روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 468 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 468

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 468

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 468

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه‪ 3 -‬بهمن ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/23 -‬ژانویه ‪ /20 -2022/‬جمادی الثانیه ‪ -1443/‬شماره‪468‬‬ ‫رسانه ها نقش مهمی‬ ‫در بازسازی ساختار‬ ‫انقالب فرهنگی دارند‬ ‫‪5‬‬ ‫بحث و جدل نکن‬ ‫بادستوررییس جمهوریباقی‬ ‫مانده مسکن مهر تعیین تکلیف شد‬ ‫تا ابرویت حفظ شود‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫ماهی تیالپیا؛ ظرفیت مغفول استان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بندرترکمن‪،‬‬ ‫شانه به شانه‬ ‫کالهبرداری‬ ‫با اگهی کار در منزل‬ ‫‪7‬‬ ‫با ونیز‬ ‫سوز برف و افتاب‬ ‫و راهداران ‬ ‫»‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ۲۳‬ترفند زبان بدن‬ ‫که شما را‬ ‫دوست داشتنیمی کند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫توسعه قرض الحسنه‬ ‫باعث افزایش اعتماد عمومی‬ ‫به صنعت بانکداری می شود‬ ‫مدیرعامــل بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران در‬ ‫نشســت مدیــران عامــل بانک هــا بــا رئیــس جمهــوری‬ ‫گفــت‪ :‬اعتمــاد عمومــی بــه صنعــت بانکــداری و نظــام‬ ‫اگر با برنامه تحولی به ســمت توســعه قرض الحســنه‬ ‫حرکــت کنیــم‪ ،‬به شــدت افزایــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫به گزارش فریبا مســکنی خبرنگار بازار کســب وکار‬ ‫دکتــر ســید ســعید شمسـی نژاد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫کشــور دو بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران و بانــک‬ ‫قرض الحســنه رســالت کــه هرکــدام ‪ 14‬و‪ ۹‬ســال‬ ‫ســابقه فعالیــت در ارایــه تســهیالت قرض الحســنه‬ ‫بــه مــردم دارنــد‪.‬‬ ‫کــه تقریبــا ً ســاالنه ‪ ۴‬میلیــون فقــره تســهیالت‬ ‫قرض الحســنه بــا میانگیــن ‪ ۳۵‬میلیــون تومــان بــرای‬ ‫هــر فقــره پرداخــت می کننــد‪ .‬در عیــن پرداخــت ایــن‬ ‫تعــداد بــاالی تســهیالت‪ ،‬معوقــات ایــن دو بانــک‬ ‫کمتــر از ‪ ۱.۵‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۱۵‬میلیــون نفــر تقریبــا‬ ‫در این دو بانک دارای حســاب هســتند‪ .‬رشــد منابع‬ ‫ایــن دو بانــک حداقــل در ســه ســال گذشــته بیــش از‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد بــوده کــه بیــش از رشــد نقدینگــی و تــورم‬ ‫محســوب می شــود‪ .‬ایــن یعنــی مــردم اســتقبال‬ ‫بســیار خوبــی از بانک هــای قرض الحســنه کرده انــد‪.‬‬ ‫توجــه ویــژه بــه افــراد فاقــد دسترســی بــه خدمــات‬ ‫بانکــی‬ ‫شمســی نژاد در ادامــه ایــن نشســت گفــت‪:‬‬ ‫بانک هــای قرض الحســنه‪،‬در حــوزه تســهیالت‬ ‫تکلیفــی و ازدواج‪،‬جــزو ‪ ۵‬بانــک نخســت هســتند‪.‬‬ ‫در دو بانــک یــاد شــده منابــع قرض الحســنه در حــال‬ ‫حرکــت بــه ســوی کارافرینــی و اشــتغال هســتند‪.‬‬ ‫شــاخص های مالــی دو بانــک نیــز نشــان از مثبــت‬ ‫بــودن وضعیــت و ســوداور بــودن ان هــا دارد‪ .‬در‬ ‫رابطــه بــا مــواردی کــه بــا وزارت امــور اقتصــادی و‬ ‫دارایــی و بانــک مرکــزی برنامه ریــزی شــده‪ ،‬بحــث‬ ‫شــمولیت مالــی را هــدف قــرار داده ایــم‪ .‬شــمولیت‬ ‫مالــی بــه ایــن معنــا کــه بایــد بــه ‪ ۲۵‬تــا ‪ ۳۰‬درصــد‬ ‫جامعــه توجــه کنیــم کــه هیــچ نــوع دسترســی بــه‬ ‫تســهیالت بانکــی ندارنــد‪ ،‬ماننــد افــرادی کــه در‬ ‫روســتاها و مناطــق دورافتــاده هســتند و ممکــن‬ ‫اســت شــبکه بانکــی در انجــا هیــچ نــوع سرویســی‬ ‫ارائــه نکنــد‪.‬‬ ‫وی در ایــن خصــوص توضیــح داد‪ :‬از طریق توســعه‬ ‫ابزارهــای الکترونیکــی افزایــش دسترســی ایــن افــراد‬ ‫بــه خدمــات بانکــی را به طــور جــدی دنبــال می کنیــم‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬می خواهیــم در جزئی تریــن مــوارد زندگــی‬ ‫مــردم وام هــای قرض الحســنه را نفــوذ دهیــم کــه این‬ ‫کار نیــز انجــام شــده اســت‪ .‬بــرای نمونــه در حوزه بیمه‬ ‫خــودرو‪ ،‬طرحــی در حــوزه قرض الحســنه اجــرا شــده‬ ‫و از بیــن کســانی کــه خــودروی خــود را بــا دریافــت‬ ‫تســهیالت قرض الحســنه بیمــه کــرده بودنــد‪۳۰ ،‬‬ ‫درصــد بــرای نخســتین بــار چنیــن خدمتــی را دریافــت‬ ‫می کردنــد‪ .‬ایــن یعنــی شــمولیت مالــی و توســعه‬ ‫قرض الحســنه همــه اجــزای زندگــی مــردم را در بــر‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬در بحــث خریــد کاالهــای ایرانــی نیــز در‬ ‫بســتر قرض الحســنه طرح هایــی اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫در بانک هــای قرض الحســنه ابزارهــای الکترونیکــی‬ ‫توســعه یافته اســت‬ ‫مدیرعامــل بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران در‬ ‫رابطــه بــا خدمــات بانکــی مبتنــی بــر فنــاوری گفــت‪:‬‬ ‫توســعه فنــاوری و دسترســی بحــث دیگریســت کــه در‬ ‫بانک هــای قرض الحســنه بــه شــدت گســترش یافتــه‪.‬‬ ‫کاهــش شــعب در بانــک قرض الحســنه رســالت‪،‬‬ ‫به شــدت نفوذپذیــری و اســتفاده مــردم از ابزارهــای‬ ‫الکترونیکــی را افزایــش داد‪ .‬در دورافتاده تریــن‬ ‫روســتاها نیز توســعه ابزارهای الکترونیکی می تواند‬ ‫بــه مــردم کمــک کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ضــرورت گســترش اعتبارســنجی‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬قــرار دادن اعتبارســنجی به جای دریافت‬ ‫اســناد ضمانتــی کار دیگــری اســت کــه بــا حمایــت‬ ‫وزارت اقتصــاد انجــام شــده کــه اکنــون بــه ســمتی‬ ‫حرکــت می کنیــم کــه بــا اعتبارســنجی وام هــای خــرد‬ ‫پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫امــار معوقــات دو بانــک نشــان می دهــد کــه مــردم‬ ‫نســبت بــه بازپرداخــت وام هــای قرض الحســنه‬ ‫به شــدت خوشــقول هســتند‪ .‬هنگامــی کــه معوقــات‬ ‫دو بانــک قرض الحســنه ‪ ۱.۵‬درصــد اســت‪ ،‬نیــازی‬ ‫نیســت مــردم را گرفتــار ارائــه اســناد ضمانتــی کنیــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در حــال ورود بــه حــوزه‬ ‫اعتبارســنجی هســتیم و اگــر بنایــی هــم بــر دریافــت‬ ‫اســناد باشــد‪ ،‬به صــورت الکترونیکــی انجــام خواهــد‬ ‫شد‪ .‬اکنون وزارت اقتصاد پروژه سفته الکترونیک را‬ ‫دنبــال می کنــد و در حــال ورود بــه فــاز اجرایــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن رویکــرد به شــدت کمــک می کنــد گرفتاری هــای‬ ‫مــردم و مراجعــات ان هــا بــرای دریافــت خدماتــی‬ ‫بانکــی در حــوزه قرض الحســنه را کاهــش دهیــم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران در‬ ‫بخــش دیگــری گفــت‪ :‬بایــد بــه ســمت حــذف‬ ‫کارمــزد ثابــت برویــم‪ ،‬زیــرا در برخــی مــوارد حتــی‬ ‫بــه کارمزدهــای ‪ ۲‬تــا ‪ ۴‬درصــد نیــز شــبهاتی وارد‬ ‫می شــود‪ .‬بایــد مــزد خدمــت را جایگزیــن ان کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن جهت گیــری در بانک هــای قرض الحســنه وجــود‬ ‫دارد کــه بــه ســمت کارمــزد صفــر حرکــت کننــد و مــزد‬ ‫خدمــت دریافــت کننــد‪ .‬در چنــد ســال اتــی هــر دو‬ ‫در کنــار افزایــش حرکــت اب هــای ســطحی ناشــی از بــاران در خیابان هــا‪،‬‬ ‫پــس زدن فاضــاب خانــه هــا بــه کانــال هدایــت اب ســطحی‪ ،‬مشــکل‬ ‫بــزرگ تــری اســت کــه عــاوه بــر ســختی رفــت و امــد‪ ،‬ســامت مــردم را‬ ‫بــه شــدت تهدیــد مــی کنــد امــا تــاش گســترده اهالــی ایــن شــهر بــرای‬ ‫حــل مشــکل در ســال های گذشــته بــه ســرانجام مطلوبــی نرســید‪....‬‬ ‫بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران و رســالت بــه ایــن‬ ‫ســمت حرکــت می کننــد‪ .‬اکنــون دســت یابی بــه‬ ‫هــدف ‪ ۵۰‬درصــد بــرای دربرگیــری قرض الحســنه در‬ ‫جامعــه‪ ،‬هدف گــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫حوزه قرض الحسنه متحول می شود‬ ‫شمســی نژاد اظهــار داشــت‪ :‬تحــول در حــوزه‬ ‫قرض الحســنه را پیگیــری می کنیــم‪ .‬قرض الحســنه‬ ‫از جنبــه قوانیــن و مقــررات‪ ،‬الزامــات و زیربناهــا نیــاز‬ ‫بــه تحــول دارد‪ .‬اکنــون موضــوع ســازمان اقتصــاد‬ ‫اســامی‪ ،‬صندوق هــای قرض الحســنه‪ ،‬دو بانــک‬ ‫قرض الحســنه و همچنیــن بحــث قرض الحســنه‬ ‫در بانک هــای تجــاری مطــرح اســت‪ .‬ایــن موضــوع‬ ‫چنــد متولــی دارد کــه قــدری مســائل را پیچیــده کــرده‬ ‫اســت‪ .‬اگــر ایــن برنامــه تحــول را بــا همــکاری بانــک‬ ‫مرکــزی و وزارت اقتصــاد تهیــه و ارائــه کنیــم‪ ،‬گام‬ ‫بلنــدی برداشــته ایم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬موضــوع دیگــر افزایــش ســقف‬ ‫تســهیالت قرض الحســنه اســت‪ .‬وام قرض الحســنه‬ ‫در ســال های گذشــته‪ ،‬نیازهایــی را از مــردم برطــرف‬ ‫می کــرد‪ ،‬امــا اکنــون بــا افزایــش نقدینگــی و تــورم‪،‬‬ ‫ســقف وام قرض الحســنه کارایــی الزم را نــدارد‪.‬‬ ‫سیاســت ایــن دو بانــک می توانــد حرکــت از ســمت‬ ‫وام خــرد مصرفــی بــه ســمت وام خــرد مصرفــی‬ ‫تامیــن مالــی باشــد‪ .‬چــه ایــرادی دارد کــه مــا وام هــای‬ ‫قرض الحســنه بــه شــرکت های کوچــک و دانش بنیــان‬ ‫پرداخــت کنیــم؟ شــرکت هایی وجــود دارنــد کــه‬ ‫می تواننــد بــا دریافــت یــک تــا دو میلیــارد تومــان وام‪،‬‬ ‫نیازهایشان را مرتفع کنند و خودشان نیز از دریافت‬ ‫وام قرض الحســنه اســتقبال می کننــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران بــا‬ ‫بیــان اینکــه مــا در ایــن بخــش محدودیــت داریــم‪،‬‬ ‫خاطرنشــان ســاخت‪ :‬اگــر ســقف تســهیالت بــرای‬ ‫معیشــت‪ ،‬اشــتغال و شــرکت های کوچــک تــا حــدی‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬اطمینان دارم اســتقبال گســترده ای از‬ ‫تســهیالت قرض الحســنه صورت می گیرد و توســعه‬ ‫بســیار مناســبی در ایــن حــوزه شــاهد خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫کانون بانک های قرض الحسنه ایجاد شود‬ ‫شمس ـی نژاد اعــام کــرد‪ :‬ایجــاد کانــون بانک هــای‬ ‫قرض الحســنه یکــی از مــوارد در حــال پیگیــری‬ ‫اســت‪ .‬اکنــون بانک هــای دولتــی و خصوصــی‬ ‫کانــون دارنــد و بانک هــای قرض الحســنه نیــز بــه‬ ‫یــک کانــون نیــاز دارنــد‪ .‬تمرکــز ِ بخشــی از وجــوه‬ ‫اداره شــده دولــت در بانک هــای قرض الحســنه نیــز‬ ‫درخواســت دیگــری اســت کــه دارم‪ .‬اگــر بخشــی از‬ ‫منابــع دولــت و نهادهــای حمایتــی بــه بانک هــای‬ ‫قرض الحســنه وارد شــود‪ ،‬می تــوان اقدامــات بســیار‬ ‫مناســبی انجــام داد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران‬ ‫همچنیــن گفــت‪ :‬اقدامــات بســیار خوبــی نیــز در‬ ‫حــوزه مســئولیت اجتماعــی انجــام داده ایــم کــه از‬ ‫جملــه ایــن اقدامــات بیمــه خانه هــای روســتایی و‬ ‫اشــتغال در مناطــق محــروم و ازادســازی زندانیــان‬ ‫جرائــم غیرعمــد در ایــن بخــش مــی باشــد‪.‬‬ ‫شمســی نــژاد در پایــان یــا تاکیــد براینکــه‪ :‬اگــر بــه‬ ‫ســمت توســعه قرض الحســنه بــا برنامــه تحولــی‬ ‫حرکــت کنیــم‪ ،‬به شــدت اعتمــاد عمومــی بــه صنعــت‬ ‫بانکــداری و نظــام افزایــش پیــدا خواهــد کــرد‪ .‬همــان‬ ‫طــور کــه تجربــه دو بانــک قرض الحســنه در طــول‬ ‫ســال های گذشــته ایــن را ثابــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫کتابخانه های عمومی استان‬ ‫به ‪ ۷۶‬باب رسید‬ ‫سرپرســت کتابخانه هــای عمومــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در ســال جــاری پنــج‬ ‫بــاب کتابخانــه عمومــی بــه بهــره بــرداری رســید کــه هــم اینــک تعــداد ایــن مراکــز‬ ‫فرهنگــی اســتان بــه ‪ ۷۶‬بــاب رســیده اســت‪.‬‬ ‫مهــدی اریــان بــا بیــان اینکــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته تعــداد‬ ‫کتابخانه هــای عمومــی اســتان هفــت درصــد رشــد یافتــه اســت اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫ســال گذشــته در ایــن اســتان ‪ ۷۱‬بــاب کتابخانــه عمومــی وجــود داشــت‪.‬‬ ‫وی ‪ ۲۵‬هــزار و ‪ ۲۸۳‬متــر مربــع ســرانه زیــر بنــای کتابخانه هــای عمومــی ایــن‬ ‫اســتان را عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬از نظــر ســرانه زیــر بنــا کتابخانه هــا ‪ ۲۰۹‬درصــد در‬ ‫مقایســه بــا ســال گذشــته رشــد داشــته ایم‪.‬‬ ‫سرپرســت کتابخانه هــای عمومــی خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه ســرانه زیــر‬ ‫بنــای کتابخانه هــای عمومــی اســتان بیــش از میانگیــن کشــوری اســت گفــت‪:‬‬ ‫بــه ازای هــر ‪ ۱۰۰‬نفــر جمعیــت ســرانه زیــر بنــای کتابخانه هــای عمومــی محاســبه‬ ‫می شــود ایــن میانگیــن در کشــور یــک متــر و ‪ ۸۶‬ســانتی متــر اســت‪ ،‬ســرانه زیــر‬ ‫بنــای کتابخانه هــای عمومــی اســتان ‪ ۲‬متــر و ‪ ۹۳‬ســانتی متــر اســت‪.‬‬ ‫اریــان اظهــار داشــت‪ :‬ســرانه تعــداد کتابخانــه هــای کشــور را نیــز بــه ازای هــر ‪ ۲۵‬نفــر‬ ‫ســنجیده مــی شــود کــه میانگیــن ایــن ســرانه در کشــور ‪ ۱.۸۶‬و اســتان ‪ ۲.۲۰‬کتابخانــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــه ازای هــر ‪ ۱۰۰‬نفــر نــرخ عضویــت از جمعیــت محاســبه می شــود‬ ‫گفــت‪ :‬جــزو اســتان هــای برتــر براســاس امارهــا در شــاخص عضویــت کشــور هســتیم‪.‬‬ ‫سرپرســت کتابخانه هــای عمومــی خراســان شــمالی گفــت‪ ۲۲۶ :‬هــزار جلــد کتــاب‬ ‫از کتابخانه هــا شــهروندان اســتان در ‪ ۹‬مــاه ســال جــاری بــه امانــت گرفتنــد کــه در‬ ‫مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال حــدود ‪ ۲‬بــر ابــر رشــد دارد‪.‬‬ ‫اریــان بــا بیــان اینکــه امانــت کتــاب در ایــن اســتان را شــیوع ویــروس کرونــا کاهــش داده‬ ‫بــود گفــت‪ :‬امانــت کتــاب از کتابخانه هــا بــا بازگشــایی کتابخانــه هــای عمومــی رشــد داد‪.‬‬ ‫وی ‪ ۴۱‬هــزار نفــر تعــداد اعضــای کتابخانه هــای عمومــی ایــن اســتان را عنــوان و افــزود‪:‬‬ ‫تعــداد عضویــت نیــز در مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال ‪ ۶‬درصــد رشــد یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار خراســان شــمالی بــا بیــش از ‪ ۶۰‬هــزار عضــو از نظــر‬ ‫شــمار اعضــای کتابخانه هــای عمومــی قبــل از شــیوع ویــروس کرونــا و در شــاخص‬ ‫امانت گیــری کتــاب رده ســوم کشــور را بــه دســت اورده بــود‪.‬‬ ‫اریــان گفــت‪:‬در ایــن کتابخانــه هــا‪ ۸۹۶‬هــزار جلــد کتــاب وجــود دارد کــه تعــداد‬ ‫کتــاب نیــز در ایــن بــازه زمانــی هفــت درصــد رشــد دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر هفــت پــروژه در حــال اجــرا اســت کــه پــروژه کتابخانــه‬ ‫عمومــی روییــن‪ ،‬شــوقان‪ ،‬سنخواســت‪ ،‬تیتکانلــو‪ ،‬ایــور‪ ،‬کشــانک‪ ،‬و پــروژه امفــی‬ ‫تئاتــر مرکــزی شــیروان اســت کــه از ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۹۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی نیــز دارنــد کــه‬ ‫بــا تامیــن اعتبــار بــه فضــای کتابخانــه هــای عمومــی اســتان افــزوده خواهــد شــد و‬ ‫عــاوه بــر ایــن پــروژه هــا چهــار پــروژه نیــز در دســت اقــدام اســت‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫ شنبه ‪ 2‬بهمن‬ ‫یک شنبه ‪ 3‬بهمن‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 2‬بهمــن هــر مثقــال طــا ‪ 52,450,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪12,107,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 119,470,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 122,370,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 67,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,000,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪468‬‬ ‫بیشترین گرانی مربوط‬ ‫به هتل ها است‬ ‫رییــس گــروه حســاب های منطقــه ای و محاســبات‬ ‫قیمــت ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی‬ ‫خراسان شــمالی گفــت‪ :‬بیشــترین گرانی هــا در یــک‬ ‫ســال منتهــی بــه دی مــاه جــاری‪ ،‬در این اســتان مربوط‬ ‫بــه هتــل و رســتوران ها گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار اســماعیل براتــی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬منتهــی بــه مــاه جــاری بیشــترین‬ ‫افزایــش نــرخ تــورم طــی ‪ ۱۲‬مــاه در اســتان قیمــت‬ ‫مربــوط بــه گــروه هتــل و رســتوران بــا ‪ ۵۹.۹‬درصــد‬ ‫گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۴۷.۳‬درصــد در ایــن مــدت‬ ‫نــرخ تــورم در اســتان ثبــت شــده اســت گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫خانــواده هــای روســتایی نــرخ تــورم ‪ ۴۶.۹‬درصــد و بــرای‬ ‫خانوارهــای شــهری اســتان ‪ ۴۷.۴‬درصــد اســت‬ ‫وی افــزود‪ :‬نــرخ تــورم در حالــی اســت کــه در‬ ‫کشــور ‪ ۱۲‬مــاه منتهــی بــه مــاه جــاری ‪ ۴۳.۴‬درصــد‬ ‫بــود کــه از میانگیــن اســتان حــدود چهــار درصــد‬ ‫کمتــر اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان برابــری نــرخ تــورم در روســتاهای‬ ‫اســتان بــا میانگیــن نــرخ تــورم روســتاهای کشــور‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬نــرخ تــورم در خانوارهــای روســتایی‬ ‫کشــور ‪ ۴۷‬درصــد اســت ‪.‬‬ ‫براتــی افــزود‪ :‬نــرخ تــورم در شــهرهای اســتان باالتــر‬ ‫از نــرخ تــورم در شــهرهای کشــور اســت خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬نــرخ تــورم ‪ ۴۲.۷‬درصــد در یــک ســال گذشــته‬ ‫در خانوارهــای شــهری کشــور بــود کــه ایــن رقــم ‪۴.۵‬‬ ‫درصــد از نــرخ تــورم شــهری اســتان کمتــر اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بیشــترین افزایــش قیمــت در ســطح‬ ‫کشــور مربــوط بــه گــروه خوراکــی هــا و اشــامیدنی ها‬ ‫بــا ‪ ۵۸.۳‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫گرانــی اجنــاس در حالــی اســت کــه ایــن اســتان‬ ‫کمترین درامد ســرانه خانوارها را در میان اســتان های‬ ‫کشــور دارد‪.‬‬ ‫در مجمــوع براســاس اعــام مرکــز امــارد ایــران تــورم‬ ‫ســاالنه ( ‪ )۹۹‬بــرای خانوارهــای شــهری و روســتایی‬ ‫بــه ترتیــب ‪ ٣٨,٦‬درصــد و ‪ ٤٠.٦‬درصــد بــود کــه بــرای‬ ‫خانوارهای شــهری ‪ ٢,٤‬درصد افزایش و برای خانوارهای‬ ‫روســتایی ‪ ٢.٩‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان اقتصادی‪ ،‬عقب ماندگی در زیرســاخت ها‬ ‫بــه خصــوص در حــوزه راه هــا اعــم از هوایــی‪ ،‬زمینــی و‬ ‫ریلــی و عقــب ماندگــی حــدود ‪ ۲۰‬درصدی در زیرســاخت‬ ‫راه هــای روســتایی‪ ،‬نبــود واحدهــای بــزرگ تولیــد‬ ‫پوشــاک‪ ،‬خــام فروشــی محصــوالت تولیــدی اســتان و‬ ‫دوری از مراکــز تولیــد را از دالیــل اصلــی تاثیرگــذار در‬ ‫گرانــی مایحتــاج عمومــی ایــن اســتان نســبت بــه ســایر‬ ‫اســتان هــای کشــور مــی داننــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفر جمعیــت دارد‬ ‫کــه ‪ ۴۴‬درصــد از ایــن جمعیــت در روســتاها و مابقــی در‬ ‫شــهرها ســکونت دارنــد و از لحــاظ ســهم اشــتغال نیــز‬ ‫حــدود ‪ ۴۰‬درصــد از اشــتغال اســتان در حــوزه کشــاورزی‬ ‫و مابقــی در حــوزه صنعــت و خدمــات اســت‪.‬‬ ‫سالروز والدت با سعادت‬ ‫حضرت فاطمه زهرا(س)‬ ‫اسوه زنان عالم را به‬ ‫مادران و زنان تبریک و‬ ‫تهنیتمی گوئیم‪.‬‬ ‫تبدیل کوچه ها به دریاچه‬ ‫ایــن حجــم اب و تلفیــق فاضــاب بــا پســاب در تابســتان‬ ‫و بهــار بــه یــک چالــش بــزرگ تبدیــل مــی شــود و مگــس‬ ‫و انــواع حشــرات و پشــه ایــن محلــه را فــرا مــی گیــرد‪.‬‬ ‫خدیــور از مدیــران گلســتان خواســت بــه کمــک اهالــی‬ ‫بندرترکمــن بیاینــد زیــرا اعتبارات شــهری بــرای حل دائمی‬ ‫ایــن مشــکل کافــی نیســت‪.