روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 471 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 471

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 471

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 471

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه‪ 6 -‬بهمن ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/26 -‬ژانویه ‪ /23 -2022/‬جمادی الثانیه ‪ -1443/‬شماره‪471‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪8 -‬‬ ‫« پاداش و ُمزد شاد‬ ‫کردن دیگران »‬ ‫چرا یادگیری زبان بدن‬ ‫برای مدیرها اهمیت دارد؟‬ ‫‪8‬‬ ‫راهکار علمی داریم‬ ‫اساتید دانشگاه‪:‬‬ ‫تکذیب اسید پاشی‬ ‫به دختر بجنوردی‬ ‫‪4‬‬ ‫تصویب تسهیالت‬ ‫بازسازی مناطق‬ ‫زلزله زده فاروج‬ ‫»‬ ‫چرا ادم های موفق‪،‬‬ ‫باز هم ناراحتند؟‬ ‫‪6‬‬ ‫خراســان شــمالی در منطقــه خشــک و نیمــه خشــک ایــران قــرار گرفتــه‬ ‫اســت کــه عــاوه بــر ایــن موضــوع در دهــه هــای اخیــر وقــوع پدیــده تغییــر‬ ‫اقلیــم یکــی از عوامــل تاثیــر گــذار بــر منابــع اب اســتان بــوده اســت‪....‬‬ ‫ایجاد مزاحمت‬ ‫توسط خواستگار جوان‬ ‫‪2‬‬ ‫تغییر شرایط ضمانت تسهیالت کمتر‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان بانک سپه‬ ‫مدیــر عامــل بانــک ســپه خبــرداد‪ :‬به منظــور اجــرای‬ ‫تدابیــر ریاســت جمهــوری در تســهیل فراینــد اعطــای‬ ‫تســهیالت‪ ،‬شــرایط جدیــد اخــذ ضمانــت در پرداخــت‬ ‫تســهیالت کمتــر از ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان بــه واجدیــن‬ ‫شــرایط در شــعبه های ایــن بانــک عملیاتــی می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫بانــک ســپه‪« ،‬ایت الــه ابراهیمــی» بــا اشــاره بــه تاکیــد‬ ‫رئیس جمهــور محتــرم بــر تســهیل شــرایط پرداخــت‬ ‫تســهیالت بــه مشــتریان در جلســه هم اندیشــی مدیــران‬ ‫ن پس بانک ســپه بــه کارکنان‪،‬‬ ‫عامــل بانک هــا افــزود‪ :‬از ایـ ‬ ‫بازنشســتگان و مســتمری بگیران بخش هــای دولتــی و‬ ‫عمومــی (شــامل دســتگاه های اجرایــی‪ ،‬شــرکت های‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫‪3‬‬ ‫افتابخوانها‬ ‫و فرونشست زمین‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دولتــی‪ ،‬نهادهــای عمومــی غیردولتــی و شــرکت های بزرگ‬ ‫خصوصــی) کــه حقــوق خــود را از ایــن بانــک دریافــت‬ ‫می کننــد‪ ،‬اخــذ ضمانــت از تســهیالت گیرنــدگان را بــا‬ ‫شــرایط جدیــد انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫ابراهیمــی بــه ضــرورت رعایــت قوانیــن‪ ،‬مقــررات و‬ ‫تصمیم هــای ارکان اعتبــاری و مدیریتــی بانــک ســپه در‬ ‫پرداخــت تســهیالت اشــاره و تاکیــد کــرد‪ :‬بانــک ســپه در‬ ‫ایفــای وظیفــه ذاتــی خــود چنانچــه حســب تشــخیص‬ ‫بانــک شــرایط ســهل تری بــرای مشــتریان به منظــور‬ ‫پرداخــت تســهیالت وجــود داشــته باشــد‪ ،‬در چارچــوب‬ ‫ضوابــط و بــر اســاس رویــه خــود عمــل خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بانــک ســپه بــر اهمیــت ویــژه رتبــه اعتبــاری‬ ‫مشــتریان در دریافــت تســهیالت تاکیــد کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫داشــتن رتبــه اعتبــاری مناســب از شــروط الزم بــرای‬ ‫دریافــت تســهیالت بــا شــرایط جدیــد در ایــن بانــک اســت‪.‬‬ ‫وی بــه تاکیــد وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــر ایــن‬ ‫موضــوع اشــاره و تصریــح کــرد‪ :‬مجموعــه بانــک ســپه‬ ‫تــاش می کنــد بــه منظــور تحقــق تدابیــر رئیس جمهــور‬ ‫مبنــی بــر تســهیل شــرایط پرداخــت تســهیالت‪ ،‬واجدیــن‬ ‫شــرایط بتواننــد بــر مبنــای ظرفیــت اعتبــاری مبتنــی بــر‬ ‫اعتبارســنجی‪ ،‬تســهیالت موردنیــاز خــود را اســان تر‬ ‫دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫ابراهیمــی کمــک بــه تحقــق هــدف تســهیل فراینــد‬ ‫ارتبــاط و اســتفاده مــردم از خدمــات نظــام بانکــی‬ ‫به عنــوان یکــی از برنامه هــای دولــت ســیزدهم را از‬ ‫برنامه هــای اولویــت دار بانــک ســپه خوانــد و گفــت‪:‬‬ ‫در شــرایط جدیــد ســعی خواهیــم کــرد اعتبارســنجی‬ ‫جایگزیــن ضامــن در پرداخــت تســهیالت خــرد بانکــی‬ ‫شــود تــا یکــی از دغدغه هــا و مشــکالت اصلــی مــردم در‬ ‫ایــن زمینــه برطــرف شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن اشــاره کــرد‪ :‬ایــن اقــدام قبــا ً نیــز در‬ ‫دســتور کار بانــک ســپه قــرار داشــته و اقداماتــی نیــز در‬ ‫ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ابراهیمــی افــزود‪ :‬شــاغالن‪ ،‬بازنشســتگان و‬ ‫مســتمری بگیران دســتگاه های اجرایــی اعــم از‬ ‫وزارتخانه هــا‪ ،‬ســازمان ها و شــرکت های دولتــی واجــد‬ ‫شــرایط دریافــت تســهیالت خــرد می تواننــد تســهیالت تــا‬ ‫ســقف ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریالــی و تــا حداکثــر یــک میلیارد ریالی‬ ‫را بــا شــرایط ضمانــت جدیــد دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بانــک ســپه خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــرایط‬ ‫پرداخــت تســهیالت بــر مبنــای سیاسـت های وزارت امــور‬ ‫اقتصــادی و دارایــی تهیــه و بــه تمامــی شــعب بانــک‬ ‫ســپه بــرای اجــرا ابــاغ می شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بانــک ســپه پــس از اماده ســازی‬ ‫ســامانه ها و تمهیــد مقدمــات ایــن امر‪ ،‬مراتــب را از طریق‬ ‫رســانه ها اعــام و توســط شــعب عملیاتــی می کنــد‪.‬‬ ‫ابراهیمــی ابــراز امیــدواری کــرد‪ :‬ایــن امــکان بــرای ســایر‬ ‫هموطنــان نیــز بــر اســاس نظــام رتبه بنــدی اعتبــاری و‬ ‫بــا توجــه بــه هماهنگــی بیــن وزارت امــور اقتصــادی و‬ ‫دارایــی و بانــک مرکــزی فراهــم شــود‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫را انالین وا ید و دا ود ید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫مشتری گرامی‪،‬‬ ‫در هنگام معامله و دریافت چک از هرشخصی‪ ،‬از ثبت ان توسط صادرکننده چک در سامانه صیاد اطمینان حاصل نمایید‪.‬‬ ‫افزایش واردات‪ ،‬کاهش تولید‬ ‫با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫عضــو اتــاق بازرگانــی بــا بیــان اینکــه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی نتوانســت جلــوی‬ ‫افزایــش قیمت هــا را بگیــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬عرضــه ارز ترجیحــی و بــه تبــع ان‬ ‫قیمت گــذاری دســتوری‪ ،‬میــزان تولیــد را کاهــش داده و واردات را‬ ‫افزایــش داد‪.‬‬ ‫«حســن فروزان فــرد» اظهــار داشــت‪ :‬بــا وجــود عرضــه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪،‬‬ ‫نهاده هــا بــه میــزان کافــی و نــرخ مصــوب در اختیــار واحدهــای تولیــدی‬ ‫قــرار نمی گیــرد و بخشــی از نیــاز نهاده هــا بــا ارز ازاد تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه با وجــود افزایش حجم‬ ‫واردات نهاده هــا‪ ،‬میــزان تولیــد مــرغ و تخــم مــرغ کاهــش یافته اســت‪.‬‬ ‫فروزان فــرد بــا بیــان اینکــه نوعــی «تقاضــای القایــی» بــرای واردات‬ ‫کاالهــای مشــمول ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی در بــازار شــکل گرفتــه اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بــه دلیــل اینکــه فاصلــه زیــادی بیــن نــرخ نهاده هــای وارداتــی بــا ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی و نــرخ ازاد و نیمایــی وجــود دارد‪ ،‬انگیــزه زیــادی بــرای واردات‬ ‫وجــود دارد کــه بــه شــکل گیری رانــت در اقتصــاد منجــر شــده اســت‪.‬‬ ‫عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهران ادامــه داد‪ :‬از ابتدای امســال حدود‬ ‫‪ ۱۲‬میلیــارد دالر بــرای واردات کاال بــه نــرخ ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی صــرف شــده‬ ‫کــه در کنتــرل بــازار ناموفــق بوده اســت‪.‬‬ ‫فروزان فــرد بــا اشــاره بــه عرضــه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی از ســال ‪ ،۹۷‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬پیــش از ایــن تــاش مــی شــد کــه نــرخ مــرغ در هــر کیلــو ‪ ۵‬یــا‬ ‫‪ ۶‬هــزار تومــان تثبیــت شــود‪ ،‬امــا اکنــون بــرای ثابــت نــگاه داشــتن ان در‬ ‫رقــم ‪ ۳۰‬هــزار تومــان تــاش مــی شــود‪.‬‬ ‫ عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران بــه مشــکالت و چالش هــای‬ ‫عرضــه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی‪ ،‬منبــع‬ ‫توزیــع رانــت بــوده اســت‪ ،‬از همــان ابتــدا مشــخص بــود کــه بوروکراســی‬ ‫دولتــی‪ ،‬امــکان توزیــع دقیــق و بــدون فســاد ایــن نــوع ارز را نــدارد‪.‬‬ ‫فروزان فــرد اضافــه کــرد‪ :‬در ســال هایی کــه ارز ‪ ۴۲۰۰‬توزیــع می شــد‬ ‫قیمــت کاالهــا بــرای مصــرف کننــدگان نــه تنهــا ثابــت نماند‪ ،‬بلکه بــاال رفت‬ ‫و از ســوی دیگــر‪ ،‬میــزان تولیــد افزایــش نیافــت‪ ،‬امــا واردات رشــد کــرد‪.‬‬ ‫عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران بــه تاثیــر مثبــت حــذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی بــر بخــش تولیــد اشــاره کــرد و ادامــه داد‪ :‬حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬بــه‬ ‫معنــای حــذف قیمــت گــذاری دســتوری اســت‪ ،‬کــه تولیدکننــدگان از ان‬ ‫اســتقبال مــی کننــد‪.‬‬ ‫ فروزان فــرد تصریــح کــرد‪ :‬پیــش بینــی مــی شــود کــه حــدود دو یــا ســه‬ ‫مــاه پــس از حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی‪ ،‬میــزان تولیــد مــرغ و تخــم مــرغ‬ ‫افزایــش یابــد و تولیدکنندگانــی کــه در ســال های اخیــر از چرخــه تولیــد‬ ‫خــارج شــده بودنــد بــه مــدار فعالیــت بازگردنــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬تاثیــر مثبــت حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بــر بخــش تولیــد‬ ‫را پیــش از ایــن در گوشــت قرمــز مشــاهده کرده ایــم؛ پــس از حــذف ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانــی از یکســو قیمــت گوشــت قرمــز افــت کــرد و از ســوی دیگــر‬ ‫میــزان تولیــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران بــا بیــان اینکــه ادامــه این رونــد فقط به‬ ‫ســود کســانی اســت کــه از ایــن رانــت اســتفاده می کننــد‪ ،‬اضافه کــرد‪ :‬اصالح‬ ‫رونــد توزیــع ارز ترجیحــی‪ ،‬زمینــه رقابت تولیدکننــدگان را فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دولــت پــس از حــذف از ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی باید دو اقدام حمایتی‬ ‫را انجــام دهــد‪ ،‬نخســت اینکــه‪ ،‬از تحریــک تقاضــای بخــش اســیب پذیر‬ ‫جامعــه حمایــت کنــد و دوم اینکــه در ماه هــای ابتدایــی حــذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی بــه تامیــن نقدینگــی تولیدکننــدگان بــرای خریــد نهاده هــای‬ ‫حمایتــی کمــک کنــد‪.‬‬ ‫فروزان فــرد خاطــر نشــان کــرد‪ :‬حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی ماننــد جراحــی یک‬ ‫دمــل چرکیــن اســت کــه مــی توانــد عوارضــی را در پــی داشــته باشــد‪ ،‬بایــد‬ ‫دانســت کــه انجــام هــر عمــل جراحــی بــا درد وخونریــزی‪ ،‬همــراه اســت‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬بهمن‬ ‫چهار شنبه ‪ 6‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز ســه شــنبه ‪ 5‬بهمــن هــر مثقــال طــا ‪ 53,660,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 12,388,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 122,040,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 123,130,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 68,700,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,830,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪471‬‬ ‫‪ ۷۷‬درصد گاز را مشترکان‬ ‫خانگی می سوزانند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫بیــش از ‪ ۷۷‬درصــد گاز اســتان را مشــترکان بخــش‬ ‫خانگــی می ســوزانند کــه در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته‬ ‫حــدود ‪ ۶‬میلیــون مترمکعــب گا‬ ‫ز مصرف کردند‪.‬‬ ‫حســن رضــا میربلوکــی ســهم گاز اســتان را هــم‬ ‫اینــک ‪ ۶‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار متــر مکعــب عنــوان‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ورود جبهــه هــوای ســرد و‬ ‫بــارش بــرف هــم اینــک دمــای هــوا در بیشــتر اســتان‬ ‫هــا پاییــن اســت کــه مصــرف گاز خانگــی بــاال رفتــه‬ ‫اســت؛ بــه همیــن دلیــل محدودیــت هایــی بــرای‬ ‫بخــش صنعــت اعمــال شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ورود جبهــه هــوای ســرد‪،‬‬ ‫میــزان مصــرف گاز بــه یکبــاره افزایشــی دور از انتظــار‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫میربلوکــی ضریــب نفــوذ گازرســانی شــهری ‪۱۰۰‬‬ ‫درصــد و روســتایی ‪ ۹۹.۸‬درصــد و تعــداد مشــترکان‬ ‫گاز اســتان را ‪ ۳۴۲‬هــزار مشــترک عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی ســهم گاز‬ ‫طبیعــی در تامیــن ســبد انــرژی اســتان بیــش از ‪۷۰‬‬ ‫درصــد عنــوان کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن در‬ ‫ایــن اســتان بــه ‪ ۸۷۷‬صنعــت گازرســانی شــده و‬ ‫گازرســانی بــه ‪ ۱۵‬صنعــت دیگــر نیــز در دســتور کار‬ ‫قــرار دارد کــه در ایــن حــوزه شــرکت گاز اســتان رتبــه‬ ‫دوم کشــوری را در ســال گذشــته کســب کــرد‪.‬‬ ‫مصــرف روزانــه گاز خانگــی در اســتان در اوایــل‬ ‫اذرمــاه امســال بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد مصــرف گاز‬ ‫اســتان را بــه خــود اختصــاص داده بــود‪.‬‬ ‫میربلوکــی صرفــه جویــی در مصــرف گاز را یــک‬ ‫ضــرورت دانســت و افــزود‪ :‬بایــد تــاش کنیــم بــا‬ ‫صرفــه جویــی انــرژی بیشــتری بــه بخــش صنعــت‬ ‫اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اگــر ‪ ۳۴۲‬هــزار مصــرف کننــده‬ ‫ایــن اســتان هــر کــدام بــه انــدازه یــک متــر مکعــب در‬ ‫شــبانه روز صرفــه جویــی گاز داشــته باشــند معــادل‬ ‫میــزان مصــرف گاز کارخانــه ســیمان در فصــل‬ ‫زمســتان اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مصــرف بهینــه و درســت از انــرژی عــاوه‬ ‫بــر حفــظ منایــع و ســرمایه هــای ملــی و حفاظــت‬ ‫از محیــط زیســت‪ ،‬موجــب توســعه اشــتغال و‬ ‫حفــظ زنجیــره تولیــد در اســتان و کشــور مــی شــود‪.‬‬ ‫میربلوکــی اظهــار داشــت‪ :‬صرفه جویــی در مصــرف‬ ‫انــرژی بــا راهکارهــای ســاده هماننــد اســتفاده‬ ‫از پوشــش گــرم زمســتانی در منــزل‪ ،‬توجــه بــه‬ ‫برچســب انــرژی‪ ،‬عــدم اســتفاده از شــومینه بــه‬ ‫دلیــل راندمــان و ایمنــی انــدک‪ ،‬نصــب پــرده بــر روی‬ ‫پنچــره هــا و در ورودی‪ ،‬خامــوش کــردن وســایل‬ ‫گرمایشــی اتاق هــای بــدون اســتفاده‪ ،‬نصــب درزگیــر‬ ‫در پنجره هــا و درهــا‪ ،‬عایــق کاری لوله هــای اب‬ ‫گــرم موتورخانــه مرکــزی‪ ،‬بســتن خروجــی کانــال‬ ‫هــای کولــر در زمســتان‪ ،‬اســتفاده از نــور و انــرژی‬ ‫خورشــید بــرای گــرم کــردن و روشــن کــردن محیــط‬ ‫میســر اســت‪.‬‬ ‫در تابســتان مصــرف بخــش خانگــی اســتان از گاز‬ ‫یــک میلیــون متــر مکعــب بــود و هفــت میلیــون‬ ‫مترمکعــب نیــز در اختیــار صنایــع قــرار مــی گرفــت‬ ‫مــا هــم اینــک بخــش خانگــی ســهم گاز صنایــع را‬ ‫نیــز مــی ســوزاند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬هــم اینــک گاز صنایــع عمــده اســتان از‬ ‫جملــه نیــروگاه ســیکل ترکیبــی شــیروان‪ ،‬کارخانــه‬ ‫ســیمان بجنــورد‪ ،‬مجتمــع پتروشــیمی‪ ،‬قند شــیروان‬ ‫و ریختــه گــری و لولــه گســتر اســفراین بــا توجــه بــه‬ ‫مصــرف گاز بیشــتر توســط مشــترکان خانگــی قطــع‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه‬ ‫‪ ۴۴‬درصــد ان در روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫پیام ایمنی‬ ‫هنگام کاربا بنزین یا جابجا‬ ‫کردن ان از دستکش الستیکی‬ ‫استفاده نمایید‪.‬زیرا تماس‬ ‫پوست بدن با بنزین مخصوصا‬ ‫بنزین سرب دار ناراحتی های‬ ‫پوستی ایجاد می کند‬ ‫کسری مخزن ابخوان ها‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬میــزان کل کســری مخــزن ابخــوان‬ ‫هــای اســتان طــی ‪ ۲۵‬ســاله اخیــر معــادل یــک میلیــارد و ‪۹۶۹‬‬ ‫میلیــون متــر مکعــب بــوده اســت کــه بــه طــور متوســط رقــم ‪۷۰‬‬ ‫میلیــون متــر مکعــب کســری مخــزن در هــر ســال را نشــان مــی‬ ‫دهــد‪.‬‬ ‫افتابخوانها‬ ‫و فرونشست‬ ‫زمین‬ ‫دشــت های خراســان شــمالی کــه روزگاری بــه‬ ‫دلیــل پرابــی مخــازن زیرزمینــی سرســبز بــود‬ ‫اکنــون میانگیــن افــت ســطح اب ایــن مخــازن‬ ‫در دشــت ها ‪ ۵۰‬ســانتی متــر بــراورده شــده‬ ‫بطوریکــه هشــت دشــت اســتان ممنونــه و‬ ‫ممنونــه بحرانــی اســت و ســه دشــت ازاد نیــز‬ ‫طرفیــت هــای الزم را بــرای برداشــت اب ندارنــد‪.‬‬ ‫از مجمــوع دشــت هــای مطالعاتــی خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬مانــه‪« ،‬غالمــان» و «قــوری میــدان»‬ ‫محــدوده هــای ازاد هســتند و هشــت دشــت‬ ‫ممنونــه و ممنوعــه بحرانــی شــامل ســملقان‪،‬‬ ‫بجنــورد‪ ،‬ربــاط قــره بیــل‪ ،‬جاجــرم‪ ،‬صفی ابــاد‪،‬‬ ‫اســفراین و قوچان ‪ -‬شــیروان اســت که برداشــت‬ ‫بــی رویــه از ایــن منابــع ســبب شــده اســت تــا ایــن‬ ‫منابــع بــا افــت شــدید مواجــه شــوند‪.‬‬ ‫اســتفاده بی رویه از اب در حالی انجام می شــود‬ ‫کــه وضعیــت دشــت ها بــه ممنوعــه بحرانــی‬ ‫درامده انــد بخش هــای وســیعی از خراســان‬ ‫شــمالی از افــت ســفره های زیرزمینــی اب تاثیــر‬ ‫گرفتــه و قلــب دشـت ها در بحران خشکســالی در‬ ‫حــال فرونشســت اســت‪ ،‬ایــن پدیــده خزنــده مرگ‬ ‫پنهــان زمیــن و تهدیــد حیــات اســت‪.‬‬ ‫خشکســالی های اخیــر و کاهــش بارندگــی افزایــش‬ ‫مــداوم تقاضــای اب بــرای مصــرف کنندگان مختلف‬ ‫را بــه همــراه داشــته اســت کــه موجــب شــده‬ ‫ابخوان هــا بــا افــت شــدید ســطح اب زیــر زمینــی‬ ‫مواجــه شــوند‪ ،‬هــم اینــک وضعیــت اب در خراســان‬ ‫شــمالی از مــرز بحــران عبــور کــرده اســت ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه پیشــران اقتصــادی ایــن خطــه‬ ‫بخــش کشــاورزی اســت کــه تــداوم خشکســالی ایــن‬ ‫بخــش کشــاورزی را ســخت کــرده اســت‪.‬‬ ‫بخش کشــاورزی این اســتان از اب های ســطحی‬ ‫و زیــر زمینــی اســتفاده مــی کنــد امــا بــا افــت‬ ‫اب هــای زیــر زمینــی کشــاورزان بــا چالش هــای‬ ‫زیــادی رو بــه رو شــده انــد کــه بعضــا منجــر بــه‬ ‫مهاجــرت بــه شــهرها شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه همیــن لحــاظ‪ ،‬ادامــه رونــد فزاینــده افــت‬ ‫منجــر بــه پیدایــش شــرایط بحرانــی در برخــی از‬ ‫ابخوان هــا شــده اســت‪ ،‬در چنیــن شــرایطی بهــره‬ ‫بــرداری بهینــه از ابخوان هــا و فراتر از ان در ســطح‬ ‫حوضــه هــای ابریــز نیازمنــد مدیریتــی اســت کــه بــا‬ ‫توجــه بــه ویژگــی هــای کمــی و کیفــی مخــازن اب‬ ‫زیرزمینــی بتوانــد قابلیــت انهــا را از نظــر توســعه‬ ‫یــا اعمــال محدودیــت بهــره بــرداری قبــل از ایجــاد‬ ‫وضعیــت نامطلــوب یــا بحرانــی تعییــن و از بــروز‬ ‫خســارت جبــران ناپذیــر جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون حــدود ‪ ۷۰‬درصــد از مســاحت اســتان‬ ‫تحــت تاثیــر خشکســالی اســت‪.