روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 475 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 475

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 475

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 475

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‪ 12‬بهمن ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 01-‬فوریه ‪ /29 -2022/‬جمادی الثانیه ‪ -1443/‬شماره‪475‬‬ ‫هشدار جدی پلیس فتا‬ ‫در خصوص استفاده‬ ‫از پیام رسان های خارجی‬ ‫‪7‬‬ ‫سرپیچی ‪ ۵‬بانک‬ ‫از دستور وزیر اقتصاد‬ ‫از میــان ‪ ۱۳‬بانــک دولتــی کــه وزیــر اقتصــاد انهــا‬ ‫را مکلــف بــه بارگــذاری بخشــنامه تســهیالت خــرد‬ ‫بــدون ضامــن در پایگاه هــای اطالع رســانی انهــا برای‬ ‫اطــاع مشــتریان کــرده اســت تنهــا هشــت‪...‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اهمیت زبان بدن‬ ‫در مصاحب ه شغلی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی‪:‬‬ ‫جوان ایرانی می تواند »‬ ‫«‬ ‫ِ‬ ‫عامل مشکالت‪ ،‬صرف تحریم نیست‬ ‫‪2‬‬ ‫بلکهتصمیم گیری هایغلطبوده‬ ‫‪4‬‬ ‫اصلی ترین مطالبه مردم‬ ‫حل مشکل خشکی‬ ‫خلیج گرگان است‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫رویدادهای‬ ‫‪ 12‬بهمن‬ ‫ضرورت درج قیمت‬ ‫تولیدکننده‬ ‫بر روی کاال در کشور‬ ‫همــه مســئوالن بــا بهره گیــری از دیدگاههــای صاحبنظــران‬ ‫بــرای اجــرای کامــل توصیه هــای قبال ًبیان شــده‪ ،‬همت کنند‬ ‫کــه هدایــت‪ ،‬نظــارت و حمایــت از تولیــد بــه جــای دخالــت‬ ‫دولــت‪ ،‬بهبــود محیــط کســب و کار‪ ،‬انضبــاط مالــی‪ ،‬رفــع‬ ‫موانــع تولیــد‪ ،‬اسان ســازی اخــذ مجــوز فعالیت هــا‪ ،‬ایجــاد‬ ‫پنجــره واحــد صــدور مجــوز‪ ،‬سیاس ـت های تشــویقی بــرای‬ ‫فعالیت هــای مولــد‪ ،‬دانش بنیــان کــردن زنجیــره تولیــد‪،‬‬ ‫مبــارزه بــا فســاد‪ ،‬حمایــت از صنایــع داخلــی و مبــارزه قاطــع‬ ‫و بی رحمانــه بــا قاچــاق از جملــه ایــن توصیه هــا اســت‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫موتوراقتصادگلستان‬ ‫با افزایش صادرات‪ ،‬روشن می شود‬ ‫طــی ماه هــای اخیــر امیــد در دل نــزد تجــار‪،‬‬ ‫بازرگانــان و فعــاالن اقتصــادی بــا رونــد رو بــه رشــد‬ ‫و تصاعــدی صــادرات انــواع کاالهــای غیرنفتــی‬ ‫از گلســتان‪ ،‬ایــن اســتان زنــده شــده اســت و‬ ‫افق هایــی روشــنی را در اقتصــاد ســرزمین کهــن‬ ‫هیــرکان امکان پذیــر ســاخته اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســهم گلســتان‬ ‫از صــادرات کاال و خدمــات بــا وجــود ظرفیت هــای‬ ‫متعــدد‪ ،‬تناســبی بــا جایــگاه راهبــردی ایــن اســتان‬ ‫نداشــته و اگــر توجــه بیشــتری طــی ســال های‬ ‫گذشــته بــه ان می شــد بــرای حــل بســیاری از‬ ‫تنگناهــا و چالش هــای حــوزه اقتصــادی منطقــه‬ ‫ماننــد بیــکاری و درامــد ســرانه پاییــن مــردم اســتان‬ ‫از قابلیــت باالیــی برخــوردار بــود‪.‬‬ ‫مقدمات توســعه و صادرات در کنار معادن و صنایع‬ ‫متعــدد کــه نهفتــه در گلســتان اســت و نیازهــای بــازار‬ ‫ترکمنســتان از یــک طــرف و از ســوی دیگــر نیــاز بــازار‬ ‫کشــورهای مجــاور بــه محصــوالت تولیــدی اســتان‪ ،‬در‬ ‫بخــش کشــاورزی و تولیــد ســاالنه پنــج میلیــون تــن‬ ‫انــواع محصــوالت زراعــی ‪ ،‬باغــی و شــیالتی در کنــار‬ ‫نیروی کار ماهر و خدمات فنی و مهندســی‪،‬تمام این‬ ‫ظرفیت هــای بــاال زمینــه بالقــوه ای اســت کــه موجــب‬ ‫حرکــت قطــار توســعه در ایــن اســتان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــا نگاهــی گــذرا ‪ ،‬به موقعیــت ژئوپلیتیک(جغرافیای‬ ‫سیاســی) گلســتان و برخــورداری ان از ســه مــرز‬ ‫زمینی‪ ،‬هوایی و دریایی بیانگر ان اســت که در زمره‬ ‫مســتعدترین اســتان های کشــور برای ســرمایه گذاری‬ ‫بــا رویکــرد توســعه صــادرات قــرار دارد‪.‬‬ ‫رفــع بروکراســی زائــد از جملــه دالیــل افزایــش‬ ‫صــادرات گلســتان‬ ‫امیــد بــه اینــده ای روشــن بیــن تجــار و بازرگانــان‬ ‫ایــن اســتان بــا روی کار امــدن دولــت ســیزدهم و‬ ‫رفــع برخــی از موانــع صــادرات‪ ،‬جوانــه زد‪ .‬از جملــه‬ ‫دالیــل افزایــش صــادرات گلســتان عینیــت بخشــی‬ ‫بــه مقولــه مانــع زدایــی و رفــع بروکراسـی های زاید و‬ ‫تســهیل صــادرات‪ ،‬رونــق کســب و کارهــا و افزایــش‬ ‫تولیــدات در زمینه هــای مختلــف و گره گشــایی‬ ‫بخشــی از دغدغه هــای سیاســی بیــن ایــران بــا‬ ‫کشــورهای همســایه طــی مــاه هــای اخیــر اســت‪.‬‬ ‫شــرایط بــرای فعــاالن اقتصــادی از جملــه اهالــی‬ ‫گلســتان بــا روی کار امــدن دولــت جهــادی تســهیل‬ ‫گردیــد و بخشــی از گــره هــای صــادرات گلســتان بــا‬ ‫حضــور ایــت اللــه ســیدابراهیم رییســی گشــوده یــا‬ ‫بــا بــرای رفــع ان اســتین همــت بــاال زده شــد ‪.‬‬ ‫عــاوه بــر اظهــارات فعــاالن بــازار و ســخنان‬ ‫تعــدادی از تولیدگــران اســتان ‪ ،‬امارهــای رســمی‬ ‫هــم رونــق و تکاپــوی صــادرات در گلســتان را در‬ ‫ماه هــای اخیــر تاییــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل گمــرکات گلســتان گفــت‪ :‬از مبــادی‬ ‫گمرکــی اســتان در ‪ ۹‬مــاه ســالجاری بیــش از ‪۲۷۹‬‬ ‫هــزار تــن انــواع کاالی غیرنفتــی بــه ارزش ‪۱۳۲‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۷۲۴‬هــزار و ‪ ۷۱۲‬دالر بــه خــارج صــادر‬ ‫شــد کــه از لحــاظ وزنــی و ارزش بــه ترتیــب ‪ ۱۱۱‬و ‪۶۷‬‬ ‫درصــد بیشــتر از مــدت مشــابه ســال قبــل اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســیدابراهیم‬ ‫حســینی اظهــار داشــت‪ :‬از مهمتریــن اقــام صادراتی‬ ‫گلســتان ســیمان‪ ،‬لولــه پروفیــل‪ ،‬لبنیــات‪ ،‬خرمــا‪،‬‬ ‫ســیب زمینــی‪ ،‬یــد و پلــی اســتایرن در ایــن مــدت‬ ‫بــود کــه بــه کشــورهای مختلــف از جملــه قزاقســتان‪،‬‬ ‫ترکمنســتان‪ ،‬عــراق‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬بلغارســتان‪،‬‬ ‫رومانــی‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬روســیه‪ ،‬قرقیزســتان‪ ،‬ازبکســتان و‬ ‫پاکســتان صــادر شــد‪.‬‬ ‫بهــره انــدک گلســتان از ظرفیــت صادراتــی در‬ ‫ســال های گذشــته‬ ‫نایــب رییــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق ایــران در‬ ‫ایــن خصــوص خاطرنشــان کــرد ‪ :‬بــه عنــوان یکــی از‬ ‫دروازه هــای ورود بــه کشــورهای مشــترک المنافــع‬ ‫هــم مــرز بــودن گلســتان بــا کشــور ترکمنســتان‬ ‫ظرفیــت بســیار مهمــی بــرای ایــن اســتان اســت که تا‬ ‫قبــل از ایــن دولــت از ان بــرای اهالــی گلســتان بهــره‬ ‫روابط عمومی و شورای فرهنگی‬ ‫بانک ملی استان گلستان‬ ‫مناســبی حاصــل نشــده اســت‪.‬‬ ‫امیــر یوســفی اظهــار داشــت‪ :‬هــم مــرزی بــا‬ ‫ترکمنســتان هماننــد چشــمه جوشــانی اســت کــه در‬ ‫دســترس گلســتانی ها قــرار گرفتــه امــا تاکنــون هیــچ‬ ‫جرعــه ای از ان برداشــته نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬مشــکالتی در امــر تجــارت بــه‬ ‫ســبب برخــی سیاس ـت های حاکــم در دولت هــای‬ ‫قبلــی در رابطــه بــا ترکمنســتان‪ ،‬بــا ایــن کشــور بــه‬ ‫وجــود امــد کــه ایــن موضوعــات باعــث کاهــش‬ ‫صادرات ‪ ۱۰۰‬میلیون دالری ایران و ترکمنســتان در‬ ‫برخــی ســال ها بــه ‪ ۲۰‬میلیــون دالر بــود‪.‬‬ ‫نایــب رییــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق ایــران‬ ‫افــزود‪ :‬هزینــه حمــل و ترانزیــت کاال بــا همجــوار‬ ‫بــودن با کشــورهای مشــترک المنافــع‪ ،‬را به حداقل‬ ‫رســانده و در مجمــوع قیمــت تمــام شــده کاالی‬ ‫صادراتــی را در کشــور مقصــد کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫یکــی از اســتادان اقتصــاد دانشــگاه گلســتان نیــز‬ ‫در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬در افزایــش صــادرات از‬ ‫گلســتان عوامــل مختلفــی تاثیر گذاراند کــه در رتبه‬ ‫اول افزایــش نــرخ دالر قــرار دارد امــا ایــن موضــوع‬ ‫تنهــا عامــل افزایــش صــارات نیســت و مولفه هــای‬ ‫دیگــری نیــز در افزایــش صــادرات موثــر بودانــد‪.‬‬ ‫مجیــد نصیــری اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از عوامــل موثــر‬ ‫در افزایــش صــادرات افزایش دامنه خدمات گمرکی‬ ‫اســت‪ .‬بطــور نمونــه میــزان تبــادالت با بهره بــرداری از‬ ‫امــکان تبــادل ریلــی کاال‪ ،‬افزایــش و در نتیجــه ان‬ ‫ارزش و حجــم کاالهــای صادراتــی بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود ‪ :‬در ایــن رخــداد اقتصــادی‬ ‫بهبــود زیــر ســاخت های گمرکــی‪ ،‬افزایــش ســاعات‬ ‫فعالیــت گمــرک بهبــود تجهیــزات فنــی و هــم افزایــی‬ ‫بیــن دســتگاه های دخیــل ماننــد مرزبانــی‪ ،‬راهــداری‬ ‫و گمــرک و دیگــر دســتگاه هــا نقــش زیــادی دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه در رونــق صــادرات نقــش‬ ‫هم افزایــی بیــن دســتگاهی را مهمتریــن عامــل‬ ‫دانســت و گفــت ‪ :‬رغبــت و میــل تجــار بــا کاهــش‬ ‫معطلــی و بروکراســی زائــد عــاوه بــر افزایــش‬ ‫ســرعت انتقــال کاال‪ ،‬بــرای اســتفاده دوبــاره از ایــن‬ ‫کریــدور صادراتــی افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫نصیــری ادامــه داد‪ :‬محــدود بــه چنــد کاالی خــاص‬ ‫یکــی از مهمتریــن دغدغه هــای دلســوزان گلســتان‬ ‫اســت کــه کاالهــای صادراتــی اســتان محــدود بــه‬ ‫ســیمان‪ ،‬لبنیــات و چنــد محصــول کشــاورزی شــود‬ ‫کــه بــرای رفــع ایــن مشــکل هــر چــه ســریعتر بایــد‬ ‫مجموعــه کاالهــای صادراتــی را افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و بر نامه ریزی استان گلستان‬ ‫یادداشت ‪ -‬قلم جانباز دفاع مقدس محمد دیلم کتولی‬ ‫نقش مردم شهرستان علی ابادکتول‬ ‫در پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫بــدون اغــراق مــی تــوان گفــت کــه یکــی از تاثیــر گذارتریــن حــوادث تاریــخ‪ ،‬پیــروزی انقــاب‬ ‫شــکوهمند ایــران اســامی اســت‪ .‬ایــن حرکــت بــزرگ سیاســی‪ ،‬اجتماعــی توانســت در مــدت ظهــور‬ ‫خــود منشــاء تحــوالت عظیمــی در جهــان معاصــر شــود‪.‬‬ ‫تغییــر نظــام سیاســی جائــر ظالــم و دســت نشــانده حاکــم بــر کشــور بــزرگ اســامی ایــران‪ ،‬تنهــا‬ ‫اثــر ظاهــری ایــن حرکــت بــود‪ .‬امــا بررســی ریشــه ها و عوامــل شــکل گیری و بــه ثمــر نشســتن‬ ‫ایــن انقــاب می توانــد پاســخگوی بســیاری از ابهامــات و ســواالت نس ـل های دوم‪ ،‬ســوم و پســین‬ ‫ایــن حرکــت باشــد‪ .‬ریشــه ای کــه بررســی ان اکنــون نــه تنهــا بــه عنــوان یــک واحــد درســی در‬ ‫دانشــگاه های کشــور مــا‪ ،‬بلکــه دغدغــه و وامشــغولی و بســتر مطالعاتــی بســیاری از اکادمی هــا و‬ ‫موسســات تحقیقاتــی بــزرگ دنیــا شــده اســت‪.‬‬ ‫یکی از بسترها و ریشه های اساسی انقالب اسالمی‪ ،‬نقش مردم در این انقالب است‪.‬‬ ‫چرایــی حضــور مــردم در مجموعــه تحــوالت دوران مختلــف انقــاب اســامی یعنــی دوران تحــرکات‬ ‫پنهانــی و زیــر زمینــی‪ ،‬اعتراضــات سراســری در خیابــان هــا‪ ،‬مســاجد و اماکــن عمومــی‪ ،‬شــرکت در‬ ‫تشــییع جنــازه شــهدا‪ ،‬اســتقبال از زندانیــان ازادشــهر‪ ،‬مشــارکت در توزیــع نوارهــا و بیانیه هــای‬ ‫رهبــران انقــاب بــه ویــژه رهبــر و زعیــم اصلــی و محــوری انقــاب اســامی حضــرت ایــت الله العظمــی‬ ‫امــام ســید روح اللــه موســوی خمینــی (ره) و نهایتــا ً حملــه بــه مراکــز نظامــی و انتظامــی و همــراه‬ ‫ســازی نظامیــان و مامــوران متمایــل بــه انقــاب و حوادثــی از ایــن دســت محــور اصلــی ایــن بررســی‬ ‫در دهــه فجــر ســی و هفتمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی اســت‪.‬‬ ‫در ایــن بررســی بــر انیــم کــه نقــش روحانیــت‪ ،‬مــردم و عوامــل انقــاب اســامی در شهرســتان‬ ‫علی ابــاد کتــول را مــرور کنیــم‪.‬‬ ‫شهرســتانی کــه در دوران انقــاب اســامی بــه واســطه حضــور پرشــور مــردم در تحــرکات انقــاب و‬ ‫مشــارکت در حــوادث مختلــف «قــم کوچــک» نــام گرفــت‪ .‬ایــن شــهر کوچــک در تحــرکات پنهانــی‪،‬‬ ‫زیرزمینــی و ‪....‬‬ ‫انقــاب اســامی چنــان قــد بــر افراشــت کــه ثابــت کرد «علــی ابــاد کتــول هــم واقعــا شــهری اســت»‪.‬‬ ‫از حضــور بــزرگان انقــاب اســامی و محــرکان اصلــی انقــاب اســامی نظیــر مقــام معظــم رهبــری‪،‬‬ ‫ایــت اللــه شــهید مدنــی‪ ،‬ایــت اللــه هاشــم رفســنجانی‪ ،‬ایــت اللــه معصومــی و‪ ...‬تحــت عنــوان‬ ‫تبعیــد و در واقــع ســازماندهی عناصــر انقالبــی ایــن شهرســتان تــا انفجــار بمــب دســت ســاز در منــزل‬ ‫یکــی از انقالبیــون و بــه شــهادت رســیدن شــهید عباســعلی زنگانــه و مجــروح و جانبــاز شــدن چنــد تــن‬ ‫از انقالبیــون نظیــر دکتــر نــادران (نماینــده کنونــی مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســامی) اقــای‬ ‫طالبــی‪ ،‬شــهید معــززی و دســتگیری تعــدادی از انقالبیــون نظیــر شــیخ عبدالنبــی احمــدی‪ ،‬مرحــوم‬ ‫روح اللــه زنگانــه‪ ،‬بــرادر جانبــاز براتعلــی نــوری و‪ ...‬همــه نشــانگر نقــش غیــر قابــل انــکار جوانــان‬ ‫غیــور ایــن شــهر در تحــوالت ایــن مرحلــه از انقــاب اســامی اســت‪.‬‬ ‫بــه یــاری خــدا در روزهــای بعــد بــه تفصیــل تحــرکات دیگــر انقالبیــون و مــردم قهرمــان ایــن شــهر‬ ‫انقالبــی و نــام اور در ســایر مراحــل مــی پردازیــم‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫د و شنبه ‪ 11‬بهمن‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز دو شــنبه ‪ 11‬بهمــن هــر مثقــال طــا ‪ 52,840,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 12,199,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 120,080,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 121,500,000‬ریال‪ ،‬نیم ســکه‬ ‫‪ 68,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,850,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪475‬‬ ‫تولید نجات دهنده‬ ‫مشکالت است‬ ‫رییس جمهــور بــا اشــاره بــه ناخرســندی رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب از امارهــای اقتصــادی دهــه ‪ ،۹۰‬گفــت‪ :‬دولــت‬ ‫مصمــم اســت بــا تحقــق توصیه هــای مقــام معظــم‬ ‫رهبــری‪ ،‬ناخرســندی معظــم لــه را بــه رضایــت خاطــر‬ ‫ایشــان و مــردم عزیــز تبدیــل کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬ایــت اللــه ســید‬ ‫ابراهیــم رئیســی عصــر یکشــنبه در جلســه هیــات‬ ‫دولــت بــا اشــاره بــه تاکیــدات مکــرر رهبــر انقــاب‬ ‫درخصــوص رونــق تولیــد گفــت‪ :‬تولیــد نجــات دهنــده‬ ‫کشــور از مشــکالت اســت لذا الزم اســت جهت گیری و‬ ‫برنامه ریــزی اصلــی همــه دســتگاه های اجرایــی‪ ،‬تالش‬ ‫بــرای رونــق تولیــد و حمایــت از تولیدگــران باشــد‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور تهیــه ســند نقشــه راه صنعتــی کشــور‬ ‫را اقدامــی ضــروری دانســت و گفــت‪ :‬دولــت بــا پرهیــز‬ ‫از تصدی گــری‪ ،‬بــه دنبــال مدیریــت‪ ،‬نظــارت و هدایــت‬ ‫فعــاالن اقتصــادی و بخــش خصوصــی اســت‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی وجــود ثبــات در مقــررات را بــرای‬ ‫فعــاالن اقتصــادی حائــز اهمیــت دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫بی ثباتــی در مقــررات و تصمیم گیری هــای مــوردی‬ ‫باعث سردرگمی مردم‪ ،‬تولیدکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫می شــود و بایــد بــا اقــدام جهــادی بــه ایــن بی ثباتــی‬ ‫خاتمــه داده شــود تــا فعالیــت اقتصــادی و بــازار بــرای‬ ‫مــردم و فعــاالن عرصــه تولیــد قابــل پیــش بینــی باشــد‪.‬‬ ‫رییس جمهــور‪ ،‬بیانــات مقــام معظــم رهبــری را‬ ‫دغدغــه مــردم و فعــاالن اقتصــادی دانســت و از‬ ‫معــاون اول خواســت بــا تشــکیل کارگروهــی متشــکل‬ ‫از اعضــای دولــت‪ ،‬نخبــگان اقتصــادی و تولید کنندگان‬ ‫مــوارد مطــرح شــده در دیــدار معظم لــه بــا فعــاالن‬ ‫اقتصــادی را پیگیــری و اجرایــی کنــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود‬ ‫بــا گرامیداشــت یــوم اللــه دهــه فجــر انقــاب اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬انچــه در ‪ ۲۲‬بهمــن ‪ ۱۳۵۷‬اتفــاق افتــاد ظهــور‬ ‫قــدرت الهــی بــود لــذا یــوم اللــه نامیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ان روز رژیــم تــا دنــدان مســلح و مــورد‬ ‫حمایــت قدرت هــای بــزرگ جهانــی کنــار زده شــد و‬ ‫ملتــی بــا نــام خــدا و بــرای اجــرای قوانیــن الهــی بــه‬ ‫قــدرت رســیدند‪ .‬ایــن روز را نبایــد فرامــوش کــرد چــرا‬ ‫کــه هــم روز پیــروزی جریــان حــق و هــم روز اضمحــال‬ ‫جریــان باطــل بــود‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی گفــت‪ :‬یــاداوری ایــام دهــه فجــر‬ ‫الزاماتــی دارد کــه بایــد مــورد توجــه همــگان باشــد‪.‬‬ ‫گرامیداشــت ایــام دهــه فجــر ‪۱۳۵۷‬صرفــا بــرای بیــان‬ ‫یــک رخــداد تاریخــی نیســت بلکــه بایــد فلســفه و علــل‬ ‫وقــوع ان بــا توجــه بــه ویژگی هــای دهــه فجــر ‪۱۴۰۰‬‬ ‫مــورد تحلیــل و تبییــن قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫جشن انقالب دیگر‬ ‫مختص سال ‪ ۵۷‬نیست‬ ‫فرمانده ســپاه نینوا در اســتانه ســالروز پیروزی انقالب‬ ‫جمهــوری اســامی اســامی ایــران در ‪ ۲۲‬بهمــن ‪۵۷‬‬ ‫گفــت‪ ۲۲ :‬بهمــن ســال ‪ ۱۴۰۰‬تکــرار تاریــخ نیســت‬ ‫کــه بگوییــم مــا پیــروزی ســال ‪ ۵۷‬را در ‪ ۱۴۰۰‬جشــن‬ ‫میگریــم‪ ،‬وقتــی مــا ‪ ۲۲‬بهمــن را جشــن میگیریــم ایــن‬ ‫نــگاه بــه ســال ‪ ۵۷‬نیســت بلکــه پیــروزی ســال جدیــد را‬ ‫جشــن میگیریــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســردار علــی‬ ‫جمعــه ملــک شــاهکویی در جمــع اصحــاب رســانه‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بعبارتــی مــا پیــروزی ‪ ۱۴۰۰‬را جشــن‬ ‫میگیریــم کــه بــه برکــت پیــروزی بهمــن ‪ ۵۷‬اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن پیــروزی همچــون نماز صبح اســت چرا‬ ‫کــه وقتــی کــه هــر روز صبــح از خــواب بیــدار می شــویم‬ ‫وارد زندگــی جدیــد شــده ایم و اینکــه نمــاز صبــح را‬ ‫می خوانیــم بــه منزلــه خوانــدن نمــاز صبــح روز قبــل‬ ‫نیســت شــاید فکــر می کنیــم کلمــات همــان کلمــات‬ ‫اســت امــا ان روز قطعــا ًبــا روز قبــل متفــاوت اســت ‪.