روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 470 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 470

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 470

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 470

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫امکان ویرایش اطالعات سکونتی بدون اخذ مجوز بکارگیری‬ ‫دریافت کنندگانپیامکخانه‬ ‫سه شنبه‪ 5 -‬بهمن ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/25 -‬ژانویه ‪ /22 -2022/‬جمادی الثانیه ‪ -1443/‬شماره‪470‬‬ ‫برای میزبانی‪ ،‬بهترین‬ ‫امکانات را به عرصه‬ ‫بیاورید‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫خالی وجود دارد‬ ‫اتباع خارجی ممنوع است‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پیدایش فضای مجازی‪ ،‬مهترین اتفاق عصر حاضر است‬ ‫‪2‬‬ ‫حمایت های جزیره ای‬ ‫مهمترین معضل‬ ‫زنان کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ۱۷‬ترفند برای شناسایی‬ ‫و روانشناسی زبان بدن‬ ‫دیگران‬ ‫‪6‬‬ ‫»‬ ‫برداشت اینترنتی‬ ‫غیرمجاز‬ ‫بــه طــور حتــم در جامعــه امــروز مهــارت امــوزی و اشــتغالزایی‬ ‫ـت‪.‬‏‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫یکــی از مهمتریــن مشــکالت زنــان سرپرســت خانــوار اســت‪.‬‏‬ ‫‪7‬‬ ‫همه از داود‬ ‫می گویند!‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ۱۳‬مدیربانکی متعهد به پرداخت‬ ‫وام بدون ضامن شدند‬ ‫پــس از تاکیــد رییــس جمهــوری مبنــی بــر تســهیل‬ ‫پرداخــت وام بــه احــاد جامعــه روز گذشــته ‪ ۱۳‬مدیــر‬ ‫بانکــی بــا امضــای صورتجلسـه ای کــه بــرای اعــام جزئیــات‬ ‫و شــرایط پرداخــت تســهیالت خــرد برگــزار شــد متعهــد بــه‬ ‫انجــام ایــن کار شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار؛ تســهیل شــرایط اخــذ وام‬ ‫مطالبــه و دغدغــه اصلی رییس جمهــوری و تیم اقتصادی‬ ‫دولــت ســیزدهم اســت‪ .‬در ایــن راســتا نیــز گام هایــی‬ ‫برداشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫وزارت اقتصــاد و بانــک مرکــزی در جلســه با مدیران عامل‬ ‫بانک هــای کشــور جزئیــات و شــرایط دریافــت تســهیالت‬ ‫بــا ایــن شــرایط را اعــام کردنــد تــا همــه افــرادی کــه‬ ‫متقاضــی دریافــت وام هــای خــرد هســتند ناچــار بــه پشــت‬ ‫سرگذاشــتن هفــت خــان نباشــند و بــه کمــک اعتبــاری‬ ‫ســنجی موفــق بــه دریافــت تســهیالت خــرد باشــند‪.‬‬ ‫جامعــه هــدف پرداخــت تســهیالت خــرد بــدون ضامــن‬ ‫در مرحلــه اول کارکنــان‪ ،‬بازنشســتگان و مســتمری بگیران‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫بخش هــای عمومــی‪ ،‬دولتــی و خصوصــی کــه حقــوق‬ ‫دریافــت می کننــد‪ ،‬هســتند‪ .‬در مراحــل بعــدی ســایر‬ ‫اقشــار جامعــه می تواننــد از ایــن طــرح بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬ارائــه تســهیالت بــه اشــخاص فاقــد رتبــه‬ ‫اعتبــاری و رتبه هــای اعتبــاری پاییــن تر از ‪ C‬مطابق ضوابط‬ ‫و مقــررات و بخشــنامه های داخلــی بانــک خواهــد بــود‪.‬‬ ‫چنانچــه بانــک مربوطــه تشــخیص دهــد شــرایط‬ ‫اســان تری بــرای پرداخــت تســهیالت وجــود دارد‪ ،‬بانــک‬ ‫براســاس رویــه خــود عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫بایــد توجــه داشــت کــه اعطــای تســهیالت خــرد بــه دیگــر‬ ‫مشــتریان بانــک کــه حســاب در بانــک دارنــد‪ ،‬طبــق ضوابط‬ ‫هــر بانــک خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مشــموالن طــرح پردخت هــای خــرد بــدون ضامــن‬ ‫در این مرحله شــاغالن‪ ،‬بازنشســتگان و مســتمری بگیران‬ ‫اجرایــی دولتــی همچــون وزارتخانه هــا‪ ،‬ســازمان های‬ ‫دولتــی‪ ،‬شــرکت های دولتــی و نهادهــای عمومــی‬ ‫غیردولتــی و شــرکت های معتبــر بخــش خصوصــی‬ ‫براســاس تشــخیص بانــک کــه حقــوق افــراد بــه ان واریــز‬ ‫می شــود مشــمول طــرح هســتند‪ .‬متقاضیــان بایــد رتبــه‬ ‫اعتبــاری ‪ B، A‬و ‪ C‬باشــد‪.‬‬ ‫کارکنــان ســایر شــرکت های بخــش خصوصــی بــه‬ ‫تشــخیص بانــک کــه حقوقشــان در بانــک مربوطــه اســت‬ ‫و رتبــه ‪ A‬و ‪ B‬را دارنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن کارکنــان ســایر شــرکت های بخــش خصوصــی‬ ‫کــه رتبــه ‪ C‬داشــته باشــند و حقوقشــان نــزد بانــک مربوطــه‬ ‫باشــد می تواننــد تســهیالت دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫شرایط دریافت وام های خرد ‪ ۵۰‬میلیونی‬ ‫در پرداخــت وام ‪ ۵۰‬میلیــون تومانــی‪ ،‬شــاغالن‪،‬‬ ‫بازنشســتگان و مســتمری بگیران تنها باید یک نامه کســر‬ ‫از حقــوق ارائــه کننــد‪ .‬همچنیــن بایــد تــوان بازپرداخــت‬ ‫تســهیالت توســط بانــک احــراز شــود‪.‬‬ ‫کارکنــان شــرکت های خصوصــی کــه حقــوق انهــا بــه بانک‬ ‫مربوطه واریز می شــود و دارای رتبه ‪ A‬و ‪ B‬هســتند عالوه‬ ‫بــر نامــه کســر از حقــوق بایــد یــک بــرگ چــک یــا ســفته‬ ‫ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫کارکنــان شــرکت های خصوصــی کــه رتبــه ‪ C‬دارنــد بایــد‬ ‫یــک ضامــن معتبــر و یــک بــرگ چــک یــا ســفته بــه بانــک‬ ‫ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫کارکنــان شــرکت های خصوصــی کــه حقــوق انهــا نــزد‬ ‫بانــک مــورد نظــر اســت یــک ضامــن معتبر و یــک برگ چک‬ ‫یــا ســفته ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫شــرایط دریافــت وام هــای خــرد تــا ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان‬ ‫شــاغالن‪ ،‬بازنشســتگان و مســتمری بگیــران تنهــا بایــد یک‬ ‫نامــه کســر از حقــوق بــه اضافــه ســفته یــا چــک ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫کارکنــان بخــش خصوصــی بــا رتبــه ‪ A‬و ‪ B‬کــه حقــوق انهــا‬ ‫بــه بانــک مربوطــه واریــز می شــود نیــز بایــک یــک ضامــن‬ ‫معتبــر‪ ،‬ســفته یــا چــک ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫کارکنــان بخــش خصوصــی بــا رتبــه ‪ C‬نیــز کــه حقــوق انهــا‬ ‫نــزد بانــک مربوطــه واریــز می شــود در دریافــت وام هــای‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیونــی بایــد یــک ضامــن معتبــر و ســفته یــا چــک بــه‬ ‫بانــک ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه اشــاره شــد ‪ ۱۳‬بانــک روز گذشــته در جلســه‬ ‫ضمــن امضــای صورتجلســه متعهــد شــدند وام هایــی از‬ ‫این دســت را به متقاضیانی که مشــمول شــرایط هســتند‬ ‫پرداخــت کننــد‪ .‬مدیــران عامــل بانک هــای ملــی‪ ،‬ســپه‪،‬‬ ‫مســکن‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬صنعــت و معــدن‪ ،‬توســعه صــادرات‬ ‫ایــران‪ ،‬توســعه تعــاون‪ ،‬پــس بانــک ایــران‪ ،‬قــرض الحســنه‬ ‫مهــر ایــران‪ ،‬تجــارت‪ ،‬صــادرات‪ ،‬ملــت و رفــاه کارکنــان‬ ‫همگــی بــا امضــای صورتجلســه امادگــی خــود بــرای‬ ‫پرداخــت تســهیالت بــا شــرایط جدیــد را اعــام کردنــد‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫را انالین وانید و دا ود ید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫برای برخورد با زمین خواری و ساحل خواری‬ ‫همه دستگاه ها بسیج شوند‬ ‫وزیــر کشــور بــا تاکیــد بــر لــزوم برخــورد بــا زمین خــواری گفــت‪ :‬همــه دســتگاه ها‬ ‫بایــد بــرای مقابلــه بــا هرگونــه زمیــن خــواری و ســاحل خــواری بســیج شــوند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار ‪ ،‬احمد وحیدی در حاشــیه همایش ملی‬ ‫ایــران و همســایگان و نقــش وزارت کشــور در تعمیــق ایــن روابــط اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫همســایگان از جایگاه بســیار مهمی در سیاسـت های باالدســتی و هم سیاســت‬ ‫کلــی ابالغــی بــه عنــوان محــور اصلــی سیاسـت های خارجــی برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫وزیــر کشــور بــا بیــان اینکــه سیاس ـت های همســایگی جــزو اولویــت سیاســت‬ ‫خارجــی دولــت ســیزدهم اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬امــروز در زمینــه توســعه روابــط بــا‬ ‫کشــورهای همســایه تــاش خوبــی صــورت می گیــرد و بعضــی از کدورت هایــی‬ ‫هــم کــه بــا بعضــی از همســایگان مطــرح بــود رفــع شــده اســت و روابــط خوبــی را‬ ‫االن بــا همســایگان داریــم کــه بایــد ان را توســعه دهیــم‪.‬‬ ‫وحیــدی بیــان کــرد‪ :‬در اســتان های مــرزی تــاش جــدی بــرای توســعه روابــط‬ ‫در حــال انجــام اســت و وزارتخانه هــای ذیربــط اقتصــادی و ســایر وزارتخانــه هــا‬ ‫تــاش زیــادی در ایــن زمینــه انجــام مــی دهنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬سیاســت همســایگی امــروز مفهــوم جدیــدی در در حــوزه‬ ‫سیاســت خارجــی اســت وزارت کشــور هــم از حیــث اینکــه بــه ویــژه در حــوزه‬ ‫کشــورهای همســایه و اســتان های مــرزی و مســائل تبــادالت مــرزی نقــش‬ ‫مهمــی دارد ایــن سیاســت را بــه جــد دنبــال می کنــد‪.‬‬ ‫وزیــر کشــور همچنیــن در پاســخ بــه ســوالی دربــاره حضــور تماشــاگران بــرای‬ ‫بازی هــای تیــم ملــی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه عالقــه مردم بــرای حضور و تشــویق تیم‬ ‫ملــی بــا نهایــت مالحظــات بهداشــتی قــرار شــد تعــدادی از تماشــاگران بتواننــد با‬ ‫حضــور در ورزشــگاه تیــم ملــی را تشــویق کننــد‪.‬‬ ‫وحیــدی همچنیــن دربــاره اقدامــات وزارت کشــور بــرای برخــورد بــا زمیــن خــواری‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬برخــورد بــا زمیــن خــواری از موضوعــات مــورد توجــه ماســت و وزارت‬ ‫کشــور از طریــق اســتانداری ها بــا ایــن مســاله برخــورد مــی کنــد و مــواردی کــه‬ ‫خــاف باشــد بایــد برطــرف شــود‪.‬‬ ‫وزیــر کشــور تاکیــد کــرد‪ :‬در ایــن زمینــه شــورای حفــظ حقــوق بیت المال به ریاســت‬ ‫اقــای اژه ای تشــکیل و تصمیمــات الزم گرفتــه شــد‪ .‬امــا بایــد همــه دســتگاه ها بایــد‬ ‫بــرای مقابلــه بــا هرگونــه زمیــن خــواری و ســاحل خواری بســیج شــوند‪.‬‬ ‫فروش سرقفلی‬ ‫مغازه ‪ 18‬متری داخل پاساژ داوری طبقه همکف‬ ‫تماس‪09117004364:‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دو شنبه ‪ 4‬بهمن‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز دوشــنبه ‪ 4‬بهمــن هــر مثقــال طــا ‪ 54,080,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 12,485,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 122,040,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 124,620,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 68,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪38,700‬‬ ‫‪ 000,‬ریال محاسبه و عرضه شد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪470‬‬ ‫به لحاظ نسبت رشد الیحه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬به مصوب قانون ‪۱۴۰۰‬‬ ‫در رتبه پنجم قرار داریم‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان مدیریــت و‬ ‫برنامــه ریــزی اســتان گلســتان‪،‬عابدی رئیــس ســازمان در‬ ‫طــی نشســت بــا خبرنــگاران و اصحــاب رســانه ای اســتان‬ ‫تصریــح کرد‪:‬بــه لحــاظ نســبت رشــد الیحــه ‪ ۱۴۰۱‬بــه‬ ‫مصــوب قانــون ‪ ۱۴۰۰‬در رتبــه پنجــم قــرار داریــم‪.‬‬ ‫عابــدی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در اعتبــارات تملــک دارایی هــای‬ ‫ســرمایه ای ســهم اســتان از ‪ ۲.۵‬درصــد ســال ‪ ۱۳۹۸‬بــه‬ ‫حــدود ‪ ۳.۱‬درصــد و رتبــه اســتان از هیجدهــم بــه پانزدهم‬ ‫ارتقــاء یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــه لحــاظ نســبت رشــد الیحــه ‪ ۱۴۰۱‬بــه‬ ‫مصــوب قانــون ‪ ۱۴۰۰‬در رتبــه پنجــم قــرار داریم‪ ،‬همچنین‬ ‫شــاخص ســرانه اعتبــار تملک دارایی هــای ســرمایه ای بــه‬ ‫ازای هــر گلســتانی‪ ،‬یک میلیــون و ‪ ۷۴‬هــزار و ‪ ۱۹۲‬تومــان‬ ‫اســت در حالــی کــه ایــن شــاخص بــرای ‪ ۳۱‬اســتان کشــور‬ ‫برابــر ‪ ۸۱۸‬هــزار و ‪ ۷۸۷‬تومــان و رتبــه اســتان در ایــن‬ ‫شــاخص چهاردهــم اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬در اعتبــارات هزینـه ای اســتان با ســهم ‪ ۳.۱۶‬درصد‬ ‫در رتبــه ســیزدهم و بــه لحــاظ نســبت رشــد الیحــه ‪ ۱۴۰۱‬بــه‬ ‫مصــوب قانــون ‪ ۱۴۰۰‬در رتبــه ششــم قــرار داریم‪.‬عابــدی‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬قابــل ذکــر اســت کــه اســتان بــا ســهم ‪۱.۲۵‬‬ ‫درصــد مســاحت در رتبــه بیســت و یکــم کشــور و بــه لحــاظ‬ ‫جمعیــت بــا ‪ ۲.۱۵‬درصــد در رتبــه چهاردهــم قــرار دارد‪.‬‬ ‫فوت زن و شوهر‬ ‫براثرگازگرفتگی‬ ‫الیــاس تازیکــه فرمانــده انتظامــی علی ابادکتــول‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در پــی اعــام مرکــز فوریت هــای‬ ‫پلیســی‪ ۱۱۰‬مبنــی بــر حادثــه گاز گرفتگــی دو نفــر در‬ ‫یــک دامــداری در «فاضل ابــاد»‪ ،‬بالفاصلــه تیمــی از‬ ‫مامــوران کالنتــری همــراه دیگــر نیروهــای امــدادی بــه‬ ‫محــل حادثــه اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در بررسـی های انجــام گرفتــه‪ ،‬مشــخص شــد‬ ‫زن و شــوهری کــه در دامــداری در حــال اســتراحت بودنــد‬ ‫بــه دلیــل ســهل انگاری در اســتفاده از وســایل گرمایشــی‬ ‫در اثــر مســمومیت بــا گاز مونواکســیدکربن جــان خــود را‬ ‫از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی علی ابادکتــول بــه شــهروندان توصیه‬ ‫کــرد‪ :‬بــا شــروع فصــل ســرما‪ ،‬امــوزش و هشــدارها‬ ‫در خصــوص رعایــت نــکات ایمنــی وســایل گرمایشــی‬ ‫از طریــق رســانه ها انجــام شــده ولــی متاســفانه بــا‬ ‫بی توجهــی بــه ایــن نــکات‪ ،‬شــاهد حــوادث تلــخ و‬ ‫جبران ناپذیــری هســتیم‪.‬‬ ‫استاندارد ملی ایران شماره ‪ :12054‬سال ‪1399‬‏‬ ‫جایگاه هایسوخت گیری‬ ‫وسایل نقلیه موتوری‬ ‫‏‪-1‬‏هدف و دامنه کاربرد‏‪:‬‬ ‫اســتاندارد ‪ 12054‬بــه بررســی الزامــات ســاخت‪ ،‬توســعه‬ ‫و بهــره بــرداری ایمــن از تجهیــزات جایــگاه هــای ســوخت‬ ‫چنــد منظــوره (ســوخت‏هــای گاز و مایــع) مــی پــردازد و‬ ‫هــدف ان تامیــن ایمنــی کارمنــدان‪ ،‬مراجعــان و مجــاوران‬ ‫جایــگاه هــا می¬باشــد‪.‬‏‬ ‫‏‪-2‬‏الزامات عمومی‏‪:‬‬ ‫ایــن اســتاندارد الزامــات ایمنــی تجهــزات جایــگاه را در ‪8‬‬ ‫بخــش مشــخص مــی کنــد‪ :‬میترینــگ (شمارشــگر)‪ ،‬درایــر‬ ‫(خشــک کــن)‪ ،‬کمپرســور‏‏(فشــرده ســاز)‪ ،‬مخــازن ذخیــره‪،‬‬ ‫دیسپنســر (توزیــع کننــده ســوخت)‪ ،‬اتــاق بــرق‪ ،‬محوطه و‬ ‫مــدارک کــه در زیــر بــه تعــدادی از ان هــا اشــاره مــی‏شــود‏‪:‬‬ ‫‏‪-‬‏نصــب ســایبان (بــا مشــخصات تعییــن شــده) روی‬ ‫تجهیــزات‬ ‫‏‪-‬‏قــرار گرفتــن کمپرســور در فضــای بســته (کــه قطــر‬ ‫دیوارهای ان حداقل ‪ 15‬ســانتی متر باشــد) و وجود معبر‬ ‫بــا عــرض مشــخص‏در اطــراف ان‬ ‫‏‪-‬‏میــزان مجــاز صــدا و ارتعــاش تولیــد شــده توســط‬ ‫تجهیــزات‬ ‫‏‪-‬‏حریم های ایمنی با ساختمان های اطراف جایگاه‬ ‫‏‪-‬‏فاصلــه حداقــل ‪ 3‬متــری تجهیــزات (فشــرده ســازی‪،‬‬ ‫ذخیــره و توزیــع) از پیــاده رو یــا خیابــان‬ ‫‏‪-‬‏تقســیم بنــدی فضاهــای داخــل جایــگاه از نظــر میــزان‬ ‫خطــر (ناحیــه یــک‪ ،‬ناحیــه دو‏)‬ ‫‏‪-‬‏تعییــن فواصــل جداســازی بخــش هــای مختلــف یــک‬ ‫جایــگاه‬ ‫‏‪-‬‏مشــخصات ســکوهای ســوخت گیــری و نحــوه چیدمــان‬ ‫انها‬ ‫‏‪-‬‏تعیین عرض معابر ورود و خروج به جایگاه‬ ‫‏‪-‬‏نصب عالئم ایمنی‬ ‫عزمی جدی در جهت مقابله‬ ‫با جرایم فضای مجازی‬ ‫تنوع و رشــد جرایم در حوزه فضای مجازی عزمی را می طلبد‬ ‫که در مرتبه اول برعهده خود کاربران و شــهروندان می باشــد‬ ‫کــه بــا افزایــش دانــش و اگاهــی خــود میــزان ســواد دیجیتالــی‬ ‫شــان را افزایــش دهنــد و در حــوزه جرایــم مالــی‪ ،‬هرگــز طمــع‬ ‫نکــرده و فریــب افــراد ســودجو در فضــای مجــازی را نخورنــد و در‬ ‫حوزه جرایم هتک حیثیت و نشــراکاذیب نیز هوشــیار باشــند و‬ ‫بــه هویــت هــا در ایــن فضــا بــه راحتــی اعتمــاد نکننــد و اطالعات‬ ‫شــخصی و خصوصــی خــود را در فضــای مجــازی خصوصــا در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی بــه اشــتراک نگذارنــد‪.‬‬ ‫پیدایشفضای‬ ‫مجازی‪،‬مهترین‬ ‫اتفاق عصر‬ ‫حاضر است‬ ‫پیدایــش فضــای مجــازی در چنــد ده ـ ه اخیــر را‬ ‫بایــد یکــی ازمهــم تریــن اتفاقــات عصــر حاضــر‬ ‫دانســت ایــن پدیــده‪ ،‬بــا وجــود فرصــت افرینــی‬ ‫واثارچشــمگیری کــه از جنبــه هــای مختلــف از‬ ‫جملــه ســهولت ارتباطــات ؛ تســهیل فعالیت هــا‬ ‫و شــکل گیــری کســب وکار هــای نویــن؛ بــه‬ ‫دنبــال داشــته اســت درعیــن حــال ازتهدیــد هــا‬ ‫و اســیب هایی نیــز برخــوردار اســت کــه مصــون‬ ‫مانــدن از ان هــا نیازمنــد مدیریــت‪ ،‬سیاســت‬ ‫گــذاری وتوجــه جــدی اســت موضوعــی کــه مقــام‬ ‫معظــم رهبــری نیــز بارهــا و بارهــا بــران تاکیــد‬ ‫داشــته انــد‪.‬‬ ‫امــروزه بــا توجــه بــه نقشــی کــه فضــای مجــازی‬ ‫در ابعــاد مختلــف زندگــی بشــر داشــته‪ ،‬نمی توان‬ ‫ان هــا را نادیــده گرفــت‪ .‬در حــال حاضــر اینترنــت‬ ‫ابــزاری مناســب بــرای توســعه ی افــکار و اندیشــه‬ ‫هــای بشــری محســوب مــی شــود بــه شــرط ان‬ ‫کــه در راه صحیــح اســتفاده شــود‪ .‬افــراد بایــد‬ ‫بــرای ورود بــه دنیــای مجــازی اطالعــات کافــی در‬ ‫اختیــار داشــته باشــند تــا دچــار مشــکالت متعــدد‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اقتصــادی و اجتماعــی و ‪ ...‬نشــوند‪.‬‬ ‫انچــه مســلم اســت همــه مــا خــواه ناخــواه‬ ‫بــا دنیــای مجــازی ســروکار داریــم؛ پــس بایــد‬ ‫مهارت هــای الزم را یــاد گرفتــه و از کودکانمــان‬ ‫عقــب نیفتیــم و هیچ وقــت انــان را تنهــا نگذاریــم‬ ‫و کنتــرل و نظــارت کافــی بــر ان هــا داشــته‬ ‫باشــیم و بــا برنامــه زمان بنــدی و هدفمنــد‪ ،‬اجــازه‬ ‫اســتفاده از ایــن فضــا را بــه ان هــا بدهیــم‪.‬‬ ‫از گذاشــتن عکــس و فیلم هــای خانوادگــی‪،‬‬ ‫اطالعــات شــخصی‪ ،‬شــماره حســاب ها و نشــانی‬ ‫دقیــق در شــبکه های مجــازی خــودداری کنیــم‪.‬‬ ‫پیشــگیری و درمــان در فضــای مجــازی همچــون‬ ‫دنیــایحقیقــیپیرامــونمــا‪2‬واژهمکمــلهســتند‪.‬‬ ‫اگــر انســان در دنیــای حقیقــی نیــاز بــه تقــوا و‬ ‫حجــب و حیــا دارد در فضــای مجــازی بیشــتر بــه‬ ‫رعایــت ان هــا نیازمنــد است‪.‬شــورای عالی انقــاب‬ ‫فرهنگــی بــا توجه به جرایم اینترنتــی؛ مقرراتی را‬ ‫بــرای اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی تصویــب‬ ‫کــرده کــه بــا مجرمــان برخــورد قانونــی می شــود‪.