روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 469 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 469

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 469

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 469

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه‪ 4 -‬بهمن ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/24 -‬ژانویه ‪ /21 -2022/‬جمادی الثانیه ‪ -1443/‬شماره‪469‬‬ ‫وعده ی شهردار‬ ‫و به انتظار نشستن شورا‬ ‫شناسنامه های‬ ‫از جنس چوب‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سرچشمه ی حجم خسارات شهرداری کجاست؟‬ ‫الوعده وفا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫هنرمند وجودش‬ ‫افتخار است‬ ‫تاالب گمیشان در ارزوی اب‬ ‫»‬ ‫‪5‬‬ ‫چطور تنفر از دیگران‬ ‫را کنار بگذاریم‬ ‫یکــی از درخواســت هــای ایــن اداره کل در برنامــه ســفر هیــات دولــت‬ ‫ســیزدهم بــه گلســتان احیــای تــاالب گمیشــان خواهــد بــود تــا بــا‬ ‫دریافــت مصوبــه بــرای ان‪ ،‬اجــرای طــرح نجــات تــاالب‪ ،‬شــتاب بگیــرد‪....‬‬ ‫‪6‬‬ ‫طرح پلیس فتا‬ ‫علیه تقلب‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پرداخت خسارت ‪ ۳۰۱‬میلیارد تومانی‬ ‫توسط شرکت های بیمه‬ ‫رییــس شــورای هماهنگــی بیمه هــای خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬طبــق اخریــن امــار و اســناد بــه‬ ‫دســت امــده شــرکت هــای بیمــه ایــن اســتان‬ ‫امســال ‪ ۵۱۱‬میلیــارد تومــان (پرتفــوی) پرداختــی‬ ‫حــق بیمــه جــذب کردنــد کــه ‪ ۳۰۱‬میلیــارد تومان نیز‬ ‫خســارت پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫مهــران ســاری اظهــار داشــت‪ :‬شــرکت هــای‬ ‫بیمــه هزینــه هــای حقــوق کارکنــان و کارمــزد‬ ‫نمایندگی هــا‪ ،‬پرداخــت مالیــات ‪ ،‬عــوارض و ســایر‬ ‫هزینــه هــا را نیــز دارنــد‪.‬‬ ‫وی ضریــب نفــوذ بیمــه اســتان را ‪ ۲.۹‬درصــد‬ ‫عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬خراســان شــمالی بعــد از‬ ‫اســتان تهــران بــا ‪ ۴.۶‬درصــد‪ ،‬خراســان جنوبــی بــه‬ ‫صــورت مشــترک بــا گلســتان و گیــان رتبــه ســوم‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫ســاری از جملــه دالیــل بــاال بــودن ضریــب نفــوذ‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫بیمــه ای را فعالیــت‬ ‫مناســب بیمــه هــا‪،‬‬ ‫گســترش فرهنــگ‬ ‫بیمــه ای در ایــن خطــه‬ ‫و افزایــش نیازهــای‬ ‫بیمــه ای مــردم و‬ ‫صاحبــان مشــاغل‪،‬‬ ‫صنایــع و کســب و‬ ‫کارهــا و همچنیــن‬ ‫فعالیت خوب شــبکه‬ ‫فــروش بیمــه هــا در‬ ‫اســتان دانســت‪.‬‬ ‫میانگیــن کشــور در‬ ‫ایــن ضریــب ‪۲.۵۲‬‬ ‫درصــد اســت کــه ایــن‬ ‫ضریــب در کشــورهای‬ ‫پیشــرفته تــا هفــت‬ ‫درصــد نیــز مــی رســد‪.‬‬ ‫شــورای‬ ‫رییــس‬ ‫هماهنگــی بیمه هــای خراسان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫براســاس امارهــای موجــود‪ ،‬پرداخــت خســارت‬ ‫بیمه هــا در اســتان بــه علــل مختلــف از جملــه‬ ‫حادثــه خیــز بــودن جاده هــای ایــن خطــه‪ ،‬بیــش از‬ ‫میانگیــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫ســاری بــا بیــان اینکــه خراســان شــمالی جــزو‬ ‫اســتان های پــر خطــر اســت افــزود‪ :‬عــاوه بــر‬ ‫جاده هــای ایــن اســتان کــه حادثــه خیــز هســتند‬ ‫در ایــن اســتان ســاالنه حــوادث زیــادی از جملــه‬ ‫ســیل‪ ،‬زلزلــه‪ ،‬توفــان‪ ،‬تگــرگ رخ مــی دهــد کــه ایــن‬ ‫عوامــل باعــث باالرفتــن میــزان پرداخت خســارت ها‬ ‫شــده اند امــا بــا ایــن وجــود فعالیــت صنعــت بیمــه‬ ‫در ایــن اســتان ســود دهــی خــود را نیــز دارد چــرا کــه‬ ‫پوشــش مناســب بیمــه ای نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــر اســاس بررس ـی ها خراســان شــمالی در زمــره‬ ‫‪ ۱۰‬اســتان نخســت حادثــه خیــز کشــور قــرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ســاری بــا بیــان اینکــه در مجمــوع ‪۲۱‬‬ ‫شــرکت بیمـه ای در اســتان فعالیــت دارد‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بیــش از ‪ ۴۰۰‬نماینــده‬ ‫جنــرال در اســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫رییــس شــورای همانگــی بیمه هــای‬ ‫خراسان شــمالی بــر حمایــت از صنعــت‬ ‫بیمـه ای اســتان تاکیــد کــرد و گفت‪ :‬صنعت‬ ‫بیمــه می توانــد اشــتغال و درامــد خوبــی‬ ‫بــرای اســتان ایجــاد کنــد امــا در ایــن اســتان تــا‬ ‫حــدودی از ســمت دســتگاه ها و کارخانجــات‬ ‫دولتــی مــورد بی مهــری قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ســاری افــزود‪ :‬برخــی از شــرکت هــا و صنایــع‬ ‫بــزرگ اســتان اقدامــات بیمــه ای خــود را در ســایر‬ ‫اســتان ها انجــام مــی دهنــد کــه بــه خــروج پرتفــوی‬ ‫بیمــه ای و ســرمایه از اســتان منجــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا وجــود ســطح گســترده‬ ‫خدمــات بیمــه هــا در اســتان و توانایــی پذیــرش‬ ‫انــواع ریســک های بیمــه ای‪ ،‬امــا برخــی صنایــع‬ ‫بــزرگ و دســتگاه هــا قراردادهــای بیمه ای خــود را با‬ ‫اســتان های دیگر از جمله تهران و خراســان رضوی‬ ‫منعقــد مــی کننــد کــه ایــن امــر باعــث می شــود‬ ‫ســودی عایــد اســتان در ایــن زمینــه نشــود‪.‬‬ ‫ســاری بــه ایجــاد شــورا هــای حــل اختــاف ویــژه‬ ‫بیمــه در اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن شــورا‬ ‫در شهرســتان هــای ایــن اســتان بــا هــدف تســهیل‬ ‫امــور مربــوط بــه تصادفــات ایجــاد شــده اســت و بــا‬ ‫همــکاری تنگاتنــگ دادگســتری ســعی شــده امــور‬ ‫مربــوط بــه زیــان دیــدگان تصادفــات رانندگی خارج‬ ‫از ســایر روندهــای اداری انجــام و پرداختــی هــا نیــز‬ ‫زودتــر انجــام شــود‪.‬‬ ‫ســاری اظهــار داشــت‪ :‬رونــد رســیدگی بــه‬ ‫پرونده هــای قضایــی مربــوط بــه تصادفــات بــا توجه‬ ‫بــه ماهیــت پرونــده هــا و حجــم ورودی پرونــده هــا‬ ‫در مراجــع قضایــی بعضــا نیازمنــد صــرف زمــان‬ ‫طوالنــی اســت امــا بــا ایجــاد شــوراهای حــل اختالف‬ ‫بیمــه ای ایــن رونــد بســیارکوتاه تر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در خصــوص تصادفــات مالــی نیــز‬ ‫موضــوع بــه شــرکت هــای ارزیابــی بیمــه مرکــزی‬ ‫ارجــاع داده خواهــد شــد کــه اگــر حــل و فصــل‬ ‫نشــود بــه شــورای حــل اختــاف مراجعــه مــی شــود‪،‬‬ ‫ایــن اقــدام نیــز جلــوی شــلوغی در شــوراهای حــل‬ ‫اختــاف را خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫را انالین وانید و دا ود ید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫اثرهاله ای سلبریتی ها در ماجرای واکسن!‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫شــب از نیمــه گذشــته اســت‪ .‬در حالــی کــه ســیگاری گوشــه لبــش گذاشــته اســت‪ ،‬فالوئرهایــش را بــه‬ ‫الیــو دعــوت می کنــد‪ .‬بــا دانــش نداشــته اش راجــع بــه کرونــا افاضــات می کنــد و دســت اخــر واکســن و‬ ‫پروســیجرهای شــایع را بــه تمســخر می گیــرد! او کــه خــودش در کشــورهای همســایه واکســن زده و تــا‬ ‫همیــن چنــد مــاه قبــل مدعــی بــود مــرگ علــی انصاریــان و مهــرداد میناونــد در اثــر نبــود واکســن بــوده‪،‬‬ ‫امــروز تزریــق واکســن را مســخره می دانــد و واکســن زننــدگان را عــوام می خوانــد!‬ ‫داســتان ایــن کلیپ هــای پوپولیســتی کــه گاهــی بــا شــیون و عربــده کشــیدن در فــراغ یــک بازیگــر یــا‬ ‫فوتبالیســت در اثــر کرونــا و گاه بــا ســینه چــاک دادن در زمــان واکســن زدن عــده ای بــه جــای پاکبان هــا‬ ‫و موضوعــات مشــابه همــراه مــی شــد و انصافــا ًدر جــذب فالوئــر کــوالک می کــرد‪ ،‬قصــه جدیــدی نیســت‬ ‫و هنــوز هــر از گاهــی از ســوی ایــن جماعــت نــان بــه نــرخ روز خــور در فضــای مجــازی منتشــر می شــود‪.‬‬ ‫امــا واقعیــت در کــف جامعــه چیــز دیگــری اســت و کادر درمــان خســته از روزهــای خاکســتری کرونــا و‬ ‫ســویه هایــش همچنــان در حــال ارائــه خدمــات بــه بیمــاران هســتند‪ .‬واکســن تــا حــدود زیــادی از مــرگ‬ ‫و میرهــای کرونایــی کاســته اســت ولــی هنــوز خطــر در کمیــن اســت‪ .‬امــا خطــر انتشــار ویــروس کرونــا‬ ‫کمتــر از خطــر تفکــرات مســموم عــده ای ســلبریتی و اینفلوئنســر همســو بــا جریان هــای معاند اســت که‬ ‫ســوگمندانه بــر بخــش اعظمــی از جامعــه تاثیرگــذاری دارند‪.‬جماعتی که در محضر شــان «پیچیده ترین‬ ‫منیفسـت های سیاســی و اقتصــادی» و « عــرق ســوز شــدن راننــدگان کامیــون» تفاوتــی نــدارد و در مــورد‬ ‫هــر دو مقولــه اظهــار نظــر مــی کننــد‪ ،‬مقولــه جــذاب واکســن را از دســت نمــی دهنــد و ان را دســتمایه ای‬ ‫ارزشــمند بــرای اظهــار نظــر می داننــد! بــی تردید اثر هاله ای اشــاعه تفکرات مســموم ســلبریتی ها در جامعه‬ ‫تــا ســال ها گریبانگیــر نس ـل های متفــاوت بــه ویــژه نســل جــوان خواهــد بــود کــه ســاعت جوانــی‪ ،‬اینــده‪،‬‬ ‫هویــت و شــخصیت خــود را بــا ســاعت بــی هویتــی و ناکــوک ایــن جماعــت کــوک می کننــد‪.‬‬ ‫جالــب اینجاســت در حالــی کــه بســیاری از هنرمنــدان جهــان در زمــان خانــه نشــین شــدن مــردم و از‬ ‫دســت رفتــن مشــاغل‪ ،‬پــای کار امدنــد و بــا بــذل و بخشــش ثــروت خــود بــرای حــل مشــکالت مالــی دولت و‬ ‫کادر درمــان دســت بــه کار شــدند‪ ،‬هنرمنــدان مــا کــه خــود را تافتــه جــدا بافته می دانند‪ ،‬قلدرمابانه واکســن‬ ‫ویــژه از وزرات بهداشــت درخواســت کردنــد تــا بــا ســاخت فیلــم و ســریال های فاخــر( شــما بخوانیــد زیــر‬ ‫شــانه تخــم مرغــی) خانــه نشــینی ایــام کرونــا را بــرای مــا دلنشــین ســازند! امــا هنرمنــدان خارجــی خصوصــا ً‬ ‫شــرقی ها در ایــن ایــام خــوش درخشــیدند و مبالــغ قابــل توجهــی از ثــروت شــان را بــه اقشــار مختلــف‬ ‫جامعــه هدیــه کردنــد‪ .‬چهره هایــی ماننــد جکــی چــان و بونــگ جــون هــو کارگــردان فیلــم انــگل نمونه هــای‬ ‫معــروف ان بودنــد کــه ارقــام باالیــی را بــرای کمــک بــه مبــارزه بــا کرونــا بخشــیدند‪ .‬در کنــار ایــن‪ ،‬هنرمنــدان‬ ‫هــوای همــکاران خــود را نیــز داشــتند و بــه انــان کــه در ایــن وضعیــت درگیــر و گرفتــار شــده بودنــد توجــه‬ ‫داشــتند تــا وضعیــت بغرنــج اقتصــادی انــان باعــث نشــود کــه از حرفــه خــود خــارج شــوند‪.‬‬ ‫(البتــه پــا روی انصــاف نگذاریــم و از عــده ای مثــل فاطمــه معتمداریــا‪ ،‬لیــا اوتــادی‪ ،‬هانیــه توســلی‪ ،‬پرویــز‬ ‫پرســتویی‪ ،‬حبیــب رضایــی‪ ،‬علیــرام نورایــی‪ ،‬بهنــوش بختیــاری‪ ،‬لیــا اوتــادی‪ ،‬نویــد محمــدزاد‪ ،‬ازیتــا موگویــی‪،‬‬ ‫افشــین رحمانــی‪ ،‬ایــرج نــوذری و ‪ ...‬یــاد کنیــم کــه بــا نوشــتن نامــه ای مخالفــت خــود را بــا واکســن خــارج از‬ ‫نوبــت اعــام کردند‪).‬ســوگمندانه در کشــور مــا کــه گاهــا ًاالت موســیقی از ســر گشــاد ان نواختــه می شــوند‬ ‫و از عــده ای نوکیســه و تــازه بــه دوران رســیده‪ ،‬چنــان بتــی می ســازند کــه خودشــان هــم در درک اعتبــار خــود‬ ‫می ماننــد‪ ،‬اوضــاع بــر عکــس شــد و ان بخــش از هنرمندانــی کــه در ســال های قبــل در ایــام عیــد و تابســتان‬ ‫راهــی کشــورهای غربــی و اروپایــی می شــدند و بــا دالر گــران قیمــت در حراج هــای ژانویــه کریســمس پوشــاک‬ ‫و لــوازم زندگــی یــک ســال بعــد خــود را می خریدنــد و از صحنه هــای خریدشــان در صفحــه شــخصی پســت‬ ‫می گذاشــتند‪ ،‬کم ســروصدا و غیب شــدند و صدایی از انها در قبال کمک به همنوعان در نیامد‪ .‬بماند انانی‬ ‫کــه ویــزای شــینگن و گریــن کارت امریــکا داشــتند هــم بالــکل ناپدیــد شــدند!‬ ‫نکتــه دیگــر اینکــه هنرمنــدان جهــان از زمانــی کــه واکســن کرونــا در کشورشــان تولیــد شــده اســت بــه صــورت‬ ‫خودجوش در فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی به تحســین و تشــویق پزشــکان و دانشــمندان کشورشــان‬ ‫بــرای تولیــد واکســن کرونــا مشــغول اند امــا ایــا هنرمنــدان کشــور مــا کــه نامـه ای بــه هنرمنــدان جهــان نوشــتند‬ ‫و از انــان خواســتند تــا واکنشــی بــا توجــه تحریم هــای ایــران در شــرایط کرونایــی نشــان دهنــد‪ ،‬امــروز کــه‬ ‫واکســن بــه حــد وفــور در کشــور یافــت مــی شــود‪ ،‬واکنشــی بــه ایــن اقــدام بــزرگ ملــی و میهنــی نشــان داده انــد‬ ‫یــا خیــر؟ یــا تنهــا بــه تمســخر و کوچــک شــمردن ایــن رویــداد ملــی پرداختنــد؟! امــا واقعیــت ایــن اســت‬ ‫امــروز کــه بــه مــدد تدبیــر دولــت و کار جهــادی در حــوزه واکســن‪ ،‬اتفاقــات خوشــایندی رقــم خــورده اســت‬ ‫و بارقــه امیــد در دل مــردم بــه وجــود امــده اســت‪ ،‬عــده ای بــه روال معمــول شــان شــنا بــر خــاف جریــان‬ ‫اب را اغــاز کرده انــد‪ .‬جماعتــی کــه تــا دیــروز مــرگ یــک فوتبالیســت برایشــان بســی مهــم تــر از شــهادت کادر‬ ‫درمــان و خــط شــکنان جبهــه نبــرد علیــه کرونــا بــود‪ ،‬امــروز ســردمدار خلــق جبهــه واکســن هراســی در جامعــه‬ ‫شــده اند و حتــی برخــی پــا را فراتــر نهــاده و در تریبــون رســمی رســانه ملــی کرونــا را دروغ قــرن می خواننــد!‬ ‫ای کاش در مــدارس بــه جــای بســیاری از درس هــای کــم رنــگ و لعــاب‪ ،‬بــه فرزنــدان مــان می اموختیــم در‬ ‫انتخــاب الگــو ‪ ،‬چــه معیارهایــی را در نظــر بگیرنــد‪ .‬ای کاش مســئوالن مــا قبــل از اینکــه در بــاغ رســانه ملــی و‬ ‫ســینما و تئاتــر را بــرای همــگان بــاز کننــد و عــده ای را یــک شــبه و از بودجــه بیــت المــال معــروف کننــد‪ ،‬لختــی‬ ‫بیندیشــند! ای کاش قانــون بــرای همــه یکســان بــود و بــا کســانی کــه ســامت مــردم را فــدای جــذب مخاطــب‬ ‫مــی کننــد و مــردم را بــه نــزدن واکســن تشــویق مــی کننــد‪( ،‬فــارغ از ‪ K‬و ‪ M‬کنــار تعداد فالوئرهایشــان) برخورد‬ ‫جــدی مــی شــد و صــد هــا ای کاش دیگــر ‪...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 3‬بهمن‬ ‫دو شنبه ‪ 4‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز یک شــنبه ‪ 3‬بهمــن هــر مثقــال طــا ‪ 52,770,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 12,192,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 119,550,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 122,790,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 68,200,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,250,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪469‬‬ ‫برای رسیدن به توسعه‬ ‫همه باید تالش کنیم‬ ‫بــه گــزارش بازارکســب وکار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی ســازمان مدیریــت وبرنامــه ریــزی‬ ‫اســتان گلســتان اقــای عابــدی رئیــس ســازمان‬ ‫در نشســت بــا اصحــاب رســانه‪:‬برای رســیدن بــه‬ ‫توســعه همــه بایــد تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫چنانچــه توســعه بخواهــد اتفــاق بیفتــد همــگان‬ ‫بایــد همــت و تــاش نماینــد ودر صــورت عــدم‬ ‫تحقــق ‪،‬همــه در ایــن خصــوص مســئول هســتیم ‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪:‬ایــن اعتقاد راســخ اســت که توســعه‬ ‫همــه جانبــه اســتان ‪ ،‬بــا همــت ‪ ،‬تــاش و نقــش‬ ‫افرینــی مدیریــت ارشــد اســتان‪ ،‬نماینــده محتــرم‬ ‫ولــی فقیــه ‪ ،‬نماینــدگان محتــرم مجلس ‪ ،‬دســتگاه‬ ‫هــای اجرایــی ‪ ،‬مــردم شــریف و اصحــاب رســانه‬ ‫تحقــق یافــت‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬خواســته مــا از رســانه هــا در نشســت‬ ‫هــای مختلــف ایــن بــوده کــه در ســطح ملــی‬ ‫مطالبــه گــری کنیــم تــا بتوانیــم موضوعــات توســعه‬ ‫اســتان را ســرعت ببخشــیم‪ .‬عابــدی در خصــوص‬ ‫برخــی ســواالت مطــرح شــده در ایــن نشســت از‬ ‫ســوی خبرنــگاران ونماینــدگان رســانه بــا موضــوع‬ ‫رتبــه بیســت و پنجــم در نســبت رشــد درامدهــای‬ ‫عمومــی الیحــه بودجــه اســتان بــه مصــوب قانــون‬ ‫بودجــه ســال ‪ 1400‬و ســهم نیــم درصــدی بــا رتبــه‬ ‫بیســت وچهــارم تصریــح کــرد ایــن مــوارد دارای‬ ‫بحــث هــای فنــی وعلمــی در علــم بودجــه نویســی‬ ‫اســت و بــا هــدف بهــره گیــری حداکثــری اســتان از‬ ‫ظرفیــت هــای قانونــی در الیحــه بودجــه ســال ‪1401‬‬ ‫را نشــان مــی دهــد و در ان نــکات مهمــی وجــود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬نکتــه اول اینکــه میــزان‬ ‫تخصیــص اعتبــارات هزینــه ای و تملــک ‪ ،‬به میزان‬ ‫وصــول درامدهــا ی عمومــی بســتگی دارد ‪ .‬نکتــه‬ ‫دوم اینکــه ‪ ،‬اگــر میــزان وصولــی و تحقــق درامدها‬ ‫فراتــر از درامــد مصــوب باشــد بصــورت مــازاد درامد‬ ‫بــه اســتان ابــاغ می گــردد و برایــن اســاس تــاش‬ ‫شــده تــا درامــد عمومــی متناســب بــا ظرفیت های‬ ‫اســتان و حتــی بــا رقــم کمتــری در الیحــه درج‬ ‫شــود‪.‬وبنابراین رتبه ‪ ۲۴‬ام در درامدهای عمومی‬ ‫بــرای اســتان گلســتان رتبــه خوبــی اســت ‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان در خصــوص اعتبــارات تملــک‬ ‫دارایی هــای ســرمایه ای اســتان افــزود‪ :‬ســهم‬ ‫اســتان از ‪ 2.5‬درصــد ســال ‪ 1398‬بــه حــدود ‪3.1‬‬ ‫درصــد در ســال ‪ 1401‬و رتبــه اســتان از هیجدهــم‬ ‫بــه پانزدهــم ارتقــا ء یافتــه اســت ‪ .‬وی همچنیــن‬ ‫تاکیــد کــرد ‪:‬بــه لحــاظ نســبت رشــدالیحه ‪ 1401‬بــه‬ ‫مصــوب قانــون ‪ 1400‬در رتبــه پنجــم قــرار داریــم ‪.‬‬ ‫وی همچنین افزود‪:‬شــاخص ســرانه اعتبار تملک‬ ‫دارایــی هــای ســرمایه ای بــه ازای هــر گلســتانی‪،‬‬ ‫‪ 1074192‬تومــان مــی باشــد در حالــی کــه ایــن‬ ‫شــاخص بــرای ‪ 31‬اســتان کشــور برابــر ‪818787‬‬ ‫تومــان و رتبــه اســتان در ایــن شــاخص رتبــه‬ ‫چهاردهــم در بیــن اســتانهای کشــور مــی باشــد‪.‬‬ ‫عابــدی تصریــح کــرد‪:‬در اعتبــارات هزینــه ای‬ ‫اســتان بــا ســهم ‪ 3.16‬درصــد در رتبــه ســیزدهم بــه‬ ‫لحــاظ نســبت رشــدالیحه ‪ 1401‬بــه مصــوب قانــون‬ ‫‪ 1400‬در رتبــه ششــم قــرار داریــم ‪.‬‬ ‫عابــدی در بخشــی دیگــر از صحبتهــا بــا اشــاره بــه‬ ‫مســاحت اســتان توضیــح داد‪ :‬اســتان گلســتان بــه‬ ‫لحــاظ وســعت ‪ 1.25‬درصــد از مســاحت کشــور را‬ ‫بــه خــود اختصــاص داده ودر رتبــه بیســت و یکــم‬ ‫کشــور و بــه لحــاظ جمعیــت بــا ‪ 2.15‬درصــد در رتبــه‬ ‫چهاردهــم در بیــن اســتان های کشــور قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه برخــی از ویژگیهــای الیحــه بودجه‬ ‫ســال ‪1401‬پرداخــت وافزود‪:‬یکــی از ویژگــی هــای‬ ‫مهــم الیحــه بودجــه ســال ‪ ، 1401‬تشــکیل صنــدوق‬ ‫پیشــرفت و عدالت در اســتان هاســت که ‪ 150‬هزار‬ ‫میلیــارد تومــان منابــع بــرای ایــن صنــدوق در کشــور‬ ‫پیــش بینــی شــده اســت و قطعــا بــا تشــکیل ایــن‬ ‫صنــدوق عدالــت و توســعه ‪،‬اتفاق هــای خــوب و‬ ‫بزرگــی در اســتان وکشــور رقــم خواهــد خــورد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد ‪:‬ویژگــی دیگــر الیحــه بودجــه‬ ‫کاهــش ‪ 5‬واحــد درصــد بنــگاه هــای اقتصــادی ‪،‬‬ ‫تولیــدی و اشــتغالزا در درامــد هــای مالیاتــی مــی‬ ‫باشــد ‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تاکیــد کــرد ‪:‬هــدف و تــاش مجموعه‬ ‫مدیریتــی اســتان ایــن بــود کــه در الیحــه بودجــه‬ ‫ســال ‪ 1401‬ســهم اعتبــارات تملــک دارایــی ســرمایه‬ ‫ای بــه حــدود ‪ 3‬درصــد برســد کــه الحمداللــه بــا‬ ‫همــت و تــاش اســتاندار محتــرم ‪ ،‬نماینــدگان‬ ‫محتــرم مجلــس ‪ ،‬ســازمان مدیریــت و برنامــه‬ ‫ریزی اســتان و دســتگاههای اجرایی به ‪ 3.1‬درصد‬ ‫رســیده اســت کــه بتوانیــم اقدامــات شایســته را‬ ‫بــرای مــردم شــریف اســتان انجــام پذیــرد‪ .‬عابــدی‬ ‫افــزود ‪:‬از جنــاب اقــای دکتــر زنگانــه اســتاندارمحترم‬ ‫و مجمــع محتــرم نماینــدگان اســتان در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی بابــت اهتمــام ویــژه در الیحــه‬ ‫بودجــه ســال ‪ 1401‬تشــکر مــی نمایــم ‪.