روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 473 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 473

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 473

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 473

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه ‪ 10‬بهمن ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/30 -‬ژانویه ‪ /27 -2022/‬جمادی الثانیه ‪ -1443/‬شماره‪473‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نیازصنایعگلستان‬ ‫ارتقا بهروری منابع ابی‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫ّ‬ ‫« حماسه رزم بی امان‬ ‫گردان حمزه‬ ‫در جزیره مجنون»‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪5‬‬ ‫ثروت بر باد رفته‬ ‫ارمغان طرح جدید ریلی‪،‬‬ ‫تولید ثروت خواهد بود‬ ‫برداشت ‪ 500‬میلیون‬ ‫ریالی از حساب معلمان‬ ‫با شگرد پشتیبانی‬ ‫پیام رسان شاد‬ ‫ارتباطات به زندگی‬ ‫مردم گره خورده‬ ‫حذف ضامن وام های‬ ‫زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫از جملــه ظرفیــت هــای زیرســاختی اســتان هــم مــرز بــودن گلســتان بــا ترکمنســتان و فراهــم بودن‬ ‫‪5‬‬ ‫زمینــه ارتبــاط بــا کشــورهای اســیای میانــه از طریــق زمینــی و ریلــی‪ ،‬افــزون بــر ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر ســاحل‬ ‫چرا خشم برای سالمتی‬ ‫خطرناک است‬ ‫مــرزی اینچه بــرون و وجــود فرودگاه هــای گــرگان و کاللــه بــرای افزایــش زمینــه فعالیــت اقتصــادی در‬ ‫خــزر و خلیــج گــرگان و نزدیــک بــودن بــه بنــادر امیرابــاد بهشــهر و نوشــهر مازنــدران‪ ،‬فعالیــت گمــرک‬ ‫سرویس ‪ -‬اقتصاد‬ ‫شــهرک ها و نواحــی منطقــه اســت‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫زمانی که دولت‬ ‫از فرصت پیشی می گیرد‬ ‫دولــت ســیزدهم در مقایســه نســبت بــه ‪ ۲‬ســال بــا‬ ‫شــروع ســاخت ‪ ۸۰۰‬هزار واحد مســکونی نهضت ملی‬ ‫مســکن بــا میانگیــن ‪ ۱۵‬درصــد پیشــرفت ان هــم طــی‬ ‫چهــار مــاه پــس از ابــاغ قانــون جهــش تولیــد مســکن‪،‬‬ ‫فرصــت بــرای ســاخت ‪ ۲‬میلیــون واحــد مســکونی‪،‬‬ ‫بیــش از ‪ ۴۰‬درصــد راه را رفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی بــازار کســب و کار‪ ،‬بنــا‬ ‫بــه گفتــه معــاون وزیــر راه و شهرســازی طــی ماه هــای‬ ‫اینــده برخــی واحدهــای نهضــت ملــی مســکن کــه از‬ ‫قبــل شــروع شــده‪ ،‬قابلیــت بهره بــرداری و تحویــل بــه‬ ‫متقاضیــان را خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بایــد بــه زودی عملیــات اجرایــی پروژه هــای طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن طبــق تعییــن تکلیــف وزیــر راه و‬ ‫شهرســازی به دســتگاه های مجری طرح‪ ،‬در شــهرهای‬ ‫جدیــد و ســایر شــهرهای کشــور بــا محوریــت شــرکت‬ ‫عمــران شــهرهای جدیــد و ســازمان ملــی زمیــن و‬ ‫مســکن اغــاز شــود‪.‬‬ ‫«محمــود محمــودزاده» معــاون وزیــر راه و شهرســازی‬ ‫بــا اشــاره بــه موضــوع فــوق اظهارداشــت‪ :‬از پروژه هــای‬ ‫(نهضــت ملــی مســکن) کــه پیشــتر عملیــات اجرایــی‬ ‫ان اغــاز شــد ه اســت بخشــی از ان طــی ماه هــای‬ ‫اینــده قابلیــت بهره بــرداری و تحویــل بــه متقاضیــان‬ ‫را خواهنــد داشــت کــه جزئیــات ان بــا پیشــرفت زمــان‬ ‫اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫هــدف دولــت ســیزدهم کاهــش ســهم ســنگین‬ ‫مســکن در ســبد خانــوار اســت و برنامــه خــود را هــم‬ ‫مشــارکت و ایفــای نقــش همــه دســتگاه ها و نهادهــای‬ ‫مربوطــه در اجرایــی شــدن پــروژه نهضــت ملــی مســکن‬ ‫قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رســتم قاســمی وزیــر راه و شهرســازی‪،‬‬ ‫بزرگتریــن ســهم در ســبد معیشــت مــردم امــروز‬ ‫مســکن اســت بــه خــود اختصاص داده؛ ســهم مســکن‬ ‫بــه ‪ ۴۸‬درصــد در ســبد هزینــه خانــوار رســیده کــه ایــن‬ ‫رقــم تنهــا در تهــران بیــش از ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۷۰‬درصــد اســت کــه‬ ‫تامیــن ایــن هزینــه بــرای مســتاجران کــه از دهک هــای‬ ‫اول تــا پنجــم هســتند اســان نیســت‪.‬‬ ‫هشت سال بیکاری معاونت مسکن‬ ‫در پــی هشــت ســال بیــکاری معاونــت مســکن وزارت‬ ‫راه و شهرســازی کســری ساخت وســاز در دولت هــای‬ ‫یازدهــم و دوازدهــم بــه وجــود امــد‪ ،‬روی بــازار اجــاره‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫هــم اکنــون تاثیــر منفــی داشــته و صــف مســتاجران را‬ ‫طوالنــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫مبهــم شــدن بــازار اجــاره بــه جــای رســید کــه جلســه‬ ‫اخیــر ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت به ریاســت‬ ‫ایت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی برگــزار شــد‪ ،‬که ســه‬ ‫موضــوع مهــم و تعیین کننــده در اقتصــاد کشــور‬ ‫را مــورد بررســی قــرار داد کــه یکــی از انهــا موضــوع‬ ‫افزایــش اجاره بهــا ناشــی از کمبــود عرضــه مســکن‬ ‫بــود‪ .‬در ایــن جلســه گــزارش مرکــز امــار ایــران در‬ ‫مــورد تــورم دی مــاه و اجــاره مســکن در ســبد هزینــه‬ ‫خانــوار مطــرح و پــس از بررســی قــرار شــد بــا هــدف‬ ‫کنتــرل رشــد اجاره بهــا و حمایــت از اجاره نشــینان‬ ‫ســتاد هماهنگــی اقتصــادی‪ ،‬سیاســت حمایتــی در‬ ‫ایــن خصــوص را تدویــن و ارائــه کنــد‪.‬‬ ‫در ارتبــاط بــا ســاخت مســکن متاســفانه دولــت‬ ‫یازدهــم در ابتــدای چهــار ســال فعالیــت خود‪ ،‬جلســات‬ ‫خــود را بــه تحلیــل و چرایــی ســاخت «مســکن مهــر»‬ ‫گذارنــد کــه تنهــا یــادگار ان دوران جملــه معــروف‬ ‫«مســکن مهــر مزخــرف اســت» بــه یــادگار مانــد‪.‬‬ ‫پروژه هــای مســکن مهــر معطــل تنهــا تصمیــم وزیــر‬ ‫راه و شهرســازی مانــد و حتــی در شــهر پرنــد بســیاری‬ ‫از واحدهــا حتــی یــک درصــد پیشــرفت فیزیکــی تــا‬ ‫حــدود ســه ســال هــم نداشــت‪ .‬برنامه ســاخت مســکن‬ ‫ملــی بــا تغییــر مدیــران معاونــت مســکن وزارت راه و‬ ‫شهرســازی هم زمــان بــا تغییر عبــاس اخوندی در ســال‬ ‫‪ ،1397‬وارد فــاز اجرایــی شــد و ســاخت مســکن ملــی‬ ‫بــا ثبت نــام بیــش از ‪ ۲‬میلیــون نفــر اغــاز شــد‪ ،‬امــا بــه‬ ‫دلیــل عــدم پشــتوانه قانونــی بــه کنــدی پیــش رفــت و‬ ‫در پایــان دولــت فقــط ‪ ۱۵‬درصــد پیشــرفت بــرای ایــن‬ ‫طــرح اعــام شــد‪.‬‬ ‫بــه تفکیــک اســتان و شــهر و بــر اســاس اعــام وزارت‬ ‫راه و شهرســازی هــم اکنــون ‪ ۸۰۰‬هــزار واحــد مســکونی‬ ‫در مراحــل ســاخت اســت‪.‬‬ ‫در پــروژه نهضــت ملــی مســکن شــهرهای جدیــد بــار‬ ‫اصلــی را بــه دوش می کشــند و در صــورت کمبــود زمین‬ ‫تامین زمین نهضت ملی مســکن در شــهرهای جدید‪،‬‬ ‫در شــهرهای مجــاور اســت‪ .‬برای تامیــن زمین اقدامات‬ ‫مهمــی انجــام شــده اســت و بــا ایجــاد «بانــک زمیــن»‬ ‫در ســه مــاه گذشــته اطالعــات یک هــزار و ‪ ۳۰۰‬شــهر‬ ‫در ایــن بانــک تکمیــل شــده و اکنــون مشــخص اســت‬ ‫زمین هــا کجــا قــرار دارد و نــوع کاربــری انهــا چیســت‪.‬‬ ‫در اجــرای طرح هایــی چــون نهضــت ملــی مســکن‪،‬‬ ‫موضــوع اصلــی تامیــن زمیــن اســت‪ .‬در ســال های‬ ‫گذشــته بــه دلیــل عــدم شــفافیت قانــون‪ ،‬زمین هــای‬ ‫دولتــی در اختیــار وزارت راه و شهرســازی قــرار نگرفــت‬ ‫امــا اکنــون زمیــن ‪ ۷۶۰‬هــزار واحــد مســکونی در حــال‬ ‫بارگــذاری در بانــک زمیــن اســت‪ .‬همچنیــن زمیــن بــرای‬ ‫ســاخت یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار واحــد مســکونی نیــز‬ ‫در دســت بررســی قــرار دارد و قــرار اســت تــا پایــان ســال‬ ‫زمیــن ِ ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هــزار واحــد امــاده بارگــذاری در‬ ‫بانــک زمیــن شــود‪.‬‬ ‫اخریــن وضعیــت ثبت نــام و پاالیــش طــرح نهضــت‬ ‫ملــی مســکن‬ ‫از ابتــدای ثبت نــام نهضــت ملــی مســکن در ســامانه‬ ‫نهضــت ملــی مســکن ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۰۶‬هــزار و ‪ ۶۳‬نفــر‬ ‫ثبت نــام کردنــد‪.‬‬ ‫در ابتــدا ثبت نــام نهضــت ملــی مســکن بــرای ‪۶۴۰‬‬ ‫شــهر بــاز بــود کــه بعــد از تامیــن زمیــن بــه مــرور تعــداد‬ ‫شــهرها افزایــش یافــت و ثبت نــام انجــام شــد‪.‬‬ ‫مهلــت نام نویســی بــرای شــهرهایی کــه از ‪ ۲۸‬مهرمــاه‬ ‫ثبت نــام در انهــا اغــاز شــد پایــان یافتــه اســت امــا هــر‬ ‫شــهری کــه بعــد از ان تاریــخ بــه تنــاوب باز شــد تا ظرف‬ ‫زمانــی ‪ ۲‬مــاه ثبت نــام در ان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫در پاییــز امســال بعــد از ثبت نــام ‪ ۲‬میلیــون نفــر در‬ ‫طــرح نهضــت ملــی مســکن‪ ،‬پیــرو مصوبــه شــورای‬ ‫عالــی مســکن و بررســی های حقوقــی وزارت راه و‬ ‫شهرســازی در خصــوص ورود افــراد مجــرد در طــرح‬ ‫جهــش تولیــد و تامیــن مســکن از ســاعت ‪ ۱۲‬روز ‪۲۰‬‬ ‫دی مــاه ‪ ۱۴۰۰‬ثبت نــام از مــردان مجــرد بــاالی ‪ ۲۳‬ســال‬ ‫در ســامانه ایــن طــرح بــه نشــانی ‪saman.mrud.ir‬‬ ‫اغــاز شــد و هم زمــان امــکان نام نویســی در ‪ ۶۶۰‬شــهر‬ ‫دیگــر نیــز فراهــم شــد‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه ایــن واحدهــا توســط بخــش خصوصــی‬ ‫احــداث می شــود و دولــت ســازنده انهــا نیســت‪،‬‬ ‫چنانچــه اورده متقاضیــان و منابــع ســاخت کــه شــامل‬ ‫تســهیالت بانکــی و اورده متقاضــی اســت در موعــد‬ ‫مقــرر واریــز شــود به طــور حتــم ایــن پروژه هــا می توانــد‬ ‫در زمــان کوتاه تــری تحویــل بشــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام مدیرعامــل بانــک مســکن تاکنــون‬ ‫در طــرح نهضــت ملــی مســکن ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۲۴۳‬میلیــارد‬ ‫تومــان از محــل اورده متقاضیــان و ‪ ۹۴۸‬میلیارد تومان‬ ‫از محــل تســهیالت بــه حســاب ســازندگان پرداخــت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫عدم اســتفاده از تســهیالت یارانه ای دولتی در بخش‬ ‫مســکن و ســبز بــودن فــرم «ج»‪ ،‬فقــدان مالکیــت‬ ‫خصوصــی و ســابقه دس ـت کم پنــج ســال ســکونت در‬ ‫شــهر مــورد تقاضــا ســه شــرط اصلــی ثبت نــام نهضــت‬ ‫ملــی مســکن اســت‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫‪ ۲۵‬میلیارد ریال اعتبار نیاز تکمیل‬ ‫پایگاه دیوار دفاعی گرگان‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی گلســتان با اشــاره به پیشــرفت فیزیکی ‪۴۰‬‬ ‫درصــدی پــروژه ســاختمان پایــگاه دیــوار دفاعــی گــرگان گفــت‪ :‬تکمیــل فــاز اول ایــن ســاختمان بــه ‪ ۲۵‬میلیــارد‬ ‫ریــال اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزاش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫گلســتان‪ ،‬رحمــان فرمانــی اظهــار داشــت‪ :‬اجــرای ‪ ۴۰‬درصــدی ایــن پــروژه بــا ‪ ۲۹‬میلیــارد ریــال اعتبار در روســتای‬ ‫قلعه جیــق بــزرگ از توابــع شهرســتان مــرزی گمیشــان از محــل اعتبــارات تملــک دارایــی ســرمایه های ملــی‬ ‫ســال های مالــی جــاری و گذشــته صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه گســتردگی دیــوار بــزرگ گــرگان و تاسیســات وابســته و ظرفیــت جهانــی ایــن اثــر‬ ‫م زمــان بــا مطالعات باستان شناســی‬ ‫ارزشــمند و همچنیــن فراهــم شــدن زمینــه الزم بــرای ثبــت جهانــی ان‪ ،‬هـ ‬ ‫و مرمــت و احیــای بخشــی از تاسیســات دفاعــی دیــوار بــزرگ گــرگان‪ ،‬احــداث پایــگاه دیــوار بــزرگ گــرگان بــا‬ ‫محوریــت خدمــات پژوهشــی‪ ،‬حفاظتــی و گردشــگری در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی گلســتان گفت‪ :‬عملیات اجرایی ســاختمان‬ ‫پایــگاه اطالع رســانی دیــوار بــزرگ گــرگان در زمینــی بــه مســاحت ‪ ۹۰۰‬مترمربــع و بــا زیربنــای ‪ ۳۳۲‬مترمربــع از‬ ‫مهــر امســال اغــاز شــد‪.‬‬ ‫فرمانی ادامه داد‪ :‬این ســاختمان با نقشــه مرب ع مســتطیل‪ ،‬مشــابه قلعه های دیوار بزرگ گرگان ب ه صورت‬ ‫یــک طبقــه شــامل بخش هایــی ماننــد تــاالر ســخنرانی و پخــش فیلــم‪ ،‬نمایشــگاه اشــیای باستان شناســی‪،‬‬ ‫نمایشــگاه عکــس و تابلــو‪ ،‬غرفــه محصــوالت فرهنگــی‪ ،‬غرفــه صنایـ ع دســتی اســت‪.‬‬ ‫فرمانــی اضافــه کــرد‪ :‬دیــوار بــزرگ گــرگان ب ـ ه طــول تقریبــی ‪ ۲۰۰‬کیلومتــر بــه همــراه تاسیســات وابســته بــا‬ ‫مصالــح اجــر و خشــت در زمــان امپراتــوری ساســانی و بــرای جلوگیــری از هجــوم قبایــل نواحــی شــمال شــرقی‬ ‫ث شــده بــود‪.‬‬ ‫ایــران و تامیــن امنیــت جــاده ابریشــم‪ ،‬اســایش بازرگانــان و دهقانــان احــدا ‬ ‫وی همچنیــن بــه اغــاز عملیــات اجرایــی تکمیــل فــاز اول کمپینــگ گردشــگری زیارتــگاه خالدنبــی کاللــه اشــاره‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬اجــرای ایــن طــرح بــا ســه میلیــارد و ‪ ۳۷۰‬میلیــون ریال اعتبار از محل اعتبارات اســتانی اغاز شــده‬ ‫ی شــده اســت‪.‬‬ ‫کــه در ایــن فــاز اجــرای نــرده بتنــی دیــواره انتهایــی محوطــه کمپینــگ بــه طــول ‪ ۱۵۰‬متــر پیش بینـ ‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن ادار ه کل در ســال هــای گذشــته محوطه ســازی و مبلمــان بتنــی طــرح چــوب‪ ،‬احــداث ‪۶‬‬ ‫واحــد زائرســرا‪ ،‬اجــرای دیــواره ســنگی‪ ،‬احــداث ســرویس بهداشــتی‪ ،‬روشــنایی مســیر‪ ،‬خاک بــرداری و زیرســازی‬ ‫محور به طول ‪ ۶‬کیلومتر‪ ،‬فنس کشــی و حصارکشــی گورســتان خالد نبی‪ ،‬اب رســانی به گورســتان‪ ،‬زیرســازی‬ ‫بــه طــول ســه کیلومتــر‪ ،‬اجــرای ســنگ فرش مســیر دسترســی بــه گورســتان بــه طــول حــدود ‪ ۸۰۰‬متر‪ ،‬روشــنایی‬ ‫محوطــه گورســتان بــا سیســتم انــرژی خورشــیدی‪ ،‬روشــنایی محوطــه ســایت عالــم بابــا و خاک بــرداری و‬ ‫خاک ریــزی و اماده ســازی محوطــه کمپینــگ گردشــگری خالدنبــی را بــا حــدود ‪ ۳۱‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫اجــرا کــرده اســت‪.‬‬ ‫محوطه گردشــگری خالدنبی (ع) در منطقه کوهســتانی و در فاصله ‪ ۵۵‬کیلومتری شــمال شــرق شهرســتان‬ ‫کاللــه واق ع شــده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان در ادامــه از اغــاز عملیــات اجرایی‬ ‫تکمیــل محوطه ســازی میــراث جهانــی گنبدقابــوس خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن کار بــا چهــار میلیــارد ریــال بودجــه از‬ ‫محــل اعتبــارت تملــک دارایــی ســرمایه های اســتان در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫فرمانــی خاطرنشــان کــردد‪ :‬در ایــن فــاز حــدود ‪ ۲۵۰‬مترمربــع اجرفــرش محوطــه جنوبــی ســایت پیرامونــی‬ ‫میــراث جهانــی گنبدقابــوس و همچنیــن چهــار عــدد گلدانــی اجــرا می شــود‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫ شنبه ‪ 9‬بهمن‬ ‫یک شنبه ‪ 10‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 9‬بهمــن هــر مثقــال طــا ‪ 53,370,000‬ریــال هر گرم طالی ‪ 18‬عیــار ‪12,330,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 121,460,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 123,240,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 68,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪473‬‬ ‫مشارکت های‬ ‫مردمی برای‬ ‫کاهشبازگشت‬ ‫محکومان‬ ‫به زندان‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در پنجمیــن‬ ‫جلســه شــورای اســتانی پیشــگیری از وقــوع جــرم‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬هرچنــد برخــورد بــا مجرمیــن از‬ ‫وظایــف دســتگاه قضایــی اســت ولــی بازپــروری‪،‬‬ ‫اصــاح و بازاجتماعــی کــردن مجرمیــن نیــز از‬ ‫تکالیــف دســتگاه قضــا ‪ ،‬دســتگاه های اجرایــی و‬ ‫ســازمانهای مردم نهاد اســت اگر در زمان تحمل‬ ‫محکومیــت و بــرای بعــد از ازادی محکومیــن از‬ ‫زنــدان ‪،‬بــه فکــر اشــتغال و توانمندســازی زندانیان‬ ‫نباشــیم امــکان بازگشــت دوبــاره افــراد بــه چرخــه‬ ‫جــرم وجــود دارد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬هــر چنــد تــاش هایــی بــا‬ ‫کمــک تشــکل هــای مردمــی و تعــدادی از خیریــن‬ ‫بــرای کمــک بــه اشــتغال و حرفه اموزی محکومان‬ ‫در حــال انجــام اســت امــا کافــی نیســت و بایــد‬ ‫دســتگاه های اجرایــی‪ ،‬خیریــن و تعــداد بیشــتری‬ ‫از تشــکل های مردمــی بــرای بازپــروری بــه کمــک‬ ‫دســتگاه قضایــی اســتان بشــتابند‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر یکــی از‬ ‫خیریــن کارخانــه دار اســتان بــه کمــک امــده و‬ ‫فقــط افــراد ســابقه دار را اســتخدام مــی کنــد و‬ ‫قطعــا نیــاز داریــم ایــن مراکــز توســعه پیــدا کنــد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی در ادامــه ایــن جلســه بــه موضــوع‬ ‫تامیــن امنیــت جــاده هــای اســتان هــم اشــاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬اســتان گلســتان در مســیر جاده منتهی‬ ‫بــه حــرم امــام هشــتم امــام رضــا علیــه الســام‬ ‫قــرار دارد و ایمنــی جــاده هــای ان بــرای حفاظــت‬ ‫از کســانی کــه در ایــن مســیر تــردد مــی کننــد و‬ ‫در کنــار ان رونــق اقتصــاد اســتان مهــم اســت ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬در جلســه امــروز مقــرر‬ ‫شــد بــا مشــارکت دســتگاه هــای متولــی ‪ ،‬تامیــن‬ ‫روشــنایی جاده هــای اســتان و اصــاح نقــاط‬ ‫پرخطــر بــا برنامــه زمانــی کوتــاه مــدت و بلنــد‬ ‫مــدت انجــام شــود و بــرای حفــظ تاسیســات بــرق‬ ‫هــم از مشــارکت مــردم بهره منــد شــویم‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو دادســتان مرکــز اســتان هــم در‬ ‫ایــن جلســه بــا بیــان ایــن کــه همــه دســتگاه هــا‬ ‫مســئولیت و تکلیــف در حــوزه پیشــگیری از جــرم‬ ‫دارنــد گفــت‪ :‬دســتگاه قضایــی و نیــروی انتظامــی‬ ‫‪ ،‬محصــول نهایــی ناشــی از کوتاهــی دســتگاه‬ ‫هــای اجرایــی در عمــل بــه وظایــف و تکالیــف را‬ ‫تحویــل مــی گیــرد ‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو بــا تاکیــد بــر ایــن کــه در حــوزه‬ ‫قضایــی و انتظامــی برخوردهــا قاطعانــه اســت‬ ‫افــزود ‪ :‬صــدور اشــد مجــازات در دادگاه هــا و‬ ‫لغــو مرخصــی ســارقان از جملــه اقدامــات مــا برای‬ ‫برخــورد ســختگیرانه بــا ســارقان اســت امــا اگــر‬ ‫بســتر بــرای جــرم فراهــم باشــد اقدامــات تامینــی‬ ‫هــم در بلندمــدت پاســخگو نخواهــد بــود ‪.‬‬ ‫اســپانلو افــزود‪ :‬بایــد بســترهای جــرم از طریــق‬ ‫اقداماتــی ماننــد ایجــاد روشــنایی در معابــر و‬ ‫پــارک هــا و جاده هــا ‪ ،‬ایجــاد پارکینــگ در ســطح‬ ‫شــهرها ‪ ،‬رعایــت نــکات ایمنــی در ســاخت و‬ ‫ســازها و اعمــال مــوارد حفاظتــی از ســوی خــود‬ ‫مــردم ‪ ،‬از بیــن بــرود ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در مراقبــت هــای بعــد از خــروج‬ ‫محکومــان از زنــدان نیــاز داریــم همــه دســتگاه‬ ‫هــای اجرایــی پــای کار بیانــد و خیریــن هــم‬ ‫مشــارکت کننــد ‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت بــرق اســتان گلســتان هــم‬ ‫در ایــن جلســه گفــت‪ :‬ســرقت تاسیســات بــرق‬ ‫از ابتــدای امســال تاکنــون ‪ 21‬میلیــارد تومــان‬ ‫خســارت روی دســت شــرکت توزیــع نیــروی‬ ‫بــرق اســتان گذاشــته اســت و تــاش مــی کنیــم‬ ‫بــا روش هــای پیشــگیرانه میــزان ســرقت هــا را‬ ‫کاهــش دهیــم ‪.‬‬ ‫مهــدی میقانــی مدیــرکل حمــل و نقــل و پایانــه‬ ‫هــای اســتان هــم در ایــن جلســه گفــت‪ :‬بخشــی‬ ‫از علــت خاموشــی جــاده هــای اســتان ‪ ،‬ســرقت‬ ‫کابــل هــای بــرق اســت و امیدواریــم مــردم هــر‬ ‫منطقــه بــرای حفاظــت از ایــن تاسیســات بــه مــا‬ ‫کمــک کننــد ‪.‬‬ ‫راهکارهای تامین اب مورد‬ ‫نیاز صنایع گلستان‬ ‫از جملــه روش هــای موثــر در ایــن حــوزه ایجــاد بســتر‬ ‫مناســب ســقف ســوله های صنعتــی بــرای جم ـع اوری بــاران‪،‬‬ ‫جمــع اوری روانــاب حاصــل از بــارش در محوطــه و اطــراف‬ ‫کارخانــه بــا احــداث کانــال و هدایــت بــه ســمت اســتخر‬ ‫جمع کننــده و عبــور از فیلتــر و پمپــاژ بــه کانــال زیــر ســقف‬ ‫ســوله یــا مخــازن ذخیــره بــرای اســتفاده برج هــای خنــک‬ ‫کننــده‪ ،‬خــط تولیــد یــا ایجــاد گلخانــه و فضــای ســبز اســت‪.