‬‬ ‫ســردار ملــک شــاهکویی افــزود‪ :‬ایــن موضــوع بــرای‬ ‫پیــروزی انقــاب هــم صــدق می کنــد اگــر کمــی دقــت‬ ‫کنیــد ســال گذشــته امریــکا در منطقــه حضــور داشــت‬ ‫امــا حــاال چــی‪ ،‬امریــکا دیگــر در افغانســتان حضــور‬ ‫نــدارد و نــه همچــون گذشــته توانــی بــرای زورگویــی‬ ‫نــدارد در ایــن خصــوص بــه تحــوالت یمن توجه داشــته‬ ‫باشــیم کــه ســال گذشــته مکــررا از ســوی ایــن کشــور‬ ‫اعــام می شــد کــه یمــن بــه زودی ســقوط خواهــد کــرد‬ ‫امــا حــاال بــه وضعیــت یمــن نــگاه کنیــد و ببنیــد کــه در‬ ‫چــه شــرایطی قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بنابرایــن بــا توجــه بــه تحــوالت روز منطقــه‬ ‫ایــن پیــروزی دیگــر مختــص ســال ‪ ۵۷‬نیســت و مــا‬ ‫هــر ســال بــا الگــو از ســال ‪ ۵۷‬جشــن پیــروزی همــون‬ ‫ســال را در مقابل دشــمنان قســم خورده می گیریم و‬ ‫جشــن ‪ ۲۲‬بهمــن ‪ ۱۴۰۰‬مربــوط بــه همیــن ســال اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا در پایــان بــه تشــریح برنامه هــای‬ ‫جشــن پیــروزی انقــاب ‪ ۱۴۰۰‬از ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۲۲‬بهمــن‬ ‫پرداخــت کــه در ســطح اســتان انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫باید به دانش بنیان ها‬ ‫توجه شود‬ ‫«توجــه ویــژه بــه دانش بنیــان شــدن صنایع بــزرگ» از دیگر نکاتی‬ ‫بــود کــه رهبــر انقــاب بــه ان اشــاره کردنــد و گفتنــد‪ :‬در ســالهای‬ ‫ بنیــان کوچــک و متوســط به وجــود‬ ‫اخیــر هــزاران بنــگاه دانش‬ ‫ِ‬ ‫امــده اســت امــا در مــورد دانش بنیــان شــدن صنایــع بــزرگ غفلــت‬ ‫شــده اســت کــه بایــد در ایــن زمینــه از توانایــی و دانــش جوانــان‬ ‫خوش اســتعداد اســتفاده شــود؛ همان طــور کــه در هــر جایــی‪ ،‬از‬ ‫واکســن کرونــا تــا موشــک نقطـه زن کــه بــه جوانــان اعتمــاد و از انها‬ ‫کار خواســته شــد‪ ،‬واقعــا ًدرخشــیدند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫در دیدار با جمعی ازتولیدکنندگان‬ ‫و فعاالن صنعتی‪:‬‬ ‫جوان ایرانی‬ ‫«‬ ‫ِ‬ ‫می تواند »‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی صبــح روز (یکشــنبه) در دیــدار‬ ‫جمعــی از تولیدکننــدگان و فعــاالن صنعتــی‪ ،‬کارافرینــان و‬ ‫فعــاالن اقتصــادی را افســران‪ ،‬و کارگــران را رزمنــدگان بــا اخــاص‬ ‫و بــا صفــای دفــاع مقــدس در مقابــل جنــگ اقتصــادی بــا امریــکا‬ ‫خواندنــد و بــا اشــاره بــه ســخنان صریــح مســئوالن امریــکا دربــاره‬ ‫شکســت خفت بــار انهــا در ایــن نبــرد ســنگین افزودنــد‪ :‬مســئوالن‬ ‫پرتــاش بــا «ایجــاد ســند نقشــه راهبــردی صنعتــی» و «مدیریــت‪،‬‬ ‫هدایــت‪ ،‬نظــارت و حمایــت از تولیــد» مســیر کاهــش و رفــع‬ ‫اســیب ها و «شــتاب گرفتــن تولیــد‪ ،‬اشــتغال و پیشــرفت کشــور»‬ ‫را بــا تــاش بیشــتر ادامــه دهنــد تــا اثــار ایــن رونــد در زندگــی مــردم‬ ‫نمایــان شــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪ ،‬توجــه مســئوالن دولتــی را بــه نکاتــی‬ ‫که تولیدکنندگان و صنعتگران در دیدار امروز بیان کردند ضروری‬ ‫دانســتند و بــا تاکیــد بــر اینکــه اطالع مــردم از موفقیت های فعاالن‬ ‫اقتصــادی از زبــان خــود ایــن افــراد‪ ،‬بــرای مقابلــه بــا جنــگ روانــی‬ ‫دشــمن مفیــد اســت‪ ،‬گفتنــد‪ :‬البتــه اگــر در ایــن ‪ ۱۰‬ســال مســئوالن‬ ‫بــا تولیدکننــدگان همراهــی بیشــتری می کردنــد‪ ،‬اســیب ها کمتــر‪،‬‬ ‫و موفقیت هــا بیشــتر می شــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬تولیــد را «جهــاد» خواندنــد و افزودنــد‪ :‬ایســتادگی‬ ‫تولیدکننــدگان در مقابــل حملــه بــه اقتصــاد و تــاش دشــمن بــرای‬ ‫ممانعــت از فــروش نفــت و گاز‪ ،‬قطــع منابــع ارزی و برنامه ریــزی‬ ‫بــرای مسدودســازی مبــادالت خارجــی ایــران‪ ،‬در واقــع جهــاد و از‬ ‫بزرگتریــن عبادتهــا اســت‪.‬‬ ‫ایشــان بــا تاکیــد بــر اینکــه طراحی هــای دشــمن بــرای فتــح ســنگر‬ ‫تولیــد بــا شکســت مواجــه شــد‪ ،‬خاطرنشــان کردنــد‪ :‬در ایــن تهاجم‬ ‫بــه اقتصــاد کشــور‪ ،‬در معیشــت مــردم مشــکالتی به وجــود امــد اما‬ ‫تولیــد بــه زانــو درنیامــد و ســخنگوی وزارت امــور خارجــه امریکا چند‬ ‫روز پیــش صراحتــا ًاعــام کــرد کــه سیاســت فشــار حداکثــری بــه‬ ‫شکســت خفّت بــار امریــکا منجــر شــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب گفتنــد‪ :‬انهــا فروپاشــی اقتصــادی ِ بــه خیــال خودشــان‬ ‫سیاســی شــوم مــی‬ ‫چنــد ماهــه را زمینــه ای بــرای تحقــق مقاصــد‬ ‫ِ‬ ‫دانســتند امــا پــس از ده ســال‪ ،‬ســنگر تولیــد و اقتصــاد کشــور‬ ‫بحمداللــه پابرجــا اســت کــه تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی‬ ‫به عنــوان افســران و کارگــران به عنــوان رزمنــدگان ایــن جهــاد مقدس‪،‬‬ ‫شــریک و عامــل اصلــی ایــن افتخــار هســتند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای گفتنــد‪ :‬همانگونــه کــه ســال گذشــته‬ ‫اعــام شــد اقتصــاد کشــور بــرای عبــور از مشــکالت و اســیب‬ ‫ندیــدن در مقابــل تکانه هــای داخلــی و خارجــی‪ ،‬نیازمنــد جهــش‬ ‫تولیــد اســت زیــرا جهــش تولیــد بــا بهبــود شــاخص های اقتصــادی‬ ‫همچــون اشــتغال پایــدار‪ ،‬رونــق صــادرات‪ ،‬درامــد ارزی و کاهــش‬ ‫نــرخ تــورم را بــه دنبــال دارد و اســتقالل اقتصــادی را کــه ضامــن‬ ‫عــزت و امنیــت ملــی و افزایــش اعتمــاد به نفــس ملــی اســت‪ ،‬بــه‬ ‫دنبــال م ـی اورد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا یــاداوری ســخنان همــه صاحبنظــران داخلــی‬ ‫و خارجــی دربــاره ظرفیت هــای فــراوان و امکانــات گســترده‬ ‫ایــران گفتنــد‪ :‬اگــر مدیــران کارامــد‪ ،‬پرتــاش و دلســوز از ایــن‬ ‫ظرفیت هــا اســتفاده صحیــح کننــد‪ ،‬یقینــا ًوضــع چندیــن برابــر‬ ‫متفــاوت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای بــا تکــرار تاکیــد همیشگی شــان مبنــی‬ ‫بــر «پرهیــز از شــرطی کــردن اقتصــاد کشــور و متوقــف مانــدن‬ ‫فعالیت ها به مســائلی که اختیارش در دســت خودمان نیســت»‪،‬‬ ‫افزودنــد‪ :‬در همیــن مــدت ده ســال نیــز‪ ،‬بنگاههــا و تولیدکنندگانی‬ ‫بوده انــد کــه منتظــر برداشــتن تحریــم و نتایــج مذاکــرات نماندنــد و‬ ‫بــا کار و تــاش‪ ،‬بــه نمونه هــای موفقــی تبدیــل شــدند‪.‬‬ ‫ایشــان البتــه امارهــای کالن اقتصــادی ِ دهــه ‪ ۹۰‬را حقــا ًو انصافــا ً‬ ‫ناخرســند کننــده خواندنــد و بــا اشــاره بــه اثــار اینگونــه مســائل در‬ ‫زندگــی مــردم گفتنــد‪ :‬امــار و میــزان «رشــد تولید ناخالــص داخلی‪،‬‬ ‫تشــکیل ســرمایه در کشــور‪ ،‬تورم‪ ،‬رشــد نقدینگی‪ ،‬مســکن‪ ،‬تامین‬ ‫ماشــین االت و مســائل مشــابه»‪ ،‬اصــا ًخرســند کننــده نیســت و‬ ‫ضربــه بــه معیشــت مــردم کــه مــدام از ان ابــراز نگرانــی می کنیــم‬ ‫ریشــه در همیــن مســائل و واقعیــات دارد‪.‬‬ ‫صــرف‬ ‫رهبــر انقــاب تاکیــد کردنــد‪ :‬عامــل اصلــی ایــن مشــکالت‪ِ ،‬‬ ‫تحریــم نیســت بلکــه تصمیم گیری هــای غلــط یــا کم کاری هــا‪،‬‬ ‫باعــث بخــش مهمــی از مشــکالت بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه اهمیــت و اســتفاده حداکثری از مشــاوره های‬ ‫متخصصــان و کارشناســان‪ ،‬گفتنــد همــه مســئوالن بــا بهره گیــری‬ ‫از دیدگاههــای صاحبنظــران بــرای اجــرای کامــل توصیه هــای قبــا ً‬ ‫بیــان شــده‪ ،‬همــت کننــد کــه هدایــت‪ ،‬نظــارت و حمایــت از تولیــد‬ ‫بــه جــای دخالــت دولــت‪ ،‬بهبــود محیــط کســب و کار‪ ،‬انضبــاط‬ ‫مالــی‪ ،‬رفــع موانــع تولیــد‪ ،‬اسان ســازی اخــذ مجــوز فعالیت هــا‪،‬‬ ‫ایجــاد پنجــره واحــد صــدور مجــوز‪ ،‬سیاس ـت های تشــویقی بــرای‬ ‫فعالیت هــای مولــد‪ ،‬دانش بنیــان کــردن زنجیــره تولیــد‪ ،‬مبــارزه بــا‬ ‫فســاد‪ ،‬حمایــت از صنایــع داخلــی و مبــارزه قاطــع و بی رحمانــه بــا‬ ‫قاچــاق از جملــه ایــن توصیه هــا اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــه عنــوان نمونــه‪ ،‬مشــکل صــدور‬ ‫بخشــنامه های متعــدد را مثــال زدنــد و گفتند‪ :‬از ســال ‪ ۹۷‬تــا ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫هــزار و پانصــد بخشــنامه فقــط دربــاره مســائل گمرکــی صــادر شــده‬ ‫اســت‪ .‬فعــاالن اقتصــادی بــه کــدام یــک عمــل کننــد؟ اصــا ًفرصــت‬ ‫هســت همــه را بخواننــد؟‬ ‫ایشــان ســپس لــزوم ارتقــای کیفیــت کاالهــای تولیــد داخــل را‬ ‫مــورد تاکیــد قــرار دادنــد و افزودنــد‪ :‬حمایت هــای عملی و تبلیغاتی‬ ‫از تولیــد داخلــی بایــد منجــر بــه ارتقــای کیفیــت محصــوالت و‬ ‫همچنیــن ارتقــای فنــاوری شــود امــا متاســفانه در برخــی صنایــع‬ ‫به ویــژه در صنعــت خــودرو بــه موضــوع کیفیــت توجــه نمی شــود و‬ ‫مــردم نیــز بحــق بــه انهــا اعتــراض دارنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب خاطرنشــان کردنــد‪ :‬اگــر بــا وجــود فضــای حمایتــی از‬ ‫تولیــد داخــل‪ ،‬بــه جــای ارتقــای کیفیــت‪ ،‬قیمت هــا افزایــش یابــد‪،‬‬ ‫مســئله بــدی اســت زیــرا نتیجــه همــه حمایت هــای دولتــی‪ ،‬بانکــی‬ ‫و جلوگیــری از رقابت هــای خارجــی‪ ،‬عمــا ً منجــر بــه بــاال رفتــن‬ ‫قیمــت شــده اســت‪.‬‬ ‫ایشــان بــا ابــراز گالیــه از برخــی تولیدکننــدگان داخلــی لــوازم‬ ‫خانگــی گفتنــد‪ :‬بــا وجــود حمایت هایــی کــه از ایــن تولیدکننــدگان‬ ‫شــد امــا گفتــه می شــود برخــی محصــوالت انهــا تــا دو بابــر افزایــش‬ ‫قیمــت داشــته کــه نبایــد اینگونــه باشــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای یکــی دیگــر از موضوعــات مهــم در‬ ‫بخــش تولیــد را حمایــت از صنابــع اشــتغال افرین برشــمردند‬ ‫و افزودنــد‪ :‬بایــد در کنــار حمایــت از صنایــع اصلــی و مــادر‪ ،‬از‬ ‫صنایــع پایین دســتی و اشــتغال افرین نیــز حمایت هــای دولتــی و‬ ‫بانکــی انجــام شــود کــه پتروپاالیشــگاهها در ذیــل صنعت نفت و‬ ‫ـتی صنعــت فــوالد‪ ،‬نمونه هایــی از ایــن‬ ‫زنجیــره صنایــع پایین دسـ ِ‬ ‫موضــوع هســتند‪.‬‬ ‫«توجــه ویــژه بــه دانش بنیــان شــدن صنایــع بــزرگ» از دیگر نکاتی‬ ‫بــود کــه رهبــر انقــاب بــه ان اشــاره کردنــد و گفتنــد‪ :‬در ســالهای‬ ‫ بنیــان کوچــک و متوســط به وجــود‬ ‫اخیــر هــزاران بنــگاه دانش‬ ‫ِ‬ ‫امــده اســت امــا در مــورد دانش بنیــان شــدن صنایــع بــزرگ غفلــت‬ ‫شــده اســت کــه بایــد در ایــن زمینــه از توانایــی و دانــش جوانــان‬ ‫خوش اســتعداد اســتفاده شــود؛ همان طــور کــه در هــر جایــی‪ ،‬از‬ ‫واکســن کرونــا تــا موشــک نقطـه زن کــه بــه جوانــان اعتمــاد و از انهــا‬ ‫کار خواســته شــد‪ ،‬واقعــا ًدرخشــیدند‪.‬‬ ‫ایشــان بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه طــور کلــی بــا اســتفاده از شــرکتهای‬ ‫خارجی مخالف نیســتم‪ ،‬خاطرنشــان کردند‪ :‬معتقدم شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان کارامــد داخلــی می تواننــد نیازهــای مــا را در صنایــع‬ ‫بــزرگ همچــون نفــت بــراورده کننــد بنابرایــن نبایــد تصــور شــود‬ ‫کــه ارتقــای فنــاوری در صنایــع گوناگــون فقــط منــوط بــه حضــور‬ ‫شــرکت های خارجــی اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای افزودنــد‪ :‬جوانــان بــا اســتعداد مــا‬ ‫در زمینــه نانــو‪ ،‬ســلولهای بنیــادی و زیســت فنــاوری نیــز کارهــای‬ ‫«جــوان ایرانــی می توانــد»‪.‬‬ ‫برجســته ای انجــام داده و نشــان دادنــد‬ ‫ِ‬ ‫«مســئله هدایــت اعتبــار» نکتــه دیگــری بــود کــه رهبــر انقــاب‬ ‫بــه ان اشــاره کردنــد و گفتنــد‪ :‬فاصلــه بیــن رشــد نقدینگــی و رشــد‬ ‫تولیــد ناخالــص داخلــی‪ ،‬فاصلـه ای نجومــی و غیرقابل قبول اســت‬ ‫و مصــرف اعتبــارات بــه شــکلی اســت کــه ایــن انبــوه نقدینگــی‬ ‫تاثیــری در تولیــد نــدارد‪ ،‬در حالی کــه بایــد دولــت و بانــک مرکــزی به‬ ‫ دهی بانکهــا را منــوط‬ ‫صــورت فعــال و بــا نظــارت جــدی‪ ،‬تســهیالت‬ ‫ِ‬ ‫بــه هدایــت اعتبــار بــه ســمت تولیــد کننــد‪.‬‬ ‫ایشــان «دانش بنیــان و فناورانــه کــردن کشــاورزی» را نیــز ضروری‬ ‫دانســتند و افزودنــد‪ :‬کشــت گلخان ـه ای قابــل توجــه اســت امــا بــا‬ ‫ان نمی تــوان کشــور را اداره کــرد و بــا توجــه بــه زمیــن‪ ،‬خــاک و اب‬ ‫موجــود در کشــور‪ ،‬بایــد بــا دانش بنیــان کــردن کشــاورزی و یافتــن‬ ‫الگــوی مصــرف بهینــه‪ ،‬از نابــودی خــاک و هدررفــت اب جلوگیــری‪،‬‬ ‫و صرفه جویــی در اب را بــه صــورت جــدی دنبــال کــرد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــا تاکیــد مجــدد بــر لــزوم تهیــه و‬ ‫تصویــب ســند و نقشــه راهبــردی صنعتــی کشــور‪ ،‬گفتنــد‪ :‬وجــود‬ ‫ایــن ســند مهــم و قانونــی موجــب جلوگیــری از انحــراف برنامه هــای‬ ‫صنعتــی کشــور بــا رفــت و امــد و تغییــر دولتهــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا تشــکر مجــدد از همــه دس ـت اندرکاران تولیــد‪،‬‬ ‫مســئوالن را بــه رفــع موانــع در ایــن زمینــه فراخواندنــد و افزودنــد‪:‬‬ ‫مســئوالن دولتــی حقیقتــا ً در حــال تــاش هســتند و بایــد ایــن‬ ‫ت نــه‬ ‫تــاش را به گونــه ای ادامــه دهنــد کــه اثــار ان بعــد از مــد ِ‬ ‫چنــدان طوالنــی‪ ،‬در زندگــی مــردم محســوس شــود‪.‬‬ ‫پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب اســامی‪ ۱۴ ،‬تــن از فعــاالن‬ ‫از بخش هــای مختلــف تولیــد بــه بیــان نظــرات و دیدگاههــای‬ ‫خــود پرداختنــد‪.‬‬ ‫اقایان‪:‬‬ ‫ محمــد خلــج قاس ـم ابادی‪ ،‬فعــال در حــوزه کســب و کارهــای‬‫دیجیتال‬ ‫ مجید حبیبی‪ ،‬فعال در حوزه باالدستی نفت و گاز‬‫ یوسف ابراهیمی‪ ،‬فعال در حوزه تولید و صادرات محصوالت‬‫گلخانه ای‬ ‫ امیرعبــاس اختراعــی رئیس هیئت مدیــره انجمــن ســازندگان‬‫تجهیزات صنعتــی و تشــکل های ماشین ســازی‬ ‫ ایرج گالبتونچی مدیرعامل سندیکای شرکت های ساختمانی‬‫ایران‬ ‫ محسن کارگر پارسا جم‪ ،‬فعال در حوزه میکروالکترونیک‬‫ ایمــان عتیقــی فعــال در حــوزه اکتشــاف‪ ،‬اســتخراج‪ ،‬تولیــد‬‫کنســتانتره و گندلــه ســنگ اهن و تکمیــل زنجیــره ارزش‬ ‫ مجیــد روحــی نیاســر فعــال در حــوزه تجهیــزات و ملزومــات‬‫پزشــکی و دارویــی‬ ‫ حســن نوایــی فعــال در حــوزه تولیــد انــواع کاتالیســت ها و‬‫جاذب هــای مــورد نیــاز صنایــع‬ ‫ علی تقوی فر فعال در حوزه دام و طیور‬‫ مرتضــی ســلطانی فعــال در حــوزه فــراوری غــات و تولیــد‬‫ماکارونــی‬ ‫ عباس ابهری فعال در حوزه لوازم خانگی‬‫ مهدی یوسفی فر فعال در حوزه صنعت نساجی و پوشاک‬‫ و خانم مریم تاج ابادی ابراهیمی فعال در حوزه‬‫زیست فناوری‬ ‫در ایــن دیــدار کــه از طریــق ارتبــاط تصویــری بــا چهــار مرکز تولیدی‬ ‫بــرای کارگــران انهــا در حــال پخــش بــود‪ ،‬بــه بیــان ایــن نــکات و‬ ‫محورهــا پرداختنــد‪:‬‬ ‫ دستاوردهای مهم ناشی از بومی سازی اغلب کاتالیست های‬‫مورد نیاز صنایع کشــور در زمینه خنثی ســازی تحریم ها‬ ‫ امــکان حــل مشــکالت نظــام توزیــع کاال و حــذف واســطه های‬‫زائــد بــا اســتفاده از گســترش اقتصــاد دیجیتــال‬ ‫ انتقــاد از واردات محصــوالت پروبیوتیــک بــا وجــود تولیــد انهــا‬‫در داخــل و رتبــه بــاالی ایــران در زیس ـت فناوری‬ ‫ پیشــنهاد ایجــاد فرماندهــی واحــد بــرای صــادرات به عنــوان رکن‬‫ـی افزایش تولید و ارزاوری‬ ‫اساسـ ِ‬ ‫ لزوم تمرکز بر گسترش صادرات خدمات فنی‪ -‬مهندسی‬‫ ظرفیت هــای مهــم کشــت گلخانــه ای در افزایــش تولیــدات‬‫کشــاورزی و کاهــش مصــرف اب‬ ‫ ضرورت شناســایی مزیت های نســبی کشــور و هدفمند کردن‬‫توســعه صنعتی و ســرمایه گذاری بر اســاس انها‬ ‫ انتقــاد از اجــرای ضعیــف قانــون اســتفاده حداکثــری از تــوان‬‫داخلــی در زمینــه تجهیــزات صنعتــی و ماشین ســازی‬ ‫ پیشــنهاد تاســیس پــارک علــم و فنــاوری و چنــد شــهرک علمــی‬‫در حــوزه میکروالکترونیک‬ ‫ ضابطه منــد کــردن واردات بــه منظــور تکمیــل زنجیره هــای‬‫ارزش تولیــد داخلــی‬ ‫ ضــرورت ترویــج نــام و نشــان های برتــر تولیــد به ویــژه در‬‫بازارهــای جهانــی‬ ‫ لــزوم حــل مشــکل تامیــن نهاده هــای تولیــد بــه منظــور تقویت‬‫صنعــت بــزرگ دام و طیور‬ صفحه 2 ‫ســید مهــدی جلیلی‪،‬گفــت‪ :‬بــه همــت و همــکاری اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی و بســیج هنرمنــدان کردکــوی‬ ‫و بــه مناســبت فجــر چهــل و ســوم انقــاب اســامی‪ ،‬تــاالر شــهید بهشــتی شهرســتان کردکــوی میزبــان همایــش‬ ‫«هنــر انقــاب اســامی» در روز چهارشــنبه ‪ 19‬بهمــن مــاه ســاعت ‪ 10‬تــا ‪ 12‬صبــح خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬حجــت االســام شــیخی امــام جمعــه کردکــوی و «محمــد رعیــت» مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی گلســتان ســخنران ایــن رویــداد هســتند و امیــدوارم جامعــه ی هنــری شهرســتان بــه خصــوص نســل‬ ‫جــوان بــا حضــور در ایــن همایــش و نیــز در ادامــه ی مســیر همــواره بــرای خدمــت بــه انقــاب اســامی ســاعی‬ ‫بــوده و بــا نگاهــی خالقانــه و اندیشــه ورز خــادم میهــن عزیزمــان باشــند‪.‬‬ ‫همایش «هنر انقالب‬ ‫اسالمی» در شهرستان‬ ‫کردکوی‬ ‫برگزار می شود‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪475‬‬ ‫درج قیمت باال و تخفیف‬ ‫قیمت مصرف کننده‬ ‫را چطور باید محاسبه کنیم؟‬ ‫یکــی از دالیلــی کــه برخــی فروشــگاه ها اقــدام بــه دادن‬ ‫تخفیــف هــای نجومــی مــی کردنــد‏درج قیمتــی بیــش از‬ ‫قیمــت واقعــی محصــول بــرای فروشــگاه هــای زنجیــره ای‬ ‫بــود و برخــی ایــن احتمــال را داده انــد‏کــه تولیدکننــدگان بــرای‬ ‫فروشــگاه های بــزرگ بــاز هــم اقــدام بــه درج قیمــت باالتــر از‬ ‫قیمــت واقعــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫در حقیقــت مصــرف کننــده مجبــور بــود بیشــترین هزینــه حمــل‬ ‫را در همــه شــهرها پرداخــت کنــد حــال اگــر ما قیمــت‏تولیدکننده‬ ‫(قیمــت کاال در کارخانــه) را مبنــا قــرار دهیــم در ایــن صــورت‬ ‫کاالیــی کــه در تهــران فروختــه می شــود بــا‏درصــدی مشــخص‬ ‫افزایــش پیــدا می کنــد و در شــهرهای دورتــر بــا قیمــت باالتــر‬ ‫عرضــه می شــود‪ .‬بــه ایــن شــکل کشــف‏قیمــت اســان تر اســت‬ ‫و دیگــر تولیدکننــده مجبــور نیســت بــر قیمــت نهایــی کاالی خــود‬ ‫بیفزایــد‪ .‬بدیــن جهــت اگــر‏قیمــت تولیدکننــده بــه جــای مصــرف‬ ‫کننــده روی کاال درج شــود‪ ،‬قیمــت کاالهــا شــفاف تر می شــود‬ ‫و خریــداران هــم‏اطمینــان پیــدا می کننــد کــه کاال را بــا قیمــت‬ ‫واقعــی می خرنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫سرویس ‪ -‬اقتصادی‬ ‫ضرورت و اهمیت‬ ‫اجرای طرح درج‬ ‫قیمتتولیدکننده‬ ‫بر روی کاال‬ ‫در کشور‬ ‫در برخــی محصــوالت شــاهد هســتیم که قیمــت مصرف کننده‬ ‫درج شــده روی کاال ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۰‬درصــد بیــش از‏قیمــت تولیــد‬ ‫کننــده اســت و بــه عبارتــی در نظــام توزیــع افزایــش غیرمعمــول‬ ‫قیمت هــا را شــاهد بوده ایــم بنابرایــن‏بــرای رفــع ایــن مســئله بــه‬ ‫جــای درج قیمــت مصــرف کننــده‪ ،‬قیمــت تولیــد کننــده روی ‪۱۵‬‬ ‫کاال درج می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از شــاتا بــا عنایــت بــه‬ ‫مفــاد بنــد ‪ 23‬سیاسـت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی مشــعر بــر«‬ ‫شــفاف و روان ســازی نظــام‏توزیــع و قیمت گــذاری و روزامدســازی‬ ‫شــیوه های نظــارت بــر بــازار»‪ ،‬اســتمرار اطــاع رســانی نظــام‬ ‫منــد‪ ،‬دقیــق و بــه‏هنــگام در مــورد قیمــت کاال و خدمــات بــه‬ ‫مصرف کننــدگان‪ ،‬الزمــه ایــن امــر مــی باشــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در ایــن راســتا درج قیمــت از طریــق الصــاق برچســب روی کاال یــا‬ ‫نصــب تابلــو و نرخنامــه در محــل تولیــد‪ ،‬عرضــه‪،‬‏کســب و حرفــه‬ ‫بــه نحــوی کــه قیمــت واحــد کاال یــا دســتمزد خدمــت به ســهولت و‬ ‫روشــنی بــرای همــگان قابــل رویــت‏باشــد براســاس قوانین متعدد‬ ‫از جملــه مــاده (‪ )6‬قانــون تعزیرات حکومتی مصــوب ‪،67/12/23‬‬ ‫مــاده (‪ )5‬قانــون ‏حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان مصــوب‬ ‫‪ 88/7/15‬و مــواد (‪ 15‬و ‪ )65‬قانــون اصــاح قانــون نظــام صنفــی‬ ‫مصــوب‏‏‪ 92/6/12‬مــورد تاکیــد و تصریــح قــرار گرفته لکن موضوع‬ ‫تخلــف عــدم درج قیمــت کمــاکان از فراوانــی برخــوردار‏بــوده و در‬ ‫صــدر تخلفــات احصــاء شــده در گزارشــات بازرســی می باشــد و‬ ‫علی رغــم تالش هــای معمولــه وضعیــت‏مطلــوب و مــورد انتظــار‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫حاصــل نشــده اسـ ‪‎‬‬ ‫امــا دربــاره چرایــی درج قیمــت تولیــد کننــده روی کاالها ســیدرضا‬ ‫فاطمــی امیــن‪ ،‬وزیــر صمــت در یــک برنامــه‏تلویزیونــی با اشــاره به‬ ‫جلســه ســتاد تنظیــم بــازار دربــاره درج قیمــت تولیــد کننــده روی‬ ‫محصــوالت گفــت‪« :‬در برخــی‏محصــوالت شــاهد هســتیم کــه‬ ‫قیمــت مصــرف کننــده درج شــده روی کاال ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۰‬درصــد بیــش‬ ‫از قیمــت تولیــد‏کننــده اســت و بــه عبارتی در نظــام توزیع افزایش‬ ‫غیرمعمــول قیمت هــا را شــاهد بوده ایــم بنابرایــن بــرای رفــع ایــن‬ ‫‏مســئله در تــاش هســتیم از هفتــه جــاری بــه جــای درج قیمــت‬ ‫مصــرف کننــده‪ ،‬قیمــت تولیــد کننــده روی ‪ ۱۵‬کاال‏درج شــود‪‎«.