روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 472 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 472

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 472

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 472

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫ شنبه‪ 9 -‬بهمن ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/29 -‬ژانویه ‪ /26 -2022/‬جمادی الثانیه ‪ -1443/‬شماره‪472‬‬ ‫صیغه‬ ‫نود و نه ساله‬ ‫‪7‬‬ ‫رنگ زرد به نقشه‬ ‫کرونایی گلستان‬ ‫برگشت‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫« نابغه رسانه ای ‪ ،‬شخصیت‬ ‫اطالعاتی ‪ُ ،‬مخلص انقالبی‬ ‫و بزرگ مردی تاریخ ساز »‬ ‫قلم داروی غیرمجاز‬ ‫‪8‬‬ ‫بادبان ها را بکشید‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫هیچ کس نمی تواند فکر و هنرت‬ ‫را از تو بگیرد‬ ‫‪4‬‬ ‫»»‬ ‫با هماهنگی دستگاههای‬ ‫دولتی کارهای خوبی‬ ‫انجام می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ۹‬نشان ه رفتاری کسی‬ ‫که با احساسات‬ ‫شما بازی می کند‬ ‫خیلــی از افــراد بــا مــا همــکاری می کننــد مثــل ام دی اف کارهــا جوشــکار هــا‬ ‫تقریبــا ًتمــام کســانی کــه تــوی جامعــه کار می کننــد بــه ما متصل هســتند که‬ ‫مثــل ام دی اف کار هــا کــه از ســنگ فــرز و دریــل برقــی اســتفاده می کننــد‬ ‫کــه بنــده تعمیــر می کنــم کــه یــک ســری از ایــن وســایل در منــازل هــم نیــز‬ ‫اســتفاده می شــود مثــا ًوقتــی تــوی خانــه می خواهیــم روی دیــوار یــک تابلــو‬ ‫نصــب کنیــم نیــاز اســت از دریــل اســتفاده شــود ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫حداکثر ‪ ۲۰‬درصد میانگین ماهانه‬ ‫نرخ سود در بازار بین بانکی تعیین شد‬ ‫ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت در راســتای حمایت‬ ‫از بــازار ســرمایه مقــرر کــرد بانــک مرکــزی بــا مداخلــه‬ ‫فعــال در بــازار بیــن بانکــی به گون ـه ای اقــدام کنــد کــه‬ ‫میانگیــن ماهانــه نــرخ ســود در بازار بیــن بانکی حداکثر‬ ‫‪ ۲۰‬درصــد باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمــد مخبــر‪ ،‬معــاون‬ ‫اول رییس جمهــور تصمیمــات اخریــن جلســه ســتاد‬ ‫هماهنگــی اقتصــادی دولــت بــرای حمایــت از بازار ســرمایه‬ ‫را بــرای اجــرا بــه ســید احســان خانــدوزی وزیــر اقتصــاد‪،‬‬ ‫ســید رضــا فاطمــی وزیــر صمــت‪ ،‬جــواد اوجــی وزیــر نفــت‪،‬‬ ‫ســید مســعود میرکاظمی رییس ســازمان برنامه و بودجه‬ ‫و علــی صالح ابــادی رییــس کل بانــک مرکــزی ابــاغ کــرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس تصمیمــات اتخــاذ شــده در این ســتاد‪ ،‬از زمان‬ ‫ابــاغ مصوبــه‪ ،‬نــرخ گاز خــوراک پتروشــیمی ها بــر اســاس‬ ‫فرمــول ابالغــی وزارت نفــت و بــا اعمــال ســقف نــرخ گاز‬ ‫صادراتــی (حداکثــر پنجــاه هــزار ریــال) تعییــن می شــود‪.‬‬ ‫نــرخ گاز ســوخت پتروشــیمی هــا‪ ،‬پاالیشــگاه ها و‬ ‫صنایــع پاییــن دســتی‪ ،‬مجتمــع هــای احیــای فــوالد و‬ ‫مصــارف مربــوط بــه تاسیســات عمومــی پتروشــیمی ها‬ ‫و پاالیشــگاه هــا شــامل بــرق‪ ،‬اب‪ ،‬اکســیژن و غیــره‬ ‫معــادل ‪ ۴۰‬درصــد نــرخ خــوراک گاز پتروشــیمی ها‬ ‫(حداکثــر بیســت هــزار ریــال) و همچنیــن صنایــع‬ ‫ســیمان و ســایر صنایــع معــادل ‪ ۱۰‬درصــد نــرخ خــوراک‬ ‫کشف بیش از نیم میلیون‬ ‫پتروشــیمی ها تعییــن می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن بــر اســاس تصمیــم ایــن ســتاد‪ ،‬در ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫فرمــول نحــوه محاســبه حقــوق دولتــی معــادن تغییــر پیــدا‬ ‫نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و ســازمان برنامــه و‬ ‫بودجــه کشــور مکلفنــد زمان بندی عرضــه اوراق دولتی‬ ‫را بــه گونــه ای تنظیــم کننــد کــه فــروش اوراق مالــی‬ ‫اســامی نقــدی در بــازار ســرمایه بــدون لحــاظ فــروش‬ ‫سیاست هایتشویقی‬ ‫افزایشجمعیت‪،‬‬ ‫تسریع و اجرایی می شود‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به کاهش نســبت جوانان به ســالمندان در‬ ‫کشور‪ ،‬گفت‪ :‬سیاست های تشویقی افزایش جمعیت‪ ،‬تسریع و اجرایی می شود‪.‬‬ ‫از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪« ،‬حجت الله عبدالملکی» در یازدهمین جلسه‬ ‫شــورای ملــی ســالمندان کشــور‪ ،‬یکــی از نگرانی هــای اصلــی کشــور در ســال های اینــده‬ ‫را کاهش نســبت جوانان به ســالمندان و بســته شــدن پنجره جمیعتی برشــمرد‪.‬‬ ‫ وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی خاطرنشــان کرد‪ :‬پیشــگیری از بســته شــدن پنجــره و‬ ‫ســالمندی جمعیت و مراقبت از ســالمندان جامعه باید ‪ ۲‬راهبرد اصلی در کشــور باشــد‬ ‫کــه البتــه وظیفــه تخصصــی شــورای ملی ســالمندان‪ ،‬پیگیــری موضوع دوم اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بایــد مراقــب ســالمندی جمعیــت در کشــور باشــیم‪ ،‬نــرخ پیــری جمعیــت‬ ‫ایــران به شــدت و ســرعت در حــال افزایــش اســت و ایــن رونــد بایــد بــا سیاسـت گذاری‬ ‫بــه صنــدوق هــای بــا درامــد ثابــت حداکثــر معــادل ‪۵۰‬‬ ‫درصــد جریــان نقــدی ورودی بــازار ســرمایه در هــر‬ ‫مــاه باشــد ‪ -۴‬بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫موظــف اســت نــرخ تســعیر دارایی هــای ارزی بانکهــا‬ ‫و موسســات اعتبــاری غیربانکــی را حداقــل معــادل ‪۹۰‬‬ ‫درصــد نــرخ ارز ســامانه نیمــا در شــش مــاه گذشــته‬ ‫اعــام نمایــد‪.‬‬ ‫ســازمان امــور مالیاتــی کشــور مکلــف اســت مالیات ســود‬ ‫ناشــی از تســعیر داراییهــای ارزی مذکــور را بــر مبنــای نــرخ‬ ‫اعالمــی بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران محاســبه‬ ‫و اخــذ کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــا پیشــنهاد بانــک مرکــزی مقرر شــد ایــن بانک‬ ‫بــا مداخلــه فعــال در بــازار بیــن بانکــی به گون ـه ای اقــدام‬ ‫کنــد کــه میانگیــن ماهانــه نــرخ ســود در بــازار بیــن بانکــی‬ ‫حداکثــر ‪ ۲۰‬درصــد باشــد‪.‬‬ ‫مناســب اصــاح شــود‪.‬‬ ‫عبدالملکــی اضافه کــرد‪ :‬همــه ارکان کشــور بایــد در مســیر افزایــش جمعیــت حرکــت‬ ‫کننــد تــا مانــع بســته شــدن پنجــره جمعیتــی ایــران شــوند‪.‬‬ ‫جمعیت ‪ ۹‬میلیون نفری سالمندان‬ ‫وی در ادامــه‪ ،‬بــا اشــاره بــه جمعیــت حــدود ‪ ۹‬میلیــون نفــر ســالمند در جامعــه‪ ،‬بــر‬ ‫پیگیــری و رســیدگی وضعیــت اقتصــاد ســالمندان‪ ،‬درمــان و بیمــه تکمیلــی ســالمندان‬ ‫تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫عبدالملکــی خاطرنشــان کرد‪ :‬در مرحلــه نخســت بایــد شــرایط «بــه زیســتن» بــرای‬ ‫ایــن افــراد فراهــم شــود کــه تحقــق ان نیازمنــد تبییــن‪ ،‬امــوزش و فرهنگ ســازی ســبک‬ ‫زندگــی ســالمندی و مناسب ســازی اســت‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬دبیرخانه شورای ملی سالمندی باید نقش هماهنگی و اندیشه ورزی‬ ‫داشــته باشــد و در حــوزه عملیاتــی نیــز بــا نظــارت رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور ایــن‬ ‫رونــد پیگیــری می شــود‪.‬‬ ‫وزیرتعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی ادامـه داد‪ :‬در حــوزه حقوقــی از قوانیــن باالدســتی تــا‬ ‫قوانیــن اجرایــی‪ ،‬موضوعــات مرتبــط بــا ســالمندی را پیگیــری می کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــر حمایــت از اقدامــات مبتکرانــه‪ ،‬نواورانــه و دانش بنیان در حوزه ســالمندی تاکید‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬بایــد میــزان نیازمنــدی ســالمندان در همــه دهک هــای درامــدی احصــاء‬ ‫شــود تــا بتوانیــم بــرای ســالمندان نیازمنــد برنامه هــای حمایتــی ویــژه ارائــه کنیــم‪.‬‬ ‫عبدالملکــی‪ ،‬ســالمندان را تاریــخ مجســم جوامــع دانســت و گفــت‪ :‬بــر اســاس ایــات و‬ ‫روایــات نیــز ســالمندی یــک پدیــده ارزشــمند بــه شــمار مـی رود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬نفــس ســالمند بــودن و افزایــش تعــداد ســالمندان کشــور پدیــده‬ ‫مثبتــی اســت کــه نشــان دهنده ارتقــای ســطح رفــاه‪ ،‬ســامت و افزایــش امید بــه زندگی‬ ‫در کشــور اســت‪.‬‬ ‫وزیرتعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی افــزود‪ :‬افزایــش نــرخ امیــد بــه زندگــی و تعــداد‬ ‫ســالمندان از شــاخص های پیشــرفت کشــورها محســوب می شــود‪.‬‬ ‫حتی یک ساعت کوتاهی در مبارزه‬ ‫با گرانفروشی جایز نیست‬ ‫رئیــس جمهورگفــت‪ :‬دولــت موظــف اســت اجــازه ندهــد عــده ای بــا ســوداگری قیمت هــا‬ ‫را افزایــش داده و مــردم را تحــت فشــار قــرار دهنــد و حتــی یک ســاعت کوتاهــی هــم در‬ ‫ایــن زمینــه جایــز نیســت‪.‬‬ ‫ایت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی در جلســه هیــات دولــت بــا اشــاره بــه بیانــات مقــام‬ ‫معظــم رهبــری در مــورد اهمیــت توجــه بــه «جهاد تبیین»‪ ،‬گفت‪ :‬دشــمنان و بدخواهان‬ ‫ملــت ایــران تــاش زیــادی انجــام می دهنــد تــا اقدامات مثبت و چشـم اندازهای روشــن را‬ ‫در اذهــان عمومــی منفــی جلــوه دهنــد کــه در مقابــل اینگونــه فعالیت های ســوء‪ ،‬وظیفه‬ ‫ایــن اســت کــه مســئولین و مدیــران اقداماتــی کــه باعــث تقویــت امیــد و امیدافرینــی در‬ ‫جامعــه می شــود را افزایــش داده و انهــا را بــه مــردم اعــام کننــد‪.‬‬ ‫رییس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه تشــریح فعالیت هــای دولــت در حوزه هــای مختلــف‪،‬‬ ‫اقدامــی ارزشــمند بــوده و موجــب امیــد افرینــی و نشــاط در جامعــه می شــود‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬ترجمــان ‪ ۲۲‬بهمــن امیــد افرینــی اســت و روزی اســت کــه در ان ملت هــا فهمیدنــد‬ ‫کــه می تواننــد تاریــخ ســاز باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همــه وزارتخانه هــا و دســتگاه های اجرایــی موظــف هســتند در حــوزه فعالیت‬ ‫خــود انچــه انجــام داده انــد را بــه شــیوه های مناســب بــرای افــکار عمومــی اعــام کنند‪.‬‬ ‫ایت اللــه رییســی بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت از انتقــاد ســازنده اســتقبال کــرده و انــرا بــرای‬ ‫اصــاح امــور مناســب و مفیــد می دانــد‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬بــر ایــن بــاور هســتیم کــه نقــد‬ ‫می توانــد دولــت را از اســیب مصــون ســازد‪.‬‬ ‫رییس جمهــور در ادامــه ســخنانش توجــه بــه مدیریــت پســماند را مــورد تاکیــد قــرار‬ ‫داد و گفــت‪ :‬امــروز شــهرهای زیــادی از مشــکل پســماند رنــج می برنــد و ضــرورت دارد‬ ‫برنامه ریــزی دقیــق و مشــخصی بــرای ســامان بخشــیدن بــه ایــن موضــوع انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬دولــت موظــف اســت از حقــوق مصــرف کننــده و تولیــد کننــده دفــاع کنــد‬ ‫و در ایــن زمینــه مســئولیت دارد اجــازه ندهــد عــده ای بــا ســوداگری قیمت هــا را افزایــش‬ ‫داده و مــردم را تحــت فشــار قــرار دهنــد لــذا حتــی یک ســاعت کوتاهــی هــم در ایــن زمینــه‬ ‫جایز نیســت‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫‪01732688216‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫پنج شنبه ‪ 7‬بهمن‬ ‫ شنبه ‪ 9‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز پنج شــنبه ‪ 7‬بهمــن هــر مثقــال طــا ‪ 51,370,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,830,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 115,460,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 119,860,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 64,200,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 35,400,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪472‬‬ ‫‪ ۴۳۳‬حلقه چاه غیرمجاز‬ ‫در گلستان بسته شد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطق ـه ای گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫در راســتای اجــرای قانــون احیــا و تعادل بخشــی‬ ‫اب هــای زیرزمینــی از ابتــدای ســال تاکنــون ‪۴۳۳‬‬ ‫چــاه غیرمجــاز در اســتان بســته شــد و رونــد مبــارزه‬ ‫بــا ابخــوان داری غیرمجــاز همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫سیدمحســن حســینی اظهــار داشــت‪:‬منابع ابــی‬ ‫یکــی از منابــع مهــم و کمیــاب گلســتان اســت کــه‬ ‫حفاظــت از ان عــزم همگانــی را می طلبــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬حفــر چاه هــای غیرمجــاز و برداشــت‬ ‫بی رویــه از ان هــا مشــکل بزرگــی اســت کــه هــم‬ ‫اب خوان هــا را مــورد تهدیــد قــرار می دهــد و هــم‬ ‫منافــع دارنــدگان چــاه مجــاز کــه در زمینــه اقتصــادی‬ ‫ســرمایه گذاری کــرده انــد را بــا مشــکالت اساســی‬ ‫مواجــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان بــه‬ ‫کاهــش ذخیــره اب خوان هــای اســتان اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬ذخیــره ابخوان هــای اســتان امســال نســبت‬ ‫بــه دوره بلنــد مــدت حــدود ‪ ۲۹۱‬میلیــون متــر مکعــب‬ ‫معــادل ‪ ۲۳‬درصــد کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫حســینی افــزود‪ :‬ایــن کاهــش در اب خوان هــای کــم‬ ‫عمــق حــدود ‪ ۲۲۰‬میلیون مترمکعــب و در ابخوان های‬ ‫عمیــق حــدود ‪ ۷۲‬میلیــون متــر مکعــب اسـت ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن بــا توجــه بــه کاهــش‬ ‫بارش هــا در ســال جــاری و تــداوم خشکســالی ‪ ،‬الزم‬ ‫اســت برداشــت اب از چاه هــای مجــاز هــم بیشــتر‬ ‫کنتــرل شــوند تــا از ایــن منابــع بیشــتر از مجــوز‬ ‫برداشــت نشــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان بیــان‬ ‫گ ســازی اســتفاده بهینــه از اب در بیــن‬ ‫کــرد‪ :‬فرهنــ ‬ ‫روستاییان و کشاورزان‪ ،‬رعایت الگوی کشت و تجهیز‬ ‫اراضــی بــه سیســتم های ابیــاری نویــن‪ ،‬از راهکارهــای‬ ‫صرفــه جویــی از ایــن منبــع حیاتــی هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اب خوان خــواری توســط چاه هــای‬ ‫غیرمجــاز یکــی از عوامــل اصلــی اختــال در تعــادل‬ ‫منابــع و مصــارف اب زیرزمینــی اســت‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان متقلب‪،‬‬ ‫راهی زندان شدند‬ ‫تولیدکننــدگان کاالی تقلبــی کــه نشــان اســتاندارد را‬ ‫جعــل و روی کاالی خــود حــک کــرده بودنــد‪ ،‬راهــی‬ ‫زنــدان شــدند‪.‬‬ ‫در پــی بازرســی میدانــی کارشناســان اســتاندارد‬ ‫گلســتان از ســطح بــازار‪ ،‬یــک کارگاه بــزرگ تولیــد روغن‬ ‫موتــور و ضــد یــخ تقلبــی در شهرســتان مینودشــت‬ ‫شناســایی شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در خــال ایــن بازرســی هــا‪ ،‬یــک کارگاه‬ ‫تولیــد فیلتــر هــوای تقلبــی خــودرو در شهرســتان‬ ‫گرگان شناســایی شــد که محصوالت ان فاقد عالمت‬ ‫اســتاندارد تولیــد شــده بــود‪.‬‬ ‫کاالهای شناسایی شده‪ ،‬ضمن تنظیم صورتجلسه‪،‬‬ ‫توقیــف و پرونــده بــه مرجع قضائی ارجاع شــد‪.‬‬ ‫پــس از دادرســی هــای معمــول‪ ،‬تولیدکننــدگان‬ ‫کاالهــای تقلبــی و جاعــان نشــان اســتاندارد‪،‬‬ ‫مطابــق رای مراجــع قضائــی بــه حبــس محکــوم و‬ ‫روانــه زنــدان شــدند‪.‬‬ ‫روابــط عمومــی اداره کل اســتاندارد گلســتان در پــی‬ ‫انتشــار ایــن خبــر‪ ،‬از شــهروندان درخواســت کــرد در‬ ‫هنــگام خریــد کاال ضمــن توجّــه بــه نشــان اســتاندارد و‬ ‫کــد ‪ 10‬رقمــی درج شــده زیــر ان‪ ،‬در صــورت مشــاهده‬ ‫کاالهــای غیــر اســتاندارد‪ ،‬موضــوع را از طریــق شــماره‬ ‫تمــاس ‪ 1517‬یــا ســامانه پیامکــی ‪ 30001517‬بــه اداره‬ ‫کل اســتاندارد گلســتان اعــام نماینــد‪.‬‬ ‫بــه موجــب قانــون ســازمان ملــی اســتانداردایران‬ ‫تولیــد‪ ،‬توزیــع‪ ،‬تمرکــز و فــروش هرگونــه کاال و‬ ‫خدمــات بــا کیفیــت پایین تــر از اســتاندارد و یــا فاقــد‬ ‫نشــان اســتاندارد و نیــز اســتفاده از نشــان اســتاندارد‬ ‫بــر روی کاالهــا‪ ،‬بــدون اخــذ مجــوز از ســوی ســازمان‬ ‫ملــی اســتاندارد ایــران‪ ،‬جــرم تلقــی شــده و مجــازات‬ ‫قانونــی در پــی دارد و تمــام تولیدکننــدگان کاالی‬ ‫مشــمول اســتاندارد اجباری موظف به اخذ گواهینامه‬ ‫اســتاندارد مطابــق بــا نــوع فراورده هــای تولیــدی و‬ ‫تمدیــد ان در زمــان مشــخص هســتند‪.‬‬ ‫اومیکرون‬ ‫در کمین است‬ ‫نان بازو‬ ‫مــن فقــط بــا یــک پیچ گوشــتی و اچــار می توانــم کنــار خیابــان‬ ‫درامــد روزمــره خــود را داشــته باشــم و بــروم داخــل مغازه هــای‬ ‫صنعتــی دستگاه شــان را جلــوی صاحــب مغــازه به راحتی تعمیر‬ ‫کنــم و نــان خــود را دربیاورم‪.‬مــن در ماهشــهر جــواز پنج ســاله‬ ‫داشــتم ولــی گرفتــن جــواز در گــرگان کمــی ســخت تر بــود چــون‬ ‫اشــناییت بــا ایــن شــهر نداشــتم‪.‬‬ ‫سرویس ‪ -‬کارافرینی‬ ‫یک جوان موفق‪:‬‬ ‫هیچ کس نمی تواند‬ ‫فکر و هنرت‬ ‫را از تو بگیرد‬ ‫فریبا مسکنی ‪ -‬هنگامه خاندوزی خبرنگار بازارکسب و کار‬ ‫ایــن کــه در دنیــای امــروز برخــی از شــهروندان و مخصوصــا قشــر‬ ‫جــوان هنــوز بــه دنبــال شــغل های پــر دردســر دولتــی و پشــت‬ ‫میــزی می گردنــد بــرای اینکــه در یــک تایــم مشــخص در ســر کار‬ ‫حاضــر شــوند و روز خــود را در ان بــا بــازی بــا خــودکار و کاغــذ و گاهــا ً‬ ‫صحبــت کــردن بــا همــکاران بگذراننــد عــده ای نیــز از شــغل کارمندی‬ ‫فــراری بــوده و بــه دنبــل اســتقالل شــغلی خــود هســتند اســتقاللی‬ ‫کــه شــاید بتــوان ان را اینگونــه معنــا کــرد کــه اگــر بــه دنبــال درامــد‬ ‫خــوب و شــیرین هســتی ببیــن توانایــی که داری چیســت؟ و انــرا در‬ ‫ذهــن خــود پــرورش بــده حســاب کــن و بعــد ان را بــه مرحلــه تولیــد‬ ‫برساند و پس از اینکه ان را به مرحله تولید رساندی به مهمترین‬ ‫مرحلــه خواهــی رســید و ان هــم مرحلــه اجــرا کــه ســخت ترین‬ ‫مرحلــه کار اســت مرحلــه ای کــه بــا مخالفت هــا و انتقادهــای‬ ‫بســیاری روبروســت کــه می خواهــد شــما را از ادامــه روند کار بــازدارد‬ ‫و اینجاســت کــه شــما نیــاز بــه یــک قــدرت فــوق العــاده قــوی داریــد‬ ‫کــه مقابــل ایــن همــه هجمــه و ســنگ اندازی اطرافیــان بایســتید و‬ ‫بگویــد نــه مــن ایــن کار اغــاز مــی کنــم بــا علــم بــه اینکــه می دانــم‬ ‫قطعــا در ادامــه راه شکسـت های زیــادی در انتظــارم هســتند امــا بــا‬ ‫تمــام نیــرو و تــوان مقابــل شکسـت های پیــش رو خواهــم ایســتاد‬ ‫چــرا کــه ایــن را مــن می خواهــم ‪ ،‬مــن می خواهــم ان چیــزی باشــم‬ ‫کــه خــود بــه دنبــال ان هســتم نــه دیگــران ‪.‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر گفتگویــی را بــا جوانــی قــوی و قدرتمنــد کــه اهــل‬ ‫مبــارزه بــا ســختی ها مشــکالت فراوانــی اســت در ایــن خصــوص‬ ‫داشــتیم کــه در ادامــه نظرتــان را بــه ان جلــب می کنیــم‬ ‫با هماهنگی‬ ‫دستگاههای دولتی‬ ‫کارهای خوبی انجام‬ ‫می شود‬ ‫فرمانــدار شهرســتان علی ابادکتــول‪ ،‬بمناســبت ایــام اللــه دهــه‬ ‫فجــر در مصاحبــه بــا خبرنــگاران و اصحــاب رســانه بــه تشــریح‬ ‫برنامه هــای دهــه فجــر ایــن شهرســتان پرداختــه و بــه ســواالت‬ ‫خبرنــگاران پاســخ داد‪.‬‬ ‫مهنــدس ابراهیــم احمــدی فرمانــدار شهرســتان علی ابادکتــول در‬ ‫مصاحبــه بــا خبرنــگاران و اصحــاب رســانه گفــت‪ «:‬در ایــام اللــه‬ ‫دهــه مبــارک فجــر ســال جــاری ‪ ۱۱۲‬پــروژه عمرانی و اشــتغالزا داریم‬ ‫کــه در ایــن میــان ‪ ۱۴۴‬نفــر مشــغول بــه کار خواهنــد شــد کــه از‬ ‫کل پروژه هــا ‪ ۹۸‬پــروژه عمرانــی‪ ،‬اقتصــادی ‪ ۱۴‬پــروژه تولیــدی و‬ ‫اشــتغالزا مــی باشــند‪».‬‬ ‫وی در مــورد بهرمنــدی خانوارهــای شــهری و روســتایی از ایــن‬ ‫طرح هــا گفــت‪«:‬در ایــن مــدت ‪ ۳۹‬پــروژه کلنــگ زنی شــده و عملیات‬ ‫یــک جــوان موفــق گفــت‪ :‬هیچ وقــت هیچکــس نمی توانــد فکــر و‬ ‫هنــر دســتانت را از تــو بگیــرد ولــی کارمنــد کــه باشــی شــاغل دیگــران‬ ‫کــه باشــی می تواننــد نــان تــو را اجــر کنــد و تــو را از کارت کنــار بزننــد‪.