‬‬ ‫بــرای اطالعــات بیشــتر دربــاره مفهــوم دنیــای‬ ‫مجــازی؛ تاریخچــه ان‪ ،‬فرصت هــا و تهدیدهــا‪،‬‬ ‫کســب مهارت هــای الزم‪ ،‬اینترنــت‪ ،‬شــهروند و‬ ‫اخــاق‪ ،‬هــک اطالعــات‪ ،‬کالهبــرداری رایان ـه ای‪،‬‬ ‫جاسوســی و دزدی اطالعــات و قوانیــن دنیــای‬ ‫مجــازی و‪ ...‬ایــن کتــاب لقمـه ای را کــه در حجــم‬ ‫کــم‪ ،‬امــا بــا مطالــب مفیــد و مختصــر اســت تــورق‬ ‫کنیــد و نیم نگاهــی بــه ان بیندازیــد‪.‬‬ ‫یــک شــبکه اجتماعــی‪ ،‬یــک ســاختار اجتماعــی‬ ‫اســت کــه از گره هایــی تشــکیل شــده اســت کــه‬ ‫توســط یــک یــا چنــد نــوع خــاص از وابســتگی‬ ‫بــه هــم متصل انــد‪ .‬بــه بیــان دیگــر‪ ،‬یــک شــبکه‬ ‫اجتماعــی ســایت یــا مجموعــه ســایتی اســت کــه‬ ‫بــه کاربرانــی کــه دوســت دارنــد عالقه مندی هــا‪،‬‬ ‫افــکار‪ ،‬فعالیتهــای خودشــان را بــا یکدیگــر بــه‬ ‫اشــتراک بگذارنــد و دیگــران هــم بــا انــان بــه‬ ‫اشــتراک بگذارنــد‪.‬‬ ‫ارتباطــات ســالم در فضــای مجــازی و لــزوم‬ ‫هوشــیاری جوانــان و خانــواده هــا نســبت بــه‬ ‫تهدیــدات فضــای ســایبری در درجــه ی نخســت‬ ‫اولویــت قــرار دارد‪ .‬پیشــگیری از اســیب هــای‬ ‫اجتماعــی و توجــه والدیــن بــه رفتــار فرزنــدان‬ ‫امدادرسانی به بیش از ‪2500‬‬ ‫نفر در برف و کوالک گلستان‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی جمعیــت هــال احمر گلســتان‪ ،‬فرهاد میقانی‬ ‫گفت‪ :‬در پی اعالم هشــدار ســطح نارنجی هواشناســی مبنی بر کاهش محســوس دمای هوا و بارش‬ ‫مهار اجاره بها‬ ‫در دستور کار دولت‬ ‫ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت‪ ،‬سیاســت حمایتــی بــا هــدف کنتــرل رشــد اجاره بهــا و حمایــت از‬ ‫اجاره نشــینان را تدویــن و ارائــه می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از از پایــگاه اطالع رســانی ریاســت جمهــوری‪ ،‬در جلســه‬ ‫ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت کــه یکشــنبه شــنبه بــه ریاســت ایت اللــه دکتــر ســید ابراهیــم‬ ‫بســیار مهــم مــی باشــد و بــرای جلوگیــری از هــم‬ ‫پاشــیدگی خانــواده هــا‪ ،‬والدیــن بایــد تــا حــدودی‬ ‫بــه فنــاوری هــای روز دنیــا مســلط باشــند و اگاه‬ ‫باشــند کــه تغییــر در رفتــار فرزنــدان بــه معنــای‬ ‫ایجــاد تغییــر در طــرز فکــر انهاســت ‪ .‬و هنگامــی‬ ‫کــه بنیــان فکــری و شــخصیت انهــا بــه صــورت‬ ‫ناصحیــح شــکل گیــرد‪ ،‬راه نفــوذ شــیادان بــه‬ ‫حریــم خصوصــی افــراد و محیــط امن خانــواده باز‬ ‫مــی شــود‪ .‬لــذا‪ ،‬چنانچــه خانــواده هــا نســبت بــه‬ ‫شــیوه هــای جدیــد ارتبــاط فرزنــدان خــود اگاهــی‬ ‫و شــناخت کافــی و الزم را داشــته باشــند‪ ،‬از‬ ‫انجــام بســیاری از جرایــم و ارتباطــات پنهانــی انان‬ ‫جلوگیــری بــه عمــل مــی ایــد‪.‬‬ ‫تنــوع و رشــد جرایــم در حــوزه فضــای مجــازی‬ ‫عزمــی را مــی طلبــد کــه در مرتبــه اول برعهــده‬ ‫خــود کاربــران و شــهروندان مــی باشــد کــه بــا‬ ‫افزایــش دانــش و اگاهــی خــود میــزان ســواد‬ ‫دیجیتالــی شــان را افزایــش دهنــد و در حــوزه‬ ‫جرایــم مالــی‪ ،‬هرگــز طمــع نکــرده و فریــب افــراد‬ ‫ســودجو در فضــای مجــازی را نخورنــد و در حــوزه‬ ‫جرایــم هتــک حیثیــت و نشــراکاذیب نیز هوشــیار‬ ‫باشــند و بــه هویــت هــا در ایــن فضــا بــه راحتــی‬ ‫اعتمــاد نکننــد و اطالعــات شــخصی و خصوصــی‬ ‫خــود را در فضــای مجازی خصوصا در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بــه اشــتراک نگذارنــد‪.‬‬ ‫کاربــران مــی بایســت بداننــد کــه در وقــوع‬ ‫جرایــم حــوزه فضــای مجــازی چنــد عامــل‬ ‫تاثیرگذارترنــد‪ :‬ســهل انــگاری و ســاده انــگاری‬ ‫کاربــران ‪ ،‬اعتمــاد بــی جــا بــه هویــت ها‪،‬عــدم‬ ‫رعایــت نــکات امنیتــی و عــدم اگاهــی و‬ ‫نداشــتن تســلط کافــی در ایــن حــوزه‪ .‬که نقش‬ ‫شــهروندان در پیشــگیری از وقــوع جرایــم‪،‬‬ ‫کلیــدی مــی باشــد‪.‬‬ ‫برخــی از کاربــران بــدون اطــاع از نحــوه تنظیمــات‬ ‫حریــم خصوصــی و محرمانگــی اطالعــات‪ ،‬بــا‬ ‫ارزش تریــن اطالعــات و خصوصی تریــن تصاویــر را‬ ‫بــدون رعایــت کمتریــن اصــول عرفــی و اخالقــی در‬ ‫شــبکه های اجتماعی منتشــر و برای یکدیگر ارســال‬ ‫مــی کننــد و بــه راحتــی ایــن اطالعــات را در معــرض‬ ‫ســوء اســتفاده مجرمــان اینترنتــی قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه تصاویــر و اطالعــات خصوصــی‬ ‫کاربــران در اختیــار مجرمیــن قــرار گیــرد‬ ‫می توانــد تبعــات ســنگین روحــی و اخالقــی و‬ ‫حیثیتــی بــه دنبــال داشــته باشــد کــه بــه راحتــی‬ ‫قابــل جبــران نیســت‪.‬‬ ‫تهدیــد‪ ،‬اخــاذی و هتــک حیثیــت شــهروندان در‬ ‫نتیجــه ســرقت اطالعــات و تصاویــر شــخصی و‬ ‫خصوصــی افــراد اتفــاق مــی افتــد‪.‬‬ ‫پرونــده هــای زیــادی بــا موضوعیــت هتــک‬ ‫حیثیــت کــه بیشــتر مربــوط بــه خانــم هــا بــوده‬ ‫بــه پلیــس فتــا ارجــاع و درحــال رســیدگی مــی‬ ‫باشــد‪ .‬لــذا بــه شــهروندان توصیــه مــی شــود‪ ،‬در‬ ‫خصــوص فعالیــت هــای خــود در فضــای مجــازی‬ ‫بخصــوص شــبکه هــای اجتماعــی دقــت الزم را‬ ‫داشــته باشــند و بــه راحتــی اطالعــات شــخصی‬ ‫خــود را بــه اشــتراک نگذارنــد و در اختیــار مجرمین‬ ‫قــرار ندهنــد و بــرای حفاظــت از اطالعــات خــود‪،‬‬ ‫بــه شــبکه های اجتماعــی نیــز اعتمــاد نکننــد‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا از اســیب هــای اجتماعــی از قبیــل‬ ‫افزایــش طــاق‪ ،‬افــت تحصیلــی و افســردگی‬ ‫فرزنــدان‪ ،‬فــرار از خانــه فرزنــدان‪ ،‬بــه خطر افتادن‬ ‫حریــم خصوصــی خبرهایی می شــنویم و بعضی‬ ‫اوقــات امارهایــی مــی شــنویم کــه بعضــی از‬ ‫کارشناســان فضــای مجــازی را بــه عنــوان عامــل‬ ‫اصلــی اســیب هــا معرفــی مــی کننــد و برخــی‬ ‫دیگــر ضمــن تاییــد ایــن موضــوع بــه گونــه ای‬ ‫دیگــری بــه موضــوع نــگاه مــی کننــد و بیــان‬ ‫می کننــد کــه ایــن مشــکالت در فضــای حقیقــی‬ ‫نیــز وجــود داشــته اســت و فضــای مجــازی فقــط‬ ‫انهــا را تشــدید کــرده اســت‪ .‬در هــر صورت فضای‬ ‫مجــازی چــه بــه عنــوان عامــل اصلــی و چــه بــه‬ ‫عنــوان عامــل تشــدید کننــده در بــه خطــر افتــادن‬ ‫امنیــت خانــواده هــا موثــر اســت‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه مشــکالت خانــواده هــا بــه صــورت‬ ‫ناهنجــاری هــای اجتماعــی بــروز می کنــد خانواده‬ ‫و ســامت ان از اهمیــت فــوق العــاده ای‬ ‫برخوردارمی باشد و اسیب های اجتماعی ناشی‬ ‫از ایـــنترنت در حوزه اســیب های فکری(اســتفاده‬ ‫نا مـــتعارف از ایـــنترنت و وابستگی شدید روانی‬ ‫و فکری) و اســیب جســمانی( فشــارهای عصبی‪،‬‬ ‫چاقــی‪ ،‬انــزوا و چشــم درد‪ )..‬مــی بایســت جــدی‬ ‫گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫بــرف در مناطــق مختلــف اســتان بــه ویــژه مناطــق کوهســتانی و برفگیــر ‪ ۱۶‬پایــگاه ثابــت امدادونجــات‪،‬‬ ‫‪ ۱۲‬کشــیک اضطــراری شــعب‪ ،‬تیــم واکنــش ســریع مرکــز اســتان‪ ،‬یک مرکز کنتــرل و هماهنگی عملیات‬ ‫اســتان(‪ ،)EOC‬یــک مرکــز امدادهوایــی بــه عــاوه ‪ ۲‬مرکــز عملیاتــی مــراوه تپــه و گمیشــان بــه عنــوان‬ ‫پســت موقــت فعــال و شــعب هــال احمــر در شهرســتان هــا مجموعــا بــه تعــداد ‪ ۲۱۱‬نفر در امــاده باش‬ ‫کامــل قــرار گرفتنــد و بــا ‪ ۱۹‬خــودروی امبوالنــس‪ ۱۱ ،‬خــودروی نجــات و ‪ ۱۵‬دســتگاه خــودروی کمکــدار‪ ،‬یک‬ ‫دســتگاه خــودروی ارگــو بــه مــردم گرفتــار در بــرف و کــوالک امدادرســانی کردنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر گلســتان افــزود‪ :‬نجاتگــران اســتان ‪ 794‬خانــوار شــامل ‪ 2‬هــزار و ‪611‬‬ ‫نفــر گرفتــار در بــرف و کــوالک را بــه محــل امــن منتقــل و بــه ‪ 145‬نفــر در پایــگاه های امدادونجات اســکان‬ ‫و ‪ 9‬نفــر از مصدومیــن ناشــی از حــوادث و بیمــاران را بــه مراکــز درمانــی منتقــل کردنــد‪.‬‬ ‫وی خاطر نشــان کرد‪ :‬در برف و کوالک اخیر ‪ 70‬بســته تغذیه اضطراری ‪72‬ســاعته‪ 83 ،‬تخته پتو‪8 ،‬‬ ‫شــعله والور میان متاثرین توزیع و ‪ 838‬کیلوگرم نایلون پوششــی برای ‪ 80‬واحد مســکونی اســتفاده‬ ‫و ‪ 2‬هــزار قــرص نــان تهیــه شــده توســط فرمانــداری در روســتای زیــارت توزیــع شــد‪ .‬همچنیــن ‪3‬دســتگاه‬ ‫موتــور پمــپ روبیــن جهــت تخلیــه اب در مناطق دچار ابگرفتگی شهرســتان اق قال اســتفاده شــد‪.‬‬ ‫خدمت رسانی در برخی مناطق استان ادامه دارد‬ ‫رئیســی برگــزار شــد ســه موضــوع مهــم و‬ ‫تعییــن کننــده در اقتصــاد کشــور مــورد‬ ‫بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه گــزارش مرکــز امــار ایــران‬ ‫در مــورد تــورم دی مــاه و اجــاره مســکن‬ ‫در ســبد هزینــه خانــوار مطــرح‪ ،‬و پــس‬ ‫از بررســی مقــرر شــد ســتاد هماهنگــی‬ ‫اقتصــادی سیاســت حمایتــی در ایــن زمینــه‬ ‫را بــا هــدف کنتــرل رشــد اجــاره بهــا و حمایــت‬ ‫از اجاره نشــینان تدویــن و ارائــه کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن جلســه گزارشــی از‬ ‫وضعیــت رشــد نقدینگــی و عملکــرد بانک هــا ارائــه شــد و رئیــس جمهــور دســتور داد بانــک مرکــزی‬ ‫سیاسـت های الزم بــرای مدیریــت رشــد نقدینگــی را تدویــن و در ســریع ترین زمــان ممکــن بــه ســتاد‬ ‫هماهنگــی اقتصــادی ارائــه کنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گزارشــوزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی هــم در ایــن جلســه از وضعیــت‬ ‫صندوق هــای بازنشســتگی و مشــکالت انهــا گــزارش داد و مقــرر گردیــد بــه صــورت الیحــه راهکارهــای‬ ‫مربــوط بــه صندوق هــا و مشــکالت بــه شــورای عالــی اقتصــادی و مجلــس ارائــه شــود‪.‬‬ صفحه 2 ‫رییــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت رازوجــرگالن گفــت‪ :‬در ‪ ۹‬ماهــه امســال‪ ۲۹ ،‬میلیــارد ریــال در بخــش‬ ‫صنایــع‪ ،‬معــادن و اصنــاف ایــن شهرســتان مرزی خراســان شــمالی ســرمایه گذاری شــد‪.‬‬ ‫ناصــر قدیمــی اظهــار داشــت‪ :‬بیشــترین حجــم ســرمایه گــذاری مربــوط بــه بخــش صنعــت بــا ســرمایه‬ ‫گــذاری ‪ ۲۵‬میلیــارد ریــال و اشــتغالزایی بــرای ‪ ۲۵‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــوزه اصنــاف نیــز ‪ ۱۳۸‬پروانــه کســب بــا اشــتغالزایی ‪ ۳۴۵‬نفــر و در حــوزه معــدن نیــز یــک‬ ‫پروانــه اکتشــاف بــا اشــتغالزایی پنــج نفــر صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۲۹‬میلیارد ریال‬ ‫امسال‬ ‫در رازوجرگالن‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬بهمن ‪1400‬‬ ‫• موازی کاری دستگاه ها‬ ‫مهمترترین معضل حمایت‬ ‫از زنان کارافرین‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪470‬‬ ‫خودروی سفر کرده را چگونه‬ ‫تمیز کنیم؟‬ ‫در حمایــت از کارافرینــان و بــه منظــور اشــتغالزایی از وزارتخانــه‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــه عنــوان یکــی از وزارتخانه هــای‬ ‫مهــم اســت کــه در وهلــه نخســت ایــن وزارتخانــه می بایســت‬ ‫فارغ التحصیــان رشــته های ‏فنــی و حرفــه ای را بــه لحــاظ‬ ‫ســطح امــوزش مــورد ارزیابــی قــرار داده و از ورود افــراد اماتــور‬ ‫و غیرمتخصــص کــه باعــث بــی اعتمــادی در بــازار می شــوند‪،‬‬ ‫جلوگیــری کنــد و تســهیالت مــورد نیــاز را برای ورود هرچه‏بیشــتر‬ ‫اســاتید مجــرب فنــی و حرفــه ای بــه حــوزه کارافرینــی و اشــتغال‬ ‫فراهــم کنــد‏‪.‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫حمایت های‬ ‫جزیره ای مهمترین‬ ‫معضل زنان‬ ‫کارافرین‬ ‫زنــان بی سرپرســت و بدسرپرســت جمعیــت قابــل توجهــی از زنــان‬ ‫کشــور را تشــکیل میدهنــد کــه بــرای امــرار معــاش شــغلی ندارنــد و‬ ‫همیــن موضــوع باعــث ایجــاد مشــکالت فرهنگــی و اجتماعــی زیادی‬ ‫در جامعــه شــده اســت؛ کــه در صــورت دریافــت حمایتهــای هدفمنــد‬ ‫و بــا همــت زنــان کارافریــن ایــن مشــکل‏ می توانــد بــه راحتــی قابــل‬ ‫حــل خواهــد بــود و بــاری را از دوش جامعــه خواهــد برداشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار گــروه علــم و امــوزش بــازار کســب و کار‪ ،‬بــر‬ ‫اســاس تعریــف معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری‪،‬‬ ‫کســی زن سرپرســت خانــوار اســت کــه مســوولیت تامیــن یــا بخــش‬ ‫عمــده ای از هزینه‏هــای خانــوار یــا تصمیــم گیــری در مــورد نحــوه‬ ‫هزینــه کــردن درامدهــای خانــوار را بــر عهــده دارد‏‪.‬‬ ‫و همچنیــن طبــق تعریــف مرکــز امــار ایــران «سرپرســت خانــوار‬ ‫بــه طــور معمــول مســوولیت تامیــن تمــام یــا بخــش عمــده ای از‬ ‫هزینه هــای خانــوار یــا تصمیــم گیــری در مــورد نحــوه هزینــه کــردن‬ ‫درامدهــای خانــوار را بــر عهــده‏دارد‪ .‬در مــواردی کــه اعضــای خانــوار‬ ‫کســی را بــه عنــوان سرپرســت معرفــی نکننــد‪ ،‬مس ـن ترین فــرد بــه‬ ‫عنوان سرپرســت خانوار شــناخته میشــود و سرپرســت خانوار لزوما‬ ‫مس ـن ترین عضــو خانــوار نیســت و مــی توانــد زن‏یــا مــرد باشــد‪ .‬‏»‬ ‫ایــن جامعــه شــامل زنــان بــی سرپرســت‪ ،‬زنــان مطلقــه اعــم از‬ ‫زنانــی کــه پــس از طــاق بــه تنهایــی زندگــی می کننــد یــا بــه خانــه‬ ‫پــدری بازگشــته امــا خــود امــرار معــاش می کننــد‪،‬‏همســران مــردان‬ ‫معتــاد‪ ،‬همســران مــردان زندانــی‪ ،‬همســران مردان بیکار‪ ،‬همســران‬ ‫مــردان مهاجــر‪ ،‬همســران مردانــی کــه در نظــام وظیفــه مشــغول‬ ‫خدمــت هســتند‪ ،‬زنــان‏خودسرپرســت (زنان ســالمند تنهــا)‪ ،‬دختران‬ ‫خودسرپرســت کــه هرگــز ازدواج نکرده انــد و همچنیــن همســران‬ ‫مــردان از کارافتــاده و ســالمند اســت‏‪.‬‬ ‫امــا در حــوزه زنــان سرپرســت خانــوار بــر اســاس امارهــای رســمی‬ ‫کــه طــی ســالهای ‪ 1398‬تــا ‪ 1390‬منتشــر شــده تعــداد خانوارهــای‬ ‫معمولــی دارای سرپرســت زن بــا افزایــش ‪ 8/26‬درصــدی روبــرو‬ ‫بــوده اســت‪ .‬ضمــن اینکــه در ســال ‪ 1390‬بــه‏ازای هــر ‪ 100‬سرپرســت‬ ‫مــرد‪ ،‬حــدود ‪ 15‬سرپرســت زن وجــود داشــته کــه این نســبت در ســال‬ ‫‪ 1398‬بــه حــدود ‪ 16‬نفــر رســیده اســت‏‪.‬‬ ‫مدیــر کل کمیتــه امــداد امــا م خمینــی (ره ) گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫‪ 82‬هــزار خانــوار تحــت حمایــت کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)‬ ‫گلســتان می باشــد کــه ‪60‬درصــد ان را زنــان سرپرســت خانــوار‬ ‫تشــکیل می دهــد‪.‬‬ ‫عیســی بابایــی اظهــار داشــت ‪ 20601 :‬زن سرپرســت خانــوار نیــز از‬ ‫تســهیالت قــرض الحســنه ایــن نهــاد اســتفاده نمــوده اند و همچنین‬ ‫‪ 2121‬زن خانــوار نیــز از تســهیالت وام خوداشــتغالی در ‪ 9‬مــاه ســال‬ ‫جــاری بهــره منــد شــده اند‪.‬‬ ‫• مــوازی کاری دســتگاه ها مهمترتریــن معضــل حمایــت از زنــان‬ ‫کارافریــن‬ ‫امنه درخشــان متولد ‪ 1367‬دارای مدرک تحصیلی ســیکل بعنوان‬ ‫یــک کارافریــن زن کــه مســئولیت امــوزش ســوزن دوزی بلــوچ را بــه‬ ‫‪ 200‬زن سرپرســت خانــوار در شهرســتانهای ازادشــهر‪ ،‬خان ببیــن‪،‬‬ ‫ رامیــان و علــی ابــاد بعنــوان راهبــر در اســتان گلســتان بــه عهــده دارد‏‪.‬‬ ‫وی کــه از ســال ‪ 1385‬بــا عشــق بــه ســوزن دوزی بلــوچ و زنــده‬ ‫نگه داشــتن ســنت و رســوم ایرانــی پــس از گذرانــدن دوره امــوزش‬ ‫مهــارت ایــن رشــته اکنــون خــود بعنــوان یــک زن موفــق و سرپرســت‬ ‫خانــوار در احیــای ایــن ســنت ملــی مشــغول بــه فعالیــت اســت‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه‪ ،‬در حــال حاضــر اســتادی بیــش از ‪ 200‬زن‬ ‫سرپرســت خانــوار یــا بدسرپرســت را عهــده دار اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫هــم اکنــون ســطح اموزش هــای خــود را بــا برگــزاری دوره هــای‬ ‫اموزشــی ســوزن دوزی‏بــه منظــور توســعه تولیــد و اشــتغالزایی بــه‬ ‫اکثــر روســتاهای ایــن اســتان رســانده ام‏‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مــا محصــوالت بســیاری بــرای تولیــد داریــم کــه‬ ‫بــازار هــدف مناســبی دارد امــا برخــی مشــکالت و موانــع بــر ســر راه‬ ‫داریــم از جملــه اینکــه تهیــه مــواد اولیــه مرغــوب‏مــورد نیــاز کارمــان‬ ‫بــه ســختی بــه دســت مــا مــی رســددوم اینکــه نبــود حمایت هــای الزم‬ ‫در جهــت ارائــه تســهیالت بــا وجــود موانعــی همچون تضامین بانکی‬ ‫کار را بــرای مددجویــان بــا مشــکل روبــرو کــرده اســت‏‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی کارافریــن بلــوچ ســاکن شهرســتان خان ببیــن اســتان‬ ‫گلســتان مــی گویــد‪ :‬اگــر بســتر کار فراهــم شــود‪ ،‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫بــازار هــدف و ذائقــه مصــرف کننــدگان را شناســایی کرده ایــم‪ ،‬قــادر‬ ‫خواهیــم بــود بــرای تعــداد زیــادی از خانم هــای‏خودسرپرســت یــا‬ ‫بدسرپرســت اشــتغالزایی داشــته باشــیم چراکه بازار محصوالت نیز‬ ‫در ایــن مناطــق رونــق دارد‏‪.‬‬ ‫وی درخصــوص وضعیــت فعلــی حمایــت از کارافرینــی در کشــور‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا شــروع دولــت جدیــد همه ســعی می کننــد که این‬ ‫اتفــاق بیافتــد و مــا هــم امیدواریــم از طریــق دســتگاه هــای ذیربــط‬ ‫ایــن حمایتهــا‏افزایــش یابــد‏‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی کارافریــن در حمایــت از کارافرینــی‪ ،‬مســائلی چــون‬ ‫مــوازی کاری دســتگاه های دولتــی و بــدون درنظرگرفتــن شــرایط‬ ‫فعلی از جمله اصلی ترین مســائل کســب و کارها را بیمه در حوزه‬ ‫‏کارافرینــی زنــان دانســت و گفــت‪ :‬تســهیالت ارائــه شــده از ســوی‬ ‫بانک هــا نیــز بــا شــرایط ســخت و دریافــت وثیقه هــای ســنگین بــا طی‬ ‫زمــان طوالنــی اعطــا مــی شــود‏‪.‬‬ ‫درخشــان در حمایــت از کارافرینــان و بــه منظــور اشــتغالزایی‬ ‫از وزارتخانــه تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــه عنــوان یکــی از‬ ‫وزارتخانه هــای مهــم نــام بــرد و ادامــه داد‪ :‬در وهلــه نخســت ایــن‬ ‫وزارتخانــه می بایســت فارغ التحصیــان رشــته های‏فنــی و حرفــه ای‬ ‫را بــه لحــاظ ســطح امــوزش مــورد ارزیابــی قــرار داده و از ورود افــراد‬ ‫اماتــور و غیرمتخصــص کــه باعــث بــی اعتمــادی در بــازار می شــوند‪،‬‬ ‫جلوگیــری کنــد و تســهیالت مــورد نیــاز را بــرای ورود هرچــه‏بیشــتر‬ ‫اســاتید مجــرب فنــی و حرفــه ای بــه حــوزه کارافرینــی و اشــتغال‬ ‫فراهــم کنــد‏‪.