۲۰‬درصــد در زمســتان ‪۱۴۰۰‬‬ ‫رونــد کاهــش داشــته اســت کــه یکــی از دالیــل‬ ‫ان کاهــش انتظــارات ســود نامتعــارف از ســاخت‬ ‫مســکن و ثبــات در بــازار در پــی اغــاز ســاخت ‪۴‬‬ ‫میلیــون واحــد مســکونی وتــاش بــرای عرضــه‬ ‫مســکن بــه بــازار اســت‪.‬‬ ‫‪‎‬بــر اســاس تحلیــل داده هــای مربــوط بــه معامــات‬ ‫مســکن در مناطــق مختلــف اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫شــاهد هســتیم کــه ســرعت رشــد قیمــت مســکن‬ ‫در ســه مــاه اخیــر کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫نــرخ رشــد ماهیانــه قیمــت مســکن طــی ســه‬ ‫مــاه گذشــته در گــرگان بــه تدریــج ‪ ۱.5‬درصــد‪،‬‬ ‫‪ ۱.9‬درصــد و ‪ ۱.3‬درصــد بــوده و تــا پایــان دی مــاه‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫رشــد ســالیانه ان نیــز بــه نزدیــک بــه ‪ ۲۱‬درصــد‬ ‫رســیده اســت‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه در دی‬ ‫مــاه ســال گذشــته نــرخ افزایــش ســالیانه قیمــت‬ ‫‪ ۹۹‬درصــد و یکســال قبــل از ان یعنــی دی مــاه‬ ‫ســال ‪ ،۹۸‬حــدود ‪ ۴۵‬درصــد بــود‪.‬‬ ‫در مقایســه بــا مــاه گذشــته‪ ،‬دی مــاه امســال‬ ‫قیمــت ملــک ‪ ۱.۱‬درصــد رونــد افزایــش داشــته‬ ‫کــه از کشــیده شــدن ترمــز قیمت هــا در مقایســه‬ ‫بــا زمســتان های گــران ســالهای قبــل‪ ،‬در بخــش‬ ‫مســکن خبــر می دهــد‪.‬‬ ‫اگــر رشــد ســالیانه مســکن را تــا دی مــاه امســال بــا‬ ‫ســال گذشــته مقایســه کنیــم بــه رقــم‪ ۲۰‬درصــدی‬ ‫افزایــش می رســیم در حالــی کــه تــورم نقطــه بــه‬ ‫نقطــه در دی مــاه بــه ‪ ۳۵.۹‬درصــد و تــورم عمومــی‬ ‫ســالیانه بــه ‪ ۴۲‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫ایــن بــدان معناســت کــه رونــد رشــد قیمت هــا در بــازار‬ ‫مســکن تقریبــا نصــف نــرخ تورم عمومــی بوده اســت‪.‬‬ ‫خانــه طــی ســه ســال گذشــته رشــد قیمــت را در‬ ‫رکــود تجربــه می کــرد و رشــد قیمت هــا در برخــی‬ ‫ماه هــا بــه ‪ ۴‬درصــد هــم می رســید‪.‬‬ ‫کاهــش محســوس رشــد قیمــت مســکن‬ ‫درحالــی اســت کــه در دو مــاه اخیــر شــاهد تحــرک‬ ‫بــازار و افزایــش معامــات بوده ایــم و تمایــل‬ ‫بــرای خریــد و فــروش ملــک در پایتخــت و حتــی‬ ‫شــهرک هــای اطــراف بــاال رفتــه اســت‪ .‬در اســتانه‬ ‫ســال نــو تحــرک بــازار انتطــار افزایــش قیمت هــا‬ ‫را معمــوال بــه همــراه دارد کــه همــه ســاله و‬ ‫طبــق همیــن فرمــول در ماه هــای زمســتانی خانــه‬ ‫رشــد ‪ ۳‬درصــد در هــر مــاه را نیــز تجربــه می کنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال دی مــاه امســال تــورم مســکن‪۱.۱‬‬ ‫درصــد اعــام شــد‪.‬‬ ‫در هــر حــال میــزان معامــات مســکن طــی دو مــاه‬ ‫گذشــته از حدود ‪ ۵‬هزار فقره معامله در تابســتان به‬ ‫حــدود ‪ ۱۰‬هــزار فقــره در ماه هــای اخیــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫تعــداد معامــات در اذر مــاه نیــز ‪ 1957‬فقــره‬ ‫بــود و در دی مــاه امســال ایــن رقــم ‪ 1968‬فقــره‬ ‫قــرارداد خریــد و فــروش مســکن در گــرگان‬ ‫منعقــد شــده اســت‪.‬‬ ‫یــک عضــو هیــات مدیــره کانــون سراســری‬ ‫انبوه ســازان پیــش تــر در ایــن خصــوص گفتــه‬ ‫بــود تولیــد پایــدار بــا لغــو تحریــم و بازگشــت انبــوه‬ ‫ســازان و توســعه گــران بــه بــازار ســاخت و ســاز‪،‬‬ ‫شــکل می گیــرد‪ ،‬قیمت هــا تثبیــت خواهــد شــد‬ ‫و انتظــار مــی رود ســودهای غیرمتعــارف و بــاال‬ ‫هنــگام فــروش خانــه کاهــش پیــدا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ایــن فعــال حــوزه ســاختمان معتقــد اســت رفــع‬ ‫موانــع بین المللــی در تنظیــم بــازار مســکن‪،‬‬ ‫ثبــات قیمت هــا و تعــادل در بــازار عرضــه و‬ ‫تقاضــا تاثیــرات بســیار مهمــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه پایــداری در برنامــه‬ ‫تولیــد مســکن‪ ،‬تاثیــر مســتقیمی بر تعادل بخشــی‬ ‫عرضــه مســکن می گــذارد و پایــداری در تولیــد‬ ‫واحدهــای ســاختمانی‪ ،‬بــازار را از کمبــودی کــه‬ ‫اکنــون اســیر ان اســت نجــات می دهــد‪.‬‬ ‫دولــت ســیزدهم در نظــر دارد تــا ســهم ســنگین‬ ‫مســکن در ســبد خانــوار را کاهــش دهــد و برنامــه و‬ ‫هــدف خــود را هــم مشــارکت و ایفــای نقــش همــه‬ ‫دســتگاه ها و نهادهــای مربوطــه در اجرایــی شــدن‬ ‫پــروژه نهضــت ملــی مســکن قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫حداقــل یــک ســال و نیــم تــا ‪ ۲‬ســال پیش بینــی‬ ‫وزارت راه و شهرســازی بــرای تحویــل واحدهــای‬ ‫نهضــت ملــی مســکن اســت‪.‬‬ ‫تاکنــون در طــرح نهضــت ملــی مســکن ‪ ۶‬هــزار‬ ‫و ‪ ۲۴۳‬میلیــارد تومــان بنــا بــر اعــام مدیــر عامــل‬ ‫بانــک مســکن از محــل اورده متقاضیــان و ‪۹۴۸‬‬ ‫میلیــارد تومــان از محــل تســهیالت بــه حســاب‬ ‫ســازندگان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫را انال ن وا ید و دا ود ید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یادداشت ‪ -‬قلم جانباز دفاع مقدس محمد دیلم کتولی‬ ‫نقش روحانیون و علماء مبارز شهرستان‬ ‫علی ابادکتول در پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫شهرســتان علــی ابــاد کتــول بــه‬ ‫عنــوان بخشــی از طبرســتان بــزرگ‬ ‫مهــد اولیــن حکومــت شــیعی‬ ‫در جغرافیــای سیاســی ایــران‪،‬‬ ‫منطقــه ای شیعه نشــین و معتقــد‬ ‫بــه والیــت و امامــت مــوالی متقیان‬ ‫علــی ابــن ابیطالــب(ع) بوده اســت‪.‬‬ ‫حضــور چشــم گیــر علمــای‬ ‫شــیعه در ایــن شهرســتان‬ ‫باعــث رشــد و توســعه باورهــای‬ ‫ایــن مذهــب بــوده‪ ،‬چنانچــه‬ ‫بعــد از بازگشــت حضــرت ایــت‬ ‫اللــه العظمــی ســید مصطفــی‬ ‫میرکتولــی بــه منطقــه کتــول و‬ ‫عزاداری هــای اصیــل و تاریخــی‬ ‫ایــن روحانــی بــا فضیلــت مجالــس عزاداری هــا گســترش چشــمگیری یافــت‪ .‬مســاجد‪ ،‬تکایــا و‬ ‫حســینیه هــا در ایــن شهرســتان تبدیــل بــه کانــون عشــق بــه والیــت و امامــت‪ ،‬بــه ویــژه ارادت بــه‬ ‫ســاحت مقــدس حضــرت سیدالشــهدا(ع) و اصحــاب وفــادارش شــد‪ .‬ایــام محــرم و صفــر شهرســتان‬ ‫علــی ابــاد کتــول در ســال های دهــه پنجــاه بــه حماســه بــزرگ اجتماعــی مذهبــی تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫همیــن بســتر کافــی بــود تــا بــر فــراز منابــر عــاوه بــر ظلــم یزیــد بــن معاویــه‪ ،‬ســتم عمــر بــن ســعد‬ ‫و عبیداللــه بــن زیــاد امــوی‪ ،‬ظلــم‪ ،‬ســتم و اســتبداد نویــن کــه توســط عنصــر دســت نشــانده اجانــب‬ ‫یعنــی محمــد رضــا پهلــوی و خانــدان منحــوس پهلــوی نیــز تقبیــح شــود‪.‬‬ ‫حــوزه هــای علمیــه در اســتانه مــاه هــای محــرم و صفــر ســال ‪ 56‬و‪ 57‬کــه همزمــان بــا شــکل گیــری‬ ‫انقــاب اســامی بــود‪ ،‬بــا اعــزام مبلغیــن خــوش بیــان و انقالبــی بــه تبییــن ارزش هــای اســام و‬ ‫بازگشــت بــه ان هــا اقــدام کردنــد‪.‬‬ ‫خون سیدالشهدا (ع) در مسجد صاحب الزمان بازار‪ ،‬مسجد امیرالمومنین (ع) محله جنگلده‪ ،‬مسجد‬ ‫علــی بــن ابیطالــب محلــه علــی ابادکتــول و همــه ی حســینیه هــا جان جوانــان انقالبی را احیا کــرده بود‪.‬‬ ‫در همــه ایــن مســاجد صحبــت از امامــی بــود کــه فرمــوده بود‪«:‬ایــن محــرم و صفــر اســت کــه اســام‬ ‫را زنــده نگــه داشــته و هرچــه داریــم از ایــن عزاداری هاســت‪».‬‬ ‫علمــای انقالبــی در ســخنرانی هــای خــود از ظلــم‪ ،‬فحشــا‪ ،‬فســاد‪ ،‬تباهــی و وابســتگی دربــار پهلــوی‬ ‫بــه بیگانــگان و همچنیــن بیانــات راه گشــا و اتیشــین حضــرت ایــت اللــه العظمــی امــام خمینــی (ره)‬ ‫رهبــر مجاهــد و در تبعیــد انقــاب اســامی‪ ،‬بــه مــردم بــه ویــژه جوانــان گفتنــد‪.‬‬ ‫دیگــر نوحــه و مرثیــه هــای مداحــان و شــعر شــاعران‪ ،‬رنــگ انقــاب بــه خــودت گرفتــه بــود و‬ ‫جوانــان پرشــور انقــاب در هیئــت هــای مذهبــی عــاوه بــر یــا حســین (ع) و یــا ابوالفضــل (ع) فریــاد‬ ‫می زدند‪:‬زیــر بــار ســتم زندگــی نمــی کنیــم‪ /‬جــان در راه ازادگــی فــدا مــی کنیــم»‬ ‫«نهضــت مــن حســینی اســت‪ /‬رهبــر مــن خمینــی اســت»«می گویــم هــر زمــان تــا باشــد مــرا جــان‪/‬‬ ‫مــرگ برشــاه مــرگ برشــاه»‬ ‫و بدیــن ســان مادرانــی کــه فرزنــدان خــود را بــا عشــق بــه امــام حســین (ع) و شــهدای کربــا‬ ‫پــرورش داده بودنــد‪ ،‬نســلی را افریدنــد کــه در خیابــان هــای ایــن «قــم کوچــک» ضمــن روانــه ســازی‬ ‫هیئت هــا و کاروان هــای مذهبــی‪ ،‬تنفــر و انزجــار خــود را از نظــام شاهنشــاهی نظامــی کــه مبتنــی‬ ‫بــر ظلــم‪ ،‬بــاز کــردن دســت بیگانــگان‪ ،‬همدســتی بــا رژیــم اشــغالگر صهیونیســت‪ ،‬رواج فرقــه ظالــم‬ ‫بهایئــت و سرشــار از بــی دینــی‪ ،‬الابالــی گــری‪ ،‬فســاد و تباهــی اعــام مــی کردنــد‪.‬‬ ‫هیئتــی کــه از ســمت مســجد محلــه علــی ابــاد کتــول بــه ســمت مســجد جنگلــده و از مســاجد دیگــر‬ ‫بــه ســوی محلــه دیگــر در حــال حرکــت بــود‪ .‬گاهــی در میانــه راه بــا عناصــر ســاواکی و نیروهــای‬ ‫ژاندارمــری برخوردایــی نیــز داشــتند و ایــن بــود کــه یکــی از بســتر هــای شــکل گیــری انقــاب اســامی‬ ‫تکویــن یافــت‪ ،‬تــا در ســال هــای بعــد بــه تظاهــرات سراســری در خیابــان کشــیده شــد‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت کــه مطالبــی کــه عنــوان مــی شــود تنهــا اشــاره ای گــذرا بــه تحــوالت انقالبــی‬ ‫در شهرســتان علــی ابــاد کتــول اســت و بــرای بررســی عمیــق تــر و ریشــه یابــی ان هــا نیــاز بــه‬ ‫بررسـی های بیشــتر در حــوزه علــوم انســانی بــه ویــژه جامعــه شناســی‍‍‍تاریــخ مــی باشــد کــه شایســته‬ ‫اســت‪ ،‬علمــای منطقــه و فرهیختــگان دانشــگاهی در قالــب بررســی هــای حــوزوی و تحقیقــات‬ ‫دانشــگاهی اســناد و مــدارک ان را مــورد مداقــه در قالــب روش تحقیــق علمــی اقــدام کننــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬بهمن‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز ســه شــنبه ‪ 12‬بهمــن هــر مثقــال طــا ‪ 52,780,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 12,192,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 120,010,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 121,510,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 67,650,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,800,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪476‬‬ ‫افتتاح ‪ ۱۲۶‬پروژه‬ ‫گاز رسانی در گلستان‬ ‫بــه گــزارش خبرنگاربــازار کســب وکار‪ ،‬علــی طالبــی‬ ‫در جمــع خبرنــگاران گفــت‪ :‬ایــران بــا وجــود اینکــه‬ ‫دومیــن کشــور تولیــد کننــده گاز محســوب می شــود‬ ‫امــا بــا توجــه بــه مصــرف بــاالی ایــن انــرژی در ســطح‬ ‫کشــور مــا کــه مقــام چهــارم مصــرف را در جهــان‬ ‫داریــم در صــادرات گاز بهــره زیــادی نبرده ایــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در شــرایط فعلــی بیــش از ‪ ۸۰۰‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب مصــرف گاز را در کشــور داریــم و در‬ ‫اســتان گلســتان ‪ ۱۲‬میلیــون مترمکعــب در ‪۲۴‬‬ ‫ســاعت گاز مصــرف شــده اســت‪.‬‬ ‫طالبــی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد رفتــار مصــرف انــرژی‬ ‫را تغییــر دهیــم‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســرانه مصــرف‬ ‫انــرژی در صنعــت و مشــترکین خانگــی بســیار‬ ‫ناهنجــار اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز گلســتان بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫تمــام تــوان خــود را بــه کار بســته ایم تــا بتوانیــم‬ ‫همــه مــردم از نعمــت گاز بهــره منــد ســازیم‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بــا قــرار گرفتــن در اســتانه دهــه فجــر‬ ‫افتتــاح ‪ ۱۲۶‬پــروژه گاز رســانی شــامل گاز رســانی بــه‬ ‫‪ ۱۵‬روســتا‪ ۱۰۴ ،‬پــروژه صنعتــی و پنــج پــروژه عمرانــی‬ ‫را در دســتور کار قــرار داده ایــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه همچنیــن دو پــروژه گاز رســانی‬ ‫نیــز در دو روســتا در ایــن ایــام کلنــگ زنــی خواهــد‬ ‫شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا احتســاب پروژه هــای قابــل افتتــاح‬ ‫تعــداد ‪ ۹۲۱‬روســتاو همچنیــن کل شــهرهای اســتان‬ ‫(‪ 35‬شــهر)‪3338‬صنعت و ‪ ۶۵‬جایــگاه ســی ان‬ ‫جــی از نعمــت گاز بهــره منــد می شــوند‪.‬‬ ‫چشم مردم به دولت مردمی‬ ‫پــس از بیانــات رهبــری در شــبکه های رســانه ای جــو‬ ‫اجتماعــی هــم بــه جنبــش و جــوش درامــد و مــردم کــه‬ ‫عملگرایــی و مردمــی بــودن رییس جمهــور را از نزدیــک و در‬ ‫همیــن ســفرهای اســتانی حداقــل مشــاهده کــرده بودنــد‪،‬‬ ‫ایــن مطالبــه چندیــن ســاله را بــه ســمت دولــت اوردنــد تــا‬ ‫بلکــه ایــن ورق نابه حــق را برگردانــد‪ .‬در توییتــر هــم ایــن‬ ‫کمپیــن تبدیــل بــه یــک ژانــر شــد و بازخوردهــای بســیاری را‬ ‫بــه ســمت خــود قــرار داد دربــاره ایــن موضــوع یکــی از کاربــران‬ ‫نوشــت «اقــای رئیســی! الان دیگــه وقتشــه بــا گلــه رهبــر‬ ‫انقــاب از اوضــاع صنعــت خــودرو‪ ،‬خــودت فرمــون را بــه‬ ‫دســت بگیــری!»‪.‬‬ ‫فریبامسکنی‬ ‫چگونه کمپین‬ ‫«حق با مردم است»‬ ‫به نتیجه می رسد؟‬ ‫رئیس سازمان صمت گلستان خبر داد ‪:‬‬ ‫کاهش قیمت ها با درج‬ ‫قیمت تمام شده‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان‬ ‫گلســتان گفــت ‪ :‬درج قیمــت تمــام شــده بــر روی‬ ‫کاالهــا ‪ ،‬کاهــش قیمــت هــا را بــه همــراه دارد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان صنعــت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اســتان گلســتان ‪ ،‬حســین طلوعیان گفت‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر برخــی از واحدهــای تولیــدی اقــدام‬ ‫بــه درج قیمــت غیرواقعــی بــر روی کاالهــا نمــوده و‬ ‫بــا ارائــه تخفیفــات غیــر متعــارف بــه عوامــل توزیــع و‬ ‫عرضــه کننــده کاال و تحقــق خواســته هــای انهــا بــرای‬ ‫کســب ســود بیشــتر در راســتای کســب ســهم بیشــتر‬ ‫از بــازار فــروش موجبــات برهــم زدن تعــادل بــازار‪،‬‬ ‫ایجــاد شــرایط رقابــت ناســالم و اجحــاف در حــق‬ ‫مصــرف کننــدگان و تولیــد کننــدگان صحیــح العمــل‬ ‫را فراهــم مــی نماینــد ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬مبنــای محاســبه مالیــات واحــد تولیــدی‪،‬‬ ‫قیمــت کاال درب کارخانــه اســت‪ .‬اگــر تولیدکننــده بــه‬ ‫هــر دلیلــی قیمــت محصــول نهایــی خــود را افزایــش‬ ‫دهد‪ ،‬ملزم است که براساس همان عدد‪ ،‬پرداخت‬ ‫مالیــات داشــته باشــد‪ .‬از ایــن رو تولیدکننــدگان‬ ‫بــرای ایــن کــه مالیــات بیشــتری پرداخــت نکننــد از‬ ‫درج قیمــت غیرواقعــی امتنــاع می کننــد بنابرایــن‬ ‫قیمــت نهایــی‪ ،‬قیمــت واقعــی کاال خواهــد بــود‪.‬‬ ‫طلوعیــان اضافــه نمــود ‪ :‬در ضمــن طبــق‬ ‫دســتورالعمل هرگونــه تخفیــف بیــش از ‪ ۳‬درصــد‬ ‫تولیــد کننــده بــه فروشــنده هــا‪ ،‬بایــد از قیمــت تولیــد‬ ‫کســر و روی کاال درج شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ‪ ،‬بــا درج قیمــت تولیــد کننــده واقعــی‬ ‫حاشیه سودهای غیر متعارف حذف گردیده و بالتبع‬ ‫منجــر بــه کاهــش قیمــت مصــرف کننــده مــی گــردد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن افــزود ‪ :‬از ان جایــی کــه کاالهــا در‬ ‫شــهرهای مختلــف تولیــد می شــود ‪ ،‬یــک کارخانــه‬ ‫بــه شــهر عرضــه کننــده نزدیــک و بــه شــهر دیگــر‬ ‫بســیار دورتــر اســت ‪ ،‬تاکنــون تولیدکننــده بایــد بــا‬ ‫یــک قیمــت واحــد ‪ ،‬کاالی خــود را در شــهرهای‬ ‫مختلــف عرضــه مــی کــرد ‪ ،‬بنابرایــن تولیدکننــده از‬ ‫ان جــا کــه نمی دانــد محصــول تولیــدی اش در کــدام‬ ‫شــهر توزیــع می شــود ‪ ،‬ناچــار اســت طوالنی تریــن‬ ‫مســیر و بیشــترین هزینــه را در نظــر بگیــرد تــا کاال‬ ‫بــه دســت مصــرف کننــده برســد‪.‬‬ ‫در حقیقــت مصــرف کننــده مجبــور بــود بیشــترین‬ ‫هزینــه حمــل را در همــه شــهرها پرداخــت کنــد حــال‬ ‫اگر ما قیمت تولیدکننده (قیمت کاال درب کارخانه)‬ ‫را مبنــا قــرار دهیــم در ایــن صــورت کاالیــی کــه در‬ ‫یــک شــهر فروختــه می شــود بــا درصــدی مشــخص‬ ‫افزایــش پیــدا می کنــد و در شــهرهای دورتــر بــا‬ ‫قیمــت باالتــر عرضــه می شــود‪ .‬بــه ایــن شــکل کشــف‬ ‫قیمــت اســان تر اســت و دیگــر تولیدکننــده مجبــور‬ ‫نیســت بــر قیمــت نهایــی کاالی خــود بیفزایــد‪ .‬بدیــن‬ ‫جهــت اگــر قیمــت تولیدکننــده بــه جــای مصــرف‬ ‫کننــده روی کاال درج شــود‪ ،‬قیمــت کاالهــا شــفاف تر‬ ‫می شــود و خریــداران هــم اطمینــان پیــدا می کننــد‬ ‫کــه کاال را بــا قیمــت واقعــی می خرنــد‪.‬‬ ‫ســرویس اجتماعی‪-‬حــاال شــخص اقــا‪ ،‬نفــر اصلــی کمپیــن‬ ‫‪#‬حق_با_مردم_اســت‪ ،‬کــه روز گذشــته تمــام قــد بــا اظهــارات‬ ‫صریــح خــود دربــاره فشـل بودن صنعــت خــودرو کنارمــردم قرار‬ ‫گرفتنــد و حجــت را تمــام کردنــد و گفتنــد «کیفیــت خــودرو بــا‬ ‫وجــود همــه حمایت هــا از صنعــت خــودرو‪ ،‬خــوب نیســت؛ و‬ ‫حــق بــا مــردم اســت کــه ناراضی انــد‪».‬‬ ‫موضــوع گالیه منــدی از بی کیفیتــی خــودروی داخلــی‬ ‫موضوعــی اســت قدیمــی امــا انچــه کــه موجب داغ شــدن این‬ ‫موضــوع شــده و نهایتــا ً انــرا بــه حســینیه امــام خمینــی (ره)‬ ‫کشــاند ‪ ،‬تصــادف زنجیــره ای ‪ ۵۰‬خــودرو در بهبهــان بــا امــار ‪۴‬‬ ‫کشــته و ‪ ۲۷‬مصــدوم و جنجــال اِیربگ هــای بــاز نشــده و مــوج‬ ‫اعتراضــات عجیــب و زیــاد مــردم بــود‪ .‬اش وضعیــت اسـف بار‬ ‫خــودرو از قیمــت تــا امنیــت نداشــته اش انچنــان شــور بــود کــه‬ ‫ رییــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی نیــروی انتظامــی هــم بــا‬ ‫کنــار گذاشــتن دیســپلین موضع گیــری خودروهــای داخلــی را‬ ‫تشــبیه بــه «ارابــه مــرگ» کــرده اســت‪.‬‬ ‫چیــزی شــبیه شــوخی بــود امــا واقعــا ً در حادثــه بهبهــان ا ِیربــگ‬ ‫هیــچ خودرویــی بــاز نشــد؛ هیــچ خودرویــی!‬ ‫جــو نارضایتــی عمومــی باعــث انتقادات تند مقــام معظم رهبری‬ ‫بــه خودروســازان و تولیدکننــدگان داخلــی شــد کــه از اعتمــاد‬ ‫و حمایت هــای حکومتــی حســابی سوءاســتفاده نموده انــد‪.‬‬ ‫ایــن گالیــه را رهبــری این طــور گفتنــد که«حمایت هــای عملــی‬ ‫و تبلیغاتــی از تولیــد داخلــی بایــد منجــر بــه ارتقــای کیفیــت‬ ‫محصــوالت و همچنیــن ارتقــای فنــاوری شــود امــا متاســفانه در‬ ‫برخــی صنایــع به ویــژه در صنعــت خــودرو بــه موضــوع کیفیــت‬ ‫افتتاح یا کلنگ زنی ‪ ۸‬هزار‬ ‫طرح عمرانی در دهه فجر‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت ‪ :‬در ایــام اللــه دهــه مبــارک فجــر هشــت‬ ‫هــزار و ‪ ۹۴‬طــرح عمرانــی و اقتصــادی بــا ‪ ۶۷‬هزار و ‪ ۵۰۴‬میلیارد ریال‬ ‫اعتبــار در ایــن اســتان افتتــاح یــا کلنــگ زنــی مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علــی محمــد زنگانــه در نشســت خبــری‬ ‫بــه مناســبت فرارســیدن دهــه مبــارک مبــارک فجــر در ســالن جلســات‬ ‫اســتانداری افــزود ‪ ۶ :‬هــزار و ‪ ۷۴۹‬طــرح از مجمــوع ایــن شــمار طرح هــا با‬ ‫‪ ۲۳‬هــزار و ‪ ۱۲۶‬میلیــارد ریــال مربــوط بــه بخــش اقتصــادی و بقیــه بــا ‪۴۴‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۷۸‬میلیــارد ریــال در حــوزه عمرانــی بــه بهــره بــرداری مــی رســد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬دهــه فجــر فرصتــی بــرای مــرور دســتاوردهای‬ ‫انقــاب اســامی بــا راهبــری و هدایــت بنیانگــذار کبیــر انقــاب‬ ‫اســامی و جانفشــانی شــهیدان و از خودگذشــتگی ایثارگــران اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان تصریــح کــرد ‪ :‬دشــمنان جنــگ تحمیلــی هشــت‬ ‫ســاله‪ ،‬جنــگ اقتصــادی و تحریــم ظالمانــه را بــه ملــت مــا تحمیــل‬ ‫کردنــد ولــی مــردم هوشــیارانه بــه ایــن توطئــه هــا توجــه نکــرده انــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬بــا وجــود توطئــه هــای دشــمنان‪ ،‬خدمــات انقــاب‬ ‫اســامی در حــوزه هــای مختلــف در کشــور بســیار ارزشــمند اســت و‬ ‫در اســتان گلســتان هــم شــاهد ان هســتیم‪.