‬‬ ‫سرویس ‪ -‬صنعت‬ ‫نیازصنایعگلستان‬ ‫ارتقاء بهروری‬ ‫منابع ابی‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار؛ برای در امان ماندن از خســارت‬ ‫کمبود منابع ابی و تحقق رشــد هشــت درصدی ســال ‪ ۱۴۰۱‬حدود هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬واحــد صنعتــی فعــال و صدهــا کارخانــه در حال ســاخت گلســتان‬ ‫بــه عنــوان برنامــه راهبــردی مــورد تاکیــد دولــت ســیزدهم‪ ،‬چــاره ای جــز‬ ‫افزایــش بهــره وری و صرفه جویــی اب هــای در دســترس ندارنــد‪.‬‬ ‫چنــد هفت ـه ای اســت کــه اســمان ســخاوتش را بــر دامــان ســرزمین‬ ‫گلســتان گســترانده و اندکــی از نگرانــی کمبــود منابــع ابــی را بــا بــارش‬ ‫بــرف و بــاران‪ ،‬بــرای اهالــی ایــن ســرزمین شــمالی کــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫هــر چنــد در بخش هــای مختلــف ایــن ســرزمین بــا درد کهنــه و مزمنــی‬ ‫بــا وجــود ایــن بارش هــا بــا خشکســالی و کمبــود اب دســت و پنچــه نــرم‬ ‫می کننــد کــه التیامــی بــا ایــن بــرف و باران هــا نخواهــد یافــت‪.‬‬ ‫قســمتی از مشــکالت بخــش کشــاورزی و باغــداری را شــاید بــارش گاه‬ ‫و بیــگاه بــاران برطــرف کنــد امــا تعــداد زیــادی از واحدهــای صنعتــی و‬ ‫شــهرک های صنعتــی اســتان کــه از موضــوع کمبــود اب رنــج می برنــد به‬ ‫اب بســیار بیشــتری بــرای جبــران نیــاز خــود احتیــاج دارنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر پیــش بینــی منابــع ابــی جدیــد‪ ،‬بــرای عبــور از دوره‬ ‫خشکســالی و کاهــش اثــرات ناشــی از ایــن رخــداد طبیعــی بایــد صرفه‬ ‫جویــی و بهــره وری حداکثــری از منابــع اب موجــود بــه طــور جــدی در‬ ‫دســتور کار قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫هرچنــد راهکارهــای متفاوتــی در ســاز و کارهــای بلنــد مــدت بــرای‬ ‫مقابلــه بــا خشکســالی گلســتان و تامیــن اب مــورد نیــاز صنایــع پیــش‬ ‫بینــی شــده امــا تــا زمــان تحقــق و اجــرای ایــن پــروژه بایــد صرفه جویــی را‬ ‫بــه عنــوان روش موثــر و جــدی پیگیــری کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬تحقــق رشــد هشــت درصــدی بخــش معــدن در گــرو تعامــل‬ ‫و همــکاری و مصــون ســازی فعالیــت هــای معدنــی و اســتفاده از‬ ‫ظرفیت هــای شــورای معــادن اســتان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار حســین طلوعیــان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬از الزامــات دســتیابی بــه رشــد هشــت درصــدی حــوزه صنعت‬ ‫گلســتان‪ ،‬تامیــن حداقــل یــک ســوم از کســری ‪ ۵۰۰‬هــزار متــر مکعبــی‬ ‫منابــع ابــی از طریــق شــیرین ســازی اب دریــای خــزر‪ ،‬شــیرین ســازی‬ ‫الوعده وفا؛‬ ‫حذف ضامن وام های‬ ‫زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫سرویس ‪-‬اقتصادی‬ ‫امــروز زمــان عمــل بــه وعــده ی وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــرای‬ ‫وام هــای زیــر ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان بــه افــراد واجــد شــرایط مبنــی بــر حــذف‬ ‫ضامــن اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬از جملــه تاکیــدات ریاســت جمهــوری‬ ‫تســهیل پرداخــت وام بــه احــاد جامعــه در دیــدار بــا تیــم اقتصــادی و‬ ‫مدیــران عامــل بانک هــا بــود بــه ایــن صــورت کــه اعتبارســنجی متقاضیــان‬ ‫وام هــای خــرد جایگزیــن وثیقه هــای ســنگین و چند ضامن بــرای دریافت‬ ‫تســهیالت بانکــی شــود‪.‬‬ ‫پــس از صحبت هــای رییــس جمهــوری وزیــر اقتصــاد نیــز اعــام کــرد کــه‬ ‫ایــن طــرح در بانک هــای دولتــی از روز شــنبه (نهــم ابــان مــاه) اجرایــی‬ ‫خواهــد شــد و وزارت اقتصــاد بــر اجــرای ان نظــارت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫منابــع ابــی زیــر زمینــی و بهره بــرداری از ســدهای بــزرگ و کوچــک در‬ ‫دســت احــداث اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم غــرب گلســتان در مجلــس شــورای اســامی نیــز‬ ‫در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬توجــه دولــت و افزایــش ســرمایه گذاری‬ ‫ی و پتانســیل گلســتان بــرای‬ ‫بخــش خصوصــی بــا توجــه بــه توانمنــد ‬ ‫ســرمایه گذاری می توانــد ایــن اســتان را بــه یکــی از قطب هــای اقتصــادی‬ ‫تبدیــل کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار عبدالجــال ایــری در ایــن‬ ‫خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬برخــی از شــهرک های صنعتی گلســتان مانند‬ ‫اتــرک بــه دلیــل تامیــن نشــدن اب بــا مشــکل مواجــه هســتند کــه الزم‬ ‫ی بیشــتری صــورت بگیــرد‪.‬‬ ‫اســت در ایــن بخــش ســرمایه گذار ‬ ‫ســخنگوی کمیســیون عمــران مجلــس ادامــه داد‪ :‬شــهرک صنعتــی‬ ‫اتــرک می توانــد بــرای اســتقرار صنایــع بــزرگ‪ ،‬متوســط و کوچــک محــل‬ ‫مناســبی باشــد‪.‬‬ ‫اجرای طرح های صنعتی بزرگ در گلستان نیازمند تامین اب‬ ‫وی افــزود‪ :‬در شــهرک صنعتــی اتــرک بــا وجــود انکــه ‪ ۲‬چــاه اب بــا‬ ‫ظرفیــت هفــت لیتــر بــر ثانیــه در حــال بهــره بــرداری اســت امــا نیازمنــد‬ ‫تامیــن اب از منابــع دیگــر بــرای اجــرای طرح هــای صنعتــی بــزرگ در این‬ ‫شــهرک از جملــه ســدهای موجــود در اســتان و یــا شــیرین ســازی اب‬ ‫دریــا هســتیم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی گلســتان نیــز در ایــن‬ ‫خصــوص گفــت‪ ۲۲۰ :‬واحــد معــادل ‪ ۲۵‬درصــد از مجمــوع ‪ ۸۲۵‬واحــد‬ ‫صنعتــی مســتقر در شــهرک های صنعتــی گلســتان بــه دلیــل برخــی‬ ‫مشــکالت همچنــان غیرفعــال هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار رضــا شــهمرادی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫همچنــان مشــکل اب و بــرق در برخــی از شــهرک های صنعتــی اســتان‬ ‫وجــود دارد کــه بایــد مجــوز حفــر چــاه جدیــد گرفتــه شــود‪ ،‬کــه ایــن‬ ‫ظرفیــت هــا بایــد افزایــش یابــد تــا ســرمایه گــذاران جدیــد بــا مشــکل‬ ‫مواجــه نشــوند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اب منطقــه ای گلســتان نیــز در ایــن خصــوص گفــت‪:‬‬ ‫وجــود اب بــا کمیــت مــورد اطمینــان و کیفیــت مناســب یکــی از نیازهــای‬ ‫اولیــه بــرای اســتقرار صنایــع گوناگــون اعــم از صنایــع کوچــک یــا بــزرگ‪،‬‬ ‫وابســته یــا غیــر وابســته بــه کشــاورزی‪ ،‬منفــرد یــا مســتقر در شــهرک ها‬ ‫و نواحــی صنعتــی در اســتان گلســتان‪ ،‬اســت کــه بــرای جبــران عقــب‬ ‫ماندگــی صنعتــی اســتان‪ ،‬میــزان اب الزم در افــق ســال ‪ ،۱۴۰۴‬حــدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیــون مترمکعــب بــراورد شــده اســت ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار سیدمحســن حســینی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬از مجمــوع رقــم ‪ ۱۰۰‬میلیــون متــر مکعبــی مــورد نیــاز‪ ،‬تامیــن‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد ان از منابــع اب ســطحی و نیــم دیگــر از منابــع اب زیرزمینــی‬ ‫پیش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬در بســیاری از بخش هــا صرفه جویــی و مدیریــت‬ ‫بهینه مصرف اب موجب کاهش هزینه های مســتقیم و غیرمســتقیم‬ ‫واحدهــای صنعتــی و کاهــش مصــارف انــرژی می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از دالیــل مهــم صرفه جویــی اب در بخــش صنعــت‬ ‫گلســتان توســعه بــدون نیــاز بــه اب جدیــد‪ ،‬کاهــش هزینــه تصفیــه‬ ‫پســاب و کاهــش ریســک تامیــن اب بــه ویــژه در خشکســالی ها اســت‪.‬‬ ‫راهکارهای تامین اب مورد نیاز صنایع گلستان‬ ‫حســینی در ادامــه بــا اشــاره بــه راهکارهــای عملیاتــی کــه در بعضــی‬ ‫واحدهــای صنعتــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه گفــت‪ :‬برخــی اقدامــات‬ ‫در حــوزه انتقــال و توزیــع اب در مرحلــه نخســت قابــل اجرا اســت که از‬ ‫ان جملــه مــی تــوان بــه نصــب کنتــور اصلــی‪ ،‬بررســی ادواری لوله هــا و‬ ‫اتصاالت و جلوگیری از نشت اب از شبکه های فرسوده‪ ،‬بهبود شبکه‬ ‫توزیــع‪ ،‬تفکیــک کامــل خطــوط شــبکه های ابرســانی و نصــب کنتورهــای‬ ‫فرعــی‪ ،‬تعییــن شــاخص مصــرف بهینــه بــرای مقایســه‪ ،‬کنتــرل دوره ای‬ ‫و طــرح اقدامــات تدریجــی بهبــود و کاهــش مصــرف اب اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اب منطق ـه ای گلســتان یکــی دیگــر از راهکارهــای جبــران‬ ‫کمبــود منابــع اب در بخــش صنعــت را اســتفاده از اب بــاران برشــمرد‬ ‫و گفــت‪ :‬از جملــه روش هــای موثــر در ایــن حــوزه ایجــاد بســتر مناســب‬ ‫ســقف ســوله های صنعتــی بــرای جمـع اوری بــاران‪ ،‬جمـع اوری روانــاب‬ ‫حاصــل از بــارش در محوطــه و اطــراف کارخانــه بــا احــداث کانــال و‬ ‫هدایــت بــه ســمت اســتخر جمع کننــده و عبــور از فیلتــر و پمپــاژ بــه‬ ‫کانــال زیــر ســقف ســوله یــا مخــازن ذخیــره بــرای اســتفاده برج هــای‬ ‫خنــک کننــده‪ ،‬خــط تولیــد یــا ایجــاد گلخانــه و فضــای ســبز اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه فراینــد کاربــرد اب بــه عنــوان خنک کننــده در صنایــع‬ ‫افــزود‪ :‬از روش هــای عملیاتــی موثــر در کاهــش مصــرف اب عایق کاری‬ ‫محیــط‪ ،‬جلوگیــری از دورریــز نابه جــای اب هــای خنک کننــده بــا ایجــاد‬ ‫شــبکه های چرخشــی بیشــتر بیــن بدنه هایــی کــه نیــاز بــه خنــک کــردن‬ ‫دارنــد و برج هــای خنــک کننــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه طــور معمــول اب مصرفــی خطــوط تولیــد هرچــه‬ ‫تکنولــوژی تولیــد جدیدتــر باشــد نیــز کاهــش می یابــد کــه متاســفانه‬ ‫پیشــرفت تکنولوژیکــی در جهــت مصــرف اب کمتــر حرکــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اب منطقــه ای گلســتان گفــت‪ :‬بــه عنــوان اخریــن راه‬ ‫صرفه جویــی در مصــرف اب تصفیــه فاضــاب تولیــدی کارخانــه‪،‬‬ ‫مطــرح می شــود کــه از پســاب تصفیــه شــده‪ ،‬بســته بــه نــوع فراینــد‬ ‫تصفیــه‪ ،‬مصارفــی ماننــد برگشــت بــه فراینــد تولیــد‪ ،‬شســت و شــو‬ ‫در مجموعه هــای تاسیســاتی کارخانــه‪ ،‬ابیــاری فضــای ســبز و بخــش‬ ‫کشــاورزی اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫اســتقرار نیمــی از کارخانه هــای بــزرگ و کوچــک گلســتان در شــهرک ها‬ ‫و نواحــی صنعتــی اســتان صــورت گرفته اســت‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۴۰۰‬کارخانــه فعــال در ‪ ۱۳‬شــهرک صنعتــی در اســتان گلســتان‬ ‫مشــغول تولید هســتند‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ‪ ۱۰‬ناحیــه صنعتــی فعــال نیــز در گلســتان وجــود دارد‬ ‫کــه نزدیــک بــه ‪ ۱۰۰‬کارخانــه در ان هــا مشــغول بــه تولیــد می باشــند‪.‬‬ ‫‪۹۷‬درصــد واحدهــای صنعتــی دارای پروانــه بهره بــرداری گلســتان جــزو‬ ‫صنایــع کوچــک بــه شــمار مـی رود‪.‬‬ ‫از ‪ ۲.۵‬میلیــارد متــر مکعــب اب در دســترس مطابــق داده هــای‬ ‫شــرکت اب منطقـه ای گلســتان در ایــن اســتان شــامل یــک میلیــارد و‬ ‫‪ ۲۱۰‬میلیــون متــر مکعــب زیــر زمینــی و ‪ ۸۸۸‬میلیــون متــر مکعــب اب‬ ‫ســطحی‪ ۸۴ ،‬درصــد ان بــه بخــش کشــاورزی‪ ۱۰ ،‬درصــد بــرای شــرب و‬ ‫ســه درصــد هــم بــرای هریــک از حوزه هــای صنعــت و محیــط زیســت در‬ ‫نظــر گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫بــرای هــر گلســتانی میانگیــن ســرانه اب تخصیصــی بیــن هــزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫تــا هــزار و ‪ ۴۰۰‬متــر مکعــب در ســال اســت‪.‬‬ ‫در افــق ‪ ۱۴۰۴‬اب مــورد نیــاز اســتان گلســتان بــرای بخش هــای شــرب‬ ‫و بهداشــت‪ ،‬محیــط زیســت‪،‬صنعت‪ ،‬خدمــات و کشــاورزی حــدود ‪۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــون متــر مکعــب پیــش بینــی می شــود در حالــی کــه‬ ‫توانمنــدی منطقــه حــدود ‪ ۲۵۰۰‬میلیــون متــر مکعــب اســت‪.‬‬ ‫از جملــه ظرفیــت هــای زیرســاختی اســتان هــم مــرز بــودن گلســتان بــا‬ ‫ترکمنســتان و فراهــم بــودن زمینــه ارتبــاط بــا کشــورهای اســیای میانــه‬ ‫از طریــق زمینــی و ریلــی‪ ،‬افــزون بــر ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر ســاحل خــزر و خلیــج‬ ‫گــرگان و نزدیــک بــودن بــه بنــادر امیرابــاد بهشــهر و نوشــهر مازنــدران‪،‬‬ ‫فعالیــت گمــرک مــرزی اینچه بــرون و وجــود فرودگاه هــای گــرگان و‬ ‫کاللــه بــرای افزایــش زمینــه فعالیــت اقتصــادی در شــهرک ها و نواحــی‬ ‫منطقــه اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بــا جمعیــت یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــر در شــمال‬ ‫کشــور واقــع شــده و اقتصــاد اصلــی ان بــر پایــه کشــاورزی می باشــد‬ ‫و ســرمایه گذاری در ســایر حوزه هــای خدمــات و صنعــت در رتبه هــای‬ ‫بعــدی قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه «ســید احســان خانــدوزی» ایــن تســهیالت بــا هماهنگــی و‬ ‫مشــارکت مدیــران عامــل بانک هــای دولتــی تنظیــم شــده و بــه هیــات‬ ‫مدیــره بانک هــا ابــاغ می شــود‪.‬‬ ‫شرایط دریافت وام های خرد ‪ ۵۰‬میلیونی‬ ‫در پرداخــت وام ‪ ۵۰‬میلیــون تومانــی‪ ،‬شــاغالن‪ ،‬بازنشســتگان و‬ ‫مســتمری بگیــران تنهــا بایــد یــک نامــه کســر از حقــوق ارائــه کننــد‪ .‬در‬ ‫ضمــن توســط بانــک بایــد تــوان بازپرداخــت تســهیالت احــراز شــود‪.‬‬ ‫کارکنــان شــرکت های خصوصــی کــه حقــوق انهــا بــه بانک مربوطــه واریز‬ ‫می شــود و دارای رتبــه ‪ A‬و ‪ B‬هســتند عــاوه بــر نامــه کســر از حقــوق بایــد‬ ‫یــک بــرگ چــک یــا ســفته ارائــه کنند‪.‬‬ ‫کارکنــان شــرکت های خصوصــی کــه رتبــه ‪ C‬دارنــد بایــد یــک ضامــن‬ ‫معتبــر و یــک بــرگ چــک یــا ســفته بــه بانــک ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫کارکنــان شــرکت های خصوصــی کــه حقــوق انهــا نــزد بانــک مــورد نظــر‬ ‫اســت یــک ضامــن معتبــر و یــک بــرگ چــک یــا ســفته ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫مشموالن طرح پرداخت های خرد بدون ضامن‬ ‫شــاغالن‪ ،‬بازنشســتگان و مســتمری بگیــران اجرایــی دولتــی همچــون‬ ‫وزارتخانه هــا‪ ،‬ســازمان های دولتــی‪ ،‬شــرکت های دولتــی و نهادهــای‬ ‫عمومــی غیردولتــی و شــرکت های معتبــر بخــش خصوصــی در ایــن‬ ‫مرحلــه براســاس تشــخیص بانــک کــه حقــوق افــراد بــه ان واریز می شــود‬ ‫مشــمول طــرح هســتند‪ .‬متقاضیــان بایــد رتبــه اعتبــاری ‪ B، A‬و ‪ C‬باشــند‪.‬‬ ‫کارکنــان ســایر شــرکت های بخــش خصوصــی بــه تشــخیص بانــک کــه‬ ‫حقوقشــان در بانــک مربوطــه اســت و رتبــه ‪ A‬و ‪ B‬را دارنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن کارکنــان ســایر شــرکت های بخــش خصوصــی کــه رتبــه‬ ‫‪ C‬داشــته باشــند و حقوقشــان نــزد بانــک مربوطــه باشــد می تواننــد‬ ‫تســهیالت دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫شرایط دریافت وام های خرد تا ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫شــاغالن‪ ،‬بازنشســتگان و مســتمری بگیــران تنهــا بایــد یــک نامه کســر از‬ ‫حقــوق بــه اضافــه ســفته یــا چــک ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫کارکنــان بخــش خصوصــی بــا رتبــه ‪ A‬و ‪ B‬کــه حقــوق انهــا بــه‬ ‫بانــک مربوطــه واریــز می شــود نیــز بایــک یــک ضامــن معتبــر‪،‬‬ ‫ســفته یــا چــک ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫کارکنــان بخــش خصوصــی بــا رتبــه ‪ C‬نیــز کــه حقــوق انهــا نــزد بانــک‬ ‫مربوطــه واریــز می شــود در دریافــت وام هــای ‪ ۱۰۰‬میلیونــی بایــد یــک‬ ‫ضامــن معتبــر و ســفته یــا چــک بــه بانــک ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫بانک هــای ملــت‪ ،‬تجــارت‪ ،‬صــادرات‪ ،‬ملــی‪ ،‬ســپه‪ ،‬مســکن‪ ،‬کشــاورزی‪،‬‬ ‫صنعت و معدن‪ ،‬توســعه صادرات‪ ،‬پســت بانک‪ ،‬رفاه کارگران‪ ،‬توســعه‬ ‫تعــاون و بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران از جملــه بانک هایــی هســتند‬ ‫کــه بخشــنامه تســهیالت اســان بــه انهــا ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫عضویــت مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان در کارگــروه توســعه دولــت الکترونیــک اســتان طــی حکمــی از ســوی‬ ‫اســتاندار گلســتان ‪ ،‬مدیــر مخابــرات منطقــه بــه عضویــت کارگــروه دولــت الکترونیــک اســتان منصــوب شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان ‪ ،‬دکتــر غالمعلــی شــهمرادی بــه عضویــت کارگــروه‬ ‫دولــت الکترونیــک اســتان منصــوب شــد‪.‬‬ ‫درایــن حکــم کــه از ســوی علــی محمــد زنگانــه ‪ ،‬اســتاندار گلســتان صــادر شــده هــدف از تشــکیل ایــن کارگــروه‬ ‫توســعه یکپارچــه خدمــات الکترونیکــی و ایجــاد اســتان الکترونیکــی و هوشــمند عنــوان شــده اســت ‪.‬‬ ‫عضویت مدیر مخابرات‬ ‫منطقه گلستان در‬ ‫کارگروه توسعه دولت‬ ‫الکترونیک‬ ‫یک شنبه ‪ 10‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪473‬‬ ‫هواگیری سیستم ترمز‬ ‫کشت گیاهان دارویی‬ ‫در اراضی شیب دار استان‬ ‫اراضــی دیــم شــیب دار همچــون دو طــرف جــاده بجنــورد‬ ‫ اســفراین بــه صــورت غیــر اصولــی و علمــی زیــر کشــت‬‫محصــوالت کشــاورزی بــه ویــژه غــات مــی رود کــه حتــی در‬ ‫ســال هــای کــم بــارش محصولــی نیــز برداشــت نمــی کنندامــا‬ ‫باعــث فرســایش خــاک مــی شــود‪.‬‬ ‫سرویس ‪ -‬کشاورزی‬ ‫ثروت بر باد رفته‬ ‫خراســان شــمالی ســرزمینی بــا اقلیــم کوهســتانی اســت کــه‬ ‫حــدود ‪ ۷۴‬درصــد اراضــی کشــاورزی ان در ســطح شــیب دار‬ ‫شــکل گرفتــه اســت و بــا هــر بــاران رگبــاری خــاک ان شســته‬ ‫شــده و از دســترس کشــاورزان خــارج مــی شــود کــه بــه گفتــه‬ ‫کارشناســان ایــن وضعیــت بســیار نگــران کننــده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی اســتانی اســت کــه اقتصــاد ان بــر پایــه‬ ‫کشــاورزی و دامپــروری مــی چرخــد و خــاک مهــم تریــن ســرمایه‬ ‫اســتان اســت کــه بایــد بــرای حفــظ ان تــاش شــود‪.‬‬ ‫گ تریــن منابــع ثــروت هــر کشــوری اســت کــه‬ ‫خــاک از بــزر ‬ ‫دانشــمندان ســعادت و بدبختــی هــر ملتــی را در گــرو نحــوه‬ ‫مدیریــت و بهره بــرداری از منابــع خــاک دانســته انــد امــا هــم‬ ‫اینــک بــا شــخم و شــیار در اراضــی شــیب دار اســتان بــه نوعــی‬ ‫خــاک ارزشــمند را از دســت مــی دهیــم ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه کشــت و کار غــات در اراضــی شــیب دار بــا وجــود ســود‬ ‫اقتصــادی کــم ادامــه دارد و در حالــی کــه بســتر زندگــی خــاک‬ ‫اســت امــا ایــن ســرمایه اســتان را بــاد و بــاران بــا خــود می بــرد‬ ‫بــه طــوری کــه بــر اســاس اخریــن مطالعــات انجــام شــده‬ ‫میانگیــن فرســایش خــاک در ایــن اســتان ‪۱۷.۵‬تــن او ‪ ۲.۵‬تــن‬ ‫بیشــتر از میانگیــن کشــوری اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مســووالن ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی ‪ ۷۴‬درصــد از ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی‬ ‫اســتان در اراضــی شــیب دار و ارتفاعــات و ‪ ۲۶‬درصــد هــم در‬ ‫دشــت ها اســت‪.‬‬ ‫شــخم و شــیار در اراضــی شــیب دار اســتان یکــی از علــل‬ ‫ت‪ ،‬ایــن اراضــی بــا شــیب هــای مختلفــی‬ ‫فرســایش خــاک اس ـ ٰ‬ ‫هســتند کــه بــا توجــه بــه میــزان شــیب ان از مالیــم تــا شــیب‬ ‫خیلــی زیــاد بایــد نســبت بــه کشــت محصــوالت زراعــی و باغــی‬ ‫اقــدام کــرد امــا متاســفانه بــدون در نظــر گرفتــن میــزان شــیب‬ ‫در ان کشــت و کار مــی شــود‪.