‬‬ ‫بندرترکمن‪،‬‬ ‫شانه به شانه‬ ‫با ونیز‬ ‫سرنوشــت حــدود ‪ ۴۰‬هــزار شــهروند ســاکن بندرترکمــن از‬ ‫گذشــته های دور بــه اب و دریــا گــره خــورده اســت‪ ،‬چــه در‬ ‫بامــداد روزهــای فصــل صیــد کــه بــرای طلــب روزی بــه اب‬ ‫می زننــد و چشــم بــه ســخاوت دریــا می دوزنــد و چــه زمــان‬ ‫بــارش بــاران کــه نگــران وقــوع ســیالب و یــا ورود فاضــاب از‬ ‫خیابــان بــه خانه هــا هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬تــا پیــش از ســال ‪۱۳۰۵‬‬ ‫شمســی نامــی از بندرترکمــن در هیچ یــک از منابــع‬ ‫تاریخــی بــه چشــم نمی خــورد امــا همــان ســال بــه دلیــل‬ ‫بــاال امــدن عمــق خلیــج گــرگان و در نتیجــه کاهــش عمــق‬ ‫ابخــور بندرگــز‪ ،‬پایــه هــای شــهر بندرترکمــن بنــا نهــاده و‬ ‫زیرســاخت های ان بــرای حداکثــر ‪ ۲۰‬هــزار نفــر تامیــن شــد‪.‬‬ ‫تــا زمانــی کــه جمعیــت ایــن شــهر بــه ســقف موردنظــر بــرای‬ ‫اســتفاده از زیرســاخت ها نرســیده بود‪ ،‬ســاکنان بندرترکمن‬ ‫بــا مشــکل چندانــی مواجــه نبودنــد امــا افزایــش روز افــزون‬ ‫جمعیــت و گســترش محیــط شــهر در کنــار کــم توجهــی بــه‬ ‫فراهم اوردن زیرســاخت مناســب و کافی در محالت جدید‪،‬‬ ‫ارام ارام مشــکالت زیســت شــهری را به ســاکنان نشــان داد‬ ‫و ســکونت در مواقعــی ماننــد بــارش هــای شــدید روزهــای‬ ‫اخیــر را بــرای انــان بــا دشــواری فــراوان مواجــه کــرد‪.‬‬ ‫غفلت در تامین زیرساخت ها‬ ‫غفلت در تامین زیرساخت های ضروری و مهمی مانند شبکه‬ ‫جمــع اوری اب ســطحی‪ ،‬بــارش بــاران را حتــی پــس از مــاه هــا‬ ‫خساســت اســمان بــه مشــکلی بــزرگ بــرای ســاکنان بندرترکمــن‬ ‫تبدیــل کــرده و ان هــا از یــک ســو شــادمان از ابیــاری مــزارع دیــم‬ ‫و خشــک هســتند و از ســوی دیگــر از رفــت و امــد میــان فاضــاب‬ ‫پوشــیده شــده در خیابــان و کوچــه هــا کالفــه و درمانده شــده اند‪.‬‬ ‫بــارش بــاران در هــر فصــل و زمــان اگــر بــه درازا بکشــد ســاکنان‬ ‫شــهر ســاحلی بندرترکمن بیشــتر زانوی غم را بغل گرفته و برای‬ ‫درد بــی پایــان و درمــان خــود بــه دنبــال راه چــاره مــی گردنــد‪.‬‬ ‫محــات فارابــی و امیرکبیــر کــه قدمتــی نیــم قرنــی دارنــد از‬ ‫جمله مناطق بندرترکمن هستند که ساکنان ان از مشکالت‬ ‫بــارش بــاران و ســختی های پــس از ان درمانــده شــده و در‬ ‫شــرایطی کــه بــه دلیــل ابگرفتگــی فــراوان نــام محلــه خــود را‬ ‫بــه «ونیــز» (جزیــره ای در ایتالیــا کــه تــردد در خیابان هــای ان‬ ‫فقــط بــا قایــق امکان پذیر اســت) تغییــر داده اند‪ ،‬هیــچ راهی‬ ‫بــرای پایــان دغدغــه چندیــن ســاله خــود پیــدا نمــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن محلــه هــا حــدود پنــج هــزار نفــر جمعیــت دارد و بــا‬ ‫وجــود شــیب مناســب ایــن منطقــه بــه ســمت خلیــج گــرگان‪،‬‬ ‫کانال هــای هدایــت اب ســطحی ســاخته شــده در ایــن‬ ‫از سرمایه گذاران‬ ‫داخلی و خارجی‬ ‫استقبال می کنیم‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر نیــاز ایــن اســتان به اجرای طرح هــای بزرگ و تکمیــل پروژه های‬ ‫نیمه تمام گفت که این اســتان از ســرمایه گذاران داخلی و خارجی اســتقبال می کند‪.‬‬ ‫محله هــا از گنجایــش کافــی بــرای انتقــال حجــم فــراوان اب‬ ‫بــاران برخــوردار نیســت‪.‬‬ ‫رونق فروش چکمه‬ ‫شــدت مشــکالت ناشــی از حرکت روان اب در خیابان های‬ ‫بندرترکمــن بــه حــدی اســت کــه فــروش چکمه به عنــوان یک‬ ‫وســیله پرکاربــرد پــس از هــر بــارش شــدید در برخی محله ها‬ ‫رونــق گرفتــه و در کنــار کفــش‪ ،‬در همــه خانــه هــا بــه تعــداد‬ ‫اعضــای خانــواده یــک چکمــه هــم تهیــه می شــود‪.‬‬ ‫در کنــار افزایــش حرکــت اب هــای ســطحی ناشــی از بــاران‬ ‫در خیابــان هــا‪ ،‬پــس زدن فاضــاب خانــه هــا بــه کانــال‬ ‫هدایــت اب ســطحی‪ ،‬مشــکل بــزرگ تــری اســت کــه عــاوه‬ ‫بــر ســختی رفــت و امــد‪ ،‬ســامت مــردم را بــه شــدت تهدیــد‬ ‫مــی کنــد امــا تــاش گســترده اهالــی ایــن شــهر بــرای حــل‬ ‫مشــکل در ســال های گذشــته به ســرانجام مطلوبی نرســید‪.‬‬ ‫یحیــی خدیــور یکــی از اهالــی منطقه امیرکبیــر بندرترکمن به‬ ‫خبرنــگار ایرنــا گفــت ‪ :‬شــغلم کشــاورزی اســت امــا هــر زمــان‬ ‫کــه بــاران مــی بــارد بــه جــای خوشــحالی از ســیراب شــدن‬ ‫زمیــن کشــاورزی‪ ،‬نگــران مشــکالت زن و فرزندانــم بــرای ورود‬ ‫و خــروج از خانــه مــی شــوم و نمی دانــم بــرای درمــان ایــن‬ ‫زخــم کهنــه بایــد بــه کجــا پنــاه ببــرم‪.‬‬ ‫تبدیل کوچه ها به دریاچه‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا هــر بــار بارندگــی‪ ،‬کوچــه مــا تبدیــل بــه‬ ‫دریاچــه مــی شــود بــه حــدی کــه برخــی از همســایه ها جــرات‬ ‫خــروج از خانــه را ندارنــد‪.‬‬ ‫ایــن شــهروند ســاکن بندرترکمــن ادامــه داد‪ :‬در ســال هــای‬ ‫گذشــته پیگیــری زیــادی بــرای رفــع ایــن مشــکل انجــام دادیــم‬ ‫و بارهــا بــا شــهرداری و شــورای شــهر مکاتبــه کردیــم امــا‬ ‫تاکنــون اتفــاق مثبتــی نیفتــاده اســت‪.‬‬ ‫خدیــور ادامــه داد‪ :‬هــر وقــت کــه اهالــی بــرای حــل ایــن‬ ‫مشــکل دســته جمعــی بــه ســراغ مســووالن شــهری مــی‬ ‫رونــد‪ ،‬ســاعتی بعــد کارگــران شــهرداری بــا بیــل و کلنــگ بــه‬ ‫ایــن منطقــه مــی اینــد امــا ایــن تــاش هــا پــس از مدتــی‬ ‫تمــام مــی شــود و تــا اجتمــاع بعــدی و یــا درخواســت بــرای‬ ‫حــل مشــکل در زمــان وقــوع بــارش هــای ســنگین دیگــر‬ ‫خبــری از مســووالن و کارگــران نیســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جــدول هــای ایــن منطقــه کوچــک و باریــک‬ ‫اســت و تــوان هدایــت و انتقــال فاضــاب و روان اب هــا را بــه‬ ‫ســوی دریــا نــدارد و لولــه هایــی انتقــال ســیالب هــا هــم بــه‬ ‫دلیــل قطــر کــم بــا ورود کوچــک ترین جســم خارجی مســدود‬ ‫شــده و پســاب مخلــوط بــا فاضــاب همــه محلــه و اهالــی را‬ ‫گرفتــار مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد ‪ :‬این حجم اب و تلفیق فاضالب با پساب‬ ‫در تابســتان و بهــار بــه یــک چالــش بــزرگ تبدیــل مــی شــود و‬ ‫مگــس و انــواع حشــرات و پشــه ایــن محلــه را فــرا مــی گیــرد‪.‬‬ ‫خدیــور از مدیــران گلســتان خواســت بــه کمــک اهالــی‬ ‫بندرترکمــن بیاینــد زیــرا اعتبــارات شــهری بــرای حــل دائمــی‬ ‫ایــن مشــکل کافــی نیســت‪.‬‬ ‫تکرار سقوط کودکان و سالمندان در اب گرفتگی خیابان ها‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬حــدود ‪ ۱۵‬هــزار ســاکن محلــه هــای گرفتــار‬ ‫ایــن مشــکل در بندرترکمــن بارهــا شــاهد ســقوط کــودکان و‬ ‫کهنســاالن در اب گرفتگــی خیابــان هــا بودنــد کــه نگرانــی از‬ ‫خطــر مــرگ کــودکان و ســالمندان همــه اهالــی نگــران را در‬ ‫اســترس همیشــگی قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫عثمــان ایــری تومــاج یکــی دیگــر از ســاکنان بندرترکمــن هــم‬ ‫بــه گفــت ‪ :‬وقتــی بــه شــهرداری عــوارض می دهیــم انتظــار‬ ‫دریافــت خدمــات مناســب داریــم امــا نمــی دانیــم چــه زمانــی‬ ‫گرفتــاری چنــد دهـه ای مــا برطــرف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــری تومــاج یــاداور شــد ‪ :‬برخــی اهالــی‪ ،‬زبالــه هــای‬ ‫خــود را بــه جــای ریختــن در ســطل مخصــوص در جــوی‬ ‫علی محمــد زنگانــه اظهــار داشــت‪ :‬رســانه هــا و خبرنــگاران یکــی از مهمتریــن بخش هــای‬ ‫هســتند کــه مــی تواننــد موجــب تســهیل در حضــور ســرمایه گــذار و یــا بــی میلــی ان هــا بــه‬ ‫فعالیــت در گلســتان شــود‪ ،‬هســتند کــه بــه دلیــل بازتــاب گســترده اخبــار و مطالب‪ ،‬به شــدت‬ ‫در فراینــد توســعه تاثیرگذارنــد‪.‬‬ ‫وی از رســانه ها خواســت ‪ ،‬توجه جدی در انتشــار اخبار به مطالبی که توجه ســرمایه گذاران‬ ‫را جلب می کنند‪ ،‬داشــته باشــند‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــه انتشــار برخــی اخبــار حــوادث اســتان کــه بازتــاب منفــی زیــادی در‬ ‫رســانه هــای کشــور داشــت اشــاره و اضافــه کــرد‪ :‬در اســتان های دیگــر نمونه هــای مشــابه‬ ‫ایــن اتفاقــات هــم رخ می دهــد امــا مجموعــه رســانه های ان اســتان مانــع بــروز مشــکل بــه‬ ‫خصــوص در فراینــد جــذب و حفــظ ســرمایه گــذار بــا مدیریــت انتشــارخبرها‪ ،‬مــی شــوند‪.‬‬ ‫زنگانــه ادامــه داد‪ :‬در گلســتان انتشــار خبرهــای حــوادث مدیریــت نشــده اســت و انتشــار‬ ‫گســترده ان در فضاهــای مجــازی و خبــری عــاوه بــر نشــان دادن چهــره ناامــن از اســتان فــرار‬ ‫ســرمایه گذاران را بــه دنبــال خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬فضــای ســرمایه گذاری در گلســتان مناســب اســت و مــا در مســیر توســعه بایــد‬ ‫ســرمایه گذار را حفــظ کنیــم امــا انتشــار ایــن گونــه اخبــار باعــث جلوگیــری از حضــور بخــش‬ ‫اب تخلیــه مــی کننــد کــه ایــن کار موجــب مســدود شــدن‬ ‫شــریان هــای تخلیــه پســاب و اب بــه ســوی دریــا مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد ‪ :‬بنــدر ترکمــن یــک شــهر توریســتی و‬ ‫گردشــگری محســوب مــی شــود و زیبنــده نیســت کــه بــا‬ ‫کمتریــن بــاران‪ ،‬خیابــان هــا و میادیــن شــهر به زیــر اب برود‪.‬‬ ‫ایــن شــهروند اضافــه کــرد ‪ :‬مخالــف اجــرای طــرح هــای‬ ‫توســعه ای ماننــد گردشــگری اشــوراده نیســتیم امــا اعتبــار‬ ‫مــورد نیــاز محلــه مــا در قبــال هزینــه فــراوان اجــرای این طرح‬ ‫بســیار ناچیز و مقایســه ان کامل اشــتباه اســت‪ .‬ایری توماج‬ ‫ادامــه داد‪ :‬اگــر قــرار اســت در ســال های اینــده میزبــان‬ ‫گردشــگران جزیــره اشــوراده باشــیم بایــد حداقــل امکانــات را‬ ‫در ایــن شــهر فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه بــاال بــودن ســطح اب هــای‬ ‫زیرزمینــی‪ ،‬نفــوذ روانــاب و اب هــای بــاران دپــو شــده در‬ ‫کوچه هــا‪ ،‬مانــدگاری زیــادی داشــته و بــه ســادگی بــه خــاک نفوذ‬ ‫نمــی کنــد زیــرا خــاک منطقــه از نظــر رطوبــت اشــباع اســت‪.‬‬ ‫رییــس شــورای بندرترکمــن هــم گفــت کــه مشــکل ســاکنان‬ ‫برخــی محلــه هــای ایــن شــهر در انتقــال نامناســب اب هــا‬ ‫ســطحی ســابقه چنــد ده ـه ای دارد‪.‬‬ ‫ســیروس چــوگان افــزود‪ :‬طراحــی سیســتم فاضــاب بندرترکمــن برای‬ ‫حداکثــر ‪ ۱۵‬هــزار نفــر طراحــی شــده امــا در زمــان حاضــر ایــن شــهر‬ ‫حــدود ‪ ۴۰‬هــزار نفــر جمعیــت دارد و طبیعــی اســت کــه بــا امکانــات‬ ‫فعلــی نمــی تــوان خدمــات مناســب را بــه همــه شــهروندان ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫تامین هزینه ها از عهده شهرداری خارج است‬ ‫وی اظهارداشــت ‪ :‬بــه جــز محلــه امیرکبیــر ‪ ،‬ســاکنان منطقه‬ ‫فارابی هم با مشــکل اب گرفتگی مســتمر روبرو هســتند که‬ ‫دغدغــه هــای انــان در ایــن بخــش بــا نصــب پمــپ هــای اب‬ ‫و تعریــض کانــال هــا بــه طــور موقــت برطــرف شــده امــا حــل‬ ‫مشــکالت محلــه امیرکبیــر نیازمنــد هزینــه میلیــاردی اســت‬ ‫کــه تامیــن و پرداخــت ان از عهــده شــهرداری خــارج اســت‪.‬‬ ‫چــوگان گفــت ‪ :‬پــس از هــر بــارش بــاران‪ ،‬محلــه هــای ایــن‬ ‫شــهر گرفتــار اب گرفتگــی مــی شــوند و تــا زمانــی کــه ظرفیــت‬ ‫ابگــذری جــداول منطقــه افزایــش داده نشــود ایــن مشــکل‬ ‫ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی محــل عبــور یکــی از لولــه هــای خروجــی اب از‬ ‫زیــر مســیر ریلــی داخــل شــهر عبــور مــی کنــد کــه بــرای حــل‬ ‫کامــل ان بایــد بــا همــکاری اب و فاضــاب و راه اهــن چــاره‬ ‫اندیشــی اساســی انجــام شــود‪.‬‬ ‫امکان تکرار سیل اق قال و گمیشان‬ ‫شهردار بندرترکمن گفت‪ :‬حل چالش بزرگ این شهر در چگونگی‬ ‫خــروج اب از ســمت راه اهــن بــه ســمت دریــا بــه اتخــاذ تصمیــم‬ ‫درســت احتیــاج دارد و بــی توجهــی بــه ان در زمــان بــارش شــدید‬ ‫باران‪ ،‬به سیلی مشابه سیل اق قال و گمیشان منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫فرهــاد قاضی لــر بیــان کــرد‪ :‬یکــی از دالیــل اصلــی بــروز ســیل اق قال‬ ‫در ســال ‪ ،۹۸‬محصــور شــدن قســمت شــمالی شــهر در میــان ریــل‬ ‫راه اهــن بــود کــه بــه دلیــل نبــود راه مناســب بــرای خــروج اب‪ ،‬خــط‬ ‫ریلی مانند یک سد مانع خروج اب شد و فاجعه بزرگی را رقم زد‪.‬‬ ‫وی از مســووالن شهرســتان و اســتان خواســت بــا درس گرفتــن از‬ ‫تجربــه ســیل اق قــا بــرای حــل ایــن مشــکل در بندرترکمــن بــه فکــر‬ ‫راه چــاره باشــند‪.‬‬ ‫هــر چنــد بندرترکمــن از قدیمی ترین شــهرهای دارای شــبکه‬ ‫جمــع اوری فاضــاب گلســتان اســت امــا بــی توجهــی بــه‬ ‫ایــن شــبکه و ضــرورت اصــاح و مرمــت شــبکه هدایــت ان‬ ‫و نداشــتن تناســب وضــع موجــود بــا نیازمندی هــای امــروز‬ ‫بندرترکمــن ‪ ،‬تصفیــه خانــه و شــبکه جمــع اوری فاضــاب‬ ‫ایــن شــهر را بــرای شــهروندان کــم فایــده کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه متولیــان اب و فاضــاب گلســتان‪ ،‬ایــن تصفیــه‬ ‫خانــه بندرترکمــن در بهتریــن شــرایط ‪ ۳۰‬درصد فاضالب این‬ ‫شــهر را جمــع اوری مــی کند‪/.‬ایرنــا‬ ‫خصوصــی می شــود‪.‬‬ ‫وی از رســانه های گلســتان خواســت بــا انتشــار دقیــق اخبــار‪ ،‬نگذارنــد رســانه های معانــد و‬ ‫همســو بــا جریانــات مخالــف نظــام از فضاهــای بــه وجــود امــده ســوء اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون اســتان گلســتان ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار اراضــی بــا قابلیــت کشــاورزی و ‪ ۲۱۴‬هــزار‬ ‫خانــوار بهره بــردار (معــادل ‪ ۳۸‬درصــد اشــتغال گلســتان) دارد و ســاالنه در شــرایط عــادی پنــج‬ ‫میلیــون و ‪ ۴۰۳‬هــزار تــن انــواع محصــول کشــاورزی در ایــن اســتان شــمالی تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫گلســتان در تولیــد ‪ ۱۶‬محصــول شــامل دانه هــای روغنــی کلــزا‪ ،‬ســویا و افتابگــردان‪ ،‬هلــو‪،‬‬ ‫توتــون و گوشــت مــرغ رتبــه اول‪ ،‬گنــدم‪ ،‬چغندرقنــد و خرمالــو مقــام دوم‪ ،‬شــلتوک (برنــج)‪،‬‬ ‫پیلــه تــر ابریشــم‪ ،‬میگــو و پنبــه رتبــه ســوم‪ ،‬ماهیــان پرورشــی و خاویــاری رتبــه چهــارم و جــو و‬ ‫زیتــون رتبــه پنجــم کشــوری را دارد کــه نشــان دهنــده نقــش و اهمیــت کشــاورزی منطقــه در‬ ‫توســعه و خودکفایــی و امنیــت غذایــی کشــور اســت‪.‬‬ ‫تولیــدات ســاالنه کشــاورزی گلســتان از ظرفیــت ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار زمیــن کشــاورزی‪ ،‬چهــار‬ ‫میلیــون واحــد دامــی‪ ۴۵۲ ،‬هــزار و ‪ ۱۸۵‬هکتــار جنــگل‪ ۸۶۲ ،‬هــزار و ‪ ۸۲۵‬هکتــار عرصــه‬ ‫مرتعــی‪ ،‬بیــش از هــزار واحــد مرغــداری و دسترســی بــه ‪ ۱۱۰‬کیلومتــر از ســاحل دریــای خــزر بــه‬ ‫دســت می ایــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیرعامــل شــرکت گاز گلســتان گفــت‪ :‬همزمــان بــا شــروع بــارش شــدید بــرف و کاهــش دمــا‬ ‫پیش بینــی مصــرف‪ ۱۲‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬مترمکعــب گاز طبیعــی در اســتان را کــرد کــه در صــورت‬ ‫اســتمرار هــوا ســرد‪ ،‬مصــرف گاز گلســتان بــه ‪ ۱۵‬میلیــون مترمکعــب برســد‪.‬‬ ‫علــی طالبــی اظهــار داشــت ‪ :‬شــهروندان بــا توجــه بــه ســرمای شــدید هــوا در مناطــق غربــی کشــور‬ ‫بــرای پایــداری در شــبکه سراســری در مصــرف گاز صرفــه جویــی کننــد‪.‬‬ ‫برودت هوا مصرف‬ ‫گاز خانگی را ‪۲‬‬ ‫میلیونمترمکعب‬ ‫افزایش می دهد‬ ‫یک شنبه ‪ 3‬بهمن ‪1400‬‬ ‫رونق صنعت ابزی پروری‬ ‫با تیالپیا‬ ‫ تشخیص نوع مایعی که‬ ‫از زیر موتور خودرو میریزد‬ ‫(به زبان ساده )‬ ‫بــا وجــود اینکــه بســیاری از کارشناســان بــر کیفیــت پاییــن ایــن‬ ‫ماهــی نســبت بــه گونــه هــای بومــی ماهــی در کشــور اشــاره‬ ‫کرده انــد امــا ســاالنه بــه صــورت فیلــه بــا وجــود انتقادهای فــراوان‬ ‫بــه کشــور وارد مــی شــود‪ ،‬مــا نیــز بایــد از ایــن فرصــت اســتفاده‬ ‫کنیــم و عــاوه بــر تامیــن بخشــی از نیــاز اقشــار کــم درامد باید به‬ ‫فکــر صــادرات ان بــه کشــورهای دیگــر باشــیم‪.‬‬ ‫ماهــی تیالپیــا گونـه ای اســت کــه نســبت بــه کــم ابــی‪ ،‬وضعیــت‬ ‫کیفیت اب و حتی شــوری تحمل دارد که هم اینک در بســیاری‬ ‫از کشــورها از ظرفیــت ایــن ماهــی در صنعــت ابــزی پــروری‬ ‫اســتفاده مــی شــود و ســاالنه تولیــد انبوهــی در ایــن گونــه وجــود‬ ‫دارد کــه صــادر خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫ماهی تیالپیا؛‬ ‫ظرفیت مغفول‬ ‫استان‬ ‫پــرورش ماهــی تیالپیــا کــه بــه دلیــل داشــتن شــاخص هــای نظیــر‬ ‫امــکان تطابــق بــا محیــط جدیــد‪ ،‬تولیــد مثــل ســریع و رشــد مناســب‬ ‫جایــگاه ویــژه ای بــرای تامیــن پروتئیــن مورد نیــاز جامعــه را دارد اما از‬ ‫ایــن ظرفیــت در خراســان شــمالی اســتفاده نمی شــود‪.‬‬ ‫ماهــی تیالپیــا بعــد از کپــور ماهیــان دومیــن ماهــی پرورشــی از نظــر‬ ‫میــزان تولیــد در جهــان اســت کــه مــی توانــد منبــع تولیــد پروتئیــن‬ ‫بــرای اســتان و کشــور هــم باشــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان حــوزه محیــط زیســت ماهی تیالپیــا بزرگترین‬ ‫مهاجــم و خطــر بــرای گونه هــای ابــزی بومــی کشــورمان شــناخته‬ ‫شــده اســت امــا همیــن ماهــی مهاجــم هم اینک در بیشــتر کشــورها‬ ‫در اســتخرها و حتــی در اب هــای نامتعــارف پــرورش داده مــی شــود‬ ‫و اکنــون ســهم زیــادی از صــادرات را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫ماهــی تیالپیــا چنــد ســالی اســت از طریــق واردات بــه لحــاظ ارزان تر‬ ‫بــودن جــای خــود را در ســفره هــای مــردم بازکــرده اســت امــا بــرای‬ ‫پــرورش ایــن ماهــی ســخت گیری هــای زیــادی می شــود و هــم اینــک‬ ‫در تعــدادی از اســتان های ســطح کشــور بــه طــور محــدود مجوزهایــی‬ ‫داده شــده اســت در حالــی کــه می تــوان در مناطقــی کــه بــه اب هــای‬ ‫ازاد راه نــدارد پــرورش داده شــود‪.‬‬ ‫یکــی از کارشناســان حــوزه شــیالت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫خصوصیــات بــارز ایــن ماهــی ســازگاری با هرنوع شــرایط اب و هوایی‬ ‫و محیطــی اســت بــه طــوری کــه می توانــد دامنه ای از تغییرات شــرایط‬ ‫محیــط از جملــه شــوری اب‪ ،‬تغییــر دمــا را تحمــل کنــد و دراب هــای‬ ‫خیلــی الــوده یــا اب هایــی کــه اکســیژن کمــی دارنــد نیــز دوام بیــاورد‪.‬‬ ‫مهنــدس پرویــز رحمانــی گفــت‪ :‬در برخــی از کشــورها از جملــه چین‬ ‫ایــن ماهــی را حتــی در فاضــاب هــم پــرورش می دهنــد و این هــا‬ ‫واقعیت هایــی اســت کــه ایــن گونــه دارد امــا همیــن ویژگی هایــی‬ ‫کــه باعــث شــده ایــن گونــه بــرای پــرورش‪ ،‬مناســب باشــد می توانــد‬ ‫از بعــد دیگــری بــرای محیــط زیســت ایجــاد مشــکل کنــد چــرا کــه گونــه‬ ‫بــا دوامــی بــرای رودخانــه هــا و تاالب هــا و ســایر اب هــای ازاد مهاجــم‬ ‫شــمرده مــی شــود ٰو پــرورش ان بایــد طبــق برنامــه علمــی و اصولی در‬ ‫محیــط بســته انجــام شــود تــا ضربــه ای بــه ماهیــان بومــی وارد نشــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن ماهــی نرمــش اکولوژیکــی باالیــی دارد و می توانــد‬ ‫تمام اب ها را به اشــغال خود در بیاورد‪ ،‬شــرایط پذیری و ســازگاری‬ ‫بــاالی ایــن گونــه ماهــی باعــث تولیــد اســان و ارزان و مقــرون بــه‬ ‫صرفــه بــودن ان بــرای تولیدکننــده و مصــرف کننــده شــده امــا در‬ ‫صورتــی کــه بــه اب هــای ازاد راه یابــد می توانــد بــه راحتــی جایگزین‬ ‫گونــه هــای بومــی شــود‪.