‬‬ ‫به ترک فعل نهادها پرداخته می شود‬ ‫توجــه نمی شــود و مــردم نیــز به حــق بــه انهــا اعتــراض دارنــد‪».‬‬ ‫چشم مردم به دولت مردمی‬ ‫پــس از بیانــات رهبــری در شــبکه های رســانه ای جــو اجتماعــی‬ ‫هــم بــه جنبــش و جــوش درامــد و مــردم کــه عملگرایــی و مردمــی‬ ‫بــودن رییس جمهــور را از نزدیــک و در همیــن ســفرهای اســتانی‬ ‫حداقــل مشــاهده کــرده بودنــد‪ ،‬ایــن مطالبــه چندیــن ســاله را بــه‬ ‫ســمت دولــت اوردنــد تــا بلکــه ایــن ورق نابه حــق را برگردانــد‪ .‬در‬ ‫توییتــر هــم ایــن کمپیــن تبدیــل بــه یــک ژانــر شــد و بازخوردهــای‬ ‫بســیاری را بــه ســمت خــود قــرار داد دربــاره ایــن موضــوع یکــی‬ ‫از کاربــران نوشــت «اقــای رئیســی! الان دیگــه وقتشــه بــا گلــه‬ ‫رهبــر انقــاب از اوضــاع صنعــت خــودرو‪ ،‬خــودت فرمــون را بــه‬ ‫دســت بگیــری!»‪.‬‬ ‫ایــن یعنــی امیــد مــردم بــه اصــاح‪ .‬زمانــی کــه حجــم نامه هــای‬ ‫مردمــی ‪ ۱۶‬برابــر شــده‪ ،‬یعنــی جوانــه زدن بــذر امیــد در دل هــای‬ ‫انهــا‪ ،‬امــا ایــن موضــوع تنهــا بــا کار دولــت انجــام شــدنی نیســت‬ ‫و یــک اقــدام حاکمیتــی مهــم اســت کــه نیــاز بــه ورود مجلــس‬ ‫هــم دارد‪.‬‬ ‫البتــه طــرح ســاماندهی تنظیــم بــازار خــودرو‪،‬را مجلــس را‬ ‫تصویــب کــرده بــود کــه وضعیــت شــاید کمــی بهتــر شــود امــا‬ ‫فعــا ً وارد کش وقــوس بســیار بیــن مجلــس و شــورای نگهبــان‬ ‫شــده اســت‪ .‬بــرای خودروهایــی غیرلوکــس کمیســیون صنایــع‬ ‫کــه طــراح اصلــی ازادســازی واردات بــود ایــن طــرح را بــا هــدف‬ ‫تنظیــم بــازار خــودرو پیگیــری کــرد و فعــا ً ایــن طــرح بــه مجمــع‬ ‫تشــخیص ارجــاع داده شــده تــا در ایــن زمینــه اختــاف مجلــس و‬ ‫شــورا حــل و فصــل شــود؛ هــر چنــد مجلــس بــر نظــر قبلــی خــود‬ ‫ســفت و ســخت اصــرار دارد‪.‬‬ ‫در هــر صــورت انتقــاد رهبــری در کنــار اعتراضــات گســترده‬ ‫مــردم بــه وضعیــت خــودرو‪ ،‬موضوعــی اســت کــه بایــد مجلــس‬ ‫بــرای یک بــار هــم شــده بعــد از اســاف خــود از خودروســازان‬ ‫ـص واقعــی!» کنــد‪ ،‬نــه یــک تحقیــق و تفحــص‬ ‫«تحقیــق و تفحـ ِ‬ ‫صــوری‪ .‬هــر چنــد چشــم انداز خوبــی بررســی ســابقه ایــن‬ ‫موضــوع بــه مــا نمی دهــد‪.‬‬ ‫چشم انداز چهار تحقیق و تفحص از مجلس‬ ‫در چهــار دهــه گذشــته بــه مــا یــک بررســی اجمالــی نشــان‬ ‫می دهــد کــدام طیــف از مســئوالن بــا کــدام گرایــش سیاســی بــر‬ ‫ایــن صنعــت حکمفرمــا بودنــد کــه اکنــون پــس از گذشــت حــدود‬ ‫‪ ۴۰‬ســال نــه حاکمیــت راضــی اســت و نــه مــردم!‬ ‫البتــه در ارتبــاط بــا یــک موضــوع توافــق قطعــی اســت؛ ان هــم‬ ‫تحریم هــا و التهابــات ارزی کــه از ســال‪ ۹۷‬مشــکالت بســیاری‬ ‫بــرای خودروســازان ایجــاد کــرده‪ ،‬امــا بــا ایــن وجــود نمی تــوان‬ ‫ایــن بحــث را نادیــده گرفــت کــه مدیریــت غیــر اصولــی و عــدم‬ ‫شــفافیت در تصمیم گیری هــا توســط خودروســازان شــرایط را‬ ‫بســیار بدتــر کــرد‪.‬‬ ‫مجلــس از ســال ‪ ۱۳۸۱‬وارد داالن تحقیــق و تفحــص از‬ ‫خودروســازی شــده کــه تاکنــون متاســفانه نتیجــه ان «تقریبــا ً‬ ‫هیــچ» بــوده اســت‪ .‬از ایــن صنعــت پــر حاشــیه اولیــن طــرح‬ ‫تحقیــق و تفحــص در بهمــن ‪ ۱۳۸۰‬اســتارت خــورد امــا چــون‬ ‫دو ســال تهیــه ایــن گــزارش ‪ ۴۰۰‬صفحــه ای طــول کشــید‪ ،‬در‬ ‫اواخــر بهــار ‪ ۱۳۸۳‬باالخــره در مجلــس قرائــت شــد و رویکــرد‬ ‫ان هــم مشــخصا ً قیمــت روز خــودرو‪ ،‬وضعیــت برنامه ریــزی‪،‬‬ ‫سیاســتگذاری‪ ،‬قراردادهــا و تحقیقاتــی بــرای توســعه و ارتقــای‬ ‫کیفــی خــودرو بــود‪.‬‬ ‫ن مــاه ‪ ۱۳۸۳‬دومیــن طــرح تحقیــق و تفحــص از صنایــع‬ ‫بهمــ ‬ ‫خودروســازی هــم بــه تصویــب مجلــس رســید و در ان دوره‬ ‫هــم هیــات تفحــص‪ ،‬محــور تحقیقــات خــود را بــر روی کیفیــت‬ ‫محصــوالت و خدمــات پــس از فــروش‪ ،‬قراردادهــای داخلــی و‬ ‫خارجــی‪ ،‬قیمــت تمــام شــده و موضوعــات اینچنینــی گذاشــت‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع نیــز بــه جایــی نرســید تــا اینکــه اوایــل اســفند ‪۱۳۹۱‬‬ ‫ســومین گــزارش تحقیــق و تفحــص از خودروســازی مجــددا مــورد‬ ‫تصویــب مجلــس قــرار گرفــت امــا در اختیــار رســانه ها و افــکار‬ ‫عمومــی تنهــا چنــد صفحــه از خالصــه ان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫البتــه گــزارش ســوم نســبت بــه دیگــر گزارشــات کمی تیزتــر بود و‬ ‫تصریــح می کــرد کــه از مســیر ایفــای وظایــف اصلــی خــود (تولیــد‬ ‫خــودرو) دو شــرکت بــزرگ خودروســازی ایران خــودرو و ســایپا‬ ‫خــارج شــده و و بــار اصلــی را بــر دوش مصرف کننــده نهایــی بــا‬ ‫ایجــاد انبوهــی از شــرکت های اقمــاری فاقــد کارامــدی الزم بــه‬ ‫افزایــش قیمــت محصــوالت روی اورده گذاشــته اند‪.‬‬ ‫امــا بــه تقاضــای برخــی نماینــدگان مجلــس‪ ،‬شــهریور ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬طــرح تحقیــق و تفحــص چهــارم کلیــد خــورد؛ اقدامــی کــه‬ ‫از اغــاز ان بــا مخالفت هایــی روبـه رو شــد‪ .‬تــا جایــی کــه در بهــار‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬یکــی از اعضــای کمیســیون صنایــع و معــادن گفتــه بــود‬ ‫ل حاضــر‬ ‫«موضــوع تحقیــق و تفحــص از خودروســازی در حــا ‬ ‫درحــال اجراســت امــا برخی هــا بــا موانــع ســازی باعــث شــده اند‬ ‫تــا مجلــس نتوانــد وظیفــه خــود را انجــام دهــد‪».‬‬ ‫متــن کامــل گــزارش تحقیــق و تفحــص باالخــره در اخریــن‬ ‫روزهــای اردیبهشــت ‪ ۱۳۹۹‬از عملکــرد ســایپا و ایران خــودرو‬ ‫در مجلــس قرائــت شــد امــا سرنوشــت ان طــرح هــم ختــم بــه‬ ‫قبلی هــا شــد و حــاال در بهمــن ‪ ۱۴۰۰‬در نقطـه ای قــرار داریــم کــه‬ ‫هیچ کــس دل خوشــی از خودروســازی داخلــی نــدارد‪.‬‬ ‫قوه قضائیه کار را تمام می کند؟‬ ‫دربــاره الینحــل مانــدن مشــکالت مربــوط بــه خودروســازی‬ ‫هرچنــد مجلس ـی ها کــه بارهــا بــه ان ورود داشــته اند معتقدنــد‬ ‫ایــن موضــوع ربطــی بــه دوره هــای بعــدی نــدارد‪ .‬ایــن یعنــی‬ ‫عملکــرد نماینــده در هــر دوره مقطعــی بــوده و زمانــی هــم کــه‬ ‫وارد دل ماجــرا می شــویم‪ ،‬همیــن نــگاه موقــت دلیــل بی نتیجــه‬ ‫مانــدن طــرح تحقیــق و تفحــص از خودروســازان اســت‪ .‬یعنــی‬ ‫نماینــدگان صرفــا ً گزارش هــای تهیه شــده را بــه قــوه قضائیــه‬ ‫ارســال می کننــد و در مراحــل بعــدی ایــن دســتگاه قضایــی اســت‬ ‫کــه بایــد ان را پیگیــری و عملیاتــی کنــد‪.‬‬ ‫در هــر صــورت بــا بررســی ایــن نقشــه راه متوجــه می شــویم‬ ‫به طــور مســتقیم هــر ســه قــوه درگیــر ایــن معضــل الینحــل‬ ‫هســتند؛ ایــن پــازل خــراب و ناقــص را دولــت به عنــوان مجــری‬ ‫اصلــی حکمرانــی‪ ،‬مجلــس بــرای یــک تحقیــق و تفحــص عملیاتی‬ ‫و قــوه قضائیــه به عنــوان تمام کننــده کار بــرای برخــورد بــا تخلفــات‬ ‫محــرز شــده می تواننــد تکمیــل کننــد تــا ایــن بــازی نــا تمــام یکبــار‬ ‫بــرای همیشــه ایــن تمــام شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان اظهارداشــت‪ :‬ارتبــاط تنگاتنــگ بیــن اســتانداری و‬ ‫دادگســتری بــه وجــود امــده تــا بــه موضــوع تــرک فعــل و تــرک وظیفه‬ ‫دســتگاه هــا در ارائــه خدمــات در اســتان بیشــتر ورود شــود‪ ،‬پیگیــری‬ ‫ایــن موضــوع در راســتای تحقــق عدالــت بیــش از گذشــته و ممانعت‬ ‫از دســت درازی بــه انفعــال و منابــع ملــی در اســتان اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه تاکیــد کــرد ‪ :‬بعــداز ‪ ۴۳‬ســال باید به ســمت ایــن موضوع مهم‬ ‫کــه اقــدام ارزشــمند قــوه قضاییــه در زمــان ریاســت ایــت اللــه رئیســی‬ ‫بــر ایــن قــوه بــود‪ ،‬رفــت کــه بــرای جامعــه نویــد بخــش خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مقام عالی دولت در اســتان گلســتان تصریح کرد‪ :‬شــکوفایی اقتصاد‬ ‫گلســتان در بخــش کشــاورزی در تولیــد ‪ ۱۵‬نــوع محصــول راهبــردی‬ ‫در کشــور ‪ ،‬دســتیابی تولیــد از ‪ ۱.۵‬میلیــون تــن در ســال ‪ ۵۷‬بــه ‪۵.۵‬‬ ‫میلیــون تــن محصــول کشــاورزی در اســتان‪ ،‬تولیــد ‪ ۱۸‬برابــری تولیــد‬ ‫مــرغ‪ ،‬چهــار برابــری تولیــد کلــزا و گنــدم‪ ،‬افزایــش ســرمایه گــذاری ‪۸۵۰‬‬ ‫درصــدی در حــوزه مکانیزاســیون ‪ ،‬ایجــاد ســامانه ابیــاری نویــن در ‪۸۰‬‬ ‫هــزار هکتــار‪ ،‬ایجــاد ‪ ۱۱۰‬هــزار هکتــار زهکشــی اراضــی‪ ،‬تولیــد ‪ ۲۲‬هــزار‬ ‫تنــی ابزیــان و رشــد ‪ ۵.۵‬برابــری نســبت بــه ســال ‪ ۵۷‬برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫لزوم مطالبه رسانه ها برای تحقق اعتبار خلیج گرگان‬ ‫اســتاندار گلســتان همچنیــن از رســانه هــای اســتان خواســت بــرای‬ ‫نجــات خلیــج گــرگان‪ ،‬اختصــاص اعتبــار یکهــزار میلیــارد ریالــی تعهــد‬ ‫مدیریــت بحــران کشــور را مطالبــه تــا هرچــه ســریعتر اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬مدیریــت بحــران کشــور قــرار بــود در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــرای‬ ‫نجــات خلیــج گــرگان ایــن مقــدار مبلــغ اختصــاص دهــد ولــی‬ ‫متوقــف شــده اســت‪.‬‬ ‫افزایش رشد صنعت‬ ‫اســتاندار گلســتان اضافــه کــرد ‪ :‬ایــن اســتان در ســال ‪ ۵۷‬فاقــد‬ ‫شــهرک و نواحــی صنعتــی بــود ولــی در زمــان حاضــر ‪ ۲۳‬شــهرک‪،‬‬ ‫ناحیــه و منطقــه ویــژه اتــرک بــا ‪ ۲‬هــزار هکتــار اســت‪ ،‬اکنــون ‪۸۲۴‬‬ ‫طــرح و تولیــدی در اســتان فعــال شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــه گســترش معــادن در اســتان اشــاره و اضافــه کــرد‪ :‬در ســال‬ ‫‪ ۹ ،۵۷‬فقــره معــدن فعــال بــود کــه ایــن رقــم امــروز بــه ‪ ۶۲‬معــدن‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه در خصــوص حــوزه زیرســاختی گردشــگری اســتان تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬از هشــت هتــل و مهمانپذیــر موجــود در گذشــته هــم اکنــون به‬ ‫‪ ۴۲‬هتــل و مهمــان پذیــر بــا ســه هــزار و ‪ ۶۰۰‬تخــت افزایــش یافته که‬ ‫رشــد ‪ ۸.۵‬برابــری داشــته اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان با اشــاره به نقش تعاونی در توســعه اســتان گفت‪:‬‬ ‫در زمــان انتــزاع ایــن اســتان از مازنــدران ‪ ۸۷۴‬تعاونــی وجــود داشــت کــه‬ ‫امــروز ایــن تعــداد بــه ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۸۶۷‬تعاونــی افزایــش یافته اســت‪.‬‬ ‫لزوم توجه به صادرات‬ ‫اســتاندار گلســتان اضافه کرد ‪ :‬گلســتان اســتانی مرزی بوده و موضوع‬ ‫صــادرات از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت کــه باید برای ســرمایه گذاری‬ ‫در ایــن حــوزه بیشــتر ورود شــود‪ ،‬صــادرات اســتان در ‪ ۹‬مــاه نخســت‬ ‫امســال ‪ ۳۷۴‬هــزار تــن بــه ارزش ‪ ۱۴۰‬میلیــون دالر بــوده و رشــد صــادرات‬ ‫اســتان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل معنــی دار اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬ایــن ایســتگاه راه اهــن ظرفیــت بــار یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هــزار تــن را دارد کــه تاکنــون حمــل بیــن المللــی در‬ ‫ایــن ایســتگاه بیــش از یــک میلیــون تــن صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫شــبکه ریلــی سراســری راه اهــن اینچــه بــرون بــه ترکمنســتان و‬ ‫اســیای میانــه اذر ‪ ۹۳‬متصــل شــده اســت‪ .‬ایســتگاه راه اهــن اینچــه‬ ‫بــرون بیــش از ‪ ۲۵۰۰‬فرصــت شــغلی فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل اســتان گلســتان گفــت‪ :‬ایــن پروژه هــا شــامل ‪ 40‬پــروژه افتتاحــی و ‪ 15‬پــروژه‬ ‫کلنــگ زنــی می شــود کــه در تمــام شــهرهای اســتان پراکنــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار مهــدی میقانــی اظهــار داشــت‪ :‬پروژه هایــی کــه بــه بهــره بــرداری مــی رســند‬ ‫شــامل‪ 17‬پــروژه بهســازی و اســفالت راه هــا‪ 6 ،‬پــروژه توســعه راه هــای روســتایی‪6 ،‬ســامانه نظــارت تصویــری‪ ،‬اصــاح‬ ‫‪ 6‬نقطــه پرتصــادف‪ 2 ،‬پــروژه احــداث پــل و ابنیــه فنــی راه هــا و بازســازی ‪ 3‬دســتگاه ماشــین االت راهــداری مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬در ایــن ایــام‪ ،‬کلنــگ ‪ 11‬پــروژه توســعه راه هــای روســتایی‪ 2 ،‬پــروژه احــداث روشــنایی‪ ،‬یــک پــروژه‬ ‫بهســازی و اســفالت راه هــا و اصــاح یــک نقطــه پرتصــادف بــه زمیــن زده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫افتتاح و کلنگ زنی‬ ‫‪ 55‬پروژه عمرانی‬ ‫راهداری و حمل‬ ‫و نقل جاده ای‬ ‫گلستان‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪476‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫بستری سازی اموزش الزمه‬ ‫ورود به بازار کسب و کار‬ ‫ تشخیص نوع مایعی که از‬ ‫زیر موتور خودرو میریزد‬ ‫(به زبان ساده )‬ ‫بــرای بازاریابــی‪ ،‬فــروش و رونــق کســب و کارهــای خــرد الزم‬ ‫اســت تــا بســتر فرهنگ ســازی مخصوصــا فرهنــگ امــوزش‬ ‫کســب و کار بــا کمــک و حمایــت مســووالن فراهــم شــود و‬ ‫بهتریــن پیشــنهاد در ایــن بحــث برگــزاری اســتارتاپ هایی در‬ ‫زمینــه صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی در ســطح اســتان و‬ ‫شهرســتان ها با همکاری مراکز اموزشــی از جمله دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫ق ایده هــای نواورانــه بــرای‬ ‫مــدارس و هنرســتان ها بــا هــدف خلـ ‬ ‫کمــک بــه رونــق فعالیــت در ایــن عرصــه اســت‪.‬‬ ‫سرویس ‪ -‬اقتصادی‬ ‫اموزش؛الزمه رونق‬ ‫صنایع دستی‬ ‫ســرویس ‪ -‬اقتصــادی ‪ :‬قالــی ترکمنــی‪ ،‬گلیــم‪ ،‬قالیچــه‪ ،‬پشــتی‪،‬‬ ‫قارچیــن و ده هــا صنایــع دســتی دیگــر مــردم گلســتان از گذشــته‬ ‫تاکنــون بــا امــوزش ســینه بــه ســینه تولیــد می شــود امــا ورود‬ ‫کاالهــای خارجــی و کــم توجهــی بــه بازاریابی‪،‬امــوزش و کشــف‬ ‫عالیق جامعه‪ ،‬توســعه صنایع دســتی اصیل گلســتان را با مشــکل‬ ‫مواجــه کــرده اســت‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ایــران رتبــه اول را بــه لحــاظ تنــوع و‬ ‫رشــته های صنایــع دســتی در جهــان بــه خــود اختصــاص داده اســت‬ ‫و اکنــون ‪ ۲۹۶‬رشــته صنایــع دســتی فعــال در کشــور وجــود دارد کــه‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار هنرمنــد صنایــع دســتی گلســتان بیــش از ‪ ۸۰‬رشــته بومــی‬ ‫و غیربومــی از جملــه فــرش دســتبافت‪ ،‬ابریش ـم بافی‪ ،‬نمدمالــی‪،‬‬ ‫البســه محلــی اقــوام‪ ،‬زیــور االت ترکمنــی‪ ،‬حصیر بافی‪ ،‬ســوزندوزی‬ ‫ترکمــن و جاجیــم بافــی را دنبــال می کننــد‪.‬‬ ‫هنرمنــدان حــوزه صنایــع دســتی در سراســر کشــور از جملــه‬ ‫گلســتان در ‪ ۲‬ســال اخیــر بــه دلیــل شــرایط کرونایــی و کــم شــدن‬ ‫فعالیــت بازارچه هــا و نمایشــگاه ها در مقایســه بــا ســال های قبـل ‬ ‫در میــزان تولیــد رشــته های مختلــف و همچنیــن نحــوه عرضــه‬ ‫محصــوالت‪ ،‬گرفتــار چالشــی بــه اســم «فــروش» شــدند کــه‬ ‫نتیجــه ان ورود بیشــتر واســطه ها و افزایــش چنــد برابــری قیمــت‬ ‫محصــوالت تــا رســیدن ان بــه دســت خریــدار واقعــی اســت‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان‪ ،‬هنرمنــدان بــه عنــوان تولیدکننــدگان‬ ‫صنایــع دســتی اشــنایی زیــادی بــا علــم روز بازاریابــی ندارنــد و عــاوه‬ ‫بــر ان شــرایط اقتصــادی باعــث تغییــر ســلیقه افــراد در انتخــاب‬ ‫کاالهــای مــورد نظــر در ســبد خریــد شــده کــه هنرمنــدان بایــد بــرای‬ ‫ادامــه فعالیــت در عرصــه هنــر بــا ســایق روز جامعــه اشــنا شــوند‬ ‫و از ســبک ها و الگوهــای جدیــد در تولیــدات خــود اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه صنایــع دســتی نوعــی هنــر بــرای ســاخت لــوازم‬ ‫تزئینــی و کاربــردی تنهــا بــا اســتفاده از دســت یــا ابــزار ســاده بــه‬ ‫روش هــای ســنتی اســت می تــوان بــا تلفیــق روش هــای ســنتی‬ ‫بــا الگوهــای روز ماننــد اســتفاده از ســوزن دوزی ترکمــن در لبــاس‬ ‫زنــان‪ ،‬توســعه هنــر نمدمالــی بــا تولیــد پاپــوش و کیف هــای نمــدی‬ ‫و همچنیــن تنــوع بخشــی در تولیــدات چرمــی زمینــه بازارپســندی‬ ‫بیشــتر را فراهــم کــرد کــه بــرای تحقــق ان هنرمنــدان بایــد‬ ‫اموزش هــای الزم را فراگیرنــد‪.‬‬ ‫دکتــرای کارافرینــی دانشــگاه گنبــدکاووس بیــان کــرد‪ :‬از انجــا کــه‬ ‫مشــاغل خانگــی و کســب و کارهــای خــرد از جملــه صنایــع مهــم‬ ‫اقتصــادی در کشــور اســت و در جوامــع ســنتی مــردم بــه اقتضــای‬ ‫شــرایط جغرافیایــی و فرهنگــی بــه صنایــع دســتی بومــی بــرای‬ ‫اشــتغال گرایــش دارنــد‪ ،‬اســتان گلســتان نیــز یکی از مناطق ســنتی‬ ‫بــا صنایــع و هنرهــای دســتی مختلــف شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫زهــرا الداغــی افــزود‪ :‬صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی بــه امکانات‬ ‫کمــی بــرای راه انــدازی نیــاز دارنــد و بــه همیــن دلیــل زنــان بــه ویــژه‬ ‫در مناطــق روســتایی بــا پــول اولیــه انــدک بــرای راه انــدازی کارگاه می‬ ‫تواننــد بــه معیشــت خانــواده کمــک کنند‪.‬‬ ‫خالقیت در تولید محصوالت صنایع دستی گلستان کم است‬ ‫وی توســعه مشــاغل خانگــی و فــروش صنایــع دســتی را از‬ ‫چالش هــای اصلــی هنرمنــدان اســتان گلســتان دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫هنرمنــد نیــاز بــه امــوزش فــردی بــرای افزایــش اعتمــاد بــه نفــس‪،‬‬ ‫خوداگاهــی‪ ،‬خودبــاوری و شخصیت شناســی بــه عنــوان پیــش نیــاز‬ ‫ایجــاد و توســعه کســب و کار و همچنیــن اموزش هــای مربــوط بــه‬ ‫ایده پــردازی و خالقیــت دارد‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد کارافرینــی نداشــتن خالقیــت در ارائــه محصــوالت‬ ‫جدیــد و نــواور متناســب بــا ســلیقه و نیــاز مشــتری را از نقــاط‬ ‫ضعــف اغلــب هنرمنــدان صنایع دســتی گلســتان برشــمرد و افزود‪:‬‬ ‫ش کســب و کار و ایده پــردازی بــا همــکاری اداره‬ ‫دوره هــای امــوز ‬ ‫کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی و جهــاد دانشــگاهی گلســتان بــه‬ ‫صــورت رایــگان بــرای هنرمنــدان صنایــع دســتی معرفــی شــده از‬ ‫طــرف میــراث فرهنگــی برگــزار می شــود کــه الزم اســت هنرمنــدان‬ ‫اســتقبال بیشــتری از ایــن اموزش هــا داشــته باشــند‪.‬‬ ‫الداغــی گفــت‪ :‬ایــن اموزش هــا پایــان کار نیســت و هنرمنــدان پــس‬ ‫از اینکــه از نظــر فــردی و ذهنــی بــه مرحلــه رشــد رســیدند بایــد بتوانــد‬ ‫در ایــن بــازار رقابتــی محصــوالت خــود را بــه فــروش برســاند‪.‬‬ ‫ت در نمایشــگاه ها‬ ‫وی افــزود‪ :‬راهکارهــای فــروش شــامل شــرک ‬ ‫و بازارچه هــای فصلــی دائمــی و در شــرایط کرونایــی و کــم شــدن‬ ‫بازارهــای حضــوری‪ ،‬فــروش در بســتر فضــای مجــازی اســت که خود‬ ‫اموزش هایــی را می طلبــد کــه بــا همــکاری میــراث فرهنگــی در حــال‬ ‫ارائــه شــدن اســت‪.