‬‬ ‫هم اکنون در اراضی شــیب دار اســتان‪ ،‬به خصوص در مســیر‬ ‫بجنــورد ‪ -‬اســفراین کشــاورزان‪ ،‬اراضــی را در جهــت شــیب شــخم‬ ‫مــی زننــد و حــال انکــه از ان محصولــی هــم برداشــت نمــی کننــد‬ ‫ت خــاک ارزشــمند ایــن‬ ‫و تنهــا انگیــزه انــان تصــرف زمیــن اســ ٰ‬ ‫اراضــی در طــی ســالیان بــا بارندگــی هــای تنــد و وزیــدن بــاد از‬ ‫بیــن مــی رود و یــا بــا بــارش بــاران شســته مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه مســائل اجتماعــی پیچیــده ای در ایــن حــوزه‬ ‫وجــود دارد امــا بایــد کارشناســان دســتگاه هــای اجرایــی اســتان‬ ‫پیشــنهادهایی بــرای کشــت در جهــت خــاف شــیب و همچنیــن‬ ‫کشــت درختــان دیــم‪ ،‬گیاهــان چندســاله و دارویــی بدهنــد تــا‬ ‫بیــش از ایــن ثــروت خــدادادی از دســت نــرود‪.‬‬ ‫میانگین باالی فرسایش خاک در استان‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان شــمالی بــا بیــان‬ ‫ایــن کــه میــزان فرســایش خــاک در اســتان از متوســط کشــوری‬ ‫بیشــتر اســت گفــت‪ :‬ایــن شــاخص در کشــور ‪ ۱۵‬تــن و ایــن رقــم‬ ‫در اســتان ‪ ۱۷.۵‬تــن در هکتــار اســت‪.‬‬ ‫حســن وحیــد بــر مهــار ســیالب و جلوگیــری از فرســایش‬ ‫خــاک در ایــن اســتان تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬طرح هــای‬ ‫ابخیــزداری بــا نــگاه حفاظــت از محیطزیســت و منابــع‬ ‫طبیعــی نــه تنهــا باعــث کنتــرل فرســایش خــاک بلکــه باعــث‬ ‫مهــار ســیالب ها نیــز می شــود‪.‬‬ ‫کنترل فرسایش و طرح های ابخیز داری‬ ‫بــه دلیــل ضعــف اعتبــاری و نبــود برنامــه ریــزی بــرای اجــرای‬ ‫طرح هــای ابخیــزداری براثــر ســیالب هــای مخــرب ناشــی از‬ ‫بــاران هــای بهــاری نــه تنهــا ســاالنه خســارت هــای چنــد صــد‬ ‫میلیــارد ریالــی بــه محصــوالت کشــاورزی و تاسیســات زیربنایــی‬ ‫وارد مــی شــد کــه میــزان متوســط فرســایش خــاک نیــز در ایــن‬ ‫اســتان بیــش از متوســط کشــور اســت‪.‬‬ ‫وحیــد اظهــار داشــت‪ :‬هــر ســال بــه طــور میانگیــن در حــدود ‪۳۰‬‬ ‫پــروژه در بخــش هــای مختلــف ماننــد ابخیــزداری‪ ،‬بیابان زدایــی‪،‬‬ ‫حفــظ و احیــای جنــگل هــا و مراتــع اجــرا مــی شــود بــه طــوری‬ ‫کــه از ســال ‪ ۹۲‬تــا ‪ ۹۸‬بــرای ‪ ۱۱۴‬حوضــه ابخیــز بــا مســاحت یــک‬ ‫میلیــون هکتــار مطالعــات تفصیلــی تکمیــل و عملیــات اجرایــی‬ ‫ان نیــز خاتمــه یافــت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در همیــن مــدت ‪ ۲۵‬درصــد از مســاحت‬ ‫اســتان خراســان شــمالی کــه شــامل ‪ ۸۱‬حوضــه ابخیــز را شــامل‬ ‫مــی شــود‪ ،‬طــرح هــای ابخیــزداری بــه طــور کامــل اجــرا و بــه‬ ‫بهره بــرداری رســیده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در ‪ ۳۲‬حوضــه ابخیــز کــه ‪ ۱۳‬درصــد مســاحت‬ ‫اســتان را شــامل مــی شــود نیــز مطالعــات تفصیلــی اجرایــی‬ ‫انجــام و در ‪ ۳۹‬حوضــه ابخیــز بــا مجمــوع مســاحت ‪ ۳۱۷‬هــزار‬ ‫هکتــار‪ ،‬کــه ‪ ۱۱‬درصــد مســاحت اســتان را شــامل مــی شــود‪ ،‬نیــز‬ ‫عملیــات ابخیــزداری بــه طــور کامــل خاتمــه یافــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در مجمــو ع بــرای یــک میلیــون و ‪ ۳۳‬هــزار هکتــار‬ ‫از مســاحت اســتان مطالعــات ابخیــزداری انجــام و بخــش هــای‬ ‫مختلــف ماننــد خــاک‪ ،‬رســوب‪ ،‬ســیل‪ ،‬مباحــث اقتصــادی و‬ ‫اجتماعــی ان دیــده شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬بالــغ بــر ‪ ۶۵‬درصــد وســعت اســتان فرســایش پذیــر‬ ‫اســت بــه طــوری کــه فرســایش متوســط اســتان ‪ ۱۷.۵‬تــن در‬ ‫هکتــار درســال اســت‪.‬‬ ‫کشت گیاهان دارویی در اراضی شیب دار استان‬ ‫معــاون اموزشــی مرکــز تحقیقــات و امــوزش کشــاورزی و‬ ‫منابــع طبیعــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اراضــی دیــم شــیب دار‬ ‫همچــون دو طــرف جــاده بجنــورد ‪ -‬اســفراین بــه صــورت غیــر‬ ‫اصولــی و علمــی زیــر کشــت محصــوالت کشــاورزی بــه ویــژه‬ ‫غــات مــی رود کــه حتــی در ســال هــای کــم بــارش محصولــی‬ ‫نیــز برداشــت نمــی کنندامــا باعــث فرســایش خــاک مــی شــود‪.‬‬ ‫مهــدی بــاور افــزود‪ :‬برخــی از بهــره بــرداران نیــز از گســترده‬ ‫منابــع طبیعــی اســتان بــه صــورت غیــر اصولــی برداشــت مــی‬ ‫کننــد کــه بــا برداشــت هــای بــی رویــه باعــث تخریــب و از بیــن‬ ‫رفتــن گیاهــان مــی شــوند کــه کشــت گیاهــان دارویــی در مزرعــه‬ ‫و اراضــی شــیب دار بســیار مفیــد و اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در کشــت گیاهــان دارویــی نیــاز بــه شــخم‬ ‫اراضــی هــر ســاله وجــود نــدارد کــه ایــن امــر نیــز مانــع فرســایش‬ ‫خواهــد شــد و حتــی کشــت در اراضــی شــیب دار در دوران تــر‬ ‫ســالی نیــز باعــث فرســایش خــاک خواهــد شــد‪ ،‬شــخم و‬ ‫برهــم زدن خــاک اراضــی شــیب دار باعــث شســته شــدن خــاک‬ ‫می شــود در حالیکــه کاشــت درختــان و گیاهــان دارویــی مانــع‬ ‫فرســایش اســت‪.‬‬ ‫معــاون اموزشــی مرکــز تحقیقــات و امــوزش کشــاورزی و منابــع‬ ‫طبیعــی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬هفــت گونــه گیــاه دارویــی‬ ‫مقــاوم بــه خشــکی در یکهــزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربــع شــامل اویشــن‬ ‫باغــی‪ ،‬خاکشــیر‪ ،‬مــرزه‪ ،‬کاســنی‪ ،‬اســطوخودوس‪ ،‬شــیرین بیــان‬ ‫و رزمــاری در اراضــی دیــم ایــن اســتان کشــت شــد‪.‬‬ ‫بــاور بــا بیــان اینکــه ایــن میــزان در ایســتگاه تحقیقاتــی گیاهــان‬ ‫دیــم اســتان بــا اســتفاده از ســامانه هــای ابگیــر و نویــن کشــت‬ ‫شــده اســت کــه کمــک بــه ذخیــره رطوبتــی و جلوگیــری از‬ ‫فرســایش خواهــد شــد اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن ســامانه فضایــی‬ ‫بــرای کشــت گیاهــان دارویــی عمــود در جهــت شــیب ایجــاد‬ ‫خواهــد شــد کــه در دو طــرف خــاک ریختــه مــی شــود کــه بــه‬ ‫نوعــی از اب ســبز بــارش بــاران و بــرف اســتفاده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫میزان ماده الی خاک استان کمتر از نیم درصد است‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه یکــی از اساســی تریــن شــرایط تولیــد و زیســت‪،‬‬ ‫خــاک اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اگــر الیــه هــای حیاتــی خــاک دچار اســیب‬ ‫و نارســایی و خدشــه شــود‪ ،‬معضــات عظیمــی بــه بخش هــای‬ ‫مختلــف از جملــه تولیــد وارد مــی شــود و در شــرایطی کــه‬ ‫تکنولــوژی و فنــاوری توســعه یافتــه‪ ،‬ایــن چالش هــا نیــز‬ ‫زیادتــر شــده انــد‪.‬‬ ‫عبداللــه یوســفی افــزود‪ :‬در بــروز خشکســالی هــای شــدید‬ ‫طــی یکــی دو ســال گذشــته‪ ،‬جمــع کــردن کاه و کلــش توســط‬ ‫کشــاورزان بــرای تغذیــه دام هــا و همچنیــن تــردد ماشــین االت‬ ‫بــر روی زمیــن هــای کشــاورزی و بــه تبــع ان فشــردگی خــاک‪،‬‬ ‫عواملــی هســتند کــه باعــث فقیــر شــدن خــاک زمین هــای‬ ‫کشــاورزی شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی در ادامــه بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه مــاده الــی ‪ ۶۰‬درصــد از اراضــی کشــاورزی کشــور‬ ‫زیــر یــک درصــد و ‪ ۴۰‬درصــد نیــز زیــر نیــم درصــد اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫میــزان مــاده الــی خــاک در ایــن اســتان نیــز کمتــر از نیــم درصــد‬ ‫اســت ایــن در حالــی اســت کــه میــزان مطلــوب مــاده الــی در‬ ‫خــاک دو تــا پنــج درصــد اســت‪.‬‬ ‫یوســفی بــه تصویــب و ابــاغ قانــون حفاظــت از خــاک اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬متاســفانه ســاختار اجرایــی کــردن ایــن قانــون در‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی و دســتگاه هــای اجرایــی هنــوز تعریــف‬ ‫نشــده اســت و ایجــاد ردیــف اعتبــاری بایــد مــد نظــر باشــد‪.‬‬ ‫وی اســتفاده از سیســتم هــای جدیــد خــاک ورزی‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از سیســتم هــای مناســب جهــت ابیــاری و مدیریــت ابیــاری‪،‬‬ ‫اســتفاده از گیاهــان پوششــی مناســب در زمــان ایــش‪ ،‬انجــام‬ ‫کشــت فــی مابیــن بــا گیاهــان مناســب‪ ،‬اســتفاده از تراکــم‬ ‫مناســب در هنــگام کاشــت‪ ،‬تنــاوب زراعــی مناســب را دیگــر‬ ‫عوامــل موثــر در حفاظــت از خــاک بیــان کــرد‪.‬‬ ‫تبدیل سه هزار و ‪ ۶۲۶‬هکتار اراضی شیب دار به باغ‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهادکشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنــون ســه هــزار و ‪ ۶۲۴‬هکتــار از اراضــی شــیب دار‬ ‫ملــی و مســتثنیات اســتان بــه بــاغ و کشــت گیاهــان دارویــی‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــریکیان بــر توســعه بــاغ هــا در اراضــی شــیب دار‬ ‫تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع اراضــی شــیب دار ‪۸۳۷‬‬ ‫هکتــار بــاغ و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۸۹‬هکتــار در راســتای توســعه گیاهــان‬ ‫دارویــی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در اراضــی شــیب دار اســتان درختــان انگــور‪،‬‬ ‫بــادام و گل محمــدی کشــت شــده اســت گفــت‪ :‬هــدف از‬ ‫توســعه بــاغ هــا و کشــت گیاهــان دارویــی در اراضــی شــیب دار‬ ‫افزایــش تولیــد‪ ،‬ایجــاد اشــتغال‪ ،‬بهــره وری بــاال‪ ،‬حفــظ خــاک و‬ ‫جلوگیــری از فرســایش خــاک‪ ،‬مقابلــه بــا پدیــده گــرد و غبــار‪،‬‬ ‫جلوگیــری از مهاجــرت در جوامــع محلــی‪ ،‬تامیــن معیشــت قشــر‬ ‫روســتایی و امنیــت غذایــی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۷۴ :‬درصــد از ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرص ـه کشــاورزی‬ ‫اســتان در اراضــی شــیب دار و ارتفاعــات و ‪ ۲۶‬درصــد هــم در‬ ‫دشــت ها اســت‪.‬‬ ‫شــریکیان شــخم و شــیار در اراضــی شــیب دار را یکــی از‬ ‫علــل فرســایش خــاک دانســت و اظهــار داشــت‪ :‬ایــن اراضــی‬ ‫بــا شــیب های مختلفــی هســتند کــه بــا توجــه بــه میــزان شــیب‬ ‫ان از مالیــم تــا شــیب خیلــی زیــاد بایــد نســبت بــه کشــت‬ ‫محصــوالت زراعــی و باغــی اقــدام کــرد ٰ متاســفانه در برخــی از‬ ‫اراضــی شــیب دار در جهــت شــیب شــخم مــی شــود کــه بــه‬ ‫فرســایش کمــک خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــر حفــظ کاربــری و جلوگیــری از تغییــر ان در زمیــن هــای‬ ‫کشــاورزی تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬حتــی خــاک از اب نیــز مهمتــر‬ ‫اســت زیــرا هــزاران ســال بــرای ایجــاد یــک ســانتیمتر خــاک‬ ‫زمــان نیــاز اســت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهادکشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫بــر ایجــاد ســامانه هــای ابگیــر نیــز در ایــن اراضــی بــرای نفــوذ‬ ‫بارندگــی در خــاک تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬بــا روش هــای‬ ‫مختلــف مــی تــوان از اب بــاران اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫وی بــر ترانــس بنــدی و تــراز بنــدی در اراضــی شــیب داری کــه‬ ‫بــا بــاع تبدیــل مــی شــود افــزود‪ :‬در ایــن اراضــی ســامانه هــای‬ ‫ابگیــر ایجــاد مــی شــود کــه بــه عنــوان مثــال پــای درخــت بــادام‬ ‫کشــت شــده را زیــر و رو مــی کنیــم تــا نفــوذ پذیــری اب بیشــتر‬ ‫شــود‪ ،‬چالــه ای نیــز در ایــن رابطــه کنــده خواهــد شــد و دور‬ ‫ان نیــز ســنگ چیــن خواهــد شــد‪ ،‬در ایــن روش از اب ســبز‬ ‫اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫شــریکیان اظهــار داشــت‪ :‬در اســتفاده از اب ســبزٰ‪ ،‬اب بــه‬ ‫پــای درخــت هدایــت مــی شــود و ســایر نقــاط را بــا مالــچ مــی‬ ‫پوشــانیم تــا نفــوذ پذیــری نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫شــریکیان بــا بیــان اینکــه امــکان کشــت بــاغ هــای دیــم در‬ ‫اراضــی شــیب دار ایــن شهرســتان وجــود دارد گفــت‪ :‬ســتاد ویــژه‬ ‫بدرانلــو بــه صــورت کشــوری بــه همیــن جهــت تشــکیل شــد‪،‬‬ ‫در ایــن ســتاد تنــوع رقــم‪ ،‬بــه باغــی‪ ،‬تغذیــه بــاغ‪ ،‬اجــرای طــرح‬ ‫فــراز‪ ،‬توســعه باغــات فنــی مــورد تاکیــد اســت‪.‬‬ ‫بــرای توســعه بــاغ در اراضــی شــیب دار در بیــش از ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫هکتــار از منطقــه اســدلی‪ ،‬بدرانلــو و مناطقــی از راز و جــرگالن‬ ‫ایــن اســتان مطالعــه شــده اســت کــه پــس از امــاده شــدن زیــر‬ ‫ســاخت هــای الزم اراضــی بــرای تبدیــل بــه بــاغ بــه متقاضیــان‬ ‫واگــذار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســطح اراضــی کشــاورزی و بایــر خراســان شــمالی ‪ ۴۰۰‬هــزار‬ ‫هکتــار اســت‪ ،‬کل اراضــی اســتان ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار هکتــار‬ ‫اســت کــه اکنــون ‪ ۱۳‬درصــد از ایــن ســطح بــه بخــش کشــاورزی‬ ‫اختصــاص دارد و ‪ ۸۷‬درصــد نیــز اراضــی غیرکشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫‪ ۴۴‬درصــد جمعیــت ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری ایــن اســتان در نواحــی‬ ‫روســتایی ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار هکتــار‬ ‫مســاحت دارد کــه دو میلیــون و ‪ ۳۳‬هــزار هکتــار از ایــن‬ ‫وســعت اســتانی را عرصــه هــای منابــع طبیعــی اعــم از مراتــع‪،‬‬ ‫جنگل هــا و اراضــی زیســت محیطــی تشــکیل می دهــد بــه‬ ‫طــوری کــه از ایــن وســعت یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار‬ ‫مرتــع‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۸۳‬هــزار هکتــار بیابــان و ‪ ۴۳۴‬هــزار و ‪۵۵۰‬‬ ‫هکتــار جنــگل اســت‪.‬؟ایرنا‬ ‫عواملی که باعث وارد شدن هوا در مدار می شود‬ ‫اگــر ســوراخ پــر کــردن گرفتــه شــود در موقــع برگشــت‬ ‫پیســتون هــوا از راه کالهــک عقــب وارد دســتگاه‬ ‫می شــو د‬ ‫خالــی شــدن مخــزن روغــن ترمــز باعــث هــوا گرفتــن‬ ‫مــدار مــی شــود‬ ‫در اثر سوراخ شدن یا عدم ابندی قطعات‪.‬‬ ‫طریقه هواگیری‬ ‫بــرای هواگیــری از ســیلندر چرخــی کــه دورتــر از‬ ‫ســیلندر اصلــی اســت شــروع کــرده و ســپس نوبــت‬ ‫بــه ســیلندر مقابــل در روی همــان محــور مــی رســد‬ ‫بعــد از ســیلندر های واقــع در محــور دیگــر باالخــره‬ ‫نوبــت بــه نزدیگتریــن ســیلندر چرخــی کــه بــه‬ ‫ســیلندر اصلــی قــرار دارد مــی رســد امــا در صورتــی‬ ‫کــه اتومبیــل در چرخهــای جلــو از ترمــز دیســکی و‬ ‫عقــب کاســه ای باشــد ابتــدا بایــد از چرخهــای جلــو‬ ‫چرخــی کــه دورتــر از ســیلندر قــرار دارد هواگیــری را‬ ‫اغــاز کــرده و بعــد چرخهــای عقــب را امــا نکتــه مهــم‬ ‫ایــن کــه اگــر سیســتم ترمــز دارای بوســتر باشــد حتما‬ ‫بایــد بــه خاطــر اینکــه بوســتر در مــدار قــرار گیــرد‬ ‫اتومبیــل را روشــن نمــوده و هواگیــری را انجــام داد‬ ‫🔴 بــرای هواگیــری ابتــدا اطــراف درپــوش مخــزن‬ ‫را کامــا تمیــز مــی کنیــم ســپس درب مخــزن را‬ ‫برداشــته و داخل ان را کامال از روغن پر می کنیم‬ ‫در ضمــن حیــن هواگیــری بایــد دقیقــا مقــدار روغن‬ ‫ترمــز در مخــزن را مــد نظــر داشــته باشــیم کــه کمتــر‬ ‫از حــد معییــن نشــود ســپس بــرای اینکــه هواگیــری‬ ‫کامــا انجــام شــود شــیلنگ پالســتیکی شــفافی را‬ ‫انتخــاب کــرده ابتــدا اچــار پیــچ هواگیــری را در محــل‬ ‫اچــار گیــر گذاشــته ســپس لولــه الســتیکی را روی‬ ‫ســوراخ پیــچ هواگیــری نصــب مــی کنیــم وســر دیگــر‬ ‫شــیلنگ را در داخــل ظــرف یــا لیــوان شیشــه ای کــه‬ ‫داخــل ان روغــن ترمــز مــی باشــد قــرار مــی دهیــم ‪.‬‬ ‫🔴 بــرای هواگیــری کــه یــک نفــر کمــک داشــته‬ ‫باشــیم بدیــن طریــق عمــل مــی کنیــم کــه نفــر‬ ‫کمکــی پــدال ترمــز را چندیــن مرتبــه فشــارداده کــه‬ ‫خــوب پــدال ترمــز زیــر پایــش ســفت شــده و دیگــر‬ ‫پاییــن نــرود در ایــن حالــت پــای خــود را از روی‬ ‫پــدال بــر نمــی دارد و محکــم بــه روی ان فشــار مــی‬ ‫اورد ســپس بــا هماهنگــی بــه شــخصی کــه مــی‬ ‫خواهــد هواگیــری کنــد عالمــت مــی دهــد (میگویــد‬ ‫ترمــز بــرای هواگیــری امــاده اســت) در ایــن موقــع‬ ‫نفــر دوم پیــچ هواگیــری را شــل نمــوده تــا روغــن‬ ‫وهــوا از داخــل ســیلندر مربوطــه بــه داخــل ظــرف‬ ‫شیشــه ای تخیلــه شــود‪.‬‬ ‫🔴در ایــن زمــان بــا تخلیــه شــدن روغــن و هــوا‬ ‫پــدال ترمــز بــه ســمت پاییــن حرکــت مــی کنــد نفــر‬ ‫اول تــا زمانــی کــه بوســیله نفــر دوم اعــام نشــده‬ ‫کــه پــدال ترمــز را بــزن بایــد پــای خــود را محکــم‬ ‫روی پــدال فشــار دهــد زمانــی کــه نفــر دوم پیــچ‬ ‫هواگیــری را بســت و اعــام کــرد پــدال بــزن نفــر اول‬ ‫دوبــاره ماننــد قبــل عمــل کــرده تــا پــدال زیــر پایــش‬ ‫کامــا ســفت شــود نفــر دوم هــم ماننــد قبــل عمــل‬ ‫کــرده البتــه ایــن عمــل دو الــی ســه مرتبــه تکــرار‬ ‫شــود تــا زمانــی کــه روغــن ترمــز بــدون کــف از پیــچ‬ ‫هواگیــری خــارج شــود‪.‬‬ ‫تنها راه در امان ماندن‬ ‫از ابتال به ویروس کرونا‬ ‫رعایت چند دستورالعمل‬ ‫ساده است‬ ‫‪ -1‬استفاده از ماسک مناسب‪.‬‬ ‫‪ -2‬پرهیز از دورهمی های غیر ضرور‬ ‫‪ -3‬شستشوی مکرر دست ها‬ ‫‪ -4‬پرهیز از حضور در اماکن شلوغ و مسقف‬ ‫‪ -5‬واکسن زدن‬ ‫‪ -6‬در خانه ماندن‬ ‫هیــات تحریریــه روزنامــه بــازار کســب و کار از همــه‬ ‫شــهروندان مــی خواهــد کــه بــا رعایــت ایــن چنــد روش‬ ‫ســاده و حیاتــی از خــود و خانواده شــان در برابــر ایــن‬ ‫ویــروس محافظــت کننــد‪ .‬بــه امیــد ســامتی همــه ‪...‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 10‬بهمن‬ ‫بجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 10‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪473‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫برخورد قاطع با ساخت و سازهای‬ ‫غیرمجاز دانه درشت‬ ‫ارمغان طرح جدید ریلی‪،‬‬ ‫تولید ثروت خواهد بود‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی‬ ‫گرگان با اشــاره به طراحی و پیشــنهاد چند مســیر ریلی‬ ‫جدیــد بــرای گلســتان گفــت کــه بایــد منافــع اقتصــادی‬ ‫و بهــره وری حداکثــری از کریدورهــای جدیــد‪ ،‬مبنــای‬ ‫انتخــاب‪ ،‬تصمیم گیــری و اجــرای طرح هــای جدیــد ریلــی‬ ‫در ایــن اســتان باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار علــی محمــد‬ ‫چوپانــی اظهــار داشــت‪ :‬طراحــی و ترســیم کریدورهای‬ ‫اقتصــادی بــرای جابجایــی کاال در منطقــه گلســتان‬ ‫بــا توجــه بــه در پیــش بــودن تحــوالت اقتصــادی در‬ ‫منطقــه ازاد تجــاری اینچه بــرون‪ ،‬ضــروری و بســیار‬ ‫حیاتــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایجــاد مســیرهای ریلــی جدید بــرای کاهش‬ ‫مســافت بیــن مقصــد و مبــدا کاالهــا یکــی از موضوعاتی‬ ‫کــه بایــد بــه طــور ویــژه در دســتور کار مدیــران ارشــد‬ ‫گلســتان قــرار بگیــرد اســت‪.‬‬ ‫چوپانــی به عنــوان یــک ظرفیــت مناســب بــرای رونــق‬ ‫صــادرات و جابه جایــی کاال از گلســتان بــر ضــرورت‬ ‫تســریع در احــداث و بهره بــرداری از راه اهــن اینچه بــرون‬ ‫ گنبــدکاووس ‪ -‬شــاهرود تاکیــد کــرد و گفــت‪:‬‬‫بهره بــرداری از ایــن خــط ریلــی ســبب کاهــش مســیر‬ ‫صادراتــی گمــرک اینچــه بــرون بــه جنــوب کشــور و در‬ ‫نتیجــه افزایــش جابجایــی کاال و صــادرات محصــوالت‬ ‫گلســتان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی گــرگان بــا اشــاره بــه اقتصــادی‬ ‫بــودن اجــرای طــرح راه اهــن اینچــه بــرون ‪ -‬گنبــدکاووس‬ ‫ ازادشــهر ‪ -‬شــاهرود افــزود‪ :‬بــا اجرایــی شــدن ایــن طرح‬‫‪ ۱۸۶‬کیلومتــری در مرحلــه اول حداقــل ‪ ۵۰۰‬کیلومتــر‬ ‫مســیر اتصــال بــه کریــدور شــمال ‪ -‬جنــوب (بافــق ‪-‬‬ ‫بندرعبــاس) و در گام دوم اتصــال راه اهــن شــاهرود بــه‬ ‫ایــن کریــدور را ‪ ۵۰۰‬کیلومتــر دیگــر کوتاه تــر می شــود‪.