‬‬ ‫رحمانــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا وجــود مهاجمــی بــودن امــا ایــن گونــه‬ ‫ماهــی در اب هایــی کــه تــا حــدودی شــور هســتند قابلیــت پــرورش‬ ‫دارد ظرفیتــی بــرای ایجــاد ابــزی پــروری اســت چــرا هــم اینــک بــا‬ ‫کاهــش کیفیــت منابــ ع ابــی فعالیــت در برخــی زیــر بخــش هــای‬ ‫کشــاورزی انجــام پذیــر نیســت‪.‬‬ ‫یکــی از تولیــد کننــده هــای ماهــی نیــز بــا بیــان اینکــه هــم اینــک‬ ‫هزینــه هــای ابــزی پــروری افزایــش یافتــه اســت گفــت‪ :‬خشکســالی‬ ‫و کاهــش منابــع ابــی خســارت زیــادی بــه پــرورش دهنــدگان ماهــی‬ ‫در ایــن اســتان وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫فرزیــن فیــروه ای افــزود‪ :‬عــاوه بــر کاهــش منابــع ابــی هــم اینــک‬ ‫قیمــت خــوراک ماهــی نیــز از افزایــش چندانــی برخــوردار بــوده اســت‬ ‫که بعضا برای خرید دچار مشــکل هســتیم؛ در این اســتان کارخانه‬ ‫خــوراک ماهــی وجــود نــدارد بایــد از ســایر اســتان هــا تهیــه کنیــم کــه‬ ‫ایــن امــر نیــز باعــث افزایــش هزینه هــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــه تولیــد ماهــی تیالپیــا اشــاره ای کــرد و افــزود‪ :‬بــا وجــود اینکــه‬ ‫اداره کل حفاظــت محیــط زیســت در خصــوص مجــوز تولید این گونه‬ ‫ماهــی ســخت گیــری مــی کنــد امــا هــم اینــک در برخــی از اســتان هــا‬ ‫انجــام مــی شــود‪ ،‬خطــه خراســان شــمالی اســتانی کویــری نیســت امــا‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪468‬‬ ‫مناطقــی مثــل شهرســتان گرمــه‪ ،‬اســفراین و جاجــرم بـ ه اب هــای ازاد‬ ‫از جملــه رودخانه هــای دائمــی راه نــدارد از ایــن اداره کل می خواهیــم‬ ‫کــه در ایــن مناطــق مجــوز هــا در ایــن خصــوص داده شــود‪.‬‬ ‫این تولید کننده ماهی با بیان اینکه تیالپیا در اب های نامتعارف‬ ‫و شــور پــرورش داده مــی شــود اظهــار داشــت‪ :‬منابـ ع ابــی اســتان در‬ ‫ســال هــای گذشــته از کیفیــت باالیــی برخــوردار بــود اما در ســال های‬ ‫اخیــر در برخــی از مناطــق کیفیــت خــود را از دســت داده اســت کــه‬ ‫هــم اینــک بایــد بــه فکــر گونــه هــای جدیــد از جملــه ایــن نــوع ماهــی‬ ‫باشــیم کــه بــا کاهــش تولیــد ایــن مــاده پروتینــی مواجــه نشــویم‪.‬‬ ‫یــک تولیــد کننــده دیگــر ابزیــان نیــز بــا بیــان اینکــه در ایــن ســال هــا بــا‬ ‫بحــران کاهــش دبــی منابــع ابی و حتی کیفیت مواجه هســتیم افزود‪:‬‬ ‫امــا بایــد نگذاریــم تــا تولیــد ایــن مــواد پروتینی در اســتان پاییــن بیاید‪.‬‬ ‫کریــم نورنهــال بــر ایجــاد اشــتغال نیــز تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫می تــوان بــا فعالیــت در حــوزه شــیالت در اســتخرهای کوچــک و‬ ‫پیــش ســاخته بــه پــرورش ایــن گونــه ماهــی پرداخــت کــه حتــی‬ ‫می توانیــم بــه صــادرات ان نیــز فکــر کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــرورش ماهــی تیالپیــا بایــد در محلــی مداربســته انجام‬ ‫شــود و امــکان ورود ایــن ماهــی بــه منابــع ابــی دائمــی نباشــد و امــا‬ ‫در صورتــی کــه وارد شــود بــا توجــه بــه ماهیــت ان در دمــای زیــر ‪۱۲‬‬ ‫درجــه ســانتی گــراد از بیــن مـی رود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پــرورش ماهــی تیالپیا هم اینک بیشــتر در جهان‬ ‫جنبــه تجــاری دارد افــزود‪ :‬بــا وجــود اینکــه بســیاری از کارشناســان‬ ‫بــر کیفیــت پاییــن ایــن ماهــی نســبت بــه گونــه هــای بومــی ماهــی‬ ‫در کشــور اشــاره کــرده انــد امــا ســاالنه بــه صــورت فیلــه بــا وجــود‬ ‫انتقادهــای فــراوان بــه کشــور وارد مــی شــود‪ ،‬مــا نیــز بایــد از ایــن‬ ‫فرصــت اســتفاده کنیــم و عــاوه بــر تامیــن بخشــی از نیــاز اقشــار‬ ‫کــم درامــد بایــد بــه فکــر صــادرات ان بــه کشــورهای دیگــر باشــیم‪.‬‬ ‫ایــن تولیــد کننــده ابزیــان در خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا وجــود‬ ‫اینکــه ایــن نــوع ماهــی از کیفیــت بســیار بــاال برخــوردار نیســت امــا‬ ‫در مجمــوع تیالپیــا جــزو ماهی هــای خــوب اســت و اگرچــه شــاید‬ ‫تغذیــه ســهل گیرانه و همــه چیــز خــواری داشــته باشــد امــا برخــاف‬ ‫شــایعات لجن خــوار نیســت‪ ،‬بــا ایــن حــال تولیــد ایــن ماهــی بیشــتر‬ ‫جنبــه اقتصــادی دارد زیــرا ایــن ماهــی بــا تغذیــه ارزان بــه ســرعت‬ ‫رشــد می کنــد و می توانــد درامدزایــی خوبــی بــرای فعــاالن حــوزه ابــزی‬ ‫پــروری و جوانــان ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫نورنهــال افــزود‪ :‬تیالپیــا ماهــی جنجالــی اســت که گفته می شــود در‬ ‫اب هــای نامتعــارف در چیــن تغذیــه می شــود و اخیــرا مجــوز پــرورش‬ ‫ان در برخــی از اســتان هــای کشــور نیــز داده شــده اســت‪ ،‬در ایــن‬ ‫خصــوص ابهامــات زیــادی وجــود دارد بایــد کارشناســان حفاظــت‬ ‫محیط زیســت و شــیالت در این راســتا برنامه جامعی داشــته باشــند‬ ‫و معایــب و مزایــای پــرورش اینگونــه ماهــی تجاری را بیشــتر تشــریح‬ ‫کننــد تــا ابهامــات ان رفــع شــود‪.‬‬ ‫رونق صنعت ابزی پروری با تیالپیا‬ ‫مدیــر امــور شــیالت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی بــر‬ ‫تولیــد ماهیــان ســازگار بــا شــرایط ســخت ابــی تاکید کــرد و گفت‪ :‬گونه‬ ‫تیالپیــا در شــرایط نامســاعد ابــی ســازگار دارد کــه پــرورش ایــن گونــه‬ ‫ماهــی هزینه هــای تولیــد را نیــز بــه یــک ســوم کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫مهنــدس مهــدی میرقراچولــو اظهــار داشــت‪ :‬ماهــی تیالپیــا گونـه ای‬ ‫اســت کــه نســبت بــه کــم ابــی‪ ،‬وضعیــت کیفیــت اب و حتــی شــوری‬ ‫تحمــل دارد کــه هــم اینــک در بســیاری از کشــورها از ظرفیــت ایــن‬ ‫ماهــی در صنعــت ابــزی پــروری اســتفاده مــی شــود و ســاالنه تولیــد‬ ‫انبوهــی در ایــن گونــه وجــود دارد کــه صــادر خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پــرورش ماهــی تیالپیــا در اســتخرهای کشــاورزی‬ ‫انجــام مــی شــود گفــت‪ :‬همچنیــن ایــن گونــه ماهــی در اســتخرها‬ ‫پــرورش داده مــی شــود کــه اب خروجــی از ان بــه اب هــای جــاری‬ ‫خاتمــه پیــدا نکنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن ماهــی بــه دلیــل رشــد ســریع‪ ،‬طــول دوره پــرورش‬ ‫کوتــاه‪ ،‬مقاوم بــودن بــه کم ابــی‪ ،‬تکثیــر اســان‪ ،‬مقاومــت در برابــر‬ ‫بیماری هــا و امــکان پــرورش در اب هــای غیرمتعــارف شــور و لب شــور‬ ‫و کیفیــت مناســب گوشــت‪ ،‬به عنــوان دومیــن ماهــی پرورشــی رایــج‬ ‫در دنیــا شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر امــور شــیالت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬امــا بــا ایــن وجــود تیالپیــا یکــی از گونــه هــای مهاجــم شــناخته‬ ‫شــده در جهــان اســت کــه بــا وجــود جثــه کوچــک‪ ،‬بــه دلیــل همــه‬ ‫چیزخــوار بــودن‪ ،‬تکثیــر زیــاد‪ ،‬مقاومــت بســیار نســبت بــه شــرایط‬ ‫محیطــی و کنتــرل دشــوار‪ ،‬عرصــه را بــر گونه هــای بومــی تنــگ‬ ‫می کنــد‪ ،‬کــه مــزارع پــرورش ان بایــد در مناطقــی ایجــاد شــود کــه‬ ‫اب هــای ازاد نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫میرقراچولــو افــزود‪ :‬اســتخرهای کشــاورزی در شهرســتان های گرم ـهٰ‬ ‫جاجــرم و اســفراین در خراســان شــمالی راهــی بــه اب هــای ازاد ندارنــد‬ ‫کــه بهتریــن مــکان بــرای ایــن مهــم اســت امــا اداره کل حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت در دادن مجــوز بــه ایــن اســتان ســخت گیــری می کنــد ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه اکنــون پنــج اســتان کشــور شــامل قــم‪ ،‬ســمنان‪ ،‬یــزد‪،‬‬ ‫خراســان جنوبــی و کرمــان مجــوز تکثیــر و تولیــد ماهــی تیالپیــا را دارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ماهــی تیالپیــا در شــرایط دمایــی زیــر ‪ ۱۲‬درجــه ســانتی‬ ‫گــراد زنــده نمی مانــد‪ ،‬در فصــل زمســتان در هیچ منطقه ای از اســتان‬ ‫نیســت کــه دمــای ان بــه زیــر ‪ ۱۲‬درجــه ســانتی گــراد نرســد‪ ،‬ایــن گونــه‬ ‫از ماهیــان اگــر در اب هــای ازاد باشــد تحمــل دمایــی ایــن درجــه از‬ ‫حــرارت را نــدارد کــه اگــر حتــی بــه اب هــای ازاد ایــن منطقــه راه پیــدا‬ ‫کنــد در فصــل ســرد خواهــد مــرد‪.‬‬ ‫مصــرف ســاالنه فیلــه ماهــی تیالپیــای وارداتــی در کشــور بیــش از‬ ‫‪ ۱۲‬هزارتــن اســت کــه بــه نظــر مــی رســد بــا وجــود ظرفیــت تولیــد ایــن‬ ‫ماهــی در کشــور مــا هنــوز بــرای پــرورش ایــن ماهــی در محیــط هــای‬ ‫بســته نیــز ســخت گیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر امــور شــیالت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی بــا‬ ‫بیــان اینکــه ماهــی تیالپیــا در چهار فصل در شــرایط گلخانه ای قابل‬ ‫تکثیــر اســت گفــت‪ :‬مــی تــوان در اســتخرهای پیــش ســاخته فضــای‬ ‫تولیــد و تکثیــر را فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫میرقراچولــو بــا بیــان اینکــه در هــر یــک متــر مربــع مــی تــوان بیــش‬ ‫از ‪ ۵۰‬قطعــه ماهــی تراکــم داشــته باشــیم افــزود‪ :‬تولیــد ایــن گونــه‬ ‫ماهــی در هــر ‪ ۶‬مــاه اتفــاق مــی افتــد در حالــی کــه ماهیــان گرمابــی‬ ‫در مــدت ‪ ۹‬مــاه تولیــد خواهنــد شــد کــه کوتاهــی عمــر تولیــد‬ ‫هزینه هــا را بســیار پاییــن خواهــد اورد همچنیــن ایــن ماهی بــا انواع‬ ‫خــوراک هــا پــرورش داده می شــود‪.‬‬ ‫مدیــر امــور شــیالت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬یکهــزار و ‪ ۶۰۰‬تــن انــواع ماهــی در مــزارع گرمابــی و ســردابی‬ ‫اســتان در ‪ ۹‬مــاه ســال جــاری تولیــد شــد کــه در مقایســه بــا مــدت‬ ‫مشــابه پارســال ‪ ۲۰۰‬تــن بیشــتر بــوده اســت‪.‬‬ ‫میرقراچولــو اظهــار داشــت‪ :‬پیــش بینــی مــی شــود تــا پایــان ســال‬ ‫جــاری بیــش از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــن انــواع ماهــی گرمابــی و ســردابی در‬ ‫مــزارع اســتان تولیــد شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اینــک ‪ ۹۲‬مزرعــه پــرورش ماهــی گرمابــی و ‪۹۷‬‬ ‫مزرعــه ســردابی در اســتان وجــود دارد کــه یشــترین ماهــی تولیــدی‬ ‫در مــزارع شــامل امــور‪ ،‬کپــور‪ ،‬فیتوفــاگ و قــزل اال اســت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور شــیالت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬تنهــا در حــدود یــک هشــتم منابــع ابــی اســتان صنعــت ابــزی‬ ‫پــروری ایجــاد شــده اســت در حالیکــه ظرفیــت بســیار باالیــی بــرای‬ ‫فعالیــت در ایــن بخــش اقتصــادی وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خراســان شــمالی از ‪ ۴۱‬رودخانه فصلی و دایمی‪ ،‬ســه هزار‬ ‫دهنــه چشــمه‪ ،‬چهــار هــزار و ‪ ۳۰۳‬حلقــه چــاه عمیــق‪ ،‬نیمــه عمیــق و‬ ‫دســتی‪ ۶۳۷ ،‬رشــته قنــات و هشــت ســد از ظرفیــت هــای خوبــی بــرای‬ ‫توســعه صنعــت ابــزی پــروری برخــوردار اســت‪ .‬وی مزیــت پــرورش‬ ‫ماهــی را در اســتان عــاوه بــر اشــتغال بــرای جوانــان و درامدزایــی بهــره‬ ‫گیــری از اب بــرای بخــش هــای کشــاورزی اعــام کــرد و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫رویکرد توســعه این اســتان بر مدار کشــاورزی اســت و انان می توانند‬ ‫همزمــان بــا اســتفاده از اب حتــی اســتخرهای کشــاورزی‪ ،‬از اب ان نیــز‬ ‫بــرای تولیــد محصــوالت کشــاورزی بهــره گیرنــد‪.‬‬ ‫خشکســالی و کاهــش دبــی منابــع ابــی اســتان حیــات ابزیــان را بــه‬ ‫خطــر انداختــه اســت کــه بــرای رهایــی از ایــن وضعیــت نامســاعد ابی‬ ‫چــاره اندیشــی شــود‪.‬‬ ‫میرقراچولــو اظهــار داشــت‪ :‬خشکســالی هــای اخیــر کــه منجــر بــه‬ ‫کاهــش دبــی و کیفیــت اب رودخانــه هــا‪ ،‬چشــمه هــا و چــاه هــا‬ ‫شــده اســت کــه پــرورش دهنــدگان ابــزی پــروری را در ایــن خطــه بــا‬ ‫مشــکل مواجــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــروز خشکســالی پــی در پــی عــاوه بــر اینکــه دبــی منابــع‬ ‫ابــی را کاهــش داده اســت باعــث کاهــش کیفیــت ایــن ذخایــر نیــز‬ ‫شــده اســت کــه بعضــا در برخــی از مناطــق ایــن اســتان هــم اینــک بــا‬ ‫شــوری و ســختی اب مواجــه هســتیم کــه ابــزی پــروری را در معــرض‬ ‫نابــودی قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫ممنوعیت پرورش ماهی تیالپیا‬ ‫معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی‬ ‫بــا بیــان اینکــه پــرورش ماهــی تیالپیــا در ایــن اســتان بــا ممنوعیــت‬ ‫مواجــه اســت گفــت‪ :‬در ایــن اســتان رودخانه های دائمی وجــود دارد‬ ‫بــه همیــن دلیــل پــرورش ایــن گونــه ماهــی کــه بــرای ماهیــان بومــی‬ ‫مهاجــم محســوب مــی شــود ‪.‬‬ ‫حبیــب لشــکری افــزود‪ :‬ســازمان حفاظــت محیــط زســت بــه‬ ‫اســتان های کویــری و اســتان هایــی کــه منابــع ابــی از جملــه رودخانه‬ ‫دائمــی‪ ،‬تــاالب هــا ندارنــد تنهــا اجــازه پــرورش داده اســت‪.‬‬ ‫وی اشــاره ای بــه تولیــد بــا صرفــه ایــن ماهــی کــرد و افــزود‪ :‬امــا ایــن‬ ‫اداره کل نیــز صــدور مجــوز بــرای برخــی از مناطــق ایــن اســتانن بــه‬ ‫صــورت پــرورش در اســتخرهای کشــاورزی و فضــای گلخانه ای پیگیر‬ ‫بــوده اســت و مکاتباتــی در ایــن خصــوص انجــام داده ایــم اما تاکنون‬ ‫پاســخی از ســوی کشــور دریافــت نکــرده ایــم‪.‬‬ ‫میــزان بارندگــی ســاالنه در ایــن اســتان در نواحــی مختلــف ‪۱۳۰‬‬ ‫تــا ‪ ۵۰۰‬میلــی متــر متغیــر اســت کــه بیشــترین ان بــا مقــدار ‪۴۶۸‬‬ ‫میلیمتر در شهرســتان مانه و ســملقان و کمترین ان به مقدار ‪۱۲۰‬‬ ‫میلیمتــر در ایســتگاه جاجــرم گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرانه مصــرف ماهــی در ایــن اســتان بــا احتســاب مصــرف تــن‬ ‫ماهــی ‪ ۷.۱‬کیلوگــرم اســت کــه میانگیــن مصــرف ماهــی در کشــور‬ ‫‪ ۹.۵‬کیلوگــرم اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫اگــر در تشــخیص رنــگ مایــع ریختــه شــده روی زمیــن بــه‬ ‫ل داریــد تک ـه ای‬ ‫خاطــر تیرگــی یــا شــنی بــودن زمیــن مشــک ‬ ‫کارتــن ســفید یــا کاغــذ را زیــر ناحیــه ای کــه نشــتی دارد‬ ‫بگذاریــد تــا بهتــر بتوانیــد ان را ببینیــد و تشــخیص دهیــد‪.‬‬ ‫ قهوه ای است یا سیاه؟‬‫روغن موتــور در ابتــدا رنگــی طالیــی و شــفاف دارد امــا پــس از‬ ‫مدتــی اســتفاده و گــرم شــدن می توانــد بــه رنگ هــای قهــوه ای‬ ‫روشــن‪ ،‬قهــوه ای تیــره و حتــی ســیاه دربیایــد‪ .‬گاهــی اوقــات‬ ‫روغــن چکــه کــرده دارای لکه هــای ســیاه یــا قهــوه ای اســت‬ ‫زیــرا در مســیر نشــتی گردوخــاک و کثیفــی را نیــز بــه همــراه‬ ‫خــود مــی اورد؛ امــا روغن موتــور معمــوال ً روشــن تر اســت‬ ‫مخصوصــا ًاگــر تــازه باشــد‪.‬‬ ‫ سبز‪ ،‬ابی‪ ،‬زرد یا نارنجی ؟‬‫چنــد ســال قبــل مایــع خنک کننــده پیشــرانه (همــان ضدیــخ)‬ ‫تنهــا بــا رنــگ ســبز تولیــد می شــد امــا بــا دسـت یابی صنعتــی‬ ‫بــه تکنولــوژی اســید غیــر ارگانیــک و اســیدهای ارگانیــک و‬ ‫هیبریــد‪ ،‬طیــف ضدیخ هــا نیــز گســترش یافتــه اســت‪ .‬ایــن‬ ‫روزهــا شــما می توانیــد مایعــات خنک کننــده ســبز‪ ،‬ابــی‪،‬‬ ‫نارنجــی و زرد را بیابیــد‪ .‬البتــه رنگ هــای قرمــز و صورتــی نیــز به‬ ‫تعــداد بســیار محــدود در برخــی خودروهــا دیــده می شــوند‪.‬‬ ‫اگــر بــا نــگاه بــه رنــگ مایــع ریختــه شــدن روی زمیــن‬ ‫نتوانســتید مطمئــن شــوید کــه ایــن مایــع خنک کننده اســت‬ ‫دو توصیــه داریــم‪.‬‬ ‫ در زمــان ســرد بــودن پیشــرانه در رادیاتــور را بــاز کــرده و‬‫رنــگ ضدیــخ را ببینیــد‪ .‬اگــر رنــگ ان بــا رنــگ مایــع نشــتی‬ ‫یکســان بــود شــما موضــوع را می فهمیــد‪.‬‬ ‫ برخــی مایعــات خنک کننــده همچنیــن دارای بــوی قــوی‬‫پروپیلــن گالیکــول هســتند‪ .‬مایــع ریختــه شــده روی زمیــن‬ ‫را لمــس کــرده و ســپس بــو کنیــد‪ .‬اگــر بویــی مشــابه را‬ ‫تشــخیص دادیــد از نــوع نشــتی مطمئــن خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫صورتی روشن یا کثیف است؟‬‫در بخــش باالیــی گفتیــم کــه رنــگ صورتــی نیــز می توانــد‬ ‫داللــت بــر نشــتی مایــع خنک کننــده داشــته باشــد؛ امــا ایــن‬ ‫رنــگ از مایــع خنک کننــده چنــدان معمــول نیســت و نشــتی‬ ‫صورتی رنــگ در واقــع می توانــد نشــان دهنــده از دســت‬ ‫رفتــن روغــن گیربکــس یــا مایــع هیدرولیــک فرمــان باشــد‪.‬‬ ‫هــر دو مایــع رنگ هــای قرمــز روشــن تــا صورتــی را دارنــد‪.‬‬ ‫هماننــد روغن موتــور‪ ،‬گرمــا و زمــان نیــز می توانــد رنــگ ایــن‬ ‫مایعــات را تیــره و کثیــف کنــد‪.‬‬ ‫ شفاف یا مایل به زرد است؟‬‫نشــتی روغــن ترمــز خطرنــاک اســت زیــرا ایــن سیســتم بــه‬ ‫منظــور عملکــردی مطمئــن بــه فشــار هیدرولیــک متکــی‬ ‫اســت‪ .‬وجــود مایــع شــفاف یــا مایــل بــه زرد نزدیــک بــه‬ ‫چرخ هــای خــودرو و یــا زیــر دیــواره اتــش خــودرو مشــکلی‬ ‫جــدی را نشــان می دهــد‪ .‬ایــن روغــن نیــز می توانــد در‬ ‫اثــر گرمــا و گذشــت زمــان تیره تــر شــود بنابرایــن بــه خاطــر‬ ‫داشــته باشــید کــه بــه محــض رویــت ایــن نشــانه ها ســریعا ً‬ ‫بــه مکانیکــی باتجربــه مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫ شفاف ؟‬‫تنهــا دو احتمــال بــرای نشــتی کامــا ًشــفاف در زیــر خــودرو‬ ‫وجــود دارد‪ .‬اولیــن ســناریو کــه محتمل تریــن نیــز هســت‬ ‫اینکــه مایــع ریختــه شــده روی زمیــن تنهــا اب اســت کــه بــه‬ ‫احتمــال زیــاد بــه خاطــر اســتفاده از کولــر بــه روی زمیــن چکــه‬ ‫کــرده اســت‪ .‬ســناریوی بدتــر نیــز اینکــه مایــع یــاد شــده بنزیــن‬ ‫اســت کــه فــورا ًبــه خاطــر بــو می تــوان ان را تشــخیص داد‪.‬‬ ‫در پس شادی‬ ‫کاذبی که با‬ ‫مصرف روانگردان‬ ‫به دست می اید‪،‬‬ ‫دنیایی از غم و‬ ‫اندوه نهفته است‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 3‬بهمن‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫یک شنبه ‪ 3‬بهمن‬ ‫شمـاره ‪468‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫بادستوررییس جمهوریباقی‬ ‫مانده مسکن مهر تعیین تکلیف شد‬ ‫گذشت پلیس گلستان‬ ‫از حرکت ناشایست‬ ‫ورزشکار خاطی‬ ‫رویکــرد پلیــس‪ ،‬رویکــرد مــردم محــور اســت‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گفــت‪ :‬پلیــس از حرکــت‬ ‫ناشایســت ورزشــکار خاطــی درجریــان مســابقات کشــتی‬ ‫قهرمانــی کشــور در گــرگان گذشــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســردار‬ ‫«ســعیددادگر» در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫در حاشــیه نشســت تعاملی با معاون سیاســی و امنیتی‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه اتفاقــات پیــش امــده در‬ ‫روز پایانــی مســابقات کشــتی قهرمانــی کشــور در گــرگان‬ ‫و تعــرض یکــی از ورزشــکاران بــه مامــور انتظامــی برقــرار‬ ‫کننده نظم و امنیت در ســالن مســابقات اظهار داشــت‪:‬‬ ‫رویکــرد پلیــس جامعــه محــور‪ ،‬رویکــرد مردمــی اســت و‬ ‫پلیــس بــا ســعه صــدر از حرکــت ناشایســت کشــتی گیــر‬ ‫خاطــی گذشــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا تاکیــد بــر همــکاری و‬ ‫همراهــی اقشــار مختلــف بــا پلیــس در راســتای تامیــن‬ ‫نظــم و امنیــت جامعــه در حــوزه هــای مختلــف جامعــه‬ ‫خاطــر نشــان کــرد‪ :‬خــود را خــادم مــردم عزیــز مــی دانیــم‬ ‫ولــی بــا کســانی کــه بــه هر نحو امنیــت جامعه را خدشـه دار‬ ‫کننــد برابــر قانــون برخــورد می کنیــم‪.