‬‬ ‫بستری سازی اموزش الزمه ورود به بازار کسب و کار‬ ‫بــرای بازاریابــی‪ ،‬فــروش و رونــق کســب و کارهــای خــرد الزم اســت‬ ‫تــا بســتر فرهنگ ســازی مخصوصــا فرهنــگ امــوزش کســب و کار‬ ‫بــا کمــک و حمایــت مســووالن فراهــم شــود و بهتریــن پیشــنهاد‬ ‫در ایــن بحــث برگــزاری اســتارتاپ هایی در زمینــه صنایــع دســتی‬ ‫و هنرهــای ســنتی در ســطح اســتان و شهرســتان ها بــا همــکاری‬ ‫مراکــز اموزشــی از جملــه دانشــگاه ها‪ ،‬مــدارس و هنرســتان ها بــا‬ ‫ق ایده هــای نواورانــه بــرای کمــک بــه رونــق فعالیــت در‬ ‫هــدف خل ـ ‬ ‫ایــن عرصــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــر مرکــز مشــاوره کارافرینــی در گنبــدکاووس‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه تازگــی‬ ‫دانشــگاه ازاد اســامی گنبدکاووس اســتارتاپی با موضوع گردشــگری‬ ‫و صنایــع دســتی برگــزار کــرد کــه مــورد اســتقبال ایــده پــردازان و‬ ‫نخبــگان دانشــگاهای و جوانــان عالقمنــد بــه ایــن بحــث قــرار گرفــت‬ ‫کــه می طلبــد بازهــم مشــابه ایــن برنامه هــا اجــرا شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایجــاد بازارچــه فصلــی صنایــع دســتی در مناطــق‬ ‫جــذاب گردشــگری از جملــه بــرج قابــوس و دریاچــه مصنوعــی ایــن‬ ‫شهرســتان همــراه بــا تبلیغــات مناســب بــرای دعــوت مــردم بــه بازدید‬ ‫هم می تواند به فروش بهتر محصوالت هنر دســت مردم گلســتان‬ ‫کمــک کنــد‪ .‬الداغــی افــزود‪ :‬بــه عنــوان مــدرس و مشــاور کســب و کار‬ ‫بــه همــراه ســایر همــکاران فعــال در ایــن زمینــه می توانیــم بــا ترویــج‬ ‫رویکــرد اشــتغال بــه صنایــع دســتی در قالــب مشــاغل خانگــی هــم به‬ ‫اشــتغال جوانــان و افــراد نیازمنــد شــغل کمــک و هــم شــرایط احیــا و‬ ‫تــداوم صنایــع دســتی را بــه عنــوان میــراث فرهنگــی و هویــت ملی در‬ ‫قالــب مشــاغل خانگــی فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬پیشــرفت پایــدار اقتصــادی گلســتان بــا همــکاری‬ ‫مســووالن‪ ،‬ســرمایه گذاران و فعاالن و کارافرینان منطقه از مهمترین‬ ‫نتایــج مثبــت امــوزش مهارت هــای کســب و کار بــه ویــژه در رشــته های‬ ‫صنایــع دســتی همــراه بــا بــازار فــروش محصــوالت اســت‪.‬‬ ‫مهارت محوری ویژگی اصلی رشته های صنایع دستی‬ ‫ایــن روزهــا بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــی و کــم شــدن تعــداد‬ ‫مســافران و گردشــگران‪ ،‬افزایش چندین برابری قیمت مواد اولیه و‬ ‫همچنین ســخت شــدن شــرایط صادرات ناشــی از فشــارهای تحریم‬ ‫ارائــه برنامه هــای اموزشــی می توانــد زمینــه را برای حضور کارشناســی‬ ‫ایــن قشــر در عرصــه تولیــد و فــروش محصــوالت فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل امــوزش و ترویــج معاونــت صنایــع دســتی و‬ ‫هنرهــای ســنتی وزارت میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی‪ ،‬مهــارت محــوری از ویژگی هــای صنایع دســتی کشــور اســت‬ ‫کــه بــا کوتاهتریــن زمــان و کمتریــن انــرژی رشــته های صنایــع‬ ‫دســتی قابــل امــوزش اســت بــه طــوری کــه در برخــی رشــته های‬ ‫صنایــع دســتی در کمتــر از ‪ ۱۵‬دقیقــه فــرد می تواند بــه توانایی اولیه‬ ‫بــرای تولیــد برســد‪.‬‬ ‫ویــدا توحــدی بــا بیــان اینکه صنایع دســتی بدون ابالغ و بخشــنامه‬ ‫و تمهیــدات قابلیــت اســتفاده و مصــرف را در زندگــی روزمــره دارد و‬ ‫می تواننــد ســبک زندگــی مــردم را تغییــر دهــد‪ ،‬افــزود‪ :‬فعالیــت در‬ ‫بخش هــای صنایــع دســتی بــرای جوانــان تاثیــر خوبــی دارد و تنــوع‬ ‫در رشــته های صنایــع دســتی می توانــد بــرای قشــرهای مختلــف‬ ‫مــردم جذابیــت کاری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫استفاده محدود از سبک های جدید در محصوالت صنایع دستی‬ ‫ث فرهنگــی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری گنبــدکاووس‬ ‫رییــس میــرا ‬ ‫گفــت‪ :‬بیشــتر هنرمنــدان اســتان بــه دلیــل نااگاهــی‪ ،‬از ســبک های‬ ‫جدید در تولید محصوالت صنایع دســتی اســتفاده نمی کنند و ســلیقه‬ ‫روز جامعــه را در رابطــه بــا اســتفاده از رنــگ در خلــق اثــر نمی داننــد‪.‬‬ ‫مریــم اق اتابــای افــزود‪ :‬در دوران کرونــا توقــع مــردم نســبت بــه‬ ‫نیازهــای خودشــان متفــاوت شــد و خیلــی از محصــوالت صنایــع‬ ‫دســتی بــه دالیــل مختلــف از جملــه قیمــت و شــکل ظاهــری دیگــر‬ ‫جایــگاه ســابق را در ســبد خانوارهــا نــدارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬هنرمنــدان بــا حضــور در دوره هــای اموزشــی‬ ‫طراحی و کســب و کار و حرکت به ســمت راه اندازی فروشــگاه های‬ ‫انالیــن می تواننــد دســت واســطه را بــرای افزایــش قیمــت‬ ‫محصــوالت از مرحلــه تولیــد تــا رســیدن بــه خریــدار واقعــی کوتــاه‬ ‫کننــد و همچنیــن بــا ســلیقه روز جامعــه اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس حــوزه صنایــع دســتی بــا اشــاره بــه نبــود نظــارت‬ ‫کافــی بــر قیمــت محصــوالت صنایــع دســتی‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال ســرپرده ترکمنــی یــک هنرمنــد روســتایی گنبــدکاووس بــه‬ ‫دلیــل مطلــع نبــودن وی از شــرایط کســب و کار و بــازار فــروش از‬ ‫وی ‪ ۱۱‬میلیــون ریــال توســط فروشــگا ه صنایــع دســتی خریــداری و بــا‬ ‫قیمــت ‪ ۸۰‬میلیــون ریــال بــه خریــدار فروختــه شــد‪.‬‬ ‫اتابــای ادامــه داد‪ :‬اگــر ایــن هنرمنــد بــدون واســطه و بــا راه انــدازی‬ ‫فروشــگاه انالیــن تولیــدات خــود را عرضــه می کــرد ایــن محصــول‬ ‫همــراه بــا ســود خــوب بــرای هنرمنــد و قیمــت مناســب بــه خریــدار‬ ‫فروختــه می شــد کــه نتیجــه ان بــه طــور قطــع بــه دلیــل قیمــت‬ ‫ش کار بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫مناســب ســفار ‬ ‫وی افــزود‪ :‬دوره هــای طراحــی و کســب و کار بــا حضــور متخصصــان‬ ‫رشــته های مختلــف صنایــع دســتی بــه صــورت رایــگان تاکنــون در‬ ‫روســتاهای کاکا‪ ،‬ســاری بخش‪ ،‬تنگلــی و شــهر اینچــه بــرون برگــزار شــده‬ ‫و هفتــه اینــده نیــز ایــن دوره در روســتای دوزالــوم برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه فعالیــت بازارچــه صنایــع دســتی بخــش خصوصی‬ ‫بــا هشــت فروشــگاه بــه صــورت محــدود در گنبــدکاووس‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ایــن شهرســتان نیــاز بــه راه انــدازی بازارچــه دائمی صنایع دســتی در‬ ‫مرکزیــت مســیر تــردد اجتماعــی دارد‪.‬‬ ‫رییــس میــراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری گنبدکاووس‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬پیگیــری بــرای اختصــاص زمیــن در مــکان مناســب‬ ‫توســط شــهرداری بــرای ایجــاد بازارچــه دائمــی صنایــع دســتی در‬ ‫حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫ســاخت ‪ ۶‬بازارچــه دائمــی صنایــع دســتی گلســتان در مراحــل‬ ‫پایانــی اســت‬ ‫معــاون صنایــع دســتی اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی‬ ‫و گردشــگری گلســتان گفــت کــه بــا بهره بــرداری از ‪ ۶‬بازارچــه دائمــی‬ ‫صنایــع دســتی در نقــاط گوناگــون کــه در مراحــل پایانــی ســاخت‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬گامــی گره گشــا بــرای رونــق تولیــد صنایــع دســتی اســتان‬ ‫برداشــته می شــود‪.‬‬ ‫مریــم حاجی ابراهیمــی اظهارداشــت‪ :‬بــا توجــه بــه تعــداد بــاالی‬ ‫هنرمنــد و پراکندگــی انــان در اســتان‪ ،‬ایجــاد محل هــای متمرکــز و‬ ‫دائــم فــروش ماننــد بازارچه هــای صنایــع دســتی در همــه شــهرهای‬ ‫گلســتان ضــروری اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال های اخیــر ‪ ۲‬بازارچ ـ ه دائمــی صنایــع دســتی‬ ‫در علی ابادکتــول‪ ،‬یــک بازارچــه در گنبــدکاووس‪ ،‬یــک بازارچــه در‬ ‫کاللــه و یــک بازارچــه در اق قــا فعــال شــده و ‪ ۶‬بازارچــه در اق قــا‪،‬‬ ‫کردکــوی‪ ،‬گــرگان‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬مراوه تپــه و مینودشــت در دســت‬ ‫ســاخت اســت‪.‬‬ ‫معــاون صنایــع دســتی ادار ه کل میــراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و‬ ‫گردشــگری گلســتان گفــت‪ :‬همچنیــن ‪ ۱۲‬فروشــگاه مجــازی صنایــع‬ ‫دســتی در اســتان راه انــدازی شــده و ‪ ۶۷‬هنرمنــد نیــز در فضــای‬ ‫مجــازی مشــغول بــه فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫رونق تولید صنایع دستی با رفع دغدغه فروش‬ ‫بــه گفتــه سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی گلســتان‪ ،‬از ابتــدای امســال تاکنــون ‪ ۱۰۱‬هــزار و ‪۶۷۴‬‬ ‫دالر از تولیــدات هنرمنــدان صنایع دســتی ایــن اســتان بــه صــورت‬ ‫چمدانــی و از طریــق واســطه ها بــه کشــورهای اروپایــی‪ ،‬اســیایی و‬ ‫امریــکای شــمالی صــادر شــد‪.‬‬ ‫رحمــان فرمانــی اظهــار داشــت‪ :‬گلیــم و گبــه‪ ،‬فــرش چــرم‪،‬‬ ‫زیــوراالت ترکمــن‪ ،‬رودوزی ســنتی‪ ،‬پارچــه دســتبافت و جاجیــم‬ ‫از عمــده محصــوالت صادراتــی صنایع دســتی گلســتان اســت کــه‬ ‫از طریــق واســطه ها و به صــورت چمدانــی بــه کشــورهای ایتالیــا‪،‬‬ ‫المــان‪ ،‬ژاپــن‪ ،‬ازبکســتان‪ ،‬عــراق‪ ،‬قزاقســتان‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬اســترالیا‪،‬‬ ‫بحریــن‪ ،‬کانــادا و روســیه صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫بازاریابــی مناســب در زمینــه فــروش و صــادرات‪ ،‬دریافــت مشــاوره‬ ‫از تاجــران خبــره گلســتان‪ ،‬تشــکیل انجمــن هنرمنــدان باهــدف‬ ‫افزایــش ظرفیــت فــروش و صــادرات محصــوالت صنایع دســتی‪،‬‬ ‫تقویــت تشــکل و موسس ـه های فعــال در زمینــه عرضــه و فــروش‬ ‫و حضــور هنرمنــدان در دوره هــای اموزشــی از جملــه راهکارهــای‬ ‫تقویــت بحــث فــروش و بیشــترین شــدن ســطح صــادرات تولیــدات‬ ‫هنرمنــدان صنایع دســتی گلســتان اســت‪.‬‬ ‫گلســتان دارای صنایع دســتی متنوعــی اســت کــه می تــوان بــا رفــع‬ ‫دغدغــه فــروش داخلــی و خارجــی هنرمنــدان و صنعتگــران ایــن‬ ‫حــوزه‪ ،‬زمینــه رونــق بخشــیدن بــه تولیــد و تــداوم پایــدار ایــن نــوع‬ ‫ب وکار را فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫کس ـ ‬ ‫فــرش دســتباف‪ ،‬نمــد‪ ،‬زیــوراالت و ســوزن دوزی ترکمــن‪ ،‬جاجیــم‬ ‫بافــی روســتای زیــارت گــرگان‪ ،‬ابریشــم بافــی قزلباش هــای رامیــان و‬ ‫مینودشــت‪ ،‬ســوزن دوزی شــاهکوه و قوم بلوچ و دوخت های ســنتی‬ ‫پوشــاک از جملــه صنایــع دســتی اقــوام ســاکن در گلســتان اســت کــه‬ ‫بــا هنرمنــدی زنــان و دختــران و مــردان ایــن اســتان‪ ،‬هــر کــدام نــام و‬ ‫اگــر در تشــخیص رنــگ مایــع ریختــه شــده روی زمیــن بــه‬ ‫ل داریــد تکــه ای‬ ‫خاطــر تیرگــی یــا شــنی بــودن زمیــن مشــک ‬ ‫کارتــن ســفید یــا کاغــذ را زیــر ناحیــه ای کــه نشــتی دارد‬ ‫بگذاریــد تــا بهتــر بتوانیــد ان را ببینیــد و تشــخیص دهیــد‪.‬‬ ‫ قهوه ای است یا سیاه؟‬‫روغن موتــور در ابتــدا رنگــی طالیــی و شــفاف دارد امــا پــس از‬ ‫مدتــی اســتفاده و گــرم شــدن می توانــد بــه رنگ هــای قهــوه ای‬ ‫روشــن‪ ،‬قهــوه ای تیــره و حتــی ســیاه دربیایــد‪ .‬گاهــی اوقــات روغن‬ ‫چکــه کــرده دارای لکه هــای ســیاه یــا قهــوه ای اســت زیــرا در مســیر‬ ‫نشــتی گردوخــاک و کثیفــی را نیــز بــه همــراه خــود م ـی اورد؛ امــا‬ ‫روغن موتــور معمــوال ًروش ـن تر اســت مخصوصــا ًاگــر تــازه باشــد‪.‬‬ ‫ سبز‪ ،‬ابی‪ ،‬زرد یا نارنجی ؟‬‫چنــد ســال قبــل مایــع خنک کننــده پیشــرانه (همــان ضدیــخ)‬ ‫تنهــا بــا رنــگ ســبز تولیــد می شــد امــا بــا دس ـت یابی صنعتــی بــه‬ ‫تکنولــوژی اســید غیــر ارگانیــک و اســیدهای ارگانیــک و هیبریــد‪،‬‬ ‫طیــف ضدیخ هــا نیــز گســترش یافتــه اســت‪ .‬ایــن روزهــا شــما‬ ‫می توانید مایعات خنک کننده ســبز‪ ،‬ابی‪ ،‬نارنجی و زرد را بیابید‪.‬‬ ‫البتــه رنگ هــای قرمــز و صورتــی نیــز بــه تعــداد بســیار محــدود در‬ ‫برخــی خودروهــا دیــده می شــوند‪.‬‬ ‫اگــر بــا نــگاه بــه رنــگ مایــع ریختــه شــدن روی زمیــن نتوانســتید‬ ‫مطمئــن شــوید کــه این مایع خنک کننده اســت دو توصیــه داریم‪.‬‬ ‫ در زمــان ســرد بــودن پیشــرانه در رادیاتــور را بــاز کــرده و رنــگ‬‫ضدیــخ را ببینیــد‪ .‬اگــر رنــگ ان بــا رنــگ مایــع نشــتی یکســان بــود‬ ‫شــما موضــوع را می فهمیــد‪.‬‬ ‫ برخــی مایعــات خنک کننــده همچنین دارای بــوی قوی پروپیلن‬‫گالیکــول هســتند‪ .‬مایــع ریختــه شــده روی زمیــن را لمــس کــرده‬ ‫و ســپس بــو کنیــد‪ .‬اگــر بویــی مشــابه را تشــخیص دادیــد از نــوع‬ ‫نشــتی مطمئــن خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫صورتی روشن یا کثیف است؟‬‫در بخــش باالیــی گفتیــم کــه رنــگ صورتــی نیــز می توانــد داللــت‬ ‫بــر نشــتی مایــع خنک کننــده داشــته باشــد؛ امــا ایــن رنــگ از مایــع‬ ‫خنک کننــده چنــدان معمــول نیســت و نشــتی صورتی رنــگ در‬ ‫واقــع می توانــد نشــان دهنــده از دســت رفتــن روغــن گیربکــس‬ ‫یــا مایــع هیدرولیــک فرمــان باشــد‪ .‬هــر دو مایــع رنگ هــای‬ ‫قرمــز روشــن تــا صورتــی را دارنــد‪ .‬هماننــد روغن موتــور‪ ،‬گرمــا‬ ‫و زمــان نیــز می توانــد رنــگ ایــن مایعــات را تیــره و کثیــف کنــد‪.‬‬ ‫ شفاف یا مایل به زرد است؟‬‫نشــتی روغــن ترمــز خطرنــاک اســت زیــرا ایــن سیســتم بــه منظور‬ ‫عملکــردی مطمئــن بــه فشــار هیدرولیــک متکــی اســت‪ .‬وجــود‬ ‫مایــع شــفاف یــا مایــل بــه زرد نزدیــک بــه چرخ هــای خــودرو و‬ ‫یــا زیــر دیــواره اتــش خــودرو مشــکلی جــدی را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫ایــن روغــن نیــز می توانــد در اثــر گرمــا و گذشــت زمــان تیره تــر‬ ‫شــود بنابرایــن بــه خاطــر داشــته باشــید کــه بــه محــض رویــت‬ ‫ایــن نشــانه ها ســریعا ً بــه مکانیکــی باتجربــه مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫ شفاف ؟‬‫تنهــا دو احتمــال بــرای نشــتی کامــا ًشــفاف در زیــر خــودرو وجــود‬ ‫دارد‪ .‬اولیــن ســناریو کــه محتمل تریــن نیــز هســت اینکــه مایــع‬ ‫ریختــه شــده روی زمیــن تنهــا اب اســت کــه بــه احتمــال زیــاد‬ ‫بــه خاطــر اســتفاده از کولــر بــه روی زمیــن چکــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســناریوی بدتــر نیــز اینکــه مایــع یــاد شــده بنزین اســت که فــورا ًبه‬ ‫خاطــر بــو می تــوان ان را تشــخیص داد‪.‬‬ ‫دسترسی به خانه‬ ‫را محدود کنید‬ ‫یکــی از رایج تریــن راه هــا بــرای ایــن کار‪،‬‬ ‫نصــب نــرده یــا حفاظ هــای شــاخ گوزنــی‬ ‫روی دیــوار خانــه اســت‪ .‬ســعی کنیــد اطــراف‬ ‫حیــاط خــود را بــا فنــس یــا حفــاظ حتمــا‬ ‫بپوشــانید‪ .‬یکــی دیگــر از راه هــای پوشــاندن‬ ‫اطــراف خانــه‪ ،‬اســتفاده از بوته هــا یــا‬ ‫گیاهــان خــاردار و گل هــای باالرونــده اســت‬ ‫کــه نقــش بازدارنــده در مقابــل ســارقان‬ ‫دارد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬بهمن‬ ‫بجنورد‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪476‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫استفاده از ظرفیت خیرین برای‬ ‫اشتغال مددجویان کمپ های‬ ‫ترک اعتیاد‬ ‫گمیشان ظرفیت های‬ ‫بسیار خوبی در حوزه‬ ‫تولید و گردشگری دارد‬ ‫اســتاندار گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬مطالعــات مدیریــت‬ ‫یکپارچــه مناطــق ســاحلی اســتان انجــام شــده و‬ ‫توصیه هــای خوبــی در ســه حــوزه حفاظــت‪ ،‬توســعه و‬ ‫یکپارچگــی صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫دکتــر زنگانــه تاکیــد کــرد‪ :‬گمیشــان ظرفیت های بســیار‬ ‫خوبــی در حــوزه تولیــد و گردشــگری دارد و مجتمــع‬ ‫پــرورش میگــوی گمیشــان عــاوه بر فاز ‪۴‬هــزار هکتاری‪،‬‬ ‫فــاز ‪ ۶‬هــزار هکتــاری نیــز در دســت اقــدام اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬خوشــبختانه تفاهــم نامــه ای بــا ظرفیت‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیــارد تومــان بــا بنیــاد برکــت و شــیالت گلســتان‬ ‫بــه امضــا رســید کــه مــی تواند بــا حمایت از شــرکت های‬ ‫تعاونــی و خدمــات مالــی خــرد ‪ ،‬طــی ‪ ۳‬ســال ‪۷۵۰۰‬‬ ‫شــغل مســتقیم ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫دکتــر زنگانــه گفــت‪ :‬بایــد مدیــران اســتان بــا جدیــت‬ ‫موضوعــات خلیــج گــرگان‪ ،‬ســواحل‪ ،‬شــیالت و ابزی پروری‬ ‫را دنبــال کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســازه هــای ســاحلی اســتان از جنــس چوبی‬ ‫هســتند و مغایرتــی بــا بنــد ‪ ۲۲‬مــاده ‪ ۳‬اییــن نامــه‬ ‫ســازمان بنــادر نــدارد و خوشــبختانه ســازه هــای اســتان‬ ‫مشــکلی ندارنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬متاســفانه بخــش قابــل‬ ‫توجهــی از خلیــج گــرگان خشــک شــده و عــدم توجــه بــه‬ ‫ان‪،‬اینــده گلســتان را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد و رفــع‬ ‫مشــکل خلیــج گــرگان اصلــی تریــن مطالبــه از مدیــران‬ ‫ملــی اســت تــا از بــروز یــک فاجعــه ملــی جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬بــرای جلوگیــری از بازگشــت دوبــاره مددجویــان بــه چرخــه‬ ‫اعتیــاد بــا کمــک خیریــن موضــوع اشــتغال و توانمنـ د ســازی ایــن افــراد را دنبــال مــی کنیــم‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی در حاشــیه بازدیــد از اردوگاه نگهــداری و تــرک اعتیــاد معتادان متجاهر توسکســتان‬ ‫گــرگان افــزود‪ :‬تعــدادی از کارافرینــان اســتان اعــام امادگــی کــرده انــد در واحدهــای تولیــدی خــود‬ ‫مددجویانــی کــه تــرک کــرده انــد ‪ ،‬مشــغول بــه کار کننــد‪.‬‬ ‫اســیابی بــا اشــاره بــه نیــاز اســتان بــه افزایــش ظرفیــت مراکــز نگهــداری معتــادان متجاهــر‬ ‫شرکت پارس ایده سبز واقع‬ ‫در شهرک صنعتی اق قال‬ ‫از یک کارشناس ایمنی و بهداشت‬ ‫(‪ )HSE‬جهت همکاری‬ ‫دعوت بعمل می اورد‪.‬‬ ‫شماره تماس‪01734533708 :‬‬ ‫موبایل‪09119500744 :‬‬ ‫ازادی ‪ ۳۰‬محکوم مالی‬ ‫از زندان گرگان‬ ‫اهدای سند ثبت ملی نوار‬ ‫بافی کتول‬ ‫‪ ۳۰‬محکــوم مالــی غیرعمــد امــروز بــا کمــک خیــران و گذشــت‬ ‫شــاکیان از زنــدان گــرگان ازاد شــدند‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬مجمــوع بدهــی ایــن‬ ‫افــراد بیــش از ‪ ۱۱‬میلیــارد تومــان بــود کــه شــاکیان ‪ ۲‬و نیــم میلیــارد‬ ‫تومــان ان را بــه بدهــکاران بخشــیدند ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬محکومــان ‪ ۸ ،‬میلیــارد تومــان از این بدهی‬ ‫را بــا احــکام دادگاه هــای اســتان بــه صورت اقســاط مــی پردازند ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ ۵۰۰ :‬میلیــون تومــان باقــی مانــده ایــن بدهی را نیز‬ ‫خانــواده رحمتــی از خیران اســتان تامین کردند‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬مددجویانــی کــه امــروز‬ ‫ازاد شــدند محکومــان مالــی و جرایــم غیرعمــد هســتند‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬ایــن خانــواده خیــر در مراســم امــروز اعــام‬ ‫کردنــد ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان دیگــر هــم بــرای کمــک بــه ازادی‬ ‫زندانیــان در شــب عیــد ‪ ،‬هدیــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬بــا ازادی ایــن مددجویــان ‪ ،‬تعــداد محکومان مالی غیرعمد‬ ‫ازادشــده از ابتــدای امســال بــه ‪ ۲۶۰‬نفــر رســید و عــاوه بــر ایــن ‪۳۰۰‬‬ ‫محکــوم جرایــم عمــد هــم امســال بــا کمک خیــران ازاد شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۸۰‬محکــوم مالــی در زنــدان هــای‬ ‫اســتان هســتند و امیدواریــم بــه زودی بــا همراهــی و کمــک مردم‬ ‫اســتان و خیریــن ایــن افــراد نیــز ازاد شــوند ‪.‬‬ ‫احمــدی فرمانــدار شهرســتان علی ابادکتــول در ایــن مراســم‬ ‫کــه صبــح روز دوشــنبه ‪11‬بهمــن مــاه در محــل نمایشــگاه‬ ‫بین المللــی تهــران انجــام شــد گفــت‪ :‬اقــوام در شهرســتان‬ ‫علــی ابــاد کتــول دارای ظرفیت هــای فراوانــی در زمینــه هنرهــای‬ ‫ســنتی هســتند نــوار بافــی‪ ،‬هنــری بســیار زیبــا از هنرهــای قــوم‬ ‫کتــول اســت کــه در فهرســت اثــار ملــی قــرار گرفــت و ایــن‬ ‫فرصتــی ارزشــمند بــرای شناســاندن ظرفیتهــا و توانمنــدی هــای‬ ‫منطقــه کتــول خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬روســتای ســیاه رودبــار از توابــع بخــش مرکــزی‬ ‫شهرســتان نیــز بــه عنــوان روســتای صنایــع دســتی‪ ،‬ثبت ملی شــد‬ ‫با توجه به قدمت تاریخی برخی دیگر از روستاها و وجود صنایع‬ ‫دســتی و هنرهــای ســنتی و محلــی مختلــف در شهرســتان‪،‬امکان‬ ‫ثبــت انهــا بــه عنــوان یــک اثر ملــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت هنرمنــدان بســیاری در بخــش صنایــع دســتی و‬ ‫ســنتی در شهرســتان علی ابــاد کتــول در کنــار یکدیگــر زندگــی‬ ‫می کننــد کــه اگــر دولــت در خصــوص احیــا ســنت ها و تلفیــق‬ ‫ان بــا دنیــای مــدرن چتــر حمایتــی خــود را بــاز کنــد قطعــا ً مــی‬ ‫تــوان ایــن شهرســتان را قطــب صنایــع دســتی کشــور دانســت‪.