‬‬ ‫حســین ظهیــری یــک جــوان خــوش ذوق اهــل ابــادان کــه ایــن‬ ‫روزها تنورش در گرگان داغ داغ اســت او به دانشــگاه نرفته اســت‬ ‫امــا بــا امــوزش کار فنــی وارد بــازار کار شــده و خوشــبختانه امــروز‬ ‫توانســته بــه موقعیــت خوبــی در حرفــه خــود دســت یابــد‪.‬‬ ‫حســین ظهیــری دهنــوی اصالتــا ًبختیاری از ابــادان ‪۲۵‬ســال دارد و‬ ‫مجــرد اســت او ‪ ۳‬ســال اســت به صــورت حرفـه ای کارش را شــروع‬ ‫کــرد ه اســت و در زمینــه تعمیــرات ابــزار صنعتــی و برقی مثل ســنگ‬ ‫فــرز و دریــل انجــام می دهــم‪.‬‬ ‫ظهیــری در مــورد حرفــه خــود مــی گویــد‪ :‬خیلــی از افــراد بــا مــا‬ ‫همــکاری می کننــد مثــل ام دی اف کارهــا جوشــکار هــا تقریبــا ًتمــام‬ ‫کســانی کــه تــوی جامعــه کار می کننــد بــه مــا متصــل هســتند کــه‬ ‫مثــل ام دی اف کار هــا کــه از ســنگ فــرز و دریــل برقــی اســتفاده‬ ‫می کننــد کــه بنــده تعمیــر می کنــم کــه یــک ســری از ایــن وســایل‬ ‫در منــازل هــم نیــز اســتفاده می شــود مثــا ً وقتــی تــوی خانــه‬ ‫می خواهیــم روی دیــوار یــک تابلــو نصــب کنیــم نیــاز اســت از دریــل‬ ‫اســتفاده شــود ‪.‬‬ ‫وی ادامــه مــی دهد‪:‬خــدا رو شــکر مغــازه جدیــدم در قســمتی از‬ ‫شــهر اســت کــه اکثــر افــراد اطــراف و خیابان هــای مجــاور ابــزاراالت‬ ‫و وســایل صنعتــی دارنــد کــه وقــت بیــکاری نــدارم و اکثــرا ًمــن را‬ ‫می شناســند تمــام تعمیــرکاران و تراشــکارهای اطراف مغــازه با بنده‬ ‫همــکاری می کننــد چــون ابــزار ان هــا ســنگ فــرز و دریــل اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه عمــوی اش ‪ 33‬ســال در ایــن حوزه فعالیت‬ ‫دارد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪: :‬بعــد از پایــان خدمــت از ایــن شــاخه بــه‬ ‫ان شــاخه رفتــن دیــدم فایــده ای نــدارد و بــا خــودم فکــر کــردم کــه‬ ‫یــک فــن یــاد بگیــرم کــه هم اکنــون در گــرگان دارم کارهایــی انجــام‬ ‫می دهــم کــه جــزء اولیــن نفــرات در اســتان گلســتان و گــرگان‬ ‫هســتم کــه به صــورت حرفـه ای کار می کنــم کــه در گــرگان ‪ ۷‬الــی ‪۸‬‬ ‫نفــر هســتند کــه تعمیــرات این چنیــن ابــزاری را انجــام می دهنــد و‬ ‫جــزء کارهــای تخصصــی محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ایــن جــوان خــوش ذوق ادامــه داد‪ :‬مــن در ابــادان اموزش دیــدم‬ ‫ولــی اســتارت کارم را از گــرگان شــروع کــردم امــکان امــوزش هــم‬ ‫بــرای دیگــران دارم کار مــا جــزء زیرمجموعــه الکتروموتــور و ســیم‬ ‫پیچــی هســت و از صنــف مجــزا بــرای تعمیــرات ابــزاراالت برقــی‬ ‫نداریــم مــن تقریبــا ًاز هفت ســالگی در تابســتان ها کنــار عمویــم‬ ‫مشــغول کار بــودم کــه حــدود‬ ‫‪ ۵‬الــی‪ ۶‬ســال کــه گذشــت و درس هــا ســنگین تر شــد بــه درس‬ ‫ادامــه دادم تــا بعــد از دیپلــم و بعــد از خدمــت متوجــه شــدم تــوی‬ ‫ایــن جامعــه بایــد هنــر دســت یــاد داشــت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص ســرمایه اولیــه ایــن حرفــه گفــت‪ :‬بــا حــدود ‪۳۰‬‬ ‫الــی ‪ ۴۰‬میلیــون ایــن کار را شــروع کــردم خوبــی کار مــا ایــن اســت‬ ‫کــه نیــاز بــه ســرمایه زیــاد در شــروع کار نــدارد و نســبت ب خیلــی‬ ‫از کارهــای دیگــر مثــل مکانیــک کارهــا کــه یــک دســتگاه ان هــا ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان اســت یــا یــک باالبــر شــان فقــط ‪ ۳۰‬میلیــون تومــان‬ ‫اســت نیــاز بــه ســرمایه فــراوان بــرای راه انــدازی نــدارد‪.‬‬ ‫ظهیــری افــزود‪ :‬مــن فقــط بــا یــک پیچ گوشــتی و اچــار می توانــم‬ ‫کنــار خیابــان درامــد روزمــره خــود را داشــته باشــم و بــروم داخــل‬ ‫مغازه هــای صنعتــی دستگاه شــان را جلــوی صاحــب مغــازه‬ ‫به راحتــی تعمیــر کنــم و نــان خــود را دربیاورم‪.‬من در ماهشــهر جواز‬ ‫پنج ســاله داشــتم ولــی گرفتــن جــواز در گــرگان کمــی ســخت تر بــود‬ ‫چــون اشــناییت بــا ایــن شــهر نداشــتم‪.‬‬ ‫وی در پایــان نیــز بــه جــوان هــای هــم ســن و ســال خــود کــه هنــوز‬ ‫در تکاپــوی شــغل و حرفــه هســتند‪ ،‬توصیــه می کند کــه باید تالش‬ ‫کننــد تــا بــه انچــه کــه می خواهنــد برســند در ایــن وضعیــت جامعــه‬ ‫حتمــا بایــد کنــار درسشــان فــن و حرف ـه ای یــاد داشــته باشــند کــه‬ ‫بتواننــد زندگــی روزمــره خــود را بگذراننــد کــه اگــر خدای نکــرده بــا‬ ‫رشــته تحصیلــی خــودکاری پیــدا نکردنــد بتواننــد خــرج روزانــه خــود‬ ‫را بــا هنــر دســت شــان دس ـت وپا کننــد‪.‬‬ ‫هیچ وقــت هیچکــس نمی توانــد فکــر و هنــر دســتانت را از تــو‬ ‫بگیــرد ولــی کارمنــد کــه باشــی شــاغل دیگــران کــه باشــی می تواننــد‬ ‫نــان تــو را اجــر کنــد و تــو را از کارت کنــار بزننــد پــس حتمــا در کنــار‬ ‫درســتان فــن و حرف ـه ای یــاد بگیریــد کــه نیازمنــد دیگــران نباشــید‪.‬‬ ‫حســین ایــن جــوان خــوش ذوق و فعــال بــا اتــکا بــه فنــی کــه‬ ‫امــوزش دیــده بــود و هنــری کــه داشــت امــروز هــم بــرای خــود و‬ ‫هــم بــرای دیگــران ایجــاد اشــتغال داشــته اســت‪ ،‬شــاید دیــدن‬ ‫چنیــن افــراد بــا ذوق بســیاری از جوانــان را کــه ناامیــد از پیــدا کــردن‬ ‫شــغل مناســب شــده انــد را بــر ســر ذوق بیــاورد کــه در ایــن اوضــاع‬ ‫اقتصــادی نیــز می توانیــم بــا اتــکا بــه اموخته هــای خودمــان یــک کار‬ ‫مناســب ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫همانطــور کــه دیدیــد ایــن جــوان موفــق بــا وجــود همــه مشــکالت‬ ‫روبــرو بــر ان هــا چیــره شــده و از شکسـت های پیــش رو نترســیده‬ ‫و همچــون کــوه اســتوار بــه مســیر خــود ادامــه داده کــه هــم اکنــون‬ ‫بــه ایــن مرحلــه از کار خــود رســیده اســت‪.‬‬ ‫همانطــور کــه در مطالــب گذشــته هــم گفتیــم خواســتن‬ ‫توانســتن اســت بــه شــرطی اینکــه بدانیــد بــه دنبــال چــه هســتید‬ ‫و بــرای چــه می خواهیــد بــه دنبــال کار باشــید ان وقــت خواهیــد‬ ‫دیــد کــه کلیــد همــه مشــکالت را در دســتان خــود داریــد و بــه‬ ‫راحتــی می توانیــد از ســد راه همــه مشــکالت عبــور کنیــد و بــه‬ ‫مرحلــه موفقیــت دســت یابیــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــرای پیــدا کــردن شــغل مــورد نیــاز خــود نیــاز نیســت کــه‬ ‫حتمــا شــاغل در دســتگاه های دولتــی باشــید کافــی اســت کمــی بــه‬ ‫اطــراف خــود خــوب نــگاه کنیــد‪.‬‬ ‫اجرای ـی اش اغــاز مــی شــود و در مجموعــه بالــغ بــر ‪ ۱۴۴‬خانــواده از‬ ‫ایــن موضــوع بهره منــد شــده و اســتفاده خواهــد کــرد‪».‬‬ ‫وی در خصــوص اعتبــارات تخصیــص داده شــده بــه طرح هــا هــم‬ ‫گفــت‪ « :‬اعتبــار کلــی طــرح هــا ‪ ۱۲۳۷‬میلیــارد ریــال اســت و مابقــی‬ ‫پــروژه هــای تولیــدی اشــتغال زایــی اســت کــه اعتبــارش ‪ ۳۹۲‬میلیــارد‬ ‫ریــال می باشــد پــروژه هــا از ‪ ۳۹‬پــروژه ‪12‬پــروژه مــا بــا اعتبــار ‪۴۳۲‬‬ ‫خــارج از عملیــات اجرایــی پــروژه عمرانــی و طــرح تولیــد اشــتغالزا‬ ‫داریــم کــه هــزار و ‪ ۶۳۰‬میلیــارد ریــال اعتبــارات نیــاز دارد‪.‬‬ ‫وی در مــورد طرح هــا و پروژه هــای اجرایــی و عملیاتــی گفــت‪«:‬‬ ‫یکــی از طــرح هایــی کــه کارشــان اغــاز می شــود راه انــدازی مخــزن‬ ‫اب شــرب اســت کــه در روســتای رحمــت ابــاد اتفــاق مــی افتــد‬ ‫و یکــی دیگــر از طرح هــا « ســاختمان توانمندســازی بانــوان »‬ ‫در روســتای قــره بــاغ اســت کــه توســط شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫باعنــوان « ســاختمان توانمندســازی زنــان روســتایی »انجام شــده‬ ‫و در ایــن مرکــز اموزش هــای فنــی و حرف ـه ای را در ایــن منطقــه‬ ‫خواهیــم داشــت ‪» .‬‬ ‫احمــدی دربــاره انجــام کار جــاده ســازی و بهســازی راه روســتایی‬ ‫ک ُرداباد گفت ‪ « :‬در روزهای دهه فجر ‪ ،‬پروژه زیرســازی و اســفالت‬ ‫معابر شــهری و روســتایی داریم که به عنوان اغاز عملیات اجرایی‬ ‫اســفالت جــاده دانشــگاه ازاد اســامی علــی ابــاد کتــول و ادامــه ان‬ ‫بــه ســمت روســتای کـُـرد ابــاد یکــی از برنامه هــای ماســت کــه در ایــن‬ ‫طــرح عملیــات اجــرای تعریــض خیابــان بــه طــول ‪ ۶۰۰‬متــر را داریــم‬ ‫و ادامــه ایــن طــرح تعریــض خیابــان تــا روســتای ک ُردابــاد کــه توســط‬ ‫اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای شهرســتان علی ابادکتــول‬ ‫عملیــات اجرایــی ان شــروع شــده اســت ‪».‬‬ ‫احمــدی در مــورد طــرح هــای تحول افرین اقتصــادی هم گفت‪« :‬از‬ ‫افتتاح هــای خــوب مــا افتتــاح ســردخانه و بســته بنــدی میــوه اســت‬ ‫کــه توســط بخــش خصوصــی در حــال انجــام شــدن اســت‪ ،‬افتتــاح‬ ‫کارخانــه خــوراک دام از بخــش خصوصــی و بــا همــکاری جهــاد داده‬ ‫شــکل می گیــرد و یکــی از موضوعاتــی کــه بویــژه در اســتان گلســتان‬ ‫مــورد تاکیــد اســت موضــوع کشــت گلخانــه ای اســت کــه مــا اغــاز‬ ‫عملیــات اجرایــی تولیــد محصــوالت گلخانــه ای را هم در شهرســتان‬ ‫علی ابادکتــول خواهیــم داشــت‪» .‬‬ ‫وی در مــورد وضعیــت بودجــه و اعتبــارات گفــت‪ « :‬مــا میــراث دار‬ ‫صنــدوق خالــی از بودجــه و اعتبــارات هســتیم و میــزان اندکــی از‬ ‫اعتبــارات تخصیــص پیــدا کــرده و بــا همــه مقــدورات امــکان بــرای‬ ‫افتتــاح بعضــی از پروژه هــا و عملیــات اجرایــی فراهــم شــده و ایــن‬ ‫اقدامــات در شهرســتان صــورت گرفتــه و بســیاری از ایــن اقدامــات‬ ‫بــه همــت دســتگاه ها و ادارات مرتبــط بــا ایــن موضــوع کــه پــای کار‬ ‫بودنــد و توانســتند ایــن امــکان را بــرای شهرســتان بوجــود بیاورنــد‬ ‫صــورت گرفتــه اســت و فرمانــدار فقــط نقــش تســهیل کننــده را‬ ‫داشــته اســت‪».‬‬ ‫احمــدی در پاســخ بــه ســوال محمــد دیلــم کتولــی خبرنــگار روزنامــه‬ ‫بــازار کســب و کار کــه « پــروژه هــا و برنامه هایــی کــه فرمودیــد‬ ‫چقــدر عــادی و معمولــی و چــه مقــدار در اقتصــاد و مســائل‬ ‫اقتصــادی شهرســتان تحــول ایجــاد خواهــد کــرد و رشــد اقتصــادی‬ ‫بــرای شهرســتان بــه همــراه خواهــد داشــت گفــت‪ «:‬در پروژه هایــی‬ ‫کــه اتفــاق افتــاده و مــی توانــد تحولــی در شهرســتان ایجــاد کنــد‬ ‫پروژه هــای ناتمامــی در شهرســتان داریــم کــه ایــن تحــوالت را قطعــا‬ ‫ایجــاد خواهــد کــرد امــا چــون در پــروژه هــای دهه فجر ما نیســت نیاز‬ ‫بــه اعتبــارات جدیــدی دارد مثــل طــرح فاضــاب شــهری که مطالعات‬ ‫ان انجــام شــده و اعتبــارات الزم بــرای اجرایــی شــدن ان در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده و زمیــن هــم بــرای ادامــه کار در نظــر گرفتــه شــده و یــا‬ ‫در موضــوع کمربنــدی و پایانــه مســافربری کــه خــودش می توانــد یک‬ ‫موضــوع مهــم در توســعه شهرســتان علی ابادکتــول باشــد‪».‬‬ ‫وی در پایــان گفــت ‪ « :‬همــه تــاش دوســتان مــن در‬ ‫دســتگاه های دولتــی مرتبــط ایــن اســت کــه بــا ایجــاد امــکان بــرای‬ ‫مردم وضعیت اشــتغال را در شهرســتان بهبود ببخشــیم و به حد‬ ‫مطلــوب خــودش برســانند و تمــام دســتگاه ها هــم در ایــن زمینــه‬ ‫همــراه و همــگام هســتند‪».‬‬ صفحه 2 ‫عضویــت مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان در کارگــروه توســعه دولــت الکترونیــک اســتان طــی حکمــی از ســوی‬ ‫اســتاندار گلســتان ‪ ،‬مدیــر مخابــرات منطقــه بــه عضویــت کارگــروه دولــت الکترونیــک اســتان منصــوب شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان ‪ ،‬دکتــر غالمعلــی شــهمرادی بــه عضویــت کارگــروه‬ ‫دولــت الکترونیــک اســتان منصــوب شــد‪.‬‬ ‫درایــن حکــم کــه از ســوی علــی محمــد زنگانــه ‪ ،‬اســتاندار گلســتان صــادر شــده هــدف از تشــکیل ایــن کارگــروه‬ ‫توســعه یکپارچــه خدمــات الکترونیکــی و ایجــاد اســتان الکترونیکــی و هوشــمند عنــوان شــده اســت ‪.‬‬ ‫عضویت مدیر مخابرات‬ ‫منطقه گلستان در‬ ‫کارگروه توسعه دولت‬ ‫الکترونیک‬ ‫ شنبه ‪ 9‬بهمن ‪1400‬‬ ‫پایان رونق با جنگ جهانی اول‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪472‬‬ ‫جوش اوردن اب رادیاتور‬ ‫مســتندات تاریخــی ثابــت مــی کنــد کــه محمدعلــی شــاه‬ ‫قاجــار ســال ‪ ۱۹۱۱‬میــادی بــا کشــتی از روســیه تــزاری بــه‬ ‫ایــران بازگشــت کــه در گمیــش تپــه ســفر خــود را تمــام کــرد‪.‬‬ ‫در همــان ســال گمــرک گمیش تپــه از رونــق زیــادی برخــوردار‬ ‫بــود و تــا ســال هــا بعــد نیــز ادامــه داشــت امــا فعالیــت هــای‬ ‫اقتصــادی ایــن شــهر بنــدری چنــد دهــه بعــد و بــا اغــاز جنــگ‬ ‫جهانــی اول تعطیــل شــد و دیگــر بــه روزهــای رونــق خــود‬ ‫بازنگشــت‪.‬‬ ‫سرویس‪ -‬گردشگری‬ ‫بادبان ها را بکشید‬ ‫رقــص بادبــان برافراشــت ه کشــتی های تجــاری و ترافیــک‬ ‫پهلوگیــری‪ ،‬رونــق فعالیــت فانــوس دریایــی بــرای مســیریابی‬ ‫شــناورها و شــلوغی دریافــت مجــوز در گمــرکات‪ ،‬توصیــف‬ ‫بخشــی از اتفاقــات روزمــره بنــادر گمیش تپــه و بندرگــز در دوره‬ ‫قاجاریــه و نمــاد رونــق اقتصــادی ایــن شــهرهای اســتان گلســتان‬ ‫در گوشــه ای از تاریــخ اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بــه ســبب برخــورداری از برخــی مواهــب خــدادادی در‬ ‫بخــش کشــاورزی و دامپــروری و واقــع شــدن در حاشــیه خــزر‬ ‫و مجــاورت بــا شــوروی‪ ،‬از گذشــته های دور بــه عنــوان یکــی‬ ‫از داالن هــای اصلــی تبــادل کاال بیــن ایــران و ســرزمین تزارهــا‬ ‫محســوب می شــد و حــدود ‪ ۲‬قــرن فعالیــت گمــرک در ایــن‬ ‫منطقــه از رونــق فراوانــی برخــوردار بــود‪.‬‬ ‫هــر چنــد تاریــخ تجــارت و داد و ســتد در ســرزمین هیــرکان‬ ‫قدمتــی بــه درازای شــکل گیری جوامــع مســکونی در منطقــه‬ ‫دارد امــا در چنــد قــرن گذشــته و بــا رونــق سیســتم هــای‬ ‫دیوان ســاالری در کشــور‪ ،‬شــکل گیری گمرک خانــه در شــهرهای‬ ‫ســاحلی در دســتور کار قــرار گرفــت و در ایــن بخــش بــه ســبب‬ ‫همجــواری بــا بیــش از ‪ ۱۵۰‬کیلومتــر ســاحل خــزری ‪ ،‬تجــارت‬ ‫دریایــی رواج یافــت‪.‬‬ ‫بــر اســاس مســتندات تاریخــی‪ ،‬انه محمــد ســاری‪ ،‬عطاحاجــی‬ ‫خوزیــن و اشــور خوزیــن از تجــار گلســتانی و مالــک کشــتی های‬ ‫بــزرگ بادبانــی بودنــد کــه شــناورهای انــان از گمیشــان ‪،‬‬ ‫بندرترکمــن و بندرگــز بــه بنــادر انزلــی در گیــان و حســنقلی‪،‬‬ ‫چلکــن‪ ،‬حاجی طرخــان و باکــو در شــوروی رفــت و امــد داشــت‬ ‫و انــان طاقه هــای بــزرگ ابریشــم‪ ،‬ظرف هــای بــزرگ ادویــه‪،‬‬ ‫پنبــه و گنــدم و جــو را بــه ایــن بنــادر صــادر و نیــاز روزان ـه مــردم‬ ‫گلســتان را از ایــن طریــق وارد مــی کردنــد‪.‬‬ ‫همــه ایــن مــراودات ســبب شــد تــا گمرک خانه هایــی در شــهرهای‬ ‫ســاحلی گلســتان شــکل بگیــرد کــه در حــال حاضــر بنــای گمــرک در‬ ‫بندرگــز پابرجاســت امــا از گمــرک خانــه گمیش تپــه جــز چنــد اجــر و‬ ‫مــات چیــز دیگــری بــر جــای نمانــده اســت ‪.‬‬ ‫یکــی از پژوهشــگران میــراث فرهنگــی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫ســاختمان گمــرک بندرگــز بــا طــرح و نظــارت کامــل مهندســین‬ ‫بلژیکــی در ســال ‪ ۱۲۸۱‬شمســی احــداث شــد و مــورد بهــره‬ ‫بــرداری قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫جاویــد ایمانیــان افــزود‪ :‬ایــن ســاختمان تاریخــی در ‪ 2‬طبقــه در‬ ‫‪ ۴۹۵‬مترمربــع اعیانــی و در زمینــی به مســاحت حــدود ســه هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬مترمربــع ســاخته شــده و در حــال حاضــر از قدیمی تریــن‬ ‫بناهــای تاسیســات بنــدری بندرگــز اســت کــه پــس از گذشــت‬ ‫چندیــن دهــه از عمــر ان همچنــان از اســتحکام و مقاومــت‬ ‫خوبــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫ایمانیــان افــزود‪ :‬بنــای گمــرک بندرگــز ســال ‪ ۸۴‬در فهرســت‬ ‫اثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫وی در مــورد فعالیــت گمــرک در گمیشــان نیز گفت‪ :‬مســتندات‬ ‫تاریخــی ثابــت مــی کنــد کــه محمدعلــی شــاه قاجــار ســال ‪۱۹۱۱‬‬ ‫میــادی بــا کشــتی از روســیه تــزاری بــه ایــران بازگشــت کــه در‬ ‫گمیــش تپــه ســفر خــود را تمــام کــرد‪ .‬در همــان ســال گمــرک‬ ‫گمیش تپــه از رونــق زیــادی برخــوردار بــود و تــا ســال هــا بعــد نیــز‬ ‫ادامــه داشــت امــا فعالیــت هــای اقتصــادی ایــن شــهر بنــدری‬ ‫چنــد دهــه بعــد و بــا اغــاز جنــگ جهانــی اول تعطیــل شــد و دیگــر‬ ‫بــه روزهــای رونــق خــود بازنگشــت‪.‬‬ ‫ایــن پژوهشــگر گلســتانی افــزود‪ :‬گمیشــان در گذشــته تمــام‬ ‫امکانــات یــک شــهر از قبیــل بنــدر تجــاری‪ ،‬گمــرک خانــه‪،‬‬ ‫شــهربانی و شــهرداری را داشــت ولــی بــا بــی مهــری پهلــوی اول‪،‬‬ ‫تمــام امکانــات ایــن شــهر بــه بنــدر شــاه (بندرترکمــن فعلــی)‬ ‫منتقــل شــد و از ان پــس گمیش تپــه بــه شــهری متــروک تبدیــل‬ ‫گشــت و رونــق گمــرک خانــه نیــز بندرگــز رو بــه نابــودی رفــت ‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی صنایــع دســتی و‬ ‫گردشــگری گلســتان هــم گفــت ‪ :‬بنــای خاصــی از گمرک خانــه‬ ‫گمیش تپــه برجــای نمانــده و طــی ســالیان گذشــته بــر اثــر‬ ‫حــوادث طبیعــی و برخــی دســت انــدازی هــا‪ ،‬ایــن ســاختمان‬ ‫تاریخــی تخریــب شــد‪.‬‬ ‫رحمــان فرمانــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا وجــود تخریــب ســاختمان‬ ‫گمــرک گمیــش تپــه‪ ،‬وضــع بنــای گمــرک خانــه تاریخــی بندرگــز‬ ‫مطلــوب اســت کــه تــاش مــی کنیــم بــا تغییــر کاربــری ایــن‬ ‫ســاختمان را بــه مــوزه تبدیــل کنیــم ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از محــل اعتبــارات ملــی و اســتانی طــی ســه ســال‬ ‫اخیــر حــدود ‪ ۱۴‬میلیــارد ریــال بــرای مرمــت ســاختمان تاریخــی‬ ‫گمــرک خانــه بندرگــز هزینــه شــده اســت ‪.‬‬ ‫مدیــر گمــرکات گلســتان هــم گفــت ‪ :‬هــر چنــد تــا ســال هــای‬ ‫اول پــس از پیــروزی انقــاب اســامی‪ ،‬گمــرک خانــه هــای‬ ‫بندرترکمــن و بندرگــز دایــر بــود امــا بــه ســبب رونــق ســایر‬ ‫روش هــای تجــاری و ســختی های تجــارت دریایــی نظیــر پســروی‬ ‫اب‪ ،‬فعالیــت ایــن بخــش و بــه تبــع ان گمــرک خانــه هــای‬ ‫اســتان از رونــق افتــاد‪.‬‬ ‫ســیدابراهیم حســینی بــه توســعه فعالیــت گمــرک در گلســتان‬ ‫اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬در اوایــل دهــه هفتــاد بــا اســتقالل کشــور‬ ‫ترکمنســتان‪ ،‬گمــرک مــرزی اینچــه بــرون بــه عنــوان یــک گمــرک‬ ‫مســافری بــا کمبودهایــی از جملــه فقــدان انبــار ‪ ،‬نامناســب‬ ‫بــودن بــودن محوطــه ‪ ،‬دوری از شــهرهای گــرگان و گنبــد و‬ ‫خاکــی بــودن مســیر ارتباطــی افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫مدیــر گمــرکات گلســتان گفــت ‪ :‬در پــی جدایــی گلســتان از‬ ‫مازنــدران ‪ ،‬گمــرک اینچه بــرون نیــز از ســال ‪ ۱۳۷۷‬بــه عنــوان‬ ‫یــک گمــرک مســتقل فعالیــت خــود را ادامــه داد و از ان پــس بــا‬ ‫دریافــت بودجــه مســتقل امکانــات بیشــتری گرفــت و انبارهــای‬ ‫جدیــد تجــاری و مســافری در ان احــداث گردیــد‪.