‬‬ ‫حقوق از بیت المال‬ ‫هنگامــی کــه بــرای وصــول یــک عــوارض یــا جریمــه از شــهروند‪،‬‬ ‫قانــون مــاک اعضــای شــورا و مدیران شــهرداری قــرار می گیرد‪،‬‬ ‫شــهروندان انتظــار دارنــد تــا ایــن افــراد کــه از پــول بیــت المــال‬ ‫حقــوق دریافــت می کننــد بــرای انجــام وظایــف قانونــی خــود در‬ ‫بخــش هایــی مثــل نظــارت جدیــت کافــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫سرچشمه ی‬ ‫حجم خسارات‬ ‫شهرداری‬ ‫کجاست؟‬ ‫حــدود ‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۱۵۰‬فقــره پرونــده بــا محوریــت‬ ‫بحث هــای ملکــی و مــوارد پیمانــکاری علیــه‬ ‫شــهرداری در محاکــم قضایــی مطــرح و در جریان‬ ‫اســت ‪ .‬کــه ایــن رقــم محکومیــت ریالــی یــا‬ ‫خســارت ناشــی از صــدور اجــرای رای ‪ ،‬دادنامــه‬ ‫و حکــم قضایــی از محاکــم قضایــی بــدوی ‪،‬‬ ‫تجدیدنظــر و دیــوان بــه رقمــی حــدود‪ ۳۰۰‬تــا ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان مــی رســد‪.‬‬ ‫یــک منبــع اگاه در شــهرداری گــرگان بــا اعــام‬ ‫خبــر فــوق اظهــار داشــت‪ :‬کم توجهــی پارلمــان‬ ‫شــهری در نظارت و تســاهل در پیگیری قصور یا‬ ‫تخلفــات صــورت گرفتــه شــهرداری گــرگان ســبب‬ ‫افزایــش روز افــزون خســارت های مالــی‪ ،‬جرایــم‬ ‫و اثــار مالــی ناشــی از احــکام قضایــی علیــه ایــن‬ ‫نهاد شــده و مجموع بدهی بلدیه مرکز گلســتان‬ ‫را بــه ایــن رقــم چنــد صــد میلیــارد تومــان رســاند‪.‬‬ ‫از جملــه نهادهــای بــزرگ گلســتان ‪,‬مدیریــت‬ ‫شــهری گــرگان بــه ویــژه شــهرداری بــا بودجــه‬ ‫ســاالنه ‪ ۱۰‬هــزار میلیــارد ریالــی و حــدود ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬حقــوق بگیــر بــه حســاب مــی ایــد کــه بــر‬ ‫حســب وظایف خود ســاالنه پروژه های عمرانی‬ ‫و خدماتــی متعــددی را در شــهر اجــرا می کنــد و بر‬ ‫همیــن اســاس احتمــال ســهل انــگاری کارکنــان‬ ‫شــهرداری هــا همانــدد ســایر نهادهــا‪ ،‬قصــور‬ ‫و تخلــف در تنظیــم ‪،‬اخــاذی‪ ,‬تســاهل‪ ,‬انتشــار‬ ‫اخبــار و تصمیمــات محرمانــه‪ ,‬زد و بند و اختالس‪,‬‬ ‫روشــوه بــر اجــرا و نظــارت بــر قراردادهــا‪ ،‬پروژه هــا‬ ‫و طــرح هــای بــزرگ دیــده مــی شــود کــه هــر‬ ‫کــدام از ان هــا ســبب تحمیــل میلیاردهــا تومــان‬ ‫خســارت بــه بیــت المــال مــی شــود‪.‬‬ ‫جــای بســی تامــل اســت کــه در مســیر مقابلــه‬ ‫بــا ایــن معضــات و نظــارت بــر انهــا ‪,‬نهــاد مردمــی‬ ‫تحــت عنــوان شــورای اســامی شــهر و مدیــران‬ ‫شهرداری وجود دارد که متاسفانه عــــدم توجــــه‬ ‫ان هــا بــــه ظایــف خــــود در نظــــارت و تســـاهل‬ ‫در پیگیـــری قصـــور یــا تخلفـــات صــورت گرفتــه‬ ‫شـــهرداری گــرگان ســــبب افزایــــش روز افــــزون‬ ‫خســارت های مالــی‪ ،‬جرایــم و اثــار مالــی ناشـی‬ ‫از احـــکام قضایـــی علیـــه ایـــن نهـــاد شـــده اســت‬ ‫خســارت هایی کــه مــی توانــد گســترده نباشــد‬ ‫و قابــل پیگیــری و جبــران اســت‪.‬اما اینکــه چــرا‬ ‫تاکنــون بــه دالیــل و حجم این خســارات اشــاره ای‬ ‫نشــده اســت اللــه و اعلــم ‪.‬‬ ‫ناگفتــه نمانــد کــه شــهردار قبلــی گــرگان بهمــن‬ ‫مــاه ســال گذشــته بــا اشــاره بــه حجــم دیــون و یــا‬ ‫اثــار ضــرر و خســارت وارده بــه مجموعــه امــوال‬ ‫شــهرداری در ایــن پرونده هــا را معــادل هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان دانســت ‪.‬‬ ‫وی از بــاز بــودن پرونــده شــکایت برخــی‬ ‫شــرکت ها و اشــخاص از ایــن نهــاد در محاکــم‬ ‫قضایــی خبــر دادو بیان کرد‪ :‬شــهرداری در صورت‬ ‫محکوم شــدن مجبــور بــه پرداخــت جریمــه و‬ ‫غرامتــی افــزون بــر ‪ ۱۰‬هــزار میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫عبدالرضــا دادبــود گفــت ‪ :‬تعــدادی از ایــن‬ ‫پرونــده هــا در محــات چشــم انــداز‪ ،‬شــهرک‬ ‫امــام و پیرامــون بلــوار صیــاد مطــرح شــده‬ ‫من هادیه‪ ،‬دختر سرزمین‬ ‫عجایب هستم‬ ‫نشســتن پــای دار قالــی و بافتــن تــار و پــود تــا مدت هــا تصویــر ذهنــی اغلــب مــردم از دختــران ترکمــن‬ ‫بــود امــا گلجه هــای صحــرا عــاوه بــر بافتــن قالــی‪ ،‬رویــای کودکــی را هــم بــه ســرانجام می رســانند کــه یکــی‬ ‫از ان هــا هادیــه کــر فوتبالیســت گمیشــانی اســت کــه در جــام ملت هــای فوتبــال زنــان بــه میزبانــی هنــد‬ ‫خــواب قهرمانــی می بینــد‪.‬‬ ‫روســتای دهنــه گمیشــان جــای زیــادی بــرای بــازی و ســرگرمی بــه خصــوص بــرای دختــران نداشــت امــا‬ ‫انگیــزه و اســتعداد زیــاد هادیــه چیــزی نبــود کــه از نــگاه تیزبیــن زهــرا رحیمــی معلــم ورزش مدرســه اش‬ ‫پنهــان بمانــد و یــک بــار تماشــای دویــدن او دنبــال تــوپ کافــی بــود تــا هادیــه بــه تمرینات تیــم فوتبال لیگ‬ ‫برتــری سرخپوشــان گــرگان معرفــی شــود‪.‬‬ ‫هادیــه اســتعدادش را خیلــی زودتــر ان کــه تصــورش مــی رفــت نشــان داد و بــا عضویــت در تیــم ملــی‬ ‫فوتبــال جوانــان‪ ،‬بــرای خــود در ورزش بانــوان ایــران نــام و نشــانی دســت و پــا کــرد‪.‬‬ ‫حــاال هادیــه ان دختــرک خجالتــی نیســت کــه در اولیــن روز تمریــن تیــم فوتبــال سرخپوشــان گــرگان از‬ ‫ضربــه بــه تــوپ هــراس داشــت ‪ .‬دختــر روســتای دهنــه گمیشــان بــا نمایــش درخشــانش در تیــم ملــی‬ ‫جوانــان‪ ،‬چنــد مشــتری پــر و پــا قــرص در لیــگ برتــر داشــت تــا جایــی کــه اکنــون بــا ‪ ۱۱‬ســال بــازی در لیــگ‬ ‫برتــر‪ ،‬بــه یکــی از ســابقه هــای فوتبــال زنــان ایــران تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مدافــع گمیشــانی ســابقه عضویــت در ملــوان بندرانزلــی‪ ،‬ســپاهان و ذوب اهــن اصفهــان را دارد و‬ ‫ایــن روزهــا بــه همــراه تیــم ملــی فوتبــال زنــان بــرای کســب تجربــه حضــور در یکــی از بزرگتریــن رویــداد‬ ‫کــه تــاش مــی کنیــم بــا اســتفاده از یــک تیــم‬ ‫حقوقــدان و مجــرب مبلــغ محکومیــت احتمالــی‬ ‫در ایــن پرونــده هــا را بــه حداقــل برســانیم‪.‬‬ ‫در دهه هــای گذشــته بازگشــایی برخــی خیابان ها‬ ‫و بلوارهــا و اجــرای پــروژه هــای عمرانــی در گــرگان‬ ‫بــا معــارض و شــاکی مواجــه شــد کــه ایــن‬ ‫پرونده هــا بــا شــکایت افــراد از ســوی مراجــع‬ ‫قضایــی در دســت رســیدگی اســت‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون نظــارت و بررســی شــکایات‬ ‫شــورای شــهر گــرگان هــم ‪,‬از حجــم بدهــی ‪،‬‬ ‫دیــون و خســارت هــای ناشــی از محکومیت هــای‬ ‫شــهرداری در پرونــده هــای حقوقــی و قضایــی‬ ‫اظهــار بــی اطالعــی کــرد و گفــت‪ :‬تعــداد‬ ‫پرونده هــای مطروحــه در ایــن بخــش زیاد اســت‪.‬‬ ‫امــا از خســارت هــای ناشــی از محکومیــت هــای‬ ‫شــهرداری چیــزی نمــی دانــم ‪.‬‬ ‫زهــرا نــورا درخصــوص عــزم و پیگیــری شــورای‬ ‫شــهر بــرای افزایــش نظــارت بر عملکرد شــهرداری‬ ‫افــزود ‪ :‬طــی نامــه ای از شــهرداری خواســته شــده‬ ‫تــا قبــل از تنظیــم هــر قــرارداد‪ ،‬نســخه ای از ان‬ ‫را بــه شــورا ارســال کنــد تــا مباحــث حقوقــی ایــن‬ ‫قراردادهــا بررســی شــود ‪.‬چــرا کــه صرفــا دانســتن‬ ‫امــار و ارقــام بدهــی و محکومیــت هــا فایــده ای‬ ‫نــدارد بایــد راهــکاری ارائــه بدهیــم کــه خســارتها‬ ‫بیشــتر نشــود‪.‬‬ ‫یکــی از فعــاالن اجتماعــی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫هنگامــی کــه بــرای وصــول یــک عــوارض یــا‬ ‫جریمــه از شــهروند‪ ،‬قانــون مــاک اعضــای شــورا‬ ‫و مدیــران شــهرداری قــرار مــی گیــرد‪ ،‬شــهروندان‬ ‫انتظــار دارنــد تــا ایــن افــراد کــه از پــول بیــت المــال‬ ‫حقــوق دریافــت می کننــد بــرای انجــام وظایــف‬ ‫قانونــی خــود در بخــش هایــی مثــل نظــارت‬ ‫جدیــت کافــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ســخنگوی شــورای اســامی شــهر گــرگان بــدون‬ ‫اشــاره بــه عــدد و رقــم مشــخصی در خصــوص‬ ‫بدهــی شــهرداری در پرونــده هــای حقوقــی‪،‬‬ ‫مبلغ این بدهی را چشــمگیر دانســت و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بــه عنــوان عضــو شــورای شــهر بــر ایــن عقیده‬ ‫هســتم که هر کســی در هر پســت و مســوولیتی‬ ‫کــه مرتکــب تخلــف یــا قصــور شــده و ایــن کار وی‬ ‫منجــر بــه ضــرر و خســارت بــه شــهرداری و بیــت‬ ‫المــال شــود بایــد پاســخگو باشــد‪.‬‬ ‫حجــت مقســم اظهــار داشــت ‪ :‬مقــرر اســت‬ ‫در روزهــای اینــده رقــم معوقــات ‪ ،‬بدهــی و‬ ‫محکومیــت هــای شــهرداری در محاکــم قضایــی‬ ‫توســط شــهرداری بــه پارلمــان شــهری ارایــه شــود‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬بــر اســاس مذاکــرات‬ ‫صــورت گرفتــه مقــرر شــد در جلســات بازگشــایی‬ ‫مناقصــات و مزایــده هــا و دیگــر جلســات مربــوط‬ ‫بــه پــروژه هــای عمرانــی کــه بــار مالــی بــرای‬ ‫شــهرداری دارد‪ ،‬اعضــای شــورای شــهر حضــور‬ ‫داشــته و بتواننــد بــه پرونــده بخــش های مختلف‬ ‫ماننــد مالــی و حقوقــی دسترســی داشــته باشــند‪،‬‬ ‫در حالی کــه ایــن موضــوع تاکنــون ممکــن نبــود‪.‬‬ ‫در ادامــه شــهردار گــرگان افــزود‪ : :‬شــهرداری بــه‬ ‫واحــد حقوقــی منســجم نیــاز دارد تــا بتوانــد در‬ ‫صیانــت از منافــع و حقــوق شــهر و شــهروندان‬ ‫مقتــدر عمــل کنــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا ســبطی بدهــی ‪ ۱۰‬هــزار میلیــاردی‬ ‫شــهرداری گــرگان در بخــش هــای مختلــف بــه‬ ‫ویــژه ارای مالــی صــادره در محاکــم قضایــی و‬ ‫دیــوان اداری نــه رد و نــه تاییــد کــرد وبیان داشــت‪:‬‬ ‫بــرای اســیب شناســی ایــن موضــوع بایــد واحــد‬ ‫حقوقــی تقویــت شــود و در ایــن راســتا پیــاده‬ ‫ســازی سیســتم انفورماتیــک و تجمیــع واحدهــای‬ ‫حقوقــی مناطــق و ســازمان هــای تابعــه و‬ ‫اســتفاده از وکالی مجــرب مــورد نظــر شــهرداری‬ ‫گــرگان اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬در خصــوص پرونــده هــای حقوقــی‬ ‫موجــود در مجموعــه شــهرداری گــرگان رقمی بین‬ ‫‪ ۹۰۰‬تــا ‪ ۱۲۰۰‬فقــره پرونــده مطــرح شــده امــا هنــوز‬ ‫امــار جامعــی در ایــن بخــش جمــع اوری نگردیــد‪.‬‬ ‫در پایان اهالی و شــهروندان گرگان از منتخبان‬ ‫خــود در شــورای اســامی شــهر گــرگان انتظــار‬ ‫دارنــد در راســتای صیانــت از امــوال و درامــد بیــت‬ ‫المــال بیــش از از گذشــته کوشــا باشــند و اجــازه‬ ‫ندهنــد کــه ســهل انــگاری ‪ ،‬قصــور و یــا تخلــف‬ ‫یــک یــا چنــد نفــر موجــب صــدور احــکام چنــد ده‬ ‫میلیــاردی علیــه شــهرداری گــرگان شــود کــه بــر‬ ‫اســاس مســتندات و قرایــن چنیــن پرونــده هایــی‬ ‫کــم نیســتند‪.‬‬ ‫فوتبالــی زنــان قــاره کهــن لحظــه شــماری مــی کنــد‪.‬‬ ‫هادیــه کــه مدافعــی ســخت کــوش در لیــگ برتــر اســت و بــا ایــن ویژگــی در میــان فوتبالــی هــا‬ ‫شــناخته مــی شــود در مراحــل اخــر اردوی تیــم ملــی حضــور نداشــت امــا انــگار مریــم ایراندوســت‬ ‫ســرمربی تیــم ملــی بــا شــناخت دقیــق از توانایــی هــای ایــن مدافــع ‪ ۲۷‬ســاله و باتجربــه گلســتانی‪،‬‬ ‫جــای او را در ترکیــب تیــم ملــی خالــی دیــد و در اخریــن مرحلــه اردو در کیــش هادیــه کــر را بــه جمــع‬ ‫ملــی پوشــان فراخوانــد ‪.‬‬ ‫رســانه هــا پــس از دعــوت کــر بــه اردوی کیــش از او بــه عنــوان « میهمــان ناخوانــده و « شــخص‬ ‫جدیــد اضافــه شــده بــه اردوی تیــم ملــی فوتبــال زنــان» یــاد کردنــد امــا ان چــه موجــب اعتمــاد‬ ‫ایراندوســت بــه هادیــه شــد‪ ،‬فصــل درخشــان فوتبالیســت گلســتانی در لیــگ برتــر بــه همــراه ملــوان‬ ‫بندرانزلــی بــود کــه بــا تکــرار درخشــش ســال هــای قبــل بــه همــراه ســپاهان و ذوب اهــن‪ ،‬کادر فنــی‬ ‫تیــم ملــی را بــرای دعــوت بــه تیــم ملــی مجــاب کــرد‪.‬‬ ‫هادیــه کــر یکــی از هــزاران گلجــه (دختــر) ترکمــن اســت کــه هــم بافتــن قالــی را بــه خوبــی بلدنــد و‬ ‫هــم راهــی جدیــد بــرای رســیدن بــه موفقیــت هــای بیشــتر بــرای خــود پیــدا کــرده انــد‪.‬‬ ‫دکتــر‪ ،‬مهنــدس‪ ،‬وکیــل و کارافرینــان زیــادی از دختــران ترکمــن صحــرا در حــال خدمــت بــه خلــق در‬ ‫جــای جــای ایــران هســتند و در میــان ان هــا هادیــه کــر فوتبــال را بــرای افتخــار افرینــی برگزیــد کــه تــا‬ ‫اینجــا بــه خوبــی از پــس ان برامــد‪.‬‬ ‫هادیــه در همــه روزهایــی کــه درهــای موفقیــت بــه روی او بســته شــد بــا تکــرار یــک جملــه کــه « تمــام‬ ‫ســرمایه مــن شکســت هــا و اشــتباهاتم هســتند» بــه فکــر یافتــن راه جدیــدی بــرای کســب موفقیــت‬ ‫بــود و حــاال انــگار در جــای درســتی ایســتاده اســت‪.‬‬ ‫ایــران در بــازی افتتاحیــه جــام ملــت هــای زنــان اســیا در بمبئــی بــه مصــاف میزبــان مــی رود و کار‬ ‫ســخت هادیــه و دیگــر ملــی پوشــان از همــه دقایــق اول ایــن مســابقه اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫اگــر چــه توصیــف بــازی قلدرانــه و اهنیــن هادیــه کــر و دیگــر مدافعــان تیــم ملــی ایــران بــه گــوش‬ ‫ســرمربی هنــد رســیده و وی گفتــه کــه « ایــران دفــاع قدرتمنــدی دارد و بازیکنــان ایــن تیــم در محوطــه‬ ‫جریمــه بســیار خــوب دفــاع می کننــد و چالــش بزرگــی بــرای گلزنــی داریــم» امــا همــه از جملــه مریــم‬ ‫ایراندوســت نفــر اول کادر فنــی تیــم ملــی می داننــد کــه ایــران در اولیــن تجربــه حضــور در جــام ملــت‬ ‫هــا کار ســختی هنــد پیــش رو دارد و نبایــد از ایــن تیــم انتظــار صعــود بــه جــام جهانــی داشــت‪.‬‬ ‫جــام ملت هــای اســیا از ‪ ۳۰‬دی تــا ‪ ۱۷‬بهمــن ‪ ۱۴۰۰‬بــه میزبانــی هنــد برگــزار می شــود و ‪ ۲‬تیــم اول و‬ ‫دوم هــر گــروه و ‪ ۲‬تیــم برتــر از میــان تیم هــای ســوم گروه هــا بــه مرحلــه حذفــی مســابقات صعــود‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫تیــم ملــی فوتبــال زنــان ایــران امســال بــا گذشــتن از ســد بنــگالدش و اردن‪ ،‬بــرای نخســتین بار‬ ‫ســهمیه حضــور در مســابقات جــام ملت هــای اســیا را کســب کــرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫سرپرســت کتابخانه هــای عمومــی خراســان شــمالی گفــت‪ ۵۹ :‬درصــد اعضــای کتابخانه هــای اســتان زن‬ ‫هســتند‪ ،‬هــم اینــک ‪ ۴۵‬هــزار نفــر از شــهروندان ایــن خطــه عضــو کتابخانــه هســتند‪.‬‬ ‫مهــدی اریــان اظهــار داشــت‪ :‬هــم اینــک بیــش از ‪ ۲۶‬هــزار نفــر از اعضــای کتابخانــه هــای عمومــی ایــن‬ ‫اســتان زن هســتند‪.‬‬ ‫وی در خصــوص طــرح سراســری عضویــت رایــگان بانــوان در کتابخانه هــای عمومــی گفــت‪ :‬بــه مناســبت‬ ‫والدت حضــرت زهــرا (س) و روز مــادر عضویــت در تمامــی کتابخانــه هــای عمومــی اســتان رایــگان اســت‪.‬‬ ‫‪ ۵۹‬درصد اعضای‬ ‫کتابخانه های‬ ‫عمومی خراسان‬ ‫شمالی زن هستند‬ ‫خودروی سفر کرده را چگونه‬ ‫تمیز کنیم؟‬ ‫نجات تاالب‬ ‫در این خصوص پژوهشــگر محیط زیســت در گلســتان گفت‪:‬‬ ‫بــرای نجــات تــاالب بیــن المللــی گمیشــان از کــم ابــی نیازمنــد‬ ‫توجــه ویــژه اســت‪.‬‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫تاالبگمیشان‬ ‫در ارزوی اب‬ ‫تــاالب بین المللــی گمیشــان یــک پهنــه ابــی ‪ ۲۰‬هــزار هکتــاری‬ ‫اســت کــه در جدالــی نابرابــر بــا خشکســالی زمین گیــر شــده و هــر‬ ‫روز به شــاهد کاســته شــدن مســاحت و جمعیت ســاکن جانواران‬ ‫ســاکن ان هســتیم‪.‬‬ ‫ســاختمان های کوچــک و بــزرگ پــس از بیــرون از رفتــن از شــهر‬ ‫در افــق محــو مــی شــود و جــای خــود را ارام ارام بــه ناهمواری هــای‬ ‫تپــه ماهــوری می دهــد و در فاصلــه کمــی از جــاده‪ ،‬رودخانــه اتــرک‬ ‫را مــی تــوان دیــد‪.‬‬ ‫یــک دهــه قبــل پــس از حضــور در منطقــه تاالبــی در جــاده ای‬ ‫کــه بــه ســمت بخــش هــای شــمالی تــر تــاالب مــی رفــت و تــا‬ ‫مــرز ترکمنســتان نیــز امتــداد داشــت انچــه بــه چشــم می خــورد‪،‬‬ ‫اراضــی غرقابــی ‪ ۲‬طــرف جــاده بــا گیاهــان تاالبــی و انعکاســی از‬ ‫اســمان ابــی بــود کــه تصویــری رویــای از یــک غــروب خورشــید را‬ ‫بــه نمایــش مــی گذاشــت‪ .‬در ان روز شــاید تقدیــر بــا مــا یــار بــود‬ ‫کــه در ان هــوای دل انگیــز نظاره گــر دورنمایــی از دریــای خــزر را‬ ‫در غــرب جــاده بــه خاطــر صافــی و نبــود مــه در هــوا؛ باشــیم‪.‬‬ ‫حــاال بــه مزرعــه ای خشــک و بــی اب و علــف جایگزیــن طبیعــت‬ ‫بکــر تــاالب بــا زمین هــای غرقابی و تپه ماهورهای دشــت وســیع‬ ‫ترکمــن صحــرا کــه از ســوی دیگــر گــره خــورده بــا ســواحل دریــای‬ ‫خــزر بــود داده کــه نشــان کمتــری از ان همــه زیبایــی وصــف‬ ‫ناپذیــر دارد‪.‬‬ ‫بــه لحــاظ زمیــن شناســی ایــن تــاالب بین المللی واقــع در منطقه‬ ‫«پالیــا « اســت و بــه تعبیــری دیگــر جــزو ســواحل ابگیــر محســوب‬ ‫می شــود و بــه همیــن دلیــل از نظــر طبقــه بنــدی جــزو تاالب هــای‬ ‫دریایــی – ســاحلی تــاالب هــای در کنوانســیون رامســر اســت‪.‬‬ ‫ایــن موقعیــت نشــان از ایــن اســت کــه تــاالب گمیشــان از طــرف‬ ‫شــرق دریافــت کننــده خروجــی ســیالب های اتــرک و اق قــا و از‬ ‫طــرف غــرب متاثــر از اب دریــای خــزر بویــژه در دوره هــای افزایــش‬ ‫و یــا بــاال امــدن اب دریــا اســت و در ایــن شــرایط نقــش مهــم‬ ‫و طبیعــی ایــن تــاالب در کنتــرل ســیالب ها نمایــان مــی شــود‪.‬‬ ‫اغاز خشکسالی‬ ‫ارام ارام جذابیت هــای ایــن ابگیــر بــا کاهــش دبــی روخانه هــای‬ ‫منتهــی بــه خلیــج و حفــر چاه هــای متعــدد مجــاز و غیرمجــاز‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬در حاشــیه تــاالب بیــن المللــی گمیشــان و از ســوی‬ ‫دو شنبه ‪ 4‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪469‬‬ ‫عقــب نشــینی اب دریــای خــزر موجــب کاســتن از پهنــه ایــن اثــر‬ ‫طبیعــت شــد‪.‬‬ ‫کارشناســان محیــط زیســت گلســتان معتقدنــد‪ ،‬در ســال های‬ ‫اخیــر تنــش کم ابــی و خشک شــدن بخش هایــی از تــاالب‬ ‫گمیشــان‪ ،‬ایــن زیســتگاه منحصــر بــه فــرد را بــا چالــش روبــرو‬ ‫کــرده و ضــرورت احیــای ایــن پهنــه ابــی در راســتای جلوگیــری‬ ‫از اســیب های متعــدد طبیعــی و زیســتی را الزامــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫مهمتریــن عوامــل اســیب های جــدی خشــک شــدن خلیج گــرگان‪،‬‬ ‫تبدیــل ان بــه مرکــزی بــرای ایجــاد ریزگرد اســت‪.‬‬ ‫تنــش ابــی و خشــکی در بخش هــای از تــاالب طــی ایــن‬ ‫ســال ها‪ ،‬باعــث شــده تــا منطقــه ابســتن شــیوع طوفــان ریزگــرد‬ ‫گــردد کــه در ایــن راســتا مدیــران بومــی و اســتانی در تالش اند تا‬ ‫بــا انجــام راهکارهــای مختلــف علمــی عــاوه بــر نجــات ایــن پهنه‬ ‫ابــی از مــرگ حتمــی‪ ،‬موجــب کاهــش اثــار ناگــوار ریزگردهــا در‬ ‫ایــن منطقــه شــوند‪.‬‬ ‫در ســال های گذشــته تــاالب بیــن المللــی گمیشــان بــا ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫هکتــار مســاحت شــرایط وخیمــی را پشــت ســر گذاشــته و تبدیــل‬ ‫بــه مناطــق مســتعد ایجــاد ریزگــرد شــده کــه به طــور تقریبی بیش‬ ‫از نیمــی از وســعت ایــن اکوسیســتم ابــی خشــک شــده اســت‪.‬‬ ‫تامیــن حــق اب ورودی ایــن تــاالب بــا احــداث کانال هــای‬ ‫فرعــی‪ ،‬کشــت انــواع گیاهــان مرتعــی و شورپســند در کنــار ایجــاد‬ ‫بادشــکن های مشــجر و درختــکاری از جملــه راهکارهــای در حــال‬ ‫اجــرا بــرای در امــان مانــدن شــهرهای شــمالی و غربــی اســتان از‬ ‫ریزگــرد اســت‪.‬‬ ‫نجات تاالب‬ ‫در ایــن خصــوص پژوهشــگر محیــط زیســت در گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫بــرای نجــات تــاالب بیــن المللی گمیشــان از کم ابــی نیازمند توجه‬ ‫ویــژه اســت‪.‬‬ ‫رمضانعلــی قائمــی اظهــار داشــت‪ :‬تــاالب گمیشــان بــه دلیــل‬ ‫موقعیــت مکانــی خــاص یکــی از تــاالب هــای ســاحلی و مهــم‬ ‫کشــور در شــمال غــرب اســتان کــه در اثــر پیشــروی اب دریــای خزر‬ ‫بــه وجــود امــده ‪ ،‬بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫وی یکــی دیگــر از ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد ایــن منطقــه را‬ ‫وجــود ‪ ۱۴‬هــزار هکتــار از مســاحت ‪ ۲۰‬هــزار هکتــاری تــاالب‬ ‫گمیشــان جــزو منطقــه شــکار ممنــوع را ان برشــمرد و گفــت‪:‬‬ ‫ســکونت بســیاری از ماهیــان خــزری و پرنــدگان مهاجــر و کمیــاب‬ ‫و در حــال انقــراض در ایــن منطقــه شــکار ممنــوع‪ ،‬زندگــی مــی‬ ‫کنند که در ســال های اخیر با گســترده شــدن خشکســالی اســیب‬ ‫بســیاری دیدنــد‪.