‬‬ ‫سرقت‪ ۵۰‬کیلومتر‬ ‫از تجهیزات برقی جاده های گلستان‬ ‫معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان گفــت‪ ۸۰ :‬میلیــارد ریــال از‬ ‫تجهیــزات مربــوط بــه تامیــن روشــنایی در یک ســال اخیــر بــه طــول ‪ ۵۰‬کیلومتــر از راه هــای ایــن اســتان‬ ‫بــه ســرقت رفتــه اســت‪.‬‬ ‫غالمرضــا بیکــی اظهــار داشــت‪ :‬طبــق بــراورد صــورت گرفتــه‪ ۳۰،‬دســتگاه ترانــس و کابــل بــرای برقــراری‬ ‫روشــنایی ایــن جاده هــا نیــاز اســت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬بیــش از ‪ ۱۴‬دســتگاه ترانــس بــه همــراه کابــل بــرق از مــرداد ســال جــاری تاکنــون تهیــه‬ ‫و بــا نصــب ایــن دســتگاه هــا‪ ،‬روشــنایی ‪ ۳۰‬کیلومتــر از ایــن مســیرهای ارتباطــی گلســتان برقــرار شــد‪.‬‬ ‫بیکــی بــا اشــاره بــه تجهیــزات بــرق ســرقت شــده جــاده ازادشــهر ‪ -‬گنبــد گفــت‪ :‬بــا نصــب دوباره ‪ ۲‬دســتگاه‬ ‫اومیکرون‬ ‫در کمین است‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫گفــت‪ :‬در حــال حاضــر فقــط یــک مرکــز نگهــداری معتــادان متجاهــر در اســتان داریــم کــه ظرفیــت‬ ‫نگهــداری ‪ ۱۰۰‬نفــر را دارد و بــه دنبــال افزایــش حداقــل ســه برابــری ایــن ظرفیــت هســتیم‪.‬‬ ‫رئیــس کل داگســتری گلســتان بــر لــزوم بازنگــری در سیاســت هــای کالن کشــور در امــر برنامــه هــای‬ ‫پیشــگیری و مبــارزه بــا موادمخــدر هــم تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬بایــد بخــش عمــده هزینــه هــای مبــارزه‬ ‫بــا موادمخــدر بــر توانمنــد ســازی معتادیــن و امــوزش مهــارت هــای اجتماعــی بــا هــدف پیشــگیری‬ ‫از گرایــش بــه موادمخــدر متمرکــز شــود‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از پیگیــری دســتگاه قضایــی بــرای اختصــاص بخشــی از هزینه های‬ ‫فرهنگــی دســتگاه هــای اجرایــی کــه طبــق قانــون بایــد در حــوزه مبــارزه بــا مــواد مخــدر هزینــه شــود‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬در دادســتانی مرکــز اســتان ایــن امادگــی وجــود دارد بــرای دســتگاه هایی کــه در‬ ‫حــوزه پیشــگیری از اعتیــاد و درمــان معتــادان وظیفــه قانونــی دارنــد امــا کوتاهــی مــی کننــد‪ ،‬از‬ ‫حیــث تــرک فعــل ورود کنــد‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان هــم در ایــن بازدیــد گفــت‪ :‬شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا موادمخــدر بــا‬ ‫وجــود دســتگاه هــای عریــض و طویلــی کــه در ان عضویــت دارنــد کارایــی نــدارد و نتوانســته انگونــه‬ ‫کــه بایــد از ظرفیــت دســتگاه هــای عضــو بــرای کمــک بــه درمــان و بازپــروری معتــادان بهــره ببــرد‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو افــزود‪ :‬همــه دســتگاه هــای عضــو ایــن شــورا بایــد پــای کار بیاینــد و بــه‬ ‫وظیفه هــای قانونــی خــود عمــل کننــد و اگــر بــا تذکــر ورود نکردنــد ‪ ،‬قانونــی اقــدام مــی کنــم ‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو گفــت‪ :‬تامیــن امکانــات ورزشــی و رفاهــی ایــن مرکــز کــه از جملــه حقــوق عامــه‬ ‫اســت در دســتور کار دادســرای مرکــز قــرار گرفــت تــا ظــرف یــک هفتــه از طریــق دســتگاه های‬ ‫متولــی موضــوع را پیگیــری کننــد‪.‬‬ ‫امروز با دســتور رئیس کل دادگســتری گلســتان در این بازدید اداره کل ورزش و جوانان اســتان‬ ‫و ســازمان فرهنگــی و هنــری شــهرداری مکلــف شــدند ظــرف یــک هفتــه بــرای تامیــن تجهیــزات‬ ‫ورزشــی مرکــز تــرک اعتیــاد توسکســتان اقــدام کننــد ‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫اگهی استخدام‬ ‫‪1‬‬ ‫دمای هوا ‪ 10‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 52‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪10‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب جنوب غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر فی ساعت‪.‬‬ ‫کپسول های اتش نشانی دستگاه های‬ ‫اجرایی استان بازرسی شد‬ ‫سرپرســت اداره کل اســتاندارد گلســتان از بازرســی بیــش از ‪2‬‬ ‫هــزار و ‪ 200‬عــدد کپســول اتــش نشــانی دســتگاه های اجــرای‬ ‫اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی‬ ‫اســتاندارد گلســتان‪ ،‬ســید مهــدی حســینی گفــت‪ :‬کپســول هــای‬ ‫اتــش نشــانی دســتی پــودری مشــمول اجــرای اجبــاری اســتاندارد‬ ‫مــی باشــند و مطابــق ضوابــط ســازمان ملــی اســتاندارد الزم اســت‬ ‫بــا عالمــت اســتاندارد ملــی ایــران تولیــد و عرضــه شــوند‪.‬‬ ‫حســینی گفــت‪ :‬بــه منظــور اطمینــان از ســامت محصــول الزم‬ ‫اســت بطــور ادواری و در بــازه هــای زمانــی ‪ 5‬ســال تحــت ازمــون‬ ‫دوره ای قــرار گیرنــد و در صــورت انطبــاق بــا اســتاندارد ملــی مجددا‬ ‫بــه چرخــه توزیــع وارد شــوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در حــال حاضــر تعــداد زیــادی از کپســول هــای اتــش‬ ‫نشــانی در دســتگاههای اجرایــی اســتان در حــال اســتفاده مــی‬ ‫باشــد کــه بــا پیگیــری هــای ایــن اداره کل‪ 2 ،‬هــزار و ‪ 228‬عــدد‬ ‫مــورد ازمــون دوره ای قــرار گرفتــه اســت کــه تعــداد ‪ 48‬عــدد از‬ ‫چرخــه مصــرف خــارج شــده اســت‪.‬‬ ‫وی توصیــه کــرد‪ :‬بــه عمــر کپســول هــای اتــش نشــانی توجــه‬ ‫نماینــد و بــه منظــور اطمینــان از صحــت ان‪ ،‬نســبت بــه ازمــون‬ ‫دوره ای ایــن مخــازن اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫ترانــس بــرق به همــراه کابــل هــای موردنیــاز پنــج کیلومتــر از روشــنایی جــاده ازادشــهر ‪ -‬نگین شــهر واقــع‬ ‫در مســیر ازادشــهر ‪ -‬گنبــدکاووس دوبــاره وارد مــدار شــد‪.‬‬ ‫معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان ادامــه داد‪ :‬پیگیــری‬ ‫عملیــات نصــب ســه پســت بــرق بــه همــراه کابــل هــای مــورد نیــاز بــه ســرقت رفتــه در پنــج‬ ‫کیلومتــر باقــی مانــده محــور نگیــن شــهر ‪ -‬گنبــدکاووس ادامــه دارد کــه تــا پایــان امســال روشــنایی‬ ‫دوبــاره ایــن مســیر برقــرار مــی شــود‪.‬‬ ‫بیکــی بــا بیــان ایــن کــه تــا پایــان ســال‬ ‫جــاری تــاش بــرای اتمــام برگشــت‬ ‫دوبــاره روشــنایی بــه محورهــای ارتباطــی‬ ‫ادامــه دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬اولویــت نصــب‬ ‫ترانــس بــرای تامیــن دوبــاره روشــنایی در‬ ‫جاده هــای اســتان بــا محورهــای پرتــردد‪،‬‬ ‫نقــاط ســکونتگاهی‪ ،‬مه گیــر‪ ،‬پرتصــادف و‬ ‫شــریانی اســت‪.‬‬ ‫گلســتان پنــج هــزار و ‪ ۲۰۰‬کیلومتــر راه‬ ‫ارتباطــی دارد کــه حــدود ‪ ۲۰۰‬کیلومتــر ان‬ ‫زیــر پوشــش روشــنایی اســت‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــررای هیــات بشــماره ‪- 139860312004003977‬پرونــده کالســه ‪1396114412004000495‬‬ ‫اقــای نظــر کســلکه نــژاد فرزنــد‏مولجــه بــه شــماره شناســنامه ‪ 265‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2030393681‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪30000‬‏مترمربــع جــدا شــده ازپــاک ثبتــی ‪-22/164‬اصلــی واقــع‬ ‫درگنبــدکاووس روســتای قوربلجــه بخــش ‪ 11‬حــوزه ثبتــی گنبــد‏خریــداری ملــک مــع الواســطه از مولجــه کســلخه نــژاد (مالــک رســمی)‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه‏فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه‬ ‫چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد‏ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه‏ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و‏عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪ 10003 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/11/13 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/27 :‬‏ رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‏‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــررای هیــات بشــماره ‪- 140060312004006919‬پرونــده کالســه ‪1399114412004000790‬‬ ‫اقــای قادرمحمــد قوجــق نــژاد‏فرزنــد مشــهد بــه شــماره شناســنامه ‪ 1045‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2030845493‬در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‏احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 100‬مترمربــع جــدا شــده ازپــاک‬ ‫ثبتــی ‪-1/4528‬اصلــی بخــش ‪ 10‬واقــع درگنبــدکاووس محلــه‏رســالت خیابــان رســالت بعــد از کوچــه ‪ 26‬خریــداری ملــک مــع الواســطه از یکــی از ورثــه مالــک رســمی مرحــوم اراز قلــی ارمشــی‏فرزنــد مرحــوم مــا (مالــک‬ ‫رســمی)‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه‏چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه‏مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‏دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‏مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪10005 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/11/13 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/11/27 :‬‏‬ ‫رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‏‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــررای هیــات بشــماره ‪- 140060312004006920‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412004000791‬خانــم هاجــر‬ ‫اســدی فرزنــد‏جنگــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 2094‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2030425877‬در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث‏بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 100‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-1/4528‬اصلــی بخــش ‪10‬‬ ‫واقــع درگنبــدکاووس محلــه رســالت‏خیابــان رســالت بعــد ازکوچــه ‪ 26‬خریــداری ملــک مــع الواســطه از یکــی از ورثــه مالــک رســمی مرحــوم اراز قلــی ارمشــی فرزنــد‏مرحــوم مــا (مالــک رســمی)‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی‬ ‫دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه چنانچــه‏اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‏مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود‏را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‏مالکیــت‬ ‫صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪10007 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/11/13 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪400/11/27 :‬‏‪ 1‬رضــا ســارانی – مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــدکاووس‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۳۱۱۴‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۳۱۲‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی حصــل قریشــی فرزنــد‬ ‫گلــدی بشــماره شناســنامه ‪ ۵۰۴۱‬و کــد ملــی ‪ ۴۹۷۹۳۴۳۷۲۴‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۱۵۱.۰۲‬مترمربــع‪ ،‬در قســمتی از ششــدانگ باقیمانــده پــاک شــماره ‪-۹۲‬فرعــی از‬ ‫‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ -۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی تائیــد گردیده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫اگهــی می شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ‬ ‫رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نمایند‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪ ۹۹۵۳‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬روز ســه شــنبه‪ ۱۴۰۰/۱۰/28‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ :‬روز چهارشــنبه ‪ ۱۴۰۰/۱۱/13‬محمــد فندرســکی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 19‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 50‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪19‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شرق از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر فی ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬بهمن‬ ‫گرگان‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬بهمن ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪476‬‬ ‫طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫بهره برداری از ‪ ۲‬هزار‬ ‫واحد روستایی در دهه فجر‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گلســتان بــرای کاهــش تعــداد خانه هــای ناایمــن روســتایی‬ ‫بــا تاکیــد بــر اهتمــام جــدی دولــت گفــت‪ ۲ :‬هــزار خانــه نوســاز روســتایی همزمــان بــا دهــه فجــر‬ ‫امســال در نقــاط گوناگــون اســتان بــه مرحلــه بهره بــرداری خواهــد رســید‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار ســید محمد حســینی اظهار داشــت‪ :‬چهار هزار میلیارد ریال تســهیالت‬ ‫ارزان قیمــت بــرای ســاخت ایــن واحدهــا بــا همــکاری بانــک های عامــل‪ ،‬به ‪ ۲‬هزار متقاضی پرداخت شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬یــک میلیــارد ریــال تســهیالت ارزان قیمــت بــا کارمــزد پنــج درصــد بــرای نوســازی هــر خانــه‬ ‫فرســوده‪ ،‬دریافــت ضامــن زنجیــره ای و بازپرداخــت ‪ ۲۰‬ســاله بــه متقاضــی ارائــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تامیــن ‪ ۱۰‬هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت ارزان قیمــت از اغــاز ســاخت پنــج هــزار خانــه‬ ‫روســتایی در گلســتان در دهــه فجــر خبــر داد و افــزود‪ :‬از ســوی کارشناســان خبــره عضــو نظــام فنــی‬ ‫و مهندســی روســتایی ســاخت و ســازهای روســتایی طراحــی و نظــارت مــی شــود‪.‬‬ ‫بنــا بــه اظهــارت حســینی ‪ ۱۲۸‬هــزار خانــه روســتایی گلســتان طبــق اخریــن سرشــماری ناایمــن بــود‬ ‫کــه بــا تــاش بــرای نوســازی ایــن واحدهــا ایــن امــار طــی چهــار ســال اخیــر ‪ ۲۳.۵‬درصــد کاهــش‬ ‫یافتــه و بــه رقــم ‪ ۹۸‬هــزار واحــد در ســال جــاری رســید‪.‬‬ ‫افتتاح یا اغاز ساخت طرح های عمرانی در ‪ ۲۷۴‬روستا‬ ‫حســینی بــا اشــاره بــه دیگــر طرح هــای دهــه فجــر گفــت‪ ۳۵۴ :‬طــرح عمرانــی در ‪ ۲۷۴‬روســتای‬ ‫گلســتان بــا اعتبــار ‪ ۹۳۵‬میلیــارد و ‪ ۵۷۰‬میلیــون ریــال امــاده افتتــاح یــا ا؛از ســاخت اســت کــه ‪۱۶۴‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۹۶‬خانــوار از مزایــای ان بهــره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ‪ ۱۱۳‬روســتا بــا ‪ ۲۷۹‬میلیــارد و ‪ ۱۳۰‬میلیــون ریــال بهــره بــرداری از ‪ ۱۴۳‬پــروژه طــرح هــادی‬ ‫روســتایی بــا پوشــش ‪ ۶۳‬هــزار خانــوار و بازنگــری طــرح هــادی در ‪ ۵۲‬روســتا بــا اعتبــار ‪ ۴۴‬میلیــارد و ‪ ۴۱۰‬میلیون‬ ‫ریــال بــا پوشــش ‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۸۱۵‬خانــوار از جملــه طــرح هــای دهــه فجــر امســال بنیــاد مســکن گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ‪ ۱۶۱‬روســتای گلســتان عــاوه بــر ان در ایــن ایــام ‪ ۲۱۱‬طــرح هــادی بــا ســرمایه گــذاری ‪۶۵۶‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۶۴۰‬میلیــون ریــال بــرای ‪ ۶۶‬روســتای اســتان بــا پوشــش بیــش از ‪ ۱۰۰‬هــزار خانــوار و تهیه طرح‬ ‫بازنگــری طــرح هــادی بــا اعتبــار بیــش از ‪ ۹۰‬میلیــارد ریــال و پوشــش ‪ ۲۶‬هــزار خانــوار اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســامی گلســتان ادامه داد‪ :‬به روســتائیان و ســاکنان شــهرهای زیر ‪۲۵‬‬ ‫هــزار نفــر جمعیــت اســتان واگــذاری ســند مالکیــت ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۹۵‬فقــره اغــاز شــد و واگــذاری ‪ ۸۰۰‬قطعــه‬ ‫زمیــن بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت ‪ ۱۶۰‬هــزار مترمربــع از دیگــر طرح هــای ســال جــاری اســت‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گلســتان در ایــن اســتان ‪ ۲۲۸‬هــزار واحــد مســکونی‬ ‫روســتایی وجــود دارد کــه از ســال ‪ ۸۴‬تاکنــون‪ ۸۴ ،‬هــزار واحــد ان توســط ایــن نهــاد بــه خاطر خطرپذیری‬ ‫بــاالی ابنیــه بــه ســبب تهدیداتــی همچــون ســیل و زمیــن لــرزه‪ ،‬مقــاوم ســازی شــده اســت‪.‬‬ ‫خدمــات بنیــاد مســکن انقــاب اســامی در گلســتان بــرای ســاخت مســکن از جملــه مقــاوم ســازی‬ ‫در ‪ ۹۳۶‬روســتای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار اســتان دارای طــرح هــادی ارایــه مــی شــود‪.‬‬ ‫مطابــق سرشــماری نفــوس و مســکن ســال ‪ ۴۶.۶ ، ۹۵‬درصــد از جمعیــت یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــری‬ ‫گلســتان‪ ،‬روســتایی بــوده و ایــن اســتان رتبــه دوم کشــوری را بــه لحــاظ جمعیــت روســتایی در کشــور دارد ‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف ‪13‬هزار و ‪ 500‬شاخه‬ ‫چلم قاچاق در بندرگز‏‬ ‫کشف مواد مخدر‬ ‫در گنبدکاووس‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی بندرگــز از کشــف ‪ 13‬هــزار و‏‪‎‎500‬شــاخه‬ ‫چلم قاچاق از یک دســتگاه خودرو نیســان‏در این شهرســتان‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مهــدی‬ ‫مهــدوی نیــا» در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‏مامــوران یــگان امــداد‬ ‫شهرســتان حیــن کنتــرل خودوهــای عبــوری در پلیــس راه نوکنــده‬ ‫بــه یــک دســتگاه‏خــودرو نیســان حامــل چلــم مشــکوک و ان را‬ ‫متوقــف کردنــد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران طــی هماهنگــی بــا مقام قضایی در بازرســی‬ ‫از خــودروی مــورد نظــر تعــداد ‪13‬‏هــزار و ‪ 500‬شــاخه چلــم قاچــاق‬ ‫کشــف کردند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی بندرگــز بــا اشــاره بــه تحویــل محمولــه کشــف‬ ‫شــده بــه اداره منابــع طبیعــی‏شهرســتان بیــان داشــت‪ :‬متهــم‬ ‫بــا تشــکیل پرونــده بــرای ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع‬ ‫ذیصــاح‏شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهــدوی نیــا در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه قطــع درختــان‬ ‫و برداشــت فراورده هــای جنگلــی بــه‏تــاراج بــردن منابــع ملــی بــوده‬ ‫و تبعــات زیســت محیطــی زیــادی در پــی دارد‪ ،‬از شــهروندان‬ ‫خواســت‪:‬‏در صــورت مشــاهده فعالیــت غیرقانونــی قاچاقچیــان‬ ‫مراتــب را ســریعا بــه پلیــس ‪ 110‬اطــاع دهنــد ‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس از کشــف یــک کیلــو‬ ‫و ‪ 800‬گــرم مــواد مخــدر از نــوع تریــاک طــی یــک عملیــات‬ ‫هدفمنــد پلیســی ‏در ایــن شهرســتان خبــر داد‪‎ .‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «داوود‬ ‫صادقلــو» در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‏داشــت‪ :‬مامــوران پلیــس‬ ‫مبــارزه بــا موادمخــدر و کالنتــری شهرســتان در پــی خبــری مبنــی‬ ‫بــر خریــد و‏فــروش مــواد مخــدر توســط یکــی از شــهروندان در‬ ‫ایــن شهرســتان‪ ،‬پــس ازهماهنگــی بــا مرجــع قضائــی‏از منــزل‬ ‫وی بازرســی کــه توانســتند در عملیاتــی هدفمنــد مقــدار یــک‬ ‫کیلــو و ‪ 800‬گــرم مــواد مخــدر از‏نــوع تریــاک را کشــف کننــد‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی عملیاتهــای انجــام شــده ‪ 3‬متهــم دســتگیر و‬ ‫بــا تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل‏قانونــی تحویــل مراجــع‬ ‫قضائــی شــدند‪.