‬‬ ‫ســید علــی مهاجــر معــاون سیاســی و امنیتــی اســتاندار‬ ‫گلســتان بــه اتفــاق مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان‬ ‫درخصــوص اقدامــات انتظامــی اســتان گلســتان در برقراری‬ ‫نظــم و امنیــت مســابقات کشــتی قهرمانــی کشــور در‬ ‫نشســت تعاملــی بــا ســردار دادگــر‪ ،‬فرمانــده انتظامــی‬ ‫گلســتان از تــاش هــا و اقدامــات شایســته پلیــس در‬ ‫تامیــن نظــم و امنیــت مســابقات قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همــواره خداونــد را شــاکریم کــه دوســتان‬ ‫و عزیــزان مــا در مجموعــه انتظامــی بــا اخــاق‪ ،‬اقتــدار‪،‬‬ ‫متعهدانــه و دلســوزانه در راســتای نظــم و انضبــاط و‬ ‫برقــراری امنیــت عمومــی جامعــه تــاش مــی کننــد‪.‬‬ ‫قاســمعلی برزمینــی مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان‬ ‫گلســتان نیــز در ایــن نشســت ضمــن دلجویــی و تقدیــر‬ ‫از ســعه صــدر کارکنــان انتظامــی بــر تقویــت تعامــات بــا‬ ‫پلیــس در راســتای تامیــن امنیــت ورزشــگاه هــا و مراکــز‬ ‫اموزشــی و ورزشــی تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در روز پایانــی مســابقات کشــتی قهرمانــی‬ ‫کشــور در گــرگان‪ ،‬یکــی از کشــتی گیــران در جریان اعتراض‬ ‫بــه نتیجــه کشــتی و درگیــری بــه وجــود امــده‪ ،‬ضربـه ای را به‬ ‫مامــور انتظامــی وارد می کنــد کــه در همــان زمــان در حضــور‬ ‫دادســتان و مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان از مامــور‬ ‫انتظامــی عــذر خواهــی می کنــد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی از تکمیــل زیرســاخت های باقیمانــده مســکن مهــر شــهرهای جدیــد بــا‬ ‫تمهیــدات بانــک مســکن خبــر داد و گفــت‪ :‬اکنــون ‪ ۴۰‬هــزار واحــد مســکونی در تعهــد شــرکت عمــران‬ ‫شــهرهای جدیــد اســت کــه بــا دســتور رییــس جمهــوری تعییــن تکلیــف ان در دســتور کار اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از وزارت راه و شهرســازی‪« ،‬علیرضــا جعفــری» در خصــوص‬ ‫تعهــدات شــرکت عمــران بــرای تکمیــل واحدهــای باقی مانــده مســکن مهــر افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫در ســال های گذشــته کنــدی در حــوزه اجــرای تعهــدات مســکن مهــر رخ داد و از ســوی دیگــر برخــی‬ ‫متقاضیــان مســکن مهــر مشــکالت و نارضایتی هایــی داشــتند‪ ،‬برخــی از واحدهــا باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد ادامــه داد‪ :‬بــا تاکیــد رییس جمهــوری و وزیــر راه و‬ ‫شهرســازی دولــت ســیزدهم‪ ،‬حــل مســاله مســکن مهــر و تعیین تکلیــف ان در دســتور کار اســت‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬اکنــون ‪ ۴۰‬هــزار واحــد مســکونی در تعهــد شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد‬ ‫اســت کــه بایــد تکمیــل و تحویــل شــود و بــا تاکیــد وزیــر راه و شهرســازی ایــن تعهــدات در‬ ‫ابتــدای ســال اینــده به طــور کامــل تکمیــل می شــود و تحویــل متقاضیــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫هشدار سطح نارنجی بارش باران‬ ‫و ابگرفتگی معابر در گرگان‬ ‫راه اندازی اولین سایت ‪GUL‬‬ ‫شمال کشور در گلستان‬ ‫پرهیز از رانندگی های پرخطر‬ ‫و بدون زنجیر چرخ‬ ‫موســی الرضــا صفــری ریاســت اتــش نشــانی گــرگان بــا توجــه بــه‬ ‫صــدور هشــدار ســطح نارنجــی بــارش بــاران و ابگرفتگــی معابــر‬ ‫در گــرگان از ســوی اداره کل هواشناســی گلســتان گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫ســازمان در حالــت امــاده بــاش قــرار گرفتــه اســت تــا در کمتریــن‬ ‫زمــان امــکان خدمــات رســانی بــه مــردم را داشــته باشــد‪.‬‬ ‫صفــری افــزود‪ :‬ایــن ســازمان‪ ،‬ماشــین االت و دســتگاه های‬ ‫مکنــده خــود را در صــورت وقــوع ابگرفتگــی بــه کار خواهــد گرفــت‬ ‫و تــاش خواهیــم کــرد تــا بــه امــوال مــردم اســیب وارد نشــود‪.‬‬ ‫ایشــان بــه شــهروندان توصیــه نمودنــد حتی المقــدور در خانــه‬ ‫بماننــد ‪ ،‬از تــردد غیر ضــروری پرهیــز کننــد‪ ،‬اجســام معلــق ماننــد‬ ‫گلــدان و اشــیاء رهاشــده در محوطــه تــراس و پشــت بــام را تثبیت‬ ‫یــا جمـع اوری نماینــد ‪.‬‬ ‫همچنیــن توصیــه هایــی نظیــر عــدم اســتفاده از موتورســیکلت‬ ‫و دوچرخــه‪ ،‬عــدم تــردد در مجــاورت ســاختمان های در حــال‬ ‫ســاخت‪ ،‬تابلوهــای مســتقر در ســطح شــهر‪ ،‬تیرهــای بــرق‪،‬‬ ‫کابل هــای فشــار قــوی و عــدم تجمــع در محــدوده و محــل وقــوع‬ ‫حــوادث احتمالــی‪.‬‬ ‫اولیــن ســایت فــول تکنولــوژی(‪ )GUL‬همــراه اول شــمال کشــور ‪ ،‬در‬ ‫اســتان گلســتان راه انــدازی شــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از اداره روابــط عمومی مخابرات‬ ‫منطقــه گلســتان ‪ ،‬دکتــر غالمعلــی شــهمرادی ضمــن اعــام ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن پــروژه بــا هــدف اســتفاده از تجهیــزات کــم و ارائــه چنــد‬ ‫تکنولــوژی بــر روی یــک ســایت انجــام شــده کــه صرفــه اقتصــادی‬ ‫بســیاری بهمــراه داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه راه انــدازی ســایت فــول تکنولــوژی بندرگــز کــه‬ ‫بــرای اولیــن بــار در شــما کشــور اجــرا شــده اســت گفــت‪ :‬ایــن پــروژه‬ ‫توســط کارشناســان اداره نگهــداری ارتباطــات ســیار و بــا تکیــه بــر‬ ‫دانــش بومــی انجــام شــده و ایــن موفقیــت موجــب اســتفاده بهینــه از‬ ‫تجهیــزات موجــود خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان همچنیــن گفــت‪ :‬اســتان گلســتان‬ ‫اولین اســتان در منطقه شــمال کشــور اســت که ‪ ۴‬تکنولوژی را روی‬ ‫یــک بیــس بنــد راه انــدازی نمــوده اســت که نتیجه ان صرفــه جویی در‬ ‫یونیــت هــای اریکســون اســت کــه بســیار کمیاب اســت ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن طــرح همــه تکنولــوژی هــا بــا یک تجهیــز راه اندازی‬ ‫شــده بطوریکــه در ظاهــر بــه انــدازه یــک تکنولــوژی از تجهیــزات‬ ‫اســتفاده امــا ‪ ۴‬یــا تعــداد باالتــری تکنولــوژی را توانســتیم بــر روی ان‬ ‫فعــال نماییـم ‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان بــه کاربــران‬ ‫جــاده ای هشــدار داد کــه در ایــن شــرایط جــوی حتــی االمــکان‬ ‫رانندگــی نداشــته و در صــورت لــزوم حتما جانب احتیــاط را رعایت‬ ‫کــرده و بــدون زنجیــر چــرخ حرکــت نکننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار مهــدی میقانــی در بازدیــد‬ ‫از محورهــای ارتباطــی بــه اتفــاق مدیــرکل بحــران اســتان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در حــال حاضــر شــاهد بارش هــای خوبــی در تمــام‬ ‫محورهــا حتــی در نوارهــای میانــی و شــریان های اصلــی اســتان‬ ‫بــوده امــا از رانندگــی هــای بــدون زنجیــر چــرخ و ناایمــن نگرانیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر تمــام محورهــای ارتباطــی‬ ‫اســتان بدلیــل ریــزش شــدید بــرف و بــاران شــرایط ناامنــی دارنــد‬ ‫و محورهــای کوهســتانی نیــز مســدود هســتند‪ ،‬افــزود‪ :‬نگرانــی‬ ‫مــا از رانندگــی هــای نامطمئــن و بــدون زنجیــر چــرخ در ایــن‬ ‫شــرایط جــوی بخاطــر بــروز تصادفــات جــاده ای بویــژه تصادفــات‬ ‫زنجیــره ای اســت‪.‬‬ ‫میقانــی از تمــام رســانه هــای شــنیداری و دیــداری و مکتــوب‬ ‫خواســت کــه اطــاع رســانی هــای گســترده ای را جهــت پرهیــز از‬ ‫رانندگــی هــای غیرضــروری و ناایمــن داشــته باشــند‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور بــا درخواســت از رســانه ها و چهره هــا و شــخصیت های علمــی‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده‪9700083‬‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه ‪ 9700083‬شــش دانــگ یــک واحدخدماتــی قطعــه ‪ 186‬تفکیکــی‬ ‫بــه مســاحت‪ 110 /39‬مترمربــع( یکصــدوده متــرو ســی و نــه دســی متــر مربع)کــه دو متــر و هفتــادو‬ ‫چهــار دســی مترمربــع ان بالکــن میباشــدواقع درطبقــه چهــارم دارای پــاک ‪3835‬فرعــی از‪29‬اصلی(ســه‬ ‫هزاروهشتصدوســی وپنــج فرعــی ازبیســت ونــه اصلی)واقــع دربخــش شــش علــی ابادکتــول ملکــی شــرکت‬ ‫رام پــارت پیشــروبه شناســه ملی‪10700140783‬کــه ســندمالکیت ان ذیــل ‪28605‬دفترجلد‪209‬صفحه‪377‬وبــه‬ ‫ت وطبــق ســندرهنی شــماره‬ ‫شــماره دفتــر الکترونیکــی ‪139420312005003294‬ثبــت وصادرشــده اســ ‬ ‫‪ 1394/10/09-141278‬دفترخانــه ‪ 48‬تهــران درقبــال مبلــغ یــک میلیــارد پانصد میلیون ریــال دررهن بانک صادرات‬ ‫مدیریــت شــعب منطقــه شــرق تهــران قرارگرفتــه ومنجربــه صدوراجراییــه وتشــکیل پرونــده بــه کالســه فــوق‬ ‫الذکرباموضــوع الزم االجــرای مبلــغ یــک ملیاردوهفتصدونــودو دو میلیــون و ســیصدو نــودو نــه هــزارو نهصدو ســی‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بــه گفتــه سرپرســت شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد‪ ،‬واحدهــای باقی مانــده‬ ‫مســکن مهــر بــا کمتــر از ‪ ۱۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی در حــال اتمــام اســت‪.‬‬ ‫جعفــری بیان داشــت‪ :‬در نشســت شــورای مســکن کــه چنــدی پیــش بــه ریاســت‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی تشــکیل شــد‪ ،‬تامیــن بودجــه و اعتبــار مــورد نیــاز بــرای تکمیــل‬ ‫واحدهــای مســکونی مهــر و تکمیــل زیرســاخت های ان مــورد تاکیــد قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی توضی ـح داد‪ :‬در برنامــه اســت تــا در اولویــت نخســت‪ ،‬واحدهــای مســکونی مهــر نیمــه کاره و‬ ‫در مراحــل پایانــی کار بــه اتمــام برســد و تحویــل متقاضیــان بشــود‪ .‬در اولویــت بعــدی در برنامــه‬ ‫اســت تــا بانــک مســکن بــا اتخــاذ تصمیم هایــی اعتبــارات مــورد نیــاز را بــرای تکمیــل زیرســاخت ها‬ ‫تامیــن کنــد تــا تعهــدات بــه جــای مانــده از گذشــته در کوتاه تریــن زمــان بــه اتمــام برســد‪.‬‬ ‫سرپرســت شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد گفــت‪ :‬امــروز یکــی از موضوعــات اصلــی شــهرهای‬ ‫جدیــد‪ ،‬ایجــاد فرصــت بــرای تولیــد مســکن بــر اســاس تعهــدی اســت کــه دولــت ســیزدهم‬ ‫برعهــده شــهرهای جدیــد نهــاده اســت‪ .‬به طــور حتــم در کنــار موضــوع تولیــد مســکن توجــه‬ ‫بــه زیرســاخت ها و کیفیــت زندگــی در دســتور کار اســت‪ .‬رســیدن بــه کیفیــت زندگــی و‬ ‫تامیــن ســرانه های مســکن در اولویــت برنامه هــای شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد اســت‪.‬‬ ‫وی اعالم کــرد‪ :‬شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد فقــط بــه دنبــال تولیــد مســکن نیســت‪ ،‬بلکــه بــه‬ ‫دنبــال زیس ـت پذیری شــهرها و حــل مســاله مســکن اســت؛ بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم توجــه بــه‬ ‫زیرســاخت ها‪ ،‬ســرانه های خدماتــی‪ ،‬اموزشــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬امنیتــی و مســائل اجتماعــی در‬ ‫دســتور کار قــرار دارد‪ .‬بدیــن معنــا در کنــار وعــده مســکن تامیــن زیرســاخت ها و ســرانه ها بــرای‬ ‫زندگــی مطلــوب شــهری در دســتور کار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫درباره اهمیت و تاثیر واکسن‬ ‫ُ ّ‬ ‫کرونا افراد مردد باید قانع شوند‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 6‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 55‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪6‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بــرای تبییــن اهمیــت واکســن کرونــا بــرای کســانی کــه هنــوز شــبهه و تردیــد‬ ‫دارنــد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬تاثیــر دُز ســوم واکســن در صیانــت از جــان مــردم بایــد بــرای‬ ‫افــکار عمومــی تبییــن شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ایــت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی در جلســه‬ ‫ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــا قدردانــی از کادر بهداشــت و درمــان‪،‬‬ ‫دانشــگاه های علــوم پزشــکی سراســر کشــور و همــه دســت انــدرکاران مقابلــه‬ ‫بــا ویــروس کرونــا‪ ،‬گفــت‪ :‬امــروز بــه خاطــر تالش هــا و فداکاری هــای خالصانــه‬ ‫و خســتگی ناپذیــر همــه دســتگاه های مســئول و همراهــی و همــکاری مــردم‪،‬‬ ‫از شــرایط نســبتا مناســبی نســبت به ســایر کشــورها برخوردار هســتیم و برای‬ ‫کنتــرل کامــل ایــن بیمــاری الزم اســت همچنــان شــیوه نامه های بهداشــتی بــا‬ ‫دقــت مراعــات شــود‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه تاثیــر واکســن در کنتــرل شــیوع بیمــاری کرونــا‬ ‫و شــش ریــال گردیــده وطبــق درخواســت وکیــل بســتانکاروطبق نظرکارشــناس رســمی ملــک موردوثیقــه بــه مبلق‬ ‫ت میلیــاردو دویســت و هفتــادو نــه میلیــون و دویســت و پنجــاه هزارریــال) ارزیابــی‬ ‫‪8,279,250,000‬ریــال (هش ـ ‬ ‫شــده وطبــق گــزارش کارشناســان ملــک درعلــی ابادکتــول میــدان والیــت ســاختمان اداری وتجــاری بــرج ســرمایه‬ ‫طبقــه چهــارم باقدمــت حــدودا ااســال واقــع شــده که باحق اســتفاده ازمشــاعات ومشــترکات مطابــق قانون تملک‬ ‫اپارتمانهــا و اییــن نامــه اجرایــی ان کــه در واحدمذکــور کــف ســرامیک بدنــه اندودگــچ ســقف کاذب باپنلهــای گچــی‬ ‫(اکوسیک) درب ورودی چوبی کارخانه ای پنجره هایوپی وی سی دوجداره گرمایش ساختمان رادیاتوروسیستم‬ ‫ســرمایش مشــاعات جیلــر و فــن کوئــل دارای امتیــازات اب وبــرق وگاز مشــترک وبــرق اختصاصــی و ســه راه پلــه‬ ‫دسترســی و دو دســتگاه اسانســور‪،‬نمای بــرج از نــوع کامپوزیــت و هــم اکنــون در اجــاره شــرکت هدایــت محــور‬ ‫هیرکانیــا بــوده و ملــک تــا تاریــخ ‪ 1401/10/18‬دارای بیمــه نامــه معتبــر میباشــد‪،‬پالک فــوق از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪12‬‬ ‫روز چهارشــنبه مــورخ ‪1400/11/20‬در شــعبه اجــرای اداره ثبــت علــی ابــاد کتــول واقــع در علــی ابــاد کتــول شــهرک‬ ‫گفــت‪ :‬الزم اســت رســانه های جمعــی و چهره هــا و شــخصیت های علمــی‬ ‫اهمیــت و تاثیــر واکســن کرونــا را بــرای ان دســته از مــردم کــه هنــوز شــبهه و‬ ‫تردیــد دارنــد‪ ،‬تبییــن کــرده و اقنــاع کننــد و اهمیــت دریافــت دُز ســوم واکســن‬ ‫کرونــا در صیانــت از جــان مــردم را نیــز بــرای افــکار عمومــی تبییــن کننــد‪.‬‬ ‫نظارت بر تردد مسافران مرزی و وسایل حمل و نقل عمومی‬ ‫ایــت اللــه رئیســی همچنیــن از مســولین دســتگاه های مختلــف خواســت تــا‬ ‫موضــوع رعایــت و نظــارت بــر اجــرای اصــول بهداشــتی و تــردد مســافر از تمامی‬ ‫مرزهــا را بــا جدیــت کنتــرل کننــد‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور همچنیــن بــا اشــاره بــه گــزارش ارائــه شــده درخصــوص‬ ‫وضعیــت نامناســب حمــل و نقــل عمومــی بــه ویــژه متــرو بــر تــداوم کنترل هــای‬ ‫دقیــق و توجــه بــه رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫فرهنگیــان روبــروی ســازمان هــال احمــر از طریــق مزایده بــه فروش میرســد‪.‬مزایده از مبلــغ ‪8,279,250,000‬ریال‬ ‫(هشــت میلیــارد و دویســت و هفتــاد و نــه میلیــون و دویســت و پنجــاه هــزار ریال)شــروع و بــه باالتریــن قیمــت‬ ‫پیشــنهادی نقدافروختــه میشــود‪.‬الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه اب‪،‬بــرق‪،‬گاز اعــم از حــق‬ ‫انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه در مــورد مزایــده دارای انهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی‬ ‫و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه‬ ‫عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز درصــورت وجــود مــازاد‪ ،‬وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد‬ ‫بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول میگردد‪.‬ضمنــا شــرکت در مزایــده‬ ‫بــا رعایــت مــاده ‪۱۳۶‬اییــن نامــه اصالحــی اجــرا و بــا تودیــع د ه در درصــد از قیمــت ارزیابــی تــا قبــل از شــروع و‬ ‫تنظیــم صــورت جلســه مزایــده امــکان پذیــر خواهــد بود‪.‬تاریــخ انتشــار یکشــنبه مورخــه ‪ 1400/11/3‬م الــف ‪373‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس ثبت اسناد علی اباد کتول‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪1400/6/23- 1400 - 2782‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1399 -41‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‏ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض‏متقاضــی اقــای یونــس ســرفراز فرزنــد عبدالقادربشــماره شناســنامه ‪11‬صــادره از راز وجــرگالن درششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه‏مســاحت ‪174‬متــر مربــع از پــاک‬ ‫‪ 155‬اصلــی مفروزواقــع در اراضــی کهنــه کندبخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی‏شــهرداری محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه‬ ‫‏اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‏اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه‬ ‫ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه‏مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‏صادرخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/03 :‬احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‏‬ ‫‏تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/10//18 :‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪1400/10/13- 1400 - 4222‬هیــات ‪ 1400 -224‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‏وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو‬ ‫بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم ‏زهراعبدالــه یــار فرزنــد رجــب بشــماره شناســنامه‪ 5495‬صــادره ازمشــهد درششــدانگ یــک بــاب منــزل مســکونی بــه مســاحت‏‏‪193.20‬متــر مربــع از پــاک ‪48‬فرعــی از ‪164‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی حصاربخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقــای‏دولخــان الهــی حصــاری فرزنــد شــا محمــد محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‏اگهــی مــی‬ ‫شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‏انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف‬ ‫مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم‏اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول‏اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‏تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/10//18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/03 :‬‏ احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‏‬‫‏ اگهــی موضــوع مــاده ‪3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و‏ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏‪ -1‬برابــر رای شــماره ‪ 1140060312009000613‬مورخــه ‪ 1400/10/2‬هیــات اول‬ ‫مســتقر در ثبــت بندرگــز موضــوع‏کالســه پرونــده ‪ 1400114412009000028‬مالکیــت متقاضــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان گلســتان بــه شناســه ملــی‏‏‪ 14000261192‬مبنــی بــر صــدور ســند ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا‬ ‫بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 5548‬مترمربــع ‪ ،‬قســمتی از‏پــاک ‪ -11‬اصلــی واقــع در قریــه ســرطاق بخــش دو ثبــت بندرگــز خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای ســید حبیــب الــه‏موســوی فرزنــد ســید هاشــم محــرز‬ ‫گردیــده اســت‪.‬‏لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‏ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه‏ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی‏تقدیــم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد‏شــد ‏‪.