‬‬ ‫ایــن کارافریــن بــا اشــاره بــه تســهیالت ارائــه شــده از ســوی صنایــع‬ ‫دســتی گفــت‪ :‬بســیاری از تســهیالت و مشــوق های ارائــه شــده از‬ ‫ســوی ایــن مرکــز بــرای زنــان کارافریــن غیرهدفمنــد و بــدون بازدهــی‬ ‫بــوده ایــن در حالــی اســت کــه پرداخــت ایــن تســهیالت بــا‏وثیقه های‬ ‫ســنگین بانکــی همــراه بــوده و ایــن خــود بســیاری از کارافرینــان را بــا‬ ‫مشــکل مواجــه کــرده اســت و امارهــای ارائــه شــده از ســوی صنایــع‬ ‫دســتی در ایــن خصــوص نیــز متاســفانه می تــوان گفــت بیشــتر‬ ‫غیرواقعــی اســت‏‪.‬‬ ‫درخشــان در ادامــه می گویــد‪ :‬در صورتیکــه پشــتیبانی بــرای‬ ‫فضاســازی و بسترســازی اشــتغال زنــان سرپرســت خانــوار مناســب‬ ‫باشــد‪ ،‬بــرای راه انــدازی کارگاه هــای اموزشــی‪ ،‬بیشــتر مناطــق کشــور‬ ‫از اســتاد کارهــا و نیــروی انســانی متخصــص‏برخوردارنــد و مــی تــوان‬ ‫بــا اســتفاده از ایــن نیروهــا بســیاری از زنــان سرپرســت خانــوار را در‬ ‫مشــاغل مختلــف امــوزش داد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای ایجــاد محیــط کاری مناســب در حــال حاضــر از‬ ‫اســتادکاران ماهــر اســتفاده نمــی شــود و متاســفانه ضوابــط جــای‬ ‫خــود را بــه روابــط داده اســت کــه بــا وجــود ایــن مســائل اهــداف حــوزه‬ ‫کارافرینــی نیــز‏بــه نتیجــه نهایــی نخواهــد رســید‏‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت ‪ 15 :‬ســال اســت در ایــن حرفــه مشــغول بــه‬ ‫کار هســتم و تــا بدیــن لحظــه بــه واســطه ایــن هنــر موفــق بــودم و از‬ ‫شکســت خــوردن بــه خاطــر وجــود تنــوع رنــگ های شــادی کــه در این‬ ‫حرفــه اســت ناامیــد نشــدم و هرشکســت در ِ امیــدی را بــه رویــم بــاز‬ ‫کــرده کــه بــه خــود اجــازه دادم ایــن هنــر ایــران زمیــن را بــه ســایر زنــان‬ ‫کشــورم بــرای زنــده مانــدن انتقــال دهــم‪.‬‬ ‫• بــرای صــادرات تولیــدات خــود نیازمنــد حمایــت دســتگاه های‬ ‫ذیربــط هســتیم‬ ‫ســمیه کابوســی بانــوی جــوان دیگــر اســت کــه در روســتای‬ ‫«شــاهکوه» شهرســتان گــرگان زندگــی می کنــد ویکــی از کســانی‬ ‫اســت نــام ایــن روســتا را در کنــار ســایر زنــان روســتا بــه اســم زنــان‬ ‫ســیاه دوزی بــه ثبــت ملــی رســانده اســت‪ ،‬بانویــی کارافریــن با مدرک‬ ‫‏ســیکل اســت کــه بــا شــرکت در کالس امــوزش در بیــن بــزرگان‬ ‫روستایشــان بــا ایــن شــغل اشــنا شــده و هــم اکنــون بــا بهره گیــری از‬ ‫نــواوری و خالقیــت در بافــت‏ســیاه دوزی بــرای خــود و اطرافیانــش‬ ‫کســب و کاری بــه هــم بزنــد‏‪.‬‬ ‫وی می گویــد کــه بــا کمــک دهیــار و زنــان روســتا یــک تعاونــی‬ ‫راه انــدازی در حرفــه ســیاه موفــق و بــه خودکفایــی و همچنیــن‬ ‫کارافرینــی بــرای زنــان سرپرســت خانــوار شــده ایــم ضمــن اینکــه‬ ‫حــدود ‪ 130‬نفــر نیــز بــه صــورت غیرمســتقیم بــا ایــن تعاونــی‬ ‫همــکاری دارنــد‪.‬‏‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه‪ ،‬تبلیغــات در فضــای مجــازی و شــبکه های‬ ‫اجتماعــی ســهم بســیار مهمــی در شناســاندن محصــوالت‬ ‫انهــا بــه بــازار مصــرف داشــته اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫ســیاه دوزی مــا بــا برنــد شــاهکوه ســفلی در بــازار جــا افتــاده‏اســت‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی کارافریــن در خصــوص اینکــه چــه درخواســتی دارد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در حــال حاضــر پــس از بازدیــد گردشــگران خارجــی از روســتای‬ ‫شــاهکوه ســفلی بــرای ایــن تولیــدات مشــتریان خارجــی نیــز داریــم‬ ‫امــا از تــوان الزم بــرای ارســال تولیــدات ‏خــود بــه اروپــا و ســایر‬ ‫کشــورهای دور بــه دلیــل نداشــتن کارت بازرگانــی برخــوردار نیســتیم‪.‬‬ ‫دهیــار روســتای شــاهکوه ســفلی گفــت‪ :‬بــه طــور حتــم در جامعــه‬ ‫امــروز مهــارت امــوزی و اشــتغالزایی یکــی از مهمتریــن مشــکالت‬ ‫زنــان سرپرســت خانــوار اســت‏‪.‬‬ ‫زینــب میراحمــدی در گفتگــو بــا فریبــا مســکنی خبرنگار بازار کســب‬ ‫و کار اظهــار داشــت تمــام زنــان ایــن روســتا در جهــت نگــه داشــتن‬ ‫ســنت ســیاه دوزی مشــارکت دارنــد تــا جایــی کــه یکــی از قدیمهــای‬ ‫روســتا کــه مهارتــش بیشــتر از ســایرین اســت درصــدد احــداث‬ ‫اموزشــگاهی بــرای ارائــه اموزش هــای مهارتی صنایع دســتی تولیدی‬ ‫بــه زنــان روســتا می باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬بــرای حمایــت از تولیــدات صنایــع دســتی روســتا‪ ،‬تــا‬ ‫کنــون دو شــرکت تعاونــی روســتایی را بــه ثبــت رســانده ایم تــا بتوانــد‬ ‫کمــک بــه اهالــی روســتا در ایــن خصــوص باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تولیــدات ایــن روســتا زبــان زد کل کشــور اســت کــه‬ ‫حتــی خــارج از کشــور متقاضــی دارد و زنــان روســتا صرفــا ًبــر اســاس‬ ‫سفارشــات دریافتــی‪ ،‬اقــدام بــه تولیــد محصــول می کننــد‪.‬‬ ‫• اقدامــات پراکنــده حمایتــی از زنــان کارافریــن و سرپرســت‬ ‫خانــوار قابــل پایــش و رصــد نیســت‬ ‫فاطمــه محمدبیگــی رییــس فراکســیون جمعیــت و حمایــت از‬ ‫خانــواده مجلــس شــورای اســامی اظهــار داشــت‪ :‬در حــوزه طــرح‬ ‫مســائل زنــان‪ ،‬در مدتــی کــه بعنــوان نماینــده ‏مجلــس در ایــن‬ ‫کارگــروه هســتم و در جلســات شــرکت مــی کنــم‪ ،‬متوجــه خطــای‬ ‫راهبــردی شــدم و ان نــوع نــگاه بــه حــوزه زنــان اســت‏‪.‬‬ ‫فاطمــه محمدبیگــی افــزود‪ :‬صرفــا بــا ارائــه تســهیالت و تزریــق‬ ‫بودجــه بحــث توانمنــدی زنــان جامعــه مرتفــع نمــی شــود بلکــه‬ ‫نیازمنــد پیوســت فرهنگــی و اجتماعــی و شناســایی‏درگاه هــای اصلی‬ ‫مشــکالت زنــان اســت‏‪.‬‬ ‫• در دوره هــای گذشــته معاونــت زنــان و خانــواده در رفــع‬ ‫معضــات زنــان موفــق نبــوده اســت‬ ‫رییــس فراکســیون جمعیــت و حمایــت از خانــواده مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری را متولــی‬ ‫اصلــی حــوزه زن و خانــواده در کشــور‏دانســت و در عیــن حــال اذعــان‬ ‫کــرد‪ :‬در دوره هــای قبلــی ایــن معاونــت تعریــف عملیاتــی‏مناســبی از‬ ‫ایــن معاونــت بــه شــکل ســتادی تعریــف شــده تاکنــون دیــده نشــده‬ ‫اســت ونتوانســته بــه شــکل موثــر در رفــع معضــات زنــان سرپرســت‬ ‫خانــوار و زنــان کارافریــن موفــق و تاثیرگــذار باشــد‏‪.‬‬ ‫• ایجاد صندوق ضمانت سرمایه گزاری برای زنان بی سرپرست‬ ‫معــاون توســعه وکار افرینــی واشــتغال اداره کل تعــاون کار گفــت‪:‬‬ ‫در ایــن طــرح تســهیالت روســتایی وعشــایری کــه از ســال ‪ ۹۷‬اغــاز‬ ‫شــده جــز ‪ ۳‬اســتان بودیــم کــه بانــوان در اســتفاده از ایــن تســهیالت‬ ‫مشــارکت داشــتند‪.‬‬ ‫موســی بی بــاک در گفتگــو بــا حمیدرضــا محمدیــاری خبرنــگار بــازار‬ ‫کســب و کار اظهــار داشــت‪ 1457 :‬طــرح بــه مبلــغ ‪ ۳۲‬میلیــارد و ‪30۰‬‬ ‫میلیــون تومــان بــه بانــک معرفــی شــدند کــه از ایــن تعــداد ‪ ۸۷۹‬طرح‬ ‫بــه بیــش ‪ ۱۷‬میلیــارد تومــان طــرح شــان مــورد تائیــد قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــی بــاک افــزود‪ :‬از ایــن ‪ 879‬نفــر ‪ 227‬نفــر زنــان سرپرســت خانــوار‬ ‫هســتند یعنــی چیــزی حــدود ‪ 30‬درصــد از متقاضیــان را زنــان‬ ‫سرپرســت خانــوار در مشــاغل خانگــی تشــکیل مــی دهنــد کــه مبلــغ‬ ‫‪ ۴‬میلیــارد و هشــتصد میلیــون تومــان ســقف تســهیالت دریافتــی‬ ‫توســط ایــن قشــر بــرای ایجــاد اشــتغال خانگــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬میــزان ســقف ایــت تســهیالت بــرای هر طــرح حداقل ‪۲۰‬‬ ‫میلیــون و حداکثــر ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان و بســتگی بــه نــوع طــرح ارائــه‬ ‫شــده از ســوی متقاضی دارد‪.‬‬ ‫معــاون توســعه و کارافرینــی اداره کل تعــاون و کار ورفــاه‬ ‫اجتماعــی گلســتان گفــت‪ :‬بــه تازگــی موفــق بــه دریافــت مجــوز‬ ‫ویــژه صنــدوق ضمانــت ســرمایه گــزاری بــرای طرح هــای کوچــک و‬ ‫اشــتغال زا بــرای زنــان بــی سرپرســت و بــد سرپرســت خانــوار در‬ ‫اســتان را دریافــت کرده ایــم کــه وظیفــه ایــن صنــدوق ارائه ضمانت‬ ‫بانکــی بــرای دریافــت تســهیالت بانکــی توســط زنــان سرپرســت‬ ‫خانــوار را تســهیل مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد اســتاندار محتــرم گلســتان و معاونــت زنــان‬ ‫و خانــواده اســتانداری ‪ ،‬بــا دقــت و توجــه بیشــتری بــه ایــن امــر‬ ‫وارد شــده و ضمــن تــداوم حمایــت از ایــن قشــر زحمــت کــش‬ ‫بــا توســعه کســب و کار خانگــی ‪ ،‬محلــی و روســتایی بــه عنــوان‬ ‫بســتر مناســبی بــرای کســب درامــد اقشــار مــورد نظــر ‪ ،‬راه هــای‬ ‫شــکوفایی ایــن اقتصــاد مولــد را همــوار نماینــد ‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــعار دولــت کار و کرامــت ایــن قشــر‬ ‫مســتحق ترین گــروه بــرای ارائــه خدمــات اداری و بانکــی بــا‬ ‫تســهیالت ارزان مــی باشــند‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت روزنامــه کســب و کار پــارس بــه عنــوان پیگیــر‬ ‫مطالبــات ایــن اقشــار منتظــر اقدامــات اجرایــی مســئوالن‬ ‫محتــرم اســتانی و انعــکاس ان اســت ‪.‬‬ ‫کمربنــد ایمنــی هــم جــزو وســایلی اســت کــه خیلــی از‬ ‫خــودروداران توجهــی بــه نظافــت ان نمی کننــد‪ ،‬ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه بــرای تمیــز کــردن کمربندهای ایمنــی‪ ،‬انها‬ ‫را بیــرون بکشــید و بــا اب گــرم و صابــون بشــویید و بگذاریــد‬ ‫بــه صــورت طبیعــی خشــک شــوند و اجــازه ندهیــد اب بــه‬ ‫درون قرقــره ان نفــوذ کنــد‪.‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید اســتفاده از یــک بــرس بــرای تمیــز‬ ‫کــردن شــیارها‪ ،‬خروجی هــای هــوا و البــای دکمه هــا‬ ‫پیــش از جــارو کــردن نقــش موثــری در تمیــزی انهــا دارد‪.‬‬ ‫البتــه می توانیــد از ژل هــای موجــود بــرای بیــرون کشــیدن‬ ‫اشــغال ها و گــرد و غبــار از منافــذ کوچــک اســتفاده کنیــد‪،‬‬ ‫امــا برخــی از خودروهــا دارای ســطوح چوبــی هســتند کــه‬ ‫بــرای تمیــز کــردن انهــا صــرف نظــر از اینکــه چــوب واقعــی‬ ‫یــا مصنوعــی اســت نبایــد از پــاک کننده هــای خشــن‬ ‫اســتفاده کــرد‪ .‬چوب هــای مصنوعــی اغلــب دارای پوشــش‬ ‫پلــی اورتــان هســتند کــه بــه راحتــی خراشــیده می شــوند؛‬ ‫بنابرایــن بخش هــای چوبــی خودرویتــان را بــا پارچه هــای‬ ‫تمیــز و مرطــوب پــاک کنیــد و می توانیــد مقــدار کمــی از‬ ‫واکــس چــوب بــرای درخشــش دوبــاره ان اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫امــا اگــر بــه تمیــزی کفشــتان اهمیــت می دهیــد و عموما با‬ ‫کفش هــای واکــس زده درون خــودرو می نشــینید‪ ،‬احتمــال‬ ‫وجــود لکــه واکــس روی موکــت اطــراف پدال هــا یــا حتــی‬ ‫زیرپایــی وجــود دارد کــه می تــوان بــا مرطــوب کــردن جــای‬ ‫لــک واکــس و ریختــن کمــی الــکل ســفید و شســت وشــو بــا‬ ‫شــامپو فــرش ان را از بیــن بــرد‪.‬‬ ‫لکــه بــری روی صندلی هــا و موکــت خــودرو نیــز خیلــی نیــاز‬ ‫بــه مهــارت نــدارد‪ ،‬چــرا کــه اگــر بــا یــک ادامــس چســبیده‬ ‫بــه صندلی هــا یــا کــف خــودرو مواجــه شــدید‪ ،‬بــی درنــگ‬ ‫بــه ســراغ یــک قطعــه یــخ برویــد و بــا ســرد کــردن ادامــس‬ ‫جویــده شــده بــه راحتــی ان را جــدا کنیــد و در نهایــت‬ ‫اگــر نشــد‪ ،‬می توانیــد از کــرم مرطــوب کننــده یــا اســپری‬ ‫حشــره کش اســتفاده کنیــد‪ ،‬امــا مراقــب باشــید بــا کنــدن‬ ‫ادامــس‪ ،‬بــه بافــت پارچــه اســیب نزنیــد و ان را ســوراخ‬ ‫نکنیــد‪ .‬در پایــان اگــر لکــه مــواد خوراکــی بــر صندلی هــای‬ ‫خــودرو نقــش بســته بــا اســتفاده از پــودر رخــت شــویی‬ ‫انزیــم دار بــه ســادگی انهــا را برطــرف کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای تمیــز کــردن شیشــه ها نیــز پــس از شست وشــوی‬ ‫انهــا و اطمینــان از برطــرف شــدن لکه هــای چربــی حاصــل‬ ‫از دود دیگــر خودروهــا‪ ،‬بــا مایــع شیشــه پــاک کــن و‬ ‫پارچه هــای میکروفیبــر شیش ـه ها و اینه هــا را پــاک کنیــد‪،‬‬ ‫یــک توصیــه دیگــر اینکــه بــرای تمیــز کــردن اثــر خــاک بــه‬ ‫جــای مانــده‪ ،‬نوشــابه را روی شیشــه بریزیــد و ســپس ان‬ ‫را بــه خوبــی پــاک کنیــد‪ .‬تــا جایــی کــه اثــری از چســبندگی‬ ‫ناشــی از باقیمانــده نوشــابه در هیــچ کجــای شیشــه یــا‬ ‫درزهــای دور ان‪ ،‬باقــی نمانــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬نوشــابه ســیاه را می توانیــد بــرای‬ ‫تمیــز کــردن الســتیک هــا نیــز اســتفاده کنید‪ .‬نوشــابه‬ ‫ســیاه‪ ،‬الســتیک ها را همانند روز اولشــان تمیز و یک‬ ‫دســت می کنــد‪.‬‬ ‫قسمت دوم‬ ‫در تمام ساختمان ها‬ ‫به منظور پیشگیری از‬ ‫اتش سوزی و سرایت و‬ ‫توسعه ان باید درها و‬ ‫پنجره ها به خوبی باز و‬ ‫بسته شوند تا از طریق‬ ‫درهای نیمه باز حرارت‬ ‫اتش به قسمت های‬ ‫دیگر سرایت نکند‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬بهمن‬ ‫بجنورد‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪470‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫امکان ویرایش اطالعات سکونتی‬ ‫با کمبود فضای ورزشی‬ ‫در گنبدکاووس‬ ‫دریافت کنندگان پیامک خانه خالی وجود دارد‬ ‫رییــس اداره ورزش و جوانــان گنبــدکاووس گفــت‪:‬‬ ‫بــا وجــود کســب مدال هــای برتــر و رنگارنــگ و‬ ‫افتخــارات زیــاد ورزشــی در مســابقات مختلــف ملــی‬ ‫و بــرون مــرزی توســط ورزشــکاران و تیم هــای ورزشــی‬ ‫همچنــان ایــن شهرســتان بــا کمبــود شــدید فضــای‬ ‫ورزشــی بــرای هیات هــا و ورزشــکاران مواجــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حجــت اللــه یوســفی‬ ‫در جلســه کمیتــه ورزش ســتاد دهــه فجــر و نشســت‬ ‫بــا هیات هــای ورزشــی گنبــدکاووس اظهارداشــت‪:‬‬ ‫ســرانه فضــای ورزشــی ایــن شهرســتان هــم اکنــون‬ ‫‪ ۳۳‬ســانتی متر اســت کــه جایــگاه ســیزدهم را در‬ ‫بیــن ‪ ۱۴‬شهرســتان اســتان گلســتان را دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬می تــوان گفــت کــه ایــن‬ ‫شهرســتان همــواره ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۶۰‬درصــد مقام هــا و‬ ‫مدال هایــی کــه توســط ورزشــکاران یــا تیم هــای‬ ‫گلســتانی از مســابقات ملــی و بیــن المللــی بــه خــود‬ ‫اختصتــص داده‪ ،‬امــا متاســفانه همیــن شهرســتان بــا‬ ‫جمعیتــی بالــغ بــر ‪ ۳۷۵‬هــزار نفــر از حیــث فضاهــای‬ ‫ورزشــی دارای جایــگاه خوبــی در اســتان نیســت‪.‬‬ ‫یوســفی اضافــه کــرد‪ :‬گنبــدکاووس ‪ ۴۳‬هیــات‬ ‫ورزشــی فعــال بــا افــزون بــر ‪ ۹‬هــزار ورزشــکار‬ ‫ســازماندهی شــده دارد کــه بســیاری از ایــن هیــات ‬ ‫بــرای انجــام تمرینــات و فعالیت هــای ورزشــی خــود بــا‬ ‫مشــکل مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫رییــس اداره ورزش و جوانــان گنبــدکاووس ادامــه‬ ‫داد‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۱۲‬پــروژه ورزشــی نیمــه تمــام از‬ ‫جملــه «اســتخر‪ ،‬خانــه والیبــال‪ ،‬ســالن بوکــس‪،‬‬ ‫ن چمــن مصنوعــی‬ ‫زمیــن والیبــال ســاحلی‪ ،‬چنــد زمی ـ ‬ ‫و ســالن ورزشــی روســتایی‪ ،‬ســالن ورزشــی بانــوان‬ ‫و ســالن ورزش هــای رزمــی و زورخانــه» در ایــن‬ ‫شهرســتان وجــود دارد کــه تکمیــل ان بــه افــزون بــر‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه عملیــات اجرایــی بیشــتر‬ ‫پروژه هــای نیمــه تمــام گنبــدکاووس از اوایــل‬ ‫دهــه ‪ ۹۰‬اغــاز شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در صــورت‬ ‫اختصــاص اعتبــارات ویــژه و تکمیــل ایــن پروژه هــا‬ ‫ســرانه فضــای ورزشــی ایــن شهرســتان حــدود ‪۲۰‬‬ ‫ســانتی متر افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫یوســفی‪ ،‬کمبــود منابــع اعتبــاری بــرای هیات هــای‬ ‫ورزشــی را از دیگــر مشــکالت ورزش گنبــد دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬بســیاری از هیات هــا بــرای برگــزاری مســابقات‬ ‫ورزشــی نیــاز بــه اعتبــار دارنــد کــه بایــد بــرای ان راه‬ ‫حلــی مناســب پیــش بینــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تبریــک بــه فرارســیدن دهــه فجــر پیــروزی‬ ‫انقــاب اســامی اضافــه کــرد‪ :‬بــرای بزرگداشــت بهتــر‬ ‫ایــن ایــام برنامه هــای متنوعــی ورزشــی و فرهنگــی‬ ‫توســط هیات هــای ورزشــی گنبــدکاووس پیــش بینــی‬ ‫و اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره ورزش و جوانــان گنبــدکاووس‪ ،‬دیــدار‬ ‫بــا خانــواده معظــم شــاهد‪ ،‬جانبــازان و ایثارگــران و‬ ‫پیشکســوتان ورزشــی‪ ،‬دیــدار بــا ائمــه جمعــه‪ ،‬عطــر‬ ‫افشــانی مــزار شــهدا‪ ،‬نــذر خــون جامعــه ورزش‪،‬‬ ‫حضــور پررنــگ در برنامــه هــای پیــش بینــی شــده‬ ‫دهــه فجــر باالخــص راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن‪ ،‬رژه اســب‬ ‫ســواران‪ ،‬همایــش پیــاده روی خانوادگــی‪ ،‬مراســم‬ ‫تجلیــل از ورزشــکاران و هیات هــای فعــال‪ ،‬برگــزاری‬ ‫کارگاه هــای اموزشــی و برگــزاری مســابقات مختلــف‬ ‫ورزشــی ویــژه اقایــان و بانــوان در رده هــای مختلــف‬ ‫ســنی از مهمتریــن برنامه هــای شهرســتان در دهــه‬ ‫فجــر امســال خواهــد بــود‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن نشســت تعــدادی از هیات هــای‬ ‫ورزشــی گنبــدکاووس بــه بیــان برنامه هــای پیــش بینی‬ ‫شــده ویــژه دهــه فجــر انقــاب اســامی پرداختنــد‪.‬‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی گفــت‪ :‬ویرایــش و اصــاح اطالعــات ســکونتی‬ ‫افــرادی کــه پیامــک خانــه خالــی را دریافــت کردنــد‪ ،‬بــا هــدف شناســایی و تعییــن دقیــق خانه هــای‬ ‫خالــی‪ ،‬امکان پذیــر اســت و در حــال حاضــر ثبت نــام در ســامانه امــاک و اســکان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫محمــود محمــودزاده اظهــار داشــت‪ :‬ان دســته از افــرادی کــه پیامــک خانه هــای خالــی را دریافــت کردنــد‬ ‫در ســامانه امــاک و اســکان امــکان ویرایــش اطالعــات وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ثبت نــام در ســامانه امــاک و اســناد بــا هــدف ویــراش اطالعــات ســکونتی خانوارهــا‬ ‫ادامــه دارد‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬بهتــر اســت اگــر هنــوز خانــواری وضعیت ســکونتی خود را مشــخص نکرده‪،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اولویت فرهنگ و ارشاد‬ ‫تقویت رسانه ها است‬ ‫اولویت استان‬ ‫ایجاد اشتغال مولد است‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان گفت‪:‬جــزو‬ ‫اولویت هــای ایــن اداره کل در راســتای توســعه پایــدار تقویــت‬ ‫رســانه ها بــا هــدف بیــان شــفاف و صریــح انتقــاد و نظــرات‬ ‫ســازنده اســتان اســت ‪.