‬‬ ‫مدیــر گمــرکات گلســتان ادامــه داد‪ :‬در ســالهای اخیــر و بــا‬ ‫افتتــاح راه اهــن بیــن المللــی اینچــه بــرون خدمــات گمــرک‬ ‫ریلــی نیــز بــه فعالیت هــای معمــول در مجموعــه گمــرک‬ ‫گلســتان افــزوده شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه موقعیــت ویــژه ایــن مســیر ریلــی‬ ‫کــه بــا گــذر از کشــورهای چیــن ‪ ،‬قزاقســتان و ترکمنســتان از‬ ‫طریــق ایســتگاه راه اهــن بیــن المللــی اینچــه بــرون وارد ایــران‬ ‫می شــود‪ ،‬روز بــه روز حجــم فعالیــت گمــرک اینچــه بــرون‬ ‫افــزوده گردیــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل گمــرکات گلســتان در خصــوص اخریــن فعالیــت‬ ‫گمــرکات اســتان گفــت ‪ :‬از ابتــدای امســال تاکنــون ‪ ۲۷۹‬هــزار و‬ ‫‪ ۴۹۵‬تــن انــواع کاالی غیرنفتــی بــه ارزش ‪ ۱۳۲‬میلیــون و ‪۷۲۴‬‬ ‫هــزار دالر از مبــادی گمرکــی اســتان صــادر شــد کــه از لحــاظ‬ ‫وزنــی و ارزش بــه ترتیــب ‪ ۱۱۱‬و ‪ ۶۷‬درصــد بیشــتر از مــدت مشــابه‬ ‫ســال قبــل اســت‪.‬‬ ‫حســینی اظهــار داشــت کــه ســیمان‪ ،‬لولــه پروفیــل‪ ،‬لبنیــات‪،‬‬ ‫خرمــا‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ،‬یــد و پلــی اســتایرن به ترتیــب از مهمترین‬ ‫اقــام صادراتــی گلســتان در ایــن مــدت بــود کــه بــه کشــورهای‬ ‫مختلــف از جملــه قزاقســتان‪ ،‬ترکمنســتان‪ ،‬عــراق‪ ،‬افغانســتان‪،‬‬ ‫بلغارســتان‪ ،‬رومانــی‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬روســیه‪ ،‬قرقیزســتان‪ ،‬ازبکســتان‬ ‫و پاکســتان صــادر شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حجــم واردات گمــرکات گلســتان از ابتــدای‬ ‫امســال تاکنــون اظهارداشــت‪ :‬در ایــن مــدت ‪ ۱۴‬هــزار و ‪۲۳۴‬‬ ‫تــن انــواع کاال بــه ارزش ‪ ۴۰‬میلیــون و ‪ ۹۶۸‬هــزار و ‪ ۱۲۶‬دالر‬ ‫وارد اســتان شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل‬ ‫از نظــر وزنــی ‪ ۶۸‬درصــد و از نظــر ارزش دالری ‪ ۱۸۰‬درصــد‬ ‫بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫حســینی اضافــه کــرد‪ :‬عمــده کاالهــای وارداتــی شــامل‬ ‫اســتابالیزر‪ ،‬پارچــه‪ ،‬واکــس مصنوعــی و انتــی اســتاتیک بــود‬ ‫کــه از کشــورهای چیــن‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬ترکمنســتان‪ ،‬لهســتان و ویتنــام‬ ‫وارد ایــران شــد‪/.‬ایرنا‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪1400 - 4329‬‬ ‫ ‪1400/10/20‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400 -382‬و رای شــماره ‪-1400 – 4330‬‏‏‪ 1400/10/20‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400 – 360‬و رای شــماره ‪ 1400/10/30 – 1400 – 4596‬هیــات بــه کالســه‏پرونــده شــماره ‪ 1400 – 348‬و رای شــماره ‪– 1400 – 4597‬‬‫‪ 1400/10/30‬بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400 – 378‬موضــوع‏قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو‏بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای علــی نظــری فرزنــد احمد‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪5910141856‬صــادره از راز و‏جــرگالن درششــدانگ یــک بــاب منــزل مســکونی بــه مســاحت ‪123.70‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه‏کندبخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقــای غالمعلــی باغچقــی فرزنــد حجــت و خانــم‬ ‫اوغــل مایســه باســبوس فرزنــد قربــان‏دردی بــه شــماره شناســنامه ‪ 5919887801‬صــادره از راز و جــرگالن در ششــدانگ یکبــاب منــزل مســکونی بــه مســاحت ‪203.10‬‏متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنه کند بخــش دو بجنورد خریداری از مالک رســمی اقای‬ ‫حســن علــی پــور‏فرزنــد غالمرضــا و اقــای احمدرضــا نقــوی ازاد فرزنــد محمدحســین بــه شــماره شناســنامه ‪ 42‬صــادره از بجنــورد در ششــدانگ یکبــاب‏محوطــه محصــور دارای اعیــان بــه مســاحت ‪ 220.96‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بخــش دو‬ ‫بجنــورد‏خریــداری از مالــک رســمی از شــهرداری بجنــورد و اقــای حامــد قربانــی فرزنــد رحیــم بــردی بــه شــماره شناســنامه ‪5910136666‬‏صــادره از بجنــورد در ششــدانگ یکبــاب منــزل مســکونی بــه مســاحت ‪ 99‬متــر مربــع از پــاک ‪155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد‏بخش‬ ‫دو بجنــورد خریــداری از مالــک ثبتــی حســین باغچقــی فرزنــد اقــا خــان محــرز گردیــده اســت ‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‏در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی‏داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‏رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‏انقضــای مــدت مذکــورو‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/11/09 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/11/24 :‬احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک ‏‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005004316‬مــورخ ‪ 1400.10.21‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیف‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و‏ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی علی ابادسلســله ایادی از مالک اقای حاج شــیخ علی مزیدی تصرفات مالکانه‏بالمعارض کالســه ‪ 1399114412005000427‬تقاضای خانم ســمانه مزرعی به شــماره شناســنامه ‪1274‬وکد‬ ‫ملــی‏‏‪2269476034‬صــادره از علــی ابــاد فرزنــد محمــد قلــی درششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه ‏مســاحت ‪ 121‬متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول –خیابــان بلواردانشــگاه – کوچــه‬ ‫دانــش ‪5‬‏بخــش ‪ 6‬علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزنامــه در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن‏رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولین اگهی‬ ‫بــه مــدت دومــاه‏اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‏ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجع ذیصالح قضایــی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الــف‪277:‬‏تاریــخ انتشــارنوبت اول‪1400/11/09:‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1‎ 400/11/25 :‬‏ ‪‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005004317‬مــورخ ‪ 1400.10.21‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیف‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابادسلســله ایــادی از مالــک اقــای علــی زنگانــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‏کالســه ‪ 1399114412005000464‬تقاضــای خانــم عــذرا شابخشــی بــه شــماره شناســنامه ‪1480‬وکــد ملــی‬ ‫‪2031637983‬صــادره از گنبــد‏کاووس فرزنــد گل احمــد درششــدانگ اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه انضمــام بیســت و ســه ســهم مشــاع از بیســت‏و چهــار ســهم ششــدانگ عرصــه کــه جهــت مابقــی ان اجــاره نامــه بــااداره اوقــاف تنظیــم شــده‬ ‫بــه مســاحت ‪ 80‬متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده‏از پــاک از ‪ -20‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول –خیابــان طالقانــی شــمالی – کوچــه بوســتان ‪ 33‬بخــش ‪ 6‬علــی ابــاد بــه اســتناد مجــوز‏شــماره ‪ 1400.189343‬مــورخ ‪ 1400.08.15‬اداره اوقــاف و امــور خیریــه علــی ابــاد تائیــد‬ ‫گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده‏روزنامــه در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض‏داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‏اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الــف‪280 :‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/11/09:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪:‬‬ ‫‪1‎ 400/11/25‬‏ ‪‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005004405‬مــورخ ‪ 1400.10.26‬هیئــت موضــوع قانــون تعیین تکلیف‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و‏ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی علی ابادسلســله ایادی از مالک اقای حســین زنگانه تصرفات مالکانه بالمعارض‏کالســه ‪ 1400114412005000071‬تقاضای اقای عباســعلی محمودی به شــماره شناســنامه ‪2260124356‬‬ ‫کــد ملــی ‪2260124356‬‏صــادره از‪ -‬علــی ابــاد فرزنــد محمــد درششــدانگ اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه انضمــام بیســت و ســه ســهم مشــاع‏از بیســت و چهــار ســهم ششــدانگ عرصــه کــه جهــت مابقــی ان اجــاره نامــه بــااداره اوقــاف وامــور خیریــه‬ ‫تنظیــم شــده بــه مســاحت ‪209.03‬‏متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ 20‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول – خیابــان مزرعــه – محلــه ابــوذر کوچــه مســجد بخــش ‪6‬‏علــی ابــاد بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪ 1400.189343‬مــورخ ‪ 1400.08.24‬اداره اوقــاف و امــور خیریــه‬ ‫علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب‏دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزنامــه در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند‏مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه‬ ‫اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده‏بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع‏ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪ 275 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/11/09:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/25 :‬‏‪‎ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005004137‬مــورخ ‪ 1400.10.07‬هیئــت موضــوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابادسلســله ایــادی از مالــک اقــای غفاراجاقلــو تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‏کالســه ‪ 1400114412005000218‬تقاضــای خانــم فاطمــه قلعــه دزدانــی بــه شــماره شناســنامه ‪19‬وکــد ملــی‬ ‫‪ 6449710985‬صــادره از‪-‬‏تخــت جلگــه فرزنــد علــی اصغردرششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 192.56‬متــر مربــع‏مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ 1211‬فرعــی از ‪ -21‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول – جــاده قدیــم االزمــن‬ ‫– باالتــر از منبــع اب کوچــه‏ســوم – درب ســوم – ســمت چــپ بخــش ‪ 6‬علــی ابــاد بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪ 2296.39216‬مــورخ ‪ 1400.09.13‬اداره راه وشهرســازی و‏نامــه شــماره ‪ 190.291203‬مــورخ ‪ 1400.08.29‬ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره) تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب‬ ‫دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده‏روزنامــه در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض‏داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‏اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪271 :‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/11/09:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/11/25 :‬‏‪‎‎‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫ بارعایــت مــوارد زیــر ســعی در کاهــش دمــای اب‬‫موتــور و اســیب بــه موتــور کنیــد ‪:‬‬ ‫ خودرو را در حاشیه خیابان یا محل امن متوقف کنید‪.‬‬‫ عالیــم اخطــاری را در فاصلــه ‪ 50‬متــری از عقــب خــورو‬‫قــرار دهیــد ‪.‬‬ ‫ موتــور را خامــوش نکنیــد و اجــازه دهیــد در حالــت در‬‫جــا شــروع بــه کار کنــد‪.‬‬ ‫ درب موتــور را بــاال بزنیــد و از اینکــه فــن هــای‬‫خنک کننــده مشــغول کار هســتند اطمینــان حاصــل‬ ‫کنیــد ‪.‬‬ ‫در ادامه یاد بگیریم‪...‬‬ ‫ اگــر هیــچ فنــی کار نمیکنــد کولــر خــودرو را فعــال کنیــد تــا‬‫فرمــان چرخــش فــن از طریــق ایســو و مــدار کولــر صــادر شــود‪.‬‬ ‫ اگــر همچنــان فن هــا کار نمی کردنــد فقــط بــا ریختــن‬‫اب بــه روی شــبکه های رادیاتــور ســعی در کاهــش‬ ‫دمــای موتــور کنیــد و بــه نزدیکتریــن مرکــز تعمیرگاهــی‬ ‫یــا امــدادی اطــاع دهیــد‪.‬‬ ‫ پــس از بــکار افتــادن فن هــای خنک کننــده بــا ریختــن‬‫اب بــه روی شــبکه هــای رادیاتــور اب موتــور ســعی کنیــد‬ ‫دمــای اب موتــور را کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫ اگــر بــا ریختــن اب روی شــبکه رادیاتــور دمــای اب موتــور‬‫کاهــش پیــدا کــرد و فــن خامــوش شــد بــا یــک پارچــه کــه‬ ‫روی درب رادیاتــور و یــا منبــع انبســاط اب قــرار میدهیــد بــه‬ ‫ارامــی در جهــت عکــس گــردش عقربــه هــای ســاعت درب‬ ‫را چرخانــده تــا هنگامــی کــه درب بــه شــکل پلــه ای یــک‬ ‫جهــش کمــی زیــر دســت شــما انجــام دهــد‪(.‬در مــورد درب‬ ‫منبــع انبســاط ایــن مــورد صــدق نکــرده و درب را ‪1.5‬دور‬ ‫در جهــت خــاف گــردش عقربــه هــای ســاعت بچرخنــد)‬ ‫ســپس مجدد اب به روی رادیاتور بریزید و مطمئن شــوید‬ ‫که فشــار سیســتم کاهش پیدا کرده‪.‬‬ ‫ در ایــن مرحلــه درب را کامــا بــاز کنیــد و اب رادیاتــور‬‫را فــول کنیــد‪.‬‬ ‫ در خودروهــای فرانســوی عملیــات هواگیــری سیســتم‬‫بایــد انجــام شــود‪.‬‬ ‫ اگــر بــا ریختــن اب بــه روی شــبکه هــای رادیاتــور و‬‫بــکار انداختــن کولــر همچنــان دمــای اب موتــور بــاال بــود‬ ‫خــودرو را بــا دور موتــور کــم بــه یــک واحــد تعمیرگاهــی‬ ‫هدایــت کنیــد و یــا بــا نزدیــک تریــن امــداد ارتبــاط‬ ‫بگیریــد‪.‬‬ ‫توجه داشته باشید‬ ‫ کــه در تمــام مراحــل فــوق موتــور نباید خاموش شــود‪.‬‬‫بــا ریختــن اب بــه روی شــبکه هــای رادیاتــور اب ماشــین‬ ‫میتوانیــد دمــای اب و فشــار سیســتم را کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫ و ســایر اقدامــات ماننــد بــاز کــردن درب رادیاتــور‪،‬‬‫خامــوش کــردن موتور‪...‬موجــب اســیب رســاندن بیشــتر‬ ‫بــه خــود و موتــور خــودرو خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ لــذا قبــل از بــروز چنیــن مشــکلی نقــص سیســتم‬‫خنک کننــده موتــور خــودرو خــود را بــر طــرف کنیــد‪،‬‬ ‫کولر خنک کنندگی ندارد!!‬ ‫ایراد از کجاست؟‬ ‫ یکــی از دالیــل پایین بــودن میــزان خنکــی کولــر‪ ،‬کثیفی‬‫رادیاتــور بیرونــی کولــر یا همان کندانســور اســت ‪.‬‬ ‫ پره هــای ایــن قطعــه را بایــد بــا فشــار اب و یــا بــاد تمیــز کــرد‬‫تــا شــدت مایــع شــدن گاز کولــر در ایــن بخــش‪ ،‬باالتــر بــرود‪.‬‬ ‫ همچنیــن خرابــی کمپرســور و یــا کالچ ان و ســفت نبــودن‬‫تســمه نیــز از دیگــر علــل کاهــش ســرمای تولیــدی می توانــد‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫ وضعیــت تســمه هــا و کمپرســور را حتمــا چــک کنیــد‪.‬‬‫ کاهــش حجــم گاز درون سیســتم کولــر‪ ،‬اتصــال‬‫نادرســت خشـک کن‪ ،‬مســدود بــودن ان از داخــل و حتــی‬ ‫کثیفــی پره هــای اواپراتــور نیــز از دیگــر عواملــی اســت کــه‬ ‫در کاهــش ســرمای تولیــدی کولــر اثــر خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫صورتــی کــه سیســتم خنــک کننــده خــودرو شــما بــه خوبی‬ ‫اثر گذار نیســت یقینا ایرادی در این سیســتم وجود دارد‬ ‫بــا دقــت مشــکل را بررســی و بــرای رفــع ایــراد اقــدام کنید‪.‬‬ ‫عــدم اقــدام بــرای رفــع ایــراد سیســتم کولــر بــه مــرور‬ ‫اســتهالک کلیــه قطعــات را بــاال خواهــد بــرد‪.‬‬ ‫اومیکرون؛ هم‬ ‫قربانی می گیرد‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 9‬بهمن‬ ‫بجنورد‬ ‫ شنبه ‪ 9‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪472‬‬ ‫دمای هوا ‪ 7‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 66‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪7‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب شرق و متغیر‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫رنگ زرد به نقشه کرونایی‬ ‫گلستان برگشت‬ ‫حدود ‪ 111‬هزار تماس‬ ‫با ‪ 141‬گلستان طی ‪72‬‬ ‫ساعت گذشته ثبت شد‬ ‫یکــی از مهــم تریــن پیــش شــرط هــای افزایــش ایمنــی برابــر ایــن ویــروس دانســت و گفــت‪ :‬روزانــه‬ ‫حــدود پنــج تــا ‪ ۶‬هــزار نفــر بــرای تزریــق دُز ســوم واکســن کرونــا بــه مراکــز واکسیناســیون مراجعــه‬ ‫می کننــد کــه بــا توجــه بــه جمعیــت یــک میلیــون و ‪ ۴۵۰‬هــزار نفــری واجــد شــرایط واکسیناســیون‬ ‫رقــم مطلوبــی نیســت‪.‬‬ ‫فاضــل افــزود‪ :‬تاکنــون ‪ ۹۲‬درصــد جمعیــت واجــد شــرایط گلســتان شــامل یــک میلیــون و ‪۳۴۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۲‬نفــر نوبــت اول و ‪ ۸۰‬درصــد معــادل یــک میلیــون و ‪ ۱۶۷‬هــزار و ‪ ۷۰۵‬نفــر نوبــت دوم‬ ‫واکســن کرونــا را تزریــق کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســویه اُمیکــرون در کمیــن ســامت مــردم اســت و بایــد هــر چــه ســریع تر چرخــه‬ ‫واکسیناســیون بــا تزریــق دُز ســوم کامــل شــود‪.‬‬ ‫م پزشــکی گلســتان بــا اشــاره بــه رونــد افزایشــی و پرنوســان ابتــا و بســتری‬ ‫رییــس دانشــگاه علــو ‬ ‫بیمــاران کرونایــی اســتان گفــت کــه براســاس اخریــن رنگ بنــدی کرونایــی شــهرهای کشــور‪،‬‬ ‫گالیکــش و مینودشــت وارد مــدار زرد شــیوع ایــن ویــروس شــدند‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل اظهــار داشــت‪ :‬بــه جــز ایــن شــهرها‪ ،‬وضعیــت شــیوع کرونــا در بندرگــز‪ ،‬کردکــوی‪،‬‬ ‫گــرگان‪ ،‬اق قــا‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬گنبــدکاووس‪ ،‬علــی ابــاد‪ ،‬کاللــه‪ ،‬مراوه تپــه ‪ ،‬رامیــان‪ ،‬بندرترکمــن و‬ ‫گمیشــان همچنــان ابــی اســت‪.‬‬ ‫وی از مــردم اســتان خواســت بــرای جلوگیــری از افزایــش تعــداد مبتالیــان و تغییــر رنــگ شــهرها‪،‬‬ ‫شــیوه نامــه هــای بهداشــتی را بیــش از گذشــته رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه فاضــل در حــال حاضــر ‪ ۱۷۷‬تخــت مراکــز درمانــی گلســتان در اختیــار بیمــاران کرونایــی‬ ‫قــرار دارد کــه از ایــن تعــداد حــال ‪ ۴۳‬نفــر وخیــم اســت و ‪ ۱۲‬نفــر بــه ونتیالتــور متصــل هســتند‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان تزریــق بیشــتر واکســن کرونــا بــه خصــوص دُز ســوم را‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان اعــام‬ ‫کــرد‪ :‬بــه دلیــل بــرودت هــوا و ریــزش شــدید نــزوالت جــوی‬ ‫در ‪ 72‬ســاعت گذشــته از بهمــن ماه(یکــم الــی ســوم) ‪110‬‬ ‫هــزار و ‪ 924‬تمــاس بــا ســامانه ‪ 141‬اســتان برقــرار شــد کــه‬ ‫معــادل ‪ 25‬درصــد از تمــام تمــاس هــای ســال جــاری تا این‬ ‫مــدت بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مهــدی میقانــی در مصاحبــه‬ ‫بــا پایــگاه اطــاع رســانی اداره کل گفــت‪ :‬تــا پایــان دی مــاه‬ ‫ســال جــاری ‪ 270‬هــزار تمــاس بــا ایــن ســامانه در اســتان‬ ‫گرفتــه شــد کــه ‪ ۱۲‬هــزار از ایــن تمــاس هــا‪ ،‬درخواســت‬ ‫برقــراری ارتبــاط بــا اپراتورهــای اســتانی و کشــوری دادنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬تمــاس هــای دریافتــی طــی ‪ 72‬ســاعت‬ ‫گذشــته بــا ســامانه ‪ 141‬اســتان مربــوط بــه تمــام خدمــات‬ ‫ایــن ســامانه از قبیــل اگاهــی از اخریــن وضعیــت راه هــا‪،‬‬ ‫مســافت بیــن شهرها‪،‬انســداد مســیرهاوثبت شــکایات‬ ‫مســافری‪ ،‬بــاری و جــاده ای بــوده کــه حــدود ســه هــزار‬ ‫تمــاس‪ ،‬درخواســت برقــراری ارتبــاط بــا اپراتورهــا را داشــتند‪.‬‬ ‫میقانــی بــا بیــان اینکــه هــر تماســی کــه بــا ایــن ســامانه در‬ ‫استان گرفته شد‪ ،‬مدت ‪ 40‬ثانیه زمان برده است‪،‬یاداورشد‪:‬‬ ‫عــاوه بــر تمــاس هــای ‪ 141‬تمــاس هــای زیــادی بــا‬ ‫ادارات شهرســتان هــا و بخصــوص راهدارخانــه هایــی‬ ‫مثــل خــوش ییــاق بخاطــر اینکــه تنهــا محــور ترانزیتــی‬ ‫اســتان و حتــی اســتان هــای همجــوار اســت و شــماره‬ ‫تلفــن ان در ســطح کشــور بــرای راننــدگان تریلــر هــا‬ ‫و ترانزیتــی هــا و کامیــون هــا و اهالــی دو اســتان و‬ ‫حتــی اســتانهای مجــاور اشناســت‪ ،‬طــی روزهــای برفــی‬ ‫گذشــته تمــاس هــای مداومــی بــا ان برقــرار بــود‪.