‬‏ م‪.‬الــف‪1400/235 :‬‏ تاریــخ انتشــار‪ :‬نوبــت اول‪ :‬یکشــنبه ‪1400/11/3‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬ســه شــنبه ‪1400/11/19‬‏‬ ‫مهدی شاه مهری – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بندرگز‬ ‫همه ما‪ ،‬سرنشینان خودرو کمربندها را ببندیم‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 3‬بهمن‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 14‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 56‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪14‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب غرب و متغیر‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 3‬بهمن ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سوز برف و افتاب و راهداران ‬ ‫بــرای انهــا فرقــی نــدارد انهــا نارنجــی پوشــان پیشــرویی هســتند کــه طعــم ســرماها و گرماهــای زیــادی را‬ ‫چشــیده اند تــا گــرد و غبــار و بــرف و بــاران را از جســم راه پــاک کننــد‪.‬‬ ‫از اوایــل شــب گذشــته کــه بــرف اســتان گلســتان را ســفیدپوش کــرده ایــن نارنجــی پوشــان هســتند کــه‬ ‫پیــاده و ســواره بــر جســم ‪ 5200‬کیلومتــر راه نمــک مــی پاشــند تــا جســم راه مرهــم بگیــرد و مســیر ادامــه‬ ‫داشــته باشد‪.‬‬ ‫‪ 1700‬کیلومتــر مســیر و گردنــه برفگیــر هــم بخشــی دیگــر از دامنــه فعالیت نارنجی پوشــان گلســتانی از‬ ‫دیشــب و امــروز بــوده کــه بــا ‪ 168‬دســتگاه خــودروی ســواری و برفــروب سبک‪،‬ســنگین و نیمــه ســنگین‬ ‫برفروبــی مــی کنند‪..‬‬ ‫معــاون راهــداری و در راس انهــا مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان کــه مدیریــت‬ ‫و هماهنگــی نارنجــی پوشــان را برعهــده دارنــد‪ ،‬مــی گوینــد‪ :‬از پنــج شــنبه شــب گذشــته و تــا صبــح‬ ‫روز جمعــه بطــور میانگیــن در راه هــا بخصــوص راه هــای کوهســتانی و برفگیــر اســتان بیــن ‪ 30‬تــا ‪۱۰۰‬‬ ‫ســانتیمتر و در برخــی نقــاط از جملــه درازنــو‪ ،‬توسکســتان‪ ،‬خــوش ییــاق و جنــگل گلســتان تــا ارتفــاع‬ ‫بیــش از یــک متــر هــم بــرف باریــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مهــدی میقانــی مدیــرکل و غالمرضــا بیکــی معــاون راهــداری گلســتان‪ ،‬حجــم گســترده بــرف و‬ ‫بــوران و شــرایط ســخت تــردد در راههــا بویــژه راههــای کوهســتانی‪ ،‬منجــر بــه انســداد ایــن راه هــا شــد‪.‬‬ ‫معــاون راهــداری گلســتان بیــان داشــت کــه طبــق گــزارش و پیش بینی های هواشناســی‪ ،‬بــرف و باران‬ ‫تــا جمعــه شــب ادامــه داشــت و بازگشــایی راه هــا پــس از فروکــش کــردن حجــم بارش ها باز شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا وجــود نشــاط افریــن بــودن بــرف امــا تمــام تاکیــد مجموعــه مدیریــت بحــران اســتان بــر‬ ‫خودداری از سفرها و ترددهای غیرضروری در محورهاست تا شرایط ارام جوی بر استان حاکم شود‪.‬‬ ‫بیکــی از همــکاری دهیــاری هــا و روســتاییان و همینطــور قشــرهای مختلــف بخــش خصوصــی در‬ ‫برفروبــی هــا تشــکر کــرد و گفــت‪ :‬بــه دلیــل حجــم گســترده بــرف و بــرودت هــوای زیــر صفــر از جمعــه‬ ‫شــب از همــه مــردم خواهــش کــرد در تــردد محورهــا احتیــاط الزم را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری ‪ 5‬حفار غیر مجاز‬ ‫در عملیات غافلگیرانه پلیس‏‬ ‫مامــوران انتظامــی شهرســتان فــاروج طی عملیاتــی غافلگیرانه‬ ‫موفــق شــدند ‪ 5‬حفــار غیرمجــاز را‏دســتگیر کننـد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ«علیرضا پوربــه» فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج‬ ‫در تشــریح‏جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران انتظامی‬ ‫بخــش خبوشــان در پــی رصــد اطالعاتــی و گشــت زنی حــوزه‬ ‫اســتحفاظی بــه ‏یــک مــورد حفــاری در زمین هــای کشــاورزی‬ ‫اطــراف یکــی از روســتاها مشــکوک مــی شــوند‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بخــش انتظامــی خبوشــان بــه همــراه‬ ‫مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی و یــگان امــداد بــه محــل حفــاری‬ ‫اعــزام‏و در یــک عملیــات غافلگیرانــه ‪ 5‬نفــر را دســتگیر کردنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫ایــن عملیــات یــک دســتگاه ســواری ســمند و یــک دســتگاه‬ ‫موتورســیکلت‏توقیــف و همچنیــن تجهیــزات حفــاری شــامل‬ ‫یــک دســتگاه موتــور بــرق‪ ،‬یــک دســتگاه هواکــش‪ ،‬چــرخ چــاه‪،‬‬ ‫فرغــون و ‪ 20‬متــر‏کابــل بــرق کشــف شــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ پوربــه در پایــان بــا بیــان اینکــه پلیــس اجــازه جــوالن‬ ‫بــه مجرمــان و متخلفــان نخواهــد داد‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫متهمــان‏پــس از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی‬ ‫بــه دادســرا معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫«سامانه امید» بستری ‪،‬برای‬ ‫مدیریت هوشمند بیماری‬ ‫کرونا است‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان گلســتان بــا اشــاره بــر‬ ‫اجــرای طــرح مدیریــت هوشــمند بیمــاری کرونــا در بســتر ســامانه‬ ‫امیــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬مصون ســازی جامعــه تنهــا بــا اجــرای کامــل طــرح‬ ‫مدیریــت هوشــمند کرونــا محقــق خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان‪ ،‬محمــد رعیــت ضمــن‬ ‫اشــاره بــه ظرفیــت هــای ســامانه ی امیــد‪ ،‬گفــت‪ :‬طــرح مدیریــت‬ ‫هوشــمند کرونــا کــه مرحلــه اول ان از اذر مــاه جــاری اغــاز شــد‪،‬‬ ‫دارای پیوســت رســانه ای نیز اســت و باید در مســیر اجرا مورد توجه‬ ‫ویــژه قــرار گیــرد‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان در ادامــه ضمــن‬ ‫انهدام باند سارقان سیم و کابل‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از انهــدام بانــد ســارقان‬ ‫ســیم و کابــل و تجهیــزات مخابراتــی و‏بــرق بــا ‪ 31‬فقــره ســرقت‬ ‫در ســطح اســتان خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«محمد غالمــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع‏چندین فقره ســرقت ســیم‬ ‫و کابــل و تجهیــزات مخابراتــی و بــرق در ســطح اســتان کــه‬ ‫باعــث ایجــاد نارضایتی بین شــهروندان‏شــده بــود‪ ،‬بالفاصله‬ ‫موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی‬ ‫اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان ضمــن گشــت زنی هــای‬ ‫هدفمندبــه صــورت شــبانه روزی‪ ،‬اقــدام بــه بررســی‬ ‫صحنه هــای‏وقــوع ســرقت کردند‪،‬افــزود‪ :‬کاراگاهــان در حیــن‬ ‫گشــت زنــی بــه یــک دســتگاه خــودروی ســواری کــه بــا ‪ 3‬نفــر‬ ‫سرنشــین در حــال‏پرســه زدن در خیابان هــای اطــراف بودنــد‬ ‫مشــکوک می شــوند‪.‬‏‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در بازرســی از ایــن خــودرو وســایلی از قبیــل‬ ‫ســیم چیــن‪ ،‬‏بیــل و کلنــگ و همچنیــن مقــدار زیــادی کابــل‬ ‫بریــده شــده کشــف شــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ غالمــی ادامــه داد‪ :‬در بررســی ســوابق ایــن افــراد‬ ‫مشــخص شــد کــه هــر ‪ 3‬نفــر از ســارقان ســابقه دار هســتند‪.‬‏‬ ‫قدردانــی از تــاش هــای نشــریات و خبرگــزاری هــا و پایــگاه هــای‬ ‫خبــری اســتان کــه در مبــارزه و اگاهــی بخشــی به مــردم در برابر این‬ ‫بیمــاری اهتمــام ویــژه داشــتند‪ ،‬گفــت‪ :‬طــرح مدیریــت هوشــمند‬ ‫کرونــا بــا هــدف مدیریــت‪ ،‬کنتــرل و نظــارت هوشــمند بیمــاری از‬ ‫طریــق تبــادل اطالعــات برخــط در بســتر ســامانه امیــد بــه منظــور‬ ‫ایجــاد تعــادل در حفــظ و صیانــت از ســامت شــهروندان اجــرا‬ ‫می شــود و بخش مرتبط با کمیته اطالع رســانی‪ ،‬پیوســت رســانه ای‬ ‫طــرح اســت کــه ضرورت هــا‪ ،‬رویکردهــا‪ ،‬اهــداف‪ ،‬وظایف و تکالیف‬ ‫و مالحظــات رســانه ای ان تعریــف شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اماده ســازی و اقناع افکار عمومی درخصوص هوشمندســازی‬ ‫طــرح‪ ،‬مدیریــت تبعــات اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی و اقتصــادی کرونــا و‬ ‫اســتفاده از فناوری هــای نویــن در مدیریــت بیمــاری همه گیــر را جزو‬ ‫اهــداف پیوســت رســانه ای عنــوان کــرد کــه همــراه بــا طــرح ابــاغ‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫رعیــت گفــت‪ :‬توجــه بــه کارکــرد کشــورهای پیشــرفته در به کارگیری‬ ‫فناوری هــا‪ ،‬اســتفاده از ســامانه امیــد بــرای غربالگــری ســریع و‬ ‫هوشــمندانه‪ ،‬توجــه بــه خدمت دهنــگان‪ ،‬خدمت گیرنــدگان و‬ ‫محیــط خدمــت‪ ،‬توجــه بــه غربالگــری مســتمر و واکسیناســیون‪،‬‬ ‫فعال ســازی ظرفیت هــای مردمــی و اقنــاع عمومــی بــرای اســتفاده‬ ‫از خدمــات دولــت الکترونیــک از دیگــر اهــداف ایــن طــرح اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن افــزود‪ :‬جلوگیــری از نشــر اخبــار متناقــض و‬ ‫رسانه ها نقش مهمی در بازسازی‬ ‫ساختار انقالب فرهنگی دارند‬ ‫رییــس ســازمان بســیج رســانه کشــور گفــت‪ :‬رســانه هــا بــه عنــوان مدافعــان فرهنــگ کشــور در‬ ‫بازســازی ســاختار انقــاب فرهنگــی در مقابلــه بــا جنــگ نــرم و شــبیخون فرهنگــی دشــمنان نقــش‬ ‫مهمــی ایفــا مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار عبــاس محمدیــان اظهارداشــت‪ :‬بــه دالیــل بســیاری‪ ،‬امــروز‬ ‫دشــمنان دیگــر توانایــی حملــه نظامــی بــه ایــران را ندارنــد ولــی تلفــات بســیاری در شــبیخون فرهنگــی‬ ‫و جنــگ نــرم وارد کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کشــور در برابــر جنــگ فرهنگــی دشــمنان‪ ،‬مدیــران و مســئوالن در عرصــه نقــش افرینــی از‬ ‫رســانه هــا بــه عنــوان مدافعــان فرهنــگ غفلــت نکننــد و بــرای بازســازی انقــاب فرهنگــی نــگاه ویــژه ای‬ ‫کشف ‪ 5‬دستگاه ماینر‬ ‫در کردکوی‏‬ ‫بــه گزارش خبرنگار پایگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫«امیــر باقــری» در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر بیــان داشــت‪:‬‬ ‫‏بدنبال کسب خبری مبنی‬ ‫بــر نگهــداری و اســتفاده‬ ‫غیرمجــاز از دســتگاه هــای‬ ‫اســتخراج ارز دیجیتــال‏در‬ ‫یــک کارگاه‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار ماموران یگان‬ ‫امــداد شهرســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی و‬ ‫همراهــی مامــوران اداره بــرق بــه محــل‏اعزام و در بازرســی از محل‬ ‫مــورد نظــر‪ ،‬موفــق شــدندتعداد ‪ 5‬دســتگاه اســتخراج ارز دیجیتــال‬ ‫(‏ماینــر) را کشــف کننــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی گفــت‪ :‬ارزش ریالــی دســتگاه های مکشــوفه‬ ‫یــک میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت‏‏‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان کردکــوی در پایــان خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫شــهروندان مــی تواننــد در صــورت‏اطــاع از هرگونــه فعالیــت‬ ‫مجرمانــه مراتــب را از طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه پلیــس اعــام کننــد‏‪.‬‬ ‫مدیریــت حجــم اطالعــات غیرضــروری‪ ،‬حفــظ ارامــش روانــی‬ ‫جامعه و پرهیز از ایجاد هراس و اضطراب‪ ،‬جلوگیری از انتشــار‬ ‫هرگونــه خبــر و عکــس کــه جلوه هایــی از همراهــی نکــردن بــا‬ ‫اجــرای طــرح دارد و خــودداری از بازنشــر القائــات جریانــات معانــد‬ ‫نیــز بایــد مدنظــر باشــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫خــودداری از انتشــار هــر گونــه اطالعــات خبــر و عکــس بــا‬ ‫هویــت نامعلــوم‪ ،‬پرهیــز از انتشــار نظــرات افــراد غیرمســئول‬ ‫و غیرمتخصــص و مراقبــت از دامــن زدن بــه دوقطبی ســازی‬ ‫«ســامت و امــوزش» از جملــه مالحظاتــی اســت کــه رســانه ها‬ ‫بایــد بــه ان توجــه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬بــا اجــرای طــرح «مدیریــت هوشــمند کرونــا بــر‬ ‫بســتر ســامانه امیــد» می تــوان بــا کمتریــن هزینــه و امکانــات‪،‬‬ ‫بیمــاری را کنتــرل کــرد لــذا اجــرای کامــل بــه کوشــش همــه مــا‬ ‫بــرای معرفــی طــرح و ترغیــب همــه ســاختارها بــه رعایــت‬ ‫دســتورالعمل های ان‪ ،‬نیــاز دارد‪.‬‬ ‫یــاداوری مــی شــود‪ ،‬موشــن گرافــی هــای مربــوط بــه جزئیــات‬ ‫طــرح مدیریــت هوشــمند بیمــاری کرونــا و معرفــی ســامانه امیــد از‬ ‫طریق پورتال اســتانداری گلســتان به نشــانی ‪ golestanp.ir‬بخش‬ ‫فهرســت صــوت و فیلــم قابــل دســترس و مشــاهده اســت‪.‬‬ ‫بــه اصحــاب رســانه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هیــچ راهــی در جنــگ نــرم‪ ،‬جــز همگرایــی و همدلــی جامعــه رســانه وجود ندارد کــه در این‬ ‫شــبیخون فرهنگــی جنــگ نــرم‪ ،‬ایفــای نقــش کنــد و ســدی مســتحکم مقابــل ضربه و تلفــات فرهنگی‬ ‫بیشــتر را بگیرد‪.‬‬ ‫در ادامــه رییــس ســازمان بســیج رســانه کشــور گفــت ‪ :‬در شــرایط بحــران اصحــاب رســانه روایتگــری‬ ‫درســت داشــته باشــند کــه اگــر بــه ایــن فتــح الفتــوح بی توجهــی رخ دهد دشــمنان روایت های اشــتباه‬ ‫خــود را منتقــل مــی کنند‪.‬‬ ‫محمدیــان در ادامــه بــا اشــاره بــه عدالــت فرهنگــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بایــد در حــوزه عدالــت‪ ،‬رســانه ها‬ ‫مطالبــه گــر باشــند‪ ،‬شــاید در اجــرای عدالــت مســتقیم اصحــاب رســانه دخیــل نبــوده ولیکــن بــرای‬ ‫جلوگیــری از بیراهــه رفتــن مدیــران‪ ،‬بیدارکننــده هســتند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد عدالــت فرهنگــی شــامل حــال همــه ســنین و افــراد مختلــف باشــد و اگــر در دنیــای‬ ‫امــروز یــک بعــدی بــه جامعــه فرهنگــی نگریســته شــود بــه یقیــن ایــن عدالــت بــه بیراهــه خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن رســانه ها نقــش ویــژه ای در توســعه شــهر‪ ،‬اســتان‪ ،‬کشــور و منطقــه دارنــد و‬ ‫مظهــر تحــوالت هســتند و هــر انچــه کــه امــروز دم از توســعه مــی زنــد بایــد پیوســت رســانه ای داشــته باشــد‪.‬‬ ‫طبــق سرشــماری نفــوس و مســکن ســال ‪ ۹۵‬گلســتان ‪ ،‬یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫متشــکل از اقــوام و مذاهــب مختلــف در ‪ ۳۴‬نقطــه شــهری و هــزار و ‪ ۷۵‬روســتا دارد و در ایــن‬ ‫اســتان شــمالی ‪ ۱۶۵‬نماینــده نشــریه سراســری فعــال‪ ۴۲ ،‬پایــگاه خبــری‪ ۱۳۶ ،‬دفتــر رســانه ای شــامل‬ ‫خبرگــزاری‪ ،‬نشــریه چاپــی و الکترونیکــی مشــغول فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪468‬‬ ‫تحصیل اسان با نان اضافه‬ ‫و سس!‬ ‫ایــن روزهــای ســرد زمســتانی کــه مســئوالن پرحــرارت و و پــرگاز‬ ‫در حــال اچارکشــی طــرح سوفســطایی رتبــه بنــدی فرهنگیــان‬ ‫هســتند و ســه گانــه دولــت ‪ ،‬مجلــس و شــورای نگهبــان در‬ ‫حــال پاســکاری ایــن ایونــت یــا رویــداد بزرگ مالی هســتد‪ ،‬این‬ ‫البــا جماعتــی در تالشــند ســطح ســواد اکادمیــک مــا را بــه‬ ‫صــورت پلکانــی و افــرودی بــاال ببرنــد!‬ ‫حقیقتــا ًوقتــی در مقوالتــی چــون ارایــش منطقـه ای چهــره‪،‬‬ ‫اعمــال جراحــی زیبایــی‪ ،‬تعــداد دســتگاه هــای پــوز و کارت‬ ‫بانکــی‪ ،‬مصــرف انتــی بیوتیــک‪ ،‬نوشــابه‪ ،‬شــکر‪ ،‬نمــک‬ ‫حامل هــای انــرژی و ‪ ...‬در ســطح جهانــی دارای رنکینــگ‬ ‫قابــل اعتنایــی هســتیم‪ ،‬صــورت خوشــی نــدارد در زمینــه‬ ‫مــدرک تحصیلــی و ســواد اکادمیــک در رده بنــدی جهانی اول‬ ‫تــا ســوم نباشــیم!‬ ‫در همیــن راســتا عــده ای از عزیــزان دســت بــه کار شــدند‬ ‫و بــا راه انداختــن دانشــگاه هــای زیــر پلــه ای و تراســی‪،‬‬ ‫مقدمــات تحصیــل اســان بــا نــان اضافــه و ســس فرانســوی‬ ‫را فراهــم کردنــد‪ .‬از وزیــر علــوم تحقیقــات و فــن اوری پنهــان‬ ‫نیســت از شــما چــه پنهــان‪ ،‬دیــروز پیامکــی دریافــت کردیــم‬ ‫بــا ایــن مضمــون‪ :‬تحصیــل شــاغلین ویــژه شــاغلین؛ کاردانــی‬ ‫و کارشناســی‪ ،‬بــدون حضــور در کالس! ارســال عــدد ‪8‬‬ ‫مالحظــه فرمودیــد؟! یعنــی شــما تــا کســب مــدرک تحصیلــی‬ ‫اکادمیــک فقــط هشــت عــدد فاصلــه داریــد!‬ ‫البتــه دوســتان در جریــان هســتند کــه ایرانی هــا در بحــث‬ ‫ســواد و اطالعــات علمــی مشــکل خاصــی ندارنــد و در بــاب‬ ‫هــر موضوعــی تــوان ارائــه انــواع و اقســام تحلیل هــای‬ ‫علمــی ‪ -‬تخیلــی را دارنــد! حــاال می خواهــد «پیچیده تریــن‬ ‫منیفسـت های سیاســی و اقتصــادی جهانــی» باشــد یــا گالب‬ ‫رویتــان مقولــه «عــرق ســوز شــدن راننــدگان خطــی دروازه‬ ‫دوالب ‪ -‬بــازار!»‬ ‫خالصــه کســی کــم نمــی اورد‪ .‬امــا حقیقــت امــر پــای مــدرک‬ ‫تحصیلــی اکادمیــک در میــان اســت کــه دو روز دیگــر یونســکو‬ ‫و ســازمان ملــل و ‪ ...‬مثــل داســتان ‪ AFC‬بــه مــا گیــر ندهنــد!‬ ‫در ضمــن همانطــور کــه در متــن پیامــک مشــاهده فرمودیــد‬ ‫جهــت اخــذ اینگونــه مــدارک‪ ،‬تحصیلــی رویــم بــه دیــوار‪ ،‬نیــاز‬ ‫بــه حضــور در کالس و شــرکت در امتحــان و زبانــم الل درس‬ ‫خوانــدن و ایــن دســت مســخره بازی هــای رایــج نیســت!‬ ‫مــی مانــد یــک مختصــری کار تحقیقاتــی کــه هــر کافــی نتــی‬ ‫مراجعــه کنیــد مشــکل تــان را حــل می کند و چندرغاز شــهریه‬ ‫کــه بــا یــک وام قــرض الحســنه کوتــاه مــدت ردیــف اســت!‬ ‫فقــط خــدا کنــد بــا ایــن مــدل درس خوانــدن و سیاس ـت های‬ ‫تشــویقی افــرودی‪ ،‬همانطــور کــه پرونده هــای قضایــی مــا بــا‬ ‫پرونده هــای قضایــی هنــد یــک میلیــاردی برابــر شــده اســت‪،‬‬ ‫مــدارک تحصیلــی مــا مثــل تعــداد کارت هــای بانکی مــان نشــود!‬ ‫بازگشت بیش از یک هزار و ‪300‬‬ ‫هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی‬ ‫به بیت المال در گلستان‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬هــزار و ‪ 309‬هکتــار‬ ‫اراضــی ملــی و منابــع طبیعــی امســال بــا ارای محاکــم‬ ‫اســتان‪ ،‬بــه بیــت المــال بازگردانــده شــد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬از عرصــه هــای بازگشــته بــه بیــت‬ ‫المــال ‪ 318 ،‬هکتــار جنــگل ‪ 986 ،‬هکتــار مرتــع و ‪ 5‬هکتــار‬ ‫هــم ســاحل اســت ‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن امســال ســند ‪450‬‬ ‫هکتــار از اراضــی ملــی کــه بــه نــام اشــخاص بــود بــا رای‬ ‫دادگاه هــای اســتان‪ ،‬باطــل شــد و ایــن عرصــه هــا بــه نــام‬ ‫دولــت ســند خــورد‪.‬‬ ‫این مقام ارشــد قضایی اســتان گفت‪ :‬امســال ‪ 242‬پرونده‬ ‫هــم بــا موضــوع ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در محاکــم‬ ‫اســتان تشــکیل شــد کــه از ایــن تعــداد رای ‪ 95‬پرونــده صــادر‬ ‫و مابقــی پرونــده ای در حــال رسیدگیســت ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی بــا اشــاره بــه حدنــگاری ‪ 99‬درصــد اراضــی‬ ‫ملــی و منابــع طبیعــی اســتان از تــاش هــای شــبانه روزی‬ ‫اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســناد در ایــن بخــش‬ ‫قدردانــی کــرد و گفــت‪ :‬ســند دار شــدن اراضــی ملــی و‬ ‫منابــع طبیعــی اســتان جلــوی دســت انــدازی هــا و زمیــن‬ ‫خــواری را می گیــرد ‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 3‬بهمن‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪468‬‬ ‫صدف دژالود‬ ‫تقویت مهارت گوش دادن؛‬ ‫‪ ۱۰‬اصلی که شما را تبدیل به‬ ‫شنونده سراپا گوش می کند‬ ‫مهــارت گــوش دادن یکــی از مهم تریــن مهارت هایــی‬ ‫اســت کــه در موفقیــت شــغلی و کیفیــت روابط مــان بــا‬ ‫دیگــران تاثیــر بســزایی دارد‪ .