‬‬ ‫محمــد رعیــت در نشســت بــا مدیــران رســانه های گلســتان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬مدیــران اســتان بایــد در کنــار رســانه هــا تــا از ایــن ظرفیــت‬ ‫بــرای اطــاع رســانی خدمــات بــه مــردم اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اداره کل فرهنــگ و ارشــاد گلســتان امادگــی‬ ‫دارد تــا مشــکالت خبرنــگاران و مدیــران رســانه هــای اســتان‬ ‫را بــا همراهــی و همفکــری ایــن قشــر حــل کنــد کــه بهتریــن‬ ‫راه دســتیابی ســریع بــه ایــن هــدف‪ ،‬وجــود تشــکل تخصصــی‬ ‫رســانه از جملــه خانــه مطبوعــات اســت ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نقــش ویــژه رســانه در توســعه جامعــه گفــت‪:‬‬ ‫رســانه روابــط عمومــی ادارات نیســت بلکــه وظیفــه اطــاع‬ ‫رســانی اقدامــات و نقــد ســازنده و اگاهانــه بــه مســووالن را دارد‬ ‫کــه معرفــی‪ ،‬حفــظ و تقویــت ایــن جایــگاه از طریــق مشــارکت‬ ‫فعــاالن رســانه دســت یافتنــی اســت ‪.‬‬ ‫رعیــت همچنیــن تهیــه نقشــه راه بــرای تســریع در رفــع مســائل‬ ‫و مشــکالت حــوزه رســانه اســتان و بهــره گیــری از ایــن ظرفیــت‬ ‫بــرای توســعه منطقــه را ضــروری دانســت‪.‬‬ ‫ابالغیه جدید سازمان‬ ‫توسعه تجارت برای رتبه بندی‬ ‫صادرکنندگان‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفت‪ :‬اولویت اســتان ایجاد اشــتغال‬ ‫مولــد بــوده و بایــد زیرســاخت های ان را بــه همیــن دلیــل فراهــم‬ ‫کنیــم تــا مشــکالت اقتصــادی برطــرف شــود‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد بــرای ایجــاد اشــتغال مولــد در اییــن‬ ‫توزیــع جهیزیــه بیــن مددجویــان زیــر پوشــش کمیتــه امــداد امــام‬ ‫خمینــی(ره)خواســتاراســتفادهازتمامــیظرفیت هــایاســتانشــد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراسان شــمالی در ادامــه افــزود‪ :‬برگــزاری ایین هــای‬ ‫اهــدای جهیزیــه موجــب تشــویق جوانان بــرای ازدواج می شــود که‬ ‫ایــن رونــد بایــد ادامــه یابــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تمامــی نظریــه پــردازان دنیــا تغییــر یــک‬ ‫جامعــه را بــا تکیــه بــر عنصــر خانــواده بویــژه زنــان می داننــد گفــت‪:‬‬ ‫بایــد بــرای فرزنــدان ایــن ایین هــا هدفگــذاری شــود تــا در اینــده‬ ‫ایــن مســیر ادامــه پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫وی ازدواج هــای دیگــر هنــگام را عاملــی بــرای خــارج شــدن‬ ‫جامعــه از مســیر اصلــی خــود عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬کمــک بــه‬ ‫جوانــان بــرای شــکل گیری خانــواده یــک ســنت دیرینــه در بیــن‬ ‫خانواده هــا اســت کــه کمــک کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)‬ ‫ادامــه همــان راه اســت‪.‬‬ ‫ســازمان توســعه تجارت ایران در ابالغیه ای به روســای ســازمان های‬ ‫صمــت اســتان ها و روســای اتاق هــای بازرگانــی سراســر کشــور‪ ،‬تمامی‬ ‫صادرکننــدگان را مکلــف کــرد تــا نســبت بــه تکمیــل شــاخص های‬ ‫رتبه بنــدی صــادرات خــود از طریــق ســامانه جامــع تجــارت اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫فرهــاد نــوری‪ ،‬معــاون توســعه صــادرات کاال و خدمــات ســازمان‬ ‫توســعه تجــارت ایــران در ابالغیـه ای بــه ســازمان های صمت اســتان ها‬ ‫و روســای اتاق هــای بازرگانــی سراســر کشــور‪ ،‬اعــام کــرد‪ :‬در راســتای‬ ‫اجــرای تکالیــف قانونــی مربــوط بــه رتبه بنــدی صادرکننــدگان‪ ،‬ضــروری‬ ‫است تمامی صادرکنندگان نسبت به بررسی و تکمییل شاخص های‬ ‫رتبه بنــدی صــادرات خــود از طریــق ســامانه جامــع تجــارت بــه نشــانی‬ ‫‪ ،www.ntsw.ir‬قســمت منــوی عملیــات رتبه بنــدی و مالی‪/‬مدیریت‬ ‫رتبه بنــدی‪ /‬رتبه بنــدی صــادرات اقــدام و طبــق شــیوه نامه ارزیابــی‬ ‫شــاخص های تخصصــی رتبه بنــدی صادرکننــدگان‪ ،‬نســبت بــه تکمیــل‬ ‫اســناد و مــدارک مــورد نیــاز از طریــق ان ســامانه اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫نــوری در ایــن ابالغیــه تاکیــد کــرده‪ ،‬تمامــی مجوزهــا‪ ،‬مشــوق ها‪،‬‬ ‫جوایــز و حمایت هــای مــادی و معنــوی از صادرکننــدگان بــه تدریــج و‬ ‫طبــق اولویت بنــدی گروههــای کاالیــی کــه متعاقبــا اعــام خواهد شــد‪،‬‬ ‫منــوط بــه تکمیــل اطالعــات و بــر اســاس رتبه بنــدی ســامانه یکپارچــه‬ ‫اعتبارســنجی و رتبه بنــدی اعتبــاری خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بدون اخذ مجوز بکارگیری‬ ‫اتباع خارجی ممنوع است‬ ‫رییــس اداره تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گنبــدکاووس گفــت کــه بکارگیــری بــدون کســب مجــوز از مراجــع‬ ‫ذیصــاح اتبــاع خارجــی دارای مجــوز اقامــت در واحدهــای صنفــی تولیــدی‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬کشــاورزی و ســاختمانی‬ ‫ایــن شهرســتان ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نســبت بــه درج اطالعــات ســکونتی خــود اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫معــاو وزیــر راه و شهرســازی دربــاره پیامــک خانه هــای خالــی کــه بــه برخــی شــهروندان ارســال شــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در ســامانه امــاک و اســکان اطالعــات ســکونتی بخــش عمــده ای از افــراد وجــود دارد و هنــگام‬ ‫مراجعــه بــه ســامانه مالحظــه خواهنــد کــرد کــه اطالعــات هویتــی و ســکونتی انهــا در ســامانه موجــود‬ ‫اســت‪ ،‬امــا ممکــن اســت نیــاز بــه مراجعــه و ویرایــش داشــته باشــد‪.‬‬ ‫محمــودزاده بــا اشــاره بــه پیامــک خانه هــای خالــی بــرای افــرادی ارســال شــد کــه ســکونت در انهــا ثبــت‬ ‫نشــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن گونــه امــاک را مــا معــادل منــازل خالــی در نظــر نگرفتیــم‪ ،‬بلکــه بــه معنــای‬ ‫ایــن اســت کــه واحــد مســکونی بــا ایــن مشــخصات موجــود بــوده کــه اقامــت در ان ثبــت نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــر ایــن اســاس رونــد قانونــی ارســال پیامــک صــورت گرفــت تــا اصــاح و ویــراش اطالعــات از‬ ‫ســوی مالــکان انجــام شــود و اگــر واحــد ثبــت شــده از ســوی خــود مالــک یــا فــرد دیگــری درحــال اســتفاده‬ ‫اســت‪ ،‬مشــخصات اجاره و ســکونت در ســامانه ثبت شــود‪.‬‬ ‫معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان داشت‪ :‬قانونگذار مهلتی را برای ثبت نام در سامانه‬ ‫امالک و اســکان در نظر گرفته اســت تا در این تاریخ خود اظهاری انجام شــود‪ .‬خوداظهاری به مفهوم‬ ‫تایید اطالعات موجود در سیســتم اســت و اگر تایید نکنند یعنی اطالعات در سیســتم درســت اســت‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار‪ ۲۸،‬دی ماه در وزارت راه و شهرســازی نخســتین فهرســت قطعی شناســایی‬ ‫شــده از خانه هــای خالــی کــه معــادل یــک میلیــون و ‪ ۱۷۰‬هــزار واحــد اســت‪ ،‬تکمیــل و بــرای صــدور‬ ‫قبض هــای مالیاتــی قبــل از پایــان ســال بــه ســازمان امــور مالیاتــی ارســال شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اصالحیــه مــاده ‪ ۵۴‬مکــرر قانــون مالیات هــای مســتقیم مصــوب اذرمــاه ‪ ،۱۳۹۹‬اگــر واحــد‬ ‫مســکونی در شــهرهای بــاالی ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر بیــش از ‪ ۱۲۰‬روز خالــی از ســکنه باشــد‪ ،‬مشــمول مالیــات‬ ‫می شــود و بـه ازای هــر مــاه بیــش از زمــان مذکــور‪ ،‬ماهانــه مشــمول مالیاتــی بــر مبنــای مالیــات بــر درامد‬ ‫اجــاره بــه شــرح ضرایــب ســال نخســت معــادل ‪ ۶‬برابــر مالیــات متعلقــه‪ ،‬ســال دوم معــادل ‪ ۱۲‬برابــر‬ ‫مالیــات متعلقــه و ســال ســوم بــه بعــد معــادل ‪ ۱۸‬برابــر مالیــات متعلقــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 9‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 41‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪9‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی و متغیر‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬عبــدی بــدراق نــژاد در حاشــیه گشــت مشــترک دســتگاه های متولــی از برخــی‬ ‫واحدهــای تولیــدی‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬خدماتــی و کشــاورزی گنبــدکاووس به خبرنــگاران اظهار داشــت‪ :‬بکارگیری اتباع‬ ‫خارجــی در واحدهــای صنفــی توســط کارفرمایــان بایــد بــا مجوز فرمانــداری‪ ،‬انتظامــی و اداره تعــاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعــی براســاس قانون‪،‬صــورت گیرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارفرمایانــی کــه بــدون مجــوز اقــدام بــه بکارگیــری اتبــاع خارجی در واحد صنفی خود کنند بــه ازای‬ ‫هــر روز اشــتغال تــا پنــج برابــر حداقــل دســتمزد روزانــه قانــون کار جریمــه نقــدی می شــوند و در صــورت تکــرار‬ ‫واحــد صنفــی انهــا پلمــب خواهد شــد‪.‬‬ ‫بــدراق نــژاد اضافــه کــرد‪ :‬هــم اکنــون در واحدهــای صنفــی اعــم از تولیــدی‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬کشــاورزی و ســاختمانی‬ ‫ایــن شهرســتان هــزار و ‪ ۳۰۰‬نفــر از اتبــاع خارجــی دارای مجــوز اقامــت و کارت اشــتغال در گنبــدکاووس‬ ‫مشــغول کار هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بازرســان اداره تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــه صــورت مســتمر از واحدهــای صنفــی‪ ،‬تولیــدی‪،‬‬ ‫کشــاورزی و ســاختمانی بــه همــراه نمایندگانــی از فرمانــداری و انتظامــی گنبــدکاووس شهرســتان بازدیــد و‬ ‫درصــورت مشــاهده بکارگیــری اتبــاع بیگانــه غیرمجــاز و بــدون کارت اشــتغال بــا کارفرمــای متخلــف برخــورد‬ ‫خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫رییــس اداره تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گنبــدکاووس بــا مثبــت دانســتن همــکاری واحدهــای‬ ‫صنفــی ایــن شهرســتان در بکارگیــری اتبــاع خارجــی دارای مجــوز اقامــت و کارت اشــتغال‪ ،‬یــاداور‬ ‫شــد تنهــا چنــد مــورد تخلــف کــه از ابتــدای ســال تاکنــون مشــاهده شــد کــه متخلفــان بــه پرداخــت‬ ‫‪ ۲۸۰‬میلیــون ریــال جــزای نقــدی تعزیــر شــدند‪.‬‬ ‫اتباع خارجی ساکن گلستان فقط مجاز به اقامت و اشتغال در گرگان و گنبدکاووس هستند‪.‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪1400/10/29- 1400 - 4593‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400 -342‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت‬ ‫ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض متقاضــی خانــم ســکینه گریوانــی فرزنــد علــی اصغــر بشــماره شناســنامه ‪3004‬صــادره ازبجنورددرششــدانگ یــک بــاب ‏منــزل مســکونی بــه مســاحت ‪ 125.16‬متــر مربــع از‬ ‫پــاک ‪ 1997‬فرعــی از‪125‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه عزیــز بخــش دو‏بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی خانــم بتــول ریحانــی فرزنــد علیمــردان محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‏دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‏باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس‬ ‫از اخــذ رســید‪،‬ظرف‏مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‏مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/11/05 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/11/20 :‬‏ احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک ‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۳۴۵۴‬تاریــخ‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱‬هیــات‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۳۴۹‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای‬ ‫بهــرام گلــدی خوجــه فرزنــد قربــان ایشــان بــه شــماره شناســنامه ‪ ۸۷۴‬کــد ملــی ‪ ۴۹۷۹۰۴۸۸۰۳‬صــادره از اق قــا در ش ـش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۵۳۰.۰۷‬مترمربــع‪ ،‬درقســمت از ششــدانگ‬ ‫باقیمانــده پــاک شــماره ‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ -۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی تاییــد گردیــده اســت‪.‬لذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پـس از اخــذ رســید ‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صــادر خواهــد شــد ‪.‬م الف‪۹۹۹۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬روز سه شــنبه‪ ۱۴۰۰/۱۱/۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم؛ روز چهارشــنبه‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰‬محمدفندرســکی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ ‫در صورت استفاده از خودروهای مسافرکش شخصی‪،‬در صورت مشاهده تغییر مسیر ‪،‬‬ ‫بی تفاوت نبوده و سریعا به راننده متذکر شوید و در صورت مشکوک شدن از خودرو پیاده شوید‪.‬‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬بهمن‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 16‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 49‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪16‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی و متغیر‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪470‬‬ ‫طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫برای میزبانی‪ ،‬بهترین امکانات‬ ‫را به عرصه بیاورید‬ ‫دکتــر علــی محمــد زنگانــه در جلســه شــورای اداری اســتان گلســتان‪،‬برای میزبانــی از ســتاد ســفر‬ ‫ریاســت جمهــوری بــه اســتان گلســتان از همــه ی دســتگاه هــا بهتریــن امکانــات و ظرفیــت هــای‬ ‫ابرومندانــه درخواســت کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی اســتانداری گلســتان دکتــر علــی‬ ‫محمــد زنگانــه در جلســه شــورای اداری اســتان تصریــح کــرد‪:‬از زحمــات ســتاد مدیریــت بحــران‬ ‫‪ ،‬فرمانــداران و دســتگاه مرتبــط کــه در جریــان بــرف و طوفــان بــه مــردم خدمــت رســانی کردنــد‬ ‫تقدیــر مــی کنــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بایــد میزبانــی شایســته ای داشــته باشــیم و همــه دســتگاه هــا بهتریــن امکانــات‬ ‫خــود را در اختیــار ســتاد ســفر ریاســت جمهــوری قــرار دهنــد و بــرای خدمــت بــه مــردم شــریف‬ ‫اســتان امکانــات و ظرفیــت هــای ابرومندانــه خــود را بــه عرصــه بیاورنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬برخــی وزرا‪ ،‬روســای ســازمان هــا و نهادهــا در اســتان حاضــر مــی شــوند‬ ‫و بایــد مدیــران مرتبــط اســتانی ســفر انــان را بــه خوبــی مدیریــت نماینــد ‪.‬‬ ‫دکتــر زنگانــه یــاداور شــد‪ :‬همــه بایــد در حــوزه فعالیــت هــای رســانه ای‪ ،‬فضــای اســتان را از حاشــیه ها‬ ‫دور کنیــم تــا بتوانیــم بهتریــن و بیشــترین مصوبــات را در مســیر توســعه اســتان اخــذ کنیــم‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در جلســه شــورای اداری بــا حضــور ریاســت جمهــوری ســند راهبــردی ‪۱۴۰۴‬‬ ‫در کنــار ســند امایــش اســتان مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت و تلفیــق ایــن دو کــه مــی توانــد‬ ‫خواســته هــای اســتان را تامیــن کنــد ‪ ،‬بــه نوعــی رونمایــی خواهــد شــد کــه رویکــرد مــا را تــا انتهــای‬ ‫ســال بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬پــروژه هــای اساســی جهــت تصویــب در ســفر رییــس جمهــور مــورد‬ ‫تاییــد قــرار گرفتــه و مدیــران اهــم و مهــم الزم را بایــد پیــش از ایــن مــورد توجــه مــی دادنــد‪.‬‬ ‫دکتــر زنگانــه ادامــه داد‪ :‬بــرای حرکــت رو بــه جلــو و تحقــق اهــداف پیشــرفت در اســتان توجــه بــه‬ ‫وحــدت و انســجام از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت در ابتــدای ایــن جلســه مســئولین کمیتــه هــای ســتاد ســفر رئیــس جمهــور بــه‬ ‫گلســتان گزارشــی از اخریــن اقدامــات و برنامه هــای خــود ارائــه کردنــد و پیرامــون ان تبــادل نظــر‬ ‫صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫سارق کنتورهای اب شهروندان‬ ‫تیتکانلو دستگیر شد‏‬ ‫کشف ماینر استخراج‬ ‫ارز دیجیتال در فاروج‏‬ ‫دستگیری سارق سابقه دار‬ ‫با ‪ 60‬فقره سرقت در شیروان‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج از دســتگیری ســارقی بــا ‪6‬‬ ‫فقــره ســرقت کنتــور اب در‏شــهر تیتکانلــو خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ«علیرضا پوربــه» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر افــزود‪:‬‬ ‫در پــی وقــوع چندیــن‏فقــره ســرقت کنتــور اب در ســطح شــهر‬ ‫تیتکانلــو‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتورکار مامــوران‬ ‫انتظامــی شهرســتان‏قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی با اشــاره به اینکه مامــوران انتظامی با انجام‬ ‫اقدامــات فنــی و اطالعاتــی موفــق شــدند محــل اختفــای‏ســارق را‬ ‫شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در یــک عملیــات غافلگیرانــه در‬ ‫منزلــش دســتگیر و بــه بخــش انتظامــی خبوشــان‏منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج بــا بیــان اینکــه در ایــن‬ ‫پرونــده یــک نفــر مالخــر نیــز شناســایی و دســتگیر شــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫‏کــرد‪ :‬متهــم در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪ 6‬فقــره ســرقت‬ ‫کنتــور اب در ســطح شــهر تیتکانلــو اعتــراف کــرد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ پوربــه در پایــان بــا بیــان اینکــه در بازرســی از منــزل‬ ‫متهمــان تعــداد ‪ 6‬کنتــور اب مســروقه کشــف شــد‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫‏کــرد‪ :‬هــر دو متهــم در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی فــاروج از کشــف یــک دســتگاه ماینــر بــه‬ ‫ارزش تقریبــی ‪ 150‬میلیــون ریــال‏در ایــن شهرســتان خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنگاربــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «علیرضــا پوربــه» در تشــریح ایــن خبــر افــزود‪ :‬در پــی‬ ‫گــزارش‏رســیده مبنــی بــر نصــب و اســتفاده دســتگاه ماینــر توســط‬ ‫فــردی بــه هویــت معلــوم در شهرســتان فــاروج‪ ،‬موضــوع جهــت‬ ‫‏بررســی بیشــتر در دســتورکار مامــوران پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬پــس از انجــام یکســری‬ ‫اقدامــات اطالعاتــی و شناســایی محــل نصــب دســتگاه اســتخراج‬ ‫‏ارز دیجیتــال‪ ،‬اکیپــی از مامــوران پلیــس اگاهــی شهرســتان‬ ‫فــاروج بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج در ادامــه خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬در بازرســی مامــوران از منــزل شناســایی شــده‪ ،‬تعــداد‏یــک‬ ‫دســتگاه ماینــر اســتخراج ارز دیجیتــال بــه ارزش تقریبــی ‪150‬‬ ‫میلیــون ریــال کشــف و توقیــف شــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ پوربــه در پایــان بــا بیــان اینکــه متهــم جهــت تشــکیل‬ ‫پرونــده قضایــی بــه پلیــس اگاهــی شهرســتان منتقــل شــد‪،‬‬ ‫‏تصریــح کــرد‪ :‬پلیــس در برخــورد بــا اســتخراج غیرقانونــی ارزهــای‬ ‫دیجیتــال در شهرســتان جــدی بــوده و بــا همــکاری مــردم‏نســبت‬ ‫بــه شناســایی و ضبــط ماینرهــا اقــدام کــرده اســت‪.