‬‬ ‫جایگاه اب در سند امایش سرزمین استان‬ ‫متوســط بــارش دراز مــدت ایــن اســتان ‪۲۶۷‬‬ ‫میلیمتــر اســت کــه حجمــی معــادل هفــت‬ ‫میلیــارد و ‪ ۵۹۱‬میلیــون متــر مکعــب مــی شــود که‬ ‫از کل حجــم بــارش دریافتــی‪ ۸۶ ،‬درصــد معــادل‬ ‫‪ ۶‬میلیــارد و ‪ ۵۲۹‬میلیــون متــر مکعــب ان بــه‬ ‫دلیــل تبخیــر و تعریــق از دســترس خــارج شــده‬ ‫و تنهــا یــک میلیــارد و ‪ ۶۲‬میلیــون متــر مکعــب‬ ‫حجــم اب تجدیــد شــونده در اختیــار اســت کــه‬ ‫برابــر اســتانداردهای مصــوب شــورای عالــی صرفــا‬ ‫‪ ۷۵‬درصــد ان بایــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫کارشناســان اب منطقــه ای خراســان شــمالی‬ ‫معتقدنــد‪ :‬ســیمای منابــع اب اســتان از وضعیــت‬ ‫کامــا شــکننده ای دارد بــه نوعــی هــم اینــک ‪۵۰‬‬ ‫درصــد کشــتزارهای ابــی و باغــی اســتان بــا تنش ابی‬ ‫مواجــه اســت کــه ایــن وضعیــت بــه علــت کاهــش‬ ‫بارندگی هــا ایجــاد شــده و بــه همیــن علــت ‪۲۷۳‬‬ ‫روســتا اکنــون بــا تنــش ابــی مواجــه اســت‪.‬‬ ‫براســاس گزارش هــا هــم اینــک ســاکنان مناطــق‬ ‫مختلــف خراســان شــمالی بــا مشــکالت زیــادی‬ ‫دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد کــه ابرســانی بــا تانکــر‬ ‫بــه ‪ ۱۸‬روســتا از جملــه اقدامــات دولــت بــرای رفــع‬ ‫تنــش ابــی در برخــی روســتاها اســت‪.‬‬ ‫هــم اینــک در بخــش کشــاورزی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫طبیعــی‪ ،‬نقــش و کارکــردای صنعتــی متنــوع‬ ‫منابــع طبیعــی و محیــط زیســت‪ ،‬اشــتغال مولــد‬ ‫پایــدار و درامــد بــاال و ســایر مــوارد بــه طــور‬ ‫مســتقیم بــر محــور اب اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در منطقــه خشــک و نیمــه‬ ‫خشــک ایــران قــرار گرفتــه اســت کــه عــاوه بــر‬ ‫ایــن موضــوع در دهــه هــای اخیــر وقــوع پدیــده‬ ‫تغییــر اقلیــم یکــی از عوامــل تاثیــر گــذار بر منابع‬ ‫اب اســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس اخریــن اماربــرداری منابــع اب اســتان‬ ‫رقمــی در حــدود ‪ ۹۸۸‬میلیــون متــر مکعــب از منابــع‬ ‫اب مــورد مصــرف قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۲‬شــبکه رودخانــه ای‬ ‫اســت‪ ،‬رودخانــه اتــرک و سرشــاخه های متعــدد‬ ‫ان در ناحیــه شــمالی اســتان کــه بخــش اعظــم‬ ‫اســتان را در بــر می گیــرد و بخــش جنوبــی اســتان‬ ‫کــه جــزو حوضــه ابریــزی کویــر مرکــزی محســوب‬ ‫می شــود از شــبکه رودخانــه ای و جریــان ابــی‬ ‫محــدود برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫در ایــن بخــش رود کال شــور و ســر شــاخه های‬ ‫محــدود کــه مهم تریــن مربــوط بــه شهرســتان‬ ‫اســفراین می باشــد جریــان دارد‪ ،‬رژیــم‬ ‫رودخانه هــای اســتان برفــی ‪ -‬بارانــی اســت بــه‬ ‫ایــن معنــی کــه بخشــی از جریــان پایــه انهــا بــه‬ ‫خصــوص در طــول فصــل بهــار از ذوب بــرف‬ ‫تامیــن مــی شــود و بخــش عمــده ای از جریــان‬ ‫رودخانــه هــا مربــوط بــه چشــمه ها مــی باشــد کــه‬ ‫در ســطح حوضه به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها‬ ‫وجــود داشــته و موجــب بــاال رفتــن ضریب جریان‬ ‫می شــود مقایســه حجــم اب عبــوری در طــی‬ ‫بــازه هــای تعییــن شــده بیانگــر کاهــش اورد‬ ‫رودخانه هــا بــه صــورت متوســط ‪ ۱۵‬درصــد در هــر‬ ‫دوره می باشــد کــه ایــن تغییــرت الگــوی بارشــی‬ ‫از بــرف بــه بــاران‪ ،‬گــرم شــدن اســتان‪ ،‬افزایــش‬ ‫مصــرف‪ ،‬کاهــش تدریجــی ابدهــی چشــمه ها‬ ‫ناشــی از افــت ســطح اب هــای زیــر زمینــی در‬ ‫سرشــاخه رودخانه هــا می باشــد‪.‬‬ ‫کسری مخزن ابخوان ها‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬میــزان کل‬ ‫کســری مخــزن ابخــوان هــای اســتان طــی ‪۲۵‬‬ ‫ســاله اخیــر معــادل یــک میلیــارد و ‪ ۹۶۹‬میلیــون‬ ‫متــر مکعــب بــوده اســت کــه بــه طــور متوســط‬ ‫رقــم ‪ ۷۰‬میلیــون متــر مکعــب کســری مخــزن در‬ ‫هــر ســال را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫مهنــدس وحیــد واســطه افــزود‪ ۸۸.۴ :‬درصــد اب‬ ‫اســتان در بخــش کشــاورزی‪ ۹.۵ ،‬درصــد در بخــش‬ ‫شــرب و حــدود ‪ ۲.۱‬درصــد در بخــش صنعــت مصرف‬ ‫می شــود و در حــال حاضــر چهــار هــزار و ‪ ۱۱۶‬حلقــه‬ ‫چــاه غیــر مجــاز بــا حجــم برداشــت ‪ ۳۷.۵‬میلیــون‬ ‫متــر مکعــب در اســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ ۴۵ :‬درصــد مصــارف اســتان‬ ‫از منابــع اب ســطحی و ‪ ۵۵‬درصــد ان از منابــع‬ ‫اب زیــر زمینــی تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫واســطه بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ســرانه اب‬ ‫هر فرد در اســتان به زیر یکهزار و ‪ ۵۰۰‬متر مکعب‬ ‫در ســال رســیده اســت کــه ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫حــد تنــش ابــی یکهــزار و ‪ ۷۵۰‬متــر مکعــب بــه ازای‬ ‫هــر فــرد در ســال مــی باشــد کــه نشــان دهنــده‬ ‫تنــش ابــی در خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬لــذا بــه لحــاظ اهمیــت موضــوع و اینکــه‬ ‫یکــی از مهــم تریــن تنگاناهــای ســاختاری توســعه‬ ‫اســتان‪ ،‬کاهــش فزاینــده کمیــت و کیفیــت منابــع‬ ‫اب و تــداوم خشکســالی ها اســت‪.‬‬ ‫واســطه اظهــار داشــت‪ :‬بــرای توســعه اســتان بــه‬ ‫خصــوص در بخــش هــای زیر ســاختی نیــاز به منابع‬ ‫پایــه‪ ،‬بــه ویــژه اب داریــم و توجــه بــه پایــداری منابــع‬ ‫اب برای تضمین پایداری توســعه در اســتان‪ ،‬امری‬ ‫اجتنــاب ناپذیــر اســت ‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬از ‪ ۱۱‬محــدوده‬ ‫مطالعاتــی واقــع در اســتان چهــار دشــت ســملقان‪،‬‬ ‫بجنــورد‪ ،‬شــوقان‪ ،‬ربــاط قــره بیــل‪ ،‬دانیــال نبــی‬ ‫وضعیــت ممنوعــه دارنــد و چهــار دشــت شــیروان ‪-‬‬ ‫قوچــان‪ ،‬صفــی ابــاد‪ ،‬جاجــرم و اســفراین وضعیــت‬ ‫ممنوعــه بحرانــی دارنــد‪ ،‬بــه اســتثناء دشــت بجنــود‬ ‫کــه عــاوه بــر افــت ســطح اب‪ ،‬تامیــن اب شــرب نیــز‬ ‫از دالیــل ممنوعــه بــودن ایــن دشــت اســت‪ .‬ســایر‬ ‫دش ـت ها بــه دلیــل افــت ســطح اب زیــر زمینــی یــا‬ ‫ممنوعــه بحرانــی تشــخیص داده شــده انــد‪.‬‬ ‫واســطه افــزود‪ :‬بیشــترین افــت متوســط‬ ‫ســاالنه در ســطح اســتان بــه ترتیــب مربــوط بــه‬ ‫ابخــوان ربــاط قــره بیــل‪ ،‬دانیــال نبــی بــا مقــدار‬ ‫‪۶۷‬ســانتی متر و پس از ان شــیروان‪ ،‬قوچان و‬ ‫اســفراین بــه ترتیــب بــا مقادیــر ‪ ۶۰‬و ‪ ۵۶‬ســانتی‬ ‫متــر اســت‪ .‬بــه طــور کلــی متوســط مجمــوع‬ ‫کســری ابخوان هــای ابرفتــی اســتان حجمــی‬ ‫معــادل بــا ‪ ۶۹‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار متــر مکعــب‬ ‫در ســال اســت و بیشــترین ســهم کســری در‬ ‫اســتان مربــوط بــه ابخــوان اســفراین بــا حجمــی‬ ‫معــادل ‪ ۳۰‬میلیــون متــر مکعــب مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬میــزان کل کســری ابهــای‬ ‫زیــر زمینــی اســتان ( تجمعــی) افــزون بــر یــک‬ ‫میلیــارد و ‪ ۹۶۹‬میلیــون متــر مکعــب اســت از این‬ ‫میــزان حــدود ‪ ۶۹‬درصــد کســری ســاالنه مخــازن‬ ‫اب هــای زیــر زمینــی مربــوط بــه نواحــی جنوبــی‬ ‫اســتان و دشــت های اســفراین ( ‪ ۴۷‬درصــد) و‬ ‫نواحــی شــرقی اســتان دشــت قوچــان ‪ -‬شــیروان‬ ‫(‪ ۲۷‬درصــد) اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اینــک بــر اســاس امــار بــرداری‬ ‫انجــام شــده بیــش از ‪ ۸۸.۴‬درصــد مصــارف ابــی‬ ‫مربــوط بــه بخــش کشــاورزی‪ ،‬حــدود ‪ ۹.۵‬درصــد‬ ‫مربــوط بــه مصــارف شــرب و بهداشــت و حــدود‬ ‫‪ ۲.۱‬درصــد بخــش صنعــت اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در متوســط جهانــی میــزان‬ ‫مصــارف بــه صــورت ‪ ۷۰‬درصــد در بخــش‬ ‫کشــاورزی‪ ۲۰ ،‬درصــد در بخــش صنعــت و ‪۱۰‬‬ ‫درصــد در بخــش شــرب اســت‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه مطابــق شــاخص‬ ‫کمیســیون توســعه پایــدار ســازمان ملــل‪،‬‬ ‫مصــرف بیــش از ‪ ۴۰‬درصــد منابــع اب تجدیــد‬ ‫شــونده در هــر کشــور بــه معنــای ورود بــه‬ ‫مرحلــه بحــران ابــی می باشــد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس بــا توجــه به اینکه مصــارف بیش‬ ‫از منابع اب تجدید شــونده اســتان اســت لذا این‬ ‫بــه معنــی ورود بــه مرحلــه بحرنــی و فــوق بحرانــی‬ ‫اســت که البته بیشــترین فشــار نیز بر منابع اب‬ ‫زیــر زمینی وارد شــده اســت‪.‬‬ ‫منابــع ابــی زیــر زمینــی کــه قابــل دســترس‬ ‫بــودن در طــول ســال ‪ ،‬ســهولت برداشــت از‬ ‫ایــن منابــع و ارزان بــودن اســتفاده از ان ســبب‬ ‫مصــرف بــی رویــه ان شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر از ‪ ۱۱‬محــدوده مطالعاتــی اســتان‪ ،‬تنهــا‬ ‫ســه محــدوده ازاد بــوده کــه شــامل مانــه‪ ،‬غالمــان‬ ‫و قــوری میــدان اســت و مابقــی هشــت محــدوده‬ ‫ممنونــه و ممنوعــه بحرانــی اســت کــه شــامل‬ ‫ســملقان‪ ،‬بجنــورد‪ ،‬ربــاط قــره بیــل‪ ،‬جاجــرم‪،‬‬ ‫صفــی ابــاد‪ ،‬اســفراین و قوچــان ‪ -‬شــیروان اســت‬ ‫کــه البتــه برخــی از محــدوده هــای ازاد نیــز فاقــد‬ ‫پتانســیل قابــل توجــه اســت‪ .‬برداشــت بــی رویــه‬ ‫از ایــن منابــع ســبب شــده اســت تــا ایــن منابــع‬ ‫بــا افــت شــدید مواجــه شــده و در حــال حاضــر‬ ‫متوســط افــت ســطح اب زیــر زمینــی ‪ ۵۰‬ســانتی‬ ‫متــر در ســال اســت‪.‬‬ ‫واســطه افــزود‪ :‬افــت مســتمر برخــی ابخــوان هــا ‪،‬‬ ‫ســبب میرایــی ابخوان هــا شــده اســت‪ ،‬اب شــرب‬ ‫اغلــب روســتاها از منابــع اب چشــمه‪ ،‬قنــات و یــا‬ ‫چاه هــا تامیــن می شــود کــه در حــال حاضــر بــه دلیل‬ ‫کاهــش بــارش‪ ،‬افزایــش برداشــت از منابــع اب زیــر‬ ‫زمینــی بیــش از میزان تجدید شــوندگی ان‪ ،‬خشــک‬ ‫شــده و بــا کیفیــت انهــا نــزول یافتــه اســت لــذا بــرای‬ ‫تامیــن پایــدار اب شــرب ایــن مناطــق ناگزیــر بایــد به‬ ‫فکــر منابــع جدیــد بــود کــه ان هــم نیازمنــد اعتبــارات‬ ‫بســیار اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کشــاورزی وابســتگی زیــادی بــه اب‬ ‫زیــر زمینــی دارد‪ ،‬در برخــی از دشــت ها‪ ،‬افــت‬ ‫مســتمر منابــع اب زیــر زمینــی و عــدم تامیــن‬ ‫اب ســبب شــده تــا بســیاری از ارارضــی مرغــوب‬ ‫بــا اســتفاده مانــده و بســیاری از باغــات چندیــن‬ ‫ســاله رو بــه نابــودی رونــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در مــورد صنعــت نیــز کمبــود‬ ‫منابــع اب‪ ،‬توســعه صنعــت را در بســیاری از‬ ‫مناطــق دچــار مشــکل کــرده اســت در اغلــب‬ ‫مناطــق امــکان تخصیــص اب زیــر زمینــی وجــود‬ ‫نــدارد و بــه همیــن دلیــل صنایــع اغلــب ناچــار بــه‬ ‫خریــد چــاه اب کشــاورزی مــی شــوند کــه ان هــم‬ ‫مســایل و مشــکالت دیگــری دارد‪.‬‬ ‫فرونشست زمین یکی از عواقب افت ابخوان ها‬ ‫واســطه گفــت ‪ :‬فــرو نشســت زمیــن یکــی دیگــر از‬ ‫عواقــب افــت ابخوان هــای اســتان و اضافه برداشــت‬ ‫از انهــا می باشــد‪ ،‬فرونشســت زمیــن عــاوه بــر‬ ‫مشــکالتی کــه بــرای زیــر ســاخت ها‪ ،‬به لحــاظ تغییر‬ ‫شــکل زمیــن ایجــاد مــی کنــد بــا تغییــر شــکل قــرار‬ ‫گیــری ذرات خــاک و کاهــش خلــل و فــرج خــاک‪،‬‬ ‫امــکان احیــای دوبــاره ابخــوان و ذخیــره ســازی اب‬ ‫را نیــز دچــار مشــکل می کنــد‪ ،‬همچنیــن ارتبــاط‬ ‫هیدورلیکی بین منبع اب زیر زمینی و اب سطحی‬ ‫در بســیاری از مناطق ســبب شــده تا کاهش ســطح‬ ‫اب زیــر زمینــی‪ ،‬منابــع اب ســطحی را نیــز تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار داده و میــزان ان را کاهــش دهــد‪ .‬بنــا‬ ‫برایــن چنانچــه بــه ایــن بــه طــور ویــژه نــگاه نشــود‬ ‫و میــزان مصــرف از ایــن منابــع کاهــش نیابــد‪ ،‬بــه‬ ‫طــور مســلم هــم در شــرایط فعلــی و هــم نسـل های‬ ‫اینــده دچــار خســارت جبــران ناپذیــری خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ویژگــی هــای اقلیمــی‪،‬‬ ‫هــر گونــه کاهــش و یــا نوســان در نــزوالت جــوی‬ ‫محدودیــت هــای جــدی کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت‬ ‫در منابــع اب ایجــاد نمــوده و بــه طــور مســتقیم‬ ‫امنیــت غذایــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬کشــاورزی و حتــی‬ ‫ســایر ابعــاد را بــه شــدت می توانــد تهدیــد کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــر اســاس رونــد‬ ‫تغییــرات مصــرف منابــع اب اســتان الزم اســت‬ ‫اهــداف کمــی ســاختار مصــرف در جهــت کاهــش‬ ‫اب در بخــش کشــاورزی اولویــت داده شــود‪،‬‬ ‫هــم اینــک بــر اســاس بیشــترین انحــراف میــزان‬ ‫برداشــت منابــع اب اســتان در مقایســه بــا اب‬ ‫قابــل برنامــه ریــزی شــده مربــوط بــه برداشــت‬ ‫از منابــع اب زیــر زمینــی در بخــش کشــاورزی و‬ ‫همچنیــن میــزان مصــرف اب در بخــش شــرب‬ ‫بیشــتر از اب قابــل برنامــه ریــزی شــده در ســطح‬ ‫اســتان اســت‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۴۵‬درصدی بارندگی‬ ‫معــاون توســعه و پیش بینــی اداره کل‬ ‫هواشناســی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امســال‬ ‫‪ ۹۶.۳‬میلیمتــر بارندگــی در اســتان ثبــت شــده‬ ‫اســت کــه ایــن میــزان نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫پارســال ‪ ۴۵‬درصــد کاهــش دارد‪.‬‬ ‫مهــدی کمالــی اظهــار داشــت‪ :‬بیشــترین میــزان‬ ‫کاهش بارندگی اســتان نســبت به بلند مدت در‬ ‫ایســتگاه جاجــرم بــه میــزان ‪ ۵۱‬درصــد ثبــت شــده‬ ‫و در ایــن مــدت در هیــچ ایســتگاهی از اســتان‬ ‫میــزان بارندگــی هــا افزایــش نداشــته اســت‪.‬‬ ‫معــاون توســعه و پیش بینــی اداره کل‬ ‫هواشناســی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬میــزان‬ ‫بارندگــی هــای پاییــزه امســال نیز نســبت به ســال‬ ‫قبــل ‪ ۱۵.۶‬درصــد کاهــش و نســبت بــه بلند مدت‬ ‫‪ ۵۴‬درصــد کاهــش دارد‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫قطــع گاز صنایــع و الــزام واحدهــای صنعتــی بــه اســتفاده از ســوخت دوم ســبب شــده تــا امســال عبــور‬ ‫تانکرهــای ســوخت از معابــر شــهر بجنــورد بیشــتر شــود ایــن در حالــی اســت کــه دســت اســتان در مهــار‬ ‫حادثــه هــای احتمالــی بــرای ایــن بمب هــای ســیار خالــی اســت‪.‬‬ ‫اکنــون در هــر شــبانه روز بیــش از ‪ ۱۰۰‬دســتگاه نــاوگان حمــل مــواد ســوختی از معابــر شــهر بجنــورد گــذر‬ ‫مــی کننــد و در مجمــوع روزانــه ســه میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار لیتــر مــواد ســوختی از مرکــز اســتان عبــور داده‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫دست خالی‬ ‫برای مهار اتش‬ ‫تانکرهای سوخت‬ ‫چهار شنبه ‪ 6‬بهمن ‪1400‬‬ ‫استفاده از اقالم غذایی‬ ‫جایگزین برای دام سبک‬ ‫شرایط بحرانی پرورش‬ ‫گوسفند و بز در گلستان‬ ‫کمبــود اقــام علوفــه ای باتوجــه بــه اینکــه خــوراک‬ ‫دام تــا ‪ ۷۰‬درصــد هزینــه حرفــه دامپــروری را تشــکیل‬ ‫می دهــد ســبب شــده تــا ایــن روزهــا شــاهد روانــه‬ ‫ســیل دام هــا از جملــه دام مولــد و حتــی ابســتن بــه‬ ‫کشــتارگاه ها باشــیم و ادامــه ایــن رونــد بــدون تردیــد‬ ‫بخــش دامپــروری ســبک و تولیــدات پروتئینــی را دچــار‬ ‫مشــکالت فــراوان خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫گلســتان بــه دلیــل تنــوع اقلیمــی‪ ،‬برخــورداری از مراتــع‬ ‫طبیعــی‪ ،‬مــزارع کشــت علوفــه‪ ،‬نیــروی انســانی و‬ ‫ســرمایه گذاری صــورت گرفتــه در بخش هــای مختلــف‬ ‫زنجیــره تولیــدات دامــی از جملــه کارخانجــات خــوراک دام‪،‬‬ ‫ت مناســبی بــرای افزایــش و بهبــود کیفیــت تولیــدات‬ ‫ظرفیـ ‬ ‫دامــی و در نتیجــه افزایـــش بهــره وری بخــش پــرورش دام‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫افزایش مشکالت‬ ‫دامپروری سنتی‬ ‫اساتید دانشگاه‪:‬‬ ‫راهکار علمی داریم‬ ‫پــرورش ســنتی گوســفند و بــز از دیربــاز در مناطــق روســتایی‬ ‫و عشــایری گلســتان رونــق داشــت و بــه عنــوان شــغل ابــا‬ ‫و اجــدادی از نســلی بــه نســلی دیگــر منتقــل می شــد امــا‬ ‫خشکســالی ســال های اخیــر ایــن حرفــه مولــد را بــا مشــکالت‬ ‫فراوانــی مواجــه کــرد کــه رفــع ان بــه راهــکار علمــی همــراه بــا‬ ‫ضمانــت اجــرا و حمایــت گســترده نیــاز دارد‪.‬‬ ‫گلســتان در ســال هایی کــه بــاران کافــی بــر اراضــی زراعــی‬ ‫و مراتــع می باریــد شــاهد رونــق حرفــه دامپــروری و نگهــداری‬ ‫دام ســبک (گوســفند و بــز) تــا ‪ ۲.۵‬میلیــون راس بــود امــا‬ ‫کاهــش بارندگــی و اغــاز دوره خشکســالی در چنــد ســال‬ ‫گذشــته بــه کاهــش ‪ ۵۰۰‬تــا ‪ ۷۰۰‬هــزار راســی ایــن دام هــا‬ ‫منجــر شــد و ادامــه فعالیــت دامــداران ســنتی اســتان را بــا‬ ‫ی زیــاد همــراه کــرد‪.‬‬ ‫ســخت ‬ ‫ی چنــد ســال اخیــر ســبب دشــواری شــدید بــرای‬ ‫خشکســال ‬ ‫تامین علوفه مورد نیاز دام های ســبک و ســنگین گلســتان و‬ ‫نیــز گرانــی و چنــد برابر شــدن قیمت علوفــه و نهاده های مورد‬ ‫نیاز تغذیه دام شــده و در این شــرایط ســخت‪ ،‬دامداران این‬ ‫اســتان شــمالی بــرای ادامــه حیــات حرفــه دامپــروری به تامین‬ ‫علوفــه و حمایت هــای بیشــتر دولــت احتیــاج دارنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رحمــت اللــه ســمیعی‪ ،‬معــاون بهبــود تولیــدات‬ ‫دامــی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان هــم اکنــون ایــن‬ ‫اســتان یــک میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار راس دام ســبک (گوســفند‬ ‫و بــز) و ‪ ۳۰۰‬هــزار راس دام ســنگین (گاو و گوســاله) دارد کــه‬ ‫حیــات بخــش عمــده (‪ ۷۰‬تــا ‪ ۸۰‬درصــد) شــمار دام های ســبک‬ ‫اســتان بــه سیســتم مرتــع بســتگی دارد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان افــزون بــر ‪ ۸۰۰‬هــزار هکتــار مرتــع دارد کــه‬ ‫‪ 75‬درصــد ان را مراتــع درجــه ‪ ۲‬و ‪ ۳‬تشــکیل می دهنــد ضمــن‬ ‫اینکــه بــه ســبب خشکســالی های چنــد ســال اخیــر بخــش‬ ‫قابــل توجهــی از ایــن مراتــع نیــز فاقــد رشــد علوفــه شــدند‬ ‫و همیــن امــر مشــکالتی را بــرای ‪ ۲۰‬هــزار بهره بــردار ان بــه‬ ‫خصــوص دامــداران و عشــایر مناطــق شــمالی اســتان ایجــاد‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان مراکز اموزش عالی گلســتان برای برون رفت از‬ ‫مشــکالت ایجاد شــده دامپروری ســنتی اســتان‪ ،‬راهکارهایی‬ ‫پیشــنهاد کردنــد کــه بکارگیــری ان در برنامه های کوتــاه‪ ،‬میان‬ ‫و بلنــد مــدت می توانــد خطــر نابــودی حرفــه دامپــروری در ایــن‬ ‫اســتان شــمالی را از بیــن ببــرد یــا حداقــل ان را کاهــش دهد‪.‬‬ ‫اســتفاده از راهکارهــای علمــی و اجرایــی بــه منظــور تغییــر‬ ‫شــیوه دامــداری از ســنتی بــه صنعتــی‪ ،‬اصــاح نــژاد دام‪،‬‬ ‫احیای مراتع‪ ،‬جایگزین کردن کشــت علوفه در اراضی زراعی‬ ‫کــم بــازده بــه جــای کشــت غــات و اســتفاده از روش هــای‬ ‫جایگزیــن و کــم هزینــه در تغذیــه دام از جملــه راهکارهایــی‬ ‫اســت کــه بــه اعتقــاد کارشناســان می تواند بــه بهبود وضعیت‬ ‫حرفــه دامپــروری در اســتان گلســتان کمــک کنــد‪.‬‬ ‫شرایط بحرانی پرورش گوسفند و بز در گلستان‬ ‫عضــو هیــات علمــی گروه علــوم دامی دانشــگاه گنبدکاووس‬ ‫معتقــد اســت کــه شــرایط پــرورش دام ســبک (گوســفند و‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪471‬‬ ‫بــز) در مناطــق روســتایی و عشــایری گلســتان بحرانــی اســت‬ ‫و زنــگ نابــودی هــزاران شــغل مولــد در ایــن حــوزه بــه صــدا‬ ‫درامــده و بایــد بــرای بــرون رفــت ان چــاره اندیشــی اصولــی‬ ‫صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫اشــورمحمد قره بــاش افــزود‪ :‬دامپــروری بخصــوص پرورش‬ ‫گوســفند و بــز در گلســتان از گذشــته در بیــن جوامــع‬ ‫روســتایی و عشــایری اســتان دارای اهمیــت اقتصــادی و‬ ‫اجتماعــی زیــادی بــود و بــه ایجــاد هــزاران شــغل مولــد و‬ ‫تولیــدی پایــدار منجــر مــی شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬گلســتان به دلیل تنوع اقلیمــی‪ ،‬برخورداری‬ ‫از مراتــع طبیعــی‪ ،‬مــزارع کشــت علوفــه‪ ،‬نیــروی انســانی و‬ ‫ســرمایه گذاری صــورت گرفتــه در بخش هــای مختلــف زنجیــره‬ ‫تولیــدات دامــی از جملــه کارخانجــات خــوراک دام‪ ،‬ظرفی ـت ‬ ‫مناســبی بــرای افزایــش و بهبــود کیفیــت تولیــدات دامــی و در‬ ‫نتیجــه افزایـــش بهــره وری بخــش پــرورش دام دارد‪.