‬‬ ‫چوپانــی در اشــاره بــه تصمیــم مســووالن راه اهــن‬ ‫جمهــوری اســامی بــرای برقــی کــردن راه اهــن «اینچــه‬ ‫بــرون‪ ،‬گــرگان ‪ -‬ســاری ‪ -‬گــدوک ‪ -‬گرمســار» بــا اعتبــار‬ ‫فاینــاس یــک میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون یورویی و مشــارکت‬ ‫یــک شــرکت روســی گفــت‪ :‬بــه ســبب نداشــتن توجیــه‬ ‫اقتصــادی و حیــف شــدن بیــت المــال بــه عنــوان نماینده‬ ‫بخــش خصوصــی اســتان گلســتان مخالــف اجــرای ایــن‬ ‫طــرح هســتم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برقــی کــردن ایــن خــط ریلــی کــه بایــد‬ ‫همــراه بــا اصــاح بخشــی از مســیر و ارتفــاع تونل هــای‬ ‫گردنــه گــدوک باشــد عــاوه بــر اینکــه هزینــه زیــادی را‬ ‫بــه کشــور تحمیــل می کنــد‪ ،‬فایــده و توجیــه اقتصــادی‬ ‫الزم را نــدارد زیــرا ظرفیــت حمــل بــار از ایــن مســیر را‬ ‫حداکثــر ‪ ۱.۵‬میلیــون تــن افزایــش می دهــد و عــاوه بــر‬ ‫ان رســیدن بــه جنــوب را ‪ ۵۰۰‬کیلومتــر دورتــر می کنــد‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی‬ ‫گــرگان بــا انتقــاد از اجــرای خــط اهــن بیــن المللــی‬ ‫ترکمنســتان ‪ -‬قزاقســتان از مســیر اینچه برون به گرگان‬ ‫و اتصــال ان بــه ســاری‪ ،‬گــدوگ و گرمســار بــرای اتصــال‬ ‫بــه راه اهــن جنــوب گفــت‪ :‬مســووالن و کارشناســان راه‬ ‫اهــن پرهزینه تریــن و غیــر اقتصــادی تریــن مســیر را‬ ‫انتخــاب و اجــرا کردنــد‪.‬‬ ‫چوپانــی بــا اشــاره بــه اینکــه پیشــنهاد اجرایــی کــردن‬ ‫ایــن خــط ریلــی را در ســال ‪ ۹۹‬بــه وزیــر راه و شهرســازی‬ ‫بــه جــای برقــی کــردن مســیر راه اهــن اینچــه بــرون ‪-‬‬ ‫گرمســار و در کمیســیون مربوطــه داده بررســی شــد و‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬در صورتــی کــه طــرح راه اهــن اینچــه بــرون‬ ‫ گنبــد ‪ -‬ازادشــهر ‪ -‬شــاهرود کــه یــک دهــم هزینــه برقی‬‫کــردن راه اهــن اینچــه بــرون ‪ -‬گرمســار هزینــه دارد‪،‬‬ ‫اجرایــی شــود‪ ،‬تولیــد ثــروت بــرای کشــور و گلســتان بــه‬ ‫ارمغــان خواهــد امــد و از ایــن طریــق می تــوان ســاالنه‬ ‫‪ ۱۰‬تــا ‪ ۲۰‬میلیــون تــن بــار بویــژه غــات را از کشــورهای‬ ‫اســیای میانــه بــه کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس یــا‬ ‫دیگــر کشــورهای هــدف ترانزیــت کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در جلســه شــورای حفاظــت از اراضــی ملــی و منابــع طبیعــی گلســتان بــار‬ ‫دیگــر بــا تاکیــد بــر ایــن کــه خــط قرمــزی در مبــارزه بــا زمیــن خــواری نداریــم گفــت‪ :‬در برخــورد بــا ســاخت و‬ ‫ســازهای غیرمجــاز از دانــه درشــت هــا شــروع مــی کنیــم‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی از تعییــن تکلیــف بناهــای ســاخته شــده در دل کوه هــای زیــارت و ارتفاعــات ایــن‬ ‫منطقــه خبــر داد و اظهــار داشــت‪ :‬در گام اول مالــکان همــه بناهــای ســاخته شــده در دل کوه هــای‬ ‫زیــارت‪ ،‬شناســایی مــی شــود و در گام بعــدی‪ ،‬بناهــای غیرمجــاز مطابــق قانــون قلــع و قمــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬دســتگاه هــای اجرایــی متولــی هــم موظفنــد بــه شناســایی مالــکان ایــن واحدهــا و ایــن کــه ایــا‬ ‫مجــوز دارنــد یــا خیــر‪ ،‬بــه دادســتانی کمــک کننــد ‪.‬‬ ‫حیدر اســیابی افزود‪ :‬اولویت اول ما در حال حاضر توقف ســاخت و ســازها و بعد از ان اجرای ارای قطعی‬ ‫قلــع و قمــع اســت و در ایــن بخــش از مدیــران دســتگاه هایی کــه مجــری قلــع و قمــع ایــن بناها هســتند ‪ ،‬هیچ‬ ‫بهانــه و توجیهــی را نمی پذیریم ‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬فقط در هفته گذشــته ‪ 74‬مورد قلع و قمع بناهای غیرمجاز در راســتای تبصره ‪ 2‬ماده ‪ 10‬قانون‬ ‫حفــظ کاربــری زمیــن هــای کشــاورزی و باغــی در روســتای نوچمــن گــرگان و پارادایــز جنــگل النگــدره اجــرا شــد‬ ‫و از ابتــدای امســال هــم بیــش از هــزار و ‪ 300‬هکتــار زمین هــای جنگلــی‪ ،‬مرتعــی و ســاحلی اســتان بــا رای‬ ‫دادگاه هــای گلســتان بــه بیــت المــال بازگردانــده شــده اســت ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان بــا تاکیــد بــر باالبــردن هزینــه هــای تخلــف ادامــه داد‪ :‬در دادگســتری هــای‬ ‫اســتان هــم رســیدگی بــه پروندهــای زمیــن خــواری و دســت انــدازی بــه اراضــی ملــی و منابــع طبیعی در شــعب‬ ‫‪1‬‬ ‫کاهش ‪۵۰‬درصدی‬ ‫شمار کانون بیماری دامی‬ ‫واریز سود سهام عدالت‬ ‫تا پایان سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫رییــس اداره بهداشــت و مدیریــت بیمــاری هــای دامــی اداره کل‬ ‫دامپزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نســبت بــه مــدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته امســال شــمار کانــون بیمــاری دامــی در اســتان پارســال ‪۵۰‬‬ ‫درصــد کاهــش یافــت و بــه ‪ ۱۳۷‬کانــون بیمــاری اســتراتژیک رســید‪.‬‬ ‫حســن قاســمی فــرد اظهــار داشــت‪ :‬در ســال گذشــته شــمار‬ ‫کانون هــای بیمــاری اســتراتژیک شناســایی شــده اســتان را ‪۲۷۴‬‬ ‫کانــون دانســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیشــتر کانــون بیمــاری دامــی بــا ‪ ۱۳۶‬کانــون در ســال‬ ‫گذشــته مربــوط بــه تــب برفکــی بــود امــا امســال بیمــاری ابلــه بــا ‪۱۰۴‬‬ ‫کانــون بیشــترین کانــون هــا را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫قاســمی فــرد خاطرنشــان کــرد‪:‬در ســال جــای بیشــترین کانون هــا در‬ ‫شهرســتان فاروج و در ســال گذشــته بیشــتر کانون ها در شهرســتان‬ ‫مانــه و ســملقان گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬محدودیت های واکســن در محدوده زمانی مناســب‬ ‫بــرای واکسیناســیون از علــت هــای افزایــش شــمار کانــون هــای‬ ‫بیمــاری اســت‪ ،‬عــاوه بــر ان وقــوع خشکســالی هــم ســبب ضعــف‬ ‫بدنــی و کاهــش ســطح ایمنــی دام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ایــن زمینــه واکسیناســیون دام‪ ،‬برگــزاری کالســهای‬ ‫اموزشــی‪ ،‬انجــام مراقبــت هــای فعــال و غیرفعــال در کانــون هــای‬ ‫بیمــاری و نقــاط پرخطــر و اعمــال قرنطینــه در کانــون هــای بیمــاری از‬ ‫جملــه برنامــه هــای دامپزشــکی بــرای کنتــرل بیمــاری اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان خصوصــی ســازی بــا بیــان اینکــه ســود ســهام‬ ‫عدالــت ســال ‪ ٩٩‬تــا پایــان ســال جــاری بــه حســاب ســهامداران‬ ‫پرداخــت مــی شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬طبــق محاســبات صــورت گرفتــه‪،‬‬ ‫احتمــاال رقمــی حــدود ‪ ۶۰۰‬هــزار تومــان تــا پایــان ســال جــاری‬ ‫بــه حســاب هــر ســهامدار پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫حســین قربانــزاده در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه‬ ‫پرداخــت ســود ســهام عدالــت بــه حســاب مشــموالن تــا پایــان‬ ‫ســال جــاری حتمــی اســت یــا خیــر‪ ،‬گفــت‪ :‬اقدامــات الزم انجــام‬ ‫شــده اســت تــا ســود ســهام عدالــت ســال ‪ ٩٩‬تــا پایــان ســال‬ ‫جــاری بــه حســاب ســهامداران پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر اقتصــاد و دارایــی گفــت ‪ :‬زیرمجموعــه شــورای‬ ‫عالــی بــورس‪ ،‬کارگروهــی بــرای تعییــن تکلیــف موضوعــات‬ ‫مرتبــط بــا ســهام عدالــت تشــکیل شــده اســت کــه در ان‬ ‫نمایندگانــی از ســازمان خصوصی ســازی‪ ،‬ســازمان بــورس و‬ ‫اوراق بهــادار‪ ،‬اتــاق تعــاون‪ ،‬وزارت کار‪ ،‬تعــاون و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫دســتگاه هــای نظارتــی و کانــون ســهام عدالــت حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬در ایــن کارگــروه در تــاش هســتیم‬ ‫کــه جزییــات نحــوه پرداخــت ســود ســهامداران غیرمســتقیم‬ ‫مشــخص و قوانیــن ان رعایــت شــود تــا ســهامداران ان بتواننــد‬ ‫هــر چــه زودتــر بــه ســود مدنظــر دســت پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون و کار خراسان شمالی‪:‬‬ ‫پنج ماه حقوق معوقه ‪ ۷۳۰‬کارگر‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی گفــت‪ ۷۳۰ :‬کارگــر اســتان در بخــش‬ ‫پیمانــکاری از یــک تــا پنــج مــاه حقــوق معوقــه دارنــد‪.‬‬ ‫حســن نــوری اظهــار داشــت‪ :‬میانگیــن حقــوق معوقــه ایــن کارگــران بــه ‪ ۱۲‬میلیــارد تومــان مــی رســد‬ ‫کــه همــه ان در بخــش پیمانــکاری اســت و در بخــش غیــر پیمانــکاری حقــوق معوقــه ای نداریــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــر چنــد کــه حقــوق کارگــری بایــد بالفاصلــه بایــد پرداخــت شــود و نمــی شــود ان را‬ ‫بــه چیــز دیگــری گــره زد امــا پیمانــکاران اســتان از دولــت مطالبــه دارنــد و پرداخــت حقــوق معوقــه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویــژه و توســط‪ ،‬قضــات توانمنــد و قاطــع صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬دســتگاه هــای متولــی ماننــد جهــاد کشــاورزی بــه جــای اســتفاده از ظرفیت هــای تبصــره ‪۲‬‬ ‫مــاده ‪ ۱۰‬قانــون حفــظ کاربــری زمیــن هــای کشــاورزی و باغــی کــه اختیــار قانونــی در برخــورد ســریع و تخریــب‬ ‫ســاخت و ســازهای غیرمجــاز را بــه انــان مــی دهــد‪ ،‬اقــدام بــه تشــکیل پرونــده قضایــی در دادگاه هــا مــی کنند‬ ‫کــه زمــان بــر اســت و از طرفــی بــرای مــردم هــم ســوال ایجــاد مــی کنــد کــه چــرا بــه موقــع جلــوی ایــن ســاخت‬ ‫و ســازها گرفتــه نشــده اســت‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان نیزبــا انتقــاد از عملکــرد مدیــران دســتگاه های اجرایــی بــرای‬ ‫پیشــگیری از ســاخت و ســازهای غیرمجــاز گفــت‪ :‬قوانیــن محکمــی در حراســت از منابــع ملــی داریــم ولــی بــه‬ ‫لحــاظ کوتاهــی متولیــان ‪،‬تجــاوز بــه انفــال صــورت گرفتــه اســت ‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو افــزود‪ :‬در موضــوع تــرک فعل ها‪،‬برخــی مدیــران در حــد احضــار بــه دادســرا هســتند امــا‬ ‫متاســفانه امــروز در همیــن جلســه هــم شــاهد بودیــم برخــی از ایــن مدیــران بــه جــای قبــول مســئولیت ‪،‬‬ ‫فرافکنــی مــی کننــد و مشــکالت را بــه مدیــران قبلــی حوالــه مــی دهنــد کــه بــه هیــچ عنــوان پذیرفتــه نیســت ‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد ‪ :‬کوتاهــی و ســهل انــگاری برخــی مدیــران در مــورد ســاخت و ســازهای غیرمجــاز و تجاوزهــای‬ ‫صــورت گرفتــه بــه منابــع طبیعــی اشــکار اســت و مــا در دادســتانی‪ ،‬تشــکیل پرونــده تــرک فعــل بــرای ایــن‬ ‫مدیــران را اغــاز کرده ایــم و بــه زودی اطــاع رســانی مــی کنیــم ‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو افــزود‪ :‬در ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز خیلــی از دســتگاه ها وظایفــی دارنــد کــه بایســتی‬ ‫بــه ان عمــل کننــد و کوتاهــی متولیــان وضعیــت فعلــی را ایجــاد کــرده کــه تمــام این کوتاهــی ها قابل تعقیب‬ ‫قضایــی اســت لــذا نیازمنــد انســجام در برخــورد بــا پدیــده زمیــن خــواری بیــن دســتگاهای متولی هســتیم ‪.‬‬ ‫تاکیــد بــر ممنوعیــت ارائــه خدماتــی ماننــد اب و بــرق و گاز و تلفــن به ســاخت و ســازهای غیر مجــاز و خارج از‬ ‫بافــت در زیــارت و ســایر مناطــق اســتان ‪ ،‬اجــرای ســریع تــر ارای پلمــپ چــاه هــای غیرمجــاز و تخریــب بناهــای‬ ‫ســاخته شــده در حریــم و بســتر رودخانــه و حریــم راه هــا از دیگــر مصوبــات جلســه شــورای حفــظ حقــوق‬ ‫بیت المــال اســتان بــود ‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 08‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 61‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 8‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی و متغیر‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫حل و فصل اختالف ملکی‬ ‫با پادرمیانی اعضای‬ ‫شورای حل اختالف‬ ‫اختــاف بــر ســر ملــک ‪ 5‬میلیــارد تومانــی بــا پادرمیانــی شــورای‬ ‫حــل اختــاف گــرگان ‪ ،‬حــل و فصــل شــد ‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای حــل اختــاف گلســتان گفــت‪ :‬دعــوای حقوقــی‬ ‫بــر ســر انتقــال ســند ملــک ‪ 5‬میلیاردتومانــی از دو ســال پیــش در‬ ‫دادگســتری گــرگان ‪ ،‬اغــاز شــد ‪.‬‬ ‫احمــد جعفــری افــزود‪ :‬دو مــاه پیــش پرونــده بــا نظر قاضــی برای‬ ‫ســازش بــه شــعبه ‪ 7‬شــورای حــل اختــاف گــرگان ارجــاع شــد کــه‬ ‫خوشــبختانه در همــان جلســه اول بــا پادرمیانــی و تــاش اعضــا‬ ‫شــورای حــل اختــاف طرفیــن بــه توافــق رســیدند و در نتیجــه ان‪،‬‬ ‫دو پرونــده ی بــاز انهــا در دادگســتری بــا موضــوع انتقــال ســند و‬ ‫اثبــات وقــوع عقــد بیــع ‪ ،‬بــا صلــح و اشــتی بســته شــد‪.‬‬ ‫جعفــری گفــت‪ :‬بــا دســتور رئیــس کل دادگســتری گلســتان‬ ‫همــه پرونــده هــای قابــل گذشــت بــه شــعب صلحــی شــورای حل‬ ‫اختــاف اســتان ارجــاع مــی شــود تــا طرفیــن در فضایــی ارام و‬ ‫بــدون تنــش بــا حضــور اعضــای شــورای حــل اختــاف بــرای حــل‬ ‫اختالفــات خــود چــاره جویــی کننــد‪.‬‬ ‫کارگــران را بــه پرداخــت مطالبــات خــود منــوط کــرده و خواهــان ان هســتند کــه بخشــی از طلــب‬ ‫ان هــا از دســتگاه هــای دولتــی پرداخــت شــود تــا حقــوق کارگــران را بپردازنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از مســووالن درخواســت مــی کنیــم تــا ایــن موضــوع در ســفر رییــس جمهــوری بــه اســتان‬ ‫مطــرح و مطالبــات پیمانــکاران و میانگیــن معوقــات کارگــری احصــا و بخشــی از ان پرداخــت شــود تــا‬ ‫پیمانــکاران بتواننــد معوقــات کارگــری را تــا پایــان ســال بپردازنــد‪.‬‬ ‫نــوری بــا بیــان ایــن کــه معوقــات کارگــران خراســان شــمالی بــه نســبت دیگــر اســتانها کــم اســت‬ ‫افــزود‪ :‬بــه اذعــان دســتگاه های نظارتــی در حــوزه مشــکالت کارگــری و کارفرمایــی از ارامتریــن‬ ‫اســتان های کشــور هســتیم‪.‬‬ ‫پزشکان و منشی ها‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی بــا تاکیــد بــر رفــع تبعیــض در حوزه هــای‬ ‫کارگــری اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از بخــش هایــی کــه امســال بــه ان وارد شــده ایــم روابــط کار بیــن‬ ‫پزشــکان و کارکنــان مطب هــای ان هاســت و در ایــن بخــش برخــی از پزشــکان حداقــل هــا را نیــز بــه‬ ‫منشــی هــا و کارکنــان مطــب هــای خــود پرداخــت نمــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه هــزار نیــروی شــاغل در مطب هــای پزشــکان کار مــی کننــد افــزود‪ :‬هــم‬ ‫اکنــون در ایــن بخــش وارد عمــل شــده و پزشــکانی را کــه حداقــل حقــوق کار را پرداخــت نمــی کننــد‬ ‫شناســایی و بــه مراجــع قضایــی معرفــی کــرده ایــم و از دســتگاه قضــا درخواســت داریــم در ایــن امــر‬ ‫وارد شــوند تــا حقــوق کارگــری تضییــع نشــود‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی در شــمال شــرق کشــور واقــع اســت و ‪ ۴۴‬درصــد از ایــن‬ ‫جمعیــت در روســتاها ســاکن هســتند‪.‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏ اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای‬ ‫شــماره ‪1400/10/20 -1400-4331‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره‪ 1400 -344‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‏ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقد سندرســمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقــه دو بجنوردتصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫‏متقاضــی اقــای بایرامقلــی اورنگــی فرزنــد بشــم بشــماره شناســنامه ‪495‬صــادره ازرازوجــرگالن دردرششــدانگ یــک بــاب محوطــه‏محصــوردارای اعیــان بــه مســاحت ‪126.65‬متــر مربــع پــاک فرعــی از‪155‬اصلــی واقــع در اراضی کهنه کندبخــش دو بجنورد‬ ‫‏خریــداری ازمالــک رســمی اقــای محمدصدیــق زاده محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‏‏‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از‏تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ‏تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول‏اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/10/25 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/11/10 :‬‏‏ احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک ‏‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏ اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای‬ ‫شــماره‪ 1400 60307005004352‬مــورخ ‪1400/10/20‬مــورخ هیــات بــه شــماره کالســه ‪ 1400 -371‬موضــوع قانــون‏تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقــه دو‏بجنوردتصرفات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای ســعید وحیــدی فرزنــد محمدعلــی بشــماره شناســنامه ‪507‬صــادره ازبجنــورد‏دریــک بــاب منــزل بــه مســاحت ‪370.12‬متــر مربــع از پــاک ‪ 39‬فرعــی از‪125‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه عزیزبخــش دو بجنــورد‏خریداری‬ ‫از مــع الواســطه ازمالــک رســمی اقــای علــی اصغــر عزیــزی محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‏نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‬ ‫‏باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف‏مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫درصــورت انقضــای مــدت‏مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/10/25 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/11/10 :‬‏ احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۳۵۰۴‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان اق قال پرونده کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۹۳‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم طیبه کاســب فرزند طوی بردی به شــماره شناســنامه‬ ‫‪ ۴۹۷۰۰۸۰۳۴۸‬کــد ملــی ‪ ۴۹۷۰۰۸۰۳۴۸‬صــادره از اق قــا در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۲۱۰.۶۰‬مترمربــع‪،‬در قســمتی از شـش دانگ پــاک شــماره ‪ -۱۳۵۳‬فرعــی از ‪ -۴‬اصلــی واقــع در اراضــی مرتــع شــوره زار( کل ابــاد)‬ ‫بخــش ‪ -۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی تاییــد گردیده اســت ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضائــی تقدیــم نماینــد‪.‬در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م الــف‪ ۱۰۰۱۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬روز یکشــنبه‪ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬روز دوشــنبه ‪۱۴۰۰/۱۱/۲۵‬‬ ‫محمدفندرســکی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ ‫امیکرون‪ ،‬را جدی بگیرید‪ .‬برخالف اظهارات گذشته در ارتباط با این سویه این ویروس نیز کشنده است‬ ‫لذا توصیه می شود نسبت به تزریق نوبت یاداور نیز شهروندان عزیز هر چه سریعتر اقدام کنند ‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 14‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 61‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 14‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شرق سرعت باد ‪ 10‬الی ‪ 15‬کیلومتر بر ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 10‬بهمن‬ ‫گرگان‬ ‫یک شنبه ‪ 10‬بهمن ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪473‬‬ ‫طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫ارتباطات به زندگی مردم گره خورده‬ ‫تعــداد مشــترکان پهنــای بانــد ســیار کشــور از ‪ ۹۰‬میلیــون و ‪ ۳۵۴‬هــزار کاربــر در شــهریور ‪ ۱۴۰۰‬بــه ‪۹۱‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۸۴۴‬کاربــر در اذرمــاه رســیده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬اکنــون بیــش از هــر زمــان دیگــری ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گــره‬ ‫خــورده بــا فعالیت هــای روزمــره مــردم اســت‪ .