‎‬‬ ‫ایا با اجرای این طرح‪ ،‬تخفیف های دروغین حذف می شود؟‬ ‫بارزتریــن دلیلــی کــه مدیــران بازرگانــی داخلــی کشــور را بــر ان‬ ‫داشــته تــا قیمــت تمام شــده کاالهــا را بــه اطــاع ‏مشــتریان‬ ‫برســانند‪ ،‬بــه دادن تخفیــف هــای نجومــی مربــوط می شــود‪.‬‬ ‫ایــن مقامــات می گوینــد اگــر فروشــنده ای بــرای ‏فــروش یــک‬ ‫کاالی تولیــد داخــل تــا حــدود ‪ ۵۰‬درصــد تخفیــف می دهــد ایــن‬ ‫بــه معنــای ان اســت کــه قیمــت فــروش‏حتــی از دوبرابــر قیمــت‬ ‫تولیــد نیــز بیشــتر بــوده کــه پــس از کســر نصــف قیمــت‪ ،‬هــم‬ ‫هزینه هــای تولیــد و ســود‏تولیدکننــده و هــم حاشــیه انــدک ســود‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بــرای فروشــنده را تامیــن کــرده اســ ‪‎‬‬ ‫ایــن مهــم باعــث شــد تــا مدیــران بازرگانــی بــرای جلوگیــری از‬ ‫گران فروشــی و بــا عنایــت بــه وجــود درصدهــای بــاالی ســود‬ ‫‏فروشــنده‪ ،‬راهــکار درج قیمــت تولیدکننــده بــه جــای قیمــت‬ ‫مصرف کننــده را تدبیــر کننــد تــا مشــتریان متوجــه قیمــت‏واقعــی‬ ‫محصــول شــده و فریــب تخفیــف هــای نجومــی را نخورنــد‪ .‬عباس‬ ‫تابــش رئیــس ســازمان حمایــت از مصــرف‏کننــده و تولیدکننــدگان‬ ‫هــم چنــد روز پیــش در یــک برنامــه تلویزیونــی دربــاره درج قیمــت‬ ‫تولیدکننــده بــه جــای‏قیمــت مصرف کننــده روی کاالهــا اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬یکــی از مشــکالتی کــه بــه تازگــی بــا ان مواجــه بودیــم ارائــه‬ ‫‏تخفیف هــای اغواکننــده بــود و فاکتــور مســتندی هــم در دســترس‬ ‫نبــود کــه مشــخص شــود بــر چــه اســاس ایــن تخفیــف‏ارائــه‬ ‫می شــود امــا بــا ایــن طــرح‪ ،‬دیگــر تخفیــف هــای دروغیــن وجــود‬ ‫نــدارد چــون تولیــد کننــده‪ ،‬قیمــت تمــام شــده را‏کــه بــه منزلــه‬ ‫فاکتــور اســت روی محصــوالت درج کــرده اســت »‪.‎‬‬ ‫یکــی از مشــکالت در ســطح عرضــه‪ ،‬درج قیمت هــای غیرواقعــی‬ ‫در برخــی فروشــگاه های زنجیــره ای اســت‪ .‬شــواهد ‏نشــان‬ ‫می دهــد کــه ایــن فروشــگاه ها در قالــب طرح هــای تخفیفــی و‬ ‫حــراج‪ ،‬حجــم باالیــی از کاالهــا را بــا تخفیف هــای‏غیرواقعــی ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۵۰‬درصــدی عرضــه می کننــد‪ .‬بــا اجــرای ایــن طــرح‪ ،‬فروشــگاه های‬ ‫زنجیــره ای ملــزم می شــوند کــه‏برچســب تخفیفــات قیمــت غیــر‬ ‫واقعــی را از روی قفسـه ها حــذف کــرده و همــان قیمــت مصــرف‬ ‫کننــده روی کاال‪ ،‬در‏معــرض دیــد عمــوم قــرار دهن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پیــش از ایــن بســیاری از تولیدکننــدگان در برخــی مواقع کاالهای‬ ‫خــود را بــا تخفیــف ویــژه و حتــی زیــر قیمــت تمام‏شــده بــه فروش‬ ‫می رســاندند کــه بــه دلیــل درج قیمــت مصــرف کننــده روی کاالها‪،‬‬ ‫ایــن تخفیــف در بیشــتر اوقــات بــه‏صــورت کامــل بــه شــبکه توزیــع‬ ‫خــرده فروشــی می رســید و مصــرف کننــده هیــچ ســودی نمی بــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ممکــن اســت تولیــد کننــده‪ ،‬قیمــت تمــام شــده را هــم بیشــتر‬ ‫از قیمــت واقعــی تولیــد بــرای فروشــگاه هــای بــزرگ درج‏کنــد؟‬ ‫همــان طــور کــه مــی دانیــد یکــی از دالیلــی کــه برخی فروشــگاه ها‬ ‫اقــدام بــه دادن تخفیــف هــای نجومــی مــی کردنــد‏درج قیمتــی‬ ‫بیــش از قیمــت واقعــی محصــول بــرای فروشــگاه هــای زنجیــره ای‬ ‫بــود و برخــی ایــن احتمــال را داده انــد‏کــه تولیدکننــدگان بــرای‬ ‫فروشــگاه های بــزرگ بــاز هــم اقــدام بــه درج قیمــت باالتــر از‬ ‫قیمــت واقعــی داشــته باشــند‪ .‬بــا‏ایــن طــرح تولیدکننــدگان بــر‬ ‫اســاس قیمــت تمــام شــده کاال و ســود قانونــی خــود و مالیــات بــر‬ ‫ارزش افــزوده اقــدام بــه‏درج قیمــت تولیــد کننــده مــی نماین ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫محمدصــادق مفتــح قائــم مقــام وزیــر صمــت در امــور بازرگانــی‬ ‫در ایــن بــاره گفتــه‪ :‬مبنــای محاســبه مالیــات واحــد ‏تولیــدی‪،‬‬ ‫قیمــت کاال در کارخانــه اســت‪ .‬اگــر تولیدکننــده بــه هــر دلیلــی‬ ‫قیمــت محصــول نهایــی خــود را افزایــش دهــد‪،‬‏ملــزم اســت کــه‬ ‫براســاس همــان عــدد‪ ،‬پرداخــت مالیــات داشــته باشــد‪ .‬از ایـن رو‬ ‫تولیدکننــدگان بــرای ایــن کــه مالیــات‏بیشــتری پرداخــت نکننــد از‬ ‫درج قیمــت غیرواقعــی امتنــاع می کننــد بنابرایــن قیمــت نهایــی‪،‬‬ ‫قیمــت واقعــی کاال‏خواهــد بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بدیــن جهــت در ایــن بخــش سیســتم خودکنترلــی داریــم‪ .‬در‬ ‫ضمــن طبــق دســتورالعمل هرگونــه تخفیــف بیــش از ‪۳‬‏درصــد‬ ‫تولیــد کننــده بــه فروشــنده هــا‪ ،‬بایــد از قیمــت تولیــد کســر و روی‬ ‫کاال درج شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫چطور با درج قیمت تمام شده‪ ،‬قیمت ها کاهش پیدا می کند؟‬ ‫در حــال حاضــر برخــی از واحدهــای تولیــدی اقــدام به درج قیمت‬ ‫غیرواقعــی بــر روی کاالهــا نمــوده و با ارائه‏تخفیفات غیر متعارف‬ ‫بــه عوامــل توزیــع و عرضــه کننــده کاال و تحقــق خواســته های انها‬ ‫بــرای کســب ســود بیشــتر‏در راســتای کســب ســهم بیشــتر از بــازار‬ ‫فــروش موجبــات برهــم زدن تعــادل بــازار‪ ،‬ایجــاد شــرایط رقابــت‬ ‫ناســالم و‏اجحــاف در حــق مصــرف کننــدگان و تولیــد کننــدگان‬ ‫صحیــح العمــل را فراهــم مــی نماینــد‪ .‬بــا درج قیمــت تولیــد‏کننده‬ ‫واقعــی حاشــیه ســودهای غیــر متعــارف حــذف گردیــده وبالتبــع‬ ‫منجــر بــه کاهــش قیمــت مصــرف کننــده مــی‏گــرد ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫از ان جایــی کــه کاالهــا در شــهرهای مختلــف تولیــد می شــود‪،‬‬ ‫یــک کارخانــه بــه شــهر عرضــه کننده نزدیک و به شــهر‏دیگر بســیار‬ ‫دورتــر اســت‪ ،‬تاکنــون تولیدکننــده بایــد با یک قیمت واحــد‪ ،‬کاالی‬ ‫خود را در شهرهای مختلف عرضه‏می کرد‪ ،‬بنابراین تولیدکننده‬ ‫از ان جــا کــه نمی دانــد محصــول تولیــدش در کــدام شــهر توزیــع‬ ‫می شــود‪ ،‬ناچــار اســت‏طوالنی تریــن مســیر و بیشــترین هزینــه را‬ ‫گلستان میزبان ‪ 16‬فیلم جشنواره چهلم فجر است‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان از اکــران ‪ 16‬فیلــم چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجــر در اســتان گلســتان در ‪ 2‬مجموعــه پردیس‬ ‫ســینمایی کاپــری و عصــر جدیــد گرگان خبــر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی گلســتان‪« ،‬محمد رعیت» ضمن گرامیداشــت‬ ‫در نظــر بگیــرد تــا کاال بــه دســت مصــرف کننــده برسـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در حقیقــت مصــرف کننــده مجبــور بــود بیشــترین هزینــه حمــل‬ ‫را در همــه شــهرها پرداخــت کنــد حــال اگــر مــا قیمــت‏تولیدکننــده‬ ‫(قیمــت کاال در کارخانــه) را مبنــا قــرار دهیــم در ایــن صــورت کاالیــی‬ ‫کــه در تهــران فروختــه می شــود بــا‏درصــدی مشــخص افزایــش پیــدا‬ ‫می کنــد و در شــهرهای دورتــر بــا قیمــت باالتــر عرضــه می شــود‪.‬‬ ‫بــه ایــن شــکل کشــف‏قیمــت اســان تر اســت و دیگــر تولیدکننــده‬ ‫مجبــور نیســت بــر قیمــت نهایــی کاالی خــود بیفزایــد‪ .‬بدیــن جهــت‬ ‫اگــر‏قیمــت تولیدکننــده به جــای مصرف کننده روی کاال درج شــود‪،‬‬ ‫قیمــت کاالهــا شــفاف تر می شــود و خریــداران هــم‏اطمینــان پیــدا‬ ‫می کننــد کــه کاال را بــا قیمــت واقعــی می خرن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫قیمت مصرف کننده را چطور باید محاسبه کنیم؟‬ ‫قبــل از ایــن کــه بخواهیــد قیمــت کاالیــی را پرداخــت کنیــد بایــد‬ ‫بدانیــد میــزان ســود بعــد از در ِ کارخانــه دربــاره کاالهــا‏متفــاوت‬ ‫اســت؛ بــه گفتــه محســن حســینلویی‪ ،‬مدیــرکل نظــارت بــر خدمات‬ ‫عمومی و شــبکه های توزیعی و اقتصادی‏ســازمان حمایت‪ ،‬میزان‬ ‫ســود توزیــع کننــدگان سراســری ‪ ۱۰‬درصــد و خــرده فروشـی ها از ‪7‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫تــا ‪ ۱۵‬درصــد بــر‏اســاس کاالهــای مختلــف متغیــر اسـ ‪‎‬‬ ‫بــا ایــن حــال حســینلویی بــا بیــان ایــن کــه اگــر مــردم می خواهنــد‬ ‫روی قیمــت تولیدکننــده محاســبه ای داشــته باشــند‪،‬‏می تواننــد ‪۲۲‬‬ ‫تــا ‪ ۲۵‬درصــد بــه ان اضافــه کننــد و ایــن بــه منزلــه ان اســت کــه‬ ‫حــدود یــک چهــارم تــا یــک پنجــم‪ ،‬بــه‏قیمــت تولیدکننــده اضافــه‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬اظهارکــرده‪« :‬از ایــن هفتــه در ســطح فروشــگاه ها‪،‬‬ ‫شــاهد درج قیمت‏تولیدکننده خواهیم بود و فروشــگاه ها موظف‬ ‫هســتند بــا ســودهای اعــام شــده قیمــت مصــرف کننــده را تعییــن‬ ‫‏کننــد‪ ،‬از ایــن رو اگــر قیمــت مصــرف کننــده کاالیــی باالتــر از قیمتــی‬ ‫کــه فروشــگاه اعــام می کنــد‪ ،‬باشــد ان کاال بــا‏همــان ســود منطقی‬ ‫و مصــوب شــده از ســوی فروشــگاه های زنجیــره ای بایــد فروختــه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫شــود؛ بــر ایــن اســاس مبنــای‏قیمــت بارکــد فروشگاه هاس ـ ‪‎‬‬ ‫ضرایب سود حلقه های توزیع به شرح جدول ذیل می باش ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫حداکثــر ضرایــب ســود قابــل اعمــال در صــورت توزیــع از طریــق‬ ‫شــرکت هــای پخش سراســری‬ ‫ردیف ‪ -‬شرح کاال‪ -‬درصد سود و هزینه های پخش سراسری‬ ‫درصــد ســود و هزینــه هــای خــرده فروشــی ‪ -‬حداکثــر درصــد قابــل‬ ‫اضافــه شــدن بــه قیمــت درب کارخانــه تــا مصــرف کننــده‬ ‫حدود ‪26/5‬‏‬ ‫‪ -‎1‎‬پوشک بچه و دستمال کاغذی ‏‪ 0‬‏‪ 1‬‏‪5‬‏‪1‬‬ ‫حدود ‪21‬‏‬ ‫پودر لباسشویی ‏‪ 10‬‏‪0‬‏‪1‬‬ ‫‪-‎2‎‬‬ ‫حدود ‪23/2‬‏‬ ‫‏‪10‬‏ ‪2‬‏‪1‬‬ ‫انواع اب میوه‬ ‫‪-‎3‎‬‬ ‫حدود ‪27/7‬‏‬ ‫اب معدنی ‏‪14‬‏ ‏‪2‬‏‪1‬‬ ‫‪-‎4‎‬‬ ‫‪ -‎5‎‬انــواع نوشــابه گازدار‪ ،‬ماءالشــعیر و نوشــیدنی مالــت‪-‬‏‪0‬‏‪1‬‏‪1 0 -‬‏‪-‬‬ ‫حــد و د ‪2 1‬‏‬ ‫‪ -‎6‎‬انواع شوینده بجز پودر لباسشویی‪-‬‏‪-10‬‏‪-15‬‏‪26.5‬‏‪‎% ‎‬حدود‬ ‫‪ -‎7‎‬انــواع کنســروجات و ترشــیجات‪ ،‬رب و ســس‪-‬‏‪-10‬‏‪2‬‏‪-1‬‏‪23.2‬‏‪‎%‬‬ ‫‪‎‬حدود‬ ‫‪ -‎8‎‬انواع محصوالت سلولزی‪-‬‏‪10‬‏‪-‬‏‪15‬‏‪2‎ 6.5 -‬‏ ‪‎%‬حدود‬ ‫‪-‎9‎‬انواع ماکارونی‪-‬‏‪-10‬‏‪-10‬‏‪21‬‏‪‎ ‎‬حدود‬ ‫حداکثرضرایــب ســود قابــل اعمــال در صــورت توزیــع از طریــق‬ ‫عمــده فروشــی‬ ‫ردیف ‪ -‬شرح کاال ‪ -‬درصد سود و هزینه های عمده فروشی‬ ‫درصــد ســود و هزینه هــای خــرده فروشــی حداکثــر درصــد قابــل‬ ‫اضافــه شــدن بــه قیمــت درب کارخانــه تــا مصــرف کننــده‬ ‫‪ -‎1‎‬انــواع لــوازم خانگــی کوچــک ‪ -‬‏‪ - 4‬‏‪0‬‏‪ 1‬حــدود ‪14/4‬‬ ‫د ر صد ‪ +‬هز ینه حمل بین شــهر ی‬ ‫‪ -‎2‎‬انواع لوازم خانگی بزرگ ‪-‬‏‪3‬‏‪-‬‏‪7‬‏ حدود ‪10/2‬درصد‬ ‫‪+‬هزینه حمل بین شهری‬ ‫‪ -‎3‎‬انواع لنت ترمز‪-3-‬‏ ‏‪-15‬حدود ‪18/‬درصد‪+‬هزینه‬ ‫حمل بین شهری‬ ‫‪ -‎4‎‬انــواع فیلتــر روغــن‪-‬‏‪-3‬‏‪12‬‏حــدود ‪ 15/4‬درصد‪+‬هزینــه حمــل بیــن‬ ‫شــهری‬ ‫‪ -‎5‎‬روغــن موتــور‪-‬‏‪-3‬‏‪12‬‏ حــدود ‪ 15/4‬درصد‪+‬هزینــه حمــل بیــن‬ ‫شــهری‬ ‫اگر کاالیی گران باشد‪ ،‬مصرف کننده چه کاری باید انجام دهد؟‬ ‫از قدیــم گفتنــد‪ ،‬جریمــه گــران فــروش‪ ،‬نخریــدن اســت‪ .‬خریدار‬ ‫بــا قیــاس قیمــت تولیــد و فــروش بــه ایــن نتیجــه‏می رســد کــه ایــا‬ ‫کاال گــران اســت یــا خیــر‪ .‬بــا ایــن اتفــاق دیگــر نیــازی بــه بــازرس و‬ ‫تعزیــرات و‪ ...‬نیســت چــرا کــه همــه‏مردم خودشــان دربــاره خرید‬ ‫یــک کاال تصمیــم می گیرنــد‪ .‬خریــدار اگــر احســاس کــرد کاال گــران‬ ‫اســت تحــت هیــچ‏شــرایطی ان را خریــداری نمی کنــد‪ .‬همین امر‬ ‫باعــث می شــود کــه فروشــنده بــه خاطــر گــران فروشــی (بــا خریــد‬ ‫‏نکــردن مــردم) از ســوی مــردم جریمــه شــود‪ .‬مــن بســیار بــه ایــن‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫طــرح خــوش بیــن هســت ‪‎‬‬ ‫براســاس بنــد ‪ 23‬سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــر‬ ‫شفاف ســازی فراینــد قیمت گــذاری‪ ،‬نظــام توزیــع و‏روان ســازی ان‬ ‫تاکیــد کــرده اســت؛ بنابرایــن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجــارت برای‬ ‫مقابلــه بــا گرانفروشــی‪ ،‬طــرح درج‏قیمت تولید کننــده را از ‪ 14‬قلم‬ ‫کاال اغــاز کــرده اســت و ایــن طــرح بــه ســرعت در حــال اجــراء و‬ ‫توســعه مــی باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن تصمیــم بــا تاکیــد وزیــر صمت اتخاذ شــده و به منظور شــفاف‬ ‫ســازی قیمــت‪ ،‬تولیــد کننــده بایــد بــر روی کاالهــای‏تولیــدی خــود‪،‬‬ ‫قیمــت درب کارخانــه را درج نمــوده و فروشــگاه ها و واحدهــای‬ ‫صنفــی نیــز مکلــف بــه درج قیمــت‏مصــرف کننــده مــی باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن کاالهــا فعــا ًشــامل ‪ 7‬کاالی ســوپرمارکتی شــامل دســتمال‬ ‫کاغــذی‪ ،‬اب معدنــی‪ ،‬اب میوه هــا ‪ ،‬نوشــابه گازدار ‪،‬‏ماءالشــعیر‪،‬‬ ‫پــودر لباسشــویی‪ ،‬پوشــک بچــه و ‪ 7‬قلــم کاالهــای ســرمایه ای‬ ‫شــامل انــواع لــوازم خانگــی کوچــک و بــزرگ ‏ماننــد غذاســاز‪،‬‬ ‫نوشــیدنی ســاز‪ ،‬چــرخ گوشــت‪ ،‬مایکروویــو‪ ،‬تلویزیــون‪ ،‬یخچــال‬ ‫فریــزر و ماشــین لباسشــویی مــی باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در خصــوص کاالهــای انتخــاب شــده نیــز بایــد گفــت کــه تصمیــم‬ ‫گرفتــه شــده در مرحلــه اول کاالهایــی کــه بازارشــان‏رقابتــی تــر‬ ‫اســت انتخــاب و اطــاع رســانی قیمــت بــه جای کارخانــه در مرحله‬ ‫عرضــه بــه مصــرف کننــده اجــرا شــود کــه‏البتــه فــاز اول اجــرای ایــن‬ ‫طــرح شــامل کاالهایــی مــی شــود کــه ســهم و نقــش قابل توجهی‬ ‫در ســبد هزینــه خانوارهــا‏ندارنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــا اجــرای ایــن طــرح‪ ،‬فروشــگاه ها بایــد برچســب تخفیفات قیمت‬ ‫غیرواقعی را از روی قفســه ها حذف کرده و همان‏قیمت مصرف‬ ‫کننــده روی کاال‪ ،‬در معــرض دیــد عمــوم قرار دهن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫البتــه فروشــگاه های زنجیــره ای بــر اســاس قانــون بایــد ‪ 20‬درصــد‬ ‫ســهم شــبکه توزیــع را در اختیــار داشــته باشــند‪ ،‬امــا ‏اکنــون‬ ‫هشــت درصــد از ســهم شــبکه توزیــع کاال هــا بــر عهــده ایــن‬ ‫فروشگا ه هاســت‪‎. ‎‬‬ ‫ایــن طــرح بــه ســامانه بهیــن یاب و ســامانه جامع تجــارت متصل‬ ‫می شــود و عرضــه کننــده موظــف اســت قیمت‏مصرف کننــده را در‬ ‫قفســه کاال قــرار دهــد و دلیــل ثبــت نشــدن قیمــت مصرف کننــده‬ ‫روی کاال ها در کنار قیمت‏تولیدکننده نیز جلوگیری از سردرگمی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫خریداران اس ‪‎‬‬ ‫اهداف اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کاال ها‬ ‫‪‎– ‎1‬مقابله با گرانفروشی و شفاف سازی قیمتها‬ ‫‪‎-‎2‬بهــره منــدی قانونــی و منطقــی هــر یــک از عوامــل زنجیــره‬ ‫تولیــد‪ ،‬توزیــع و عرضــه از ســودهای مصــوب قانونــی‬ ‫‪‎-‎3‬کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان‬ ‫‪‎-‎4‬بهــره منــدی از نرخهــای رقابتــی بــرای مصــرف کننــدگان و‬ ‫تولیدکننــدگان‬ ‫‪‎-‎5‬اعمال مدیریت فروش‬ ‫‪‎-‎6‬کوتــاه شــدن دســت واســطه هــای و از بیــن رفتــن قیمتهــای‬ ‫کاذب‬ ‫‪‎-‎7‬روزامدسازی شیوه های نظارت در بازار‬ ‫‪‎-‎8‬روان ســازی نظــام قیمــت گــذاری و کاهــش بهــای پرداختــی‬ ‫توســط مصــرف کننــدگان‬ ‫مزایای اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کاالها‬ ‫شفاف سازی قیمت ها‬ ‫‪.‎‎1‬‬ ‫ایجاد رقابت وکاهش قیمت‬ ‫‪.‎‎2‬‬ ‫‪‎.‎3‬سهولت در مقایسه و انتخاب کاالوخدمات برای خریدار‬ ‫ارتقای اعتماد عمومی‬ ‫‪.‎‎4‬‬ ‫جلوگیری از گرانفروشی و اجحاف به مصرف کنندگان‬ ‫‪.‎‎5‬‬ ‫امــکان نظــارت بــر رعایــت ســودهای مصــوب قانونــی‬ ‫‪.‎‎6‬‬ ‫حلقــه هــای تامیــن و توزیــع‬ ‫کاهش قیمت تمام شده کاال برای اصناف‬ ‫‪.‎‎7‬‬ ‫حذف واسطه های غیرضرور‬ ‫‪.‎‎8‬‬ ‫از بیــن رفتــن احتمــال تبانــی بــا تولیدکننــده و حــذف‬ ‫‪.‎‎9‬‬ ‫تخفیــف هــای بــدون مبنــا و غیرواقعــی‬ ‫جزئیــات درج قیمــت تولیدکننــده روی کاال‪ /‬قیمت هــای‬ ‫‪‎.‎10‬‬ ‫کاذب از بیــن مـی رود‪.‬‬ ‫چهل و ســومین بهار انقالب شــکوهمند اســامی‪ ،‬گفت‪ :‬شــانزده اثر چهلمین جشــنواره فیلم فجر از روز جمعه ‪ 15‬بهمن ماه در ســالن‬ ‫شــماره یک و دو پردیس ســینمایی کاپری و ســالن شــماره یک ســینمای عصر جدید شهرســتان گرگان به نمایش در خواهد امد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ظرفیــت ســینماهای میزبــان چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجــر در اســتان گلســتان باتوجــه بــه وضعیــت کرونایــی؛‬ ‫منــوط بــه مصوبــات ســتاد کرونــا خواهــد بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال حاضــر بــرای اکــران فیلــم هــا ‪ 2‬ســانس ‪ 17‬و ‪ 19.30‬بــرای ســینمای عصــر‬ ‫جدیــد و ‪ 17.30‬و ‪ 20‬ســالن یــک کاپــری و ‪ 19.30‬و ‪ 21.30‬بــرای ســالن شــماره دو پردیــس ســینمایی کاپــری پیــش بینــی و برنامــه ریــزی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫رعیــت در پایــان‪ ،‬گفــت‪ :‬اســامی فیلــم هــا‪ ،‬نحــوه خریــد بلیــط و ظرفیــت پذیــرش تماشــاگران بر اســاس دســتورالعمل های ســتاد کرونای‬ ‫اســتان متعاقبــا اعالم خواهد شــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬بهمن‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬بهمن ‪1400‬‬ ‫شمـاره ‪475‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫زیرساختتعاونی هایکشور‬ ‫تقویت واصالح خواهد شد‬ ‫دولت در دفاع از حقوق مردم؛‬ ‫حتی با خودش هم‬ ‫تعارف ندارد‬ ‫ســخنگوی دولــت بــا اشــاره بــه ابــاغ دســتور‬ ‫رئیس جمهــور بــه دســتگاه های دولتــی بــرای ازادســازی‪،‬‬ ‫مناطــق ســاحلی تصــرف شــده تــا مــرز قانونــی (حداقــل‬ ‫‪ ۶۰‬متــر از ســاحل)‪ ،‬نوشــت‪ :‬دولــت مردمی بــرای احقاق‬ ‫حقــوق مــردم بــا هیــچ کــس مماشــات نمی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬علــی بهــادری جهرمــی‬ ‫در صفحــه شــخصی خــود در توییتــر‪ ،‬بــا بیــان اینکــه‬ ‫«دولــت مردمــی بــرای احقــاق حقــوق مــردم بــا هیــچ‬ ‫کــس مماشــات نمی کنــد؛ حتــی خــود دولــت»‪،‬‬ ‫نوشــت‪ :‬معــاون اجرایــی رئیس جمهــور بــه همــراه‬ ‫نماینــدگان تام االختیــار وزارتخانه هــا بــرای پیگیــری‬ ‫اجــرای مصوبــات و دســتور اخیــر رئیــس جمهــور عــازم‬ ‫گیــان خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی بــا ابــاغ دســتوری‬ ‫فــوری و بــدون اســتثناء بــه غالمحســین اســماعیلی‬ ‫رئیــس دفتــر رییس جمهــور‪ ،‬تاکیــد کــرده اســت کــه‬ ‫«کلیــه دســتگاه های دولتــی موظفنــد نســبت بــه‬ ‫ازادســازی‪ ،‬مناطــق ســاحلی تصــرف شــده تــا مــرز‬ ‫قانونــی (حداقــل ‪ ۶۰‬متــر از ســاحل) اقــدام کننــد‪».