‬‬ ‫قــره بــاش بــا بیــان اینکــه پــرورش گوســفند و بــز در گلســتان‬ ‫اغلــب بــه شــیو ه ســنتی عشــایری و روســتایی انجــام می شــود‬ ‫و پــرورش صنعتــی ایــن دام هــا توســعه چندانی نــدارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در اثر انباشته شــدن مشــکالت ریز و کالن سیســتم دامداری‬ ‫ســنتی اســتان طــی چنــد دهــه گذشــته‪ ،‬بــازده اقتصــادی‬ ‫گلــه داری کاهــش یافتــه و در اغلــب خانوارهــای عشــایری و‬ ‫روســتایی نیــز اشــتیاق و انگیــزه ادامــه ایــن حرفــه کــم رنــگ‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه دلیــل مشــکالت اقتصــادی ســال های‬ ‫م اقتصــادی و از طــرف دیگــر‬ ‫اخیــر‪ ،‬بخصــوص تحریــ ‬ ‫خشکســالی شــدید‪ ،‬پــرورش گوســفند و بــز در بیشــتر نقــاط‬ ‫ایــران از جملــه گلســتان در شــرایط بســیار بحرانی قــرار گرفته‬ ‫و اگــر در اســرع وقــت متولیــان امــر اقدامــات حمایتــی الزم را‬ ‫انجــام ندهنــد هــزاران شــغل مولــد بخــش دامپــروری در خطر‬ ‫نابــودی دائمــی و غیــر قابــل برگشــت قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫افزایــش مشــکالت دامپــروری ســنتی در گلســتان؛ اســاتید‬ ‫دانشــگاه‪ :‬راهــکار علمــی داریــم‬ ‫عضــو هیــات علمــی گــروه علــوم دامــی دانشــگاه‬ ‫گنبدکاووس‪ ،‬کمبود اب شــرب دام به دلیل توســعه نیافتن‬ ‫ابخــوان داری‪ ،‬ایجــاد اب بندان هــا و مخــازن جمــع اوری‬ ‫اب بــاران در منطقــه‪ ،‬تخریــب مراتــع طبیعــی بــا بوته کنــی‬ ‫برخــی گیاهــان شــور ایــن منابــع خــدادادی ماننــد «خارشــتر‪،‬‬ ‫سالســوال‪ ،‬درختچــه هــای گــز و درمنــه»‪ ،‬توســعه انــدک‬ ‫کشــت علوفــه پرمحصــول و مناســب شــرایط اکولوژیکــی‬ ‫منطقــه و بــازده پاییــن دام هــای بومــی بــه ســبب نبــود‬ ‫برنامه هــای اصــاح نــژادی و اســتفاده نکــردن از روش هــای‬ ‫علمی در پرورش دام سبک را از جمله مهمترین مشکالت‬ ‫دامــداران روســتایی و عشــایر گلســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫قــره بــاش‪ ،‬ثبــات نداشــتن شــرایط بــازار دام و فراورده هــای‬ ‫ان‪ ،‬نبــود زنجیــره تولیــد و سیســتم خریــد تضمینــی دام و‬ ‫محصــوالت دامــی‪ ،‬اطالعــات علمــی و فنــی پاییــن دامــداران‬ ‫سنتی‪ ،‬نبود شرکت های تعاونی و تشکل های صنفی فراگیر‬ ‫دامــداران عشــایری و روســتایی و برخــی مشــکالت امنیتــی و‬ ‫افزایــش ســرقت دام را از دیگــر مشــکالت پــرورش دام ســبک‬ ‫در گلســتان ذکــر کــرد و گفــت‪ :‬مجموعــه ایــن مشــکالت در‬ ‫کنــار توســعه نکــردن بــه کشــت علوفــه پرمحصــول و مناســب‬ ‫شــرایط اکولوژیکی منطقه‪ ،‬ســبب کمبود و گرانی علوفه دام‬ ‫و افزایــش هزینــه تولیــد محصــوالت دامــی در اســتان همانند‬ ‫دیگــر مناطــق کشــور شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬کمبــود اقــام علوفــه ای و تغذیــه ای دام‬ ‫و گرانــی ان بــه دالئــل مختلــف از جملــه خشکســالی‪،‬‬ ‫درســال های اخیــر ســبب شــده تــا جمــع اوری علوفــه مراتــع‬ ‫بــا بوته کنــی گیاهــان شــور ماننــد «خارشــتر‪ ،‬سالســوال‪،‬‬ ‫درختــان گــز و درمنــه» انجــام شــود کــه ایــن مســاله ســبب‬ ‫انقــراض پوشــش گیاهــان بومــی مراتــع شــمالی گلســتان‬ ‫و در ادامــه فرســایش خــاک و افزایــش خطــرات زیســت‬ ‫محیطــی از جملــه بیابانــی شــدن و هجــوم ریــز گردهــا بــه‬ ‫ایــن اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬همچنیــن بــه‬ ‫دلیــل گرانــی قیمــت علوفــه دام در ســال های اخیر کشــاورزان‬ ‫کاه غــات مــزارع را بــه طــور کامــل از ســطح خــاک برداشــت‬ ‫مــی کننــد درحالــی کــه در گذشــته کاه هــای مــزارع به عنــوان‬ ‫«پس چــر» تــا ‪ ۶‬مــاه خــوراک گوســفند و بــز را تامیــن می کــرد‬ ‫امــا اکنــون از چرخــه خــارج شــده و مشــکالت دامــداران را‬ ‫افزایــش داده اســت‪.‬‬ ‫قــره بــاش گفــت‪ :‬بــرای کاهــش مشــکالت حــوزه دامپــروری‬ ‫و توســعه پــرورش گوســفند و بــز در گلســتان در وهلــه بایــد‬ ‫هماهنگــی و همگرایــی ارگان هــای اجرایــی از جملــه جهــاد‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬عشــایری‪ ،‬دامپزشــکی‪ ،‬شــرکت های تعاونــی ‬ ‫و ســازمان های مــردم نهــاد بــا مراکــر علمــی و تحقیقاتــی‬ ‫بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مرحلــه بعــد ترویــج شــیوه های نویــن و علمــی‬ ‫پــرورش گوســفند و بــز بــه کمــک دامــداران پیشــرو‪ ،‬توســعه‬ ‫و ترویــج کشــت علوفــه در دیــم زارهــای کــم بــازده‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از روش هــای مناســب عمــل اوری و غنــی ســازی محصــوالت‬ ‫فرعــی مــزارع‪ ،‬باغــات و صنایــع کشــاورزی‪ ،‬اصــاح و احیــای‬ ‫مراتــع بــه روش هــای علمــی‪ ،‬در دراز مــدت‪ ،‬اصــاح نــژاد‬ ‫دام هــای بومــی و افزایــش بــازده تولیــدی انها (چنــد قلوزایی)‪،‬‬ ‫حمایــت از توســعه واحدهــای صنعتــی و نیمــه صنعتــی‪،‬‬ ‫حمایــت از شــرکت های تعاونــی و تشــکل های صنفــی و نیــز‬ ‫تامیــن اعتبــارات حمایتــی مــی توانــد بــه رفــع مشــکالت حــوزه‬ ‫پــرورش دام گلســتان کمــک کنــد‪.‬‬ ‫استفاده از اقالم غذایی جایگزین برای دام سبک‬ ‫همچنیــن دیگــر عضــو هیــات علمــی گــروه علــوم دامــی‬ ‫دانشــگاه گنبدکاووس و متخصص تغذیه دام به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫باتوجــه بــه شــرایط اقلیمــی ایــران و وقــوع پدیــده خشکســالی‬ ‫و از بیــن رفتــن علوفــه مراتــع‪ ،‬ادامــه و رونــق دامپروری کشــور‬ ‫وابســته بــه دام هــای ســبک از جملــه گوســفند و بــز اســت امــا‬ ‫تامیــن اقــام خوراکــی ایــن بخــش مثــل ســایر بخش هــای‬ ‫دامپــروری بــا چالــش جــدی مواجــه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫فــرزاد قنبــری افــزود‪ :‬محدودیــت زمیــن بــرای توســعه‬ ‫مراتــع جدیــد و طبیعــی و اولویــت زمین هــای موجــود بــرای‬ ‫کشـت های اســتراتژیک ماننــد غــات جهــت تامیــن مصــارف‬ ‫انســانی‪ ،‬ســبب شــده تــا در تامیــن اقــام و جیــره خوراکــی‬ ‫بــرای دام بــا مشــکل مواجــه شــود ضمــن اینکــه گرانــی علوفــه‬ ‫و کمبــود ان از یــک طــرف و موانــع واردات ایــن اقالم به ســبب‬ ‫تحریم هــا و مشــکالت ارزی از طــرف دیگــر ایــن مشــکالت را‬ ‫دوچنــدان کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬کمبــود اقــام علوف ـه ای باتوجــه بــه اینکــه‬ ‫خــوراک دام تــا ‪ ۷۰‬درصــد هزینــه حرفــه دامپــروری را تشــکیل‬ ‫می دهــد ســبب شــده تــا ایــن روزها شــاهد روانه ســیل دام ها‬ ‫از جملــه دام مولــد و حتــی ابســتن بــه کشــتارگاه ها باشــیم‬ ‫و ادامــه ایــن رونــد بــدون تردیــد بخــش دامپــروری ســبک و‬ ‫تولیــدات پروتئینــی را دچــار مشــکالت فــراوان خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫قنبــری‪ ،‬اســتفاده از اقــام خوراکــی جایگزیــن به جــای‬ ‫جیــره اصلــی گوســفند و بــز را از راهکارهــای اصلــی تامیــن‬ ‫خــوراک دام در ایــن بخــش دانســت و ادامــه داد‪ :‬محصــوالت‬ ‫فرعــی زراعــی و محصــوالت جانبــی حاصــل از صنایــع تبدیلــی‬ ‫بخــش کشــاورزی‪ ،‬ضایعــات دام و طیــور و ســایر خوارک هــای‬ ‫غیرمعمــول‪ ،‬بهتریــن گزینــه بــرای خــوراک دام ســبک اســت‬ ‫کــه بایــد بــه ان توجــه شــود‪.‬‬ ‫ایــن عضــو هیــات علمــی دانشــگاه گنبــدکاووس گفــت‪:‬‬ ‫کارخانجــات صنایــع غذایــی گلســتان پســماندهایی دارنــد کــه‬ ‫می تــوان از ان بــرای تغذیــه گوســفند و بــز اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬گلســتان در همــه فصــول ســال محصــوالت‬ ‫مختلــف زراعــی (بــادام زمینی‪ ،‬ســویا‪ ،‬کلــزا‪ ،‬انواع حبوبــات در‬ ‫کنــار گنــدم و جــو) دارد کــه می تــوان از بقایــای ان و فــراوری‬ ‫بقایــا بــا روش هــای بیوتکنولــوژی‪ ،‬فیزیکــی و شــیمیایی بــرای‬ ‫خــوراک دام بویــژه دام هــای ســبک اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫قنبــری کشــت منابــع علوفــه ای جدیــد متناســب و ســازگار‬ ‫بــا شــرایط اقلیمــی و کــم ابــی منطقــه از جملــه گیاهــان‬ ‫«تریتیکالــه‪ ،‬چــاودار و یــوالف (جــوی ‪ ۲‬ســر)» را از دیگــر‬ ‫راهکارهــا بــرای جبــران کمبــود علوفــه بــرای خــوارک دام هــای‬ ‫ســبک گلســتان دانســت‪.‬‬ ‫‪ ۲‬میلیون راس دام سبک و سنگین در گلستان‬ ‫درهمیــن پیونــد معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان‬ ‫جهادکشــاورزی گلســتان بــه ایرنــا‪ ،‬گفــت کــه ایــن اســتان از‬ ‫قدیــم جــزو قطب هــای دامپــروری کشــور بــوده امــا از ‪ ۲‬ســال‬ ‫پیــش بــه ســبب بحــران خشکســالی حــوزه دام ایــن اســتان‬ ‫شــمالی دچــار خســارت شــدید شــده اســت‪.‬‬ ‫رحمــت اللــه ســمیعی افــزود‪ :‬خشکســالی ســبب کاهــش‬ ‫شــدید تولیــدات علوف ـه ای گلســتان بویــژه تولیــد «جــو» و از‬ ‫بیــن رفتــن تولیــد علوفــه در مراتــع شــد و قشــر دامــدار را بــا‬ ‫م مواجــه کــرد‪.‬‬ ‫مشــکالت جــدی در تامیــن خــوراک مــورد نیــاز دا ‬ ‫وی بابیــان اینکــه بخشــی از مشــکالت تامیــن خــوراک دام‬ ‫گلســتان از طریــق واردات و سیاســت های حمایتــی دولــت‬ ‫برطــرف شــد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬بــه ســبب کمبــود علوفــه و افزایــش‬ ‫قیمــت ان در بــازار هزینــه نگهــداری دام افزایــش یافــت و‬ ‫همیــن امــر ســبب شــد تــا دامــداران بخــش قابــل توجهــی از‬ ‫دام مولــد خــود را روانــه بــازار یــا کشــتارگاه کننــد‪.‬‬ ‫ســمیعی گفــت‪ :‬هــم اکنــون گلســتان یــک میلیــون و ‪۷۰۰‬‬ ‫هــزار راس دام ســبک و ‪ ۳۰۰‬هــزار راس دام ســنگین دارد کــه‬ ‫در صــورت اســتمرار خشکســالی و ناتوانــی دامــدار در تامیــن‬ ‫هزینــه خــوراک و علوفــه دام‪ ،‬اســیب ها بــه ایــن بخــش مولــد‬ ‫اســتان بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬گلســتان هــم اکنــون ســاالنه ‪ ۳۱‬هــزار تــن‬ ‫گوشــت قرمــز و حــدود ‪ ۴۰۰‬هــزار تــن شــیرخام تولیــد و‬ ‫روانــه بازارهــای داخلــی می کنــد ضمــن اینکــه زیرســاخت ها‬ ‫و ظرفیــت صنایــع لبنــی موجــود در اســتان تــا ســه برابــر‬ ‫تولیــد فعلــی اســت کــه درصــورت توجــه بیشــتر بــه مباحــث‬ ‫توســعه ای حــوزه دام می تــوان از ایــن ظرفیــت اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن مدیــرکل امــور عشــایر گلســتان بــا نامناســب‬ ‫دانســتن وضعیــت مراتــع اســتان از حیــث علوفــه‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬نبــود علوفــه در مراتــع بــه ســبب خشکســالی از یــک‬ ‫طــرف و بــاال رفتــن قیمــت نهاده هــای مــورد نیــاز (علوفــه‪ ،‬جــو‬ ‫و کنســانتره) هزینــه نگهــداری دام را افزایــش داده اســت‪.‬‬ ‫رضــا علیپــوری افــزود‪ :‬در شــرایط فعلــی نگهــداری دام‬ ‫بــرای عشــایر مقــرون بــه صرفــه نیســت و درصــورت اســتمرار‬ ‫خشکســالی و رونــد صعــودی قیمــت نهاده هــای مــورد نیــاز‬ ‫دامــداران‪ ،‬چیــزی از ‪ ۷۰۰‬هــزار راس دام ســبک عشــایر‬ ‫گلســتان بــرای ســال اینــده باقــی نخواهــد مانــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در شــرایط فعلــی کــه تنهــا دغدغــه دامــدار‬ ‫یــا عشــایر ســیرکردن شــکم دام اســت‪ ،‬افزایــش تولیــد و‬ ‫بهــره وری دام بــا اســتقبال مواجــه نخواهــد شــد زیــرا بــا شــکم‬ ‫گرســنه دام‪ ،‬چنــد قلــو زایــی محقــق نمی شــود‪.‬‬ ‫جامعــه چهــار هــزار و ‪ ۱۲۲‬خانــواری عشــایر گلســتان‬ ‫بــا جمعیــت تقریبــی‪ ۲۳‬هــزار نفــر کــه حــدود نیمــی از‬ ‫انــرا عشــایر بومــی و ترکمــن و بقیــه را عشــایر کوچنــده از‬ ‫اســتان های خراســان شــمالی و رضــوی و ســمنان تشــکیل‬ ‫می دهنــد‪ ،‬امســال یکــی از ســخت ترین ســال های زندگــی‬ ‫عــادی و پیشــه دامــداری خــود را ســپری می کننــد کــه بــه‬ ‫گفتــه برخــی از انهــا اگــر دولــت از انهــا حمایــت جدی تــری‬ ‫نکنــد‪ ۵۰ ،‬تــا ‪ ۷۰‬درصــد خانوارهــای عشــایری دام مولــدی‬ ‫ل اینــده نخواهنــد داشــت و شــغل‬ ‫بــرای نگهــداری در ســا ‬ ‫خــود را نیــز از دســت خواهنــد داد‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۸۶۲‬هــزار و ‪ ۸۲۵‬هکتــار مرتــع دارد کــه عشــایر‬ ‫بومــی و کوچنــده بــا در اختیــار داشــتن ‪ ۷۶۷‬هــزار راس دام‬ ‫از مجمــوع تقریبــی ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار راس دام ســبک‬ ‫و ســنگین ایــن اســتان‪ ،‬در ســطح ‪ ۳۵۰‬هــزار هکتــار از ایــن‬ ‫مراتــع در ســه شهرســتان گنبــدکاووس‪ ،‬مراوه تپــه و کاللــه‬ ‫ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫ضــرورت اســتفاده از دانــش و فنــاوری در افزایــش تولیــد و‬ ‫بهــره وری‬ ‫بــا ایــن حــال بــرای حفــظ بخــش مولــد دام و دامپــروری‬ ‫کشــور و گلســتان چــاره ای جــز تغییــر روش هــای دامپــروری از‬ ‫ســنتی بــه صنعتــی‪ ،‬اصــاح شــیوه های تولیــد و بهــره وری بــا‬ ‫ت بیشــتر‬ ‫اســتفاده از نقطــه نظــرات کارشناســان و نیــز حمایـ ‬ ‫دولــت از ایــن بخــش مولــد نیســت؛ نکتــه ای کــه مســوول‬ ‫تشــکل مردمــی و کشــوری «بکوجــا» (بســیج کارافرینــی و‬ ‫جهــاد اقتصــادی) ‪ ۲۸‬دی امســال درنشســت «هم اندیشــی‪،‬‬ ‫هم گرایــی و هم افزایــی حــوزه بهبــود بهــره وری در تولیــد دام‬ ‫ســبک از طریــق اجــرای مدیریــت دامــداری» بــا حضــور برخــی‬ ‫اســتادان دانشــگاه‪ ،‬کارشناســان و مســووالن جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان در دانشــگاه گنبــدکاووس بــه ان اشــاره کــرد و گفت‪:‬‬ ‫مهمتریــن راهــکار افزایــش تولیــد و بهــره وری در بخــش‬ ‫کشــاورزی و دام اســتفاده از دانــش و فنــاوری و بهره منــدی از‬ ‫نظــرات کارشناســان و صاحبنظــران اســت‪.‬‬ ‫ســیدعلی لطفــی زاده افــزود‪ :‬منظــور از افزایــش بهــره وری‪،‬‬ ‫تولیــد بیشــتر بــه ازای هــر دام مولــد و همین طــور کاهــش‬ ‫قیمــت تمــام شــده‪ ،‬و کاهــش فشــار بــر مــزارع تولیــد علوفــه‬ ‫و مراتــع اســت کــه تحقــق ان تنهــا از مســیر دانشــگاه و بســتر‬ ‫دانــش و فنــاوری امکان پذیــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــرای انتقــال دانــش و فنــاوری بــه دامــداران‬ ‫گلســتان بایــد از همــه ظرفیت هــای تخصصــی و کارشناســی‬ ‫اســتان (صاحبظــران‪ ،‬دانشــگاهیان‪ ،‬مدیــران تصمیــم گیــر و‬ ‫سیاسـت گذار) اســتفاده کنیــم تــا بتوانیــم تولیــد دام ســبک و‬ ‫بهــره وری ان را افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫مســوول تشــکل مردمــی بکوجا همچنیــن بابیان اینکــه دولت‬ ‫بــه تنهایــی قــادر بــه رفــع مشــکالت و موانــع پیــش روی تولیــد‬ ‫نیســت و بایــد از ظرفیت هــای مردمــی نیــز اســتفاده شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬کارشناســان و صاحــب نظــرات دانشــگاه ها و ادارات و‬ ‫نهادها باید لباس مردمی بپوشــند و باحضور در بین دامدارن‬ ‫و تولیــد کننــدگان بــه انهــا مشــاوره های علمــی بدهنــد‪.‬‬ ‫لطفــی زاده افــزود‪ :‬ارائــه راهکارهــای علمــی به جامعه هدف‬ ‫عــاوه بــر افزایــش تولیــد و بهــره وری کشــور و شــکوفایی‬ ‫اقتصــاد ان‪ ،‬ســبب توانمنــدی قشــر مولــد‪ ،‬ایجــاد درامــد و‬ ‫اشــتغال بیشــتر و خودکفایــی در تولیــد نیــز می شــود‪/.‬ابرنا‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 6‬بهمن‬ ‫بجنورد‬ ‫چهار شنبه ‪ 6‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪471‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫اعتبار ‪ ۱۹۵‬میلیارد ریالی برای‬ ‫تکمیلکتابخانه هاینیمهتمام‬ ‫پوشش ‪ ۹۲‬حادثه دی ماه‬ ‫توسط امدادگران گلستان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی جمعیــت هــال احمــر گلســتان‪ ،‬فرهــاد‬ ‫میقانــی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪ ۲۹۰ :‬امدادگــر و‬ ‫نجاتگــر اســتان در دی مــاه بــه ‪ ۹۲‬حادثــه شــامل ‪۶۷‬‬ ‫حادثــه جــاده ای‪ ۷ ،‬حادثــه کوهســتان‪ ۹ ،‬حادثــه‬ ‫شــهری‪ ۵ ،‬حادثــه بــرف و کــوالک‪ ۲ ،‬حادثــه دریایــی‬ ‫ســاحلی‪ ،‬یــک حادثــه صنعتــی کارگاهــی و یــک مــورد‬ ‫خدمــات حضــوری امدادرســانی کردنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر گلســتان افــزود‪ :‬در‬ ‫مــاه گذشــته از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۷۲‬حادثــه دیــده بــه ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۱۵۰‬نفــر امدادرســانی و ‪ ۱۸۱‬نفــر مصــدوم شــدند‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در ایــن ماموریــت هــای‬ ‫امــدادی ‪ ۸۶‬مــورد امبوالنــس‪ ۸ ،‬خــودروی کمکــدار‬ ‫ســبک و ‪ ۲۱‬خــودروی نجــات اســتفاده شــد و ‪۶۲‬‬ ‫مصــدوم توســط نیروهــای هــال احمــر بــه مراکــز‬ ‫درمانــی اســتان انتقــال داده شــدند‪.‬‬ ‫میقانــی در پایــان گفــت‪ :‬در ایــن مــدت بیشــترین‬ ‫حــوادث را شهرســتان گــرگان بــا ‪ ۲۱‬حادثــه‪،‬‬ ‫مینودشــت ‪ ۱۸‬حادثــه و ‪ ۱۵‬حادثــه را علــی ابــاد کتــول‬ ‫پوشــش داده اســت‪ .‬همچنیــن از میــان پایگاه هــای‬ ‫امدادونجــات زریــن گل بــا ‪ ۱۵‬ماموریــت‪ ،‬ســه راهــی‬ ‫گالیکــش و زیــارت گــرگان هــر یــک بــا عملیــات‬ ‫امــدادی را پوشــش داده انــد‪.‬‬ ‫سرپرســت کتابخانه هــای عمومــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تکمیــل ‪ ۱۱‬کتابخانــ ه نیمــه تمــام اســتان ‪۱۹۵‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارد کــه پیشــرفت فیزیکــی هفــت پــروژه ان ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۶۰‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫مهــدی اریــان زیربنــای کتابخانــه هــای عمومــی ایــن اســتان را ‪ ۲۵‬هــزار و ‪ ۲۸۳‬متــر مربــع عنــوان کــرد و اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬هــم اینــک ‪ ۷۶‬بــاب کتابخانــه عمومــی در ایــن اســتان فعــال اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســاخت کتابخانــه عمومــی روئیــن شهرســتان اســفراین بــا زیربنــای ‪ ۳۲۰‬متــر مربــع در ســال ‪۹۷‬‬ ‫از محــل تملــک دارایــی اســتان شــروع شــد کــه تاکنــون ‪ ۱۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد کــه بــرای تکمیــل ان‬ ‫بیــش از ‪ ۱۹‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت کتابخانه هــای عمومــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پــروژه کتابخانــه عمومــی شــوقان شهرســتان‬ ‫جاجــرم بــا زیربنــای ‪ ۴۲۰‬متــر مربــع ‪ ۴۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و بــرای تکمیــل ایــن طــرح کــه از محــل‬ ‫اعتبــارات شــهرداری در دســت ســاخت اســت بــه بیــش از ‪ ۱۷‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫اریــان اظهــار داشــت‪ :‬پــروژه کتابخانــه عمومــی سنخواســت شهرســتان جاجــرم نیــز بــا زیربنــای ‪ ۴۲۰‬متر مربع‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد کــه بــرای تکمیــل ایــن پــروژه مبلــغ ‪ ۱۶‬میلیــارد ریــال اعتبــار مــورد نیاز اســت‪.