‬قبــل از شــیوع کرونــا معمــوال کارهــای اداری‪ ،‬امــوزش‪،‬‬ ‫حمــل و نقــل بــه شــیوه قبــل مدیریــت می شــد‪ ،‬امــا اکنــون تــا حــد امــکان همــه فعالیت هــا بــا اســتفاده‬ ‫از بســتر اینترنــت انجــام می شــود‪.‬‬ ‫اخریــن امــار ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی کشــور نیــز بیانگــر همیــن مســاله اســت‪.‬‬ ‫اخریــن امــار مربــوط بــه اینترنــت پهن بانــد ســیار در ســال ‪ ۹۸‬و اغــاز شــیوع کرونــا‪ ،‬بیــش از ‪ ۶۸‬میلیــون‬ ‫کاربــر بــود و اکنــون کــه یــک ســال و نیــم از ان زمــان می گــذرد‪ ،‬تعــداد مشــترکان پهن باند ســیار در کشــور‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۹۲‬میلیــون نفــر اســت‪.‬‬ ‫در پهن بانــد اینترنــت ثابــت نیــز حــدود یــک میلیــون افزایــش مشــترک داشــتیم‪ .‬مشــکالت توســعه‬ ‫اینترنــت ثابــت باعــث شــده نتوانیــم در ایــن زمینــه شــاهد رشــد چشــمگیری باشــیم‪ .‬مــدت زیــادی اســت‬ ‫کــه تعــداد مشــترکان پهن بانــد در کانــال ‪ ۱۰‬میلیــون کاربــر مانــده اســت و ضریب نفوذ را بــه ‪ ۱۲.۹۶‬درصد‬ ‫رســانده اســت‪.‬‬ ‫«عیســی زارع پــور» وزیــر‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫نیــز دربــاره کنــدی اینترنــت‬ ‫ثابــت بارهــا اعــام کــرده کــه‬ ‫زیرســاخت های ارتباطــات‬ ‫ثابــت در گذشــته بــه انــدازه‬ ‫مناســب و همــگام بــا ارتبــاط‬ ‫همــراه توســعه پیــدا نکــرده‬ ‫اســت‪ .‬دولــت ســیزدهم‬ ‫بنــا دارد توســعه ارتباطــات‬ ‫ثابــت پرســرعت را در کشــور‬ ‫به صــورت ویــژه دنبــال کنــد‬ ‫و پــروژه فیبرنــوری منــازل‬ ‫در اولویــت برنامه هــای ایــن‬ ‫وزارتخانــه اســت‪.‬‬ ‫در ســه مــاه شــهریور تــا اذر‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬تعــداد مشــترکان پهــن بانــد ســیار کشــور از ‪ ۹۰‬میلیــون و ‪ ۳۵۴‬هــزار بــه ‪ ۹۱‬میلیــون و ‪ ۸۴۴‬کاربــر‬ ‫رســید کــه حکایــت از رشــد بیــش از یــک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار کاربــر دارد‪ .‬اخریــن امارهــا نشــان می دهــد‬ ‫ضریــب نفــوذ اینترنــت ســیار در کشــور از ‪ ۱۰۹‬درصــد نیــز عبــور کــرده اســت و تعــداد کل مشــترکان‬ ‫اینترنــت (مجمــوع ثابــت و ســیار) اکنــون ‪ ۱۰۲‬میلیــون و ‪ ۷۴۰‬هــزار کاربــر اســت‪ .‬ضریب نفــوذ اینترنت در‬ ‫کشــور نیــز اکنــون بیــش از ‪ ۱۲۲‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری سارق ادوات ریلی‬ ‫حین سرقت در بندرترکمن‏‬ ‫کشف بیش از ‪ 6‬هزار نخ سیگار‬ ‫قاچاق در گرمه‏‬ ‫دستگیری عامل تیراندازی‬ ‫در کالله‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی بندرترکمــن از دســتگیری ســارق ادوات ریلــی‬ ‫حیــن ســرقت در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «محمدعلــی کریمــی» در گفــت و گــو بــا خبرنگاربــازار‬ ‫کســب وکار گفــت‪ :‬در پــی تمــاس‏یکــی از شــهروندان بــا مرکــز‬ ‫فوریتهای پلیســی ‪ 110‬مبنی بر اینکه فردی ســارق در حال ســرقت‬ ‫‏متعلقــات ریــل راه اهــن در ســطح حــوزه مــی باشــد‪،‬موضوع بــه‬ ‫صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران‏بخــش انتظامــی ســیجوال‬ ‫بندرترکمــن قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس ازهماهنگــی قضایــی بــا اســتفاده از‬ ‫اصــل غافلگیــری و شــگردهای خــاص‏پلیســی ســارق را در حیــن‬ ‫ســرقت دســتگیر کردنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی بندرترکمــن در پایــان با اشــاره به تحویل متهم‬ ‫بــه مراجــع قضایــی‪ ،‬از شــهروندان‏خواســت‪ :‬در صــورت مشــاهده‬ ‫هرگونــه مــوارد مشــکوک مراتــب را بالفاصلــه از طریــق ســامانه ‪110‬‬ ‫بــه‏پلیــس اطــاع دهند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه از کشــف ‪ 6‬هــزار و ‪ 174‬نــخ‬ ‫ســیگار قاچــاق در ایــن‏شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ مجتبــی نظافتــی بــا اعــام جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‏اعــام خبــری مبنــی بــر اینکــه‬ ‫فــردی اقــدام بــه نگهــداری و فــروش ســیگار قاچــاق در ایــن‬ ‫شهرســتان می کنــد‪ ،‬بالفاصلــه‏موضــوع بــا جدیــت در دســتور‬ ‫کار قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫اطالعاتــی موفــق شــدند محــل مــورد نظــر را شناســایی کننــد‪،‬‬ ‫‏افــزود‪ :‬در یــک عملیــات غافلگیرانــه یــک نفــر متهــم دســتگیر و‬ ‫بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه بــا بیــان اینکــه در‬ ‫بازرســی از محــل تعــداد ‪ 6‬هــزار و ‪ 174‬نــخ ســیگار قاچــاق‬ ‫و ‪120‬‏بســته نــاس خارجــی کشــف شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهــم‬ ‫بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‬ ‫مراجــع قضائــی ‏معرفــی شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی کاللــه از شناســایی و دســتگیری عامــل تیرانــدازی‬ ‫درکمتــر از ‪ 2‬ســاعت در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار خبرنــگار بــازار کســب وکار ســرهنگ «ســید‬ ‫خلیــل هاشــمی» اظهــار داشــت‪ :‬پــس از‏اعــام مرکــز فوریت هــای‬ ‫پلیســی‪ 110‬مبنــی بــر وقــوع یــک فقــره تیرانــدازی در یکــی ار‬ ‫روســتاهای‏حــوزه اســتحفاظی ‪ ،‬مامــوران پلیســهای تخصصــی بــه‬ ‫محــل اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ هاشــمی ادامــه داد‪ :‬پــس از انجــام اقدامــات اطالعاتــی‬ ‫و تخصصــی و شناســایی عامــل‏تیرانــدازی‪ ،‬محــل اختفــای متهــم‬ ‫مشــخص و مامــوران پــس از کســب مجــوز قضایــی در عملیاتــی‬ ‫‏غافلگیرانــه وی را دســتگیر کردنــد کــه از مخفیــگاه متهــم یــک‬ ‫قبضــه شــاح شــکاری فاقــد مجــوز نیــز‏کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکه علــت ارتکاب جرم از ســوی متهم‪،‬‬ ‫اختالفــات مالــی بــوده اســت‪،‬‏یــاداور شــد‪ :‬متهــم پــس ازتشــکیل‬ ‫پرونــده تحویــل مراجــع قضائــی شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان کاللــه در پایــان اظهــار داشــت ‪ :‬امنیــت‬ ‫شــهروندان خــط قرمــز پلیــس‏بــوده و پلیــس در راســتای حفــظ امنیــت‬ ‫و ارامــش بــا مجرمــان قاطعانــه برخــورد خواهــد کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫شــهرک تــاالر تــا میــدان تیــر ارتــش صــادر شــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار حیــدر اســیابی اظهــار داشــت‪:‬با صدور‬ ‫ایــن ســند ‪ ،‬همــه اراضــی منابــع طبیعــی گــرگان ‪ ،‬حدنــگاری و ثبــت‬ ‫شــد و از ایــن پــس دســتگاه هــای متولــی نمــی تواننــد کوتاهــی خــود‬ ‫در حفاظــت از اراضــی ملــی را بــه بهانــه مشــخص نبــودن محــدوده‬ ‫ایــن اراضــی ‪ ،‬توجیــه کننــد ‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬کار حدنــگاری و صــدور ســند اراضــی ملــی گــرگان‬ ‫از دو ســال پیــش بــا ورود دادگســتری اســتان و بــه منظــور بســتن‬ ‫پرونــده زمیــن خــواری در گــرگان ‪ ،‬اغــاز شــد و بــا تــاش شــبانه روزی‬ ‫اداره ثبــت اســناد و امــاک اســتان و مشــارکت منابــع طبیعــی امــروز‬ ‫بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایــن طــرح همــه اراضــی منابــع طبیعــی گــرگان‬ ‫کــه بــه علــت همجــواری بــا جنــگل و قیمــت بــاالی زمیــن هــای ان‬ ‫همیشــه مــورد دســت انــدازی و طمــع ســودجویان بــود ‪ ،‬حدنــگاری‬ ‫و ســنددار شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬شــهرک تــاالر‪ ،‬شــهرک‬ ‫ســروش‪ ،‬میناگل‪ ،‬فرهنگشــهر ‪ ،‬قلعه حســن‪ ،‬ناهارخوران و النگدره‬ ‫از جملــه محــدوده هایــی اســت کــه در ایــن طــرح‪ ،‬ســنددار شــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬بــا صــدور ســند اراضــی ملــی‪ ،‬منابــع طبیعــی‬ ‫اســتان را نیــز مکلــف کــرده ایــم بــرای ابطــال اســناد ملکــی کــه بــا‬ ‫اســتفاده از خــا هــای قانونــی و نظارتــی دســتگاه های متولــی در‬ ‫ســال های گذشــته صــادر شــده اســت ‪ ،‬دادخواســت ابطــال ارائــه کنــد‪.‬‬ ‫همه اراضی منابع طبیعی‪،‬‬ ‫حدنگاری و ثبت شد‬ ‫بــا صــدور ســند یــال قلعــه حســن؛ پرونــده اراضــی منابع طبیعــی در‬ ‫گــرگان پــس از دو ســال تــاش شــبانه روزی بســته شــد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬امــروز ســند ‪ ۱۵۰‬هکتــار از‬ ‫اراضــی ملــی گــرگان مشــهور بــه یــال قلعــه حســن یعنــی از انتهــای‬ ‫در ‪ ۲۷‬هزار هکتار از اراضی ابی گلستان ‪،‬‬ ‫کشت قراردادی گندم اجراشد‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬کشــت گنــدم بــه صــورت‬ ‫کشــت قــراردادی بــرای اولیــن بــار در ســال زراعــی جــاری در ‪ ۲۷‬هــزار و ‪ ۳۸۷‬هکتــار از اراضــی ابــی اســتان‬ ‫انجــام شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کارمحمدرضــا عباســی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن کشــت طرحــی در راســتای‬ ‫حمایــت از کشــاورزان منطقــه و رونــق تولیــد اســت کــه اجــرای ان همــراه بــا اســتقبال بهره بــرداران بــود‪.‬‬ ‫در ایــن طــرح گنــدم کار طــرف قــرارداد بــا اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی گلســتان‪ ،‬بــه ازای هــر هکتــار‬ ‫زیــر کشــت عــاوه بــر دریافــت کــود پایــه موردنیــاز از پوشــش بیمــه محصــوالت کشــاورزی تــا ‪ ۳۰‬میلیــون‬ ‫ریــال برخــوردار شــده و در زمــان تحویــل محصــول بــه مراکــز خریــد تضمینــی نیــز تســهیالت دریافتــی را‬ ‫پرداخــت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫این طرح در راستای حمایت از کشاورزان و رونق تولید و به صورت ازمایشی و صورت گرفته است‪.‬‬ ‫خسارت خشکسالی به گندمزارهای شمال گلستان‬ ‫عباســی در ادامــه بــا اشــاره بــه خشکســالی ماه هــای اذر و دی گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۸۹‬هــزار و ‪۸۴۲‬‬ ‫هکتــار از اراضــی در ســال زراعــی جــاری در اثــر نبــود منابــع ابــی کافــی زیــر کشــت گنــدم اســتان‬ ‫ســبز نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــر اســاس پیــش بینی هــای صــورت گرفتــه در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬کــه بخشــی از ایــن اراضــی‬ ‫بــه واســطه بازندگی هــای اخیــر ســبز شــود‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان ادامــه داد‪ :‬در ‪ ۳۷۵‬هــزار و ‪۱۵۳‬‬ ‫هکتــار از اراضــی اســتان‪ ،‬امســال بــرای کشــت گنــدم بــا ‪ ۶۴‬هــزار و ‪ ۵۷۸‬بهره بــردار قــرارداد بســته‬ ‫شــده کــه ‪ ۲۳۳‬هــزار و ‪ ۸۹۷‬هکتــار ان در اراضــی دیــم اســت‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به تاثیر خشکســالی در اراضی گندم گلســتان گفت‪ :‬بیشــتر زمین های زیر کشــت گندم‬ ‫شــمال اســتان در گمیشــان‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬اق قــا‪ ،‬گنبــدکاووس و مــراوه تپــه با این پدیده درگیر هســتند‬ ‫کــه عــاوه بــر محدودیــت خشــکی دارای محدودیــت شــوری نیــز می باشــند را تحــت تاثیر قــرار می دهد‪.‬‬ ‫معرفی ارقام گندم مقاوم به خشکی‬ ‫وی گفت‪ :‬امســال برای کشــت به کشــاورزان گلســتان ارقام « اراز» و« تکتاز» مقاوم به خشــکی اخر‬ ‫فصــل‪« ،‬ارمــان» بــرای کشــت در اراضــی ابــی نیــاز بــه ابیــاری در بهار‪«،‬تیــرگان» مقاوم به خشــکی اول و‬ ‫اخــر فصــل‪ « ،‬باســیلو» مخصــوص اراضــی ابــی بــا ظرفیــت عملکرد بســیار باال و « اســمان » رقم بســیار‬ ‫زودرس مخصــوص اراضــی دیــم کــم بــازده معرفی شــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۲۴۶‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۷/۱۴‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۳۴۰‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای نورمحمــد ســقر فرزنــد دردی بــه شــماره شناســنامه‪ ۲۳۴۱‬کــد ملــی ‪ ۴۹۷۹۶۱۰۵۸۷‬صــادره از اق‬ ‫قــا در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ ۵۷۰۱۷.۳۳‬مترمربــع‪ ،‬در قســمتی از ششــدانگ باقیمانــده پــاک شــماره ‪ -۸۲‬فرعــی از ‪ -۴‬اصلــی واقــع در اراضــی مرتــع شــوره زار بخــش ‪ -۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی نــور محمــد ســقرتایید‬ ‫گردیــده اســت‪.‬لذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬و دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نماینــد ‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬م‬ ‫الف‪۱۰۰۰۱‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬روزیکشــنبه ‪ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم روز دوشــنبه ‪ ۱۴۰۰/۱۱/26‬محمــد فندرســکی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪1400 - 4342‬‬ ‫ ‪1400/10/20‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400 -412‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض متقاضــی اقــای علیرضــا نریمــان پور‬‫فرزنــد موســی بشــماره شناســنامه ‪2115‬صــادره ازبجنــورد درششــدانگ یــک بــاب‏ســاختمان بــه مســاحت ‪123.62‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ 89‬فرعــی از‪129‬اصلــی واقــع در اراضــی ملکــش خریــداری از مالــک‏رســمی اقــای علــی محمــدی محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود‏در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‏بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‏‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق‏مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/10/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/10 :‬احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‏‏‬ ‫چه دالور است دزدی‬ ‫که به کف چراغ دارد!‬ ‫اخریــن روزهــای قــرن بــه ســامتی در حــال رخــت‬ ‫بــر بســتن هســتند و هــر چــه بــه روزهــای پایانــی ســال‬ ‫نزدیک تــر مــی شــویم‪ ،‬شــور و هیجــان مــردم نیــز بیشــتر‬ ‫می شــود‪ .‬البتــه بخشــی از شــور و حــال بــه ماجــرای‬ ‫مذاکــره بــر می گــردد‪ .‬باالخــره در حــال خــروج از بحــران‬ ‫هســتیم و فعــا ً در رکــود هســتیم و چندبــار دیگــر بکســواد‬ ‫کنیــم از رکــود هــم خــارج مــی شــویم و در مســیر مســتقیم‬ ‫قــرار می گیریــم! امــا ایــن داســتان ها ربطــی بــه پیشــا‬ ‫نــوروز‪ ،‬خــود نــوروز و پســانوروز نــدارد و ملــت شــادی‬ ‫عیــد را بــا هیــچ بیانیــه و قطعنامــه و وعــده ای عــوض‬ ‫نمی کننــد و کار خودشــان را انجــام مــی دهنــد‪ .‬کرونــا هــم‬ ‫کــه دیگــر از خودمــان اســت و کســی نگرانــی بابــت کرونــا‬ ‫نــدارد‪ .‬فقــط مــی مانــد خریــد وســایل منــزل و اجیــل و‬ ‫میــوه تنظیــم بــازار و مختصــری خانــه تکانــی و چهارشــنبه‬ ‫ســوری و پخــت ســمنو و ســفره هفــت ســین و ‪ ...‬البتــه در‬ ‫ایــن روزهــای پایانــی ســال کــه ســر بیشــتر اصنــاف و مغــازه‬ ‫داران و دســت فروشــان محتــرم شــلوغ اســت یــک گــروه‬ ‫دیگــر از بزرگــواران هســتند کــه عجیــب درگیــر کارشــان‬ ‫هســتند و در خدمتگــزاری هســتند البتــه از نــوع معکــوس‬ ‫و در ایــن اخــر ســالی‪ ،‬بــرای بدبخــت کــردن مــردم از هیــچ‬ ‫مــکان و روشــی چشــم پوشــی نمــی کننــد و بایــد حــواس‬ ‫مــان جمــع باشــد کــه «ســارقان در کار هشــیار امدنــد‪».‬‬ ‫در واقــع در ایــن ایــام ســال کــه ملــت عــزم ســفر می کننــد‬ ‫یــا بــرای بازدیــد و صلــه ارحــام بــه خانــه هــای یکدیگــر‬ ‫می رونــد‪ ،‬اکثــر خانــه هــا خالــی از ســکنه اســت‪ ،‬ایــن‬ ‫عزیــزان اضافــه کاری مــی کننــد و انچــه نبایــد اتفــاق‬ ‫بیفتد‪،‬می افتــد‪.‬‬ ‫البتــه ماجــرای ســرقت در ایــام ماضــی هــم رونــق داشــت‬ ‫امــا ســارقان در قدیــم بیشــتر در پــی ســرقت دل و دیــن و‬ ‫عقــل و هــوش و غــم و ایــن جــور برنامــه هــا بودنــد حــاال‬ ‫ایــن البــا‪ ،‬یــک کیســه یــا همیــان زر‪ ،‬چهــار تــا ســکه یــا‬ ‫نهایتــا ً بــزی یــا شــتری چیــزی ســرقت مــی کردنــد‪ .‬امــا‬ ‫امــروز بــا توجــه بــه مشــکالت فــراروی صنعــت مــال خــری‬ ‫و رد یابــی امــوال و درد ســرهای بعــدی‪ ،‬ســارقان محتــرم‬ ‫بیشــتر طالــب ســرقت طــا جــات ‪ ،‬ســکه و دالر بــه صــورت‬ ‫خشــکه هســتند‪ .‬بمانــد کــه برخــی دوســتان هــم بــه کمتــر‬ ‫دکل نفــت و چنــد هــزار تــن فــوالد و ایــن جــور مقــوالت‬ ‫ســنگین راضــی نمــی شــوند!‬ ‫امــا از انجایــی کــه مــا خودمــان ســفر نــوروزی مــان‬ ‫را تعطیــل کــرده ایــم تــا بــا تماشــای برنامــه هــای صــدا‬ ‫و ســیما اورلــپ یــا همپوشــانی نداشــته باشــد‪ ،‬دوســت‬ ‫داریــم خلــق اللــه هــم امســال عیــد دغدغــه ای جــز‬ ‫تماشــای برنامــه هــای فاخــر صــدا و ســیما نداشــته باشــند‬ ‫و شــب عیــدی در بــه در پاســگاه و دادگاه و گیــر انداختــن‬ ‫ســارقان نشــوند‪ .‬فلــذا چنــد رهنمــود مدبرانــه و دشــمن نــا‬ ‫شــاد کــن ارائــه مــی کنیــم تــا نــوروز بــه کام تــان شــود‪:‬‬ ‫الــف) هشــیاری همســایه هــا‪ :‬چنــدی قبــل در والیــت مــا‬ ‫ســاعت ســه صبــح چنــد ســارق محتــرم بــا وانــت جلــوی‬ ‫انبــار لــوازم خانگــی یــک بابایــی پــارک کردنــد و بعــد از‬ ‫شکســتن قفــل شــروع بــه بــار کــردن اجنــاس کردنــد‪ .‬بــرای‬ ‫ایــن همســایه هــا شــک نکننــد زنــگ در همــه را زده انــد و‬ ‫از یکــی اب‪ ،‬از یکــی قنــد و چــای و حتــی گالب بــه رویتــان‬ ‫از یکــی از همســایه هــا گوشــی خواســتند تــا زنــگ بزننــد!‬ ‫بــی زحمــت همســایه هــا ایــن چنــد شــب یــک مقــدار‬ ‫حواسشــان را بیشــتر جمــع کننــد و حــرکات مشــکوک را بــه‬ ‫‪ 110‬گــزارش دهنــد و اگــر خیلــی مشــکوک شــدند بــه ‪220‬‬ ‫گــزارش دهنــد! ایــن فیلــم هــا و ســریال هــا را بعــدا ً صــدا و‬ ‫ســیمای ایــن ور اب و ان ور اب بعــدا ًصــد بــار پخــش و بــاز‬ ‫پخــش مــی کننــد و نگــران از دســت دادن چنــد ســکانس از‬ ‫ایــن فیلــم هــا نباشــند‪.‬‬ ‫ب) تجهیــزات مــدرن دزدان‪ :‬قدیمــی هــا معتقــد بودنــد«‬ ‫چــه دالور اســت دزدی کــه بــه کــف چــراغ دارد!» امــا قابــل‬ ‫توجــه اینکــه دزدان امــروزی بــه انــواع و اقســام تجهیــزات‬ ‫و وســایل پیشــرفته مجهزنــد‪ .‬مــا االن دزد داریــم کــه‬ ‫معتقــد اســت جــی پــی اس کارایــی نــدارد و از سیســتم‬ ‫‪ Bido‬اســتفاده مــی کنــد‪ .‬بنابرایــن توصیــه مــی شــود‬ ‫شــهروندان دور روش هایــی مثــل روشــن گذاشــتن چــراغ‬ ‫روی ســکو یــا روشــن گذاشــتن رادیــو و ‪ ...‬را قلــم بگیرنــد‬ ‫و نصــب دزد گیــر و درب هــای ضــد ســرقت را فرامــوش‬ ‫نکننــد‪ .‬از مــا گفتــن بــود!‬ ‫پ) اســتفاده از تجهیــزات ایمنــی‪ :‬از قدیــم گفتــه انــد در‬ ‫خانــه ات را محکــم ببنــد‪ ،‬همســایه ات را دزد نگیــر‪ ...‬شــما‬ ‫هــم از حفــاظ و دزدگیــر اســتفاده کنیــد تــا مجبــور نشــوید‬ ‫دو روز دیگــر بــه خودتــان لعنــت بفرســتید و بــه زمیــن و‬ ‫زمــان گیــر بدهیــد!‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 10‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪473‬‬ ‫هدی جباری‬ ‫ابراز احساسات؛‬ ‫چگونه احساسات مان‬ ‫را به درستی بیان کنیم‬ ‫یــک حــس عمیــق و بــد کــه اگــر درون تــان حبســش‬ ‫کنیــد ممکــن اســت حتــی اســیب جســمی بــه شــما‬ ‫وارد کنــد‪ .‬چندبــار بعــد از ناراحتــی عمیــق دســت تان‬ ‫درد گرفتــ ه اســت؟! چندبــار گردن تــان گرفتــ ه اســت‬ ‫و تمــام روز درد ناشــی از ان‪ ،‬مــدام شــما را بــه یــاد‬ ‫احســاس فروخورده تــان انداخته اســت؟! از طرفــی‬ ‫عــدم ابــراز احساســات می توانــد روابــط شــخصی و‬ ‫حرفـه ای شــما را از ایــن رو بــه ان رو کنــد و دچــار بحران‬ ‫شــوید‪ .‬اگــر ابــراز احساســات درســت را بیاموزیــد‪،‬‬ ‫خوداگاهی تــان بیشــتر می شــود‪ ،‬تقویــت خوداگاهــی‬ ‫و بیان احساســات‪ ،‬ســامت روانی و جســمانی شــما را‬ ‫تضمیــن می کند‪.