‬‬ ‫در ادامــه ایــن نامــه تاکیــد شــده کــه بــا فوریــت و‬ ‫ظــرف حداکثــر ‪ ۲۰‬روز هــر یــک از دســتگاه های دولتــی‬ ‫کــه تصرفاتــی در مناطــق ســاحلی دارنــد‪ ،‬اقــدام الزم‬ ‫و معمــول و نتیجــه بــرای اســتحضار ان را بــه دفتــر‬ ‫رئیــس جمهــور اعــام کننــد‪.‬‬ ‫طبــق اطالعــات خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬در ایــن‬ ‫خصــوص رئیــس جمهــور صولــت مرتضــوی معــاون‬ ‫اجرایــی رو سرپرســت نهــاد ریاســت جمهــوری و‬ ‫همچنیــن حجــت االســام درویشــیان رئیــس دفتــر‬ ‫بازرســی و نماینــده ویــژه رئیــس جمهــور در امــر مبــارزه‬ ‫بــا فســاد را بــا اختیــارات ویــژه مامــور اجــرای ایــن‬ ‫دســتور کــرده اســت‪.‬‬ ‫از دغدغه هــای جــدی ســاکنان ایــن مناطــق ازادی‬ ‫ســازی نــوار ســاحلی دریــای خــزر طــی ســال های‬ ‫گذشــته بــوده کــه بــا دســتور جــدی رئیــس جمهــوری‬ ‫طــی ‪ ۲۰‬روز اینــده بایــد اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫اومیکرون‬ ‫را جدی بگیرید‬ ‫وزیرتعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬یکــی از رویکردهــای «وزارت مــردم»‪ ،‬اصــاح و تقویــت‬ ‫شــرایط زیرســاختی تعاونی هــا اســت تــا بســتر فعالیــت بهتــر انهــا در کشــور فراهــم شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز خبرنــگار بــازار کســب و کار از وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪« ،‬حجــت اللــه‬ ‫عبدالملکــی» در نشســت هــم اندیشــی بــا شــرکت های تعاونــی بزرگ مقیــاس کشــور اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬رهبــر معظــم انقــاب اســامی و رئیــس جمهــوری بــه فعالیــت تعاونــی هــا اعتقــاد دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر همــه مســووالن کشــور بــه فرهنــگ تعــاون بــاور داشــته باشــند‪ ،‬مســیر حرکتــی‬ ‫بــزرگ بــرای فعالیــت در ایــن بخــش فراهــم مــی شــود‪.‬‬ ‫عبدالملکی‪ ،‬خواستار نگاه ویژه مسووالن در سطوح مختلف ملی و استانی به تعاونی ها شد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون ‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بیان داشــت‪ :‬در دولــت ســیزدهم محوریــت بــا مــردم اســت و‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی هدفــی جــز خدمــت بــه مــردم نــدارد و در ایــن مســیر تعاونی هــا‬ ‫اهمیــت بســیار زیــادی دارنــد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در وزارت مــردم بــه طورمســتقیم بــا ‪ ۶۵‬میلیــون نفــر از افــراد کشــور در قالــب اقشــار‬ ‫نبود اشتغال و درامد علت‬ ‫مهاجرت مردم به شهرها‬ ‫‪ ۱۸‬کودک برگزیده پویش‬ ‫قصه گویی‬ ‫دبیــر مجمــع نماینــدگان مــردم گلســتان در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫بــا اشــاره بــه قــرار داشــتن ایــن اســتان جــزو مناطــق فقیر کشــور گفت‪:‬‬ ‫‪ ۵۲‬درصــد جمعیــت اســتان جــزو ســه دهــک پایین جامعه هســتند‪.‬‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضر حــدود ‪۴۷‬‬ ‫درصــد جمعیــت گلســتان در روســتاها زندگــی مــی کننــد کــه اگــر‬ ‫بخشــی از ایــن جمعیــت بــه دلیــل کمبــود امکانــات و نبــود درامــد‬ ‫کافــی بــه شــهرها مهاجــرت کننــد‪ ،‬مشــکالت بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر مهاجــرت روســتاییان گلســتان بــه شــهرها اتفــاق‬ ‫بیفتــد بــه دلیــل نبــود فرصــت کافــی بــرای اشــتغال و درامــد‪،‬‬ ‫بخشــی از ایــن جمعیــت تحــت پوشــش نهادهــای حمایتــی ماننــد‬ ‫کمیتــه امــداد و بهزیســتی قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی بــا‬ ‫تاکیــد بــر ایــن کــه کشــور نیــاز بــه مدیــران انقالبــی و جهــادی دارد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــران منابــع و امکانــات فــراوان وجــود دارد و شــرایط‬ ‫خوب اســت‪ ،‬اما باید همه پای کار بایســتیم و در مســیر توســعه‪،‬‬ ‫پیشــرفت و ابادانــی حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫ســنگدوینی ادامــه داد‪ :‬مدیــر جهــادی و انقالبــی بایــد شــبانه روزی‬ ‫کار کنــد و از فرصت هایــی کــه پیــش می ایــد بهــره الزم را ببــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مردمــی کــه در گرمــا و ســرما از ابتــدای انقــاب تاکنون‬ ‫در مناســبت های مختلــف پــای نظــام و انقــاب ایســتاده اند‪،‬‬ ‫ی حــل مشــکالت‬ ‫انتظــار دارنــد مدیــران وارد میــدان شــوند و بــرا ‬ ‫ان هــا بیشــتر تــاش کننــد‪.‬‬ ‫کارشــناس مســوول فرهنگــی‪ ،‬هنــری کانــون پــرورش فکــری‬ ‫کودکان و نوجوانان خراســان شــمالی گفت‪ :‬با موضوع خشــونت‬ ‫علیــه کــودکان ‪ ۶۰۰‬اثــر نقاشــی و قصــه گویــی بــه دبیرخانــه پویــش‬ ‫قصــه گویــی اســتان ارســال شــده بــود کــه در مجمــوع ‪ ۱۸‬نفــر‬ ‫برگزیــده شــدند‪.‬‬ ‫نرگــس برهمنــد بــا بیــان اینکــه این پویــش از ابتدای اذرمــاه تا ‪۱۵‬‬ ‫دی ماه با همکاری این اداره کل و معاونت فرهنگی دادگســتری‬ ‫اســتان برگزار شــد اظهار داشــت‪ :‬در هریک از بخش های نقاشــی‬ ‫و قصه گویــی ‪ ۳۰۰‬اثــر ارســال شــده بود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در بخــش نقاشــی فقــط گــروه ســنی کــودک و نوجــوان‬ ‫مشــارکت داشــتند که کودکان با مشــارکت ‪ ۶۰‬درصدی بیشــترین‬ ‫اثــار را بــه خــود اختصــاص دادنــد و در بخــش قصــه گویــی بــا‬ ‫مشــارکت تمامــی گــروه ســنی نوجوانــان بــا مشــارکت ‪ ۴۰‬درصــدی‬ ‫بیشــترین اثــار ارســالی را داشــتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پنــج داور‪ ،‬داوری ایــن اثــار را برعهــده داشــتند‬ ‫گفــت‪ :‬در بخــش قصــه گویــی ‪ ۱۰‬اثــر و در بخــش نقاشــی نیــز‬ ‫هشــت اثــر برگزیــده شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پویــش قصــه گویــی امســال بــه مــدت ســه مــاه بــا‬ ‫موضــوع هــای مختلــف در اســتان برگــزار شــد و ســال گذشــته بــه‬ ‫مــدت پنــج مــاه بــود‪.‬‬ ‫سرپیچی ‪ ۵‬بانک از دستور وزیر اقتصاد‬ ‫سالمتی شما ارزوی ماست‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حدود پنج هزار کیلومتر مربع‬ ‫مساحت گلستان پوشیده‬ ‫از برف است‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان بــا اشــاره بــه افزایــش بیــش از‬ ‫هفــت برابــری مناطــق زیرپوشــش بــرف در ایــن اســتان در مــاه‬ ‫گذشــته نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل گفــت‪ :‬در نتیجــه‬ ‫فعالیــت چنــد ســامانه بارشــی اخیــر‪ ،‬چهــار هــزار و ‪ ۹۰۰‬هکتــار از‬ ‫گســتره اســتان زیــر پــوش بــرف اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار نوربخــش داداشــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ســال گذشــته مســاحت مناطــق زیــر پوشــش بــرف گلســتان ‪۶۶۰‬‬ ‫هکتــار بودکــه فعالیــت ‪ ۲‬ســامانه بارشــی اخیــر ایــن رقــم را تــا‬ ‫یکشــنبه بــه ‪ ۴۹۰‬هــزار هکتــار افزایــش داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از ابتدای ســال زراعی جاری تاکنون به طور متوســط‬ ‫‪ ۲۳۳‬میلیمتر باران در گلســتان بارید اســت که نســبت به مدت‬ ‫مشــابه در ســال گذشــته ‪ ۲۵‬درصد بیشتر شد‪.‬‬ ‫داداشــی ادامــه داد‪ :‬در ایــن مــدت جــاری میــزان بــارش بــاران در‬ ‫شهرســتان رامیــان ‪، ۴۱۲‬کردکــوی ‪ ،۳۱۷‬بندرگــز ‪ ،۲۹۴‬مینودشــت‬ ‫‪ ،۳۴۸‬علــی ابــاد ‪ ،۳۱۸‬گالیکــش ‪ ۲۲۴‬و گــرگان ‪ ۲۷۲‬میلیمتــر بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬بــا وجــود داشــتن هفــت اقلیــم از‬ ‫‪ ۱۳‬اقلیــم دنیــا در گلســتان‪ ،‬ایــن اســتان شــدیدترین خشکســالی‬ ‫‪ ۴۵‬ســال اخیــر را تجربــه کــرده کــه بنــا بــه گفته کارشناســان ادامه‬ ‫ایــن رونــد در ســال ابــی جــاری نگــران کننــده خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اقتصــاد انهــا را مکلــف بــه انتشــار جزئیــات تســهیالت خــرد بــدون ضمانــت کــرده تنهــا بانک هــای ملــت‪،‬‬ ‫ملــی‪ ،‬صــادرات‪ ،‬تجــارت‪ ،‬مســکن‪ ،‬کشــاورزی قــرض الحســنه مهــر ایــران و توســعه تعــاون بــه تکلیــف‬ ‫قانونــی خــود عمــل کردنــد و پنــج‬ ‫بانــک دیگــر اقدامــی در ایــن زمینــه‬ ‫انجــام نداده انــد‪.‬‬ ‫طبــق ایــن گــزارش بانک هــای‬ ‫ملــی‪ ،‬ســپه‪ ،‬مســکن‪ ،‬کشــاورزی‪،‬‬ ‫توســعه صــادرات‪ ،‬صنعــت و معــدن‪،‬‬ ‫پســت بانــک‪ ،‬قــرض الحســنه‬ ‫مهــر ایــران‪ ،‬ملــت‪ ،‬تجــارت‪ ،‬رفــاه‬ ‫کارگــران‪ ،‬صــادرات و توســعه تعــاون‬ ‫بانک هایــی هســتند کــه موظــف‬ ‫شــدند در پرداخت تســهیالت کمتر از‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان ضامــن دریافــت‬ ‫نکنند و پرداخت تســهیالت براســاس‬ ‫اعتبارســنجی افــراد صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی دهه فجر‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫مختلــف ارتبــاط وجــود دارد کــه در انجــام اقدامــات الزم و مرتبــط بــا ایــن حــوزه بایــد مــردم نیــز در‬ ‫عرصــه فعالیــت هــا حضــور داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ایــن عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم اضافه کــرد‪ :‬تعاونــی هــای بســیاری در کشــور مشــغول‬ ‫خدمت رســانی بــه مــردم هســتند‪ ،‬البتــه تعــدادی از تعاونــی هــا نیــز دارای مشــکالتی هســتند کــه‬ ‫بایــد بــرای حــل مســائل انهــا چــاره جویــی کــرد تــا در مســیر خدمــت رســانی فعــال باشــند‪.‬‬ ‫عبدالملکــی ادامـه داد‪ :‬رفــع مشــکالت و مســائل مرتبــط بــا تعاونــی هــا بــه تمامــی اســتان هــا ابــاغ‬ ‫شــده و معاونــت امــور تعــاون نیــز بــا جدیــت پیگیــر حــل ایــن مســائل اســت‪.‬‬ ‫وی یــاد اورشــد‪ :‬از زمانــی کــه ســه وزارتخانــه در حــوزه هــای تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا هــم‬ ‫ادغــام شــده اند‪ ،‬بــه انــدازه کافــی و بــه میــزان ظرفیت هــای تعــاون‪ ،‬بــه ایــن بخــش توجــه نشــده‬ ‫اســت و در چارچــوب اقدامــات ایــن دولــت تصمیــم داریــم بخــش تعــاون را تقویــت کنیــم‪.‬‬ ‫وزیرتعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬بــرای تخفیــف هــای مالیاتــی تعاونــی هــا بــه زودی‬ ‫تصمیــم گیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫ایجاد هم افزایی در میان تعاونی ها‬ ‫«مهــدی مســکنی»‪ ،‬معــاون امــور تعــاون وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی نیــز در ایــن نشســت‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از اهــداف برگــزاری ایــن گردهمایــی ایجــاد هــم افزایــی میــان شــرکت هــای تعاونــی‬ ‫بــزرگ مقیــاس اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بایــد بــا مجاهــدت در کنــار یکدیگــر باشــیم و مســائل و مشــکالت حــوزه مرتبــط بــا‬ ‫تعاونــی هــا را در کشــور حــل کنیــم‪.‬‬ ‫معــاون وزیــرر تعــاون اضافــه کــرد‪ :‬بــا بهــره منــدی از ایــن نشســت هــا و بــه اشــتراک گــذاری‬ ‫تجربیــات می تــوان مســائل و مشــکالت را شناســایی و بــرای حــل انهــا چــاره اندیشــی کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت مدیــران عامــل شــرکت هــای تعاونــی بــزرگ مقیــاس کشــور بــه بیــان مشــکالت و‬ ‫مســائل مربــوط بــه تعاونــی هــای خــود پرداختنــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫از میــان ‪ ۱۳‬بانــک دولتــی کــه وزیــر اقتصــاد انهــا را مکلــف بــه بارگــذاری بخشــنامه تســهیالت خــرد‬ ‫بــدون ضامــن در پایگاه هــای اطالع رســانی انهــا بــرای اطــاع مشــتریان کــرده اســت تنهــا هشــت‬ ‫بانــک بــه تکلیــف خــود در نخســتین روز ابــاغ ایــن بخشــنامه عمــل کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬پرداخــت تســهیالت خــرد بــدون ضامــن یکــی از محورهــای مهــم در‬ ‫تحــول نظــم بانکــی و بــه نفــع مــردم کــه طــی روزهــای گذشــته مــورد تاکیــد رییــس جمهــوری بــود و‬ ‫توســط وزارت اقتصــادی پیگیــری شــد بــود‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد در دیــدار بــا مدیــران بانک هــا تاکیــد کــرد کــه تــا ظهــر روز یکشــنبه فرصــت دارنــد‬ ‫بخشــنامه اعطــای تســهیالت خــرد بــدون ضامــن را در وبــگاه خــود بارگــذاری کننــد و پــس از ان‬ ‫بهانــه عــدم ابــاغ بخشــنامه از ســوی بانک هــا نــه تنهــا قابــل قبــول نیســت بلکــه مدیــران متخلــف‬ ‫بالفاصلــه برکنــار می شــود‪.‬‬ ‫بررســی میدانــی خبرنــگار اقتصــادی بــازار کســب و کار از ایــن حکایــت دارد کــه از بیــن ‪ ۱۳‬بانکــی کــه وزیــر‬ ‫بــرای در امــان مانــدن از ان فقــط رعایــت چنــد‬ ‫دســتورالعمل ســاده کافــی اســت‪:‬‬ ‫‪ -1‬استفاده از ماسک‬ ‫‪ -2‬رعایت فاصله مناسب‬ ‫‪ -3‬زدن واکسن‬ ‫‪ -4‬پرهیز از مراسمات دورهمی‬ ‫‪ -5‬اجتناب از حضور در اماکن شلوغ و مسقف‬ ‫‪1‬‬ ‫دمای هوا ‪ 8‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 53‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 9‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب او حنوب غربی‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان از بهــره بــرداری ‪ 3‬پــروژه عمرانــی بــا اعتبــار حــدود‪ 24‬میلیــارد‬ ‫ریــال از منابــع ملــی و دو پــروژه کلنــگ زنــی بــا اعتبــار مورد نیــاز حدود ‪1700‬میلیــارد ریال همزمان‬ ‫بــا چهــل و ســومین ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی در ســطح اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب وکار به نقل از اداره ارتباطات و اطالع رســانی اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫اســتان گلســتان‪ ،‬مهنــدس« حســین محبوبــی» اظهــار داشــت‪ :‬ایــن پــروژه هــا شــامل یــک‬ ‫پــروژه در بخــش شهرســازی و معمــاری و چهــار پــروژه درحــوزه مســکن و ســاختمان اداره کل راه‬ ‫وشهرســازی اســتان گلســتان مــی باشــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان گلســتان بــا اشــاره به پــروژه طــرح تفضیلــی شــهرفاضل ابــاد‬ ‫در بخــش شهرســازی و معماری افزود‪ :‬ایــن پــروژه بــا اعتبــار ‪ 500‬میلیــون ریــال از ســال ‪1398‬‬ ‫اغــاز شــده در دهــه مبــارک فجــر امــاده بهــره بــرداری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محبوبــی ادامــه داد‪ :‬پــروژه فــاز ‪ 4‬دیوارســازی رودخانــه االزمــن بــه طــول ‪ 250‬متــر بــا اعتبــار ‪ 17‬میلیــارد‬ ‫و ‪ 561‬میلیــون ریــال و پــروژه فــاز ‪ 2‬محوطــه ســازی نــوده بــا ‪ 660‬متر اســفالت ســطح و اجرای پل های‬ ‫فلــزی بــا اعتبار ‪ 5‬میلیــارد ریــال و ‪ 600‬میلیــون ریــال ‪  ‬کــه هــر دو از ســال ‪ 1399‬اغــاز شــده اند نیــز از‬ ‫پــروژه هــای قابــل افتتــاح و بهــره بــرداری در حوزه مســکن و ســاختمان در اســتان گلســتان هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــروژه نهضــت ملــی مســکن ســایت ارامــش گرگان بــا اعتبــار مــورد نیــاز ‪ 1680‬میلیــارد‬ ‫ریــال و پــروژه نهضــت ملــی مســکن کردکوی‪  ‬بــا اعتبــار مــورد نیاز ‪ 14‬میلیــارد و ‪ 400‬میلیــون ریــال‬ ‫از پروژه هــای امــاده کلنــگ زنــی در قالــب طــرح نهضــت ملــی مســکن همزمان بــا چهــل و ســومین‬ ‫ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی در ســطح استان هســتند‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ‏ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی ‏‪ -1‬برابــر رای شــماره ‪ 1140060312009000670‬مورخــه ‪ 1400/10/13‬هیــات اول‬ ‫مســتقر در ثبــت بندرگــز موضــوع ‏کالســه پرونــده ‪ 1399114412009000039‬مالکیــت متقاضــی ســهیال کاویــان فرزنــد صفرعلــی مبنــی بــر صــدور ســند ‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 3500‬مترمربــع‬ ‫‪ ،‬قســمتی از پــاک ‪ -1‬اصلــی واقــع در اراضــی لیــوان ‏بخــش دو ثبــت بندرگــز خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای محســن مــاح محــرز گردیــده اســت‪ .‬‏لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ‏ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ‏ایــن اداره تســلیم و پــس‬ ‫از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی‏تقدیــم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد‏شــد‏‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ :‬دوشنبه ‪1400/10/27‬‏ تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬شنبه ‪1400/11/12‬‏‏ م‪.‬الف‪1400/228 :‬‏ ‏مهدی شاه مهری – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بندرگز‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۳۴۸۵‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان اق قال پرونده کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۴۸‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای فرشــاد ســقالی فرزدن غفاربه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ ۵۶‬کــد ملــی ‪ ۴۹۷۹۹۸۶۰۷۲‬صــادره از اق قــا در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۲۸۴.۸۱‬مترمربــع‪،‬در قســمتی از شـش دانگ باقیمانــده پــاک شــماره ‪ -۶۱۴۹‬فرعــی از‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ -۷‬حــوزه ثبتــی‬ ‫ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اقــای فرشــاد ســقالی تاییــد گردیــده اســت‪. .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجع قضائی تقدیم نمایند‪.