‬‬ ‫رئیــس اداره زراعــی و باغــی مرکــز تحقیقــات و امــوزش‬ ‫کشــاورزی و منابــع طبیعــی گلســتان گفــت‪ :‬ایــن اداره‬ ‫ســاالنه بــه یــک هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای اجــرای‬ ‫طــرح هــای پژوهشــی بــه منظــور رونــق و پایــداری‬ ‫کشــاورزی اســتان نیــاز دارد‪.‬‬ ‫حســن مختارپــور بیــان کــرد‪ :‬اکنــون بــا اعتبــار تخصیصی‬ ‫ســاالنه فقــط ‪ ۲۰‬درصــد از ظرفیــت محققــان بخــش‬ ‫زراعــی و باغــی ایــن اســتان بــرای انجــام طــرح هــای‬ ‫پژوهــش اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اعتبــار ســال جــاری بخــش زراعــی و باغــی ایــن مرکــز‬ ‫تحقیقاتــی را حــدود ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال اعــام و اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬اکنــون بــا ایــن مقــدار اعتبــار ‪ ۱۳۰‬طــرح پژوهشــی در‬ ‫دســت پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫مختارپــور نیروهــای متخصــص و محقــق حــوزه زراعــی‬ ‫و باغــی را ظرفیتــی بــرای رونــق کشــاورزی برشــمرد و‬ ‫توجــه ویــژه دســتگاه هــای مربــوط در افزایــش اعتبــارات‬ ‫پژوهشــی ایــن بخــش را خواســتار شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬هم اکنون ‪ ۲۵‬محقق و پژوهشگر‬ ‫در اداره زراعــی و باغــی ایــن مرکــز تحقیقــات کشــاورزی‬ ‫فعالیــت دارند‪.‬‬ ‫مرکــز تحقیقــات و امــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی‬ ‫گلســتان ســال ‪ ۱۳۳۶‬در گــرگان بــه رســمی فعالیــت‬ ‫خــود را اغــاز کــرده و اکنــون بــا ‪ ۶۴‬ســال ســابقه فعالیــت‬ ‫دارای هشــت ایســتگاه تحقیقاتــی و ‪ ۲‬مرکــز اموزشــی‬ ‫اســت و بــه گفتــه ابوالفضــل فرجــی رئیــس کنونــی ایــن‬ ‫مرکــز‪ ،‬ســالیانه بیــش از ‪ ۲۵۰‬طــرح تحقیقاتــی کشــاورزی‬ ‫کاربــردی در ایــن مرکــز در بخــش هــای مختلــف و‬ ‫بیشــتر در حــوزه هــای منابــع طبیعــی‪ ،‬ابخیــزداری‪ ،‬اب و‬ ‫خــاک‪ ،‬صنایع غذایــی‪ ،‬تولیــد بــذر‪ ،‬نهــال‪ ،‬گیــاه پزشــکی و‬ ‫دامپــروری بــا ‪ ۶۷‬محقــق تهیــه و نتیجــه ان هــا در اختیــار‬ ‫بهــره بــرداران و دســتگاه های مرتبــط قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫تخریب ‪ 52‬سازه غیرمجاز‬ ‫در منطقه پارادایز گرگان‬ ‫‪ 487‬سایت همراه اول‬ ‫در استان گلستان فعال است‬ ‫مدیریت بحران گاز گلستان‬ ‫مورد توجه قرار گرفت‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان گلســتان گفــت‪ 52 :‬مــورد ســاخت و ســاز‬ ‫غیرمجــاز در منطقــه پارادایــز جنــگل النگــدره گــرگان تخریــب شــد ‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو افــزود‪ :‬هــر چنــد منطقــه پارادایــز اصطالحــا‬ ‫جــزو مســتثنیات محســوب مــی شــود امــا کاربری ایــن زمین ها‬ ‫کشاورزیســت و ســاخت و ســاز در ایــن زمیــن هــا برخــاف‬ ‫قانــون اســت ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــروز ایــن بناهــا در راســتای اجــرای تبصــره ‪2‬‬ ‫مــاده ‪ 10‬قانــون حفــظ کاربــری زمیــن هــای کشــاورزی و باغــی‬ ‫تخریــب شــد ‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو گفــت‪ :‬یکــی از اقدامــات مــا در معاونــت‬ ‫پیشــگیری از وقــوع جــرم دادســرای گــرگان‪ ،‬رصــد و پایــش مناطــق‬ ‫در معــرض خطــر تغییــر کاربــری اســت و به دســتگاه های مســئول‬ ‫هــم بــرای جلوگیــری بــه موقــع از ســاخت و ســازهای غیرمجــاز ‪،‬‬ ‫تذکــر داده شــده اســت ‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ‪ ،‬از ابتــدای امســال تاکنــون بیــش از ‪ 100‬مــورد‬ ‫ســاخت و ســازغیرمجاز در زمیــن هــای کشــاورزی و باغــی‬ ‫شهرســتان گــرگان تخریــب شــد ‪.‬‬ ‫در بازدیــد مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان ‪ ،‬از مدیریــت ارتباطــات‬ ‫ســیار ‪ ،‬انتــن دهــی و پوشــش کامــل و بــا کیفیــت همــراه اول مــورد‬ ‫تاکیــد قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از اداره روابط عمومی مخابرات‬ ‫منطقه گلســتان‪ ،‬دکتر غالمعلی شــهمرادی که از مدیریت ارتباطات‬ ‫ســیار اســتان بازدیــد مــی کــرد بــا اشــاره بــه افزایــش ســهم بــازار همــراه‬ ‫اول نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل گفت ‪ :‬توسعه ارتباطات‬ ‫تلفن همراه اول در قالب عملیات فاز ‪ 8‬در استان در حال انجام بوده‬ ‫و ‪ 114‬ســایت جدید در دســت تاســیس و ارتقاء تکنولوژی می باشــد ‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬تعــداد ســایت هــای فعــال همــراه اول را ‪ 487‬ســایت‬ ‫دانســت‪.‬‬ ‫و ی افــزود ‪ :‬بــا اتمــام عملیــات فــاز ‪ 8‬انتــن دهــی و پوشــش بــا‬ ‫کیفیــت تــری از ارتباطــات همــراه اول را شــاهد بــوده کــه رضایــت‬ ‫حداکثــری مشــتریان را در پــی خواهــد داشــت ‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه گلستان ضمن بازدید از اداره امور مشترکین‬ ‫ســیار ‪ ،‬از بخشــهای فنــی نیــز دیــدن کــرد و بــر لزوم تــاش مضاعف در‬ ‫بهینه ســازی و نوســازی شــبکه همراه تاکید کرد‪.‬‬ ‫جلسه مدیریت بحران گاز گلستان با حضورعلی طالبی مدیرعامل‪،‬‬ ‫معاونیــن و اعضــای کمیتــه بحــران و روســای ادارات گازرســانی برگــزار‬ ‫و در خصــوص اهــداف جلســه و انجــام تمهیــدات الزم و ضــروری‬ ‫به منظــور عبــور از فصــل ســرما و اقدامــات موردنظــر در ایــن خصــوص‬ ‫بحــث و تبادل نظــر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از روابــط عمومــی گاز‬ ‫گلســتان ‪ ،‬در ایــن جلســه پــس از بررســی شــرایط موجــود و مــوارد‬ ‫قابل بحــث مقــرر گردیــد فشــار ورودی گاز در مبــادی ورودی اســتان‬ ‫به صــورت مســتمر کنترل شــده و گروه هــای واکنــش ســریع نیــز بــرای‬ ‫خدمات رســانی به موقــع به منظــور جلوگیــری از قطــع گاز در امادگــی‬ ‫کامــل قــرار داشــته باشــند‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه همچنیــن در خصــوص اولویت بنــدی اعمــال‬ ‫محدودیت هــای مصــرف بــرای صنایــع پرمصــرف گاز‪ ،‬امادگــی بــرای‬ ‫اعمــال محدودیــت گاز ادارات اســتان و شهرســتان ها‪ ،‬تعامــل بــا‬ ‫شــرکت پخــش فراورده هــای نفتــی بــرای تامیــن ســوخت مــور نیــاز‬ ‫صنایــع اســتان و مــوارد مرتبــط دیگــر بحــث و تبادل نظــر شــد‪.‬‬ ‫تکذیب اسید پاشی‬ ‫به دختر بجنوردی‬ ‫معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬خبــر اســید پاشــی بــه دختــری در‬ ‫مرکــز اســتان کــه در فضــای مجــازی منتشــر شــد‪،‬‬ ‫صحــت نــدارد و ســوءقصدی در کار نبــوده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســجاد نامــور بــه خبرنــگار بــازار کســب و‬ ‫کار اظهــار داشــت‪ :‬والدیــن یــک دختــر جــوان کــه‬ ‫مدعــی بودنــد فرزندشــان توســط یــک موتــور ســوار‬ ‫مــورد هــدف اسیدپاشــی قــرار گرفتــه‪ ،‬شــکایت خــود‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کتابخانــه عمومــی یکــه ســعود شهرســتان رازوجــرگالن در مرحلــه مقدماتــی اســت که توســط نهاد‬ ‫کتابخانــه هــای عمومــی بــه عنــوان مجــری اغــاز شــد و بــرای ســاخت کامــل این پــروژه بــا زیربنــای ‪ ۴۲۰‬مترمربع‬ ‫مبلــغ ‪ ۲۵‬میلیــارد ریــال اعتبــار مــورد نیاز اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پــروژه امفــی تئاتــر کتابخانــه مرکــزی شــیروان‬ ‫بــا زیربنــای ‪ ۵۵۰‬متــر مربــع ‪ ۶۵‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد کــه از محــل اعتبــارات شــهرداری و نهــاد‬ ‫کتابخانه هــای عمومــی ســاخته شــد و مبلــغ ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال بــرای تکمیــل نیــاز دارد‪.‬‬ ‫اریــان افــزود‪ :‬کتابخانــه عمومــی تیتکانلــو شهرســتان فــاروج بــا زیربنــای ‪ ۴۲۰‬متــر مربــع ‪ ۱۸‬درصــد پیشــرفت‬ ‫فیزیکی دارد که توســط نهاد کتابخانه های عمومی از محل اعتبارات توازن اســتانی در دســت ســاخت اســت‬ ‫و بــرای تکمیــل ‪ ۱۹‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬کتابخانــه عمومــی ایــور شهرســتان گرمــه بــا زیربنــای ‪ ۴۲۰‬مترمربــع و پیشــرفت فیزیکی ‪۶۰‬‬ ‫درصــد بــه ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای تکمیــل نیــاز دارد‪ ،‬ایــن پــروژه توســط نهــاد کتابخانه هــای عمومــی و از‬ ‫محــل اعتبــارات نفــت و گاز در دســت ســاخت اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــروژه کتابخانــه عمومــی شــهراوا مانــه و ســملقان نیــز بــا زیربنــای ‪ ۱۲۰‬مترمربــع‪ ،‬در حــال انجــام‬ ‫مراحــل مقدماتــی اســت کــه از محــل تملــک اســتانی اجــرا خواهــد شــد کــه بــرای تکمیــل مبلــغ هفــت میلیــارد‬ ‫ریــال مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــرای ســاخت کتابخانــه هــای عمومــی محمــد ابــاد‬ ‫و کشــانک مانــه و ســملقان هــر کــدام بــا زیربنــای ‪ ۱۲۰‬مترمربــع ‪ ۱۴‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال اعتبــار مــورد‬ ‫نیــاز اســت‪.‬‬ ‫اریــان اظهــار داشــت‪ :‬بــه علــت نبــود فضــای اداری‪ ،‬اداره کل کتابخانــه هــای عمومــی اســتان هــر ســاله بــا‬ ‫مشــکل مواجــه بــوده و تاکنــون چندیــن بــار جابجایــی در ســاختمان هــای اســتیجاری داشــته ایــم کــه بــرای‬ ‫ســاخت یــک بــاب ســاختمان بــا زیربنــا ‪ ۶۰۰‬مترمربــع اعتبــاری بیــش از ‪ ۳۶‬میلیــارد ریــال مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫خراسان شمالی ‪ ۸۶۳‬هزار نفر جمعیت دارد که ‪ ۴۴‬درصد از این جمعیت در روستاها سکونت دارند‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫ساالنه برای تحقیقات‬ ‫زراعی هزار میلیارد ریال‬ ‫نیاز است‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 10‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 40‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪10‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب شرق از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫را مطــرح کردنــد امــا بررســی هــا نشــان داد ادعــای ایــن دختــر صحــت نــدارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه حساســیت ایــن موضــوع‪ ،‬مامــوران پلیــس اگاهــی بــه ســرعت تحقیقــات‬ ‫خــود را اغــاز کردنــد‪ ،‬امــا در بررســی محــل حادثــه محلــول پاشــی‪ ،‬اثــری از پاشــیدن مــاده اســیدی‬ ‫مشــاهده نشــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن دختــر مدعــی شــد کــه پاشــیدن محلــول ســبب اســیب (جزئــی) در ناحیــه‬ ‫دســت او شــده اســت اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن بررســی هــا نشــان داد هیــچ گونــه اثــار اســید پاشــی بــر‬ ‫روی دســتان فــرد مــورد نظــر وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تحقیقــات نشــان داد موضــوع‬ ‫اسیدپاشــی ســاختگی بــوده اســت و ایــن دختــر هــم ان را اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ نامــور خواســتار نظــارت بیشــتر والدیــن بــر رفتــار فرزنــدان شــد و افــزود‪ :‬بســیاری از رفتارهــای‬ ‫نابهنجــار فرزنــدان از طریــق نظــارت والدیــن قابــل کنتــرل اســت‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی خراســان شــمالی تاکیــد کــرد‪ :‬خانــواده امــن تریــن مــکان بــرای‬ ‫امــوزش رفتارهــای بهنجــار بــرای فرزنــدان اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬ایــن دختــر جــوان در پاســخ بــه چرایــی دیــر رســیدن بــه منــزل داســتان‬ ‫اسیدپاشــی را ســاخته و مطــرح کــرده بــود‪.‬‬ ‫خبــری مبنــی بــر یــک مــورد اسیدپاشــی در مرکــز اســتان در فضــای مجــازی منتشــر شــد کــه در ان‬ ‫یــک دختــر مدعــی شــد کــه مــورد اسیدپاشــی قــرار گرفتــه و از ناحیــه دســت مصــدوم شــده اســت‪.‬‬ ‫کانــال هــای تلگرامــی نوشــتند کــه مصدومیــت ایــن دختــر بســیار جزیــی اســت‪ ،‬مصــدوم بــه‬ ‫نزدیکتریــن درمانــگاه منتقــل شــد و حــال عمومــی اوخــوب اســت‪.‬‬ ‫پیش بینی ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد تومانی منابع برای‬ ‫صندوق پیشرفت و عدالت در استان ها‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی‪،‬عابدی رئیــس ســازمان‬ ‫مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان در طــی نشســت بــا خبرنــگاران و اصحــاب رســانه ای‬ ‫اســتان ‪،‬پیش بینــی ‪ ۱۵۰‬هــزار میلیــارد تومانــی منابــع بــرای «صنــدوق پیشــرفت و عدالــت در‬ ‫اســتان ها»در دولــت ســیزدهم را بســیار مهــم برشــمرد‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان اظهــار داشــت‪ :‬ویژگــی دیگــر الیحــه بودجــه کاهــش پنــج واحــد درصــد‬ ‫بنگاه هــای اقتصــادی‪ ،‬تولیــدی و اشــتغالزا در درامدهــای مالیاتــی اســت‪.‬‬ ‫عابــدی خاطرنشــان کــرد‪ :‬هــدف و تــاش مجموعــه مدیریتــی اســتان ایــن بــود کــه در الیحــه‬ ‫بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬ســهم اعتبــارات تملک دارایــی ســرمایه ای بــه حــدود ســه درصــد برســد کــه‬ ‫الحمداللــه بــا همــت و تــاش اســتاندار‪ ،‬نماینــدگان مجلــس‪ ،‬ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی‬ ‫اســتان و دســتگاه های اجرایــی بــه ‪ ۳.۱‬درصــد رســیده اســت کــه بتوانیــم اقدامــات شایســته را‬ ‫بــرای مــردم شــریف اســتان انجــام پذیــرد‪.‬‬ ‫وی درپایــان گفــت‪ :‬یکــی از ویژگی هــای مهــم الیحــه بودجــه ســال ‪ ،۱۴۰۱‬تشــکیل «صنــدوق‬ ‫پیشــرفت و عدالــت در اســتان ها» اســت کــه ‪ ۱۵۰‬هــزار میلیــارد تومــان منابــع بــرای ایــن صندوق‬ ‫در کشــور پیش بینــی شــده اســت‪ ،‬قطعــا بــا تشــکیل ایــن صنــدوق عدالــت و توســعه اتفاقــات‬ ‫خــوب و بزرگــی رقــم خواهــد خــورد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان گلســتان گفــت‪:‬از اســتاندار و مجمــع‬ ‫نماینــدگان اســتان در مجلــس شــورای اســامی بابــت اهتمــام ویــژه در الیحــه بودجــه ســال‬ ‫‪ 1401‬تشــکر می کنیــم‪.‬‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 6‬بهمن‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 13‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 63‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪13‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی و متغیر‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 6‬بهمن ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪471‬‬ ‫طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫تصویب تسهیالت بازسازی‬ ‫مناطق زلزله زده فاروج‬ ‫معــاون امــور بازســازی و مســکن روســتایی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫بــه تازگــی پرداخــت تســهیالت در دولــت بــرای بازســازی مناطــق خســارت دیــده از زلزلــه شهرســتان‬ ‫فــاروج ایــن اســتان مصــوب شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی روحانــی اظهــار داشــت‪ ۱۲۰ :‬میلیــون تومــان تســهیالت ارزان قیمــت بــرای بازســازی هــر واحــد‬ ‫مســکونی روســتایی شهرســتان فــاروج‪ ،‬پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون امــور بازســازی و مســکن روســتایی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫‪ ۹۰‬واحــد مســکونی در زمیــن لــرزه شــهریورماه ســالجاری در روســتاهای شهرســتان فــاروج دچــار‬ ‫خســارت شــد و نیــاز بــه بازســازی پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هرچنــد بازســازی مناطــق خســارت دیــده در روســتاهای فــاروج معطــل تصویــب‬ ‫تســهیالت بازســازی در هیــات دولــت نبــوده و بــا ســوق دادن بخشــی از تســهیالت بهســازی مســکن‬ ‫روســتایی بــه بازســازی‪ ،‬ســاخت و ســاز در ایــن مناطــق خســارت دیــده در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫معــاون امــور بازســازی و مســکن روســتایی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بــه ازای هــر واحــد مســکونی ســقف تســهیالت بهســازی مســکن روســتایی ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان اســت‪.‬‬ ‫مســووالن دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری براســاس ایــن گــزارش اعــام کردنــد کــه در زلزلــه ‪۵.۲‬‬ ‫ریشــتری ‪ ۲۲‬شــهریورماه امســال در فاروج‪ ۱۱۷ ،‬واحد مســکونی روســتاها دچار خســارت شــد‪.‬‬ ‫عدم پرداخت ‪ ۵۰‬درصد اعتبارات بالعوض زلزله بهار امسال‬ ‫روحانــی در بخــش دیگــر دربــاره بازســازی مناطــق زلزلــه زده در شهرســتان هــای گرمــه‪ ،‬جاجــرم و‬ ‫مانــه و ســملقان گفــت‪ :‬عــدم دریافــت ‪ ۵۰‬درصــد دوم اعتبــار بالعــوض زلزلــه بهــار امســال در گرمــه‪،‬‬ ‫جاجــرم و مانــه و ســملقان موجــب انتقــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن خصــوص پرداخــت تســهیالت در حــال انجــام اســت بخشــی از تســهیالت‬ ‫بهســازی بــرای ســرعت دادن بــه بازســازی ایــن مناطــق ســوق داده شــد‪.‬‬ ‫روحانــی افــزود‪ :‬حــدود ‪ ۱۶‬میلیــارد تومــان کمــک بالعــوض تاکنــون بــه زلزله زده هــای اســتان‬ ‫پرداخــت شــده اســت کــه معــادل ‪ ۵۰‬درصــد از میــزان مصــوب کمک هــای بالعــوض اســت‪.‬‬ ‫معــاون امــور بازســازی و مســکن روســتایی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬پیگیــر هســتیم تــا ‪ ۵۰‬درصــد دیگــر کمک هــای بالعــوض زودتــر تخصیــص یابــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی‪ ،‬زلزلــه بهــار امســال بــه یکهــزار‬ ‫و ‪ ۳۰۲‬واحــد مســکونی در روســتاها و شــهرهای ســه شهرســتان گرمــه‪ ،‬جاجــرم و مانــه و ســملقان‬ ‫خســارت وارد کــرد‪.‬‬ ‫بامــداد روز دوشــنبه ‪ ۲۷‬اردیبهشــت امســال زمیــن لــرزه ای بــه بزرگــی ‪ ۵.۵‬ریشــتری ســاعت ‪۳.۳۴‬‬ ‫دقیقــه مناطقــی از جنــوب خراســان شــمالی و شــهر سنخواســت و روســتاهای اطــراف را لرزانــد و بــا‬ ‫گذشــت حــدود پنــج ســاعت از نخســتین زمیــن لــرزه‪ ۲ ،‬زمیــن لــرزه ‪ ۵.۴‬و ‪ ۴.۲‬ریشــتری دیگــر در‬ ‫بخــش هــای سنخواســت و شــوقان در شهرســتان جاجــرم بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری سارق سابقه دار‬ ‫با ‪ 60‬فقره سرقت در شیروان‏‬ ‫اعتراف سارق سابقه دار‬ ‫به ‪ 134‬فقره سرقت‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه دار بــا ‪ 60‬فقــره ســرقت‏کنتــور اب در ایــن شهرســتان‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ«محمد روهنا» با اعالم جزئیات این خبر اظهار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی وقــوع‏چندیــن فقــره ســرقت کنتــور اب در ســطح شــهر‬ ‫شــیروان بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار کاراگاهــان‬ ‫پلیــس‏اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم در یــک عملیــات غافلگیرانــه در مخفیگاهــش‬ ‫دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بــا بیــان در رونــد رســیدگی بــه‬ ‫ایــن پرونــده یــک نفــر مالخــر نیــز شناســایی و دســتگیر‏شــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬متهــم در بازجویی هــای انجــام شــده بــه ‪ 60‬فقــره ســرقت کنتــور‬ ‫اب در ســطح شهرســتان شــیروان‏اعتــراف کــرد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ روهنــا بــا بیــان اینکــه هــر دو متهــم در نهایــت بعــد از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــرای ان مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی‏معرفــی‬ ‫شــدند‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬مشــارکت شــهروندان نقــش بســزائی در‬ ‫پیشــگیری از ســرقت و ناکام گذاشــتن‏ســارقان دارد لذا از مردم عزیز‬ ‫انتظــار مــی رود بــا رعایــت نــکات مهــم پیشــگیری پلیــس را در عرصــه‬ ‫برقــراری نظــم و امنیــت‏یــاری کننــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق حرفــه ای بــا ‪134‬‬ ‫فقــره ســرقت کاتالیــزور‏انــواع خودروهــا در بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫سردار«ســعید مطهــری زاده» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی‏وقــوع چنــد مــورد ســرقت کاتالیــزور در ســطح‬ ‫شهرســتان بجنــورد بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار‬ ‫مامــوران‏کالنتــری ‪ 11‬امــام علــی (ع) قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم در یــک عملیــات غافلگیرانــه توســط مامــوران‬ ‫دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه متهــم در‬ ‫بازجویی های انجام شــده به ‪ 134‬فقره ســرقت کاتالیزور در‏ســطح‬ ‫شــهر بجنــورد اعتــراف کــرد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ارزش کاتالیزور هــای‬ ‫ســرقتی ‪ 10‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت‏‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده‪،‬‏خاطــر نشــان کــرد‪ :‬متهمــان در نهایــت بعــد‬ ‫از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی خراســان شــمالی از شــهروندان‏خواســت ضمن‬ ‫توجــه بــه هشــدار هــای پلیــس در صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد‬ ‫مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل‏ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس‬ ‫اطــاع دهند‏‪.