‬‏‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس در پایــان ضمــن‬ ‫تاکیــد برعــزم جــدی پلیــس دربرخــورد بــا‏قاچاقچیــان و خــرده‬ ‫فروشــان مــواد مخــدر از شــهروندان خواســت‪ ،‬در صــورت اطــاع‬ ‫از فعالیــت ایــن‏افــراد مراتــب را دراســرع وقــت از طریــق ســامانه‬ ‫‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫انقالب اسالمی‬ ‫معجزه قرن‬ ‫دهه فجر مظهر شکوه وعظمت وفداکاری ملت ایران است‬ ‫( رهبر معظم انقالب‪ -‬مدظله العالی ‪‎‬‏)‪‎.‬‬ ‫ایــن روزهــا‪ ،‬روزهایــی مانــدگار و فرامــوش ناشــدنی در تاریــخ ملــت‬ ‫بــزرگ ماســت‪ ،‬روزهــای پیــروزی انقالب اســامی اســت؛ انقالبی که‬ ‫‏رســاترین فریــاد تاریــخ‪ ،‬یعنــی امــام امــت‪ ،‬ان را رهبــری کــرد و بــه‬ ‫فرجــام رســاند و بــرای حفــظ ان‪ ،‬بــا تمــام وجــود تــاش کــرد‪ .‬انقالبی‬ ‫کــه مبتنــی بــر‏بینــش عمیــق توحیــدی و الهــام گرفتــه از انقــاب‬ ‫ســرخ عاشــورای حســینی بــود‪ ،‬کــه در ان عــده ای قلیــل‪ ،‬بــا اعتقادی‬ ‫وســیع و راســخ‪ ،‬نیروهــای کفــر‏و باطــل را شکســت دادنــد و چشــم‬ ‫قدرتمنــدان را خیــره ســاختند‪ .‬بــا پــای گــذاردن در دایــره معنویــت و‬ ‫ایثــار و شــهادت بــود کــه فرزانــگان خــاک‪،‬‏از ایــن ســرزمین پــاک‪،‬‬ ‫بــه ســوی افــاک‪ ،‬پــر گشــودند و تــا نهایــت تاریــخ جاودانــه شــدند‪.‬‬ ‫پیــروزی انقــاب اســامی ایــران‪ ،‬بــدون شــک معجــزه ای‏الهــی‬ ‫بــود کــه بــه دســت معجــزه گــر مــردی از ســاله پــاک رســول خــدا‬ ‫صلــی اللــه علیــه و الــه ‪ ،‬بــه انجــام رســید و چشــم امیــد مظلومــان و‬ ‫مســتضعفان‏جهــان را بــه خــود خیــره ســاخت‪ .‬تاثیــر ســریع انقــاب‬ ‫اســامی در منطقــه و بــر اشــفتن شــعله خشــم مــردم مســلمان‬ ‫و غیرمســلمان در بســیاری از‏کشــورهای تحــت ســلطه اســتعمار‪،‬‬ ‫گــواه روشــنی بــر ایــن مدعاســت؛ زیــرا در کمتــر مقطعــی از تاریــخ‪،‬‬ ‫شــاهد پیــروزی و تاثیرگــذاری‬ ‫قاطــع جنبشــی‏صرفــا مردمــی‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫بوده ایــ ‪‎‬‬ ‫بــا وجــود همــه ناباوری هــا و‬ ‫تمامی تالشــهایی که در ســطح‬ ‫بیــن المللــی بــرای حفــظ رژیــم‬ ‫شــاه و جلوگیــری از موفقیــت‬ ‫امــام خمینــی بعمــل امــد‪،‬‬ ‫‏انقــاب اســامی در مرحلــه‬ ‫نخســت مبــارزات خویــش در‬ ‫روز ‪ 22‬بهمــن پیــروز گردیــد و از‬ ‫ایــن جهــت پیــروزی ان بیشــتر‬ ‫بــه یــک معجــزه شــبیه‏بــود تــا‬ ‫تحولــی عــادی‪ .‬بــه جــز امــام‬ ‫خمینــی و تــوده های بیشــماری‬ ‫کــه خــارج از تحلیل هــای‬ ‫معمــول‪ ،‬بــه گفتــه هــا و‬ ‫وعده هــای امــام بــاور قلبــی‬ ‫‏داشــتند‪ ،‬عمــوم تحلیــل گــران‬ ‫سیاســی و همــه کســانی کــه در‬ ‫رخدادهــا و حــوادث ایــران دخیــل بودنــد وقــوع چنیــن پیــروزی را‪،‬‬ ‫حتــی تــا روزهــای‏واپســین عمــر رژیــم شــاه ناممکــن مــی دانســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نهضتــی کــه امــام خمینــی پرچمــدار و پایــه گــذار ان بــود‪ ،‬توانســت‬ ‫در روز ‪2‎ 2‬‏ ‪‎‬بهمــن غبــار از چهــره اســام زدوده و ســیمای حقیقــی‬ ‫ان را پــس‏از ‪ 14‬قــرن بــه جهــان تشــنه عدالــت بنمایانــد‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل اســت کــه انقــاب اســامی ایــران در جهــان اســام بــه عنــوان‬ ‫ت ‪‎.‬بــه همیــن علــت‬ ‫«انقــاب امــام خمینــی»‏شــناخته شــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫اســت کــه تاکنــون هیــچ یــک از طرحهــای سیاســی و اقتصــادی و‬ ‫نظامــی امریــکا علیــه ایــران کــه غالبــا ًبــا‏حمایــت یــا ســکوت متحدان‬ ‫منطقــه ای و جهانــی ان کشــور همــراه بــوده‪ ،‬بــه نتیجــه نرســیده‬ ‫کشف خودرو سرقتی‬ ‫در ازادشهر‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی ازادشــهر از کشــف یــک دســتگاه خــودرو‬ ‫ســرقتی در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «ســید‬ ‫داوود حســینی» در تشــریح ایــن خبــر‏گفــت‪ :‬مامــوران انتظامــی‬ ‫شهرســتان حیــن گشــت زنــی هدفمنــد در ســطح حــوزه‬ ‫اســتحفاظی‪ ،‬بــه ‏یــک دســتگاه خــودرو ســواری پرایــد کــه در‬ ‫حاشــیه جــاده پــارک شــده بــود مشــکوک شــدند‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از بررســی و اســتعالم بــه عمــل امــده توســط‬ ‫مامــوران مشــخص شــد خــودرو مــورد نظــر ‏ســابقه ســرقت‬ ‫داشــته اســت‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬طــی هماهنگی هــای بــه عمــل‬ ‫امــده خــودرو بــه پارکینــگ منتقــل شــد‏و اقدامــات قانونــی بــرای‬ ‫شناســایی و تحویــل خــودرو بــه مالباختــه در دســتور کار قــرار دارد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی ازادشــهر بــا تاکیــد بــر اینکــه تــاش بــرای‬ ‫شناســایی و دســتگیری ســارق یــا ســارقان‏در دســتور کار پلیــس‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان بــا نصــب تجهیــزات‬ ‫ایمنــی ماننــد‏دزدگیــر‪ ،‬قفــل پــدال و ‪ ...‬از ســرقت رفتــن وســایل‬ ‫نقلیــه خــود پیشــگیری کننــد و مــوارد مشــکوک را از‏طریــق مرکــز‬ ‫فوریــت هــای پلیســی‪ 110‬اعــام کننــد‪.‬‏‬ ‫اســت‪ .‬و بــه همیــن دلیــل اســت کــه پــس از گذشــت ســه‏دهــه‬ ‫مقابلــه غــرب بــا انقــاب‪ ،‬امــروز تئوریســین ها و سیاســتمداران‬ ‫اروپائــی و امریکائــی بــر ضــرورت پذیــرش و تحمــل واقعیــت‬ ‫انقــاب و جایــگاه‏جمهــوری اســامی در عرصــه بیــن المللــی تاکیــد‬ ‫می کنن ‪‎‬د‪‎.‬نهضتــی کــه در ‪ 22‬بهمــن ‪ 1357‬بــه پیــروزی رســید‪ ،‬امــروزه‬ ‫ت ‪‎.‬از ایــن رو‬ ‫بــرای بســیاری از ملــل‏جهــان چــراغ راه زندگــی اســ ‪‎‬‬ ‫«‪ 22‬بهمــن» تنهــا نبایــد بــه عنــوان روز پایانــی یــک رژیــم سیاســی و‬ ‫اغــازی بــر حیــات رژیــم دیگــر تلقــی‏گــردد‪ .‬بلکه بایــد از ان بــه عنوان‬ ‫ســرفصلی برجســته در تاریــخ سیاســی ایــران و نقطــه ای عطــف در‬ ‫رونــد مبــارزات ملــت ایــران یــاد کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫جعبه وسایل گران قیمت خود را از بین ببرید‬ ‫اگــر بــه تازگــی یــک وســیله برقــی گران قیمــت ماننــد تلویزیــون‪ ،‬کامپیوتــر‪ ،‬لــپ تــاپ‪ ،‬تبلــت‪ ،‬کنســول های بــازی یــا… گرفتیــد‪ ،‬بهتــر اســت جعبــه و یــا هرچیز دیگــری که‬ ‫نشــان از ان دارد را در مقابــل درب منــزل خــود و یــا ســطل زبالــه نزدیــک خانــه خــود قــرار ندهیــد‪ ،‬زیــرا ممکــن اســت توجــه ســارقان را بــه وجــود همچیــن شــیئی در منــزل‬ ‫شــما جلــب کند‪.‬امنیــت خانــه مســئلۀ بســیار مهمــی اســت‪ ،‬زیــرا نــه تنهــا بــه حفــظ امــوال مــا مربــوط اســت بلکــه در بســیاری از مــوارد در صــورت رعایــت نکــردن اصــول‬ ‫ایمنــی تهدیــد جانــی هــم بــه دنبــال خواهــد داشــت‪ .‬پــس ســعی کنیــد همــه تمهیــدات را بــرای ایمنــی خانــه خــود بــه کار ببندیــد‪.‬‬ ‫خرید سربازی و تیم ملی ب!‬ ‫ایــن کــه هــر چنــد وقــت یکبــار پیشــنهادهای سوفســطایی مــا در‬ ‫ایــن ســتون طنــز‪ ،‬در ســطح جامعــه اجرایــی مــی شــود و بــاری از‬ ‫دوش دولــت برداشــته مــی شــود ‪ ،‬تمــام خســتگی ایــن ســال هــا‬ ‫عیــن تبلیغــات چــای اتیشــی از تــن مــان در مــی رود! روح مــان‬ ‫تــازه مــی شــود و عیــن ســعدی خدابیامــرز جــان دوبــاره ای مــی‬ ‫گیریــم‪ .‬االن هــم بــه ســامتی پیشــنهاد خریــد ســربازی کــه ‪11‬‬ ‫ســال قبــل افاضــات کــرده بودیــم‪ ،‬دوبــاره مصــوب شــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد عــده ای کــه مغزهــای کوچــک زنــگ زده دارنــد‬ ‫فکــر مــی کننــد کــه ســن فرزنــدان و نــوه برخــی مســئوالن بــه‬ ‫ســربازی رســیده اســت و ایــن قانــون را مصــوب کرده انــد!‬ ‫واقعــا ًکــه ‪ ...‬امــا اصــل خبــر بــه روایــت جرایــد‪...‬‬ ‫بــه گفتــه ســخنگوی کمیســیون تلفیــق‪ ،‬خریــد ســربازی‬ ‫بــا رعایــت اصــل ‪ ۱۱۰‬قانــون اساســی و تعییــن تکلیــف‬ ‫مشــمولین غایــب بیــش از پنج ســال بــا اولویــت افــراد‬ ‫متاهــل و باالتــر از ‪ ۳۵‬ســال ســن کــه ضریــب انجــام وظایف‬ ‫مقــدس ســربازی تحــت تاثیــر تحلیــل قــوای جســمانی بــرای‬ ‫انهــا امکانپذیــر نیســت‪ ،‬امکانپذیــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه افــراد بــا پرداخــت مبالــغ مشــخص شــده‪،‬‬ ‫کارت معافیــت از خدمــت در زمــان صلــح را دریافــت می کننــد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬به موجــب ایــن مصوبــه‪ ،‬دارنــدگان مــدرک‬ ‫تحصیلــی کاردانــی و کمتــر از ان بــا پرداخــت ‪ ۲۵۰‬میلیــون‬ ‫تومــان‪ ،‬دارنــدگان مــدرک تحصیلــی کارشناســی و کارشناســی‬ ‫ارشــد بــا پرداخــت مبلــغ ‪ ۴۰۰‬میلیــون تومــان و دارنــدگان مدرک‬ ‫پزشــکی عمومــی و دکتــرای تخصصــی و باالتــر از ان در تمامــی‬ ‫رشــته ها بــا پرداخــت مبلــغ ‪ ۶۰۰‬میلیــون تومــان بــه حســاب‬ ‫خزانــه کل کشــور قــادر بــه خریــد ســربازی خــود خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫مالحظــه فرمودیــد؟! اصــا ًچــه معنــا دارد کســی کــه خانــه‬ ‫پــدری اش متــری ‪ 400‬میلیــون تومــان مــی ارزد و خــودروی‬ ‫شــخصی شــان بنــز مــدل دو هــزار و اووووووووف اســت و‬ ‫قــاده سگشــان از جنــس طالســت و قیمــت شــامپوی گربــه‬ ‫شــان از حقــوق یــک مــاه کارگــر بیمــه شــده ( روزمــزدی هــم‬ ‫نــه) بیشــتر اســت‪ ،‬ســربازی بــرود؟!‬ ‫ســربازی مــال مــا معمولــی هــا اســت کــه هــم بــرای مــان‬ ‫فــال اســت و هــم مــرد مــی شــویم! تــازه قــدر ســفره مامــان‬ ‫را بیشــتر مــی دانیــم نــه بچــه پولــداری کــه بــا خــوردن‬ ‫ســاچمه پلــو و کوکــو ســبزی پــادگان گالب رویتــان ‪...‬‬ ‫علــی ای حــال بــا عنایــت بــه ضــرورت تعمیــم امــورات صــواب‬ ‫در جامعــه و اســتفاده از ایــن رویکــرد بــه شــیوه معمــول و‬ ‫رســم معهــود پیشــنهاد مــی شــود عضویــت در تیــم ملــی‬ ‫هــم خریدنــی شــود! البتــه تیــم ملــی ب‪ ...‬بــه قولــی حــاال‬ ‫کــه تــاالن تــاالن اســت‪ ،‬صــد تومــن هــم زیــر پــاالن اســت‪.‬‬ ‫در واقــع بــه منظــور افزایــش نشــاط در جامعــه و گســترش‬ ‫فرهنگ ورزش‪ ،‬پیشــنهاد می شــود شــرایط عضویت در تیم‬ ‫ملــی ب‪ ،‬هــم بررســی شــود و عزیزانــی کــه تمایــل دارنــد بــا‬ ‫پرداخــت مبالــغ تپــل بــه عضویت این تیم در بیاینــد! باالخره‬ ‫مــادران ایــن ‪ 4‬درصــدی هــا در خواســتگاری هــا نبایــد پز پســر‬ ‫یــا دختــران را بدهنــد؟!‬ ‫پســرم ملــی پوشــه! دختــرم عضــو تیــم ملــی هفــت ســنگه!‬ ‫بــا ایــن رویکــرد هــم مشــکالت مالــی فدراســیون هــا حــل‬ ‫مــی شــود هــم زمینــه بــرای حضــور مقتدرانــه عــده ای کــه بــه‬ ‫دالیلــی موفــق بــه حضــور در تیــم ملــی نشــدند فراهــم مــی‬ ‫شــود! در مــورد ســایر روش هــای اســتفاده از ایــن رویکــرد ‪،‬‬ ‫شــما هــم فکــر کنیــد‪ .‬بیــل کــه بــه کمرتــان نخــورده اســت!‬ ‫کسب رتبه برتر در واگذاری‬ ‫سرویس ‪ vdsl‬مخابرات‬ ‫گلستان‬ ‫اســتقبال گلســتانی هــا از ســرویس بانــد پهــن ‪ vdsl‬مخابــرات‬ ‫مخابــرات منطقــه گلســتان رتبه برتــر در واگذاری ســرویس ‪vdsl‬‬ ‫بیــن مناطــق مخابراتی کســب کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکاربــه نقــل از اداره روابــط عمومــی‬ ‫مخابــرات منطقــه گلســتان ‪ ،‬دکتــر غالمعلــی شــهمرادی کــه در‬ ‫حاشــیه ی جلســه شــورای مدیــران ســخن مــی گفــت ‪ :‬بــا اعــام‬ ‫ایــن خبــر افــزود ‪ :‬واگــذاری ســرویس بانــد پهــن ‪ vdsl‬در اســتان‬ ‫گلســتان بــا اســتقبال خوبــی روبــرو شــدو هــدف هــای در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده محقــق شــده اســت ‪.‬‬ ‫وی تــاش کارکنــان در واگــذاری ایــن ســرویس را مثبــت ارزیابی‬ ‫کــرد و گفــت ‪:‬کیفیــت ســرویس ‪ vdsl‬بــا توجه به نیاز مشــتریان‬ ‫بســیار مطلــوب بــوده و تقاضــای انهــا را تامیــن مــی کند ‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه ســرویس ‪ Vdsl‬مشــابه ‪ ADSL‬بــر بســتر‬ ‫ســیم مســی ارائــه مــی گــردد ولــی ســرعت ان خیلــی باالتــر از‬ ‫‪ ADSL‬اســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪476‬‬ ‫شناسایی افراد خودشیفته در ‪ ۴‬مرحله‬ ‫امنه صرامی‬ ‫طرح صیانت از فضای‬ ‫مجازی؛ هرانچه باید بدانید‬ ‫یکــی از طرح هــای جنجالــی مجلــس کــه ایــن روزهــا‬ ‫زیــاد اســم ان بــه گــوش می رســد‪ ،‬طــرح صیانــت از‬ ‫فضــای مجــازی اســت‪ .‬این طرح از همــان ابتدا تاکنون‬ ‫واکنش های بســیاری را در پی داشــته اســت‪ .‬حتی کار‬ ‫بــه جایــی رســید کــه کارزار اینترنتــی بــرای توقــف ایــن‬ ‫طــرح ایجــاد شــد و بســیاری از مــردم در فضــای مجــازی‬ ‫بــه ان اعتــراض کردنــد‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬راجــع بــه طــرح‬ ‫صیانــت از فضــای مجــازی صحبــت خواهیــم کــرد و‬ ‫جزئیــات ایــن طــرح و نظــرات کارشناســان مختلــف‬ ‫راجــع بــه ان را بــه شــما خواهیــم گفــت‪ .‬تــا پایان مقاله‬ ‫بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫طرح صیانت؛ طرحی با چند نام‬ ‫بیسـت وهفتم اذرمــاه ســال ‪ ۱۳۹۷‬طرحــی در مجلس‬ ‫مطــرح شــد کــه بعدهــا جنجال هــای بســیاری افریــد‪.‬‬ ‫مبنــای ایــن طــرح ســندی بــود کــه شــورای عالــی فضــای‬ ‫مجــازی در ســال ‪ ۱۳۹۶‬راجــع بــه سیاسـت ها و الزامــات‬ ‫پیام رســان ها تصویــب کــرده بــود‪.‬‬ ‫طــرح «ســاماندهی پیام رســان های اجتماعــی»‬ ‫چندیــن بــار تغییــر نــام داد‪ .‬در ســال ‪ ،۱۳۹۹‬نــام ان بــه‬ ‫طــرح «صیانــت از حقــوق کاربــران در فضــای مجــازی‬ ‫و ســاماندهی پیام رســان های اجتماعــی» تغییــر کــرد‪.‬‬ ‫ایــن نــام در نســخه بیست وششــم تیرمــاه ســال ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫بــه طــرح «حمایــت از حقــوق کاربــران فضــای مجــازی و‬ ‫خدمــات پایــه کاربــردی» تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫نماینــدگان پیشــنهاددهنده در اخریــن نســخه کــه در‬ ‫پنجــم دی مــاه ‪ ۱۴۰۰‬منتشــر شــد‪ ،‬نــام دیگــری بــرای‬ ‫طــرح انتخــاب کردنــد‪ :‬طــرح «نظــام تنظیــم مقــررات‬ ‫خدمــات فضــای مجــازی»‪ .‬اگرچــه نــام ایــن طــرح از‬ ‫اغــاز تاکنــون ‪ ۴‬بــار تغییــر کــرده‪ ،‬هنــوز هــم بــه طــرح‬ ‫صیانــت یــا طــرح صیانــت از فضــای مجــازی معــروف‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫موضوعات مطرح شده در طرح صیانت چیست؟‬ ‫قبــل از انکــه بخواهیــم راجــع بــه ایــن طــرح و نظــرات‬ ‫کارشناســی مربــوط بــه ان حــرف بزنیــم‪ ،‬بهتــر اســت‬ ‫بــا موضوعــات ان اشــنا شــویم‪ .‬طــرح صیانــت از‬ ‫فضــای مجــازی در مجمــوع ‪ ۶‬فصــل و ‪ ۳۷‬مــاده دارد‪.‬‬ ‫هرکــدام از فصل هــای طــرح صیانــت بــه یــک موضــوع‬ ‫اختصــاص دارد‪:‬‬ ‫کلیات‬ ‫تنظیم گری‬ ‫شــرایط و ضوابــط عرضــه و فعالیــت خدمــات پایــه‬ ‫کاربــردی‬ ‫حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی‬ ‫تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی‬ ‫مسئولیت ها و ضمانت اجراها‬ ‫هــدف از ایــن طــرح‪ ،‬حمایت از حقــوق کاربران فضای‬ ‫مجــازی و حمایــت از خدمــات پایــه کاربــردی اســت‪.‬‬ ‫شــاید برایتــان ایــن ســوال پیــش بیاید که خدمــات پایه‬ ‫کاربــردی چیســت؟ بــر اســاس مصوبــات شــورای عالــی‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬معروف تریــن خدمــات پایــه کاربــردی‬ ‫عبارت انــد از‪:‬‬ ‫شــبکه های اجتماعــی مثــل واتس اپ و اینســتاگرام یا‬ ‫نمونه هــای داخلــی ان مثــل گــپ‪ ،‬بلــه و ایتــا‪.‬‬ ‫موتورهــای جسـت وجو مثــل گــوگل یــا نمونــه داخلــی‬ ‫ان پارســی جو‪.‬‬ ‫خدمــات پایــه مکانــی و نقشــه کــه بــرای مســیریابی‬ ‫اســتفاده می شــوند‪ ،‬ماننــد گوگل مــپ و ویــز یــا نمونــه‬ ‫داخلــی ان بلــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫محمدرضا عاشوری‬ ‫زندگــی بــا کســانی کــه خودشــیفته (‪ )narcissist‬هســتند چــه‬ ‫چالش هایــی پیــش روی انســان می گــذارد؟ چــه کســانی بیشــتر‬ ‫از ســایرین از تعامــل بــا چنیــن انســان هایی دچــار رنــج و عــذاب‬ ‫می شــوند؟ فــرد خودشــیفته بــا اتــکا بــه چــه ترفندهایــی ســعی می کنــد‬ ‫طــرف مقابلــش را فریــب بدهــد؟ مهم تــر از همــه انکــه چگونــه‬ ‫می توانیم افراد خودشیفته را شناسایی کنیم و پیش از انکه از لحاظ‬ ‫عاطفــی و روحــی ضربــه ای بــه مــا بزننــد‪ ،‬خــود را از انهــا دور کنیــم؟‬ ‫اگــر دوســت داریــد پاســخ ایــن ســوال ها را بدانیــد‪ ،‬در ادامــه همــراه مــا‬ ‫باشــید‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬راجـ ع بــه افــراد خودشــیفته صحبــت خواهیــم‬ ‫کــرد و راهکارهایــی بــرای شناســایی انهــا خواهیــم گفــت‪.‬‬ ‫چه کسانی از تعامل با افراد خودشیفته بیشتر اذیت می شوند؟‬ ‫بســیاری از افــرادی کــه هــوش عاطفی‪/‬هیجانــی باالیــی دارنــد اغلــب‬ ‫حــس اهن ربایــی را دارنــد کــه افــراد خودشــیفته را جــذب می کنــد‪.‬‬ ‫درد و رنجــی کــه افــراد خودشــیفته بــه چنیــن کســانی تحمیــل می کنند‬ ‫برایشــان دردنــاک و تحقیرامیــز اســت و روحیه شــان را ضعیــف‬ ‫می کنــد‪ .‬کســی کــه هــوش هیجانــی باالیــی دارد ممکــن اســت در‬ ‫تعامــل بــا فــردی خودشــیفته‪ ،‬احســاس کنــد نقــص یــا کمبــودی در‬ ‫وجــودش اســت کــه باعــث جــذب افــراد خودشــیفته بــه او می شــود‪.‬‬ ‫البتــه اگــر جــور دیگــری بــه قضیــه نــگاه کنیــم‪ ،‬ایــن نقــص یــا کمبــود‬ ‫می توانــد بــدل بــه هدیـه ای شــود کــه از او در برابــر گزنــد و اســیب های‬ ‫تعامــل بــا خودشــیفتگان محافظــت می کنــد‪ .‬چگونــه می تــوان ایــن کار‬ ‫را کــرد؟ بــا اشــنایی بــا رفتارهــا و ترفندهــای افراد خودشــیفته در مراحل‬ ‫مختلــف شــکل گیری رابطــه‪.‬‬ ‫ویژگی های بارز افرادی با هوش هیجانی باال‬ ‫ایــن دســته از افــراد معمــوال از قــدرت همدلــی بــا دیگــران بهره مندنــد‪،‬‬ ‫حــاالت روحــی و احساســات دیگــران را بهتــر از ســایرین درک می کننــد‬ ‫و اساســا انســان هایی خــوداگاه هســتند‪ ،‬یعنــی بیشــتر از ســایرین‬ ‫اگاه انــد کــه انچــه می گوینــد و انجــام می دهنــد چــه تاثیــری بــر ذهــن و‬ ‫روح دیگــران دارد و مراقب انــد ناخواســته اســباب ناراحتــی یــا ازردگــی‬ ‫خاطــر کســی را فراهــم نکننــد‪.‬‬ ‫وقتــی چنیــن کســی وارد رابطــه ای بــا فــردی خودشــیفته می شــود‪،‬‬ ‫می توانــد ب ـ ه شــکل های مختلــف از لحــاظ روحــی‪ ،‬عاطفــی و روانــی‬ ‫اســیب ببینــد‪ .‬راه مقابلــه بــا ایــن پیامدهای منفی چیســت؟ یادگرفتن‬ ‫اینکــه چطــور افــراد خودشــیفته را از دیگــران تشــخیص دهیــم‪.‬‬ ‫این طــوری پیــش از انکــه رابطــه جدی تــر و عمیق تــر شــود‪ ،‬می تــوان‬ ‫پــا پــس کشــید و از گزنــد اســیب های مذکــور در امــان مانــد‪ ،‬چیــزی کــه‬ ‫بــرای افــرادی بــا هــوش هیجانــی بــاال مهــم و حیاتــی اســت‪.‬‬ ‫حــال چطــور می تــوان ایــن کار را انجــام داد؟ در ادامــه‪ ،‬ســعی‬ ‫می کنیــم پاســخی درخــور بــه ایــن ســوال بدهیــم‪ .‬در واقــع کســانی کــه‬ ‫خودشــیفته هســتند در ‪ ۴‬مرحلــه اساســی و مهــم شــکل گیری رابطــه‪،‬‬ ‫به شــکل های مختلــف خــود را لــو می دهنــد‪ .‬وقتــی بــه ایــن ترفندهــا‬ ‫واقــف باشــید‪ ،‬ایــن افــراد را راحت تــر خواهیــد شــناخت‪.‬‬ ‫شناسایی افراد خودشیفته در ‪ ۴‬مرحله‬ ‫‪ .۱‬جذابیت افرادی با هوش هیجانی باال برای خودشیفتگان‬ ‫کســی کــه خودشــیفته اســت‪ ،‬میلــی عجیــب و افراطــی بــه برقــراری‬ ‫رابطــه بــا کســانی دارد کــه هــوش هیجانــی باالیــی دارنــد‪ .‬او تمــام‬ ‫تالشــش را می کنــد تــا بــه انســانی نزدیــک و نزدیک تــر شــود کــه مهربان‬ ‫اســت و بــه درک احساســات دیگــران اهمیــت می دهــد‪.‬‬ ‫ایــن کشــش و گرایــش در ابتــدای رابطــه رونــدی دوســویه دارد؛ در‬ ‫حقیقــت کســی کــه هــوش هیجانــی باالیــی دارد هــم به خاطــر توجهــی‬ ‫کــه فــرد خودشــیفته بــه او نشــان می دهــد جذبــش می شــود‪.