‬بدیهی اســت در صورت انقضای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬م الــف ‪ ۱۰۰۵۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬روز ســه شــنبه‪ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲‬تاریخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬روز چهارشــنبه ‪۱۴۰۰/۱۱/۲۷‬‬ ‫محمدفندرسکی رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک اق قال‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 14‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 62‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 1 UV‬از ‪10‬‬ ‫ابری بیشینه ‪ 14‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی سرعت باد ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬بهمن‬ ‫گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪475‬‬ ‫طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫اصلی ترین مطالبه مردم حل‬ ‫مشکل خشکی خلیج گرگان است‬ ‫اســتاندار گلســتان با اظهار نگرانی از ادامه روند خشــک شــدن خلیج گرگان گفت‪ :‬یکی از اصلی ترین‬ ‫مطالبات مردم و مســووالن اســتان از مدیران ملی رفع مشــکل این پهنه ابی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬علی محمــد زنگانــه در جلســه کمیتــه ســاماندهی و‬ ‫مدیریــت ســواحل اســتان بــا حضــور خلیلــی مدیــرکل مهندســی ســواحل و بنــادر ســازمان بنــادر و‬ ‫دریانــوردی اظهــار داشــت‪ :‬طــی ســال های اخیــر بخــش قابــل توجهــی از خلیــج گــرگان خشــک شــده‬ ‫و توجــه نکــردن بــه ان‪ ،‬اینــده گلســتان را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان سال هاســت کــه گرفتــار چالش هایــی از جملــه کمبــود اب بــرای تجدیــد حیــات‬ ‫ابزیــان‪ ،‬شــکار بــی رویــه‪ ،‬الیروبــی نکــردن کانال هــای ابرســان‪ ،‬افزایــش تعــداد اب بنــدان و مــزارع‬ ‫پــرورش ماهــی در بــاال دســت شــده و ایــن عوامــل بــر بحرانــی شــدن شــرایط منطقــه افــزوده و‬ ‫ضــرورت تــاش بــرای حــل ان را جــدی تــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫ثبــت خلیــج گــرگان در ســال ‪ ۱۳۵۴‬بــه همــراه تــاالب میانکالــه و لپــو زاغمــرز در اســتان مازنــدران به ‬ ‫عنــوان نخســتین مجموعــه تــاالب بین المللــی جهــان در فهرســت تاالب هــای کنوانســیون رامســر‬ ‫ثابــت کــرد ایــن خلیــج و نواحــی اطــراف ان یــک مجموعــه ارزشــمند زیســت محیطــی اســت کــه‬ ‫عــاوه بــر حفــظ چرخــه زیســت دریــای خــزر در معیشــت جوامــع محلــی اثرگــذاری مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان بــا کارکــرد اقتصــادی و اکولوژیکــی در تکثیــر ابزیــان‪ ،‬ماهیــان اســتخوانی و غضروفی‪،‬‬ ‫جــذب پرنــدگان مهاجــر و حفــظ چرخــه زیســت دریــای خــزر دارای اهمیــت بــوده و در معیشــت‬ ‫جوامــع محلــی نیــز اثرگــذاری مســتقیم و نقــش مهمــی دارد‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان یکــی از بزرگتریــن مخــازن اب شــیرین متصــل بــه دریــای خــزر نیــز هســت و تــداوم‬ ‫زندگــی بســیاری از جانــداران در بزرگ تریــن دریاچــه زمیــن بــه اتصــال ان بــا دریــا وابســته اســت‪.‬‬ ‫ایــن پهنــه ابــی از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی در جنــوب شــرقی دریــای خزر و حوزه شهرســتان های‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬نوکنــده و بهشــهر از ‪ ۶۰‬کیلومتــر طــول و حداکثــر ‪ ۱۲‬کیلومتــر عــرض برخــوردار‬ ‫بــوده و دارای امتــداد شــرقی ‪ -‬غربــی اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬یکــی از برنامــه هــای جــدی گلســتان‪ ،‬اجــرای طــرح هــای مرتبــط بــا‬ ‫اشــتغال و افزایــش درامــد ســاکنان اســتان اســت کــه در ایــن راســتا موضوعــات خلیــج گــرگان‪،‬‬ ‫ســواحل‪ ،‬شــیالت و ابــزی پــروری بــه طــور جــدی دنبــال شــده و مشــکالت و کمبودهــای ان تــا حــد‬ ‫امــکان برطــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫زنگانــه بــه ظرفیــت شهرســتان گمیشــان بــرای اجــرای طــرح هــای گردشــگری و شــیالتی اشــاره کــزد‬ ‫و گفــت‪ :‬یکــی از ایــن توانمندی هــا‪ ،‬مجتمــع پــرورش میگــوی گمیشــان اســت کــه عــاوه بــر فــاز‬ ‫چهــار هــزار هکتــاری‪ ،‬فــاز ‪ ۶‬هــزار هکتــاری طــرح توســعه ان نیــز در دســت اقــدام اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬چنــدی قبــل نیــز تفاهــم نام ـه ای بــا ظرفیــت هفــت هــزار میلیــارد ریــال بــا بنیــاد‬ ‫برکــت و شــیالت گلســتان بــه امضــا رســید کــه می توانــد بــا حمایــت از شــرکت های تعاونــی و‬ ‫خدمــات مالــی خــرد‪ ،‬طــی ســه ســال هفــت هــزار و ‪ ۵۰۰‬شــغل مســتقیم ایجــاد کنــد ‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫انبارغیرمجازلوازم خانگی‬ ‫میلیاردی در اسفراین پلمپ شد ‏‬ ‫عامالن درگیری در گمیشان‬ ‫دستگیر شدند‬ ‫‏‬ ‫در بخش‬ ‫لوازم خانگی‬ ‫دغدغه های رهبر‬ ‫معظم انقالب را رفع‬ ‫خواهیم کرد‬ ‫ایشــان باشــیم و در ســال های گذشــته‬ ‫بــا وجــود تحریم هــای ظالمانــه‪ ،‬مانــع‬ ‫از رکــود و وقفــه در تولیــد شــویم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه گالیــه رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب از افزایــش ‪ ۲‬برابــری‬ ‫قیمــت برخــی اقــام لوازم خانگــی‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬معظم لــه در پــی‬ ‫بیان مشــکالت صنعت خودروســازی‪،‬‬ ‫اشــاره ای بــه صنعــت لوازم خانگــی و‬ ‫افزایــش قیمــت برخــی کاالهــای ایــن‬ ‫صنعــت داشــتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪،‬‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار بــا‬ ‫تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی‬ ‫گفتنــد‪« :‬مــن گالیــه می کنــم از‬ ‫دوســتانی کــه مســووالن کاالهــای‬ ‫خانگــی و لــوازم خانگــی هســتند‪.‬‬ ‫مــا از این هــا حمایــت کردیــم‪ ،‬اســم‬ ‫اوردیــم‪ ،‬شــنیدم بعضــی از اقــام دو‬ ‫برابــر ارتقــاء قیمــت پیــدا کــرده‪ ،‬چــرا؟ نبایســتی این جــور برخــورد بشــود‬ ‫بــا حمایت هــا خــب اگــر این جــور مــا کیفیــت را بــاال نبریــم‪ ،‬چطــور انتظار‬ ‫داریــم کــه بازارهــای خارجــی را فتــح کنیــم؟»‬ ‫عضــو هیــات مدیــره انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان لوازم خانگــی‬ ‫تصریح کــرد ‪ :‬مــا همــواره ســرباز بخــش تولیــد کشــور هســتیم و اگــر‬ ‫دغدغــه ای از ســوی رهبــر معظــم انقــاب عنــوان می شــود بــه هــر‬ ‫طریقــی ان را رفــع خواهیــم کــرد‪ .‬همان طــور کــه از ســال ‪ ۹۷‬تاکنــون بــا‬ ‫وجــود تحریم هــا تولیــد لوازم خانگــی را از هشــت میلیون دســتگاه به ‪۱۶‬‬ ‫میلیون دســتگاه رســاندیم و ضمن ارتقای کیفی محصوالت‪ ،‬بازارهای‬ ‫جدیــد صادراتــی پیــدا کــرده‪ ،‬صنعــت قطعه ســازی را رشــد دادیــم و بــه‬ ‫توســعه روابــط بــا دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــی پرداختیــم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد ‪ :‬اکنــون نیــز بــا طرح هــای دولــت ســیزدهم‪ ،‬امادگــی‬ ‫مشــارکت برای ســاخت ســالیانه یک میلیون دســتگاه مســکن را داریم‪،‬‬ ‫چــرا کــه تولیــد ایــن میــزان واحــد مســکونی نیازمنــد ســینک‪ ،‬اجــاق‪،‬‬ ‫یخچــال‪ ،‬شــیراالت و ســایر لوازم خانگــی اســت و ایــن توانمنــدی در‬ ‫صنعــت لوازم خانگــی مــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫ابهــری اضافه کــرد‪ :‬مطابــق گزارش هــای ارائــه شــده از ســوی بانــک‬ ‫مرکــزی‪ ،‬وزارت صمــت و مرکــز امــار ایــران‪ ،‬صنعــت لوازم خانگــی جــزو‬ ‫صنایعــی بــوده کــه بــا وجــود تــورم بیــش از ‪ ۴۰‬درصــدی‪ ،‬امــا از زمــان‬ ‫اعمــال تحریم هــا در ســال ‪ ۹۷‬تــا بــه امــروز افزایــش متوســط قیمتــی ‪۱۰‬‬ ‫تــا ‪ ۱۵‬درصــدی را تجربــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان اســفراین از شناســایی و پلمپ یک‬ ‫بــاب انبــار لوازم خانگــی غیرمجــاز به‏ارزش بیــش از ‪ 2‬میلیارد ریال‬ ‫در این شهرســتان خبر داد‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ « مجیــد‬ ‫یگانه پــور» در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در‏پــی ســوء اســتفاده برخــی‬ ‫از فروشــندگان و توزیع کننــدگان کاالهــای اساســی مــردم‪ ،‬موضــوع‬ ‫‏شناســایی و برخــورد بــا متخلفــان در دســتور کار مامــوران پلیــس‬ ‫اطالعــات و امنیــت عمومــی و پلیــس‏اگاهــی فرماندهــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مامــوران‏بــا هماهنگــی قضائــی در بازرســی از ایــن‬ ‫انبــار مقــدار ‪ 94‬عــدد بخــاری غیرمجــاز فاقــد فاکتــور خریــد و‏ثبــت در‬ ‫ســامانه انبار سراســری کشــف نمودند که کارشناســان ارزش تقریبی‬ ‫ان را بیــش از ‪2‬‏میلیــارد و ‪ 231‬میلیــون ریــال بــراورد کرده انــد‏‪.‬‬ ‫وی‏‪،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬اقالم مکشــوفه جهت ســیر مراحل کارشناســی‬ ‫تحویــل اداره صمــت و در ایــن‏خصــوص پرونــده ای تشــکیل و بــه‬ ‫مراجــع قضائــی تحویــل گردیــد ‏‪.‬‬ ‫وی در پایــان‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬برخــورد بــا مفاســد اقتصــادی در اولویــت‬ ‫کاری ناجــا بــوده بــر‏ایــن موضــوع نظــارت دقیــق داردو از مــردم عزیــز‬ ‫همــواره انتظــار مـی رود در صــورت اطــاع‏ازاین گونــه فعالیت هــا که‬ ‫باعــث ایجــاد مشــکالت اقتصــادی در جامعــه می شــود بالفاصلــه‬ ‫مراتــب را از‏طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫عضــو هیــات مدیــره انجمن صنفــی تولیدکننــدگان لوازم خانگی گفت‪:‬‬ ‫همــواره در بخــش تولیــد ســرباز کشــور هســتیم و اگــر دغدغــه ای از‬ ‫ســوی رهبــر معظــم انقــاب عنــوان می شــود بــه هــر طریقــی ان را رفــع‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫«عبــاس ابهــری » روز (یکشــنبه) بــه عنــوان یکــی از ســخنرانان در‬ ‫دیــدار حضــرت ایــت اللــه خامنـه ای در دیــدار تولیدکننــدگان و فعــاالن‬ ‫اقتصــادی حضــور یافتــه بود‪،‬افــزود‪ :‬جلســه امــروز جلســه صمیمانــه و‬ ‫بســیار خوبــی بــود و بســیار خوشــحالم کــه فرصتــی دســت داد تــا ‪۱۴‬‬ ‫ســخنران امــروز توانســتند بخشــی از توانمندی هــای صنعــت کشــور را‬ ‫بــه ســمع و نظــر رهبــر معظــم انقــاب برســانند‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬معظم له در مطلع سخنان شــان از دســتاوردها‬ ‫و پیشــرفت های صنایــع تقدیــر کردنــد و از تولیدکننــدگان بــه‬ ‫عنــوان افســران جنــگ اقتصــادی و از کارگــران کارخانجــات بــه‬ ‫عنــوان ســربازان جنــگ اقتصــادی یــاد کردنــد کــه نشــان دهنده‬ ‫توجــه خــاص ایشــان اســت‪.‬‬ ‫ابهــری ادامـه داد‪ :‬مــا تولیدکننــدگان نیــز بــه واســطه حمایت هــا و نظــر‬ ‫خــاص رهبــر معظــم انقــاب‪ ،‬توانســته ایم تــا حــدودی پاسـخ گوی لطف‬ ‫فرمانــده انتظامــی گمیشــان از دســتگیری ‪ 4‬نفــر از عوامــل نــزاع‬ ‫و درگیــری طــی یــک عملیــات هدفمنــد پلیســی خبــردا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «محمــد‬ ‫فرزبــود» در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس گفت‪:‬عصــر‬ ‫جمعــه‪ ،‬مامــوران‏انتظامــی حیــن گشــت زنــی در ســطح حــوزه‬ ‫اســتحفاظی ‪2‬جــوان را حیــن اســتعمال مــواد مخــدر‏مشــاهده‬ ‫و در بازرســی از محــل مقادیــری مــواد مخــدر و یــک دســتگاه‬ ‫موتورســیکلت فاقــد پــاک‏کشــف کردنــد‪.‬‏‬ ‫وی افزود‪:‬بــا تــاش مامــوران متهمــان دســتگیر و در حیــن‬ ‫انتقــال بــه کالنتــری‪ ،‬تعــدادی از دوســتان ‏انهــا بــه منظــور‬ ‫ممانعــت از انتقــال بــه مراکــز انتظامــی دســت بــه حــرکات‬ ‫ناهنجــار زده کــه بــا هوشــیاری‏مامــوران ‪ 4‬نفــر در ایــن عملیــات‬ ‫دســتگیر شــدند‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی گمیشــان بــا اشــاره بــه تشــکیل پرونــده و‬ ‫تحویــل متهمــان بــه مراجــع قضائــی خاطــر‏نشــان کــرد‪ :‬نیروهــای‬ ‫امنیتــی کشــورمان بــا همــکاری دســتگاه قضائــی اجــازه جــوالن‬ ‫بــه اراذل و‏اوبــاش‪ ،‬مزاحمــان نوامیــس مــردم ‪ ،‬برهــم زننــدگان‬ ‫نظــم و امنیــت عمومــی و دیگــر مخــان اســایش‏شــهروندان‬ ‫نخواهنــد داد ‪.‬‏‬ ‫کشف ‪13‬هزار و ‪ 500‬شاخه چلم‬ ‫قاچاق در بندرگز ‏‬ ‫ فرمانــده انتظامــی بندرگــز از کشــف ‪ 13‬هــزار و‏‪‎‎500‬شــاخه‬‫چلــم قاچــاق از یــک دســتگاه خــودرو نیســان‏در ایــن شهرســتان‬ ‫خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مهــدی مهــدوی نیــا» در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫‏مامــوران یــگان امــداد شهرســتان حیــن کنتــرل خودوهــای‬ ‫عبــوری در پلیــس راه نوکنــده بــه یــک دســتگاه‏خــودرو نیســان‬ ‫حامــل چلــم مشــکوک و ان را متوقــف کردنــد‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران طــی هماهنگــی بــا مقــام قضایــی در‬ ‫بازرســی از خــودروی مــورد نظــر تعــداد ‪13‬‏هــزار و ‪ 500‬شــاخه‬ ‫چلــم قاچــاق کشــف کردنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی بندرگــز بــا اشــاره بــه تحویــل محمولــه کشــف‬ ‫شــده بــه اداره منابــع طبیعــی‏شهرســتان بیــان داشــت‪ :‬متهــم‬ ‫بــا تشــکیل پرونــده بــرای ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع‬ ‫ذیصــاح‏شــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ مهــدوی نیــا در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه قطــع‬ ‫درختــان و برداشــت فــراورده هــای جنگلــی بــه‏تــاراج بــردن منابع‬ ‫ملــی بــوده و تبعــات زیســت محیطــی زیــادی در پــی دارد‪ ،‬از‬ ‫شــهروندان خواســت‪:‬‏در صــورت مشــاهده فعالیــت غیرقانونــی‬ ‫قاچاقچیــان مراتــب را ســریعا بــه پلیــس ‪ 110‬اطــاع دهنــد ‪.‬‏‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن افزایــش قیمــت ناشــی از افزایــش قیمــت نهاده هــا و‬ ‫مــواد اولیــه بــوده‪ ،‬نــه اینکــه تولیدکننــدگان خواســته باشــند قیمت هــا را‬ ‫افزایــش دهنــد؛ زیــرا بــاال رفتــن قیمت هــا به معنــای دامــن زدن به رکود‬ ‫اســت و هیــچ تولیدکننــده ای حاضــر نیســت در ایــن شــرایط بــه افزایش‬ ‫قیمت هــا نیســت؛ بــر ایــن اســاس اگــر افزایــش قیمتــی در لوازم خانگــی‬ ‫اتفــاق افتــاده‪ ،‬از کــف بــازار بــوده اســت‪.‬‬ ‫عضــو هیــات مدیــره انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان لوازم خانگــی‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬بررســی امارهــا نشــان می دهــد از دی مــاه پارســال تــا‬ ‫دی مــاه امســال‪ ،‬بــا وجــود افزایــش قیمــت مــواد اولیــه‪ ،‬امــا محصوالتــی‬ ‫نظیــر یخچــال ســاید و یخچال فریــزر در بخــش تولیدکننــده ‪۱۳‬‬ ‫درصــد افزایــش داشــته اســت‪ .‬بــا ایــن حــال درخصــوص قیمت هــای‬ ‫مصرف کننــده کــه دالالن‪ ،‬واســطه ها یــا فروشــندگان نهایی مســبب ان‬ ‫هســتند ورود نمی کنیــم‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬قیمت های تولیدکننده بر مبنای میزان عرضه‪ ،‬فاکتورهای‬ ‫موجــود و غیــره و بــا توجــه بــه ثبــت شــدن در ســامانه جامــع تجــارت‪،‬‬ ‫مشــخص اســت‪ ،‬بــر ایــن اســاس قیمت هایــی کــه در بازار به مشــتریان‬ ‫اعــام می شــود نامعقــول بــوده و ناشــی از التهابــات کــف بــازار اســت‪.‬‬ ‫ابهــری بــا اشــاره بــه طــرح «جهیزیــه ارزان» کــه بــا مشــارکت وزارت‬ ‫صمــت و تولیدکننــدگان لوازم خانگــی برگــزار می شــود‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬‬ ‫مــا تولیدکننــدگان لوازم خانگــی امــاده عرضــه کاال بــرای زوج هــای جــوان‬ ‫بــرای خریــد ســبد کاالی لوازم خانگــی مــورد نیازشــان بــا تخفیــف ویــژه از‬ ‫محــل وام هــای ازدواج هســتیم‪.‬‬ ‫وحشی بافقی و اقتدار‬ ‫ماموران سد معبر شهرداری‬ ‫گرگان!‬ ‫در هفتــه ای کــه گذشــت در خــال اتفاقــات ریــز و درشــت‬ ‫مملکــت مثــل اغــاز مــوج ششــم کرونــا‪ ،‬صعــود تیــم ملــی‬ ‫فوتبــال بــه جــام جهانــی‪ ،‬شکســت فشــار حداکثــری و‬ ‫تــاش امریــکا بــرای مذاکــره مســتقیم‪ ،‬صعــود تیــم ملــی‬ ‫هندبــال بــه رقابــت هــای جهانــی و ‪ ...‬اقتــدار و قــدرت‬ ‫مامــوران ســد معبــر و اجرائیــات شــهرداری گــرگان در‬ ‫مقابلــه بــا اخالگــران گــران اقتصــادی ان چنــان کــه بایــد و‬ ‫شــاید مــورد توجــه قرار نگرفــت و بــه ان پرداختــه نشــد!‬ ‫از شــما چــه پنهــان در هفتــه گذشــته ویدئویــی از درگیــری‬ ‫متهورانــه مامــوران اجرائیــات شــهرداری گــرگان بــا جوانــی‬ ‫در فضــای مجــازی پخــش شــد کــه از روی شــکم ســیری در‬ ‫حــال فــروش ســبزی در پیــاده رو بــود و ماموران شــهرداری‬ ‫مقتدرانــه و بــدون واهمــه از مافیــای دستفروشــی ضمــن‬ ‫حملــه بــه ایــن جــوان‪ ،‬ســبزی هــای ایــن مفســد اقتصــادی‬ ‫را در کــف پیــاده رو ولــو کردنــد!‬ ‫در ایــن ماجــرا مامــوران ســد معبــر شــهرداری گــرگان در‬ ‫حالــی بــا دســت خالــی و تنهــا بــا یــک بیســیم تاکــی واکــی‬ ‫چونــان پلنــگ زخمــی جویبــار‪ ،‬بــه مصــاف ایــن مفســد‬ ‫اقتصــادی رفتنــد کــه ایــن روزهــا مافیــای دســت فروشــی‬ ‫در همــه شــهرهای کشــور رخنــه کــرده اســت و پیــاده رو را‬ ‫محــل تاخــت و تــاز خــود و کســب درامــد هــای هنگفــت و‬ ‫میلیــاردی قــرار داده اســت‪ .‬جالــب اینکــه ایــن عزیــزان در‬ ‫ویدئــوی منتشــر شــده از شــهروندی کــه در حــال ثبــت ایــن‬ ‫لحظــات افتخــار امیــز اســت‪ ،‬درخواســت مــی کننــد کــه‬ ‫فیلــم نگیــرد تــا خــدای ناکــرده شــائبه ریــا و خودنمایــی در‬ ‫اذهــان خلــق اللــه شــکل نگیــرد!‬ ‫هــر چنــد ســیلی تاریخــی مامــور اجرائیــات تالــش بــه‬ ‫پیــرزن ســبزی فــروش‪ ،‬خــراب کــردن مغــازه مــرد معلــول‬ ‫توســط شــهرداری مراغــه‪ ،‬توقیــف ضایعــات نوجــوان‬ ‫مشــهدی توســط مامــوران شــهرداری مشــهد و یــا لگــد زدن‬ ‫بــه بســاط پیــر مــرد لبــو فــروش در تهــران از اذهــان مــردم‬ ‫بیــرون نرفتــه اســت‪ ،‬ولــی بایــد اذعــان داشــت شــهرداری‬ ‫گــرگان بــا اختــاف در ایــن مقولــه پیشــگام اســت تــا جایــی‬ ‫کــه برنامــه ریــزی در جهــت اســتفاده از ظرفیــت مامــوران‬ ‫اجرائیــات ایــن ســازمان در برخــورد بــا ســایر مفســدان‬ ‫اقتصــادی کــف شــهر نظیــر «کــودکان باطــری و ادامــس‬ ‫فــروش» و «جمــع اوری کننــدگان ضایعــات» ضــروری‬ ‫مــی نمایــد و بایــد بــه عنــوان یــک راهبــرد و منیفســت‬ ‫ســاختارگرایانه در ســتاد مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی مــورد‬ ‫مداقــه قــرار گیــرد!‬ ‫البتــه مافیــای دستفروشــی بیــکار ننشســته و پرونــده‬ ‫ایــن دو مامــور روی میــز هیئــت حفــظ حقــوق شــهروندی‬ ‫دادگســتری گلســتان قــرار گرفتــه اســت کــه قطعــا ً ایــن‬ ‫پرونــده ســازی هــا انهــا را در ایــن مســیر ابدیــده تــر‬ ‫خواهــد ســاخت!‬ ‫فقــط یــک ســوال ذهــن خســته حقیــر را درگیــر کــرده‬ ‫اســت و اینکــه ایــا در فیــش حقوقــی ایــن بزرگــواران بنــدی‬ ‫تحــت عنــوان «حــق خشــونت» یــا «حــق دالوری» یــا‬ ‫شــبیه بــه اینهــا وجــود دارد یــا خیــر؟! بــا عــرض پــوزش از‬ ‫جنــاب وحشــی بافقــی!‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‏‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫‏برابــر رای شــماره ‪ 1400/11/04–1400–4683‬هیــات بــه کالســه‬ ‫پرونــده شــماره ‪ 1400-404‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه ‏بالمعــارض‬ ‫متقاضــی خانــم مرضیــه ذوالفقــاری زیندانلــو فرزنــد صمــد بشــماره‬ ‫شناســنامه ‪19‬صــادره از شــیروان درششــدانگ یــک ‏قطعــه بــاغ بــه‬ ‫مســاحت ‪ 837.49‬متــر مربــع از پــاک ‪ 108‬فرعــی از ‪ 115‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی کچرانلــو بخــش دو بجنــورد‏خریــداری از مالــک رســمی اقــای‬ ‫صفــر کچرانلوئــی فرزنــد حاتمعلــی محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو‏نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود‬ ‫در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته‏باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید‪،‬ظرف‏مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‬ ‫انقضــای مــدت‏مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‏تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/11/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/27 :‬‏‬ ‫‏احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪475‬‬ ‫هدی جباری‬ ‫ابراز احساسات؛‬ ‫چگونه احساسات مان‬ ‫را به درستی بیان کنیم‬ ‫یــک حــس عمیــق و بــد کــه اگــر درون تــان حبســش‬ ‫کنیــد ممکــن اســت حتــی اســیب جســمی بــه شــما‬ ‫وارد کنــد‪ .