‬‬ ‫این پژوهشگر محیط زیست برای احیای تاالب گمیشان توسط‬ ‫دولــت را خواســتار تخصیــص اعتبــار ویــژه شــد و گفــت‪ :‬بهتریــن‬ ‫فرصت برای تببین وضعیت این تاالب در پایداری توسعه منطقه‬ ‫ســفر هیــات دولــت بــه گلســتان و دریافــت مصوبــات الزم اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای احیــای ایــن تــاالب احتیــاج مبــرم بــه انتقــال اب‬ ‫و اصــاح کانــال هــای ایجــاد شــده اســت کــه تامیــن امکانــات و‬ ‫ماشــین االت اجــرای ایــن طــرح هــا در ایــن مســیر ضــروری اســت‪.‬‬ ‫در اذرماه ‪ ۹۱.۷‬درصد‬ ‫چک ها وصول شد‬ ‫امارهــای‬ ‫بررســی‬ ‫مرتبــط بــا وضعیــت‬ ‫چک هــا حکایــت از‬ ‫ایــن دارد کــه معامالت‬ ‫اذرمــاه امســال نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه‬ ‫ســال گذشــته از رونــق‬ ‫برخــوردار بــوده بــه‬ ‫گونــه ای کــه در ایــن‬ ‫مــاه مبلــغ چک هــای‬ ‫مبادلــه ای و مبلــغ‬ ‫چک هــای وصولــی بــه‬ ‫ترتیــب ‪ ۳۸.۹‬و ‪ ۴۳.۱‬درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬براســاس تازه تریــن امــار اعالمــی بانــک مرکــزی از وضعیــت‬ ‫مبــادالت چــک در اخریــن مــاه پاییــز ســال ‪ ،۱۴۰۰‬در ایــن دوره در مجمــوع ‪ ۶‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫فقــره چــک بــه ارزش ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۸۳‬هــزار میلیــارد ریــال مبادلــه شــد‪ .‬میــزان چک هــای مبادل ـه ای‬ ‫در اذرمــاه نســبت بــه مــاه قبــل از نظــر تعــداد ‪ ۷.۵‬درصــد و از نظــر مبلــغ ‪ ۳.۱‬درصــد رشــد کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان بــا اشــاره بــه وضعیت‬ ‫بحرانی تاالب گمیشان گفت‪ :‬این تاالب از ‪ ۱۰‬سال قبل دچار تهدید‬ ‫خشــکی شــده که برای نجات ان حمایت همه جانبه الزم اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا کنعانــی اظهــار داشــت‪ :‬خشــک شــدن ایــن تــاالب‬ ‫باعــث شــد تــا ایــن منطقــه جــای خــود را بــه یکــی از کانون هــای‬ ‫ســه هــزار هکتــاری گــرد و غبــار و ریزگــرد در گلســتان دهــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مســتعدترین نقطــه بــرای ایجــاد کانــون گــرد و غبــار‬ ‫تــاالب بیــن المللــی گمیشــان اســت‪.‬‬ ‫کنعانــی ادامــه داد‪ :‬یکــی از درخواســت هــای ایــن اداره‬ ‫کل در برنامــه ســفر هیــات دولــت ســیزدهم بــه گلســتان‬ ‫احیــای تــاالب گمیشــان خواهــد بــود تــا بــا دریافــت مصوبــه‬ ‫بــرای ان‪ ،‬اجــرای طــرح نجــات تــاالب‪ ،‬شــتاب بگیــرد‪.‬‬ ‫کنعانــی گفت‪:‬کــم شــدن تــراز ابــی دریــای خــزر را می تــوان یکــی‬ ‫از مهمتریــن مشــکالت تــاالب گمیشــان دانســت کــه بــرای کیفیت‬ ‫بخشــیدن بــه اب تــاالب تدابیــری از جمله جمــع اوری فاضالب در‬ ‫گمیــش تپــه پیــش بینــی و اجــرا بایــد شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از دیگــر نیازهــای ضــروری بــرای بقــای تــاالب‪،‬‬ ‫جلوگیــری از تصرفــات و تعییــن حــد بســتر و تصــرف قانونــی‪،‬‬ ‫اســت و عــاوه بــر ان بایــد بــرای برقــراری ارتبــاط دریــا و‬ ‫تــاالب از پمپــاژ اب دریــا بــه ایــن پهنــه ابــی اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫تاالب گمیشــان نخســتین منطقه در گلســتان می باشــد که همه‬ ‫ســاله پذیــرای جمعیــت بســیاری از پرنــدگان مهاجــر کــه از نواحــی‬ ‫شــمالی ســرد ســیبری بــرای عبــور یــا زمســتان گذرانــی بــه ایــن‬ ‫منطقــه ســفر می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن تــاالب بین المللــی بــا وســعتی ‪ ۲۰‬هــزار هکتــاری در حــوزه‬ ‫شهرســتان گمیشــان و در فاصلــه ‪ ۶۰‬کیلومتــری شــمال غــرب‬ ‫گــرگان در حاشــیه شــرقی دریــای خــزر واقــع بــوده و افــزون بــر ‪۱۴‬‬ ‫هــزار هکتــار ان منطقــه شــکار و صیــد و تیرانــدازی ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫روزی ایــن منطقــه زیســتگاه پرنــدگان و جانــوران وحشــی بســیاری‬ ‫بــود کــه ایــن روزهــا بخاطــر کــم ابــی و خشــکی بخــش عظیمــی از‬ ‫منبــع غذایــی خــود را از دســت داده انــد ‪ ،‬و دیگــر ان جلوه و زیبایی‬ ‫گذشــته را در ان نمــی تــوان دیــد و بایــد گفــت حــال بخــش اعظــم‬ ‫ان زیبایــی و شــکوه را خشــکی فــرا گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫از جملــه عوامــل بــه خطــر افتــادن ایــن منطقــه طبیعــی‪ ،‬عــدم‬ ‫تخصیــص حق ابــه مناســب‪ ،‬کــم شــدن بــارش و تبخیــر اب‬ ‫بدلیــل گرمــای زیــاد‪ ،‬برداشــت اب بــرای مصــارف کشــاورزی از‬ ‫ســوی جوامــع محلــی و صیــد غیرمجــاز ابزیــان اســت کــه اگــر مــورد‬ ‫رســیدگی قــرار نگیــرد ب ـ ه زودی بایــد شــاهد خشــک شــدن تمــام‬ ‫ایــن زیســت گاه های ارزشــمند خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫مهمتریــن محیط هــای طبیعــی کــه می توانــد باعــث پیشــگیری‬ ‫از گــرد و غبــار باشــد‪ ،‬تولیــد محصــوالت شــیالتی‪ ،‬حفــظ ســطح‬ ‫اب مناطــق کشــاورزی‪ ،‬تولیــد چــوب‪ ،‬ذخیــره اب و کاهــش بالیــای‬ ‫طبیعــی و بــه ویــژه ســیالب هســتند و در راســتای تثبیــت خطــوط‬ ‫ســاحلی‪ ،‬تصفیــه اب‪ ،‬ایجــاد چشــم اندازهــای زیبــای طبیعــی و‬ ‫بســتر مناســب بــرای حیــات بســیاری از گونه هــای جانــوری و‬ ‫گیاهــی جایــگاه ارزشــمندی دارنــد‪.‬‬ ‫پایتخــت بیشــترین تعــداد چک هــای مبادلـه ای در مــاه مذکــور را بــه نــام خــود ثبــت کــرد‪ .‬در مجمــوع ‪۲‬‬ ‫میلیــون فقــره چــک بــه ارزش یــک هــزار و ‪ ۱۳۸‬هــزار میلیــارد ریــال مبادلــه شــد‪.‬‬ ‫در اذرماه ‪ ۹۱.۷‬درصد چک ها وصول شد‬ ‫براســاس امــار در اذرمــاه امســال از ‪ ۶‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار فقــره چــک‪ ۶ ،‬میلیــون چــک بــه ارزش ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۳۸‬هــزار میلیــار ریــال یعنــی ‪ ۹۱.۷‬درصــد وصــول شــد کــه نســبت بــه مــاه قبــل از نظــر تعــداد‬ ‫‪ ۶.۹‬درصــد کاهــش و از نظــر مبلــغ ‪ ۵.۸‬درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫در مــاه مــورد نظــر اســتان تهــران باالتریــن چــک وصولــی را داشــت بــه ایــن ترتیــب کــه ‪ ۹۲.۷‬درصــد‬ ‫چک هــای مبادلــه شــده وصــول شــد‪.‬‬ ‫بررســی امارهــا نشــان می دهــد کــه درصــد تعــداد و مبلــغ چک هــای وصــول شــده در اذر مــاه معــادل‬ ‫‪ ۹۱.۱‬درصــد و ‪ ۸۷.۸‬درصــد و در اذرمــاه ســال گذشــته بــه ترتیــب برابــر ‪ ۹۰.۶‬درصــد و ‪ ۸۷.۵‬درصــد‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۳.۶‬درصدی چک های برگشتی در اذر ‪۱۴۰۰‬‬ ‫طبــق امــار در اذرمــاه امســال ‪ ۵۴۴‬هــزار فقــره چــک بــه ارزش ‪ ۲۵۵‬هــزار میلیــارد ریــال برگشــت‬ ‫داده شــده اســت کــه نســبت بــه مــاه قبــل از نظــر تعــداد و مبلــغ بــه ترتیــب ‪ ۱۳.۶‬درصــد و ‪ ۱۶.۳‬درصــد‬ ‫کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن از کل تعــداد و مبلــغ چک هــای مبادلــه شــده در ایــن دوره بــه ترتیــب ‪ ۸.۳‬درصــد و ‪۹.۹‬‬ ‫درصــد برگشــت داده شــده اســت‪.‬‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمــد رتبــه نخســت چک هــای برگشــت را داشــت‪ .‬در ایــن اســتان ‪ ۱۴.۶‬درصــد از کل‬ ‫چک هــای مبادلــه شــده وصــول نشــد‪.‬‬ ‫علت برگشت چک های مبادله ای در اذرماه ‪ ۱۴۰۰‬چیست؟‬ ‫کســری یــا فقــدان موجــودی علــت اصلــی چک هــای برگشــتی در اذرماه امســال اســت‪ .‬در دوره مذکور‬ ‫‪ ۵۲۵‬هزار فقره چک به ارزش بیش از ‪ ۲۴۴‬هزار میلیارد ریال به این دلیل برگشت داده شده است‪.‬‬ ‫همچنیــن برابــر امــار درکل کشــور از نظــر تعــداد ‪ ۹۶.۴‬درصــد و از نظــر ارزش ‪ ۹۵.۹‬درصــد از کل‬ ‫چک هــای برگشــتی بــه دلیــل کســری یــا فقــدان موجــودی بــوده اســت‪.‬‬ ‫بررســی امارهــای اســتانی حاکــی از ایــن اســت کــه بیشــترین نســبت تعــداد چک هــای برگشــت بــه‬ ‫دلیــل کســری یــا فقــدان موجــودی بــه ترتیــب بــه اســتان های کهگیلویــه و بویــر احمــد بــا ‪ ۹۸.۴‬درصــد و‬ ‫خراســان جنوبــی بــا ‪ ۹۸.۳‬درصــد اختصــاص دارد‪.‬‬ ‫در هــر حــال خــودرو پــای ثابــت هــر برنامـه ای اســت کــه‬ ‫خانواده هــای ایرانــی بــرای خــود می چیننــد‪ .‬ایــن وســیله‬ ‫نقلیــه هــر چنــد ایــن روزهــا از لحــاظ تولیــد و قیمــت‬ ‫اوضــاع و احــوال مناســبی نــدارد‪ ،‬امــا دارنــدگان ان در‬ ‫تعطیــات تابســتانی اســتفاده بهینـه ای از ایــن وســیله‬ ‫نقلیــه کردنــد؛ بــه طــوری کــه بــا مشــاهده جاده هــای‬ ‫مملــو از خــودرو پــی بــه عالقــه ایرانی هــا بــه ســفر ان‬ ‫هــم بــا خــودروی شــخصی می بریــم‪.‬‬ ‫در هــر حــال بعــد از پایــان تعطیــات‪ ،‬نظافــت جــزو‬ ‫الینفــک هــر خــودروی ســفرکرده اســت‪ .‬بــردن خــودروی‬ ‫ســفرکرده بــه کارواش از جملــه ســلیقه بســیاری از‬ ‫شهرنشــینان اســت‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه خیلی هــا‬ ‫هــم ترجیــح می دهنــد بــا ســلیقه خــود کار کارواش‬ ‫را انجــام دهنــد‪ .‬در ایــن نوشــتار قصــد داریــم نکاتــی‬ ‫در مــورد تمیــز کــردن خــودرو یــاداور شــویم‪ .‬ابتــدا از‬ ‫موکت هــای کــف خــودرو شــروع می کنیــم‪.‬‬ ‫تکانــدن موکت هــای پالســتیکی بــرای خــارج کــردن‬ ‫زباله هایی چون پوســت تخمه و پســته مســیری اســان‬ ‫بــرای تمیــز کــردن موکت هــای یــاد شــده اســت؛ امــا اگــر‬ ‫قصــد شســتن ایــن موکت هــا را داریــد‪ ،‬موضــوع کمــی‬ ‫متفــاوت می شــود‪ .‬بــه طــوری کــه اگــر جنــس موکت هــا‬ ‫از پالســتیک اســت‪ ،‬بــا مــواد گوناگونــی امــکان لکــه بــری‬ ‫و ضدعفونــی کــردن انهــا وجــود دارد‪ ،‬امــا اگــر جنــس‬ ‫انهــا پارچ ـه ای و بافــت اســت‪ ،‬می تــوان پــس از جــارو‬ ‫کــردن‪ ،‬بــا شــامپو فــرش بــه خوبــی موکت هــا را شســت‬ ‫و در نهایــت توســط فشــار هــوا رونــد خشــک شدنشــان‬ ‫را تســریع کــرد‪ .‬پــس از شســتن موکت هــا نوبــت جــارو‬ ‫کــردن اتاقــک خــودرو می رســد‪.‬‬ ‫اینکــه از وســیله ای اســتفاده کنیــد تــا بــه تمــام درزهــای‬ ‫صندلــی نفــوذ کنــد و بــه ادوات موجود یا ســطوح چرمی‬ ‫و براق نیز اســیب نرســاند امر بســیار مهمی اســت‪.‬‬ ‫بــرای ایــن کار بهتــر اســت از جاروبرقــی اســتفاده کنیــد‬ ‫و بایــد مناســب ترین ابــزار متصــل شــونده بــه لولــه‬ ‫ان را انتخــاب کنیــد کــه بتوانــد تمامــی شــکاف ها و‬ ‫محفظه هــای کوچــک را تمیــز کــرده و در عیــن حــال‬ ‫دارای ســطحی نــرم باشــد تــا موجــب خراشــیدگی‬ ‫ســطوح چوبــی‪ ،‬پالســتیکی و چرمــی نشــود‪.‬‬ ‫پیشــنهاد می شــود اگر پوشش سقف داخل کابین زیاد‬ ‫کثیــف نیســت و فقــط چنــد لکــه دارد‪ ،‬توســط جــارو برقی‬ ‫تمیــز نشــود‪ ،‬چــرا کــه الیــاف ان بــه راحتــی حالــت خــود را‬ ‫از دســت می دهنــد و ســایه های زیــادی در اثــر برخــورد بــا‬ ‫مکنــده جــارو بــر ان نقــش می بنــدد‪ ،‬در حیــن انجــام ایــن‬ ‫عمــل بــا تغییــر موقعیــت صندلی هــا بــه جلــو و عقــب‬ ‫احتمــاال اشــیای گمشــده کوچکــی را نیــز خواهیــد یافــت‪.‬‬ ‫در ایــن مرحلــه تمیزکــردن جیــب رودری هــا‪ ،‬درون‬ ‫داشــبورد‪ ،‬کنســول و خــود صندلی هــا را فرامــوش نکنیــد‪.‬‬ ‫امــا پــس از پــاک کــردن کــف و صندلی هــای ماشــین از‬ ‫پوســت تخمــه و پســته تعطیــات نــوروزی حــاال نوبــت‬ ‫تمیــزکاری اســت‪.‬‬ ‫بــرای تمیــز کــردن صندلی هــا و رودری هــا بایــد بــا توجــه‬ ‫بــه جنــس انهــا نــوع مــواد پــاک کننــده را انتخــاب کرد‪.‬‬ ‫اگــر خــودروی شــما از پوشــش چرمــی بــرای صندلی ها‪،‬‬ ‫رودری هــا و بخش هایــی از داشــبورد پوشــیده شــده‬ ‫اســت‪ ،‬می توانیــد از محلــول اب گــرم و صابــون بســیار‬ ‫مالیــم ان هــم بــه مقــدار کــم اســتفاده کنیــد‪ ،‬چــرا کــه‬ ‫خاصیــت قلیایــی صابون هــا بــرای چرم‪.‬هــای طبیعــی‬ ‫مضــر اســت و بــه یــاد داشــته باشــید قبــل از اســتفاده از‬ ‫محلــول مــورد نظــر ابتــدا بخشــی از صندلــی یــا داشــبورد‬ ‫را کــه دور از دیــد اســت بــا ان پــاک کنیــد تــا از هرگونــه‬ ‫تغییــر رنــگ مطمئــن شــوید‪ .‬ســپس بــا یــک پارچــه‬ ‫لطیــف ســطوح را تمیــز کنیــد و نگذاریــد رطوبــت روی‬ ‫ســطوح چرمــی باقــی بمانــد‪ ،‬امــا اگــر جنــس صندلی هــا‬ ‫و رودری هــا از پارچــه یــا مــواد پالســتیکی اســت مــی‬ ‫توانیــد ابتــدا محلولــی از اب و مقــداری جــوش شــیرین‬ ‫یــا ســرکه ســفید درســت کــرده و لکه هــا را پــاک کنیــد‪،‬‬ ‫ســپس بــا مــواد شــوینده و اب انهــا را پــاک کنیــد‪.‬‬ ‫محلــول هــای مذکــور را مــی تــوان بــرای داشــبوردهای‬ ‫پالســتیکی (وینیــل) نیــز اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫امــا اســتفاده از محلول هــا و اســپری های موجــود در‬ ‫بــازار بــرای پایــان کار و جال بخشــیدن به تزئینــات خودرو‬ ‫بســیار مــورد توجــه مالــکان اســت‪ ،‬هــر چنــد کــه ایــن‬ ‫مــواد بســیار چــرب هســتند کــه در ایــن صــورت بایــد‬ ‫توجــه ویــژه ای بــه غربیلــک فرمــان و اهــرم تعویــض‬ ‫دنــده داشــته باشــید تــا از هرگونــه خطر احتمالی ناشــی‬ ‫از لغزنــده شــدن انهــا جلوگیــری کنیــد‪.‬‬ ‫قسمت اول‪...‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 3‬بهمن‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دو شنبه ‪ 4‬بهمن ‪1400‬‬ ‫شمـاره ‪469‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫وعده ی شهردار و به انتظار‬ ‫نشستن شورا‬ ‫الوعده وفا‬ ‫ســید احســان خانــدوزی وزیــر امــور اقتصــادی و دارائــی‬ ‫در توئیتــی از اغــاز پرداخــت بــدون ضامــن تســهیالت زیــر‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان از ســوی بانک هــای زیرمجموعــه ایــن‬ ‫وزارتخانــه بــه افــراد حقوق بگیــر و مســتمری بگیر دارای رتبــه‬ ‫اعتبــاری مناســب خبــر داد‪.‬‬ ‫به گزارش شــنبه شــب بازار کســب و کار‪ ،‬خاندوزی در این‬ ‫توئیــت نوشــت‪ :‬الوعــده وفــا؛ بــا بخشــنامه وزارت اقتصــاد و‬ ‫پیــرو جلســه هفتــه قبــل اقــای رئیس جمهــور‪ ،‬بانک هــای‬ ‫زیرمجموعــه ایــن وزارت مکلــف شــدند تســهیالت زیــر‬ ‫‪۱۰۰‬میلیــون تومــان افــراد حقوق بگیر و مســتمری بگیر دارای‬ ‫رتبــه اعتبــاری مناســب (از بانــک محــل دریافــت حقــوق‬ ‫خــود) را «بــدون ضامــن» انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ایــت اللــه ســید ابراهیــم‬ ‫رئیســی رئیــس جمهــور هفتــه گذشــته در نشســت بــا تیــم‬ ‫اقتصــادی دولــت و مدیــران ارشــد بانک هــای دولتــی و‬ ‫خصوصــی بــه بانک هــا دســتور داد کــه نــوع وثیقه گــذاری‬ ‫وام هــای زیــر ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان را به گونـه ای تغییــر دهنــد‬ ‫تــا مــردم بتواننــد بــر مبنــای اعتبارســنجی تســهیالت خُــرد را‬ ‫اســان تر دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور در ایــن نشســت کــه بیــش از دو ســاعت‬ ‫بــه طــول انجامیــد‪ ،‬بــر لــزوم ســخت گیری بر بدحســاب های‬ ‫حرف ـه ای‪ ،‬تســهیل پرداخــت وام بــه مــردم و اعتبارســنجی‬ ‫در ارائــه تســهیالت خُــرد بــه ان هــا به جــای وثیقــه و ضامــن‬ ‫و همچنیــن اســترداد ســود مــازاد دریافتــی از مــردم‪،‬‬ ‫واگــذاری بنگاه هــای تولیــدی تملیــک شــده توســط بانک هــا‬ ‫و راه انــدازی یــا واگــذاری ســریع واحدهــای تملــک شــده‬ ‫تولیــدی تاکیــد کــرد و بــه مدیــران بانک هــا تذکــر داد بــه‬ ‫بدهــکاران بدحســاب میــدان ندهنــد و اســامی ان هــا را‬ ‫منتشــر و دست شــان را از منافــع عمومــی قطــع کننــد‪.‬‬ ‫بازنگــری در نظامــات و مقــررات بانکــی بــه نفــع مــردم‬ ‫و اجــرای عدالــت از دیگــر دســتورات رئیس جمهــور بــه‬ ‫مدیــران ارشــد بانکــی بــود کــه از ان هــا خواســت حداکثــر‬ ‫تــا پایــان ســال کارگروهــی به منظــور بازنگــری در نظامــات‬ ‫و مقــررات بانکــی توســط بانــک مرکــزی تشــکیل شــود و‬ ‫اعــام نتیجــه کننــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی شــورای اســامی شــهر گــرگان بــا اشــاره بــه گذشــت ســه مــاه از شــروع بــه کار فعالیــت‬ ‫شــهردار گــرگان گفــت‪ :‬بــرای اعضــای پارلمــان شــهری وضــع درامــدی و هزینــه کــرد ایــن نهــاد گنــگ‬ ‫و مبهــم اســت ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬جلســه رســمی و علنــی شــورای شــهر گــرگان بــا حضــور ‪۹‬‬ ‫عضــو پارلمــان شــهری شــامگاه شــنبه بــه ریاســت صفرعلــی پاییــن محلــی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی شــورای شــهر در نطــق پیــش از دســتور گفــت‪ :‬هیــچ گزارشــی بــا وجــود مطالبــه اعضــای‬ ‫شــورا و وعــده شــهردار بــرای شــفافیت هزینه هــا و درامدهــای شــهرداری تــا کنــون بــه شــورا ارایــه‬ ‫نشــده اســت ‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬در ‪ 9‬مــاه ســال ‪ 1400‬از محــل منابــع ملــی بیــش از‬ ‫‪ 572‬میلیــارد ریــال قــراردا د عمرانــی‪ ،‬طرح هــای عمرانــی و‬ ‫داخلــی ایــن شــرکت منعقــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬رضــا شــهمرادی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن مــدت قــرارداد اجــرای ‪ 55‬طــرح‬ ‫عمرانــی در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســتان گلســتان‬ ‫بــه امضــا رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ازجملــه قرارداد هــای طرح هــای عمرانــی‬ ‫زیرســازی و خیابــان کشــی شــهرک صنعتــی اتــرک‪ ،‬طــرح‬ ‫توســعه شــهرک صنعتــی گنبــد‪ ،‬شــبکه داخلــی گاز ناحیــه‬ ‫صنعتــی گمیشــان‪ ،‬فیبرنــوری ناحیــه صنعتــی امــام‬ ‫خمینــی‪ ،‬مخــزن ‪1000‬مترمکعبــی ناحیــه صنعتــی گلســتان‪،‬‬ ‫بهره بــرداری و تجهیــز چــاه ناحیــه صنعتی گلســتان و کنترل‬ ‫ســیالب و زهکشــی شــهرک صنعتــی اق قــا اســت کــه در‬ ‫ســالجاری منعقــد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس نیــاز و برنامه هــای موجــود‪،‬‬ ‫پروژه هــای عمرانــی عملیاتــی مصــوب و تدوین شــده‬ ‫شــهرک ها‪ ،‬برنامه ریــزی و اجــرا می شــود و رســالت شــرکت‬ ‫شــهرک های صنعتــی اجــرای زیرســاخت های الزم جهــت‬ ‫اســتقرار واحد هــای تولیــدی و بسترســازی مناســب در‬ ‫بخــش تولیــد و صنعــت اســت‪.‬‬ ‫شــهمردای در پایــان یــاداور شــد‪ 41 :‬فقــره قــرارداد عمرانــی‬ ‫بــه ارزش بیــش از ‪ 150‬میلیــارد ریــال در ســال ‪ 1400‬تحویــل‬ ‫موقــت و قطعــی شــده اســت‪ .‬و تعــداد ‪ 57‬پــروژه بــه‬ ‫ارزش ‪ 650‬میلیــارد ریــال در ســال ‪ 1400‬و ســالهای قبــل در‬ ‫شــهرکها و نواحــی صنعتــی اســتان در حــال اجــرا مــی باشــد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۳۵‬هزار تن چغندر‬ ‫تحویل کارخانه قند شیروان شد‬ ‫نمایشگاه مجازی‪ ،‬فرصتی‬ ‫ارزشمند برای دسترسی به کتاب‬ ‫اجرای صددرصد مصوبه های‬ ‫اموزش و پرورش‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪ ۳۵ ،:‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــن‬ ‫محصــول چغنــدر امســال از ســطح زیرکشــت ‪ ۹۰۰‬هکتــار اراضــی‬ ‫شهرســتان برداشــت و تحویــل کارخانــه قنــد ایــن خطــه شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار حســن ایزانلــو اظهــار در ایــن‬ ‫خصــوص داشــت‪ :‬بــه دلیــل ســطح زیرکشــت بــاال و شــرایط اب‬ ‫و هوایــی چغنــدر تحویلــی امســال در مقایســه بــا ســال قبــل ‪۱۰‬‬ ‫درصــد افزایــش داشــته اســت کــه ســال گذشــته ‪ ۳۰‬هــزار تــن‬ ‫محصــول تحویــل کارخانــه قنــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬میانگیــن عیــار ایــن محصــول امســال ‪ ۱۷.۵‬درصــد بود‬ ‫کــه بــا نــرخ تضمینــی بــه ازای هرکیلوگــرم ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۴۷۶‬ریــال و‬ ‫کمــک کرایــه ‪ ۵۰۰‬ریــال تحویــل کارخانــه شــد‪.