‬خیلــی از مــا چــون بــه اشــتباه‬ ‫فکــر می کنیــم کــه یــک شــنونده ی ســراپا گــوش هســتیم‪،‬‬ ‫هیــچ وقــت بــه صرافت یادگیــری این مهــارت نیفتاده ایم‪.‬‬ ‫خــوب گــوش دادن مثــل فــن بیــان‪ ،‬یک مهــارت اموختنی‬ ‫اســت کــه در ادام ـه ی ایــن مقالــه بــا اصــول اولی ـه ی ان‬ ‫اشــنا خواهیــد شــد‪ .‬ادامــه شــماره ‪467‬‬ ‫‪ .۷‬تعصبات شخصی را کنار بگذارید‬ ‫بی طــرف باشــید‪ .‬زود نرنجیــد و اجــازه ندهیــد کــه‬ ‫عــادات و رفتــار گوینــده حواس تــان را از اصــل مطلــب‬ ‫دور کنــد‪ .‬توجــه داشــته باشــید کــه هــر ادمــی طــرز‬ ‫بیــان خــودش را دارد‪ .‬بعضی هــا دســت پاچه تر یــا‬ ‫خجالتی تــر از دیگراننــد؛ بعضی هــا لهجــه ی محلــی‬ ‫دارنــد یــا حــرکات دست شــان زیــاده از حــد اســت؛‬ ‫بعضی هــا دوســت دارنــد موقــع حــرف زدن قــدم بزننــد‬ ‫و بعضــی دیگــر هــم خوش شــان می ایــد کــه بی حرکــت‬ ‫بنشــینند‪ .‬پــس فقــط و فقــط بــه چیــزی کــه گفتــه‬ ‫می شــود توجــه کنیــد و نگذاریــد کــه شــیوه های فــردی ِ‬ ‫بیــان مطلــب حواس تــان را پــرت کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬به لحن گوینده گوش دهید‬ ‫حجــم و لحــن صــدا‪ ،‬چیزهایــی را بــه انچــه گفتــه‬ ‫می شــود اضافــه می کننــد‪ .‬یــک گوینــده ی توانــا‬ ‫حجــم صــدا و لحنــش را طــوری تنظیــم می کنــد کــه‬ ‫از دقــت شــنونده کــم نشــود‪ .‬مــردم در مواقع خاص‬ ‫از زیــر و بَمــی‪ ،‬لحــن و حجــم صــدا بــرای رســاندن‬ ‫مقصودشــان کمــک می گیرنــد و شــما می توانیــد بــا‬ ‫توجــه بــه ایــن مــوارد بــه اهمیــت مطلبــی کــه عنوان‬ ‫می شــود پــی ببریــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬بــه طــرز فکــر گوینــده گــوش دهیــد نــه فقــط‬ ‫کلما تــش‬ ‫بایــد از حرف هــای طــرف مقابل تــان یــک تصویــر‬ ‫کلــی برداشــت کنیــد‪ ،‬نــه اطالعــات تکه تکــه و‬ ‫پراکنــده‪ .‬یکــی از دشــوارترین قســمت های خــوب‬ ‫گــوش دادن همیــن توانایــی برقــراری ارتبــاط بیــن‬ ‫تکه پاره هــای اطالعــات بــرای رســیدن بــه طــرز فکــر‬ ‫گوینــده اســت‪ .‬بــرای اســان تر بــه دســت اوردن ایــن‬ ‫توانایــی بــه توجــه کافــی‪ ،‬پرهیــز از حواس پرتــی و‬ ‫تمرکــز احتیــاج خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬منتظر نشانه های ارتباط غیرکالمی بمانید‬ ‫بــه اشــارات و حــرکات بــدن‪ ،‬حــاالت چهــره و حــرکات‬ ‫چشــم ها دقــت کنیــد‪ .‬بــرای خــوب گــوش دادن‬ ‫فقــط بــه گوش هــای خــود اکتفــا نکنیــد‪ ،‬بلکــه از‬ ‫چشـم های تان هــم کمــک بگیریــد‪ ،‬یعنــی حواس تــان‬ ‫بــه اطالعــات اضافه تــری کــه از طریــق ارتباط غیرکالمی‬ ‫منتقــل می شــوند نیــز باشــد‪.‬‬ ‫تــک بــه تــک ایــن اصــول را در مکالمــات روزمر هی تــان‬ ‫تمریــن کنیــد‪ .‬خــوب گــوش دادن مهارتــی نیســت کــه‬ ‫بتوانیــد در عــرض یــک شــب بــر ان مســلط شــوید‪ ،‬چــرا‬ ‫کــه تــرک عــادات قدیمــی زمــان می بــرد‪ .‬پــس صبــور‬ ‫باشــید و بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک شــنونده ی ســراپا‬ ‫گــوش حســابی روی خودتــان کار کنیــد‪.‬‬ ‫‪ ۲۳‬ترفند زبان بدن که شما را دوست داشتنی می کند‬ ‫زهرا ذوالقدر‬ ‫زبــان بــدن یــک ارتبــاط غیرکالمــی اســت کــه مــا بــه صــورت خــوداگاه‬ ‫یــا ناخــوداگاه از ان اســتفاده می کنیــم‪ .‬ایــن ارتبــاط غیرکالمــی‬ ‫شــامل ارســال و دریافــت ســیگنال های بــدون کالم می شــود‪ .‬گفتــه‬ ‫می شــود کــه ارتباطــات خــوب پایــه و اســاس رابطه هــای موفــق‬ ‫اســت‪ ،‬بنابرایــن توانایــی شــناخت و اســتفاده درســت از رابطــه ی‬ ‫غیرکالمــی یــا همــان زبــان بــدن ابــزار قدرتمنــدی اســت کــه بــه شــما‬ ‫ایــن امــکان را می دهــد کــه منظــور واقعی تــان را بــه فــرد مقابــل‬ ‫برســانید و تعامــل بــا دیگــران را بــه یــک تجربـه ی اســان و لذت بخش‬ ‫تبدیــل کنیــد‪ .‬در ایــن نوشــته بــا ‪ ۲۳‬ترفنــد زبــان بدن اشــنا می شــوید‬ ‫کــه شــما را دوست داشــتنی می کنــد‪.‬‬ ‫شــما در طــول روز ســیگنال هایی را بــه مــردم ارســال می کنیــد‪ ،‬بــدون‬ ‫اینکــه توجهــی بــه انهــا داشــته باشــید‪ .‬نحــوه ای کــه چشــمان تان را‬ ‫حرکــت می دهیــد و نحــوه ای کــه بــا کســی دســت می دهیــد نمونه هــای‬ ‫ایــن ســیگنال ها هســتند‪ .‬ممکــن اســت بــا اســتفاده از زبــان بــدن‪،‬‬ ‫ســیگنال های ناخوداگاهــی را ارســال کنیــد کــه یــا ســبب شــوند دیگــران‬ ‫شــما را بیشــتر دوســت داشــته باشــند یــا حداقــل حــرف شــما را بــه‬ ‫واســطه ی دریافــت ان ســیگنال ها‪ ،‬اجمــاال درســت فــرض کننــد‪ .‬هــر‬ ‫زمــان کــه دربــاره ی ایــن مهارت هــا صحبــت می کنــم‪ ،‬همیشــه یــک یــا‬ ‫دو نفــر هســتند کــه از «اثــر گذاشــتن» بــر دیگــران بــه وســیله ی زبــان‬ ‫بــدن (ترفندهــای روانــی) احســاس راحتــی نمی کننــد‪.‬‬ ‫فریبندگی‪ ،‬همیشه هم بد نیست‬ ‫«اثر گذاشتن»‪ ،‬تغییر رفتار یا تفکر دیگری است‪.‬‬ ‫«فریبندگی»‪ ،‬دانسته اثر گذاشتن است‪.‬‬ ‫شــاید وقتــی واژه ی «فریبندگــی» را بشــنوید‪ ،‬فــورا افــکار منفــی بــه‬ ‫ســراغ تان بیایــد‪ ،‬امــا دســت نگــه داریــد‪.‬‬ ‫فریبندگــی بــه معنــی دســتکاری در برداشــت و حــس دیگــران‪ ،‬لزومــا‬ ‫بــد نیســت‪ .‬انچــه بــد اســت‪ ،‬نیت هــای بــد انســان ها اســت‪.‬‬ ‫نمونه ی ‪ :۱‬فرد موذی ِ فریبنده‬ ‫ن بــدی کــه فریبــکاری می کنــد واقعــا‬ ‫انســان بــد‪ ،‬بــد اســت و انســا ‬ ‫مشکل ســاز اســت‪ .‬بــرای نمونــه‪:‬‬ ‫دختــر بدجنســی کــه قصــد دارد جایــگاه اجتماعــی همکالســی‬ ‫دوست داشــتنی اش را پاییــن بیــاورد‪.‬‬ ‫او بــه همکالسـی هایش می گویــد کــه ایــن دختــر دوست داشــتنی کار‬ ‫بــدی کــرده اســت‪.‬‬ ‫در نتیجــ ه کل کالس دختــر دوست داشــتنی را کمتــر دوســت‬ ‫خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫و حاال دختر دوست داشتنی غمگین می شود‪.‬‬ ‫نمونه ی ‪ :۲‬فریبندگی دوستانه‬ ‫فریبندگــی می توانــد حــال و روز هــر کســی را در موقعیــت خاصــی‬ ‫بهتــر کنــد‪.‬‬ ‫ادم خوش گذران یک فریبنده ی باتجربه است‪.‬‬ ‫او تصادفا به شخصی تنه می زند‪.‬‬ ‫او بــه نحــو ارامش بخشــی لبخنــد زده و عذرخواهــی می کنــد‪ ،‬حتــی اگر‬ ‫خودش مقصر نباشــد‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب ادم خوش گــذران بــا درایــت و فریبندگــی خــود از وقوع‬ ‫ـب خوشــی را می گذرانــد‪.‬‬ ‫یــک دعــوا جلوگیــری می کنــد و شـ ِ‬ ‫همانطــور کــه در ایــن دو نمونــه مشــاهده کردیــد‪ ،‬مشــکل دختــر‬ ‫بدجنــس در نمونــه ی ‪ ،۱‬فریبندگــی و دســتکاری در موقعیــت نبــود‪.‬‬ ‫ت بــد و دروغ او بــود‪.‬‬ ‫مشــکل‪ ،‬نیــ ‬ ‫درخواست من‪ :‬نیت های خوب داشته باشید‬ ‫فــرض را بــر ایــن می گــذارم کــه شــما از ایــن ترفندهــا بــا نیت هــای‬ ‫خــوب اســتفاده خواهیــد کــرد و لطفــا همیــن کار را بکنیــد‪.‬‬ ‫بخش اول‪ :‬نگرش و زبان بدن‬ ‫ذهــن ادمــی همــواره بــه دنبــال قضــاوت کــردن اســت‪ .‬ایــن ویژگــی مــا‬ ‫در فراینــد تکامــل باعــث بقــای مــا شــده اســت‪ .‬ما در یک چشــم به هم‬ ‫زدن قضــاوت می کنیــم‪:‬‬ ‫ایا این فرد تهدیدی برای جان من است؟‬ ‫ایا این فرد جذ ّاب است؟‬ ‫ایــا ایــن فــرد بــرای بقــای (اجتماعــی) مــن فایــده ای‬ ‫دارد؟‬ ‫بــه ایــن غریــزه توجــه کنیــد‪ ،‬امــا بــدون شــناخت بهتر‬ ‫فــرد‪ ،‬هرگــز تحــت تاثیــر ان عمــل نکنیــد‪ .‬ترفندهــای‬ ‫زیــر بــه شــما کمــک خواهنــد کــرد تــا بــه شــیوه هایی‬ ‫رفتــار کنیــد کــه دیگــران برداشــت خوبــی از رفتــار شــما‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ایــن بخــش منحصــرا دربــاره ی زبــان بــدن نیســت‪،‬‬ ‫بلکــه ایــن نگرش هــا بــه طــور ناخــوداگاه بــر زبــان بدن‬ ‫شــما تاثیــر خواهنــد گذاشــت‪.‬‬ ‫‪ .۱‬احســاس امنیــت کنیــد و از خــود اطمینــان نشــان‬ ‫دهید‬ ‫ایــن نگــرش انقــدر مهــم اســت کــه باید یــک مقاله ی‬ ‫کامــل را بــه ان اختصــاص داد‪ .‬شــما نمی توانیــد ‪٪۱۰۰‬‬ ‫اوقــات از ایــن نگــرش برخــوردار باشــید‪ .‬به عالوه‪ ،‬قطعا مواردی هســت‬ ‫کــه مطمئــن بــه نظــر نرســیدن بــه شــما مزیــت دوست داشــتنی بــودن‬ ‫را می دهــد‪ ،‬امــا نگــرش عنــوان شــده روی هــم رفتــه درســت اســت‪.‬‬ ‫دو نکته را باید در این خصوص در نظر بگیرید‪:‬‬ ‫– سعی کنید مسائل ناراحت کننده را برطرف کنید‪:‬‬ ‫برای من پوست بد یک مسئله بود که ان را برطرف کردم‪.‬‬ ‫مســئله ی دیگــر انتخــاب لبــاس بــود کــه ان را بــا بــه همــراه بــردن یکــی‬ ‫از دوســتانم هنــگام خریــد‪ ،‬حــل کــردم‪.‬‬ ‫– به خودتان احساس امنیت را یاد بدهید‪:‬‬ ‫مــن از کتاب هــای صوتــی خودامــوزی کــه دانلــود کــردم چیزهــای‬ ‫زیــادی اموختــم‪.‬‬ ‫هیــکل متناســب داشــتن کمــک زیــادی بــه مــن کــرد‪ .‬کتــاب «بــدن‬ ‫چهــار ســاعته» (‪ )Hour Body 4 The‬یــا خالصــه اش را بخوانیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬همه دوست هستند‪ ،‬مگر غیر از این ثابت شود‬ ‫چــرا پیــش از انکــه اصــا پلــی ســاخته باشــید‪ ،‬دســت بــه تخریــب ان‬ ‫بزنیــد؟ اصــا منطقــی بــه نظــر نمی رســد‪:‬‬ ‫شما می توانید همه چیز را به دست اورید‬ ‫شما هیچ چیزی برای از دست دادن ندارید‬ ‫بــه زودی خواهیــد فهمیــد کــه ایــا فــرد جدیــدی کــه وارد زندگی تــان‬ ‫شــده‪ ،‬می خواهــد یــا می توانــد یــک دوســت خــوب باشــد یــا نــه‪.‬‬ ‫‪ .۳‬همه الیق احترام هستند‪ ،‬مگر غیر از این ثابت شود‬ ‫در اینجــا نیــز‪ ،‬بــا احتــرام گذاشــتن بــه دیگــران یــا چیــزی بــه دســت‬ ‫می اوریــد یــا اصــا چیــزی را از دســت نمی دهیــد‪ .‬ایــن بــه ان معنــا‬ ‫نیســت کــه تمــام روز بایــد تملّــق کســی را بگوییــد‪ ،‬بلکــه بــه ایــن معنــا‬ ‫اســت کــه نبایــد کســی را از ســر بــاز کنیــد یــا کاری کنیــد کــه احســاس‬ ‫کم اهمیــت بــودن داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬همه را دوست بدارید‪ ،‬مگر ثابت شود لیاقتش را ندارند‬ ‫غریبه هــا اســتحقاق ایــن را دارنــد کــه بــه انهــا فرصــت اثبــات‬ ‫حقانیت شــان را بدهیــد‪ .‬در دنیــای مــا هــر کــس می توانــد چیــزی باشــد‬ ‫کــه در ظاهــر نیســت‪ .‬مــن انســان های نفرت انگیــزی را دیــده ام کــه در‬ ‫ظاهــر‪ ،‬مهربــان بــه نظــر می رســیدند و میلیاردرهایــی کــه مثــل کــودکان‬ ‫هیجــان زده رفتــار می کردنــد‪ .‬بــه قــول یــک ضرب المثــل قدیمــی‪« :‬بــه‬ ‫جلــد یــک کتــاب دقــت کنیــد‪ ،‬امــا پیــش از قضــاوت کــردن حتمــا چنــد‬ ‫ورق از ان را بخوانیــد‪».‬‬ ‫فــرد نفرت انگیــز یــا میلیــاردر هیــچ کــدام از دیگــری «بهتــر» نیســتند‪.‬‬ ‫امــا بــودن در کنــار یکــی مــن را ناراحــت و بــودن در کنــار دیگــری بــه مــن‬ ‫احســاس لــذت و اشــتیاق می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬همیشــه بــه ایــن فکــر کنیــد کــه چــه کاری می توانیــد بــرای دیگــران‬ ‫انجــام دهید‬ ‫وقتــی بــا کســی برخــورد می کنیــد‪ ،‬فکــر نکنیــد کــه «او چــه کاری‬ ‫می توانــد بــرای مــن انجــام دهــد؟»‪ ،‬بلکــه بــه ایــن بیندیشــید کــه «مــن‬ ‫چــه کاری می توانــم بــرای او انجــام دهــم؟» کمــک کــردن بــه دیگــران‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫سارقان را فریب دهید‬ ‫هنگام خروج از خانه‪ ،‬همه‬ ‫پرده ها را بکشید که داخل‬ ‫خانه مشخص نباشد‪.‬‬ ‫حتما یک المپ را در خانه‬ ‫روشن بگذارید که به نظر‬ ‫برسد در خانه کسی وجود‬ ‫دارد‪ .‬اگر امکانش را دارید‪،‬‬ ‫در حیاط خانه سگ نگه‬ ‫دارید‪ ،‬اگر نه می توانید یک‬ ‫شبیه ساز الکترونیکی تهیه‬ ‫کنید‪ ،‬که به محض ورود‬ ‫کسی پارس می کند‪.‬‬ ‫بهتریــن راهــی اســت کــه انهــا را بــه کمــک کــردن بــه خــود شــما ترغیــب‬ ‫می کنــد و ایــن وضعیتــی اســت کــه همــه در ان برنــده خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫توجــه کنیــد کــه نمی گویــم نصیحــت بیجــا کنید تــا خودتــان را باهوش‬ ‫جلــوه دهیــد‪ .‬تنهــا زمانــی بــه مــردم کمــک کنیــد کــه واقعــا بــاور داریــد‬ ‫زندگــی انهــا بــا اگاهــی‪ ،‬کمــک یــا تماســی کــه شــما بــه انهــا پیشــنهاد‬ ‫می کنیــد‪ ،‬بهتــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پیشــنهاد کمــک بدهیــد‪ ،‬امــا اصــرار نکنیــد‪ .‬مختصــر و مفیــد ســخن‬ ‫بگوییــد و اجــازه دهیــد انهــا تصمیــم بگیرنــد کــه پیشــنهاد کمــک شــما‬ ‫را بپذیرنــد یــا نــه‪.‬‬ ‫بخش دوم‪ :‬حالت بدن‬ ‫بــدن شــما دائمــا در حــال فرســتادن ســیگنال بــه افــرادی اســت کــه بــا‬ ‫انهــا برخــورد می کنیــد‪ .‬حالــت بــدن بــر قضاوت هــای عجوالنـه ی افــراد‬ ‫دربــاره ی شــما‪ ،‬همینطــور بــر تصــور شــما از خودتــان اثــر می گــذارد‪.‬‬ ‫افــزون بــر ایــن‪ ،‬حالــت درســت بــدن بــرای کمــر شــما هــم خــوب اســت‪،‬‬ ‫پــس چــه چیــز بهتــر از ایــن؟‬ ‫‪ .۱‬صاف اما راحت بایستید‬ ‫برای یافتن یک حالت بدنی مثبت‪ ،‬موارد زیر را دنبال کنید‪:‬‬ ‫پاهایتان را هنگام ایستادن به عرض لگن تان باز کنید‪.‬‬ ‫قــد خــود را تــا جــای ممکــن بــاال بکشــید‪ ،‬تصــور کنیــد از ســر در حــال‬ ‫کشــیده شــدن بــه بــاال هســتید‪.‬‬ ‫حــاال ایــن حــس بلنــد بــودن را حفــظ کنیــد‪ ،‬امــا شــانه هایتان‬ ‫را شــل کنیــد‪.‬‬ ‫گردن تــان را ســفت نگــه نداریــد و بــه ســرتان طــوری زاویــه بدهیــد کــه‬ ‫بــرای نــگا ه کــردن در چشــمان فــردی بــا قــد متوســط مجبــور نباشــید بــه‬ ‫بــاال یــا پاییــن نــگاه کنیــد‪.‬‬ ‫چند توصیه‪:‬‬ ‫هنگام حفظ حالت بدن‪ ،‬تا جای ممکن راحت باشید‪.‬‬ ‫بــاد بــه ســینه تان نیاندازیــد‪ .‬قفســه ســینه بایــد صــاف باشــد‪ ،‬درســت‬ ‫ماننــد وقتــی کــه روی زمیــن دراز کشــیده اید‪.‬‬ ‫شانه هایتان را کمی به عقب بکشید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬صاف بنشینید‪ ،‬اما خشک نباشید‬ ‫وقتــی شــروع بــه صــاف نشســتن کنیــد‪ ،‬خواهیــد دیــد کــه جثــه ی‬ ‫اغلــب افــراد‪ ،‬بــا صــاف ننشســتن کوچــک می شــود‪ .‬وقتی بــا این حالت‬ ‫صــاف پشــت میــز می نشــینید‪ ،‬فورا احســاس بلنــد بودن خواهیــد کرد‪.‬‬ ‫پشـت تان را صــاف‪ ،‬امــا تــا جــای ممکــن راحــت نگــه داریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬همیشه در بخش میانی بدن تان کمی کشش داشته باشید‬ ‫ماهیچه هــای شــکم‪ ،‬کمــر و ناحی ـه ی مرکــزی بدن تــان هرگــز نبایــد‬ ‫هنــگام ایســتادن یــا نشســتن شــل باشــند‪ .‬بــه طــور کلــی ماهیچه هــای‬ ‫شــکم و مرکــز بدن تــان را تحــت کمــی فشــار قــرار دهیــد‪ .‬ایــن امــر نــه‬ ‫تنهــا بــر حالــت بــدن شــما اثــر خوبــی می گــذارد‪ ،‬بلکــه بــا وقــار راه رفتــن‬ ‫را بــرای شــما اســان می کنــد‪.‬‬ ‫درادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫مریم حسین پور‬ ‫‪ ۶‬اختالف رایج زوج ها در مسائل‬ ‫مالی و راه حل انها‬ ‫نداشــتن تفاهم و اختالف خانوادگی شــاید بین خیلی از زوج ها‬ ‫رایــج باشــد و معمــوال یکــی از موضوعاتــی کــه بیشــترین مــوارد‬ ‫اختــاف را بــه خــود اختصــاص می دهــد مســائل مالــی اســت‪.‬‬ ‫مطالعــه ای کــه در ســال ‪ ۲۰۱۳‬در مجلــه ی «روابــط خانوادگــی»‬ ‫(‪ )Family Relations‬بــه چــاپ رســید‪ ،‬بیشــتر از ‪ ۴۵۰۰‬زوج را‬ ‫مــورد بررســی قــرار داد و بــه ایــن نتیجــه رســید کــه اختــاف بــر ســر‬ ‫مســائل مالــی‪ ،‬بــدون توجــه بــه میــزان درامــد‪ ،‬دارایــی و بدهــی‬ ‫خانواده هــا‪ ،‬مهم تریــن دلیــل از هــم پاشــیده شــدن زندگی هــا‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن مقالــه بــا ‪ ۶‬اختــاف رایــج زوج هــا در مــورد مســائل‬ ‫ش حــل انهــا اشــنا خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫مالــی و رو ‬ ‫وقتــی شــما دائمــا در مــورد پــول بــا هــم مشــاجره می کنیــد‪،‬‬ ‫رضایــت کافــی از رابطــه ای کــه در ان هســتید را نخواهیــد‬ ‫داشــتد‪ .‬حتــی در مــواردی کــه کاهــش رضایــت از رابطــه بــه‬ ‫جدایــی ختــم نشــود‪ ،‬می توانــد باعــث افزایــش میــزان اســترس‬ ‫شــده و تاثیــر منفــی بــر روی ســامتی و شــادکامی دیگــر اعضــای‬ ‫خانــواده‪ ،‬از جملــه فرزندان تــان داشــته باشــد‪ .‬درک ایــن نکتــه‬ ‫کــه دربــاره ی چــه چیــزی و بــه چــه دلیــل مشــاجره می کنیــد‪ ،‬بــه‬ ‫شــما و همســرتان کمــک می کنــد تــا راهــی بــرای خاتمــه دادن به‬ ‫مشــاجره پیــدا کنیــد‪ .‬ادامــه شــماره ‪467‬‬ ‫‪ .۶‬بدهی های گذشته‪ ،‬حال و اینده‬ ‫اینکــه هــر کــدام از شــما از قبــل از ازدواج چــه میــزان بدهــی‬ ‫داشــته اید هــم مــی توانــد باعــث بــروز اختــاف شــود‪ .‬ماننــد دیگــر‬ ‫مســائل مــادی‪ ،‬شــما و همســرتان ممکــن اســت دیدگاه هــای‬ ‫متفاوتی نســبت به بدهی داشــته باشــید‪ .‬بعضی از افراد دوســت‬ ‫ندارنــد زیــر بــار قــرض برونــد یا ماهیانه نیمــی از درامدشــان را برای‬ ‫ی بــا هــم‬ ‫قســط وام خانــه بپردازنــد‪ .‬بــه جــای اینکــه بــه خاطــر بدهـ ‬ ‫مشــاجره کنیــد‪ ،‬بهتــر اســت واقع بیــن باشــید و بــرای کاهــش و یــا‬ ‫خــاص شــدن از ان برنامه ریــزی کنیــد‪.‬‬ ‫در کنار هم کار کنید تا بدهی تسویه شود‬ ‫وقتــی ازدواج می کنیــد دلیلــی نــدارد کــه همســرتان مســئولیت‬ ‫بدهی هایــی کــه شــما قبــل از ازدواج متقبــل شــده اید را بــر عهــده‬ ‫بگیــرد ولــی ایــن بدیــن معنــی نیســت کــه نبایــد بــرای تســویه ی ان‬ ‫بــا هــم برنامه ریــزی و تــاش کنیــد‪ .‬همچنیــن داشــتن برنام ـه ای‬ ‫مشــترک بــرای خالصــی از بدهــی می توانــد باعــث شــود بــرای‬ ‫رســیدن بــه اهــداف مالــی دیگــر‪ ،‬ماننــد خریــد خانــه بــه کمــک وام‬ ‫مســکن‪ ،‬امــاده شــوید‪.‬‬ ‫یــک اســتراتژی بــرای پرداخــت بدهــی پیــدا کنیــد‪ .‬می توانیــد ابتــدا‬ ‫بدهی هــای ارزان تــر مثــا قسـط های خریــد لــوازم منــزل را تســویه‬ ‫کنیــد و بعــد بــرای گرفتــن وام هــای بزرگ تــر ماننــد وام مســکن‬ ‫برنامه ریــزی کنیــد‪.‬‬ ‫ی یکی از شــما بیشــتر از دیگری اســت‪ ،‬ســعی کنید این‬ ‫اگر بده ‬ ‫را بــه رخ هــم نکشــید تــا رنجشــی پیــش نیایــد‪ .‬نکتـه ی مهــم ایــن‬ ‫اســت کــه هــر دوی شــما در حــال حاضــر در کنــار هــم کار می کنیــد‬ ‫تــا بدهی هــا را تســویه کــرده و بــرای برنامه هــای مالــی بزرگ تــر‬ ‫امــاده شــوید‪.‬‬ ‫بعضی چیزها را جدا کنید‬ ‫اگــر مجبــور شــوید مســئولیت بدهی هــای همســرتان را بــر عهــده‬ ‫بگیریــد مطمئنــا از او ازرده خاطــر خواهیــد شــد‪ .‬بهتــر اســت‬ ‫بعضــی چیزهــا را از هــم جــدا کنیــد تــا هــر کــس مســئول پــس‬ ‫دادن بدهی هایــی باشــد کــه قبــل از ازدواج متقبــل شــده اســت‪.‬‬ ‫حتــی وقتــی زندگــی مشــترک تشــکیل می دهیــد نبایــد فکــر کنیــد‬ ‫کــه شــما مســئول بدهی هــای قبلــی همســرتان هســتید‪ .‬اگــر قــرار‬ ‫اســت هــر دو قــرارداد وامــی را امضــا کــرده و مســئولیت پرداخــت‬ ‫ان را بــه عهــده بگیریــد‪ ،‬حتمــا بایــد ایــن وام بــه ســود هــر دوی‬ ‫شــما باشــد‪.‬‬ ‫برای بدهی مشترک برنامه ریزی کنید‬ ‫اگــر تصمیــم گرفته ایــد وام مســکن یــا وام مشــترکی بگیریــد‪،‬‬ ‫راه هایــی بــرای جلوگیــری از اختــاف و مشــاجره در اینــده وجــود‬ ‫دارنــد‪ .‬بهتــر اســت ابتــدا صبــر کنیــد تــا هــر دوی تــان پشــتوانه ی‬ ‫مالــی خوبــی داشــته باشــید‪ .‬اگــر یکــی از شــما پس انــداز و درامــد‬ ‫خوبــی دارد در حالــی کــه دیگــری درامــد خوبــی نــدارد‪ ،‬شــاید بهتــر‬ ‫اســت بــرای گرفتــن وام کمــی صبــر کنیــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت ایــن کار خیلــی رومانتیــک نباشــد امــا قبــل از اینکــه‬ ‫وام بزرگــی بگیریــد یــا اقــدام بــه خریــد ملــک کنیــد‪ ،‬قــراردادی بیــن‬ ‫خودتــان تنظیــم کنیــد که مشــخص شــود در صــورت بــروز اختالف‬ ‫و حتــی جدایــی و یــا اگــر اتفاقــی بــرای هــر کــدام از شــما افتــاد‪،‬‬ ‫چــه اقداماتــی بایــد صــورت بگیرنــد‪ .