‬‬ ‫فــرد خودشــیفته مــدام چرب زبانــی می کنــد و از طــرف مقابلــش‬ ‫تعریــف و تمجیــد می کنــد و کســی کــه هــوش هیجانــی باالیــی دارد‬ ‫قــدردان ایــن تعریــف و تمجید هــا می شــود‪.‬‬ ‫فــرد خودشــیفته چنــان نقــش حامــی را خــوب بــازی می کنــد کــه طــرف‬ ‫مقابــل فکــر می کنــد او هــم انســانی اســت کــه مثــل خــودش و هــوش‬ ‫هیجانــی باالیــی دارد و در رفتــار و گفتــارش هیــچ اثری از خودشــیفتگی‬ ‫پیــدا نمی کنــد‪.‬‬ ‫البتــه فقــط اول ماجــرا این طور اســت و پــس از انکه طرفین جدی تری‬ ‫وارد رابطــه می شــوند‪ ،‬اوضــاع به مــرور زمان تغییر می کند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬احســاس حقــارت و کوچکــی فــرد خودشــیفته در مقایســه بــا‬ ‫دیگــری‬ ‫وقتــی رابطــه کمــی جدی تــر و عمیق تــر شــد‪ ،‬خودشــیفته احســاس‬ ‫می کنــد طــرف مقابلــش تــوان و نیرویــی وصف نشــدنی دارد کــه او هــم‬ ‫دوســت دارد چیــزی شــبیه بــه ان را داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ایــن تــوان و نیــروی وصف نشــدنی کــه افــرادی بــا هــوش هیجانــی بــاال‬ ‫دارنــد‪ ،‬چیســت؟ مــواردی کــه در ادامــه می خوانیــد‪:‬‬ ‫توان و نیروی برقراری ارتباطی عمیق و معنادار با دیگران؛‬ ‫قــدرت درک و اگاهــی از انچــه دیگــران احســاس می کننــد و‬ ‫تجربه هایــی کــه در زندگــی از ســر می گذراننــد؛‬ ‫توانمنــدی در بیان کــردن حــاالت و احساســات به گون ـه ای کــه باعــث‬ ‫تســکین دردهــا و کمــک بــه طــرف مقابــل شــود کــه ســرانجام ســبب‬ ‫شــکل گیری رابطــه ای نزدیــک و ســالم میــان دو طــرف می شــود‪.‬‬ ‫وقتــی خودشــیفته ایــن ویژگی هــا را در طــرف مقابلــش می بینــد‪،‬‬ ‫به مــرور ازرده خاطــر می شــود‪ ،‬چــون خــودش از چنیــن ویژگی هایــی‬ ‫بی بهــره اســت و نمی توانــد رابطه هایــی عمیــق و بــر پایــه اعتمــاد و‬ ‫راســتی بــا دیگــران داشــته باشــد‪ .‬بــا ایــن حــال می خواهــد چنین باشــد‪،‬‬ ‫پــس ناراحــت می شــود و در همیــن مرحلــه اولیــن جرقه هــای رفتــار‬ ‫مخــرب او در تعاملــش بــا دیگــری مشــاهده می شــوند‪.‬‬ ‫درک ناتوانــی در برقــراری روابــط معنــادار بــا دیگــران و اغــاز‬ ‫رفتــار مخــرب‬ ‫فــرد خودشــیفته به مــرور زمــان پــی می بــرد کــه از اســتعداد و توانایــی‬ ‫طــرف مقابلــش بی بهــره اســت و هرچــه هــم تقــا کنــد‪ ،‬نمی توانــد‬ ‫مثــل او باشــد‪ .‬پــس رفتــار مخربــی در پیــش می گیــرد و شــروع بــه‬ ‫سوءاســتفاده از اســتعداد طــرف مقابلــش می کنــد‪.‬‬ ‫فــرد خودشــیفته کســی را کــه بــا او وارد رابطــه شــده اســت به خاطــر‬ ‫انچــه خــودش نمی توانــد داشــته باشــد‪ ،‬مجــازات می کنــد‪ .‬او بــا‬ ‫سوءاســتفاده از اعتمــاد‪ ،‬زمــان‪ ،‬ســخاوتمندی‪ ،‬وفــاداری و همدلــی‬ ‫طــرف مقابــل‪ ،‬ســعی می کنــد اوضــاع را به نفــع خــودش تغییــر دهــد‬ ‫و بهره جویــی کنــد‪.‬‬ ‫مثال زیر به درک بهتر موضوع کمک می کند‪.‬‬ ‫فــرد خودشــیفته ای را در نظــر بگیریــد کــه بــا فرزنــدش رابطــه عمیقــی‬ ‫نــدارد و به خاطــر رابطــه خــوب و معنــاداری کــه طــرف مقابلــش‪،‬‬ ‫کســی بــا هــوش هیجانــی بــاال‪ ،‬بــا فرزندشــان برقــرار کــرده اســت بــه او‬ ‫حســادت می کنــد‪.‬‬ ‫وقتــی بــا فرزنــدش تنهاســت‪ ،‬پشت ســر همســرش از او بدگویــی‬ ‫می کنــد‪ .‬بــا سوءاســتفاده از مهربانــی‪ ،‬ســادگی و بی االیشــی طــرف‬ ‫مقابــل از او می خواهــد در شــرایط دشــوار و در ســختی ها مراقــب‬ ‫فرزندشــان باشــد و کارهــای الزم بــرای او را انجــام بدهــد‪.‬‬ ‫وقتــی هــم کــه پــای خوش گذرانــی و اوقــات فراغــت بــه میــان می ایــد‪،‬‬ ‫خــودش فرزنــدش را بیــرون می بــرد و بــا او وقــت می گذارنــد‪.‬‬ ‫این طــوری در گــذر زمــان دیدگاهــی منفــی و بــد راجـ ع به همســرش در‬ ‫ذهــن فرزندشــان شــکل می دهــد و به مــرور زمــان رابطــه میــان ان دو را‬ ‫ســرد و بی معنــا می کنــد‪ .‬ایــن اتفاقــات همگــی در حالــی رخ می دهنــد‬ ‫کــه طــرف مقابــل روحــش هــم از ماجــرا و علــت ان خبــر نــدارد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬تــاش فــرد خودشــیفته بــرای نابودکــردن کســی کــه به او احســاس‬ ‫حســادت می کنــد‬ ‫در ایــن مرحلــه کــه رابطــه عمیق تــر و نزدیک تــر شــده اســت‪ ،‬خشــم‬ ‫و تنفــر در وجــود فــرد خودشــیفته ریشــه می دوانــد‪ .‬دیــدن اینکــه‬ ‫همســرش چقــدر خــوب و عاقالنــه بــه نیازهــای فرزندشــان توجــه‬ ‫می کنــد و ســعی در برطرف کــردن انهــا دارد مثــل هیزمــی اســت کــه بــر‬ ‫اتــش خشــم و نفــرت او ریختــه می شــود‪.‬‬ ‫راهــکار فــرد خودشــیفته در ایــن شــرایط بــرای ارام کــردن خــود‬ ‫چیســت؟ اینکــه رفتــار خــوب همســرش را در ذهــن کــودک نوعــی‬ ‫ضعــف و ناتوانــی جــا بزنــد‪.‬‬ ‫باز هم با ذکر مثالی این موضوع را برایتان روشن تر می کنیم‪.‬‬ ‫شــرایطی را در نظــر بگیریــد کــه دختــر خانــواده بــه مهمانــی ای کــه‬ ‫دوســتانش ترتیــب داده انــد دعــوت نشــده اســت‪ .‬از میــان پــدر و مــادر‬ ‫کســی کــه هــوش هیجانــی باالیــی دارد‪ ،‬می فهمــد کــه دخترشــان در‬ ‫ایــن شــرایط چقــدر غمگیــن و افســرده شــده اســت‪ .‬پــس بــا او صحبــت‬ ‫ط ســخت روحــی دوســت و همراهــی‬ ‫و ســعی می کنــد در ایــن شــرای ِ‬ ‫خــوب بــرای او باشــد‪.‬‬ ‫دختــر خانــواده حــاال کمتــر احســاس تنهایــی و ناراحتــی می کنــد‪،‬‬ ‫چــون کســی را یافتــه کــه او و شــرایطش را درک و بــا او همدلــی‬ ‫می کنــد‪ .‬به مــرور حالــش بهتــر می شــود‪ ،‬نیــروی ازدســت رفته را‬ ‫بازمی یابــد و بــه چنــد نفــر دیگــر از دوســتانش زنــگ می زنــد و برنامــه‬ ‫دیگــری ترتیــب می دهــد‪.‬‬ ‫رویکرد فرد خودشیفته در این شرایط‬ ‫فــرد خودشــیفته پــس از انکــه از ماجــرا خبــردار می شــود‪ ،‬از طــرف‬ ‫مقابلــش بدگویــی می کنــد و او را «ضعیــف» می خوانــد‪ .‬بعــد راجـ ع بــه‬ ‫همدلــی و ارتبــاط نزدیــک ان بــا «خشــم و عصبانیــت» بــرای دخترشــان‬ ‫ســخنرانی می کنــد‪.‬‬ ‫دخترشــان را بــرای خــوردن بســتنی بیــرون می بــرد و بــه او می گویــد‬ ‫کــه نبایــد بــه حرف هــای همســرش گــوش دهــد‪ ،‬چــون او هیچ وقــت‬ ‫دوســتان واقعی نداشــته اســت‪ .‬همســرش را «بازنده» خطاب می کند‬ ‫و بــا لبخنــدی بــر لــب‪ ،‬ســعی می کنــد حرف هــای ناخوشــایندش را بــا‬ ‫شــوخی و خنــده مطــرح کنــد تــا اگــر دختــرش اعتراضــی کــرد‪ ،‬بهانـه ای‬ ‫بــرای شــانه خالی کردن داشــته باشــد‪.‬‬ ‫دختــر بــه خانــه برمی گــردد و قــراری را کــه بــا دوســتانش گذاشــته بــود‬ ‫بــه هــم می زنــد و تــا اخــر شــب از اتــاق بیــرون نمی ایــد‪.‬‬ ‫طــرف دیگــر رابطــه‪ ،‬بی خبــر از انچــه میان دختر و همســرش گذشــته‪،‬‬ ‫بــه خــود و کارهایــش شــک می کنــد‪ .‬ایــا دخترشــان را بد نصیحــت کرده‬ ‫بــود؟ دخترشــان به خاطــر حرف هــای او حــاال در رنــج و عــذاب اســت؟‬ ‫ایــن تردیدهــا اعتمادبه نفــس او را تحت تاثیــر قــرار می دهنــد و بــا خــود‬ ‫می گویــد کــه نکنــد پــدر یــا مــادر بدی بــوده باشــد‪ .‬دختر خانــواده هم به‬ ‫پــدر یــا مــادری کــه هــوش هیجانی باالیــی دارد بی اعتماد می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬رفتــار خــوب ناگهانــی و غیرمنتظــره فــرد خودشــیفته بــرای‬ ‫مخفی کــردن سوءاســتفاده های عاطفــی اش از دیگــران‬ ‫ایــن رفتــار موثرتریــن ترفنــد فــرد خودشــیفته بــرای پنهان شــدن و‬ ‫مخفی کــردن سوءاســتفاده عاطفــی اش از دیگــران اســت‪.‬‬ ‫چنیــن کســی ناگهــان خــوب و مهربــان و دوست داشــتنی رفتــار‬ ‫می کنــد؛ انــگار نــ ه انــگار کــه همیــن یــک ســاعت بیــش دعوایــی راه‬ ‫انداختــه بــود و همســرش را تخریــب می کــرد‪.‬‬ ‫ایــن تغییــر ناگهانــی اغلــب طــرف مقابــل را گیــج و مــردد می کنــد‪،‬‬ ‫چــون چنیــن اشــخاصی ذاتــا میــل بــه ان دارنــد که بیشــتر خوبی های‬ ‫ادم هــای اطرافشــان را ببیننــد تــا بدی هــای انهــا را‪ .‬بــه ایــن فکــر‬ ‫می کنــد کــه شــاید رفتــار مخــرب طرف مقابل واقعیت نداشــته اســت‬ ‫و تنها برداشــت اشــتباه او بوده اســت و مســئله را در ذهنش زیادی‬ ‫بــزرگ کــرده اســت‪ .‬بــه هــر حــال‪ ،‬هــر کســی ممکــن اســت روز بــدی‬ ‫را از ســر گذرانــده باشــد و به خاطــر ان در تعامــل بــا دیگــران گاهــی‬ ‫از کــوره در رود‪.‬‬ ‫حــاال کســی کــه هــوش هیجانــی باالیــی دارد به خاطر انکــه در ذهنش‬ ‫از طــرف مقابــل انســانی بدجنــس و خبیــث ســاخته بــود‪ ،‬احســاس‬ ‫حماقــت می کنــد‪ .‬قاعدتــا کســی کــه این قــدر خــوب و مهربــان اســت‬ ‫نمی توانــد مشکل ســاز باشــد‪.‬‬ ‫خــب مشــکل اینجاســت کــه ایــن خوبــی و مهربانــی واقعــی نیســت و‬ ‫تنهــا ترفنــد فــرد خودشــیفته بــرای پنهان کــردن کارهایــش اســت‪ ،‬یعنی‬ ‫نوعــی سوءاســتفاده عاطفی‪.‬‬ ‫راهــکاری خــوب بــرای پی بــردن بــه واقعیــت در چنین شــرایط دشــواری‬ ‫ان اســت کــه از خــود بپرســیم‪« :‬ایــا مــن حاضــر بــه انجــام کاری کــه او‬ ‫کــرده بــود خواهــم شــد؟ می توانــم مثــل او رفتــار کنــم؟» اگــر جــواب‬ ‫منفــی اســت‪ ،‬احتمــاال بــا شــخصی خودشــیفته ســروکار داریــد‪.‬‬ ‫در پایان‬ ‫شناســایی کســانی کــه خودشــیفته هســتند در اوایــل شــکل گیری‬ ‫رابطــه‪ ،‬کار چنــدان ســاده ای نیســت‪ .‬به عــاوه کــه بی ثباتــی رفتــاری و‬ ‫ترفندهایــی کــه چنیــن کســانی از انهــا بهــر ه می برنــد باعــث می شــود به‬ ‫خود شــک کنید و از خود بپرســید که نکند شــما تقصیرکار بوده باشــید‬ ‫کــه رابطــه بــه اینجــا رســیده اســت‪ .‬امــا اگــر بــه ایــن نتیجــه رســیدید کــه‬ ‫حســادت عمیــق طــرف مقابــل بــه شــما باعــث ناراحتی تــان و بی تفاوتی‬ ‫بــه شــریک زندگی تــان شــده اســت‪ ،‬شــاید وقــت ان باشــد کــه بــه‬ ‫جدایــی فکــر کنیــد‪.‬‬ ‫هــوش عاطفــی یــا هیجانــی بــاال و توانایــی همدلــی بــا دیگــران و درک‬ ‫احساســات انهــا هدیــه ای خــدادادی اســت کــه نصیــب هــر کســی‬ ‫نمی شــود‪ .‬پــس بهتــر اســت تمــام هم وغمتــان بــر ان باشــد کــه از ایــن‬ ‫هدیــه خــدادادی محافظــت کنیــد‪ .‬در جهــان امــروز بیــش از هــر چیــز‬ ‫دیگــری بــه چنیــن انســان هایی نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫شما بگویید‬ ‫نظــر شــما چیســت؟ فکــر می کنیــد بــا اتــکا بــه چــه نــکات دیگــری‬ ‫می تــوان انســان های خودشــیفته را شناســایی کــرد؟ در زندگــی‬ ‫شــخصی بــا چنیــن کســانی ســروکار داشــته اید؟ می توانیــد کمــی از‬ ‫چالش هــای تعامــل بــا انهــا برایمــان بگوییــد؟‬ ‫اگــر مایــل باشــید‪ ،‬می توانیــد در قســمت «ارســال دیــدگاه» بــا مــا‬ ‫و مخاطبــان مجلــه چطــور از نظــرات و تجربه هــای خــود بگوییــد و بــا‬ ‫اطالعــات ارزشــمندی کــه اضافــه می کنیــد‪ ،‬مقالــه را پربارتــر کنیــد‪.‬‬ ‫باچطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫دکتر زهرا محتشم راد‬ ‫درمان های زیبایی در دندانپزشکی‬ ‫تابه حــال بــرای اهــداف زیبایــی دنــدان بــه دندان پزشــک مراجعــه کرده ایــد؟ درمان هــای‬ ‫زیبایــی دندان پزشــکی اغلــب بــرای اصــاح ظاهــر و فــرم دندان هــا انجــام می شــوند و‬ ‫تاثیــر بســیار زیــادی بــر چهــره و لبخنــد فــرد دارنــد‪ .‬بســته بــه نــوع درمــان مدنظــر شــما‪،‬‬ ‫دندان پزشــک گزینه هــای زیبایــی مناســب را بــه شــما پیشــنهاد می دهــد‪ .‬حتمــا در‬ ‫ن بــاره ســواالت زیــادی داریــد‪ .‬بــه همیــن خاطــر در ایــن مقالــه بــا ســرکار خانــم دکتــر‬ ‫ایـ ‬ ‫زهــرا محتشــم راد همــراه شــدیم کــه بــه ســوال های رایــج در زمینــه درمان هــای زیبایــی‬ ‫دندان پزشــکی پاســخ دهنــد‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫پاسخ به سواالت رایج درباره درمان های زیبایی در دندان پزشکی‬ ‫‪ .۱‬دندان پزشــکی زیبایــی چیســت و چــه تفاوتــی بــا ســایر درمان هــای دندان پزشــکی‬ ‫دارد؟‬ ‫دندان پزشــکی زیبایــی شــامل هرگونــه مداخلــه دندان پزشــکی بــرای بهبــود ظاهــر کلــی‬ ‫لبخنــد اســت کــه بــا تمرکــز بــر اصــاح رنــگ‪ ،‬شــکل‪ ،‬انــدازه‪ ،‬نظــم و ترتیــب قرارگیــری‬ ‫دندان هــا انجــام می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬در روش های زیبایی دندان چه مواردی اصالح می شوند؟‬ ‫امــروزه روش هــای متنوعــی بــرای بهبــود زیبایــی لبخنــد در دندان پزشــکی در دســترس‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن روش هــا مــوارد زیــر اصــاح می شــوند‪:‬‬ ‫دندان های سایش یافته؛‬ ‫دندان هایی با شکل نامناسب یا نامرتبی دندان ها؛‬ ‫تغییر رنگ و بدرنگی دندان ها؛‬ ‫دندان های شکسته یا لب پرشده؛‬ ‫دندان های بافاصله‪.‬‬ ‫‪ .۳‬درمان های زیبایی دندان شامل چه مواردی است؟‬ ‫‪ .۱‬اصالح شکل و رنگ دندان ها با ونیرهای کامپوزیتی یا لمینیت های سرامیکی‬ ‫ونیرهــا یــا لمینیت هــا در واقــع الیــه بســیار نازکــی از مــواد کامپوزیتــی یــا ســرامیکی‬ ‫هســتند کــه روی ســطح بیرونــی دندان هــا متصــل می شــوند و می تواننــد شــکل‪ ،‬رنــگ‬ ‫یــا نامرتبــی خفیــف دندان هــا را اصــاح کننــد یــا فواصــل بین دندانــی را ببندنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اصالح رنگ دندان ها با استفاده از روش های سفیدکردن دندان ها (بلیچینگ)‬ ‫وقتــی شــکل و انــدازه دندان هــا قابل قبــول باشــد و فقــط رنــگ دندان هــا نیــاز بــه‬ ‫اصــاح داشــته باشــد‪ ،‬از روش هــای ســفیدکردن دندان هــا اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫سفیدکردن دندان ها یا همان بلیچینگ به ‪ ۲‬روش انجام می شود‪:‬‬ ‫ســفیدکردن دندان هــا در مطــب یــا افیــس بلیچینــگ‪ :‬ایــن روش در مطــب و توســط‬ ‫دندان پزشــک انجــام می شــود‪ .‬مــواد ســفیدکننده روی دندان هــا قــرار می گیرنــد و‬ ‫بــا اســتفاده از روش هــای شــیمیایی یــا بــا اســتفاده از نــور یــا لیــزر فعــال می شــوند‪.‬‬ ‫ســفیدکردن دندان هــا در منــزل یــا هــوم بلیچینــگ‪ :‬در ایــن روش بــا قالب گیــری از‬ ‫دهــان‪ ،‬بــرای هــر فــک قالبــی امــاده می شــود کــه بــا توجــه بــه تجویــز دندان پزشــک‬ ‫مــواد ســفیدکننده درون ایــن قالــب قــرار گرفتــه و روی دندان هــا گذاشــته می شــود‪.‬‬ ‫بلیچینــگ دنــدان در مطــب بســته بــه شــدت بدرنگــی دندان هــا بــه ‪ ۱‬تــا ‪ ۳‬جلســه‬ ‫حضــور در مطــب نیــاز دارد‪ .‬بــرای ســفیدکردن دندان هــا در منــزل نیــز نیــاز اســت‬ ‫حداقــل ‪ ۲‬هفتــه از مــواد بلیچینــگ اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اصالح نامرتبی دندان ها با استفاده از ارتودنسی‬ ‫در مــواردی کــه نامرتبــی دندان هــا متوســط یــا شــدید باشــد یــا روابــط فکــی غیرنرمــال‬ ‫باشــد‪ ،‬از روش هــای ارتودنســی بــرای اصــاح ایــن مــوارد اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬اصالح لبخند لثه ای با استفاده از روش های جراحی لثه (لیفت لثه)‬ ‫وقتــی موقــع لبخنــدزدن لثــه فــرد دیــده شــود‪ ،‬بــه ان لبخنــد لثـه ای می گوینــد‪ .‬در ایــن‬ ‫مــوارد از جراحــی لیفــت لثــه بــرای افزایــش طــول تــاج دندان هــا و کمتــر دیده شــدن لثــه‬ ‫اســتفاده می شــود‪ .‬پــس از ایــن جراحــی و اصــاح لبخنــد لثـه ای‪ ،‬بــرای زیبایــی بیشــتر‬ ‫دندان هــا می تــوان از ونیرهــای کامپوزیتــی یــا لمینیــت ســرامیکی نیــز اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬درمان های زیبایی دندان چقدر طول می کشند؟‬ ‫ی کــه قــرار باشــد از ونیرهــای کامپوزیتــی بــرای زیبایــی دندان هــا اســتفاده‬ ‫زمانــ ‬ ‫شــود‪ ،‬پــس از مشخص شــدن طــرح درمــان بــه ‪ ۱‬جلســه ‪۵‬ســاعته بــرای شــکل دادن‬ ‫دندان هــای هــر فــک نیــاز اســت‪ .‬در صــورت نیــاز‪ ،‬در جلســه دوم شــکل دهی نهایــی‬ ‫دندان هــا انجــام می شــود‪.‬‬ ‫اگــر لمینیت هــای ســرامیکی بــرای درمــان اســتفاده شــوند‪ ،‬پــس از مشخص شــدن‬ ‫طــرح درمــان و اماده ســازی دندان هــا‪ ،‬جلســه اول قالب گیــری از دندان هــا انجــام‬ ‫می شــود‪ .‬در جلســه بعــدی بــا فاصلــه زمانــی حــدودا ‪٣‬هفتــه ای‪ ،‬لمینیت هــا روی‬ ‫دندان هــا امتحــان و ســپس روی انهــا چســبانده می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬تفاوت کامپوزیت و لمینیت چیست؟‬ ‫جنس ماده استفاده شده در این دو روش متفاوت است‪.‬‬ ‫لمینیت نیاز به قالب گیری و ونیر کامپوزیتی نیاز به پولیش سالیانه دارد‪.‬‬ ‫طول عمر لمینیت سرامیکی ‪ ۷‬تا ‪ ۱۰‬سال و ونیر کامپوزیت ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬سال است‪.‬‬ ‫استحکام‪ ،‬ماندگاری و زیبایی لمینیت سرامیکی بیشتر از کامپوزیت است‪.‬‬ ‫هزینه لمینیت سرامیکی بیشتر از کامپوزیت است‪.‬‬ ‫کامپوزیــت در صــورت شکســتن یــا لب پرشــدن قابلیــت ترمیــم دارد‪ ،‬امــا اگــر لمینیــت‬ ‫ســرامیکی بشــکند بایــد تعویــض شــود‪.‬‬ ‫ونیــر کامپوزیــت طــی یــک جلســه ‪۵‬ســاعته بــرای هــر فــک انجــام می شــود‪ ،‬در حالـی ‬ ‫کــه زمــان الزم بــرای گذاشــتن لمینیــت ســرامیکی حــدود ‪ ۳‬هفتــه اســت‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫ایجــاد امنیــت و کاهــش مخاطــرات بــرای فعالیت هــای علمــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی در جامعــه ‬ ‫اطالعاتــی‬ ‫حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملی‬ ‫مراقبــت و پایــش از فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات‪ ،‬بــا هــدف پیشــگیری از تبدیــل شــدن ایــن فضــا‬ ‫بــه بســتری بــرای انجــام فعالیت هــای غیرقانونــی‬ ‫ممانعت از تعرض‪ ،‬به ارزش ها و هنجارهای جامعه‬ ‫وظایف‬ ‫پلیس فتا‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬بهمن ‪1400‬‬ ‫هشدار پلیس فتا در خصوص بدافزار جدید بانکی‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرائــم‬ ‫ســایبری پلیــس فتــا انتظامــی کشــور بــه کاربــران‬ ‫گوشــی های اندرویــد در خصــوص بدافــزار جدیــد‬ ‫بانکــی هشــدار داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ علــی محمــد‬ ‫رجبــی گفــت‪ :‬برابــر اخبــار و گزارشــات موجــود‪ ،‬اخیــرا ً‬ ‫تهدیــد ســایبری جدیــدی مشــاهده شــده اســت‬ ‫کــه طــی ان بدافــزاری به نــام ‪ BRATA‬از طریــق‬ ‫پیامک هــای جعلــی‪ ،‬بــرای کاربرانــی از نقــاط مختلف‬ ‫جهــان ارســال شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ضمــن بیــان اینکــه ‪ BRATA‬یــک تروجان بانکی‬ ‫اســت کــه بــه روش هــای مختلــف ســعی در ســرقت‬ ‫اطالعــات برنامه های بانکــی کاربــران دارد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫‪ Brata‬اولیــن بــار بعنــوان نرم افــزار مخــرب اندرویــد‪،‬‬ ‫توســط شــرکت کسپرســکی در ســال ‪ ۲۰۱۹‬کشــف‬ ‫شــده بود و در چند ســال اخیر در قالب چند نســخه‬ ‫انتشــار یافته اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه نســخه هــای مختلــف ایــن‬ ‫بدافــزار در چنــد ســال اخیــر اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫ایــن بدافــزار شــامل چندیــن گونــ ه مختلــف بــوده‬ ‫کــه هــر کــدام از ان هــا مخاطبیــن متفاوتــی را هــدف‬ ‫قــرار می دهنــد‪ Brata.A .