‬چندبــار بعــد از ناراحتــی عمیــق دســت تان‬ ‫درد گرفتــ ه اســت؟! چندبــار گردن تــان گرفتــ ه اســت‬ ‫و تمــام روز درد ناشــی از ان‪ ،‬مــدام شــما را بــه یــاد‬ ‫احســاس فروخورده تــان انداخته اســت؟! از طرفــی‬ ‫عــدم ابــراز احساســات می توانــد روابــط شــخصی و‬ ‫حرفـه ای شــما را از ایــن رو بــه ان رو کنــد و دچــار بحران‬ ‫شــوید‪ .‬اگــر ابــراز احساســات درســت را بیاموزیــد‪،‬‬ ‫خوداگاهی تــان بیشــتر می شــود‪ ،‬تقویــت خوداگاهــی‬ ‫و بیان احساســات‪ ،‬ســامت روانی و جســمانی شــما را‬ ‫تضمیــن می کند‪.‬ادامــه شــماره ‪474‬‬ ‫‪ .۵‬قبــل از ابــراز احساســات گزینه هــای متفــاوت را در‬ ‫نظــر بگیرید‪:‬اینکــه برای ابراز احساســات از کــدام روش‬ ‫اســتفاده کنیــد بــه عهــده ی خودتــان اســت‪ .‬می توانیــد‬ ‫در هــر موقعیتــی عکس العمــل مثبــت یــا منفــی‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬تمــام حالت هایــی را کــه ممکــن اســت‬ ‫وجــود داشــته باشــد‪ ،‬تصــور کنیــد‪ .‬وقتــی بــه نتیجـه ی‬ ‫هــر کــدام از راه هــای ابــراز احســاس تان توجــه کنیــد‪،‬‬ ‫عکس العمل تــان متفــاوت خواهــد بــود‪.‬‬ ‫یکــی از دوســتان صمیمی تــان تصمیــم گرفتــه اســت‬ ‫بــه شــهر دیگــری بــرود‪ ،‬شــما بــه خاطــر ایــن موضــوع‬ ‫ناراحــت و غمگیــن هســتید‪ ،‬انتخــاب بــا شماســت؛‬ ‫مــی توانیــد از همیــن االن از او فاصلــه بگیریــد‪ ،‬حتــی‬ ‫می توانیــد بــه خاطــر ایــن تصمیمــش بــا او قهــر کنیــد و‬ ‫فکــر کنیــد با این کار اســیب کمتری می بینیــد‪ .‬از طرفی‬ ‫می توانیــد بــه او کمــک کنیــد تــا کارهایــش را انجــام‬ ‫بدهــد و البتــه تــا هنــوز نرفته اســت از زمــان باقی مانده‬ ‫اســتفاده کنیــد و بیشــتر بــا او وقــت بگذرانیــد‪.‬‬ ‫ابــراز احساســات تاثیــر مهمــی روی رونــد زندگــی شــما‪،‬‬ ‫تجربیات تــان و روابط تــان بــا دیگــران دارد‪ .‬امیدواریــم ایــن‬ ‫مطلــب بــه شــما کمــک کــرده باشــد تــا بتوانیــد راحت تــر‪،‬‬ ‫درس ـت تر و معقوالنه تــر ابــراز احساســات کنیــد‪.‬‬ ‫باچطورهمراهماباشید‪...‬‬ ‫الناز طرزمنی‬ ‫چطور در شرایط سخت دیدگاهی‬ ‫سازنده داشته باشیم؟‬ ‫ایــا تاثیــر دیــدگاه شــما بــر دســتیابی بــه اهــداف‬ ‫خودتــان ســازنده اســت یــا نابودگــر؟ ایــا در دشــوارترین‬ ‫شــرایط هــم خوش بیــن هســتید؟ شــاید هــم برعکس‪،‬‬ ‫حتــی در بهتریــن شــرایط هــم نمی توانیــد جلــوی افــکار‬ ‫ـی خــود را بگیریــد‪ .‬بیشــتر ادم هــا جایــی در میانــه‬ ‫منفـ ‬ ‫ایــن طیــف قــرار می گیرنــد‪ .‬مــا معمــوال وقتــی اوضــاع‬ ‫خــوب اســت‪ ،‬احســاس خوبــی داریــم و در شــرایط‬ ‫ناخوشــایند احســاس بــدی داریــم‪ .‬توانایــی مــا بــرای‬ ‫تغییــر دیــدگاه در شــرایط ســخت و چالش برانگیــز‪،‬‬ ‫نقــش مهمــی در موفقیــت مــا دارد‪ .‬در ایــن مقالــه بــه‬ ‫شــما می گوییــم چطــور در شــرایط ســخت بــا تغییــر‬ ‫دیــدگاه در مســیر دســتیابی بــه اهــداف حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫دیــدگاه مــا بــا طــرز فکــر و رویکردمــان رابطــه ای‬ ‫مســتقیم دارد‪ .‬بــا رویکــرد منفــی‪ ،‬دیدگاهــی منفــی‬ ‫دربــاره زندگــی خواهیــم داشــت‪ .‬مهــم نیســت چــه‬ ‫چیــزی باعــث چنیــن دیدگاهــی شــده اســت‪ .‬در‬ ‫ســوی دیگــر ممکــن اســت بــاور داشــته باشــیم دســت‬ ‫بــه هرچــه بزنیــم‪ ،‬طــا می شــود! ایــن یــا ان موضــوع‬ ‫بحــث مــا نیســت؛ مــا بایــد بتوانیــم طــرز فکــری را‬ ‫ایجــاد کنیــم کــه فــارغ از شــرایط‪ ،‬بــرای موفقیــت در‬ ‫زندگــی بــه مــا کمــک کنــد‪ .‬بــرای ایــن کار توصیه هــای‬ ‫زیــر را در پیــش بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬ســرتان را بــاال بگیریــد‪ :‬برخــی ادم هــا بــاور دارنــد‬ ‫کــه تغییــر طــرز فکــر ممکــن نیســت و موفقیــت‬ ‫مخصــوص تعــداد محــدودی ادم خوش اقبــال اســت‬ ‫کــه ژن خــوب دارنــد! پژوهش هــا نشــان می دهنــد‬ ‫کــه افــرادی بــا چنیــن طــرز فکــر‪ ،‬توانایــی مقابلــه بــا‬ ‫چالش هــای فــراوان زندگــی را ندارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بــا خودتــان مهربــان باشــید‪ :‬بــرای تغییــر دیــدگاه‬ ‫نســبت بــه رخدادهــای منفــی زندگــی‪ ،‬نخســت بایــد‬ ‫رفتارتــان را بــا خودتــان تغییــر دهیــد‪ .‬انچــه پیوســته‬ ‫و پرتکــرار بــه خودتــان می گوییــد‪ ،‬بــر انچــه انجــام‬ ‫می دهیــد‪ ،‬تاثیــر می گــذارد‪ .‬کســی کــه ذهنــش پــر‬ ‫از خودگویــی منفــی اســت‪ ،‬در رویارویــی بــا تعدیــل‬ ‫نیــروی غیرمنتظــره‪ ،‬نتیجــه می گیــرد کــه ادمــی‬ ‫ناکارامــد و ناموفــق اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬خودتــان را در معــرض منفی گرایــی قــرار ندهیــد‪ :‬اگــر‬ ‫دیدگاهتــان را دربــاره رخدادهــای منفــی زندگــی تغییــر‬ ‫ندهیــد‪ ،‬بــه خلــق منفی گرایــی بیشــتر کمــک می کنیــد‪.‬‬ ‫بــر انچــه مهــم اســت‪ ،‬تمرکــز کنیــد‪ :‬مغــز توانایــی‬ ‫محــدودی در تمرکــز بــر چیزهــا دارد؛ درنتیجــه‬ ‫به طــور خــودکار هرانچــه بی اهمیــت بپنــدارد‪ ،‬غربــال‬ ‫می کنــد؛ مثــا ممکــن اســت پــس از خریــد گوشــی‬ ‫جدیــد‪ ،‬مــدام گوشــی مشــابه خودتــان را در دســت‬ ‫دیگــران ببینیــد‪ .‬باچطورهمــراه ماباشــید‪...‬‬ ‫صدف دژالود‬ ‫اهمیت زبان بدن در مصاحب ه شغلی‬ ‫می دانیــم تســلط بــر مهارت هــای کالمــی الزمــه ی پیــروزی در‬ ‫مصاحبه هــای شــغلی اســت‪ .‬پــس چــرا خیلــی از انهایــی کــه بیــان‬ ‫نافــذ دارنــد و حتــی بــا رزوم ـه ی پــر و پیمــان دعــوت بــه مصاحبــه‬ ‫می شــوند‪ ،‬بــاز هــم نتیج ـه ی مطلــوب نمی گیرنــد؟ ایــن دســته از‬ ‫جوینــدگان کار احتمــاال یادشــان رفتــه مهارت هــای غیرکالمــی‬ ‫ماننــد زبــان بــدن بــه انــدازه ی مهارت هــای کالمــی و تجــارب کاری‬ ‫مــورد توجــه قــرار می گیرنــد‪ .‬ایــن افــراد اگرچــه بلدنــد در تعریــف‬ ‫از قابلیت های شــان ســاعت ها ســخنوری کننــد‪ ،‬امــا هنــوز یــاد‬ ‫نگرفته انــد حــرکات بدن شــان را بــا کالمــی کــه از دهان شــان خــارج‬ ‫می شود هماهنگ کنند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬با اینکه ادعا دارند کارکشته ی‬ ‫حرفـه ی خودشــان هســتند‪ ،‬زبــان بدن شــان چیــز دیگــری را نشــان‬ ‫می دهــد‪ ،‬طــوری کــه کارفرمــا دچــار گمراهــی می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱‬صاف بنشینید و به پشتی صندلی تکیه بدهید‬ ‫از خــم شــدن بــه ســمت جلــو بــه شــکلی کــه قفس ـه ی ســینه و‬ ‫شــکم جمــع شــود بپرهیزیــد‪ .‬در عــوض‪ ،‬صــاف بنشــینید‪ ،‬انــگار‬ ‫یــک چیــزی مــدام در حــال کشــیدن شــما بــه ســمت باالســت‪.‬‬ ‫همچنیــن یادتــان نــرود در تمــام طــول مصاحبــه قــرص و محکــم‬ ‫بــه پشــتی صندلــی تکیــه دهیــد‪ .‬این طرز نشســتن نشــان دهنده ی‬ ‫حــس اطمینــان و اعتمــاد بــه نفــس اســت‪ ،‬امــا در صــاف و محکــم‬ ‫نشســتن اغــراق نکنیــد‪.‬‬ ‫وقتــی وارد مکالمــه شــدید و احســاس کردید صحبــت گل انداخته‬ ‫اســت‪ ،‬اشــکالی نــدارد اگــر خیلــی کــم بــه ســمت جلــو متمایــل‬ ‫شــوید‪ ،‬امــا شــانه های تان را پاییــن نیندازیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬به چشم کارفرما ز ُل نزنید‬ ‫اینکــه بتوانیــد مســتقیم بــه چشــم های کارفرمــا نــگاه کنیــد‬ ‫نشــانه ی اعتمــاد بـ ه نفــس و اطمینــان شماســت‪ ،‬امــا مواظــب‬ ‫باشــید ایــن نــگاه کــردن تبدیــل بــه زل زدن نشــود‪ .‬نــگاه کــردن‬ ‫طوالنــی بــه چشــم ها ممکــن اســت بــه عنــوان یــک رفتــار‬ ‫گســتاخانه تعبیــر شــود‪.‬‬ ‫ـمی رو به باال نشــانه ی دروغ گویی و اعتماد به نفس‬ ‫حرکات چشـ ِ‬ ‫ضعیــف اســت‪ .‬پــس بــرای اینکــه بــا اعتمــاد بــه نفــس و روراســت‬ ‫بــه نظــر برســید‪ ،‬مســتقیم بــه چشـم های کارفرمــا نــگاه کنیــد‪ ،‬امــا‬ ‫ل چشــم بچرخانیــد و‬ ‫کل صــورت طــرف مقابـ ‬ ‫حواس تــان باشــد در ِ‬ ‫هــر چنــد ثانیــه بــه بینــی و لب هــای مصاحبه کننــده نیــز نــگاه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬حین صحبت از حرکات دست ها کمک بگیرید‬ ‫پنهــان کــردن دســت ها نشــانه ی بی اعتمــادی اســت‪ .‬بــه جــای‬ ‫اینکــه خشــک و بی حرکــت بنشــینید و دســت ها را زیــر میــز یــا‬ ‫داخــل جیب تــان قــرار دهیــد‪ ،‬حیــن صحبــت از حــرکات دس ـت ها‬ ‫بــرای انتقــال مطلب تــان کمــک بگیریــد‪ .‬ایــن حالــت موجــب‬ ‫برانگیختگــی احساســات مثبــت در ناحیـه ی لیمبیــک مغز می شــود‬ ‫و کارفرمــا احســاس راحتــی بیشــتری بــا شــما خواهــد کــرد‪ .‬ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه دســت به ســینه نشســتن نتیجـه ی معکــوس دارد‬ ‫و در طــرف مقابــل حالــت تدافعــی ایجــاد می کنــد‪ .‬همچنیــن اشــاره‬ ‫کــردن بــا نــوک انگشــت ممکــن اســت توهین امیــز تلقــی شــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬کف دست ها را باز نگه دارید‬ ‫یکــی از مهم تریــن نکاتــی کــه در مــورد حــرکات دســت ها بایــد‬ ‫بــه ان توجــه داشــته باشــید مشــت نکــردن دست هاســت‪ .‬پیــدا‬ ‫ت نشــانه ی صداقــت و تعهــد اســت‪ .‬پــس ســعی‬ ‫بــودن کــف دس ـ ‬ ‫کنیــد حیــن صحبــت از حرکاتــی اســتفاده کنیــد کــه حیــن انهــا کــف‬ ‫دسـت ها باز و رو به باال باشــد‪ .‬پیدا بودن کف دســت به نشــانه ی‬ ‫صداقــت و روراســتی دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه در فلســفه ی‬ ‫دســت دادن بــه ان اشــاره شــده اســت‪ .‬و امــا یــک نکتـه ی اساســی‬ ‫در مــورد دســت دادن‪:‬‬ ‫خیلــی ســفت یــا خیلــی ُ‬ ‫شــل‬ ‫دســت ندهیــد‪ .‬قبــل از مصاحبــه‬ ‫تمریــن کنیــد تــا فشــار دســت تان‬ ‫موقــع دســت دادن بــا کارفرمــا‬ ‫متعــادل باشــد‪ .‬در ضمــن‪ ،‬کــف‬ ‫دســت تان را اندکــی رو بــه بــاال‬ ‫بگیریــد‪ ،‬طــوری کــه وقتــی بــا طــرف‬ ‫مقابــل دســت دادیــد‪ ،‬دســت‬ ‫خودتــان زیــر دســت او قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫ایــن طــرز دســت دادن نشــان‬ ‫می دهــد بــرای جایگاه طــرف مقابل‬ ‫احتــرام قائلیــد‪ .‬یادتــان باشــد وقتی‬ ‫دس ـت تان در دســت کارفرماســت‪،‬‬ ‫هرگــز دســت دیگرتــان را روی‬ ‫دســتش قــرار ندهیــد‪ ،‬چــرا کــه ایــن‬ ‫حرکــت نشــانه ی تســلط و برتــری‬ ‫اســت و ممکــن اســت تهدیدامیــز‬ ‫تعبیــر شــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬کــف هــر دو پــا را روی زمیــن‬ ‫قــرار دهیــد‬ ‫از قــرار دان یــک پــا روی پــای دیگــر‪ ،‬ان هــم از ناحی ـه ی زانــو‪ ،‬بــه‬ ‫شــدت اجتنــاب کنیــد‪ ،‬بــه ویــژه خانم هــا‪ .‬در عــوض‪ ،‬پاهــا را از‬ ‫ناحیـه ی مــچ روی هــم قــرار دهیــد تــا وقتــی خواســتید جــای پاهــا‬ ‫را عــوض کنیــد‪ ،‬تغییــر حالت تــان خیلــی زیــاد بــه چشــم نیایــد‪.‬‬ ‫بهتریــن حالــت نشســتن در مصاحبه هــای شــغلی ایــن اســت‬ ‫کــه کــف هــر دو پــا را روی زمیــن قــرار دهیــد‪ .‬بــرای ایــن طــرز‬ ‫نشســتن دلیــل علمــی وجــود دارد‪ .‬قرارگرفتــن کــف هــر دو‬ ‫پــا روی زمیــن موجــب تقویــت ارتبــاط بیــن نواحــی لیمبیــک و‬ ‫نِئوکورتِکــس مغــز می شــود‪ ،‬یعنــی در مواجهــه بــا ســواالت‬ ‫پیچیــده راحت تــر می توانیــد از تفکــر خــاق بــه تفکــر منطقــی‬ ‫یــا برعکــس گریــز بزنیــد‪.‬‬ ‫چنانچــه مصاحبـه ی تلفنــی انجــام می دهیــد‪ ،‬توصیه شــده اســت‬ ‫هنــگام صحبــت کــردن بــا تلفــن قــدم بزنیــد‪ .‬راه رفتــن کمک تــان‬ ‫می کنــد نیمکره هــای مغزتــان بهتــر بــا یکدیگــر هماهنــگ شــوند و‬ ‫بتوانیــد جواب هــای هوشــمندانه تری بدهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬طرز راه رفتن تان را درست کنید‬ ‫زمانــی کــه از در وارد می شــوید‪ ،‬بهتریــن فرصــت اســت کــه از زبــان‬ ‫بدن تــان بــه منظــور ترغیــب کارفرمــا کمــک بگیریــد‪ .‬گفتــه می شــود‬ ‫در همــان ‪ ۱۰‬ثانیـه ی اولــی کــه مقابــل کارفرما حضور پیدا می کنید‪،‬‬ ‫سرنوشـت تان تعییــن می شــود‪ .‬بــرای اینکــه بهتــر بــه نظــر برســید‪،‬‬ ‫شــانه های تان را بــه ســمت عقــب بکشــید و ســرتان را صــاف بــاال‬ ‫بگیریــد‪ .‬قدم های تــان را طــوری تنظیــم کنیــد کــه طــول هــر گام‬ ‫چیــزی حــدود ‪ ۶۰‬ســانتیمتر دربیایــد‪ .‬وقتــی بــه ســمت کارفرمــا‬ ‫ش نشــود‪.‬‬ ‫حرکــت می کنیــد‪ ،‬برقــراری ارتبــاط چشــمی فرامــو ‬ ‫‪ .۷‬نفــس عمیــق بکشــید و در هنــگام بــازدم شــروع بــه‬ ‫صحبــت کنیــد‬ ‫بــرای اینکــه از شــدت اضطــراب خــود بکاهیــد‪ ،‬عمیق تــر نفــس‬ ‫بکشــید‪ .‬ســعی کنیــد نفــس کشــیدن تان را طــوری تنظیــم کنیــد‬ ‫کــه در هنــگام بــازدم‪ ،‬یعنــی موقــع بیــرون دادن هــوا‪ ،‬شــروع بــه‬ ‫صحبــت کنیــد‪ .‬تنفــس دیافراگمــی (نوعــی تنفس عمیق کــه در ان‬ ‫شــکم بیــش از قفسـه ی ســینه منبســط می شــود) را تمریــن کنیــد‬ ‫و قبــل از شــروع مصاحبــه ‪ ۱۰‬مرتبــه نفــس عمیــق بکشــید‪ .‬نفــس‬ ‫کشــیدن صحیــح موجــب کاهــش ضربــان قلــب‪ ،‬تنظیــم فشــار‬ ‫خــون و افــت هورمون هــای اســترس می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۸‬لبخند بزنید و هر از گاهی سر تکان دهید‬ ‫بــرای اینکــه نشــان دهیــد بــه حرف هــای کارفرمــا گــوش می کنیــد و‬ ‫بــه صحبت هــای او عالقه منــد هســتید‪ ،‬لبخنــد بزنیــد‪ .‬گاهــی هــم‬ ‫بــرای اینکــه مشــخص شــود موضــوع بحــث را درک کرده ایــد ســر‬ ‫تــکان دهیــد‪ ،‬امــا حواس تــان باشــد ایــن حرکــت را پشــت ســر هــم‬ ‫تکــرار نکنید‪.‬‬ ‫‪ .۹‬بــه میــز مصاحبــه نچســبید و وســایلی را کــه همــراه داریــد‬ ‫مدیریــت کنیــد‬ ‫اگــر بــا خودتــان نمونـه کار اورده ایــد‪ ،‬اشــکالی نــدارد چنــد مــورد انها‬ ‫را روی میــز مصاحبــه قــرار دهیــد‪ ،‬البتــه بــه شــرطی کــه قــرار باشــد‬ ‫دربار هی شــان چیــزی بگوییــد‪ .‬بقیــه ی وســایل تان را کــه احتمــاال‬ ‫شــامل کیــف دســتی اســت‪ ،‬کنــار پای تــان روی زمیــن بگذاریــد‪ .‬قرار‬ ‫دادن کیــف روی پاهــا بیــن شــما و کارفرمــا مانــع ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫در ضمــن‪ ،‬خیلــی بــه میــز نچســبید تــا راحت تــر بتوانیــد حــرکات‬ ‫دس ـت تان را بــه نمایــش بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬شیک خداحافظی کنید‬ ‫در پایان مصاحبه‪ ،‬وســایل تان را اهســته و همراه با لبخند جمع‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر چنــد نفــر در اتــاق مصاحبــه حضــور دارنــد و به هر دلیلی‬ ‫نمی خواهیــد بــا همــه ی انهــا دســت بدهیــد‪ ،‬توصیــه می کنیــم‬ ‫حداقــل بــا کارفرمــا یــا مدیــر اســتخدام و همچنیــن کارمنــدی کــه‬ ‫شــما را بــه اتــاق مصاحبــه هدایــت کــرد‪ ،‬دســت بدهیــد‪.‬‬ ‫امیدواریــم بــا رعایــت نــکات گفتــه شــده شــانس بیشــتری در‬ ‫مصاحبه هــای شــغلی پیــدا کنیــد‪ .‬بــه نفع تــان اســت قبــل از روز‬ ‫مصاحبــه‪ ،‬روی زبــان بدن تــان کار کنیــد و نکاتــی را کــه مــرور کردیــم‬ ‫حداقــل یکبــار تمریــن کنیــد‪ .‬مطمئــن باشــید کارفرمایــان ریزتریــن‬ ‫حرکات تــان را زیــر نظــر دارنــد و فقــط بــه تجــارب کاری شــما بســنده‬ ‫نخواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫باچطورهمراهماباشید‪...‬‬ ‫سرویس ‪ -‬اموزش‬ ‫‪ ۱۵‬اشتباه زبان‬ ‫بدن که افراد موفق‬ ‫مرتکب نمی شوند‬ ‫فاطمه زنگنه‬ ‫بــدن مــا زبــان خــودش را دارد و کلماتــی کــه اســتفاده می کنــد‪،‬‬ ‫همیشــه مهربان نیســتند‪ .‬زبان بدن شــما‪ ،‬به بخش جدایی ناپذیری‬ ‫از هویــت شــما تبدیــل شــده اســت‪ ،‬تــا جایــی کــه حتــی بــه ان فکــر‬ ‫هــم نمی کنیــد‪ .‬اگــر همینطــور اســت و بــه زبــان بدن تــان فکــر‬ ‫نمی کنیــد‪ ،‬زمــان ان رســیده کــه بــه ان توجــه کنیــد‪ ،‬زیــرا ممکــن‬ ‫اســت بــا ایــن بی توجهــی حرفــه ی خــود را بــه خطــر بیندازیــد‪.‬‬ ‫ازمایــش بیــش از یــک میلیــون‬ ‫وب ســایت ‪ TalentSmart‬پــس از‬ ‫ِ‬ ‫ـی عملکردهــای برتــر (یــا‬ ‫نفــر متوجــه شــده اســت کــه رده هــای باالیـ ِ‬ ‫دقیق تــر بگوییــم‪ ۹۰ ،‬درصــد از مشــاغلی کــه بایــد عملکــرد برتــری‬ ‫داشــته باشــند)‪ ،‬بــا افــرادی پــر شــده اســت کــه از هــوش هیجانــی‬ ‫باالیــی برخــوردار هســتند‪ .‬ایــن افــراد از قــدرت نشــانه های غیرگفتاری‬ ‫در ارتباطــات باخبــر هســتند و بــر همیــن اســاس‪ ،‬زبــان بــدن خــود را‬ ‫کنتــرل می کننــد‪ .‬انچــه در ادامــه امــده اســت‪ ۱۵ ،‬مــورد از رایج تریــن‬ ‫اشــتباهات زبــان بــدن رایــج در میــان افــراد معمولــی اســت کــه افــراد‬ ‫دارای هــوش هیجانــی بــاال از انهــا دوری می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬خمیده بودن‬ ‫خمیــده بــودن نشــانه ای از بی احترامــی اســت‪ .‬ایــن حالــت نشــان‬ ‫می دهــد می دهــد کــه شــما خســته شــده اید و هیــچ تمایلــی نداریــد‬ ‫کــه انجــا باشــید‪ .‬شــما هرگــز بــه رئیس تــان نمی گوییــد‪« :‬مــن‬ ‫نمی فهمــم چــرا بایــد بــه حرفهــای تــو گــوش کنــم‪ ».‬ولــی اگــر حالتــی‬ ‫اویــزان و خســته بــه خــود بگیریــد‪ ،‬نیــازی نیســت ایــن حــرف را بــه‬ ‫او بگوییــد‪ ،‬چــون بــا زبــان بــدن ایــن را خواهیــد گفــت‪ .‬مغــز طــوری‬ ‫ســاختار یافتــه‪ ،‬کــه میــان قــدرت مــا و مقــدار فضایــی کــه اشــغال‬ ‫می کنیــم‪ ،‬ارتبــاط وجــود دارد‪ .‬صــاف‬ ‫ایســتادن در حالیکــه شــانه ها عقــب‬ ‫هســتند‪ ،‬نشــان دهنده ی قــدرت‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن حالــت‪ ،‬میــزان‬ ‫فضایــی کــه اشــغال می کنیــد بــه‬ ‫حداکثــر می رســد‪ .‬ولــی اویختــه‬ ‫بــودن‪ ،‬نتیجــه ی بــه هــم ریختــن‬ ‫شــکل بــدن شماســت و موجــب‬ ‫اشــغال فضــای کمتــر و القــای قدرت‬ ‫کمتــر می شــود‪ .‬داشــتن حالــت و‬ ‫وضعیــت خــوب‪ ،‬موجــب می شــود‬ ‫تــا دیگــران بــه مــا احتــرام بگذارنــد‬ ‫و موجــب تعامــل بیــن دو طــرف‬ ‫گفتگــو می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬حرکات اغراق امیز‬ ‫حــرکات اغراق امیــز نشــان‬ ‫می دهنــد کــه شــما حقیقــت را‬ ‫بیــش از حــد بــزرگ می کنیــد‪ .‬از‬ ‫حــرکات ظریــف و کنترل شــده اســتفاده کنیــد تــا قــدرت رهبــری و‬ ‫اعتمــاد بــه نفس تــان را نشــان دهیــد‪ .‬اســتفاده از ژسـت های گشــاده‬ ‫ماننــد بــاز کــردن بازوهــا از یکدیگــر و نشــان دادن کــف دسـت ها بــه‬ ‫دیگــران‪ ،‬می گویــد کــه شــما چیــزی بــرای پنهــان کــردن نداریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬نگاه کردن به ساعت‬ ‫نــگاه کــردن بــه ســاعت در زمانــی کــه بــا کســی صحبــت می کنیــد‪،‬‬ ‫نشــانه ی روشــنی از بی احترامــی‪ ،‬بی حوصلگــی و غــرور اســت‪ .‬ایــن‬ ‫حالــت ایــن پیــام را می رســاند کــه شــما کارهــای بســیار مهم تــری از‬ ‫صحبــت کــردن بــا فــرد مقابل تــان داریــد و مشــتاق هســتید کــه هــر‬ ‫چــه زودتــر او را تــرک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬روی گرداندن از دیگران‬ ‫روی گردانــدن از دیگــران یــا عالقــه نشــان نــدادن در مکالمــه نشــان‬ ‫می دهــد کــه شــما در گفتگــو وارد نشــده اید‪ ،‬بی عالقــه یــا ناراحــت‬ ‫هســتید و شــاید حتــی نســبت بــه فــردی کــه بــا او صحبــت می کنیــد‬ ‫بدگمــان هســتید‪ .‬ســعی کنیــد کــه روی شــما بــه طــرف کســی کــه‬ ‫صحبــت می کنــد باشــد و در حــال گــوش دادن بــه او‪ ،‬ســرتان را کمــی‬ ‫خــم کنیــد‪ .