‬بهتــر اســت توافقــات خــود را‬ ‫حتمــا بــه صــورت کتبــی دراوریــد تــا اگــر زمانــی مجبــور شــدید بــه‬ ‫دلیــل پیشــامدی ناگهانــی خانــه را بفروشــید‪ ،‬کارتــان بــه مشــاجره‬ ‫نکشد‪.‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫تصــور اینکــه بــا کســی کــه دوســتش داریــد دربــاره ی پــول حــرف‬ ‫بزنیــد‪ ،‬ممکــن اســت زیــاد خوشــایند نباشــد‪ .‬بــر طبــق امــار ‪۴۴‬‬ ‫درصــد از مــردم صحبــت کــردن دربــاره ی پــول را ســخت ترین‬ ‫موضــوع مکالمــه می داننــد‪ .‬بیشــتر مــردم ترجیــح می دهنــد‬ ‫دربــاره ی مــرگ‪ ،‬سیاســت و مذهــب حــرف بزننــد تــا دربــاره ی‬ ‫درامدشــان‪ ،‬میــزان بدهــی و یــا مقــدار پولــی کــه خــرج می کننــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬اگــر می خواهیــد رابطــه ای ســالم و شــاد داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬یکــی از اولیــن چیزهایــی کــه بایــد از پــس ان بربیاییــد‪،‬‬ ‫تــرس از صحبــت کــردن دربــاره ی مســائل مــادی اســت‪ .‬اجــازه‬ ‫ندهیــد کــه نگرانی هــای مالــی باعــث بــروز اختالفــات شــده و بــر‬ ‫خوشــبختی تان ســایه بیندازنــد‪ ،‬حتــی در خیلــی مــوارد‪ ،‬ایــن گونــه‬ ‫مشــاجرات می تواننــد بــه جدایــی ختــم شــوند‪.‬‬ ‫با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫فرمانــدار ازادشــهر گفــت کــه بــا تــاش نیروهــای امــدادی جمعیــت هــال احمــر ســه نفــر از ‪ ۶‬شــهروند گرفتــار‬ ‫در بــرف منطقــه جنگلــی و کوهســتانی «کــوه میــان» ایــن شهرســتان بامــداد امــروز شــنبه نجــات یافتنــد و‬ ‫تــاش بــرای نجــات ســه نفــر دیگــر همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫حمیدرضــا ملــک حســینی اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه مســاعد شــدن شــرایط جــوی بــه احتمــال زیــاد تــا ظهــر‬ ‫امــروز نفــرات باقیمانــده نیــز نجــات پیــدا خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫تالش برای نجات سه‬ ‫شهروند ازادشهری‬ ‫گرفتار در برف‬ ‫یک شنبه ‪ 3‬بهمن ‪1400‬‬ ‫کالهبرداری با اگهی‬ ‫کار در منزل‬ ‫فروش اقساطی تلفن همراه ترفندی‬ ‫برای کالهبرداری اینترنتی‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات‬ ‫پایتخــت از شناســایی و کشــف پرونــده‬ ‫کالهبــرداری بــه روش اســتفاده از درگاه‬ ‫جعلــی بــا ترفنــد «فــروش اقســاطی تلفــن‬ ‫همــراه» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ داود معظمــی گودرزی‪،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬تعــدادی از شــهروندان بــه پلیــس‬ ‫فتــا مراجعــه کردنــد و مدعــی شــدند مبالــغ‬ ‫زیــادی بصــورت غیرمجــاز از حســاب بانکــی انهــا‬ ‫برداشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان نمــود‪ :‬یکــی از‬ ‫مالباختــگان پرونــده در اظهــارات خــود بیــان‬ ‫داشــت کــه قصــد خریــد یــک تلفــن همــراه را‬ ‫داشــته اســت و در فضــای مجــازی مشــغول‬ ‫جســتجو بــوده اســت کــه یــک ســایت فــروش‬ ‫گوشــی های هوشــمند به صورت اقســاط بدون‬ ‫چــک و ضامــن را مشــاهده کــرده اســت و بــدون‬ ‫بررســی و اطمینان از هویت گردانندگان ســایت‬ ‫مذکــور یــک دســتگاه تلفــن همــراه هوشــمند‬ ‫ســفارش داده اســت لکــن جهــت واریــز پیــش‬ ‫پرداخــت ان مــورد کالهبــرداری اینترنتــی قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا پــس از‬ ‫مطالعــه اظهــارات شــاکیان‪ ،‬اقدامــات خــود را‬ ‫اغــاز کــرده و متوجــه شــدند همــه مالباختــگان‬ ‫پرونــده فــوق از طریــق درگاه جعلــی یک ســایت‬ ‫بــا پوشــش فــروش تلفــن همــراه هوشــمند‬ ‫بصــورت اقســاطی مــورد کالهبــرداری قــرار‬ ‫گرفتــه انــد‪ ،‬در نهایــت بــا بررســی همــه جانبــه‬ ‫و بهره گیــری از روش هــای علمــی و فنــی‬ ‫کاراگاهــان ســایبری‪،‬‬ ‫ســایت شناســایی شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا بــه‬ ‫دســت امــدن اطالعــات هویتــی و مشــخص‬ ‫شــدن محــل اختفــای مجرمین‪،‬پــس‬ ‫از تشــریفات قضایــی هــر دو متهــم در‬ ‫یــک اقــدام پلیســی دســتگیر و بــه همــراه‬ ‫تجهیــزات الکترونیــک بــه پلیــس فتــا منتقل‬ ‫شــدند‪ .‬ایــن افــراد مجموعــا بیــش از ده‬ ‫میلیــارد ریــال از شــهروندان کالهبــرداری‬ ‫کــرده بودنــد و پــس از حضــور در پلیــس‬ ‫فتاو مشــاهده مســتندات موجود در پرونده‬ ‫طرح پلیس فتا علیه تقلب‬ ‫در امتحانات مجازی‬ ‫معــاون فرهنگــی اجتماعــی پلیــس فتــا انتظامــی کشــوربا اشــاره بــه‬ ‫دســتگیری عامالن تبلیغ تقلب امتحانات نهایی در فضای مجازی‪،‬‬ ‫از کلیــه دانــش امــوزان خواســت فریــب ایــن تبلیغــات را نخورند‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ‪ :‬ســرهنگ «رامیــن پاشــایی» اظهــار داشــت‪ :‬طــرح‬ ‫عملیاتــی و رصــد پیــش دســتانه پلیــس فتــا بــا همیــاری بیــش از‬ ‫‪ 120‬کارگــروه ویــژه در واحدهــای متناظــر اســتانی و شهرســتانی علیــه‬ ‫هرگونــه جریانــات در حــوزه تبلیغات دسیســه و تقلــب در امتحانات‬ ‫نهایــی دانــش امــوزان و دانشــجویان در حــال پیگیــری بــوده و اقــدام‬ ‫قضائــی علیــه مرتکبیــن کــه در فضــای مجــازی مترصــد کالهبــرداری‬ ‫از متقاضیــان و اعمــال مجرمانــه خــود هســتند در حــال اجراســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد‪ :‬بــر اســاس رصدهــای صــورت گرفته‬ ‫سرانجام اعتیاد‪ ،‬به سرقت‬ ‫اینترنتی ختم شد‬ ‫هویــت گرداننــدگان‬ ‫جــرم خــود را پذیرفتــه و پــرده از نحــوه انجــام‬ ‫اعمــال مجرمانــه خــود برداشــتند‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا به شــهروندان توصیه کرد‪ :‬چنانچه‬ ‫اقــدام بــه خریــد اینترنتــی مــی کننــد حتمــا از‬ ‫هویــت فروشــگاه و گرداننــدگان ان اطمینــان‬ ‫حاصــل کــرده و در هنــگام ورود اطالعــات کارت‬ ‫و حســاب بانکــی‪ ،‬مالحظــات امنیتــی الزم را‬ ‫رعایــت کنند‪،‬همچنیــن هموطنــان در صــورت‬ ‫مشــاهده مــوارد مشــابه و مشــکوک مــی تواننــد‬ ‫موضــوع را از طریــق نشــانی پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بــا کارشناســان‬ ‫مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫در فضــای مجــازی بیــش از ‪ 170‬تارنمــا مجرمانــه در ایــن خصــوص‬ ‫احصــاء شــد و بیــش از ‪ 14‬فقــره نیــز تحــت اقدامــات قضائــی اعــم از‬ ‫دســتگیری‪ ،‬احضــار و مســدود ســازی حســاب هــای مالــی متهمــان‬ ‫صــورت گرفتــه اســت و بــا همــکاری ویــژه وزارت امــوزش و پــرورش و‬ ‫وزارت علــوم ‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‪ ،‬رســیدگی بــا ایــن گونــه تخلفات‬ ‫در جریــان مــی باشــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پاشــایی افــزود ‪ :‬بــا تجزیــه و تحلیــل پرونده هــای قضائــی‬ ‫ادوار گذشــته مشــخص اســت مجرمــان ســایبری فعــال در ایــن‬ ‫حــوزه بــدون داشــتن هرگونــه ســواد علمــی و یــا دسترســی بــه‬ ‫ســواالت امتحانــی‪ ،‬پــس از تبلیغــات و فریــب متقاضیــان و دریافــت‬ ‫مبالــغ مختلــف از انــان تحــت عنــوان ودیعــه و ســایر مــوارد‪ ،‬دیگــر‬ ‫پاســخگوی متقاضیــان نخواهنــد بــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکه هنگام کشــف مــوارد مجرمانه‬ ‫در ایــن حــوزه‪ ،‬اســامی دانــش امــوزان و دانشــجویان متخلــف‬ ‫نیــز بــه نهادهــای اجرایــی دو وزارتخانــه یــاد شــده بــا هــدف اعمــال‬ ‫برخوردهــای الزم و قانونــی اعــام خواهــد شــد از کلیــه دانــش‬ ‫امــوزان و دانشــجویان خواســت بــه هیــچ عنــوان فریــب ایــن گونــه‬ ‫تبلیغــات را نخورنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬خانواده هــا می بایســت بــا توجــه بــه اینکــه ارتکاب‬ ‫ایــن اعمــال مجرمانــه و متخلفانــه کــه بعضــا از ســوی فرزنــدان انهــا‬ ‫بــه صــورت مخفیانــه صــورت مــی گیــرد ضمــن راهنمایــی فرزنــدان‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری دو نفــر از شــهروندان کــه بــا سوءاســتفاده از‬ ‫اطالعــات حســاب کاربــران اقــدام بــه ســرقت اینترنتــی از حســاب انــان‬ ‫می کردنــد خبــر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار از پایگاه اطالع رســانی پلیس فتا‪:‬‬ ‫ســرهنگ احســان انقــی در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬طــی رصــد و پایش‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا در فضــای مجــازی و برداشــت های اینترنتــی‬ ‫صــورت گرفتــه کــه حکایــت از دسترســی افــرادی ســودجو به حســاب‬ ‫هم وطنــان داشــت پرونــده ای در پلیــس فتــا تشــکیل و موضــوع در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه شــواهد کمــی کــه در بــدو‬ ‫تشــکیل پرونــده موجــود بــود‪ ،‬کارشناســان پلیــس اقــدام بــه تکمیــل‬ ‫اطالعــات نمــوده و بــا بــه دســت اوردن مســتندات قطعــی و مشــخص‪،‬‬ ‫متهــم را مــورد شناســایی قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقــی بیــان کــرد‪ :‬در ادامــه پس از هماهنگــی قضایی صورت‬ ‫گرفتــه متهــم دســتگیر شــد و تجهیــزات رایان ـه ای وی توقیــف گردیــد و‬ ‫پــس از انتقــال بــه مجموعــه پلیــس فتــا‪ ،‬بــه هم دســتی بــا فــردی دیگــر‬ ‫در ایــن موضــوع اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت‪ :‬متهــم انگیــزه ی خــود را از انجــام ســرقت‬ ‫اینترنتــی‪ ،‬اعتیــاد بــه مــواد مخــدر و روان گردان دانســت و پس از تکمیل‬ ‫پلیس فتا چیست؟‬ ‫در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه پلیــس فتــا چیســت‪ ،‬بایــد گفــت‪ :‬فتــا ‪ ،fata‬مخفــف‪ ،‬فضــای تولیــد‬ ‫و تبــادل اطالعــات اســت‪ .‬بــا رشــد روز افــزون تکنولــوژی و اینترنــت‪ ،‬شــکل دیگــری از جرایــم‪ ،‬ایجــاد‬ ‫گردیدنــد کــه بســتر انجــام ان هــا‪ ،‬از طریــق دنیــای مجــازی بــود‪ .‬از ایــن رو‪ ،‬ضــرورت نهــادی کــه ناظــر‬ ‫بــر ایــن فضــا باشــد و از وقــوع جرایــم در ایــن فضــا‪ ،‬پیشــگیری نمایــد یــا ان را بــه حداقــل برســاند‪،‬‬ ‫احســاس مــی شــد‪.‬‬ ‫ن مــاه ســال ‪ ،1389‬بــه دســتور ســردار فرماندهــی محتــرم نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی‬ ‫در بهمـ ‬ ‫اداره تشــخیص و پیشــگیری از جرایــم ســایبری‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی عامــل کالهبــرداری بــا‬ ‫اگهــی کاریابــی در فضــای مجــازی خبــر داد و گفت‪:‬‬ ‫مجرمیــن ســایبری بــا انتشــار اگهــی کاریابــی و کار‬ ‫در منــزل اقــدام بــه کالهبــرداری می کننــد‪.‬‬ ‫ســروان محســن نــادی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬درپــی مراجعــه یکــی از شــهروندان‬ ‫کــه بــا در دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی مدعــی‬ ‫کالهبــرداری مالــی در فضــای مجــازی از حســابش‬ ‫شــده بود‪ ،‬پرونده ای تشــکیل و رســیدگی به ان در‬ ‫دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس انتظامــی افــزود‪ :‬در ادامــه‬ ‫تحقیقــات مشــخص شــد شــاکی از طریــق‬ ‫مشــاهده اگهــی کاریابــی در فضــای مجــازی بــا‬ ‫فــردی ناشــناس کــه خــود را مســول موسســه‬ ‫کاریابــی معرفــی نمــوده اشــنا شــده اســت کــه در‬ ‫ادامــه متهــم بــه شــاکی کار در منزل بصورت بســته‬ ‫بنــدی محصــوالت را پیشــنهاد داده کــه شــاکی‬ ‫مبلغــی جهــت ثبــت نــام و شــروع کار بــه حســاب‬ ‫متهــم واریــز کــرده اســت و در نهایــت متهم گوشــی‬ ‫خــود را خامــوش کــرده و پاســخگو نمی باشــد‪.‬‬ ‫ســروان نــادی ضمــن اشــاره بــه بازگردانــی مبلــغ‬ ‫مذکــور بــه حســاب شــاکی و ارســال پرونــده بــه‬ ‫مراجــع قضایــی عنوان داشــت ‪ :‬شــهروندان هنگام‬ ‫مشــاهده اگهــی کاریابــی در فضــای مجــازی حتمــا‬ ‫از ادرس داده شــده اطمینــان حاصــل کننــد بطوری‬ ‫کــه امــکان مراجعــه حضــوری وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی خاطر نشــان کرد ‪ :‬شــهروندان در صورت بروز‬ ‫مشــکل و مواجهــه بــا جرائــم رایانـه ای می تواننــد بــا‬ ‫مراجعــه بــه پلیــس فتــا از مشــاور ه و راهنمایی های‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس در جهــت رفــع مشــکالت‬ ‫احتمالــی اســتفاده کننــد یــا بــا شــماره مرکــز‬ ‫فوریت هــای ســایبری بــه شــماره تلفــن ‪096380‬‬ ‫موضــوع را بــه کارشناســان مــا اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫خــود‪ ،‬نظــارت مســتمر و دائمــی را بــر نحــوه فعالیــت هــای تحصیلــی‬ ‫و امتحانــات انــان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه عمــوم مــردم توصیــه کــرد‪ :‬در صــورت‬ ‫مشــاهده مــوارد مشــکوک مــی تواننــد موضــوع را از طریــق ســایت‬ ‫رســمی پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬و یــا شــماره‬ ‫تلفــن ‪ ۰۹۶۳۸۰‬بــه جهــت برخــورد قانونــی بــا متخلفــان و مجرمــان‬ ‫منعکــس کننــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪468‬‬ ‫کالهبرداری از موسسه خیریه‬ ‫با رسید جعلی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری شــخصی کــه از طریــق‬ ‫اپلیکیشــن رسیدســاز جعلــی اقــدام بــه کالهبــرداری از افــراد‬ ‫می کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ علــی محمدپــور پلیــس‬ ‫فتــا در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬نماینــده حقوقــی یکــی‬ ‫از موسسـه های خیریــه بــا مراجعــه بــه پلیــس فتــا مدعــی شــد‬ ‫شــخصی ناشــناس طــی تماســی بــا ایــن موسســه تقاضــای ارائه‬ ‫خدمــات نمــوده و پــس از ارائــه خدمــات بــا رســید ســاز جعلــی‬ ‫از وی مبلــغ باالیــی کالهبــرداری کــرده اســت‪ ،‬موضــوع بصــورت‬ ‫ویــژه در دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری گفــت‪ :‬بــا بررس ـی های بــه عمــل امــده‬ ‫توســط افســران ســایبری مشــخص شــد کــه خریــدار بــا ارائــه‬ ‫یــک رســید بانکــی در موبایلــش کــه نشــان م ـی داد پــول بــه‬ ‫حســاب شــاکی واریــز شــده اســت کاالی مــورد نظــر را دریافت‬ ‫نمــوده‪ ،‬کــه پــس از گذشــت چنــد ســاعت نماینــده حقوقــی‬ ‫موسســه متوجــه می شــود پولــی بــه حســاب ایــن موسســه‬ ‫واریــز نشــده اســت و فریــب نمایــش یــک رســید جعلــی را‬ ‫خــورده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا پــس از بررســی‬ ‫مســتندات نماینــده حقوقــی موسســه اقدامــات تخصصــی‬ ‫خــود را اغــاز کردنــد و پــس از تحقیقــات گســترده و همــه‬ ‫جانبــه ردپــای مجــرم را در فضــای مجــازی شناســایی کردنــد‬ ‫و ضمــن هماهنگــی قضایــی متهــم دســتگیر و بــه پلیــس فتــا‬ ‫انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی گفــت‪ :‬متهم پــس از حضور در پلیس‬ ‫فتــا و بــا مشــاهده مــدارک و مســتندات موجــود بــه بــزه‬ ‫ارتکابــی اعتــراف کــرد و پس از تحقیقات تکمیلی‪ ،‬متهم به‬ ‫همــراه پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع‬ ‫قضایــی شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمدپــور بــه هموطنــان هشــدار داد‪ :‬ســامانه‬ ‫پیامکــی حســاب های بانکــی خــود را همــواره فعــال کننــد تــا‬ ‫بــا واریــز یــا برداشــت از حســاب‪ ،‬بــا دریافــت پیامــک ازطــرف‬ ‫بانــک مربوطــه از انجــام عملیــات بانکــی مــورد نظــر اطمینــان‬ ‫حاصــل کننــد‪ ،‬همچنیــن هموطنــان مدنظــر داشــته باشــند‬ ‫پیامــک ارســالی حتمــا از سرشــماره بانــک مربوطــه باشــد و‬ ‫موجــودی حســاب خــود را بــا ســتگاه کارت خــوان‪ ،‬موبایــل‬ ‫بانــک یــا اینترنــت بانــک بررســی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس الکترونیکــی ‪ www.cyberpolice.ir‬امــاده دریافــت‬ ‫گزارش هــای مردمــی بــوده و همچنیــن کاربــران گرامــی‬ ‫می تواننــد اخریــن اخبــار‪ ،‬حــوادث و رویدادهــای ســایبری را‬ ‫از ایــن ســایت دریافــت کننــد وشــماره تمــاس ‪096380‬بــه‬ ‫صــورت شــبانه روزی امــاده پاســخگویی بــه ســواالت‬ ‫شــهروندان در سراســر اســتان اســت‪.‬‬ ‫شناسایی مزاحم‬ ‫اینستاگرامی‬ ‫تحقیقــات بــه زنــدان روانــه شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬طبــق هماهنگــی قضایــی صــورت گرفتــه و بــا توجــه بــه‬ ‫اعتــراف متهــم ایــن پرونــده‪ ،‬متهــم دیگــر پرونــده نیــز شناســایی شــد و‬ ‫پــس از دســتگیری تجهیــزات رایان ـه ای وی نیــز توقیــف گردیــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه کشــف بیــش از ‪ 1000‬اطالعــات‬ ‫حســاب از هم وطنــان در تجهیــزات رایان ـه ای متهــم اول پرونــده بیــان‬ ‫داشــت‪ :‬متهمیــن در اظهــارات خــود بــه برداشــت ‪ 400‬میلیــون ریــال از‬ ‫حســاب کاربــران در فضــای مجــازی اعتــراف نموده انــد کــه تحقیقــات‬ ‫کارشــناس پرونــده در خصــوص حســاب های ســرقت شــده و احقــاق‬ ‫حــق شــاکیان و مشــخص شــدن تعــداد دقیــق حســاب های ســرقت‬ ‫شــده و مبالــغ ســرقتی ادامــه دارد‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقــی بــا تاکیــد بــر لــزوم اطمینــان از صحــت درگاه پرداخــت‬ ‫و درگاه خریــد اینترنتــی بــه هموطنــان توصیــه کــرد‪ :‬بــا دقــت بــه‬ ‫ادرس صفحــه ای کــه اقــدام بــه انجــام تراکنــش اینترنتــی می کنیــد‬ ‫توجــه داشــته باشــید و هــرگاه در تراکنش هــای اینترنتــی خــود بــا خطــا‬ ‫مواجــه شــدید الزم اســت کــه بــا تغییــر رمــز کارت خــود از برداشـت های‬ ‫غیرمجــاز احتمالــی پیشــگیری کنیــد‪.‬‬ ‫ی هــای‬ ‫ایــران‪ ،‬پلیــس فتــا ‪ ،fata‬تشــکیل گردیــد تــا بــه مقابلــه و کاهــش جرایمــی نظیــر کالهبــردار ‬ ‫اینترنتــی‪ ،‬جعــل داده هــا و عناویــن‪ ،‬ســرقت اطالعــات‪ ،‬تجاوز به حریم خصوصی اشــخاص و گروه ها‪،‬‬ ‫هــک و نفــوذ بــه ســامانه های رایانـه ای و اینترنتــی و مــواردی از ایــن دســت بپــردازد‪.‬‬ ‫وظایف پلیس فتا‬ ‫همانطــور کــه در قســمت هــای قبــل توضیــح دادیــم‪ ،‬پلیــس فتــا‪ ،‬بــا رواج اســتفاده از اینترنــت‪ ،‬و بــا‬ ‫هــدف ایجــاد امنیــت‪ ،‬در فضــای مجــازی‪ ،‬بــرای کاربــران و اســتفاده کننــدگان ایــن فضــا‪ ،‬ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫هماننــد ســایر شــاخه هــای نیــروی انتظامــی در کشــور مــا‪ ،‬پلیــس فتــا نیــز‪ ،‬دارای وظایفــی مــی باشــد‪ .