‬توانایــی ردیابــی از طریــق‬ ‫‪ GPS‬را داشــته و ‪ Bata.B‬نیــز از همیــن قابلیــت‬ ‫ن بســیار پیچیده تــر بوده‬ ‫پشــتیبانی می کنــد امــا کــد ا ‬ ‫تــا راحت تــر بــه اطالعــات بانکــی کاربــران دسترســی‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نســخ ه جدیــد ایــن بدافــزار نیــز تحــت‬ ‫عنــوان ‪ BRATA.C‬انتشــار یافتــه کــه توانایــی‬ ‫دورزدن اســکنر انتی ویروس ها‪ ،‬ســرقت اطالعات‬ ‫بانکــی کاربــران و همچنیــن بــردن گوشــی بــه‬ ‫حالــت کارخانــه را دارد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در خصــوص نحوه عملکرد این‬ ‫بدافــزار نیــز گفــت‪ :‬ایــن بدافــزار‬ ‫شــامل اپلیکیشــنی می شــود کــه‬ ‫پــس از نصب شــدن‪ ،‬بدافــزار‬ ‫واقعــی را دانلــود و روی گوشــی‬ ‫نصــب می کنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ رجبــی در خصــوص‬ ‫روش ســرقت اطالعــات‬ ‫توســط ایــن تروجــان بانکــی‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬ایــن بدافــزار‬ ‫بــا اســتفاده از مجوزهــای‬ ‫فعالیت هــای‬ ‫دسترســی‬ ‫مختلــف کاربــر را مشــاهده‬ ‫و رصــد می کنــد و بعــاوه‬ ‫می توانــد بــا اســتفاده از مــاژول‬ ‫‪(VNC‬برنامــه کنتــرل از راه دور)‬ ‫اطالعــات شــخصی قربانــی کــه بــر صفحــه نمایــش‬ ‫دســتگاهش نمایــش داده می شــود را مشــاهده و‬ ‫از انهــا سوءاســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫وی بــه روش دیگــر ایــن بدافــزار بــرای ســرقت‬ ‫اطالعــات قربانــی نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬روش‬ ‫دیگــر ســرقت اطالعــات اســتفاده از کی الگــر‬ ‫اســت‪ ،‬کــه در صــورت فعــال بــودن می توانــد تمــام‬ ‫مــوارد تایــپ شــده توســط قربانــی را ضبــط و بــرای‬ ‫مهاجــم ارســال کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرائــم‬ ‫ســایبری پلیــس فتــا انتظامــی کشــوردر خصــوص‬ ‫نحــوه جلوگیــری از ایــن بدافــزار اظهــار داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫بدافــزار نیــز هماننــد بســیاری از بدافزارهــای دیگــر‬ ‫ابتــدا از کاربــر درخواســت دسترســی بــه گوشــی را‬ ‫کــرده و پــس از دریافــت دسترســی‪ ،‬کار خــود را اغــاز‬ ‫می کنــد‪ .‬بنابرایــن در حــال حاضر بهتریــن روش برای‬ ‫جلوگیــری از الوده شــدن گوشــی بــه ایــن بدافــزار‪،‬‬ ‫عــدم ارائــه ی دسترســی بــه ان اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه از عــدم نصــب برنامه هــای مشــکوک‬ ‫بــه عنــوان یکــی از بهتریــن روش هــا بــرای جلوگیــری‬ ‫از ویروســی شــدن گوشــی یــا کامپیوترهــا اشــاره کــرد‬ ‫و بــه کاربــران توصیــه کــرد ‪ :‬برنامه هــای مشــکوک را‬ ‫نصــب نکننــد چــرا کــه یکــی از عمــده تریــن دالیــل‬ ‫ویروســی شــدن گوشی ها و کامپیوترهای شخصی‪،‬‬ ‫نصــب برنامــه هــای مشــکوک و بــدون منبــع اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی همچنیــن بــه نصــب و‬ ‫بروزرســانی انتــی ویروس هــا نیــز تاکیــد کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬مهمتریــن و اصلــی تریــن دلیل ویروســی‬ ‫شــدن کامپیوترهــا و گوشــی هــای تلفــن همراه‪،‬‬ ‫عــدم نصــب انتــی ویــروس یــا عــدم بــروز رســانی‬ ‫ان هــا مــی باشــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی محمــد رجبــی در پایــان گفــت‪:‬‬ ‫هم وطنــان عزیــز می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬از‬ ‫اخریــن اخبــار و اطالعــات ســایبری و همچنیــن‬ ‫جدیدتریــن شــگردهای مجرمانــه مطلــع شــده و‬ ‫مجرمــان ســایبری را در رســیدن بــه اهدافشــان‬ ‫امنیت سایبری ‪:‬‬ ‫‪ 11‬قدم که باید‬ ‫با افزایش سطح تهدید‬ ‫انجام داد‬ ‫اژانــس امنیتــی بــه کســب و کارهــا هشــدار می دهــد کــه ســطح تهدیــد‬ ‫ســایبری بــا ظهــور تنش هــای ژئوپلیتیکــی افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫اژانــس امنیتــی بــه کســب و کارهــا هشــدار می دهــد کــه ســطح تهدیــد‬ ‫ســایبری بــا ظهــور تنش هــای ژئوپلیتیکــی افزایــش می یابــد‪ .‬اژانــس‬ ‫امنیتــی بریتانیــا بــه ســازمان ها گفتــه اســت کــه اقدامــات الزم بــرای‬ ‫تقویــت دفــاع خــود را «در صــورت افزایــش تهدیــد ســایبری» بــه دلیــل‬ ‫نقص هــای نرم افــزاری یــا تنش هــای ژئوپلیتیکــی‪ ،‬انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫تنهــا مرکــز ملــی امنیــت ســایبری (‪ )NCSC‬نیســت کــه بــه شــرکت ها‬ ‫هشــدار می دهــد کــه اقدامــات الزم را انجــام دهنــد‪ .‬هفتــه گذشــته‪،‬‬ ‫اژانــس امنیــت ســایبری و امنیــت زیرســاخت ایــاالت متحــده (‪)CISA‬‬ ‫همچنیــن بــه همــه ســازمان ها هشــدار داد کــه در پاســخ بــه حمــات‬ ‫ســایبری هفتــه گذشــته بــه وب ســایت های دولتــی اوکرایــن و‬ ‫سیســتم های فنــاوری اطالعــات‪« ،‬گام هــای نزدیــک و فــوری» را بــرای‬ ‫کاهــش تهدیــدات ســایبری حیاتــی بردارنــد‪ .‬ایــن توصیــه در بحبوحــه‬ ‫تــرس فزاینــده از تهاجــم روســیه بــه اوکرایــن ارائــه شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ CISA‬پــس از اینکــه مایکروســافت بدافــزار پاک کننــده ای را بــا نــام‬ ‫«‪ »WhisperGate‬در چندیــن سیســتم اوکراینــی کشــف کــرد‪ ،‬هشــدار‬ ‫داد‪ CISA .‬بــه کســب وکارهای امریکایــی ‪ NotPetya‬را یــاداوری کــرد‪،‬‬ ‫بدافــزار پاک کننــده ای کــه در ســال ‪ 2017‬ســازمان های اوکراینــی را از‬ ‫طریــق به روزرســانی مخــدوش یــک بســته نرم افــزار حســابداری محبــوب‬ ‫هــدف قــرار داد‪ ،‬امــا شــبکه های فنــاوری اطالعــات کســب وکارهای‬ ‫امریکایــی و اروپایــی را نیــز الــوده کــرد‪ .‬بــر اســاس براوردهــای کاخ‬ ‫ســفید‪ ،‬ایــن حملــه میلیاردهــا دالر بــرای شــرکت های اروپایــی و‬ ‫امریکایــی هزینــه داشــت‪.‬‬ ‫راف پیلینــگ‪ ،‬محقــق ارشــد امنیتــی در واحــد مقابلــه بــا تهدیــد‬ ‫‪ ،Secureworks‬بــر ایــن بــاور اســت کــه ســازمان های امریکایــی و‬ ‫اروپایــی می تواننــد بــه شــیوه ای مشــابه قربانــی ‪ WhisperGate‬شــوند‪.‬‬ ‫پیلینــگ گفــت‪‹ :‬در حالــی کــه بعیــد اســت کــه ســازمان های خــارج از‬ ‫اوکرایــن مســتقیما ً هــدف قــرار گیرنــد‪ ،‬مشــتریان احتمــاال در معــرض‬ ‫اســیب های جانبــی از طریــق ارائــه دهنــدگان خدمــات یــا شــرکای تجــاری‬ ‫در اوکرایــن قــرار بگیرنــد‪›.‬‬ ‫ســازمان ها بایــد بســیار هوشــیار باشــند و از سیســتم ها و داده هــای‬ ‫حیاتــی کســب وکار نســخه پشــتیبان تهیــه کننــد‪ ،‬فرایندهــای بازیابــی‬ ‫را قبــل از نیــاز انجــام دهنــد و اطمینــان حاصــل کننــد کــه نســخه های‬ ‫پشــتیبان تحــت تاثیــر ســبک باج افــزار یــا حمــات بدافــزار پاک کننــده‬ ‫قــرار نخواهنــد گرفــت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬کســب وکارها و ســازمان های دولتــی‬ ‫تحــت تاثیــر احتمالــی در بریتانیــا و جاهــای دیگــر بــرای کاهــش خطــر‬ ‫اســیب های جانبــی چــه بایــد بکننــد؟‬ ‫‪ NCSC‬بریتانیــا می گویــد کــه ســازمان ها بایــد بیــن خطــرات ســایبری و‬ ‫دفــاع تعــادل برقــرار کننــد و خاطرنشــان می کنــد کــه ‹ممکــن اســت مواقعــی‬ ‫باشــد کــه تهدیــد ســایبری بــرای یــک ســازمان بیشــتر از حــد معمــول باشــد‪›.‬‬ ‫‪ NCSC‬می گویــد‪ ،‬محرک هــای افزایــش ریســک شــامل افزایــش توانایــی‬ ‫دشــمن ناشــی از نقص هــای جدیــد در نرم افزارهــای محبــوب‪ ،‬یــا چیــزی‬ ‫«ویژه تــر بــرای یــک ســازمان‪ ،‬بخــش یــا حتــی کشــور خــاص‪ ،‬ناشــی از‬ ‫هکریســم یــا تنش هــای ژئوپلیتیکــی اســت»‪ .‬پاســخ ‪ NCSC‬ایــن اســت‬ ‫کــه انچــه را کــه می توانیــد کنتــرل کنیــد‪ ،‬زیــرا نمی توانیــد ســطح تهدیــد را‬ ‫کنتــرل کنیــد‪ .‬و ایــن بــه معنــای اصــاح سیســتم ها‪ ،‬بررســی تنظیمــات و‬ ‫محافظــت از شــبکه در برابــر حمــات رمــز عبــور اســت‪.‬‬ ‫‪ NCSC‬می گویــد‪« :‬بــه نــدرت پیــش می ایــد کــه یــک ســازمان بتوانــد‬ ‫بــر ســطح تهدیــد تاثیــر بگــذارد‪ ،‬بنابرایــن اقدامــات معمــوال ً بــر کاهــش‬ ‫اســیب پذیری شــما در برابــر حملــه در وهلــه اول و کاهــش تاثیــر یــک‬ ‫حملــه موفــق متمرکــز می شــوند»‪ CISA، NCSC .‬فهرســتی از اقدامــات‬ ‫اساســی امنیــت ســایبری ارائــه کــرده اســت کــه «در هــر شــرایطی مهــم‬ ‫هســتند امــا در دوره هــای افزایــش تهدیــد ســایبری حیاتــی هســتند»‪.‬‬ ‫انجــام انهــا بســیار مهــم اســت زیــرا ســازمان ها احتمــاال ً نمی تواننــد‬ ‫بــه ســرعت تغییــرات گســترده ای را زمانــی کــه ســطح تهدیــد افزایــش‬ ‫می یابــد‪ ،‬اعمــال کننــد‪.‬‬ ‫لیست ‪ NCSC‬شامل موارد زیر است‪:‬‬ ‫• وصله سیســتم خود را بررســی کنید‪ :‬مطمئن شــوید که دســکتاپ‪ ،‬لپ‬ ‫تاپ و دســتگاه های تلفن همراه کاربران شــما همگی تنظیم شــده اند‪.‬‬ ‫• کنترل هــای دسترســی را تاییــد کنیــد‪ :‬از کارکنــان بخواهیــد مطمئــن‬ ‫شــوند کــه گذرواژه هایشــان بــرای سیســتم های تجــاری شــما منحصــر به فرد‬ ‫اســت و در ســایر سیســتم های غیــر تجــاری بــه اشــتراک گذاشــته نمی شــود‪.‬‬ ‫• اطمینــان حاصــل کنیــد کــه سیســتم های دفاعــی کار می کننــد‪ :‬انتــی‬ ‫ویــروس و فایروال هــا را بررســی کنیــد‬ ‫• ثبــت و نظــارت‪ :‬متوجــه شــوید کــه چــه گزارش هایــی در محــل‬ ‫داریــد‪ ،‬الگ هــا در کجــا و بــرای چــه مــدت ذخیــره می شــوند‬ ‫• نســخه های پشــتیبان خــود را بررســی کنیــد‪ :‬تاییــد کنیــد کــه‬ ‫نســخه های پشــتیبان شــما بــه درســتی اجــرا می شــوند‬ ‫• طرح حادثه‪ :‬بررسی کنید که طرح واکنش به حادثه به روز باشد‬ ‫• ردپــای اینترنــت خــود را بررســی کنیــد‪ :‬یــک اســکن اســیب پذیــری‬ ‫خارجــی بــرای کل ردپــای اینترنــت خــود انجــام دهیــد‬ ‫• پاســخ فیشــینگ‪ :‬اطمینــان حاصــل کنیــد کــه کارکنــان می داننــد‬ ‫چگونــه ایمیل هــای فیشــینگ را گــزارش کننــد‬ ‫• دسترســی شــخص ثالــث‪ :‬درک جامعــی از اینکــه چــه ســطحی از‬ ‫امتیــازات بــه سیســتم شــما تعمیــم داده شــده اســت داشــته باشــید‬ ‫• خدمــات ‪ :NCSC‬بــرای ســرویس هشــدار زودهنــگام ثبــت نــام کنیــد تــا‬ ‫‪ NCSC‬بتوانــد بــه ســرعت شــما را از هرگونــه فعالیــت مخــرب مطلــع کنــد‪.‬‬ ‫• ســازمان گســترده تــر خــود را خالصــه کنیــد‪ :‬اطمینــان حاصــل کنیــد‬ ‫کــه تیم هــای دیگــر وضعیــت و تهدیــد افزایــش یافتــه را درک می کننــد‪.‬‬ ‫برداشت با نرم افزار‬ ‫مخرب در پوشش‬ ‫شکوائیه قوه قضائیه‬ ‫پلیــس فتــا از کشــف پرونــده برداشــت اینترنتــی‬ ‫از شــهروند و بازگشــت ‪ 100‬میلیــون ریــال ســرقت‬ ‫شــده کــه بــا ترفنــد ارســال ابالغیــه الکترونیکــی‬ ‫ســامان ه ثنــا صــورت گرفتــه بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ احســان انقی‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬از شــگردهای‬ ‫مجرمــان ســایبری کــه ایــن روزهــا بــرای شــهروندان‬ ‫دردسرســاز بــوده و حســاب بانکــی انــان را مــورد‬ ‫ســرقت قــرار می دهــد ارســال پیامک هــای جعلــی‬ ‫منتســب بــه قــوه ی قضاییــه بــوده و بــا اســتفاده از‬ ‫نرم افزارهــای مخــرب حســاب بانکــی شــهروندان را‬ ‫خالــی می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود‪:‬در پــی مراجعــه یکــی‬ ‫از شــهروند بــه مجموعــه پلیــس فتــا و بیــان ایــن‬ ‫موضــوع کــه پیامکــی بــرای ایشــان ارسال شــده‬ ‫اســت و پــس از وارد شــدن بــه لینــک موجــود در‬ ‫پیامــک‪ ،‬نرم افــزاری بــر روی گوشــی وی نصب شــده‬ ‫اســت و مبلــغ ‪ 100‬میلیــون ریــال از حســاب شــاکی‬ ‫برداشت شــده اســت و پرونــده در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقــی بیــان کــرد‪ :‬اگرچــه مجرمــان‬ ‫ســایبری بــه دنبــال مخفــی نگه داشــتن هویــت‬ ‫خــود هســتند‪ ،‬امــا بــا توجــه بــه بررســی های‬ ‫صــورت گرفتــه و پی جویــی وجــه برداشت شــده از‬ ‫حســاب شــاکی پرونــده توســط کارشناســان پلیــس‬ ‫در ســریع ترین زمــان ممکــن‪ ،‬متهــم در یکــی از‬ ‫اســتان های هم جــوار شناســایی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ادامــه ‪ 100‬میلیــون ریــال‬ ‫برداشت شــده از حســاب شــاکی پرونــده کــه در‬ ‫دو فقــره تراکنــش بــه ســرقت رفتــه بــود بــه وی‬ ‫بازگردانــده شــد و متهــم جهــت رســیدگی بــه مراجــع‬ ‫قضایــی معرفــی گردیــد‪.‬‬ ‫وی از هم وطنــان خواســت کــه به هیچ وجــه‬ ‫لینک هــای موجــود در پیامک هــا را بــاز‬ ‫نکننــد و ادامــه داد‪ :‬پیام هــای ارسال شــده از‬ ‫سرشــماره های نامعتبــر را نادیــده بگیریــد و‬ ‫توجــه داشــته باشــید پیامک هایــی کــه از ســمت‬ ‫ارگان هــای دولتــی و باهدفــی خــاص بــرای‬ ‫کاربــران ارســال می شــوند فرســتنده ای معتبــر‬ ‫داشــته و فاقــد هرگونــه لینــک می باشــند‪.‬‬ ‫انهدام باند خانوادگی‬ ‫اجاره کارت های بانکی‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبادل اطالعــات از انهدام‬ ‫بانــد خانوادگــی اجــاره کارت های بانکی خبــر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار پایگاه اطالع‬ ‫رسانی پلیس فتا سرهنگ داود معظمی گودرزی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال دریافت گزارشــاتی مبنی‬ ‫بــر دعــوت کاربــران بــه اجــاره کارت هــای بانکــی‬ ‫بــرای اســتفاده در ســایت های قمــار و شــرط بندی‬ ‫توســط چنــد صفحــه اینســتاگرامی بــا بیــش از‬ ‫‪400‬هــزار نفــر دنبــال کننده‪،‬پیگیــری موضــوع در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪:‬پــس از بررســی گزارشــات‬ ‫ارســالی کارشناســان پلیــس فتــا تحقیقــات خــود را‬ ‫اغــاز کردنــد و متوجــه شــدند تعــدادی صفحــه ی‬ ‫اینســتاگرامی کــه در مجمــوع بیــش از ‪ 400‬هــزار‬ ‫نفــر دنبــال کننــده دارنــد برخــی از کاربــران فضــای‬ ‫مجــازی را بــا تبلیغــات فریبنــده بــه ســمت و ســوی‬ ‫اجــاره دادن کارت هــای بانکــی بــرای اســتفاده در‬ ‫ســایت های شــرط بندی هدایــت کــرده و در ازای‬ ‫ایــن کار مبالــغ زیــادی دریافــت میکننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬افســران ســایبری پلیــس فتــا پــس از‬ ‫اقدامــات فنــی و تخصصی‪،‬موفــق شــدند تمامــی‬ ‫اعضــای ایــن بانــد را کــه ‪ 5‬نفــر بودنــد شناســایی و‬ ‫پس از تشــریفات قضایی مجرمین را دســتگیر و‬ ‫بــه پلیــس فتــا منتقــل کنند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن افــراد ضمــن اجــاره‬ ‫کارت هــای بانکــی خــود بــه ســایت های شــرط‬ ‫بنــدی‪،‬کارت بانکــی دیگــران را نیــز اجــاره مــی‬ ‫کردنــد بیــان داشــت‪ :‬مجرمیــن کــه همگــی‬ ‫اعضــای یــک خانــواده ‪ 5‬نفــره متشــکل از‬ ‫پدر‪،‬مــادر و ‪ 3‬فرزنــد بودنــد پــس از انتقــال‬ ‫بــه پلیــس فتــا هرگونــه اقــدام مجرمانــه ای را‬ ‫رد کردنــد‪ ،‬امــا پــس از مشــاهده ادلــه جمــع‬ ‫اوری شــده توســط پلیس‪،‬ضمــن پذیــرش بــزه‬ ‫انتســابی انگیــزه خــود از ایــن اقــدام مجرمانــه را‬ ‫منفعــت مالــی عنــوان کردنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مطابــق قوانیــن و مقــررات‬ ‫جــاری‪ ،‬مســئولیت تمــام تراکنش هــا و مبادالتــی‬ ‫کــه از طریــق حســاب و کارت بانکــی شــهروندان‬ ‫انجــام مــی گــردد ابتــدا بــر عهــده دارنــده صاحــب‬ ‫حســاب اســت و هیــچ ادعایــی مبنی بر اجــاره دادن‬ ‫حســاب بــرای مراجــع قانونــی قابــل قبــول نیســت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪476‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫دستگیری کالهبردار بازی های‬ ‫انالین توسط پلیس فتا‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی کــه بــا تبلیــغ فــروش‬ ‫بازی هــای انالیــن در فضــای مجــازی اقــدام‏بــه کالهبــرداری‬ ‫کــرده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‏‬ ‫ع رســانی‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بازار کســب و کار پایگاه اطال ‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ کاراگاه علــی حســینی در تشــریح‬ ‫ایــن‏خبــر اظهــار کــرد‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان‬ ‫بــه پلیــس فتــا مبنــی بــر کالهبــرداری شــخصی ناشــناس از‬ ‫‏فرزنــدش بــا ترفنــد تبلیــغ فــروش اکانــت بازی هــای انالیــن‬ ‫‪،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا‏قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫ایشــان افــزود‪ :‬در بررســی های اولیــه‪ ،‬مشــخص شــد‬ ‫فرزنــد شــاکی بــا مشــاهده اگهــی فــروش اکانــت بــازی‬ ‫انالیــن پابجــی بــا‏فــرد اگهــی دهنــده ارتبــاط برقــرار کــرده و‬ ‫بــرای خریــد بــازی اقــدام بــه واریــز مبلــغ ‪ 20‬میلیــون ریــال‬ ‫بــه حســاب وی‏می کنــد کــه در ادامــه متوجــه کالهبــرداری‬ ‫بــودن اگهــی می شــود‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد‪ :‬بــا اقدامــات فنــی صــورت‬ ‫گرفتــه توســط کارشناســان پلیــس فتــا‪ ،‬متهــم شناســایی‬ ‫شــده و ‏بــا هماهنگــی مرجــع قضایــی بــه ایــن پلیــس‬ ‫احضــار و بــه محــض مواجهــه بــا مســتندات موجــود بــه‬ ‫جــرم ارتکابــی خــود‏اعتــراف کــرد‪.‬‏‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهــم در خصــوص شــیوه مجرمانــه‬ ‫خــود بیــان کــرد‪ :‬بــا عضویــت در ‏گروه هــای واتســاپی و‬ ‫کانال هــای تلگرامــی مرتبــط بــا بازی هــای انالیــن‪ ،‬اقــدام‬ ‫بــه تبلیــغ و ارائــه پیشــنهادات وسوســه‏انگیــز بــرای فــروش‬ ‫و معاوضــه بازی هــای انالیــن می کــردم و پــس از جلــب‬ ‫اعتمــاد کاربــران و دریافــت مبالــغ واریــز شــده‏انهــا‪ ،‬بــدون‬ ‫اینکــه چیــزی بــرای انهــا ارســال کنــم‪ ،‬شــماره انهــا را‬ ‫مســدود می کــردم‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ حســینی از بازگردانــدن وجــه شــاکی بــه میــزان‬ ‫‪ 20‬میلیــون ریــال بــه حســاب وی خبــر داد و گفــت‪ :‬در‬ ‫‏بررســی های تکمیلــی صــورت گرفتــه توســط کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس یــک فقــره دیگــر از کالهبرداری هــای متهــم‬ ‫‏شناســایی و پرونــده جهــت ادامــه ســیر مراحــل قانونــی در‬ ‫اختیــار مراجــع قضایــی قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام مســئول عنــوان کــرد‪ :‬شــیادان ســایبری همــواره‬ ‫بــا تبلیغــات فریبنــده از عالقمنــدان بازی هــای رایانـه ای کــه‬ ‫‏معمــوال ً کــودکان و نوجوانــان هســتند‪ ،‬سوءاســتفاده و از‬ ‫انــان کالهبــرداری می کننــد کــه در این خصــوص والدیــن‬ ‫‏گرامــی عــاوه بــر نظــارت کافــی بــر فعالیــت ســایبری‬ ‫کــودکان و نوجوانــان خــود‪ ،‬بــا همراهــی و اگاه ســازی‬ ‫انهــا در مــورد‏انــواع کالهبرداری هــا در فضــای مجــازی و‬ ‫همچنیــن بازی هــای انالیــن می تواننــد نقــش بســزایی در‬ ‫جلوگیــری از فریــب‏خــوردن فرزنــدان خــود توســط مجرمــان‬ ‫ســایبری داشــته باشــند‪.‬‏‬ ‫وی در پایــان از شــهروندان خواســت در صــورت مشــاهده‬ ‫موارد مشــابه و‏مجرمانه مراتب را از طریق ســایت پلیس فتا‬ ‫‪ w‬بخــش فوریت هــای‬ ‫بــه ادرس ‏‪ ww.cyberpolice.ir‬‏‬ ‫ســایبری بــه‏کارشناســان پلیــس فتــا اطــاع دهیــد‏‪.‬‬ ‫پل ارتباطی شما با‬ ‫روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -476‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 30‬جمادی الثانیه ‪- 1443‬شماره ‪-476‬‬ ‫‪ 02‬فوریه ‪30-- 2022‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬بهمن ‪02-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫امام زاده عبداهلل‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫« صفات سعادت مندان خوش بخت »‬ ‫ســب ُ ُه و َ َصلَحَــتْ ‬ ‫سـ ه ِ وَطـَ َ ‬ ‫ن ذَ ‬ ‫ى لِمَـ ْ ‬ ‫قــال علــی ( علیه‏الســام )‪«:‬طُوب َـ ‬ ‫لَّ فِــی نَف ْ ِ‬ ‫ـاب ک َ ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َت خ َلِیقَتـُ ُه وَاَنْفَــقَ الْفَ ْ‬ ‫َ‬ ‫ســان ِ ِه‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫ـکَ ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫لَ م ِـ ْ ‬ ‫ضـ ‬ ‫ســن ْ ‬ ‫ســرِیرَت ُ ُه وَحَ ُ‬ ‫َ ِ ْ ِ َ‬ ‫ن مَالـِ ه ِ و َ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫سـ َعت ْ ُه ال ُّ‬ ‫ـب الَــى الْبِدْعَـ ه ِ ‪» .‬‬ ‫م یُن َْسـ ْ ‬ ‫ســن َّ ه ُ وَل َـ ْ ‬ ‫ـن النـ َّ ِ ‬ ‫ل عَـ ِ ‬ ‫ـاس شَ ـر َّ ه ُ وَو َ ِ‬ ‫وَعَـز َ َ‬ ‫امــام علــی( ع) فرمــود‪« :‬خوشــا بــه حــال کســى کــه در نــزد خــود کوچــک (و متواضع)‬ ‫اســت (و در نظر مردم بزرگ و عزیز) و کســى که کســب و کار او طیّب و حالل باشــد‬ ‫و باطنــش پــاک و صالــح‪ ،‬کســى کــه اخــاق او نیکــو باشــد و امــوال اضافــى خــود را در‬ ‫راه خــدا انفــاق کنــد و کســى کــه ســخنان زائــد زبانش را نگــه مـى دارد و ازار او به مردم‬ ‫نمى رســد و ان کــس کــه ســنت بــراى او کافــى اســت و بدعتــى از او ســر نمى زنــد‪» .