‬ادامــه شــماره ‪472‬‬ ‫‪ .۳‬صادق باشید‬ ‫ارتباط تنها چیزی اســت که به وســیله ی ان می توانید‬ ‫خودتــان را از هــر جهــت رشــد بدهیــد‪ .‬در رابطـ ه اســت‬ ‫که شــما احساســات و رفتار مختلف را تجربه می کنید‬ ‫و یــاد می گیریــد‪ .‬تعــدادی از کســانی را کــه دوســت‬ ‫داریــد انتخــاب کنیــد و بــا انهــا دربــاره ی احساســات تان‬ ‫حــرف بزنیــد‪ .‬امــا اگــر می خواهیــد کمک تــان کننــد در‬ ‫گفت وگو هایتــان شــفاف باشــید‪ ،‬کلماتــی را بــه کار‬ ‫ببریــد کــه احســاس تان را بــه خوبــی بیــان کننــد‪ .‬اگــر به‬ ‫دوســتان واقعی تــان بگوییــد در چــه شــرایطی هســتید‬ ‫و چــه حســی داریــد‪ ،‬انهــا بــه شــما گــوش می دهنــد و‬ ‫بــرای احساســات تان ارزش قائــل می شــوند‪.‬‬ ‫عزیزان تــان می تواننــد چشــم انداز متفاوتــی از‬ ‫موقعیتــی کــه در ان گیــر کرده ایــد‪ ،‬بــه شــما نشــان‬ ‫بدهنــد‪ .‬انهــا بیــرون ماجــرا هســتند و دیدشــان نســبت‬ ‫بــه قضیــه بــا شــما فــرق دارد و راحت تر می توانند کمک‬ ‫کننــد تــا مشــکل را پشــت ســر بگذاریــد‪ .‬دوســتان تان‬ ‫می تواننــد کمــک کننــد روی احساســات تان کار کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬وقتــی دیگــران بــا شــما حــرف می زننــد‪ ،‬واقعــا‬ ‫گــوش بدهیــد‬ ‫ارتبــاط چیــزی شــبیه یــک خیابــان دو طرفــه اســت‪،‬‬ ‫پــس گــوش کــردن هــم بــه انــدازه ی حــرف زدن در‬ ‫ارتبــاط موثــر اســت‪ .‬وقتــی کســی حــرف می زنــد کامــا‬ ‫بــه او توجــه کنیــد‪ .‬بهتــر اســت تلفن تــان را خامــوش‬ ‫یــا بی صــدا کنیــد‪ ،‬هیچ کــس دوســت نــدارد وقتــی‬ ‫حــرف می زنــد مــدام صــدای زنــگ تلفــن حواســش‬ ‫را پــرت کنــد‪ .‬پاســخ های غیرکالمــی مثــل ســر تــکان‬ ‫دادن را فرامــوش نکنیــد‪ .‬بــا ایــن حرکــت حرف هــای‬ ‫طــرف مقابــل را تاییــد می کنیــد و بازخــورد مثبــت بــه‬ ‫او می دهیــد‪.‬‬ ‫بازخــورد مثبــت حرف هــای خوبــی در پس زمینــه ی‬ ‫خــود دارد؛ مثــل ایــن جملــه‪« :‬مــن می فهمــم چــه‬ ‫حســی داریــد»‪ .‬حتــی می توانیــد بــا گفتــن جمالتــی‬ ‫مثــل‪« :‬می دانــم ایــن موضــوع بــرای تــو اهمیــت دارد»‬ ‫بــه طــرف مقابــل بفهمانیــد کــه موضــوع برای شــما هم‬ ‫مهــم اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬نفس عمیق بکشید‬ ‫بهتریــن کار قبــل از واکنــش نشــان دادن نســبت بــه‬ ‫هــر چیــزی‪ ،‬کشــیدن یــک نفــس عمیــق اســت‪ .‬علــم‬ ‫ثابــت کــرد ه اســت تنفــس عمیــق ارام تــان می کنــد‬ ‫و فشــارخون را پاییــن مــی اورد‪ .‬قبــل از واکنش هــای‬ ‫احساســی چنــد نفــس عمیــق همه چیــز را بهتــر‬ ‫می کنــد‪ ،‬ایــن باعــث می شــود واکنــش معقول تــری از‬ ‫شــما ســر بزنــد‪.‬‬ ‫حداقــل ‪ ۳‬بــار در هفتــه تنفــس عمیــق را تمرین کنید‬ ‫تــا عادت تــان شــود‪ ،‬ان وقــت خــودش تاثیراتــش را بــه‬ ‫شــما نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬اطراف تــان را بــا ادم هــای انــرژی مثبــت و روراســت‬ ‫پــر کنید‬ ‫معمــوال افــراد بــا درجــات مختلــف تحــت تاثیــر‬ ‫جامعــه و دیگــران هســتند‪ ،‬وقتــی کســی کــه بــا او‬ ‫مشــورت می کنیــد انــرژی منفــی داشــته باشــد‪ ،‬اهــل‬ ‫غــرزدن باشــد‪ ،‬مــدام پشت ســر دیگــران حرف هــای‬ ‫ناجــور بزنــد و کســی باشــد کــه هــی نفــوس بــد بزنــد‪،‬‬ ‫حتــی شــده کــم ولــی روی شــما اثــر می گــذارد و شــما‬ ‫شــروع بــه منفی بافــی می کنیــد و ایــن همه چیــز را‬ ‫بدتــر می کنــد‪ .‬امــا فــرض کنیــد اتفــاق خیلــی بــدی را‬ ‫تجربــه کرده ایــد ان وقــت بــا فــرد مثبتــی صحبــت کنیــد‬ ‫او طــوری بــه قضیــه نــگاه می کنــد کــه از همــان اتفــاق‬ ‫بــد نــکات مثبتــی را بیــرون می کشــد‪ ،‬شــما را متوجــه‬ ‫انهــا می کنــد در نتیجــه وقتــی ان وضعیــت ســخت را‬ ‫پشــت ســر بگذاریــد شــما دیگــر ان ادم قبــل نیســتید‪،‬‬ ‫رشــد کرده ایــد و تجربــ ه داریــد‪.‬‬ ‫رفقــای نابــی داشــته باشــید‪ .‬انســان فقــط با یــک رفیق‬ ‫شــفیق احساســاتش را راحــت بــه زبان مـی اورد‪.‬‬ ‫به دســت اوردن دوســت خــوب ممکــن اســت ســال ها‬ ‫زمــان ببــرد و حتــی شــاید در ایــن مســیر چیزهای خوبی‬ ‫را از ادم هــا‪ ،‬تجربــه نکنیــد‪ .‬کســانی را بــرای دوســتی‬ ‫انتخــاب کنیــد کــه الهــام بخــش شــما باشــند‪ ،‬شــما را‬ ‫بــاال بکشــند‪ ،‬انــرژی خــوب داشــته باشــند و بــه وقتــش‬ ‫پش ـت تان بایســتند‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫زهره مثنا‬ ‫چرا خشم برای سالمتی خطرناک است‬ ‫بیشــتر مــردم می داننــد کــه عادت هایــی مثــل ســالم غذاخــوردن‬ ‫و ورزش کــردن می توانــد بــر ســامتی و طــول عمرشــان اثــر بگــذارد‬ ‫و برای شــان مــرگ زودهنــگام یــا زندگــی طوالنــی بــه ارمغــان بیــاورد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان‪ ،‬بــه تاثیــر عوامــل روانشــناختی – ماننــد خشــم‪ -‬روی‬ ‫مــرگ کمتــر توجــه می شــود‪ ،‬امــا ایــن عوامــل هــم مطمئنــا تاثیــر‬ ‫زیــادی دارنــد‪ .‬پژوهشــی کــه بــه تازگــی در دانشــگاه ایــوا انجــام‬ ‫شــده بــه مــا می گویــد کــه عواطــف منفــی ماننــد خشــم چطــور‬ ‫می تواننــد خطــر مــرگ زودهنــگام را بــاال ببرنــد‪ .‬در ایــن پژوهــش بــه‬ ‫ایــن ســوال ســاده پاســخ داده شــده اســت‪« :‬چــرا مــا زود عصبانــی‬ ‫می شــویم؟» بیاییــد مــروری روی نتایــج و یافته هــای ایــن پژوهــش‬ ‫داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫ادم های زودجوش ممکن است زودتر بمیرند‬ ‫در ایــن پژوهــش بیــش از ‪ ۱۳۰۰‬مــرد طــی حــدود ‪ ۴۰‬ســال زیــر نظــر‬ ‫گرفتــه شــدند‪ .‬ایــن مردهــا در ابتــدای ایــن پژوهــش بــه طــور متوســط‬ ‫کمی کمتر از ‪ ۳۰‬ســال داشــتند‪ .‬نتایج پژوهش نشــان داد خطر مرگ‬ ‫زودرس در انهایــی کــه بــه ســئوال «ایــا زود عصبانــی می شــوید؟»‬ ‫پاســخ مثبــت داده بودنــد باالتــر بــود‪ .‬بــه طــوری کــه‪ ،‬در مقایســه بــا‬ ‫ک (یــک چهــارم) کمتریــن میــزان عصبانیــت قــرار‬ ‫افــرادی کــه در چــار َ ِ‬ ‫داشــتند‪ ،‬در چــارک بیشــترین میــزان عصبانیــت‪ ،‬خطــر مــرگ زودرس‬ ‫بیــش از یــک و نیــم برابــر (‪ ۱.۵۷‬برابــر) بیشــتر بــود‪.‬‬ ‫گ و میــر‬ ‫حتــی بعــد از در نظــر گرفتــن عوامــل دیگــر موثــر بــر مــر ‬ ‫مانند ســطح درامد‪ ،‬وضعیت ســیگار کشــیدن و حتی خصوصیات‬ ‫شــخصیتی (ماننــد ســطح باالتــر توانایــی شــناختی کــه می توانــد‬ ‫حفاظت کننــده باشــد) بــاز هــم ایــن رابطــه هنــوز برقــرار بــود‪.‬‬ ‫پژوهشــگر ارشــد ایــن تحقیــق می گویــد‪« :‬مســئله ایــن نبــود کــه‬ ‫در طــول ‪ ۵‬ســال گهگاهــی عصبانــی بشــوند… بلکــه ایــن ادم هــا‬ ‫احتمــال داشــت کــه بــه طــور مــداوم خشــمگین باشــند‪ .‬یــک بعــد از‬ ‫ظهــر یــا حتــی یــک ســال عصبانیــت اشــکالی نــدارد‪ .‬ایــن ســوال در‬ ‫مــورد عصبانیــت موقــت مطــرح نمی شــد‪ ،‬بلکــه بــه دنبــال تمایــل‬ ‫بــه خشــم بــود‪».‬‬ ‫چرا خشم می تواند کشنده باشد؟‬ ‫عواطــف منفــی مثــل خشــم بــه رشــته ای از واکنش هــای فیزیکــی‬ ‫تبدیــل می شــوند کــه در سرتاســر بــدن شــما رخ خواهنــد داد‪ .‬مثــا‪،‬‬ ‫افزایــش ضربــان قلــب‪ ،‬تنــش شــریانی و فشــار خون‪ .‬ایــن واکنش ها‬ ‫در کنــار هــم می تواننــد باعــث تغییــر در جریــان خــون شــده و احتمال‬ ‫ایجــاد لختـه ی خــون را بــاال ببرنــد یــا اغازگــر التهاب باشــند‪ .‬برون ریزی‬ ‫یــا همــان اجــازه ی خــروج انفجــاری بــه خشــم‪ ،‬می توانــد ســامتی را‬ ‫بــه خطــر بینــدازد چــون باعــث افزایــش شــدید هورمون هــای اســترس‬ ‫شــده و دیــواره ی رگ هــای خونــی را مجــروح می کنــد‪.‬‬ ‫پژوهشــی در دانشــگاه ایالــت واشــنگتن نشــان داد کــه احتمــال‬ ‫رســوب کلســیم در عــروق قلــب ‪-‬نشــانه ای کــه می گویــد خطــر ابتــا‬ ‫بــه حمل ـه ی قلبــی در شــما باالســت‪ -‬در افــراد بــاالی ‪ ۵۰‬ســال کــه‬ ‫ـمیگن‬ ‫ـان کمتــر خشـ‬ ‫خشــم افسارگســیخت ه دارنــد‪ ،‬بیشــتر از همتایـ ِ‬ ‫ِ‬ ‫انهــا اســت‪.‬‬ ‫پژوهشــی مــروری بــا داشــتن داده هایــی در مــورد ‪ ۵۰۰۰‬حملــه ی‬ ‫قلبــی‪ ۸۰۰ ،‬ســکته و ‪ ۳۰۰‬مــورد اریتمــی قلبــی هــم نشــان داده اســت‬ ‫کــه خشــم‪ ،‬خطــر حمل ـه ی قلبــی‪ ،‬اریتمــی و ســکته را بــاال می بــرد‬ ‫و هرچــه تعــداد دفعــات خشــمگین شــدن بیشــتر باشــد ایــن خطــر‬ ‫هــم افزایــش می یابــد‪ .‬بــه گفتــه ایــن پژوهــش‪ ،‬وقتــی فــرد عصبانــی‬ ‫می شــود‪ ،‬خطــر حمل ـه ی قلبــی در او تقریبــا ‪ ۵‬برابــر شــده و خطــر‬ ‫ســکته در دو ســاعت بعــد از انفجــار خشــم‪ ،‬تــا بیــش از ‪ ۳‬برابــر (در‬ ‫مقایســه بــا زمانــی کــه فــرد خشــمگین نیســت) بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫ایــن خطــر در میــان کســانی کــه ســابقه ی مشــکالت قلبــی دارنــد‬ ‫حتــی بیشــتر اســت‪ .‬کســانی کــه از پیــش دارای ســایر عوامــل خطــر‬ ‫مهــم بوده انــد و انهایــی کــه بــه صــورت مکــرر عصبانــی می شــدند‪،‬‬ ‫پــس از یــک حملـه ی عصبانیــت‪ ،‬در معــرض بیشــترین خطــر قــرار‬ ‫داشــتند‪ .‬پژوهشــی کــه بعدتــر در مجلـه ی انجمــن قلــب امریــکا به‬ ‫چــاپ رســید نشــان داد کــه خطــر فیبریالســیون دهلیــزی و نامنظم‬ ‫شــدن ریتــم قلــب در مردانــی کــه احســاس خشــم و خصومــت‬ ‫دارنــد باالتــر اســت‪.‬‬ ‫خشم مزمن می تواند خطر زوال عقل را افزایش دهد‬ ‫خشــم یــا احســاس مشــابهی کــه ان را بــه عنــوان «بی اعتمــادی‬ ‫بدبینانــه» می شناســیم تنهــا روی ســامت قلــب اثــر نــدارد‪.‬‬ ‫بی اعتمــادی بدبینانــه یعنــی اینکــه فــرد بــاور داشــته باشــد بیشــتر‬ ‫ادم هــا بــه منافــع خــود فکــر می کننــد و اهمیتــی بــه منافــع دیگــران‬ ‫و جامعــه نمی دهنــد‪ .‬برخــی کارشناســان ایــن احســاس را نوعــی از‬ ‫خشــم مزمــن می داننــد‪.‬‬ ‫احتمــال ابتــا بــه زوال عقــل در افــراد مســنی کــه دارای میــزان‬ ‫باالیــی از بی اعتمــادی بدبینانــه هســتند ‪ ۲.۵‬برابــر بیشــتر از‬ ‫افــرادی بــا میــزان کمتــر ایــن حــس اســت‪ .‬ایــن یافته هــا بــا نتایــج‬ ‫پژوهش هــای دیگــر کــه نشــان می دهنــد عواطــف منفــی ‪ ،‬و‬ ‫بــه طــور خــاص‪ ،‬بدبینــی ‪ ،‬ممکــن اســت ســامت را تهدیــد کننــد‬ ‫ســازگار هســتند‪ .‬ایــن عواطــف بــه اشــکال مختلفــی خطرافریــن‬ ‫هســتند‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬افــراد بدبیــن بیشــتر احتمــال دارد کــه‬ ‫ســیگار بکشــند یــا دچــار اضافــه وزن شــوند و معمــوال کمتــر ورزش‬ ‫می کننــد‪ .‬انهــا همچنیــن دچــار اســترس بیشــتری شــده و ســطوح‬ ‫باالتــری از التهــاب مزمــن را کــه بــا بیماری هــای مزمــن‪ ،‬از جملــه‬ ‫زوال عقــل مرتبــط اســت تجربــه می کننــد‪ .‬مثــا ‪ ،‬تحقیقــات نشــان‬ ‫داده اســت‪:‬‬ ‫زنانــی کــه ذهنــی بدبیــن و رفتــاری خصومت امیــز دارنــد بیشــتر‬ ‫احتمــال دارد بــه مــرگ زودرس دچــار شــوند و احتمــال مــرگ انهــا بــر‬ ‫اثــر بیمــاری قلبــی نســبت بــه زنانــی کــه «انتظــارات مثبتــی از اینــده‬ ‫دارنــد» باالتــر اســت‪.‬‬ ‫افــراد بدبیــن بیشــتر دچــار اســترس می شــوند و چنــدان ســهمی از‬ ‫مزایــای کاهــش اســترس ناشــی از حمایــت اجتماعــی مثبــت ندارنــد‪.‬‬ ‫پرخاشــگری بدبینانــه بــا ســامت ضعیــف دهــان و دنــدان هــم‬ ‫مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫پرخاشــگری بدبینانــه موجــب افزایــش نشــانه های التهــاب هــم‬ ‫می شــود کــه ممکــن اســت بــه افزایــش خطــر مشــکالت قلبــی‬ ‫کمــک کنــد‪.‬‬ ‫پرخاشــگری بدبینانــه در افــراد میانســال و مســن بــه مشــکالت‬ ‫گوارشــی هــم منجــر می شــود‪.‬‬ ‫سرکوب کردن خشم خوب نیست‬ ‫اگرچــه خشــم مکــرر بــرای انســان خــوب نیســت‪ ،‬قــرار نیســت بــه‬ ‫جــای ان خشــم خــود را فــرو بخوریــد‪ .‬ایــن کار ممکــن اســت بــه‬ ‫افزایــش فشــار خــون و ضربــان قلــب منجــر شــود‪.‬‬ ‫حتــی یــک پژوهــش نشــان داده اســت کــه فــرو خــوردن خشــم‬ ‫می توانــد خطــر ابتــا بــه حمل ـه ی قلبــی را ‪ ۳‬برابــر کنــد‪ .‬خطــرات‬ ‫ناشــی از فــرو خــوردن خشــم‪ ،‬وقتــی فکــر می کنیــد کــه بــا شــما بــا‬ ‫بی عدالتــی رفتــار شــده اســت‪ ،‬حتــی شــدیدتر می شــود‪.‬‬ ‫پژوهشــی هــم در مجلـه ی امــراض مســری امریــکا منتشــر شــده‬ ‫اســت کــه نشــان می دهــد ریســک مــرگ و میــر افــرادی کــه در برابــر‬ ‫دو موقعیــت فرضــی خشــم اور‪ ،‬عصبانیــت خــود را فــرو خــورده‬ ‫بودنــد‪ ۱.۷ ،‬برابــر بیشــتر از انهایــی بــوده اســت کــه خشم شــان را‬ ‫ابــراز کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ‪ ،‬یافته هــا نشــان می دهنــد احتمــال مــرگ افــرادی کــه‬ ‫در مواجهــه بــا رفتــار غیرمنصفانــه ی همسرشــان خشــم خــود را‬ ‫فــرو می خورنــد دو برابــر بیشــتر از انهایــی اســت کــه ان را ابــراز‬ ‫می کننــد‪ .‬دکتــر اســتفن ســیناترا (‪ )Stephen Sinatra‬می گویــد‪:‬‬ ‫«خشــم فروخــورده ‪ ،‬عصبانیــت ‪ ،‬از دســت دادن پیونــدی حیاتــی‬ ‫(دل شکســتگی) ‪ ،‬انــزوای عاطفــی و فقــدان صمیمیــت بــا دیگــران‪،‬‬ ‫همــه عوامــل خطــر عاطفــی «پنهــان» ی هســتند کــه می تواننــد بــه‬ ‫ایجــاد بیمــاری قلبــی کمــک کننــد‪ .‬بســیاری از متخصصیــن قلــب‬ ‫و عــروق ایــن عوامــل روانــی اطفــی را کــه اغلــب بــر عوامــل خطــر‬ ‫بیشــتر شــناخته شــده ماننــد ســیگا ر کشــیدن شــدید‪ ،‬رژیــم غذایــی‬ ‫نامناســب و حتــی فشــار خــون و کلســترول بــاال – مقــدم هســتند‪،‬‬ ‫نادیــده می گیرنــد‪».‬‬ ‫درادامه باچطور همراه ماباشید‪...‬‬ ‫فرنوش دانشور‬ ‫این جمالت مثبت‬ ‫را افراد موفق هر روز‬ ‫به خود می گویند‬ ‫موفقیــت از انچــه تصــورش را می کنیــد بــه شــما نزدیک تــر‬ ‫اســت‪ .‬بــرای دسـت یابی بــه موفقیــت بایــد ماننــد یــک فــرد ِ موفــق‬ ‫عمــل کنیــد‪ .‬همان طــور کــه پیــش از ایــن هــم بــه گوش تــان‬ ‫خورده اســت‪ ،‬کافــی اســت نگرش تــان را اصــاح کنید تــا اعمال تان‬ ‫اصــاح شــود‪ .‬در ایــن زمینــه الزم اســت بــا افــکاری کــه مقدمــات‬ ‫موفقیــت شــما را فراهــم می کنــد اشــنا شــوید‪ .‬در ایــن مقالــه بــه‬ ‫مقولــه تکــرار جمــات مثبــت کــه بــرای رســیدن بــه موفقیــت بایــد‬ ‫در زندگــی روزمــره خــود اعمــال کنیــد می پردازیــم؛ بــه ایــن امیــد که‬ ‫هــر روز بــه موفقیــت نزدیک تــر شــوید‪.‬‬ ‫تفکــر ســراغاز عمــل اســت‪ ،‬به خصــوص هنگامــی کــه پــای‬ ‫خوشــبختی و موفقیــت در میــان باشــد‪.‬‬ ‫دســتاوردهای مــا بــه اعمــال مــا بســتگی دارنــد‪ ،‬نــه بــه افکارمــان؛‬ ‫بــا وجــود ایــن اعمــال مــا همــواره تحــت تاثیــر افکارمــان هســتند‪.‬‬ ‫هــر دســتاورد بزرگــی بــا یــک ایــده‪ ،‬چشـم انداز‪ ،‬نظریــه یــا گرایــش‬ ‫اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه بــرای شــما از جمــات مثبــت کــه افــراد موفــق هــر‬ ‫روز تکــرار می کننــد مثال هایــی اورده ایــم‪ ،‬تاثیــری کــه ایــن جمــات‬ ‫بــر اعمــال انهــا می گــذارد انــان را بــه ســوی موفقیت هــای بزرگتــر‬ ‫هدایــت می کنــد‪.‬‬ ‫شــاید امــروز نتوانــم هرچــه می خواهــم انجــام بدهــم‪ ،‬امــا‬ ‫می توانــم یــک قــدم کوچــک بــردارم‬ ‫اهمیتــی نــدارد کــه چــه برنامه هــا‪ ،‬اهــداف و ایده هــای‬ ‫بزرگــی داشــته باشــید‪ ،‬تــا زمانــی کــه دســت بــه عمــل نزنیــد‬ ‫هیــچ چیــز نداریــد‪.‬‬ ‫مــا هــرروز اجــازه می دهیــم شــک و تردیــد مــا را از عملــی کــردن‬ ‫ایده هایمــان بــازدارد‪ .‬یــک برنامــه‪ ،‬هــدف یــا ایــده را انتخــاب کــرده‬ ‫و شــروع کنیــد؛ یــک قــدم کوچــک بردارید‪ .‬همیشــه اولیــن قدم به‬ ‫ســوی موفقیــت ســخت ترین قــدم اســت‪ ،‬قدم هایــی کــه در پــی‬ ‫ان می اینــد اســان تر هســتند‪.‬‬ ‫امروز یک کار متفاوت انجام می دهم‬ ‫معمــوال انجــام دادن کارهایــی کــه مــردم از ان اجتنــاب می کننــد‬ ‫اســان ترین راه بــرای متفــاوت بــودن اســت‪.‬‬ ‫کاری را کــه مــردم در حالــت عــادی انجــام نمی دهنــد انتخــاب‬ ‫کنیــد‪ ،‬مهــم نیســت کــه کوچــک یــا اســان باشــد‪ ،‬انجامــش دهیــد‪.‬‬ ‫در همــان لحظــه شــما بــه یــک فــرد متفــاوت تبدیــل می شــوید‪.‬‬ ‫همین طــور ادامــه بدهیــد‪،‬‬ ‫هــر روز بــه کاری بیندیشــید کــه‬ ‫کســی انجــام نمی دهــد‪ .‬در ایــن‬ ‫صــورت پــس از یــک هفتــه فــردی‬ ‫متفــاوت‪ ،‬پــس از یــک مــاه فــردی‬ ‫اســتثنایی و پــس از یــک ســال یــک‬ ‫اســطوره خواهیدبــود‪ ،‬و بــه همیــن‬ ‫راحتــی از مــردم عــادی متمایــز‬ ‫می شــوید‪.‬‬ ‫در طــول ایــن فراینــد شــما‬ ‫عزت نفــس و اراده ی خــود را بــه‬ ‫میــزان قابــل توجهــی افزایــش‬ ‫می د هیــد ‪.‬‬ ‫امــروز بــا یکــی از ترس هایــم‬ ‫مواجــه می شــوم‬ ‫بازدارنده تریــن تــرس‪ ،‬تــرس از‬ ‫ناشناخته هاســت‪.‬‬ ‫هیــچ پدیــده ای بــه ان انــدازه کــه‬ ‫مــا فکــر می کنیــم ســخت و ترســناک نیســت‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬بــر تــرس‬ ‫غلبــه کــردن بســیار هیجان انگیــز اســت‪ .‬ضمــن ابــراز جملــه ی‬ ‫«باورنکردنیــه‪ ،‬همیــن االن انجامــش دادم!» هیجانــی تجربــه‬ ‫می کنیــد کــه مدت هــا ماننــد ان را تجربــه نکرده ایــد‪.‬‬ ‫هــر روز کاری انجــام دهیــد کــه کمــی ترســناک باشــد‪ ،‬کاری کــه‬ ‫شــما را از نظــر جســمی یــا احساســی بــه چالــش بکشــد‪ .‬نگــران‬ ‫چیــزی نباشــید‪ ،‬بــه شــما اطمینــان می دهــم بــرای هــر مشــکلی که‬ ‫ســر راه تــان قــرار بگیــرد راه حلــی پیــدا می کنیــد‪.‬‬ ‫امروز از اطرافیانم قدردانی می کنم‬ ‫بعضــی از کارهــا بیشــتر از مهــارت بــه تــاش نیــاز دارنــد‪ .‬تحویــل‬ ‫دادن بســته های پســتی‪ ،‬بســته بندی تنقــات‪ ،‬رســیدگی بــه‬ ‫مشــتریان و…‬ ‫ایــن وظایــف بــه خــودی خــود اســان هســتند و معمــوال زیــاد بــه‬ ‫چشــم نمی اینــد‪ ،‬امــا ماننــد هــر کار دیگــری بــرای انجــام دادن انهــا‬ ‫گفتن‬ ‫تــاش می شــود‪ .‬بــرای کســانی کــه بی توقــع کار می کننــد بــه‬ ‫ِ‬ ‫یــک تشــکر خشــک و خالــی اکتفــا نکنیــد‪ ،‬بــا انهــا ارتبــاط چشــمی‬ ‫برقــرار کنیــد و کلمـه ی محبت امیــزی بــه ایشــان بگوییــد‪.‬‬ ‫در اطــراف شــما افــرادی کــه بــه ســختی کار می کننــد بــدون اینکــه‬ ‫کســی ذره ای بــه انهــا توجــه کنــد بســیارند‪ .‬به خودتــان قول بدهید‬ ‫هــر روز حداقــل بــه یکــی از انهــا توجــه کنیــد‪ .‬بــا ایــن کار احترامــی‬ ‫واقعــی به دســت می اوریــد‪ ،‬احترامــی کــه از ایجاد تغییــری زودگذر‬ ‫ـی شــخصی دیگــر به وجــود امده اســت‪.‬‬ ‫امــا خوش اینــد در زندگـ ِ‬ ‫امروز ده برابر بیش از انکه حرف بزنم گوش می دهم‬ ‫مــن هــم زمانــی ادم پرحرفــی بــودم؛ تصــور می کــردم دانــا‪،‬‬ ‫باهــوش‪ ،‬شــوخ طبع و جــذاب هســتم‪ .‬امــا در واقــع بــه نــدرت‬ ‫پیــش می امــد ایــن صفــات بــرای مــن صــادق باشــند‪ ،‬اکثــر اوقــات‬ ‫چ یــک از انهــا درمــورد مــن صــدق نمی کــرد‪.‬‬ ‫هیــ ‬ ‫در اصــل افــراد بااعتمادبه نفــس نیــازی بــه حــرف زدن‬ ‫احســاس نمی کننــد‪.‬‬ ‫از ایــن اتفــاق متنفــرم امــا هنــوز هــم گاهــی در حیــن گفت وگــو‬ ‫متوجــه می شــوم مخاطبــم عالق ـه ای بــه شــنیدن حرف هــای مــن‬ ‫نــدارد و تنهــا خــودم مشــتاق ادام ـه ی صحبت هایــم هســتم!‬ ‫هیــچ گاه تنهــا بــرای خوشــنودی خودتــان صحبــت نکنیــد‪،‬‬ ‫هیچ کــس از ایــن رفتــار شــما خوشــش نمی ایــد‪.‬‬ ‫امروز به افکار مردم اهمیت نمی دهم‬ ‫بیشــتر اوقــات الزم اســت بــه افــکار دیگــران توجــه کنیــد‪ ،‬امــا نــه‬ ‫وقتــی ان افــکار مانــع رســیدن بــه زندگــی ایده ال تــان باشــد‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد کسـب وکاری را ه بیندازیــد کــه تنهــا چنــد ســاعت‬ ‫زمــان نیــاز دارد و نگــران ایــن هســتید کــه کارتــان از نظــر دیگــران‬ ‫عاقالنــه نباشــد؛ کار خــود را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫کاری را کــه صرفــا بــه علــت نگرانــی از افــکار و حرف هــای مــردم‬ ‫کنــار گذاشــته اید انتخــاب کنیــد و انجامــش دهیــد‪ .