‬‬ ‫وی از هم اســتانی ها خواســت که با نصب اپلیکیشــن ‪141‬‬ ‫بــر روی تلفــن همــراه خــود از خدمــات اداره کل بــه هنــگام‬ ‫شــرایط اضطــراری در طــول شــبانه روز بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫میقانــی اظهارداشــت کــه خدمــات دهــی اپراتورهــای ایــن‬ ‫سامانه بطور شبانه روز در اداره مدیریت راههای اداره کل‬ ‫ارائــه مــی شــود و ایــن خدمــات بغیــر از خدماتــی اســت کــه‬ ‫راهــداران و عوامــل راهــداری ســتادی و شهرســتانی در طول‬ ‫ســال بویــژه در فصــل ســرما و مواقــع بحرانــی بــه کاربــران‬ ‫جــاده ای ارائــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫با کاهش یک درجه ای‬ ‫مصرف گاز استفاده این‬ ‫نعمت الهی را برای همه‬ ‫میسر سازیم‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫دعوت چهار هندبالیست‬ ‫به اردوی ملی نونهاالن‬ ‫اوج گیری شهرداری گنبد و افول‬ ‫پاس گرگان در روزهای حساس‬ ‫لیگ برتر والیبال‬ ‫سرپرســت هیــات هندبــال خراســان شــمالی گفــت‪ :‬چهــار‬ ‫هندبالیســت نونهــال اســتان بــرای نخســتین بــار در ایــن خطــه‬ ‫بــه اردوی تیــم ملــی هندبــال دعــوت شــدند‪.‬‬ ‫رســول حســین زاده در گفتگــو باخبرنــگار بــازار کســب وکار‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬امیرحســین بهرامــی‪ ،‬مهــدی نــوده‪ ،‬محمــد‬ ‫مهــدی بحــری و امیرعلــی زمانــی چهــار بازیکــن دعــوت شــده‬ ‫از اســتان خراســان شــمالی بــه اردوی تیــم ملــی هندبــال‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن بازیکنــان اســتان پــس از مســابقات انتخابــی‬ ‫تیــم ملــی در اســتان یــزد بــا نظــر کادر فنــی بــه اردوی ملــی‬ ‫دعــوت شــدند‪.‬‬ ‫حســین زاده یــاداور شــد‪ :‬اردوی تیــم ملــی نونهــاالن از ‪۱۶‬‬ ‫بهمــن بــه مــدت ســه روز بــه میزبانــی خراســان رضــوی و در‬ ‫ی شــود‪.‬‬ ‫شهرســتان ســبزوار برگــزار مــ ‬ ‫خراســان شــمالی بــا ‪ ۲۵‬هــزار ورزشــکار بیمــه شــده دارای‬ ‫‪ ۴۵‬هیــات ورزشــی فعــال اســت کــه ‪ ۱۹۷‬فضــای ورزشــی بــرای‬ ‫ورزشــکاران در ایــن اســتان شــمال شــرق کشــور وجــود دارد‪.‬‬ ‫هفتــه بیســت و یکــم لیــگ برتــر والیبــال کشــور بــا پیــروزی‬ ‫شــهرداری گنبــد و کســب دهمیــن امتیــاز ایــن تیــم در چهــار‬ ‫هفتــه اخیــر و دومیــن شکســت پیاپــی پــاس گــرگان بــه پایــان‬ ‫رســید تــا بــا کســب ایــن نتایــج‪ ،‬شــوق و اضطــراب نتیجه گیــری‬ ‫در چنــد هفتــه باقی مانــده بیــن هــواداران ایــن ‪ ۲‬تیــم گلســتانی‬ ‫دســت بــه دســت شــود‪.‬‬ ‫تیــم والیبــال شــهرداری گنبــد پــس از حواشــی و اصــرار‬ ‫بی نتیجــه تیــم میهمــان مبنــی بــر تعویــق ایــن دیــدار موفــق‬ ‫شــدند در یــک بــازی تماشــایی همنــام ورامینــی خــود را ســه بــر‬ ‫صفــر مغلــوب کننــد‪.‬‬ ‫باشــگاه ورامینــی بــه دلیــل ابتــای چنــد بازیکــن اصلــی بــه‬ ‫ویــروس کرونــا‪ ،‬تعویــق ایــن بــازی را از فدراســیون خواســتار‬ ‫شــد امــا مــورد موافقــت قــرار نگرفــت‪.‬‬ ‫ایــن بــازی پــر تنــش در لیــگ برتــر والیبــال کشــور کــه بارهــا بــه‬ ‫علــت اعتــراض بــه تصمیمــات داوری بــا وقفــه مواجــه شــده بــود‬ ‫بــا نتیجــه ســه بــر صفــر بــه نفــع تیــم شــهرداری گنبــدکاووس بــه‬ ‫پایــان رســید‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیــر گمــرک خراســان شــمالی گفت‪ :‬برای نخســتین بــار محصول‬ ‫حولــه روییــن و زعفــران فــاروج اســتان در فهرســت اقــام صادراتــی‬ ‫گمــرک قــرار گرفتــه و صــادرات ان هــم اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫جــواد جعفــری اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه ایــن‬ ‫منســوجات در حجــم کوچــک صــادر مــی شــوند امــکان صــادر‬ ‫کــردن ان از طریــق امانــات پســتی فراهــم شــده اســت و‬ ‫هــم اکنــون ماهانــه ‪ ۴۰‬کیلوگــرم حولــه روییــن بــه مقصــد‬ ‫کشــورهایی ماننــد انگلیــس صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه صادرکننــدگان ایــن کاال مهلــت داده شــده تــا‬ ‫بــا گســترش کار خــود و حمایــت هایــی کــه انجــام داده ایــم تــا‬ ‫پایــان ســال کارت بازرگانــی دریافــت کننــد و بتواننــد صــادرات‬ ‫را بــه صــورت رســمی از طریــق گمــرک انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬زمینــه هــای صــادرات ایــن کاال بــه کشــور ایتالیا‬ ‫فراهــم شــده و بــه زودی حولــه بــه ایــن کشــور نیــز صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه صــادرات زعفــران اســتان نیــز گفــت‪ :‬امســال‬ ‫مقــدار ‪ ۴۰‬کیلوگــرم زعفــران فــاروج نیــز از گمــرک اســتان بــه‬ ‫کشــورهای دبــی‪ ،‬ترکیــه و چنــد کشــور اروپایــی صــادر شــده‬ ‫اســت و بــا توجــه بــه ظرفیتــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد‬ ‫امســال دفتــر گمــرک نیــز در ایــن شهرســتان دایــر شــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۹۵۱۱‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم حمیدرضــا ملــک بــه شــماره شناســنامه ‪۱۵۰۵‬و بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۰۷۶۰۶۹۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد علــی اضغــر متقاضــی کالس پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۱۵۲‬در‬ ‫ششــدانگ اعیانــی یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۳۹۰.۹۵‬متــر مربــع از پــاک ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتب‬ ‫در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۸۹۴‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۱۰/۲۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۱۱/۹:‬‬ ‫حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۹۹۱۶‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم حســین تابــان محــدث بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۴۱۴‬و بشــماره ملــی ‪ ۳۶۷۲۳۴۲۹۸۱‬صــادره از زابــل فرزند شــیرعلی متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۵۴۹‬در‬ ‫ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪ ۱۰۸‬متــر مربــع از پــاک ‪ -۸۸‬اصلــی واقــع در اراضــی جعفرابــاد بخــش ‪ ۳‬حوزه ثبــت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبــق رای صادره حکایــت از تصرفات متقاضی‬ ‫دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪.‬م الــف‪۹۸۹۸‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪۱۴۰۰/۱۰/۲۲‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۱/۹:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۹۸۶۳‬هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم زهــرا بومــری بــه شــماره شناســنامه ‪۱۲۷۵‬و بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۰۷۳۳۰۹۰‬صــادره از گــرگان فرزنــد عبــاس متقاضــی کالس پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۸۰۰۰۰۶۳۶‬در ششــدانگ‬ ‫اعیانــی یــک بــاب ســاختمان به انضمــام پنــج دانــگ مشــاع از شـش دانگ عرصــه و مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ ۱۵۸.۵۰‬متــر مربــع از پــاک ‪ -۸۸‬اصلــی واقــع در اراضــی جعفرابــاد بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی‬ ‫دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪۹۸۹۶‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪۱۴۰۰/۱۰/۲۲‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۱/۹:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۳۴۵۷‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۱۰/۲‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۳۴۶‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای داود کیهانــی صحنــه فرزنــد امــان لــق بــه شــماره شناســنامه ‪ ۵۱۹‬کــد ملــی ‪ ۴۹۷۹۷۱۷۰۹۸‬صــادره‬ ‫از اق قــا در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۶۲.۴۸‬مترمربــع‪ ،‬در قســمتی از ششــدانگ باقیمانــده پــاک شــماره ‪ -۴۹۷‬فرعــی از ‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ -۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا ســهمی بخشــی محمدبیــگالری‬ ‫تاییــد گردیــده اســت‪.‬لذا به منظــور اطــاع عمــوم مــردم در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫م الف ‪ ۹۹۹۱‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز شنبه ‪۱۴۰۰/۱۱/۹‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز یکشنبه‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴‬محمد فندرسکی رییس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫اغاز صادرات حوله رویین‬ ‫اسفراین و زعفران فاروج‬ ‫‪8‬‬ ‫‏ اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ 1400603124800009510‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای‪/‬خانم ولی رمضانی بشــماره شناســنامه ‪475‬و بشــماره ملی ‪ 2269179013‬صادره از گرگان فرزند اســمعیل متقاضی کالســه‬ ‫پرونده ‪ 1400114412001000575‬در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت ‪ 99.70‬متر مربع از پالک ‪ -3‬اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ناحیه ‪ 2‬گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی‬ ‫دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با‬ ‫ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند‪.‬م الف‪9907:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400.10.22‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400.11.09‬حجت الله تجری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان – از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابرماده ‪۳‬وماده‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۹۸۶۰‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای ‪/‬خانم محمود رضا شجاعی بشماره شناسنامه ‪۱۵۲۷‬و بشماره ملی ‪۰۰۴۰۲۸۷۴۴۰‬صادره از تهران فرزند علی محمد متقاضی‬ ‫کالسه پرونده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۴۴۵‬در ششدانگ یک قطعه زمین که دران احداث بنا شده است به مساحت ‪ ۹۷‬مترمربع از پالک ‪ _۳‬اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ‪ ۳‬حوز ه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبق رای صادره حکایت ازتصرفات‬ ‫متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ‪،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪، ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست رابه این اداره ارائه نمایند ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۰/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۱/9 :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دوگرگان از طرف محمدامین صافی م الف‪۹۸۸۱ :‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای ‪/‬خانم محمد حســن پناه به شــماره شناســنامه و ‪ ۴۳۱‬بشــمار ملی ‪ ۲۱۲۱۳۹۰۸۷۱‬صادره از گرگان فرزند حبیب متقاضی کالســه پرونده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۴۶۲‬در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۴۰‬مترمربــع از ‪-۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی‬ ‫دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره‬ ‫ارائــه نماینــد‪ .‬م الــف‪ ۱۰۰۱۴‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/۹:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای خانــم محمــد حســن پنــاه بــه شــماره شناســنامه و ‪ ۴۳۱‬بشــمار ملــی ‪ ۲۱۲۱۳۹۰۸۷۱‬صــادره از گرگان فرزند حبیب متقاضی کالســه پرونده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۴۶۳‬در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۳۴‬مترمربــع از ‪-۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی‬ ‫دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره‬ ‫ارائــه نماینــد‪ .‬م الــف‪ ۱۰۰۱۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/۹:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 9‬بهمن‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 12‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 72‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪12‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب و متغیر‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 9‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪472‬‬ ‫طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫قطعی شدن چهار قالده‬ ‫یوزپلنگ در میاندشت جاجرم‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت جاجــرم گفــت‪ :‬مشــاهدات نشــان مــی دهــد وجــود و زیســت یــک‬ ‫خانــواده بــا چهــار قــاده یوزپلنــگ در منطقــه میاندشــت ایــن شهرســتان قطعــی اســت کــه بایــد از‬ ‫ایــن گونــه نــادر حفاظــت کامــل انجــام شــود‪.‬‬ ‫احمــد صفــرزاده اظهــار داشــت‪ :‬محیــط بانــان و نیــز مــردم در ســال جــاری در دفعــات متعــدد‬ ‫یوزپلنــگ مــاده بــا ‪ ۲‬قــاده تولــه و نیــز یوزپلنــگ نــر را مشــاهده کــرده و بعضــا از ایــن گونــه ارزشــمند‬ ‫تصویــر بــرداری شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در هفتــه جــاری هــم ‪ ۲‬قــاده یوزپلنــگ در حاشــیه پناهــگاه حیــات‬ ‫وحــش میاندشــت مشــاهده شــد خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن مــادر و تولــه هفــت هشــت ماهــه اش‬ ‫در حاشــیه پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت و حاشــیه جــاده اســفالته سنخواســت بــه روســتای‬ ‫ارگ توســط یکــی از همیــاران و نیــز نیمــه شــب همــان روز توســط دامــداران حاشــیه میاندشــت‬ ‫مشــاهده شــدند‪.‬‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت جاجــرم افــزود‪ :‬در یــک مــاه گذشــته یوزپلنــگ ســه مرتبــه در ایــن‬ ‫مســیر مشــاهده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت و پــارک ملــی ضامــن اهــو یکــی از بهتریــن‬ ‫زیســتگاههای یوزپلنــگ اســیایی در ایــران کــه بــا وجــود منطقــه دشــتی و تپــه ماهورهــا و وجــود‬ ‫طعمــه فــراوان محلــی امــن و مناســب بــرای زیســت ایــن گونــه ارزشــمند اســت‪.‬‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت جاجــرم خاطرنشــان کــرد‪ :‬خوشــبختانه امســال شــمار مشــاهدات‬ ‫یوزپلنــگ در منطقــه میاندشــت افزایــش یافتــه اســت از ایــن رو بــرای حفاظــت از ایــن گونــه زیبــا و‬ ‫قلمــرو طلــب و نیــز بهبــود شــرایط زیســت ان شــمار محیــط بانــان افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫منطقــه حفاظــت شــده میاندشــت بــا گســتره ‪ ۸۵‬هــزار هکتــار‪ ،‬از امــن تریــن زیســتگاه هــای یــوز‬ ‫ایرانــی اســت کــه در ســال ‪ ۱۳۵۲‬زیــر حفاظــت قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه پوشــیده از دشــت هــای وســیع بــا اقلیمــی خشــک‪ ،‬نیمــه خشــک و تراکــم گیاهــی‬ ‫نســبتا مطلــوب اســت و عبــور کالشــور از ان ســبب شــده تــا ایــن منطقــه حتــی در خشکســالی هــا‬ ‫چنــدان مشــکل کــم ابــی را احســاس نکنــد‪.‬‬ ‫پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت در شهرســتان جاجــرم یکــی از قدیمــی تریــن مناطــق چهــار گانــه‬ ‫کشــور بــه شــمار مــی رود‪ .‬میاندشــت دارای یکــی از غنــی تریــن و متراکــم تریــن گونــه هــای جانــوری‬ ‫در بیــن زیســتگاه هــای اســتپی کشــور اســت‪.‬‬ ‫پناهــگاه میاندشــت بــا پــارک ملــی گلســتان ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر‪ ،‬بــا منطقــه حفاظــت شــده قرخــود در‬ ‫شهرســتان مانــه و ســملقان ‪ ۸۰‬کیلومتــر‪ ،‬بــا منطقــه حفاظــت شــده خــار تــوران شــاهرود ‪۷۵‬‬ ‫کیلومتــر و بــا منطقــه حفاظــت شــده ســالوک اســفراین ‪ ۳۰‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف ماینر استخراج ارز‬ ‫دیجیتال در فاروج‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی فــاروج از کشــف یــک دســتگاه ماینر بــه ارزش‬ ‫تقریبــی ‪ 150‬میلیــون ریــال‏در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار به نقــل از پایگاه خبری پلیس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «علیرضا پوربه» در تشــریح این خبر افزود‪ :‬در پی گزارش‬ ‫‏رســیده مبنــی بــر نصــب و اســتفاده دســتگاه ماینــر توســط فــردی بــه‬ ‫هویــت معلــوم در شهرســتان فــاروج‪ ،‬موضــوع جهــت‏بررســی بیشــتر‬ ‫در دســتورکار مامــوران پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬پــس از انجــام یکســری‬ ‫اقدامــات اطالعاتــی و شناســایی محــل نصــب دســتگاه اســتخراج‬ ‫‏ارز دیجیتــال‪ ،‬اکیپــی از مامــوران پلیــس اگاهــی شهرســتان فاروج‬ ‫بــه محــل اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫در بازرســی ماموران از منزل شناســایی شــده‪ ،‬تعداد‏یک دســتگاه‬ ‫ماینــر اســتخراج ارز دیجیتــال بــه ارزش تقریبــی ‪ 150‬میلیــون ریــال‬ ‫کشــف و توقیف شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ پوربــه در پایــان بــا بیــان اینکــه متهــم جهــت تشــکیل‬ ‫پرونــده قضایــی بــه پلیــس اگاهــی شهرســتان منتقــل شــد‪،‬‬ ‫‏تصریــح کــرد‪ :‬پلیــس در برخــورد بــا اســتخراج غیرقانونــی ارزهــای‬ ‫دیجیتــال در شهرســتان جــدی بــوده و بــا همــکاری مــردم‏نســبت‬ ‫بــه شناســایی و ضبــط ماینرهــا اقــدام کــرده اســت‏‪.‬‬ ‫کشف بیش از ‪ 51‬تن نهاده های‬ ‫دامی قاچاق‬ ‫سارق کنتورهای اب شهروندان‬ ‫تیتکانلو دستگیر شد‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان «رامیــان»‪ ،‬از کشــف ‪ 51‬تــن و ‪ 400‬کیلو‬ ‫گــرم خــوراک دام قاچــاق و فاقــد مجــوز‏در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ « ابوالفضــل‬ ‫وزیــری»‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‏داشــت‪ :‬مامــوران پلیــس اگاهــی‬ ‫شهرســتان در راســتای طــرح برخــورد بــا قاچــاق کاال و ارز حیــن‏گشــت‬ ‫زنی هــای هدفمنــد در محورهــای مواصالتــی بــه ‪3‬دســتگاه کامیــون‬ ‫مشــکوک و بــرای بررســی‏بیشــتر متوقــف شــد‏‪.‬‬ ‫‏ وی افــزود‪ :‬پــس از هماهنگــی قضائــی خــودرو هــای مذکــور متوقــف‬ ‫و در بازرســی از ان هــا‪ 51 ،‬تــن و‏‏‪ 400‬کیلــو گــرم خــوراک دام قاچــاق‬ ‫و فاقــد هرگونــه مجــوز قانونــی از نــوع ذرت‪ .