‬ایــن حالــت بــه او نشــان می دهــد کــه شــما تمــام تمرکــز و‬ ‫توجه تــان را بــه او داده ایــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬دست به سینه بودن‬ ‫دســت بــه ســینه بــودن یــا پــا روی پــا انداختــن‪ ،‬تــا حــدی‪ ،‬موانــع‬ ‫فیزیکـی ای هســتند کــه نشــان می دهنــد شــما پذیــرای چیزی کــه فرد‬ ‫دیگــر می گویــد نیســتید‪ .‬حتــی اگــر لبخنــد بزنیــد یــا محــو مکالمـه ای‬ ‫خوشــایند باشــید‪ ،‬ممکــن اســت کــه فرد مقابــل این حــس ازاردهنده‬ ‫را داشــته باشــد کــه شــما تمایلــی بــه صحبــت بــا او نداریــد‪ .‬حتــی‬ ‫اگــر بــا دســت بــه ســینه ایســتادن‪ ،‬احســاس راحتــی می کنیــد‪ ،‬اگــر‬ ‫می خواهیــد دیگــران شــما را فــردی بــا فکــر بــاز و عالقه منــد بــه‬ ‫شــنیدن حرف های شــان بداننــد‪ ،‬در برابــر تمایــل بــرای انجــام ان‬ ‫مقاومــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬ناهماهنگی‬ ‫ناهماهنگــی میــان حرف هــا و حالــت چهــره موجــب می شــود تــا‬ ‫دیگــران حــس کننــد کــه مشــکلی وجــود دارد و تصــور کننــد کــه شــما‬ ‫ســعی می کنیــد انهــا را فریــب دهیــد‪ ،‬حتــی بــا وجــود اینکــه دلیــل‬ ‫و چگونگــی ان را دقیقــا نمی داننــد‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬لبخنــدی عصبــی‬ ‫در حــال رد کــردن یــک پیشــنهاد در طــول مذاکــره‪ ،‬بــه شــما کمــک‬ ‫نمی کنــد تــا منظــور خــود را درســت بیــان کنیــد و فقــط موجــب‬ ‫می شــود کــه فــرد مقابــل در کار کــردن بــا شــما احســاس ناراحتــی‬ ‫کنــد‪ ،‬زیــرا تصــور می کنــد کــه شــما مرتکــب اشــتباهی شــده اید یــا‬ ‫چیــزی را پنهــان می کنیــد‪ ...‬باچطــور در ادامــه همــراه ماباشــید‪...‬‬ صفحه 6 ‫نماینده مردم رامیان و ازادشهر در مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬نقش بسزایی صنعت گردشگری وصنایع دستی‬ ‫در ارزش افرینی و ثروت سازی واشتغالزایی‪ ،‬داشته و باید به جایگاه باالتری در اقتصاد کشور برسد‪.‬‬ ‫غالمعلــی کوهســاری در حاشــیه بازدیــد از غرفــه اســتان گلســتان در نمایشــگاه گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی تهــران اظهــار داشــت‪ :‬نمایشــگاه هــای تخصصــی محل اشــنایی فعــاالن حوزه و اغــاز همکاری های‬ ‫جدیــد بــرای بهره بــرداری از ظرفیت هــای متقابــل اســت‪ .‬همچنیــن مــردم بــا حضــور در ایــن نمایشــگاه بــا‬ ‫نقــاط مختلــف و جاذبه هــای کمتــر شــناخته شــده گردشــگری و صنایــع دســتی ایــران اشــنا می شــوند کــه‬ ‫می توانــد در تقاضــای گردشــگری و برنامه هــای ســفر انهــا در فصل هــای ســفر موثــر باشــد‪.‬‬ ‫در اقتصاد کشور‬ ‫گردشگری‬ ‫و صنایع دستی باید‬ ‫به جایگاه باالی برسد‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬بهمن ‪1400‬‬ ‫هشدار جدی پلیس فتا‬ ‫در خصوص استفاده از پیام رسان های خارجی‬ ‫ص و پیشــگیری از جرائــم‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخی ‬ ‫ســایبری پلیــس فتــا و دبیــر دومیــن پویــش مردمــی‬ ‫کــودکان ســایبری بابیــان اینکــه امــوزش مجــازی‬ ‫جــزء الینفــک ایــن روزهــای زندگــی دانش امــوزان‪،‬‬ ‫خانواده هــا و معلمــان اســت گفت‪:‬مدیریــت‪،‬‬ ‫کاهــش اســیب ها و بــاال بــردن امنیــت از اهــم‬ ‫موضوعــات در حــوزه امــوزش مجــازی اســت و ایــن‬ ‫امــر نیازمنــد حمایــت و اســتفاده از پیام رســان های‬ ‫داخلــی و مــورد تاییــد در ایــن حــوزه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتاســرهنگ دوم علی محمــد‬ ‫رجبــی در دومیــن روز از «پویــش مردمــی کــودکان‬ ‫ســایبری» بــا عنــوان «کــودکان ســایبری‪ ،‬امــوزش‬ ‫مجــازی» افــزود‪ :‬همه گیــری ویــروس کرونــا در چنــد‬ ‫ســال اخیــر زندگــی مــا را در تمامــی جهــات ازجملــه‬ ‫حــوزه امــوزش تحــت تاثیــر قــرار داده و امــروزه‬ ‫امــوزش مجــازی و یادگیــری دیجیتــال به عنــوان یــک‬ ‫منبــع ضــروری بــرای دانش امــوزان و مــدارس در‬ ‫سراســر جهــان مورداســتفاده قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــه نــواوری و پدیــد امــدن‬ ‫یــک مــدل ترکیبــی جدیــد در حــوزه امــوزش اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬امــوزش مجــازی بــه یــک جــزء‬ ‫جدایی ناپذیــر از امــوزش مــدارس بــدل شــده و‬ ‫ادغــام فنــاوری اطالعــات در تســهیل امــوزش و‬ ‫رشــد کــودکان در اینــده تاثیرگــذار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬البتــه امــوزش مجــازی نیــز ماننــد‬ ‫بســیاری از روش هــای تدریــس مجموعــه ای‬ ‫از نــکات مثبــت و منفــی را در پــی داشــت و‬ ‫بایــد بــا درک ایــن نــکات مثبــت و منفــی‪ ،‬از‬ ‫ارائــه راهبردهایــی کارامدتــر بــرای امــوزش بــه‬ ‫دانش امــوزان اطمینــان حاصــل کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد و گفــت‪ :‬در حــال حاضــر نســبت‬ ‫بــه ســال های گذشــته پیشــرفت خوبــی در زمینــه‬ ‫امــوزش کــودکان ســایبری داشــتیم و پلیــس فتــا‬ ‫بــا همــکاری ســازمان های مرتبــط ازجملــه وزارت‬ ‫اموزش وپــرورش بــا اجــرای برنامه هایــی تحــت عنوان‬ ‫طــرح کــودک و اینترنت(کــوا) و اولیــن پویــش مردمی‬ ‫کــودکان ســایبری اقــدام بــه ارائــه اموزش های مرتبط‬ ‫بــه کــودکان و نوجوانــان در مــدارس می کــرد کــه برابــر‬ ‫بازخــورد گرفته شــده‪ ،‬رضایتمنــدی دانش امــوزان و‬ ‫مربیــان مــدارس را بــه همــراه داشــته اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ رجبــی بــه نقــش خانواده هــا در خصــوص‬ ‫بهبــود رونــد اســتفاده از امــوزش مجــازی اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬نادیــده گرفتــه شــدن مــوارد ســاده ایمنــی‬ ‫بــرای فعالیــت دانش امــوزان در فضــای مجــازی‬ ‫نه تنهــا می توانــد ان هــا را در دام مجرمــان ســایبری‬ ‫گرفتــار کنــد بلکــه گاهــا تبعــات و اســیب های‬ ‫جبران ناپذیــری دارد‪ .‬بنابرایــن الزم اســت همان طور‬ ‫کــه در فضــای حقیقــی از کــودکان خــود مراقبــت‬ ‫می کننــد‪ ،‬اقداماتــی را نیــز بــرای مراقبــت و ارتقــا‬ ‫امنیــت فرزندانشــان در ایــن فضــا انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی از پیام رســان های خارجی از جمله واتســاپ به‬ ‫ عنــوان یکــی از تهدیــدات حــوزه امــوزش مجــازی نام‬ ‫بــرد و بــه خانواده هــا توصیــه کرد‪ :‬از اپلیکیشـن های‬ ‫مورد تائید وزارت اموزش وپرورش(اپلیکیشــن شاد)‬ ‫اســتفاده کننــد چــرا کــه پیام رســان های خارجــی‬ ‫باعــث گســترده شــدن زمینــه ارتباطــات کــودکان بــا‬ ‫محیطــی خــارج از حــوزه امــوزش می شــود ‪.‬‬ ‫ســرهنگ رجبــی بــا بیــان اینکــه امــکان‬ ‫ارتباط گیــری مجرمــان ســایبری در پیام رســان های‬ ‫خارجــی بــا دانــش امــوزان وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ورود و حضــور دانــش امــوزان در پیام رســان های‬ ‫خارجــی و عضویــت در گروه هــای مختلــف‬ ‫می توانــد اســیب های محتوایــی بــرای دانــش‬ ‫اموزان داشــته و انان را در دام مجرمان ســایبری‬ ‫و یــا اخــاذان و زورگیــران ســایبری گرفتــار کنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه نکاتــی بــا رویکــرد بهبــود اموزش‬ ‫مجــازی از قبیــل نظــارت بــر دسترســی کــودکان‬ ‫الوده کردن رایانه های شخصی به‬ ‫بدافزار با ترفند به روزرسانی ویندوز‬ ‫مشــاهده شــده اســت که بازیگر بدنام گروه الزاروس در حال راه اندازی‬ ‫کمپیــن جدیــدی اســت کــه از ســرویس ‪ Windows Update‬بــرای اجــرای‬ ‫بــار مخــرب خــود اســتفاده می کنــد و همچنیــن زرادخانه هایــی را کــه‬ ‫توســط گــروه ‪ APT‬بــرای پیشــبرد اهــداف خــود بــه کار گرفتــه شــده اســت‬ ‫را گســترش می دهــد‪.‬‬ ‫گــروه الزاروس کــه بــا نام هــای ‪Hidden Cobra، Whois ،APT38‬‬ ‫‪ Hacking Team‬و ‪ Zinc‬نیــز شــناخته می شــود‪ ،‬نامــی اســت کــه بــه گــروه‬ ‫هــک مســتقر در کــره شــمالی اختصــاص داده شــده اســت کــه حداقــل از‬ ‫ســال ‪ 2009‬فعــال بــوده اســت‪ ،‬ایــن گــروه بــه یــک کمپیــن مهندســی اجتماعی‬ ‫اســتادانه مرتبــط بــود کــه محققــان امنیتــی را هــدف قــرار داده بــود‪.‬‬ ‫اخریــن حمــات فیشــینگ ایــن گــروه در ‪ 18‬ژانویــه شناســایی شــد‪ ،‬کــه از‬ ‫اســناد تســلیحاتی بــا فریب هایــی همچــون مضمــون شــغلی سرچشــمه‬ ‫می گرفــت و خــود را بــه جــای شــرکت امنیــت جهانــی امریــکا و شــرکت هوافضا‬ ‫‪ Lockheed Martin‬جــا زده بــود‪.‬‬ ‫بــاز کــردن فایــل فریبنــده مایکروســافت ورد‪ ،‬اجــرای یــک ماکــرو مخــرب‬ ‫تعبیــه شــده در ســند را اغــاز می کنــد کــه بــه نوبــه خــود‪ ،‬یــک کــد پوســته‬ ‫رمزگشــایی شــده بــا ‪ Base64‬را بــرای تزریــق تعــدادی از اجــزای بدافــزار بــه‬ ‫افزایش‬ ‫کالهبرداری هایمالی‬ ‫در رسانه های اجتماعی‬ ‫‪ FTC‬هشــدار می دهــد کــه کالهبرداری هــای پولــی مبتنــی بــر‬ ‫رســانه های اجتماعــی در حــال افزایــش اســت‪.‬‬ ‫کمیســیون تجــارت فــدرال (‪ )FTC‬بــه مصــرف کننــدگان هشــدار‬ ‫می دهــد کــه از زمانــی کــه کالهبرداری هــا در حــال افزایــش اســت‪،‬‬ ‫مراقــب افــرادی باشــند کــه در رســانه های اجتماعــی بــا انهــا در تعامــل‬ ‫هســتند‪ .‬گــزارش جدیــد ‪ FTC‬نشــان می دهــد کــه کالهبرداری هــای‬ ‫رســانه های اجتماعــی در ســال ‪ 2021‬چقــدر بــد شــدند‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش ‪ ،FTC‬بیــش از یــک نفــر از هــر چهــار نفــری کــه در‬ ‫ســال ‪ 2021‬بــه دلیــل کالهبــرداری پــول از دســت داده انــد‪ ،‬گفته انــد کــه‬ ‫ایــن کالهبــرداری در رســانه های اجتماعــی بــه شــکل یــک اگهــی‪ ،‬پســت‬ ‫شــروع شــده اســت یــا پیــام یافته هــا همچنیــن نشــان می دهــد کــه‬ ‫رســانه های اجتماعــی در ســال گذشــته بــرای کالهبــرداران ســوداورتر از‬ ‫هــر روش دیگــری بــرای دسترســی بــه افــراد بودنــد‪.‬‬ ‫‪ FTC‬گفــت‪« :‬بیــش از ‪ 95000‬نفــر حــدود ‪ 770‬میلیــون دالر خســارت‬ ‫ناشــی از کالهبــرداری در سیســتم عامل هــای رســانه های اجتماعــی‬ ‫در ســال ‪ 2021‬گــزارش کردنــد‪ ».‬ایــن ضررهــا حــدود ‪ 25‬درصــد از کل‬ ‫ضررهــای گــزارش شــده ناشــی از تقلــب در ســال ‪ 2021‬را تشــکیل‬ ‫می دهنــد و نشــان دهنــده افزایــش خیــره کننــده هجــده برابــری نســبت‬ ‫بــه ضررهــای گــزارش شــده در ســال ‪ 2017‬هســتند‪ .‬گزارش هــا بــرای‬ ‫هــر گــروه ســنی وجــود دارد‪ ،‬امــا احتمــال ابتــای افــراد ‪ 18‬تــا ‪ 39‬ســال‬ ‫بیــش از دو برابــر بیشــتر از افــراد مســن بــود‪ .‬گــزارش از دســت دادن‬ ‫بــه اینترنــت و ابزارهــای هوشــمند اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬اینترنــت و دســتگاه های هوشــمند از ابــزار‬ ‫اصلــی امــوزش مجــازی کــودکان اســت کــه بایــد‬ ‫در دســترس ان هــا قــرار بگیرنــد‪ .‬امــا چنانچــه‬ ‫ایــن ابزارهــا به صــورت محافظــت نشــده در‬ ‫اختیــار دانش امــوز قــرار بگیــرد‪ ،‬باعــث اســتفاده‬ ‫بی رویــه و وابســتگی کــودک بــه ان هــا خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬بنابرایــن الزم اســت دسترســی کــودکان بــه‬ ‫ایــن وســایل را مدیریــت کــرده و اســتفاده ان هــا‬ ‫را صرفــا ًبــرای امــوزش در اختیارشــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫وی بــه دیگــر راهکارهــای موثــر در خصــوص‬ ‫امــوزش مجــازی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬همراهــی‬ ‫والدیــن بــا کــودکان هنــگام اموزش مجــازی‪ ،‬نظارت‬ ‫بــر حضــور دانــش امــوزان در کالس‪ ،‬توجــه بــه‬ ‫تکالیــف انهــا و فراهــم نمــودن محیط مناســب برای‬ ‫امــوزش از دیگــر نکاتــی اســت کــه می توانــد باعــث‬ ‫بهبود روند اســتفاده از اموزش مجازی و جلوگیری‬ ‫از اســیب هــای ان بــر کــودکان شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ رجبــی گفــت‪ :‬خانواده هــا می تواننــد‬ ‫بــا پیگیــری صفحــه پویــش کــودکان ســایبری‬ ‫در اپلیکیشــن شــاد و ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس‪https:‎//cyberpolice.ir/cyberkids‬بــه‬ ‫راهکارهــا و اقدامــات موثــری بــه منظــور حفاظــت‬ ‫از کــودکان خــود در فضــای مجــازی دســت یابنــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬کانــال پلیس فتا در اپلیکیشــن‬ ‫شــاد بــه ادرس ‪ shad.ir/policefata‬و ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ cyberpolice.ir‬مرجعــی‬ ‫کامــل از اخبــار‪ ،‬اطالعــات و اموزش هــای ســایبری‬ ‫بــوده و کاربــران بــا مراجعــه بــه ان هــا می تواننــد‬ ‫راهنمایی هــای الزم را دریافــت نماینــد و در صــورت‬ ‫نیــاز نیــز می تواننــد گــزارش مــوارد مشــکوک را در‬ ‫ســامانه پاســخگویی فوریت هــای ســایبری و شــماره‬ ‫تلفــن ‪ ۰۹۶۳۸۰‬به صــورت شــبانه روزی بــا همــکاران‬ ‫مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫فراینــد ‪ explorer.exe‬اجــرا می کنــد‪.‬‬ ‫در مرحلــه بعــدی‪ ،‬یکــی از باینری‪‎‬هــای بارگــذاری شــده‪drops_lnk.« ،‬‬ ‫‪ »dll‬از ســرویس گیرنــده ‪ Windows Update‬بــرای اجــرای مــاژول دوم بــه‬ ‫نــام «‪ »wuaueng.dll‬اســتفاده می کنــد‪ .‬همچنیــن محققــان خاطرنشــان‬ ‫کردنــد‪« :‬ایــن یــک تکنیــک جالــب اســت کــه توســط ‪ Lazarus‬بــرای اجــرای‬ ‫‪ DLL‬مخــرب خــود بــا اســتفاده از ‪ Windows Update Client‬بــرای دور زدن‬ ‫مکانیســم های شناســایی امنیتــی اســتفاده می شــود»‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت امنیــت ســایبری «‪ »wuaueng.dll‬را بــه عنــوان «یکــی از‬ ‫مهم تریــن ‪ DLL‬هــا در زنجیــره حملــه» توصیــف می کنــد‪ ،‬کــه هــدف اصلــی‬ ‫ان برقــراری ارتبــاط بــا یــک ســرور فرمــان و کنتــرل (‪ )C2‬اســت‪ ،‬همچنیــن یــک‬ ‫مخــزن ‪ GitHub‬کــه میزبــان ماژول هــای مخــرب بــه شــکل فایل هــای تصویــر‬ ‫‪ PNG‬اســت‪ .‬گفته می شــود که حســاب ‪ GitHub‬در ‪ ۱۷‬ژانویه ‪ ۲۰۲۲‬تشــکیل‬ ‫شده اســت‪.‬‬ ‫‪ Malwarebytes‬گفــت کــه پیوندهــای ‪ Lazarus Group‬بــر اســاس چندیــن‬ ‫شــواهدانها را به حمالت گذشــته توســط یک بازیگر مرتبط می کند‪ ،‬از جمله‬ ‫همپوشــانی های زیرســاخت‪ ،‬ابــرداده اســناد و اســتفاده از قالــب فرصت هــای‬ ‫شــغلی برای شناســایی قربانیان‪.‬‬ ‫محققــان در پایــان می گوینــد‪ Lazarus APT« :‬یکــی از گروه هــای ‪APT‬‬ ‫پیشــرفته اســت کــه بــه عنــوان هدف گیــری صنایــع دفاعــی شــناخته شــده‬ ‫اســت‪« ،‬ایــن گــروه بــه بــه روز رســانی مجموعــه ابــزار خــود بــرای فــرار از‬ ‫مکانیس ـم های امنیتــی ادامــه می دهــد‪ ،‬حتــی بــا وجــود اینکــه انهــا از روش‬ ‫قدیمــی موضــوع شــغلی خــود اســتفاده کرده اند‪،‬همچنــان از چندیــن تکنیــک‬ ‫جدیــد بــرای دور زدن تشــخیص ها اســتفاده می کننــد‪».‬‬ ‫پــول ناشــی از ایــن کالهبــرداری هــا در ســال ‪».2021‬‬ ‫محبوبیــت رســانه های اجتماعــی در بین کالهبرداران بــه لطف روش های‬ ‫اســانی اســت کــه هــر کســی می توانــد یــک نمایــه جعلــی ایجــاد کنــد یــا یک‬ ‫نمایــه موجــود را هــک کنــد و هزینــه کلــی ان کــم اســت‪ FTC .‬گفــت کــه‬ ‫کالهبردارانــی کــه افــراد را مــورد هــدف قــرار می دهنــد از پروفایــل قربانیــان‬ ‫خــود بــرای یافتــن عــادات‪ ،‬عالقــه مندی هــا و ســایر جزئیــات شــخصی انهــا‬ ‫اســتفاده مــی کننــد تــا مســتقیما ًبــه انهــا پاســخ دهند‪.‬‬ ‫همچنیــن کالهبرداری هــای ارزهــای دیجیتــال بزرگتریــن تهدیــد بــرای ســرمایه‬ ‫گذاران اســت‪.‬برترین کالهبرداری های شناســایی شده شامل کالهبرداری های‬ ‫ســرمایه گــذاری‪ ،‬خریــد انالیــن اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬کالهبرداری هــای ســرمایه‬ ‫گــذاری بیشــترین زیــان گــزارش شــده را تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫«بیــش از نیمــی از افــرادی کــه در ســال ‪ 2021‬زیــان ناشــی از‬ ‫کالهبرداری هــای ســرمایه گــذاری را گــزارش کردنــد‪ ،‬گفتنــد کــه ایــن‬ ‫کالهبــرداری از رســانه های اجتماعــی شــروع شــده اســت‪ .‬گزارش هــا‬ ‫بــه ‪ FTC‬نشــان می دهــد کــه کالهبــرداران از پلــت فرم هــای رســانه های‬ ‫اجتماعــی بــرای تبلیــغ فرصت هــای ســرمایه گــذاری جعلــی و حتــی‬ ‫ارتبــاط مســتقیم بــا مــردم بــه عنــوان دوســتان فرضــی بــرای تشــویق انهــا‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ .‬بــرای ســرمایه گــذاری‪ FTC »،‬اضافــه کــرد‪« .‬مــردم‬ ‫پــول می فرســتند‪ ،‬اغلــب ارزهــای دیجیتــال‪ ،‬بــا وعده هــای بازدهــی‬ ‫کالن‪ ،‬امــا در نهایــت بــا دســت خالــی می شــوند‪».‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش اخیــر انجمــن مدیــران اوراق بهــادار امریــکای شــمالی‬ ‫(‪ )NASAA‬بــه طــور کلــی‪ ،‬کالهبرداری هــای ارزهــای دیجیتــال بــه طــور قابــل‬ ‫توجهــی در ایــاالت متحــده افزایــش یافتــه اســت و تهدیــد شــماره یــک بــرای‬ ‫ســرمایه گــذاران در ســال ‪ 2022‬محســوب مــی شــود‪ .‬بــه خصــوص از انجایی‬ ‫کــه پلتفرم هایــی ماننــد فیس بــوک گزینــه اســتفاده از رمزنــگاری را بــرای‬ ‫تراکنش هــا اضافــه کرده انــد‪ ،‬ضــروری اســت کــه کالهبرداری هــای احتمالــی‬ ‫را قبــل از ارســال هــر کســی بــه خاطــر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ FTC‬بــه کاربــران رســانه های اجتماعــی هشــدار می دهــد کــه هنــگام‬ ‫مــرور فیدهــای اجتماعــی خــود‪ ،‬عادت هــای بهتــری را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫راه هــای ســاده بــرای کاهــش خطــر کالهبــرداری در رســانه های‬ ‫اجتماعــی شــامل محــدود کــردن افــرادی کــه پســت ها و اطالعــات‬ ‫شــما را می بیننــد بــا تنظیــم کنترل هــای حریــم خصوصــی‪ ،‬انصــراف از‬ ‫تبلیغــات هدفمنــد‪ ،‬و بررســی هــر شــرکتی کــه در رســانه های اجتماعــی‬ ‫پیــدا می کنیــد قبــل از خریــد از ان هــا اســت‪.‬‬ ‫خطر اعتیاد به بازی های‬ ‫رایانه ای در کمین‬ ‫کودکان و نوجوانان‬ ‫پلیــس فتــا خطــر اعتیــاد بــه بازی هــای رایانــه ای‬ ‫در کمیــن کــودکان و نوجوانــان اســت بــه والدیــن‬ ‫هشــدار داد ‪ :‬بازی هــای رایانــه ای غربــی‪ ،‬باهــدف‬ ‫ترویــج خشــونت و خیانــت تولیــد می شــود و اســام‬ ‫هراســی جــزو اهــداف انــان اســت ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا‪ ،‬ســرهنگ دانــش پــور در‬ ‫تشــریح ایــن موضــوع گفــت‪ :‬افزایــش اســتفاده‬ ‫از اینترنــت و به ویــژه شــبکه های اجتماعــی‬ ‫و اســتفاده از بازی هــای رایانــه ای ایــن روزهــا‬ ‫به رغــم اســتفاده های مفیــدی کــه دارد در صــورت‬ ‫اســتفاده زیــاد و نادرســت‪ ،‬اســیب های جــدی بــرای‬ ‫جوانــان و نوجوانــان بــه همــراه خواهــد داشــت‪ .‬بــا‬ ‫توجــه بــه گســتردگی و نفــوذ روزافــزون اینترنــت‬ ‫و علی الخصــوص بازی هــای رایانــه ای در زندگــی‬ ‫امــروزی‪ ،‬میــزان تاثیرپذیــری کــودکان و نوجوانــان از‬ ‫فرهنــگ عرضه شــده در ایــن محصــوالت بســیار بــاال‬ ‫اســت و می توانــد در ســامت روانــی مخاطبــان خــود‬ ‫اثرگــذار باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نوجوانانــی کــه همیشــه بابازی های‬ ‫رایانــه ای درگیرنــد‪ ،‬منــزوی و در برقــراری ارتبــاط‬ ‫اجتماعــی پویــا بــا دیگــران ناتــوان خواهنــد بــود‪ .