‬بــه یــاد داشــته‬ ‫باشــید زندگی تــان متعلــق بــه شماســت و شــما ایــن حــق را داریــد‬ ‫کــه بــه روش خودتــان زندگــی کنیــد‪.‬‬ ‫ت غیر ِمستقیم پاسخ می دهم‬ ‫امروز به سواال ِ‬ ‫گاهــی اوقــات تردیــد‪ ،‬ناامنی‪ ،‬خجالت و احساســاتی از این قبیل‬ ‫ت غیر ِ مســتقیم بپرســند‪.‬‬ ‫مردم را وادار می کند ســواال ِ‬ ‫مثــا ممکــن اســت کارمندتــان دربــاره ی شــرکت در دوره هــای‬ ‫اموزشــی از شــما نظــر بخواهــد‪ ،‬امــا در واقــع می خواهــد بدانــد از‬ ‫نظــر شــما بــرای پیشــرفت در موسســه توانایی هــای الزم را دارد یــا‬ ‫خیــر؟ اگــر پاســخ مثبــت بدهیــد و دالیل تــان را بــرای او بازگــو کنیــد‬ ‫بســیار خوشــحال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت شــوهرتان از شــما بپرســد ایــا در مهمانــی خانــم‬ ‫غریب ـه ای قصــد داشــته توجــه او را جلــب کنــد؟ او می خواهــد بــا‬ ‫پرســیدن ایــن ســوال بفهمــد هنــوز هــم بــرای شــما جذاب اســت یا‬ ‫خیــر‪ ،‬امیــدوار اســت همین طــور باشــد‪ .‬او عاشــق ایــن اســت کــه‬ ‫ایــن حــرف را از زبــان خودتــان بشــنود‪.‬‬ ‫در پــس بســیاری از ســواالت‪ ،‬ســوالی پرســیده نشــده نهفتــه‬ ‫اســت‪ .‬بیشــتر توجــه کنیــد تــا بتوانیــد انهــا را دریافتــه و پاســخ‬ ‫دهید؛ طرف مقابل تان به پاســخ ان نیاز دارد‪ ،‬هرچند مســتقیما‬ ‫از شــما نپرســیده باشــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان ‪ ،‬در گفتگو با رجبعلی خطیبی‬ ‫رئیــس اداره مخابــرات شهرســتان کاللــه‪ ،‬بــا اشــاره بــه نزدیــک شــدن بــه پایان ســال و لــزوم تحقق اهداف تعریف شــده‬ ‫گفــت‪ :‬تــاش مضاعفــی در مخابــرات شهرســتان کاللــه بــرای اتمــام پــروژ های در دســت اقــدام صورت گرفته اســت ‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬اصالح مسیر فیبر پیشکمربه عزیزاباد از هوایی به زمینی به طول ‪200‬متر‪،‬جابجایی کافوبا توجه به عریض‬ ‫شدن خیابان پرستار‪ ،‬اصالح مسیر فیبردو راهی تمربه طول‪300‬متر باهدف جلوگیری از سرقت و تخریب با رانش‪،‬‬ ‫اصالح مسیر فیبر نوری بین عزیزاباد و قودنه در محل سنگ شکن عزیزاباد‪ ،‬اجرای پروژه تلفن ثابت مسکن مهر شهر‬ ‫فراغی و اصالح مسیر کابل ‪200‬مرکز ماالی شیخ بین ماالشیخ غراوی و گینگلیک را بخشی از اقدامات دردست اجرا است‪.‬‬ ‫توسعه شبکه‬ ‫مخابرات در‬ ‫شهرستان کالله‬ ‫یک شنبه ‪ 10‬بهمن ‪1400‬‬ ‫از هر پنج مدیر امنیت فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫دو نفر در حال ترک شغل خود هستند‬ ‫بــر اســاس مطالعــه جدیــدی کــه توســط‬ ‫‪ ThreatConnect‬انجام شــده اســت‪ ،‬دو نفر از‬ ‫هــر پنــج (‪ )٪41‬مدیــر امنیــت فنــاوری اطالعــات‬ ‫در بریتانیا در حال بررســی ترک شــغل خود در‬ ‫شــش مــاه اینــده هســتند کــه عمدتــا ًبــه دلیــل‬ ‫افزایــش ســطح اســترس اســت‪.‬‬ ‫محققــان گفته انــد ایــن یافته هــا مقیــاس‬ ‫به اصطــاح «اســتعفای بــزرگ» را نشــان‬ ‫می دهــد کــه بــر صنعــت امنیــت ســایبری تاثیــر‬ ‫می گــذارد و کمبــود مهارت هــای ایــن بخــش‬ ‫را تشــدید می کنــد‪ .‬نظرســنجی از ‪ 503‬مدیــر‬ ‫ارشــد مســئول تصمیم گیری هــای فنــاوری در‬ ‫ســازمان یــا امنیت فنــاوری اطالعات نشــان داد‬ ‫کــه میانگیــن نــرخ جابجایی کارکنــان امنیتی در‬ ‫بریتانیــا ‪ 20‬درصــد اســت‪ .‬حــدود ســه چهارم‬ ‫(‪ )٪74‬از پاســخ دهندگان گــزارش کردنــد‬ ‫کــه ایــن نــرخ در ســال گذشــته افزایش یافتــه‬ ‫اســت‪ .‬عــاوه بــر ایــن مشــکل‪ ،‬کمتــر از‬ ‫یک ســوم (‪ )٪31‬گفتنــد کــه در اســتخدام‬ ‫افــرادی بامهــارت هــا و اســتعدادهای الزم‬ ‫بــرای امنیــت ســایبری بــا مشــکالتی مواجــه‬ ‫شــده اند‪.‬‬ ‫دریافت ـه ای نگران کننــده‪ ،‬کمتــر از یک چهــارم‬ ‫(‪ )%23‬از رهبــران امنیتــی موردبررســی‪،‬‬ ‫عملکــرد حرف ـه ای در حــوزه امنیــت ســایبری را‬ ‫توصیــه می کننــد‪ ،‬درحالی کــه از هــر پنــج نفــر‬ ‫(‪ )%42‬دو نفــر گفتنــد کــه بعیــد اســت ایــن کار‬ ‫را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســد اســترس و حجــم کاری‬ ‫دالیــل اصلــی ایــن مســائل هســتند‪ .‬بیــش از‬ ‫یک ســوم (‪ )٪37‬از همــه پاســخ دهندگان در‬ ‫مــورد کار اســترس زیــادی کــه داشــتند صحبــت‬ ‫کــرده و بیــش از نیمــی (‪ )٪53‬از ایــن افــراد‬ ‫در طــول شــش مــاه گذشــته افزایــش ســطح‬ ‫اســترس را تجربــه کردنــد‪ .‬نتایــج تحقیــق‬ ‫از پاســخ دهندگان نشــان داد کــه ســاعات‬ ‫طوالنــی و بــار روانــی ســنگین (‪ ،)٪44‬کاهــش‬ ‫عملکــرد کاری (‪ )٪43‬و مشــکالت خــواب و‬ ‫خســتگی (‪ )٪37‬اشکارشــده اســت‪.‬‬ ‫بزرگ تریــن دالیلــی کــه همــه پاسـخ دهندگان‬ ‫بــرای تــرک شــغل خــود ارائــه کردنــد‪ ،‬نداشــتن‬ ‫فرصــت بــرای کار از خانــه (‪ ،)٪31‬ســطح‬ ‫دستگیری عامل تبلیغ و فروش‬ ‫مواد مخدر صنعتی‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫پلیــس فتــا خبــر داد ‪ :‬در پــی رصــد فضــای مجــازی توســط کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا‪ ،‬صفحــه ای در یکــی از شــبکه های اجتماعــی کــه اقــدام‬ ‫بــه تبلیــغ و فــروش مــواد مخــدر صنعتــی به صــورت الیــو می کــرد‪،‬‬ ‫شناســایی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا سرهنگ«یوســف شــاکری» اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫رصــد فضــای مجــازی توســط کارشناســان پلیــس فتــا‪ ،‬صفحــه ای‬ ‫در یکــی از شــبکه های اجتماعــی کــه اقــدام بــه تبلیــغ و فــروش‬ ‫مــواد مخــدر صنعتــی به صــورت الیــو زنــده می کــرد‪ ،‬شناســایی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬باتوجه بــه تبعــات ســوء ایــن نــوع تبلیــغ مــواد افیونــی در فضای‬ ‫مجــازی‪ ،‬شناســائی و دســتگیری عامــل ایــن عمــل مجرمانــه در دســتور کار‬ ‫مامــوران ایــن پلیــس بــا همــکاری مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر‬ ‫شهرســتان اســفراین قــرار گرفت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه مامــوران بــا انجــام اقدامات تخصصی‬ ‫ازمون زن مشهدی‬ ‫از همسرش‬ ‫در فضای سایبری‬ ‫پلیــس فتــا در خبــر تــازه ای از شناســایی عامــل تهدیــد بــه انتشــار تصاویــر‬ ‫محرمانــه و خصوصــی شــهروند مشــهدی در فضــای مجــازی خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــادر‬ ‫تشــریح خبــر گفــت‪ :‬مــردی میانســال بــا دردســت داشــتن مرجوعــه قضایــی‬ ‫بــه پلیــس فتــا مراجعــه و درخواســت رســیدگی بــه شــکوائیه خــود مبنــی بــر‬ ‫جلوگیــری از انتشــار عکس هــا و تصاویــر شــخصی اش ‪ ،‬توســط فــردی بــاج‬ ‫خــواه در فضــای ســایبری را داشــت کــه درهمیــن رابطــه پرونــده ای در دایــره‬ ‫رســیدگی بــه جرایــم غیراخالقــی تشــکیل و رســیدگی بــه ان در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه اظهــارات و ارائــه مســتندات‬ ‫توســط شــاکی مبنــی بــر تهدیــد بــه انتشــار تصاویــر محرمانــه و خصوصــی از‬ ‫وی ‪ ،‬کارشناســان پــس از بررســی هــای مربوطــه و انجــام تحقیقــات الزم و‬ ‫برداشت ‪ 500‬میلیون‬ ‫ریالی از حساب‬ ‫معلمان با شگرد‬ ‫پشتیبانی‬ ‫پیام رسان شاد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی کــه در‬ ‫پیام رســان واتســاپ بــا ارســال لینــک جعلــی‬ ‫بــه بهانــه پشــتیبانی اپلیکیشــن شــاد‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫برداشــت از حســاب معلمــان مــی کــرد‪ ،‬خبــرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ ســید‬ ‫اســترس بــاال (‪ )٪26‬و جــذب حقــوق بهتــر‬ ‫درجاهــای دیگــر (‪ )٪25‬بــود‪ .‬به طــور خــاص‬ ‫بــرای مدیــران امنیتــی‪ ،‬حجــم کاری بیش ازحد‪،‬‬ ‫معمول تریــن عامــل ذکرشــده (‪ )٪31‬بــود‪.‬‬ ‫دریکــی دیگــر از یافته هــای نگران کننــده‪،‬‬ ‫حــدود یک ســوم (‪ 32‬درصــد) از همــه‬ ‫پاســخ دهندگان موافــق نبودنــد کــه شــرکت‬ ‫ان هــا می توانــد بــا حجــم و پیچیدگی تهدیدات‬ ‫ســایبری همگام شــود‪ .‬ادام وینســنت‪ ،‬یکی از‬ ‫بنیان گــذاران و مدیرعامــل ‪،ThreatConnect‬‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬اکنــون بیــش از هــر زمــان‬ ‫دیگــری‪ ،‬انتظــار مــی رود تیم هــای امنیتــی‬ ‫فنــاوری اطالعــات کارهــای بیشــتری را بــا درامد‬ ‫کمتــر انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫جابه جایــی بــاالی کارکنــان و متخصصــان‬ ‫‪ IT‬اســترس زا می توانــد بــر عملکــرد ســازمان‬ ‫هــم در کوتاه مــدت و هــم در بلندمــدت تاثیــر‬ ‫منفــی بگــذارد‪ .‬حجــم فزاینــده و پیچیدگــی‬ ‫تهدیدهــا‪ ،‬مدیریت امکان ســنجی حجــم کاری‬ ‫ســازمان ها و ارائــه پشــتیبانی موردنیــاز بــه‬ ‫تیم هــا را متضــرر می کنــد‪».‬‬ ‫و پی جویی هــای پلیســی‬ ‫موفــق شــدند عامــل‬ ‫ایجــاد ایــن صفحــه‬ ‫در فضــای مجــازی‬ ‫را شناســایی نمایــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬مامــوران در یــک‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه وی‬ ‫را دســتگیر و بــه مقــر‬ ‫انتظامــی منتقــل کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری بــا‬ ‫بیــان اینکــه مامــوران‬ ‫در بازرســی از مخفیــگاه متهــم مقــدار ‪ 21‬گــرم مــواد مخــدر ســنتی‪ ،‬یــک‬ ‫دســتگاه کارت خوان ســیار و ترازوی اغشــته به مواد مخدر کشــف کردند‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن متهــم در رونــد تکمیــل تحقیقــات بــه انجــام عمــل‬ ‫مجرمانــه تبلیــغ و فــروش مــواد مخــدر صنعتــی به منظــور جــذب مشــتری‬ ‫در بیــن جوانــان اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم پــس از تشــکیل پرونــده بــه‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی و از انجــا روانــه زنــدان شــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬از‬ ‫شــهروندان انتظــار مـی رود در صــورت مشــاهده چنیــن صفحاتی به منظور‬ ‫پیشــگیری و برخــورد بــا گرداننــدگان ان مراتــب رااز طریــق ســایت پلیــس‬ ‫فتــا بــه ادرس ‪ WWW.Cyberpolice.ir‬و یــا تمــاس بــا مرکــز فوریت های‬ ‫ســایبری بــه شــماره ‪ 096380‬موضــوع را گــزارش نماینــد‪.‬‬ ‫عملیــات فنــی و پلیســی دریافتنــد عامــل تهدیــد بــه انتشــار تصاویــر ؛ فــردی‬ ‫جــز همســر شــاکی نمــی باشــد و در ادامــه بــرای روشــن شــدن مســئله ‪،‬‬ ‫همســر وی را بــه پلیــس فتــا فراخواندنــد‪.‬‬ ‫جهانشــیری افــزود‪ :‬همســر شــاکی در مواجهــه بــا ادلــه فنــی ‪ ،‬فعــل ارتکابــی‬ ‫خــود را پذیرفــت و بیــان کــرد ؛ بــرای برطــرف شــدن ســوءظن خــود و بــه قصــد‬ ‫محــک زدن شــاکی( همســرش) بــا هویتــی ناشــناس ‪ ،‬پیــام درخواســت‬ ‫اشــنایی و دوســتی بــرای شــاکی فرســتاده و همســر وی در کمــال نابــاوری‬ ‫درخواســت فرد ناشــناس را پذیرفته و در برابر شــخصیت ســاختگی ؛ تســلیم‬ ‫شــده اســت و اقــدام بــه برقــراری ارتبــاط نمــوده و بــا ایــن کار غــرور و احســاس‬ ‫زنانــه وی را خدشــه دار و باعــث شــده فکــر انتقــام و تهدیــد بــه انتشــار تصاویــر‬ ‫خصوصــی و محرمانــه را بگیــرد و بدینوســیله شــاکی را مــورد ازار و اذیــت‬ ‫روحــی قــرار دهــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬کاربــران فضــای ســایبری هرگــز به هویت‬ ‫افــراد در فضــای ســایبری اعتمــاد نکــرده و بــا فراگیــری مهارت هــای زندگی چه‬ ‫در فضــای فیزیکــی و چــه در فضــای مجــازی فــارغ از هرگونــه انتقــام جویــی و‬ ‫خصومتــی‪ ،‬مشــکالت را بــا درایــت و مدیریــت حــل نمایند‪.‬‬ ‫وی بــا اعــام شــماره مرکــز فوریــت هــای ســایبری گفــت‪ :‬شــهروندان عزیــز‬ ‫مــی تواننــد در صــورت وقــوع هرگونــه اتفــاق و حادث ـه ای در فضــای ســایبر‬ ‫بالفاصلــه بــا شــماره تمــاس ‪ 096380‬مرکــز فوریت هــای ســایبری پلیــس‬ ‫فتــا ارتبــاط برقــرار نمــوده تــا نســبت بــه دریافــت خدمــات فوریــت دار ســایبری‬ ‫توســط کارشناســان پلیــس فتــا بهــره منــد گردنــد و یــا بــا ادرس الکترونیکی به‬ ‫نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬از بــروز تریــن اخبــار و حــوادث و اموزش های‬ ‫پیشــگیرانه در حــوزه فضــای ســایبری مطلــع گردنــد‪.‬‬ ‫مصطفــی مرتضــوی در خصــوص ایــن شــگرد‬ ‫برداشــت از حســاب گفــت‪ :‬در پــی شــکایت چنــد‬ ‫نفــر از معلمــان عزیــز مبنــی بــر اینکــه بــا ورود‬ ‫بــه لینکــی ناشــناس مبالغــی از حســاب انهــا‬ ‫بــه صــورت غیــر مجــاز برداشــت شــده اســت‪،‬‬ ‫کارشناســان پلیــس را بــر ان داشــت تــا رســیدگی‬ ‫بــه موضــوع را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاکیان در اظهــارات خــود بیــان‬ ‫داشــتند کــه پیامــی مبنــی بــر ارائــه خدماتــی تحت‬ ‫عنــوان پشــتیبانی اپلیکیشــن شــاد در واتســاپ‬ ‫دریافــت و بــا ورود بــه لینــک معرفــی شــده جهــت‬ ‫پرداخــت مبلــغ ‪ 500‬هــزار ریــال بابــت اشــتراک‬ ‫پشــتیبانی‪ ،‬متوجــه شــدند عــاوه بــر ایــن کــه‬ ‫خدماتــی دریافــت نکــرده انــد حتــی موجــودی‬ ‫حســاب انهــا نیــز برداشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان داشــت‪ :‬در بررســی هــای اولیــه‬ ‫مشــخص مــی شــود‪ ،‬درگاه بانکــی کــه شــاکیان‬ ‫از طریــق ان اقــدام بــه پرداخــت وجــه کــرده انــد‪،‬‬ ‫درگاهــی جعلــی بــوده کــه اطالعــات حســاب‬ ‫بانکــی انهــا را ســرقت و منجــر به برداشــت حدود‬ ‫‪ 500‬میلیــون ریــال از حســاب انهــا شــده اســت‬ ‫کــه نهایتــا ًکارشناســان بــا اقدامــات تخصصــی و‬ ‫فنــی موفــق بــه شناســایی مجــرم مــی شــوند‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضوی گفت‪ :‬مجرمان ســایبری به‬ ‫راحتــی کاربــران را بــرای ورود بــه ایــن درگاه هــای‬ ‫جعلــی تشــویق مــی کننــد‪ ،‬بنابرایــن انهــا بــا‬ ‫ســامانه های جعلــی بــا عناویــن مختلــف از‬ ‫جملــه پشــتیبانی‪ ،‬یارانــه‪ ،‬ســجام یــا خدمــات‬ ‫شــارژ و اینترنــت ارزان قیمــت روبــرو مــی شــوند‬ ‫کــه بیشــتر ایــن ادرس هــا به صفحات فیشــینگ‬ ‫منتهــی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان از ورود بــه‬ ‫ســایت هایی کــه از طریــق موتورهــای جســتجو‬ ‫یافــت می شــود‪ ،‬لینک هــای ناشــناس یــا تبلیغاتی‬ ‫کــه بصــورت خــودکار بــاز مــی شــوند یــا تبلیغــات‬ ‫اغــوا کننــده در شــبکه هــای اجتماعــی کــه کاربــران‬ ‫را ترغیــب بــه ورود و پرداخــت وجــه و دریافــت‬ ‫خدمــات می کنــد خــودداری نماینــد‪.‬‬ ‫هتاک دختر جوان‬ ‫تسلیم قانون شد‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری جــوان ‪ 18‬ســاله‬ ‫شــیرازی خبــر داد کــه بــا ارســال تصاویــر‬ ‫خصوصــی شــاکی بــه اعضــای خانــواده اش قصد‬ ‫اخــاذی و مزاحمــت از وی را داشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از‬ ‫ســرهنگ «حشــمت ســلیمانی» در گفت وگــو‬ ‫بــا پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا‪ ،‬در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬خانمــی ‪ 18‬ســاله بــا‬ ‫ارائــه مرجوعــه قضائــی بــه پلیس فتــا مدعی بود‬ ‫فــردی ناشــناس در فضــای مجــازی بــه خصــوص‬ ‫اینســتاگرام بــرای وی و خانــواده اش بــا انتشــار‬ ‫تصاویــر خصوصــی ایجــاد مزاحمــت کــرده کــه‬ ‫رســیدگى بــه ایــن پرونــده بــ ه صــورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار کارشناســان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا بــا جمـع اوری‬ ‫مــدارک و مســتندات موجــود موفــق شــدند متهــم‬ ‫را شناســایی و وی را در یکــی از محــات شــیراز بــا‬ ‫هماهنگــی مقــام قضایــی دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا با بیــان اینکه متهم پس از مواجهه‬ ‫بــا مــدارک و مســتندات احصــاء شــده توســط‬ ‫کارشناســان هــدف از ایــن کار را اخــاذی از دختر‬ ‫جــوان و ایجــاد مزاحمــت بــرای وی و خانواده اش‬ ‫عنــوان کــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬برابــر قانــون هرگونــه‬ ‫توهیــن‪ ،‬اهانــت و یــا پخــش تصاویــر شــخصی‬ ‫افــراد در فضــای مجــازی جــرم محســوب شــده‬ ‫و عواقــب جبــران ناپذیــری بــرای فــرد بــه همــراه‬ ‫دارد؛ لــذا رعایــت اخــاق در فضــای ســایبر و بــه‬ ‫خصــوص شــبکه های اجتماعــی امــری مهــم‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری خاطــر نشــان کــرد‪ :‬پلیــس‬ ‫فتــا بـ ه صــورت شــبانه روزی امــاده پاســخگویی بــه‬ ‫شــهروندان بــوده و کاربــران می تواننــد در صــورت‬ ‫مواجهــه بــا هرگونــه موارد مشــکوک ان را از طریق‬ ‫ســایت بــه ادرس ‪( www.cyberpolice.ir‬بخــش‬ ‫گزارش هــای مردمــی) و یــا بــا شــماره ‪ 096380‬بــا‬ ‫کارشناســان در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫دستگیری متهم‬ ‫دو میلیاردی فروش‬ ‫مواد محترقه‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پلیــس فتــا متهــم‬ ‫دو میلیــاردی فــروش مــواد محترقــه دســتگیر شــد‬ ‫ســرهنگ جلیلیــان بــا اشــاره بــه خطــرات‬ ‫فــروش مــواد محترقــه و همچنیــن تهدیــدات و‬ ‫کالهبرداری هــای مرتبــط بــه چهارشــنبه اخــر ســال‬ ‫در فضــای مجــازی‪ ،‬از دســتگیری مجرمــی کــه بــا‬ ‫تبلیغــات گســترده اقــدام بــه فــروش مــواد اتـش زا‬ ‫می کرد‪،‬خبــرداد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در همیــن راســتا شــخصی کــه بــا‬ ‫تبلیغــات فــراوان انــواع مــواد محترقــه‪ ،‬اقــدام‬ ‫بــه فــروش ایــن مــواد خطرنــاک از طریــق فضــای‬ ‫مجــازی می کــرد‪ ،‬شناســایی و اقدامــات جهــت‬ ‫دســتگیری وی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جلیلیــان گفــت‪ :‬متهــم بــا انتشــار‬ ‫پسـت های متعدد در شــبکه اجتماعی اینســتاگرام‬ ‫اقــدام بــه فــروش مــواد محترقــه می نمود‪.‬نظــر بــه‬ ‫حساســیت موضــوع و فعالیــت گســترده متهــم در‬ ‫شــهر کــرج همچنیــن الــوده ســازی فضــای حقیقــی‬ ‫مــوارد بــه صــورت ویــژه در دســتور کار قــرار گرفــت‬ ‫کــه بــا اقدامــات فنــی انجــام شــده تعــداد ‪64792‬‬ ‫عــدد لــوازم محترقــه غیــر مجــاز بــه ارزش بیــش از‬ ‫‪ 2.000.000.000‬ریــال کشــف و ضبــط و متهــم نیــز‬ ‫دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود‪ :‬از ایــن متهــم مقــدار‬ ‫قابــل توجهــی انــواع ترقــه‪ ،‬بمبک هــای دست ســاز‬ ‫و مــواد ات ـش زا کشــف شــد و جهــت ســیر مراحــل‬ ‫تکمیلــی پرونــده بــه دادســرا معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مجرمــان ســایبری بــا تبلیــغ و فــروش‬ ‫انــواع مــواد محترقــه خطرنــاک عــاوه بــر اینکــه‬ ‫ســامت افــراد جامعــه را تهدیــد می کنند و ســالیانه‬ ‫افــراد زیــادی را مجــروح و یــا دچــار عارضه هــای‬ ‫غیــر قابــل جبــران ماننــد قطــع شــدن اعضــای بــدن‬ ‫می کننــد؛ در شــیو ه مجرمانــه ی دیگــری در قالــب‬ ‫فــروش ترقــه‪ ،‬کاربــران را بــه درگاه هــای پرداخــت‬ ‫بانکــی جعلــی و فیشــینگ هدایــت کــرده و حســاب‬ ‫بانکــی را خالــی می کننــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان ضمــن اشــاره بــه نقــش نظارتــی‬ ‫والدیــن و خانواده هــا‪،‬در جهــت جلوگیــری از‬ ‫گرفتــار شــدن فرزنــدان در دام ســودجویان‬ ‫اینترنتــی‪ ،‬گفــت‪ :‬متاســفانه بیشــتر شــاهد اغفال‬ ‫کــودکان و نوجوانــان بــرای خریــد مــواد محترقــه‬ ‫خطرنــاک در فضــای مجــازی هســتیم‪.