‬‬ ‫ایزانلــو ‪ ۲۰‬مهرمــاه تــا اواخــر اذرمــاه را زمــان برداشــت ایــن‬ ‫محصــول را عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬بــه ازای هرهکتــار میــزان اب‬ ‫مصرفــی در ایــن محصــول ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۸‬هزارمترمکعــب اســت‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان بــا بیــان اینکــه در کاشــت‪،‬‬ ‫داشــت و برداشــت محصول چغندرقند ‪ ۷۵۰‬کشــاورز و بهره بردار‬ ‫شــیروان فعالیــت دارنــد خاطرنشــان کــرد‪ :‬میانگیــن تولیــد در هــر‬ ‫هکتــار ‪ ۴۰‬تــن اســت‪ .‬و خریــد ایــن محصــول تــا دی مــاه ادامــه‬ ‫داشــت‪ .‬کارخانــه قنــد شــیروان یکــی از قدیمــی تریــن واحدهــای‬ ‫تبدیلــی در خطــه شــمال شــرق کشــور اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ وارشــاد اســامی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه شــرایط کرونــا و نبــود امــکان برگــزاری نمایشــگاه حقیقــی‬ ‫در اســتان ها‪ ،‬نمایشــگاه مجــازی کتــاب تهــران فرصتــی مناســب و‬ ‫برابــر در اختیــار همــه شــهروندان بــرای دسترســی بــه ایــن کاالی‬ ‫فرهنگــی فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار از روابط عمومی و پایگاه اطالع‬ ‫رســانی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراسان شــمالی؛ حســین‬ ‫فرخنــده اظهــار داشــت‪ :‬چرخــه ضعیــف نشــر در کشــور باعــث شــده‬ ‫حتــی در برخــی از شــهرها دسترســی بــه کتــاب مــورد عالقــه بســیار‬ ‫دشــوار باشــد چــه برســد بــه روســتاها‪ ،‬امــا نمایشــگاه مجــازی کتــاب‬ ‫فرصتــی برابــر بــرای همــه نقــاط روســتایی و شــهری فراهــم مــی کنــد و‬ ‫اهتمامــی ارزشــمند بــرای پاســخ بــه نیازهــای مطالعاتــی انــان اســت‪.‬‬ ‫وی صرفــه جویــی در وقــت و هزینــه‪ ،‬تخفیــف ‪ ۲۰‬درصــدی‬ ‫ناشــران داخلــی و ‪ ۳۰‬درصــدی ناشــران خارجــی‪ ،‬ارســال رایــگان‬ ‫کتاب هــای خریــداری شــده بــه ادرس اعالمــی‪ ،‬بازدیــد‪۲۴‬‬ ‫ســاعته در ایــام برگــزاری نمایشــگاه و ارائــه یارانــه بــه گروه هــای‬ ‫هــدف را از مزیت هــای نســبی ایــن نمایشــگاه دانســت‪.‬‬ ‫وی ازهمــه عالقه منــدان بــه کتــاب و کتابخوانــی و اهالــی علــم و‬ ‫فرهنــگ و هنــر و رســانه خواســت تــا نســبت بــه اطــاع رســانی این‬ ‫رویــداد بــزرگ و توصیــه بــه کتابخوانــی اهتمــام داشــته باشــند‪.‬‬ ‫قربانعلــی بذرافشــان مدیــر امــوزش و پــرورش ازادشــهر و دبیــر شــورای‬ ‫امــوزش و پــرورش ایــن شهرســتان بابیــان ایــن خبــر گفــت‪ :‬در ســال‬ ‫‪ 99‬شــورای امــوزش و پــرورش ازادشــهر ‪140‬مصوبــه در ‪ 13‬جلســه ایــن‬ ‫شــورا بــه تصویــب اعضــا رســید که با پیگیــری و همکاری اعضای شــورای‬ ‫امــوزش و پــرروش ازادشــهر همــه ایــن مصوبــات اجرایــی شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ایــن مصوبــات ‪ 37‬مصوبــه مربــوط بــه حــوزه اموزشــی‪،‬‬ ‫‪ 44‬مصوبــه حــوزه پرورشــی‪ 21 ،‬مصوبــه حــوزه اداری و پشــتیبانی‪13 ،‬‬ ‫مصوبــه عمرانــی‪ 8 ،‬مصوبــه رفاهــی و خدماتــی‪ 2 ،‬مصوبــه پژوهشــی‬ ‫و ‪ 15‬مصوبــه هــم ســایر مــوارد بــود کــه همــه انهــا اجــرا شــدند تــا‬ ‫شــورای امــوزش و پــرورش ازادشــهر رتبــه برتــر اســتانی را بــه خــود‬ ‫اختصــاص دهــد‪.‬‬ ‫بذرافشــان درادامــه بــه فعالیــت کارگروههــای ‪ 5‬گانه شــورای اموزش‬ ‫و پــرورش اشــاره کــرد و افــزود‪ 507 :‬مصوبــه درایــن کارگروههــا طــی‬ ‫‪ 78‬جلســه بــه تصویــب رســید و ‪ 135‬موضــوع از کارگــروه بــه شــورای‬ ‫امــوزش و پــرورش ارجــاع داده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی درپایان گفت‪ :‬شــورای اموزش و پرورش ازادشــهر درســال‬ ‫جــاری هــم بــرای ســومین ســال متوالــی رتبــه برتراســتانی را‬ ‫کســب نمــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقدسندرســمی برابرمــاده ‪3‬وماده‪13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــررای اصالحــی شــماره ‪140060312005004070‬مــورخ ‪ 1400/09/30‬هییــت موضــوع قانــون تکلیــف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی وســاختمان های فاقدسندرســمی مســتقردرواحدثبتی علی ابادسلســله ایادی ازمالک اقای محمدحســن منتظری کتولی‪.‬تصرفات مالکانه بالمعارض کالســه ‪1400114412005000115‬تقاضای خانم ام البنین شــهریاری منش به شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 3660273791‬کدملــی ‪3360273791‬صــادره اززابــل فرزندنورعلــی درششــدانگ عرصــه اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احداث بناشــده به مســاحت ‪ 146/36‬مترمربع مفروزومجزاشــده ازپالک‪-19‬اصلی واقع درعلی ابادکتول خ ســیمتری شــمالی‪-‬فجر‪15‬بخش‪6‬حوزه‬ ‫ثبت علی ابادتاییدگردید‪.‬مراتب دردونوبت به فاصله ‪15‬روزدرروزنامه محلی وکثیراالنتشــاراگهی می شــودازاین رواشــخاصی که نســبت به صدورســندمالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خودراباذکرشــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخذرســیدظرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجع ذیصــاح قضایی تقدیم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪ 233‬تاریــخ انتشــارنوبت اول ‪ 1400/10/18‬تاریــخ انتشــارنوبت دوم ‪1400/11/04‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی برابرماده‪3‬و‪13‬اییــن نامــه قانون تعیین تکلیف برابــررای اصالحــی شــماره ‪140060312005004122‬مــورخ ‪ 1400/10/7‬هییــت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقدسندرســمی مســتقردرواحدثبتی علی ابادسلســله ایادی ازمالک اقای محمدعلی حســینی تصرفات مالکانه بالمعارض کالســه ‪ 1400114412005000154‬تقاضای اقای ابوذربیکی به شــماره شناســنامه ‪12108‬وکدملی ‪2268938700‬صادره‬ ‫ازعلــی ابادفرزندصفرعلــی درششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران بناشــده بــه مســاحت ‪ 52/42‬مترمربــع مفروزومجزاشــده ازپالک‪-19‬اصلــی واقــع درعلــی ابادکتــول‪،‬خ امــام رضاروبــروی خ ســپاه فروشــگاه قلــم بخش‪6‬حــوزه ثبت علی ابادکتــول تاییدگردید‬ ‫مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدرروزنامــه کثیراالنتشــارومحلی اگهــی میشــودازاین رواشــخاصی کــه نســبت بــه صدورســندمالکیت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودراباذکرشــماره پرونــده بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم وپــس ازاخذرســیدظرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصالح قضایی تقدیم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪ 224‬تاریــخ انتشــارنوبت اول ‪ 1400/10/18‬تاریــخ انتشــارنوبت دوم ‪1400/11/04‬‬ ‫رییــس اداره ثبــت اســنادوامالک علــی ابادکتــول محمودخاندوزی‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای اصالحــی شــماره ‪ 140060312005004091‬مــورخ ‪ 1400.10.04‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‏اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای محمــد حســن منتظــری تصرفــات‏مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412005000134‬تقاضــای اقــای موســی الرضــا خســروی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 7‬وکــد ملــی‏‏‪ 2269707095‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد فتحعلــی درششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‏‏‪ 182.480‬متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ 16‬متــری‬ ‫ازادگان ‪ – -‬شــریعت ‪ 6‬بخــش ‪6‬‏حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزنامــه در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از‏ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی توانند از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‏دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‏مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الــف‪232:‬‏ تاریخ‬ ‫انتشــارنوبت اول‪ 1400/10/18:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/11/04 :‬‏‪ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۹۳۴۴‬و اصالحی ‪ ۱۴۰۰۳۱۲۴۸۰۰۰۹۸۲۵‬هیئت‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای ‪ /‬خانم اذر مقصودلو بشماره شناسنامه ‪ ۱۹۹۹‬و بشماره ملی ‪ ۲۱۲۰۵۴۲۴۲۲‬صادره از گرگان فرزند‬ ‫قاسم متقاضی کالسه پرونده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۵۵‬در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت ‪ ۴۸۹۵۷‬مترمربع از پالک ‪ -۲۳۱‬اصلی واقع در اراضی مزرعه تازیکی بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات‬ ‫متقاضی دارد ‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود ازاین رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با‬ ‫ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند‪ .‬م‪.‬الف ‪۹۸۴۵‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۰/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۱۱/04 :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار حجــت مقســم در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬شــهردار‬ ‫گــرگان بایــد بانــک امــاک و مســتغالت متعلــق بــه شــهرداری را بــا انســجام بخشــی بــه مقولــه‬ ‫ممیــزی امــاک متعلــق بــه ایــن نهــاد راه انــدازی کنــد تــا نســبت بــه بــروز هرگونــه تخلفــات احتمالــی‬ ‫جلوگیــری گــردد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه خواســتار برخــورد جــدی معاونــت خدمــات شــهری در خصــوص برخــورد بــا عوامــل‬ ‫ســد معبــر و مشــاغل ســیار در ســطح شــهر شــد چــرا کــه ارامــش و اســایش شــهروندان بســیار مهــم‬ ‫و حائــز اهمیــت اســت ‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن جلســه لوایحــی کــه از ســوی کمیتــه انطبــاق (مصوبــات شــورای شــهر بــا قوانیــن‬ ‫مســتقر در فرمانــداری )‪ ،‬بــه شــورای شــهر برگشــت داده شــده بــود قرائــت شــد‪.‬‬ ‫شــهردار گــرگان بــا اشــاره بــه ایــرادات و نواقــص گرفتــه شــده از ســوی کمیتــه انطبــاق گفــت ‪ :‬از نظــر‬ ‫محتــوا و شــکلی مــواردی کــه کمیتــه انطبــاق بــه ان اســتناد کــرده فاقــد ســندیت رســمی اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا ســبطی اظهــار داشــت‪ :‬هماننــد ســایر شــهرداری های مراکــز اســتان ها‪ ،‬شــهرداری‬ ‫گــرگان نیــز تابــع اییــن نامــه معامــات شــهرداری تهــران (کالن شــهرها) اســت و مباحــث مطروحــه‬ ‫در مکاتبــات کمیتــه انطبــاق نســبت بــه نحــوه چگونگــی انتشــار اگهی هــای مناقصــه و مزایده هــا‬ ‫برخــاف رویــه قانونــی اســت ‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه رییــس و تعــدادی از اعضــای شــورای شــهر گــرگان نیــز هــم عقیــده بــا شــهردار بودنــد‬ ‫و در نتیجــه مقــرر شــد ایــن لوایــح در قالــب اصلــی بــرای رفــع اختــاف مجــددا بــه کمیتــه انطبــاق‬ ‫ارســال شــود‪.‬‬ ‫از ســوی شــهرداری گــرگان در ایــن جلســه چندیــن الیحــه ‪ ۲‬فوریتــی در صحــن مطــرح شــد کــه بــا‬ ‫رای مثبــت اعضــای شــورا در دســت بررســی قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫بــه تعــدادی از شــهروندان بــر اســاس ایــن لوایــح رقمــی درحــدود ‪ ۴۰۰‬میلیــون ریــال کــه از حــوادث‬ ‫طبیعــی و یــا اتــش ســوزی دچــار خســارت شــده بودنــد کمــک مالــی شــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫انعقاد قرارداد عمرانی ‪572‬‬ ‫میلیارد ریال در شهرک های صنعتی‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 7‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 48‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪7‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای اصالحــی شــماره ‪ 140060312005004121‬مــورخ ‪ 1400.10.07‬هیئــت‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‏اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای عبدالــه معــززی تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412005000512‬تقاضــای اقــای‬ ‫علــی قلشــلی بــه شــماره شناســنامه ‪ 37‬وکــد ملــی ‪ 2269771346‬صــادره از‏علــی ابــاد فرزنــد محمــد علــی درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 200.39‬متــر مربــع‏مفــروز و مجزاشــده از پــاک ‪-19‬‬ ‫اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪،‬خیابــان طالقانــی جنوبــی روبــروی بهزیســتی قدیــم بخــش ‪ 6‬حــوزه‏ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزنامــه در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو‏اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه‏اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع‏ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الف‪218:‬‏تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/10/18:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/11/04 :‬‏‪ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫ف‪ ‎‬برابــر رای اصالحــی شــماره ‪ 140060312005004044‬مــورخ ‪ 1400.09.27‬هیئت‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‏اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای رجبعلــی شــیخ نظــری تصرفــات‏مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412005000208‬تقاضــای‬ ‫اقــای روح الــه مظفــری بــه شــماره شناســنامه ‪ 1390‬وکــد ملــی‏‏‪ 2269460189‬صــادره از علــی ابــاد فرزنــد محمــد علــی درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه‏مســاحت ‪ 253.69‬متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده از‬ ‫پــاک ‪ -19‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪،‬بلــوار امــام رضــا شــرقی ‪ -‬روبــروی‏ایــران خــودرو – تعویــض روغــن ســعید مظفــری بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزنامــه‏در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار‬ ‫اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته‏باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‏رســید‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪222:‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/10/18:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/11/04 :‬‏‪‎‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانون تعیین تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۰۰۰۰۷‬هیئــت موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی و تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای‪/‬خانم محمود محمود نژاد به شماره شناسنامه ‪۱۷۵۹۷‬و به شماره ملی ‪ ۲۱۲۰۱۷۵۷۷۲‬صادره از گرگان فرزند یوسف مشهور به‬ ‫بربر متقاضی کالس پرونده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۳۳‬در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت ‪ ۲۶.۲۲‬مترمربع از پالک ‪ -۳‬اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبق رای صادره حکایت‬ ‫از تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند‪ .‬م‪.‬الف ‪۹۸۲۷‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۰/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۱۱/4 :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫‏اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضی وســاختمان های فاقدسندرســمی برابرماده‪3‬وماده‪13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیــف برابــررای اصالحــی شــماره ‪140060312005004109‬مورخ‪1400/10/05‬هییت موضوع قانون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی مســتقردرواحدثبتی علــی ابادسلســله ایادی ازمالک اقای حســین غالمی نــوده تصرفات مالکانــه بالمعــارض کالســه‪1399114412005000387‬تقاضای خانم ربابه غالمی به شــماره‬ ‫شناســنامه‪1‬و کدملی ‪2269569441‬صــادره ازعلی ابادفرزندحســین درششــدانگ عرصــه اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت ‪ 434/74‬مترمربــع مفروز و مجزا شــده ازپالک از‪-28‬اصلــی واقع درعلی ابادکتــول‪،‬خ بلوارامام رضا‬ ‫نبش کوچه فردوس‪ 23‬بخش ‪6‬حوزه ثبت علی ابادتاییدگردید‪.‬مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز در روزنامه محلی وکثیراالنتشار اگهی میشود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند‬ ‫ازتاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪،‬دادخواست خودرا به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید‪ .‬م‪.‬الف‪228‬‬ ‫‏‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/10/18‬تاریخ انتشارنوبت دوم ‪ 1400/11/04‬محمودخاندوزی ‪ -‬رییس اداره ثبت اسنادوامالک علی ابادکتول‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 3‬بهمن‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 16‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 49‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪16‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی و متغیر‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دو شنبه ‪ 4‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪469‬‬ ‫طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫هنرمند وجودش افتخار است‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان گفــت‪ :‬بــه واســطه اندیشــه پــاک خــود هنرمنــدان‬ ‫پنجــره دانایــی جامعــه هســتند و بــا احساســات وجــودی خــود می خواهنــد انچــه از هســتی و منشــا‬ ‫ان را دریافــت مــی کننــد بــا جامعــه بــه اشــتراک بگذارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمــد رعیــت در اییــن افتتاحیــه هفتــه فیلــم و عکــس گلســتان‬ ‫اظهــار داشــت‪:‬هنرمند وجــودش افتخــاری بــرای یــک جامعــه اگاه بــا واژه ای ارزشــمند و پــر از‬ ‫احساســات‪ ،‬شــور و دانایــی اســت و در واقــع می تــوان گفــت کــه او یــک انســان واال بــرای ســاخت و‬ ‫اعتــای ذهــن و اندیشــه ها همــت می گمــارد و بــه ارزش واقعــی بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان گفــت‪ :‬بــرای توزیــع عادالنــه فرصت هــا و خدمــات‬ ‫ایــن اداره کل تــاش می کنــد بــا کمــک هنرمنــدان‪ ،‬بــرای جوانــان فرهیختــه اســتان خدمتــی بهتــر و‬ ‫شایســته تر و راه یافتــه بــه دنیــای حرف ـه ای هنــر ارائــه خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫رعیــت افــزود‪ :‬کــه مراکــز تحقیــق و پژوهــش فنــی خصوصــی مرتبــط بــا هنــر در گلســتان راه انــدازی‬ ‫شــود و در ایــن راســتا تجربــه هنرمنــدان بــه کتابــت درامــده و بــه یــادگار خواهــد مانــد‪.‬‬ ‫گلستان در حوزه فیلم و عکس ظرفیت های ویژه ای دارد‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس نیــز در ایــن اییــن گفــت‪ :‬در حــوزه فرهنــگ و هنــر تجربه‬ ‫گلســتان حکایــت از مزیت هــای نســبی فراوانــی دارد و در مقیــاس ملــی و بیــن المللــی درخشــش‬ ‫هنرمنــدان اســتان ســند اشــکاری بــر قابلیــت و ظرفیــت هــای انهــا اســت‪.‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری اظهــار داشــت‪ :‬در ســکوت خــود عکــس فریــاد اســت و اگــر دل و چشــم متفکــر‬ ‫بــر عکســی معطــوف شــود پیامــش بــه یقیــن را دریافــت می کنــد و مهمتریــن دروازه و پــل ارتبــاط‬ ‫انســان غــم‪ ،‬شــادی‪ ،‬امیــد‪ ،‬نشــاط‪،‬اندوه و غــم بــوده کــه بــا مــا ســخن می گویــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬فراتــر از عکس هــا‪ ،‬فیلم هــا‬ ‫انســان ها را می بــرد و در بیــن گونه هــای مختلــف هنــر میــزان تاثیرگــذاری فیلــم بــه پــای هیــچ‬ ‫هنــری نمی رســد و انتظــار داریــم دســتگاه های متولــی بــا مســئولیت خــود زمینــه رشــد و بالندگــی‬ ‫اســتعدادها را پیــش از گذشــته فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نمایشــگاه هنــر یــک ســفره فرهنگــی و غــذای روح اســت کــه ارامــش بــه ارمغــان‬ ‫مــی اورد و بایــد بســتری بــرای نشــر ان را فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫منتظــری اظهــار داشــت‪ :‬بــرای اشــتراک تجربه هــای هنرمنــدان هفتــه فیلــم و عکــس فرصتــی‬ ‫مغتنــم اســت و بــه یقیــن افکارشــان پــس از ان بــا قبــل متفــاوت خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در گلستان فیلمسازی نیازمند حمایت های ویژه است‬ ‫در ایــن اییــن مدیــر انجمــن ســینمای جوانــان گلســتان نیــز گفــت‪ :‬بســیاری از برنامــه هــای فرهنگــی‬ ‫بــا شــیوع کرونــا تعطیــل بــود کــه بــا برنامــه ریــزی‪ ،‬همــکاری و درایــت دولــت و مــردم در کنــار یکدیگــر‬ ‫ایــن ویــروس کنتــرل و مدیریــت شــد و امــروز برنامــه هــای هفتــه فیلــم و عکــس مزیــن بــه اثــار‬ ‫هنرمنــدان اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف ‪ 2‬تن تخم مرغ فاقد‬ ‫مجوز در گالیکش‏‬ ‫دستگیری عامل تبلیغ و فروش‬ ‫مواد مخدر صنعتی در فضای مجازی‏‬ ‫کشف ‪ 10‬کیلوگرم مواد مخدر‬ ‫در بجنورد‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گالیکــش گفــت‪ :‬مامــوران ایســت و‏بازرســی‬ ‫تنگــراه حیــن کنتــرل خودروهــای عبوری به یک دســتگاه کامیونت‬ ‫مشــکوک و ان را متوقــف‏کردنــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ «فریــدون جهــان تیــغ» اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران در‬ ‫بازرســی از کامیونــت مــورد نظــر ‪ 2‬تــن تخــم مــرغ فاقــد مجــوز‬ ‫کشــف و پــس از‏صورتجلســه بــه مراجــع ذیصــاح تحویــل دادنــد‏‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن راســتا یــک متهــم دســتگیر و پس از‬ ‫تشــکیل‏پرونــده بــه مراجــع قضائی معرفی شــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین انتظامــی شهرســتان اســفراین از دســتگیری عامــل‬ ‫تبلیــغ و فــروش مــواد مخــدر‏صنعتــی در فضــای مجــازی در ایــن‬ ‫شهرســتان خبــر داد ‪.‬‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار سرهنگ«ســید ســعید‬ ‫عزیــزی» در گفتگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫رصــد فضــای مجــازی‏توســط کارشناســان پلیــس فتا‪ ،‬صفحـه ای در‬ ‫یکــی از شــبکه های اجتماعــی کــه اقــدام بــه تبلیــغ و فــروش مــواد‬ ‫‏مخــدر صنعتــی بصــورت الیــو زنــده می کــرد‪ ،‬شناســایی شــد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه تبعــات ســوء ایــن نــوع تبلیــغ مــواد‬ ‫افیونــی در فضــای مجــازی‪ ،‬شناســائی و دســتگیری عامــل‏ایــن‬ ‫عمــل مجرمانــه در دســتور کار پلیــس مامــوران مبــارزه بــا مــواد‬ ‫مخــدر شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران در یــک عملیــات غافلگیرانــه وی را‏دســتگیر و‬ ‫بــه مقــر انتظامــی منتقل کردنــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ عزیــزی بــا بیــان اینکــه مامــوران در بازرســی از‬ ‫مخفیــگاه متهــم مقــدار ‪ 21‬گــرم موادمخــدر ســنتی ‪،‬یــک‏دســتگاه‬ ‫کارتخــوان ســیار و تــرازوی اغشــته بــه موادمخــدر کشــف کردنــد‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن متهــم در رونــد ‏تکمیــل تحقیقــات بــه‬ ‫انجــام عمــل مجرمانــه تبلیــغ و فــروش مــواد مخــدر صنعتــی بــه‬ ‫منظــور جــذب مشــتری در بیــن‏جوانــان اعتــراف کــرد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از کشــف ‪ 10‬کیلوگــرم‬ ‫تریــاک در ایــن شهرســتان خبــر‏دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫سرهنگ«مســعود وحیــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی‏اعــام خبــری مبنــی بــر اینکــه فــردی در حاشــیه‬ ‫شــهر بجنــورد اقــدام بــه فــروش مــواد مخــدر مــی کنــد‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫موضــوع بــا‏جدیــت در دســتور کار قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــه محــض شناســایی محــل‬ ‫توزیــع مــواد مخــدر بــا هماهنگــی مقــام قضائــی بــه محــل مــورد‬ ‫‏نظــر اعــزام شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬در یــک عملیــات غافلگیرانــه یــک نفر‬ ‫متهــم دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد بــا بیــان اینکــه در بازرســی‬ ‫از محــل مــورد نظــر مقــدار ‪ 5‬کیلــو و ‪ 300‬گــرم تریــاک و ‪4‬‏کیلــو‬ ‫و ‪ 875‬گــرم محلــول تریــاک کشــف شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در رونــد‬ ‫بازرســی از ایــن مــکان ‪ 140‬عــدد قــرص متــادون نیــز کشــف‏شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ وحیــدی بــا بیــان اینکــه متهــم بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد از‏شــهروندان‬ ‫خواســت تــا در صــورت اطــاع از اینگونــه مــوارد کــه ســامت جامعــه و‬ ‫خصوصــا نســل جــوان و نوجــوان را بــه‏مخاطــره مــی انــدازد بالفاصلــه‬ ‫مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۹۸۵۱‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم رقیــه گرزیــن بشــماره شناســنامه ‪۶۵۲‬و بــه شــماره ملــی صــادره از گــرگان فرزنــد کاظــم متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۸۶‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بمســاحت ‪ ۹۵‬مترمربــع از پالک‪-۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۹۸۲۵‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۰/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۱۱/04 :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیفبرابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۹۸۶۷‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم رمضــان مقصودلــوراد را بشــماره شناســنامه ‪ ۴۹‬و بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۲۰۸۷۰۷۲‬صــادره از گــرگان فرزنــد عبــاس متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۳۲۲‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ ۱۵۳۴۱۶‬مترمربــع از پــاک ‪-۲۳۱‬اصلــی واقــع در اراضــی مزرعــه تاجیکــی بخــش‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی‬ ‫دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازای ـن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۹۸۲۲‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۰/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۱۱/4 :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۹۵۰۷‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم زهــرا نجفــی نــژاد بشــماره شناســنامه ‪ ۷۰۷‬و بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۰۳۳۸۷۰۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمدرضــا متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۲۷۳‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت‪ ۳۳۳.۱۶‬مترمربــع از پــاک‪ -۸۹‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازای ـن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۹۸۲۹‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۰/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۱۱/4 :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۹۸۶۶‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم بختیــار ســیف علیــان بشــماره شناســنامه ‪ ۱۶۶‬و بشــماره ملــی ‪ ۵۳۰۹۸۴۴۲۷۹‬صــادر از ســمنان فرزنــد محمدقلــی متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۵۸۳‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بمســاحت ‪ ۶۳۴.۵۶‬مترمربــع از پــاک ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازای ـن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۹۸۴۰‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۰/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۱۱/4 :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــرارای صــادره اولیــه ورای اصالحــی هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫وســاختمان های فاقدسندرســمی مســتقر درواحدثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض ‪-۱‬اقای‪/‬خانــم حســین زیادلوبشــماره شناسنامه‪۲۶۲۷‬وبشــماره ملی‪۲۱۲۱۵۱۳۳۶۷‬صــادره از گــرگان فرزندصادق متقاضــی کالســه پرونــده‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۹۲‬در دو دانگ مشــاع از‬ ‫ششــدانگ قطعــه بــاغ‪ -۲‬اقای‪/‬خانــم رضازیادلــو بــه شــماره شناســنامه ‪ ۵۶۱‬و بــه شــماره ملــی ‪ ۲۱۲۱۳۵۹۱۸۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد صــادق متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۸۹‬در دو دانــگ مشــاع از شـش دانگ یــک قطعــه باغ‪-۳‬اقای‪/‬خانــم وحیــد زیادلــو‬ ‫بشــماره شناســنامه‪ ۵۲۲‬وبشــماره ملــی‪ ۲۱۲۱۸۴۳۵۲۳‬صــادره از گــرگان فرزنــد صــادق متقاضــی کالس پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۹۳‬در دو دانــگ مشــاع از شـش دانگ یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت کل ششــدانگی‪۳۳۳۵۳‬مترمربع از پــاک ‪ -۶‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫نصرابــاد بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف ‪ ۹۸۴۷‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۱۰/۱۸:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۱۱/۴:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانون تعیین تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۹۸۵۷‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم علــی اســمعیلی بــه شــماره شناســنامه ‪۴۵۱‬وبــه شــماره ملــی ‪ ۴۵۹۲۱۷۹۴۲۰‬صــادره از شــاهرود فرزنــد ابراهیــم متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۸۲۹‬در‬ ‫شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۲۳۰‬مترمربــع از پــاک‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ ۹۸۳۷‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۱/۴:‬حجــت‬ ‫اللــه تجــری رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی ‏‏‪ :‬کالســه ‪ 1399114412003000147‬مربــوط بــه تقاضــای اقــای عبدالمجیــد ایــری مبنــی بــر صــدور ســند مالکیــت نســبت بــه‏ششــدانگ یک قطعه زمیــن مزروعی به مســاحت ‪56786‬‬ ‫متــر مربــع قســمتی از باقیمانــده ششــدانگ پــاک شــماره ‪ 275‬اصلــی ‏بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک بندرترکمــن بــه مالکیــت رســمی اقــای امــان قاضــی ایــری و خانــم اوغــل بی بی حالی محمــدی و‏اماندردی ایــری واقــع در اراضی مزروعی انــار مرز جاده گرگان مجاور روســتای‬ ‫عاشــوراباد‪ .‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در‏ثبــت اســناد و امــاک بندرترکمــن بشــرح رای صــادره بــا تصرفــات مفــروزی و مالکانــه شــخص فــوق الذکــر از پــاک منــدرج را‏تائیــد و بــه جهــت عــدم دسترســی بــه مالــک مقــرر شــد پــس از نشــر اگهــی ســند مالکیــت رســمی صادر‬ ‫و تســلیم گــردد علیهــذا بــه‏اســتناد مــاده ‪ 3‬قانــون فــوق مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز جهــت اطــاع مالکیــن مشــاعی و ســایر صاحبــان حقــوق در‏یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار و محلــی اگهــی مــی شــود و از ایــن رو در صورتیکــه اشــخاص ذینفع بــه رای فوق‬ ‫‏اعتــراض دارنــد مــی بایســت از تاریــخ انتشــار نوبــت اول بــه مــدت دو مــاه (‪ 60‬روز) اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و‏امــاک بندرترکمــن تســلیم و رســید اخــذ نماینــد ضمنــا معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه‏تقدیــم دادخواســت‬ ‫در دادگاه عمومــی بندرترکمــن نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک‏بندرترکمــن تحویــل نمایــد در صــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد‏نمــود صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانع مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نخواهد شــد ‪ .‬عیســی حســن قاســمی‪ -‬رئیس اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان ترکمن تاریخ انتشــار نوبت اول ‪ :‬یکشــنبه ‪400/10/19‬‏‪ 1‬تاریخ انتشــار نوبت دوم‪ :‬دوشــنبه ‪400/11/4‬‏‪ 1‬م‪.‬الف‪1400/206 :‬‏‬ ‫والدین سعی کنند محرک های محیطی را که باعث تحریک خشم و ایجاد خشونت در فرزندانتان می شود را شناسایی و ان عوامل را بر طرف سازید‪.‬‬ ‫ضرورت اموزش محاسبه‬ ‫زاویه مناسب در تصادفات!‬ ‫انهایــی کــه هــر روز علــم ریاضیــات را مســخره مــی کردنــد‬ ‫کــه کجــای زندگــی مــا کاربــرد دارد و ســینوس و کتانژانــت‬ ‫و ‪ ...‬بــه چــه دردمــان مــی خورنــد و ‪ ،...‬االن بیاینــد و‬ ‫جــواب بچه هــای مــردم را بدهنــد‪ .‬شــوخی بــا علــوم پایــه‬ ‫و مســخره بــازی هــم حــدی دارد! همیــن شــوخی بــی مــزه‬ ‫شــما باعــث شــد صنعــت مفخــم خودروســازی زیــر ســوال‬ ‫بــرود و خاطــر عزیــزان ایــران خــودرو مکــدر شــود! شــوخی‬ ‫شــوخی بــا اعتبــار و حیثیــت ایــران خــودرو هــم شــوخی؟!‬ ‫واال قباحــت داره‪ ....‬چــی شــده؟! دیگــر مــی خواســتید‬ ‫چــه شــود‪ 50 .‬تــا خــودرو در بهبهــان بــا هــم تصــادف‬ ‫کردنــد و کیســه هــوای هیچکــدام بــاز نشــد!‬ ‫ملــت هــم طبــق معمــول همــه کاســه کوزه هــا را ســر‬ ‫ایــران خــودرو شکســتند و پلیــس هــم ایــن وســط عصبانــی‬ ‫شــده بــه اســب شــاه گفتــه یابــو ببخشــید بــه خودروهــای‬ ‫تولیــد داخــل گفتــه ارابــه مــرگ!‬ ‫مــا نفهمیدیــم ملــت چــرا اینقــدر متوقــع شــده انــد؟!‬ ‫چــرا هیچکــس مســئولیت کار اشــتباه خــودش را گــردن‬ ‫نمی گیــرد؟!‬ ‫چــرا در تصادفــات رانندگــی همیشــه تقصیرهــا را متوجــه‬ ‫ایران خودرو و ســایپا می دانند؟! انگار ارث پدرشــان را از‬ ‫صنعــت خودروســازی طلــب دارنــد! واال بــه خــدا ‪...‬گفتیــد‬ ‫چــرا خودروهــای داخــل کیســه هــوا ندارنــد‪ ،‬بنــدگان خــدا‬ ‫در ایــن اوضــاع تحریــم و بــی پولــی‪ ،‬در عــوض یکــی‪ ،‬دو تــا‬ ‫کیســه هــوا تعبیــه کردنــد‪ .‬حــاال شــما بلــد نیســتید طــوری‬ ‫تصــادف کنیــد کــه ایربــگ خــودروی شــما بــاز شــود‪ ،‬ایــران‬ ‫خــودرو مقصــر اســت؟! وقتــی شــما تــوان محاســبه زاویــه‬ ‫مناســب و شــدت ضربــه بــرای بــاز شــدن کیســه هــوا را‬ ‫نداریــد‪ ،‬تقصیــر ســازنده خــودرو اســت؟!‬ ‫خــدا وکیلــی شــما همیــن قــدر را نمی دانیــد و حتمــا بایــد‬ ‫جنــاب اســتاد رحیمــی معاونــت کیفیــت ایــران خــودرو‬ ‫فرمایــش کنــد کــه «بــاز شــدن ایربــگ جلــو در ســمت‬ ‫راننــده و یــا شــاگرد‪ ،‬تابــع شــرایط تعریــف شــده بــرای‬ ‫واحــد کنتــرل کننــده الکترونیکــی کیســه هــوا شــامل‬ ‫ســرعت و زاویــه تصــادف و جنــس مانــع در لحظــه وقــوع‬ ‫حادثــه اســت؟!»‬ ‫حقیقتــا ً تنظیــم ســرعت یــا انتخــاب زاویــه مناســب و‬ ‫جنــس مانــع در هنــگام تصــادف کار ســختی اســت؟!‬ ‫چــرا بــرای یادگیــری نحــوه تصــادف اصولــی و اســتاندارد‬ ‫وقــت نمــی گذاریــم؟! واقعــا چــرا ؟!‬ ‫البتــه ناگفتــه نمانــد ایــن وســط معلمــان ریاضــی هــم کــم‬ ‫بــی تقصیــر نیســتند! شــما هــم بــه جــای اینکــه هــر روز‬ ‫پیگیــر رتبه بنــدی و افزایــش حقــوق باشــید‪ ،‬یــک مقــدار‬ ‫روی امــوزش نحــوه محاســبه زاویــه و شــدت برخــورد‬ ‫هنــگام تصادفــات وقــت بگذاریــد کــه مــا در ایــن اوضــاع‬ ‫کرونــا و ســردی هــوا شــرمنده جنــاب اســتاد رحیمــی و‬ ‫همکاران شــان در مجموعــه کیفیــت بخشــی محصــوالت‬ ‫ایــران خــودرو نشــویم!‬ ‫علــی ای حــال امیدواریــم همــان طــور کــه در طــول‬ ‫ایــن ســال ها بــه منظــور ارتقــاء ســطح رانندگــی مــردم‬ ‫برنامه ریزی هــای گســترده ای صــورت گرفــت‪،‬روی فرهنــگ‬ ‫تصــادف هــم کار شــود تــا دســتکم مــردم یــاد بگیرنــد یــه‬ ‫وری و یــا از عقــب تصــادف نکننــد و حتــی المقــدور ســعی‬ ‫کننــد خودرویشــان واژگــون نشــود چــون بــه فرمــوده‬ ‫جنــاب اســتاد رحیمــی در ایــن شــرایط هــم کیســه هــوا‬ ‫بــاز نمی شــود!‬ ‫ساکنانمجتمع های‬ ‫مسکونی سعی‬ ‫نمایند از پلیس‬ ‫محله محور یا سرایدار‬ ‫مورد اطمینان‬ ‫استفادهنمایند‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 4‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪469‬‬ ‫مریم ناصری‬ ‫چطور تنفر از دیگران‬ ‫را کنار بگذاریم‬ ‫اگــر بیــن خانــواده و دوســتان بــه نفــرت از دیگــران‬ ‫و جهــان اطرافتــان شــهرت داریــد و همــه شــما را‬ ‫ســرزنش می کننــد و می گوینــد بایــد از ایــن طــرز‬ ‫تفکــر دســت برداریــد‪ ،‬احتمــاال حــق دارنــد و بایــد‬ ‫بــه حــرف انهــا گــوش دهیــد‪ .‬البتــه بــرای اینکــه‬ ‫مطمئــن شــوید می توانیــد ســری بزنیــد بــه مقالــه‬ ‫«‪ 19‬مصیبــت بــرای افــرادی کــه از همــه متنفرنــد»‪.‬‬ ‫اگــر هــر کــدام از ان مصیبت هــا را تجربــه کرده ایــد‪،‬‬ ‫وقت ان رســیده که احساســات منفی را دور بریزید‬ ‫و ســعی کنیــد دیدگاهــی مثبــت را در خودتــان‬ ‫پــرورش دهیــد‪ .‬هرچنــد ممکــن اســت عاشــق همــه‬ ‫دنیــا و مــردم ان نشــوید‪ ،‬امــا می توانیــد تــاش کنیــد‬ ‫تنفــر را از زندگیتــان حــذف و خودتــان را بــرای عشــق‬ ‫و درک دنیــا امــاده کنیــد‪ .‬بــرای شــروع بــه ایــن چنــد‬ ‫راهــکار نگاهــی بیندازیــد و ببینیــد کــدام را می توانید‬ ‫از همیــن االن شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬بهترین تصور را در مورد مردم داشته باشید‬ ‫یکــی از دالیلــی کــه ممکــن اســت بقیــه را دوســت‬ ‫نداشــته باشــید ایــن اســت کــه فکــر می کنیــد همه ی‬ ‫ادم هــا می خواهنــد بــه شــما صدمــه بزننــد یــا بــه‬ ‫نوعــی اذیتتــان کننــد‪ .‬یــاد بگیریــد کــه بــه مــردم بــه‬ ‫چشــم مایـه ی ازار و تهدیــد نــگاه نکنیــد‪ ،‬یــاد بگیریــد‬ ‫ادم هــای خــوب را در اطرافتــان بپذیریــد تــا ببینیــد‬ ‫اگــر خودتــان بگذاریــد چقــدر می تواننــد کیفیــت‬ ‫زندگــی شــما را بهبــود دهنــد‪.‬‬ ‫مطمئنــا تمــام ادم هــای دنیــا دنبــال ایــن نیســتند‬ ‫کــه زندگــی شــما را بهبــود دهنــد و موقعــی کــه در‬ ‫یــک خــط شــلوغ متــرو گیــر می افتید‪ ،‬خیلی ســریع‬ ‫احســاس می کنیــد همــه ادم هــا‪ ،‬انجــا هســتند تــا‬ ‫زندگــی شــما را ســخت کننــد‪ .‬امــا اگــر بــه هــر فــرد‬ ‫شانســی بدهیــد‪ ،‬می بینیــد کــه مــردم خیلــی هــم‬ ‫بــد نیســتند‪.‬‬ ‫تمریــن کنیــد تــا همیشــه فرضتــان ایــن باشــد کــه‬ ‫هرکــس بــا شــما صحبــت می کنــد‪ ،‬نیــت خیــر دارد‪.‬‬ ‫البتــه وقتــی در یــک کوچــه ی تاریــک غریبــه ای بــه‬ ‫شــما نزدیــک می شــود‪ ،‬بایــد حواســتان را کامــا‬ ‫جمــع کنیــد‪ .‬امــا اگــر همســایه یــا همکارتــان شــما را‬ ‫بــه یــک فنجــان قهــوه دعــوت می کنــد‪ ،‬فــرض کنیــد‬ ‫کــه فقــط می خواهــد بــا شــما دوســت شــود‪ ،‬نــه‬ ‫اینکــه فکــر کنیــد بــه خاطــر مقاصــد پنهانــی بــه شــما‬ ‫نزدیــک شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬یاد بگیرید از گپ زدن لذت ببرید‬ ‫ممکــن اســت بــه خاطــر ایــن از مــردم خوشــتان‬ ‫نیایــد کــه حــس می کنیــد وقتــی می خواهیــد تنهــا‬ ‫باشــید‪ ،‬مجبوریــد بــا ان هــا حــرف بزنیــد‪ .‬اگــر چنیــن‬ ‫دیدگاهــی داریــد‪ ،‬ممکــن اســت تا ابد از همه متنفر‬ ‫باقــی بمانیــد‪ .‬در عــوض‪ ،‬یــاد بگیریــد بــه جــای اینکــه‬ ‫فکــر کنیــد اشــخاصی کــه بــا شــما حــرف می زننــد‬ ‫وقتتــان را تلــف می کننــد‪ ،‬از حــرف زدن و ارتبــاط‬ ‫برقــرار کــردن بــا دیگــران لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫بیشــتر لبخنــد بزنیــد و رفتــار دوســتانه تری داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬بــه مــردم نشــان دهیــد کــه مشــتاق مکالمــه‬ ‫بــا ان هــا هســتید و می بینیــد کــه بــا شــما رفتــار‬ ‫صادقانه تــری خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫موضوعــات مشــترک بیشــتری بــا مــردم پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن بــه شــما نشــان می دهــد انقدرهــا کــه فکــر‬ ‫می کنیــد بــا دیگــران متفــاوت نیســتید‪.‬‬ ‫قبــول کنیــد کــه گــپ زدن کار بی ارزشــی نیســت‪.‬‬ ‫گــپ زدن اســت کــه شــما را بــه ســمت داشــتن‬ ‫روابطــی عمیق تــر و در نهایــت پیــدا کــردن شــناخت‬ ‫بهتــری از مــردم ســوق می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬از دیگران تعریف کنید‬ ‫مطمئنــا اگــر از مــردم خوشــتان نمی ایــد‪ ،‬تعریــف‬ ‫کــردن از ان هــا هــم کار چنــدان راحتــی نیســت‪ .