روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 474 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 474

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 474

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 474

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه‪ 11‬بهمن ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 31-‬ژانویه ‪ /28 -2022/‬جمادی الثانیه ‪ -1443/‬شماره‪474‬‬ ‫استفاده از ابیاری نوین‬ ‫تنها راهکار مقابله‬ ‫با خشکسالی‬ ‫‪2‬‬ ‫فرود پرواز گردشگری‬ ‫فرهنگی در گرگان‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪2‬‬ ‫در واقع ما هم دور و هم‬ ‫کور شده ایم‬ ‫‪4‬‬ ‫»»‬ ‫»‬ ‫وجود الزام به نوسازی‬ ‫و مرمت ‪ ۳۲‬مدرسه‬ ‫در گنبدکاووس‬ ‫‪5‬‬ ‫حــوزه فضــای مجــازی و اینترنــت را اســان ترین راه همســریابی انتخــاب کــرده بــودم بــا‬ ‫‪12‬ســال از خــودم بزرگتــر بــود اشــنا شــدم‬ ‫اینکــه ســنم خیلــی کــم بــود اینترنتــی بازنــی کــه ‪12‬س‬ ‫مــن اینجــا طــرف مقابــل شــیراز یــک دل نــه صــد دل ناخواســته بــا حرف هایــی کــه بینمــون‬ ‫رد و بــدل شــد عاشــقش شــدم و پامــو تــوی یــک کفــش کــرده بــودم کــه پــدر و مــادرم بــرای‬ ‫خواســتگاری اقدامــی انجــام دهنــد امــا خانــواده زیــر بــار حرف من نرفتنــد و فضای مجازی‬ ‫را نامطمئــن مــی دانســتند ‪...‬‬ ‫چرا خشم برای سالمتی‬ ‫خطرناک است‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫درخواست مردم؛‬ ‫برخورد قاطع با کیف قاپان‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ُامیکرون؛ نسبت به دلتا با ثبات تر است‬ ‫ضرب االجل ‪ ۲۴‬ساعته‬ ‫پرداخت تسهیالت بدون‬ ‫ضامن به بانک ها‬ ‫بیــش از ‪ 50‬درصــد از مخاطبیــن انالیــن روزنامــه‬ ‫بــازار کســب و کار در پــی انتشــار خبرهــای پلیســی‬ ‫در یــک نظرســنجی انالیــن مهمتریــن عامل جســارت‬ ‫کیف قاپــان را«ریختــه شــدن قبــح ســرقت بــا‬ ‫دســتگیری و ازادی هــای مکــرر» انهــا دانســته و از‬ ‫مســئولین مربوطــه خواســتار برخــورد قاطــع بــا ایــن‬ ‫افــراد و جلوگیــری از تکــرار ایــن گونــه جرایــم در‬ ‫جامعــه شــدند‪.‬‬ ‫امــروزه یکــی از شــایع ترین جرایــم در شــهرهای‬ ‫بــزرگ و کوچــک جــرم کیف قاپــی و موبایل قاپــی‪،‬‬ ‫محســوب می شــود‪ .‬در بیشــتر مــوارد مرتکبــان‬ ‫ایــن جرائــم افــرادی هســتند کــه معتــاد بــوده و‬ ‫یــا اینکــه دارای سوء ســابقه می باشــند‪ .‬بــا توجــه‬ ‫بــه پیامدهــای ناخوشــایند ایــن جرایــم در ســطح‬ ‫جامعــه‪ ،‬موضــوع نظرســنجی انالیــن هفتــه‬ ‫گذشــته خــود را بــه «کیف قاپــی» اختصــاص داد‪.‬‬ ‫پرســش های ایــن نظرســنجی در روزنامــه بــازار‬ ‫کســب و کار قــرار گرفــت و حــدود ‪ 6‬هــزار نفــر در‬ ‫ایــن نظرســنجی شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫مهمتریــن عامــل جســارت کیف قاپــان را بیــش‬ ‫از نیمــی از مخاطبــان یــک نظرســنجی انالیــن بــازار‬ ‫‪8‬‬ ‫موج جدیدی‬ ‫از هکرهای تازه کار‬ ‫کســب و کار «ریختــه شــدن‬ ‫قبــح ســرقت بــا دســتگیری و‬ ‫ازادی هــای مکــرر» می داننــد و‬ ‫خواســتار اتخــاذ تصمیمــات و‬ ‫راهکارهــای الزم بــرای برخــورد‬ ‫قاطــع بــا اینگونــه افــراد بــرای‬ ‫جلوگیــری از تکــرار ایــن گونــه‬ ‫جرایــم در جامعــه شــدند‪.‬‬ ‫روزنامــه بــازار کســب و کار‬ ‫در افکارســنجی های انجــام‬ ‫شــده بــه صــورت انالیــن خــود‬ ‫از مخاطبینــش خواســت تــا‬ ‫بگوینــد؛‬ ‫جســارت کیف قاپــان ناشــی از‬ ‫چــه عاملــی اســت؟‬ ‫پاســخگویان مهمتریــن عامــل جســارت کیف قاپــان‬ ‫«ریخته شــدن قبح ســرقت با دســتگیری وازادی های‬ ‫مکرر» را دانســتند‪.‬‬ ‫‪ ۵۰.۱‬درصــد «وجــود نقــص قانونــی در برخــورد‬ ‫بــا جــرم کیف قاپــی» بــا ‪ ۲۷.۶‬درصــد‪« ،‬داشــتن‬ ‫اعتیــاد و نیــاز بــه تامیــن مالــی بــرای خریــد مــواد‬ ‫مخــدر» بــا ‪ ۱۴.۷‬درصــد و «راحت طلبــی ســارقان‬ ‫در کســب نیازهــای مالــی» بــا ‪ ۷.۶‬درصــد از دیگــر‬ ‫عوامــل جســارت کیف قاپــان انتخــاب شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن نتایــج ایــن بررســی نشــان از برخــورد‬ ‫قاطــع بــا متهمــان‪ ،‬نظــارت دقیــق ســارقان بعــد از‬ ‫رهایــی از زنــدان‪ ،‬برطرف کردن مشــکالت معیشــتی‪،‬‬ ‫مشــاوره درمانــی ســارقان بــرای بازگشــت بــه زندگــی‬ ‫عــادی و برخــورد بــا مال خرهــا بــا ‪ ۵۷.۶‬درصــد از‬ ‫ســوی پاســخگویان بــه عنــوان موثرتریــن راهکارها در‬ ‫کاهــش جــرم کیف قاپــی انتخــاب شــده اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر مــوارد در کاهــش جــرم کیف قاپــی از ســوی‬ ‫پاســخگویان «برطرف کــردن مشــکالت معیشــتی»‬ ‫بــا ‪ ۱۸.۷‬درصــد و «برخــورد قاطــع بــا متهمــان»‬ ‫انتخــاب شــده اســت‪ .‬از طرفــی مــواردی چــون‬ ‫«مشــاوره درمانی ســارقان بــرای بازگشــت بــه زندگــی‬ ‫عــادی» (‪ ۲.۵‬درصــد)‪« ،‬برخــورد بــا مال خرهــا» (‪۲.۲‬‬ ‫درصــد) و «نظــارت دقیــق ســارقان بعــد از رهایــی از‬ ‫زنــدان» (‪ ۱.۹‬درصــد) بــه تنهایــی میــزان کمتــری از‬ ‫توجــه پاســخگویان را جلــب کــرده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن نظرســنجی‪ ،‬پنــج پرســش بــه شــرح ذیــل از‬ ‫مخاطبیــن مــورد ســوال قــرار گرفــت‬ ‫‪ -1‬ایــا تاکنــون شــما مــورد کیف قاپــی یــا ســرقت‬ ‫موبایــل قــرار گرفته ایــد؛‬ ‫‪ -2‬مهمتریــن کار در هنــگام مواجهــه بــا کیف قاپــی‬ ‫و ســرقت موبایــل چیســت؛‬ ‫‪ -3‬بــه نظــر شــما شــهروندان چه میــزان توصیه های‬ ‫ایمنــی را در هنــگام ســرقت رعایــت می کنند؛‬ ‫‪ -4‬بــه نظــر شــما جســارت کیف قاپــان ناشــی از چــه‬ ‫عاملــی اســت ‪.‬‬ ‫‪ -5‬کدام یــک از مــوارد در کاهــش جــرم کیف قاپــی‬ ‫موثرتــر اســت؟ مــورد ســوال قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫از ســوی پاســخگویان بــه عنــوان مهمتریــن کار در‬ ‫مواجهــه بــا کیف قاپــی و ســرقت موبایــل براســاس‬ ‫نتایــج بــه دســت امــده‪ ۳۴ ،‬درصــد پاســخگویان‬ ‫مهمتریــن کار در هنــگام مواجهــه بــا کیف قاپــی یــا‬ ‫ســرقت موبایــل «تمــاس بــا پلیــس» را دانســتند‪.‬‬ ‫«خــودداری از مقاومــت در هنــگام کیف قاپــی» بــا‬ ‫‪ ۲۳.۵‬درصد‪«،‬مقاومــت و برخــورد بــا فرد کیف قاپ»‬ ‫بــا ‪ ۲۱.۷‬درصــد و «حفــظ خونســردی» بــا ‪ ۲۰.۸‬درصــد‬ ‫انتخاب شــده اســت‪.‬‬ ‫همــه مــوارد برخــورد قاطــع بــا متهمــان‪ ،‬نظــارت‬ ‫دقیــق ســارقان بعــد از رهایی از زنــدان‪ ،‬برطرف کردن‬ ‫مشــکالت معیشــتی‪ ،‬مشــاوره درمانــی ســارقان بــرای‬ ‫بازگشــت بــه زندگــی عــادی و برخــورد بــا مال خرهــا‬ ‫بــه عنــوان موثرتریــن راهکارهــا در کاهــش جــرم‬ ‫کیف قاپــی انتخــاب شــده در ایــن نظرســنجی اســت‪.‬‬ ‫کــه ‪ ۴۱‬درصــد افــراد پاســخ دهنــده معتقدنــد؛ کــه در‬ ‫هنــگام ســرقت شــهروندان توصیه هــای ایمنــی را‬ ‫«کــم» رعایــت می کننــد‪ ۳۵.۴ .‬درصــد «تاحــدی»‬ ‫میــزان رعایــت ایمنــی از ســوی شــهروندان را مطــرح‬ ‫نمــوده و ‪ ۱۰.۸‬درصــد «زیــاد» دانســتند‪ ۱۲.۸ .‬درصــد‬ ‫نیــز برایــن باورندکــه شــهروندان توصیه هــای ایمنی را‬ ‫«اصــا» رعایــت نمی کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۷۱.۷‬درصــد پاســخگویان اعــام کردنــد مــورد‬ ‫کیف قاپــی یــا ســرقت موبایــل قــرار نگرفتنــد و ‪۲۸.۳‬‬ ‫درصــد گفتنــد مــورد کیف قاپــی یــا ســرقت موبایــل‬ ‫قــرار گرفته انــد‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫را انالین وانید و دا ود ید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫ سازی بخشنامه‬ ‫وزیر اقتصاد دستور شفاف ُ‬ ‫حذف ضامن از وام های خرد را داد‬ ‫وزیــر اقتصــاد بــه مدیــران بانک هــای دولتــی‬ ‫دســتور داد تــا در ســایت خــود بخشــنامه حذف‬ ‫ضامــن از وام هــای خُــرد را منتشــر کننــد‪ .‬و اگــر‬ ‫در ایــن بیــن مدیــران شــعبی که این دســتورات‬ ‫را اجــرا نکننــد برکنــار خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪،‬ســید احســان‬ ‫خانــدوزی‪ ،‬بــا اشــاره بــه «تحــول نظــام بانکــی بــه‬ ‫نفــع مــردم» در گردهمایــی سراســری مدیــران‬ ‫بانک هــای دولتــی بــا تاکیــد رئیس جمهــور بــر‬ ‫پرداخــت ســهل وام هــای خــرد بــه مــردم و خطــاب‬ ‫بــه مدیــران بانک هــای دولتــی اظهــار داشــت‪ :‬اگــر‬ ‫مشــتریان خوش حســابی در شــبکه بانکی هســتند‪ ،‬باید به راحتی بتوانند تســهیالت بگیرند‪ .‬چرا که کمترین‬ ‫ریســک بــرای بازپرداخــت را ایــن گونــه مشــتریان دارنــد و نبایــد مشــکلی در دریافــت وام داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬از همــه مدیــران انتظــار مـی رود تــا در وبــگاه بانــک خود بخشــنامه را برای مشــاهده مردم‬ ‫بارگــذاری کننــد تــا مــردم جزئیــات و حتی کمبودها را ببینند‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد ادامــه داد‪ :‬در وب گاه بانــک شــیوه نظــارت و اعتــراض بــه عملکــرد شــعب حتمــا ًدرج شــود تــا‬ ‫مــردم مشــکل خــود را بتواننــد بــرای مطالبــه ضامــن اظهــار کننــد و ظــرف ‪ ۴۸‬ســاعت تــاش کنیــد پاســخ داده‬ ‫شــود‪ ،‬اگــر مشــکل رفــع نشــد در تغییــر مدیــران شــعب درنــگ نکنیــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بــرای پرداخــت تســهیالت خــرد بایــد بخشــی از منابــع بانک هــا در نظر‬ ‫گرفتــه شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬سیاسـت های فــوق عــاوه بــر اینکــه بــرای خودنمایــی نبــوده بلکــه بــرای بازگشــت‬ ‫امیــد بــه مــردم اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه بــرای اصــاح نظــام بانکــی دو راه داریــم‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در مرحلــه نخســت ادامه مســیر قبلی‬ ‫اســت کــه مقصــد ان چیــزی متفــاوت از وضــع نامطلــوب امــروز نیســت‪ .‬و دومین مســیر بهره منــدی از ابتکارات‬ ‫و ابزارهــای نویــن اســت‪ .‬کلیــدواژه ایــن رویکــرد‪ ،‬مســیر تحولــی اســت که نقطه شــروع تحول بانکی باشــد‪.‬‬ ‫خانــدوزی افــزود‪ :‬دســت بــه دســت هــم دهیــم تــا خدمــت گیرنــدگان شــبکه بانکــی‪ ،‬ایــن تغییــر را در شــبکه‬ ‫بانکــی احســاس کننــد‪ .‬مدیــران نظــام بانکــی افســران نظــام مالــی کشــور و به تعبیر رئیس جمهور امنای کشــور‬ ‫هســتند کــه بایــد تحــول بانکــی را پیــش ببرنــد‪ .‬ســهم ایــن مدیــران بــه انــدازه همــه بخش هــای دیگــر اســت کــه‬ ‫می توانــد ‪ ۱۴۰۱‬متفاوتــی رقــم بزنــد‪.‬‬ ‫وعده بانک ها برای اجرای تصمیمات دولت‬ ‫در همایــش «تحــول نظــام بانکــی بــه نفــع مــردم» بــه نمایندگــی از بانک هــای عامل‪ ،‬مدیرعامــل بانک تجارت‬ ‫گفــت‪ :‬کارگروهــی در خصــوص امــوال تملیکــی تشــکیل شــد و کلیــه امــوال بــه ویــژه امــوال مولــد دســته بندی‬ ‫شــد و شــورای پــول و اعتبــار مصوبــه ان را امــروز ابــاغ کــرد‪ .‬بــا گرفتــن درصــدی بانک هــا ایــن امــوال را بــه‬ ‫تولیدکننــدگان بازمی گرداننــد‪.‬‬ ‫هــادی اخالقــی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬قــرار شــد دربــاره برخــورد بــا بدحســابان‪ ،‬بانــک اطالعاتــی ایــن افــراد تکمیــل و‬ ‫ابــاغ شــدو کــه خدماتــی بــه ایــن افــراد ارائــه نشــود و کل شــبکه بانکــی الــزام بــه ایــن کار شــده اند‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه مدیرعامــل ایــن بانــک‪ ،‬در خصــوص بازگشــت ســود مــازاد بــه مشــتریان‪ ،‬در شــورای پــول و اعتبــار‬ ‫دســتورالعمل نهایــی در حــال تکمیــل شــدن اســت و ایــن دســتورالعمل بــا اطــاع مشــتریانی کــه ســود باالتــری‬ ‫داده انــد بــا شــرایطی مبالــغ مــازاد را می تواننــد دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ارزش اعتبــار مشــتریان بــه جــای وثیقــه محــوری در دســتور کار نظــام بانکــی در راســتای اجرای‬ ‫‪ ۵‬فرمــان رئیس جمهــور گفــت‪ :‬جلسـه ای بالفاصلــه پــس از دســتور رئیس جمهــور برگــزار شــد و دربــاره تســهیل‬ ‫فراینــد تســهیالت دهی تصمیم گیــری شــد و ظــرف ‪ ۲۴‬ســاعت نتیجــه ابــاغ شــد کــه در ایــن ابالغیــه بــر ارزش‬ ‫اعتبــاری مشــتریان بــه جــای تاکیــد بــر وثیقــه محــوری تاکیــد شــد تــا ایــن موضــوع به ویــژه بــرای طبقــه متوســط‬ ‫تســهیل شود‪.‬‬ ‫ســید عبــاس حســینی؛ معــاون امــور بانکــی و بیمــه وزیــر اقتصــاد هــم در نشســت بــا مدیــران عامــل بانک های‬ ‫دولتــی گفــت‪ :‬منویــات رئیس جمهــور کــه مــردم در دیدارهــای عمومــی از ما درخواســت داشــته اند شــامل موارد‬ ‫زیر اســت؛‬ ‫ اسان سازی پرداخت تسهیالت‬‫ برخورد جدی با بدحسابان‬‫ بازپرداخت سود مازاد‬‫ راه اندازی واحدهای تملیکی‬‫ جایگزینی طرح اعتبارسنجی با اخذ ضامن‬‫ لزوم توجه به بانکداری اسالمی از مسیر قرض الحسنه که موردتوجه علما هم بوده است‬‫‪ -‬تاکید بر واگذاری اموال مازاد بانک ها‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 10‬بهمن‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز یــک شــنبه ‪ 10‬بهمــن هــر مثقــال طــا ‪ 53,330,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,830,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 120,550,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 122,780,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 68,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,200,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪474‬‬ ‫روندروبه افزایش ابتال‬ ‫ُ‬ ‫به امیکرون در گلستان‬ ‫ُ‬ ‫سویه امیکرون خطرناکتر‬ ‫از سایر سویه ها‬ ‫ایــن مطالعــه بــه لحــاظ میــزان بقــا و عفونت زایــی ســویه کرونــا‬ ‫ی کننــده الفــا‪ ،‬بتــا‪،‬‬ ‫ویــروس ووهــان و دیگــر ســویه های نگران ـ ‬ ‫دلتــا و اومیکــرون مقایســه شــد‪ .‬متخصصــان پایــداری محیطــی‬ ‫ســویه های مختلــف ویــروس کوویــد بــا اســتفاده از نمونه هــای‬ ‫ازمایشــگاهی از پوســت انســان و بســترهای پالســتیکی‪ ،‬را‬ ‫ارزیابــی کردنــد‪.‬‬ ‫رییس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی و‬ ‫درمانــی گلســتان بــا اشــاره بــه افزایش تعــداد مبتالیان‬ ‫بــه اُمیکــرون در ایــن اســتان گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۶‬نفــر بــه‬ ‫دلیــل ابتــا بــه ســویه جدیــد کرونــا از هفتــه گذشــته در‬ ‫مراکــز درمانــی گلســتان مــورد بســتری قــرار گرفته انــد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار عبدالرضا فاضل‬ ‫در ســتاد اســتانی پیشــگیری و مقابله با ویروس کرونا‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬پنــج شهرســتان گــرگان‪ ،‬گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫مراوه تپــه‪ ،‬رامیــان و کردکــوی از ‪ ۱۴‬شهرســتان اســتان‪،‬‬ ‫در وضعیــت ابــی قــرار دارنــد و در هشــت شهرســتان‬ ‫دیگــر شــرایط شــیوع کرونــا زرد اســت‪.‬‬ ‫طبــق گفته هــای وی در حــال حاضــر در مراکــز درمانــی‬ ‫اســتان ‪ ۱۸‬گلســتانی مبتــا بــه اُمیکــرون بســتری هســتند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در بیمارســتان های گلســتان‬ ‫‪ ۱۸۳‬مبتــا بــه کرونــا تحــت درمــان قــرار دارند کــه از این‬ ‫تعــداد ‪ ۴۴‬نفــر در بخــش مراقبت هــای ویــژه بســتری‬ ‫بــوده و حــال ‪ ۱۳‬نفــر وخیــم اســت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان ادامــه داد‪:‬‬ ‫ک مــورد فوتــی مبتــا بــه کرونــا طــی هفتــه گذشــته‬ ‫یـ ‬ ‫در اســتان مــورد ثبــت قــرار گرفتــه اســت و طــی پنــج‬ ‫هفتــه اخیــر گلســتان جــزو ‪ ۲‬اســتان انتهایی کشــور در‬ ‫ی ناشــی از ایــن ویــروس قــرار‬ ‫بخــش بســتری و فوتــ ‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه یــک میلیــون و ‪ ۴۵۵‬هــزار‬ ‫گلســتانی بــاالی ‪ ۱۲‬ســال واجــد شــرایط تزریق واکســن‬ ‫هســتند گفــت‪ :‬از مجمــوع ایــن واجــدان شــرایط‬ ‫تاکنــون ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۸۰۵‬هــزار و ‪ ۷۲۶‬دُز واکســن‬ ‫کرونــا در اســتان تزریــق شــد کــه یــک میلیــون و ‪۳۴۹‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۱۳‬دُز معــادل ‪ ۹۲‬درصــد بــرای نوبــت اول‪ ،‬یک‬ ‫میلیــون و ‪ ۱۷۲‬هــزار و ‪ ۵۲۹‬دُز معــادل ‪ ۸۰‬درصــد بــرای‬ ‫نوبــت دوم و ‪ ۲۸۳‬هــزار و ‪ ۹۸۳‬دُز معــادل ‪ ۱۹‬درصــد‬ ‫بــرای نوبــت ســوم بــود‪.‬‬ ‫تعالی بخشی فرهنگ‬ ‫با روشن کردن مشعل‬ ‫دانایی محقق خواهد شد‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫تعالــی بخشــی فرهنــگ بــه یقیــن بــا روشــن کــردن‬ ‫مشــعل علــم و دانایــی در جامعــه محقــق مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمــد رعیــت در اییــن‬ ‫عصر کتاب ویژه بزرگداشــت اهل قلم و پیشکســوتان‬ ‫عرصــه کتــاب و پژوهــش در تــاالر فخرالدیــن اســعد‬ ‫گرگانی افزود‪ :‬کتاب و محتوای ان کلمات ارزشــمندی‬ ‫هســتند کــه خداونــد متعــال بــه عنــوان بهتریــن‬ ‫هدی ـه اش بــرای انســان هــا فرســتاده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در میــان پیامبــران تعــداد کمــی‬ ‫صاحــب کتــاب شــدند و بــه یقیــن همــه توفیــق پیــدا‬ ‫نکردنــد اهــل کتــاب باشــند و کتــاب تولیــد کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬ابــن ســینا وقتــی واالتریــن شــخص‬ ‫را درمــان مــی کنــد بــه عنــوان دســتمزد رفتــن بــه‬ ‫کتابخانــه و مطالعــه را بــر مــی گزینــد و ابوریحــان‬ ‫بیرونی در ســن ‪ ۲۰‬ســالگی و در ســفر به گرگان اولین‬ ‫کتــاب خــود را بــه پادشــاه وقــت هدیــه می کنــد و انقدر‬ ‫کتــاب جایــگاه واالیــی دارد کــه بهترین هدیه را پادشــاه‬ ‫از جنــس کتــاب از خــود باقــی مــی گــذارد‪.‬‬ ‫رعیــت بیــان کــرد‪ :‬قــدرت قلم‪ ،‬بیان‪ ،‬فکر و اندیشــه‬ ‫بــا هیــچ جنــس مــادی و نقدینگــی قابــل جبــران‬ ‫نیســت و بهتریــن بــرای هدیــه دادن اســت و بایــد‬ ‫امــروز احســاس نیــاز بــه کتــاب را در خانــواده هــا‬ ‫بــار دیگــر روشــن کنیــم و در ایــن مســیر امیدواریــم‬ ‫بــه شــیوایی فرهنــگ مطالعــه و انــس و الفــت‬ ‫را بــا مطالعــه تاریــخ‪ ،‬تجربــه گذشــتگان و ســینه‬ ‫ســوختگان بــا شــیوه های اجرایی مختلــف در محافل‬ ‫بــرای اینــده ای روشــن تر امــوزش دهیــم‪ ،‬از انچــه‬ ‫می گوییــم بیشــتر عمــل کنیــم‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت کتــاب یــک دختــر در کالیفرنیــای‬ ‫جنوبــی اثــر فــرزاد خدنــگ توســط ســید مهــدی خلیلــی‬ ‫نقــد شــد و از نویســندگان و شــاعرانی از جملــه رجــب‬ ‫محمــد بشــارتی فر‪،‬حســین عبــدی‪ ،‬فاطمــه گمرکــی و‬ ‫ســودابه رشــیدایی تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫مراقب باشیم؛‬ ‫ُامیکرون‬ ‫نسبت به دلتا‬ ‫باثبات تر است‬ ‫سرویس‪ -‬سالمت‬ ‫رییــس کمیتــه پیشــگیری و بهداشــت قــرارگاه ســتاد ملــی کرونــا‬ ‫بیــن انــواع نگــران کننــده ســویه های کرونــا‪ ،‬ســویه اومیکــرون را‬ ‫دارای باالتریــن و بیشــترین ثبــات مانــدگاری در محیطــی دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬ممکــن اســت پایــداری بــاالی ایــن ســویه یکــی از عوامــل‬ ‫جایگزینــی ان بــه جــای گونــه دلتــا و گســترش ســریع ان باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار دکتــر حمیــد ســوری‬ ‫اپیدمیولوژیســت در ایــن خصــوص اظهار داشــت‪ :‬نتایج تحقیقات‬ ‫جدیــد نشــان می دهــد کــه ایــن ســویه از ســایر ســویه های ویــروس‬ ‫کوویــد‪ ۱۹‬روی پالســتیک و پوســت بیشــتر زنــده مــی مانــد و بــه‬ ‫عبارتــی ایــن ســویه ماندگارتــر از ســایر پیک هــای کرونــا اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬انــواع ســویه های کرونــا پــس از قــرار گرفتــن در‬ ‫معــرض مــواد ضدعفونی کننــده دســت برپایــه الکل بعــداز ‪ ۱۵‬ثانیه‬ ‫غیرفعــال مــی شــوند‪.‬‬ ‫استفاده از ابیاری نوین تنها‬ ‫راهکار مقابله با خشکسالی‬ ‫کاهــش بارندگی هــا و در پــی ان خشکســالی نزدیــک بــه ‪ ۸۳‬درصــد‬ ‫گســتره شــیروان را فــرا گرفتــه اســت و ایــن موضــوع باعــث شــده تــا در‬ ‫قطــب کشــاورزی اســتان کشــت و زرع در معــرض خطــر قــرار گیــرد و بــه‬ ‫همیــن دلیــل از ضروریــات در اراضــی ایــن خطــه گســترش ســامانه های‬ ‫ابیــاری نویــن اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار؛ ایــن شهرســتان یکــی از مناطــق پیشــگام‬ ‫در کشــاورزی و قطب تولید بســیاری از محصوالت در خراســان شــمالی‬ ‫محســوب می شــود امــا کاهــش بارندگــی و خشکســالی های متوالــی‬ ‫طــی ســال های اخیــر و از ســویی دیگــر نبــود مدیریــت صحیــح منابــع‬ ‫ابــی و تجهیــز نبــودن برخــی از اراضــی بــه ســامانه های ابیــاری نویــن‬ ‫باعــث کاهــش عملکــرد محصــول و خســارت بــه کشــاورزان ایــن منطقــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان کشــاورزی بــر ایــن باورنــد‪ :‬بایــد بــه ســمت تغییــر الگــوی‬ ‫کشــت و ترویــج ابیــاری نویــن بــرای نجــات از خشکســالی و جلوگیــری از‬ ‫هرگونــه ضــرر و زیــان وارده بــه کشــاورزان و افزایــش عملکــرد محصــول‬ ‫حرکت کنیم تا با حفظ داشــته ها و کمترین هزینه‪ ،‬کشــاورزی منطقه‬ ‫توســعه یافتــه و بیشــترین عایــدات و بهــره وری اقتصــادی نصیــب خــود‬ ‫کشــاورزان شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی براســاس داده های هواشناســی ‪،‬خشکســالی ‪۸۲.