‬‬ ‫امام جمعه گنبدکاووس‪:‬‬ ‫اهل سنت گلستان به خاندان‬ ‫پیامبر (ص) وفادار هستند‬ ‫امــام جمعــه اهــل ســنت گنبــدکاووس بــا اشــاره بــه تــاش دشــمنان بــرای دامــن زدن بــه برخــی مســائل‬ ‫اختالفــی بیــن اقــوام و مذاهــب گفــت کــه اهــل ســنت گلســتان بــه خانــدان پیامبــر (ص) وفــادار هســتند‪.‬‬ ‫اخونــد عبدالباســط نوریــزاد در نخســتین کنگــره ملــی امامــزاده یحیــی بــن زیــد(ع) در گنبــدکاووس‬ ‫ضمــن تاکیــد بــر محبــت اهــل ســنت بــه پیامبــر و اهــل بیــت ایشــان بیــان کــرد‪ :‬بــر همیــن اســاس زیارت‬ ‫حضــرت یحــی بــن زیــد (ع) میــان اهــل ســنت گلســتان رواج دارد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اهــل ســنت اعتقــاد دارد اگــر کســی بــه پیامبــر محبــت داشــته باشــد امــا بــه اهــل بیــت‬ ‫ایشــان کــم توجهــی نمایــد بایــد در ایمــان خــود تجدیــد نظــر کنــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه اهــل ســنت گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬امامــزاده یحیــی بــن زیــد (ع) کــه از خانــدان نبــوت‬ ‫هســتند جوانــی ‪ ۱۸‬ســاله بــود کــه در مقابــل ظلــم ایســتاد و ناجوانمردانــه بــه شــهادت رســید کــه پیــام‬ ‫م و اســتکبار اســت‪.‬‬ ‫شــهادت ایشــان بــرای مــا ایســتادگی برابــر ظلـ ‬ ‫اخونــد نوریــزاد بــا تاکیــد دوبــاره بــر زیــارت اهــل بیــت پیامبــر و امامــزادگان افــزود‪ :‬اهــل ســنت زیــارت‬ ‫خانــدان نبــوت را افتخــار و مایــه عــزت و ســربلندی در دنیــا و اخــرت مــی دانــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه اســاس دیــن اســام توحیــد و وحــدت کلمــه اســت‪ :‬افــزود‪ :‬حفــظ وحــدت و‬ ‫همبســتگی و اخــوت و بــرادری مــورد تاکیــد دیــن مبیــن اســام و پیامبــر (ص) و اهــل بیــت ایشــان اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن امــام جمعــه گنبــدکاووس نیــز در ایــن مراســم بــا قدردانــی از برگــزار کننــدگان نخســتین‬ ‫کنگــره ملــی یحیــی بــن زیــد (ع) گفــت‪ :‬ایــن همایــش مقدمــه ای بــرای شــناخت بیشــتر ایــن امامــزاده‬ ‫و در راســتای ترویــج و تببیــن بیانیــه گام دوم انقــاب اســت‪.‬‬ ‫حجت االســام محمــود ترابــی افــزود‪ :‬امامــزاده یحیــی بــن زیــد (ع) و خانــدان زیــد از ســاله پــاک‬ ‫پیامبــر هســتند و در سراســر جهــان از جملــه کشــورهای اســیای میانــه‪ ،‬قفقــاز‪ ،‬عــراق‪ ،‬یمــن و ایــران ‪،‬‬ ‫مــورد تعظیــم و احتــرام قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن امامــزاده از قدیــم االیــام مــورد احتــرام اهــل ســنت منطقــه بــوده و بــه ان «قرانکــی‬ ‫امــام» مــی گوینــد‪.‬‬ ‫قرانکــی در زبــان ترکمنــی بــه معنــی تاریکــی اســت چــون در قدیــم بخشــی از مســیر رســیدن بــه‬ ‫امامــزاده یحیــی بــن زیــد (ع) در تاریکــی قــرار داشــت بــه ایــن نــام مشــهور شــد‪.‬‬ ‫ترابــی گفــت ‪ :‬ایــن امامــزاده مــی توانــد پایگاهــی بــرای ترویــج حــب بــه اهــل بیــت و زمینــه ســاز‬ ‫الفــت بیــن مســلمانان در کشــورهای منطقــه باشــد‪.‬‬ ‫نخســتین کنگــره ملــی امامــزاده یحیــی بــن زیــد(ع) امــروز دوشــنبه باحضــور مهمانــان داخلــی و‬ ‫کشف ‪ 9‬دستگاه ماینر‬ ‫در شیروان‬ ‫‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از کشــف ‪ 9‬دســتگاه ماینــر‬ ‫بــه ارزش ‪ 1‬میلیــارد و‏‏‪ 100‬میلیــون ریــال در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ محمــد روهنــا بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی‏اعــام خبــری مبنــی بــر اینکــه افــرادی اقــدام بــه نگهــداری و‬ ‫اســتفاده از ماینــر هــای غیرمجــاز در ســطح شهرســتان‏مــی کننــد‪،‬‬ ‫بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه با تالشــی که در این رابطه توســط ماموران‬ ‫صــورت گرفــت‪ ،‬محــل نگهــداری ایــن دســتگاه هــا‏شناســایی شــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بــا هماهنگــی مقــام قضائــی مامــوران ‪ 3‬نفــر متهــم را در‬ ‫ایــن زمینــه دســتگیر و بــه مقــر‏انتظامــی منتقــل کردنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بــا بیــان اینکــه ‪ 9‬دســتگاه‬ ‫ماینــر نیــز در ایــن رابطــه کشــف شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‏ارزش ریالــی‬ ‫ایــن دســتگاه هــا ‪ 1‬میلیــارد و ‪ 100‬میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ روهنــا بــا بیــان اینکــه متهمــان بعــد از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائی معرفی‬ ‫‏شــدند‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا در صــورت اطــاع از اینگونــه‬ ‫مــوارد بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪110‬‏بــه پلیس‬ ‫اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫خارجــی در شهرســتان مــرزی گنبــدکاووس اغــاز ب ـه کار کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن کنگــره یــک روزه‪ ،‬صاحبــان ‪ ۱۸‬مقالــه برتــر از مجمــوع ‪ ۱۰۰‬مقاله رســیده بــه دبیرخانه اثار خود‬ ‫را بــه صــورت حضــوری یــا مجــازی قرائــت خواهند کرد‪.‬‬ ‫فراخــوان دریافــت مقالــه بــرای ایــن کنگــره متناســب بــا اهــداف و محورهــای شــخصیت این امامــزاده از‬ ‫جملــه « ارتقــای فرهنــگ ظلــم ســتیزی‪ ،‬احیــای فریضــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر‪ ،‬تاریــخ و تمدن‬ ‫شــهر تاریخــی جرجــان‪ ،‬تقویــت باورهــای مذهبــی و اداب و رســوم ترکمــن‪ ،‬تقویــت وحــدت اســامی و‬ ‫تعالــی فرهنــگ غنــی قــران کریــم» منتشــر شــده بــود‪.‬‬ ‫شــورای عالــی سیاســتگذاری برگــزاری کنگــره ملــی یحیــی بــن زیــد(ع) زیــر نظــر ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه‬ ‫کشــور و چنــد تــن از مســئوالن از جملــه رییــس مجمــع تقریــب مذاهــب اســامی‪ ،‬دبیــر مجمــع جهانــی اهــل‬ ‫بیــت(ع) و رییــس موسســه حکمــت و فلســفه ایــران تشــکیل شــد و فعالیــت ان ابــان مــاه ‪ ۹۸‬بــا رونمایــی از‬ ‫پوســتر فراخــوان مقالــه اغــاز گردیــد امــا برگــزاری ایــن کنگــره بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا بــه تاخیــر افتــاد‪.‬‬ ‫قــرار اســت مراســم اختتامیــه و پایانــی ایــن کنگــره فرهنگی نیز شــامگاه امشــب در شبســتان امامــزاده یحیی‬ ‫بــن زیــد (ع) گنبــدکاووس بــا رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی ســتاد ملــی کرونــا برگــزار شــود‪.‬‬ ‫امامزاده یحیی بن زید (ع)‪ ،‬نوه امام ســجاد (ع) اســت و از ایشــان به عنوان بزرگترین امامزاده در اســتان‬ ‫گلســتان و کســی کــه صحیفــه ســجادیه یــادگار بــا ارزش جــدش امــام چهارم را به ایــران اورده یاد می شــود‪.‬‬ ‫گفتــه مــی شــود‪ ،‬امامــزاده یحیــی بــن زیــد (ع) در زمــان ولیــد بــن یزیــد بــا ‪ ۷۰۰‬نفــر از طرفــداران خود‬ ‫در خراســان قیــام نمــود و بــا دشــمن بــه جنــگ پرداخــت و شکســت ســختی بــه ســپاه انــان وارد کــرد و‬ ‫بعــد از ان عــازم هــرات شــد و از انجــا بــه شــهر جرجــان روانــه شــد‪.‬‬ ‫والــی خراســان (نصــر) همــراه ‪ ۸۰‬هــزار ســوار از شــام و اطــراف بــرای ســرکوبی قیــام یحیــی وارد قریــه ارغــوان‬ ‫(در نزدیکــی مشــهد کنونــی) شــدند و بعــد از ســه روز جنــگ یحیــی (ع) و یارانــش را بــه شــهادت رســاندند‪.‬‬ ‫مزار امامزاده یحیی بن زید (ع) در حاشیه شهر گنبدکاووس در شرق استان گلستان واقع است‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ِسزد ار کفش جفا‬ ‫بر دهن او بزنی!‬ ‫اینکــه تصــور کنیــم فقــط انســان هــای نئاندرتــال در دوران‬ ‫پارینــه ســنگی خــاق بالفطــره بودنــد‪ ،‬از پایــه بــی اســاس‬ ‫اســت چــرا کــه در جامعــه مــدرن امــروزی خودمــان هــم کرور‬ ‫کــرور خالقیــت از تفکــرات عــده ای مــی تــراود تــا جایــی کــه‬ ‫انســان را بــه فکــر صــادرات ایــن همــه خالقیــت مــی انــدازد!‬ ‫یکی از الیه های این دســت از خالقیت ها ســاختار شــکنی‬ ‫اســت کــه مصادیــق ان در هنــر‪ ،‬ادبیات‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬سیاســت‪،‬‬ ‫علــوم جاریــه و ‪ ...‬اظهر مــن الشــمس اســت‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال طــرف از خاکشــیر ســوخت بیــو دیــزل تهیــه کرده اســت‬ ‫و یــا دانــش امــوز داریــم کــه در زیرزمیــن خانــه اش اورانیــم‬ ‫غنــی مــی کــرده اســت و قــس علــی هــذا‪...‬‬ ‫امــا در ســال هــای اخیــر بــا توجــه بــه برگــزاری انــواع‬ ‫همایش هــای هنــری و ادبــی‪ ،‬جشــنواره‪ ،‬شــب شــعر و‪ ...‬بــه‬ ‫دور نمــای ایــن دســت مراســمات نیــم نگاهــی مــی اندازیــم‪.‬‬ ‫هــر چنــد ســاختار شــکنی یکــی از دالیــل پیشــرفت هنــر‬ ‫اســت و ظهــور گونــه هــای مختلــف هنــری نیــز ماحصــل‬ ‫همیــن ســاختار شــکنی اســت امــا ظاهــرا ًعــده ای در تمیــز‬ ‫دادن «شــیرین کاری» از «ســاختار شــکنی» دچــار تضــاد‬ ‫شــده اند و عرصــه هنــر را بــا حمــام «ســلطان امیــر احمــد»‬ ‫اشــتباه گرفته انــد‪ .‬اخیــرا ًمــد شــده عــده ای کــه خودشــان را‬ ‫شــاعر مــی نامنــد و از قضــا شــعر هــم مــی ســرایند(!) هنــگام‬ ‫شــعر خوانــی در جشــنواره ها و برخــی مراســمات هنــری‪،‬‬ ‫گاهــی اوقــات نعــره می زننــد‪ ،‬اش ـک های خــود را بــا اســتین‬ ‫پــاک می کننــد‪ ،‬صدایشــان را می لرزاننــد‪ ،‬پایشــان را بــه‬ ‫زمیــن می کوبنــد و فقــط کــم مانــده روی زمیــن دراز بکشــند‬ ‫و زوزه بکشــند! ایــن شــاعران کــه اســتاد اکبــر اکســیر انهــا‬ ‫را «شــاعران دم اســبی و پیژامــه پــوش» نامیــده اســت بــا‬ ‫ظاهــری پســامدرن و شــعرهایی حجیــم و بــی محتــوا‪ ،‬تــن‬ ‫شــاعران بــزرگ پارســی گــوی را در گــور مــی لرزاننــد و بــه قــول‬ ‫ســزد ا َر کفــش جفــا بــر دهــن او بزنــی»‪.‬‬ ‫مولــوی « ِ‬ ‫شــوربختانه تعــدادی از ایــن شــاعر نماهــا بعــد از ایــن‬ ‫حــرکات محیــر العقــول و خــارق العــاده‪ ،‬شــهره خــاص و عــام‬ ‫نیــز مــی شــوند و گاهــا ًروی جلــد مجــات زرد یــا حتــی برخــی‬ ‫برنامه هــای رســانه ملــی نیــز رویــت مــی شــوند و نوعــا ًاز انهــا‬ ‫بــه عنــوان اهالــی شــعر و هنــر یــاد مــی شــود! در موســیقی‬ ‫هــم چنیــن شــیرین کاری هایــی بــاب شــده و متاســفانه ایــن‬ ‫عجایب صنعت از اســتودیوهای زیر زمینی به کنســرت های‬ ‫دارای مجــوز هــم تســری پیــدا کــرده اســت‪ .‬مــا گاهــی اوقــات‬ ‫بــا خودمــان فکــر می کنیــم کــه چــرا «اســمان کشــتی اربــاب‬ ‫هنــر مــی شــکند»؟‬ ‫مگــر خــدای ناکــرده اســمان مــرض دارد یــا بــا بیمــه ســاخت‬ ‫و پاخــت دارد؟! امــا بــا دیــدن ایــن قبیــل تفکــرات و حــرکات‬ ‫ـرب‬ ‫حــق را بــه اســمان مــی دهیــم‪ .‬هنــری کــه بخواهــد بــه ضـ ِ‬ ‫زور و نعــره کشــیدن و گاز گرفتــن زمیــن‪ ،‬مخاطــب پیــدا کند‪،‬‬ ‫همــان بــاد ُ‬ ‫شــرطه برخیــزد و کشــتی شکســته اش را بــه نــا‬ ‫کجــا ابــاد ببــرد‪ ،‬بهتــر اســت!‬ ‫اگهیتحدیدحدوداختصاصی‬ ‫بدینوســیله اعــام میگرددبــه اســتنادماده‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تاییــن‬ ‫تکلیــف تحدیدحدودششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بابنــای احداثــی دارای‬ ‫پــاک ‪47‬فرعــی از‪-33‬اصلــی بخــش ‪6‬ثبــت علــی ابادکتــول واقــع‬ ‫درعلــی ابادکتــول روســتای افراتختــه ‪-‬ده بــاال‪-‬اب چشــمه ‪29-27‬بــه‬ ‫مســاحت ‪258‬مترمربــع ملکــی ام البنیــن نظــری کتولــی فرزندرمضــان‬ ‫ساعت‪10:‬صبح روزیکشنبه مورخ ‪01/13/1400‬درمحل وقوع ملک بعمل‬ ‫خواهدامد‪،‬لذاچنانچــه مجــاوری یاهرشــخصی نســبت بــه حدودیاحقــوق‬ ‫ارتفاقــی حقــی بــرای خودقایــل اســت میتواندتاســی روزازتاریــخ تنظیــم‬ ‫صورتمجلــس تحدیدحدوداعتــراض خودراکتباباذکرشــماره پــاک فــوق‬ ‫الذکربهــاداره ثبــت شهرســتان علــی ابادکتــول تســلیم وعالوه بــران ظرف‬ ‫مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت‬ ‫خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایددرغیراینصــورت متقاضــی‬ ‫ثبــت یانماینــده قانونــی وی میتواندبــه دادگاه مربوطــه مراجعــه وگواهــی‬ ‫عــدم تقدیــم دادخواســت رادریافــت وبــه اداره ثبت تســلیم نماید بدیهی‬ ‫اســت درصــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات مبــادرت‬ ‫بــه صدرســندمالکیت خواهدنمــود‪ .‬م‪.‬الــف‪111‬‬ ‫تاریخ انتشار‪:‬چهارشنبه مورخ ‪1400/11/6‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسنادوامالک علی ابادکتول‪.‬محمودخاندوزی‬ ‫سعی کنید باورهای مثبت‬ ‫درباره خود ‪ ،‬دیگران و جهان‬ ‫هستی را در وجوتان شناسایی‬ ‫و تقویت کنید‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 6‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪471‬‬ ‫هدی جباری‬ ‫ابراز احساسات؛ چگونه‬ ‫احساسات مان را به درستی‬ ‫بیان کنیم‬ ‫تــا بــه حــال چندبــار بــه خاطــر تــرس از ناراحــت‬ ‫کــردن دیگــران یــا بــه زحمــت انداختــن یــک دوســت‪ ،‬‬ ‫احساســات تان را مخفــی کرده ایــد؟ بعــد از ان چــه حســی‬ ‫داشــتید؟ مــن غیب گــو نیســتم امــا جــواب را می دانــم؛‬ ‫احســاس بــدی داشــته اید و از دســت خودتــان عصبانــی‬ ‫شــده اید‪ .‬بــا اطمینــان می گویــم کــه ســرکوب احساســات و‬ ‫عــدم ابــراز صحیــح انهــا می توانــد به اضطراب و افســردگی‬ ‫منجــر شــود‪ .‬هرکســی ممکــن اســت در زندگــی اش‬ ‫احســاس نارضایتــی را تجربــه کنــد‪.‬‬ ‫یــک حــس عمیــق و بــد کــه اگــر درون تــان حبســش کنیــد‬ ‫ممکــن اســت حتــی اســیب جســمی بــه شــما وارد کنــد‪.‬‬ ‫چندبــار بعــد از ناراحتــی عمیــق دســت تان درد گرفتــه ‬ ‫اســت؟! چندبــار گردن تــان گرفت ـ ه اســت و تمــام روز درد‬ ‫ناشــی از ان‪ ،‬مدام شــما را به یاد احســاس فروخورده تان‬ ‫انداخته اســت؟! از طرفــی عــدم ابــراز احساســات می توانــد‬ ‫روابــط شــخصی و حرفــه ای شــما را از ایــن رو بــه ان رو‬ ‫کنــد و دچــار بحــران شــوید‪ .‬اگــر ابــراز احساســات درســت‬ ‫را بیاموزیــد‪ ،‬خوداگاهی تــان بیشــتر می شــود‪ ،‬تقویــت‬ ‫خوداگاهــی و بیــان احساســات‪ ،‬ســامت روانــی و‬ ‫جســمانی شــما را تضمیــن می کنــد‪.‬‬ ‫قدم اول‪ :‬از احساسات تان اگاه باشید‬ ‫‪ .۱‬احساسات تان را بپذیرید‬ ‫قبــل از انجــام هــر اقــدام دیگــری‪ ،‬مهم تریــن چیــز ایــن‬ ‫اســت کــه شــما احســاس کــردن را بــه رســمیت بشناســید‬ ‫و قبــول کنیــد پذیــرش احساســات درونی تــان نگرانــی‬ ‫نــدارد! اگــر احســاس کنیــد و احساســات تان را ابــراز کنیــد‪،‬‬ ‫معن ـی اش ایــن نیســت کــه شــما فــرد ضعیفــی هســتید‬ ‫یــا غــرور نداریــد اینهــا ربطــی بــه هــم ندارنــد‪ .‬اصــل قضیــه‬ ‫این اســت‪ :‬احساســات درســت و غلط ندارند‪ ،‬احساســات‬ ‫فقــط وجــود دارنــد‪ .‬همیــن!‬ ‫وقتــی چیــزی احســاس می کنیــد‪ ،‬نبایــد از خودتــان‬ ‫عصبانــی شــوید‪ .‬در عــوض بــه خودتــان بگوییــد‪ :‬حــس‬ ‫مــن ایــن اســت و قبولــش دارم‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ســعی کنید بفهمید بدن تان در مقابل هر احساســی‬ ‫چه واکنشــی نشــان می دهد‬ ‫معمــوال هیجانــات احساســات را هدایــت می کننــد‬ ‫و اتــاق کنتــرل ایــن هیجانــات مغــز ماســت‪ .‬هنگامــی‬ ‫کــه احساســی را تجربــه می کنیــد بــه واکنش هــای‬ ‫فیزیولوژیکــی خــود دقــت کنیــد‪ .‬مثــا وقتی می ترســید‪،‬‬ ‫عــرق می کنیــد‪ .‬زمــان خجالت کشــیدن ســرخ می شــوید‬ ‫و اگــر عصبانــی شــوید احتمــاال ضربــان قلب تــان بــاال‬ ‫مــی رود‪ .‬هــر کــدام از عکس العمل هــای بدنــی شــما‬ ‫کلید شناســایی احساســاتی اســت که در شــما به وجود‬ ‫امــده اســت‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد در محلــی ارام بنشــینید و نفــس عمیــق‬ ‫بکشــید‪ .‬می توانیــد زیــر لــب ذکــر بگوییــد یــا حتــی یــک‬ ‫مانتــرا را تکــرار کنیــد‪« :‬چــه احساســی دارم؟» ایــن کار‬ ‫باعــث می شــود بدن تــان ارام شــود و در برابــر هــر حســی‬ ‫واکنــش مناســب را نشــان بدهــد‪ .‬ان وقــت شــما متوجــه‬ ‫می شــوید ایــن حــس حاصــل کــدام هیجــان بیرونــی‬ ‫اســت و بهتــر می توانیــد عکس العمل هــای بدن تــان را‬ ‫کنتــرل کنیــد‪.‬‬ ‫ن احساسات یاد بگیرید‬ ‫‪ .۳‬کلمات بیشتری برای بیا ‬ ‫شــما بــرای ابــراز احساســات بــه کلمــات نیــاز داریــد و‬ ‫بیــان اینکــه چــه احساســی داریــد بــدون دانســتن کلمــات‬ ‫ی اســت‪ .‬ســعی کنیــد بــرای هــر نــوع‬ ‫مناســب کار ســخت ‬ ‫احســاس و بــا هــر شــدتی‪ ،‬کلم ـه ی مناســب را اگــر بلــد‬ ‫نیســتید حتمــا یــاد بگیریــد‪ .‬ابــراز احساســات درســت‪ ،‬بــه‬ ‫کلمــات درســت احتیــاج دارد‪.‬‬ ‫ســعی کنید تا حد امکان کلماتی که احساســات شــما را‬ ‫بــه معنــای واقعــی بیــان می کننــد یــاد بگیریــد‪ .‬اگــر دایره ی‬ ‫لغات تــان را افزایــش بدهیــد‪ ،‬مثــا بــه جــای کلمــه ی‬ ‫«خــوب» کــه معنایــی خیلــی کلــی دارد‪ ،‬کلماتــی مثــل‪:‬‬ ‫دوست داشــتنی یــا وجـد اور‪ ،‬هرکــدام را در زمــان مناســب‬ ‫خــودش اســتفاده کنیــد‪ .‬یــا در مقابــل به جای بـه کار بردن‬ ‫کلمـه ی «بــد» از کلماتــی مثــل‪ :‬رنـج اور یــا دلســرد کننــده‪،‬‬ ‫هــر کــدام کــه مناســب بــود‪ ،‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬علت احساسی را که دارید‪ ،‬از خودتان بپرسید‬ ‫چیــزی کــه می خواهــم بــه شــما بگویــم‪ ،‬شــبیه یــک بــازی‬ ‫فکــری اســت و شــاید خیلــی از اوقــات‪ ،‬هــم برای تــان‬ ‫جالــب باشــد و هــم بــه دردتــان بخــورد‪ .‬مــن اســمش را‬ ‫گذاشــته ام بــازی «چراهــا»‪ .‬ایــن بــازی کمــک می کند شــما‬ ‫بــه خودتــان نزدیک تــر شــوید پــس حتــی اگــر مثالــی کــه‬ ‫برای تــان انتخــاب کــرده ام دربــاره ی یــک حــس بــد باشــد‬ ‫قبــول کنیــد بــاز هــم ایــن بــازی بـه درد بخــور اســت‪ .‬شــما‬ ‫یــک ســری «چــرا» می پرســید و ایــن چراهــا در واقع ســرنخ‬ ‫شــما بــرای رســیدن بــه احســاس اصلی تــان اســت‪.‬‬ ‫االن حــس می کنــم بایــد گریــه کنــم‪ .‬چرا؟ چون از دســت‬ ‫رئیســم عصبانــی هســتم‪ .‬چــرا؟ چــون او مــرا دربــاره ی یــک‬ ‫ایــراد کاری متهــم کــرد ه اســت‪ .‬چــرا؟ چــون دیــوار مــن‬ ‫از همــه کوتاه تــر اســت‪ .‬چــرا؟ چــون همیشــه ســکوت‬ ‫می کنــم‪ .‬چــرا؟ چــون نمی توانــم از خــودم دفــاع کنــم‪.‬‬ ‫چــرا؟ چــون… در تمــام مــوارد بــا ایــن چراهــا می توانیــد‬ ‫مســائل را موشــکافی و احساســات تان را پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫چرا یادگیری زبان بدن برای مدیرها اهمیت دارد؟