‬امــا‬ ‫دقیقــا بــه همیــن دلیــل اســت کــه بایــد تعریــف‬ ‫کــردن را یــاد بگیریــد‪ ،‬چــون تعاریــف صادقانــه ی‬ ‫شــما نشــان می دهنــد کــه چقــدر صادقانــه بــه‬ ‫ان هــا اهمیــت می دهیــد‪ .‬ایــن عــادت را در‬ ‫خودتــان تقویــت کنیــد کــه روزانــه یکــی دو بــار از‬ ‫یــک غریبــه یــا اشــنا تعریــف کنیــد تــا نشــان دهیــد‬ ‫بــه انهــا توجــه می کنیــد‪ .‬ایــن کار بــه شــما کمــک‬ ‫می کنــد تــا ادم مثبت تــری باشــید و در ادم هــا‬ ‫دنبــال خوبی هایشــان باشــید‪.‬‬ ‫به عــاوه‪ ،‬شــاید شــما ندانیــد؛ اما تعریــف تصادفی‬ ‫شــما از یــک شــخص می توانــد یــک روز خیلــی خوب‬ ‫را بــرای او بســازد‪ .‬شــاید ایــن تنهــا ارتبــاط مثبتــی‬ ‫باشــد کــه ان شــخص در تمــام طــول روز داشــته‬ ‫اســت و از طرفــی ایــن کار واقعــا انــرژی زیــادی از‬ ‫شــما نمی گیــرد‪.‬‬ ‫اگــر شــخص مــورد نظــر را از نزدیــک می شناســید‪،‬‬ ‫ســعی کنیــد بــه جــای تعریــف از چیزهــای ظاهــری‪،‬‬ ‫روی شــخصیت او تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫هرچــه از افــراد بیشــتری تعریــف کنیــد‪ ،‬خودتــان‬ ‫هــم بازخوردهــای مثبــت بیشــتری دریافــت‬ ‫می کنیــد‪ .‬پــس در تبــادل انــرژی مثبــت بیشــتری‬ ‫شــرکت خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫‪ ۲۳‬ترفند زبان بدن که شما را دوست داشتنی می کند‬ ‫زهرا ذوالقدر‬ ‫زبــان بــدن یــک ارتبــاط غیرکالمــی اســت کــه ما به صورت خــوداگاه‬ ‫یــا ناخــوداگاه از ان اســتفاده می کنیــم‪ .‬ایــن ارتبــاط غیرکالمــی‬ ‫شــامل ارســال و دریافــت ســیگنال های بــدون کالم می شــود‪.‬‬ ‫گفتــه می شــود کــه ارتباطــات خــوب پایــه و اســاس رابطه هــای‬ ‫موفــق اســت‪ ،‬بنابرایــن توانایــی شــناخت و اســتفاده درســت از‬ ‫رابطـه ی غیرکالمــی یــا همــان زبــان بــدن ابــزار قدرتمنــدی اســت کــه‬ ‫بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد کــه منظــور واقعی تــان را بــه فــرد‬ ‫مقابــل برســانید و تعامــل بــا دیگــران را بــه یــک تجرب ـه ی اســان و‬ ‫لذت بخــش تبدیــل کنیــد‪ .‬در ایــن نوشــته بــا ‪ ۲۳‬ترفنــد زبــان بــدن‬ ‫اشــنا می شــوید کــه شــما را دوست داشــتنی می کنــد‪.‬‬ ‫شــما در طــول روز ســیگنال هایی را بــه مــردم ارســال می کنیــد‪،‬‬ ‫بــدون اینکــه توجهــی بــه انهــا داشــته باشــید‪ .‬نحــوه ای کــه‬ ‫چشــمان تان را حرکــت می دهیــد و نحــوه ای کــه بــا کســی دســت‬ ‫می دهیــد نمونه هــای ایــن ســیگنال ها هســتند‪ .‬ممکــن اســت بــا‬ ‫اســتفاده از زبــان بــدن‪ ،‬ســیگنال های ناخوداگاهــی را ارســال کنیــد‬ ‫که یا ســبب شــوند دیگران شــما را بیشــتر دوســت داشــته باشــند یا‬ ‫حداقل حرف شــما را به واســطه ی دریافت ان ســیگنال ها‪ ،‬اجماال‬ ‫درســت فــرض کننــد‪ .‬هــر زمــان کــه دربــاره ی ایــن مهارت ها صحبت‬ ‫می کنــم‪ ،‬همیشــه یــک یــا دو نفــر هســتند کــه از «اثــر گذاشــتن»‬ ‫بــر دیگــران بــه وســیله ی زبــان بــدن (ترفندهــای روانــی) احســاس‬ ‫راحتــی نمی کننــد‪ .‬ادامــه شــماره ‪468‬‬ ‫‪ .۴‬پاهایتان را به عرض لگن از هم جدا کنید‬ ‫طــرز قــرار گرفتــن پاهــا چیزهــای زیــادی را دربــاره ی شــما فــاش‬ ‫می کنــد‪ .‬ایــن یــک علــم دقیــق نیســت‪ ،‬امــا معمــوال نزدیــک هــم‬ ‫بــودن پاهــا حاکــی از ناامنــی اســت‪ ،‬در حالیکــه فاصله داشــتن انها‬ ‫از هــم نشــاندهنده ی اعتمــاد بــه نفــس اســت‪.‬‬ ‫نزدیــک بــودن و دور بــودن بیــش از انــدازه ی پاهــا از هــم‪ ،‬می توانــد‬ ‫بازتــاب بــدی روی شــما داشــته باشــد‪ .‬ســعی کنیــد پاهایتــان بــه‬ ‫انــدازه ی عــرض لگــن یــا کمــی بیشــتر از هــم فاصله داشــته باشــند‪،‬‬ ‫نه بیشــتر‪.‬‬ ‫بخش سوم‪ :‬وارد شدن به یک اتاق‬ ‫لحظــه ای کــه وارد یــک اتــاق می شــوید لحظــه ای اســت کــه‬ ‫خودتــان را در معــرض قضــاوت افــرادی کــه در اتــاق هســتند قــرار‬ ‫می دهیــد‪ .‬حتمــا از ایــن فرصــت اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫شــاید بعضــی از افــراد‪ ،‬تکنیک هــای افراطــی مثــل خرامیــدن‬ ‫را توصیــه کننــد‪ ،‬امــا ایــن توصیــه در هم ـه ی موقعیت هــا نتیجــه‬ ‫نمی دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬طــوری لبخنــد بزنیــد کــه خوشــحالی تان را از بــودن در ان جمــع‬ ‫نشــان دهــد‬ ‫صــرف نظــر از اینکــه واقعــا خوشــحال هســتید یــا نــه‪ ،‬هنــگام ورود‬ ‫بــه یــک اتــاق لبخنــد بزنیــد‪ .‬طــوری لبخنــد بزنیــد کــه انــگار واقعــا از‬ ‫انچــه می بینیــد لــذت می بریــد‪ .‬در ایــن کار افــراط نکنیــد‪ .‬بــا صــدای‬ ‫بلنــد نخندیــد‪ .‬لبخندتــان بــه گونـه ای باشــد کــه انــگار پــس از چنــد‬ ‫روز بارانــی بــه بیــرون قــدم گذاشــته اید و متوجــه درخشــش زیبــای‬ ‫افتــاب شــده اید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬با حاضران سالم و احوالپرسی کنید‬ ‫منحصــرا بــا یــک شــخص خــاص ســام و احوالپرســی نکنیــد‪ .‬بــا‬ ‫صــدای بلنــد یــا بــه تک تــک افــراد ســام نکنیــد‪ ،‬مگــر اینکه ایــن نوع‬ ‫رفتــار مــورد پســند انهــا باشــد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت‪ ،‬هنــگام نــگاه‬ ‫کــردن بــه افــراد حاضــر در اتــاق‪ ،‬لحظـه ای بی حرکــت بمانیــد یــا بــه‬ ‫اهســتگی قــدم برداریــد‪.‬‬ ‫ارتباط چشمی برقرار کنید‬ ‫بــه جماعــت حاضــر در اتــاق چنــان ســریع نــگاه نکنیــد کــه انــگار بــه‬ ‫اشــیاء نــگاه کرده ایــد‪ .‬در چشــم افــراد نــگاه کنید و اگر کســی چشــم‬ ‫در چشــم شــما دوخــت‪ ،‬بــه او لبخنــد بزنیــد‪ .‬کاری کنیــد کــه دیگران‬ ‫احســاس کننــد یــک فــرد مثبــت وارد اتاق شــده اســت‪.‬‬ ‫حوصله به خرج دهید‬ ‫ایــن کار نــه تنهــا نشــان دهنده ی اعتمــاد به نفس شماســت‪ ،‬بلکه‬ ‫حاکــی از یــک نگــرش بــاز و پذیــرا نیز می باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬برای دوستان (فرضی) دست تکان دهید‬ ‫انســان ها بــه طــور ذاتــی افــرادی را کــه دوســتان زیــاد دارنــد‪،‬‬ ‫دوســت داشــته یــا بــه انهــا احتــرام می گذارنــد‪ .‬وقتــی پــا بــه‬ ‫اتاقــی می گذاریــد و روال عــادی «ســام و احوالپرســی» را انجــام‬ ‫می دهیــد‪ ،‬بــه دنبــال ان بــرای دوســتانتان دســت تــکان دهیــد و‬ ‫مثــا بگوییــد‪« :‬االن میــام پیشــت!»‬ ‫مســئله ایــن اســت کــه نبایــد بــرای دســت تــکان دادن بــرای‬ ‫دوســتان فرضــی‪ ،‬اســترس داشــته باشــید‪ .‬مــن در مناســبت های‬ ‫بــزرگ همیشــه ایــن کار را می کنــم‪ .‬یادتــان باشــد کــه ادم پشــت‬ ‫ســرش را نمی بینــد‪ .‬اگــر بــرای فــردی کــه وجــود خارجــی نــدارد و‬ ‫فرضــا پشــت ســر فــرد روب ـه روی شــما اســت دســت تــکان دهیــد‪،‬‬ ‫فــرد روب ـه رو نمی دانــد کــه شــما در اصــل بــرای هــوا دســت تــکان‬ ‫داده ایــد‪.‬‬ ‫این کار نتایج جالبی دارد‪:‬‬ ‫مردم تصور می کنند شما افراد حاضر را می شناسید‬ ‫شما زمان بیشتری دارید تا با ارامش به اطراف نگاه کنید‬ ‫شما احساس اعتماد به نفس بیشتری می کنید‬ ‫نکتــه اینجاســت کــه بــا تــرس دســت تــکان ندهیــد‪ .‬ایــن کار را بــا‬ ‫اطمینــان کامــل انجــام دهیــد‪ .‬جــوری دســت تــکان دهیــد کــه انــگار‬ ‫بهتریــن دوســتتان ان طــرف اتــاق اســت و شــما تــاش می کنیــد به‬ ‫او بگوییــد فــورا خــود را بــه او می رســانید‪.‬‬ ‫بخش چهارم‪ :‬اداب دست دادن‬ ‫‪ .۱‬محکم و در عین حال ارام دست دهید‬ ‫مردهــا بــه ویــژه بــه نحــوه ی دســت دادن حســاس هســتند‪.‬‬ ‫دســت دادن ضعیــف یــا مثــل «ماهــی مــرده» فــورا درجــه ی‬ ‫دوست داشــتنی بــودن شــما را پاییــن مــی اورد‪.‬‬ ‫فقــط شــما دســت تان را جلــو نیاوریــد‪ .‬دســت دادن یــک کار‬ ‫گروهــی اســت‪.‬‬ ‫فشــار دسـت تان طــوری باشــد کــه انــگار دســته ی یــک ماهیتابـه ی‬ ‫ســنگین را گرفته ایــد‪.‬‬ ‫اگــر کســی مثــل «ماهــی مــرده» دســتش را بــه ســمت شــما اورد‪،‬‬ ‫دســتش را ســخت فشــار ندهید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬هنگام دست دادن ارتباط چشمی برقرار کنید‬ ‫نگاه کردن به اطراف‪ ،‬ناخوداگاه بار منفی به همراه می اورد‪:‬‬ ‫شــما بــرای فــردی کــه بــا او دســت مــی دهیــد احترام قائل نیســتید‬ ‫یا حواســتان به او نیســت‪.‬‬ ‫شما چیزی برای مخفی کردن دارید‪.‬‬ ‫بــه انــدازه ای بــه چشــمان فــرد مقابــل نــگاه کنیــد کــه رنــگ چشــمان او‬ ‫را بخاطــر بســپارید‪ .‬زل نزنیــد و فقــط لحظـه ای بــه چشــمان او بنگریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬طــوری لبخنــد بزنیــد گویــی دیــدن انهــا روز خوبــی را بــرای شــما‬ ‫رقــم زده اســت‬ ‫هنــگام نــگاه کــردن بــه چشــمان فــردی کــه بــا او دســت می دهیــد‬ ‫طــوری لبخنــد بزنیــد کــه گویــی چیــزی در چشــمان او می بینیــد کــه‬ ‫شــما را خوشــحال می کنــد‪.‬‬ ‫با صدای بلند نخندید و فقط لبخند بزنید‪.‬‬ ‫بخش پنجم‪ :‬موضع گیری بدنی‬ ‫اینکــه موقعیــت و موضــع بــدن خــود را چگونــه و کجــا تعییــن کنید‬ ‫در چگونگــی برداشــت دیگــران از شــما اثــر می گــذارد‪ .‬موضع گیــری‬ ‫بدنــی بــه همــراه حالــت بــدن ابزارهــای قدرتمندی هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۱‬موضع گیری باز داشته باشید‬ ‫وقتــی بــا فــردی صحبــت می کنیــد‪ ،‬حالــت بدن تــان را طوری نشــان‬ ‫دهیــد کــه بــه روی ان فــرد بــاز و پذیــرا باشــد‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪،‬‬ ‫موقعیــت بدن تــان ترجیحــا «در معــرض» باشــد‪ ،‬بــرای نمونــه‬ ‫قفســه ســینه تان را بــا دس ـت هایتان نپوشــانید و قــوز نکنیــد‪ .‬بــا‬ ‫رعایــت ایــن نــکات اعتمــاد و راحتــی خــود را بــه فــرد مقابــل نشــان‬ ‫می دهیــد‪.‬‬ ‫ن خــود را بــه ســمت فــردی کــه بــا او صحبــت می کنیــد‬ ‫‪ .۲‬زاویــه بــد ‬ ‫تنظیم کنید‬ ‫ایــن یــک تغییــر نامحســوس اســت‪ ،‬امــا اطمینــان از اینکــه بــدن‬ ‫شــما بــه هم صحبــت شــما «اشــاره می کنــد»‪ ،‬مهــم اســت‪.‬‬ ‫اگــر زاویــه بدن تــان دور از فــرد مقابــل باشــد‪ ،‬حاکــی از تــرس‪،‬‬ ‫عدم امنیــت و بدگمانــی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬به اشیاء تکیه ندهید‬ ‫تکیــه دادن بــه یــک شــئ (بــرای نمونــه دیــوار) حاکــی از بی اعتنایــی‬ ‫و احتمــاال احســاس ناامنــی اســت‪ .‬هــر زمــان کــه امکانــش را داریــد‬ ‫بــا یــک حالــت بــدن خــوب بایســتید‪ .‬بــا اســتفاده از نــکات بخــش‬ ‫حالــت بــدن ســعی کنیــد یــک «حالــت بــدن خنثــی» و البتــه راحــت‬ ‫را بــه خــود بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬وقتــی بــه چیــزی تکیــه می دهیــد‪ ،‬حالــت بــدن را فرامــوش‬ ‫نکنیــد‬ ‫اگــر بنــا بــه هــر دلیلــی مجبــور بــه تکیــه دادن بــه چیزی می شــوید‪،‬‬ ‫حالــت بــدن خوب تــان را حفــظ کنیــد‪ .‬قــوز نکنید‪.‬‬ ‫بخش ششم‪ :‬صورت‬ ‫صورت شــما ناحیه ای با ســیگنال های بســیار اســت‪ .‬در حقیقت‪،‬‬ ‫در زمین ـه ی حــرکات ریــز صــورت کــه افــراد بــه طــور ناخــوداگاه از‬ ‫خــود بــروز می دهنــد‪ ،‬تحقیقــات بســیاری انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫انســان ها بــدون اینکــه بداننــد اطالعــات زیــادی را از ایــن طریــق‬ ‫منتقــل می کننــد‪ .‬شــما می توانیــد بــا اســتفاده از صورت تــان‪،‬‬ ‫اطالعــات زیــادی دربــاره ی خودتــان بــه مــردم بدهیــد‪.‬‬ ‫درادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫هدی جباری‬ ‫‪ ۱۷‬ترفند برای‬ ‫شناسایی و روانشناسی‬ ‫زبان بدن دیگران‬ ‫«انچــه می گوییــد فقــط نیمــی از چیــزی اســت کــه دیگــران‬ ‫می شــنوند‪ ».‬البــرت محرابیــان‪ ،‬اســتاد دانشــگاه کالیفرنیــا معتقــد‬ ‫اســت؛ ‪ ۵۵‬درصــد پیامــی کــه شــما در ارتباطات تــان بــه دیگــران‬ ‫منتقــل می کنیــد‪ ،‬بــه صــورت غیرکالمــی یعنــی بــا اســتفاده از‬ ‫حــاالت ســر‪ ،‬دســت‪ ،‬چشــم ها‪ ،‬ابروهــا و پاهــای شــما صــورت‬ ‫می گیــرد‪ .‬می دانیــد کــه کلمــات اگاهانــه بیــان می شــوند پــس‬ ‫می تــوان بســیاری از نیّــات و احساســات را پشــت انهــا مخفــی‬ ‫کــرد‪ ،‬امــا زبــان بــدن توســط بخــش ناهُشــیار مغــز کنتــرل می شــود‬ ‫بنابرایــن دخــل و تصرفــی در ان نداریــم‪ ،‬و بــه همیــن دلیــل اســت‬ ‫کــه می توانــد بازتــاب احساســات واقعــی و درونــی مــا باشــد‪.‬‬ ‫مطالع ـ ه دربــاره ی روانشناســی زبــان بــدن قدمــت زیــادی دارد و‬ ‫اولین تحقیقات درباره ی ان به ســال ‪ ۱۸۷۲‬میالدی‪ ،‬توســط چالز‬ ‫دارویــن برمی گــردد‪ .‬پــس از گذشــت ســال ها‪ ،‬علــم در زمینــه ی‬ ‫درک معانــی اجتماعــی توســط زبــان بــدن بــه پیشــرفت هایی‬ ‫رســیده اســت و در این مقاله تعدادی از کاربردی ترین یافته های‬ ‫مفیــد در این بــاره را بــه شــما معرفــی می کنیــم‪ .‬ایــن چنــد مــورد‬ ‫برگرفتــه از روانشناســی نویــن‪ ،‬نشــریات پژوهشــی و چنــد کتــاب‬ ‫جالــب اســت کــه در ایــن زمینــه منتشــر شــده اند‪.‬‬ ‫‪ .۱‬شــانه بــاال انداختــن (فــرد چیــزی نمی دانــد یــا متوجــه نمی شــود‬ ‫جریــان از چــه قــرار اســت)‬ ‫باربــارا و الــن پیــز (‪ )Barbara and Allan Pease‬نویســندگان‬ ‫کتــاب «زبــان بــدن» معتقدنــد وقتــی کســی شــانه هایش را‬ ‫بــاال می انــدازد‪ ،‬یعنــی یــا نمی دانــد یــا درک نمی کنــد شــما چــه‬ ‫می گوییــد‪ .‬انهــا شــانه بــاال انداختــن را نمون ـه ی خوبــی بــه عنــوان‬ ‫یکــی از عالئــم بین المللــی زبــان بــدن می داننــد‪ .‬روان شناســی‬ ‫زبــان بــدن می گویــد؛ شــانه بــاال انداختــن یــک ژســت چندگانــه‬ ‫اســت کــه ســه قســمت اصلــی دارد؛ کــف دسـت ها بــاز‪ ،‬شــانه ها‬ ‫قــوز کــرده و ابروهــا کمــی بــاال رفته انــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کف دست های باز (فرد می خواهد صداقتش را نشان بدهد)‬ ‫حتمــا تــا بــه حــال در فیلم هــا دیده ایــد وقتــی کســی در دادگاه‬ ‫ســوگند یــاد می کنــد‪ ،‬یــک دســتش را روی کتــاب اســمانی‬ ‫می گــذارد و کــف دســت دیگــرش را بــاز کــرده‪ ،‬رو بــه دادگاه بــاال‬ ‫مــی اورد و جمــات را تکــرار می کنــد‪.‬‬ ‫پیــز در کتابــش می نویســد‪ :‬ایــن کار بــه ایــن دلیــل اســت کــه‬ ‫کــف دســت بــاز در طــول تاریــخ غــرب مفاهیمــی مثــل حقیقــت‪،‬‬ ‫صداقــت‪ ،‬وفــاداری و تســلیم شــدن را دربرداشــته اســت‪ .‬وقتــی‬ ‫کســی دســتانش را بــاز می کنــد و بــه شــما نشــان می دهــد‪،‬‬ ‫می خواهــد بگویــد خلــع ســاح شــده اســت و از طــرف او چیــزی‬ ‫شــما را تهدیــد نمی کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اشــاره کــردن بــا انگشــت (نشــانه ی تســلط فــرد روی‬ ‫مخاطــب اســت)‬ ‫وقتی کســی دســتش را مشــت می کند و فقط انگشــت اشاره اش‬ ‫را بــاز و رو بــه فــرد مقابــل نشــانه مـی رود‪ ،‬بــه معنــی تــاش بــرای‬ ‫مســلط شــدن بــر اوســت‪ .‬هــر چنــد ایــن کار همیشــه جــواب‬ ‫نمی دهــد امــا حــس بــدی را منتقــل می کنــد‪ .‬در روانشناســی زبــان‬ ‫بــدن‪ ،‬اســتفاده از انگشــت اشــاره در حیــن صحبــت کــردن بــه ایــن‬ ‫معناســت کــه طــرف مقابــل‪ ،‬مادامــی کــه او مشــغول صحبــت‬ ‫اســت بایــد تســلیم باشــد‪ .‬ایــن رفتار به صــورت ناخــوداگاه موجب‬ ‫تداعــی احســاس منفــی در طــرف مقابــل می شــود زیــرا ایــن‬ ‫حرکــت حتــی از حالــت یــک جانــور درنــده در موقــع حمله کــردن‬ ‫هــم تهاجمی تــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬چــروک نشــدن دور چشـم ها موقــع خندیــدن (نشــان ه لبخنــد‬ ‫تصنعــی اســت)‬ ‫لبخنــد واقعــی (لبخنــد دوشــن هــم نامیــده می شــود) یــک عمــل‬ ‫غیــر ارادی اســت و تقریبــا غیــر ممکــن اســت کــه بتوانیــم به کســی‬ ‫بگوییــم کــه بــه زور یــک لبحنــد واقعــی تحویل مــان بدهــد‪ .‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل اســت کــه لبخنــد زدن افــراد در تمــام عکس هــای‬ ‫خانوادگــی تصنعــی اســت؛ چــون همــه رو بــه دوربیــن‪ ،‬ناشــیانه‬ ‫لبخنــد می زننــد! اطــراف چشــم خطــوط ریــزی وجــود دارد کــه‬ ‫اصطالحــا بــه انهــا «پنجــه کالغــی» گفتــه می شــود‪ .‬وقتــی از‬ ‫روی لــذت و شــادی واقعــی لبخنــد می زنیــد خطــوط پنجــه کالغــی‬ ‫خودشــان را نشــان می دهنــد‪ ،‬در حالــی کــه وقتــی لبخندتــان‬ ‫تصنعــی اســت ایــن چین هــای اطــراف چشــم محــو می شــوند‪.‬‬ ‫اگــر کســی تقــا کنــد خــودش را شــاد نشــان بدهــد‪ ،‬شــما چیــن و‬ ‫چروکــی نمی بینیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬بــاال بــردن ابروهــا (نشــان ه راحــت نبــودن یــا رنجــش طــرف‬ ‫مقابــل اســت)‬ ‫همان طــور کــه لبخنــد واقعــی چیــن و چروک هــای اطــراف چشــم‬ ‫را نمایــان می کنــد‪ ،‬ســوزان کــراس ویتبــرن (‪Susan Krauss‬‬ ‫‪ )Whitbourne‬اســتاد دانشــگاه ماساچوســت معتقــد اســت؛‬ ‫نگرانــی‪ ،‬تعجــب یــا تــرس می توانــد از جملــه دالیــل بــاال رفتــن‬ ‫ابروهــای فــرد شــود‪ .‬ایــن را بدانیــد وقتــی کســی از مــدل موهایتان‬ ‫تعریــف کنــد امــا در عیــن حــال هنــگام صحبــت بــا شــما ابروهــای‬ ‫خــود را بــاال ببــرد بــه ایــن معنــی اســت کــه احتمــاال از جــذاب‬ ‫شــدن تان چنــدان خوشــحال نیســت!‬ ‫‪ .۶‬لرزش صدا (نشانه ی عالقه مندی به کسی یا چیزی است)‬ ‫وقتــی کســی مشــغول حــرف زدن باشــد و صــدای او تُــن ثابتــی‬ ‫نداشــته یــا بلــرزد‪ ،‬احتمــاال بــه کســی یــا چیــزی عالقه منــد شــده‬ ‫ف مقابــل‪ ،‬روبه رویتــان‬ ‫اســت‪ .‬مخصوصــا در هنگامــی کــه طــر ‬ ‫ایســتاده اســت‪ ،‬مواظــب باشــید لــرزش صدایتــان شــما را لــو ندهــد!‬ ‫پژوهش هــای روانشناســی نویــن نشــان می دهــد؛ اگــر در موقــع‬ ‫مکالمــه احســاس عالقــه بــه وجــود بیایــد‪ ،‬در زنان شــاهد اهنگین‬ ‫شــدن صــدا خواهیــم بــود و در مــردان پاییــن امــدن صــدا بــه‬ ‫انــدازه ی یــک اکتــاو اتفــاق می افتــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬حالت اینه ای (نشانه ی ارتباط خوب است)‬ ‫اگــر فــرد مقابــل رفتــار بدنــی شــما را منعکــس کنــد احتمــاال‬ ‫رابطــه بــه ســمت خوبــی پیــش م ـی رود و صمیمی تــر می شــوید‪.‬‬ ‫وقتــی دو نفــر صمیمــی هســتند یــا مــدت زیــادی بــا هــم بوده انــد‪،‬‬ ‫ناخــوداگاه حــاالت و رفتارهــای یکدیگــر را مثــل اینــه بازتــاب‬ ‫می دهنــد‪ .‬بــا بهتریــن دوســت تان نشســته اید و گــپ می زنیــد‪،‬‬ ‫اگــر حالتــش را عــوض کنــد و پاهایــش را روی هــم بینــدازد‪،‬‬ ‫ناخــوداگاه شــما هــم کارش را تکــرار می کنیــد‪ .‬اگــر در شــروع یــک‬ ‫رابطــه هســتید و ایــن اشــنایی بــه خوبــی پیــش م ـی رود‪ ،‬منتظــر‬ ‫ت و حــرکات بدنــی مشــترک بیــن‬ ‫باشــید تــا نشــانه هایی از حــاال ‬ ‫خودتــان را ببینیــد‪ .‬دقــت کرده ایــد کــه زن و شــوهرها بعد از مدتی‬ ‫کارهایشــان شــبیه هــم می شــود؟ باربــارا فردریکســون (‪Barbara‬‬ ‫‪ )Fredrickson‬می گویــد‪« :‬وقتــی در رابطــه بــا کســی هســتید‬ ‫ی کــه احساســات تان بــا هــم پیونــد می خــورد بعــد از مدتــی‬ ‫زمان ـ ‬ ‫منعکس کننــده ی رفتــار یکدیگــر می شــوید‪».‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫دادســتان مرکــز اســتان گفــت‪ 22 :‬بنــای غیرمجــاز در زمیــن هــای کشــاورزی روســتای نوچمــن گرگان تخریب شــد ‪.‬محمود اســپانلو‬ ‫افــزود‪ 14 :‬مــورد از ایــن بناهــا ‪ ،‬غیرمجــاز در زمیــن هــای کشــاورزی ســاخته شــده بــود و در راســتای اجــرای تبصــره ‪ 2‬مــاده ‪ 10‬قانــون‬ ‫حفــظ کاربــری زمیــن هــای کشــاورزی و باغــی ‪ ،‬تخریــب شــد ‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو گفــت‪ 8 :‬بنــای غیرمجــاز هــم جمعــا بــه مســاحت بیــش از هزار مترمربع هم بــا رای دادگاه در روســتای نوچمن‬ ‫و جــاده قدیــم گــرگان بــه کردکوی تخریب شــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از ابتدای امســال تاکنون بیش از ‪ 80‬مورد ســاخت و ســازغیرمجاز در زمین های کشــاورزی و باغی شهرســتان گرگان‬ ‫تخریــب شــد ‪.‬پیشــتر رئیــس کل دادگســتری گلســتان در جلســه شــورای حفــظ حقــوق بیــت المــال اســتان بــر برخــورد قاطعانــه بــا‬ ‫تغییــر کاربــری اراضــی و دســت انــدازی بــه عرصــه هــای ملــی و منابــع طبیعــی تاکیــد کــرده بــود ‪.