‬‏‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ســارق ســابقه‬ ‫دار بــا ‪ 60‬فقــره ســرقت‏کنتــور اب در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ«محمد روهنــا» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی وقــوع‏چندیــن فقــره ســرقت کنتــور اب در ســطح‬ ‫شــهر شــیروان بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار‬ ‫کاراگاهــان پلیــس‏اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم در یــک عملیــات غافلگیرانــه در مخفیگاهــش‬ ‫دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بــا بیــان در رونــد رســیدگی‬ ‫بــه ایــن پرونــده یــک نفــر مالخــر نیــز شناســایی و دســتگیر‏شــد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪ 60‬فقــره‬ ‫ســرقت کنتــور اب در ســطح شهرســتان شــیروان‏اعتــراف کــرد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ روهنــا بــا بیــان اینکــه هــر دو متهــم در نهایــت بعــد از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــرای مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی‏معرفــی‬ ‫شــدند‪ ،‬خاطر نشــان کرد‪ :‬مشــارکت شــهروندان نقش بســزائی در‬ ‫پیشــگیری از ســرقت و نــاکام گذاشــتن‏ســارقان دارد لــذا از مــردم‬ ‫عزیــز انتظــار مــی رود بــا رعایــت نکات مهم پیشــگیری پلیــس را در‬ ‫عرصــه برقــراری نظــم و امنیــت‏یــاری کننــد‏‪.‬‬ ‫انجام ‪ ۲۸۶‬فعالیت عمرانی‬ ‫توسط گروه های جهادی‬ ‫مســئول بســیج ســازندگی ســپاه جواداالئمــه خراســان شــمالی گفــت‪ ۲۸۶ :‬فعالیــت عمرانــی و‬ ‫امید شهرداری گنبد و پاس گرگان برای رسیدن‬ ‫به پلی اف لیگ برتر والیبال‬ ‫هفتــه بیســتم لیــگ برتــر والیبــال کشــور بــا ادامــه رونــد صعودی تیم شــهرداری گنبد و شکســت پاس‬ ‫گــرگان در تهــران بــه پایــان رســید و امیــد صعــود نماینــدگان گلســتان بــه جمــع هشــت تیــم مرحلــه‬ ‫پلـی اف همچنــان زنــده مانــد‪.‬‬ ‫در رقابــت هــای ایــن هفتــه شــهرداری گنبــدکاووس در ســیرجان بــه مصــاف فــوالد ایــن شــهر رفــت و‬ ‫عــاوه بــر پیــروزی ســه بــر یــک در ایــن مســابقه‪ ،‬بــا کســب هفــت امتیــاز از ســه بــازی اخیــر‪ ،‬بــار دیگــر‬ ‫عــزم خــود را بــرای صعــود جــزم کــرد‪.‬‬ ‫پــاس گــرگان هــم کــه در تهــران بــه دیــدار ســایپای ایــن شــهر رفتــه بــود تــن بــه شکســت ســه بــر یــک‬ ‫داد تــا بــا دســتان خالــی و بــدون امتیــاز بــه گلســتان بازگــردد‪.‬‬ ‫شــهرداری گنبــد بــا ایــن بــرد امتیــازات خــود را در جــدول رده بنــدی بــه عــدد ‪ ۲۷‬رســاند و بــه رتبــه‬ ‫یازدهــم رســید‪.‬‬ ‫انسجام و هماهنگی بین بازیکنان گنبد مهم ترین شاخصه بازی روز گذشته این تیم بود‪.‬‬ ‫قدرتی زن هــای شــهرداری گنبــد در مقابــل فــوالد ســیرجان از توپ هــای برگشــتی امتیــازات خوبــی بــه‬ ‫دســت اوردنــد و توانســتند در لحظــات حســاس بــه خوبــی بــه امتیــازات خــود اضافــه کننــد‪.‬‬ ‫گنبــدی هــا توانســتند پیــروزی ســه بــر یــک دور رفــت خــود را برابــر نماینــده ســیرجان تکــرار کننــد و در‬ ‫ادامــه لیــگ بــرای رســیدن بــه نیمــه بــاالی جــدول امیــدوار بماننــد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر یــاران عیســی ســنگدوینی در پــاس گــرگان در خانــه والیبــال تهــران بــه مصــاف ســایپا‬ ‫رفتنــد امــا برابــر تیــم رده دوازدهمــی و مدعــی ســقوط جــدول‪ ،‬دســت و پــا بســته بودنــد و بــه شکســت‬ ‫محرومیــت زدایــی بــا هزینــه ‪ ۱۲۰‬میلیــارد ریــال از ابتــدای امســال تاکنــون توســط گــروه هــای جهــادی‬ ‫در ایــن اســتان انجــام شــد‪.‬‬ ‫علــی دارابــی اظهــار داشــت‪ :‬اینــک هــزار و ‪ ۳۴۹‬گــروه جهــادی در ســامانه اطلــس جهــادی ثبــت‬ ‫شــده اند کــه از ایــن تعــداد هــزار و ‪ ۳۴۹‬گــروه جهــادی بــرادر و ‪ ۴۷۴‬گــروه جهــادی خواهــر هســتند‬ ‫و بیشــتر ایــن گــروه هــای جهــادی جغرافیــا محــور و در ســایر اســتان هــا نیــز فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن مــدت؛ ‪ ۸۸‬مــورد ســاخت مســکن محرومــان‪ ۸۱ ،‬مــورد تعمیــر و مرمــت‪،‬‬ ‫‪ ۲۳‬مــورد تعمیــر و ســاخت مســجد‪ ۳۳ ،‬مــورد ابرســانی و ‪ ۶۱‬مــورد ســاخت ســرویس بهداشــتی‬ ‫توســط گــروه هــای جهــادی خراســان شــمالی انجــام شــد‪.‬‬ ‫مســئول بســیج ســازندگی ســپاه جواداالئمــه خراســان شــمالی افــزود‪ :‬بیشــترین مــورد تعمیــر و‬ ‫ســاخت مســکن محرومــان در منطقــه محــروم راز و جــرگالن بــا ‪ ۶۵‬مــورد و ‪ ۲۰‬مــورد در شهرســتان‬ ‫مانــه و ســملقان انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬عــاوه بــر فعالیــت هــای عمرانــی در ایــن مــدت؛ ‪ ۱۲۰‬هــزار بســته معیشــتی‪،‬‬ ‫‪ ۶۶۴‬ســری جهیزیــه‪ ۲۵ ،‬هــزار و ‪ ۶۲۱‬بســته لــوازم تحریــر‪ ۹۲۳ ،‬مــورد ذبــح قربانــی‪ ،‬ازادســازی ‪۳۲‬‬ ‫زندانــی و همچنیــن توزیــع غــذای گــرم‪ ،‬ســبد بهداشــتی و دیگــر مــوارد امــدادی و خدماتــی از ابتــدای‬ ‫امســال تاکنــون در مناطــق محــروم اســتان انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫استان ‪ ۸۶۳‬هزار نفری خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع است‪.‬‬ ‫ســه بــر یــک تــن دادنــد‪.‬‬ ‫در ایــن دیــدار هــر چنــد بازیکنــان پــاس گــرگان موفــق شــدند در دســت اول بــا نتیجــه ‪ ۲۵‬بــر ‪ ۲۱‬بــر‬ ‫ســایپا غلبــه کننــد امــا والیبالیســت هــای تهــران در ادامه در دســت هــای دوم‪ ،‬ســوم و چهارم با نتیجه‬ ‫‪ ۲۵‬بــر ‪ ۲۵ ، ۱۶‬بــر ‪ ۲۳‬و ‪ ۲۵‬بــر ‪ ۲۰‬بــر پــاس گــرگان غلبــه کــرده و شکســت ســه بــر یــک دور رفــت در‬ ‫گــرگان را جبــران کننــد ‪.‬‬ ‫والیبالیســت هــای گرگانــی بــا تحمــل ایــن شکســت در رده نهــم قــرار گرفتنــد و بــا ‪ ۲۸‬امتیــاز همچنــان‬ ‫بخــت زیــادی بــرای رســیدن بــه نیمــه بــاالی جــدول رده بنــدی دارنــد‪.‬‬ ‫بازیکنــان پــارس گــرگان اگــر چــه در زمینــه تــوپ گیــری و ســرویس از جملــه تیــم هــای بــا کیفیــت‬ ‫لیــگ هســتند امــا بــرای کســب پیــروزی برابــر حریفــان بایــد چــاره ای بــرای تقویــت دفــاع روی تــور خــود‬ ‫بیندیشند‪.‬‬ ‫در میــان ‪ ۱۴‬تیــم حاضــر در لیــگ برتــر والیبــال ایــران فقــط تیــم هــای اســتان گلســتان و شــهرداری‬ ‫ارومیــه بــه بنــگاه اقتصــادی و حامیــان مالــی بخــش خصوصــی متصــل نیســتند و بقیــه حریفــان‬ ‫(حداقــل در نــام تیــم) از خدمــات بخــش خصوصــی بــرای حمایــت مالــی بهــره منــد شــده انــد‪.‬‬ ‫گلســتان صنعــت بــزرگ و مــادری نــدارد امــا همیــن صنایــع متوســط بــا چرخــش مالــی بــاال اگــر از‬ ‫انگیــزه کافــی برخــوردار شــوند مــی تواننــد نیازهــای مالــی تیــم هــای لیــگ برتــر والیبــال را تامیــن کننــد‬ ‫کــه مســوولیت بازکــردن پــای ان هــا بــه ورزش بــا مســووالن ارشــد اســتان اســت‪.‬‬ ‫والیبــال از گذشــته هــای دور پــس از ســوارکاری‪ ،‬یکــی از پرطرفدارتریــن ورزش هــا در گلســتان بــه‬ ‫شــمار مــی رفــت و برگــزاری مســابقه والیبــال‪ ،‬یــک پــای ثابــت مجالــس شــادی و جشــن مــردم ایــن‬ ‫اســتان محســوب مــی شــد‪.‬‬ ‫حــاج خوشــگلدی و غیــاث الدیــن صحنــه‪ ،‬میکاییــل یلمــه‪ ،‬ابراهیــم و عثمــان ســن ســبیلی‪ ،‬شــعبان‬ ‫چهارنایــی‪ ،‬ادریــس دانشــفر‪ ،‬عبدالرحمــان رئوفــی‪ ،‬فرهــاد قائمــی‪ ،‬صابــر کاظمــی‪ ،‬عظیــم جزیــده‬ ‫و پرویــز فرخــی‪ ،‬نمونــه ای از والیبالیســت هــای نامــدار گلســتان بــه شــمار می رونــد کــه برخــی از‬ ‫ان هــا ماننــد ابراهیــم ســن ســبیلی در جــام جهانــی ‪ ۱۹۸۹‬عنــوان کاملتریــن بازیکــن دنیــا در رده ســنی‬ ‫نوجوانــان را کســب کــرد‪.‬‬ ‫اثرهاله ای سلبریتی ها‬ ‫در ماجرای واکسن!‬ ‫شــب از نیمــه گذشــته اســت‪ .‬در حالــی کــه ســیگاری گوشــه‬ ‫لبــش گذاشــته اســت‪ ،‬فالوئرهایــش را بــه الیــو دعــوت‬ ‫می کنــد‪ .‬بــا دانــش نداشــته اش راجــع بــه کرونــا افاضــات‬ ‫مــی کنــد و دســت اخــر واکســن و پروســیجرهای شــایع را بــه‬ ‫تمســخر می گیــرد! او کــه خــودش در کشــورهای همســایه‬ ‫واکســن زده و تــا همیــن چنــد مــاه قبــل مدعــی بــود مــرگ‬ ‫علــی انصاریــان و مهــرداد میناونــد در اثــر نبــود واکســن‬ ‫بــوده‪ ،‬امــروز تزریــق واکســن را مســخره مــی دانــد و واکســن‬ ‫زننــدگان را عــوام می خوانــد!‬ ‫داســتان ایــن کلیــپ هــای پوپولیســتی کــه گاهــی بــا‬ ‫شــیون و عربده کشــیدن در فراغ یک بازیگر یا فوتبالیســت‬ ‫در اثــر کرونــا و گاه بــا ســینه چــاک دادن در زمــان واکســن‬ ‫زدن عــده ای بــه جــای پاکبــان هــا و موضوعات مشــابه همراه‬ ‫مــی شــد و انصافــا ًدر جــذب فالوئــر کــوالک مــی کــرد‪ ،‬قصــه‬ ‫جدیــدی نیســت و هنــوز هــر از گاهــی از ســوی ایــن جماعــت‬ ‫نــان بــه نــرخ روز خــور در فضــای مجــازی منتشــر مــی شــود‪.‬‬ ‫امــا واقعیــت در کــف جامعــه چیــز دیگــری اســت و کادر‬ ‫درمــان خســته از روزهــای خاکســتری کرونــا و ســویه هایش‬ ‫همچنــان در حــال ارائــه خدمــات بــه بیمــاران هســتند‪.‬‬ ‫واکســن تــا حــدود زیــادی از مــرگ و میرهــای کرونایــی کاســته‬ ‫اســت ولــی هنــوز خطــر در کمیــن اســت‪.‬‬ ‫امــا خطــر انتشــار ویــروس کرونــا کمتــر از خطــر تفکــرات‬ ‫مســموم عــده ای ســلبریتی و اینفلوئنســر همســو بــا‬ ‫جریان هــای معانــد اســت کــه ســوگمندانه بــر بخــش اعظمی‬ ‫از جامعــه تاثیرگــذاری دارنــد‪.‬‬ ‫جماعتــی کــه در محضــر شــان «پیچیــده تریــن‬ ‫منیفســت های سیاســی و اقتصــادی» و « عــرق ســوز‬ ‫شــدن راننــدگان کامیــون» تفاوتــی نــدارد و در مــورد هــر دو‬ ‫مقولــه اظهــار نظــر مــی کننــد‪ ،‬مقولــه جــذاب واکســن را از‬ ‫دســت نمی دهنــد و ان را دســتمایه ای ارزشــمند بــرای اظهــار‬ ‫نظرمی داننــد!‬ ‫بــی تردیــد اثــر هالــه ای اشــاعه تفکــرات مســموم‬ ‫ســلبریتی ها در جامعــه تــا ســال هــا گریبانگیــر نســل هــای‬ ‫متفــاوت بــه ویــژه نســل جــوان خواهــد بــود کــه ســاعت‬ ‫جوانــی‪ ،‬اینــده‪ ،‬هویــت و شــخصیت خــود را بــا ســاعت‬ ‫بی هویتــی و ناکــوک ایــن جماعــت کــوک می کننــد‪.‬‬ ‫جالــب اینجاســت در حالــی کــه بســیاری از هنرمنــدان‬ ‫جهــان در زمــان خانــه نشــین شــدن مــردم و از دســت رفتــن‬ ‫مشــاغل‪ ،‬پــای کار امدنــد و بــا بــذل و بخشــش ثــروت خــود‬ ‫بــرای حــل مشــکالت مالــی دولــت و کادر درمــان دســت‬ ‫بــه کار شــدند‪ ،‬هنرمنــدان مــا کــه خــود را تافتــه جــدا بافتــه‬ ‫مــی داننــد‪ ،‬قلدرمابانــه واکســن ویــژه از وزرات بهداشــت‬ ‫درخواســت کردنــد تــا بــا ســاخت فیلــم و ســریال هــای فاخــر‬ ‫( شــما بخوانیــد زیــر شــانه تخــم مرغــی) خانــه نشــینی ایــام‬ ‫کرونــا را بــرای مــا دلنشــین ســازند!‬ ‫امــا هنرمنــدان خارجــی خصوصــا ً شــرقی ها در ایــن ایــام‬ ‫خــوش درخشــیدند و مبالــغ قابــل توجهــی از ثــروت شــان‬ ‫را بــه اقشــار مختلــف جامعــه هدیــه کردنــد‪ .‬چهره هایــی‬ ‫ماننــد جکــی چــان و بونــگ جــون هــو کارگــردان فیلــم انــگل‬ ‫نمونه هــای معــروف ان بودنــد کــه ارقــام باالیــی را برای کمک‬ ‫بــه مبــارزه بــا کرونــا بخشــیدند‪.‬‬ ‫در کنــار ایــن‪ ،‬هنرمنــدان هــوای همــکاران خــود را نیــز‬ ‫داشــتند و بــه انــان کــه در ایــن وضعیــت درگیر و گرفتار شــده‬ ‫بودنــد توجــه داشــتند تــا وضعیــت بغرنــج اقتصــادی انــان‬ ‫باعــث نشــود کــه از حرفــه خــود خــارج شــوند‪.‬‬ ‫(البتــه پــا روی انصــاف نگذاریــم و از عــده ای مثــل فاطمــه‬ ‫معتمداریــا‪ ،‬لیــا اوتــادی‪ ،‬هانیــه توســلی‪ ،‬پرویــز پرســتویی‪،‬‬ ‫حبیــب رضایــی‪ ،‬علیــرام نورایــی‪ ،‬بهنــوش بختیــاری‪ ،‬لیــا‬ ‫اوتــادی‪ ،‬نویــد محمــدزاد‪ ،‬ازیتــا موگویــی‪ ،‬افشــین رحمانــی‪،‬‬ ‫ایــرج نــوذری و ‪ ...‬یــاد کنیــم کــه بــا نوشــتن نامــه ای مخالفت‬ ‫خــود را بــا واکســن خــارج از نوبــت اعــام کردنــد‪).‬‬ ‫ســوگمندانه در کشــور مــا کــه گاهــا ًاالت موســیقی از ســر‬ ‫گشاد ان نواخته می شوند و از عده ای نوکیسه و تازه به‬ ‫دوران رســیده‪ ،‬چنان بتی می ســازند که خودشــان هم در‬ ‫درک اعتبــار خــود مــی ماننــد‪ ،‬اوضــاع بــر عکــس شــد و ان‬ ‫بخــش از هنرمندانــی کــه در ســال های قبــل در ایــام عیــد و‬ ‫تابســتان راهــی کشــورهای غربــی و اروپایــی می شــدند و بــا‬ ‫دالر گران قیمت در حراج های ژانویه کریســمس پوشــاک‬ ‫و لــوازم زندگــی یــک ســال بعــد خــود را می خریدنــد و از‬ ‫صحنه هــای خریدشــان در صفحــه شــخصی پســت مــی‬ ‫گذاشــتند‪ ،‬کــم ســروصدا و غیــب شــدند و صدایــی از انهــا‬ ‫در قبــال کمــک بــه همنوعــان در نیامــد‪ .‬بمانــد انانــی کــه‬ ‫ویــزای شــینگن و گریــن کارت امریــکا داشــتند هــم بالــکل‬ ‫ناپدیــد شــدند!‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪470‬‬ ‫مریم ناصری‬ ‫چطور تنفر از دیگران‬ ‫را کنار بگذاریم‬ ‫اگــر بیــن خانــواده و دوســتان بــه نفــرت از دیگــران‬ ‫و جهــان اطرافتــان شــهرت داریــد و همــه شــما را‬ ‫ســرزنش می کننــد و می گوینــد بایــد از ایــن طــرز‬ ‫تفکــر دســت برداریــد‪ ،‬احتمــاال حــق دارنــد و بایــد‬ ‫بــه حــرف انهــا گــوش دهیــد‪ .‬البتــه بــرای اینکــه‬ ‫مطمئــن شــوید می توانیــد ســری بزنیــد بــه مقالــه‬ ‫«‪ 19‬مصیبــت بــرای افــرادی کــه از همــه متنفرنــد»‪.‬‬ ‫اگــر هــر کــدام از ان مصیبت هــا را تجربــه‬ ‫کرده ایــد‪ ،‬وقــت ان رســیده کــه احساســات منفــی‬ ‫را دور بریزیــد و ســعی کنیــد دیدگاهــی مثبــت را‬ ‫در خودتــان پــرورش دهیــد‪ .‬هرچنــد ممکــن‬ ‫اســت عاشــق همــه دنیــا و مــردم ان نشــوید‪ ،‬امــا‬ ‫می توانیــد تــاش کنیــد تنفــر را از زندگیتــان حــذف‬ ‫و خودتــان را بــرای عشــق و درک دنیــا امــاده کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای شــروع بــه ایــن چنــد راهــکار نگاهــی بیندازیــد‬ ‫و ببینیــد کــدام را می توانیــد از همیــن االن شــروع‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪469‬‬ ‫‪ .۴‬سر درد دل را باز کنید‬ ‫هرچنــد ممکــن اســت درد دل کــردن بــا مــردم‬ ‫ســخت ترین کار دنیــا بــه نظــر برســد‪ ،‬بــه خصــوص‬ ‫اگــر خودتــان حــس می کنیــد مردم گریــز هســتید‪،‬‬ ‫امــا اگــر کمــی بــا دیگــران احســاس راحتی بیشــتری‬ ‫کنیــد‪ ،‬درک‪ ،‬دلســوزی و دوســتی بیشــتری در انهــا‬ ‫پیــدا می کنیــد‪ .‬ایــن موضــوع باعــث می شــود نفرت‬ ‫کمتــری از مــردم داشــته باشــید و بــه احتمــال زیــاد‬ ‫خودتــان ببینیــد کــه ارتبــاط داشــتن بــا مــردم دنیــا‬ ‫ارزش تــاش کــردن را دارد‪.‬‬ ‫الزم نیســت ســفره ی دلتــان را در حضــور اولیــن‬ ‫شــخصی کــه می بینیــد پهن کنید‪ .‬اول‪ ،‬خیلــی ارام‬ ‫بــا اشــنایان شــروع کنیــد‪ ،‬بعد همــان روابط ممکن‬ ‫اســت بــه روابــط دیگــری ختــم شــود‪.‬‬ ‫ممکــن اســت بــه خاطــر ایــن از مــردم خوشــتان‬ ‫نیایــد کــه فکــر می کنیــد ادم انزواطلبــی هســتید‬ ‫کــه نمی توانــد بــا کســی رابطــه برقــرار کنــد‪ .‬امــا اگــر‬ ‫بیشــتر بــا مــردم حــرف بزنید‪ ،‬می بینید کــه انقدرها‬ ‫کــه فکــر می کنیــد متفــاوت نیســتید‪.‬‬ ‫وقتــی کــه ســر درد دلتــان بــا مــردم بــاز می شــود‪،‬‬ ‫حتمــا شــما هــم ســواالتی از ان هــا بپرســید‪ .‬ایــن‬ ‫کار بــه شــما کمــک می کنــد تمایــل بیشــتری بــرای‬ ‫ارتبــاط بــا دیگــران داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬بــه تمــام راه هایــی کــه مــردم می تواننــد بــه‬ ‫شــما کمــک کننــد فکــر کنیــد‬ ‫یکــی دیگــر از راه هایــی کــه باعــث می شــود دســت‬ ‫از نفــرت بکشــید ایــن اســت کــه بدانیــد می توانیــد‬ ‫بیشــتر ِ مــردم اطرافتــان را بــه عنــوان منابعــی بکــر‬ ‫در نظــر بگیریــد‪ .‬بــرادر بزرگترتــان می توانــد به شــما‬ ‫در انتخاب رشــته ی دانشــگاه کمک کند‪ ،‬معلمتان‬ ‫می توانــد در فهــم تاریــخ جهــان بــه شــما کمــک کند‬ ‫و دوســتتان می توانــد بــه شــما کمــک کننــد یــک‬ ‫کیــک شــکالتی خوشــمزه درســت کنیــد‪ .‬اگــر فکــر‬ ‫کنیــد همــه می خواهنــد شــما را بدبخــت کننــد‪،‬‬ ‫معلــوم اســت کــه از ان هــا متنفــر می شــوید‪.‬‬ ‫یکــی از راه هایــی کــه مــردم را بــه عنــوان منابــع‬ ‫بــاارزش ببینیــد ایــن اســت کــه بیشــتر بــا ان هــا‬ ‫صحبــت کنیــد‪ .‬حــرف زدن بــا مــردم باعــث می شــود‬ ‫ببینیــد چــه چیزهایــی بــرای کمــک به شــما در چنته‬ ‫دارنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬ممکــن اســت تــا وقتــی‬ ‫بــا همســایه روبه رویــی صحبــت نکنیــد ندانیــد کــه‬ ‫نابغ ـه ی ریاضــی اســت‪.‬‬ ‫اگــر کســی در مــوردی بــه شــما کمــک می کنــد‪ ،‬شــما‬ ‫هــم ســعی کنیــد زحمــت او را جبــران کنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫باعــث می شــود احســاس تعلــق بیشــتری بــه مــردم‬ ‫داشــته باشــد و احتمــال نفــرت از انهــا کمتــر شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬داوطلب شوید‬ ‫شــاید داوطلــب بــودن بــرای کمــک بــه دیگــران کار‬ ‫ســختی بــه نظــر برســد‪ ،‬امــا اگــر کمــی تــاش کنیــد‬ ‫تــا بــه جــز خودتــان بقیــه هــم برایتــان مهــم باشــند‬ ‫و بدانیــد کــه یــک جمــع بــرای رشــد و توســعه بــه‬ ‫کمک شــما نیاز دارد‪ ،‬خیلی زود به ســمت داشــتن‬ ‫دیدگاهــی دلســوزانه تر و عشــق ورزی بــه مــردم‬ ‫اطرافتــان قــدم برمی داریــد‪ .