‬این‬ ‫روحیــه انزواطلبــی باعــث می شــود کــه نوجــوان از‬ ‫گــروه همســاالن جداشــده کــه ایــن خــود زمینه ســاز‬ ‫ناهنجاری هــای دیگــر اســت‪ ،‬همچنیــن کــودکان‬ ‫و نوجوانانــی کــه ســاعات طوالنــی بــه صفحــه‬ ‫نمایشــگر چشــم دوخته انــد تــا مراحــل یــک بــازی‬ ‫رایان ـه ای را پیــش ببرنــد می تواننــد مســتعد انــواع‬ ‫مشــکالت جســمانی از قبیــل درد مفاصــل شــوند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اعتیــاد اینترنتــی‪ ،‬ضعــف‬ ‫بینایــی و پیرچشــمی‪ ،‬انحنــاء ســتون فقــرات‪ ،‬افــت‬ ‫تحصیلــی‪ ،‬منــزوی شــدن و گوشــه گیر شــدن‪،‬‬ ‫دور شــدن از بازی هــا و فعالیت هــای جمعــی‬ ‫و اجتماعــی‪ ،‬پرخاشــگری و عــدم قناعــت بــه‬ ‫وضــع موجــود خانــواده‪ ،‬ازجملــه مــواردی هســت‬ ‫کــه می تواندگریبان گیــر اســتفاده کنندگان ایــن‬ ‫محصــوالت باشــد‪ .‬ایــن مشــکالت درون خانوادگــی‬ ‫ن بــر روی زندگــی اعضــای‬ ‫می تواننــد باگذشــت زمــا ‬ ‫خانــواده و جامعــه تاثیــرات منفــی برجــای گــذارد‪.‬‬ ‫‪ NoReboot‬جدیدترین‬ ‫ترفند جاسوسی‬ ‫در ایفون‬ ‫ترفنــد جدیــدی کــه بــه بدافــزار اجــازه می دهــد تــا‬ ‫ایفــون را بــه صــورت جعلی(ظاهــری) خامــوش‬ ‫کنــد تــا مخفیانــه از کاربــران جاسوســی کنــد‪،‬‬ ‫‪ NoReboot‬نــام دارد‪.‬‬ ‫محققــان تکنیــک جدیــدی را فــاش کرده انــد‬ ‫کــه بــا اســتفاده از ان بدافــزار در ‪ iOS‬می توانــد‬ ‫بــا جعــل کــردن فراینــد خامــوش شــدن دســتگاه‬ ‫الــوده‪ ،‬پایــداری خــود را بــر روی یــک دســتگاه الــوده‬ ‫بــه دســت اورد بــه نحــوی کــه کاربــر فــرق بیــن‬ ‫خامــوش شــدن و غیرفعــال بــودن ایفــون را متوجه‬ ‫نشــود‪ .‬ایــن کشــف ‪ -‬کــه «‪ « NoReboot‬نامیــده‬ ‫مــی شــود ‪ -‬توســط شــرکت امنیتــی تلفــن همــراه‬ ‫‪ ZecOps‬انجــام شــده اســت‪ ،‬همچنیــن بدافــزار‬ ‫کاربــر را فریــب مــی دهــد تــا تصــور کنــد کــه تلفــن‬ ‫خامــوش شــده اســت‪ ،‬در حالــی کــه‪ ،‬در واقعیــت‪،‬‬ ‫گوشــی در حــال اجــرا مــی باشــد‪.‬‬ ‫این شرکت که دفتر مرکزی ان در سانفرانسیسکو‬ ‫قــرار دارد ان را « اشــکال پایــداری نهایــی « مــی نامد‬ ‫زیــرا بــه هیــچ وجــه از هیــچ گونــه بــاگ تداومی ســوء‬ ‫اســتفاده نمــی کنــد ‪ NoReboot .‬بــا تداخــل در‬ ‫روال هــای مــورد اســتفاده در ‪ iOS‬بــا خامــوش کــردن‬ ‫و راه انــدازی مجــدد دســتگاه فعالیــت خــودرا ادامــه‬ ‫مــی دهــد‪ ،‬و بــه طــور موثــر از وقــوع ان هــا در وهلــه‬ ‫اول جلوگیــری می کنــد و بــه یــک تروجــان اجــازه‬ ‫می دهــد بــدون مانــدگاری بــه پایــداری دســت یابــد‪،‬‬ ‫زیــرا دســتگاه هرگــز در واقــع خامــوش نمی شــود‪.‬‬ ‫بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬وقتــی کاربــر دکمــه پــاور را جهــت‬ ‫خامــوش کــردن گوشــی فشــار مــی دهــد بــا تفکر به‬ ‫اینکه گوشــی در حال خاموش شــدن اســت به کار‬ ‫خــود ادامــه مــی دهــد در صورتیکــه بدافزارهمچنان‬ ‫فعــال باقــی مانــده و حتــی مــی توانــد در هنــگام‬ ‫اجــرای پروســه خامــوش شــدن دســتگاه بــه ضبــط‬ ‫فیلــم و صــدای اطــراف اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫محققــان توضیــح دادنــد‪ :‬علیرغــم اینکــه مــا همــه‬ ‫بازخوردهــای فیزیکی(اعــم از بلوتوث‪ -‬انتن گوشــی‬ ‫– اینترنــت) را غیرفعــال کردیــم‪ ،‬تلفــن همچنــان‬ ‫کامــا ًکارکــرده اســت و می توانــد اتصــال اینترنتــی‬ ‫فعــال را حفــظ کنــد‪« .‬بدافــزار مخرب» مــی تواند از‬ ‫راه دور گوشــی را بــه روشــی اشــکار و بــدون نگرانــی‬ ‫از اشــکار شــدن دســتکاری کنــد‪ ،‬زیــرا کاربــر فریــب‬ ‫خــورده و فکــر مــی کنــد کــه تلفــن خامــوش اســت‪،‬‬ ‫در صورتــی کــه ممکــن اســت دوربیــن گوشــی‬ ‫همــراه همچنــان بــه فیلــم بــرداری یــا ضبــط صــدا‬ ‫ادامــه دهــد!!!‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪475‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫‪ NCSE‬اسکریپت های ‪Nmap‬‬ ‫جدیدی را برای یافتن اسیب‬ ‫پذیری های اصالح نشده‬ ‫منتشر می کند‬ ‫در ســال ‪ ،2016‬مرکــز ملــی امنیــت ســایبری ابتــکاری‬ ‫بــه نــام ‪( i100‬صنعــت ‪ )100‬را اغــاز کــرد‪ ،‬برنامــه ای‬ ‫مشــترک بــرای ایمن ســازی و شناســایی بســیاری از‬ ‫اســیب پذیری های حیاتــی‪ ،‬ایــن امــر تاثیــر حمــات‬ ‫ســایبری را کاهــش داده اســت‪.‬‬ ‫‪ Namp‬برنامــه ای اســت بــرای گــرداوری ذهن هــای‬ ‫هوشــمند و متنــوع از ســازمان های مختلــف بــرای ایجــاد‬ ‫یــک محیــط امــن در فضــای مجــازی‪ ،‬ایــن برنامــه موجــب‬ ‫شــده اســت کــه فهرســتی از ‪ 100‬بخــش دولتــی و خصوصــی‬ ‫در تــاش بــرای ازمــودن ایده هــای نواورانــه بــا افــکار چالــش‬ ‫برانگیــز بــه هــم پیوندنــد‪.‬‬ ‫یــک مقــام دولــت بریتانیــا اظهــار کــرده اســت‪ »:‬تحــت‬ ‫برنامــه ‪ ،100 Industry‬مــا تخصــص صنعــت و دولــت را‬ ‫بــه گونــه ای تجمیــع کرده ایــم کــه درس هــای جدیــدی‬ ‫بیاموزیــم؛ اســیب پذیری های سیســتمی را شناســایی‬ ‫کنیــم و تاثیــرات اتــی حمــات ســایبری را کاهــش دهیــم‪».‬‬ ‫پــس از چندیــن تحقیــق‪ i100،‬و ‪ NCSC‬اکنــون اطالعاتــی‬ ‫در مــورد اســکن ســاخت اســان (‪ )SME‬کــه یــک مجموعــه‬ ‫از موتــور برنامه نویســی ‪ NAMP‬اســت را منتشــر کردنــد‪.‬‬ ‫پیگیری افشای اسیب پذیری‬ ‫یافتــن کــد اکســپلویت و اثبــات مفهــوم اســیب پذیری نرم افــزار‬ ‫اســان تر از یافتــن ابزارهایــی بــرای دفــاع از ان بــوده اســت‪ ،‬حتــی‬ ‫بــا وجــود اســکریپت های اســکن‪ ،‬نتایــج اســکن ها قابــل اعتمــاد‬ ‫نیســتند‪ NCSC ،‬ادعــا می کنــد کــه ‪ SME‬بــرای حــل ایــن مشــکل‬ ‫و کمــک بــه مدافعــان امنیــت شــبکه بــرای یافتــن سیســتم های‬ ‫اســیب پذیر و ایمن ســازی انهــا ایجــاد شــده اســت‪ ،‬طبــق نظــر‬ ‫‪« NCSC‬ارائــه یــک احســاس امنیــت کاذب یــا مثبــت کاذب‬ ‫بــه ایمن تــر کــردن سیســتم شــما کمــک نمی کنــد‪ ،‬زیــرا شــما‬ ‫نمی توانیــد مشــکالت امنیتــی واقعــی را برطــرف کنیــد‪ ،‬به همین‬ ‫دلیــل اســت کــه اســکریپت های ‪ SME‬بــا اســتفاده از موتــور‬ ‫برنامــه نویســی‪ NMAP‬نوشــته می شــوند»‬ ‫دستورالعمل های ‪SME‬‬ ‫اســکریپت هــای کــه بــرروی ‪ SME‬توســط شــرکای ‪i100‬‬ ‫نوشــته شــده اند و یــک دســتورالعمل هــم منتشــر کرده انــد‬ ‫در مــورد بایدهــا و نبایدهــا کــه راهنمایی هــای الزم را‬ ‫می کنــد‪ ،‬هــر اســکریپت دارای خالص ـه ای اســت کــه نحــوه‬ ‫تاییــد اســیب پذیری ها را توضیــح می دهــد‪ ،‬از انجایــی‬ ‫کــه ســینتکس اســکریپت بــه راحتــی قابــل خوانــدن اســت‪،‬‬ ‫افــرادی کــه از ان اســتفاده می کننــد می تواننــد بــه راحتــی‬ ‫ان را بفهمنــد‪.‬‬ ‫اولیــن اســکریپت ‪ SME‬کــه اســکن های ان را منتشــر‬ ‫می کنیــم اســیب پذیری های اجــرای کــد از راه دور عامــل‬ ‫انتقــال پیــام(‪MTA‬‏)‪ Exim‬اســت(‪28017-2020-CVE‬‬ ‫تــا ‪ 28026-2020-CVE‬کــه بــه عنــوان ‪ 21Nail‬هــم‬ ‫شــناخته می شــود)‬ ‫اسکریپت موارد زیر را شامل می شود‪:‬‬ ‫‪.1‬چگونه وجود اسیب پذیری را بررسی می کند‪.‬‬ ‫‪.2‬چرا بررسی بدون مزاحمت است‪.‬‬ ‫‪.3‬چرا ممکن است مثبت کاذب وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫‪.4‬چــرا ممکــن اســت منفی هــای کاذب وجــود داشــته‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫اســکریپت ها هــم چنیــن توضیحاتــی از اســیب پذیری بــه‬ ‫همــراه لینک هــای مشــاوره امنیتــی فروشــنده هســتند‪.‬‬ ‫پل ارتباطی شما با‬ ‫روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -475‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانیه ‪- 1443‬شماره ‪-475‬‬ ‫‪ 01‬فوریه ‪29-- 2022‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬بهمن ‪01-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫بدون شرح!!!‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫سرویس ‪ -‬انقالب‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫« تفاوت کار خیر و لذات و هوسرانى »‬ ‫و قال علی (علیه السالم )‬ ‫ـب ‬ ‫ى ت َب ِ َعت ُـ ُه و َ عَمَـ ٍ ‬ ‫ـب ل َذَّت ُـ ُه و َ ت َبْقَـ ‬ ‫هـ ُ ‬ ‫ـن عَمَـ ٍ ‬ ‫ن عَمَل َیْـ ِ ‬ ‫ن مَابَی ْـ َ ‬ ‫« شَ ــتَّا َ ‬ ‫ـل تَذ ْ َ‬ ‫ـل تَذ ْ َ‬ ‫هـ ُ‬ ‫ى اَجْــرُهُ ‪» .‬‬ ‫مَوُون َت ُـ ُه و َ یَبْقَ ـ ‬ ‫امام علی (ع) فرمود‪:‬‬ ‫«چقــدر ایــن دو عمــل بــا هــم متفاوتند‪:‬عملــى کــه لذتــش مـى رود و عواقــب‬ ‫ســوء ان باقــى مى مانــد و عملــى کــه زحمتــش مـى رود و اجــر و پاداشــش باقــى‬ ‫اســت‪» .‬‬ ‫امــام علــی( ع) در ایــن کالم نورانــى اشــاره بــه تفــاوت اعمــال خیــرى کــه مــورد‬ ‫رضــاى خداســت و لــذات و هوســرانى هاى ناپایــدار دنیــا کــرده مى فرماید‪«:‬ایــن‬ ‫دو عمــل چقــدر بــا هــم متفاوتند‪:‬عملــى کــه لذتــش مى رودوعواقــب ســوء ان‬ ‫ى ماندوعملــى کــه زحمتــش مـى رودو اجــر و پاداشــش باقــى اســت»؛‬ ‫باقــى مـ ‬ ‫در میــان کارهــاى نیــک و بــدو اعمــال حســنه و ســیئه ‪ -‬بــا این کــه هــر کــدام‬ ‫جنبــۀ مثبــت و منفــى دارنــد ‪ -‬ایــن تفــاوت اشــکار دیــده مى شــود؛ اعمــال‬ ‫گناه الــود داراى لذتــى موقتــى و ناپایــدار اســت کــه بــه زودى زایــل مى گــردد ولــى‬ ‫عواقــب بــد ان هــم در دنیــا و هــم در اخــرت دامــان انســان را مى گیــرد‪ .‬مثــا ً‬ ‫انســانى بــراى برخــوردارى از لذتــى انــى بــه شــراب پنــاه مى بــرد‪ .‬ممکــن اســت‬ ‫ایــن مــادۀ مخــدر ســاعتى او را از غــم و انــدوه تــه کنــد و در نشــئه اى لذت بخــش‬ ‫فــرو بــرد؛ امّــا بــه زودى پایــان مى یابــد و اثــار ســوء ان در تمــام اعضــاى بــدن او‬ ‫تدریجــا ًظاهــر مى شــود و در اخــرت نیــز از شــراب طهــور بهشــتى و نوشــیدن اب‬ ‫کوثــر محــروم مى گــردد‪.‬‬ ‫ولــى بــه عکــس‪ ،‬انســانى کــه بــه ســراغ بندگــى خــدا مـى رود و در میــدان جهــاد‬ ‫بــا نفــس و جهــاد بــا دشــمن حاضــر مى شــود‪ ،‬هــر چنــد بــا مشــکالتى روبــرو‬ ‫مى گــردد؛ امّــا ایــن مشــکالت تدریحــا از بیــن م ـى رود و اجــر و پــاداش دنیــوى‬ ‫و اخــروى ان باقــى مى مانــد‪ .‬ایــن همــان چیــزى اســت کــه قــران بــه ان اشــاره‬ ‫باق »انچــه نــزد شماســت‬ ‫کــرده مى فرماید‪«:‬ماعِنْدَکُــ ْ ‬ ‫م یَنْفَــد ُ وَماعِنْــد َ اللّــ ه ِ ٍ‬ ‫ازمیــان م ـى رودو انچــه نــزد خداســت باقــى مى مانــد»‪.‬‬ ‫هـ ُ ‬ ‫ـب‬ ‫هوس رانــى و شــهوت رانى همچــون کف هــاى روى اب اســت کــه «فَیَذ ْ َ‬ ‫جُفــاء ً» ؛ســرانجام کف هــا بــه بیــرون پرتــاب مى شــوند» واعمــال نیــک همچــون‬ ‫َ‬ ‫ض »ولــى‬ ‫ـاس فَیَمْکـ ُ ُ ‬ ‫اب زالل کــه بــه مصــداق «و َ اَمّــا مــا یَنْفَ ـ عُ النـّ َ ‬ ‫ـث فِــی الْار ْ ِ‬ ‫انچــه بــه مــردم ســود مى رســاند (اب یــا فلـز ّ خــاص) در زمیــن مى مانــد» باقــى‬ ‫و برقــرار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در خطبــۀ ‪ ١٧٦‬نیــز ایــن جملــه را خواندیــم کــه امــام از رســول خــدا (ص)نقــل‬ ‫مى کنــد‪:‬‬ ‫ــت بِال َّ‬ ‫ت بهشــت در میــان‬ ‫شــهَوا ِ ‬ ‫ن النّــار َ حُف َّ ْ ‬ ‫ن الْجَنَّــ هَ حُف َّ ْ ‬ ‫ــت بِالْمَــکار ِ ه ِ وَا ِ َّ‬ ‫«ا َّ‬ ‫ناراحتى هــا احاطــه شــده و دوزخ در میــان شــهوات»‪.‬‬ ‫شاعری پارسی سرا صائب تبریزی در این باره می گوید ‪:‬‬ ‫دست دعا بود سپر ناوک قضا‬ ‫در کار خیر صرف کن اقبال خویش را‬ ‫دل واپسان به هیچ مقامی نمی رسند‬ ‫بفرست پیشتر ز اجل مال خویش را‬ ‫و همان عزیز می سراید ‪:‬‬ ‫رشته عمری که دام مطلب حق می شود‬ ‫صرف در شیرازه اوراق دفتر می کنی‬ ‫بی تامل می کنی فرموده ابلیس را‬ ‫چون رسد نوبت به کار خیر دل دل می کنی‬ ‫رویدادهای‬ ‫‪ 12‬بهمن‬ ‫* امــام خمینــی پــس از ســال ها دوری و تبعیــد بــه‬ ‫کشــور بازگشــت‪ .‬ایــران اســامی شــاهد بزرگتریــن و‬ ‫تاریخی تریــن اســتقبال بــود‪ .‬حضــور میلیونــی مــردم کــه‬ ‫صــف مســتقبلین را از فــرودگاه تهــران تــا بهشــت زهــرا‬ ‫امتــداد داده بــود‪ ،‬حاکــی از عشــق و عالقــه بی نظیــر انهــا‬ ‫بــه رهبــر خویــش بــود‪.‬‬ ‫* حضــرت امــام بــه هنــگام خــروج از فرانســه بــا ارســال‬ ‫پیامــی خطــاب بــه مــردم فرانســه‪ ،‬ضمــن اظهــار تشــکر از‬ ‫انهــا خداحافظــی کردنــد‪.‬‬ ‫* امــام خمینــی پــس از اقامــه نمــاز در کــف هواپیمــا‪،‬‬ ‫روی دو پتــو بــا ارامــش خوابیدنــد‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی بــود کــه همــه عالقمنــدان‪ ،‬دوســتداران و‬ ‫نزدیــکان ایشــان‪ ،‬نگــران انجــام ایــن پــرواز بودنــد‪ .‬خطــر‬ ‫انهــدام هواپیمــا و یــا ربــودن ان در اســمان چیــزی بــود‬ ‫کــه همــه را تــا لحظــه فــرود ان در فــوردگاه تهــران‪ ،‬نگــران‬ ‫ســاخته بــود‪.‬‬ ‫* بــا ورود حضــرت امــام بــه ســالن فــرودگاه‪ ،‬فریــاد «اللــه‬ ‫اکبــر» ســالن فــرودگاه را بــه لــرزه در اورد‪ .‬مســتقبلین بــا‬ ‫خوانــدن ســرود «خمینــی ای امــام»‪ ،‬اشـک های مشــتاقان‬ ‫را بــر گونه هایشــان جــاری کردنــد‪.‬‬ ‫حضــرت امــام طــی بیاناتــی در فــرودگاه تهــران گفتنــد‪:‬‬ ‫مــن از عواطــف طبقــات مختلــف ملــت تشــکر می کنــم‪.‬‬ ‫عواطــف ملــت ایــران بــه دوش مــن بارگرانــی اســت کــه‬ ‫نمی توانــم جبــران کنــم‪ .‬ایشــان ضمــن اشــاره بــه اینکــه‬ ‫طــرد شــاه از کشــور قــدم اول پیــروزی بــود‪ ،‬همــگان را بــه‬ ‫وحــدت کلمــه و ادامــه مبــارزه تــا قطــع کامــل ریش ـه های‬ ‫فســاد ترغیــب کردنــد‪ .‬ایشــان ســپس از انجــا عــازم بهشــت‬ ‫زهــرا شــدند‪.‬‬ ‫* حضــرت امــام در اولیــن ســخنرانی خــود در میــان انبــوه‬ ‫مســتقبلین مشــتاق در بهشــت زهــرا‪ ،‬گفتنــد‪ :‬مــن وقتــی‬ ‫چشــمم بــه بعضــی از اینهــا کــه اوالد خودشــان را از دســت‬ ‫داده انــد می افتــد‪ ،‬ســنگینی ای در دوشــم پیــدا می شــود‬ ‫کــه نمی توانــم تــاب بیــاورم‪ .‬محمدرضــا پهلــوی فــرار کــرد و‬ ‫همــه چیــز مــا را بــه بــاد داد‪ .‬مملکــت مــا را خــراب کــرد و‬ ‫قبرســتان های مــا را ابــاد‪.‬‬ ‫ایشــان اضافــه کردنــد‪ :‬مــن دولــت تعییــن می کنــم‪،‬‬ ‫مــن تــوی دهــن دولــت می زنــم ‪ ...‬مــن بــه پشــتیبانی‬ ‫ایــن ملــت دولــت تعییــن می کنــم‪ .‬مــن بــه ارتــش یــک‬ ‫نصیحــت می کنــم و یــک تشــکر ‪[ .....‬مــا] می خواهیــم‬ ‫ارتــش مســتقل باشــد‪ .‬اقــای ارتشــبد شــما نمی خواهیــد؟‬ ‫اقــای سرلشــکر شــما نمی خواهیــد مســتقل باشــید؟ و امــا‬ ‫تشــکر می کنــم از قشــرهایی کــه متصــل شــدند بــه ملــت‪.‬‬ ‫* بــا وجــود ســرمای زمســتان‪ ،‬دیشــب هــزاران مشــتاق‬ ‫زیــارت حضــرت امــام‪ ،‬در مســیر حرکــت ایشــان خوابیدنــد‪.‬‬ ‫* شــهرهای کشــور در شــادی ورود امــام‪ ،‬غــرق نــور و گل‬ ‫و فریــاد بــود‪.‬‬ ‫تحرریهی روزانهم بازار کسب و کار‬ ‫* از هنــگام هجــرت حضــرت امــام از نجــف اشــرف بــه‬ ‫پاریــس‪ ،‬تراکــم ســخنرانی ها‪ ،‬مصاحبه هــا و پیام هــای‬ ‫ایشــان در ایــن مــدت کوتــاه یعنــی (‪ 118‬روز اقامــت در‬ ‫نوفــل لوشــاتو) ‪ ،‬قابــل توجیــه و تامــل اســت‪ .‬بــه طــور‬ ‫یکــه ایشــان در برخــی از روزهــا بــه ســواالت چندیــن رســانه‬ ‫خبــری و تبلیغاتــی پاســخ داده انــد‪ .‬مثــا در تاریــخ نوزدهــم‬ ‫دی ســال جــاری‪ ،‬ایشــان در ده مصاحبــه جداگانــه شــرکت‬ ‫کردنــد و کثــرت مصاحبه هــا‪ ،‬حکایــت از عالقــه خبرنــگاران‬ ‫و اشــتیاق امــام بــرای رســاندن پیــام خــود بــه دنیاســت‪.‬‬ ‫امــار ایــن مجموعــه عظیــم از ایــن قــرار اســت‪ :‬ســخنرانی ها‬ ‫‪ 59‬عــدد مصاحبه هــا ‪ 108‬عــدد پیام هــا ‪ 36‬عــدد نامه هــا و‬ ‫تلگراف هــا و فرمان هــا ‪ 6‬عــدد جمــع ‪ 209‬عــدد‬ ‫* در حالــی کــه مراســم ورود حضــرت امــام بــه طــور‬ ‫مســتقیم از تلویزیــون پخــش می شــد‪ ،‬نظامیــان بــا یــورش‬ ‫بــه ایــن ســازمان از ادامــه پخــش ان ممانعــت کردنــد‪.‬‬ ‫* عــده ای از مــردم بــا قطــع جریــان پخــش مســتقیم ورود‬ ‫حضــرت امــام از تلویزیــون بــه علــت هجــوم ماموریــن‬ ‫نظامــی‪ ،‬از عصبانیــت تلویزیون هــای خــود را بــه خیابــان‬ ‫پــرت کردنــد‪.‬‬ ‫* امــام خمینــی در شــب اول اقامــت خــود در مدرســه‬ ‫رفــاه‪ ،‬طــی ســخنانی بــا اعضــای کمیتــه اســتقبال‪ ،‬بــر لــزوم‬ ‫حفــظ وحــدت تاکیــد نمودنــد‪.‬‬ ‫* روحانیــون متحصــن در دانشــگاه‪ ،‬بــا انتشــار اخریــن‬ ‫اعالمیــه خــود‪ ،‬بــه تحصــن پایــان دادنــد‪.‬‬ ‫* ایت اللــه شــریعتمداری طــی تلگرافــی ورود حضــرت‬ ‫امــام خمینــی را تبریــک گفــت‪.‬‬ ‫* در پــی درخواســت مجــدد بختیــار بــرای مالقــات بــا‬ ‫حضــرت امــام خمینــی‪ ،‬ایشــان گفتنــد‪ :‬مالقــات بــا بختیــار‬ ‫را در صــورت اســتعفای وی می پذیــرم‪.‬‬ ‫* شــاپور بختیــار در اســتانه ورود امــام خمینــی پیامــی‬ ‫انتشــار داد‪ .‬وی در پیــام خــود مــردم را نســبت بــه ادامــه‬ ‫اعتراضــات و تظاهــرات‪ ،‬خصوصــا در روز ورود حضــرت‬ ‫امــام‪ ،‬تهدیــد کــرد‪.‬‬ ‫* دکتــر علــی ابــادی‪ ،‬عضــو شــورای ســلطنت‪ ،‬از عضویــت‬ ‫ایــن شــورا کناره گیــری کــرد‪.‬‬ ‫* دانشــجویان ایرانــی در مقابــل ســفارت ایــران در امریــکا‬ ‫تظاهــرات کردند‪.‬‬ ‫* خبرگــزاری فرانســه‪ :‬ســخنگوی کاخ ســفید اعــام کــرد‬ ‫ســخنان ضــد امریکایــی ایت الله خمینی‪ ،‬تغییــری در موضع‬ ‫ایــاالت متحــده در قبــال ایــران بــه وجــود نیــاورده اســت‪.‬‬ ‫* امریــکا مقــداری از دســتگاه های الکترونیکــی محرمانــه‬ ‫خــود را از ایــران خــارج کــرد‪ .‬نیــروی هوایــی سیســتم های‬ ‫محرمانــه جنگنده هــای اف چهــارده را مخفــی کــرد‪ .‬گفتنــی‬ ‫اســت کــه یکــی از وظایــف هایــزر در ایــران‪ ،‬انجــام همیــن‬ ‫ماموریــت بــوده اســت‪.‬‬ ‫* بانک هــای ســوئیس گفتنــد کــه پول هــای ایــران را پــس‬ ‫نمی دهنــد‪.‬‬ ‫* مطبوعــات و یونایتــد پــرس‪ :‬قراردادهــای خریــد اســلحه‬ ‫ایــران از انگلیــس لغــو شــد‪.‬‬ ‫مقامــات لنــدن گفتنــد بــه علــت لغــو ایــن خریدهــا‪،‬‬ ‫انگلیــس معــادل چهــار میلیــارد دالر بابــت عــدم فــروش و‬ ‫بیــکار شــدن بیســت هــزار نفــر‪ ،‬زیــان خواهــد دیــد‪.‬‬ ‫*در لیبــی بــه حمایــت از انقــاب اســامی مــردم مســلمان‬ ‫ایــران‪ ،‬یــک راهپیمایــی ترتیــب یافــت‪.‬‬ ‫* یــک ســخنگوی جنبــش پولیســاریو در الجزیــره اعــام‬ ‫کــرد کــه امــام خمینــی قبــل از عزیمــت بــه ایــران در فرانســه‪،‬‬ ‫هیــات نمایندگــی پولیســاریو را بــه حضــور پذیرفته انــد‪.‬‬ ‫* رایــدو کویــت‪ :‬وزیــر انــرژی امریــکا اعــام کــرد در‬ ‫صــورت ادامــه عــدم صــدور نفــت ایــران‪ ،‬کشــورش مجبــور‬ ‫بــه جیره بنــدی نفــت خواهــد بــود‪ .‬اوضــاع ایــران باعــث‬ ‫شــدیدترین بحــران نفتــی از زمــان تحریــم نفــت توســط‬ ‫کشــورهای عربــی از ســال ‪ 1352‬تاکنــون شــده اســت‪* .‬‬ ‫ســازمان چریک هــای فدایــی خلــق ورود حضــرت امــام را‬ ‫تبریــک گفــت‪.‬‬ ‫دهه فجرمبارک‬ ‫و حضرت موالنا در پایان گوید ‪:‬‬ ‫سر زخدا تافتی هیچ رهی یافتی‬ ‫جانب ره بازگرد یاوه مرو خیر خیر‬ ‫تنگ شکر خر بالش ور نخوری سرکه باش‬ ‫عاشق این میر شو ‪ ،‬ور نشوی رو بمیر‬ ‫کیست شو مرد باش حق دهدت صد قماش‬ ‫خاک سیه گشت زر خون سیه گشت شیر‬ ‫منابع‬ ‫‪ _۱‬نهج البالغــه امیرالمومنیــن علــی علیــه الســام گفتــار حکیمانــه ‪١٢١‬‬ ‫بــه نقــل از کتــاب پیــام امیرالمومنیــن علــی (ع) جلــد ســیزدهم صفحــه ‪۱۹‬‬ ‫‪ _۲‬گنجور نرم افزار شعر پارسی صائب تبریزی و حضرت موالنا‬ ‫مجید دهنوی‬ ‫رئیس حزب همت‬ ‫(همدلی مردم‬ ‫تحول خواه)‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!