‬‬ ‫جلوگیری از تغییر‬ ‫کاربری هایغیرمجاز‬ ‫در زمین های‬ ‫کشاورزی‬ ‫دو شنبه ‪ 4‬بهمن ‪1400‬‬ ‫کاهش ‪ 36‬درصدی پرونده های ورودی به پلیس فتا‬ ‫پلیــس فتــا از کاهــش ‪ 36‬درصــدی‬ ‫پرونده هــای ورودی بــه پلیــس فتــا در‪ 9‬مــاه‬ ‫ســال جــاری خبــر داد و گفــت‪ :‬در ‪ 9‬ماهــه‬ ‫گذشــته پرونــده هــای ورودی بــه پلیــس‬ ‫فتــا در حــوزه برداشــت غیــر مجــاز از حســاب‬ ‫شــهروندان کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــد رضــا فدائیــان‪ ،‬در تشــریح‬ ‫عملکــرد ‪ 9‬ماهــه جرایــم ســایبری در پلیــس‬ ‫فتــا گفــت‪ :‬در ایــن مــدت شــاهد کاهــش‬ ‫جرایــم در حــوزه برداشــت غیرمجــاز از‬ ‫حســاب بانکــی افــراد بــوده ایــم کــه ارتقــاء‬ ‫اگاهــی عمومــی و دانــش ســایبری کاربــران‬ ‫یکــی از دالیــل کاهــش جرایــم بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا افزایــش میــزان بهــره‬ ‫بــرداری از قابلیــت هــای فضــای مجــازی‪،‬‬ ‫اســتفاده از تجهیــزات هوشــمند و‬ ‫ســامانه های مالــی و بانکــی نیــز افزایــش‬ ‫داشــته اســت و از طرفــی نیــز مجرمیــن‬ ‫ســایبری نیــز در کمیــن اطالعــات مالــی‬ ‫کاربــران بــوده کــه بــا ترفندهــای مختلــف‬ ‫ســعی در ســرقت ایــن اطالعــات دارنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ فداییــان افــزود‪ :‬بیشــترین فراوانــی‬ ‫جرایم در ســطح اســتان ســمنان در ‪ 9‬ماهه ســال‬ ‫جــاری کالهبــرداری اینترنتــی‪ ،‬برداشــت غیــر مجاز‬ ‫از حســاب کاربــران‪ ،‬مزاحمــت اینترنتــی اســت کــه‬ ‫یکــی از مهمتریــن دالیــل وقــوع این جرایم ســهل‬ ‫انــگاری و اعتمــاد بــه افــراد ناشــناس در فضــای‬ ‫مجــازی مــی باشــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬امــروزه فروشــگاه هــای‬ ‫مختلفــی در برخــی شــبکه هــای اجتکاعــی غیــر‬ ‫بومــی راه انــدازی شــده اســت و برخــی از ایــن‬ ‫فروشــگاه هــا‪ ،‬کاالهایــی را زیــر قیمــت بــازار‬ ‫عرضــه مــی کننــد و در نهایــت بــا دریافــت وجــه‬ ‫از کاربــران اقــدام بــه کالهبــرداری مــی نماینــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان کــرد‪ :‬کارشناســان خبــره‬ ‫پلیــس فتــا بــا تــاش شــبانه روزی در ‪ 9‬ماهــه ســال‬ ‫جــاری ‪ 89‬درصــد پرونــده هــای ورودی را کشــف و‬ ‫بــه ســرانجام رســانده انــد‪ ،‬ســایت هــای درج اگهــی‪،‬‬ ‫صفحــات جعلــی‪ ،‬درگاههــای بانکــی غیــر مجــاز بــا‬ ‫بیشــترین فراوانــی مربــوط بــه پرونــده هــای حــوزه‬ ‫اعتماد بی جا برداشت‬ ‫‪ 960‬میلیونی را رقم زد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری عامــل برداشــت غیرمجــاز از حســاب‬ ‫شــاکی بــه مبلــغ ‪ 960‬میلیــون ریــال خبــر داد و گفــت‪ :‬یکــی از مهم تریــن‬ ‫دالیــل برداشـت های غیرمجــاز از حســاب بانکــی‪ ،‬اعتمــاد بی جــا بــه دوســتان‬ ‫و اشــنایان اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ امیــن یادگارنــژاد در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی ارجــاع‬ ‫شــکوائیه ای بــه ایــن پلیــس مبنــی بــر برداشــت غیرمجــاز ‪ 960‬میلیــون ریــال‬ ‫از حســاب بانکــی یکــی از هموطنــان‪ ،‬موضــوع جهت شناســایی و دســتگیری‬ ‫عامــان جــرم در دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫مالــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت‪ :‬کاربــران می تواننــد‬ ‫از ســایت پلیــس فتــا بــه نشــانی ‪www.‬‬ ‫‪ cyberpolice.ir‬بــه عنــوان مرجــع اطــاع‬ ‫رســانی در حــوزه ســایبری بهــره بگیرند‪.‬هــم‬ ‫چنیــن تیــم رصــد پلیس فتا به صورت مســتمر‬ ‫و هوشــمند فضــای مجــازی را مــورد پایــش‬ ‫قــرار داده و اشــراف کامــل بــر ایــن فضــا وجــود‬ ‫دارد ‪ .‬امیدواریــم کاربــران فضــای مجــازی نیزبــا‬ ‫ارتقــاء دانــش‪ ،‬نحــوه بهــره بــرداری از امکانات و‬ ‫ابزارهــای ایــن فضــا را فــرا بگیرنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا بررســی های فنــی و شــیوه شــگردهای خــاص پلیســی‬ ‫متهــم بـ ه هویــت معلــوم در یکــی از شهرســتان هــای جنوبــی اســتان کرمــان‬ ‫مــورد شناســایی قــرار گرفــت و بــا هماهنگــی قضایـی ‪ ،‬نامبــرده دســتگیر و بــه‬ ‫پلیــس فتــا انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬در تحقیقــات اولیــه متهــم منکــر هرگونــه بــزه‬ ‫ارتکابــی شــد کــه پــس از مواجهــه شــدن بــا مســتندات و مــدارک جمـع اوری‬ ‫شــده از ســوی کارشناســان ضمــن اقــرار بــه جــرم خــود عنــوان داشــت‪ ،‬پــس‬ ‫از دســتیابی بــه اطالعــات حســاب بانکــی شــاکی‪ ،‬اقــدام به برداشــت غیرمجاز‬ ‫در چندیــن مرحلــه از حســاب شــاکی نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه متهــم از اشــنایان شــاکی بــود و بــا‬ ‫سوء اســتفاده از اعتمــاد وی پــس از دســتیابی بــه اطالعــات حســاب بانکــی‪،‬‬ ‫اقــدام بــه برداشــت غیرمجــاز از حســاب بانکــی کــرده بــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬یکی‬ ‫از مهم تریــن دالیــل برداشـت های غیرمجــاز از حســاب بانکــی‪ ،‬اعتمــاد بی جــا‬ ‫بــه دوســتان و اشــنایان اســت‪.‬‬ ‫طرح پلیس فتا‬ ‫علیه تقلب‬ ‫معــاون فرهنگــی اجتماعــی پلیــس فتــا انتظامــی‬ ‫کشــوربا اشــاره بــه دســتگیری عامــان تبلیــغ تقلب‬ ‫امتحانــات نهایــی در فضای مجــازی‪ ،‬از کلیه دانش‬ ‫امــوزان خواســت فریــب ایــن تبلیغــات را نخورنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «رامیــن پاشــایی» اظهــار داشــت‪ :‬طــرح‬ ‫عملیاتــی و رصــد پیــش دســتانه پلیــس فتــا بــا‬ ‫همیــاری بیــش از ‪ 120‬کارگــروه ویــژه در واحدهــای‬ ‫متناظــر اســتانی و شهرســتانی علیــه هرگونــه‬ ‫جریانــات در حــوزه تبلیغــات دسیســه و تقلــب در‬ ‫امتحانــات نهایــی دانــش امــوزان و دانشــجویان در‬ ‫حــال پیگیــری بــوده و اقــدام قضائی علیه مرتکبین‬ ‫کــه در فضــای مجــازی مترصــد کالهبــرداری از‬ ‫متقاضیــان و اعمــال مجرمانــه خــود هســتند در‬ ‫حــال اجراســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــر اســاس رصدهــای صورت گرفته‬ ‫در فضــای مجــازی بیــش از ‪ 170‬تارنمــا مجرمانــه در‬ ‫ایــن خصــوص احصــاء شــد و بیــش از ‪ 14‬فقــره نیــز‬ ‫تحــت اقدامــات قضائــی اعــم از دســتگیری‪ ،‬احضار‬ ‫و مســدود ســازی حســاب هــای مالــی متهمــان‬ ‫صــورت گرفتــه اســت و بــا همــکاری ویــژه وزارت‬ ‫امــوزش و پــرورش و وزارت علــوم ‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری‪ ،‬رســیدگی بــا این گونه تخلفــات در جریان‬ ‫مــی باشــد‪.‬با تجزیــه و تحلیــل پرونده هــای قضائــی‬ ‫ادوار گذشــته مشــخص اســت مجرمــان ســایبری‬ ‫فعــال در ایــن حــوزه بــدون داشــتن هرگونــه ســواد‬ ‫علمــی و یــا دسترســی بــه ســواالت امتحانــی‪ ،‬پــس‬ ‫از تبلیغــات و فریــب متقاضیــان و دریافــت مبالــغ‬ ‫مختلــف از انــان تحــت عنــوان ودیعــه و ســایر‬ ‫مــوارد‪ ،‬دیگــر پاســخگوی متقاضیــان نخواهنــد بــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هنــگام کشــف مــوارد مجرمانــه‬ ‫در این حوزه‪ ،‬اســامی دانش اموزان و دانشــجویان‬ ‫متخلــف نیــز بــه نهادهــای اجرایــی دو وزارتخانــه‬ ‫یــاد شــده بــا هــدف اعمــال برخوردهــای الزم و‬ ‫قانونــی اعــام خواهــد شــد از کلیــه دانش امــوزان و‬ ‫دانشــجویان خواســت بــه هیــچ عنــوان فریــب ایــن‬ ‫گونــه تبلیغــات را نخورنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬خانــواده هــا مــی بایســت بــا‬ ‫توجــه بــه اینکــه ارتــکاب ایــن اعمــال مجرمانــه‬ ‫و متخلفانــه کــه بعضــا از ســوی فرزنــدان انهــا‬ ‫بــه صــورت مخفیانــه صــورت مــی گیــرد ضمــن‬ ‫راهنمایــی فرزنــدان خــود‪ ،‬نظــارت مســتمر و دائمی‬ ‫را بــر نحــوه فعالیــت هــای تحصیلــی و امتحانــات‬ ‫انــان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه عمــوم مــردم توصیــه کــرد‪:‬‬ ‫در صــورت مشــاهده مــوارد مشــکوک مــی تواننــد‬ ‫موضــوع را از طریــق ســایت رســمی پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬و یــا شــماره تلفــن‬ ‫‪ ۰۹۶۳۸۰‬بــه جهــت برخــورد قانونــی بــا متخلفــان و‬ ‫مجرمــان منعکــس کننــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانون تعیین تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۹۹۱۴‬هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم ســید جواد مهرابادی بشــماره شناســنامه ‪ ۱۰۳۳‬بشــماره ملــی ‪۲۱۲۲۵۵۹۸۹۶‬صــادره از گرگان فرزند ســید ابوالفضل متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۵۵۵‬‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۶۰۰‬مترمربــع از پــاک ‪ _۱۰۸‬اصلــی واقــع در اراضــی باکــر محلــه بخــش ‪ ۳‬حــوز ه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت ازتصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید‬ ‫‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪، ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪ .‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/۱۰/18 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/۱۱/04 :‬حجــت‬ ‫اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دوگــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی م الــف‪۹۸۱۱ :‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۹۹۱۵‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم زهــرا نــادران بشــماره شناســنامه ‪ ۲۲۸‬بشــماره ملــی ‪۲۱۲۱۸۳۱۷۰۳‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد حســین متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۶۹۱‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۶۴.۹۲‬مترمربــع از پــاک ‪ _۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوز ه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت ازتصرفــات متقاضــی‬ ‫دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪، ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الــف‪۹۸۱۸ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۱۰/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۱/04 :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دوگرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصــاص موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۹۹۱۲‬هیــات موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم ســیدرمضانعلی ســیدکلبادی بشــماره شناســنامه‪ ۱۵۹۶‬و بشــماره ملــی‬ ‫‪ ۲۲۴۸۵۹۰۲۲۹‬صــادره از کردکــوی فرزنــد سیدقاســم متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۵۸۲‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪۱۷۴.۱۹‬متــر مربــع از پــاک ‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از‬ ‫‪ -۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمــد صــادق بابــا صادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــا فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو‬ ‫اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ ۹۸۴۱‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۱۱/۴:‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصــاص موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۹۸۵۰‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم رمضــان محمدرضامحبتــی بشــماره شناســنامه‪ ۳۱‬و بشــماره ملــی ‪۲۱۲۲۰۸۹۲۸۸‬صــادره از گــرگان فرزنــد علی اصغــر متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۵۱۸‬‬ ‫در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪۲۳۰۰‬متــر مربــع از پــاک ‪-۱۱۷‬اصلــی واقــع در اراضــی مرزنکالتــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــا فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ ۹۸۵۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۱۱/۴:‬‬ ‫حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۸۳۹‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۱۶۳‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم صفــورا قرنجیــک فرزنــد اق اویلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۷‬کــد ملــی‪۴۹۷۹۸۴۰۸۶۸‬‬ ‫ک شــماره ‪ -۵۵۱‬فرعــی از‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ - ۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اقــای حامــد احــدی‬ ‫صــادره از اق قــا در ششــدانگ قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۱۵۸‬مترمربــع‪،‬در قســمتی از شـش دانگ باقیمانــده پــا ‬ ‫و خانــم فاطمــه مشــروطه تاییــد گردیــده اســت ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م الــف ‪ ۹۸۵۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬روز یکشــنبه‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬روز دوشــنبه‪ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴‬محمدفندرســکی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۸۳۶‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۸/۲۰‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۰۸۱‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم هاجــر یلمــه فرزنــد خوجــه بــردی به شــماره شناســنامه ‪۱۱۲۴‬کــد ملــی ‪ ۴۹۷۹۲۲۳۸۰۱‬صــادره از اق قال در‬ ‫شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۲۸۴.۶۵‬متــر مربــع‪،‬در قســمتی از شـش دانگ باقیمانــده پــاک شــماره ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه کســلخه بخــش ‪ -۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اصالحــات ارضــی تاییــد گردیده اســت‬ ‫‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫و پـس از اخــذ رســید ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬م الــف ‪ ۹۸۶۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪:‬روز یکشــنبه‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت دوم ‪:‬روز دوشــنبه ‪ ۱۴۰۰/۱۱/۴‬محمدفندرســکی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۶۲۰‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۲۷‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای نورمحمــد ایــزدی فرزنــد طــواق دوردی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۵۵۶‬کــد ملــی‪ ۴۹۷۹۴۶۹۸۷۶‬صادره‬ ‫از اق قــا در ششــدانگ قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۵۱.۷۴‬مترمربــع‪،‬در قســمتی از شـش دانگ باقیمانــده پالک هــای ‪ -۱‬قطعــه اول بــه مســاحت ‪ ۴۴.۰۵‬مترمربــع جزئــی از پــاک شــماره‪ -۲۵۹۳‬فرعــی از ‪-۱‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه اق قــا و بخــش ‪۷‬‬ ‫ حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی نورمحمــد ایــزدی ‪- ۲‬قطعــه دوم بــه مســاحت ‪ ۷.۶۹‬متــر مربــع جزئــی از پــاک شــماره ‪ -۳۴۷‬فرعــی از ‪ - ۱‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه اق قــا بخــش ‪۷‬حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی وراث قنبرعلــی نادعلیــان‬‫تاییــد و محــرز گردیده اســت ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد‬ ‫شــد‪.‬م الــف‪ ۹۸۵۷‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬روز یکشــنبه‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬روز دوشــنبه‪ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴‬محمدفندرســکی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعیین تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۹۸۶۲‬هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم عبــاس ادیبــان صدر به شــماره شناســنامه ‪ ۱۲۱‬شــماره ملــی ‪۵۷۴۹۷۹۳۱۵۱‬صادره از زبــر خان فرزند محمد ابراهیم متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۶۰۴‬در‬ ‫شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪۲۴۳.۴۲‬مترمربــع از پــاک‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از‪ -۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمــد صــادق بابــا صادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ ۹۸۵۳‬تاریخ انتشــار‬ ‫نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۱/۴:‬حجــت اللــه تجــری رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪469‬‬ ‫واکنش پلیس فتا در پی‬ ‫انتشار کلیپ توهین به یکی‬ ‫از قومیت های شمالی کشور‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫واکنــش پلیــس فتــا در پــی انتشــار کلیــپ توهیــن بــه یکــی از‬ ‫قومیــت هــای شــمالی کشــور در فضــای مجــازی‬ ‫ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی از شناســایی و دســتگیری‬ ‫یــک مــرد جــوان کــه بــا انتشــار ویدیویــی در فضــای مجــازی بــه‬ ‫یکــی از اقــوام کشــور توهیــن کــرده بــود خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی اظهــار داشــت بــه دنبــال‬ ‫انتشــار ویدیویــی بــا محتــوای فحاشــی و توهیــن بــه یکــی از‬ ‫اقــوام شــمالی کشــور در فضــای مجــازی کــه منجر بــه ناراحتی‬ ‫و ایجــاد دغدغــه بــرای مــردم شــریف جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران شــده بــود و باتوجــه بــه درخواســت هــای مکــرر کاربــران‬ ‫شــبکه های اجتماعــی بــه ویــژه خطــه ی شــمال کشــور شــده‬ ‫بــود مبنــی بــر شناســایی و برخــورد قانونــی بــا تولیدکننــده‬ ‫کلیپ مذکور ‪ ،‬بالفاصله رســیدگی به موضوع در دســتور کار‬ ‫پلیــس فتــا پایتخــت قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا ادامــه داد‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا تحقیقــات‬ ‫خــود را اغــاز کردنــد و فــرد مذکــور کــه یــک مــرد جــوان بــود را‬ ‫شناســایی و پــس از بــه دســت اوردن اطالعــات هویتــی وی‬ ‫و تشــریفات قضایــی متهــم را کــه از بیــم دســتگیری توســط‬ ‫پلیــس از متــواری شــده بــود در کمتریــن زمــان ممکــن در‬ ‫یکــی از اســتان هــای همجــوار دســتگیر و بــه پلیــس فتــا‬ ‫منتقــل کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بیــان داشــت‪ :‬ایــن فــرد هتــاک بعــد از‬ ‫حضــور در پلیــس فتــا ضمــن پذیــرش جــرم ارتکابــی گفــت در‬ ‫فضــای مجــازی بــا اشــخاصی درگیــری لفظــی پیــدا نمــوده و‬ ‫از روی عصبانیــت مطالبــی را بیــان کــرده کــه اکنــون ضمــن‬ ‫عذرخواهــی از مــردم شــریف شــمال کشــور از ایــن اقــدام‬ ‫مجرمانــه خــود اظهــار ندامــت و پشــیمانی مــی کنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ داود گــودرزی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای چندمین بار‬ ‫اســت کــه شــاهد اتفاقــات ایــن چنینــی هســتیم خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬هموطنــان گرامــی اطمینــان داشــته باشــند پلیــس فتــا‬ ‫فرماندهــی انتظامــی ضمــن هشــدار بــه مجرمیــن ســایبری و‬ ‫افــرادی کــه در فضــای مجــازی قصــد قــدرت نمایــی دارنــد بــا‬ ‫قاطعیــت برخــورد میکنــد و اشــخاصی که بــه این ترتیب قصد‬ ‫تخریب قومیتها و تشــویش اذهان عمومی را داشــته باشــند‬ ‫بــا برخــورد بســیار جــدی پلیــس مواجــه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫پایان کار کالهبردار ‪ 10‬هزار‬ ‫دالری اینستاگرام‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری کالهبــردار اینســتاگرامی کــه‬ ‫بــا معرفــی خــود بــه عنــوان شــهروند خارجــی اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری اینترنتــی کــرده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حشــمت ســلیمانی‪ ،‬در خصــوص ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه‬ ‫در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام بــا خانمــی اهــل یکــی از‬ ‫کشــورهای اروپایــی اشــنا شــده اســت و متهــم بــا بیــان اینکــه‬ ‫قصــد ســرمایه گــذاری در ایــران را دارد‪ ،‬اقــدام بــه کالهبــرداری‬ ‫از وی نمــوده اســت‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا اســتان فــارس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهــم از طریــق شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام‬ ‫خــود را بــه عنــوان ســرمایه گــذار معرفــی کــرده بــود کــه بــرای‬ ‫ارســال مبالــغ بــه ایــران‪ ،‬شــاکی می بایســت مبلغ ‪ 10‬هــزار دالر‬ ‫را تحــت عنــوان مالیــات و اقدامــات اداری از طریــق صرافــی‬ ‫بــه حســاب او واریــز نمایــد ‪ ،‬امــا پــس از دریافــت وجــه؛ دیگــر‬ ‫جوابگــوی پیام هــای شــاکی نبــوده اســت‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬بــا اقدامــات فنــی صــورت گرفتــه توســط‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا‪ ،‬مشــخص شــد متهــم در یکــی‬ ‫از کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس ســاکن اســت کــه بــا‬ ‫اقدامــات پلیســی وی پــس از مراجعــه بــه ایــران در یکــی از‬ ‫شهرســتان های جنوبــی اســتان بــا هماهنگــی مقــام قضایــی‬ ‫دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســلیمانی گفــت‪ :‬در ابتــدا متهــم منکر بــزه ارتکابی‬ ‫شــد؛ ولــی پــس از مواجهــه بــا مــدارک و مســتندات احصــاء‬ ‫شــده توســط کارشناســان این پلیس به ناچار لب به اعتراف‬ ‫گشــود و بیــان داشــت مدتــی اســت بــا شــاکی از طریــق‬ ‫اینســتاگرام اشــنا شــده اســت و بــا معرفــی خــود بــه عنــوان‬ ‫یــک شــهروند اروپایــی و ســرمایه گــذار اقــدام بــه کالهبــرداری‬ ‫از شــاکی نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری گفــت‪ :‬مجرمــان ســایبری بــا معرفــی‬ ‫خــود بــه عنــوان شــهروندان خارجــی و ارســال پیــام از طریــق‬ ‫شــبکه های اجتماعــی بــه خصــوص اینســتاگرام قصــد‬ ‫کالهبــرداری از شــهروندان را دارنــد کــه هموطنــان در صــورت‬ ‫مشــاهده یــا برخــورد بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک یــا مجرمانــه‬ ‫در فضــای مجــازی می تواننــد ان را از طریــق وب ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه نشــانی اینترنتــی ‪ www.cyberpolice.ir‬و یــا‬ ‫بــا شــماره تلفــن ‪ 096380‬بــا همــکاران مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شــاهکوه روســتایی اســت کوهســتانی واقع در البرز مرکزی که از شــمال به گرگان و از جنوب شــرقی به شــاهرود و از جنوب غربی‬ ‫به دامغان می رســد و از نظر تقســیمات اســتانی در حوزه اســتان گلســتان قرار می گیرد‪ .