‬کــه از شهرســتان‏رامیــان‬ ‫بارگیــری و قصــد خــروج بــه اســتان هــای همجــوار راداشــته‪ ،‬کشــف و‬ ‫توقیــف شــدند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ وزیــری بــا اشــاره بــه ایــن کــه یــک متهــم در ایــن خصــوص بــا‬ ‫تشــکیل پرونده به مرجع قضائی‏معرفی شــد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬کارشناســان‬ ‫ارزش محمولــه کشــف شــده را حــدود ‪ 5‬میلیــارد ریــال بــراورد‏کرده انــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان رامیــان در پایــان گفت‪:‬مبــارزه بــا‬ ‫پدیــده قاچــاق را از مهمتریــن برنامــه‏هــای پلیــس در ســال تولیــد‪،‬‬ ‫پشــتیبانی ها و مانــع زدایــی هــا عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬از شــهروندان‬ ‫‏گرامــی تقاضــا داریــم هرگونــه مــوارد مشــکوک بــه تــردد کاالی قاچــاق را‬ ‫بــه مرکــز فوریــت هــای پلیســی‏‏‪ 110‬گــزارش دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج از دســتگیری ســارقی بــا ‪6‬‬ ‫فقــره ســرقت کنتــور اب در‏شــهر تیتکانلــو خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ علیرضــا پوربــه با اعــام جزئیات این خبــر افزود‪:‬‬ ‫در پــی وقــوع چندیــن‏فقــره ســرقت کنتــور اب در ســطح شــهر‬ ‫تیتکانلــو‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتورکار مامــوران‬ ‫انتظامــی شهرســتان‏قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره به اینکــه ماموران انتظامــی با انجام‬ ‫اقدامــات فنــی و اطالعاتــی موفــق شــدند محــل اختفــای‏ســارق را‬ ‫شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در یــک عملیــات غافلگیرانــه در‬ ‫منزلــش دســتگیر و بــه بخــش انتظامــی خبوشــان‏منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج بــا بیان اینکــه در این پرونده‬ ‫یک نفر مالخر نیز شناســایی و دســتگیر شــد‪ ،‬تصریح‏کرد‪ :‬متهم‬ ‫در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪ 6‬فقــره ســرقت کنتــور اب در‬ ‫ســطح شــهر تیتکانلــو اعتراف کــرد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ پوربــه در پایــان بــا بیــان اینکــه در بازرســی از منــزل‬ ‫متهمــان تعــداد ‪ 6‬کنتــور اب مســروقه کشــف شــد‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫‏کــرد‪ :‬هــر دو متهــم در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫‏‬ ‫به زودی نتیجه رایزنی ها در خصوص‬ ‫پتروشیمی گلستان اعالم می شود‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬در رابطــه بــا اخریــن وضعیــت پرونــده پتروشــیمی اســتان‬ ‫گلســتان بیــان کــرد‪ :‬در پیگیری هایــی کــه داشــتیم هیــات کارشناســی نتیجــه بررس ـی های حاصــل‬ ‫از بازدیــد از محــل پتروشــیمی و بررســی پرونــده ان در دادســرای گــرگان و صورت هــای مالــی ایــن‬ ‫شــرکت را بــا مدیــر عامــل پتروشــیمی ایــران درمیــان گذاشــته اند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار حیــدر اســیابی اظهارداشــت‪ :‬نتیجــه ایــن رایزنــی و تصمیــم مدیرعامــل‬ ‫پتروشــیمی ایــران بــه زودی در قالــب نامــه رســمی بــه دادگســتری اســتان اعــام می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان بــا اشــاره بــه ایــن کــه نظــر مدیرعامــل شــرکت پتروشــیمی ایــران‪،‬‬ ‫مبنــای تصمیــم گیــری قضایــی و اجرایــی دربــاره پرونــده پتروشــیمی اســتان خواهــد بــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫تاکیــد رئیــس قــوه قضاییــه در جریــان ســفر بــه اســتان‪ ،‬بــر متمرکــز شــدن تالش هــا بــرای راه انــدازی‬ ‫ایــن مجموعــه اســت و امیدواریــم نتیجــه رایزنی هــای کارشناســی تیــم پتروشــیمی هــم‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫ســمت و ســو باشــد‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬بــا اختیاراتــی کــه رئیــس قــوه قضاییــه در ایــن پرونــده بــه اســتان تفویــض کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬امــاده ایــم در صــورت نیــاز یــک دادگاه ویــژه تشــکیل و بــرای تعییــن تکلیــف ســهامداران‬ ‫اعتراف به ‪ 36‬فقره سرقت موبایل در گرگان‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ‪ 4‬ســارق موبایــل قــاپ و اعتــراف انــان بــه ‪ 36‬فقــره ســرقت موبایــل‬ ‫‏در شهرســتان گــرگان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســردار «ســعید دادگــر» در گفــت و گــو بــا خبرنگاربــازار کســب وکار در تشــریح ایــن خبر اظهار‏داشــت‪:‬‬ ‫در پــی وقــوع چندیــن فقــره جیــب بــری وســرقت گوشــی موبایــل و محتویــات داخــل کیــف از‏بانــوان‬ ‫در ســطح شهرســتان گــرگان‪ ،‬موضــوع شناســایی و دســتگیری ســارقان بصــورت ویــژه در‏دســتور کار‬ ‫مامــوران پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تــاش شــبانه روزی کاراگاهــان پلیــس اگاهــی و بــا اشــرافیت اطالعاتی‪ ،‬ســر نــخ هایی‏از یک‬ ‫بانــد ســرقت گوشــی موبایــل بــه دســت امــد کــه ســرکرده بانــد‪ ،‬خانمــی ســاکن یکــی از اســتان‏های دیگــر بود‬ ‫کــه بــا همــکاری ‪ 3‬خانــم ســاکن گــرگان اقــدام بــه ســرقت می کردند‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی اســتان تصریــح کــرد‪ :‬ســرانجام پــس بررســی همــه جانبــه و اقدامــات‏اطالعاتــی‬ ‫صــورت گرفتــه‪ ،‬طــی هماهنگــی بــا مقــام قضائــی هــر‪ 4‬متهــم در یــک عملیــات ضربتــی پلیــس ‏در‬ ‫مخفیگاهشــان دســتگیر شــدند‏‪.‬‬ ‫خــارج از تشــریفات معمــول دادرســی‪ ،‬اقــدام کنیــم‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬پرونــده پتروشــیمی گلســتان یکــی از ‪ ۲‬پرونــده کثیرالشــاکی بــود کــه در ســفر رئیــس‬ ‫قــوه قضاییــه بــه اســتان‪ ،‬بررســی و دســتور ویــژه بــرای ان صــادر شــد‪.‬‬ ‫بــا پیگیــری دادگســتری گلســتان‪ ،‬هفتــه گذشــته هیــات کارشناســی شــرکت پتروشــیمی ایــران بــه‬ ‫اســتان امدنــد تــا راهــکاری ســاخت پتروشــیمی گلســتان را بررســی کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۹۰‬هزار سهامدار گلستانی چشم انتظار نظر هیات کارشناسی هستند‪.‬‬ ‫ســردار دادگر در ادامه با بیان اینکه در بازرســی از مخفیگاه متهمان ‪ 37‬دســتگاه گوشــی موبایل‏ســرقتی‬ ‫و یــک قطعــه طــا کشــف شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬متهمــان در تحقیقــات اولیــه پلیــس بــه ‪ 36‬فقــره ســرقت‏موبایــل‬ ‫اعتــراف کردنــد و تحقیقــات در ایــن زمینــه همچنــان ادامــه دارد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا اشــاره بــه مراجعــه حضــوری تعــدادی از مالباختــگان بــه پلیــس اگاهــی‏اســتان‬ ‫بــرای شناســایی و دریافــت امــوال ســرقتی خــود‪ ،‬از شــهروندان خواســت‪ :‬در هنــگام تــردد و‏خریــد در بــازار‬ ‫و مــکان هــای شــلوغ‪،‬‬ ‫مراقــب کیــف و‬ ‫وســایل همــراه خــود‬ ‫باشــند تــا امــکان‬ ‫ســهولت در ‏ســرقت‬ ‫بــرای مجرمــان فراهــم‬ ‫نشــود‪.‬‏‬ ‫خالقیت در معارفه‬ ‫و ماشین شارژی!‬ ‫با عقب نشــینی لشــکر کووید ‪ 19‬و نیمه برافراشــته شــدن پرچم‬ ‫کرونــا در مملکــت‪ ،‬مردمــی دو دوز واکســن را زده انــد‪ ،‬ماسـک ها‬ ‫را غــاف کــرده و منتظرنــد کــه شــرایط بــه روال عــادی بازگــردد‪.‬‬ ‫امــا در چنیــن شــرایطی‪ ،‬رســانه ملــی هنــوز تــدارک خاصــی بــرای‬ ‫اوضــاع بعــد از کرونــا ندیــده اســت و بــا ایــن ســریال های «ابکــی‬ ‫و مکــش مــرگ مــن» کــه حتــی اتیــا پســیانی هــم انهــا را نــگاه‬ ‫نمــی کنــد‪ ،‬طبیعــی اســت کــه مــردم بــه ســمت و ســوی تماشــای‬ ‫پخــش زنــده یــا الیــو اینســتاگرامی مراســم تکریــم و معارفــه‬ ‫مســئوالن روی بیاورند‪ .‬در جریان هســتید که این روزها عنصر‬ ‫خالقیــت و غافلگیــری در مراســم معارفــه مســئوالن نظیــر‬ ‫نواختــن ســیلی‪ ،‬احتــرام نظامــی‪ ،‬شــعر خوانــی و ‪ ...‬بــه حد وفور‬ ‫یافــت مــی شــود تــا جایــی کــه دیگــر تحویــل نــدادن مُهــر و کلیــد‬ ‫در اطــاق‪ ،‬خَــز شــده و از مــد افتــاده اســت و اگــر مســئول قبلــی‬ ‫بــا بولــدوزر هــم بــه ســاختمان محــل خدمتــش حملــه کنــد و‬ ‫بخشــی از دیــوار ســالن مراســم را تخریــب کنــد‪ ،‬کســی متعجــب‬ ‫نمــی شــود!‬ ‫در حقیقــت ایــن داســتان تکریــم و معارفــه کــه بــرای خــودش‬ ‫حکایتــی داشــت وارد ژانــر جدیــدی شــده اســت‪.‬‬ ‫در والیــت مــا از شــهرداری کــه ‪ 4‬ســال در ایــن ســمت بــود‪،‬‬ ‫تجلیــل نشــد امــا بــرای فــردی کــه فقــط ده دوازده روز بــه‬ ‫عنــوان سرپرســت شــهرداری معرفــی شــده بــود‪ ،‬مراســم‬ ‫تکریــم و معارفــه برگــزار شــد! در برخــی شــهرها هــم فقــط‬ ‫تودیــع انجــام شــده و بــه بنــده خــدا گفتنــد تــو فقــط بــرو‪...‬‬ ‫خواهشــا ًدیگــه نبــاش!‬ ‫بمانــد کــه در مــواردی هــم‪ ،‬مســئول یــا وزیــر رفتنــی جــوری‬ ‫از اقدامــات و خدمــات انجــام شــده در زمــان تصــدی وزارتــش‬ ‫ســخن گفتــه و مــردم را بــه وجدان هــای بیــدار و قضــاوت تاریــخ‬ ‫حوالــه داده اســت کــه ادم انگشــت بــه دهــان مــی مانــد کــه‬ ‫چــرا «بــا ایــن همــه خدمــات و پیشــرفت » مجســمه ایــن بابــا را‬ ‫نمی ســازند و اصــا ًچــرا بایــد تودیــع شــود؟!‬ ‫البتــه شــانس اوردیــم مســئولین جدیــد خویشــتندار هســتند‬ ‫و پاســخ متقابــل نمــی دهنــد و همیــن کــه در مراســم تکریــم‬ ‫و معارفــه جــو گیــر نگشــته و بــا ضــارب ســیلی هــم مشــت و‬ ‫لگــد نشــدند یــا از گروهــی کــه احتــرام نظامــی گذاشــتند ســان‬ ‫ندیدنــد و یــا بــه ســبک پادشــاهان قدیــم بابــت سرســامتی‬ ‫شــاعر همیــان زر بدیشــان صلــه همــی ندادندی‪ ،‬جای شــکرش‬ ‫باقــی اســت!‬ ‫فقــط مــا متوجــه نشــدیم ایــن البــا چــرا «بــا ایــن همــه معانــی‬ ‫و ســبک و انســجام» و بــی شــمار خدمــات انجــام شــده توســط‬ ‫مســئوالن دولــت قبلــی‪ ،‬ســفره مــردم روز بــه روز کوچکتــر شــد‪،‬‬ ‫خلــق اللــه بــرای خریــد خانــه بایــد ‪ 200‬ســال عمــر کننــد‪ ،‬گوشــت‬ ‫و میوه و لبنیات را در کتابها و سریال های تلویزیونی مشاهده‬ ‫کننــد و بــا پولــی کــه بــرای خــودرو پــس انــداز کــرده بودنــد‪ ،‬تنهــا‬ ‫مــی تواننــد ماشــین شــارژی بخرنــد؟! فقط خدا کنــد دوره بعدی‬ ‫تودیــع معارفــه هــا کمــی رنــگ و بــوی واقعیــت بــه خــود بگیــرد!‬ ‫این روزها عنصر غافلگیــری در معارفه های مســئوالن جدید‪،‬‬ ‫بــه حــد اعالــی خــود رســیده و هرلحظــه ممکن اســت یک شــروع‬ ‫طوفانــی و جــذاب را تجربه کنیم‪.‬‬ ‫مثــال در یــک مراســــم‪ ،‬بــه مدیــر جدیــد احتــرام نظامــی‬ ‫گذاشــــته اند‪ .‬البته مدیر جدید خیلی خوب خویشــتنداری کرده‬ ‫کــه ازشــان ســان ندیــده و بــرای همیــن شایســته تقدیــر اســت‪.‬‬ ‫یــا در مراســم دیگــر‪ ،‬در مــدح رئیــس جدید از خودشــان شــعر در‬ ‫وکردهانــد کــه بــاز ایــن رئیــس جدیــد هــم احترامشــــان و جایــگاه‬ ‫خود را حفظ کرده و از پرداخــت صله به ســبک ســاطین قدیم‬ ‫خــودداری کــرده‪.‬‬ ‫حــال یکســری پیشــنهاد هــم بــه فکــر مــا رســیده کــه بــرای‬ ‫معارفه هــای بعــدی پیشــنهاد میکنیــم‪- :‬ا کــران فیلــم کوتــاه بــا‬ ‫موضــوع نگاهــی گــذرا بــه زندگــی مســئول جدیــد‪ .‬عنــوان فیلــم‬ ‫هــم بایــد خالقانــه باشــد‪ .‬مثــال بــرای وزیــر میتــوان از عنــوان «از‬ ‫والــدت تــــا وزارت» اســــتفاده کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن میتــــوان از منتقــدان ســــینمایی دعــــوت کــــرد کــــه‬ ‫بــــرای نقــــد و تحلیــــل (البتــــه بــا چاشــــنی تمجیــد) از فیلــم‬ ‫معارفــه ســخنرانی کننــد‪ .‬بــد نیســت یــک جشــنوارهای هــم بــــا‬ ‫عنــــوان فیلــــم کوتــــاه معارفــــه ترتیــــب داد و برایش در راســتای‬ ‫فرهنگســازی و ترویــج معارفــ ٔە مطلــوب‪ ،‬بودجــه تخصیــص‬ ‫داد‪ - .‬ســاخت قطعــات موســیقایی فاخــر و حماســی و نواختــن‬ ‫انهــا توســط ارکســتری حرف هــای در بــدو ورود مســئول جدیــد‬ ‫بــه ســاختمان کار خــود‪ - .‬بــــه پــــرواز دراوردن چندیــــن جــــت و‬ ‫انجــام حــرکات نمایشــی و ولدادن دودهای رنگارنگ در اســمان‬ ‫و ســاختن شــکلهای بامزۀ ُ جاز با انها‪ .‬م ‪ -‬برگــــزاری مســــابقات‬ ‫ورزشــی دور محوطــ ٔە معارفــه‪ .‬مثــا دو و طنابکشی و کشتی کج‬ ‫و ژیمناســتیک و ‪ ...‬پیشــنهادها بیشــتر و متنوع ترند اما تفاوت‬ ‫فرهنگــی از یکســو و تنگــی ســتون روزنامــه از ســوی دیگــر اجــازۀ‬ ‫بیانشــان را نمیدهــد‪.‬‬ ‫م‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫ شنبه ‪ 9‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪472‬‬ ‫هدی جباری‬ ‫ابراز احساسات؛ چگونه‬ ‫احساسات مان را به درستی‬ ‫بیان کنیم‬ ‫تــا بــه حــال چندبــار بــه خاطــر تــرس از ناراحــت‬ ‫کــردن دیگــران یــا بــه زحمــت انداختــن یــک دوســت‪ ،‬‬ ‫احساســات تان را مخفــی کرده ایــد؟ بعــد از ان چــه‬ ‫حســی داشــتید؟ مــن غیب گــو نیســتم امــا جــواب را‬ ‫می دانــم؛ احســاس بــدی داشــته اید و از دســت خودتــان‬ ‫عصبانــی شــده اید‪ .‬بــا اطمینــان می گویــم کــه ســرکوب‬ ‫احساســات و عــدم ابــراز صحیــح انهــا می توانــد بــه‬ ‫اضطــراب و افســردگی منجــر شــود‪ .‬هرکســی ممکــن‬ ‫اســت در زندگــی اش احســاس نارضایتــی را تجربــه کنــد‪.‬‬ ‫یــک حــس عمیــق و بــد کــه اگــر درون تــان حبســش‬ ‫کنیــد ممکــن اســت حتــی اســیب جســمی بــه شــما وارد‬ ‫کنــد‪ .‬چندبــار بعــد از ناراحتــی عمیــق دســت تان درد‬ ‫گرفت ـ ه اســت؟! چندبــار گردن تــان گرفت ـ ه اســت و تمــام‬ ‫روز درد ناشــی از ان‪ ،‬مــدام شــما را بــه یــاد احســاس‬ ‫فروخورده تــان انداخته اســت؟! از طرفــی عــدم ابــراز‬ ‫احساســات می توانــد روابــط شــخصی و حرفـه ای شــما را‬ ‫از ایــن رو بــه ان رو کنــد و دچــار بحــران شــوید‪ .‬اگــر ابــراز‬ ‫احساســات درســت را بیاموزیــد‪ ،‬خوداگاهی تــان بیشــتر‬ ‫می شــود‪ ،‬تقویــت خوداگاهــی و بیــان احساســات‪،‬‬ ‫ســامت روانــی و جســمانی شــما را تضمیــن می کنــد‪.‬‬ ‫ادامــه شــماره ‪471‬‬ ‫‪ .۵‬احساسات پیچیده را تجزی ه و تحلیل کنید‬ ‫خیلــی از اوقــات چنــد حــس بــا هــم بــه مــا هجــوم‬ ‫می اورنــد و مهــم اســت کــه بتوانیــم ایــن احساســات‬ ‫را از هــم تفکیــک کنیــم‪ .‬در این صــورت راحت تــر‬ ‫می شــود عملکــرد هــر احســاس را در جــای خــودش‬ ‫متوجــه شــد‪ .‬کســی را بــه تازگــی از دســت می دهیــم‪،‬‬ ‫او مدتــی بــا یــک بیمــاری مهلــک دســت و پنجــه نــرم‬ ‫کــرده اســت و حــاال… چــه احساســی داریــد؟ بــه خاطــر‬ ‫از دســت دادن او ناراحتیــد و بــرای اینکــه دیگــر درد‬ ‫نمی کشــد خوشــحال و راضــی هســتید‪ .‬دو حــس‬ ‫متضــاد و بــا هــم؛ کــه اگر نتوانیــم انها را تفکیک کنیم‬ ‫بــا خودمــان دچــار مشــکل می شــویم‪.‬‬ ‫احساســات پیچیــده ممکــن اســت حاصــل یــک‬ ‫حــس اولیــه و یــک حــس ثانویــه باشــد‪ .‬احساســات‬ ‫اولیــه در واقــع اولیــن پاســخ شــما بــه یــک وضعیــت‬ ‫اســت و احساســات ثانویــه کــه در مرحلــه بعــدی قــرار‬ ‫دارنــد‪ ،‬مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه دنبــال احساســات‬ ‫ی کــه شــخص مــورد‬ ‫اولیــه رخ می دهنــد‪ .‬مثــا زمانــ ‬ ‫عالقه مــان مــا را تــرک می کنــد و رابطـه ی عاطفــی را بــه‬ ‫هــم می زنــد‪ ،‬در وهلـه ی اول احســاس غــم و دلتنگــی‬ ‫داریــم‪ ،‬کــه بعــد بــه اعتمــاد بــه نفــس پاییــن منجــر‬ ‫می شــود و حــس می کنیــم ســزاوار دوســت داشــتن‬ ‫نیســتیم‪ .‬کشــف بــه موقــع احساســات اولیــه و در‬ ‫پــی ان درک احساســات ثانویــه‪ ،‬تصویــر کامل تــری از‬ ‫فراینــد ذهنــی مــا ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫قدم دوم‪ :‬احساسات تان را به دیگران بگویید‬ ‫‪ .۱‬همیشه ضمیر «من» را به کار ببرید‬ ‫وقتــی می خواهیــد دربــاره ی احســاس تان حــرف‬ ‫بزنیــد‪ ،‬گفتــن «مــن» شــما را قدرتمنــد می کنــد چــون از‬ ‫طرفــی ضریــب امنیــت رابطــه را بــاال مــی بــرد و از طــرف‬ ‫دیگــر نشــان می دهــد کــه شــما مســئولیت احساســات‬ ‫خودتــان را می پذیریــد‪ .‬گفتــن جمالتــی مثــل‪« :‬تــو باعث‬ ‫شــدی مــن عــذاب وجــدان بگیــرم» غیــر مســتقیم یعنــی‬ ‫ســرزنش کــردن طــرف مقابــل و مقصــر جلــوه دادن او‪.‬‬ ‫ابــراز احساســات و تاثیــرش را بــا گفتــن‪« :‬مــن ناراحــت‬ ‫هســتم و عــذاب وجــدان دارم» دگرگــون کنیــد‪ .‬گفتــن‬ ‫«مــن»‪ ،‬ســه بخــش را در برمی گیــرد؛ احســاس‪ ،‬رفتــار‬ ‫و چرایــی هــردو‪ .‬وقتــی مــن بــه کار می بریــد‪ ،‬در واقــع‬ ‫ترکیبــی از ایــن ســه بخــش را انجــام می دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بــرای حــرف زدن دربــاره ی احساســات تان بــا دیگــران‬ ‫پیش قــدم شــوید‬ ‫اینکــه تصمیــم بگیریــد بــا دیگــران دربــاره ی‬ ‫احساســات تان حــرف بزنیــد و اینکــه ایــن کار را چطــور‬ ‫انجــام بدهیــد‪ ،‬ترســناک اســت! مــن درک تــان می کنــم!‬ ‫امــا ایــن کار یــک فــوت کوزه گــری دارد کــه مــن بــه شــما‬ ‫یــاد می دهــم پــس الزم نیســت اســترس بگیریــد‪ .‬زمانـی ‬ ‫کــه اراده کردیــد احســاس تان را بــه کســی بگوییــد‪،‬‬ ‫حرف تــان را بــا چیزهــای خــوب دربــاره ی ان شــخص و‬ ‫رابط ـه اش بــا خودتــان شــروع کنیــد‪ .‬فقــط همیــن! بــه‬ ‫همیــن ســادگی! در واقــع وقتــی گفت وگــو را بــا حــرف‬ ‫خوبــی شــروع کنیــد‪ ،‬مکالمــه بــا انــرژی مثبــت شــروع‬ ‫شــده و پیــش مــی رود‪ .‬ایــن همــه ی چیــزی اســت کــه‬ ‫اهمیــت دارد‪ .‬از طرفــی همان طــور کــه قبــا هــم گفتیــم‬ ‫گفت وگویتــان را بــا اســتفاده از ضمیر«مــن» صادقانــه و‬ ‫ســاده تر کنیــد‪.‬‬ ‫از جمالتــی مثــل‪« :‬مــن واقعــا از وقــت گذرانــدن بــا‬ ‫شــما لــذت می بــرم»‪« ،‬تــو برایــم مهمــی و واقعــا دلــم‬ ‫می خواهــد صمیمی تــر باشــیم»‪« ،‬وقتــی می خواهــم‬ ‫از احساســاتم حــرف بزنــم‪ ،‬بهــم می ریــزم امــا بــا تــو‬ ‫راحتــم…» اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫اجــازه بدهیــد گفت وگــو ســازنده باشــد‪ ،‬هیچ کــس‬ ‫را بــا جواب هــای خودخواهانــه ناراحــت نکنیــد و از‬ ‫خودتــان نرنجانیــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫‪ ۹‬نشان ه رفتاری کسی که با احساسات شما بازی می کند‬ ‫فاطمه زنگنه‬ ‫مــا در زندگــی بــا افــراد زیــادی ســروکار داریــم و گاهــی‪ ،‬از نظــر‬ ‫احساســی و عاطفــی بــه انهــا وابســته می شــویم‪ .‬ولــی همیشــه افــرادی‬ ‫کــه در محیــط کار یــا زندگــی مــا حضــور دارنــد‪ ،‬صادقانــه رفتــار نمی کننــد‬ ‫و از نظــر احساســی بــه مــا لطمــه می زننــد و حتــی احســاس مــا نســبت‬ ‫بــه خودمــان را تحــت تاثیــر قــرار می دهنــد‪ .‬بنابرایــن بهتــر اســت بــا‬ ‫نشــانه های رفتــاری کســی کــه شــما را بــه بــازی می گیــرد‪ ،‬اشــنا شــوید‬ ‫و ایــن افــراد را بهتــر بشناســید تــا بتوانیــد در رویارویــی بــا انهــا عاقالنــه‬ ‫رفتــار کنیــد و اجــازه ندهیــد کــه از نظــر روحــی و احساســی بــه شــما‬ ‫لطمــه بزننــد‪.‬‬ ‫حســی دارد‪ .‬ایــن‬ ‫همـه ی مــا می دانیــم کــه بــه بــازی گرفتــه شــدن چــه ّ‬ ‫کار می توانــد تاثیــر زیــادی بــر دیگــران بگــذارد و به همین دلیل‪ ،‬بعضی‬ ‫افــراد ِ فاقــد صفــات اخالقــی‪ ،‬ایــن کار را بســیار انجــام می دهند‪.‬‬ ‫چنــد ســال پیــش‪ ،‬فیس بــوک در همــکاری بــا پژوهشــگرانی از‬ ‫دانشــگاه های کورنـ ِـل و کالیفرنیــا‪ ،‬ازمایشــی انجــام داد کــه در ان‪،‬‬ ‫عمــدا بــا احساســات ‪ ۶۸۹‬هــزار نفــر از کاربــران بــازی شــد‪ .‬در ایــن‬ ‫ازمایــش‪ ،‬بخــش اخبــار ایــن کاربــران‪ ،‬بــه صورتــی تغییــر داده شــد‬ ‫کــه بعضــی از کاربــران‪ ،‬فقــط خبرهــای منفــی را می دیدنــد و کاربــران‬ ‫دیگــر‪ ،‬فقــط خبر هــای مثبــت را مشــاهده می کردنــد‪ .‬وقتــی ایــن‬ ‫کاربــران‪ ،‬در فیس بــوک مطالــب خــود را ارســال می کردنــد‪ ،‬تــا حــد‬ ‫زیــادی تحــت تاثیــر مطالبــی بودنــد کــه در قســمت اخبــار‪ ،‬بــه انهــا‬ ‫نشــان داده شــده بــود‪.‬‬ ‫فیس بــوک بــه دلیــل انجــام ایــن ازمایــش‪ ،‬بــا انتقادهــای فراوانــی‬ ‫مواجــه شــد و دلیــل بیشــتر ایــن انتقادهــا ایــن مســئله بــود کــه‬ ‫هیچ یــک از «شــرکت کنندگان» در ایــن ازمایــش‪ ،‬بــرای شــرکت در‬ ‫ان‪ ،‬رضایــت خــود را اعــام نکــرده بودنــد‪ .‬شــاید انچــه بیــش از ایــن‬ ‫خطــا و لغــزش فیس بــوک‪ ،‬نگــران کننــده اســت‪ ،‬ایــن مســئله اســت‬ ‫کــه به ســادگی می تــوان احساســات مــردم را بــه بــازی گرفــت‪ .‬اگــر‬ ‫دادن اخبــاری کــه بــه شــما نشــان‬ ‫فیس بــوک می توانــد فقــط بــا تغییــر‬ ‫ِ‬ ‫می دهــد‪ ،‬بــا احساســات شــما بــازی کنــد‪ ،‬تصــور کنیــد کــه ایــن کار برای‬ ‫فــردی واقعــی و زنــده کــه ضعف هــا و عوامــل تحریک کننــده ی شــما را‬ ‫می شناســد‪ ،‬تــا چــه حــد می توانــد ســاده تر باشــد‪ .‬یــک فــرد ماهــر در بــه‬ ‫ـن احساســات دیگــران‪ ،‬می توانــد عزت نفــس شــما را نابــود‬ ‫بــازی گرفتـ ِ‬ ‫کنــد و حتــی موجــب شــود کــه بــه ســامت عقلی تــان شــک کنیــد‪.‬‬ ‫ـن احساســات‪ ،‬می توانــد بســیار مخــرب‬ ‫از انجــا کــه بــه بــازی گرفتـ ِ‬ ‫باشــد‪ ،‬شناســایی کــردن ان در زندگــی هــر فــرد‪ ،‬اهمیــت بســیار‬ ‫زیــادی دارد‪ .‬ولــی انجــام ایــن کار بــه انــدازه ای کــه تصــور می کنیــد‬ ‫ســاده نیســت‪ ،‬زیــرا معمــوال افــرادی کــه احساســات دیگــران را بــه‬ ‫بــازی می گیرنــد‪ ،‬بســیار ماهرانــه عمــل می کننــد‪ .‬انهــا ابتــدا کار خــود‬ ‫ت زمــان‪،‬‬ ‫را بــا اعمــال نفوذهایــی ظریــف شــروع می کننــد و بــا گذشـ ِ‬ ‫تاثیــر انهــا را افزایــش می دهنــد و ایــن کار را چنــان به ارامــی انجــام‬ ‫کردن‬ ‫می دهنــد کــه حتــی متوجــه ان نمی شــوید‪ .