‬خــواه بــه یــک ادم‬ ‫بی ســواد خوانــدن یــاد دهیــد‪ ،‬خــواه در یــک مرکــز‬ ‫مراقبــت از ســالمندان داوطلــب شــوید‪ ،‬بیشــتر‬ ‫احســاس خواهیــد کــرد کــه در ارتبــاط بــا دنیــای‬ ‫اطرافتــان هســتید‪.‬‬ ‫از ایــن گذشــته‪ ،‬بــا افــرادی اشــنا می شــوید کــه بــه‬ ‫شــما کمــک می کننــد دیــدگاه مثبت تــری داشــته‬ ‫باشــید و ببینیــد کــه دنیــا انقدرهــا هــم ســرد و‬ ‫غم انگیــز نیســت‪.‬‬ ‫چنــد بــار داوطلــب شــدن بــرای کارهــای خــوب‬ ‫در مــاه بــه شــما کمــک می کنــد احســاس بهتــری‬ ‫نســبت بــه خودتــان داشــته باشــید و حــس کنیــد‬ ‫وجودتــان دنیــا را زیباتــر می کنــد‪.‬‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫‪ ۲۳‬ترفند زبان بدن که شما را دوست داشتنی می کند‬ ‫زهرا ذوالقدر‬ ‫زبــان بــدن یــک ارتبــاط غیرکالمــی اســت کــه ما به صورت خــوداگاه‬ ‫یــا ناخــوداگاه از ان اســتفاده می کنیــم‪ .‬ایــن ارتبــاط غیرکالمــی‬ ‫شــامل ارســال و دریافــت ســیگنال های بــدون کالم می شــود‪.‬‬ ‫گفتــه می شــود کــه ارتباطــات خــوب پایــه و اســاس رابطه هــای‬ ‫موفــق اســت‪ ،‬بنابرایــن توانایــی شــناخت و اســتفاده درســت از‬ ‫رابطـه ی غیرکالمــی یــا همــان زبــان بــدن ابــزار قدرتمنــدی اســت کــه‬ ‫بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد کــه منظــور واقعی تــان را بــه فــرد‬ ‫مقابــل برســانید و تعامــل بــا دیگــران را بــه یــک تجرب ـه ی اســان و‬ ‫لذت بخــش تبدیــل کنیــد‪ .‬در ایــن نوشــته بــا ‪ ۲۳‬ترفنــد زبــان بــدن‬ ‫اشــنا می شــوید کــه شــما را دوست داشــتنی می کنــد‪.‬‬ ‫شــما در طــول روز ســیگنال هایی را بــه مــردم ارســال می کنیــد‪،‬‬ ‫بــدون اینکــه توجهــی بــه انهــا داشــته باشــید‪ .‬نحــوه ای کــه‬ ‫چشــمان تان را حرکــت می دهیــد و نحــوه ای کــه بــا کســی دســت‬ ‫می دهیــد نمونه هــای ایــن ســیگنال ها هســتند‪ .‬ممکــن اســت بــا‬ ‫اســتفاده از زبــان بــدن‪ ،‬ســیگنال های ناخوداگاهــی را ارســال کنیــد‬ ‫که یا ســبب شــوند دیگران شــما را بیشــتر دوســت داشــته باشــند یا‬ ‫حداقل حرف شــما را به واســطه ی دریافت ان ســیگنال ها‪ ،‬اجماال‬ ‫درســت فــرض کننــد‪ .‬هــر زمــان کــه دربــاره ی ایــن مهارت ها صحبت‬ ‫می کنــم‪ ،‬همیشــه یــک یــا دو نفــر هســتند کــه از «اثــر گذاشــتن»‬ ‫بــر دیگــران بــه وســیله ی زبــان بــدن (ترفندهــای روانــی) احســاس‬ ‫راحتــی نمی کننــد‪ .‬ادامــه شــماره ‪469‬‬ ‫‪ .۱‬چهر ها ی شاد را به نمایش بگذارید‬ ‫تــا بــه حــال از «ســندروم صــورت خونســرد» چیــزی شــنیده اید؟‬ ‫برخــی افــراد ادعــا می کننــد کــه صــورت خونسردشــان ناراحــت یــا‬ ‫عصبانــی بــه نظــر می رســد و ایــن حالــت ســبب می شــود دیگــران‬ ‫انهــا را بــه عنــوان یــک خطــر اجتماعــی تلقــی کننــد‪ .‬شــما طبیعتــا‬ ‫تمایــل نخواهیــد داشــت بــا فــردی کــه ایــن نــوع حالــت صــورت‬ ‫را دارد‪ ،‬صحبــت کنیــد‪ .‬گرچــه‪ ،‬ایــن حالــت اصــا تهدیــدی بــرای‬ ‫دیگــران نیســت‪ ،‬مگــر بــرای روابــط اجتماعــی خــود فــرد‪.‬‬ ‫حتمــا ســعی کنیــد صــورت عــادی شــما (بــرای نمونــه وقتــی بــا‬ ‫لپ تــاپ کار می کنیــد) اگــر هــم شــاد نیســت‪ ،‬الاقــل راحــت بــه نظــر‬ ‫برســد‪ .‬یــک ترفنــد اســان ایــن اســت کــه حالتــی به خودتــان بگیرید‬ ‫کــه انــگار چیــز ســرگرم کننده ای را یافته ایــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تماس چشمی را ناگهان قطع نکنید‬ ‫مــردم عــادت دارنــد اگــر بــا کســی چشــم در چشــم شــدند‪ ،‬چشــم‬ ‫از ان فــرد برداشــته و بــه جــای دیگــری نــگاه کننــد‪ .‬ســعی کنیــد ایــن‬ ‫کار را نکنیــد‪ .‬تمــاس چشــمی را حفــظ کنیــد و لبخنــد بزنیــد‪ .‬مــردم‬ ‫اغلــب خودشــان نگاه شــان را بــر می گرداننــد‪ ،‬گرچــه برخــی هــم‬ ‫چشــم از شــما بــر نخواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫تماس چشمی فوائد متعددی دارد‪:‬‬ ‫مردم شما را فردی بی االیش در نظر می گیرند‪.‬‬ ‫شما اعتماد به نفس بیشتری احساس خواهید کرد‪.‬‬ ‫لطفــا توجــه کنیــد کــه وقتــی بــه تمــاس چشــمی فــردی بــا تمــاس‬ ‫چشــمی خودتــان پاســخ می گوییــد‪ ،‬حتمــا لبخنــد بزنیــد‪ .‬نــگاه‬ ‫بی تفــاوت می توانــد بســیار ناخوشــایند باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬لبخند بزنید‬ ‫یــک ترفنــد اســان بــرای لبخنــد زدن وجــود دارد‪ :‬تصــور کنیــد در‬ ‫حــال تماشــای چیــزی هســتید کــه واقعــا دوســت داریــد‪.‬‬ ‫لبخنــد زدن بــه معنــی حرکــت دادن اجــزای صورت به یک شــیوه ی‬ ‫خــاص نیســت‪ ،‬بلکــه بــه معنــی حــس کــردن شــادی و اجــازه ی ابراز‬ ‫ان توســط صورت اســت‪.‬‬ ‫بخش هفتم‪ :‬تکنیک ها و عادات‬ ‫در اینجــا بــه برخــی نــکات خواهیــم پرداخــت کــه انجــام دادن انهــا‬ ‫مســتلزم بــه کارگیــری اطالعــات محــاوره ای و ارتباطــی شــما اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱‬کارهای طرف مقابل را قرینه کنید‬ ‫یــک تکنیــک قدرتمنــد کــه بســیار دربــاره ان تحقیــق شــده‪ ،‬قرینــه‬ ‫کــردن اســت‪ ،‬گویــی شــما اینــه فــرد مقابــل هســتید و کارهــای او‬ ‫را تقلیــد می کنیــد‪ .‬مــردم هنگامــی در کنــار شــما احســاس راحتــی‬ ‫بیشــتری می کننــد و شــما را بیشــتر دوســت خواهنــد داشــت کــه‬ ‫شــبیه انهــا رفتــار کنیــد‪ .‬بــرای نمونــه‪:‬‬ ‫انها دست به سینه هستند؟ شما هم دست به سینه باشید‪.‬‬ ‫انهــا بــه پــای راست شــان تکیــه دادنــد؟ شــما هــم بــه پــای‬ ‫راســت تان تکیــه دهیــد‪.‬‬ ‫انهــا یــک لیــوان اب در دســت دارنــد؟ شــما هــم یــک لیــوان اب‬ ‫در دســت بگیریــد‪.‬‬ ‫نکتــه اینجــا اســت کــه نبایــد لــو برویــد‪ .‬لحظـه ای کــه فرد مــورد نظر‬ ‫متوجــه رفتــار تقلیدامیــز شــما شــود‪ ،‬ایــن تکنیــک قــدرت خــود را از‬ ‫دســت می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬حرکات قرینه ای‬ ‫هماننــد مــورد بــاال‪ ،‬در اینجــا هــم نبایــد لــو برویــد‪ .‬گاهــی‪ ،‬نــکات‬ ‫ظریــف اثــرات بزرگــی بــه جــا می گذارنــد‪:‬‬ ‫بــا او در حــال نوشــیدن قهــوه هســتید‪ .‬او فنجــان را برمـی دارد کــه‬ ‫قهــوه بنوشــد؟ شــما هــم ایــن کار را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫او لبخند می زند؟ شما هم لبخند بزنید (این کار اسانی است)‪.‬‬ ‫او اندکــی بــه شــما نزدیک تــر می شــود‪ .‬شــما هــم ایــن کار را‬ ‫انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫بــار دیگــر تکــرار می کنــم کــه لــو نرویــد و مصنوعــی رفتــار نکنیــد‪.‬‬ ‫از ایــن تکنیــک بایــد مرتبــا و بــدون جلــب توجــه اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫باچطور همراه ماباشید‪.....‬‬ ‫هدی جباری‬ ‫‪ ۱۷‬ترفند برای‬ ‫شناساییوروانشناسی‬ ‫زبان بدن دیگران‬ ‫«انچــه می گوییــد فقــط نیمــی از چیــزی اســت کــه دیگــران‬ ‫می شــنوند‪ ».‬البــرت محرابیــان‪ ،‬اســتاد دانشــگاه کالیفرنیــا معتقــد‬ ‫اســت؛ ‪ ۵۵‬درصــد پیامــی کــه شــما در ارتباطات تــان بــه دیگــران‬ ‫منتقــل می کنیــد‪ ،‬بــه صــورت غیرکالمــی یعنی بــا اســتفاده از حاالت‬ ‫ســر‪ ،‬دســت‪ ،‬چشــم ها‪ ،‬ابروهــا و پاهــای شــما صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫می دانیــد کــه کلمــات اگاهانــه بیــان می شــوند پــس می تــوان‬ ‫بســیاری از نیّــات و احساســات را پشــت انهــا مخفــی کــرد‪ ،‬امــا زبــان‬ ‫بــدن توســط بخــش ناهُشــیار مغــز کنتــرل می شــود بنابرایــن دخــل‬ ‫و تصرفــی در ان نداریــم‪ ،‬و بــه همیــن دلیــل اســت کــه می توانــد‬ ‫بازتــاب احساســات واقعــی و درونــی مــا باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬تمــاس چشــمی (نشــان دهنده ی عالقــ ه و محــرک‬ ‫احساســات اســت)‬ ‫وقتــی کســی مســتقیم بــه چشــمان تان نــگاه می کنــد‪ ،‬یعنــی‬ ‫خواهــان تحریــک احساســات تان اســت‪ .‬رونالــد ریگیــو (‪Ronald‬‬ ‫‪ )E. Riggio‬روان شــناس ســازمانی دربــاره ی ایــن موضــوع می گویــد‪:‬‬ ‫«اینکــه ایــن تحریــک احساســات چگونــه تفســیر شــود و بدانیــم‬ ‫فــرد چــه منظــوری دارد‪ ،‬بســتگی بــه نــوع رابطـه ی دو طــرف خواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬اگــر طــرف مقابــل غریبــه باشــد و بــه شــما ز ُل بزنــد‪ ،‬عالمــت‬ ‫خوبــی نیســت و احتمــاال شــما را می ترســاند‪ .‬امــا اگــر همســرتان‬ ‫مســتقیم بــه چشــمان شــما نــگاه کنــد احتمــاال خواهــان رابطــه ‬ ‫جنســی اســت یــا می خواهــد بگویــد دوســت تان دارد‪».‬‬ ‫‪ .۹‬تمــاس چشــمی طوالنــی (نشــان دهنده ی عــدم صداقــت‬ ‫فــرد مقابــل)‬ ‫از نگاه هــای حیله گرانــه و نامفهــوم دوری کنیــد‪ ،‬بعضــی از افــراد‬ ‫دروغ گــو عمــدا در زمــان طوالنــی بــه طــرف مقابــل خیــره می شــوند‬ ‫چــون می خواهنــد احساســاتش را نشــانه بگیرنــد و او را تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار بدهنــد‪ .‬حتــی ممکــن اســت مــدت طوالنــی بی حرکــت نگاه تــان‬ ‫کننــد و پلــک هــم نزننــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬ژســت های نمایشــی و گــرم گرفتــن (فــرد مقابــل می خواهــد‬ ‫نشــان دهــد کــه پیــروز میــدان اســت)‬ ‫طبــق یافته هــای اســاتید روانشناســی دانشــگاه هــاروارد؛ حتــی‬ ‫تظاهــر بــه تحــت کنتــرل بــودن همــ ه چیــز و اینکــه فــرد حــس‬ ‫خوبــی داشــته و خوشــحال باشــد‪ ،‬میــزان تستوســترون را بــاال‬ ‫می بــرد و اعتمادبه نفــس را زیــاد می کنــد‪ .‬اگــر طــرف مقابــل بــا‬ ‫ارامــش نشســته و راحــت تکیــ ه داد ه اســت‪ ،‬احســاس قــدرت‬ ‫می کنــد و می خواهــد بگویــد بــه اوضــاع مســلط اســت‪ .‬از طرفــی‬ ‫تحقیقــات نشــان می دهــد؛ حتــی یــک نابینــای مــادرزاد هــم‪ ،‬در‬ ‫ی کــه دســتانش را بــه حالــت ‪ V‬انگلیســی یــا همــان عــدد ‪۷‬‬ ‫صورتـ ‬ ‫خودمــان بــاال بیــاورد و چان ـه اش را بــاال بگیــرد‪ ،‬می خواهــد بگویــد‬ ‫برنــده ی رقابــت اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬روی هم انداختن پاها (نشانه ی مقاومت طرف مقابل است)‬ ‫وقتــی فــرد پاهایــش را روی هــم می انــدازد بــه معنــای مقاومــت‬ ‫در مقابــل حرف هــای شماســت و از نظــر روانشانســی زبــان‬ ‫بــدن‪ ،‬ایــن حالــت یکــی از بدتریــن نشــانه ها بــرای یــک جلسـه ی‬ ‫مذاکــره اســت‪.‬‬ ‫جــرارد نیربــرگ (‪ )Gerard I. Nierenberg‬و هنــری کالــرو (‪Henry‬‬ ‫‪ )H. Calero‬نوبســندگان کتــاب «چگونــه افــراد را مثــل کتــاب‬ ‫بخوانیــم»‪ ،‬بیــش از ‪ ۲۰۰۰‬ســاعت نــوار ویدئویــی از جلســات مذاکــره‬ ‫ی کــه یکــی از‬ ‫ضبــط کرده انــد‪ .‬ایــن دو نفــر اعتقــاد دارنــد؛ تــا زمان ـ ‬ ‫دو طــرف مذاکــره پاهــای خــود را روی هــم انداختــه باشــد‪ ،‬ممکــن‬ ‫نیســت مذاکــره بــه نتیجــه برســد‪ .‬از نظــر روانشناســی زبــان بــدن‪،‬‬ ‫بــا انداختــن پاهــا روی هــم ایــن پیــام را مخابــره می کنیــم کــه چــه‬ ‫بــه لحــاظ ذهنــی‪ ،‬چــه عاطفــی یــا حتــی فیزیکــی بســته هســتیم و‬ ‫تمایلــی بــه ارتبــاط نداریــم‪ .‬اگــر کســی در مذاکــره پاهایــش را روی‬ ‫هــم انداختــه بــود‪ ،‬احتمــاال می خواهــد بگویــد عالقه ای به پیشــرفت‬ ‫مذاکــرات نــدارد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬خندیــدن بــه حرف هــای طــرف مقابــل (احتمــاال نشــانه ی‬ ‫عالقه منــدی اســت)‬ ‫هــر چنــد کمــی بــه نظــر توهم امیــز می ایــد امــا اگــر کســی از‬ ‫شــوخ طبعی شــما اســتقبال کرد ممکن اســت به شــما عالقه مند‬ ‫باشــد‪ .‬روان شناســان تکاملــی معتقدنــد‪ ،‬طنــز و شــوخ طبعــی در‬ ‫توســعه ی روابــط انســانی نقــش محــوری دارد‪ .‬شــوخ طبعــی در‬ ‫واقــع یکــی از راه هــای انتقــال ایــن پیــام اســت کــه‪ :‬میــل دارم بــا‬ ‫شــما ارتبــاط برقــرار کنــم‪ .‬حتــی ممکــن اســت ایــن رابطــه بــا یــک‬ ‫شــوخی بی مــزه شــروع شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬فشــار دادن فــک و دندان هــا روی هــم‪ ،‬انقبــاض گــردن یــا‬ ‫چیــن انداختــن ابــرو (می توانــد نشــانه ی تــرس باشــد)‬ ‫جــو نــاوارو (‪ )Joe Navarro‬مامــور ســابق ‪ FBI‬می گویــد‪:‬‬ ‫احساســات‪ ،‬بقــای مــا را تضمیــن می کننــد‪ ،‬ایــن حس هــای درونــی‬ ‫مــا هســتند کــه تهدیــدات بیرونــی را کشــف می کننــد و نســبت بــه‬ ‫ان واکنش نشــان می دهند و همه ی این مســئولیت های ســنگین‬ ‫برعهــد ه سیســتم لیمبیــک مغــز (ســامانه عصبــی احساســی) اســت‪.‬‬ ‫از اتوبــوس جــا می مانیــد؛ حــرص می خوریــد‪ ،‬فک تــان را روی هــم‬ ‫می فشــارید و گردن تــان را لمــس می کنیــد‪ .‬یادمــان می افتــد اخــر‬ ‫هفتــه بایــد کار کنیــم؛ حدق ـه ی چش ـم مان تنــگ می شــود و ســر و‬ ‫چانــه را پاییــن می اندازیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬ژسـت های بــاز بــا حالــت اقتــدار (فــرد می خواهــد نشــان دهــد‬ ‫کــه او رهبــر اســت)‬ ‫ایــن حــاالت چــه ذاتــی باشــد و چــه اکتســابی‪ ،‬پیامــش ایــن اســت‬ ‫کــه‪ :‬مــن رهبــر هســتم یــا حداقــل می خواهــد متقاعدتــان کنــد‬ ‫بایــد این طــور باشــد‪ .‬فــرد عالقه منــد بــه رهبــری یــا کســی کــه دچــار‬ ‫توهــم رهبــری اســت قــوز نمی کنــد‪ ،‬صــاف می ایســتد یا می نشــیند‪،‬‬ ‫حســاب شــده و هدفمنــد قــدم می زنــد‪ ،‬در حالــت نشســته‬ ‫دس ـت هایش را بــه حالــت بــرج یــا ‪ ۸‬فارســی درم ـی اورد (در حالــی‬ ‫کــه کــف دســتش رو بــه پاییــن اســت) و وضعیــت بدنــش نشــان‬ ‫می دهــد پذیــرای شماســت یعنــی اعتمادبه نفســش زیــاد اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬تکان دادن پاها (معموال نشانه ی ضعف است)‬ ‫یکــی از اســاتید دانشــگاه ماساچوســت معتقــد اســت؛ از انجایـی ‬ ‫ی شــما تشــکیل می دهنــد؛‬ ‫کــه بخــش وســیعی از بدن تــان را پاهــا ‬ ‫پــس وقتــی جلــوی کســی نشســته اید و مــدام پاهایتــان را تــکان‬ ‫می دهیــد خیلــی ســخت اســت طــرف مقابــل فکــر کنــد کــه ایــن‬ ‫هیــچ معنایــی نــدارد‪ .‬تــکان دادن پاهــا یعنــی بدن تــان می خواهــد‬ ‫بگویــد مضطــرب یــا ناراحــت هســتید و یــا هیجــان داریــد‪ .‬شــاید هم‬ ‫پیامــش همـه ی اینهــا بــا هــم باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۶‬دســته ای از حــرکات مرتبــط بــا هــم (نشــان دهنده ی برقــراری‬ ‫ارتبــاط واقعــی اســت)‬ ‫ی کــه پیــام ارســال شــده توســط فــرد‬ ‫کشــش (جاذبــه) تــا زمانــ ‬ ‫طــرف مقابــل پاســخ داده نشــود‪ ،‬تبدیــل بــه ارتبــاط نخواهدشــد‪.‬‬ ‫مارشــا لــوکاس (متخصــص علــوم اعصــاب) ایــن جملــه را بســیار‬ ‫خــوب بــرای شــما تصویرســازی کــرده اســت‪ :‬بعــد از برقــراری ارتبــاط‬ ‫چشــمی‪ ،‬طــرف مقابــل کــه احتمــاال یــک خانــم اســت چنــد لحظــه‬ ‫چشــمانش را پاییــن می انــدازد‪ ،‬موهایــش را بــا یــک گیــره ی مــو‬ ‫بــاالی ســرش جمــع می کنــد‪ ،‬بعــد دوبــاره بــه شــما نــگاه می کنــد تــا‬ ‫ی کــه بــا چان ـه اش بــه شــما اشــاره کنــد‪ .‬اینجاســت کــه پیــام‬ ‫زمان ـ ‬ ‫ارســال شــده توســط شــما پاســخ داده شــده و طــرف مقابــل ظاهــرا‬ ‫تمایــل دارد وارد ارتبــاط واقعــی بــا شــما شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۷‬دســت بــه ســینه بــودن (معمــوال نشــانه ی حالــت تدافعــی‬ ‫اســت)‬ ‫درســت اســت کــه ایــن اخریــن نشــانه ای اســت کــه دربــاره اش‬ ‫حــرف می زنیــم‪ ،‬امــا یکــی از ســاده ترین نشــانه های روانشناســی‬ ‫زبــان بــدن تلقــی می شــود‪ .‬نکتــه ی مهــم در مــورد دســت بــه‬ ‫ســینه بــودن‪ ،‬اگاهــی از موقعیتــی اســت کــه فــرد ایــن حرکــت‬ ‫را انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫دســت بــه ســینه شــدن در حالــت عــادی نشــانه ی حالــت تدافعــی‬ ‫فــرد مقابــل اســت‪ ،‬امــا خیلــی از اوقــات در هنــگام ســرما یــا وقتــی‬ ‫کــه صندل ـی اش دســته نــدارد‪ ،‬دســت بــه ســینه می شــود‪.‬‬ ‫دربــاره ی تمــام ایــن نشــانه های زبــان بــدن مهم تریــن مســئله‬ ‫ایــن اســت کــه‪ ،‬قبــل از اینکــه ژســت های دیگــران را بــر مبنــای‬ ‫روانشناســی زبــان بــدن تحلیــل کنیــد و نســبت بــه انهــا تغییــر رفتــار‬ ‫دهیــد یــا موضع گیری تــان را عــوض کنیــد‪ ،‬ســعی کنیــد از شــرایط‬ ‫طــرف مقابــل اگاه شــوید‪ .‬از طــرف دیگــر توجــه کنیــد کــه گاهــی‬ ‫اوقــات وجــود یــک نشــانه نمی توانــد مبنای تشــخیص باشــد و شــاید‬ ‫بایــد چنــد نشــانه را بــا هــم در نظــر بگیریــد تا متوجــه حالت حقیقی‬ ‫فــرد طــرف مقابل تــان شــوید‪.‬‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫پلیــس فتــا ضمــن اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر مــردم بیشــتر به خریدهــای اینترنتــی روی اورده انــد از انان‬ ‫خواســت در حراج هــای روز مــادر مراقــب کالهبــرداران اینترنتی باشــند‪.‬‬ ‫ســرهنگ احســان انقــی در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه ادامــه شــیوع ویــروس کرونــا و لــزوم رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی‪ ،‬هم وطنــان جهــت تهیــه هدایــای خــود بــه مناســبت روز مــادر و روز زن به صــورت‬ ‫گســترده بــه خریدهــای اینترنتــی روی اورده انــد‪.‬‬ ‫مراقب کالهبرداران‬ ‫در تخفیف های‬ ‫شگفت انگیز‬ ‫روز مادر باشید‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬بهمن ‪1400‬‬ ‫عامل مزاحمت واتس اپی شناسایی شد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری عامــل‬ ‫مزاحمــت در شــبک ه اجتماعــی واتــس اپ خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیس فتا ســرگرد احســان بهمنی‪،‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫درپــی مراجعــه فــردی از شــهروندان بــا در دســت‬ ‫داشــتن مرجوعــه قضایــی مبنــی بــر مزاحمــت‬ ‫اینترنتــی توســط شــخص ناشناســی در شــبکه‬ ‫اجتماعــی واتـس اپ کــه موجــب ســلب اســایش‬ ‫وی شــده اســت‪ ،‬پرونــده ای تشــکیل و در دســتور‬ ‫کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬افســران پلیــس فتــا بالفاصلــه‬ ‫بــا تشــکیل پرونــده و بــا توجــه بــه اظهــارات اولیــه‬ ‫شــاکی شــروع بــه جمـع اوری مســتندات دیجیتال‬ ‫کــرده و بــا اســتفاده از شــیوه های فنــی و پلیســی‬ ‫ضمــن شناســایی متهــم ‪ ،‬وی را طــی هماهنگــی‬ ‫بــا مقامــات قضایــی در یــک عملیــات پلیســی بــه‬ ‫همــراه تجهیــزات دیجیتالــی دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم پــس‬ ‫از دســتگیری بــا روب ـه رو شــدن بــا ادلــه دیجیتــال‬ ‫انکارناپذیــر جمــع اوری گردیــده لــب بــه ســخن‬ ‫گشــود و بــه بــزه ارتکابــی اعتــراف کــرد و اعــام‬ ‫نمــود هیــچ گونــه قصــد ســویی از ایــن کار جــز‬ ‫شــوخی و ســرگرمی نداشــته ام‪.