۸‬‬ ‫درصد گســتره شهرســتان شــیروان را فرا گرفته اســت‪ ،‬کشــاورزان بابت‬ ‫ایــن موضــوع نگــران هســتند زیــرا در ایــن ســال هــا خشکســالی در ایــن‬ ‫خطــه چنبــره زده و تولیــد را کاهــش داده اســت‪.‬‬ ‫بــه نوعــی کشــاورزی دیــم بــا شــرایط کنونــی در شهرســتان شــیروان از‬ ‫رونــق افتــاده اســت و در کشــت ابــی نیــز بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد وابســته بــه‬ ‫چاه ها و چشــمه ها اســت و از ســوی دیگر امســال ‪ ۴۳‬درصد تولیدات‬ ‫باغــی در شهرســتان کاهــش یافــت و گرانــی و کمبــود اب کشــاورزی هم‬ ‫فعــاالن ابــن بخــش هــا را بــا مشــکالت زیــادی مواجــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از کشــاورزان بخــش ســرحد شــیروان مــی گویــد‪ :‬کمبــود اب و‬ ‫خســارت هــای وارده یکــی مهــم تریــن مشــکل امــروز ایــن قشــر در پــی‬ ‫حــوادث طبیعــی در فصــول مختلــف اســت کــه طــی ســه اخیــر عملکــرد‬ ‫عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بــه تازگــی محققــان ژاپنــی گفته انــد کــه ســویه جدیــد امیکرون‬ ‫نســبت بــه ســایر ســویه های کوویــد‪ ۱۹‬مانــدگاری بیشــتری روی‬ ‫پالســتیک و پوســت دارد و بیشــتر زنــده مــی مانــد‪.‬‬ ‫دکترســوری افــزود‪ :‬ایــن مطالعــه ازمایشــگاهی نشــان از باالتریــن‬ ‫ثبــات محیطــی ســویه امیکــرون در بیــن انــواع نگــران کننــده‬ ‫ســویه های کرونــا اســت کــه ایــن موضــوع بیانگــر ان اســت کــه ایــن‬ ‫پایــداری بــاال نیــز ممکــن اســت یکــی از عواملــی باشــد کــه بــه گونــه‬ ‫اومیکــرون اجــازه داده جایگزیــن ســویه دلتــا شــود و بــه ســرعت‬ ‫گســترش یابــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در ادامــه گفــت‪ :‬براســاس مطالعــات جدیــد ایــن‬ ‫ســویه روی پالســتیک کمــی بیشــتر از هشــت روز یعنــی بــه طــور‬ ‫متوســط ‪ ۱۹۳.۵‬ســاعت زنــده مــی مانــد‪ .‬در مقایســه ویــروس‬ ‫اصلــی کوویــد‪( ۱۹‬ووهــان) روی پالســتیک ‪ ۵۶‬ســاعت‪ ،‬ســویه‬ ‫الفــا ‪ ۱۹۱.۳‬ســاعت‪ ،‬ســویه بتــا ‪ ۱۵۶.۶‬ســاعت‪ ،‬ســویه گامــا ‪۵۹.۳‬‬ ‫ســاعت و ســویه دلتــا ‪ ۱۱۴‬ســاعت روی پالســتیک زنــده می مانــد‪.‬‬ ‫ایــن اپیدمیولوژیســت ادامــه داد‪ :‬در نمونــه ازمایشــگاهی پوســت‬ ‫نیــز طبــق بررس ـی های صــورت گرفتــه ســویه اومیکــرون بــه طــور‬ ‫متوســط ‪ ۲۱.۱‬ســاعت زنــده می مانــد‪ ،‬در حالــی کــه در ســایر‬ ‫انــواع کوویــد‪ ۱۹‬ایــن میانگیــن زمــان بقــا در ویــروس اصلــی کرونــا‬ ‫(ووهــان) ‪ ۸.۶‬ســاعت‪ ،‬در ســویه الفــا ‪ ۱۹.۶‬ســاعت‪ ،‬در ســویه بتــا‬ ‫‪ ۱۹.۱‬ســاعت‪ ،‬در ســویه گامــا ‪ ۱۱‬ســاعت و در دلتــا ‪ ۱۶.۸‬ســاعت‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن مطالعــات نشــان داده اســت کــه ســویه های‬ ‫مختلــف کرونــا مقاومــت بیشــتری در برابــر اتانول نســبت به ســویه‬ ‫اصلی کوویــد‪ ۱۹‬دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬گرچــه بــه ظاهــر شــواهد علمــی نشــان می دهــد‬ ‫میزان کشــندگی اومیکرون از ســویه دلتا کمتر اســت ولی به دلیل‬ ‫وجــود فراوانــی نســبی افــراد مبتــا بــدون عالمت‪ ،‬ماندگاری بیشــتر‬ ‫روی پوســت و پالســتیک‪ ،‬مقاومــت بیشــتر در مــورد واکس ـن ها و‬ ‫تــا حــدودی پــی ســی ار گریــز بــودن ان مدیریــت همه گیــری فعلــی‬ ‫مــی توانــد بســیار دشــوارتر از ســویه هــای قبلــی باشــد‪.‬‬ ‫ایــن عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی‬ ‫بــه مــردم توصیــه کــرد بــه دقــت اصــول بهداشــتی بــه خصــوص‬ ‫شســتن مرتــب دســت هــا و اســتفاده از ضدعفونــی کننــده هــا را‬ ‫رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در یــک مطالعــه متخصصــان ژاپنــی‬ ‫بــه تازگــی گــزارش دادنــد کــه نســبت بــه ســویه های قبلــی ســویه‬ ‫جدیــد ویــروس کرونــا موســوم بــه اومیکــرون از ثبــات محیطــی‬ ‫باالتــری برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مطالعــه بــه لحــاظ میــزان بقــا و عفونت زایــی ســویه کرونــا‬ ‫ی کننــده الفــا‪ ،‬بتــا‪ ،‬دلتا و‬ ‫ویــروس ووهــان و دیگــر ســویه های نگرانـ ‬ ‫اومیکرون مقایســه شــد‪ .‬متخصصان پایداری محیطی ســویه های‬ ‫مختلــف ویــروس کوویــد بــا اســتفاده از نمونه های ازمایشــگاهی از‬ ‫پوســت انســان و بســترهای پالســتیکی‪ ،‬را ارزیابی کردند‪.‬‬ ‫در ایــن مطالعــه متخصصــان ژاپنــی پایــداری ویــروس کرونــا و‬ ‫ســویه های ان را روی ســطوح مختلف پالســتیکی و پوســت انســان‬ ‫ارزیابــی کردنــد‪ .‬پــس از قــرار دادن ویــروس روی ســطح پالســتیک‬ ‫و پوســت‪ ،‬بقــای ویــروس در شــرایط ازمایشــگاهی مــورد بررســی‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫انهــا پایــداری ویروس هــای مختلــف را روی ســطح مــدل پوســت‬ ‫انســان مــورد ارزیابــی قــرار دادنــد و همچنیــن بــه اثربخشــی‬ ‫ضدعفونــی کننده هــای مختلــف در برابــر ویروس های موجــود روی‬ ‫پوســت انســان پــی بردنــد‪ .‬در این مطالعــه از ضدعفونی کننده های‬ ‫مبتنــی بــر الــکل‪ ،‬اتانــول و ایزوپروپانــول اســتفاده شــد‪.‬‬ ‫ایــن متخصصــان اظهــار داشــتند‪ :‬روی ســطح پالســتیک‪ ،‬زمــان‬ ‫بقــای ســویه ووهــان‪ ،‬الفــا‪ ،‬بتــا‪ ،‬گامــا‪ ،‬دلتــا و اومیکــرون بــه ترتیــب‬ ‫‪ ۱۱۴ ،۵۹.۳ ،۱۵۶.۶ ،۱۹۱.۳ ،۵۶‬و ‪ ۱۹۳.۵‬ســاعت اســت‪.‬‬ ‫محصــول بــه شــدت کاهــش یافتــه و یــا بــر اثــر خشکســالی و ســرما از‬ ‫بیــن رفتــه اســت‪.‬‬ ‫احمــد خــادم زاده یکــی از مهمتریــن راه کارهــای ایــن حــوزه را تجهیــز‬ ‫اراضــی بــه سیســتم نویــن ابیــاری عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬امــوزش‬ ‫کشــاورزان و اســتفاده از نظــرات کارشناســان حوزه هــای اب و از ســوی‬ ‫حرکــت کشــاورزی از ســنتی بــه ســمت مــدرن‪ ،‬نیازمنــد فرهنــگ ســازی‪،‬‬ ‫اســت و هــر قــدر کــه تغییــر الگــوی کشــت بــا تعلــل بیشــتری انجــام‬ ‫شــود‪ ،‬ضــرر و زیــان بیشــتری نیــز متوجــه کشــاورزان منطقــه خواهد بود‬ ‫ولــی افزایــش قیمــت خریــد تجهیزات این انگیــزه را در دل کشــاورزان به‬ ‫یــاس تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬خشکســالی های پیاپــی بــا توجــه بــه وضعیــت کنونــی‬ ‫ادامــه داشــته و انتظــار م ـی رود مســووالن بــرای پیشــبرد ایــن موضــوع‬ ‫مهــم و حیاتــی‪ ،‬از توانمندی هــای موجــود در ســطوح مختلــف اســتفاده‬ ‫کننــد و طــرح و برنامــه ارایــه دهنــد تــا قوانینــی جامــع و محکــم و در‬ ‫صــورت نیــاز بــا پشــتوانه ملــی گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از کشــاورزان بــا ابــراز گالیــه از بــی تدبیــری مســووالن در‬ ‫ایــن خصــوص افــزود‪ :‬بــرای روش ابیــاری نویــن مدتــی قبــل اقــدام‬ ‫کــردم کــه پــس از طــی مراحــل فراینــد اداری متوجــه شــدم یــک‬ ‫میلیــارد ریــال هزینــه خواهــد شــد و کمــک بالعــوض دولــت فقــط‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیــون ریــال اســت‪.‬‬ ‫ســعادتی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از دغدغــه هــای کشــاورزان اجــرای‬ ‫ایــن روش اســت گفــت‪ :‬شــاهد افزایــش قیمــت چنــد برابــری خریــد‬ ‫لولــه‪ ،‬پمــپ و تجهیــزات طــی چنــد ســال اخیــر بودیــم کــه خریــد کل‬ ‫تجهیــزات ابیــاری بــا ســهم بالعــوض دولــت همخوانــی نــدارد و ایــن در‬ ‫صورتــی اســت کــه طــی ایــن مــدت کشــاورزان بــا خشکســالی‪ ،‬کاهــش‬ ‫عملکــرد محصــول و ضــرر و زیــان مواجــه بودنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه هیــچ عنــوان اجــرای ســامانه هــای ابیــاری نوین به علت‬ ‫مشــکالت یــاد شــده صرفــه اقتصــادی نــدارد و اینــک کشــاورزان رغبتــی‬ ‫بــرای انجــام ایــن روش ندارنــد‪.‬‬ ‫کشــاورزی دیگــر کــه اراضــی خــود را ‪ ۲‬ســالی اســت کــه مجهــز بــه‬ ‫سیســتم ابیــاری نویــن کــرده اســت گفــت‪ :‬از نظــر عملکــرد تولیــد در این‬ ‫مــدت کاهــش تولیــد داشــته ایم کــه بــرای ایجــاد ســامانه های ابیــاری‬ ‫نویــن متاســفانه وجــه نقــدی نداریــم‪.‬‬ ‫حســن معصــوم زاده گفــت‪ :‬در اجــرای ایــن طرح هــا دولــت کمــک هــای‬ ‫بالعــوض در اختیــار کشــاورزان قــرار داده کــه تنهــا راه نجــات اقتصــاد و‬ ‫معیشــت شهرســتان ترغیــب کشــاورزان در ایــن وضعیــت بحرانــی بــه‬ ‫ایــن موضــوع اســت ولــی ظاهــرا تاکنــون اطــاع رســانی زیــادی انجــام‬ ‫نشــده و برخــی هــم نســبت بــه انجــام ان هیــچ رغبتــی ندارنــد‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان بــا بیــان اینکــه ‪ ۹۰‬درصــد اب موجــود‬ ‫در بخــش کشــاورزی مصــرف می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬تاکنــون در بیــش از‬ ‫هفــت هــزار هکتــار از اراضــی شهرســتان ســامانه های نویــن ابیــاری‬ ‫اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫حســن ایزانلــو راندمــان ابیــاری و افزایــش بهــره وری را از مزایــای اجــرای‬ ‫طــرح ســامانه های ابیــاری نویــن برشــمرد و اظهــار داشــت‪ :‬بــا اجــرای این‬ ‫طــرح بــرای هــر هکتــار بیــن ‪ ۴۵۰۰‬تــا ‪ ۴‬هــزار مترمکعب صرفــه جویی در‬ ‫مصــرف اب خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اراضــی مســتعد اجــرای ابیــاری نویــن ایــن شهرســتان ‪۱۰‬‬ ‫هــزار هکتــار اســت کــه بیــش از هفــت هــزار هکتــار اجــرا شــده و مابقــی‬ ‫خــرده مالــک هســتند کــه کشــاورزان رغبتــی بــرای ان ندارنــد‪.‬‬ ‫ایزانلــو اضافــه کــرد‪ :‬افزایــش تولیــد محصــوالت زراعــی از مزیت هــای‬ ‫سیســتم های ابیــاری تحــت فشــار در اراضــی دیــم اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایــش هزینــه هــا‪ ،‬نداشــتن توجیــه اقتصــادی و بــی‬ ‫رغبتــی انــان در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬امســال ‪ ۶‬پرونــده بــرای اجــرای‬ ‫ایــن طــرح در شهرســتان تشــکیل شــده و ســه طــرح بارانــی بــه مســاحت‬ ‫‪ ۲۰‬هکتــار بــا ‪ ۶‬میلیــارد ریــال اعتبــار از محــل کمــک هــای فنــی اعتبــاری‬ ‫صنــدوق توســعه کشــاورزی در مرحلــه اجــرا اســت کــه ســال ‪۱۴ ،۹۸-۹۹‬‬ ‫طــرح بــا ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار جــذب شــد‪.‬‬ ‫ایزانلــو تغییــر ابیــاری از ســنتی و غرقابــی بــه قطــره ای و بارانــی را از‬ ‫دیگــر کارهــای ایــن ســازمان دانســت و بیــان کــرد‪ :‬ایــن موضــوع باعــث‬ ‫عــدم هدررفــت اب شــده و صدمــات کمتــری بــه خــاک وارد مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اصلی تریــن منابــع تامیــن ابــی اراضــی زراعــی‪،‬‬ ‫رودخانه هــای دائمــی‪ ،‬فصلــی‪ ،‬چاه هــا‪ ،‬قنــات‪ ،‬چشمه ســارها و ســد‬ ‫مخزنــی اســت گفــت‪ :‬امســال کمــک هــای دولتی بــرای هر هکتــار اجرای‬ ‫ابیــاری قطــره ای‪ ۴۰۰ ،‬میلیــون ریــال و ابیــاری بارانــی ‪ ۳۰۰‬میلیــون‬ ‫ریــال اســت کــه اجــرای ان بهتریــن راهــکار جهــت دغدغــه و خســارت‬ ‫کشــاورزان اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۱۵۷‬هــزار نفــری شــیروان در ســال هــای اخیــر دوران‬ ‫خشکســالی و کم ابــی ســختی را بــه خــود دیــده و حتــی در مناطــق‬ ‫مختلــف بــه ویــژه تعــدادی از روســتاها مــردم بــرای تامیــن اب شــرب بــا‬ ‫مشــکل مواجــه شــده انــد‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتان ‪ ۱۰۵‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی و باغــی دارد کــه ‪۱۲‬‬ ‫هــزار بهــره بــردار از ایــن بخــش ارتــزاق مــی کننــد‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــررای هیات بشــماره ‪ 140060312004006185‬پرونده کالســه ‪ 1399114412004000952‬خانم زینب شــیخ فرزند احســانعلی به شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 147‬ازادشــهر و کــد ملــی ‪ 6249420411‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 189.20‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-38/42‬اصلــی بخــش ‪ 9‬واقــع درگنبــدکاووس روســتای قوینلــی کوچــه فاطمیــه خریــداری ملــک مــع الواســطه از میرعلــی حســینی‬ ‫(مالــک رســمی)‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9804 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/27 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/11 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــررای هیــات بشــماره ‪ 140060312004006177‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412004001105‬اقــای علــی اکبــر حســینی فرزنــد وجیهــه الــه بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 182‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2030481033‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 318.84‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-38/42‬اصلــی بخــش ‪ 9‬واقــع درگنبــدکاووس روســتای قوینلــی کوچــه فاطمیــه خریــداری ملــک مــع الواســطه از میرعلــی‬ ‫حســینی (مالــک رســمی)‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می تواننــد ازتاریخ انتشــار اولین اگهی بــه مدت دو مــاه اعتراض خــود را به‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9806 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/27 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/11 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ صفحه 2 ‫ث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان گلســتان از پیشــرفت فیزیکــی ‪ ۴۰‬درصــدی‬ ‫سرپرســت اداره کل میــرا ‬ ‫عملیــات اجرایــی فــاز نخســت ســاختمان نخســتین پایــگاه دیــوار بــزرگ گــرگان در شهرســتان گمیشــان خبــر داد‪.‬‬ ‫رحمــان فرمانــی اظهــار کــرد‪ :‬عملیــات اجرایــی نخســتین پایــگاه دیــوار بــزرگ گــرگان بــا اعتبــار ‪ ۲۹‬میلیــارد ریــال از محــل‬ ‫اعتبــارت تملــک دارایــی ســرمایه های ملــی ســال مالــی ‪ ۱۳۹۹‬و ‪ ۱۴۰۰‬بــا پیشــرفت فیزیکــی ‪ ۴۰‬درصــدی در روســتای‬ ‫قلعه جیــق بــزرگ شهرســتان گمیشــان در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫فاز نخست پایگاه‬ ‫دیوار بزرگ و تاریخی‬ ‫گرگان تکمیل‬ ‫می شود‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬بهمن ‪1400‬‬ ‫اینترنت به مرز ارزشهای‬ ‫ما حمله می کند‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪474‬‬ ‫تعویض سوخت از بنزین‬ ‫به گاز و مضرات ان‬ ‫عجین شــدن شــبکه های اجتماعی و اینترنت با زندگی‬ ‫روزمــره ی مــا وقــدرت نفــوذ و وابســتگی شــدید بــه ایــن‬ ‫فضــا اســیب ها‪,‬تهدیدهــای فــراوان و مخربــی را بــه بــار‬ ‫اورده اســت کــه اصلــی تریــن ان تغییــر ســبک زندگــی‬ ‫و شکســتن مرزهــا ‪ ,‬باورهــا و ارزش هابیــن نســلی کــه‬ ‫زمامــدار نســل هــای بعــدی هســتند مــی باشــد‪ ,‬هرچنــد‬ ‫امــروزه شــبکه هــای اجتماعــی بیشــترین کاربــرد را در‬ ‫اطالع رســانی و تبلیغات دارند و به عنوان کاربردی ترین‬ ‫ابــزار ارتباطــی محســوب مــی شــود‬ ‫سرویس ‪ -‬اجتماعی‬ ‫در واقع ما هم دور‬ ‫و هم کور شده ایم‬ ‫سهیال عالالدین‬ ‫ایــن روزهــا در عصــر دیجیتــال و در فضــای مجــازی و اســتفاده بیش از‬ ‫حــد از شــبکه هــای اجتماعــی هرچنــد اســتفاده های مفیــدی داردمــردم‬ ‫بســیاری در ســنین محتلــف از گروه هــای اجتماعــی متفــاوت در فضای‬ ‫مجــازی کنــار هــم امده انــد و ارتباطــی بیــن انهــا و جــود اورده اســت‬ ‫کــه باعــث تغییــر نگــرش والدیــن بــه تربیــت فرزنــد و موجبــات دوری‬ ‫اعضــای خانــواده از یکدیگــر را فراهــم ســاخته اســت بــه طــوری کــه‬ ‫اعضــای خانــواده در کنــار هــم حضــور دارنــد امــادر یــک فضــای محرمانــه‬ ‫و خصوصــی و بــدون دغدغــه ‪ ,‬بــا فاصلــه ی عاطفــی و معنــوی زیــاد‪.‬و‬ ‫بعضــا دیــده شــده اســت بــه دلیــل ویژگی هــای ســنی و شــخصیتی از‬ ‫فضاهــای ناســالم ســر در اورده انــد‪.‬و ارزش اجتماعــی هــر کــدام از‬ ‫انهــا بــا تحــت تاثیــر قــرار گرفتــن وتغییراتــی کــه در رفتــار و نگــرش انهــا‬ ‫بوجــود امــده اســت زیرســوال رفتــه اســت‪.‬‬ ‫امــروزه همــه بــه نحــوی تنهــا شــده انــد و کمتــر در تصمیم گیری هــا‬ ‫یکدیگــر را دخیــل مــی کنند‪.‬تقریبــا هیــچ کــس مــاک درســت و‬ ‫مشــخصی از حــال و اینــده خــود نــدارد و در فضــای مجازی بدنبال کار و‬ ‫فالــور جمــع کــردن ‪,‬کلیــپ دو ســه دقیقـه ای مــی ســازنند و بــا پیــچ زدن‬ ‫خالءهــای زندگــی خــود را بــاز هــم درســت یــا نادرســت پــر مــی کننــد‬ ‫کلیــپ هایــی کــه گاهــی اوقــات ‪ ,‬از ارزش و اعتبــار شــخص مــی کاهد و‬ ‫جــز تخریــب چیــز دیگــری بــه همــراه نــدارد و چــه بســیار افــرادی کــه در‬ ‫فضــای مجــازی بــه دوســتی و ازدواج و کارهــای اینترنتــی روی اورده و در‬ ‫انتهــا بــا شکســت هــای غیــر قابــل جبــران مواجــه شــده اند‪.‬‬ ‫م‪.‬رحیمــی پــدر ‪ 45‬ســاله ای کــه در ایــن زمینــه هــا گالیــه هایــی دارد و‬ ‫گوش شــنوایی پیدا نمی کند فرزند پســر رحیمی از ‪ 24‬ســاعت شــبانه‬ ‫روز ‪15‬ســاعت ســران داخــل گوشــی اســت و بــا همــه طیــف ادم چــت‬ ‫کــرده و فیلــم ‪.....‬رد و بــدل مــی کنــد بــا اینکــه ‪14‬ســال ســن دارد بــه‬ ‫همـه ی فــوت و فــن هــای اینترنتــی اشــنایی کامــل دارد ‪ .‬جایــگاه پــدر و‬ ‫مــادر و خواهــر در خانــواده معنایــش را از دیــد پســرش از دســت داده و‬ ‫حــرف و نصیحت هــای انهــا برایــش تکــراری و زننــده اســت ‪.‬‬ ‫جــوان ‪27‬ســاله ای کــه بــرای ســاخت یــک کلیــپ طنــز الــود خــود را‬ ‫بــه شــکل یــک پیــرزن در اورده و بــه عنــوان یــک مــادر شــوهربد جنــس‬ ‫ایفــای نقــش مــی کنــد‪.‬‬ ‫مــادر ‪32‬ســاله ای مــی گویــد ‪:‬یکــروز کــه نوبــت دکتــر داشــتم دختــر‬ ‫‪9‬ســاله ام را به خانه ی خواهرم فرســتادم نیم ســاعت بعدش دخترم‬ ‫بــه مــن زنــگ زد کــه خالــه خانــه زن همســایه شــون رفتــه روضــه ‪ ,‬هــر‬ ‫طــور شــده بیــا دنبالــم هــر چــی پشــت تلفــن گفتــم چــی شــده فقــط‬ ‫مــی گفــت بیــا دنبالــم مــن یــک ثانیــه هــم اینجــا نمــی مونــم بــا عجلــه‬ ‫خودمــو بــه خانــه ی خواهــرم رســوندم کســی جــز دختــرم انجــا نبــود‬ ‫علــت ایــن همــه اســترس و عجلــه را ازش پرســیدم بــا شــرمنده گــی‬ ‫گفــت کــه پســر خالـه اش کــه ‪1‬ســال از او کوچکتــر بود با پســر همســایه‬ ‫روی تخــت خاله اش‪......‬بــه داخــل گوشــی نــگاه مــی کردنــد و‪...‬‬ ‫و همینطــور پســر جوانــی کــه خــود را بــرای خدمــت ســربازی امــاده‬ ‫کــرده اســت مــی گویــد ‪ :‬حــوزه فضــای مجــازی واینترنــت را اســان ترین‬ ‫راه همســریابی انتخــاب کــرده بــودم بــا اینکــه ســنم خیلــی کــم بــود‬ ‫اینترنتــی بازنــی کــه ‪12‬ســال از خــودم بزرگتــر بــود اشــنا شــدم مــن اینجــا‬ ‫طــرف مقابــل شــیراز یــک دل نــه صــد دل ناخواســته بــا حرف هایــی‬ ‫کــه بینمــون رد و بــدل شــد عاشــقش شــدم و پامــو تــوی یــک کفــش‬ ‫کــرده بــودم کــه پــدر و مــادرم بــرای خواســتگاری اقدامــی انجــام دهنــد‬ ‫امــا خانــواده زیــر بــار حــرف مــن نرفتنــد و فضــای مجــازی را نامطمئــن‬ ‫می دانســتند و مــاک دقیــق و درســتی را بــرای انتخــاب مــن نمی دیدنــد‬ ‫و می گفتنــد کــه اینجــور اشــنائیت ها تعهــدی در ان نیســت و می تواند‬ ‫خیلــی زود بــه جدایــی منجر شــود همچنین شــناختی کــه از این طریق‬ ‫شــکل می گیــرد چنــدان کامــل نیســت چــون ازدواج بایــد بــا اگاهــی و‬ ‫درک عمیــق صــورت بگیــرد بــا اصــرار خانــواده و حــرف بزرگترهــا بــه‬ ‫اشــتباه خــودم پــی بــردم‪.‬‬ ‫اگــر بــه واقعیــت ازدواج هــای اینترنتــی نگاهــی بیندازیــم بــه ایــن‬ ‫نتیجــه مــی رســیم کــه از روی عقــل و منطــق نیســتند و متاســفانه‬ ‫سوءاســتفاده در ایــن ســایت ها بســیار زیــاد اســت و بیشــترین‬ ‫رابطه هایــی کــه بــه شــکلی در ایــن ســایت ها ایجــاد می شــود بــا اهداف‬ ‫جنســی اســت و اخــاق در بســیاری از مــوارد در ایــن ســایت ها زیــر پــا‬ ‫گذاشــته می شــود‪ .‬برخــی از نوجوانــان و جوانــان مــا حتــی بزرگســاالن‬ ‫بــه دلیــل تنهایــی ونداشــتن هویــت و هدفــی خــاص بــه فضــای مجازی‬ ‫روی مــی اورنــد کــه هم ـه ی اینهــا از نداشــتن مهارت هــای ارتباطــی و‬ ‫ندانســتن روش هــای در ســت انتقــاد و ارتبــاط وتعارضــات و تضادهــای‬ ‫فکــری‪ ,‬از همــه مهمتــر ســرکوب احساســات درونــی نشــات می گیــرد‪.‬‬ ‫وقتــی ایــن افــراد از طریــق کســانی کــه در زندگی شــان وجــود دارد‬ ‫(دوســت‪,‬همکار‪ ،‬خانواده)نتواننــد نیازهــای روانــی و اجتماعــی خــود را‬ ‫تامیــن نماینــد بــه ناچــار بــه جایــی پنــاه مــی برنــد و الگوبــرداری می کننــد‬ ‫کــه در ان ازادانــه تصمیــم مــی گیرنــد و بــه قولــی هویــت پیــدا می کننــد‬ ‫الیــک و تاییــد می گیرنــد فــارغ از اینکــه از زندگــی طبیعــی و معمولــی‬ ‫خــود دور می شــوند‪.