‬خوشــبختانه‪ ،‬پیــدا‬ ‫ِ‬ ‫ایــن افــراد بســیار اســان اســت‪ ،‬البتــه اگــر بدانیــد کــه بایــد بــه دنبــال‬ ‫چــه چیــزی بگردیــد‪.‬‬ ‫اعتقاد شما به در ِ‬ ‫ک واقعیت را تخریب می کنند‬ ‫افــرادی کــه بــا احساســات شــما بــازی می کننــد‪ ،‬دروغگوهــای بســیار‬ ‫ماهــری هســتند‪ .‬انهــا در حالی کــه واقعـه ای رخ داده اصــرار دارنــد کــه‬ ‫بگوینــد هیــچ اتفاقــی نیفتــاده اســت و اصــرار دارنــد که بگویند چیــزی را‬ ‫انجــام داده یــا گفته انــد‪ ،‬در حالی کــه ان را نگفتــه یــا انجــام نداده انــد‪.‬‬ ‫مشــکل اینجاســت کــه ایــن کار را انقــدر خــوب انجــام می دهنــد کــه‬ ‫شــما در پایــان‪ ،‬بــه ســامت عقــل خــود شــک می کنیــد‪ .‬اصــرار انهــا بــر‬ ‫ایــن مســئله کــه‪ ،‬هــر چیــزی کــه موجــب ایجــاد ِ مشــکل شــده‪ ،‬ســاخته‬ ‫و پرداخته ی تصورات شماســت‪ ،‬راه بســیار موثری اســت که انها برای‬ ‫خــارج شــدن از مشــکل و دردســر بــه کار می گیرنــد‪.‬‬ ‫حرف و عمل شان یکی نیست‬ ‫ایــن افــراد چیــزی را می گوینــد کــه دوســت داریــد بشــنوید‪ ،‬ولــی‬ ‫کارهــای انهــا مطابــق بــا حرف های شــان نیســت‪ .‬انهــا قــول می دهنــد‬ ‫کــه از شــما حمایــت کننــد‪ ،‬ولــی وقتــی زمــان عمــل می رســد‪ ،‬طــوری‬ ‫رفتــار می کننــد کــه درخواس ـت های شــما کامــا غیرمنطقــی بــه نظــر‬ ‫برســد‪ .‬انهــا بــه شــما می گوینــد کــه از اشــنایی با شــما بســیار خوشــحال‬ ‫هســتند‪ ،‬ولــی طــوری رفتــار می کننــد کــه انــگار شــما باعــث زحمــت و‬ ‫دردســر انهــا هســتید‪ .‬ایــن راه دیگــری بــرای تضعیــف اعتقــاد ِ شــما بــه‬ ‫ســامت عقلی تــان اســت‪ .‬انهــا کاری می کننــد کــه بــه واقعیتــی کــه‬ ‫می بینیــد شــک کنیــد و ســپس‪ ،‬بــه درک و احســاس شــما بــه صورتــی‬ ‫کــه بــرای انهــا مناســب باشــد‪ ،‬شــکل می دهنــد‪.‬‬ ‫در ایجاد احساس گناه‪ ،‬متخصص هستند‬ ‫ایــن افــراد در بهره بــرداری از احســاس گنــاه دیگــران بــه نفــعِ خــود‪،‬‬ ‫اســتاد هســتند‪ .‬اگــر چیــزی را مطــرح کنیــد کــه شــما را ازار می دهــد‪،‬‬ ‫ـن ان‪ ،‬احســاس گنــاه کنیــد‪ .‬اگــر هــم‬ ‫انهــا کاری می کننــد کــه بــرای گفتـ ِ‬ ‫از ان حرفــی نزنیــد‪ ،‬طــوری رفتــار می کننــد کــه بــرای صحبــت نکــردن‬ ‫ـردن ان‪ ،‬احســاس گنــاه کنیــد‪ .‬وقتــی بــا ایــن‬ ‫در مــورد ان و مخفــی کـ ِ‬ ‫افــراد ســروکار داریــد‪ ،‬هــر کاری کــه انجــام دهیــد‪ ،‬اشــتباه اســت و‬ ‫فرقــی نمی کنــد کــه شــما و او چــه مشــکلی داشــته باشــید‪ ،‬چــون در هر‬ ‫صــورت‪ ،‬ایــن شــما هســتید کــه مقصریــد‪.‬‬ ‫نقش قربانی را بازی می کنند‬ ‫وقتــی بــا افــرادی کــه احساســات شــما را بــه بــازی می گیرنــد ســروکار‬ ‫داریــد‪ ،‬هیــچ اشــتباهی تقصیــر انهــا نیســت‪ .‬فرقــی نمی کنــد کــه‬ ‫چــه کاری انجــام بدهنــد (یــا نتواننــد انجــام دهنــد)‪ ،‬چــون همیشــه‬ ‫دیگــران مقصــر هســتند‪ .‬همیشــه شــخص دیگــری موجــب شــده کــه‬ ‫انهــا ان اشــتباه را انجــام بدهنــد و معمــوال‪ ،‬ان شــخص دیگــر‪ ،‬شــما‬ ‫هســتید‪ .‬اگــر عصبانــی یــا ناراحــت شــوید هــم‪ ،‬شــما مقصــر هســتید‬ ‫زیــرا انتظاراتــی غیرمنطقــی داریــد‪ .‬ولــی اگــر انهــا عصبانــی شــوند‪ ،‬ایــن‬ ‫ـل ناراحــت کــردن انهــا مقصریــد‪ .‬ایــن افــراد‬ ‫شــما هســتید کــه بــه دلیـ ِ‬ ‫مســئولیت هیــچ کاری را نمی پذیرنــد‪.‬‬ ‫به سرعت‪ ،‬ارتباط خیلی نزدیکی با شما برقرار می کنند‬ ‫فرقــی نــدارد کــه رابطـه ی میــان شــما و انهــا رابطـه ای شــخصی باشــد‬ ‫یــا رابطـه ای کاری‪ ،‬زیــرا در هــر صــورت‪ ،‬افــرادی کــه بــا احساســات شــما‬ ‫بــازی می کننــد‪ ،‬در فراینــد ایجــاد ارتبــاط نزدیــک و صمیمــی شــدن بــا‬ ‫شــما‪ ،‬چنــد مرحلــه را از قلــم می اندازنــد و خیلــی زود بــا شــما صمیمــی‬ ‫می شــوند‪ .‬انهــا بــه ســرعت ارتبــاط نزدیکــی بــا شــما برقــرار می کننــد و از‬ ‫شــما نیــز‪ ،‬همیــن انتظــار را دارنــد‪ .‬انهــا خــود را اســیب پذیر و حســاس‬ ‫نشــان می دهنــد‪ ،‬ولــی ایــن فقــط یــک فریــب اســت‪ .‬انهــا می خواهنــد‬ ‫شــما احســاس کنیــد کــه فــرد «ویــژه ای» هســتید کــه اجــازه داریــد بــه‬ ‫حریــم انهــا وارد شــوید‪ ،‬ولــی هــدف از ایــن کار نیــز‪ ،‬ایــن اســت که برای‬ ‫انهــا احســاس تاســف کنیــد و خــود را مســئول احساســات انهــا بدانیــد‪.‬‬ ‫یک سیاه چاله ی احساسی هستند‬ ‫ـیدن افراد ِ اطراف‬ ‫این افراد‪ ،‬هر احساســی که داشــته باشــند‪ ،‬در کشـ ِ‬ ‫خــود بــه درون ان احساســات‪ ،‬نابغــه هســتند‪ .‬اگــر ناراحــت باشــند و‬ ‫حالــت روحــی بــدی داشــته باشــند‪ ،‬همــه ی افــراد اطــراف انهــا ایــن‬ ‫ت ماجرا نیســت‪.‬‬ ‫مســئله را متوجــه می شــوند‪ .‬ولــی ایــن بدترین قســم ِ‬ ‫ـردن‬ ‫انهــا انقــدر در انجــام ایــن کار ماهــر هســتند کــه عــاوه بــر اگاه کـ ِ‬ ‫هم ـه ی افــراد اطــراف خــود از حالــت روحی شــان‪ ،‬موجــب می شــوند‬ ‫کــه ان احســاس و حالــت روحــی در انهــا نیــز ایجــاد شــود‪ .‬ایــن مســئله‬ ‫ـودن ایــن افــراد‬ ‫موجــب می شــود کــه دیگــران خــود را مســئول ناراحــت بـ ِ‬ ‫بداننــد و خــود را موظــف بداننــد کــه ان را برطــرف کننــد‪.‬‬ ‫مشــتاقانه بــرای کمــک ابــراز تمایــل می کننــد و حتــی داوطلــب‬ ‫می شــوند‪ ،‬ولــی بعــد ماننــد فــردی قربانــی عمــل می کننــد‬ ‫اشــتیاق اولی ـه ی انهــا بــرای کمــک‪ ،‬بــه ســرعت‪ ،‬بــه اه و نالــه تبدیــل‬ ‫می شــود و شــکایت می کننــد کــه کاری کــه قبــول کرده انــد انجــام‬ ‫ـی انهــا برای‬ ‫دهنــد‪ ،‬بــار عظیمــی بــر دوش انهاســت‪ .‬اگــر شــما از بی میلـ ِ‬ ‫کمــک صحبــت کنیــد‪ ،‬انهــا همــه چیــز را بــه خود شــما نســبت می دهند‬ ‫و موجــب می شــوند فکــر کنیــد کــه قطعــا‪ ،‬انهــا می خواهنــد کمــک کنند‬ ‫و شــما فــردی بدگمــان و کج خیــال هســتید‪ .‬هــدف انهــا از ایــن کار ایــن‬ ‫اســت کــه شــما احســاس کنیــد‪ ،‬گناهــکار یــا بــه انهــا بدهــکار هســتید و‬ ‫شــاید حتــی دیوانــه هســتید‪.‬‬ ‫همیشه یک درجه جلوتر از شما هستند‬ ‫فرقــی نمی کنــد چــه مشــکالتی داشــته باشــید‪ ،‬چــون مشــکالت ایــن‬ ‫افــراد‪ ،‬همیشــه بدتــر از مشــکالت شماســت‪ .‬انهــا همیشــه بــا یــاداوری‬ ‫ایــن مســئله کــه مشــکالت انهــا جدی تــر از مشــکالت شماســت‪،‬‬ ‫ـتی گالیه هــای شــما را زیــر ســوال می برنــد‪ .‬پیــام انهــا ایــن اســت‬ ‫درسـ ِ‬ ‫کــه بــه شــما بگوینــد‪ ،‬هیــچ دلیلــی وجــود نــدارد کــه از چیــزی گالیــه‬ ‫کنیــد‪ ،‬پــس دهان تــان را ببندیــد‪.‬‬ ‫تمــام ضعف هــای شــما را می داننــد و در ســوء ِ اســتفاده از انهــا تردیــد‬ ‫نمی کننــد‬ ‫افــرادی کــه بــا احساســات شــما بــازی می کننــد‪ ،‬ضعف هــای شــما‬ ‫را می داننــد و بــه ســرعت از ایــن دانســته ها‪ ،‬علیــه شــما اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬اگــر در مــورد وزن تــان احســاس خوبــی نداریــد‪ ،‬در مــورد‬ ‫غذایــی کــه می خوریــد یــا لباس هایــی کــه بــر تن شــما جلــوه ی خوبی‬ ‫ندارنــد‪ ،‬صحبــت می کننــد‪ .‬اگــر نگــران ســخنرانی ای هســتید کــه بایــد‬ ‫ـودن شــرکت کنندگان در‬ ‫بـه زودی انجــام دهیــد‪ ،‬در مــورد ترســناک بـ ِ‬ ‫کنفرانــس یــا اینکــه چــه قضاوتــی در مــورد شــما خواهنــد داشــت‪،‬‬ ‫صحبــت می کننــد‪ .‬انهــا اطالعــات زیــادی در مــورد احساســات شــما‬ ‫دارنــد و از ایــن اگاهــی‪ ،‬بــرای بــازی کــردن بــا احساســات شــما‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ ،‬نــه بــرای کمــک بــه شــما بــرای اینکــه احســاس‬ ‫بهتــری داشــته باشــید‪.‬‬ ‫نگذارید احساسات تان به بازی گرفته شود‬ ‫افــرادی کــه بــا احساســات شــما بــازی می کننــد‪ ،‬شــما را عصبانــی‬ ‫می کننــد‪ ،‬زیــرا رفتارهــای انهــا بســیار غیرمنطقی اســت‪ .‬اشــتباه نکنید‪،‬‬ ‫رفتــار انهــا واقعــا بــر خــاف منطــق اســت‪ ،‬پــس چــرا بایــد بــه انهــا‬ ‫واکنــش احساســی نشــان بدهیــد و در بــازی انهــا وارد شــوید؟‬ ‫هــر چــه کــه ایــن افــراد‪ ،‬غیرمنطقی تــر باشــند و بیشــتر خــارج از اصــول‬ ‫ـیدن خــود از دام و تل ـه ی انهــا نیــز‬ ‫و قاعــده رفتــار کننــد‪ ،‬بیــرون کشـ ِ‬ ‫ســاده تر اســت‪ .‬ســعی نکنیــد انهــا را در بــازی ِ خودشــان شکســت‬ ‫دهیــد‪ .‬از نظــر احساســی از انهــا فاصلــه بگیریــد و بــه تعامــات خــود‬ ‫بــا انهــا‪ ،‬مثــل یــک پــروژه ی علمــی نــگاه کنیــد (یــا اگــر دوســت داریــد‪،‬‬ ‫می توانیــد خــود را روان درمانگــر ِانهــا درنظــر بگیریــد)‪ .‬نیــازی نیســت کــه‬ ‫بــه اشــفتگی های احساســی پاســخ بدهیــد و فقــط باید بــه واقعیت ها‪،‬‬ ‫واکنــش نشــان بدهیــد‪.‬‬ ‫داشــتن اگاهــی‬ ‫حفــظ فاصلــه ی احساســی از ایــن افــراد‪ ،‬نیازمنــد ِ‬ ‫ِ‬ ‫اســت‪ .‬شــما نمی توانیــد مانــع کســی شــوید کــه از ضعف هــای شــما‬ ‫دادن ایــن مســئله‪،‬‬ ‫زمــان رخ‬ ‫سوء ِاســتفاده می کنــد‪ ،‬اگــر زمانــی در‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫متوجــه ان نشــوید‪ .‬گاهــی در موقعیتــی قــرار می گیریــد کــه بایــد‬ ‫پیــش رو را انتخــاب کنیــد‪ .‬اشــکالی‬ ‫تجدیــد قــوا کنیــد و بهتریــن راه ِ‬ ‫ِ‬ ‫نــدارد‪ ،‬شــما نبایــد از اینکــه بــرای انجــام ایــن کار‪ ،‬بــه خودتــان زمــان‬ ‫بدهیــد‪ ،‬واهمــه ای داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بیشــتر مــردم فکــر می کننــد‪ ،‬بــه ایــن دلیــل کــه بــا ایــن افــراد‪ ،‬کار‬ ‫یــا زندگــی می کننــد‪ ،‬هیــچ راهــی بــرای کنتــرل ایــن اشــفتگی های‬ ‫احساســی ندارنــد‪ .‬ولــی ایــن حقیقــت نــدارد‪ .‬وقتــی چنیــن اشــخاصی‬ ‫را شناســایی می کنیــد‪ ،‬متوجــه می شــوید کــه رفتارهــای انهــا‪ ،‬قابــل‬ ‫پیش بینی تــر و قابــل فهم تــر اســت‪ .‬ایــن بــه شــما کمــک می کنــد تــا‬ ‫در مــورد اینکــه کجــا و چــه زمانــی بایــد انهــا را تحمــل کنیــد و کجــا و‬ ‫چــه زمانــی نبایــد انهــا را تحمــل کنیــد‪ ،‬منطقــی فکــر کنیــد‪ .‬شــما بایــد‬ ‫میــان خودتــان و انهــا مــرز ایجــاد کنیــد‪ ،‬ولــی بایــد ایــن کار را اگاهانــه و‬ ‫فعاالنــه انجــام دهیــد‪ .‬اگــر اجــازه دهیــد کــه همــه چیــز بــه طــور طبیعی‬ ‫اتفــاق بیفتــد‪ ،‬همیشــه بایــد در مشــاجرات دشــوار درگیــر شــوید‪ .‬اگــر‬ ‫میــان انهــا و خودتــان‪ ،‬مــرزی ایجــاد کنیــد و تعییــن کنیــد که چــه زمانی‬ ‫و کجــا بــا ایــن افــراد ِ پردردســر تعامــل داشــته باشــید‪ ،‬بهتــر می توانیــد‬ ‫ایــن اشــفتگی های احساســی را کنتــرل کنیــد‪ .‬تنهــا ترفنــد‪ ،‬ایــن اســت‬ ‫کــه اگاهانــه رفتــار کنیــد و زمانــی کــه ایــن افــراد تــاش می کننــد تــا از‬ ‫مرزهایــی کــه ایجــاد کرده ایــد عبــور کننــد‪ ،‬ایــن مرزهــا را حفــظ کنیــد و‬ ‫بــه انهــا اجــازه ندهیــد بیــش از حــد بــه شــما نزدیــک شــوند‪.‬‬ ‫باچطور همراه ماباشید‪...‬‬ ‫ف ‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005004139‬مــورخ ‪ 1400.10.07‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابادسلســله ایــادی از مالــک اقــای حســین زنگانــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‏کالســه ‪ 1400114412005000123‬تقاضــای اقــای عرفــان جرجانــی بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪2110364351‬وکــد ملــی ‪2110364351‬صــادره‏از‪ -‬گــرگان فرزنــد محمــد مهــدی درششــدانگ اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه انضمــام بیســت و ســه ســهم مشــاع از‏بیســت و چهــار ســهم ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان اجــاره‬ ‫نامــه اوقــاف تنظیــم گردیــده بــه مســاحت ‪ 716‬متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده از‏پــاک از ‪ -20‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول – ســی متــری شــمالی – امیــد ‪ 31‬بخــش ‪ 6‬علــی ابــاد به اســتناد مجــوز شــماره ‏‏‪ 1400.189343‬مــورخ ‪ 1400.09.09‬اداره اوقــاف و امور‬ ‫خیریــه علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزنامــه‏در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضی اعتراض داشــته‏باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولین اگهی‬ ‫بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‏رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪285 :‬‏تاریــخ انتشــارنوبت‬ ‫اول‪ 1400/11/09:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/11/25 :‬‏‪‎‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005004276‬مــورخ ‪ 1399.11.14‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1397114412005000265‬تقاضــای‏اقــای مســلم ســوخت ســرائی بــه شــماره شناســنامه ‪ 557‬وکــد ملــی‬ ‫‪2269301196‬صــادره از‪ -‬رامیــان فرزنــد حســینعلی درششــدانگ عرصــه‏واعیــان یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 26103.93‬متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ -16‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد‏کتــول – روســتای حاجیکالته اراضی کشــاورزی بخش‬ ‫‪ 6‬علــی ابــاد کتــول بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪ 1.1945‬مــورخ ‪ 1399.08.10‬جهــاد‏کشــاورزی علــی ابــاد و نامــه شــماره ‪ 3.99.339.1051‬ص مــورخ ‪ 1399.08.18‬اداره منابــع اب علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب‏دردونوبــت بــه فاصلــه پانزده روزنامــه در روزنامه محلی‬ ‫و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند‏مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده‏بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع‏ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪288 :‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/11/09:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪‎1400/11/25 :‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005004076‬مــورخ ‪ 1400.09.30‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک رســمی خانــم بانــو گوهــر معــززی تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000302‬تقاضــای خانــم عفــت مزرعــه‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 87‬وکــد ملــی ‪2269409396‬صــادره‏ازعلــی ابــاد فرزنــد بابودرششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 448.50‬متــر مربــع مفــروز و‏مجزاشــده از پــاک از ‪ -33‬اصلــی واقــع در علی ابــاد کتول –‬ ‫روســتای ییالقــی افراتختــه خیابــان ده باال(خیابــان اب چشــمه ) نبــش کوچــه‏بــن بســت بخــش ‪ 6‬علــی ابــاد بــه اســتنادتاییدیه شــماره ‪ 1400.1568‬مــورخ ‪ 1400.09.27‬اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری شهرســتان علــی‏ابــاد و مجــوز شــماره ‪ 37.16.2457‬مورخ‬ ‫‪ 1400.09.24‬بنیــاد مســکن علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده‏روزنامــه در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض‏داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‏اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪290:‬‏‬ ‫تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/11/09:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1‎ 400/11/25 :‬‏ ‪ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول ازطــرف مصطفــی رحیــم ابــادی‬ ‫ف‪ ‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005004327‬مــورخ ‪ 1400.10.22‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای عباســعلی مزیــدی تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412005000079‬تقاضــای اقــای در محمــد براهوئــی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪1404‬و کــد ملــی ‪3670361936‬‏صــادره اززابــل فرزنــد حســن در ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت ‪ 236‬متــر مربــع مفــروز‏و مجزاشــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابان‬ ‫نفــت ســیاه ‪ ،‬کوچــه شــهاب ‪ 9‬بخــش ‪ 6‬علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪.‬‏مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صدور‏ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند مــی توانند از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره‏پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه‏مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الف‪:‬‬ ‫‪298‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400.11.09:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1‎ 400.11.25 :‬‏ ‪‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک علــی ابــاد کتــول ازطــرف مصطفــی رحیــم ابــادی‬ ‫پل ارتباطی شما با روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ صفحه 6 ‫مدیرعامــل ســتاد دیــه خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تمامــی زنــان زندانــی جرایــم غیرعمــد دارای بدهــی مالــی بــا‬ ‫مشــارکت نیکــوکاران از زندان هــای ایــن اســتان ازاد شــدند‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم گرجــی اظهــار داشــت‪ ۱۹۸ :‬تــن از زندانیــان جرایــم غیرعمــد در ســال جــاری از زندان هــای ایــن‬ ‫اســتان ازاد شــدند کــه از ایــن تعــداد ‪ ۹‬نفــر زن بودنــد کــه هــم اینــک زندان هــای ایــن اســتان از زنــان زندانــی‬ ‫جرایــم غیرعمــد خالــی شــده اســت‪.‬‬ ‫ازادی تمام‬ ‫زنان زندانی‬ ‫با جرایم مالی‬ ‫ شنبه ‪ 9‬بهمن ‪1400‬‬ ‫صیغه نود و نه ساله‬ ‫صیغــه نــود و نــه ســاله هــم همــان عقــد موقــت‬ ‫بــوده و مقــدار ســال عقــد‪ ،‬ماهیــت ان را تغییــر‬ ‫نخواهــد داد ‪ .‬در ایــن نــوع صیغــه زن حــق ارث بردن‬ ‫از مــرد را نــدارد ‪ ،‬همچنیــن تعییــن مهریــه بــرای ایــن‬ ‫عقد الزامی اســت اما زن در صورتی مســتحق نفقه‬ ‫خواهــد بــود کــه در ضمــن عقــد بــرای زن شــرط شــده‬ ‫باشــد ‪ .‬در شــرع مقــدس اســام عــاوه بــر عقــد و‬ ‫ازدواج دائــم نــوع دیگــری از ازدواج هــم بــه نــام عقــد‬ ‫موقــت وجــود دارد کــه همــان طــور کــه از اســمش‬ ‫پیداســت بــرای مــدت زمــان مشــخص و محــدودی‬ ‫اســت ‪ .‬صیغــه موقــت بــه ایــن معنــی اســت کــه زن‬ ‫و مــردی کــه بــا هــم ازدواج موقــت می کننــد‪ ،‬فقــط تــا‬ ‫زمانــی کــه مــدت عقــد تمــام نشــده اســت ‪ ،‬بــا هــم‬ ‫زن و شــوهرند‪ .‬بعد از تمام شــدن مدت دیگر زن و‬ ‫شــوهر نیســتند ‪ ،‬مثــا اگــر بــرای مــدت ده روز ازدواج‬ ‫کــرده باشــند ‪ ،‬بعــد از ده روز دیگــر نســبت بــه هــم‬ ‫محــرم نیســتند ‪.‬‬ ‫حــال ممکــن اســت ایــن ســوال بــرای افــرادی کــه‬ ‫خواهــان محرمیــت بــا عقــد موقــت هســتند پیــش‬ ‫بیایــد کــه منظــور از صیغــه ‪ 99‬ســاله چیســت ؟‬ ‫صیغــه ‪ ۹۹‬ســاله چــه شــرایطی دارد؟ صیغــه ‪99‬‬ ‫ســاله چــه حکمــی دارد ؟‬ ‫ح وقتــی ‬ ‫ی ( نــکا ‬ ‫ن مدنــ ‬ ‫مطابــق مــاد ه ‪ 1075‬قانــو ‬ ‫ت معین ـی ‬ ‫ی مــد ‬ ‫ت ک ـ ه بــرا ‬ ‫منقط ـ ع یــا موقــت اس ـ ‬ ‫بیــن زوجیــن واق ـ ع شــده باشــد ‪ ) .‬ذکــر مــدت در‬ ‫هنــگام خوانــدن صیغــه عقــد مــو قت الزامی اســت‬ ‫چــه ایــن مــدت بــرای چنــد ســاعت باشــد یــا بــرای‬ ‫چندیــن ســال باشــد ‪.‬‬ ‫ی در مــورد مــدت در عقــد‬ ‫ن مدن ـ ‬ ‫مــاد ه ‪ 1076‬قانــو ‬ ‫ت نکاح ‬ ‫موقــت یــا صیغــه بیــان کــرده اســت کــه ( مــد ‬ ‫ن شــود ) ‪ .‬یعنیــی بایــد‬ ‫منقطــ ع بایــد کامــا معیــ ‬ ‫ی نداشــته ‬ ‫ی باشــد کـ ه هیــچ گونـ ه ابهامـ ‬ ‫ت طــور ‬ ‫مــد ‬ ‫ت کامــا‬ ‫ج موقـ ‬ ‫ن ازدوا ‬ ‫ن و اخــر زمــا ‬ ‫باشــد و اغــاز زمــا ‬ ‫م باشــد ماننــد یـک ‬ ‫ت کـ ‬ ‫ی اگــر مــد ‬ ‫ن باشــد حتـ ‬ ‫معیـ ‬ ‫ت طوالنی ‬ ‫ج موقـ ‬ ‫ت ازدوا ‬ ‫ت و یــا مــد ‬ ‫ک ســاع ‬ ‫روز یــا یـ ‬ ‫ل ســال ‪.