‬‬ ‫ســرگرد بهمنــی بــا توجــه بــه پرونده هایــی کــه بــا‬ ‫موضــوع مزاحمــت اینترنتــی تشــکیل می گــردد‪،‬‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬برابــر قانــون‪ ،‬هــر گونــه مزاحمــت‬ ‫بــرای دیگــران در فضــای مجــازی جــرم بــوده و‬ ‫طبــق مــاده ‪ ۶۴۱‬قانــون مجــازات اســامی هــرگاه‬ ‫کســی در فضــای مجــازی بــرای اشــخاص ایجــاد‬ ‫مزاحمــت کنــد بــه حبــس از یــک تــا شــش مــاه‬ ‫محکــوم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه کاربــران توصیــه کــرد‪:‬‬ ‫بــه صــورت روزانــه شــاهد ایــن هســتیم کــه‬ ‫برخــی از افــراد در فضــای مجــازی و بــه خصــوص‬ ‫شــبکه های اجتماعــی بــرای کاربــران مزاحمــت‬ ‫ایجــاد کــرده و اقــدام بــه توهین‪ ،‬افتراء و فحاشــی‬ ‫می کننــد و اگــر کاربــران در فضــای مجــازی حریــم‬ ‫خصوصــی را رعایــت نکننــد و هرگونــه اطالعاتی از‬ ‫زندگــی شــخصی خــود در اختیار دیگــران بگذارند‪،‬‬ ‫احتمــال اینکــه در معرض مزاحمت های اینترنتی‬ ‫قــرار بگیرنــد‪ ،‬وجــود خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان خواســت‪ :‬در صــورت بــروز‬ ‫مشــکل و مواجهــه بــا جرائــم رایانـه ای می تواننــد‬ ‫بــا مراجعــه بــه پلیــس فتــا از مشــاوره ها و‬ ‫راهنمایی هــای کارشناســان ایــن پلیــس در‬ ‫جهــت رفــع مشــکالت احتمالــی اســتفاده کننــد‬ ‫یــا بــا مراجعــه بــه ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬و یــا بــا شــماره تمــاس‬ ‫‪ 096380‬درخواســت خــود را ثبــت نماینــد‪.‬‬ ‫ناهیداکبری مقدم‬ ‫مهارتهمدلی‬ ‫و راه های‬ ‫پرورش ان‬ ‫مهــارت همدلــی یکــی از مهارتهــای زندگــی اســت‬ ‫کــه بــرای برقــراری ارتبــاط موثــر الــزم و ضــروری‬ ‫میباشــد‪ .‬زندگــی در عصــر حاضــر‪ ،‬سرشــار از‬ ‫اســترس و تعارضهایــی اســت کــه بایــد بــا انهــا‬ ‫مقابلــه کــرد‪.‬‬ ‫همدلــی یکــی از کارهایــی اســت کــه بــه مقابلــه‬ ‫بــا ایــن استرســها کمــک میکنــد‪ .‬فــردی کــه بــا‬ ‫دیگــران همدلــی میکنــد عالوه بر کســب احترام و‬ ‫محبوبیــت در اجتمــاع و میــان دیگــران‪ ،‬اعتماد به‬ ‫نفــس بیشــتری نیــز پیــدا می کنــد و نیــاز بــه مفیــد‬ ‫بــودن و کارامــدی در او ارضــا می شــود‪ .‬مهــارت‬ ‫همدلــی یــک توانایــی اکتســابی می باشــد کــه‬ ‫الزمه ان تمرین و استفاده از تکنیکهای مناسب‬ ‫اســت‪ .‬در ادامــه بــه بررســی مهــارت همدلــی و‬ ‫راههــای افزایــش ان می پردازیــم‪.‬‬ ‫تعریف مهارت همدلی‬ ‫همدلــی توانایــی درک احســاس و تجربــ ٔە‬ ‫دیگــران اســت‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه فــرد بتوانــد‬ ‫خــود را جــای دیگــری بگــذارد و دنیــا را از چشــم‬ ‫او ببینــد‪ .‬مهــارت همدلــی دو جــزء شــناختی و‬ ‫عاطفــی دارد‪ .‬جــز شــناختی یعنــی ایــن کــه فــرد‬ ‫بتوانــد احســاس دیگــران را بشناســد و تشــخیص‬ ‫دهــد و جــز عاطفــی یعنــی ایــن کــه بتوانــد پاســخ‬ ‫مناســب بــه ان احســاس بدهــد‪ .‬بــه عبارت ســاده‬ ‫تــر یعنــی ایــن که بتوانیــد در موقعیتهای مختلف‬ ‫احساســات دیگــران مثــل خشــم‪ ،‬تــرس و غــم‬ ‫شــان را تشــخیص دهیــد و بــه صــورت درســت‬ ‫بــه ان پاســخ بدهیــد‪ .‬اولیــن شــرط همدلــی بــا‬ ‫دیگــران خوداگاهــی اســت‪ .‬فــردی که احساســات‬ ‫و روحیــات خــودش را نشناســد در همدلــی‬ ‫کــردن بــا دیگــران درمانــده میشــود‪ .‬ناتوانــی در‬ ‫درک احساســات دیگــران یــک کمبــود در هــوش‬ ‫هیجانــی اســت‪.‬‬ ‫ویژگی افراد دارای مهارت همدلی‬ ‫افــرادی کــه مهــارت همدلــی دارنــد معمــوال در‬ ‫بیــن دیگــران بســیار محبــوب و دوســت داشــتنی‬ ‫هســتند‪ .‬برخــی از‬ ‫ویژگیهای کلی انان عبارت است از‪:‬‬ ‫• دوست داشتن دیگران‬ ‫• احترام گذاشتن به هم ٔە افراد‬ ‫• ارتباط با طیف وسیعی از افراد مختلف‬ ‫• مهارت در دوست یابی‬ ‫• محبوب بودن بین دیگران‬ ‫مهــارت همدلــی چــه چیــزی بــرای فرد بــه ارمغان‬ ‫می اورد؟‬ ‫همدلــی کــردن و توانایــی شــناخت احساســات‬ ‫دیگــران‪ ،‬در حوزه هــای مختلف زندگی انســان اثر‬ ‫میگــذارد‪ .‬بــا داشــتن مهــارت همدلــی می توانیــد‬ ‫بــه احساســات و توانایی هــای زیــر دســت یابیــد‪:‬‬ ‫‪. 1‬ایجاد حس خوشایند و مثبت در فرد‬ ‫‪. 2‬افزایش اعتماد به نفس و کارامدی‬ ‫‪. 3‬کمــک بــه تصمیــم گیــری بهتــر از فوایــد‬ ‫مهــارت همدلــی‬ ‫‪. 4‬جلوگیــری از ســو تفاهمهــا و رفتارهــای‬ ‫نا منا ســب‬ ‫‪. 5‬تحکیــم روابــط بیــن فــردی (مثــال رابطــه بیــن‬ ‫زوجیــن)‬ ‫‪. 6‬کمــک بــه شــناخت بهتــر دیگــران و ایجــاد‬ ‫روابــط گســترده‬ ‫افزایش مهارت همدلی‬ ‫مهــارت همدلــی یــک مهــارت اکتســابی اســت که‬ ‫بــا تمریــن و اســتفاده از راههــای مناســب میتــوان‬ ‫ان را تقویــت کــرد‪.‬‬ ‫برخی از این راهها به شرح زیر هستند‪:‬‬ ‫‪. 1‬گوش دادن فعال‬ ‫اولیــن قــدم بــرای افزایــش مهــارت همدلــی‬ ‫تمریــن گــوش دادن بــه صــورت فعــال اســت‪.‬‬ ‫بــرای ایــن کار بایــد بــه خوبــی وبــا تمــام توجــه بــه‬ ‫طرف مقابلتان گوش داده و پاســخهای مناســبی‬ ‫نشــان دهیــد‪ .‬اگــر در شــرایط گــوش دادن بــه‬ ‫حــرف کســی نیســتید‪ ،‬بهتــر اســت از او بخواهیــد‬ ‫کــه در زمــان دیگــری بــا هــم صحبــت کنیــد‪ .‬در‬ ‫ایــن صــورت ناراحتــی فــرد بســیار کمتــر از زمانــی‬ ‫خواهــد بــود کــه بــا شــما صحبــت کنــد ولــی پاســخ‬ ‫نامناســب بگیــرد‪.‬‬ ‫کارهایــی کــه بــرای گــوش دادن فعــال باید انجام‬ ‫داد عبارت انــداز‪:‬‬ ‫‪. 1‬کارهــای خــود را کنــار بگذاریــد و بــا تمــام توجــه‬ ‫بــه طــرف مقابلتــان گــوش دهید‪.‬‬ ‫‪. 2‬تمــاس چشــمی داشــته باشــید و بــه حــرکات‬ ‫مخاطــب توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪. 3‬در بیــن صحبتهــای او بــا تــکان دادن ســر و‬ ‫حــرکات بدنــی نشــان دهیــد کــه بــه حرفهایــش‬ ‫توجــه میکنیــد و مشــتاق هســتید‪.‬‬ ‫‪. 4‬خــود را جــای او بگذاریــد تــا حالــش را بهتــر‬ ‫درک نماییــد‪ ،‬فکــر کنیــد اگــر جــای او بودیــد چــه‬ ‫میکردیــد‪.‬‬ ‫‪. 5‬بــرای کســب مهــارت همدلــی و گــوش دادن‬ ‫فعــال‪ ،‬از تکنیــک انعــکاس بــرای عکــس العمــل‬ ‫دادن اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪. 2‬انعکاس‬ ‫انعــکاس احســاس ‪ :‬در ایــن تکنیــک بایــد بــا‬ ‫منعکــس کــردن احساســات‪ ،‬همدلــی خــود را‬ ‫نشــان دهیــد‪ .‬مثــال میتوانیــد بگوییــد «مطمئنــم‬ ‫خیلــی برایــت ســخت بــوده» یــا « از خوشــحال‬ ‫بودنــت خوشــحالم» در ایــن صــورت او احســاس‬ ‫میکند که توســط شــما درک شــده است‪.‬انعکاس‬ ‫محتــوا ‪ :‬بعضــی وقتهــا موضــوع صحبــت مســاله‬ ‫هیجانــی و احساســی نیســت و بــه گفتگوهــای‬ ‫روزمــره مربــوط میشــود‪ .‬در ایــن صــورت نیــز بایــد‬ ‫بــا انعــکاس حرفهــای مخاطــب‪ ،‬او را تائیــد کــرده‬ ‫و نشــان دهیــد کــه بــه صحبت هایــش گــوش‬ ‫میداده ایــد‪.‬‬ ‫‪. 3‬نصیحت و قضاوت نکردن‬ ‫در اکثــر مواقــع وقتــی کــه افــراد بــا شــما درد و دل‬ ‫میکنند‪ ،‬درســت و غلط موضوع را میدانند و تنها‬ ‫به دنبال کســی هســتند که نگرانیهایشــان را با او‬ ‫تقسیم کنند‪.‬‬ ‫اگــر بــرای حــل مشــکلش راهــکاری داریــد حتمــا‬ ‫بــه او بگوییــد‬ ‫ولــی از توصیه هــای کلیش ـه ای و مقصــر نشــان‬ ‫دادن او خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫‪. 4‬تعصب نداشتن‬ ‫زندگــی اجتماعــی یعنــی ارتباط با افــراد مختلف؛‬ ‫این افراد همیشــه عقایدی شــبیه به شــما ندارند‬ ‫و حتــی ممکــن اســت فکــر و عقیدهــای کامــال‬ ‫مخالــف داشــته باشــند‪ .‬بــرای همــدردی کــردن بــا‬ ‫دیگــران الــزم اســت کــه تعصــب را کنــار بگذاریــد‬ ‫و حرفهــای دیگــران را (حتــی اگــر مخالــف ان‬ ‫هســتید) گــوش دهیــد‪ .‬توجــه داشــته باشــید کــه‬ ‫قــرار نیســت عقیــده او را بپذیریــد بلکــه فقــط باید‬ ‫بــه ان احتــرام بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪. 5‬تعادل در همدلی‬ ‫بــرای ایــن کــه بتوانیــد مهــارت همدلــی خــود را‬ ‫بــاال ببریــد‪ ،‬بایــد در عکــس العمــل نشــان دادن‬ ‫تعــادل برقــرار کنیــد‪ .‬نــه انقــدر عکس العمــل‬ ‫نشــان دهیــد کــه بــه مشــکل فــرد افــزوده شــود‬ ‫و نــه انقــدر بــی اهمیــت باشــید کــه احســاس‬ ‫کنــد او را درک نمیکنیــد‪ .‬بــرای ایجــاد تعــادل بایــد‬ ‫واکنــش منطقــی نشــان دهیــد‪ .‬فکر کنیــد که این‬ ‫موضــوع بــرای طــرف مقابــل چه قدر اهمیــت دارد‬ ‫و ســپس متناســب بــا ان برخــورد کنیــد‪.‬‬ ‫امــوزش مهــارت همدلــی بــه کــودکان مهــارت‬ ‫همدلــی بایــد از دوره کودکــی بــه افــراد امــوزش‬ ‫داده شــود تــا در وجــود او نهادینــه گــردد‪ .‬فــردی‬ ‫کــه در دوره کودکــی و شــکل گیــری شــخصیتش‬ ‫بــا دیگــران همدلــی نکــرده‪ ،‬در بزرگســالی بــه‬ ‫ســختی میتوانــد خــود را جــای دیگــران بگــذارد‪.‬‬ ‫بــرای امــوزش مهــارت همدلــی بــه کــودکان‬ ‫راههــای مختلفــی وجــود دارد؛ مثــال میتوانیــد از‬ ‫او بخواهیــد کــه احساســات خــود را در طــول یــک‬ ‫هفتــه مشــخص کنــد و ســپس بــه او بگوییــد کــه‬ ‫چــرا همیشــه یــک احســاس ثابــت وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫بــا ایجــاد یــک بحــث گروهــی در ایــن زمینــه‪،‬‬ ‫میتوانیــد تفــاوت احساســات و مهــارت همدلــی‬ ‫را بــه کــودک امــوزش دهیــد‪ .‬البتــه بهتــر اســت‬ ‫کــه بــرای امــوزش هرچــه بهتــر ایــن مهــارت‪،‬‬ ‫بــا یــک روانشــناس صحبــت کنیــد‪ .‬بــا امــوزش‬ ‫مهارت نوشــتن نیز میتوانید همدلی را در خود و‬ ‫فرزندانتــان تقویــت کنیــد‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫مهــارت همدلــی یــک مهــارت ارتباطــی بســیار‬ ‫مهــم اســت و تمــام افــراد بایــد ان را بیاموزنــد‪.‬‬ ‫شــاید شــما خودتــان کســی باشــید کــه نیــاز بــه‬ ‫همــدردی بــا دیگــران داریــد امــا کســی بــرای‬ ‫شــنیدن حرفهــای شــما وجــود نــدارد یــا وقــت‬ ‫نمیگــذارد‪ .‬مشــاوره روان شناســی ایــن امــکان را‬ ‫میدهــد تــا بــدون نگرانی و ترس از ســوء اســتفاده‬ ‫یــا قضــاوت بتوانیــد از رازهــای نگفتــه خودتــان بــا‬ ‫فــردی قابــل اطمینــان صحبت کنیــد‪ .‬متخصصان‬ ‫مرکــز مشــاوره حامــی هنــر زندگــی در خدمــت‬ ‫شــما هســتند تــا در هرکجــا کــه هســتید شــما را‬ ‫یــاری کننــد‪.‬‬ ‫تنظیم کننده مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫برداشت اینترنتی‬ ‫غیرمجاز‬ ‫پلیــس فتــا خبــر داد‪ :‬در ‪ ۹‬مــاه ســال جــاری‬ ‫برداشـت های اینترنتــی غیرمجــاز از حســاب های‬ ‫بانکــی و مزاحمــت اینترنتــی در ایــن اســتان بــه‬ ‫ترتیــب ‪ ۴۵‬و ‪ ۳۶‬درصــد کاهــش یافتــه اســت ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ ،‬ســرهنگ مهــدی‬ ‫قاســمی بیــان داشــت‪ :‬اگاه ســازی عمومــی بــا‬ ‫محوریــت پلیــس فتــا‪ ،‬همراهــی و همــکاری‬ ‫رســانه های چاپــی و دیجیتــال و ســایر اقدامــات‬ ‫پیشــگیران ه از جملــه توصیه هــای هشــداری‬ ‫و توجــه مــردم منجــر بــه کاهــش قابــل توجــه‬ ‫برداشــت غیرمجــاز از حســاب بانکــی و کاهــش‬ ‫مزاحمــت اینترنتــی شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ قاســمی بیــان کــرد‪ :‬بــا وجــود‬ ‫دشــواری ها و مشــکالت خــاص علمــی و‬ ‫محدودیت هــای فنــی پی جویــی جرایــم‬ ‫ســایبری و افزایــش ســه درصــدی مجمــوع‬ ‫عناویــن مجرمانــه ســایبری در ســال جــاری و‬ ‫کشــف اینگونــه جرائــم در مقایســه بــا ســال‬ ‫قبــل ‪ ۱۲‬درصــد رشــد نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بیشــترین جرائــم ســایبری‬ ‫به وقــوع پیوســته کــه ایــن وضعیــت در ســال‬ ‫قبــل نیــز رقــم خــورده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری عنــوان کــرد‪ :‬کالهبــرداری‬ ‫رایان ـه ای بیشــترین عنــوان مجرمانــه ســایبری‬ ‫شــکل گرفتــه در اســتان اســت کــه البتــه‬ ‫باالتریــن درصــد کشــف نیــز در ایــن حــوزه‬ ‫حاصــل شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ر از مــردم خواســت‪ :‬قبــل از حضــور در‬ ‫اینترنــت و هرگونــه اقــدام در فضــای مجــازی‪،‬‬ ‫برای اســتفاده اگاهانه و ایمن به ســایت پلیس‬ ‫فتــا بــه ادرس اینترنتــی‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫مراجعــه و از محتویــات اموزشــی بارگــزاری شــده‬ ‫اطــاع حاصــل کننــد‪.‬‬ ‫خرید مبل در فضای‬ ‫مجازی کار دست‬ ‫شهروندان داد‬ ‫پلیــس فتــا در رابطــه بــا اســتفاده از نــرم‬ ‫افزارهــای واســط خریــد‪ ،‬بــه کاربــران هشــدار‬ ‫داد مراقــب اگهی هــای دروغیــن کالهبــرداران‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمدعلــی فرهــودی‪ ،‬ر در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر گفــت در پــی وصــول یــک فقــره پرونده‬ ‫بــا موضــوع کالهبــرداری در فضــای مجــازی‪،‬‬ ‫موضــوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫شهرســتان تاکســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪ :‬شــاکی پرونــده‬ ‫بــا مراجعــه بــه پلیــس فتا اظهــار داشــت در یکی‬ ‫از نــرم افزار هــای واســط خریــد‪ ،‬اگهــی فــروش‬ ‫مبــل مشــاهده نمــوده و پــس از ســفارش‬ ‫محصــول مبلــغ ‪ 85‬میلیــون ریــال بعنــوان‬ ‫بیعانــه پرداخــت نمــوده اســت کــه متهــم دیگــر‬ ‫جوابگــوی وی نبــوده و مــورد کالهبــرداری واقــع‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ فرهــودی افــزود‪ :‬بــا پیگیــری‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا شهرســتان تاکســتان‬ ‫متهــم پرونــده شناســایی و وجــوه پرداختــی‬ ‫شــاکی بــه حســاب وی عــودت داده شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه فراوانــی‬ ‫اگهی هــای دروغیــن مجرمیــن در فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬هنــگام‬ ‫اســتفاده از نــرم افزارهــای واســط خریــد‪ ،‬نهایــت‬ ‫دقــت را داشــته باشــند و قبــل از اطمینــان از‬ ‫صحــت اگهــی هیــچ وجهــی را تحــت هیــچ‬ ‫عنــوان پرداخــت نکننــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا خاطرنشــان کــرد‪ :‬پلیــس فتــا بــا‬ ‫تمــام تــوان امــاده خدمت رســانی در فضــای‬ ‫مجــازی بــوده و شــهروندان می تواننــد در‬ ‫صــورت مواجهــه بــا هــر مشــکلی در فضــای‬ ‫مجــازی مراتــب را از طریــق ســایت پلیــس فتــا‬ ‫بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بــا مــا در‬ ‫میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫اعتیاد‪ ،‬سرمنشا‬ ‫بسیاری از اشفتگی ها‬ ‫و از هم گسیختگی های‬ ‫اجتماعی است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪470‬‬ ‫عامل مزاحمت واتس اپی‬ ‫شناسایی شد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری عامــل مزاحمــت در‬ ‫شــبک ه اجتماعــی واتــس اپ خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرگرد احســان بهمنــی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬درپــی‬ ‫مراجعــه فــردی از شــهروندان بــا در دســت داشــتن مرجوعــه‬ ‫قضایــی مبنــی بــر مزاحمــت اینترنتــی توســط شــخص‬ ‫ناشناســی در شــبکه اجتماعــی واتـس اپ کــه موجــب ســلب‬ ‫اســایش وی شــده اســت‪ ،‬پرونده ای تشــکیل و در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬افســران پلیــس فتــا بالفاصلــه بــا تشــکیل‬ ‫پرونــده و بــا توجــه بــه اظهــارات اولیــه شــاکی شــروع بــه‬ ‫جمــع اوری مســتندات دیجیتــال کــرده و بــا اســتفاده از‬ ‫شــیوه های فنــی و پلیســی ضمــن شناســایی متهــم ‪ ،‬وی را‬ ‫طــی هماهنگــی بــا مقامــات قضایــی در یــک عملیــات پلیســی‬ ‫بــه همــراه تجهیــزات دیجیتالــی دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم پــس از دســتگیری‬ ‫بــا روبــه رو شــدن بــا ادلــه دیجیتــال انکارناپذیــر جمــع اوری‬ ‫گردیــده لــب بــه ســخن گشــود و بــه بــزه ارتکابــی اعتــراف کــرد‬ ‫و اعــام نمــود هیــچ گونــه قصــد ســویی از ایــن کار جز شــوخی‬ ‫و ســرگرمی نداشــته ام‪.‬‬ ‫ســرگرد بهمنــی بــا توجــه بــه پرونده هایــی کــه بــا موضــوع‬ ‫مزاحمــت اینترنتــی تشــکیل می گــردد‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬برابــر‬ ‫قانــون‪ ،‬هــر گونــه مزاحمــت بــرای دیگــران در فضــای مجــازی‬ ‫جــرم بــوده و طبــق مــاده ‪ ۶۴۱‬قانــون مجــازات اســامی هــرگاه‬ ‫کســی در فضــای مجــازی بــرای اشــخاص ایجــاد مزاحمــت کند‬ ‫بــه حبــس از یــک تــا شــش مــاه محکــوم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه کاربــران توصیــه کــرد‪ :‬بــه صــورت‬ ‫روزانــه شــاهد ایــن هســتیم کــه برخــی از افــراد در فضــای‬ ‫مجــازی و بــه خصــوص شــبکه های اجتماعــی بــرای کاربــران‬ ‫مزاحمــت ایجــاد کــرده و اقــدام بــه توهیــن‪ ،‬افتــراء و فحاشــی‬ ‫می کننــد و اگــر کاربــران در فضــای مجــازی حریــم خصوصــی‬ ‫را رعایــت نکننــد و هرگونــه اطالعاتــی از زندگــی شــخصی‬ ‫خــود در اختیــار دیگــران بگذارنــد‪ ،‬احتمــال اینکــه در معــرض‬ ‫مزاحمت هــای اینترنتــی قــرار بگیرنــد‪ ،‬وجــود خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از شــهروندان خواســت‪ :‬در صــورت بــروز مشــکل‬ ‫و مواجهــه بــا جرائــم رایانـه ای می تواننــد بــا مراجعــه بــه پلیس‬ ‫فتا از مشــاوره ها و راهنمایی های کارشناســان این پلیس در‬ ‫جهــت رفــع مشــکالت احتمالــی اســتفاده کننــد یــا بــا مراجعــه‬ ‫بــه ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬و یــا‬ ‫بــا شــماره تمــاس ‪ 096380‬درخواســت خــود را ثبــت نماینــد‪.