‬‬ ‫ودر برخــی از ایــن روابــط شــکل گرفتــه در ایــن فضــا حــاال چــه کاری و‬ ‫چــه روابــط دوســتانه و‪ ....‬اطالعــات و عکس هایــی بیــن طرفیــن رد و‬ ‫بــدل مــی شــود کــه هتــک حیثیــت ‪ ,‬سوءاســتفاده ‪ ,‬ضررهــای مالــی و‬ ‫کالهبرداری هــای زیــادی می شــود کــه در ایــن بیــن خانم هــا بیشــترین‬ ‫اســیب را مــی بیننــد‪.‬‬ ‫گســترش اســتفاده از فضــای مجــازی بــه صــورت غیــر منطقــی و غیــر‬ ‫معقــول ومعرفــی افــراد بــا خلــق شــخصیت هــاو امارهــای دروغیــن و‬ ‫تبلیغــات کاذب ‪,‬پایــه هــای فرهنگــی وارزش هــای جامعــه و خانوادگــی‬ ‫را بــه ســرعت از بیــن مــی بــرد و باعــث زنجیره ی فســاد ‪,‬انحــراف و دوری‬ ‫از اخالقیــات مــی شــود‪.‬‬ ‫عجیــن شــدن شــبکه هــای اجتماعــی و اینترنــت بــا زندگــی روزمــره ی‬ ‫مــا وقــدرت نفــوذ و وابســتگی شــدید بــه ایــن فضــا اســیب ها‬ ‫تهدیدهــای فــراوان و مخربــی را بــه بــار اورده اســت کــه اصلی تریــن‬ ‫ان تغییــر ســبک زندگــی و شکســتن مرزها‪،‬باورهــا و ارزش هــا بیــن‬ ‫نســلی کــه زمامــدار نس ـل های بعــدی هســتند مــی باشــد‪ ،‬هرچنــد‬ ‫امــروزه شــبکه هــای اجتماعــی بیشــترین کاربــرد را در اطــاع رســانی‬ ‫و تبلیغــات دارنــد و بــه عنــوان کاربــردی تریــن ابزار ارتباطی محســوب‬ ‫مــی شــود امــا پدیــد اورنــدگان شــبکه های اجتماعــی بــا تجــاوز بــه‬ ‫حریــم خصوصــی کاربــران اطالعــات شــخصی را در اختیــار مراکــز‬ ‫اطالعاتــی‪ ،‬امنیتــی‪ ،‬شــرکت های تجــاری قــرار می دهنــد و در هنــگام‬ ‫نصــب برنامه هــا کاربــر اجــازه می دهــد تــا اطالعــات شــخصی او را‬ ‫بــا منابــع خــاص بــه اشــتراک بگــذارد‪ .‬بــدون اینکــه تنظیماتــی بــرای‬ ‫غیرفعــال کــردن ان وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در این بین جوانان دهه ی هفتاد وهشــتاد بیشــتر نســبت همســویی‬ ‫و ســازگار در اســتفاده از اینترنت و فضای مجازی دارند چرا که از وقتی‬ ‫خــود و اطرافشــان را شــناختند‪ ،‬کامپیوتــر و اینترنــت وجــود داشــت‪ .‬و‬ ‫واتســاپ ‪ ,‬اینســتاگرام ‪......‬حکــم تکــرار را دارد و بــه معنــای واقعــی تــازه‬ ‫گی خود را از دســت داده اســت برای همین بدنبال معنا و شــبکه های‬ ‫جدیــد بایــد چیــزی ســاخته شــود کــه بخشــی از نیازهــای یــک نســل را‬ ‫تامیــن کنــد فیلــم و فضاهــای فرهنگــی و پررونــق کــه فضــای فکــری‪,‬‬ ‫فلســفی‪ ,‬فرهنگــی‪ ,‬هنــری‪ ,‬اجتماعــی و حتــی سیاســی دموکراتیــک‬ ‫ایــن نســل را معنــای تــازه ای ببخشــد و بتوانــد بــا ان زندگــی کنــد و او‬ ‫را از احســاس پوچــی و بــی هویتــی و تکــراری بــودن نجــات بخشــد ‪.‬‬ ‫وجــود محدودیت هــا و مشــکالت اقتصــادی و درگیری هــای معیشــتی‬ ‫همــه و همــه باعــث شــده اســت کــه دســتگاه های بانــی ســازنده ی‬ ‫فضاهــای فرهنگــی‪ ,‬اجتماعــی‪ ,‬فلســفی و‪....‬بــه خــواب عمیــق برونــد‬ ‫و در مقابــل نســل دهـه ی هفتــاد و هشــتاد بــه یــک زندگــی مزخــرف و‬ ‫پــوچ و تکــراری و بــی هــدف برســد و شــبانه روز غــرق در دنیــای مجــازی‬ ‫کــه فضــای ارزشــی انهاســت بشــود وبــرای خــودش یــک دنیــای رویایــی و‬ ‫خیالــی ودر نظــر خودشــان واقعــی بســازد بــه طــور جــدی در ان زندگــی‬ ‫کنــد و بــا دنیــای اصلــی و واقعــی فاصلــه بگیــرد و نتوانــد بــا مــا ارتبــاط‬ ‫برقــرار کنــد و در واقــع مــا را در حــد فکــر و انــدازه ی خود نداند و الگوهای‬ ‫رفتــاری و نظــام اموزشــی مــا برایــش کلیشـه ای و جــذاب نباشــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن همــه تفاســیر چــه بایــد کــرد کــه تاثیــر مثبــت بــه همــراه‬ ‫دیــدگاه و هدف هــای مثبــت و ســنجیده وان چشــم انــداز روشــنی‬ ‫کــه نیــاز یــک جامعــه اســت تــا از ایــن فضــای مخــرب شــبکه هــای‬ ‫مجــازی کــه تقریبــا همــه مــا را از دنیــا ‪ ,‬ارزش هــا روابــط واقعــی دورو‬ ‫کــور کــرده اســت بــه زندگــی و جامعــه مــا برگــردد و زیــر پایمــان بــا‬ ‫انبوهــی از مشــکالت خالــی نشــود و سیســتم اموزشــی های مان‬ ‫بــا نیازهــای واقعــی مــان بیگانــه نباشــد و امــکان مشــارکت‪ ,‬ارائــه‬ ‫خالقیــت و خودبیانگــری در تمــام مراحــل زندگی وجود داشــته باشــد‬ ‫هــر چنــد کــه بعضــی از ایــن مشــکالت جهانی هســتند اما مشــکالت‬ ‫مــا در ضعــف مدیریــت و برنامه ریزی هــای ماســت کــه کارایــی الزم را‬ ‫ندارنــد و بــا زمانــه ناهماهنــگ و در تضــاد هســتند و مــا را از خــود بــه‬ ‫خــود بیگانــه کــرده اســت ‪.‬‬ ‫جامعــه ‪,‬خانــواده و ســازمان هــای مســئول مــی تواننــد بــا تقویــت‬ ‫ارزش هــای اخالقــی‪ ،‬معنــوی و انســانی ‪,‬بازگشــت به ریشــه ارزش ها‬ ‫و باورهایمان و استفاده به جا از تکنولوژی ‪,‬تقویت و توسعه مراکز‬ ‫ورزشــی و تفریحــی و برنامــه ریــزی صحیــح بــرای اوقــات فراغــت ‪،‬‬ ‫ارائــه خدمــات رفاهــی و اجتماعــی جهــت برطــرف کــردن کمبودهــای‬ ‫عاطفــی‪ ،‬پــرورش احســاس عــزت نفــس و اعتمــاد بــه نفــس در‬ ‫خانــواده ودر اجتمــاع جلــوی روی اوردن بــه فضــای مجــازی از نــوع‬ ‫تخریــب گــر و اســیب رســان ان در ســنین محتلــف از گروه هــای‬ ‫اجتماعــی متفــاوت را بگیرنــد‪.‬‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت‪ :‬اقــای ســید امیــر حســینی دنگالنــی فرزنــد ســید بــزرگ بــه شــماره شناســنامه ‪ 752‬و شــماره ملــی‏‏‪ 2249186758‬صــادره از کردکــوی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده توســط دفترخانــه‏اســناد رســمی شــماره ‪23‬‬ ‫کردکــوی ادعــا نمــوده اســت کــه ســند مالکیــت مقــدار ســه دانــگ مشــاع از‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 356‬متــر مربــع دارای پــاک‏شــماره ‪ 766‬فرعــی از ‪ -58‬اصلــی واقــع در دنــگالن بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبتــی کردکــوی‬ ‫بــه نــام نامبــرده بــه‏شــماره دفتــر الکترونیکــی ‪ 139720312002001602‬شــماره ورقــه مالکیــت ‪ 868485‬ب‪ 96‬ثبــت و‏صــادر گردیــده اســت در حیــن اســباب کشــی مفقــود شــده و برابــر وارده شــماره ‪ 10558‬مورخــه‏‏‪ 1400/11/3‬تقاضــای صــدور المثنــی ســند‬ ‫مالکیــت را از ایــن اداره نمودنــد علیهــذا باســتناد مــاده ‪120‬‏‏– ائیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا هــر کــس نســبت بــه ملــک‏مــورد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خود می باشــد‬ ‫ظــرف‏ده روز پــس از انتشــار اگهــی بــه ثبــت محــل مراجــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت‏یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد و اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا در صــورت اعتــراض اصل‏ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود‬ ‫اداره ثبــت المثنــای ســند مالکیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه‏متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد‪ .‬تاریــخ انتشــار‪ :‬دوشــنبه ‪400/11/11‬‏‪ 1‬م‪.‬الــف‪1400/241 :‬‏ ‏ســیروس اریافــر‪ -‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک کردکــوی‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت‪ :‬اقــای ســید امیــر حســینی دنگالنــی فرزنــد ســید بــزرگ بــه شــماره شناســنامه ‪ 752‬و شــماره ملــی‏‏‪ 2249186758‬صــادره از کردکــوی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده توســط دفترخانــه‏اســناد رســمی شــماره ‪23‬‬ ‫کردکــوی ادعــا نمــوده اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‏در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 736/32‬متــر مربــع دارای پــاک شــماره ‪ 607‬فرعــی از ‪-58‬‏اصلــی واقــع در دنــگالن بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبتــی کردکــوی بــه نــام نامبــرده بــه‬ ‫شــماره دفتــر الکترونیکــی‏‏‪ 139920312002001582‬شــماره ورقــه مالکیــت ‪ 023626‬و ‪ 98‬ثبــت و صــادر گردیــده اســت در‏حیــن اســباب کشــی مفقــود شــده و برابــر وارده شــماره ‪ 10556‬مورخــه ‪ 1400/11/3‬تقاضــای صــدور‏المثنــی ســند مالکیــت را از ایــن اداره‬ ‫نمودنــد علیهــذا باســتناد مــاده ‪ – 120‬ائیــن نامــه اصالحــی قانــون‏ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری‏انجــام داده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد ظــرف ده روز پــس از‬ ‫انتشــار اگهــی ‏بــه ثبــت محــل مراجــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد و‏اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه‏ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنای‬ ‫ســند مالکیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد‏کــرد‪.‬‏ تاریــخ انتشــار‪ :‬دوشــنبه ‪ 1400/11/11‬م‪.‬الــف‪400/242 :‬‏‪ 1‬ســیروس اریافــر‪ -‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک کردکــوی‬ ‫اگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بدیــن وســیله اعــام مــی گــردد بــه اســتناد مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف تحدیــد حــدود شــش دانــگ یــک قطعــه زمین کــه در احداث بنا شــده اســت دارای پــاک ‪ ۶۳۲‬فرعــی از ‪ ۱۱۷‬اصلی بخش ســه ثبت‬ ‫گــرگان واقــع در اراضــی مرزنکالتــه بــه مســاحت ‪ ۲۳۰۰‬متــر مربــع ملکــی محمدرضــا محبتــی فرزنــد علــی اصغــر ســاعت ‪ ۱۰‬صبــح روز شــنبه ‪۱۴۰۰.۱۲.7‬در محــل وقــوع ملــک واقــع در گــرگان انتهــای روســتای مرزنکالتــه ســمت راســت به عمــل خواهد امــد از این‬ ‫رو چنانچــه مجــاوری یــا هــر شــخصی نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی بــرای خــود قائــل اســت مــی توانــد فقــط ‪ ۳۰‬روز از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا ًبــا ذکــر شــماره پــاک فوق الذکــر بــه اداره ثبــت شهرســتان گــرگان‬ ‫تســلیم نمــوده و عــاوه بــر ان ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبــت دادخواســت بــه خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر ایــن صــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونی وی مــی تواند بــه دادگاه مربوطــه مراجعه‬ ‫و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمود‪.‬م الــف‪ ۱۰۰۵۸:‬تاریخ انتشــار روز دوشــنبه مــورخ ‪۱۴۰۰.۱۱.11‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۰۷۸‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بدا معارض کالسه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۶۸‬تقاضای خانم زینب شهریاری به شماره شناسنامه ‪ ۱۷۰۵‬و کد ملی ‪ ۲۱۲۱۷۵۶۹۰۶‬صادره از گرگان فرزند علی اصغر در شش دانگ اعیانی‬ ‫یک باب ساختمان به انضمام پنج دان مشاع از شش دانگ عرصه که مابقی ان وقت است به مساحت ‪ ۱۳۳/۶۰‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۱۱۸‬اصلی واقع در اراضی سعداباد بخش ‪ ۲‬ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی اقای اصغر‬ ‫ناهیدی به متقاضی دارد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی میشود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را با‬ ‫ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید‪.‬م الف‪ ۱۰۰۴۴:‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/11/11‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/27:‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۰۸۵‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بال معارض کالسه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۴۷۵‬تقاضای اقای محمد امیرخانی به شماره شناسنامه ‪ ۵۵۳‬و کد ملی ‪ ۲۱۲۲۹۱۶۳۳۸‬صادره از گرگان فرزند علی اصغر در شش دانگ اعیانی‬ ‫یک باب ساختمان به انضمام پنج دانگ مشاع از شش دانگ عرصه که مابقی ان وقت است به مساحت ‪ ۲۹۰۰‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۱۱۸‬اصلی واقع در اراضی سعداباد بخش ‪ ۲‬حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی اقای عربعلی‬ ‫امیرخانی به متقاضی دارد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود و از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را‬ ‫با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید میم الف ‪۱۰۰۴۲‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ۱۴۰۰/۱۱/11‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۱۱/27 :‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫ اصــوال در خودروهــای گازســوز دســتی انژکتــوری‬‫سیســتم بــرق طوریســت کــه بــا رســیدن دور موتور به‬ ‫حــدود ‪ ۵/۲‬ماشــین از بنزیــن بــه گاز تغییــر ســوخت‬ ‫میدهد‪.‬کــه بــرای تغییــر ســوخت از بنزیــن بــه گاز دو‬ ‫راه بیشــتر وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬اگــر در حالــت درجــا ایــن پروســه روی دهــد احتمــال‬ ‫خامــوش شــدن ماشــین و نیــاز بــه اســتارت مجــدد هســت‪،‬‬ ‫کــه بعلــت جمــع شــدن گاز در منیفولد اســتارت زیــادی باید‬ ‫خــورده بشــه تــا ماشــین روشــن شــود و اســتارت و باطــری را‬ ‫بســیار مســتهلک می ســازد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اگــر ایــن پروســه تغییــر ســوخت در حیــن حرکــت رخ‬ ‫دهــد ‪ ،‬ضربــه و تــکان بــه موتــور ‪ ،‬گیربکــس و پلــوس و‬ ‫دســته موتــور وارد میکنــد کــه پــس از مدتــی خــودرو لــق و‬ ‫شــل میشــود و اســطهالکهای زیــادی بهمــراه دارد‪.‬‬ ‫ بجــز ایــن دو راه در حقیقــت راهــی نیســت کــه مــا‬‫تغییــر ســوخت دهیم‪.‬حــال بایــد چــه کنیــم کــه از این‬ ‫اســتهالکهای بــاال جلوگیــری کنیم؟‬ ‫ راه حــل رفــع ایــن مشــکالت اینســت کــه دو راه‬‫تغییــر ســوخت را تلفیــق کنیم‪.‬یعنــی بــا اســتفاده از‬ ‫دو مــدار الکترونیکــی یــک ‪ delay‬در رفتــن موتــور بــه‬ ‫گاز ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫چگونه‬ ‫مــن ایــده ای بــه ذهنــم رســیده کــه عــاوه بــر اینکــه‬ ‫انــرا عملــی خواهــم کــرد‪ ،‬انتظــار دارم شــماها هــم از‬ ‫ایــن ایــده ســاده بهــره ببریــد‪.‬‬ ‫مــا بایــد یــک مــدار الکترونیکــی بســازیم کــه حــدود‬ ‫‪ ۴‬الــی ‪ ۵‬ثانیــه تاخیــر در تغییــر ســوخت ایجــاد کنــد‬ ‫و همزمــان ایــن ‪ ۴‬الــی ‪ ۵‬ثانیــه تاخیــر را بــه مــا از‬ ‫طریــق یــک بــوق ممتــد اگاهــی دهــد کــه در ایــن چنــد‬ ‫ثانیــه بــه مــا فرصــت دهــد تا حین حرکــت پــا را از روی‬ ‫پــدال گاز برداریم‪.‬بــه محــض اینکــه بــوق ممتــد تمــام‬ ‫شــد میتوانیــد پــدال را فشــار داده و بــه حرکــت ادامــه‬ ‫دهیــد ‪ ،‬چونکــه در همیــن ‪ ۴‬ثانیــه خــودرو روی گاز‬ ‫رفتــه و امــاده اســتفاده اســت!‬ ‫ ایــن روش عــاوه بــر اینکــه از خامــوش شــدن‬‫خــودرو جلوگیــری میکند(بعلــت در دنــده حرکــت‬ ‫کــردن) باعــث میشــود ضربــه و تکانــه را به موتــور وارد‬ ‫نکنــد (بعلــت اینکــه پــا روی پــدال نیســت و موتــور در‬ ‫حــال شــتاب نیســت)‬ ‫ اگــر تــا بــه حــال ترموســتات خودرویتــان خــراب شــده‬‫باشــد و دنبــال تعویــض ان بــوده ایــد حتمــا متوجــه شــدید‬ ‫کــه بــرای بعضــی خودروهــا چنــد مــدل ترموســتات در بــازار‬ ‫فروختــه مــی شــود‪.‬‬ ‫مثــا بــرای پــژو ‪ 405‬دو مــدل ‪ 83‬و ‪ 75‬درجــه در بــازار‬ ‫موجــود اســت کــه تــا حــدی انتخــاب را بــا مشــکل مواجــه‬ ‫مــی ســازد‪ .‬در ایــن مقالــه ســعی داریــم بــه بررســی عملکــرد‬ ‫ترموســتات بپردازیــم تــا کمکــی بــه ایــن رفــع ابهــام باشــد‪.‬‬ ‫ توضیحاتی راجع به ترموستات‪:‬‬‫ بزرگتریــن ســوتفاهم یــا برداشــت غلطــی کــه رایــج شــده‬‫ایــن اســت کــه مــردم فکــر مــی کننــد ترموســتات باعــث مــی‬ ‫شــود موتــور خنــک تــر کار کنــد ولــی ترموســتات لزومــا ایــن‬ ‫کار را انجــام نمــی دهــد‪.‬‬ ‫سیســتم خنــک کننــده و فشــار روی موتــور عوامــل تعییــن‬ ‫کننــده در میــزان داغ شــدن موتــور هســتند و بــاز شــدن‬ ‫کامــل ترموســتات یکــی از قابلیت هــای سیســتم خنــک‬ ‫کننــده بــرای انتقــال حــرارت اســت‪.‬‬ ‫ بســیاری از موتورهــا تحــت شــرایط عــادی اندکــی باالتــر‬‫از حداقــل دمــای بــاز شــدن ترموســتات کار مــی کننــد‪ .‬در‬ ‫شــرایط ســخت بســیاری از موتورهــا در دمــای بــاز شــدن‬ ‫کامــل ترموســتات یــا باالتــر از ایــن دمــا کار مــی کننــد‪ ،‬بــه‬ ‫عبــارت دیگــر در شــرایط رانندگــی پــر فشــار دمــای بــاز شــدن‬ ‫ترموســتات یــک موضــوع کامــا بــی ربــط اســت‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــررای هیــات بشــماره ‪ 140060312004006763‬پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1400114412004000392‬اقــای صفرمحمــد میرزاعلــی فرزنــد میرعلــی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 3‬اق قــا و کــد ملــی ‪ 4979793231‬در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 526.50‬مترمربــع جــدا‬ ‫شــده از پــاک ثبتــی ‪-1/49398‬اصلــی واقــع درگنبــدکاووس خیابــان رودکی‬ ‫خریــداری ملــک مــع الواســطه از تمامــت ســهم مالیکــت مشــاعی (مالــک‬ ‫رســمی)‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصله ‪15‬‬ ‫روز اگهی می شــود که چنانچه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولین اگهی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک ماه ازتاریخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خود را‬ ‫بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد‬ ‫شــد‪.‬م‪-‬الف‪ 9811 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1400/10/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/11 :‬‬ ‫رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬بهمن‬ ‫بجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪474‬‬ ‫متوقف کردن‬ ‫بانک ها حق‬ ‫ُ‬ ‫پرداخت وام های خرد‬ ‫را ندارند‬ ‫رئیــس کل بانــک مرکــزی تاکید کــرد‪ :‬در چارچــوب مقررات‬ ‫موجــود کشــور بانک هــا موظفنــد‪ ،‬وام هــای خــرد را طبــق‬ ‫روال گذشــته پرداخــت کننــد و پرداخــت وام هــا را بــه هیــچ‬ ‫عنــوان نبایــد بــا روش هــای گذشــته و کنونــی متوقــف کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علــی صالح ابــادی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬با هدف تســهیل ضمانت و تقویت اعتبارســنجی‪،‬‬ ‫بانــک مرکــزی درتــاش اســت تــا مقــررات موجــود را تا پایان‬ ‫ســال بازنگــری و چارچوب هــای جدیــد ابــاغ کنــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬در چارچــوب مقــررات موجــود کشــور‬ ‫بانک هــا موظــف هســتند‪ ،‬وام هــای خــرد را طبــق روال‬ ‫گذشــته پرداخــت کننــد و بــه هیــچ عنــوان نبایــد بــه بهانــه‬ ‫اینکــه مقــررات جدیــدی ممکــن اســت ابالغ شــود‪ ،‬پرداخت‬ ‫وام هــا بــا روش هــای گذشــته و کنونــی را متوقــف کننــد‬ ‫بنابرایــن رونــد کنونــی بایــد ادامــه پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت‪ :‬بانــک مرکــزی درتــاش‬ ‫اســت مقــررات موجــود را بــا هــدف تســهیل ضمانــت‬ ‫و تقویــت اعتبارســنجی تــا پایــان ســال بازنگــری کنــد تــا‬ ‫براســاس ان چارچوب هــای جدیــد نیــز ابــاغ شــود‪،‬‬ ‫بنابرایــن تــا ابــاغ ضوابــط جدیــد رویه هــا و مقــررات موجــود‬ ‫بایــد تــداوم یابــد و بــه هیــچ وجــه نبایــد خللــی در رونــد‬ ‫پرداخــت وام هــای خــرد در جامعــه بــه وجــود ایــد‪.‬‬ ‫وی درخصــوص اجــرای طــرح اعتبارســنجی مشــتریان در‬ ‫سیســتم بانکی افزود‪ :‬اگر اعتبارســنجی به درســتی و دقیق‬ ‫انجــام شــود و افــرادی کــه از اعتبــار بــاال برخــوردار هســتند و‬ ‫رتبــه اعتبــاری باالیــی دارنــد می تواننــد تســهیالتی بــا وثائــق‬ ‫ســهل تر و اســان تر دریافــت کننــد کــه برایــن اســاس تجربــه‬ ‫در سیســتم بانکــی فعلــی هــم نشــان مــی دهد‪ ،‬ایــن روش‬ ‫وام دهــی درصــد معوقــات بســیار پایینــی دارد‪.‬‬ ‫صالــح ابــادی تاکیــد کــرد‪ :‬چــه بســا در حــال حاضــر در‬ ‫بانک هــای قرض الحســنه نیــز ایــن تجربــه وجــود دارد ‪.‬‬ ‫بعضا در مواردی که اعتبارســنجی به درســتی اتفاق افتاده‬ ‫و وام هــا در ان چارچــوب پرداخــت شــده ‪ ،‬درصــد معوقــات‬ ‫نزدیــک بــه صفــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫دمای هوا ‪ 9‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 54‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 9‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب او حنوب غربی‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ضرب االجل ‪ ۲۴‬ساعته‬ ‫پرداخت تسهیالت بدون ضامن‬ ‫به بانک ها‬ ‫وزرات امــور اقتصــادی و دارایــی در نامـه ای بــه ‪ ۱۳‬مدیــر بانکــی دولتــی ضــرب االجــل ‪ ۲۴‬ســاعته بــا‬ ‫موضــوع عــدم نیــاز بــه ضامــن در پرداخــت تســهیالت خــرد بــه کارکنــان‪ ،‬بازنشســتگان و مســتمری‬ ‫بگیــران بخش هــای دولتــی‪ ،‬عمومــی و خصوصــی تعییــن کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در ایــن نامــه از مدیــران عامــل بانک هــا خواســته شــده بخشــنامه‬ ‫داخلــی متبــوع خــود و همچنیــن فراینــد و جزئیــات اقــدام شــعب در پایــگاه اطالع رســانی بانــک‬ ‫مذکــور درج و بــه نحــو مقتضــی بــه اطــاع عمومــی مشــتریان و مســووالن شــعب برســد‪.