‬‬ ‫ی و چهـ ‬ ‫باشــد ماننــد سـ ‬ ‫در قانــون حرفــی در مــورد منــع صیغــه نــود و‬ ‫نــه ســاله نیســت و همانطــور کــه از متــن قانــون‬ ‫پیــدا اســت بــرای صحــت ایــن صیغــه فقــط بایــد‬ ‫مــدت شــروع و پایــان ان کامــا بــرای طرفیــن‬ ‫معلــوم باشــد‪.‬‬ ‫ت ‪ 99‬ســاله یــا کال (صیغــه‬ ‫ج موقـ ‬ ‫چنانچـ ه در ازدوا ‬ ‫ن معیـن ‬ ‫ل و اخــر ا ‬ ‫ت ذکــر شــود امــا او ‬ ‫موقــت)‪ ،‬مــد ‬ ‫ی زنــی را ب ـ ه عقــد ازدواج ‬ ‫نشــود ماننــد ایــن ک ـ ه مــرد ‬ ‫ل امــا‬ ‫ت نــود و نــه ســا ‬ ‫ت خــود در بیــاورد بـ ه مــد ‬ ‫موقـ ‬ ‫ل از چ ـ ه وق ـت ‬ ‫معلــو م نکنــد ک ـ ه اغــاز نــود و نــه ســا ‬ ‫ن خوانــدن صیغــه عقــد‬ ‫ن از زمــا ‬ ‫اســت ‪ ،‬ابتــدای ا ‬ ‫ق عقد مقتضی این‬ ‫ب مــی گــردد ‪ ،‬زیــرا اطــا ‬ ‫محســو ‬ ‫ت بالفاصلـ ه پــس از خوانــدن صیغــه‬ ‫اســت کـ ه مــد ‬ ‫ع شــود ‪.‬‬ ‫محرمیــت شــرو ‬ ‫شرایط و احکام قانونی صیغه ‪ 99‬ساله‬ ‫در مــورد صیغــه عقــد موقــت گفتــه شــد کــه مطابق‬ ‫قانــون مدنــی ایــران مــدت در ایــن نــوع از عقــد‬ ‫ازدواج بایــد معلــوم و مشــخص باشــد و هنــگام‬ ‫خوانــدن صیغــه بیــان شــود ‪ .‬بــا توجــه بــه برخــی‬ ‫شــباهت هــای نــکاح دائــم بــا صیغــه نــود و نــه ســاله‬ ‫بایــد گفــت یــک ســری شــرایط و احــکام قانونــی بــرای‬ ‫صیغــه ‪ ۹۹‬ســاله وجــود دارد کــه عبــارت اســت از ‪:‬‬ ‫در مــورد صیغــه ‪ 99‬ســاله عــده ای معتقدنــد در‬ ‫صورتــی کــه مــدت ایــن نــوع نــکاح از طــول عمــر‬ ‫انســان بیشــتر باشــد ازدواج بــه دائــم تبدیــل مــی‬ ‫شــود ‪ .‬پــس از شــوهر ارث مــی بــرد و مــی توانــد‬ ‫بابــت نفقــه معوقــه دادخواســت بدهــد تــا از مــا ترک‬ ‫او پرداخــت شــود ‪.‬‬ ‫در عقــد موقــت یــا صیغــه ‪ 99‬ســاله طرفیــن‬ ‫می تواننــد مــدت عقــد را تمدیــد کننــد هــم چنیــن‬ ‫مــرد مــی توانــد از ادامــه ان صــرف نظــر کــرده و یــا بــه‬ ‫اصطــاح مــدت باقــی مانــده را بــذل کنــد و زوجیت را‬ ‫بــه پایــان برســاند یــا طرفیــن می توانند پــس از پایان‬ ‫مــدت ان را بــه ازدواج دائــم تبدیــل کننــد ‪.‬‬ ‫در ازدواج موقــت در هنــگام انعقــاد عقــد بایــد‬ ‫مهــر تعییــن شــود در غیــر ایــن صــورت عقــد باطــل‬ ‫خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫در ازدواج موقــت یــا صیغــه ‪ ۹۹‬ســاله حتــی اگــر‬ ‫نزدیکــی بیــن زن و شــوهر واقــع نشــود پرداخــت کل‬ ‫مهریــه بــر مــرد واجــب اســت و اگــر نزدیکــی انجــام‬ ‫نشــود و هنــوز مدتــی از عقــد نیــز باقــی مانــده باشــد‬ ‫و مــرد ان را بــذل کنــد یــا ببخشــد بایــد نصــف مهریــه‬ ‫را بــه زن پرداخــت کنــد ‪.‬‬ ‫در صیغــه موقــت زن و مــرد مــی تواننــد خــود‬ ‫هشدار ! شگرد جدید‬ ‫مجرمان سایبری‬ ‫پلیــس فتــا انتظامــی کشــور از شــگرد جدیــد مجرمــان تحــت‬ ‫عنــوان طراحــی وب ســایت های مشــابه صرافی هــای ارز دیجیتال‬ ‫شــناخته شــده و نمایــش لینــک ان در نتایــج جســت و جــو گــوگل‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرگرد «جــواد مختاررضایــی» در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬براســاس رصدهــای صــورت گرفتــه در فضــای‬ ‫مجــازی و گزارشــات دریافتــی از شــهروندان مشــخص شــد کــه‬ ‫مجرمــان ســایبری اخیــرا ً بــا طراحــی وب ســایت های مشــابه‬ ‫صرافی هــای ارز دیجیتــال‪ ،‬کاربــران را هــم از طریــق نتایــج‬ ‫جســت و جــو در گــوگل و تبلیغــات در شــبکه های اجتماعــی بــه‬ ‫ایــن ادرس هــای جعلــی هدایــت کــرده و کاربــران را بــه دانلــود‬ ‫اپلیکیشــن (بدافــزار) ترغیــب مــی کننــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری در بستر‬ ‫بازارهای انالین‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا انتظامــی کشــور از شناســایی و‬ ‫دســتگیری متهــم حرفــه ای فعــال در زمینــه کالهبرداری در بســتر‬ ‫بازارهــای انالیــن خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی پلیس‬ ‫فتــا‪ :‬ســرهنگ «رامیــن پاشــایی» در تشــریح ایــن خبــر اظهار داشــت؛‬ ‫در پــی ارجــاع پرونده هایــی بــه پلیــس فتــا یکی از اســتان های جنوبی‬ ‫کشــور مبنــی بــر «مشــاهده اگهــی در بازارهــای انالیــن بــا موضــوع‬ ‫فــروش خــودرو « و بــه دنبــال ان کالهبــرداری از قربانیــان‪ ،‬موضــوع‬ ‫بــه صــورت ویــژه در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم پرونــده کــه از مجرمــان حرفــه ای و تحــت تعقیــب‬ ‫صیغــه عقــد را بخواننــد و مــدت و مقــدار مهریــه را‬ ‫معیــن کننــد ‪.‬‬ ‫در نــکاح موقــت نفقــه بــه زن تعلق نخواهد گرفت‬ ‫مگــر طرفیــن بــه ان توافــق کننــد و در صــورت عــدم‬ ‫پرداخــت نفقــه بــه زن تنهــا او مــی توانــد از دادگاه‬ ‫الــزام شــوهر را بــه دادن نفقــه در خواســت کنــد ‪.‬‬ ‫در ازدواج موقــت یــا همــان صیغــه حتــی بــا شــرط‬ ‫ضمــن عقــد نیــز زن مســتحق ارث شــوهر نخواهــد‬ ‫شــد چــه صیغــه چنــد ســاعته باشــد چــه ‪ 99‬ســاله‬ ‫ولــی اگــر فرزنــدی در ایــن نــوع عقــد متولــد شــود از‬ ‫پــدر و مــادر مشــروع خــود ارث خواهــد بــرد ‪.‬‬ ‫در صیغــه ازدواج موقــت طــاق وجود ندارد انحالل‬ ‫نــکاح موقــت و روش هــای ان بــه ایــن صــورت اســت‬ ‫کــه نــکاح موقــت بــا اتمــام مــدت یــا بخشــش مــدت‬ ‫از طــرف مــرد پایــان مــی یابــد مگر این کــه زن وکالت‬ ‫در بــذل مــدت داشــته باشــد کــه بتوانــد بــذل کند ‪.‬‬ ‫حضانــت فرزنــد متولــد شــده در عقــد موقــت ایــن‬ ‫چنیــن اســت کــه اگــر پــدر و مــادر از یکدیگــر جــدا‬ ‫شــوند حــق سرپرســتی تــا ‪ 7‬ســالگی بــا مــادر اســت‬ ‫و بعــد ازان بــا پــدر اســت و پــس از بلــوغ فرزنــد خــود‬ ‫تصمیــم بــه ایــن مــی گیــرد کــه بــا کــدام زندگــی کنــد ‪.‬‬ ‫اگــر پــس از ‪ 7‬ســالگی پــدر حاضــر بــه قبــول حضانت‬ ‫فرزنــد نباشــد مــادر مــی توانــد حضانــت را قبــول کنــد‬ ‫ولــی پــدر همچنــان بایــد مخــارج فرزنــد را بپــردازد ‪.‬‬ ‫مطابــق قانــون مدنــی و همانطــور کــه گفتــه شــد‬ ‫زن و مــرد مــی تواننــد خــود صیغــه عقــد موقــت را‬ ‫بخواننــد و الزامــی بــه ثبــت ان در دفتــر ازدواج و‬ ‫گرفتــن صیغــه نامــه نیســت امــا در صیغــه نــود و نــه‬ ‫ســاله در صــورت وجــود بعضــی شــرایط ثبــت صیغــه‬ ‫الزامــی مــی شــود ‪ :‬در صــورت بــاردار شــدن زوجــه ‪.‬‬ ‫در صــورت وجــود توافقاتــی در صیغــه عقــد موقــت‬ ‫مابیــن طرفیــن یــا ایــن کــه عقــد بــر مبنــای ثبــت‬ ‫شــدن واقــع شــده باشــد بایــد ثبــت شــود ‪ .‬وجــود‬ ‫شــرط ضمــن عقــد مثــل شــرط انفــاق بــه زن‪.‬‬ ‫در ایــن مــوارد در صیغــه ‪ 99‬ســاله یــا کمتــر از ان‬ ‫اگــر عقــد بــه ثبــت رســیده باشــد زن بــه راحتــی بــرای‬ ‫مهریــه یــا اثبــات نســب یــا اثبــات شــرط انفــاق مــی‬ ‫توانــد از طریــق دادگاه اقــدام کنــد و ادعایــش را بــه‬ ‫اثبــات برســاند ‪.‬‬ ‫هشدار پلیس فتا‬ ‫به سوءاستفاده‬ ‫کنندگان از کارت‬ ‫بانکی‬ ‫ســرهنگ رســول جلیلیــان افــزود‪ :‬برخــی افــراد‬ ‫بــه دلیــل نااگاهــی از تبعــات ســوء کالهبــرداری‬ ‫از کارت بانکــی‪ ،‬شــماره حســاب خــود را بــه افــراد‬ ‫دیگــر اجــاره مــی دهنــد کــه ســبب مشــکالت‬ ‫عدیــده ای شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن اقــدام بــا احتمــال ســوء‬ ‫اســتفاده دیگــران همــراه بــوده کــه اثــرات‬ ‫ناخوشــایندی بــرای صاحبــان ایــن حســاب هــا‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫جلیلیــان بــه یــک فقره پرونــده کالهبــرداری که‬ ‫بــه پلیــس فتــا ارجــاع شــده اســت‪ ،‬اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬بــه تازگــی اعضــای یــک بانــد اینترنتــی‬ ‫بــا راه انــدازی صفحــات اینســتاگرامی بــه بهانــه‬ ‫گوشــی تلفــن همــراه اقــدام بــه کالهبــرداری‬ ‫مــی کردنــد کــه بــا بررســی هــای اولیــه پلیــس‬ ‫بــر روی حســاب مقصــد و وجــوه مالباختــگان‬ ‫متوجــه شــدند کــه همــه حســاب هــا متعلــق‬ ‫بــه افــراد معتــاد بــوده کــه کالهبــرداران بــا مبلــغ‬ ‫اندکــی ان هــا را خریــداری و پــس از واریــز وجــوه‬ ‫کالهبــرداری شــده اقــدام بــه خریــد ســکه‪ ،‬طال و‬ ‫امثــال ان مــی کردنــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا خاطرنشــان کــرد‪ :‬صاحبــان‬ ‫حســاب های بانکــی بــه هیــچ عنــوان درگاه بانکــی‬ ‫خــود را در اختیــار دیگــران قــرار ندهنــد چــرا کــه‬ ‫اگــر از درگاه بانکــی ان هــا هرگونــه جرمــی صــورت‬ ‫گیــرد بایــد در محاکــم قضایــی پاســخگو باشــند‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬برخــی مواقــع ســودجویان‬ ‫بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود‪ ،‬افــراد کــم‬ ‫درامــد را شناســایی و بــا پرداخــت مبلغــی‬ ‫ناچیــز تقاضــای دراختیــار گرفتــن کارت و شــماره‬ ‫حســاب بانکــی ان هــا را مــی کننــد‪.‬‬ ‫جلیلیــان بیــان داشــت ‪ :‬افــرادی کــه‬ ‫حســاب های خــود را در اختیــار دیگــران قــرار‬ ‫دهنــد‪ ،‬در صــورت وقــوع جــرم بــه عنــوان مالــک‬ ‫حســاب باید در محاکم قضایی پاســخگو باشــند‬ ‫و ضــرر و زیــان شــاکیان را نیــز پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد‪ :‬کالهبــرداران می تواننــد بــا‬ ‫ترفندهــای مختلــف مثــل تبلیغــات کلیکــی (‪ ،)Google Ads‬بــا‬ ‫فریــب موتــور جســت و جوگــر گــوگل‪ ،‬رتبــه وب ســایت جعلــی‬ ‫خــود را در نتایــج جســت و جــوی یــک کلمــه خــاص ارتقــاء دهنــد‬ ‫کــه ایــن فراینــد بــا کلمــه اختصــاری ‪ Ad‬در کنــار نتایــج جســت و‬ ‫جــو قابــل تشــخیص اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬صفحــه فیشــینگ اشــاره شــده کامــا شــبیه بــه صفحــه‬ ‫اصلــی یــک صرافــی شــناخته شــده طراحــی می شــود تــا احتمــال‬ ‫فریــب کاربــران افزایــش پیــدا کنــد‪ ،‬امــا ادرس (دامنــه) ان متفــاوت‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن وب ســایت جعلــی از کاربــران خواســته می شــود‬ ‫تــا اقــدام بــه دانلــود اپلیکیشــن صرافــی کننــد‪ ،‬امــا ایــن اپلیکیشــن‬ ‫چیــزی بــه جــز یــک بدافــزار بــرای ســرقت اطالعــات نیســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه بعــد از نصــب شــدن بدافــزار‪،‬‬ ‫یــک پیــام «در حــال انتظــار» بــه کاربــر نمایــش داده می شــود‬ ‫و اطالعــات دســتگاه بــه ســرور مهاجــم ارســال خواهــد شــد‪،‬‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬بدیــن شــیوه ضمــن نمایــش درگاه جعلــی ورود‬ ‫بــه صرافــی‪ ،‬اطالعــات حســاب کاربــری شــامل ایمیــل‪ ،‬شــماره‬ ‫تلفــن همــراه و رمــز عبــور درخواســت می شــود‪ ،‬ســپس کــد یکبــار‬ ‫مصــرف ارســالی بــه شــماره تلفــن همــراه درخواســت خواهــد شــد‬ ‫تــا مراحــل ورود بــه حســاب صرافــی تکمیــل شــود‪ .‬ایــن بدافزارهــا‬ ‫بعــد از نصــب شــدن روی تلفــن همــراه هوشــمند‪ ،‬بــا گرفتــن‬ ‫مجــوز دریافــت و خوانــدن پیامک هــا‪ ،‬کدهــای تاییــد ارســالی از‬ ‫صرافــی را هــم ســرقت می کننــد‪.‬‬ ‫ســرگرد رضایــی عنــوان کــرد‪ :‬بدیــن شــیوه کالهبــرداران قــادر‬ ‫بــه ارائــه کدهــای یکبــار مصــرف درخواســت شــده در اپلیکیشــن‬ ‫اصلــی صرافــی بــه منظــور تخلیــه دارایــی رمــز ارزی خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد‪ :‬نتایــج جســت و جــوی‬ ‫گــوگل بــرای ورود بــه صرافــی هــای اصلــی‪ ،‬درگاه هــای بانکــی‬ ‫و ســایت های حســاس معتبــر نیســت و مــی بایســت بــرای‬ ‫پیشــگیری از فیشــینگ کاربــران ادرس صرافــی هــای رمــز ارز را‬ ‫خــود وارد کــرده و بــه دامنــه ســایت دقــت کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی خاطرنشــان کرد‪ :‬ســرمایه گذاران مــی توانند‬ ‫از افزونــه هــای ضــد فیشــینگ اســتفاده کــرده و ادرس ســایت‬ ‫صرافــی را در مرورگــر خــود ذخیــره یــا بــوک مــارک کننــد‪.‬‬ ‫ســرگرد مختاررضایــی گفــت‪ :‬در صــورت هرگونــه مشــکل‬ ‫هموطنــان مــی تواننــد بــا شــماره تلفــن ‪ 096380‬تمــاس گرفتــه و‬ ‫یــا بــه مرکــز فوریــت هــای ســایبری پلیس فتــا بــه ادرس ‪https:‎//‬‬ ‫‪ csirc.cyberpolice.ir‬مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫ســایر پلیــس هــای تخصصــی نیــز بــود‪ ،‬بــا معرفــی خــود تحــت عنــوان‬ ‫کارمنــد ارگان هــای دولتــی و وکیــل دادگســتری اقــدام بــه کالهبرداری‬ ‫کالن از شــهروندان تحــت عنــوان « فــروش خــودرو» مــی نمــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد‪ :‬بــا بررســی هــای و اقدامــات‬ ‫فنــی صــورت گرفتــه توســط کارشناســان پلیــس فتــا در نهایــت‬ ‫متهــم اصلــی پرونــده در یکــی از شهرســتان هــا مــورد شناســایی‬ ‫قــرار گرفتــه ‪ ،‬دســتگیر شــد و در بازرســی از محــل اختفــای وی ‪5‬‬ ‫دســتگاه گوشــی تلفــن همــراه مــورد اســتفاده در فراینــد ارتــکاب‬ ‫جــرم کشــف و ضبــط شــد و همچنیــن بــر اســاس بررســی هــای‬ ‫انجــام شــده تــا کنــون ‪ 65‬پرونــده مرتبــط بــا متهــم در نقــاط‬ ‫مختلــف کشــور شناســایی شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا انتظامــی کشــور بیــان داشــت‪ :‬برابــر‬ ‫اقدامــات فنــی و تخصصــی صــورت گرفتــه از ســوی واحدهای پلیس‬ ‫فتــا اســتان هــا‪ ،‬از ابتــدای دی مــاه ســال جــاری تعــداد ‪ 12‬فقــره‬ ‫کالهبــرداری رایانــه ای در بســتر بازارهــای انالیــن و شــبکه های‬ ‫اجتماعــی خارجــی بــا ارزش ریالــی قریــب بــه ‪ 48‬میلیــارد ریــال‬ ‫شناســایی و منهــدم شــده انــد کــه در ایــن رابطــه ‪ 18‬نفــر دســتگیر و‬ ‫بــه مراجــع قضائــی معرفــی گردیده انــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پاشــایی ضمن بیان اینکه مجرمان از بســتر بازارهای‬ ‫انالیــن بــرای درج اگهــی های جعلی به منظور فریب شــهروندان‬ ‫و کالهبــرداری از انهــا در قالــب پرداخــت کل مبلــغ و یــا بخشــی از‬ ‫وجــه تحــت عنــوان بیعانــه اســتفاده مــی نماینــد‪ ،‬بــه شــهروندان‬ ‫توصیــه کــرد ‪ :‬قبــل از مالقــات حضــوری با فــرد درج کننده اگهی و‬ ‫اطمینــان از وجــود کاال و صحــت موضــوع‪ ،‬بــه هیــچ عنــوان اقــدام‬ ‫بــه واریــز وجــه بــه حســاب هــای معرفــی شــده نکنند‪.‬‬ ‫از هر پنج مدیر امنیت فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫دو نفر در حال ترک شغل خود هستند‬ ‫بــر اســاس مطالعــه جدیــدی کــه توســط ‪ ThreatConnect‬انجام شــده اســت‪ ،‬دو نفــر از هــر پنــج (‪)٪41‬‬ ‫مدیر امنیت فناوری اطالعات در بریتانیا در حال بررســی ترک شــغل خود در شــش ماه اینده هســتند‬ ‫کــه عمدتــا ًبــه دلیل افزایش ســطح اســترس اســت‪.‬‬ ‫محققــان گفته انــد ایــن یافته هــا مقیــاس به اصطــاح «اســتعفای بــزرگ» را نشــان می دهــد کــه بــر‬ ‫صنعــت امنیــت ســایبری تاثیــر می گــذارد و کمبــود مهارت هــای این بخش را تشــدید می کند‪ .‬نظرســنجی‬ ‫از ‪ 503‬مدیــر ارشــد مســئول تصمیم گیری هــای فنــاوری در ســازمان یــا امنیــت فنــاوری اطالعــات نشــان‬ ‫داد کــه میانگیــن نــرخ جابجایــی کارکنــان امنیتــی در بریتانیــا ‪ 20‬درصــد اســت‪ .‬حــدود سـه چهارم (‪)٪74‬‬ ‫از پاس ـخ دهندگان گــزارش کردنــد کــه ایــن نــرخ در ســال گذشــته افزایش یافتــه اســت‪ .‬عــاوه بــر ایــن‬ ‫مشــکل‪ ،‬کمتر از یک ســوم (‪ )٪31‬گفتند که در اســتخدام افرادی بامهارت ها و اســتعدادهای الزم برای‬ ‫امنیــت ســایبری بــا مشــکالتی مواجــه شــده اند‪.‬‬ ‫دریافت ـه ای نگران کننــده‪ ،‬کمتــر از یک چهــارم (‪ )%23‬از رهبــران امنیتــی موردبررســی‪ ،‬عملکــرد حرف ـه ای در‬ ‫حــوزه امنیــت ســایبری را توصیــه می کننــد‪ ،‬درحالی کــه از هــر پنــج نفــر (‪ )%42‬دو نفــر گفتنــد کــه بعیــد اســت‬ ‫ایــن کار را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫ادامه مطلب بارکد مقابل را اسکن کنید ‪...‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪472‬‬ ‫کشف بیش از نیم میلیون‬ ‫قلم داروی غیرمجاز‬ ‫پــس از بــه دســت امــدن اطالعــات هویتــی متهــم و پــس‬ ‫از تشــریفات قضایــی مجــرم در محــل اختفــای خــود در‬ ‫یکــی از مناطــق حاشــیه ای تهــران دســتگیر و بیــش از‬ ‫نیــم میلیــون قلــم انــواع داروی کمیــاب و نایــاب از وی‬ ‫کشــف شــد‪.‬‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات از شناســایی و‬ ‫دســتگیری عامــل فــروش داروهــای غیرمجــاز در فضــای‬ ‫مجــازی خبــر داد و گفــت‪ :‬از انبارهــای متهــم دســتگیر شــده‬ ‫بیــش از نیــم میلیــون قلــم انــواع داروی نایــاب و کمیــاب‬ ‫کشــف شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی در تشــریح ایــن خبــر‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای مبــارزه بــا فروشــندگان غیرمجــاز‬ ‫دارو در فضــای مجــازی طــی رصــد و پایــش صــورت گرفتــه‬ ‫توســط کارشناســان ایــن پلیــس‪ ،‬یــک صفحــه اینســتاگرامی‬ ‫بــا بیــش از ‪ ۹۰‬هــزار دنبــال کننــده کــه اقــدام بــه فــروش‬ ‫انــواع داروی نایــاب و کمیــاب مــی کــرد مشــاهده شــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫اقدامــات ویــژه خــود را اغــاز کردنــد و بــا بهــره گیــری از‬ ‫روش هــای فنــی و علمــی موفــق شــدند مجــرم را در فضــای‬ ‫مجــازی شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پــس از بــه دســت امــدن اطالعــات‬ ‫هویتــی متهــم و پــس از تشــریفات قضایــی مجــرم در‬ ‫محــل اختفــای خــود در یکــی از مناطــق حاشــیه ای تهــران‬ ‫دســتگیر و بیــش از نیــم میلیــون قلــم انــواع داروی کمیــاب‬ ‫و نایــاب از وی کشــف شــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بیــان داشــت‪ :‬مجــرم پــس از انتقــال بــه‬ ‫پلیــس فتــا هرگونــه جرمــی را انــکار کــرد امــا بــا مشــاهده‬ ‫مســتندات جمــع اوری شــده توســط پلیــس بــزه انتســابی را‬ ‫پذیرفــت و بــه جــرم خــود اقــرار کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی بــا اشــاره بــه اینکــه ســامت مــردم‬ ‫خــط قرمــز پلیــس اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬پلیــس فتــا بــا رصدهــای‬ ‫مســتمر و شــبانه روزی خــود در فضــای مجــازی بــا کســانی‬ ‫ســامت مــردم را بازیچــه اهــداف خــود قــرار مــی دهنــد و‬ ‫در ایــن فضــا اقــدام بــه فــروش ایــن گونــه اقــام مــی کننــد‬ ‫مطابــق قانــون برخــورد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بــا بیــان اینکــه خریــد و فــروش محصــوالت‬ ‫ی مجــازی ممنــوع اســت بــه شــهروندان‬ ‫دارویــی در فضــا ‬ ‫توصیــه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه امــکان ارائــه داروهــای‬ ‫تقلبــی و تاریــخ گذشــته در فضــای مجــازی متصــور‬ ‫اســت‪ ،‬بهتــر اســت هرگونــه دارو و مــواد بهداشــتی را از‬ ‫داروخانه هــا یــا مراکــز بهداشــت تهیــه و خریــداری شــود‬ ‫و بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در خصــوص تهدیــدات‬ ‫و اســیب های فضــای ســایبری و یــا اعــام هرگونــه‬ ‫مــوارد مشــکوک بــه ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪www.‬‬ ‫‪ cyberpolice.ir‬مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫هشدار پلیس فتا‬ ‫کالهبرداری در پوشش‬ ‫اگهی استخدام‬ ‫ســرهنگ حســن کیخــا در خصــوص کالهبــرداری در‬ ‫پوشــش اگهــی اســتخدام هشــدار داد و از شــهروندان‬ ‫خواســت‪ :‬از واریــز وجــه تحــت عنــوان هزینــه پیــش ثبــت‬ ‫نــام یــا بیعانــه در اگهی هــای کاریابــی منتشــر شــده در‬ ‫ســایت های واســطه گر خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫او گفــت‪ : :‬طــی چنــد روز اخیــر متاســفانه شــاهد‬ ‫کالهبــرداری از شــهروندان جویــای کاری در فضــای مجــازی‬ ‫بوده ایــم کــه صرفــا ً بــه واســطه اعتمــاد بــه یــک «اگهــی‬ ‫کاریابــی» انتشــار یافتــه در ســایت واســطه گــر دیــوار‬ ‫قربانــی طمــع ورزی فــردی کالهبــردار قــرار گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ســرهن کیخــا فــرد کالهبــردار تحــت عنــوان‬ ‫اســتخدام در شــهرک صنعتــی توانســته بــا ایجــاد حــس‬ ‫اعتمــاد افــراد جویــای کار از ان هــا مبالغــی را تحــت‬ ‫عنــوان هزینــه پیــش ثبت نــام دریافــت نمایــد‪ ،‬کــه‬ ‫برابــر بررســی های صــورت گرفتــه تــا کنــون بالــغ بــر‬ ‫‪ ۶۰‬نفــر از هــم اســتانی های عزیــز قربانــی ایــن ترفنــد‬ ‫کالهبردارانــه شــده اند‪.