‬ ‫میثم عقیلی‬ ‫حرفــه ی مدیریــت کــه زمانــی کار خــود را از ســطح «چوپانــی‬ ‫مقدماتــی» شــروع کــرد‪ ،‬اکنــون چنــان دســته و پایـه ای پیــدا کــرده‬ ‫ت مخصــوص خــود را طلــب‬ ‫کــه نگــو و نپــرس‪ .‬هــر صنعتــی مدیریـ ِ‬ ‫می کنــد و هــر مدیــر بایــد کوهــی از اطالعــات مربــوط بــه حــوزه ی‬ ‫کاری خــود را در مغــزش جــا بدهــد و بــر اســاس انهــا تصمیــم‬ ‫بگیــرد‪ .‬چیــزی کــه ایــن وســط بیــن تمــام مدیــران مشــترک اســت‪،‬‬ ‫مهارت هــای ارتباطــی اســت‪ .‬بخشــی از ایــن مهــارت – کــه امــروزه‬ ‫توجــه بیشــتری بــه ان می شــود – بــه اســتفاده از زبــان بــدن مربوط‬ ‫می شــود‪ .‬در ایــن مقالــه بــا مقولـه ی زبــان بــدن و ارتبــاط ان بــا علــم‬ ‫مدیریــت بیشــتر اشــنا خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫در جلســه ســخنرانی ای حضــور داشــتم کــه مدیــران ‪ ۵۰۰‬شــرکت‬ ‫پولســاز (رده بنــدی ‪ ۵۰۰‬شــرکت برتــر از نظــر کســب درامــد کل) جزو‬ ‫مدعویــن بودنــد‪ .‬فــردی کــه نایــب رئیــس یکــی از همیــن شــرکت ها‬ ‫بــود‪ ،‬داشــت راجــع بــه مهــارت رهبــری تیــم ســخنرانی می کــرد‪.‬‬ ‫خیلــی ادم خــوش ســر و زبانــی بــود و جلســه را مثــل مــوم در‬ ‫چنگــش داشــت‪ .‬او بــا دلربایــی خاصــی حضــار را روی صندلی شــان‬ ‫میخکــوب کــرده بــود و هــر جایــی هــم کــه الزم می دیــد‪ ،‬حــرف‬ ‫بامــزه ای را هــم چاشــنی حرف هایــش می کــرد‪.‬‬ ‫بلــه! حضــار از او خوششــان امــده بــود و بدجــوری مجذوبــش‬ ‫شــده بودنــد‪.‬‬ ‫در نهایــت ســخنرانی بــه پایــان رســید و جنــاب ســخران بعــد از‬ ‫اخریــن کلماتــی کــه ادا کــرد‪ ،‬روی اســتیج دســتانش را در هــم فــرو‬ ‫بــرد و روی ســینه اش گذاشــت و گفــت‪« :‬مــن امــاده ی پاســخگویی‬ ‫بــه ســواالت شــما هســتم‪ .‬لطفــا هــر چیــزی بــه ذهن تــان می رســد‬ ‫بپرســید‪ ».‬ناگهــان انــرژی داخــل ان ســالن کنفرانــس دود شــد و‬ ‫هــوا رفــت‪ .‬تــا چنــد لحظــه پیــش همــه میــخِ ســخنران شــده بودند‪،‬‬ ‫امــا االن‪ ،‬صــدا از دیــوار در می امــد‪ ،‬امــا از حضــار نــه‪ .‬انــگار نــه‬ ‫انــگار همین هــا بودنــد کــه بــا دقــت تمــام داشــتند گــوش می کردند‪.‬‬ ‫معلــوم نیســت یکهــو چــه اتفاقــی افتــاد! انــگار چنــان ارتباطشــان‬ ‫قطــع شــد کــه دیگــر هیــچ ســوالی بــه ذهنشــان نمی رســد‪.‬‬ ‫خــود مــن هــم در ان ســالن بــودم‪ .‬بــه عنــوان یکــی از ســخنرانان‪،‬‬ ‫پشــت میــزی کــه روی اســتیج قــرار داشــت نشســته بــودم و از ان‬ ‫بــاال بــه کل ســالن احاطــه داشــتم‪ .‬و بــه محــض اینکــه ژســت ان‬ ‫بنــده خــدا را دیــدم‪ ،‬حــدس زدم کــه حضــار چــه واکنشــی نشــان‬ ‫خواهنــد داد‪.‬‬ ‫بعــدا بــا خــودش صحبــت کــردم (کــه اصــا متوجــه نشــده بــود‬ ‫دســتانش را در هــم فــرو بــرده) و بــا تعــدادی از حضــار هــم در‬ ‫همیــن رابطــه حــرف زدم (کــه هیچکدامشــان ان ژســت را بــه خاطر‬ ‫نیاوردنــد‪ ،‬امــا همه شــان یادشــان امــد کــه ســر ســوال پرســیدن چــه‬ ‫گیریپــاژی کردنــد)‪.‬‬ ‫زبان بدن به چه کار مدیران می اید؟‬ ‫جــدا ًچــه اتفاقــی افتــاد؟ ایــن حرکــت ســاده ی دســت‪ ،‬کــه هیــچ‬ ‫یــک از حاضریــن هــم ان را بــه خاطــر نیــاورد‪ ،‬چطــور می توانــد‬ ‫چنیــن تاثیــر عمیقــی بگــذارد؟ اصــا چــه ربطــی بــه مدیریــت و ایــن‬ ‫مســائل دارد؟‬ ‫روابــط کاری‪ ،‬همــه اش در نحــوه برقــرار کــردن ارتبــاط خالصــه‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن را کــه همــه می دانســتند‪ .‬بــرای امــاده شــدن جهــت‬ ‫حضــور در جلسـه ای مهــم – مثــل جلســه بــا کارمنــدان‪ ،‬رئیــس یــا‬ ‫مشــتریان – تمرکــز ادم روی ایــن اســت کــه چــه چیزهایــی بگویــد‪،‬‬ ‫روی کجاهــا مانــور بدهــد و بــا تمریــن کردن مجموعـه ی این کارها‪،‬‬ ‫تــاش کنــد تــا حــرف خــودش را در گوشــت و پوســت مخاطــب فــرو‬ ‫کنــد و خــود را معتبــر و قانع کننــده جلــوه بدهــد‪.‬‬ ‫امــا ایــا می دانســتید‪ ،‬همزمــان کــه داریــد صحبــت می کنیــد‪،‬‬ ‫مخاطب تــان هــم بــه صــورت نیمه خــوداگاه دارد اعتبــار و اعتمــاد‬ ‫بــه نفــس‪ ،‬دوســت داشــتنی بــودن و قابــل اطمینــان بودن تــان را‬ ‫ارزیابــی می کنــد؟ ایــن را در نظــر داشــته باشــید کــه چیــزی کــه بــر‬ ‫زبــان می اوریــد‪ ،‬فقــط بخشــی از ایــن ارزیابــی را پُــر می کنــد‪.‬‬ ‫خبــر داریــد کــه میــزان اســتفاده تان از فضــا‪ ،‬ژســت ها‪ ،‬طــرز‬ ‫ایســتادن‪ ،‬حــاالت صــورت و ارتبــاط چشــم قادرند بــر روی پیامی که‬ ‫می خواهیــد بفرســتید تاثیــر بگذارنــد‪ ،‬تقویتــش کننــد‪ ،‬تضعیفــش‬ ‫کننــد یــا تحریفــش کننــد؟‬ ‫ان اقایی که در کنفرانس نیویورک ســخنرانی می کرد حواســش نبود‬ ‫کــه ژســتش بــا کالمــش دو تــا چیــز ضــد و نقیض دارنــد می گویند‪.‬‬ ‫همیــن دو ســیگنال غیرهمگــون اســت کــه خیلــی از مدیرهــا در‬ ‫برخــورد بــا اعضــای تیم هایشــان اســتفاده می کننــد و انهــا را بــه‬ ‫اشــتباه می اندازنــد‪.‬‬ ‫وقتــی ســیگنال های غیرکالمــی بــا ســیگنال های کالمی تــان تضــاد‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬در واقــع داریــد پیام هــای قــر و قاطــی بــه طــرف‬ ‫مقابلتــان می فرســتید‪ .‬درســت مثــل مثــل موقعی که داریــد داوطلب‬ ‫بــودن خودتــان را اعــام می کنیــد‪ ،‬امــا در و دیــوار را نــگاه می کنیــد‬ ‫ِ‬ ‫و ارتبــاط چشــمی بــا مخاطــب را از دســت می دهیــد‪ ،‬یــا موقعــی‬ ‫کــه راجــع بــه اینــده ی تضمینــی فــان پــروژه صحبــت می کنیــد‪ ،‬امــا‬ ‫وزن تان را انداخته باشــید روی پاشــنه ی کفش و کج و ک ُالج ایســتاده‬ ‫باشــید – یــا مثــل همیــن بنــده خــدا – موقعــی کــه می گوییــد اغــوش‬ ‫مــن بــرای ســواالت شــما بــاز اســت‪ ،‬دســتان تان را ضربــدری ببندیــد و‬ ‫بــا پوزیشــنی دفاعــی روبـه روی مخاطبــان بایســتید)‪.‬‬ ‫اگــر ادم هــا مجبــور باشــند از بیــن چیــزی کــه بــا کالم انتقــال‬ ‫می دهیــد و چیــزی کــه بــا قیافه تــان نشــان می دهیــد‪ ،‬یکــی را‬ ‫انتخــاب کننــد احتمــاال قیــد کالم را خواهنــد زد و بــه جایــش چیــزی‬ ‫را کــه می بیننــد‪ ،‬بــاور می کننــد‪.‬‬ ‫امــا چــرا ان بنــده خــدا ایــن ژســت اشــتباه را گرفــت؟ مگــر‬ ‫نمی خواســت از او ســوال بپرســند؟ اینجــوری ایســتادن برایــش‬ ‫راحت تــر بــود؟ ســردش شــده بــود؟‬ ‫نمی دانــم‪ ،‬مــن از او نپرســیدم‪ ،‬چــون خیلــی چیــز مهمــی نبــود‪،‬‬ ‫هیــچ وقــت هــم مهــم نیســت‪ .‬امــا در هــر حالت‪ ،‬ارتبــاط غیرکالمی‬ ‫حرف هــای زیــادی دارد!‬ ‫در ارتباط غیرکالمی داســتان از این قرار نیســت که فرســتنده چطور‬ ‫احســاس می کنــد چــه چیــزی مهــم اســت؛ ماجــرا ایــن اســت کــه‬ ‫مشــاهده کننده چطــور درمی یابــد کــه فرســتنده چــه احساســی دارد‪.‬‬ ‫اگــر در راهــرو از کنــار یکــی از همکاران تــان بگذریــد و باهــاش‬ ‫ارتبــاط چشــمی برقــرار نکنیــد‪ ،‬ممکــن اســت پیــش خــودش فکــر‬ ‫کنــد از گزارشــی کــه نیم ســاعت پیــش بهتــان ارائــه داده شــاکی‬ ‫هســتید و بــه همیــن دلیــل از دســتش ناراحتیــد‪.‬‬ ‫شــاید هــم از زور خســتگی دوال دوال راه برویــد‪ ،‬امــا بچه هــای‬ ‫تیم تــان فکـ ر کننــد کــه عالقه تــان را بــه خــود ِ کار از دســت داده ایــد‪.‬‬ ‫اگــر بــا قیافــه ای اخمــو داخــل جلســه ی ایده پــردازی بنشــینید‪،‬‬ ‫احتمــاال بقیــه گمــان می کننــد کــه بــا ایده هــای مطــرح شــده حــال‬ ‫نکردیــد – هــر کســی هــم کــه هــر ایــده ی دیگــری داشــته باشــد‪،‬‬ ‫قورتــش می دهــد و بلنــد می شــود مــی رود‪.‬‬ ‫در واقــع اگــر هرگونــه ادا و اطــواری در بیاوریــد کــه حاکی از خشــم‪،‬‬ ‫جخُلقــی یــا نادیــده گرفتــن دیگران باشــد‪ ،‬افراد هم ایده هایشــان‬ ‫ک ‬ ‫را بــرای خودشــان نگــه می دارنــد و دنبــال راهــی می گردنــد تــا خیلــی‬ ‫ســریع از ســر و کلــه زدن بــا شــما فــرار کنند‪.‬‬ ‫نکت ـه ی جالبــی هــم دربــاره ی مغــز وجــود دارد‪ ،‬بدیــن ترتیــب کــه‬ ‫مغــز انســان بــه پیام هــای منفــی بیشــتر توجــه می کند تــا پیام های‬ ‫مثبــت‪ .‬یعنــی اگــر عُنـُـق باشــید و پاچــه بگیریــد‪ ،‬ادم هــا بــه صــورت‬ ‫ناخــوداگاه نســبت بــه ایــن رفتارتــان واکنــش نشــان می ‏دهنــد تــا‬ ‫نســبت بــه رفتارهــای خوبتــان‪.‬‬ ‫تعریف زبان بدن‬ ‫زبــان بــدن یعنــی مدیریــت زمــان‪ ،‬فضــا‪ ،‬ظاهــر‪ ،‬هیبــت‪ ،‬ژســت‪،‬‬ ‫لمــس‪ ،‬حالــت‪ ،‬ارتبــاط چشــمی و ریتــم کالمــی‪.‬‬ ‫بــه همیــن جهــت‪ ،‬ارتباط غیرکالمی بخش کلیدی ای از اثربخشــی‬ ‫شــما بــه عنــوان مدیــر اســت‪ .‬از بابــت زبان بــدن‪ ،‬مدیــران اثربخش‬ ‫دو نــوع ســیگنال می فرســتند کــه هــر دو خیلــی مهم انــد‪ ،‬امــا هــر‬ ‫کدام شــان تحــت شــرایط خاصــی پراهمیت ترنــد‪.‬‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬ادم هــای قدرتمنــد طــوری می نشــینند‪ ،‬می ایســتند‪،‬‬ ‫چرا ادم های موفق‪،‬‬ ‫باز هم ناراحتند؟‬ ‫علی رغــم موفقیت هــای متعــدد بــاز هــم‬ ‫شــاد نیســتند اشــکال کارشــان اینجاســت‬ ‫کــه در ارزیابــی دســتاوردهای خــود از‬ ‫معیارهــای غلــط اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫راگوناتــان توضیــح می دهــد کــه مــا‬ ‫ادم هــا بــه اشــتباه عــادت کرده ایــم بــرای‬ ‫مثــال موفقیــت یــک اســتاد دانشــگاه‬ ‫را بــر اســاس حقــوق‪ ،‬دانشــگاه محــل‬ ‫تدریــس یــا تعــداد جوایــزی کــه دریافــت‬ ‫کــرده ارزیابــی و قضــاوت کنیــم‪ .‬شــاید‬ ‫ایــن معیارهــا در نــگاه اول ســنجیده‬ ‫بــه نظــر برســند‪ ،‬امــا ایــن فقــط ظاهــر‬ ‫قضیــه اســت‪ .‬در واقــع‪ ،‬مــا از ایــن‬ ‫معیارهــا اســتفاده می کنیــم چــون در‬ ‫دســترس ترند و قضــاوت بــر اســاس انهــا‬ ‫چنــدان دشــوار نیســت‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪،‬‬ ‫ادم هایــی کــه معیــار موفقیــت خــود را‬ ‫پــول و شــهرت قــرار می دهنــد‪ ،‬هرگــز نمی تواننــد از تــه قلــب‬ ‫احســاس شــادی و رضایــت کننــد‪ .‬بــه گفتــه ی راگوناتــان‪ ،‬مــا‬ ‫ادم هــا خیلــی زود بــه ایــن معیارهــای غلــط عــادت می کنیــم‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل اســت کــه اگــر ایــن مــاه حقوق مــان زیــاد‬ ‫شــود‪ ،‬فقــط بــه انــدازه ی یکــی دو مــاه یــا حداکثــر شــش مــاه‬ ‫احســاس رضایــت خواهیــم کــرد و بعــد از مدتــی کــه مبلــغ‬ ‫اضافــه شــده برای مــان عــادی شــد‪ ،‬دیگــر شــاد نخواهیــم بــود‬ ‫مگــر اینکــه حقوق مــان دوبــاره زیــاد شــود‪.‬‬ ‫راهکار‬ ‫ـق همیشــه ناراحــت‬ ‫ـ‬ ‫موف‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ ه‬ ‫م‬ ‫اد‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫سرنوش‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫اینک‬ ‫بــرای‬ ‫ِ‬ ‫دچــار نشــوید‪ ،‬توصیــه می کنیــم موفقیــت خــود را بــر مبنــای‬ ‫معیارهــای بیرونــی نســنجید‪ ،‬بلکــه بــه احتیاجــات درونــی‬ ‫خودتــان هــم رجــوع کنیــد‪ .‬بدانیــد موفقیــت ایــن نیســت کــه‬ ‫صاحــب ماشــین اخریــن مــدل یــا یــک عنــوان شــغلی دهــن‬ ‫راه می رونــد و ژســت می گیرنــد کــه هــر کــس ببیندشــان اینهــا را‬ ‫معــادل اعتمــاد بــه نفــس‪ ،‬صالحیــت و جایــگاه داشــتن‪ ،‬قلمــداد‬ ‫کنــد‪ .‬درســت مثــل رفتــاری کــه خیلــی از مدیــران در هنــگام حضــور‬ ‫در جلســه ی هیئــت مدیــره انجــام می دهنــد‪ ،‬انهــا بــا کشــیده‬ ‫ایســتادن در مقابل افراد (یعنی اســتفاده از فضا) ســیگنال قدرت‬ ‫و اتوریتــه را بــه مخاطــب خــود می فرســتند‪.‬‬ ‫شــاید توجــه کــرده باشــید کــه‪ ،‬بــرای مثــال‪ ،‬مدیــران بلندپایــه‬ ‫(در مــورد مردهــا) معمــوال برگه هایشــان را روی میــز کنفرانــس‬ ‫پخــش می کننــد‪ .‬ممکــن اســت دستانشــان را پشــت صندلی ســایر‬ ‫حاضریــن در جلســه بگذارنــد و یــا موقــع نشســتن پاهایشــان را از‬ ‫هــم بــاز کننــد‪.‬‬ ‫امــا رهبرانــی کــه می خواهنــد اثربخشــی بیشــتری داشــته باشــند‪،‬‬ ‫می بایســت ســیگنال های غیرکالمــی گــرم و صمیمانــه ای هــم‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬بــه خصــوص وقتــی کــه محیــط کاری‪ ،‬محیطــی‬ ‫مرکــب از دپارتمان هــای مختلــف باشــد کــه در کنــار یکدیگــر کار‬ ‫می‏ کننــد‪ ،‬مثــل دفاتــر کار جمعــی‪.‬‬ ‫ســیگنال های غیرکالمـی ای نظیــر بــاز بــودن کــف دســت‪ ،‬تمایــل بــه‬ ‫ســوی جلــو در هنــگام ایســتادن‪ ،‬برقــراری ارتبــاط چشــمی بــا افــراد در‬ ‫حیــن گفتگــو‪ ،‬تاییــد کــردن افــراد بــا ســر بــه هنــگام صحبــت کــردن‪ ،‬یا‬ ‫کــج کــردن ســر بــه ســمت افــراد بــرای ترغیــب کــردن انهــا بــه بیشــتر‬ ‫حــرف زدن‪ ،‬بــرای انتقــال مفاهیمــی از قبیــل دخیــل کــردن همــه در‬ ‫کار‪ ،‬محبــوب قلب هــا بــودن و رفاقــت مــورد اســتفاده قــرار می ‏گیرنــد‪.‬‬ ‫از انجــا کــه اکثــر طرف هــای کاری مــن در ســازمان هایی هســتند‬ ‫ مراتبی ســنتی‬ ‫ـان سلسـه‬ ‫کــه می خواهنــد از ســاختار کنتــرل و فرمـ ِ‬ ‫ِ‬ ‫بــه ســمت دفاتــر کار جمعــی و هوشــمندانه ی مــدرن حرکــت کننــد‪،‬‬ ‫تعــداد زیــادی از مدیــران ارشــد را می بینــم کــه تــازه بــا ایــن واژه ی‬ ‫زبــان بــدن اشــنا شــده اند‪.‬‬ ‫بوقــی بــه رخ کشــیدن‬ ‫ایــن مدیــران انقــدر بــا شــیوه های عهــد‬ ‫ِ‬ ‫قــدرت عــادت کرده انــد کــه برایشــان ســخت اســت بگذارنــد ان نــوع‬ ‫دیگــر ِ ســیگنال ها (صمیمیــت) خــودش را نشــان بدهــد‪.‬‬ ‫البتــه ایــن را هــم بگویــم کــه زیرنوی ـس دار کــردن زبــان بــدن (بــه‬ ‫معنــی همخوانــی حرکــت بــدن بــا نیت و پیــام) تنها یک روی ســکه ی‬ ‫رفتــار غیرکالمــی اســت‪ .‬خیلی هــا زرنگ تــر از ایــن هســتند کــه فقــط‬ ‫یــاد بگیرنــد چطــور می تــوان پیامــی را بــه درســتی منتقــل کــرد‪ .‬در‬ ‫واقــع اینهــا می خواهنــد بداننــد کــه چطــور می تــوان زبــان بــدن افــراد‬ ‫دیگــر را خوانــد (یــا بــه قــول خودمــان دستشــان را خوانــد)‪.‬‬ ‫پیتــر دراکــر‪ ،‬نویســنده شــهیر‪ ،‬اســتاد دانشــگاه و مشــاور امــور‬ ‫مدیریــت‪ ،‬بــه وضــوح دســت روی ایــن نکتــه می ‏گــذارد‪:‬‬ ‫مهمتریــن قســمت ارتبــاط‪ ،‬شــنیدن ان چیــزی اســت کــه‬ ‫گفتــه نمی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر و رهبــر اثرگــذار کســی اســت کــه وقتــی وارد جلسـه ای شــد‬ ‫و دیــد فــان حرکــت ابتــکاری هنــوز بــه خوبــی در بیــن بچه هــای‬ ‫تیمــش جــا نیفتــاده (و خیلی هــا هنــوز گیــج می زننــد) خیلی ســریع‬ ‫ایــن قضیــه را از چشمانشــان بخوانــد و راه حــل ارائــه بدهــد‪.‬‬ ‫ایــن امــر در حیــن مصاحبــه و اســتخدام نیرو نیز خیلی کاربــرد دارد‪.‬‬ ‫مثــا ســوپرمدیر ِ مجهــز بــه قــدرت رمزگشــایی از زبــان بــدن‪ ،‬قــادر‬ ‫اســت خیلی چیزهای ناگفته را در حرکات متقاضیان ببیند و کســی‬ ‫را اســتخدام کنــد کــه فــردا برایــش پیشــمانی بــه همــراه نیــاورد‪.‬‬ ‫ت‬ ‫حتــی اگــر گیــر شــرکای کاری بلــوف زن بیفتیــد‪ ،‬بــاز ایــن مهــار ِ‬ ‫ترجمــه ی زبــان بــدن‪ ،‬عصــای دســت تان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫برخــورداری از زبــان بــدن قــوی‪ ،‬بــه مدیــران کمــک می کنــد تــا بُرش‬ ‫بیشــتری در ســر کار داشــته باشــند‪ ،‬بازدهــی بیشــتری از نیــروی‬ ‫کارشــان بــه دســت اورنــد‪ ،‬بــا مخاطــب خــود ارتبــاط بهتــری برقــرار‬ ‫کننــد‪ ،‬ایده هایشــان را بــا اتوریتــه و اثرگــذاری بیشــتری مطــرح کنند‬ ‫و باجذبه تــر باشــند؛ ایــن همــان جعبه ابــزاری اســت کــه هــر مدیری‬ ‫ارزوی ان را می کِشــد‪.‬‬ ‫باچطور همراه ماباشید‪...‬‬ ‫صدف دژالود‬ ‫خیلــی از ادم هــا بنــا بــه دالیــل مختلفــی نظیــر عــدم موفقیــت‬ ‫شــغلی‪ ،‬دل شکســتگی‪ ،‬ابتــا بــه بیماری هــای جســمی و روحــی‬ ‫یــا محقــق نشــدن اهداف شــان در زندگــی شــاد نیســتند‪ .‬در‬ ‫ت روی کــره ی زمیــن‪ ،‬عــده ای نیــز یافــت‬ ‫میــان ادم هــای ناراح ـ ِ‬ ‫می شــوند کــه علی رغــم وضعیــت مالــی مناســب‪ ،‬موفقیــت‬ ‫شــغلی و داشــتن عشــق در زندگــی بــاز هــم ناراحتنــد‪ .‬هم ـه ی‬ ‫مــا می دانیــم ثــروت‪ ،‬موفقیــت و عشــق اگرچــه از جملــه دالیــل‬ ‫موجـه ِ نشــاط و خرســندی بــه شــمار می رونــد‪ ،‬هیـچ گاه ضامــن‬ ‫شــاد زیســتن کســی نخواهنــد شــد‪.‬‬ ‫راج راگوناتــان‪ ،‬مــدرس کســب وکار در دانشــگاه تگــزاس‪ ،‬در‬ ‫کتابــی بــا عنــوان اگــر باهــوش هســتی‪ ،‬پــس چــرا شــاد نیســتی؟‬ ‫بــه بررســی دالیــل ناراحتــی ادم هــای موفــق پرداختــه اســت‪.‬‬ ‫ـن ایــن دالیــل را مــرور می کنیــم‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬یکــی از مهم تریـ ِ‬ ‫موفقیت خود را چطور ارزیابی می کنید؟‬ ‫روی ســخن مــا در اینجــا بــه طــور خــاص بــا کارافرینــان‬ ‫بلندپــرواز و حرفه ای هاســت‪ .‬همـه ی مــا بــرای اینکــه بــه شــادی‬ ‫حقیقــی برســیم بایــد احســاس کنیــم کــه در یــک حرف ـه ی بــه‬ ‫خصــوص خِبــره هســتیم‪ .‬ادم هــای موفــق معمــوال مهارت هــای‬ ‫زیــادی بلدنــد و دســتاوردهای قابــل توجهــی کســب کرده انــد‪.‬‬ ‫اینهــا بــه طــور کلــی در شــاخه ای کــه فعالیــت می کننــد موفــق‬ ‫ظاهــر شــده اند‪ ،‬امــا اغلــب انقدرهــا کــه بایــد شــاد نیســتند‪.‬‬ ‫حتمــا می پرســید چــرا؟ راگوناتــان می گویــد ادم هایــی کــه‬ ‫پـُـر کـُـن شــوید‪.‬‬ ‫راگوناتــان پیشــنهاد می کنــد دیگــران را معیــار مقایســه بــا‬ ‫خودتــان قــرار ندهیــد‪ .‬در عــوض‪ ،‬بــه دنبــال حرفــه ای شــدن‬ ‫باشــید‪ .‬بــرای ایــن کار الزم اســت بــه قلب تــان رجــوع کنیــد و‬ ‫ببینیــد از انجــام چــه کاری بیشــترین لــذت را می بریــد‪ .‬ســپس‬ ‫مدتــی طوالنــی روی همــان فعالیــت متمرکــز شــوید و چَــم و‬ ‫خَمَــش را خــوب یــاد بگیریــد‪ .‬وقتــی حســابی حرف ـه ای شــدید‪،‬‬ ‫ان وقــت اســت کــه فرصت هــای پیشــرفت یکــی پــس از دیگــری‬ ‫پیــش پای تــان ســبز می شــوند و شــهرت‪ ،‬ثــروت و قــدرت نیــز‬ ‫بــه دنبــال ایــن فرصت هــا عایدتــان خواهنــد شــد‪ .‬پــس همــان‬ ‫طــور کــه راگوناتــان توصیــه می کنــد بجــای این کــه از همــان‬ ‫ابتــدا قصــد کنیــد فقــط از دیگــران جلــو بزنیــد‪ ،‬روی مهارت هــای‬ ‫فــردی خودتــان کار کنیــد تــا زندگــی برای تــان شــیرین تر و‬ ‫پرثمرتــر شــود‪.‬‬ ‫باچطور همراه ماباشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان‪ ،‬چهلمیــن جشــنواره بین المللــی‬ ‫تئاتــر فجــر از ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۲۶‬بهمــن بــه دبیــری حســین مسافراســتانه برگــزار می شــود و طبــق اعــام ســتاد خبــری‬ ‫ایــن رویــداد ‪ 2‬اثــر از بــاران انــوری هنرمنــد عــکاس گرگانــی از ســوی داوران بــرای حضــور در بخــش نمایشــگاهی‬ ‫انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت طبــق اعــام دبیرخانــه جشــنواره‪ ،‬مقــرر شــده اســت عکــس هــا و پوســترهای راه یافتــه بــه‬ ‫مرحلــه نهایــی در دو کتــاب مجــزا منتشــر بشــود‪.‬‬ ‫‪ 2‬اثر از «باران‬ ‫انوری» به جشنواره‬ ‫بین المللی تئاتر‬ ‫فجر چهلم راه یافت‬ ‫رشد بازار امنیت شبکه‪،‬‬ ‫ناشی از محبوبیت دورکاری و نیازهای امنیتی‬ ‫تحلیــل اخیــر فراســت ســالیوان از بــازار امنیــت‬ ‫شــبکه اســیا و اقیانوســیه (‪ )APAC‬نشــان‬ ‫می دهــد کــه اســتقبال روزافــزون دورکاری و‬ ‫اســتفاده از ابر ‪ ،‬محل کار از راه دور ‪ ،‬همکاری و‬ ‫امنیــت عامــل رشــد هســتند‪.‬‬ ‫تحلیــل اخیــر فراســت ســالیوان از بــازار امنیــت‬ ‫شــبکه اســیا و اقیانوســیه (‪ )APAC‬نشــان‬ ‫می دهــد کــه اســتقبال روزافــزون دورکاری و‬ ‫اســتفاده از ابر ‪ ،‬محل کار از راه دور ‪ ،‬همکاری و‬ ‫امنیــت عامــل رشــد هســتند‪.