‬‬ ‫همچنیــن همــه واحدهــای بازرســی را موظــف کــرده تــا بــا تشــکیل هیــات ویــژه نســبت بــه بازرســی‬ ‫ســرزده و همچنیــن نظــارت مســتمر بــر حســن اجــرای بخشــنامه مذکــور اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وزارت اقتصــاد از مدیــران عامــل بانک هــا خواســته ادرس ســامانه رســیدگی بــه شــکایات ان‬ ‫بانــک و ادرس ســامانه نظــارت مردمــی وزارت اقتصــاد بــه نشــانی ‪ bazresi.mefa.ir‬را در پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی و همچنیــن کلیــه شــعب بانــک بــه اطــاع مشــتریان خــود برســاند‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن بایــد تمــام شــکایات مردمــی در خصــوص پرداخــت تســهیالت خــرد بــدون ضامــن‬ ‫ظــرف مــدت ‪ ۴۸‬ســاعت رســیدگی شــود و عــاوه بــر برکنــاری متخلفــان احتمالــی‪ ،‬مراتــب بــه هیــات‬ ‫رســیدگی بــه تخلفــات اداری و حســب مــورد بــه کمیته هــای انضباطــی اعــام شــود‪ .‬مراجــع رســیدگی‬ ‫موظفنــد بــا قیــد فوریــت نســبت بــه صــدور رای اقــدام کــرده و نتیجــه را بــه ایــن مرکــز اعــام کننــد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش بانک هــای ملــی‪ ،‬ســپه‪ ،‬مســکن‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬توســعه صــادرات‪ ،‬صنعــت‬ ‫و معــدن‪ ،‬پســت بانــک‪ ،‬قــرض الحســنه مهــر ایــران‪ ،‬ملــت‪ ،‬تجــارت‪ ،‬رفــاه کارگــران‪ ،‬صــادرات و‬ ‫توســعه تعــاون بانک هایــی هســتند کــه موظــف شــدند در پرداخــت تســهیالت کمتــر از ‪ ۱۰۰‬میلیــون‬ ‫تومــان ضامــن دریافــت نکننــد و پرداخــت تســهیالت براســاس اعتبارســنجی افــراد باشــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫افزایش قیمت گوشت دام‬ ‫سنگین در خراسان شمالی‬ ‫ارتباط نزدیک شورای استان‬ ‫با مردم در اینده نزدیک‬ ‫رییــس اتحادیــه لبنیــات‪ ،‬مرغ فروشــان و قصابــان بجنــورد‬ ‫گفــت‪ :‬از چنــد روز گذشــته قیمــت گوشــت دام ســنگین در‬ ‫اســتان بــا افزایــش ‪ ۱۰۰‬هــزار ریالــی در هــر کیلوگــرم بــه یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۳۰‬هــزار ریــال رســید کــه هفــت درصــد رشــد را‬ ‫نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار حســین قاســم زاده‬ ‫در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬اجــرای طــرح حمایتــی‬ ‫از طــرف دولــت و خریــد و کشــتار دام ســنگین از دامــداران‬ ‫علــت افزایــش قیمــت اســت‪ ،‬در ایــن طــرح دولــت گوشــت‬ ‫اســتحصالی را ذخیــره ســازی مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬براســاس میــزان عرضــه و تقاضــا در بــازار قیمــت‬ ‫گوشــت قرمــز افزایــش یــا کاهــش مــی یابــد و بــا افزایــش قیمــت‬ ‫دام زنــده‪ ،‬قیمــت گوشــت قرمــز هــم افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫قاســم زاده افــزود‪ :‬هرچنــد قیمــت گوشــت دام ســبک بــه ثبــات‬ ‫رســیده و در حــال حاضــر گوشــت بــره نــر بــه صــورت مخلــوط بــه‬ ‫ازای هــر کیلوگــرم یــک میلیــون ‪ ۵۰۰‬هــزار ریــال عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه لبنیــات‪ ،‬مرغ فروشــان و قصابــان بجنــورد‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در بــازار اســتان کمبــود و مشــکلی در تامیــن‬ ‫گوشــت قرمــز وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫بــه ریاســت علــی اکبــر بصیرنیــا رئیــس شــورای اســامی اســتان‬ ‫گلســتان دومیــن جلســه شــورای اســامی اســتان گلســتان در‬ ‫دفتــر ایــن شــورا بــا حضــور ســلمان زاده مدیــر کل ســتاد اجرایــی‬ ‫فرمــان امــام خمینــی ره در اســتان گلســتان مهنــدس ســید محمد‬ ‫حســینی مدیر کل بنیاد مســکن انقالب اســامی اســتان گلستان‬ ‫و حجــت االســام والمســلمین انتصــاری معــاون اجتماعــی ســتاد‬ ‫اجرایــی فرمــان امــام خمینــی ره در اســتان و اعضــای محتــرم‬ ‫شــورای اســامی اســتان گلســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در راســتای معرفــی ماموریتهــای ســازمانی هــر کــدام از مدیــران کل‬ ‫توضیحــات تکمیلــی بــه اعضــای محتــرم شــورای اســامی اســتان‬ ‫گلســتان ارائــه نمودنــد و مقــرر گردیــد در اینــده نزدیــک ارتبــاط در‬ ‫راســتای کمــک بــه مــردم اســتان گلســتان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫در این جلســه رمضان اصغری بعنوان نماینده جدید شهرســتان‬ ‫ازادشــهر در شــورای اســامی اســتان گلستان معرفی شد‪.‬‬ ‫در ابتــدای جلســه نیــز اعضــای کمیســیون ســه گانــه شــورای‬ ‫اســامی اســتان گلســتان بــه مــدت یکســال انتخــاب شــدند اقــای‬ ‫یحیــی کــم رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه‪ ،‬ایــرج شــفیع پــور‬ ‫رئیــس کمیســیون توســعه و عمــران و اســماعیل گلــوی رئیــس‬ ‫کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای اســامی اســتان گلســتان‬ ‫انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫کوتاه شدن دست ساحل‬ ‫خواران از سواحل ِ خزر‬ ‫در گلستان‬ ‫بــا رای دادگاه هــای گلســتان ؛ ‪ 160‬هکتــار از ســواحل گلســتان‬ ‫بــه منابــع طبیعــی بازگردانــده شــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار رئیــس کل دادگســتری‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬در ســه ســال ســال گذشــته بــا شــکایت منابــع‬ ‫طبیعــی اســتان‪ 38 ،‬پرونــده بــرای بازپــس گیــری ‪ 200‬هکتــار از‬ ‫ســواحل دریــای خــزر در شهرســتان هــای بندرگــز و بندرترکمــن‬ ‫در دادگاه هــای اســتان تشــکیل شــد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬از ایــن تعــداد‪ ،‬تاکنــون رای قطعــی ‪24‬‬ ‫پرونــده صــادر و در نتیجــه ان ‪ 160‬هکتــار از ســواحل اســتان‬ ‫از متجــاوزان پــس گرفتــه شــد و بــه منابــع طبیعــی بازگشــت ‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ 14 :‬پرونــده باقــی مانــده کــه مربــوط بــه‬ ‫‪ 40‬هکتــار دیگــر از ســواحل اســتان اســت نیــز در دادگاه‬ ‫تجدیدنظــر اســتان در حــال رسیدگیســت و بــه زودی تعییــن‬ ‫تکلیــف خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام مدیــر کل منابــع طبیعــی اســتان ‪ ،‬مســاحت‬ ‫اراضــی ســاحلی گلســتان ‪ ۱۸‬هــزار هکتــار بــراورد مــی شــود کــه‬ ‫تاکنــون بــرای ‪ ۱۷‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬هکتــار از ایــن اراضــی ســاحلی‬ ‫ســند تــک بــرگ صــادر شــده اســت ‪.‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض اقای ‪ /‬خانم اقای‪/‬خانم حسین کردی بشماره شناسنامه ‪ ۶۹۴‬و بشماره ملی ‪ ۲۱۲۰۶۶۹۶۷۸‬صادره از گرگان فرزند رمضان متقاضی کالسه پرونده ‪ ۱۳۹۷۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۶۲۳‬در ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان به انضمام پنج دانگ مشاع از ششدانگ عرصه که مابقی ان وقف و مساحت ‪۱۵۱.۳۸‬‬ ‫مترمربع از پالک ‪ -۱۵۶‬اصلی واقع در اراضی معصوم اباد بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود ازاین رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند‪ .‬م‪.‬الف ‪۹۹۲۱‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۰/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۱۱/11 :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم ‪/‬اقــای ‪/‬خانــم احســان کاووســی بــه شــماره شناســنامه ‪۲۱۱۰۱۱۱۶۰۷‬و بــه شــماره ملــی ‪ ۲۱۱۰۱۱۱۶۰۷‬صــادره از گــرگان فرزنــد شــعبان متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۰۲‬در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ ۸۶.۸۷‬مترمربــع از پــاک‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــا فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۹۱۶‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۱۱/۱۱:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫ف‪ ‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005004112‬مــورخ ‪ 1400.10.06‬هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‏ســاختمانهای‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای حســین هدایتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‏کالســه ‪ 1400114412005000185‬تقاضــای اقــای ســید مهــدی حســینی ســعداباد بــه شــماره شناســنامه ‪ 183‬وکــد ملــی ‪2269448091‬‏صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد ســید حســین‬ ‫درششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 198‬متــر‏مربــع مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول – خیابــان ســی متــری جنوبــی – کوچــه فرزانــه ‪ 18‬بخــش ‪6‬‏حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده‬ ‫روزنامــه در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از‏ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‏دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‏مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الــف‪252 - 251 :‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/10/25:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1‎ 400/11/11 :‬‏ ‪‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای هیــات بشــماره ‪ 140060312004006845‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412004000719‬خانــم زبیــده نیــک قوجــق فرزنــد حاجــی بــردی به شــماره شناســنامه ‪ 2020506920‬گنبد‬ ‫و کــد ملــی ‪ 2020506920‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 150.70‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-1/4480‬اصلــی بخــش ‪ 10‬واقــع درگنبــدکاووس روســتای اق قایــه خیابــان مســکین قلیــچ کوچــه دوم خریــداری ملــک مــع الواســطه از مــراد اقــا میهــن (مالــک رســمی)‪ ،‬لــذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪ 9949 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/11/11 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/11/25 :‬‬ ‫رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ف برابــر رای اصالحــی شــماره ‪140060312005003736‬مــورخ ‪1400.09.06‬هیئــت‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‏اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی ازمالــک اقــای غــام کاویانی کتولــی‪ ،‬تصرفــات‏مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1400114412005000153‬تقاضــای خانم‬ ‫زهــرا کارگــر بــه شــماره شناســنامه ‪ 48‬و کــد ملــی ‪2269980522‬‏صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد یوســفعلی در ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 147.44‬متــر‏مربــع مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی‬ ‫واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان امــام رضــا – خیابــان فــردوس ‪(21‬کوچــه‏جهادکشــاورزی )کوچــه نصــر یکــم بــن بســت دســت چــپ بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده‏روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار‬ ‫اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض‏داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‏اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪241 :‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.10.25:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.11.11 :‬‏ محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫ف ‪‎‬برابــر رای اصالحــی شــماره ‪ 140060312005004123‬مــورخ ‪ 1400.10.07‬هیئت موضوع‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪13‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلی ‪‎‬‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‏اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایادی از مالک اقای محمدحســین شــیخ تصرفات‏مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412005000015‬تقاضای خانــم زهرا جهان‬ ‫یازنصرابــاد بــه شــماره شناســنامه ‪ 17‬وکــد ملــی‏‏‪ 4979659081‬صــادره ازاق قــا فرزنــد دیــن محمــد درششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‏‏‪ 88.01‬متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع‬ ‫در علــی ابــاد کتــول خیابــان – خیابــان امــام رضــا (ع) – خیابــان نــوده‏کتــول کوچــه حریــم نــوده بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد بــه اســتناد مجوزشــماره ‪ 23.1400.339.2113‬مــورخ ‪ 1400.09.25‬اداره منابــع‏اب شهرســتان علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب‬ ‫دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزنامــه در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از‏ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهــی به مــدت‏دوماه اعتــراض خودرابا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‏مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪244:‬‏تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/10/25:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/11 :‬‏‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫ف‪‎‬برابر رای اصالحی شــماره ‪ 140060312005004004‬مورخ ‪ 1400.09.22‬هیئت موضوع‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪13‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلی ‪‎‬‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‏اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی علی اباد سلســله ایادی از مالک اقای محمدحســن منتظری کتولی‏تصرفات مالکانه بالمعارض کالســه ‪1400114412005000185‬تقاضای اقای ســعید‬ ‫بهرامعلی نــژاد بــه شــماره شناســنامه ‪ 465‬وکــد‏ملی‪226997212‬صــادره از‪ -‬علی ابــاد فرزنــد محمــد درششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده به مســاحت‏‏‪ 173.16‬متر مربع مفروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقع در‬ ‫علــی ابــاد کتــول خیابــان فرخــی – کوچــه مســجد – دســت راســت‏از ســمت هنرســتان بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزنامــه در روزنامــه محلــی و‏کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‏تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‏مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصالح قضایی تقدیم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الــف‪250:‬‏ تاریخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/10/25:‬تاریخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/11/11 :‬‏‪‎‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول از طرف مصطفی رحیم ابادی‬ ‫ف برابــر رای شــماره ‪140060312005003243‬مــورخ ‪1400.08.03‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــ ‪‎‬‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای نقــد علــی وســیع ســری تصرفــات مالکانــه ‏بالمعــارض کالســه‬ ‫‪ 1399114412005000465‬تقاضــای اقــای عبدالــه محمــد حســینی بــه شــماره شناســنامه ‪ 645‬وکــد ملــی ‏‏‪ 2269125274‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد عبــاس درششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪26000‬‬ ‫متــر‏مربــع مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ -10‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬جــاده باقرابــاد ‪،‬روســتای ذبیــع ابــاد‪ ،‬ضلــع غــرب جــاده‏اوانــس ‪،‬اراضــی کشــاورزی بلــوک غــام ‪،‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد بــه موجــب مجــوز شــماره‬ ‫‪ 23.1400.339.1461‬مــورخ ‏‏‪ 1400.07.28‬اداره منابــع اب علــی ابــاد و تاییدیــه شــماره ‪ 105297‬مــورخ ‪ 1400.07.12‬جهادکشــاورزی علــی ابــاد ونامــه شــماره ‏‏‪ 332.1400.27991‬مــورخ ‪ 1400.07.07‬شــرکت توزیــع نیــروی بــرق علــی‬ ‫ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده‏روزنامــه در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض‏داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‏اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪253 :‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/10/25:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/11 :‬‏‪‎ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬بهمن‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 15‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 53‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدا صاف‪ .‬بیشینه ‪15‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی و متغیر‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬بهمن ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪474‬‬ ‫طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫وجود الزام به نوسازی و مرمت‬ ‫‪ ۳۲‬مدرسه در گنبدکاووس‬ ‫مدیــر امــوزش و پــرورش گنبــدکاووس بــا اشــاره بــه نیــاز بــه نوســازی و مرمــت ‪ ۳۲‬فضــای اموزشــی در مناطــق‬ ‫شــهری و روســتایی ایــن شهرســتان گفــت‪ :‬از موانــع اصلــی رفــع ایــن کمبودهــای اموزشــی کمبــود زمیــن و‬ ‫اعتبــار کافــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬کمــال الدیــن نظرنــژاد در نشســت «در راســتای کیفیــت بخشــی‬ ‫بــه فضاهــای اموزشــی و هــم اندیشــی مجمــع خیریــن مدرسه ســاز گنبــدکاووس بــا اصحــاب رســانه» ایــن‬ ‫شهرســتان‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬کمبــود فضاهــای اموزشــی و تخریبــی بــودن شــماری از انهــا بویــژه در شــهر‬ ‫گنبــدکاووس ســبب شــده تــا تراکــم دانــش امــوزی در برخــی کالس هــای درس تــا ‪ ۴۰‬نفــر برســد و برخــی‬ ‫مــدارس نیــز ‪ ۲‬نوبتــه اداره شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هــم اکنــون امــوزش و پــرورش گنبــدکاووس ‪ ۵۵۷‬اموزشــگاه بــا ‪ ۳۵۷‬فضــای اموزشــی دارد کــه‬ ‫‪ ۸۸‬هــزار و‪ ۲۴۱‬دانــش امــوز از پیــش دبســتانی تــا متوســطه دوره دوم در مــدارس دولتــی (‪ ۸۲‬درصــد جمعیت‬ ‫دانــش امــوزی) و غیردولتــی (‪ ۱۸‬درصــد) ایــن شهرســتان مشــغول تحصیــل هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اگــر چــاره اندیشــی بــرای بازســازی مــدارس تخریبــی و مــدارس مــورد نیــاز در مناطــق شــهری‬ ‫و روســتایی گنبــدکاووس نشــود‪ ،‬تــا چنــد ســال اینــده بــا مشــکالت جــدی امــوزش و پــرورش ایــن شهرســتان‬ ‫مواجــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بویــژه در مناطــق روســتایی‪ ،‬محــروم و دور افتــاده گنبــدکاووس کمبــود فضــای اموزشــی باعــث‬ ‫شــده تــا پوشــش تحصیلــی قابــل قبولــی در ایــن مناطــق وجــود نداشــته باشــد و اســتان گلســتان بویــژه نواحی‬ ‫شــرقی ان پــس از سیســتان و بلوچســتان از کمتریــن پوشــش تحصیلــی برخــوردار شــود‪.‬‬ ‫نظرنــژاد بــا قدردانــی بــرای ســاخت مــدارس در نقــاط مختلــف روســتایی و شــهری ایــن شهرســتان از تــاش‬ ‫خیریــن مدرســه ســاز گنبــدکاووس افــزود‪ :‬بــرای رفــع کمبودهــای فضــای اموزشــی رســانه هــا نیــز مــی توانــد بــه‬ ‫امــوزش و پــرورش کمــک کننــد‪.‬‬ ‫درایــن نشســت رییــس مجمــع خیریــن مدرســه ســاز گنبــدکاووس نیــز گفــت‪ :‬کمبــود فضاهــای اموزشــی در‬ ‫کنــار مشــکالت مالــی و اقتصــادی خانواده هــا در برخــی مناطــق شــهری و روســتایی ایــن شهرســتان هزینــه‬ ‫ماهانــه ‪ ۱۵۰‬هــزار تومانــی تحصیــل فرزنــد خــود را حتــی ندارنــد‪ ،‬کــه ایــن امــر ســبب افزایــش تــرک تحصیــل‬ ‫دانــش امــوزان در ایــن منطقــه شــده اســت‪.‬‬ ‫عبدالکریــم عطایــی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای ســاخت مدرســه نیکــوکاران زیادی امادگی خــود را اعــام کرده اند اما‬ ‫درحال حاضر مهمترین مانع ســاخت و ســاز فضاهای اموزشــی بویژه در گنبدکاووس کمبود زمین اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬میانگیــن ســرانه فضــای اموزشــی در گلســتان هــم اکنــون ‪ ۵.۲‬درصــد اســت کــه باالتریــن‬ ‫درصــد بــا ‪ ۹.۹‬درصــد متعلــق بــه بندرگــز و پایین تریــن ســرانه فضــای اموزشــی اســتان نیــز بــا ‪ ۴.۱‬درصــد بــه‬ ‫گــرگان و گنبــدکاووس تعلــق دارد‪.