‬‬ ‫او بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬از واریــز وجــه تحــت عنــوان‬ ‫«پیــش ثبــت نــام» یــا بیعانــه در اگهی هــای کاریابــی‬ ‫منتشــر شــده در ســایت های واســطه گــر امتنــاع نمــوده و‬ ‫از ان هــا خواســت تــا اطالعــات خصوصــی و شــخصی خــود‬ ‫را در اختیــار افــراد ناشــناس در فضــای مجــازی قــرار ندهنــد‬ ‫تــا مــورد کالهبــرداری قــرار نگیرنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ کیخــا گفــت‪ :‬در صــورت مواجهــه باتبلیغــات یــا مــوارد‬ ‫مشــکوک در فضــای مجــازی می تواننــد موضــوع را از طریــق‬ ‫ســایت رســمی پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬و‬ ‫یــا شــماره تلفــن ‪ ۰۹۶۳۸۰‬بــه جهــت برخــورد قانونی با متخلفان‬ ‫و مجرمــان منعکــس کننــد‪.‬‬ ‫پل ارتباطی شما با پلیس فتا‬ ‫تلفن ‪۰۹۶۳۸۰‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫ایــن کار شــب و روز نمی شناســد؛ در همــه حــال و هــر لحظــه همچــون ســایر مراکــز حســاس در حــال ارائــه‬ ‫خدمتــی هســتیم کــه برایــش ســوگند خوردیــم ‪.‬‬ ‫اداره کل پست گلستان ساعت ‪ 3‬نیمه شب‬ ‫‪ -472‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 26‬جمادی الثانیه ‪- 1443‬شماره ‪-472‬‬ ‫‪ 29‬ژانویه ‪26-- 2022‬‬ ‫ شنبه ‪ 9‬بهمن ‪29-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫پست گلستان‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫ُ‬ ‫کم گوی و گزیده گوی چون در‬ ‫ُ‬ ‫کاز صحبت تو جهان شود پر‬ ‫قال امام علی (علیه السالم)‬ ‫ل َّ حَیَــاو ُ ه ُ ق َـ ‬ ‫ن ق َـ ‬ ‫ل َّ حَیَــاوُهُ ‪ ،‬و َ مَـ ْ ‬ ‫ن ک َثـُـر َ خ َطـَو ُ ه ُ ق ُـ ‬ ‫ن ک َثـُـر َ ک َالَمُـ ُه ک َثـُـر َ خ َطـَو ُ ه ُو َ مَـ ْ ‬ ‫و َ مَـ ْ ‬ ‫ل َّ‬ ‫ن ن َظـَـر َ فِــی عُی ُ ِ ‬ ‫وب‬ ‫لَ النـ َّـار َ و َ مَـ ْ ‬ ‫ـات قَلْبـُ ُه دَخ َـ ‬ ‫ن مَـ َ ‬ ‫ـات قَلْبـُ ُهو َ مَـ ْ ‬ ‫ل َّ وَرَع ُـ ُه مَـ َ ‬ ‫ن ق َـ ‬ ‫وَرَع ُـ ُه و َ مَـ ْ ‬ ‫ل ٌ لَ یَنْفَــد‬ ‫سـهِ ‪ ،‬فَذلـِـکَ الْاَحْمَــقُ ب ِ َعیْنـ ِ ه ِ و َ الْقَنَاعَـ ه ُ مَــا ‬ ‫هــا‪ ،‬ثـُ َّ ‬ ‫النـ َّ ِ ‬ ‫ـاس فَاَن ْک َر َ َ‬ ‫ضیَهَــا لِنَف ْ ِ‬ ‫م رَ ِ‬ ‫ن ک َالَمَـ ُه م ِـ ْ ‬ ‫ن‬ ‫ن عَلـِ َ ‬ ‫ســیر و َ مَـ ْ ‬ ‫ـی م ِـ َ ‬ ‫ضـ َ ‬ ‫ن ذِکـْـر ِ الْمَـو ْ ِ ‬ ‫ن اَکْثـَـر َ م ِـ ْ ‬ ‫و َ مَـ ْ ‬ ‫م ا َ َّ‬ ‫ن الدُّنْیَــا بِالْی َ ِ‬ ‫ت رَ ِ‬ ‫ل َّ ک َالَمُـ ُه ا ِ َّل فِیَمــا یَعْنِیـهِ ‪.‬‬ ‫عَمَلـِ ه ِ ق َـ ‬ ‫امــام علــی ( ع) فرمــود‪ «:‬ان کــس کــه زیــاد ســخن مى گویــد زیــاد اشــتباه مى کنــد و‬ ‫ان کــس کــه زیــاد اشــتباه کنــد حیائــش کــم مى شــود و کســى کــه حیائــش کــم شــود‬ ‫تقوایــش نقصــان مى یابــد و کســى کــه تقوایــش نقصــان یابــد قلبــش مى میــرد و‬ ‫کســى کــه قلبــش بمیــرد داخــل اتــش دوزخ مى شــود‪ .‬کســى کــه بــه عیــوب مــردم‬ ‫بنگــرد و ان را بــد شــمرد ولــى بــراى خویــش ان را خــوب بدانــد‪ ،‬احمــق واقعــى اســت‬ ‫و قناعــت‪ ،‬ســرمایه اى اســت فناناپذیــر و ان کــس کــه فــراوان یــاد مــرگ کنــد بــه‬ ‫اندکــى از دنیــا راضــى مى شــود‪ .‬ان کــس کــه بدانــد گفتــارش جــزء اعمال او محســوب‬ ‫مى شــود ســخن کــم مى گویــد مگــر در ان جــا کــه بــه او مربوطـ‍ اســت‪» .‬‬ ‫امــام علــی (ع) ایــن نکتــۀ راهگشــا و تربیــت کننــده را بیــان مى کنــد و مى فرمایــد‪:‬‬ ‫«کســى کــه ســخنش بســیار شــود (و پرحــرف باشــد) خطــاى او فــراوان خواهــد بــود»‬ ‫دلیــل ان روشــن اســت‪ .‬افــراد پرحــرف مجالــى بــراى تفکــر و اندیشــۀ کافــى ندارنــد‬ ‫و کســى کــه نیندیشــد و ســخن بگویــد اشــتباهش فــراوان خواهــد بــود‪ .‬بــه عکــس‪،‬‬ ‫کســانى کــه کــم مى گوینــد و فکــر مى کننــد‪ ،‬گزیــده مى گوینــد‪.‬‬ ‫بــه دنبــال ان مى فرماید‪«:‬کســى کــه حیائــش کــم شــد تقوایــش کاســتى مى گیــرد»‬ ‫ایــن هــم دلیــل واضحــى دارد‪ ،‬زیــرا حیــا مانــع مهمــى در برابــر گنــاه اســت‪ .‬اگــر شــرم‬ ‫و حیــا از بیــن بــرود راه انســان بــه ســوى گنــاه بــاز مى شــود و افــراد گنهــکار نمى تواننــد‬ ‫بــا تقوا باشــند‪.‬‬ ‫در ادامۀ ان مى فرماید‪«:‬کسى که تقوا و ورع او کم شود قلبش مى میرد»‪.‬‬ ‫زیــرا حیــات قلــب بــه احســاس مســئولیت در پیشــگاه خــدا و در برابــر مــردم و‬ ‫وجــدان خویــش اســت‪.‬‬ ‫قلبــى کــه احســاس مســئولیت نکنــد و عکس العمــل مناســب در مقابــل خطــا‬ ‫نشــان ندهــد مــرده اســت و بــه یقیــن بــى تقوایــى ســبب مــرگ قلــب اســت‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن ســخن مى فرماید‪«:‬کســى کــه قلبــش بمیــرد داخــل اتــش دوزخ‬ ‫مى شــود»‪.‬‬ ‫زیــرا ناپارســایان گنهــکار‪ ،‬پرخطــا و فاقــد احســاس مســئولیت‪ ،‬جایــى جــز دوزخ‬ ‫نخواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫در واقــع ایــن گفتــار امــام علــی(ع) مقدمــه و نتیجــه اى دارد و در میــان‬ ‫ان مقدمــه و نتیجــه چهــار مرحلــه بــه صــورت علــت و معلــول پیمــوده‬ ‫مى شــود؛ از پــر حرفــى و کثــرت کالم‪ ،‬شــروع و پــس از گذشــتن از چهــار‬ ‫مرحلــه بــه دوزخ منتــه مى گــردد و همــه ازقبیــل علــت و معلــول یکدیگرنــد‪.‬‬ ‫هیــچ بنــده اى نیســت مگــر این کــه در قلبــش نقطــۀ روشــنى اســت (روشــنایى و‬ ‫نورانیــت ایمــان و تقــوا)‪ .‬هنگامــى کــه مرتکــب گناهى مى شــود در ان نقطۀ روشــن‪،‬‬ ‫نقطــۀ ســیاهى پدیــدار مى گــردد‪ .‬هــرگاه توبــه کنــد ان نقطــۀ ســیاه برطــرف مى شــود‬ ‫و اگــر ادامــه بدهــد ســیاهى فزونــى مى یابــد تــا تمــام ان نقطــۀ روشــن را بگیــرد و‬ ‫هنگامــى کــه ان نقطــۀ روشــن به کلــى از بیــن بــرود صاحــب ان قلــب هرگز به ســوى‬ ‫خیــر بــاز نمى گــردد و ایــن همــان اســت کــه خــداى متعــال در قــران مجیــد فرمــوده‪:‬‬ ‫چنیــن نیســت کــه ان هــا (گــروه کافــران و منافقــان) مى پندارنــد‪ ،‬بلکــه اعمالشــان‬ ‫چــون زنــگارى بــر دل هایشــان نشســته اســت! (ازایـن رو حــق را درک نمى کننــد)»‪.‬‬ ‫به فرمودۀ امام علی(ع) افراد اینچنینی در زمرۀ احمقان واقعى اند‪.‬‬ ‫برایــن اســاس‪ ،‬عاقــل واقعــى در مکتــب امیرمومنــان علــى (ع) کســى اســت کــه‬ ‫هیچ گونــه تضــادى در میــان افــکار و رفتــارش وجــود نداشــته باشــد؛ انچــه را بــد‬ ‫مى دانــد بــراى همــه حتــى بــراى خــودش بدبدانــدو انچــه راخوب مى شــمردبراى همه‬ ‫ازجملــه خــودش خــوب بشــمرد‪ .‬امــام علــی(ع) در حکمــت ‪ ١٢٦‬مــوارد فراوانــى از‬ ‫کســانى را کــه گرفتــار تضــاد در عقیــده و عمــل هســتند بیــان فرمــود‪.‬‬ ‫در تاریــخ نیــز کــم نیســتند حاکمانــى کــه گرفتــار این گونــه تضادهــا شــده اند‬ ‫و بــراى ملــت خــود مصائبــى افریده انــد‪ .‬در نقطــۀ مقابــل پرگویــى و کثــرت‬ ‫کالم‪ ،‬ســکوت اســت و این کــه انســان جــز در مــوارد ضــرورت ســخن نگویــد‬ ‫کــه در روایــات اســامى وکالم حکمــا مــدح فراوانــى از ان شــده اســت‪.‬‬ ‫حکیم نظامی گنجوی می فرماید‪:‬‬ ‫گفتن ز من از تو کار بستن‬ ‫بی کار نمی توان نشستن‬ ‫با این که سخن به لطف اب است‬ ‫کم گفتن هر سخن صواب است‬ ‫اب ار چه همه زالل خیزد‬ ‫از خوردن پر مالل خیزد‬ ‫کم گوی و گزیده گوی چون در‬ ‫تا ز اندک تو جهان شود پر‬ ‫الف از سخن چو در توان زد‬ ‫ان خشت بود که پر توان زد‬ ‫مرواریدی کز اصل پاکست‬ ‫ارایش بخش اب و خاکست‬ ‫تا هست درست گنج و کانهاست‬ ‫چون خرد شود دوای جانهاست‬ ‫یک دسته گل دماغ پرور‬ ‫از خرمن صد گیاه بهتر‬ ‫گر باشد صد ستاره در پیش‬ ‫تعظیم یک افتاب ازو بیش‬ ‫سردار غالمحسین افشردی‬ ‫(حسن باقری)‬ ‫« نابغه رسانه ای‪،‬‬ ‫شخصیتاطالعاتی‪،‬‬ ‫ُمخلصانقالبی‬ ‫و بزرگ مردی‬ ‫تاریخ ساز »‬ ‫سرویس ‪ -‬دفاع مقدس‬ ‫روز ســوم شــعبان ‪ 1375‬ه‪.‬ق مطابــق بــا ‪ 25‬اســفند ســال‬ ‫‪ 1334‬ه‪.‬ش در خانــواده ای مذهبــی و دوســتدار اهــل بیــت‬ ‫عصمــت و طهــارت (ع) در تهــران چشــم بــه جهــان گشــود‬ ‫و در ســن دوســالگی در ســفر کربــا نــام( غالمحســین) را بــر‬ ‫او نهادنــد‪.‬‬ ‫پــدرش کــه در تربیــت وی‪ ،‬جدیــت زیــادی داشــت از‬ ‫همــان طفولیــت او را بــا خودبــه مســجد و هیــات و مراســم‬ ‫عــزاداری ســرور شــهیدان می بــرد‪ .‬ایــن حضــور معنــوی باعــث‬ ‫شــد کــه او در ان ایــام عضــو فعــال و موثــر هیــات نوبــاوگان‬ ‫محبان الحســین(ع) گــردد‪.‬‬ ‫دوره دبســتان را در مدرســه مترجم الدولــه و دوره متوســطه‬ ‫را در دبیرســتان مــروی تهــران بــه پایــان رســاند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1354‬پــس از اخــذ دیپلــم ریاضــی‪ ،‬در رشــته‬ ‫دامپــروری دانشــکده کشــاورزی شــهر ارومیــه تحصیــات‬ ‫عالــی خــود را اغــاز کــرد‪ .‬در ایــن ایــام عــاوه بر مطالعه منظم‬ ‫وانســجام یافتــه در زمینــه مســائل اســامی‪ ،‬بــا ســخنرانی در‬ ‫جمــع دانشــجویان و برقــراری کالس هایــی در زمینــه اصــول‬ ‫عقایــد بــرای دانش امــوزان مــدارس‪ ،‬فعالیــت مذهبــی خــود‬ ‫را دنبــال مــی کــرد و بارهــا بــا بعضــی از اســاتید غــرب زده کــه‬ ‫فرهنــگ اســامی را انــکار و مظاهــر منحــط غربــی را ترویــج‬ ‫می نمودنــد‪ ،‬بــه بحــث می نشســت و ماهیــت ان فرهنــگ و‬ ‫عوامــل غــرب زده را افشــا می کــرد از ایــن رو‪ ،‬وی بــه عنــوان‬ ‫یــک عنصــر مذهبــی و فعــال‪ ،‬حساســیت مســئوالن و گارد‬ ‫دانشــگاه را برانگیختــه بــود‪ ،‬کــه در نهایــت بــه دلیــل ایــن‬ ‫فعالیت هــا پــس از یــک ســال و نیــم تحصیــل‪ ،‬از دانشــگاه‬ ‫اخــراج گردیــد‪.‬‬ ‫شــهید باقری در اســفندماه ســال ‪ 1356‬به خدمت ســربازی‬ ‫اعــزام شــد و پــس از طــی دوره اموزشــی در پــادگان جلدیــان‬ ‫نقــده بــه ایــام منتقل گردیــد‪.‬در دوره کوتاه خدمت ســربازی‬ ‫بــا توجــه بــه اشــنایی کــه بــا مســائل اســامی داشــت بــه‬ ‫ارشــاد و هدایــت فکــری ســربازان پرداخــت بــه دنبــال ایــن‬ ‫فعالیت هــا‪ ،‬تحــت کنتــرل قــرار گرفــت و ضمــن جــدا کــردن‬ ‫وی از جمــع ســربازان پــادگان‪ ،‬او را بــه عنــوان راننــده یــک‬ ‫افســر جــزء بــه کار گماردنــد‪.‬‬ ‫همزمــان بــا گســترش انقــاب اســامی و فرمــان حضــرت‬ ‫امــام خمینــی(ره) مبنــی بــر فــرار ســربازان از پادگان هــا‪،‬‬ ‫خدمــت ســربازی را رهــا کــرد و بــه مــوج خروشــان و توفنــده‬ ‫امــت حزب اللــه پیوســت و بــه صــورت تمــام وقــت در پیشــبرد‬ ‫اهــداف انقــاب اســامی بــه فعالیــت پرداخــت‪.‬‬ ‫بــه هنــگام تشــریف فرمایــی حضــرت امــام خمینــی(ره) بــه‬ ‫میهــن اســامی‪ ،‬در فعالیتهــای کمیتــه اســتقبال شــرکت‬ ‫چشــمگیری داشــت و بــه دلیــل برخــورداری از اموزش نظامی‬ ‫در تصــرف کالنتــری ‪ 14‬و پــادگان ولی عصر(عــج)( عشــرت‬ ‫ابــاد ســابق) نقــش بــارزی داشــت‪ .‬تا خــرداد ‪ ،1358‬در کمیته‬ ‫انقــاب اســامی و برخــی نهادهــای دیگــر فعالیــت داشــت و‬ ‫بــا انتشــار روزنامــه جمهــوری اســامی‪ ،‬همــکاری فعــال خــود‬ ‫را بــا ایــن روزنامــه در زمینه هــای مختلــف اغــاز کــرد‪.‬در ایــن‬ ‫مــدت بنــا بــه دعــوت جنبــش امــل لبنــان‪ ،‬از طــرف روزنامــه‬ ‫بــه عنــوان خبرنــگار‪ ،‬ســفر ‪ 15‬روزه ای بــه لبنــان و اردن انجــام‬ ‫داد کــه طــی ایــن ســفر‪ ،‬گــزارش تحلیلــی جامعــی از اوضــاع‬ ‫نابســامان مســلمین در ان منطقــه تهیــه کــرد‪ .‬در خردادمــاه‬ ‫ســال ‪ 1358‬موفــق بــه اخــذ دیپلــم ادبــی شــد‪.‬‬ ‫ســپس در امتحان ورودی دانشــگاه شــرکت کرد و با رتبه‬ ‫صــد و چهــارم در رشــته حقــوق قضایــی دانشــگاه تهــران‬ ‫قبــول گردیــد‪.‬او در مــدت حضور در محیط دانشــگاه‪ ،‬نقش‬ ‫فعــال و موثــری در مقابلــه بــا توطئه هــای ضدانقــاب و‬ ‫گروهک هــا داشــت‪.‬‬ ‫شــهید باقــری اوایــل ســال ‪ 1359‬بــه عضویــت ســپاه در امــد‪.‬‬ ‫ابتــدا در واحــد اطالعــات مشــغول بــه خدمــت شــد و در زمینه‬ ‫شناســایی و مقابلــه بــا گروهک هــای منحــرف و وابســته‪،‬‬ ‫فعالیــت خــود را اســتمرار بخشــید و در ایــن واحــد بــود کــه‬ ‫نــام مســتعار (حســن باقــری) بــرای ایشــان در نظــر گرفتــه‬ ‫شــد‪ .‬تهاجــم دشــمن بعثــی بــه مرزهــای کشــور اســامی و‬ ‫اغــاز جنــگ تحمیلــی‪ ،‬نقطــه عطفــی در زندگــی شــهید باقــری‬ ‫بود‪ .‬با احســاس تکلیف در دفاع از اســام و میهن اســامی‬ ‫بالفاصلــه پــس از شــروع جنــگ – در روز اول مهرمــاه‬ ‫ســال ‪ – 1359‬بــه همــراه عــده ای از بــرادران پاســدار راهــی‬ ‫جبهه هــای جنــوب شــد و تــا اخریــن لحظــه حیــات‪ ،‬در ایــن‬ ‫ســنگر باقــی مانــده و در بســیاری از صحنه هــای پیــروز دفــاع‬ ‫مقــدس حضــور فعــال و تعییــن کننــده داشــت‪.‬‬ ‫تاســیس و راه انــدازی واحــد اطالعــات و عملیــات رزمــی‬ ‫درســتاد عملیــات جنــوب کــه پــس از گذشــت حــدود ‪ 3‬مــاه‬ ‫از شــروع جنــگ‪ ،‬در تمامــی محورهــای جنــوب (از ابــادان تــا‬ ‫دزفول) با قدرت تمام مســتقر شــدند و نســبت به شناســایی‬ ‫و تعییــن وضعیــت دشــمن و ارســال گــزارش ان اقــدام‬ ‫کردنــد‪ .‬از اقدامــات بســیار موثــر شــهید باقــری کــه در ایــن‬ ‫دوره پایه ریــزی شــد‪ ،‬بایگانــی اســناد جنــگ‪ ،‬ترجمــه اســناد و‬ ‫بخــش شــنود بی ســیم هــای دشــمن بــود‪.‬از دیگــر فعالیتهــای‬ ‫وی طراحــی گردانهــای رزمــی و تعییــن ترکیب ســازمان نفرات‬ ‫و تجهیزات و ادوات رزمی و واحدهای پشــتیبانی از رزم بود‪.‬‬ ‫شــهید باقــری بــه دلیــل لیاقــت‪ ،‬شــجاعت و شــهامتی کــه‬ ‫داشــت در دی مــاه ســال ‪ 1359‬بــه عنــوان یکــی از معاونیــن‬ ‫ســتاد عملیــات جنــوب انتخــاب شــد و در شکســت محاصــره‬ ‫سوســنگرد‪ ،‬فرماندهــی عملیــات امــام مهدی(عــج)‪ ،‬فتــح‪،‬‬ ‫ارتفاعــات الله اکبــر و دهالویــه نقــش به ســزایی داشــت ‪.‬‬ ‫بــا برکنــاری بنی صــدر و بــا توجــه بــه شــرایط سیاســی ان‬ ‫زمــان‪ ،‬در اجــرای عملیــات فرماندهــی کل قوا شــرکت داشــت‬ ‫و پــس از مجــروح شــدن ســردار رحیــم صفــوی هدایــت‬ ‫عملیــات را بــه عهــده گرفــت و درایــن عملیــات بــه عنــوان‬ ‫فرماندهــی الیــق و کاردان شــناخته شــد‪.‬‬ ‫شــهید باقــری کــه فرماندهــی محــور دارخویــن را بــه عهــده‬ ‫داشــت‪ ،‬در عملیــات ثامن االئمــه(ع) شکســت حصــر ابــادان‬ ‫در طرح ریــزی‪ ،‬ســازماندهی و کســب اخبــار و اطالعــات‬ ‫دشــمن نقــش موثــری داشــت‪ .‬در عملیــات طریق القــدس‬ ‫کــه بــرای اولیــن بــار قــرارگاه مشــترک بیــن ســپاه و ارتــش‬ ‫تشــکیل گردیــد‪ ،‬شــهید باقــری به عنــوان معاونت فرماندهی‬ ‫کل ســپاه در قــرارگاه فرماندهــی عملیــات مشــترک حضــور‬ ‫یافــت و در شناســایی محورهــا و تحلیــل و پیش بینــی‬ ‫حرکت هــای دشــمن و پی گیــری مســائل رزمــی نقــش مهمــی‬ ‫را ایفــا نمــود‪.‬‬ ‫پــس از عملیــات موفــق طریــق القــدس ‪ ،‬دشــمن بعثــی‬ ‫دســت به یک حمله در تنگه چزابه زد ‪ ،‬شــهید باقری تالش‬ ‫زیــادی بــرای تثبیــت ایــن نقطــه اســتراتژیک و مهــم بــه عمــل‬ ‫اورد و بــا اســقامت عجیبــی چندیــن شــب متوالــی و بــدون‬ ‫لحظــه ای اســتراحت‪،‬به هدایــت عملیــات پرداخــت و در یــک‬ ‫مرحلــه‪ ،‬بــه عنــوان فرمانــده گــردان وارد عمــل شــدو منطقــه‬ ‫ای را کــه ‪ 400‬نفــر از نیروهــای دشــمن روی ان مســتقر بــود‬ ‫و بــر نیروهــای خــودی تســلط داشــت بــه تصــرف در اورد‪.‬‬ ‫شــهید باقــری فرماندهــی قــرارگاه نصــر در عملیــات‬ ‫فتح المبیــن‪ ،‬بیت المقــدس‪ ،‬رمضــان وفرماندهــی قــرارگاه‬ ‫کربــا و جانشــین فرماندهــی کل در قرارگاههــای جنــوب‬ ‫را بعهــده داشــت‪ .‬ویژگیهــای برجســته شــهید اتــکال شــهید‬ ‫باقــری بــه خداونــد تبــارک و تعالــی بســیار بــاال بــود و در‬ ‫ســایه ایــن تــوکل‪ ،‬اطمینــان و اســتقامت عجیــب وی بخوبــی‬ ‫مشــهود بــود و در ســخت ترین شــرایط و حســاس ترین‬ ‫موقعیتهــا ضمــن حفــظ صبــر و ارامــش و خونســردی‪ ،‬بــا‬ ‫تدبیــر و قاطــع عمــل می کــرد‪.‬‬ ‫او عشــق و عالقــه عجیبــی بــه اهــل بیــت(ع) و اقــا امــام‬ ‫زمان(عــج) و امــام خمینــی(ره) داشت‪.‬شــهید باقــری بی ریــا و‬ ‫بی تکلــف در مصائــب امــام حســین(ع) می گریســت و عالقه‬ ‫فــراوان و مســتمر بــه مطالعــه کتــاب ارشــاد شــیخ مفیــد و‬ ‫مقتلهــای حادثــه کربــا داشــت‪.‬‬ ‫اســتعداد و خالقیــت شــهید باقــری ‪ ،‬قابــل توجــه و مــورد‬ ‫تحســین بود‪.‬شــهید باقــری همــواره بــا هوشــمندی و ذکاوت‬ ‫خویــش شــرایط رزمــی و عملیاتــی را پیش بینــی و تحلیــل‬ ‫می کــرد و در کنــار ان بــا قــدرت بــاالی فکــری‪ ،‬راه هــای کار و‬ ‫طرح ریــزی عملیاتــی خــود را ارائــه می نمــود و بدون هــراس از‬ ‫مشــکالت‪ ،‬بــه فعالیــت و تــاش در ایــن زمینــه می پرداخــت‪.‬‬ ‫هرگــز نســبت بــه دشــمن اظهــار عجــز و ناتوانــی نداشــت‪،‬‬ ‫بلکــه همــواره نســبت بــه برتــری نیروهــای خودی بردشــمن با‬ ‫اطمینــان صحبــت می کــرد‪.‬‬ ‫کادرســازی و تربیــت نیــرو از خصوصیــات بســیار بــارز شــهید‬ ‫باقــری بــود‪.‬‬ ‫اهتمــام زیــادی بــه رشــد و ارتقــای همراهــان و همــکاران‬ ‫خــود داشــت‪ .‬در تربیــت کادرهــای واحــد اطالعــات و عملیات‬ ‫بســیار پرتــاش بــود و در ایــن زمینــه اموزشــهای نظــری و‬ ‫عملــی را تــوام می کــرد‪ .‬بیــش از ســه دوره امــوزش فشــرده‬ ‫‪ 30‬تــا ‪ 40‬نفــره برگــزار کــرد کــه بعدهــا ایــن بــرادران در واحــد‬ ‫اطالعــات – عملیــات تیــپ هــا مســئولیتهای مهمــی را‬ ‫عهــده دار شــدند‪ .‬توجــه بــه هماهنگــی و وحــدت نیروهــای‬ ‫رزمــی از دیگــر خصوصیــات ایــن شــهید بزرگوار بــود که تجلی‬ ‫ان در هدایــت عملیــات – خصوصــا ًعملیــات مشــترک ارتش‬ ‫و ســپاه (در قــرارگاه مشــترک نصــر) – مــورد تایید فرماندهان‬ ‫ارتــش بــود و انهــا تحــت تاثیــر خصوصیــات اخالقــی و عمــل‬ ‫ایــن شــهید قــرار می گرفتنــد‪ ،‬بخصــوص در مقطعــی کــه‬ ‫ایشــان بــه عنــوان نماینــده ســپاه در شــورای عالــی دفــاع‬ ‫شــرکت می کــرد‪.‬‬ ‫تــا مدت هــا همســرش نمی دانســت کــه او در جبهــه‬ ‫مســئولیت دارد و فرمانــده اســت‪ ،‬در پاســخ بــه ایــن ســئوال‬ ‫کــه در جبهــه چــه می کنــد‪ ،‬می گفــت‪ :‬مــن ســقای بچه هــای‬ ‫بســیجی ام‪ .‬نحــوه شــهادت در نهــم بهمــن مــاه ‪ 1361‬او‬ ‫بــرای شناســایی و اماده ســازی عملیــات والفجــر مقدماتــی‬ ‫بــه همــراه تعــدادی از بــرادران ســپاه در منطقــه فکــه در‬ ‫ســنگر دیده بانــی مــورد هــدف گلولــه خمپــاره دشــمن بعثــی‬ ‫قــرار گرفــت و همــراه همســنگرانش شــهیدان مجیــد بقایــی‪،‬‬ ‫وزوائــی و ‪ ...‬بــه لقاءاللــه شــتافت‪ .‬اخریــن کالمــی کــه از ایــن‬ ‫شــهید بزرگــوار شــنیده شــد پــس از ذکــر شــهادتین‪ ،‬نــام‬ ‫مبــارک امــام حســین(ع) بــود‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

شماره : 1008
تاریخ : 1403/03/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

شماره : 1007
تاریخ : 1403/03/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

شماره : 1006
تاریخ : 1403/03/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

شماره : 1005
تاریخ : 1403/03/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

شماره : 1004
تاریخ : 1403/03/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

شماره : 1003
تاریخ : 1403/03/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!