‬‬ ‫انتظــار مـی رود بــازار امنیت شــبکه تا ســال ‪2025‬‬ ‫بــه طــور مــداوم رشــد کند‬ ‫تصویــب اضطــراری دورکاری بــه دلیــل‬ ‫همه گیــری‪ ،‬منجــر بــه ســرمایه گــذاری در ارتقــاء‬ ‫سیســتم های کنتــرل امنیتــی بــرای محافظــت از‬ ‫کارکنــان از راه دور شــده اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬افزایــش تعــداد حمــات‬ ‫ســایبری بســیار پیچیــده (ســازمان یافتــه یا تحت‬ ‫حمایــت دولــت) بــر زیرســاخت های حیاتــی و‬ ‫ســازمان های دولتــی ‪ ،‬ســازمان ها و مشــاغل‬ ‫منطقــه را بــر ان داشــته تــا ســرمایه گــذاری خــود‬ ‫را در فناوری هــای امنیــت ســایبری بــرای تقویــت‬ ‫قابلیت هــای تشــخیص و واکنــش تهدیــد خــود‬ ‫افزایــش دهنــد‪ .‬در نتیجــه ‪ ،‬بــراورد می شــود کــه‬ ‫ایــن بــازار پررونــق تــا ســال ‪ 2025‬از ‪ 5.12‬میلیــارد‬ ‫دالر در ســال ‪ 2020‬بــه ‪ 7.32‬میلیــارد دالر برســد‬ ‫و رشــد ثابتــی را بــا نــرخ رشــد مرکــب ســاالنه‬ ‫‪ 7.4 )CAGR(%‬ثبــت کنــد‪.‬‬ ‫ویویــن پــوا ‪ ،‬تحلیلگــر صنعــت فنــاوری ارتباطــات‬ ‫اطالعــات در فراســت ســالیوان گفــت‪:‬از دیــدگاه‬ ‫فنــاوری ‪ ،‬بــا افزایــش تقاضــا بــرای نرم افزارهــای‬ ‫امــن شــبکه وســیع (‪ )SD WAN‬و راه حل هــای‬ ‫امــن ســرویس های ابــری ‪ ،‬بخــش فایــروال شــبکه‬ ‫همچنــان نیــروی پیشــرو بــرای رشــد کل بــازار‬ ‫‪ NWS‬در طــول دوره پیــش بینــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه طــور مشــابه‪،‬انتظار مـی رود بخش دسترســی‬ ‫از راه دور ایمــن رشــد قــوی خــود را حفــظ کنــد‪،‬‬ ‫کــه عمدتــا بــا افزایــش نیــاز بــه عملکــرد بــاال و‬ ‫دسترســی از راه دور ایمــن کــه بــه دلیــل کار از‬ ‫محیــط خانــه افزایــش یافتــه اســت ‪ ،‬تقویــت‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫پــوا افــزود‪ :‬در ســطح کالن ‪ ،‬رعایــت دقیــق‬ ‫مقــررات پیرامــون حفــظ حریــم خصوصــی و‬ ‫حفاظــت از داده هــا همچنــان محــرک اصلــی‬ ‫بــازار اســت‪،‬به ویــژه بــرای صنایــع تحــت‬ ‫نظــارت بیشــتر‪،‬مانند ‪، BFSI‬دولت‪،‬مخابــرات و‬ ‫مراقبت هــای بهداشــتی و بخش هایــی کــه دارای‬ ‫زیرســاخت های حیاتــی هســتند‪.‬‬ ‫افزایــش ســرمایه گــذاری در فناوری هــای امنیــت‬ ‫سایبری‬ ‫ســازمان ها در حــال افزایــش ســرمایه گــذاری‬ ‫خــود در فناوری هــای امنیــت ســایبری هســتند‬ ‫انسیه وحدانی‬ ‫سخنی با والدین‏‬ ‫عزت و اعتماد به نفس فرزند خود را پرورش دهید‪‎: ‎‬‬ ‫اگاهــی یافتــن‪ :‬درک و شــناخت کــودک از خــود بــه عنــوان یــک بچــه از‬ ‫زمانــی کــه بــه چشــمهای شــما نــگاه مــی کنــد و خــود‏را درون ان مــی بینــد‪،‬‬ ‫شــروع مــی شــود‪ .‬تــن و لحــن صــدای شــما‪ ،‬حــرکات و چهــره و هــر نــوع‬ ‫ابــراز احساســات بــه وســیله‏کــودک دریافــت مــی شــود و اثــر مــی گــذارد‪.‬‏‬ ‫احتــرام گذاشــتن‪ :‬از بــکار بــردن تنبیــه جــدا ً بپرهیزیــد‪ .‬تنبیــه بدنــی بــه‬ ‫مراتــب بهتــر از توهیــن و بــی احترامــی اســت‪.‬‏‬ ‫دوســت داشــتن و عشــق ورزیــدن‪ :‬بگذاریــد کودکتــان دریابــد کــه هــر‬ ‫کســی و از جملــه او ممکــن اســت اشــتباه کنــد‏ولــی همچنــان شــما را‬ ‫ایجاد مزاحمت‬ ‫توسط خواستگار جوان‬ ‫رییــس اداره تشــخیص و پیشــگیری از جرایــم ســایبری پلیــس فتــا از‬ ‫شناســایی عامــل ایجــاد مزاحمــت یکــی از شــهروندان در فضــای مجــازی‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‬ ‫ســروان محســن نــادی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬درپــی مراجعــه‬ ‫و چشــم اندازهــای ســوداوری را بــرای شــرکت‬ ‫کننــدگان در بــازار ‪ NWS‬ارائــه می دهنــد ‪ ،‬ماننــد‪:‬‬ ‫•افزایــش ســریع بســترهای پیشــگیری از تهدیــد‬ ‫در کوتــاه مــدت‪ :‬نیــاز بــه سیســتم عامل هــای‬ ‫مدیریــت تهدیــد بــا عملکــرد بــاال ‪ ،‬یکپارچــه و‬ ‫خــودکار ‪ ،‬بســیاری از شــرکت های بــزرگ را بــه تازه‬ ‫ســازی و جایگزینــی سیســتم ها ســوق می دهــد‪.‬‬ ‫•تقاضــای کوتــاه مــدت بــرای دسترســی از راه‬ ‫دور ایمــن و دسترســی بــه شــبکه بــدون اعتمــاد‪:‬‬ ‫فروشــندگان باید اســتراتژی شــریک کانال خود را‬ ‫مرور کنند تا نتایج کســب و کار بهتر و مشــارکت‬ ‫شــرکای کانــال را رقــم بزننــد‪.‬‬ ‫•افزایــش تقاضــا بــرای ‪ SD WAN‬امــن‪:‬‬ ‫فروشــندگان بایــد بــا شــرکای کانــال منطقــه ای‬ ‫خــود همــکاری نزدیــک داشــته باشــند تــا بــازار را‬ ‫امــوزش دهنــد و بــرای دســتیابی بــه اهــداف خــود‬ ‫از مشــاغل پشــتیبانی کننــد‪.‬‬ ‫•افزایــش نیــاز بــه حفاظــت از زیرســاخت های‬ ‫حیاتــی (‪ :)CI‬شــرکت کننــدگان در بــازار بایــد بــر‬ ‫راه حل هــای امنیتــی بــرای محافظــت از ‪ CI‬در‬ ‫برابــر حمــات ســایبری تمرکــز کننــد‪ .‬انهــا ممکــن‬ ‫اســت نیــاز بــه گســترش محصــوالت یــا خدمــات‬ ‫خــود داشــته باشــند تــا( راه حل هــای امنیتــی‬ ‫سیســتم کنتــرل صنعتــی‪/‬راه حــل هــای امنیتــی‬ ‫فنــاوری) را در ســبد ســهام خــود قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫دوســت دارد‪ ،‬هرچنــد شــما ان رفتــار و عمــل خــاص وی را نمــی پســندید ‏‪.‬‬ ‫توقــع بجــا و صحیــح‪ :‬نبایــد بیــش از ظرفیــت و توانایــی شــخص از او چیــزی‬ ‫خواســت‪ .‬زیــرا احتمــال شکســت افزایــش‏خواهــد یافــت و افــت اعتمــاد بــه‬ ‫نفــس‪ ،‬شکســت هــای متعــدد اســت‪ .‬بیشــتر پــدران و مــادران دوســت دارنــد‬ ‫فرزنــدان انهــا از‏لحــاظ درســی و شــغلی و انتخــاب مســیر اینــده‪ ،‬انچــه را انها‬ ‫مــی خواهنــد و بــه ان عالقــه مندنــد‪ ،‬در پیــش بگیرنــد‏‪.‬‬ ‫توجــه بــه تفاوتهــا‪ :‬حتــی میــان شــما و فرزندانتــان تفــاوت وجــود دارد تــا‬ ‫چــه برســد بــا ســایر افــراد و هــم ســن و ســال؛ پــس‏هیچــگاه فرزنــد خــود‬ ‫را بــا دیگــران مقایســه نکنیــد و بــه توانایی هــا و ارزش هایــش احتــرام‬ ‫بگذاریــد و نقــاط ضعــف وی را بــه‏رخــش نکشــید و هیچــگاه تعبیراتــی‬ ‫همچــون تنبل‪،‬کــودن و‪ ...‬اســتفاده نکنیــد‪.‬‏‬ ‫تامیــن و فراهــم ســازی زمینــه هــای موفقیــت و پیشــرفت‪ :‬والدیــن موظــف‬ ‫هســتند شــرایط و امکانــات الزم را بــرای ‏شــکوفا شــدن اســتعدادهای‬ ‫نوجوانــان فراهــم کننــد‏‪.‬‬ ‫فرزنــد خــود را بــه طــرف خــوب بــودن ســوق دهیــد‪ :‬بــه جــای اینکــه دائمــا ً‬ ‫رفتــار و خصایــص منفــی کــودک خــود را زیــر‏ســوال ببریــد و گوشــزد کنیــد‪،‬‬ ‫بیشــتر اعمــال و نــکات مثبــت او را مــورد توجــه و تشــویق قــرار دهیــد‪.‬‏‬ ‫نظــم و انضبــاط برقــرار کنیــد و در اجــرای ان بــا ثبــات باشــید‪ :‬هــر‬ ‫جامعــه ای نیازمنــد قانــون و نظــم و انضبــاط اســت‪ .‬‏هــدف از قانــون‬ ‫کمــک بــه فرزنــدان بــرای انتخــاب رفتارهــای مــورد قبــول و خویشــتن‬ ‫داری اســت‪ .‬‏‬ ‫در برنامــه ریــزی هایتــان زمانــی را نیــز به کودکتان اختصاص دهید‪ :‬بر حســب‬ ‫شــغلتان و ســن فرزندتان هر از‏گاهی برای مدتی با فرزندتان باشــید ‪.‬‏‬ ‫الگــوی خوبــی بــرای او باشــید‪ :‬یکــی از مهمتریــن الگوهــای رفتــاری‬ ‫کــودکان‪ ،‬والدیــن شــان اســت‪ .‬پــدری کــه براحتــی‏دروغ می گویــد و حتــی‬ ‫گاهــی مجبــور مــی کنــد کــه فرزنــدش نیــز دروغ بگویــد‪ ،‬چگونــه انتظــار‬ ‫دارد فرزنــد او دروغگــو نشــود‪،‬‏مــادری کــه برخــی از وظایــف خــود را انجــام‬ ‫نــداده ولــی دائمــا ً جلــوی اینــه اســت چــه انتظــاری از دختــرش دارد؟‬ ‫ارتباط صحیح و منطقی با فرزنتان برقرار کنید‪.‬‏‬ ‫انتقاد پذیر و انعطاف پذیر باشید‪.‬‏‬ ‫نشان دهید که محبت و دوستی داشتن شما شرطی نیست‪.‬‏‬ ‫نیازها و محدودیت های خود را نیز مد نظر داشته باشد‪.‬‏‬ ‫یــک شــهروند خانــم بــه پلیــس فتــا بــا در دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی‬ ‫مبنــی بــر ایجــاد مزاحمــت و انتشــار تصاویــر خصوصــی در فضــای مجــازی‪،‬‬ ‫پرونــده ای تشــکیل و در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود‪ :‬پــس از حضــور شــاکی و اخــذ اظهــارات وی‪ ،‬بــا‬ ‫بررســی مســتندات و انجــام اقدامــات فنــی و تخصصــی کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا عامــل ایجــاد مزاحمــت و هتــک حیثیــت شــاکیه مــورد شناســایی قــرار‬ ‫گرفــت و در ادامــه بــا هماهنگــی مقــام قضایــی در پلیــس فتــا‬ ‫حاضــر شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهــم پرونــده پــس از رویارویــی بــا مســتندات‬ ‫ضمــن اعتــراف بــه جــرم خــود اقــرار کــرد مدتــی قبــل بــا شــاکیه‬ ‫اشــنا شــده و بــه خواســتگاری شــاکی پرونــده رفتــه کــه از ســوی‬ ‫خانــواده وی بــا پاســخ منفــی روبــرو شــده اســت و بــه انگیــزه‬ ‫انتقــام جویــی اقــدام بــه ایجــاد مزاحمــت و انتشــار تصاویــر‬ ‫شــخصی شــاکیه نمــودم‪.‬‬ ‫ســروان نــادی بیــان داشــت‪ :‬از مشــکالت فضــای مجــازی و‬ ‫شــبکه های اجتماعــی تســویه حســاب های شــخصی افــراد در‬ ‫فضــای مجــازی و اقــدام بــه ایجــاد مزاحمــت بــرای دیگــران اســت‬ ‫کــه برابــر مــاده ی ‪ ۱۷‬قانــون جرایــم رایانـه ای‪ ،‬هرگونــه مزاحمــت و‬ ‫انتشــار تصاویــر خصوصــی و خانوادگــی افــراد در فضــای مجــازی‬ ‫جــرم محســوب شــده و برابــر قانــون بــا اینگونــه افــراد برخــورد و بــه‬ ‫مراجــع قضایــی معرفــی خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهروندان در تعامــل بــا دیگــران در‬ ‫فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی رعایــت احتــرام بــه حریــم‬ ‫خصوصــی افــراد را همــواره مــد نظــر داشــته باشــند‪ ،‬خاطــر نشــان‬ ‫کــرد ‪ :‬شــهروندان در صــورت بــروز مشــکل و مواجهــه بــا جرائــم رایانــه ای‬ ‫می تواننــد بــا مراجعــه بــه پلیــس فتــا از مشــاور ه و راهنمایی هــای کارشناســان‬ ‫این پلیس در جهت رفع مشــکالت احتمالی اســتفاده کنند یا با شــماره مرکز‬ ‫فوریت هــای ســایبری بــه شــماره تلفــن ‪ 096380‬موضــوع را به کارشناســان ما‬ ‫اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫«هاجرمومن»‬ ‫چهار شنبه ‪ 6‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪471‬‬ ‫قاطعیت و ابراز وجود‏‬ ‫ابــراز وجــود یکــی از جنبــه هــای بســیار روشــن‬ ‫ارتبــا طــات اســت‪ .‬اصــوال ًبیان کردن خواســته ها‬ ‫‏و نیازهــا بــه طــور خیلــی مالیــم یــا خیلــی تحکیم‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫امیــز مشــکالتی را در پــی خواهــد داشـ ‪‎‬‬ ‫برای رســیدن به حق خود بایســتی خواســته های‬ ‫خــود را بــه ارامــش و روشــنی تمــام بیــان کنیــد و‬ ‫بــا دیگــران بــه طــور قاطــع و‏موثــر صحبــت کنیــد‏‪.‬‬ ‫اصــول اساســی و عمــده قاطعیــت و ابــراز‬ ‫وجــود عبارتنــد از‪:‬‏‬ ‫‏‪ -‬بــه خودتــان احتــرام بگذاریــد و نیازهــای خــود‬ ‫را بــه خوبــی مشــخص کنیــد‏‪.‬‬ ‫ امــاده باشــید از خــود ســوال کنیــد کــه چــه‬‫می خواهیــد‪.‬‏‬ ‫ وقتــی عقایــد واحســاس هــای خــود را بیــان‬‫می کنیــد همیشــه از کلمــه «مــن» اســتفاده کنیــد‏‪.‬‬ ‫ اگــر در مــورد درخواســتی کــه از شــما می شــود‬‫مطمئــن نیســتید بگوییــد نیــاز بــه فرصــت‬ ‫بیشــتری داریــد کــه دربــاره موضــوع‏فکــر کنیــد‬ ‫هیــچ وقــت تحــت فشــار تصمیــم انــی نگیریــد‏‪.‬‬ ‫ بــه یــاد داشــته باشــد کــه می توانیــد فکــر خــود‬‫را عــوض کنیــد امــا اگــر چنین کردید ســعی کنید‬ ‫در ایــن مــورد بــه مــردم توضیــح‏کافــی بدهید‏‪.‬‬ ‫ بایــد بدانیــد کــه شــما تنهــا مســئول اعمــال‬‫خــود هســتید و بــه هیــچ وجــه نمی توانیــد‬ ‫اعمــال و رفتــار ســایر افــراد را کنتــرل کنیــد‏‪.‬‬ ‫ بایــد بدانیــد کــه دیگــران هــم مثــل شــما‬‫حــق دارنــد کــه قاطعیت داشــته باشــند و ابراز‬ ‫وجــود کننــد‏‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬برگرفته از کتاب‪ :‬غلبه بر نوسانات‬ ‫خلقی‪،‬دکترسیاوش جمال فر‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬کارشناس مشاوره دایره‬ ‫اجتماعی کالنتری ‪ 11‬امام علی (ع) بجنورد‬ ‫پایان کار کالهبردار‬ ‫سایبری‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری‬ ‫متهمــی خبــر داد کــه از طریــق اپلیکیشــن‬ ‫رسیدســاز جعلــی اقــدام بــه کالهبــرداری از‬ ‫افــراد می کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل‬ ‫از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪،‬‬ ‫“ســرهنگ حشــمت ســلیمانی”‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬فــردی بــه پلیــس فتــا فــارس‬ ‫مراجعــه کــرد و مدعــی شــد شــخصی‬ ‫ناشــناس پــس از خریــد چنــد مانتــو و‬ ‫لبــاس از ســایت وی‪ ،‬بــه او رســید بانکــی‬ ‫جعلــی ارائــه کــرده اســت ؛ لــذا رســیدگی‬ ‫بــه ایــن موضــوع در دســتور کار پلیــس‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خریــدار ضمــن برقــراری‬ ‫تمــاس بــا شــاکی و ارســال یــک رســید‬ ‫بانکــی از طریــق شــبکه های اجتماعــی‬ ‫کــه نشــان مـی داد پــول بــه حســاب شــاکی‬ ‫واریــز شــده اســت مدعــی می شــود کــه‬ ‫وجــه کاال معــادل ‪ 40‬میلیــون ریــال بــه‬ ‫حســاب فروشــنده واریزکــرده اســت و از‬ ‫شــاکی می خواهــد کاالی مــورد نظــر را‬ ‫از طریــق تاکســی های اینترنتــی برایــش‬ ‫ارســال کنــد‪ ،‬ولــی پــس از گذشــت چنــد‬ ‫روز شــاکی متوجــه می شــود کــه پولــی‬ ‫بــه حســابش واریــز نشــده اســت و مــورد‬ ‫کالهبــرداری قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برابــر اظهــارات شــاکی و‬ ‫بررســی های فنــی بعمــل امــده معلــوم‬ ‫شــد متهــم ازطریــق اپلیکیشــن رسیدســاز‬ ‫جعلــی اقــدام بــه کالهبــرداری از قربانــی‬ ‫کــرده اســت کــه بــا اقدامــات فنــی و‬ ‫شــگرد های خــاص پلیســی متهــم بــه‬ ‫هویــت معلــوم در شــهر شــیراز مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفــت و ضمــن هماهنگــی‬ ‫قضایــی‪ ،‬ایــن مجــرم ســایبری دســتگیر و‬ ‫بــه پلیــس فتــا انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری گفــت‪ :‬متهــم ابتــدا‬ ‫منکــر بــزه انتســابی شــد ولــی پــس از‬ ‫مواجهــه شــدن بــا مســتندات و مــدارک‬ ‫جمــع اوری شــده از ســوی کارشناســان بــه‬ ‫جــرم خــود اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســلیمانی گفــت‪ :‬شــهروندان‬ ‫می بایســت ســامانه پیامکــی حســاب های‬ ‫بانکــی خــود را همــواره فعــال کننــد تــا بــا‬ ‫دریافــت پیامــک از طــرف بانــک مربوطــه از‬ ‫انجــام عملیــات بانکــی مــورد نظــر اطمینــان‬ ‫حاصــل کننــد‪ .‬هــم چنیــن در صــورت‬ ‫مواجهــه بــا مــوارد مشــکوک موضــوع را‬ ‫ســریعا ً از طریــق وب ســایت پلیــس فتــا‬ ‫بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش‬ ‫ارتباطــات مردمــی و یــا بــا شــماره ‪096380‬‬ ‫بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫چالش های کسب و کارهای‬ ‫انالین با کارگروه قضایی‬ ‫میسر می شود‬ ‫اولیــن موضوعــی کــه اســتارتاپ ها بــا ان روب ـه رو هســتند‬ ‫فقــدان قوانیــن و ضوابــط اســت‪ .‬قوانینــی (قوانیــن مجلــس‬ ‫و ضوابــط نهادهــای مختلــف) کــه دربــاره کســب و کارهــای‬ ‫انالیــن وجــود دارد‪ ،‬بدرســتی تبییــن نشــده اســت‪ .‬قوانیــن‬ ‫قدیمــی هســتند و متناســب بــا دنیــای کســب و کارهــای‬ ‫انالیــن تدویــن نشــده اند‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات از تشــکیل کارگــروه‬ ‫قضایــی بــرای حــل مشــکالت حقوقــی کســب و کارهــای نوپا‬ ‫و انالیــن خبــر داد‪ .‬در ایــن زمینــه بایــد گفــت مهم تریــن‬ ‫چالــش حقوقــی و قضایــی کســب و کارهــای نوپــا در‬ ‫ســه بخــش اســت‪ .‬اولیــن موضوعــی کــه اســتارتاپ ها‬ ‫بــا ان روبــه رو هســتند فقــدان قوانیــن و ضوابــط اســت‪.‬‬ ‫قوانینــی (قوانیــن مجلــس و ضوابــط نهادهــای مختلــف)‬ ‫کــه دربــاره کســب و کارهــای انالیــن وجــود دارد‪ ،‬بدرســتی‬ ‫تبییــن نشــده اســت‪ .‬قوانیــن قدیمــی هســتند و متناســب‬ ‫بــا دنیــای کســب و کارهــای انالیــن تدویــن نشــده اند یــا‬ ‫بعضــا ً در شــرایطی تدویــن شــده اند کــه نگاه هــای غیرفنــی‬ ‫و سیاســی بــر انهــا حاکــم بوده انــد‪ .‬به عنــوان مثــال قانــون‬ ‫تجــارت الکترونیــک کــه تکلیــف حقوقــی را مشــخص‬ ‫می کنــد‪ ۲۰ ،‬ســال پیــش تدویــن شــده و در ان اییــن‬ ‫نامه هــا و اصالحیه هــا نیــز گنجانــده نشــده اســت‪.‬‬ ‫وقتــی قوانیــن خوبــی نداریــم چگونــه می تــوان انتظــار‬ ‫داشــت کــه در موقــع داوری و رســیدگی حقوقــی‪ ،‬قضــات‬ ‫بتواننــد تصمیــم درســتی بگیرنــد‪ .‬از ســوی دیگــر بــرای برخی‬ ‫از کســب وکارهــای نویــن قانونــی تصویــب نشــده و ایــن‬ ‫خــود مهم تریــن چالــش محســوب می شــود‪ .‬به عنــوان‬ ‫مثــال قانونــی در زمینــه تفکیــک مســئولیت در پلتفــرم و‬ ‫صاحــب محتــوا وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وقتــی کاربــر اگهــی را به عنــوان مثــال در «دیــوار» منتشــر‬ ‫می کنــد و واژه و عبــارت غیرقانونــی و شــبهه انگیــز در ان‬ ‫دیــده نمی شــود ولــی کاربــر بــا افــراد دیگــر مــراوده کــرده‬ ‫و جرمــی اتفــاق می افتــد در اینجــا مســئولیت بــا پلتفــرم‬ ‫دیــوار نیســت بلکــه بــا کاربــر اســت ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫صاحــب پلتفــرم اســت کــه احضــار می شــود یــا حتــی دیــده‬ ‫شــده صاحــب پلتفرمــی را به دلیــل کامنــت یــک کاربــر‬ ‫احضــار شــده اســت‪ .‬امــا در دنیــا مســئولیت ایــن دو بخــش‬ ‫جــدا شــده اســت و درســت اســت کــه صاحــب پلتفــرم هــم‬ ‫دارای مســئولیت های قانونــی اســت ولــی قــرار نیســت هــر‬ ‫محتوایــی کــه منتشــر می شــود فقــط صاحــب پلتفــرم دارای‬ ‫مســئولیت باشــد‪ .‬در امریــکا قانونــی به نــام قانــون پای ـه ای‬ ‫‪ communication dicency act‬وجــود دارد کــه ‪ ۲۰‬ســال‬ ‫پیــش تدویــن شــده و دارای اییــن نامه هایــی کــه در رشــد‬ ‫اســتارتاپ ها کمــک کــرده اســت و مــا نیــز بــه چنیــن قانونــی‬ ‫نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫دومیــن موضــوع ایــن اســت کــه در بخــش ضابطــان‬ ‫قضایــی نیــز چالــش وجــود دارد‪ .‬هرچنــد اســتارتاپ ها‬ ‫دارای ضابطــان قضایــی هســتند و بــه ان مراجــع مراجعــه‬ ‫می کننــد ولــی تخصــص کمــی در ایــن مراجــع وجــود دارد و‬ ‫بایــد در ایــن حــوزه تخصصــی کار شــود‪ .‬نیروهــا و قاضــی‬ ‫در ایــن زمینــه تخصــص کافــی ندارنــد بنابرایــن بــرای صــدور‬ ‫حکــم بایــد تخصــص باشــد و از ایــن رو در ایــن زمینــه‬ ‫ازمایشــگاه های فنــی نیــاز اســت‪ .‬ضابــط قضایــی بــه لحــاظ‬ ‫فنــی ضعیــف اســت و وقتــی دســتور بــه مسدودســازی‬ ‫می دهــد میلیون هــا کاربــر را هــم تحــت تاثیــر قــرار‬ ‫می دهــد بنابرایــن ایــن بخــش نیــز بایــد تخصصــی شــده و‬ ‫از نظــر فنــی ارتقــا یابــد‪.‬‬ ‫ســومین چالــش در دادگســتری و قضــاوت اســت‪ .‬مجتمــع‬ ‫قضایــی تخصصــی نیــاز اســت کــه فراتــر از اســم باشــد‬ ‫و کارشناســان دادگســتری‪ ،‬قاضــی‪ ،‬مستشــار دادســرا‪،‬‬ ‫دادســتانی و‪ ...‬باید با حوزه فناوری برخورد تخصصی داشــته‬ ‫باشــند البتــه معاونــت فضــای مجــازی و شــعبه هایی وجــود‬ ‫دارد ولــی بایــد ســریع بهبــود یابنــد‪ ،‬چــرا کــه رشــد کســب و‬ ‫کارهای انالین بســیار ســریعتر از رشــد دادگاه های تخصصی‬ ‫حــوزه کســب و کارهــای انالیــن اســت‪.‬‬ ‫البتــه اتفــاق خوبــی کــه در ســازمان نصــر بــا مرکــز‬ ‫پژوهــش و نــواوری قــوه قضائیــه افتــاده ایــن اســت کــه‬ ‫تفاهمنامــه ای امضــا شــده کــه می توانــد فرصتــی را بــرای‬ ‫همــکاری در امــوزش قضــات و مشــارکت جــدی در تدویــن‬ ‫قوانیــن ایجــاد کنــد‪ .