‬‬ ‫عطایــی ادامــه داد‪ :‬به طــور متوســط ‪ ۳۵‬تــا ‪ ۴۰‬درصــد فضاهــای اموزشــی در گلســتان و گنبــدکاووس فرســوده‬ ‫اســت ضمــن اینکــه در بســیاری از پروژه هــای مشــارکتی توســط خیریــن بــا اینکــه ســهم ‪ ۳۰‬درصــد مشــارکت‬ ‫خیریــن انجــام شــده امــا بــه ســبب کمبــود اعتبــارات دولتــی‪ ،‬مدرســه نیمــه کاره رهــا شــده اســت‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه اعطایــی در حــال حاضــر توســط نیکــوکاران در گنبــدکاووس ‪ ۱۶‬فضــای اموزشــی درحــال ســاخت‬ ‫اســت کــه بایــد ســهم دولتــی ان هرچــه ســریعتر مشــخص و تامیــن شــود‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫انهدام باند سارقان گوشی‬ ‫تلفن همراه در گلستان‏‬ ‫رفع تصرف ‪ 360‬هزار متر‬ ‫اراضی ملی در اق قال‪‎‬‬ ‫جانشــین پلیــس اگاهــی اســتان خبــر از انهــدام و دســتگیری بانــد‬ ‫ســارقان گوشــی تلفــن همــراه بــا ‪ 230‬فقــره‏ســرقت موبایــل در‬ ‫گلســتان دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «امیــر حســام»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬در تشــریح این خبر اظهار‬ ‫‏داشــت‪ :‬در پــی وقــوع ســرقت هــای متعــدد گوشــی تلفــن همــراه‬ ‫از شــهروندان «گرگانــی» در‏ســطح شــهر‪ ،‬موضــوع شناســایی و‬ ‫دســتگیری ســارق یا ســارقان بصورت ویژه در دســتور کار‏ماموران‬ ‫پلیــس اگاهــی ایــن اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اشــراف اطالعاتــی مامــوران پلیــس اگاهــی ســر‬ ‫نخ هایــی از یــک بانــد ســرقت‏گوشــی تلفــن همــراه بــه دســت امــد‬ ‫کــه ســرکرده بانــد‪ ،‬خانمــی ســاکن یکــی از اســتان هــای دیگــر‏بــود که‬ ‫بــا همــکاری ‪ 3‬خانــم ســاکن گــرگان اقــدام بــه ســرقت می کردنــد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از بررســی همــه جانبــه و اقدامــات اطالعاتــی‏صورت‬ ‫گرفتــه‪ ،‬طــی هماهنگــی بــا مراجع قضائی هر‪ 4‬متهــم در یک عملیات‬ ‫ضربتی پلیســی در‏مخفیگاه خود دســتگیر شــدند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ «حســام» گفــت‪ :‬متهمــان در تحقیقــات پلیــس بــه‬ ‫‪ 230‬فقــره‏ســرقت موبایــل اعتــراف کردنــد کــه عــاوه بــر ســرقت از‬ ‫دیگــر اســتان های کشــور در یکــی از‏کشــورهای همســایه و مجــاور‬ ‫نیــز اقــدام بــه موبایــل قاپــی مــی کردنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از رفــع تصــرف ‪ 360‬هــزار متــر از‬ ‫اراضــی ملــی بــه ارزش ‪10‬میلیــارد و‏‏‪ 800‬هــزار ریــال بــا پیگیــری‬ ‫و تــاش مامــوران انتظامــی شهرســتان «اق قــا» خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســردار «ســعید دادگــر»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار ‏داشــت‪ :‬در پــی شــکایت اداره منابــع طبیعــی مبنــی‬ ‫بــر تصــرف غیــر قانونــی ‪ 360‬هــزار متــر از ‏اراضــی ملــی در‬ ‫یکــی از مناطــق «اق قــا» توســط افــرادی ســود جــو‪ ،‬بررســی‬ ‫موضــوع بــه صــورت‏ویــژه در دســتور کار مامــوران انتظامــی ایــن‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تشــکیل تیــم ویــژه از ماموران انتظامی و نماینده‬ ‫اداره منابــع طبیعــی بــا‏هماهنگــی مراجــع قضائــی و بهــره گیــری‬ ‫از نقشــه هوایــی‪ ،‬اراضــی ملــی متصــرف شــده‏شناســایی شــده و‬ ‫نســبت بــه رفــع تصــرف ایــن اراضــی ملــی اقــدام شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا اشــاره بــه دســتگیری یــک نفــر‬ ‫و معرفــی وی بــه مراجــع قضائــی‏خاطــر نشــان کــرد‪ :‬ارزش کل‬ ‫اراضــی تصــرف شــده برابــر اعــام کارشناســان بیــش از ‪10‬میلیارد‬ ‫و‏‏‪ 800‬هــزار ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‏‬ ‫کشف ‪ 14‬دستگاه ماینر‬ ‫در گنبدکاووس‏‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس از کشــف‏‪‎‎14‬دســتگاه‬ ‫ماینــر تولیــد ارز دیجیتــال بــه ارزش‏تقریبــی ‪ 9‬میلیــارد ریــال در‬ ‫ایــن شهرســتان خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «داود صادقلــو» در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‏داشــت‪:‬‬ ‫مامــوران پلیــس اگاهــی پــس از یکســری اقدامــات اطالعاتــی‬ ‫موفــق بــه شناســایی محــل‏نگهــداری دســتگاه هــای اســتخراج‬ ‫ارز دیجیتــال در ســه بــاب منــزل مســکونی شــدند‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از هماهنگــی قضایــی در بازرســی از‬ ‫محل هــای مــورد نظــر ‪ 14‬دســتگاه‏ماینــر کــه بصــورت غیرمجــاز‬ ‫بــا بــرق شــهری کار مــی کــرد را کشــف کردنــد‪.‬‏‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس گفــت‪ :‬برابــر اعــام‬ ‫کارشناســان‪ ،‬ارزش تقریبــی دســتگاه‏هــای ماینــر کشــف شــده‬ ‫‪9‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ صادقلــو در پایــان بــا اشــاره بــه دســتگیری ســه متهــم‬ ‫در ایــن راســتا و معرفــی انهــا بــه‏مراجــع قضایــی‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬برخــورد قانونــی بــا ســودجویان و مجرمــان بــا جدیــت در‬ ‫دســتور‏کار پلیــس بــوده و شــهروندان مــی تواننــد در صــورت‬ ‫اطــاع از اینگونــه مــوارد‪ ،‬مراتــب را از طریــق‏ســامانه ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اعــام کننــد‪.‬‏‬ ‫اگهــی نوبتــی موضــوع مــاده ‪3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ‏ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی ‏‪ -1‬برابــر رای شــماره ‪ 1140060312009000583‬مورخــه ‪ 1400/9/28‬هیــات اول مســتقر‬ ‫در ثبــت بندرگــز موضــوع ‏کالســه پرونــده ‪ 1400114412009000028‬مالکیــت متقاضــی دادگســتری کل اســتان گلســتان(دادگاه نوکنــده) بــه شناســه ملــی ‏‏‪ 14002793965‬مبنــی بــر صــدور ســند ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای‬ ‫احداثــی بــه مســاحت ‪ 481‬مترمربــع قســمتی از ‏پــاک ‪ 2278‬فرعــی از ‪ -4‬اصلــی واقــع در قریــه نوکنــده بخشــی دو ثبــت بندرگــز خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای ‏ســمیع الــه رضایــی فرزنــد قــدرت محــرز گردیــده اســت‪ .‬‏‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‏ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه‏ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی‏تقدیــم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد‏شــد‏‪.‬‬ ‫‪ 1400/11/11‬م‪.‬الف‪1400/222 :‬‏ مهدی شاه مهری – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بندرگز‬ ‫‏‏‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ :‬یکشنبه ‪1400/10/26‬‏ تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬دوشنبه‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏ اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره‬ ‫‪1400/10/20 - 1400 - 4332‬هیات به کالســه پرونده شــماره ‪ 1400 -389‬موضوع قانون تعیین تکلیف‏وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سندرســمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنوردتصرفات مالکانه‏بالمعارض متقاضی‬ ‫اقــای رســول بهــادری فرزنــد جــان محمــد بشــماره شناســنامه ‪5910029517‬صــادره ازرازوجــرگالن درششــدانگ‏یــک بــاب منــزل مســکونی بــه مســاحت ‪145‬متــر مربــع از پــاک فرعــی از ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بخــش‏دوبجنوردخریــداری از مالــک‬ ‫رســمی اقــای حســین علــی ابــادی فرزنــد ســبزعلی محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‏مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‏اعتراضــی داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‏رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهی اســت درصــورت‏انقضای مدت‬ ‫مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/10/26 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/11/11 :‬‏‏ احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک ‏‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره‬ ‫‪1400/10/20 - 1400 - 4346‬هیات به کالســه پرونده شــماره ‪ 1396 -461‬موضوع قانون تعیین تکلیف‏وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سندرســمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنوردتصرفات مالکانه‏بالمعارض متقاضی‬ ‫خانــم ربابــه ترکانلــو فرزنــد غالمرضابشــماره شناســنامه ‪3358‬صــادره ازبجنــورد درششــدانگ یــک بــاب منــزل‏مســکونی بــه مســاحت ‪87.40‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد خریــداری از مالــک رســمی اقــای رجبعلــی‏باغچقــی فرزنــد‬ ‫فــرج اللــه محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در‏صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫‏مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت‏خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــررات ســند‏مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/10/26 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/11/11 :‬‏‏ احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک ‏‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره‬ ‫‪1400/10/20 - 1400 - 4349‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400 -303‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقــه دو بجنوردتصرفات مالکانه‏بالمعارض متقاضی‬ ‫خانــم فاطمــه شــاکر فرزنــد شیرمحمدبشــماره شناســنامه ‪30461‬صــادره ازبجنــورد درششــدانگ یــک بــاب ســاختمان‏بــه مســاحت ‪168‬متــر مربــع از پــاک ‪907‬فرعــی از ‪ 163‬اصلی واقــع در اراضی پنبــه زاربخش دو بجنورد خریداری از مالک‏رســمی شــهرداری‬ ‫بجنوردمحرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود‏در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‏بــه مدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‏‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق‏مقــررات‬ ‫ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/10/26 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/11/11 :‬‏‏ احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک ‏‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪۳‬وماده‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۹۹۸۳‬هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بال معارض کالسه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۲۱۴‬تقاضای اقای فرامرز لشکر بلوکی به شماره شناسنامه ‪ ۲۳۶۴‬و کد ملی‪ ۲۰۹۱۸۷۵۵۱۱‬صادره از ساری فرزند فرج الله در ششدانگ‬ ‫اعیانی یک باب ساختمان به انضمام چهل و هفت سهم مشاع از چهل و هشت سهم ششدانگ عرصه که مابقی سهام ان وقف است بمساحت ‪ ۱۸۴‬متر مربع از پالک شماره ‪ -۱۲۵‬اصلی واقع در اراضی تاریکی بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای‬ ‫صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی محمد علی رنجبر به متقاضی دارد‪.‬لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشــاراولین اگهی بمدت دوماه اعتراض خود راباذکر شــماره پرونده به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواســت خود رابه مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید‪.‬م الف‪۱۰۰۲۶‬‬ ‫‏‬ ‫ی‬ ‫تاربخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱‬تاربخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقر ‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامه قانون تعیین تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۹۷۲۱‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۱۶۱‬تقاضای ســازمان همیاری شــهرداری های اســتان گلســتان به شــماره شناســه ملی ‪ ۱۰۷۰۰۰۱۰۰۸۲‬در ششــدانگ اعیانی‬ ‫یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪ ۲۱۹۹/25‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪_۱۱۸‬اصلــی واقــع در اراضــی ســعد ابــاد بخــش دو حــوز ه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت ازانتقــال‬ ‫از مالــک رســمی اســماعیل باقــری بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صدورســند مالکیــت اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪، ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م الــف‪۱۰۰۳۶ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۱/27 :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابرماده ‪۳‬وماده‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۰۵۷‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۸۴‬تقاضــای بتــول برغمــدی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ ۱۸۴۵‬وکــد ملــی ‪ ۵۷۳۹۲۴۰۴۲۵‬صــادره از جویــن فرزنــد شــعبان در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۳۳.۳۰‬مترمربــع واقــع در ارازی مــازاد ســعد اباد از پالک شــماره فرعــی از ‪_۱۲۳‬اصلی بخش‬ ‫دو حــوز ه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت ازتصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صدورســند مالکیــت اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪، ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصالح قضایــی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫م الف‪ ۱۰۰۳۰ :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۱/27 :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامه قانون تعیین تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۹۹۳۱‬هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۱۴‬تقاضــای خانــم لیــا ریاحــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۲۷۲‬وکــد ملــی ‪ ۲۱۲۱۴۸۷۱۰۷‬صــادره از گــرگان فرزنــد جعفــر در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۳۳۴/76‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪_۱۲۶‬اصلــی واقــع در اراضــی گلنــد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت ازانتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا‬ ‫به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صدورســند مالکیــت اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪، ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م الــف‪۱۰۰۵۰ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۱/27 :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫چه دالور است دزدی‬ ‫که به کف چراغ دارد!‬ ‫اخریــن روزهــای قــرن بــه ســامتی در حــال رخــت بــر‬ ‫بســتن هســتند و هــر چــه بــه روز هــای پایانــی ســال‬ ‫نزدیک تــر مــی شــویم‪ ،‬شــور و هیجــان مــردم نیــز بیشــتر‬ ‫مــی شــود‪ .‬البتــه بخشــی از شــور و حــال بــه ماجــرای‬ ‫مذاکــره بــر مــی گــردد ‪.‬‬ ‫باالخــره در حــال خــروج از بحــران هســتیم و فعــا ً در‬ ‫رکــود هســتیم و چندبــار دیگــر بکســواد کنیــم از رکــود هــم‬ ‫خــارج مــی شــویم و در مســیر مســتقیم قــرار مــی گیریــم!‬ ‫امــا ایــن داســتان هــا ربطــی بــه پیشــا نــوروز‪ ،‬خــود نــوروز‬ ‫و پســانوروز نــدارد و ملــت شــادی عیــد را بــا هیــچ بیانیــه‬ ‫و قطعنامــه و وعــده ای عــوض نمی کننــد و کار خودشــان‬ ‫را انجــام مــی دهنــد‪ .‬کرونــا هــم کــه دیگــر از خودمــان‬ ‫اســت و کســی نگرانــی بابــت کرونــا نــدارد‪.‬‬ ‫فقــط مــی مانــد خریــد وســایل منــزل و اجیــل و میوه تنظیم‬ ‫بــازار و مختصــری خانــه تکانــی و چهارشــنبه ســوری و پخــت‬ ‫ســمنو و ســفره هفت ســین و ‪...‬‬ ‫البتــه در ایــن روزهــای پایانــی ســال کــه ســر بیشــتر اصنــاف‬ ‫و مغــازه داران و دســت فروشــان محتــرم شــلوغ اســت یــک‬ ‫گــروه دیگــر از بزرگــواران هســتند کــه عجیــب درگیــر کارشــان‬ ‫هســتند و در خدمتگــزاری هســتند البتــه از نــوع معکــوس‬ ‫و در ایــن اخــر ســالی‪ ،‬بــرای بدبخــت کــردن مــردم از هیــچ‬ ‫مــکان و روشــی چشــم پوشــی نمــی کننــد و بایــد حواس مــان‬ ‫جمــع باشــد کــه «ســارقان در کار هشــیار امدنــد‪».‬‬ ‫در واقــع در ایــن ایــام ســال کــه ملــت عــزم ســفر مــی کننــد یــا‬ ‫بــرای بازدیــد و صلــه ارحــام بــه خانــه هــای یکدیگــر مــی رونــد‪،‬‬ ‫اکثــر خانــه هــا خالــی از ســکنه اســت‪ ،‬ایــن عزیــزان اضافــه‬ ‫کاری مــی کننــد و انچــه نبایــد اتفــاق بیفتــد‪ ،‬می افتــد‪.‬‬ ‫البتــه ماجــرای ســرقت در ایــام ماضــی هــم رونــق داشــت‬ ‫امــا ســارقان در قدیــم بیشــتر در پــی ســرقت دل و دیــن و‬ ‫عقــل و هــوش و غــم و ایــن جــور برنامــه هــا بودنــد حــاال‬ ‫ایــن البــا‪ ،‬یــک کیســه یــا همیــان زر‪ ،‬چهــار تــا ســکه یــا‬ ‫نهایتــا ً بــزی یــا شــتری چیــزی ســرقت مــی کردنــد‪ .‬امــا‬ ‫امــروز بــا توجــه بــه مشــکالت فــراروی صنعــت مــال خــری‬ ‫و رد یابــی امــوال و درد ســرهای بعــدی‪ ،‬ســارقان محتــرم‬ ‫بیشــتر طالــب ســرقت طــا جــات ‪ ،‬ســکه و دالر بــه صــورت‬ ‫خشــکه هســتند‪ .‬بمانــد کــه برخــی دوســتان هــم بــه کمتــر‬ ‫دکل نفــت و چنــد هــزار تــن فــوالد و ایــن جــور مقــوالت‬ ‫ســنگین راضــی نمــی شــوند!‬ ‫امــا از انجایــی کــه مــا خودمــان ســفر نــوروزی مــان‬ ‫را تعطیــل کــرده ایــم تــا بــا تماشــای برنامــه هــای صــدا‬ ‫و ســیما اورلــپ یــا همپوشــانی نداشــته باشــد‪ ،‬دوســت‬ ‫داریــم خلــق اللــه هــم امســال عیــد دغدغــه ای جــز‬ ‫تماشــای برنامــه هــای فاخــر صــدا و ســیما نداشــته باشــند‬ ‫و شــب عیــدی در بــه در پاســگاه و دادگاه و گیــر انداختــن‬ ‫ســارقان نشــوند‪ .‬فلــذا چنــد رهنمــود مدبرانــه و دشــمن نــا‬ ‫شــاد کــن ارائــه مــی کنیــم تــا نــوروز بــه کام تــان شــود‪:‬‬ ‫الــف) هشــیاری همســایه هــا‪ :‬چنــدی قبــل در والیــت مــا‬ ‫ســاعت ســه صبــح چنــد ســارق محتــرم بــا وانــت جلــوی‬ ‫انبــار لــوازم خانگــی یــک بابایــی پــارک کردنــد و بعــد از‬ ‫شکســتن قفــل شــروع بــه بــار کــردن اجنــاس کردنــد‪ .‬بــرای‬ ‫ایــن همســایه هــا شــک نکننــد زنــگ در همــه را زده انــد و‬ ‫از یکــی اب‪ ،‬از یکــی قنــد و چــای و حتــی گالب بــه رویتــان‬ ‫از یکــی از همســایه هــا گوشــی خواســتند تــا زنــگ بزننــد!‬ ‫بــی زحمــت همســایه هــا ایــن چنــد شــب یــک مقــدار‬ ‫حواسشــان را بیشــتر جمــع کننــد و حــرکات مشــکوک را بــه‬ ‫‪ 110‬گــزارش دهنــد و اگــر خیلــی مشــکوک شــدند بــه ‪220‬‬ ‫گــزارش دهنــد! ایــن فیلــم هــا و ســریال هــا را بعــدا ً صــدا و‬ ‫ســیمای ایــن ور اب و ان ور اب بعــدا ًصــد بــار پخــش و بــاز‬ ‫پخــش مــی کننــد و نگــران از دســت دادن چنــد ســکانس از‬ ‫ایــن فیلــم هــا نباشــند‪.‬‬ ‫ب) تجهیــزات مــدرن دزدان‪ :‬قدیمــی هــا معتقــد بودنــد«‬ ‫چــه دالور اســت دزدی کــه بــه کــف چــراغ دارد!» امــا قابــل‬ ‫توجــه اینکــه دزدان امــروزی بــه انــواع و اقســام تجهیــزات‬ ‫و وســایل پیشــرفته مجهزنــد‪ .‬مــا االن دزد داریــم کــه‬ ‫معتقــد اســت جــی پــی اس کارایــی نــدارد و از سیســتم‬ ‫‪ Bido‬اســتفاده مــی کنــد‪ .‬بنابرایــن توصیــه مــی شــود‬ ‫شــهروندان دور روش هایــی مثــل روشــن گذاشــتن چــراغ‬ ‫روی ســکو یــا روشــن گذاشــتن رادیــو و ‪ ...‬را قلــم بگیرنــد‬ ‫و نصــب دزد گیــر و درب هــای ضــد ســرقت را فرامــوش‬ ‫نکننــد‪ .‬از مــا گفتــن بــود!‬ ‫پ) اســتفاده از تجهیــزات ایمنــی‪ :‬از قدیــم گفتــه انــد در‬ ‫خانــه ات را محکــم ببنــد‪ ،‬همســایه ات را دزد نگیــر‪ ...‬شــما‬ ‫هــم از حفــاظ و دزدگیــر اســتفاده کنیــد تــا مجبــور نشــوید‬ ‫دو روز دیگــر بــه خودتــان لعنــت بفرســتید و بــه زمیــن و‬ ‫زمــان گیــر بدهیــد!‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪474‬‬ ‫هدی جباری‬ ‫ابراز احساسات؛‬ ‫چگونه احساسات مان‬ ‫را به درستی بیان کنیم‬ ‫یــک حــس عمیــق و بــد کــه اگــر درون تــان حبســش کنیــد‬ ‫ممکــن اســت حتــی اســیب جســمی بــه شــما وارد کنــد‪.‬‬ ‫چندبــار بعــد از ناراحتــی عمیــق دســت تان درد گرفتــه ‬ ‫اســت؟! چندبــار گردن تــان گرفت ـ ه اســت و تمــام روز درد‬ ‫ناشــی از ان‪ ،‬مدام شــما را به یاد احســاس فروخورده تان‬ ‫انداخته اســت؟! از طرفــی عــدم ابــراز احساســات می توانــد‬ ‫روابــط شــخصی و حرفــه ای شــما را از ایــن رو بــه ان رو‬ ‫کنــد و دچــار بحــران شــوید‪ .‬اگــر ابــراز احساســات درســت‬ ‫را بیاموزیــد‪ ،‬خوداگاهی تــان بیشــتر می شــود‪ ،‬تقویــت‬ ‫خوداگاهــی و بیــان احساســات‪ ،‬ســامت روانــی و‬ ‫جســمانی شــما را تضمیــن می کند‪.‬ادامــه شــماره ‪473‬‬ ‫‪ .۷‬از افراد متخصص کمک بگیرید‬ ‫اگــر می بینیــد نمی توانیــد حس تــان را بــه زبــان بیاوریــد‬ ‫و همه چیــز را درون خودتــان می ریزیــد‪ ،‬تــوان درک‬ ‫احساســات خــود را نداریــد یــا احساســات تان را گــم‬ ‫کرده ایــد و نمی توانیــد بــا خودتــان کنــار بیاییــد اصــا نگــران‬ ‫نباشــید‪ .‬یــک متخصــص بــه راحتــی بــا صحبت کــردن‬ ‫بــا شــما می توانــد کمک تــان کنــد‪ .‬مشــکل شــما بــا‬ ‫ابــراز احساســات تان حــل می شــود و یــک متخصــص‬ ‫یــا مشــاور بهتریــن فــرد بــرای حــرف زدن اســت‪ ،‬بــا او از‬ ‫احساســات تان حــرف بزنیــد و از او کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫می توانیــد بــا یــک مشــاور روان شــناس صحبــت کنیــد‪ ،‬بــا‬ ‫وب ســایت های تخصصــی کــه انالیــن مشــاوره می دهنــد‬ ‫یــا بــا مراکــز مشــاوره ی تلفنــی تمــاس بگیریــد‪ .