‬‬ ‫نخســت مى فرماید‪«:‬خوشــا بــه حــال کســى کــه در نــزد خــود کوچــک(و متواضــع)‬ ‫س ـهِ )‪.‬‬ ‫ن ذَ ‬ ‫ى لِمَـ ْ ‬ ‫اســت(و در نظــر مــردم بــزرگ وعزیز)(طُوب َـ ‬ ‫لَّ فِــی نَف ْ ِ‬ ‫امــام (ع)نخســتین وصــف را همــان تواضــع و فروتنــى ذکــر کــرده اســت‪ ،‬زیــرا‬ ‫مى دانیــم تکبّــر کــه نقطــۀ مقابــل ان اســت سرچشــمۀ انــواع گناهــان اســت‪.‬‬ ‫نخســتین معصیتــى کــه در زمیــن شــد تکبـّـر شــیطان بود که منشــا همــۀ بدبختى ها‬ ‫بــراى خــود و دیگــران گردیــد‪.‬‬ ‫در بعضــى از دعاهــاى مــاه مبــارک رمضــان همیــن مضمــون بــه صــورت یــک دعــا‬ ‫و درخواســت از خداونــد امــده اســت؛ مرحــوم ســید بــن طــاووس در دعــاى روز‬ ‫هفدهــم مــاه مبــارک رمضــان چنیــن نقــل مى کنــد‪:‬‬ ‫ـن ابـَـداً‪ ...‬وَفِــی نَفْســی فَذَلِّلْنــی وَفــی اعْیُـ ِ ‬ ‫ـن‬ ‫ى نَفْســی طَرْف َـ هَ عَیْـ ٍ ‬ ‫م الت َکِلْنــی الـ ‬ ‫«اللّه ُـ َّ ‬ ‫ـاس ف َ َعظِّمْنــی ؛خداونــدا! هرگــز لحظـه اى مــرا به خــودم وامگذار‪...‬ومــرا در درون‬ ‫النـّ ِ ‬ ‫خــود کوچــک و متواضــع کــن و در نظــر مــردم مــرا بــزرگ دار»‪ .‬ســپس در دومیــن‬ ‫وصــف مى فرمایــد‪«:‬و خوشــا بــه حــال کســى کــه کســب و کار او پــاک و حــال‬ ‫ســب ُ ُه ) ‪.‬‬ ‫باشــد»؛ (و َ طـَ َ ‬ ‫ـاب ک َ ْ‬ ‫ـاط عبــادت و اســتجابت دعــا کســب حــال‬ ‫مى دانیــم یکــى از عوامــل موفقیــت و نشـ ‍ ‬ ‫اســت تــا انجــا کــه در کتــاب شــریف کافــى از امــام صــادق(ع) نقــل شــده اســت کــه‬ ‫ســب َ ُه ؛کســى کــه خوشــحال‬ ‫َجاب دَعْوَت ُـ ُه فَلْیَطِـ ْ ‬ ‫ســت َ ‬ ‫س ـر َّ ه ُ ا ْ ‬ ‫فرمــود‪« :‬مَ ـ ْ ‬ ‫ن یُ ْ‬ ‫ـب مَک ْ َ‬ ‫ن َ‬ ‫مى شــود از این کــه دعایــش مســتجاب گرددبایــد کســب خــودرا پــاک وحــال کنــد»‪.‬‬ ‫شــبیه همیــن معنــا بــا عبــارت دیگــر از پیغمبــر اکــرم (ص) نقــل شــده اســت‪:‬‬ ‫سب َ ُه » ‪.‬‬ ‫َجاب دُعائ ُ ُه فَلْیَط ِ ْ ‬ ‫ست َ ‬ ‫ب ا ْ ‬ ‫ن اَحَ َّ ‬ ‫«مَ ْ ‬ ‫نیُ ْ‬ ‫ب مَط ْ َعمَ َ ه و َ مَک ْ َ‬ ‫در حدیثــى کــه درکتــاب اســدالغابه در حــاالت «ســعد بــن معــاذ انصــارى» نقــل‬ ‫شــده‪ ،‬امــده اســت‪ :‬هنگامــى کــه پیغمبــر( ص)از غــزوۀ تبــوک بــاز گشت‪«،‬ســعد‬ ‫انصــارى» بــه اســتقبال پیامبــر امــده‪ .‬حضــرت با او مصافحــه کرد و(چون دســت او را‬ ‫بســیار خشــن دیــد) فرمــود‪ :‬چــه چیــز دســتت را این گونــه خشــن کرده اسـت ؟ عرض‬ ‫کــرد‪«:‬اى رســول خــدا! مــن بــا داس و بیــل کار مى کنــم تــا زندگــى عیالــم را فراهــم‬ ‫ســازم»‪ .‬نقــل شــده اســت‪:‬‬ ‫ُّ‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫الن‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫ذ‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ ‪:‬‬ ‫ل‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫علی‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫الل‬ ‫ـى‬ ‫ـ‬ ‫صل‬ ‫ســو ‬ ‫«فَقَب َّـ ‬ ‫ٌ‬ ‫َ‬ ‫لُ الل ّـ ه ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫لَ ی َـد َ ه ُ ر َ ُ‬ ‫ُ‬ ‫؛پیغمبر( ص)دســت او را بوســید و فرمود‪ :‬این دســتى اســت که هرگز اتش دوزخ‬ ‫بــه ان اصابــت نمى کنــد»‪.‬‬ ‫حضــرت در ســومین وصــف مى فرماید‪«:‬خوشــا بــه حــال کســى کــه باطــن او پــاک و‬ ‫ســرِیرَت ُ ُه ) ‪.‬‬ ‫صالــح اســت»؛ (و َ َصلَحَـ ْ ‬ ‫ـت َ‬ ‫صــاح باطــن عبــارت از خلــوص نیــت‪ ،‬پاکــى فطــرت و خیرخواهــى بــراى همــۀ‬ ‫انسان هاســت‪ .‬از انجــا کــه اعمــال و اقــوال انســان تراوشــى از صفــات درونــى‬ ‫اوســت‪ ،‬کســى کــه درونــى پــاک داشــته باشــد اعمــال و رفتــار و اقوالــش نیــز پــاک‬ ‫و شایســته اســت‪ .‬در چهارمیــن وصــف مى فرماید‪«:‬وخوشــا بــه حــال کســى کــه‬ ‫اخــاق او نیکــو اســت» ‪.‬‬ ‫«خلیقه»کــه بــه معنــاى خلــق و خوســت دو گونــه تفســیر شــده اســت‪ :‬بعضــى ان‬ ‫را بــه معنــاى خلــق و خــوى باطنــى تفســیر کرده انــد کــه اشــاره بــه کســانى اســت کــه‬ ‫باطنــى پــاک دارنــد و بــه کســى شــر نمى رســانند‪.‬‬ ‫بعضــى نیــز ان را بــه معنــاى برخــورد خــوب و گشــاده رویى بــا مــردم تفســیر کرده اند‬ ‫ســرِیرَت ُ ُه »‬ ‫«صلَحَـ ْ ‬ ‫و معنــاى دوم مناسـب تر بــه نظــر مى رســد‪ ،‬زیــرا در جملــۀ قبــل َ‬ ‫ـت َ‬ ‫بــه حســن باطــن اشــاره شــده بــود‪ ،‬بنابرایــن جملــۀ مــورد بحــث اشــاره بــه حســن‬ ‫ظاهــر و برخــورد خــوب بــا مــردم اســت‪.‬‬ ‫حُســن خلــق بــه انــدازه اى در اســام اهمیــت دارد کــه در بعضــى از روایــات‪،‬‬ ‫از پیغمبــر اکــرم (ص) بــه عنوان«نصــف دیــن» معرفــى شــده اســت‪:‬‬ ‫یــن » و در ادامــۀ ایــن حدیــث امــده است‪:‬کســى از‬ ‫ص ُ ‬ ‫ن الْخُل ْ ِ ‬ ‫ســ ُ ‬ ‫ــق ن ِ ْ‬ ‫«ح ُ ْ‬ ‫ــف الد ّ ِ‬ ‫پیغمبــر( ص) ســوال کرد‪:‬برتریــن چیــزى کــه خداونــد بــه فــرد مســلمانى داده اســت‬ ‫ـن » ‪.‬‬ ‫چیس ـت ؟ پیغمبــر اکــرم فرمــود‪« :‬اَلْخُلْــقُ الْحَ َ‬ ‫سـ ِ‬ ‫در پنجمیــن فصــل فرمود‪«:‬وخوشــا بــه حــال کســى کــه اموال اضافــى خــود را در راه‬ ‫خــدا انفــاق مى کنــد»(و َ اَنْفَــقَ الْفَ ْ‬ ‫ن مَالـِهِ ) ‪.‬‬ ‫لَ م ِـ ْ ‬ ‫ضـ ‬ ‫حضرت موالنا در توصیف نیک اندیشان خوش عمل گوید ‪:‬‬ ‫ارمغان کو از برای روز نشر‬ ‫حق تعالی خلق را گوید بحشر‬ ‫هم بدان سان که خلقناکم کذا‬ ‫جئتمونا و فرادی بی نوا‬ ‫ارمغانی روز رستاخیز را‬ ‫هین چه اوردید دست اویز را‬ ‫در در ان دوست چون پا می نهی‬ ‫ور نه ای منکر چنین دست تهی‬ ‫ارمغان بهر مالقاتش ببر‬ ‫اندکی صرفه بکن از خواب و خور‬ ‫باش در اسحار از یستغفرون‬ ‫شو قلیل النوم مما یهجعون‬ ‫تا ببخشندت حواس نوربین‬ ‫اندکی جنبش بکن همچون جنین‬ ‫عرصه واسع شوی‬ ‫از زمین در‬ ‫وز جهان چون رحم بیرون روی‬ ‫ٔ‬ ‫عرصه ای دان انبیا را بس بلند‬ ‫انک ارض الله واسع گفته اند‬ ‫نخل تر انجا نگردد خشک شاخ‬ ‫عرصه فراخ‬ ‫دل نگردد تنگ زان‬ ‫ٔ‬ ‫کند و مانده می شوی و سرنگون‬ ‫حاملی تو مر حواست را کنون‬ ‫چونک محمولی نه حامل وقت خواب ماندگی رفت و شدی بی رنج و تاب‬ ‫پیش محمولی حال اولیا‬ ‫چاشنیی دان تو حال خواب را‬ ‫در قیام و در تقلب هم رقود‬ ‫اولیا اصحاب کهفند ای عنود‬ ‫می کشدشان بی تکلف در فعال بی خبر ذات الیمین ذات الشمال‬ ‫چیست ان ذات الیمین فعل حسن چیست ان ذات الشمال اشغال تن‬ ‫نقش فرهنگیان‬ ‫و دانش اموزان‬ ‫در پیروزی انقالب‬ ‫اسالمی‬ ‫ســرویس ‪ -‬انقــاب ‪ :‬فرهنگیــان و بــه تبــع انــان دانــش‬ ‫امــوزان همــواره جــزء پیــش قــراوالن حرکــت هــای‬ ‫اجتماعــی بــوده انــد‪.‬‬ ‫معلمــان‪ ،‬دبیــران و کادر امــوزش و پــرورش کــه بــه‬ ‫اختصــار فرهنگیــان اطــاق مــی شــوند‪ .‬بــه واســطه تمــاس‬ ‫مســتقیم بــا مبانــی علــم‪ ،‬فرهنــگ‪ ،‬ادبیــات و تعلیــم‬ ‫و تربیــت از عناصــر فرهیختــه جامعــه بــوده وبواســطه‬ ‫همیــن فرهیختگــی علــی االصــول فعالیــت هــای اجتماعــی‬ ‫را مدیریــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫پــر واضــح اســت کــم توجهــی یــا احیانــا ً بــی توجّهــی‬ ‫حاکمیــت هــای سیاســی بــه انــان وعــدم درک شــرایط‬ ‫ســخت کســب و کار و مشــکالت تعلیــم وتربیــت ایــن‬ ‫عناصــر را بــه نــوک پیــکان حملــه بــه انــان تبدیــل می کنــد‪.‬‬ ‫در دوران اختنــاق ستمشــاهی کمتریــن توجّــه بــه قشــر‬ ‫فرهنگــی جامعــه بــوده وعــاوه بــر ان اســتفاده ابــزاری از‬ ‫انان در مراسم و مناسبت های خود ساخته و بی پیشینه‬ ‫ان دوران (نظیــر چهــارم ابــان تولّــد شــاه معــدوم) زمینــه‬ ‫را بــرای اعتراضــات عمومــی ایــن قشــر فراهــم مــی اورد‪.‬‬ ‫نگارنــده بــه دلیــل رشــد و نمــو در کنــار یکــی از فرهیختــگان‬ ‫اســتان مازندران(وقت)یــا دشــت گــرگان کــه ســمت‬ ‫اســتادی و پیــر و مرشــدی بــر اکثــر فرهنگیــان و اهــل شــعر‬ ‫وادب شهرســتان واســتان ( ابــوی گرامــی مرحــوم مــا اکبــر‬ ‫دیلمــی ) و مشــاهده مــرارت هــا و ســختی هــای زندگی یک‬ ‫فرهنگــی در دوران ستمشــاهی بارهــا و بارهــا طعــم تلــخ‬ ‫بیمــاری‪ ،‬عســرت و تنگدســتی‪ ،‬بــر هــم ریختگــی عصبــی‬ ‫و‪ ...‬را از نزدیــک مشــاهده نمــودم‪ ،‬شــاهد بــودم کــه ایــن‬ ‫قشــر فرهیختــه در اگاهــی مــردم‪ ،‬ترویــج فرهنــگ اســام‬ ‫و انقــاب اســامی و بیــان ظلــم و ســتم ستمشــاهی‬ ‫تــاش بــی شــائبه ای کردنــد کــه ثمــرۀ ان تربیــت دانــش‬ ‫امــوزان انقالبــی و پرهیجــان و جهــاد گــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی بــود کــه عناصــر ســاواک (اعــم از مخبریــن‬ ‫وعمّــال درجــه دو و ســه) و نظامیــان دســته چنــدم رژیــم‬ ‫در همیــن شهرســتان دارای دبدبــه و کبکبــۀ بــی ماننــدی‬ ‫بودنــد کــه نــام هایــی نظیــر امیــر امجــد‪ ،‬تیمســار مزیـّـن‪،‬‬ ‫نصــرت اللــه خــان معــززّی و ‪ ...‬هنــوز در اذهــان عمومــی‬ ‫باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫در چنیــن شــرایطی بــا روشــن شــدن اولیــن شــعله های‬ ‫انقــاب اســامی در شهرســتان و مشــتعل شــدن‬ ‫شــعله های خشــم عمومــی نســبت بــه فریــب کاری‪،‬‬ ‫ظلــم و ســتم اشــکار‪ ،‬تبعیــض و بــی عدالتــی‪ ،‬وابســتگی‬ ‫بــه اســتکبار جهانــی‪ ،‬همدســتی و هــم داســتانی بــا رژیــم‬ ‫غاصــب صهیونیســتی و دشــمنی بــا ملّــت هــای مســلمان‬ ‫و‪ ...‬از ســوی طاغــوت زمــان‪ ،‬انــان کــه داســتان کاوه اهنگر‬ ‫‪ ،‬دلیــران تنگســتان‪ ،‬عیّــاران سیســتان و عبّــاس گالــش‬ ‫گلســتان را بــه دانــش امــوزان تعلیــم مــی دادنــد ایــن بــار‬ ‫انــان را علیــه ضحّــاک زمــان‪ ،‬خونریــز دوران محمّدرضــا‬ ‫منحــوس پهلــوی شــوراندند‪.‬‬ ‫نقطــۀ اولیــه حرکــت هــای دانــش امــوزی از دبیرســتان‬ ‫نادر ســابق(دکترعلی شــریعتی فعلی)واقع در شــرق شــهر‬ ‫علــی ابــاد کتــول و هنرســتان صنعتــی واقــع در جنــوب ایــن‬ ‫شــهر شــکل گرفــت و کــم کــم از پریــدن از دیــوار و پیوســتن‬ ‫بــه صــف تظاهــرات عمومــی شــهر بــه توزیــع اعالمیــه هــای‬ ‫حضــرت امــام راحــل عظیــم الشــان(ره)و اجــرای تئاتــر‪،‬‬ ‫ســرود و حرکــت هــای نمادیــن دیگــر تغییــر ماهیّــت داد‪.‬‬ ‫در روزهــای پرجــوش و خــروش ســال ‪ 57‬گاهــی دانــش‬ ‫امــوزان دبیرســتان نــادر (دکتــر علــی شــریعی فعلی)بــا‬ ‫ســازماندهی و شــور و نشــاط بــه ســوی هنرســتان صنعتــی‬ ‫حرکــت کــرده و در بیــن راه دبیرســتان ها و مــدارس‬ ‫دیگــر بــه ان هــا ملحــق می شــدند و یــا برعکــس و نهایتــا ً‬ ‫ایــن دانــش امــوزان بودنــد کــه بــه رغــم فشــار مســئولین‬ ‫طاغوتــی مــدارس و ضــرب وشــتم انــان بــه دلیــل تــرک‬ ‫کالس هــای درس‪ ،‬خشــونت‬ ‫و ارعــاب ژاندارمــری و بعضــا ً‬ ‫پلیــس منشــا تحــرکّات انقالبــی‬ ‫شهرســتان بودنــد‪.‬‬ ‫اســاتید و معلمانــی کــه بــا فشــار‬ ‫و ارعــاب حکومــت شــعر و ســرود‬ ‫بــرای جشــن های حاکمیّــت‬ ‫منحــوس پهلــوی تنظیــم مــی‬ ‫کردنــد‪ ،‬ایــن بــار بــا عشــق و عالقــه‬ ‫و اشــتیاق (خمینــی ای امــام – ای‬ ‫ایــران ای مــرز پــر گهــر – اللــه و‬ ‫اکبــر خمینــی رهبــر و‪ ) ....‬را در‬ ‫قالــب ســرود تعلیــم مــی دادنــد و‬ ‫تئاتــر هــای انقالبــی را بــا همراهــی‬ ‫دانــش امــوزان نــو انقالبــی و گریــم‬ ‫هــای ســاده و خالقیّــت هــای‬ ‫دانــش امــوزان بــه روی صحنــه‬ ‫مــی بردنــد‪.‬‬ ‫جنــاب اقــای حــاج علــی اصغــر زنگانــه خاطــره شــیرینی را‬ ‫از ان زمــان روایــت مــی کنــد‪:‬‬ ‫«در روز هــای حرکــت انقــاب اســامی(قبل از پیــروزی)‬ ‫واوج مبــارزات‪ ،‬فرزنــدان انقالبــی امــام (ره) و روحانیــت بــا‬ ‫اجرای نمایشنامه ها و جلسات قران و ‪ ...‬به تبلیغ و تبیین‬ ‫تفکـّـرات حضــرت امــام (ره) و تشــیّع علــوی مــی پرداختنــد‬ ‫از جملــه اجــرای نمایشــنامه «ســربداران» بــود کــه در ایــن‬ ‫نمایشــنامه مرحــوم شــهید محمدرضــا معــززی نقــش راوی‬ ‫را اجــرا مــی کردنــد‪ .‬ان شــهید بزرگــوار در حالــی کــه در‬ ‫نمایــش مشــغول بیــان ظلــم و ســتم عباســیان بــود بــه‬ ‫درختــی کــه بــرای نمایــش درون یــک بشــکه نصــب شــده‬ ‫بــود‪ ،‬تکیــه داده بودنــد و در حــال روایــت کــردن داســتان‬ ‫بودنــد کــه ناگهــان ایــن درخــت می افتــد‪ .‬ایشــان بــا زیرکــی‬ ‫کــه داشــتند بــرای انکــه نمایــش بهــم نخــورد ســریع جملــه‬ ‫ای را بــه متــن اضافــه کــرده و گفتنــد‪«:‬اه‪،‬اه‪،‬اه ظلــم‬ ‫عباســیان انقــدر زیــاد بــود کــه حتــی درخــت تاریــخ هــم‬ ‫تحمــل شــنیدن ان را نداشــت و ســرنگون شــد» و ایــن‬ ‫زیرکــی شــهید باعــث شــد کــه نمایــش بــه خوبــی بــه پایــان‬ ‫برســد و هیــچ یــک از تماشــاچیان نیــز متوجّــه ایــن اتفــاق‬ ‫نشــدند و گمــان کردنــد کــه واقعــا ً افتــادن درخــت بخشــی‬ ‫از ایــن نمایــش بــوده اســت‪».‬‬ ‫در روزهــای ابتــدای ســال تحصیلــی ‪ 56-57‬اولیــن‬ ‫هســته هــای ایــن فعالیــت هــای انقالبــی بــا حضــور‬ ‫جوانانــی شــکل گرفــت کــه اکنــون یــا موســفید کــرده و جــزء‬ ‫میانســاالن جامعــه محســوب شــده و یــا پــس از عمــری‬ ‫جهــاد و مجاهــدت در راه ارمــان هــای انقــاب اســامی‬ ‫پیشکســوت ویــا جانبــاز انقــاب اســامی هســتند‪.‬‬ ‫برخــی کــه از لیاقــت و شایســتگی بیشــتری برخــوردار‬ ‫بودنــد‪ ،‬هــم اکنــون در گلــزار شــهدای منطقــه در قطعــه‬ ‫شــهدا ارمیده انــد‪ .‬شــهیدان دکتــر محمّدرضــا معــززّی‪،‬‬ ‫عبّاســعلی زنگانــه‪ ،‬محمّــد رضــا خواســتار‪ ،‬علــی تجــری‪،‬‬ ‫ســید محســن حســینی‪ ،‬ســید حســن حســینی (روحانــی‬ ‫رســانه ای و اهــل تبلیــغ و قلــم و دوربیــن) و بســیاری‬ ‫دیگــر کــه اکنــون اســوۀ حســنه ای بــرای نس ـل های بعــدی‬ ‫شــده اند‪ ،‬از ان جمله انــد‪.‬‬ ‫ایــن حرکــت خــود جــوش و ریشــه دار انقــدر اصیــل و‬ ‫مایــه دار بــود کــه حرکــت هــای فرعــی را در خــود ذوب‬ ‫کــرد‪ .‬نگارنــده بیــاد مــی دارد در روزهــای پائیــز ‪ 56-57‬کــه‬ ‫یــاد شــد بــه همّــت برخــی از دوســتان مبــارز و انقالبــی بــا‬ ‫مشــارکت هنرجویــان هنرســتان صنعتــی تحصنــی طوالنــی‬ ‫در محوطــه هنرســتان شــکل گرفــت کــه بــه واســطه تاثیــر‬ ‫بســزای ان بــر محیــط انقالبــی شهرســتان علــی ابــاد کتــول‬ ‫اکثــر بازاریــان‪ ،‬علمــاء‪ ،‬روشــنفکران و ‪ ...‬طبقــات مختلــف‬ ‫مــردم بــه ایــن حرکــت پیوســتند‪.‬‬ ‫روزهــا ایــن محــل بــه پاتــوق انقالبیــون تبدیــل شــده بــود‪،‬‬ ‫از قضــا برخــی عناصــر ســازمان منافقیــن (مجاهدیــن‬ ‫خلــق) کــه در شهرســتان بــه جنبــش مجاهدیــن مشــهور‬ ‫بودنــد‪ ،‬بطــور ظاهــری و کامــا ً منافقانــه بــه ایــن حرکــت‬ ‫پیوســتند ولــی واضــح و روشــن بــود کــه در بســیاری از‬ ‫مبانــی و اصــول بــا انقالبیــون واقعــی چالــش هــای اساســی‬ ‫داشــتند‪ .‬ایــن ختالفــات انقــدر بنیادیــن و اصولــی بــود کــه‬ ‫نمــی توانســت در پَــس تعارفــات و فامیلیــت هــای عناصــر‬ ‫پنهــان شــود‪ ،‬لــذا درگیــری هــا ابتــدا بــه صــورت لفظــی و‬ ‫تمســخرامیز و در نهایــت بــه زد و خــورد و حــذف ان عناصــر‬ ‫از صحنــه انجامیــد‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل ذکــر در بیــان ایــن اختالفــات را ابتــدا در نگــرش‬ ‫ویــژه انــان بــه اداب و شــرایع مذهبــی بایــد جســتجو کــرد و‬ ‫ســپس در میــزان پایبنــدی بــه اصــول اصلــی انقالب اســامی‬ ‫نظیــر والیــت فقیــه و رهبــری امــام راحــل عظیــم الشــان (ره)‬ ‫کــه در مــورد اول‪ ،‬در شــکلی طنــز امیــز نمــاز جماعــت را‬ ‫(عمــداً) بــه امامــت یــک دختــر خانــم مانتوئــی و بــه صــورت‬ ‫صفــوف مختلــط دختــرو پســر و باقرائــت فارســی(یعنی بجای‬ ‫اللــه اکبــر – مــی گفتنــد خــدا بزرگتــر اســت و قــص علیهــذا)‬ ‫اقامــه مــی کردنــد و در مورداعتقــاد بــه ولــی فقیــه ان را تنهــا‬ ‫رهبــر مذهبــی انقــاب مــی دانســتند و مــی گفتند در مســائل‬ ‫سیاســی مــا از پروتــکل ســازمان (اساســنامه و مرامنامــه)‬ ‫اطاعــت مــی کنیــم‪.‬‬ ‫در واقــع فرزنــدان معنــوی حضــرت روح اللــه در محاصــره‬ ‫دو ســه نــوع اقدامــات مقابلــه گــر و پیشــگیرانه بودنــد‪،‬‬ ‫اول عناصــر ســاواک منحله(ســازمان اطالعــات و امنیــت‬ ‫کشــور)و پلیــس و ژاندارمــری کــه بــه صــورت محســوس‬ ‫و نامحســوس ان هــا را کنتــرل و تعقیــب مــی کردنــد‪ ،‬در‬ ‫نوبــت بعــد از ســوی گروهــی غــرب زده کــه قصــد داشــتند‬ ‫در صفــوف انقــاب رخنــه کننــد و ان را بــه انحــراف‬ ‫بکشــانند و ســوم افــراد متحجــر و بــه ظاهــر مذهبــی کــه‬ ‫در مســاجد و تکایــا انــان را لعــن و نفریــن مــی کردنــد‪.‬‬ ‫یکــی از بــاور هــای اساســی ان دوران بیــن دانــش امــوزان‬ ‫انقالبــی ایــن بــود کــه بایــد بــا مطالعــه اثــار بــزرگان دیــن‬ ‫و علماءانقالبــی بــر معــارف دینــی و انقالبــی افــزود‪،‬‬ ‫بنابرایــن تبــادل کتــب شــهیدان مطهّــری‪ ،‬دکتــر شــریعتی‪،‬‬ ‫امــام راحــل عظیــم الشــان(ره‪ ،‬شــهید محــراب دســتغیب‪،‬‬ ‫مرحــوم ایــت اللــه طالقانــی و هــر منبعــی کــه بتوانــد بــر‬ ‫معــارف انقالبــی ان هــا بیفزایــد‪ ،‬یکــی از روش جاری هــای‬ ‫فعالیــت هــای انقالبیــون دانــش امــوز بــود‪.‬‬ ‫دیگــر ابــزار تقویــت بنیــه دفاعــی – انقالبــی تلمّــذ و‬ ‫شــاگردی در حضــور علمــاء‪ ،‬فرهیختــگان فرهنگــی و‬ ‫ســخنرانان بنامــی بــود کــه بــه مناســبت هــای مختلــف‬ ‫بــه ایــن شــهر انقالبــی و معــروف بــه «قــم کوچــک» بــرای‬ ‫تبلیــغ بــه ویــژه ایّــام محــرّم و صفــر مــی امدنــد‪.‬‬ ‫مســاجد شهرســتان به واســطه حضور جوانان دانش اموز‬ ‫انقالبــی و در صحنــه کانــون تحــرکات انقالبــی و مذهبــی‬ ‫بــود کــه منبــری و ســخنران ان حجــت االســام شــهید‬ ‫کافــی‪ ،‬حجــت االســام موســوی‪ ،‬نوغانی‪،‬اســتاد مرحــوم‬ ‫فلســفی‪ ،‬حســینی (امــام جمعــه فعلــی مینودشــت)‪،‬‬ ‫نصرتــی (امــام جمعــه خــان بــه بیــن)‪ ،‬حضــرت ایت اللــه‬ ‫معصومی(نماینــده ولــی فقیــه در اســتان خراســان‬ ‫جنوبــی) و ‪ ....‬بودنــد‪.‬‬ ‫پــس از منبــر و ســخنرانی پــای منابــر‪ ،‬صحــن مســاجد‪،‬‬ ‫بهتریــن محــل قــرار و مــدار انقالبیــون بــه ویــژه جوانــان و‬ ‫ادامــه بحــث هــای سیاســی بــا بزرگترهــا بــه ویــژه علمــا بود‪.‬‬ ‫هســته مرکــزی همیــن جوانــان انقالبــی و دانــش امــوزان‬ ‫و فرهیختــگان فرهنگــی پــس از پیــروزی انقــاب اســامی‬ ‫نیــز نهــاد هــا و ســازمان هــای انقالبــی بــه ویــژه نهــاد هــای‬ ‫ســرافراز انقــاب اســامی مثــل کمیتــه انقــاب اســامی‪،‬‬ ‫ســپاه پاســداران انقــاب اســامی و‪ ...‬را شــکل دادنــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد بــه دلیــل تقــارن دهمیــن دوره انتخابــات مجلــس‬ ‫شــورای اســامی و ســالگرد دهــه فجــر انقــاب اســامی نمــی‬ ‫توان اســامی و عناوین برخی از عناصر انقالبی را در اینگونه‬ ‫مقــاالت درج نمــود‪ ،‬ولــی بــه واســطه تبــرّک از معلــم شــهید‬ ‫خواســتار که در دوران انقالب اســامی فعالیت چشــمگیری‬ ‫در بیــداری نســل جــوان در کانــون مســجد صاحــب الزمــان‬ ‫(عــج) داشــتند‪ ،‬پــس از پیــروزی انقــاب اســامی بــه خدمــت‬ ‫خــود در کســوت معل ّمــی ادامــه داد وزمــان جنــگ تحمیلی به‬ ‫دفــاع از مــرز کشــور و دفــع تجــاوز دشــمن شــتافت و عــاش‬ ‫ســعیدا ًو مــات ســعیداً‪ .‬یــا شــهیدان دیگــری کــه پیــش تــر از‬ ‫انــان یــاد شــد‪.‬‬ ‫نتیجــه اینکــه حرکــت انقالبــی مــردم شهرســتان انقالبــی‬ ‫علــی ابــاد کتــول در همــه الیــه هــای جامعــه ریشــه دوانــده‬ ‫بــود و بــه واســطه همیــن اصالــت و ریشــه دار بــودن «قــم‬ ‫کوچــک» لقبــی بــود کــه انقالبیــون بــزرگ بــه شهرســتان‬ ‫کوچــک علــی ابــاد کتــول بــه لحــاظ جغرافیائــی و بــزرگ بــه‬ ‫لحــاظ شــانیت انقالبــی داده بودنــد‪.‬‬ ‫بــه یــاری خــدا در بخــش بعــدی بــه اصلــی تریــن ریشــه و‬ ‫محــرّک فعّالیّــت هــای انقالبــی شهرســتان علــی ابــاد کتــول‬ ‫یعنــی روحانیــت مــی پردازیــم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!