‬پیش نویــس قوانیــن بهتــر اســت‬ ‫بــا مشــارکت اصنــاف انجــام شــود و ایــن صنــف تهــران‬ ‫می توانــد پیش نویســی ارائــه دهــد و در قــوه قضائیــه‬ ‫دربــاره ان بحــث و تعدیــل شــود و‪...‬بــه دولــت و مجلــس‬ ‫ارائــه شــود‪ .‬بایــد گفــت بــه حرکــت چندجانبــه مشــارکت‬ ‫اصنــاف و کارشناســان و دســتگاه ها و مراکــز پژوهشــی‬ ‫نیــاز اســت تــا کیفیــت قوانیــن را بــاال ببریــم‪ .‬ایــن کارگــروه‬ ‫بایــد در ایــن ســه بخــش تمرکــز داشــته باشــد و قوانیــن و‬ ‫ضوابــط را بهبــود بخشــد و تــوان ضابطــان قضایــی کیفیــت‬ ‫فنــی دادگاه و قضــات را ارتقــا دهــد‪.‬‬ ‫مهارت احترام گذاشتن به‬ ‫دیگران را به کودکان خود‬ ‫بیاموزید‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫بعــد از خانــه ی خــدا تنهــا خانــه ای اســت کــه روزی ده هــا بــار مــی توانــی بــروی بــدون دعــوت و هربــار‬ ‫صاحــب خانــه از دیدنــت خوشــحال و خوشــحال تــر میشــود‬ ‫‪ -471‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 23‬جمادی الثانیه ‪- 1443‬شماره ‪-471‬‬ ‫‪ 26‬ژانویه ‪23-- 2022‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 6‬بهمن ‪26-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫خانه مادری‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫ُ‬ ‫« پاداش و مزد شاد کردن دیگران »‬ ‫ــن زِیــاد ِ النَّخ َعــی‪:‬‬ ‫قــال علــی (علیه الســام ) لِکُمَی ْ ِ ‬ ‫ــل ب ْ ِ‬ ‫م ‪ ،‬و َ یُد ْلِجُــوا فِــی‬ ‫َسـ ِ ‬ ‫ن یَرُوحُــوا فِــی ک ْ‬ ‫ـب الْمَــکَار ِ ِ‬ ‫یَــا کُمَی ْـلُ ‪ ،‬م ُـر ْ اَهْلَــکَ ا َ ْ‬ ‫حَاجَـ ه ِ مَـ ْ ‬ ‫س ـمْعُ ُ ه الْا َ ْ‬ ‫ص ـو َ َ‬ ‫م ‪ .‬ف َـو َ ال َّـذِی و َ ِ‬ ‫ن اَحَـد ٍ‬ ‫ن هُ ـو َ نَائ ـِ ٌ‬ ‫ات ‪ ،‬مَــا م ِـ ْ‬ ‫س ـع َ َ‬ ‫ن ذلـِـکَ ال ُّ‬ ‫ســرُور ِ لُطْفــاً‪ .‬فَــاِذَا‬ ‫اَوْد َ َ‬ ‫ســرُورا ً ا ِ َّل و َ خَلَــقَ الل ّـ ُ ه ل َـ ُ ه م ِ ـ ْ‬ ‫ع قَلْبــا ً ُ‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫هــا عَنـْ ُه کَمَــا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ط‬ ‫ی‬ ‫ـى‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫ ‬ ‫ه‬ ‫ار‬ ‫د‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫ان‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ء‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫َال‬ ‫ک‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫َی‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ ‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ائ‬ ‫ن‬ ‫ ‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـتْ ‬ ‫نَزَلَـ‬ ‫َ ُ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ ِِ َ‬ ‫ِ ِ َ َِ َ َ ِ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ـل ‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫یب‬ ‫َر‬ ‫غ‬ ‫د‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ُ‬ ‫ِ َ‬ ‫ت ُط َ‬ ‫ِِ ِ‬ ‫امــام علیــه الســام بــه کمیــل بــن زیــاد نخعــى فرمــود‪ « :‬اى کمیــل!‬ ‫خانــواده ات را دســتور ده کــه روزهــا در کســب فضایــل و مــکارم‬ ‫بکوشــند و شــامگاهان در انجــام حوائــج مردمــى کــه در خوابنــد تــاش‬ ‫کننــد‪ .‬ســوگند بــه کســى کــه تمــام صداهــا را مى شــنود‪ ،‬هرکــس ســرور‬ ‫ســرور برایــش لطفــى‬ ‫و خوشــحالى در قلبــى ایجــاد کنــد خــدا از ان ُ‬ ‫مى افرینــد کــه هــرگاه مصیبتــى بــر او وارد شــود ایــن لطــف همچــون‬ ‫اب (در یــک ســطح شــیب دار‪ ،‬بــه ســرعت) بــه ســوى او ســرازیر شــود‬ ‫تــا ان مصیبــت را از وى (بشــوید و) دور ســازد‪ ،‬همان گونــه کــه شــتر‬ ‫بیگانــه از گلــه (یــا از چــراگاه خصوصــى) رانــده مى شــود‪.‬‬ ‫امــام علــی (ع) خطــاب بــه کمیــل بــن زیــاد نخعــى کــه یکــى از یــاران‬ ‫عالــم و دانشــمند و باتقــواى او بــود دو نکتــۀ مهــم را گوشــزد کــرده‪،‬‬ ‫مى فرمایــد‪«:‬اى کمیــل! خانــواده را دســتور ده کــه روزهــا در کســب‬ ‫فضایــل و مــکارم بکوشــند و شــامگاهان در انجــام حوائــج مردمــى کــه‬ ‫در خوابنــد تــاش کننــد»‬ ‫ســپس مى افزاید‪«:‬ســوگند بــه کســى کــه تمــام صداهــا را‬ ‫مى شــنود‪ ،‬هرکــس ســرور و خوشــحالى در قلبــى ایجــاد کنــد خــدا از‬ ‫ان ســرور برایــش لطفــى مى افرینــد کــه هــرگاه مصیبتــى بــر او وارد‬ ‫شــود ایــن لطــف همچــون اب (در یــک ســطح شــیب دار بــه ســرعت)‬ ‫بــه ســوى او ســرازیر شــود تــا ان مصیبــت را از وى (بشــوید و) دور‬ ‫ســازد‪ ،‬همان گونــه کــه شــتر بیگانــه از گلــه (یــا از چــراگاه خصوصــى)‬ ‫رانــده مى شــود»‬ ‫امــام علــی (ع) در نکتــۀ اوّل‪ ،‬برنامــۀ زندگــى را چنیــن تنظیــم‬ ‫مى فرمایــد کــه در بخشــى از ان انســان باایمــان بایــد بــه خودســازى‬ ‫و کســب فضایــل مشــغول باشــد‪ ،‬بــر علــم خــود بیفزایــد‪ ،‬از تجــارب‬ ‫دیگــران اســتفاده کنــد‪ ،‬صفــات برجســتۀ انســانى را در خــود‬ ‫پــرورش دهــد‪ ،‬رذایــل اخالقــى را دور نمایــد و بــه ســوى کمــال‬ ‫انســانى ســیر کنــد‪ ،‬و در بخــش دیگــر بــه دنبــال حــل مشــکالت‬ ‫مــردم باشــد ؛ مســلمان واقعــى کســى اســت کــه هــم بــه اصــاح‬ ‫خویــش بپــردازد و هــم بــه حــل مشــکالت مــردم توجّــه کنــد‪.‬‬ ‫ایــن یــک برنامــۀ جامــع و کامــل اســت کــه زندگــى فــردى و اجتماعــى را‬ ‫کامــا ً اصــاح مى کنــد‪.‬‬ ‫دنیــاى مــادى امروز‪،‬کمک رســانى بــه نیازمنــدان را تحــت برنامـه هــاى‬ ‫محــدود‪ ،‬در اختیــار دولت هــا قــرار مى دهــد و افــراد‪ ،‬کمتــر مســئولیتى‬ ‫بــراى خــود قائلنــد‪،‬در حالــى کــه در اســام چنیــن نیســت؛ همــۀ‬ ‫کســانى کــه توانایــى دارنــد‪ ،‬در برابــر مشــکالت و نیازهــاى حاجتمنــدان‬ ‫مســئولیت دارنــد‪.‬‬ ‫ان گاه امــام علــی(ع) در ادامــۀ ایــن ســخن بــه نکتــۀ دیگــرى پرداختــه‬ ‫کــه نکتــۀ اوّل را کامل تــر مى کنــد و ان‪ ،‬دســتور بــه شــاد کــردن دل هــاى‬ ‫افســرده اســت‪ .‬در این جــا امــام علیــه الســام پــاداش بزرگــى را بــراى‬ ‫چنیــن اشــخاصى ذکــر مى کنــد و ان این کــه ایــن ادخــال ســرور در‬ ‫قلــب انســان نه تنهــا در ســراى دیگــر بــه یــارى انســان مى شــتابد‪ ،‬بلکــه‬ ‫در همیــن دنیــا نیــز ماموریــت دارد کــه در مشــکالت‪ ،‬او را یــارى کنــد و‬ ‫مصائــب و حــوادث تلــخ را بــه شــدت از او دور ســازد‪.‬‬ ‫امــام علــی(ع) بــراى بیــان تاثیــر ســرعت ان بــه دو مثــال پرداختــه‬ ‫اســت‪ :‬نخســت جریــان اب در یــک سراشــیبى و دوم دور ســاختن‬ ‫شــترهاى بیگانــه از مرتــع اختصاصــى‪.‬‬ ‫در احادیــث اســامى نیــز در مــورد ادخــال ســرور در قلــب مومنــان‬ ‫به طــور خــاص‪ ،‬یــا انســان ها به طــور عــام‪ ،‬روایــات زیــادى وارد شــده‬ ‫اســت؛ از جملــه کلینــى رحمــه اللــه در جلــد دوم کافــى بابــى تحــت‬ ‫عنــوان «اِد ْخــال ُ ال ُّ‬ ‫ن » ذکــر کــرده و شــانزده روایــت‬ ‫ســرُور ِ عَلَــى الْمُومِنیـ َ‬ ‫در ان اورده اســت؛ از جملــه در حدیثــى از پیامبــر اکــرم صلــى اللــه‬ ‫علیــه و الــه نقــل مى کنــد‪.‬‬ ‫سـر َّ الل َّـ َه ؛ کســى کــه‬ ‫سـرَّنِی و َ مَـ ْ ‬ ‫«مَـ ْ ‬ ‫سـرَّنِی فَق َـد ْ َ‬ ‫ن َ‬ ‫سـر َّ مُوْمِنــا ً فَق َـد ْ َ‬ ‫ن َ‬ ‫مومنــى را مســرور کنــد مــرا مســرور ســاخته و کســى کــه مــرا مســرور‬ ‫کنــد خــدا را مســرور کــرده اســت»‪.‬‬ ‫از امــام صــادق (ع)روایــت گویایــى در ایــن زمینــه نقــل شــده اســت‬ ‫ـان باایمــان از‬ ‫کــه خالصـه اش ایــن اســت‪«:‬هنگامى کــه در قیامــت انسـ ِ‬ ‫قبــرش خــارج مى شــود شــخصى (نورانــى) از قبــر بــا او برمى خیــزد و او‬ ‫را بشــارت بــه خیــر مى دهــد و در تمــام مراحــل قیامــت بــا اوســت و از‬ ‫تــرس و وحشــت او مى کاهــد تــا زمانــى کــه او را وارد بهشــت مى ســازد‪.‬‬ ‫شــخص مومــن از او مى پرســد‪ :‬تــو کیســتى کــه همــراه مــن امــدى‬ ‫و در تمــام ایــن مســیر مونــس مــن بــودى ؟ مى گویــد‪ :‬مــن همــان‬ ‫ســرورى هســتم کــه بــر برادرانــت در دنیــا وارد ســاختى‪ .‬مــن از ان‬ ‫افریــده شــدم کــه تــو را بشــارت دهــم و مونــس تنهایــى و وحشــت‬ ‫تــو باشــم»‪.‬‬ ‫منبــع ‪ :‬نهج البالغــه ‪ ،‬گفتــار حکیمانــه‪ ٢٥٧‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علــی علیــه الســام‬ ‫« بزن تا انقالب‬ ‫مهدی !!! »‬ ‫راوی ‪ « :‬رضا غالمی ‪،‬‬ ‫تسلیحات گردان حمزه »‬ ‫اذر ‪1365‬بــود ‪ ،‬بعــد از مدتهــا مانــدن در گــردان حمــزه ‪،‬‬ ‫بعنــوان بســیجی ‪ ،‬مــن و بــرادر احمــدی تصمیــم گرفتیــم‬ ‫خودمــان را بعنــوان ســرباز معرفــی کنیــم باهمدیگــه رفتیــم‬ ‫کارگزینــی لشــکر ‪25‬کربــا خودمــان را به عنــوان خدمــت‬ ‫ســربازی در گــردان حمــزه معرفــی کردیــم‪.‬‬ ‫مــن در واحــد تســلیحات گــردان و بــرادر قــدرت الله احمدی‬ ‫در واحــد تعــاون گردان حمزه مشــغول خدمت شــدیم‪.‬‬ ‫درطــول خدمــت ‪24‬مــاه در گــردان چندیــن بــار بعــد از هــر‬ ‫عملیــات بــه شهرســتان مرخصــی رفتیــم هــر بــار بــا چنــد‬ ‫روز غیبــت بــه گــردان مــی امدیــم در یکــی از مرخصی هــا‬ ‫مــن و بــرادر احمــدی بــرای گرفتــن بلیــت اتوبــوس بــه‬ ‫شهرســتان رفتیــم‪.‬‬ ‫ترمینــال اندیمشــک بلیــت اتوبــوس تهــران گرفتیــم ســاعت‬ ‫حرکت چهار بود خالصه انروز را تا ســاعت چهار می بایســت‬ ‫در اندیمشــک باشــیم چشــمتان روز بد نبینید ســاعت ‪30/11‬‬ ‫صبــح چنــد فرونــد هواپیمای دشــمن بر فراز شــهر اندیمشــک‬ ‫بــه پــرواز درامــدن شــدیدترین و طوالنــی ترین حملــه هوایی‬ ‫را در طــول جنــگ انجــام دادنــد‪.‬‬ ‫انــروز مــا شــاهد بمبــاران راه اهــن پایــگاه ســپاه‬ ‫اندیمشــک ‪ ،‬مســجد جامــع شــهر ‪ ،‬میــدان شــهداء شــهر‪،‬‬ ‫مدتــی دراتــش و دود بســر می بــرد مــردم ازهــر طــرف‬ ‫بــرای پیداکــردن جــان پنــاه می دویدنــد حتــی مکان هــای‬ ‫جمــع اوری زبالــه هــا داخــل جــوی اب شــهری ســنگر‬ ‫می گرفتنــد ‪.‬‬ ‫انــروز یکــی از هواپیمــا هــا بــا خامــوش و ردشــن کــردن‬ ‫چــراغ هواپیمــا بــه راننــده هــای جــاده اندیمشــک بــه اهــواز‬ ‫عالمــت مــی داد کــه ‪ «:‬جــاده را خلــوت کنیــد می خــوام‬ ‫هواپیمــارا فرودبیــاورم‪»!...‬‬ ‫متاســفانه راننــده هــا متوجــه نشــدند خلبــان بمــب هــای‬ ‫خــودش را در بیابــان ریختــه و هواپیمــا را رهاکــرده خــودش‬ ‫نگاهی به وجه تسمیه‬ ‫«اخرداغ » بجنورد‬ ‫دکتر حسن ستایش‬ ‫اخــرداغ نــام کوهــی در ‪ 13‬کیلومتــری شــمال غربــی‬ ‫بجنــورد اســت‪ .‬ایــن کــوه یکــی از ســردترین مناطــق‬ ‫کوهســتانی اســتان خراســان شــمالی اســت کــه زمســتانی‬ ‫زیبــا و پوشــیده از بــرف و تابســتانی ســرد و دلچســب دارد‪.‬‬ ‫اخــرداغ بــا مختصــات جغرافیایــی بــه طــول ً‪ 57˚ ،12‬و‬ ‫عــرض ً‪ 37 ˚، 35‬دارای ‪ ۱۸۳۵‬متــر ارتفــاع اســت کــه در‬ ‫جهــت شــمال غربــی‪ -‬جنــوب شــرقی کشــیده شــده و مشــرف‬ ‫بــه دهســتان های کســبایر و مانــه می باشــد‪.‬‬ ‫(فرهنگ کوه های ایران)‬ ‫از نظــر تاریخــی گفته انــد‪ :‬ایــن کــوه بــه ایــن دلیــل بــه‬ ‫اســم «اخــر» موســوم شــده اســت کــه در دامنــه شــرقی ان‬ ‫اثــاری از چنــد اخــور بــه چشــم می خــورد و مشــهور اســت‬ ‫کــه اخــور اســبهای نادرشــاه بــوده اســت‪ .‬مبنــای ایــن وجــه‬ ‫تســمیه را بایــد تاریــخ و باســتان شناســی تاییــد کنــد کــه‬ ‫متاســفانه هــر دو علــم در ایــن زمینــه ســاکت هســتند و فعــا َ‬ ‫نمی تــوان در مــورد صحــت و ســقم ان اظهــار نظــر کــرد‪.‬‬ ‫امــا کتــاب فرهنــگ جغرافیایــی ایــران – خراســان اخــرداغ‬ ‫را بــه معنــای اخریــن کــوه توصیــف کــرده و در وجــه تســمیه‬ ‫ان اورده اســت‪«:‬دلیلش ایــن اســت کــه در جهــت شــمال‬ ‫و در جهــت غــرب تــا ارتفاعــات بیرونــی اتــک و قــره قلعــه‬ ‫( در اطــراف درگــز) هیــچ پدیــده ای بــه جــز ســرزمینی نســبتا ً‬ ‫وســیع و کــم ارتفــاع و بریــده بریــده شــده توســط ارتفاعــات و‬ ‫فــات تکــه تکــه شــده توســط دره هــا بــه چشــم نمی خــورد‪».‬‬ ‫این وجه تسمیه چند اشکال اساسی دارد‪:‬‬ ‫را اســیر کــرد خــودم شــاهد ایــن صحنــه هواپیمــا بــودم‬ ‫دوشــب بعــد مصاحبــه ایــن خلبــان درتلویزیــون پخــش‬ ‫شــد واقعــا راســت می گفــت مــی خواســت هواپیمــارا فــرود‬ ‫بیــاورد نتوانســت‪ .‬خالصــه ماندیــم بــا تکلیــف ‪ ،‬درامــدن‬ ‫بــه شهرســتان چــون ســاعت چهــار بــه ترمینــال مراجعــه‬ ‫کردیــم بــا بلندگــو دســتی متصــدی ترمینــال اعــام نمــودن‬ ‫کــه« هرکــس بلیــت تهــران دارد بایــد پــس بدهــد هیــچ‬ ‫اتوبوســی بــه تهــران نمــی رود » ‪.‬‬ ‫مــا بلیــت را پــس دادیــم بــرادر احمــدی گفتــن‪ «:‬بایــد‬ ‫برگردیــم گــردان هفــت تپــه ‪.‬‬ ‫مــن گفتــم ‪«:‬اگــر فــردا بیایــی همیــن اش هســت و‬ ‫همیــن کاســه صبــر کــن خــدا کریمــه !» ‪.‬‬ ‫مشــغول تصمیــم گرفتــن بودیــم یــک اتوبــوس امــده‬ ‫شــاگر پــای رکاب اتوبــوس داد مــی زنــه« اصفهــان دونفــر‬ ‫اصفهــان دونفــر»‬ ‫ســریع گفتــم‪ «:‬بــرادر احمــدی ســوار شــو بریــم اصفهــان!‬ ‫بــرادر احمــدی مــن هنــوز اصفهــان نرفتــم ایــن بهتریــن‬ ‫فرصتــه !» خالصــه قبــول کــرد رفتیــم بعــد از‪25 ،‬روز‬ ‫برگشــتیم بــه گــردان حمــزه مراجعــه کردیــم بــه پرســنلی‬ ‫گــردان برگــه مرخصــی را تحویــل دادیــم مســئول پرســنلی‬ ‫ازبچــه هــای بهشــهر بــود ‪ .‬اســمش یــادم نیســت گفتنــد‪«:‬‬ ‫شــما چنــدروز مرخصــی داشــتید؟»‬ ‫من گفتم ‪15 «:‬روز گفتند خوب شما ‪10‬روز غیبت کردید!»‬ ‫گفتــم ‪«:‬شــما مگــر قانــون نداریــد پرســنلی ؟»‬ ‫گفتنــد ‪ «:‬هریــک روز غیبــت ‪ 3‬روز اضافــه خدمــت‬ ‫می باشــد» گفتــم ‪«:‬چنــد روز ؟»‬ ‫گفتند ‪ 30 «:‬روز »‬ ‫من هم گفتم ‪ «:‬همش ‪ 30‬روز ؟»‬ ‫پرسنلی گفتند‪ «:‬پس چند روز ؟»‬ ‫گفتم ‪ «:‬بزن تا انقالب مهدی»‬ ‫گفتــم‪ «:‬بــرادر مــا ســه بــار بســیجی اعــزام شــدیم االن‬ ‫احســاس کردیــم وجودمــا نیــازه ســربازی را بهانــه کردیــم که‬ ‫بیشــتردر جنــگ باشــیم بــه قــول مــداح قلــی تبــار از بابلســر‬ ‫گفتــه « ای قهرمانــان بســیج وقــت ســربازی رســید»‬ ‫و اینچنیــن تــا پایــان جنــگ ‪ ،‬بــا اینکــه متاهــل‬ ‫و بچــه دار هــم بودیــم در گــردان حمــزه ماندیــم‬ ‫حــال اینکــه موقــع تســویه حســاب یــک ثانیــه اضافــه‬ ‫خدمــت نداشــتیم!!‬ ‫بــه پرســنلی گفتیــم‪ «:‬چــرا اضافــه خدمــت نزدیــد»‬ ‫درجــواب گفتنــد‪ «:‬شــما گفتــه بودیــن تــا انقــاب مهــدی‬ ‫هســتیم دیگــر چــه فایــده داشــت اضافــه خدمــت بــرای‬ ‫شــما ‪»!!....‬‬ ‫اوال ً اینطــور نیســت کــه در جهــت شــمال و در جهــت غــرب‬ ‫بجنــورد تــا نواحــی درگــز بــا ســرزمینی تمامــا ً بــدون کــوه‬ ‫مواجــه هســتیم؛ بلکــه بــر عکــس کوههایــی ماننــد مــی ســی‬ ‫نــو‪ ،‬کوپــه داغ‪ ،‬نــاوه قزلقــان‪ ،‬بیــگان و چندیــن کــوه مرتفــع‬ ‫دیگــر بــه طــور پراکنــده در ایــن منطقــه وجــود دارد و کــوه‬ ‫اخــرداغ اخریــن کــوه نیســت‪.‬‬ ‫ثانیــا ً فــرض کنیــم کــه اخــرداغ اخریــن کــوه در یــک‬ ‫رشــته کــوه باشــد‪ .‬یعنــی دو انتهــای ایــن رشــته بــه عنــوان‬ ‫کوه هــای اول و اخــر تعییــن شــده و اخریــن کــوه اخــرداغ‬ ‫نامگــذاری شــده باشــد؛ ســوال ایــن اســت کــه اولیــن کــوه در‬ ‫ایــن سلســله کجاســت و چــه نــام دارد؟ و مــاک ایــن تقــدم‬ ‫و تاخــر در ایــن رشــته کوه هــا چیســت؟ اساســا ً چــرا اهالــی‬ ‫ســاکن در ایــن منطقــه کــه ایــن کــوه را نامگــذاری کرده انــد‬ ‫ان را اخریــن کــوه بــه حســاب اورده انــد نــه اولیــن کــوه؟‬ ‫ثالثــا ً اخــرداغ فقــط بــه جهت هــای شــمال و غــرب محــدود‬ ‫نمی شــود کــه در ایــن موقعیــت جغرافیایــی مــاک تاخــر‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪ .‬ایــن کــوه در مســیر شــرق بی فاصلــه تــا‬ ‫کــوه باباموســی هــم پیــش مــی رود؛ کوهــی کــه بــا ارتفــاع‬ ‫‪ 1550‬متــر در پنــج کیلومتــری شــمال بجنــورد قرن هاســت‬ ‫خودنمایــی می کنــد‪ .‬معلــوم نیســت چــرا ایــن عارضــه‬ ‫طبیعــی بــزرگ را جــزء کــوه بــه حســاب نیــاورده بلکــه سلســله‬ ‫ایــن کوه هــا را در اخــرداغ خاتمــه داده انــد‪.‬‬ ‫برخــی پاســخ می دهنــد‪ :‬دلیلــش ایــن اســت کــه بابا موســی‬ ‫ارتفــاع کمتــری نســبت بــه اخــرداغ دارد‪ .‬امــا ایــن هــم پاســخ‬ ‫قانــع کننــده ای نیســت‪ .‬زیــرا در اصطــاح جغرافیــای طبیعــی‬ ‫بــه برجســتگی های کمتــر از ‪ ۶۰۰‬متــر را تپــه و بلندتــر از ان‬ ‫را کــوه می نامنــد و باباموســی بــا ارتفــاع ‪ 1550‬متــر قطعــا ً از‬ ‫نظــر جغرافیایــی یــک کــوه محســوب می شــود‪.‬‬ ‫بــا ایــن توضیحــات‪ ،‬می بینیــم کــه معنــای اخریــن کــوه‬ ‫بــرای نــام ایــن عارضــه طبیعــی نمی توانــد مبنــای موجــه و‬ ‫قابــل قبولــی باشــد‪.‬‬ ‫امــا از منظــر دیگــر گفتــه می شــود در نزدیکی هــای قلــه ایــن‬ ‫کــوه چشــمه ای هســت کــه قرنهاســت ابــی ســرد و گــوارا‪ ،‬در‬ ‫عیــن حــال بســیار انــدک از ان جــاری اســت‪ .‬از قدیــم االیــام‬ ‫هــر رهگــذری کــه از راه مالــروی مشــرف بــر ان می گذشــت‪،‬‬ ‫بــرای رفــع خســتگی در کنــار ان می نشســت و قــدری از ان‬ ‫اب می خــورد‪ .‬بــه همیــن دلیــل ایــن چشــمه را «ابخــور»‬ ‫نــام نهاده انــد؛ یعنــی جایــی از رود یــا نهــر یــا حــوض کــه از‬ ‫ان اب تــوان برداشــت و خــورد؛ لفظــی کــه بعدهــا تحریــف‬ ‫شــده و به«اخُــر» تبدیــل گردیــد‪.‬‬ ‫البتــه نامگــذاری اخــور فقــط بــه ایــن جاینــام محــدود‬ ‫نمی شــود بلکــه جاینامهــای دیگــری بــا همیــن نــام نیــز بــا‬ ‫تغییــرات اوایــی انــدک در کشــورمان وجــود دارد کــه از نظــر‬ ‫ریشــه شناســی یــک ریشــه واحــد دارنــد‪.‬‬ ‫بنابــر تعریــف فرهنــگ معیــن واژه «اخــور» در دو معنــی‬ ‫بــه کار م ـی رود ‪:‬‬ ‫‪ -1‬جایــی طاقچــه ماننــد و گــود کــه معمــوال ً در دیــوار‬ ‫طویلــه‪ ،‬اغــل و ماننــد انهــا بــرای خــوراک دادن بــه چهارپایــان‬ ‫تعبیــه می شــود‪.‬‬ ‫‪ -2‬حوضچه و ابشــخور‪ .‬چون در نامگذاری ابادیها احتمال‬ ‫توجــه بــه عناصــر طبیعــی نســبت بــه دســت ســازه های بشــر‬ ‫بیشــتر بــوده اســت تعریــف دوم بــرای ایــن واژه در جاینامهــا‬ ‫پذیرفتنی تــر اســت‪.‬‬ ‫از نظــر ریشــه شناســی واژه «اخــور» برگرفتــه از واژه‬ ‫اوســتایی ‪ avo-xwarona‬اســت و همچنیــن ریشــه در‬ ‫‪ arxva‬فارســی میانــه دارد و ان هــم بــه فارســی باســتان‬ ‫برمی گــردد ( فرهنــگ ریشــه شناســی زبــان فارســی)‪.‬‬ ‫قابــل ذکــر اســت هرچنــد فارســی زبانــان از ایــن کــوه بــه‬ ‫عنــوان کــوه اخــر یــاد می کننــد ولــی در منابــع جغرافیایــی‬ ‫بــه صــورت « اخــرداغ » ثبــت شــده نــه «کــوه اخــر» (نــام‬ ‫فارســی) یــا «چیــا اخــر» ( نــام کرمانجــی)‪.‬‬ ‫ایــن نشــان مــی دهــد کــه کــوه مــورد بحــث از ســوی ترکهــا‬ ‫نامگــذاری شــده اســت و البتــه چنانکــه گفتیــم واژه « اخُــر»‬ ‫یــا «اخــور» بــه معنــای مشــربه و ابخــوری یــک کلمــه‬ ‫اصیــل فارســی اســت کــه در ایــن نامگــذاری مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

شماره : 850
تاریخ : 1402/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

شماره : 849
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

شماره : 848
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

شماره : 847
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

شماره : 846
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 845

روزنامه بازار کسب و کار پارس 845

شماره : 845
تاریخ : 1402/07/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!