‬حتــی‬ ‫می توانیــد بــا یــک مشــاور مذهبــی هــم صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫قدم سوم‪ :‬روی احساسات خودتان کار کنید‬ ‫‪ .۱‬تفکر کنید‬ ‫مدیتیشــن ابــزاری قدرتمنــد بــرای متمرکــز شــدن‬ ‫ی اســت کــه‬ ‫ی در زمان ـ ‬ ‫انرژی تــان و یافتــن ارامــش درون ـ ‬ ‫مضطرب و پریشــان هســتید‪ .‬وقتی ارام و متمرکز باشــید‬ ‫بهتــر بــا احساســات تان کنــار می اییــد‪ .‬وقتــی اســترس‬ ‫داریــد و حــس می کنیــد اعصاب تــان بهــم ریختــه اســت‪،‬‬ ‫مدیتیشــن بــه کارتــان می ایــد‪ .‬یــک مــکان ارام پیــدا کنیــد‪،‬‬ ‫بنشــینید و مراقبــه کنیــد‪ .‬می توانیــد در محــل ارامــی قــرار‬ ‫بگیریــد و دعــا بخوانیــد‪ .‬هرکــدام از راه هــا را کــه ارام ترتــان‬ ‫می کنــد‪ ،‬امتحــان کنیــد‪ .‬بــرای شــروع مراقبــه ارام ارام‬ ‫نفــس بکشــید و بــه بدن تــان فکــر کنیــد‪ ،‬بعــد از ایــن‬ ‫مرحلــه یــک نفــس عمیق بکشــید‪ .‬بــه ارامــی از بینی عمل‬ ‫دم را انجــام بدهیــد و از دهان تــان هــوا را خــارج کنیــد‪ .‬در‬ ‫حیــن تنفــس بــه احساســات تان فکــر کنیــد و اینکــه ایــن‬ ‫احســاس از کجــا امــده و چطــور بایــد بــه ان پاســخ داد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬احساسات تان را مکتوب کنید‬ ‫یکــی از موثرتریــن راه هــا بــرای درک بهتــر احساســات‬ ‫نوشــتن انهاســت‪ .‬وقتــی احساســات تان را روی کاغــذ‬ ‫می اوریــد کمتــر بــا خودتــان مجادلــه می کنیــد و راحت تــر‬ ‫ت را از هــم تفکیــک کنیــد‪ .‬بــه نوشــتن‬ ‫می توانیــد احساســا ‬ ‫روزان ـ ه دربــاره ی حس هایتــان عــادت کنیــد‪ ،‬تجربــه ثابــت‬ ‫کــرده اســت نوشــتن روزانــه اســترس و هیجــان را کــم‬ ‫می کنــد‪ ،‬سیســتم ایمنــی بــدن را تقویــت می کنــد و حــال‬ ‫شــما بهتــر می شــود‪.‬‬ ‫روزانه ‪ ۲۰‬دقیقه برای نوشــتن احساســات زمان بگذارید‪.‬‬ ‫لزومــی نــدارد بــه دســتور زبــان یــا نــکات ادبــی توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫فقــط بنویســید تــا از هجــوم افــکار غیرضروری و اســترس زا‬ ‫جلوگیــری کنید‪.‬‬ ‫همیشــه از احساســات خــوب شــروع کنیــد‪ ،‬فقــط در‬ ‫این صــورت اســت کــه متوجــه رونــد تغییــر احساســات تان‬ ‫می شــوید و می فهمیــد تجربیــات چگونه احساســات شــما‬ ‫را متحــول می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ورزش کنید‬ ‫ورزش همیشــه جــواب می دهــد چــون حــال شــما را‬ ‫خــوب می کنــد و ایــن حــال خــوب احساســات بــد شــما‬ ‫را کمــی متعادل تــر می کنــد‪ .‬روزهایــی کــه فشــار عصبــی‬ ‫بیشــتری روی شماســت‪ ،‬انــرژی منفــی داریــد و ذهن تــان‬ ‫خســته اســت‪ ،‬ورزش کنیــد‪ .‬اســترس و اضطــراب شــما‬ ‫فروکــش می کنــد‪ ،‬انــرژی بدتــان دور می شــود و در ضمــن‬ ‫بــدون اینکــه بــه کســی اســیب بزنیــد هیجانات تــان تخلیــه‬ ‫می شــود‪ .‬از طرفــی افســرده نمی شــوید و مشــکالت‬ ‫جســمی ناشــی از احساســات بــد بهبــود می یابنــد‪.‬‬ ‫اگــر ورزش را بــرای ازادســازی احساســات و رهایــی‬ ‫ذهن تــان انتخــاب می کنیــد‪ ،‬می توانیــد از فوایــد یــوگا یــا‬ ‫تایچــی بهــره ببریــد‪ .‬ماســاژ صــورت بگیریــد و از فعالیــت‬ ‫بدنــی خــود لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬خودتان را تشویق کنید‬ ‫هــر زمــان کــه احساســات تان مثبــت بــود و روحیــه ی‬ ‫خوبــی داریــد‪ ،‬خوشــحال هســتید و احســاس نشــاط‬ ‫می کنیــد‪ ،‬بلنــد شــوید لباس هــای بیرون تــان را بپوشــید‬ ‫و خودتــان را بــه یــک ناهــار هیجان انگیــز دعــوت کنیــد‪.‬‬ ‫بیــرون برویــد و یــک هدیــه بــرای خودتــان بخریــد‪.‬‬ ‫می توانیــد بــا دوســتان تان بــه گــردش برویــد و بــا هــم یــک‬ ‫بســتنی خوشــمزه بخوریــد‪.‬‬ ‫بعــد از هــر حــس خوشــایندی خودتــان را تشــویق کنیــد‪.‬‬ ‫ن کار باعــث می شــود مغــز شــما بــرای دریافــت حــس‬ ‫ای ـ ‬ ‫خــوب ناشــی از تشــویق‪ ،‬بیشــتر تمایــل بــه احساســات‬ ‫خــوب داشــته باشــد درواقــع ذهن تــان عــادت می کنــد‬ ‫ـوب بیشــتر‪ ،‬مثبــت فکــر کنــد‪.‬‬ ‫ـس خـ ِ‬ ‫بــرای دریافــت حـ ِ‬ ‫درادامه باچطورهمراه ماباشید‪...‬‬ ‫چرا خشم برای سالمتی خطرناک است‬ ‫زهره مثنا‬ ‫بیشــتر مــردم می داننــد کــه عادت هایــی مثــل ســالم غذاخــوردن‬ ‫و ورزش کــردن می توانــد بــر ســامتی و طــول عمرشــان اثــر بگــذارد‬ ‫و برای شــان مــرگ زودهنــگام یــا زندگــی طوالنــی بــه ارمغــان بیــاورد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان‪ ،‬بــه تاثیــر عوامــل روانشــناختی – ماننــد خشــم‪ -‬روی‬ ‫مــرگ کمتــر توجــه می شــود‪ ،‬امــا ایــن عوامــل هــم مطمئنــا تاثیــر‬ ‫زیــادی دارنــد‪ .‬پژوهشــی کــه بــه تازگــی در دانشــگاه ایــوا انجــام‬ ‫شــده بــه مــا می گویــد کــه عواطــف منفــی ماننــد خشــم چطــور‬ ‫می تواننــد خطــر مــرگ زودهنــگام را بــاال ببرنــد‪ .‬در ایــن پژوهــش بــه‬ ‫ایــن ســوال ســاده پاســخ داده شــده اســت‪« :‬چــرا مــا زود عصبانــی‬ ‫می شــویم؟» بیاییــد مــروری روی نتایــج و یافته هــای ایــن پژوهــش‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬ادامــه شــماره ‪473‬‬ ‫کنترل عواطف می تواند ریسک چاقی را کاهش دهد‬ ‫ـال توجــه بــر لحظـه ای کــه در حــال‬ ‫ذهن اگاهــی ‪ ،‬یعنــی تمرکــز فعـ ِ‬ ‫حاضــر در ان هســتید‪ ،‬یکــی از اســتراتژی هایی اســت کــه ممکــن‬ ‫اســت بــه شــما کمــک کنــد تــا بیشــتر کنتــرل عواطــف خــود را در‬ ‫دســت داشــته و کمتــر بــرده ی خشــم باشــید‪.‬‬ ‫دلیــل خــوب دیگــری هــم بــرای ایــن کار وجــود دارد‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر احســاس ســامتی بیشــتر ‪ ،‬احتمــال چــاق شــدن و داشــتن‬ ‫چربــی شــکمی در افــرادی کــه در «حــال» زندگــی می کننــد کمتــر‬ ‫از افــرادی اســت کــه چنیــن کنترلــی بــر عواطــف خــود ندارنــد‪.‬‬ ‫ایــن مســئله شــاید بــه ایــن دلیــل باشــد کــه تمرکــز بــر حــال بــه‬ ‫افــراد کمــک می کنــد تــا بــر اســتعداد تکاملــی خــود در ذخیــره ی‬ ‫چربــی و اســتراحت بــرای بقــا غلبــه کننــد‪.‬‬ ‫روزنامه ی اپک تایمز در مقاله ای می گوید‪:‬‬ ‫بــه گفتـه ی لــوکاس [نویســنده ی ایــن پژوهــش]‪ ،‬ذهن اگاهــی‪ ،‬‬ ‫کــه پژوهش هــای دیگــر نشــان داده انــد می توانــد در غلبــه بــر‬ ‫اشــتها و ســالم تر غــذا خــوردن بــه مــردم کمــک کنــد‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت همــان ابــزار شــناختی ای باشــد کــه مــردم بــرای غلبــه بــر‬ ‫غرایــز خــود نیــاز دارنــد‪ .‬بــه همیــن ترتیــب‪ ،‬ذهن اگاهــی ممکــن‬ ‫اســت بــه مــردم کمــک کنــد تــا بی رغبتــی خــود را نســبت بــه‬ ‫شــروع ورزش کنــار بزننــد (پژوهش هــا نشــان می دهنــد کــه‬ ‫مــردم‪ ،‬اگرچــه بعــد از ورزش حــس خوبــی دارنــد‪ ،‬اغلــب تمایلــی‬ ‫بــه شــروع ان ندارنــد‪ .‬لــوکاس اضافــه می کنــد‪« :‬اینجــا اســت‬ ‫کــه ذهن اگاهــی می توانــد کمــک کنــد‪ :‬اگاهــی از تک تــک‬ ‫لحظاتــی کــه می گذرانیــم و اینکــه بــا کارهایــی کــه می کنیــم و‬ ‫احساســی کــه داریــم‪ ،‬چــه ارتباطــی دارنــد‪».‬‬ ‫توجــه داشــته باشــید کــه شــما می توانیــد خیلــی ســاده‪ ،‬فقــط‬ ‫بــا توجــه بــه حســی کــه در لحظــه داریــد تجربــه می کنیــد‪،‬‬ ‫ذهن اگاهــی را بــه تمــام جنبه هــای زندگــی روزانــه خــود‪ ،‬حتــی‬ ‫وقتــی در حــال خــوردن ‪ ،‬کار کــردن یــا انجــام کارهــای خانــه‬ ‫هســتید ‪ ،‬اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫چطور خشم را به احساسی سودمند تبدیل کنید‬ ‫خشــم یــک احســاس عــادی بشــری اســت و مطمئنــا جــای‬ ‫فرنوش دانشور‬ ‫این جمالت مثبت‬ ‫را افراد موفق هر روز‬ ‫به خود می گویند‬ ‫موفقیــت از انچــه تصــورش را می کنیــد بــه شــما نزدیک تــر‬ ‫اســت‪ .‬بــرای دسـت یابی بــه موفقیــت بایــد ماننــد یــک فــرد ِ موفــق‬ ‫عمــل کنیــد‪ .‬همان طــور کــه پیــش از ایــن هــم بــه گوش تــان‬ ‫خورده اســت‪ ،‬کافــی اســت نگرش تــان را اصــاح کنید تــا اعمال تان‬ ‫اصــاح شــود‪ .‬در ایــن زمینــه الزم اســت بــا افــکاری کــه مقدمــات‬ ‫موفقیــت شــما را فراهــم می کنــد اشــنا شــوید‪ .‬در ایــن مقالــه بــه‬ ‫مقولــه تکــرار جمــات مثبــت کــه بــرای رســیدن بــه موفقیــت بایــد‬ ‫در زندگــی روزمــره خــود اعمــال کنیــد می پردازیــم؛ بــه ایــن امیــد که‬ ‫هــر روز بــه موفقیــت نزدیک تــر شــوید‪.‬ادامه شــماره‪473‬‬ ‫امروز توقع بهترین نتایج را ندارم‬ ‫درســت اســت کــه بــرای تاثیرگــذاری عمیــق تنهــا یک بــار فرصت‬ ‫داریــد؛ درک می کنــم کــه بهتریــن نتیجــه را می خواهید‪.‬‬ ‫متاســفانه واقعیــت ایــن اســت کــه هیــچ کار یــا محصولــی کامــل‬ ‫نیســت‪ ،‬و تاکنــون هیــچ طــرح یــا ابتکاری بدون نقــص برنامه ریزی‬ ‫مشــخصی بــرای خــود دارد‪ .‬خشــم می توانــد هشــداری بــرای‬ ‫مشــکالت یــا نوعــی ضرب ـه ی فیزیکــی یــا روانــی قریب الوقــوع‬ ‫باشــد‪ .‬احســاس خشــم‪ ،‬کــه باعــث ترشــح مقــدار زیــادی‬ ‫ادرنالیــن می شــود مــی توانــد انــرژی الزم را بــرای مقاومــت‬ ‫در برابــر تهدیدهــای بالقــوه بــرای شــما فراهــم کنــد‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر ایــن‪ ،‬خشــم می توانــد بــه شــما کمــک کنــد یــاد بگیریــد‬ ‫چطــور بــرای زندگــی خــود محدودیت هــا و مرزهــای فیزیکــی‬ ‫و عاطفــی قائــل شــوید‪.‬‬ ‫اینکــه چنیــن خشــمی بــه ســامتی شــما ضــرر بزنــد یــا نــه‬ ‫ممکــن اســت نــه تنهــا بــه میــزان تکــرر (و طبیعــت مزمــن)‬ ‫ان‪ ،‬بلکــه بــه ایــن مســئله کــه چطــور ان را ابــراز می کنیــد‬ ‫و چطــور بــا ان کنــار می اییــد هــم بســتگی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫تبدیــل شــدن بــه ادمــی تلــخ و بدبیــن یــا پرخاشــگر کــه درهــا‬ ‫را پشــت ســرش بــه هــم می کوبــد یــا بــا دیگــران بحــث و‬ ‫جــدل بــه راه می انــدازد تنهــا اســترس شــما را زیــاد می کنــد‬ ‫(و ســامتی تان را بــه خطــر می انــدازد)‪.‬‬ ‫البتــه‪ ،‬هدایــت خشــم بــه ســوی ابــرازی کنترل شــده و ظاهــری‬ ‫می توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا تنــش و اســترس خــود را ازاد‬ ‫کنیــد‪ .‬مثالــی از ایــن مــورد اســتفاده از خشــم بــرای اغــاز یــک‬ ‫م بــه اصطــاح ســازنده ‪ ،‬کــه‬ ‫جلسـه ی ورزش شــدید اســت‪ .‬خشـ ِ‬ ‫در ان افــراد بــا ارامــش دربــاره ی احســاس خشــم خــود صحبــت‬ ‫کــرده و همــراه هــم بــه دنبــال راه حــل می گردنــد‪ ،‬ممکــن اســت‪،‬‬ ‫برخــاف خشــم مخــرب ‪ ،‬واقعــا بــه ســامتی کمــک کنــد‪ .‬خشــم‬ ‫ســازنده معمــوال دو نفــر را درگیــر می کنــد‪ ،‬در حالــی کــه خشــم‬ ‫مخــرب ‪ ،‬اغلــب تنهــا در یــک فــرد نمــود دارد‪.‬‬ ‫بــرای انکــه خشــم ســازنده باشــد‪ ،‬معمــوال بایــد توجیــه داشــته‬ ‫باشــد و واکنــش مناســبی در قبــال ان دریافــت شــود‪ .‬ســپس‪،‬‬ ‫هــر دو طــرف بایــد بــر حــل ســوء تفاهم ها تمرکــز کننــد‪ .‬بنــا‬ ‫بــه گفتــه ی انجمــن روانشناســی امریــکا ‪ ،‬خشــم روزانــه‪ ،‬بــه‬ ‫خصــوص در خانــه‪ ،‬ممکــن اســت مزایایــی هــم داشــته باشــد‪:‬‬ ‫پژوهش هــا نشــان می دهنــد‪ ،‬معمــوال ابــراز خشــم ‪-‬بــه‬ ‫خصــوص در خانــه‪ -‬می توانــد مفیــد باشــد‪ .‬جیمــز اوریــل‬ ‫(‪ ،)James Averill‬دارای مــدرک دکتــرای روانشناســی از‬ ‫دانشــگاه ا َمهرســت ماساچوســت‪ ،‬کــه در دهــه ‪ ۱۹۸۰‬دربــاره‬ ‫خشــم روزانــه مطالعــه کــرده اســت‪ ،‬می گویــد‪« :‬وقتــی ابــراز‬ ‫خشــم های روزانــه (پیوســه امــا بــا شــدت های پاییــن) را بــا‬ ‫وضعیت هــای ابــراز خشــم ناگهانــی (یکبــاره ولــی بســیار شــدید)‬ ‫مقایســه می کنیــم‪ ،‬می بینیــم کــه نتایــج ابــراز خشــم روزانــه‬ ‫معمــوال مثبت تــر اســت‪ ».‬پژوه ـش او در یــک نمون ـه ی محلــی‬ ‫نشــان داد کــه ابــراز خشــم روزانــه در نیمــی از مواقــع می توانــد‬ ‫بــه تقویــت روابــط کمــک کنــد‪.‬‬ ‫پژوهشــی کــه ســال ‪ ۲۰۰۲‬در مجلــه ی روانشناســی بالینــی‬ ‫منتشــر شــده اســت… در یافته هایــی مشــابه نشــان داد کــه در‬ ‫و اجــرا نشــد ه اســت‪ .‬بیشــتر اوقــات توقــع بهترین هــا را داشــتن‬ ‫بدتریــن دشــمن شماســت‪.‬‬ ‫به ســختی تــاش کنیــد‪ ،‬کارتــان را خــوب انجــام دهیــد‪ ،‬بهترین‬ ‫کاری را کــه در توان تــان اســت ارائــه دهیــد‪ ،‬و در نهایــت ان را‬ ‫رهــا کنیــد‪ .‬مشــتریان و همکاران تــان بــه شــما خواهنــد گفــت‬ ‫چــه چیــزی نیازمنــد بهبــود اســت‪ ،‬و شــما بایــد بــرای بهبــودی‬ ‫مســائلی تــاش کنیــد کــه واقعــا بــرای مــردم اهمیــت دارد‪.‬‬ ‫تــا زمانــی کــه اســیر ســخت گیری های بیهــوده باشــید نمی توانیــد‬ ‫کاری انجــام دهیــد‪ .‬بــه خودتــان ســخت نگیریــد و در عیــن حــال‬ ‫بــرای جبــران کمبودهــا نهایــت تالش تــان را بکنیــد‪.‬‬ ‫امروز تالش می کنم بهتر از گذشته باشم‬ ‫هم ـه ی مــا در زندگی مــان خراب کاری هایــی کرده ایــم‪ .‬در زندگــی‬ ‫همـه ی مــا کارهایــی هســت که می توانســتیم بهتر انجــام بدهیم‪.‬‬ ‫خیلــی جاهــا از حرف هــا‪ ،‬رفتارهــا‪ ،‬غفلت هــا‪ ،‬کوتاهی هــا‪،‬‬ ‫دخالت هــا و حمایت هــای بی جــا ضربــه خورده ایــم‪.‬‬ ‫بــرای رســیدن بــه موفقیــت الزم نیســت انســان کاملــی باشــید‪،‬‬ ‫تنهــا الزم اســت بدانیــد همیشــه می توانیــد بهتــر باشــید‪.‬‬ ‫روز گذشــته را بــه خاطــر بیاوریــد‪ ،‬بــه اتفاقــات خوبــی کــه‬ ‫ســپری شــد فکــر کنیــد‪ .‬ســپس بــه اتفاقاتــی کــه ممکــن بــود‬ ‫بهتــر پیــش بــرود بیندیشــید‪ .‬تقصیرات تــان را بپذیریــد‪،‬‬ ‫مســئولیت کارهای تــان را بــر عهــده بگیریــد و بــه خودتــان قــول‬ ‫بدهیــد امــروز بهتــر عمــل کنیــد‪.‬‬ ‫امروز بیشتر کار می کنم‬ ‫بــه قــول جیمــی اســپیتیل‪ ،‬کاپیتــان تیــم قایقرانــی اوراکل‬ ‫ایــاالت متحــده‪ ،‬کــه برنــده جــام قهرمانــی امریــکا شــد‪:‬‬ ‫«به نــدرت شــرایطی دیــده ام کــه در ان کمتــر از دیگــران کار‬ ‫کــردن تدبیــر خوبــی باشــد‪».‬‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد از نمونـه ای شــامل ‪ ۹۳‬نفــر‪ ،‬ابــراز خشــم نتایــج مثبــت‬ ‫بلندمدتــی داشــته اســت‪ .‬در مقابــل ‪ ۳۶‬درصــد گفته انــد کــه‬ ‫ابــراز خشــم بی اثــر بــوده و ‪ ۲۵‬درصــد نتایــج بلندمــدت منفــی‬ ‫را گــزارش کرده انــد‪ .‬بــه همیــن ترتیــب‪ ،‬پژوهشــی کــه در ســال‬ ‫‪ ۱۹۹۷‬در مجلــه ی رفتــار و شــخصیت اجتماعــی منتشــر شــده‬ ‫اســت… نشــان داده اســت که ‪ ۵۵‬درصد از نمونه ای مقایسـه ای‬ ‫از امریکایی هــا و روس هــا گفته انــد کــه ابــراز خشــم نتایــج‬ ‫مثبتــی برای شــان داشــته اســت‪ .‬تقریبــا یــک ســوم هــم اشــاره‬ ‫کرده انــد کــه از ایــن طریــق بــه خطاهــای خــود پــی برده انــد‪.‬‬ ‫چطور زودجوشی خود را درمان کنید‬ ‫توجــه داشــته باشــید کــه اگرچــه همــه ی مــا شــخصیت های‬ ‫مختلفــی داریــم (بعضی هــا بیشــتر در معــرض ابتــا بــه خشــم‬ ‫و بعضــی دیگــر نرمخوتــر هســتند)‪ ،‬امــا شــاد بــودن انتخابــی‬ ‫اســت و حتــی می تــوان ان را اموخــت و در زندگــی بــه کار بــرد‪.‬‬ ‫ادم هــای شــاد معمــوال عادت هــای خاصــی بــرای ایجــاد ارامــش‬ ‫در زندگــی دارنــد‪ .‬اگــر شــما هــم یــاد بگیریــد کــه ایــن عادت هــا‬ ‫را در زندگــی خودتــان اعمــال کنیــد‪ ،‬شــما هــم خوشــحال تر‬ ‫(و کمتــر عصبانــی) خواهیــد بــود‪ .‬بعضــی از ایــن عادت هــا را‬ ‫می توانیــد در لیســت زیــر پیــدا کنیــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬کینه ها را کنار بگذارید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬با همه مهربان باشید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬به مشکالت تان به چشم چالش نگاه کنید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬برای انچه دارید سپاسگزار باشید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ارزوهای بزرگ داشته باشید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬زیاد درگیر چیزهای کوچک نباشید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬درباره ی دیگران خوب حرف بزنید‪.‬‬ ‫‪ .۸‬از بهانه جویی پرهیز کنید‪.‬‬ ‫‪ .۹‬در حال زندگی کنید‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬هر روز در یک ساعت مشخص بیدار شوید‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬خودتان را با دیگران مقایسه نکنید‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬دور و برتان را با ادم های مثبت پر کنید‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬بفهمید که شما به تایید دیگران نیاز ندارید‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬به دیگران گوش بدهید‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬روابط اجتماعی تان را پربار کنید‪.‬‬ ‫‪ .۱۶‬مدیتیشن انجام بدهید‪.‬‬ ‫‪ .۱۷‬خوب غذا بخورید‪.‬‬ ‫‪ .۱۸‬ورزش کنید‪.‬‬ ‫‪ .۱۹‬زندگی ساده ای داشته باشید‪.‬‬ ‫‪ .۲۰‬صادق باشید‪.‬‬ ‫‪ .۲۱‬کنترل خود را به دست بگیرید‪.‬‬ ‫‪ .۲۲‬انچه را نمی توانید تغییر دهید‪ ،‬بپذیرید‪.‬‬ ‫درادامه باچطورهمراه ماباشید‪...‬‬ ‫ممکــن اســت از تجربــه‪ ،‬اســتعداد‪ ،‬امکانــات و پارتــی ســهم‬ ‫زیــادی نبــرده باشــید‪ .‬امــا همیشــه می توانیــد درســت فکــر‬ ‫کنیــد‪ ،‬پشــتکار داشــته باشــید و بیشــتر از دیگــران کار کنیــد‪.‬‬ ‫مســیری کــه پیــش روی تــان قــرار دارد بــه ســرزمینی بکــر‪ ،‬پهنــاور‬ ‫و خالــی از ســکنه منتهــی می شــود‪ .‬همــه درمــورد ان صحبــت‬ ‫می کننــد امــا افــراد کمــی بــه ان ســو رهســپار می شــوند‪.‬‬ ‫تــاش و پافشــاری می توانــد ابــزار پیشــرفت شــما باشــد‪ ،‬اینهــا‬ ‫تنهــا ابــزاری هســتند کــه بــرای موفقیــت نیــاز داریــد‪ ،‬حتــی زمانــی‬ ‫کــه بــه ظاهــر همــه چیــز علیــه شــما قــد علــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫امروز قدر ِ داشته هایم را می دانم‬ ‫ممکــن اســت برنامه هــا و اهــداف بزرگــی داشــته باشــید امــا‬ ‫خوشــحال نباشــید‪.‬‬ ‫متاســفانه معمــوال ایــن مســئله نشــان می دهــد کــه شــما‬ ‫خوشــبخت نیســتید‪ ،‬زیــرا بیشــتر بــه چیزهایــی کــه به دســت ‬ ‫نیاوردیــد‪ ،‬انجــام ندادیــد و نداریــد می اندیشــید‪ .‬راه حــل ایــن‬ ‫اســت کــه بــرای کارهایــی کــه خوشــحال تان می کنــد بیشــتر‬ ‫وقــت بگذاریــد‪.‬‬ ‫لحظــه ای بــه دارایی هــای فــردی و حرفه ای تــان بی اندیشــید‪.‬‬ ‫ممکــن اســت متوجــه شــوید بیشــتر از انچــه زمانــی رویایــش را‬ ‫داشــته اید به دســت اورده ایــد‪.‬‬ ‫بــرای موفقیت هــای بیشــتر تــاش کنیــد‪ ،‬امــا همــواره بــه خودتان‬ ‫یــاداوری کنیــد انچــه داریــد‪ ،‬مخصوصــا روابط عاطفی تــان‪ ،‬از انچه‬ ‫می خواهیــد به دســت بیاریــد مهم تــر اســت‪.‬‬ ‫دارایی های تــان برخــاف خواســته های تان ارزو‪ ،‬رویــا و مجــازی‬ ‫نیســتند‪ .‬انچــه در حــال حاضــر داریــد واقعــی و متعلــق بــه‬ ‫شماســت؛ قــدر ان را بدانیــد‪.‬‬ ‫باچطورهمراهماباشید‪...‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــررای هیــات بشــماره ‪ 140060312004006175‬پرونــده کالســه ‪ 1400114412004000139‬اقــای محمــد‬ ‫رضــا عنایــت فرزنــد حاجــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 4483‬کاللــه و کــد ملــی ‪ 4869054851‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 326.80‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-42/38‬اصلــی بخــش ‪ 9‬واقــع درگنبــد روســتای قوینلــی کوچــه‬ ‫فاطمیــه خریــداری ملــک مــع الواســطه از میرعلــی حســینی (مالــک رســمی) لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪ 9813 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/10/27 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/11/11 :‬‬ ‫رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‪ :‬برابــررای هیــات بشــماره ‪ 140060312004006927‬پرونــده کالســه ‪1399114412004000471‬‬ ‫اقــای قــادر شــیرمحمدلی فرزنــد شــیرمحمد بــه شــماره شناســنامه ‪ 686‬کاللــه و کــد ملــی ‪ 4869172755‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 91.50‬مترمربــع جــدا شــده ازپــاک ثبتــی ‪-1/14903‬اصلــی‬ ‫بخــش ‪ 10‬واقــع درگنبــدکاووس خیابــان امــام زاده غربــی خریــداری ملــک مــع الواســطه از تمامــت ســهم مالکیــت مشــاعی (مالــک رســمی)‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود‬ ‫کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪ 9939 :‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت اول‪ 1400/11/11 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/11/25 :‬رضــا ســارانی – مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــدکاووس‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمیبرابر رای هیــات بشــماره ‪ 140060312004006932‬پرونــده کالســه ‪ 1400114412004000502‬خانم منیره‬ ‫خرمالــی فرزنــد عطــا گلــدی بــه شــماره شناســنامه ‪ 6240021210‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 6240021210‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 83.70‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-1/10236‬اصلــی بخــش ‪10‬‬ ‫واقــع درگنبــدکاووس خیابــان ‪ 17‬شــهریور غربــی فلکــه ســوم ترمینــال خریــداری ملــک مــع الواســطه از تمامــت ســهم مالکیــت مشــاعی (مالــک رســمی)‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهی‬ ‫مــی شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی به مــدت دو ماه اعتــراض خــود را به این اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9947 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/11/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/25 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ صفحه 6 ‫معلــم گرگانــی بــا تلفیــق فرهنــگ و محیــط زیســت در ازای دریافــت کاغــذ باطلــه و کتــاب هــای قدیمــی بــه‬ ‫افــراد گل و گلــدان هدیــه مــی دهــد و از ایــن طریــق حامــی دانــش امــوزان نیازمنــد هــم هســت‪.