‬‬ ‫از شــهروندان می خواهیــم کــه مــوارد مجرمانــه‬ ‫در فضــای مجــازی را در ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس ‪ Cyberpolice.ir‬و در بخــش فوریت هــای‬ ‫ســایبری گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪473‬‬ ‫کالهبردار سایت های خرید‬ ‫و فروش به اخر خط رسید‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری فــردی خبــر داد کــه بــا درج‬ ‫اگهی هــای دروغیــن و دریافــت بیعانــه از شــهروندان در‬ ‫ســایت های خریــد و فــروش اقــدام بــه کالهبــرداری می کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ محســن‬ ‫محمــودی‪ ،‬در تشــریح ایــن موضــوع اظهــار داشــت‪ :‬بــا‬ ‫مراجعــه تعــداد کثیــری از همشــهریان بــه پلیــس فتــا‬ ‫اســتان بــا بیــان اینکــه در ســایت های خریــد و فــروش‬ ‫مــورد کالهبــرداری واقــع شــده انــد و بــا ارائــه شــکوائیه ای‬ ‫رســیدگی بــه موضــوع را خواســتار شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪:‬در راســتای رســیدگی بــه موضــوع کالهبــرداری‬ ‫و احقــاق حــق شــهروندان بــزه دیــده‪ ،‬بالفاصلــه تیمــی‬ ‫خبــره از کارشناســان پلیــس فتــا رســیدگی به موضــوع را در‬ ‫دســتور کار خــود قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬در بررســی هــای اولیــه‬ ‫صــورت گرفتــه پیرامــون موضــوع مشــخص گردیــد کــه‬ ‫شــاکیان بــرای خریــد کاال و نیازمندهــای خودشــان بــه یکــی‬ ‫از برنامه هــای خریــد و فــروش ورود مــی کننــد کــه در ایــن‬ ‫حیــن بــا اگهــی فــروش یخچــال و تلویزیــون بــه قیمــت‬ ‫پاییــن مواجــه مــی شــوند کــه پــس از واریــز مبلغــی بــه‬ ‫عنــوان بیعانــه بــه شــماره حســاب اعــام شــده‪ ،‬فروشــنده‬ ‫دیگــر پاســخگو تمــاس نبــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬بــا اقدامــات تخصصــی و فنــی انجــام‬ ‫شــده توســط کارشناســان ایــن پلیــس و اســتخراج‬ ‫مســتندات الزم و ادلــه الکترونیــک‪ ،‬فــرد کالهبــردار‬ ‫شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضایــی‪ ،‬در یک‬ ‫عملیــات غافلگیــر کننــده متهــم دســتگیر و بــه پلیــس فتا‬ ‫منتقــل شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محســن محمــودی گفــت‪ :‬در تحقیقــات بــه‬ ‫عمــل امــده وی ضمــن اقــرار بــه جــرم خود با بیــان اینکه با‬ ‫بارگــذاری اگهــی هــای دروغیــن در ســایت هــا و نرم افزارها‬ ‫بــا قیمــت پاییــن اقــدام بــه فریــب کاربــران شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی می نمــوده و پــس از جلــب اعتمــاد قربانیــان‬ ‫بــه بهانــه نگهداشــت کاال مبالغــی از انــان دریافــت کــرده‬ ‫و ســپس بــا بهانــه مختلــف از ارســال کاال خــودداری‬ ‫می نمــود ؛در ایــن خصــوص پرونــده تکمیــل و متهــم‬ ‫جهــت تصمیم گیــری الزم بــه دادســرا اعــزام گردیــد‪.‬‬ ‫وی بــه کالهبــرداران هشــدار داد و گفــت‪ :‬پلیــس‬ ‫فتــا بــه صــورت شــبانه روزی در حــال پایــش فضــای‬ ‫مجــازی اســت و چنــان چــه کســانی کــه بخواهنــد بــا‬ ‫درج اگهــی دروغیــن و یــا از طــرق مختلــف اقــدام‬ ‫بــه فریــب کابــران فضــای مجــازی در ســایت هــا و‬ ‫نرم افزارهــای خریــد و فــروش نماینــد مطمئن باشــند‬ ‫پلیــس در چهارچــوب قانــون حتمــا بــا انــان برخــورد‬ ‫خواهــد نمــود و ایــن افــراد بایــد پاســخگوی اعمــال‬ ‫خــود باشــند‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــودی در پایــان توصیــه نمــود ‪ :‬همشــهریان‬ ‫قبــل از تحویــل کاال از واریــز وجــه خــودداری نماینــد و پــس‬ ‫از دریافــت کاالی خریــداری شــده و قبــل از پرداخــت از‬ ‫ســالم بــودن اجنــاس اطمیــان حاصــل کنیــد و همچنیــن در‬ ‫صــورت مشــاهده هرگونــه مــوارد مجرمانــه و کالهبــرداری‬ ‫در فضــای مجــازی موضــوع را از طریــق مرکــز فوریتهــای‬ ‫ســایبری بــا شــماره تمــاس ‪ 096380‬و یــا از طریــق ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬بــا مــا در‬ ‫میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫پل ارتباطی شما با‬ ‫روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫روســتای جعفرابــاد تابســتان ســرد تــری نســبت بــه روســتاهای همجــوار خــود دارد کــه همیــن موضــوع مردمــان‬ ‫بســیاری را در فصــل تابســتان بــه ســوی روســتا و جنــگل جعفــر ابــاد کشــانده اســت‪.‬‬ ‫درختان این جنگل شامل بلوط‪ ،‬انجیلو‪ ،‬ولیک‪ ،‬کندس(ازگیل وحشی)‪ ،‬لرگ سرخدار و غیره می باشد‪.‬‬ ‫طبیعت زیبای جنگل‬ ‫جعفر اباد‬ ‫‪ -473‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانیه ‪- 1443‬شماره ‪-473‬‬ ‫‪ 30‬ژانویه ‪27-- 2022‬‬ ‫یک شنبه ‪ 10‬بهمن ‪30-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عکس ستایش محمدیاری‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫« ده فرمان سرنوشت ساز »‬ ‫{ و قال علی (ع) }‬ ‫ن ‬ ‫سـ ُ ‬ ‫ن التَّق ْـوَى‪ ،‬و َ لَ مَعْق ِـ ‬ ‫مو َ لَ عِــز َّ اَعَــز ُّ م ِـ َ ‬ ‫ســا َ ِ ‬ ‫ف اَعْلَــى م ِـ َ ‬ ‫لَ شَ ــر َ َ ‬ ‫ن الْا ِ ْ‬ ‫لَ اَح ْ َ‬ ‫ن م ِـ َ‬ ‫ن الْقَن َاعَ ـهِ ‪ ،‬و َ لَ مَــا َ ‬ ‫ل‬ ‫ن التَّوْب َـهِ ‪ ،‬و َ لَ ک َن ْـز َ اَغْنـَـى م ِـ َ ‬ ‫ح م ِـ َ ‬ ‫ال ْـوَرَعِ ‪ ،‬و َ لَ شَ ـفِی عَ اَنْجَ ـ ُ‬ ‫ـن اقْت ََصــر َ عَلَــى بُل ْ َغ ـ ه ِ الْکَفَــا ِ ‬ ‫ت و َ مَـ ِ ‬ ‫ى بِالْقُــو ِ ‬ ‫ن الر ِّ َض ـ ‬ ‫ـب لِلْفَاق َـ ه ِ م ِـ َ ‬ ‫هـ ُ ‬ ‫اَذ ْ َ‬ ‫ف فَقَ ـد ِ‬ ‫ـب ‪،‬‬ ‫صـ ِ ‬ ‫م الرَّاحَـ هَ و َ ت َب َـو َّا َ خَفْـ َ ‬ ‫ان ْت َظـَ َ ‬ ‫ـض الدَّعَـ ه ِ و َ الرَّغْب َـ ه ُ مِفْتَــا ُ‬ ‫ح الن َّ َ‬ ‫ـب و َ مَطِیـَّ ه ُ الت َّ َعـ ِ‬ ‫ُّ‬ ‫ـوب ‪ ،‬و َ ال َّ‬ ‫ش ـر ُّ جَام ِ ـ ‬ ‫اعٍ اِلَــى التَّقَح ُّ ـ ِ ‬ ‫س ـد ُ دَو َ ‬ ‫و َ الْح ِ ـر ْ ُ ‬ ‫عُ‬ ‫ص و َ الْکِبـْـر ُ و َ الْحَ َ‬ ‫م فِــی الذنـ ُ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ـوب ‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫ُ‬ ‫مَ َ‬ ‫ســاوِی ال ُ ِ‬ ‫امام علی(ع) فرمود‪:‬‬ ‫هیــچ شــرافتى برتــر از اســام نیســت و هیــچ عزتــى گران بهاتــر از تقــوا‪ ،‬هیــچ‬ ‫پناهگاهــى بهتــر و نگهدارنده تــر از ورع (و پرهیــزاز شــبهات) نمى باشــد‪ ،‬هیــچ‬ ‫شــفیعى نجات بخش تــر از توبــه‪ ،‬هیــچ گنجى بى نیاز کننده تــر از قناعت و هیچ‬ ‫ســرمایه اى بــراى از بیــن بــردن فقــر بهتــر از رضــا به مقــدار حاجــت نمى باشــد‪.‬‬ ‫انکس کــه بــه مقــدار نیــاز اکتفــا کنــد بــه اســایش و راحتــى همیشــگى دســت‬ ‫یافتــه و در فراخنــاى اســودگى جــاى گرفتــه اســت در حالــى که دنیاپرســتى کلید‬ ‫رنــج و بــا و مَرکــب تعــب و ناراحتــى اســت‪ .‬حــرص و تکبــر و حســد انگیزه هایــى‬ ‫هســتند بــراى فــرو رفتــن در گناهــان‪ ،‬و شــر و بــدکارى‪ ،‬جامــع تمــام (ایــن)‬ ‫عیب هاســت‪.‬‬ ‫امــام علــی (ع) در ایــن جمله هــاى کوتــاه و پرمعنــا اشــاره بــه ده موضــوع مهــم‬ ‫مى کنــد کــه هفــت موضــوع مربوطـ‍ بــه فضایــل اخالقــى و ســه موضــوع مربوطـ‍ ‬ ‫بــه رذایــل اخالقــى اســت‪.‬‬ ‫نخست مى فرماید‪«:‬شرافتى برتر از اسالم نیست»‪.‬‬ ‫ایــن نکتــه بــا توجــه بــه این کــه اســام مجموعــه اى از عقایــد واالى دینــى و‬ ‫برنامه هــاى ســازندۀ عبــادى و دســتورات مهــم اخالقــى اســت کامــا ًروشــن‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بســیارى از افــراد‪ ،‬شــرف را در مقام هــاى مــادى متزلــزل و امــوال و ثروت هــاى‬ ‫ناپایــدار و قــدرت قــوم و قبیلــه کــه دائمــا ًدر معــرض فناســت مى داننــد‪ .‬در‬ ‫حالــى کــه شــرافت واقعــى ایــن اســت کــه انســان یک مســلمان راســتین باشــد‪.‬‬ ‫در جملــۀ دوم مى فرماید‪«:‬عــزت و قدرتــى گران بهاتــر از پرهیــزکارى نیســت»؛‬ ‫مســلط بــر خویــش مى ســازد کــه وسوســه هاى‬ ‫‍ ‬ ‫زیــرا تقــوا چنــان انســان را‬ ‫شــیطان و هــواى نفــس را بــه عقــب مى رانــد‪ .‬چــه قدرتــى از ایــن باالتــر کــه‬ ‫انســان شــیطان را بــه زمیــن بزنــد و هــواى نفــس را مهــار کنــد‪.‬‬ ‫در ســومین جملــه مى فرماید‪«:‬هیــچ پناهگاهــى بهتر و نگهدارنده تــر از ورع (و‬ ‫پرهیز از شــبهات) نیست»‬ ‫لغزش هــاى انســان در بســیارى از مــوارد در امــور شــبهه ناک اســت کــه انســان‬ ‫را بــه پرتــگاه محرمــات مســلم شــرع ســوق مى دهــد‪ .‬کســى کــه داراى ورع و‬ ‫پرهیــز از شــبهات اســت در پناهــگاه مطمئنــى قــرار گرفتــه کــه او را از چنیــن‬ ‫لغزشــى بازم ـى دارد‪.‬‬ ‫در حکمت چهارم نیز شبیه این جمله گذشت ان جا که مى فرماید‪:‬‬ ‫ع جُنَّه؛ ورع‪ ،‬سپر محکمى است»‪.‬‬ ‫«الْوَر َ ُ ‬ ‫امام باقر (ع) مى فرماید‪:‬‬ ‫«عــاوه بــر تــرک محرمــات و انجــام واجبــات‪ ،‬انســان را از ارتــکاب شــبهات‬ ‫بازمــى دارد‪.» .‬‬ ‫در حدیــث دیگــرى امــده کــه یکــى از یــاران امــام صــادق (ع) خدمتــش عــرض‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫مــن توفیــق زیــارت شــما را چنــد ســال یک بــار پیــدا مى کنم دســتورى بیــان فرما‬ ‫کــه بــه ان عمــل کنــم (و ضامن ســعادتم باشــد)‪ .‬امــام (ع) فرمود‪:‬‬ ‫« تو را به تقواى الهى و ورع و تالش و کوشــش (در مســیر اطاعت پروردگار)‬ ‫ســفارش مى کنــم و بــدان کــه تــاش بدون ورع نتیجه بخش نخواهــد بود»‪.‬‬ ‫در چهارمیــن نکتــه مى فرماید‪«:‬هیــچ شــفیعى نجات بخش تــر از توبــه‬ ‫نیســت»‪.‬‬ ‫زیــرا شــفاعت شــفیعان دیگــر گاه پذیرفتــه مى شــود و گاه ممکــن اســت‬ ‫پذیرفتــه نشــود زیــرا بــار گنــاه‪ ،‬ســنگین تر از شــفاعت اســت‪ .‬امــا توبــۀ واقعــى‬ ‫کــه بــا ندامــت کامــل و تصمیــم بــر عــدم تکــرار گنــاه و جبــران گذشــته و اعمــال‬ ‫صالــح اینــده صــورت گیــرد قطعــا ًدر پیشــگاه خداونــد پذیرفتــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن گنهــکاران به جــاى این کــه بــه انتظــار شــفاعت شــفیعان بنشــینند بهتــر‬ ‫اســت توبــه کننــد و شــفاعت رابــراى تاکیدبــر پذیــرش ان ازشــفیعان بخواهنــد‪.‬‬ ‫لُ التَّوْبـَه َ‬ ‫خداونــد به طــور مطلــق در قــران مجیــد مى فرمایــد‪ «:‬و َ هُـو َ ال َّـذِى یَقْب َـ ‬ ‫ت »؛ خداونــد کســى اســت کــه توبــه را از‬ ‫ــن السَّــی ِّئ َا ِ ‬ ‫ن عِبَــاد ِ ه ِ و َ یَعْفُــوا عَ ِ ‬ ‫عَــ ْ ‬ ‫بندگانــش مى پذیــرد و گناهــان ان هــا را مى بخشــد»‪.‬‬ ‫در پنجمیــن نکتــه اشــاره بــه اهمیــت قناعــت کــرده‪ ،‬مى فرماید‪«:‬هیــچ گنجــى‬ ‫بى نیازکننده تــر از قناعــت نیســت»؛‬ ‫گنج هــاى دیگــر پایــان مى پذیرنــد‪ ،‬گنجــى کــه پایــان نمى پذیــرد گنــج قناعــت‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اضافــه بــر ایــن‪ ،‬بــراى حفظـ‍ گنج هــاى ظاهــرى رنــج فــراوان بایــد کشــید چراکــه‬ ‫دشــمنان و ســارقان و حســودان دائمــا ًدر کمیــن ان اند‪.‬ولــى گنــج قناعــت هیــچ‬ ‫ســارق ودشــمن و حســودى نــدارد‪.‬‬ ‫به گفتۀ سعدى‪:‬‬ ‫گنج ازادگى و کنج قناعت ملکى است‬ ‫که به شمشیر میسر نشود سلطان را‬ ‫و به گفتۀ حافظ‍ ‪:‬‬ ‫گنج زر‪ ،‬گر نبود‪ ،‬کنج قناعت باقى است‬ ‫ان که ان داد به شاهان به گدایان این داد‬ ‫منابع ‪:‬‬ ‫‪ _۱‬نهج البالغه ‪ ،‬گفتار حکیمانه ‪ ٣٧١‬به نقل از کتاب پیام امیرالمومنین علی (ع)‬ ‫‪ _۲‬گنجور نرم افزار شعر فارسی‪ ،‬اشعار حافظ شیرازی و سعدی‬ ‫« حماسه رزم‬ ‫ی ّامان گردان‬ ‫ب ‬ ‫حمزه در جزیره‬ ‫مجنون»‬ ‫« گردان حمزه به اندازه یک‬ ‫تیپ در منطقه جنگید! »‬ ‫سرویس ‪ -‬خاطرات‬ ‫راوی ‪ :‬سردار حاج محسن قربانی از فرماندهان گردان‬ ‫حمزه سیدالشهدا (ع)‬ ‫گــردان حمــزه منهــا بــود یعنــی دو گروهــان داشــتیم و‬ ‫گروهــان ابراهیــم (جهانبیــن )فقــط ارکانــش بــود ‪.‬‬ ‫گــردان حمــزه بعنــوان گــردان احتیــاط در پشــت خــط اول‬ ‫مســقر بــود گروهــان اقــا مفیــد در اختیــار حــاج کمیــل و‬ ‫میرشــکار بــود ‪.‬‬ ‫همــان شــب اولــی کــه وارد منطقــه شــدیم دشــمن نصــف‬ ‫شــب اتش هــای جهنمــی و بــی امانــش رو همــراه کاربــرد‬ ‫گازهــای شــیمیایی کذایــی شــروع کــرد و بعــد نیروهــای‬ ‫پیــاده اش دم دمــای صبــح وارد عمــل شــدند پیکــی ازطــرف‬ ‫حــاج کمیــل اومــد و بمــن گفــت‪ « :‬بــا نیروهــا بــرم بســمتش؟»‬ ‫ســریع خــودم و تعــدادی از نیروهــای گروهــان اقــا‬ ‫نورعلــی رو گرفتــم ســوار تنهــا تویوتــای گــردان شــدیم و بــه‬ ‫اقــا نورعلــی گفتــم‪ «:‬بقیــه نیروهــا رو بگیــر بیــار »‬ ‫هــوا هنــوز گــرگ و میــش بــود و عمــوم نیروهــای‬ ‫یگانهــای دیگــر ارتــش و ســپاه ‪ ،‬ســوار خودروهــا بــه عقــب‬ ‫می اومدنــد روی یکــی از خودروهــای حامــل نیــرو داد زدم‪:‬‬ ‫« چرا عقب می رید ؟ »‬ ‫گفتند ‪ «:‬دشمن زده به خط »‬ ‫گفتــم ‪ «:‬مــا هــم اومدیــم جلوشــون رو بگیریــم! بــه ایــن‬ ‫زودی عقــب نشــینی!؟»‬ ‫نیروهــا رو موظــف بــه زدن ماســک کــرده بودیــم کــه باعــث‬ ‫اســتقامت و در حین حال خســتگی بیشــتر نیروها شــده بود‬ ‫خالصــه کنــم رفتــم نــزد حــاج کمیــل و ایشــون گفــت‪ « :‬بــرو‬ ‫محور لشــگر ‪ ۵‬نصر (مشــهدی ها ) که خط و قرارگاه را ( در‬ ‫اثــر فشــار بــی امــان دشــمن ) خالــی کــرده »‬ ‫فهمیــدم وضــع خیلــی خرابــه دو گــردان مالــک و مســلم‬ ‫وضعشــون خــراب و در حــال ســقوط و مــن بــا نیروهــا‬ ‫بســمت محــور لشــکر نصــر حرکــت کردیــم‪.‬‬ ‫از طریــق بــی ســیم بــه اقــا نــور علــی گفتــم‪ «:‬بریــد محــور‬ ‫لشــکر نصــر » (شــهید واالمقــام) اقارحیــم کابلــی جانشــین‬ ‫گــردان مجــروح بردنــش عقــب مــا و نورعلــی باهماهنگــی‬ ‫خوبــی در محــور لشــکر نصــر بهــم رســیدیم ‪.‬‬ ‫نیروهــای مــا بــا دشــمنی کــه قصــد پیشــروی بــه خــط‬ ‫دوم مــا رو داشــتند درگیــر شدندشــیر بچــه هــای گــردان‬ ‫حمــزه سیدالشــهداء دشــمن رو بــا یــه یــورش بــرق اســا بــه‬ ‫عقــب تــر پشــت یــه خاکریــز روی جــاده بیــن خــط یــک و دو‬ ‫زمین گیــر و میخکــوب کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫البتــه چــون اطــراف مــا کامــا ً اب و نیــزار بــود قــدرت‬ ‫مانــور نداشــتیم ولــی چنــد بــاری بــه ســمت شــون حملــه ور‬ ‫و گاهــی اونــا بســمت مــا حملــه کردنــد‪.‬‬ ‫درگیــری نزدیــک بــا پرتــاب نارنجــک بــر روی هــم داشــتیم‬ ‫مهماتمــون رو بــه اتمــام بــود ‪.‬‬ ‫بــا اقــای میرشــکار تمــاس و گفتیــم ‪ «:‬نقــل و نبــات‬ ‫نداریــم و ایشــون گفــت خودتــون و خــدای خودتــون !!»‬ ‫ســاعت حــدودا ‪ ۹‬صبــح همــه یــگان هــا بــه عقــب رفتــه‬ ‫بودند و دشــمن سرمســت کالفه و عاصی از دســت گردان‬ ‫حمــزه درایــن محــور مهــم بالگرداشــون رو فرســتادند و اقــا‬ ‫ســرو علــی شــجاع روی یــه قبضــه پدافنــد دولــول نشســته‬ ‫بــود و چقــدر زیبــا و تکنیکــی انهــا را فــراری مـی داد‪.‬‬ ‫گاهــی ســر دولــول رو اونقــدر پائیــن مـی اورد کــه ســرمون‬ ‫رو پائیــن میگرفتیــم و بــا ایــن کاراش کلــی روحیــه بــه‬ ‫نیروهــا مــی داد ‪.‬‬ ‫صحبــت از کمبــود مهمــات بــود دیگــه ارتبــاط تلفنــی مــون‬ ‫بــا لشــگر کامــا قطــع شــده بــود ناگهــان ازســمت عقــب یــه‬ ‫نیســان ابــی از روی جــاده بســمت مــا بــا دشــمن می اومــد‬ ‫جلــو شــو‬ ‫گرفتیم و گفتیم ‪ «:‬کجا میری»‬ ‫گفت ‪ «:‬همینطوری اومدم سمت شما !؟»‬ ‫خدایــا ممنونــت نــه تلفنــی و نــه ارتباطییــه ماشــین پـُـر از‬ ‫مهمــات کالش و‪ .....‬بــود‪.‬‬ ‫بــا یــه شــور و شــعفی نیروهــا تخلیــه اش کردنــد و رفــت و‬ ‫درگیری هــا تــا ســاعت ‪ ۱۲-۱۱‬ظهــر ادامــه داشــت ‪.‬‬ ‫بچه هــا دســت بــردار نبودنــد ناگهــان بیســمچی ام اقــا‬ ‫شــهرام بیرقیــان شــجاع ولــی خســته بهــم گفــت‪ « :‬فالنــی‬ ‫یــه نفــر پشــت بــی ســیم هــی قربــان قربــان میگــه»‬ ‫گوشی رو برداشتم ‪.‬‬ ‫هــی می گفــت ‪ «:‬مــن حاجــی ام » صــدا بــرام نــا‬ ‫اشــنا بــود از شــدت جراحــت شــیمیایی نشــناختم‬ ‫تا (با لهجه مازنی )گفت‪ «:‬کمیل هستمه»‬ ‫هــر دومــون خوشــحال شــدیم بــا کمــال تعجــب گفــت‪:‬‬ ‫« چکار می کنید همه »‬ ‫گفتم ‪ «:‬مثل شیر داریم می جنگیم»‬ ‫بــاور نمی کــرد هــی از بچه هــا تشــکر و کار انهــا رو‬ ‫تحســین مــی کــرد ‪.‬‬ ‫گفــت ‪«:‬فالنــی همــراه چنــد نیــرو بیــا عقب تــر مــن داخــل‬ ‫قــرارگاه ‪ ۵‬نصــرم دشــمن بــا قایــق هــاش مــی خــواد نیــرو‬ ‫پیــاده و شــما رو دور بزنــه‪».‬‬ ‫من از رفتن سرباز زدم‪.‬‬ ‫گفتم ‪« :‬حاجی با اوضاع اینجا نمی تونم‬ ‫گفتم نیروها رو می فرستم ولی خودم نمیام ‪».‬‬ ‫گفت ‪ «:‬خودت هم بیا کارت دارم»‬ ‫بــا اصرارقضیــه رو بــه ابراهیم(شــهید ابراهیــم جهــان‬ ‫بیــن) گفتــم ‪.‬‬ ‫گفــت ‪ «:‬بــرو خیالــت راحــت باشــه » اقا نورعلــی مجروح و به‬ ‫عقــب بــرده بردنــش و مقــداری رفتیــم بــه قــرارگاه لشــکر ‪۵‬نصــر‬ ‫رســیدیم حاجی ( از شــدت شیمیایی)ســیاه شــده بود‪.‬‬ ‫دوباره گفت‪ «:‬چکار کردید شما!؟»‬ ‫گفتم ‪ « :‬بچه ها مثل شیر دارند می جنگند»‬ ‫باتوضیحاتــش متوجــه خرابــی هرچــه بیشــتر اوضــاع‬ ‫منطقــه شــدم و بهــش گفتــم‪:‬‬ ‫« حاجــی بچــه هــا رو بیاریــم ســر ســه راه و اینجــا هــم‬ ‫مســلط تریــم و هــم امــکان دورخوردنمــون کمتــره »‬ ‫در جوابــم گفــت ‪ «:‬یــه مقــداری مقاومــت کنیــم نیــروی‬ ‫کمکــی درراهــه »‬ ‫پل ارتباطی شما با روزنامه‬ ‫حــاج مرتضــی قربانــی ( فرمانــده لشــگر ‪ )۲۵‬بــا مــن‬ ‫تمــاس و مقــداری صحبــت کردیــم و ناگهــان متوجــه شــدیم‬ ‫دشــمن بــا قایــق هــا بیــن مــا و ابراهیــم نیــرو پیــاده کــرد و‬ ‫بــه ابراهیــم جریــان رو گفتــم و اینکــه باهمــه نیروهــا از‬ ‫داخــل نیــزار شــانه جــاده بیــا طــرف مــن و بــا هــم می زنیــم‬ ‫بــه دشــمن و از محاصــره در می ائیــد و قبــول کــرد و‬ ‫مــا بــا محدودیــت مهمــات ســمت دشــمن تیرانــدازی تــا‬ ‫حواسشــون بــه مــا و ابراهیــم بــا نیروهــاش برســند باهــم‬ ‫بزنیــم بــه دشــمن در اخریــن تماســمون بــه ابراهیــم‬ ‫گفت‪ « :‬زدیم داخل‪»....‬‬ ‫و تمــاس کال ً قطــع شــد‪ .‬مــا کــه منتظــر نیــرو بودیــم ‪،‬‬ ‫دشــمن رو ســرگرم کردیــم تــا ابراهیــم دورشــون بزنــه و از‬ ‫ســمت راســت خودشــون رو برســونند بــه جــاده‪...‬‬ ‫اوقــات ســپری می شــد باحاجــی یــه جایــی گفتــم‪ «:‬باچنــد‬ ‫تــا نیــرو بــا تیوتــا بــا ســرعت و تیرانــدازی از جلــوی دشــمن‬ ‫رد بشــم وخودمــو برســونم بــه نیروهــا ‪.‬‬ ‫حاجی گفت ‪ «:‬نه شما رو می زنند‪».‬‬ ‫ما سر سه راه مهماتمون تموم شد‬ ‫و بــه نیروهــا گفتــم مــی مونیــم دشــمن فکــر می کنــه مــا‬ ‫عمــدا تیرانــدازی نمی کنیــم تــا اونا رو بِکشــیم رو جاده و‪....‬‬ ‫لحظاتــی گذشــت مــن احتمــال زیــاد مــی دادم‬ ‫ابراهیــم و بــرو بچــه هــا از ســمت راســت مــا بعقــب‬ ‫رفتنــد‪ ،‬دشــمن کــم کــم فهمیــد مهمــات نداریــم و‬ ‫اروم اروم حرکــت بســمت مــا رو شــروع کردنــد‪.‬‬ ‫بــه حاجــی ( کمیــل) گفتــم ‪«:‬حاجــی شــما بــا بچــه هــا بریــد‬ ‫من توی منطقه و نیزارها می گردم بچه ها رو پیدا کنم»‬ ‫بــاز قبــول نکــردد شــمن بــه نزدیکــی مــا رســیده بــود‬ ‫حاجــی دســتور داد نیروهــا ســوار خــودرو شــدند و‬ ‫منطقــه رو بــا کوهــی از تردیــد و نگرانــی ســخت تــرک‬ ‫کردیــم کــه دشــمن رســید ســه راه و بســمت خــودرو‬ ‫کــه از اطــراف مــا می گذشــت تیرانــدازی مــی کــرد ‪ ...‬‬ ‫خالصــه اینکــه گــردان حمــزه شــجاعت و مقاومــت‬ ‫وحماســه ای درجزیــره مجنــون خلــق کردنــد کــه بقیــه‬ ‫یگانهــای ارتــش و ســپاه و لشــگر توانســتند‬ ‫بــا شــرایط بهتــری منطقــه رو تــرک کننــد و وقتــی حــاج کمیل‬ ‫بــه اقــا مرتضــی قربانــی گزارش مـی داد مــی گفــت ‪ « :‬گــردان‬ ‫حمــزه بــه انــدازه یــه تیــپ درمنطقــه جنگیــد! »‬ ‫پ‪.‬ن‪:‬‬ ‫در همیــن پاتــک ســنگین دشــمن بــه جزیــره مجنــون‪،‬‬ ‫متاســفانه دو دالور‪ ،‬دو عــارف و دو یــادگار شــجاع گــردان‬ ‫حمــزه سیدالشــهداء(ع) شــهید واالمقــام ســردار ابراهیــم‬ ‫جهــان بیــن و ســردار داود شــیخ (هدایتــی) بــه درجــه‬ ‫رفیــع شــهادت نائــل امدنــد و رزمنــده دالور دکتــر مفیــد‬ ‫اســماعیلی ســراجی در حالــی کــه مجــروح بــود بــه اســارت‬ ‫دشــمن در امــد ‪.‬‬ ‫یــاد و خاطــره همــه شــهدای واالمقــام گــردان حمــزه‬ ‫سیدالشــهداء (ع) بویــژه ایــن دو ســردار جــوان و دالور‬ ‫ســپاه اســام زنــده و گرامــی بــاد ‪.‬‬ ‫بازار کسب و کار‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!