‬در‬ ‫پاســخ بــه ایــن پرســش کــه وظایــف پلیــس فتــا چیســت‪ ،‬بایــد گفــت‪ ،‬وظایــف ‪ ،fata‬بــه شــرح زیــر اســت‪:‬‬ ‫‪-1‬ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعالیت های علمی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی در جامع ه اطالعاتی‬ ‫‪-2‬حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملی‬ ‫‪-3‬مراقبــت و پایــش از فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات‪ ،‬بــا هدف پیشــگیری از تبدیل شــدن این فضا‬ ‫بــه بســتری برای انجام فعالیت هــای غیرقانونی‬ ‫‪-4‬ممانعت از تعرض‪ ،‬به ارزش ها و هنجارهای جامعه‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی خبــر داد کــه در شــبکه‬ ‫اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام بــه مزاحمــت بــرای ســایر‬ ‫کاربــران می نمــود ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرگرد احســان بهمنــی‪ ،‬در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی وصــول یــک فقــره پرونــده‬ ‫از دادســرا مبنــی بــر مزاحــم در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام‪،‬‬ ‫پــی جویــی پرونــده بــه صــورت ویــژه در دســتور کار کاراگاهــان‬ ‫ســایبری پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬فــرد شــاکی بــا بیــان اینکــه متهــم از طریــق‬ ‫شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام مبــادرت بــه ایجــاد مزاحمــت و‬ ‫هتــک حیثیــت بــرای وی نمــوده اســت‪ ،‬خواســتار رســیدگی بــه‬ ‫ایــن پرونــده شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫حساســیت موضــوع‪ ،‬کاراگاهــان پلیس فتا با تحقیقات‬ ‫خــاص فنــی و پلیســی‪ ،‬متهــم را شناســایی کردنــد و بــا‬ ‫هماهنگــی مقــام قضایــی متهــم در پلیــس فتــا حاضــر و‬ ‫بــا روبــه روشــدن بــا ادلــه دیجیتــال بــه بــزه اعتــراف کــرد و‬ ‫در نهایــت پرونــده تکمیــل و بــرای ادامــه رونــد رســیدگی‬ ‫بــه دادســرا ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫ســرگرد بهمنــی بــا بیــان ایــن نکتــه کــه هــر گونــه ایجــاد‬ ‫مزاحمــت در فضــای مجــازی جــرم می باشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ایجــاد‬ ‫مزاحمــت و هتــک حیثیــت در فضــای مجــازی از مصادیــق‬ ‫جــرم محســوب شــده و بــا خاطیــان در اینگونــه جرائــم بــه‬ ‫شــدت برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬شــهروندان‬ ‫در فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی ضمــن رعایــت‬ ‫اداب اجتماعــی و حقــوق شــهروندی نســبت بــه حفــظ حریــم‬ ‫خصوصــی ســایر افــراد اهتمــام ویــژه داشــته باشــند و از بیــان‬ ‫هرگونــه دعــاوی و مســائل انتقــام جویــی در فضــای مجازی به‬ ‫خصــوص شــبکه هــای اجتماعــی پرهیــز نماینــد‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان خواســت‪ :‬هشــدار های پلیــس فتــا‬ ‫را جــدی گرفتــه و در صــورت اطــاع از هرگونــه فعالیــت‬ ‫مجرمانــه در فضــای مجــازی یــا پیام رســان های موبایلی‬ ‫مراتــب را از طریــق نشــانی پلیــس فتــا بــه ادرس ‪www.‬‬ ‫‪ cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات مردمــی گــزارش‬ ‫نمایند‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫این روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبی قرار داشــته و براســاس سرشــماری ســال ‪۱۳۸۵‬جمعیت ان‬ ‫‪ ۲۰۵‬نفــر (‪ ۷۵‬خانــوار) بــوده اســت‪ ]۱[.‬البتــه جمعیــت ان در تابســتان بالــغ بــر ‪ 500‬خانــوار اســت کــه بــه‬ ‫دلیــل ســرمای شــدید زمســتان بــه گــرگان و شــاهرود مهاجــرت مــی کنند‪.‬‬ ‫‪ -468‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانیه ‪- 1443‬شماره ‪-468‬‬ ‫‪ 23‬ژانویه ‪20-- 2022‬‬ ‫یک شنبه ‪ 3‬بهمن ‪23-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫چهارباغ‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فریبامسکنی‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫بحث و جدل نکن تا ابرویت حفظ شود‬ ‫ن َ‬ ‫ض ه ِ فَلْیَدَع ِ الْمِرَاءَ‪.‬‬ ‫ض َّ ‬ ‫مَ ْ ‬ ‫ن بِعِر ْ ِ‬ ‫امــام علیــه الســام فرمود‪:‬کســى کــه بــه ابــروى خــود عالقه منــد اســت‬ ‫بایــد بحث هــاى لجاجت امیــز را بــا مــردم رهــا کنــد‪.‬‬ ‫براى حفظ‍ ابرو‬ ‫امام علی علیه السالم در این کالم حکیمانۀ خود به یک نکتۀ روانشناسى‬ ‫در زندگــى اجتماعــى اشــاره کــرده‪ ،‬مى فرماید‪«:‬کســى کــه بــه ابــروى خــود‬ ‫عالقه منــد اســت بایــد بحث هــاى لجاجت امیــز را بــا دیگــران تــرک گویــد»؛‬ ‫ن َ‬ ‫ض ه ِ فَلْیَدَع ِ الْمِرَاءَ) ‪.‬‬ ‫ض َّ ‬ ‫(مَ ْ ‬ ‫ن بِعِر ْ ِ‬ ‫ضنّه»(بــر وزن منـّـه) در اصــل بــه معنــاى بخــل دربــارۀ‬ ‫ـ‬ ‫«ض‬ ‫ـن » از مــادۀ « ِ‬ ‫ّ‬ ‫اشــیاء نفیــس و گــران بهاســت و ســپس بــه هرگونــه بخــل ویاحتــى‬ ‫خویشــتن دارى در برابــر انجــام کارى اطــاق شــده اســت‪.‬‬ ‫جامع تریــن چیــزى کــه دربــارۀ مفهــوم «عِــرض» در کتــب لغــت امــده‬ ‫اســت چیــزى اســت کــه نویســندۀ فرهنــگ ابجــدى در کتــاب خــود اورده‪،‬‬ ‫مى گویــد‪ :‬عِــرض بــه معنــاى ان چیــزى از اصالــت و بزرگــى اســت کــه‬ ‫انســان بــدان مى بالــد و افتخــار مى کنــد‪ ،‬ماننــد ابــرو‪ ،‬حیثیــت‪ ،‬نفــس‪،‬‬ ‫جســد‪ ،‬شــرف و بزرگــى پــدران و نیــاکان یــا در پیــروان و فرزنــدان‪ ،‬بــوى‬ ‫انــدام و اخــاق پســندیده‪.‬‬ ‫واژۀ «مِــراء» بــه معنــاى گفتگوهــاى لجاجت امیــز و تــوام بــا خصومــت‬ ‫بــه منظــور پیــروزى بــر حریــف اســت هــر چنــد حــق نباشــد‪ ،‬و سرچشــمۀ‬ ‫ان تعصــب و لجاجــت و برترى جویــى اســت کــه مانــع از پذیــرش ســخن‬ ‫حــق مى شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬مفهــوم کالم امــام علیــه الســام ایــن مى شــود‪ :‬هــر کــس‬ ‫مى خواهــد ابــرو‪ ،‬شــخصیت‪ ،‬اصالــت و قداســت نفــس خویــش و انچــه‬ ‫مربوطــ بــه اوســت را حفظــ‍ کنــد بایــد مِــراء را کنــار بگــذارد‪ .‬زیــرا به هنــگام‬ ‫‍ ‬ ‫مــراء‪ ،‬افــراد بــر ســر لجاجــت مى افتنــد و گاه انــواع توهین هــا را بــه طــرف‬ ‫مقابــل روا مى دارنــد و عیــوب پنهانــى او را برمى شــمارند و هتــک حرمــت‬ ‫مى کننــد‪ ،‬گاه دربــارۀ خــودش و گاه دربــارۀ کســانى کــه مــورد عالقــۀ‬ ‫او هســتند‪ .‬بنابرایــن افــرادى کــه عالقه منــد بــه ابــرو و شــخصیت خــود‬ ‫مى باشــند بایــد همیــن کــه بحــث ان هــا بــا طــرف مقابــل بــه مرحلــۀ مــراء‬ ‫رســید کالم را قطــع کننــد و او را رهــا ســازند‪.‬‬ ‫در حکمــت ‪ ٣١‬امیــر مومنــان علــى علیــه الســام حقیقــت ایمــان را بــر‬ ‫اســاس چهــار پایــه تشــریح مى کنــد و در مقابــل ان بــراى شــک نیــز چهــار‬ ‫ســتون قائــل اســت‪ .‬ســتون اوّل‪ ،‬مــراء و جــدال مى باشــد و در بیــان ان‬ ‫ح ل َیلُــه؛ انکــس کــه مِــراء‬ ‫مى فرمایــد‪« :‬فَمَ ـ ْ ‬ ‫یصب ِـ ْ‬ ‫م ْ‬ ‫ن جَ َع ـل َ الْمِــرَاء َ دَیدَنــا ً ل َـ ْ‬ ‫را عــادت خویــش قــرار دهــد هرگــز از تاریکــى شــک بــه روشــنایى یقیــن گام‬ ‫نمى نهــد» و بــه یقیــن چنیــن اســت زیــرا افــرادى کــه اهــل مِــراء و جــدال‬ ‫هســتند دائمــا ً در ایــن فکرنــد کــه بــر حریــف خــود غلبــه یابنــد خــواه حــق‬ ‫باشــد یــا باطــل و بــه همیــن دلیــل ضعیف تریــن ادلــه را بــراى خــود حجــت‬ ‫مى شــمارند و محکم تریــن دلیــل رقیــب را نادیــده مى انگارنــد و بــه ایــن‬ ‫ِ ‬ ‫روشــن‬ ‫ترتیــب دائمــا ً در بیراهــه و تاریکــى ســیر مى کننــد و صبحگاهــان‬ ‫یقیــن در زندگــى ان هــا هرگــز ظاهــر نمى شــود‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل امــام امیــر مومنــان علیــه الســام در کالم دیگــرى کــه‬ ‫مرحــوم کلینــى در کافــى از ان حضــرت نقــل کــرده مى فرمایــد‪« :‬اِیاکُــ ْ ‬ ‫م وَ‬ ‫ان و َ ین ْبـُـتُ عَل َیهِمَــا‬ ‫الْمِــرَاء َ و َ الْخ ُ ُ‬ ‫ـان الْقُلُـ َ‬ ‫ـوب عَلَــى الْاِخ ْـو َ ِ‬ ‫صومَـه َ فَاِنَّهُمَــا یمْر ِ َضـ ِ‬ ‫النِّفَــاقُ ؛ از مِراءوخصومــت بپرهیزیــد کــه دلــرا دربرابــر بــرادران دینــى بیمــار‬ ‫مى ســازد و نفــاق از ان مى رویــد»‪.‬‬ ‫امــام عســکرى علیــه الســام در روایتــى کــه ابــن شــعبۀ حرانــى ان را در‬ ‫ح ‬ ‫ـب بَهَــاوُکَ و َ لَ تُمَــاز ِ ْ‬ ‫تحــف العقــول نقــل کــرده مى فرمایــد‪« :‬لَ تُمَــار ِ فَیذ ْ َ‬ ‫هـ َ‬ ‫فَیجْتَــرَا َ عَل َیــکَ ؛ مــراء نکــن کــه شــخصیت تــو را از بیــن مى بــرد و (زیــاد)‬ ‫مــزاح مکــن کــه افــراد را در برابــر تــو جســور مى ســازد (و رعایــت احتــرام تــو‬ ‫را نخواهنــد کــرد)»‪.‬‬ ‫در غــرر الحکــم در حدیــث پــر معنایــى از امیــر مومنــان علیــه الســام مى خوانیــم‪:‬‬ ‫ــى ؛‬ ‫ی و البَــذ ِ ّ ‬ ‫الرئیــس و الدّنِــ ُّ ‬ ‫ُ ‬ ‫ســت َّ ه ٌ ال یُمــارون‪ :‬الفقیــ ُه و‬ ‫« ِ‬ ‫ى و المــرا ه ُ و الصب ِ ّ‬ ‫بــا شــش گــروه بحــث تــوام باجــدل و مــراء نکنیــد‪ :‬شــخص دانشــمند‪ ،‬رئیــس‬ ‫جمعیت‪،‬شــخص پســت‪ ،‬فــرد بــد زبــان‪ ،‬زن (نــادان) وکــودک (زیــرا در برابــر فقیه و‬ ‫رئیــس ناتــوان خواهیــد شــد و در برابــر چهــار گــروه دیگــر ابــروى شــما مــى رود)»‪.‬‬ ‫ایــن ســخن را بــا حدیــث دیگــرى از رســول خــدا صلــى اللــه علیــه و الــه پایان‬ ‫ن مُحِق ّاً؛‬ ‫ان حَتَّى ید َ َ‬ ‫مى دهیم‪« :‬ال ی ْ‬ ‫ع الْمِرَاء َ و َ ا ِ ْ‬ ‫ن ک َا َ‬ ‫ست َکْمِل ُ عَبْد ٌ حَقِیقَه َ الْاِیمَ ِ‬ ‫هیچ کــس حقیقــت ایمــان را بــه کمــال نمى رســاند مگــر زمانــى کــه مــراء و‬ ‫جــدال را تــرک گویــد هرچنــد حــق بــا او باشــد»‪.‬‬ ‫نهج البالغه‪ ،‬گفتار حکیمانه‪ ،‬شماره ‪ - ٣٦٢‬کتاب پیام های امیرالمومنین علی (ع) ‬ ‫سردار شهید‬ ‫داودشیخ‬ ‫کلید حل مشکالت‬ ‫فرماندهان‬ ‫راوی ‪ :‬ســردار محســن قربانــی‪ ،‬از فرماندهــان گــردان‬ ‫حمــزه ســید الشــهدا(ع)‬ ‫در عملیــات والفجــر ده ‪ ،‬ازهمســایه ســمت راســتی لشــگرقم‬ ‫خبــری نشــد و جنــاح راســت گــردان حمــزه بــاز بــود همزمــان بــا‬ ‫زدن مــا بخــط اقــا یوســف هــم زدنــد به پاســگاه گیلک و پاســگاه را‬ ‫تصــرف کردنــد و بهشــون گفتیــم همانجــا بمونیــدو ســمت راســت‬ ‫عقــب مــا رو پوشــش دهنــد‪.‬‬ ‫حــاج کمیل(ســردار کمیــل کهنســال جانشــین لشــکر ‪ ۲۵‬کربــا)‬ ‫بــا مــا تمــاس گرفــت کــه بــه کمــک گــردان مســلم کــه درســمت‬ ‫چــپ مــا وارد عمــل شــده بودنــد برویــم ‪،‬چــون سرســه راه تپــه‬ ‫بلنــدی قــرار داشــت وکامــا روی منطقــه گــردان مســلم تســلط‬ ‫و ســنگرهای دفاعــی محکمــی کــه عمومــا نیروهــای کــرد عراقــی‬ ‫روش مســتقر بودنــد گــردان مســلم رو زمیــن گیرکــرده بودنــد‪.‬‬ ‫ناگهــان اقــا تقــی ایــزد فرمانده گردان مســلم بــا ما تماس گرفت‬ ‫و گفت ‪ »:‬داودشــیخ رو بفرســت» چون داود عزیز در شــجاعت‬ ‫زبانــزد بــود و مــا ســریع داود و ســید احمــد ربیعــی دالور دیگــر رو‬ ‫باتعدادی از نیروها فرســتادیم ســمت ســه راه که ســمت چپ ما‬ ‫و پــل و رودخانــه زلــم بودنــد وپــس ازدرگیری هــای نفس گیــر تپــه‬ ‫گردکــوه را ازاد و گــردان مســلم مدســه راه رودگرفــت‪.‬‬ ‫هواکامــا روشــن شــده بــود جنــاح راســت مــا خالــی بــود اقــا‬ ‫ضیــاء ایمانــی بــا نیروهــاش فرســتادیم انطــرف جــاده ســمت‬ ‫راســت پــل جلــوی محــور خودمــون و داخــل ســنگرهایی کــه قبــا‬ ‫دســت دشــمن بــود و تصــرف شــده بــود‪ ،‬پاتــک دشــمن شــروع‬ ‫و عمدتــا کُــرد جنگنــده بودنــد ولــی اقــا ایمــان و بچه هاخــوب‬ ‫از پسشــون برمــی اومدنــد و عمــده تــاش دشــمن گرفتــن‬ ‫همیــن ســنگرهابود کــه اگرموفــق می شــدند‪ ،‬کار خیلــی خــراب‬ ‫می شــد‪،‬اما درجنــاح راســت کــه اقــا جــال و رحیــم و گروهــان اقــا‬ ‫نورعلــی و بقیــه عزیــزان مســتقر شــده بودنــد‪.‬‬ ‫ســنگرخاصی نداشــتیم و ارتفــاع شــانه جــاده هــم کــم و زمیــن‬ ‫ســفت و غیــر قابــل کنــدن بــود از طرفــی چــون هنــوز جــاده‬ ‫مواصالتــی درعقبــه احــداث نشــده بــود و فاصلــه هــم زیــاد بــود و‬ ‫از هیــچ نــوع اتــش ادوات اعــم از‪ ۱۰۶‬ومینی کاتیوشــا و خمپاره ها‬ ‫و پدافندهــا و ‪........‬‬ ‫برخوردارنبودیــم ‪ ،‬فقــط همــون ســاحهای ســازمانی گــردان‬ ‫کالش و ارپــی جــی‪ ۷‬و تیربــار گرینــوف و نارنجــک دســتی بــود‪.‬‬ ‫ولــی دشــمن در مقابــل ازهمــه امکانــات تانــگ و پدافندهــای‬ ‫چنــد لــول و غیــره برخــوردار بــود و بــه طــور ســنگینی انهــا روی‬ ‫مااتــش می ریختنــد و زمیــن منطقــه چــون عــوارض برجســته ای‬ ‫نداشــت و همــوار بودبــه هیــچ وجــه نمی شــد بســمت تانــگ‬ ‫یــا فبضــه هــای چنــد لــول و غیــره بســمت جلــو پیشــروی کــرد‬ ‫مــدام روی نیروهــا اتــش بــود و نیروهــای مــا زیــر اتــش شــدید‬ ‫دشــمن داشــتند عاشــورایی بــه تمــام معنــا و از طرفــی فاقــد‬ ‫هرگونــه اتــش پشــتیبانی نزدیــک می جنگیدنــد ‪.‬‬ ‫تعدادی ازنیروهای شــجاع و جنگنده گردان‪ ،‬در ان زمین کامال‬ ‫دشــت همــوار ‪ ،‬بــر اثــر اصابــت مســتقیم گلولــه تانگ دشــمن که‬ ‫دو کیلومتــری مــا بــود و گلولــه ارپــی جــی ‪ ۷‬هم بهش نمی رســید‬ ‫مظلومانــه شــهید می شــدند و تعــدادی ازعزیــزان بــا گلولــه هــای‬ ‫کالیبــر درشــت پدافندهــا شــهید مــی شــدند واوضــاع خیلــی بهــم‬ ‫ریختــه بود‪.‬‬ ‫عاشــورای واقعــی برپــا بــود حقیقتــا در محشــر و جهنمــی از‬ ‫اتش هــای گوناگونــی قرارگرفتــه بودیــم ‪.‬‬ ‫بــا اینکــه جــال شــهید‪ ،‬رحیــم (شــهید مدافــع حــرم رحیــم‬ ‫کابلــی) مجــروح و تعــداد حــدود چهــل و انــدی از عزیــزان شــجاع‬ ‫و جنگنــده کــه در واقــع هــر کــدوم بــه تنهایــی یَلــی بودنــد‪ ،‬شــهید‬ ‫شده بودند‪ ،‬منتهی جز مقاومت چاره ای نبود چون اگر مقداری‬ ‫عقــب مــی اومدیــم جــاده دســت اونــا مــی افتــاد همــه نیروهــای‬ ‫گــردان مــا و محــور لشــگر ســقوط می کــرد باهمــان وضعیــت مانع‬ ‫ورود و خــروج خودروهــای دشــمن می شــدیم واوضــاع نیروهــای‬ ‫اقــا ضیــاء هــم تعریفــی نداشــت تــا اینکــه وضعیــت رو بــا لشــگر‬ ‫در میــان گذاشــتیم و گــردان یــا رســول بــه فرماندهــی اقــا هــادی‬ ‫بصیرکــه درعقــب واحتیــاط مــا بودنــد واردعمــل شــدند و نیروهــای‬ ‫مــا ازاد شــدند و شــبش هــم درمنطقــه ماندیــم وســرمای شــدید و‬ ‫اســتخوان ســوز بدون هیچ پوشــش گرم کننده‪ ،‬مقاومت جانانه‬ ‫عزیــزان گــردان حمــزه مــورد تحســین فرمانــده کل ســپاه و لشــگر‬ ‫که از دیدگاه می دیدند قرارگرفته بود‬ ‫و نیروهــای لشــگر علــی ابــن ابیطالــب کــه شــبش اومــده‬ ‫بودنــد بــرای ادامــه عملیــات مــی گفتند‪»:‬ایــن گــردان عاشــورایی‬ ‫و حماســی و دالورانــه می جنگیــد منتهــی بهــاء ســنگینی داده‬ ‫بودیم خیلی سنگین‪.‬‬ ‫فــردای انــروز بــه کمــک اســرای عراقــی پیکــر مطهــر شــهدا رو‬ ‫جمــع کردیــم و بــه عقــب فرســتادیم اری ایچنیــن اســت کــه‬ ‫خداونــد بهشــت را بــه بهــا دهــد نــه بــه بهانــه !؟‬ ‫یــاد شــهدای واالمقــام گــردان حمــزه بویــژه ســرداران شــهید‬ ‫داودشــیخ ‪ ،‬ابراهیــم جهــان بیــن‪ ،‬رضــا حــق شــناس ‪ ،‬رحیــم‬ ‫کابلــی گرامــی بــاد ‪.‬‬ ‫دکتر حسن ستایش‬ ‫نگاهی به وجه تسمیه‬ ‫«اخرداغ » بجنورد‬ ‫اخــرداغ نــام کوهــی در ‪ 13‬کیلومتــری شــمال غربــی بجنــورد اســت ‪ .‬ایــن کــوه یکی‬ ‫از ســردترین مناطق کوهســتانی اســتان خراســان شــمالی اســت که زمســتانی زیبا و‬ ‫پوشــیده از برف و تابســتانی ســرد و دل چســب دارد‪.‬‬ ‫اخــرداغ بــا مختصــات جغرافیایــی بــه طــول ً‪ 57˚ ، 12‬و عــرض ً‪ 37 ˚ ، 35‬دارای‬ ‫‪ ۱۸۳۵‬متــر ارتفــاع اســت کــه در جهــت شــمال غربــی‪ -‬جنــوب شــرقی کشــیده شــده‬ ‫و مشــرف بــه دهســتان های کســبایر و مانــه مــی باشــد‪(.‬فرهنگ کوه هــای ایــران)‬ ‫از نظــر تاریخــی گفتــه اند‪:‬ایــن کــوه بــه ایــن دلیــل بــه اســم « اخــر » موســوم شــده‬ ‫اســت کــه در دامنــه شــرقی ان اثــاری از چنــد اخــور بــه چشــم مــی خــورد و مشــهور‬ ‫اســت کــه اخــور اس ـب های نادرشــاه بــوده اســت‪ .‬مبنــای ایــن وجــه تســمیه را بایــد‬ ‫تاریخ و باســتان شناســی تایید کند که متاســفانه هر دو علم در این زمینه ســاکت‬ ‫هســتند و فعــا َنمــی تــوان در مــورد صحــت و ســقم ان اظهــار نظــر کــرد‪.‬‬ ‫امــا کتــاب فرهنــگ جغرافیایــی ایــران – خراســان اخــرداغ را بــه معنــای اخریــن کــوه‬ ‫توصیــف کــرده و در وجــه تســمیه ان اورده اســت‪ « :‬دلیلــش ایــن اســت کــه در جهــت‬ ‫شــمال و در جهــت غــرب تــا ارتفاعــات بیرونــی اتــک و قــره قلعــه ( در اطــراف درگز) هیچ‬ ‫پدیــده ای بــه جــز ســرزمینی نســبتا ً وســیع و کــم ارتفــاع و بریــده بریــده شــده توســط‬ ‫ارتفاعــات و فــات تکــه تکــه شــده توســط دره هــا بــه چشــم نمی خــورد‪».‬‬ ‫این وجه تسمیه چند اشکال اساسی دارد ‪:‬‬ ‫اوال ًاینطــور نیســت کــه در جهــت شــمال و در جهــت غــرب بجنــورد تــا نواحــی درگــز‬ ‫بــا ســرزمینی تمامــا ًبــدون کــوه مواجــه هســتیم ؛ بلکــه بــر عکــس کوه هایــی ماننــد‬ ‫مــی ســی نــو ‪ ,‬کوپــه داغ ‪ ،‬نــاوه قزلقــان ‪ ،‬بیــگان و چندیــن کــوه مرتفــع دیگــر بــه طــور‬ ‫پراکنــده در ایــن منطقــه وجــود دارد و کــوه اخــرداغ اخریــن کــوه نیســت‪.‬‬ ‫ثانیــا ً فــرض کنیــم کــه اخــرداغ اخریــن کــوه در یــک رشــته کــوه باشــد ‪ .‬یعنــی‬ ‫دو انتهــای ایــن رشــته بــه عنــوان کوه هــای اول و اخــر تعییــن شــده و اخریــن‬ ‫کــوه اخــرداغ نامگــذاری شــده باشــد ؛ ســوال ایــن اســت کــه اولیــن کــوه در ایــن‬ ‫سلســله کجاســت و چــه نــام دارد؟ و مــاک ایــن تقــدم و تاخــر در ایــن رشــته‬ ‫کوه هــا چیســت ؟ اساســا ً چــرا اهالــی ســاکن در ایــن منطقــه کــه ایــن کــوه را‬ ‫نامگــذاری کــرده انــد ان را اخریــن کــوه بــه حســاب اورده انــد نــه اولیــن کــوه ؟‬ ‫ثالثــا ً اخــرداغ فقــط بــه جهــت هــای شــمال و غــرب محــدود نمــی شــود کــه در ایــن‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی مــاک تاخــر قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن کــوه در مســیر شــرق بــی فاصلــه تــا کــوه باباموســی هــم پیــش مــی رود ؛‬ ‫کوهــی کــه بــا ارتفــاع ‪ 1550‬متــر در پنــج کیلومتــری شــمال بجنــورد قرن هاســت‬ ‫خودنمایــی مــی کنــد‪ .‬معلــوم نیســت چــرا ایــن عارضــه طبیعــی بــزرگ را جــزء کــوه بــه‬ ‫حســاب نیــاورده بلکــه سلســله ایــن کوه هــا را در اخــرداغ خاتمــه داده انــد‪ .‬‬ ‫برخی پاسخ می دهند ‪ :‬دلیلش این است که بابا موسی ارتفاع کمتری نسبت به‬ ‫اخرداغ دارد‪ .‬اما این هم پاســخ قانع کننده ای نیســت‪ .‬زیرا در اصطالح جغرافیای‬ ‫طبیعی به برجستگی های کمتر از ‪ ۶۰۰‬متر را تپه و بلند تر از ان را کوه می نامند و‬ ‫باباموسی با ارتفاع ‪ 1550‬متر قطعا ًاز نظر جغرافیایی یک کوه محسوب می شود‪.‬‬ ‫بــا ایــن توضیحــات‪ ،‬مــی بینیــم کــه معنــای اخریــن کــوه بــرای نــام ایــن عارضــه‬ ‫طبیعــی نمی توانــد مبنــای موجــه و قابــل قبولــی باشــد‪.‬‬ ‫امــا از منظــر دیگــر گفتــه مــی شــود در نزدیکی هــای قله این کوه چشــمه ای هســت‬ ‫کــه قرن هاســت ابــی ســرد و گــوارا‪ ،‬در عیــن حــال بســیار انــدک از ان جــاری اســت ‪.‬‬ ‫از قدیــم االیــام هــر رهگــذری کــه از راه مالــروی مشــرف بــر ان مــی گذشــت ‪ ،‬بــرای‬ ‫رفع خســتگی در کنار ان می نشســت و قدری از ان اب می خورد‪ .‬به همین دلیل‬ ‫ایــن چشــمه را « ابخــور» نــام نهــاده انــد؛ یعنــی جایــی از رود یــا نهــر یــا حــوض کــه‬ ‫از ان اب تــوان برداشــت و خــورد ؛ لفظــی کــه بعدهــا تحریــف شــده و بــه« اخُــر»‬ ‫تبدیــل گردید‪.‬‬ ‫البتــه نامگــذاری اخــور فقــط بــه ایــن جای نــام محــدود نمــی شــود بلکــه جای نام های‬ ‫دیگــری بــا همیــن نــام نیــز بــا تغییــرات اوایــی انــدک در کشــورمان وجــود دارد کــه از‬ ‫نظــر ریشــه شناســی یــک ریشــه واحــد دارنــد‪.‬‬ ‫بنابــر تعریــف فرهنــگ معیــن واژه « اخــور» در دو معنــی بــه کار مــی رود ‪ -1 :‬جایــی‬ ‫طاقچــه ماننــد و گــود کــه معمــوال ًدر دیــوار طویلــه ‪ ،‬اغــل و ماننــد ان هــا بــرای خوراک‬ ‫دادن بــه چهارپایــان تعبیــه مــی شــود ‪ -2‬حوضچــه و ابشــخور‪ .‬چــون در نامگــذاری‬ ‫ابادی هــا احتمــال توجــه بــه عناصــر طبیعــی نســبت بــه دســت ســازه هــای بشــر‬ ‫بیشــتر بــوده اســت تعریــف دوم بــرای ایــن واژه در جای نام هــا پذیرفتنــی تــر اســت‪.‬‬ ‫از نظــر ریشــه شناســی واژه « اخــور » برگرفتــه از واژه اوســتایی ‪avo-xwarona‬‬ ‫اســت و همچنین ریشــه در ‪ arxvâ‬فارســی میانه دارد و ان هم به فارســی باســتان‬ ‫برمــی گــردد ( فرهنــگ ریشــه شناســی زبــان فارســی )‪.‬‬ ‫قابــل ذکــر اســت هرچنــد فارســی زبانــان از ایــن کــوه بــه عنــوان کــوه اخــر یــاد‬ ‫می کننــد ولــی در منابــع جغرافیایــی بــه صــورت « اخــرداغ » ثبــت شــده نــه «کــوه‬ ‫اخــر» (نــام فارســی) یــا «چیــا اخــر» ( نــام کرمانجــی)‪.‬‬ ‫ایــن نشــان مــی دهــد کــه کــوه مــورد بحــث از ســوی ترک هــا نامگذاری شــده اســت و‬ ‫البتــه چنان کــه گفتیــم واژه « اخُــر » یــا « اخــور » بــه معنای مشــربه و ابخوری یک‬ ‫کلمــه اصیــل فارســی اســت کــه در ایــن نام گذاری مورد اســتفاده قرار گرفته اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!