‬‬ ‫نهادینــه کــردن ارزش کاغــذ در جامعــه بایــد یکــی از دغدغه هــای مــردم باشــد‪ .‬یــاداوری ایــن اصــل کــه کاغــذ‬ ‫زبالــه نیســت‪ ،‬می توانــد موجــب بــروز حساســیت هایی در جامعــه شــود تــا فرهنــگ بازیافــت کاغــذ در بیــن‬ ‫مــردم جــا بیفتــد‪.‬‬ ‫موضوعی که ریشه ان در دغدغه های محیط زیستی و حفظ طبیعت و جنگل ها است‪.‬‬ ‫معلم گرگانی‬ ‫فرهنگ و محیط‬ ‫زیست را تلفیق کرد‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬بهمن ‪1400‬‬ ‫سرویس‪ :‬اموزش‬ ‫نویسنده ‪ :‬اسیه کیانی پور‬ ‫نقشه راه برنامه نویسی وب‬ ‫مهمتریــن چیــزی کــه در ابتــدای راه ایــن حــوزه‬ ‫باید داشــته باشــین‪ ،‬یک نقشــه راه برنامه نویســی‬ ‫وب اســت‪ .‬همیشــه‏دغدغــه برنامــه نویســان تــازه‬ ‫کار یــا عالقه منــدان بــه ایــن حــوزه ایــن اســت کــه‪،‬‬ ‫برنامــه نویســی را از کجــا بایــد اغــاز‏کننــد؟ قــدم‬ ‫بعــدی چیســت؟ وچــه مســیری را بــرای حرف ـه ای‬ ‫شــدن بایــد طــی کننــد؟ در اینجــا قصــد داریــم‬ ‫مســیر‏یادگیــری برنامــه نویســی وب را بــه طــور‬ ‫کامــل بیــان کنیــم‏‪.‬‬ ‫برنامه نویسی وب را از کجا شروع کنید؟‬ ‫همانطــور کــه می دانیــد برنامه نویســی وب بــه دو‬ ‫بخــش فرانت انــد و بک انــد تقســیم می شــود‪ .‬شــما‬ ‫بایــد تصیــم بگیریــد‏کــه در چــه زمین ـه ای فعالیــت‬ ‫کنیــد و یــا اینکــه بــا فعالیــت در هــر دو زمینــه در‬ ‫نهایــت تبدیــل بــه یــک فــول اســتک دولوپــر‏شــوید‪.‬‏‬ ‫امــا اولیــت بیــن فرانت انــد و بک انــد بــا فرانت انــد‬ ‫اســت‪ .‬انتخــاب شــما هــر کــدام از ایــن ســه مــورد‬ ‫باشــد بایــد ابتــدا بــا‏بخــش فرانت انــد شــروع کنیــد‏‪.‬‬ ‫شروع یادگیری فرانت اند‏‪:‬‬ ‫فرانت انــد بــه بخــش قابــل مشــاهده یــک‬ ‫وبســایت یــا یــک نرم افــزار توســط کاربــران‬ ‫می گو ینــد ‪.‬‬ ‫تمــام اســتایل ها‪ ،‬رنگ هــا‪،‬‏ظاهــر منــو‪ ،‬ســبک‬ ‫دکمه هــا و ‪ ...‬جــزء بخــش فرانت انــد ســایت بــه‬ ‫حســاب می اینــد‏‪.‬‬ ‫قدم اول یادگیری‏‪HTML‬‏ و‏‪CSS‬‏ ‏‪:‬‬ ‫پایــه توســعه وب بــرای برنامه نویســان‏‪HTML‬‏ و‬ ‫‏‪CSS‬‏ می باشــد‪ .‬کــه در واقــع اســکلت و اســتایل‬ ‫هــر صفحــه وبســایت‏اســت‪ .‬بــرای شــروع کار بایــد‬ ‫‪ C‬را در برنامــه اولیــه خــود‬ ‫یادگیــری‏‪HTML‬‏ و‏‪ SS‬‏‬ ‫قــرار دهیــد و ان را بخوبــی یــاد بگیریــد‏‪.‬‬ ‫‪html‬بــه تنهایــی نمی توانــد در ســاختن یــک‬ ‫ســایت زیبــا بــه شــما کمــک کنــد‪ .‬د ‪‎‬ر ‪‎html‬شــما‬ ‫قــادر بــه ســاختن ســاختار و ‏چهارچــوب کلــی‬ ‫صفحــه وب خواهیــد بــود و بــا اســتفاده‪css‬‬ ‫می توانیــد چیدمــان و ظاهــر ســایتتان را زیبــا کنیــد‪‎.‬‬ ‫‪‎‬اگــر‏ســاختار وبســایت را بــه یــک ســاختمان تشــبیه‬ ‫کنیــم میتــوان اینطــور مثــال زد کــه اســکلت و بدنــه‬ ‫ســاختمان بـ‪‎‬ا ‪‎html‬ایجــاد می شــود‪ ،‬از طــرف دیگــر‬ ‫رنــگ و لعــاب‪ ،‬دکوراســیون و بطــور کلــی نمــای‬ ‫فریب مرد سالخورده با ترفند‬ ‫سرمایه گذاری و کسب ثروت‬ ‫در حوزه رمز ارز‬ ‫پلیــس فتــا در خبــر تــازه ای از شناســایی و دســتگیر ســه کالهبــردار اینترنتی‬ ‫در حــوزه رمــز ارز خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیس فتــا‬ ‫ســرهنگ جــواد جهانشــیری در تشــریح خبــر گفــت‪ :‬شــهروند ســالخورده‬ ‫مشــهدی بــا در دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی بــه قصــد دادخواهــی مبلــغ‬ ‫پنــج میلیــارد ریــال وجــه از دســت رفتــه خــود بــه پلیــس فتــا مراجعــه و‬ ‫درخواســت وی در دســتور کار کارشناســان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری ادامــه داد‪ :‬شــاکی ســالخورده کــه فریــب چــرب زبانــی‬ ‫یکــی از دوســتان صمیمــی ‪ 35‬ســاله خــود را خــورده بــود و در پــی اشــنایی بــا‬ ‫دو تــن دیگــر پیشــنهاد کســب ثــروت میلیــاردی را پذیرفتــه و بــا فــروش منزل‬ ‫مســکونی و خریــد ‪ 5‬میلیــارد ریــال ارز رمــز و نگهــداری در داخــل کیــف پــول‬ ‫دیجیتالــی خــود‪ ،‬توســط نــوه اش متوجــه مــی شــود کیــف پــول دیجیتــال وی‬ ‫خالــی از رمــز ارز شــده و بــرای شناســایی عامــل یــا عاملیــن برداشــت غیــر‬ ‫مجــاز بــه پلیــس فتــا مراجعــه مــی نمایــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه ادلــه ارائــه شــده توســط شــاکی و بررسـی های فنــی‬ ‫و پلیسی‪،‬کارشناســان ســرنخهایی از ســرقت رمــز ارزهــای شــاکی بدســت‬ ‫اوردنــد و طــی بررســی هــای دیجیتالــی هویــت اصلــی عاملیــن برداشــت‬ ‫اجاره باغ های شیک و الکچری‬ ‫ترفند کالهبردار سایبری‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری فــردی خبــر داد کــه بــا درج اگهی هــای دروغین‬ ‫و دریافــت بیعانــه از شــهروندان در ســایت هــای خریــد و فــروش اقــدام‬ ‫بــه کالهبــرداری مــی کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتا‪،‬‬ ‫ســرهنگ جــواد جهانشــیری‪ ،‬در تشــریح ایــن موضــوع اظهــار داشــت‪ :‬بــا‬ ‫مراجعــه چنــد تــن از شــهروندان بــه پلیــس فتــا مبنــی بــر فعالیــت در‬ ‫ســایت هــای واســطه گــر اینترنتــی و بدنبــال ان از دســت دادن مقادیــری‬ ‫وجــه در قالــب بیعانــه در خصــوص اجــاره بــاغ بــا ارائــه شــکوائیه ای‬ ‫رســیدگی بــه موضــوع را خواســتار شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری ادامــه داد‪ :‬در راســتای رســیدگی بــه موضــوع‬ ‫کالهبــرداری و احقــاق حــق شــهروندان بــزه دیــده‪ ،‬بالفاصلــه کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا رســیدگی بــه موضــوع را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬در بررســی هــای اولیــه صــورت گرفتــه‬ ‫پیرامــون موضــوع مشــخص شــد کــه شــاکیان بــرای رزو بــاغ ویــا به ســایت‬ ‫دیــوار مراجعــه ومبالغــی جهــت بیعانــه و رزو بــاغ بــه حســاب اعــام شــده‬ ‫واریــز مــی کننــد و پــس از واریــز مبلغــی تحــت عنــوان بیعانــه بــه شــماره‬ ‫حســاب اعــام شــده‪ ،‬فروشــنده دیگــر پاســخگو تمــاس نبــوده اســت‪.‬‬ ‫ســاختمان هــم بــا کدنویســی‪css‬انجام‏می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫قدم دوم یادگیری جاوااسکریپ‏‪:‬‬ ‫‪HTML‬‏ و‏‪CSS‬‏ ساختار اولیه و ظاهر صفحات‬ ‫وب را تعییــن می کننــد‪ ،‬جــاوا اســکریپ نحــوه‬ ‫عملکــرد صفحــات وب را ‏مشــخص می کتــد‪.‬‬ ‫جــاوا اســکریپ بــا تبدیــل یــک صفحه اســتاتیک‬ ‫بــه یــک صفحــه داینامیــک‪ ،‬تجربــه کاربــر را‬ ‫بهبــود‏می بخشــد‪.‬‬ ‫یادگیــری جــاوا اســکریپت الزم اســت ولــی نــه‬ ‫اینکــه خیلــی تخصصــی یــاد بگیریــد‪ .‬چــون جــاوا‬ ‫اســکریپت کمــی پیچیــده‏اســت اگــر در شــروع کار‬ ‫بخواهیــد خیلــی روی ان وقــت بزاریــد و عمیــق‬ ‫یــاد بگیریــد‪ ،‬اوال اینکــه اصــا نیــازی نیســت و‏دومــا‬ ‫اینکــه چــون کمــی ســخت اســت در شــروع کار‬ ‫برایتــان خســته کننــده می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫قدم سوم طراحی رسپانسیو و بوت استرپ‏‪:‬‬ ‫هــر وبســایتی بایســتی بــه خوبــی در همــه صفحــه‬ ‫نمایش هــا‪ :‬بــزرگ‪ ،‬دســکتاپ‪ ،‬تبلــت‪ ،‬موبایــل‬ ‫بــه خوبــی و بــدون بهــم‏ریختگــی نمایــش داده‬ ‫شــود‪ .‬بــه اینگونــه وب ســایت ها رسپانســیو گفتــه‬ ‫می شــود‪ .‬بــوت اســترپ یکــی از فریــم‏ورک هــای‬ ‫‪css‬اســت کــه عمومــا بــرای طراحــی ریسپانســیو‬ ‫اســتفاده می شــود و چــون شــما در مراحــل قبلــی‬ ‫‏کدنویســی ‪ css‬را یادگرفتید‪ ،‬کار با بوت اســترپ و‬ ‫طراحــی ریسپانســیو را هــم براحتــی می توانیــد یــاد‬ ‫بگیریــد‏‪.‬‬ ‫موارد باال را یادگرفتید؟‪‎html–css‎‬جاوااسکریپت‬ ‫کاربــردی – طراحــی ریسپانســیو و بــوت‏اســترپ‬ ‫حــاال می توانیــد وارد بــازار کار شــوید و در کنــار‬ ‫خبره هــا تجربــه کســب کنیــد‪ .‬پــس از مدتــی کــه‬ ‫‏تصمیــم گرفتیــد حرفه ای تر باشــید به ســراغ بخش‬ ‫حرفه ای تــر یادگیــری برویــد و بــا فریم ورک هــا ی‬ ‫‏مــورد نیــاز خــود اشــنا شــوید‏‪.‬‬ ‫غیــر مجــاز را شناســایی کردنــد و بــا هماهنگــی قضایــی متهمیــن در محــل‬ ‫مخفیــگاه خــود بــه همــراه ادلــه دیجیتالــی دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــه غیــر ازمتهــم جــوان کــه قســمت فنــی کار را برعهــده‬ ‫داشــت دو متهــم بــه ترتیــب میانســال و ســالخورده دیگــر کــه دارای ســوء‬ ‫ســابقه کیفــری نیــز بودنــد دســتگیر شــده و بــا رویــت شــواهد فنــی غیــر‬ ‫قابــل انکاربــه جــرم خــود اعتــراف نمودنــد کــه بواســطه تبلیغــات زیــاد و‬ ‫ســوء اســتفاده از اعتماد شــاکی وی را ترغیب به ســرمایه گذاری در بخش‬ ‫رمــز ارز نمــوده و در نهایــت بــا تبدیــل رمــز ارزهــا بــه ریال و پولشــویی قصد‬ ‫دور زدن قانــون را داشــتند کــه در بزنــگاه اولیــن قربانــی کالهبــرداری خــود‬ ‫بــا اقــدام بــه موقــع پلیــس در چنــگال قانــون گرفتــار شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری افــزود‪ :‬متهمیــن پــس از اعتــراف بــه بــزه صــورت‬ ‫گرفتــه بــه همــراه مســتندات و ادلــه موجــود جهــت کســب تکلیــف نهایــی‬ ‫بــه دادســرا اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬هرگونــه ورود و‬ ‫ســرمایه گزاری در عرصــه فناوری هــای نویــن نیازمنــد دانــش فنــی و اگاهــی‬ ‫می باشــد؛ شــهروندان عزیــز بســیار مراقــب پیشــنهادات دلفریــب و‬ ‫اغواگریانه ای باشــند که از دوســت و غریبه در حوزه ســرمایه گزاری در حوزه‬ ‫رمــز ارز دریافــت می کننــد و در ایــن راســتا هرگــز بــه احــدی اعتمــاد نکــرده و‬ ‫کلیــد خصوصــی( رمــز ریــکاوری دوازده یــا بیســت و چهــار کلمـه ای) خــود را‬ ‫بــه دســت فــردی نســپارند‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ :‬شــهروندان عزیــز مــی تواننــد در صــورت وقــوع هرگونــه اتفــاق‬ ‫و حادثــه ای در فضــای ســایبر بالفاصلــه بــا شــماره تمــاس ‪ 096380‬مرکــز‬ ‫فوریت هــای ســایبری پلیــس فتــا ارتبــاط برقــرار نمــوده تــا نســبت بــه دریافــت‬ ‫خدمــات فوریــت دار ســایبری توســط کارشناســان پلیــس فتــا بهره منــد گردنــد و‬ ‫یــا بــا ادرس الکترونیکــی بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬از بــروز تریــن اخبــار‬ ‫و حــوادث و اموزش هــای پیشــگیرانه در حــوزه فضــای ســایبری مطلــع گردنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬بــا اقدامــات تخصصــی و فنــی انجــام شــده توســط‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس و اســتخراج مســتندات الزم و ادلــه دیجیتــال‪،‬‬ ‫فــرد کالهبــردار شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضایــی‪ ،‬متهــم‬ ‫دســتگیر و بــه پلیــس فتــا منتقــل شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جــواد جهانشــیری گفــت‪ :‬در تحقیقــات بــه عمــل امــده متهــم‬ ‫ضمــن اقــرار بــه جــرم خــود بــا بیــان اینکــه بــا بارگــذاری تصویــری از باغــات‬ ‫و داخــل ویالهایــی کــه از اینترنــت وفضــای مجــازی بدســت اورده و اجــاره‬ ‫بــا قیمــت بسیارمناســب‪ ،‬اقــدام بــه فریــب کاربــران فضــای مجــازی کــرده‬ ‫و پــس از جلــب اعتمــاد قربانیــان بــه بهانــه رزرو بــاغ ویــا مبالغــی از انــان‬ ‫دریافــت کــرده و در نهایــت پــس از دریافــت وجــه بــه صــورت بیعانــه دیگر‬ ‫پاســخگو نبــوده اســت کــه در ایــن خصــوص پرونــده تکمیــل و متهــم‬ ‫جهــت ســیر مراحــل قضایــی بــه دادســرا اعــزام گردیــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬پلیــس فتــا بــه صــورت شــبانه روزی در حــال پایــش‬ ‫فضــای مجــازی اســت وهرگونــه فعالیــت مجرمانــه ای از چشــم تیــز‬ ‫بیــن پلیــس دور نخواهــد مانــد در همیــن رابطــه شــهروندان عزیــز نیــز‬ ‫می تواننــد بــه عنــوان همیــار پلیــس مــوارد مجرمانــه و نقــض قانــون را از‬ ‫طریــق مرکــز فوریتهــای ســایبری با شــماره تمــاس ‪ 096380‬و یــا از طریق‬ ‫ســایت پلیــس فتــا بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش گزارشــات‬ ‫مردمــی بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری بــه عمــوم مــردم توصیــه کــرد ‪ :‬همشــهریان قبــل‬ ‫از رویــت کاال و خدمــات از پرداخــت هرگونــه وجهــی در قالــب بیعانــه‬ ‫خــودداری نماینــد ومعامــات خــود را در ایــن گونــه ســایت هــا بــه صــورت‬ ‫حضــوری و پــس از کســب اطمینــان از اصالــت ان انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫فضای مجازی مکان‬ ‫مناسبی برای نگهداری‬ ‫تصاویر شخصی نیست‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬عــدم توجــه بــه حفــظ حریــم‬ ‫خصوصــی همــواره از عوامــل گرفتــاری کاربــران در‬ ‫فضــای مجــازی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ اکبــر نصرتــی‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــا وصــول مرجوعــه‬ ‫قضایــی بــه ایــن پلیــس مبنــی بــر اینکــه فــردی در‬ ‫شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام مــورد تهدیــد و ازار و‬ ‫اذیــت قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬موضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ نصرتــی ادامــه داد‪ :‬بــا انجــام تحقیقــات‬ ‫بعمــل امــده مشــخص گردیــد کــه فــرد خاطــی‬ ‫بعــد از دسترســی بــه تصاویــر شــخصی شــاکی در‬ ‫اینســتاگرام‪ ،‬اقــدام بــه تهدیــد بــه انتشــار ان هــا‬ ‫نمــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی اقدامــات فنــی و پلیســی فــرد‬ ‫خاطــی شناســایی و در تحقیقــات بعمــل امــده از‬ ‫وی‪ ،‬هــدف از ایــن اقــدام خــاف قانــون و ازار و‬ ‫اذیــت را کســب منفعــت مالــی اعــام کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه عــدم توجــه‬ ‫شــاکی بــه حفــظ حریــم خصوصــی دلیــل اصلــی‬ ‫گرفتــاری وی بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬توجــه بــه حفــظ‬ ‫حریــم خصوصــی در شــبکه های اجتماعــی همــواره‬ ‫ســدی در برابــر افــراد ســودجو و کالهبــردار بــوده‬ ‫و هموطنــان بــه هیــچ عنــوان نبایــد اطالعــات‬ ‫شــخصی خــود را در اختیــار افــراد غیــر قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه فضــای مجــازی قوانیــن‬ ‫مخصــوص بــه خــود را دارد‪ ،‬بــه افــراد خاطــی‬ ‫هشــدار داد‪ :‬برابــر قانــون هــر گونــه مزاحمــت و‬ ‫ســلب اســایش دیگــران در فضــای مجــازی جــرم‬ ‫بــوده و پیگــرد قانونــی دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســایت پلیــس فتــا‬ ‫(‪ )www.cyberpolice.ir‬بــه عنــوان پــل‬ ‫ارتباطــی بــا هموطنــان اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫شــهروندان در صــورت مشــاهده هــر گونــه‬ ‫مــوارد خــاف قانــون در فضــای مجــازی‬ ‫می تواننــد از ایــن طریــق بــا پلیــس در میــان‬ ‫بگذارنــد‪.‬‬ ‫فضای مجازی مکان‬ ‫مناسبی برای نگهداری‬ ‫تصاویر شخصی نیست‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬عــدم توجــه بــه حفــظ حریــم‬ ‫خصوصــی همــواره از عوامــل گرفتــاری کاربــران در‬ ‫فضــای مجــازی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ اکبــر نصرتــی‪،‬‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــا وصــول مرجوعــه‬ ‫قضایــی بــه ایــن پلیــس مبنــی بــر اینکــه فــردی در‬ ‫شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام مــورد تهدیــد و ازار و‬ ‫اذیــت قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬موضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ نصرتــی ادامــه داد‪ :‬بــا انجــام تحقیقــات‬ ‫بعمــل امــده مشــخص گردیــد کــه فــرد خاطــی‬ ‫بعــد از دسترســی بــه تصاویــر شــخصی شــاکی در‬ ‫اینســتاگرام‪ ،‬اقــدام بــه تهدیــد بــه انتشــار ان هــا‬ ‫نمــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی اقدامــات فنــی و پلیســی فــرد‬ ‫خاطــی شناســایی و در تحقیقــات بعمــل امــده از‬ ‫وی‪ ،‬هــدف از ایــن اقــدام خــاف قانــون و ازار و‬ ‫اذیــت را کســب منفعــت مالــی اعــام کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه عــدم توجــه‬ ‫شــاکی بــه حفــظ حریــم خصوصــی دلیــل اصلــی‬ ‫گرفتــاری وی بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬توجــه بــه حفــظ‬ ‫حریــم خصوصــی در شــبکه های اجتماعــی همــواره‬ ‫ســدی در برابــر افــراد ســودجو و کالهبــردار بــوده و‬ ‫هموطنــان بــه هیــچ عنــوان نباید اطالعات شــخصی‬ ‫خــود را در اختیــار افــراد غیــر قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه فضــای مجــازی قوانیــن‬ ‫مخصــوص بــه خــود را دارد‪ ،‬بــه افــراد خاطی هشــدار‬ ‫داد‪ :‬برابــر قانــون هــر گونــه مزاحمــت و ســلب‬ ‫اســایش دیگــران در فضــای مجــازی جــرم بــوده و‬ ‫پیگــرد قانونــی دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســایت پلیــس فتــا (‪www.‬‬ ‫‪ )cyberpolice.ir‬بــه عنــوان پــل ارتباطــی بــا‬ ‫هموطنــان اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬شــهروندان در صــورت‬ ‫مشــاهده هــر گونــه مــوارد خــاف قانــون در فضــای‬ ‫مجــازی می تواننــد از ایــن طریــق بــا پلیــس در میــان‬ ‫بگذارنــد‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــررای هیــات بشــماره ‪ 140060312004006933‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412004000609‬خانــم ای ســن عطــا‬ ‫فرزنــد عبدالوهــاب بــه شــماره شناســنامه ‪ 160‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2032313278‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 199‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-1/822‬اصلــی بخــش ‪ 10‬واقــع درگنبــدکاووس خیابــان‬ ‫شــریعتی غربــی کوچــه قابــوس خریــداری ملــک مــع الواســطه از تقــی جاهــد داشــلی بــرون (مالــک رســمی)‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪ 9941 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/11/11 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/11/25 :‬‬ ‫رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪474‬‬ ‫موج جدیدی از هکرهای‬ ‫تازه کار‬ ‫اماتورهــا می تواننــد بــه انــدازه هکرهــای حرفـه ای ویرانــی ایجــاد‬ ‫کننــد‪ ،‬چــه تصادفــی و چــه بــا طراحــی‪.‬‬ ‫هــک زمانــی یــک ســرگرمی بــود‪ ،‬امــا اکنــون بــه یــک صنعــت‬ ‫‪ ۶‬تریلیــون دالری تبدیــل شــده اســت‪ .‬بخــش فزاینــده ای از‬ ‫ایــن تجــارت فــروش مجموعــه هــای جرایــم ســایبری بــه عنــوان‬ ‫ســرویس (‪ )CaaS‬اســت کــه ابزارهــای هــک‪ ،‬بــاج افــزار‪ ،‬اعتبــار‬ ‫دزدیــده شــده و حتــی اطالعــات داخلــی را ارائــه مــی دهــد‪ .‬ماننــد‬ ‫هــر اکوسیســتمی‪ ،‬ایــن تنهــا هکرهــا نیســتند کــه ســود می برنــد‪،‬‬ ‫بلکــه تیم هایــی هســتند کــه ایــن ابزارهــا و خدمــات را ایجــاد و‬ ‫به روزرســانی می کننــد‪.‬‬ ‫درســت همانطــور کــه توســعه دهنــدگان نــرم افــزار قانونــی از‬ ‫طریــق ایجــاد برنامــه هــای کاربــر پســند و ارائــه بــه روز رســانی های‬ ‫منظــم و پشــتیبانی کاربــر بــه موفقیــت مــی رســند‪ ،‬افــراد بــد نیــز‬ ‫همیــن کار را مــی کننــد‪ .‬ایــن حرفــه ای ســازی هــک و وب تاریــک‬ ‫چرخــه ای را از نــو اغــاز کــرده اســت و مــوج جدیــدی از هکرهــای‬ ‫اماتــور را قــادر مــی ســازد کــه بــدون دانــش فنــی عمیــق کســب و‬ ‫کارهــا را مختــل کننــد‪ .‬همانطــور کــه واژه پردازهــا از نویســندگان‬ ‫اماتــور پشــتیبانی می کننــد و نرم افــزار وبالگ نویســی بــه‬ ‫شــهروندان روزنامه نگار مســیر اســانی برای انتشــار می دهد‪ ،‬این‬ ‫ابزارهــا هــک غیرقانونــی را ســاده‪ ،‬ارزان و در دســترس می ســازند‪.‬‬ ‫فــرض کنیــد هــک کــردن بــرای هرکســی در دســترس اســت تــا‬ ‫بتوانــد «دســت بــه کار شــود»‪ .