‬این روســتا در ارتفاع ‪ ۲۰۰۰‬متری دریا قرار‬ ‫دارد و بــا شــهرهای گــرگان و شــاهرود ارتبــاط زمینــی از طریــق راه شوســه دارد‪ .‬شــاهکوه بــه علــت موقعیــت کوهســتانی خــود دارای‬ ‫تابســتان هایی معتــدل و زمســتان هایی ســرد اســت و مــردم ان بــه کارهــای کشــاورزی و دامپــروری اشــتغال دارنــد‪ .‬‬ ‫‪ -469‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانیه ‪- 1443‬شماره ‪-469‬‬ ‫‪ 24‬ژانویه ‪21-- 2022‬‬ ‫دو شنبه ‪ 4‬بهمن ‪24-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫شاهکوه‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫چرا نهج البالغه بخوانیم؟‬ ‫سخنى در بارۀ «نهج البالغه»‬ ‫و «گویندۀ ان»‬ ‫ســخن گفتــن در بــارۀ «علــى»(ع) یــا اثــر عظیمــش «نهــج البالغــه» از جهتــى‬ ‫کار اســانى نیســت و از جهتى اســان اســت! ارى اســان نیســت براى کســانى که‬ ‫بخواهنــد بــه عمــق وجــود علــى پــى ببرنــد و از تمــام زوایــاى فکــر بلنــد و ایمــان‬ ‫قــوى و ملــکات فاضلــۀ او اگاه شــوند و یــا نهــج البالغــۀ او راچنــان کــه هســت‬ ‫بشناســند‪،‬به یقیــن ایــن کار اســانى نیســت‪،‬ولى اگاهــى بــر گوشـه هایى از این‬ ‫دواقیانــوس بیکــران بــراى همــه کــس اســان و ممکــن اســت‪.‬‬ ‫هر کس کمترین اشــنایى با على و تاریخ زندگى و ســخنان و افکار او داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬بــه خوبــى مى دانــد کــه او یــک انســان برتــر اســت‪ ،‬او ایتــى از ایــات بــزرگ‬ ‫حــق اســت‪ ،‬او نســخۀ نــادرى از کتــاب وجــود انســان اســت و مى دانــد نهــج‬ ‫البالغــۀ او کــه پرتــوى از وجــود اوســت نیــز چنــان اســت! نهــج البالغــۀ او دریایــى‬ ‫اســت بیکــران‪ ،‬اقیانوســى اســت پهنــاور‪ ،‬گنجینـه اى اســت پــر گهــر‪ ،‬باغى اســت‬ ‫پــر گل‪ ،‬اســمانى اســت پــر ســتاره و خالصــه منبعــى اســت بــراى همــۀ نیازهــاى‬ ‫انســان در مســیر ســعادت‪.‬‬ ‫بى شــک هــر گاه کســى اراده کنــد در چنیــن مى دانــى گام بگــذارد بایــد خــود را‬ ‫بــراى نوشــتن کتابهــاى قطــورى امــاده ســازد‪ ،‬در حالــى کــه هــدف مــا ایــن اســت‬ ‫تنهــا بــه اشــاراتى بــه عنــوان مقدمـه اى بــراى اگاهــى بیشــتر در ایــن جــا بســنده‬ ‫کنیــم و ســراغ شــرح ســخنان مــوال برویــم کــه خــودش معــرّف خویــش اســت و‬ ‫افتابــى اســت کــه خــود دلیــل افتــاب اســت‪.‬‬ ‫هنــگام مطالعــۀ تاریخچــۀ نهــج البالغــه و شــروح و تفســیرهایى کــه بــر ان‬ ‫نگاشــته اند بــه ایــن نکتــه برخــورد مى کنیــم کــه بســیارى از مــردم و حتّى گروهى‬ ‫از دانشــمندان و علمــاى بــزرگ‪ ،‬تنهــا ســخنى از نهــج البالغــه از دور شــنیده اند‬ ‫و شــاید تصوّرشــان ایــن بــوده کــه مجموعــه اى اســت از ســخنان معمولــى و‬ ‫یــا کمــى برتــر از ان‪ ،‬امّــا هنگامــى کــه بــه ان نزدیــک شــده‪ ،‬خــود را بــا دریــاى‬ ‫عظیمــى رو بــه رو دیده انــد کــه عمــق و کرانه هــاى ان ناپیــدا بــوده در ایــن حــال‬ ‫گرفتــار اعجــاب و حیــرت شــده و کلماتــى کــه نشــانۀ جذبــه و شــوق و عشــق در‬ ‫ان فــراوان اســت گفتــه و احساســات خــود را ابــراز نموده انــد‪.‬‬ ‫ایــن اعجــاب و تحســین و شــوق و عشــق بــراى هــر کــدام از ایــن دانشــمندان‬ ‫سرچشــمه و یــا سرچشــمه هایى داشــته کــه مى تــوان مجموعــۀ انهــا را در ســه‬ ‫عنــوان زیــر خالصــه کــرد‪:‬‬ ‫‪ - ١‬فصاحت و بالغت نهج البالغه سید رضی می فرماید‪:‬‬ ‫امیــر المومنیــن (ع) سرچشــمۀ فصاحــت و منشــا بالغــت و زادگاه ان اســت و‬ ‫از او اســرار بالغت اشــکار گشــت و قوانین و دســتورات ان از وى گرفته شــد بر‬ ‫شــیوۀ او هــر خطیــب توانایــى راه یافــت و بــه گفتــار او هــر خطیــب توانایــى یارى‬ ‫جســت و بــا ایــن حــال او در ایــن میــدان پیــش رفــت و دیگــران فــرو ماندنــد او‬ ‫تقـدّم یافــت و دیگــران عقــب ماندنــد»‪.‬‬ ‫ابن ابی الحدید (سنی معتزلی ) می گوید‪:‬‬ ‫اگــر تمــام فصحــاى عــرب در مجلــس واحــدى اجتمــاع کننــد و ایــن بخــش از‬ ‫خطبــه بــراى انهــا خوانــده شــود ســزاوار اســت بــراى ان ســجده کنند‪(،‬همــان‬ ‫گونــه کــه روایــت کرده انــد) هنگامــى کــه شــعراى عــرب شــعر معــروف «عـ ّ ‬ ‫ـدی‬ ‫بــن الرقاع»(قلــم اصــاب‪ )...‬را شــنیدند بــراى ان ســجده کردنــد چــون کــه از‬ ‫علّــت ان ســوال شــد گفتنــد مــا محــل ســجود در شــعر را مى شناســیم ان گونــه‬ ‫لّ ســجود را در (ایــات ســجده) قــران مى شناســید»‪.‬‬ ‫کــه شــما مح ـ ‬ ‫‪ - ٢‬محتواى ژرف و عمیق نهج البالغه‬ ‫از امتیــازات فــوق العــادۀ نهــج البالغــه کــه هــر خواننــدۀ اگاهــى در همــان‬ ‫لحظــات نخســتین بــا ان اشــنا مى شــود‪ ،‬مســالۀ جامعیّــت و تنـوّع عجیــب ان‬ ‫اســت‪ ،‬بــه طــورى کــه انســان بــاور نمى کنــد یــک فــرد بتوانــد ایــن همــه گفتــار‬ ‫نغــز و ســخنان شــیرین وحســاب شــده و دقیــق در موضوعــات کامــا مختلــف‬ ‫بلکــه متضــاد گــرداورى کنــد و مســل ّما ایــن کار از غیــر امیر مومنان علــى (ع) که‬ ‫قلبــش گنجینــۀ اســرار الهــى و روحــش اقیانــوس بــر نمــی ایــد ‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬جاذبۀ فوق العادۀ نهج البالغه‬ ‫تمــام کســانى کــه بــا نهــج البالغــه ســر و کار داشــته و دارنداعــم از شــیعیان على و‬ ‫ســایر دانشــمندان اســامى و علما و دانشــمندان مســیحى بدون اســتثنا از جاذبۀ‬ ‫نیرومنــد نهــج البالغــه ســخن گفته انــد و خــود را تحــت تاثیــر و نفــوذ ان دیده انــد‪.‬‬ ‫ایــن کشــش و جاذبــۀ نیرومنــد کــه در خطبه هــاى و نامه هــا و کلمــات قصــار علــى‬ ‫(ع) کامــا محســوس اســت‪ ،‬انگیــزۀ اصلــى گروهــى از دانشــمندان‪ ،‬بــراى شــرح‬ ‫نهــج البالغــه یــا نوشــتن کتــاب ومقالــه در بــارۀ شــخصیت علــى (ع) بــوده اســت‪.‬‬ ‫شناسنامه های‬ ‫از جنس چوب‬ ‫در باغلق‬ ‫گورســتان روســتای «باغلــق» در رازوجــرگالن خراســان شــمالی‬ ‫بــا داشــتن چــوب هــای دنــده ای شــکل کــه هــر یــک معــرف افــراد‬ ‫متوفــی اســت جلــوه ای خــاص امــا‪ ،‬عجیــب و رمــزدار بــه مزارهای‬ ‫مرزنشــینان این خطه بخشــیده اســت‪.‬‬ ‫انســان از زمانــی کــه خــود را شــناخت بــا تکــه ای ســنگ و یــا‬ ‫چــوب بــه شــکلی ســاده محــل دفــن عزیــزان ســفر کــرده خــود‬ ‫را مشــخص مــی کــرد امــا ایــن نشــانه گــذاری هــا در گــذر زمــان‬ ‫بــا درهــم تنیدگــی ذوق شــخصی و اصالــت هــای قومــی اشــکال‬ ‫عجیــب و رمــزداری بــه وجــود اوردنــد کــه امــروزه شــاهد بقایــای‬ ‫ان در تعــدادی از گورســتان هــای عجیــب کشــورمان هماننــد‬ ‫گورســتان روســتای باغلــق‪ ،‬هســتیم‪.‬‬ ‫ایــن گورســتان کــه بــا دیگــر گورســتان هــای موجــود در کشــور‬ ‫شــباهتی نــدارد و در نــوع خــود بــی نظیــر اســت در ورودی‬ ‫روســتای باغلــق و در دامنــه تپــه ای قــرار دارد کــه تراکــم‬ ‫چوب هــای خشــک دنــده ای در ایــن گورســتان‪ ،‬نــگاه هــر‬ ‫بیننــده ای را بــه خــود جلــب مــی کنــد‪.‬‬ ‫چــوب هایــی کــه بــر بــاور بســیاری از اهالــی ایــن منطقــه ابتــدا‬ ‫در قالــب نهــال بــرای رهایــی مِیّــت از عــذاب قبــر کاشــته مــی‬ ‫شــده اســت ولــی بــا گذشــت زمــان و غلبــه باورهــای قومــی و ذوق‬ ‫شــخصی در قالــب چــوب هــای خشــک بــا دنــده هــای متعــددی‬ ‫بــر ســر مــزار بــا مشــخصات متوفــی قــرار گرفته اســت تا جلــوه ای‬ ‫عجیــب و رمــزدار بــه قبــور مرزرنشــینان ببخشــد‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن زمــان نیــز بــا همــه تنوعــات و دگرگونی هایــش‬ ‫نتوانســته اســت ایــن ســنت دیرینــه اهالــی منطقــه را در‬ ‫بایگانــی ســنت هــای فرامــوش شــده جــای دهــد بــه گونه ای‬ ‫کــه بــا وجــود ســاخت ســنگ قبرهــای گوناگــون‪ ،‬هنــوز‬ ‫اهالــی ایــن منطقــه قبــر مــردگان خــود را بــا اســتفاده از‬ ‫ایــن چــوب هــای دنــده دار شــده کــه مشــخصات متوفــی‬ ‫بــر روی ان حــک شــده اســت‪ ،‬نشــانه گذاری مــی کننــد‪.‬‬ ‫هر دنده نشان از یک دهه عمر‬ ‫فریبامسکنی‬ ‫یکی از پژوهشــگران‬ ‫ترکمــن گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫چــوب هــای خشــک‬ ‫بــه شــکل دنــده ای‬ ‫کــه بــر ســر هــر مــزار‬ ‫قــرار داده می شــود‪،‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد‬ ‫بــه شــکل نقــوش‬ ‫ترکمنــی «قوچــق»‬ ‫یــا شــاخ قــوچ اســت‬ ‫کــه در باورهــای قــوم‬ ‫ترکمــن نمــادی بــرای‬ ‫دفــع شــر و نیــروی‬ ‫فــوق طبیعــی اســت‪.‬‬ ‫عــوض دردی صــدری‬ ‫افــزود‪ :‬جــدای از‬ ‫نقــش قــوچ کــه بــر‬ ‫ســر چــوب هــای مــزار‬ ‫مشــاهده مــی کنیــم‪،‬‬ ‫نقــش شــاخ قــوچ از نقوشــی اســت کــه ان را در جــای جــای‬ ‫زندگــی ترکمــن مشــاهده مــی کنیــم زیــرا قــوچ در زندگــی‬ ‫دامــداری اولیــه اقــوام ترکمــن نقــش مهمــی داشــته اســت بــه‬ ‫گونــه ای کــه ایــن قــوم بــاور داشــتند کــه قــوچ یکــی از عوامــل‬ ‫موثــر گرداننــده زندگــی انهــا اســت و ایــن طــرح قــوچ در اکثــر‬ ‫دســتبافته هــای ترکمنــی کاربــرد دارد‪.‬‬ ‫وی دلیــل دنــده هــای متعــدد بــر ایــن چــوب هــای مــزار‬ ‫را نیــز نشــان از طــول عمــر مِیّــت دانســت و گفــت‪ :‬هــر‬ ‫یــک از دنــده هــای ایــن چــوب خشــک هــا بــر ســر مــزار‬ ‫مِیّــت نشــان از یــک دهــه عمــر متوفــی دارد بــه گونــه ای‬ ‫کــه چوبــی کــه چهــار دنــده داشــته باشــد یعنــی متوفــی ‪۴۰‬‬ ‫ســال عمــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫نهــال هــای ســبز جایگزیــن چــوب هــای دنــده ای شــده‬ ‫اســت‬ ‫مدیــر حــوزه علمیــه هدایتــی اهــل ســنت رازو جــرگالن نیــز‬ ‫در ایــن بــاره گفــت‪ :‬در احادیــث امــده اســت کــه پیامبــر‬ ‫اکــرم(ص) بــا هــدف رهایــی فــرد متوفــی از عــذاب قبــر اقــدام‬ ‫بــه کاشــت ‪ ۲‬نهــال در قســمت بــاال و پاییــن قبــری کرده اســت‬ ‫و وقتــی حاضــران دلیــل ایــن اقــدام ارزشــمند را پرســیدند‪،‬‬ ‫ایشــان فرمودنــد کــه بــا تســبیح گویــی ایــن نهال هــای ســبز‬ ‫فــرد متوفــی از عــذاب قبــر در امــان می مانــد‪.‬‬ ‫اخونــد خــال محمــد ســرفراز افــزود‪ :‬امــا بــا گذشــت زمــان‬ ‫و غلبــه برخــی از باورهــای قومــی ایــن نهــال هــا تبدیــل بــه‬ ‫چــوب هــای خشــکی شــده اســت کــه بــر ســر مــزار هــر یــک‬ ‫از مــردگان قــرار داده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬قــرار دادن چــوب هــای خشــک دنــده ای کــه‬ ‫بــر ســر مــزار فــرد متوفــی بیشــتر توســط اقــوام «نخــور» ترکمــن‬ ‫انجــام مــی شــود و دیگــر اقــوام چــون «گوگلن هــا» از چوبــی‬ ‫معمولــی بــدون هیــچ دنــده و یــا شــکلی اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫نگوییم چرا بگوییم چطور!‬ ‫ساره نجفی‬ ‫کالس مجــازی روزنامــه نــگاری راس ســاعت اغــاز مــی شــود بــا چهــره ای متفــاوت اما نام اشــنا‬ ‫از جنس ســواد رســانه ای مواجهیم‪.‬‬ ‫مــرگ تدریجــی مــا اغــاز خواهــد شــد اگــر ســفر نکنیــم‪ ،‬اگــر مطالعــه نکنیــم‪ ،‬اگــر بــه صــدای‬ ‫زندگــی گــوش فــرا ندهیــم‪ ،‬اگــر بــه خودمــان بهــا ندهیــم‪....‬‬ ‫ایــن نخســتین جمالتــی بــود کــه اســتاد « حمیــد شــکری خانقــاه » بــا صــدای گرمــش بــر‬ ‫زبــان جــاری کرد‪.‬موضــوع جلســه اول در خصــوص ارتباطــات هوشــمند در حــوزه روابــط‬ ‫عمومــی بــود‪.‬‬ ‫اســتاد معتقــد اســت روابــط عمومــی بحــث شــیرینی اســت ولــی بــا رعایــت اســتانداردهای‬ ‫جهانــی و کار حرفــه ای‪.‬‬ ‫او می گفــت ادبیــات کالمــی را یــاد بگیریــم و در گذشــته ســیر نکنیــم و نگوییــم چــرا‪ ،‬در عوض‬ ‫معطــوف بــه اینــده باشــیم و بگوییــم چگونــه و چطــور و بــه فــردا فکر کنیم‪.‬‬ ‫دکتر شــکری تاکید می کند‪ ،‬کارمند نباشــید متخصص باشــید چطور یک پزشــک عمومی یا‬ ‫پرســتار عمــل تخصصــی را انجــام نمی دهــد امــا در روابــط عمومــی اینگونــه نیســت و حرفـه ای‬ ‫عمــل نمی شــود‪.‬‬ ‫در نظــام پزشــکی و پیراپزشــکی هــر کســی در جــای خــودش اســت امــا در روابــط عمومی هــا‬ ‫چــه میگــذرد‪ ،‬چنــد درصــد بــر اســاس تخصــص و تحصیــات مرتبــط کار می کننــد‪ ،‬چنــد درصــد‬ ‫بــر اســاس موقعیــت حرفــه ای و شایســتگی؟ چنــد درصــد بــا رابطــه بــازی ‪...‬و ســوال های‬ ‫متعدد که متهمان اصلیش از مدیران ارشــد تا سیســتم مکانیکی و غیر ارتباطی ســازمان ها‬ ‫را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫اســتاد شــکری می گویــد « روابــط عمومــی ایرانــی مریــض اســت» و از اســتاندارهای‬ ‫حرفــه ای و جهانــی صحبــت می کنــد‪ ،‬اســتاندارهایی کــه هنــوز بــا ان خیلــی فاصلــه داریــم‪.‬‬ ‫اخونــد ســرفراز افــزود‪ :‬اگرچــه بیشــتر مزارهــای اهــل‬ ‫ســنت ایــن منطقــه بــا ایــن چــوب خشــک دنــده ای‬ ‫نشــانه گذاری مــی شــود ولــی مــا از مــردم خواســته ایــم‬ ‫تــا بجــای ایــن کار همــان نهــال ســبز را بــر ســر مــزار مِیّــت‬ ‫بکارنــد تــا بــا ایــن فرهنــگ خــوب درختــکاری‪ ،‬مِیّت هــا نیــز‬ ‫از ثــواب ان بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫گورستان باغلق در نوع خود بی نظیر است‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری‬ ‫رازوجــرگالن اســت نیــز بــا بیــان اینکــه گورســتان باغلــق در‬ ‫نــوع خــود بــی نظیــر اســت‪ ،‬گفت‪ :‬جــدای از روســتای باغلق‬ ‫در بســیاری از روســتاهای ترکمــن نشــین ایــن شهرســتان‬ ‫مــرزی نیــز شــاهد گورســتان هایــی بــا چوب هــای دنــده ای‬ ‫شــکل هســتیم‪.‬‬ ‫عقیــل مجــردی افــزود‪ :‬ثبــت ایــن گونــه اثــار ملمــوس در‬ ‫فهرســت میــراث فرهنگــی شــرایط خاصــی دارد بــه گونــه ای‬ ‫اگــر مکانــی تاریخــی در محــدوده ایــن قبــور باشــد وارد فــاز‬ ‫مطالعاتــی ایــن نهــاد بــرای ثبــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از ســوی دیگــر ایــن گورســتان جــزو قبــور‬ ‫اســامی اســت و در ایــن گونــه قبورهــا معمــوال براســاس‬ ‫باورهــای اســامی اشــیا ارزشــمندی بــا مــردگان دفــن نمــی‬ ‫شــود تــا ارزشــی تاریخــی داشــته باشــد ولــی بــا ایــن وجــود‬ ‫گورســتان باغلــق در نــوع خــود عجیــب و بــی نظیــر اســت‬ ‫زیــرا کــه فرهنــگ و باورهــای یــک قــوم را نشــان مــی دهــد‬ ‫کــه جــای تحقیــق و پژوهــش هــای گوناگونــی را دارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۳۰۱‬کیلومتــر مــرز مشــترک بــا‬ ‫کشــور ترکمنســتان اســت کــه بیشــتر ایــن مســاحت در‬ ‫شهرســتان راز و جــرگالن واقــع اســت‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتان ســه بخــش و ‪ ۶‬دهســتان دارد و ‪۷۵‬‬ ‫درصــد جمعیــت ایــن منطقــه روســتایی هســتند‪.‬‬ ‫او نقــدی بــر اخبــار منتشــر شــده ای دارد کــه عبــث و بیهــوده انــد ماننــد‪« :‬مســئول فــان‬ ‫ســازمان یــا اداره از فــان جــا بازدیــد کــرد»‪ ،‬خــب بازدیــد کــرد کــه کــرد نتیجــه چــه شــد‪.‬‬ ‫دکتر شکری‪ ،‬تصویری از میز کوچکی با دو نوشیدنی به رنگ سبز و قرمز در کنار دریای ابی‬ ‫و در ساحل جنگلی را به نمایش گذاشت و از شاگردانش خواست تا برداشت خود را بگویند‪.‬‬ ‫طبیعــت‪ ،‬ارامــش‪ ،‬اســودگی خاطــر جواب هایــی بــود کــه داده میشــد اســتاد بــر ایــن بــاور بــود‬ ‫کــه درســت اســت امــا نــگاه یــک خبرنــگار و روابــط عمومــی بایــد هوشــمندانه تر باشــد چیــزی را‬ ‫ببینــد کــه دیگــران نمی بیننــد و چیــزی را بشــنود کــه دیگــران نشــنیدند‪.‬‬ ‫او از قــرار مالقــات دو نفــر بــا ســلیقه های متفــاوت در خصــوص موضوعــی خبــر‬ ‫می دهــد کــه جایــی بــرای مشــاجره و دشــمنی در ان وجــود نــدارد و در ارامــش هســتند‪.‬‬ ‫اســتاد بــه بیلبوردهــای تبلیغاتــی هــم گــذری داشــت و از غیراســتاندار بــودن ان انتقــاد کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬حداکثــر کلمــات مجــاز بــرای بیلبــورد پنــج تــا هشــت کلمــه اســت و هــر چــه تعــداد‬ ‫کلمــات زیــاد باشــد کارایــی ان پاییــن خواهــد امــد‪.‬‬ ‫بــزرگ بــودن بیلبــورد بــرای دیــده شــدن از نقطــه دورتــر اســت نــه توضیحــات اضافــه یــا ادرس‬ ‫و شــماره تلفن‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬ایــن مــوارد نشــانه بالهــت‪ ،‬کــم کاری و کــم دانشــی روابــط عمومی هاســت‪.‬‬ ‫مولــف کتــاب برنامــه ریــزی راهبــردی ارتباطــی در روابــط عمومــی‪ ،‬در ادامــه مطلــب ایــن را‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬حداکثــر توقــف بازدیــد کننــده در غرفــه ‪ ۱۲‬متــری یــک نمایشــگاه ‪ ۳۰‬ثانیــه و اگــر‬ ‫چیــزی برایــش جلــب توجــه کنــد حداکثــر ‪ ۶۰‬ثانیــه اســت و اگــر فــردی یــا ســازمانی چیــزی‬ ‫برایــش خوشــایند باشــد حداکثــر توقفــش ‪ ۱۲۰‬ثانیــه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫او نقــدی هــم بــر خبرنــگاران زد و گفــت‪ :‬مــا خبرنــگار زیــاد داریــم امــا واقعــا خبرنگارنــد و قلــم‬ ‫فروشــی نمی کننــد؟‬ ‫ایــن را هــم تاکیــد کــرد کــه تخصــص‪ ،‬هوشــمندی‪ ،‬ذکاوت‪ ،‬شــرافت‪ ،‬محبوبیــت و مقبولیــت‬ ‫همینطــور خــود بــه خــود بــه وجــود نمــی ایــد‪.‬‬ ‫او محتــوای بــی کیفیــت‪ ،‬تکــراری و بــی ربــط و طوالنــی بــودن مطالــب‪ ،‬عــدم اســتفاده از‬ ‫عکــس و فیلــم و اســتراتژی ارتباطــی مشــخص را دامــی بــرای روابــط عمومــی هــا برشــمرد‪.‬‬ ‫و البتــه راهــکارش را هــم ارائــه کــرد کــه می شــود بــا ســازماندهی مجــدد‪ ،‬بازافرینــی‪،‬‬ ‫مهندســی مجــدد و الگوســازی و مــدل افرینــی بــه بهــره وری در روابــط عمومــی مــدرن رســید‪.‬‬ ‫در انتها با این جمالت کالس به پایان رســید‪ :‬ادم های بزرگ درباره ایده ســخن می گویند و‬ ‫ادم های کوچک پشت سر دیگران‪ ،‬ادم های بزرگ سکوت را بر سخن گفتن ترجیح می دهند‬ ‫و انســان های کوچک با بســیار ســخن گفتن فرصت ســکوت را از خود می گیرند‪...‬طبس نیوز‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!