‬‬ ‫دستگیری عاملین برداشت‬ ‫‪ 134‬هزاردالری از کیف پول‬ ‫دیجیتال‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری عاملیــن برداشــت‬ ‫‪ 134‬هــزار دالری از کیــف پــول دیجیتــال یکی از شــهروندان‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ امیرحســین نقی مهــر‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬بــا مراجعــه فــردی بــه پلیــس فتــا و ادعــای برداشــت‬ ‫غیــر مجــاز از کیــف پــول دیجیتــال وی طــی چندیــن مرحلــه‪،‬‬ ‫موضــوع پــس از کســب دســتور از مقــام قضایــی مــورد‬ ‫پیگیــری کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا پــس از ثبــت اظهــارات شــاکی‪ ،‬اقدامــات اولیــه را‬ ‫اغــاز نمودنــد و در بررســی های بــه عمــل امــده از کیــف‬ ‫پــول دیجیتــال‪ ،‬مشــخص شــد مبالغــی طــی چندیــن فقــره‬ ‫تراکنــش از حســاب وی برداشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪ :‬پــس از تالش هــای شــبانه‬ ‫روزی و اقدامــات فنــی کارشناســان ســایبری فتــا‪ ،‬دو متهــم‬ ‫‪ 24‬و ‪ 25‬ســاله پرونــده طــی دو عملیــات غافلگیرانــه‬ ‫دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهمیــن جــوان ابتــدا منکــر بــزه انتســابی‬ ‫شــدند امــا پــس از مشــاهده مســتندات غیــر قابــل انــکار بــه‬ ‫بــزه خــود اعتــراف و اذعــان داشــتند تحــت تاثیــر وسوســه‬ ‫قــرار گرفتــه و ابــراز پشــیمانی نمودنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه شــهروندان هشــدار داد‪ :‬در‬ ‫خصــوص ارزهــای دیجیتــال دقــت داشــته باشــند کــه امنیت‬ ‫ســرمایه گذار‪ ،‬دســتکاری در خریــد و فــروش و همچنیــن‬ ‫افزایــش کالهبــرداری اینترنتــی و بویــژه احتمــال لــو رفتــن‬ ‫رمــز کیــف پــول ازجملــه خطــرات ارزهــای دیجیتــال اســت‬ ‫و همچنیــن هدایــت کاربــران بــه درگاه هــای فیشــینگ‬ ‫بانکــی بــرای خریــد ارز دیجیتــال یکــی دیگــر از شــگردهای‬ ‫مجرمانــه ســایبری بــرای ســرقت اطالعــات بانکــی اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ نقــی مهــر از هموطنــان درخواســت کــرد‪:‬‬ ‫درصــورت مواجهــه بــا مــوارد مشــکوک و وقــوع هرگونــه‬ ‫مشــکل در فضــای مجــازی مراتــب را از طریــق ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بــا مــا در‬ ‫میــان بگذارنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫بنــدر ترکمــن کــه در گذشــته بنــدر شــاه نــام داشــت‪ ،‬یکــی از اســتراتژیک ترین بنــادر شــمال ایــران بــود‪ .‬ایــن بنــدر کــه در ســال ‪1306‬‬ ‫تاســیس شــد‪ ،‬جــزو اولیــن بنــادری اســت کــه بــه خطــوط راه اهــن متصــل شــد‪ .‬اکثریــت جمعیــت بندرترکمــن را اقــوام ترکمن تشــکیل‬ ‫می دهنــد کــه بافــت فرهنگــی ایــن شــهر را تحــت تاثیــر خــود قــرار داده انــد‪ .‬لبــاس‪ ،‬غــذا‪ ،‬فرهنــگ و رســوم متفــاوت مــردم ترکمــن‪،‬‬ ‫مهم تریــن جلــوه ایــن بنــدر زیبــای شــمالی اســت‪ .‬‬ ‫‪ -470‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 22‬جمادی الثانیه ‪- 1443‬شماره ‪-470‬‬ ‫‪ 25‬ژانویه ‪22-- 2022‬‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬بهمن ‪25-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫بندرترکمن‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫ُ‬ ‫« پاداش و مزد شاد کردن دیگران »‬ ‫قــال علــی (علیه الســام ) لِکُمَیْـ ِ ‬ ‫ـن زِیــاد ِ النَّخ َعــی‪ :‬یَــا کُمَی ْـلُ ‪ ،‬م ُـر ْ‬ ‫ـل بـ ْ ِ‬ ‫ه ِ مَ ـ ْ ‬ ‫ن‬ ‫م ‪ ،‬و َ یُد ْلِجُــوا فِــی حَاجَ ـ ‬ ‫َسـ ِ ‬ ‫ن یَرُوحُــوا فِــی ک ْ‬ ‫ـب الْمَــکَار ِ ِ‬ ‫اَهْلَــکَ ا َ ْ‬ ‫ع قَلْبــا ً‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ن اَحَـد ٍ اَوْد َ َ ‬ ‫ ‬ ‫ع‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ذ‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫سـمْعُ ُه الْا َ ْ‬ ‫صـو َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫هُـو َ نَائـ ِ ٌ‬ ‫ات ‪ ،‬مَــا م ِـ ْ‬ ‫َ‬ ‫م ‪َ .‬‬ ‫َ‬ ‫ن ذل ِـک ال ُّ‬ ‫ســرُور ِ لُطْفــاً‪ .‬فَــاِذَا نَزَلَــتْ ب ِـ ‬ ‫ه م ِـ ْ ‬ ‫ه ل َـ ُ ‬ ‫ســرُورا ً ا ِ َّل و َ خ َلَــقَ الل ّـ ُ ‬ ‫هِ‬ ‫ُ‬ ‫هــا عَنـْ ُ ‬ ‫نَائِب َـه ٌ جَــرَى اِل َیْهَــا ک َالْمَــاء ِ فِــی انْح ِـدَارِه ِ حَتـ َّـى یَطْرُد َ َ‬ ‫ه کَمَــا ت ُطـ ْـرَد ُ‬ ‫ـل ‪.‬‬ ‫غَرِیب َـ ‬ ‫ه ُ الْاِبـ ِ ِ‬ ‫امــام علیــه الســام بــه کمیــل بــن زیــاد نخعــى فرمــود‪ « :‬اى کمیــل!‬ ‫خانــواده ات را دســتور ده کــه روزهــا در کســب فضایــل و مــکارم‬ ‫بکوشــند و شــامگاهان در انجــام حوائــج مردمــى کــه در خوابنــد‬ ‫تــاش کننــد‪ .‬ســوگند بــه کســى کــه تمــام صداهــا را مى شــنود‪،‬‬ ‫ســرور‬ ‫هرکــس ســرور و خوشــحالى در قلبــى ایجــاد کنــد خــدا از ان ُ‬ ‫برایــش لطفــى مى افرینــد کــه هــرگاه مصیبتــى بــر او وارد شــود ایــن‬ ‫لطــف همچــون اب (در یــک ســطح شــیب دار‪ ،‬بــه ســرعت) بــه ســوى‬ ‫او ســرازیر شــود تــا ان مصیبــت را از وى (بشــوید و) دور ســازد‪،‬‬ ‫همان گونــه کــه شــتر بیگانــه از گلــه (یــا از چــراگاه خصوصــى) رانــده‬ ‫مى شــود‪.‬‬ ‫امــام علــی (ع) خطــاب بــه کمیــل بــن زیــاد نخعــى کــه یکــى از یــاران‬ ‫عالــم و دانشــمند و باتقــواى او بــود دو نکتــۀ مهــم را گوشــزد کــرده‪،‬‬ ‫مى فرمایــد‪«:‬اى کمیــل! خانــواده را دســتور ده کــه روزهــا در کســب‬ ‫فضایــل و مــکارم بکوشــند و شــامگاهان در انجــام حوائــج مردمــى کــه‬ ‫در خوابنــد تــاش کننــد»‬ ‫ســپس مى افزاید‪«:‬ســوگند بــه کســى کــه تمــام صداهــا را‬ ‫مى شــنود‪ ،‬هرکــس ســرور و خوشــحالى در قلبــى ایجــاد کنــد خــدا از‬ ‫ان ســرور برایــش لطفــى مى افرینــد کــه هــرگاه مصیبتــى بــر او وارد‬ ‫شــود ایــن لطــف همچــون اب (در یــک ســطح شــیب دار بــه ســرعت)‬ ‫بــه ســوى او ســرازیر شــود تــا ان مصیبــت را از وى (بشــوید و) دور‬ ‫ســازد‪ ،‬همان گونــه کــه شــتر بیگانــه از گلــه (یــا از چــراگاه خصوصــى)‬ ‫رانــده مى شــود»‬ ‫امــام علــی (ع) در نکتــۀ اوّل‪ ،‬برنامــۀ زندگــى را چنیــن تنظیــم‬ ‫مى فرمایــد کــه در بخشــى از ان انســان باایمــان بایــد بــه خودســازى‬ ‫و کســب فضایــل مشــغول باشــد‪ ،‬بــر علــم خــود بیفزایــد‪ ،‬از تجــارب‬ ‫دیگــران اســتفاده کنــد‪ ،‬صفــات برجســتۀ انســانى را در خــود پــرورش‬ ‫دهــد‪ ،‬رذایــل اخالقــى را دور نمایــد و بــه ســوى کمــال انســانى ســیر‬ ‫کنــد‪ ،‬و در بخــش دیگــر بــه دنبــال حــل مشــکالت مــردم باشــد ؛‬ ‫مســلمان واقعــى کســى اســت کــه هــم بــه اصــاح خویــش بپــردازد و‬ ‫هــم بــه حــل مشــکالت مــردم توجّــه کنــد‪.‬‬ ‫ایــن یــک برنامــۀ جامــع و کامــل اســت کــه زندگــى فــردى و اجتماعــى‬ ‫را کامــا ً اصــاح مى کنــد‪.‬‬ ‫دنیــاى مــادى امروز‪،‬کمک رســانى بــه نیازمنــدان را تحــت‬ ‫برنامه هــاى محــدود‪ ،‬در اختیــار دولت هــا قــرار مى دهــد و افــراد‪،‬‬ ‫کمتــر مســئولیتى بــراى خــود قائلنــد‪،‬در حالــى کــه در اســام چنیــن‬ ‫نیســت؛ همــۀ کســانى کــه توانایــى دارنــد‪ ،‬در برابــر مشــکالت و‬ ‫نیازهــاى حاجتمنــدان مســئولیت دارنــد‪.‬‬ ‫ان گاه امــام علــی(ع) در ادامــۀ ایــن ســخن بــه نکتــۀ دیگــرى پرداختــه‬ ‫کــه نکتــۀ اوّل را کامل تــر مى کنــد و ان‪ ،‬دســتور بــه شــاد کــردن دل هــاى‬ ‫افســرده اســت‪ .‬در این جــا امــام علیــه الســام پــاداش بزرگــى را بــراى‬ ‫چنیــن اشــخاصى ذکــر مى کنــد و ان این کــه ایــن ادخــال ســرور در‬ ‫قلــب انســان نه تنهــا در ســراى دیگــر بــه یــارى انســان مى شــتابد‪ ،‬بلکــه‬ ‫در همیــن دنیــا نیــز ماموریــت دارد کــه در مشــکالت‪ ،‬او را یــارى کنــد و‬ ‫مصائــب و حــوادث تلــخ را بــه شــدت از او دور ســازد‪.‬‬ ‫امــام علــی(ع) بــراى بیــان تاثیــر ســرعت ان بــه دو مثــال پرداختــه‬ ‫اســت‪ :‬نخســت جریــان اب در یــک سراشــیبى و دوم دور ســاختن‬ ‫شــترهاى بیگانــه از مرتــع اختصاصــى‪.‬‬ ‫در احادیــث اســامى نیــز در مــورد ادخــال ســرور در قلــب مومنــان‬ ‫به طــور خــاص‪ ،‬یــا انســان ها به طــور عــام‪ ،‬روایــات زیــادى وارد شــده‬ ‫اســت؛ از جملــه کلینــى رحمــه اللــه در جلــد دوم کافــى بابــى تحــت‬ ‫ن » ذکــر کــرده و شــانزده‬ ‫عنــوان «اِد ْخــال ُ السُّــرُور ِ عَلَــى الْمُومِنیــ َ‬ ‫روایــت در ان اورده اســت؛ از جملــه در حدیثــى از پیامبــر اکــرم‬ ‫صلــى اللــه علیــه و الــه نقــل مى کنــد‪.‬‬ ‫س ـر َّ الل َّـ َه ؛ کســى‬ ‫س ـرَّنِی و َ مَ ـ ْ ‬ ‫«مَ ـ ْ ‬ ‫س ـرَّنِی فَق َـد ْ َ‬ ‫ن َ‬ ‫س ـر َّ مُوْمِنــا ً فَق َـد ْ َ‬ ‫ن َ‬ ‫کــه مومنــى را مســرور کنــد مــرا مســرور ســاخته و کســى کــه مــرا‬ ‫مســرور کنــد خــدا را مســرور کــرده اســت»‪.‬‬ ‫از امــام صــادق (ع)روایــت گویایــى در ایــن زمینــه نقــل شــده اســت‬ ‫ـان باایمــان از‬ ‫کــه خالصـه اش ایــن اســت‪«:‬هنگامى کــه در قیامــت انسـ ِ‬ ‫قبــرش خــارج مى شــود شــخصى (نورانــى) از قبــر بــا او برمى خیــزد و او‬ ‫را بشــارت بــه خیــر مى دهــد و در تمــام مراحــل قیامــت بــا اوســت و از‬ ‫تــرس و وحشــت او مى کاهــد تــا زمانــى کــه او را وارد بهشــت مى ســازد‪.‬‬ ‫شــخص مومــن از او مى پرســد‪ :‬تــو کیســتى کــه همــراه مــن امــدى‬ ‫و در تمــام ایــن مســیر مونــس مــن بــودى ؟ مى گویــد‪ :‬مــن همــان‬ ‫ســرورى هســتم کــه بــر برادرانــت در دنیــا وارد ســاختى‪ .‬مــن از ان‬ ‫افریــده شــدم کــه تــو را بشــارت دهــم و مونــس تنهایــى و وحشــت‬ ‫تــو باشــم»‪.‬‬ ‫منبــع‪ :‬نهج البالغــه‪ ،‬گفتــار حکیمانــه‪ ٢٥٧‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علــی علیــه الســام‬ ‫همه از داود‬ ‫می گویند!‬ ‫خاطــره ای بیادماندنــی از ســردار اتابکــی «فرمانــده توپخانــه‬ ‫{ل‪.‬و‪.۲۵.‬ک} در وصــف رزمنــده ای شــجاع؛ جســور؛ بــا اخــاص‬ ‫و مظلــوم گــردان حمــزه (ع) ســردار شــهید حــاج داوود شــیخ‬ ‫هدایتــی از علــی ابادکتــول‪.‬‬ ‫راوی ‪ « :‬برادر رزمنده یحیی یحیایی »‬ ‫در عملیــات والفجــر ده ؛ بچه هــا تــازه شــهر خرمــال؛‬ ‫نزدیــک حلبچــه رو گرفتــه بودنــد و مــا نیــز نگــران اوضــاع‬ ‫بودیــم‪ .‬مــن و مرتضــی قربانــی فرمانــده لشــگر از رو‬ ‫ارتفاعــات داشــتیم پیشــروی کــرده و بچه هــا را تــو روز نــگاه‬ ‫می کردیــم‪.‬‬ ‫ســردار مرتضــی قربانــی یــک دفعــه (بــا لهجــه شــیرین‬ ‫اصفهانــی) گفــت ‪ «:‬اتــا‪ ،،‬وخــی موتــور رو بــردار بــرو‬ ‫پاییــن ببیــن اوضــاع گــردان حمــزه چطورســت‪»!!!،،،‬‬ ‫بــال بــال مـی زدم‪ ،‬اخــه جانشــین فرمانده گــردان حمزه (ع)‬ ‫محســن قربانــی بچــه چالــوس بــود و همــه می دانســتند‬ ‫کــه مــن و اوون مثــل دو تــا برادریــم ‪.‬‬ ‫اقــا مرتضــی بــه منتظــری؛ موتــور ســوار؛ گفــت ‪ « :‬ایــن‬ ‫اتــا رو فــوری برســون خرمــال و جختــی برگــرد و بیــا‪»!....‬‬ ‫از ارتفاعات توو جاده مالرو اومدیم پایین‪...‬؛‬ ‫دو ســه بــار هــم لیــز خوردیــم ولــی خــدا کمکمــون کــرد‬ ‫نرفتیــم تــه دره و رســیدیم وســط شــهر‪...‬؛‬ ‫بچه هــا زده بــودن بــه ســه راه خرمــال ‪ -‬ســید صــادق ‪-‬‬ ‫حلبچــه‪ ،‬ســه کیلومتــر بــه ســمت غــرب خرمــال ‪.‬‬ ‫گفتم‪ «:‬منو ببر نزدیک خط‪...‬؛!!!! »‬ ‫گفت‪ « :‬نه! اقا مرتضی گفته تا خرمال‪»!!!..‬‬ ‫خالصــه یــک ســاح ‪ ۲‬متــری تــک تیرانــدازی ســیمینوف‬ ‫داشــتم؛ بــا دو تــا خشــاب می شــد ‪ ۲۰‬تــا تیــر‪ ،‬علــی‬ ‫اللّــه گفتــم و راه افتــادم‪ ،‬دو طــرف جــاده بــاغ و درخــت‬ ‫بود‪،‬صــدای درگیــری شــدید میومــد و مــن بایــد بــه ســمت‬ ‫صداهــا مــی رفتــم‪...‬؛‬ ‫هنــوز یــک کیلومتــر دور نشــده بــودم دیــدم یــه تعــدادی‬ ‫ادم از ســر پیــچ پیداشــون شــد‪!!!...‬‬ ‫همــه هیکلــی و درشــت‪ ،‬عراقــی بودنــد پیــش خــودم‬ ‫گفتــم ‪ «:‬اینــا از کجــا پیداشــون شــده اخــه؛؛!! »‬ ‫حــاج فتحعلــی مــی گفــت ‪ :‬همــه باغ هــارو پاکســازی‬ ‫کــرده کــه‪ ،‬فــوری پریــدم تــو نهــر اب کنــار جــاده و اســلحه ام‬ ‫سواد روابط عمومی‬ ‫و استراتژی مدیریت شایعه‬ ‫دکتــر حمیــد شــکری خانقاه‪ ،‬نویســنده کتــاب برنامه ریــزی‬ ‫راهبــردی ارتباطــی در روابط عمومــی در نهمیــن کنفرانــس‬ ‫حرفه ای گرایــی در روابط عمومــی بــه ارایــه مقالـه ای بــا عنوان‬ ‫«ســواد روابط عمومــی و اســتراتژی مدیریــت شــایعه»‬ ‫خواهــد پرداخــت‪.‬‬ ‫ در خالصه این مقاله امده؛‬‫ســواد روابط عمومــی در مدیریــت ذیی نفعــان‪ ،‬یعنــی اینکــه‬ ‫بایــد ابتــدا ذیی نفعــان را شــناخت‪ ،‬ان هــا را طبقه بنــدی کــرد‪،‬‬ ‫انتظــارات و خواســته های انــان را مشــخص کــرد و در تدویــن‬ ‫اهداف و اســتراتژیی های ســازمان‪ ،‬این خواســته ها و اثرات را‬ ‫ملحــوظ کــرد بــا ترکیــب ‪٣‬ویژگــی قدرت‪ ،‬مشــروعیت و فوریت‬ ‫‪٧‬نــوع ذی نفــع بــه وجــود می ایــد کــه شناســایی انهــا اســاس‬ ‫واکنــش روابط عمومی هــا در زمــان شــایعه و بحــران اســت‪:‬‬ ‫ذی نفعــان ســاکت‪ :‬قــدرت نفــوذ بــر شــرکت را دارنــد‪ ،‬امــا نــه‬ ‫بــر اســاس خواســته های ضــروری و مشــروعیت و قدرت شــان‬ ‫بــدون اســتفاده باقــی خواهــد مانــد‪.‬‬ ‫️ذی نفعــان محتــاط‪ :‬دارای مشــروعیت اند امــا قدرتــی بــرای‬ ‫نفــوذ بــر شــرکت ندارنــد در نتیجــه فشــاری بــرای ارتبــاط بــا ایــن‬ ‫ذی نفعــان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫️ذی نفعــان متقاضــی‪ :‬ضــرورت تنهــا ویژگــی ارتباطــی ایــن‬ ‫ذی نفعــان اســت‪ .‬امــا هیــچ قــدرت و مشــروعیتی ندارنــد‪.‬‬ ‫️ذی نفعــان مســلط (حاکــم)‪ :‬دارای مشــروعیت و قــدرت‬ ‫هســتند و تاثیرشــان در روابــط قابــل اطمینــان اســت‪.‬‬ ‫️ذی نفعــان وابســته (محتــاج)‪ :‬ذیی نفعانــی بــا فقــدان قــدرت‬ ‫توصیــف شــده اند ایــن قــدرت در ایــن رابطــه دوطرفــه نیســت و‬ ‫را مســلح کــردم‪ ،‬لولــه اش نیــم متــر از جــوب زده بــود بــاال‪..‬‬ ‫یکدفعــه دیــدم یکــی بــا زبــون مازندرانــی میگــه ‪ « :‬ای بــرار‬ ‫تــه کــی هســی؟!»‬ ‫ســرم رو اوردم بیــرون دیــدم یــک نفــر مســلح؛ حــدود ‪۲۰‬‬ ‫تــا عراقــی اســیر رو داره میــاره‪!!!!...‬‬ ‫داد زدم اتابکی « فرمانده توپخانه‪...‬؛ »‬ ‫گفت ‪ « :‬ای جانم‪...‬مِن داوود شیخ هستمه ! »‬ ‫سردار شهیدداوود شیخ‪ ،‬پیک ؛ رزمنده شجاع و یکی از ارکان‬ ‫اصلــی گــردان حمــزه بود که من خیلی دوســتش داشــتم‪.‬‬ ‫او بچــه علــی ابــاد کتــول بــود‪...‬؛ صــداش زدم «داوود‬ ‫جــان تویــی؟»‬ ‫پس از محسن اینا چه خبر؟‬ ‫گفــت‪ « :‬اقــا بهــزاد ‪ ۱۵ ،‬تــا شــهید دادیــم؛ محســن شــان‬ ‫هــم حالشــون خــوب هســه‪ ،‬ابراهیــم جهــان بیــن تیر خــورده‬ ‫و ســخت مجــروح شــده؛ فقــط حســن قورچــی بیگــی؛ جــال‬ ‫عالءالدینــی؛ ســیامک طبــری‪ ،‬رضــا حــق شــناس؛ فردیــن‬ ‫جهانــدار و چنــد نفــر دیگــه هــم شــهید شــدند‪.‬‬ ‫بــا ناراحتــی گفتــم ‪ «:‬داوودجــان پــس تــو چــرا پابرهنــه ای‬ ‫عزیــزم؟ » گفــت ‪ «:‬کفش هامــو دادم بــه ایــن اســیره کــه‬ ‫موهــاش بــوره‪ ،‬خیلــی بچــه س ‪ ،‬همــش داره گریــه میکنه‪».‬‬ ‫گفتــم ‪«:‬خــوب داوود جــان مــن رفتــم پیــش محســن‬ ‫از کدوم مسیر باس برم؟؟»‬ ‫داوود گفــت‪ :‬بــه خداونــدی خــدا تــا اینجــا هــم بــا خواهش‬ ‫از طریــق ارزش گذاشــتن بــه دیگــران مــورد حمایــت‬ ‫واقــع می شــوند‪.‬‬ ‫️ذی نفعــان خطرنــاک‪ :‬ضــرورت و قــدرت دارنــد‬‫امــا مشــروعیت ندارنــد و ممکــن اســت اجبــاری‬ ‫و یــا خطرنــاک باشــند و اســتفاده از قــدرت اجبــار‬ ‫اغلــب وضعیــت بی قانونــی را بــه وجــود مـی اورد‪.‬‬ ‫ذیی نفعــی کــه ‪ ٢‬یــا ‪٣‬ویژگــی داشــته باشــد؛‬ ‫دارای اولویــت باالتــری نســبت بــه ذی نفــع بــا یــک‬ ‫ویژگــی در زمــان شــایعه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ استراتژی های مدیریت شایعه‬‫الف) استراتژی های ارتباطی فعاالنه‪:‬‬ ‫ اســتراتژی مسئله شناســی ارتباطــی‪:‬‬‫روابط عمومــی موثــر فراینــدی اســت تاثیرگــذار‬ ‫بــر محیــط و اولیــن قــدم الزم بــرای انجــام ایــن‬ ‫فراینــد‪ ،‬تحقیــق و مسئله شناســی اســت‪.‬‬ ‫ اســتراتژی توافــق و متقاعد ســازی ذی نفعــان‬‫کلیــدی‪ :‬ایــن اســتراتژی بــه دنبــال یــک توافــق‬ ‫دوطرفــه‪ ،‬مذاکــره شــفاف جهــت ایجــاد توافــق و‬ ‫اجمــاع اســت‪.‬‬ ‫ ️اســتراتژی گفت وگــو بــا ثاثیر پذیــران و‬‫تاثیر گــذاران‪ :‬درصــدد برقــراری یــک ارتبــاط‬ ‫دوطرفــه اثر بخــش اســت‪.‬‬ ‫ب ) اســتراتژی های ارتباطــی منفعالنــه‬ ‫اســتراتژی بی اعتنایی‪ /‬پاســخ ندادن به شــایعه‪:‬‬ ‫ایــن اســتراتژی پیشــنهاد می کنــد در مقابــل‬ ‫شــایعه ســکوت کنیــد و واکنشــی نشــان ندهیــد؛‬ ‫شــایعه هیــچ تاثیــری منفــی و اســیبی بــرای ســازمان نــدارد‬ ‫و ســبب افزایــش شــهرت و ایجــاد ارتبــاط بیشــتر بــا ســازمان‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ج ) استراتژی رد و تکذیب‬ ‫د) اســتراتژی بازیابــی‪ /‬حداقــل توجــه‪ :‬زمانــی کــه فــرد در‬ ‫و تمنای محســن اوردمشون‪...‬؛‬ ‫واال مــن بچه هــا روهیــچ وقــت تنهــا نمی ذاشــتم‪..‬‬ ‫سرشو انداخت پایین و به سمت خط برگشت‪.‬‬ ‫صدا زدم‪:‬داوود ‪...‬؛داوود‪...‬؛‬ ‫برگرد‪...‬؛ اخه من فقط ‪ ۲۰‬تا تیر دارم‪!!!..‬‬ ‫تــو همــون حالــی کــه بــا پــای برهنــه روو جــاده‬ ‫خاکــی مــی دویــد گفــت‪ «:‬اینــا واری گســفند ارومنــه»‬ ‫(یعنی مثل گوسفنداروم هستند)و رفت که رفت‪.‬‬ ‫و مــن مانــدم و ‪ ۲۰‬تــا اســیر درشــت و یــک تفنــگ‬ ‫دو متــری ســیمینوف‪ .‬نگاهــی بــه اســیرها کــردم‪...‬؛‬ ‫یه تعداد زخمی بودند و توسط دیگران حمل می شدند‪.‬‬ ‫مثــل بـَـرّه بــه مــن نــگاه مــی کردنــد؛ یکــی شــون اومــد جلــو؛‬ ‫اســلحه رو گرفتــم طرفش‪!!!...‬‬ ‫زانــو زد‪...‬؛ دو تــا دســتش رو بــرد بــاال گفــت‪« :‬یــا اخــی!‬ ‫نحــن شــیعه! بــه حــق اباعبدالله مــای!»‬ ‫یعنی اب میخوام تشنه ام‪! ...‬تنم لرزید‪!.‬‬ ‫دو قــدم رفتــم عقــب‪..‬؛ اشــاره بــه جــوب اب کــردم کــه‬ ‫خــودم قبلــش افتــاده بــودم توووش؛پــر اب بــود «همــون‬ ‫رودخونــه زلــم» بــود کــه بــه ســد دربندیخــان می ریخــت‪...‬؛‬ ‫گفتــم ‪ «:‬یــا اللــه‪ !!...‬تشــرب مــای واحــد بالواحــد !!! »‬ ‫اونــا هــم یکــی یکــی رفتنــد اب خوردنــد‪ ،‬منــم تــو ایــن مــدت‬ ‫دســت کــردم تــو جیبــم و فشــنگای اضافــه ام را شــمردم‬ ‫معــرض شــایعه اطالعــات قــرار می گیــرد‪ ،‬تحریــک می شــود‬ ‫کــه حافظــه خــود را نســبت بــه ان مســئله بازیابــی کــرده و‬ ‫ذهــن خــود را نســبت بــه ان شــایعه متمرکــز کنــد‪.‬‬ ‫هـ‍) اســتراتژی ذخیره ســازی‪ :‬اســتراتژی ذخیــره و انبــار کــردن‬ ‫اطالعــات (شــایعه) تــاش می کنــد ویژگی هــای منفــی شــایعه‬ ‫را بــا اهــداف دیگــری کــه مثبــت ارزیابــی می شــوند‪ ،‬پیونــد زنــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!