‬در ایــن صــورت‪ ،‬هــر کسـب وکاری‬ ‫در معــرض خطــر حملــه قــرار می گیــرد‪ ،‬چــه کســی کــه ســعی‬ ‫می کنــد مقــداری پــول نقــد از باج افــزار بــه دســت بیــاورد یــا‬ ‫حتــی یــک میــدان ازمایشــی بــرای نســل جدیــدی از «بچه هــای‬ ‫اســکریپت» باشــد‪.‬‬ ‫هکرهای اماتور چه کسانی هستند؟‬ ‫هکرهــای اماتــور در گــروه هــای مختلفــی قــرار می گیرنــد‪ .‬برخی‬ ‫در حــال حاضــر درگیــر فعالیــت هــای مجرمانــه هســتند‪ .‬بســیاری‬ ‫از باندهــای تبهــکار در حــال تغییــر و تحــول دیجیتالــی خــود‬ ‫هســتند و از فعالیت هــای عملــی خطرنــاک بــه فعالیت هایــی‬ ‫تغییــر می کننــد کــه می تــوان در فاصلــه زمانــی کوتاهــی انجــام‬ ‫داد‪ .‬ایــن مجــازی ســازی همچنیــن مجرمــان را قــادر مــی ســازد‬ ‫تــا اهــداف خــود را در ســطح جهانــی گســترش دهنــد و خــود را‬ ‫از حــوزه قضایــی خارجــی دور نگــه دارنــد و از هرگونــه ترتیبــات‬ ‫اســترداد در امــان باشــند‪ CaaS .‬بــه ایــن معنــی اســت کــه انجــام‬ ‫ایــن تغییــر بــدون پیشــینه فنــی امکانپذیــر اســت‪.‬‬ ‫گــروه دیگــر اســکریپت ‪ kiddies‬هســتند‪ ،‬اصطالحــی که توســط‬ ‫جامعــه امنیــت ســایبری بــرای تمســخر هکرهــای اماتــوری کــه‬ ‫برنامه هــای خــود را نمــی نویســند اســتفاده می شــود‪ .‬اغلــب‬ ‫تصــور می شــود کــه نوجــوان هســتند‪ ،‬انهــا می تواننــد در هــر‬ ‫ســنی باشــند‪ ،‬امــا وجــه مشــترک انهــا اســتفاده از کیــت هــا‪،‬‬ ‫فیلمنامــه هــا و بــی توجهــی بــه عواقــب اعمالشــان اســت‪.‬‬ ‫حرفــه ای شــدن ایــن خدمــات بــه این معنی اســت کــه هکرهای‬ ‫اماتــور بــه طــور بالقــوه مــی تواننــد حمالتــی را بــا همــان ســطح‬ ‫پیچیدگــی برخــی از گــروه هــای (‪)APT‬تهدیــد مــداوم پیشــرفته‬ ‫انجــام دهنــد‪ .‬ایــن یــک مســئله مهــم بــرای تیــم هــای امنیتــی‬ ‫اســت زیــرا انهــا نمــی داننــد چگونــه بایــد ســطح تهدیــد یــک حمله‬ ‫را ارزیابــی کننــد‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه انهــا اغلــب بــه طــور کامــل عواقــب اقدامــات خــود‬ ‫را درک نمــی کننــد‪ ،‬بچــه هــای اســکریپت مــی تواننــد بســیار‬ ‫خطرنــاک باشــند و ابزارهایــی را روی هــر چیــزی از مشــاغل‬ ‫کوچــک گرفتــه تــا زیرســاخت هــای مهــم ملــی ازمایــش کننــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال‪ ،‬ســاده لوحــی و کنجــکاوی انهــا نیــز مــی توانــد گرفتــن‬ ‫انهــا را اســان تــر کنــد‪ .‬ایــن دموکراتیزاســیون جدیــد ابزارهــای‬ ‫هــک بــه ایــن معنــی اســت کــه هیــچ تجارتــی ایمــن نیســت‪.‬‬ ‫هزینــه بــاالی هــک ‪ -‬ابزارهــای پیچیــده‪ ،‬دانــش تخصصــی و خطر‬ ‫دســتگیر شــدن بــه ایــن معنــی اســت کــه فقــط اهــداف بــا ارزش‬ ‫بــاال احتمــاال قربانــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫کاهــش هزینــه هــا و کاهــش موانــع ورود بــه ایــن معنــی اســت‬ ‫کــه تقریبــا ًهــر کســی که بــه وب تاریــک دسترســی دارد می تواند‬ ‫بدافــزار خطرنــاک را بــدون ایــن هزینــه هــا مســتقر کنــد‪ .‬در اوایــل‬ ‫ســال جــاری‪ ،‬کسپرســکی یــک تروجــان را کشــف کــرد کــه بــرای‬ ‫ســرقت اطالعــات اعتبــاری طراحــی شــده بــود کــه تنهــا ‪ 40‬دالر‬ ‫قیمــت داشــت‪ .‬اســتقرار ایــن نــوع تهدیــد بــه ســطح باالیــی از‬ ‫پیچیدگــی فنــی نیــاز داشــت‪ .‬بــا توجــه به اینکه هر کســب و کاری‬ ‫اکنــون یــک هــدف اســت‪ ،‬فکــر کــردن بــه اینکــه انقــدر کوچــک‬ ‫هســتید کــه بــرای هکرهــا مهــم نیســتید یــک گزینــه نیســت‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــررای هیــات بشــماره ‪ 140060312004006930‬پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1400114412004000438‬اقــای یوســف رضــا جورســرایی فرزنــد علی‬ ‫اعظــم بــه شــماره شناســنامه ‪ 6‬گنبــد و کــد ملــی ‪2064016007‬‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‬ ‫‪ 98.18‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-1/42659‬اصلــی بخــش‬ ‫‪ 10‬واقــع درگنبــدکاووس خیابــان خیــام جنوبــی خریــداری ملــک مــع‬ ‫الواســطه از تمامــت ســهم مالکیــت مشــاعی (مالــک رســمی)‪ ،‬لــذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهــی مــی شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم‬ ‫وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد‬ ‫شــد‪.‬م‪-‬الف‪9937 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/25 :‬‬ ‫رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫یکــی از جاذبه هــای دیدنــی شهرســتان گــرگان‪ ،‬منطقــه جنگلــی ناهارخــوران اســت‪ .‬جنــگل ناهارخوران‬ ‫در نزدیکــی گــرگان و در فاصلــه هشــت کیلومتــری ان قــرار دارد و از تفرجگاه هــای محبــوب ایــن شــهر‬ ‫بــه شــمار مـی رود‪ .‬ناهارخــوران از جملــه جنگل هــای هیرکانــی شــمال کشــور اســت کــه قدمــت ان بــه‬ ‫‪ ۴۰‬میلیــون ســال می رســد‪.‬‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -474‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانیه ‪- 1443‬شماره ‪-474‬‬ ‫‪ 31‬ژانویه ‪28-- 2022‬‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬بهمن ‪31-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫میدان ناهارخوران گرگان‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫سرویس ‪ -‬گردشگری قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫کالم امیر‬ ‫«جاذبه های گردشگری مینودشت»‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫« تفاوت کار خیر و لذات و هوسرانى »‬ ‫و قال علی (علیه السالم )‬ ‫ـب ‬ ‫ى ت َب ِ َعت ُـ ُه و َ عَمَـ ٍ ‬ ‫ـب ل َذَّت ُـ ُه و َ ت َبْقَـ ‬ ‫هـ ُ ‬ ‫ـن عَمَـ ٍ ‬ ‫ن عَمَل َیْـ ِ ‬ ‫ن مَابَی ْـ َ ‬ ‫« شَ ــتَّا َ ‬ ‫ـل تَذ ْ َ‬ ‫ـل تَذ ْ َ‬ ‫هـ ُ‬ ‫ى اَجْــرُهُ ‪» .‬‬ ‫مَوُون َت ُـ ُه و َ یَبْقَ ـ ‬ ‫امام علی (ع) فرمود‪:‬‬ ‫«چقــدر ایــن دو عمــل بــا هــم متفاوتند‪:‬عملــى کــه لذتــش مـى رود و عواقــب‬ ‫ســوء ان باقــى مى مانــد و عملــى کــه زحمتــش مـى رود و اجــر و پاداشــش باقــى‬ ‫اســت‪» .‬‬ ‫امــام علــی( ع) در ایــن کالم نورانــى اشــاره بــه تفــاوت اعمــال خیــرى کــه مــورد‬ ‫رضــاى خداســت و لــذات و هوســرانى هاى ناپایــدار دنیــا کــرده مى فرماید‪«:‬ایــن‬ ‫دو عمــل چقــدر بــا هــم متفاوتند‪:‬عملــى کــه لذتــش مى رودوعواقــب ســوء ان‬ ‫باقــى مى ماندوعملــى کــه زحمتــش مـى رودو اجــر و پاداشــش باقــى اســت»؛‬ ‫در میــان کارهــاى نیــک و بــدو اعمــال حســنه و ســیئه ‪ -‬بــا این کــه هــر کــدام‬ ‫جنبــۀ مثبــت و منفــى دارنــد ‪ -‬ایــن تفــاوت اشــکار دیــده مى شــود؛ اعمــال‬ ‫گناه الــود داراى لذتــى موقتــى و ناپایــدار اســت کــه بــه زودى زایــل مى گــردد ولــى‬ ‫عواقــب بــد ان هــم در دنیــا و هــم در اخــرت دامــان انســان را مى گیــرد‪ .‬مثــا ً‬ ‫انســانى بــراى برخــوردارى از لذتــى انــى بــه شــراب پنــاه مى بــرد‪ .‬ممکــن اســت‬ ‫ایــن مــادۀ مخــدر ســاعتى او را از غــم و انــدوه تــه کنــد و در نشــئه اى لذت بخــش‬ ‫فــرو بــرد؛ امّــا بــه زودى پایــان مى یابــد و اثــار ســوء ان در تمــام اعضــاى بــدن او‬ ‫تدریجــا ًظاهــر مى شــود و در اخــرت نیــز از شــراب طهــور بهشــتى و نوشــیدن اب‬ ‫کوثــر محــروم مى گــردد‪.‬‬ ‫ولــى بــه عکــس‪ ،‬انســانى کــه بــه ســراغ بندگــى خــدا مـى رود و در میــدان جهــاد‬ ‫بــا نفــس و جهــاد بــا دشــمن حاضــر مى شــود‪ ،‬هــر چنــد بــا مشــکالتى روبــرو‬ ‫مى گــردد؛ امّــا ایــن مشــکالت تدریحــا از بیــن م ـى رود و اجــر و پــاداش دنیــوى‬ ‫و اخــروى ان باقــى مى مانــد‪ .‬ایــن همــان چیــزى اســت کــه قــران بــه ان اشــاره‬ ‫باق »انچــه نــزد شماســت‬ ‫کــرده مى فرماید‪«:‬ماعِنْدَکُــ ْ ‬ ‫م یَنْفَــد ُ وَماعِنْــد َ اللّــ ه ِ ٍ‬ ‫ازمیــان م ـى رودو انچــه نــزد خداســت باقــى مى مانــد»‪.‬‬ ‫هـ ُ ‬ ‫ـب‬ ‫هوس رانــى و شــهوت رانى همچــون کف هــاى روى اب اســت کــه «فَیَذ ْ َ‬ ‫جُفــاء ً» ؛ســرانجام کف هــا بــه بیــرون پرتــاب مى شــوند» واعمــال نیــک همچــون‬ ‫َ‬ ‫ض »ولــى‬ ‫ـاس فَیَمْکـ ُ ُ ‬ ‫اب زالل کــه بــه مصــداق «و َ اَمّــا مــا یَنْفَ ـ عُ النـّ َ ‬ ‫ـث فِــی الْار ْ ِ‬ ‫انچــه بــه مــردم ســود مى رســاند (اب یــا فلـز ّ خــاص) در زمیــن مى مانــد» باقــى‬ ‫و برقــرار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در خطبــۀ ‪ ١٧٦‬نیــز ایــن جملــه را خواندیــم کــه امــام از رســول خــدا (ص)نقــل‬ ‫مى کنــد‪:‬‬ ‫ــت بِال َّ‬ ‫ت بهشــت در میــان‬ ‫شــهَوا ِ ‬ ‫ن النّــار َ حُف َّ ْ ‬ ‫ن الْجَنَّــ هَ حُف َّ ْ ‬ ‫ــت بِالْمَــکار ِ ه ِ وَا ِ َّ‬ ‫«ا َّ‬ ‫ناراحتى هــا احاطــه شــده و دوزخ در میــان شــهوات»‪.‬‬ ‫شاعری پارسی سرا صائب تبریزی در این باره می گوید ‪:‬‬ ‫دست دعا بود سپر ناوک قضا‬ ‫در کار خیر صرف کن اقبال خویش را‬ ‫دل واپسان به هیچ مقامی نمی رسند‬ ‫بفرست پیشتر ز اجل مال خویش را‬ ‫و همان عزیز می سراید ‪:‬‬ ‫رشته عمری که دام مطلب حق می شود‬ ‫صرف در شیرازه اوراق دفتر می کنی‬ ‫بی تامل می کنی فرموده ابلیس را‬ ‫چون رسد نوبت به کار خیر دل دل می کنی‬ ‫و حضرت موالنا در پایان گوید ‪:‬‬ ‫سر زخدا تافتی هیچ رهی یافتی‬ ‫جانب ره بازگرد یاوه مرو خیر خیر‬ ‫تنگ شکر خر بالش ور نخوری سرکه باش‬ ‫عاشق این میر شو ‪ ،‬ور نشوی رو بمیر‬ ‫کیست شو مرد باش حق دهدت صد قماش‬ ‫خاک سیه گشت زر خون سیه گشت شیر‬ ‫منابع‬ ‫‪ _۱‬نهج البالغــه امیرالمومنیــن علــی علیــه الســام گفتــار حکیمانــه ‪١٢١‬‬ ‫بــه نقــل از کتــاب پیــام امیرالمومنیــن علــی (ع) جلــد ســیزدهم صفحــه ‪۱۹‬‬ ‫‪ _۲‬گنجور نرم افزار شعر پارسی صائب تبریزی و حضرت موالنا‬ ‫روستای ساسنگ شهرستان مینودشت‬ ‫ساســنگ‪ ،‬روســتایی در قســمتی از بلنــدای جنگل هــای‬ ‫هیرکانــی (ارتفــاع ‪۹۰۰‬متــری از ســطح دریــا) اســت‪.‬‬ ‫ساســنگ روســتایی بــا قدمتــی چنــد صد ســاله کــه اهالی‬ ‫ان اصالــت‪ ،‬ســادگی و مهربانــی خویــش را همچنــان‬ ‫حفــظ کرده انــد‪ .‬اثــاری از قزلباش هــا کــه در دوران صفویــه‬ ‫زندگــی می کردنــد در ایــن روســتا وجــود دارد‪.‬‬ ‫ساســنگی ها از دو طایفــه مصطفی لــو و قــول هســتند‪.‬‬ ‫ایــن روســتای ییالقــی در ‪ ۲۲‬کیلومتــری شهرســتان‬ ‫مینودشــت واقــع شــده اســت‪ .‬بافــت روســتا ســنتی‬ ‫اســت کــه باعــث گردیــد جذابیتــش را بــرای شهرنشــینان‬ ‫دوچنــدان کــرده اســت‪.‬‬ ‫اهالی ساســنگ به شــغل دامپروری‪ ،‬تولید محصوالت‬ ‫دامــی‪ ،‬زعفــران‪ ،‬عســل و صنایــع دســتی مختلــف از‬ ‫جملــه پــرورش پیلــه ابریشــم و ابریش ـم بافی مشــغولند‪.‬‬ ‫روســتای ساســنگ بــه دلیــل موقعیــت خــاص ان‬ ‫دارای ســه اقامتــگاه بــوم گردی(ساســنگ‪-‬بام ساســنگ‪-‬‬ ‫نارســیس)در حــال فعالیــت مــی باشــد کــه گردشــگران‬ ‫زیــادی را در خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫جاذبه های دینی ( زیارتگاهها و امامزاده ها ) ‪:‬‬ ‫شهرســتان مینودشــت افــزون بــر ان کــه یــک‬ ‫شهرســتان تاریخــی و کهــن مــی باشــد ‪ ،‬یــک ســرزمین‬ ‫مذهبــی بــا مردمانــی بســیار متدیــن و مومــن اســت‪ ،‬کــه‬ ‫دارای امامــزاده هــا و زیارتگاههــای بســیاری می باشــد‪ ،‬که‬ ‫همگــی انهــا مــورد احتــرام و تکریــم عمــوم مــردم منطقــه‬ ‫و محــل رجــوع و زیــارت شــیفتگان اهــل بیــت اســت‪.‬‬ ‫سرویس ‪ -‬گردشگری‬ ‫زیارتگاه امامزاده جعفر ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در داخــل شــهر مینودشــت و در‬ ‫محله پســرک قرار دارد‪ ،‬و بارگاه شــهیدان انقالب اســامی‬ ‫نیــز در محوطــه ان قــرار دارد‪ .‬اهالــی محــل و مســافران‬ ‫امــام رضــا ( ع ) همــه روزه بــه زیــارت ان بزرگــوار می اینــد‪،‬‬ ‫محوطــه زیارتــگاه جدول بنــدی و باغ هــای مشــجر ان‬ ‫را احاطــه کــرده اســت‪ .‬ایــن زیارتــگاه بــزرگ و صاحــب‬ ‫کرامــات و مــورد توجــه علمــا و بــزرگان دیــن منطقــه‬ ‫می باشــد‪ .‬دارای مســجد و شبســتان و گازکشــی اســت‪.‬‬ ‫زیارتگاه امام عبداله روستای ده عبداله ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در ‪ 5‬کیلومتــری شــمال غربــی‬ ‫مینودشــت و در روســتای ده عبدالــه از توابــع بخــش مرکــزی‬ ‫قــرار دارد‪ .‬مقبــره ان در کنــار قبــور مســلمین و شــهیدان‬ ‫انقــاب اســامی واقــع اســت‪ .‬اهالــی منطقــه بعلت داشــتن‬ ‫کرمــات و معجــزات فــراوان بــه زیــارت می اینــد‪.‬‬ ‫امامزاده اسحاق روستای قلمی ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در‪7‬کیلومتری شــهر مینودشــت‬ ‫و در روســتای قلمــی از توابــع بخــش مرکــزی قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن امامــزاده در کنــار جــاده ترانزیــت تهــران‪ ،‬مشــهد‬ ‫قــرار دارد‪ .‬نســبت ایشــان بــا ‪ 6‬واســطه بــه امــام‬ ‫جعفر(ع)می رســد‪.‬‬ ‫امامزاده موسی روستای بازگیر ‪:‬‬ ‫زیارتــگاه امامــزاده موســی در جنــوب غربــی‬ ‫روســتای بازگیــر و در‪3‬کیلومتــری شــمال غربــی مینودشــت‬ ‫واقــع اســت ایشــان یکــی از پانصــد نفــر از ســادات و یــاران‬ ‫امامــزاده یحیــی بــن زیــد بــوده اســت‪ ،‬کــه پــس از شــهادت‬ ‫وی توســط دشــمنان دیــن بــه شــهدت رســیدند‪.‬‬ ‫نســبت ایشــان بــا چنــد واســطه بــه حضــرت موســی بــن‬ ‫جعفــر (ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫بقعه متبرکه قزل امام روستای قره چشمه ‪:‬‬ ‫روســتای قــره چشــمه در کمربنــدی شهرســتان‬ ‫ازادشــهر بــه مینودشــت قــرار دارد‪،‬کــه بــا شــهر مینودشــت‬ ‫‪ 15‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪ .‬زیارتــگاه قــزل امــام فاقــد شــجره‬ ‫نامــه اســت ولــی برابــر بــا اظهــارات بــزرگان و معتمدیــن‪،‬‬ ‫قــزل امــام‪ ،‬خواهــر امامــزاده اق امــام اســت‪ .‬زیارتــگاه‬ ‫اق امــام بــر کوهــی مرتفــع در نزدیکــی شهرســتان ازادشــهر‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫بقعه مبارکه سکینه خاتون ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در روســتای قلعــه قافــه از توابــع‬ ‫بخــش مرکــزی مینودشــت قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬و بــا شــهر‬ ‫مینودشــت ‪ 35‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪ .‬زیارتــگاه ســکینه‬ ‫خاتــون فاقــد شــجره نامــه بــوده و برابــر بــا اظهــارات بــزرگان و‬ ‫معتمدیــن‪ ،‬نســبت ایشــان بــه امــام حســین (ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫بقعــه مبارکــه ســکینه خاتــون در یــک محیــط کوهســتانی‬ ‫و جنگلــی بــا صفــا قــرار گرفتــه و از امکانــات رفاهــی شــامل‬ ‫اب و بــرق ‪ ،‬جــاده اســفالته و تلفــن برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫بقعه مبارکه حضرت پیر (ع) ‪:‬‬ ‫ایــن بقعــه در روســتای ســرخو از توابــع بخــش مرکــزی واقــع‬ ‫شــده اســت‪ ،‬و بــا مینودشــت ‪ 12‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪ .‬بقعه‬ ‫مبارکــه حضــرت پیــر در یــک محیــط جنگلــی زیبــا قــرار دارد‪،‬‬ ‫و دارای اب‪ ،‬بــرق جــاده اســفالته و زائرســرای مــی باشــد‪.‬‬ ‫نســبت حضــرت پیــر (ع) بــه امامــان مــی رســد‪.‬‬ ‫فرود پرواز گردشگری فرهنگی در گرگان‬ ‫علی اکبر بصیرنیا‪-‬رئیس کمیسون گردشگری شورای شهر گرگان‬ ‫گردشــگری فرهنگی(یــا گردشــگری فرهنــگ) نوعــی از‬ ‫گردشــگری اســت کــه در رابطــه بــا فرهنــگ یــک کشــور‬ ‫یــا منطقــه اســت‪ .‬ایــن نــوع گردشــگری به طــور خــاص‬ ‫بــر شــیوه زندگــی مــردم در مناطــق جغرافیایــی خــاص‬ ‫و تاریخچــه ان مــردم‪ ،‬هنــر‪ ،‬معمــاری‪ ،‬ادیــان و دیگــر‬ ‫عناصــری کــه بــه ان هــا کمــک کــرده تــا شــیوه زندگــی خــود‬ ‫را دنبــال کننــد تمرکــز دارد‪ .‬گردشــگری فرهنگــی شــامل‬ ‫گردشــگری در مناطــق شــهری به ویــژه شــهرهای تاریخــی‬ ‫و بــزرگ و امکانــات فرهنگــی ایــن شــهرها ماننــد موزه هــا‬ ‫و تئاترهــای ان هاســت‪ .‬هم چنیــن ایــن نــوع گردشــگری‬ ‫می توانــد شــامل گردشــگری در مناطــق روســتایی و‬ ‫نمایــش ســنت های بومــی جوامــع فرهنگ(بــرای نمونــه‬ ‫جشــنواره ها و اداب و رســوم) و ارزش هــا و شــیوه زندگــی‬ ‫انان باشــد‪ .‬یک دســته از مقصدهای گردشــگری فرهنگی‬ ‫بازدیــد از کانون هــای تمــدن و فرهنــگ اســت کــه در بیــرون‬ ‫از محــل زندگــی فــرد هســتند‪ .‬کانون هــای فرهنگــی و‬ ‫هنــری قــوی‪ ،‬از مناطــق جــذاب بــرای گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫در یــک دســته بندی دیگــر‪ ،‬گردشــگری فرهنگــی را‬ ‫می توانیــم بــه دو نــوع گردشــگری اماکــن فرهنگــی و‬ ‫تاریخــی و گردشــگری مردم شناســی تقســیم کنیــم‪ .‬در‬ ‫گردشــگری اماکــن فرهنگــی و تاریخــی و فرهنگــی مثــل‬ ‫موزه هــا‪ ،‬ســایت های باستان شناســی‪ ،‬اثــار هنــری‪،‬‬ ‫نمایشــگاه ها و… هــدف بازدیــد قــرار می گیرنــد امــا در‬ ‫گردشــگری مردم شناســی اشــنایی بــا شــیوه زندگــی‬ ‫مــردم‪ ،‬اداب و رســوم‪ ،‬فرهنــگ و اخالقیــات ان ها هدف‬ ‫گردشــگر اســت‪ .‬مردم شناســی می توانــد از طریــق بازدید‬ ‫خیابان هــای پــر تــردد‪ ،‬کافه هــا و رســتوران های دارای‬ ‫پاتــوق‪ ،‬دیــدن تئاترهــا و نمایشــگاه ها و کنســرت های‬ ‫محلــی‪ ،‬شــرکت در تجمعــات و جشــنواره های مردمــی و‬ ‫گــپ زدن بــا مــردم و… حاصــل شــود‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســد در حــوزه گردشــگری فرهنگــی در‬ ‫ایــران‪ ،‬یکــی از شــهرهایی کــه در ایــن زمینــه بســیار‬ ‫پرظرفیــت و غنــی اســت‪ ،‬شــهر گــرگان اســت‪ .‬ایــن شــهر‬ ‫از ســال های دور دارای فرهنــگ و ســرمایه های تمدنــی‬ ‫بــوده اســت‪ .‬در دوران معاصــر هــم همــواره از مناظــر و‬ ‫جوانــب مختلــف مــورد توجــه و نظــر حکومت هــا بــوده‬ ‫اســت‪ .‬برای نمونه‪ ،‬گرگان و اســتراباد گذشــته‪ ،‬معماری‬ ‫تاریخ هــا را دارد‪.‬‬ ‫این معنی که نشــانه ها و مصادیقی از ســبک معماری‬ ‫دســت کــم هشــت قــرن اخیــر از ســلجوقی بــه ایــن‬ ‫ســو را در جــای جــای ایــن شــهر مــی تــوان دیــد‪ .‬بافــت‬ ‫تاریخــی ان نیــز متعلــق بــه قاجاریــه اســت‪ .‬و یــا در‬ ‫حــوزه گردشــگری مفاخــر‪ ،‬مــزار مفاخــر و شــخصیت های‬ ‫پــراوازده ای در ایــن شــهر ارامیده انــد؛ ماننــد ایت اللــه‬ ‫سیدســجاد علــوی‪ -‬ایــت اللــه ســید حبیــب طاهــری‬ ‫گرگانــی‪ -‬مســیح ذبیحــی‪ -‬محمدرضــا لطفــی‪ -‬و‪ ...‬کــه هــر‬ ‫کــدام در رشــته ی خــود ســرامد بــو ده انــد‪ .‬و یــا نام جاهــای‬ ‫فرهنگــی هماننــد بافــت تاریخــی گرگان‪،‬باغ مــزار لطفی‪،‬‬ ‫ســاختمان موسســه میردامــاد‪ ،‬خیابــان پنــج اذر محــل‬ ‫رویــداد واقعــه پنــج اذر گــرگان در ســال ‪ ،57‬بقعــه پیــر‬ ‫خضــر‪ ،‬تپــه نورالشــهدا‪ ،‬تپــه قلعــه خنــدان و‪ ....‬در واقــع‬ ‫در هــر کــدام از شــاخه های گردشــگری فرهنگــی کــه وارد‬ ‫می شــوید خوشــبختانه مصــداق و نمونــه ای از ان در‬ ‫شــهر گــرگان یافــت می شــود‪.‬‬ ‫امــا شــوربختانه دو اشــکال و پالــش مهــم وجــود دارد‪.‬‬ ‫اول این کــه متولیــان و فعــاالن گردشــگری در ایــن شــهر‪،‬‬ ‫بانــک اطالعاتــی دقیــق و پــر و پیمانــی ندارنــد‪ .‬بــه عبــارت‬ ‫بهتــر‪ ،‬مســوولین شــهری از ظرفیت هــای شــهر در ایــن‬ ‫زمینــه اگاهــی حتــی نســبی هــم ندارنــد‪ .‬اشــکال دیگــر‬ ‫این کــه‪ ،‬فعــاالن و تورلیدرهــای گردشــگری همیــن انــدک‬ ‫اطلالعاتــی را کــه در بحــث گردشــگری فرهنگــی گــرگان‬ ‫وجــود دارد را نمی تواننــد بــا زبــان و ادبیــات گردشــگری‬ ‫بیــان کننــد تــا بــرای مســافران و گردشــگران ورودی بــه‬ ‫شــهر‪ ،‬جذابیــت و کششــمندی ایجــاد نمایــد‪.‬‬ ‫بهرحــال اگــر بنــا داریــم گــرگان بــه عنــوان مقصــد‬ ‫گردشــگری مطــرح شــود الزم اســت بنــا ظرفیت هــای این‬ ‫حــوزه را در شــهر گــرگان بــه دقــت شناســایی نمــوده و در‬ ‫ثانــی بکوشــیم زمینه هــای معرفــی هرچــه بیشــتر و بهتــر‬ ‫ایــن جاذبه هــا بــه گردشــگران فراهــم گــردد‪.‬‬ ‫امیکرون‪ ،‬را برخالف اظهارات گذشته در ارتباط با این سویه جدی بگیرید چرا که این ویروس نیز کشنده‬ ‫است‪ .‬لذا توصیه می شود نسبت به تزریق نوبت یاداور نیز شهروندان عزیز هر چه سریعتر اقدام کنند ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 843

روزنامه بازار کسب و کار پارس 843

شماره : 843
تاریخ : 1402/06/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 842

روزنامه بازار کسب و کار پارس 842

شماره : 842
تاریخ : 1402/06/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 841

روزنامه بازار کسب و کار پارس 841

شماره : 841
تاریخ : 1402/06/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 840

روزنامه بازار کسب و کار پارس 840

شماره : 840
تاریخ : 1402/06/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 839

روزنامه بازار کسب و کار پارس 839

شماره : 839
تاریخ : 1402/06/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 838

روزنامه بازار کسب و کار پارس 838

شماره : 838
تاریخ : 1402/06/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!